Sadržaj: SAŽETAK..................................................................................................2 Uvod........................................................................................................3 Ciljevi istraživanja..........

...........................................................................4 Hipoteze istraživanja.................................................................................4 Uzorak istraživanja....................................................................................4 Metode istraživanja....................................................................................5 Rezultati istraživanja......................................................................... ......6 Zaključak..................................................................................................40 Literatura..............................................................................................41 PRILOZI.................................................................................................42 1. UPITNIK – Etika u medijima..........................................................42 2. Popis tablica................................................................................45 3. Popis grafova................................................................................47

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1

SAŽETAK
Mediji su kompleksni pojam koji označava sustave javnog informiranja, koji služe za raspršivanje vijesti i audio-vizualnih sadržaja u svrhu informiranja, obrazovanja i zabave najširih slojeva stanovništva. Mediji su novine i drugi tisak, radijski i televizijski programi, programi novinskih agencija, elektroničke publikacije, teletekst i ostali oblici dnevnog ili periodičnog objavljivanja urednički oblikovanih programskih sadržaja prijenosom zapisa, glasa, zvuka ili slike. Mediji nisu knjige, udžbenici, bilteni, katalozi ili drugi nositelji objavljivanja informacija koji su namijenjeni isključivo obrazovnom, znanstvenom i kulturnom procesu, oglašavanju, poslovnoj komunikaciji, unutarnjem radu trgovačkih društava, zavoda i ustanova, udruga, političkih stranaka, vjerskih i ostalih organizacija. Mediji imaju velik utjecaj u društvu, uvelike služe povezivanju svijeta. Razvitkom tehnologije lakše i brže prenose vijesti diljem Zemlje a u bududnosti čak i dalje, te na taj način omogudavaju vam lakši pristup željenim informacijama. Svi imaju pravo na informacije i slobodu govora što je od iznimne važnosti. No, često mediji imaju negativni utjecaj na društvo, posebice na djecu , koja su izložena neprimjerenim sadržajima te to uvelike utječe na njihovo ponašanje. Posljednjih godina sve češda je televizijska ovisnost što rezultira prekomjernim gledanjem televizije.

ABSTRACT
The media have a complex term that means the public information systems, which are used for dispersing news and audio-visual content for their information, education and entertainment of the widest strata of the population. Media are newspapers and other print, radio and television programs, news agencies programs, electronic publications, teletext and other forms of daily or periodic publication of the editorial content of programming designed to download files, voice, sound or image. The media are not books, textbooks, newsletters, catalogs or other holders of the publication of information intended exclusively educational, scientific and cultural process, advertising, business communication, internal paper companies, agencies and institutions, associations, political parties, religious and other organizations. The media have great influence in society, largely serve connecting the world. Technology development is easier and faster to transmit news around the country and in the future even further, thus allowing you easier access to desired information. Everyone has the right to information and freedom of speech which is of paramount importance. But often the media have a negative impact on society, especially the children who are exposed to inappropriate content and it greatly affects their behavior. In recent years more and more frequent television addiction, resulting in excessive television watching.

2

1. Uvod:
Radio je medijski instrument koji služi za informiranje i zabavljenje široke mase. Danas, u vrijeme velikog i ubrzanog tehnološkog napretka, radio je postalo sekundarni medij, koji se sluša uglavnom u vrijeme vožnje i na poslu, kada ga slušatelji najčešde prate. Zadatak je provesti istraživanje o etici u medijima, odnosno na radiju, o problemima s kojima se susreču slušatelji. Ispitat demo koliko ljudi poznaju etiku u medijima generalno i kakvo mišljenje imaju o etici u medijima. Ispitat demo kakvo mišljenje imaju o emitiranju reklama na radiju, o emitiranju uznemiravajudih i degutantnih sadržaja na radiju. Istražit demo i to kako se radio odnosi prema ženama, invalidima, starijim građanima, etničkim i rasnim manjinama, osobama drugačije seksualne orijentacije. Također istražit demo i etiku u edukativnim emisijama i emisijama za djecu koje se emitiraju na radiju. Ovo istraživanje de biti provedeno između dvije grupe ispitanika, konzumatora medija i zaposlenika u medijima. Ovim istraživanjem dobit demo niz podataka o slušanosti, etici i učinkovitosti radijskog programa HR2.

3

2. Ciljevi istraživanja:
Cilj ovog istraživanja je ispitati postoje li kakve razlike u mišljenju o etici na radiju između „konzumatora medija” s jedna strane i zaposlenih u medijima s druge strane. Također ispitujemo i postojanje razlika u mišljenju vezano za etiku na radiju i mišljenja o etici u medijima generalno. Cilj je ispitati stavove osoba između 18 i 70 godina o sljededim temama: emitiranje degutantnog sadržaja na radiju (rat, ubojstva, sex, abortus, ...) emitiranje reklama za alkohol i cigarete na radiju pojavljivanju neetičkih sadržaja u emisijama za djecu na radiju da li radio ima ogroman utjecaj na mlade da li se na radiju trude umanjiti „govor mržnje”, stopu samoubojstava, stereotipe, ... da li radio pozitivno predstavlja homoseksualnost, vrijeđa rasne i tničke manjine, vrijeđa žene, vrijeđa ljude drukčije seksualne orijentacije, vrijeđa starije građane, invalide i potiče razvoj predrasuda.

3. Hipoteza istraživanja:
Polazimo od pretpostavke da de ispitanici davat pozitivne odgovore na pitanja koja se odnose generalno na etiku i moral, kao i da de njihovi stavovi vezani za etiku na radiju biti pozitivni. Pri odabiru uzoraka pošlo se od pretpostavke da svi ispitanici imaju radio te da svi ispitanici slušaju radio, program HR2 ili su barem jednom poslušali program HR2. Isto tako se polazi od pretpostavke da vedina ispitanika sluša radijski program HR2, te da su to vedina osobe koje redovito prate program ili barem jednu od emisija. Pri provođenju upitnika, anketiranju, provedena je potrebna selekcija kroz pitanja da li ispitanik posjeduje radio i da li ga sluša.

4. Uzorak istraživanja:
Uzorak je dio istraživanja koji je uzet iz dvije populacije; populacija „konzumatori medija” i populacija „zaposleni u medijima”. Veličinu uzorka odredili smo tako da bude reprezentativan za populaciju. Istraživanje je obuhvatilo 110 ispitanika; 100 „konzumatora medija” i 10 ispitanika koji su zaposleni u medijima.

4

Obe populacije su raspoređene u 5 grupa starosne dobi: 1) 2) 3) 4) 5) 18-30 godina 31-40 godina 41-50 godina 51-60 godina 61-70 godina.

Ispitanici su dali odgovore popunjavanjem upitnika.

5. Metoda istraživanja:
Metoda istraživanja je bila popunjavanje upitnika, a dobiveni podaci su obrađeni u Excel MS Office. Istraživanje je provedeno metodom ispitivanja, tehnikom anketiranja, u čije svrhe je sastavljen upitnik. Upitnik se sastoji od: 5 stavki – grupa stavki koje se odnose na generalni stav ispitanika prema pojmu etike i morala opdenito i 27 stavki – grupa stavki koje se odnose na stav ispitanika prema etici na radiju. Ispitanici su na svaku stavku odgovarali zaokruživanjem jednog od tri ponuđena odgovora („da”, „možda”, „ne”).

5

40% Žensko . od toga 50% su muškarci. Tablica 2: Rezultati istraživanja MUŠKO ŽENSKO 4 6 Spolna struktura 100 50 0 Muško .50% Žensko . od kojih je 40% muškaraca i 60% žena. 6 .60% Rade u medijima Graf 2: Spolna struktura Pri anketiranju osoba koje su zaposleni u medijima anketirano je 10 osoba. Rezultati istraživanja: Po spolu : Tablica 1: Rezultati istraživanja MUŠKO ŽENSKO 50 50 Spolna struktura 50 0 Muško .50% Konzumatori medija Graf 1: Spolna struktura Pri anketiranju „konzumatora medija‟ anketirano je 100 osoba.6. a 50% žene.

30% između 31 i 40 godina i 30% između 41 i 50 godina.Broj ispitanika: Dogovoreno je da de starosna dob na 100 ispitanika „konzumatora medija” biti jednako podijeljena po grupama: Tablica 3: Rezultati istraživanja 18 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 61 – 70 20 20 20 20 20 Broj ispitanika 20 0 18-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Komzumatori medija Graf 3: Broj ispitanika Tablica 4: Rezultati istraživanja 18 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 61 – 70 4 3 3 0 0 Starost (u godinama) 40 20 0 18-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Rade u medijima Graf 4: Broj ispitanika Starosna dob ispitanika koji rade u medijima je: 40% su bili ispitanici između 18 i 30 godina. 7 . Onih između 51 i 70 nije bilo.

1.50% MOŽDA . Tablica 5: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 55 30 15 Ljudi generalno poznaju pojam etike 100 0 DA . 33% ispitanika je odgovorilo „možda”. S druge strane. Ljudi generalno poznaju pojam etike. Tablica 6: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 5 0 5 Ljudi generalno poznaju pojam etike 60 40 20 0 DA . pa njih 50% misli da ljudi generalno poznaju pojam etike. 8 . ispitanici koji rade u medijima su podijeljeni po tom pitanju. kako je i očekivano. dok 15% ispitanika misli da ljudi ne poznaju pojam etike.50% Graf 6: Ljudi generalno poznaju pojam etike.15% Konzumatori medija Graf 5: Ljudi generalno poznaju pojam etike.0% Rade u medijima NE . Na pitanje da li ljudi generalno poznaju pojam etike vedina (njih 55%) je odgovorila potvrdno.30% NE . dok je drugih 50% odgovorilo da ljudi generalno ne poznaju pojam etike. odgovor „ne”. s „da”.55% MOŽDA .

50% Rade u medijima Graf 8: Ljudi generalno poznaju pojam morala. i u ovom su ispitanici koji rade u medijima bili podijeljeni u stavovima poznaju li ljudi generalno pojam etike. Na pitanje da li ljudi generalno poznaju pojam morala vedina „konzumatora medija” (njih 52%) je dala odgovor „da”. s „možda” je odgovorilo 26% anketiranih. Tablica 8: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 5 0 5 Ljudi generalno poznaju pojam morala 50 0 DA . misle da ljudi ne poznaju pojam etike. Kao i u prošlom pitanju.50% MOŽDA . Tablica 7: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 52 26 22 Ljudi generalno poznaju pojam morala 100 0 DA .2. Ljudi generalno poznaju pojam morala.22% Konzumatori medija Graf 7: Ljudi generalno poznaju pojam morala.52% MOŽDA 26% NE . 50% ih je odgovorilo s „da”. a 50% ih je odgovorilo s „ne”. 9 .0% NE . 22% ispitanika misli da ljudi ne poznaju pojam morala. Neočekivani postotak je onih koji nisu bili sigurnih u tu tvrdnju. misle da ljudi poznaju pojam etike.

Etika je nešto što se uči. a ne nešto s čime se rađamo.0% Rade u medijima NE . 86% ispitanika je odgovorilo s „da”.10% NE .3. Kako je i očekivano. Tablica 10: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 10 0 0 Etika je nešto što se uči. etika je nešto što se uči.86% MOŽDA . a rade u medijima. Njih 10% nije bilo sigurno. a ne nešto s čime se rađamo 100 50 0 DA . Svi koji su anketirani.100% MOŽDA . a ne nešto s čime se rađamo. pa su odgovorili s „možda”. na ovo pitanje su odgovorili s „da”. Tablica 9: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 86 10 4 Etika je nešto što se uči.0% Graf 10: Etika je nešto što se uči. a ne nešto s čime se rađamo.4% Konzumatori medija Graf 9: Etike je nešto što se uči. a ne nešto s čime se rađamo 100 50 0 DA . a ne nešto s čime se rađamo. a samo 4% ispitanika misli da je etika nešto s čime se rađamo. a ne nešto s čime se rađamo. Njih 100% misli da je etika nešto što se uči. 10 .

19% NE .30% Graf 12: Narod ima pravo znati baš sve.17% Konzumatori medija Graf 11: Narod ima pravo znati baš sve. oni misle da narod nema pravo znati baš sve. da narod nema pravo znati baš sve.70% MOŽDA .64% MOŽDA . 11 . dok ih je 30% odgovorilo s „ne”. Na ovo pitanje dobili smo relativno očekivan postotak „da” odgovora. 64%. Tablica 11: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 64 19 17 Narod ima pravo znati baš sve 100 50 0 DA . Pri anketiranju zaposlenih u medijima dobili smo 70% odgovora „da”.4. 17% je odgovora „ne”. 19% ispitanih je odgovorilo s „možda”. Narod ima pravo znati baš sve. Tablica 12: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 7 0 3 Narod ima pravo znati baš sve 100 50 0 DA .0% Rade u medijima NE . da narod ima pravo znati baš sve.

njih 67%.40% Graf 14: Etika u medijima zavisi od moralnog ponašanja i stavova kreatora medija. Pri anketiranju osoba koje rade u medijima njih 60% je odgovorilo s „da”. Etika u medijima zavisi od moralnog ponašanja i stavova kreatora medija (novinara. zaposlenih.60% MOŽDA .67% MOŽDA .. a 40% ih je odgovorilo s „ne”. 23% ispitanika je odgovorilo s „možda”. 12 . Tablica 13: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 67 23 10 Etika u medijima zavisi od moralnog ponašanja i stavova kreatora medija 100 50 0 DA . dok samo 10% ispitanika misli da etika medija ne ovisi o kreatorima medija. Da etika medija zavisi od moralnog ponašanja i stavova kreatora mediji misli 67% konzumatora medija.).23% NE . da etika u medijima zavisi od moralnog ponašanja i stavova kreatora.0% Rade u medijima NE . odgovor „ne”.10% Konzumatori medija Graf 13: Etika u medijima zavisi od moralnog ponašanja i stavova kreatora medija. Tablica 14: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 6 0 4 Etika u medijima zavisi od moralnog ponašanja i stavova kreatora medija 100 50 0 DA .5. njih samih i njihovih kolega..

Tablica 16: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 2 5 3 Slušate li radijski program HR2? 60 40 20 0 DA . 13 .24% NE .46% Konzumatori medija Graf 15: Slušate li radijski program HR2? Pošlo se od pretpostavke da svi ispitanici slušaju HR2. a 46% ne sluša HR2.30% Graf 16: Slušate li radijski program HR2? Kao i kod konzumenata medija. 40% ih je odgovorilo s možda i 30% ih ne sluša HR2.20% MOŽDA . 24% ih sluša možda.50% Rade u medijima NE . ali istraživanje je pokazalo da od konzumenata medija njih 30% sluša HR2. 30% ispitanika je odgovorilo da sluša HR2.30% MOŽDA . rezultati su očekivani i vrlo mješoviti. Slušale li radijski program HR2? Tablica 15: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 30 24 46 Slušate li radijski program HR2? 50 0 DA .1. tako i kod ispitanika koji rade u medijima.

30% ih je potvrdilo tu tvrdnju. Radio često krši privatnost u cilju saznavanja istine. Od ispitanika koji rade u medijima dobili smo očekivane odgovore.30% MOŽDA 15% NE . Tablica 18: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 3 0 7 Radio često krši privatnost u cilju saznavanja istine 100 0 DA . a dobili smo 55% takvih odgovora.30% MOŽDA . odgovorili su sa „možda”. Na ovo pitanje smo očekivali mnogo više odgovora „ne”. 14 . dok 15% anketiranih se nije jasno izjasnilo.55% Konzumatori medija Graf 17: Radio često krši privatnost u cilju saznavanja istine. Tablica 17: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 30 15 55 Radio često krši privatnost u cilju saznavanja istine 100 0 DA . U toj skupini 70% ih se nije složilo s tvrdnjom da radio često krši privatnost u cilju saznavanja istine. 30% ispitanika se složilo da radio često krši privatnost u cilju saznavanja istine.0% NE .2.70% Rade u medijima Graf 18: Radio često krši privatnost u cilju saznavanja istine.

„crne kronike” u udarnom terminu na radiju. Dobili smo 100% odgovora „da”. „crne kronike” u udarnom terminu na radiju. „crne kronike‟ u udarnom terminu na radiju 100 50 0 DA . 71% ispitanika je dalo potvrdan odgovor. „crnu kroniku” u udarnom terminu. Opravdano je emitiranje tzv. „crne kronike” u udarnom terminu na radiju Tablica 19: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 71 12 17 Opravdano je emitiranje tzv. dok ih se 17% nije složilo s time da je opravdano emitiranje tzv.0% Rade u medijima NE .12% NE . Tablica 20: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 10 0 0 Opravdano je emitiranje tzv. 15 .100% MOŽDA .71% MOŽDA .0% Graf 20: Opravdano je emitiranje tzv.17% Konzumatori medija Graf 19: Opravdano je emitiranje tzv.3. „crne kronike” u udarnom terminu na radiju. 12% ih je odgovorilo s možda. Ispitanici koji rade u mediju su se svi složili da je opravdano emitirati tzv. „crne kronike” u udarnom terminu na radiju 100 50 0 DA .

Tablica 22: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 2 4 4 Dešavalo se. primjetio sam degutantan sadržaj na radiju 60 40 20 0 DA . primjetio sam degutantan sadržaj u medijima 40 20 0 DA . a dobili smo 40% odgovora „ne”. primijetio sam degutantan sadržaj na radiju.5% NE . primijetio sam degutantan sadržaj na radiju. primijetio sam degutantan sadržaj na radiju. Na ovo pitanje dobili smo 36% potvrdnih odgovora. 5% odgovora „možda” i 59% negativnih odgovora.59% Konzumatori medija Graf 21: Dešavalo se. Tablica 21: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 36 5 59 Dešavalo se.36% MOŽDA .4. 40% odgovora „možda” i 20% odgovora „da”.20% MOŽDA .40% Graf 22: Dešavalo se. 16 . Ispitanici koji rade u medijima dali su neočekivane odgovore. Očekivano je mnogo više odgovora. Dešavalo se.40% Rade u m edijima NE .

Za razliku od konzumatora medija.21% NE .0% Rade u medijima NE . Konzumatori medija su nam dali 29% odgovora „da”. Očekivali smo malo više negativnih odgovora nego što smo ih dobili.50% Konzumatori medija Graf 23: Radio postavlja ekonomske interese ispred moralnih normi informiranja. 17 . Tablica 24: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 2 0 8 Radio postavlja ekonomske interese ispred moralnih normi informiranja 100 50 0 DA .20% MOŽDA .29% MOŽDA .80% Graf 24: Radio postavlja ekonomske interese ispred moralnih normi informiranja. 80% je odgovora „ne”. Radio postavlja ekonomske interese ispred moralnih normi informiranja Tablica 23: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 29 21 50 Radio postavlja ekonomske interese ispred moralnih normi informiranja 60 40 20 0 DA . ispitanici koji rade u medijima su nam dali odgovore koje smo i očekivali. 21% odgovora „možda” i 50% odgovora „ne”.5.

njih 80% se slaže s ovom tvrdnjom.).80% MOŽDA . Prema odgovorima ispitanika. abortus.0% DA .20% Graf 26: Opravdano je govoriti o uznemiravajudim događajima na radiju. a 33% ih se tome protivi.0% NE .80% MOŽDA .33% Graf 25: Opravdano je govoriti o uznemiravajudim događajima na radiju. Tablica 25: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 60 7 33 Opravdano je govoriti o uznemiravajudim događajima na radiju 60 40 20 0 DA ..7% Konzumatori medija NE . njih 60% smatra da ja opravdano govoriti o uznemiravajudim događajima. ubojstva. Tablica 26: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 8 0 2 Opravdano je govoriti o uznemiravajudim događajima na radiju 80 60 40 20 0 DA . Kod radnika u medijima. Opravdano je govoriti o uznemiravajudim događajima na radiju (rat..60% MOŽDA .20% NE . 18 .6.

Opravdano je emitiranje reklamnih materijala za cigarete na radiju. Kod ispitanika koji rade u medijima niko se ne slaže s emitiranjem reklama za cigarete an radiju. Što se tiče emitiranja reklama za cigarete na radiju.40% Rade u medijima NE . Tablica 27: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 30 6 64 Opravdano je emitiranje reklamnih materijala za cigarete na radiju 80 60 40 20 0 DA . 64% konzumatora medija se s time ne slaže.7.0% MOŽDA .60% Graf 28: Opravdano je emitiranje reklamnih materijala za cigarete na radiju.64% Graf 27: Opravdano je emitiranje reklamnih materijala za cigarete na radiju. Tablica 28: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 0 4 6 Opravdano je emitiranje reklamnih materijala za cigarete na radiju 60 40 20 0 DA .6% Konzumatori medija NE . 30% ih se s time ne slaže. 19 .30% MOĆDA . 60% ih se s time ne slaže. To je postotak koji smo i očekivali.

40% Rade u medijima NE . Kod ove grupe ispitanika 20% ih je dalo odgovor „da”. 60% ih se s time ne slaže.26% MOŽDA . 40% odgovor možda i 40% odgovora „ne”.20% MOŽDA . 26% ih se slaže da je opravdano emitiranje reklamnih materijala za alkohol na radiju.14% NE .8. Tablica 29: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 26 14 60 Opravdano je emitiranje reklamnih materijala za alkohol na radiju 60 40 20 0 DA . vidimo da smo dobili slične odgovore kao i na prethodno pitanje. Prema odgovorima ispitanika.60% Konzumatori medija Graf 29: Opravdano je emitiranje reklamnih materijala za alkohol na radiju.40% Graf 30: Opravdano je emitiranje reklamnih materijala za alkohol na radiju. Tablice 30: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 2 4 4 Opravdano je emitiranje reklamnih materijala za alkohol na radiju 40 20 0 DA . 20 . Opravdano je emitiranje reklamnih materijala za alkohol na radiju.

i u ovoj grupi smo očekivali odgovore „ne”.22% NE . Neetički sadržaji se pojavljuju u edukativnim radijskim emisijama Tablica 31: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 19 22 59 Neetički sadržaji se pojavljuju u edukativnim radijskim emisijama 60 40 20 0 DA .0% NE . 21 .19% MOŽDA . a samo 10% ih se složilo s ovom tvrdnjom.10% DA .0% MOŽDA . a takve smo i dobili.90% Graf 32: Neetički sadržaji se pojavljuju u edukativnim radijskim emisijama. točnije 59% ispitanika konzumatora medija je dalo odgovor „ne”. 90% ih je negiralo da se neetički sadržaji pojavljuju u edukativnim radijskim emisijama.9. Kako smo i očekivali dobili smo više od polovine negativnih odgovora. Također.90% NE . Tablica 32: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 1 0 9 Neetički sadržaji se pojavljuju u edukativnim emisijama na radiju 100 50 0 DA .59% Konzumatori medija Graf 31: Neetički sadržaji se pojavljuju u edukativnim radijskim emisijama.10% MOŽDA .

Kao i konzumatori medija. 63% ispitanih konzumatora medija je negiralo tvrdnju da se neetički sadržaji pojavljuju u emisijama za djecu. 22 . i anketirani koji rade u medijima su negirali ovu tvrdnju. Tablica 34: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 1 1 8 Neetički sadržaji se pojavljuju u radijskim emisijama za djecu 80 60 40 20 0 DA . njih 80%.18% NE .10% Rade u medijima NE .63% Konzumatori medija Graf 33: Neetički sadržaji se pojavljuju u radijskim emisijama za djecu. Tablica 33: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 19 18 63 Neetički sadržaji se pojavljuju u radijskim emisijama za djecu 80 60 40 20 0 DA .10% MOŽDA .10. Neetički sadržaji se pojavljuju u radijskim emisijama za djecu.80% Graf 34: Neetički sadržaji se pojavljuju u radijskim emisijama za djecu.19% MOŽDA .

ispitanici koji rade u medijima su nam dali odgovore koje smo i očekivali. 23 . Nestručni ljudi ne bi trebali radit na radiju. Tablica 35: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 49 23 27 Nestručni ljudi ne bi trebali radit na radiju 60 40 20 0 DA .23% NE . Tablica 36: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 8 1 1 Nestručni ljudi ne bi trebali radit na radiju 100 50 0 DA .10% MOŽDA . a 27% s „ne”.10% Rade u medijima NE .80% Graf 36: Nestručni ljudi ne bi trebali raditi na radiju.27% Konzumatori medija Graf 35: Nestručni ljudi ne bi trebali raditi na radiju.49% MOŽDA . 49% je ispitanika odgovorili s „da” što nas je iznenadilo jer smo očekivali vedi postotak. S druge strane. 23% ih je odgovorilo s „možda”. 80% ispitanika je dalo odgovor „da”.11.

41% Konzumatori medija Graf 37: Radio pozitivno predstavlja homoseksualnost.80% Graf 38: Radio pozitivno predstavlja homoseksualnost.11% MOŽDA .12. Radio pozitivno predstavlja homoseksualnost.0% MOŽDA . Na ovo pitanje smo u grupi konzumatora medija dobili vrlo iznenađujudi postotak odgovora. Iznenadilo nas je 48% odgovora „možda”. Tablica37: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 11 48 41 Radio pozitivno predstavlja homoseksualnost 60 40 20 0 DA . Dok smo odgovora „ne” dobili 41%. 24 .20% Rade u medijima NE . S druge strane u ovoj grupi ispitanika samo dobili očekivane rezultate anketiranja.48% NE . Tablica 38: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 0 2 8 Radio pozitivno predstavlja homoseksualnost 100 50 0 DA . 80% odgovora „ne” i samo 20% odgovora „možda”.

Tablica 40: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 0 4 6 Na radiju se previše govori o seksu 60 40 20 0 DA . Iznenađujude je to što od ispitanika koji rade u medijima nitko nije odgovorio da se na radiju previše govori o seksu. ali ipak prevladava odgovor „ne”.60% Graf 40: Na radiju se previše govori o seksu.40% Rade u mediju NE . 25 . Skoro jednak postotak odgovora „da” i „možda”. Tablica 39: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 29 27 44 Na radiju se previše govori o seksu 60 40 20 0 DA . Na radiju se previše govori o seksu. I ovdje je veda zastupljenost odgovora „ne”.44% Konzumatori medija Graf 39: Na radiju se previše govori o seksu. 60%.29% MOŽDA .27% NE .0% MOŽDA . 41% ispitanika je odgovorilo da se na radiju ne govorim previše o seksu.13.

Tablica 41: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 76 12 12 Neophodno je uvesti kodeks ponašanja ljudi koji učestvuju u radijskom programu 80 60 40 20 0 DA .12% Konzumatori medija NE .10% Graf 42: Neophodno je uvesti kodeks ponašanja ljudi koji učestvuju u radijskom programu. 76% ispitanika smatra kodeks neophodnim.14. Prema i očekivanjima. Tablica 42: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 8 1 1 Neophodno je uvesti kodeks ponašanja ljudi koji učestvuju u radijskom programu 100 50 0 DA . 26 .76% MOŽDA .10% Rade u medijima NE . Kao i kod konzumatora medija i kod ispitanika koji rade u medijima 80% ispitanih smatra da je kodeks ponašanja neophodan kod ljudi koji učestvuju u radijskom programu. mišljenje o tome kako je neophodno da se uvede kodeks ponašanja ljudi koji učestvuju u radijskom programu je dosta zastupljeniji prema kontriranom mišljenju.12% Graf 41: Neophodno je uvesti kodeks ponašanja ljudi koji učestvuju u radijskom programu.80% MOŽDA . Neophodno je uvesti kodeks ponašanja ljudi koji učestvuju u radijskom programu.

„govor mržnje”.0% Rade u medijima NE . da se radio ne trudi umanjiti tzv. 64% odgovora ne nam pokazuje kako vedina ispitanih konzumatora medija smatra da se radio trudi umanjiti tzv.19% Konzumatori medija NE . „govor mržnje” 100 50 0 DA . „govor mržnje” 100 50 0 DA . „govor mržnje”. „govor mržnje”.90% Graf 44: Radio se ne trudi dovoljno umanjiti tzv. „govor mržnje”.17% MOŽDA . „govor mržnje”.64% Graf 43: Radio se ne trudi umanjiti tzv. Radio se ne trudi dovoljno umanjiti tzv. Tablica 44: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 1 0 9 Radio se ne trudi dovoljno umanjiti tzv. 27 . Tablica 43: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 17 19 64 Radio se ne trudi dovoljno umanjiti tzv. a samo 10% ispitanika je ovu tvrdnju potvrdilo.15.10% MOŽDA . 90% ispitanika zaposlenih u medijima je ovu tvrdnju negiralo. Samo njih 17% smatra kako se u tome radio ne trudi.

16% MOŽDA . 20% odgovora „da”. Tablica 45: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 16 20 64 Radio se ne trudi dovoljno umanjiti stopu samoubojstva 100 50 0 DA .20% MOŽDA . Tablica: 46: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 2 0 8 Radio se ne trudi dovoljno umanjiti stopu samoubojstva 100 50 0 DA . Radio se ne trudi dovoljno umanjiti stopu samoubojstava.0% Rade u medijima NE .64% Graf 45: Radio se ne trudi dovoljno umanjiti stopu samoubojstava. njih 64% negira ovu tvrdnju. što je dosta veliki postotak za ovakvu tvrdnju.20% Kozumatori medija NE . s obzirom da su to ispitanici koji rade u medijima. 80% ih se ne slaže s tvrdnjom. 28 . slažu se da se radio ne trudi umanjiti stopu samoubojstva. 36% tih odgovora. Iznenadio nas je ukupan zbroj postotka odgovora „da” i „možda”. više od polovine ispitanika. nas je iznenadilo.80% Graf 46: Radio se ne trudi dovoljno umanjiti stopu samoubojstava.16. Dok s druge strane.

61% Konzumatori medija Graf 47: Dešavalo se da se osjetim uvrijeđenim slušanjem nekog sadržaja na radiju. 61% ispitanika ne nije osjetila uvrijeđenim slušajudi neki radijski program. Tablica 47: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 21 18 61 Dešavalo se da se osjetim uvrijeđenim slušanjem nekog sadržaja na radiju 100 50 0 DA .17. vedina. 29 . Dešavalo se da se osjetim uvrijeđenim slušanjem nekog sadržaja na radiju.21% MOŽDA .0% MOŽDA . od zaposlenih u medijima nitko se nije osjetio uvrijeđenim slušajudi neki radijski program.100% Graf 48: Dešavalo se da se osjetim uvrijeđenim slušanjem nekog sadržaja na radiju.18% NE .0% Rade u medijima NE . dok ih se s druge strane 21% osjetilo uvrijeđenim. Nasuprot ispitanicima koji su konzumatori medija. Tablica 48: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 0 0 10 Dešavalo se da se osjetim uvrijeđenim slušanjem nekog sadržaja na radiju 100 50 0 DA . Ovakvi odgovori i postoci su bili očekivani. 100% ih je negiralo ovu tvrdnju.

dok ih je 30% odgovorilo „možda”. 30 . Tablica 50: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 0 3 7 Na radiju se previše govori o nasilju 100 50 0 DA . Nitko od zaposlenih u medijima na ovu tvrdnju nije dao odgovor „da”.70% Graf 50: Na radiju se previše govori o nasilju. Na radiju se previše govori o nasilju. Tablica 49: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 14 29 57 Na radiju se previše govori o nasilju 60 40 20 0 DA . a 29% ih je dalo odgovor „možda”.57% Konzumatori medija Graf 49: Na radiju se previše govori o nasilju.18. Više od polovine. nisu se jasni izjasnili. ne misli da se na radiju previše govori o nasilju.14% MOŽDA . 14% ispitanika je potvrdilo ovu tvrdnju.29% NE . 70% ih smatra da se na radiju ne govori previše o nasilju.0% MOŽDA .30% Rade u medijima NE . 57%.

Radio postavlja slobodu izražavanja (kao princip demokracije) ispred moralnih normi informiranja. I u ovoj grupi ispitanika smo dobili iznenađujude odgovore. čak 40%. Iako prevladava 50% odgovora „ne”. 31 . Tablica 52: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 4 1 5 Radio postavlja slobodu izražavanja ispred moralnih normi informiranja 50 0 DA .29% MOŽDA . dosta je velik postotak i odgovora „da”. Dobiveni odgovori na ovo pitanje su nas najviše iznenadili zbog toga što ček 36% ispitanika se nije moglo složit niti negirat ovu tvrdnju. Tablica 51: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 29 36 35 Radio postavlja slobodu izražavanja ispred moralnih normi informiranja 40 20 0 DA .50% Graf 52: Radio postavlja slobodu istraživanja ispred moralnih normi informiranja.19.35% Konzumatori medija Graf 51: Radio postavlja slobodu istraživanja ispred moralnih normi informiranja.40% MOŽDA .10% Rade u medijima NE .36% NE . Od ostalih odgovora dobili smo 29% odgovora „da” i 35% odgovora „ne”.

20% Konzumatori medija NE . 32 .10% MOŽDA . 90% ispitanika zaposlenih u medijima smatra da radio nema ogroman utjecaj na mladu publiku. Takav postotak je i očekivan.90% Graf 54: Radio ima ogroman utjecaj na mladu publiku. 64% ispitanika konzumatora medija je odgovorilo da radio nema ogroman utjecaj na mladu publiku.0% Rade u medijima NE . Tablica 54: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 1 0 9 Radio ima ogroman utjecaj na mladu publiku 100 50 0 DA . Tablica 53: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 16 20 64 Radio ima ogroman utjecaj na mladu publiku 100 50 0 DA .16% MOŽDA .64% Graf 53: Radio ima ogroman utjecaj na mladu publiku.20. Kako je i bilo naše očekivanje. Radio ima ogroman utjecaj na mladu publiku. Samo 16% ih smatra da ima ogroman utjecaj.

Za razliku od konzumatora medija. Tablica 55: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 11 50 39 Radio se ne trudi dovoljno umanjiti stereotipe 60 40 20 0 DA .11% MOŽDA .50% NE .21. Tablica 56: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 0 2 8 Radio se ne trudi dovoljno umanjiti stereotipe 100 50 0 DA .39% Konzumatori medija Graf 55: Radio se ne trudi dovoljno umanjiti stereotipe.80% Graf 56: Radio se ne trudi dovoljno umanjiti stereotipe.0% MOŽDA . 39% ih smatra da se radio trudi umanjiti stereotipe. dok je nitko od anketiranih nije potvrdio. 80% zaposlenih u medijima je negiralo ovu tvrdnju.20% Rade u medijima NE . 33 . Radio se ne trudi dovoljno umanjiti stereotipe. 50% odgovora „možda” je bilo vrlo iznenađujude. jer se ispitanici na ovu tvrdnju nisu jasno izjasnili.

22. Samo 2% ih se slaže tim kao radio vrijeđa rasne i etničke manjine. 76%.0% MOŽDA . smatra kako radio ne vrijeđa rasne i etničke manjine.22% NE .100% Graf 58: Radio vrijeđa rasne i etničke manjine.2% MOŽDA . zaposlenici u medijima. Tablica 58: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 0 0 10 Radio vrijeđa rasne i etničke manjine 100 50 0 DA .0% Rade u medijima NE . Veliki postotak odgovora „ne”.76% Konzumatori medija Graf 57: Radio vrijeđa rasne i etničke manjine. nam govori kako ispitanici koji su konzimatori medija smatraju kako radio ne vrijeđa rasne i etničke manjine. Tablica 57: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 2 22 76 Radio vrijeđa rasne i etničke manjine 100 50 0 DA . Svi ispitanici. 34 . Radio vrijeđa rasne i etničke manjine.

Tablica 60: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 0 0 10 Radio vrijeđa žene 100 50 0 DA . Radio vrijeđa žene.0% MOŽDA . Nitko se od ispitanih nije složio s tim da radio vrijeđa žene. ne slažu se s tim da radio vrijeđa žene. 0% odgovora „da”.21% NE .0% MOŽDA .23.100% Graf 60: Radio vrijeđa žene. 35 . Tablica 59: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 0 21 79 Radio vrijeđa žene 100 50 0 DA .79% Konzumatori medija Graf 59: Radio vrijeđa žene. I na ovo pitanje smo od zaposlenih u medijima dobili 100% odgovora „ne”. U obe grupe smo dobili očekivane rezultate istraživanja. Nitko od ispitanika nije se složio s ovom tvrdnjom.0% Rade u medijima NE . 21% odgovora „možda” i 79% odgovora „ne”.

Ove rezultate smo i očekivali i kod grupe ispitanika konzumatora medija i kod grupe ispitanika zaposlenih u medijima.0% MOŽDA .76% Konzumatori medija Graf 61: Radio vrijeđa ljude drugačije seksualne orijentacije.0% MOŽDA .100% Graf 62: Radio vrijeđa ljude drugačije seksualne orijentacije.0% Rade u medijima NE . Tablica 61: Retultati istraživanja DA MOŽDA NE 0 24 76 Radio vrijeđa ljude drugačije seksualne orijentacije 100 50 0 DA . Tablica 62: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 0 0 10 Radio vrijeđa ljude drugačije seksualne orijentacije 100 50 0 DA . Radio vrijeđa ljude drugačije seksualne orijentacije. Kao i na prethodno pitanje nitko od konzumatora medija nije se složio s tvrdnjom da radio vrijeđa ljude drugačije seksualne orijentacije.24. I na ovo pitanje su radnici u medijima 100% negirali tvrdnju da radio vrijeđa ljude drugačije seksualne orijentacije. 76% ih je negiralo ovu tvrdnju. 36 .24% NE .

Veliki postotak odgovora „ne”. Tablica 64: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 0 0 10 Radio vrijeđa starije građane 100 50 0 DA .100% Graf 64: Radio vrijeđa starije građane. Tablica 63: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 2 29 69 Radio vrijeđa starije građane 100 50 0 DA .29% Konzumatori medija NE . negirali su ovu tvrdnju. tj.0% MOŽDA .25.0% Rade u medijima NE . Radio vrijeđa starije građane. 37 .69% Graf 63: Radio vrijeđa starije građane. Na ovo pitanje zaposlenici u medijima su se svi složili s tim da radio ne vrijeđa starije građane. samo 2%. Mali postotak odgovora „da”. 69% nam govori da vedina misli kako radio ne vrijeđa starije građane.2% MOŽDA .

Dobili smo i više nego očekivane odgovore ne ovo delikatno pitanje. Tablica 65: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 5 13 82 Radio vrijeđa invalide 100 50 0 DA .0% MOŽDA . Samo 5% ih se složilo s ovom tvrdnjom.0% NE . Dosta veliki postotak odgovora „ne”.100% Rade u medijima Graf 66: Radio vrijeđa invalide. 82%.13% NE .26. 38 . Radio vrijeđa invalide.82% Konzumatori medija Graf 65: Radio vrijeđa invalide. Također i na ovo pitanje imamo 100% odgovora „ne”. pokazuje nam kao je zastupljeno mišljenje kako radio ne vrijeđa invalide. Tablica 66: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 0 0 10 Radio vrijeđa invalide 100 50 0 DA .5% MOŽDA .

Tablica 68: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 0 0 10 Radio potiče razvoj predrasuda 100 50 0 DA . 39 .0% Rade u medijima NE . 62% ispitanika je odgovorilo da radio ne potiče razvoj predrasuda. od ispitanika zaposlenih u medijima smo dobili odgovore koje smo i očekivali. Radio potiče razvoj predrasuda.100% Graf 68: Radio potiče razvoj predrasuda. Usprkos tom očekivanom postotku. iznenadilo nas je to što smo dobili veliki postotak odgovora „možda”.62% Konzumatori medija Graf 67: Radio potiče razvoj predrasuda.27. 100% odgovora „ne”. S druge strane.4% MOŽDA .0% MOŽDA . Tablica 67: Rezultati istraživanja DA MOŽDA NE 4 34 62 Radio potiče razvoj predrasuda 100 50 0 DA . Čak 34% ispitanika nije se jasni izjasnilo o ovoj tvrdnji.34% NE .

rasne i etničke manjine i ljude drugačije seksualne orijentacije. Zaključak: Provedeno je istraživanje mišljenja i stavova konzumatora medija i osoba koji rade u medijima prema etici na radiju. Smatraju opravdanim govoriti o uznemiravajudim događajima na radiju. seksu i degutantnim sadržajima. primijetio sam degutantan sadržaj na radiju”. imaju pozitivan stav o etici i moralu ljudi generalno.7. konzumatori medija i zaposleni u medijima. „Radio vrijeđa rasne i etničke manjine”. davali negativne odgovore. a od te pretpostavke smo i krenuli. dok smo od konzumatora medija na te tvrdnje dobili više od 50% odgovora „da”. da narod ima pravo znati baš sve. zaposlenici medija su po tom pitanju podijeljeni. Mišljenje konzumatora medija i zaposlenih u medijima je da radio ne vrijeđa žene. da etika u medijima zavisi od moralnog ponašanja i stavova kreatora medija. i druge. imaju pozitivan stav o etici na radiju. Ovim istraživanjem dobili smo veliki niz podataka o stavovima konzumatora medija na temu etike na HR2 kao i o stavovima zaposlenih u medijima. „Radio vrijeđa žene”. Također su se obe grupe složile s tim da se na radiju ne govori previše o nasilju. i grupa ispitanika koji su konzumatori medija i grupa ispitanika zaposlenih u medijima. „Neetički sadržaji se pojavljuju u radijskim emisijama za djecu”. konzumatori medija. invalide. također na temu etike na HR2. na tvrdnje kao što su: „Dešavalo se. Dok. 40 . Generalno smo dobili da obe grupe ispitanika imaju pozitivan stav o etici na radiju. „Radio vrijeđa invalide”. smatraju da je etike nešto što se uči. Obe grupe. starije građane. da se na radiju ne pojavljuju neetički sadržaji u edukativnim emisijama i emisijama za djecu. također. Iz dobivenih podataka možemo zaključiti da. Ovo smo zaključili iz njihovih odgovora na tvrdnje „Ljudi generalno poznaju pojam etike” i „Ljudi generalno poznaju pojam morala” na koje smo dobili 50% odgovora „da” i 50% odgovora „ne”. „Neetički sadržaji se pojavljuju u edukativnim radijskim emisijama”. „Radio vrijeđa starije građane”. Ovaj podatak možemo potkrijepiti time što su obe grupe ispitanika.

Redak. 2010. Split.: Komunikologija i menadžment – istraživanje komunikoloških aspekata obrazovanja menadžera.Literatura:  Nadrljanski. M. 41 .

Upitnik je anoniman. Dešavalo se primijetio sam degutantan sadržaj na radiju. abortus. Opravdano je govoriti o uznemiravajudim događajima na radiju (rat. 5. zaposlenih.. Koji program slušate Radio često krši privatnost u cilju saznavanja istine.“crne kronike” u udarnom terminu na radiju. 3. 4. ubojstva. Radio postavlja ekonomske interese ispred moralnih normi informiranja. 2. 2. 5. Radio Ljudi generalno poznaju pojam etike. 3. Etika je nešto što se uči a ne nešto s čime se rađamo. DA MOŽDA NE 4. Etika u medijima zavisi od moralnog ponašanja i stavova kreatora medija (novinara.) DA MOŽDA NE DA MOŽDA NE DA MOŽDA NE DA MOŽDA NE DA MOŽDA NE 1. Molimo vas pažljivo pročitajte tvrdnje i pokušajte odgovoriti na svako pitanje.. DA MOŽDA NE DA MOŽDA NE 6. Ljudi generalno poznaju pojam morala. Spol: M Ž Starost (u godinama):__________ 1..) DA MOŽDA 42 NE . Narod ima pravo znati baš sve.PRILOZI: UPITNIK Pred vama se nalazi upitnik kojim želimo saznati kako vi procjenjujete etičnost medija. ----------------------DA MOŽDA NE Opravdano je emitiranje tzv..

11. Opravdano je emitiranje reklamnih materijala za cigarete na radiju. Radio se ne trudi dovoljno umanjiti tzv. DA MOŽDA NE 8. DA MOŽDA DA MOŽDA DA MOŽDA DA MOŽDA DA MOŽDA NE NE NE NE NE DA MOŽDA NE 15. 16. 10. DA MOŽDA NE DA MOŽDA NE 43 . Neetički sadržaji se pojavljuju u edukativnim radijskim emisijama. Radio pozitivno predstavlja homoseksualnost. DA MOŽDA NE 9. “govor mržnje”. Na radiju se previše govori o seksu. Opravdano je emitiranje reklamnih materijala za alkohol na radiju. Neetički sadržaji se pojavljuju u radijskim emisijama za djecu. DA MOŽDA DA MOŽDA NE NE DA MOŽDA NE 18. Dešavalo se da se osjetim uvrijeđenim slušanjem nekog sadržaja na radiju. 14. 13. Radio postavlja slobodu izražavanja (kao princip demokracije) ispred moralnih normi informiranja. 19.7. Nestručni ljudi ne bi trebali raditi na radiju. Na radiju se previše govori o nasilju. 17. Radio se ne trudi dovoljno smanjiti stopu samoubojstava. 12. Neophodno je uvesti kodeks ponašanja ljudi koji učestvuju u radijskom programu.

DA MOŽDA DA MOŽDA DA MOŽDA DA MOŽDA DA MOŽDA DA MOŽDA DA MOŽDA DA MOŽDA NE NE NE NE NE NE NE NE 44 . 25. Radio vrijeđa rasne i etničke manjine. Radio ima ogroman utjecaj na mladu publiku. 27. Radio vrijeđa starije građane. Radio se ne trudi dovoljno umanjiti stereotipe. Radio vrijeđa žene. Radio vrijeđa invalide.20. 23. 26. Radio vrijeđa ljude drugačije seksualne orijentacije. 21. 24. Radio potiče razvoj predrasuda. 22.

...14  Tablica 19: Opravdano je emitiranje tzv.................14  Tablica 18: Radio često krši privatnost u cilju saznavanja istine..........15  Tablica 20: Opravdano je emitiranje tzv.9 Tablica 9: Etika je nešto što se uči. (konzumatori medija) ............................................. (rade u  Tablica 11: Narod ima pravo znati baš sve........................................11  Tablica 13: Etika u medijima zavisi od moralnog ponašanja i stavova kreatora medija (novinara........................................................................................... (konzumatori medija) .........10  Tablica 10: Etika je nešto što se uči................................12  Tablica 14: Etika u medijima zavisi od moralnog ponašanja i stavova kreatora medija (novinara....................................... (konzumatori medija) ........................................................................ (rade u medijima) ...................15  Tablica 21: Dešavalo se....................................... „crne kronike” u udarnom terminu na radiju................................6 Tablica 2: Spolna struktura ispitanika zaposlenih u medijima ... (rade u medijima) .................... (konzumator medija)................................................ (konzumatori medija) .................... (rade u medijima) ............. (rade u medijma) ......... (konzumatori medija) ................. (konzumatori medija)............................ (rade u medijima) .......................................... (konzumatori medija) ................................................................17  Tablica 24: Radio postavlja ekonomske interese ispred moralnih normi informiranja.................... a ne nešto s čime se rađamo........................................................................................................6 Tablica 3: Broj ispitanika (konzumatori medija) ........................ (rade u medijima) ............... „crne kronike” u udarnom terminu na radiju............. primijetio sam degutantan sadržaj na radiju............10 medijima)........................................................ (rade u medijima) .............................7 Tablica 5: Ljudi generalno poznaju pojam etike..................................................................................................................)...... zaposlenih.........................................17 45 ................Popis tablica:          Tablica 1: Spolna struktura ispitanika konzumatora medija ..16  Tablica 22: Dešavalo se......13  Tablica 17: Radio često krši privatnost u cilju saznavanja istine....................... a ne nešto s čime se rađamo..................).................................................................. (kreatori medija) ................................ (rade u medijima) ..........................................8 Tablica 7: Ljudi generalno poznaju pojam morala..................13  Tablica 16: Slušate li radijski program HR2? (rade u medijima) ...............................................12  Tablica 15: Slušate li radijski program HR2? (konzumatori medija) .............8 Tablica 6: Ljudi generalno poznaju pojam etike.....................................16  Tablica 23: Radio postavlja ekonomske interese ispred moralnih normi informiranja................................ zaposlenih.............. primijetio sam degutantan sadržaj na radiju..................................9 Tablica 8: Ljudi generalno poznaju pojam morala.......7 Tablica 4: Broj ispitanika (zaposleni u medijima) ..11  Tablica 12: Narod ima pravo znati baš sve............................

........................................ (konzumatori medija) ............................................).. (rade u medijima) ..................................................................21  Tablica 32: Neetički sadržaji se pojavljuju u edukativnim radijskim emisijama...................... (konzumatori medija) ............................. (rade iu medijima) .....27  Tablica 44: Radio se ne trudi dovoljno umanjiti tzv....................25 Tablica 40: Na radiju se previše govori o seksu........................................................................................................................22  Tablica 34: Neetički sadržaji se pojavljuju u radijskim emisijama za djecu...........28 46 ....... ubojstva..........27  Tablica 45: Radio se ne trudi dovoljno umanjiti stopu samoubojstva........... (rade u medijima)..................................28  Tablica 46: Radio se ne trudi dovoljno umanjiti stopu samoubojstva................ abortus............. abortus.......................................................................................................................................................... (konzumatori medija) ........... (rade u medijima) ...... (konzumatori medija) ........... (rade u medijima) .......................................21  Tablica 33: Neetički sadržaji se pojavljuju u radijskim emisijama za djecu............ (konzumatori medija) ..................)............................................................................................................ Tablica 25: Opravdano je govoriti o uznemiravajudim događajima na radiju (rat...................................................................... (konzumatori medija) ................... (rade u medijima) ........................................... (konzumatori medija) ...... „govor mržnje”.............24 Tablica 38: Radio pozitivno predstavlja homoseksualnost...............................22        Tablica 35: Nestručni ljudi ne bi trebali raditi na radiju.................................20  Tablica 31: Neetički sadržaji se pojavljuju u edukativnim radijskim emisijama............ (konzumatori medija) ... (rade u medijima) .............................................................. (konzumatori medija) ...................................................23 Tablica 36: Nestručni ljudi ne bi trebali raditi na radiju........................................ (rade u medijima) ..........................19  Tablica 29: Opravdano je emitiranje reklamnih materijala za alkohol na radiju................18  Tablica 26: Opravdano je govoriti o uznemiravajudim događajima na radiju (rat.....................20  Tablica 30: Opravdano je emitiranje reklamnih materijala za alkohol na radiju.............................26  Tablica 42: Neophodno je uvesti kodeks ponašanja ljudi koji učestvuju u radijskom  Tablica 43: Radio se ne trudi dovoljno umanjiti tzv..19  Tablica 28: Opravdano je emitiranje reklamnih materijala za cigarete na radiju..................... (konzumatori medija) .............. „govor mržnje”................................................................................................................ (rade u medijima) .............................24 Tablica 39: Na radiju se previše govori o seksu....... (rade u medijima) .......26 programu..... ubojstva.........18  Tablica 27: Opravdano je emitiranje reklamnih materijala za cigarete na radiju................................................................................... (rade u medijima) .......................................23 Tablica 37: Radio pozitivno predstavlja homoseksualnost......... (konzumatori medija) ................................................25 Tablica 41: Neophodno je uvesti kodeks ponašanja ljudi koji učestvuju u radijskom programu...................................................................................

.......29  Tablica 49: Na radiju se previše govori o nasilju...........................................7 Graf 4: Broj ispitanika (zaposleni u medijima) ........................................................ (rade u medijima) ........................... (konzumatori medija)....32 Tablica 55: Radio se ne trudi dovoljno umanjiti stereotipe..................................6 Graf 2: Spolna struktura ispitanika zaposlenih u medijima ..30  Tablica 51: Radio postavlja slobodu izražavanja (kao princip demokracije) ispred moralnih normi informiranja........ (konzumatori medija) ........31  Tablica 52: Radio postavlja slobodu izražavanja (kao princip demokracije) ispred moralnih normi informiranja............. (rade u medijima) ...................................33 Tablica 56: Radio se ne trudi dovoljno umanjiti stereotipe...............................30  Tablica 50: Na radiju se previše govori o nasilju...34 Tablica 58: Radio vrijeđa rasne i etničke manjine.... (konzumatori medija) .....38 Tablica 66: Radio vrijeđa invalide.................................31          Tablica 53: Radio ima ogroman utjecaj na mladu publiku.....................37 Tablica 65: Radio vrijeđa invalide..................... (konzumatori medija) ........... Tablica 47: Dešavalo se da se osjetim uvrijeđenim slušanjem nekog sadržaja na radiju.....35 Tablica 61: Radio vrijeđa ljude drugačije seksualne orijentacije................29  Tablica 48: Dešavalo se da se osjetim uvrijeđenim slušanjem nekog sadržaja na radiju........................................ (konzumatori medija) .................7 Graf 5: Ljudi generalno poznaju polam etike..........................................................32 Tablica 54: Radio ima ogroman utjecaj na mladu publiku............................................................ (rade u medijima) ....... (konzumatori medija) .... (konzumatori medija) ...............................................37 Tablica 64: Radio vrijeđa starije građane. (rade u       Tablica 63: Radio vrijeđa starije građane.......... (konzumatori medija) ..............6 Graf 3: Broj ispitanika (konzumatori medija) ....................................................................36  Tablica 62: Radio vrijeđa ljude drugačije seksualne orijentacije..............................................................36 medijima).............. (konzumatori medija) ...... (rade u medijima) ............................................... (konzumatori medija) ..38 Tablica 67: Radio potiče razvoj predrasuda............... (konzumatori medija) ............................................... (konzumatori medija) .....................................39 Popis grafova:      Graf 1: Spolna struktura ispitanika konzumatora medija .............................................................................................................8 47 .................. (rade u medijima) ........35 Tablica 60: Radio vrijeđa žene.. (rade u medijima) .........................33 Tablica 57: Radio vrijeđa rasne i etničke manjine........... (rade u medijima) ...........................................39 Tablica 68: Radio potiče razvoj predrasuda... (rade u medijima) ..................... (rade u medijima) ............34 Tablica 59: Radio vrijeđa žene.......................................... (rade u medijima) .........................

............................................................10 medijima)............. (konzumatori medija) .......................14  Graf 19: Opravdano je emitiranje tzv......... abortus...................................15  Graf 21: Dešavalo se..........15  Graf 20: Opravdano je emitiranje tzv.......... abortus..................................... (rade u medijima) ............................. (konzumatori medija) ......................................)...................................................................................... (rade u medijima) ..................... zaposlenih...................18  Graf 26: Opravdano je govoriti o uznemiravajudim događajima na radiju (rat.....................9 Graf 9: Etika je nešto što se uči.................. ubojstva................................................................................ primijetio sam degutantan sadržaj na radiju................................................................... a ne nešto s čime se rađamo.............................................................16  Graf 23: Radio postavlja ekonomske interese ispred moralnih normi informiranja.................................................... (rade u medijma) ......................................... (kreatori medija) ...... (konzumatori medija)...... (rade u medijima) .............11  Graf 13: Etika u medijima zavisi od moralnog ponašanja i stavova kreatora medija (novinara....................................................... (konzumatori medija) .......................... a ne nešto s čime se rađamo.............................................14  Graf 18: Radio često krši privatnost u cilju saznavanja istine. primijetio sam degutantan sadržaj na radiju..............17  Graf 24: Radio postavlja ekonomske interese ispred moralnih normi informiranja............ (rade u medijima) ...................17  Graf 25: Opravdano je govoriti o uznemiravajudim događajima na radiju (rat..................................................................... (rade u  Graf 11: Narod ima pravo znati baš sve...............................18  Graf 27: Opravdano je emitiranje reklamnih materijala za cigarete na radiju......................................10  Graf 10: Etika je nešto što se uči.............................16  Graf 22: Dešavalo se..................................................................................... (rade u medijima) ..................................9 Graf 8: Ljudi generalno poznaju pojam morala.... (konzumatori medija) ............ zaposlenih..................... (rade u medijima) .............)................... „crne kronike” u udarnom terminu na radiju................................................................ (konzumator medija).........11  Graf 12: Narod ima pravo znati baš sve..... (konzumatori medija) ...............................................................12  Graf 15: Slušate li radijski program HR2? (konzumatori medija) ..................................... (konzumatori medija) ............ „crne kronike” u udarnom terminu na radiju......................13  Graf 17: Radio često krši privatnost u cilju saznavanja istine................................... ubojstva......................)..........8 Graf 7: Ljudi generalno poznaju pojam morala.......13  Graf 16: Slušate li radijski program HR2? (rade u medijima) .................................................. (rade u medijima) .............19  Graf 28: Opravdano je emitiranje reklamnih materijala za cigarete na radiju..    Graf 6: Ljudi generalno poznaju pojam etike....................12  Graf 14: Etika u medijima zavisi od moralnog ponašanja i stavova kreatora medija (novinara.............................................)....... (rade u medijima) ......................................19 48 .. (rade u medijima) ......................................... (konzumatori medija) ...................

..23 Graf 36: Nestručni ljudi ne bi trebali raditi na radiju...........................................23 Graf 37: Radio pozitivno predstavlja homoseksualnost.........20  Graf 30: Opravdano je emitiranje reklamnih materijala za alkohol na radiju................... „govor mržnje”...................................................................................20  Graf 31: Neetički sadržaji se pojavljuju u edukativnim radijskim emisijama........ (rade u medijima) ..................29  Graf 48: Dešavalo se da se osjetim uvrijeđenim slušanjem nekog sadržaja na radiju...........................................................................................24 Graf 39: Na radiju se previše govori o seksu.................26  Graf 42: Neophodno je uvesti kodeks ponašanja ljudi koji učestvuju u radijskom  Graf 43: Radio se ne trudi dovoljno umanjiti tzv...27  Graf 44: Radio se ne trudi dovoljno umanjiti tzv................................................. (konzumatori medija) .................................30  Graf 51: Radio postavlja slobodu izražavanja (kao princip demokracije) ispred moralnih normi informiranja.. (rade u medijima)....................................................... (rade u medijima) .........................................................................................21  Graf 32: Neetički sadržaji se pojavljuju u edukativnim radijskim emisijama.............................. (rade u medijima) ........... (konzumatori medija) .............................................................................................................. (rade u medijima) ......... (konzumatori medija) ..25 Graf 41: Neophodno je uvesti kodeks ponašanja ljudi koji učestvuju u radijskom programu................................................................................... (konzumatori medija) .......................................29  Graf 49: Na radiju se previše govori o nasilju........................................... (konzumatori medija) ...............28  Graf 46: Radio se ne trudi dovoljno umanjiti stopu samoubojstva..................... (rade u medijima) ...22        Graf 35: Nestručni ljudi ne bi trebali raditi na radiju... (rade u medijima) ......................................... (rade u medijima).......................................... Graf 29: Opravdano je emitiranje reklamnih materijala za alkohol na radiju............. (konzumatori medija) ........................................................................................... (konzumatori medija) .....................................................................................................31 49 ................................................................................................ (rade u medijima) .............. (konzumatori medija) .......24 Graf 38: Radio pozitivno predstavlja homoseksualnost................................................................................................... (konzumatori medija) ...................26 programu.................... „govor mržnje”........................................................... (konzumatori medija) ..................28  Graf 47: Dešavalo se da se osjetim uvrijeđenim slušanjem nekog sadržaja na radiju............. (konzumatori medija) ...............25 Graf 40: Na radiju se previše govori o seksu..............30  Graf 50: Na radiju se previše govori o nasilju........ (konzumatori medija) ........................................27  Graf 45: Radio se ne trudi dovoljno umanjiti stopu samoubojstva....................21  Graf 33: Neetički sadržaji se pojavljuju u radijskim emisijama za djecu............................................................22  Graf 34: Neetički sadržaji se pojavljuju u radijskim emisijama za djecu.............. (rade u medijima) ................. (rade u medijima) .............................................

....... (rade u medijima) ..............................36 Graf 63: Radio vrijeđa starije građane.. (rade u medijima) ...33 Graf 57: Radio vrijeđa rasne i etničke manjine................... (rade u medijima) ........................................33 Graf 56: Radio se ne trudi dovoljno umanjiti stereotipe..................... Graf 52: Radio postavlja slobodu izražavanja (kao princip demokracije) ispred moralnih normi informiranja................ (rade u medijima) ............... (rade u medijima) .....................37 Graf 64: Radio vrijeđa starije građane......37 Graf 65: Radio vrijeđa invalide...... (konzumatori medija) ............39 Graf 68: Radio potiče razvoj predrasuda...............................32 Graf 55: Radio se ne trudi dovoljno umanjiti stereotipe................31                 Graf 53: Radio ima ogroman utjecaj na mladu publiku.......34 Graf 59: Radio vrijeđa žene........... (konzumatori medija)......... (konzumatori medija) .. (konzumatori medija) ............................................ (konzumatori medija) ............... (rade u medijima) .........35 Graf 60: Radio vrijeđa žene......32 Graf 54: Radio ima ogroman utjecaj na mladu publiku........39 50 .36 Graf 62: Radio vrijeđa ljude drugačije seksualne orijentacije.... (konzumatori medija) ........ (rade u medijima) ............ (konzumatori medija) ...........................35 Graf 61: Radio vrijeđa ljude drugačije seksualne orijentacije.......................... (konzumatori medija) ............................................................38 Graf 66: Radio vrijeđa invalide............. (rade u medijima) ........ (rade u medijima) .............34 Graf 58: Radio vrijeđa rasne i etničke manjine.......38 Graf 67: Radio potiče razvoj predrasuda.....