1. Na velikoj jelci ima 10 ukrasa, a na maloj za 5 mawe. Koliko ukrasa ima na obe jelke?

____________________

2. Maja ima 5 kowi}a, a Sawa za 1 mawe. Koliko je ukupno kowi}a? ____________________

3. Bela maca je ulovila 7 mi{eva, a `uta maca za 2 mawe. Koliko mi{eva je ulovila `uta maca, a `uta i bela zajedno? ____________________

koliko

4. Sa{a ima 6 loptica, a wegova sestra za 1 vi{e. Koliko ukupno imaju loptica? ____________________

5. Prvi sabirak je 4, a drugi je za 3 ve}i od prvog. Koliki je zbir? ____________________

6. Prvi sabirak je 8, a drugi je za 5 mawi od prvog. Koliki je zbir? ____________________

7. Marija ima 6 bojica, a Maja za 2 mawe. Koliko bojica imaju zajedno? ____________________

8. Sawa je obojila 4 crte`a, a Marko za 1 vi{e. Koliko crte`a su obojili Sawa i Marko zajedno? ____________________

9. Na jednoj polici su 3 kwige, a na drugoj za 5 vi{e. Koliko kwiga ima na obe police? ____________________

10. Od zbira brojeva 8 i 2 oduzmi razliku broja 6 i wegovog prethodnika. ____________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful