You are on page 1of 14

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 23. novembar/studeni 2012. godine

7

PROMOVIRANA KNJIGA „POPISNI REGISTAR DOBARA KULTURNOG NASLIJE\A NA PODRU^JU USK-A“

Temelj za kvalitetan razvoj dobara
U okviru manifestacije „Ulicom Bi{}a“ u Kulturnom centru u Biha}u promovirana knjiga „Popisni registar dobara kulturnog naslije|a na podru~ju USK-a” autora Amira Kadi}a i Mirzeta Mujad`i}a. Prema Kadi}evim rije~ima knjiga je nastala kao produkt rada Zavoda u zadnjih par godina, a polazna ta~ka bilo je istra`ivanje postoje}e dokumentacije koja im je u tom trenutku bila dostupna. - Ustanovili smo da dokumentacija nije ta~na i da se ne podudara sa stvarnim stanjem. Istra`ivanje je podrazumijevalo izlazak na skoro svaki lokalitet koji je ovdje naveden, a kod nekih i po nekoliko desetina
Na osnovu ~lana 83. Pravila JU Osnovne {kole „Hasan Kiki}“ Sanski Most, te Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta Biha}, [kolski odbor JU O[ ”Hasan Kiki}” Sanski Most donosi odluku o objavi KONKURSA za prijem zaposlenika u radni odnos I) Prijem u radni odnos: 1. Nastavnik razredne nastave, jedan izvr{ilac (odre|eno vrijeme najkasnije do kraja {kolske 2012/13.godine) II) Pored op}ih uvjeta propisanih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete predvi|ene Nastavnim planom i programom, Zakonom o op}em i srednjem odgoju i obrazovanju, Pravilnikom o radu i Pravilima {kole. III) Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti slijede}u dokumentaciju: 1.Kratku biografiju (broj telefona i adresu) 2.Diplomu o zavr{enoj {koli 3.Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 4.Uvjerenje o dr`avljanstvu 5.Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak Navedeni dokumenti moraju biti originalni ili ovjerena fotokopija,a dokumenti pod rednim brojem 4. i 5. ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvr{t }e se u skladu sa Kriterijima o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim,osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju USK-a broj 10-34-173-1/12 od 06.01.2012.godine (u daljem tekstu „Kriteriji“). Pored naprijed navedenih dokumenata, kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs, dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje }e se, prema Kriteriju, izvr{iti bodovanje kandidata: - Dokaz o progla{enom tehnolo{kom vi{ku od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica, potrebno je dostaviti slijede}e dokumente: - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva demobilisanog branitelja - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja - Uvjerenje slu`be za zapo{ljavanje USK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe Za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH i ~lanova njihovih porodica du`ne su prilo`iti posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom.Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom i Zakona o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{tite porodice sa djecom USK-a potrebno je dostaviti odgovaraju}e dokaze o pripadnosti navedenim kategorijama. IV) Pored bodovanja sa kandidatima }e biti obavljen intervju, a o terminu odr`avanja kandidati }e biti naknadno obavije{teni. V) Prijave sa dokumentima slati preporu~eno na adresu: JU O[ „Hasan Kiki}“ Sanski Most, Klju~ka 23 ili donijeti li~no na protokol [kole sa naznakom „za konkurs“. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatranje.

puta, jer smo pronalazili nove podloge i detalje. Npr. na Ostrovici do danas smo bili preko 70 puta, - ka`e Kadi}. Autori su u pripremnim radnjama utvrdili da po pisanim dokumentima na terenu USK-a postoji preko 70 starih utvr|enih gradova, a do danas je Zavod evidentirao 54 vidljiva, a jo{ tu se navede na stotine arheol{kih lokaliteta, objekata {ireg zna~aja i sli~no, a samo ih je pola prona|eno i evidentirano. - Popisni registar predstavlja dobru osnovu i temelj za kvalitetan razvoj dobara, te njihovo stavljanje u funkciju odr`ivog razvoja, - kazao je Mirzet Mujad`i}. / E.M.

PEDAGO[KO VIJE]E SUSTAVA [KOLA ZA EUROPU U BIH

Pohvale biha}kom K[C-u
^lanovi Pedago{kog vije}a Sustava katoli~kih {kola za Europu u Bosni i Hercegovini na ~elu s predsjednikom, pomo}nim biskupom vrhbosanskim dr. Perom Sudarom, posjetili su 14. studenog najmla|i od sedam u BiH - K[C «Ivan Pavao II» u Biha}u. Ovaj posjet dio je redovitih obilazaka {kola u kojima se dvanaesto~lano Pedago{ko vije}e upoznaje s radom, funkcioniranjem, problemima i potrebama svakog od K[C-a na podru~ju BiH. Nakon razgovora s ravnateljem biha}kog K[C-a funkcioniranje ove {kole koja je potpuno opravdala svoje postojanje u smislu doprinosa kvalitetnijoj budu}nosti ovoga kraja i na{e domovine u cijelosti. O~ekivani susret s predstavnicima resornog kantonalnog ministarstva ovaj put je izostao ali se u Pedago{kom vije}u nadaju uspje{noj budu}oj suradnji. U znak sje}anja na prvi posjet Biha}u ravnatelj Grgi} uru~io je dr. Sudaru sliku s likom pape Ivana Pavla II, velikog ~ovjeka dana{njice, ~ije ime s ponosom nosi K[C u Biha}u. / S.^.

biskup Pero Sudar prof. Slavom Grgi}em, biskup Sudar je izjavio kako je sretan i zadovoljan {to

don Slavo Grgi} mo`e iskazati samo rije~i hvale za sve {to je u Biha}u vidio, ~uo i {to je u~injeno za

UMJETNI^KA [KOLA BIHA]

Za rekonstrukciju dijela krova 40.000 KM
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a na opravdan zahtjev Umjetni~ke {kole Biha} u ovoj godini izdvojilo je 30.000 KM za rekonstrukciju krova zgrade uz kojoj su jo{ smje{teni Muzej USK-a, Galerija Una, Zavod za kulturno naslije|e i za{titu spomenika USK-a i Knji`nica ~asnih sestara sv. Josip. Za ovaj projekt i Ministarstvo gra|enja, prostornog ure|enja i za{titu okoli{a u ovoj bud`etskoj godini izdvojilo je 10.000 KM. - Iznos od 40.000 KM, koliko smo dobili dostatan je za rekonstrukciju samo jedne strane krova. Odlu~ili smo da to bude ~eona strana, do glavne saobra}ajnice jer je stari krov bio dotrajao i predstavljao pravu opasnost za prolaznike, pogotovo u zimskom periodu. Odobrena sredstva bit }e utro{ena za kupovinu novog crijepa, zamjenu dotrajalih krovnih prozora, postavljanje oluka i snjegobrana. Vi{e ne}emo morati paziti ho}e li s krova na{e zgrade nekom pasti ledenica na glavu jer ranije je to bila velika opasnost. Za daljnju rekonstrukciju krova tra`it }emo nove mogu}nosti i izvore financiranja, bilo kroz institucije ili donacije, isti~e Karmela Hanzi}, direktorica Umjetni~ke {kole Biha}. U ovoj godini kroz kapitalni projekt energetske efikasnosti na zgradi Kulturnog centra u Biha}u, zbog blizine trebao je biti rije{en i sistem grijanja Umjetni~ke {kole. Projekt je u cjelini vrijedan blizu pola miliona KM a trebali bi ga zajedni~ki financirati Vlada USK-a, Op}ina Biha} i UNDP. Vlada i Op}ina bi trebale izdvojiti po 100.000 KM a iznos ve}i od 200.000 KM UNDP. Kako sada stvari stoje grijanje Umjetni~ke {kole kroz ovaj projekt ne}e biti rije{eno jer op}ina nije prebacila sredstva koje je bila u obavezi. Direktorica Hanzi} ka`e kako je na sre}u ipak na vrijeme obavije{tena da sistem grijanja ne}e biti realiziran u ovoj godini te da se ve} pobrinula za nabavku 10 paleta ogrjevnog drveta. N.Pirali}

8

Unsko-sanske novine KRAJINA

zakupljen prostor

Biha}, 23. novembar/studeni 2012. godine

Cazin
PRVI SASTANAK RADNIH GRUPA U PROJEKTU “STRATEGIJA PREMA MLADIMA”

Vije}e mladih ima podr{ku Op}ine
U okviru projekta izrade “Strategije prema mladima“ za period od 2012. do 2017. godine, Vije}e mladih op}ine Cazin organiziralo je prvi sastanak radnih grupa za izradu analiza po odre|enim oblastima. Pri izradi ovog, kako je istaknuto, najzna~ajnijeg dokumenta za mlade u jednoj lokalnoj zajednici, Vije}e mladih ima podr{ku op}ine Cazin, javnih ustanova i preduze}a, te Instituta za istra`ivanje mladih BiH „Kult“. - U okviru projekta „Strategije prema mladima“, imenovane su radne grupe za izradu Akcionog plana za mlade za period od 2012. do 2017. godine, koje su zadu`ene za analize u oblasti obrazovanja i zapo{ljavanja mladih, zdravstva, stambene i socijalne politike prema mladima, slobodnog vremena, participacije u dru{tvu i mobilnosti mladih, za{tite okoli{a, kulture i sporta, te informiranja mladih. Stoga je Vije}e mladih op}ine Cazin nedavno potpisalo Memorandum o saradnji sa osam op}inskih institucija, javnih ustanova i preduze}a, - kazala je Emina Sivi}, predsjednica Vije}a. Pri izradi ovog, po rije~ima op}inskog na~elnika Nermina Ogre{evi}a, najzna~ajnijeg dokumenta za mlade u jednoj lokalnoj zajednici, Vije}e mladih ima podr{ku op}ine Cazin. Institut za istra`ivanje mladih BiH „Kult“, po rije~ima regionalne koordinatorice Amile Hod`i}, trenutno sara|uje na izradi Strategije o mladima u dvadeset bh. op}ina, me|u kojima i Cazinu. Radne grupe formirane su u skladu sa Zakonom o mladima FBiH, broje 40 ljudi, po pet u svakoj grupi, koje }e poku{ati definirati probleme i potrebe mladih, strate{ke pravce djelovanja te utvrditi ciljeve strategije i mjere za njihovu realizaciju iz oblasti koje se ti~u mladih.

ISTEKAO ROK ZA PODNO[ENJE ZAHTJEVA ZA FEDERALNE POTICAJE U POLJOPRIVREDI

Primljeno 858 zahtjeva
Do 15. novembra, kada je bio rok da poljoprivredni proizvo|a~i koji `ele ostvariti federalne poticaje podnesu zahtjeve ali i prijave plan proizvodnje za narednu godinu, u Op}insku slu`bu za razvoj i poduzetni{tvo primljeno je 858 zahtjeva. - Ove godine za federalni nivo je primljeno 858 zahtjeva {to je za 282 zahtjeva vi{e u odnosu na pro{lu godinu. Do pove}anja je vjerojatno do{lo zbog predvi|enih pove}anja odre|enih stavki, naro~ito za biljnu proizvodnju. Tako je npr. za proizvodnju hljebnih `itarica i sila`nog kukuruza sa 100 KM, koliko je iznosilo pro{logodi{nje sufinansiranje po hektaru, ove godine pove}ano na 600 maraka, - kazala je Mehira Kapi} {efica Op}inske slu`be za razvoj i poduzetni{tvo. Za kantonalne poticaje ove su godine podnesena 524 zahtjeva {to je u odnosu na pro{lu godinu manje za 183.Razloge za to u Slu`bi za razvoj i poduzetni{tvo vide u smanjenju sredstava namijenjenih za sufinasiranje poljoprivredne proizvodnje ali i u ukidanju nekih ranijih stavki. Kako isti~e Mehira Kapi}, Op}ina Cazin planira ove godine za poticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji izdvojiti 560 hiljada KM, {to je znatno vi{e nego prethodnih godina.Do sada su za op}inski nivo podnijeta 982 zahtjeva,

KVAR NA TELEVIZORU UZROKOVAO PO@AR NA KU]I BEGANOVI]A

{to je u odnosu na pro{lu godinu, kada je podnijeto 906 zahtjeva, pove}anje za 76. Rok za prijavu plana proizvodnje za 2013. godinu i upu}ivanje zahtjeva za federalne poticaje istekao je 15. novembra. Proizvo|a~i koji `ele aplicirati za kantonalni nivo tj. za sufinanciranje kupovine sadnica zahtjeve mogu to u~initi do 30. novembra, a rok za zahtjeve na op}inskom nivou je 31. decembar.

RADIONICE «GLASA @ENE» U CAZINU

PROJEKT „ZA AKTIVNE MJESNE ZAJEDNICE“

Edukacija `ena o ravno- Gra|ani najbolji pravnosti spolova partneri
U okviru projekta „Rodna ravnopravnost u Unsko-sanskom kantonu” kojeg implementira nevladina organizacija “Glas `ene” iz Biha}a, u Osnovnoj {koli Gnjilavac odr`ana je edukativna radionica za `ene iz ove mjesne zajednice. Uz podizanje svijesti `ena, njihove manje diskriminacije i aktivnijeg uklju~enja u tokove demokratskog dru{tva, cilj radionice bio je i prezentiranje Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, koji je donesen 2003., a zna~ajne izmjene i dopune pretrpio je 2010. godine - Projekt „Rodna ravnopravnost u Unsko-sanskom kantonu” nevladina organizacija “Glas `ene” iz Biha}a po~ela je implementirati 15. augusta, a njegovi osnovni ciljevi su podizanje svijesti `ena o mogu}nostima njihove manje diskriminacije i aktivnije uklju~enje u tokove demokratskog dru{tva. U okviru projekta predvi|eno je, izme|u ostalog, odr`avanje nekoliko edukativnih radionica za `ene u Cazinu i Bosanskom Petrovcu. Nakon Miostraha, radionica je odr`ana i u mjesnoj zajednici Gnjilavac. Tokom radionica najvi{e pa`nje posve}eno je upoznavanju `ena sa odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova i institucijama koje su nadle`ne za implementaciju zakona, - kazala je Enisa Rakovi}, izvr{na direktorica “Glasa `ene». - Iako je mjesnu zajednicu Gnjilavac do sada posjetilo vi{e nevladinih organizacija, koje su implementirale i odre|ene projekte, ovo je prvi put da edukativnu radionicu organizira jedna `enska organizacija. Drago mi je da je organizacija “Glas `ene” odabrala MZ Gnjilavac za implementaciju projekta i nadam se da }e se na{e `ene dobro educirati o ravnopravnosti spolova u USK-u i da }e biti jo{ sli~nih radionica koje su namijenjene `enama, - istakla je Zinka ^izmi}, potpredsjednica mjesne zajednice Gnjilavac. Projekt “Rodna ravnopravnost u USK-u” financira Ekumenska inicijativa `ena iz Omi{a, a trajat }e do 15. februara naredne godine. Pored Miostraha i Gnjilavca, u okviru projekta radionice za `ene odr`ane su i u mjesnim zajednicama Krnjeu{a i Vrto~e u Bosanskom Petrovcu. Projekt „Za aktivne mjesne zajednice“ kojeg je, pod financijskim pokroviteljstvom Evropske unije u op}ini Cazin provodila Fondacija za razvoj zajednica „Mozaik“ uspje{no je zavr{en proteklog vikenda. Cilj ovog projekta , ~ija je realizacija na podru~ju op}ine Cazin po~ela u januaru 2011. godine, bilo je unaprijediti rad savjeta ruralnih mjesnih zajednica kako bi, uzimaju}i u obzir prava, potrebe i interese svih kategorija stanovni{tva, a posebno mladih i `ena, efikasno provodili razvojne projekte u svojim zajednicama. Projekt je implementiran u tri cazinske mjesne zajednice koje su ispunile najve}i dio kriterija. To su Gnjilavac, ^izmi}i i Majeti}i ~iji su ~lanovi savjeta u prvoj fazi projekta pro{li niz edukacija o uspje{nom upravljanju i razvoju lokalnih zajednica. U drugoj fazi projekta i prakti~nim su primjerom pokazali namjeru da `ivot u svojim zajednicama u~ine {to boljim i kvalitetnijim. Tako je na podru~ju MZ Gnjilavac izgra|eno dje~je igrali{te, a u ^izmi}ima i Majeti}ima dogra|eni dru{t-

Vatra progutala sve {to su stekli u 15 godina
Na ku}i Husmire i Ramiza Beganovi}a u Liskovcu protekle je sedmice izbio po`ar koji je doslovce uni{tio sve {to se nalazilo u unutra{njosti prvog kata. U momentu izbijanja po`ara u ku}i se nalazio njihov 14-godi{nji sin Adil koji je pretrpio veliki strah, no na sre}u nije povrije|en. Materijalna {teta na ku}i velika je, a bila bi sigurno i ve}a da se u ga{enje po`ara do dolaska vatrogasaca nisu uklju~ile brojne kom{ije. Pretpostavlja se da je po`ar izazvao kvar na televizoru. - Ostali smo bez svega, jer po`ar je izbio upravo u dnevnom boravku i kuhinji gdje smo fakti~ki `ivjeli. Iako ni Ramiz ni ja nemamo stalnog posla, uspjeli smo to sebi lijepo namjestiti, kupiti stvari, ali sve je oti{lo u pepeo. Po danu ovo malo ra{~i{}avamo, a nave~er idemo spavati kod kom{ija, ka`e Husmira.

veni domovi. Svaka mjesna zajednica dobila je od Fondacije Mozaik inicijalna finansijska sredstva u iznosu od 5.860 KM za provo|enje ovih projekata, a u njihovoj realizaciji najve}im su dijelom u~estvovali mje{tani potpomognuti op}inom Cazin. Tre}i segment Projekta „Za aktivne mjesne zajednice“ odnosio se na zastupljenost i aktivnije u~e{}e `ena u kreiranju i realizaciji lokalnih politika. Ponosan na to je op}inski na~elnik Nermin Ogre{evi}, koji u gra|anima vidi najboljeg partnera za uspje{an rad. S ponosom je istakao i ~injenicu da je op}ina Cazin me|u najpo`eljnijim partnerima za saradnju brojnim doma}im i me|unarodnim organizacijama, i takav rejting svakako }e nastojati zadr`ati. Sve su to razlozi zbog kojih anga`man Fondacije Mozaik na podru~ju op}ine Cazin nije zavr{en. Kako je kazano na zavr{nici projekta postignuta znanja i iskustva bi}e prenesena i na ostale mjesne zajednice kako bi se pobolj{ala efikasnost u provo|enju razvojnih projekata i time doprinijelo stvaranju uslova za kvalitetniji `ivot na prostoru lokalnih zajednica.

@ive od nadnica

Pobjegao kroz prozor

- Vatrena stihija nam je odnijela sve stvari koje smo stekli u proteklih 15 godina zajedni~kog `ivota. Uzrok po`ara je kvar na televizoru koji je eksplodirao, a vatra je zahvatila i elektri~ne instalacije i pro{irila se na cijeli sprat. Na{ sin Adil je bio u ku}i, u prostoriji u kojoj je izbio po`ar, nije mogao otvoriti vrata, ali je uspio otvoriti prozor u kuhinji, iza}i van i pozvati u pomo} kom{ije. Na svu sre}u u po`aru niko nije stradao, a na{e kom{ije su zaslu`ne {to vatra nije zahvatila i ostatak ku}e jer su do dolaska vatrogasaca gasili vatru vodom, - kazao je Ramiz Beganovi}.

Za Ramiza i Husmiru kom{ije ka`u da su vrijedni ljudi. Imaju dva dunuma jagode, Ramiz radi za nadnicu kad nai|e posla, a Husmira pone{to zaradi i skupljaju}i gljive i kestene u {umi. Beganovi}i ka`u da im nije te{ko ni{ta jer treba {kolovati djecu i obezbjediti sve neophodno za `ivot. S obzirom da je na ku}i Beganovi}a po`ar na~inio veliku materijalnu {tetu i da Ramiz i Husmira nemaju stalnog zaposlenja a trenutno ni mjesta za spavanje u svojoj ku}i, neophodna im je pomo}. Svi oni koji `ele mogu uplatiti sredstva na `iro ra~un kod Uni credit banke broj 40436984000. Beganovi}ima se mo`e pomo}i i na druge na~ine jer su ostali skoro bez svega, a kontakt telefon je 062 595 966.

Priredile: Sehija Muminovi} i Irma Ali~aji}

Unsko-sanske novine KRAJINA
JP „REG-DEP“ d.o.o. BIHA]

oglasi
JP „REG-DEP“ d.o.o. Biha} - SKUP[TINA -

Biha}, 23. novembar/studeni 2012. godine

9

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine F BiH“ broj: 34/03), ~lana 48. Statuta JP „REG-DEP“ d.o.o. Biha} i Odluke o utvr|ivanju standarda i kriterija za imenovanje Nadzornog odbora Skup{tine JP „REG-DEP“ d.o.o. Biha} broj: 01-17/12 od 19.10.2012.godine, Skup{tina JP „REG-DEP“ d.o.o. Biha} objavljuje:

Na osnovu ~lana 48. Statuta JP „REG-DEP“ d.o.o. Biha}, Skup{tina JP „REG-DEP“ d.o.o. Biha} na prvoj sjednici odr`anoj dana 19.10.2012. godine donosi:

OGLAS
ZA UPRA@NJENE POZICIJE NADZORNOG ODBORA JP „REG-DEP“ d.o.o. Biha}
Predsjednik Nadzornog odbora ^lan Nadzornog odbora 1 2

O D L U K U O PONI[TENJU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POZICIJU DIREKTORA REGIONALNE DEPONIJE „US REG-DEP“ d.o.o. BIHA]
^lan 1. Ovom odlukom poni{tava se Oglas za izbor kandidata za poziciju direktora Regionalne deponije „US REG-DEP“ d.o.o. Biha}, objavljen u Slu`benim novinama F BiH broj 62 od 30.09.2009.godine, Dnevnim novinama „San“ od 26. i 27.09.2009.godine, te Unsko-sanskim novinama „Krajina“ od 25.09.2009.godine. ^lan 2. Ovu Odluku objaviti u Slu`benim novinama F BiH, jednim dnevnim novinama velikog tira`a koje izlaze na podru~ju F BiH i Unsko-sanskim novinama „Krajina“. ^lan 3. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Slu`benim novinama F BiH. Predsjedavaju}i Skup{tine [i{i} Sedin
JP „REG-DEP“ d.o.o. BIHA] Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine F BiH“ broj: 34/03), ~lana 71. Statuta JP „REG-DEP“ d.o.o. Biha} i Odluke o utvr|ivanju standarda i kriterija za imenovanje direktora Skup{tine JP „REG-DEP“ d.o.o. broj: 01-14/12 od 19.10.2012.godine, Skup{tina JP „REG-DEP“ d.o.o. Biha} objavljuje:

1. Djelokrug rada Nadzorni odbor nadle`an je da: - nadzire poslovanje Preduze}a; - usvaja izvje{taje Uprave o poslovanju po polugodi{njem i godi{njem obra~unu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvje{tajem revizije; - podnosi Skup{tini godi{nji izvje{taj o poslovanju Preduze}a, koji obavezno uklju~uje izvje{taj reviziora, izvje{taj o radu Nadzornog odbora i odbora za reviziju, i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu; - predla`e raspodjelu i na~in upotrebe dobiti i na~in pokri}a gubitka; - odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih dru{tava u toku poslovne godine u obimu od 15 % do 33 % knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Preduze}a; - saziva Skup{tinu; - priprema prijedloge i izvr{ava odluke Skup{tine; - priprema poslovnike i predla`e ih Skup{tini; - priprema eti~ki kodeks i predla`e ga na usvajanje Skup{tini; - vr{i izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skup{tini; - razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provo|enje; - daje mi{ljenje Skup{tini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti; - daje ovla{tenja za aktivnosti koje su ograni~ene na osnovu odredaba Zakona o javnim preduze}ima; - daje upute direktoru za provo|enje preporuka u vezi sa uo~enim nepravilnostima; - vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i Statutom dru{tva. 2. Kandidati za imenovanje na upra`njene pozicije iz ovog oglasa du`ni su da ispunjavaju sljede}e uslove: 2.1. Op}i uslovi: - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine; - da su stariji od 18 godina; - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine; - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojivo sa du`no{}u u reguliranom tijelu za koji se kandiduje, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne; - da im presudom suda nije zabranjeno obavljanje funkcije za koju se kandiduju; - da nisu stariji od 65 godina na dan imenovanja; - da nisu izabrani zvani~nici i nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine F BiH“ broj: 70/08); - da nemaju privatni, finansijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduju (~lan 2. ta~ka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH). 2.2. Posebni uslovi: a) diploma visokog obrazovanja VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili tre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja; b) najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; c) poznavanje problematike iz djelokruga preduze}a i nadzornog odbora; d) da ne vr{e funkciju u politi~koj stranci; e) da nisu predsjednici ili ~lanovi nadzornog ili upravnog odbora u vi{e od tri dru{tva/preduze}a; f) da nisu na poziciji direktora u reguliranom organu za koji se kandiduju. 3. Prilikom odabira kandidata vodit }e se ra~una o principu teritorijalne zastupljenosti ~lanova preduze}a. 4. Uz prijavu na javni oglas, kandidati za nadzorni odbor du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju: a) kra}u biografiju sa adresom i kontakt telefonom; b) uvjerenje o dr`avljanstvu; c) dokaz o {kolskoj spremi; d) dokaz o radnom iskustvu; e) ovjerenu izjavu da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be (pod 2.1. c); f) ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (pod 2.1. d); g) uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak; h) uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prestup (pod 2.1. e); i) uvjerenje da im presudom suda nije zabranjeno obavljanje funkcije za koju se kandiduju (pod 2.1. f); j) ovjerenu izjavu (pod 2.1. h); k) ovjerenu izjavu (pod 2.1. i); l) ovjerenu izjavu da ne obavljaju funkciju u polit~koj stranci (2.2. d); m) dokaz i/ili pisana izjava o nepostojanju drugih smetnji iz ovog oglasa. Svi dokumenti koji se dostavljaju moraju biti u originalu ili ovjerenim kopijama ne stariji od 6 mjeseci. 5. Prijave sa tra`enom dokumentacijom podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u „Slu`benim novinama F BiH“, na adresu: JP „REG-DEP“ d.o.o. Biha}, Ul. 5. Korpusa broj 15/1, 77000 Biha} sa naznakom „ZA KONKURSNU KOMISIJU“. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Kona~no imenovanje po ovom oglasu na prijedlog konkursne komisije vr{i Skup{tina JP „REG-DEP“ d.o.o. Biha}. Predsjedavaju}i Skup{tine JP „REG-DEP“ d.o.o. Biha} [i{i} Sedin

ZA IZBOR KANDIDATA ZA POZICIJU DIREKTORA JP „REG-DEP“ d.o.o. BIHA]
Kandidati za imenovanje na poziciju direktora JP „REG-DEP“ d.o.o. Biha}, du`ni su da ispunjavaju sljede}e uslove: 1. Op}i uslovi: a) da su dr`avljani Bosne i Hercegovine; b) da su stariji od 18 godina; c) da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; d) da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine; e) da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojivo sa du`no{}u direktora, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne; f) da im presudom suda nije zabranjeno obavljanje funkcije direktora, g) da nisu stariji od 65 godina na dan imenovanja; h) da nisu izabrani zvani~nici i nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine F BiH“ broj: 70/08); i) da nemaju privatni, finansijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduju (~lan 2. ta~ka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH). 2. Posebni uslovi: a) diploma visokog obrazovanja VII stepen – tehni~ke, pravne ili ekonomske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili tre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – tehni~ke, pravne ili ekonomske struke; b) najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od toga 3 godine na rukovodnim poslovima; c) organizacijske sposobnosti i prilagodljivost timskom radu; d) sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova, te nepristrasnog i odlu~nog dono{enja odluka; e) rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog anga`mana i preporuka poslodavca; f) da ne vr{i funkciju u politi~koj stranci; g) kandidat za direktora je obavezan uz prijavu na javni konkurs podnijeti program i plan razvoja dru{tva u mandatnom periodu. 3. Uz prijavu na javni oglas, kandidati za direktora su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju: a) kra}u biografiju sa adresom i kontakt telefonom; b) uvjerenje o dr`avljanstvu; c) dokaz o {kolskoj spremi; d) dokaz o radnom iskustvu; e) ovjerenu izjavu da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be (pod 1. c); f) ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (pod 1. d); g) uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak; h) uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prestup (pod 1. e); i) uvjerenje da im presudom suda nije zabranjeno obavljanje funkcije direktora (pod 1. f); j) ovjerenu izjavu (pod 1. h); k) ovjerenu izjavu (pod 1. i); l) dokazi (pod 2.e); m) ovjerenu izjavu da ne obavljaju funkciju u polit~koj stranci (2. f); n) program i plan razvoja dru{tva u mandatnom periodu; o) dokaz i/ili pisana izjava o nepostojanju drugih smetnji iz ovog oglasa. Svi dokumenti koji se dostavljaju moraju biti u originalu ili ovjerenim kopijama ne stariji od 6 mjeseci. 4. Prijave sa tra`enom dokumentacijom podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Slu`benim novinama F BiH, na adresu: JP „REG-DEP“ d.o.o. Biha}, Ulica 5. Korpusa br. 15/1, 77000 Biha} sa naznakom „ZA KONKURSNU KOMISIJU“. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Kona~no imenovanje po ovom oglasu na prijedlog konkursne komisije vr{i Skup{tina JP „REG-DEP“ d.o.o. Biha}. Predsjedavaju}i Skup{tine JP „REG-DEP“ d.o.o. Biha} [i{i} Sedin

OGLAS

10

Unsko-sanske novine KRAJINA

zakupljen prostor

Biha}, 23. novembar/studeni 2012. godine

Sanski Most
DIREKTOR NANSEN AKADEMIJE POSJETIO SANSKI MOST

U SREDNJOJ POLJOPRIVREDNOJ [KOLI “SANUS FUTURUM“

Pobolj{anje me|uetni~ke komunikacije
U okviru nastavka aktivnosti koje se realiziraju u sklopu projekta ~iji je cilj pobolj{anje interetni~ke komunikacije i me|uentitetske suradnje na prijedorskoj regiji, s fokusom na Prijedor i Sanski Most, a kojeg provodi «Nansen dijalog centar Prijedor», op}inu Sanski Most posjetio je Steiner Brayn direktor «Nansen akademije» iz norve{kog grada Lilehamer. Brayn je posjetio dvije organizacije, multietni~ke grupe `ena, gdje je govorio o potrebi pomirenja, razumijevanja i dijaloga me|u bh. gra|anima. - Zadovoljan sam radom “Nansen dijalog centra“ koji ima zapa`ene aktivnosti u Sanskom Mostu i Prijedoru. Kad radimo na aktivnostima koje za cilj imaju dijalog pomirenja, mi ne radimo stvari koje su lako uo~ljive u lokalnoj zajednici. To je dugotrajan proces, ali kad razgovaramo o tim temama razmi{ljamo dugotrajno i to je ne{to ~emu smo svi posve}eni. Svi znamo da je Bosna i Hercegovina pro{la kroz brutalan rat i naravno da je na{a posve}enost ~itavom procesu dugotrajna i moramo razmi{ljati o budu}oj generaciji koja je potrebna da bi izrasla i odr`avala mir u Bosni i Hercegovini, kazao Brayn. U projektu «Nansen dijalog mre`e» koji promovira i potencira me|uetni~ki dijalog u~estvuje deset multietni~kih mjesnih zajednica iz Prijedora i pet iz Sanskog Mosta (Zdena, Vrhpolje, Lu{ci Palanka, [ehovci i Stari Majdan).

Inicijativa mladih
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u suradnji sa Srednjom poljoprivrednom {kolom “Sanus futurum“ iz Sanskog Mosta i Srednjo{kolskim centrom “Jovan Du~i}“ iz Skender Vakufa organizirala je u Sanskom Mostu radionicu o temi “Ja~anje kapaciteta vije}a u~enika – Inicijativa mladih“. Radionica u ~ijem radu su u~estvovali ~lanovi vije}a u~enika, profesori i pedagozi ovih obrazovnih ustanova bila je prilika da se mladi ljudi kroz dru`enje i komunikaciju bolje upoznaju i razmjene iskustva koja rade u vije}u u~enika. U~enici su imali priliku na interaktivan na~in pro{iriti znanja i ste}i nove vje{tine u vezi s timskim radom. Prema rije~ima Radmile Trifkovi}, slu`benice za odnose s javno{}u, OSCE misija u Bosni i Hercegovini podr`ava aktivnosti koje doprinose uspostavljanju veza {kola iz razli~itih entiteta koje }e im omogu}iti da u budu}nosti ostvare razli~ite vidove suradnje. Direktori dviju {kola Vesna Temelkoska Vukovi} i Sakib Seferovi} izjavili su kako je veoma bitno uspostavljati zajedni~ku suradnju u~eni~kih vije}a pa je druga radionica o istoj temi planirana za 20. novembra, kada }e u~enici iz Sanskog Mosta gostovati u Skender Vakufu.

DVODNEVNA KONFERENCIJA O INVALIDNIM OSOBAMA

Djelujmo zajedno
Nizom predavanja o razli~itim temama vezanim za `ivot i problematiku invalidnih osoba u Sanskom Mostu je spu{tena zavjesa na dvodnevnu {estu me|unarodnu konferenciju o statusu i pravima osoba sa invaliditetom koja je odr`ana pod sloganom “Djelujmo zajedno“. Cilj konferencije bio je da se uka`e na polo`aj i potrebe osoba sa invaliditetom u dana{njem dru{tvu. Organizator je Koordinacioni odbor Saveza udru`enja osoba sa invaliditetom USK-a, a konferenciji su prisustvovali predstavnici organizacija i udru`enja osoba sa invaliditetom iz nekoliko zemalja regiona. Jedna od tema koja je izazvala i posebnu pozornost u~esnika bila je zapo{ljavanje i profesionalna rehabilitacija invalidnih lica o kojoj je govorila izvr{na direktorica udru`enja “Lotosice“ iz Tuzle Enisa Bratanovi}. Sudionici su bili i predstavnici njema~kog Crvenog kri`a. Bernard Varnhart upoznao je prisutne o polo`aju i statusu invalidnih osoba u Njema~koj. Predsjednik Koordinacionog odbora Kantonalnih invalidnih udru`enja i saveza USK-a Jusmir Alibabi} izjavio je kako je ovo jedna od do sada najuspje{nijih konferencija ~iji }e zaklju~ci poslu`iti

PROBLEM PASA LUTALICA

Jo{ nema trajnog rje{enja
da se unaprijedi `ivot i status lica s invaliditetom na prostoru Bosne i Hercegovine. Veliki problem Sanskog Mosta, kao i ostalih op}ina na podru~ju USK-a, su psi lutalice. Nerijetko u ~oporima slobodno se {e}u svim ulicama. O ovom problemu razgovaralo se i na sjednici Op}inskog vije}a ali jo{ nema trajnog rje{enja. Psi lutalice predstavljaju i opasnost za gra|ane naro~ito u ve~ernjim satima i u slabo osvijetljenim podru~jima. Gra|ani `ive u strahu, a roditelji vode djecu do {kola. Jedinu brigu o psima koji su prepu{teni ulicama vode radnici Javnog komunalnog poduze}a “Sana“. Postoji opravdan strah od bjesnila koje se kao virusno i opasno oboljenje prenosi ugrizom bijesne `ivotinje. Kako su nas informirali iz Veterinarske stanice u posljednje vrijeme nisu evidentirali niti jednog psa zara`enog bjesnilom. ^itav proces cijepljenja pasa lutalica na bjesnilo, isti~u, podrazumijeva prvo njihovo hvatanje pa cijepljenje i ozna~avanje mikro ~ipom. Sve je to skupo, a ovaj posao zahtijeva i mnogo ve}i anga`man {ire dru{tvene zajednice. U Sanskom Mostu jo{ prije dvije godine izgra|en je azil za pse, ali je problem nedostatka novca tako da je sve jo{ uvijek daleko od evropskih standarda.

DONACIJA BOLNICI IZ NJEMA^KE

Medicinska oprema za Psihijatriju
Na adresu Psihijatrijskog odjela sanskog Doma zdravlja ovih dana stigla je vrijedna donacija u medicinskoj opremi i materijalu iz Njema~ke od organizacije «AWO». Prema rije~ima psihologa Edina Bi{~evi}a ova donacija }e mnogo zna~iti kada se radi o podizanju kvaliteta zdravstvenih usluga. Na~elnik Psihijatrijskog odjela dr. Tomislav Elenkov naglasio je kako je u protekle dvije godine, od kada je odjel otvoren, zbrinuto preko pet stotina pacijenata. U njihovoj zdravstvenoj skrbi postignuti su veoma dobri rezultati te je samo u jednom slu~aju pacijent iz Sanskog Mosta upu}en u bolnicu «dr. Irfan Ljubijanki}» u Biha}, {to je ranijih godina to bila redovna praksa. Predstavnik organizacije “AWO“Adolf Renot izjavio je kako }e sli~ni projekti pomo}i i podr{ke biti realizirani i u narednom periodu. Poznato je da njema~ki humanitarci podr`avaju projekt stara~kog doma “Sana“ te program “Nada“ u koji su uklju~ena djeca s posebnim potrebama. U proteklih nekoliko godina ova humanitarna organizacija je materijalno pomogla i Op}u bolnicu Sanski Most, a izjavili su da im je `elja da i u narednom periodu pomognu opremanje i rad Psihijatrijskog odjela sanskog Doma zdravlja.

Priredio: Emir Tabakovi}

14

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi

Biha}, 23. novembar/studeni 2012. godine

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi

Biha}, 23. novembar/studeni 2012. godine

15

16

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 23. novembar/studeni 2012. godine

Dana 25.11.2012. navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog supruga i tate

JUSUF (Hilmija) BAJKOVI]
S po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu na Tebe. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Neka Ti Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Dervi{a sa djecom
Dana 24.11.2012. godine navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca

SJE]ANJE NA DRAGE RODITELJE
S po{tovanjem i ljubavlju Sinovi: Zoran i Zdravko, snahe Ankica i Branka, unu~ad Marko, Danko, Darija, Marija i Milica

FERIDA (Ibrahima) ALI]AJI]A
Kada izgubi{ onog koga si volio, `ivi{ da se sje}a{ koga si izgubio. Bol nije u suzama, niti u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikad zaboravljen. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj sinovi Fredi i Damir

JAKOV JAK[I]
13.01.1975.

STANISLAVA JAK[I]
26.11.2010.

Dana 28.11.2012. god. navr{avaju se tri godine otkad nije s nama na{

SJE]ANJE

na na{eg dragog oca i supruga

HUSEIN MEMAGI] – Memaga
Sje}anje na tebe uvijek }e toplinom i ljubavlju ispunjvati na{e `ivote. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem Supruga Nevresa i k}erka Nadja

SEAD (Ibro) PERVANI] - Sei
20.11.1994. – 20.11.2012.
Pro{lo je 18 tu`nih godina od tvoje smrti, a u na{im srcima le`i ista bol, tuga i praznina. @ivjet }e{ zauvijek u na{im srcima, jer samo mi znamo kako je `ivjeti bez tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj jedini sin Ned`ad i supruga [efika
Dana 21.11.2012. god. navr{ilo se 14 tu`nih godina otkako nas je zauvijek napustila na{a draga

Dana 20.11.2012. god. navr{ilo se 40 dana od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

SAFIJA (ro|. \ulki}) KE^ALOVI]
1948. – 1998.
Sa tugom koju vrijeme ne lije~i i s ljubavlju koju smrt ne prekida ti i dalje `ivi{ u na{im srcima. Na{e misli i najdra`e uspomene pripadaju tebi jer bila si i ostala dio na{eg `ivota. Sa puno tuge, ljubavi i po{tovanja ~uvat }emo uspomenu na tebe i tvoj dragi lik. Suprug Kemal, sin Ned`ad, k}erka Nejra, unuci Dinko, Benjamin i Eman, unuka Melina, zet Munib, snaha Raska i zaova Semira

REMZIJA ([ere) ZJAKI] – Remzo
Bol nije u suzama, bol nije u rije~ima, ve} u srcu gdje }emo te sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvati. Tvoji najmiliji

23.11.2009. – 23.11.2012.
Sje}anje na tebe i vrijeme provedeno s tobom uvijek }e biti dio na{ih `ivota. Sestra Safeta, sestri~ne Habiba i Elvira s porodicom

[EMSA (Osme) BOLI]

TU@NO SJE]ANJE
na na{eg dragog

MUHAMED PE^ENKOVI]
20.11.1990. – 20.11.2012.
Vrijeme prolazi a tuga i bol ostaju. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Esma sa djecom, unu~adima i praunu~adima

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 23. novembar/studeni 2012. godine

17

Dana 23.11.2012. navr{ava se devet tu`nih godina otkako s nama nije na{ dragi

ELVIN (Mehmed) PIRALI] – Ejo
@ivi{ u na{im mislima i srcima. Volimo te. Tvoja porodica

Dana 21.11.2012. god. navr{ile su se ~etiri godine od iznenadne smrti na{ih najmilijih

SJE]ANJE

ELVIN PIRALI] – Ejo
23.11.2003. – 23.11.2012.
S ljubavlju i po{tovanjem Menso, [emsa i Nerma

@ivot ide dalje a vas nema. Te{ko je gledati svijet i biti u njemu a ne vidjeti vas. Te{ko je `ivjeti `ivot sa sretnim ljudima a misliti na vas. Te{ko je biti sretan a du{a i srce prazno. Te{ko je izbrisati va{ lik i pri~ati o vama. Te{ko je bez vas jer ste uvijek uz nas u na{im srcima.

EMINE AHMETOVI]

Tvoji najmiliji: tata Muhamed, mama Esma, bra}a Emin i Emir

DANIJELA DERVI]A

TU@NO SJE]ANJE

Dana 27.11.2012. god. navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage

Dana 24.11.2012. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage mame

FAZILA (ro| Jakupovi}) KURI]
Ne postoji ni utjeha ni zaborav samo beskrajna tuga, bol i praznina u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji

ZUHRA ^AVKI]
Uvijek }emo ~uvati uspomenu na tvoj vedar duh, dobrotu i plemenitost. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoje k}erke Maja i Sabina sa porodicama

Dana 28.11.2012. navr{ava se {est godina od smrti

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana 26.11.2012. godine navr{ava se sedam godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra, punca i dida

ESAD (Smajo) BAKRA^
Godine prolaze otkako nisi sa nama, ali zauvijek }e{ biti prisutan u na{im mislima i najljep{im sje}anjima. Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Asija sa djecom: sin Fuad, k}erka Fuadeta, snaha Jasna, zet Adem, unu~ad Ajna, Anela, Dino i Amar SJE]ANJE na na{e roditelje Neka vam je vje~ni rahmet, s ljubavlju, ponosom i najljep{im uspomenama. Va{i sinovi Tarik i Teufik, snahe Senka i Indira i unuci D`ana, Hana, Adnan i Aida

MUAMERA dr. HANJALI]A
S ponosom i po{tovanjem se sje}a ORL odjel Kantonalne bolnice Biha}

24.11.2003. – 24.11.2012.
S ljubavlju i po{tovanjem Porodica

ADEM (Ru{ida) KI[MI]

MUNEVERA (ro|. Karabeg) SEMANI]

BE[IR SEMANI]
05.12.1993.

22.11.2011. – 22.11.2012.

18

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 23. novembar/studeni 2012. godine

Danas se navr{ilo 18 mjeseci od smrti na{eg voljenog

Dana 21.11.2012. godine navr{ilo se pet godina od smrti na{eg dragog

ALIJA (Dervi{) HAVI]
Nedostaje{ nam... Bol i tuga nisu u rije~ima, nego u na{im srcima gdje ostaje{ voljen i nikad zaboravljen. Supruga D`ehva, sinovi Davor i Damir s porodicama

Dana 25.11.2012. god. navr{i}e se 20 godina od prerane smrti na{eg voljenog {ehida

RAMO (Salih) KOZLICA

SULEJMAN MUJAGI]
25.05.2011. – 25.11.2012.
S ljubavlju i po{tovanjem Porodica
TU@NO SJE]ANJE

S beskrajnom ljubavlju i neizmjernom tugom, ponosno ~uvamo uspomene na tebe. Lako te je bilo voljeti, te{ko izgubiti, a najte`e je bez tebe dalje `ivjeti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Voli te tvoj sin Amar i supruga Zehra

TU@NO SJE]ANJE
na na{e drage roditelje

Dok `ivimo uvijek }ete nam biti u srcu. Va{a djeca sa svojim porodicama

JOSIP @IVKOVI]
25.11.2006. – 25.11.2012.
Pro{lo je {est tu`nih godina otkako nisi sa nama. Godine se smjenjuju i prolaze a ti nam sve vi{e nedostaje{.Bez tebe vi{e ni{ta nije isto, zar je moralo tako da bude bili smo nekada svi sretni a sada ostajemo zauvijek neujte{ni. Volimo te beskrajno. Tvoji najmiliji

REMZO SELMANOVI]
28.05.1985.

[ERKA SELMANOVI]
24.11.2004.

SJE]ANJE
Dana 24.11.2012. g. navr{ava se pet godina od smrti na{eg dragog supruga i oca

Dana 25.11.2012. godine navr{ava se 11 godina od smrti

Navr{ilo se {est mjeseci od smrti mog dragog brata

SEAD (Alije) KURBEGOVI]
Voljeni brate, Vi{e Te nema, ali zato zauvijek postoji{ u mom srcu. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepo mjesto u d`ennetu. Brat Fuad sa porodicom

SJE]ANJE

MAHMUTA (Ibrahima) DIZDARI]A – Mahe
Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji

NA DRAGE RODITELJE

MUHAMED (Osman) KULENOVI]
Uvijek ga se sje}amo s ljubavlju. Porodica

S tugom, ljubavlju i po{tovanjem danas i uvijek mislimo na vas. Va{a djeca

KEMAL KOMI]

18.04.1980. – 21.11.2012.

21.11.2004. – 21.11.2012.

MILKA KOMI]

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja/oglasi
IZNAJMLJIVANJE

Biha}, 23. novembar/studeni 2012. godine

19

• prodajem zemlji{te na zaobilaznici bak{ai{ki most pumpa ^avkunovi}, zemlji{te 1/1, tel. 312-769

SJE]ANJE
na na{eg dragog prijatelja

SLOBODANA POPOVI]A
Andrej i Dario

SJE]ANJE
Dana 23.11.2012. godine navr{avajau se 23 godine od smrti na{eg dragog

FADIL HAJRULAHOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Porodica

SJE]ANJE
Dana 18.11.2012. navr{ile su se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

[ERIF (Dervi{) ZULI]
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Zlata, k}erka Merhisa, sinovi D`emsudin i Alen sa porodicama

MaLi
PRODAJA STANOVA
• prodajem stan na Ozimicama I, Biha}, 92 m2, cijena po vi|enju i dogovoru, tel. 062-395-915 • u strogom centru grada u Ul. HVO1/3 prodajem stan od 42 m2 + terasa 45 + podrum, sve informacije na tel. 223-513 • prodajem stan od 40 m2 useljiv, na Ozimicama 2, blok 5/5, prvi kat, cijena po dogovoru, tel. 034483-219, 065-775-480 • prodajem stan 45 m2 kod Kombiteksa (soliter), stan je 5. sprat, renoviran, ima centralno grijanje i kuhinju, cijena 65.000 KM, tel. 061-606-952 • prodajem stan u strogom centru stan ima 42 m2 + terasa 45 m2 i podrum, sve informacije na tel. 223513 • prodajem stan 45 m2 novogradnja, cijena po dogovoru, tel. 061-224-929 • prodajem ili iznajmljujem dvosoban namje{ten stan, 56 m2, Ozimice I TO 17, cijena po dogovoru, tel. 061-197-260

OgLasi
Banja Luku. Prodajem dva duluma zemlje u Lohovu i devastiranu vikendicu uz asfalt, tel. 066-450-748 • povoljno prodajem ku}u u u`em centru grada (Nova ~etvrt) P+S gara`a, sve ogra|eno, ~isto 1/1, cijena po dogovoru, ili mijenjam za stan, tel. 037-222415, 061-849-115 • prodajem ku}u P+S+P sa 650 m2 oku}nice 5 min do centra, tel. 061-415-105

PRODAJA ZEMLJI[TA

PRODAJA KU]A

• prodajem ili iznajmljujem ku}u u Biha}u, sa posl. prostorom pov. 120 m2 Jablanska na prometnom mjestu sa ve}im parkingom, i prodajem plac 7 dunuma u M. Zalo`ju, tel. 0043-650-341-6739 • prodaje se ku}a na sprat, poslovni prostor, centralno grijanje, ba{ta, nalazi se 10 minuta od centra grada u blizini pijace, autobusne i `eljezni~ke stanice, poliklinike, vrlo blizu osnovna i ve}ina srednjih {kola, cijena po dogovoru, tel. 061-752-088 • prodajem vi{e ku}a u gradskom i prigradskom dijelu grada, plac i placeve sa devas. objektima na Ru`ici, placeve u Kladu{koj ulici po 12-17 KM/m2, dvosoban stan u centru grada – Harmani, prizemlje, pogodan za poslovni – kancelar. prostor, tel. 066-629-188 • prodajem i mijenjam ku}u u Biha}u za Prijedor ili

• prodajem u Ra~i}u 3000 m2 komplet ure|enog imanja sa sre|enom i useljivom ku}om, vodom i gra|. dozvolom, parcelu 3300 m2 uz Unu i kompleks od 16 dunuma uz Unu – mo`e i po dunum, zemlji{te uz potok i glavni put, 2 devas. objekta sa 3000 m2 i gra|. dozv. 17 dunuma vo}njaka sa objektom pod plo~om po 2 KM/m2, vo}njak, njive i {umu po 1,5 KM/m2, tel. 065-683-745 • povoljno prodajem u Pritoci uz glavni put parcelu od 2400 m2 i 22000 m2, parcelu od 2000 m2 sa devast. objektom i gra|. dozv. plac povr{ine 600 m2 sa gra|. dozv. u Lohovu 2 placa uz glavni put i imanje 2700 m2 sa devas. ku}om i gra|. dozvolom na Bukvi, tel. 065-683-745 • povoljno prodajem u Jankovcu 40 dunuma {ume sa izvorom Vi{kup, 5 dunuma zemlji{ta uz Unu, imanje sa devast. objektom i zemlji{te po 1,5 KM/m2, i na Zlopoljcu placeve za gradnju i zemlji{te za obra|ivanje, tel. 065-683-745 • prodajem placeve na Zlopoljcu cijena 5 KM po 1 m2 papiri 1/1. tel. 065-657-668 • prodajem plac u Golubi}u veli~ine 5.000 m2 sa asfaltiranim prilaznim putem, priklju~ci struje i vode su na placu, cijena povoljna, tel. 061-436-940 • prodajem parcelu na Garavicama (Brizavice) dozvoljena gradnja, parcela 10 dunuma blizu Une Lohovo 5,5 KM/m2, parcela uz Unu Pritoka, tel. 061-415-105

• izdajem ku}u za studente i |ake, u blizini kafi}a Madona, tel. 061-713-818, zvati poslije 16 sati • izdajem namje{ten stan za 3 studentice ili zaposlenu osobu, u u`em centru grada (kablovska, centralno grijanje) Harmani tel. 066-908-964 • izdajem dvosoban namje{ten stan, za samce, mladi bra~ni par u Ul. Irfana Ljubijanki}a, tel. 037-351614 • izdajem sobe za studentice u centru Biha}a kod MUP-a sa centralnim grijanjem, kablovskom, tel. 061-459-458, 063-556-870 • izdajem sobu za studentice u centru Biha}u blizu Tehni~kog fakulteta, sa centralnim grijanjem, Internet, kablovska tv, tel. 061-458-048, 061-621884 • iznajmljuje se ku}a sa dva odvojena stana od 80 m2, nenamje{tena za porodicu, Ul. Hasan pa{e Predojevi}a 38, u blizini rampe, tel. 061-446-139 • povoljno izdajem komforan stan za |ake, studente, studentice, radnike, sa posebnim ulazom, centralnim grijanjem, internetom (novogradnja, sa novim namje{tajem), tel. 310-307, 062-816-800 • izdajem 2-soban stan, polunamje{ten u Mid`i}a mahali, blizu Une, 5 minuta do centra grada, tel. 061-783-100, 037-311-345 • izdajem sobe za studentice ili cure koje rade kod Kantonalne bolnice sve je ekstra novo namje{teno, parketi, granit, ve{ ma{ina, centralno grijanje podno i radijatori, be`i~ni Internet, kablovska, tel. 061021-982, 350-269 • izdajem trokrevetne sobe za studentice, studente i radnike, kompletno namje{teno sa internetom, ve{ ma{inom, tv, centralnim grijanjem, i zasebnim ulazom, po povoljnoj cijeni, kod rampe i apoteke Edita, tel. 061-459-499 • izdajem jednokrevetne sobe za djevojke, Internet, kablovska itd. Ozimice 2, tel. 063-281-073 • izdajem namje{ten dvosoban stan za 2 studentice, stan se nalazi iza Islamske akademije, tel. 222-495, 062-241-052 • izdaje se sprat ku}e, 3 sobe, dnevni boravak i kuhinja sa kupatilom, posebno struja i ulaz ima kablovska i Internet u Ul. hatina~ki progon, tel. 310620, 061-872-197 • izdajem sobe za dvije do tri studentice vrlo povoljno u centru grada, tel. 062-085-335 • izdajem namje{ten stan u prizemlju ku}e s zasebnim ulazom, centralnim grijanjem za u~enike ili studente, stan je u blizini med. {kole i turskog koled`a, tel. 037-310-819 • izdajem stan za studentice, poseban ulaz, centralno, kablovska, Internet, tel. 061-187-670, 062-593436 • povoljno izdajem jednosoban, namje{ten stan za samca, stan je opremljen sa kablovskom tv, Internet, centralno grijanje i dr. a nalazi se u Ul. M. Omerovi}a 31 kod sportske dvorane Luke, cijena po dogovoru, tel. 061-784-775, 061-737-012, 037-220-336 • izdajem trosoban namje{ten stan s centrlanim grijanjem na Ozimicama I, TO-16 (iznad trgoivne Neli), tel. 062-249-264 • izdajem stan studentima centralno grijanje, kablovska, internet kod Teh. fakulteta, tel. 063-983763 • izdajem sobe za studente, Nova ~etvrt kod marketa \ana, I krevetne II krevetne, tel. 060-398-1966, 060-312-7968 • izdajem stan za studente kod ma{inske {kole, tel. 061-163-384 • izdajem ekstra ure|enu ku}u na Lukama, M. Had`ijahi}a 24, pogodno za bra~ni par, radnike ili u~enike, cijena povoljno oko 160 KM, polunamje{teno, tel. 037-221-043 • izdajem stan slobodanu sobu za studentice blizu zgrade Oslobo|enja prema Novoj ~etvrti sa centralnim grijanjem, intrnet, ve{ ma{ina idr. tel. 062-221191 • izdajem na du`i period dvosoban nenamje{ten renoviran stan u centru grada, II sprat, fiksno 250 KM, tel. 061-259-109 • izdajem u dvoiposobnom stanu na Ozimicama I, zgrada lamela 3/7 u kojoj sada stanuje jedan student, po sobu jednom ili dvojci studenata / |aka (tri su sobe, 150 KM po osobi, blizini Tehni~kog fakulteta) tel. 061-790-051, 037-312-963 • izdajem stan za studenta, namje{ten sa grijanjem kod Vlade Kantona, tel. 060-3214-975, 037-223474 • iznajmljujem stan 80 KM Biha} (Luke) centralno grijanje, tel. 066-813-113 • iznajmljujem sobe za studentice povoljno u centru grada sa centralnim grijanjem kablovskom internetom, tel. 062-083-118 • izdaje se manja namje{tana ku}a pogodna za dva studenta ili mladi bra~ni par, Ul. I. Ljubijanki}a u blizini Tehni~kog fakulteta, tel. 061-288-789 zvati poslije 16 h,

Izrada ko`ne galanterije i tapaciranje namje{taja. Tel: 062-160-741 www.kozadani.com
Hitno i povoljno prodajem poslovni prostor u centru Klju~a, povr{ine 75 m2, kompletno renoviran sa PVC stolarijom, centralno grijanje, 3 ulaza, lokacija exstra, dobra i pogodna za sve namjene, papiri uredni 1/1, tel. 061-244-948, 061-741-918

Prodajem stan u centru grada na drugom spratu, Trg mar{ala Tita, sa lo|om ukupne povr{ine od 65 m2 cijena po dogovoru. Zvati na tel. 061418-964, 061-180-936
Iznajmljujem namje{ten komforan stan u blizini MUP-a, za studentice, sa centralnim grijanjem, kablovskom televizijom i W-lanom, povoljno, zvati na tel. od 10 do 19 h na tel. 061-419-741 ili 037-226-969

Tra`i se konstruktor u autoindustriji. Obavezno dobro poznavanje programa CATIA V5. Mo`e i bez radnog iskustva. Prijave na e-mail: info@konsim.com.

Prodajem bundu dugu od nerca, tel. 062-879-485
Prodaju se zemlji{ta (ku}i{ta) u Biha}u Mali Lug sa uplanjenim pristupnim putem i mogu}im priklju~cima na svu infrastrukturu, dozvoljena je gradnja, stambeno-poslovnih i individualnih objekata, tel. 037-220-821, 062-135-342 Izdaje se jednosoban namje{ten stan za nepu{a~e sa centralnim grijanjem (nova gradnja, uz porodi~nu ku}u) stan se nalazi u blizini supermarketa \ana i Ilma, tel. 061-166-986, 061-775-778

Iznajmljujem stan sa centralnim grijanjem za studentice, Cerava~ka brda, u blizini Tehni~kog a i Ekonomskog fakulteta, veoma povoljno, tel. 063-281-300
Namje{ten jednosoban stan u privatnoj ku}u sa posebnim ulazom i odvojenom strujom i vodom vrlo povoljno izdajem samcu ili mladom bra~nom paru, u Ul. Me{e Selimovi}a br. 55 (Hatinac), tel. 310-236, tel. 062-108-870 Izdajem dvije jednokrevetne sobe sa kuhinjom, kupatilom, centralnim grijanjem i zasebnim uzlazom. Sobe se nalaze u blizini medicinske i ekonomske {kole, te pravnog fakulteta, tel. 062-264-523, 070-205-825, 037-315-159

Prodajem stan na Ozimicama II renoviran sa grijanjem 74 m2, tel. 061-765333, 061-142-664
Auto {kola vr{i obuku voza~a B kategorije sa: iskusnim instruktorskim kadrom, obezbje|enim testovima, kvalitetnim teoretskim predava~ima, te prakti~nu obuku. Mogu}nost kreditiranja preko banke od 3 do 36 mjese~nih rata. Tel. 061-108-848, 037-352-071

Iznajmljujem sobe za studentice i |ake u centru Biha}a (iznad BBI banke kod gradskog mosta) sobe imaju centralno grijanje i kupatila, te kablovsku i Internet, tel. 061-142-667.

20

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi
JU O[ «PRVA SANSKA [KOLA» SANSKI MOST
Na osnovu ~lana 83.stav j) i ~lana 137. Pravila JU O[ „Prva sanska {kola“ Sanski Most, Saglasnosti Ministarastva obrazovanja, nauke, kuture i sporta USK-a, broj: 10-34-1586-2/2012 od 02.11.2012. god., [kolski odbor donio je odluku da se raspi{e: ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA 1. Predava~ Pravoslavne vjeronauke 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 15.08. 2013. god. Napomena: Za radno mjesto pod rednim brojem 1. - Zavr{en VI ili VII stepen stru~ne spreme (teolo{ki fakultet) Pored op}ih uvijeta predvi|enih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju Zakonom o osnovnom i po}em srednjem odgoju i obrazovanju, Pravilniku o radu i Pravilima {kole. Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni dostaviti slijede}a dokumentaciju: - uvjerenje o postavljanju paroha od strane Episkopa biha}ko-petrova~kog - kratku biografiju (navesti br. telefona radi poziova na intervju) - diplomu o zavr{enoj {koli - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje o nevo|enju krivi~nog popstupka - ljekarsko uvjerenje (po prijemu kandidata) Navedeni dokumenti moraju biti orginal ili ovjerena fotokopija, a dokumenti pod rednim br. 4. i 5. ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Izbor i prijem kandidata na konkurs izvr{i}e se u skladu sa kriterijem o na~inu bodovanja kandidata, prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju USK-a, broj 10-34-173-1/12, od 06.01.2012. god. (u daljem tekstu: „ Kriterij“). Pored navedenih dokumenata, kandidati su

Biha}, 23. novembar/studeni 2012. godine
obavezni uz prijavu na konkurs, dostaviti dodatnu dokumentaciju na osnovu koje }e se, prema Kriteriju, izvr{iti bodovanje prijavljenih kandidata: - dokaz o progla{enom tehnolo{kom vi{ku od strane Ministarstva, obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a - uvjernje o du`ini ~ekanja na posao, nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - uvjerenje o prosijeku ocijena na visoko{kolskoj ustanovi - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica, potrebno je dostaviti slijede}e dokumente: - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva demobilisanog baranitelja - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, -Uvjerenje slu`be zapo{ljavanje USK-a, da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe Za osobe koje dokazuju pripadnost OSR BiH kandidata i ~lanova njihovih porodica, du`ni su prilo`iti Rje{enje o prestanku radnog odnosa ( ukuliko je isti postojao) kao dokaz da njihov raniji radni odnos, nije prestao njihovom krivicom. Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom i Zakonom o socijalnoj za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK, potrebno je dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Pored bodovanja sa kandidatima }e biti obavljen intervju, a o treminu odr`avanja intervjua kandidati }e biti naknadno obavje{teni. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave, ne}e se uzimati u razmatranje. Praijave slati na adresu: JU O[ „Prva sanska {kola“, Banjalu~ka bb,79260 Sanski Most sa naznakom - Za Konkurs za popunu radnog mjesta.

• iznajmljujem u prizemlju stan, kuhinja, dnevni boravak, spava}a, kupatilo i wc, centralno grijanje, parking mjesto, kablovska tv, mogu}nost kori{tenja interneta – konekcija, ukupna povr{ina cca 50 m2, tel. 064-412-4706 • izdajem stan za studente kod Islamske akademije sa centralnim grijanjem, internetom, zaseban ulaz, povoljno, tel. 062-247-377, 062-397-647 • izdajem stan za studente ili studentice, tel. 223-131, 062-579-278 • izdajem namje{ten stan sa centralnim grijanjem u u`em centru grada (kablovska tv i internet) za studenticu, tel. 221-665, 061-394-288 • izdajem kompletnu ku}u kod bak{ai{kog mosta 4 sobe + trpezarija + kuhinja, bez centralnog grijanja, tel. 061-737-036 • iznajmljujem trosoban stan (kat ku}e) sa posebnim ulazom, centralnim grijanjem i sa svim ostalim elementima u Biha}u, naselje Harmani, studentima od 01.12.2012. god. informacije od 17,00 sati na tel. 037-220-663, 062-125-505

23, 30 m2, kirija povoljna, tel. 063-281-177 • izdajem magacin ili manji lokal kod Fisa Ul. dr. Irfana Ljubijanki}a Biha}, tel. 062-175-363 PRODAJA RAZNO • prodajem ~emprese: smaragd, cholumna, elwodi, alumi i ukrasno grmlje, tel. 061-463-041, 063-800904 • «akcija», prodaja sadnica: jagoda, stalnora|aju}a krupna, cijena 1 KM, crna ribizla krupna, sadnica ovogodi{nja, cijena 1,50 KM, tel. 061-284-727 • prodajem TA pe} 250 KM, plinska pe} sa bocom 100 KM, pisa}a ma{ina portabl Unis 100 KM, pisa~a ma{ina portabl Olivia 50 KM, tenda vrtna 3x3 m 40 KM, platneni dje~iji sklapaju}i krevet 15 KM, tel. 222-925 • prodajem kamin AMITY i granitnu plo~u podloga, cijena 430,00 KM, tel. 062-937-549 • prodajem ugaonu garnitutu, sme|e boje kao nova i kompjutor Samsung Lcd + sto i stolica za kompjutor, tel. 061-067-956

KONKURSA

POSLOVNI PROSTORI:

• prodaje se stambeno-poslovni objekat u u`em centru grada Biha}a pored Une Ul. plandi{}e kod starog vatrogasnog, tel. 061-443-238, 061-460-137 • izdajem poslovni prostor centar grada 70 m2, eta`no grijanje, papiri uredni, pogodan za apoteku, ordinacije, advokatske kanc. osiguranja, butike, biroe i druge djelatnosti, i izdajem sobe za studente, centralno grijanje, kablovska i internet, tel. 062-193021, 061-465-584 • izdaje se poslovni prostor u centru grada, Bosanska

PRODAJA AUTA:

• prodajem AUDI A-6 1.9 TDI, SEAT «Leon» 1,6 2003. g., tel. 061-833-233 • prodajem Renault TWINGO 2006. god. registriran do aprila, 5.000 KM, tel. 062-247-511 • vrlo povoljno prodajem auto pasat, tel. 061-142-642

RAZNO: • fotografske usluge – vjen~anja, ro|endani, promocije i ostalo, povoljno i kvalitetno, tel. 064-443-5324

OBAVJEST ZA VOZA^E
Prometni centar «Blisk» iz Ljubljane organizira kurs za voza~e u me|unarodnom transportu za dobijanje «EUROCARD 95» cenrtifikata. Kurs }e se odr`ati u Cazinu poslovni centar «Prkos» subota 08.12.2012. sa po~etkom u 8,00 sati. Poslije uspje{nog zavr{enog kursa za sve voza~e obezbje|en je kontakt za zaposlenje u Ljubljani i EU. Za sve informacije zvati na mob. 061-207-100, 062-678-382 ili se mo`ete prijaviti na e-mail: eurocardc95@gmail.com
Na osnovu Odluke [kolskog odbora JU Mje{ovita srednja {kola „Bosanski Petrovac“ broj: 04-611663/2012. od 13.11.2012. godine raspisuje se

KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta
Na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika s bolovanja Profesor fizike i matematike Radnik na odr`avanju ~isto}e (u sportskoj dvorani) 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac norma sati

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton OP]INA BU@IM OP]INSKI NA^ELNIK Na osnovu Pravilnika o dodjeli stipendija redovnim studentima op}ine Bu`im, broj: 0238-3912/12, Op}inski na~elnik op}ine Bu`im, objavljuje:

{kolsku 2012/2013. godinu 5. ovjerenu izjavu kandidata da nije korisnik stipendije od strane drugih stipenditora Napomena: kandidati koji ne dostave dokumente od ta~ke 1. do 5. kako je navedeno, prijava istih se ne}e uzimati u razmatranje. Kandidati su obavezni uz gore navedenu dokumentaciju dostaviti i slijede}e dokaze: Potvrdu/uvjerenje nadle`nih organa ukoliko pripada nekoj od slijede}ih kategorija: a) djeca bez oba roditelja, b) djeca bez jednog roditelja c) djeca civilne `rtve rata i djeca RVI-a sa procentom invalidnosti od 60% i vi{e d) djeca demobilisanih boraca (tra`eni dokaz: rje{enje o priznatom statusu demobilisanog borca izdato od strane nadle`nog organa) e) djeca ~iji su oba roditelja nezaposlena i primaoci socijalne pomo}i. Napomena: pravo sa stipendiju ima u~enik generacije srednje {kole Bu`im, ukoliko je upisao prvu godinu studija na visoko {kolskim ustanovama u BiH, sukladno pravilniku, s tim da je isti uz zahtjev du`an prilo`iti: dokaz od {kole da je u~enik generacije, te dokaz o upisu na prvu godinu studija u BiH (dokazi trebaju biti original ili ovjerene kopije) Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijava na Javni konkurs sa potrebnim dokumentima dostavlja se li~no na {alteru 4 op}ine Bu`im ili putem po{te, na adresu: Op}ina Bu`im, Ul. 505. Vite{ke brdske brigade br. 26, 77245 Bu`im, sa naznakom «prijava na Javni konkurs za dodjelu stipendija op}ine Bu`im, za {kolsku 2012/2013. godinu» Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Dokumenti se ne vra}aju. OP]INSKI NA^ELNIK Agan Buni}. dipl. pravnik

Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom, kandidati su du`ni ispunjavati uslove propisane Zakonom o srednjoj {koli, Nastavnim planom i programom za srednje {kole i Pedago{kim standardima. Uz prijavu s kra}om biografijom, adresom i kontakt- telefonom kandidati su du`ni prilo`iti: (original ili ovjerene fotokopije) 1. Odgovaraju}u diplomu o {kolskoj spremi za radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje, 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne stariji od 6 mjeseci ). - Za radno mjesto pod rednim brojem 1. tra`i se VII stepen stru~ne spreme, profesor fizike i matematike - Za radno mjesto pod rednim brojem 2. tra`i se zavr{ena osnovna {kola. Pored naprijed navedenih dokumenata, kandidat trebaju dostaviti i i dodatnu dokumentaciju (ukoliko se na njega odnosi): - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao, nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi, - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom. Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima boraca i ~lanova njihovih porodica: - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva neke od kategorija iz Zakona, - Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje da se nalazi na evidenciji za nezaposlene, - Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao) i dokaz da radni odnos nije prestao njegovom krivicom. Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom, dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bi}e telefonski obavije{teni o datumu i terminu obavljanja intervjua. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU MS[ „Bosanski Petrovac“, ul. Bosanska 125, 77250 Bosanski Petrovac (sa naznakom za konkurs)

Za dodjelu stipendija redovnim studentima za {kolsku 2012/2013 godinu
Pravo u~e{}a na Javnom konkursu imaju redovni studenti visoko-{kolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, sa podru~ja op}ine Bu`im. Pravo u~e{}a na Javnom konkursu imaju redovni studenti koji ne obnavljaju godinu. Stipendiju op}ine Bu`im ne mo`e ostvariti student koji prima stipendiju od drugih subjekata (op}ina, Vlade Unsko-sanskog kantona i drugih stipenditora odnosno fondova) Stipendije se dodjeljuju za 10 mjeseci, ra~unaju}i od po~etka akademske godine, iz namjenskih sredstava obezbije|enih u Bud`etu op}ine Bu`im. Visina stipendije iznosi 80,00 KM mjese~no. Kandidat ~iji je zahtjev za stipendiju pozitivno rije{en, sti~e pravo na stipendiju nakon uredno potpisanog ugovora o stipendiranju izme|u stipenditora i stipendiste, odnosno roditelja ili staratelja. Uz zahtjev za dodjelu stipendije, kandidat je obavezan dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju) 1. uvjerenje o prebivali{tu, 2. izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 3. svjedo~anstvo zavr{enog razreda srednje {kole za studente I godine, a za studente druge i narednih godina potvrda sa fakulteta sa prosjekom ocjena iz prethodne godine 4. uvjerenje da je kandidat prvi put upisan u

JAVNI KONKURS

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi

Biha}, 23. novembar/studeni 2012. godine

21

Na osnovu ~lana 99. stav 2. i ~lana 101. Zakona o ste~ajnom postupku (»Slu`bene novine Federacije BiH«, broj 29/03, 32/04, 68/05 i 42/06), Odluke Odbora povjerilaca i usmenog Zaklju~ka ste~ajnog sudije od 19.11.2012. godine, ste~ajni upravnik MDD «MEDIC» Cazin u ste~aju, objavljuje:

SERVIS
Servis ku}anskih aparata Gorenje Velenje
Ul. Harmani – neboder H-5 Biha} Raspisuje:

OGLAS O DESETOJ PRODAJI LOT-a 1. KAO CJELINE I PRVOJ PRODAJI LOT-2 IMOVINE STE^AJNOG DU@NIKA M.D.D. »MEDIC« CAZIN U STE^AJU PUTEM KOMBINOVANOG METODA – DOSTAVLJANJE PISMENE PONUDE A NAKON OTVARANJA ISTIH SVI KUPCI IMAJU PRAVO NA USMENO JAVNO NADMETANJE
Prodaja imovine }e se vr{iti putem slobodne usmene pogodbe, a ista }e se odr`ati dana: 26.12. 2012. godine (srijeda) sa po~etkom u 9 sati u prostorijama Op}inskog suda u Biha}u, ul. Bosanska 11, soba 45/III, Op}ina Biha}. I NEKRETNINE Lot NAZIV Gra|evinski objekti u krugu imovine ste~ajnog du`nika u ]orali}ima
Nekretnina, upisana u zk.ul.broj 158 u k.o. ]orali}i, ozna~ena kao k.~. broj 312/1, Zgrada „Medic“ i ekonomsko dvori{te (Zgrada i ekonomsko dvori{te) u povr{ini od 8.815 m², odnosno upisane u p.l.br. 1258/01 k.o. ]orali}i ozna~ene kao k.~. 10/1 „Ekonomsko dvori{te“ po kulturi: „Ekonomsko dvori{te“ u povr{ini od 2640 m² i „Upravna zgrada“ u povr{ini 6175 m²; Nekretnina, upisana u zk.ul.broj 158 u k.o. ]orali}i, ozna~ena kao k.~. broj 312/24, Trafostanica u povr{ini od 190 m², odnosno upisana u p.l.br. 1258/01 k.o. ]orali}i ozna~ena kao k.~. 10/5 „Tvornica Medic“ po kulturi: „Trafostanica“ u povr{ini od 190 m²; Nekretnina, upisana u zk.ul.broj 158 u k.o. ]orali}i, ozna~ena kao k.~. broj 312/25, Put za Kapi}e u povr{ini od 766 m², odnosno upisana u p.l.br. 1258/01 k.o. ]orali}i ozna~ena kao k.~. 10/6 „Put za Kapi}e“ po kulturi: „Prilazni put“ u povr{ini od 766 m²; Nekretnina, upisana u zk.ul.broj 158 u k.o. ]orali}i, ozna~ena kao k.~. broj 312/26, Put za snadbijevanje u povr{ini od 2.462 m², odnosno upisana u p.l.br. 1258/01 k.o. ]orali}i ozna~ena kao k.~. 10/7 „Put za snadbijevanje“ po kulturi: „Prilazni put“ u povr{ini od 2.462 m²; Nekretnina, upisana u zk.ul.broj 158 u k.o. ]orali}i, ozna~ena kao k.~. broj 312/27, Park u povr{ini od 823 m², odnosno upisana u p.l.br. 1258/01 k.o. ]orali}i ozna~ena kao k.~. 10/8 „Park“ po kulturi: „Park“ u povr{ini od 823 m²;

OGLAS
Serviser ku}anskih aparata - 2 izvr{ioca Uslovi. - zavr{ena srednja ili vi{a elektro {kola - voza~ki ispit «B» kategorije - radna sposobnost (naknadno ljekarsko uvjerenje) Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti na radno mjesto: - serviser po~etnik - serviser - samostalni serviser, zavisno o radnom iskustvu

PO^ETNA CIJENA

1

Nekretnina, upisana u zk.ul.broj 158 u k.o. ]orali}i, ozna~ena kao k.~. broj 312/28, Gradili{te u povr{ini od 850 m², odnosno upisane u p.l.br. 1258/01 k.o. ]orali}i ozna~ene kao k.~. 10/9 „Rasklopno postrojenje“ po kulturi: „Ekonomsko dvori{te“ u povr{ini od 822 m² i „Trafostanica“ u povr{ini 28 m²; Nekretnina, upisana u zk.ul.broj 158 u k.o. ]orali}i, ozna~ena kao k.~. broj 312/23, Kotlovnica, skladi{te, gara`a i rezervoar sa ekonomskim dvori{tem (Kotlovnica i krug) u povr{ini od 18.706 m², odnosno upisane u p.l.br. 1258/01 k.o. ]orali}i ozna~ene kao k.~. 10/4 „Tvornica Medic“ po kulturi: „Ekonomsko dvori{te“ u povr{ini od 18.427 m², „Bazen“ u povr{ini od 23 m², „Skladi{te“ u povr{ini od 60 m², „Gara`a“ u povr{ini od 104 m² i „Ostalo neplodno zemlji{te“ u povr{ini 92 m²; Nekretnina, upisana u zk.ul.broj 158 u k.o. ]orali}i, ozna~ena kao k.~. broj 312/29, Tvornica „Medic“ neplodno, u povr{ini od 848 m², odnosno upisana u p.l.br. 1258/01 k.o. ]orali}i ozna~ena kao k.~. 10/10 „Tvornica Medic“ po kulturi: „Ostalo neplodno zemlji{te“ u povr{ini od 848 m²; Nekretnina, upisana u zk.ul.broj 158 u k.o. ]orali}i, ozna~ena kao k.~. broj 312/30, Tvornica „Medic“ neplodno, u povr{ini od 196 m², odnosno upisana u p.l.br. 1258/01 k.o. ]orali}i ozna~ena kao k.~. 10/11 „Tvornica Medic“ po kulturi: „Ku}a i zgrada“ u povr{ini od 42 m² i „Ostalo neplodno zemlji{te“ u povr{ini od 154 m²; Nekretnina, upisana u zk.ul.broj 158 u k.o. ]orali}i, ozna~ena kao k.~. broj 312/22, Put – prilaz i parkirali{te u povr{ini od 2.105 m², odnosno upisana u p.l.br. 1258/01 k.o. ]orali}i ozna~ena kao k.~. 10/3 „Prilaz i parkirali{te“ po kulturi: „Prilazni put“ u povr{ini od 2.105 m²;

3.500.000,00 KM

Prednost imaju: - kandidati koji poznaju servisiranje aparata gorenje - mla|i kandidati ili stariji sa iskustvom - kandidati spremni na timski rad - kandidati spremni na obrazovanje u struci PROBNI RAD OBAVEZAN Prijave na oglas pisane isklju~ivo vlastoru~no sa kratkom biografijom predati osobno. Oglas otvoren do popune.

2

Zemlji{te u Op}ini Cazin, naselje ALAGI]A OGRADE, koje nosi oznaku kao k.~.broj: 1091/2 , upisano u POSJEDOVNOM LISTU BROJ : 1067,K.O. CAZIN-GRAD, ali samo dio koji je kulture “ekonomsko dvori{te” u povr{ini od 689 m2

68.900,00 KM

Kontakt osoba Alen 222-788 od 8-16 h

Postoji kompletna dokumentacija na osnovu koje je nesporno da ste~ajni du`nik ima pravo vlasni{tva nad nekretninom LOT 1, 1/1 bez tereta, osim nad dijelom zemlji{ta u ukupnoj povr{ini od 2.040 m2 , zemlji{te u ]orali}ima, kod kojih je postupak u toku. II PRODAJA LOT-a 1 NAKON PREDLO@ENOG CIJEPANJA – PARCELISANJA Ukoliko ne postoji interes za kupovinu LOT-a 1 kao cjeline, a na osnovu Odluke odbora povjerilaca kupci mogu da se prijave na oglas za kupovinu pojedine predlo`ene parcele cijepanog LOT-a 1 i to:
Lot 1 CIJEPAN LOT 1/7 LOT 2/7 LOT 3/7 LOT 4/7 LOT 5/7 LOT 6/7 LOT 7/7 LOT 8/7 NAZIV parcela ozna~ena na skici pod brojem 1/7 povr{ine od 1537,0 m2 ; P= 1537,0 m2 parcela ozna~ena na skici pod brojem 2/7 povr{ine od 3237,0 m2; asvaltirana povr{ina , parcela ozna~ena na skici pod brojem 3/7 povr{ine od 10553,0 m2; OD ^EGA JE: dio fabrike u povr{ini od 972,0 m2 ;gara`a komplet bruto por{ine od 104,0 m2; nadstre{nica komplet povr{ine od 74,0 m2; asvaltne povr{ine u povr{ini od 651,0 m2 parcela ozna~ena na skici pod brojem 4/7 povr{ine od 6788,40 m2; OD ^EGA JE: dio fabrike u povr{ini od 3240,0 m2; skladi{te gasa komplet bruto por{ine od 60,16 m2; asvaltne povr{ine u povr{ini od 330,0 m2 parcela ozna~ena na skici pod brojem 5/7 povr{ine od 4.206,0 m2; OD ^EGA JE: dio fabrike u povr{ini od 200,40 m2; kotlovnica komplet bruto por{ine od 92,4 m2 mazutara, kao i asvaltne povr{ine u povr{ini od 509,0 m2 parcela ozna~ena na skici pod brojem 6/7 povr{ine od 2.207,0 m2 parcela ozna~ena na skici pod brojem 7/7 povr{ine od 2.666,0 m2 UPRAVNA ZGRADA povr{ine 1.098,75 m2 , pripadaju}e zemlji{te po skici = 2353 m2 PO^ETNA CIJENA 215.180,00 KM 485.550,00 KM 1.357.440,28 KM 1.740.232,92 KM 462.005,65 KM 220.700,00 KM 266.600,00 KM 794.201,70 KM

SPORTSKI SAVEZ BIHA] 502. Vite{ke brigade 37 BIHA] Tel/fax: 037/222-522 www.sportski-savez-bihac.ba e-mail: sportski.savez.bihac@gmail.com Na osnovu Odluke Upravnog odbora Sportskog saveza Biha} od dana 14.11.2012. godine, poni{tava se KONKURS za popunu upra`njenog radnog mjesta – Sekretar saveza, objavljen dana 31.08.2012. godine u listu «Krajina» Predsjednik Sportskog saveza Biha} Zlatan Taji} ASD-BP DOO BIHA] Plje{evi~ka 57 77000 BIHA] Zbog odlaska u penziju tra`imo za 1 radno mjesto: 1. rukovodilac poslovne jedinice Uslovi: SSS ma{inskog ili ekonomskog smjera - poznavanje rada na ra~unaru - vo|enje blagajne - radno iskustvo 5 godina Dokumentaciju dostaviti na gornju adresu u roku 7 dana. Po izvr{enoj analizi sa u`im krugom }e se obaviti razgovor, zato dostaviti kontakt telefon.

OBAVIJEST

KUPCI MOGU PREDLAGADI KOJE PARCELE @ELE DA KUPE, MOGU DA PREDLO@E PONOVNO CIJEPANJE, PARCELISANJE, SPAJANJE I PREDLO@ITI SVOJ ZAHTJEV. III NA^IN PRODAJE IMOVINE - Imovina se prodaje u zate~enom stanju. - Imovina }e se prodavati metodom neposredne usmene pogodbe, a po~etna cijena za usmeno javno nadmetanje ne mo`e biti manja od ponu|ene cijene u oglasu. - Minimalni iznos pojedina~no ponu|enog iznosa (podizanje cijene) u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 10.000,00 KM od utvr|ene vrijednosti svakog pojedina~nog dijela ponu|ene imovine. - Maksimalni iznos pojedina~nog iznosa (podizanje cijene) u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 20.000,00 od utvr|ene po~etne vrijednosti svakog pojedina~nog dijela ponu|ene imovine. - Imovina se mo`e pogledati pet dana prije dana odr`avanja prodaje u vremenu od 11 do 14 sati, uz predhodnu najavu na telefon: 061/105-197. IV USLOVI PRODAJE I ROKOVI PODNO[ENJA PRIJAVE ZA IMOVINU - Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju za prodaju nepokretne imovine imaju sva pravna i fizi~ka lica koja do 25.12.2012. godine (dana: utorak) dostave zatvorene pismene ponude, ~ija cijena nije ni`a od utvr|ene po~etne cijene na oglasu i uplate depozit u iznosu od 10.000,00 KM. - Uplatu nazna~enog depozita za nepokretnu imovinu iz prethodnog stava treba izvr{iti najkasnije do 25.12.2012. godine (dana:utorak) na ra~un ste~ajnog du`nika broj: 137-490-60023057-09 kod MOJA BANKA DD, sa naznakom: Osiguranje za u~e{}e na javnom nadmetanju predmeta prodaje. - Kupac nepokretne imovine je du`an platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana progla{enja kupca. - Nakon uplate kupoprodajne cijene u cijelosti, kupac nekretnine uve{}e se u posjed nakon izdavanja rje{enja o dosudi od nadle`nog suda i protoka roka za `albu. - Ukoliko ponu|a~ sa najvi{om ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predvi|enom roku, gubi pravo na povrat osiguranja, ta prodaja }e se smatrati neuspjehom, a imovina iz Lot-a }e se dodijeliti drugoplasiranom, odnosno tre}eplasiranom, ukoliko drugoplasirani ne ispuni propisanu proceduru. - Ponu|a~ima, osim tri prvoplasirana, vratit }e se prilo`eno osiguranje nakon zaklju~enja javne prodaje - Prodaja se vr{i po na~elu »VI\ENO KUPLJENO« i naknadne reklamacije se ne}e uva`avati. - Kupac snosi sve tro{kove koji terete kupoprodaju: poreza na prenos nepokretnosti, takse i druge tro{kove u vezi sticanja prava vlasni{tva nad imovinom. - Ukoliko se proda cijepana parcela kupac snosi sve tro{kove vje{taka geodedske i gra|evinske struke koji }e uraditi potpuno cijepanje „kupljene parcele“. - Sve informacije u vezi prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon: 061/105-197.

22

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi
2. a) b) c) d) e) 3. a) VSS b) V[S c) SSS IV stepen d) SSS III stepen 4. 1-5 6-15 16-20 21-30 31 i vi{e

Biha}, 23. novembar/studeni 2012. godine
Postoje}a zaposlenost/broj radnika 2 4 6 8 10 8 6 4 2 Prednost

Na osnovu Programa subvencioniranja kamata pla}enih u 2011. godini po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u 2009. ili 2010. godini za rast i razvoj MSP i obrta, kojeg je Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila dana 27.09.2012. godine broj: 03-0171983/2012 i Odluke o usvajanju Programa utro{ka dijela sredstava “Subvencije preduze}ima i poduzetnicima” iz Bud`eta Unsko-sanskog kantona - Ministarstva privrede za 2012.godinu broj: 03-017-1994/2012 od 27.09.2012. godine, Ministarstvo privrede objavljuje da:

PRODU@AVA ROK ZA PODNO[ENJE PRIJAVA
Po Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu nepovratnih finansijskih sredstava po Programu subvencioniranja kamata pla}enih u 2011. godini po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u 2009. ili 2010. godini za rast i razvoj MSP i obrta objavljen u listu Unsko-sanske novine KRAJINA dana 26.10.2012. godine do zaklju~no sa 15.12.2012. godine. Na osnovu Programa potpore za pove}anje zaposlenosti, kojeg je Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila dana 02.11.2012. godine broj: 03-017-2120/2012 i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utro{ka dijela sredstava “Subvencije preduze}ima i poduzetnicima” iz Bud`eta Unsko-sanskog kantona - Ministarstva privrede za 2012.godinu broj: 03-017-2121/2012 od 02.11.2012. godine, Ministarstvo privrede putem JU “Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona” raspisuje:

Volonter po stru~noj spremi

Volonter posebnih kategorija nezaposlenih osoba a) ^lan porodice {ehida/poginulog borca b) Osoba sa statusom civilne `rtve rata c) Samohrani roditelj d) Osobe sa posebnim potrebama

za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu nepovratnih finansijskih sredstava po Programu potpore za pove}anje zaposlenosti
I PREDMET
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava po Programu potpore za pove}anje zaposlenosti sa ciljem davanje podr{ke mladim osobama, bez radnog iskustva koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih u op}inskim biroima rada Kantona i koji se po prvi put zapo{ljavaju radi stru~nog osposobljavanja za samostalni rad bez zasnivanja radnog odnosa s namjerom sticanja radnog iskustva u trajanju od godinu dana (volonterski rad) ili {est mjeseci u ovisnosti od stru~ne spreme. Ciljna grupa po ovom Programu su lica koja su prijavljena na evidenciju u op}inskim slu`bama za zapo{ljavanje, bez radnog iskustva, sa zavr{enom srednjom (SSS III i IV stepana), vi{om i visokom stru~nom spremom (V[S i VSS) ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja, zainteresovana za sticanje radnog iskustva volonterskim radom.

JAVNI POZIV

Kod zahtjeva sa istim brojem bodova, prednost }e imati zahtjevi kojima se tra`i sufinansiranje zapo{ljavanja osoba iz jedne od kategorija, navedenih pod rednim brojem 4. Jedan poslodavac u okviru ovog Programa mo`e anga`irati maksimalno 3 volontera.

VI OBRADA PRIJAVA Po uredno prispjelom Zahtjevu, Komisija imenovana od strane Direktora Razvojne agencije USK-a }e obraditi prispjele prijave u pogledu ispunjavanja uslova, te }e sa~initi pismeni izvje{taj i dostaviti Direktoru Razvojne agencije USK-a koji }e putem Ministarstva dostaviti rang listu potencijalnih korisnika za svaku od op}ina Kantona Interresornoj komisiji Vlade Unsko-sanskog kantona zadu`enoj za isplatu subvencija i grantova koji se ispla}uju iz Bud`eta Kantona. Kona~nu saglasnost o dodjeli nepovratnih poticajnih sredstava daje Interresorna komisija Vlade Kantona. VII OBAVEZE POSLODAVCA Nakon saglasnosti Interresorne komisije Vlade Kantona o izboru korisnika sredstava-poslodavca, te dostavljanja Odluke o prijemu volontera na odre|eno vrijeme po Programu od strane poslodavca, Razvojna agencija USK-a potpisuje Ugovor sa poslodavcem. Lista poslodavaca (korisnika sredstava) s kojim je sklopljen Ugovor o anga`ovanju volontera }e biti objavljena i dostupna na web stranici Vlade Kantona www.vladausk.ba i web stranici Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona www.rausk.ba. Poslodavac je du`an u roku od 7 dana po potpisu Ugovora sa Razvojnom agencijom USKa, istoj dostaviti: - Ugovor o volonterskom radu na odre|eno vrijeme sa osobom iz ciljne grupe ~ije se zapo{ljavanje sufinansira, u trajanju od {est mjeseci za osobe sa srednjom stru~nom spremom (SSS III i IV stepena), odnosno u trajanju od 12 mjeseci za osobe sa visokom i vi{om st-ru~nom spremom (VSS i V[S) ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja. Ugovor o volontiranju ne mo`e biti sklopljen prije sklapanja Ugovora sa Razvojnom agencijom USK-a. - M2 obrazac – kopiju obrasca/prijave na osiguranje kod PIO/MIO osobe ~ije se volontiranje sufinansira - Izjavu osobe sa kojom se zaklju~uje Ugovor o volontiranju da je upoznata sa uslovima Programa - Kopiju diplome osobe ~ije se volontiranje sufinansira Poslodavac se obavezuje na izmirenje zakonom predvi|enih finansijskih obaveza na na~in da }e svakog mjeseca za svakog volontera redovno u ovu namjenu izmirivati slijede}e obaveze: - osiguranje za slu~aj povrede na radu ili profesionalne bolesti u visini od 35% od najni`e pla}e kako je to odre|eno Zakonom o radu (“Sl.novine F BiH”, br.43/99, 32/00 i 29/03) - osiguranje u visini od od 22 KM za svakog volontera u skladu sa Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl.novine F BiH”, br.29/98 i 4/09) i Odluke o visini doprinosa za PIO za lica osigurana u odre|enim okolnostima (“Sl. novine F BiH”, broj:46/02) i - sredstva za topli obrok po radnom danu 8 KM odnosno mjese~no u iznosu od 176 KM. VIII OBAVEZE RAZVOJNE AGENCIJE USK-a Razvojna agencija USK-a }e sa poslodavcem zaklju~iti Ugovor kojim }e, izme|u ostalog, ugovoriti izmirenje: - avansne uplate jedne mjese~ne rate podsticajnih sredstava u iznosu od 318,54 KM u roku od petnaest (15) dana od dana zaklju~enja Ugovora. - Preostala sredstva iz ~lana 11. upla}uju se u korist poslodavca u jednakim mjese~nim ratama u iznosu od 318,54 KM, u roku od tri dana po dobijanju izvje{taja od strane poslodavca o provedenom radu volontera za protekli mjesec odnosno dostavljenom dokazu o uplati navedenih doprinosa te ispla}enim sredstvima za topli obrok. IX DOSTAVLJANJE PRIJAVA Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili po{tom na adresu JU “Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona” Ul. Miroslava Krle`e br.2., 77 000 Biha}, prijava po Javnom pozivu “ Program potpore za pove}anje zaposlenosti” sa naznakom – “NE OTVARATI”. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u JU “Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona”, putem e-maila info@rausk.ba ili na tel 037/221 784. X ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA Rok za podno{enje prijava je 30 (trideset) dana, od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i na web stranici Vlade Kantona www.vladausk.ba i web stranici Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona www.rausk.ba. Zahtjevi sa nekompletnom dokumentacijom ne}e se uzeti u razmatranje. XI OSTALO Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona zadr`ava pravo poni{tenja ovog poziva do izbora korisnika sredstava, bez obaveza pismenog ili usmenog obrazlo`enja kao i bez obaveza sno{enja tro{kova apliciranja po ovom pozivu.

II PRAVO U^E[]A

Pravo apliciranja za dodjelu sredstava imaju poslodavci registrovani kao pravna lica koja se bave proizvodnom i uslu`nom djelatno{}u kao i trgovina, turizam i ugostiteljstvo ili fizi~ko lice registrovano kao obrtnici a koja se bave proizvodnim ili uslu`nim zanatstvom, koji u roku i na propisanom obrascu podnesu Zahtjev za u~e{}e u Programu potpore za pove}anje zaposlenosti, koji je sastavni dio ovog Programa. Nepovratna poticajna sredstva ne mogu se dodjeliti institucijama koje prijem zaposlenika vr{e posredstvom Agencije za dr`avnu slu`bu. U ovom Programu ne mogu u~estvovati poslodavci koji negativno posluju, koji nemaju prijavljenih zaposlenika na PIO/MIO i koji ne izmiruju obaveze prema javnim prihodima.

III NAMJENA I VISINA SREDSTAVA

Programom su predvi|ena sredstva potpore, koje }e poslodavac iskoristiti na izmirenje zakonom predvi|enih finansijskih obaveza na na~in da }e svakog mjeseca za svakog volontera redovno u ovu namjenu izmirivati obaveze iz ta~ke VII ovog Javnog poziva. Ukupna visina potpore po jednom volonteru iznosi 318,54 KM mjese~no.

IV PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU

Prijava na Javni poziv se vr{i putem odgovaraju}eg obrasca-Zahtjev za u~e{}e u Programu potpore za pove}anje zaposlenosti, koji se mo`e dobiti u Ministarstvu privrede, Razvojnoj agenciji USK-a ili putem web stranice Vlade kantona: www.vladausk.ba Uz Zahtjev na Javni poziv za u~e{}e u Programu potpore koji se podnosi JU “Razvojnoj agenciji Unsko-sanskog kantona”, potrebno je dostaviti, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne stariju od tri mjeseca, slijede}u dokumentaciju: 1. Ovjerenu kopiju Rje{enja iz Sudskog registra za obavljanje djelatnosti ili ovjerenu kopiju Rje{enja nadle`nog op}inskog organa za obavljanje djelatnosti 2. Uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju poreza i doprinosa i uvjerenje o broju zaposlenih osoba 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji ID broj 4. Kopiju bilansa uspjeha za posljednji obra~unski period, odnosno godi{nja prijava poreza na dohodak 5. Broj ra~una u poslovnoj banci na koji }e se sredstva dozna~iti 6. Kopiju deponovanih potpisa ovla{tenih osoba 7. Ovjerenu izjavu da }e osobu zadr`ati radi stru~nog osposobljavanja za samostalni rad bez zasnivanja radnog odnosa s namjerom sticanja radnog iskustva u trajanju od {est mjeseci do godinu dana, ovisno o kojoj stru~noj spremi se radi i izjava da ne}e otpustiti postoje}e zaposlenike radi primanja na stru~no osposobljavanje osoba predvi|enih po Programu 8. Uvjerenje sa evidencije nezaposlenih za lice koje se prima kao volonter 9. Potvrda kojom volonter dokazuje da pripada potrebnoj kategoriji nezaposlenih lica (~lan porodice {ehida/poginulog borca, osoba sa statusom civilne `rtve rata, samohrani roditelj i osobe sa posebnim potrebama, ukoliko se radi o navedenim kategorijama kojoj volonter pripada).

V KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA

Kriteriji za vrednovanje zahtjeva u realizaciji Programa potpore sufinansiranja zapo{ljavanja mladih su slijede}i:

RB
1.

OPIS
Vrsta poslovne aktivnosti/vrsta poslodavca a) Proizvodna djelatnost (prete`no) b) Uslu`na djelatnost c) Proizvodno ili uslu`no zanatstvo d) Trgovina e) Turizam i ugostiteljstvo

BROJ BODOVA
10 8 6 4 2

Unsko-sanske novine KRAJINA

sport

Biha}, 23. novembar/studeni 2012. godine

23

PRVA FEDERALNA ODBOJKA[KA LIGA

Bi{}ani uvjerljivi u grupi A
Odbojka{i Biha}a ostvarili su novu pobjedu sa kojom su ostali u utrci za prvo mjesto na prvenstvenoj tabeli. Bi{}ani su pred svojom publikom proteklog vikenda bili bolji od ekipe Zavidovi}a, te ostvarili uvjerljivu pobjedu rezultatom 3:0, po setovima 25:14, 25:22, 25:13. Kako i kretanje rezultata govori Bi{}ani su bili ubjedljivi, te su za sat vremena ostvarili zaslu`enu pobjedu. Na tabeli vodi ekipa Balegovca sa 17 skupljenih bodova, dok je ekipa Biha}a na odli~nom drugom mjestu s 14 bodova.

Odbojka{i Bu`ima pora`eni u Zenici U grupi B u Prvoj mu{koj Federalnoj ligi ekipa Bu`ima nalazi se na ~etvrtom mjestu. Bu`imljani su proteklog vikenda u Zenici pora`eni od ekipe Ruki rezultatom 3:1, po setovima 25:16, 25:13, 23:25, 25:19. U drugom susretu grupe B ekipa Mladosti slavila je protiv Ilid`e 3:0, po setovima 25:17, 31:29, 25:21. U vodstvu je ekipa Ruki s 15 bodova koliko ima i drugoplasirana ekipa Kaknja. Tre}e mjesto zauzima ekipa Mladosti s devet bodova, dok su Bu`imljani sa {est bodova na ~etvrtom mjestu.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BIHA] JU O[ «GATA ILID@A-VRSTA»
Na osnovu odluke [kolskog odbora br.602/2012 od 16.11.2012.godine raspisuje se

SANSKI MOST: KANTONALNO KARATE PRVENSTVO

KO[ARKA A-2 LIGA

za popunu radnog mjesta
- nastavnik tehni~ke kulture – 10 sati – na neodre|eno vrijeme Pored op}ih uslova propisanih zakonom kandidat treba da ispunjava i posebne uslove u pogledu stru~ne spreme za gore navedeno radno mjesto prema Nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja. Uz Prijavu dostaviti: - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu - dokaz o stru~noj spremi Pored gore navedenih dokumenata kandidat treba dostaviti i dodatnu dokumentaciju (ukoliko se na njega odnosi): - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - uvjerenje o radnom sta`u u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca : - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva neke od kategorija iz Zakona - Uvjerenje da se nalazi na evidenciji za nezaposlene - Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao) i dokaz da radni odnos nije prestao njegovom krivicom Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi,za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Kandidat koji bude izabran na gore navedeno radno mjesto du`an je prije stupanja na posao dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak,ne starije od 6 mjeseci i ljekarsko uvjerenje,ne starije od 6 mjeseci. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave slati na adresu: JU O[ «Gata Ilid`a- Vrsta» Gata, Biha}

KONKURS

Gostuju}a pobjeda ko{arka{a Biha}a
Proteklog vikenda odigrani su susreti 4. kola u ko{arka{koj A-2 ligi u kojoj ko{arka{i Biha}a imaju odli~an u~inak. U proteklom kolu Bi{}ani su ostvarili pobjedu na gostovanju kod ekipe Gradine iz Te{nja - 61:62. Sam susret bio je neizvjestan i krajnje izjedna~en, izmjenjivala su se vodstva obje ekipe. Prava drama de{avala se u samoj zavr{nici u kojoj su bolju igru pokazali Bi{}ani i zaslu`eno slavili sa pola ko{a razlike. Prema rije~ima trenera Bahrije Kosatice svi igra~i su dali maksimum i ispunjavali postavljene zadatke, te zasluga za pobjedu ide kompletnoj ekipi. Ovo je Bi{}anima tre}a pobjeda, {to je uz jedan poraz i u~inak ekipe u ovogodi{njem nastupu. Sutra (subota) na svom terenu u 5. kolu do~ekuju ekipu Od`aka. Bi{}ani su motivirani i obe}avaju dobru igru i novu pobjedu za {to bolji plasman na prvenstvenoj tabeli.

Karata{i Biha}a najuspje{niji u Sanskom Mostu
Proteklog vikenda u odli~noj organizaciji karate klubova iz Sanskog Mosta odr`ano je Kantonalno karate prvenstvo u karateu za djecu, kadete i juniore. U~estvovalo je 14 klubova iz USK-a: Biha}, Feniks iz B. Krupe, Sana 2004 iz S. Mosta, Saniteks iz V. Kladu{e, Hurije iz S. Mosta, Sana iz S. Mosta, Omladinac iz Sanice, Cazin, Sensei iz Biha}a, Bu`im, Una iz Bosanske Krupe, Klju~, Fudokan iz V. Kladu{e, Mladost iz B. Petrovca {to je i kona~an plasman na takmi~enju. Na prvenstvu je u~estvovalo 288 takmi~ara (174 u mu{koj i 114 u `enskoj konkurenciji). Najvi{e uspjeha imali su takmi~ari Biha}a, ~ijih je 25 takmi~ara osvojilo 13 zlatnih, {est srebrenih i tri bron~ane medalje. Drugo mjesto osvojili su karata{i Feniksa iz Bosanske Krupe, 32 takmi~ara, i osvojili 10 zlatnih, tri srebrene i {est bron~anih medalja. Tre}e mjesto osvojili su takmi~ari Sana 2004 iz Sanskog Mosta, 31 takmi~ar, sa {est zlatnih, ~etiri srebrene i 12 bron~anih medalja. U sklopu prvenstva odr`ano je i prvo kolo Kadetske karate lige. Prvo mjesto na ovom takmi~enju osvojili su kadeti Biha}a, drugo Sensei iz Biha}a, tre}e Feniks iz Bosanske Krupe i KK Sana 2004 iz Sanskog Mosta. Slijede}e takmi~enje planirano je za 1. decembar, a doma}in }e biti op}ina Klju~. Osim USK o~ekuje i u~e{}e klubova iz Banje Luke, Prijedora i Dubice.

ATLETSKI KLUB BIHA]

Istupaju iz Atletskog saveza USK
Atletski klub Biha} obratio se redakciji “Krajine” demantom na tekst koji je objavljen u na{em listu od 9. novembra na strani 23 o odr`anom atletskom takmi~enju u Velikoj Kladu{i. Uprava Atletskog kluba Biha} demantira sve navode u kojima se pominje ime Atletskog kluba Biha}. Naime, takmi~ari AK Biha} nisu u~estvovali na ovom takmi~enju zbog neuskla|enosti datuma odr`avanja (radni dan) i zbog nedostatka nov~anih sredstava. - Atletski savez USK nije pru`io podr{ku (financijsku) na{em klubu od samog osnivanja te je Uprava AK Biha} odlu~ila da u {to skorije vrijeme istupi iz ~lanstva u Atletskom savezu USK-a. Priredio: Edin Alagi}