You are on page 1of 4

Instructiuni proprii SSM pentru agent DDD

La manipularea substanţelor de dezinfecţie şi dezinsecţie se va avea mare grijă ca acestea să nu ajungă decît la zona de lucru , în caz de scăpări accidentale se va face aerisirea rapidă şi evacuarea persoanelor care au inhalat sau au fost stropite Atenţie mărită la manipularea recipienţilor cu substanţe pentru anu produce deversări. Verificarea pompei pentru a preîntîmpina scăpările accidentale Atenţie mărită la manipularea recipienţilor cu substanţe,a pompei, a ustensilelor şi a deşeurilor intraspitaliceşti, în caz de înţepări, tăieri sau striviri se vor lua imediat măsurile necesare pentru preintîmpinarea infecţiilor. Se vor respecta normele de dezinfecţie şi dezinsecţie specifice fiecărei zone. Inainte de a începe dezinfecţia unei zone se vor face următoarele: · · · se verifică dacă au fost îndepărtate toate obiectele de prisos; se verifică etanşeitatea zonei; se evacuează toate persoanele din zfnă;

· se echipează corespunzător operatorul şi se anunţa persoanele responsabile de zona respectivă, că începe dezinfecţia, persoane care vor monitoriza din exterior pe toată durata operaţiunii operatorul, ca în caz de accidente să poată fi extras din zonă cu măsurile de precauţie specifice; · se închide şi se securizează zona dezinfectată;

· se pune un bilet cu avertizarea de zona dezinfectată şi ora cînd se poate întră în zonă fără a fi puse în pericol personalul de curăţenie. Toate substanţele vor fi păstrate în ambalaje adecvate, etanşe, etichetate şi depozitate pe sortimente specifice, cele a căror natură nu se cunosc se vor utiliza numai după o identificare certă. Se va respecta igiena personală după fiecare operaţiune de lucru. La manipularea substanţelor toxice, nocive sau infecţioase, se va purta obligatoriu echipamentul specific de protecţie. In caz de deversare a unei substanţe inflamabile se opresc toate sursele de flacără şi scântei, se deschid ferestrele şi se închid uşile, se şterge cu o cârpă care se va stoarce într-un vas larg şi se colectează într-un vas etanş după care se menţine aeresirea până la dispariţia completă a mirosului. In caz de producere accidentală a unei cantităşi mari de gaze sau vapori toxici se va proceda astfel: · persoanele prezente îşi vor ţine respiraţia şi vor părăsi repede incăperea închizîndu-se uşile,

· cel puţin 2 persoane echipate cu echipament de protecţie şi cu măşti de gaze specifice vor intra în încăpere, vor deschide ferestrele şi instalaţia de ventilaţie şi va elimina sursa de producere a gazelor şi vaporilor toxici, · nu se va relua lucrul decât dupa dispariţia completă a gazelor şi vaporilor toxici.

Toate persoanele,care vor lucra la dez infecţie şi dezinsecţie, vor face în prealabil pe lîngă analizele de bază şi o analiză de alergologie la substanţele şi materiale specifice. 13.La manipularea substanţelor chimice în caz de : · · · inhalare: se scoate pacientul la aer,se solicită imediat medicul; înghiţire: nu se induce vomă dacă pacientul este inconştient,se solicită imediat medicul; contact cu pielea sau ochii: se spală zona contaminată cu multă apă.se solicită imediat medicul.

Depozitarele va face potrivit instrucţiunilor de lucru specifice fiecărei substanţe, păstraţi containerul închis etanş. Nu depozitaţi lîngă alimente, băuturi, sau alte materiale utilizabile. Se păstrează numai în containerul original. Măsuri de protecţie a mediului şi metode de curăţare: soluţia deversată se colectează în container etichetat deşeu în vederea neutralizării,iar pentru scurgerile minore se diluiază cu multă apă înainte de deversare la canalizare, dacă nu au alte indicaţii de neutralizare. Se va asigura protecţia absolută contra insectelor, rozătoarelor sau altor animale care pot deveni vectori de transmitere. Echipamentul de protecţie se va păstra separat de îmbrăcămintea de stradă. Deşeurile intraspitaliceşti vor fi ţinute în containere şi ambalaje specifice, în locurile de depozitare desemnate şi special amenajate, securizate şi decontaminate obligatoriu de cîte ori este nevoie. Transportul deşeurile intraspitaliceşti de la secţii şi la autospecialele de colectare şi transport, se vor face numai cu ambalaje specifice ,securizate şi cu purtarea echipamentului de protecţie adecvat Toate căile de acces vor fi păstrate libere şi uscate, fără riscuri de alunecare sau împiedicare. In locurile de depozitare se va păstra o ordine deosebită cu accesibilitate facilă la materiale, pe rafturi nu se va depăşi greutatea maximă depozitată de 50kg/raft La deservirea aparatelor şi instalaţiilor se vor respecta următoarele: · · Se va verifica zilnic vizual continuitatea legăturii la pămînt şi la nul; Se interzice manipularea butoanelor electrice cu mîna umedă;

· Defecţiunile de orice natură vor fi semnalate imediat personalului de întreţinere, iar în caz de incendiu .deversări de substanţe chimice, se va evacua imediat personalii cu decuplarea în prealabil, dacă este posibil a alimentării cu energie şi anunţarea factorilor responsabili. · Ţinerea evidenţei şi atenţionarea factorilor responsabili despre reviziile şi reparaţiile de orice natură ce trebuiesc efectuate la utilaje şi instalaţii Căile de acces şi incintele se vor păstra libere fără blocaje şi cu pardoselile uscate, orice umezire va fi imediat rezolvată prin ştergere. Personalul de întreţinere,reprezentanţii firmelor de service, sau alte persoane străine care intră în spaţiile de depozitare, vor fi avertizate de riscurile existente în acest sector. Operatorul va monitoriza periodic, pe toata durata derularii contractului, dacă tratamentele aplicate au avut efectul scontat sau dacă după efectuarea lucrărilor s-au stins focarele de infecţie sau dăunătorii au migrat în zonele netratate În cazul în care, ca urmare a unui tratament efectuat se produce o daună imediată, vizibilă proprietăţii beneficiarului, acest fapt va fi comunicat în mod expres operatorului Pentru desfasurarea actiunilor specifice de deratizare, dezinsectie si dezinfectie prestatorul va intocmi o metodologie de lucru care sa contina informatii relevante privind aplicarea fiecarei substante in parte. Metodologia va cuprinde pentru fiecare substanta modul de aplicare, tipul de echipament folosit la aplicarea substantei, concentratia de lucru si norma de utilizare/consumul specific in conformitate cu recomandarile producatorului Pentru actiunile de DDD prestatorul de servicii trebuie sa utilizeze substante care sa indeplineasca urmatoarele conditii: · sa aiba aviz/autorizatie a Ministerului Sanatatii in termenul de valabilitate pentru utilizarea in siguranta pentru profilaxia sanitar-umana; · substantele utilizate pentru actiunile de dezinfectie trebuie sa aiba caracater biocid cu spectru larg de actiune: bactericid, fungicid, algicid si virulicid si sa prezinte eficienta fata de ciuperci si virusul hepatitei B – confirmarea proprietatilor se va face cu documente de la producator (se va prezenta fisa tehnica de securitate a produsului). · substantele utilizate pentru actiunile de dezinsectie si dezinfectie trebuie sa fie biodegradabile.

· substantele folosite la actiunile de deratizare si dezinsectie din exteriorul cladirilor trebuie sa faca parte cel putin din grupa principala 3. · substantele folosite la deratizare trebuie sa fie anticoagulante.

Avizele/Autorizatiile Ministerului Sanatatii ale substantelor utilizate pentru profilaxia sanitarumana conform Ordinului ministrului sanatatii, al Ministerului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10/368/11/2010 si cu Ordinul 1182/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;

· pentru eliminarea degradarii substantelor raticide se vor folosi momeli sub forma de pellets, pasta sau bloc. · pentru asigurarea eficientei necesare intre actiunile de dezinsectie se vor folosi insecticide astfel formulate care sa asigure cel putin 30 zile remanenta. Agentii DDD, in urma sesizarilor primite vor recolta de la fata locului insecte sau rozatoare (sub forma de oua, larve, nimfe, adulti care pot fi transportati din zone infestate in locuri neinfestate, odata cu diferite marfuri alimentare sau nealimentare), urmand sa fie cercetate si analizate in laboratoare specializate ce boli transmit prin agenti patogeni la om si cu ce tratamente se pot inlatura.