ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК

6 a,-

6 b, -

6 v

20 12/2013 год. Predmeten наставник: Елиза бета Hristovska
OU Sv.Kiril i Metodij,Skopje
6 одделение
1. Вежби за претставување на себе и поширокото семејство - Present
Simple од глаголот ‘to be’
2. Вежби за вокабулар и спелинг –семејство и пријатели
3. Граматички вежби за глаголот има/нема
4. Опис на личност-физички карактеристики
5. Опис на личност-интереси
6. Вежби за читање
7. Вежби за сегашно трајно време со идно значење-потврдни и одречни-2
часа
8. Вежби за сегашно трајно време со идно значење-прашални
9. Прилози за време за сегашно трајно време со идно значење
10. Утврдување на вокабуларот, сегашно трајно време со идно значење
11. Описни придавки и вокабулар - Family / friends
12. Вежби за лични предметни заменки
13. Вежби за правилен редослед во реченицата
14. Вежби за модален глагол should
15. Барање и давање совет
16. Вежби за читање
17. Вежби за вокабулар и спелинг-секојдневни активности
18. Вежби за поканување,прифаќање и одбивање
19. Вежби за пишување
20. Вежби за вокабулар и спелинг –во ресторан
21. Порачување храна во ресторан
22. Вежби за читање
23. Вежби за вокабулар и спелинг –географски поими
24. Вежби за именување и опишување-географски поими
25. Вежби за глаголот to be во минато време-потврдна форма

Дополнителната програма ги опфаќа главните аспекти од програмата за пето одделение и се фокусира на задачите од годишниот план. Skopje 3. Вежби за вокабулар и спелинг.Музички инструменти и филм-2 часа 31. . Вежби за пишување -2 часа Цели на дополнителната настава: Вкупно: 36 часа   учениците кои покажуваат послаб успех и не се во можност да го усвојат наставното градиво во текот на учебната година да ги вежбаат дополнително работите што се изучуваат на часовите. Вежби за читање 32. а наставникот според потребите ја приспособува и програмата за дополнителна работа .2012 . Вежби за глаголот to be во минато време-негативна и прашална форма-2 часа 27.26. Искажување минати дејства 28. а со тоа и да делуваат посигурни и поспремни на часовите по англиски јазик. Пршања и одговори за предлози-What shall we do now? 30. Вежби за вокабулар и спелинг-технологија 29. да се вежбаат вештините за читање и пишување Очекувани исходи:   Со дополнителната настава се очекува учениците кои ја посетувале да покажат не само подобри резултати во конечните оцени туку и напредување во изучувањето на англискиот јазик.09.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful