You are on page 1of 12

www.zsp.net.

pl

kwiecie czerwiec 2010


jednego z podwykonawcw lub ktrzy prbuj uzyska odszkodowanie za wypadek przy pracy natrafiaj na niespodziewane trudnoci prawne, gdy okazuje si, e ich pracodawca nie jest za nic odpowiedzialny i ca win przerzuca na inne firmy w acuszku porednikw. Reasumujc, prekaryzacja oznacza prac tymczasow zamiast pracy na sta umow, brak gwarancji ubezpieczenia zdrowotnego, patnych nadgodzin, patnego urlopu i zwolnienia chorobowego, oraz brak kontroli nad warunkami BHP w pracy, brak gwarancji staego poziomu wynagrodzenia i moliwo utraty pracy w kadej chwili. ZSP Warszawa pracodawc. W te sposb trac wiele wiadcze i praw, z ktrych korzystaj etatowi pracownicy. System edukacji wpaja modym ludziom, e taki model rynku pracy jest jedynym moliwym, a nawet, e jest podany, by gospodarka bya zdrowa. Jednak tak zwane zdrowie gospodarcze jest przede wszystkim zdrowiem szefw i inwestorw, osigane kosztem zdrowia reszty spoeczestwa, a zwaszcza tych, ktrzy faktycznie wykonuj prac, z ktrej inni czerpi profity. Oczekuje si, e mamy zaharowa si na mier by zarobi na rozsdny poziom ycia. Wielu ludzi w Polsce ledwo wie kocem, mimo e pracuje bardzo ciko. Modym ludziom wpaja si, e s kapitaem ludzkim i wprowadza w bd co do ich miejsca w acuchu pokarmowym systemu. Modzi ludzie owszem tworz kapita, ale nie dla siebie. Strategia Lizboska i Proces Boloski s wdraane w Polsce by stworzy pul siy roboczej, ktra bdzie dostpna zawsze wtedy, gdy bd jej potrzebowa szefowie. Ma by elastyczna, zmienia kwalifikacje i miejsce zatrudnienia zgodnie z potrzebami, cigle si szkoli na nowo, powica jako ycia na rzecz potrzeb biznesu. Jasno wida, jakie koszty ponosz pracownicy: zwikszony poziom stresu, mniej czasu na utrzymywanie relacji spoecznych z przyjacimi, rodzin, mniej czasu dla siebie i na aktywno obywatelsk. Na domiar zego, wynagrodzenie jest tak niskie, e aby zaspokoi najbardziej podstawowe potrzeby, jak mieszkanie, ludzie nadal musz si zapoycza na dugie lata. Ju niedugo, wraz z rosnc komercjalizacj edukacji, modzi ludzie bd musieli rozpoczyna dorose ycie z potnym dugiem studenckim. Co si stanie z tymi ludmi, jeli nie bdzie dla nich pracy? Wikszo z nich zgodzi si na wszystko, byle tylko nie zosta zwolnionym. Bd pracowali w nadgodzinach, w niebezpiecznych warunkach i bd si godzi na wiele innych kompromisw. Walka o lepsze warunki pracy zaczyna si od walki przeciwko niepewnoci (prekaryzacji zob. artyku "Czym jest prekaryzacja?) pracy. Oznacza to walk z umowami mieciowymi, z prac tymczasow, ktra tak naprawd jest staa, walk z wykorzystywaniem niewykwalifikowanych pracownikw do niebezpiecznych zada, by zarobi wicej. To odrzucenie konkurencji pomidzy pracownikami, o to kto zgodzi si na mniej, byle tylko zachowa swoje miejsca pracy zagroone likwidacj. W tym numerze Zapaty piszemy o rnych aspektach problemu pracy tymczasowej. Ten numer gazety ukazuje si w ramach midzynarodowej kampanii przeciwko pracy tymczasowej zwoanej przez Midzynarodowe Stowarzyszenie Pracownikw.

Czym jest prekaryzacja?


Od przeszo 20 lat, coraz trudniej jest znale stae zatrudnienie, z gwarantowan podstawow pensj i ubezpieczeniem zdrowotnym. Pracodawcy szukaj wszelkich oszczdnoci w imi wzrostu gospodarczego, ktry ma rzekomo skutkowa wzrostem zamonoci nas wszystkich. Jednak bezporednim efektem denia do jak najwikszych zyskw jest zanik stabilnego, gwarantujcego opiek zdrowotn i emerytur zatrudnienia. Tak sytuacj nazywa si wanie prekaryzacj. Sowo prekaryzacja oznacza w skrcie wzrost niepewnoci pracy od aciskiego sowa precarius wyproszony, dany z aski. Tym terminem mona okreli zastpowanie bezterminowych umw o prac umowami na czas okrelony, czsto umowami o dzieo nie gwarantujcymi ubezpieczenia, lub zmuszanie pracownikw do otwierania wasnej dziaalnoci gospodarczej, dziki czemu pracodawcy przenosz koszty i ryzyko zatrudnienia na pracownikw. Jest to szczeglnie niekorzystne dla osb, ktre i tak znajduj si w trudnej sytuacji yciowej np. samotnych matek. Pracodawcy wymagaj od nich elastycznoci, ktrej nie s w stanie zapewni ze wzgldu na opiek nad dziemi. Takie osoby w nowych warunkach jako pierwsze trac prac, przez co ich trudna sytuacja zamienia si w tragiczn. Innym typowym zjawiskiem jest zastpowanie staej wysokoci wynagrodzenia i przyznawanych automatycznie dodatkw do wynagrodzenia skadnikami warunkowymi, uzalenionymi od wynikw finansowych przedsibiorstwa i realizacji czsto zawyonych celw narzuconych pracownikom. To kolejny sposb przenoszenia ryzyka zwizanego z prowadzeniem przedsibiorstwa na pracownikw, ktrzy mog otrzymywa nisze wynagrodzenia w okresie, gdy firma osiga mniejsze zyski. Rozwizania o ktrych mowa wyej stay si tak nieodcznym elementem rynku pracy, e wielu mog si wydawa naturalne. Pracownikom, ktrzy wierz, e wzrost produktywnoci i zyskownoci przedsibiorstw wie si ze wzrostem wynagrodze i zatrudnienia, moe si nawet wydawa, e w duszym okresie te zmiany bd korzystne. Realia s jednak inne. Tempo wzrostu produktu krajowego znacznie przewysza wzrost zatrudnienia. Moliwe to jest dziki wielokrotnemu zwikszeniu wydajnoci pracy ju zatrudnionych pracownikw. Ten wzrost wydajnoci przekada si na wzrost zyskw prywatnych przedsibiorcw, ale ju nie na wzrost pac pracownikw. Wie si z nim te trwae bezrobocie niepotrzebnych pracownikw. Zatrudnienie w warunkach prekaryzacji jest szczeglnie niebezpieczne dla pracownikw brany budowlanej i wszystkich pracownikw naraonych na wypadki przy pracy. Zasada pracy tymczasowej dla podwykonawcw innych podwykonawcw oznacza, e faktyczny zleceniodawca (tzw. pracodawca uytkownik) nie odpowiada za szkolenia BHP, cho prace odbywaj si na terenie jego placu budowy lub jego zakadu. Poszkodowani pracownicy, ktrzy nie otrzymali wynagrodzenia w wyniku oszustwa

Nie bdziemy elastyczni!


Obecnie panujca ideologia mwi nam, e powinnimy by elastyczni w pracy. Oznacza to, e pracodawcy maj mie moliwo korzysta z pracownikw tak, jak uznaj za stosowne: wycisn z nich tyle pienidzy ile si da, gdy jest praca i wyrzuci ich na mietnik, gdy nie s ju potrzebni. Firmy przenosz rne dziay do regionw o niskich pacach i pilnuj, by byy jak najbardziej elastyczne, mobilne i odizolowane od reszty firmy. Dziki temu, pracownicy nie organizuj si, gdy zbyt si boj o swoje miejsca pracy. Ciga groba przeniesienia miejsc pracy do innego kraju wymusza posuszestwo i sprawia, e ludzie godz si pracowa wicej za mniej, po to tylko, eby zachowa swoje miejsca pracy. Praca, ktr do tej pory wykonywali pracownicy firmy jest zlecana na zewntrz, po to by zastpi staych pracownikw pracownikami tymczasowymi, ktrzy bd zarabia mniej i otrzymywa mniej wiadcze. Firmy podwykonawcy i agencje pracy tymczasowej uatwiaj pracodawcom zwikszenie zyskw przez zmniejszenie liczby staych pracownikw i pozbycie si odpowiedzialnoci za pracownikw tymczasowych. Coraz wicej ludzi pracuje nie bdc pracownikami. S zatrudnieni na umowy o dzieo lub na umowy zlecenie, nawet gdy czy ich stosunek pracy z

Pracodawca proponuje umow mieciow co robi?


Wiele osb, zwaszcza studiujcych cho nie tylko, znajduje si w sytuacji, w ktrej pracodawca oferuje im umow zlecenie lub o dzieo (czyli tak zwan umow cywilnoprawn, lub mieciow) ZAMIAST umowy o prac i niekiedy przekonuje, e jest to dla zatrudnionego czy zatrudnionej lepsze. Pozorna korzy dla nas wie si to z faktem, e jeli masz mniej ni 26 lat i uczysz si moesz by ubezpieczona(y) przez rodzicw (takiej moliwoci nie ma w wypadku umw o prac).W takiej sytuacji Twj pracodawca nie ma obowizku paci za Ciebie skadki zdrowotnej oraz emerytalnej. Pracodawcy proponuj wic nam t sam stawk brutto, ktra jednak jest wysza na rk (bo nie odprowadzaj skadek) i przedstawiaj to jako nasz korzy. Pierwsze ale brzmi: upewnij si, e Twoi rodzice lub opiekunowie mog Ci ubezpieczy. Do tego sami musz by ubezpieczeni. Osoby, ktre nie s formalnie zatrudnione ani nie posiadaj statusu bezrobotnego nie podlegaj ubezpieczeniu zdrowotnemu i to samo tyczy si ich dzieci. Musisz wtedy zadba o to by ubezpieczya Ci szkoa czy uczelnia, ktra zada prawdopodobnie aby zrzek si w niej ubezpieczenia z dniem podjcia pracy na umow zlecenie, co przeniesie obowizek ubezpieczenia na pracodawc. Jeli nie zadbasz o ubezpieczenie moesz spotka si z odmow bezpatnej pomocy lekarskiej, lub moesz zosta obciona(y) jej kosztami po fakcie. Jeli masz 26 lat nie mog ubezpiecza Ci opiekunowie, jedynie pracodawca, m lub ona bd uczelnia na wspomnianych wyej zasadach. Ale pracodawcy proponuj umow zlecenie take osobom, ktre nie ucz si lub s starsze ni 26 lat. Wynika to z tego, e z tym typem umowy wi si pewne dla nich korzyci, ktre jak to zwykle bywa s strat pracownic i pracownikw. Zanim je omwimy warto jeszcze zwrci uwag na rnic pomidzy umow zleceniem, a umow o dzieo. Od tej pierwszej dla osb nieubezpieczonych w inny sposb odprowadza si skadk emerytaln i zdrowotn. W wypadku umowy o dzieo tak nie jest (s od tej reguy mao znaczce wyjtki), a wic jeli nie mamy innej pracy lub nie studiujemy pracujc na umow o dzieo rwnie musimy liczy si z brakiem bezpatnej opieki medycznej. Pamitaj, e Twj m lub Twoja ona jeli nie pracuje moe zosta przez Ciebie ubezpiecznony(a) tylko jeli jeste zatrudniony na umow o prac. To samo tyczy si Twoich dzieci. Jeli jednak posiadasz ubezpieczenie z innego rda i pracodawca przekonuje Ci, e dziki ominiciu skadki zdrowotnej i spoecznej zyskasz pienidze warto aby policzy(a) czy nie jest to korzy iluzoryczna. - Po pierwsze osoby zatrudnione na umow zlecenie nie otrzymuj wyszej stawki wynagrodzenia za nadgodziny . Wedug Kodeksu Pracy pracujc ponad 40 godzin w tygodniu (tu zastrzeenie: okres rozliczania czasu pracy ustala pracodawca, nie moe on jednak przekracza 4 miesicy, tylko dla niektrych bran lub firm, ktre korzystaj z tzw. pakietu antykryzysowego moe wynosi do 1 roku) powinnimy otrzymywa za kad nadliczbow godzin 150% normalnego wynagrodzenia, a jeli przypada ona w niedziel, wita lub w nocy 200% wynagrodzenia). Regulacje Kodeksu Pracy nie obejmuj jednak pracownikw i pracownic na umow o dzieo lub zlecenie (to wane, adne regulacje KP, umowa o dzieo lub zlecenie jest umow tzw.

cywilnoprawn, czyli reguluje j Kodeks Cywilny, przepisy Kodeksu Pracy nie odnosz si do tych umw). Jeli zatem wiesz, e bdziesz pracowa(a) wicej ni 40 godzin w tygodniu moe si okaza, e umowa o prac zagwarantuje Ci wysze zarobki ni cywilnoprawna. - Po drugie osoby zatrudnione na umowy o dzieo i zlecenie nie maj prawa do patnego urlopu. Kada osoba pracujca na umow o prac, nawet jeli to jest jej pierwsza praca moe wykorzysta (ju po pierwszym miesicu!) urlop wypoczynkowy za ktry przysuguje wynagrodzenie takie jak za czas pracy. Jeli nie wykorzystamy urlopu za dany rok kalendarzowy (nawet jeli pracowalimy w nim tylko miesic) przysuguje nam za ten urlop ekwiwalent pieniny, czyli dodatkowe wynagrodzenie. W pierwszym roku pracy przysuguje nam 20 dni urlopu, ktry nabywamy w wymiarze 1,66 dnia za miesic pracy. - Po trzecie pracujcym na umowy cywilnoprawne nie przysuguje wynagrodzenie za okres choroby bd niezdolnoci do pracy po wypadku itp. Dla takiej osoby choroba jest strat pienidzy. Pracownikowi i pracownicy zatrudnionym na umow o prac przysuguje wynagrodzenie za czas zwolnienia lekarskiego.

Same wady? Umowa zlecenie czy umowa o dzieo ma take pewne plusy. Elastyczno dla pracodawcy oznacza te elastyczno dla nas. O ile porzucenie pracy, bd inne uchybienia kocz si w wypadku zatrudnienia na umow o prac zwolnieniem dyscyplinarnym, ktra to informacja jest zamieszczana na wiadectwie pracy, niewykonanie zlecenie bd dziea rzadko oboone jest wikszymi konsekwencjami (jeli nie ma na ten temat zapisw w umowie pracodawca musi udowodni przed sdem cywilnym, e ponis szkod na skutek niewykonania przez nas pracy by co nam zrobi). Patrzc z punktu widzenia praktyki oznacza to, e pracujc na umow o prac moemy by zmuszeni pozosta duszy czas z pracodawc, ktrego nie chcemy widzie na oczy, gdy obowizywa nas bdzie trzymiesiczny okres wypowiedzenia, ktrego zwykle nie ma w wypadku umowy mieciowej. Co wicej warto pamita, e umowy o prac na czas okrelony (nie liczc kilku okrelonych w Kodeksie Pracy wyjtkw jak umowa na zastpstwo za innego pracownika) w ogle nie mona wypowiedzie. Co znaczy, e jeli podpiszemy umow o prac na 4 miesice musimy je przepracowa albo liczy si z moliwoci zwolnienia dyscyplinarnego. Takich ogranicze w umowach mieciowych nie ma. Wreszcie praca na umow zlecenie lub umow o dzieo jest przydatna dla osb, ktre z powodw biurokratycznych nie mog pracowa na etacie. Wiele wiadcze odbieranych jest na skutek podjcia pracy, co nie dotyczy zwykle umw cywilnoprawnych. Niemniej jednak tutaj trzeba zawsze sprawdzi szczegowe przepisy czy regulaminy dotyczce danych wiadcze. Czy to jest legalne? Kodeks pracy jasno mwi, e jeli pracujemy pod nadzorem pracodawcy, w okrelonym przez niego miejscu i czasie to MUSIMY mie umow o prac. Oznacza to, e powszechna praktyka zatrudniania studentek i studentw na umow zlecenie na stanowiskach, na ktrych inni maj umow o prac jest nielegalna i podlega karze. Co wicej jeli zgosimy si do sdu pracy z pozwem, e nielegalnie zatrudniono nas na zlecenie ten zapewne kae wypaci nam dodatkowe stawki za nadgodziny, ekwiwalent niewykorzystanego urlopu i ewentualne chorobowe oraz odprowadzi wszystkie skadki ZA CAY OKRES NASZEJ PRACY rwnie ten sprzed zoenia pozwu. Moemy wic wwczas odzyska spore pienidze. Dodatkowo sd moe zasdzi pracodawcy kar. Jeli pracodawca wyznacza wam miejsce pracy, kontroluje wasz obecno i sposb przeprowadzenia czynnoci powinnicie mie umow o prac. Jest to dla was zazwyczaj korzystniejsze, a gwarantuje Wam to prawo. Sprbujmy to wykorzysta. Pozwy najlepiej jednoczenie skadane przez wielu pracownikw i pracownic firm s stosunkowo skuteczn broni w walce z pracodawcami. Koszty sdowe w sdzie pracy s niewielkie, w takich przypadkach zazwyczaj wystarcz dwie rozprawy (cho pracodawca zawsze moe odwoa si od wyroku, co przeciga spraw). Moe to by skuteczniejsze ni inspekcje z PIP, ktre mog poprzedzi rozpraw (zbior Wam materia dowodowy) ale kary wymierzane przez PIP nie s zwykle zbyt wysokie, a ich postpowanie opieszae, co razem sprawia, e sabo wpywaj na zych pracodawcw. Jeli natomiast boicie si przegranej w sdzie pracy, lub nie moecie czeka na rozstrzygnicie sprawy, a najlepiej oprcz pozwu chcecie wywrze skuteczniejszy nacisk na pracodawc pamitajcie o klasycznych technikach strajku. Akcja informacyjna wymierzona w klientw bd kontrahentw prowadzca do bojkotu, odmowa pracy, okupacja to klasyczne metody dialogu z pracodawcami. Rnie dziaaj w zalenoci od brany i konkretnego zakadu jednak zawsze warto je rozway. Warto mie wsparcie osb spoza zakadu, ktre mog przyj na siebie ciar informowania o protecie bez ryzyka zwolnienia. ZSP Wrocaw

Powysze moe sprawi, e chcc zarobi wicej na umow zlecenie moemy w rzeczywistoci zarobi mniej ni bymy zarobili na umow o prac, co oczywicie cieszy naszego pracodawc. Wysze stawki za nadgodziny, czy urlopy to dla pracodawcw koszty, dlatego tak lubi oni umowy zlecenie i o dzieo. Ale to jeszcze nie wszystko jeli idzie o straty mogce wynikn z podpisania umowy cywilnoprawnej. Umowy nieoskadkowane, co oczywiste, nie powikszaj naszej emerytury. Co wicej jeli pracujemy na umow o prac pracodawca MA OBOWIZEK wyda nam wiadectwo pracy, ktrego nie wystawia nam w wypadku cywilnoprawnej formy zatrudnienia (umowy mieciowej). wiadectwo zwiksza nasz szans znalezienia kolejnej pracy (warto pamita, e na wiadectwie pracy pracodawca nie ma prawa umieszcza swoich opinii o pracowniku). Co wicej warto si dowiedzie czy w zakadzie w ktrym pracujemy nie obowizuje wywalczony przez zwizek zawodowy ukad zbiorowy. Ukad taki gwarantuje wszystkim pracownikom i pracownicom pewne warunki zatrudnienia ponad ustawowe minima, ale obejmuje tylko osoby majce umow o prac. Wreszcie jeli natrafimy na nieuczciwego pracodawc i bdziemy chcieli swoich racji dochodzi w sdzie musimy pamita, e postpowania przed sdem pracy (ktry rozstrzyga spory dotyczce umw o prac) s tasze, szybsze i dla nas atwiejsze ni postpowanie cywilne, ktre wie si z zatargami o umowy mieciowe. Po ostatnie stabilno zatrudnienia. Umowa zlecenie i o dzieo, jeli nie ma ograniczajcych zapisw, moe by wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym przez kad ze stron. Oznacza to, e moemy zosta wyrzuceni na bruk bez specjalnego powodu.

UMOWA O PRAC
stosunek podporzdkowania czcy strony umowy pracownik musi spenia obowizki w okrelonym miejscu i czasie umowa o prac moe by zawarta tylko z osob fizyczn

UMOWA ZLECENIE
brak takiego podporzdkowania

w faktycznym miejscu pracy ale pracuje na innych warunkach. Cho to nie powinno mie miejsca, stao si to norm. Praca tymczasowa zwykle pozwala firmom zwalnia pracownikw agencyjnych bez ponoszenia odpowiedzialnoci, poniewa nie s nawet pracodawcami w prawnym sensie tego sowa, ale jedynie uytkownikami. Samo sowo uytkownik wiele mwi o stosunku pracy tymczasowej. W pracy tymczasowej czsto dochodzi do amania praw pracowniczych. Tzw. czasownicy czsto s zatrudnieni na umowy cywilnoprawne i nie otrzymuj dodatku za nadgodziny od uytkownika. Jeli firma podpisaa z agencj umow cywilnoprawn, nikt nie czuje si zobowizany by zapaci za nadgodziny i wypeni inne obowizki nakadane na pracodawc. Pokrtce, mona powiedzie, e zatrudnienie przez agencje pracy tymczasowej jest niczym innym, jak utrwalaniem i wzmacnianiem stosunkw wyzysku w kapitalizmie i pozbawieniem pracownikw wielu z ich podstawowych praw pracowniczych. Poniej krtka informacja pochodzca z CNT Saragossa o problemach z agencj Start People. Midzynarodowe Stowarzyszenie Pracownikw (MSP), ktrego CNT jest hiszpask sekcj, ju wczeniej zaplanowao midzynarodowe dni akcji przeciw pracy tymczasowej w kwietniu. Akcja pod agencj Start People jest faktycznym rozpoczciem tej kampanii. Midzynarodowy dzie walki z agencj pracy tymczasowej Start People 9 kwietnia 2010 r. W listopadzie ub. r. agencja pracy tymczasowej Start People poinformowaa swoich pracownikw, ktrzy wiadczyli usugi dla firmy Qualytel, e otrzymali oni zbyt wysokie wynagrodzenia ze wzgldu na bd w umowie. W umowie, obie strony podpisay zgod na stawk w wysokoci 7,99 euro za godzin, w co wliczone byy koszty transportu, o czym nie wspominaa umowa. Wielu pracownikw nie chciao podpisa aneksw do umw, ktre umoliwiyby firmie dokonanie odlicze z pensji, ktre zostay ju wypacone. Gdyby si zgodzili, ich faktyczna stawka zostaaby obniona do zaledwie 7,27 euro. Firma zareagowaa pogrkami i straszya procesem w sdzie i natychmiastowym rozwizaniem umowy. CNT wielokrotnie starao si skontaktowa z agencj Start People, by pomc w rozwizaniu konfliktu, ale zwizek nie otrzyma odpowiedzi, co byo do przewidzenia. Jedna czonkini CNT, ktra odmwia podpisania aneksu, otrzymaa informacj, e jej umowa nie zostanie przeduona. Jedyn przyczyn byo to, e zadaa tego, co si jej naleao wedle umowy. Firma pniej przyznaa, e zwolnienie pracownicy byo niesprawiedliwe i e w ramach ugody pracownica otrzyma odszkodowanie. Jednake kobieta postanowia domaga si sdownie przywrcenia do pracy. Swoje danie popara tym, e umowa, ktr podpisaa z firm bya niezgodna z prawem, gdy zostaa zatrudniona na tymczasow umow, pomimo e pracowaa na stae. Jej prawnik dodatkowo wytkn firmie, e amane byy przepisy dotyczce przydzielania pracownikom zada. W dniu 26 marca w Hiszpanii mia miejsce oglnokrajowy dzie protestu, ktry by bardzo udany. Dodatkowo, akcje solidarnociowe odbyy si w Caen (w Normandii) 19 marca b.r. CNT wzywa do midzynarodowego dnia akcji solidarnociowych pod biurami Start People na caym wiecie w dniu 9 kwietnia.

brak tego obowizku

wykonania umowy zlecenie mog podj si rne osoby, rwnie osoby prawne i inne podmioty nie posiadajce osobowoci prawnej umow zlecenie mog wykonywa inne osoby wskazane przez zleceniodawc, tzw. zastpcy wykonujcego zlecenie zleceniobiorca powinien jedynie stosowa si do wskazwek dajcego zlecenie

prac pracownik powinien zawsze wykonywa osobicie

pracownik w trakcie wykonywania pracy podlega staemu nadzorowi pracodawcy (lub osoby przez niego upowanionej) zakres obowizkw moe by zmieniony w trakcie wykonywania pracy

zmiana zlecenia, a nawet wskazwki co do jego realizacji moe by podstaw do wypowiedzenia umowy zlecenia umowa zlecenie nie zawiera obowizku wykonywania zleconych czynnoci w okrelonym miejscu i czasie umowa zlecenie jest umow cywiln regulowan przez przepisy kodeksu cywilnego

umowa o prac musi by wykonywana w miejscu i czasie wyznaczonym w tej umowie

jest uregulowana w kodeksie pracy

osoba wykonujca umow o prac podlega obowizkowi ubezpieczenia spoecznego

osoba wykonujca zlecenie moe podlega obowizkowi ubezpieczenia spoecznego tylko w przypadku wyranie okrelonych przez przepisy dotyczce ubezpiecze spoecznych

zawarcie umowy o prac zamiast umowy zlecenia nie powoduje adnych negatywnych konsekwencji prawnych dla zlecajcego

zawarcie umowy zlecenia zamiast umowy o prac jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny

podstawowa cz wynagrodzenia w umowie o prac powinna by wypacana co miesic

wynagrodzenie za wykonanie zlecenia powinno by wypacone po wykonaniu zlecenia (albo w inny sposb okrelony w umowie midzy zleceniodawc i wykonawc zlecenia) umow zlecenie mona wypowiedzie w kadym terminie

szczegowo jest okrelony tryb i terminy wypowiedzenia umowy o prac

Akcje pod biurami Start People na temat pracy tymczasowej


9 kwietnia w wielu krajach odbd si dni akcji pod biurami agencji tymczasowej Start People w ramach protestu ogoszonego przez hiszpaski zwizek CNT. Akcje odbd si te w Polsce. Celem akcji w Polsce bdzie nie tylko okazanie solidarnoci i wsparcia, ale take propagowanie informacji o problemach pracy tymczasowej, a szczeglnie pracy w agencjach pracy tymczasowej. Niestety, praca tymczasowa, cho czasem korzystna dla pracownikw, jest czsto po prostu sposobem na unikanie odpowiedzialnoci przez pracodawcw. Czsto zdarza si, e pracownik tymczasowy wykonuje tak sam prac jak stali pracownicy u pracodawcy uytkownika czyli

www.cnt.es
Informacje o akcjach w Polsce: info@zsp.net.pl

www.tymczasowi.zsp.net.pl

2010: Nowelizacja Ustawy o zatrudnianiu pracownikw tymczasowych


Z dniem 24 stycznia 2010 roku wesza w ycie ustawa z dnia 23 padziernika 2009 roku o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracownikw tymczasowych (Dz. U. Nr 221, poz. 1737. Po pierwsze, nowelizacja uchylia art. 3 ustawy o zatrudnianiu pracownikw tymczasowych. Dotychczas pracodawca, ktry w okresie ostatnich 6 miesicy przeprowadzi w swoim zakadzie zwolnienia grupowe, nie mg zatrudni pracownika tymczasowego. Art. 3 zakazywa zatrudniania pracownikw tymczasowych przez pracodawc, ktry w okresie ostatnich 6 miesicy poprzedzajcych przewidywany termin rozpoczcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego wypowiedzia pracownikom stosunki pracy lub rozwiza te stosunki na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczcych pracownikw, jeeli liczba zwolnionych z tych przyczyn pracownikw odpowiadaa liczbie, okrelonej w art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczeglnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunkw pracy z przyczyn niedotyczcych pracownikw (Dz. U. Nr 90, poz. 844), przykadowo liczba zwolnionych osb wynosi co najmniej 10, jeeli pracodawca zatrudnia mniej ni 100 pracownikw. Ustawa wyduya rwnie dopuszczalny okres wiadczenia pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy. Obecnie okres ten wynosi 18 miesicy w okresie obejmujcym kolejne 36 miesicy (przed nowelizacj okres ten wynosi maksymalnie 12 miesicy). Zmiany zostay wprowadzone rwnie w zakresie wydawania pracownikom tymczasowym wiadectw pracy. Obecnie agencje pracy tymczasowej bd mogy wystawia takie wiadectwa zbiorczo po 12 miesicach wykonywania pracy na rzecz kolejnych pracodawcw Wicej informacji o prawach pracownikw tymczasowych: www.tymczasowi.zsp.net..pl

Pracownik tymczasowy zatrudniany jest przez agencj pracy tymczasowej na podstawie umowy o prac na czas okrelony lub umowy o prac na czas wykonania okrelonej pracy. Pracownikowi takiemu nie moe by jednak powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy uytkownika pracy: szczeglnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisw wydanych na podstawie art. 237 5 Kodeksu Pracy; na stanowisku pracy, na ktrym jest zatrudniony pracownik pracodawcy uytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku; na stanowisku pracy, na ktrym, w okresie ostatnich 3 miesicy poprzedzajcych przewidywany termin rozpoczcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, by zatrudniony pracownik pracodawcy uytkownika, z ktrym zosta rozwizany stosunek pracy z przyczyn niedotyczcych pracownikw.

Wywiad z pracownikiem tymczasowym poszkodowanym przez agencj Groen Flex (2009 r.)
Wicej o sprawie Michaa znajduje si na stronie www.zsp.net.pl. W 2008 r. 31-letni Micha, pracownik tymczasowy, zosta oszukany przez agencj pracy tymczasowej Groen Flex (Opole, Holandia). Agencja pracy skierowaa go do innej pracy, ni wynikao to z umowy, w wyniku czego dozna uszczerbku na zdrowiu. W wyniku wypadku, musia zosta hospitalizowany. Poniewa firma nie opacia jego skadki ubezpieczeniowej (cho potrcia mu za to z pensji), szpital wysa rachunek za 24-godzinny pobyt w szpitalu Michaowi. Rachunek wynosi grubo ponad 2 tys. Euro! Sprawa bya tak skandaliczna, e w sprawie Michaa nawizaa si midzynarodowa kampania koordynowana przez Zwizek Syndykalistw Polski, w ktrej udzia wzia Anarchistyczna Grupa w Amsterdamie (AGA), lokalne grupy Inicjatywy Pracowniczej, aktywici z Radia Awakening w Amsterdamie, oraz wiele osb z innych zwizkw zawodowych, dziennikarzy i osb niezrzeszonych. Dziki wsppracy udao si ustali wiele szczegw dotyczcych wypadku, zaalarmowa holendersk inspekcj pracy, oraz zorganizowa akcje solidarnociowe. Dnia 13 marca w Ovezande, w hotelu robotniczym w ktrym mieszkaj pracownicy tymczasowi zatrudniani przez Groen Flex/Eurocontract pojawia si grupa Anarchistycznej Grupy z Amsterdamu z ulotkami o sprawie i informacjami, jak broni swoich praw przeciwko nieuczciwym pracodawcom. Tego samego dnia w Opolu doszo do okupacji biura Groen Flex, w trakcie ktrego doszo do burzliwej wymiany zda pomidzy prezesem Groen Flex, a poszkodowanym pracownikiem przed kamerami lokalnej telewizji. Presja wywoana przez midzynarodow kampani, oraz toczce si postpowanie Inspekcji Pracy w Holandii uruchomione przez grup AGA, spowodoway, e firma ugia si i zostaa zmuszona zapaci rachunek za pobyt w szpitalu. ZSP otrzymao potwierdzenie od szpitala, e rachunek zosta faktycznie zapacony. Cho Groen Flex spenio tylko swj obowizek wobec Michaa, wiele osb, ktre zostay poszkodowane w ten sam sposb przez agencj, nie otrzymao pokrycia kosztw leczenia. Wida wic, e midzynarodowe kampanie solidarnociowe s koniecznoci w takich przypadkach. Poniej, publikujemy wywiad, ktrego udzieli Micha dziennikarce holenderskiej regionalnej gazecie Provinciale Zeeuwse Courant. - Kiedy zacze pracowa dla Groen Flex? Jak nawizae kontakt z firm? Dzikuj za zainteresowanie moja spraw i tym co si wydarzyo podczas mojego pobytu w Holandii, gdzie pracowaem jako pracownik tymczasowy. Agencja pracy tymczasowej Groen Flex jest przedstawicielem holenderskiej firmy Eurocontract na Polsk. Tak wiec moja praca, czy te kontakt z t firma by krtki. W Opolu podpisaem w dniu 12 grudnia umow przedwstpn, a ju w niedziel, tzn. 14 grudnia wyjedaem do Hoandii. Kontakt z firm Groen Flex nawizaem poprzez internet, jako e w Polsce w okresie jesienno zimowym w moim zawodzie jest sezon martwy [z zawodu jestem ogrodnikiem], tak wic pracy zagranic szukaem w ogrodnictwie/rolnictwie. - Dlaczego zdecydowae si na prac w Holandii? Ju wczeniej pracowaem w swoim zawodzie w pani kraju [Holandii]. Po drugie, o czym wspominaem

W celu zawarcia umowy o prac midzy agencj pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym pracodawca uytkownik powinien uzgodni z t agencj na pimie:
rodzaj

pracy, ktra ma by powierzona pracownikowi tymczasowemu; wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, ktra ma by powierzona pracownikowi tymczasowemu; przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej; wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego; miejsce wykonywania pracy tymczasowej

Ponadto pracodawca uytkownik informuje agencj pracy tymczasowej na pimie o: wynagrodzeniu za prac, ktra ma by powierzona pracownikowi tymczasowemu, okrelonym w przepisach o wynagrodzeniu obowizujcych u pracodawcy uytkownika; warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczcym bezpieczestwa i higieny pracy.

Umowa o prac zawarta midzy agencj pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym powinna okrela:

strony umowy, rodzaj umowy, dat zawarcia umowy wskazywa pracodawc uytkownika wskazywa ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy uytkownika, w szczeglnoci wynagrodzenie za prac oraz termin i sposb wypacania tego wynagrodzenia przez agencj pracy tymczasowej.

Pracownik tymczasowy ma:

Prawa pracownika tymczasowego


Pracownik tymczasowy jest pracownikiem zatrudniony przez agencje pracy tymczasowej wycznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy uytkownika.

prawo do rwnego traktowania w zakresie warunkw pracy i innych warunkw zatrudnienia w stosunku do pracownikw zatrudnionych przez tego pracodawc, prawo do dostpu do szkole podnoszcych kwalifikacje zawodowe, jeli wykonuje on prac na rzecz pracodawcy uytkownika w okresie duszym ni 6 tygodni, prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwch dni za kady miesic pozostawania do dyspozycji jednego pracodawcy uytkownika lub wicej ni jednego pracodawcy uytkownika - urlop nie przysuguje za okres, za ktry pracownik wykorzysta u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysugujcy na podstawie odrbnych przepisw, prawo do korzystania z urzdze socjalnych pracodawcy uytkownika na zasadach przewidzianych dla pracownikw zatrudnionych przez tego pracodawc uytkownika, prawo do odszkodowanie za naruszenie zasady rwnego traktowania przez pracodawc uytkownika.

wyej, w Polsce w tym okresie w moim zawodzie jest martwy sezon. Na wyjazd w tak szybkim czasie zdecydowaem si przez kopoty w rodzinie. Najblisza osoba jaka jest moja mama zachorowaa na raka piersi. Nie ukrywam, e na leczenie potrzebne s due pienidze, a tylko poprzez wyjazd zagranic byy szanse na lepszy zarobek i pomoc dla mamy. - Syszaam, e ju w Polsce podpisae umow, czy bya to tylko umowa wstpna? Co ci powiedziano w Polsce? Ot w Polsce umow z firma Groen Flex zawarem jako umow przedwstpn. Dopiero w Holandii w siedzibie firmy Eurocontract zawarem umow o prace sezonow. - Czy umowa, ktr podpisae w Holandii bya sporzdzona w jzyku polskim, angielskim czy holenderskim? Umowa ktr podpisywaem w Holandii bya sporzdzona w dwch jzykach: po polsku i po holendersku (dla firmy). Tumaczem podczas zawierania kontraktu bya jedna z koordynatorek, pracujca ju bezporednio w Eurocontract. - Jakie informacje przekazaa ci firma Groen Flex na temat ubezpieczenia zdrowotnego? Czy otrzymae jaki dowd, e jeste ubezpieczony? Zarwno w Polsce, jak i przy podpisywaniu umowy z holenderska firma zwracaem uwag na ubezpieczenie. Zarwno wedug przedwstpnej umowy w Polsce, jak i pniej w Holandii, wedug obu umw byem ubezpieczony, jak rwnie cz pienidzy z moich zarobkw bya przeznaczana na ubezpieczenie. Co byo fikcj, o czym przekonaem si ju po powrocie do Polski. Ale o tym pniej. - Jakie masz dowiadczenie zawodowe? Co do mojego dowiadczenia, tak jak pisaem wczeniej, ju pracowaem w Holandii i to w swoim zawodzie, czyli w ogrodnictwie. Jestem po takiej szkole i w Polsce prace wykonywaem raczej w swoim zawodzie. W sezonie zimowym to przewanie w zakadzie stolarskim. - Dla jakiej firmy pracowae podczas ostatniego, feralnego, pobytu w Holandii? Jakiego rodzaju prace wykonywae? Pracowa zaczem ju od 15 grudnia, czyli w dniu nastpnym po moim przyjedzie do Holandii. W tym samym dniu, zaraz po podpisaniu w siedzibie firmy umowy, zostaem zabrany przez koordynatork do pracy na ....stoczni! Na moje pytania do tej dziewczyny, czy to jaka pomyka, gdy miaem pracowa w swoim zawodzie, koordynatorka stwierdzia, e ona o niczym nie wie i e miaa mnie zawie do tej pracy przy okrtach. Jeszcze raz spyta, czy na pewno to nie jest pomyka, bo przecie nie znam jzyka angielskiego, ani te - co najwaniejsze - nigdy na stoczni nie pracowaem. Koordynatorka stwierdzia, e zapyta o to w firmie i odjechaa. Na stoczni trafiem do firmy ZMC (Zeeland Maritime Cleaning), ktra wykonuje prace porzdkowe na okrtach. Trafiem na jaki okrt wojenny (c, kolejny paradoks ze wzgldu na moje antywojenne pogldy). Nadmieni musz, e nie miaem adnego szkolenia B.H.P Ju pierwszego dnia byy mae zgrzyty z powodu mojej nieznajomoci jzyka. - Kiedy wydarzy si wypadek? Ile dni przepracowae wczeniej dla Groen Flex? - Co dokadnie wydarzyo si podczas wypadku? W pierwszym tygodniu przepracowaem trzy dni, w kolejnym rwnie. W feralny dzie, kiedy miaem wypadek tzn. dnia 29 grudnia, prace zaczlimy od przygotowania sprztu, miaem umieci rur od odkurzacza przemysowego w luku burty (nie znam si na fachowych okreleniach). W poprzednich dniach czycilimy w tych lukach ciany, usuwajc rdz, jak rwnie osady na cianach. Kiedy wchodziem do luku nie miaem maski ochronnej na twarzy. Zreszt, podczas wczeniejszych prac przy

firmy. Na moje pytania o rachunek i o to, e przecie byem ubezpieczony, kto (by moe prezes Groen Flex) poradzi mi, abym od tej decyzji si odwoa, a jak nie, to poszed z tym do sdu pracy. I tyle trwaa moja rozmowa na ten temat. Zostaem z rachunkiem za szpital sam, cho, jak si okazao pniej, znaleli si ludzie, ktrzy postanowili mi pomc. - Pomoc otrzymae od ZSP? Jaka to bya pomoc? To wanie dziki ludziom z ZSP i ich pomocy poczuem wreszcie jak nadziej. Dziki kontaktom z amsterdamska grup anarchistyczna sprawy zaczy si toczy na moja korzy. W dniu 13 marca, dziaacze z ZSP z kilku miast w Polsce postanowili przeprowadzi okupacj budynku firmy Groen Flex w Opolu, poniewa dotychczasowe moje proby, oraz pisma od zwizkowcw z ZSP nie daway rezultatu, zdecydowano si na tak akcj. Do czonkw ZSP doczyli zwizkowcy z OZZ IP oraz dziaacze F.A. cznie okoo 30 osb. Akcja w tym samym dniu bya robiona rwnie w Holandii, przez dziaaczy amsterdamskiej grupy anarchistycznej.

czyszczeniu te nikt z nas ich nie mia. Mielimy tylko ubir ochronny, ktry jako jednorazwka szybko si niszczy. Wracajc do wypadku, by moe zostay w lukach opary chemiczne z prac oczyszczajcych, w kadym bd razie poczuem si niedobrze, dostaem zawrotw gowy, jak rwnie silnego blu w piersiach. Kolega wyprowadzi mnie z okrtu na wiee powietrze, ale nic nie pomogo. Dlatego zostaem doprowadzony do budynku przy porcie (do biura stoczni). Tam czekaem na przyjazd karetki. W midzyczasie nasz brygadzista zadzwoni do firmy Eurocontract powiadomi j o wypadku. Trafiem do szpitala we Vlissingen, gdzie zostay zrobione badania na serce itp. Cay czas, jako tumacz by ze mn Polak pracujcy na stoczni, ale nie zwizany z firm Eurocontract. Cay czas suy swoj pomoc i tylko dziki niemu mogem porozumie si z lekarzami szpitala. Z tego, co mi tumaczy, wyszo na to e zostaj w szpitalu na jeden dzie i e bd na kardiologii. C, nie miaem do tej pory problemw z sercem, wiec nie ukrywam e mnie o przerazio. - Czy Groen Flex pomg Ci w czasie Twojego pobytu w szpitalu? Czy wypowiadali si na temat pokrycia kosztw leczenia i o ubezpieczeniu? W szpitalu spdziem jeden dzie. Niestety, nikt z firmy nie zadzwoni do mnie, po prostu nikt nie by zainteresowany moim wypadkiem, a na przyjazd z firmy by mnie zabra ze szpitala czekaem na drugi dzie ponad 5 godzin. I tylko pomoc opiekujcej si pielgniarki sprawia, e kto po mnie przyjecha. Po prostu zadzwonia do Eurocontractu, e ja jeszcze jestem w szpitalu i nie mam jak trafi do Ovezande (miejscowoci, w ktrej mieszkaem). Od dnia wypadku, a do mojego powrotu do Polski przedstawiciele Eurocontractu zapewniali, e jestem ubezpieczony i e nie musz si martwi o koszty, bo przecie "umowa to umowa". - W jakich okolicznociach postanowie wrci do kraju? Niestety, przez ten okres, czyli od 30 grudnia 2008 r. do 8 stycznia 2009 r. nie przepracowaem ani jednego dnia, z powodu rzekomego "braku pracy dla mnie. Co byo wierutnym kamstwem poniewa do pracy przyjeday nowe osoby z Polski pracujc w...ogrodnictwie! Wanie dlatego musiaem wrci do kraju, poniewa firma zrezygnowaa z mojej pracy. Pienidzy starczyo mi tylko na powrt do Polski. Poniewa w firmie przepracowaem 6 dni, a jeszcze od tego miaem odliczony koszt za mieszkanie plus robocze buty. - Kiedy otrzymae rachunek ze szpitala? Jak dokadnie kwot miae zapaci? Rachunek za szpitala na kwot 2300 Euro przyszed do mnie w lutym, wczeniej za dostaem z firmy ubezpieczeniowej pismo, i oni nie ponosz kosztw tego leczenia. - Czy kontaktowae si z GF w sprawie rachunku? Ile razy? O co ich spytae i co ci powiedzieli? Do Groen Flexu kilkakrotnie dzwoniem ju w tym samym dniu. Niestety, dopiero kiedy zadzwoniem nie ze swojego telefonu mogem dodzwoni si do

- Czy akcja przyniosa skutek? Czy teraz rachunek zosta ju zapacony? Przez kogo? Po medialnej akcji jaka niewtpliwie rozptaa si w Opolu i w Holandii, prezes Groen Flexu po tygodniu skontaktowa si ze mn, abym rachunek przesa do siedziby firmy, gdy zostanie on spacony. W czasie rozmowy potwierdzi mimochodem, e adna z zatrudnionych przez firm osb z Polski nie jest ubezpieczona. A to bya rwnie jedna z przyczyn okupacji firmy w Opolu. Wracajc do tematu, to na dzie dzisiejszy [18 maja] do koca nie mam pewnoci co do spaty rachunku [od redakcji: dzi ju wiadomo, e rachunek za szpital zosta opacony przez firm potwierdzili to podczas rozmowy telefonicznej pracownicy szpitala. Micha otrzyma rwnie pisemne potwierdzenie zapaty]. Jednak uwaam, e sprawa nie bdzie nigdy skoczona dopki takie firmy jak Groen Flex bd traktowa ludzi, jak towar wymienny. To, co wyprawiaj takie agencje pracy tymczasowej, to wspczesny handel ywym towarem. Tak wiec akcja firmowana przez ZSP pki co nadal trwa, przy duej pomocy przyjaci z A.G.A. Na dzie dzisiejszy niestety nie sta mnie na przerw w pracy, kopoty w rodzinnym domu si nie skoczyy, doszy te moje osobiste problemy, w duej mierze powizane z kopotami z firm Groen Flex/Eurocontract. Mwic szczerze, po prostu spacam dugi zacignite na ten feralny wyjazd. - Co chciaby powiedzie na zakoczenie? Tak. Na zakoczenie dzikuj wszystkim osobom zaangaowanym w moj spraw, szczeglne podzikowania nale si tu w Polsce ludziom z ZSP, OZZ IP oraz FA, a w Holandii przyjacioom z AGA. Tak jak wyzysk, ndza i brak poszanowania praw pracowniczych nie znaj granic, tak przyja i solidarno we wsplnej walce z takimi patologiami rwnie jest ponad granicami. O czym mogem si przekona.

Praca tymczasowa, agencje pracy i wyzysk w majestacie prawa


Dochodzenie praw pracowniczych przez pracownikw tymczasowych jest do trudne. Dzieje si tak z wielu przyczyn. Po pierwsze, pracownik tymczasowy ma do czynienia z wieloma podmiotami, o do niejasno rozgraniczonych kompetencjach. W przypadku, ktry omawialimy tutaj, pracownik tymczasowy mia do czynienia z przynajmniej czterema podmiotami: polsk agencj Groen Flex, holendersk agencj Eurocontract, podwykonawc czyszczcym okrty, firm Zeeland Maritime Cleaning i firm Van Ouwerkerk do ktrej naleaa stocznia, w ktrej mia miejsce wypadek. Po drugie, pracownicy tymczasowi pracujcy zagranic czsto nie znaj miejscowego jzyka, przez co jeszcze trudniej im zrozumie zawioci prawne ich sytuacji wzgldem poszczeglnych firm. Czsto s te zupenie odizolowani i nie wiedz do kogo si zwrci z prob o pomoc lub porad. Nawet po powrocie do kraju, maj problem, by pozwa do sdu waciw spk. Nieprzypadkowo, pracownik firmy Groen Flex powiedzia poszkodowanemu: Niech pan zaoy spraw!". Doskonale zdawa sobie spraw, e sprawy sdowe skadane w Polsce przeciwko spce s oddalane. Przyczyn prawn takiego stanu rzeczy podaa Inspekcja Pracy w Opolu: Pracodawc zagranicznym by Eurocontract [...] Waciwa umowa o prac bya zawarta na podstawie holenderskiego prawa. Wobec powyszego w przypadku stwierdzenia naruszenia praw pracowniczych poszkodowany powinien zgosi swoje roszczenia bezporednio do pracodawcy holenderskiego. Wedug opinii prawnikw, pozywanie spki holenderskiej przed polskim sdem cho teoretycznie moliwe jest bardzo trudne ze wzgldu na wadliw implementacj dyrektyw Unii Europejskiej w prawie polskim. Brakuje przykadw na skuteczne dziaania prawne tego typu. Oznaczao to, e w przypadku chci pozwania do sdu spki Eurocontract, Micha - pracownik o ktrym mowa musiaby zatrudni prawnika w Holandii, co przy jego sytuacji finansowej, byo kompletnie niemoliwe. Dodatkowo, konstrukcja typowej umowy o prac sezonow z ktr pracownicy czsto zapoznaj si dopiero po przybyciu do kraju, gdzie maj pracowa praktycznie uniemoliwia dochodzenie odszkodowania za utracone wynagrodzenie i skierowanie do pracy innej, ni ta, ktra znajdowaa si na ogoszeniu o prac. Do typowe jest umieszczanie klauzul, ktre zdejmuj z pracodawcy-uytkownika (czyli firmy, ktra wynajmuje pracownika od agencji pracy tymczasowej) zobowizania do wypacania wynagrodzenia za okres, kiedy nie ma pracy dla pracownika, nawet jeli umowa dotyczy ustalonego okresu pracy. Czsto zdarza si rwnie umieszczanie klauzul, ktre umoliwiaj pracodawcy-uytkownikowi, przydzielenie pracownikowi tymczasowemu dowolnych zada, nawet wtedy, gdy pracownik nie ma adnego dowiadczenia w tego rodzaju pracy. Jak pisze Janusz Winiewski w pracy Prawne Aspekty Pracy Tymczasowej, powoujc si na przepisy Ustawy o zatrudnieniu pracownikw tymczasowych pracodawca-uytkownik jest zobowizany zapewni pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Natomiast podlega negocjacji pomidzy pracodawcuytkownikiem, a agencj pracy tymczasowej zakres przyjcia przez pracodawc uytkownika obowizkw pracodawcy dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy, obejmujcych w szczeglnoci dostarczenie

pracownikowi tymczasowemu odziey i obuwia roboczego, oraz rodkw ochrony indywidualnej [...] przeprowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy, ustalenia okolicznoci i przyczyn wypadku przy pracy, przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego, oraz informowanie o tym ryzyku. Zapis ustawy precyzuje, e pracownik tymczasowy POWINIEN zosta poinformowany o wyniku negocjacji pomidzy pracodawc-uytkownikiem, a agencj pracy tymczasowej w sprawie podziau obowizkw dotyczcych BHP. Taki zapis nie ma jednak odzwierciedlenia w praktyce i pracownicy nie s informowani o podobnych ustaleniach. Zreszt nawet gdyby byli informowani zgodnie z przepisami, trudno oczekiwa, eby kady pracownik orientowa si w zawiociach prawnych, ktre czsto stanowi take wyzwanie dla prawnikw, zwaszcza w sytuacji, gdy w gr wchodzi take prawodawstwo innego pastwa.

Kampania ZSP w.s. restauracji Green Way List otwarty Zwizku Syndykalistw Polski w sprawie Green Way
Wedug informacji pochodzcych z rnych rde moemy ponad wszelk wtpliwo stwierdzi, e w lokalu Green Way przy ulicy Kuniczej 11/13 we Wrocawiu wielokrotnie dochodzio do amania praw pracowniczych. Wszystko wskazuje na to, e osoby prowadzce restauracj za nic maj pracownikw i pracownice i d do jak najwikszych zyskw ich kosztem. Od stycznia tego roku przynajmniej 6 osb pracowao w tym lokalu za darmo. Zwaywszy na skal i krtki okres zjawiska oraz fakt, e lokal cay czas poszukuje pracownikw lub pracownic przypuszczamy, e darmowa praca jest staym rdem zysku dla osb organizujcych ten proceder. To skandaliczne, e te osoby nie fatyguj si nawet by ustali przysze warunki pracy z zatrudnionymi. Osoby rozpoczynajce okres darmowej pracy nie wiedz, jaka umowa zostanie z nimi zawarta, ani jakie otrzymaj wypaty. Organizatorzy procederu twierdz ponadto, e ustalanie stawki za godzin pracy w ogle jest niekonieczne i zastrzegaj, e wynagrodzenie za prac ustalane bdzie uznaniowo. Wynagrodzenie w adnym razie nie przysugiwa jednak bdzie za prac duej ni do 19:30 czyli p godziny od zamknicia. Okres bezpatnego zatrudnienia jest nieustalonej dugoci, a osobom go przechodzcym sugeruje si, e im wicej godzin przepracuj podczas niego tym szybciej zaczn zarabia. Pocztkowo prac za darmo nazywano okresem prbnym, nastpnie szkoleniem, a potem podpisywano na ten czas faszyw umow zlecenie na prac na magazynie, sporzdzon w jednym egzemplarzu, z zastrzeeniem, e widniejca na niej kwota nie zostanie wypacona. Jednej z pracownic powiedziano tam, e nie mona podpisa z ni umowy o prac, gdy nie wypracuje caego etatu, co byo ewidentnym kamstwem w wietle obowizujcych przepisw. Pracownica po darmowym okresie pracuje na umow zlecenie, co jest nielegalne, gdy wykonuje obowizki pod nadzorem, w miejscu i czasie okrelonym przez osoby prowadzce lokal, mamy tu wic do czynienia z praktyk majc na celu jedynie pozbawienie owej pracownicy wiadcze wynikajcych z Kodeksu Pracy. Co wicej, wiemy o sytuacji przeduajcego si oczekiwania na podpisanie umowy, mimo i zgodnie z prawem powinna by ona podpisana w dniu rozpoczcia pracy, a w wypadku braku takiej moliwoci konieczne jest pisemne owiadczenie o woli jej zawarcia. Na domiar zego, w czasie pracy, ktra niekiedy trwa 11 godzin, nie ma adnej formalnej przerwy (co rwnie niezgodne jest z Kodeksem Pracy), a pracownicy i pracownice czsto s poganiani eby nie spdza za duo czasu odpoczywajc, jedzc czy pijc. Chcemy z ca moc podkreli, e zgodnie z prawem, ktre i tak w niewystarczajcy sposb chroni interesy pracownicze przed samowol wacicieli, umowa lub owiadczenie o woli jej zawarcia, musi by podpisana ju pierwszego dnia pracy. To samo prawo jasno okrela, e w wypadku pracy za barem, jak w Green Way, czy przy zmywaniu musi to by umowa o prac, a wic gwarantujca nie tylko wynagrodzenie za kad godzin pracy (z dodatkowymi stawkami za nadgodziny), ale rwnie prawo do urlopu i patnych okresw zwolnienia lekarskiego. Uporczywe amanie tego prawa jest zagroone kar wizienia. Poniewa nie jest to pierwsza sytuacja, gdy dowiadujemy si o amaniu praw pracowniczych w lokalach Green Way domylamy si, e zarzd firmy nie jest w stanie zadba o panujce w nich warunki pracy lub nie jest t kwesti zainteresowany. Jako organizacja pracownicza, nie moemy zaakceptowa tego faktu. Nie jestemy zainteresowani stanowiskiem marketingowym, interesuj nas konkretne rozwizania. Zwracamy si zatem do zarzdu z

Zagmatwany stan prawny stworzony przez ustaw o zatrudnianiu pracownikw tymczasowych, oraz skomplikowany acuch podwykonawcw pracy sezonowej powoduj, e pracownikowi bdzie bardzo trudno si zorientowa, od ktrego podmiotu ma dochodzi odszkodowania. Autor opracowania o pracy tymczasowej pisze rwnie: pracownik tymczasowy zatrudniony niezgodnie ze swoimi kwalifikacjami nie moe ponosi skutkw bdw popenionych w pracy, jeeli s one wynikiem braku tych kwalifikacji. To bardzo wany wniosek, ktry moe si przyda w momencie, gdy pracodawca oskara pracownika o spowodowanie wypadku (jak to si stao w przypadku Michaa). Niemniej jednak, na przykadzie tego przypadku, trudno doj, ktra z firm odpowiadaa za przeprowadzenie szkolenia BHP (ktrego nie byo) i za szkody, ktrych dozna pracownik w wyniku braku przeszkolenia i braku odpowiedniej odziey roboczej. Czy odpowiedzialno ponosi agencja pracy tymczasowej Eurocontract, czy firma Zeeland Maritime Cleaning, ktra wiadczya usugi czyszczenia statkw, czy te zakad naprawczy Van Ouwerkerk, w ktrym dokonywano prac w momencie wypadku? Poniewa pracownik nie ma dostpu do umw pomidzy tymi firmami, nie ma praktycznie szans, eby ustali, kto jest odpowiedzialny za jego uszczerbek na zdrowiu nawet gdyby po pracy nie robi nic innego, tylko studiowa akty prawne. To wszystko wskazuje na ogromn przewag pracodawcw nad pracownikami w dobie neoliberalnej deregulacji. Deregulacja nie sprzyja wcale uproszczeniu relacji pomidzy firmami, a pracownikami, ale raczej sprzyja rozproszeniu odpowiedzialnoci pomidzy podmiotami i ustanowieniu coraz wikszej liczby skomplikowanych umw pomidzy nimi. Przegranymi w tej grze s, jak zwykle, pracownicy, ktrym z satysfakcj szef moe powiedzie: pozwij mnie! wiedzc z gry, e jest to niewykonalne. Jedyn skuteczn odpowiedzi na skorumpowany, biurokratyczny system jest zdecydowana, midzynarodowa akcja bezporednia. e przynosi ona skutki, pokazuje najlepiej sprawa Michaa.

prob o skuteczne i trwae rozwizanie sprawy wyzysku w restauracjach Green Way. Mona to zrobi na przykad poprzez podpisanie aneksw do umw z wszystkimi ajentami i ajentkami (franczyzobiorcami), ktre stanowiyby o wyganiciu umowy ajencyjnej w wypadku amania praw pracowniczych. To dopiero upewnioby nas, e firmie Green Way zaley na tym, by jej klienci jedli etycznie. Jeli takie rozwizanie nie nastpi, rozpoczniemy bojkot barw Green Way. Zwizek Syndykalistw Polski

Wrocaw: Praca za darmo, jedzenie za darmo


15 marca we Wrocawiu odbya si kolejna akcja w ramach oglnopolskiej kampanii bojkotu Green Way w zwizku z wyzyskiem pracownikw w tej sieci barw wegetariaskich. Aktywici i aktywistki Zwizku Syndykalistw Polski rozdawali darmow zup przed wejciem do baru na ul. Kuniczej, gdzie dochodzio do szczeglnie skandalicznych przypadkw amania praw pracowniczych. Skoro pracownicy tej sieci zmuszani byli do darmowej pracy, co jak si wydaje jest rosncym ostatnio trendem nie tylko we wrocawskiej gastronomii, ZSP pytao dlaczego nie i dalej skoro praca jest darmowa, jedzenie powinno by rozdawane rwnie za darmo. Dlatego te idc z duchem czasu ZSP-owcy przygotowali za darmo zup, ale w przeciwiestwie do GreenWay, rwnie za darmo j rozdawali. W czasie akcji wybiega szefowa baru, ktrej wydawao si, e aparat fotograficzny, straszenie sdem i policj oraz Bogiem wszechmogcym, wystraszy aktywistw. Pod barem obecne byy take bye pracownice oszukane przez wyzyskiwaczy z GreenWaya, ktre nie kryy emocji w tej sprawie i gono domagay si respektowania swoich praw i wypat. Pod koniec akcji pojawia si policja wezwana przez wacicielk baru. Najpierw dugo przebywali w rodku, a potem wyszli i nie wykazywali zbyt duej ochoty do "zwinicia" protestu (moe to co zobaczyli w rodku przekonao ich, e to mierdzca sprawa). Jedna osoba zostaa spisana "w celu sporzdzenia notatki subowej", policjanci jednak publicznie zadeklarowali, e nie wytocz protestujcym adnych spraw z tej okazji (co zreszt nie miaoby podstawy prawnej). Zupa si koczya i staa si chodna, wic aktywici postanowili zakoczy akcj, ale nie zakoczy dziaa przeciwko GreenWay. Aktywici ZSP dzikuj wrocawskiej ekipie Jedzenie Zamiast Bomb za pomoc.

Strona kampanii: www.greenway.zsp.net.pl

Pikiety pod Green Wayem


ZSP zorganizowao seri pikiet pod restauracjami Green Way we Wrocawiu, w Warszawie, w odzi oraz w Olsztynie. 7 marca aktywici ZSP postanowili nacisn na pracodawc Green Waya przy ul. Kuniczej we Wrocawiu w sprawie racego naruszenia praw pracownikw. Klientom baru Green Way zostay rozdane ulotki, w ktrych poinformowano o amaniu praw pracowniczych we wrocawskim lokalu (praca za darmo, 11-12 godzin dziennie na okresie prbnym), oraz przypadkach amania praw pracowniczych w innych miastach, takich jak Olsztyn, Pozna czy d. Dziaanie to, jak wida, ma wymiar taktyczny, nie jednostkowy, co sugeruj aktywistom specjalici od Public Releations GreenWaya. Protestujcy ze Zwizku Syndykalistw Polski, domagaj si aby wszyscy pracownicy GreenWaya byli legalnie zatrudnieni i mieli godne warunki pracy. Jednak mimo tych naciskw, zarzd korporacji nie chce zagwarantowa, e pracownicy sieci nie bd zmuszani do darmowej pracy lub nieodpatnych nadgodzin, co jest wymagane prawem minimum! Co wicej, korporacja GreenWay poprzez swojego radc prawnego wysaa list z pogrkami do jednej z byych pracownic, w ktrym oskara j o szanta i pomwienie.

Dniwka jest ustalona na staym poziomie, niezalenym od czasu pracy, a pracuje si do zamknicia, ktrego pora zaley tylko od widzimisi pracodawcy. Zdarza si, e pracownice po 14 czy 15 godzinach pracy i po wyjciu ostatniego klienta czekaj jeszcze godzin lub dwie na telefon bd przyjcie pracodawcy, ktry pozwoli im opuci lokal. Zdarza si te, e czekaj w pustej knajpie a pracodawca skoczy si bawi ze swoimi znajomymi. Ich czas pracy wynosi zatem niekiedy i 17 godzin przy niezmienionej stawce dziennej, co sprawia, e zarabiaj nieraz ledwo ponad 4z za godzin. Nie musz chyba wspomina, e pracujc na czarno czy na umow mieciow nie maj adnych wiadcze spoecznych, moliwoci wzicia urlopu itp., a czas pracy jest nieewidencjonowany. Oczywicie we wasnej opinii pracownic takie warunki pracy rekompensowaa moliwo otrzymania do wysokich napiwkw wszak John Bull i Literaka to drogie miejsca. Tak oto wszelkie koszty pracy udao si przerzuci Dominowi i Pace na klientw. Inny przykad stanowi biznesy Kamili Chorosteckiej, ktra z kolei wytrenowaa si w naliczaniu pracownikom i pracownicom kar finansowych. Przypominam na wstpie, e zgodnie z Kodeksem Pracy kary pienine mog by stosowane jedynie w wypadkach nieprzestrzegania przepisw BHP i Ppo., opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia, stawienia si w pracy w stanie nietrzewoci, bd picia alkoholu w jej trakcie. Jednorazowa kara nie moe by wysza ni wynagrodzenie danego pracownika lub pracownicy za 8 godzin, a czna suma kar nie moe przekroczy 10% miesicznej pensji. Tymczasem w pubie prowadzonym przez Chorosteck (ktra prowadzi rwnie gyros i sklep caodobowy, warunki podobne) cennik obowizuje nastpujcy: -za brak koszulki firmowej w barze 100 z (nie wane, e jest zimno, a koszulka ma krtki rkaw, nic na ni zaoy nie mona) -za opuszczenie lokalu podczas godzin pracy - 100 z -za przyniesienie swojego napoju lub produktu, ktry znajduj si na barowych plkach - 50 z -za zapalenie papierosa (knajpa dla palcych!)- 500 z -za 'spoufalanie si z klientem' - np. podanie rki, przyjcie czegokolwiek - 50 z Szefowa przeglda monitoring i na jego podstawie potrafi odebra komu wikszo wynagrodzenia tak e ludzie zostaj bez rodkw do ycia. Dodatkowo w punktach obowizuje nieokrelonej dugoci nieodpatny okres prbny, po ktrym podpisuje si umow zlecenie na fikcyjn kwot. Swoj drog to, e monitoring w gastronomii suy kontroli zachowania obsugi a nie klientw jest zdaje si norm. Ale nie tylko puby wypadaj kiepsko w tym przegldzie. Tania jadodajnia Karmazyn na Hali Targowej faszuje ewidencj czasu pracy (pracownicy i pracownice w ogle nie maj do niej dostpu) i nie paci za nadgodziny, co biorc pod uwag, e pracuje si tam i po 240 godzin miesicznie jest du strat finansow. Dodatkowo jej waciciele ywi przekonanie, e jeli kto nie upomni si o swoje prawa, prawa te nie istniej. Zdarza im si take okamywa zatrudnione tam osoby co do zakresu prawa pracy i cynicznie wykorzystywa ich niewiedz. Jak si ostatnio dowiedzielimy rwnie Greenway na Kuniczej kreatywnie podchodzi do zatrudnianych osb. Korzysta po prostu z darmowej siy roboczej naiwnych ludzi i nie paci za nieokrelonej dugoci okresy prbne. Oczywicie jest troch knajp, ktrych waciciele boj si urzdw, wic wszystko jest w porzdku. Tylko jak wyglda to wszystko w porzdku we wrocawskiej gastronomii? To zatrudnianie modych, uczcych si osb na umow zlecenie i dziki temu oszczdzanie na ich skadkach. Problem polega na tym, e nikt nigdy nie pyta tych osb czy ich rodzice maj ubezpieczenie. Jeli nie, one rwnie nie s nim objte. Natomiast w adnym wypadku nie maj prawa do wynagrodzenia za czas choroby czy patnego urlopu. Nie przysuguj im te dodatkowe stawki za nadgodziny. Takie wszystko w porzdku miao miejsce wedle mojej wiedzy choby w fair-tradeowym sklepie Falanster w dniu niedawnej mediacji.

Przez megafon w barze owiadczono take kierownictwu GW oraz klientom, e ZSP oraz pokrzywdzeni pracownicy nie poddadz si tanim chwytom oraz szantaowi ze strony Green Waya i e s przygotowani do walki. Zwizek Syndykalistw Polski, nie zamierza odpuci sprawy i planuje kontynuowanie walki o godne warunki pracy oraz wypat nalenych wynagrodze.

Wrocawska gastronomia chiskie standardy w centrum Europy


Chciabym posuy si tu kilkoma przykadami nie po to jednak by je szczeglnie pitnowa, ale by przedstawi je jako reprezentacje caoci brany. Wemy przykad pierwszy z brzegu czyli rynek naszego miasta. Pooona jest tu knajpa Literatka. Lokal niedawno przeniesiony i od przenosin bardzo modny. Chodz tu zwaszcza osoby majce si za artystw czy inteligentw, niektre lewicuj. Knajp prowadzi na spk dwch znanych wrocawskich gastronomw Janusz Domin i Arkadiusz Paka. Domin prowadzi rwnie pooony na placu Solnym John Bull Pub, a swego czasu mia take usytuowany w Rynku Highlander (obecnie inny waciciel, warunki pracy nieco poprawione). Dowiadczenie pozwolio im sformuowa ciekawy model stosunkw z pracownicami i pracownikami. Zatrudnione w knajpach osoby (dawniej zdarzali si mczyni, obecnie o ile si nie myl same kobiety) pracuj na czarno (swego czasu umowa o prac w JB Pub bya podpisana z on Domina, ktra tam w ogle nie bywaa, co miao uspokoi obawy ewentualnych kontrolerw dlaczego tak mao osb pracuje w takim miejscu) lub na fikcyjn umow zlecenie na zanion kwot. Otrzymuj tak zwane dniwki w gotwce.

Wicej informacji: www.zsp.net.pl www.greenway.zsp.net.pl www.zsp-msp.blogspot.com

Jak z tym walczy?


Biorc pod uwag to jak atwo gastronomowie radz sobie z Sanepidem czy Urzdem Skarbowym (dla funkcjonariuszy tego ostatniego w John Bull Pub kilka lat temu odby si zamknity Sylwester), a nawet powaniejszymi urzdami (powizania niektrych przedstawicieli tego biznesu z wadz s wrcz oszaamiajce, ale nie powinno to dziwi, w niektrych z tych knajp naprawd bawi si elita) nie naley spodziewa si, e Pastwowa Inspekcja Pracy rozbije ten ukad. Oczywicie prbowa mona, ale potrzebne s skuteczniejsze metody walki. Atakowanie midzynarodowych sieci jak McDonalds czy Starbucks jest proste w porwnaniu z walk z pojedynczym gastronomem. Przeprowadzony w wielu krajach bojkot poczony z pikietami skutecznie uderza w mark, skutkiem czego nawet jeli uwaamy, e praca w sieciowych fast foodach nie jest przyjemna na pewno wyrniaj si one pozytywnie na wrocawskim rynku pracy. Dla czowieka, ktry yje z przypadkowych przechodniw, czy turystw kompletnie nierozrniajcych jego logo marka nie ma duego znaczenia. Owszem trzon finansowy kadej takiej knajpy zapewniaj stali bywalcy, ale oni mog by na akcj bojkotu bardzo odporni. W wielu miejscach zreszt stali klienci dobrze znaj warunki pracy ale nadal przychodz z sympatii do pracownic i pracownikw! Rutynowymi strategiami oporu s wic drobne kradziee, ktre s wprawdzie dotkliwe dla pracodawcy, a pracownicom i pracownikom polepszaj ciki byt, ale s one zdaje si ju wkalkulowane w ten ukad. Ustalajc niskie stawki pracodawca zdaje si liczy z tym, e jeszcze drugie tyle zatrudnieni ukradn. Co nie przeczy wcale rozbudowanemu aparatowi kontroli i systemowi kar a take (nielegalnej) odpowiedzialnoci finansowej za towar. Dodatkowo powszechno nielegalnego (lub plegalnego jak umowa zlecenie) zatrudnienia uatwia dyscyplinowanie niepokornych przez zwolnienia z dnia na dzie, a 120 tysicy wrocawskich studentek i studentw zapewnia tani i uleg rezerw siy roboczej. Jednoczenie wbrew pozorom takie mae miejsca pracy obdarzaj pracownikw do du si przetargow. Wikszo lokali gastronomicznych moe by cakowicie sparaliowana przez strajk dwch czy trzech osb. Natomiast solidarny strajk caej zaogi jest atwy jeli liczy ona poniej 10 osb. Problemem jest atwo sprowadzenia amistrajkw (cho nie jest ona taka jak moe si wydawa, znalezienie zastpstwa na bar jest moe atwiejsze ni do obsugi kontroli lotw, ale nie jest to zadanie na kwadrans, zwaszcza jeli solidarne s wszystkie osoby z ksiki telefonicznej menadera czy menaderki) oraz zwolnienia postrajkowe, z ktrymi nie mona walczy nie posiadajc formalnego stosunku pracy. Pracodawcy mog chcie po prostu wymieni systematycznie zrewoltowan si robocz na uleg, czemu niestety zapobiec w warunkach elastycznego zatrudnienia si nie da. Odpowiedzi na takie zwolnienia moe by w tej sytuacji tylko ponowny strajk reszty zaogi, ktry jednak na niewiele si zda przy tak duym rezerwuarze siy roboczej jakim cieszy si gastronomia. Sposobem by temu zapobiec moe by tylko systematyczne podnoszenie wiadomoci i bojowoci pracownic i pracownikw skonnych pracowa w gastronomii. To za da si osign tylko przez kolejne kampanie wymierzone w nieuczciwych gastronomw poczone z akcjami informacyjnymi. Podniesienie jakoci pracy w maych lokalach gastronomicznych to zadanie wymagajce nastawienia na dug walk, wiele maych strajkw i aktw oporu i wiele poraek, ktre jednak mog w ostatecznym rozrachunku okaza si zwycistwami. Naszym celem musi by bowiem nastraszenie wacicieli knajp. Pokazanie im, przez coraz liczniejsze strajki i inne akcje odbierajce zysk, e czasy ulegej siy roboczej si ju skoczyy. Potrzebujemy zatem powszechnego informowania si wzajemnie o prawach pracowniczych i wsparcia w postaci nagonienia dla pojedynczych aktw oporu oraz solidarnoci i pomocy wzajemnej pord pracownikw i pracownic gastronomii.

List otwarty pracownicy Telekomunikacji Polskiej S.A.


Po prbie samobjstwa w Poznaniu 08.03.2010 doszo do kolejnej prby samobjczej tym razem w Szczecinie w dniu 24.03.2010 roku. Tylko dziki byskotliwoci umysu wsppracownic udao si unikn kolejnej tragedii. Pani ta zostaa przewieziona kompletnej zapaci psychicznej. do Szpitala w

Spoeczni Inspektorzy Pracy z ramienia Zwizkw Zawodowych, ktrzy powinni dba o przestrzeganie kodeksu pracy i etyki zawodowej nie robi nic aby ten stan rzeczy si zmieni. List ten to nie jest anonim, list ten jest krzykiem rozpaczy zdesperowanych pracownikw TP S.A. w Rzeczypospolitej Polskiej A.D. 2010, po tragicznej prbie samobjstwa naszej koleanki. Pytamy wic, kto Wam Panie i Panowie Prezesi da prawo do tak podego traktowania pracownikw? Zastanwcie si w czyim interesie dziaacie, jakie szkody wyrzdzacie Polskim Rodzinom! Czy w Polsce pracownicy maj zacz popenia samobjstwa ,tak jak we France Telekom, abycie si obudzili i zrozumieli jakie czynicie zo !!! Z powaaniem Pracownicy Telekomunikacji Polskiej S.A.

To co dzieje si od duszego czasu w TP S.A. nie dotyczy tylko Call Center, mobbing i zwolnienia obejmuj ca firm od lat. Natomiast w ostanim czasie doszo do eskalacji w takim postpowaniu. Pracownicy nie wytrzymuj ju wywieranej od wielu lat na nich presji psychicznej. W oglnie rozumianych mediach panuje zmowa milczenia, brak informacji o tragicznych wypadkach i sytuacjiw TP S.A. daje do zrozumienia jak potne siy stoj za GrupTP/Orange skoro informacje o katowanych zwierztach ukazuj si w czowkach "Polskich" mediw a o katowanych psychicznie ludziach panuje milczenie! To co nam funduj pracodawcy nie moe by tumaczone kryzysem, to jest owczy pd do wadzy i zysku za wszelk cen poniewa pienidz przysania im zobaczenie czowieka w drugim czowieku. Poniej zamieszczamy w caoci List otwarty: Warszawa, dnia 08.03.2010 Pracownicy Telekomunikacji Polskiej S.A. LISTOTWARTY Jako pracownicy Telekomunikacji Polskiej S.A. zwracamy si w formie Listu Otwartego do Pana Prezydenta RP, do Pana Prezesa TP S.A., do Organizacji Zwizkowych a take do innych Organizacji w Rzeczypospolitej Polskiej z prob o zwrcenie uwagi na fakt, e bdc pracownikami Telekomunikacji Polskiej S.A. jestemy take Obywatelami Polski i Unii Europejskiej. Protestujemy przeciwko traktowaniu przez pracodawc zatrudnionych pracownikw jak przedmiotu, a nie podmiotu. Protestujemy przeciwko traktowaniu pracownika jak niewolnika i narzdzia do przynoszenia zysku za wszelk cen w zamian za nisk pac w porwnaniu do zarobkw prezesw, managerw i dyrektorw Grupy TP. Pomimo wprowadzenia w Telekomunikacji Polskiej Kodeksu Etyki, Kodeksu Dobrych Praktyk, Umowy Spoecznej a take zawarcia Porozumienia z Urzdem Komunikacji Elektronicznej i wielu innych regulacji, codziennoci jest mobbing oraz amanie Kodeksu Pracy. Pracownicy zmuszani s do realizacji bardzo wygrowanych celi sprzedaowych oraz standardw pracy, ktrych wykonanie jest niemoliwe w cigu obowizujcego 8-godzinnego czasu pracy, z czego Panie i Panowie Prezesi planujcy tak prac swoim podwadnym doskonale zdaj sobie spraw. Aby zrealizowa cele sprzedaowe na poziomie okrelonym przez przeoonych, pracownicy pracuj ponad 10 godzin dziennie, a za przepracowane nadgodziny nie otrzymuj ekwiwalentu od wielu lat. Pracownicy s zastraszani przez dyrektorw i kierownictwo zwolnieniami oraz rnego rodzaju dziaaniami mobbingowymi wbrew kodeksowi pracy, ktry nakada na pracodawc obowizek przeciwdziaania mobbingowi. Pomimo Umowy Spoecznej zawartej midzy Zwizkami Zawodowymi a Zarzdem TP S.A. mi. o odejciach dobrowolnych, przeoeni dyskryminuj pracownikw sprzeday nie wyraaniem zgody na dobrowolne odejcia.

Rozstrzygnito konkurs "Najgorszy Pracodawca 2009"


Pierwsze miejsce: Alpine Bau - nagroda za spowodowanie mierci 2 pracownikw na budowie Stadionu Narodowego. Nie mieli odpowiedniego szkolenia BHP i mieli by dopisani do listy przeszkolonych kilkanacie dni po wypadku. Firma nie czuje si odpowiedzialna za bezpieczestwo pracownikw i dopuszczaa si faszowania dokumentw BHP. Robotnicy z konsorcjum Alpine, ktre jest wykonawc autostrady A1 na odcinku wierklanyGorzyczki na lsku byli zmuszani do podpisywania dokumentw, ktre obniaj im pensje. Osoby, ktre nie podpisay dokumentw, zostay zwolnione. Drugie miejsce: Kamila Chorostecka - wacicielka kilku caodobowych punktw we Wrocawiu, w skad ktrych wchodz m. in. bar, sklepy monopolowe i gyros. Nagroda przyznana za: system kar - za zapalenie papierosa w barze (pomimo e bar jest dla osb palcych) obowizuje kara 500 z. Za opuszczenie lokalu - 200 z. (obowizuje zakaz opuszczania, jednak ogrdek znajdujcy si na zewntrz musi by zawsze wysprzatany na bysk). Za brak stroju firmowego - 100 z (koszulki maj krtki rkaw, w lokalach jest chodno). Wbrew przepisom prawa pracy, kary sumuj si i mog wynie wicej ni 10% pensji. Trzecie miejsce: Firma Heko z Poznania - nagroda za przeszukiwanie koszy na mieci w azienkach w poszukiwaniu tamponw, by upewni si, e pracownice nie zaszy w ci, mobbing, dyskryminacja zatrudnionych kobiet. Nagrode honorowa przyznalismy firmom, ktore co prawda nie maja "najlepszych" osigni w amaniu praw pracowniczych, ale za to maj zaangaowanych pracownikw, ktrzy dokanie monitoruj te przypadki, w ktrych zostao zamane prawo pracy i zasady BHP. Nagrode honorowa otrzymay ex-aequo: Empik i PKO BP za wyczulenie pracownikw na liczne przypadki amania przepisw (w tym BHP) w tych firmach.

Warszawa: Bezkarno, bezradno i obojtno na budowie Stadionu Narodowego

nieprawidowoci na budowie, ogosia now kontrol legalnoci zatrudnienia na stadionie. PIP podkrelia, e budowa Stadionu jest "od samego pocztku objta szczeglnym nadzorem Inspekcji". Rzeczniczka gwnego wykonawcy Stadionu Narodowego, Alpine Bau, powiedziaa , e kontrola przeprowadzona przez inspektorw PIP oraz funkcjonariuszy stray granicznej i policji obja ponad 300 osb. Na budowie pracuje nieco ponad 1000 osb. Jednak, mimo wszystkich twierdze Pastwowej Inspekcji Pracy, na budowie uywano urawia w sposb niedozwolony. Jak twierdzi Wiesaw Bakalarz, ekspert w Gwnym Inspektoracie Pracy, kierujcy pracami zespou badajcego okolicznoci i przyczyny wypadku podczas konferencji prasowej PIPu: "Do wypadku mogo doj ju wczeniej, albowiem ten sam zestaw urzdze by uywany na budowie od padziernika, czyli na dwa miesice przed wypadkiem!"

nadzorowa przyczepianie koszy dostali mandaty o cznej sumie ok. 13 tys. zotych. Takie mandaty s zbyt niskie. Oprcz tego, wikszo winy zostaa przeniesiona na pracownikw, ktrzy prawdopodobnie sami nie decydowali, e bd pracowa w niebezpiecznych warunkach. Pracuj z narzdziami, ktre daj im pracodawcy, ze wszystkimi ograniczeniami, spowodowanymi decyzjami kierownictwa, jednak ich szefowie nie chc bra odpowiedzialnoci za swoje decyzje. Inspektorzy PIP s wiadomi, e cay system dziaa na niekorzy pracownikw, jednak oni nie s tam po to, by rygorystycznie kontrolowa warunki pracy. Jednak przyznaj, e problemy s systematyczne: "Kluczem do rozwizania problemu jest przede wszystkim zmiana ustawy o zamwieniach publicznych. Powoduje ona m.in., e wykonawcy tn koszty pracownicze, materiaowe, a take te zwizane z ochron i bezpieczestwem pracy," powiedzia Zbigniew Janowski, wiceprzewodniczcy Rady ds. Bezpieczestwa Pracy w Budownictwie. Nie ma do koca racji. To nie zy system zamwie publicznych powoduje, e wykonawcy tn koszty pracownicze, tylko chciwo. Ta chciwo bdzie istniaa wszdzie tam, gdzie pracownicy nie s w stanie przeforsowa lepszych warunkw pracy, a gdzie prawo pozwala na istnienie taniej i nieubezpieczonej siy pracowniczej. Na budowie podwykonawcy mog zatrudni ludzi za grosze - czyli pensj minimaln - i to nie jest problem zwizany z zamwieniem publicznym, tylko z istnieniem za niskiego poziomu pensji minimalnej. Rynek pracy? Te nie ma problemu. Jeli nie ma ludzi chtnych do takiej pracy, mona importowa pracownikw z Indii, czy nawet niewolnicz si robocz z Korei Pnocnej, bez adnych obaw. Inny problem, to faszowanie dokumentacji. Mimo tego, e wiadomo, e wiele firm faszuje dokumentacj BHP, inspektorzy pracy rzadko ich na tym przyapuj. Jednak doskonale o tym wiedz. Na niedawnej konferencji prasowej PIP, jeden z przedstawicieli PIP wspomnia "o rozbienociach midzy dokumentacj a stanem faktycznym, stwierdzonych w trakcie kontroli legalnoci zatrudnienia". Dwaj robotnicy, ktrzy zginli na Stadionie nie mieli odpowiedniego szkolenia i mieli by dopisani do listy przeszkolonych kilkanacie dni po wypadku. Pracownicy zawiadomili o tym prokuratur. Wic pozostaje pytanie - jeli inspektorzy PIPu wiedz, e czsto s "rozbienoci" w dokumentacji, dlaczego PIP nie kontroluje tego przed wypadkami? A inne pytanie - jeli PIP 3 grudnia twierdzia, e od 2 grudnia (czyli dzie po wypadku) bdzie prowadzi szczegln kontrol na Stadionie (przypominamy ok. 300 osb wzio udzia w kontroli), a wpisy o szkoleniach zostay dopisane do listy przeszkolonych pracownikw kilkanacie dni pniej, wyglda na to, e nikt nie sprawdzi i nie zrobi kopii listy przeszkolonych pracownikw podczas tej kontroli. Nasuwa si jedynie wniosek, e inspektorzy PIPu s nieskuteczni, a moe nawet pomagaj osobom odpowiedzialnym za BHP ukry takie nieprawidowoci.

1 grudnia dwaj pracownicy zginli w wypadku przy pracy przy budowie Stadionu Narodowego. Z wysokoci 18 metrw spad podnoszony przez urawia kosz, w ktrym znajdowao si dwch robotnikw. Pastwowa Inspekcja Pracy ustalia, e kosz nie nadawa si do podczepienia pod uraw ostatnie ogniwo acucha na ktrym wisia, byo za wskie i nie wchodzio na hak urawia. Robotnicy wocawskiej firmy PPW Safety przyczepili kosz prowizorycznie, wykorzystujc acuchy, ktre miay uszkodzone karabiczyki. W ogle nie powinni do kosza wsiada, bo nie mieli bada lekarskich dopuszczajcych ich do pracy na wysokoci. Operacji nie nadzorowa te tzw. hakowy - robotnik odpowiedzialny za prawidowe podczepienie adunku do urawia. Dwig w ogle zreszt nie powinien podnosi kosza, bo aden z urawi dostarczonych przez gdask firm uraw Grohman nie zosta dopuszczony przez Urzd Dozoru Technicznego do przenoszenia takiego adunku. Wszystko to wskazuje na powane zaniedbania zasad bezpieczestwa w miejscu pracy. Jednak kto w kocu jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy? Pastwowa Inspekcja Pracy, ktra obecnie zajmuje si problemem bezpieczestwa i szuka winnych, powinna zastanowi si nad stopniem wasnej odpowiedzialnoci w tej sprawie. Przez cay czas, PIP chwalia si, e wszystko jest pod jej nadzorem i e na bieco monitoruje stan przestrzegania przepisw i zasad bezpieczestwa i higieny pracy na budowie Stadionu Narodowego. Wedug PIP, "Stwierdzono, e zarwno suby bhp, koordynatorzy, jak i suby nadzoru dziaaj bez zarzutu. Wszystkie osoby uczestniczce w procesie budowlanym, od koordynatora budowy po pracownikw odbyy odpowiednie szkolenia bhp. Zgodnie z 2 rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robt budowlanych generalny wykonawca opracowa instrukcj bezpiecznej pracy dla poszczeglnych rodzajw maszyn i urzdze oraz stanowisk pracy w liczbie 42. Wszyscy podwykonawcy dysponuj dla wasnych, wewntrznych potrzeb instrukcjami bezpiecznego wykonywania robt dla maszyn i urzdze oraz stanowisk pracy objtych zakresem wykonywanych prac." O licznych problemach na budowie stadionu syszeli inspektorzy PIPu. Jesieni odbyy si dzikei strajki. Na budowie Stadionu dziaa ponad 100 firm podwykonawcw. Nie wszyscy pacili pracownikom. Na budowie pracowali niekwalifikowani pracownicy tymczasowi. Wszyscy wiedz, e w takich sytuacjach czsto dochodzi do amania zasad BHP, szczeglnie kiedy kada firma stara si pracowa jak najszybszy i jak najtaniej. Dzikie strajki spowodoway, e inspektorzy pracy ruszyli znowu na kontrol budowy. Mimo, e pracownicy gono mwili o rnych nieprawidowociach na budowie, pod koniec padziernika PIP ogosia, e "nieprawidowoci na budowie Stadionu Narodowego s nieliczne i niezbyt powane". Jednak miesic pniej, PIP znowu musiaa wszystko kontrolowa. 3 grudnia, rzeczniczka okrgowej inspekcji pracy w Warszawie Maria Kacprzak-Rawa, ta sama, ktra twierdzia w padzierniku, e s "nieliczne i niezbyt powane"

Inspektorzy pracy take twierdzili, e "pracownicy nie mieli bada dopuszczajcych do pracy na wysokoci, a przede wszystkim - co zdaniem inspektorw pracy badajcych okolicznoci zdarzenia byo szczeglnie naganne - pozostawiono ludzi bez nadzoru". Gwny inspektor pracy podkreli, e mia "al do nadzoru". Pozostaje wic pytanie - czy inspekcja pracy to nie cz systemu nadzoru? Bo wyglda na to, ze inspekcja, ktra cay czas chwalia si swoim nadzorem nad budow i staraa si przekona ludzi nawet w padzierniku, e wszystko jest w porzdku, sama nie wypenia swoich obowizkw wobec pracownikw skoro czsto pracowali z niedozwolonym sprztem i bez odpowiednich bada i kwalifikacji. Wiele wskazuje na to, e wszyscy wiedz, e system polega na ignorowania wielu zasad bezpieczestwa, by zarobi wicej, e system podwykonawcw suy do tego, by zwolni generalnego wykonawc od odpowiedzialnoci za pracownikw na budowie. Okazuje si, e wedug polskiego prawa, generalny wykonawca nie jest za nic odpowiedzialny. Na niedawnym posiedzeniu Rada ds. Bezpieczestwa Pracy w Budownictwie jeden z inspektorw PIP powiedzia, e "naleaoby si zastanowi nad wczeniem odpowiedzialnoci inwestora za bezpieczestwo pracy." Inspektorzy pracy zawiadomili prokuratur o podejrzeniu popenienia przestpstwa, skierowali do sdw grodzkich 3 wnioski o ukaranie za popenione wykroczenia. 10 osb ukarali mandatami karnymi na czn kwot 15,5 tys. z za to, e wiedzieli o problemach z koszem i dwigami, ale nie zareagowali na nie. W stosunku do 4 osb wystpili z wnioskami o wycignicie konsekwencji subowych przez pracodawcw. Generalny wykonawca nie ponosi adnej odpowiedzialnoci. Firma uraw Grohman oraz PPW Safety i majster, ktry powinien

Sowacja YURA: Wadza Szefw i Wadza Pracownikw. Taktyki i Moliwoci.


Poniszy tekst zosta napisany przez sowack sekcj Midzynarodowego Stowarzyszenia Pracownikw , Priama Akcia. 26 lutego 2010 W poowie stycznia media informoway, e niezadowolony pracownik firmy Yura Corporation Slovakia Ltd. w Hncie uderzy szefa w reakcji na zamykanie pracownikw spki aby pracowali w godzinach nadliczbowych. Istniej rne opinie na temat tego wydarzenia. Z jednej strony pracownicy s zachwyceni, e kto wreszcie wyrazi swoje niezadowolenie z okropnych warunkw pracy. Z drugiej strony, istniej obawy, e spka po prostu spakuje si i przeniesie w "bardziej opacalne" miejsce. Fabryki Yury w Lednickckiej Rovnie, Hlohovcu, Rimavskiej Sobocie i Hncie obecnie zatrudniaj okoo 3 700 pracownikw. Wikszo pracownikw w Rimavskiej Sobocie i Hncie maj podstawowe wyksztacenie i pochodz z rodzin sabszych spoecznie, dojedajcych do pracy z ssiednich wsi i miasteczek.Stopa bezrobocia w tym regionie osigna prawie 30%, a wic pracodawcy (nie tylko w Yurze) mog praktycznie traktowa pracownikw jak im si podoba. PODSTAWOWE PROBLEMY W YURZE Przymusowe nadgodziny. Praca w godzinach nadliczbowych w Yurze jest obowizkowa. Na przykad, jeli chcesz si zatrudni w Rimavskiej Sobocie, nie moesz unikn pytania, czy chcesz przepracowa due iloci 12-godzinnych dni roboczych. Jeli odmwisz, szansa zatrudnienia spada do zera. Wielu pracownikw potwierdzio, e pracuje wicej godzin nadliczbowych ni jest dozwolone na mocy Kodeksu Pracy. Problemy wynikaj take z odpoczynku po 12-godzinnych zmianach i patnoci za nadgodziny. Wynagrodzenia, premie i odpoczynek. Premia za wyniki maleje, cho spka twierdzi, e jest odwrotnie. Urlopy i zwolnienia lekarskie s niepodane i uwaane s za rwne celowej absencji ktra grozi zwolnieniem z pracy.Wielu pracownikw czuje si jak niewolnicy. S pod ogromn presj, przymusem i grobami. Nieskuteczne kontrole Inspekcji Pracy. Podobnie jak w innych firmach, inspekcje nie maj zbyt wielkiego znaczenia. Kierownictwo twierdzi, e jeli pracownicy wezw inspektorw, bd musieli po prostu zapaci grzywn i zmniejsz kwot premii pracowniczych. Przenoszenie pracownikw z jednego miejsca pracy na drugie. Zdarzay si przypadki, gdy niezadowolonych pracownikw z Rimavskiej Soboty przenoszono do Hntu i vice versa. Dojazd do pracy jest trudny, wic wielu pracownikw woli rzuci prac. Takie praktyki s oczywistym naruszeniem kodeksu pracy.(Transfer pracownikw musi by uzgodniony na pimie, wymieniajc powody zmiany. Powody te s ograniczone i wymienione w Kodeksie pracy wraz z dozwolonym czasem trwania transferu). Zwizki zawodowe? Zapomnij! Firma po prostu nie akceptuje organizacji zwizkowych. Aby stworzy pen list problemw trzeba zebra wicej informacji od wikszej liczby pracownikw, ni mamy obecnie. Oczywicie, podobne problemy wystpuj w wielu innych firmach. Jedyn rnic jest to, e w przeciwiestwie do problemw Yurze, nie s one powszechnie znane.

MYLI O PRZENIESIENIU PRODUKCJI 21 lutego Dyrektor Generalny Yura Corporation Slovakia Ltd. i Yura Eltec Ltd., Seung Kil Park, poda kilka owiadcze, ktre nastpnie pojawiy si w artykule "Yura rozwaa odejcie ze Sowacji". Niektrzy pracownicy zinterpretowali ten mylcy nagwek i owiadczenie o nierozwijaniu produkcji jako ch przeniesienia jej gdzie indziej. Takie rozmowy midzy pracownikami tylko wzmacniaj ich posuszestwo i obawy. Dlatego konieczne jest wyjanienie pewnych faktw. Pod koniec padziernika 2009 r. w wywiadzie dla eTrend zatytuowanym "Producenci kabli zwalniajc pracownikw, Yura ma inne plany", Park wprowadzi przysz strategi firmy. "Chcemy zmniejszy pewn cz wynagrodze i zwikszy premie motywacyjne i za wyniki. Celem byo zwikszenie wydajnoci i szybszego tempa produkcji. Yura rwnie negocjowaa obnienie cen z czeskimi i sowackimi dostawcami. Po nagonieniu problemw w spce Park w zasadzie powtarza to samo, co 21 lutego. Wspomnia o tych samych oczekiwaniach jak w padzierniku 2009 r., gdy chodzio o straty w wysokoci kilku milionw euro. "W naszej firmie rozmawiamy o wszystkim z naszymi siedzibami i rozwaamy inne opcje. Szukamy innej strategii. Przede wszystkim musimy unormowa sytuacj finansow spki." Wedug niego, spka potrzebuje take (nie, to nie jest art) lepszego podejcia do pracy! Innymi sowy nie ma zwolnienia lekarskiego i moliwoci jakiejkolwiek nieobecnoci, naley jedynie pracowa od witu do zmroku, nawet bardziej intensywnie ni dotychczas.Wysa on rwnie wiadomo do tych, ktrzy mieliby w przyszoci dopuszcza si dalszych atakw fizycznych: "Klienci mog przesta nam ufa. W najgorszym przypadku mog oni przesta skada u nas zamwienia, a to moe mie bardzo powany wpyw na ca produkcj. To, co si stao, jest nieodwracalne i ma powane konsekwencje. [...] Incydent ten jest jednym z powodw, dla ktrego nie bdziemy rozszerza naszej produkcji na Sowacji, cho miasto Hnt oferuje sfinansowanie odbudowy zakadu produkcyjnego.Musimy jeszcze omwi nasz strategi operacyjn na Sowacji. "Prawdopodobnie wanie to zdanie wywoao debat pomidzy pracownikami dotyczc moliwoci odejcia firmy ze Sowacji. Park wyrazi si w tej sprawiedo jasno - Yura nie zamierza zaprzesta produkcji. Oczywicie Park nigdy nie powiedzia, e Yura chce zaprzesta produkcji na Sowacji. Ani w lutym 2010 r., ani w padzierniku 2009 r., kiedy eTrend ogosi co nastpuje: "SK Park twierdzi, e spka pozostanie na Sowacji tak dugo, jak Kia i Hyundai dziaaj na terenie Republiki Czeskiej." Sowa Parka: "Odnosimy sukcesy tak dugo, jak odnosz sukcesy te wanie firmy." Park zaprzeczy take podejrzeniom jakoby chcia produkowa dla innych producentw samochodw, poniewa siy produkcyjne s w peni wykorzystywane, a popyt wzronie, kiedy Kia i Hyundai rozpoczn produkcj nowych modeli samochodw. Spka nie jest plecakiem i nie moe si tak atwo "spakowa". Dziaa zgodnie z planem gospodarczym i wynikami biznesowymi. Decyzje dotyczce produkcji lub jej przeniesienia nie s reakcj na fizyczne ataki. Jeli koreaski zarzd postanowi odej, decyzja ta nie bdzie naga - firma bdzie na to w peni przygotowana. Ucierpi na tym pracownicy. Firma w kryzysie zaczyna zwykle zwalnia ludzi i skraca dzie pracy (wtedy, gdy chce kontynuowa dziaalno, a nie prbuje zbankrutowa). W sytuacji Hnu jest wrcz przeciwnie - ludzie maj czciej pracowa w godzinach nadliczbowych, a tempo pracy jest coraz wiksze. Ponadto gwni klienci Yury zanotowali ogromne zyski w roku 2009 oraz wzrost sprzeday.

UKARA TYCH, KTRZY PROTESTUJ (O ILE TO MOLIWE) Yura ma spore dowiadczenie w praktykach wymierzonych przeciwko pracownikom, ktrzy sprzeciwili si temu, co si wyprawia w firmie. Na przykad w 2007 r. byy dwie przerwy w produkcji w Sewonie (dzisiejsza Yura) w Rimavskiej Sobocie.W lipcu, ze wzgldu na nisze pace, w listopadzie z powodu zalegych patnoci i niezapaconych nadgodzin. Osoby podejrzane o ich zorganizowanie zwolniono, a ci, ktrzy poinformowali opini publiczn o strajku, take mieli problemy. Inne dowiadczenia pochodz z Korei, gdzie pracownicy s bardziej bojowi. Jeli szefowie odczuwaj opr pracownikw, zawsze chc kara i zastrasza pracownikw, a tym samym uksztatowa zdyscyplinowanych pracownikw. Mog sobie na to pozwoli, zwaszcza gdy pracownicy s sabi i niezorganizowani. Yura zna take praktyki swojego klienta, Hyundai. Na przykad podczas negocjacji po dzikim strajku na Morawach na pocztku grudnia 2009 r. zarzd Hyundai nalega, by ukara organizatorw strajku. Kontrola pracownicza zostaa ostatecznie ustanowiona dziki zwizkom zawodowym, ktre uzgodniy, e bd broni pracownikw, ktrzy chc strajkowa w przyszoci poza zwizkami. Firmie udao si w duej mierze uzyska kontrol nad pracownikami. Jednak faktem pozostaje, e nikt nie zosta ukarany za dziki strajk, a pracownicy osignli drobne ustpstwa ze strony kierownictwa fabryki. W marcu planujemy publikowa analizy na temat tej walki i kontrowersyjnej roli zwizkw, napisane przez grup kolektvne proti kapitlu. Bdziemy te publikowa teksty na temat dowiadcze pracownikw w przemyle samochodowym w USA w latach 70-tych, ktre s w niektrych aspektach podobne do tego, co wydarzyo si w Hyundai. YURA, KIA, HYUNDAI WZAJEMNE WSPISTNIENIE I PITA ACHILLESOWA Wyniki biznesowe z Yura na rok 2009 nie s w danym momencie dostpne. W roku 2008 Yura zanotowaa niewielki zysk, a w roku 2009 poniosa straty. Firma wesza na sowacki rynek cztery lata temu wraz z Kia Motors.W Korei Poudniowej bya przez okoo dwudziecia lat dostawc wizek przewodw dla Kia Motors.Po rozpoczciu dostaw dla Hyundai w Noovicach, Yura musiaa zwikszy produkcj, take z pomoc pastwa (Yura myli o tym samym na jesieni 2009 r.). Park owiadczy wtedy: "Jeli nie bdzie pienidzy od rzdu, prawdopodobnie zwikszymy produkcj w Rimavskiej Sobocie i Hncie. Cho Yura ma take fabryk w Tunisie (i wicej fabryk w Chinach i Korei), gdzie koszty siy roboczej stanowi jedn trzeci tych na Sowacji, produkuje tu jedynie z powodu Kia. W artykule w eTrend mwi: "... gdyby dzi zabrako jednej wizki przewodw w Kia, Yura wyprodukuje j i dostarczy do yliny w cigu trzech godzin po rozmowie telefonicznej. Nie bdzie czeka na ciarwki wyle przewody takswk. Co by si stao, gdyby to nie dziaao? "Wizki przewodw montuje si jako pierwsze. Gdyby ich zabrako, musieliby przerwa produkcj, a to oznaczaoby ogromne straty zwizane z przestojem." Kolejny powd rozwoju wzajemnych kontaktw pomidzy pracownikami Yury, Kia i Hyundai. Dwie trzecie produkcji Yury przeszo do Kia w ylinie jesieni 2009 r. W 2010 roku planuje si dostarczy 50% do Kia i 50% do Hyundai. Znajomo tych faktw daje pracownikom si. Jeli bd wiedzie, jak dziaa system produkcji i dostaw, mog okreli jego sabe punkty.Na tej podstawie, bd mogli rozwin skuteczn strategi egzekwowania swoich da. Mog wywrze nacisk na najsabszy punkt firmy i zmusi j do dokonania podanych zmian w krtkim czasie.

10

AKTYWNO PRACOWNIKW ICH SI Nawet jeli pracownicy Yury s ofiarami ukierunkowanej strategii kierownictwa majcej na celu umocnienie w nich braku nadziei i bezradnoci, nadal maj pewn si. Wielu pracownikw stane w obronie swoich da, nawet w skomplikowanych sytuacjach. Brak nadziei i bezradno w miejscu pracy jest powszechnym problemem. Ale problemy mona przezwyciy naszym wasnym dziaaniem. Mwimy o tym take w ulotce rozprowadzanej w Hncie i okolicznych miastach i wsiach. Mona j pobra tutaj. Oto jej fragmenty: SOLIDARNI Z PRACOWNIKAMI YURY Opisywanie tego, co jest znane kademu w Yurze nie ma sensu. Warunki pracy i pace s po prostu nieznone. Niektrzy tumacz to podejciem koreaskiego zarzdu, ktry wymaga specyficznego podejcia do pracy i wyrzecze. Inni uwaaj, e problem nie tkwi w koreaskich przywdcach, lecz w sowackich kierownikach, ktrzy dziaaj zawsze tylko na wasn korzy. Obie opinie s mniej lub bardziej trafne. Problem tkwi w organizacji pracy i w zarzdzaniu, tj. we wadzy, ktr maszyny, kierownicy i szefowie maj nad pracownikami. Z powodu tej wadzy jestemy tylko elementami maszyny. KTO MA SI, BY CO ZMIENI? Jednak mona na to spojrze z jeszcze innego punktu widzenia. Bez pracownikw nie ma produkcji. Na tym polega nasza wadza nad maszyn, przeoonym i szefem.Ludzie zawsze musieli walczy o istotne zmiany, walk sw koncentrujc na tym, co byo najwiksza saboci szefw - na produkcji. Bez produkcji szef traci zyski. Kiedy ludzie trzymaj si razem i na przykad wstrzymuj produkcj, szef staje si nagle bardziej skonny wysucha tego, co maj oni do powiedzenia.

prawdopodobiestwo, e ludzie bd trzyma si razem. Jednake taka praktyczna dziaalno rozwija si na Sowacji tylko sporadycznie. Priama Akcia, sowacka sekcja Midzynarodowego Stowarzyszenia Pracownikw (MSP), konfederacja szeregowych pracownikw pliku, samorzdnych zwizkw zawodowych i inicjatyw z 16 rnych krajw na caym wiecie, staraj si t wizj rozwija. Na naszej stronie internetowej informujemy o walkach w miejscu pracy, ich przebiegu, wnioskach i dowiadczeniach. Wykonujemy akcje solidarnociowe i koncentrujemy si na tworzeniu kontaktw midzy pracownikami. (W ubiegym roku wspieralimy pracownikw uczestniczcych w strajku w Ssangyong Motors, Pyeongtaek, gdzie znajduje si rwnie zakad Yura). Jeli naleysz do tych pracownikw, ktrzy uwaaj, e takie dziaania maj praktyczne zastosowanie lub chcesz uzyska wicej informacji, skontaktuj si z nami: priamaakcia@priamaakcia.sk, lub na adres: akcia Priama, PO Box 16, 848 08 Bratislava 48. Aby uzyska wicej informacji id na: www.priamaakcia.sk.

Kiedy prawo nie jest po stronie pracownikw, walczymy nawet poza prawem
Owiadczenie odczytane 11 stycznia podczas pikiety pod Ambasad Niemiec w Warszawie. Prawo pracownikw do organizowania si i do prowadzenia skutecznych dziaa we wasnym interesie znalazo si pod ostrzaem. Prawo do strajku oraz prowadzenia dziaalnoci zwizkowej jest coraz bardziej ograniczane w krajach Europy i wiata. W Polsce, rzd przygotowuje zamach na pluralizm zwizkowy, przy wsparciu gwnych central zwizkowych, ktre chc pozbawi mae zwizki prawa do reprezentacji pracownikw. Skutkiem nowelizacji Ustawy o Zwizkach Zawodowych bdzie mniejszy wybr dla pracownikw i bardziej ograniczone moliwoci tworzenia nowych struktur zwizkowych. W Niemczech mia ostatnio miejsce inny zamach na prawo do zrzeszania si. Sd postanowi, e zwizek zawodowy FAU-Berlin nie ma prawa dziaa jako zwizek. Pracownicy berliskiego Kina Babylon ponad roku temu zrzeszyli si w zwizku i wstpili do FAU-Berlin. Jednak pracodawca nie chcia uzna tego zwizku. W kocu, znalaz inn metod: poprosi o pomoc kolesi z ugodowej centrali zwizkowej Ver.di. Stworzono w kinie ty zwizek, ktry nie zosta utworzony przez pracownikw, nie mia od nich mandatu, a jednak zawar z pracodawc umow zbiorow. Zwizek ten naley do centrali-giganta, monopolisty zwizkowego w sferze usug, czci wielkiej konfederacji zwizkowej utworzonej przez zwizki, ktre rwnie s praktycznymi monopolistami w swoich branach. Cho formalnie pracownicy maj prawo tworzy wasne zwizki zawodowe, okazao si, e sd moe w praktyce zakaza dziaalnoci zwizkowej, nawet bez podawania jasnych przyczyn. Tak si dziao w przypadku FAU. Ten wyrok zosta odebrany jako prba zniechcenia pracownikw do tworzenia oddolnych zwizkw zawodowych, ktre mog sta si atrakcyjn alternatyw dla zbiurokratyzowanych i ugodowych zwizkowych molochw.

Priama Akcia

Sowacka sekcja Midzynarodowego Stowarzyszenia Pracownikw (MSP)


___________________________________________

W obronie praw zwizkowych w Niemczech: Protest solidarnociowy z FAU


FAU - Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter Union jest niemieck sekcj Midzynarodowego Stowarzyszenia Pracownikw (MSP).

DOWIADCZENIA INNYCH WALK PRACOWNICZYCH Gdyby tylko istniaa prosta odpowied na pytanie jak osign jedno i mie si, by przeprowadzi wspln akcj, ktra zmusiaby szefa do zastosowania si do naszych da. Jednak nie ma sprawdzonej recepty. Moemy tylko rozway sytuacj i wzi pod uwag dowiadczenia innych ludzi. Na przykad dostawy Yury dla Hyundai w Noovicach na Morawach. Zaledwie trzy miesice temu by tam dziki strajk. Pracownicy zatrzymali produkcj na jednej linii, inny pracownicy doaczyli do nich i tak osignli pewne ustpstwa.Miesic pniej, pracownicy z Grammer w Most poszli za ich przykadem i uzyskali zapewnienie poprawy. Grammer jest szczeglnie odpowiednim przykadem dla Yury, poniewa w akcj zaangaowali si pracownicy rnych narodowoci. Ich sia tkwia w tym, e powstali przeciwko szefom jako pracownicy, nie jako ludzie tej czy innej narodowoci - co mogoby ich podzieli. Oczywicie s to tylko dwa przykady z niedalekiej przeszoci, ktre s duo bardziej zoone, ni mona tu opisa. Wicej informacji na ich temat, jak rwnie inne przykady i dowiadczenia z miejsc pracy mona znale na www.priamaakcia.sk. Chcemy powiedzie tylko jedno - pracownicy maj si i mog t sie wykorzysta. WYMIANA DOWIADCZE Istnieje wiksza szansa na spenienie da, gdy ludzie komunikuj si ze sob regularnie. Nie tylko na jednej linii montaowej, ale rwnie z ludmi z rnych oddziaw firmy tu i na caym wiecie. W ten sposb mog odkry prawdziw sytuacj na produkcji, przejrze informacje na temat szefw i zych wynikw biznesowych, rozpozna taktyk wobec pracownikw w innym miejscu, itd. Jeli kto ma takie informacje i wsparcie, atwiej jest mu opracowa strategi i istnieje wiksze

11 stycznia w caym kraju odbyy si akcje solidarnociowe z niemieckim zwizkiem zawodowym FAU. Do pikiet przed placwkami dyplomatycznymi RFN doszo w Warszawie, Gdasku, Gliwicach, Wrocawiu i Olsztynie. Wczeniej pikieta odbya si take w Poznaniu. Protestowano przeciwko wyrokowi berliskiego sdu, ktry odmwi uznania FAU za zwizek zawodowy. 11 grudnia, sd w Berlinie zakaza berliskiej sekcji tego zwizku nazywanie siebie zwizkiem. Ma to powane konsekwencje nie tylko dla caej organizacji, ale take dla wszystkich, ktrzy chcieliby organizowa niezalene struktury zwizkowe w Niemczech. Cho pracownicy zrzeszyli si w tym zwizku, pracodawca wola si dogada z innym ugodowym - zwizkiem, ktry dziaa na rzecz wprowadzenia zakazu FAU. Zakaz ten moe take w przyszoci dotyczy caego zwizku. Strona solidarnociowa: www.fau.zsp.net.pl Strona FAU: www.fau.org

W konsekwencji wyroku, FAU nie ma ju prawa negocjowa z pracodawc w Kinie Babylon. Sd po prostu uzna, e pracownicy nie maj prawa decydowa, do ktrego zwizku chc nalee i nie maj prawa wystpowa we wasnym imieniu. FAU jako zwizek dziaajcy oddolnie umoliwia pracownikom kontrol nad przebiegiem negocjacji. Pomimo zakazu, jest jednak spore pole do dziaania. Jeli pracodawcy nie chc negocjowa z pracownikami, tym lepiej - pozostaje akcja bezporednia jako nacisk na pracodawc. Pracownicy mog doskonale sformuowa swoje dania bez zgody pracodawcy i zwizkowych biurokratw i tak wanie postpi, jeli bd gwacone ich prawa. Takie zakazy mog doprowadzi do radykalizacji pracownikw, ktrzy nie bd chcieli tolerowa dalszych represji. Protestujemy przeciwko wsplnej akcji pracodawcw, partii politycznych, tych zwizkw i sdw przeciw FAU i przeciw samoorganizacji pracownikw. Bdziemy walczy z represjami antyzwizkowymi i broni naszych kolegw z FAU. Jeli instytucje prawa bd stara si zakci nasz dziaalno, bdziemy nadal dziaa, ale poza prawem i przeciw wadzom. Na pohybel rzdom i wyzyskiwaczom! Zwizek Syndykalistw Polski Warszawa Stowarzyszenie Wolno Rwno Solidarno

11

PROTEST DOKTORANCKI
Odezwa do spoecznoci akademickiej Uniwersytetu Wrocawskiego
My, doktorantki i doktoranci Uniwersytetu Wrocawskiego, z dniem 7 grudnia 2009 roku rozpoczynamy akcj protestacyjn. Stypendium doktoranckie, jakie oferuje si nam w zamian za prowadzenie bada naukowych na rzecz uczelni, wynosi 1050z. Kwota ta nie zmienia si od siedmiu lat, podczas gdy w tym samym czasie koszty ycia we Wrocawiu wzrosy prawie trzykrotnie. 1050 z to kwota, za jak we Wrocawiu nie sposb przey. Jako doktoranci nie jestemy objci ubezpieczeniem spoecznym. Wyjtkowo dramatyczna jest w zwizku z tym sytuacja modych matek, ktre nie mog liczy na patny urlop macierzyski. Dlatego te prawo ludzkie do posiadania rodziny i dzieci wrd doktorantw jest fikcj. Od momentu likwidacji hotelu asystenta uczelnia nie gwarantuje nam rwnie praktycznie adnej pomocy mieszkaniowej, std skazani jestemy na wynajem mieszka po cenach rynkowych, co wielu z nas spycha w autentyczn ndz. Warto zaznaczy, e na Wydziale Nauk Spoecznych, Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, a take Wydziale Filologicznym wikszo z nas w ogle nie otrzymuje stypendiw doktoranckich. Doktoranci i doktorantki Uniwersytetu Wrocawskiego przez cay okres trwania doktoratu prowadz badania naukowe, ktrych wyniki publikowane s w renomowanych czasopismach naukowych. To z naszej strony wany wkad w pozycj uczelni na polskiej i midzynarodowej scenie naukowej. Natomiast poprzez swoje zaangaowanie w prac dydaktyczn dymy do staego wzrostu poziomu nauczania na Uniwersytecie. Swoj prac przynosimy uczelni wymierne korzyci, jednak sami nie moemy liczy na godne wynagrodzenie za nasz wysiek. Std te kariera na Uniwersytecie Wrocawskim staje si coraz mniej atrakcyjn alternatyw wobec moliwoci studiowania i pracy w caej Unii Europejskiej, a take wobec ofert uczelni amerykaskich, ktre przycigaj coraz wicej naszych absolwentw. Powstrzymanie drenau mzgw i zapobieenie sytuacji, w ktrej polskie uczelnie ksztac (za pienidze polskich podatnikw) na potrzeby uczelni zachodnich i amerykaskich cenionych na wiecie, modych naukowcw powinno lee na sercu nam wszystkim. Blisko dwa lata trwaj nasze starania o podwyszenie stawki stypendium ustalonej 7 lat temu. Dzi rozpoczynamy akcj, ktrej celem jest zwrcenie uwagi na nasz sytuacj i uzyskanie rodkw na podwyszenie stypendiw o 300 z, co w pewnym stopniu zwikszy szans na godne warunki ycia. Jestemy gboko rozczarowani i przygnbieni stosunkiem wadz uczelni do naszych problemw. By moe nasze problemy nie wydaj si istotne, gdy jestemy najskromniej reprezentowan grup spoecznoci akademickiej w organach Uniwersytetu Wrocawskiego. Zniechcenie, poczucie rezygnacji i frustracja pord nas wzrasta, dlatego prosimy Pastwa o pomoc w obronie naszych interesw i naszej godnoci. Liczymy na pastwa konkretne wsparcie w rozmowach z wadzami uczelni.

Inne Sprawa
Ministerstwo Finansw wycofao si z projektu nowelizacji Ustawy o ochronie praw lokatorw
Ministerstwo Gospodarki wycofao si z planowanych niekorzystnych dla lokatorw zmian Ustawy o ochronie praw lokatorw w ramach tzw. Pakietu na rzecz przedsibiorczoci. W ocenie Komitetu Obrony Lokatorw zmiany mogy doprowadzi do masowego zaduania si lokatorw i doprowadzi dziesitki tysicy lokatorw do bezdomnoci. KOL napisa m.in.:
Nowe przepisy uatwiaj wacicielom i

Zwizek Syndykalistw Polski

Zwizek Syndykalistw Polski jest oddoln organizacj pracownicz. Dymy do zastpienia spoeczestwa opierajcego si na wyzysku oraz hierarchii, spoeczestwem rwnych i wolnych jednostek. Wicej o akcjach ZSP mona przeczyta na tych stronach internetowych:

administracji wystpowanie o eksmisj lokatorw i odbieranie im tytuu prawnego do lokalu, oraz znosz obowizek podawania przyczyn podjcia takich krokw. Wyeliminowana zostaje odpowiedzialno wacicieli kamienic (w tym Wydziaw Zasobw Lokalowych) za wyszukiwanie lokali zamiennych dla eksmitowanych lokatorw. Uchylone zostaj przepisy, ktre zapewniaj, e czynsz moe by podniesiony tylko raz na p roku, oraz zniesiony zostaje wymg uzasadnienia podwyki czynszu. Ponadto, skrcony zostaje termin, w ktrym mona zaskary podwyk. Skrcony zostaje z trzech lat do jednego roku okresu wypowiedzenia najmu przez wacicieli budynkw. Nowe propozycje s bardzo niekorzystne dla lokatorw i zmniejszyyby zakres obowizkw wacicieli (w tym administracji domw komunalnych) wobec lokatorw. Nawet lokatorzy, ktrzy sumiennie pacili czynsz mog otrzyma wypowiedzenie bez podania przyczyny.

www.zsp.net.pl www.wroclaw.zsp.net.pl www.zsp-msp.blogspot.com www.pracownik.net.pl www.edukacja.zsp.net.pl www.greenway.zsp.net.pl www.tymczasowi.zsp.net.pl Inne strony internetowe: www. samorzadny-wroclaw.pl www.lokatorzy.info.pl www.niekasuj.pl www.strajk-doktorancki.bzzz.net www.najgorsipracodawcy.pl www.cia.bzzz.net
Kontakt: info@zsp.net.pl Telefony: 796-319-114 693-713-567
ZSP jest polsk sekcj Midzynarodowego Stowarzyszenia Pracownikw.

KOL uruchomi stron internetow umoliwiajc wysyanie petycji przeciw nowelizacji. Petycj wysao ponad 1500 osb. W tej sprawie zostaa te zoona interpelacja w Sejmie. Dnia 1 marca b.r., Ministerstwo Gospodarki przesao odpowied na interpelacj, w ktrej informuje, e po gruntownej analizie opinii zgromadzonych podczas konsultacji spoecznych projektu, w tym opinii Komitetu Obrony Lokatorw, w dniu 17 lutego 2010 r. Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki zdecydowao o rezygnacji z wprowadzania zmian do Ustawy o ochronie praw lokatorw z dnia 21 czerwca 2001 r.

Strona Komitetu: www.lokatorzy.info.pl

Zamkn Frontex!
Czym jest Frontex? Frontex jest agencj Unii Europejskiej mieszczc si w Warszawie, ktra specjalizuje si w polowaniach na imigrantw i militaryzacj granic UE. Dziaania Frontexu s cakowicie pozbawione aspektu humanitarnego, pomimo prb nadania tej przestpczej organizacji pozorw praworzdnoci. 24-26 maja w Warszawie odbdzie si kolejna midzynarodowa konferencja oraz akcja przeciw Frontexowi. Wicej informacji:

Doktorantki i Doktoranci Uniwersytetu

www.strajk-doktorancki.bzzz.net
STRONA SEKCJI EDUKACYJNEJ ZWIZKU SYNDYKALISTW POLSKI

www.edukacja.zsp.net.pl
12

warszawa@zsp.net.pl

You might also like