You are on page 1of 28

ΣΟ ΚΗΣΡΗΝΟ ΒΗΒΛΗΟ

ΣΟ ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ
SAMAEL AUN WEOR
1.
ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ
2.
Ζ ΑΓΑΠΖ
3.
Ζ ΚΟΤΝΣΑΛΗΝΖ
4.
ΟΗ ΓΤΟ ΜΑΡΣΤΡΔ΢
5.
ΜΑΝΣΡΗΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΤΠΝΖ΢Ζ ΣΖ΢ Κ...
6.
ΟΗ ΓΗΟΗ ΣΖ΢ ΢ΟΦΗΑ΢
.
7.
ΟΤΡΝΣΒΑΡΑΣΑ
8.
Ζ ΚΟ΢ΜΗΚΖ ΜΖΣΔΡΑ
9.
ΥΡΗ΢ΣΗΚΟ ΑΗΓΤΠΣΗΑΚΟ ΠΡΑΝΑΓΗΑΜΑ
10.
΢ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΓΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ΢
11.
ΣΑΞΖ ΚΑΗ Δ΢ΧΣΔΡΗΚΖ ΠΔΗΘΑΡΥΗΑ
12.
Ο ΓΗΑΛΟΓΗ΢ΜΟ΢
13.
ΠΡΧΣΔ΢ ΔΜΠΔΗΡΗΔ΢ ΓΗΟΡΑ΢Ζ΢ ΚΑΗ ΓΗΑΚΟΖ΢
14.
Ζ ΛΔΠΣΖ ΦΧΝΖ
15.
ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΥΗΝΑ΢
16.
ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΑΡΧΜΑΣΑ
17.
ΔΠΗΛΟΓΟ΢
ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ
Ζ ιαηξεπηή κεηέξα Κνπληαιίλε είλαη ε αλακκέλε θσηηά ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο.
Δίλαη ε Μαξία, ε Μάγηα, ε Ίζηο, ε Αδσλία, ε Ηλζνκπέξηα, ε Ρέα, ε Κπβέιε θιπ
Απηή έρεη εθαηνκκύξηα από ιαηξεπηά νλόκαηα. Απηή είλαη Αγάπε.
Ο ειεθηξηζκόο, ν παγθόζκηνο καγλεηηζκόο, ε Κνζκηθή δύλακε, νη λόκνη ηεο
κνξηαθήο έιμεο θαη ηεο πιαλεηηθήο βαξύηεηαο, δεκηνπξγήζεθαλ δηα κέζνπ ηεο κεηέξαο
θάζε ιαηξείαο.
΋ινη νη πιαλήηεο πνπ ιάκπνπλ, ζπηλζεξνβνινύλ θαη δνλνύληαη ζην ακεηάβιεην
άπεηξν, μεθνπξάδνληαη κέζα ζηνλ ππέξνρν θόιπν ηεο επινγεκέλεο ζετθήο Μεηέξαο ηνπ
Κόζκνπ.
Ζ Κπξία ηεο ππέξηαηεο ιαηξείαο, παίξλεη από ην ρέξη ηα παηδηά ηεο θαη ηα νδεγεί
ζην επηθίλδπλν κνλνπάηη ηεο θόςεο ηνπ μπξαθηνύ.
Ζ ζετθή Μεηέξα παξακέλεη ηπιηγκέλε ηξείο θαη κηζή θνξέο ζηελ Δθθιεζία ηνπ
θόθθπγα.
Ζ Κπξία θάζε ιαηξείαο, αλνίγεη ηηο επηά εθθιεζίεο ηεο Απνθάιπςεο ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.
Πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηελ ζετθή Μεηέξα ζηνλ Ναό-Καξδηά.
Ο ζηαπξόο ηεο Μύεζεο εκπεξηέρεηαη ζηνλ Ναό-Καξδηά. Μόλν ε ιαηξεπηή Κπξία ηεο
Αγάπεο έρεη ηελ δύλακε λα μππλά ηα παηδηά ηεο, κέζα ζηνλ βαζύ θόιπν ηνπ Παγθόζκηνπ
Πλεύκαηνο ηεο Εσήο.
Ζ Μεηέξα πξέπεη λα κεηαηξέπεηαη ζε κηα γαιήληα ιίκλε ρσξίο θνπξηνύλεο, όπνπ
αληαλαθιάηαη όιν ην παλόξακα ηνπ έλαζηξνπ νπξαλνύ.
΋ηαλ ν λνπο είλαη ήξεκνο θαη ζε ζησπή, ε ζετθή Μεηέξα ραίξεηαη καδί καο. Απηή
είλαη ε καθαξηόηεηα.
Ζ εηξήλε είλαη δπλαηή κόλν κε ηνλ έιεγρν ηνπ λνπ.
Ζ αγλόηεηα ηεο ζθέςεο νδεγεί ηνλ γηόγθη πξνο ηελ ηειεηόηεηα.
Δκείο πξέπεη λα ζεβόκαζηε ηνπο Γαζθάινπο θαη λα πξάηηνπκε ηηο εζσηεξηθέο καο
αζθήζεηο κε θιεγόκελε πίζηε. Δθείλνη πνπ έρνπλ πίζηε ζα κεηαηξαπνύλ ζε άθαηα όληα.
Ζ ΢νθία θαη ε Αγάπε ζα ιάκςνπλ ζηνλ λνπ εθείλσλ πνπ έρνπλ θηάζεη ζην ζακαδί,
ηελ έθζηαζε ησλ αγίσλ.

Με απηό ην βηβιίν ηεο θιεγόκελεο θσηηάο, όινη νη αθνζησκέλνη καζεηέο καο ζα
κπνξέζνπλ λα κεηαηξαπνύλ ζε πξαγκαηηθνύο Γαζθάινπο ηνπ ΢ακαδί.
Αθνζησκέλνη αδειθνί, αλέιζεηε θαηά κήθνο ηνπ κνλνπαηηνύ ηεο Μύεζεο κε
νινθιεξσηηθή ζύλεζε, ζπκεζείηε όηη απηό ην κνλνπάηη είλαη γεκάην θηλδύλνπο κέζα θαη
έμσ. Απηό είλαη ην κνλνπάηη ηεο θόςεο ηνπ μπξαθηνύ.
Πηείηε ην λέθηαξ ηεο αζαλαζίαο, ζηελ αγλή πεγή ηεο έθζηαζεο. Πεξπαηήζηε ζην
κνλνπάηη ηεο ηέιεηαο αγλόηεηαο.
Ζ ζετθή Μεηέξα έρεη ηελ δύλακε λα αλνίγεη όια ηα ηζάθξαο ηνπ αζηξηθνύ ζώκαηνο.
Απηή είλαη ε Κπξία νπνηαζδήπνηε ηειεηόηεηαο.
Ζ Κπξία ηεο ηειεηόηεηαο θαηνηθεί κέζα ζηα ειεθηξόληα.
Οη γλσζηηθνί ζνθνί δηαινγίδνληαη ζε απηήλ, νη κπζηηθηζηέο ηελ ιαηξεύνπλ, νη
εξσηεπκέλνη ηελ αλπςώλνπλ κέζσ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.
Πξνζέμηε ην ζπεξκαηηθό ζαο πγξό. Απνθεύγεηε ηηο λπρηεξηλέο νλεηξώμεηο κε ην
Αξθάλν A.Z.F.
Υαιαξώζηε ηνπο κύεο ζαο γηα ηνλ δηαινγηζκό. Γηαηεξήζηε ηελ ζπνλδπιηθή ζαο
ζηήιε εύθακπηε.
Πίλεηε αγλό λεξό. Ξππλάηε ηελ απγή. Θπκεζείηε όηη ην κέιη ηεο κέιηζζαο είλαη ε
ηξνθή ηεο Παγθόζκηαο Λεπθήο Αδειθόηεηαο.
Σξώηε θξνύηα, ζπόξνπο δεκεηξηαθώλ θαη θπηά θαη δηαινγίδεζηε θαζεκεξηλά.
Θπκεζείηε όηη ν δηαινγηζκόο είλαη ην θαζεκεξηλό ςσκί ηνπ ζνθνύ.
Σν Κίηξηλν Βηβιίν είλαη έλα βηβιίν ππεξβαηηθνύ απνθξπθηζκνύ θαη απόιπηα
πξαθηηθό.
Αθνζησκέλνη αδειθνί, εδώ έρεηε ηελ γηόγθα πνπ ρξεηάδεηαη ζηελ λέα επνρή ηνπ
Τδξνρόνπ. Να είζζε επηεηθείο γηα λα αθνύηε θαη επζπιαρληθνί γηα λα δηθάδεηε.
Δίζε ν Παηέξαο ζαο πνπ βξίζθεηαη ζην θξπθό θαη είζε ε ζετθή ζαο Μεηέξα
Κνπληαιίλε λα ζαο επινγνύλ.
Ο ΢πγγξαθέαο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ζ ΑΓΑΠΖ
Ζ κνληέξλα γηόγθα είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα γλσζηηθή ρξηζηηαληθή γηόγθα. Ζ
κνληέξλα γηόγθα απνξξίπηεη ηειείσο ηελ Υάζα γηόγθα. Δκείο πηζηεύνπκε, πνιύ εηιηθξηλά,
όηη ηα αθξνβαηηθά ηνπ Υάζα γηόγθη είλαη κόλν γηα ηνπο παιηάηζνπο ηνπ ηζίξθνπ. Απηό δελ
εμππεξεηεί ζε ηίπνηα.
Σν πην κεγάιν πξάγκα πνπ ππάξρεη ζηελ δσή είλαη ε Αγάπε. Καλέλα αθξνβαηηθό
ηνπ ηζίξθνπ δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ ζετθή γνεηεία ηεο Αγάπεο.
Οη άληξεο θαη νη γπλαίθεο ζηα κπζηήξηα ηεο Διεπζίλαο αιιεινκαγλεηίδνληαλ, θαζώο
πξαγκαηνπνηνύζαλ ηνπο κπζηεξηώδεηο ρνξνύο ηεο αγάπεο. Σόηε, θαλέλαο δε ζθέθηνληαλ
ρπδαηόηεηεο, κόλν πξάγκαηα αγλά θαη άγηα. ΢ηηο κεγάιεο γηνξηέο ηεο Διεπζίλαο ε επηπρία,
ν ρνξόο, ην θηιί θαη ε ζεμνπαιηθή καγεία κεηέηξεπαλ ηα αλζξώπηλα όληα ζε πξαγκαηηθνύο
ζενύο.
Μέζα από ηηο απνιαύζεηο ηεο αγάπεο, νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο γνήηεπαλ θαη
αθύπληδαλ ηελ Χξαία Κνηκσκέλε, ην ζετθό θίδη Κνπληαιίλε.
΋ηαλ έλαο άληξαο θαη κηα γπλαίθα ιαηξεύνληαη ζπζζσξεύνπλ ηηο ηξνκαθηηθέο ζετθέο
δπλάκεηο ηεο Κνζκηθήο Μεηέξαο. Απηέο νη ζπηλζεξνβόιεο δπλάκεηο, ηξνκεξά ζετθέο,
πιεκκπξίδνπλ κε ηηο ιάκςεηο ηνπο όια ηα ηζάθξαο, ξόδεο, θέληξα, ινπινύδηα ισηνύ, ησλ
εζσηεξηθώλ ζσκάησλ ηνπ αλζξώπνπ.
Οη θσηηέο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο είλαη Ηερσβηζηηθέο, νη θσηηέο ηεο θαξδηάο είλαη
Υξηζηηθέο θαη νη θσηηέο ηνπ εγθεθάινπ ζην κεζόθξπδν ζπηλζεξνβνινύλ ηηο ηξνκαθηηθά
ζετθέο αθηίλεο ηνπ Παηέξα.
΋ινη απηνί νη ηξεηο ηύπνη ελέξγεηαο είλαη αγλό κεηαηξεκκέλν ζπέξκα. Σν θιεηδί ηεο

αλζξώπηλεο απειεπζέξσζεο βξίζθεηαη ζην ζπεξκαηηθό πγξό.
Ζ ζπεξκαηηθή ελέξγεηα πξέπεη λα εμαγλίδεηαη κέρξη ηελ θαξδηά. Ζ ζετθή Μεηέξα
βξίζθεη ηνλ Τηό ηεο, ηνλ εζσηεξηθό Υξηζηό, ζηνλ λαό θαξδηά.
Μπνξεί θαη πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζεμνπαιηθή ζρέζε αιιά είλαη πξνηηκόηεξν λα
πεζαίλνπκε από ην λα δηαπξάμνπκε ην έγθιεκα ηεο εθρύιηζεο ηνπ ζπέξκαηνο.
΋ηαλ ν κάγνο μερεηιίδεη ην πνηήξη ηνπ Δξκή, νη ηξνκεξά ζετθέο δπλάκεηο ηεο ζεάο
Ίζηδαο (ηεο νπνίαο θαλείο ζλεηόο δε ζήθσζε ην πέπιν), απνζύξνληαη θαη ιηώλνπλ κέζα
ζηα ζπκπαληηθά ξεύκαηα θαη ν άλζξσπνο βπζίδεηαη ζηελ άβπζζν.
Σν ηξνκεξό κάληξακ Η.Α.Ο., ζπλζέηεη όιε ηελ επηζηήκε ηνπ Αξθάλν A.Z.F.. Απηό ην
κάληξακ πξέπεη λα πξνθέξεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αγαπεκέλεο αθνζίσζεο ηεο
ζεμνπαιηθήο καγείαο.
I. (IGNIS, θσηηά) Α. (AGUA, λεξό) Ο. (ORIGO, αξρή πλεύκα).
Ζ θσηηά γνληκνπνηεί ηα λεξά ηεο δσήο, γηα λα γελλεζεί ν Τηόο ηνπ Αλζξώπνπ.
Ο Τηόο ηνπ Αλζξώπνπ είλαη πάληα ν πηόο ελόο άληξα θαη κηαο γπλαίθαο. ΋ηαλ δύν
όληα ιαηξεύνληαη θαη πξαγκαηνπνηνύλ ην Αξθάλν A.Z.F., αλαπόθεπθηα κεηαηξέπνληαη ζε
ζενύο.
Μέζα ζηα ζπίηηα καο πξέπεη λα θαιιηεξγνύκε ηελ ραξά, ηελ κνπζηθή θαη ηα
ινπινύδηα. Οη εξσηεπκέλνη πξέπεη λα ζπγρσξνύλ θάζε είδνο ιάζνπο. Καλέλαο δελ είλαη
ηέιεηνο. Πξέπεη ην δεπγάξη λα ζπγρσξεί ακνηβαία ηα αλζξώπηλα ιάζε ηνπο. Ζ αγάπε δελ
είλαη έλνρε γηα ηηο αληηπάζεηεο ησλ εξσηεπκέλσλ νη νπνίνη ιαηξεύνπλ ν έλαο ηνλ άιιν.
΋ιεο απηέο νη αληηπάζεηεο αλήθνπλ ζην ςπρνινγηθό Δγώ (΢αηαλά).
Ζ κνληέξλα γηόγθα είλαη αγάπε, κνπζηθή, ρνξόο, αξώκαηα, θηιηά, ιαηξεία,
πξαλαγηάκα, δηαινγηζκόο, θώηηζε, ζνθία θαη επηπρία.
Ζ κνληέξλα γηόγθα αθνινπζεί ηνλ Υξηζηό θαη ιαηξεύεη ηελ γπλαίθα. Πέξαζαλ πηα νη
επνρέο όπνπ νη αλαρσξεηέο βαζαλίδνληαλ κε ηελ Υάζα γηόγθα. Σώξα νη κνληέξλνη γηόγθη
θαη γηνγθίλεο αγαπηνύληαη θαη ιαηξεύνληαη.
Ζ αγάπε είλαη άθαηε. Ζ αγάπε είλαη ηξνκαθηηθά ζετθή.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ΚΟΤΝΣΑΛΗΝΖ
Ζ Κνπληαιίλε είλαη ε πξσηόγνλε ελέξγεηα θιεηζκέλε ζηελ Δθθιεζία ηεο Δθέζνπ.
Απηή ε εθθιεζία ηεο Απνθάιπςεο είλαη έλα καγλεηηθό θέληξν, ηνπνζεηεκέλν δύν δάρηπια
πάλσ από ηνλ πξσθηό θαη δύν δάρηπια θάησ από ηα γελλεηηθά όξγαλα.
Ζ Κνπληαιίλε είλαη ην πύξηλν θίδη ησλ δηθώλ καο καγηθώλ δπλάκεσλ. Σν ηεξό θίδη
θνηκάηαη κέζα ζηελ εθθιεζία ηνπ, ηπιηγκέλν ηξεηο θαη κηζή θνξέο. Ζ Κνπληαιίλε είλαη ε
ζετθή Μεηέξα θαη ε θσηηά ηεο Πεληεθνζηήο. Ο λαόο ηεο ζετθήο Μεηέξαο βξίζθεηαη ζηελ
θαξδηά.
Ζ Κνπληαιίλε αλαπηύζζεηαη, εμειίζζεηαη θαη πξννδεύεη κέζα ζηελ Αύξα ηνπ
Μαραηζνάλ (ε Κνζκηθή Μεηέξα, ην Άγην Πλεύκα, ν Σξίηνο Λόγνο).
Οη θσηηέο από ηνλ ζπνλδπιηθό κπειό είλαη Ηερσβηζηηθέο. Οη θσηηέο ηεο θαξδηάο είλαη
Υξηζηηθέο. ΢ην κέησπν ζπηλζεξνβνινύλ νη ηξνκαθηηθά ζετθέο αθηίλεο ηνπ Παηέξα.
Οη θσηηέο ηεο θαξδηάο ειέγρνπλ ηελ άλνδν ηνπ ηεξνύ θηδηνύ κέζσ ηνπ κπειηθνύ
θαλαιηνύ. Ζ Κνπληαιίλε αλαπηύζζεηαη, εμειίζζεηαη θαη πξννδεύεη ζύκθσλα κε ηηο αμίεο
ηεο θαξδηάο.
Ζ Κνπληαιίλε πξέπεη λα αλέβεη σο ηνλ εγθέθαιν θαη κεηά πξέπεη λα θηάζεη κέρξη
ηνλ ηεξό λαό ηεο θαξδηάο.
Ζ Κνπληαιίλε θαηνηθεί κέζα ζηα ειεθηξόληα. Οη ζνθνί δηαινγίδνληαη ζηελ
Κνπληαιίλε, νη επζεβείο ζηα ζπίηηα ηεο ηειεηόηεηαο, ηελ ιαηξεύνπλ θαη ηελ πξνζθπλνύλ.
΋ηαλ ηα ζειεληαθά θαη ηα ειηαθά άηνκα ελώλνληαη, πίλνπκε ην λέθηαξ ηεο
αζαλαζίαο γηαηί μππλάεη ε Κνπληαιίλε. Σα ζειεληαθά θαη ειηαθά άηνκα θάλνπλ επαθή ζην
Σξηβέλη, θνληά ζην θόθθπγα. Σόηε επαγσγηθά μππλάεη ε Κνπληαιίλε. Ζ Κνπληαιίλε
αθππλίδεηαη κε ηνλ ζπλδπαζκό ηνπ πξαλαγηάκα, κε ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηνλ δηαινγηζκό,

κε βαζύηαηε αθηέξσζε, κε ηελ ζέιεζε θαη ηελ θαηαλόεζε, κε ηα ηεξά κάληξακο θαη κε ηελ
ζεμνπαιηθή καγεία.
Μπνξεί επίζεο λα αθππληζζεί ε Κνπληαιίλε από ην έξγν θαη ηελ ράξε θάπνηνπ
Γαζθάινπ ησλ κεγάισλ κπζηεξίσλ ηεο Λεπθήο Αδειθόηεηαο ή γηαηί ε ζετθή Μεηέξα ην
ζέιεη.
Ζ Κνπληαιίλε δελ κπνξεί λα αλπςσζεί αλ ν γηόγθη ζθνξπά ην ζπέξκα. Ζ άλνδνο
ηεο Κνπληαιίλεο κέζα ζην λσηηαίν κπειό είλαη πνιύ αξγή θαη δύζθνιε. Σν πέξαζκα ηνπ
πύξηλνπ θηδηνύ από ηνλ έλα ζπόλδπιν ζηνλ άιινλ ζεκαίλεη ηξνκεξέο δνθηκαζίεο, θνβεξέο
ζπζίεο θαη ππέξηαηνπο εμαγληζκνύο. Γελ πξέπεη λα ζθνηώζνπκε κόλν ηελ επηζπκία, αιιά
θαη ηελ ζθηά ηεο επηζπκίαο. Σν ξεηό καο είλαη ΘΔΛΖ΢Ζ.
΋ηαλ ε Κνπληαιίλε θζάζεη ζηνλ αδέλα ηεο επίθπζεο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην
αλώηεξν κέξνο ηνπ εγθεθάινπ, απνθηάκε ηελ ηέιεηα έθζηαζε.
Πξέπεη λα πξνεηδνπνηήζνπκε όηη αλ θαη ε Κνπληαιίλε έρεη ην ζρήκα θηδηνύ,
επηπιένλ κπνξεί κπξνζηά ζηνλ αθνζησκέλν λα πάξεη ηελ κνξθή ηεο ζετθήο Μεηέξαο
Ίζηδνο, Ρέαο, Κπβέιεο, Μαξίαο, θιπ, θιπ, θιπ
΋ηαλ ε Κνπληαιίλε αθππλίδεηαη ν αθνζησκέλνο βιέπεη ππέξνρα νξάκαηα θαη
αθνύεη πνιινύο ήρνπο. ΋ηαλ ε Κνπληαιίλε μππλά αλαπηύζζνληαη όιεο νη δπλάκεηο ηεο
ςπρήο. ΋ηαλ μππλά ε Κνπληαιίλε ν ζπνπδαζηήο βιέπεη έλα θσο πνιύ ιακπεξό, ην νπνίν
είλαη ίζν κε δέθα ρηιηάδεο ήιηνπο καδί πνπ ιάκπνπλ από επηπρία ζε απηόλ ν νπνίνο είλαη
ζε έλσζε κε ηελ εθθιεζία ηεο Δθέζνπ.
Αλ ν επζεβήο ζθνξπά ην ζπέξκα, αθόηνπ έρεη κπεζεί ζηελ αλύςσζε ηεο
Κνπληαιίλεο κέζα από ην λσηηαίν κπειό ε Κνπληαιίλε θαηεβαίλεη έλα ζπόλδπιν ή
πεξηζζόηεξνπο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ιάζνπο. Καλέλαο από απηνύο πνπ πνξλεύνπλ
δε ζα κπνξνύζε λα θζάζεη ηελ θνζκηθή Πξαγκάησζε.
Σν λεξό είλαη ε θαηνηθία ηεο θσηηάο. Δάλ εκείο ζθνξπάκε ην λεξό, ηόηε ράλνπκε ηελ
θσηηά.
Ζ αγλόηεηα είλαη ην ζεκέιην ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ. ΋ιε ε δύλακε ηεο Κνπληαιίλεο
βξίζθεηαη ζην ζπέξκα.
΋πνηνο επηηύρεη λα θέξεη απηήλ ηελ ελέξγεηα ηεο Κνπληαιίλεο σο ηνλ αδέλα ηεο
επίθπζεο, επηηπγράλεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηελ Τπεξζπλείδεζε (ηελ θαηάζηαζε
Νηξβηθάιπα ΢ακαδί). Απηόο πνπ θζάλεη ζε απηά ηα ύςε είλαη έλαο Φσηηζκέλνο, έλαο Θεόο.
Ζ Κνπληαιίλε θαηνηθεί κέζα ζηελ ηξηγσληθή θνηιόηεηα γλσζηή ζαλ Οπξάλην
Σξίγσλν, θέληξν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Δθέζνπ.
Ο ππέξνρνο λαόο ηεο Δθέζνπ είλαη έλαο κεγαινπξεπήο ισηόο. Απηόο ν ισηόο έρεη
ηέζζεξα πέηαια. Ζ Δθθιεζία ηεο Δθέζνπ έρεη ηελ ιακπξόηεηα δέθα εθαηνκκπξίσλ ήιησλ.
Ζ ζηνηρεηώδεο γε ησλ ζνθώλ αληηζηνηρεί ζε απηό ην ινπινύδη ηνπ ισηνύ. ΋ηαλ ην ηεξό θίδη
αλνίγεη ηελ Δθθιεζία ηεο Δθέζνπ, καο απνλέκνληαη δπλάκεηο πάλσ ζηα ζηνηρεηώδε
δεκηνπξγήκαηα πνπ δνπλ ζηα ζπιάρλα ηεο γεο. Σόηε κπνξνύκε λα θπξηαξρνύκε πάλσ
ζηνπο ζεηζκνύο.
΋ηαλ ην θίδη θζάζεη ζην ύςνο ηνπ πξνζηάηε, αλνίγεη ε Δθθιεζία ηεο ΢κύξλεο. Απηό
ην ηζάθξα έρεη έμη πέηαια. Σν πξνζηαηηθό ηζάθξα καο απνλέκεη ηελ δύλακε ηνπ λα
δεκηνπξγνύκε. Θα ήηαλ αδύλαηε θάζε δεκηνπξγία ρσξίο ην πξνζηαηηθό ηζάθξα. Ο
αζάλαηνο Μπακπάρη, ν Υξηζηόο-γηόγθη ηεο Ηλδίαο, ηνπ νπνίνπ ην ζώκα επέδεζε γηα
εθαηνκκύξηα ρξόληα πνπ ράλνληαη ζηελ λύρηα ησλ αηώλσλ, είλαη ν αλώηαηνο δηεπζύλσλ
ηνπ πξνζηαηηθνύ ηζάθξα. Ο Μπακπάρη ρεηξίδεηαη θάζε δσή θαη έρεη ηελ δύλακε λα
δεκηνπξγεί θαη λα επαλαδεκηνπξγεί. Σν ζηνηρεηώδεο λεξό ησλ ζνθώλ (ε νληόηεηα ηνπ
ζπέξκαηνο) είλαη ην ζηνηρείν απηνύ ηνπ ηζάθξα. Ο θαζέλαο πνπ αλνίγεη ηελ Δθθιεζία ηεο
΢κύξλεο έρεη δύλακε πάλσ ζηα λεξά θαη ηηο ζύειιεο.
Ζ άλνδνο ηεο Κνπληαιίλεο, ζηελ πεξηνρή ηνπ νκθαινύ, καο απνλέκεη ηελ δύλακε
ηνπ λα ειέγρνπκε ηηο θσηηέο θαη ηα εθαίζηεηα. Σν ηζάθξα ηεο πεξηνρήο ηνπ νκθαινύ είλαη ε
Δθθιεζία ηεο Πεξγάκνπ. Απηό ην ηζάθξα έρεη δέθα πέηαια. Ζ ζηνηρεηώδεο θσηηά ησλ
ζνθώλ είλαη ην ζηνηρείν απηνύ ηνπ ηζάθξα.

΋ηαλ ε Κνπληαιίλε θηάζεη ζην ύςνο ηεο θαξδηάο αλνίγεηαη ε Δθθιεζία ηεο
Θπάηεηξαο θαη καο απνλέκεηαη ε δύλακε γηα λα θπξηαξρνύκε πάλσ ζηνπο ηέζζεξεηο
αλέκνπο. Ο ισηόο ηεο θαξδηάο έρεη δώδεθα πέηαια θαη ην ζηνηρείν ηνπ είλαη ν ζηνηρεηώδεο
αέξαο ησλ ζνθώλ. Ο θαζέλαο πνπ ζέιεη λα κάζεη λα ηνπνζεηεί ην θπζηθό ηνπ ζώκα ζηνπο
ππεξεπαίζζεηνπο θόζκνπο, πξέπεη λα αθππλίδεη ην ηζάθξα ηεο θαξδηάο. Απηό είλαη πνπ
γλσξίδνπκε ζαλ επηζηήκε Υίλαο. Σν αλζξώπηλν ζώκα κπνξεί λα βγαίλεη από ην θπζηθό
πεδίν θαη λα εηζέξρεηαη ζηνπο ππεξεπαίζζεηνπο θόζκνπο.
΋ηαλ ην ηεξό θίδη θζάζεη ζην ύςνο ηεο θαξδηάο, αλνίγεηαη ε Δθθιεζία ηεο Θπάηεηξαο
θαη κεηαηξεπόκαζηε ζε δηαηζζεηηθνύο.
Ζ άλνδνο ηεο Κνπληαιίλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ιάξπγγα καο απνλέκεη ηελ δύλακε λα
αθνύκε ηηο θσλέο από ηα όληα πνπ δνύλε ζηνπο ππεξεπαίζζεηνπο θόζκνπο. Σν ιαξπγγηθό
ηζάθξα είλαη ε Δθθιεζία ησλ ΢άξδεσλ. ΋ηαλ ε Κνπληαιίλε θζάζεη ζε απηό ην ύςνο,
αλζίδεη ζηα γόληκα ρείιε, γελόκελε Λόγνο. Σν ιαξπγγηθό ηζάθξα έρεη δεθαέμη πέηαια.
΋ηαλ ε Κνπληαιίλε θζάζεη ζην ύςνο ηνπ κεζόθξπδνπ, αλνίγεη ε Δθθιεζία ηεο
Φηιαδέιθεηαο. Απηό είλαη ην Μάηη ηεο ΢νθίαο. Ο Παηέξαο θαηνηθεί ζε απηό ην καγλεηηθό
θέληξν. Σν ηζάθξα ηνπ κεζόθξπδνπ έρεη δύν πέηαια θαη είλαη ν ζξόλνο ηνπ λνπ. ΋ηαλ ν
πιηζηηθόο λνπο κεηαηξέπεηαη ζε ρξηζηηθό λνπ, ιακβάλνπκε ηνλ καλδύα ηνπ Βνύδα θαη ην
Μάηη ηνπ ΢ίβα. Ο θαζέλαο πνπ μππλάεη απηό ην ηζάθξα γίλεηαη δηνξαηηθόο.
΋ηαλ ε Κνπληαιίλε θζάζεη ζηνλ αδέλα ηεο επίθπζεο, αλνίγεηαη ε Δθθιεζία ηεο
Λανδηθείαο. Απηό ην ηζάθξα έρεη ρίιηα ππέξνρα αθηηλνβόια πέηαια. Απηό είλαη ην ζηέκκα
πνπ ιάκπεη ζαλ κία αύξα θσηόο ζην θεθάιη ησλ αγίσλ. ΢ηνλ αδέλα ηεο επίθπζεο ππάξρεη
ην άηνκν ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο. Σόηε ιακβάλνπκε ην ιεπθό πεξηζηέξη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο
θαη γεκίδνπκε από θώηηζε, ζνθία θαη παληνγλσζία.
΢ηελ Δθθιεζία ηεο Δθέζνπ θπξηαξρνύκε ηελ γε, ζηελ Δθθιεζία ηεο ΢κύξλεο
θπξηαξρνύκε ην λεξό, ζηελ Δθθιεζία ηεο Πεξγάκνπ θπξηαξρνύκε ηελ θσηηά, ζηελ
Δθθιεζία ηεο Θπάηεηξαο θπξηαξρνύκε ηνλ αέξα, ζηελ Δθθιεζία ησλ ΢άξδεσλ θπξηαξρνύκε
ην αθαζηθό ξεπζηό, ζηελ Δθθιεζία ηεο Φηιαδέιθεηαο θπξηαξρνύκε ηνλ λνπ θαη ζηελ
Δθθιεζία ηεο Λανδηθείαο θπξηαξρνύκε ην θσο. Απηόο είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν
κεηαηξέπνπκε ηνπο εαπηνύο καο ζε βαζηιείο θαη ηεξείο ηεο θύζεο, ζύκθσλα κε ηελ Σάμε
ηνπ Μειρηζεδέθ.
Σν άηνκν ηνπ Παηέξα βξίζθεηαη ζην καγλεηηθό πεδίν ηεο ξίδαο ηεο κύηεο, ην άηνκν
ηνπ Τηνύ βξίζθεηαη ζηνλ αδέλα ηεο ππόθπζεο θαη ην άηνκν ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο βξίζθεηαη
ζηνλ αδέλα ηεο επίθπζεο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΟΗ ΓΤΟ ΜΑΡΣΤΡΔ΢
Οη δύν κάξηπξεο ηπιίγνληαη ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε ζρεκαηίδνληαο ην άγην νθηώ.
Σα δύν θνξδόληα ηπιηγκέλα ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε, ζρεκαηίδνπλ ην Κεξύθεην ηνπ Δξκή.
Σα δύν ζπκπαζεηηθά θνξδόληα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηα αξηζηεξά θαη ζηα δεμηά ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Οη δύν κάξηπξεο αλπςώλνληαη ελαιιάμ, από ηα δεμηά ζηα αξηζηεξά,
κέρξη λα ζρεκαηίζνπλ έλαλ ππέξνρν θόκπν ζην ρώξν πνπ βξίζθεηαη ζην κεζόθξπδν.
Μεηά πξνρσξνύλ πξνο ηα ξνπζνύληα.
Σν ζπκπαζεηηθό θνξδόλη πνπ πξνρσξά από ηελ δεμηά πιεπξά ζπλερίδεη ηελ πνξεία
ηνπ πξνο ηελ αξηζηεξή θαη ηαλάπαιηλ.
Απηό πνπ πξνρσξά από ηελ αξηζηεξή πιεπξά εκθαλίδεηαη θξύν. Απηό πνπ
πξνρσξά από ηελ δεμηά είλαη δεζηό.
Σν θξύν είλαη ζειεληαθό. Σν δεζηό είλαη ειηαθό. Από απηό ην δεπγάξη ησλ
ζπκπαζεηηθώλ θνξδνληώλ, αλπςώλνληαη σο ηνλ εγθέθαιν, ηα ζειεληαθά θαη ειηαθά άηνκα
ηνπ ζπεξκαηηθνύ καο ζπζηήκαηνο. ΋ηαλ ηα ειηαθά θαη ζειεληαθά άηνκα ηνπ ζπεξκαηηθνύ
καο ζπζηήκαηνο έξζνπλ ζε επαθή ζηνλ θόθθπγα, ε Κνπληαιίλε αθππλίδεηαη αλαπόθεπθηα.
Σν κπειηθό θαλάιη έρεη έλα θαηώηεξν ζηόκην πνπ θπζηνινγηθά είλαη θιεηζηό ζηνπο
θνηλνύο αλζξώπνπο. Οη ζπεξκαηηθνί αηκνί δηαζηέιινπλ ην ζηόκην κε ζθνπό λα εηζέιζεη ζε

απηό ε Κνπληαιίλε. Ζ γηόγθα έρεη κηα εηδηθή άζθεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπό λα
αλνίμεη απηό ην ζηόκην γξήγνξα. Απηή ε άζθεζε νλνκάδεηαη Πξαλαγηάκα.
Ζ Κνπληαιίλε αλεβαίλνληαο έλδνμα από ηζάθξα ζε ηζάθξα ιύλεη ηνπο θόκπνπο θαη
ηα εκπόδηα ηα νπνία αληηζηέθνληαη ζηελ αλάβαζή ηεο.
Δίλαη αλαγθαίν λα πξνεηδνπνηήζνπκε ηνπο γλσζηηθνύο αδειθνύο όηη πξέπεη λα
κάζνπκε λα πνιώλνπκε ηελ ηεξή θσηηά ηεο Κνπληαιίλεο. Μεξηθνί αθνζησκέλνη
απνιακβάλνπλ κε ην ζεμνπαιηθό πάζνο κνινλόηη νπδέπνηε δηαζθνξπίδνπλ ην ζπέξκα. Σν
απνηέιεζκα απηώλ ησλ πξάμεσλ είλαη όηη απηνί πνιώλνπλ ηελ θσηηά ζηα ηζάθξαο ηεο
θάησ θνηιηάο θαη ράλνπλ ηελ επηπρία ηνπ λα απνιακβάλνπλ ηνλ Λσηό ησλ ρηιίσλ πεηάισλ
(ηελ Δθθιεζία ηεο Λανδηθείαο). Απηό ην ηζάθξα είλαη ην Γηακαληέλην Μάηη πνπ καο
πξνζθέξεη ηελ ηέιεηα έθζηαζε θαη ηελ άθαηε επηπρία ησλ ζετθώλ Αλζξώπσλ. Ζ δύλακε
ηνπ λα βγαίλνπκε ζπλεηδεηά, ζην πλεύκα θαη ζηελ αιήζεηα, κε ζθνπό λα ηαμηδέςνπκε ζηηο
πεξηνρέο ηνπ Νηξβάλα.
΋ινη εθείλνη πνπ έρνπλ αθππλίζεη ην θίδη πάλσ ζηελ ξάβδν, πξέπεη λα είλαη
απόιπηα αγλνί ζηνλ ιόγν, ζηηο ζθέςεηο θαη ζηηο πξάμεηο. Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύλ ηνλ
εζσηεξηθό δηαινγηζκό θαζεκεξηλά. Πάληα θαζαξνί, πάληα ηαθηηθνί, πάληα αγλνί. Έηζη
πνιώλεηαη ε θσηηά ζηελ Δθθιεζία ηεο Λανδηθείαο. Σόηε, απνιακβάλνπκε ηελ έθζηαζε.
Οη δύν κάξηπξεο έρνπλ ηελ δύλακε λα αθππλίδνπλ ηελ Κνπληαιίλε.
«Απηνί είλαη νη δύν ειηέο θαη ηα δύν θεξνπήγηα πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά από ηνλ
Κύξην ηεο Γεο. Καη αλ θάπνηνο άλζξσπνο ζειήζεη λα ηα βιάςεη, θσηηά εθπνξεύεηαη από ην
ζηόκα ηνπο θαη θαηαβξνρζίδεη ηνπο ερζξνύο ηνπο. Καη αλ θάπνηνο άλζξσπνο ηα πιεγώζεη
πξέπεη κε ηνλ ίδην ηξόπν πξέπεη λα ζθνησζεί. Απηνί έρνπλ ηελ εμνπζία λα θιείζνπλ ηνλ
νπξαλό, γηα λα κελ βξέρεη ηηο εκέξεο ηεο πξνθεηείαο ηνπο. Καη έρνπλ δύλακε πάλσ ζηα
λεξά γηα λα ηα κεηαηξέπνπλ ζε αίκα θαη λα ρηππήζνπλ ηελ γε κε θάζε πιεγή εάλ ην
ζέιεζνπλ».(Απνθάιπςε θεθ ΗΑ, παξ 4-6).
Δθείλνη πνπ δνπιεύνπλ κε ηελ Κνπληαιίλε, πξέπεη λα έρνπλ κία αιύγηζηε πίζηε
ζηελ ζετθή Μεηέξα. Απηή νδεγεί ηνλ αθνζησκέλν ηεο από ην ρέξη. Απηή νδεγεί ην παηδί ηεο
από ηζάθξα ζε ηζάθξα. Ζ ζετθή Μεηέξα είλαη απηή πνπ βνεζά ηνλ γλσζηηθό καζεηή, ηνλ
δηδάζθεη, ηνλ πξνεηνηκάδεη γηα λα πξαγκαησζεί. Κάζε αθνζησκέλνο πξέπεη λα παξαθαιεί
ηελ ζετθή ηνπ Μεηέξα λα ηνπ παξαρσξεί ηελ ηεξή θσηηά θαη κεηά ηνλ εξρνκό ηεο θσηηάο,
θάζε αθνζησκέλνο πξέπεη λα δηαινγίδεηαη θαζεκεξηλά ζηελ ζετθή ηνπ Μεηέξα. Απηή ζα ηνλ
δηδάμεη, ζα ηνλ πάξεη από ην ρέξη θαη ζα νδεγήζεη ηα βήκαηά ηνπ ζην δύζθνιν κνλνπάηη
ηεο θόςεο ηνπ μπξαθηνύ. Απηό ην κνλνπάηη, είλαη γεκάην θηλδύλνπο από κέζα θαη απέμσ.
Ο ΢νπάκη ΢ηβαλάληα δίλεη κηα πξνζεπρή πνπ είλαη ρξήζηκε γηα δηαινγηζκό πξνο ηελ
ζετθή Μεηέξα. Απηή ε πξνζεπρή είλαη ε εμήο: «ζετθή Μεηέξα, είκαη δηθόο ζνπ, εζύ είζαη ην
κνλαδηθό κνπ θαηαθύγην θαη ζηήξηγκα. Πξνζηάηεςε κε, νδήγεζε κε, ιππήζνπ κε» Πξέπεη
λα μέξεηε αδειθνί, όηη ε ζετθή Μεηέξα πάληα, αληαπνθξίλεηαη. Υσξίο ηελ ράξε ηεο, ζα
ήηαλ αδύλαηνλ λα θέξνπκε ηελ Κνπληαιίλε από ηζάθξα ζε ηζάθξα, σο ηελ Δθθιεζία ηεο
Λανδηθείαο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ΜΑΝΣΡΗΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΤΠΝΗ΢Ζ ΣΖ΢ ΚΟΤΝΣΑΛΗΝΖ΢
Σα ηεξά κάληξακο έρνπλ ηελ δύλακε λα αθππλίδνπλ ηελ Κνπληαιίλε. Ο άγγεινο
Αξόηο, άγγεινο ηεο πξνζηαγήο, καο δίδαμε ην πηό δπλαηό καληξηθό ηξαγνύδη πνπ ππάξρεη
ζε νιόθιεξν ην ζύκπαλ, γηα ηελ αθύπληζε ηεο Κνπληαιίλεο. Ο άγγεινο ηξαγνύδεζε απηό
ην ηόζν γιπθό θαη ζπγθηλεηηθό ηξαγνύδη θαη εκείο πιεκκπξήζακε από έθζηαζε. Ο άγγεινο
κεηά καο θάιεζε λα αθνινπζήζνπκε ην παξάδεηγκα ηνπ θαη ηξαγνπδήζακε απηό ην
καληξηθό ηξαγνύδη πνπ γξάθεηαη έηζη: Καληίι Μπαληίι Ρξξξξ
Απηό ην καληξηθό ηξαγνύδη ηξαγνπδηέηαη έηζη:
Καλ: κε ερεξή θσλή.
Νηίι: κε ρακειή θσλή.
Μπαλ: κε ερεξή θσλή.

Νηηι: κε ρακειή θσλή.
Σν γξάκκα Ρ, ζα πξέπεη λα πξνθέξεηαη ζαλ λα κηκνύκαζηε ηνλ ήρν ελόο κνηέξ,
αιιά κε θσλή παξόκνηα κε ελόο παηδηνύ. Έηζη αδειθνί, έηζη είλαη ν ηξόπνο πνπ
ηξαγνπδηέηαη ην ηξαγνύδη ηεο Κνπληαιίλεο.
΋ινη εθείλνη πνπ δνπιεύνπλ κε ηελ Κνπληαιίλε δελ πξέπεη λα μερλνύλ ην γξάκκα
«΢».
Να μέξεηε αγαπεκέλνη, όηη ην γξάκκα ΢ έρεη ηελ δύλακε λα κεηαηξέπεη ην
ζπεξκαηηθό πγξό ζε δηαθνξεηηθέο ελεξγεηαθέο αμίεο. Σν ζπεξκαηηθό πγξό πξέπεη λα
κεηαηξέπεηαη ζε επηά ηύπνπο θιηκαθσηήο ελέξγεηαο, ζηνπο επηά βαζκνύο δύλακεο ηεο
θσηηάο. Σν γξάκκα ΢ πξέπεη λα πξνθέξεηαη ζαλ έλα πνιύ ιεπηό θαη θαηεπλαζηηθό
ζθύξηγκα. Πηέδνληαη ηα δόληηα από πάλσ πξνο ηα θάησ κε ζθνπό λα δεκηνπξγήζνπκε έλα
σξαίν θαη ιεπηό ζθύξηγκα. Απηή είλαη ε ιεπηή θσλή ηελ νπνία ν γηόγθη πξέπεη λα καζαίλεη
λα ςάιιεη θαη λα ρεηξίδεηαη.
Ο γηόγθη πξέπεη λα έρεη ην βάδν ηνπ Δξκή, εξκεηηθά θιεηζηό. Ο γηόγθη πνπ ππνθέξεη
από νλεηξώμεηο ή πνπ πνξλεύεη θαζεκεξηλά ή ζπλέρεηα, κνηάδεη ζαλ έλαλ άλζξσπν πνπ
ζέιεη λα γεκίζεη κηα ζηάκλα ή έλα βαξέιη ρσξίο πάην. Ο γηόγθη πξέπεη λα κεηαηξέπεη ην
ζπεξκαηηθό πγξό ζε επηά ηύπνπο ελέξγεηαο. Σν γξάκκα ΢ έρεη ηελ δύλακε λα κεηαηξέπεη
ην ζπεξκαηηθό ιηθέξ ζε επηά ηύπνπο θιηκαθσηήο ελέξγεηαο.
Ο Κξίγηα ηνπ Μπακπάρη, ν Υξηζηόο γηόγθη ηεο Ηλδίαο, δίδαμε ηελ δύλακε ηνπ
γξάκκαηνο ΢, (ην γιπθό θαη δεθηηθό ζθύξηγκα). Πίζσ από ην πνιύ ιεπηό ζθύξηγκα πνπ ν
γηόγθη μέξεη λα πξνθέξεη κε ην ζηόκα ηνπ, βξίζθεηαη ε ιεπηή θσλή, έλα ζθύξηγκα αθόκα
σξαηόηεξν, πνπ όηαλ ερεί κέζα ζηελ παξεγθεθαιίδα, ν γηόγθη απνθηά ηελ δύλακε λα
βγαίλεη ζηηγκηαία κε αζηξηθό ζώκα.
΋ινη εθείλνη νη αθνζησκέλνη πνπ εξγάδνληαη κε ηελ Κνπληαιίλε, δελ πξέπεη λα
μερλνύλ λα εμαζθνύλ ην γξάκκα ΢. Σν ΢ ηνληζκέλν έηζη: ΢οοοοοο, ζαλ έλα πνιύ ιεπηό
ζθύξηγκα, κεηαηξέπεη ην ζπεξκαηηθό πγξό ζηελ ηεξή θσηηά ηεο Κνπληαιίλεο.
Σν καληξηθό ηξαγνύδη ηνπ αγγέινπ Αξόηο θαη ην γιπθό θαη πξνζθηιέο ζθύξηγκα,
είλαη απνιύησο αλαγθαία γηα ηελ αθύπληζε ηεο Κνπληαιίλεο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ΟΗ ΓΗΟΗ ΣΖ΢ ΢ΟΦΗΑ΢
Κάζε πξαγκαηηθά γλσζηηθό δεπγάξη κπνξεί θαη πξέπεη λα γελλά Γηνπο ΢νθίαο.
Αθνζησκέλνη καζεηέο, λα μέξεηε όηη νη Γηνη ηεο ΢νθίαο δελ είλαη γηνί ηεο πνξλείαο.
΋ηαλ ηα γλσζηηθά δεπγάξηα ζέινπλ λα δώζνπλ ζώκα ζε θάπνην κεγάιν Γάζθαιν
ηεο Λεπθήο ΢ηνάο, πξέπεη αλαπόθεπθηα, λα θαηέξρνληαη ζηελ ελάηε ζθαίξα κε ην έλαην
Αξθάλν ηνπ Σαξώ. Απηό ην Αξθάλν είλαη ην ΢εμ. Ζ κεηέξα ησλ Γησλ ηεο ΢νθίαο πξέπεη λα
πξνεηνηκάδεηαη γηα κηα πεξίνδν ελλέα κελώλ, πξνηνύ λα δεκηνπξγήζεη κε ηελ δύλακε ηεο
Κξίγηα΢άθηη. Καηά ην δηάζηεκα απηήο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, πξέπεη λα πξνζεύρεηαη πνιύ
πξνο ηελ ζετθή Μεηέξα, ηθεηεύνληαο ηελ ζετθή Μεηέξα κε όιε ηεο ηελ θαξδηά θαη ηελ ςπρή,
λα ηεο δώζεη ηελ επηπρία λα ζπιιάβεη έλαλ κεγάιν Γάζθαιν ζηελ θνηιηά ηεο, πνπ ζα
βνεζήζεη ηελ αλζξσπόηεηα. Δίλαη ελλέα κήλεο πξνεηνηκαζίαο, αγλόηεηαο, επζέβεηαο θαη
δηαινγηζκνύ πξηλ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ κπζηηθή πξάμε κε ην ζύδπγν.
Ο παηέξαο ηνπ παηδηνύ, νύηε πξέπεη λα πνξλεύεη. Απηόο πξέπεη επίζεο λα απέρεη
από ηελ ζεμνπαιηθή πξάμε γηα έλα δηάζηεκα ελλέα κελώλ. Απηόο θαη απηή πξέπεη λα
πξνζεύρνληαη πνιύ πξνο ηελ ζετθή Μεηέξα ηθεηεύνληαο ηελ γηα ηελ επηπρία ηνπ λα έρνπλ
γηα γην έλαλ κεγάιν Γάζθαιν.
Πξέπεη νη ζύδπγνη λα είλαη αγλνί, ζηελ ζθέςε, ζηηο ιέμεηο θαη ζηηο πξάμεηο.
Ζ ηεξή πξάμε πξαγκαηνπνηείηαη ηελ άλνημε, ηνλ κήλα Μάην, ηνλ κήλα ησλ
ινπινπδηώλ. Σνλ κήλα Μάην, ν Βνύδαο θαηέξρεηαη κε ζθνπό λα επινγήζεη ηελ
αλζξσπόηεηα. Ζ πξάμε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ απγή κηαο κέξαο Παξαζθεπήο.
Απηήλ ηελ ώξα ην πξσηλό αζηέξη δνλείηαη έληνλα.
Σν δεπγάξη πξέπεη λα απνκαθξύλεηαη από ηελ πξάμε ρσξίο λα ράζεη ην ζπεξκαηηθό

πγξό. Οη ζειεληαθέο ηεξαξρίεο μέξνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ αξζεληθό γακέηε θαη ην
ζειπθό σάξην κε ζθνπό λα γνληκνπνηήζεη ηελ κήηξα.
Ζ κεηέξα πξέπεη λα θνηκάηαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε θάζε κήλα. Έλα κήλα από ηα
δεμηά θαη έλα από ηα αξηζηεξά. Έηζη είλαη πσο ην ζώκα ηνπ δεκηνπξγήκαηνο πνπ βξίζθεηαη
ζηελ θνηιηά, ζα δερζεί όιεο ηηο θνζκηθέο ράξεο.
΢ηελ Λεκνπξία, όιε απηή ε εξγαζία επξαγκαηνπνηείην κέζα ζηνπο κεγάινπο Νανύο
ησλ Μπζηεξίσλ. Σόηε δελ ππήξρε ν πόλνο ζηελ γέλλα.
Έηζη είλαη πσο έξρνληαη ζηνλ θόζκν νη Γηνί ηεο ΢νθίαο. Απηή είλαη ε δεκηνπξγηθή
κέζνδνο ηεο Κξίγηα ΢άθηη.
Με απηήλ ηελ αξραία κέζνδν, πνπ είρε ραζεί ζηηο λύρηεο ησλ αηώλσλ, θάζε δεπγάξη
γηόγθη κπνξεί λα δώζεη θπζηθό όρεκα ζε έλαλ κεγάιν Γάζθαιν ηεο αμηνζέβαζηεο Λεπθήο
΢ηνάο.
Απηό ην ππέξνρν θιεηδί, απνδεηθλύεη θαλεξά, όηη δελ είλαη αλαγθαίν λα
ζθνξπίδνληαη επηά εθαηνκκύξηα ζπεξκαηνδσάξηα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν
αλζξώπηλν νλ. Ο ζεόο είπε: «Απμάλεζηε θαη πιεζύλεζηε». Ο ζεόο δελ είπε «απμάλεζηε θαη
πνξλεύεηε». Σν ζθόξπηζκα ηνπ ζπέξκαηνο είλαη έγθιεκα, ην ράζηκν ηνπ ζπέξκαηνο είλαη
θηελώδεο πνξλεία. Σν αξραίν ζύζηεκα ηεο παξαδεηζηαθήο αλαπαξαγσγήο,
επξαγκαηνπνηείην ρσξίο ην ράζηκν ηνπ ζπέξκαηνο ζηνλ άληξα θαη ρσξίο ηνλ ζειπθό
νξγαζκό.
Οη ηξνκεξνί Λνύζηθεξ ηεο αξραίαο Γεο-΢ειήλεο, δίδαμαλ ζηνλ άλζξσπν ην
ζθόξπηζκα ηνπ ζπέξκαηνο. Σόηε ν άλζξσπνο έραζε ηηο δπλάκεηο ηνπ. Απηό αλαπαξίζηαηαη
κε ηελ έμνδν από ηελ Δδέκ.
Δκείο δελ δηδάζθνπκε ηίπνηα πνπ είλαη ελάληηα ζηελ θύζε. Σν θπζηνινγηθό θαη ην
θαλνληθό είλαη λα κελ ζθνξπίδεηαη ην ζπέξκα. Γελ δηδάζθνπκε ζεμνπαιηθό θαζάξηζκα,
δηδάζθνπκε απηό πνπ πξαγκαηηθά είλαη θπζηθό, θαλνληθό. Ο άλζξσπνο ζθαλδαιίδεηαη,
δηόηη ε Φηινζνθηθή Πέηξα είλαη βξάρνο πιάλεο θαη ζθαλδάινπ γηα ηνπο δηεθζαξκέλνπο. (Ζ
πέηξα πιάλεο είλαη ην ζεμ).
Οη δηεθζαξκέλνη κηζνύλ ηελ ζεμνπαιηθή καγεία. Οη δηεζηξακκέλνη απνζηξέθνληαη
νηηδήπνηε ην νπνίν ηνπο θαηαξγεί ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ ζαξθηθώλ παζώλ ηνπο. Οη
κνρζεξνί αηζζάλνληαη απνθξνπζηηθόηεηα γηα ηελ αγλόηεηα. Απηόο είλαη ν λόκνο απηώλ ησλ
θησρώλ αλζξώπσλ: Ενπλ γηα ηελ επραξίζηεζε ηνπ ζαξθηθνύ πάζνπο θαη κηζνύλ ηελ
αγλόηεηα.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ΟΤΡΝΣΒΑΡΑΣΑ
Ζ ζεμνπαιηθή καγεία (Αξθάλν A.Z.F.), είλαη γλσζηή ζηελ Ηλδία ζηελ ζαλζθξηηηθή
δηάιεθην ζαλ Οπξληβαξάηα. Κάζε άηνκν πνπ πξαγκαηνπνηεί ην Αξθάλν A.Z.F., ζηελ Ηλδία,
νλνκάδεηαη Οπξληβαξάηα γηόγθη.
Σν κεγάιν Αξθάλν βξίζθεηαη ζε έλα ηλδνζηαληθό βηβιίν πνπ νλνκάδεηαη «Μπζηηθά
ηεο Γηόγθα». Ο ζπγγξαθέαο ηνπ είλαη έλαο γηόγθη από ηελ Νόηηα Ηλδία.
Πξνθαιεί κεγάιε θξίθε λα γλσξίδεηο όηη νη ζθνηεηλνί Μπόλζνο ηεο ηάμεο ησλ
Γνύγπαο, νη νπνίνη είλαη αθνζησκέλνη ζε έλαλ θξηθηό θαη νιέζξην ηαληξηζκό, ζθνξπνύλ ην
ζπεξκαηηθό πγξό θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξαθηηθώλ ηνπο ηεο καύξεο καγείαο.
Οη Μπόλζνο έρνπλ κηα νιέζξηα ηερληθή γηα λα επαλαξνθνύλ ην ζθνξπηζκέλν
ζπέξκα. Ζ ηερληθή είλαη ην Βαρξόιη, δπζηπρώο άζρεκα ρξεζηκνπνηεκέλν. Γελ ζέινπκε
εμεγήζνπκε ηίπνηα πάλσ ζηελ εθαξκνζκέλε άπνςε Βαρξόιη, γηαηί γλσξίδνπκε όηη
ππάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη κε αξξσζηεκέλε δηαλόεζε πνπ ζα κπνξνύζαλ, εύθνια, λα
πέζνπλ ζηνλ ηξνκεξό ηαληξηζκό ησλ Μπόλζνο. Σόηε ην Κάξκα ζα έπεθηε επάλσ καο
κνηξαία.
Σν ζθνξπηζκέλν θαη θαηόπηλ επαλαξξνθεκέλν ζπέξκα κέζα ζην γπλαηθείν θόιπν,
είλαη ηξνκαθηηθά θνξηηζκέλν κε άηνκα ηνπ Μπζηηθνύ Δρζξνύ, ζαηαληθά άηνκα πνπ έρνπλ
ζπιιερζεί από ηηο αηνκηθέο θνιάζεηο ηνπ άλζξσπνπ. Σν αλαπόθεπθην απνηέιεζκα απηνύ

ηνπ ηαληξηζκνύ είλαη ε θάζνδνο ηνπ θηδηνύ πξνο ηα θάησ, πξνο ηηο αηνκηθέο αβύζζνπο ηεο
θύζεο. Έηζη είλαη πσο ε αλζξώπηλε πξνζσπηθόηεηα ηειεηώλεη θαη απνρσξίδεηαη
νινθιεξσηηθά από ην ζετθό Πλεύκα. Σόηε ην αλζξώπηλν νλ κεηαηξέπεηαη ζε δαηκόλην.
΢ε άιιεο επνρέο ζηα Άζξακο ηνπ Ηλδνζηάλ, επξαγκαηνπνηείην ην Αξθάλν A.Z.F. Οη
γηνγθίλεο πξνεηνηκάδνληαλ γηα ηελ ζεμνπαιηθή καγεία κε ην ιεπθό Βαρξόιη. Γπζηπρώο, νη
αδειθνί κε ηηο αδειθέο δηέπξαμαλ ζθαλδαιώδεηο πξάμεηο θαη νη γθνπξνύ ηξάβεμαλ ηηο
θνπξηίλεο ηνπ εζσηεξηζκνύ θαη απαγόξεπζαλ ην Αξθάλν A.Z.F.
Χζηόζν, νη κπεκέλνη γηόγθη θαη γηνγθίλεο κπζηηθά πξαγκαηνπνηνύζαλ ην Αξθάλν
A.Z.F. (αλ θαη είρε απαγνξεπηεί).
Ζ πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη απηή ε απαγόξεπζε πξνθάιεζε πεξηζζόηεξεο δεκηέο
από νθέιε. Σν ζύζηεκα Βξαρκαηζάξηα πξαγκαηηθά είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ απνηπρία,
κηαο θαη θαλέλαο δελ ήηαλ ηθαλόο λα παξακείλεη Βξαρκαηζάξηα (απόιπηε απνρή).
Πξνθαλώο θάπνηνη πνπ επέκελαλ λα είλαη ζεμνπαιηθά εγθξαηείο, ππέθεξαλ από
λπρηεξηλέο νλεηξώμεηο. Έηζη έραλαλ ην ζπέξκα πνπ ζπζζσξεπόηαλ θαη κεηαηξέπνληαλ ζε
ζύκαηα ηεο Αβύζζνπ.
Σν Αξθάλν A.Z.F. είλαη κηα κέζνδνο γηα λα δεκηνπξγήζεη δπλαηά, πγηή θαη ππέξνρα
παηδηά. Με ην A.Z.F., ζπιιέγεηαη ην ζπεξκαηνδσάξην πνπ ζα γνληκνπνηήζεη ηελ κήηξα.
Σν ζπεξκαηνδσάξην πνπ θαηαθέξλεη λα δηαθύγεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμάζθεζεο
ηνπ Αξθάλν A.Z.F., είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλα δπλαηό θαη δηαιεγκέλν
ζπεξκαηνδσάξην, πνπ ζα δώζεη θαηαγσγή ζε έλα πξαγκαηηθό Τπεξάλζξσπν. Έηζη
κπνξνύκε λα δεκηνπξγνύκε κία θπιή ζεώλ.
Με ην Αξθάλν A.Z.F., επηηπγράλεηαη ε νινθιεξσηηθή αλάπηπμε όισλ ησλ θσηηώλ
ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ. Με ην Αξθάλν A.Z.F. επηηπγράλεηαη ε νινθιεξσηηθή πξαγκάησζε ζε
βάζνο.
Ζ κεγάιε γηνγθίλα Έιελα Πέηξνβλα Μπιαβάηζθη, αθνύ έκεηλε ρήξα από ηνλ θόκε
Μπιαβάηζθη, έπξεπε λα μαλαπαληξεπηεί κε ζθνπό λα πξαγκαηνπνηήζεη ην Αξθάλν A.Z.F..
Μόλν έηζη ζα κπνξνύζε λα επηηύρεη ηελ αλάπηπμε ησλ ζαξάληα ελλέα θσηηώλ.
Ο γηόγθη Αβαηάξαο Λαρίξη Μαραζάγηα θιήζεθε από ηνλ Μπακπάρη γηα ηελ Μύεζε
όηαλ παληξεύηεθε. Έηζη, κε απηόλ ηνλ ηξόπν πξαγκαηώζεθε ν γηόγθη Αβαηάξαο.
Οη γθνπξνύ ησλ Αζξάκο πξέπεη λα πιεξώζνπλ Κάξκα γηα ην όηη δελ κίιεζαλ
μεθάζαξα όηαλ έπξεπε λα κηιήζνπλ. Σίπνηα δελ θεξδίδεηαη κε ην λα θαιύπηεηαη ην Ηεξό.
Δίλαη θαιύηεξα λα έρνπκε ην ζάξξνο λα κηιάκε μεθάζαξα.
΢ηελ έλσζε ηνπ θαιινύ θαη ηεο κήηξαο βξίζθεηαη ην θιεηδί ηνπ Αξθάλνπ A.Z.F.. Σν
ζεκαληηθό είλαη λα απνκαθξπλόκαζηε από ηελ ζεμνπαιηθή πξάμε ρσξίο πνηέ ζηελ δσή λα
ζθνξπίδνπκε ην βάδν ηνπ Δξκή. Έηζη κεηαηξεπόκαζηε ζε ζενύο ηξνκαθηηθά ζετθνύο.
Σν ξεηό καο είλαη ΘΔΛΖ΢Ζ. Με ην Οπξληβαξάηα αθππλίδεηαη θαη αλαπηύζζεηαη
νινθιεξσηηθά ε Κνπληαιίλε.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
Ζ ΚΟ΢ΜΗΚΖ ΜΖΣΔΡΑ
Ο ζεόο δελ έρεη θακία κνξθή. Ο ζεόο είλαη νκννύζηνο κε ην Αθεξεκέλν Απόιπην
Γηάζηεκα. Ο ζεόο είλαη Δθείλν... Δθείλν... Δθείλν...
Ο ζεόο έρεη δύν απόςεηο: ΢νθία θαη Αγάπε. Ο ζεόο ζαλ ΢νθία είλαη Παηέξαο. Ο
ζεόο ζαλ Αγάπε είλαη Μεηέξα.
Ο Υξηζηόο είλαη ν Τηόο ηνπ ζενύ. Ο Υξηζηόο δελ είλαη έλα άηνκν, ν Υξηζηόο είλαη κία
ζηξαηηά. Ο Υξηζηόο είλαη ε ΢ηξαηηά ηνπ Ήρνπ. Ο Λόγνο.
Πξηλ λα ραξαρζεί ε Απγή ηεο λέαο θνζκηθήο εκέξαο, ν Παηέξαο, ε Μεηέξα θαη ν
Τηόο, ήηαλ Έλα. Δθείλν... Δθείλν... Δθείλν...
Ο ζεόο ζαλ Παηέξαο εδξεύεη ζην Μάηη ηεο ΢νθίαο. Απηό ην Μάηη βξίζθεηαη ζην
Μεζόθξπδν. Ο ζεόο ζαλ Μεηέξα εδξεύεη ζηνλ Ναό-Καξδηά.
΢νθία θαη Αγάπε είλαη νη δύν θύξηεο θνιώλεο ηεο κεγάιεο Λεπθήο ΢ηνάο.
Μέζα ζε θάζε αλζξώπηλν νλ ππάξρεη έλαο ζηξαηηώηεο από ηελ ΢ηξαηηά ηνπ Ήρνπ.

Απηόο είλαη ν εζσηεξηθόο Υξηζηόο θάζε αλζξώπνπ πνπ έξρεηαη ζηνλ θόζκν.
Ο επηαδηθόο άλζξσπνο είλαη κόλν ε ακαξησιή ζθηά απηνύ ηνπ ζηξαηηώηε ηνπ
΢ηξαηνύ ηεο Φσλήο.
Πξέπεη λα ελζαξθώζνπκε ηνλ Άλζξσπν Ήιην, ηνλ εζσηεξηθό Υξηζηό. Ζ ζετθή καο
Μεηέξα καο βνεζά. «Εεηήζηε θαη ζα ζαο δνζεί, ρηππήζηε θαη ζα ζαο αλνηρζεί».
Ο ζεόο ζαλ Αγάπε είλαη ε Ίζηο, ηεο νπνίαο θαλέλαο ζλεηόο δελ έρεη ζεθώζεη ην
πέπιν. Πνηνο είλαη εθείλνο πνπ ηνικνύζε λα ζεθώζεη απηό ην ηξνκαθηηθά ζετθό πέπιν;
Αιινίκνλν ζηνπο βέβεινπο θαη ζηηο βέβειεο πνπ ζα ηνικήζνπλ λα αγγίμνπλ ην πέπιν ηεο
Ίζηδαο.
΋ηαλ ν αθνζησκέλνο καζεηήο πξαγκαηνπνηεί ηηο παξαθιήζεηο ηνπ ζηελ ζετθή ηνπ
Μεηέξα, πξέπεη λα είλαη ζε θαηάζηαζε ύπλνπ θαη λα βπζίδεηαη ζε βαζύ εζσηεξηθό
δηαινγηζκό. Ο αιεζηλά αθνζησκέλνο καζεηήο, δελ ζεθώλεηαη από ην θξεβάηη ηνπ, δελ
ηξώεη νύηε πίλεη, ώζπνπ λα ιάβεη ηελ απάληεζε από ηελ ζετθή ηνπ Μεηέξα.
Ζ θνζκηθή Μεηέξα δελ έρεη κνξθή, αιιά κπνξεί λα πάξεη νπνηαδήπνηε κνξθή γηα
λα απαληήζεη ζηνλ ηθέηε.
Μπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζαλ Ίζηο, Ρέα, Κπβέιε, Σνλαλδίλ, Μαξία, θιπ, θιπ, θιπ
΋ηαλ ε ζετθή Μεηέξα έρεη δώζεη ηελ απάληεζε ζηνλ αθνζησκέλν καζεηή, κπνξεί
λα αθήζεη ακέζσο ηελ κνξθή ηεο γηαηί πιένλ δελ ηελ ρξεηάδεηαη.
Ζ Θετθή Μεηέξα είλαη ε δεύηεξε άπνςε Δθείλνπ θαη νλνκάδεηαη Αγάπε. Ζ Αγάπε
είλαη κία νπζία ε νπνία είλαη νκννύζηα κε ην αθεξεκέλν θαη πνιύ βαζύ Γηάζηεκα.
Ζ ζετθή Μεηέξα δελ είλαη κία γπλαίθα, νύηε είλαη έλα άηνκν. Δίλαη κνλαδηθά κηά
άγλσζηε Οπζία. Οπνηαδήπνηε κνξθή πνπ Απηό παίξλεη, ηελ αθήλεη ζηηγκέο κεηέπεηηα.
Απηό είλαη Αγάπε.
Ο ζεόο Μεηέξα είλαη Αγάπε. Ο ζεόο Μεηέξα καο ιαηξεύεη θαη καο αγαπά
ηξνκαθηηθά. ΋ηαλ εξγαδόκαζηε κε ην Αξθάλν A.Z.F., ε Μεηέξα ζεά ηνπ θόζκνπ αλέξρεηαη
κέζα από ην κπειηθό θαλάιη θαη κεηαηξέπεηαη ζε θίδη θσηηάο.
Ζ Μεηέξα ζεά ηνπ θόζκνπ είλαη ε Νηέβη Κνπληαιίλε. Ζ ζετθή Μεηέξα θέξεη ζηα
αγαπεηά ηεο ρέξηα ην παηδί ηεο. Ο εζσηεξηθόο Υξηζηόο ηνπ θάζε αλζξώπνπ είλαη απηό ην
παηδί. Ζ Μεηέξα είλαη Δθείλν... Δθείλν... Δθείλν... Ίζηο... Αγάπε... Μπζηήξην...
Ο Αθνζησκέλνο πνπ ζέιεη δπλάκεηο πξέπεη λα ηηο δεηήζεη από ηελ ζετθή Μεηέξα. Ο
πξαγκαηηθά αθνζησκέλνο είλαη ηαπεηλόο κπξνζηά ζηνλ ζεό Μεηέξα.
Δάλ ν αθνζησκέλνο καζεηήο ζέιεη εηιηθξηλά λα δηνξζώζεη ηα ιάζε ηνπ θαη βαδίδεη
ζην κνλνπάηη ηεο αγηόηεηαο, κπνξεί λα δεηήζεη από ηελ ζετθή Μεηέξα ζπγρώξεζε γηα ην
πεξαζκέλν ηνπ Κάξκα θαη Απηή ζα ηνλ ζπγρσξέζεη.
Αιιά, εάλ ν αθνζησκέλνο δελ δηνξζώλεηαη, νύηε αθνινπζεί ην κνλνπάηη ηεο
αγηόηεηαο, είλαη ηόηε αλώθειν λα δεηά από ηελ ζετθή Μεηέξα ζπγρώξεζε, γηαηί Απηή δελ
ζα ηνλ ζπγρσξεί.
Ζ ζετθή Μεηέξα ζπγρσξεί ηα πξαγκαηηθά κεηακειεκέλα παηδηά ηεο. Απηή μέξεη λα
ζπγρσξεί ηα παηδηά ηεο γηαηί είλαη παηδηά ηεο.
΋ιν ην Κάξκα από ηηο άζρεκεο πξάμεηο ησλ πεξαζκέλσλ επαλελζαξθώζεσλ,
κπνξεί λα ζπγρσξεζεί από ηελ ζετθή Μεηέξα. ΋ηαλ ε κεηάλνηα είλαη απόιπηε, ε ηηκσξία
είλαη άρξεζηε.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
ΥΡΗ΢ΣΗΚΟ ΑΗΓΤΠΣΗΑΚΟ ΠΡΑΝΑΓΗΑΜΑ
Πξάλα είλαη ε Μεγάιε Αλάζα. Πξάλα είλαη ν Κνζκηθόο Υξηζηόο. Πξάλα είλαη ε δσή
πνπ πάιιεηαη ζε θάζε άηνκν, όπσο πάιιεηαη ζε θάζε Ήιην.
Ζ θσηηά θαίεη εμαηηίαο ηνπ Πξάλα, ην λεξό ξέεη εμαηηίαο ηνπ Πξάλα, ν άλεκνο θπζά
εμαηηίαο ηνπ Πξάλα, ε δσή πνπ έρνπκε είλαη Πξάλα. Σίπνηα δελ ζα κπνξνύζε λα ππάξρεη
ζην ΢ύκπαλ ρσξίο ην Πξάλα. Υσξίο ην Πξάλα είλαη αδύλαηνλ λα γελλεζεί θαη ην πην
αζήκαλην έληνκν, ή λα αλζίζεη θαη ην πην κηθξό ινπινύδη.
Σν Πξάλα ππάξρεη ζηελ ηξνθή πνπ ηξώκε, ζηνλ αέξα πνπ αλαπλένπκε θαη ζην

λεξό πνπ πίλνπκε, παληνύ.
΋ηαλ ε ζπεξκαηηθή ελέξγεηα είλαη νινθιεξσηηθά εθιεπηπζκέλε θαη κεηαηξεκκέλε, ην
λεπξηθό ζύζηεκα ηξνθνδνηείηαη κε ην πην πινύζην είδνο Πξάλα. Απηό ην Πξάλα απνηίζεηαη
ζηνλ εγθέθαιν ζαλ θξαζί θσηόο, ζαλ ππέξνρε Υξηζηηθή ελέξγεηα.
Τπάξρεη ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ λνπ, ζην Πξάλα θαη ζην ζπέξκα. Διέγρνληαο
ηελ ζεμνπαιηθή ελέξγεηα κε ηελ δύλακε ηεο ζέιεζεο, επηηπγράλνπκε πιήξσο δηόηη ν λνπο
θαη ην πξάλα, ζα κείλνπλ θάησ από ηνλ έιεγρν καο.
Δθείλνη πνπ ζθνξπίδνπλ ην ζπέξκα, πνηέ ζηελ δσή δελ ζα κπνξνύλ λα
απνθηήζνπλ θπξηαξρία πάλσ ζηνλ λνπ νύηε ζην Πξάλα. Απηνί είλαη απνηπρεκέλνη.
Σα άηνκα πνπ επηηπγράλνπλ ηνλ ζεμνπαιηθό έιεγρν, απνθηνύλ επίζεο ηνλ έιεγρν
ηνπ λνπ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πξάλα. Απηό ην είδνο ησλ αλζξώπσλ θζάλνπλ ζηελ
απειεπζέξσζε. Απηό ην είδνο αλζξώπσλ απνθηνύλ ην ειημίξην ηεο Μαθξνδσίαο.
΋ινη νη αζάλαηνη πνπ δνπλ κε ηνλ Υξηζηό γηόγθη ηεο Ηλδίαο (ηνλ ζετθό Μπακπάρη),
δηαηεξνύλ ηα θπζηθά ηνπο ζώκαηα γηα ρηιηάδεο ρξόληα, ρσξίο λα κπνξεί λα ηνπο
ελαληησζεί ν ζάλαηνο. Απηνί νη αδειθνί, αθνύ έθζαζαλ ζηελ αλώηαηε αγλόηεηα,
απόθηεζαλ ηνλ έιεγρν ηνπ λνπ θαη ηνπ πξάλα.
Πξάλα είλαη παγθόζκηα ελέξγεηα, είλαη δσή, είλαη θσο, είλαη ραξά.
Σν πξσηαξρηθό αληηθείκελν ηεο πξαθηηθήο ηνπ πξαλαγηάκα, είλαη λα επηηύρνπκε ηελ
έλσζε ησλ ειηαθώλ θαη ζειεληαθώλ αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ζπεξκαηηθό
ζύζηεκα γηα λα αθππλίζνπκε ηελ Κνπληαιίλε.
Δ΢ΧΣΔΡΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ
1. Ο επζεβήο θάζεηαη ζε κία θαξέθια κε πξόζσπν πξνο ηελ Αλαηνιή.
2. Πξνζεύρεηαη πνιύ, παξαθαιώληαο ηελ ζετθή Μεηέξα λα ηνπ αθππλίζεη ηελ
Κνπληαιίλε.
3. Σν ζηήζνο, ν ιαηκόο θαη ην θεθάιη πξέπεη λα είλαη ζε θάζεηε γξακκή. Να κε
γέξλεη ην ζώκα ζηα πιάγηα, νύηε πξνο ηα εκπξόο ή πξνο ηα πίζσ. Οη παιάκεο ησλ ρεξηώλ
πξέπεη λα μεθνπξάδνληαη πάλσ ζηα πόδηα ζε πνιύ θπζηθή κνξθή.
4. Ο λνπο ηνπ επζεβή πξέπεη λα θαηεπζύλεηαη πξνο ην εζσηεξηθό, πξνο ηελ ζετθή
Μεηέξα, αγαπώληαο ηελ θαη ιαηξεύνληαο ηελ.
5. Κιείλεη ηα κάηηα γηα λα κελ ηνπ απνζπνύλ ηελ πξνζνρή ηα πξάγκαηα ηνπ
θπζηθνύ θόζκνπ.
6. Κιείλεη ην δεμηό ξνπζνύλη κε ηνλ αληίρεηξα ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ, πξνθέξνληαο
δηαλνεηηθά ην κάληξακ ΣΟΝ. Παξάιιεια ν αέξαο λα εηζπλέεηαη θαη λα εθπλέεηαη πνιύ
αξγά από ην αξηζηεξό ξνπζνύλη.
7. Σώξα, θιείλεη ην αξηζηεξό ξνπζνύλη κε ην δείθηε ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ. Κξαηάεη
ηελ αλαπλνή. ΢ηέιλεη ην πξάλα ζηελ Δθθιεζία ηεο Δθέζζνπ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηνλ
θόθθπγα γηα λα αθππληζηεί ε Κνπληαιίλε θαη πξνθέξεη δηαλνεηηθά ην κάληξακ ΢ΑΥ...
8. Δθπλέεη ηώξα ζηγά από ην δεμηό ξνπζνύλη πξνθέξνληαο δηαλνεηηθά ην κάληξακ
ΥΑΜ...
9. Σώξα θιείλεη ην αξηζηεξό ξνπζνύλη κε ηνλ δείθηε.
1Ο. Δηζπλέεη ηελ δσή, ην πξάλα, κέζα από ην δεμί ξνπζνύλη, πξνθέξνληαο
δηαλνεηηθά ην κάληξακ ΣΟΝ. Κξαηάεη ηώξα ηελ αλαπλνή πξνθέξνληαο ην κάληξακ ΡΑ.
Κιείλεη ηα δύν ξνπζνύληα κε ηνλ δείθηε θαη ηνλ αληίρεηξα. ΢ηέιλεη ην πξάλα ζην καγλεηηθό
θέληξν ηνπ θόθθπγα γηα λα αθππληζηεί ε Κνπληαιίλε.
11. Δθπλέεη αξγά αλάκεζα από ην αξηζηεξό ξνπζνύλη πξνθέξνληαο δηαλνεηηθά ηελ
καληξηθή ζπιιαβή ΥΑΜ.
12. Απηό ζπγθξνηεί έλα νινθιεξσκέλν Πξαλαγηάκα.
13. Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη έμη Πξαλαγηάκα επαλαιακβαλόκελα ζηελ απγή
θαη ζην δεηιηλό.
14. Ο αθνζησκέλνο ζα ζεθσζεί από ηελ θαξέθια ηνπ θαη ζα γνλαηίζεη ζηελ γε.
15. Ο επζεβήο κεηά ζα ηνπνζεηήζεη ηηο παιάκεο ηνπ ρεξηνύ ζην πάησκα,

αθνπκπώληαο αλάκεζα ζηα δάρηπια ηνλ αληίρεηξα.
16. ΢θύβεη πξνο ηα εκπξόο, γνλαηίδνληαο ζηελ γε, θαη γεκάηνο από αλώηεξε
επιάβεηα, κε ην θεθάιη πξνο ηελ Αλαηνιή, ζα ζηεξίμεη ην κέησπό ηνπ πάλσ ζηελ ξάρε ησλ
ρεξηώλ, ζε αηγππηηαθή ζέζε.
17. Σώξα ν αθνζησκέλνο ζα πξνθέξεη, κε ηνλ δεκηνπξγηθό ιάξπγγα, ην δπλαηό
αηγππηηαθό κάληξακ ΡΑ ησλ Αηγππηίσλ. Απηό ην κάληξακ θσλνπνηείηαη επηκεθύλνληαο ηνλ
ήρν ησλ γξακκάησλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ην κάληξακ ΡΑ, έηζη:
ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
(7 θνξέο) .
18. Απηά είλαη ηα 17 ζεκεία ηνπ Αηγππηηαθνύ Πξαλαγηάκα. Σν κάληξακ ΡΑ έρεη ηελ
δύλακε λα δνλεί ηελ Κνπληαιίλε θαη ηα ηζάθξαο, γηα λα ηα αθππλίδεη.
19. Σα κάληξακο ηνπ Πξαλαγηάκα είλαη: ΣΟΝ΢ΑΥΑΜΣΟΝΡΑΥΑΜ.
2Ο. Με ην πξαλαγηάκα μππλά ε Κνπληαιίλε. Με ην πξαλαγηάκα ηειεηώλνπλ νη
θαηαρζόληεο πεξηνρέο ηνπ ζθόηνπο θαη ε αδξάλεηα. Με ην πξαλαγηάκα εμαιείθνπκε ηελ
νθλεξία θαη ηελ αδεμηόηεηα.
21. Σν πξαλαγηάκα ζρεηίδεηαη κε ηνλ λνπ. Ο λνπο είλαη ην όρεκα ηεο ζέιεζεο. Ζ
ζέιεζε πξέπεη λα ππαθνύεη ζηελ κεγάιε Φπρή ηνπ θόζκνπ.
΋ια ηα εζσηεξηθά νρήκαηα πξέπεη λα ειέγρνληαη κε ην πξαλαγηάκα. Πξάλα είλαη ε
δσή.
Σν δεμί ξνπζνύλη είλαη ειηαθό. Σν αξηζηεξό ξνπζνύλη είλαη ζειεληαθό. Οη δύν
κάξηπξεο ζρεηίδνληαη κε ηα δύν ξνπζνύληα. Οη όξρεηο ζρεηίδνληαη κε ηνπο δύν κάξηπξεο, κε
έλα δεπγάξη λεπξηθά θνξδόληα. ΢ε ηειεπηαία ζύλζεζε, κπνξνύκε λα βεβαηώζνπκε όηη νη
δύν κάξηπξεο ηεο Απνθάιπςεο γελληνύληαη ζηνπο όξρεηο. Οη δύν όξρεηο είλαη νη δύν
σθεαλνί ηεο δσήο. Λέγεηαη όηη ν Μσπζήο βξήθε ηνλ δάζθαιό ηνπ ζηελ ζπκβνιή ησλ δύν
σθεαλώλ.
Σν δσκάηην πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ πξαθηηθή ηνπ πξαλαγηάκα δελ πξέπεη λα
είλαη πγξό, νύηε επίζεο άζρεκα αεξηζκέλν ή βξώκηθν. Πξέπεη λα είλαη έλα θαζαξό
δσκάηην, εμαγληζκέλν, ηαθηνπνηεκέλν. Δπίζεο ην πξαλαγηάκα κπνξεί λα εμαζθείηαη ζηελ
εμνρή, ζην βνπλό, ζηηο όρζεο ηεο ζάιαζζαο, θιπ, θιπ, θιπ
Με ην πξαλαγηάκα κεηαηξέπνπκε ηελ ζεμνπαιηθή ελέξγεηα ζε Υξηζηηθή ελέξγεηα. Με
ην πξαλαγηάκα μππλάκε ηελ Κνπληαιίλε θαη αλνίγνπκε ηα ηζάθξαο νινθιεξσηηθά. Σν
πξαλαγηάκα είλαη έλα ζύζηεκα ζεμνπαιηθήο κεηαηξνπήο γηα αλύπαληξνπο.
Δκείο έρνπκε δηδάμεη ζε απηό ην θεθάιαην έλα Αηγππηηαθό πξαλαγηάκα γηα ηνπο
αθνζησκέλνπο ηνπ Γπηηθνύ θόζκνπ.
Απηνί πνπ ζέινπλ λα αθππλίζνπλ ηελ Κνπληαιίλε, πξέπεη λα εκκέλνπλ θαζεκεξηλά
θαη ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο ζην πξαλαγηάκα.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9
΢ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΓΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ΢
Γηόγθα ζεκαίλεη «έλσζε κε ηνλ ζεό». Καλείο δελ κπνξεί λα θηάζεη ζηελ έλσζε κε
ηνλ Πνιπαγαπεκέλν, ρσξίο πξηλ λα έρεη αθππλίζεη ηελ Κνπληαιίλε.
Καλέλα δσληαλό νλ δελ ζα κπνξνύζε λα αθππλίζεη ηελ Κνπληαιίλε ζεηηθά ρσξίο λα
έρεη θηάζεη ζηελ αλώηεξε αγλόηεηα. Δίλαη απαξαίηεην λα πιπζνύλ ηα πόδηα ζηα λεξά ηεο
απάξλεζεο. «Αγσληζζείηε γηα λα κπείηε από ηελ ζηελή πόξηα, δηόηη ζαο ιέσ όηη πνιινί ζα
πξνζπαζήζνπλ λα κπνπλ θαη δελ ζα κπνξέζνπλ» Λνπθάο θεθ 13, παξ 24.
Δίλαη επείγνλ λα μέξνπκε όηη ε ζηελή θαη δύζθνιε πόξηα, είλαη ην ζεμ. Δκείο
βγήθακε από ηελ Δδέκ από ηελ πόξηα ηνπ ζεμ, κόλν από απηήλ ηελ πόξηα κπνξνύκε λα
εηζέιζνπκε ζηελ Δδέκ. Ζ Δδέκ είλαη ην ίδην ην ζεμ. Καλείο δελ κπνξεί λα εηζέιζεη ζηελ
Δδέκ από ιάζνο πόξηα. Πξέπεη λα εηζέιζνπκε από όπνπ βγήθακε. Απηόο είλαη ν Νόκνο.
Δθείλνη νη καζεηέο ηνπ απνθξπθηζκνύ πνπ γηα εθείλνλ ή ηνλ άιινλ ιόγν, δελ
κπνξνύλ λα δνπιέςνπλ κε ην Αξθάλν A.Z.F., ζα πξέπεη λα μέξνπλ ζε βάζνο ηελ επηζηήκε
ηεο ζεμνπαιηθήο κεηαηξνπήο. Τπάξρεη έλα άιιν κπζηηθό θιεηδί κε ηελ βνήζεηα ηνπ νπνίνπ,
ζα κπνξέζνπλ νη αλύπαληξνη αθνζησκέλνη, λα αλνίμνπλ ηελ Κηβσηό ηεο Δπηζηήκεο.

Πξαθηηθή ζεμνπαιηθήο κεηαηξνπήο γηα ηνπο αλύπαληξνπο :
Πξώηε ζέζε: Οη αθνζησκέλνη ηνπ κνλνπαηηνύ, ηνπνζεηεκέλνη ζην πάησκα, ζα
πξέπεη λα κηκνύληαη ηελ ζηάζε ηνπ ζνθνύ.
Γεύηεξε ζέζε: Οη αθνζησκέλνη, μαπισκέλνη ζην θξεβάηη ηνπο, ή επίζεο ζην
πάησκα, κε ηελ πιάηε (ην ζηόκα πξνο ηα επάλσ), κε ην θνξκί ιπγηζκέλν πξνο ηα πάλσ
θαη ην θεθάιη όζν ην δπλαηόλ πην θάησ, ζα πξέπεη ηόηε λα θνπζθώλνπλ ή λα δηνγθώλνληαη
όπσο ν βάηξαρνο όηαλ είλαη ζπκσκέλνο.
ΓΗΑΝΟΖΣΗΚΖ ΢ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΖ΢ ΠΡΧΣΖ΢ ΘΔ΢Ζ΢
Θέιεζε θαη θαληαζία ελσκέλεο ζε δνλνύκελε αξκνλία. Ο γλσζηηθόο ζπνπδαζηήο
ηαπηίδεηαη κε ηνλ βάηξαρν. Φαληάδεηαη όηη βξίζθεηαη αλάκεζα ζε έλα ξπάθη αγλώλ λεξώλ
ηεο δσήο. Δλώλεη ηελ ζέιεζε θαη ηελ θαληαζία ηνπ γηα λα θάλεη λα αλέβνπλ νη ζεμνπαιηθέο
ηνπ ελέξγεηεο από ηα ζεμνπαιηθά ηνπ όξγαλα έσο ηελ ηεξή θνύπα ηνπ εγθεθάινπ. Ο
γλσζηηθόο ζπνπδαζηήο πξέπεη λα θάλεη λα αλέβεη ε ζπεξκαηηθή ηνπ ελέξγεηα από ην
δεύγνο ησλ ζπκπαζεηηθώλ θνξδνληώλ πνπ ηπιίγνληαη ζην λσηηαίν κπειό, ζρεκαηίδνληαο ην
γλσζηό Κεξύθεην ηνπ Δξκή.
ΓΗΑΝΟΖΣΗΚΖ ΢ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΖ΢ ΓΔΤΣΔΡΖ΢ ΘΔ΢Ζ΢
Θέιεζε θαη θαληαζία ελσκέλεο ζε δνλνύκελε αξκνλία Ο ζπνπδαζηήο θνπζθώλεη
όπσο ην θάλεη ν βάηξαρνο. Απηό είλαη δπλαηόλ κε ηελ αλαπλνή. Αλαπλένληαο ην δσηηθό
αέξα θαληάδεηαη ηελ ζπεξκαηηθή ελέξγεηα πνπ αλεβαίλεη από ηα δύν ζπκπαζεηηθά θαλάιηα
ηα νπνία ηπιίγνληαη ππέξνρα ζηνλ λσηηαίν κπειό. Να θέξεη, απηήλ ηελ ππέξνρε
ζπεξκαηηθή ελέξγεηα έσο ηνλ εγθέθαιν. Μεηά λα ηελ θαζνδεγήζεη έσο ηελ θαξδηά. Σόηε λα
εθπλεύζεη ηνλ δσηηθό αέξα ελαπνζέηνληαο ηελ ελέξγεηα ζην Ναό-Καξδηά. Σν έκβιεκα καο
είλαη ΘΔΛΖ΢Ζ.
ΜΑΝΣΡΑΜ ΑΤΣΖ΢ ΣΖ΢ ΠΡΑΚΣΗΚΖ΢
Μηκεζείηε ην ηξαγνύδη ηνπ βαηξάρνπ. Απηό ην κπζηεξηώδεο θόαζκα ηνπ βαηξάρνπ
είλαη ην κάληξακ.
ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΑΤΣΖ΢ ΣΖ΢ ΠΡΑΚΣΗΚΖ΢
Ζ ζετθή Κνζκηθή Μεηέξα, καο έδσζε ζε όινπο ηνπο Αδειθνύο απηό ην ππέξνρν
θιεηδί ηεο Κηβσηνύ ηεο Δπηζηήκεο. Ζ ζετθή Μεηέξα αγξππλά γηα όια ηα παηδηά ηεο. Ο
βάηξαρνο πάλσ ζην ακόιπλην ινπινύδη ηνπ ισηνύ, κέζα ζηα αγλά λεξά ηεο δσήο, είλαη
έλα αξρατθό ζεμνπαιηθό ζύκβνιν ζηελ αξραία Αίγππην ησλ Φαξαώ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1Ο
ΣΑΞΖ ΚΑΗ Δ΢ΧΣΔΡΗΚΖ ΠΔΗΘΑΡΥΗΑ
Ο γλσζηηθόο πξέπεη λα είλαη κεηξεκέλνο, λα κελ γθξηληάδεη κε ηνλ θόζκν, νύηε λα
είλαη ιαίκαξγνο, νύηε ηεκπέιεο.
Ο γλσζηηθόο πξέπεη λα επηζηξέθεη θαζεκεξηλά ζηηο 1Ο ην βξάδπ, ζην δσκάηην ηνπ,
γηα λα εμαζθεί ηνλ εζσηεξηθό δηαινγηζκό. Ο γλσζηηθόο πξέπεη λα μππλά ην ράξακα γηα λα
εμαζθήζεη όιεο ηηο εζσηεξηθέο αζθήζεηο.
Ο γλσζηηθόο πξέπεη λα είλαη θαζαξόο, πεξηπνηεκέλνο, εππξεπήο, πξαγκαηηθά
ηππνηηθόο, ηίκηνο, πάληα ζπλεπήο, πάληα επδηάζεηνο, πνηέ εμνξγηζκέλνο, πνηέ ελαληίνλ
θαλελόο.
Ο επζεβήο πξέπεη λα θάλεη κπάλην θαζεκεξηλά θαη λα ληύλεηαη πνιύ θαιά. Ο
βξώκηθνο γλσζηηθόο, εθείλνο πνπ πνηέ δελ πιέλεηαη, εθείλνο πνπ βαδίδεη πάληα κε ηελ
κεγαιύηεξε θαθνγνπζηηά, πξνθαιεί ελόριεζε ζηελ Αλζξσπόηεηα, γηαηί κε ηελ παξνπζία
ηνπ, ηελ ηόζν θαθόγνπζηε, απνκαθξύλεη πνιινύο από απηέο ηηο ζπνπδέο. Ο θόζκνο ιέεη
ηόηε: Έηζη είλαη νη γλσζηηθνί; Δγώ δελ ζέισ λα εθθπιηζηώ! Δγώ δελ ζα κπσ ζε απηέο ηηο
ζπνπδέο! θιπ
Ο γλσζηηθόο δελ πξέπεη λα είλαη θαλαηηθόο. Πξέπεη λα ηα κειεηάεη όια,
απνξξίπηνληαο ην άρξεζην θαη δερόκελνο ην ρξήζηκν. Ζ γλώζε δελ είλαη ελάληηα ζε θακηά

ζξεζθεία, ζρνιή, ηάμε ή αίξεζε. Έρνπκε πνιεκήζεη γηα ηνλ εζηθό θαζνξηζκό πνιιώλ
ζρνιώλ, ζξεζθεηώλ θαη αηξέζεσλ. Γελ είκαζηε ελάληηα ζε θακηά ζξεζθεία, ζρνιή ή αίξεζε.
Ξέξνπκε όηη ε Αλζξσπόηεηα ρσξίδεηαη ζε νκάδεο, θαη όηη θάζε αλζξώπηλε νκάδα
ρξεηάδεηαη ηνλ ηδηαίηεξν ηεο ηξόπν εθπαίδεπζεο. Πξάγκαηη, όιεο νη ζξεζθείεο, ζρνιέο θαη
αηξέζεηο, είλαη πνιύηηκα καξγαξηηάξηα ζηνιηζκέλα ζην ρξπζό λήκα ηεο ζετθόηεηαο.
Δκείο πξέπεη λα αλαγείξνπκε Δθθιεζίεο, πνπ ζε απηέο λα κπνξνύλ λα ηεξνπξγνύλ
όιεο νη ζξεζθείεο ρσξίο δηάθξηζε νλόκαηνο ή πίζηεο. Πξαγκαηηθά νη ζξεζθείεο είλαη
άθαηεο θαη ζετθέο. ΋ιεο νη ζξεζθείεο, ζρνιέο θαη αηξέζεηο ρξεηάδνληαη. Οη ζξεζθεπηηθέο
δεινηππίεο είλαη νη ίδηεο εκπαζείο δεινηππίεο εμπςσκέλεο ζε ζξεζθεπηηθέο δεινηππίεο. Οη
αδειθνί πξέπεη λα ππεξβνύλ ηηο δεινηππίεο. Απηέο είλαη κηα εκπάζεηα πνιύ ρακειή. Ζ
Γλσζηηθή Κίλεζε απνηειείηαη από άηνκα όισλ ησλ ζρνιώλ, ζξεζθεηώλ θαη αηξέζεσλ.
Άιιεο από ηηο πην ζνβαξέο αζζέλεηεο ηεο ςπρήο είλαη ε λεπξίηηδα. ΢ε απηή ηελ
επνρή νη άλζξσπνη έρνπλ γίλεη λεπξαζζεληθνί. Να μέξεηε όηη ε λεπξαζζέλεηα είλαη
ζαηαληθή. Καιιηεξγείηε πάληα ηελ γιπθύηεηα, ηελ ππνκνλή θαη ηελ αγάπε. Δθπαηδεύεηε ηα
παηδηά ζαο κε ζνθία θαη αγάπε. Καιιηεξγήζηε ζηα ζπίηηα ζαο ηελ ραξά, ηελ γιπθύηεηα θαη
ηελ αγάπε. Να μέξεηε όηη ε λεπξαζζέλεηα βιάπηεη ηα ινπινύδηα ηνπ ισηνύ ηεο ςπρήο.
Γηδάμηε ηα παηδηά ζαο κε ην παξάδεηγκα. Να είζηε πάληα ραξνύκελνη θαη επηπρηζκέλνη. Οη
γλσζηηθέο εζηίεο πξέπεη λα είλαη πάληα λανί αγάπεο θαη επηπρίαο. Οη λεπξαζζεληθέο
θσλέο, ην μύιν θαη ην καζηίγην απνκαθξύλνπλ ηελ επηπρία. Σόηε ην ιεπθό πεξηζηέξη ηεο
αγάπεο, θεύγεη από ηελ θαξδηά γηα πάληα. Απηή είλαη ε δπζηπρία πνιιώλ ζπηηηώλ. Εείηε κε
ζνθία θαη αγάπε.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11
Ο ΓΗΑΛΟΓΗ΢ΜΟ΢
Κάπνηε αθνύζακε από ηα ρείιε ελόο ηλδνζηαλνύ ζνπάκη κηα εμσηηθή επηβεβαίσζε.
Δθείλνο ν δάζθαινο εμήγεζε κπξνζηά ζην αθξναηήξηό ηνπ ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο Υάζα
γηόγθα ζαλ απαξαίηεηε γηα λα θζάζνπκε ζηα ύςε ηνπ ΢ακαδί. Δίπε ν γηόγθη όηη πνιιά
άηνκα δελ είραλ επηηύρεη ηίπνηα ζηνλ εζσηεξηθό δηαινγηζκό, παξ’ όιεο ηηο καθξέο
πξνζπάζεηεο ηνπο θαη ηελ θαζεκεξηλή εμάζθεζε. Ο ΢νπάκη αλέθεξε όηη απηέο νη ηάμεηο
απνηπρεκέλσλ νθείινληαλ ζηελ απόξξηςε ηεο Υάζα γηόγθα.
Δκείο εηιηθξηλά δηαθσλνύκε κε απηήλ ηελ δήισζε ηνπ αμηνζέβαζηνπ ζνπάκη. Δθείλνη
πνπ κεηά από 1Ο ή 2Ο ρξόληα, δελ έρνπλ επηηύρεη ηελ θώηηζε κε ηελ πξαθηηθή ηνπ
εζσηεξηθνύ δηαινγηζκνύ, πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ ηελ αηηία ζηελ έιιεηςε ύπλνπ.
Δίλαη επείγνλ λα ζπλδπαζηεί ν δηαινγηζκόο κε ηνλ ύπλν.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12
ΠΡΧΣΔ΢ ΔΜΠΔΗΡΗΔ΢ ΓΗΟΡΑ΢Ζ΢ ΚΑΗ ΓΗΑΚΟΖ΢
Αλ ν γηόγθη εκκέλεη ζηνλ εζσηεξηθό δηαινγηζκό, αλ είλαη ζηαζεξόο, επίκνλνο,
απεξηόξηζηα ππνκνλεηηθόο, κεηά από θάπνηνλ ρξόλν, εκθαλίδνληαη νη πξώηεο δηνξαηηθέο
αληηιήςεηο.
΢ηελ αξρή εκθαλίδνληαη κόλν θσηηζκέλα ζεκεία, κεηά εκθαλίδνληαη κνξθέο, ζθελέο
από ηελ θύζε, αληηθείκελα όπσο ζηα όλεηξα, ζε εθείλεο ηηο ζηηγκέο κεηάβαζεο πνπ
ππάξρεη αλάκεζα ζηελ επαγξύπλεζε θαη ζηνλ ύπλν. Οη πξώηεο δηνξαηηθέο αληηιήςεηο
μππλνύλ ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπ καζεηή. Απηέο νη αληηιήςεηο ηνπ δείρλνπλ όηη νη εζσηεξηθέο
ηνπ δπλάκεηο κπαίλνπλ ζε ιεηηνπξγία.
Δίλαη επείγνλ ν καζεηήο λα κελ θνπξάδεηαη. Υξεηάδεηαη πάξα πνιύ ππνκνλή. Σν
μεδίπισκα ησλ εζσηεξηθώλ δπλάκεσλ είλαη θάηη πνιύ δύζθνιν. Πξαγκαηηθά, είλαη πνιινί
νη ζπνπδαζηέο πνπ μεθηλνύλ, αιιά πνιινί ιίγνη εθείλνη πνπ έρνπλ ηελ ππνκνλή ηνπ αγίνπ
Ηώβ. Οη αλππόκνλνη δελ επηηπγράλνπλ λα θάλνπλ νύηε έλα βήκα ζην κνλνπάηη ηεο
απηνπξαγκάησζεο. Απηό ην είδνο ησλ εζσηεξηθώλ πξαθηηθώλ είλαη γηα αλζξώπνπο πνιύ
επίκνλνπο θαη ππνκνλεηηθνύο.
΢ηελ ηεξή Ηλδία ησλ Βέδαο, νη γηόγθηο εμαζθνύλ ηνλ εζσηεξηθό δηαινγηζκό ηέζζεξεηο

θνξέο ηελ εκέξα. ΢ην δηθό καο δπηηθό θόζκν, εμ αηηίαο ηεο απαζρόιεζεο γηα ηα πξνο ην
δεηλ θαη ζηελ ζθιεξή δηακάρε γηα ηελ επηβίσζε, κπνξεί λα εμαζθείηαη ν δηαινγηζκόο κόλν
κηα θνξά ηελ εκέξα. Απηό είλαη αξθεηό. Σν ζεκαληηθό είλαη λα εμαζθείηαη θαζεκεξηλά ρσξίο
λα αθήλεηε νύηε κηα κέξα. Ζ αδηάθνπε επαλάιεςε, ζπλερήο, επίκνλε, ζην ηέινο βάδεη ζε
πεξηζηξνθή ηα ηζάθξαο θαη κεηά από θάπνηνλ ρξόλν, αξρίδνπλ νη πξώηεο αληηιήςεηο
δηόξαζεο θαη δηαθνήο.
Οη θσηεηλέο θειίδεο, νη ζθελέο θσηόο, νη δσληαλέο θηγνύξεο, νη ήρνη από θακπάλεο,
νη θσλέο αλζξώπσλ ή δώσλ, θιπ, δείρλνπλ κε αθξίβεηα όηη ν καζεηήο πξννδεύεη. Απηέο νη
αληηιήςεηο εκθαλίδνληαη ζε ζηηγκέο πνπ, βπζηζκέλνη ζε βαζύ δηαινγηζκό, βξηζθόκαζηε
απνθνηκηζκέλνη.
Πάξα πνιινί ηύπνη θώησλ αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη κε ηελ πξαθηηθή ηνπ
εζσηεξηθνύ δηαινγηζκνύ. ΢ηελ αξρή, ν αθνζησκέλνο αληηιακβάλεηαη θώηα ιεπθά θαη πνιύ
ιακπεξά. Απηά ηα θώηα ζρεηίδνληαη κε ην κάηη ηεο ζνθίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη
ηνπνζεηεκέλα ζην κεζόθξπδν. Σα ιεπθά, θίηξηλα, θόθθηλα, κπιε, πξάζηλα θώηα, όπσο νη
αζηξαπέο, ν ήιηνο, ην θεγγάξη, ηα αζηέξηα, νη ζπίζεο, νη θιόγεο, είλαη κόξηα ζρεκαηηζκέλα
από ππεξεπαίζζεηα ζηνηρεία (θόθθνη TANMATRICAS =παξνκνηνκεηξηθνί;)
΋ηαλ εκθαλίδνληαη κηθξέο θσηηζκέλεο κπάιεο, αζηξάθηνληαο κε άζπξα θαη θόθθηλα
ρξώκαηα, είλαη απόιπηα ζίγνπξε έλδεημε όηη πξννδεύνπκε ζηελ εμάζθεζε ηεο
ζπγθέληξσζεο ηεο ζθέςεο. Θα θζάζεη ε ζηηγκή πνπ ν αθνζησκέλνο ζα θαηαθέξεη λα δεη
ηνπο αγγέινπο, ηνπο αξράγγεινπο, ζξόλνπο, αγγειηθέο δπλάκεηο, αξεηέο θιπ Ο
ζπνπδαζηήο θαηαθέξλεη λα δεη επίζεο, κέζα από ηα όλεηξα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
δηαινγηζκνύ, κεγαινπξεπείο λανύο, πνηάκηα, θνηιάδεο, βνπλά, ππέξνρνπο καγεπηηθνύο
θήπνπο, θιπ
΢πλήζσο παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξαθηηθώλ ηνπ δηαινγηζκνύ
θάπνηεο πεξίεξγεο αηζζήζεηο, πνπ κεξηθέο θνξέο γεκίδνπλ κε θόβν ηνλ αθνζησκέλν. Μηα
από απηέο ηηο αηζζήζεηο είλαη έλα ειεθξηθό ξεύκα ζην ηζάθξα ηνπ θόθθπγα. Δπίζεο ζηνλ
Λσηό ησλ ρηιίσλ πεηάισλ, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην αλώηεξν κέξνο ηνπ εγθεθάινπ,
ζπλεζίδεηαη λα αηζζάλεηαη θάπνηεο αηζζήζεηο ειεθξηζκνύ. Ο αθνζησκέλνο πξέπεη λα
ππεξβεί ην θόβν αλ ζέιεη λα πξννδεύεη ζηελ αλάπηπμε ησλ εζσηεξηθώλ ηνπ δπλάκεσλ.
Κάπνηα άηνκα έρνπλ απηά ηα νξάκαηα ζε ιίγεο κέξεο πξαθηηθήο. Άιια άηνκα
αξρίδνπλ λα έρνπλ ηα πξώηα νξάκαηα κεηά από έμη κήλεο θαζεκεξηλώλ αζθήζεσλ.
΢ηελ πξώηε πεξίνδν ηεο θαζεκεξηλήο εμάζθεζεο, ζπζρεηηδόκαζηε κόλν κε όληα
ηνπ αζηξηθνύ πεδίνπ. ζηελ δεύηεξε πεξίνδν ηεο εζσηεξηθήο εμάζθεζεο, ζπζρεηηδόκαζηε
κε όληα ηνπ λνεηηθνύ θόζκνπ. ΢ηελ ηξίηε πεξίνδν, ζπζρεηηδόκαζηε κε όληα ηνπ θαζαξά
πλεπκαηηθνύ θόζκνπ. Σόηε, μεθηλάκε πξαγκαηηθά λα κεηαηξεπόκαζηε ζε άμηνπο εξεπλεηέο
ησλ αλσηέξσλ θόζκσλ.
Ο αθνζησκέλνο πνπ έρεη αξρίζεη λα έρεη ηηο πξώηεο αληηιήςεηο από ηνπο αλώηεξνπο
θόζκνπο, πξέπεη λα είλαη ζηελ αξρή, ζαλ έλαο θήπνο ζθξαγηζκέλνο κε επηά ζθξαγίδεο.
Δθείλνη πνπ βαδίδνπλ εμηζηνξώληαο ζηνπο άιινπο όια όζα βιέπνπλ θαη αθνύλ,
απνηπγράλνπλ ζε απηέο ηηο ζπνπδέο, γηαηί ηνπο θιείλνληαη νη πόξηεο ησλ αλσηέξσλ
θόζκσλ.
Έλαο από ηνπο πην ζνβαξνύο θηλδύλνπο πνπ πνιηνξθνύλ ηνλ αθνζησκέλν είλαη ε
καηαηνδνμία θαη ε ππεξεθάλεηα. Πνιινί ζπνπδαζηέο γεκίδνπλ από ππεξεθάλεηα θαη
καηαηνδνμία όηαλ αξρίδνπλ λα ιακβάλνπλ ηελ αιήζεηα από ηνπο ππεξεπαίζζεηνπο
θόζκνπο, ηόηε, απηνραξαθηεξίδνληαη ζαλ δάζθαινη θαη ρσξίο λα έρνπλ θζάζεη ζηελ πιήξε
αλάπηπμε ησλ εζσηεξηθώλ ηνπο δπλάκεσλ, αξρίδνπλ λα θξίλνπλ ηνπο άιινπο εζθαικέλα,
βαζηζκέλνη ζηηο ειιηπείο δηνξαηηθέο ηνπο ιήςεηο.
Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ιαλζαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο, είλαη όηη ν αθνζησκέλνο
βξίζθεηαη ηόηε κε πνιύ θάξκα επάλσ ηνπ γηαηί κεηαηξέπεηαη ζε ζπθνθάληε ηνπ πιεζίνλ,
θαη γεκίδεη ηόηε ν θόζκνο από δάθξπα θαη πόλν.
Ο ζπνπδαζηήο πνπ έρεη ηηο πξώηεο δηνξαηηθέο εκπεηξίεο, πξέπεη λα είλαη ζαλ έλαο
θήπνο ζθξαγηζκέλνο κε επηά ζθξαγίδεο, έσο όηνπ ν εζσηεξηθόο ηνπ Γάζθαινο ηνλ

κπήζεη ζηα κεγάια κπζηήξηα θαη ηνπ δώζεη ηελ δηαηαγή λα κηιήζεη.
Άιιν από ηα ζνβαξά ιάζε πνπ πξνζβάινπλ όινπο εθείλνπο πνπ ππνβάιινληαη
ζηελ εζσηεξηθή πεηζαξρία, είλαη λα πεξηθξνλνύλ ηελ θαληαζία. Δκείο έρνπκε κάζεη όηη ε
θαληαζία είλαη ε δηαθάλεηα, ν θαζξέθηεο ηεο ςπρήο, ε ζετθή δηνξαηηθόηεηα. Γηα ηνλ
αθνζησκέλν, ην λα θαληάδεηαη είλαη λα βιέπεη. ΋ηαλ ην κεησπηθό ηζάθξα αξρίδεη λα
πεξηζηξέθεηαη, νη εηθόλεο πνπ έξρνληαη ζηελ δηαθάλεηα απνδίδνληαη ιακπεξέο,
απαζηξάπηνπζεο, θσηεηλέο.
Ο αθνζησκέλνο πξέπεη λα δηαθξίλεη αλάκεζα ζηελ ζπλεηδεηή θαη ζηελ κεραληθή
θαληαζία. Ζ ζπλεηδεηή θαληαζία είλαη ζεηηθή. Ζ κεραληθή είλαη αξλεηηθή, επηβιαβήο,
ελνριεηηθή γηα ηνλ λνπ, δηόηη κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε παξαηζζήζεηο θαη ζηελ ηξέια.
΋ινη εθείλνη πνπ ζέινπλ λα αθππλίζνπλ ηελ δηόξαζε, ππνηηκώληαο ηελ ζπλεηδεηή
θαληαζία, ζα πέζνπλ ζηνλ ίδην παξαινγηζκό κε εθείλνπο πνπ ζέινπλ λα εμαζθνύλ ηνλ
δηαινγηζκό κε απόιπηε απνπζία ηνπ ύπλνπ. Απηά ηα άηνκα απνηπγράλνπλ ζηελ αλάπηπμε
ησλ εζσηεξηθώλ ηνπο δπλάκεσλ. Απηά ηα άηνκα παξαβηάδνπλ ηνπο εζσηεξηθνύο λόκνπο
θαη ην αλαπόθεπθην απνηέιεζκα είλαη ε απνηπρία.
Φαληαζία, έκπλεπζε, δηαίζζεζε, είλαη νη ηξεηο ππνρξεσηηθνί δξόκνη ηεο Μύεζεο.
Πξώηα εκθαλίδνληαη νη εηθόλεο, θαη πξνο ην ηέινο, δηεηζδύνπκε ζε έλαλ θόζκν θαζαξά
πλεπκαηηθό.
Κάζε δηνξαηηθόο ρξεηάδεηαη ηελ κύεζε. Ζ δηόξαζε ρσξίο ηελ εζσηεξηθή Μύεζε,
νδεγεί ηνλ ζπνπδαζηή ζηνλ θόζκν ηνπ εγθιήκαηνο, ηεο παξάβαζεο ηνπ θαζήθνληνο. Δίλαη
επείγνλ λα ιακβάλνπκε ηελ θνζκηθή Μύεζε.
Αλ έλαο δηνξαηηθόο δηεηζδύεη ζην ππνζπλείδεην ηεο Φύζεο, ζα κπνξεί λα δηαβάδεη
εθεί όιν ην παξειζόλ ηεο γεο θαη ησλ θπιώλ ηεο. Δθεί ζα βξεη επίζεο ηα πην αγαπεηά ηνπ
όληα. Θα κπνξεί λα δεη, γηα παξάδεηγκα, ηελ αγαπεκέλε ηνπ ζύδπγν παληξεκέλε κε
άιινπο άληξεο ή λα ηελ βιέπεη λα κνηρεύεη. Αλ ν δηνξαηηθόο δελ έρεη ηελ Μύεζε, ζα
κπεξδέςεη ην παξειζόλ κε ην παξόλ θαη ζα ζπθνθαληήζεη ηελ ζύδπγν ηνπ ιέγνληαο:
«Απηή κε απαηά. Απηή είλαη κνηραιίδα δηόηη εγώ είκαη δηνξαηηθόο θαη ηελ είδα ζηνπο
εζσηεξηθνύο θόζκνπο ζε πιήξε κνηρεία». ΢ην ππνζπλείδεην ηεο Φύζεο ππάξρεη ε
αλάκλεζε ησλ πεξαζκέλσλ ελζαξθώζεσλ καο.
Αλ έλαο δηνξαηηθόο δηεηζδύεη ζην ππνζπλείδεην ηεο Φύζεο, ζα αλαθαιύςεη εθεί όιεο
ηηο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο ηνπ αλζξώπηλνπ γέλνπο. ΢ην ππνζπλείδεην ηεο Φύζεο θαηνηθεί ν
΢αηαλάο θάζε αλζξώπηλεο ύπαξμεο. Δάλ ν δηνξαηηθόο δελ έρεη ιάβεη ηελ Μύεζε, ζα δεη
εθεί ηνλ ΢αηαλά ησλ Αγίσλ μαλαδώληαο αδηάθνπα όια ηα εγθιήκαηα θαη θαθίεο πνπ απηνί
δηέπξαμαλ ζε επαλελζαξθώζεηο, πξηλ λα γίλνπλ Άγηνη.
Δλ ηνύηνηο, ν άπεηξνο θαη ειιηπνύο Μπήζεσο δηνξαηηθόο, πξαγκαηηθά δελ ζα μέξεη
λα δηαθξίλεη αλάκεζα ζην παξειζόλ θαη ζην παξόλ, αλάκεζα ζην ΢αηαλά ελόο αλζξώπνπ
θαη ηνπ πξαγκαηηθνύ Δίλαη απηνύ ηνπ αλζξώπνπ. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη ε ζπθνθαληία. Ο
άπεηξνο δηνξαηηθόο ζα έιεγε: «Απηόο ν άλζξσπνο πνπ ζεσξείηαη Άγηνο είλαη έλαο
δνινθόλνο, ή έλαο ιεζηήο, ή έλαο απαίζηνο καύξνο κάγνο, γηαηί εγώ κε ηελ δηόξαζή κνπ
έηζη ηνλ είδα». Απηό είλαη, αθξηβώο, απηό πνπ ιέγεηαη ζπθνθαληία. Πνιινί δηνξαηηθνί έρνπλ
εθθπιηζηεί ηξνκαθηηθά ζε ζπθνθάληεο. Έλαο από ηνπο ζνβαξνύο θηλδύλνπο ηεο
ζπθνθαληίαο είλαη ε αλζξσπνθηνλία.
Ο δειηάξεο άλζξσπνο, ν δύζπηζηνο, θιπ, θιπ, ζα βξεη ζην ππνζπλείδεην ηεο
Φύζεο, όιεο ηηο ακθηβνιίεο θαη ηηο ππνςίεο ηνπ κεηαηξεκέλεο ζε πξαγκαηηθόηεηα. Έηζη ζα
ζπθνθαληήζεη ηελ ζύδπγό ηνπ, ηνπο θίινπο ηνπ, ηνπο γείηνλεο ηνπ, ηνπο Γαζθάινπο,
ιέγνληαο: «Πιένλ βιέπεηε, εγώ είρα δίθην γηα ηηο ακθηβνιίεο κνπ. Ο θίινο κνπ είλαη έλαο
ιεζηήο, ή έλαο καύξνο κάγνο, ή έλαο δνινθόλνο. Ζ γπλαίθα κνπ κνηρεύεη κε θάπνηνλ
όπσο ην είρα ππνςηαζηεί. Ζ δηόξαζή κνπ δελ ιαλζάλεη, εγώ δελ απαηώκαη, θιπ, θιπ» Ο
θησρόο άλζξσπνο, εμ αηηίαο ηεο έιιεηςεο ηεο Μύεζεο, δελ ζα έρεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο
θαηάιιειεο αλάιπζεο γηα λα θαηαιάβεη όηη έρεη δηεηζδύζεη ζην ππνζπλείδεην ηεο Φύζεο,
όπνπ δνπλ νη πξνζσπηθέο δηαλνεηηθέο ηνπ δεκηνπξγίεο.
΢θεπηόκελνη όινπο απηνύο ηνπο θηλδύλνπο, είλαη αλαγθαίν νη εζσηεξηζηέο

ζπνπδαζηέο λα κελ εθηνμεύνπλ θξηηηθέο πάλσ ζηνπο αλζξώπνπο. Μελ θξίλεηε γηα λα κελ
θξηζείηε. Ο αθνζησκέλνο πξέπεη λα είλαη ζαλ έλαο θήπνο ζθξαγηζκέλνο κε επηά
ζθξαγίδεο. Δθείλνο πνπ έρεη ήδε ηηο πξώηεο δηνξαηηθέο θαη δη-αθντθέο ιήςεηο, είλαη αθόκα
έλαο δηνξαηηθόο άπεηξνο θαη αλ δελ μέξεη λα ζησπά, ζα κεηαηξαπεί ζε έλαλ ζπθνθάληε ησλ
αλζξώπσλ. Μόλν νη κεγάινη δηνξαηηθνί Μπεκέλνη δελ απαηώληαη. Ο Ράκα, ν Κξίζλα, ν
Βνύδαο, ν Ηεζνύο Υξηζηόο, θιπ, θιπ ήηαλ αιεζηλνί δηνξαηηθνί, αιάλζαζηνη, παληνγλώζηεο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13
Ζ ΛΔΠΣΖ ΦΧΝΖ
Τπάξρεη έλαο κπζηηθηζηηθόο ήρνο πνπ ν γηόγθη πξέπεη λα κάζεη λα αθνύεη. Οη Αδηέθνη
γλώξηδαλ απηόλ ηνλ κπζηηθό ήρν. Θπκόκαζηε ηνλ ιόθν ηνπ Σζαπνπιηεπέθ. Έλαο
κεμηθάληθνο θώδηθαο αλαπαξηζηά πάλσ ζηνλ ιόθν έλα γξύιιν. ΢ηελ αξραία Ρώκε ησλ
Καηζάξσλ, ν γξύιινο πνπιηόηαλ ζε θινπβηά από ρξπζό ζε πνιύ πςειέο ηηκέο. Οη κάγνη
ηεο αξραίαο Ρώκεο αγόξαδαλ απηό ην δσάθη γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ πξαθηηθή
καγεία.
Αλ έρνπκε απηό ην δσάθη θνληά ζην θεθαιάξη ηνπ θξεβαηηνύ, θαη αλ δηαινγηδόκαζηε
ζην ππέξνρν ηξαγνύδη ηνπ, ζα αθνύζνπκε ηελ ιεπηή θσλή ηνπ ζε ζηηγκέο πνπ ζα είκαζηε
θνηκηζκέλνη. Απηό ην θαηλόκελν είλαη όκνην εμίζνπ κε δύν γεηηνληθά πηάλα. Αλ παίμνπκε, γηα
παξάδεηγκα ηελ λόηα ΢Η ζε νπνηνδήπνηε από ηα δύν πηάλα, ζην άιιν πηάλν
επαλαιακβάλεηαη ε ίδηα λόηα ρσξίο λα ην έρεη αγγίμεη αλζξώπηλν ρέξη. Απηό είλαη έλα
δνλεηηθό θαηλόκελν πνιύ ελδηαθέξνλ πνπ κπνξεί λα δηαπηζηώζεη ν νπνηνζδήπνηε.
Αθξηβώο ην ίδην πξάγκα ζπκβαίλεη κε ην κπζηηθηζηηθό ηξαγνύδη ηνπ γξύιινπ. Μέζα ζηνλ
αλζξώπηλν εγθέθαιν ππάξρεη έλαο κπζηηθηζηηθόο ήρνο πνπ αληερεί όηαλ ην δσάθη
ηξαγνπδά. Δίλαη δήηεκα ζπγγέλεηαο θαη δνλεηηθόηεηαο.
Γελ είλαη πξόβιεκα ε ηξνθή απηνύ ηνπ κηθξνύ δώνπ, μέξνπκε όηη ηξέθεηαη κε
ρνξηαξηθά, επίζεο ηξώεη ηα ξνύρα ηεο νηθνγέλεηαο ζηα ζπίηηα, θαη νη άλζξσπνη ην
θνβνύληαη γηαηί θαλείο δελ ζέιεη λα ράζεη ηα ξνύρα ηνπ. Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα
απνθηήζεη απηό ην δσάθη ζην βνπλό.
Απηόο πνπ μέξεη λα αθνύεη ηελ ιεπηή θσλή, κπνξεί λα βγεη αθαξηαία κε αζηξηθό
ζώκα θάζε θνξά πνπ ζα ζειήζεη. Αλ ν αθνζησκέλνο ζπγθεληξώλεηαη ζην ηξαγνύδη ηνπ
γξύιινπ... αλ ν γηόγθη δηαινγίδεηαη ζην ηξαγνύδη ηνπ γξύιινπ... αλ ν γηόγθη απνθνηκάηαη
αθνύγνληαο απηό ην ηξαγνύδη, ζύληνκα ζα αληερήζεη κέζα από ηνλ εγθέθαιό ηνπ ην ίδην
ηξαγνύδη, ν κπζηηθηζηηθόο ήρνο, ε ιεπηή, δηαπεξαζηηθή θσλή. Σόηε, νη πόξηεο ηνπ
κπζηεξίνπ ζα βξίζθνληαη αλνηρηέο. ΢ε απηέο ηηο ζηηγκέο, κπνξεί ν γλσζηηθόο λα ζεθώλεηαη
από ην θξεβάηη ηνπ κε θάζε θπζηθόηεηα θαη λα βγαίλεη από ην ζπίηη ηνπ κε αζηξηθό ζώκα.
Γελ πξνζθέξεηαη ην λα ζεθσζνύκε κε ηνλ λνπ, απηό πνπ ιέκε πξέπεη λα
εξκελεπηεί ζε πξάμεηο. ΢εθώλεηαη ν αθνζησκέλνο, ζεθώλεηαη από ην θξεβάηη ηνπ κε
πιήξε θπζηθόηεηα, πνπ ε θύζε ζα ηνλ γεκίδεη ζε απηέο ηηο ζηηγκέο ηνπ δηαρσξηζκνύ ηνπ
θπζηθνύ από ην αζηξηθό ζώκα.
Έμσ από ην θπζηθό ζώκα αηζζαλόκαζηε κία πλεπκαηηθή, ππέξνρε αηζζεζηαθόηεηα.
Γελ ππάξρεη κεγαιύηεξε επραξίζηεζε από εθείλε ηνπ λα αηζζάλεζαη ηελ ςπρή
απειεπζεξσκέλε. ΢ηνπο αλώηεξνπο θόζκνπο κπνξνύκε λα ζπλνκηιήζνπκε κε ηνπο
άθαηνπο ζενύο. ΢ηνπο αλώηεξνπο θόζκνπο κπνξνύκε λα κειεηήζνπκε ζηα πόδηα ηνπ
Γαζθάινπ. Έηζη, ειεπζεξσλόκαζηε από ηελ ηόζε ζεσξία. Έηζη, πίλνπκε ζηελ δσληαλή
πεγή ηεο Γλώζεο.
Κάζε αθνζησκέλνο πξέπεη λα κάζεη λα αθνύεη ηελ ιεπηή θσλή. Με ηνλ κπζηηθηζηηθό
ήρν, ν αθνζησκέλνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ζαύκαηα θαη αμηνζαύκαζηα έξγα.
Αλ ν αθνζησκέλνο ζέιεη λα αθνύζεη ην κπζηηθηζηηθό ήρν, ε ζπγθέληξσζε ηνπ πξέπεη
λα είλαη ηέιεηα. ΢ηελ αξρή ν ζπνπδαζηήο ζα αθνύεη πνιινύο ήρνπο, αιιά αλ
ζπγθεληξώλεηαη κε πξνζνρή ζην ηξαγνύδη ηνπ γξύιινπ, ζην ηέινο ζα θηάζεη λα ην αθνύεη.
Σόηε, ζα ζξηακβεύζεη. Με ηνλ κπζηηθηζηηθό ήρν θηάλνπκε αλαπόθεπθηα ζηελ θώηηζε.
Ο κπζηηθηζηηθόο ήρνο, ζε ηειεπηαία ζύλζεζε, βγαίλεη από ηελ ήξεκε θαξδηά. Σελ

καθξηλή θαηαγσγή ηνπ κπζηηθηζηηθνύ ήρνπ, πξέπεη λα ηελ ςάμνπκε ζηελ ζετθή Μεηέξα. Ο
αθνζησκέλνο πξέπεη λα πξνζεύρεηαη πνιύ, παξαθαιώληαο ηελ ζετθή Μεηέξα λα ηνπ
παξαρσξεί ηελ ράξε λα αθνύεη ην κπζηηθηζηηθό ήρν.
Με ηελ ράξε ηεο ζετθήο Μεηέξαο, θάζε αθνζησκέλνο κπνξεί λα έρεη ηελ επηπρία λα
αθνύεη ην κπζηηθηζηηθό ήρν, πνπ καο επηηξέπεη ηελ ζηηγκηαία έμνδν κε αζηξηθό ζώκα.
Ο αθνζησκέλνο πνπ ζέιεη λα πξαγκαηνπνηεί κε επηηπρία απηέο ηηο πξαθηηθέο,
πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζε εζσηεξηθό δηαινγηζκό, όηαλ αιεζηλά αηζζάλεηαη αξθεηό ύπλν.
Να μέξεηε όηη θάζε εζσηεξηθή άζθεζε ηνπ δηαινγηζκνύ, κε απνπζία ηνπ παξάγνληα
ύπλνπ, είλαη βιαβεξή, άρξεζηε, άθαξπε, βιάπηεη ηνλ λνπ θαη θαηαζηξέθεη ηνλ εγθέθαιν.
Ο εζσηεξηθόο δηαινγηζκόο πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη έμππλα κε ην όλεηξν.
Αλ ν γλσζηηθόο ζπνπδαζηήο, δπζηπρώο, δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ην ζαπκαζηό
δσάθη, ην αλαθεξόκελν ζε απηό ην θεθάιαην, κπνξεί λα θάλεη λα αληερεί ην γξάκκα ΢, έηζη:
΢΢΢΢΢΢΢΢΢, ζαλ έλα ιεπηό θαη όκνξθν ζθύξηγκα (κε ρείιηα κηζάλνηρηα θαη ηα πάλσ
δόληηα λα αθνπκπνύλ ηα θάησ). Πίζσ από απηό ην ιεπηόηαην ήρν, βξίζθεηαη ε ιεπηή
θσλή, πνπ καο επηηξέπεη ηελ ζηηγκηαία έμνδν κε αζηξηθό ζώκα.
Γηα ηνλ εζσηεξηθό δηαινγηζκό πξέπεη λα δηαιέμεη ν αθνζησκέλνο κηα ζέζε πνιύ
άλεηε. ζηελ ζπλέρεηα πξόθεηηαη λα αλαθέξνπκε δύν ζηάζεηο πνιύ άλεηεο.
΢ΣΑ΢Ζ ΝΔΚΡΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ
Να μαπιώλεη ν αθνζησκέλνο ζε ζηάζε πηώκαηνο. Σνπνζεηεί ηα κπξάηζα ηνπ ζηα
πιεπξά ηνπ ζηεξηδόκελα πάλσ ζην θξεβάηη ή πάλσ ζην πάησκα (όπνπ βξίζθεηαη
μαπισκέλνο). Σεληώλεη θαιά ηηο θλήκεο όπσο ηηο έρνπλ ηελησκέλεο ηα πηώκαηα, ελώλεη
κεηά ηηο θηέξλεο κεηαμύ ηνπο, ρσξίδνληαο ηηο άθξεο ησλ πνδηώλ δεμηά θαη αξηζηεξά ζε
ζρήκα βεληάιηαο.
΢ΣΑ΢Ζ ΦΛΟΓΔΡΟΤ Α΢ΣΔΡΗΟΤ
Να μαπιώλεη ν αθνζησκέλνο ζε ζηάζε θινγεξνύ αζηεξηνύ, αλνίγνληαο ηηο θλήκεο
θαη ηα κπξάηζα δεμηά θη αξηζηεξά θαη κε ην ζώκα θαιά ραιαξσκέλν. Έηζη, έρνπκε ην
ζρήκα ηνπ αζηεξηνύ ησλ πέληε αηρκώλ. Απηή είλαη ε ζηάζε Γαζθάινπ. Οη κεγάινη
Γάζθαινη ρξεζηκνπνηνύλ απηήλ ηελ ζηάζε γηα ηνλ εζσηεξηθό δηαινγηζκό. Μπξνζηά ζε
απηό ην ζρήκα θεύγνπλ νη ζθνηεηλνί γεκάηνη από θόβν. ΋ηαλ ν Γάζθαινο ζεθώλεηαη,
αθήλεη εθεί ην θινγεξό νκνίσκα ηνπ πνπ θάλεη ηνπο ζθνηεηλνύο λα θεύγνπλ.
Οη επζεβείο δελ πξέπεη λα δηαινγίδνληαη κε γεκάην ην ζηνκάρη. Δίλαη αλαγθαίν νη
επζεβείο λα αθήλνπλ ην ζαλάζηκν ακάξηεκα ηεο ιαηκαξγίαο. Πξέπεη λα παίξλνπλ ηξία
γεύκαηα ηελ εκέξα.
Δ΢ΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΗΣΑ
Πξσηλό: Φσκί ςεκέλν κε κέιη από κέιηζζα θαη δεζηό γάια. Μπνξεί λα
ζπκπιεξσζεί κε θάπνηα θξνύηα.
Γεύκα: Σν γεύκα (ηξνθή, ζην Μεμηθό), πξέπεη λα είλαη βαζηζκέλν ζε ιαραληθά θαη
θξνύηα. Δπίζεο κπνξεί λα ηξώγεηαη θάζε ηύπνο δεκεηξηαθώλ.
Γείπλν: Εεζηό γάια θαη ςσκί κε κέιη από κέιηζζεο. Απηό είλαη όιν, ηίπνηα άιιν.
Ο δηαινγηζκόο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 1Ο ην βξάδπ. Δπίζεο πξέπεη λα
δηαινγηδόκαζηε ηελ ραξαπγή. Αλ ν ζπνπδαζηήο εμαζθείηαη ζηηο 1Ο ην βξάδπ θαη ην
ράξακα, ζα πξννδεύζεη γξήγνξα.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 14
ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΥΗΝΑ΢
Σν Τπεξδηάζηεκα κπνξεί λα απνδεηρζεί καζεκαηηθά κε ηελ Τπεξγεσκεηξία. Ζ
επηζηήκε ησλ Υίλαο αλήθεη ζην Τπεξδηάζηεκα θαη ζηελ Τπεξγεσκεηξία.
Αλ γλσξίδνπκε ηνλ όγθν, πξέπεη λα δερζνύκε επίζεο ηνλ ππέξνγθν ζαλ ζεκειηώδε
βάζε ηνπ όγθνπ. Αλ δερζνύκε ηελ γεσκεηξηθή ζθαίξα πξέπεη λα δερζνύκε επίζεο ηελ

ππεξζθαίξα.
Σν ππεξδηάζηεκα επηηξέπεη ζηνπο γλσζηηθνύο λα πξαγκαηνπνηνύλ εμαίζηεο
πξάμεηο. Ο Ηεζνύο κπόξεζε λα θπιάμεη ην ζώκα ηνπ κέζα ζην κλήκα γηα ηξεηο κέξεο,
ράξηο ζην ππεξδηάζηεκα. Από ηόηε, ν αλαζηεκέλνο Γάζθαινο δεη κε ην ζώκα ηνπ ζην
ππεξδηάζηεκα.
Κάζε κπεκέλνο πνπ δέρεηαη ην Διημήξην ηεο Μαθξνδσίαο, πεζαίλεη αιιά δελ
πεζαίλεη. Σελ ηξίηε κέξα δηαθεύγεη από ην κλήκα ρξεζηκνπνηώληαο ην ππεξδηάζηεκα θαη
ην κλήκα κέλεη άδεην.
Ζ εμαθάληζε ή ε εκθάληζε ελόο ζώκαηνο ζην αληηθεηκεληθό ηξηζδηαζηαηηθό
δηάζηεκα, ή ην πέξαζκα ελόο πξνζώπνπ κέζα από έλαλ ηνίρν, πξαγκαηνπνηνύληαη κε
πιήξε επηηπρία όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη επηζηεκνληθά ην ππεξδηάζηεκα.
Οη γλσζηηθνί επηζηήκνλεο, ηνπνζεηνύλ ην θπζηθό ηνπο ζώκα ζε «θαηάζηαζε Υίλαο»
θαη θηλνύληαη ζπλεηδεηά ζην ππεξδηάζηεκα.
΋ηαλ ην ζώκα ηνπ γηόγθη ηνπνζεηείηαη ζην ππεξδηάζηεκα, ιέκε όηη βξίζθεηαη ζε
θαηάζηαζε Υίλαο. Ο γηόγθη ζε θαηάζηαζε Υίλαο, κπνξεί λα πεξλά κέζα από θσηηά ρσξίο
λα θαίγεηαη, κπνξεί λα πεξπαηά πάλσ από ηα λεξά, όπσο ην έθαλε ν Ηεζνύο, κπνξεί λα
αησξείηαη ζηνπο αηζέξεο. Μπνξεί λα δηαπεξλά έλαn βξάρν ή έλαn ηνίρν από ηελ κία
πιεπξά ζηελ άιιε ρσξίο λα δέρεηαη θακηά ελόριεζε.
Ζ επηζηήκε Υίλαο ζεκειηώλεηαη ζην ππεξδηάζηεκα θαη είλαη έλαο εηδηθόο θιάδνο ηεο
Αηνκηθήο Φπζηθήο.
Οη ακαζείο άλζξσπνη, πνπ πνηέ ζηελ δσή δελ έρνπλ κειεηήζεη ππεξγεσκεηξία,
αξλνύληαη ηηο θαηαζηάζεηο Υίλαο. Απηή ε ηάμε αλζξώπσλ είλαη άμηα νίθηνπ δηόηη είλαη
αγλννύληεο.
Ζ παιαηά Γεσκεηξία βαζίδεηαη ζηελ άηνπε ππόζεζε όηη από έλα ζεκείν ζε έλα
επίπεδν κπνξεί, κε ζηγνπξηά, λα ραξάμνπκε κηα παξάιιειν ή κηα θάζεην, αιιά κόλν κία
(κηιώληαο κε θνηλό λνπ).
Ζ Γλσζηηθή Κίλεζε απνξξίπηεη ην ζεκείν ηεο Δπθιείδεηαο άπνςεο ησλ ηξηώλ
γλσζηώλ δηαζηάζεσλ, πνπ είλαη πηα νινθιεξσηηθά απαξραησκέλε γηα ηελ αηνκηθή επνρή.
Ζ ιεγόκελε Μνλαδηθή Παξάιιεινο (ππνζέηνληαο κε ηελ απόιπηε δηαζηεκηθή
αίζζεζε), πνιιαπιαζηάδεηαη κέζα από ηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηνπ ππεξδηαζηήκαηνο.
Σόηε πιένλ δελ είλαη κνλαδηθή.
Ζ κνλαδηθή Παξάιιεινο ηνπ Δπθιείδε είλαη έλα ζόθηζκα γηα λα ζπιιακβάλεη ακαζή
θόζκν. Ζ Γλώζε απνξξίπηεη απηνύ ηνπ είδνπο ηα ζνθίζκαηα.
Ζ Γλσζηηθή Κίλεζε δελ κπνξεί λα δερζεί ηελ αλαπόδεηθηε αμίσζε πνπ ιέεη: «Από
έλα νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ λνπ καο κπνξεί λα ζθηαγξαθεζεί κία πξαγκαηηθή
παξάιιεινο, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα νξαηή, θαη κνλαδηθά κία». Ζ Μνλαδηθή Παξάιιεινο
δελ ππάξρεη. Σν ηξηζδηαζηαηηθό απόιπην θαη δνγκαηηθό δηάζηεκα ηεο γεσκεηξίαο ηνπ
Δπθιείδε, είλαη αλαπόδεηθην θαη ςεπδέο.
Ζ παξάινγε βεβαίσζε ηνπ όηη ν θπζηθόο θόζκνο ηεο εκπεηξίαο είλαη ν κνλαδηθόο
πξαγκαηηθόο, θαηαιήγεη λα είλαη έλα πνιύ θνηλό πηζηεύσ ησλ αγλννύλησλ κνξθσκέλσλ,
πνπ πνηέ δελ έρνπλ εξεπλήζεη ηα ειεθξνκαγλεηηθά πεδία θαη ηελ ιεγόκελε Πξν-ύιε, ζαλ
αηηία αηηηώλ ηεο θπζηθήο ύιεο.
Ζ ηέηαξηε δηάζηαζε είλαη ππεξδηαζηεκηθή. Οη γλσζηηθνί έρνπλ εηδηθά ζπζηήκαηα γηα
λα ηνπνζεηνύλ ην θπζηθό ηνπο ζώκα κέζα ζην ππεξδηάζηεκα.
Οη γλσζηηθνί βεβαηώλνπκε όηη ην άπεηξν δηαπιαλεηηθό Γηάζηεκα είλαη θακπύιν.
Βεβαηώλνπκε όηη ην Άπεηξν δεη ζε αδηάθνπε θίλεζε. Βεβαηώλνπκε όηη ππάξρεη κηα άπεηξε
ζεηξά πεξηζηξεθόκελσλ δηαζηεκάησλ δηαθόξσλ δηαζηάζεσλ, πνπ δηαζρίδνληαη θαη
αιιεινδηαπεξλώληαη ακνηβαία ρσξίο λα ελώλνληαη. Βεβαηώλνπκε όηη όια απηά ηα
δηαζηήκαηα ηνπ έλαζηξνπ Απεηξνπ, έρνπλ ζρήκα ππεξειιεηςνεηδέο. Βεβαηώλνπκε όηη κε
ηελ δύλακε ηνπ λνπ, ν άλζξσπνο κπνξεί λα ηνπνζεηεί ην θπζηθό ηνπ ζώκα κέζα ζε
νπνηνδήπνηε πεξηζηξεθόκελν, ππεξειιεηςνεηδέο δηάζηεκα. Βεβαηώλνπκε εκθαηηθά όηη ε
επαλαζηαηηθή Αζηξνθπζηθή ζα απνδείμεη ζηνλ θόζκν ηελ ύπαξμε ηνπ ππεξδηαζηήκαηνο.

Βεβαηώλνπκε όηη κέζα από κηα γξακκή ππάξρνπλ άιιεο ππεξδηαζηεκηθέο.
Βεβαηώλνπκε όηη ν ΢σηήξαο ηνπ θόζκνπ δεη πξάγκαηη ζην ππεξδηάζηεκα κε ην ίδην
ζώκα πνπ είρε ζηελ αγία γε. Βεβαηώλνπκε όηη θάζε κπεκέλνο πνπ ιακβάλεη ην Διημίξην ηεο
Μαθξνδσίαο, πεζαίλεη αιιά δελ πεζαίλεη. Βεβαηώλνπκε όηη όινη εθείλνη πνπ ιακβάλνπλ ην
Διημίξην ηεο Μαθξνδσίαο, δξαπεηεύνπλ κε ην θπζηθό ηνπο ζώκα, ηελ ηξίηε κέξα,
επσθεινύκελνη ηελ επθαηξία πνπ ηνπο δίλεη ην ππεξδηάζηεκα. Απηνί δηαηεξνύλ ην θπζηθό
ηνπο ζώκα θαηά ηελ δηάξθεηα εθαηνκκπξίσλ ρξόλσλ.
Ο αζάλαηνο Μπακπάρη θαη ε αδειθή ηνπ Μαηάρη δηαηεξνύλ ην ζώκα ηνπο εδώ θαη
πνιιά εθαηνκκύξηα ρξόληα θαη ζα εθπιεξώζνπλ κία κεγάιε απνζηνιή κε ηελ
αλζξσπόηεηα ζηηο κειινληηθέο έθηε θαη έβδνκε κεγάιεο θπιέο.
Βεβαηώλνπκε εκθαηηθά, όηη όπνηνο δνπιεύεη κε ην Αξθάλν A.Z.F., κπνξεί λα δεηήζεη
ην Διημίξην ηεο Μαθξνδσίαο. Δθείλνη πεζαίλνπλ αιιά δελ πεζαίλνπλ. Βεβαηώλνπκε όηη θάζε
αλζξώπηλν νλ κπνξεί λα ηνπνζεηεί ην θπζηθό ζώκα ζε θαηάζηαζε Υίλαο, ηελ ζηηγκή πνπ
ζέιεη, αλ αιεζηλά έρεη πίζηε ζηελ ζετθή Μεηέξα.
Κάζε ζνθόο ηεο ζηνηρεηώδνπο Σέρλεο κπνξεί λα θάλεη ην κεγάιν πήδεκα. Οη
Γάζθαινη ηεο επηζηήκεο ησλ Υίλαο κπνξνύλ λα δηαθεύγνπλ από ηελ Γε γηα λα δήζνπλ ζε
άιινλ πιαλήηε κε ην θπζηθό ζώκα πνπ έρνπλ εδώ. Απηνί κπνξνύλ λα θέξνπλ απηό ην
ζώκα από ζάξθα θαη νζηά ζε άιινλ πιαλήηε. Απηό είλαη ην κεγάιν πήδεκα. Κάπνηνη
άλζξσπνη ηεο επηζηήκεο ησλ Υίλαο ήδε έδσζαλ ην κεγάιν πήδεκα.
Με ην πξαλαγηάκα απνθηάηαη ε δύλακε πνπ καο επηηξέπεη λα ηνπνζεηνύκε ην
θπζηθό ζώκα ζε θαηάζηαζε Υίλαο. Τπάξρνπλ πνιιά θιεηδηά γηα λα ηνπνζεηνύκε ην
θπζηθό ζώκα ζε θαηάζηαζε Υίλαο. Δίλαη επείγνλ λα πξαγκαηνπνηείηαη ην Πξαλαγηάκα πξηλ
λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηά ηα θιεηδηά.
Καηαιήγεη ελδηαθέξνλ όηη ηα θνξδόληα Ηδά θαη Πηγθαιά, ζε ηειεπηαία ζύλζεζε,
έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηνλ αξηζηεξό θαη δεμί όξρε ζηνλ άλδξα θαη ζηηο σνζήθεο ηεο
γπλαίθαο. Από απηό ην δεπγάξη ησλ λεπξηθώλ θαλαιηώλ αλεβαίλνπλ ηα ειηαθά θαη
ζειεληαθά άηνκα ηνπ ζπεξκαηηθνύ ζπζηήκαηνο έσο ηνλ θάιπθα (ηνλ εγθέθαιν). Σα δύν
ξνπζνύληα θαη ηα ζεμνπαιηθά όξγαλα βξίζθνληαη ζπλδεδεκέλα κε ηα δύν θνξδόληα. Απηό
καο θαιεί λα ζπιινγηζηνύκε. Πξάγκαηη, ην πξαλαγηάκα είλαη, εθηόο ησλ άιισλ, έλα
ζύζηεκα ζεμνπαιηθήο κεηαηξνπήο γηα αλύπαληξνπο.
Κάζε γλσζηηθόο πξέπεη λα μεθηλά ηηο πξαθηηθέο Υίλαο αθνύ έρεη πξνεηνηκαζηεί
έληνλα κε ην πξαλαγηάκα. Οη κεγάινη Γάζθαινη ηεο γηόγθα αησξνύληαη ζηνλ αέξα όηαλ
πξαγκαηνπνηνύλ πξαλαγηάκα. Μπνξεί λα αησξεζεί ζηνλ αέξα κόλν ην ζώκα πνπ
δξαπεηεύεη από ηνλ λόκν ηεο βαξύηεηαο. Μπνξεί λα δξαπεηεύεη από απηόλ ην λόκν κόλν
ην ζώκα πνπ ηίζεηαη ζην ππεξδηάζηεκα.
Με ηελ λνεηηθή δύλακε, ζπλεηδεηά ρεηξηδόκελε, κπνξνύκε λα ζέηνπκε ην θπζηθό
ζώκα κέζα ζην ππεξδηάζηεκα. Ζ επηζηήκε Υίλαο είλαη ζέκα δόλεζεο. Πάλσ θαη θάησ από
ηα όξηα ηεο αληηθεηκεληθήο αληίιεςεο ππάξρνπλ θόζκνη ηνπνζεηεκέλνη ζε άιιεο
δηαζηάζεηο. Με ηελ δύλακε ηεο ζθέςεο κπνξνύκε, κέζσ δηαθόξσλ θιεηδηώλ ηεο
επηζηήκεο Υίλαο πνπ ζηελ ζπλέρεηα δίλνπκε, λα επηηαρύλνπκε ηελ ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο
θαη ηελ θαλνληθή δόλεζε ηνπ θπζηθνύ ζώκαηνο. Σόηε, δηεηζδύνπκε κε ην θπζηθό ζώκα
κέζα ζην ππεξδηάζηεκα.
΋ηαλ νη επηζηήκνλεο επηηύρνπλ ηνλ απόιπην έιεγρν ηεο αηνκηθήο θίλεζεο, ζα
κπνξνύλ λα βάδνπλ νπνηνδήπνηε ζώκα κέζα ζην ππεξδηάζηεκα. Οη αθνζησκέλνη ηεο
ζξεζθείαο Υίλαο, πξηλ από ηηο πξαθηηθέο ηνπο κε ην πξαλαγηάκα, πξέπεη λα
πξνζεπρεζνύλ ζηελ ζετθή Μεηέξα ηθεηεύνληάο Σελ λα ηνπο δώζεη ηελ δύλακε λα
ηνπνζεηνύλ ην θπζηθό ζώκα ζε θαηάζηαζε Υίλαο. Πξέπεη λα αζθνύλ πάξα πνιύ ην
πξαλαγηάκα γηα λα θαηαθηήζνπλ ηηο δπλάκεηο Υίλαο. Ο ζπνπδαζηήο πξέπεη λα δηαιέμεη
πξνζεθηηθά ην θιεηδί πνπ ηνπ αξέζεη πεξηζζόηεξν γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επηζηήκε
Υίλαο. Δίλαη επείγνλ ν ζπνπδαζηήο λα θαηαιάβεη όηη ε ζξεζθεία Υίλαο απαηηεί απόιπηε
αγλόηεηα θαη αλώηαηε αγηόηεηα.

ζπκήζνπ, αγαπεκέλε καζεηή, όηη νη ζετθέο δπλάκεηο ηεο επηζηήκεο Υίλαο είλαη πνιύ
ηεξέο. Απηέο νη δπλάκεηο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλνλ γηα λα ζώζνπλ αξξώζηνπο
από απόζηαζε, γηα λα ζεξαπεύζνπλ, γηα λα εηζέιζνπκε ζηνπο λανύο ηεο Λεπθήο ΢ηνάο,
γηα λα κειεηήζνπκε ηα ζαύκαηα ηεο Γεκηνπξγίαο κέζα ζην θόιπν ηεο Φύζεο.
Οπνηνζδήπνηε επηρεηξεί λα θάλεη εγστζηηθή ρξήζε ησλ δπλάκεσλ Υίλαο, ζα
κεηαηξαπεί ζε έλα απαίζην δαηκόλην, θαη ζα θπιίζεη αλαπόθεπθηα ζηελ άβπζζν.
Ο Νόκνο είλαη Νόκνο. Σν Κάξκα ηηκσξεί ηνπο θαηαρξαζηέο.
Ο επζεβήο πξέπεη λα εθιέμεη ην θιεηδί Υίλαο πνπ ηνπ αξέζεη πην πνιύ θαη λα ην
πξαγκαηνπνηεί θαζεκεξηλά, έληνλα, έσο όηνπ λα επηηύρεη ηελ Νίθε.
Απηή ε επηζηήκε δελ είλαη γηα ηνπο αδύλακνπο, νύηε γηα άηνκα αζηαζή, άζηαηα,
επκεηάβιεηα. Απηή ε επηζηήκε είλαη γηα αλζξώπνπο πνπ έρνπλ ηόζε ππνκνλή όπσο απηή
ηνπ άγηνπ Ηώβ. Απηή ε επηζηήκε είλαη γηα αλζξώπνπο επίκνλνπο, αθνύξαζηνπο, άμηνπο,
ζηαζεξνύο, όπσο ν ράιπβαο.
Απηή ε επηζηήκε δελ είλαη γηα ζθεπηηθηζηέο, απηά ηα άηνκα δελ εμππεξεηνύλ γηα ηελ
επηζηήκε Υίλαο. Απηή ε επηζηήκε δελ κπνξεί λα επηδεηρζεί πνηέ δηόηη ε Λεπθή ΢ηνά ην
απαγνξεύεη. Ζ επηζηήκε ησλ Υίλαο δελ είλαη ζέκα ηαρπδαθηπινπξγίαο, απηαπάηεο ή ζέκα
ύθνπο. Απηή ε επηζηήκε είλαη ηξνκαθηηθά ζετθή θαη πξαγκαηνπνηείηαη κόλνλ κπζηηθά. ΋ηαλ
ν ζπγγξαθέαο απηνύ ηνπ βηβιίνπ ζέιεζε λα θάλεη δεκόζηα επίδεημε ηεο επηζηήκεο Υίλαο,
επελέβεθε ζηηγκηαία ν Γάζθαινο Μνξία, ιέγνληαο: «Γέθα ρξόληα ζε βνεζάκε θαη ηώξα
ζέιεηο λα εθζέζεηο ηηο δπλάκεηο ζνπ; Οη δπλάκεηο είλαη πνιύ ηεξέο. Οη δπλάκεηο δελ πξέπεη
λα επηδεηθλύνληαη δεκόζηα». Από ηόηε θαηαιάβακε όηη ε επηζηήκε Υίλαο είλαη κπζηηθή.
Πνιινί ζα ήζειαλ απνδείμεηο. Δκείο, νη Αδειθνί ηνπ Νανύ, δελ είκαζηε θνπλέιηα
εξγαζηεξίνπ. Πξαγκαηηθό είλαη εθείλν πνπ νη ίδηνη βηώλνπκε. Καλείο δελ κπνξεί λα βηώζεη
ζε μέλν δέξκα.
Δκείο δίλνπκε ην θιεηδί γηα ηνλ θαζέλαλ, ν νπνίνο βηώλεη ζην δηθό ηνπ δέξκα. ΢ηνλ
θόζκν πνπ είλαη γεκάηνο από ακθηβνιίεο, ζηνπο ζθεπηηθηζηέο, ηνπο ζπκβνπιεύνπκε λα
κελ αθνινπζήζνπλ απηέο ηηο ζπνπδέο δηόηη κπνξεί λα ηξειαζνύλ. Ζ κάρε ησλ αληηζέζεσλ
κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηνλ εγθέθαιν ησλ ζθεπηηθηζηώλ θαη λα ηνπο νδεγήζεη ζην
ηξεινθνκείν. Ζ επηζηήκε Υίλαο είλαη γηα ηνλ θόζκν πνπ έρεη αθιόλεηε πίζηε όπσο ν
ράιπβαο. Απηό δελ είλαη γηα άηνκα γεκάηα ακθηβνιίεο.
Πεγαίλνπκε ζηελ ζπλέρεηα ζηα θιεηδηά Υίλαο, γηα αλζξώπνπο γεκάηνπο από πίζηε.
ΠΡΧΣΟ ΚΛΔΗΓΗ
Ο επζεβήο μαπιώλεη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά. ΢ηεξίδεη ην θεθάιη ζηελ αξηζηεξή
παιάκε ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ.
Ο επζεβήο απνθνηκάηαη, επνπηεύνληαο ηνλ ύπλν ηνπ, κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ
παξαηεξεηή ηνπ ύπλνπ ηνπ.
΋ηαλ ν επζεβήο αξρίδεη λα βιέπεη ηα πξνζσπηθά νξάκαηα ηνπ νλείξνπ, ζεθώλεηαη
από ην θξεβάηη ηνπ πνιύ ζηγά, αιιά δηαηεξώληαο ηνλ ύπλν ζαλ έλα πνιύηηκν ζεζαπξό.
Πξηλ λα θύγεη από ην ζπίηη ηνπ, ν επζεβήο πξέπεη λα δώζεη έλα πεδεκαηάθη κε
ζθνπό λα κείλεη αησξνύκελνο ζην γύξσ πεξηβάιινλ. Αλ όηαλ δώζεη ην πεδεκαηάθη ν
επζεβήο αησξεζεί πάλσ από ηνλ ρώξν, είλαη γηαηί ην θπζηθό ηνπ ζώκα κπήθε ζε
θαηάζηαζε Υίλαο. Αλ ν επζεβήο δελ αησξεζεί, είλαη γηαηί δελ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε
Υίλαο. ΋ηαλ ν επζεβήο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε Υίλαο, κπνξεί λα βγεη από ην ζπίηη ηνπ κε
απόιπηε εκπηζηνζύλε, ρσξίο θαλέλα θόβν. ΢ε θαηάζηαζε Υίλαο κπνξνύλ νη επζεβείο λα
ηαμηδεύνπλ ζηα πην καθξηλά κέξε ηεο Γεο ζε ιίγεο ζηηγκέο.
Αλ ν επζεβήο απνηύρεη ζην πείξακα, αλ δελ επηηύρεη από ηελ πξώηε θνξά ηελ
θαηάζηαζε Υίλαο, δελ πξέπεη λα απνγνεηεύεηαη, επαλαιακβάλεη ην πείξακα, ηόζεο θνξέο
όζεο ώξεο θαη ιεπηά έρεη ε λύρηα.
Κάπνηνη επηηπγράλνπλ ηνλ ζξίακβν ακέζσο, απηνί είλαη νη ηπρεξνί, εθείλνη πνπ
πξαγκαηνπνηνύζαλ ηελ επηζηήκε Υίλαο ζε παιηέο επαλελζαξθώζεηο. Άιινη, πνπ πνηέ δελ
έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη απηή ηελ επηζηήκε, πξέπεη λα αξρίζνπλ γηα λα επηηύρνπλ απηή ηελ

δύλακε πξαγκαηνπνηώληαο πξαλαγηάκα θαη εμαζθώληαο ην θαηά ηελ δηάξθεηα αξθεηώλ
ρξόλσλ έσο όηνπ επηηύρνπλ ηηο δπλάκεηο Υίλαο.
Πξάγκαηη, απηό ην θιεηδί, θαηαιήγεη κία κεηαηξνπή ηεο ππλνβαζίαο, κία ζειεκαηηθή
ππλνβαζία, πνπ έρεη πξνθιεζεί. Καηά ην όλεηξν ιεηηνπξγνύλ ηξνκεξέο ππνζπλείδεηεο
ελέξγεηεο, ηηο νπνίεο ν αθνζησκέλνο πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ζαλ κνριό γηα λα βάδεη ην
ζώκα ηνπ κέζα ζην ππεξδηάζηεκα.
ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΛΔΗΓΗ
Τπάξρεη έλα ακύγδαιν πνιύ γλσζηό πνπ ιέγεηαη θνηλώο «Μάηη Διαθηνύ». Απηό ην
ακύγδαιν έρεη ππέξνρεο δπλάκεηο Υίλαο. Ο αθνζησκέλνο πξέπεη λα απνθνηκάηαη έρνληαο
ζην ρέξη ηνπ απηό ην ακύγδαιν. Σνπνζεηείηαη ν επζεβήο ζηελ ίδηα ζέζε ηνπ αλσηέξσ
θιεηδηνύ, αιιά δηαηεξώληαο ζην δεμί ηνπ ρέξη ην ππέξνρν ακύγδαιν. Δίλαη επείγνλ λα
ζπκόκαζηε όηη απηό ην ακύγδαιν έρεη έλα ππέξνρν ζηνηρεηώδεο-ηδίλη, πνπ κπνξεί λα
βνεζάεη ηνλ επζεβή λα βάδεη ην ζώκα ηνπ ζε θαηάζηαζε Υίλαο.
Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πξαθηηθήο ν επζεβήο πξέπεη λα απνθνηκάηαη
πξνθέξνληαο ην κάληξακ ΗΝΒΗΑ. Σόηε, ζα έιζεη ην ζηνηρεηώδεο ηδίλη πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη
λα βάιεη ην ζώκα ηνπ ζε θαηάζηαζε Υίλαο.
Ο επζεβήο πξέπεη λα ζεθώλεηαη από ην θξεβάηη ηνπ δηαηεξώληαο ηνλ ύπλν ζαλ
αηόθην ρξπζάθη. Πξηλ λα βγεη από ην ζπίηη, ν επζεβήο πξέπεη λα δώζεη έλα πεδεκαηάθη κε
ζθνπό λα αησξεζεί ζην γύξσ πεξηβάιινλ. Αλ ν επζεβήο αησξείηαη, κπνξεί λα βγεη από ην
ζπίηη ηνπ ζε θαηάζηαζε Υίλαο. Αλ δελ αησξεζεί, επαλαιακβάλεη ην πείξακα ώξεο, ή κήλεο,
ή ρξόληα, ώζπνπ λα θαηαθέξεη ηελ Νίθε.
ΣΡΗΣΟ ΚΛΔΗΓΗ
Τπάξρεη έλαο Γάζθαινο ηνπ νπνίνπ ην όλνκα είλαη Ογθνπάξα. Απηόο ν Υίλαο
βνεζά πξαγκαηηθά όινπο εθείλνπο πνπ ηνλ θαινύλ ζην όλνκα ηνπ Υξηζηνύ. Ο επζεβήο ζα
μαπιώζεη ζηελ ίδηα πξνεγνύκελε ζέζε, αιιά θαιώληαο ηνλ Υίλα Ογθνπάξα ζην όλνκα ηνπ
Υξηζηνύ, ιέγνληαο:
«΢ην όλνκα ηνπ Υξηζηνύ, από ηελ κεγαιεηόηεηα ηνπ Υξηζηνύ, από ηελ δύλακε ηνπ
Υξηζηνύ, ζε θαιώ Ογθνπάξα, Ογθνπάξα, Ογθνπάξα. Βάιηε ην ζώκα κνπ ζε θαηάζηαζε
Υίλαο».
Δπαλαιακβάλεη απηή ηελ επίθιεζε πνιιέο θνξέο έσο όηνπ εηζέιζεη ζε ύπλν, κεηά
ζεθώλεηαη ν καζεηήο δηαηεξώληαο ηνλ ύπλν ζαλ αηόθην ρξπζό. Να δώζεη ν επζεβήο έλα
πεδεκαηάθη κε ζθνπό λα αησξεζεί ζην δηάζηεκα
Αλ αησξείηαη, είλαη γηαηί βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε Υίλαο. Αλ δελ αησξείηαη, πεγαίλεη
ζην θξεβάηη θαη επαλαιακβάλεη ην πείξακα.
ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΛΔΗΓΗ
Κάζεηαη ν επζεβήο κπξνζηά από έλα ηξαπέδη. Παίξλεη ζέζε κε ζηαπξσκέλα ρέξηα
πάλσ ζην ηξαπέδη. Ο επζεβήο απνθνηκάηαη κε ην θεθάιη ηνπνζεηεκέλν ζηα ζηαπξσκέλα
ηνπ κπξάηζα. Ο επζεβήο πξέπεη λα επηθαιεί ηνπο Γαζθάινπο Υίλαο γηα λα ηνλ βνεζνύλ ζ
απηέο ηηο πξαθηηθέο.
Μπνξεί λα επηθαιείηαη ηνλ Μπακπάρη (ηνλ Υξηζηό Γηόγθη ηεο Ηλδίαο) ή ηελ αδειθή
ηνπ Μαηάρη. Μπνξεί λα επηθαιείηαη ηνλ Αξπνθξάηε ή ηνλ Άγην Πέηξν, θιπ. ΋ηαλ ήδε ν
ζπνπδαζηήο αξρίδεη λα θνηκάηαη, ζεθώλεηαη από ηελ θαξέθια, ρσξίο λα θάλεη θαλελόο
είδνπο ζπιινγηζκνύο, απηόκαηα, ζηηγκηαία θαη δηαηεξώληαο ηνλ ύπλν ζαλ αηόθην ρξπζάθη.
Σόηε, ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα δίλεη έλα πήδεκα όζν πην καθξύ κπνξεί, κε ζθνπό
λα αησξεζεί ζην δηάζηεκα. Ο επζεβήο πξέπεη λα ζεκεηώλεη ζην πάησκα κε έλα κνιύβη, ην
αθξηβέο ζεκείν έσο πνπ έθζαζε ην πήδεκα. Ο ζπνπδαζηήο θαζεκεξηλά πξέπεη λα
επαλαιακβάλεη ην πείξακα αθνύξαζηα, ππνκνλεηηθά, ζρεδηάδνληαο πάληα έλα όξην ζην
πάησκα κε ην κνιύβη γηα λα ζεκεηώλεη ην κήθνο θάζε πεδήκαηνο.
Απηό ην ζύζηεκα είλαη ππέξνρν δηόηη ν ζπνπδαζηήο Υίλαο κπνξεί λα εθηηκά ηνπο

βαζκνύο πξνόδνπο ηνπ ζηελ επηζηήκε ησλ Υίλαο. Μπνξεί έλα πήδεκα ηνπ ζήκεξα λα
ήηαλ κήθνπο ελόο κέηξνπ καθξύ, αύξην κπνξεί λα είλαη απμεκέλν άιιν έλα εθαηνζηό, θιπ,
έηζη ν ζπνπδαζηήο ζα πξνρσξάεη κεηξώληαο κε αθξίβεηα ηελ πξόνδό ηνπ ζηελ επηζηήκε
ησλ Υίλαο. ΢ην ηέινο ζα παξαηεξήζεη κε έθπιεμε, κία θαιή κέξα, όηη έρεη δώζεη έλα
πήδεκα αξθεηά καθξύ, έλα πήδεκα μαθληθό, πνπ θαλέλαο αζιεηήο δελ κπνξεί λα δώζεη,
ηα ζεκάδηα ηνπ δείρλνπλ θαζαξά ηελ πξόνδό ηνπ ζηελ επηζηήκε Υίλαο. Μεηά ην μαθληθό
πήδεκα, πιένλ ν επζεβήο ζα κπνξεί λα κέλεη αησξνύκελνο ζην ππεξδηάζηεκα, ζα έρεη
επηηύρεη ηελ Νίθε.
Απηό ην θιεηδί είλαη ηξνκεξό. Σν ζεκαληηθό ζηνλ απνθξπθηζκό είλαη ε πξαθηηθή. Ο
θόζκνο είλαη θνπξαζκέλνο πηα από ζεσξίεο, ηώξα ρξεηάδεηαη πξαθηηθό απνθξπθηζκό. Οη
ζεσξεηηθνί νύηε πξάηηνπλ, νύηε αθήλνπλ λα πξάηηνπλ. Ο ζπνπδαζηήο δελ πξέπεη λα
ράλεη ρξόλν αζρνινύκελνο κε ζεσξίεο. Δίλαη θαιύηεξα λα αζθείηαη ζησπειόο. Φπιάμηε
κπζηηθνύο ηνπο ζξηάκβνπο. Πξέπεη λα θξαηάκε πνιύ ζησπή γηαηί απηή ε επηζηήκε είλαη
κπζηηθή. Δίλαη θαιύηεξα λα ζησπνύκε. Έηζη απνθεύγνπκε ηηο άρξεζηεο εηξσλείεο ησλ
ζεσξεηηθώλ, πνπ δελ πξάηηνπλ νύηε αθήλνπλ λα πξάηηνπλ, απηνί είλαη θνηλσληθά
παξάζηηα.
ΠΔΜΠΣΟ ΚΛΔΗΓΗ
΢ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή πνπ μππλάεη από ηνλ θπζηθό ύπλν ν ζπνπδαζηήο,
κπνξεί λα πεδήμεη από ην θξεβάηη ηνπ, ζηηγκηαία, ρσξίο ζπλεηδεηή ή ππνζπλείδεηε
αλάιπζε, ρσξίο ηελ δηαδηθαζία ηεο αληηιεπηηθήο εθινγήο κε ηξόπν ελζηηθηώδε,
εθζηαζηαζκέλνο από ηελ ΢νθία θαη γεκάηνο από κία πίζηε ηόζν δπλαηή όζν ην αηζάιη
ελόο ζπαζηνύ πνιύ θαιά ηξνρηζκέλνπ θαη έηνηκνπ γηα ηελ κάρε.
Πξηλ λα βγεη από ην ζπίηη ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα πεδήμεη, θαη εάλ αησξεζεί ζην
γύξσ ρώξν, είλαη γηαηί ην ζώκα ηνπ ήδε κπήθε ζε θαηάζηαζε Υίλαο. Σόηε, ν ζπνπδαζηήο
κπνξεί λα θαηεπζύλεηαη όπνπ ζέιεη κε ην θπζηθό ηνπ ζώκα ζε θαηάζηαζε Υίλαο.
Αλ δελ αησξεζεί, πξέπεη ν ζπνπδαζηήο λα επαλαιακβάλεη ην πείξακα. Με ππνκνλή
πξνρσξά πνιύ καθξηά θάπνηνο ζε απηέο ηηο ζπνπδέο.
ΔΚΣΟ ΚΛΔΗΓΗ
Οη ηππόηεο Σίγξεηο ηνπ Μεμηθνύ ησλ Αδηέθσλ έβαδαλ ην θπζηθό ηνπο ζώκα ζε
θαηάζηαζε Υίλαο κε ηελ βνήζεηα ηεο ζηνηρεηώδνπο δύλακεο ηεο Σίγξεο.
Κάπνηνη κεμηθάληθνη θώδηθεο καο δείρλνπλ ηνπο θπξίνπο-ηίγξεηο θαηεπζπλόκελνπο
ζηνλ λαό κε κνξθή ηίγξεο. Λέγεηαη όηη όηαλ έθηαλαλ ζην λαό, έπαηξλαλ εθ λένπ αλζξώπηλε
κνξθή.
΢ην αξραίν Μεμηθό, ν λαόο ησλ Σίγξεσλ ήηαλ πνιύ ηεξόο. Ζ ζηνηρεηώδε δύλακε ηεο
ηίγξεο επηηξέπεη λα βάδνπκε ην ζώκα ζε θαηάζηαζε Υίλαο. Ο ζπνπδαζηήο κπνξεί λα
μαπιώλεη πάλσ ζε έλα δέξκα ηίγξεο. Απνθνηκηέηαη ν επζεβήο επηθαιώληαο ηνπ Νηέβαο
πνπ βαζηιεύνπλ πάλσ ζηηο ηίγξεηο. Σνπο ηθεηεύεη λα ηνλ βνεζνύλ κε ηελ δύλακε ηεο
ηίγξεο.
Οη επζεβείο Αδηέθνη ηεο Ηεξήο Σάμεο ησλ Σίγξεσλ, ηαπηίδνληαλ κε ηελ ηίγξε,
απνθνηκηόληνπζαλ θαη κεηά, δηαηεξώληαο ηνλ ύπλν ζαλ αγλό ρξπζό, ζεθσλόληνπζαλ από
ην θξεβάηη ηνπο, βαδίδνληαο ζηα ηέζζεξα όπσο ε ηίγξηο. Σόηε έιεγαλ γεκάηνη κε πίζηε:
«Δκείο ζαο αλήθνπκε»
Έηζη, κε ην ζώκα ζε θαηάζηαζε Υίλαο θαη κε κνξθή ηίγξεο, έθζαλαλ νη ηππόηεοηίγξεηο ζηνλ λαό. Οη κεμηθάληθνη θώδηθεο καο ιέλε όηη εθεί έπαηξλαλ εθ λένπ ηελ αλζξώπηλε
κνξθή ηνπο.
Οη γηόγθη ηνπ Ηλδνζηάλ θάζνληαη λα δηαινγηζηνύλ πάλσ ζε έλα δέξκα ηίγξεο.
Αθεγνύληαη νη Αδηέθνη όηη ε πξώηε αλζξώπηλε Φπιή, θαηαβξνρζίζηεθε από ηνπο
ηίγξεηο (΢ύκβνιν ηεο ζετθήο Γύλακεο).
«Δίζε ήιηνη ελζνπζηαζκνύ λα ζαο θσηίδνπλ ηνλ δξόκν.
Δίζε ε XHCOC λα ηξαγνπδά ζην πέξαζκα ζαο.

Δίζε νη δπλάκεηο ηεο ηίγξεο λα ζαο ζπληξνθεύνπλ.
Δίζε νη ζπηλζήξεο ηεο ΢νθίαο λα θσηίδνπλ ην δηαλνεηηθό ζαο.
Δίζε ν ηαξαρώδεο PICR, λα δίλεη ζθηά ζηηο αλαπαύζεηο ζαο.
Δίζε νη βάηξαρνη ηνπ ζκαξαγδηνύ λα δείρλνπλ ηα κνλνπάηηα, θνάδνληαο ρσξίο
μεθνύξαζε.
Δίζε απηή, ε Φύζε, λα είλαη απιόρεξε κε εζάο.
Δίζε ε ζπκπαληηθή Γύλακε, λα ζαο επινγεί θαη λα ζαο θαηεπζύλεη.
Ο αλαηνιίηεο γηόγθη , μαπισκέλνο πάλσ ζην δέξκα ηεο ηίγξεο θαη κε ην ζώκα
κηζόγπκλν, πξέπεη λα θάλεη ηελ εζσηεξηθή πξαθηηθή ησλ ηππνηώλ ηίγξεσλ. Έηζη ζα κπνξεί
λα κπαίλεη ζε θαηάζηαζε Υίλαο.
ΔΒΓΟΜΟ ΚΛΔΗΓΗ
Δθείλνη πνπ μέξνπλ λα θεύγνπλ κε αζηξηθό ζώκα, κπνξνύλ λα επηθαιέζνπλ ην
ζώκα ηνπο από καθξηά. Σν πξώην πνπ θάλεη ν γλσζηηθόο πνπ πξόθεηηαη λα δνπιέςεη κε
απηό ην θιεηδί, είλαη λα βγεη κε αζηξηθό ζώκα. ΋ηαλ πιένλ βξίζθεηαη καθξηά από ην θπζηθό
ηνπ ζώκα, κπνξεί λα θαιέζεη νπνηνλδήπνηε από ηνπο Γαζθάινπο Υίλαο θαη λα ηνλ ηθεηεύεη
λα ηνπ θέξεη ην ζώκα ηνπ, κπνξεί λα επηθαιείηαη ηνλ Αξπνθξάηε, ηνλ Μπακπάρη, Μαηάρη,
Αγην Πέηξν, Ογθνπάξα, θιπ. Παξαθαιεί δηα ηνλ Υξηζηό, δεηά δηα ηνλ Υξηζηό, ηθεηεύεη δηα
ηεο δπλάκεσο ηνπ Υξηζηνύ. Σόηε, ηα ηδίλη Υίλαο παίξλνπλ ην ζώκα από ην θξεβάηη θαη ην
κεηαθέξνπλ ζηνλ επζεβή πνπ ην δεηά.
Πξηλ λα θηάζεη ην ζώκα κπξνζηά από ηνλ επζεβή, βιέπεη πξώηα λα έξρνληαη
θάπνηεο κπάιεο. Ζ ηειεπηαία κπάια είλαη θόθθηλνπ ρξώκαηνο. Πίζσ από απηήλ ηελ κπάια
έξρεηαη ην ζώκα ζε θαηάζηαζε Υίλαο. ΋ηαλ πηα ην ζώκα πιεζηάδεη, ν ζπνπδαζηήο
αηζζάλεηαη όηη νη ώκνη ηνπ γίλνληαη βαξηνί. Δίλαη ηξνκεξή ε ζπγθίλεζε πνπ αηζζάλεζαη όηαλ
ην ζώκα έξρεηαη εκπξόο καο. Σν πην πεξίεξγν, πνπ εθπιήζζεη, είλαη όηαλ αλαθαιύπηνπκε
όηη ην θπζηθό ζώκα έρεη επίζεο ζπλείδεζε, θαη απαληά ζε απηό πνπ ην ξσηάκε.
Οη επζεβείο πξέπεη λα εμνπζηάδνπλ ζε απηέο ηηο ζηηγκέο θάζε ζπγθίλεζε θαη λα
ειέγρνπλ ην λλνπ γηα λα κελ απνηπγράλνπλ ζην πείξακα. Αλ ν επζεβήο αθήλεηαη ζε θάζε
ζπγθίλεζε, ακθόηεξα, ζώκα θαη επζεβήο, επηζηξέθνπλ ζηηγκηαία ζην θξεβάηη θαη
απνηπγράλεη ην πείξακα.
ΔΡΓΑ΢ΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΟΤ
Καιείηαη ζηνλ απνθξπθηζκό, Δξγαζία Σξαπεδηνύ, ε ζηηγκή όπνπ ην ζώκα, έηζη
επηθαινύκελν από καθξηά, πξέπεη αλαπόθεπθηα λα κπεη ζην εζσηεξηθό ηνπ αζηξηθνύ
ζώκαηνο ηνπ επζεβή. Απηό ην έξγν είλαη δύζθνιν δηόηη ην ζώκα πξέπεη λα κάζεη θαη ε
ςπρή πξέπεη λα εμνπζηάδεη ηελ ζπγθίλεζε θαη λα μέξεη λα δηαηάδεη.
Σν ζώκα πξέπεη λα κπαίλεη ζην εζσηεξηθό ηεο ςπρήο από ην ηζάθξα θνξώλα ή
Λσηό ησλ ρηιίσλ πεηάισλ, ηνπνζεηεκέλν ζην αλώηεξν ζεκείν ηνπ αζηξηθνύ θεθαιηνύ.
Πξέπεη ν επζεβήο λα δίλεη ηελ δηαηαγή ζην ζώκα θαη ην ζώκα λα ππαθνύεη. Αλ δελ
ππαθνύεη, είλαη γηαηί δελ μέξεη, ηόηε, ν επζεβήο πξέπεη λα ην δηδάμεη.
Πξέπεη λα δηαηάδεηαη ην ζώκα λα βγαίλεη από ην αζηξηθό θεθάιη ηνπ αζηξηθνύ
ζώκαηνο θαη λα κπαίλεη ζηνλ επζεβή από απηή ηελ πόξηα. Σν απνηέιεζκα είλαη ππέξνρν.
Σν ζώκα ππαθνύεη θαη κπαίλεη ζηνλ επζεβή. ΢ην αζηξηθό επίπεδν, δελ είλαη ν επζεβήο
απηόο πνπ πξέπεη λα κπεη ζην ζώκα. ΢ην αζηξηθό ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά. Δθεί,
είλαη ην ζώκα απηό πνπ πξέπεη λα κπεη κέζα ζηνλ επζεβή.
Έηζη είλαη ην πσο νη επζεβείο κέλνπλ κε ην ζώκα ηνπο κέζα ζην αζηξηθό πεδίν. Σν
ζύζηεκα Υίλαο απηνύ ηνπ εβδόκνπ θιεηδηνύ, είλαη γηα θόζκν ήδε πνιύ πξαθηηθό ζηελ
ρξήζε θαη ζην ρεηξηζκό ηνπ αζηξηθνύ ζώκαηνο.
+++
Με ην ζώκα ζε θαηάζηαζε Υίλαο κπνξνύκε λα επηζθεθζνύκε ηνπο Νανύο ηεο

κεγάιεο Λεπθήο ΢ηνάο θαη λα δερζνύκε άκεζε δηδαζθαιία από ηνπο κεγάινπο Γαζθάινπο
πνπ μεθίλεζαλ ηελ Υαξαπγή ηεο Γεκηνπξγίαο.
Απηό είλαη πνπ θαιείηαη πξαθηηθόο απνθξπθηζκόο, απηό είλαη πνπ ρξεηάδεηαη ηώξα,
επεηγόλησο. Ήδε νη ζπνπδαζηέο ησλ δηαθόξσλ απνθξπθηζηηθώλ ζρνιώλ θνπξάζηεθαλ
πηα αθξηβνδίθαηα κε ηόζε ζεσξία. Γπζηπρώο, ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ ζπνπδαζηώλ
ζέινπλ λα απνθηήζνπλ δπλάκεηο ραξηζκέλεο, ρσξίο πξνζπάζεηα, ρσξίο ζπζία, κε θάζε
άλεζε, γξήγνξα, ζε ιίγεο κέξεο, ζαλ λα θπζάο θαη λα θάλεηο κπνπθάιηα.
Δκείο πξέπεη λα γλσζηνπνηνύκε όηη ζε θάζε πεξίπησζε ηεο δσήο, ηίπνηα δελ
απνθηάηαη κε ράξηζκα. Απηόο πνπ ζέιεη λα έρεη απηέο ηηο δπλάκεηο Υίλαο, πξέπεη λα έρεη
ηελ ππνκνλή ηνπ αγίνπ Ηώβ, ην ζάξξνο ηνπ ηίγξε, ηελ ππνκνλή ηνπ ηαύξνπ θαη ηελ
αηειείσηε δίςα ηεο αιεζηλήο ζετθήο ΢νθίαο.
Απηή ε επηζηήκε δελ είλαη, γηα αζηαζή άηνκα. Οη αζηαζείο, είλαη θαιύηεξα λα
παξαηηνύληαη από απηέο ηηο ζπνπδέο. Απηή ε επηζηήκε δελ είλαη γηα άηνκα πεξίεξγα.
Με ηνπο θνζκηθνύο Νόκνπο δελ κπνξείο λα παίμεηο αηηκώξεηα, ρσξίο λα θαείο. Ο
Νόκνο είλαη Νόκνο, θαη ην ηεξό πξέπεη λα ην ζεβόκαζηε.
ΟΤ΢ΗΔ΢ ΥΗΝΑ΢
Τπάξρνπλ πνιιέο νπζίεο πνπ βνεζνύλ ζηελ επηζηήκε Υίλαο. Ο ζπνπδαζηήο ηνπ
απνθξπθηζκνύ πξέπεη λα μέξεη απηέο ηηο νπζίεο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί. Ζ επηζηήκε Υίλαο
είλαη ηξνκεξά ζετθή. Σν Οξθηθό Απγό, ην Υξπζό Απγό ηνπ Βξάρκα, ην Αηγππηηαθό Απγό,
θιπ, ζπκβνιίδνπλ ζαθώο ηελ Πξώηε Τιε ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ. Από ηελ Πξώηε Τιε
απνξξένπλ ζύκπαληα, πιαλήηεο, δώα, άλζξσπνη θαη ζενί. Σν απγό είλαη γεκάην από
κεγάιεο απόθξπθεο δπλάκεηο. Σν απγό ηεο θόηαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο θαηαζηάζεηο
Υίλαο.
ΣΡΟΠΟ΢ ΥΡΖ΢Ζ΢
Εεζηάλεηε έλα απγό κέζα ζην λεξό. Σξππήζηε από ηελ ζνπβιεξή πιεπξά θαη
εμάγεηαη ην αζπξάδη θαη ν θξόθνο. Πξέπεη λα εμάγεηαη ην αζπξάδη θαη ν θξόθνο, από ηελ
δεκηνπξγεζήζα ηξύπα ζην απγό.
Σξίβνπκε ζε ζθόλε ην ηζόθιη ηνπ απγνύ. Απηή ε ζθόλε ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο
γηόγθη γηα ηελ επηζηήκε Υίλαο.
Πξηλ λα θάλεη ηηο πξαθηηθέο Υίλαο, όιεο ηηο λύρηεο, πξέπεη ν επζεβήο λα ηνπνζεηεί
απηή ηελ ζθόλε ζην ζηήζνο θαη θάησ από ηα κπξάηζα ηνπ, ζηελ πεξηνρή ηεο καζράιεο.
Μεηά, ζθεπάδεηαη θαιά ν ζπνπδαζηήο, θαη αξρίδεη ηηο πξαθηηθέο Υίλαο.
Μπνξεί λα έρεη κηα θαιή πνζόηεηα από απηή ηελ ζθόλε, γηα ηηο πξαθηηθέο Υίλαο. ΢ε
απηήλ ηελ ζθόλε βξίζθνληαη νη κεγάιεο δπλάκεηο ηεο επηζηήκεο Υίλαο. Απηή ε ζθόλε είλαη
ππέξνρε.
ΑΓΗΟΣΖΣΑ
Ο ζπνπδαζηήο, πνπ κειεηά θαη πξαγκαηνπνηεί ηελ επηζηήκε Υίλαο, πξέπεη,
αλαπόθεπθηα, λα ηειεηώλεη κε ηξία ακαξηήκαηα: Θπκό, Απιεζηία, Λαγλεία. Μόλνλ έηζη
είλαη δπλαηόλ λα απνθύγνπκε ηελ επίζεζε ησλ ζθνηεηλώλ. Αλ ν ζπνπδαζηήο δελ
δηνξζώλεη απηά ηα ειαηηώκαηα, δελ ζα επηηύρεη κηα πξαγκαηηθά ζεηηθή πξόνδν ζηελ
νινθιεξσηηθή έλλνηα απηήο ηεο ιέμεο.
ΗΜΑΣΗ΢ΜΟ΢
Οη άλδξεο πνπ παξαδίδνληαη ζηελ επηζηήκε Υίλαο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηηο
πξαθηηθέο ηνπο, κόλν έλα παληειόλη κπάληνπ θίηξηλνπ ρξώκαηνο. Απηό είλαη όιν. Σν γπκλό
ζώκα είλαη θαιύηεξν γηα ηηο πξαθηηθέο Υίλαο, γηαηί ηα ηζάθξαο πεξηζηξέθνληαη ειεύζεξα
ρσξίο ηελ ελόριεζε ηνπ ξνύρνπ.
ΓΤΝΑΗΚΔ΢

Οη γπλαίθεο πνπ αζθνύληαη ζηελ επηζηήκε Υίλαο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηηο
πξαθηηθέο ηνπο, έλα ρηηώλα πνιύ καθξύ θαη θαξδύ, όζν πην επξύρσξν γίλεηαη. Ο ρηηώλαο
πξέπεη λα είλαη πνιύ όκνξθνο, κηκνύκελνο ηνπο ρηηώλεο ησλ ΢ακαξίηηδσλ. Ζ γπλαίθα πνπ
παξαδίδεηαη ζηελ επηζηήκε Υίλαο δελ πξέπεη λα θόβεη ηα καιιηά ηεο.
Σα καιιηά είλαη πξάγκαηη ην ζύκβνιν ηεο αηδνύο θαη ηεο αγλόηεηαο ζηελ γπλαίθα.
΢ηνπο αξραίνπο ρξόλνπο, ζηηο κνηραιίδεο έθνβαλ ηα καιιηά. Απηή ήηαλ ε ηηκσξία ηνπο.
Ζ γπλαίθα πνπ αζθεί ηελ επηζηήκε Υίλαο, δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ζηηο
πξαθηηθέο ηεο ξνύρα κπάληνπ όπσο νη άληξεο, γηαηί απηό είλαη αλήζηθν ζηελ γπλαίθα. Οη
ζετθέο Ηεξαξρίεο απαηηνύλ ζεκλόηεηα, αηδώ, αγλόηεηα.
ΓΝΧ΢ΣΟΠΟΗΖ΢Ζ
Απηνί νη θίηξηλνη ρηηώλεο γηα ηνπο Υίλαο, δελ είλαη γηα λα παξεπξηζθόκαζηε ζηηο
Γλσζηηθέο Λεηηνπξγίεο, είλαη κόλν γηα ηελ επηζηήκε Υίλαο.
Ο θίηξηλνο ρηηώλαο γηα ηελ επηζηήκε Υίλαο, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη αθξηβώο πάλσ
ζην δέξκα ηνπ ζώκαηνο. Κάησ από ηνλ άλεην ρηηώλα δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη
θαλέλα άιιν θνκκάηη ελδύκαηνο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 15
ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΑΡΧΜΑΣΑ
Πξέπεη λα δηαζέηεηε πάληα έλα εηδηθό δσκάηην γηα λα εξγαδόζαζηε κε ηελ επηζηήκε
Υίλαο. Δληνύηνηο όηαλ δελ κπνξείηε λα δηαζέηεηε έλα ηέηνην εηδηθό δσκάηην, ην δσκάηην
ύπλνπ, ε ίδηα ε θξεβαηνθάκαξα, κπνξεί λα κεηαηξέπεηαη ζε έλα πξαγκαηηθό ηεξό. ΋ηαλ
ππάξρεη αγλόηεηα όια πάλε πνιύ θαιά.
Πξέπεη λα αξσκαηίδνπκε θαζεκεξηλά ην δσκάηην κε ηα πέληε αξώκαηα. Απηά ηα
πέληε αξώκαηα είλαη ηα εμήο: Ληβάλη, Μύξα, Αιόε, Θεηάθη, Κακθνξά.
Δίλαη απαξαίηεην λα ζρεδηαζηεί ζην θαηώθιη ηνπ δηακεξίζκαηνο, ην ζεκείν ηνπ
Πεληαγξάκκαηνο, ην αζηέξη ησλ πέληε αηρκώλ.
Οη δύν θαηώηεξεο αθηίλεο πξέπεη λα είλαη πξνο ηα έμσ. Ζ αλώηεξε αθηίλα πξνο ηα
κέζα. Απηό ην αζηέξη πξέπεη λα δσγξαθίδεηαη κε θάξβνπλν. Δπίζεο κπνξεί λα ζρεδηάδεηαη
ζε έλα θνξληδαξηζκέλν θάδξν κε ην γπαιί ηνπ θαη κεηά λα ην βάινπκε ζην θεθαιάξη ηνπ
θξεβαηηνύ. ΢ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε αλώηεξε γσλία ζα είλαη πξνο ηα επάλσ θαη νη δύν
θαηώηεξεο γσλίεο πξνο ηα θάησ.
Σν δηακέξηζκα ή ππλνδσκάηην πξέπεη λα είλαη όιν ζηνιηζκέλν κε θίηξηλα ρξώκαηα.
Υαιηά ή ηάπεηεο θίηξηλνπο, θίηξηλν θσο, θίηξηλα ζηνιίδηα, θιπ.
Ο κπεκέλνο, εθηόο από ην θίηξηλν παληειόλη κπάληνπ, είλαη θαιό λα έρεη ηελ ξόκπα
ηνπ θίηξηλνπ ρξώκαηνο γηα όηαλ ζεθώλεηαη.
Μέζα ζηελ θξεβαηνθάκαξα ή ζην δσκάηην ηεο δνπιεηάο πξέπεη λα ππάξρνπλ πάληα
παξόληεο ε εηθόλα ηνπ Υξηζηνύ, ηνπ Βνύδα θαη ηεο Παξζέλνπ. Απηή πόηε αλαπαξίζηαηαη
ζαλ Ίζηο, ζαλ Κνζκηθή Μεηέξα ηεο Ηλδίαο, Μαξία, Σνλαληδίλ, ή απιά ζαλ ην ιεπθό
πεξηζηέξη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο. ΋ιεο απηέο νη εηθόλεο δελ αληηπξνζσπεύνπλ θαλέλα ζετθό
ή αλζξώπηλν πξόζσπν, αιιά απιά ηνλ Θεό Μεηέξα. Ξέξνπκε ήδε όηη ν ζεόο ζαλ
Παηέξαο είλαη ΢νθία θαη ζαλ Μεηέξα είλαη Αγάπε. ΢αλ Παηέξαο θαηνηθεί ζην κάηη ηεο
΢νθίαο ηνπνζεηεκέλν αλάκεζα ζηα δύν θξύδηα. ΢αλ Μεηέξα θαηνηθεί ζην Ναό-Καξδηά. Σν
θίδη πάλσ ζηελ ξάβδν επίζεο αληηπξνζσπεύεη ηελ ζετθή Μεηέξα.
Πξέπεη λα εθιέγεηαη επηκειώο ην ζύκβνιν πνπ καο αξέζεη πην πνιύ, θαη ην
ρξεζηκνπνηνύκε ζην δσκάηην ηεο δνπιεηάο. Πξέπεη λα έρνπκε έλα βσκό κέζα ζηελ
θξεβαηνθάκαξα θαη ηελ θσηηά ζηνλ βσκό. Πνηέ δελ πξέπεη λα ιείπεη ε θσηηά ζην ζπίηη
ελόο κπεκέλνπ.
Απηό είλαη ην Κίηξηλν Βηβιίν, απηή είλαη ε ΢νθία ησλ Βνύδαο, απηή είλαη ε επηζηήκε
ηνπ θνζκηθνύ λνπ.
Οη Βνύδεο ρξεζηκνπνηνύλ θίηξηλν παλσθόξη. Σν ρξώκα ηνπ λνεηηθνύ θόζκνπ είλαη
ην θίηξηλν. ΋ηαλ ν άλζξσπνο ειεπζεξώλεηαη από ηα ηέζζεξα ηνπ ζώκαηα ακαξηίαο, είλαη

έλαο Βνύδαο. Κάζε Βνύδαο ρξεζηκνπνηεί θίηξηλν παλσθόξη. Ζ αθηίλα ηνπ Υξηζηνύ είλαη ν
θίηξηλνο ρξπζόο.
Σελ επηζηήκε ηνπ λνπ ζπληζηά πξαγκαηηθά ην Κίηξηλν Βηβιίν. Απηό είλαη ην Κίηξηλν
Βηβιίν δηόηη είλαη ε επηζηήκε ηνπ λνπ.
Ο κπεκέλνο πξέπεη λα θιείλεηαη θαζεκεξηλά ζηηο δέθα ηελ λύθηα γηα λα εξγάδεηαη κε
ηελ επηζηήκε ηνπ λνπ.
Ο κπεκέλνο πξέπεη λα απνθεύγεη πξνζεθηηθά θάζε είδνο θηινληθίαο θαη κάρεο κε
άηνκα άζεα, πνπ νύηε θάλνπλ νύηε αθήλνπλ λα θάλνπλ, πνπ ζέινπλ λα βαδίδεη ν θόζκνο
ζύκθσλα κε ηηο ζνθηζηηθέο ηνπο βεβαηώζεηο, γεκάηεο από βιαθεία θαη θαθία ηνπ
ρεηξόηεξνπ είδνπο.
Οη επζεβείο πξέπεη λα θάλνπλ κπάλην θαζεκεξηλά. Σν δσκάηην πξέπεη λα είλαη
πάληα ηαθηνπνηεκέλν, πεξηπνηεκέλν, θαζαξό.
Ζ ζξεζθεία Υίλαο είλαη πνιύ ηεξή. Δδώ, ζε απηό ην Κίηξηλν Βηβιίν, έρνπκε δηδάμεη
ηελ ηεξή επηζηήκε ησλ Υίλαο, γηα όια ηα αλζξώπηλα όληα.
Πνηέ δελ πξέπεη λα ιείπνπλ ηα ινπινύδηα από ην δσκάηην εξγαζίαο. Σα ινπινύδηα,
ηα αξώκαηα, νη ζπκβνιηθέο εηθόλεο, ε σξαία κνπζηθή, ζπκβάιινπλ γηα λα ζρεκαηηζηεί έλα
πεξηβάιινλ γεκάην από ΢νθία θαη Αγάπε.
ΔΠΗΛΟΓΟ΢
Με άπεηξε ραξά έρνπκε απνπεξαηώζεη απηήλ ηελ εξγαζία, πνπ ηαπεηλά
πξνζθέξνπκε ζηελ θησρή πνλεκέλε Αλζξσπόηεηα.
Μαο έρνπλ εηπσζεί όηη ππάξρνπλ ηξεηο αθηίλεο ηεο εζσηεξηθήο Απηνπξαγκάησζεο.
Απηέο νη ηξεηο αθηίλεο είλαη, ν κπζηηθηζκόο, απηή ηνπ γηόγθη θαη απηή ηνπ κνλνπαηηνύ ηεο
νηθηαθήο εζηίαο.
Οη δεισηέο ηεο Γλώζεο, ζηεξηδόκελνη ζηελ ξάβδν ηνπο, δηαηξέρνπλ απηό ην
ζξηακβεπηηθό κνλνπάηη. Σν ξεηό καο είλαη: ΘΔΛΖ΢Ζ.
Δδώ έρεηε αγαπεκέλνη, έλα βηβιίν απνθξπθηζκνύ απόιπηα πξαθηηθό. Γηα ηελ αγάπε
ησλ αγαπώλ, εκείο, νη Αδειθνί ηνπ Νανύ, ζαο ζπκβνπιεύνπκε κε άπεηξε ηαπεηλόηεηα λα
κελ ράλεηε ην ρξόλν θάλνληαο ζεσξίεο. Σν όπην ησλ ζεσξηώλ είλαη πην πηθξό θαη από ηνλ
ζάλαην.
Να είζηε ηαπεηλνί γηα λα πεηύρεηε ηελ ΢νθία θαη κεηά αθνύ ηελ έρεηε επηηύρεη λα
είζηε αθόκα πην ηαπεηλνί.
Πξαγκαηνπνηήζηε ηηο δηδαζθαιίεο απηνύ ηνπ βηβιίνπ θαη ζα αλαπηύμεηε ηηο ζετθέο
ζαο δπλάκεηο.
Να είζηε επίκνλνη, αγαπεκέλνη, λα είζηε ππνκνλεηηθνί, λα έρεηε απόιπηε πίζηε ζηελ
ζετθή Μεηέξα Κνπληαιίλε. Ζ Κπξία θάζε ιαηξείαο νδεγεί ηνπο αθνζησκέλνπο ηεο από
ηζάθξα ζε ηζάθξα.
΋ηαλ ην πύξηλν θίδη ησλ δηθώλ καο καγηθώλ δπλάκεσλ μππλά, ν επζεβήο πεξλά
από έμη ζύληνκεο αμέραζηεο εκπεηξίεο, γηα λα μέξεηε: ζετθή επηπρία, ηξεκνύιηαζκα ηνπ
ζώκαηνο θαη ησλ κειώλ, αζηξηθέο εμόδνπο, πλεπκαηηθή εδππάζεηα, πόλν ζην θόθθαιν ηνπ
θόθθπγα θαη αιιόθνηεο ιηπνζπκίεο θαη ύπλν πνιύ βαζύ γεκάην από πλεπκαηηθέο
αλαιακπέο.
Απηά ηα έμη ζεκάδηα δείρλνπλ ζηνλ καζεηή ην μύπλεκα ηεο Κνπληαιίλεο. Έηζη όπσο
ν θεπνπξόο πνπ πνηίδεη ηνλ εζσηεξηθό εθιεπηπζκέλν θήπν ηνπ, κε ην εμεπγεληζκέλν
λέθηαξ ηεο αγάπεο, έσο όηνπ λα εκθαληζηνύλ ηα ππέξνρα θξνύηα ηεο Δδέκ.
Σν Κίηξηλν Βηβιίν είλαη έλα Δγρεηξίδην πξαθηηθνύ εζσηεξηζκνύ. Να μέξεηε,
πνιπαγαπεκέλνη καζεηέο, όηη απηό ην θείκελν είλαη έλαο ζίγνπξνο νδεγόο ζην κνλνπάηη
ηεο Μύεζεο.
Μειεηήζηε απηό ην βηβιίν θαη πξαγκαηνπνηήζηε ηηο πξαθηηθέο κε δύλακε θαη
ππέξηαηε ππνκνλή. Με ηελ αθύπληζε ηεο Κνπληαιίλεο εκθαλίδνληαη πνιιέο απόθξπθεο
δπλάκεηο. ΋ηαλ ζπκβεί απηό πξνζέμηε πνιύ κελ πέζεηε ζηελ ππεξεθάλεηα. Έρνληαο απηέο
ηηο δπλάκεηο λα είζηε ζαλ θάπνηνο πνπ δελ ηηο έρεη. Να αλαγλσξίδεηε ηελ αζιηόηεηα θαη ηα

ακαξηήκαηά ζαο. Καηαθύγεηε ζην ηίπνηα. Δζείο είζηε κόλν ε ακαξησιή ζθηά Δθείλνπ πνπ
πνηέ δελ έρεη ακαξηήζεη.
Αλαπηύμηε ηηο εζσηεξηθέο ζαο δπλάκεηο, αιιά εμαιείςηε ην Δγώ, ην «εγώ ν ίδηνο»,
ην επαλελζαξθσκέλν Δγώ. Μόλν εμαιείθνληαο ην Δγώ, ζα επηηύρεηε ηελ νινθιεξσηηθή
Απειεπζέξσζε.
Σν Δγώ είλαη κηα θξηθηή ιάξβα ηνπνζεηεκέλε ζε δηάθνξνπο ππεξ-ππζκέλεο ηνπ
λνπ. ΋ηαλ ην Δγώ δηαιύεηαη Δθείλνο, ν κεγάινο Κύξηνο ηνπ Φσηόο, κπαίλεη ζηελ ςπρή θαη
θάλεη ζε απηήλ ηελ θαηνηθία ηνπ.
Δκείο, νη Αδειθνί ηνπ Νανύ, αηζζαλόκαζηε κεγάιε πίθξα όηαλ βιέπνπκε θάπνηνλ
κεγάιν Γάζθαιν, πνπ ελώ έρεη αθππλίζεη ηελ Κνπληαιηλε, δηαηεξεί αθόκα ην Δγώ δσληαλό
ζηνπο βαζύηεξνπο ππεξππζκέλεο ηνπ λνπ.
Πνιπαγαπεκέλνη, εδώ έρεηε έλα βηβιίν γηα λα μππλάηε ηελ Κνπληαιίλε θαη λα
αλαπηύζζεηε όιεο ηηο απόθξπθεο δπλάκεηο. Αζθεζείηε, πνιπαγαπεκέλνη, αιιά εμαιείςηε
ην Δγώ. Αλαγλσξίζηε ηελ δηθηά ζαο αζιηόηεηα θαη ακαξηία.
Νεζηεύεηε πνιύ, πξνζεύρεζηε, πεξπαηήζηε κε πίζηε, ππνκνλή, επζπιαρλία ην
βξαρώδεο κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζην Νηξβάλα.
΢ακαέι Ανύλ Βεόξ