You are on page 1of 2

Regulamin Promocji Bonusy milowe

I. Organizator 1. Promocja Bonusy milowe zwana dalej Promocj, organizowana jest przez BRE Bank SA, z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000025237, posiadajcym numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpaconym w caoci kapitale zakadowym, ktrego wysoko wedug stanu na 01.01.2012 r. wynosi 168.410.984 zotych; zwany dalej mBankiem. 2. Do zada Organizatora nale y bie ce nadzorowanie, czy w zwizku z przebiegiem Promocji nie powstaje zagro enie wystpienia konfliktw interesw pomidzy mBankiem, a pracownikami mBanku lub Klientami mBanku. 3. BRE Bank S.A. z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18 jest administratorem danych osobowych Uczestnikw Promocji w rozumieniu przepisw Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z pniejszymi zmianami) w zakresie imi, nazwisko, numer karty Miles & More, w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji. 4. Wszystkie dane osobowe Uczestnikw Promocji bd przetwarzane w lokalu mBanku w odzi przy ul. Mickiewicza 10 w celu przeprowadzenia Promocji okrelonej niniejszym Regulaminem. 5. Uczestnikowi Promocji, przysuguje prawo dostpu do dotyczcych go danych osobowych oraz ich poprawiania, a tak e prawo Promocj. dania usunicia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w zwizku z niniejsz

II. Czas trwania Promocji 1. Promocja obowizuje od dnia 01 listopada 2012 r. do dnia 30 listopada 2012 r.

III. Uczestnictwo w Promocji 1. W Promocji mo e wzi udzia ka da osoba fizyczna zwana dalej Uczestnikiem, ktra w czasie trwania Promocji jest Posiadaczem gwnej karty kredytowej MasterCard Miles & More lub MasterCard Miles & More Premium mBanku, zwanej dalej Kart. 2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji, poza spenieniem warunku, o jakim mowa w ust. 1 powy ej, jest dokonanie Kart, w czasie trwania Promocji, odpowiedniej iloci transakcji bezgotwkowych, o jakich mowa w pkt IV. ust. 1 poni ej.

IV. Zasady Promocji 1. Je eli w okresie trwania Promocji, Uczestnik dokona Kart min. 40 (czterdziestu) transakcji bezgotwkowych uprawniajcych do naliczenia mil transakcyjnych, o jakich mowa w Regulaminie Programu dla kart kredytowych Miles & More mBanku, otrzyma, Nagrod w postaci dodatkowych mil promocyjnych. Liczba dodatkowych mil promocyjnych bdzie rwna liczbie naliczonych w czasie trwania Promocji mil transakcyjnych. 2. O przyznaniu Nagrody decyduje data rozliczenia transakcji bezgotwkowych w systemie mBanku.

3. Uczestnikom, ktrzy nabd prawo do nagrody wedug zasad Promocji Bonusy milowe nie przysuguje prawo wymiany Nagrody na inn lub otrzymanie ekwiwalentu pieni nego. 4. mBank zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagrody, w przypadku: a) niespenienia przez osob biorc udzia w Promocji wszystkich warunkw Regulaminu, b) naruszenia warunkw Regulaminu przez Uczestnika Promocji. 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Promocji Bonusy milowe, a dotyczcym zasad naliczania dodatkowych mil za transakcj bonusow oraz weryfikacji naliczonych mil okrela Regulamin Programu dla kart kredytowych Miles & More mBanku.

V. Reklamacje 1. Reklamacje zwizane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Programu mo e skada pisemnie na adres: mBank, Bankowo Detaliczna BRE Banku S.A., Wydzia Obsugi Klientw, skr. pocztowa 2108, 90-959 d, z dopiskiem Promocja Bonusy milowe lub poprzez zgoszenie Reklamacji na mLinii pod numerem telefonu: 801 300 800. 2. Reklamacja powinna zawiera: imi i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji jak rwnie podstaw reklamacji oraz podpis wnoszcego reklamacj w przypadku reklamacji skadanej pisemnie. 3. Postpowanie reklamacyjne prowadzone jest przez mBank. 4. Reklamacje rozpatrywane bd w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez mBank. 5. O wyniku postpowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony przy zachowaniu tej samej formy, w jakiej zostaa zo ona reklamacja. 6. Decyzja mBanku w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzj ostateczn w ramach prowadzonego przez mBank postpowania reklamacyjnego, co nie wycza ani nie ogranicza uprawnie Uczestnika Programu do dochodzenia swoich roszcze na podstawie powszechnie obowizujcych przepisw prawa. 7. Uczestnikowi Programu przysuguje mo liwo zwrcenia si o pomoc do: a) Organizacji konsumenckich (Miejscowy lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta), b) Arbitra Bankowego przy Zwizku Bankw Polskich. 8. W przypadku nieuwzgldnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z daniem Uczestnika, Uczestnik mo e wystpi z powdztwem do Sdu powszechnego. 9. Organizator promocji, ktry jest czci detaliczn BRE Banku SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. opis

VI. Postanowienia kocowe 1. Tre niniejszego Regulaminu dostpna jest: a) w siedzibie mBanku, b) na stronie www.mBank.pl, c) u operatorw Centrum Obsugi Telefonicznej mBanku, pod numerem mLinii: 801 300 800. 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem okrelajcym szczegowe zasady Promocji pod nazw Bonusy milowe. 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem okrelajcym szczegowe zasady Promocji Bonusy milowe.