You are on page 1of 4

Query TermNum ClickCount

r
ÖÐԍ´ó»‾¼‾ÍÅ
2
0
wordµç×ÓС±¨
3
65
°àÖ÷ÈνÌÓý°¸Àý 3
22
¼àÀíÄê¶È¹¤×÷×ܽá
2
ר°ËÕæÌâ
2
14
—ú»‾±µµÄÉú²ú¹¤ÒÕ
3
ÀϱøÍËÎé½²»°
3
18
²»Ñº
2
0
1
ÆÏÌÑƗÖÖ
2
12
¸ßÒ»¶¨Óï´Ó¾äÁ—Ï°
3
ÎÀÉú¹ÜÀíÖƶÈ
2
87
Òõ¾¥³¤¶È
2
0
ÃÀÈÝÔº¹æÕÂÖÆ¶È 2
8
ºÃÌýµÄÃû×Ö
3
384
211´óѧÃûµ¥
3
83
ÎÄÕµıí´ï—½—¨ 4
1
°ËÉÏÓ¢ÓïµÚ8µ¥ÔªÁ—Ï°Óë´ð°¸
¼Û¸ñ±ä¶‾µÄÓ°Ïì 4
17
ÌØÊâ¸ÐȾÊÖÊõµÄ´¦À헽—¨¼°Á÷³Ì
ÑÌ²Ý ¹¤ÉÌÔÚ;¹ÜÀí
5
ÆßÄ꼶ӢÓïÁ—Ï°²á´ð°¸
4
Éú²ú¼Æ»®±í
2
62
ÏÖÔÚÍê³Éʱ
1
128
ÌÇÄò²¡È˵ÄÒûʳ 3
286
ЪºóÓï 1
200
522
¿â¶ûÀÕ Ò»—´Á½½² 5
0
±ÇÑ×Æ«—½
2
110
¾è¿î³«ÒéÊé
2
91
¿¼ÑÐÓ¢Óï×÷ÎÄ
2
157
C++¹ãÒå±í Ä£°å 3
1
¸ßÖЗÇÏÞÖÆÐÔ¶¨Óï´Ó¾ä
4
¿××Ó
1
96
200
´óѧÉúСƗ¾ç±¾ 3
88
Ó¢ÓïÑ¡ÐÞ6
3
27
ÄÜЧ±êʶ
2
0
Ì«ÑôÄÜ—µÆͶ±êºÏͬ
3
¸öÈ˼òÀúÄ£°å
2
3688
»ÈýÊÓͼ
2
7
×ÔÎÒ¼ø¶¨
1
1772
¼øȨ
2
1
2
¿Æ¼¼ÏîÄ¿ÑéÊÕ±¨¸æ
3
Ô¤±¸µ³Ô±×ªÕýÒâ¼û
3
Òþ±Î¹¤³ÌÑéÊռǼ±í
3
¹¤»á¹¤×÷±¨¸æ
2
70
½ÅÊÖ¼Ü 1
31
41
²ÄÁϵėÖÀà
3
8
ÉîÛÚ¼Ò¼ª
3
0
Èëµ³ÉêÇëÊ闶ÎÄ2012
3
°®ÄãÊÇ×îºÃµÄʱ¹âtxtÏÂÔØ 5
Ôö‾³µ»ú ½ÓÏß 4
0
³¬¼¶ÂêÀöÆì½¢°æ 1.5
3
—ÒÀ¼Î°¿ÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ BIODYN Vacon
ÊÖÊõÂé×í
2
1
¼òÀú×ÔÎÒÆÀ¼Û
2
155
¹—¹—ËÑË÷
2
0
Í‾»°¾ç 1
8
28
´Ö²Ú¶È 1
52
72
СƗ¾ç±¾
2
387

SearchCount

FromPs FromWenku

1
68
22
27
29
1
8
1
18
35
148
71
4
866
82
1
8
19
7
3
5
77
143
264
250
2
117
121
145
1
2
75
66
79
4
1
4656
2
2568
2
3
53
143
57
8
18
1
9391
0
1
0
6
4
165
11
9
38
738

0
51
8
6
7
1
3
0
2
4
28
4
2
45
5
0
1
5
4
1
5
17
44
12
176
1
9
13
56
0
1
90
44
16
1
1
940
1
288
0
3
32
91
17
20
7
0
5004
1
0
1
1
0
25
4
5
23
347

1
13
11
20
19
2
3
0
4
11
79
36
1
615
59
1
1
9
8
2
5
47
53
171
96
1
70
74
50
1
4
35
18
48
3
1
2656
1
1444
0
3
41
133
22
13
4
1
8360
1
1
1
1
3
95
5
14
11
266

0
4
3
13
3
1
2
12
5
41
31
1
206
18
0
1
5
1
1
0
13
46
81
0
38
34
39
0
3

1
0

2

0

0

3
0
0

0

0

4
15
0
0
1060
0
836

0

0
6
26
18

0
3
16

7
0
1230
0
0
0
1
1
45
2
125

FromOthe

2126
0
0
0

0

½è¿îÉêÇ뱨¸æ
2
1
1
1
0
0
ÂÀ´å ð ð Ãæ
2
1
1
1
0
0
Ö²Îï¶ÔË®ÌåÎÛȾµÄ¾»»‾
5
3
1
1
0
0
Ïû—À¹¤³ÌÊ©¹¤ºÏͬ
3
17
27
4
17
6
´«Í³ÎÄ»‾
1
565
680
312
72
296
¸öÈ˼òÀú—¶ÎÄ
2
4445
5209
3518
606
1085
ÈçºÎ×öºÃÏúÊÛ
3
25
34
24
2
8
³µÔÚ å;tudou 5
6
6944
6822
10
112
²Ö¿âÎÊÌâ
2
2
1
1
0
0
ÖÇÄܱÜÕÏС³µ
4
18
3
2
1
0
Ö¬—¾Ëá ÖÊÁ¿
2
1
1
1
0
0
³¬±à³µµ÷¼ÁʹÓõǼDZí
5
3
2
1
1
0
°ËÄ꼶ӢÓïÁ—Ï°²á´ð°¸
4
50
38
22
4
12
¸ß¶þ»‾ѧÆÚÖÐÊÔ¾í
2
1
1
1
0
0
GB50275-2010
1
3
5
4
1
0
ÆÕ³µÊµÑµ×ܽá
4
2
2
1
1
0
IPSAN 1
6
10
3
5
2
½ðÈÚרҵ±ÏÒµÂÛÎÄ
2
41
59
15
34
10
ÔÚÖйú¿ÆЍѧÊõ½¨É藢²¼»áÉÏ,°×´ºÀñԺʿָ³öÎÒ¹úÓ뗢´ï¹ú¼Ò´æÔںܴó²î¾à,ÈçÓ뗢´ï
Á½Î»Êý³ËһλÊý 5
15
31
19
5
7
Äк¢Ãû×Ö
2
306
462
189
192
81
ÓïÎÄѧϰ—½—¨
2
24
46
34
4
8
ÍÅÖ§²¿¹¤×÷×ܽá 2
84
107
59
25
23
¿¨Í¨
1
8
38
2
28
8
ÎÛË®´¦Àí¹¤±Ø±¸ÖªÊ¶Ãâ—Ñ 5
1
1
1
0
0
°²È«½ÌÓýÅàѵ¼Æ»®
3
40
45
23
13
9
¸£Ìع«Ë¾Õ½ÂԗÖÎö
4
0
1
1
0
0
Å©ÌïÉú̬ϵͳ
2
3
3
1
2
0
¶¡ËáÄÆÉú²ú¹¤ÒÕ 3
0
1
1
0
0
½¨ÖþÏÖÏóѧ
2
12
20
4
15
1
¼àÀíÁªÏµµ¥»ã×ܱí
3
0
1
1
0
0
ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀíʦһ¼¶
2
2
5
4
0
1
³µÁ¾±£Ñø
2
4
9
3
1
5
×Ô¼öÐÅ 1
213
273
68
93
112
ÄêÖÕ×ܽᱨ¸æ—¶ÎÄ
3
62
44
9
27
8
ÀëÖ°Ö¤Ã÷
2
360
474
276
56
142
ÔÂÁÁÉϵÄ×ã¼£
1
665
536
222
118
196
ÎÀÉúÆÀ±ÈÖƶÈ
3
3
8
5
1
2
³Ë³ý—¨ 1
1
4
2
1
1
µØͼ±ê¼Ç¹¦ÄÜ
3
1
1
1
0
0
ÐýÍÚ׮ʩ¹¤—½°¸ 4
27
34
23
4
7
—þ×°—ç¸ñ—ÖÀà
3
15
8
2
2
4
Èý¹Ä̗Ûʼþ—ÖÎö
4
2
3
1
2
0
¹¤×÷×ܽáÓë¼Æ»® 3
203
395
227
100
68
Çå½àÉú²ú±¨¸æ
2
21
30
13
16
1
Í‾×Ó¾üС¶Ó
2
25
8
2
6
0
½²×ùÐĵÃ
2
19
49
18
17
14
ÈçºÎд²ß»®Êé
3
18
24
9
4
11
ÀͶ‾¹ÜÀíÖжԹ¤×ʸÅÄîµÄÕýȗÔËÓà 9
3
1
1
0
0
ÈýÄ꼶×ÛºÏʵ¼ù»î¶‾
2
10
6
4
2
0
Ô²±ý— 3
15
9
8
1
0
ppt¼¼ÇÉ 2
29
90
26
2
62
¾¼Ã—¨±Ê¼Ç
2
2
5
1
3
1
µ¥Ïàµç»ú
2
21
27
9
6
12
»éÀñÒôÀÖ
2
23
40
26
3
11
´º½ÚÏ°Ë×
2
53
70
33
15
22
Ãñ¾‾Íõij—¢Ï֗¸×ïÏÓÒÉÈË 5
0
1
1
0
0
¹É¶«»á¾öÒ闶±¾ 3
555
512
332
36
144
¼ÎÄ껪Íí»á»á³¡²ß»®
4
0
4
1
0
3
Òþ±Î¹¤³ÌÖÊÁ¿ÑéÊռǼ
4
1
5
4
0
1

21

4

¸Ð¶÷¸¸Ä¸
2
998
ÒåÕï»î¶‾
2
0
³é¼ì±ÈÀý
2
2
µç×Óרҵ±ÏÒµÉè¼Æ
2
oppoÊÖ»ú
2
2
Ë«16TÎȳµ×î¶à²ø¼¸²ã
7
ºÏ×÷ЍÒ闶±¾
2
555
Ãæ°ü—¿Êг¡µ÷Ñб¨¸æ
3
¿Æѧ—¢Õ¹ »ýÀÛÓë¸ïÃü
5
pptÖ÷Ìâ 2
25
39
Óлú—ÊÁϼӹ¤¹¤ÒÕ
2
55
1
12
13
ÏνÓ
1
0
174
Íâ¿Æ»¤ÀíѧϰÌâ¼‾
3
Å®ÐÔÉúÍ꺢×ÓÒõµÀËÉÔõô°ì
UCT3684 1
0
1
ÆóÒµ¹ÜÀíÂÛÎÄ
2
80
—¿ÎÝ×âÁÞºÏͬ—¶±¾
2
ËÄÄ꼶ÉϲáÊýѧÆÚÖÐÊÔ¾í 4
»ð°Í¶ú¶äµÄÐÒ¸£Éú»îÈ«¼‾ ¸ßÇå
±£ÓýÔ±Åàѵ
2
21
¿ªÑÛ½Ç 2
6
11
ÍõάµÄÊ«
3
145
ºÚºÐ²âÊÔ
1
21
ÏõËáï§Ë®½âµÄÀë×ӗ½³Ìʽ 6
¹ØÓڻƽð´îµµµÄPPT
4
Ò»Ä꼶ÉÏ¿ÚËã
3
11
ÖйúÒøÐÐÐвâ
2
16
Ó׶ùÔ°×Բ鱨¸æ 2
52
ÁªÍ¨¿¼ÊÔ
2
8
´óѧÉú½±Ñ§½ðÉêÇëÊ闶ÎÄ 4
¹Å½£Ææ̗ ÐÇÔÌ 4
8
ºì¶¹É¼ 1
33
82
¾è¿î³«Òé
2
3
ÍâóºÏͬ
2
10
¿Æѧ—¢Õ¹ ³É¾Í»Ô»ÍµÄÀí½â 5
´´Òµ°¸Àý—ÖÎö
2
7
Ê«¸è´óÈ«
2
2286
Åàѵ×ܽá
2
477
ÃæÊÔ×ÔÎÒ½éÉÜ
3
818
ÈëÍÅÖ¾Ô¸Ê闶ÎÄ 2
223
µçÆøÔª¼þ
2
18
ÌØÒ칦ÄÜ
1
19
΢¹Û¾¼Ãѧ
1
98
Ó¢ÓïµÄ»ù±¾¾äÐÍ 4
1
ÈýÅ©Õþ²ß
2
21
ÃÕÓï´óÈ«¼°´ð°¸ 3
31
Âí¿Ë˼ÀͶ‾¼ÛÖµÀíÂÛ¼°ÆäÏÖʵÒâÒå
ËíµÀ³¬Ç—ÍÚFX5800
5
Ò¹Ã÷Ç°µÄÁðÁ§É« 1
4
У԰ÎÀÉúÖƶÈ
3
5
ÏàÉù¾ç±¾ ´óѧÉú»î
3
×ÔÎÒÍƼöÊé
2
20
—¿µØ²ú»ù´¡ÖªÊ¶ 2
200
ÐËȤ°à 2
2
13
Çë¼í
1
58
96
Êýѧ½ÌѧÐĵÃ
2
14
´óѧ±ÏÒµÉú×ÔÎÒ¼ø¶¨
3
°²×°ÏµÍ³½Ì³Ì
3
11
½ÚÄܱ¸°¸É걨
3
2

1110
3
1
11
4
0
678
4
2
24
1
2
146
3
7
1
80
590
323
5
15
6
157
26
0
3
5
6
42
4
44
10
40
12
26
1
9
2433
446
857
174
22
23
160
3
31
72
6
0
22
3
1
17
169
3
60
19
172
21
5

543
1
1
8
1
1
395
9
1
11
1
3
0
2
0
0
25
502
185
0
10
0
91
8
1
1
2
1
24
3
23
5
8
2
19
2
6
1478
225
569
61
7
13
54
2
24
44
3
1
10
3
1
5
97
2
13
7
151
20
2

186
2
0
5
1
1
80
1
1
4
1
8
28
1
1
0
42
277
91
1
5
5
17
6
1
1
1
4
6
0
7
3
34
9
5
2
0
118
77
88
67
10
6
58
0
2
19
1
1
12
0
1
10
18
8
23
4
81
1
1

381
0
0
2
2
0
203
8
0

1
0
0
0

0

0

0
1

1
0

0

13
101
28
1
0

124
66
0

0

49
12
0
0
2
1
12
1
15
2
1
2
0
3
837
144
200
46
5
4
48
1
5
9
1
0
0
0
0
2
54
8
37
0
2

0
0

1

0

0
0
0

33

0

µç×Ó¿ÎÍâѧ—Ö
3
7
7
¸ßÎÂ×÷Òµ
2
4
2
2013ÄêÈÕÀú
3
2353
2405
É̳¡¿ªÒµÇìµä²ß»®°¸
3
0
Õã½Ì°æ°ËÉÏÓïÎÄ×÷Òµ±¾´ð°¸
6
ÍƼöÐÅ —¶ÎÄ
2
170
213
²ÆÎñ×ܽᱨ¸æ
2
22
13
ºô—绽ÓêµÄÊÀ¼Íppt
2
10
¿¼ÑÐÓ¢ÓïÒ»´ó¸Ù 4
5
6
»¨Ãû²á 1
18
35
14
¹¤³Ì¾¼Ãѧ
1
42
61
Íâ½»±Ê¼Ç
2
0
1
×ÔÊÊÓ¦ãÐÖµ
2
15
7
ÕþÖÎËØÑø
2
6
7
Ó׶ù԰С°à½Ì°¸ 3
89
82
ÔõÑù¼õ—Ê×î¿ì×îÓÐЧ
5
3
Ò»Ä꼶Êýѧ
2
125
230
bookkeeping Ä£°å
2
0
ÓÐÐò½é¿×²ÄÁϺÍÎÞÐò½é¿×²ÄÁϵÄÓ¦ÓÃ
³õÖÐÓ¢ÓïÊÔ¾í
2
15
20
ÊÖ±íƗÅÆ
2
109
188
΢µçÍøµÄ±£»¤
4
0
1

2
1
1378
1
1
119
9
5
3
3
22
1
6
4
51
6
80
1
11
8
97
1

3
1
229
1
3
31
0
3
1
18
26
0
0
2
16
1
44
1
1
7
13
0

2
0
798
0
1
63
4
1
2

0
0

13
0
1
1
15
4
106
0
2
5
78
0

1

2

1

0
1

1

0