MAKALAH Kerukunan Antar Umat Beragama

KU 2061 Agama dan Etika Islam
KELOMPOK 6B Anggota Kelompok: Ismail S.Putra Warisandi Muhtaram Ardian Firmansyah Edi Cahyono Muhammad Soim Agam Muarif 10510033 10510034 10510057 10510062 10510069 10510070

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2011

Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Kerukunan Antar Umat Beragama”. Penulisan makalah ini merupakan salah satu tugas didalam mata kuliah Agama dan Etika Islam. Yang mana materi didalam makalah ini digunakan sebagai acuan presentasi yang dilakukan pada hari yang bersangkutan. Dalam penyusunan makalah ini, kami merasa masih banyak kekurangan. Baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat kami adalah manusia yang juga memiliki salah. Untuk itu kritik dan saran dari sangat kami harapkan demi penyempurnaan makalah ini. Dalam penulisan makalah ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu dan memberikan dorongan moral didalam penyelesaian susunan makalah ini. Akhirnya kami berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada yang telah memberikan bantuan dorongan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin.

Tim Penyusun

Sekiranya ahli kitab beriman. dan tercipta masyarakat yang bebas dari ancaman. perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian. kekerasan hingga konflik agama. yakni: Islam. Baik itu suku. sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.Pendahuluan Indonesia merupakan sebuah negara dengan berbagai macam keanekaragaman. Seperti pada QS. Budha. kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi. dari firman Allah didalam QS. adat. (Yaitu orangorang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka. Sedangkan kita tahu. Di Indonesia terdapat 5 agama besar. Dengan hasil keharmonisan dalam komunikasi antar sesama penganut agama. kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka. dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah). َ َ ُ‫ َ َلَو ِنوُ هَّ َلَو ِ َ َ نوُ ِمْ َلَو ِ نوُ َ َلَو ِ هَّ َ َ َلَو ِ ِمْ َ ِمْ َلَو ِ َِمْ َلَو ِ َلَو ِ َ َ نوُ َ مِّ نوُ َ َ َ هَّ َ هَّ َ َ نوُ نوُ نو‬ ‫قلاتنلنوا الذين ل يؤمننون بلالل ول بلالينوم الخر ول يحرمنون ملا حرم الل ورسنوله ول‬ ُ‫نو‬ ِ ‫َلَو‬ ‫ َ َلَو ِ نوُ َ َلَو ِ َ ِمْ َ مِّ َلَو ِ َ هَّ َلَو ِ َ نوُ نوُ ِمْ َلَو ِ َ َ َ هَّ نوُ ِمْ نوُ ِمْ َلَو ِ ِمْ َ َ َ ِمْ َ ُأ ٍ َ نوُ ِمْ َ َلَو ِ نوُ ن‬ َ ‫يديننون دين الحق من الذين أوتنوا الكتلاب حتي ى يعطنوا الجزية عن يد وهم صلاغرو‬ 29. di antara mereka ada yang beriman. Hindu. Karena mereka juga sama-sama manusia seperti kita. Ditambah lagi kita juga menyeru mereka agar berbuat baik. [638] Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam. dan mencegah dari yang munkar. Bahwa kita adalah umat terbaik. Namun begitu. menyuruh kepada yang ma'ruf.Ali Imran:109 ُ‫هَّ َ َ َلَو ِ َ َ َلَو ِ َِمْ ِمْ َلَو ِ ََلَو ِ َ هَّ نوُ ِمْ َ نوُ نوُِمْ نوُ نو‬ ‫ولل ملا ف ي السملاوات وملا ف ي الرض وإلي ى الل ترجع المنور‬ ِ ‫َلَو‬ ِ ‫ َ هَّ َ َلَو‬ ِ ‫َلَو‬ 109. Karena itu. dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan. . ras maupun agama. Katolik. tentulah itu lebih baik bagi mereka. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang mana islam memiliki dominasi tertinggi. Sehingga negara ini banyak mengikuti hukum islam. dan beriman kepada Allah. budaya. Kristen. kita tidak boleh menyakiti maupun mengusik orang non muslim.Ali Imran:110 ِ ‫َلَو‬ َّ‫نوُ ِمْ نوُ ِمْ َ ِمْ َ نوُ هَّ ُأ ٍ نوُ ِمْ َلَو ِ َ ِمْ َلَو ِ هَّ َلَو ِ َ ِمْ نوُ نوُ َ َلَو ِ ِمْ َ ِمْ نوُ َلَو ِ َ َ ِمْ َ ِمْ َ َ َلَو ِ ِمْ نوُ ِمْ َ َلَو ِ َنوُ ِمْ َلَو ِ نوُ َ َلَو ِ ه‬ ‫كنتم خير أمة أخرجت لنلنلاس تأمرون بلالمعروف وتنهنون عن المنكر وتؤمننون بلالل‬ َ ُ‫ َ َ ِمْ َ َ َ َ ِمْ نوُ ِمْ َلَو ِ َ َلَو ِ َ َ َ َ ِمْ ً َ نوُ ِمْ َلَو ِ ِمْ نوُ نوُ ِمْ نوُ ِمْ َلَو ِ نوُ َ َ َ ِمْ َ نوُ نوُ نوُ ِمْ َ َلَو ِ نو‬ ‫ولنو آمن أهل الكتلاب لكلان خيرا لهم منهم المؤمننون وأكثرهم الفلاسقنون‬ 110.

orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.Teori Dasar Kemerdekaan beragama (Freedom of Religious) Dalam Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah 256 Allah berfirman : َ ْ ّ َ ‫ل إ ِك ْراه َ في الدين قَد ْ ت َب َي ّن الرشيد ُ مين ال ْغيي فَمين ي َك ْفير بالطياغوت وَييؤ ْمن‬ ِ ْ ِ ُ ِ ُ ّ ِ ْ ُ ْ َ ّ َ َ ِ َ ِ ّ َ ‫بالل ّهِ فَقد ِ است َمسك بال ْعُروَةِ ال ْوُث ْقى ل ان ْفصام ل َها والل ّه سميعٌ ع َليم‬ َ َ ِ َ ُ َ َ َ َ ِ ٌ ِ ِ ْ ِ َ َ ْ ْ 256. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. [983] Syafa'at: usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudharat bagi orang lain. orang-orang Shaabiiin[983] orang-orang Nasrani. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui [162] Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s. sebagaimana firman Allah(QS. karena mereka tidak taat kepadaku. : "bolehkah saya paksa kedua anak itu. Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. yang diciptakan-Nya dari asal yang satu yaitu Nabi Adam as. tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).. hanya ketaqwaan jua yang membedakan manusia disisi-Nya. dan tetap ingin beragama Nasrani?". karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah. Ia bertanva kepada Nabi saw. syafa'at yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafa'at bagi orang-orang kafir. Menurut riwayat Ibnu Jurair dari Said yang bersumber dari Ibnu Abbas. sedang dia sendiri beragama Islam. asbabun nuzul ayat diatas adalah : Hushain dari Golongan Anshar suku Bani Salim yang mempunyai dua orang anak yang beragama Nasrani. Persamaan derajat manusia (Equality) Manusia secara keseluruhannya adalah makhluk Allah.w. orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik. Kemudian dalam surat Al-Hajj 17 Allah berfirman : َّ‫َلَو ِ هَّ هَّ َلَو ِ َ َ َ نوُ َ هَّ َلَو ِ َ َ نوُ َ هَّ َلَو ِ َلَو ِ َ َ هَّ َ َ َ ِمْ َ نوُ َ َ هَّ َلَو ِ َ َ ِمْ َ نوُ َلَو ِ ه‬ ‫إن الذين آمننوا والذين هلادوا والصلابئين والنصششلار ى والمجششنوس والشذين أششركنوا إن‬ ٌ ِ ‫هَّ َ ِمْ َلَو ِ نوُ َ ِمْ َ نوُ ِمْ َ ِمْ َ ِمْ َلَو ِ َ َ َلَو ِ َلَو ِ هَّ هَّ َ َ نوُ مِّ َ ِمْ ُأ ٍ َ َلَو‬ ‫الل يفصل بينهم ينوم القيلامة إن الل عنلي ى كل ش يء شهيد‬ َ َ 17. maka turunlah ayat diatas. An Nisa:1): .t.

diciptakan.Al Hujurat:13) Toleransi beragama (Tolerance of Religious) Toleransi beragama dalam Islam ditegakkan atas dasar kemerdekaan beragama. bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. 3. Tiga agama besar saat itu Yahudi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya. Hai manusia.s. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nasrani dan Majusi (Zaroaster) telah mendapat pengakuan hak-haknya dari pemerintahan Islam saat itu. (QS. dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.s. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. [264] Menurut kebiasaan orang Arab. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264]. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.‫يلا أيهلا النلاس اتقنوا ربكم الذ ي َنلقكم من نفس واحدة و َنلق منهلا زوجهلا وبث منهملا‬ َ ُ‫ َ َ هُّ َ هَّ نوُ هَّ نوُ َ هَّ نوُ نوُ هَّ َلَو ِ خ َ َ نوُ ِمْ َلَو ِ ِمْ َ ِمْ ُأ ٍ َ َلَو ِ َ ُأ ٍ َخ َ َ َلَو ِ ِمْ َ َ ِمْ َ َ َ َ هَّ َلَو ِ ِمْ نو‬ ً ‫هَّ هَّ َلَو ِ َ َ َنوُ َ َلَو ِ َلَو ِ َ ل ِمْ َ َ َلَو ِ هَّ هَّ َ َ َ َ ِمْ نوُ ِمْ َقيب‬ ‫رجلال كثيرا ونسلاء واتقنوا الل الذ ي تسلاءلنون به وا َِمْرحلام إن الل كلان عنليكم ر َلَو ِ لا‬ َ َ ُ‫َلَو ِ َ ً َ َلَو ِ ً َ َلَو ِ َ ً َ هَّ نو‬ 1. Hai sekalian manusia. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. agamaku.bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 2. dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. ْ‫ َ َ هُّ َ هَّ نوُ َلَو ِ هَّ خ َ ِمْ َ نوُ ِمْ َلَو ِ ِمْ َ َ ُأ ٍ َنوُ ِمْ َ َ َ َ ِمْ َ نوُ ِمْ نوُعنوب ً َ َ َ َلَو ِ َ َلَو ِ َ َ َ نوُ َلَو ِ هَّ َ ِمْ َ َ نوُ ِم‬ ‫يلا أيهلا النلاس إنلا َنلقنلاكم من ذكر وأنثي ى وجعنلنلاكم ش نوُ لا وقبلائل لتعلارفنوا إن أكرمكم‬ ٌ ِ ‫َلَو ِ ِمْ َ هَّ َ ِمْ َ نوُ ِمْ َلَو ِ هَّ هَّ ََلَو ِ ٌ َ َلَو‬ ‫عند الل أتقلاكم إن الل عنليم خبير‬ َ ِ ‫َلَو‬ 13. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. dan untukkulah. [263] Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a. Rasulullah saw. 6. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa . 5. ke Madinah (Yatsrib). ‫قل يلا أيهلا الكلافرون * ل أعبد ملا تعبدون * ول أنتشم علابشدون مشلا أعبشد * ول أنششلا‬ َ َ َ َ ُ‫نوُ ِمْ َ َ هُّ َ ِمْ َ َلَو ِ نوُ َ َ َ ِمْ نوُ نوُ َ َ ِمْ نوُ نوُ َ َ َ َ ِمْ نوُ ِمْ َ َلَو ِ نوُ َ َش َ ِمْ نوُ نو‬ * ‫علابد ملا عبدتم * ول أنتم علابدون ملا أعبد * لكم دينكم ول ي دين‬ ِ ‫ َ َلَو ِ ٌ َ َ َ ِمْنوُ ِمْ َ َ َ ِمْ نوُ ِمْ َ َلَو ِ نوُ َ َ َ ِمْ نوُ نوُ َ نوُ ِمْ َلَو ِ نوُ نوُ ِمْ ََلَو ِ َ َلَو ِ َلَو‬ 1. persamaan dan keadilan." . di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a. dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. untukmu agamamu. apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah. telah meletakkan toleransi beragama sebagai salah satu prinsip dari Negara Islam yang didirikannya setelah hijrah. 4.

Memahami Rahmat Islam ‫وَما أ َرسل ْناك إ ِل رحمة ل ِل ْعال َمين‬ َ ِ َ ً َ ْ َ ّ َ َ َ ْ َ “Dan tidaklah Kami mengutus kamu. selamat. berarti agama islam yang berisi ajaran yang memberi petunjuk kepada umat manusia untuk melaksanakan tugas kehidupan menurut syariat. jalan kehidupan yang benar. Sebagian orang secara sengaja (karena ada maksud buruk) ataupun tidak sengaja (karena pemahaman Islam yang kurang mendalam). kedamaian dan toleransi yang baik maka hukum Islam harus diupayakan dapat dijalankan secara kaffah(utuh). yang artinya “memelihara dalam keadaan selamat sentosa” dan berarti juga “menyerahkan diri. damai. Agama Islam Merupakan Rahmat Bagi Seluruh Alam Definisi 1. Islam secara etimologis. Itu benar. Artinya untuk menjadi rahmat bagi alam semesta bisa jadi umat Islam harus melalui beberapa ujian. Islam sebagai rahmat bagi alam semesta adalah tujuan bukan proses. . namun sejarah manapun selalu mengatakan kedamaian dan kesejukan selalu didapatkan dengan perjuangan.” (QS Al Anbiya: 107). jangan dikatakan bahwa umat Islam harus bersifat sejuk. agar tercipta kesejukan. dan patuh”. Rahmat Islam itu luas.Pembahasan A. damai dan toleransi dimana saja Islam berada. seluas dan seluwes ajaran Islam itu sendiri. Itu pun juga pemahaman yang benar. tunduk. Ayat di atas sering dijadikan hujjah bahwa Islam adalah agama rahmat. Sebaliknya. Jadi logikanya. seringkali memaknai ayat diatas secara menyimpang. Kemudian kata itu dibentuk menjadi aslama. yang berarti “selamat sentosa”. Mereka mengartikan rahmat Islam harus tercermin dalam suasana sosial yang sejuk. taat. untuk menjadikan sebuah kota menjadi aman diperlukan kerja keras polisi dan aparat hukum untuk memberi pelajaran bagi pelanggar hukum. Misalnya. Sementara dibalik itu. kesulitan atau peperangan seperti di zaman Rasulullah.. sebenarnya ada tujuan lain atau kebodohan lain yang justru bertentangan dengan Islam itu sendiri. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Islam secara terminologis. 2. berasal dari bahasa Arab salima. Walau tidak selalu harus melalui langkah sulit apalagi perang. damai dan toleransi kepada pelanggar hukum dengan alasan Islam adalah agama rahmat. apalagi sebagai mayoritas. yang memberikan kemaslahatan bagi semua makhluk Allah.

Di antara rahmat Allah yang luas adalah manhaj atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah saw berupa manhaj yang menjawab kebahagiaan seluruh umat manusia.Mencari Rahmat Islam Allah SWT berfirman. Dalam ayat lain berbunyi. jauh dari kesusahan dan menuntunnya ke puncak kesempurnaan yang hakiki. ia mempunyai banyak bentuk. . Tidak ada satu pun masalah dalam kehidupan ini kecuali al-Qur`an telah memberikan petunjuk dan solusi. Allah telah mengutus Rasul-Nya sebagai rahmat bagi seluruh manusia agar mereka mengambil petunjuk Allah.” (QS al-An’aam: 38). Di antaranya adalah. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. kecuali mereka yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan-Nya. manhaj (ajaran). Kitab suci terakhir ini memberikan kesempatan bagi manusia untuk beristimbath (mengambil kesimpulan) terhadap hukum-hukum yang bersifat furu’iyah. “Hai orang-orang yang beriman. Pertama. yang semuanya itu tidak boleh bertentangan dengan ushul atau pokok-pokok ajaran yang permanen. Di ayat lain.” (QS. Al-Qur`an telah meletakkan dasar-dasar atau pokok-pokok ajaran yang abadi dan permanen bagi kehidupan manusia yang selalu dinamis. Bentuk-bentuk Rahmat Islam Ketika seseorang telah mendapat petunjuk Allah.” (QS Al-Maidah: 3). maka ia benar-benar mendapat rahmat dengan arti yang seluas-luasnya. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. al-Qur`an. Allah berfirman. “Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari tuntutan dinamika kehidupannya.” (QS an-Nahl: 89). benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalanjalan Kami. kemudian kepada Tuhanlah mereka dikumpulkan. Begitu juga kesempatan untuk menemukan inovasi dalam hal sarana pelaksanaannya sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi kehidupan. Dari sini bisa kita pahami bahwa al-Qur`an itu benar-benar sempurna dalam ajarannya. Dan tidak akan mendapatkan petunjuk-Nya. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Dia berfirman. “Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Kitab. Allah SWT berfirman. “Kami tidak menurunkan al-Qur`an ini kepadamu agar kamu menjadi susah.” (QS al-‘Ankabuut: 69). dimensi rahmat. “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami. Thahaa: 2-3).” (QS al-Baqarah: 208) Ada banyak dimensi dari universalitas ajaran Islam. Kedua. tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah). “…Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu…. Dalam tataran praktis. Rahmat Allah yang bernama Islam meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia.

dan sebagainya. Islam memberi petunjuk mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan sampai kita menggunakan ungkapan seperti sejuk. “Boleh jadi kamu membenci sesuatu. “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. “Katakanlah: ‘Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hambahambaNya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?” (QS alA`raf: 32). Allah mengetahui. Hanya kebanyakan manusia memandang jalan Islam tersebut memiliki beban yang berat. padahal ia amat baik bagimu. . kewajiban tersebut hanyalah untuk kebaikan manusia itu sendiri.” (QS al-Baqarah: 286).Ketiga. kemudian dikaitkan dengan kata ‘Islam’. “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. rahmat. padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Sementara ada tujuan lain yang justru bertentangan dengan Islam itu sendiri. sedang manusia sering tidak mengetahuinya. dunia dan akhirat. “Diwajibkan atas kamu berperang. Allah berfirman. sedang kamu tidak mengetahui. Keempat. kewajiban memakai jilbab bagi wanita dewasa. bukan rahmat yang dipahami oleh sebagian orang menurut seleranya sendiri. padahal ia amat buruk bagimu. sekalipun sebagian orang tidak setuju dengan tindakan tersebut. bukan membatasi potensi manusia. jalan untuk kebaikan. padahal ia amat baik bagimu. sedang kamu tidak mengetahui.” (QS al-Isra’: 7). padahal ia amat buruk bagimu.” (QS al-Baqarah: 216). Rahmat dalam Islam adalah rahmat yang sesuai dengan kehendak Allah dan ajaran-Nya. Rahmat Islam adalah meningkatkan dan melengkapi kebutuhan manusia agar menjadi lebih sempurna. Memerangi kemaksiatan dengan mengingatkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar itu adalah rahmat. Rahmat dalam Islam juga bisa berupa ajarannya yang berisi jalan / cara mencapai kehidupan yang lebih baik. Pada dasarnya. penyempurna kehidupan manusia Di antara rahmat Islam adalah keberadaannya sebagai penyempurna kebutuhan manusia dalam tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. dan sebagainya. seperti kewajiban sholat dan zakat. toleransi. dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu. baik berupa perintah atau larangan. dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu. Allah mengetahui. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. kewajiban amar ma’ruf nahi munkar. Islam juga tidak pernah mengharamkan manusia untuk menikmati hasil karyanya dalam bentuk kebaikan-kebaikan dunia. damai.” (QS al-Baqarah: 216). Islam tidak pernah mematikan potensi manusia. Hendaknya kita jujur dalam mengungkapkan sebuah istilah. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ajaran Islam itu adalah rahmat dalam artian yang luas. Padahal Allah SWT telah berfirman.

bukan dalam bidang aqidah Islamiyah (keimanan). dan janganlah kamu bercerai-berai. Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Insaniyah Ukhuwah Islamiyah 1. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. . Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku”. Rukun dalam arti adjektiva adalah baik atau damai. dalam Surat Al-Kafirun ( 109) ayat 1 – 6 sebagai berikut: Artinya : “Katakanlah. Dalam bidang aqidah atau keimanan seorang muslim hendaknya meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama dan keyakinan yang dianutnya sesuai dengan firman Allah SWT. kerukunan sosial kemasyarakatan telah ditampakkan pada masyarakat Madinah. Al-Hujurat ayat 10) 2. Maka Allah mempersatukan hatimu. Sesama orang beriman adalah bersaudara Firman Allah: ”Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. dan sebelumnya kamu telah berada di tepi jurang neraka. karena aqidah telah digariskan secara jelas dan tegas di dalam AlQur’an dan Al-Hadits. Kerukunan dalam Islam diberi istilah “tasamuh ” atau toleransi. sebagai orang-orang yang bersaudara. Konflik yang terjadi kemudian disebabkan adanya penghianatan dari orang bukan Islam (Yahudi) yang melakukan persekongkolan untuk menghancurkan umat Islam. tetapi hendaklah kembali kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits. Kerukunan hidup umat beragama artinya hidup dalam suasana damai. “Hai orang-orang kafir! “. Sikap sinkritisme dalam agama yang menganggap bahwa semua agama adalah benar tidak sesuai dan tidak relevan dengan keimanan seseorang muslim dan tidak relevan dengan pemikiran yang logis. Pada saat itu rasul dan kaum muslim hidup berdampingan dengan masyarakat Madinah yang berbeda agama (Yahudi dan Nasrani). meskipun dalam pergaulan sosial dan kemasyarakatan Islam sangat menekankan prinsip toleransi atau kerukunan antar umat beragama. Sesama orang beriman dilarang saling bermusuhan “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah. seperti rukun Islam. dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah. walaupun berbeda agama.S.Kerukunan “Rukun” dari Bahasa Arab “ruknun” artinya asas-asas atau dasar. supaya kamu mendapat rahmat” (Q. lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Dan kamu bukanlah penyembah Tuhanyang aku sembah. Ali Imran ayat 103). Sehingga yang di maksud dengan toleransi ialah kerukunan sosial kemasyarakatan. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara anggota masyarakat (muslim) tidak perlu menimbulkan perpecahan umat. lalu menjadilah kamu bersatu karena nikmat Allah.S. Dan tiada (pula) kamu menyembah Tuhanyang aku sembah. B. Dan aku bukan penyembah apayang biasa kamu sembah. tidak bertengkar. agar kamu mendapat petunjuk” (Q. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW.

tetapi berkasih sayang sesama mereka (orang mukmin). Ali Imran 112). “Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu). Berkasih sayang terhadap orang beriman dan berlaku tegas terhadap orang kafir “Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia adalah keras/tegas terhadap orang-orang kafir. seperti urusan politik. Berlaku lemah lembut terhadap orang beriman dan suka bermusyawarah “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud.S. tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orangorang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. ekonomi. b. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Asy-Syu’araa’ 215). kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad.(Q. 5. maka bertawakkallah kepada Allah.3. kemasyarakatan dan lain-lainnya. Berlaku sopan terhadap sesama orang beriman a.S. Al-Fath ayat 29). karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. 6. 4. kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia/hablum minannaas. kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya.S. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. *) Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya. yaitu orang-orang yang beriman” (Q. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Q. mohonkanlah ampun bagi mereka. Allah menjanjikan kepada orangorang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar” (Q. Hablum minallaah dan Hablum minannaas “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Ali Imran ayat 159). dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu *). “Dan rendahkanlah dirimu (sopanlah) terhadap orang-orang yang mengikutimu. “Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah (sopanlah) kamu terhadap orang-orang yang beriman” (Q. yang demikian itu. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas”. karena itu ma'afkanlah mereka. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. . yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya.S.S. AlHijr ayat 88).

kaum kerabat. semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya” (Q. hanyalah ulama[1258].” (Q. Menyantuni orang tua.S. boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim” (Q. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Larangan menggunjing dan meremehkan orang lain dengan panggilan jelek “Hai orang-orang yang beriman. boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. An-Nahl ayat 43). fakir miskin. dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. penglihatan dan hati. janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. 8. anak yatim. 10. Al-Baqarah ayat 215). “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu bagimu Sesungguhnya pendengaran. Al-Isra’ ayat 36). Al-Hujurat ayat 11). dengan panggilan seperti: Hai fasik. “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu. “Mereka bertanya tentang apa yang seharusnya mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman **) dan Barangsiapa yang tidak bertobat. Sillaturrahim dan rekonsiliasi (perdamaian) “Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan *). Faathir 28). 9.S.7. b. *) Yaitu Mengadakan hubungan silaturahim dan tali persaudaraan. binatang-binatang melata dan binatangbinatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). dan ibnu sabil a. orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman. kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya. ahli zikir c. *) Jangan mencela dirimu sendiri. .S. Hai kafir dan sebagainya. **) Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari. Orang yang amat takut kepada Allah adalah ulama/ahli ilmu (ulama billaah) a.S." dan apa saja kebaikan yang kamu buat. *) ahli ilmu pengetahuan.(Q. “Dan demikian (pula) di antara manusia. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri *) dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan.S. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. kerabat. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya” (Q. Ar-Ra’du ayat 21).S. anak-anak yatim. Maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan *) jika kamu tidak mengetahui” (Q.

kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. “Sesungguhnya zakat-zakat itu. dia itu tukang sihir. jangan dekati Muhammad. *) Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat. Ali Imran ayat 28). tidak menghormati orang yang lebih tua. engkau adalah seorang ahli sunnah dan hampir tidak ada satu kebiasaannya pun yang belum ayah lakukan kecuali satu saja". barang siapa berbuat demikian. tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh *). "Anakku. "Setiap . "Wahai ayah. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q. pengurus-pengurus zakat.Tirmidzi) Ukhuwah Insaniyah Kisah di zaman Nabi SAW 1) Kisah Rasulullah SAW dengan si pengemis Yahudi Di sudut pasar Madinah ada seorang pengemis Yahudi buta yang setiap harinya selalu berkata kepada setiap orang yang mendekatinya. tanya Abubakar RA. karib-kerabat. niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.S. dan hanya kepada Allah kembali (mu)” (Q. (HR. hanyalah untuk orang-orang fakir. Rasulullah SAW melakukan hal ini setiap hari sampai beliau wafat. “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. An-Nisa’ ayat 36). hubungan kekeluargaan. sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. dan teman sejawat. Suatu hari sahabat terdekat Rasulullah SAW yakni Abubakar RA berkunjung ke rumah anaknya Aisyah RA yang tidak lain dan tidak bukan merupakan isteri Rasulullah SAW dan beliau bertanya kepada anaknya itu. Ibnu sabil dan hamba sahayamu. untuk (memerdekakan) budak. “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali[192] dengan meninggalkan orang-orang mukmin. dan tanpa berucap sepatah kata pun Rasulullah SAW menyuapkan makanan yang dibawanya kepada pengemis itu sedangkan pengemis itu tidak mengetahui bahwa yang menyuapinya itu adalah Rasulullah SAW. setiap pagi Muhammad Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawakan makanan. Aisyah RA menjawab.S. dan berbuat baiklah kepada dua orang tua. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri” (Q. Namun.S. Para mu'allaf yang dibujuk hatinya. "Apakah Itu?". orang-orang yang berhutang. Setelah wafatnya Rasulullah SAW. adakah kebiasaan kekasihku (Muhammad SAW) yang belum aku kerjakan?". untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan. dia itu orang gila. dia itu pembohong. tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu. dan tidak beramar ma’ruf dan nahi mungkar. apabila kalian mendekatinya maka kalian akan dipengaruhinya".b. "Wahai saudaraku. orang-orang miskin. dan ada pula antara yang Muslim dan yang bukan Muslim. Hadits: Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengasihi dan menyayangi yang lebih muda. orangorang miskin. anak-anak yatim. At-Taubat ayat 60). dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. c.

Kalaupun tidak bisa kita meneladani beliau seratus persen. Ketika Abubakar RA mulai menyuapinya. si pengemis marah sambil menghardik. pengemis itu melanjutkan perkataannya. "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. kita mulai dari apa yang kita sanggup melakukannya. "Siapakah kamu?". Nabi SAW menjawab: “Aku sekali-kali tidak diutus untuk melaknat seseorang. "Aku orang yang biasa (mendatangi engkau). Aku adalah salah seorang dari sahabatnya." "Bukan! Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku". setelah itu ia berikan padaku". Du’tsur gemetar sehingga pedangnya jatuh dan kontan pedang direbut oleh Nabi lalu menghunuskannya ke hadapan Du’tsur sambil Nabi bertanya: “Siapakah yang dapat . ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu.Pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya bersyahadat di hadapan Abubakar RA saat itu juga dan sejak hari itu menjadi muslim. Abubakar RA menjawab. tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut.pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana". Keesokan harinya Abubakar RA pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis itu. tetapi aku diutus untuk mengajak kepada kebaikan dan rahmat”. ia tidak pernah memarahiku sedikitpun. Wahsyi telah ditangkap oleh Rasulullah SAW tetapi dia dimaafkan oleh Rasulullah SAW dan kemudian Wahsyi memeluk agama Islam berkat akhlak Rasulullah. (Hadits). bisakah kita meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah SAW? Atau adakah setidaknya niat kita untuk meneladani beliau? Beliau adalah ahsanul akhlaq. semuliamulia akhlak. "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya. Peristiwa pembunuhan Hamzah oleh Wahsyi telah berhasil. Dalam perang Uhud juga Nabi SAW memaafkan seorang budak hitam bernama Wahsyi. orang yang mulia itu telah tiada. Du'tsur menghunuskan pedang ke hadapan Nabi. "Apabila ia datang kepadaku tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku. kata Aisyah RA.. bantah si pengemis buta itu. Wahsyi telah dimerdekakan. memfitnahnya. ia begitu mulia. Abubakar RA tidak dapat menahan air matanya. sambil mengancam dan bertanya: “Siapa yang dapat membelamu sekarang ini?” Dengan tegas Nabi menjawab: “Allah”. ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. alangkah baiknya kita berusaha meneladani sedikit demi sedikit. 4) Peristiwa lainnya adalah “Du’tsur seorang Arab kafir Quraisy telah menguasai Rasulullah SAW ketika sedang tidur di bawah pohon rindang. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW". sesungguhnya mereka orang yang tidak mengetahui”. 2) Di peperangan Uhud Nabi SAW terluka pada muka dan tanggal beberapa giginya. dan kemudian berkata. karena apabila berhasil membunuh paman Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muthalib maka dia akan dibebaskan oleh tuannya. 3). Abubakar RA mendatangi pengemis itu lalu memberikan makanan itu kepadanya. Nah.. Seketika itu juga pengemis itu pun menangis mendengar penjelasan Abubakar RA. Lalu beliau mengangkat tangannya kepada Allah Yang Maha Mulia dan berdoa: “Wahai Tuhanku ampunilah kaumku. wahai saudaraku. Berkatalah salah seorang sahabatnya: “Cobalah tuan doakan agar mereka selaka”.

yaitu orang kafir yang membayar jizyah (upeti) yang dipungut tiap tahun sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Sebenarnya yang akan diracun adalah Bisyr dan Rasulullah SAW. (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka. masih pula banyak kisah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Yang memberi keteladanan kepada kita bahwa akhlak Rasulullah SAW amat mulia dan dengan kemuliaan akhlaknya itu menjadikan orangorang kafir menjadi terbujuk hatinya untuk memeluk agama Islam. Tetapi Rasulullah mendapat pemberitahuan dari Allah sehingga racun di paha kambing itu tidak dimakannya. Satu sisi ajaran Islam memerintahkan agar seseorang menjadi pemaaf tetapi pada sisi lain orang Islam dianjurkan harus bersikap tegas kepada orang kafir/ yang ingkar (Q. C. Banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut diantaranya firman Allah Al-‘Aziz AlHakim : َ َ ِ ُ َ ‫قات ِلوا ال ّذين ل ي ُؤْمنون بالل ّهِ وَل بال ْي َوْم ِ ال َخرِ وَل ي ُحرمون ما حرم الل ّه وَرس يول ُه‬ ِ ْ َ ّ َ َ َ ُ ّ َ َ ُ ‫ُ َ ُي‬ ِ َ ِ َ ُ ِ ُ ُ ‫وَل ي َدينون دين ال ْحقّ من ال ّذين أوتوا ال ْك ِتاب حتى ي ُعْطوا ال ْجزيية عين ييدٍ وَهيم‬ ّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ ْ ُ َ ِ َ ِ َ ِ َ ُ ِ َ ‫صاغرون‬ َ ُ ِ َ “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah). 5) Dalam peperangan Khaibar (perkampungan Yahudi). Al-Fath ayat 29). dan akhirnya Du’tsur pun masuk agama Islam. Kecuali kisah sebagaimana tersebut di atas.S. Kafir seperti ini tidak boleh dibunuh selama ia masih menaati peraturan-peraturan yang dikenakan kepada mereka.membelamu sekarang ini”? Du’tsur menjawab (dengan gemetar) “tak seorangpun”. Kebersamaan Umat Beragama dalam Kehidupan Sosial “Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam”. lalu Du’tsur menceritakan kisahnya itu kepada kawan-kawanya. Zainab binti Al-Harits isteri Salam bin Misykam (salah seorang pemimpin Yahudi). sampai mereka . maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Zainab berhasil membunuh Bisyr bin Baraa’ bin Ma’rur dengan membubuhkan racun ke paha kambing yang disuguhkan olehnya. ia enggan dan takabur dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir” ( QS Al Baqarah 34 ) Pembagian Orang Kafir dalam Islam Orang kafir dalam syari’at Islam ada empat macam : Pertama : Kafir Dzimmy. Namun Si wanita Yahudi ini ketika telah ditangkap oleh Rasulullah SAW terus dimaafkan. Du’tsur dimaafkan oleh Nabi dan dibebaskannya pulang.

bunuhlah siapa yang kafir kepada Allah. At-Taubah : 12). bersabda : “Adalah Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa salllam apabila beliau mengangkat amir/pimpinan pasukan beliau memberikan wasiat khusus untuknya supaya bertakwa kepada Allah dan (wasiat pada) orang-orang yang bersamanya dengan kebaikan. apabila mereka menolak maka mintalah jizyah (upeti) dari mereka dan apabila mereka memberi maka terimalah dari mereka dan tahanlah (tangan) terhadap mereka. Kedua: Kafir Mu’ahad. berperanglah kalian dan jangan mencuri harta rampasan perang dan janganlah mengkhianati janji dan janganlah melakukan tamtsil (mencincang atau merusak mayat) dan janganlah membunuh anak kecil dan apabila engkau berjumpa dengan musuhmu dari kaum musyrikin dakwahilah mereka kepada tiga perkara. Dan Allah berfirman : “Kecuali orang-orang musyrikin yang kalian telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi dari kalian sesuatu pun (dari isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kalian. At-Taubah : 4). maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. patuh)”. hendaklah kalian berlaku istiqomah (pula) terhadap mereka. Kemudian beliau berkata : “Berperanglah kalian di jalan Allah dengan nama Allah. (QS. Dan Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam hadits ‘Abdullah bin ‘Amr riwayat Bukhary : “Siapa yang membunuh kafir Mu’ahad ia tidak akan mencium bau surga dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun”. dan Allah Jallat ‘Azhomatuhu menegaskan dalam firman-Nya : “Jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji. karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. rendah. yaitu orang-orang kafir yang telah terjadi kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati. . Dan dalam hadits Al-Mughiroh bin Syu’bah riwayat Bukhary beliau berkata : “Kami diperintah oleh Rasul Rabb kami shollallahu ‘alaihi waalihi wa sallam untuk memerangi kalian sampai kalian menyembah Allah satu-satunya atau kalian membayar Jizyah”. apa saja yang mereka jawab dari tiga perkara itu maka terimalah dari mereka dan tahanlah (tangan) terhadap mereka . (QS. (QS. maka perangilah pemimpin-pemimpin kekafiran itu. Dan dalam hadits Buraidah riwayat Muslim Rasulullah SAW. (QS. apabila mereka menolak maka mintalah pertolongan kepada Allah kemudian perangi mereka”. agar supaya mereka berhenti”. Allah Jalla Dzikruhu berfirman : “Maka selama mereka berlaku istiqomah terhadap kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang bertakwa”. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. At-Taubah : 29).membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan shogirun (hina. At-Taubah : 7). serulah mereka kepada Islam apabila mereka menerima maka terimalah dari mereka dan tahanlah (tangan) terhadap mereka. dan mereka mencerca agama kalian. Dan kafir seperti ini juga tidak boleh dibunuh sepanjang mereka menjalankan kesepakatan yang telah dibuat.

Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”.Ketiga: Kafir Musta’man. (HR. Maka Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa alihi wa salllam bersabda : “Kami telah lindungi orang yang engkau lindungi wahai Ummu Hani`”. karena telah mengikrarkan keyakinan Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Kafir jenis ini juga tidak boleh dibunuh sepanjang masih berada dalam jaminan keamanan. Demikian firman Allah dalam QS. Dalam sebuah Hadits Rasulullah menjadikan kebaikan seseorang kepada tetangganya menjadi salah satu indikator keimanan. Tanggung Jawab Sosial Umat Islam Umat islam adalah umat yang terbaik yang di ciptakan Allah dalam kehidupan dunia ini. Allah mau menunjukan komitmen kehidupannya pada aspek tersebut. Dalam al-Quran kedua komitmen itu disebut hablum minallah dan hablum minannas. At-Taubah : 6). baik yang wajib dalam bentuk zakat maupun yang sunnah dalam bentuk sedekah. diantaranya adalah : Menjalin silahturahmi dengan tetangga. Bukhary-Muslim). Kafir jenis inilah yang disyari’atkan untuk diperangi dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari’at Islam. yaitu orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. (QS. Memberikan Infaq sebagian dari harta yang dimiliki. Dan dalam hadits ‘Ali bin Abi Tholib radhiyallahu ‘anhu. Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam menegaskan : “Dzimmah (janji. yaitu kafir selain tiga di atas. Maknanya bahwa Aman kaum muslimin kepada orang kafir itu adalah sah (diakui). Keempat: Kafir Harby. Dan dalam hadits Ummu Hani` riwayat Bukhary beliau berkata : ُ‫ َ َ نوُ ِمْ َ َلَو ِ َ َ َ ِمْ نوُ نوُ مِّ ِمْ َ هَّ نوُ َ َلَو ِ ٌ َ نوُ ً َ ِمْ َ َ ِمْ نوُ نوُ َ َ َ ِمْ َ نوُ َ ِمْ َ َ َ َ َ َ نوُ ِمْ نو‬ ‫يلا رسنول الل زعم ابن أم ي أنه قلاتل رجال قد أجرته فالن بن هبيرة فقلال رسششنول‬ ٍ ‫َلَو ِ َهَّ نوُ ع َ ِمْ َلَو ِ َ َلَو ِ َلَو ِ َ َهَّ َ َ ِمْ َ َ ِمْ َ َ ِمْ َ َ ِمْ َلَو ِ َ نوُ هَّ َ َلَو ِ ُأ‬ ‫الل صنلي ى الل َنليه وآله وسنلم قد أجرنلا من أجرت يلا أم هلانئ‬ “Wahai Rasulullah anak ibuku (yaitu ‘Ali bin Abi Tholib-pen.) menyangka bahwa ia boleh membunuh orang yang telah saya lindungi (yaitu) si Fulan bin Hubairah. Berkata Imam An-Nawawy rahimahullah: “Yang diinginkan dengan Dzimmah di sini adalah Aman (jaminam keamanan). kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Ali Imran 3:110. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman : “Dan jika seorang di antara kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu. maka siapa yang diberikan kepadanya Aman dari seorang muslim maka haram atas (muslim) yang lainnya mengganggunya sepanjang ia masih berada dalam Amannya”. Kebaikan umat islam itu bukan sekedar simbolik. maka lindungilah ia agar ia sempat mendengar firman Allah. Bentuk tanggung jawab sosial meliputi berbagai aspek kehidupan. diusahakan oleh orang yang paling bawah (sekalipun)”. jaminan keamanan dan tanggung jawab) kaum muslimin itu satu. Harta adalah rezeki yang Allah . tetapi karena identifikasi diri sebagai muslim memberikan konsekuensi untuk menunjukan komitmennya dalam beribadah kepada Allah dan berlaku sosial.

dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. Ali Imran: 110) . maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. memberi bantuan menurut kemampuan. Hubungan sosial akan terjalin dengan baik. Ibrahim 14:7 Allah berfirman: ٌ ِ ‫وَلَو ِ ِمْ َ َ هَّ َ َ هُّ نوُ ِمْ َ َلَو ِ ِمْ َ َ ِمْ نوُ ِمْ َ َلَو ِ َ هَّ نوُ ِمْ َ َ َلَو ِ ِمْ َ َ ِمْ نوُ ِمْ َلَو ِ هَّ َ َ َلَو ِ َ َ َلَو‬ ‫ َإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب ي لشديد‬ Dan (ingatlah) tatkala tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur. atau anjuran dan dorongan bagi orangorang beriman untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. di antara mereka ada yang beriman. Sekiranya ahli kitab beriman. kecuali ada perintah yang jelas. dan beriman kepada Allah. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran merupakan ciri utama masyarakat orang-orang yang beriman. tentulah itu lebih baik bagi mereka. Rasulullah melarang orang Islam menolak permintaan bantuan orangorang lain yang meminta kepadanya seandainya ia mampu membantunya. `Dalam QS. dan beriman kepada Allah: َ ُ‫نوُ ِمْ نوُ ِمْ َ ِمْ َ نوُ هَّ ُأ ٍ نوُ ِمْ َلَو ِ َ ِمْ َلَو ِ هَّ َلَو ِ َ ِمْ نوُ نوُ َ َلَو ِ ِمْ َ ِمْ نوُ َلَو ِ َ َ ِمْ َ ِمْ َ َ َلَو ِ ِمْ نوُ ِمْ َ َلَو ِ َنوُ ِمْ َلَو ِ نو‬ ‫كنتم خير أمة أخرجت لنلنلاس تأمرون بلالمعروف وتنهنون عن المنكر وتؤمننون‬ َ ُ‫َلَو ِ هَّ َ َ ِمْ َ َ َ َ ِمْ نوُ ِمْ َلَو ِ َ َلَو ِ َ َ َ َ ِمْ ً َ نوُ ِمْ َلَو ِ ِمْ نوُ نوُ ِمْ نوُ ِمْم نوُ َ َ َ ِمْ َ نوُ نوُ نوُ ِمْ َ َلَو ِ نو‬ ‫بلالل ولنو آمن أهل الكتلاب لكلان خيرا لهم منهم المؤ َلَو ِننون وأكثرهم الفلاسقنون‬ ِ ‫َلَو‬ 110. Menjenguk bila ada anggota masyarakat yang sakit dan ta’ziah bila ada anggota masyarakat yang meninggal dengan mengantarkan jenazahnya sampai di kubur. maka tidak heran jika masyarakat muslim menjadi masyarakat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu. kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. baik material spiritual maupun fisik materialnya.karuniakan kepada hamba-Nya yang harus disyukuri baik secara lisan maupun melalui pemanfaatan secara benar. apabila masing-masing anggotanya mau saling membantu dan saling peduli akan nasib pihak lain. Pembangunan mental. dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku). Setiap kali al-Qur'an memaparkan ayat yang berisi sifat-sifat orang-orang beriman yang benar. bila ada anggota masyarakat yang memerlukan bantuannya. Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam masyarakat muslim. menyuruh kepada yang ma'ruf. dan mencegah dari yang munkar. Penyusunan sistem sosial yang efektif dan efisien untuk membangun masyarakat. perlu memperoleh perhatian yang serius. khususnya untuk generasi muda. dan menjelaskan risalahnya dalam kehidupan ini. Al-Qur'an al karim telah menjadikan rahasia kebaikan yang menjadikan umat Islam istimewa adalah karena ia mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Karena kebaikan negara dan rakyat tidak sempurna kecuali dengannya.

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. dimana umat Islam dikenal dengannya. (QS. lelaki dan perempuan. Ali Imran: 104) Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan mahkota bagi sifat-sifat orang. yang sujud. yang memuji. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf. Sesungguhnya Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa mengingatkan umat Islam agar tidak lupa pada tugas utamanya dalam kehidupan ini. padahal iman merupakan dasar bagi setiap amal shalih. at Taubah: 112) Sifat ini yang merupakan sifat masyarakat muslim baik laki-laki maupun wanita dipertegas lagi bahwa amar ma'ruf nahi mungkar merupakan tugas kedua jenis. dan mengagungkan kedudukannya dalam masyarakat muslim yang lurus: ِ ‫ َ ِمْ نوُ َلَو ِ نوُ َ َ ِمْ نوُ ِمْ َلَو ِ َ نوُ َ ِمْ نوُ نوُ ِمْ َ ِمَْلَو ِ َ نوُ َ ِمْ ُأ ٍ َ ِمْ نوُ نوُ َ َلَو ِ ِمْ َ ِمْ نوُ َلَو ِ َ َ ِمْ َ ِمْ َ ع َلَو‬ ‫والمؤِمْمننون والمؤمنلات بعضهم أوليلاء بعض ي شأمرون ب شلالمعروف وينه شنون َ شن‬ ُ‫ِمْ نوُ ِمْ َ َلَو ِ َنوُ َلَو ِ نوُ َ هَّ َ َ َ نوُ ِمْ نوُ َ هَّ َ َ َنوُ َلَو ِ نوُ َ لل َ َ نوُ َ نوُ نوُ َ َلَو ِ َ َ َ ِمْح نوُ نوُ نو‬ ‫المنكر ويقيمنون الصالة ويؤتنون الزكلاة ويطيعنون ا َ ورسنوله أولئك سششير َمهم‬ َّ‫ه‬ ٌ ِ ‫هَّ َلَو ِ هَّ هَّ َ َلَو ِ ٌ َ َلَو‬ ‫الل إن الل عزيز حكيم‬ َ ُ‫نو‬ Dan orang-orang yang beriman. sebagai isyarat tentang fadhilahnya. merekalah orang-orang yang beruntung. atau bermalas-malasan dalam melaksanakannya. dan ia didahulukan atas shalat dan zakat. (QS. mereka memberikan nyawa dan harta mereka dengan murah di jalan Allah: َ ُ‫هَّ َلَو ِ نوُ َ ِمْ َ َلَو ِ نوُ َ ِمْ َ َلَو ِ نوُ َ هَّ َلَو ِ نوُ َ هَّ َلَو ِ نوُ َ هَّ َلَو ِ نوُ َ َِمْ َلَو ِ نو‬ ‫التلائبنون العلابدون الحلامدون السلائحنون الراكعنون السلاجدون المرون‬ ‫َلَو ِ ِمْ َ ِمْ نوُ َلَو ِ َ هَّ نوُ َ َ َلَو ِ ِمْ نوُ ِمْ َ َلَو ِ َ ِمْ َ َلَو ِ نوُ َ َلَو ِ نوُ نوُ َلَو ِ هَّ َ َ مِّ َلَو ِ ِمْ نوُ ِمْ َلَو ِ َلَو ِ ن‬ َ ‫بلالمعروف والنلاهنون عن المنكر والحلافظنون لحدود الل وبشر المؤمني‬ ِ ‫َلَو‬ Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat. menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. yaitu orang-orang yang menjual diri mereka kepada Allah.Ayat ini mengedepankan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran atas iman. bahkan ia merupakan ciri utama yang membedakannya dari umat-umat lain. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. mendirikan shalat. yang ruku'. yang melawat. yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran: َ َ ُ ‫وَل ْت َك ُن من ْك ُم أ ُمة ي َد ْعون إ ِلى ال ْخي ْرِ وَي َأ ْمرون بال ْمعْروف وَي َن ْهَوْن عَن ال ْمن ْك َر‬ َ ٌ ّ ْ ِ ْ َ ِ ُ َ ِ َ ُ ُ ِ ُ ِ ُ َ ‫وَأول َئ ِك هُم ال ْمفل ِحون‬ َ ُ ْ ُ ُ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. (QS. mencegah dari yang munkar. sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. yang beribadat. sebagai isyarat tentang pentingnya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. at Taubah: 71) . menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. dan dilahirkan bagi umat manusia untuk melaksanakan kewajiban mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah.orang beriman dalam masyarakat muslim.

masjid. rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid. tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani. al Hajj: 40. Ibrahim: 42) Dan berfirman: 97. kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". 41. (QS.َ ‫ال ّذين أ ُخرِجوا من دِيارِهِم ب ِغَي ْرِ حقّ إ ِل أ َن ي َقولوا رب ّنا الل ّه وَل َوْل د َفْعُ الل ّهِ الناس‬ َ َ ُ ُ ْ ّ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ِ ُ ْ َ ّ ً ‫ب َعْضهُم ب ِب َعْض ل َهُد ّمت صوامعُ وَب ِي َعٌ وَصل َوات وَمساجد ُ ي ُذ ْك َر فيها اسم الل ّهِ ك َثيرا‬ ِ ِ َ َ ْ َ ُ ْ ِ َ َ ٌ َ َ ْ َ َ ِ ُ ٍ ْ ‫وَل َي َن ْصرن الل ّه من ي َن ْصرهُ إ ِن الل ّه ل َقوِيّ عَزيز * ال ّذين إ ِن مك ّناهُم في ال َرض‬ َ َ ِ ْ ّ َ ْ َ ِ ٌ ِ ّ ّ َ ُ ُ ُ ْ َ ُ ِ ْ َ ّ َ ّ ‫أ َقاموا الصلةَ وَآ َت َوا الزكاةَ وَأ َمروا بال ْمعْروف وَن َهَوا عَن ال ْمن ْك َرِ وَل ِل ّهِ عاقِب َة‬ َ ُ ِ ُ َ ِ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ِ ُ ُ ْ ِ‫المور‬ 40. dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. (kepada mereka) Malaikat bertanya : "Dalam Keadaan bagaimana kamu ini?". akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh dalam peperangan itu. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak. mereka ditindas dan dipaksa oleh orang-orang kafir ikut bersama mereka pergi ke perang Badar. Rasulullah memperingatkan orang-orang hina dan lemah yang bersikap diam atas kezaliman dan tidak mencegah orang yang zalim dengan siksa Allah yang akan mengenai mereka semua. (QS. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa. orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam. dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain. AT Taubah : 97) [342] Yang dimaksud dengan orang yang Menganiaya diri sendiri di sini. bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. (QS. menunaikan zakat. gereja-gereja. mereka menjawab: "Adalah Kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. ialah orangorang muslimin Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nabi sedangkan mereka sanggup. tidak ada di antara mereka yang luput: . dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. Para Malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas. 41) Allah berfirman: ِ ‫ َ َ َ ِمْ َ َ هَّ هَّ َ َلَو ِ ً َ هَّ َ ِمْ َ نوُ هَّ َلَو ِ نوُ َ َلَو ِ هَّ َ نوُ َ مِّ نوُ نوُ ِمْ َلَو ِ َ ِمْ ُأ ٍ َ ِمْ َ نوُ َلَو ِ َلَو‬ ‫ول تحسشبن اللش غشلافال عمشلا يعمشل الظشلالمنون إنمشلا يشؤخرهم ليشنوم تششخص فيشه‬ َ ُ‫ َِمْ ِمْ َ نو‬ ‫البصلار‬ Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira. yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat dalam Keadaan Menganiaya diri sendiri[342].

dimana hal ini tidak dilakukan kecuali oleh orang yang tidak mampu mengubah kemungkaran dengan tangan atau dengan lisan. Muslim) Akan tetapi terkadang datang suatu masa kepada umat Islam dimana umat Islam tidak bisa mengubah kemungkaran dengan tangannya. masing-masing dalam bidangnya merupakan suatu hal yang baik sekali. bagi kitab Allah. terkadang sekilas orang melihatnya sebagai amal yang pasif. Rasulullah bersabda: “Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. jika tidak mampu maka dengan lisannya. sebagaimana disebutkan dalam hadits. oleh karena itu dalam beberapa hadits ada anjuran bagi penguasa untuk mengangkat orang-orang shalih dan jujur serta ikhlas memberikan nasihat menjadi pendampingnya. kami berkata: “bagi siapa?” Beliau berkata: “bagi Allah. (HR. . terutama para ulama dan orang-orang yang berpengalaman. maka Allah akan menimpakan siksa atas mereka semua”. dan tidak bisa mengubahnya dengan lisannya. dan inilah selemah-lemahnya iman” (HR. bagi rasulnya. Mengubah kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. jika tidak mampu maka dengan hatinya. hal ini telah berjalan di kalangan umat Islam di masa keemasannya.“Sesungguhnya apabila manusia melihat orang zalim dan mereka tidak mencegahnya dari kezaliman. Tirmidzi. yang tidak munafik dan tidak menipu penguasa. Abu Daud. maka hendaklah merubahnya dengan tangannya. ini akan menjamin keselamatan. dan Nasa'i) Cara-cara memberikan nasihat Di antara cara-cara amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah nasihat. dan ini tidak ada orang yang bisa menghalangi. Muslim) Tidak diragukan lagi bahwa pemberian nasihat kepada para penguasa dari rakyat. maka tidak ada lagi cara kecuali mengubah dengan hatinya. dan bagi para pemimpin dan umat Islam secara umum” (HR. keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Rasulullah telah menjadikannya sebagai agama dalam sabdanya: “Agama adalah nasihat”.

. lisan maupun berharap melalui hati agar ketentraman di bumi bisa tercapai. Serta saling mengingatkan dan menyeru kepada kebajikan dan mengingkari yang munkar(kejahatan) baik secara langsung.Kesimpulan Kita selaku umat islam selayaknya menjaga hubungan(ukhuwah) baik sesama muslim maupun non muslim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful