December 2012

   

Boränteråd
från SEB:s privatekonom Gunilla Nyström
 

Kortsiktigt vinner tremånadersränta men långsiktigt ser femårsränta billigast ut
Lågkonjunktur och hög arbetslöshet får med stor sannolikhet Riksbanken att sänka reporäntan i december och i början av nästa år. Det kommer att pressa framför allt tremånadersräntan ytterligare. Men för den som räknar med att behålla sin bostad så länge bör ändå femårsräntan bli det bästa räntevalet. Femårsräntan ligger på en historiskt mycket låg nivå.
Eurozonen befinner sig i recession, alltså en period  med krympande ekonomi. Det slår självklart  kraftigt mot svensk ekonomi eftersom våra  viktigaste handelspartners finns i Europa. Under  hösten har signalerna blivit allt tydligare. Exporten  går sämre, företagen varslar och hushållen  bekymrar sig för framtiden och avvaktar med sina  konsumtionsbeslut. Svensk tillväxt landar på under  en procent i år. Läget påminner om hösten 2008,  men ändå inte. Då tvärnitade ekonomin, nu är det  ett mer utdraget förlopp med en syrefattig  återhämtning som förhoppningsvis inleds nästa år.    Riksbanken höll kvar reporäntan på 1,25 procent  vid sitt räntemöte i slutet av oktober, men sänkte sin  räntebana. Därmed öppnade Riksbanken för en  sänkning senare i vinter.  Sedan dess har  konjunktursignalerna blivit än mer negativa.     Man kan tycka att det borde vara ett lätt beslut för  Riksbanken att sänka; svensk ekonomi håller sig  nätt och jämnt över nollstrecket, arbetslösheten  stiger och inflationstakten ligger under 0,5 procent.  Att jämföra med Riksbankens inflationsmål på 2  procent.     Men Riksbanken oroar sig över hushållens skulder.  Det senaste decenniet har hushållen ökat sina lån  kraftigt. Skuldkvoten, alltså hushållens skulder i  förhållande till inkomsterna, ligger nu på 170  procent. Det är en internationellt hög siffra och  Riksbanken menar att i längden kan skulderna inte  öka mer än inkomsterna. Därför kan det vara farligt  att sänka räntan och på så sätt göra det ännu  billigare att låna.        Skuldökningstakten har dock bromsat upp som en  följd av svalare bostadsmarknad och en allmänt mer  försiktig hållning hos hushållen. Därför är  sannolikheten stor att Riksbanken sänker både nu i  december och i början av nästa år. Räkna med att  reporäntan sedan ligger kvar på 0,75 procent de  närmaste två åren. Det bör i det kortare perspektivet  göra tremånadersräntan billigast.    Men med ett mer långsiktigt perspektiv bör ändå  femårsräntan löna sig bäst. Femårsräntan ligger just  nu på ungefär samma nivå som tremånadersräntan,  vilket är historiskt mycket lågt. När konjunkturläget  ljusnar så småningom kommer reporäntan att  successivt höjas tillbaka till sin normalnivå på runt  3,5 procent. Då lär tremånadersräntan stiga till över  fem procent. Femårsräntan kan alltså kosta lite extra  ett tag framåt, men sedan successivt bli billigare än  tremånadersräntan.     Femårsränta passar dock inte för alla. En bra  tumregel är att aldrig binda lån för längre tid än  man tänkt behålla bostaden. Att lösa lån i förtid är  väldigt dyrt.   
Källa: SEB Research. Boränterådet lämnas av SEB som en  service till bankens kunder. Det baseras på källor som SEB  bedömer som tillförlitliga. Dokumentet är inte avsett att  utgöra det enda redskapet vid beslut om lån, investeringar  eller räntebindningsperioder. SEB påtar sig inget ansvar  för förluster eller kostnader som kan tänkas uppkomma  genom att någon använder sig av boränterådet. 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful