1 Bml 3013

1.

Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kerajaan Sriwijaya dapat dibuktikan melalui I penemuan batu-batu bersurat II catatan-catatan pengembara Cina III bahasa Melayu menjadi lingua franca IV bahasa Melayu tersebar hingga ke Pulau Jawa A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Pilih pernyataan yang benar tentang bahasa Melayu kuno. I Kata kerja pasif ditandai oleh awalan ni II Konsonan / h / diaspirasikan dengan konsonan lain III Kata kerja aktif ditandai oleh awalan ma- , man - dan mang IV Konsonan / v / berubah menjadi / b / dalam bahasa Melayu moden A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV Yang manakah ciri bahasa Melayu klasik ? I Banyak menggunakan ayat pasif II Kata pinjaman jarang digunakan III Banyak menggunakan ayat majmuk IV Penggunaan kata pangkal ayat adalah ketara A I dan II B I dan III C I, III, dan IV D II, III, dan IV

12.

13.

14. Faktor utama yang menyebabkan mudahnya penyerapan bahasa Sanskrit ke dalam bahasa Melayu adalah disebabkan oleh A kesesuaian kata-kata B sifat bahasa Melayu yang dinamis C bahasa Sanskrit lebih tinggi mutunya D tanggapan bahawa bahasa Sanskrit merupkan bahasa sarjana 15. Yang manakah pernyataan yang benar tentang perancangan korpus bahasa Melayu A Usaha menerapkan penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang B Usaha memperluas penggunaan bahasa melayu dalam kalangan masyarakat C Usaha menterjemah pelbagai bahan bacaan asing ke dalam bahasa Melayu D Usaha membakukan sistem ejaan, tatabahasa, dan istilah dalam bahasa Melayu

2 Bml 3013

16.

Pilih pernyataan yang benar tentang bahasa Melayu moden. I Banyak menggunakan ayat aktif II Melalui proses perancangan bahasa III Perkembangan berdasarkan bahasa Inggeris IV Pengaruh Sanskrit dan Arab dikesampingkan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan

11.

Antara yang berikut, yang manakah bahasa yang tergolong dalam subkeluarga bahasa Nusantara? I Nias II Irian III Melayu IV Tagalog A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 12. Bahasa Melayu mengalami perkembangan awal pada zaman kerajaan A Sailendra B Sriwijaya C Majapahit D Bangkahulu Antara yang berikut, yang manakah ciri bahasa Melayu Klasik? I menggunakan tulisan kawi II sering menggunakan bahasa dalam III sering menggunakan ayat songsang IV banyak menggunakan ayat aktif berbanding ayat pasif A I dan II B I dan IV C II dan III D II dan IV

13.

14. Antara pernyataan yang berikut, yang manakah merupakan pengiktirafan terhadap bahasa Melayu? I Penawaran kursus bahasa Melayu di universiti luar negara II Pewujudan Kerusi Pengajian Melayu di universiti luar negara III Penterjemahan karya kesusasteraan asing ke dalam bahasa Melayu IV Penterjemahan karya kesusasteraan dalam bahasa Melayu ke dalam bahasa asing

3 Bml 3013

A B C D 15.

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Antara yang berikut, yang manakah pernyataan yang menunjukkan perancangan bahasa Melayu pada peringkat pertama? I Melaksanakan rancangan yang telah disusun II Mempertimbangkan kedudukan bahasa-bahasa lain III Memilih bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan IV Melaksanakan kajian semula terhadap kedudukan bahasa kebangsaan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Perancangan taraf ialah usaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang A bertaraf antarabangsa B digunakan dalam sistem perhubungan dan pendidikan negara C dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara D memainkan peranan penting dalam usaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan

16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.