ÑAÏI CHUÛNG VIEÄN THAÙNH GIUSE HAØ NOÄI

BOÄ MOÂN THAÙNH LINH HOÏC KITOÂ

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP

Ngöôøi thöïc hieän: Duy Haùn 2007)

Ñaminh Phan

Khoaù VIII (2000Giaùo sö höôùng daãn: Giuse Phaïm Ngoïc Khueâ

Haø noäi, thaùng 05/2007

Daãn nhaäp

DAÃN NHAÄP
Lyù do choïn ñeà taøi. Söï hieäp nhaát laø ñoøi hoûi thieát thöïc naèm trong ñaëc tính rieâng coù cuûa Giaùo hoäi. Hieäp nhaát vaø truyeàn giaùo coù quan heä maät thieát ñeán ñoä khoù coù theå baøn ñeán moät phaàn maø khoâng noùi ñeán phaàn kia. Chính Chuùa Gieâsu ñaõ tha thieát caàu nguyeän cho heát thaûy nhöõng ai tin Ngaøi ñöôïc hieäp nhaát, “ñeå theá gian tin” (Ga 17,18-21). Chuùng toâi töï ñaët caâu hoûi, lieäu Giaùo hoäi coù theå duøng taøi laõnh ñaïo kheùo leùo cuûa mình ñeå xaây döïng moái hieäp thoâng khoâng ? Caâu traû lôøi coù leõ phaûi nhìn vaøo doøng lòch söû hôn hai ngaøn naêm cuûa Giaùo hoäi. Bao cuoäc chia reõ ñang laø raøo caûn, laø göông muø lôùn cho söù maïng truyeàn giaùo cuûa Hoäi thaùnh. Vì vaäy, vieäc nhaän bieát vaø ñaùp traû ôn hieäp thoâng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn luoân luoân laø ñoøi hoûi thieát thöïc ñoái vôùi con caùi Giaùo hoäi. Chæ coù Chuùa Thaùnh Thaàn môùi coù theå höôùng daãn Giaùo hoäi xaây döïng tình hieäp thoâng, vì Ngaøi laø nguyeân lyù söï hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi vaø theá giôùi. Theâm nöõa, Giaùo hoäi xaùc tín raèng, chuùng ta ñang soáng trong thôøi ñaïi cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Tuy nhieân, trong thöïc teá, caùc noã löïc hoïc hoûi veà Ngaøi laïi raát môø nhaït vaø nieàm tin soáng ñoäng veà Chuùa Thaùnh Thaàn chöa ñöôïc ñeà cao trong phaàn ñoâng daân Chuùa, ñeán noãi coù ngöôøi goïi Ngaøi laø vò Chuùa bò boû rôi (Le Divin Meùconnu)1. Vì theá, chuùng toâi nghieân cöùu ñeà taøi khieâm toán naøy nhaèm boài ñaép ñöùc tin cuûa mình tröôùc heát, ñoàng thôøi goùp

1

x. A. LEVASSOR. O.F.M., L’Action de l’Esprit-Saint, baûn dòch tieáng Vieät töïa ñeà “Thaùnh Linh”, 1989, in roneùo, khoâng roõ dòch giaû (Taøi lieäu thö vieän Ñaïi chuûng vieän Thaùnh Giuse Haø noäi), 11.

2

Chuùa Thaùnh Thaàn, nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi

phaàn vaøo noã löïc hoïc hoûi chung cuûa Giaùo hoäi veà Chuùa Thaùnh Thaàn. Ñoù laø nhöõng lyù do khieán chuùng toâi choïn ñeà taøi naøy, vôùi mong muoán: heä thoáng laïi nhöõng suy tö cuûa Giaùo hoäi veà ôn hieäp thoâng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn qua caùc aân hueä vaø hoaït ñoäng cuûa Ngaøi, ñoàng thôøi gôïi môû nhöõng caùch thöùc ñaùp traû ôn Chuùa Thaùnh Thaàn trong ñôøi soáng Kitoâ höõu, trong tö caùch laø phaàn töû cuûa Giaùo hoäi Chuùa Kitoâ, daãu bieát raèng töø vieäc nhaän bieát ñeán thöïc haønh trong ñôøi soáng coù moät khoaûng caùch vaø luoân ñoøi hoûi nhieàu coá gaéng. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu.

- Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa ñeà taøi: “Chuùa Thaùnh Thaàn
laø nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi”.

- Phaïm vi nghieân cöùu: Vì bieát raèng, “Chuùa Thaùnh Thaàn”
laø moät ñeà taøi raát roäng lôùn, laø ñoái töôïng cuûa moân Thaùnh Linh hoïc. Thaùnh Linh hoïc laïi bao goàm nhieàu maûng ñeà taøi, chaúng haïn: Thaùnh Thaàn laø Ngoâi vò Thieân Chuùa; Thaùnh Thaàn cuûa Ñöùc Kitoâ; caùc aân hueä cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn; Chuùa Thaùnh Thaàn trong ñôøi soáng Giaùo hoäi vaø theá giôùi…vv. Trong khuoân khoå haïn cheá cuûa baøi naøy, chuùng toâi chæ giôùi haïn ñeà taøi nghieân cöùu vaøo moät khía caïnh nhoû, laø hoïc hoûi veà Chuùa Thaùnh Thaàn nhö nguoàn maïch söï hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi. Vì vaäy, trong luaän vaên naøy, caùc vaán ñeà khaùc neáu ñöôïc trình baøy, cuõng chæ nhaèm laøm noåi baät chuû ñeà nghieân cöùu, trong phaïm vi ñaõ xaùc ñònh maø thoâi.

3

Daãn nhaäp

Giaû thuyeát nghieân cöùu. Giaùo hoäi laø moät maàu nhieäm vì phaùt xuaát töø Thieân Chuùa Ba Ngoâi. Giaùo hoäi ñöôïc taïo thaønh trong Thaùnh Thaàn cuûa Ñaáng Phuïc Sinh, ñeå trôû neân bí tích cöùu ñoä cuûa Ñöùc Kitoâ trong theá giôùi. Giaùo hoäi bao goàm hai yeáu toá: nhaân loaïi vaø thaàn linh, ôû ñoù, Chuùa Thaùnh Thaàn laø nguyeân lyù soáng ñoäng, laø nguoàn maïch söï hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi, Ngaøi laøm cho Giaùo hoäi coù söùc soáng noäi taïi vaø coù khaû naêng môû ra vôùi theá giôùi. Phöông phaùp nghieân cöùu.

- Phöông phaùp tieáp caän: Chuùng toâi nghieân cöùu chuû ñeà
naøy theo höôùng tieáp caän cuûa moân Thaùnh Linh hoïc Kitoâ.

- Phöông phaùp nghieân cöùu: phöông phaùp ñöôïc chuùng toâi
söû duïng chuû yeáu laø phaân tích, toång hôïp caùc taøi lieäu veà Kinh Thaùnh, Thaùnh Linh hoïc, giaùo hoäi hoïc, truyeàn giaùo hoïc, vaø caùc nguoàn taøi lieäu coù lieân quan ñeán ñeà taøi. Trong quaù trình thöïc hieän, chuùng toâi ñaõ tieán haønh: xaùc ñònh ñeà taøi vaø phaïm vi nghieân cöùu, thu thaäp caùc taøi lieäu lieân quan, xaây döïng keát caáu toång quaùt cuûa ñeà taøi caên cöù treân nguoàn taøi lieäu; cuoái cuøng, trình daøn baøi toång quaùt cho giaùo sö höôùng daãn. Sau khi daøn baøi ñöôïc chaáp nhaän, chuùng toâi baét ñaàu vieát töøng phaàn cuûa luaän vaên, söûa baøi vôùi giaùo sö höôùng daãn vaø töøng böôùc hoaøn thieän. Vaøi thuaät ngöõ lieân quan.

- Giaùo hoäi hay Hoäi thaùnh (Ecclesia), goác töø Hy Laïp, coù
nghóa laø hoäi hoïp, laø toaøn theå daân Chuùa hoäi hoïp vôùi nhau, coù Chuùa Kitoâ laø ñaàu. Giaùo hoäi coù boán ñaëc tính laø: duy nhaát, thaùnh thieän, coâng giaùo vaø toâng truyeàn.

4

Chuùa Thaùnh Thaàn, nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi

Duy nhaát laø moät ñaëc tính cuûa Giaùo hoäi coâng giaùo, vì: 1) Chæ coù moät Ñaáng saùng laäp laø Ñöùc Kitoâ, ñöôïc Chuùa Cha sai ñeán, hieäp nhaát vôùi Chuùa Thaùnh Thaàn; 2) Giaùo hoäi vaãn duy nhaát trong ñöùc tin, trong caùc bí tích, trong phuïng töï, trong vieäc cai quaûn nhö Chuùa ñaõ muoán. Vieäc phaân taùn ngaøy nay phaûi ñöôïc coi nhö moät sai laàm do toäi loãi, baét buoäc ta phaûi suy tö, phaûi haønh ñoäng ñem laïi hieäp nhaát ngay trong hieän taïi, vì söï hieäp nhaát thuoäc veà baûn theå Giaùo hoäi, moät daáu chæ cuûa ôn Chuùa2.

- Hieäp thoâng: danh töø, coù nghóa laø thuoäc veà nhieàu
ngöôøi. Theo Kinh Thaùnh, hieäp thoâng laø vieäc tham döï vaøo ñôøi soáng Thieân Chuùa, keát hôïp vôùi Ñöùc Chuùa Cha, nhôø Chuùa Gieâsu (Ga 1,3b) trong Chuùa Thaùnh Thaàn (2 Cr 13,13). Ñoù laø thöïc theå caên baûn, sieâu nhieân: Thieân Chuùa keâu goïi chuùng ta hieäp thoâng vôùi Ngaøi (1 Cr 1,9). Trong Taân öôùc, söï thoâng hieäp cuõng laø vieäc lieân heä giöõa tín höõu vôùi nhau, vì söï lieân heä cuûa hoï vôùi Thieân Chuùa trong Ñöùc Kitoâ vaø Chuùa Thaùnh Thaàn. Giaùo hoäi hieäp nhaát trong ñöùc tin, trong ñôøi soáng bí tích, trong kyû luaät vaø thoâng chia baùc aùi, laø daáu chæ söï hieäp nhaát trong hoaøn vuõ, ñaëc bieät laø hieäp thoâng trong cuøng moät Thaùnh Theå (Cv 2,42). Chuùa Thaùnh Thaàn laø Thaàn Khí cuûa Giaùo hoäi, Ngöôøi taïo neân söï hieäp nhaát nhieäm theå, laø söï soáng canh taân Giaùo hoäi, höôùng daãn haøng giaùo phaåm vaø giaùo só, ban cho daân Chuùa nhieàu “ñaëc suûng”. Thaùnh Thaàn Chuùa coøn hoaït ñoäng trong moïi ngöôøi, keå caû nhöõng ngöôøi

2

x. LM. HOÀNG

PHUÙC

CSsR., Ñieån Ngöõ Ñöùc Tin Coâng Giaùo, 1996, 182-183.

5

Danh töø “Thaàn Khí” trong Cöïu öôùc khoâng chæ veà Chuùa Thaùnh Thaàn nhö trong Taân öôùc. caû trong Cöïu öôùc vaø Taân öôùc. coøn Pneuma xuaát hieän 277 laàn trong baûn tieáng Hylaïp. Chuùng toâi xem chöông naøy nhö cô sôû lyù luaän cuûa ñeà taøi nghieân cöùu. vaø trong tieáng Hylaïp: Pneuma-Sinh Khí. Baøi giaûng Thaùnh Linh hoïc Kitoâ. Taân öôùc duøng töø “Thaàn Khí” tôùi 379 laàn. naêm hoïc 2006-2007. Khí. Söï Soáng.10-11. Sau ñoù. Chöùng töø Kinh Thaùnh veà Chuùa Thaùnh Thaàn. Chæ coù ba laàn trong Cöïu öôùc chöõ “Thaàn Khí” ñöôïc coi nhö chæ veà Chuùa Thaùnh Thaàn (Tv 51. CHÖÔNG I: CÔ SÔÛ THAÙNH LINH HOÏC Trong chöông naøy. Kh 1.1. Trong Cöïu öôùc. vì maïc khaûi trong Kinh Thaùnh ñöôïc maïc khaûi tieäm tieán vaø Cöïu öôùc chæ quan nieäm Thieân Chuùa duy nhaát maø thoâi. Thaùnh Thaàn trong Cöïu öôùc: YÙ nieäm “Thaàn Khí” (Spiritus) trong Kinh Thaùnh: Ruakh (Do thaùi): Hôi thôû. chuùng toâi söû duïng kyù hieäu caùc Saùch Kinh Thaùnh theo Nhoùm Phuïng Vuï Caùc Giôø Kinh. 5 Trong baøi naøy.Daãn nhaäp chöa bieát Chuùa vaø Giaùo hoäi.5)5. chuùng ta seõ xem Kinh Thaùnh noùi gì veà Chuùa Thaùnh Thaàn. Gioù. HOÀNG PHUÙC CSsR. laø AÂn Hueä cuûa Thieân Chuùa trao ban cho con 3 4 x. ñeå thaáy ñöôïc höôùng daãn hieän haønh cuûa Giaùo hoäi khi trình baøy veà Chuùa Thaùnh Thaàn4. Trong khi ñoù. Is 63. Ruakh xuaát hieän 389 laàn. I. 6 . Thaàn Khí.13. hai danh töø naøy aùm chæ Thaàn Khí. LM. chuùng ta tieáp tuïc tìm hieåu ñoâi neùt veà caùch tieáp caän Thaùnh Linh hoïc theo Coâng ñoàng Vaticanoâ II. 218-219. LM. Ñaïi chuûng vieän Thaùnh Giuse Haø noäi. nhöng taâm hoàn höôùng thöôïng tìm veà chaân lyù3. chöông I vaø II. sñd. trong ñoù 101 laàn noùi thaúng ñeán Chuùa Thaùnh Thaàn (Saùch Coâng vuï Toâng ñoà noùi ñeán nhieàu nhaát. 44 laàn). 1... Taân öôùc coi Thaàn Khí laø Ngoâi Ba Thieân Chuùa.524. GIUSE PHAÏM NGOÏC KHUEÂ.

18-19). 11).30-35).16-17. ngöôøi ta duøng nhieàu töø ngöõ khaùc nhau ñeå moâ taû veà nhöõng taùc ñoäng vaø hoàng aân cuûa Chuùa Thaùnh 6 Coù theå tìm hieåu theâm ñeà taøi “Thaàn Khí” trong J. Sau ñaây laø moät vaøi caùch dieãn taû hoaït ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong vuõ truï. caùc Ngoân söù ñeán Ñöùc Kitoâ. Taùc ñoäng cuûa Thaùnh Thaàn treân moät soá ngöôøi ñaëc bieät: Trong Cöïu öôùc.4). nhöng taát caû ñeàu laõnh nhaän moät söï trôï giuùp veà theå lyù. Taùc ñoäng cuûa Thaùnh Thaàn trong coâng trình saùng taïo: Thaùnh Thaàn loâi keùo vuõ truï khoûi tình traïng hoãn mang luùc ban ñaàu (St 1. baûn dòch tieáng Vieät 1993. treân lòch söû vaø nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn. ñeå hoï thöïc hieän söù vuï Chuùa trao phoù. 7 . Töø caùc toå phuï. DHEILLY. Thaùnh Kinh ñeàu ñöôïc nhìn nhaän laø maïc khaûi sieâu nhieân nhôø hoaït ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn (Lc 4. nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi ngöôøi vaø cho coäng ñoaøn ñöôïc tuyeån choïn6. quyeån IV Q-Z. tinh thaàn vaø thieâng lieâng cuûa Thaùnh Thaàn: chaúng haïn.14-15). Coâng ñoàng Vaticanoâ II taùi khaúng ñònh: Thaùnh Kinh laø chaân lyù thaàn linh ñöôïc maïc khaûi nhôø ôn linh höùng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn (DV. DESCLEE. Töø ñieån Kinh Thaùnh.Chuùa Thaùnh Thaàn. Thaùnh Thaàn baûo toàn toaøn theå söï soáng treân traùi ñaát (G 34. Thaùnh Thaàn phuïc sinh keû cheát veà theå lyù cuõng nhö tinh thaàn (Ed 37. Thaùnh Thaàn ñeán treân moät soá nhaân vaät ñaëc bieät. Caùc Ngoân söù ñeàu coi mình laø duïng cuï döôùi söï chi phoái tröïc tieáp cuûa Thaùnh Thaàn.. ôn khoân ngoan cho nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo (Ds 11. 1 Sm 16.2). 1523-1531. Thaùnh Thaàn ban söï soáng theå lyù cho con ngöôøi (G 33.13). Phaän vuï cuûa hoï coù theå khaùc nhau. Chuùa Thaùnh Thaàn vaø vieäc maïc khaûi sieâu nhieân: Chuùa Thaùnh Thaàn laø taùc giaû chính cuûa Kinh Thaùnh.14). ôn hieåu bieát vaø saùng kieán ngheä thuaät (Xh 35. Caùch thöùc ban Chuùa Thaùnh Thaàn trong Cöïu öôùc: Trong Cöïu öôùc.

Thaùnh Thaàn. Chuùa Thaùnh Thaàn trong Tin möøng Nhaát Laõm: Caùc nhaø thaàn hoïc Kinh thaùnh khuyeân ñoïc Phuùc aâm nhaát laõm theo caùc coät song song. nhöng khoâng bao giôø ñoàng hoaù Chuùa Thaùnh Thaàn vôùi söùc rieâng cuûa con ngöôøi. chuû vò tính (ngoâi vò) Thaùnh Thaàn chöa ñöôïc roõ neùt.2.1. Cha . xöùc daàu). Tin möøng nhaát laõm khoâng nhaém tôùi töông quan veà Ba Ngoâi vò Thaành Linh cho baèng nhöõng töông quan töøng caëp hai Ngoâi Vò vôùi nhau: Cha . 8 . 1. Thaàn Khí coù theå rôøi boû con ngöôøi khi hoï baát trung. vaø Thaùnh Thaàn (Thieân Chuùa cöùu ñoä trong saùng taïo. Taân öôùc trình baøy Ba Ngoâi theo trình töï lòch söû cöùu ñoä vaø theo thöù töï cuûa söï sinh ra caùc Ngoâi Vò-caùch dieãn taû Maàu nhieäm Ba Ngoâi nhö laø chaân lyù cöùu ñoä. cöùu chuoäc vaø thaùnh hoaù). Nhöng trong thaàn hoïc Ba Ngoâi. Cöïu öôùc chuaån bò cho maïc khaûi Taân öôùc vaø trôû thaønh nguoàn cung caáp chaát lieäu phong phuù cho khoa Thaùnh Linh hoïc cuûa Taân öôùc. Con.Daãn nhaäp Thaàn. 1. Ñoù laø caùch ñôn giaûn giuùp hieåu nhöõng ñieåm töông ñoàng vaø dò bieät trong ba Tin möøng nhaát laõm. Taân öôùc laø maïc khaûi veà maàu nhieäm Thieân Chuùa Ba Ngoâi. Thaùnh Thaàn laø taùc nhaân Thaàn Linh haønh ñoäng trong con ngöôøi (qua cöû chæ ñaët tay. Thieân Chuùa Cöùu Ñoä laø Cha.17-25).2. Coù theå thaáy raèng. Chuùa Thaùnh Thaàn trong Taân öôùc: Veà caên baûn. Söï gaén lieàn Thaùnh Thaàn vôùi Giaveâ Thieân Chuùa vaø thaàn tính cuûa Thieân Chuùa raát roõ raøng. danh töø “Ba Ngoâi” khoâng ñöôïc duøng ñeán trong caùc vaên baûn Taân öôùc.Con. vaø Con . Taân öôùc chæ taäp trung trình baøy moái töông quan cuûa caùc ngoâi vò trong chöông trình cöùu ñoä.Thaùnh Thaàn. Thaùnh Thaàn cö nguï nôi con ngöôøi vì söù vuï cuûa hoï (Ds 11. theo ngoân ngöõ cuûa Cöïu öôùc.

Mattheâu laø ngöôøi duy nhaát söû duïng coâng thöùc Ba Ngoâi trong pheùp Röûa (Mt 28. Thöïc teá.2. Chuùa Thaùnh Thaàn ñöôïc nhaán maïnh ñaëc bieät. ñaõ giôùi thieäu cho chuùng ta caùch maëc nhieân veà Thaàn hoïc Ba Ngoâi. nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi Tin möøng Mattheâu nhaán maïnh vai troø cuûa Chuùa Cha. Tin möøng nhaát laõm. Ñieàu ñoù baét ñaàu vôùi vieäc “thaàn hieån” (Ga 1.35). ñaëc bieät trong nhöõng cuoäc khuûng hoaûng veà tín ñieàu Chuùa Ba Ngoâi trong theá kyû IV. Chuùa Thaùnh Thaàn trong Tin möøng Gioan: Tin möøng Gioan nhaán maïnh töông quan vaø ñôøi soáng noäi taïi cuûa Chuùa Cha vaø Chuùa Con. Trong Tin möøng Marcoâ: Marcoâ khoâng ñeà caáp ñeán moät thaàn hoïc veà Ba Ngoâi. Nhòp ñoä tam vò khôûi ñi töø Chuùa Con tôùi Chuùa Thaùnh Thaàn vaø tôùi Thieân Chuùa 9 . Mattheâu luoân luoân duøng coâng thöùc: Chuùa Cha Ñaáng ngöï treân Trôøi. 1. vaø trong tö caùch laø Con thì Ñöùc Gieâsu höùa ban Chuùa Thaùnh Thaàn. hay Chuùa Gieâsu Ñaáng ñöôïc Cha sai ñeán.19). nhöng trình baøy cho chuùng ta moät caùch saùng suûa veà taäp theå Ba Ngoâi phuø hôïp vôùi pheùp Röûa. maø Marcoâ tuyeân xöng Ñöùc Gieâsu laø Con Thieân Chuùa (Mc 1. Cha Rena noùi: Baûn vaên laø moät ñieån hình hoaøn haûo veà vieäc trình baøy veà Chuùa Cha.Chuùa Thaùnh Thaàn. Coøn trong Tin möøng Luca. Baûn vaên naøy. theo cha Rena Laurentin. Vai troø cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn ñöôïc ghi nhaän trong suoát cuoäc ñôøi Chuùa Gieâsu.1-18).2. Chuùa Con vaø Chuùa Thaùnh Thaàn nhö moät gia ñình thaàn linh.1). Chính bôûi Chuùa Thaùnh Thaàn maø Ñöùc Kitoâ xuaát hieän (Lc 1. Tin möøng nhaát laõm khoâng bao giôø noùi veà Ba Ngoâi nhö moät soá ñeám. trong khi nhaán maïnh ñeán moãi Ngoâi Vò Thaàn Linh. giöõ moät vai troø caên baûn trong vieäc hình thaønh vaø beânh vöïc ñöùc tin vaøo Chuùa Ba Ngoâi trong Giaùo hoäi. Nhö vaäy.

Thaät vaäy. Baûn vaên cuï theå nhaát veà Thaàn hoïc Ba Ngoâi nôi Phaoloâ laø 2 Cr 13. nhaát laø Ga 10. Khi ñoïc Tin möøng Gioan.15). neân moái töông quan vónh haèng giöõa Con vaø Thaùnh Thaàn ñöôïc theå hieän moät caùch raát cuï theå.18). Vì theá.30. cho pheùp ñeà caäp ñeán moät neàn thaàn hoïc veà Ba Ngoâi: nhö 1 Cr 12.4-6 duøng coâng thöùc Ba Ngoâi. trong caùc thö cuûa ngaøi.26) nhaân danh Con (Ga 15.Daãn nhaäp laø Cha (Ga 1. Chuùa Con ñaõ baøy toû Ngoâi Vò rieâng bieät cuûa mình (Ga 1. ñoù laø aân hueä cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Thaùnh Thaàn nhieäm xuaát töø Chuùa Cha vaø ñöôïc ñaûm nhaän bôûi Chuùa Con (Ga 16. Chuùa Thaùnh Thaàn trong caùc thö Phaoloâ: Thaùnh Phaoloâ. 1.4-6). Vôùi Phaoloâ. Berhan de Margerie noùi: vì ôn cöùu ñoä chuùng ta.13. ta thaáy moái töông quan chaët cheõ vaø ñôøi soáng cuûa Ba Ngoâi noäi taïi: Ta vaø Cha Ta laø Moät. caùc Ngaøi sai Chuùa Thaùnh Thaàn trong tö caùch laø Moät. Tin möøng Gioan xaùc nhaän raèng. bôûi vì Ngaøi xuaát ra töø Chuùa Con töø ñôøi ñôøi. Chính Cha taïo neân söï duy 10 . trình baøy raát nhieàu veà caáu truùc tam vò. Chính khi maïc khaûi Chuùa Cha. Thaùnh Thaàn muoân thuûa laø Thaùnh Thaàn cuûa Chuùa Con (Gl 4. aân suûng ñöôïc hieåu laø aân hueä Ñöùc Kitoâ.2.3.26-16.33-34). Berhand de Margerie giaûi thích nhöõng baûn vaên treân nhö sau: Ñaáng ñöôïc sai ñeán bôûi Chuùa Con trong thôøi gian. laø Ñöùc aùi (caritas) maø Cha baøy toû cho chuùng ta. Ñaây laø moät coâng thöùc phuïng vuï.27). Ngaøi ñöôïc sai ñeán bôûi Cha (Ga 14. Thaùnh Thaàn Chaân Lyù laøm chöùng veà Chuùa Con nhö laø chöùng töø tuyeät haûo trong khi töï boäc loä ra laø Thaùnh Thaàn cuûa Chuùa Con. Ñieàu ñoù laøm chöùng Chuùa Thaùnh Thaàn nhieäm xuaát töø Cha vaø Con nhö moät nguyeân lyù duy nhaát.

Keát quaû laø: Chuùa Thaùnh Thaàn hieän xuoáng vaø moïi ngöôøi coù theå hieåu ñuùng Lôøi Kinh Thaùnh. Chuùa Cha ñaõ nhaän leã hy sinh cuûa Ñöùc Kitoâ treân thaùnh giaù vaø töø nay thaäp giaù khoâng coøn laø moät thaát baïi. bieán coá Leã Nguõ Tuaàn xaùc nhaän söï toân vinh cuûa Ñöùc Kitoâ beân caïnh Chuùa Cha. Chuùa Thaùnh Thaàn trong Coâng vuï Toâng ñoà: Tröôùc leã Nguõ Tuaàn. Bieán coá Hieän Xuoáng bieåu loä quyeàn naêng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn treân caû nhöõng ngöôøi tin vaø ngöôøi chöa tin (Cv 2.1-4): Duøng maïch vaên thaàn hieån. Ngaøi cuûng coá lôøi rao giaûng cuûa caùc toâng ñoà baèng nhöõng pheùp laï keøm theo. ñaây laø daáu chæ söï hieän dieän cuûa Thaàn Linh.1-4 dieãn taû tieáng gioù maïnh uøa vaøo ñaày nhaø nhö cuoàng phong. Vaøo ngaøy Leã Nguõ Tuaàn (Cv 2. naõo traïng caùc Toâng ñoà chöa ñöôïc thay ñoåi. Söùc maïnh cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn voâ song khoâng ai cöôõng laïi hay caûn trôû ñöôïc. 11 . hieåu yù nghóa caùi cheát vaø söï phuïc sinh cuûa Ñöùc Kitoâ. maø laø chieán thaéng vinh quang ñöa tôùi ôn cöùu ñoä vaø haïnh phuùc cho con ngöôøi.4. Ngaøi hoaït ñoäng hoaøn toaøn töï do. Ngaøi ñöôïc ñaët laøm Chuùa vaø laøm Ñaáng Kitoâ. naõo traïng cuûa caùc ngaøi veà Ñaáng Meâssia coøn heïp hoøi. Thaùnh Thaàn ñeán laø daáu chöùng toû Chuùa Cha ñaõ nhaän lôøi Ñöùc Kitoâ caàu khaån cho nhaân loaïi.8). Chuùa Thaùnh Thaàn laøm cho caùc toâng ñoà neân vöõng maïnh. ñoaïn vaên Cv 2. nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi nhaát cuûa caùc Kitoâ höõu trong Chuùa Thaùnh Thaàn vôùi tö caùch laø söï hieäp nhaát giöõa Cha vaø Con. Caùc oâng chæ thay ñoåi naõo traïng khi ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn ñeán (Cv 1.37-41). Ñaëc bieät. Thaùnh Thaàn laøm neân söï hieäp nhaát trong ña dieän vaø ña dieän trong söï hieäp nhaát. 1.Chuùa Thaùnh Thaàn. Ñoái vôùi coäng ñoaøn Giaùo hoäi tieân khôûi. traàn theá.2.

Khoa Thaùnh Linh hoïc khoâng vì theá maø bò giaûm nheï. Chuùng ta khoâng theå coù moät khoa Thaùnh Linh hoïc ñoäc laäp. 2.1. nhaát laø nhöõng neùt chính haøm chöùa trong caùc baûn vaên. coâng ñoàng trình baøy moät thaàn hoïc khaù ñaày ñuû veà Chuùa Thaùnh Thaàn. vì khi noùi ñeán Chuùa Thaùnh Thaàn. Hieán cheá Lumen Gentium ñaõ so saùnh caùc yeáu toá cuûa maàu nhieäm Giaùo hoäi: höõu hình vaø voâ hình / nhaân tính vaø thaàn tính cuûa Giaùo hoäi vôùi söï hieäp nhaát giöõa hai baûn tính cuûa Ñöùc Kitoâ.Daãn nhaäp II. Phaûi nhaän thaáy raèng. Vaticanoâ II laø coâng ñoàng muïc vuï. Coâng ñoàng Vaticanoâ II khoâng coù moät hieán cheá hay saéc leänh naøo rieâng veà Chuùa Thaùnh Thaàn. cho neân coâng ñoàng muïc vuï naøy chuù troïng vaán ñeà Kitoâ hoïc (quy Kitoâ). troïng taâm cuûa muïc vuï laø loan baùo Chuùa Kitoâ. Hieán cheá Lumen Gentium. Nhìn chung. Chuùa Kitoâ laø trung taâm cuûa lòch söû cöùu ñoä. vaø nhìn ngaém nhöõng linh hoaït cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong Giaùo hoäi. vì khoa Kitoâ hoïc bao haøm khoa Thaùnh Linh hoïc. chuùng ta phaûi hieåu laø Thaùnh Thaàn cuûa Ñöùc Kitoâ Phuïc Sinh. chuùng ta seõ tìm hieåu nhöõng neùt chính yeáu cuûa Thaùnh Linh hoïc trong Vaticanoâ II. Chuùa Thaùnh Thaàn ñöôïc sai ñeán ñeå hoaøn taát coâng trình cuûa Chuùa Kitoâ vaø xaây döïng Thaân Theå Maàu Nhieäm cuûa Ngaøi. Thaùnh Linh hoïc theo Coâng ñoàng Vaticanoâ II. bôûi vì khi noùi veà Chuùa Kitoâ laø phaûi noùi veà Cha vaø Thaùnh Thaàn7.2. vaø gaùn söï keát hôïp giöõa caùc yeáu toá ñoù cho Chuùa Thaùnh Thaàn. Sau ñaây. nhöng laïi noùi nhieàu veà Chuùa Thaùnh Thaàn trong haàu heát caùc baûn vaên (258 laàn). 12 . laø söï hoaøn thaønh maïc khaûi cuûa Thieân Chuùa vaø laø Ñaáng quy tuï moïi söï. Khoâng bao giôø thaáy coâng ñoàng Vaticanoâ II coi Chuùa Thaùnh Thaàn nhö moät söùc maïnh 7 Moân hoïc naøy phaûi ñöôïc goïi laø Thaùnh Linh hoïc Kitoâ (Christologie Pneumatologique) môùi ñuû yù nghóa. Qua ñoù. 2.

Tuy nhieân. chaúng haïn. Chuùa Thaùnh Thaàn ban nhöõng ñoaøn suûng cho con caùi Giaùo hoäi. Giaùo hoäi 13 . nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi thuaàn tuyù voâ ngoâi vò. Moãi thôøi ñaïi. Vaticanoâ II trình baøy raát cuï theå veà khoa Giaùo hoäi hoïc Thaùnh Linh trong chieàu kích nhöõng ñoaøn suûng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Ñaëc bieät. 2. Taát caû laø nhöõng aân hueä cuûa Thaùnh Thaàn. Cuõng vaäy. caùc nghi thöùc cöû haønh bí tích. Vaticanoâ II trình baøy moät Thaàn hoïc Ba Ngoâi trong hoaït ñoäng cöùu ñoä (LG. Tín bieåu cuûa Giaùo hoäi tuyeân xöng Chuùa Thaùnh Thaàn laø Thieân Chuùa.3. Con vaø Thaùnh Thaàn”. Vaticanoâ II laëp laïi yù töôûng Taân öôùc veà Chuùa Thaùnh Thaàn. coù theå xem ñaây laø moät daáu chæ thôøi ñaïi maø Chuùa Thaùnh Thaàn ñang hoaït ñoäng trong Hoäi thaùnh.4. maø ñieàu naøy ñaõ tìm thaáy nôi Thaùnh Ireâneâ veà chöùc naêng cuûa moät Giaùo hoäi thaùnh hoaù nhö söï tham döï vaøo vieäc ñöôïc xöùc daàu cuûa Ñöùc Kitoâ bôûi Chuùa Thaùnh Thaàn.Chuùa Thaùnh Thaàn. caùc lôøi khaån caàu Chuùa Thaùnh Thaàn… 2. nhöng luoân luoân khaúng ñònh: Thaùnh Thaàn cuûa Ñöùc Kitoâ. hoïc thuyeát veà Thaùnh Thaàn giöõ moät vò trí raát quan troïng trong hieán cheá naøy. Coâng ñoàng Vaticanoâ II laø moät bieán coá ñaëc bieät. caùc phong traøo canh taân Giaùo hoäi ñeàu ñöôïc khôûi xöôùng vaø thaønh töïu bôûi Chuùa Thaùnh Thaàn. 2-4). Giaùo hoäi laø Daân Thieân Chuùa ñöôïc hình thaønh theo hình aûnh Chuùa Ba Ngoâi: “Giaùo hoäi ñöôïc theå hieän nhö Daân Thieân Chuùa nhaém ñeán söï hieäp nhaát cuûa Cha. Hieán cheá Phuïng vuï thaùnh nhaém tôùi thöïc haønh neân chæ ñeà caäp moät chuùt veà thaàn hoïc. hieán cheá trình baøy veà moät Kitoâ hoïc hôn laø moät Thaùnh Linh hoïc. caùc coâng thöùc vinh tuïng ca.

hoï phaûi chaïy ñeán vôùi Chuùa Thaùnh Thaàn ñeå xaây döïng Giaùo hoäi.5. coâng giaùo vaø toâng truyeàn. Ñaáng “thoåi nôi Ngöôøi muoán” (Ga 3. Coâng ñoàng Vaticanoâ II cuõng nhìn nhaän nhöõng giaù trò vaø quyeàn cuûa caùc Giaùo hoäi ñòa phöông qua ñöùc giaùm muïc ñòa phöông. Thaùnh Thaàn ñöôïc Vaticanoâ II keâu caàu laø Thaàn Khí Ñöùc Chuùa. Hieán cheá Lumen Gentium cuõng ñeà cao vai troø cuûa giaùo daân trong Giaùo hoäi. ñôøi soáng Giaùo hoäi môùi thöïc söï xaùc nhaän chaân lyù aáy.Daãn nhaäp khoâng chæ ñöôïc thieát laäp bôûi nhöõng ñònh cheá. Ñaáng canh taân boä maët traùi ñaát. vaø ñeà cao hoaït ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong loøng nhaân theá. thaùnh thieän. Daân Thieân Chuùa bieát raèng. nôi caùc Kitoâ höõu voâ danh. Ñaáng ñoåi môùi moïi söï vaø hoaït ñoäng trong loøng nhaân theá. caùc toân giaùo. nhöng luoân phaûi trong söï hieäp nhaát vôùi anh chò em vaø ñaëc bieät vôùi caùc vò muïc töû.8). vaø xaây döïng Giaùo hoäi trong söï töï do cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. 2. Ngaøi phaân chia cho 14 . Tuy nhieân. laø Ñaàu cuûa Thaân Theå maàu nhieäm. Nôi Giaùo hoäi. maø coøn bôûi nhöõng aân hueä thieân hình vaïn traïng maø moãi ngöôøi coù quyeàn vaø coù boån phaän thöïc thi trong Giaùo hoäi vaø theá giôùi vì lôïi ích cuûa nhaân loaïi. Giaùo hoäi ñòa phöông laø hieän thaân cuûa Giaùo hoäi thaät cuûa Chuùa Kitoâ: duy nhaát. Chuùa Thaùnh Thaàn quy tuï muoân loaøi döôùi quyeàn moät thuû laõnh laø Ñöùc Kitoâ. Ñoù laø luoàng gioù môùi cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Nhöõng yeáu toá treân cho thaáy Vaticanoâ II ñaõ trình baøy raát ñaày ñuû veà moät thaàn hoïc veà Chuùa Thaùnh Thaàn. Chuùa Thaùnh Thaàn laøm neân söï duy nhaát trong ña dieän vaø ña dieän trong söï hieäp nhaát.

Cuoái cuøng. I. Neáu Giaùo hoäi gioáng nhö moät Thaân Theå thì Chuùa Thaùnh Thaàn töïa nhö linh hoàn cuûa thaân theå ñoù. nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi hoï caùc aân hueä vaø ñoaøn suûng ñeå xaây döïng Nhieäm Theå Chuùa Kitoâ. Giaùo hoäi ñòa phöông tìm kieám nhöõng ñöôøng loái rieâng trong moâi tröôøng vaên hoaù. Chuùa Thaùnh Thaàn hieäp nhaát Giaùo hoäi trong ña dieän. cuõng nhö höôùng daãn Giaùo hoäi môû ra vôùi theá giôùi.Chuùa Thaùnh Thaàn. Khôûi ñi töø Leã Nguõ Tuaàn. Thaùnh Thaàn laøm cho Hoäi thaùnh ñöôïc sinh tröôûng vaø hieäp nhaát trong ña dieän. nghóa laø nguyeân nhaân söï soáng thaàn 15 . truyeàn thoáng vaø xaõ hoäi cuûa mình (hoäi nhaäp vaên hoaù) ñeå laøm cho Giaùo hoäi Chuùa Kitoâ thöïc söï laø Giaùo hoäi nhaäp theå vaø nhaäp theá trong moät neàn vaên hoaù ñaëc thuø. ñieàu naøy ñöôïc nhaän dieän qua caùc hoaït ñoäng rieâng coù cuûa Ngaøi: hieäp nhaát vaø quy tuï con caùi trong noäi boä Giaùo hoäi. Caû thaàn hoïc vaø giaùo lyù Coâng giaùo ñeàu dieãn taû Chuùa Thaùnh Thaàn laø linh hoàn cuûa Giaùo hoäi. Chuùng ta seõ laàn löôït tìm hieåu caùc hoaït ñoäng naøy ñeå hieåu thaáu ñaùo hôn. NGUOÀN MAÏCH HIEÄP THOÂNG CUÛA GIAÙO HOÄI Chuùa Thaùnh Thaàn laø nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi. Giaùo hoäi cuõng khuyeán khích caùc phong traøo canh taân ñaëc suûng Thaùnh Linh ñaët neàn taûng treân Lôøi Chuùa vaø ñaøo saâu Lôøi Chuùa. Thaùnh Linh hoïc chæ coù theå phaùt trieån trong thöïc haønh cuûa ñôøi soáng trong Giaùo hoäi. Thaùnh Linh hoïc ñöôïc phaûn aùnh bôûi chieàu kích Giaùo hoäi hoïc. CHÖÔNG II: CHUÙA THAÙNH THAÀN. vôùi coâng ñoàng Vaticanoâ II.

8) 8. Vieäc naøy xaûy ra theo nhö ñieàu Chuùa Gieâsu ñaõ loan baùo trong böõa tieäc ly tröôùc khi chòu khoå hình. 98.1. trong khaép caùc mieàn Giuñeâ. vaø Ngaøi nhaéc laïi tröôùc khi rôøi khoûi traàn gian ñeå veà cuøng Cha: “anh em seõ nhaän ñöôïc söùc maïnh cuûa Thaùnh Thaàn khi Ngöôøi ngöï xuoáng treân anh em. 5). 1. Coâng ñoàng Vaticanoâ II ñaõ taùi khaúng ñònh. Chuùa Thaùnh Thaàn khai sinh Giaùo hoäi baèng vieäc ngöï xuoáng traøn ñaày treân coäng ñoaøn tieân khôûi. Hieán cheá Lumen Gentium cuûa coâng ñoàng Vaticanoâ II nhaán maïnh moái lieân keát giöõa maàu nhieäm Vöôït qua vaø Leã Hieän Xuoáng: Khi Chuùa Gieâsu. ñaõ phuïc sinh vaø ñöôïc phong laøm Chuùa. Ñaáng ñaõ chòu cheát treân thaäp giaù vì loaøi ngöôøi. khai sinh moät daân toäc cuûa giao öôùc môùi sinh ra “trong Maùu Chuùa Kitoâ” (x.25). Neáu vaøo ngaøy Leã Nguõ Tuaàn. 16 .Daãn nhaäp linh. Baáy giôø anh em seõ laø chöùng nhaân cuûa Thaày taïi Gieârusalem. laøm Ñaáng Kitoâ vaø laøm Tö Teá ñôøi ñôøi. 2005. tuyeån taäp. Daân môùi naøy ñöôïc thaùnh hieán nhôø vieäc xöùc daàu cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong nhieäm tích Thaùnh Taåy. Leã Nguõ Tuaàn laø thôøi ñieåm quyeát ñònh cuûa Giaùo hoäi. Giaùo hoäi ñöôïc khai sinh töø Leã Nguõ Tuaàn. Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ giôùi thieäu Giaùo hoäi vôùi theá giôùi. laø bieán coá “Chuùa Kitoâ môû ñöôøng ñöa con ngöôøi ñeán Chuùa Cha trong moät Thaùnh Thaàn duy nhaát” (LG. Vaøo ngaøy naøy. Söï kieän ñaày yù nghóa naøy quyeát ñònh cho vieäc hieän höõu cuûa 8 ÑÖÙC THAÙNH CHA GIOAN PHAOLOÂ II. Ngaøi ñaõ ñoå traøn ñaày Thaùnh Thaàn cuûa Chuùa Cha ñaõ höùa treân caùc moân ñeä cuûa Ngaøi (LG. 4). 1 Cr 11. Pauline Books & Media. thì töø ngaøy ñoù Chuùa Thaùnh Thaàn cuõng laø nguyeân lyù vaø nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa toaøn theå Hoäi thaùnh. baûn dòch tieáng Vieät cuûa Nguyeãn Ñöùc Tuyeân vaø Ngöôõng Nhaân Löu AÁu Nhi. Chuùa Thaùnh Linh Ñaáng ban söï soáng vaø tình yeâu.. Samari vaø cho ñeán taän cuøng traùi ñaát” (Cv 1.

Chaøo ñôøi taïi Gieârusalem. nhaèm trôû neân nôi cö nguï cuûa Thieân Chuùa trong Thaàn Khí (Ep 2. X. 116… 17 .Chuùa Thaùnh Thaàn.22). Vuõ Vaên Thieän. chuùng ta ñeàu ñaõ chòu pheùp röûa trong cuøng moät Thaàn Khí ñeå trôû neân moät thaân theå. baûn dòch tieáng Vieät cuûa P. Tuy nhieân.. töø hôi thôû cuûa Thaàn Khí.13). daàu laø Do-thaùi hay Hy-laïp. Chuùng ta coù theå noùi söï kieän naøy ñaõ khai sinh Giaùo hoäi. Chuùa Thaùnh Thaàn seõ maõi laø söï khôûi ñaàu khoâng ngôi nghæ: “taát caû chuùng ta. vieäc hieän höõu cuûa Giaùo hoäi trôû neân roõ raøng vaøo ngaøy Leã Hieän Xuoáng khi Chuùa Thaùnh Thaàn ngöï ñeán vaø caùc toâng ñoà baét ñaàu “laøm chöùng” maàu nhieäm Vöôït Qua cuûa Chuùa Kitoâ. giöõa daân Dothaùi. Vôùi caùc coäng ñoaøn ñaõ hình thaønh. Giaùo hoäi cuõng töø ñoù lôùn leân döôùi taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Nhôø bôûi Thaàn Khí. Taát caû hoaït ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong Giaùo hoäi ñeàu taäp trung vaøo Ñöùc Kitoâ vaø söï hieän dieän cuûa Ngaøi trong theá giôùi. CSsR. nôi ñoù Giaùo hoäi ñöôïc sinh tröôûng. 9 x. Hieåu vaø soáng maàu nhieäm Thaùnh Thaàn Thieân Chuùa. caùc tín höõu lieân keát thaønh Thaân Theå Ñöùc Kitoâ laø Giaùo hoäi (x. Moãi coäng ñoaøn ñeàu ñöôïc khôûi ñaàu trong maàu nhieäm Nöôùc vaø Thaàn Khí. laøm neân maàu nhieäp hieäp thoâng trong Giaùo hoäi9. Nxb Toân giaùo. nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi Giaùo hoäi. 1 Cr 12. Giaùo hoäi ñöôïc sinh thaønh trong söï lieân keát tröïc tieáp vôùi Ñöùc Kitoâ. Nôi naøo Thaàn Khí hoaït ñoäng. noâ leä hay töï do. DURRWELL.13-27). Giaùo hoäi vaãn tieáp tuïc ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn xaây döïng. Chuùa Kitoâ ñaõ loan baùo vaø thieát laäp Giaùo hoäi qua maàu nhieäm Töû naïn vaø Phuïc sinh. Thaàn Khí thaùp nhaäp caùc tín höõu vaøo Thaân Theå Ñöùc Kitoâ. F. Haø noäi 2004. Taát caû chuùng ta ñaõ ñöôïc ñaày traøn moät Thaàn Khí duy nhaát” (1 Cr 12.

khieán cho Giaùo hoäi trôû thaønh coäng ñoàng soáng ñoäng. Giaùo hoäi dieãn taû chính mình trong cöû haønh Thaùnh Theå. ngöôïc laïi. F. qua bieåu töôïng noøng coát cuûa Giaùo hoäi laø bí tích Thaùnh Theå (x. Moät ñaøng.. Thaùnh Giaùo phuï Ireâneâ keát hôïp hai khía caïnh vöøa höõu hình vöøa thieâng lieâng naøy cuûa Giaùo hoäi baèng söï so saùnh vôùi bí tích Thaùnh Theå: “Thaùnh Theå goàm hai yeáu toá. CSsR. nhöng taát caû ñeàu ñöôïc hieäp thoâng trong Thaàn Khí cuûa Ñöùc Kitoâ.16). moät haï giôùi. Thaàn Khí hieäp thoâng coäng ñoaøn theá taïi. Söï duy nhaát ôû ñaây coù theå xem nhö 10 x. Giaùo hoäi coù ñaëc tính duy nhaát.Daãn nhaäp Giaùo hoäi laø moät maàu nhieäm.2. Giaùo hoäi ñi trong theá giôùi vaø baøy toû moät cô caáu höõu hình. taát caû ñeàu ñaët döôùi quyeàn cuûa Thaàn Khí vaø Ñöùc Kitoâ. coäng ñoaøn aáy toaû lan Thaàn Khí. vöøa maàu nhieäm. nhaát laø coù söï hieäp nhaát trong ña dieän. Cô cheá ñöôïc thieát laäp trong Thaàn Khí. maø Thaàn Khí voán laø söùc maïnh hieäp thoâng. vì Thaân Theå Ñöùc Kitoâ khoâng theå bò chia ly. X. moät thieân giôùi”. Giaùo hoäi coù nguoàn goác ôû caû hai thöïc taïi baát khaû phaân ly: caû Ñöùc Kitoâ laãn Thaàn Khí ñeàu khieán Giaùo hoäi trôû neân vöøa cô cheá. AÂn suûng do cô cheá chuyeån taûi. Giaùo hoäi phaân bieät vôùi baát cöù moät toå chöùc traàn theá naøo baèng moät söùc soáng sieâu nhieân baét nguoàn töø Chuùa Ba Ngoâi. 125. DURRWELL. cho neân cô cheá Giaùo hoäi coù söù maïng phuïc vuï tình hieäp thoâng. Cô caáu Giaùo hoäi bao goàm nhieàu thaønh phaàn. moät söï thaät saâu thaúm ít ai bieát tôùi10. nôi ñoù coäng ñoaøn Giaùo hoäi hieäp thoâng vôùi nhau. nhieàu söù vuï khaùc nhau. Thöïc vaäy. 18 . 1 Cr 10. 1. Nhöng ñaøng khaùc. coù söùc saùng taïo. Chuùa Thaùnh Thaàn hieäp nhaát Giaùo hoäi trong ña dieän. vaø cô cheá ñöôïc thieát laäp cuõng do aân suûng cuûa Thaàn Khí. sñd.

vaên hoaù.4-30. taùc vuï vaø hoaït ñoäng laïi laø moái daây keát hôïp con caùi Thieân Chuùa laøm moät. nhöng taát caû ñeàu laøm chöùng cho söï hieäp nhaát kyø dieäu cuûa Thaân Theå Ñöùc Kitoâ. vì moïi söï aáy ñeàu laø coâng trình cuûa cuøng moät Thaùnh Linh duy nhaát” (LG. Hình thöùc ñoäc daïng laø dieàu khoâng caàn mong öôùc12. Tröôùc tieân laø vieäc coù nhieàu Giaùo hoäi ñòa phöông khaùc nhau: “caùc Giaùo hoäi ñòa phöông tuy khaùc nhau. Sau heát. Ña dieän laø moät chieàu kích khaùc cuûa moái hieäp nhaát trong Giaùo hoäi. kinh teá… giöõa caùc tín höõu. Antoân vaø Ñuoác Saùng. 32c).J. nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi söï ñoàng boä. 2002. 19 . hay trong nhöõng loái soáng ñaïo khaùc nhau. do vaäy boä maët Giaùo hoäi vöøa duy nhaát vöøa ña phöông. chuùng ta ñeàu ñaõ chòu pheùp röûa trong cuøng moät Thaàn Khí ñeå trôû neân moät thaân theå. thöïc vaäy. S. neân chuùng caøng minh chöùng ñaëc tính coâng giaùo cuûa moät Giaùo hoäi khoâng phaân chia” (LG. 11 Baûn vaên noåi baät nhaát veà chuû ñeà naøy laø: 1 Cr 12.18.. Giaùo hoäi hoïc. Taát caû chuùng ta ñaõ ñöôïc ñaày traøn moät Thaàn Khí duy nhaát” (1 Cr 12. bôûi trong Ñöùc Kitoâ “taát caû chuùng ta. Giaùo hoäi hieäp nhaát trong söï ña dieän11. Coâng ñoàng Vaticanoâ II khaúng ñònh raèng: “Giaùo hoäi do Chuùa thieát laäp ñöôïc toå chöùc vaø ñieàu khieån theo nhieàu leà loái khaùc bieät kyø dieäu” (LG. noâ leä hay töï do. nhöng ñeàu quy veà vôùi hieäp nhaát. chính söï khaùc bieät veà aân hueä. ñoaøn suûng “tuy khaùc nhau. 32d). chuûng toäc. coù theå xem theâm: Ep 2. Giaùo hoäi ñöôïc thanh taåy ñeå trôû neân hieäp nhaát. Tình traïng naøy giuùp cho Giaùo hoäi thaáy roõ laø caàn phaûi maëc nhöõng saéc thaùi khaùc nhau trong muïc vuï. 12 FELIPE GOMER. 120. coâng taùc.16. taäp I. phuïng töï.13) .Chuùa Thaùnh Thaàn. daàu laø Do-thaùi hay Hy-laïp. trong Thaàn Khí. 32a). Coù khaùc nhau laø khaùc trong caùc nhieäm vuï. coøn coù caû söï khaùc bieät veà maët xaõ hoäi.

12-14. vôùi chöùc naêng sinh thaønh Con trong Thaàn Khí. Ñaëc thuø cuûa Thaàn Khí laø hieäp nhaát moãi ngöôøi baèng caùch ña daïng hoaù. Taøi lieäu höôùng daãn muïc vuï truyeàn giaùo cho naêm 1998. Thaùnh Thaàn laø Chuùa vaø laø Ñaáng Ban Söï Soáng.25). Phaoloâ muoán noùi ñeán Hoäi thaùnh. nhieàu boä phaän (x. chuùng ta nhaän thaáy. Qua caùch dieãn taû mang naëng daáu aán Hy laïp: so saùnh vôùi thaân theå. caùc boä phaän cuûa thaân theå tuy nhieàu. 74. khoâng phaûi nhö moät cô cheá caøo baèng. 20 . bao giôø cuõng taïo ra nhöõng höõu theå trong lieân ñôùi: hoï hieäp thoâng vôùi nhau maø vaãn khoâng xoaù boû dieän maïo rieâng cuûa töøng ngöôøi trong caùc quan heä hoã töông. nguyeân lyù hieäp nhaát cuûa coäng ñoaøn Giaùo hoäi chính laø Thaàn Khí13. vöôït leân treân söï so saùnh theå lyù aáy. Con laø moät ngoâi vò rieâng bieät. nhöng hoã töông chaët cheõ vôùi nhau trong tinh thaàn phuïc vuï (1 Cr 12.Daãn nhaäp Tính ña nguyeân-hieäp nhaát cuûa Thaân Theå Giaùo hoäi ñöôïc thaùnh Phaoloâ neâu roõ baèng caùch duøng caùc töø ngöõ moät vaø nhieàu: moät thaân theå. caùc tín höõu keát thaønh moät Thaân Theå duy nhaát trong caùc chi theå phong nhieâu. Trong “duy moät Thaàn Khí”. ñeán coäng ñoaøn. Giaùo hoäi laø moät trong ña daïng. ña daïng vôùi caùc söù vuï vaø ñaëc aân cuûa Thaàn Khí keå sao cho xieát. cuõng nhö Thieân Chuùa laø Moät trong Tam Vò. ñöôïc sinh thaønh trong Thaàn Khí. khaùc bieät. 1 Cr 12. chæ coát nhaém tôùi 13 UYÛ BAN MUÏC VUÏ VAØ TRUYEÀN GIAÙO CUÛA NAÊM TOAØN XAÙ 2000. nhöng laø moät coäng ñoaøn toân troïng tính ña nguyeân. Khi Thaàn Khí tình yeâu hoaït ñoäng. ñang khi Cha vaø Con vaãn laø moät trong Thaàn Khí thì caû ba ngoâi vò laïi coù ñaëc thuø cuûa rieâng mình. boå tuùc vaø lieân ñôùi. Thaàn Khí hieäp nhaát Giaùo hoäi theo chính vai troø thuû saün trong maàu nhieäm vónh haèng: Cha laø moät ngoâi vò rieâng bieät.17-18.26-27).. nhöng heát thaûy chuùng ñeàu ñöôïc thöïc hieän trong Thaân Theå Ñöùc Kitoâ.

CSsR. F. Chuùa Thaùnh Thaàn quaû thöïc ñaõ thöïc hieän ñieàu ñoù caùch tuyeät vôøi khi phuïc sinh Ñöùc Kitoâ töø coõi cheát. nhöng chính nhôø Thaùnh Thaàn thuùc ñaåy maø coù nhöõng ngöôøi ñaõ noùi theo leänh cuûa Thieân Chuùa” (2 Pr 1.1. Ñöùc tin laø cuûa caûi chung cho toaøn daân. X. qua söùc maïnh gaén keát moïi sinh hoaït cuûa Hoäi Thaùnh vaø thuùc ñaåy ôn thoâng hieäp trong ñôøi soáng caùc Kitoâ höõu. ñaëc bieät laø qua Kinh Thaùnh. 128. neáu ngöôøi aáy khoâng ôû trong Thaàn Khí”(1 Cr 12.Chuùa Thaùnh Thaàn. laø moät ñaëc aân tieân tri. Kinh Thaùnh ñöôïc vieát ra.21). sñd. lôøi ngoân söù khoâng bao giôø laïi do yù muoán ngöôøi phaøm. DURRWELL. Giaùo hoäi tuyeân xöng raèng. nhöng ña daïng chæ dieãn taû ñöôïc söï hieän dieän cuûa Thaàn Khí khi hoäi nhaäp thaønh moät maø thoâi14.. Thaàn Khí bao giôø cuõng thöïc hieän söï duy nhaát trong ña daïng. Chuùa Thaùnh Thaàn quy tuï Giaùo hoäi baèng Lôøi. vaø chính Chuùa Thaùnh Thaàn laøm cho nhöõng ai ñoïc Kinh Thaùnh ñöôïc 14 x. 2. qua phuïng vuï cuûa Giaùo hoäi. ñöôïc ñoïc leân vaø lónh hoäi trong Thaàn Khí. II. Ñöùc Kitoâ vaø Thaàn Khí. nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi hieäp thoâng (1 Cr 12. Chuùa Thaùnh Thaàn laø söùc soáng quy tuï Giaùo hoäi. Ñöùc Gieâsu baùo tröôùc laø Thaùnh Thaàn seõ toân vinh Ngaøi. hai nguyeân lyù quy tuï Giaùo hoäi laø coát ñeå thaùnh hoaù Giaùo hoäi. Chuùa Kitoâ ñaõ thieát laäp Giaùo hoäi. Kinh Thaùnh ñöôïc vieát ra döôùi söï linh höùng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn: “Quaû vaäy. vaø moät traät Ngaøi thöïc hieän qua lôøi rao giaûng vaø caùc bí tích cuûa Giaùo hoäi.3). do Thaàn Khí linh höùng: “khoâng ai coù theå noùi raèng: "Ñöùc Gieâ-su laø Chuùa". 21 . vaø Giaùo hoäi ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn quy tuï trong moät khoâng gian sieâu thaùnh: Thaân Theå Ñöùc Kitoâ. Thaùnh Thaàn quy tuï Giaùo hoäi baèng Lôøi.4-30). Nhôø ôn linh höùng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn.

Caùc toâng ñoà nhaän laõnh meänh leänh truyeàn giaùo töø Lôøi cuûa Ñöùc Kitoâ (Mt 28. laøm cho lôøi vaø caùc vieäc höõu hình cuûa Giaùo hoäi trôû neân phong phuù nhôø aân suûng. Chính Ñöùc Kitoâ phaùn khi ta ñoïc Kinh Thaùnh trong Giaùo hoäi (PV. maø Ngaøi coøn laø quy luaät cho vieäc ñoïc Kinh Thaùnh: “khoâng ai ñöôïc töï tieän giaûi thích moät lôøi ngoân söù naøo trong Saùch Thaùnh” (2 Pr 1. Ngaøi cuõng hoäi nhaäp lôøi noùi cuûa loaøi ngöôøi vaøo Lôøi-laøm-ngöôøi. Qua Lôøi Chuùa. Chuùa Thaùnh Thaàn khoâng chæ hoaït ñoäng trong nhöõng thaùnh kyù. Saùch Thaùnh chæ ñöôïc hieåu trong chieàu saâu cuûa noù bôûi nhöõng ñoäc giaû ñöôïc thaàn höùng. Chuùa Thaùnh Thaàn Ñaáng Ban Söï 22 . X.. Tuû Saùch Ñaïi Keát.. 235. CSsR. Cho ñeán ngaøy caùnh chung. maø khoâng bôûi söùc maïnh cuûa Thaùnh Thaàn. vaø Thaàn Khí cuõng keâu goïi loaøi ngöôøi ñeán hieäp thoâng saâu xa vôùi Ñöùc Kitoâ ñeå ñöôïc soáng trong Ngaøi15.18-20). khoâng ai coù theå tuyeân xöng ñöùc tin vaøo Ñöùc Kitoâ neáu khoâng ñöôïc Thaàn Khí linh höùng. Ôn lôùn nhaát do vieäc ñoïc Thaùnh Kinh laø ñöôïc gaëp gôõ Ñöùc Gieâsu. Taân öôùc dieãn taû cho chuùng ta moái 15 16 x. sñd. PHAOLOÂ BUØI VAÊN ÑOÏC vaø GIUSE VOÕ ÑÖÙC Soáng. 162-170. 7).Daãn nhaäp soáng. DURRWELL. Coäng ñoàng Kitoâ höõu tuyeân xöng Ñöùc Gieâsu laø Chuùa. x. Hoâm qua cuõng nhö hoâm nay. Ñöôïc linh höùng bôûi Chuùa Thaùnh Thaàn. vaø khoâng ai coù theå noùi Ñöùc Gieâsu laø Chuùa. vaø do ñoù cuõng laø taùc phaåm cuûa Thaùnh Thaàn16. Chuùa Thaùnh Thaàn cuøng hoaït ñoäng vôùi nhöõng ngöôøi rao giaûng. 1997. Chuùa Thaùnh Thaàn keâu goïi vaø quy tuï caùc chi theå cuûa Giaùo hoäi baèng Lôøi. Thaàn Khí hoaït ñoäng ñeå ñöa Ñöùc Kitoâ vaøo theá giôùi. MINH. Thaùnh Thaàn quy tuï nhöõng nhaân vò vaøo trong Ñöùc Kitoâ. Lôøi quy tuï vaø sinh ra Giaùo hoäi trong Thaùnh Thaàn. Giaùo hoäi sinh ra töø Lôøi. F.20). Giaùo hoäi laø taùc phaåm cuûa Ngoâi Lôøi (Creatura Verbi).

21). Giaùo hoäi laïi coù nhöõng nghi leã ñaëc bieät nhaèm thaùnh hoaù maø ta goïi laø caùc bí tích theo moät yù nghóa xaùc ñònh hôn. Ñöùc Gieâsu thì noùi: “Lôøi Thaày noùi vôùi anh em laø Thaàn Khí vaø laø Söï Soáng” (Ga 6. ñöôïc Thieân Chuùa linh höùng vaø ñöôïc ghi cheùp moät laàn cho muoân ñôøi. Toaøn boä Giaùo hoäi laø bí tích cuûa Thaàn Khí. Kinh Thaùnh phaân phaùt caùch baát di baát dòch Lôøi cuûa chính Chuùa vaø laøm vang doäi tieáng noùi cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn qua caùc tieân tri cuøng caùc Toâng ñoà” (MK. Chính bôûi ñieàu naøy. Theá giaù cuûa Kinh Thaùnh laø ôû choã coù Chuùa Thaùnh Thaàn laø taùc giaû (2 Pr 1. Taát caû Kinh Thaùnh ñaày traøn Thaùnh Thaàn Thieân Chuùa. Chuùng ta seõ tieáp tuïc tìm hieåu vai troø Chuùa Thaùnh Thaàn trong phuïng vuï cuûa Giaùo hoäi ñeå thaáu hieåu hôn veà ôn thoâng hieäp cuûa Ngaøi. 21). 21). Qua Thaùnh Kinh. Thaùnh Thaàn quy tuï Giaùo hoäi qua ñôøi soáng phuïng vuï. mang laïi Hôi Thôû cuûa Ngöôøi. “Kinh Thaùnh phaûi ñöôïc ñoïc trong cuøng moät Thaùnh Thaàn” (MK. nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi lieân keát saâu saéc giöõa Thaùnh Thaàn vaø Lôøi: Ngoâi Lôøi nhaäp theå bôûi quyeàn naêng Chuùa Thaùnh Thaàn (Lc 1. 2. Chuùa Thaùnh Thaàn quy tuï Giaùo hoäi. Ngaøi taùc ñoäng treân caùc taâm hoàn vaø höôùng caùc taâm hoàn leân cuøng Thieân Chuùa. Caùc bí tích naøy goùp phaàn laøm neân ñôøi soáng phuïng vuï cuûa Giaùo hoäi. vaø laø maùng chuyeån thoâng Thaùnh Thaàn cuûa Ñöùc Kitoâ trong theá giôùi. Giaùo huaán cuûa Coâng ñoàng Vaticanoâ II cuõng xaùc tín: “Kinh Thaùnh ñaõ vaø ñang ñöôïc Giaùo hoäi xem nhö laø quy luaät toái cao höôùng daãn ñöùc tin.63).35).2. Thaùnh Thaàn laø nguyeân lyù noäi taâm hoaù vaø laø nguyeân lyù hieäp thoâng khi chuùng ta ñoïc Kinh Thaùnh.Chuùa Thaùnh Thaàn. Quaû thaät. Chuùa Thaùnh Thaàn laø moái daây lieân keát ñaày söùc soáng raøng buoäc caùc chi theå 23 .

24 . Thöù ñeán. Phuïng vuï laø lôøi caàu nguyeän cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn vaø cuûa Giaùo hoäi höôùng tôùi Chuùa Kitoâ. trong Chuùa Thaùnh Thaàn. 239-256. Tröôùc heát. 17 x. laøm cho chuùng coù ñöôïc söï hieän dieän cuûa Chuùa Kitoâ vaø aân suûng cuûa Ngaøi. Chuùa Thaùnh Thaàn coøn hieän dieän nôi caùc yeáu toá bí tích. phuïng vuï dieãn taû chieàu kích Ba Ngoâi. Trong phuïng vuï. Giaùo hoäi khaån caàu Chuùa Cha sai Thaùnh Thaàn ñeán laøm cho Chuùa Kitoâ hieän dieän trong Mình Thaùnh vaø trong Nhieäm Theå. Nhôø Chuùa Thaùnh Thaàn maø phuïng vuï thöïc söï laø lòch söû. Chuùa Thaùnh Thaàn hieän taïi hoaù maàu nhieäm bí tích. PHAOLOÂ BUØI VAÊN ÑOÏC vaø GIUSE VOÕ ÑÖÙC MINH. thôøi gian vaø laøm cho chuùng ta thoâng phaàn ôn cöùu ñoä maø Chuùa Kitoâ mang ñeán.. Giaùo hoäi nhìn nhaän phuïng vuï thaùnh laø phöôïng töï trong Thaùnh Thaàn cuûa toaøn theå Hoäi thaùnh-Ñaàu vaø Thaân Mình. taát caû lòch söû trôû thaønh phuïng vuï cuûa Thaùnh Thaàn. phuïng vuï coù chieàu kích Giaùo hoäi. Thaùnh Thaàn hieän dieän trong Giaùo hoäi vaø trong thöøa taùc vieân. Qua caùc bí tích. Theâm nöõa. söùc soáng naøy ñöôïc thoâng ban cho caùc tín höõu trong Hoäi thaùnh. môû ra cho hieän taïi vaø höôùng tôùi töông lai.Daãn nhaäp cuûa Thaân Mình Ñöùc Kitoâ. vieäc phuïng töï cuûa Giaùo hoäi nhaèm toân vinh Chuùa Cha nhôø Chuùa Con vaø trong Chuùa Thaùnh Thaàn. vaø ñoù laø lôøi caàu nguyeän “trong Thaùnh Thaàn” neân luoân ñöôïc Chuùa Cha chaáp nhaän. phuïng vuï bí tích coøn laø bieán coá cöùu ñoä. Ngaøi laø khaû naêng hieäp thoâng maïnh meõ ñeán noãi vöôït moïi bieân giôùi khoâng gian. sñd. ñeå thöøa taùc vieân coù theå haønh ñoäng trong tö caùch cuûa Chuùa Kitoâ vaø nhaân danh Giaùo hoäi. vôùi nhöõng chieàu kích saâu xa cuûa noù17.

ñoù laø söï hieän dieän cuûa Chuùa Kitoâ cho Giaùo hoäi. nhö caùc chi theå hieäp nhaát vôùi nhau vaø vôùi Ñaàu. ÔÛ ñaây. vaø laøm cho ôn hieäp thoâng sinh hoa keát quaû trong Giaùo hoäi18. Nhö ñaõ trình baøy. Ñaàu vaø Thaân Mình. chuùng ta chæ noùi veà ôn hieäp thoâng cuûa Thaùnh Thaàn trong phuïng vuï. hieän taïi hoaù coâng trình cöùu ñoä cuûa Ñöùc Kitoâ baèng quyeàn naêng bieán ñoåi. moät söï thinh laëng khaån caàu. Giaùo hoäi laø Hoân Theâ vaø Thaùnh Thaàn laø tình yeâu giöõa Hoân Phu vaø Hoân Theâ. lôøi ñaùp traû ñaàu tieân cho söï hieän dieän cuûa Thaùnh Thaàn.Chuùa Thaùnh Thaàn. Coäng ñoaøn ñöôïc Lôøi Chuùa trieäu taäp. 18 x. Chuùa Kitoâ laø Hoân Phu. nhaéc laïi vaø baøy toû Ñöùc Kitoâ cho nieàm tin cuûa coäng ñoaøn. moät daáu chæ thaùnh cuûa daân Giao öôùc. Chính vì theá. 25 . cho tieáng noùi cuûa Hoân Phu laø söï thinh laëng ñaày tình yeâu. coäng ñoaøn laø maàu nhieäm hieäp nhaát giöõa caùc tín höõu tuï hoïp laïi vôùi nhau. Noù bieåu thò chính Giaùo hoäi Chuùa Kitoâ. nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi Sau cuøng. caàu nguyeän vaø cöû haønh Giao öôùc môùi. nhöng laø moät maàu nhieäm. YÙ nghóa söï hieän dieän cuûa Ngaøi naèm trong söï hieän dieän khaùc. moät söï hieäp thoâng trong ñöùc tin. Nhöõng hoaït ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong phuïng vuï ñöôïc Giaùo lyù Coâng giaùo trình baøy raát cuï theå: chuaån bò coäng ñoaøn gaëp gôõ Ñöùc Kitoâ. laøm cho Ngoâi Lôøi ñöôïc sinh ra trong loøng Giaùo hoäi vaø caùc tín höõu. Vì laø daáu chæ Giaùo hoäi. Ngaøi töï bieåu loä baèng caùch aån giaáu mình trong Chuùa Kitoâ vaø trong Giaùo hoäi. ñöôïc Thaùnh Thaàn linh hoaït. phuïng vuï laø vieäc thôø phöôïng chính thöùc cuûa toaøn theå Giaùo hoäi Chuùa Kitoâ. vaø cuûa Giaùo hoäi cho Chuùa Kitoâ. GIAÙO LYÙ HOÄI THAÙNH COÂNG GIAÙO . caùc soá 1092-1112. Coäng ñoaøn phuïng vuï khoâng phaûi laø moät taäp hôïp töï nhieân. ñeå nghe lôøi giaùo huaán. Thaùnh Thaàn laø boä maët voâ hình cuûa buoåi cöû haønh (chieàu kích thaàn nhieäm).

Coâng ñoàng Vaticanoâ II. Thaùnh Thaàn laøm cho coäng ñoaøn phuïng vuï ñöôïc hieäp nhaát. keát hôïp caùch thaâm saâu vôùi nhau vaø vôùi Thieân Chuùa. GIAÙO LYÙ HOÄI THAÙNH COÂNG GIAÙO.28). neân chuùng ta. baát keå chuûng toäc. Ñaáng quy tuï nôi mình nhöõng tinh thaàn taùch bieät nhau do söï hieän höõu duy nhaát nôi Ngaøi” (Cyrille d’Alexandrie). soá 1097.Daãn nhaäp Söï hieäp nhaát naøy ñöôïc thöïc hieän giöõa moïi ngöôøi trong coäng ñoaøn. vì taát caû ñaõ ñöôïc thanh taåy trong cuøng moät Thaàn Khí. Gl 3.13. 13). vaø nhôø Ñöùc Kitoâ maø keát hôïp vôùi Chuùa Cha19. caùc tín höõu hieäp thoâng vôùi nhau. Coäng ñoaøn phuïng vuï coù ñöôïc söï hieäp nhaát cuûa mình laø nhôø söï hieäp thoâng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. döïa vaøo Kinh Thaùnh vaø caùc Giaùo phuï. quoác gia. thì ñeán löôït mình. Laø söï hieäp thoâng giöõa Chuùa Cha vaø Chuùa Con trong Ba Ngoâi. Giaùo hoäi trôû thaønh bí tích cuûa söï hieäp thoâng thaàn linh quy tuï caùc con caùi taûn maùc cuûa Thieân Chuùa. Vaø neáu Giaùo hoäi laø daáu chæ cuûa hieäp thoâng. 26 . “vì taát caû ñaõ laõnh nhaän cuøng moät Thaàn Khí duy nhaát. Chuùa Thaùnh laøm cho ôn hieäp thoâng troå sinh trong Giaùo hoäi qua hoaït ñoäng phuïng vuï. 1 Cr 12. Ñaáng “taäp hoïp caùc con caùi Thieân Chuùa trong Thaân Theå ñoäc nhaát cuûa Chuùa Kitoâ”. cuõng noùi: “Taát caû nhöõng ai thuoäc veà Ñöùc Kitoâ vaø laõnh nhaän Thaùnh Thaàn cuûa Ngöôøi. Trong Thaùnh Thaàn. moãi phaàn töû 19 x. Nhö vaäy. phaùi tính. ñeå laøm neân moät Thaân Theå (x. Chæ coù moät Thaàn Khí baát khaû phaân chia. ñòa vò xaõ hoäi…khoâng phaân bieät cuõng khoâng thieân vò. Ngaøi thöïc hieän nôi chuùng ta söï hieäp thoâng maø Ngaøi ñaõ thöïc hieän giöõa Chuùa Cha vaø Chuùa Con. ñeàu hoïp thaønh moät Giaùo hoäi duy nhaát vaø lieân keát vôùi nhau trong Ngöôøi” (LG. vì “Thaùnh Thaàn laø nguyeân lyù quy tuï vaø hieäp nhaát” (LG. moät caùch naøo ñoù. 49). ngheà nghieäp.

maø Giaùo hoäi hieäp thoâng vôùi Chuùa Cha. vì ích lôïi cuûa Giaùo hoäi. tham döï vaøo söï hieäp thoâng cuûa Ba Ngoâi. nhöng luoân höôùng veà cuoäc soáng Giaùo hoäi vaø tröôùc heát laø nhaèm ñaùp öùng nhöõng nhu caàu cuûa Giaùo hoäi.7).3. Thaùnh Thaàn gaén keát moïi hoaït ñoäng trong Hoäi thaùnh. laø bieán coá “Chuùa Kitoâ môû ñöôøng ñöa con ngöôøi ñeán Chuùa Cha trong moät Thaùnh Thaàn duy nhaát” (LG.Chuùa Thaùnh Thaàn. Chuùa Thaùnh Thaàn baûo ñaûm söï hieäp nhaát Giaùo hoäi trong maàu nhieäm hieäp thoâng vaø phuïc vuï. nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi cuûa Giaùo hoäi cuõng laø nhö theá. caùch rieâng khi hoï hieäp thoâng vôùi Mình vaø Maùu Chuùa. vì ôn Chuùa Thaùnh Thaàn luoân höôùng ñeán “lôïi ích chung” (1 Cr 12. Chính trong Ñöùc Kitoâ. Thaùnh Thaàn laøm cho caùc tín höõu hieäp thoâng vôùi nhau thì cuõng laøm cho hoï hieäp thoâng vôùi Ñöùc Kitoâ: trong phuïng vuï. Thaùnh Thaàn luoân hoaït ñoäng trong Giaùo hoäi. soá 1108. GIAÙO LYÙ HOÄI THAÙNH COÂNG GIAÙO. 4). trong ñôøi soáng. ñeå cuøng vôùi Ñöùc Kitoâ laøm neân moät Thaân Theå. sinh hoa keát quaû nôi caùc ngaønh nho”20. 27 . AÂn suûng caàn thieát cho coâng cuoäc canh taân vaø phaùt trieån Giaùo hoäi. Caùc aân suûng naøy coù theå ñeán vôùi chuùng ta moät caùch huy hoaøng röïc rôõ hay aâm thaàm kín ñaùo. Coâng ñoàng Vaticanoâ II ñaõ nhaán maïnh vai troø cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong moïi hoaït ñoäng cuûa Giaùo hoäi khi xaùc quyeát raèng ngaøy Leã Hieän Xuoáng laø thôøi ñieåm quyeát ñònh cuûa Giaùo hoäi. 20 x. trong ñoù “Chuùa Thaùnh Thaàn laø nhö nhöïa soáng cuûa caây nho cuûa Chuùa Cha. Ngaøi ban cho caùc tín höõu thuoäc nhöõng baäc soáng khaùc nhau nhöõng aân suûng giuùp hoï saün saøng vaø ñuû söùc gaùnh vaùc nhöõng traùch vuï vaø chöùc phaän ña bieät. nhôø ôn hieäp thoâng cuûa Thaùnh Thaàn. 2.

Daãn nhaäp Hôn nöõa.Y SUENENS L. 2003. Ôn khôûi nguyeân maø Giaùo hoäi ñöôïc ban taëng laø chính Thaùnh Thaàn. Chuùa Thaùnh Thaàn ôû trong Giaùo hoäi nhö moät muøa Hieän xuoáng lieân tuïc. töùc laø hieäp thoâng troïn veïn vôùi Chuùa Cha (x. Thaùnh Thaàn. quyeån II. Rm 8.16. luoân maõi canh taân vaø keâu goïi Giaùo hoäi loan truyeàn Nöôùc Chuùa Gieâsu vì vinh quang Chuùa Cha. Thaùnh Thaàn cö nguï trong Giaùo hoäi vaø trong taâm hoàn tín höõu nhö Ñeàn thôø cuûa Ngaøi. Khi trang bò cho Giaùo hoäi nhöõng aân hueä vaø ñoaøn suûng khaùc nhau. Neáu haønh ñoäng cuûa Giaùo hoäi coù ñöôïc hieäu naêng. neáu giaùo huaán vaø ñôøi soáng bí tích mang laïi hoa traùi. vì Giaùo hoäi laø bí tích cuûa Chuùa Kitoâ. Ngaøi laøm cho Giaùo hoäi coù khaû naêng tieáp tuïc söù maïng cuûa Ñöùc Kitoâ. 6. caùc ôn nhöng khoâng töùc laø caùc ñoaøn suûng ñeán vôùi Giaùo hoäi. Thaùnh Thaàn giuùp Giaùo hoäi ngaøy caøng hieäp 21 H. Maàu nhieäm hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi cuõng phaùt sinh töø ñoù21. Cuøng vôùi Ngaøi. Daân Thieân Chuùa. Hôi thôû soáng ñoäng cuûa Giaùo hoäi. (baûn dòch tieáng Vieät cuûa Nguyeãn Ñaêng Truùc).. neân Giaùo hoäi laøm cho chuùng ta tham döï vaøo söï xöùc daàu cuûa Chuùa Kitoâ do Chuùa Thaùnh Thaàn.15-17). Ngaøi ñoå ñaày söùc maïnh cuûa Ngaøi treân Giaùo hoäi. Caùc ñoaøn suûng naøy gaén lieàn vôùi cô caáu vaø söù vuï cuûa Giaùo hoäi.J. vaø xaùc nhaän caùc tín höõu ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa nhaän laøm con ñeå thöøa höôûng ôn cöùu ñoä. ñoù laø moät ôn cho toaøn theå Giaùo hoäi (1 Cr 3. Ñònh Höôùng Tuøng Thö. thì ñoù laø nhôø Giaùo hoäi tham döï vaøo söï xöùc daàu cuûa Chuùa Kitoâ. vaø laøm cho Giaùo hoäi trôû thaønh Thaân Theå Chuùa Kitoâ. maø Ngaøi coøn khoâng ngöøng gaén keát caùc hoaït ñoäng cuûa Hoäi thaùnh. Vì Giaùo hoäi laø bí tích cuûa Chuùa Kitoâ. Chuùa Thaùnh Thaàn khoâng nhöõng haèng gìn giöõ moái hieäp thoâng giöõa Ñöùc Kitoâ vaø Giaùo hoäi cuûa Ngaøi. 25.19). neân Giaùo hoäi ñöôïc tham gia vaøo söï xöùc daàu cuûa Chuùa Kitoâ. 28 .

1 Cr 12. 22 x.4-7). nhöng chæ coù moät Chuùa. caùc ñoaøn suûng coù ñaëc tính Giaùo hoäi. Toâng huaán Giaùo hoäi taïi AÙ Chaâu. 29 . Caùc ñoaøn suûng laø nhöõng bieåu loä höõu hình cuûa Thaùnh Thaàn. bieán Giaùo hoäi trôû thaønh daáu chæ cuûa söï hieäp nhaát toaøn theå nhaân loaïi döôùi quyeàn laõnh ñaïo cuûa Ñöùc Kitoâ22. Neáu Thaùnh Thaàn vaø caùc ñoaøn suûng cuûa Ngaøi gaén lieàn vôùi Giaùo hoäi trong toaøn theå.11-16). Chuùa Thaùnh Thaàn töï hieán ban cho toaøn theå Giaùo hoäi. soá17. nhöõng naêng löïc vaø taøi naêng khaùc nhau. nhöng chæ coù moät Thaàn Khí. Vì theá. nhöng vaãn chæ coù moät Thieân Chuùa laøm moïi söï trong moïi ngöôøi. laø vì ích chung” (1 Cr 12. Ep 4. nhö moät thaân theå do nhieàu boä phaän khaùc nhau laøm neân (x. vaø xuaát hieän qua nhöõng phöông caùch bieåu loä khaùc nhau trong khuoân khoå coäng ñoaøn cuõng nhö caù nhaân: “Coù nhieàu ñaëc suûng khaùc nhau. thì Ngaøi vaø caùc ñoaøn suûng cuõng laøm neân cuoäc soáng Kitoâ giaùo.Chuùa Thaùnh Thaàn. Ngaøi haønh ñoäng cho chuùng ta thaáy ñöôïc. ngaøy 16/11/1999. caùc ôn ñoaøn suûng ñöôïc ban cho caùc vò thuû laõnh Giaùo hoäi moïi thôøi. gaén keát moïi haïng ngöôøi vôùi nhöõng phong tuïc taäp quaùn khaùc nhau. vaø moïi bieán coá cuûa coäng ñoaøn Hoäi thaùnh. nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi thoâng chaët cheõ hôn. Coù nhieàu vieäc phuïc vuï khaùc nhau. Coù nhieàu hoaït ñoäng khaùc nhau.. Keå töø buoåi ñaàu cuûa Giaùo hoäi cho ñeán nay. caûm nghieäm ñöôïc qua nhieàu thöøa taùc vuï khaùc nhau trong Giaùo hoäi.4. ñöôïc aân ban ñeå phuïc vuï Giaùo hoäi vaø theá giôùi hôn laø nhaèm thaønh toaøn cho nhöõng caù nhaân nhaän laõnh. Thaàn Khí toû mình ra nôi moãi ngöôøi moät caùch. Thaùnh Thaàn thoáng nhaát. Chuùa Thaùnh Thaàn vaãn höôùng daãn vaø gaén keát moïi hoaït ñoäng cuûa Giaùo hoäi: theå hieän qua caùc Coâng ñoàng chung. GIOAN PHAOLOÂ II.

Do ñoù. Hoäi thaùnh seõ khoâng theå taêng tröôûng neáu khoâng coù söï höôùng daãn vaø gaén keát cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. 30 . ñeå quaûn trò. London Burns and Oates. 1960. Trong khuoân khoå caùc aân suûng. Ngaøi thöïc hieän söï thoâng hieäp kyø dieäu aáy nôi caùc tín höõu vaø lieân keát taát 23 cf. ôû ñoù coù Thaùnh Thaàn. Thaùnh Ireâneâ töøng vieát “ÔÛ ñaâu coù Giaùo hoäi. moïi Kitoâ höõu ñeàu mang ñoaøn suûng vaø ñöôïc trao moät thöøa taùc vuï ñeå phuïc vuï Giaùo hoäi vaø theá giôùi.2728).Daãn nhaäp Theo nghóa ñoù. chuû nghóa bình ñaúng khoâng aùp duïng cho cuoäc soáng Giaùo hoäi. hieän dieän vaø chi phoái trong toaøn Hoäi thaùnh. thöù hai laø caùc ngoân söù. ñeå noùi caùc thöù tieáng laï” (1 Cr 12. Chæ moät Chuùa Thaùnh Thaàn toû loä trong nhöõng chöùc naêng khaùc nhau baûo ñaûm söï lieân keát giöõa giaùo daân vaø giaùo phaåm. HENRY. khoâng coù vaán ñeà ñoái nghòch giöõa Giaùo hoäi ñònh cheá vaø Giaùo hoäi ñoaøn suûng. ñöôïc nhöõng ñaëc suûng ñeå chöõa beänh. vaø moãi ngöôøi laø moät boä phaän. 2. thì ñoù laø Giaùo hoäi vôùi söï sung tuùc cuûa AÂn suûng”23. ñeå giuùp ñôõ ngöôøi khaùc. Chuùa Thaùnh Thaàn ngöï trong loøng caùc tín höõu. vaø ôû ñaâu coù Thaùnh Thaàn cuûa Chuùa. Nhöõng ñoaøn suûng tröïc tieáp ñöôïc aân ban ñeå xaây döïng coäng ñoaøn coù moät vò theá lôùn hôn: “Anh em laø Thaân Theå Ñöùc Kitoâ. A. Thaùnh Thaàn laøm cho ôn hieäp thoâng sinh hoa traùi trong ñôøi soáng Kitoâ höõu. The Holy Spirit. OP.. M. Trong Hoäi thaùnh. thöù nhaát laø caùc Toâng ñoà. Tuy vaäy. Thaùnh Thaàn vaø caùc ôn cuûa Ngaøi laøm neân Giaùo hoäi trong toaøn boä cuõng nhö trong moãi thaønh phaàn cuûa Giaùo hoäi aáy. 98. roài ñeán nhöõng ngöôøi ñöôïc ôn laøm pheùp laï. caùc ñoaøn suûng coù taàm quan troïng khaùc nhau.4. thöù ba laø caùc thaày daïy. Thieân Chuùa ñaõ ñaët moät soá ngöôøi.

2000. 31 .S vaø Ban dòch thuaät Daân Chuùa. maø Thaùnh Thaàn laøm cho caùc tín höõu trôû thaønh “chi theå cuûa nhau” (Ep 4. Người cho chúng ta được tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa. Ngaøi ban cho caùc tín höõu thuoäc nhöõng baäc soáng khaùc nhau nhöõng aân suûng. Thần Khí của Con Thiên Chúa được đổ tràn đầy tâm h ồn tín hữu (Gl 4. Thần Khí cũng là Thần Khí của tình yêu (Rm 5. Ñöôøng vaøo Thaàn hoïc. baûn dòch tieáng Vieät cuûa Lm. qua đó chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa Cha trong Đức Kitô. BERNARD LAURET vaØ FRANCOIS REFOULEÙ. Chúa Thánh Thần là Đấng sống trong Kitô hữu và ảnh hưởng trên hoạt động và trên bản chất của họ. 2. Chuùa Thaùnh Thaàn baûo ñaûm söï hieäp nhaát Giaùo hoäi trong maàu nhieäm hieäp thoâng vaø phuïc vuï.6). S. giuùp hoï saün saøng vaø ñuû söùc gaùnh vaùc nhöõng chöùc vuï vaø chöùc phaän ña bieät. UR. vì ôn Thaùnh Thaàn luoân höôùng ñeán lôïi ích chung cuûa Giaùo hoäi. Thaät vaäy. Daân Chuùa. khoâng laøm laãn loän giöõa ta vôùi Thieân Chuùa vaø giöõa caùc tín höõu vôùi nhau. Chuùa thaùnh Thaàn ngöï trong caùc taâm hoàn. moät caùch raát linh thieâng vaø thaân tình ñeán noãi khoù phaân bieät ñöôïc taùc ñoäng cuûa Ngaøi vôùi taùc ñoäng cuûa chính hoï. 722-723. Thần Khí của Chúa Phục Sinh. nhôø töông giao trong ñöùc aùi25.Chuùa Thaùnh Thaàn.. mà người cũng nói về sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống của từng tín hữu Kitô nữa. Ngaøi khoâng hoaø tan. Ngaøi ñöôïc ban cho töøng ngöôøi theo noäi taâm saâu xa cuûa hoï.S. Thánh Phaolô không chỉ trình bầy Chúa Thánh Thần như là sức mạnh hướng dẫn Giáo Hội. Chuùa Thaùnh Thaàn laø nguyeân lyù sieâu vieät cuûa söï hieäp thoâng. nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi caû trong Chuùa Kitoâ caùch maät thieát ñeán noãi Ngaøi laø nguyeân lyù hieäp nhaát cuûa Hoäi thaùnh24.25). x. taäp II. Người cho phép chúng ta yêu thương 24 25 VATICANOÂ II.5). Gioakim Nguyeãn Ñöùc Vieät-Chaâu. Người là sức mạnh nội tại khiến cho con tim của tín hữu hòa nhịp với con tim của Chúa Kitô và thúc đẩy họ yêu mến các anh chị em khác như Người đã yêu thương họ.

Nhö vaäy. Do ñoù. Hieän dieän cuûa Thaàn Khí laø chính söï hieäp thoâng cuûa caùc Kitoâ höõu. Söï hieän dieän cuûa Thaàn Khí laø ñieàu tieân quyeát khieán cho quan heä hoã töông ñöôïc thaønh hình. Thaàn Khí taùc ñoäng trong Giaùo hoäi vaø trong ñôøi soáng moïi phaàn töû soáng ñoäng cuûa Giaùo hoäi. Chúa Thánh Thần trong cuộc sống và căn cước của tín hữu Kitô.14). aân suûng vöøa coù tính caùch huynh ñeä vöøa coù tính caùch maãu töû trong Ñöùc Kitoâ vaø 26 27 x. LINH TIEÁN KHAÛI. nhôø ñoù ngöôøi tín höõu môùi thuoäc veà Ñöùc Kitoâ vaø ñöôïc ñi vaøo trong töông giao Tam Vò27. cuõng keâu goïi caùc tín höõu trong Thaàn Khí. Người củng cố các liên hệ hiệp thông của các Kitô hữu với Giáo Hội26.9). DURRWELL.Daãn nhaäp tha nhân với chính tình yêu của Chúa Kitô.13). Ñoái vôùi caùc tín höõu. F. Vuõ Vaên Thieän. hoï leân ñöôøng höôùng veà Vöông Quoác vaø vinh quang Thieân Chuùa (1 Tx 2. Caùc aân suûng cuûa Thaùnh Thaàn (nguoàn baûy ôn-quen goïi laø caùc aân hueä cuûa Thaùnh Thaàn) bieán caùc tín höõu thaønh nguoàn ôn. Hoï coi mình laø nhöõng keû ñöôïc keâu goïi (1 Cr 1.24. Trong Ñöùc Kitoâ. khieán moãi tín höõu ñeàu tham döï vaøo vieäc thaùnh hoaù tha nhaân theo söùc maïnh Thaàn Khí ñang thaùnh hoaù chính mình. Chuùa chuùng ta (1 Cr 1. Do ôn goïi.12).. baûn dòch tieáng Vieät cuûa P. Nguoàn: http://www. X.. Thaàn Khí laø moái giaây hieäp thoâng. vöông quoác vaø vinh quang aáy ñaõ haøm chöùa trong Ñöùc Kitoâ (Cl 1.org x.radiovaticana. 132. hoï thoâng phaàn vaøo cuoäc hieäp thoâng Tam Vò. Nxb Toân giaùo. Haø noäi 2004. vaø nhaän mình laø Kitoâ höõu. söï hieän dieän ñoù nhö chaát daàu thaám vaøo caùi “toâi” vaø bieán noù thaønh “quan heä tính”. khieán cho hoï lieân keát vôùi nhau trong tình yeâu cuûa Ñöùc Kitoâ. Thieân Chuùa Ñaáng phuïc sinh Ñöùc Gieâsu trong Thaàn Khí. CSsR. aân suûng cuûa Thaàn Khí laø moät naêng löïc môøi goïi vaø môû ngoû con ngöôøi cho söï hieäp thoâng vôùi Ñöùc Gieâsu Kitoâ. Hieåu vaø soáng maàu nhieäm Thaùnh Thaàn Thieân Chuùa. Kh 17. 32 .

vaø Giaùo hoäi laø meï caùc tín höõu. Vôùi söù maïng ñem söù ñieäp Phuùc aâm soi chieáu caû theá giôùi vaø quy tuï trong moät Chuùa Thaùnh Thaàn taát caû moïi 28 x. Giaùo hoäi keát thaønh bôûi nhöõng ngöôøi anh chò em hôïp nhaát trong moät Thaân Theå duy nhaát. 33 . caû trong moái töông quan cuûa ta ñoái vôùi Thieân Chuùa laãn trong töông quan cuûa ta ñoái vôùi ngöôøi khaùc28. hoa traùi cuûa söï hieäp thoâng. Chuùa Thaùnh Thaàn bieán ñoåi chuùng ta trong Ñöùc Kitoâ. III. Quaû thaät.Chuùa Thaùnh Thaàn. Thaùnh Thaàn laøm cho ôn hieäp thoâng sinh hoa traùi trong ñôøi soáng Kitoâ höõu. hoa traùi aáy ñöôïc sinh ra nhieàu hay ít tuyø thuoäc vaøo söï coäng taùc cuûa moãi ngöôøi ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. GIAÙO LYÙ HOÄI THAÙNH COÂNG GIAÙO. chuùng ta ñaõ trình baøy veà Chuùa Thaùnh Thaàn nhö laø nguoàn maïch hieäp nhaát vaø quy tuï Giaùo hoäi nhôø caùc ôn hueä nhöng khoâng cuûa Ngaøi. caùc Kitoâ höõu naøi xin Chuùa Thaùnh Thaàn trôï giuùp theá naøo. maø Chuùa Thaùnh Thaàn coøn thuùc ñaåy tieán trình ñaïi keát vaø ñoái thoaïi vôùi caùc toân giaùo nöõa. Cuõng nhö trong ñôøi soáng phuïng vuï. maø chuùng ta phaûi coäng taùc vôùi Chuùa Thaùnh Thaàn ñeå phaùt huy. thì trong ñôøi soáng haøng ngaøy. Thaùnh Thaàn laøm cho ôn hieäp thoâng sinh hoa traùi trong ñôøi soáng Kitoâ höõu. Ñi xa hôn nöõa. vöøa lieân heä tôùi töøng ngöôøi vöøa lieân heä tôùi Giaùo hoäi vaø theá giôùi. khoâng theå khaùc ñöôïc. ôn thoâng hieäp cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn khoâng chæ döøng laïi ôû vieäc höôùng daãn vaø thaùnh hoaù noäi boä Giaùo hoäi. Chuùa Thaùnh Thaàn thuùc ñaåy tieán trình ñaïi keát vaø ñoái thoaïi toân giaùo. Tuy nhieân. Treân ñaây. Nhö theá. Chuùng ta cuøng tìm hieåu vaán ñeà naøy trong muïc keá tieáp. hoï cuõng phaûi laøm nhö vaäy. nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi trong Thaàn Khí. soá 1109.

coâng taùc ñaïi keát bao goàm ba yeáu toá: ñoåi môùi veà maët thieâng lieâng. voán laø moät tieán trình ñoøi hoûi thôøi gian vaø nhieàu coá gaéng. Redemptoris Missio. Noùi ñeán nhöõng noã löïc ñoái thoaïi cuûa Giaùo hoäi. 2002. Ñoái thoaïi ñaïi keát. Söï chaân thaønh. coå voõ hieäp nhaát vaø rao giaûng Tin möøng laø hai maët cuûa cuøng moät söù vuï30. vaø nhaát trí laøm chöùng veà Ñöùc Kitoâ theo söù meänh chung29. Tinh thaàn ñaïi keát coù yù nghóa ñaëc bieät trong boái caûnh AÙ Chaâu. thì caùc tín höõu Kitoâ caàn phaûi hieäp thoâng vôùi nhau tröôùc heát. côûi môû.Daãn nhaäp ngöôøi thuoäc moïi quoác gia. Bao laâu caùc Kitoâ höõu khoâng hieäp nhaát vaø khoâng nhaát trí veà Phuùc aâm thì baáy laâu vieäc rao giaûng Tin möøng vaãn khoâng theå mang laïi thaønh quaû mong öôùc. soá 32 & 33. Giaùo hoäi trôû thaønh daáu chöùng cuûa tình huynh ñeä. Ñaây quaû laø moät vaán ñeà sinh töû ñoái vôùi Giaùo hoäi. soá 50. maø chæ khaúng ñònh raèng Chuùa Thaùnh Thaàn laø taùc nhaân chính cuûa tieán trình ñaïi keát ñaày khoù khaên naøy. Giaùo hoäi môùi coù theå thöïc hieän ñöôïc söù maïng ñoái thoaïi vaø truyeàn giaùo. nhöng tín ñoà Kitoâ giaùo chæ laø thieåu soá. 180-185. Hôïp Tuyeån Thaàn Hoïc. Theo laäp tröôøng coâng giaùo. GIOAN PHAOLOÂ II. 34 . nhöõng ngöôøi cuøng chia seû nieàm tin vaøo Ñöùc Kitoâ laø Chuùa Cöùu Theá. Chæ nhôø söùc maïnh hieäp thoâng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. ÔÛ ñaây. Vì vaäy. x. vaø ñôøi soáng baùc aùi laø nhöõng hoa traùi cuûa Chuùa Thaùnh 29 30 x.. vaên hoaù hay toân giaùo. 3.1. chuùng ta khoâng baøn ñeán caùch thöùc cuûa vieäc ñaïi keát. tröôùc tieân phaûi löu taâm ñeán vaán naïn veà moái hieäp nhaát giöõa caùc giaùo phaùi Kitoâ. moái tình taïo neân ñieàu kieän vaø coå voõ cho moät cuoäc ñoái thoaïi chaân thaønh. ñoái thoaïi thaàn hoïc ñeå tieán tôùi hieäp thoâng toaøn veïn. chuûng toäc. Muoán ñem daân toäc AÙ Chaâu veà vôùi Chuùa Kitoâ nhö leänh truyeàn cuûa Ngaøi. maûnh ñaát giaøu coù veà vaên hoaù vaø toân giaùo.

Trong boái caûnh giao tieáp ña toân giaùo. vì Giaùo hoäi nhìn thaáy söï ña daïng caùc truyeàn thoáng taâm linh vaø toân giaùo treân theá giôùi. Vieäc ñoái thoaïi lieân toân giaû thieát thaùi ñoä vöøa laøm chöùng cho ñöùc tin cuûa mình.. vöøa kính neå tín ngöôõng cuûa ngöôøi khaùc32.. 35 . Sôû dó nhö theá.Chuùa Thaùnh Thaàn. coù khi thaønh khi baïi. soá 55. HOÄI ÑOÀNG GIAÙO HOAØNG VEÀ ÑOÁI THOAÏI LIEÂN TOÂN. Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ xaùc tín raèng. Ñoái thoaïi lieân toân. 33 GIOAN PHAOLOÂ II. Treân thöïc teá.. noåi baät laø vieäc gaëp gôõ vaø caàu nguyeän lieân toân taïi Assisi do Ñöùc Gioan Phaoloâ II khôûi xöôùng. Giaùo hoäi xaùc quyeát raèng. moïi quan heä lieân toân vôùi caùc caù nhaân vaø coäng ñoaøn thuoäc caùc tín ngöôõng phaûi nhaèm ñeán söï hieåu bieát laãn nhau haàu laøm cho voán lieáng cuoäc soáng cuûa nhau theâm phong phuù. nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi Thaàn maø chuùng ta caàn ñoùn nhaän vaø thöïc thi ñeå xaây döïng tình hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi. hoaït ñoäng ñoái thoaïi lieân toân ñang ñöôïc tieán haønh taïi nhieàu nôi trong Giaùo hoäi. soá 9. “moïi lôøi caàu ñích thöïc ñeàu do Thaùnh Thaàn gôïi leân. Ecclesia in Asia. vì Ngöôøi haèng hieän dieän caùch nhieäm maàu nôi moïi taâm hoàn”33. trong tinh thaàn tuøng phuïc chaân lyù vaø toân troïng töï do cuûa nhau. GIOAN PHAOLOÂ II. x. 3. 1991. ñoái thoaïi lieân toân laø thaønh phaàn trong söù maïng rao giaûng Tin möøng cuûa Giaùo hoäi31. Ñoái thoaïi lieân toân laø hieän thaân ñaëc thuø cuûa tình yeâu voâ bieân. soá 31. Redemptoris Missio.2. vì Thaàn Khí laø tình yeâu voâ bieân ñang hoaït ñoäng ñaëc bieät trong 31 32 x. soá 29. söù meänh cuûa Giaùo hoäi bao goàm heát moïi ngöôøi vaø ñoùn nhaän heát moïi ngöôøi vaøo trong tình yeâu aáy. Redemptoris Missio. Thaùnh Thaàn chæ höôùng daãn con ngöôøi ñeán söï töï do neáu hoï chaân thaønh yeâu thöông vaø mong muoán gaëp gôõ nhau. Ñoái Thoaïi vaø Rao Truyeàn. Phaùt sinh töø tình yeâu voâ bieân cuûa Thieân Chuùa.

choáng laïi söï döõ vaø phuïc vuï söï soáng cuõng nhö taát caû nhöõng gì toát ñeïp. vì Thaàn Khí laø taùc nhaân hieäp thoâng. Giaùo hoäi luoân coi Chuùa Thaùnh Thaàn laø taùc nhaân soá moät cuûa vieäc ñoái thoaïi giöõa Giaùo hoäi vôùi moïi daân toäc. Nhôø ñoái thoaïi. xaõ hoäi vaø caùc coäng ñoàng toân giaùo vôùi nhau. Vì theá. Trong quaù trình ñoái thoaïi vôùi caùc toân giaùo. toân giaùo. moãi phaàn töû Giaùo hoäi ñöôïc môøi goïi thöïc haønh ñoái thoaïi baèng caùch theá toát nhaát. Thaùnh Thaàn luoân naâng ñôõ con ngöôøi ñi tìm söï hieåu bieát vaø ñoùn nhaän nhau. Ñöùc Kitoâ ñaõ keát hieäp laøm moät vôùi moãi ngöôøi. chuùng ta luoân phaûi chaân nhaän raèng. Thaàn 34 GIOAN PHAOLOÂ II. Döôùi taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Giaùo hoäi coù söù maïng truyeàn giaùo.. vaø söù meänh cuûa Giaùo hoäi laø tieáp tuïc cuoäc ñoái thoaïi aáy trong Thaàn Khí. ñöa ngöôøi ta tôùi choã xung ñoät. Traùi laïi. vaên hoaù vaø trieát lyù cuûa hoï. nhöng ñoàng thôøi söù maïng aáy cuõng mang tính caùch ñoái thoaïi. höõu hieäu vaø phuø hôïp vôùi Tin möøng. Qua Maàu nhieäm Nhaäp Theåù. vaên hoaù vaø trieát lyù aáy coù theå giuùp con ngöôøi. Giaùo hoäi luoân chuù yù tôùi hoaït ñoäng ña daïng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Vì theá. bôûi vì Giaùo hoäi ñaõ phaùt sinh töø tình yeâu cuûa Thieân Chuùa Ba Ngoâi (maø Ba Ngoâi thì ñoái thoaïi tuyeät ñoái). 36 . Ñaáng vaãn tieáp tuïc gieo caùc haït gioáng chaân lyù vaøo caùc daân toäc. gieo raéc nghi ngôø vaø caïnh tranh. Noùi taét laïi. Kitoâ giaùo môùi mong gaëp gôõ vôùi daân chuùng vaø laøm cho caùc thaønh kieán tan bieán ñi. Löïc löôïng töû thaàn luoân tìm caùch coâ laäp con ngöôøi.Daãn nhaäp laõnh vöïc naøy. töï baûn chaát. soá 15. Noùi theá coù nghóa laø nhöõng toân giaùo. caù nhaân laãn taäp theå. moïi neàn vaên hoaù vaø toân giaùo34. Maàu nhieäm Nhaäp Theå laø maàu nhieäm Chuùa Cha noùi baèng Lôøi vôùi loaøi ngöôøi vaø moãi ngöôøi. Toâng huaán Giaùo hoäi taïi AÙ Chaâu.

caên cöù vaøo nguoàn goác. nhaát thieát Giaùo hoäi phaûi böôùc theo söï höôùng daãn cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. vì “maãu möïc toái cao vaø nguyeân lyù cuûa maàu nhieäm naøy laø söï hieäp nhaát trong Ba Ngoâi cuûa Moät Thieân Chuùa duy nhaát: Chuùa Cha vaø Chuùa Con trong Chuùa Thaùnh Thaàn” (UR. CHÖÔNG III: GIAÙO HOÄI ÑAÙP TRAÛ ÔN THOÂNG HIEÄP CUÛA CHUÙA THAÙNH THAÀN Chuùng toâi trình baøy ôû chöông naøy vaøi höôùng suy tö gôïi môû. moãi ngöôøi seõ tìm ra phöông theá phuø hôïp ñeå ñaùp traû ôn thoâng hieäp cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong söù maïng chung cuûa Giaùo hoäi. nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi Khí laø ñoäng löïc thuùc ñaåy tieán trình ñaïi keát vaø ñoái thoaïi lieân toân. Thaùnh Phaoloâ caên daën: “Neáu chuùng ta soáng nhôø Thaàn Khí. ñeå xaây döïng söï hieäp thoâng. Giaùo hoäi böôùc theo Thaàn Khí ñeå xaây döïng tình hieäp thoâng. I.25). Bôûi theá. ñoù laø tieán böôùc theo leà luaät cuûa Thaàn Khí trong Ñöùc Kitoâ Gieâsu 37 . Chuùa Thaùnh Thaàn laø nguoàn maïch vaø laø chuaån möïc höôùng daãn ñôøi soáng Kitoâ giaùo tieán tôùi hieäp thoâng. töø ñoù. Coâng ñoàng Vaticanoâ II nhaán maïnh ñaëc tính duy nhaát cuûa Giaùo hoäi.Chuùa Thaùnh Thaàn. thì cuõng haõy nhôø Thaàn Khí maø tieán böôùc” (Gl 5. hôn laø ñöa ra nhöõng baøi hoïc aùp duïng mang tính chuû quan. 2).

1.J. Khaùt voïng aáy khoâng gì khaùc hôn laø söï ñaùp traû ñoái vôùi lôøi caàu xin tha thieát cuûa Ñöùc Kitoâ cho Hoäi thaùnh ñöôïc hieäp nhaát (Ga 17. töø “linh hoàn” cuûa Giaùo hoäi. Hoaït ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn luoân luoân höôùng tôùi chuû-vò-hoaù vaø saùng taïo nhöõng sinh linh ñi vaøo cuoäc hieäp thoâng vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi con ngöôøi35. F. 35 36 x.. 2002..2). Khoâng coù hieäp nhaát. Antoân vaø Ñuoác Saùng. laø ñang soáng maàu nhieäm hieäp thoâng naøy. taäp I. Moãi coäng ñoaøn Kitoâ höõu hieäp nhau cöû haønh bí tích taï ôn. FELIPE GOMER.11). ñoøi hoûi moãi ngöôøi ñaõ ñöôïc laõnh nhaän bí tích Thaùnh Taåy phaûi duy trì söï hieäp nhaát cuûa Thaân Theå Ñöùc Kitoâ. 38 . CSsR. vaø trong kinh taï ôn coäng ñoaøn khaån naøi Chuùa Thaùnh Thaàn: “Chuùng con cuùi xin Cha cho Thaùnh Thaàn lieân keát chuùng con neân moät khi chuùng con döï tieäc Mình vaø Maùu Chuùa Kitoâ” (Kinh taï ôn 2). laø ñieàu kieän ñeå coù chung moät ñöùc tin.Daãn nhaäp (Rm 8. Xaây döïng söï hieäp nhaát laø boån phaän thieát thöïc cuûa Giaùo hoäi. Söï hieäp nhaát laø moät chieàu kích thaàn hoïc cuûa Giaùo hoäi. Tính caùch duy nhaát cuûa Thaùnh Thaàn bieåu loä ngay trong hoaït ñoäng ña daïng naêng ñoäng cuûa Ngaøi. moät ñaëc tính taát yeáu. laø ñieàu kieän ñeå cuøng-soáng baèng moät söùc soáng duy nhaát cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn.X. 195-199. 115. DURRWELL. khoâng theå khaùc ñöôïc.1. nghóa laø moät ñaëc tính baét nguoàn töø nguyeân lyù noäi taïi. S. Vaø ñoù laø ñieàu kieän ñeå Thaân Theå coù theå lieân keát ñöôïc vôùi Ñaàu duy nhaát. Giaùo hoäi hoïc. Söï hieäp nhaát laø moät trong boán ñaëc tính maø Giaùo hoäi tuyeân xöng vaø khoâng ngöøng vöôn tôùi. thì cuõng chaúng coù Giaùo hoäi nhö yù Ñöùc Kitoâ muoán. sñd. moät ñöùc aùi vaø moät nieàm hy voïng36.

Chuùa Thaùnh Thaàn. 73. Böôùc theo Thaàn Khí Ñöùc Kitoâ ñeå xaây döïng tình hieäp thoâng Giaùo hoäi. 1.13) nhö lôøi Ñöùc Kitoâ ñaõ höùa38. lyù do laø vì chuùng ta chöa böôùc ñi trong Thaàn Khí cuûa Ngöôøi. Moïi söï chia reõ ñeàu chaéc chaén khoâng phaûi laø daáu hieäu cuûa söï gaén boù vôùi taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Ga 17. Chæ coù Thaàn Khí môùi coù theå daãn ñöa chuùng ta vaøo Söï Thaät toaøn veïn (Ga 16. Chính Ñöùc Kitoâ ñaõ muoán moái hieäp nhaát giöõa caùc moân ñeä cuûa Ngaøi phaûi laø daáu chæ khaû tín tröôùc maét theá gian (x. nhöng töïu trung coù theå keå ra boán loaïi: söï ñam meâ oâ ueá laøm cho taâm hoàn vaån ñuïc vì nhöõng 37 UYÛ BAN MUÏC VUÏ VAØ TRUYEÀN GIAÙO CUÛA NAÊM TOAØN XAÙ 2000. chuùng ta phaûi böôùc vaøo cuoäc chieán ñaáu thieâng lieâng choáng laïi caùc ñam meâ cuûa tính xaùc thòt. Chuùng ta ñaõ hoïc hoûi nhieàu veà Ñöùc Kitoâ. Ñieàu naøy hoái thuùc Giaùo hoäi böôùc theo Thaàn Khí ñeå xaây döïng tình hieäp thoâng trong Hoäi thaùnh.20-21). sñd. vì Thaàn Khí öôùc muoán nhöõng ñieàu traùi ngöôïc vôùi tính xaùc thòt (Gl 5. 345-363. chöa yeâu meán vaø gaén boù vôùi Ngöôøi. Vì theá.. Ñeå böôùc ñi theo Thaàn Khí. 39 .. Ñieàu naøy ñaëc bieät coù giaù trò ñoái vôùi caùch chuùng ta soáng söï hieäp nhaát trong Hoäi thaùnh. nhöng coù theå vaãn chöa bieát Ngöôøi.23). xaây döïng söï hieäp nhaát laø boån phaän caáp thieát ñoái vôùi Giaùo hoäi. nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi Neáu caùc coäng ñoaøn Kitoâ höõu coøn muoán laøm moät ñieåm quy chieáu cho theá giôùi thì khoâng theå naøo khoâng tìm kieám vaø soáng moái öu tö veà hieäp nhaát naøy ôû trong noäi boä vaø ñoái vôùi caùc Giaùo hoäi anh em. Taøi lieäu höôùng daãn muïc vuï cho naêm 1998. Thaùnh Thaàn laø Chuùa vaø laø Ñaáng Ban Söï Soáng.17). 38 PHAOLOÂ BUØI VAÊN ÑOÏC vaø GIUSE VOÕ ÑÖÙC MINH. Nhöõng ñam meâ xaùc thòt coù nhieàu (Gl 5. chuùng ta khoâng coøn laø nhöõng Kitoâ höõu37.2. neáu khoâng.

cuoái cuøng laø loaïi thích öôn löôøi deã daõi. söï ganh gheùt xuaát hieän tinh vi döôùi nhieàu hình thöùc gaây ra chia reõ. Thaàn Khí khoâng ñeå chuùng ta coâ ñôn moät mình treân con ñöôøng vöôït qua. laøm cho chuùng ta hieåu ñöôïc tình yeâu cuûa Thieân Chuùa bieåu loä nôi Ñöùc Kitoâ vaø gaén boù vôùi tình yeâu aáy. lôøi noùi. tö töôûng. tính kieâu caêng theå hieän ôû loøng töï aùi. Thaàn Khí noái keát. khieán chuùng ta trôû thaønh con caùi töï do cuûa Thieân Chuùa. coù söùc ñaåy lui moïi ñam meâ xaùc thòt. Thaàn Khí Söï Thaät seõ giaûi thoaùt chuùng ta. cöû chæ khoâng trong saïch. ñoàng haønh vaø naâng ñôõ nhau. söï laán löôùt. Nhöõng ñam meâ xaùc thòt vöøa keå coù söùc caûn trôû gheâ gôùm. phaûi ñeå cho Thaàn Khí thuùc giuïc. chuùng ta phaûi ñoùng ñinh tính xaùc thòt vaøo thaäp giaù.Daãn nhaäp taâm tình. Thaàn Khí laøm cho tình yeâu cuûa chuùng ta ñoái vôùi Ñöùc Kitoâ trôû thaønh moät ñam meâ maõnh lieät. nhôø söï daãn daét cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. ñoàng thôøi. Söï ñoåi môùi naøy chæ coù 40 . quen chieàu theo yù rieâng. Thaàn Khí noái keát chuùng ta vôùi Chuùa Kitoâ. traùi laïi Thaàn Khí luoân luoân taïo ra nhöõng quan heä môùi meû vaø söï ñoåi môùi noäi taâm. Thaàn Khí seõ khoâng ngöøng thanh luyeän taâm hoàn chuùng ta baèng söùc maïnh vaø tình yeâu. höôùng daãn vaø chieán ñaáu trong chính mình. bôûi vaäy. baát an trong taâm hoàn vaø ñôøi soáng coäng ñoaøn. hieäp thoâng chuùng ta vôùi Thieân Chuùa vaø tha nhaân. Chuùng ta phaûi böôùc theo Ñöùc Kitoâ treân con ñöôøng Vöôït Qua. khai môû nhöõng quan heä môùi. nhôø ñoù chuùng ta coù theå vöôït qua vôùi Ngöôøi. muoán böôùc ñi theo Thaàn Khí. thaùi ñoä töï maõn vaø deã baát bình. Tröôùc heát. do söï naëng neà cuûa xaùc thòt khoâng muoán coá gaéng. Thaàn Khí coøn noái keát chuùng ta vôùi anh chò em ñeå bieát ñoùn nhaän.

bôûi trong Giaùo hoäi.13). Chuùng ta bieát raèng. nhöõng aân hueä cuûa Thaàn Khí chæ laø ñeå phuïc vuï coäng ñoaøn (1 Cr 12. Ñaáng ñaõ ñeán nhö moät ngöôøi phuïc vuï khieâm nhöôøng. Giaùo hoäi môøi goïi caùc Kitoâ höõu bieát phaùt huy toái ña ñöùc aùi. caûm nghieäm nieàm vui trong tình yeâu daønh cho tha nhaân. nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi theå thöïc hieän ñöôïc trong Thaàn Khí. vôùi Thaùnh Thaàn vaø trong Thaùnh Thaàn. 126. ñaït tôùi taàm voùc vieân maõn cuûa Chuùa Kitoâ vaøo ngaøy chuùng ta cuøng vôùi Chuùa Kitoâ ñoái dieän vôùi Chuùa Cha caùch troïn veïn. vaø nhöõng aân 39 FELIPE GOMER. vaø ñieàu ñoù phaûi ñöôïc ñaëc bieät theå hieän trong khi haønh söû “quyeàn bính”. vì bieát raèng söï chia reõ trong Giaùo hoäi laø göông muø lôùn cho chính con caùi Giaùo hoäi vaø cho caû theá giôùi. Phuïc vuï laãn nhau cuõng laø daáu chæ hieäp thoâng..J. nhôø Chuùa Kitoâ chuùng ta ñöôïc thaáy Thieân Chuùa. Ga 13. Nhôø Thaùnh Thaàn. söï hieäp thoâng Giaùo hoäi seõ khoâng theå thöïc hieän ñöôïc neáu khoâng coù Ôn Thoâng Hieäp cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn (2 Cr 13. S. Trong Giaùo hoäi.24-27)39. Ngöôøi ban cho chuùng ta nieàm vui vaø haïnh phuùc khi taâm hoàn keát hôïp vôùi Ñöùc Kitoâ. Thaàn Khí cuõng cho chuùng ta thöôûng neám söï ngoït ngaøo cuûa tình hieäp thoâng huynh ñeä. sñd.. Thaàn Khí laøm cho söï soáng thaàn linh trong chuùng ta trieån nôû. Söï hieäp thoâng Giaùo hoäi cuõng ñoøi chuùng ta phaûi böôùc theo Thaàn Khí ñeå daán thaân phuïc vuï Giaùo hoäi vaø theá giôùi theo göông Chuùa Kitoâ.Chuùa Thaùnh Thaàn. caùc Kitoâ höõu ñöôïc môøi goïi daán thaân phuïc vuï Nhieäm Theå Chuùa Kitoâ trong tinh thaàn hieäp nhaát. quyeàn bính chæ laø coâng cuï ñeå phuïc vuï (x. 41 . Lc 22.4-5). Ñaáng laø nguoàn maïch hieäp thoâng maø thoâi.12-17. caûnh giaùc toái ña tröôùc nhöõng haønh vi vaø lôøi noùi cuûa mình cuõng nhö cuûa tha nhaân coù theå taïo ra söï chia reõ trong Hoäi thaùnh.

chæ daãn cho ngöôøi naøy thaáy söï phong phuù tinh thaàn cuûa nhöõng ngöôøi kia. vì ích lôïi chung cuûa moät Giaùo hoäi duy nhaát trong ña dieän. 401. Chæ coù moät Chuùa. Ñöùc aùi laø noøng coát ñeå xaây döïng tình hieäp thoâng. nhö lôøi thaùnh Phaoloâ noùi: “Chæ coù moät thaân theå.4-5). Vì Chuùa Thaùnh Thaàn laø coäi nguoàn hieäp nhaát. moät Thaàn Khí. Tình hieäp thoâng trong Giaùo hoäi laø hình aûnh söï hieäp thoâng cuûa Thieân Chuùa Ba Ngoâi. Chuùa Thaùnh Linh Ñaáng ban söï soáng vaø tình yeâu.34). Nhö vaäy. tuyeån taäp. quoác gia vaø vaên hoaù40. laø ñænh ñieåm toái cao maø Giaùo hoäi haèng höôùng tôùi. Treân bình dieän thieâng lieâng vaø luaân lyù.Daãn nhaäp hueä. neân Ngaøi daïy thoâng caûm vaø tha thöù. nhö leänh truyeàn cuûa Ñöùc Kitoâ: “anh em haõy yeâu thöông nhau nhö Thaày ñaõ yeâu thöông anh em” (Ga 13.. 2005. ñoù laø ôn hueä cao quyù nhaát 40 vaø laø daáu tích cuûa cuûa GIOAN PHAOLOÂ II.13). chuûng toäc. Söï hieäp thoâng naøy ñöôïc bieåu hieän trong vieäc duy trì hieäp nhaát vaø kieân trì trong tính caùch da daïng vaø khaùc bieät giöõa caùc caù nhaân. thaùnh Phaoloâ goïi laø hoàng aân sieâu ñaúng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn (1 Cr 13. Chuùa Thaùnh Thaàn daïy ta bieát chia seû nhöõng aân suûng tinh thaàn vôùi nhau ngoõ haàu moïi ngöôøi ñöôïc keát hieäp laïi. xaây döïng ñöùc aùi troïn haûo cuõng laø boån phaän cuûa Giaùo hoäi ñeå ñaùp traû ôn thoâng hieäp cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. baûn dòch tieáng Vieät cuûa Nguyeãn Ñöùc Tuyeân vaø Ngöôõng Nhaân Löu AÁu Nhi. moät pheùp röûa” (Ep 4. Xaây döïng ñöùc aùi troïn haûo trong Thaùnh Thaàn. 42 . Pauline Books & Media. moät nieàm tin. Tình yeâu naøy. ñoaøn suûng Thaùnh Thaàn ban cho moãi ngöôøi ñeå phuïc vuï söï hieäp thoâng. II. thì söùc maïnh keát hieäp treân heát laø tình yeâu ñöôïc chia seû vaø thöïc haønh. cuõng nhö anh em ñaõ ñöôïc keâu goïi ñeå chia seû cuøng moät nieàm hy voïng.

soáng ñöùc aùi laø soáng trong Thaùnh Thaàn.12). sñd.13). Söï soáng cuûa Thieân Chuùa trong chuùng ta laø hoàng aân.10). nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi Thaàn Khí trong caùc taâm hoàn. yeâu meán chuùng ta. DURRWELL. laø caùch toát nhaát ñeå chuùng ta xaây döïng söï hieäp thoâng Giaùo hoäi vaø môû ra coâng cuoäc truyeàn giaùo. X.. 380-382. cho neân ñöùc meán laø nhaân ñöùc caùnh chung (1 Cr 13. vì noù laø aán trieän cuûa Thaàn Khí trong caùc taâm hoàn. CSsR. Thaùnh Thaàn laø söùc maïnh cuûa tình yeâu Thieân Chuùa. neân ñeå yeâu nhö Chuùa yeâu (1 Ga 4. laø nguoàn maïch moïi nhaân ñöùc.9). ai yeâu thöông thì ôû trong Thieân Chuùa (1 Ga 4. ñöùc meán laøm cho moïi ngöôøi ñöôïc töï do vaø ñöôïc soáng trong tình huynh ñeä41. Ñöùc meán giaûi phoùng keû yeâu meán vaø giaûi phoùng luoân caû ngöôøi ñöôïc meán thöông.11. Ga 15. Chuùa Thaùnh Thaàn xaây döïng Giaùo hoäi baèng loøng meán. Quaû vaäy. x. Tình yeâu khoâng baét nguoàn töø chuùng ta. 43 . Thieân Chuùa laø yeâu thöông. sñd. Ñoù cuõng laø caùch Giaùo hoäi ñaùp traû ôn thoâng hieäp cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn.7). chuùng ta phaûi hoïc nôi Thaùnh Thaàn vì Ngöôøi laø thaày daïy yeâu thöông42. 199. Chuùng ta 41 42 x. loøng meán ñuùc keát taát caû söï troïn laønh. voán Thaàn Khí laø söï thaùnh thieän cuûa Thieân Chuùa. maø baét nguoàn töø Thieân Chuùa (1 Ga 4.. F. soáng ñöùc aùi troïn haûo trong Thaùnh Thaàn laø phöông theá cuûa söï hieäp nhaát Giaùo hoäi. laø coâng trình cuûa Thaùnh Thaàn: “Thieân Chuùa ñaõ ñoå tình yeâu cuûa Ngöôøi vaøo loøng chuùng ta. PHAOLOÂ BUØI VAÊN ÑOÏC vaø GIUSE VOÕ ÑÖÙC MINH chuû bieân. vì khoâng coù ñöùc aùi thì khoâng coù hoaït ñoäng truyeàn giaùo ñích thöïc. Cho neân.5). nhôø Thaùnh Thaàn maø Ngöôøi ban cho chuùng ta” (Rm 5.Chuùa Thaùnh Thaàn. cuûa Ñöùc Kitoâ ôû trong chuùng ta. Vì theá. loøng meán chöùa ñöïng troïn caû leà luaät (Rm 13.

Chuùa Thaùnh Thaàn.1-13). laø ñöùc aùi troïn haûo vaø laø ñieàu Thieân Chuùa muoán. Chuùa Thaùnh Thaàn “laøm neân” Giaùo hoäi. laø Thaùnh Thaàn cuûa Thieân Chuùa trong chuùng ta. gioáng Con Yeâu Daáu cuûa Thieân Chuùa. Coù theå noùi ñöôïc raèng. III.Daãn nhaäp yeâu meán nhôø Thaùnh Thaàn. ñöùc aùi vaø söï hieäp thoâng cuõng gaén lieàn vôùi söù vuï truyeàn giaùo cuûa Giaùo hoäi. baèng tình yeâu cuûa Thaùnh Thaàn. vì Thaùnh Thaàn laøm vieäc nôi con ngöôøi chuùng ta baèng nhöõng ñöôøng loái nhaân baûn. Ñoù môùi laø tình yeâu sieâu nhieân. Tình yeâu ñoái vôùi anh em laø baèng chöùng tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa (1 Ga 4. Chæ khi naøo coù caùi nhìn nhö theá. Thaùnh Thaàn laø tình yeâu hieäp thoâng trong loøng Thieân Chuùa Ba Ngoâi. seõ laøm cho chuùng ta neân gioáng Ñöùc Gieâsu Kitoâ. khoâng coù Thaùnh Thaàn khoâng coù truyeàn giaùo vaø vieäc truyeàn giaùo phaûi hoaøn toaøn chìm ngaäp trong Thaùnh Thaàn. Caùch hieåu naøy tuy cao sieâu. chuùng ta môùi hieåu ñöôïc Baøi ca ñöùc aùi (1 Cr 13. Baøi hoïc yeâu thöông theo chieàu ñöùng. 44 . Ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Giaùo hoäi trong Thaùnh Thaàn.20-21). Taùc Giaû cuûa bieán coá Nhaäp Theå. Ngöôøi luoân hieän dieän vaø laøm cho Giaùo hoäi trôû thaønh thöøa sai. Vaø nhö ñaõ noùi treân. Khi chuùng ta soáng ñöùc aùi troïn haûo laø luùc chuùng ta ñang xaây ñaép tình hieäp thoâng Giaùo hoäi. vaø yeâu thöông theo chieàu ngang gaén lieàn vaø ñi ñoâi vôùi nhau. nhöng cuõng raát töï nhieân vaø gaàn guõi. vaø tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa laø nguoàn soáng cuûa tình yeâu ñoái vôùi anh em. phuø hôïp vôùi con ngöôøi. laøm cho chuùng ta trôû neân nhöõng ngöôøi con. Loøng meán ôû ñaây phaûi hieåu theo nghóa hoaøn toaøn sieâu nhieân.

“söï hieäp thoâng sinh ra hieäp 43 44 x. Ngaøi ban Thaùnh Thaàn cho hoï. truyeàn giaùo laø baûn chaát cuûa Giaùo hoäi43. hoï laø nhöõng thöøa sai. x. Do ñoù caùc Kitoâ höõu caàn yù thöùc ñaëc bieät ñeán söï vieäc Thaàn Khí ñang hieän dieän nôi chính mình. 210-213. Coâng ñoàng Vaticanoâ II xaùc ñònh. 2002. soá 32&33. Neàn linh ñaïo truyeàn giaùo ngaøy nay nhìn nhaän raèng: thöøa sai laø “ngöôøi cuûa Thaàn Khí”44. moät ñôøi soáng ñaâm reã saâu trong Thaàn Khí.1. VATICANO II. 2. khieán caùc thöøa sai vaø Thaùnh Thaàn trôû thaønh nhö moät ñeå cuøng chung söùc laøm chöùng veà Ñöùc Kitoâ. nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi 3.Chuùa Thaùnh Thaàn. thì Thaày cuõng sai anh em” (Ga 20.21). Ôn goïi thöøa sai ñoøi hoûi caùc Kitoâ höõu phaûi soáng theo taùc ñoäng cuûa Thaàn Khí. nhaát laø trong theá giôùi ña toân giaùo naøy. hoï phaûi boäc loä ñöôïc baûn chaát thöøa sai cuûa Hoäi thaùnh. söï hieäp thoâng laø ñoøi hoûi tieân quyeát. Giaùo hoäi phaûi nhaän ñöôïc söùc maïnh cuûa Thaùnh Thaàn (Cv 1. nhöõng ai ñaõ laõnh nhaän ôn cöùu ñoä thì cuõng trôû thaønh nguoàn ôn cöùu ñoä cho ngöôøi khaùc. Truyeàn giaùo laø ôn goïi cuûa Giaùo hoäi vaø cuûa moãi Kitoâ höõu. Ñöùc Kitoâ ñaõ sai caùc toâng ñoà. Kitoâ höõu phaûi laø ngöôøi coù kinh nghieäm veà Thieân Chuùa nhôø ñôøi soáng caàu nguyeän. Ad Gentes. Ñeå loan baùo Tin möøng trong thôøi ñaïi naøy. Coäng ñoaøn tín höõu laø coäng ñoaøn thöøa sai. theo nghóa ñoù. 45 . nhöng ñeå ñöôïc nhö theá. Hôïp Tuyeån Thaàn Hoïc. cuõng nhö ñang taùc ñoäng treân vaên hoaù vaø lòch söû ñeå höôùng taát caû veà vôùi Ñöùc Kitoâ.8). loan baùo Tin möøng vöøa laø aân hueä vöøa laø ôn goïi cuûa moïi Kitoâ höõu. Trong Thaùnh Thaàn laø Ñaáng quy tuï.. ñang hoaït ñoäng nôi moïi ngöôøi. Chuùa Thaùnh Thaàn thuùc ñaåy Giaùo hoäi coäng taùc vôùi Ñöùc Kitoâ ñeå hoaøn taát yù ñònh cuûa Thieân Chuùa: “Nhö Chuùa Cha ñaõ sai Thaày.

5).2.Daãn nhaäp thoâng. GIOAN PHAOLOÂ II. Nhôø söï hieäp thoâng soáng ñoäng vaø coù khaû naêng ñem laïi söï soáng aáy. Troïng taâm cuûa maàu nhieäm Giaùo hoäi chính laø moái hieäp thoâng noái keát Ñöùc Kitoâ Lang Quaân vôùi moïi ngöôøi ñaõ chòu pheùp Röûa. neân Giaùo hoäi trong theá giôùi naøy chính laø keá hoaïch yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa maø con ngöôøi coù theå troâng thaáy.. 3. thì Ngöôøi (Cha 45 x. Hieäp thoâng ñeå truyeàn giaùo. Giaùo hoäi cuõng laø bí tích dieãn taû söï thoáng nhaát cuûa nhaân loaïi. Giaùo hoäi xaùc tín raèng. vì Thieân Chuùa ñaõ muoán toaøn theå nhaân loaïi trôû thaønh moät daân cuûa Chuùa. vaø töø söï hieäp thoâng naøy maø caùc Kitoâ höõu ñöôïc hieäp thoâng vôùi nhau qua Ñöùc Kitoâ trong Thaùnh thaàn. Thaät laø ñuùng khi baûo raèng ai khoâng sinh hoa keát quaû. vaø chuû yeáu trôû thaønh hieäp thoâng truyeàn giaùo”45. Hieäp thoâng vaø truyeàn giaùo phaûi ñi ñoâi vôùi nhau. moät ñoøi hoûi thieát yeáu cuûa cuoäc soáng trong Ñöùc Kitoâ laø heã ai hieäp thoâng vôùi Chuùa thì phaûi sinh hoa keát quaû: “Ai ôû laïi trong Thaày vaø Thaày ôû laïi trong ngöôøi aáy. 46 . Nhö vaäy. thì aáy laø ngöôøi khoâng soáng trong söï hieäp thoâng: “Caønh naøo gaén lieàn vôùi Thaày maø khoâng sinh hoa traùi. laøm neân moät Thaân Theå cuûa Chuùa Kitoâ vaø ñöôïc xaây döïng thaønh moät ñeàn thôø cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Moät khi keát hôïp vôùi Chuùa Con trong moái daây yeâu thöông cuûa Thaùnh Thaàn. Giaùo hoäi phaûi ñöôïc coi laø nôi Thieân Chuùa vaø con ngöôøi gaëp gôõ nhau. söï hieäp thoâng aáy laø moät ôn lôùn lao cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. chính laø bí tích cuûa ôn cöùu ñoä. caùc Kitoâ höõu cuõng keát hôïp vôùi Chuùa Cha. maø ñaõ trôû thaønh cuûa Chuùa. caùc Kitoâ höõu khoâng coøn thuoäc veà mình nöõa. Toâng huaán Kitoâ Höõu Giaùo Daân. thì ngöôøi aáy sinh nhieàu hoa traùi” (Ga 15. soá 32.

Toâng huaán Giaùo hoäi taïi AÙ Chaâu. vì ñaây chính laø baûn chaát laøm cho caùc coäng ñoaøn aáy laø Giaùo hoäi47. vì chính Ñöùc giaùo hoaøng coù nhieäm vuï ñaûm baûo vaø ñaåy maïnh söï hieäp nhaát trong Giaùo hoäi. Hieäp thoâng vôùi Ñöùc Kitoâ. ñuùng vôùi ôn goïi cuûa mình. nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi Thaày) chaët ñi” (Ga 15. Toâng huaán Giaùo hoäi taïi AÙ Chaâu. vaø söï hieäp thoâng vôùi ngöôøi khaùc-moät moùn quaø cuûa Ñöùc Kitoâ vaø Thaùnh Thaàn-chính laø hoa quaû tuyeät vôøi nhaát maø caønh caây coù theå sinh ra. Chuùng thaåm thaáu vaø bao haøm nhau. Toâng huaán Giaùo hoäi taïi AÙ Chaâu. soá 25. chung quanh Ñöùc giaùm muïc giaùo phaän. soá 24. GIOAN PHAOLOÂ II. chính laø ñieàu kieän caàn thieát ñeå sinh hoa keát quaû. hieäp thoâng chaët cheõ vôùi Ñöùc giaùo hoaøng-ñaáng keá vò thaùnh Pheâroâ. vaø töø ñoù phaùt sinh söï hieäp thoâng giöõa caùc Kitoâ höõu vôùi nhau. 47 . trong ñoù caùc giaùo só. ngöôøi ta caàn phaûi nhìn nhaän.. Moãi giaùo phaän laïi xaây döïng söï hieäp thoâng giöõa caùc thaønh phaàn daân Chuùa. theå hieän ôû tinh thaàn hieäp nhaát giöõa caùc Giaùo hoäi ñòa phöông vaø Giaùo hoäi hoaøn vuõ.Chuùa Thaùnh Thaàn. ñeán noãi noùi “hieäp thoâng vöøa laø goác vöøa laø traùi cuûa vieäc truyeàn giaùo: hieäp thoâng ñöa tôùi truyeàn giaùo vaø truyeàn giaùo ñöôïc hoaøn thaønh trong söï hieäp thoâng”46. tu só vaø giaùo daân tham gia cuoäc ñoái thoaïi baèng ñôøi soáng vaø baèng taâm hoàn. cuoäc ñoái thoaïi ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn naâng ñôõ. Tình hieäp thoâng tröôùc heát phaûi ñöôïc xaây döïng trong noäi boä Giaùo hoäi.. ngaøy 16/11/1999. Hieåu nhö theá thì hieäp thoâng vaø truyeàn giaùo laø hai vieäc khoâng theå taùch rôøi nhau. x. Taïi 46 47 GIOAN PHAOLOÂ II. soá 25 chæ roõ: muoán xaây döïng coäng ñoaøn “hieäp thoâng ñeå truyeàn giaùo” vaø “truyeàn giaùo baèng hieäp thoâng”. phaùt trieån vaø söû duïng hieäu quaû ñoaøn suûng cuûa moãi thaønh phaàn trong Giaùo hoäi.2). Moãi giaùo hoäi ñòa phöông phaûi ñöôïc xaây döïng vöõng vaøng baèng caùch minh chöùng tinh thaàn hieäp thoâng vôùi Giaùo hoäi.

Giaùo hoäi khoâng queân raèng. moïi nôi vaø moïi thôøi. Mt 13. nhôø ñoù môû roäng tôùi söù maïng truyeàn giaùo cuûa Giaùo hoäi. soáng tinh thaàn baùc aùi. mình chæ laø ñaøn chieân nhoû giöõa moät taäp theå nhaân loaïi roäng lôùn. Lc 12.. roài ñi xa hôn theá giôùi Kitoâ giaùo ñeå ñeán vôùi caùc tín ñoà thuoäc caùc truyeàn thoáng toân giaùo khaùc. Nhöõng noã löïc ñoái thoaïi cuûa Giaùo hoäi ñöôïc nhaém tröôùc heát tôùi nhöõng ngöôøi cuøng chia seû nieàm tin vôùi mình vaøo Ñöùc Kitoâ laø Chuùa vaø laø Ñaáng Cöùu Tinh. ñaëc bieät taïi AÙ Chaâu. döïa treân caên baûn laø taâm hoàn cuûa ngöôøi naøo cuõng nuoâi nhöõng khaùt voïng toân giaùo. Sau ñoù. Vì xaùc tín raèng. giaùo xöù vaãn laø nôi thoâng thöôøng cho tín höõu quy tuï laïi ñeå ñöôïc lôùn leân trong ñöùc tin. nhöng ñoù coøn laø moät phaàn trong chính söù maïng phuùc aâm hoaù cuûa Giaùo hoäi-söù maïng “ñeán vôùi löông daân”. Giaùo hoäi khoâng theå laøm gì khaùc hôn laø tham gia ñoái thoaïi vôùi caùc daân toäc. tình hieäp thoâng Giaùo hoäi phaûi ñöôïc môû ra cho söï lieân ñôùi giöõa caùc giaùo hoäi ñòa phöông.33). ñeå soáng maàu nhieäm hieäp thoâng Giaùo hoäi. GIOAN PHAOLOÂ II.32. döôùi söï taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. caùc soá 26-31. Toâng huaán Giaùo hoäi taïi AÙ Chaâu.Daãn nhaäp moãi giaùo phaän. Giaùo hoäi cuõng chæ roõ phöông theá ñeå ñoái thoaïi laø ñoái thoaïi baèng cuoäc soáng vaø baèng con tim. nhöng Giaùo hoäi cuõng laø men trong trong khoái boät theá giôùi (x. 48 . Ñoái thoaïi lieân toân khoâng phaûi chæ laø caùch ñeå caùc beân hieåu bieát vaø laøm giaøu cho nhau. Giaùo hoäi laø bí tích cuûa söï hieäp nhaát toaøn theå nhaân loaïi. caùc neàn vaên hoaù vaø toân giaùo khaùc nhau thuoäc caùc khu vöïc vaø luïc ñòa. Moân ñeä Ñöùc Kitoâ phaûi coù con tim dòu daøng vaø khieâm toán cuûa Thaày 48 x. Ñoái thoaïi ñaïi keát vaø ñoái thoaïi lieân toân chính laø ôn goïi ñích thöïc cuûa Giaùo hoäi48.

laø nguoàn maïch phaùt sinh söï hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi. caàn phaûi coù tình yeâu ñoái vôùi ngöôøi khaùc. qua caùc bí tích. khoâng bao giôø töï phuï. quy tuï con caùi Giaùo hoäi baèng Lôøi. Ñieàu ñoù theå hieän ôû caùc aân hueä vaø hoaït ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong Hoäi thaùnh: söï hieäp nhaát caùc ôn goïi vaø baäc soáng khaùc nhau trong Thaân Theå Maàu Nhieäm. Ñeå laøm ñöôïc taát caû nhöõng vieäc naøy. KEÁT LUAÄN Töø nhöõng gì vöøa trình baøy ôû treân. coù yù muoán laéng nghe. khoâng bao giôø toû veû luoàn cuùi khi gaëp caùc ñoái taùc cuûa mình trong cuoäc ñoái thoaïi. Ngaøi laøm cho Giaùo hoäi coù söùc soáng noäi taïi vaø coù khaû naêng môû ra vôùi theá giôùi. toân troïng vaø thoâng caûm ngöôøi khaùc trong nhöõng söï dò bieät cuûa hoï. Chuùa Thaùnh Thaàn laø nguyeân lyù soáng ñoäng. theo ñaëc suûng vaø ñoaøn suûng maø Thaùnh Thaàn ban cho moãi ngöôøi.Chuùa Thaùnh Thaàn. chuùng toâi chaáp nhaän giaû thuyeát nghieân cöùu cuûa ñeà taøi. ñaëc bieät qua Bí 49 . Chuùa Thaùnh Thaàn cuõng haèng hoaït ñoäng ñeå thaùnh hoaù. Töø ñoù môùi coù söï coäng taùc. nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi mình. Hieäp thoâng vaø ñoái thoaïi laø hai khía caïnh caên baûn trong söù maïng cuûa Giaùo hoäi. hoaø hôïp vaø laøm giaøu cho nhau. coù theå noùi ñöôïc raèng Thaùnh Thaàn laøm neân söï hieäp nhaát trong ña dieän vaø ña dieän trong söï hieäp nhaát. Con caùi Giaùo hoäi phaûi vaâng theo söï höôùng daãn cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn ñeå thöïc thi söù maïng cao cao caû naøy. theo maãu göông voâ cuøng sieâu vieät laø söï hieäp thoâng Ba Ngoâi Thieân Chuùa. Nhöõng quan heä giöõa caùc toân giaùo seõ ñöôïc môû mang toát ñeïp nhaát khi moïi ngöôøi soáng trong baàu khí côûi môû vôùi nhau.

3. Nhôø ôn Chuùa Thaùnh Thaàn. COÂNG ÑOÀNG VATICANOÂ II. thuùc ñaåy Giaùo hoäi môû ra cho ñoái thoaïi. Chuùa Thaùnh Thaàn khoâng chæ taùc ñoäng trong noäi boä Giaùo hoäi. moãi chi theå trong Thaân Theå Hoäi Thaùnh bieát kieân trì treân con ñöôøng xaây döïng söï hieäp nhaát. UBPVGK. Ngaøi coøn hoaït ñoäng caùch töï do trong theá giôùi. ngoõ haàu kieán taïo söï hieäp nhaát coäng ñoaøn xoay quanh moät lyù töôûng duy nhaát-Ñöùc Kitoâ. Kinh Thaùnh Troïn Boä Cöïu Öôùc vaø Taân Öôùc. Thaùnh Thaàn cuõng laø nguyeân lyù höôùng daãn. nôi caùc neàn vaên hoaù. ñaëc bieät veà Ôn hieäp thoâng cuûa Ngaøi. nôi nhöõng truyeàn thoáng taâm linh vaø trong nhöõng taâm hoàn thaønh taâm thieän chí. Moïi hoaït ñoäng trong Giaùo hoäi luoân ñöôïc höôùng daãn vaø gaén keát bôûi ôn hieäp thoâng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn..Daãn nhaäp tích Thaùnh Theå-bí tích cuûa söï hieäp thoâng. 2. baèng nhöõng ñoùng goùp thieát thöïc. Hieán cheá tín lyù veà Giaùo hoäi (LG). Vì vaäy. Haø noäi. 1997. laø böôùc khôûi ñaàu quan troïng môû ra nôi moãi Kitoâ höõu moät vieãn töôïng môùi cho söù maïng toâng ñoà. nxb. vì chính Thaùnh Thaàn laø tình yeâu hieäp thoâng cuûa Thieân Chuùa vaäy. caùc toân giaùo khaùc nhau. Hieán cheá Maïc khaûi (DV). Hieán cheá Phuïng vuï thaùnh 50 . Hoïc hieåu veà Chuùa Thaùnh Thaàn. Chuùa Thaùnh Thaàn haèng bieán ñoåi vaø laøm cho ôn hieäp thoâng troå sinh trong ñôøi soáng caùc Kitoâ höõu.. hieäp thoâng vaø loan baùo Tin möøng. Moät caùch maät thieát hôn. SAÙCH GIAÙO LYÙ HOÄI THAÙNH COÂNG GIAÙO 1992. THÖ MUÏC 1. thi haønh ñöùc aùi vaø haêng say phuïc vuï trong khieâm toán.

HOÀNG 1996. PHAOLOÂ BUØI Chí Minh. baûn dòch tieáng Vieät cuûa Nguyeãn Ñöùc Tuyeân vaø Ngöôõng Nhaân Löu AÁu Nhi. X. A.M. Chuùa Thaùnh Thaàn Ñaáng ban söï soáng. 12.Chuùa Thaùnh Thaàn. Vuõ Vaên Thieän. 1993. GIUSE PHAÏM 2007. DURRWELL.. ban haønh ngaøy 16/11/1999 . baûn dòch tieáng Vieät töïa ñeà “Thaùnh Linh”. 1997. Ñònh Höôùng Tuøng Thö. DESCLEE... 5. 2003 (baûn dòch tieáng Vieät cuûa Nguyeãn Ñaêng Truùc). NGOÏC KHUEÂ. Baøi giaûng Thaùnh Linh hoïc Kitoâ.. J. Chuùa Thaùnh Linh Ñaáng ban söï soáng vaø tình yeâu. 10. Töø ñieån Kinh Thaùnh. VAÊN ÑOÏC vaØ GIUSE VOÕ ÑÖÙC MINH.. Tuû saùch Ñaïi Keát. Saéc leänh veà hieäp nhaát (UR). nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi (SC). 51 . ÑÖÙC THAÙNH CHA GIOAN PHAOLOÂ II. CSsR. quyeån II.. F. Hieåu vaø soáng maàu nhieäm Thaùnh Thaàn Thieân Chuùa. 6. Thaùnh Thaàn. baûn dòch tieáng Vieät cuûa P. 4.. 8. tuyeån taäp. 9. Tp Hoà 7. Ñaïi chuûng vieän Thaùnh Giuse Haø noäi. Ñieån Ngöõ Ñöùc Tin Coâng Giaùo. LM. Toâng huaán Giaùo hoäi taïi AÙ Chaâu.F. PHUÙC CSsR. O.J. IV.. 2005. LEVASSOR. nxb. Saéc leänh veà hoaït ñoäng truyeàn giaùo cuûa Giaùo hoäi (AG). DHELLY.1989. naêm hoïc 2006- 11. Toân giaùo... SUENENS L. Nxb. Baûn dòch tieáng Vieät. hôi thôû soáng ñoäng cuûa Giaùo hoäi. L’Action de l’Esprit-Saint. Haø noäi 2004. Pauline Books & Media. in roneùo. khoâng roõ dòch giaû (Taøi lieäu thö vieän Ñaïi chuûng vieän Thaùnh Giuse Haø noäi). quyeån II. ÑÖÙC THAÙNH CHA GIOAN PHAOLOÂ II.

Taøi lieäu chuaån bò naêm thaùnh 2000. Daân Chuùa.. Ñaïi chuûng vieän Thaùnh Giuse Haø noäi. 21. 17. S. Thaùnh Thaàn Thieân Chuùa. 15. 14. khoâng roõ taùc giaû (taøi lieäu thö vieän Ñaïi chuûng vieän Thaùnh Giuse Haø noâi). UYÛ BAN MUÏC VUÏ VAØ TRUYEÀN GIAÙO CUÛA NAÊM TOAØN XAÙ 2000. 1997 (baûn dòch tieáng Vieät cuûa Nguyeãn Ñaêng Truùc). FILIPE GOMEZ S. Ñöôøng vaøo Thaàn hoïc.S. Thaùnh Thaàn laø Chuùa vaø laø Ñaáng Ban Söï Soáng. Ñöùc Gieâsu Kitoâ Ngoâi Lôøi Nhaäp Theå. 18. Kitoâ hoïc. 2000 (Baûn dòch tieáng Vieät cuûa Lm. 16.. Truyeàn giaùo hoïc. Taøi lieäu höôùng daãn muïc vuï truyeàn giaùo cho naêm 1998. An toân vaø Ñuoác saùng. Kitoâ Giaùo vaø Caùc Toân Giaùo. Thaàn hoïc veà caùc toân giaùo. 2001 (baûn dòch tieáng Vieät).. J.. Giokim Nguyeãn Ñöùc Vieät-Chaâu. taäp 1. 2003. FILIPE GOMEZ S. Ñoái Thoaïi vaø Rao Truyeàn. 2002..Daãn nhaäp 13. taäp II. in roneùo. taäp 1. HOÄI ÑOÀNG GIAÙO HOAØNG VEÀ ÑOÁI THOAÏI LIEÂN TOÂN. MICAE LEÂ 2006-2007. 1991 (baûn dòch tieáng Vieät cuûa Nguyeãn Ñaêng Truùc).S vaø Ban dòch thuaät Daân Chuùa). Giaùo trình thaàn hoïc. 22. UYÛ BAN THAÀN HOÏC QUOÁC TEÁ. 19. XUAÂN TAÂN. BERNARD LAURET vaØ FRANCOIS REFOULE. 1998 (Taøi lieäu thö vieän Ñaïi chuûng vieän Thaùnh Giuse Haø noäi). Chuùa Thaùnh Thaàn Vaø Ñôøi Soáng Thieâng Lieâng. Roma 01/03/1997. NORBERTO. 20.. Giaùo hoäi hoïc.. 52 . An toân vaø Ñuoác saùng. J..

taäp san. HOLY SPIRIT Growth of a Biblical Tradition.. GEORGE T. GOD BREATHES The Spirit in The World. giaùo trình. London Burns and Oates. S. OP. KEVIN M.. 27. Hôïp Tuyeån Thaàn Hoïc. 2005. 25. soá 31.... Resurrection Press. 24. 1960. USA.. New York 1991.1998. 26. ANTOÂN VUÕ HUY CHÖÔNG. Cuøng nhau loan baùo Tin Möøng. nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi 23. M. Ñaïi chuûng vieän Thaùnh Giuse Haø noäi. USA. 53 . 2002. 1998. GIAÙO PHAÄN XUAÂN LOÄC.J. 29. The Holy Spirit. 28. Hendrickson publishers. Michael Glazien Inc. MONTAGUE.Chuùa Thaùnh Thaàn. HENRY. Thaàn hoïc vaø Boái caûnh. DONALD GELPI. A. RANAGHAN. IN THE POWER OF THE SPIRIT Effective Catholic Evangelization. 2004.32&33.

Thaùnh Linh hoïc theo Coâng ñoàng Vaticanoâ II.18 II.2. Thaùnh Thaàn quy tuï Giaùo hoäi baèng Lôøi.-----------12 CHÖÔNG II: CHUÙA THAÙNH THAÀN.15 1. Chuùa Thaùnh Thaàn hieäp nhaát Giaùo hoäi trong ña dieän. Chuùa Thaùnh Thaàn trong Taân öôùc:------------------------8 II. Giaùo hoäi ñöôïc khai sinh töø Leã Nguõ Tuaàn.-------------------------------------------------------------23 54 .--------------------------------------------------------. Thaùnh Thaàn trong Cöïu öôùc:----------------------------------6 1.---------------------------------------4 Vaøi thuaät ngöõ lieân quan.1.----------16 1..-------------21 2.1. Chöùng töø Kinh Thaùnh veà Chuùa Thaùnh Thaàn.----------6 1.21 2.--------------------------------------------------------.--------------------------------15 NGUOÀN MAÏCH HIEÄP THOÂNG CUÛA GIAÙO HOÄI------------15 I.1.2 Lyù do choïn ñeà taøi.2.------------------------3 Giaû thuyeát nghieân cöùu.Daãn nhaäp MUÏC LUÏC Trang DAÃN NHAÄP----------------------------------------------------------------.---------------------------------------4 CHÖÔNG I: CÔ SÔÛ THAÙNH LINH HOÏC-----------------------------6 I. Chuùa Thaùnh Thaàn laø söùc soáng quy tuï Giaùo hoäi.-----------------------------------------4 Phöông phaùp nghieân cöùu.2.-------------------------------------------------2 Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu. Thaùnh Thaàn quy tuï Giaùo hoäi qua ñôøi soáng phuïng vuï. Chuùa Thaùnh Thaàn hieäp nhaát Giaùo hoäi trong ña dieän.

------------------------------------------38 1.-------------------------------39 II.2.49 THÖ MUÏC 50 MUÏC LUÏC 54 55 .------------------------------------------------------.-------------------------------46 KEÁT LUAÄN----------------------------------------------------------------.44 3.------42 III. Giaùo hoäi böôùc theo Thaàn Khí ñeå xaây döïng tình hieäp thoâng. Thaùnh Thaàn gaén keát moïi hoaït ñoäng trong Hoäi thaùnh.----------------------------------------------35 CHÖÔNG III: GIAÙO HOÄI ÑAÙP TRAÛ ------------------------------37 ÔN THOÂNG HIEÄP CUÛA CHUÙA THAÙNH THAÀN--------------37 I. Ñoái thoaïi ñaïi keát. nguoàn maïch hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi 2.-----------------------------------33 3. Ñoái thoaïi lieân toân. Xaây döïng söï hieäp nhaát laø boån phaän thieát thöïc cuûa Giaùo hoäi.4. Thaùnh Thaàn laøm cho ôn hieäp thoâng sinh hoa traùi trong ñôøi soáng Kitoâ höõu.2.------------------------------------------------34 3.Chuùa Thaùnh Thaàn.1. Xaây döïng ñöùc aùi troïn haûo trong Thaùnh Thaàn.--------------------------30 III. Chuùa Thaùnh Thaàn thuùc ñaåy tieán trình ñaïi keát vaø ñoái thoaïi toân giaùo. Truyeàn giaùo laø ôn goïi cuûa Giaùo hoäi vaø cuûa moãi Kitoâ höõu. Hieäp thoâng ñeå truyeàn giaùo.2. Böôùc theo Thaàn Khí Ñöùc Kitoâ ñeå xaây döïng tình hieäp thoâng Giaùo hoäi.------------------------------------------------------.37 1.27 2. Ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Giaùo hoäi trong Thaùnh Thaàn.3.--------------------------------------------------45 3.-------------------------------------------------------.1.1.