1

Αβνζάδα|Εζγάκζμ|Cynodon dactylon
Δίκαζ απυ ηα πζμ πνήζζια θανιαηεοηζηά θοηά ηαζ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζε
πμθθμφξ ζοκδοαζιμφξ βζα ηδ εεναπεία ημο πνμζηάηδ. Φοζζηυ ακηζαζμηζηυ ηαζ
απυ ηα πζμ θδιζζιέκα δζμονδηζηά. Δίκαζ ιαθαηηζηυ πςνίξ πανεκένβεζεξ,
ηαεανίγεζ ημκ μνβακζζιυ απυ ηζξ ημλίκεξ ηαζ ιεζχκεζ ηδ πμθδζηενίκδ ημο
αίιαημξ. Βμδεά εκάκηζα ζημοξ ημθζημφξ ημο ζοηςηζμφ, ζηζξ πέηνεξ ζηδ πμθή, ζηδ
πνοζή ηαζ ηδκ ηοηηανίηζδα. Γνα ςξ ακηζζδπηζηυ ηαζ ακηζθθεβιμκχδεξ ζε
μονζηέξ θμζιχλεζξ, υπςξ ηοζηίηζδα, μονζενίηζδα, πνμζηαηίηζδα (ζε άνζζημ
ζοκδοαζιυ ιε Απζθθαία), ζημκ νεοιαηζζιυ ηαζ ηα ανενζηζηά ηζξ αζεέκεζεξ ημο
δένιαημξ ηαζ ηδκ δπαηίηζδα. Δίκαζ ςθέθζιμ βζα κεθνυθζεμοξ ηαζ ραιιίαζδ
(άιιμ ζηα κεθνά).
Κάκεζ ηαθυ βζα ηοζηίηζδεξ, ίηηενμ, δπαηίηζδα, ανενζηζηά, πέηνεξ ηςκ κεθνχκ.
Καεανίγεζ ημ αίια.
Υνήζδ: Βνάγμοιε 30 βν. νζγχιαηα ζε 1 θίηνμ κενυ. Αθμφ ημ αθήκμοιε κα
ηνοχζεζ ημ ζμονχκμοιε ηαζ πίκμοιε απυ έκα πμηήνζ πνςί – ιεζδιένζ – ανάδο ιε
άδεζμ ζημιάπζ.

Αβνζιυκζμ|Δοπαηυνζμ|Agrimonia Eupatoria
Σμ Αβνζιμκζμ πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημοξ αμηακμεεναπεοηέξ ζήιενα ηονίςξ ςξ
ημκςηζηυ ημο πεπηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ εεςνείηαζ έκα θοηυ πμο επμοθχκεζ
πθδβέξ ηαζ αννχζηζεξ. Θεςνείηαζ ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηυ βζα ηα έθηδ, ημοξ
ηςθζημφξ ηαζ ηδ δζάννμζα. Οζ ηακίκεξ πμο πενζέπεζ ζε ζοκδοαζιυ ιε θμημζηενίκδ
ηαζ βυιια ημο πνμδίδμοκ δζμονδηζηέξ , ζηοπηζηέξ ηαζ ακηζθθεβιμκχδεζξ
ζδζυηδηεξ. Σμ αβνζιυκζμ ζηδ θασηή εεναπεοηζηή πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ
επμφθςζδ ακμζπηχκ πθδβχκ , βζα ηζζιπήιαηα εκηυιςκ, δαβηχιαηα θζδζχκ ηαζ
δζάθοζδ απμζηδιάηςκ..
Υνήζδ: Γζα κα θηζάλμοιε αθέρδια (εεςνείηε πςξ πνμθοθάζζεζ απυ ημ ζοκάπζ)
ανάγμοιε 50 βν ζε έκα θίηνμ κενμφ ηαζ πίκμοιε 3 θμνέξ ηδ ιένα ακάιεζα ζηα
βεφιαηα. ΢ακ έβποια (εεςνείηαζ ζδακζηυ βζα βαζηνεκηενίηζδα, ηοζηίηζδα)
νίπκμοιε ζε έκα θίηνμ κενμφ δφμ ημοηαθάηζα ημο ηζαβζμφ απμλδναιέκα θφθθα
ηαζ ηα αθήκμοιε βζα 15 θεπηά. Οζ αμηακμεεναπεοηέξ πνμηείκμοκ βζα βανβάνεξ
ηαζ επζεέιαηα κα ανάζμοιε βζα ηνία θεπηά ηνείξ πμφθηεξ ζε έκα θίηνμ κενμφ εκχ
βζα διζηνακίεξ ηαζ εθάζεζξ ηάκμοιε γεζηά ηαηαπθάζιαηα.

ημ άζεια. Ρφειζζδ ειιήκςκ | Γζα ημπέθεξ πμο έπμοκ άηαηημ νοειυ ειιήκςκ κα πίκμοκ έβποια απυ ιίβια Απζθθέα. εεναπεφεζ πμθθέξ δενιαημπάεεζεξ. ηαεανίγεζ ημ αίια. αηιή. Ακαημοθίγεζ ηζξ ακςιαθίεξ ζηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ. Βνάγμοιε ημ ιίβια βζα 5 θεπηά ηαζ ημ πίκμοιε γεζηυ. Τρδθυξ πονεηυξ|Φηζάπκμοιε έβποια ιε 1 ημοηαθάηζ Απζθθέα.1 πνέγα ηζίθζ (Capsicum frutescens). 1 ημοηαθάηζ εοπαηυνζμ (Eupatorium perfoliatum). ζφιθςκα ιε ηδ θανιαημθμβία Κςζηή. ένπδ.3 θμνέξ ηδκ διένα. Δπεζδή ηαεανίγεζ ημ αίια. Κάκεζ ηαθυ ζημ θζπανυ δένια ηαζ ημ ηαεανίγεζ ζε αάεμξ. θεζπήκεξ. Διπμδίγεζ ηδκ ηνζπυπηςζδ ακ ηάκμοιε ζοπκέξ εκηνζαέξ ιε αθέρδια Απζθθέαξ. 3 θμνέξ ηδκ διένα. αμδεάεζ ζηδκ αηιή. Πίκεηε 3 θμνέξ ηδκ διένα. Γοζπερία | Φηζάπκμοιε αάιια Απζθθέαξ ηαζ παίνκμοιε 20 ζηαβυκεξ. Απζθθαία | Achillea millefolium Σμκςηζηυ βζα ημοξ ημοναζιέκμοξ. Γζα δζαηαναπέξ ζηδκ ειιδκυπαοζδ & ζπαζιμφξ ηδξ ιήηναξ. Θεναπεφεζ ηζξ αζιμννμΐδεξ ηαζ ηζξ ακαημοθίγεζ. Έπεζ παοζίπμκεξ ζδζυηδηεξ. πυκμοξ πενζυδμο ηαζ νεοιαηζζιμφξ. ηα θνέζηα θφθθα ηδξ Απζθθέαξ ακ ηα ιαζήζμοιε ζηαιαηάκε ημκ πμκυδμκημ. παιμιήθζ ηαζ ιεθζζζυπμνημ. ανενζηζηά. Κνομθυβδια|Ακαιζβκφμοιε ίζα ιένδ Απζθθέαξ. ακμίβεζ ηδκ άκμζλδ. 3 θμνέξ ηδκ διένα. ιέκηα (Menta piperita) ηαζ Καθμβζάκκδ (Nepeta cataria). ιεζδιένζ ηαζ ανάδο απυ 1 θθζηγάκζ. δοζπερία ηαζ άθθεξ ζημιαπζηέξ ακςιαθίεξ | Κάκμοιε έβποια 1 ιένμξ Απζθθέαξ. πνδζζιμπμζείηαζ εζςηενζηά ζακ έβποια ζε δενιαημπάεεζεξ.1 θθζηγάκζ κενυ. ηαθυβδνμοξ. πνςί. ηνομθμβήιαηα. Υνήζδ: Πυκμζ πενζυδμο. Πίκμοιε 2 θμνέξ ηδκ διένα. Σμ πίκμοιε γεζηυ 2. Φηζάπκμοιε έκα αθέρδια ιε 2 ημοηαθάηζα ημο βθοημφ απυ ημ ιίβια ζε 1 θθζηγάκζ κενυ. ημ ιεζδιένζ ηαζ ημ ανάδο απυ 7 ζηαβυκεξ δζαθοιέκεξ πάκηα ιέζα ζημ ηζάζ ιαξ. θθεβιμκέξ δένιαημξ. Μπμνμφιε κα πζμφιε έςξ 4 θθζηγάκζα ηδκ διένα. βζ’ αοηυ πνδζζιμπμζείηαζ ζε ηζνζμφξ ηαζ θθεαίηζδεξ. ημθίηζδα. Θεναπεφεζ ναβάδεξ ηδξ εδθήξ ημο ιαζημφ. αθθενβίεξ. 10 ιένδ αναζιέκμο κενμφ ηαζ αθήκμοιε ημ ιίβια βζα 20 θεπηά. Οονμπμζδηζηυ ΢φζηδια|Πίκμοιε 30 ζη. Λμζιχλεζξ ημο πεπηζημφ | Ακαιζβκφμοιε ίζα ιένδ απυ Απζθθέα. . ημ πνςί 6 ζηαβυκεξ. θαβμφνα. ναβάδεξ ηςκ πενζχκ. Φηζάπκμοιε έβποια αάγμκηαξ έκα ημοηαθάηζ απυ ημ ιίβια ζε γεζηυ κενυ βζα 10 ιε 20 θεπηά.2 Αββεθυπμνημ Καηάθθδθμ βζα ημκ πνμζηάηδ. αάιια απζθθέαξ ιέζα ζημ ηζάζ ιαξ. ιέκηαξ ηαζ ημοθμλοθζάξ.

ζε ιέηνζεξ δυζεζξ. επζηαπφκεζ ηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ. ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ςξ ακηζζδπηζηυ. πνδζζιμπμζείηαζ ζε ιμνθή ζηυκδξ 0. Δζςηενζηά. Μπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ακαζιίαξ. ςξ ζηςθδημηηυκμ. γαθάδεξ. Υνήζδ: Έβποια ιε 1-2 ημοηαθάηζα ημο βθοημφ λδνυ αυηακμ ζε έκα θθζηγάκζ αναζηυ κενυ ηαζ ημ αθήκμοιε βζα 10-15 θεπηά. αολάκεζ ηδκ υνελδ. ημ θοηυ. Δλςηενζηά.3 ημοηαθάηζα ημο ηαθέ ηδκ διένα. αμδεχκηαξ έηζζ ζε άθθεξ παεήζεζξ Γεκζηά. εκηενζηέξ δζαηαναπέξ ηαζ ηοιπακζζιυ ηδξ ημζθζάξ. πνμηαθεί εηηνίζεζξ. Καηαπμθειά ηδκ επζθδρία. γαθάδεξ. ιυκδ ηδξ ή ιε θίβδ γάπανδ. Βμδεά ζηδκ αδφκαηδ ικήιδ. Αολάκεζ ηδκ παναβςβή πμθήξ. ΢ηαιαηά ηδ δζάννμζα. δζεοημθφκεζ ηδκ πέρδ. Γζα ημ θαβδηυ. ΢ηδ εεναπεοηζηή. ςξ ζημιαπζηυ ηαζ 4-10 βν. Βμδεά ζημ αδοκάηζζια ηαζ ηδκ ακεπάνηεζα ήπαημξ. Αολάκεζ ηδκ μλφηδηα ημο ζημιάπμο ηαζ ηδκ παναβςβή ηδξ πμθήξ ηαζ αεθηζχκεζ ηδκ πέρδ ηαζ ηδκ απμννυθδζδ ηςκ ενεπηζηχκ μοζζχκ. Έπεζ εοενβεηζηή δνάζδ ζημοξ δζααδηζημφξ ηαζ αμδεά ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ νεοιαηζζιχκ. Ναοηία ηαζ Κνομθυβδια . ΢ε πενζπηχζεζξ επζθδρίαξ ηαζ ζπαζιχκ πνδζζιμπμζείηαζ ζηυκδ απυ ηζξ ενοιιαηζζιέκεξ νίγεξ ηδξ αρζεζάξ. Βμδεά ζηδκ πέρδ ηαζ ζημ αδοκάηζζια. δδθαδή ελαζνεηζηά πνήζζιμ θάνιαημ βζα αοημφξ πμο έπμοκ ηαηή πέρδ. ςξ ακηζπονεηζηυ. ακμίβεζ ηδκ υνελδ. πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ ζπυνμζ Αρζεζάξ. Βαζζθζηυξ | Ocimum basilicum Γζχπκεζ ημοξ κεονζημφξ πμκμηεθάθμοξ. ζοκηεθεί ζημ αδοκάηζζια ηαζ πςκεφεζ ηα θίπδ. απυ 1. ειεημφξ. ιεθαβπμθία. θζπμεοιίεξ.3 Αρζεζά | Artemisia Absinthium Δίκαζ δζεβενηζηυ ημο πεπηζημφ. ενεείγεζ ημ ζημιάπζ. εκχ έπεζ ηαζ δζμονδηζηέξ ζδζυηδηεξ. άβπμξ.5-2 βν. Εαθάδα. Δίκαζ πςκεοηζηυ ηαζ ηαηαπμθειά Πμκυημζθμ.

΢ε πμκμηεθάθμοξ. Ακηεκδείηκοηαζ ζε βοκαίηεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εβηοιμζφκδξ ηαζ ημο εδθαζιμφ ηαεχξ ηαζ ζε άημια πμο πάζπμοκ απυ ήπζα ηαηάεθζρδ. Γεκηνμθίαακμ: Γζα ημθίηζδα. πμκυδμκημοξ ηαζ ζημναμφημ. πμκυδμκημο ηαζ δοζιδκυννμζαξ. νεοιαηζηχκ πυκςκ. Ακαθοηζηά: Καηαπμθειά ηδκ ατπκία ηαζ αεθηζχκεζ ηδκ πμζυηδηα ημο φπκμο. αιοβδαθίηζδα. δζάννμζα. Γζχπκεζ ατπκίεξ. εκηενζηέξ δζαηαναπέξ. οπκςηζηυ ηαζ αβπμθοηζηυ θοηυ. . κεοναζεέκεζα. ηδκ επζθδρία ηαζ ηδκ ηαποηανδία. αμδεάεζ ηζξ βοκαίηεξ κα βεκκμφκ πζμ εφημθα ηαζ βνήβμνα. οπένηαζδξ. Θεςνείηαζ πνήζζιδ ζε πενζπηχζεζξ ανενίηζδαξ. Έπεζ αβπμθοηζηέξ ηαζ δνειζζηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ ηαηεοκάγεζ ηδκ οπενέκηαζδ. ανμβπίηζδεξ. πμκμηέθαθμ. Βήπζμ: Γζα ηνομθυβδια ηαζ βζα ημ ηζζβάνμ. Γζα πυκμοξ δμκηζχκ. νεοιαηζζιμφξ. ζηαιαηά ηδκ ηνζπυπηςζδ. Γοκαιχκεζ ηα ιαθθζά ηαζ ηα αάθεζ ιαφνα. λενυαδπα. Ζ ζηυκδ λενχκ δαθκυθοθθςκ ζηαιαηάεζ ηδκ αζιμνναβία ηδξ ιφηδξ. ηαμφνεξ ημο ζημιαπζμφ. ηνάιπεξ. Πνμζμπή! Οζ ιεβάθεξ δυζεζξ ααθενζάκαξ πνμηαθμφκ ηαημδζαεεζία. άζεια ηαζ βνίπδ.4 Βαθενζάκα|Valeriana officinalis Δίκαζ δνειζζηζηυ. Γουζιμξ: Γζα ημ θαβδηυ. Ακαημοθίγεζ ημοξ πυκμοξ απυ νεοιαηζζιμφξ ηαζ ανενζηζηά. ημθζηχκ. ατπκίεξ. Γίηηαιμ: Καηαπναΰκεζ ημοξ πυκμοξ ημο ζημιαπζμφ ηαζ ηςκ εκηένςκ. νεοιαηζζιμφξ. διζηνακίαξ. ΢οκζζηάηαζ ζε πενζπηχζεζξ δοζπερίαξ ηαζ δζάννμζαξ. διζηνακίεξ. επίζδξ ζηνχκεζ η ζημιάπζ ιεηά απυ ειεηυ. Σμκχκεζ ηδκ υνελδ. ηζξ κεονχζεζξ. ηδ πμθδζηενίκδ. άβπμξ. Γάθκδ: Γζα ηα θαβδηά. ημ κεονζηυ άζεια. Δίκαζ δζμονδηζηυ. κεφνα.

Εαιπμφημξ: Υνδζζιμπμζείηαζ ζε κεοναθβίεξ. ηνζβθοηενίδζα. ηζξ κεοναθβίεξ ηαζ ημκ πμκυθαζιμ. Καθυ βζα δενιαημπάεεζεξ. ζχδζμ. Βμδεά ζηδκ ατπκία. θεοηυννμζα. Καηαπναΰκεζ ημ αήπα. . Θοιάνζ: Δίκαζ ηαηάθθδθμ βζα ημ άβπμξ. πμκυιαημ. αδοκάηζζια. ανενζηζηά. Απαναίηδημ βζα ημοξ οπμηαζζημφξ. ακμίβεζ ηδκ υνελδ. είκαζ ηανδζμημκςηζηυ. αήπα ηαζ άζεια. άζεια. ανμβπίηζδεξ. αιοβδαθίηζδεξ. Καεανίγεζ ημ αίια. ΢ηαιαηάεζ ημοξ ημθζημφξ ηαζ ηδ δζάννμζα. πμκυδμκημ. Καηεαάγεζ ημκ πονεηυ. αζαέζηζμ. Γζα ηοζηίηζδα. Καηάθθδθμ βζα ημ ζοηχηζ. ηοηθμθμνζηυ. ηαηάεθζρδ. άζεια. Καηάθθδθμ βζα εζζπκμέξ ζε ζβιμνίηζδα ηαζ ανμβπζηά. Ηαίζημξ: Γζα πμθδζηενίκδ. ηαεανίγεζ ημ αίια ηαζ αθαζνεί θαηίδεξ ηαζ πακάδεξ. Καθέκημοθα: Γοκαιχκεζ ηδκ ηανδζά. αήπα. διζηνακίεξ. ηνομθμβήιαηα. ζπονζά ηαζ εβηαφιαηα. ηοηθμθμνζηυ. πμκμηέθαθμ. κεφνα. Υνήζζιμ ζε πκεοιαηζηή ηαζ ζελμοαθζηή αημκία. λζκίθα. γάπανμ-δζααήηδ. βζα βνίπδ. επμοθχκεζ ηζξ πθδβέξ. μζ αηιμί ζμκίγμοκ ηδκ αηιυζθαζνα ημο δςιαηίμο ηαζ ηδκ ηάκμοκ οπμθενηή απυ ημ κέθμξ. καοηία. μονζηή ανενίηζδα. ζίδδνμ. Κάνδαιμ: Πενζέπεζ αζηαιίκεξ. Όηακ ανάγμοιε εοηάθοπημ. Θνμφιπζ: Γζα ημ ζημιάπζ. θανοββίηζδα ηαζ πμκυθαζιμ. νεοιαηζζιμφξ. βνίπδ. πνδλίιαηα ηαζ δενιαηζηέξ παεήζεζξ.5 Δοηάθοπημξ: Δίκαζ πνήζζιμ βζα ημοξ δζααδηζημφξ βζαηί έπεζ οπμβθοηαζιζηή δνάζδ.

Ακαημοθίγεζ απυ ημκ ηοιπακζζιυ ηδξ ημζθζάξ. αμδεάεζ ζηζξ δίαζηεξ αδοκαηίζιαημξ. Λαδακζά: Υνδζζιμπμζείηαζ ςξ ηαηαπνατκηζηυ. μθζβμονία. ηαηή πχκερδ ηαζ θζπμεοιία. εβηαφιαηα. άζεια. πυκμοξ απυ ηζζιπήιαηα ζθήηαξ ηαζ άθθςκ εκηυιςκ. αήπα. θζβμζηεφεζ ηδκ ηαποπαθιία. Βμδεάεζ ημκ μνβακζζιυ κα δζχλεζ ηζξ ημλίκεξ. ζπαζιμθοηζηυ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ατπκίαξ ηδξ δζάννμζαξ. βζα διζηνακίεξ. Μαναευζπμνμξ: Ακαημοθίγεζ ηα ανενζηζηά. Δίκαζ πςκεοηζηή ηαζ έπεζ ηδκ ζδζαζηενυηδηα κα είκαζ δνειζζηζηή ζε ιζηνή δυζδ ηαζ αθνμδζζζαηή ζε ιεβάθδ δυζδ. πυκμοξ ηδξ ημζθζάξ.6 Λμοΐγα: Γζχπκεζ ημκ πμκμηέθαθμ. ηνομθυβδια. Σζάζ ιε ιέκηα είκαζ πςκεοηζηυ ηαζ ημκςηζηυ. ημκ εβηέθαθμ. ηα πνδλίιαηα. Κάκεζ ηαθυ ζηζξ ζημιαπζηέξ ακςιαθίεξ. πμκμηεθάθμοξ. ημο πμκυδμκημο. ηοιπακζζιυ. άζεια. Μεθζζζυπμνημ: Σμκςηζηυ βζα ηδκ ηανδζά. αηυια ηαζ ηδξ ηανδζάξ. δοζπερία ηαζ πμκυημζθμ. αηιή. Δπμοθχκεζ πθδβέξ. ζηαιαηά ημκ ειεηυ. αμοδηυ ζηα αοηζά. . ημκ πμκυιαημ. ηαηαπμθειά δναζηζηά ημ ζοκάπζ. γαθάδεξ. ανμβπίηζδα. Καηεαάγεζ ηδκ οπένηαζδ. ημ πεπηζηυ ζφζηδια. βζα ηα άθαηα ηαζ ημκ ηέηακμ. ηδ ιεθαβπμθία. ρχνα. Λεαάκηα: Γζα ηάεε πυκμ. κεοναθβίεξ ηςκ δμκηζχκ ηαζ ηςκ αοηζχκ. Καηαπνατκηζηυ ζε κεοναζεέκεζεξ. Μακηγμονάκα: Καηαπμθειά ημ άβπμξ. Μέκηα: Δλαζνεηζηά ακηζζδπηζηή. ατπκίεξ. Πμθειάεζ ηδκ ατπκία πμο πνμένπεηαζ απυ κεονζηή ημφναζδ. αιοβδαθέξ. πμκυθαζιμ ηαζ ηδ βνίπδ. πμκμηεθάθμοξ. ημοξ πυκμοξ ηςκ νεοιαηζζιχκ. βζα εκηνζαέξ ζηα ηνομθμβήιαηα ηαζ ζηζξ ανμβπίηζδεξ. Βμδεάεζ ζημ αδοκάηζζια. αήπα. Υνδζζιμπμζείηαζ αηυιδ βζα ημ ζηυνμ ζηα νμφπα.

΢ηαιαηάεζ ηδκ αζιμνναβία ηδξ ιφηδξ ηαζ αζιμννμΐδςκ. αήπα. Δίκαζ απμπνειπηζηυ. Πμθφημιπμ: ΢ημηχκεζ ηα ζημοθήηζα ηαζ πανάζζηα ηςκ εκηένςκ. Παθζμφνζ Γζα δοζημζθζυηδηα. . δαβηχιαηα εκηυιςκ. Κυαεζ ηδκ εοημζθζυηδηα. άβπμξ. πυκμοξ δμκηζχκ ηαζ νεοιαηζζιχκ. Παζζθθυνα: Δίκαζ ηαηαπνατκηζηυ βζα κεφνα. πέηνα ζηα κεθνά. Ρίβακδ: Γζα ημ θαβδηυ. Γζα εβηαφιαηα. ΢ζκαιζηίκδ: Γζα ηδ δοζημζθζυηδηα. ηαηαπνατκηζηυ. ΢ημνπίδζ: Γζαθφεζ ηζξ πέηνεξ ηςκ κεθνχκ. Δπμοθχκεζ ηζξ πθδβέξ ηαζ έθηδ. ατπκία. Ζνειζζηζηυ ηαζ ημκςηζηυ ζε οπενηυπςζδ. Δθαηηχκεζ εθαθνά ηδκ ανηδνζαηή πίεζδ. Υνδζζιμπμζείηαζ βζα ημθζημφξ. έθημξ ζημιάπμο. δοζπερία. Ακαημοθίγεζ ζε ανμβπίηζδεξ. ηαηαννμή.7 Μμθυπα: Γζα άζεια. πανάζζηα ηςκ εκηένςκ. δζμονδηζηυ. Γζα ιεθαβπμθία. θανοββίηζδα. πμκυθαζιμ. άζεια ηαζ ηνομθμβήιαηα. πθδβέξ. εκηενζηέξ δζαηαναπέξ ηαζ πυκμοξ ζηδκ ημζθζά. ΢παευπμνημ: Καηαπνατκηζηυ ζε πκεοιμκζηέξ εκμπθήζεζξ. λενυαδπα. Πμθοηνίπζ: Δίκαζ ημκςηζηυ ηςκ ιαθθζχκ ηαζ ζηαιαηάεζ ηδκ ηνζπυπηςζδ ηαζ ηδκ πζηονίδα. Πζηνμδζαθέηα: Καηεαάγεζ ημ γάπανμ ηαζ ηα ηνζβθοηενίδζα.

ανάπκζαζια. ατπκίεξ. ενεεζζιμφξ ημο δένιαημξ. πυκμ ηςκ αοηζχκ ηαζ πθδβέξ ζημ ζηυια. δζάννμζεξ. διζηνακίεξ. ηοζηίηζδα. δαβηχιαηα εκηυιςκ. πμκυδμκημ. γαθάδεξ ηαζ ατπκίεξ. ειεηυ. Σζάζ ημο αμοκμφ: Γζα βνίπδ ηαζ πμκυθαζιμ. δζααήηδ ηαζ πονεηυ. αιοβδαθέξ. ανενίηζδα. βζα βανβάνεξ ηαηά ημο πμκυθαζιμο ηαζ ςξ δοκαιςηζηυ ηςκ κεφνςκ. Δπίζδξ.8 Σαναλάημ: Γζα ηδ πμθδζηενίκδ. διζηνακίεξ. πνδλίιαηα. ηνάιπεξ. πμκμηέθαθμ. Δπμοθχκεζ εβηαφιαηα ηαζ ζπονζά. αήπα. αήπα. αζιμννμΐδεξ. δοζπερία. Γζα αήπα. αολάκεζ ημ βάθα ηδξ ιδηέναξ πμο εδθάγεζ ηαζ ζηαιαηά ηδ ηνζπυπηςζδ. θαζιυ. βζα πυκμοξ πενζυδμο. Φαζηυιδθμ: Ζνειεί ηα κεφνα. ηνομθμβήιαηα. Πμθφηζιμ βζα ηζξ πέηνεξ ζηδ πμθή. Σμκςηζηυ ημο ζχιαημξ ηαζ ημο εβηεθάθμο. αζιαημονία. ΢ηαιαηάεζ ημ βάθα ζηζξ βοκαίηεξ πμο εδθάγμοκ ηαζ ηδκ ηνζπυπηςζδ. Ακαημοθίγεζ απυ ακαθοθαλία. ηνομθμβήιαηα. Γζα ηοηθμθμνζηά πνμαθήιαηα. Σίθζμ: Ζνειζζηζηυ ηςκ κεφνςκ. Δίκαζ ηαθυ βζα αζιμνναβίεξ. Ύζςπμξ: Υνδζζιμπμζείηαζ βζα πίεζδ. άζεια. Πμθφηζιμ βζα υζμοξ ζδνχκμοκ ηα πένζα ημοξ ηαζ μζ ιαζπάθεξ. Σζμοηκίδα: Γζαθφεζ ημ μονζηυ μλφ. Γα ηαηάεθζρδ. ηοιπακζζιυ. δζάννμζα. κεοναθβίεξ. . ηαμφνεξ ζημ ζημιάπζ. ηάκεζ ηαθυ ζηδκ ανηδνζμζηθήνςζδ. δοζπερία. θαβμφνα. κεοναθβίεξ. θανοββίηζδα. ακαζιία. νεοιαηζζιμφξ. ανενζηζηά. εοημζθζυηδηα ηαζ ιεζμβεζαηή ακαζιία. πυκμ ζημ ζοηχηζ. Υαιμιήθζ: Ζνειζζηζηυ ηςκ κεφνςκ. οπυηαζδ. αημκία ημο ζχιαημξ. ανενζηζηά. γαθάδεξ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful