You are on page 1of 6

1

Chinese Proverbs

http://www.thaichinese.net/Proverbs/proverbs.html

สุภาษิตจีน - 中国成语
สําหรับคําอานนั้น ตัวเลขที่กํากับหมายถึงระดับเสียงตามหลังพิงยินเพียงแตปรกติจะใช
เปนสัญลักษณ เชน
“ - ” หมายถึงเสียงที่ 1
“ / ” หมายถึงเสียงที่ 2 (ที่ถูกตองเปนขีดเล็กอยูบนตัวคําอาน)
“ v ” หมายถึงเสียงที่ 3 (ที่ถูกตองเปน v เล็กอยูบนตัวคําอาน)
“ \ ” หมายถึงเสียงที่ 4 (ที่ถูกตองเปน \ เล็กอยูบนตัวคําอาน)
รายละเอียดการใชพิงยิน ขอใหศึกษาไดจากหัวขอ Learn Chinese หรือ เรียนภาษาจีน
ออนไลนฟรี
สุภาษิตจีน 醉翁之意不在酒
คําอานพินยิน zuì wēng zhī yì bù zài jiǔ
ความหมายดั้งเดิมของผูนิยามซึ่งเปนปราชญผูแสวงหาความสงบ ที่นั่ง
ดื่มสุราโดยไมไดมุงเสพรสชาติของสุรา หากแตมุงเสพความงามของ
ความหมาย
ขุนเขา สายน้ําในธรรมชาติ ตอนหลังจึงนํามาใชในความหมายการทํา
ในสิ่งที่แตกตางจากที่เห็น
สุภาษิตจีน 做张做势
คําอานพินยิน zuò zhāng zuò shì
ความหมาย แกลงโง
สุภาษิตจีน 啼饥号寒
คําอานพินยิน tí jī háo hán
啼รองไห饥หิว 号รองเรียก 寒หนาว หมายถึงชีวิตรันทดที่ขาดซึ่งทั้ง
ความหมาย
อาหารและเครื่องนุงหม
สุภาษิตจีน 作茧自缚
คําอานพินยิน zuò jiǎn zì fù
ความหมาย หาเรื่องใสตัว หาเหาใสหัว
สุภาษิตจีน 坐井观天
คําอานพินยิน zuò jǐng guān tiān
นั่งในกนบอมองฟายอมเห็นทองฟาในมุมอันจํากัด ตรงกับสุภาษิตไทย
ความหมาย
คือ กบในกะลาครอบ
สุภาษิตจีน 做一日和尚撞一天钟
คําอานพินยิน zuò yī rì hé shàng zhuàng yī tiān zhōng
เปนคําอุปมาอุปไม คือคนเรามีชีวิตอยูจะตองมีเปาหมาย มีแนวทางใน
ความหมาย
การดําเนินชีวิตจะทําตัวเหมือนกับ“บวชพระหนึ่งวันก็เคาะระฆังหนึ่งวัน”

2

สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย

ไมได
坐山观虎斗
zuò shān guān hǔ dòu
นั่งภูชมเสือกัดกัน หมายถึง นั่งชมสองฝายที่รบกันรอจนทั้งสองฝาย
เพรี่ยงพร้ําแลว คอยเขาไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน
安家落户
ān jiā luò hù
ลงหลักปกฐาน
哀哀父母
āi āi fù mǔ
เปนคําที่ใชแสดงความเสียใจที่ไมสามารถอยูด
 ูแลพอแมยามเจ็บไข
ชรา มีที่มาจากสมัยกอนทีส
่ ถานการณบานเมืองไมสงบ ชาวบานถูกเกณฑไปรบหรือใชแรงงานตางถิ่น จนทิ้งพอแมอยูบ
 านอยางเดียวดาย
长绳系日
cháng shéng jì rì
系ผูก หมายถึงเอาเชือกยาวผูกพระอาทิตยไว เพื่อไมใหเวลาเลยผาน
ไป
左顾右盼
zuǒ gù yòu pàn
สายตาที่แลซายมองขวา ใชบรรยายกริยาของคนทีห
่ ยิ่งยโส
作舍道边
zuò shě dào biān
กอสรางอาคารบนทางเดิน และถกกับคนเดินผานทาง หมายถึง ตางคน
ตางยืนบนเหตุผลของตนเอง ซึ่งไมมีวันบรรลุสําเร็จได
左思右想
zuǒ sī yòu xiǎng
คิดซาย ตรองขวา หรือพิจารณารอบดาน
作贼心虚
zuò zéi xīn xū
贼โจร作贼ทําเรื่องไมตี ความหมายของสุภาษิตคือ ทําเรื่องไมดี
แลวกลัวคนอื่นจะรูเขา จิตใจจึงไมสงบ
坐怀不乱
zuò huái bù luàn
ภาษิตนี้มีความเปนมาตั้งแตสมัยชุนชุนจานกั๋ว ในหลูกก หลิ่วเซี่ยฮุย
柳下惠 ที่สวมกอดลูกสาวของอายตง爱冻 แตก็มิไดลวงเกินหรือ
แสดงกิริยาลวนลาม จึงนํามาใชในกรณีผูที่มีจิตใจมั่งคงแนวแน
醉生梦死
zuì shēng mèng sǐ
ใชชีวิตอยางไรคาไปวัน ๆ เหมือนคนเมาหรือคนที่อยูแตในโลกแหง
ความฝน

3

สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน

ความหมาย

สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน

ความหมาย

สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย

走马看花
zǒu mǎ kàn huā
ขี่มาชมพฤกษา ความหมายเดิมหมายถึงจิตใจเบิกบาน สมหวัง
แตปจจุบันใชในความหมายการตรวจตราอยางละเอียดอีกครั้ง
白龙鱼服
bái lóng yú fú
白龙คือมังกรขาวหมายถึง มังกรแปลงรางเปนปลาแหวกวายในบอ
เดิม
ใชในกรณีที่ฮองเตหรือขุนนางชั้นสูงแตงตัวอําพรางฐานะของ
ตนเองไป
คลุคลีกับชาวบาน
作壁上观
zuò bì shàng guān
ความหมายเดิมคือ การยืนบนปอมปราการ เฝาสังเกตสองฝายรบ
กัน แต
ปจจุบันใชในความหมายตรงกับของไทย คือ นิ่งดูดาย
左右逢源
zuǒ yòu féng yuán
逢พบ คนพบ源แหลงน้ํา คนพบแหลงน้ําทั้งซายและขวาเดิมใชใน
ความ
หมายไดรับการเคารพนับถืออยางกวางขวาง ในปจจุบันใชในความ
ทําอะ
ไรแลวงายดายราบรื่นไปหมด
尊师重道
zūn shī zhòng dào
เคารพครูบาอาจารย และยอมรับในคําสอน
钻牛角尖
zuān niú jiǎo jiān
คําอุปมาอุปไม ทําหรือวิจย
ั ในสิ่งที่ไมคุมคา หรือไมมีวันเปนไป
ได ใหทํา
อะไรเผื่อเหลือเผื่อขาดไวบาง
足智多谋
zú zhì duō móu
足พอเพียง อุดมสมบูรณ智ปญหา ความฉลาด谋กลยุทธ แผนการ
หมายถึงคนที่เปยมดวยความฉลาด ยอมเต็มไปดวยแผนการ
ยุทธวิธี
并日而食
bìng rì ér shí
并日รวมวันคือ 2-3 วันรวบยอดกินมื้อหนึ่ง ไมสามารถกินไดทุกวัน
ใช
กับคนที่มช
ี ีวิตยากจนจนไมมีกิน

4
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย

สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย

走马章台
zǒu mǎ zhāng tái
章台 หรือจางถาย เปนชื่อถนนสายโลกียในเมืองฉางอันบน
เสนทางสาย
ไหมในสมัยราชวงศฮั่น ปจจุบันใชในกรณีไปเที่ยวในสถานที่อะ
โคจร
坐失良机
zuò shī liáng jī
ปลอยโอกาสทองใหหลุดลอยไป
作嫁衣裳
zuò jià yī shāng
ทุมเทแรงกายแรงใจทํางานใหคนอื่น โดยที่ตนเองไมได
ผลประโยชนอะ
ไรเลย
坐言起行
zuò yán qǐ xíng
ความหมายเดิมคือ การพูดจาตองตั้งอยูบนพื้นฐานแหงความจริง
และเชื่อ
ถือได ปจจุบันหมายถึง พูดแลวทําเลย
坐立不安
zuò lì bù ān
จิดใจวาวุน ลุกก็ไมใช นั่งก็ไมใช
嘴直心快
zuǐ zhí xīn kuài
ใชกับคนทีจ
่ ิตใจเบิกบาน มีอะไรก็พด

藏弓烹狗
cáng gōng pēng gǒu
เมื่อยิงนกจนหมดก็เอาธนูเก็บขึ้น เมื่อลากระตายจนหมดก็ฆาสนัข
ลาเนื้อ
เปนอาหาร ตรงกับภาษิตไทยคือ “เสร็จนาฆาโคถึก เสร็จศึกฆาขุน
ศึก”
作威作福
zuò wēi zuò fú
คาวมหมายเดิมหมายถึงเฉพาะตําแหนงขุนนางหรือผู ในรับราชอง
การเทานั้นที่ถืออํานาจ และสามารถใหคุณใหโทษ ปจจุบันใชกับ
คนที่ใชตําแหนงและอํานาจในทางมิชอบ

作金石声
zuò jīn shí shēng
金石เปนชื่อเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มีเสียงกังวานไพเราะ เปนคําอุปมา
อุปไมการเขียนบทความดวยสํานวนที่สละสลวนดั่งเสียงดนตรีที่ใส
กังวาน

5
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย

左辅右弼
zuǒ fǔ yòu bì
เดิมหมายถึง ขุนนางที่รับใชฮองเตอยางใกลชิด ปจจุบันหมายถึง
บุคคลที่หอมลอมซายขวา
坐薪悬胆
zuò xīn xuán dǎn
ใชกับคนที่มช
ี ีวิตยากลําบาก แตคอยใหกําลังและกระตุนตัวเองใหยืน
หยัดดวยความเขมแข็ง
坐享其成
zuò xiǎng qí chéng
ชุบมือเปบ คือตัวเองไมลงทุนลงแรง แตตักตวงผลประโยชนจากคนอื่น
坐吃山空
zuò chī shān kōng
นั่งกินนอนกินโดยไมยอมทําอะไร ตอใหมีเงินทองมากองเทาภูเขาก็
ยอมใชหมดไมเหลือ
左右开弓
zuǒ yòu kāi gōng
ลูกธนูยิงมาทั้งซายขวา แตมีแคสองมือคอยปด อุปมาอุปไมคนที่
ทํางาน
ตัวเปนเกลียว
坐收渔利
zuò shōu yú lì
อาศัยความขัดแยงของคนคนเพื่อตักตวงผลประโยชนใสตัว
坐以待旦
zuò yǐ dài dàn
ทํางานหามรุงหามค่ํา
坐以待毙
zuò yǐ dài bì
นั่งรอวันตาย
坐拥百城
zuò yōng bǎi chéng
มีหนังสือหมื่นเลน ยอมเหนือกวาขุนนางปกครองเมืองสิบเมือง อุปมา
อุป
ไมการสะสมความรูคือการสะสมทรัพยสิน
坐于涂炭
zuò yú tú tàn
涂炭 เปรียบเสมือนสถานที่สกปรก การเขาไปนั่งในที่ที่สกปรก คนนั้น
ยอมปะเปอนไปดวย นาจะตรงกับภาษิตไทยที่วา “คบคนพาล พาล
พาหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาหาผล”
无价之宝
wú jià zhī bǎo
ทรัพยอันประมาณคามิได

6
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย
สุภาษิตจีน
คําอานพินยิน
ความหมาย

穷寇勿追
qióng kòu wù zhuī
ไมตามไลตีขาศึกที่ไมมีหนทางไป เพื่อหลีกเลี่ยงการโตกลับอยางไม
คิดชีวิตของขาศึกจนเราไดรับความเสียหาย ใชในความหมายวา อยาก
บีบบังคับจนเกินไปหรือไลจนจนตรอก
颜面扫地
yán miàn sǎo dì
เสียหนา อุปมาอุปไมเหมือนเอาหนาไปกวาดพื้น
一臂之力
yī bì zhī lì
臂 กําลังสวนหนึ่งซึ่งไมใชกําลังหลัก หมายถึงการชวยเหลือหาง ๆ
无风起浪
wú fēng qǐ làng
คลื่นกอตัวโดยไมมีลม หมายถึงเรื่องราวที่ตั้งใจและเตรียมการไวให
เกิด