ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΏ

Πξφινγνο
Αηάιεμε γηα ηελ γπλαίθα
Δ επηείθεηα
Δ νξγάλσζε ηνπ ςπρηζκνχ
Σν ςεχηηθν ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ
ΐησκέλεο εκπεηξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ζάλαην ηνπ εγψ
Αηαινγηζκφο
Σν κπζηήξην ηεο ΢ειήλεο
Δ επηζηήκε ηνπ δηαινγηζκνχ
Δ Χξαία Βιέλε
Πξαθηηθή κε ην κάληξακ ΥΏΜ-΢ΏΥ
Σν Βίλαη θαη ην Ξέξσ
Δ αξρή
Ο Αηάβνινο θαη ν Βσζθφξνο
Γηα ηνπο ιίγνπο
Δ εκέξα ησλ λεθξψλ
Δ ζπζία πξνο ηελ αλζξσπφηεηα
Δ επνρή ηνπ Τδξνρφνπ
Ο Βξθφινπκπνπο
Ώζθήζεηο γηα αλαλέσζε ή ζεξαπεία
Σν δεχηεξν Κφζκεκα ηνπ Κίηξηλνπ Αξάθνπ
Πψο λα ιχζνπκε πξνβιήκαηα
Οη απαληήζεηο πνπ έδσζε έλαο Λάκα
ΠΡΟΛΟΓΟ΢
Πξηλ απ’ φια είλαη απαξαίηεην λα γλσξίζνπκε ηνλ δξφκν πνπ
καο νδεγεί ζηελ νπζηαζηηθή απηνθαηαλφεζε ηεο Όπαξμεο.
Σν έξγν απηφ ζα κπνξέζεη λα νδεγήζεη ηνλ δηςαζκέλν ζηνλ
δξφκν γηα ηελ πεγή ηεο ΓΝΧ΢Δ΢.
Πέξα απφ ηα εθήκεξα «θαίλεζζαη» πεξηκέλνπλ ηνπο
εξεπλεηέο ηα αηψληα «είλαη».
΢ήκεξα νχηε ε ζξεζθεία απνκνλσκέλε ζην δφγκα ηεο, νχηε ε
επηζηήκε πεξηνξηζκέλε ζηνλ πιηζκφ δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ
ζηνλ άλζξσπν εζσηεξηθή απηάξθεηα θαη αιεζηλή επηπρία.

2
Δ ηθαλφηεηα ηνπ λα δεη θαλείο βαζίδεηαη αθξηβψο ζηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν απηφο πεηπραίλεη λα ζπλδπάδεη ηηο θαηαζηάζεηο ηεο
ζπλείδεζεο κε ηηο ππαξμηαθέο θαηαζηάζεηο.
Ώλ ζέινπκε κηα νξηζηηθή αιιαγή ησλ πεξηζηάζεσλ ηεο δσήο,
είλαη απαξαίηεην ε αιιαγή απηή λα γίλεη πξψηα ζε καο ηνπο ίδηνπο.
Ώλ κέζα καο δελ αιιάμνπκε ηίπνηα, εμσηεξηθά ε δσή ζα ζπλερηζηεί
κε ηηο ίδηεο δπζθνιίεο. Ώπαξαίηεηε ινηπφλ πξνυπφζεζε γηα ηελ
αιεζηλή επηπρία είλαη ε Ώπηνγλσζία. «Βίνο αλεμέιεγθηνο νπ βηωηόο
εζηίλ» ΢σθξάηεο, Αηάινγνη Πιάησλνο.
Ώμίδεη λα απηνεξεπλεζνχκε γηα λα απηνγλσξηζηνχκε θαη λα
θηάζνπκε κία κέξα λα πεηξακαηηζζνχκε κε άκεζε κνξθή ην
πξαγκαηηθφ, ηελ Ώιήζεηα.
΢θνπφο απηνχ ηνπ βηβιίνπ είλαη λα δηδάμεη, λα απνθαιχςεη ην
εζσηεξηθφ κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζηελ Ώπηνγλσζία θαη ζηελ Σειηθή
Ώπειεπζέξσζε ηνπ Ώλζξψπνπ.

΢.Μ. ΢εκείσζε Μεηαθξαζηή.

ΑΕΏΛΒΞΔ ΓΕΏ ΣΔΝ ΓΤΝΏΕΚΏ.
Θα αξρίζνπκε ηελ ζεκεξηλή νκηιία. ΢αο ηθεηεχσ φινπο λα
δψζεηε κεγάιε πξνζνρή. Θέισ λα πσ κε έκθαζε φηη νη θχθινη ηεο
αξζεληθήο ή ζειπθήο δξαζηεξηφηεηαο θπβεξληνχληαη απφ ηνλ
πιαλήηε Οπξαλφ. Ο Οπξαλφο κε ηνπο δχν πφινπο ηνπ πξνζδηνξίδεη
ηηο επνρέο ηεο ζξηακβεπηηθήο αξζεληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο
ζειπθήο ζξηακβεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
΋ηαλ ν αξζεληθφο πφινο ηνπ Οπξαλνχ είλαη ζηξακκέλνο πξνο
ηνλ Ήιην, ζξηακβεχεη ζηελ Γε ην αξζεληθφ θχιν. Ώπηέο είλαη νη
επνρέο ηεο πεηξαηείαο, ηνπ Ναπνιένληα θαη άιισλ. Βπίζεο είλαη ε
επνρή ηεο απειεπζεξψζεσο ησλ ρσξψλ.

3
΋ηαλ ν ζειπθφο πφινο ηνπ Οπξαλνχ είλαη ζηξακκέλνο πξνο
ηνλ Ήιην, ε ελέξγεηα ηνπ Οπξαλνχ πνπ ξέεη δίλεη ηφηε ηνλ ζξίακβν
ζηηο γπλαίθεο. Σφηε επηθξαηεί, ππεξηεξεί, ζξηακβεχεη ηνπ ζειπθφ
θχιν. Ώο ζπκεζνχκε ηελ επνρή ησλ Ώκαδφλσλ, ήηαλ κηα ιακπεξή
επνρή, αλέγεηξαλ παληνχ λανχο ζηελ ζεά ΢ειήλε. Ήηαλε ρψξεο
θπβεξλψκελεο απφ ην ζειπθφ θχιν. Δ απηνθξαηνξία ησλ ακαδφλσλ
επεθηάζεθε ζε κεγάιν κέξνο ηεο Βπξψπεο θαη ηεο Μέζεο Ώλαηνιήο
κέρξη ηελ Ώζία. Ώπηνί πνπ θπβεξλνχζαλ, ζηξαηεχνληαλ θαη
εμαζθνχζαλ ηα ηεξαηηθά θαζήθνληα ήηαλ γπλαίθεο. Καλείο δελ
κπνξεί λα αξλεζεί φηη έθηηζαλ έλαλ ηζρπξφ πνιηηηζκφ. Ώλακθηζβήηεηα επίζεο ππήξρε κία δφζε απαλζξσπηάο. Καζηζηνχζαλ ηα αγφξηα
αλίθαλα ζσκαηηθά κε θάπνηνλ ηξφπν. Σνπο πιήγσλαλ ζε έλα
κπξάηζν ή έλα πφδη γηα λα κελ κπνξνχλ αξγφηεξα λα θπξηαξρνχλ.
Ώπηφ είλαη ζθιεξφ, δελ κπνξνχκε λα ην αξλεζνχκε. Ώπηά είλαη
γεγνλφηα πνπ πέξαζαλ θαη αλήθνπλ ζηελ ηζηνξία.
Οη ακαδφλεο μερψξηζαλ ζηνλ πφιεκν. Ώο ζπκεζνχκε ηελ
ακαδφλα Κακίια γηα ηελ νπνία καξηπξεί ν ΐηξγίιηνο. Πξαγκαηηθά ν
Μέγαο Αάζθαινο ηνπ Αάληε Ώιηγθηέξη, κηιάεη κε ζαπκαζκφ γηα
απηήλ. Δ Κακίια ήηαλ θαηαπιεθηηθή ζηνλ πφιεκν θαη ήηαλ κία απφ
ηηο θαιχηεξεο ζηξαηεγνχο ηεο επνρήο, παξφκνηα κε νπνηνλδήπνηε
άιιν άλδξα πνιεκηζηή.
Οη ακαδφλεο ππεξηεξνχζαλ ζηελ επηζηήκε, ε απηνθξαηνξία
ηνπο ήηαλ ηζρπξή. Ώλ αξγφηεξα παξήθκαζε, εάλ έπεζε ήηαλ αθξηβψο
εμ αηηίαο ηεο ζεμνπαιηθήο άπνςεο. Μία ζπγθεθξηκέλε νκάδα
ακαδφλσλ έθηαζε ζηελ Βιιάδα, θαη αλ θαη απνκνλψζεθαλ γηα έλα
θαηξφ δελ πεξηηηεχεη λα ζαο πσ φηη ελψζεθαλ ζεμνπαιηθά κε λεαξνχο
Έιιελεο θαη απφ ηφηε άιιαμαλ ηνπο ηξφπνπο ηνπο. Ώπηέο νη ακαδφλεο
νη ήδε αιιαγκέλεο, επεξέαζαλ ηηο ππφινηπεο θαη ζηγά ζηγά έραζαλ
ηελ εμνπζία θαη ππεξηέξεζε ην αλδξηθφ θχιν. Ήδε έρεη πεξάζεη ε
επνρή ηνπο.
΢αξάληα δχν ρξφληα είλαη ηεο αλδξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη
ζαξάληα δχν ρξφληα είλαη ηεο ζειπθήο δξαζηεξηφηεηαο. ΢ε απηέο ηηο
ζηηγκέο ζηηο νπνίεο βξηζθφκαζηε εκείο, επηθξαηεί ην ζειπθφ θχιν,
είλαη ζηνλ θχθιν ηεο θπξηαξρίαο ηνπ. Ώξγφηεξα φηαλ ζα ηειεηψζεη
απηφο ν θχθινο ησλ 42 εηψλ, ζα έιζεη κηα θαηλνχξηα επνρή
επηθξάηεζεο ηνπ αξζεληθνχ θχινπ. Σψξα επηθξαηεί ην ζειπθφ, δελ
κπνξνχκε λα ην αξλεζνχκε. Πξαγκαηηθά ε γπλαίθα δηνηθεί,
επηβάιιεηαη ζηελ επηζηήκε, ζην εκπφξην, ζηελ θπβέξλεζε, ζηελ

4
ζξεζθεία, ζηελ νηθνγέλεηα, επηβάιιεηαη παληνχ, είλαη ζηελ επνρή
ηεο.
Ο Οπξαλφο θπβεξλάεη θαηεπζείαλ ηνπο ζεμνπαιηθνχο αδέλεο.
ζηελ γπλαίθα θπβεξλάεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ σνζεθψλ. Έηζη
ινηπφλ είλαη 42 ρξφληα ηεο αξζεληθήο επηθξάηεζεο θαη 42 ηεο
ζειπθήο. Δ γπλαίθα κπνξεί λα εθκεηαιιεχεηαη ζνθά απηήλ ηελ
επνρή, γηα λα κεηαηξέπεη ηνλ εαπηφ ηεο, αλ έηζη ην πνζεί. ΢ε απηνχο
ηνπο θαηξνχο κάρεηαη γηα ηελ απειεπζέξσζή ηεο. ΢ηελ
πξαγκαηηθφηεηα ε γπλαίθα έρεη αθ’ εαπηήο ην ΢θήπηξν ηεο Βμνπζίαο
επεηδή βξίζθεηαη κέζα ζηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζειπθνχ θχθινπ ηνπ
Οπξαλνχ.
Βθηηκψληαο απηά ηα δεηήκαηα, κνπ θαίλεηαη φηη ην ζειπθφ
θχιν έρεη δηθαίσκα ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηελ κεηακφξθσζε. Σν
ζειπθφ θχιν πξέπεη λα εθκεηαιιεχεηαη ηελ ησξηλή ζηηγκή, ζηελ
νπνία ηελ βνεζάεη ν Οπξαλφο, γηα λα βγάιεη φζν πην πνιχ θέξδνο
κπνξεί απφ ηελ δφλεζε ηνπ πιαλήηε Οπξαλνχ. Δ γπλαίθα έρεη
δηθαίσκα λα πεξάζεη ζε έλα αλψηεξν επίπεδν ηνπ Βίλαη, θαη απηφ
είλαη δπλαηφλ φηαλ μέξεη λα αγαπάεη. «Ώγάπε είλαη Νφκνο, αιιά
ζπλεηδεηή Ώγάπε». «Δ Ώγάπε είλαη ην χςηζην ηεο ΢νθίαο» έηζη ην
είπε ν Βξκήο ν Σξηζκέγηζηνο ζηνλ ΢καξάγδηλν Πίλαθα, ν ηξεηο θνξέο
κεγάινο ζεφο Ίβηο ληε Σφζ. Δ Ώγάπε είλαη ην ζεκέιην φινπ απηνχ πνπ
είλαη, έγηλε θαη ζα είλαη. Δ γπλαίθα δηα κέζνπ ηεο Ώγάπεο φρη κφλν
κπνξεί λα κεηαηξέπεη ηνλ εαπηφ ηεο αιιά κπνξεί επίζεο λα
κεηαηξέπεη θαη ηνπο άιινπο.
΢ε απηνχο ηνπο θαηξνχο εθπιήζζεη λα μέξνπκε πσο κεξηθέο
γπλαίθεο ζθέθηνληαη λα ζηείινπλ ζειπθέο επηηξνπέο λα κάρνληαη γηα
ηελ παγθφζκηα εηξήλε. Έρσ αθνχζεη φηη ν ΟΔΒ ζεσξεί πνιχ
δχζθνιν ην πξφβιεκα ηεο εηξήλεο θαη ζθέθηεηαη ζνβαξά λα
δεκηνπξγήζεη έλα είδνο πξνπαγάλδαο γηα ηελ εηξήλε κέζσ ζειπθψλ
επηηξνπψλ. Πηζηεχσ απιά πσο νη γπλαίθεο ζε απηέο ηηο ζηηγκέο
εθηνπίδεη ηνλ άλδξα, ζέιεη ηελ επηθξάηεζε, πιήξε θπξηαξρία θαη ζε
απηά πξνζηίζεηαη φηη ην αξζεληθφ θχιν είλαη ζήκεξα πνιχ
εθθπιηζκέλν. Έηζη ε γπλαίθα είλαη απηή είλαη πνπ πξέπεη λα
αλαγελλήζεη ηνλ άλδξα. Δ θαηάζηαζε ηνπ αλδξηθνχ εθθπιηζκνχ
είλαη αλακθηζβήηεηε, αλακθίβνιε, αλαληίξξεηε. Πξέπεη ε γπλαίθα
λα δίλεη ην ρέξη ζηνλ άλδξα, λα ηνλ ζεθψλεη. Ώλ ν άληξαο έρεη ράζεη
ηψξα ηελ εμνπζία ηνπ απηφ νθείιεηαη απιά ζηνλ εθθπιηζκφ ηνπ. Δ
γπλαίθα έρεη ζήκεξα κηα αλαπφθεπθηε νθεηιή πνπ είλαη λα βνεζάεη

5
ζηελ αλαγέλλεζε ηνπ άλδξα θαη λα κάρεηαη γηα ηελ παγθφζκηα
εηξήλε.
Έλα απφ ηα πην αλεζπρεηηθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο είλαη ην
ζεμνπαιηθφ πξφβιεκα. Αελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε ζεμνινγία είλαη
βαζηθή γηα νπνηνλδήπνηε πνιηηηζκφ. Σν αξζεληθφ θχιν,
επαλαιακβάλσ, βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε θαζνδηθήο εμέιημεο, έρεη
θάλεη θαηάρξεζε ηνπ ζεμ θαη απηφ ην έρεη θάλεη λα ράζεη ηελ
επηθξάηεηά ηνπ πάλσ ζηελ Γε, πάλσ ζην ΢χκπαλ. Σν αξζεληθφ θχιν
βαδίδεη θαζνδηθά. ΋ηαλ θαλείο κειεηάεη ηελ ζεμνπαιηθή ελέξγεηα,
ηελ δεκηνπξγηθή ελέξγεηα θάησ απφ ην θσο ελφο ΢ίγθκνπλη Φξφηλη,
γηα παξάδεηγκα, ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο ςπραλάιπζεο, ή ελφο Γηνχγθ ή
ελφο Άληιεξ ή θάησ απφ ην θσο ησλ ΢αλζθξηηηθψλ Σάληξα ή ησλ
Θηβεηηαλψλ ή ησλ Ελδνπηζηψλ ή πηζαλφλ ηεο Κίηξηλεο Κηλέδηθεο
ζρνιήο, κπνξεί λα αλαθαιχςεη κε κεγάιε έθπιεμε πσο δηακέζνπ ηεο
δεκηνπξγηθήο ελέξγεηαο είλαη δπλαηή ε κεηαβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ
φληνο.
Δ γπλαίθα έρεη θπξηαξρία πάλσ ζηελ νξγαληθή βηνινγία ηνπ
άλδξα, γη’ απηφ πξέπεη λα ηνλ αλαγελλήζεη. Δ γπλαίθα πξέπεη λα
γλσξίδεη ιίγν παξαπάλσ ηα κπζηήξηα ηνπ ζεμ. Παιηά απηά ηα
κπζηήξηα ζεσξνχληαλ ηακπνχ ή ακαξηία, ιφγσ ληξνπήο ή
απφθξπςεο. Σψξα ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ην ζεμ κειεηάηαη θάησ
απφ ην θσο ηεο επηζηήκεο. Ο Φξφηλη έδσζε ην παξάδεηγκα κε ηελ
ςπραλάιπζε. Ο Άληιεξ, ν Γηνχγθ θαη άιινη έρνπλ απνδείμεη ζηνλ
θφζκν ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ζεσξηψλ ηνπ.
Σφηε ζεσξψ αλαγθαίν λα ζρνιηάζσ απηφ ην «ηξαρχ» ζεκείν,
απηφ ην επαίζζεην δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ππεξβαηηθή
ζεμνινγία, ε νπνία είλαη ε κφλε πνπ κπνξεί λα κεηαηξέπεη ηελ
γπλαίθα θαη ηνλ θφζκν. Πξαγκαηηθά, ε δεκηνπξγηθή ελέξγεηα ξέεη ζε
φια απηά πνπ είλαη, ήηαλ θαη ζα είλαη. Δ δεκηνπξγηθή ελέξγεηα
επηηξέπεη ζηα θπηά λα πνιιαπιαζηάδνληαη δηα κέζνπ ησλ ππέξσλ θαη
ησλ ζηεκφλσλ πνπ δνχλε θαη πάιινληαη ζηνπο θάιπθεο ησλ
ινπινπδηψλ. Βπηηξέπεη ζηα πνπιηά λα αλαπαξάγνληαη, λα
δεκηνπξγνχληαη ηα θξνχηα, ζε φια ηα δσληαλά είδε ηεο απέξαληεο
ζάιαζζαο ηελ πάληα αδηάθνπε αλαπαξαγσγή. Αίλεη κηα ελέξγεηα ζαλ
ηνλ ειεθηξηζκφ, ζαλ ηνλ καγλεηηζκφ, αλ ηελ δχλακε ηεο βαξχηεηαο
θιπ κία ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα κάζνπκε λα ρεηξηδφκαζηε ζσζηά.
Βίλαη κία ηαρεία ελέξγεηα, ζηηγκηαία, πην γξήγνξε απφ ηνλ λνπ, πνιχ
πην γξήγνξε απφ ηηο ζπγθηλήζεηο ή νπνηαδήπνηε άιιε νξγαληθή
θίλεζε. Πνιιέο θνξέο έρεη ζπκβεί ζε κία γπλαίθα λα ζπλαληήζεη

6
έλαλ άλδξα θαη ζηηγκηαία, ρσξίο λα μέξεη γηαηί, ελζηηθησδψο, λα μέξεη
αλ ζπκπάζεζε ή φρη απηφλ ηνλ άλδξα, αλ κπνξεί λα ρξεζηκεχεη ζαλ
ζπκπιήξσκά ηεο, αλ αμίδεη ηελ ζπκπάζεηά ηεο. Ώιιά αλ δελ είλαη ην
αθξηβέο ζπκπιήξσκά ηεο δελ αθππλίδεη ζε απηήλ θαλέλα ελδηαθέξνλ.
Μαο εθπιήζζεη λα δνχκε ηελ γξεγνξάδα κε ηελ νπνία κία γπλαίθα
κπνξεί λα αλαγλσξίζεη έλαλ άλδξα θαη λα μέξεη αλ απηφο κπνξεί λα
ηεο ρξεζηκεχζεη ζαλ ζπκπιήξσκα ζηελ δσή ηεο ή φρη. Ώλαβιχδεη ζε
δεπηεξφιεπηα, ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, πξάγκα ην νπνίν
απνδεηθλχεη φηη ε ζεμνπαιηθή αίζζεζε είλαη αξθεηά γξήγνξε, ηαρχηεξε απφ ηνλ λνπ ήηηο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ.
΢ε δεπηεξφιεπηα ε γπλαίθα είλαη ηθαλή λα αλαγλσξίδεη αλ
έλαο άλδξαο κπνξεί ή φρη λα ηεο ρξεζηκεχζεη ζαλ ζπκπιήξσκα γηα
ηελ δσή ηεο. Καιά, απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε δεκηνπξγηθή ελέξγεηα
ξέεη θαη πάεη απφ ην έλα κέξνο ζην άιιν, ηα ειεθηξνζεμνπαιηθά
θχκαηα είλαη πνιχ ηαρέα. Σν ζεμνπαιηθφ θέληξν κηαο γπλαίθαο
ελζηηθησδψο αληηιακβάλεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα νπνηνπδήπνηε
άληξα, απηφ είλαη θαλεξφ. Βίλαη κπζηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζεμ
θαη αμίδεη ηνλ θφπν λα ηα γλσξίζνπκε.
΢ηελ δσή βξίζθεη θαλείο γεγνλφηα πνπ εθπιήζζνπλ, πνιιέο
θνξέο έρεη παξαηεξεζεί άληξεο πνπ αλ θαη έρνπλ γπλαίθα, μαθληθά,
δελ αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη, δελ αηζζάλνληαη αθέξαηνη, δελ
αηζζάλνληαη νινθιεξσκέλνη κε απηήλ, αηζζάλνληαη πσο θάηη ηνπο
ιείπεη. Μπνξεί λα ζπκβεί ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πσο ζε
νπνηνδήπνηε ζαιφλη, λαφ ή δξφκν ζπλαληάεη ν άληξαο κηα γπλαίθα
πνπ ακέζσο ηελ ζπκπαζεί.
Ώλακθηζβήηεηα ζθάιιεη φηαλ δηαπξάηηεη κνηρεία, αιιά ζην
βάζνο απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη φηη ηα κέξε ηνπ δηθνχ ηνπ Βίλαη
ρξεηάδνληαη ζπκπιήξσκα. Πηζαλφλ ζηελ θαηλνχξηα γπλαίθα βξίζθνπλ
θάηη πνπ ηνπο βνεζάεη λα ζπκπιεξψλνληαη. Ξεθαζαξίδνπκε φηη δελ
ζέινπκε λα δηθαηνινγνχκε ηελ κνηρεία, απηφ ζα ήηαλ παξάινγν,
απιψο κειεηάκε ην ζεμνπαιηθφ δήηεκα θαη δελ ζα κπνξνχζακε λα
αθήζνπκε λα πεξάζεη απαξαηήξεην απηφ ην ζεκείν.
Δ δεκηνπξγηθή ελέξγεηα είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε θάζε
νξγαληθή κεραλή θαη ην θπζηθφ ζψκα καο είλαη κία κεραλή. Οη
σνζήθεο ηεο γπλαίθαο είλαη αμηνζαχκαζηεο, θαηαπιεθηηθέο. Έλα
δεπγάξη λεπξηθά θνξδφληα αλεβαίλνπλ πάληα απφ ηηο σνζήθεο κέρξη
ηνλ εγθέθαιν. Σπιίγνληαη ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε δεκηνπξγψληαο ην
Άγην Οθηψ, ην Κεξχθεην ηνπ Βξκή. Ώπφ απηά ηα ιεπηά θνξδφληα πνπ
δελ είλαη εληειψο πιηθά, δηφηη ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη θαηά έλα

7
κέξνο είλαη ηεηξαδηάζηαηα, αλεβαίλεη ε ζεμνπαιηθή ελέξγεηα ζαλ
πνιχ ιεπηή ειεθηξηθή δχλακε κέρξη ηνλ εγθέθαιν. Δ δχλακε απηή
θαζ’ εαπηή θηάλεη ζηνλ εγθέθαιν κέζσ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο.
Ώξρηθά πξνέξρεηαη απφ ηνλ Σξίην Λφγν, ηνπ Μαραηζφαλ. Γηα λα
κηιήζνπκε απηήλ ηελ θνξά κε ρξηζηηαληθνχο φξνπο κπνξψ λα ζαο πσ
φηη απηή ε ελέξγεηα είλαη ζετθή. Βίλαη ν Σξίηνο Λφγνο απηφο θαζ’
εαπηφο, είλαη απηφ πνπ ζε αγλφ ρξηζηηαληζκφ νλνκάδνπκε Άγην
Πλεχκα. Δ δχλακε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο είλαη αμηνζαχκαζηε ζε φιεο
ηηο έλλνηεο. Σν ζχκπαλ νιφθιεξν δελ ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη ρσξίο
απηήλ ηελ θαηαπιεθηηθή δχλακε. Οη ζπφξνη δελ ζα κπνξνχζαλ λα
βιαζηήζνπλ, ηα δψα δελ ζα κπνξνχζαλ λα πνιιαπιαζηαζηνχλ, ηα
δέληξα δελ ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ θαξπνχο.
Έηζη ινηπφλ ηελ δχλακε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο, ηελ
αμηνζαχκαζηε Βλέξγεηα ηνπ Σξίηνπ Λφγνπ είλαη άμηα λα ηελ
αλαιχζνπκε. Τπάξρνπλ ζρνιέο πνπ έρνπλ αθνζησζεί ζε απηήλ ηελ
αλάιπζε. Ώπηέο νη ζρνιέο ππάξρνπλ ζε φιε ηελ Ώλαηνιή θαη πνιχ
εηδηθά ζηνλ Σαληξηθφ ΐνπδηζκφ ηνπ Θηβέη. Βίλαη απαξαίηεην λα
κάζνπκε λα κεηαρεηξηδφκαζηε απηφ ην ειεθηξνζεμνπαιηθφ δπλακηθφ
εάλ αιεζηλά ζέινπκε λα πεηχρνπκε κία κεηαηξνπή.
Υσξίο ηελ δεκηνπξγηθή ελέξγεηα δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ έλα
δεπγάξη γακέηεο, δειαδή έλα σάξην θαη έλα ζπεξκαηνδσάξην λα
ζπλελσζνχλ θαη λα δψζνπλ κία ζχιιεςε. Ξέξνπκε θαιά ην ηη είλαη ε
ιεηηνπξγία ηεο πεξηφδνπ ζην ζειπθφ θχιν. Ώλακθηζβήηεηα απηή
πξνθαιείηαη επεηδή έλα ψξηκν σάξην ειεπζεξψλεηαη απφ ηελ σνζήθε.
Δ πιεγή πνπ κέλεη ηφηε ζε απηφ ην κέξνο πνπ ειεπζεξψζεθε ην
σάξην καηψλεη. Ώπηή είλαη ε δηαδηθαζία ηεο πεξηφδνπ.
Ώλακθηζβήηεηα ζε απηφ ην κέξνο πνπ καηψλεη ππάξρεη επίζεο απηφ
πνπ ζηελ ηαηξηθή θαιείηαη «σρξφ ζσκάηην» πνπ ρξεζηκεχεη γηα λα
απνθεχγεηαη κία ζπλερήο αηκνξξαγία. Σν ελδηαθέξνλ είλαη λα δνχκε
πσο θαηεβαίλεη κεηά ην σάξην ζηελ κήηξα θαη πεξηκέλεη εθεί ηελ
ζηηγκή πνπ ζα γνληκνπνηεζεί. ΋ηαλ ην σάξην βξίζθεηαη
ηνπνζεηεκέλν ζηελ θαηάιιειε πεξηνρή, ε γπλαίθα αηζζάλεηαη
πξαγκαηηθά, αο ην πνχκε κε έληνλν ηξφπν ηελ ζεμνπαιηθή νξκή.
Κάζε νξκή έρεη κηα κεραληθφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
νηθνλνκία ηεο θχζεο. Βίλαη φηη ην σάξην θαιεί, δεηάεη, επηζπκεί έλα
ζπεξκαηνδσάξην γηα λα ππάξρεη κία άιιε δεκηνπξγία αλαγθαία γηα
ηνπο νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο ηνπ πιαλήηε Γε. ΢ε απηήλ ηελ
θαηάζηαζε ππάξρεη δπλαηή ε επηζπκία απφ ην ζειπθφ θχιν πξνο ην
αξζεληθφ θχιν. Ώπηή ε δπλαηή επηζπκία δελ έρεη άιιε αηηία παξά ην

8
φηη ην σάξην επηζπκεί ηελ έλσζε κε ην ζπεξκαηνδσάξην φζν πην
γξήγνξα γίλεηαη.
Ώο παξαηεξήζνπκε θάηη πνιχ ζεκαληηθφ: απφ ηα 300-500
εθαηνκκχξηα ζπεξκαηνδσάξηα πνπ δηαθεχγνπλ θαηά ηελ ζεμνπαιηθή
έλσζε, κφλν έλα ηπρεξφ ζπεξκαηνδσάξην πεηπραίλεη λα θηάζεη κέρξη
ηνλ ζειπθφ γακέηε. Υάλεη ηελ νπξά ηνπ, κπαίλεη κέζα ζηνλ γακέηε
θαη αξρίδεη ηελ δηαδηθαζία ηεο θχεζεο. Ώπφ απηά ηα εθαηνκκχξηα
ζπεξκαηνδσάξηα κφλν έλα θαηνξζψλεη λα δηαπεξάζεη ην σάξην. Καη
πνηνο έθαλε απηήλ ηελ καζεκαηηθή επηρείξεζε; Βπίζεο λα έρνπκε ππ’
φςηλ καο φηη ην ζπεξκαηνδσάξην θέξλεη ζηνλ εαπηφ ηνπ 24
ρξσκαηνζψκαηα, θαη ην σάξην θέξλεη άιια 24. Σφηε λα εθεί 48
ρξσκαηνζψκαηα δεκηνπξγψληαο έλα βιαζηίδην θπηηάξνπ, βαζηθφ
ζεκειηαθφ θχηηαξν, απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη έλαο θαηλνχξηνο
αλζξψπηλνο νξγαληζκφο. Ώιιά γηαηί έλα ζπεξκαηνδσάξην θαη κφλν
έλα πεηπραίλεη λα εηζέιζεη ζην σάξην; πνηνο θαηεπζχλεη απηφ ην
ζπεξκαηνδσάξην; ππάξρεη κία έμππλε αξρή πνπ ην νδεγεί; πνην ζα
είλαη; γηαηί εθιέγεηαη; Ώλακθηζβήηεηα απηή ε έμππλε αξρή δελ είλαη
άιιε απφ ηελ δεκηνπξγηθή ελέξγεηα ηνπ Σξίηνπ Λφγνπ, ε ζεμνπαιηθή
ελέξγεηα. Σφηε ζηελ ζεμνπαιηθή ελέξγεηα βξίζθνπκε εμππλάδα. Ώπηφ
είλαη εμαηξεηηθφ. Έηζη ινηπφλ αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηεο θχεζεο ηνπ
φληνο.
Πξαγκαηηθά ε γπλαίθα εθιέρηεθε γηα ηνλ άγην πξννξηζκφ ηνπ
λα είλαη κεηέξα. Σν λα είλαη κεηέξα πξαγκαηηθά είλαη κία ηεξνζχλε
ηεο Φχζεο, κία άξξεηε, ζετθή ηεξνζχλε. Μία κεηέξα αμίδεη φιε ηελ
επιάβεηα απφ φια ηα φληα πνπ θαηνηθνχλ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο.
΢ηελ «Κξπκκέλε Αηδαζθαιία ηνπ Ώλαρνπάθ» ιαηξεχνπλ ηηο
γπλαίθεο πνπ πεζαίλνπλ ζηελ γέλλα. Ώλακθηζβήηεηα απηέο είλαη
αιεζηλέο κάξηπξεο. Μαο έρνπλ πεη ηφηε ζε Ναρνπάηι πσο απηέο πάλε
φρη ζην Μηδηιάλ, φπσο ππνζέηνπλ κεξηθνί, αιιά ζην Σιαινθάλ,
δειαδή ζηνλ Παξάδεηζν ηνπ Σιαιφθ.
Βζείο ζθέπηεζηε φηη απηέο είλαη δηδαζθαιίεο ησλ πξνγφλσλ
καο θαη ζήκεξα είκαζηε πνιχ «ρξηζηηαλνί» θαη δελ κπνξνχκε λα
γπξίζνπκε πίζσ. Δ σκή πξαγκαηηθφηεηα ησλ γεγνλφησλ είλαη φηη
απηή ε βεβαίσζε ησλ Μπζηψλ ηνπ Ώλαρνπάθ, ησλ Γαπνηέθαο ή
Σνιηέθαο, ζηεξίδεηαη πάλσ ζε πνιχ ηζρπξέο βάζεηο. Με ηη δηθαίσκα
ζα ηνικνχζακε εκείο λα αλαηξέζνπκε ηελ δηδαζθαιία ησλ Ώδηέθαο
πξνγφλσλ καο αθνχ πξνεξρφκαζηε απφ απηνχο. Ή κήπσο πηζηεχνπκε
φηη νη Εζπαλνί ήηαλ πην ζνθνί απφ ηνπο Ώδηέθαο πξνγφλνπο καο;

9
Ξέξνπκε θαιά πσο φρη, δηφηη απηνί ήξζαλ λα θαηαζηξέςνπλ
κία θνπιηνχξα, έθαηγαλ ζηελ δεκφζηα πιαηεία φιν ηνλ αξραίν
θψδηθα, ζηεξνχζαλ απφ ηνλ θφζκν πινχζηνπο εζσηεξηθνχο
ζεζαπξνχο. Βπηπρψο κεξηθνί θψδηθεο ζσζήθαλε θαη έρνπλ επηηξέςεη
ζηνπο Μεμηθάλνπο ηζηνξηνγξάθνπο, ζηνπο κεγάινπο αλζξσπνιφγνπο
λα αλνηθνδνκνχλ έλα κέξνο ηεο αξραίαο ηζηνξίαο.
Ο Σιαινθάλ, ν Παξάδεηζνο είλαη κία πξαγκαηηθφηεηα. Μαο
έρνπλε πεη φηη νη γπλαίθεο πνπ πέζαλαλ ζηελ γέλλα, θαη απηφ
βεβαηψζεθε κε εκθαηηθφ ηξφπν ζε πεξαζκέλνπο θαηξνχο,
εηζέξρνληαλ ζηνλ παξάδεηζν ηνπ Σιαιφθ. Σν άμηδαλ γηαηί είραλ
δψζεη ηελ δσή ηνπο γηα ηελ θχζε, είραλε πεζάλεη εθηειψληαο απηήλ
ηελ κεγάιε ζπζία φπσο ην λα είλαη κεηέξεο, είραλ εθηειέζεη ηελ
απνζηνιή ηνπο. Δ γπλαίθα έρεη γελλεζεί κε άγην πξννξηζκφ. Πφζν
κεγάιε είλαη ε επηπρία πνπ αηζζάλεηαη ε κεηέξα πνπ θξαηάεη ην παηδί
ηεο ζηα ρέξηα ηεο, πνπ ην ηαΎδεη απφ ην ζηήζνο ηεο, πνπ ηνπ
πξνζθέξεη ηελ αγάπε ηεο! Ώπηή ζε εθείλε ηελ ζηηγκή θάλεη ηνλ ξφιν
ηεο Μεγάιεο Μεηέξαο Φχζεο κε φια ηα παηδηά ηεο. Βίλαη αιεζηλά
κία ηέξεηα πνπ αμίδεη θάζε ζεβαζκφ θαη κεγάιε επιάβεηα.
Βίλαη δηα κέζνπ απηήο ηεο δεκηνπξγηθήο ελέξγεηαο, πνπ ξέεη
θαη πάιιεηαη ζε φιε ηελ θχζε, πνπ ξέεη ζηα δέληξα, πνπ εθδειψλεηαη
κέζσ ησλ δεκηνπξγηθψλ νξγάλσλ ησλ ςαξηψλ, ησλ ακθηβίσλ, ησλ
ζειαζηηθψλ θαη ησλ πνπιηψλ, πνπ κπνξνχκε εκείο λα κεηαηξαπνχκε
ξηδηθά. Ώλ ε γπλαίθα κάζεη λα κεηαρεηξίδεηαη απηήλ ηελ
αμηνζαχκαζηε ελέξγεηα, κπνξεί λα κεηαηξέπεη ην επίπεδν ηνπ Βίλαη
ηεο, λα κεηαηξαπεί ζε θάηη δηαθνξεηηθφ. Πξψηα απ’ φια ε γπλαίθα
πξέπεη λα γλσξίδεη ηα κπζηήξηα ηνπ ζεμ. Ήδε πέξαζαλ νη θαηξνί πνπ
ην ζεμ εζεσξείην ακαξηία, πνπ ην ζεμ ήηαλ ηακπνχ. Μφλν
γλσξίδνληαο ε γπλαίθα ηα κπζηήξηα ηνπ ζεμ, καζαίλνληαο λα νδεγεί
ηελ Αεκηνπξγηθή Βλέξγεηα, κφλν έηζη ζα κπνξνχζε λα κεηαηξέπεη ηνλ
εαπηφ ηεο θαη λα κεηαηξέπεη ηνλ θφζκν.
΢ε απηήλ ηελ ζπγθέληξσζε πξέπεη λα κειεηήζνπκε ζε βάζνο
απηφ ην δήηεκα, ην νπνίν ζρεηίδεηαη αθξηβψο κε ην ππεξζεηηθφ
ζεμνπαιηθφ πξφβιεκα ηεο επνρήο. Αελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο ε
κεηαθπζηθή ή ρεκηθή ζπλνπζία, γηα λα κηιήζνπκε ζε κία γιψζζα
πνπ λα κελ ζθαλδαιίδεη θακία απφ ηηο αδειθέο πνπ βξίζθνληαη εδψ,
είλαη ην κπζηήξην ηεο αλζξψπηλεο κεηαηξνπήο.
Απζηπρψο ζήκεξα ν άλδξαο φρη κφλν έρεη εθθπιηζηεί, αιιά
επίζεο έρεη αξρίζεη ηηο εθθπιηζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζην ζειπθφ
θχιν. Έβαιε ηελ γπλαίθα ζην δξφκν ηεο κνηρείαο θαη ηεο πνξλείαο,

10
ιφγνη αξθεηνί γηα ηνπο νπνίνπο ε γπλαίθα είλαη επηθπιαθηηθή
απέλαληη ζηνλ άλδξα, ιφγνη αξθεηνί γηα λα κειεηάεη ε γπλαίθα ηα
κπζηήξηα ηνπ ζεμ. Καη είλαη έηζη θαη κφλν έηζη πνπ κπνξεί φρη κφλν
λα κεηαηξέπεη ηνλ εαπηφ ηεο αιιά λα κεηαηξέπεη θαη ηνλ άλδξα.
Ώλακθηζβήηεηα ε κεηαθπζηθή, ε ρεκηθή ζπλνπζία ζρεηίδεηαη
κε ηελ Μεγάιε Παγθφζκηα ΢πλνπζία. Ξέξνπκε θαιά φηη ην Ώηψλην
Ώξζεληθφ γνληκνπνηεί ην Ώηψλην Θειπθφ γηα λα αλαβιχδεη ε δσή
κέζα ζην ΢χκπαλ, απηφ είλαη αλακθίβνιν. Ώπηέο νη δχν αξρέο
αλήθνπλ ζην ζετθφ.
Πνιχ δίθαηα ν ΢ίκσλαο ν κάγνο έιεγε: «Τπάξρνπλ δχν
ζνβαξνί απφγνλνη: ν έλαο έξρεηαη απφ ηνλ νπξαλφ θαη είλαη
αξζεληθφο, ν άιινο αλεβαίλεη θαη είλαη ζειπθφο. ΢ηελ έλσζε απηνί νη
δχν απφγνλνη είλαη ην θιεηδί ηεο εμνπζίαο». Παξαηεξήζεηε ην ζεκείν
ηνπ Άγηνπ ΢ηαπξνχ, δχν μχια ζηαπξσκέλα. Σν έλα θάζεην
ζπκβνιίδεη ηελ Ώξζεληθή Ώξρή θαη ην άιιν νξηδφληην
αληηπξνζσπεχεη ην ζειπθφ θχιν. ΢ηελ δηαζηαχξσζε απηψλ ησλ δχν
βξίζθεηαη «ην Κιεηδί ηεο Λχηξσζεο».
΢ε κία αξραία ζρνιή ησλ Βιιεληθψλ Μπζηεξίσλ αλαθεξφηαλ
κία αμηφινγε κπζηηθηζηηθή πξάμε, πνπ κπνξεί λα κεηαηξέπεη ηνλ
θφζκν θαη ηελ αλζξσπφηεηα. Γηα λα κελ ζαο ζθαλδαιίζσ πνιχ, ζα
ζαο πσ ζηα ιαηηληθά ην θιεηδί: «Ελκίζην κέκπξνπκ βίξηιηο ηλ βάηδηλακ
θέκηλε ζίλε ερεθνπιάηην ζέκηληο». Βλ πάζε πεξηπηψζεη, ζηελ κχεζε
ηεο δηείζδπζεο ηνπ θάζεηνπ «θάινπο» κέζα ζην «θηέτο θφξκαι»
βξίζθεηαη ην θιεηδί θάζε εμνπζίαο.
Απζηπρψο ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο ην κφλν πνπ
έρνπλ θάλεη κέρξη ηψξα είλαη λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ δηαζηαχξσζε
ησλ δχν απνγφλσλ γηα ηελ δσηθή αλαπαξαγσγή. Έηζη φπσο ε γπλαίθα
είλαη ηθαλή λα θέξεη ζηνλ θφζκν έλα παηδί θαη λα ηνπ πεη «λα είλαη»
θαη ζα είλαη, έηζη φπσο ε γπλαίθα είλαη ηθαλή λα δεκηνπξγήζεη έλα
Ναπνιένληα κέζα ζηελ θνηιηά ηεο ή έλαλ Εεζνχ ηεο Ναδαξέη ή έλαλ
Βξκή Σξηζκέγηζην γηα λα ηνπ πεη κεηά λα «ππάξμεη» θαη λα ππάξρεη
ζην θσο ηνπ ήιηνπ, φπσο θαη απηέο έηζη θαη θάζε κία απφ εζάο είλαη
ηθαλή γηα κία θαηαπιεθηηθή απηνδεκηνπξγία. Μπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη ηνλ εαπηφ ηεο, κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε θάηη
δηαθνξεηηθφ κε βάζε ηελ Μεηαθπζηθή θαη Υεκηθή ΢πλνπζία. Σν
ζεκαληηθφ ζα ήηαλ λα θαηαιάβνπλ ηελ δηαδηθαζία ησλ Παγθφζκησλ
Βλεξγεηψλ. Ώλακθηζβήηεηα φηαλ ν άλδξαο θαη ε γπλαίθα, Ώδάκ-Βχα
αγαπηνχληαη, φηαλ βξίζθνληαη ελσκέλνη ζηελ Υεκηθή ή Μεηαθπζηθή
΢πλνπζία, ζε απηέο ηηο ζηηγκέο ζηηο νπνίεο ν θάζεηνο «θάινπο»

11
δηαζηαπξψλεηαη κε ην «θηέηο θφξκαι», ππάξρνπλ παγθφζκηεο,
αμηνζαχκαζηεο θνζκηθέο δπλάκεηο. Ώπηέο ηπιίγνπλ ην δεπγάξη κε έλα
ιακπεξφ, θσηεηλφ, θαηαπιεθηηθφ θσο. Ώπηέο νη αμηνζαχκαζηεο
δπλάκεηο πνπ ήηαλ ηθαλέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ θφζκν, θαη λα ηνλ
θάλνπλ λα αλαβιχζεη κέζα απφ ην «ράνο» πεξηθπθιψλνπλ ην
δεπγάξη, ην ηπιίγνπλ.
΢ε απηέο ηηο ζηηγκέο άλδξαο θαη γπλαίθα θαιά ελσκέλνη
δεκηνπξγνχλ ην Σέιεην Ώλδξφγπλν, ην Βινρίκ, ην εγεκνληθφ πιάζκα.
Πξαγκαηηθά άλδξαο θαη γπλαίθα ελσκέλνη είλαη έλα κνλαδηθφ
Βίλαη πνπ έρεη εμνπζία πάλσ ζηελ δσή θαη πάλσ ζηνλ ζάλαην, πνπ
κπνξεί λα θάλεη λα αλαβιχδεη έλα θαηλνχξην πιάζκα κέζα απφ ην
«ράνο». ΢ε ηέηνηεο ζηηγκέο αλ γλψξηδαλ ηελ θαηαπιεθηηθή επηζηήκε
ηνπ Σξίηνπ Λφγνπ, ζα πξαγκαηνπνηνχζαλε ζαχκαηα. ΢ε ηέηνηεο
ζηηγκέο πξέπεη λα ζπγθξαηήζνπ-κε ηελ θαηαπιεθηηθή απηή δχλακε
γηα λα εμαγληζηνχκε, γηα λα κεηαηξαπνχκε, γηα λα αλαπηχμνπκε ζε
καο άιιεο ηθαλφηεηεο ηνπ Βίλαη, γηα λα θάλνπκε ζαχκαηα πνπ δελ
κπνξνχκε θαλ λα ππνςηαζηνχκε, κέρξη λα κεηαηξεπφκαζηε ζε
αιεζηλνχο αγγέινπο, ζε Άξξεηα φληα.
Δ γπλαίθα έρεη ην θιεηδί ηεο πξαθηηθήο επηζηήκεο, αιιά
πξέπεη λα ην εθκεηαιιεπηεί θαη λα αλνίμεη ηελ Κηβσηφ φπνπ
βξίζθεηαη ν ζεζαπξφο ηεο αγλήο ΢νθίαο. Απζηπρψο ηφζν ε γπλαίθα
φζν θαη ν άλδξαο ράλνπλ ηηο ζετθέο δπλάκεηο φηαλ δηαπξάηηνπλ ην
αζπγρψξεην ιάζνο λα θηάλνπλε ζε απηφ πνπ ζηελ πςειή ΐηνινγία
θαη ζηελ νξγαληθή Παζνινγία ιέγεηαη «νξγαζκφο» ή «ζπαζκφο».
Βάλ ε γπλαίθα δηδάμεη ηνλ άληξα ζε εθείλεο ηηο ζηηγκέο ηελ αλάγθε
λα είλαη εγθξαηήο, αλ αληί λα θηάζνπλ κέρξη ηελ ηειηθή αλάισζε ηνπ
δσηθνχ πάζνπο, αλ είραλε ηελ ηφικε λα ραιηλαγσγήζνπλ ηελ δσηθή
νξκή γηα λα απνθεχγνπλ απηφ πνπ νλνκάδεηαη «νξγαζκφο», ζα
ζπγθξαηνχζαλ απηέο ηηο κπζηηθηζηηθέο δπλάκεηο ηνπ Σξίηνπ Λφγνπ,
ηνπ Μαραηζφαλ, ηνπ ηλδνζηαληθνχ ΢ίβα. Με ηφζεο ιεπηέο δπλάκεηο
απηή ζα κπνξνχζε λα θάλεη ηνλ εαπηφ ηεο θάηη δηαθνξεηηθφ, ζα κεηαηξεπφηαλ ζε ληθήηξηα. Θα πεξλνχζε ζε έλα θαηαπιεθηηθφ επίπεδν
ηνπ Βίλαη, δελ ζα μαλα-είρε πνηέ αζιηφηεηα νχηε πφλν, δελ ζα
ππήξραλ γη’ απηήλ νδχλεο, ζα άλζηδαλ δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο ζε
φιν ηνλ νξγαληζκφ ηεο, ζα ήηαλ Σειείσο δηαθνξεηηθή. Μία ηέηνηα
γπλαίθα, κεηαηξεκκέλε απφ ηηο ίδηεο ηηο δεκηνπξγηθέο ηεο ελέξγεηεο,
ζα κπνξνχζε λα κεηαηξέπεη ηνλ άλδξα θαη ηνλ θφζκν, δηφηη ε γπλαίθα
έρεη κία κνλαδηθή εμνπζία: λα δεκηνπξγεί πιάζκαηα κέζα ζηελ
κήηξα ηεο. Ήδε έρεη θάλεη κεγάινπο άλδξεο πνπ μερψξηζαλ ζηελ

12
ηζηνξία: έλαο Κξίζλα ζην Ελδνζηάλ, έλαο ΐνχδαο, έλαο Βξκήο
Σξηζκέγηζηνο, έλαο Εεζνχο ηεο Ναδαξέη, έλαο Φξαγθίζθνο ηεο
Ώζίδεο, έλαο Ώληψληνο ηεο Παδνχαο θιπ. Πνχ δεκηνπξγεζήθαλε;
κήπσο ζηνλ αέξα;
Άλζξσπνη ηφζν κεγαινπξεπείο πνπ έρνπλ αλαβιχζεη ζε φιεο
ηηο επνρέο, απφ πνχ βγήθαλε; Ώπηνί πνπ απειεπζέξσζαλ ρψξεο, έλαο
Μνξέινο ζηελ παηξίδα καο ή έλαο Υηληάιγθν, έλαο Ναπνιένληαο
ζηελ Γαιιία (θαιά, αλ θαη απηφο δελ απειεπζέξσζε ηηο ρψξεο παξά
ηηο ζθιάβσζε, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη ήηαλ έλαο κεγάινο
ζηξαηεγφο). Έλαο ΐνιηβάξ εθεί ζηηο ρψξεο ηεο λφηηαο Ώκεξηθήο. Ώπφ
πνχ βγήθαλε; Πνηα είλαη ε θαηαγσγή ηνπο; Πνιχ αξζεληθνί, πνιχ
έμππλνη, πνιχ κεγαινθπείο, αιιά βγήθαλε απφ κηα ζειπθή θνηιηά.
Ήηαλ γπλαίθα απηή πνπ ηνπο ζρεκάηηζε ζηελ θνηιηά ηεο, απηή πνπ
ηνπο έδσζε ηελ δσή, απηή πνπ ηνπο έδσζε ηελ χπαξμε.
Ο ίδηνο ν ππεξάλζξσπνο ηνπ Νίηζε δελ κπνξεί λα βγεη απφ
θαλέλα άιιν κέξνο παξά απφ ηελ θνηιηά ηεο γπλαίθαο, γη’ απηφ θαη νη
ζνθέο γπλαίθεο απεπζχλνληαλ ζηνλ Εεζνχ ηεο Ναδαξέη θαη ηνπ
έιεγαλ: «Βπινγεκέλε ε θνηιηά πνπ ζε γέλλεζε θαη ην ζηήζνο πνπ ζε
ζήιαζε».
Έηζη ινηπφλ νη άλδξεο δελ έρνπκε ιφγν λα θακαξψλνπκε δηφηη
αθφκε θαη αλ είρακε πνχ ζνθία θαη πνιπκάζεηα ή αθφκε θαη αλ
είρακε απνθηήζεη δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα, κηα γπλαίθα καο ζρεκάηηζε
ζηελ θνηιηά ηεο, καο έδσζε ηελ χπαξμε.
Έηζη ινηπφλ λα δνχκε φηη ε γπλαίθα κπνξεί λα κεηαηξέπεη ηνλ
θφζκν αλ έηζη ην ζέιεη. Μέρξη θαη ε ίδηα ε βηνινγία ηνπ αξζεληθνχ
κπνξεί λα ειέγρεηαη απφ ηελ γπλαίθα, θαη πξάγκαηη ε γπλαίθα ειέγρεη
ηηο βηνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ άλδξα. Δ γπλαίθα έρεη απηήλ ηελ
εμνπζία, απηήλ ηελ θαηαπιεθηηθή εμνπζία, ην κφλν πνπ πξέπεη λα
θάλεη είλαη λα ζπγθξαηεί απηήλ ηελ αμηνζαχκαζηε ελέξγεηα ηνπ
Σξίηνπ Λφγνπ, λα κελ ηελ αθήλεη λα θεχγεη, λα κελ επηηξέπεη λα
ιηψζεη κέζα ζηα παγθφζκηα ξεχκαηα. Γη’ απηφ ε παληξεκέλε γπλαίθα
ζηελ ρεκηθή θαη κεηαθπζηθή ΢πλνπζία πξέπεη λα αλαιακβάλεη κηα
νηθνδνκεηηθή, νπζηαζηηθή θαη αμηφινγε ζηάζε. Πξαγκαηηθά ε
Εεξνζχλε ηεο Ώγάπεο πξνέξρεηαη απφ ηα πην αξρατθά ρξφληα. Ώο ζπκεζνχκε ζηελ Βιιάδα ηηο ηέξεηεο ηεο Ώγάπεο ηηο εηαίξεο. Ώπηέο ήηαλ
ηεξέο ζηελ πην πιήξε έλλνηα ηεο ιέμεο, γηαηί μέξαλε λα πξνκεζεχνπλ
απηφ πνπ ιέγεηαη Ώγάπε, ζηνπο άλδξεο πνπ ήμεξαλ λα απεπζχλνληαη
ζε απηέο. Ώο ζπκεζνχκε εθεί ζηελ γε ηεο Εαπσλίαο ηηο Νίπνλεο
ηέξεηεο. Ώπηέο ήμεξαλ λα πξνκεζεχνπλ απηφ πνπ ιέγεηαη Ώγάπε.

13
Απζηπρψο νη άλζξσπνη ηεο ζχγρξνλεο επνρήο έρνπλ ράζεη ηελ
αιεζηλή αίζζεζε ηεο Ώγάπεο. Οη ζχγρξνλεο γπλαίθεο πξέπεη λα
γπξίζνπλ ζηελ αξραία ΢νθία, λα αξρίζνπλ λα εθπαηδεχνπλ ηνλ
άλδξα. Σν ζεμ είλαη ηεξφ εθαηφ ηνηο εθαηφ, απηέο πξέπεη λα δηδάμνπλ
ζηνλ άλδξα ηελ επιάβεηα, ηελ αγάπε θαη ηνλ ζεβαζκφ πξνο ην ζεμ.
Βάλ ε γπλαίθα δξα έηζη ζα κπνξεί λα κεηαηξέπεη ηνλ θφζκν κε
νξηζηηθφ ηξφπν. Σν κπζηηθφ ζπλίζηαηαη ζην λα ζπγθξαηήζεη απηήλ
ηελ θαηαπιεθηηθή ελέξγεηα.
Πξέπεη λα απνθεχγεη ηνλ ζπαζκφ ή ηνλ βηνινγηθφ ή
θπζηνινγηθφ νξγαζκφ, φπσο ιέγεηαη ζηελ ηαηξηθή θαη βηνινγία. Έηζη
ζα κεηαηξαπεί θαη ζα εμαγληζηεί, έηζη ζα πξνθχςνπλ ζε απηήλ
θαηλνχξηεο αηζζήζεηο ηεο ππεξαηζζεζηαθήο αληίιεςεο πνπ ζα ηεο
δψζνπλ είζνδν ζε κία άγλσζηε δηάζηαζε. Έηζη ε γπλαίθα ζα αξρίζεη
λα απνθηά κία θαηλνχξηα εμππλάδα πνπ ζα ηεο επηηξέςεη λα
πξνζαλαηνιίδεη ζνθά ηα παηδηά ηεο.
Αελ πξέπεη λα μερλάηε εζείο φηη ε γπλαίθα πξέπεη λα είλαη
κεηέξα θαη επηπιένλ εθπαηδεχηξηα ησλ δηθψλ ηεο παηδηψλ. Έρεη
θιεζεί λα εθπαηδεχζεη ηα παηδηά ηεο.
Χξαία, ε αληίιεςή κνπ είλαη φηη ε κεηέξα είλαη θαιεζκέλε λα
δίλεη ζηα παηδηά ηεο ηελ πξψηε εθπαίδεπζε, κε θαλέλα ηξφπν δελ κνπ
θαίλεηαη ζσζηφ λα έρεη νξηζηεί ην λεπηαγσγείν λα δίλεη ηελ πξψηε
βάζε ηεο κφξθσζεο ζην πιάζκα πνπ γελλήζεθε. ΢θέπηνκαη πσο ε
κεηέξα έρεη θιεζεί γηα απηφ, γηα λα ηειεηψζεη, λα ζρεκαηίζεη ηνλ
θαξπφ ησλ ζπιάρλσλ ηεο. Ώξγφηεξα ζα κπνξνχζε λα πάεη ζηηο
αλψηεξεο ζρνιέο, αιιά ηνλ βαζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πξέπεη λα ηνλ
αξρίζεη ζην ζπίηη. Δ κεηέξα είλαη ν άγγεινο ηνπ ζπηηηνχ, ε Μεηέξα
ηνπ ΢πηηηνχ, απηή πνπ πξέπεη λα εθπαηδεχεη ηα παηδηά ηεο. ΢ήκεξα
φιν απηφ έρεη ραζεί. ΢ηα αξραία ρξφληα, ζηελ Ώηιαληίδα θαη ηελ
Λεκνπξία, νη κεηέξεο εθπαίδεπαλ ηα παηδηά ηνπο κέζα ζην ζπίηη θαη
ηα δηακφξθσλαλ.
΢ε απηά ηα παξαθκαζκέλα ρξφληα πνπ βξηζθφκαζηε ηψξα εμ
αηηίαο ηνπ εθθπιηζκνχ ηνπ άλδξα, ε γπλαίθα έρεη ράζεη πνιιέο απφ
ηηο φκνξθεο ηθαλφηεηέο ηεο. Ο άλδξαο έρεη δεκηνπξγήζεη έλαλ
ςεχηηθν πνιηηηζκφ, κηα παξάινγε κεραληθή δσή. Έρεη δηαπξάμεη
επίζεο ην έγθιεκα λα βγάιεη ηελ γπλαίθα απφ ην ζπίηη ηεο. Σψξα ε
γπλαίθα γηα λα κπνξέζεη λα επηδήζεη κέζα ζε απηφ ην παξάινγν ράνο
ηνπ 20νπ αηψλα, δελ ηεο κέλεη άιιε ιχζε παξά λα εθηνπίδεη ηνλ
άλδξα ζην γξαθείν, ζηελ βηνκεραλία, ζηελ ηξάπεδα, ζην εκπφξην,
ζηα ζπλεξγεία, ζηελ επηζηήκε θιπ. Ο ππεξζχγρξνλνο άλδξαο είλαη

14
ηφζν εθθπιηζκέλνο πνπ δελ είλαη ηθαλφο λα ζηεξίμεη νχηε ην δηθφ ηνπ
ζπίηη, ιφγνο αξθεηφο γηα ηνλ νπνίν ε γπλαίθα δελ έρεη άιιε ιχζε
παξά λα ξηρηεί ζηελ κάρε. Ώο δνχκε ηηο ΔΠΏ φπνπ νη γπλαίθεο
βξίζθνληαη ζηα ζπλεξγεία, ζηηο ζπγθεληξψζεηο, ηελ αεξνπνξία, ηνλ
ζηξαηφ θιπ.
Μηα θπιή κε εθθπιηζκέλε, κία θπιή αο πνχκε θηινπξφνδε,
είλαη δηαθνξεηηθή. ΢ε κία θηινπξφνδε θπιή, ε γπλαίθα είλαη ν
άγγεινο ηνπ ζπηηηνχ, ε ηέξεηα, ε ζεκειηαθή βάζε πάλσ ζηελ νπνία
ζηεξηδφηαλε ζηνπο αξραίνπο θαηξνχο φρη ε παηξηαξρία, αιιά ε
κεηξηαξρία. Δ γπλαίθα ηψξα πξέπεη λα επηζηξέςεη ζην ζπίηη. Ώπηφ
δελ είλαη δπλαηφλ αλ ε γπλαίθα δελ αλαγελλήζεη ηνλ άλδξα, πνπ ήδε
δελ είλαη ηθαλφο λα ζπληεξεί ηελ γπλαίθα κέζα ζην ζπίηη.
Θα θηάζεη ε εκέξα πνπ ζα γελλεζεί ζηνλ θφζκν έλαο
θαηλνχξηνο πνιηηηζκφο. ΋ηαλ ζα γίλεη απηφ ε γπλαίθα ζα γίλεη ε
ηέξεηα ηνπ ζπηηηνχ ηεο. Ο αλαγελλεκέλνο άλδξαο ζα πάεη ζηελ εμνρή,
πξνο ην βνπλφ, λα νξγψλεη ηελ γε κε ηνλ ηδξψηα ηνπ πξνζψπνπ ηνπ,
γηα λα δίλεη λα θάλε ε γπλαίθα ηνπ θαη ηα παηδηά ηνπ φπσο ην νξίδνπλ
νη Εεξέο Γξαθέο. ΢ήκεξα πξνθαιεί πφλν λα ην ιέκε, αιιά είλαη ηφζν
κεγάινο ν εθθπιηζκφο ηεο επνρήο πνπ πνιιέο γπλαίθεο πξέπεη λα
δνπιεχνπλ γηα λα ζπληεξνχλ ηνλ άλδξα ηνπο. ΐιέπνληαο φια απηά ηα
πξάγκαηα, ζρεηηθά κε ηφζν ζεκαληηθά δεηήκαηα κα ηφζν ιεπηά ζηελ
έθθξαζή ηνπο, βιέπσ ηελ επείγνπζα θαη κε αλαβιεηέα αλάγθε λα
δηδάμσ ζηηο γπλαίθεο ηα κπζηήξηα ηνπ ζεμ. Πξψηα απ’ φια πξέπεη
απηέο λα απειεπζεξσζνχλ απφ ηφζνπο παξάινγνπο δεζκνχο, πξέπεη
λα δνχλε ηηο κειέηεο ηνπ ζεμ απφ κηα θαηλνχξηα άπνςε, λα κελ
ζπλερίδνπλ λα ζεσξνχλ ηελ ζεμνινγία ζαλ ηακπνχ, ακαξηία, ληξνπή
ή πξνζπνίεζε θιπ.
Βάλ ε γπλαίθα πξέπεη λα αλαγελλά ηνλ άλδξα πξέπεη λα
αληηκεησπίδεη θαηεπζείαλ ηα κπζηήξηα ηνπ ζεμ, πξέπεη λα δηδάμεη ηνλ
άλδξα απηά ηα κπζηήξηα. Απζηπρψο ην θησρφ δηαλνεηηθφ δψν ην
ιαλζαζκέλα νλνκαδφκελν άλδξαο, νχηε θαλ μέξεη λα ζέβεηαη ηελ
γπλαίθα, κνηρεχεη ζαλ δψν, πνξλεχεη αδηάθνπα, θαθνμνδεχεη ηα
ιεθηά πνπ έρεη γηα ην ζπίηη ζην κπαξ, ζηηο ραξηνπαηθηηθέο ιέζρεο
θιπ. αλακθηζβήηεηα ε σκή πξαγκαηηθφηεηα ησλ γεγνλφησλ είλαη
ηφζε, πνπ ε γπλαίθα έρεη επηθιεζεί λα αλαιάβεη έλα θαηλνχξην ξφιν.
Βίλαη αλάγθε λα κεηαηξέπεηαη δηα κέζνπ ηεο δεκηνπξγηθήο ελέξγεηαο
θαη λα δηδάμεη ζηνλ άλδξα ηνλ δξφκν ηεο αλαγέλλεζεο. Ώιιά απηφ
δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ αλ απηή δελ είρε έλα αλψηεξν ειεθηξηθφ ή
ειεθηξνζεμνπαιηθφ δπλακηθφ πνπ λα ηεο επηηξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί

15
απηήλ ηελ θαηαπιεθηηθή εξγαζία. Βλψ ε γπλαίθα ζπλερίδεη λα θηάλεη
ζηνλ θπζηνινγηθφ ζπαζκφ ή νξγαζκφ θαηά ηελ ρεκηθή ή κεηαθπζηθή
ζπλνπζία, δελ ζα έρεη ηελ ειεθηξηθή δχλακε γηα λα κπνξεί λα πείζεη
ηνλ άλδξα. ΋ηαλ πξφθεηηαη λα πείζνπκε ηνλ άιιν, λα ηνλ
αλαγελλήζνπκε, λα ηνπ δείμνπκε ηνλ δξφκν ηεο ζσηεξίαο ρξεηάδεηαη
λα έρνπκε θάπνηα εμνπζία. Καη δελ είλαη δπλαηφλ λα έρεη θακία
εμνπζία ε γπλαίθα ελψ μεθνξηψλεηαη ειεθηξηθά.
Δ γπλαίθα ρξεηάδεηαη λα απνηακηεχεη ηηο δηθέο ηεο
δεκηνπξγηθέο ελέξγεηεο, κφλν έηζη ζα κπνξεί λα απμάλεη ην ειεθηξηθφ
δπλακηθφ ηεο ψζηε λα δεηάεη αξθεηή δχλακε ή εμνπζία, πνπ λα ηεο
επηηξέπεη λα κεηαηξέπεη ηνλ άληξα, λα ηνλ βγάιεη απφ ηα κπαξ, λα
ηνπ δηδάμεη ηνλ δξφκν ηεο ππεπζπλφηεηαο, λα ηνπ δείρλεη ηνλ δξφκν
ηεο αλαγέλλεζεο.
΢ήκεξα ζε απηέο ηηο θπξίεο πνπ κε αθνχλε ζέισ λα πσ κε
εκθαηηθφ ηξφπν φηη ζε απηήλ ηελ παηξηαξρηθή έδξα ησλ Βζσηεξηθψλ
Γλσζηηθψλ ΢πνπδψλ δνπιεχνπκε γηα ηελ αλζξψπηλε αλαγέλλεζε.
΋ιεο νη θπξίεο είλαη θαιεζκέλεο ζηηο ζπνπδέο καο, είλαη θαιεζκέλεο
κε ζθνπφ λα δνπιεχνπλ γηα έλα θαιχηεξν θφζκν. Ώμίδεη πνιχ ηνλ
θφπν λα αλαζεσξήζνπκε φρη κφλν ηα βηνινγηθά δεηήκαηα, αιιά θαη
ηα ςπρηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ γπλαίθα, κε ηνλ άληξα, κε ην ζπίηη.
Δ γπλαίθα πξέπεη λα γίλεη ιίγν πην ψξηκε απφ ηελ ςπρνινγηθή
ζθνπηά. Πνιιέο θπξίεο π.ρ. πξνζπαζνχλ λα παληξεπηνχλ θαη
αξγφηεξα απνηπγράλνπλ. Δ γπλαίθα πξέπεη λα μέξεη πνηνο είλαη ν
άληξαο πνπ ζα δηαιέμεη, γηαηί απηφ είλαη βαζηθφ γηα ηελ ππφινηπε
χπαξμή ηεο.
Μία νπνηαδήπνηε κέξα, δελ έρεη ζεκαζία πνηα, έθηαζα ζε κία
ηξάπεδα (ρξεηαδφηαλ λα αιιάμσ κεξηθά ηζεθ). Δ ηακίαο πνιχ
επηκειήο κε εμππεξέηεζε, αιιά πφζν κεγάιν πφλν αηζζάλζεθα έηζη
πνπ κε θνηηνχζε πάλσ θάησ, ηφζν ιεπηνκεξψο, κειεηψληαο ηελ απιή
θπζηθή εκθάληζε. Γχξηζα κηα δεχηεξε θνξά θαη βξήθα ηελ ίδηα
επαλάιεςε. Μία Σξίηε, ηελ ίδηα επαλάιεςε θαη κηα παξάμελε
θνθεηαξία. Ώιιά ηη θνηηνχζε ζε κέλα; κήπσο ηηο ςπρνινγηθέο
θαηαζηάζεηο κνπ; ην ςπρηθφ ή πλεπκαηηθφ κέξνο κνπ; Σίπνηε απφ
απηά, ήηαλε απιή θνθεηαξία. Βπξφθεηην λα δεη ηελ εκθάληζε ελφο
πξνζψπνπ, έλα αξζεληθφ αλζξψπηλν ζψκα κε ηνλ ζθνπφ λα ην
δηαιέμεη αξγφηεξα ζαλ πηζαλφ ζχδπγν ή ηνπιάρηζηνλ ζαλ επίδνμν.
΋ιν απηφ είλαη παξάινγν εθαηφ ηνηο εθαηφ. Αελ κπφξεζα παξά λα
αηζζαλζψ έλα κεγάιν πφλν.

16
Μεξηθέο θπξίεο πνπ πνζνχλ λα έρνπλ ζχδπγν, απαζρνινχληαη
κε ην λα βιέπνπλε ην πξφζσπφ ηνπ, ην κέγεζνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ,
ςειφο ή θνληφο, ρνληξφο ή ιεπηφο, αλ είλαη εππαξνπζίαζηνο ή αλ
είλαη φκνξθνο ή απιψο αλ είλαη άζθεκνο ή θξηθηφο, αιιά θαζφινπ,
εληειψο θαζφινπ δελ ηνπο ελδηαθέξεη ην ςπρνινγηθφ δήηεκα. Ώιιά
απηφ είλαη ηφζν παξάινγν, είλαη ζαλ λα βιέπνπκε έλα έπηπιν, αλ
είλαη φκνξθν ή άζρεκν, αλ ρξεζηκεχεη γηα ηελ θνπδίλα ή γηα ηελ
ζάια. Ο γάκνο είλαη ην κεγαιχηεξν πνπ ππάξρεη ζηελ γε. Θα ζαο πσ
φηη ππάξρνπλ ηξεηο ζεκαληηθέο ζηηγκέο ζηελ δσή, ηξία θαηαπιεθηηθά
ζπκβάληα: δελ είλαη παξά ε γέλλεζε, ν γάκνο θαη ν ζάλαηνο. Να ηα
ηξία πην θαηαπιεθηηθά ζπκβάληα. Δ γπλαίθα πξέπεη λα πξνζέρεη λα
κελ δηαιέγεη ηνλ άληξα απφ απιή εκθάληζε ή απφ επηζπκία λα
παληξεπηεί γηα λα κελ κέλεη ειεχζεξε, δηφηη απηφ είλαη παξάινγν. Να
ζέιεη κηα γπλαίθα λα θάλεη απφ έλαλ άλδξα αο πνχκε ην ηδεψδεο ηεο,
ρσξίο αιεζηλά λα ην αηζζάλεηαη ςπρνινγηθά, είλαη θάηη άηνπν. Οη
ειεχζεξεο θπξίεο αθνζηψλνληαη πνιχ εηδηθά ζην ηερλεηφ, ζηελ κνξθή
ή ζηελ νηθνλνκηθή κεγαινπξέπεηα απηνχ ή εθείλνπ ηνπ άλδξα, γηα λα
θεξδίζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ κε θάπνηνλ ηξφπν, λα γίλνπλ
ζπκπαζεηηθέο κπξνζηά ηνπ, λα γλσξίδνπλ ηηο δηάθνξεο απφςεηο ηνπ
γηα λα πξνεηνηκάδνληαη ηερλεηά ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ θαη αξγά ή
γξήγνξα λα απνηχρνπλ.
Ώπηφο δελ είλαη ν δξφκνο ηεο επηπρίαο ηνπ γάκνπ. ΢ηελ
πξαγκαηηθή αγάπε ππάξρεη απφιπηνο απζνξκεηηζκφο. Αελ ππάξρνπλε
ηερλάζκαηα θαλελφο είδνπο, ακέζσο αλαγλσξίδεηαη ζηελ γπλαίθα ην
Αεκηνπξγηθφ Βίλαη, δελ ρξεηάδνληαη πεξηηηά ιφγηα, νχηε κάρεο γηα λα
πξνζαξκφδεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ απηφο ζθέθηεηαη. ΢ηελ πξαγκαηηθή
αγάπε ε γπλαίθα μέξεη αλ ν άλδξαο ηεο αλήθεη ή φρη, αλ είλαη δηθφο
ηεο ή φρη.

Δ ΒΠΕΒΕΚΒΕΏ
Έληηκνη θχξηνη θαη θπξίεο αο πνχκε γηα παξάδεηγκα φηαλ
θάπνηνο ζέιεη λα ζθνηψζεη θάπνηνλ ζπγγελή καο, έλα γην καο, έλα
αδειθφ καο. Δ αληίδξαζή καο εθείλε ηελ ζηηγκή είλαη λα
ππεξαζπίζνπκε ηνλ αδειθφ καο. ΢αλ θεθαιέο ηεο νηθνγελείαο πξέπεη
λα μέξνπκε λα απαληήζνπκε.
Ώλ εκείο ιέκε «΋ρη, εγψ δελ ζεθψλσ ην ρέξη κνπ ελαληίνλ
θαλελφο» θαη ιέκε ζην ιεζηή πνπ ζθνηψλεη ην γην ή βηάδεη ηελ θφξε:

17
«Βγψ ζε επινγψ αδειθέ κνπ, ζε ζπγρσξψ γηα φια ηα εγθιήκαηα πνπ
έρεηο δηαπξάμεη», λα ε επηείθεηα ηξαβεγκέλε ζηα άθξα. Βίλαη θαλεξφ
φηη ζα κεηαηξαπνχκε ζε ζπλέλνρν απηνχ ηνπ εγθιήκαηνο. Έλαο
άλζξσπνο έρεη ηελ γπλαίθα ηνπ θαη έξρνληαη κεξηθνί ιεζηέο λα ηελ
βηάζνπλε θαη απηφο απαληάεη κε επινγίεο: «ν ζεφο λα ζαο επινγεί».
Ση ζα ιέγακε γηα έλαλ άληξα πνπ απαληάεη έηζη; Θα ήηαλ έλαο άληξαο
απφ ζνθνιάηα, δελ ζα ρξεζίκεπε ζε ηίπνηε. Πξαγκαηηθά απηή είλαη ε
επηείθεηα ηξαβεγκέλε ζηα άθξα πνπ καο κεηαηξέπεη ζε ζπλελφρνπο
ηνπ εγθιήκαηνο.
Ώλ θάπνηνο καο δίλεη λα θξνληίζνπκε έλα παηδί, θάπνηνο
έξρεηαη λα ην ελνριήζεη θαη εκείο ην κφλν πνπ μέξνπκε είλαη λα
γπξίζνπκε ηελ πιάηε ζε απηνχο πνπ έξρνληαη λα ελνριήζνπλ ην
παηδί, απηφ είλαη ζπκκεηνρή ζην έγθιεκα, ηίπνηε άιιν.
Οη δηάθνξεο ζρνιέο ηνπ ηχπνπ εζσηεξηζκνχ θαη
ςεπηνεζσηεξηζκνχ έρνπλε κηιήζεη πνιχ ελάληηα ζηα φπια. ΋ια απηά
εμαξηψληαη απφ ην επίπεδν ηεο θαηαλφεζεο, δηφηη αθφκε θαη ηα ίδηα
ηα φπια κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα εάλ είλαη αλάγθε. Ώο βάινπκε έλα
παξάδεηγκα; έλαο γηνο πνπ έξρνληαη λα επηηεζνχλ ζηελ κεηέξα ηνπ,
ζηεξηδφκελνο ζηηο δηδαζθαιίεο ζα επηηξέςεη λα ηελ δνινθνλήζνπλ;
Αελ ζα είλαη ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα φπιν γηα λα
ππεξαζπίζεη ηελ δσή εθείλεο πνπ ηνλ έθεξε ζηνλ θφζκν; Ή δελ ζα
θάλεη ηίπνηε άιιν απφ ην λα επινγήζεη απηνχο πνπ ζέινπλ λα
δνινθνλήζνπλ ηελ κεηέξα ηνπ; Πξαγκαηηθά εάλ ζε απηήλ ηελ
πεξίπησζε γίλεηαη ηφζν επηεηθήο κε απηνχο πνπ έξρνληαη λα
δνινθνλήζνπλ ηελ αηηία ησλ εκεξψλ ηνπ, ηφηε είλαη έλαο άλαλδξνο,
κεηαηξέπεηαη ζε ζπλέλνρν ηνπ εγθιήκαηνο. Ώλ ζε εθείλε ηελ ζηηγκή
πξέπεη λα πάξεη ηα φπια, αλ δελ κέλεη άιιε ιχζε πξέπεη λα ηελ ππεξαζπίζεη. Ώιιηψο ζα έπαηξλε θάξκα επεηδή δελ ηελ ππεξάζπηζε.
΋ζνλ αθνξά πξνζσπηθά, εάλ έλαο άλζξσπνο ζπλερίδεη
αιεζηλά ην Μνλνπάηη ηεο Κφςεο ηνπ Ξπξαθηνχ, πξέπεη λα θηιήζεη ην
καζηίγην ηνπ δεκίνπ θαη λα αληαπνδψζεη θαιφ ζην θαθφ. Πξέπεη λα
επινγεί απηφλ πνπ ηνλ θπλεγάεη θαη αλ ηνλ ρηππνχλ ζην δεμηφ
κάγνπιν λα γπξίδεη θαη ην αξηζηεξφ γηα λα ηνλ βνεζάλε πεξηζζφηεξν.
Βίλαη ιίγν ζθιεξφ απηφ, αιιά βέβαηα επεηδή απνθάζηζε λα δήζεη ζην
Μνλνπάηη ηεο Κφςεο ηνπ Ξπξαθηνχ θαη ζέινπκε ηελ Βζσηεξηθή
Ώπηνπξαγκάησζε ηνπ Βίλαη, ζπλερίδεη ηηο κεγάιεο δνθηκαζίεο ζην
πλεχκα θαη απηφ είλαη δηαθνξεηηθφ. Ώιιά αλ ζέινπλ λα ελνριήζνπλ
ηελ αδειθή ηνπ, ηελ γπλαίθα ηνπ ηα παηδηά ηνπ, ηα πιάζκαηα πνπ
έρεη θάησ απφ ηελ επζχλε ηνπ; αλ έξζνπλ λα ηνπο ζθνηψζνπλ; ζα

18
άθελε ηα αδειθάθηα ηνπ ζηνπο ιεζηέο; ζα ηνπο θεξλφηαλ κε ζηνξγή;
Θα ήηαλε παξάινγν, αιήζεηα; Σν θαιχηεξν ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε
ζα ήηαλε λα ππεξαζπηζηεί ηνπο δηθνχο ηνπ, λα εθηειεί ην θαζήθνλ
ηνπ, λα πεζαίλεη ζην πεδίν ηεο κάρεο αλ είλαη δπλαηφλ.
Ώπηή ηελ εξψηεζε ηελ έθαλαλ κία θνξά ζηνλ Κξηζλακνχξηη
θαη αιεζηλά δελ ήμεξε λα απαληήζεη αθξηβψο. Βάλ πήγαηλεο κε ηελ
αδειθή ζνπ θαη μαθληθά θάπνηνο ηελ ελνριήζεη, ηη ζα έθαλεο; απηφο
απνθξίζεθε φηη δελ ζα απαληνχζε ηη ζα έθαλε αιιά ζα πεξίκελε λα
ηνπ ζπκβεί πξαγκαηηθά απηφ. Καιά, απηφο μεγιίζηξεζε, ε απάληεζε
ήηαλε λα ηελ ππεξαζπίζεη, φπσο λάλαη αιιά λα ηελ ππεξαζπίζεη.
Βγψ δελ δηαθεξχηησ ηελ βία, φρη. Λέσ φηη ζα έβιαπηε ε
επηείθεηα ηξαβεγκέλε ζηα άθξα, κεηαηξεκκέλε ζε βίηζην. Αηφηη κία
αξεηή αθφκα θαη αλ είλαη φκνξθε, πην πέξα απφ έλα ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν κεηαηξέπεηαη ζε ειάηησκα, ζε βίηζην.
Έηζη ε Κακπάια καο κηιάεη γηα ηνπο ΢εθηξψζ θαη ηηο αξεηέο
ηνπο αιιά επίζεο κηιάεη γηα ηνπο Κιίθνο πνπ είλαη νη αληίζεηνη ησλ
΢εθηξψζ, ε αλάπνδε φςε ηνπ λνκίζκαηνο.
Έηζη ινηπφλ αγαπεηνί κνπ αδειθνί απηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε
είλαη ε θαηαλφεζε. Να μεθχγνπκε απφ ηφζνπο κνληέξλνπο θψδηθεο
εζηθήο θαη λα δξνχκε θάπσο δηαθνξεηηθά. Τπάξρεη π.ρ. θάπνπ εθεί
ζην Θηβέη έλα βηβιίν δξάζεο ησλ κπεκέλσλ. Θα ην νλνκάδακε ηεο
εζηθήο, αλ θαη απηή ε ιέμε εθεί δελ είλαη νχηε θαλ γλσζηή. Ώπηφ ην
βηβιίν δελ αλήθεη ζηνπο θψδηθεο εζηθήο αιιά είλαη βέβαην φηη είλαη
πην πέξα απφ ην θαιφ θαη ην θαθφ, δηφηη ζην θαιφ ππάξρεη θάηη θαθφ
θαη ζην θαθφ ππάξρεη θάηη θαιφ. Μελ μερλάηε φηη αλάκεζα ζην
ιηβάλη ηεο πξνζεπρήο επίζεο θξχβεηαη ην έγθιεκα. Σν έγθιεκα
ληχλεηαη ζαλ κάξηπξαο, απφζηνινο, θηάλεη αθφκε θαη λα ηεξνπξγεί
κέζα ζηνπο πην ηεξνχο λανχο. Έηζη ινηπφλ ππάξρεη πνιχ αξεηή ζηνπο
κνρζεξνχο θαη πνιχ θαθία ζηνπο ελάξεηνπο. Τπάξρεη ην θαιφ ηνπ
θαθνχ θαη ην θαθφ ηνπ θαινχ. ΢ην Θηβέη επαλαιακβάλσ ππάξρεη έλα
βηβιίν πνιχ εηδηθφ γηα ηνπο κπεκέλνπο, έλαο ηξφπνο κνλαδηθήο
δξάζεο. Πνιινί απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ δξνπλ απηνί νη κπεκέλνη καο
εθπιήζζνπλ, δελ ηαηξηάδνπλ εληειψο κε ηνλ δπηηθφ ηξφπν δσήο πνπ
έρνπκε εδψ. Τπάξρεη έλα απφθζεγκα πνπ ιέεη: «Να κελ θάλνπκε
θαιά πξάγκαηα πνπ λα θαίλνληαη θαθά, νχηε θαθά πνπ λα θαίλνληαη
θαιά». ΋κσο νη Θηβεηηαλνί δελ αθήλνπλ λα εμαξηάηαη ν λνπο απφ
απηφ ην απφθζεγκα, δξνπλ κε έλα ηέηνην ηξφπν πνπ πνιινί καο
εθπιήζζνπλ. Οη κπεκέλνη ηνπ Θηβέη δελ δξνπλ ζχκθσλα κε ηνπο

19
θψδηθεο πνπ ππάξρνπλε γηα ην θαιφ θαη ην θαθφ, αιιά ζχκθσλα κε
ηηο ππαγνξεχζεηο ηεο δηθηάο ηνπο ζπλείδεζεο.
΋ζν πεξηζζφηεξν απειεπζεξσλφκαζηε απφ ηφζνπο θαη
ηφζνπο θαλφλεο πνπ ππάξρνπλ, φζν πεξηζζφηεξν γηλφκαζηε αηνκηθνί,
ζα θαηαιαβαίλνπκε ηελ αλάγθε λα δηαιχζνπκε ην «ν εαπηφο κνπ».
Καη απηφο, φπσο ζαο ιέσ, δελ είλαη παξά έλα βηβιίν κε πνιινχο
ηφκνπο, έλα έξγν πνιχηνκν, έξγν πνπ πξέπεη λα κειεηάκε, δηφηη δελ
είλαη δπλαηφλ λα δηαιχζνπκε ην εγψ, ηνλ εαπηφ καο, ρσξίο λα ηνλ
έρνπκε θαηαιάβεη νινθιεξσηηθά.
΢ην πεδίν ηεο πξαθηηθήο δσήο είλαη πνπ πξέπεη λα
απηναλαθαιπθζνχκε. Σα ιάζε πνπ θέξνπκε κέζα καο αλζίδνπλε
αθξηβψο ζηελ πξαθηηθή δσή θαη εάλ εκείο βξηζθφκαζηε ζε
επάγξππλε θαηάζηαζε, ηφηε ζα ηα δνχκε έηζη φπσο είλαη. Βιάηησκα
πνπ έρνπκε αλαιχζεη πξέπεη λα ην θαηαιαβαίλνπκε αθέξαηα κέζσ
ηεο ηέρλεο ηνπ δηαινγηζκνχ. Ώθνχ ην έρνπκε θαηαιάβεη κπνξνχκε λα
ην εμαιείςνπκε κε ηελ δαρηπιηδνεηδή θηδηθή εμνπζία πνπ
αλαπηχζζεηαη ζην ζψκα ηνπ αζθεηή, δειαδή κε ηελ δχλακε ηεο
Νηέβη Κνπληαιίλε.
΋ζν πην πνιχ θαηαζηξέθνπκε ην εγψ, ε ζπλείδεζε ζα γίλεηαη
θάζε θνξά πην δπλαηή θαη ζην ηέινο ζα εηζαρζεί κέζα ζηνλ εαπηφ
καο κία εζηία δηαξθνχο βαξχηεηαο, ελφο θέληξνπ απζεληηθήο
αηνκηθφηεηαο πνπ ζα καο απειεπζεξψζεη εληειψο απφ ηηο δξάζεηο θαη
ηηο αληηδξάζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. Ώιιά
ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγνχκε απηφ ην θέληξν βαξχηεηαο ζηνλ εαπηφ
καο θαη απηφ είλαη δπλαηφλ κφλν δηαιχνληαο ην εγψ. Με
δεκηνπξγεκέλν, επαλαιακβάλσ, απηφ ην θέληξν βαξχηεηαο ζα
έρνπκε αηνκηθφηεηα. Ώιιά ζήκεξα δελ είκαζηε αηνκηθνί άλζξσπνη,
είκαζηε κεραλέο ειεγρφκελεο απφ εγψ, φινο ν θφζκνο παίδεη καδί
καο, δελ έρνπκε απζεληηθή αηνκηθφηεηα.
΋ηαλ ζα έρνπκε δηαιχζεη ηνλ εαπηφ καο, ζα αλαθαιχςνπκε κε
κπζηηθή έθπιεμε φηη ππάξρεη θάηη πνπ δελ κπνξνχκε λα δηαιχζνπκε.
Καη απηφ ην θάηη είλαη κηζεηφ απφ ηνπο αλζξψπνπο φισλ ησλ
ζξεζθεηψλ, αλαθεξφκαζηε ζηνλ ΢αηαλά ηεο ΐίβινπ. Φπζηθά απηή ε
ιέμε ηξνκνθξαηεί πνιινχο, μέξνπκε ηνλ ξφιν πνπ έρεη παίμεη ν
δηάβνινο ζηελ Παιαηά Αηαζήθε, αιιά εκείο πξέπεη λα ην
θαηαιάβνπκε. Ώπηφο ν Αηάβνινο πνπ ηφζν καο ηξνκάδεη είλαη ν
ιηγφηεξν ιπζζαζκέλνο, φπσο ζα έιεγε ν Γθαίηε ζε έλα απφ ηα πνηήκαηά ηνπ, κε ιφγηα πνπ βάδεη ζην ζηφκα ηνπ Θενχ: «Ώπφ φινπο
απηνχο ηνπ είδνπο ζνπ, βαζίιεηα πνπ επαλαζηάηεζαλ θαηά ηνπ λφκνπ

20
κνπ, ν ιηγφηεξν επηδήκηνο θαη επηβιαβήο είζαη εζχ». Φαίλεηαη
απίζηεπην φηη ν Μεθηζηνθειήο-΢αηαλάο είλαη ν ιηγφηεξν επηδήκηνο
θαη επηβιαβήο, αιήζεηα. ΋ινη νη ζξεζθεπφκελνη άλζξσπνη
ζθέπηνληαη πσο αθξηβψο ν ΢αηαλάο είλαη ν πην επηβιαβήο θαη αλ
εκείο κηινχζακε ππέξ ηνπ ΢αηαλά ζα καο ζεσξνχζαλε ζαηαληθνχο,
καχξνπο κάγνπο, γεηεπηέο, θαηαξακέλνπο αλζξψπνπο θιπ. έηζη είλαη
ε αλζξσπφηεηα. Ώιιά ζπκεζείηε φηη ν ΢αηαλάο είλαη ε ΢θηά ηνπ
Ώηψληνπ. Θα κπνξνχζακε λα δηαιχζνπκε ην εγψ, λα ην ειαηηψζνπκε
ζε ζθφλε, αιιά ην ΢αηαλά δελ κπνξνχκε λα ηνλ δηαιχζνπκε, δηφηη
είλαη ε ΢θηά ηνπ Ώηψληνπ. Βάλ είκαζηε ζην δξφκν πξνβάινπκε ηελ
ζθηά καο απφ ην θσο ηνπ ήιηνπ, αιήζεηα; Έηζη επίζεο ην Ώηψλην
πξνβάιιεη ηελ ζθηά ηνπ ζε θαζέλα απφ εκάο.
Θπκεζείηε φηη θαζέλαο απφ εκάο έρεη έλα Θετθφ, Παξζεληθφ
΢πηλζήξα, άξξεην πνπ είλαη ν Βζσηεξηθφο Λφγνο καο, ε ΢ετληάλη
καο. Ώπηή πξνβάιιεη ηελ ζθηά ηεο ζηνλ ςπρηζκφ καο θαη απηή ε ζθηά
είλαη αθξηβψο ν ΢αηαλάο, ν Μεθηζηνθειήο. ΢ηνπο Ώηδέθνπο είλαη ν
Ξνιφηι, ν Λνχζηθεξ ηνπ Κπξίνπ Κνεηδάιθνάηι. Ώο ζπιινγηζηνχκε
αγαπεηνί κνπ αδειθνί: απηφο ν ΢αηαλάο, ε ΢θηά ηνπ Ώηψληνπ ζε θάζε
έλα απφ εκάο, πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε Λνχζηθεξ. Πξαγκαηηθά ν
Λνχζηθεξ είλαη ν Φσηνδφηεο, ην Πξσηλφ Ώζηέξη θαη επίζεο ν
Ώπνζπεξίηεο. Να κεηαηξέπνπκε ηνλ Αηάβνιν ζε Λνχζηθεξ.
΋ηαλ ζηνπο αλψηεξνπο Κφζκνπο ηεο Κνζκηθήο ΢πλείδεζεο
βιέπνπκε ηνλ δηθφ καο Αηάβνιν, θαηαιαβαίλνπκε ηελ αλάγθε λα ηνλ
κεηαηξέπνπκε. Ο δηάβνινο νπνηνπδήπνηε αλζξψπνπ πνπ αγλνεί ηελ
δηδαζθαιία, ε κεθηζηνθειηθή ζθηά (κηιψληαο φπσο ν Γθαίηε), είλαη
καχξε ζαλ ην θάξβνπλν. Βίλαη βέβαην φηη ξίρλεη κία απαίζηα θσηηά,
είλαη ην αξλεηηθφ, κνηξαίν, εθείλν ην δηαβνιηθφ Φφραζ. Ώιιά λα εθεί
ην κεγαιείν: λα κεηακνξθψλνπκε, λα κεηαηξέπνπκε απηήλ ηελ καχξε
ζθηά, απηφλ ηνλ δηάβνιν ζε Λνχζηθεξ. Ώπηφ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη
φηαλ εμαιείθνπκε ην δσηθφ εγψ, φηαλ θαηαζηξέθνπκε ηα κε
αλζξψπηλα ζηνηρεία πνπ θέξνπκε κέζα καο. Σφηε ζα κπνξεί εθείλε ε
΢θηά ηνπ Ώηψληνπ λα ληπζεί κε ηνλ Υηηψλα ηεο Αφμαο θαη λα
κεηαηξαπεί ζε Ώξράγγειν ηνπ Φσηφο.
Μελ μερλάηε φηη ν Λνχζηθεξ έρεη εμνπζία πάλσ ζηνλ
Οπξαλφ, πάλσ ζηελ Γε θαη πάλσ ζηελ Κφιαζε. ΢ηνπο Οπξαλνχο ηνλ
ππαθνχνπλ νη άγγεινη, ζηελ Γε θάλεη λα ηξέκνπλ νη άλζξσπνη θαη
ζηελ Κφιαζε νη δαίκνλεο. Σφηε είλαη ν Λνχζηθεξ, ν Πξίγθηπαο ηνπ
Φσηφο, ν Ώξράγγεινο ηεο Αφμαο. Ώιιά εκείο, επαλαιακβάλσ,
ρξεηάδεηαη λα κεηαηξέςνπκε ηνλ Αηάβνιν ζε Λνχζηθεξ, λα

21
κεηαβάινπκε απηήλ ηελ καχξε θαη θαηαρζφληα άπνςε ηεο ΢θηάο ηνπ
Ώηψληνπ, γηα λα ηνλ αζπξίζνπκε θαη λα ηνλ θάλνπκε αγλφ, ηέιεην, λα
ηνλ νκνξθχλνπκε κέζσ ηεο δηάιπζεο ηνπ δσηθνχ εγψ. Ώλ πξνρσξάκε
έηζη ε πιεξσκή ζα είλαη κεγάιε. Ώπηφο ζα καο δψζεη αζαλαζία,
απηφο ζα καο θάλεη πξαγκαηηθά δπλαηνχο. ΢ήκεξα είκαζηε
πξαγκαηηθά αδχλαηνη, εληειψο αδχλαηνη, ζχκαηα ησλ άιισλ, φινο ν
θφζκνο παίδεη κε καο θαη δπζηπρψο δελ ζέινπκε λα θαηαιάβνπκε φηη
νη άιινη παίδνπλ κε καο. Βίκαζηε ζχκαηα ησλ άιισλ θαη δελ ην
μέξνπκε. Πηζηεχνπκε φηη είκαζηε δπλαηνί φηαλ δελ είκαζηε ηίπνηε
άιιν παξά έλα άζιην θνχηζνπξν ξηγκέλν ζηελ ζπειιψδε ζάιαζζα
ηεο χπαξμεο.
Βγψ ζαο θαιψ, αγαπεηνί κνπ αδειθνί, ζηελ δηάιπζε ηνπ εγψ
κε ην ζθνπφ λα αζπξίζεηε ηνλ δηθφ ζαο ζετθφ Ααίκνλα. ΢αο θαιψ λα
δηαιχζεηε ην εγψ γηα λα νκνξθαίλεη ν ζετθφο ζαο Ααίκνλαο, ν Ξνιφηι
ζαο. Γηα λα ηνλ κεηαηξέπεηε ζε Πξίγθηπα ηνπ Φσηφο, ζηνλ Κχξην πνπ
έρεη εμνπζία πάλσ ζηνλ Οπξαλφ, ζηελ Γε θαη ζηηο Κνιάζεηο.
΢πιινγηζηείηε ηφηε, λα γίλεζηε πην αηνκηθνί.
ΒΡ: Αάζθαιε, απφ πνιχ θαηξφ βιέπνπκε φηη ππάξρνπλ
πξνζεπρέο πνπ έρνπλ ζθνπφ λα θέξνπλ ηελ εηξήλε αλάκεζα ζε δχν
άηνκα πνπ καιψλνπλ. Έλαο καζεηήο εζσηεξηζκνχ είλαη δπλαηφλ λα
επεκβαίλεη, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, είηε δηα κέζνπ ηεο πξνζεπρήο είηε
δηα κέζνπ κηαο ηεξνηειεζηίαο;
ΏΠ: Ο θαζέλαο είλαη ν θαζέλαο. Δ δηαθσλία ζα ππάξρεη αθνχ
θάζε άλζξσπνο θνξηψλεη κέζα ζηνλ εαπηφ ηνπ, κέζα ζηνλ ςπρηζκφ
ηνπ ηα ζηνηρεία πνπ πξνθαινχλ ζχγθξνπζε. Πξαγκαηηθά ελψ ππάξρεη
ε ζχγθξνπζε ζηνλ εαπηφ καο, επίζεο ζα ππάξρεη θαη έμσ απφ εκάο.
Σφηε θαηαιήγεη άρξεζην εκείο λα πξνζπαζνχκε λα θαηεπλάδνπκε
ηνπο άιινπο, απηνί ζα ζπλερίδνπλ λα παιεχνπλ δηφηη θέξλνπλε ηελ
ζχγθξνπζε κέζα ηνπο. Βίλαη παξάινγν λα δεηήζνπκε εκείο, κέζσ
θξπθψλ θαη καγηθψλ δηαδηθαζηψλ, λα πάςνπλ δχν άλζξσπνη λα
παιεχνπλ, ηίπνηε δελ ζα ρξεζηκεχζεη, γηαηί ζα κπνξνχζαλ λα πάςνπλ
λα παιεχνπλ εθείλε ηελ ζηηγκή θαη λα ζπλερίδνπλ λα ην θάλνπλ κεηά.
Δ αιήζεηα είλαη φηη εκείο πξέπεη λα είκαζηε εκείο. Πξέπεη λα είκαζηε
πην απηνζηνραζηηθνί, πην αηνκηθνί, λα κελ ηαπηηδφκαζηε κε ηέηνηεο
εηθφλεο απηναλαθαιχπηνληαο ηνλ εαπηφ καο. Ώπηφ είλαη ην
ζεκαληηθφ.
ΒΡ: Αελ ζα ήηαλ κηα ζηάζε κέρξη έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν
εγσηζηηθή; Γηαηί κε ην λα καιψλνπλ απηνί νη δχν θχξηνη ζε εθείλε

22
ηελ ζηηγκή, ζα κπνξνχζαλ λα θηάζνπλ κέρξη θαη λα ζθνησζνχλ, θαη
ε επέκβαζε ηνπ άιινπ αηφκνπ ζα κπνξνχζε λα ην απνζνβήζεη απηφ.
ΏΠ: Δ επέκβαζή καο πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ρξεζηκεχεη θαη
άιιεο θνξέο φρη. Δ σκή πξαγκαηηθφηεηα ησλ γεγνλφησλ είλαη φηη ε
θηινληθία θαη ε δηρφλνηα ππάξρνπλ ζε θαζέλα απφ εκάο, θαη ελψ
ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ ζα ζπλερίδνπλ νη ζπκπινθέο. Καλέλαο δελ
καο έρεη θάλεη αζηπλφκνπο ψζηε λα πάκε λα δηαιχζνπκε μέλεο
αλαζηαηψζεηο. Έηζη φπσο είλαη ηα πξάγκαηα, ην κφλν πνπ κπνξνχκε
λα θάλνπκε είλαη λα αγξππλνχκε γηα ηνλ εαπηφ καο, λα εμαιείθνπκε
ηα δηθά καο ζθάικαηα. Αελ κπνξνχκε λα εμαιείθνπκε ηα ζθάικαηα
ησλ άιισλ, ν θαζέλαο είλαη ν θαζέλαο. Αελ κπνξνχκε λα αιιάμνπκε
θαλέλαλ. Θα κπνξνχζακε λα επηπιήμνπκε, αιιά απηφ δελ είλαη αξθεηφ λα αιιάμνπλ νη άιινη. Παξαδείγκαηνο ράξηλ εγψ είκαη εδψ
κηιψληαο ζε εζάο, αιιά εγψ δελ ζα κπνξνχζα λα ζαο αιιάμσ πξέπεη
λα θάλεηε δηθέο ζαο πξνζπάζεηεο. Υξεηάδεηαη κία ππεξπξνζπάζεηα
γηα λα κπνξνχκε λα αιιάμνπκε, εγψ δελ ζα κπνξνχζα λα ζαο
αιιάμσ. Πξέπεη λα αιιάμεηε απφ κφλνη ζαο. Έηζη επίζεο εκείο δελ
κπνξνχκε λα ρξεζηκεχνπκε ζαλ αζηπλφκνη απφ εδψ θαη απφ εθεί. Ο
θαζέλαο πξέπεη λα απαληήζεη γηα ηηο δηθέο ηνπ πξάμεηο.
ΒΡ: φζνλ αθνξά ηελ ζηνξγή. Βίλαη θάηη πνπ φια ηα πιάζκαηα
ηεο θχζεο έρνπλ. Βθηφο ηνπ φηη είλαη ηθαλά λα δίλνπλ ηελ δσή ηνπο
γηα έλα αγαπεκέλν νλ, έρνπλ επίζεο ηξφπνπο έθθξαζεο γηα λα
απνδεηθλχνπλ ηελ ζηνξγή ηνπο, ηελ αγάπε ηνπο. Αελ είλαη ζεκηηφ λα
ππάξρνπλ απηέο νη κηθξέο πξάμεηο κε ηα παηδηά θαη κεηαμχ ησλ
ζπδχγσλ;
ΏΠ: ε αγάπε είλαη κεγαινπξεπήο, αιιά ππάξρεη κία ηζπαληθή
παξνηκία πνπ ιέεη: «Δ αγάπε είλαη έξγα θαη φρη θαιά ιφγηα». Βγψ
έρσ γλσξίζεη ζπίηηα πνιχ εθδεισηηθά πνπ έρνπλ δηαιπζεί απφ ηελ
κηα ζηηγκή ζηελ άιιε. Πξηλ ιίγν γλψξηζα έλα δεπγάξη πξνθαλψο
πνιχ επηπρηζκέλν. ΋ια ηα παηδηά εθείλνπ ηνπ ζπηηηνχ ήηαλε
εθδεισηηθά κε ηνπο γνλείο, αιιά εθείλν ην ζπίηη είρε ήδε έλα βίηζην.
Ο άληξαο ρψξηζε απφ ηελ γπλαίθα θαη ε γπλαίθα απφ ηνλ άλδξα, θαη
ηα αδέιθηα πεγαίλνπλ ν έλαο απφ κία πιεπξά θαη ν άιινο απφ άιιε.
Μεξηθνί απφ απηνχο νχηε θαλ κηιηνχληαη θαη ήηαλ πνιχ εθδεισηηθνί.
΢πλήζσο νη ζηνξγέο εθθπιίδνληαη ζε ιαγλεία δελ ρξεζηκεχνπλ γηα ηίπνηε. Μελ μερλάηε φηη ε θαξδηά είλαη έλα εξσηηθφ θέληξν επίζεο. Σν
θαιχηεξν είλαη ε Ώγάπε, θαη ε Ώγάπε δελ δέρεηαη ζηνξγέο. Βίλαη
αγλή, φκνξθε, σξαία, αθηινθεξδήο, βεβαηψλεηαη κα ηα έξγα κε ηηο
πξάμεηο. ΢ε ηη ρξεζηκεχεη έλαο άληξαο λα πεη ζηελ γπλαίθα ηνπ: «΢ε

23
αγαπάσ, ζε ιαηξεχσ» θαη λα κελ ηεο δίλεη νχηε γηα ηελ εθεκεξίδα;
΢ε ηη ρξεζηκεχνπλ ηφζα θηιάθηα ηφζεο αγθαιηέο θαη παξφκνηα
πξάγκαηα εάλ ν άλδξαο δελ πξνβιεκαηίδεηαη αλ έρεη, αο πνχκε, ε
γπλαίθα λα αγνξάζεη έλα δεπγάξη θάιηζεο;. Αηφηη δελ πξέπεη λα
ληπζεί ε γπλαίθα; απηφ είλαη αγάπε; αληί ηφζα θηιάθηα, ηφζα ράδηα,
ηφζεο αγθαιηέο, θαιφ είλαη λα ηεο δίλεη ηα θνξέκαηά ηεο, λα ηεο αγνξάζεη ηηο θάιηζεο ηεο, λα ηεο πιεξψζεη ηηο αλάγθεο ηεο. Αειαδή λα
ηεο δίλεη γηα φια ηα πξάγκαηα ηεο δσήο ηεο, λα ζπκπιεξψλεη φπσο
πξέπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, λα κελ ηεο ηξαβάεη ηα καιιηά ηεο, λα
κελ ηεο θάλεη θαθφ.
Ώγάπε είλαη έξγα θαη φρη θαιά ιφγηα. Ώλακθηζβήηεηα «είλαη
ηφζν θαθφ λα είζαη θνπξαζηηθφο, φζν θαη λα έρεηο ξαρνθνθαιηά απφ
ιάζηηρν1». Βίλαη ζσζηφ ν άλδξαο λα είλαη πνιχ θπζηθφο κε ηελ
γπλαίθα ηνπ θαη ε γπλαίθα πνιχ θπζηθή κε ηνλ άλδξα ηεο. Ώιιά φια
απηά ηα ζπίηηα φπνπ ππάξρνπλ ηφζα θαη ηφζα θηιηά θαη αγθαιηέο θαη
παξφκνηα πξάγκαηα, ηφζεο ζηνξγέο κε ιίγα ιφγηα, ηειεηψλνπλ
άζρεκα. Ώπηφ ην έρνπκε δηαζαθελίζεη ζηελ πξαθηηθή. Έρνπκε δεη
ζπίηηα πνπ ήηαλε φιν ζηνξγέο θαη ζήκεξα έρνπλ ήδε ηειεηψζεη. Καη
έρσ δεη ζπίηηα φπνπ ν άλδξαο δελ είλαη έηζη, νχηε φκσο έρεη
ξαρνθνθαιηά απφ ιάζηηρν. Αελ είλαη ζθιεξφθαξδνο, δελ είλαη
ζηνξγηθφο, αιιά μέξεη λα εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηελ αγάπε ηνπ
ηελ απνδεηθλχεη κε πξάμεηο, κε απιφηεηα, κε ιεπηφηεηα. απηά ηα
ζπίηηα θηάλνπλ ζηα γεξαηεηά, δελ ηειεηψλνπλ πνηέ. Σα θαηαζηξέθεη
ν ζάλαηνο, είλαη θπζηθφ.
Ώο θπιάκε ηηο πξάμεηο καο. Ώπφ πνχ γελληνχληαη θαη ηη
πξάγκα είλαη νη ζηνξγέο; έρνπλ ζαλ βάζε ηελ ιαγλεία, είλαη βίηζηα. Δ
θαξδηά είλαη επίζεο έλα εξσηηθφ θέληξν πνπ νδεγεί αλαπφθεπθηα
ζηελ ζεμνπαιηθή θαηάρξεζε. ΋ινη απηνί νη ζπλαηζζεκαηηζκνί ησλ
αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ νδεγνχλ ζηελ πνξλεία, ηελ ιαγλεία, ηελ
αζέιγεηα. Έηζη ινηπφλ νη ζηνξγέο είλαη ην πξντφλ, ην απνηέιεζκα ηεο
ιαγλείαο. Δ Ώγάπε είλαη ην πην φκνξθν, ην πην αγλφ, είλαη ζαλ έλα
κσξφ πνπ κφιηο γελληέηαη, δελ ςάρλεη ηίπνηε γηα ηνλ εαπηφ ηεο, παξά
φια γηα ην νλ πνπ αγαπάεη, δελ πεξηθιείεη ζηνξγέο αιιά μέξεη λα
εθπιεξψλεη ην θαζήθνλ ηεο. Ώπνδεηθλχεηαη κε πξάμεηο θαη φρη κφλν
κε κάηαηα θαη αλνχζηα ιφγηα ακθίβνιεο θιπαξίαο.
Βθείλνο πνπ ππφζρεηαη ζηελ θησρή γπλαίθα ησλ νλείξσλ ηνπ
φια ηα πινχηε ηνπ θφζκνπ, αθφκα θαη αλ δελ ηα έρεη, πνπ ηεο
1

΢.Μ. Μεμηθάληθε παξνηκία.

24
θαηεβάδεη ηνλ νπξαλφ ζηα πφδηα, ζε γεληθέο γξακκέο είλαη εληειψο
ςεχηεο. ΋κσο εθείλνη νη άλδξεο πνπ δελ ππφζρνληαη πνιιά ζηηο
γπλαίθεο αιιά ηα εθηεινχλ, πνπ αγξππλνχλ γηα απηέο, πνπ δελ ηηο
εγθαηαιείπνπλ, αλακθίβνια θαηαιήγνπλ θαηαπιεθηηθνί. Σν ίδην
ζπκβαίλεη θαη κε ηηο γπλαίθεο. Ώπηέο πνπ είλαη πνιχ ζηνξγηθέο, πνιχ
θνιαθεπηηθέο, ηέινο πάλησλ πνπ δνπλ γεκάηεο εθδειψζεηο, ζρεδφλ
πάληα βάδνπλ ζηνλ άλδξα ηα θέξαηα. Βθείλεο νη γπλαίθεο πνπ δελ
είλαη ζηνξγηθέο, πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ
θάλνπλ φιεο ηηο δνπιεηέο ηνπο κε πνιχ ζχλεζε θαζεκεξηλά, πνπ
θνηηάλε ηα παηδηά ηνπο, πνπ πξνζέρνπλ ηνπο άλδξεο ηνπο,
αλακθίβνια θαηαιήγνπλ θαηαπιεθηηθέο ζχδπγνη, πηζηέο θαη
εηιηθξηλείο, αλίθαλεο λα πξνδίδνπλ. Ώιιά απηέο πνπ είλαη πνιχ
εθδεισηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, γεκάηεο ζηνξγέο ηειεηψλνπλ
βάδνληαο ζηνλ θαεκέλν ηνλ άληξα ηνπο έλα θαιφ δεπγάξη θέξαηα.
Δ ΟΡΓΏΝΧ΢Δ ΣΟΤ ΦΤΥΕ΢ΜΟΤ
22-Ενπλίνπ-1977
Θα αξρίζνπκε απφςε απηήλ ηελ νκηιία, ηεο νπνίαο ην ζέκα ζα
κπνξνχζακε λα ην νλνκάζνπκε «Αηαίζζεζε».
Πξηλ απ’ φια ζα πξέπεη λα αξρίζνπκε απφ ηελ βάζε: ηνλ
Άλζξσπν. Ώπφ πνχ εξρφκαζηε; Γηα πνχ πάκε; Πνηνο είλαη ν ιφγνο
ηεο χπαξμήο καο; Γηαηί δνχκε; λα κία ζεηξά απφ εξσηήκαηα πνπ
πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε θαη λα ιχζνπκε.
Γελληέηαη έλα κσξφ θαη πξάγκαηη ιακβάλεη δσξεάλ ην θπζηθφ
ηνπ ζψκα, είλαη θαλεξφ, έλα θαηαπιεθηηθφ ζψκα κε εθαηνκκχξηα
λεπξψλεο θαη άιια ζηελ εμππεξέηεζή ηνπ. Σίπνηε δελ ηνπ θφζηηζε.
΢χκθσλα κε ην πψο κεγαιψλεη ην παηδί, ε Ώηζζεζηαθή Αηάλνηα
αλνίγεηαη ζηγά ζηγά θαη απηή θαζ’ εαπηή θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ
ηεο πιεξνθνξείηαη κέζσ ησλ εμσηεξηθψλ αηζζεζηαθψλ αληηιήςεσλ.
Με ηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο αληηιήςεηο, ε
Ώηζζεζηαθή Αηάλνηα επεμεξγάδεηαη πάληα ηηο ηδέεο πεξηερνκέλνπ ηεο,
ινγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο είλαη ππνθεηκεληθέο. Κηλνχληαη κέζα ζηνλ
θαχιν θχθιν ησλ εμσηεξηθψλ αηζζεζηαθψλ αληηιήςεσλ θαη απηφ
είλαη θαλεξφ. Σψξα ζα θαηαιάβεηε θαιχηεξα ην ηη είλαη ε ππνθεηκεληθή ινγηθή, αιιά ζα πξέπεη λα θάλνπκε κηα πιήξε δηεπθξίληζε
κεηαμχ ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ κπνξεί πνηέ λα μέξεη γηα ην
Πξαγκαηηθφ. Οη ηεο ππνθεηκεληθήο θαη ηεο αληηθεηκεληθήο ινγηθήο.
Βίλαη θαλεξφ φηη ην παηδί ζα πξέπεη λα πεξάζεη απφ φιεο ηηο
εθπαηδεπηηθέο
δηαδηθαζίεο:
δεκνηηθφ,
γπκλάζην,
ιχθεην,

25
παλεπηζηήκην. Δ ππνθεηκεληθή ινγηθή ηξέθεηαη κε φια ηα δεδνκέλα
πνπ ηεο δίλνπλε ηα δηάθνξα εθπαηδεπηήξηα ηνπ ζρνιαζηηθηζκνχ.
΋κσο, ζη’ αιήζεηα, θαλέλα εθπαηδεπηήξην δελ ζα κπνξνχζε λα δψζεη
ζην παηδί, ζηνλ έθεβν ή ζηνλ λεαξφ αθξηβή δεδνκέλα γχξσ απφ απηφ
πνπ δελ είλαη ηνπ ρξφλνπ, γχξσ απφ απηφ πνπ είλαη ην Πξαγκαηηθφ.
Ώιήζεηα αδειθνί, νη θεξδνζθνπίεο ηεο ππνθεηκεληθήο ινγηθήο
νδεγνχλε ηνλ δηαλνεηηθφ άλζξσπν ζην παξάινγν πεδίν ηεο νπηνπίαο
ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζηηο απιέο γλψκεο ππνθεηκεληθνχ ηχπνπ.
Ώιιά πνηέ δελ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ πξαγκαηηθή εκπεηξία Ώπηνχ
πνπ δελ είλαη ηνπ ρξφλνπ, απηνχ πνπ είλαη ε Ώιήζεηα. Δ
Ώληηθεηκεληθή Λνγηθή φκσο πνπ δπζηπρψο δελ ιακβάλεη θακία
εθπαίδεπζε, γηα ηελ νπνία δελ ππάξρνπλε ζρνιέο κέλεη πάληνηε
παξακειεκέλε. Ώλακθηζβήηεηα νη ινγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο
Ώληηθεηκεληθήο Λνγηθήο, καο νδεγνχλ πξαγκαηηθά, ζα ιέγακε ζε
αθξηβή θαη ηέιεηα αμηψκαηα.
Ώιιά ην παηδί απφ κέξνο ζε κέξνο εθπαηδεχεηαη
ππνθεηκεληθά, δελ ππάξρεη γηα απηφ θαλέλαο ηξφπνο αλψηεξεο
εθπαίδεπζεο. Σα δεδνκέλα πνπ νη αηζζήζεηο παξέρνπλ ζηελ
ππνθεηκεληθή δηάλνηα ηνπ εθήβνπ, ζηελ αηζζεζηαθή δηάλνηα θαη φια
ηα ζρνιηθά, νηθνγελεηαθά δεηήκαηα θιπ. είλαη απιψο ππνθεηκεληθά
θαη εκπεηξηθά θαη απηφ είλαη ην αμηνζξήλεην.
΢ηελ αξρή ην παηδί δελ έρεη ράζεη αθφκε ηελ ηθαλφηεηα
έθπιεμεο, πξαγκαηηθά εθπιήζζεηαη κπξνζηά ζε νπνηνδήπνηε
θαηλφκελν. Έλα φκνξθν παηρλίδη ηνπ αθππλίδεη ηελ έθπιεμε,
δηαζθεδάδνπλε ηα παηδηά κε ηα παηρλίδηα ηνπο. ΢χκθσλα κε ην πψο
κεγαιψλεη, ζχκθσλα κε ην πψο ε αηζζεζηαθή ηνπ δηάλνηα ιακβάλεη
ηα δεδνκέλα ηνπ ζρνιείνπ, ε ηθαλφηεηα έθπιεμεο εμαθαλίδεηαη θαη
ζην ηέινο θηάλεη ε ζηηγκή πνπ ην παηδί κεηαηξέπεηαη ζε λεαξφ θαη
έρεη ράζεη εληειψο απηήλ ηελ ηθαλφηεηα.
Απζηπρψο φπσο ήδε είπα, ηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλεη θαλείο
ζηα ζρνιεία ρξεζηκεχνπλ γηα λα ηξέθνπλ ηελ αηζζεζηαθή δηάλνηα θαη
ηίπνηε άιιν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαη κε ηα ζεκεξηλά εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα, ην κφλν πνπ πεηπραίλνπκε λα δεκηνπξγνχκε ζηα ζρνιεία
είλαη κία ηερλεηή πξνζσπηθφηεηα.
Ώο έρνπκε ππ’ φςηλ καο αγαπεηνί κνπ αδειθνί, φηη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηεο αιήζεηαο νη γλψζεηο πνπ κειεηνχληαη ζηηο
αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο πνηέ δελ ζα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ δεκηνπξγία
ηνπ Φπρνινγηθνχ Ώλζξψπνπ. ΢ην φλνκα ηεο αιήζεηαο ζα πξέπεη λα
πνχκε μεθάζαξα φηη ηα ζέκαηα πνπ κειεηψληαη ζηα ηλζηηηνχηα

26
ζήκεξα δελ έρνπλε θακία ζρέζε κε ηα δηάθνξα κέξε ηνπ Βίλαη θαη γη’
απηφ ρξεζηκεχνπλ κφλν γηα:
1νλ Να πιαζηνγξαθνχλ ηνπο πέληε θπιίλδξνπο ηεο νξγαληθήο
κεραλήο.
2νλ Να καο αθαηξέζνπλ ηελ ηθαλφηεηα έθπιεμεο.
3νλ Να αλαπηχζζνπλ ηελ αηζζεζηαθή δηάλνηα.
4νλ Να δεκηνπξγνχλ ζε καο κία ςεχηηθε πξνζσπηθφηεηα θαη
απηφ είλαη φιν.
Έηζη ινηπφλ λα γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε αηζζεζηαθή δηάλνηα
δελ ζα κπνξνχζε κε θαλέλαλ ηξφπν λα πξνθαιέζεη ζε καο κηα ξηδηθή
κεηαηξνπή. Βίλαη θαηάιιειν λα ελλννχκε φηη ε αηζζεζηαθή δηάλνηα,
φζν κνξθσκέλε θαη λα θαίλεηαη, δελ ζα κπνξνχζε πνηέ λα καο
βγάιεη απφ ηελ απηνκαηνπνίεζε θαη ηελ κεραληθφηεηα ζηελ νπνία
βξηζθφκαζηε φινη νη άλζξσπνη, φινο ν θφζκνο. Έλα πξάγκα είλαη ν
απιφο δσηθφο άλζξσπνο, δειαδή ην δηαλνεηηθφ δψν, θαη έλα άιιν
πξάγκα αιεζηλά δηαθνξεηηθφ είλαη ν Ώιεζηλφο Φπρνινγηθφο
Άλζξσπνο. ΋ηαλ αλαθέξσ ηελ ιέμε άλζξσπνο θπζηθά εγθιείεη θαη
ηελ γπλαίθα θαη απηφ ππνλνείηαη θαζαξά. Γελλεζήθακε κε έλα
θαηαπιεθηηθφ ζψκα, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο αιήζεηαο
ρξεηαδφκαζηε λα θάλνπκε θάηη παξαπάλσ. Να δεκηνπξγνχκε ην
θπζηθφ ζψκα δελ είλαη δχζθνιν, ην θιεξνλνκνχκε. Ώιιά λα
δεκηνπξγνχκε ηνλ Φπρνινγηθφ Άλζξσπν είλαη δχζθνιν. Γηα λα
δεκηνπξγήζνπκε ην θπζηθφ ζψκα δελ ρξεηάδεηαη λα δνπιεχνπκε κε
ηνλ εαπηφ καο, αιιά γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ Φπρνινγηθφ
Άλζξσπν λαη, πξέπεη λα δνπιεχνπκε πάλσ ζηνλ εαπηφ καο απηφ είλαη
θαλεξφ. Πξέπεη ινηπφλ λα νξγαλψζνπκε ηνλ ςπρηζκφ καο πνπ είλαη
αθαηάζηαηνο, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ Φπρνινγηθφ Άλζξσπν πνπ
είλαη ν Ώιεζηλφο Άλζξσπνο ζηελ πην πιήξε έλλνηα ηεο ιέμεο. Έιεγε
ν δάζθαινο Γθνπξηδίεθ φηη ε αλζξψπηλε κεραλή δελ έρεη θακία
ςπρνινγία. Πξέπεη λα δηαθσλήζσ καδί ηνπ αξθεηά ζε απηφ ην
δήηεκα. ΢ε θάζε νξγαληθή κεραλή, ιαλζαζκέλα νλνκαδφκελε
άλζξσπνο, ππάξρεη ςπρνινγία. Ώπηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη φηη
βξίζθεηαη αλνξγάλσηε θαη απηφ είλαη δηαθνξεηηθφ. Να νξγαλψζνπκε
απηήλ ηελ ςπρνινγία κέζα ζην δηαλνεηηθφ δψν είλαη ην επείγνλ, ην
κε αλαβιεηέν, ην κε θαζπζηεξεηέν εάλ ζέινπκε αιεζηλά λα
δεκηνπξγήζνπκε ηνλ Ώιεζηλφ Άλζξσπν πνπ είλαη ν Φπρνινγηθφο Άλζξσπνο. Ώο δηαθξίλνπκε κεηαμχ ηνπ δηαλνεηηθνχ δψνπ, ηνπ
ιαλζαζκέλα νλνκαδφκελνπ άλζξσπνο, θαη ηνπ Ώιεζηλνχ θαη
Ώπζεληηθνχ Φπρνινγηθνχ Ώλζξψπνπ. Βκείο ρξεηαδφκαζηε λα

27
δνπιεχνπκε πάλσ ζηνλ εαπηφ καο ηνλ ίδην, αλ ζέινπκε λα
δεκηνπξγήζνπκε απηφλ ηνλ Άλζξσπν. ΋κσο ππάξρεη κάρε κέζα καο.
Δ Ώηζζεζηαθή Αηάλνηα είλαη εθδεισκέλνο ερζξφο ηεο Ώλψηεξεο
Αηάλνηαο. Δ αηζζεζηαθή δηάλνηα ηαπηίδεηαη κε νπνηαδήπνηε πεξίζηαζε. Βάλ π.ρ. βξεζνχκε ζε έλα πινχζην ζπκπφζην ηαπηηδφκαζηε
ηφζν πνιχ κε ηα θαγεηά πνπ κεηαηξεπφκαζηε ζε ιαίκαξγνπο. Ή
ηαπηηδφκαζηε ηφζν πνιχ κε ην θξαζί πνπ θαηαιήγνπκε κεζπζκέλνη.
Ή ζπλαληάκε ζηνλ δξφκν έλαλ άλζξσπν ηνπ αληίζεηνπ θχινπ,
γνεηεπηηθφ, ελδηαθέξνληα, θαη ηαπηηδφκαζηε ηφζν πνιχ κε απηφλ πνπ
ζην ηέινο πνξλεχνπκε ή κεηαηξεπφκαζηε απιά ζε κνηρνχο. ΢ε απηέο
ηηο θαηαζηάζεηο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ είλαη δπλαηφλ λα
δεκηνπξγνχκε ηνλ Φπρνινγηθφ Άλζξσπν. Ώλ ζα πξέπεη λα αξρίζνπκε
απφ θάπνπ ηελ δνπιεηά γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ Φπρνινγηθφ
Άλζξσπν, πξαγκαηηθά απηφ ζα είλαη ε δνπιεηά πάλσ ζηνλ εαπηφ καο
ηνλ ίδην, κε ηαπηηδφκελνη πνηέ κε κία θαηάζηαζε θαη
απηνπαξαηεξψληαο ηνλ εαπηφ καο απφ ιεπηφ ζε ιεπηφ θαη απφ
ζηηγκή ζε ζηηγκή.
Τπάξρνπλ απηνί πνπ θάλνπλ ιάζνο ζην δξφκν: θνηλσλίεο,
ζρνιέο, ηάγκαηα, ζηνέο, ζξεζθείεο, αηξέζεηο πνπ πξνζπαζνχλ λα
νξγαλψζνπλ ηνλ αλζξψπηλν ςπρηζκφ δηα κέζνπ κεξηθψλ «ρξπζψλ»
απνθζεγκάησλ. Κνηλφηεηεο πνπ δηα κέζνπ απηνχ ή εθείλνπ ηνπ
ξεηνχ πξνζπαζνχλ λα πεηχρνπλ θάηη απφ απηφ πνπ εθείλνη
νλνκάδνπλ εμαγληζκφ, αγηφηεηα θιπ. ΋ια απηά επείγεη λα ηα
αλαιχζνπκε. Βίλαη θαλεξφ φηη έλα νπνηνδήπνηε απφθζεγκα, εζηθνχ ή
ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα, πνηέ δελ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη ζαλ
νδεγφο γηα ηα δηάθνξα ζπκβάληα ηεο δσήο. Έλα απφθζεγκα
θαηαζθεπαζκέλν κε Ώλψηεξε Λνγηθή ζαλ ηελ ινγηθή ηνπ Οπζπέλζθη
π.ρ. δελ ζα κπνξνχζε ζη’ αιήζεηα λα δεκηνπξγήζεη πνηέ έλαλ
θαηλνχξην θφζκν, νχηε κηα θαηλνχξηα θχζε. Θα ήηαλ παξάινγν λα
ππνηαρζνχκε απζηεξά ζε έλα ξεηφ κε ηνλ ζθνπφ λα νξγαλψζνπκε
ηνλ ςπρηζκφ καο, απηφ ζα ζήκαηλε λα κεηαηξαπνχκε πξαγκαηηθά ζε
ζθιάβνπο. Έηζη ινηπφλ πξέπεη λα ζπιινγηζηνχκε πάλσ ζε πνιινχο
εζηθνχο θαηαιφγνπο θαη θψδηθεο φπσο ηα ρξπζά απνθζέγκαηα. ΋ια
απηά πνηέ δελ ζα κπνξνχζαλ λα κεηαηξέςνπλ θαλέλαλ, απηφ είλαη
θαλεξφ. Βπίζεο είλαη ηφζα πνιιά απηά πνπ πξέπεη λα αλαιχζνπκε
πξηλ λα κπνξέζνπκε λα κπνχκε ζηελ δνπιεηά ηεο νξγάλσζεο ηνπ
ςπρηζκνχ! Ώλακθηζβήηεηα έλα απνδεηθηηθφ αμίσκα φζν πινχζην θαη
ηέιεην θαη αλ είλαη ζα κπνξνχζε λα είλαη ςεχηηθν θαη απηφ πνπ είλαη
ρεηξφηεξν ζθφπηκα ςεχηηθν.

28
Έηζη γηα λα πξνζπαζήζνπκε κηα κεηαηξνπή ηνπ εαπηνχ καο,
ζα πξέπεη λα γίλνπκε ιίγν πην αηνκηθνί (δελ ζέισ λα πσ εγσηζηέο αο
ην θαηαιάβνπκε απηφ) γηα λα κάζνπκε λα ζθεθηφκαζηε θαιχηεξα θαη
κε έλαλ πην αλεμάξηεην θαη ηέιεην ηξφπν απφ πνιιά ηεξά, «ρξπζά»
απνθζέγκαηα. Ώλ θαη φινο ν θφζκνο ηα ζεσξεί ηέιεηα, δελ ζα
κπνξνχζαλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζαλ θαλφλαο γηα λα πεηχρνπκε κία
απζεληηθή κεηαηξνπή θαη νξγάλσζε ηνπ ςπρηζκνχ κέζα καο.
Πξφθεηηαη λα νξγαλψζνπκε ηνλ εζσηεξηθφ ςπρηζκφ θαη πξέπεη λα
βγνχκε απφ ηφζνπο νξζνινγηζκνχο ππνθεηκεληθνχ ηχπνπ θαη φπσο
ιέγεηαη λα πάκε ζηνλ ππξήλα, ζηελ πξάμε, λα αληηκεησπίζνπκε ηα
δηθά καο ειαηηψκαηα φπσο είλαη. Να κελ ζέινπκε πνηέ λα ηα
δηθαηνινγνχκε, λα κελ πξνζπαζνχκε λα ηα απνθχγνπκε. Υξεηάδεηαη
λα γίλνπκε πην ζνβαξνί ζηελ αλάιπζε, πξέπεη λα είκαζηε πην ζπλεηνί
κε πεξηζζφηεξε θαηαλφεζε. Ώλ αιεζηλά δελ ςάρλνπκε δηαθπγή, ηφηε
ζα κπνξέζνπκε λα δνπιέςνπκε πάλσ ζηνλ εαπηφ καο γηα λα
πεηχρνπκε ηελ νξγάλσζε ηνπ Φπρνινγηθνχ Ώλζξψπνπ. Έηζη ζα
πάςνπκε λα είκαζηε απιά δηαλνεηηθά δψα φπσο είκαζηε κέρξη ηψξα.
Δ ςπρνινγηθή απηνπαξαηήξεζε είλαη βαζηθή. Πξαγκαηηθά
ρξεηάδεηαη λα απηνπαξαηεξνχκαζηε απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή, απφ
δεπηεξφιεπην ζε δεπηεξφιεπην. Με ηη ζθνπφ; έλαλ. Πνηφλ; λα
απνθαιχπηνπκε ηα ειαηηψκαηά καο ηνπ ςπρνινγηθνχ ηχπνπ, λα ηα
αλαθαιχπηνπκε ζην πεδίν ηεο πξάμεο. Να ηα παξαηεξνχκε
θαηεπζείαλ, ζπλεηά, ρσξίο δηθαηνινγίεο ρσξίο δηθαηνινγίεο θαλελφο
είδνπο. Ώθνχ έρνπκε αλαθαιχςεη έλα ειάηησκα ηφηε θαη κφλν ηφηε
ζα κπνξνχζακε λα ην θαηαιάβνπκε. Βπαλαιακβάλσ φηη γηα λα ην
πξνζπαζήζνπκε απηφ πξέπεη λα είκαζηε απζηεξνί κε ηνλ ίδην καο ηνλ
εαπηφ. Πνιινί φηαλ πξνζπαζνχλ λα θαηαιάβνπλ έλα ιάζνο, ην
δηθαηνινγνχλ ή ην απνθεχγνπλ ή ην θξχβνπλ απφ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ
εαπηφ θαη απηφ είλαη παξάινγν. Τπάξρνπλ επίζεο κεξηθά γλσζηηθά
αδειθάθηα πνπ φηαλ αλαθαιχπηνπλ απηφ ή εθείλν ην ειάηησκα ζηνλ
εαπηφ ηνπο, αξρίδνπλ κε ηνλ λνπ ηνπο, αο πνχκε ζεσξεηηθά, λα
θεξδνζθνπνχλ θαη απηφ είλαη ην ζνβαξφηεξν. Αηφηη φπσο ήδε είπα
θαη ην επαλαιακβάλσ ηψξα ζε απηέο ηηο ζηηγκέο νη απιέο
ππνθεηκεληθέο θεξδνζθνπίεο ηνπ λνπ, αλαγθαζηηθά καο πεγαίλνπλ
ζην πεδίν ηεο νπηνπίαο, απηφ είλαη μεθάζαξν. Έηζη ινηπφλ εάλ
ζέινπκε λα θαηαιάβνπκε έλα ειάηησκα, πξέπεη λα εμαιείςνπκε ηηο
απιέο ππνθεηκεληθέο θεξδνζθνπίεο. Καη γηα λα ηηο εμαιείςνπκε
ρξεηάδεηαη λα έρνπκε παξαηεξήζεη απ’ επζείαο ην ειάηησκα. Μφλν
έηζη δηακέζνπ κηαο ζσζηήο παξαηήξεζεο είλαη δπλαηφλ λα

29
δηνξζψζνπκε ηελ ηάζε γηα θεξδνζθνπία. Ώθνχ έρνπκε θαηαιάβεη
αθέξαηα, ζε φια ηα επίπεδα ηνπ λνπ νπνηνδήπνηε ςπρνινγηθφ
ζθάικα, ηφηε λαη, κπνξνχκε λα δψζνπκε ζηνλ εαπηφ καο ηελ
πνιπηέιεηα λα ην ζξαχζνπκε, λα ην απνζπλζέζνπκε, λα ην
ειαηηψζνπκε ζε ζηάρηε, ζε θνζκηθή ζθφλε. ΋κσο δελ πξέπεη λα
μεράζνπκε πνηέ φηη ν λνπο απηφο θαζ’ εαπηφο δελ κπνξεί πνηέ λα
αιινηψζεη ξηδηθά έλα ειάηησκα. Ο λνπο κπνξεί λα ζεκεηψζεη έλα
ειάηησκα κε δηάθνξα νλφκαηα, λα ην πεξάζεη απφ έλα επίπεδν ζε
έλα άιιν, λα ην θξχςεη απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ, λα ην θξχςεη απφ
ηνπο άιινπο, αιιά πνηέ λα ην απνζπλζέζεη. Πνιιέο θνξέο έρσ
κηιήζεη εδψ πέξα, ζαο έρσ πεη φηη ρξεηαδφκαζηε κία δχλακε πνπ λα
κπνξεί ζη’ αιήζεηα λα ειαηηψζεη ζε ζηάρηε νπνηνδήπνηε ειάηησκα
ςπρνινγηθνχ ηχπνπ. Βπηπρψο απηή ε δχλακε ππάξρεη ζην βάζνο ηνπ
ςπρηζκνχ καο. Ώλαθέξνκαη μεθάζαξα ζηελ ΢ηέιια Μάξηο, ηελ
Παλαγία ηεο ζάιαζζαο, κηα παξαιιαγή ηνπ δηθνχ καο Βίλαη, αιιά
παξάγσγε ή παξάγσγν. Βάλ εκείο ζπγθεληξσλφκαζηε ζε απηήλ ηελ
παξαιιαγή-δχλακε πνπ ππάξρεη ζηνλ ςπρηζκφ καο, πνπ κεξηθνί ιανί
νλφκαζαλ Ίζηο θαη άιινη Σνλαλδίλ, Άξηεκε θιπ. ζα καο βνεζήζεη.
Σφηε ην ζπγθεθξηκέλν ειάηησκα ζα κπνξεί λα ειαηησζεί ζε θνζκηθή
ζθφλε.
Οπνηνδήπνηε ςπρνινγηθφ επηπξφζζεην ζηνηρείν δσληαλή
πξνζσπνπνίεζε απηνχ ή εθείλνπ ηνπ ειαηηψκαηνο, αθνχ
απνζπληεζεί, απειεπζεξψλεη θάηη. Ώπηφ ιέγεηαη Οπζία. Βίλαη θαλεξφ
φηη κέζα ζε νπνηνδήπνηε απφ απηά ηα «κπνπθάιηα» γλσζηά ζαλ
ςπρηθά επηπξφζζεηα ππάξρεη κπνηηιηαξηζκέλε Οπζία ή Φπρηθή
΢πλείδεζε. ΋ηαλ ζπάζνπκε απηφ ή εθείλν ην κπνπθάιη-ειάηησκα, ην
πνζνζηφ ΢πλείδεζεο πνπ ήηαλ κπνηηιηαξηζκέλν απειεπζεξψλεηαη.
Κάζε θνξά πνπ απειεπζεξψλεηαη έλα ηκήκα ΐνπδηθήο Οπζίαο,
πξάγκαηη θαη απφ δηθφ ηνπ δηθαίσκα απμάλεη ην πνζνζηφ ζπλείδεζεο.
Έηζη ζχκθσλα κε ην πψο ζξαχνπκε ηα ςπρνινγηθά επηπξφζζεηα
ζηνηρεία, ην πνζνζηφ αθππληζκέλεο ζπλείδεζεο πνιιαπιαζηάδεηαη.
΋ηαλ ε νιφηεηα ησλ ςπρνινγηθψλ επηπξφζζεησλ ζηνηρείσλ ζα έρεη
ειαηησζεί ζε θνζκηθή ζθφλε, επίζεο ε ζπλείδεζε ζα έρεη αθππληζζεί
νινθιεξσηηθά. Βάλ έρνπκε ζξαχζεη κφλν έλα 50% ησλ κε
αλζξσπίλσλ θαη αλεπηζχκεησλ ςπρηθψλ ζηνηρείσλ, πξαγκαηηθά
θαηέρνπκε έλα 50% αληηθεηκεληθή αθππληζκέλε ζπλείδεζε. Ώιά εάλ
πεηχρνπκε λα ζξαχζνπκε ην 100% ησλ κε επηζπκεηψλ ςπρηθψλ
επηπξφζζεησλ, πξάγκαηη θαη απφ δηθφ καο δηθαίσκα ζα πεηχρνπκε
100% αληηθεηκεληθή ζπλείδεζε. Έηζη είλαη πσο δηακέζνπ αδηάθνπσλ

30
πνιιαπιαζηαζκψλ ε ζπλείδεζή καο ζα ιάκπεη θάζε θνξά
πεξηζζφηεξν, απηφ είλαη θαλεξφ.
Ώπηφ πνπ ζέινπκε είλαη λα πεηχρνπκε ηελ απφιπηε
ζπλείδεζε θαη είλαη δπλαηφλ λα ην πεηχρνπκε αλ βαδίδνπκε ζην
ζσζηφ δξφκν, δηαθνξεηηθά δελ ζα κπνξέζνπκε, απηφ είλαη μεθάζαξν.
Βλ πάζε πεξηπηψζεη, ζχκθσλα κε ην πψο ζξαχνπκε ηα αλεπηζχκεηα
ςπρηθά ζηνηρεία πνπ θνξησλφκαζηε ζην εζσηεξηθφ καο ζα αλζήζνπλ
κέζα καο ηα δηάθνξα ΢ίληηο ή Φσηεηλέο Εθαλφηεηεο. ΋ηαλ δε ζα
έρνπκε πεηχρεη ηελ ΐνπδηζηηθή Βμάιεηςε ζα έρνπκε πεηχρεη ηελ πην
απφιπηε Φψηηζε. Δ ιέμε «βνπδηζηηθή εμάιεηςε» ελνριεί πνιχ
νξηζκέλεο νξγαλψζεηο ηνπ ςεπδν-εζσηεξηζηηθνχ θαη ςεπδναπνθξπθηζηηθνχ ηχπνπ. Βκάο αληί λα καο ελνριεί απηή ε ιέμε, καο
αξέζεη πξαγκαηηθά. Σν λα πεηχρνπκε ην 100% ηεο ζπλεηδήζεσο είλαη
θάηη επηζπκεηφ.
Βίλαη πνιινί απηνί πνπ ζέινπλε λα έρνπλ ηελ Φψηηζε, είλαη
πνιινί απηνί πνπ αηζζάλνληαη πηθξακέλνη, απηνί πνπ ππνθέξνπλ
κέζα ζηα ζθνηάδηα, απηνί πνπ ππνθέξνπλ απφ ηηο δηάθνξεο πηθξέο
θαηαζηάζεηο ηεο Γσήο. Δ Φψηηζε είλαη θάηη επηζπκεηφ αιιά ε
Φψηηζε έρεη έλα ιφγν λα ππάξρεη. Δ Φψηηζε είλαη ην Νηαξκαληάηνπ.
Ώπηή ε ιέμε ζαλζθξηηηθνχ ηχπνπ ζα αθνπζηεί ιίγν παξάμελα ζηα
απηηά ησλ εδψ παξφλησλ. Νηαξκαληάηνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ξίδα
Νηάξκα (κηθξή ιίκλε). Θα κπνξνχζε θαλείο λα απνζπλζέζεη ηα
δηάθνξα αλεπηζχκεηα ςπρηθά επηπξφζζεηα πνπ θνξησλφκαζηε ζην
εζσηεξηθφ καο θαη φκσο λα κελ πεηχρεη ηελ ξηδηθή Φψηηζε. Βδψ
παίδεη ξφιν απηφ πνπ ιέγεηαη Σξίηνο Παξάγνληαο ηεο Βπαλάζηαζεο
ηεο ΢πλείδεζεο, απηφο ηεο ζπζίαο πξνο ηελ αλζξσπφηεηα. Βάλ δελ
ζπζηαδφκαζηε γηα ηελ αλζξσπφηεηα, ζα ήηαλε αδχλαην λα πεηχρνπκε
ηελ απφιπηε Φψηηζε δηφηη ν ιφγνο λα ππάξρεη ε Φψηηζε είλαη ην
Νηαξκαληάηνπ. Βίλαη θαλεξφ φηη αλ απνζπλζέηνπκε ην εγψ
πιεξσλφκαζηε. Βίλαη βέβαην θαη αιεζηλφ φηη αλ δεκηνπξγήζνπκε ηα
αλψηεξα Τπαξμηαθά ΢ψκαηα ηνπ Βίλαη πιεξσλφκαζηε. Αελ
κπνξνχκε λα αξλεζνχκε φηη αλ ζπζηαδφκαζηε γηα ηνπο
ζπλαλζξψπνπο καο πιεξσλφκαζηε, απηφ είλαη αλακθηζβήηεην. Γηα
λα πεηχρεη θαλείο ηελ απφιπηε Φψηηζε, ρξεηάδεηαη λα δνπιεχεη κε
ηνπο ηξεηο παξάγνληεο ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο ΢πλείδεζεο:
1) Να γελλεζεί, δειαδή λα δεκηνπξγήζεη ηα Ώλψηεξα
Τπαξμηαθά ΢ψκαηα ηνπ Βίλαη.
2) Να πεζάλεη, δειαδή λα θαηαζηξέςεη ην εγψ νινθιεξσηηθά.
3) Να ζπζηαζηεί γηα ηελ αλζξσπφηεηα.

31
Οξίζηε εδψ νη ηξεηο παξάγνληεο ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο
΢πλείδεζεο.
Ώιιά φπσο ζαο έιεγα, πξέπεη λα μέξνπκε λα δνπιεχνπκε
πάλσ ζηνλ εαπηφ καο, απηφ είλαη θαλεξφ. Υξεηαδφκαζηε λα
νξγαλψζνπκε ηνλ ςπρνινγηθφ άλζξσπν κέζα ζηνλ εαπηφ καο. Πξψηα
απφ φια πξηλ λα πεηχρνπκε ηελ απφιπηε Φψηηζε, ν Φπρνινγηθφο
Άλζξσπνο πξέπεη λα γελληέηαη κέζα καο, θαη γελληέηαη φηαλ
νξγαλψζνπκε ηνλ ςπρηζκφ καο. Πξέπεη λα νξγαλψζνπκε ηνλ
ςπρηζκφ καο εδψ θαη ηψξα θαη εάλ δνπιεχνπκε ζσζηά ηφηε ηνλ νξγαλψλνπκε. Βάλ π.ρ. δελ θαθνμνδεχνπκε ηηο ελέξγεηεο ηνπ
ζπγθηλεζηαθνχ θέληξνπ, ηνπ λνπ ή ηνπ θηλεηηθν-ελζηηθηνζεμνπαιηθνχ εγθεθάινπ, είλαη θαλεξφ πσο κε απηήλ ηελ
απνηακίεπζε δεκηνπξγνχκε ή δίλνπκε κνξθή ζε καο ζην δεχηεξν
ςπρνινγηθφ ζψκα, ην ζψκα ησλ ζπγθηλήζεσλ, αο ην νλνκάζνπκε
Βίδσιν. Ώλακθηζβήηεηα, εάλ εκείο απειεπζεξσζνχκε απφ ηελ
Ώηζζεζηαθή Αηάλνηα, ηφηε αιεζηλά ζα θαηαθέξνπκε λα
εμνηθνλνκήζνπκε δηαλνεηηθέο ελέξγεηεο. Με απηέο ζα κπνξνχζακε
ζα ζξέςνπκε ην ηξίην ςπρνινγηθφ ζψκα, ηνλ αηνκηθφ λνπ. ΋ηαλ
κηιάσ ελαληίνλ ηεο Ώηζζεζηαθή Αηάλνηαο, ζέισ νη αδειθνί λα
θαηαιαβαίλνπλ θαζαξά φηη δελ παχσ λα αλαγλσξίδσ ηελ
σθειηκφηεηά ηεο. Βπίζεο φηη ρξεηάδεηαη λα δνχκε ζε ηέιεηα
ηζνξξνπία, λα ρεηξηδφκαζηε ηελ Ώλψηεξε Αηάλνηα θαη λα μέξνπκε λα
ρξεζηκνπνηνχκε ηελ Ώηζζεζηαθή Αηάλνηα. Βάλ έλαο άλζξσπνο δελ
μέξεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ Ώηζζεζηαθή Αηάλνηα μερλάεη φηη πξέπεη λα
πιεξψζεη ην ελνίθην, μερλάεη φηη πξέπεη λα ηξψεη γηα λα ππάξρεη,
μερλάεη φηη πξέπεη λα ληπζεί, πεγαίλεη ζηνλ δξφκν εληειψο
αθαηάζηαηνο δελ ζπκπιεξψλεη ηα θαζήθνληα ηεο δσήο ηνπ. Έηζη ε
Ώηζζεζηαθή Αηάλνηα είλαη αλαγθαία αιιά πξέπεη λα ηελ ρεηξηδφκαζηε
έμππλα, κε ηζνξξνπία. Αειαδή ε Ώλψηεξε Αηάλνηα θαη ε Ώηζζεζηαθή
Αηάλνηα πξέπεη λα ηζνξξνπνχληαη ζηελ δσή απηφ είλαη θαλεξφ.
Τπάξρνπλ άηνκα πνπ αζρνινχληαη κφλν κε ηελ Ώλψηεξε Αηάλνηα.
Π.ρ. εξεκίηεο πνπ δνχλε ζε ζπειηέο ζηα Εκαιάηα θαη μερλάλε φηη
έρνπλ θαη κία Ώηζζεζηαθή Αηάλνηα. Να ηελ απνξξίςνπκε έηζη απιά,
γηαηί έηζη, είλαη παξάινγν. Υξεηάδεηαη λα ιεηηνπξγεί ε Ώηζζεζηαθή
Αηάλνηα κε ηζνξξνπεκέλν ηξφπν γηα λα κπνξεί λα εθηειεί θαλείο ηα
θαζήθνληά ηνπ ζηελ δσή. Δ πάιε κεηαμχ ηεο Ώλψηεξεο θαη ηεο
Ώηζζεζηαθήο Αηάλνηαο είλαη ηξνκαθηηθή. Ώο ζπκεζνχκε ηνλ Υξηζηφ,
φηαλ έθαλε ηελ λεζηεία ζηελ έξεκν ηνπ παξνπζηάζηεθε έλαο
δαίκνλαο θαη ηνπ είπε: «φια απηά ηα βαζίιεηα ηνπ θφζκνπ ζα ζνπ ηα

32
δψζσ αλ γνλαηίζεηο θαη κε ιαηξέςεηο». Αειαδή ε Ώηζζεζηαθή
Αηάλνηα ηνλ έβαιε ζε πεηξαζκφ θαη απαληάεη ε Ώλψηεξε Αηάλνηα
ιέγνληαο: «΢αηαλά, ΢αηαλά είλαη γξακκέλν: Κχξηνλ ηνλ Θεφλ ζνπ
πξέπεη λα πξνζθπλήζεηο θαη απηφλ κφλν λα ιαηξεχζεηο». Ο Εεζνχο
δελ άθεζε λα ηνλ θπξηαξρήζεη ε Ώηζζεζηαθή Αηάλνηα, αιιά απηφ δελ
ζεκαίλεη φηη δελ είλαη ρξήζηκε. Ώπηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη φηη πξέπεη
λα ηελ έρνπκε θάησ απφ έιεγρν θαη ζα πξέπεη λα βαδίδεη ζε ηέιεηα
ηζνξξνπία κε ηελ Ώλψηεξε Αηάλνηα.
΋ηαλ ζα πξνζπαζήζνπκε λα νξγαλψζνπκε ηνλ Φπρνινγηθφ
Άλζξσπν, ζα ζπκβεί πξαγκαηηθά κηα ηξνκαθηηθή πάιε αλάκεζα ζηηο
δχν δηάλνηεο, κεηαμχ ηεο Ώλψηεξεο (ηεο ςπρνινγηθήο) θαη ηεο
Ώηζζεζηαθήο. Δ Ώηζζεζηαθή Αηάλνηα δελ ζέιεη ηίπνηα πνπ έρεη
ζρέζε κε ηελ Ώλψηεξε. Δ Ώηζζεζηαθή απνιακβάλεη φηαλ ηαπηίδεηαη
κε κηα ιάγλα εηθφλα ή φηαλ ηαπηίδεηαη κε έλα νδπλεξφ γεγνλφο ζηνλ
δξφκν ή φηαλ ηαπηίδεηαη κε έλα πνηήξη θξαζί θιπ. Δ Φπρνινγηθή
Αηάλνηα αληηηάζζεηαη βίαηα. Θα εηθνλνγξαθήζσ απηφ κε έλα
παξάδεηγκα. Πήγαηλα κε έλα απηνθίλεην πνπ νδεγνχζε θάπνηνο,
πξνρσξνχζακε απφ ηελ αξηζηεξή ισξίδα ελφο δξφκνπ. ΢ηελ δεμηά
κία γπλαίθα νδεγνχζε έλα απηνθίλεην. Ξαθληθά εθείλν ην
απηνθίλεην αιιάδεη θαηεχζπλζε, πξνζπαζεί λα κπεη ζε έλα ζνχπεξ
κάξθεη. Βάλ ην ζνχπεξ κάξθεη ήηαλ δεμηά ζα πήγαηλε δεμηά, αιιά
δπζηπρψο ήηαλε αξηζηεξά. Δ αξηζηεξή ισξίδα ήηαλε θαηεηιεκκέλε
απφ ην απηνθίλεην ζην νπνίν ηαμηδεχακε εκείο. Βθείλε ηελ γπλαίθα
δελ ηελ πείξαμε θαζφινπ, έζηξηςε αξηζηεξά θαη ζπγθξνχζηεθε κε ην
δηθφ καο. Οη δεκηέο δελ ήηαλ ζνβαξέο, ειάρηζηεο γηα ην άιιν
απηνθίλεην, αιιά εδψ είλαη ην ελδηαθέξνλ. Ο νδεγφο ηνπ
απηνθηλήηνπ ζην νπνίν ηαμίδεπε ην αζήκαλην άηνκφ κνπ ζηα αιήζεηα
δελ έθηαηγε. Αελ έθηαηγε γηα ην φηη είρε κπεη κπξνζηά ην άιιν
απηνθίλεην ζηξίβνληαο μαθληθά. Φπζηθά ην είπε απηφ ζε εθείλε ηελ
θπξία. Ώπηή επέκελε φηη είρε δίθην, βέβαηα ην δίθην ηεο ήηαλ
παξάινγν θαη νπνηνζδήπνηε άλζξσπνο ηεο ηξνραίαο ζα ηεο είρε
πάξεη ην δίπισκα ακέζσο. ΋κσο απηή επέκελε λα θαιέζνπκε ηελ
αζθάιεηα γηα λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα. Μεηά δχν ψξεο ε αζθάιεηα
δελ είρε θηάζεη θαη ε θπξία επέκελε λα ηεο πιεξψζνπκε 300 πέζνο
πνπ ήηαλε φζν θφζηηδε ε αμία ηεο επηζθεπήο ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ ε
ίδηα είρε θαηαζηξέςεη. ΋ινη νη επηβάηεο θαη ν νδεγφο ήηαλε πνιχ
ζπκσκέλνη θαη αλ θαη νπνηνζδήπνηε απφ απηνχο ζα κπνξνχζε λα ηελ
είρε πιεξψζεη, δελ ήηαλε δηαηεζεηκέλνη λα ην θάλνπλ απφ ηνλ κεγάιν
ζπκφ πνπ είραλε. ΋ζν γηα κέλα απνθάζηζα λα κελ ηαπηηζηψ κε

33
εθείλε ηελ θαηάζηαζε, δηφηη ε ςπρνινγηθή πεηζαξρία, ην ςπρνινγηθφ
ηδνχλην, καο δείρλεη πσο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο δελ πξέπεη λα
ηαπηηδφκαζηε. Βίλαη θαλεξφ πσο παξέκεηλα ήξεκνο. Δ ψξα πεξλνχζε,
δχν ψξεο θαη πηζαλφλ πνιιέο άιιεο, δηφηη ε αζθάιεηα δελ είρε
εκθαληζηεί. ΢ην ηέινο εθείλε ε θπξία ήξζε πξνο εκέλα κε πνιχ
ζεβαζκφ, γηαηί είδε φηη ήκνπλα ν κφλνο πνπ ήηαλ ήξεκνο, νη άιινη
θψλαδαλ, θαη κνπ ιέεη: «Κχξηε, αλ κνπ δίλαηε ηνπιάρηζηνλ 300
πέζνο, ζα αθήλακε ζηελ άθξε απηφ ην δήηεκα, γηαηί ράλσ ηνλ ρξφλν
κνπ θαη φινη ηνλ ράλνκε». «Ώιιά εζείο εάλ παξαηεξνχζαηε ηελ ζέζε
ησλ δχν απηνθηλήησλ, εθφζνλ ζέιαηε λα ζηξίςεηε αξηζηεξά ζα
πεγαίλαηε ζηελ αξηζηεξή ισξίδα. Ώιιά εζείο πεγαίλνληαο ζηελ
δεμηά, πξνζπαζήζαηε λα κπείηε ζε εθείλν ην ζνχπεξ κάξθεη. Αελ
είλαη δπλαηφλ λα κπείηε απφ ηελ δεμηά ισξίδα φηαλ ε αξηζηεξή είλαη
θαηεηιεκκέλε. Οπνηνζδήπνηε άλζξσπνο ηεο ηξνραίαο ζα ζαο είρε
πάξεη ην δίπισκα». «Κχξηε ηη θάλνπκε εδψ ράλνληαο ηνλ ρξφλν καο,
αθνχ δελ έξρεηαη ε αζθάιεηα;». «Καιά, πάξηε ηα 300 πέζνο ζαο θαη
πεγαίλεηε ζε άγηα εηξήλε. Αελ ππάξρεη πξφβιεκα, ζπλερίζηε ην
ηαμίδη ζαο». Βίλαη θαλεξφ φηη ππήξμε έλα γεληθφ παξάπνλν εθ κέξνπο
ηνπ πιεξψκαηνο. είραλ αγαλαθηήζεη κε εθείλε ηελ γπλαίθα αιιά
επίζεο θαη κε εκέλα. Ήηαλε ηέηνηα ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία
βξίζθνληαλ πνπ δελ κπνξνχζαλ παξά λα δηακαξηχξνληαη.
ΐξίζθνληαλ ηειείσο ηαπηηζκέλνη κε ηελ ζθελή θαη βέβαηα κε
ραξαθηήξηζαλ ραδφ θαη άιια δηάθνξα. Έλαο πξνρψξεζε θαηεπζείαλ
πξνο ηηο θπξίεο κε ζθνπφ λα ηηο βξίζεη, επεηδή ήηαλε δχν, ε νδεγφο
θαη ε θίιε ηεο. Βγψ πξνρψξεζα ιηγάθη θαη είπα ζηελ θπξία:
«Πεγαίλεηε ζε άγηα εηξήλε θαη κελ αθνχηε ηνπο πβξηζηέο». Καιά, ε
γπλαίθα πνιχ επηπρηζκέλε κε ραηξέηεζε απφ καθξηά γηα ηειεπηαία
θνξά θαη ην απηνθίλεηφ ηεο ράζεθε ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο. Θα
κπνξνχζακε λα ζπλερίζνπκε λα πεξηκέλνπκε 3,4 ή 6 ψξεο, έλα
νιφθιεξν απφγεπκα, πηζαλφλ θαη ην βξάδπ κέρξη λα θηάζεη ε
αζθάιεηα γηα λα ηειεηψζνπκε κε νπνηαδήπνηε ραδφ δηαθαλνληζκφ.
Πξαγκαηηθά δελ ππήξρε ζνβαξφ πξφβιεκα, νη βιάβεο εθείλνπ ηνπ
απηνθηλήηνπ ήηαλε ειάρηζηεο, αιιά παξφιν πνπ νη επηβάηεο είραλ
ιεθηά, κε θαλέλα ηξφπν δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ.
ΐξίζθνληαλ ηφζν ηαπηηζκέλνη κε ηελ ζθελή πνπ πξάγκαηη δελ είραλ
φξεμε, φπσο ιέγεηαη, λα θάλνπλ θάπνηα παξαρψξεζε. Σνπο γιίησζα
απφ έλα ζσξφ ελνριεηηθέο ιεπηνκέξεηεο, απφ ην λα πεγαίλακε ζηελ
αζθάιεηα, ηνπο γιίησζα απφ ρίιηεο ζαριακάξεο, πίθξεο θαη
ζπδεηήζεηο. Ώιιά απηνί βξίζθνληαλ ηφζν ηαπηηζκέλνη κε απηφ ην

34
γεγνλφο πνπ δελ θαηαιάβαλε ην θαιφ πνπ ηνπο είρα θάλεη. Έηζη είλαη
νη άλζξσπνη.
Λνηπφλ αγαπεηνί κνπ θίινη πξέπεη πξαγκαηηθά λα
θαηαιαβαίλεηε φηη ην λα ηαπηηδφκαζηε κε ηηο θαηαζηάζεηο θέξλεη
πξνβιήκαηα. Βίλαη παξάινγν λα ηαπηηδφκαζηε κε ηηο θαηαζηάζεηο,
εληειψο παξάινγν, μνδεχνληαη νη ελέξγεηεο. Με ηη ελέξγεηεο ζα
νξγαλψζνπκε π.ρ. ην αζηξηθφ ζψκα εάλ αθήζνπκε ηνλ εαπηφ καο λα
παξαζχξεηαη απφ ηηο εθξήμεηο ζπκνχ, ηα ηξνκαθηηθά πείζκαηα, ηηο
παξαθνξέο πνπ δελ έρνπλ ιφγν λα ππάξρνπλ θαη φια απηά επεηδή
ηαπηηδφκαζηε κε ηηο θαηαζηάζεηο; Με ηη δπλάκεηο ζα κπνξνχζε λα
δψζεη θάπνηνο ζηνλ εαπηφ ηνπ ηελ πνιπηέιεηα λα δεκηνπξγήζεη έλαλ
αηνκηθφ λνπ, εάλ μνδεχεη ηηο δηαλνεηηθέο ελέξγεηεο, ηηο θαθνμνδεχεη
ζε ζαριακάξεο θαη ζε παξφκνηα γεγνλφηα κε απηφ πνπ ζαο έρσ
δηεγεζεί; Δ δεκηνπξγία ηνπ δεχηεξνπ ζψκαηνο καο θαιεί ζην λα
εμνηθνλνκνχκε ζπγθηλεζηαθέο ελέξγεηεο. Δ δεκηνπξγία ηνπ ηξίηνπ
ζψκαηνο, ζα ην νλνκάζνπκε δηαλνεηηθφ ή αηνκηθφ λνπ, καο θάλεη λα
θαηαιάβνπκε ηελ αλάγθε λα εμνηθνλνκήζνπκε ιίγν ηελ δηαλνεηηθή
καο ελέξγεηα. Σψξα αλ εκείο αιεζηλά δελ καζαίλνπκε λα αθήλνπκε
ηηο κεραληθέο αληηπάζεηεο, αλ είκαζηε πάληα γεκάηνη θαθή ζέιεζε
πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο, ηφηε κε ηη ελέξγεηεο ζα
δεκηνπξγνχζακε ην ζψκα ηεο ΢πλεηδεηήο ζέιεζεο, δειαδή ην
ηέηαξην ςπρνινγηθφ ζψκα; Πξέπεη λα θηηάμνπκε φιν απηφ ην
ζχκπιεγκα ησλ θαηψηεξσλ νρεκάησλ, αλ αιεζηλά ζέινπκε λα
δεκηνπξγεζνχκε κέζα καο ή λα δψζνπκε κνξθή κέζα ζηνλ εαπηφ
καο ή λα θαηαζθεπάζνπκε κέζα καο ηνλ Φπρνινγηθφ Άλζξσπν.
Ξέξνπκε θαιά φηη εθείλνο πνπ θαηέρεη ην θπζηθφ ζψκα, ην
δεχηεξν ζψκα ηνπ ςπρνινγηθνχ-ζπγθηλεζηαθνχ ηχπνπ, ην ηξίην
ζψκα ηνπ αηνκηθνχ δηαλνεηηθνχ ηχπνπ θαη ην ηέηαξην ζψκα ηνπ
ηχπνπ ηεο ζπλεηδεηήο ζέιεζεο κπνξεί λα δψζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ηελ
πνιπηέιεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη απηέο ηηο ςπρηθέο αξρέο γηα λα
κεηαηξαπεί ζε Άλζξσπν.
Ώιιά εάλ πξαγκαηηθά θαθνμνδεχνπκε ηηο θηλεηηθέο, δσηηθέο,
ζπγθηλεζηαθέο, δηαλνεηηθέο θαη ζειεκαηηθέο ελέξγεηεο ηαπηηδφκελνη
κε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο, ηφηε είλαη θαλεξφ πσο πνηέ δελ ζα
κπνξέζνπκε λα νξγαλψζνπκε απηά ηα ςπρνινγηθά ζψκαηα, ηα νπνία
είλαη ηφζν απαξαίηεηα γηα λα εκθαληζηεί κέζα καο ν Άλζξσπνο.
Έηζη φηαλ κηιάσ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ςπρηζκνχ πξέπεη λα
μέξνπκε λα ην θαηαιάβνπκε. Πξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ηηο ελέξγεηεο,
λα μέξνπκε λα ηηο ρξεζηκνπνηνχκε, λα κελ ηαπηηδφκαζηε γηα λα κελ

35
μνδεχνπκε αδέμηα ηηο ελέξγεηέο καο, λα κελ μερλάκε ηνλ εαπηφ καο.
΋ηαλ μερλάεη θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ ηαπηίδεηαη θαη φηαλ ηαπηίδεηαη δελ
κπνξεί λα δψζεη κνξθή ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ. Αελ κπνξεί λα θάλεη λα
νηθνδνκείηαη έμππλα ζηνλ εαπηφ ηνπ, δηφηη θαθνμνδεχεη αδέμηα ηηο
ελέξγεηέο ηνπ. Ώπηφ είλαη επείγνλ λα ην ελλνήζνπκε αγαπεηνί κνπ
αδειθνί.
Έηζη ινηπφλ ν αιεζηλφο Άλζξσπνο είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ
έρεη εμνηθνλνκήζεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ θαη πνπ δηακέζνπ ησλ ίδησλ
κπφξεζε λα δεκηνπξγήζεη ηα Ώλψηεξα Τπαξμηαθά ΢ψκαηα ηνπ
ΒΕΝΏΕ. Ώιεζηλφο Άλζξσπνο είλαη εθείλνο πνπ έρεη ιάβεη ηηο ςπρηθέο
θαη πλεπκαηηθέο αξρέο. Ώιεζηλφο Άλζξσπνο είλαη εθείλνο πνπ έρεη
θαηαζηξέςεη φια ηα κε αλζξψπηλα ςπρηθά ζηνηρεία θαη αληί γηα απηά
ηα κε επηζπκεηά ζηνηρεία έρεη δηακνξθψζεη ηνλ Βζσηεξηθφ
Άλζξσπν. Ο Βζσηεξηθφο Άλζξσπνο είλαη απηφο πνπ κεηξάεη. Ώπηφο
ιακβάλεη ηελ πιεξσκή ηνπ. Ο Μέγαο Νφκνο ηνλ πιεξψλεη. Ο
Βζσηεξηθφο Άλζξσπνο είλαη μχπληνο γηαηί έρεη θαηαζηξέςεη ην εγψ.
Ο Ώιεζηλφο Άλζξσπνο, ν πξαγκαηηθφο, ζπζηάδεηαη γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Πξαγκαηηθά πεηπραίλεη ηελ Φψηηζε.
Έηζη ην λα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ Άλζξσπν είλαη ην πξψην,
είλαη ην ζεκειηψδεο θαη απηφ επηηπγράλεηαη νξγαλψλνληαο ηνλ
Φπρηζκφ. Ώιιά πνιινί αληί λα αθνζησζνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ
ςπρηζκνχ ηνπο, απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ αλάπηπμε
εμνπζηψλ ή θαηψηεξσλ ΢ίληηο, απηφ είλαη παξάινγν.
Με ηη ζα αξρίδακε εκείο; Με ην λα νξγαλψζνπκε ηνλ
ςπρηζκφ καο ή κε ην λα αλαπηχμνπκε θαηψηεξεο εμνπζίεο; Ση είλαη
απηφ πνπ ζέινπκε; Πξέπεη λα είκαζηε ζπλεηνί ζηελ αλάιπζε, ζπλεηνί
ζηηο επηζπκίεο καο. Βάλ απηφ πνπ ςάρλνπκε είλαη εμνπζίεο ράλνπκε
ηνλ ρξφλν καο άζιηα. Πηζηεχσ πσο ην ζεκειηψδεο είλαη ην λα
νξγαλψζνπκε ηνλ θαηψηεξν ςπρηζκφ καο, απηφ είλαη ην βαζηθφ.
Βάλ εζείο ην θαηαιαβαίλεηε θαη εξγαδφζαζηε ζηνλ εαπηφ ζαο
ηνλ ίδην, ζα πεηχρεηε λα δηακνξθψζεηε ηνλ ςπρηζκφ ζαο. Σφηε ν
Ώιεζηλφο Άλζξσπνο, ν Πξαγκαηηθφο Άλζξσπνο ζα έρεη γελλεζεί ζε
εζάο. Να θαηαιαβαίλεηε απηφ: αληί λα ςάρλνπκε γηα θαηψηεξα ΢ίληηο
ή θαηψηεξεο εμνπζίεο είλαη θαιχηεξα, φπσο ιέκε εκείο, λα
δηακνξθψλνπκε ηνλ ςπρηζκφ καο.
Τπάξρεη κηα ππεξβαηηθή δχλακε πνπ γελληέηαη ζε θάζε
Άλζξσπν πνπ έρεη δνπιέςεη αιεζηλά πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ,
αλαθέξνκαη κε εκθαηηθφ ηξφπν ζηελ Αηαίζζεζε, θαη απηφ ην
αλαθέξσ γηα λα πάςεηε λα επηζπκείηε άπιεζηα εμνπζίεο. Ώιιά πνηα

36
είλαη απηή ε ηθαλφηεηα; Μαο έρεη ιερζεί φηη έρεη ζρέζε κε ηνλ αδέλα
ηεο επίθπζεο, δελ ην αξλνχκαη, αιιά ην ελδηαθέξνλ είλαη λα
εμεγήζνπκε πνηεο είλαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο. Πσο ζα νξίδακε ηελ
Αηαίζζεζε; Άκεζε αληίιεςε ηεο Ώιήζεηαο ρσξίο ηελ πιεθηηθή
δηαδηθαζία ηεο εθινγήο.
Καιά, απηφο ν ηξφπνο λα ηελ νξίζνπκε είλαη εληάμεη, αιιά
ηνλ βξίζθσ ιίγν εκβξπαθφ. Σνλ ρξεζηκνπνηνχλ φιεο νη ςεπδνεζσηεξηζηηθέο θαη ςεπδν-απνθξπθηζηηθέο ζρνιίηζεο, αιιά ε
αλαιπηηθή καο θαιεί λα εκβαζχλνπκε πην πνιχ ζε απηφ ην ζέκα.
Ση είλαη ε Αηαίζζεζε; Βίλαη ε ηθαλφηεηα εξκελείαο. Ο Υέγθει
ζηελ δηαιεθηηθή ηνπ πξνζπαζεί λα ηελ νξίζεη κε εθείλν ησλ
Παγθφζκησλ Ώληηιήςεσλ, αιιά κνπ θαίλεηαη θαιχηεξν λα ηελ
νξίζνπκε κέζσ ηεο θηινζνθίαο ηεο θίηξηλεο θπιήο.
Μία θηλέδα απηνθξάηεηξα δελ θαηαιάβαηλε θαιά απηφ ην
ζέκα ηεο δηαίζζεζεο. Έλαο ζνθφο ηεο εμήγεζε φηη ήηαλ ε ηθαλφηεηα
εξκελείαο. Βίλαη ζσζηφο απηφο ν νξηζκφο αιιά εθείλε δελ θαηάιαβε.
Σφηε ν ζνθφο έθεξε έλα αλακκέλν θεξί θαη ην ηνπνζέηεζε ζην
θέληξν ελφο δσκαηίνπ θαη γχξσ ηνπ ηνπνζέηεζε επίζεο δέθα
θαζξέπηεο. Βίλαη θαλεξφ φηη ε θιφγα εθείλνπ ηνπ θεξηνχ
αληαλαθινχζε ζε έλα θαζξέπηε θαη απηφο ηελ πξφβαιε ζε άιιν
θαζξέπηε θαη ν άιινο ζηνλ άιιν θαη έηζη είδαλε φηη νη δέθα
θαζξέπηεο πξφβαιαλ ακνηβαία ην θσο ν έλαο ζηνλ άιινλ.
Αεκηνπξγήζεθε έλα θαηαπιεθηηθφ παηρλίδη θσηφο, έλα παηρλίδη κε
εξκελεία. Δ απηνθξάηεηξα θαηάιαβε, λα εθεί ε ηθαλφηεηα ηεο
δηαίζζεζεο.
Βάλ θάπνηνο έρεη πεηχρεη ηελ ΐνπδηζηηθή Βμάιεηςε, εάλ έρεη
πεηχρεη λα θαηαζθεπάζεη ηα Ώλψηεξα Τπαξμηαθά ΢ψκαηα ηνπ Βίλαη,
εάλ ζη’ αιήζεηα είλαη έλαο Ώιεζηλφο Άλζξσπνο ζηελ πην ππεξβαηηθή
έλλνηα ηεο ιέμεο, ηφηε ε ηθαλφηεηα εξκελείαο ζα είλαη έλα γεγνλφο
γηα απηφλ.
Ώο έρνπκε ππ’ φςηλ φηη ν θαζέλαο απφ εκάο πεξηέρεηαη ζηνλ
θφζκν. Έρσ πεη φηη ν θαζέλαο καο είλαη κέξνο ηεο νιφηεηαο. Μέζα
ζηνλ κηθξφθνζκν άλζξσπν ππάξρνπλ πνιιά θαη φκσο ε νιφηεηα ηνπ
θαζέλα καο δελ είλαη παξά έλα κέξνο ηεο νιφηεηαο. Ήδε μέξνπκε π.ρ.
φηη κέζα ζηνλ Ώγηφθνζκν, δειαδή ζην άπεηξν, πεξηέρεηαη ν
Μαθξφθνζκνο. Μέζα ζηνλ Μαθξφθνζκν, πνπ είλαη ν Γαιαμίαο,
πεξηέρεηαη ν Αεπηεξφθνζκνο ην Διηαθφ ΢χζηεκα. Μέζα ζηνλ
Αεπηεξφθνζκν πεξηέρεηαη ν Κνζκηθφο Ήιηνο θαη κέζα ζε απηφλ
πεξηέρεηαη ν θφζκνο Γε, ν Μεζφθνζκνο. Μέζα ζηνλ Μεζφθνζκν

37
πεξηέρεηαη ν Μηθξφθνζκνο Άλζξσπνο. Μέζα ζηνλ Μηθξφθνζκν
Άλζξσπν πεξηέρεηαη ε δσή ηνπ απείξσο κηθξνχ, ν Σξηηφθνζκνο.
Μέζα ζε έλαλ θφζκν ππάξρνπλ άιινη θφζκνη θαη κέζα ζε
απηνχο ππάξρνπλ άιινη. ΢πλνιηθά ππάξρνπλ επηά θφζκνη, κεξηθνί
πεξηέρνληαη ζηνπο άιινπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε κέζα ζε εκάο
ππάξρεη έλαο θαηψηεξνο θφζκνο, ν Σξηηφθνζκνο απηφ είλαη θαλεξφ
θαη έλαο αλψηεξνο θφζκνο, απηφ είλαη μεθάζαξν, ν Μεζφθνζκνο.
Βκείο είκαζηε κεηαμχ ελφο αλψηεξνπ Κφζκνπ θαη ελφο θαηψηεξνπ
Κφζκνπ.
Βπίζεο ζρεηηδφκαζηε πνιχ κε ηνπο γνλείο καο, επεηδή είλαη ε
θαηαγσγή καο, ηαπηφρξνλα απφ εκάο πξνέξρνληαη ηα παηδηά θαη ηα
εγγφληα, φινη αιιεινδηαπεξλφκαζηε ακνηβαίσο. Έηζη ε
αιιεινδηείζδπζε είλαη έλαο λφκνο ηέιεηα νξηζκέλνο απφ ηελ
δηαιεθηηθή ηνπ Υέγθει, κε ηηο δηάζεκεο αληηιήςεηο πνπ ήδε έρσ
εμεγήζεη. Ώλακθηζβήηεηα αγαπεηνί κνπ αδειθνί, ε χπαξμε ελφο
νπνηνπδήπνηε θφζκνπ, ε γέλλεζή ηνπ, ε αλάπηπμή ηνπ, ν ζάλαηφο
ηνπ αλαθιψληαη κέζα ζηνλ Ώιεζηλφ Άλζξσπν, ν νπνίνο έρεη πεηχρεη
ηελ ΐνπδηζηηθή εμάιεηςε. Σφηε απηφο κπνξεί λα πεη: «γλσξίδσ ηελ
ηζηνξία απηνχ ηνπ πιαλήηε». Κάζε Μαραλβαληάξα κπνξεί λα
αλαθιαζηεί ζην λχρη ελφο Ώπζεληηθνχ Ώλζξψπνπ θαη λα αλαθιαζηεί
κε ηφζε αθξίβεηα ψζηε απηφο ν ΐνχδαο λα κελ αγλνεί ηίπνηε. ΋ια
φζα ζπκβαίλνπλ ζε έλα έζλνο κπνξνχλ λα αλαθιαζηνχλ ζηνλ
ςπρηζκφ ελφο Ώλζξψπνπ πνπ έρεη πεξάζεη ηελ βνπδηζηηθή εμάιεηςε.
Να αλαθιαζηνχλ κε ηφζε αθξίβεηα, κε ηφζε ιεπηνκέξεηα, ψζηε απηφο
λα κελ αγλνεί νχηε ην πην αζήκαλην γεγνλφο.
Έηζη ινηπφλ λα θαηαιάβεηε απφ απηά πνπ ζαο έρσ πεη ηη είλαη
Αηαίζζεζε. Ώλ πεηχρνπκε λα αληαλαθιάηαη ζε καο ε ηζηνξία ηνπ
Γαιαμία, ζα αγλννχζακε θάηη ζρεηηθά κε απηφλ; ΐεβαίσο φρη. Ο
Γαιαμίαο κε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ, κπνξεί λα αληαλαθιάηαη ζηνλ
ςπρηζκφ καο κε ηφζε θπζηθφηεηα, φζε εθείλν ην θεξί, ηνπ
παξαδείγκαηνο πνπ ζαο είπα, πνπ αληαλαθιάηαη ζηνπο θαζξέπηεο θαη
πνπ ρξεζίκεπζαλ γηα λα δηδαρζεί ε απηνθξάηεηξα. Βάλ φια ηα
πιάζκαηα κπνξνχλ λα αληαλαθιψληαη ζηνλ ςπρηζκφ ελφο ΐνχδα ηεο
ελαηέληζεο (επεηδή απηφο ήδε δελ έρεη ςπρηθά επηπξφζζεηα γηα λα
θαηαζηξέςεη), ηφηε απηφο πξάγκαηη δηα κέζνπ ηεο Αηαίζζεζεο
πεηπραίλεη απηφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ζαλ ΢πλείδεζε. Να
θηάζνπκε ζηελ Φψηηζε είλαη δπλαηφλ, αιιά κελ μερλάηε αγαπεηνί
θίινη φηη ε Φψηηζε έρεη κε ηελ ζεηξά ηεο ηνπο λφκνπο ηεο. Ο ιφγνο
γηα λα ππάξμεη ε θψηηζε είλαη ην Νηάξκα Νηάηνπ δειαδή ην Νηάξκα.

38
ΣΟ ΦΒΤΣΕΚΟ ΢ΤΝΏΕ΢ΘΔΜΏ ΣΟΤ ΒΓΧ
΢ήκεξα ζα κηιήζνπκε ιίγν πάλσ ζην ζπλαίζζεκα ηνπ εαπηνχ
καο. Ώμίδεη ηνλ θφπν λα ζπιινγηζηνχκε πάλσ ζε απηφ. ΢πκθέξεη λα
θαηαιάβνπκε ζε βάζνο απηφ ην δήηεκα ηνπ ςεχηηθνπ ζπλαηζζήκαηνο
ηνπ εγψ.
΋ινη εκείο, εδψ πέξα, ζην βάζνο ηεο θαξδηάο καο έρνπκε
πάληα ην ζπλαίζζεκα ηνπ ίδηνπ καο ηνπ εαπηνχ, αιιά ζπκθέξεη λα
μέξνπκε εάλ απηφ ην ζπλαίζζεκα είλαη ζσζηφ ή ιαλζαζκέλν.
Βίλαη ινηπφλ αλαγθαίν λα θαηαιαβαίλνπκε ηη είλαη απηφ ην
ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ. Πξψηα απ’ φια επείγεη λα θαηαιάβνπκε φηη νη
άλζξσπνη ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα εγθαηαιείςνπλε ην νηλφπλεπκα,
ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ην ηζηγάξν, ηηο γηνξηέο θιπ. αιιά φρη ηνπο
δηθνχο ηνπο πφλνπο. Οη άλζξσπνη ιαηξεχνπλ ηνπο πφλνπο ηνπο, ηηο
ηαιαηπσξίεο ηνπο. Πην εχθνια ζα αθήλαλε κηα ζηηγκή ραξάο παξά
ηνπο πφλνπο ηνπο. ΋κσο θαίλεηαη παξάδνμν λα ζηξέθνληαη φινη
ελάληηα ζηνπο ίδηνπο ηνπο πφλνπο ηνπο, λα δηακαξηχξνληαη γηα ηηο
ηαιαηπσξίεο ηνπο, γηαηί φηαλ ζη’ αιήζεηα πξέπεη λα ηνπο εγθαηαιείςνπλε κε θαλέλα ηξφπν δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη γηα ηέηνηα απάξλεζε!
Πξαγκαηηθά έρνπκε κία ζεηξά απφ δσληαλέο θσηνγξαθίεο ηνπ
ίδηνπ ηνπ εαπηνχ καο. Φσηνγξαθίεο απφ ηφηε πνπ ήκαζηαλ παηδηά,
απφ ηφηε πνπ ήκαζηαλ 21 ρξνλψλ, 28 ή 30 θιπ. ΢ε θάζε κία απφ
απηέο ηηο ςπρνινγηθέο θσηνγξαθίεο αληηζηνηρεί κία ζεηξά
ηαιαηπσξηψλ, απηφ είλαη θαλεξφ, θαη εκείο απνιακβάλνπκε λα
εμεηάδνπκε απηέο ηηο θσηνγξαθίεο. Βπθξαηλφκαζηε κε ην λα
δηεγνχκαζηε ζηνπο άιινπο ηηο ηαιαηπσξίεο ηεο θάζε ειηθίαο, ηηο
νδπλεξέο επνρέο πνπ πεξάζακε θιπ. Τπάξρεη ζα ιέγακε κία γεχζε
αξθεηά εμσηηθή θαη κπνέκηθε.
΋ηαλ δηεγνχκαζηε ζηνπο άιινπο ηνπο πφλνπο καο, φηαλ ηνπο
ιέκε φηη είκαζηε άλζξσπνη κε πείξα, φηαλ ηνπο αλαθέξνπκε ηηο
πεξηπέηεηεο ηεο παηδηθήο καο ειηθίαο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έπξεπε
λα δνπιεχνπκε γηα λα θεξδίζνπκε ην θαζεκεξηλφ ςσκί, ηελ πην
νδπλεξή επνρή ηεο χπαξμήο καο, φηαλ ςάρλακε ηηο δεθάξεο γηα λα
επηδήζνπκε, πφζνπο πφλνπο, πφζεο ηαιαηπσξίεο! Ώπνιακβάλνπκε κε
φια απηά.
΋ηαλ θάλνπκε απηφ ην είδνο ησλ δηεγήζεσλ είκαζηε
ελζνπζηαζκέλνη κπνέκεδεο. ΢ε απηήλ ηελ πεξίπησζε αληί λα
επθξαηλφκαζηε κε ην νηλφπλεπκα ή ην ηζηγάξν, επθξαηλφκαζηε κε
ηελ ηζηνξηνχια, κε ην κπζηζηφξεκα, κε απηφ πνπ είπακε, κε απηφ πνπ

39
καο ζπλέβε, κε ηνλ ηξφπν πνπ δνχζακε θιπ. Βίλαη έλα είδνο
κπνέκηθεο γεχζεο, αξθεηά εμσηηθήο, πνπ καο αξέζεη.
Φαίλεηαη φηη κε θαλέλα ηξφπν δελ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα
εγθαηαιείςνπκε ηηο ηαιαηπσξίεο καο. Ώπηέο ινηπφλ είλαη ην
λαξθσηηθφ πνπ αξέζεη ζε φινπο καο, ε ηέξςε πνπ φινπο καο
επραξηζηεί θαη φζν πην πνιπηάξαρε είλαη κηα δσή, ηφζν θαίλεηαη πσο
αηζζαλφκαζηε πην εμσηηθνί, πην κπνέκεδεο κε ηνπο δηθνχο καο
πφλνπο, πξάγκα πνπ βέβαηα είλαη παξάινγν. Ώιιά παξαηεξήζηε φηη
ζε θάζε πεξίπησζε αληηζηνηρεί έλα ζπλαίζζεκα, έλα ζπλαίζζεκα ηνπ
εγψ, έλα ζπλαίζζεκα ηνπ «εαπηνχ» καο. Ώηζζαλφκαζηε φηη είκαζηε,
αηζζαλφκαζηε φηη ππάξρνπκε.
Ώπηέο ηηο ζηηγκέο εζείο είζαζηε θαζηζκέλνη εδψ, κε αθνχηε
θαη εγψ ζαο κηιάσ. Βζείο αηζζαλφζαζηε φηη αηζζαλφζαζηε, έρεηε εδψ
ζηελ θαξδηά ην ζπλαίζζεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ζαο. Βίζηε ζίγνπξνη
φηη απηφ ην ζπλαίζζεκα είλαη ζσζηφ; Πηζαλφλ λαη, είζηε ζίγνπξνη γηα
απηφ! Σν ζέκα είλαη, απηφ ην ζπλαίζζεκα πνπ έρεηε απηήλ ηελ
ζηηγκή, ην ζπλαίζζεκα φηη ππάξρεηε, ην ζπλαίζζεκα ηνπ λα είζαζηε
θαη ηνπ λα δείηε, είλαη ην αιεζηλφ;. είλαη έλα ςεχηηθν ζπλαίζζεκα;
΢πκθέξεη λα είκαζηε ιίγν ζηνραζηηθνί ζε απηά ηα δεηήκαηα.
Ώλ ήκαζηαλ θάπνπ, ίζσο ζηα κπαξ, ή αλ πεξηπιαληφκαζηαλ
ζηα θακπαξέ ζα είρακε ζπλαίζζεκα; Ναη, είλαη θαλεξφ πσο ζα
είρακε! Καη ζα ήηαλ ζσζηφ; ΢ε θάζε ειηθία αληηζηνηρεί έλα
ζπλαίζζεκα, δηφηη άιιν ζπλαίζζεκα έρνπκε φηαλ είκαζηε 18 ρξνλψλ,
άιιν φηαλ είκαζηε 25 θαη άιιν είλαη ην ζπλαίζζεκα φηαλ είκαζηε 30
θαη 35. Καη έλαο ειηθησκέλνο αλακθηζβήηεηα έρεη ην δηθφ ηνπ
ζπλαίζζεκα. Πνην απφ απηά είλαη ην ζσζηφ;
Βίλαη θάηη πνιχ ηξνκεξφ απηφ ην δήηεκα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο
ηνπ εαπηνχ καο, δηφηη έλαο αηζζάλεηαη φηη αηζζάλεηαη, αηζζάλεηαη φηη
ππάξρεη, αηζζάλεηαη φηη είλαη. Ώηζζάλεηαη φηη έρεη θαξδηά θαη ιέεη
«εγψ», «εγψ» θαη «εγψ». Πνην απφ ηα ζπλαηζζήκαηα απηά είλαη
αθξηβέο;
΢πιινγηζηείηε ιίγν πάλσ ζε απηφ ην δήηεκα. ΢θεθηείηε φηη
αμίδεη ηνλ θφπν λα πξνζπαζήζνπκε λα ην θαηαιάβνπκε.
Βάλ θάπνηνο θαηαζηξέθεη έλα νπνηνδήπνηε εγψ, αο πνχκε
απηφ ηεο κλεζηθαθίαο, αηζζάλεηαη ηθαλνπνηεκέλνο πνπ ην έρεη
θαηαζηξέςεη. Ώιιά εάλ ην ίδην ην ζπλαίζζεκα ζπλερίδεη λα ππάξρεη
ηφηε θάηη ζθάιιεη ζηελ δνπιεηά. Ώπηφ ην γεγνλφο απιά καο δείρλεη
φηη ην εγψ πνπ πηζηεχακε φηη έρνπκε θαηαζηξέςεη, δελ ην έρνπκε
θαηαζηξέςεη, δηφηη ην ζπλαίζζεκά ηνπ ζπλερίδεη λα ππάξρεη.

40
Βάλ ζπγρσξέζνπκε θάπνηνλ, θαη αθφκα πεξηζζφηεξν αλ
θαηαξγήζνπκε ηνλ πφλν πνπ απηφο ν θάπνηνο καο έρεη πξνθαιέζεη,
θαη ζπλερίδνπκε εθεί κε ην ίδην ζπλαίζζεκα, ηφηε απηφ καο δείρλεη
φηη δελ έρνπκε θαηαξγήζεη ηελ πξνζβνιή, ηελ θαθή αλάκλεζε, ηελ
θαθή πξάμε πνπ θάπνηνο καο πξνθάιεζε. Σν «εγψ» ηεο κλεζηθαθίαο
ζπλερίδεη δσληαλφ.
Θίγνπκε έλα ζέκα πνιχ επαίζζεην, γηαηί φινη βξηζθφκαζηε
ζηελ δνπιεηά κε ηνλ εαπηφ καο θαη πάλσ ζηνλ εαπηφ καο.
Πφζεο θνξέο δελ έρνπκε πηζηέςεη φηη έρνπκε θαηαζηξέςεη έλα
εγψ, π.ρ. ηεο εθδίθεζεο, θαη φκσο εθείλν ην ζπλαίζζεκα πνπ είρακε
ζπλερίδεη. Σφηε απηφ δείρλεη φηη δελ πεηχρακε λα θαηαζηξέςνπκε
εθείλν ην εγψ, απηφ είλαη θαλεξφ!
Έηζη ινηπφλ ππάξρνπλ ζε εκάο ηφζα ζπλαηζζήκαηα, φζα
ςπρηθά αθφινπζα ή εγψ έρνπκε ζην εζσηεξηθφ καο. Βάλ έρνπκε
10.000 ςπρηθά αθφινπζα ζα έρνπκε 10.000 ζπλαηζζήκαηα ηνπ
εαπηνχ καο. Κάζε εγψ έρεη ην δηθφ ηνπ ζπλαίζζεκα.
Έηζη ινηπφλ έλαο θαλφλαο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχκε ζηελ
δνπιεηά πάλσ ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ καο, είλαη απηφ ην δήηεκα ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο. Αηαλνεηηθά κπνξεί λα έρνπκε εμαιείςεη ην εγψ ηνπ
εγσηζκνχ, αιιά κήπσο ζπλερίδεη λα ππάξρεη ην ζπλαίζζεκα ηνπ
πξψηνπ εγψ, ηνπ δεχηεξνπ, ηνπ ηξίηνπ εγψ; Ώο είκαζηε εηιηθξηλείο κε
ηνλ εαπηφ καο. Ώλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη απηφ ην ζπλαίζζεκα,
είλαη γηαηί ην εγψ ηνπ εγσηζκνχ ππάξρεη αθφκα.
Έηζη ινηπφλ ζαο θάιεζα λα θαηαιάβεηε απηφ ην δήηεκα ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο. ΢ηνηρίδεη πνιιή δνπιεηά γηα λα θαηαιάβνπλ νη
άλζξσπνη ηελ αλαγθαηφηεηα λα θαηαζηξέθνπλ ην εγψ.
Ώιιά φκσο ζηνηρίδεη αθφκε πεξηζζφηεξε δνπιεηά λα
θαηαιαβαίλνπλ ηη είλαη ην ζπλαίζζεκα, πνπ ζπλεζίδεη λα είλαη πνιχ
ιεπηφ, πνπ μεθεχγεη, πνπ είλαη πνιχ επαίζζεην.
Βλ πάζε πεξηπηψζεη ζε απηήλ ηελ δνπιεηά πάλσ ζηνλ εαπηφ
καο, αγαπεηνί κνπ αδειθνί, ππάξρνπλ ηξεηο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα
θαηαιάβνπκε:
Πξψην: Δ δνπιεηά πάλσ ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ καο, κε ζθνπφ
λα θαηαζηξέςνπκε ηα ςπρηθά αθφινπζα πνπ έρνπκε ζην εζσηεξηθφ
καο, δσληαλή πξνζσπνπνίεζε ησλ ζθαικάησλ καο.
Αεχηεξν: Δ δνπιεηά κε ηνπο άιινπο. Υξεηαδφκαζηε λα
κάζνπκε λα ζρεηηδφκαζηε κε ηνπο άιινπο.
Σξίην: Δ αγάπε ζηελ δνπιεηά, ε δνπιεηά γηα ηελ ίδηα ηελ
δνπιεηά. Ώπηέο είλαη νη ηξεηο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχκε.

41
Ώλ έλαο άλζξσπνο ιέεη φηη δνπιεχεη θαη πηζηεχεη φηη δνπιεχεη
πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά δελ παξνπζηάδεη θακηά αιιαγή, εάλ ην
ιαλζαζκέλν ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ ζπλερίδεη, εάλ ε ζρέζε ηνπ κε ηνπο
άιινπο είλαη ίδηα, ηφηε απηφο ν άλζξσπνο απνδεηθλχεη φηη δελ έρεη
αιιάμεη. Καη εάλ δελ έρεη αιιάμεη ηφηε είλαη θαλεξφ φηη δελ δνπιεχεη
ζσζηά πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ.
Υξεηαδφκαζηε λα αιιάμνπκε, αιιά αλ κεηά απφ έλα
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα δνπιεηάο, ην ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ
ζπλερίδεη ην ίδην, εάλ ε ζπκπεξηθνξά κε ηνπο αλζξψπνπο είλαη ίδηα,
κήπσο λνκίδνπκε φηη έρνπκε αιιάμεη; ΢η’ αιήζεηα φρη θαη ν ζθνπφο
ζε απηέο ηηο ζπνπδέο ζπλίζηαηαη ζην λα αιιάμνπκε. Δ αιιαγή πξέπεη
λα είλαη ξηδηθή, δηφηη κέρξη θαη ηελ ίδηα ηελ ηαπηφηεηά καο πξέπεη λα
θηάζνπκε λα ηελ ράζνπκε. Μία κέξα π.ρ. ν ηάδε ζα ςάρλεη ηνλ ηάδε,
ήδε ν ηάδε δελ ππάξρεη, έρεη ραζεί γηα ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ, απηφ
είλαη μεθάζαξν. Μηα κέξα ν δείλα ζα πεη: «ηη έγηλε κε ηνλ εαπηφ
κνπ;» Ήδε δελ ππάξρεη, έρεη ραζεί γηα ηνλ δείλα. Έηζη ψζηε ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηεο αιήζεηαο αθφκε θαη ε ίδηα καο ε ηαπηφηεηα
πξέπεη λα ραζεί γηα ηνλ εαπηφ καο, πξέπεη λα γηλφκαζηε ηειείσο
δηαθνξεηηθνί.
Βγψ γλσξίδσ εδψ πέξα αλάκεζα ζηνπο αδειθνχο, μέξσ
κεξηθνχο ησλ νπνίσλ ην φλνκα δελ αλαθέξσ, φηη έρνπλε ρξφληα θαη
ρξφληα πνπ κειεηάλε εδψ κε κέλα θαη ηνπο βιέπσ ην ίδην, δελ έρνπλ
αιιάμεη, έρνπλ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά, δηαπξάηηνπλ ηα ίδηα ιάζε.
΋πσο ηα δηέπξαηηαλ πξηλ 20 ρξφληα, ζήκεξα θάλνπλ ηα ίδηα. Ώπηφ
δείρλεη φηη δελ ζεκεηψλνπλ θακηά αιιαγή, δελ ππάξρεη ηίπνηε
θαηλνχξην ζ’ απηνχο. Πσο είλαη απηνί νη άλζξσπνη; ΋πσο ήηαλ πξηλ
10, 20 ή 50 ρξφληα. Ώιιαγή; Κακία! Σφηε ηη θάλνπλ απηνί νη άλζξσπνη; Ση θάλνπλ εδψ; Υάλνπλ άζιηα ηνλ ρξφλν ηνπο, έηζη δελ είλαη;
Αηφηη ν ζθνπφο ησλ δηθψλ καο ζπνπδψλ είλαη λα αιιάμνπκε
ςπρνινγηθά, λα κεηαηξεπφκαζηε ζε δηαθνξεηηθά πιάζκαηα. Ώιιά αλ
εμαθνινπζνχκε λα είκαζηε νη ίδηνη, αλ ν ηάδε είλαη ν ίδηνο πνπ ήηαλ
πξηλ 10 ρξφληα, ηφηε δελ έρεη αιιάμεη, νχηε θάλεη ηίπνηε, ράλεη άζιηα
ηνλ ρξφλν ηνπ, απηφ είλαη θαλεξφ. Έηζη θαιψ φινπο ζαο ζε απηνχο
ηνπο ζπιινγηζκνχο. Θέιεηε λα αιιάμεηε ή δελ ζέιεηε λα αιιάμεηε;
Βάλ ζπλερίδεηε λα είζαζηε πάληνηε νη ίδηνη ηφηε ηη θάλεηε; Γηα πνην
ζθνπφ είζηε ζπγθεληξσκέλνη ζε απηήλ ηελ ηξίηε θάκαξα; Γηαηί;
Πξέπεη λα είκαζηε ζηνραζηηθνί.
Έλαο θαλφλαο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχκε είλαη απηφ ην
δήηεκα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ εγψ. Σν ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ είλαη

42
πάληνηε ιαλζαζκέλν, πνηέ δελ είλαη ζσζηφ. Πξέπεη λα θάλνπκε
δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ εγψ θαη ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο ηνπ Βίλαη. Σν Βίλαη είλαη ην Βίλαη θαη ν ιφγνο
χπαξμεο ηνπ Βίλαη είλαη ην ίδην ην Βίλαη. Σν ζπλαίζζεκα ηνπ Βίλαη
είλαη πάληα ζσζηφ, αιιά ην ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ είλαη έλα
ιαλζαζκέλν ζπλαίζζεκα, έλα ςεχηηθν ζπλαίζζεκα.
Γηαηί απνιακβάλνπλ νη αδειθνί κε ηηο ςπρνινγηθέο ηνπο
θσηνγξαθίεο πξηλ 20, 30 ή 50 ρξφληα; Ση ηνπο ζπκβαίλεη; Κάζε
ςπρνινγηθή θσηνγξαθία ζπλνδεχεηαη απφ δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα.
Ναη, ην ζπλαίζζεκα ηνπ λεαξνχ πνπ κεζάεη, ην ζπλαίζζεκα ηνπ
20ρξνλνπ παηδηνχ πνπ γπξλάεη κε ηελ αξξαβσληαζηηθηά ηνπ ή πνπ
γπξλάεη ζηνπο δξφκνπο ηεο δηαθζνξάο θιπ. Πνην απφ απηά είλαη ην
ζσζηφ; Ώπηφ πνπ είρακε φηαλ ήκαζηαλ ζηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ; Ή
απηφ πνπ είρακε φηαλ ήκαζηαλ ζηελ ειηθία ησλ 50 ή 60 ρξνλψλ;
Πνην είλαη ην ζσζηφ εθφζνλ θαλέλα απφ απηά δελ είλαη αιεζηλφ,
εθφζνλ φια είλαη ςεχηηθα; Φεχηηθν είλαη εθφζνλ αηζζάλεηαη θαλείο,
έλαο άλδξαο 18 εηψλ, φηη έρεη κπξνζηά ηνπ φιν ηνλ θφζκν θαη φηη
φιεο νη θνπέιεο ηνπ ρακνγειάλε. Φεχηηθν είλαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ
20ρξνλνπ παηδηνχ πνπ λνκίδεη φηη επεηδή είλαη «απηφο» ζα
θαηαθηήζεη ηνλ θφζκν. Φεχηηθν είλαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ 25ρξνλνπ
λεαξνχ πνπ ελδηαθέξεηαη κφλν γηα γπλαίθεο. ΋ια απηά είλαη ςεχηηθα!
Πνην απφ φια απηά ηα ζπλαηζζήκαηα ζα ήηαλε ην
πξαγκαηηθφ; Μφλν ε ΢πλείδεζε κπνξεί λα καο δίλεη έλα πξαγκαηηθφ
ζπλαίζζεκα. Μελ μερλάηε φηη αλάκεζα ζηελ ΢πλείδεζε θαη ην Βίλαη
δελ ππάξρεη κεγάιε απφζηαζε.
Σξεηο είλαη νη απφςεηο ηεο δσήο: ην Βίλαη (΢ΏΣ ζηα
ζαλζθξηηηθά), ε ΢πλείδεζε (΢ΕΣ), θαη ε Βπηπρία (ΏΝΏΝΣΏ). Ώιιά ε
Πξαγκαηηθή ΢πλείδεζε ηνπ Βίλαη, πνπ δελ είλαη πνιχ
απνκαθξπζκέλε απφ ην Βίλαη απηφ θαζ’ εαπηφ, βξίζθεηαη
κπνηηιηαξηζκέλε κέζα ζε φιε απηήλ ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ ςπρηθψλ
αθνινχζσλ, πνπ πξνζσπνπνηνχλ ηα ζθάικαηά καο θαη πνπ θνξησλφκαζηε ζην εζσηεξηθφ καο. Μφλν απηή κπνξεί λα καο δψζεη έλα
ζσζηφ ζπλαίζζεκα. Ώπηφ ην ζπλαίζζεκα ζα ήηαλ ζθιεξφ γηα ηνπο
άιινπο, δηφηη είλαη κπνηηιηαξηζκέλνη ζε ςεχηηθα ζπλαηζζήκαηα πνπ
δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ην αιεζηλφ ζπλαίζζεκα ηνπ Βίλαη.
Σν ζπλαίζζεκα ηεο πξαγκαηηθήο, αληηθεηκεληθήο ΢πλείδεζεο
είλαη απηφ πνπ κεηξάεη, είλαη ην ζεκαληηθφ. Ώιιά γηα λα κπνξνχκε
λα έρνπκε εκείο απηφ ην αιεζηλφ ζπλαίζζεκα ηεο πξαγκαηηθήο θαη

43
αληηθεηκεληθήο ΢πλείδεζεο, ρξεηαδφκαζηε πξψηα απ’ φια λα
θαηαζηξέςνπκε ηα ςπρηθά αθφινπζα.
Ώλάινγα κε ην πψο θαηαζηξέθνπκε ηα δηάθνξα ςπρηθά
αθφινπζα, δσληαλή πξνζσπνπνίεζε ησλ ειαηησκάησλ καο, ε θσλή
ηεο ΢πλείδεζεο ζα γίλεηαη θάζε θνξά θαη πην δπλαηή. Σν ζπλαίζζεκα
ηνπ Βίλαη, δειαδή ηεο ζπλείδεζεο, ζα ην αηζζαλφκαζηε πην πνιχ κε
δηαηζζεηηθφ ηξφπν. Καη αλάινγα κε ην πφζν αηζζαλφκαζηε κε ηελ
΢πλείδεζε, ζα θαηαιαβαίλνπκε φηη ην ςεχηηθν ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ
καο νδεγεί ζην ιάζνο.
Ώπηφ είλαη πάξα πνιχ ιεπηφ, πάξα πνιχ επαίζζεην, δηφηη
ζηελ δσή φινη καο έρνπκε ππνθέξεη αξθεηά, απηφ είλαη θαλεξφ.
Βπίζεο έρνπκε βαδίζεη ζηνλ δξφκν ηνπ ιάζνπο, απηφ είλαη
νθζαικνθαλέο. ΢ε φιεο ηηο απφςεηο ηεο δσήο καο, ζε θάζε ζηηγκή
έρνπκε αηζζαλζεί εδψ ζηελ θαξδηά θάηη, θάηη, θάηη, θάηη πνπ ιέγεηαη
«ζπλαίζζεκα».
Ώπηφ ην «θάηη» πάληα ην έρνπκε ζεσξήζεη ζαλ ηελ θσλή ηεο
ζπλείδεζήο καο, ην έρνπκε ζεσξήζεη ζαλ ην ζπλαίζζεκα ηνπ εαπηνχ
καο, ζαλ ην πξαγκαηηθφ ζπλαίζζεκα ζην νπνίν έρνπκε ππαθνχζεη,
ζαλ ην κνλαδηθφ πνπ κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζηνλ ζσζηφ δξφκν
θιπ. αιιά δπζηπρψο, αγαπεηνί κνπ αδειθνί, θάλακε ιάζνο.
Δ απφδεημε ηνπ ιάζνπο καο είλαη φηη αξγφηεξα είρακε άιια
ζπλαηζζήκαηα ηειείσο δηαθνξεηηθά θαη πνιχ αξγφηεξα άιια
ζπλαηζζήκαηα επίζεο δηαθνξεηηθά. Σφηε πην απφ απηά ηα ηξία είλαη
ην αιεζηλφ; Άξα φινη ήκαζηαλ ζχκαηα κηαο απηαπάηεο. Πάληα καο
έρεη νδεγήζεη ή πάληα έρνπκε κπεξδέςεη ην ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ κε
ην ζπλαίζζεκα ηνπ Βίλαη.
Έρνπκε γίλεη ζχκαηα κηαο απηαπάηεο, θαη δελ κπνξνχκε λα
θάλνπκε εμαηξέζεηο. Καη εγψ βάδηζα ζηνλ δξφκν ηνπ ιάζνπο φηαλ
πίζηεπα φηη ην ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ ήηαλ ην ζπλαίζζεκα ηνπ Βίλαη.
Αελ ππάξρνπλ εμαηξέζεηο, φινη έρνπκε γίλεη ζχκαηα ηεο απηαπάηεο.
Να θαηαθέξνπκε λα αηζζαλζνχκε αιεζηλά, λα θηάζνπκε ζην ζεκείν
λα έρνπκε έλα αθξηβέο ζπλαίζζεκα είλαη θάηη ηξνκεξφ. Ώπηφ ην
αθξηβέο ζπλαίζζεκα είλαη ην ζπλαίζζεκα ηεο Τπεξζεηηθήο
΢πλείδεζεο ηνπ Βίλαη.
Βλ πάζε πεξηπηψζεη εκείο πξέπεη λα πξνρσξάκε απφ ηνλ
δξφκν ηεο αξηζηνθξαηίαο, ηεο εμππλάδαο θαη ηεο επγέλεηαο ηνπ
Πλεχκαηνο. Καη ζχκθσλα κε ην πψο ζα πξνρσξήζνπκε ζε απηφ ην
ηφζν δχζθνιν κνλνπάηη ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο απηνπαξαηήξεζεο
ηνπ εαπηνχ καο απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή, ζα κάζνπκε επίζεο λα

44
αηζζαλφκαζηε ζσζηά, ζα κάζνπκε λα αλαγλσξίδνπκε ην απζεληηθφ
ζπλαίζζεκα ηεο Τπεξζεηηθήο ΢πλείδεζεο ηνπ Βίλαη.
Ώπηφ πνπ κεηξάεη γηα καο είλαη ην Βίλαη. Ώπηφ είλαη ην
ζεκαληηθφ θαη ην ζπλαίζζεκα παίδεη έλα κεγάιν ξφιν ζε ηνχην ην
δήηεκα, έλα ηξνκεξφ ξφιν.
Πφζεο θνξέο δελ πηζηέςακε φηη πξνρσξνχζακε θαιά ζηνλ
δξφκν ηεο δσήο, νδεγεκέλνη απφ ην δσληαλφ ζπλαίζζεκα κηαο
απζεληηθήο πξαγκαηηθφηεηαο… Καη ζπλέβε ηφηε λα πξνρσξάκε
ρεηξφηεξα απφ πξηλ, δηφηη καο νδεγνχζε έλα ςεχηηθν ζπλαίζζεκα,
απηφ ηνπ εγψ.
Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ κπνξνχλ λα μεθνιιήζνπλ απφ
ην ςεχηηθν ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ. Έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο κηα ζεηξά
απφ θσηνγξαθίεο πνπ γηα ηίπνηε ζηνλ θφζκν δελ ζα εγθαηέιεηπαλ.
Οχηε θαη γηα φινπο ηνπο ζεζαπξνχο ηνπ θφζκνπ. Ώπνιακβάλνπλ απφ
ηνπο πφλνπο ηνπο θαη ην λα ηνπο απαξλεζνχλ ζα ήηαλ ρεηξφηεξν θη’
απφ ηνλ ίδην ηνλ ζάλαην. Οη άλζξσπνη δνπλ παξαπνλνχκελνη,
απνιακβάλνπλ απφ ηα παξάπνλά ηνπο θαη πνηέ δελ ζα εγθαηέιεηπαλ
ηνπο πφλνπο ηνπο.
Βίλαη ηξνκεξφ απηφ πνπ ζαο ιέσ, νδπλεξφ, αιιά είλαη ε
αιήζεηα. Ώπφ έλα ςεχηηθν ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ κπνξνχκε λα
ράζνπκε νιφθιεξε ηελ χπαξμή καο. Αειαδή πεξλάλε ηα 30, 40, 50,
60 ρξφληα θηάλνπκε ζηα 80, αλ θηάζνπκε γηαηί πνιινί πεζαίλνπλ
πξηλ ηα 80, πάληα κε ην ίδην ςεχηηθν ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ Σελ
ςεχηηθε ζχιιεςε, γηα λα είκαζηε πην μεθάζαξνη, θαη απηφ ην ςεχηηθν
ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ πνπ έρνπκε, καο κπνηηιηάξεη εληειψο κέζα ζην
«εκέλα ηνλ ίδην» θαη ζην ηέινο πεζαίλνπκε ρσξίο λα έρνπκε θάλεη
νχηε έλα βήκα κπξνζηά.
΢πλήζσο νη άλζξσπνη φηαλ αληηκεησπίδνπλ ηελ δσή δελ
ιακβάλνπλ ηηο άκεζεο εκπεηξίεο ηεο ζπλείδεζεο. ΋ρη! Έρνπλ κηα
ζεηξά απφ ηξνκεξέο πξνιήςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο ζηνλ λνπ ηνπο.
Σφηε νπνηαδήπνηε πξφθιεζε αληηκεησπίδεηαη απφ θάπνηα πξφιεςε ή
πξνθαηάιεςε. ΢πκβαίλεη δε φηη εμ αηηίαο απηήο ηεο πνιιαπιφηεηαο
πξνιήςεσλ πνπ έρνπκε κέζα καο, φιεο απηήο ηεο πνηθηιίαο
ιαλζαζκέλσλ θαη αληηθαηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ε δσή θηάλεη έκκεζα
ζηελ ζπλείδεζε. Πνηέ δελ θηάλεη άκεζα θαη έηζη ζαλ ζπλέπεηα
παξακέλνπκε θνηκηζκέλνη ζε φιε καο ηελ χπαξμε.
Ώο δνχκε έλαλ λεπξαζζεληθφ γέξν π.ρ. 80 ρξνλψλ, ηαγθφ θαη
αδέμην ζηελ ζθέςε ηνπ, κπνηηιηαξηζκέλν ζε θάπνην δφγκα. Έρεη έλα
ζπλαίζζεκα ηνπ εαπηνχ ηνπ εληειψο ιαλζαζκέλν. ΋ηαλ θάηη θηάλεη

45
ζε απηφλ δελ αγγίδεη ηελ ζπλείδεζή ηνπ. ΋ια φζα θηάλνπλ ζε απηφλ,
θηάλνπλ ζηνλ λνπ ηνπ θαη απηφο γεκάηνο απφ ηφζεο ζπλήζεηεο,
πξνιήςεηο, κεραληθά έζηκα θιπ. αληηδξά ζχκθσλα κε ηελ ίδηα ηνπ
ηελ κεραλνπνίεζε. Σφηε αληηδξά βίαηα, άλαλδξα θιπ.
Παξαηεξείζηε ηελ αληίδξαζε ελφο γέξνπ 80 ρξνλψλ. Ήδε ην
μέξνπκε, έρεη πάληα ηηο ίδηεο αληηδξάζεηο. Γηαηί; Αηφηη φια θηάλνπλ
ζηνλ λνπ ηνπ, δελ αγγίδνπλ ηελ ζπλείδεζή ηνπ. Φηάλνπλ ζηνλ λνπ
ηνπ θαη απηφο ηα εξκελεχεη κε ηνλ ηξφπν ηνπ.
Ο λνπο ηα θξίλεη φια φπσο ηνπ αξέζεη, φπσο έρεη ζπλεζίζεη
λα θξίλεη, φπσο πηζηεχεη φηη είλαη αιεζηλφ, θαη ην ςεχηηθν
ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ ππνζηεξίδεη ηνλ ιαλζαζκέλν ηξφπν ζθέςεο.
Σειηθά φπνηνο έρεη έλα ςεχηηθν ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ ράλεη άζιηα ηελ
χπαξμή ηνπ.
Πξέπεη λα θηάζνπκε ην ζσζηφ ζπλαίζζεκα, αιιά απηφ είλαη
ηεο ζπλείδεζεο. Καλέλαο δελ ζα κπνξνχζε λα θηάζεη ζην λα έρεη
απηφ ην ζσζηφ ζπλαίζζεκα, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη
θαηαζηξέςεη ηα «ςπρνινγηθά αθφινπζα».
΢χκθσλα κε ην πψο ηα θαηαζηξέθνπκε, ην ζσζηφ
ζπλαίζζεκα ζα εθδεισζεί. ΋ηαλ ε θαηαζηξνθή ζα είλαη
νινθιεξσηηθή, θαη ην ζσζηφ ζπλαίζζεκα ζα είλαη νινθιεξσηηθφ.
Ώιιά ζπλήζσο ην ζσζηφ ζπλαίζζεκα ηνπ εαπηνχ καο
βξίζθεηαη ζε κάρε κε ην ςεχηηθν ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ. Ώπηφ ην
ζσζηφ ζπλαίζζεκα ηεο ζπλείδεζεο είλαη πην πέξα απφ νπνηνδήπνηε
θψδηθα εζηθήο εγθαηεζηεκέλν απφ θάπνηα ζξεζθεία θιπ.
Γεληθά νη εζηθέο αληηιήςεηο νη εγθαηεζηεκέλεο απφ δηάθνξεο
ζξεζθείεο θαηαιήγνπλ ζην βάζνο ςεχηηθεο. ΢πκβαίλεη φηη, επεηδή ε
αλζξψπηλε ζπλείδεζε είλαη ηφζν θνηκηζκέλε, έρνπλ εθεπξεζεί
δηάθνξα παηδαγσγηθά, θνηλσληθά, εζηθά θαη εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα
γηα λα πξνρσξάκε ζηνλ ίζην δξφκν.
Ώιιά ηίπνηε απφ φια απηά δελ ρξεζηκεχεη ζε ηίπνηε. Τπάξρεη
κία εζηθή πνπ αλήθεη ζηελ ζπλείδεζε, αιιά απηή ζεσξείηαη αλήζηθε
απφ ηνπο ππνθξηηέο ησλ δηαθφξσλ ζξεζθεηψλ.
΢ην αλαηνιηθφ Θηβέη ππήξρε έλα βηβιίν, ην βηβιίν ησλ
«PARA-VITAS», κε κηα εζηθή πνπ δελ ηαίξηαδε πνηέ κε θακία
ζξεζθεία, δηφηη είλαη ηεο ζπλείδεζεο.
Αελ αλαθέξνκαη ελάληηα ζε θακηά ζξεζθεπηηθή κνξθή, κφλν
ελάληηα ζε νξηζκέλεο κνξθέο. Καιχηεξα ζα ιέγακε ελάληηα ζε
νξηζκέλεο ζθνπξηαζκέλεο δνκέο, ή άιιεο εθθπιηζκέλεο θαη

46
απαξραησκέλεο θαηαζθεπέο ηεο ςεχηηθεο θαηεζηεκέλεο εζηθήο.
Μέζα ζε απηέο ηηο δνκέο είλαη εγθισβηζκέλνο ν λνπο θαη ε θαξδηά.
Βλάληηα ζε απηά αλαθέξνκαη.
΢ε απηέο ηηο ζπνπδέο ην ζέκα δελ είλαη λα αθνινπζνχκε ή λα
δνχκε ζχκθσλα κε νξηζκέλεο κνξθέο ηεο εζηθήο. Βδψ απηφ πνπ
πξέπεη λα γίλεη είλαη λα αλαπηχμνπκε ηελ ηθαλφηεηα ηεο θαηαλφεζεο.
Υξεηάδεηαη λα δηθάδνπκε ζπλερψο ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ κε
ζθνπφ λα μέξνπκε ηη έρνπκε θαη ηη καο ιείπεη. Τπάξρνπλ πνιιά πνπ
πξέπεη λα εμαιείςνπκε θαη πνιιά πνπ πξέπεη λα απαηηήζνπκε εάλ
ζέινπκε λα βαδίζνπκε ζηνλ επζχ δξφκν.
Ώιιά ην ιαλζαζκέλν ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ δελ επηηξέπεη ζε
πνιινχο λα πξνρσξάλε ζην δχζθνιν κνλνπάηη ηεο απειεπζέξσζεο.
Ώπηφ ην ιαλζαζκέλν ζπλαίζζεκα κπεξδεχεηαη πάληνηε κε ην
ζπλαίζζεκα ηνπ Βίλαη. Βάλ δελ αλνίμνπκε θαιά ηα κάηηα (φπσο ιέλε)
ην ιαλζαζκέλν ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ κπνξεί λα καο θάλεη φινπο λα
απνηχρνπκε ζηελ παξνχζα χπαξμε.
Σν Βίλαη είλαη απηφ πνπ κεηξάεη αιιά απηφ βξίζθεηαη πνιχ
βαζηά. Πξαγκαηηθά ην Βίλαη ζηνλ εαπηφ ηνπ είλαη ε Βζσηεξηθή
Μνλάδα (αο ζπκεζνχκε ηνλ Λάτκπληηο θαη ηελ πεξίθεκε κνλάδα
ηνπ). Δ Μνλάδα ζηνλ εαπηφ ηεο είλαη απηφ πνπ ζηα εβξατθά ζα
κπνξνχζακε λα νλνκάζνπκε Νεζάκα, δειαδή Άηκαλ-Μπνχδη.
Ο Άηκαλ… πνηνο είλαη ν Άηκαλ; Σν Ίληηκν, ην Βίλαη. ΢ρεηηθά
κε απηφ αλαθέξεηαη ζην «Ώηνκηθνί Θενί»: «Πξηλ λα εκθαληζηεί ε
ςεχηηθε απγή πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, εθείλνη πνπ επέδεζαλ
απφ ηελ ιαίιαπα θαη ηελ βξνρή, χκλεζαλ ηνλ Βζψηεξν θαη ζε απηνχο
εκθαλίζηεθαλ νη Κήξπθεο ηεο Ώπγήο».
Σν Νεζάκα είλαη ην Άηκαλ, ε κνλάδα πνπ αλαθέξεη ν
Λάτκπληηο θαη ε κνληζηηθή θηινζνθία ηνπ. Σν Μπνχδη είλαη ε
Πλεπκαηηθή Φπρή, ε Τπεξζεηηθή ΢πλείδεζε ηνπ Βίλαη. Ώπηά ηα δχν
ζπγρσλεπκέλα απνηεινχλ ηελ Μνλάδα, απηφ είλαη θαλεξφ! Δ
κνλάδα, κε ηελ ζεηξά ηεο, μεδηπιψζεθε ζηελ Ώλζξψπηλε Φπρή, πνπ
είλαη ην «Ώλψηεξν Μάλαο» ησλ αλαηνιηηψλ. Ώπηή ε Ώλζξψπηλε
Φπρή είλαη ζηελ αξρή εληειψο ζπεξκαηηθή, αιιά απφ απηή, κεηά απφ
μεδίπισκα πξνήιζε ε Οπζία πνπ είλαη ην κφλν πνπ ηα «δηαλνεηηθά
δψα» έρνπλ ελζαξθσκέλν κέζα ηνπο. Ώπηή ε Οπζία είλαη κπνηηιηαξηζκέλε κέζα ζηα «ςπρηθά αθφινπζα» πνπ θέξλνπκε ζην
εζσηεξηθφ καο.
΢ηα εβξατθά ην Νεζάκα είλαη αθξηβψο ν Άηκαλ, ζην πην
άξξεην κέξνο ηνπ. Σν Μπνχδη είλαη ην «Ρνπάρ», γεληθά ην Άηκαλ-

47
Μπνχδη ιέγεηαη Ρνπάρ. Σν Νέηζη είλαη ε Ώλζξψπηλε Φπρή ή Ώηηηαηή
Φπρή, απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ε Οπζία πνπ ν θαζέλαο έρεη ζην
εζσηεξηθφ ηνπ. Ώπηφ ην κέξνο ηεο ζπλείδεζεο πνπ έρνπκε κέζα καο,
απηήλ ηελ Οπζία, πξέπεη λα ηελ βάινπκε ζε δξαζηεξηφηεηα.
Απζηπρψο είλαη θνηκηζκέλε, βξίζθεηαη κέζα ζηα «κε αλζξψπηλα
ςπρηθά αθφινπζα» πνπ θνξησλφκαζηε ζην εζσηεξηθφ καο.
Βίλαη αλαγθαίν λα θαηαιάβνπκε φηη, φηαλ θάπνηνο εξγάδεηαη
πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ, κπαίλεη ζην δξφκν ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο
΢πλείδεζεο, επνθζαικηά θάπνηα κέξα λα ιάβεη ηηο ςπρηθέο θαη
πλεπκαηηθέο αξρέο, δειαδή επνθζαικηά λα κεηαηξαπεί ζε έλαλ λαφ
ηεο Βζσηεξηθήο Μνλάδαο. Γηαηί είλαη θαλεξφ πσο κηα αλεπηπγκέλε,
αθππληζκέλε Οπζία ελψλεηαη, ζπγρσλεχεηαη κε ηελ Ώλζξψπηλε Φπρή
ζηνλ Ώηηηαηφ θφζκν. Πνιχ πην αξγά ζα έιζεη ην θαιχηεξν, ν γάκνο, ε
έλσζε ηεο Ώλζξψπηλεο Φπρήο κε ηελ Μνλάδα. ΋ηαλ απηφ ζπκβεί, ν
Αάζθαινο απηνπξαγκαηνπνηείηαη ηειείσο. Έηζη ινηπφλ ηελ Οπζία,
πνπ είλαη απηφ πνπ έρνπκε, πξέπεη λα ηελ δνπιεχνπκε, πξέπεη λα
αξρίζνπκε απφ ην μεκπνηηιηάξηζκά ηεο. Ώπηή είλαη έλα κέξνο ηεο
αλζξψπηλεο ςπρήο ζην θάζε πιάζκα θαη πξέπεη λα ηελ αθππλίζνπκε,
δηφηη είλαη θνηκηζκέλε κέζα ζε θάζε έλα απφ ηα ςπρηθά αθφινπζα
πνπ θέξλνπκε ζην εζσηεξηθφ καο.
Δ Οπζία έρεη ην δηθφ ηεο ζσζηφ ζπλαίζζεκα, πνπ είλαη
δηαθνξεηηθφ απφ ην ςεχηηθν ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ. Δ Οπζία, κε ην
ζπλαίζζεκά ηεο, πξαγκαηηθά εθπνξεχεηαη απφ ηελ Ώηηηαηή Φπρή ή
Κνζκηθή Φπρή. Έηζη ην ζπλαίζζεκα πνπ έρεη ε Οπζία είλαη ην ίδην
πνπ έρεη ε Κνζκηθή Φπρή, είλαη ην ίδην πνπ ππάξρεη ζηελ
Πλεπκαηηθή Φπρή, είλαη ην ίδην πνπ ππάξρεη ζηνλ Ίληηκν ή Άηκαλ.
΋ηαλ θάπνηνο κπαίλεη ζε απηφλ ηνλ δξφκν, αλαθαιχπηεη φηη
έρεη κπεη ζην κνλνπάηη ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο ΢πλείδεζεο. Δ
επαλάζηαζε ηεο ΢πλείδεζεο είλαη ηξνκεξή δηφηη θέξλεη καδί ηεο ηελ
δηαλνεηηθή θαη θπζηθή επαλάζηαζε. Πξνθαιεί κηα ζεηξά απφ
θαηαπιεθηηθέο δηαλνεηηθέο επαλαζηάζεηο θαη ζαλ απνηέιεζκα
εκθαλίδεηαη κε ηελ ζεηξά ηεο ε θπζηθή επαλάζηαζε. ΢ηελ αιρεκεία
π.ρ. αλαθέξεηαη ε Ρετλθξνπληέτζνλ (επαλαεπεμεξγαζία;) ηνπ θπζηθνχ
ζψκαηνο, ην άηξσην, θαη ην Μνπηέτζνλ (κεηαβνιή). Βίλαη θαλεξφ φηη
εθείλνο πνπ έρεη πεηχρεη ηελ πιήξε αθχπληζε, εθείλνο πνπ έρεη
πεηχρεη ηελ θψηηζε κπνξεί λα ηξέθεηαη απφ ην Αέληξν ηεο Γσήο.
Σφηε πξάγκαηη αλ έηζη ην ζέιεη ην θπζηθφ ηνπ ζψκα κπνξεί λα γίλεη
άηξσην, Μνπηάληε (κεηαιιαγκέλν). Ώπηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο
αιρεκηζηηθήο Ώλαγέλλεζεο.

48
Έλαο θσηηζκέλνο μέξεη πνιχ θαιά πσο επηηπγράλεηαη ε
Ώλαγέλλεζε. Έηζη είλαη ηξεηο επαλαζηάζεηο ζε κία: Ώπηή ηεο
ζπλείδεζεο πνπ θέξλεη καδί ηεο ηελ δηαλνεηηθή επαλάζηαζε θαη ηελ
άιιε ηελ θπζηθή επαλάζηαζε.
Οη κεγάινη Μχζηεο ηεο ζπλείδεζεο, απηνί πνπ αιεζηλά
πέηπραλ ηελ αθχπληζε, είλαη θσηηζκέλνη. Πνιινί απφ απηνχο είλαη
αζάλαηνη. Ώο ζπκεζνχκε ηνλ ΢αλάη Κνπκαξάη, ηνλ Γέξν ησλ
Δκεξψλ, ηνλ ηδξπηή ηεο ζρνιήο ησλ κπεκέλσλ ηεο Λεπθήο
Ώδειθφηεηαο, πνπ έθεξε ην θπζηθφ ηνπ ζψκα ζηελ Γε απφ ηελ
Ώθξνδίηε.
Ώπηφο ν κεγάινο δάζθαινο, αθνχ μεπέξαζε ηελ αλάγθε λα δεη
ζε απηφλ ηνλ θφζκν, έκεηλε ζε απηφλ ηνλ θφζκν γηα λα βνεζάεη
απηνχο πνπ πξνρσξάλε ζε απηφ ην βξαρψδεο κνλνπάηη πνπ νδεγεί
ζηελ ηειηθή απειεπζέξσζε. Ο ΢αλάη Κνπκαξάη είλαη θάπνηνο πνπ
κπνξεί λα βπζίδεηαη ηειείσο ζηνλ Χθεαλφ ηνπ Μεγάινπ Νφκνπ, αιιά
έρεη απαξλεζεί φια απηά γηα λα κέλεη εδψ κε καο, θαη είλαη καδί καο
απφ αγάπε γηα καο ζε απηφλ ηνλ δξφκν πνπ δηαηξέρνπκε.
Βπείγεη λα θαηαιαβαίλνπκε ηνλ ηξφπν γηα λα ζρεηηδφκαζηε
ζσζηά κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. Βάλ δνπιεχνπκε πάλσ ζηνλ
εαπηφ καο ηνλ ίδην, ζα πξέπεη επίζεο λα ζεθψζνπκε ηνλ ππξζφ γηα λα
θσηίζνπκε ηνλ δξφκν ζηνπο άιινπο. Να δείρλνπκε ην κνλνπάηη
ζηνπο άιινπο θαη απηφ αθξηβψο είλαη εθείλν πνπ θάλνπλ νη γλσζηηθνί
απεζηαικέλνη, δείρλνπλ ζηνπο άιινπο ην κνλνπάηη ηεο
απειεπζέξσζεο.
΢ηελ αλαηνιή κηιάλε μεθάζαξα γηα ηηο δχν ηάμεηο φλησλ πνπ
βαδίδνπλ ζε απηφλ ηνλ δξφκν. Σνπο πξψηνπο κπνξνχκε λα ηνπο
νλνκάζνπκε ΢αξαβάθαο θαη ΐνχδεο Πξατηέθαο.
Πξαγκαηηθά απηνί είλαη αζθεηέο, μέξνπλ πσο ην ςεχηηθν
ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ καο νδεγεί ζηελ απνηπρία. Ώπηνί έρνπλ
απαζρνιεζεί κε ην λα δνπιεχνπλ εληαηηθά πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπο ηνλ
ίδην. Έρνπλ θάλεη ηνπο φξθνπο ηνπο θαη κεξηθνί απφ απηνχο
θαηάθεξαλ λα δηαιχζνπλ ην εγψ, αιιά δελ θάλνπλ ηίπνηε γηα ηνλ
ζπλάλζξσπν. Έρνπλ θάπνηα θψηηζε θαη θάπνηα επηπρία, αιιά ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηεο αιήζεηαο δελ έρνπλ θαηαθέξεη πνηέ λα είλαη
αιεζηλνί Μπνληηζάηβαο κε ηελ πην απζηεξή έλλνηα ηεο ιέμεο.
Τπάξρνπλ δχν ηάμεηο Μπνληηζάηβαο: απηνί πνπ έρνπλ ην
Μπνληηζίηα θαη απηνί πνπ δελ ην έρνπλ. Ση ελλννχκε ζαλ Μπνληηζίηα
ή Μπνληηζίην; Ώπιψο φηη βάζεη δηαθφξσλ απαξλήζεσλ θαη θαηά ηελ
εθδήισζή ηνπο ζηνπο θφζκνπο, αθνχ απαξλήζεθαλ νπνηνλδήπνηε

49
βαζκφ επηπρίαο δνχιεςαλ πξνο ηελ αλζξσπφηεηα. Ώπηνί έρνπλ ηα
ππαξμηαθά ζψκαηα απφ αγλφ ρξπζφ, δηφηη απηφ είλαη ην Μπνληηζίηα:
Σα Ώλψηεξα Τπαξμηαθά ΢ψκαηα ηνπ Βίλαη, ε ζνθία ηεο εκπεηξίαο,
απνθηεκέλε δηα κέζνπ δηαδνρηθψλ αησληνηήησλ. Σν Μπνληηζίηα ελφο
ΐνχδα είλαη αθξηβψο έλαο ζσζηά εηνηκαζκέλνο Μπνληηζάηβα πνπ
κπνξεί λα εθηειέζεη κε απνηειεζκαηηθφηεηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ν
εζσηεξηθφο ΐνχδαο ηνπ έρεη εκπηζηεπηεί. Μήπσο πηζηεχεηε εζείο φηη
ν Μπνληηζάηβα πνπ ζη’ αιήζεηα δελ έρεη αλαπηπρζεί ζην δσληαλφ
πεδίν ηνπ Μπνληηζίηα, ζα κπνξνχζε λα πξννδεχζεη ζηηο εξγαζίεο πνπ
ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη; Πξαγκαηηθά φρη γηαηί δελ είλαη ζσζηά
πξνεηνηκαζκέλνο!
Βλλννχκε ζαλ Μπνληηζίηα, φιεο απηέο ηηο εκπεηξίεο, φιεο
απηέο ηηο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηα νρήκαηα αγλνχ ρξπζνχ
δηακέζνπ ησλ ρξφλσλ, ζηελ πξνδεισκέλε ζνθία ηνπ ζχκπαληνο.
Πξαγκαηηθά ν Μπνληηζάηβα, εθνδηαζκέλνο κε ην Μπνληηζίηα,
εθδειψλεηαη δηακέζνπ δηαθφξσλ Μαραλβαληάξα θαη ζην ηέινο
κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ Παληνγλψζηε Βίλαη. Δ Παληνγλσζία είλαη θάηη
πνπ πξέπεη λα θαηνξζψζνπκε, λα πεηχρνπκε, δηφηη κε θαλέλα ηξφπν
δελ καο έξρεηαη δσξεάλ. Βίλαη ην απνηέιεζκα απφ δηάθνξεο θνζκηθέο
εθδειψζεηο θαη απφ αδηάθνπεο απαξλήζεηο.
Ο Μπνληηζάηβα πνπ θαηέρεη ην Μπνληηζίηα, δειαδή φιεο ηηο
εκπεηξίεο, φιεο ηηο γλψζεηο, ηα ΢ψκαηα Υξπζνχ θιπ. πνηέ δελ ζα
αθελφηαλ λα θαζνδεγεζεί απφ ην ςεχηηθν ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ.
Ώπηφ φκσο ζπλεζίδεη λα ξαθηλάξεηαη ηξνκαθηηθά. Τπάξρνπλ άηνκα
πνπ έρνπλ πεηχρεη πνιιέο πλεπκαηηθέο εθιεπηχλζεηο θαη φκσο είλαη
αθφκα ζχκαηα ηνπ ςεχηηθνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ εγψ. Σν λα
θαηαιαβαίλνπκε απηφ είλαη βαζηθφ, είλαη ζεκειηψδεο γηα ην Μεγάιν
Έξγν. ΋ινη έρνπκε δηθαίσκα λα επηζπκνχκε ηελ θψηηζε, αιιά δελ
έρνπκε δηθαίσκα λα ηελ επηζπκνχκε άπιεζηα. Πξηλ ηελ
επηζπκήζνπκε κε απιεζηία πξέπεη λα αζρνιεζνχκε κε ηελ
θαηαζηξνθή ησλ «ςπρηθψλ αθνινχζσλ» πνπ θνξησλφκαζηε ζην
εζσηεξηθφ καο. Να πξνζέρνπκε κε εληαηηθφ ηξφπν απηφ ην ςεχηηθν
ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ, λα ην εμαιείθνπκε δηφηη κπνξεί λα κείλνπκε
ζηακαηεκέλνη. Μπνξεί λα καο νδεγήζεη ζηελ απηαπάηε. Μπνξεί λα
καο θάλεη λα ζθεθηφκαζηε φηη πάκε πνιχ θαιά. Μπνξεί λα καο θάλεη
λα πηζηεχνπκε φηη είλαη ε θσλή ηεο ζπλείδεζεο ελψ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε θσλή ηνπ εγψ.
Θέισ λα θαηαιάβεηε μεθάζαξα φηη κηα κέξα πξέπεη λα
θαηαζθεπάζεηε κέζα ζηνλ εαπηφ ζαο ην Μπνληηζίηα,

50
επεμεξγαδφκελνη ηελ γλψζε, ηελ εκπεηξία πνπ ζαο δίλεη ε δνπιεηά
πάλσ ζηνλ εαπηφ ζαο. Με απηήλ ηελ γλψζε, κε απηήλ ηελ εκπεηξία
δελ ζα ζθάιιεηε. ΢χκθσλα κε ην πψο θαηαζηξέθεηε ηα ςπρηθά
αθφινπζα, πνπ ζαο δίλνπλ ην ςεχηηθν ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ, ζα
ηξέθεζηε κε ην ςσκί ηεο ΢νθίαο, κε ην Μεηνπζησκέλν Φσκί πνπ
έξρεηαη απφ ςειά. Αηφηη θάζε θνξά πνπ θαηαζηξέθνπκε έλα ςπρηθφ
αθφινπζν, απειεπζεξψλεηαη έλα πνζνζηφ ζπλείδεζεο θαη απνθηάκε
κία αξεηή, κία θαηλνχξηα γλψζε, θάηη θαηαπιεθηηθφ.
΢ρεηηθά κε ηηο αξεηέο πξέπεη λα ζαο πσ, φηη φπσο δελ είλαη
ηθαλφο θάπνηνο λα εθηηκήζεη ηνπο αμηφινγνπο πνιχηηκνπο ιίζνπο,
έηζη δελ μέξεη επίζεο πνηα είλαη ε αμία ησλ αξεηψλ. Οη αξεηέο απηέο
θαζ’ εαπηέο είλαη αμηφινγεο, αιιά δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθηήζνπκε
ηελ αξεηή εάλ πξηλ δελ θαηαζηξέςνπκε ην αληίζηνηρν εγψ. Αελ ζα
κπνξνχζακε λα απνθηήζνπκε π.ρ. ηελ αξεηή ηεο αγλφηεηαο εάλ δελ
θαηαζηξέςνπκε ην εγψ ηεο ιαγλείαο. Αελ ζα απνθηήζνπκε ηελ αξεηή
ηεο πξαφηεηαο αλ δελ εμαιείςνπκε απφ ηνλ εαπηφ καο ην εγψ ηεο
κλεζηθαθίαο. Αελ ζα κπνξνχζακε λα απνθηήζνπκε ηελ αξεηή ηνπ
αιηξνπηζκνχ εάλ δελ θαηαζηξέςνπκε ην ειάηησκα ηνπ εγσηζκνχ.
Έηζη ην ζεκαληηθφ είλαη λα θαηαιάβνπκε ηελ αλάγθε λα θαηαζηξέθνπκε ειαηηψκαηα, γηαηί κφλν έηζη ζα γελλεζνχλ ζε εκάο νη
πνιχηηκνη ιίζνη ησλ αξεηψλ.
Βλ πάζε πεξηπηψζεη ν ζηφρνο ηεο ζεκεξηλήο νκηιίαο ήηαλ λα
πξνθαιέζσ ηελ πξνζνρή ζαο ζρεηηθά κε ην ςεχηηθν ζπλαίζζεκα ηνπ
εγψ.
Θα πξέπεη λα καζαίλεηε, λα αηζζαλφζαζηε ηελ ζπλείδεζε, λα
έρεηε έλα ζσζηφ ζπλαίζζεκα ηεο Ώλψηεξεο ΢πλείδεζεο ηνπ Βίλαη. Δ
αλψηεξε ΢πλείδεζε εθπνξεχεηαη ή πξνέξρεηαη απφ ηνλ Άξξεην
Άηκαλ, δειαδή ηνλ Βζψηεξν, ην Βίλαη.
Έηζη ινηπφλ αγαπεηνί κνπ αδειθνί κέρξη εδψ ε νκηιία. Βάλ
θάπνηνο ζέιεη λα ξσηήζεη θάηη ζρεηηθά κε ην ζέκα κπνξεί λα ην θάλεη
κε ηελ πην κεγάιε ειεπζεξία.
ΒΡ: Ώμηνζέβαζηε Αάζθαιε, ηη ζρέζε ππάξρεη αλάκεζα ζην
ζπλαίζζεκα θαη ζηηο αηζζήζεηο;
ΏΠ: Οη αηζζήζεηο είλαη αηζζήζεηο θαη ππάξρνπλ ζεηηθέο θαη
αξλεηηθέο. Κάζε αίζζεζε είλαη ην απνηέιεζκα κηαο αθηηλνβνιίαο ή
εμσηεξηθήο εληχπσζεο. Π.ρ. έξρεηαη ζε καο κηα αίζζεζε πφλνπ, γηαηί
θάπνηνο καο ηνλ πξνθάιεζε κε ηνλ ιφγν ή απιψο κε θάπνηα
απνηπρία, ηφηε έρνπκε κηα αίζζεζε πφλνπ. Καη κηα αίζζεζε ραξάο
φηαλ θάπνηνο καο ζπκπεξηθέξεηαη θαιά ή φηαλ κπξίδνπκε έλα

51
επράξηζην άξσκα. Βλ πάζε πεξηπηψζεη, νη αηζζήζεηο είλαη αηζζήζεηο
αιιά ην ζπλαίζζεκα θαξθψλεηαη ζηελ θαξδηά, είλαη δηαθνξεηηθφ,
πάεη ζην ζπγθηλεζηαθφ θέληξν θαη πνηέ δελ πξέπεη λα κπεξδεχνπκε
ην απζεληηθφ ζπλαίζζεκα ηνπ Βίλαη, ηνπ Άηκαλ, ηεο Μνλάδαο, ηεο
Οπζίαο, γεληθά ηνπ Βίλαη κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ.
Κάζε εγψ έρεη ηελ κνξθή ηνπ ζπλαηζζήκαηφο ηνπ θαη
ζπλήζσο απηφ ην ςεχηηθν ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ καο πεγαίλεη ζηελ
απνηπρία.
Τπάξρεη άιιε εξψηεζε; ΋ινη κπνξείηε λα ξσηάηε, λα κελ
κείλεη θαλείο κε απνξία.
ΒΡ: Ώμηνζέβαζηε Αάζθαιε, εθδειψλνληαη ζηελ θάζε ειηθία
απφ ηελ νπνία πεξλάεη ην αλζξψπηλν φλ ραξαθηεξηζηηθά εγψ;
ΏΠ: Πξαγκαηηθά λαη ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν ηεο Τπνηξνπήο.
Αηφηη αλ ζηελ πξνεγνχκελε χπαξμή καο, ζηα 30 καο, είρακε έλα
θαπγά ζε έλα κπαξ, ην εγψ εθείλνπ ηνπ θαπγά παξακέλεη ζηα βάζε
ηνπ εαπηνχ καο, πεξηκέλεη ηελ ειηθία ησλ 30 ρξφλσλ γηα λα
μαλαέξζεη πάιη. ΋ηαλ ζα θηάζεη ζε απηήλ ηελ ειηθία ζα πάεη λα
ςάμεη θάπνην κπαξ κε ζθνπφ λα ζπλαληεζεί κε εθείλν ην άηνκν κε ην
νπνίν κάισζαλ. Ο άιινο ζα θάλεη ην ίδην θαη ζην ηέινο ζα
ζπλαληεζνχλ ζε θάπνην κπαξ θαη ζα μαλακαιψζνπλ. Ώπηφο είλαη ν
λφκνο ηεο Τπνηξνπήο. Βάλ ζηελ ειηθία ησλ 25 ρξφλσλ είρακε
θάπνηνλ δεζκφ, ηφηε εθείλν ην εγψ πνπ παξέκελε ζην βάζνο, ζηελ
ίδηα ειηθία ζα μαλάξζεη ζηελ επηθάλεηα. Βιέγρεη ην δηαλνεηηθφ,
ειέγρεη ηελ θαξδηά θαη πάεη λα ςάμεη ηελ αγαπεκέλε ησλ νλείξσλ
ηνπ. Ώπηή ζα θάλεη ην ίδην θαη νη δχν ζα ζπλαληεζνχλ γηα λα
επαλαιάβνπλ ηελ ζθελή. Έηζη ην αλζξψπηλν ξνκπφη είλαη πξνγξακκαηηζκέλν απφ ηνλ λφκν ηεο ππνηξνπήο.
Βλ πάζε πεξηπηψζεη ην αιεζηλφ Βίλαη εθθξάδεηαη ζην
δηαλνεηηθφ δψν. Καλνληθά δεη ζηνλ Γαιαμία, θηλείηαη ζηνλ Γαιαμία
θαη απηφ πνπ δξα ζηνλ θφζκν είλαη ην ξνκπφη πξνγξακκαηηζκέλν
απφ ηνλ λφκν ηεο ππνηξνπήο. Τπάξρεη ε αλάγθε λα θαηαζηξέςνπκε
ην εγψ θαη λα αθππλίζνπκε ηελ ζπλείδεζε. Έηζη ζα έξζεη λα
εθθξαζηεί θπζηθά κέζα καο, ζα έξζεη λα εθδεισζεί, ζα εκπνηηζηεί
ζην ζψκα ην Ώλζξψπηλν Άηνκφ καο, ε Μνλάδα, ην Άηκαλ-Μπνχδη,
ην Ρνπάρ-Βινρίκ. Ώπηφ ζχκθσλα κε ηνλ Μσπζή «φξγσλε ηα Νεξά
ζηελ αξρή ηνπ Κφζκνπ», ν ΐαζηιηάο Ήιηνο, γηαηί κφλν απηφο κπνξεί
λα ην θάλεη. Οη άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη θάηη θάλνπλ αιιά ηίπνηα δελ
θάλνπλ. Αξνπλ ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν ηεο Τπνηξνπήο, είλαη
πξνγξακκαηηζκέλεο κεραλέο, απηφ είλαη φιν.

52
ΒΡ: Ο δεχηεξνο παγθφζκηνο πφιεκνο ήηαλ κηα ππνηξνπή ηνπ
πξψηνπ;
ΏΠ: Βίλαη αιήζεηα φηη πάληα επαλαιακβάλνληαη φια
ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ηεο ππνηξνπήο. Ο δεχηεξνο παγθφζκηνο
πφιεκνο δελ είλαη παξά ε επαλάιεςε ηνπ πξψηνπ θαη ν ηξίηνο δελ ζα
είλαη παξά ε επαλάιεςε ηνπ δεχηεξνπ.
ΒΡ: Αάζθαιε κπνξείηε λα καο εμεγήζεηε πσο κπνξεί θάπνηνο
λα πηζηεχεη φηη έρεη εμαιείςεη έλα ειάηησκα, φηαλ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη έηζη;
ΏΠ: Ναη κπνξεί θάπνηνο λα πηζηεχεη φηη έρεη εμαιείςεη απηφ ή
εθείλν ην ςπρνινγηθφ ειάηησκα, αιιά αλ ην ζπλαίζζεκα ηνπ εγψ
ζπλερίδεη, ζεκαίλεη φηη δελ ην έρεη εμαιείςεη. Έηζη ινηπφλ απηφο είλαη
έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν καο επηηξέπεη ε γλψζε απηή λα μέξνπκε αλ
έρνπκε εμαιείςεη απηφ ή ην άιιν εγψ. Βίλαη έλα δείγκα πνπ καο
επηηξέπεη λα μέξνπκε αλ έρνπκε εμαιείςεη απηφ ή ην άιιν ςπρηθφ
αθφινπζν.
ΒΡ: Αάζθαιε πσο ζα κπνξνχζαηε λα καο εμεγήζεηε ην
γεγνλφο φηη έρεη θάξκα ν Άγγεινο Ώδσλαή;
ΏΠ: Καιά, ν Ώδσλαή, ν γηνο ηνπ θσηφο θαη ηεο ραξάο απφ
φζν μέξσ δελ έρεη θάξκα. Ώλ άξγεζε λα εμαιείςεη θάπνην
αλεπηζχκεην ζηνηρείν, απηφ ήδε πέξαζε.
ΒΡ: Ώμηνζέβαζηε δάζθαιε, απ’ φζν μέξσ ην θάξκα ηνπ
Ώδσλαή ήηαλ γηα «ηηο αλακλήζεηο ηεο ςπρήο».
ΏΠ: Ώπηφ είλαη κηα εηθαζία, πξέπεη λα ζηεξηδφκαζηε ζηα
γεγνλφηα! Βγψ ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθά κε ηνλ Ώδσλαή δελ έρσ
πιεξνθνξεζεί ηίπνηε απφ απηά, απηή είλαη ε σκή πξαγκαηηθφηεηα!
Ώπ’ φζν μέξσ δελ έρεη θάξκα. Σψξα έρεη θπζηθφ ζψκα θαη δεη ζηελ
Βπξψπε. Βίλαη έλαο θαηαπιεθηηθφο κχζηεο. Ώλήθεη ζηνλ ζπλεηδεηφ
θχθιν ηεο Διηαθήο Ώλζξσπφηεηαο, πνπ δξα πάλσ ζηα αλψηεξα
θέληξα ηνπ Βίλαη, θαη δεη ζαλ έλαο άγλσζηνο ζηελ Βπξψπε, ζηελ
Γαιιία.
ΒΡ: Αάζθαιε, εθηφο απφ ηνλ ΢αλάη-Κνπκαξάη, ηνλ
αμηνζέβαζην δάζθαιν, ππάξρνπλ άιινη Κνπκαξάηο;
ΏΠ: Βλλνείηε ζαλ Κνπκαξάη ηνλ θάζε Ώλαζηεκέλν: Ώξθεί λα
αλαζηεζεί θαη είλαη έλαο Κνπκαξάη. Πξαγκαηηθά ηφζν νη Κνπκαξάηο
φζν θαη νη Πίζζηο είλαη απηνί πνπ βνήζεζαλ λα δεκηνπξγεζεί, λα
παίξλεη δσή ε αλζξψπηλε θπζηθή κνξθή πνπ έρνπκε. Ώθφκε πην
ελδηαθέξνληεο είλαη νη Ώβηζβάηαο, Διηαθνί Θενί, αξθεηά
ελδηαθέξνληεο.

53
Μηα θαη κηιάκε γηα απηφ, κηα θαη κηιάκε γηα Διηαθνχο Θενχο,
απηνί πνπ θπβέξλεζαλ ζηελ Γε ηελ αλζξσπφηεηα ηεο πξψηεο θπιήο,
ήξζαλ απφ ηνλ Ήιην. Βπέζηξεςαλ ζηνλ Ήιην θαη ζηελ κειινληηθή
κεγάιε Έθηε θπιή ζα έρνπκε μαλά ηελ επίζθεςε ησλ Διηαθψλ
Θεψλ. Θα έξζνπλ απφ ηνλ Ήιην, ζα δνπλ αλάκεζα ζηελ
Ώλζξσπφηεηα θαη ζα εγθαηαζηήζνπλ ηελ Έθηε Ρίδα Φπιή πάλσ ζηελ
επηθάλεηα ηεο γεο. Θα θπβεξλνχλ Λανχο θαη ρψξεο, απηνί είλαη νη
θπβεξλήηεο αλάκεζα ζηνπο 12 αζηεξηζκνχο ηνπ Γσδηαθνχ.
Πξαγκαηηθά νη πην ζεκαληηθνί είλαη απηνί ηνπ Λένληνο. Ο Ήιηνο έρεη
ηνλ ζξφλν ηνπ ζηνλ Λένληα. Οη Διηαθνί Θενί έξρνληαη πεξηνδηθά
ζηελ γε θάζε θνξά πνπ μεθηλάεη κηα θαηλνχξηα θπιή. Ώιιά αο κελ
απνκαθξπλζνχκε ηφζν απφ ην δήηεκα πνπ αλαθεξζήθακε. Πξέπεη λα
έρνπκε θαηά λνπ ηελ αλάγθε λα κειεηάκε ιίγν παξαπάλσ ηνπο
εαπηνχο καο θαη λα βάινπκε πξνζνρή ζε απηφ ην ζπλαίζζεκα ηνπ
εγψ. Μέρξη εδψ ηα ιφγηα κνπ.
ΐΕΧΜΒΝΒ΢ ΒΜΠΒΕΡΕΒ΢ ΢ΥΒΣΕΚΏ ΜΒ ΣΟΝ ΘΏΝΏΣΟ
ΣΟΤ ΒΓΧ
Ώπφςε ζα ηειεηψζσ ηελ εηθνλνγξάθεζε κηαο εκπεηξίαο πνπ
έδεζα πξηλ πάξα πνιιά ρξφληα, γηα ηελ νπνία είρα κηιήζεη
πξνεγνπκέλσο.
Έβγαηλα απνηπρεκέλνο ζε φιεο ηηο δνθηκαζίεο ζρεηηθά κε ηελ
αγλφηεηα. ΢πλέβε φηη ζηνλ θπζηθφ θφζκν είρα πεηχρεη ηνλ πην πιήξε
έιεγρν ησλ αηζζήζεσλ θαη ηνπ λνπ, εθπαηδεπκέλνο κε ηέηνηνλ ηξφπν,
ψζηε δελ έπξεπε πνηέ λα δηαβάδσ έλα πνξλνγξαθηθφ πεξηνδηθφ, πνηέ
δελ παξαηεξνχζα κηα πνξλνγξαθηθή εηθφλα. Έκαζα λα θνηηάδσ ην
άιιν θχιν απφ ηελ κέζε πξνο ηα πάλσ, ρσξίο λα θνηηάδσ ηελ κνξθή
ησλ κεξψλ ή παξφκνηα πξάγκαηα πνπ ηφζν αξέζνπλ ζηνπο άληξεο λα
θνηηάλε κε ιεπηνκέξεηα, θαη γηα λα είκαη εηιηθξηλήο, ηφζν
δηεζηξακκέλα.
Έηζη ινηπφλ νη αηζζήζεηο κνπ ήηαλ εληειψο εθπαηδεπκέλεο.
Βάλ παξαηεξήζεηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρεηξίδνκαη ηελ φξαζε, ζα
θαηαιάβεηε φηη είλαη εθπαηδεπκέλε.
Βίλαη θαλεξφ πσο κε απηέο ηηο ζπλζήθεο ε αγλφηεηα, φζνλ
αθνξά ηνλ θπζηθφ θφζκν, ήηαλ απφιπηε αθφκα θαη ζηνλ ιφγν κε
θαηαπιεθηηθφ ηξφπν. Αελ άθελα λα ξέεη απφ ηνλ ιφγν κνπ θακία
ιάγλα ιέμε ή κε δηπιή έλλνηα θιπ.
Έηζη φια ήηαλε ζσζηά, αιιά ζηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο ηεο
Κνζκηθήο ΢πλείδεζεο ην δήηεκα ήηαλ πνιχ ζνβαξφ, ζνβαξφηαην!

54
Με ππφηαμαλ ζε απζηεξέο δνθηκαζίεο ηεο Ώγλφηεηαο θαη έζθαια.
Παξ’ φια ηα ζπζηήκαηα ηνπ ςπρνινγηθνχ ειέγρνπ, παξ’ φια ηα
ςπρνινγηθά ηδνχλην, παξ’ φιεο ηηο ηερληθέο κνπ… αξθνχζε λα κνπ
βάινπλ κία ζθνχπα ληπκέλε κε θνχζηα γηα λα ηελ πάξσ απφ πίζσ.
Θα κπνξνχζε λα ήηαλε κηα θαεκέλε γξηά γεκάηε θφθαια, δελ κε
πείξαδε, ην ζεκαληηθφ ήηαλε λα είρε θνχζηα. Ήηαλε πνιχ ζνβαξφ ην
πξάγκα, αηζζαλφκνπλα πνιχ ιππεκέλνο. Υξεζηκνπνίεζα ην ζχζηεκα
εθείλν ηνπ Κξηζλακνχξηη, ηεο αθεξαίαο θαηαλφεζεο θαη δηάθξηζεο.
Σν ζχζηεκα ηνπ δηαινγηζκνχ ήηαλε βαζχ, πξνζπαζνχζα λα δηαθξίλσ
ηελ δηαδηθαζία ηεο ιαγλείαο, ηελ δηαδηθαζία ηεο επηζπκίαο. Υξεηαδφκνπλ λα θαηαιαβαίλσ γηα λα κπνξψ λα εμαιείςσ, αιιά φια ήηαλε
άρξεζηα. Μεηά κίαο εκέξαο εληαηηθή δνπιεηά πάλσ ζηνλ εαπηφ κνπ,
έζθαια μαλά ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο αγλφηεηαο. Σειηθά ππέθεξα
ηξνκεξά.
Ήδε ζαο ιέσ φηη πεηζαξρνχζα απζηεξά ηνλ εαπηφ κνπ,
έθηαζα κέρξη ην ζεκείν λα καζηηγψλσ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ κνπ. Ναη,
λα παίξλσ ην καζηίγην θαη λα θηππάσ ηνλ εαπηφ κνπ, ηηκσξψληαο ην
θηήλνο. Ώιιά εθείλν ην θαεκέλν ην θηήλνο θαηέιεμε λα είλαη πην
δπλαηφ απφ ην καζηίγην… θαη νχηε ην καζηίγην ρξεζίκεπε. Έηζη δελ
κνπ έκελε άιιε ιχζε παξά λα ππνθέξσ.
Μηα εκέξα απφ απηέο ήκνπλα, μαπισκέλνο ζην πάησκα, κε ην
θεθάιη ζηνλ βνξξά, βπζηζκέλνο ζε βαζχ δηαινγηζκφ κε ηνλ ζθνπφ λα
δηαθξίλσ θαη λα θαηαιάβσ ηελ δηαδηθαζία ηεο ιαγλείαο, ζε φια ηα
επίπεδα ηνπ λνπ κε έλα ζχζηεκα ηειείσο Κξηζλακνχξηεην.
Βίλαη θαλεξφ φηη κε εθείλν ην ηξνκαθηηθφ κνλαζηηθφ
ζχζηεκά κνπ, λα θηάζσ λα καζηηγψλσ ηνλ εαπηφ κνπ, έκελα θξηθηφο
θαη ηζρλφο. Αελ είρα ζεμνπαιηθή επαθή θαλελφο είδνπο, θαηά ηξφπν
ψζηε ε εγθξάηεηα ήηαλε απφιπηε. Με ηέηνηεο ζπλζήθεο ζα έπξεπε λα
είρα κπεη ληθεηήο ζε φιεο ηηο δνθηκαζίεο ηεο αγλφηεηαο, φια φκσο
ήηαλε άρξεζηα.
Ξαπισκέλνο, επαλαιακβάλσ φπσο ήκνπλα, αλάζθεια κε ην
θεθάιη ζην βνξξά, ζε βαζχ δηαινγηζκφ κνπ ζπλέβε θάηη αζπλήζηζην.
Ήηαλε ηξνκεξφ, ε ζπγθέληξσζε έγηλε αξθεηά βαζηά θαη ηφηε
εγθαηέιεηςα ην θπζηθφ ζψκα κνπ. Ήδε έμσ απφ ηελ ππθλή κνξθή
βξέζεθα ζε έλα θνκςφ δηακέξηζκα, φρη αθξηβψο ζε έλα λαφ, νχηε ζε
θαλέλα
κνλαζηήξη
κε
γέξνπο,
αδχλαηνπο,
αζζεληθνχο
εθθιεζηαζηηθνχο, ηίπνηα απφ φια απηά. Ήηαλ ζε έλα θνκςφ
δηακέξηζκα, ιαηξεχνληαο κία θπξία, αγθαιηάδνληάο ηελ θινγεξά θαη
ρίιηα παξφκνηα πξάγκαηα. ΋ια ζπλέβεζαλ ζε δεπηεξφιεπηα.

55
΋ηαλ γχξηζα ζην θπζηθφ κνπ ζψκα, αηζζαλφκνπλα εληειψο
απνηπρεκέλνο θαη λα κε ζπγρσξεί ν θχξηνο Κξηζλακνχξηη, αο έρεη
ηελ θαινζχλε λα κε ζπγρσξεί δηφηη είλαη έλαο δάζθαινο, αιιά
εηιηθξηλά αηζζάλζεθα απνηπρεκέλνο κε ην ζχζηεκά ηνπ, δελ κνπ
έδσζε απνηέιεζκα. Αεκηνπξγήζεθε κηα θαηάζηαζε ζχγρπζεο, θάπσο
ζαλ ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεζζε ηψξα εζείο, ζρεηηθά κε ηελ
δηάιπζε ηνπ εγψ.
Έηζη έκελα εγψ, νχηε κπξνζηά νχηε πίζσ, ηειηθά κεδέλ. Ση λα
θάλσ; Σν πξάγκα ήηαλε ζνβαξφ. Αελ έβξηζθα ηη λα θάλσ, απιψο
ήκνπλα απνγνεηεπκέλνο, φια ηα ζπζηήκαηα είραλε ζθάιιεη, αιιά
επηπρψο βνεζήζεθα.
΋ηαλ έθηαζα ζην λαφ ζπλάληεζα ηνλ θχιαθα ηεο ΢θίγγαο,
ήηαλε εθεί εκπξφο ζηελ πφξηα. Υάξεθα πνιχ γηαηί ηνλ μέξσ, είλαη
έλαο παιηφο θίινο κνπ. Με θνίηαμε ζηαζεξά θαη κνπ είπε:
-Ώπφ φινπο ηνπο αδειθνχο, φρη, επαλαιακβάλσ απφ κία
νκάδα αδειθψλ πνπ δνχιεςαλ ζηελ Βλάηε ΢θαίξα θαη κεηά
παξνπζηάζηεθαλ ζε απηφλ ηνλ λαφ, εζχ είζαη ν πην πξνρσξεκέλνο,
αιιά ηψξα ζηακαηεκέλνο.
ΐέβαηα ηέηνηα ιφγηα κε γέκηζαλ κε ηξφκν. Βγψ πνπ
καρφκνπλα γηα λα πξννδεχσ θαη έξρεηαη ν θχιαθαο κε απηά ηα ιφγηα,
Υξηζηέ θαη Παλαγία! Καη φια απηά εμ’ αηηίαο απηψλ ησλ θαεκέλσλ
γξηψλ1.
Σφηε ηνπ απάληεζα:
-Καιά, αιιά ζαο παξαθαιψ, πείηε κνπ γηα πνην ιφγν είκαη
ζηακαηεκέλνο;
΢πλέρηζε:
-Γηαηί ζνπ ιείπεη Ώγάπε.
Δ έθπιεμή κνπ έθηαζε ζην απνθνξχθσκα επεηδή ζεσξνχζα
φηη αγαπνχζα ηελ αλζξσπφηεηα θαη έηζη ηνπ ην είπα:
-Έρσ γξάςεη βηβιία, έρσ θάλεη δνπιεηέο γηα ηελ
αλζξσπφηεηα, πσο γίλεηαη λα κνπ ιείπεη αγάπε; Αελ είλαη απφ αγάπε
πνπ δνπιεχσ;
-Έρεηο μεράζεη ηελ ΜΔΣΒΡΏ ζνπ, είζαη έλαο αράξηζηνο γηνο
θαη ν αράξηζηνο γηνο δελ πξνρσξάεη ζε απηέο ηηο ζπνπδέο.
Ώπηφ ήηαλ αθφκε ρεηξφηεξν: εγψ έλαο αράξηζηνο γηνο; Βγψ
πνπ αγαπνχζα ηφζν πνιχ ηελ θαεκέλε ηελ καλνχια κνπ θαη ηψξα
1

΢.Μ. Πξφθεηηαη γηα κεμηθάληθν ηδησκαηηζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο
γπλαίθεο.

56
ζπκβαίλεη λα είκαη αράξηζηνο; Ώπηφ είλαη ην απνθνξχθσκα! Καη λα
ηελ είρα μεράζεη! ΋ρη, δελ ηελ έρσ μεράζεη. Ώπηφ πνπ ζπλέβε είλαη
φηη απνζαξθψζεθε θαη ηψξα ηη λα θάλσ γηα λα ηελ βξσ ζηνλ θπζηθφ
θφζκν;
΋ια απηά ηα πξάγκαηα ήξζαλε ζηνλ λνπ κνπ, φκσο κπήθα
ζηνλ λαφ θαη απηφο δελ κνπ έθιεηζε ην πέξαζκα. Μέζα ζην λαφ
ζπλέρηζε: «΢νπ ην ιέσ γηα ην θαιφ ζνπ, θαηάιαβέ ην, πξέπεη λα
ςάρλεηο ηελ κεηέξα ζνπ».
-Καιά, ηνπ είπα, αθνχ πέζαλε ε κεηέξα κνπ πνπ λα πάσ λα
ηελ ςάμσ; Πνπ είλαη ε κεηέξα κνπ;
-Αελ έρεηο θαηαιάβεη απηφ πνπ ζνπ ιέσ∙ ζπλέρηζε ν θχιαθαο.
Αελ ζέιεηο λα ην θαηαιάβεηο, πσο γίλεηαη λα κε ξσηάο πνπ είλαη ε
κεηέξα ζνπ; Μήπσο δελ μέξεηο πνπ είλαη ε κεηέξα ζνπ; Βίλαη
δπλαηφλ έλαο γηνο λα κελ μέξεη πνπ είλαη ε κεηέξα ηνπ;
-Βηιηθξηλά φρη, δελ ην μέξσ.
-΢αο ην ιέσ γηα ην θαιφ ζαο, απάληεζε.
-Καιά, ζα πξνζπαζήζσ λα θαηαιάβσ ηη είλαη απηφ πνπ ζέιεηο
λα κνπ πεηο.
Ώπνραηξέηεζα ηνλ θχιαθα. Πέξαζαλ κεξηθέο κέξεο θαη δελ
κπνξνχζα λα ην θαηαιάβσ απηφ. Ση είλαη απηφ ην λα ςάρλσ ηελ κάλα
κνπ; Ώθνχ ήδε πέζαλε, πνπ ζα πάσ λα ηελ ςάρλσ; Καιά, ρηιηάδεο
ππνζέζεηο έθαλε ν εγθέθαιφο κνπ, κέρξη πνπ ζην ηέινο κηα κέξα
άλαςε έλα θσηάθη θαη ηφηε θαηάιαβα: «Ώ κάιηζηα!» είπα, «ν
θχιαθαο ηνπ λανχ αλαθέξεηαη ζηελ Θετθή Μεηέξα Κνπληαιίλε, ην
ππξνγελέο θίδη ησλ καγηθψλ καο εμνπζηψλ.
Σν μέξσ πηα. Θα ζπγθεληξσζψ ζε απηή! Ξάπισζα μαλά
αλάζθεια κε ην θεθάιη πξνο ηνλ βνξξά, ραιαξσκέλν ην ζψκα, ζε
βαζχ εζσηεξηθφ δηαινγηζκφ, αιιά πξνζεπρφκελνο ζηελ Θετθή κνπ
Μεηέξα Κνπληαιίλε.
Έθιαςα, αιιά θάπνπ θάπνπ κνπ εξρφηαλε εθείλε ε αλεζπρία.
αλ μαλαβξεζψ ζε έλα άιιν δηακέξηζκα; Θεέ κνπ! Έηζη είρα ηελ
αλεζπρία θαη ε ζπγθέληξσζε θάζε θνξά ήηαλε πην ηξνκεξή.
Ξαθληθά απηή, ε Νηέβη Κνπληαιίλε ΢άθηη, κε έβγαιε απφ ην
θπζηθφ ζψκα θαη κε έθεξε ζηελ Βπξψπε, ζην Παξίζη. Βθεί πέξα κε
πήγε ζε έλα κεγάιν παιάηη ηνπ Κάξκα. Δ αίζνπζα ησλ αθξνάζεσλ
ήηαλε γεκάηε θφζκν, κεξηθνί αζηπλφκνη κε ζπλφδεπαλ, Κχξηνη ηνπ
λφκνπ. Βίπα:
-Πσ, πσ, πσ, πνπ έκπιεμα εμ αηηίαο απηψλ ησλ πξαγκάησλ.

57
Βθείλνη νη αζηπλφκνη πξνρψξεζαλ καδί κνπ απφ ην θέληξν
ηεο αίζνπζαο κέρξη ηελ έδξα φπνπ ήηαλ νη δηθαζηέο. Έλαο απφ απηνχο
πνπ ήηαλ ζην θέληξν ηεο έδξαο, άλνημε έλα κεγάιν βηβιίν θαη
δηάβαζε κεξηθέο δηαβνιηέο πνπ είρα θάλεη ηελ επνρή πνπ ήκνπλα
πεζκέλνο Μπνληηζάηβα. Ήηαλ ζηνλ Μεζαίσλα, ηελ επνρή πνπ ε
θαζνιηθή Εεξά Βμέηαζε έθαηγε δσληαλνχο αλζξψπνπο ζηελ ππξά.
Βγψ δελ ζπκφκνπλ ηέηνηεο δηαβνιηέο, δηαβνιηέο ηνπ δνλ Υνπάλ
Σελφξην θαη ησλ νπαδψλ ηνπ.
Καιά, εθείλνο ν άλζξσπνο δηάβαζε ην βηβιίν, δηάβαζε ην
Κάξκα, κεξηθέο θαθέο πξάμεηο, ξνκαληηθέο, βέβαηα, λαη, θαη ηφηε ηη;
Με θαηαδίθαζε ζε ζάλαην.
Χρ! Σν πξάγκα είλαη ρεηξφηεξν. Έιεγα: «ηψξα πηα γηα ηίπνηε
δελ κνπ είρε ρξεζηκεχζεη ην φηη είρα δνπιέςεη γηα ηα αδειθάθηα εθεί
πέξα ζηνλ θπζηθφ θφζκν. Κνίηαμε, θνίηαμε, θνίηαμε πνπ θηάζακε!».
Πεξίκελα λα δσ ηη ζπλέβαηλε. Ο δηθαζηήο θαιεί ηνλ Αήκην
ηνπ Νφκνπ. Ξέξσ πσο ζηελ αξραία Ώίγππην ησλ Φαξαψ ππήξμαλε
δχν ηέηνηνη Κνζκηθνί Αήκηνη. Καιεί έλαλ θαη ηνπ δίλεη ηελ δηαηαγή
λα κε εθηειέζεη ακέζσο.
Βγψ, ν θαεκέλνο ραδφο, ήκνπλα γηα γέιηα κπξνζηά ζε
ηέηνηνπο ηξνκεξνχο θπξίνπο, ηη ζα κπνξνχζα λα θάλσ; Ο δήκηνο
έβγαιε ην ππξνγελέο ζπαζί απφ ηελ ζήθε, ν Κνζκηθφο Αήκηνο, δηφηη
ππάξρνπλ Κνζκηθνί Αήκηνη, θαη πξνρσξάεη πξνο εκέλα κε ην ζπαζί
έμσ απφ ηελ ζήθε ηνπ.
Γηα κηα ζηηγκή αηζζάλζεθα ηειείσο απνγνεηεπκέλνο. ΢ε
ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ ζθέθηεθα ηφζα πξάγκαηα… Έιεγα ζηνλ
εαπηφ κνπ: «ηφζα πνπ έρσ ππνθέξεη ζηελ δσή καρφκελνο γηα ηελ
αλζξσπφηεηα, καρφκελνο γηα ηνλ εαπηφ κνπ, γξάθνληαο βηβιία,
θάλνληαο δηαιέμεηο… θαη ηψξα απηφ ην απνηέιεζκα; Ση πφλνο!»
Έιεγα: «Πσ, πσ, πσ, πνπ έθηαζα!» Γηα ηίπνηε δελ κνπ ρξεζίκεπζε
ην φηη είρα ηφζν δνπιέςεη πξνο ηελ αλζξσπφηεηα. Ώηζζαλφκνπλα
ηειείσο απνγνεηεπκέλνο.
Ώιιά εθείλνο ν δηθαζηήο, ιέσ ν δήκηνο εθείλνο, πξνρψξεζε
ζηγά ζηγά κε ην ζπαζί βγαικέλν απφ ηελ ζήθε ηνπ. Έλαο άληξαο
γεξφο θαη ζσκαηψδεο… ΋ηαλ πηα πήγαηλε λα κε δηαζρίζεη κε ην
ζπαζί, αηζζάλνκαη θάηη λα θνπληέηαη κέζα ζηνλ εαπηφ κνπ. Ση λα
είλαη; Καη ζε εθείλε ηελ ζηηγκή είδα φηη έλα ηεξαηψδεο πιάζκα
έβγαηλε απφ εκέλα θαη ηηο 33 πφξηεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.
Σν παξαηήξεζα ιεπηνκεξψο, ήηαλ έλα εγψ, ην εγψ ηεο
ιαγλείαο. Έλα ςπρηθφ επηπξφζζεην ζηνηρείν πνπ εγψ ν ίδηνο είρα

58
δεκηνπξγήζεη εμ αηηίαο ελφο ιάζνπο ξνκαληηθνχ θαη ζεμνπαιηθνχ
ηχπνπ θάπνπ ζηνλ Μεζαίσλα. ΐξηζθφκνπλ πξφζσπν κε πξφζσπν κε
ηελ ίδηα ηελ δηθή κνπ δεκηνπξγία.
Βθείλν ην ηέξαο έπαηξλε ηελ κνξθή ελφο θηήλνπο, ελφο
αιφγνπ. Ώιιά θάηη αζπλήζηζην ζπκβαίλεη! Ο δήκηνο αληί λα
ζπλερίζεη λα θαηεπζχλεη ην ζπαζί ηνπ πξνο εκέλα, ηψξα ην ζηξέθεη
πξνο εθείλν ην άινγν, πξνο ην θηήλνο. Σφηε κε έθπιεμε είδα πσο
εθείλν ην θηήλνο ξίρηεθε θαξθσηά πξνο ηα Σάξηαξα, πξνο ηνπο
θφζκνπο ησλ θνιάζεσλ. Ο θχιαθαο ην είρε βάιεη ζην βαζίιεην ηνπ
Πινχησλα γηα λα απνζπληεζεί εθεί.
Έκεηλα βέβαηα ειεχζεξνο απφ ηέηνην ςπρηθφ θνιαζκέλν
επηπξφζζεην ςπρηθφ ζηνηρείν. ΋ηαλ κε ππέβαιαλ ζε θαηλνχξηεο
δνθηκαζίεο, ζρεηηθά κε ηελ αγλφηεηα, βγήθα ληθεηήο θαη έηζη
ζπλέρηζα, έηζη ψζηε δελ μαλαέζθαιια πνηέ. Ώπφ ηφηε πέηπρα ηελ
πιήξε αγλφηεηα.
Καιά, επεηδή κνπ έδσζε θνβεξφ απνηέιεζκα ε δνπιεηά κε
ηελ Θετθή Μεηέξα Κνπληαιίλε είπα: «απηφ είλαη ην ζχζηεκα γηα λα
θαηαζηξέθνπκε ην εγψ». ΢πλέρηζα ηφηε λα δνπιεχσ κε ηελ Θετθή
Μεηέξα Κνπληαιίλε πάλσ ζηα δηάθνξα εγψ, δειαδή ζηα δηάθνξα
ςπρηθά επηπξφζζεηα. Μπφξεζα λα βεβαησζψ απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ
κνπ, δηα κέζνπ ηεο ςπρνινγηθήο απηνπαξαηήξεζεο, ην πψο απηή
δνπιεχεη, ην πφζν θαηαπιεθηηθά πξνρσξά, θαηαζηξέθνληαο ηα
δηάθνξα κε αλζξψπηλα ζηνηρεία πνπ θνξησλφκαζηε ζην εζσηεξηθφ
καο. Έηζη ν δξφκνο γηα λα πεηχρνπκε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ εγψ,
βξίζθεηαη ζηελ Θετθή Μεηέξα Κνπληαιίλε ΢άθηη.
Ώξγφηεξα ζηνλ ρξφλν, έθηαζα ζην ζπκπέξαζκα φηη κέζα καο
ππάξρεη κηα ςπρνινγηθή ζειήλε κε δχν φςεηο: ηελ νξαηή θαη ηελ
αφξαηε.
Έηζη φπσο ζην ζηεξέσκα ππάξρεη κηα ζειήλε κε δχν φςεηο,
έηζη επίζεο ππάξρεη κέζα ζε καο ηνπο ίδηνπο κε ηελ ςπρνινγηθή
έλλνηα. Δ νξαηή φςε ηεο ςπρνινγηθήο ζειήλεο, ζρεηίδεηαη κε ηα
ςπρηθά επηπξφζζεηα ή ειαηηψκαηα πνπ αλαπεδνχλ ζε πξψηε καηηά.
Ώιιά ππάξρνπλ ςπρνινγηθά ειαηηψκαηα πνπ δελ βγαίλνπλε ζηελ
επηθάλεηα, πνπ εκείο νη ίδηνη αγλννχκε θαη βξίζθνληαη, ζα ιέγακε,
ηνπνζεηεκέλα ζηελ θξπκκέλε πιεπξά ηεο ςπρνινγηθή ζειήλεο.
Ανπιεχνληαο κε ηελ Θετθή Μεηέξα Κνπληαιίλε θαη ρσξίο
ζεμνπαιηθή επαθή πέηπρα λα εμαιείςσ ηα ειαηηψκαηα ηεο νξαηήο
πιεπξάο ηεο ςπρνινγηθήο ζειήλεο. Μεηά έπξεπε λα βξεζψ πξφζσπν
κε πξφζσπν κε ηελ Μχεζε ηνπ Ενχδα, ηα πάζε ηνπ Κπξίνπ. ΋ηαλ

59
έθηαζα ζε απηφ ην ζεκείν αλαθάιπςα φηη ππάξρνπλε ςπρνινγηθά
ειαηηψκαηα, ςπρηθά επηπξφζζεηα ηφζν παιηά θαη ηφζν αδχλαηνλ λα
θαηαζηξαθνχλ πνπ ρξεηαδφηαλε λα απεπζχλνκαη ζηελ Έλαηε ΢θαίξα,
λα θαηέβσ ζην Ώλακκέλν Κακίλη ηνπ Δθαίζηνπ.
Έηζη ην έθαλα, θαηέβεθα ζηελ Βλάηε ΢θαίξα γηα λα δνπιεχσ.
Αηα κέζνπ ηνπ Τπεξβαηηθνχ ΢εμνπαιηθνχ Διεθηξηζκνχ
θαηεπζπλφκελνπ ζνθά απφ ηελ Θετθή Μεηέξα Κνπληαιίλε,
θαηέζηξεςα πάξα πνιιά ςπρηθά αθφινπζα πνπ αγλννχζα πσο ηα
είρα, πνπ πνηέ δελ πίζηεςα πσο ηα είρα. Ώλ θάπνηνο κνπ είρε πεη «εζχ
έρεηο απηφ ην ειάηησκα», εηιηθξηλά δελ ζα ην είρα δερζεί.
Έηζη αιεζηλά, γλψξηζα φια απηά. ΢αλ απνηέιεζκα απφ φιεο
απηέο ηηο κειέηεο, απφ φιεο απηέο ηηο εξγαζίεο έγξαςα ην έξγν κε
ηίηιν: «Σν κπζηήξην ηεο Υξπζήο άλζηζεο». Μεηά έγξαςα ηελ
«Βπαλαζηαηηθή Φπρνινγία» θαη κεηά ηελ «Μεγάιε Ώληαξζία». ΋ιν,
ιέσ, φζν καο ρξεηάδεηαη είλαη λα παξαηεξνχκε ηνλ εαπηφ καο απφ
ζηηγκή ζε ζηηγκή.
Οη άλζξσπνη εχθνια δέρνληαη φηη έρνπλ έλα θπζηθφ ζψκα,
δηφηη κπνξνχλ λα ην πηάζνπλ, δηφηη κπνξνχλ λα ην δνπλ θπζηθά.
Ώιιά είλαη πνιινί πνπ δελ ζέινπλ λα θαηαιάβνπλ φηη έρνπλ κηα
ηδηαίηεξε αηνκηθή ςπρνινγία. ΋ηαλ δερζεί θαλείο φηη έρεη κηα
ηδηαίηεξε ςπρνινγία, αξρίδεη λα απηνπαξαηεξείηαη. ΋ηαλ αξρίζεη
θαλείο λα απηνπαξαηεξεί ηνλ εαπηφ ηνπ, αλακθηζβήηεηα
κεηαηξέπεηαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν ζε έλαλ άλζξσπν εληειψο
δηαθνξεηηθφ.
Αηα κέζνπ ηεο ςπρνινγηθήο απηνπαξαηήξεζεο απφ ιεπηφ ζε
ιεπηφ, απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή, αλαθαιχπηνπκε ηα δηθά καο
ςπρνινγηθά ειαηηψκαηα. Ώπηά αλζίδνπλ απζφξκεηα ζηηο ζρέζεηο καο
θαη αλ είκαζηε επάγξππλνη αληίιεςεο, ζαλ ηνλ θξνπξφ ζε θαηξφ
πνιέκνπ, ηφηε ηα βιέπνπκε. Βιάηησκα πνπ αλαθαιχπηνπκε πξέπεη λα
ην θαηαιαβαίλνπκε αθέξαηα ζε φια ηα επίπεδα ηνπ λνπ.
Καηαιαβαίλεη θαλείο έλα ειάηησκα δηα κέζνπ ηεο ηερληθήο
ηνπ δηαινγηζκνχ. Σψξα ην λα θηάζνπκε ζηελ βαζηά ζεκαζία ηνπ
ειαηηψκαηνο δελ είλαη δήηεκα γηα αξράξηνπο. Ώπηφ είλαη γηα
αλζξψπνπο πνπ δνπιεχνπλε ήδε κε ηελ θξπκκέλε πιεπξά ηεο
ςπρνινγηθήο ζειήλεο. Ώο ραίξεζηε εζείο κε ην λα ηα θαηαιαβαίλεηε
θαη απηφ είλαη φιν. Ώθνχ ηα έρεηε θαηαιάβεη, ηφηε κπνξείηε λα
επηθαιείζζε ηελ Νηέβη Κνπληαιίλε, ηελ Θετθή Κνζκηθή Μεηέξα ζαο
γηα λα ην θαηαζηξέςεη απηή.

60
Γηα ηελ θαηαζηξνθή απηνχ ή εθείλνπ ηνπ ειαηηψκαηνο είλαη
αλαγθαίεο κεξηθέο ζπγθεληξψζεηο. Μεξηθέο θνξέο μνδεχνπκε κέξεο
θαη άιιεο θνξέο κήλεο. Ώιιά ε θαηαζηξνθή γίλεηαη πην εχθνιε φηαλ
ε δνπιεηά πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Βλάηε ΢θαίξα, επεηδή ε εμνπζία
ηεο Νηέβη Κνπληαιίλε εληζρχεηαη κε ηνλ Τπεξβαηηθφ ΢εμνπαιηθφ
Διεθηξηζκφ. Έηζη έλα ειάηησκα πνπ ζα κπνξνχζακε λα
θαηαζηξέςνπκε ζε έμη κήλεο ή ζε έλα ρξφλν δνπιεηάο, κπνξείηε λα ην
θαηαζηξέςεηε ζε έλα κήλα ή ζε 15 κέξεο ή ζε κηα βδνκάδα ζηελ
Βλάηε ΢θαίξα. Ναη, αιιά πξέπεη λα δεηάκε ζηελ Νηέβη Κνπληαιίλε
γηα λα θάλεη ζθφλε απηφ ή εθείλν ην ειάηησκα.
΢αο κηιάσ πάλσ ζηελ βάζε ηεο ςπρνινγηθήο εκπεηξίαο. Βγψ
ππέθεξα πνιχ επί 30 ρξφληα θαηαζηξέθνληαο ηα ςπρνινγηθά
ειαηηψκαηα ηεο νξαηήο πιεπξάο ηεο ςπρνινγηθήο ζειήλεο. Βπίζεο
πνιχ ππέθεξα δνπιεχνληαο κε ηελ θξπκκέλε πιεπξά ηεο
ςπρνινγηθήο ζειήλεο, αιιά ην πέηπρα. ΢ην φλνκα ηεο αιήζεηαο δελ
θαηέρσ πηα ηα κε αλζξψπηλα ςπρηθά επηπξφζζεηα ζηνηρεία.
Σψξα κηιάεη εδψ κπξνζηά ζαο ην Βίλαη θαη ηίπνηε άιιν παξά
ην Βίλαη. Οη ζθέςεηο κνπ δελ αλαβιχδνπλ ινηπφλ απφ ην βάζνο
θαλελφο εγψ, δηφηη δελ έρσ εγψ. Μηιάεη γηα ζαο θαηεπζείαλ ην Βίλαη
θαη απηφ είλαη φιν.
Ο ΑΕΏΛΟΓΕ΢ΜΟ΢
Βηξήλε πκίλ! Βίλαη επείγνλ λα θαηαιάβνπκε ζε βάζνο ηηο
ηερληθέο ηνπ δηαινγηζκνχ. ΢ήκεξα ζα κηιήζνπκε ζρεηηθά κε ην
θσηηζκέλν θελφ. Καη αξρίδνληαο απηφ ην ζέκα είκαη ππνρξεσκέλνο
λα δηεγεζψ φζα κπφξεζα άκεζα θαη πξνζσπηθά λα δηαπηζηψζσ.
Πηζηεχσ πσο φινη απηνί πνπ αθνχλε απηήλ ηελ θαζέηα είλαη
πιεξνθνξεκέλνη γηα ηνλ ζαπκάζην λφκν ηεο κεηελζάξθσζεο, επεηδή
ζε απηφλ ζηεξίδσ ηελ παξαθάησ δηήγεζε.
΋ηαλ ε δεχηεξε ππνθπιή ηεο ησξηλήο Μεγάιεο Άξηαο Φπιήο
καο άλζηζε ζηελ αξραία Κίλα, εγψ ήκνπλα κεηελζαξθσκέλνο εθεί,
ηφηε νλνκαδφκνπλα Σζνχ Λί. Πξαγκαηηθά εγψ ήκνπλ κέινο ηεο
δπλαζηείαο Σζνχ. ΢ε εθείλε ηελ χπαξμε έγηλα ελεξγεηηθφ κέινο ηνπ
Σάγκαηνο ηνπ Κίηξηλνπ Αξάθνπ, θαη είλαη θαλεξφ φηη ζε εθείλν ην
Σάγκα κπφξεζα λα κάζσ κε αθξίβεηα ηελ επηζηήκε ηνπ δηαινγηζκνχ.
Έξρεηαη αθφκε ζηελ κλήκε κνπ εθείλν ην ζαπκάζην εξγαιείν,
νλνκαδφκελν Άγηα Ώθαπάξνπο, ην νπνίν είρε 49 λφηεο. Ξέξνπκε πνιχ
θαιά ην ηη είλαη ν Εεξφο Νφκνο ηνπ Ώηψληνπ Βπηα-Παξα-Παξζηλφθ,
δειαδή ν λφκνο ηνπ Βπηά. Ώλακθηζβήηεηα 7 είλαη νη λφηεο ηεο

61
κνπζηθήο θιίκαθαο. Βάλ πνιιαπιαζηάζνπκε 7 επί 7, ζα έρνπκε 49
λφηεο ηνπνζεηεκέλεο ζε 7 νθηάβεο.
Οη αδειθνί καδεπφκαζηαλ ζηελ αίζνπζα ηνπ Αηαινγηζκνχ,
θαζφκαζηαλ ζε αλαηνιηθφ ζηπι, κε ζηαπξσκέλα πφδηα,
ηνπνζεηψληαο ηηο παιάκεο ησλ ρεξηψλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ην δεμί
έκελε απάλσ ζην αξηζηεξφ. Καζφκαζηαλ ζε θχθιν ζην θέληξν ηεο
αίζνπζαο, θιείλακε ηα κάηηα καο θαη ακέζσο βάδακε πνιιή πξνζνρή
ζηελ κνπζηθή πνπ έλαο αδειθφο πξφζθεξε ζηνλ θφζκν θαη ζε εκάο.
΋ηαλ ν θαιιηηέρλεο έθαλε λα δνλήζεη ε πξψηε λφηα ζην Νην, φινη
ζπγθεληξσλφκαζηαλ. ΋ηαλ έθαλε λα δνλεί ε επφκελε λφηα ζην Ρε ε
ζπγθέληξσζε γηλφηαλ πην βαζηά. Μαρφκαζηαλ κε ηα ππνθεηκεληθά
ζηνηρεία πνπ θνξησλφκαζηαλ ζην εζσηεξηθφ καο. Μπνξνχζακε λα ηα
αληεγθαινχκε, λα ηα θάλνπκε λα δνχλε ηελ αλαγθαηφηεηα λα ηεξνχλε
απφιπηε ζησπή. Αελ είλαη πεξηηηφ λα ππελζπκίζνπκε ζηνπο
αγαπεηνχο καο αδειθνχο φηη απηά ηα αλεπηζχκεηα ζηνηρεία
απνηεινχλ ην εγψ, ην εκέλα ηνλ ίδην, ην εζέλα ηνλ ίδην, δηάθνξεο
νληφηεηεο πνπ πξνζσπνπνηνχλ ειαηηψκαηα.
΋ηαλ δνλνχζε ε λφηα Μη, εηζρσξνχζακε ζηελ ηξίηε πεξηνρή
ηνπ ππνζπλείδεηνπ θαη αληηκεησπίδακε απηφ ην πιήζνο ησλ
δηαθφξσλ ςπρηθψλ επηπξφζζεησλ πνπ ζε αηαμία θνριάδνπλ κέζα ζην
εζσηεξηθφ καο εκπνδίδνληαο ηελ ζησπή θαη ηελ εξεκία ηνπ λνπ. Σα
αληεγθαινχζακε, πξνζπαζνχζακε λα ηα θαηαιάβνπκε θαη φηαλ ην
πεηπραίλακε εηζρσξνχζακε πην βαζηά κε ηελ λφηα Φα. Βίλαη θαλεξφ
πσο θαηλνχξηεο κάρεο καο πεξίκελαλ κε απηήλ ηελ λφηα, δηφηη ην λα
θηκψζνπκε φινπο απηνχο ηνπο δαίκνλεο ηεο επηζπκίαο δελ είλαη ηφζν
εχθνιν. Σν λα ηνπο αλαγθάζνπκε λα ηεξνχλ εζπρία θαη ζησπή δελ
είλαη απιφ πξάγκα, φκσο κε ππνκνλή ην πεηπραίλνπκε. Έηζη
πξνρσξνχζακε κε θάζε κία απφ ηηο λφηεο ηεο κνπζηθήο θιίκαθαο.
΢ε κηα πην ςειή νθηάβα ζπλερίδακε κε ηελ ίδηα πξνζπάζεηα.
Έηζη ζηγά ζηγά αληηκεησπίδνληαο ηα δηάθνξα κε αλζξψπηλα ζηνηρεία
πνπ θνξησλφκαζηε ζην εζσηεξηθφ καο, πεηπραίλακε ζην ηέινο λα ηα
θηκψζνπκε φια θαη ζηα 49 επίπεδα ηνπ ππνζπλείδεηνπ. Σφηε ν λνπο
έκελε ήξεκνο ζηελ πην βαζηά ζησπή. Ώπηή ήηαλ ε ζηηγκή ζηελ νπνία
ε Οπζία, ε Φπρή, ην πην αγλφ πνπ έρνπκε κέζα καο, μέθεπγε γηα λα
πεηξακαηηζζεί ην Πξαγκαηηθφ. Έηζη εηζρσξνχζακε ζην Φσηηζκέλν
Κελφ, έηζη ην Φσηηζκέλν Κελφ εηζέβαιιε ζε καο. Καη θηλνχκελνη ζην
Φσηηζκέλν Κελφ πεηπραίλακε λα γλσξίζνπκε ηνπο Νφκνπο ηεο
Φχζεο απηήο θαζ’ εαπηήο, έηζη φπσο είλαη θαη φρη φπσο θαηλνκεληθά
είλαη.

62
΢ε απηφλ ηνλ ηξηζδηάζηαην θφζκν ηνπ Βπθιείδε γλσξίδνληαη
κφλν αηηίεο θαη κεραληθά απνηειέζκαηα αιιά φρη νη θπζηθνί λφκνη
θαζ’ εαπηνί. Έηζη ζην Φσηηζκέλν Κελφ νη λφκνη είλαη κπξνζηά καο
φπσο πξαγκαηηθά είλαη. ΢ε εθείλε ηελ θαηάζηαζε κπνξνχζακε λα
αληηιακβαλφκαζηε κε ηελ Οπζία, κε ηηο ππεξζεηηθέο αηζζήζεηο ηνπ
Βίλαη, ηα πξάγκαηα ζηνλ εαπηφ ηνπο, έηζη φπσο είλαη. ΢ηνλ θφζκν
ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ πξάγκαηη αληηιακβαλφκαζηε κφλν ηελ
εκθάληζε ησλ πξαγκάησλ, γσλίεο, επηθάλεηεο, αιιά πνηέ έλα
νιφθιεξν ζψκα ζε νινθιεξσηηθή κνξθή. Καη ην ιίγν πνπ
αληηιακβαλφκαζηε είλαη παξνδηθφ. Καλέλαο δελ ζα κπνξνχζε λα
αληηιακβάλεηαη ηη πνζφηεηα αηφκσλ έρεη π.ρ. έλα ηξαπέδη ή κία
θαξέθια θιπ. ΋κσο ζην Φσηηζκέλν Κελφ αληηιακβαλφκαζηε ηα
πξάγκαηα ζηνλ εαπηφ ηνπο έηζη φπσο είλαη, αθέξαηα.
Βλψ βξηζθφκαζηαλ βπζηζκέλνη ζην Μεγάιν Φσηηζκέλν Κελφ,
κπνξνχζακε λα αθνχζνπκε ηελ θσλή ηνπ Παηέξα πνπ είλαη ελ
θξππηψ. Ώλακθηζβήηεηα ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε βξηζθφκαζηαλ ζε
απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα νλνκαζζεί έθζηαζε. Δ πξνζσπηθφηεηα
έκελε ζε παζεηηθή θαηάζηαζε, θαζηζκέλε εθεί πέξα ζηελ αίζνπζα
ηνπ δηαινγηζκνχ. Σν ζπγθηλεζηαθφ θαη θηλεηηθφ θέληξν
ζπγρσλεχνληαλ κε ην δηαλνεηηθφ θέληξν δεκηνπξγψληαο κία
αληηιεπηηθή θαη κνλαδηθή νιφηεηα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα θχκαηα
απφ φια φζα βηψζακε ζην Κελφ θπθινθνξνχζαλε απφ ηελ αζεκέληα
ρνξδή θαη ηα ιακβάλακε ζηα ηξία θέληξα: ζπγθηλεζηαθφ, δηαλνεηηθφ
θαη θηλεηηθφ.
΋ηαλ ηειείσλε ην ΢ακάληη, επηζηξέθακε ζην εζσηεξηθφ ηνπ
ζψκαηφο καο δηαηεξψληαο ηηο αλακλήζεηο απφ φια φζα είρακε δεη θαη
αθνχζεη. ΋κσο πξέπεη λα ζαο πσ φηη ην πξψην πνπ πξέπεη λα
αθήζνπκε γηα λα κπνξεί θάπνηνο λα βπζηζηεί γηα κεγάιν δηάζηεκα
ζην Φσηηζκέλν Κελφ είλαη ν Φφβνο. Σν εγψ ηνπ θφβνπ πξέπεη λα
θαηαλνεζεί. Ήδε μέξνπκε φηη ε θαηαζηξνθή ηνπ γίλεηαη δπλαηή
ηθεηεχνληαο ζηελ ζετθή Μεηέξα Κνπληαιίλε κε ζθνδξφηεηα θαη απηή
ζα ην εμαιείςεη.
Μηα νπνηαδήπνηε εκέξα, δελ έρεη ζεκαζία πνηα, βξηζθφκνπλα
ζην Φσηηζκέλν Κελφ, πην πέξα απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα, απφ ην εγψ,
απφ ηελ αηνκηθφηεηα, βπζηζκέλνο ζε απηφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα
νλνκάζνπκε ην «΋ρη», «Βθείλν», αηζζάλζεθα φηη ήκνπλ φια, φια
φζα έγηλαλ θαη ζα γίλνπλ.
Πεηξακαηίζζεθα ηελ ελφηεηα ηεο δσήο ειεχζεξεο ζηελ
θίλεζή ηεο. Σφηε ήκνπλα ην ινπινχδη, ην πνηάκη πνπ θξπζηάιιηλν

63
ηξέρεη κέζα ζηελ βξαρψδε θνίηε ηνπ ηξαγνπδψληαο ζηελ γιψζζα
ηνπ εδνλέο.
Ήκνπλα ην πνπιί πνπ θαηαθξεκλίδεηαη ζηα αβπζνκέηξεηα
βάζε, ήκνπλα ην ςάξη πνπ πιέεη εδνληθά κέζα ζηα λεξά, ήκνπλα ην
θεγγάξη, νη Κφζκνη, ήκνπλα φια φζα είλαη, ήηαλ θαη ζα είλαη.
Σα ζπλαηζζήκαηα ηνπ εαπηνχ κνπ, ην εγψ είρε θνβεζεί,
αηζζάλζεθα φηη εμαιεηθφκνπλα, φηη ζα ζηακαηνχζα λα ππάξρσ ζαλ
άηνκν, φηη ήκνπλα φια εθηφο απφ έλα άηνκν θαη φηη ν εαπηφο κνπ ν
ίδηνο έηεηλε λα πεζάλεη γηα πάληα.
Πξαγκαηηθά γέκηζα απφ άθαην ηξφκν θαη γχξηζα ζηελ κνξθή.
Καηλνχξηεο πξνζπάζεηεο κνπ επέηξεςαλ μαλά ηελ εηζβνιή ζην
Φσηηζκέλν Κελφ θαη μαλααηζζάλζεθα αλαθαηεκέλνο κε φια.
΢αλ άλζξσπνο, ζαλ άηνκν, ζαλ εγψ είρα πάςεη λα ππάξρσ.
Ώπηή ε θαηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο γηλφηαλ θάζε θνξά θαη πην βαζηά,
έηζη ψζηε νπνηαδήπνηε πηζαλφηεηα γηα ηελ χπαξμε ηειείσλε.
Οπνηαδήπνηε πηζαλφηεηα γηα ηελ αηνκηθή χπαξμε έηεηλε
νξηζηηθά λα εμαθαληζζεί. Αελ κπφξεζα λα αληέμσ παξαπάλσ θαη
γχξηζα ζηελ κνξθή. Σελ ηξίηε πξνζπάζεηα επίζεο δελ κπφξεζα λα
ηελ αληέμσ, γχξηζα ζηελ κνξθή.
Ώπφ ηφηε μέξσ φηη γηα λα πεηξακαηηζζεί θαλείο ην Φσηηζκέλν
Κελφ, γηα λα αηζζαλζεί ην ΣΏΟ ζηνλ εαπηφ ηνπ, ρξεηάδεηαη λα
εμαιείςεη ην εγψ ηνπ ηξφκνπ, απηφ είλαη αλακθηζβήηεην.
Ώλάκεζα ζηνπο αδειθνχο ηεο Εεξήο Σάμεο ηνπ Κίηξηλνπ
Αξάθνπ, απηφο πνπ μερψξηζε πεξηζζφηεξν ήηαλ ν θίινο κνπ ν
Σζάλγθ. ΢ήκεξα δεη ζε έλαλ απφ ηνπο πιαλήηεο ηνπ Υξηζηνχ, φπνπ ε
θχζε δελ είλαη θζαξηή θαη πνηέ δελ αιιάδεη, επεηδή ππάξρνπλ δχν
θχζεηο: Δ θζαξηή πνπ αιιάδεη θαη ε κε θζαξηή πνπ πνηέ δελ
αιιάδεη. ΢ηνπο πιαλήηεο ηνπ Υξηζηνχ ππάξρεη ε αηψληα θχζε, κε
θζαξηή πνπ δελ αιιάδεη. Καη ν Σζάλγθ δεη ζε έλαλ απφ απηνχο ηνπο
θφζκνπο φπνπ απαζηξάπηεη ν Υξηζηφο. Ο Σζάλγθ απειεπζεξψζεθε
πξηλ αξθεηέο επνρέο θαη δεη εθεί πέξα, ζε εθείλν ηνλ απνκαθξπζκέλν
πιαλήηε κε κηα νκάδα αδειθψλ, πνπ φπσο θαη απηφο επίζεο απειεπζεξψζεθαλ.
Έηζη ινηπφλ ζα ήζεια λα δηδάμσ ηα επηά Μπζηηθά ηνπ
Σάγκαηνο ηνπ Κίηξηλνπ Αξάθνπ, αιιά κε κεγάιν πφλν βιέπσ πσο νη
αδειθνί απφ φια ηα κέξε, αθφκε δελ είλαη έηνηκνη γηα λα κπνξνχλ λα
ηα ιάβνπλ θαη απηφ είλαη αμηνζξήλεην.
Βπίζεο είλαη αιήζεηα φηη ζήκεξα δελ είλαη δπλαηφλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 49 ήρνη ηνπ Άγηα Ώθαπάξνπο, δηφηη απηφ ην

64
κνπζηθφ φξγαλν δελ ππάξρεη πηα. Τπάξρνπλ πνιιέο θαζνδηθέο
εμειίμεηο απφ απηφ ην φξγαλν, φκσο είλαη δηαθνξεηηθέο, δελ έρνπλ ηηο
7 νθηάβεο. Καζνδηθέο εμειίμεηο είλαη φια ηα έγρνξδα φξγαλα: βηνιί,
θηζάξα, πηάλν θιπ. Βίλαη φκσο δπλαηφλ λα θηάζνπκε ζηελ εκπεηξία
ηνπ Φσηηζκέλνπ Κελνχ κε έλα απιφ θαη πξαθηηθφ ζχζηεκα, πνπ φινη
νη αδειθνί κπνξνχλ λα εμαζθήζνπλ.
Θα ζαο πεξηγξάςσ απηή ηελ ηερληθή, πξνζέμηε. Καζίζηε ζην
αλαηνιίηηθν ζηπι κε ζηαπξσκέλα πφδηα. Βπεηδή είζηε δπηηθνί απηή ε
ζηάζε είλαη ιίγν θνπξαζηηθή γηα ζαο. Καζηζκέλνη ζην δπηηθφ ζηπι ζε
κηα άλεηε πνιπζξφλα, ηνπνζεηείζηε αλνηρηή ηελ παιάκε ηνπ
αξηζηεξνχ ρεξηνχ θαη ην δεμί πάλσ ζην αξηζηεξφ. Θέισ λα πσ ηνλ
θαξπφ ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ πάλσ ζηελ παιάκε ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ.
Υαιαξψζηε ην ζψκα φζν πεξηζζφηεξν είλαη δπλαηφλ θαη κεηά λα
εηζπλεχζεηε βαζηά θαη πνιχ ζηγά. ΋ηαλ εηζπλέεηε λα θαληάδεζηε φηη
ε δεκηνπξγηθή ελέξγεηα αλεβαίλεη απφ ηα ζπεξκαηηθά θαλάιηα κέρξη
ηνλ εγθέθαιν. Βθπλεχζηε βξαρέα θαη ζχληνκα. ΋ηαλ εηζπλέεηε λα
πξνθέξεηε ην κάληξακ ΥΏΜ θαη λα εθπλέεηε πξνθέξνληαο ην
κάληξακ ΢ΏΥ. Ώλακθηζβήηεηα εηζπλένπκε απφ ηελ κχηε θαη
εθπλένπκε απφ ην ζηφκα. ΋ηαλ εηζπλένπκε απφ ηελ κχηε
πξνθέξνπκε δηαλνεηηθά ηελ ηεξή ζπιιαβή ΥΏΜ, αιιά φηαλ
εθπλένπκε κπνξνχκε λα πξνθέξνπκε ερεξά ηελ ζπιιαβή ΢ΏΥ (ην Υ
αθνχγεηαη ζαλ ρη).
Δ εηζπλνή γίλεηαη ζηγαλή θαη αξγή, ε εθπλνή βξαρεία θαη
γξήγνξε. Πξαγκαηηθά ε δεκηνπξγηθή ελέξγεηα ξέεη ζε θάζε άλζξσπν
απφ κέζα πξνο ηα έμσ, δειαδή κε θπγφθεληξν ηξφπν, αιιά εκείο
πξέπεη λα αλαηξέςνπκε απηή ηελ ηάμε κε ηνλ ζθνπφ ηεο πλεπκαηηθήο
ππέξβαζεο. Δ ελέξγεηά καο πξέπεη λα ξέεη κε θεληξνκφιν ηξφπν,
ζέισ λα πσ, απφ έμσ πξνο ηα κέζα. Ώλακθηζβήηεηα αλ εηζπλένπκε
ζηγά, ε δεκηνπξγηθή ελέξγεηα ζα ξέεη κε θεληξνκφιν ηξφπν, απφ έμσ
πξνο ηα κέζα. Ώλ εθπλένπκε ζχληνκα θαη γξήγνξα ηφηε ε ελέξγεηα
ζα γίλεηαη θάζε θνξά πην θεληξνκφινο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο δελ πξέπεη λα ζθεθηφκαζηε
απνιχησο ηίπνηα. Σα κάηηα πξέπεη λα είλαη θιεηζηά θαη ηνλ λνπ καο
λα δνλεί κφλν ην ΥΏΜ-΢ΏΥ θαη ηίπνηε άιιν. ΢χκθσλα κε ηελ
εμάζθεζε ε εηζπλνή γίλεηαη θάζε θνξά πην βαζεία θαη αξγή θαη ε
εθπλνή πην βξαρεία θαη γξήγνξε.
Οη κεγάινη Αάζθαινη ηνπ δηαινγηζκνχ θηάλνπλ λα
κεηαηξέπνπλ ηελ αλαπλνή ζε θαζαξή εηζπλνή θαη ηφηε ε αλαπλνή
αλαζηέιιεηαη. Ώπηφ είλαη αδχλαηνλ γηα ηνπο επηζηήκνλεο θαη φκσο

65
πξαγκαηηθφ γηα ηνπο κχζηεο. ΢ε ηέηνηα θαηάζηαζε ν Αάζθαινο
ιακβάλεη κέξνο ζην Νηβηθάιπα-΢ακάληη ή Μάρα-΢ακάληη, έξρεηαη ε
εηζβνιή ηνπ Φσηηζκέλνπ Κελνχ, θαη κπαίλεη ζε απηφ ην Μεγάιν
Κελφ φπνπ δελ δεη θαλέλαο θαη φπνπ αθνχγεηαη κφλν ν Λφγνο ηνπ
Παηέξα πνπ δεη ελ θξππηψ.
Με απηή ηελ πξαθηηθή πεηπραίλεη θαλείο ηελ εηζβνιή ηνπ
Φσηηζκέλνπ Κελνχ κε ηνλ φξν λα κελ ζθέθηεηαη ηίπνηα, λα κελ
δέρεηαη ζηνλ λνπ θακία ζθέςε, επηζπκία ή αλάκλεζε. Ο λνπο πξέπεη
λα κέλεη εληειψο ήξεκνο απφ κέζα, απφ έμσ θαη ζην θέληξν. Βθεί ε
ζθέςε φζν αζήκαληε θαη αλ είλαη, γίλεηαη εκπφδην γηα ην ΢ακάληη,
γηα ηελ έθζηαζε.
Ώπηή θαζ’ εαπηή ε επηζηήκε ηνπ δηαινγηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ αλαπλνή πξνθαιεί θαηαπιεθηηθά απνηειέζκαηα.
Καλνληθά νη άλζξσπνη ππνθέξνπλ απφ απηφ πνπ ιέγεηαη
«νλεηξψμεηο», άλδξεο θαη γπλαίθεο ππνθέξνπλ απφ απηή ηελ νδχλε,
έρνπλ εξσηηθά φλεηξα, ηα εγψ ζπλνπζηάδνπλ ηνλ έλα κε ηνλ άιινλ, ε
δφλεζε πεξλάεη απφ ηελ αζεκέληα ρνξδή κέρξη ην θπζηθφ ζψκα θαη
έξρεηαη ν νξγαζκφο κε ην ράζηκν ηεο Αεκηνπξγηθήο Βλέξγεηαο. Ώιιά
απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ε ζεμνπαιηθή ελέξγεηα ξέεη απφ κέζα πξνο ηα
έμσ, κε θπγφθεληξν ηξφπν. ΋ηαλ ε ζεμνπαιηθή ελέξγεηα ξέεη απφ έμσ
πξνο ηα κέζα, κε θεληξνκφιν ηξφπν, νη νλεηξψμεηο ζηακαηνχλ, ηφηε
απηφ είλαη θέξδνο γηα ηελ πγεία.
Σν ΢ακάληη γίλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπ
δηαινγηζκνχ επεηδή νη δεκηνπξγηθέο ελέξγεηεο ξένπλ απφ έμσ πξνο ηα
κέζα θαη εκπνηίδνπλ ηελ ζπλείδεζε θαη ηελ θάλνπλ ζην ηέινο λα
εγθαηαιείςεη ην εγψ θαη ην ζψκα. Δ ζπλείδεζε ειεπζεξσκέλε απφ
ην εγψ, ζε απνπζία ηνπ εγψ θαη έμσ απφ ην θπζηθφ ζψκα εηζβάιιεη
αλακθηζβήηεηα ζην Φσηηζκέλν Κελφ, ιακβάλεη ην ΣΏΟ. Ώλ θάπνηνο
εμαιείςεη ην εγψ ηνπ θφβνπ, ηνπ ηξφκνπ ζα κπνξεί λα παξακείλεη
ζην θσηηζκέλν θελφ ρσξίο θακία απαζρφιεζε. Θα αηζζαλζεί φηη ε
αηνκηθή ηνπ άπνςε δηαιχεηαη, ζα αηζζαλζεί λα δεη ζηελ πέηξα θαη
ζηνλ βξάρν, ζην απνκαθξπζκέλν αζηέξη θαη ζην πνπιί πνπ
ηξαγνπδάεη ζε νπνηνλδήπνηε πιαλήηε, αιιά δελ ζα θνβάηαη θαη ζην
ηέινο ζα έιθεηαη πξνο ηελ θαηαγσγή ηνπ. Μεηαηξεκκέλε ε
ζπλείδεζε, ε νπζία ζε έλα ηξνκεξά ζετθφ πιάζκα, πην πέξα απφ ην
θαιφ θαη ην θαθφ, ζα κπνξεί λα αλαπαχεηαη ζηνλ Εεξφ Ώπφιπην
Ήιην. Βθεί ζαλ κηθξνθνζκηθφ αζηέξη ζα γλσξίζεη φια ηα Μπζηήξηα
ηνπ ΢χκπαληνο. Αηφηη είλαη θαιφ λα μέξνπκε φηη ην ΢χκπαλ ζηνλ
εαπηφ ηνπ, φιν ην ειηαθφ ζχζηεκά καο, ππάξρεη ζηελ εμππλάδα ηνπ

66
Εεξνχ Ώπφιπηνπ Ήιηνπ ζαλ κία αηψληα ζηηγκή. ΋ια ηα θαηλφκελα
ηεο θχζεο δηαδηθάδνληαη ζε κία αηψληα ζηηγκή ζηελ εμππλάδα ηνπ
Εεξνχ Ώπφιπηνπ Ήιηνπ, αιιά αλ θνβάηαη ζα ράζεη ηελ έθζηαζε θαη
ζα γπξίζεη ζηελ ππθλή κνξθή.
Ώγαπεηνί κνπ αδειθνί πξέπεη λα εγθαηαιείςνπκε ηνλ θφβν.
αλακθηζβήηεηα δελ αξθεί λα πνχκε «ζα πάςσ λα θνβάκαη», ππάξρεη
αλάγθε λα εμαιείςνπκε ην εγψ ηνπ θφβνπ. Ναη! Ώπηφ δηαιχεηαη
απζηεξά κε ηελ εμνπζία ηεο ζετθήο Μεηέξαο Κνπληαιίλε ΢άθηη.
Πξψηα πξέπεη λα ην αλαιχζνπκε, λα ην θαηαιάβνπκε θαη αξγφηεξα
λα επηθαιεζζνχκε ηελ Νηέβη Κνπληαιίλε, ηελ Εδηαίηεξε Κνζκηθή
Θετθή Μεηέξα καο, γηα λα θαηαζηξέςεη απηή ην εγψ ηνπ θφβνπ.
Μφλν έηζη κπνξεί λα βπζίδεηαη θαλείο ζην θσηηζκέλν θελφ κε
απφιπην ηξφπν. ΋πνηνο ην θάλεη ζα ειθπζηεί πξνο ηνλ Εεξφ Ώπφιπην
Ήιην θαη ζα γλσξίζεη ηα ζαχκαηα ηνπ ζχκπαληνο.
Οη αδειθνί καο πξέπεη λα εμαζθήζνπλ ηελ ηερληθή ηνπ
δηαινγηζκνχ έηζη φπσο ηελ έρνπκε δψζεη. Να κελ μερλάκε φηη πξέπεη
λα ραιαξψλνπκε ην ζψκα, απηφ είλαη απαξαίηεην. ΥΏΜ-΢ΏΥ είλαη ε
Μεγάιε Πλνή. ΥΏΜ-΢ΏΥ είλαη ε ςπρή καο, ΥΏΜ-΢ΏΥ είλαη
επίζεο έλα κάληξακ πνπ κεηαβάιιεη ηηο δεκηνπξγηθέο ελέξγεηεο. Ο
δηαινγηζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηαληξηζκφ είλαη θνβεξφο, ΥΏΜ΢ΏΥ είλαη ην θιεηδί. Ξέξνπκε θαιά φηη ε Αεκηνπξγηθή Βλέξγεηα
ρξεζηκεχεη γηα ηελ αθχπληζε ηεο ζπλείδεζεο. ΢ε ζπλδπαζκφ κε ηνλ
δηαινγηζκφ αλακθηζβήηεηα βγάδεη ηελ ζπλείδεζε κέζα απφ ην
ζηνηρείν-εγψ θαη ηελ απνξξνθάεη ζην θσηηζκέλν θελφ. Πξαγκαηηθά
ην θσηηζκέλν θελφ είλαη πην πέξα απφ ην ζψκα, ηηο ζπγθηλήζεηο θαη
ηνλ λνπ.
΢ηελ αλαηνιή ζε κία αίζνπζα δηαινγηζκνχ έλαο κνλαρφο
ξψηεζε ηνλ δάζθαιν: «Πνην είλαη ην θσηηζκέλν θελφ;». ιέλε ηα
θείκελα φηη ν δάζθαινο θιψηζεζε ηνλ καζεηή ζην ζηνκάρη θαη απηφο
έπεζε αλαίζζεηνο. Μεηά ν καζεηήο ζεθψζεθε θαη αγθάιηαζε ηνλ
δάζθαιν: «Βπραξηζηψ δάζθαιε, έρσ πεηξακαηηζζεί ην θσηηζκέλν
θελφ». Παξάινγν ζα έιεγαλ πνιινί, φκσο δελ είλαη έηζη, απηφ πνπ
ζπκβαίλεη είλαη φηη παξνπζηάδνληαη πνιχ εηδηθά θαηλφκελα γηα ην
θσηηζκέλν θελφ. ΋ηαλ έλα πνπιάθη είλαη έηνηκν λα βγεη απφ ην απγφ,
ε κάλα ηνπ ην βνεζάεη ξακθίδνληαο ην ηζφθιη, ην πνπιάθη ζπλερίδεη
λα ξακθίδεη θαη έηζη βγαίλεη κε ηελ βνήζεηά ηεο. Έηζη φηαλ θάπνηνο
σξηκάζεη ιακβάλεη ηελ βνήζεηα ηεο ζετθήο Μεηέξαο Κνπληαιίλε,
βγαίλεη απφ ην ηζφθιη ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ εγψ γηα λα

67
πεηξακαηηζζεί ην Φσηηζκέλν Κελφ, φκσο πξέπεη λα επηκέλνπκε ζηνλ
δηαινγηζκφ.
Πξέπεη λα ζπλδπάζνπκε έμππλα ηελ ζπγθέληξσζε κε ηνλ
χπλν. Όπλνο θαη ζπγθέληξσζε αλακηγκέλα πξνθαινχλ θψηηζε.
Πνιινί εζσηεξηζηέο πηζηεχνπλ φηη κε θαλέλα ηξφπν δελ πξέπεη λα
ζπλδπάδεηαη ν δηαινγηζκφο κε ηνλ χπλν ηνπ ζψκαηνο. ΋κσο απηνί
πνπ ζθέθηνληαη έηζη ζθάιινπλ, δηφηη ν δηαινγηζκφο ρσξίο χπλν
θαηαζηξέθεη ηνλ εγθέθαιν. Πξέπεη πάληα λα ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ
χπλν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερληθή ηνπ δηαινγηζκνχ, αιιά έλαλ
ειεγρφκελν χπλν, έλαλ εζεινληηθφ χπλν, φρη έλαλ χπλν ρσξίο έιεγρν,
φρη έλαλ παξάινγν χπλν, δηαινγηζκφο θαη χπλνο ζπλδπαζκέλα
έμππλα. Πξέπεη λα θαβαιήζνπκε ηνλ χπλν θαη φρη λα καο θαβαιήζεη
ν χπλνο. Βάλ δελ κάζνπκε λα θαβαιάκε ηνλ χπλν ζα έρνπκε απνηχρεη, αιιά λα ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ χπλν, ηνλ δηαινγηζκφ ζπλδπαζκέλν
κε ηνλ χπλν. Δ ηερληθή ζα θέξεη ηνπο καζεηέο ζην ΢ακάληη, ζηελ
εκπεηξία ηνπ Φσηηζκέλνπ Κελνχ. Καζεκεξηλά πξέπεη λα
εμαζθνχκαζηε, ηη ψξα; ηελ ζηηγκή πνπ αηζζαλφκαζηε δηάζεζε γηα λα
ην θάλνπκε θαη ηδηαίηεξα φηαλ λπζηάδνπκε λα ην εθκεηαιιεπφκαζηε
γηα ηνλ δηαινγηζκφ. Βάλ νη καζεηέο αθνινπζνχλ απηέο ηηο νδεγίεο ζα
κπνξνχλ θάπνηα κέξα λα ιάβνπλ ην ΣΏΟ, ζα κπνξνχλ λα
πεηξακαηηζζνχλ ηελ αιήζεηα.
Πξαγκαηηθά ππάξρνπλ δχν ηχπνη δηαιεθηηθήο: ε ινγηθή
δηαιεθηηθή ηνπ δηαλνεηηθνχ θαη ε δηαιεθηηθή ηεο ζπλείδεζεο. Καηά
ηελ δηάξθεηα ηνπ ΢αηφξη δνπιεχεη ε δηαιεθηηθή ηεο ζπλείδεζεο, ηφηε
φια ηα ελλννχκε απφ δηαίζζεζε ή δηα κέζνπ ιέμεσλ ή ζπκβνιηθψλ
κνξθψλ ζηελ γιψζζα ησλ παξαβνιψλ ηνπ Υξηζηηθνχ Βπαγγειίνπ,
ζηελ δσληαλή γιψζζα ηεο Τπεξζεηηθήο ΢πλείδεζεο ηνπ Βίλαη. ΢ην
Βίλαη γηα παξάδεηγκα, ε δηαιεθηηθή ηεο ζπλείδεζεο μεπεξλάεη πάληα
ηελ δηαιεθηηθή ηεο ινγηθήο.
Ρψηεζαλ έλα κνλαρφ: «Γηαηί ην Μπνληηληάξκα ήξζε από
ηελ δύζε;». απάληεζε: «Τν θππαξίζζη πνπ είλαη ζηνλ θήπν».
Οπνηνζδήπνηε άλζξσπνο ζα έιεγε φηη απηφ δελ έρεη θακία ζρέζε,
φκσο έρεη ζρέζε, είλαη κία απάληεζε πνπ βγαίλεη απφ ηελ νπζία θαη
πνπ μεπεξλάεη ηελ δηαιεθηηθή ηεο ινγηθήο. Σν θππαξίζζη, ην δέληξν
ηεο δσήο, βξίζθεηαη παληνχ, δελ έρεη ζεκαζία ε δχζε νχηε ε
αλαηνιή, απηή είλαη ε έλλνηα ηεο απάληεζεο. ΢ην θσηηζκέλν θελφ
φια γλσξίδνληαη «γηαηί έηζη», απφ άκεζε εκπεηξία ηεο αιήζεηαο.
Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα εμνηθεησζεί κε ηελ δηαιεθηηθή ηεο
ζπλείδεζεο. Απζηπρψο ε ηθαλφηεηα δηαηχπσζεο ησλ ινγηθψλ

68
ζπιιήςεσλ φζν ιακπεξή θαη αλ είλαη θαη ρξήζηκε αθφκα γηα φιεο ηηο
απφςεηο ηεο πξαθηηθήο δσήο, θαηαιήγεη εκπφδην γηα ηελ δηαιεθηηθή
ηεο ζπλείδεζεο. Με απηφ δελ ζέισ λα απνξξίςσ ηελ ηθαλφηεηα
δηαηχπσζεο ησλ ινγηθψλ ζπιιήςεσλ, δηφηη φινη ηελ ρξεηαδφκαζηε
ζην πεδίν ησλ πξαθηηθψλ γεγνλφησλ ηεο χπαξμεο. Κάζε ηθαλφηεηα
έρεη αλακθηζβήηεηα ηελ ηδηαίηεξε ηξνρηά ηεο θαη είλαη ρξήζηκε κέζα
ζε απηήλ, αιιά έμσ απφ ηελ ηξνρηά ηεο θαηαιήγεη λα είλαη άρξεζηε
θαη βιαβεξή. Ώο αθήζνπκε ηελ ηθαλφηεηα δηαηχπσζεο ησλ ινγηθψλ
ζπιιήςεσλ κέζα ζηελ ηξνρηά ηεο. Μέζα ζην ΢ακάληη ή ην Παλ΢ακάληη ή ζηνλ δηαινγηζκφ πξέπεη πάληα λα ζπιιακβάλνπκε θαη λα
βηψλνπκε ηελ δηαιεθηηθή ηεο ζπλείδεζεο. Ώπηφ είλαη δήηεκα πείξαο
πνπ ν καζεηήο ζα απνθηήζεη ζχκθσλα κε ηελ εμάζθεζε ζηελ
ηερληθή ηνπ δηαινγηζκνχ.
Ο δξφκνο ηνπ βαζχ δηαινγηζκνχ πεξηθιείεη πνιιή ππνκνλή,
νη αλππφκνλνη ηφηε δελ ζα πεηχρνπλ λα ζξηακβεχζνπλ. ΋ζν ππάξρεη
ζε εκάο ε αλππνκνλεζία δελ είλαη δπλαηφλ λα βηψζνπκε ηελ εκπεηξία
ηνπ θσηηζκέλνπ θελνχ. Σν εγψ ηεο αλππνκνλεζίαο αθνχ θαηαλνεζεί
πξέπεη λα εμαιεηθζεί, αο γίλεηαη θαηαλνεηφ απηφ κε δηαχγεηα. Βάλ
πξνρσξάκε έηζη ζα ιάβνπκε ην ΣΏΟ, απηφ είλαη θαλεξφ. Πνηέ δελ ζα
κπνξνχζε λα έξζεη ζε καο ε εκπεηξία ηνπ πξαγκαηηθνχ εθ’ φζνλ ε
ζπλείδεζε ζα ζπλέρηδε κπνηηιηαξηζκέλε κέζα ζην εγψ. Σν εγψ απηφ
θαζ’ εαπηφ είλαη ρξφλνο. ΋ιε απηή ε πνιιαπιφηεηα θαληαζκαηηθψλ
ζηνηρείσλ πνπ ζπληζηνχλ ην «Βκέλα ηνλ Ίδην» είλαη κηα ζχλνςε ηνπ
ρξφλνπ. Δ εκπεηξία ηνπ θσηηζκέλνπ θελνχ είλαη ε αληίζεζε, θαηαιήγεη έμσ απφ ηνλ ρξφλν, πην πέξα απφ ηνλ ρξφλν θαη ηνλ λνπ. Ο
ρξφλνο είλαη φιε ε πνιιαπιφηεηα ηνπ εγψ, ην εγψ είλαη ν ρξφλνο.
Έηζη ινηπφλ ν ρξφλνο είλαη ππνθεηκεληθφο, αζπλάξηεηνο, αδέμηνο,
βαξχο δελ έρεη αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα.
΋ηαλ θάζεηαη θάπνηνο ζε κία αίζνπζα δηαινγηζκνχ ή απιψο
ζην ζπίηη ηνπ γηα λα δηαινγηζηεί, φηαλ ζέιεη λα εμαζθήζεη απηή ηελ
ηερληθή, πξέπεη λα μεράζεη ηελ ηδέα ρξφλνο θαη λα δήζεη κέζα ζε κηα
αηψληα ζηηγκή. ΋πνηνη αθνζηψλνληαη λα δηαινγίδνληαη θαη ζηελ
ζπλέρεηα θνηηάλε ην ξνιφη, πξαγκαηηθά δελ πεηπραίλνπλ ηελ εκπεηξία
ηνπ θσηηζκέλνπ θελνχ. Βάλ ζα κε ξσηνχζαηε πφζα ιεπηά πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχκε θαζεκεξηλά γηα ηνλ δηαινγηζκφ κηζή, κία ψξα, δχν
ψξεο δελ ζα ππήξρε απάληεζε δηφηη αλ θάπνηνο κπαίλεη ζε
δηαινγηζκφ θαη έρεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηνλ ρξφλν δελ κπνξεί λα
πεηξακαηηζζεί ην θσηηζκέλν θελφ, δηφηη απηφ δελ είλαη ηνπ ρξφλνπ.
Ώπηφ είλαη παξφκνην κε έλα πνπιί πνπ ελψ πξνζπαζεί λα πεηάμεη ην

69
πφδη ηνπ είλαη δεκέλν κε έλα μχιν. Έηζη δελ ζα κπνξνχζε λα πεηάμεη,
ζα ππήξρε έλα εκπφδην. Γηα λα πεηξακαηηζζνχκε ην θσηηζκέλν θελφ
ζα πξέπεη λα απειεπζεξσζνχκε απφ θάζε εκπφδην. Πξαγκαηηθά ην
ζεκαληηθφ είλαη λα πεηξακαηηζζνχκε ηελ Ώιήζεηα, ε Ώιήζεηα είλαη
ζην Φσηηζκέλν Κελφ. ΋ηαλ ηνλ Εεζνχ, ηνλ Μέγα Κακπίξ, ηνλ
ξψηεζαλ πνηα είλαη ε Ώιήζεηα, ν δάζθαινο δηαηήξεζε βαζηά ζησπή.
΋ηαλ έθαλαλ ηελ ίδηα εξψηεζε ζηνλ Γθανπηάκα ΢αθηακνχλη, γχξηζε
ηελ πιάηε θαη έθπγε. Δ Ώιήζεηα δελ κπνξεί λα πεξηγξαθεί, δελ
κπνξεί λα εμεγεζεί, ν θαζέλαο πξέπεη λα ηελ πεηξακαηηζζεί απφ
κφλνο ηνπ δηακέζνπ ηεο Σερληθήο ηνπ Αηαινγηζκνχ.
΢ην θσηηζκέλν θελφ πεηξακαηηδφκαζηε ηελ Ώιήζεηα, απηφ
είλαη έλα ζηνηρείν πνπ καο κεηαηξέπεη ξηδηθά. Πξέπεη λα εκκέλνπκε,
πξέπεη λα είκαζηε επίκνλνη. Μπνξεί ζηελ αξρή λα κελ πεηχρνπκε
ηίπνηα αιιά κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζα αηζζαλφκαζηε φηη θάζε
θνξά γηλφκαζηε πην βαζείο θαη κηα νπνηαδήπνηε κέξα ζα εηζβάιιεη
ζην λνπ καο ε εκπεηξία ηνπ θσηηζκέλνπ θελνχ.
Ώλακθηζβήηεηα ην θσηηζκέλν θελφ ζηνλ εαπηφ ηνπ είλαη ν
Άγηνο Οθηληαλφρ, ν παληαρνχ παξψλ, ν παλ-δηαπεξαζηηθφο, ν
παληνγλψζηεο, πνπ αλαζπκηάδεη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ ηνλ Εεξφ Ώπφιπην
Ήιην. Μαθάξηνο απηφο πνπ ζα πεηχρεη λα θαηαθξεκληζζεί κέζα ζην
Φσηηζκέλν Κελφ, φπνπ δελ δεη θαλέλα πιάζκα, δηφηη εθεί αθξηβψο
είλαη φπνπ ζα πεηξακαηηζζεί ην Πξαγκαηηθφ, ηελ Ώιήζεηα. Δ
θαξηεξία γίλεηαη απαξαίηεηε. Καζεκεξηλά πξέπεη λα εξγαδφκαζηε
βαζηά κέρξη λα πεηχρνπκε ηνλ ηειηθφ ζξίακβν. Δ εκπεηξία ηεο
Ώιήζεηαο κέζσ ηνπ δηαινγηζκνχ είλαη ζαπκαηνπξγή. ΋ηαλ
πεηξακαηίδεηαη θαλείο ηελ Ώιήζεηα αηζζάλεηαη δχλακε γηα λα
επηκείλεη ζηελ εξγαζία πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ.
Λακπξνί ζπγγξαθείο έρνπλ κηιήζεη γηα ηελ ίδηα ηελ δνπιεηά,
γηα ην εγψ, γηα ην εκέλα ηνλ ίδην. Καιά έθαλαλ κε ην λα κηιήζνπλ
έηζη, αιιά μέραζαλ θάηη: ηελ εκπεηξία ηεο Ώιήζεηαο. ΋ζν έλα
άλζξσπνο δελ έρεη πεηξακαηηζζεί ην Πξαγκαηηθφ, δελ αηζζάλεηαη
εκςπρσκέλνο, δελ έρεη αξθεηή δχλακε γηα λα δνπιεχεη πάλσ ζηνλ
εαπηφ ηνπ ηνλ ίδην, πάλσ ζην ίδην ην εγψ. ΋ηαλ θάπνηνο έρεη πεξάζεη
αιεζηλά απφ ηέηνηα κπζηηθηζηηθή εκπεηξία, είλαη δηαθνξεηηθφο, ηίπνηα
δελ κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηελ επηζπκία ηνπ γηα Ώπειεπζέξσζε, ζα
δνπιεχεη αδηάθνπα πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ γηα λα πεηχρεη αιεζηλά κηα
ξηδηθή, ηειηθή θαη νξηζηηθή αιιαγή. Σψξα ζα θαηαιάβεηε αγαπεηνί
κνπ θίινη γηαηί είλαη απαξαίηεηεο νη Ώίζνπζεο Αηαινγηζκνχ.

70
Ώιεζηλά αηζζάλνκαη ιππεκέλνο φηαλ βιέπσ φηη παξ’ φιν πνπ
έρσ γξάςεη ηφζα ζρεηηθά κε ηνλ Αηαινγηζκφ ζηα δηάθνξα
ρξηζηνπγελληάηηθα κελχκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ, δελ
ππάξρνπλ αθφκα ζηηο ρψξεο ηεο λφηηαο θαη θεληξηθήο Ώκεξηθήο
αίζνπζεο δηαινγηζκνχ ελψ ζα έπξεπε ήδε λα ππάξρνπλ. Ση είλαη απηφ
πνπ έρεη ζπκβεί; Τπάξρεη Ραζπκία. Γηαηί; Ώπφ έιιεηςε θαηαλφεζεο,
γίλεηαη απαξαίηεην λα θαηαιάβνπκε. Σν θησρφ δηαλνεηηθφ δψν, ην
ιαλζαζκέλα νλνκαδφκελν άλζξσπνο, ρξεηάδεηαη ελζάξξπλζε.
Υξεηάδεηαη θάηη γηα λα ην εκςπρψλεη ζηελ κάρε ηνπ, ρξεηάδεηαη
εξεζηζκφ γηα ηελ εξγαζία πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ. Ξέξσ φηη ην θησρφ
δηαλνεηηθφ δψν απφ ηελ θχζε ηνπ είλαη αδχλαην, βξίζθεηαη ζε κία
θαηάζηαζε ηειείσο κεηνλεθηηθή: ην εγψ είλαη αξθεηά δπλαηφ, ε
πξνζσπηθφηεηα ηξνκεξά αδχλαηε θαη αλ ην αθήλακε έηζη κφλν ηνπ
ίζα-ίζα ζα κπνξνχζε λα πεξπαηήζεη. Υξεηάδεηαη θάηη πνπ λα ηνλ
ελζαξξχλεη ζηελ δνπιεηά, ρξεηάδεηαη έλα εζσηεξηθφ ζηήξηγκα. Ώπηφ
είλαη δπλαηφλ κφλν κέζσ ηνπ δηαινγηζκνχ. Αελ ζέισ λα πσ φηη φινη
κηα θαη θαιή ζα πεηξακαηηζζνχλ ην θσηηζκέλν θελφ. Πξαγκαηηθά ζα
πξέπεη λα θζάζνπκε ζε απηή ηελ εκπεηξία δηα κέζνπ δηαθφξσλ
βαζκίδσλ. Ο επιαβήο ζα ηηο θαηαιαβαίλεη θάζε θνξά θαη
πεξηζζφηεξν. Δ εζσηεξηθή ψζεζε ηνπ Βίλαη ζα δίλεη βηψζεηο ιίγν
πνιχ ιακπεξέο. Θα θζάζεη κία εκέξα ζηελ νπνία ζα έρεη ηηο
θαιχηεξεο βηψζεηο, ηελ άκεζε εκπεηξία ηεο Μεγάιεο
Πξαγκαηηθφηεηαο, ηφηε ζα ιάβεη ην ΣΏΟ.
Βθείλνη πνπ ζα αθνχζνπλ απηή ηελ θαζέηα λα δπγίζνπλ θαιά
ηα ιφγηα κνπ, λα ηα ζπιινγίδνληαη. Αελ αξθεί απιψο λα αθνχκε,
πξέπεη λα Ξέξνπκε λα Ώθνχκε θαη απηφ είλαη δηαθνξεηηθφ. Ώιιά
απηφο πνπ αθνχεη ηνλ Λφγν θαη δελ ηνλ θάλεη ιέεη ν απφζηνινο
Εάθσβνο, ζηελ παγθφζκηα επηζηνιή ηνπ, κνηάδεη κε άλζξσπν πνπ
θνηηάδεηαη ζηνλ θαζξέπηε θαη κεηά γπξλάεη ηελ πιάηε θαη θεχγεη.
Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχκε ηνλ Λφγν κέζα ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ καο.
Αελ αξθεί λα αθνχζνπκε απηή ηελ θαζέηα. Πξέπεη λα ηνλ
κεηαηξέπνπκε ζε ζάξθα, αίκα θαη δσή εάλ πξάγκαηη ζέινπκε ηελ ξηδηθή κεηαηξνπή. Πξέπεη λα επηκέλνπκε.
Μέρξη εδψ ηα ιφγηα κνπ. Βηξήλε πκίλ.
ΣΟ ΜΤ΢ΣΔΡΕΟ ΣΔ΢ ΢ΒΛΔΝΔ΢
Θα αξρίζνπκε λα κηιάκε γηα θάηη αλεζπρεηηθφ, ην νπνίν παξ’
φιν πνπ είλαη ηνπ θνζκηθνχ ηχπνπ ζρεηίδεηαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν κε
ηελ Βζσηεξηθή Ώπηνπξαγκάησζε ηνπ Βίλαη. Θέισ λα αλαθεξζψ κε

71
έκθαζε ζηελ ζειήλε. Βίλαη θαιφ λα γλσξίδνπκε ηηο επηδξάζεηο ηεο
ζειήλεο, ηελ ζρέζε απηνχ ηνπ δνξπθφξνπ κε εκάο ηνπο ίδηνπο θαη κε
ηνλ πιαλήηε γε γεληθά.
Τπάξρνπλ δχν αληηθαηηθέο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ζειεληαθφ
δνξπθφξν. Δ κηα βεβαηψλεη κε εκθαηηθφ ηξφπν πσο ε ζειήλε είλαη
έλα θνκκάηη ηεο γεο εθηνμεπκέλν ζην δηάζηεκα. Βίλαη κεξηθνί
ζπγγξαθείο ηνπ ςεπδνεζσηεξηθνχ ηχπνπ πνπ εθζεηάδνπλ απηή ηελ
ζεσξία. ΐεβαηψλεηαη πσο πξηλ κεξηθά εθαηνκκχξηα ρξφληα, φηαλ ν
θνκήηεο Κφληνξ ζπγθξνχζηεθε κε ηνλ δηθφ καο θφζκν γε, δχν
θνκκάηηα απφ ηνλ δηθφ καο πιαλήηε εθηνμεχηεθαλ ζην δηάζηεκα. Να
νη δχν ζειήλεο. Αηφηη είλαη αιήζεηα φηη νη άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη
έρνπκε κία ζειήλε, φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπκε δχν, ε κία
ηφζν κηθξή πνπ γίλεηαη αληηιεπηή κφλν κέζσ ηνπ ηειεζθνπίνπ ζαλ
έλαο θφθθνο θαθήο. Βίλαη κεξηθά ρηιηφκεηξα ζε έθηαζε θαη αξθεηά
απνκαθξπζκέλε απφ ηνλ δηθφ καο θφζκν γε. Ολνκάδεηαη Ληιίη θαη
γπξίδεη γχξσ απφ ηνλ θφζκν καο. Ώπηή είλαη ε Μαχξε ΢ειήλε. Αελ
ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ Ληιίη. Βίλαη αλαγθαίν λα αζρνιεζνχκε κε
ηνλ δνξπθφξν πνπ καο θσηίδεη θάζε βξάδπ, δηφηη δηαηεξεί κία
εζσηεξηθή ζρέζε κε ην ςπρνινγηθφ κέξνο ηνπ θαζέλα απφ εκάο.
΢ην φλνκα ηεο αιήζεηαο ζα πξέπεη λα πνχκε φηη ν δνξπθφξνο
καο είλαη πην παιηφο απφ ηνλ θφζκν καο θαη απνδείρζεθε ηψξα κε ηα
δείγκαηα ηνπ άλζξαθα 14. Έρνπλε εμεηαζζεί πξνζεθηηθά νη πέηξεο
πνπ έθεξαλ νη αζηξνλαχηεο θαη μεθαζαξίζηεθε νξηζηηθά απηή ε ζέζε.
Ο αλαηνιηθφο θφζκνο βεβαηψλεη κε έκθαζε φηη ε ζειήλε είλαη ε
κεηέξα ηεο γεο. Να δχν γλψκεο γηα ηνλ δνξπθφξν καο θαη εκείο
πξέπεη λα μεδηαιχλνπκε ην κπζηήξηφ ηνπο. Βίλαη έλα θνκκάηη γεο
εθηνμεπκέλν ζην δηάζηεκα; Έηζη ην βεβαηψλνπλ πνιινί
ςεπδνεζσηεξηζηέο αθφκε θαη δηάζεκνη εζσηεξηζηέο. Βίλαη πην παιηά
απφ ηελ γε; Έηζη ην βεβαηψλεη ν αλαηνιηθφο θφζκνο. Πνηα απφ ηηο
δχν ζεσξίεο είλαη αθξηβήο; Σα γεγνλφηα ζα πξέπεη λα κηιήζνπλε.
Έλαο ζπγθεθξηκέλνο ζπγγξαθέαο ηνπ νπνίνπ ην φλνκα δελ
αλαθέξσ, δηφηη ζη’ αιήζεηα εκείο κε θαλέλα ηξφπν δελ πξέπεη λα
θάλνπκε θξηηηθή ζε θαλέλα, ηφικεζε λα πεη πσο είλαη έλαο
θαηλνχξηνο πιαλήηεο πνπ γελληέηαη. ΐξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία
ζρεκαηηζκνχ θαη βακπηξίδεη ή απνκπδά ηελ Γε, δεη απφ ηελ Γε αιιά
νη Ώλαηνιηθνί ιέλε φηη ε Γε είλαη απηή πνπ ηελ βακπηξίδεη. Πνηνο
έρεη δίθην; Ώο πάκε ζηα γεγνλφηα: νη αζηξνλαχηεο ήηαλ ζηελ ζειήλε.
Βζείο ην μέξεηε, θαλέλαο δελ ην αξλείηαη. Έρνπλ πάξεη θσηνγξαθίεο
θαη δελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ε ζειήλε απνκπδά ηελ

72
γε. Ώλ ηελ απνκπδνχζε ζα ππήξρε δσή ζηελ ζειήλε. Ώιιά ζπκβαίλεη
λα κνηάδεη κε κπάια κπηιηάξδνπ, ζβεζκέλα εθαίζηεηα, ζάιαζζεο
ρσξίο λεξφ, άκκνο θαη πεξηζζφηεξε άκκνο, πέηξεο θαη πεξηζζφηεξεο
πέηξεο, ηεξάζηηνη βξάρνη θαη ηίπνηα απφ δψα ή θπηηθή δσή. Σφηε ηα
γεγνλφηα απνδεηθλχνπλ φηη δελ απνκπδά ηελ γε, αιιά ε γε λαη
απνκπδά ηελ ζειήλε. Ώλ θαη δελ έρεη πηα ηη λα ηεο απνκπδήζεη, δηφηη
έρεη πινχζηα νξπθηή, θπηηθή, αλζξψπηλε δσή. Αειαδή, λαη,
απνξξφθεζε ηελ δσή ηεο ζειήλεο. Ώλ ε ζειήλε απνκπδνχζε ηελ γε
ζα είρε δσή, αιιά είλαη αξθεηά πεζακέλε.
Λέλε νη αλαηνιηθνί πσο είλαη ε κεηέξα ηεο γεο, ζπκθσλψ κε
απηή ηελ αληίιεςε. Ώιιά πσο ζα κπνξνχζακε λα μέξνπκε θάηη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα γχξσ απφ ηελ ζειήλε; Κάηη πνπ λα κελ είλαη απιή
επαλάιεςε απφ απηφ πνπ ιέλε νη αλαηνιηθνί ή νη δπηηθνί; Μφλν κε
ηελ Βζηεζρνλεάλα φξαζε, κφλν κε απηφ ην είδνο ηεο φξαζεο θαη κε
θαλέλα άιιν. Βίλαη ην κφλν πνπ κπνξεί λα καο επηηξέςεη λα
εξεπλήζνπκε θάηη γχξσ απφ ηελ ζειήλε. Ώιιά ηη είδνο φξαζεο είλαη
απηή; Βίλαη έλαο ηχπνο φξαζεο πνπ δελ αλήθεη ζηνλ θαηψηεξν
ςπρηζκφ. Βίλαη ν ηχπνο φξαζεο εθείλνπ πνπ γλσξίδεη ην Φσο ηνπ
Φσηφο, ηελ Βμππλάδα ηεο Βμππλάδαο, ηελ Ώιήζεηα ηεο Ώιήζεηαο, ην
Κξπκκέλν ηνπ Κξπκκέλνπ. Μήπσο ζα κπνξνχζε λα θαηέρεη απηφλ
ηνλ ηχπν φξαζεο απηφο πνπ αθφκα δελ έρεη θαηαζηξέςεη ηα ςπρηθά
αθφινπζα πνπ θέξεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ; Πξάγκαηη φρη. Μφλν κε
απηφλ ηνλ βαζκφ φξαζεο ζα ήηαλε δπλαηφ λα μέξνπκε θάηη βέβαην
γχξσ απφ ηελ ΢ειήλε.
΢ην φλνκα ηεο Ώιήζεηαο πξέπεη λα ζαο πσ φηη εγψ ζαλ
κπεκέλνο ε Μπνληηζάηβα, έπξεπε λα δνπιεχσ ζε πεξαζκέλνπο
Μαραλβαληάξαο θαη γλψξηζα ηελ αξραία Γε-΢ειήλε. Σφηε εθείλνο ν
δνξπθφξνο ήηαλε αθφκα έλαο θφζκνο ζαλ ηνλ δηθφ καο θφζκν. Βίρε
πινχζηα νξπθηή δσή, θπηηθή, δσηθή, αλζξψπηλε, ζπειιψδεηο
ζάιαζζεο, ελεξγά εθαίζηεηα θιπ. φινη νη δνξπθφξνη ηνπ ειηαθνχ
καο ζπζηήκαηνο έπαηξλαλ κέξνο ζην πεξαζκέλν ειηαθφ ζχζηεκα πνπ
ζηνλ εζσηεξηζκφ νλνκάδεηαη ΢ειεληαθή Ώιπζίδα. Οπνηνδήπνηε
ειηαθφ ζχζηεκα γελληέηαη, κεγαιψλεη, γεξλάεη θαη πεζαίλεη. Έηζη
έγηλε κε ηελ ΢ειεληαθή Ώιπζίδα, πεξηιακβάλνληαο θαη ηελ ζειήλε
πνπ καο θσηίδεη ην βξάδπ. Ο ρξφλνο δξάζεο νλνκάδεηαη ζηνλ
εζσηεξηζκφ Μαραλβαληάξα, ε θνζκηθή λχρηα νλνκάδεηαη Πξαιάγηα.
Έηζη ινηπφλ ε ζειήλε είρε δσή θαη είλαη ε κεηέξα ηεο γεο, απηφ
πξέπεη λα ην θαηαιάβνπκε.

73
΋ηαλ έθηαζε ε θνζκηθή λχρηα ε ζειεληαθή δσή ηξαβήρηεθε
ζηηο αλψηεξεο δηαζηάζεηο ηεο θχζεο θαη ηνπ θφζκνπ. Ο γεσινγηθφο
θινηφο έκεηλε εγθαηαιειεηκκέλνο, νη ζάιαζζεο ζηγά ζηγά
εμαληιήζεθαλ, εμαηκίζζεθαλ θαη ηα εθαίζηεηα εμάληιεζαλ ηηο
θσηηέο ηνπο κεηά ηελ έβδνκε κεγάιε θπιή. Δ ζειήλε είρε επηά
κεγάιεο θπιέο, αιιά φηαλ ηειείσζε ε έβδνκε κεγάιε θπιή, φιε ε
ζειεληαθή δσή απνξξνθήζεθε ζηελ ηέηαξηε δηάζηαζε, αξγφηεξα
ζηελ πέκπηε, έπεηηα ζηελ έθηε θαη ηέινο ζηελ έβδνκε δηάζηαζε. Ο
θπζηθφο θινηφο έκεηλε εγθαηαιειεηκκέλνο, κεηαηξάπεθε ζε έλα
πηψκα. Βθείλν ην πεξαζκέλν ειηαθφ ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ νη κφλνη
εθζέηεο ζήκεξα είλαη νη ζειεληαθνί δνξπθφξνη ηνπ ησξηλνχ
ζπζηήκαηφο καο, πέζαλε θπζηθά αιιά ζπλερίδεη λα ππάξρεη απφ ηελ
ζθνπηά εθείλνπ πνπ ιέγεηαη νπζία. Αειαδή ζε ηειηθή ζχλζεζε
κεηαηξάπεθε ζε θάηη πνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πξν-χιε, ζε θάηη
πνπ νλνκάδεηαη Ειηάζηεξ.
Ση είλαη ην Ειηάζηεξ; Θα ιέγακε φηη είλαη ε πξψηε χιε γηα ηελ
θπζηθή καο χιε. ΋κσο νχηε θαη απηφο ν πνιχ κνληέξλνο φξνο καο
ηθαλνπνηεί. Βίλαη νπζία, είλαη ην Μνπιαπξαθξίηη ησλ αλαηνιηθψλ
θιπ. Φαίλεηαη απίζηεπην αιιά, ζε ηειηθή ζχλζεζε, ην ειηαθφ καο
ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα ειαηησζεί ζε έλα ζπφξν ζε Ειηάζηεξ θαη
απηφ είλαη φιν. Ώο πάξνπκε έλα δέληξν, έλα δέληξν έρεη αλαπηπρζεί
απφ έλα ζπφξν θαη ν ζπφξνο βξίζθεηαη «ζε δχλακε» ζηνλ θνξκφ, ηα
θιαδηά, ηα ινπινχδηα, ηα θχιια, ηα θξνχηα. Σν Ειηάζηεξ είλαη ν
ζπφξνο νπνηνπδήπνηε ειηαθνχ ζπζηήκαηνο.
Έηζη ινηπφλ, ε ΢ειεληαθή Ώιπζίδα ειαηηψζεθε ζην Ειηάζηεξ
ηεο. Δ χιε έκεηλε «ζε δχλακε» ζην Ειηάζηεξ, έκεηλε ζε ιαλζάλνπζα
θαηάζηαζε.
Έρσ λα πσ ζην φλνκα ηεο αιήζεηαο, πσο δηα κέζνπ εθείλνπ
ηνπ αλαθεξφκελνπ ηχπνπ φξαζεο, ηχπνπ βαζηάο εζσηεξηθήο θχζεο,
κπνξέζακε λα εξεπλήζνπκε ηνπο θφζκνπο ζην Ειηάζηεξ ηνπο. Βίλαη
πην πέξα απφ ηνλ ρξφλν, πην πέξα απφ ηελ αησληφηεηα θαηαηεζεηκέλνη
ζην βαζχ δηάζηεκα. Δ Βζηεζρνλεάλα, λα ν ηχπνο ηεο φξαζεο πνπ καο
έρεη επηηξέςεη λα εξεπλήζνπκε ην Μνπια-Πξαθξίηη, θφζκνπο
θαηαηεζεηκέλνπο ζηελ βαζηά αγθαιηά ηνπ Ώλεθδήισηνπ, νη νπνίνη
πεξηκέλνπλ κηα θαηλνχξηα εθδήισζε. Πφζν ελδηαθέξνλ είλαη απηφ!
Χξαία, φηαλ άξρηζε ην ράξακα ηεο Καηλνχξηαο Αεκηνπξγίαο,
ηνπ θαηλνχξηνπ Μαραλβαληάξα, δειαδή ηεο θαηλνχξηαο κεγάιεο
εκέξαο ζηελ νπνία είκαζηε ηψξα, ν Ώηηηαηφο Λφγνο κπήθε ζε
δξαζηεξηφηεηα. Ώπηφο είλαη εθείλνο πνπ άξρηζε ηνλ ειεθηξηθφ

74
αλεκνζηξφβηιν, ηελ Διεθηξηθή Λαίιαπα, θαη ήηαλε απηφο ν
ειεθηξηζκφο πνπ δηέθξηλε ηφηε ην πξσηφγνλν Ειηάζηεξ, θαη κφιηο
απηφ δηαθξίζεθε κπήθε ζε δξάζε ν Απτζκφο. ΋κσο ην Ειηάζηεξ (αλ
θαη θαζ’ εαπηφ είλαη δπτθφ) είλαη κνληζηηθφ. Πεξηθιείεη ην Πνπξνχζα
θαη ην Πξαθξίηη, δειαδή ην Πλεχκα θαη ηελ Οπζία θαη έηζη είλαη
κνληζηηθφ. Ο ειεθηξηζκφο ηνπ Ώηηηαηνχ Λφγνπ ζην Υάξακα ηεο Αεκηνπξγίαο δηέθξηλε ην Ειηάζηεξ θαη αλέβιπζε ην Εληένο, δειαδή ην
Υάνο, ην Μπζηέξηνπκ Μάγθλνπκ, ην Μάγθλνπκ Λίκβνπο. Τπάξρνπλ
δχν ππαξμηαθά Λίκβνπο: Σν Μάγθλνπο Λίκβνπο ηνπ Μαθξφθνζκνπ
θαη ην Λίκβνπο ηνπ Μηθξφθνζκνπ.
Έηζη φπσο απφ ην Μάγθλνπο Λίκβνπο αλαβιχδεη μαλά ην
ζχκπαλ θαη μππλάεη ζε κηα θαηλνχξηα δξαζηεξηφηεηα, έηζη επίζεο
απφ ην Μηθξνθνζκηθφ Λίκβνπο καο κπνξεί λα αλαβιχζνπλ ηα
Ώλψηεξα Τπαξμηαθά ΢ψκαηα ηνπ Βίλαη, αλ έηζη ην ζειήζνπκε. ΋ηαλ
αλάβιπζε ην Μάγθλνπο Λίκβνπο (ζαλ απνηέιεζκα ηεο
δηαθνξνπνίεζεο πνπ άξρηζε ν Ώηηηαηφο Λφγνο) ακέζσο κπήθε ζε
δξαζηεξηφηεηα ν Διηαθφο Λφγνο, ε Φσηηά. Έηζη έπξεπε λα είλαη. Οη
ΒινΎκ μεδηπιψλνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο κεηαηξάπεθαλ ζε ΠαηέξαΜεηέξα, ζε Τπέξηαηε Αεκηνπξγηθή Έλσζε απφ Ώπηφλ θαη Ώπηήλ,
απφ ΋ζηξηο-Ίζηο. Ώπφ εθεί αλάβιπζε ν Σξίηνο Λφγνο, ν Κακπίξ, ε
Φσηηά πνπ έθαλε εθείλν ην Μάθγλνπο Λίκβνπο, φπνπ ήηαλε ν ζπφξνο
απηνχ ηνπ ΢χκπαληνο. Βθεί πεξηέρνληαλ «ζε δχλακε» ε χιε. Ώπηή
είλαη ε απζεληηθή πξσηφηππε Πξψηε Όιε, ε Πξν-Όιε, θαη
βξηζθφηαλ ελ δπλάκεη πεξηκέλνληαο. Δ θσηηά γνληκνπνίεζε ην
Μάγθλνπο Λίκβνπο θαη ηφηε ε ζειεληαθή δσή κπήθε μαλά ζε
δξαζηεξηφηεηα. Δ Πξψηε Όιε αλέβιπζε ζηελ Όπαξμε.
Σα ηέζζεξα ζηνηρεία, ζεκειηαθή βάζε ηεο χπαξμεο ησλ
πιαζκάησλ, Φσηηά, Ώέξαο, Νεξφ, Γε αλακθηζβήηεηα έρνπλ ηελ
πξσηφηππε Πξψηε Όιε ηνπο, ην Ειηάζηεξ ηνπο. ΋πνηνο θαηνξζψλεη
λα ρεηξίδεηαη ην Ειηάζηεξ ησλ ζηνηρείσλ, πξαγκαηηθά κεηαηξέπεηαη ζε
βαζηιηά ησλ ζηνηρείσλ ηεο Φχζεο θαη ηνπ Κφζκνπ. Έηζη αλέβιπζαλ
ηα ζηνηρεία: ε Φσηηά θξπζηαιιψζεθε ζε Ώέξα, ν Ώέξαο ζε Νεξφ, ην
Νεξφ ζε Γε θαη ήιζε ζηελ χπαξμε έλαο θαηλνχξηνο θφζκνο, έλα
θαηλνχξην ειηαθφ ζχζηεκα, κηα θαηλνχξηα Γε θφξε ηεο ΢ειήλεο,
θφξε ηνπ ΢ειεληαθνχ Πλεχκαηνο.
Δ Γε ζηελ αξρή ήηαλ απιψο δηαλνεηηθή θαηά ηνλ Πξψην
Γχξν, αζηξηθή θαηά ηνλ Αεχηεξν Γχξν, αηζεξηθή θαηά ηνλ Σξίην
Γχξν θαη ηψξα πνπ είκαζηε ζηνλ Σέηαξην Γχξν είλαη θπζηθή. ΢ηνλ
Πέκπην Γχξν ζα γίλεη πάιη αηζεξηθή, ζηνλ Έθην Γχξν ζα μαλαγίλεη

75
αζηξηθή, ζηνλ Έβδνκν Γχξν ζα μαλαγίλεη δηαλνεηηθή θαη ζην ηέινο ε
δσή ζα επηζηξέςεη ζηελ Πξσηαξρηθή Πξψηε Όιε, ζην Ειηάζηεξ,
ζηελ Φχηξα απφ ηελ νπνία βγήθε, ζηνλ απζεληηθφ ζπφξν ηεο. Π.ρ.
φπσο ζηελ θχηξα ελφο δέληξνπ πεξηέρεηαη «ζε δχλακε» φιν ην
δέληξν, έηζη ζηελ θχηξα ηνπ ΢χκπαληνο πεξηέρεηαη «ζε δχλακε» φιν
ην ΢χκπαλ. Ώο δείηε φηη ε πνηθηιία είλαη κνλάδα.
Να θαηαιαβαίλεηε πφζν ιαλζαζκέλνη είλαη πνιινί
ςεπδνεζσηεξηζηέο, ςεπδναπνθξπθηζηέο θαη επηζηήκνλεο φηαλ ιέλε
φηη ε ΢ειήλε είλαη έλα θνκκάηη ηεο γεο εθηνμεπκέλν ζην δηάζηεκα.
Ώπηή ε αληίιεςε είλαη ςεχηηθε. ΢ήκεξα απηφ ην ρνληξνθνκκέλν
θέιπθνο πνπ έρεη κείλεη, απηφ ην πηψκα ήδε ρσξίο δσή, πεζακέλν
γπξλάεη γχξσ απφ ηελ θφξε ηνπ ηελ Γε. Ώπηή ζπλερίδεη λα ηεο
απνξξνθά φια ηα ζηνηρεία ηεο, αλ θαη δελ έρεη ηη λα απνξξνθήζεη
πιένλ. Έηζη ινηπφλ δελ είλαη ε ΢ειήλε πνπ απνκπδά ηελ Γε, είλαη ε
Γε πνπ έρεη απνκπδήζεη ηελ ΢ειήλε.
Πξέπεη λα εξεπλήζνπκε θαηεπζείαλ. ΢ην φλνκα εο Ώιήζεηαο
πξέπεη λα δψζσ καξηπξία φηη ζαλ Μπνληηζάηβα έδεζα ζηελ αξραία
Γε-΢ειήλε θαη γλψξηζα ηηο επηά κεγάιεο θπιέο ηεο θαη ηνπο
δπλαηνχο πνιηηηζκνχο ηεο. Θα έξζεη κηα κέξα ζηελ νπνία ην θηπάξη
ησλ αζηξνλαπηψλ, αξραηνιφγσλ, γεσιφγσλ πνπ ζα πάλε εθεί, ζα
αλαθαιχςεη ζην ζειεληαθφ ππέδαθνο ίρλε απφ ηηο αξραίεο
θνπιηνχξεο. Σφηε ζα θαηαιάβνπλ φηη πξαγκαηηθά ε ΢ειήλε είλαη πην
αξραία απφ ηελ Γε.
Ώπηφ ην θξχν πηψκα δπζηπρψο αθηηλνβνιεί ζήκεξα ζάλαην
θαη εξήκσζε. Τπάξρεη θάπνπ έλαο αδειθφο πνπ ηνπ ήιζε λα θνηηάδεη
ζηαζεξά ηελ ΢ειήλε επί ψξεο. ΢ην ηέινο έραζε ηα κάηηα ηνπ, έκεηλε
ηπθιφο γηα πάληα, απηφο ν αδειθφο έρεη πιένλ απνζαξθσζεί.
Δ ζειήλε επεηδή είλαη ε κεηέξα ηεο Γεο, έρεη κεγάιε επηξξνή
ζηελ παιίξξνηα θαη ζηελ άκπσηε, ζην ρπκφ ησλ θπηψλ, ζηνπο
θχθινπο ησλ αζζελεηψλ
θιπ. Βίλαη φκσο θαη θίιε ησλ
καγγαλεηνπνηψλ θαη ησλ καχξσλ κάγσλ. Ώο ζπκεζνχκε ηηο κάγηζζεο
ηεο Θεζζαιίαο πνπ γλψξηδαλ ζε βάζνο ηα Μπζηήξηα ηεο ΢ειήλεο. Ώο
ζπκεζνχκε ηνπο καχξνπο Σαληξηθνχο ηεο ΐεγγάιεο θαη επίζεο
απηνχο πην πέξα απφ ηα Εκαιάηα, πνπ δελ αγλννχλ ηα Μπζηήξηα ηεο
΢ειήλεο.
Οη Μχζηεο ηνπ ζπλεηδεηνχ Κχθινπ ηεο Διηαθήο
Ώλζξσπφηεηαο πνπ δξα πάλσ ζηα αλψηεξα θέληξα ηνπ Βίλαη,
δηαηεξνχλ πνιιά κπζηηθά ζρεηηθά κε ηελ φγδνε βπζηζκέλε ζθαίξα,
πνπ είλαη ηνπ ζειεληαθνχ ηχπνπ. ΋ηαλ κειεηάεη θαλείο ηελ Ώηλεηάδα

76
ηνπ ΐηξγηιίνπ, ηνπ πνηεηνχ ηεο Μάληνπαο, ηνπ Αάζθαινπ ηνπ
Φισξεληηλνχ Αάληε Ώιηγέξε, κπνξεί λα ζπκεζεί θαιά απηφ πνπ είπε
ηφηε ν Μέγαο Μπεκέλνο ΐηξγίιηνο φζνλ αθνξά ηα λεζηά ΢ηξνθάδεο
θαη εθείλε ηελ κάγηζζα νλνκαδφκελε Κειαηλψ.
΢ην φλνκα ηεο αιήζεηαο ιέκε φηη ε ΢ειήλε είλαη θαηαρζφληα,
ηξνκαρηηθά κεραληθή, δπζηπρψο ηελ θιεξνλνκνχκε ζην αίκα, ζηα
θφθαια, ζηνλ ςπρηζκφ, ζε φια. Ναη, ν θφζκνο καο Γε κε φια ηα
πιάζκαηά ηεο, είλαη θφξε ηεο ΢ειήλεο.
Ο θφζκνο ηνπ Εεζφλη, ν πδξάξγπξνο ή δσηηθφο ή αηζεξηθφο
θφζκνο πεξηέρεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ηελ ΢ειήλε. Γε θαη ζειήλε ζηνλ
Εεζφλη είλαη ζαλ έλα απγφ κε δχν θξφθνπο. Δ θξπζηάιισζε απφ θάζε
ζπφξν ηφζν ζηα δψα φζν θαη ζηα θπηά θαη ζε φια απηά πνπ ήηαλ,
είλαη θαη ζα είλαη νθείιεηαη ζηηο ζειεληαθέο αθηηλνβνιίεο. Πνην είλαη
ην κπζηήξην π.ρ. ελφο δέληξνπ; ν ζπφξνο ηνπ, ε βιάζηεζή ηνπ. Πνην
είλαη ην κπζηήξην ελφο αλζξψπνπ; ην ζπέξκα ηνπ. Σφηε ζην ζπέξκα
είλαη ην Μπζηέξηνπκ Μάγθλνπκ ηνπ αλζξψπνπ. Ώλ εκείο δελ
δνπιεχνπκε κε ην Μπζηέξηνπκ Μάγθλνπκ ηνπ αλζξψπηλνπ
ζπέξκαηνο, δελ ζα πεηχρνπκε πνηέ ηελ Βζσηεξηθή Ώπηνπξαγκάησζε
ηνπ Βίλαη, απηφ είλαη θαλεξφ.
Ώλακθηζβήηεηα φηαλ αλάβιπζε ην ζχκπαλ απφ ηελ
πξσηαξρηθή Πξψηε χιε ηνπ, φηαλ ν Κξηφο, ην Ώξλί, ε Εεξή Φσηηά
γνληκνπνίεζε ην Μέγα Λίκβνπο αλάβιπζε ε δσή. Μφλν απφ ηελ
πιεπξά ηνπ Κξηνχ ή ηεο Φσηηάο ή ηνπ Ώξληνχ, πνπ κπνξνχλ λα
γξαθνχλ κε ηα ηέζζεξα γξάκκαηα ΕΝΡΕ, είλαη δπλαηφλ λα
αλεμαξηεηνπνηεζνχκε απφ ηηο ζειεληαθέο δπλάκεηο. Ώιιηψο δελ είλαη
δπλαηφ, ε κεραληθφηεηα είλαη ηξνκαρηηθή.
Κάπνηε ζαο είρα πεη φηη ν Ήιηνο έρεη δεκηνπξγήζεη απηή ηελ
θπιή γηα λα θάλεη έλα πείξακα, πνην; Να δεκηνπξγήζεη Διηαθνχο
Ώλζξψπνπο, θαη νη δεκηνπξγίεο ήηαλ ιίγεο. ΢ηελ επνρή ηνπ Ώβξαάκ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεξηθέο αλζξψπηλεο δεκηνπξγίεο. ΢ηελ δηάξθεηα
ησλ πξψησλ νθηψ αηψλσλ ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ππήξμαλ άιιεο
αλζξψπηλεο δεκηνπξγίεο. ΢ηνλ Μεζαίσλα ππήξμαλ κεξηθέο θαη ηψξα
απηέο ηηο ζηηγκέο ν Ήιηνο θάλεη ππεξπξνζπάζεηεο γηα λα δεη αλ
πεηχρεη κεξηθέο άιιεο δεκηνπξγίεο. Σν πξνζπαζεί πξηλ θηάζεη ν
Βξθφινπκπνπο, ν θφζκνο πνπ έξρεηαη λα πξνθαιέζεη ηελ παγθφζκηα
ππξθατά θαη ηελ επαλάζηαζε ησλ αμφλσλ ηεο γεο κε ην επαθφινπζν
ηέινο ηεο Μεγάιεο Άξηαο Φπιήο. Μφλν κέζσ ηεο Φσηηάο ηνπ Λφγνπ,
κέζσ ηνπ Κξηνχ, ζα κπνξνχζακε λα απειεπζεξσλφκαζηε απφ ηελ
ζειεληαθή κεραληθφηεηα.

77
΋ια ηα αλζξψπηλα πιάζκαηα είλαη κεραληθά εθαηφ ηνηο
εθαηφ, αζπλείδεηα, δνπιεχνπλ κε ηελ ζπλείδεζε θνηκηζκέλε, δνπλ
θνηκηζκέλα, δελ μέξνπλ απφ πνχ έξρνληαη νχηε πνπ πάλε, είλαη βαζηά
ππλσηηζκέλα. Δ χπλσζε είλαη ζπλνιηθή. ΢πιινγηθή, ξέεη ζε φιε ηελ
θχζε, πξνέξρεηαη απφ ην βδειπξφ φξγαλν Κνπληαξηηγνπαδφξ. Ώπηή
ε θπιή είλαη ππλσηηζκέλε, αζπλείδεηε, βπζηζκέλε ζε βαζχ χπλν.
Μφλν θαηαζηξέθνληαο ην εγψ, εμαιείθνληάο ην, ειαηηψλνληάο ην ζε
θνζκηθή ζθφλε, είλαη δπλαηφ λα αθππληζηνχκε.
Πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε κε πιήξε ζαθήλεηα, φηη πεξίπνπ
φια ηα αλζξψπηλα φληα είλαη ζε έλα πνιχ θαηψηεξν επίπεδν ηνπ
Βίλαη. Πξψηα απ’ φια αο ζθεθηνχκε ιηγάθη, αο ζπιινγηζηνχκε γηα
κηα ζηηγκή πάλσ ζηνπο ίδηνπο ηνπο εαπηνχο καο. Έρνπκε αλαβιχζεη
απφ κηα ηδηαίηεξε αθηίλα ηεο δεκηνπξγίαο, ν θαζέλαο απφ εκάο έρεη
ηελ ηδηαίηεξε αθηίλα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. ΢ε απηή ηελ αθηίλα ζηελ
νπνία αλήθνπκε ππάξρνπλ δηάθνξα επίπεδα ηνπ Βίλαη. Μεξηθνί είλαη
ζε επίπεδα αξθεηά θαηψηεξα, άιινη ζε επίπεδα ιίγν πην ςειά.
Σν λα θσηίζνπκε ηελ Ώληηθεηκεληθή Λνγηθή ηνπ Βίλαη
αλαθέξεηαη ζηελ εμάιεηςε ησλ ππνθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ, ζηελ
εμάιεηςε ησλ δηαθφξσλ εγψ. Έλα είλαη ην επίπεδν ηνπ δηαλνεηηθνχ
θαη άιιν ηνπ ζπγθηλεζηαθνχ αηφκνπ. Έλα είλαη ην επίπεδν ηεο ηίκηαο
θαη κεηξηφθξνλνο γπλαίθαο θαη άιιν ην επίπεδν ηεο κε ηίκηαο θαη κε
κεηξηφθξνλνο γπλαίθαο. Τπάξρνπλ δηάθνξα επίπεδα ηνπ Βίλαη.
Βζείο αγαπεηνί κνπ αδειθνί, δηα κέζνπ απηψλ ησλ δηαιέμεσλ
έρεηε ιάβεη πνιιή εζσηεξηθή εθπαίδεπζε, ζαο έρνπκε δείμεη πψο λα
αλεμαξηεηνπνηείζηε απφ ηηο ζειεληαθέο δπλάκεηο πνπ είλαη κεραληθέο
θαη πψο λα απνθηήζεηε ηελ Διηαθή Βμππλάδα. ΢αο έρσ πεη φηη δηα
κέζνπ ηεο Φσηηάο κπνξνχκε λα απειεπζεξσλφκαζηε απφ ηελ
ζειεληαθή κεραληθφηεηα, δηα κέζνπ ηεο Φσηηάο κπνξνχκε λα
κεηαηξαπνχκε ζε Διηαθνχο Ώλζξψπνπο, αιιά πξψηα απφ φια πξέπεη
λα είκαζηε φινη εηιηθξηλείο.
Καηαιάβαηε ήδε πνην είλαη ην επίπεδν ηνπ Βίλαη ζαο; Σν
επίπεδν ηνπ Βίλαη ζην νπνίν βξίζθεζηε; Βίζζε ζπλεηδεηνί φηη είζηε
ππλσηηζκέλνη; ΋ηη είζηε θνηκηζκέλνη; Έρεηε θαηαιάβεη φηη
ηαπηηδφζαζηε φρη κφλν κε ηα εμσηεξηθά πξάγκαηα αιιά επίζεο είζηε
ηαπηηζκέλνη κε ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ζαο; Με ηηο ιάγλεο ζθέςεηο ζαο, κε
ηελ κέζε ζαο, κε ηελ θηιαξγπξία ζαο, κε ηνπο ζπκνχο ζαο, κε ηελ
απηνζεκαζία ζαο, ηελ καηαηνδνμία ζαο, ηελ πεξεθάληα ζαο, ηελ
κπζηηθηζηηθή ππεξεθάλεηα ζαο, κε ηελ απηναμία ζαο; Καηαιάβαηε

78
ήδε εζείο φηη φρη κφλν έρεηε ηαπηηζηεί κε ην εμσηεξηθφ αιιά θαη κε
απηφ πνπ είλαη ε ππεξεθάλεηα, απηφ πνπ είλαη ε καηαηνδνμία;
Π.ρ. ληθήζαηε εζείο ηελ εκέξα ή ε εκέξα λίθεζε εζάο; Ση
θάλαηε ηελ ζεκεξηλή εκέξα αγαπεηνί αδειθνί; Ση ςπρνινγηθφ
ειάηησκα εμαιείςαηε; Βίζηε ζίγνπξνη φηη δελ έρεηε ηαπηηζηεί ζήκεξα
κε θάπνηα κνρζεξή ζθέςε ή κε θάπνηα θηιάξγπξε ζθέςε ή κε ηελ
ππεξεθάλεηα ή κε ηνλ πβξηζηή ή κε θάπνηα απαζρφιεζε, κε θάπνην
ρξένο θιπ.; Βίζηε ζίγνπξνη γη’ απηφ; Νηθήζαηε ηελ κέξα ή ε κέξα
λίθεζε εζάο; Ση θάλαηε ζήκεξα; Καηαιάβαηε ην επίπεδν ηνπ Βίλαη
ζην νπνίν βξίζθεζηε; Πεξάζαηε ζε θάπνην αλψηεξν επίπεδν ηνπ
Βίλαη ή κείλαηε φπνπ είζαζηε; Ση θάλαηε ή ζε ηη αθνζησζήθαηε ηελ
ζεκεξηλή κέξα; Δ εκέξα λίθεζε εζάο ή εζείο ληθήζαηε ηελ εκέξα;
Ννκίδεηε εζείο φηη είλαη δπλαηφλ λα πεξάζνπκε ζε έλα
αλψηεξν επίπεδν ηνπ Βίλαη εάλ δελ εμαιείςνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν
ςπρνινγηθφ ειάηησκα ή κήπσο είζζε επραξηζηεκέλνη κε ην επίπεδν
ηνπ Βίλαη ζην νπνίν βξίζθεζηε; Ξαλά επαλαιακβάλσ φηη ζηελ αθηίλα
ζηελ νπνία είκαζηε ππάξρνπλ δηάθνξα επίπεδα ηνπ Βίλαη. Βάλ φιε
ηελ δσή καο κέλνπκε ζην ίδην επίπεδν, ηφηε ηη είλαη απηφ πνπ
θάλνπκε;
Γηα θάζε επίπεδν ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πίθξεο,
ζπγθεθξηκέλνο πφλνο, απηφ είλαη θαλεξφ. ΋ινη παξαπνληνχληαη φηη
ππνθέξνπλ, φινη παξαπνληνχληαη γηα πξνβιήκαηα, φινη
παξαπνληνχληαη γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη, γηα ηηο
κάρεο ηνπο. Σφηε αλαξσηηέκαη έλα πξάγκα: απαζρνινχληαη νη
αδειθνί λα πεξάζνπλ ζε έλα αλψηεξν επίπεδν ηνπ Βίλαη; Πξαγκαηηθά
φζν είκαζηε ζε θάπνην επίπεδν ηνπ Βίλαη, ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη μαλά φιεο νη αλάπνδεο θαηαζηάζεηο πνπ ήδε
γλσξίδνπκε, φιεο νη πίθξεο ζηηο νπνίεο βξηζθφκαζηε, ζα πξέπεη λα
αλαβιχδνπλ θάζε θνξά ηα ίδηα πξνβιήκαηα. Πνιινί παξαπνληνχληαη
θαη ιέλε: Χξαία, ηη λα θάλσ γηα λα πεξάζσ ζε έλα αλψηεξν επίπεδν
ηνπ Βίλαη; Ση λα θάλσ γηα λα θχγσ απφ ην κπέξδεκα ζην νπνίν
βξίζθνκαη;
Σνπο εμεγψ φηη πξέπεη λα εμαιείςνπλ ζπγθεθξηκέλα
ειαηηψκαηα αιιά δελ ζέινπλ λα θαηαιάβνπλ. Κάησ απφ εκάο, απφ
θαζέλα απφ εκάο ππάξρνπλ δηάθνξα ζθαινπάηηα. ΢ην επίπεδν ζην
νπνίν βξηζθφκαζηε ππάξρνπλ πξνβιήκαηα, ηηο κάρεο ήδε ηηο
γλσξίδνπκε, νη δπζθνιίεο είλαη ίδηεο θαη ηίπνηε δελ αιιάδεη ελψ
είκαζηε ζε απηφ ην επίπεδν ζην νπνίν βξηζθφκαζηε. Κάζε θνξά ζα
αλαβιχδνπλ νη ίδηεο δπζθνιίεο. Θέιεηε εζείο λα αιιάμεηε; Αελ ζέιεηε

79
λα έρεηε ηα πξνβιήκαηα πνπ ηφζν ζαο ζιίβνπλ, ηα νηθνλνκηθά, ηα
πνιηηηθά, ηα θνηλσληθά, ηα πλεπκαηηθά, ηα νηθνγελεηαθά, ηα
εκπνξηθά, ηα ηεο ιαγλείαο, ηα ηνπ κίζνπο, ηα ηεο δήιηαο θιπ. Θέιεηε
λα ζσζείηε απφ ηφζεο δπζθνιίεο; Αελ έρεηε παξά λα πεξάζεηε ζε έλα
αλψηεξν επίπεδν ηνπ Βίλαη. Κάζε θνξά πνπ θάλνπκε έλα βήκα ζε έλα
αλψηεξν επίπεδν ηνπ Βίλαη, απειεπζεξσλφκαζηε ιίγν απφ ηηο
δπλάκεηο ηεο ζειήλεο, ηηο νπνίεο θέξνπκε φπσο ήδε ζαο είπα ζηελ
ζάξθα, ζην αίκα, ζηα θφθαια, ζην πλεχκα, ζηελ ςπρή θαη ζε φια.
Απζηπρψο είκαζηε γηνη ηεο ζειήλεο.
Μεξηθέο θνξέο έρνπκε κηιήζεη γχξσ απφ ην ηδηαίηεξν
ςπρνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θάζε αλζξψπνπ. Πξαγκαηηθά, θάζε
άλζξσπνο έρεη ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ςπρνινγηθφ ραξαθηήξα ηνπ, απηφ
είλαη αιήζεηα. Μεξηθνί έρνπλ ζαλ ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηελ
ιαγλεία, άιινη ηελ θηιαξγπξία, άιινη ην κίζνο θιπ. Ώιιά ν
Φπρνινγηθφο Υαξαθηήξαο είλαη κηα πξφζζεζε απφ ηδηαίηεξνπο
ηππηθνχο ραξαθηήξεο. Θέισ λα ζαο πσ αγαπεηνί κνπ αδειθνί, φηη γηα
θάζε ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ππάξρεη πάληα έλα νξηζκέλν γεγνλφο, κηα
νξηζκέλε πεξίζηαζε. Έλαο άλζξσπνο είλαη ιάγλνο; Ώο παξαηεξήζεη
κεηά ηελ δσή ηνπ θαη ζα ππάξρνπλ πάληα ζε απηήλ θαηαζηάζεηο ιαγλείαο ζπλνδεπκέλεο απφ θαζνξηζκέλα πξνβιήκαηα. Ώπηφο ν
άλζξσπνο είλαη κέζπζνο; Ώπηφ είλαη ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ
ηνπ, παξαηεξήζηε ηελ δσή ηνπ. Βθείλνο ν άλζξσπνο είλαη άπιεζηνο;
Χξαία, απηφ είλαη ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θαη γχξσ ηνπ ζα
ππάξρνπλ θπιαθέο, νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, δηθεγφξνη, θηινληθίεο
θιπ. Γηα θάζε ηδηαίηεξν ςπρνινγηθφ ραξαθηήξα ππάξρεη πάληα κηα
ζεηξά απφ θαζνξηζκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ επαλαιακβάλνληαη πάληα,
πάληα, πάληα!
Έηζη ινηπφλ αλ εκείο δελ γλσξίδνπκε ην ηδηαίηεξν ςπρνινγηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ καο βαδίδνπκε άζρεκα, ρξεηάδεηαη λα ην γλσξίζνπκε
αλ ζέινπκε λα πεξάζνπκε ζε έλα αλψηεξν επίπεδν ηνπ Βίλαη.
Υξεηάδεηαη λα εμαιείςνπκε απφ εκάο ηα αλεπηζχκεηα ζηνηρεία πνπ
ζπληζηνχλ απηφ ην ηδηαίηεξν ςπρνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ καο,
αληίζεηα πσο ζα πεξλνχζακε ζε έλα αλψηεξν επίπεδν; Βζείο ζέιεηε
λα πάςεηε λα ππνθέξεηε αιιά ηίπνηα δελ θάλεηε γηα λα αιιάμεηε, δελ
κάρεζηε γηα λα πεξάζεηε ζε έλα αλψηεξν επίπεδν ηνπ Βίλαη, ηφηε πσο
ζα κπνξνχζαηε λα αιιάμεηε;
Τπάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ζηελ δσή θαη απηφ είλαη ε
αζπλέρεηα ηεο θχζεο. ΋ια ηα γεγνλφηα είλαη αζπλερή. Έηζη ινηπφλ
είλαη αζπλερή θαη ηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ Βίλαη, απηφ ζεκαίλεη φηη

80
δηα κέζνπ ηεο αλνδηθήο εμέιημεο δελ ζα θηάζνπκε πνηέ ζηελ
ηειεηφηεηα. Σν δφγκα ηεο αλνδηθήο εμέιημεο δελ ρξεζηκεχεη ζε ηίπνηα
παξά γηα λα καο κπινθάξεη. Γλσξίδσ πνιινχο ςεπδνεζσηεξηζηέο θαη
ςεπδναπνθξπθηζηέο,
αλζξψπνπο
εηιηθξηλείο,
θαιφθαξδνπο,
κπνηηιηαξηζκέλνπο ζην δφγκα ηεο αλνδηθήο εμέιημεο πνπ πεξηκέλνπλ
λα ηνπο ηειεηνπνηήζεη ν ρξφλνο. Πεξλάλε ρηιηάδεο θαη ρηιηάδεο ρξφληα
θαη πνηέ δελ ηειεηνπνηνχληαη, γηαηί; Αηφηη δελ θάλνπλ ηίπνηε γηα λα
αιιάμνπλ ην επίπεδν ηνπ Βίλαη. Παξακέλνπλ πάληα ζην ίδην ζθαινπάηη.
Υξεηάδεηαη λα πεξάζνπκε πην πέξα απφ ην δφγκα ηεο
αλνδηθήο εμέιημεο θαη λα κπνχκε ζηνλ επαλαζηαηηθφ δξφκν, ζην
δξφκν ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο ΢πλείδεζεο. Δ αλνδηθή εμέιημε θαη ε
δίδπκή ηεο αδειθή ε θαζνδηθή εμέιημε, είλαη δχν λφκνη πνπ
δηαδηθάδνληαη ηαπηφρξνλα ζε φια ηα δεκηνπξγήκαηα. ΢πληζηνχλ ηνλ
κεραληθφ άμνλα ηεο θχζεο θαη ζρεκαηίδνπλ ηνλ Σξνρφ ηνπ ΢ακζάξα,
αιιά πνηέ δελ ζα καο θηάζνπλ ζηελ απειεπζέξσζε. Τπάξρεη
αλνδηθή εμέιημε ζηνλ ζπφξν πνπ βιαζηάλεη, ζην θπηφ πνπ κεγαιψλεη, πνπ βγάδεη θιαδηά θαη θξνχηα. Τπάξρεη θαζνδηθή εμέιημε ζην
δέληξν πνπ καξαίλεηαη ζηγά-ζηγά, εθθπιίδεηαη, κπαίλεη ζε βαζηά
γεξάκαηα θαη ζην ηέινο πεζαίλεη! Τπάξρεη αλνδηθή εμέιημε ζην
πιάζκα πνπ ζρεδηάδεηαη ζηελ κεηξηθή θνηιηά, ζην λεαξφ πνπ
ξίρλεηαη ζηελ κάρε γηα ηελ δσή. Τπάξρεη θαζνδηθή εμέιημε ζην γέξν
πνπ κπαίλεη ζε θαηάζηαζε βαζηψλ γεξαηεηψλ θαη ζην ηέινο πεζαίλεη.
Οη Νφκνη ηεο Ώλνδηθήο θαη Καζνδηθήο εμέιημεο, είλαη θαζαξά
πιηζηηθνί, θπζηθνί θαη δελ έρνπλ ηίπνηα λα θάλνπλ κε ηελ εζσηεξηθή
Ώπηνπξαγκάησζε ηνπ Βίλαη. Αελ ηνπο αξλνχκαζηε, ππάξρνπλ, αιιά
δελ ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ Ώπηνπξαγκάησζε. Βκείο απηφ πνπ
ρξεηαδφκαζηε είλαη λα επαλαζηαηήζνπκε αιεζηλά, λα κπνχκε ζηνλ
Αξφκν ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο ΢πλείδεζεο. Πσο ζα κπνξνχζακε λα
πεξάζνπκε ζε έλα αλψηεξν επίπεδν ηνπ Βίλαη, εάλ δελ είκαζηε
επαλαζηάηεο;
Ώλ θνηηάμνπκε ηα δηάθνξα ζθαινπάηηα κηαο ζθάιαο απηά
είλαη αζπλερή. Έηζη ηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ Βίλαη επίζεο είλαη
αζπλερή θαη ζε θάζε επίπεδν αληηζηνηρεί έλα ζπγθεθξηκέλν λνχκεξν
δξαζηεξηφηεηαο. ΋ηαλ θαλείο πεξλάεη ζε έλα αλψηεξν επίπεδν ηνπ
Βίλαη πξέπεη λα θάλεη έλα άικα θαη λα αθήζεη φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ είρε ζην πξνεγνχκελν επίπεδν θαη λα ηηο
αιιάμεη. Έξρεηαη ζηελ κλήκε κνπ εθείλνο ν θαηξφο ηεο δσήο κνπ.
Πάλε 30, 40 ή 50 ρξφληα, μεπεξάζηεθε, γηαηί; Αηφηη πέξαζα ζε

81
αλψηεξα επίπεδα ηνπ Βίλαη θαη απηφ πνπ ηφηε ήηαλ γηα κέλα ε χςηζηε
δξαζηεξηφηεηα ζηακάηεζε, θφπεθε δηφηη ζε αλψηεξα ζθαινπάηηα
ππάξρνπλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο εληειψο δηαθνξεηηθέο. Έηζη αλ εζείο
πεξλάηε ζε έλα αλψηεξν επίπεδν ηνπ Βίλαη πξέπεη λα αθήζεηε πνιιά
πξάγκαηα πνπ ζήκεξα είλαη ζεκαληηθά γηα ζαο θαη αλήθνπλ ζην
επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεζηε.
Ρέεη ινηπφλ ζαλ έλα πήδεκα. Ώπηφ ην πήδεκα είλαη
επαλαζηαηηθφ, αληάξηηθν, πνηέ δελ είλαη ηνπ ηχπνπ ηεο αλνδηθήο
εμέιημεο. Πάληα είλαη επαλαζηαηηθφ θαη αληάξηηθν. Αελ είλαη νχηε
αλνδηθά εμειηθηηθφ νχηε θαζνδηθά εμειηθηηθφ αιιά είλαη
επαλαζηαηηθφ θαη αληάξηηθν. Βάλ εκείο αλέβνπκε ηα δηάθνξα επίπεδα
ζα θηάζνπκε ζην πην ςειφ επίπεδν ηνπ Βίλαη. Ο ίδηνο ν Θεφο είλαη
Βμππλάδα, είλαη ε Βμππλάδα ηεο Βμππλάδαο, είλαη ην Πλεπκαηηθφ
Φσο, είλαη ην Φσο ηνπ Πλεπκαηηθνχ Φσηφο, είλαη ε Φιφγα ηεο
Φιφγαο, ε Ώιήζεηα ηεο Ώιήζεηαο. Σφηε γηα λα θηάζνπκε ζε απηήλ
ηελ εκπεηξία ηνπ Πξαγκαηηθνχ πξέπεη λα πεξάζνπκε ζε αλψηεξα
επίπεδα ηνπ Βίλαη. Ώπηφ είλαη δπλαηφλ κφλν κέζσ αδηάθνπεο
επαλάζηαζεο, ζηαζεξήο επαλάζηαζεο.
΋ηαλ κειεηάεη θαλείο ηα επαγγέιηα ηνπ Υξηζηνχ θαηαιαβαίλεη
πξαγκαηηθά φηη ν Κχξηνο ηεο Σειεηφηεηαο ζέιεη λα
απειεπζεξσλφκαζηε. Ώο δνχκε π.ρ. ηνπο Μαθαξηζκνχο. Βίλαη
ειηαθνί εθαηφ ηνηο εθαηφ θαη φρη ζειεληαθνί. Ώξρίδνπλ νη καθαξηζκνί
δηδάζθνληάο καο ηελ κε ηαχηηζε. Μαθάξηνη, ιέεη ν Κχξηνο ηεο
Σειεηφηεηαο, νη θησρνί ησ πλεχκαηη δηφηη ζε απηνχο αλήθεη ε
ΐαζηιεία ησλ Οπξαλψλ. Ώιιά πνηνη είλαη νη θησρνί ησ πλεχκαηη; Αελ
ζαο ήξζε λα ζθεθηείηε; Έλαο άλζξσπνο πνπ είλαη ηαπηηζκέλνο κε ηα
ιεθηά, ην εκπφξην, ηηο θηινληθίεο θιπ. είλαη πησρφο ησ πλεχκαηη;
Έλαο άλζξσπνο ηαπηηζκέλνο κε ηνλ εαπηφ ηνπ, πνπ είλαη γεκάηνο
εηθφλεο ηνπ εαπηνχ ηνπ, πνπ αηζζάλεηαη κεγάινο, δπλαηφο, έμνρνο,
άξξεηνο θιπ. κήπσο είλαη θησρφο ησ πλεχκαηη; Βίλαη θαλεξφ πσο
φρη. Ώπηφο πνπ είλαη γεκάηνο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ δελ έρεη αθήζεη ιίγν
ρψξν γηα ηνλ Θεφ. Σφηε δελ είλαη θησρφο ησ πλεχκαηη, πσο ζα
κπνξνχζε λα είλαη καθάξηνο;
Ώο θνηηάμνπκε π.ρ. ηελ ππεξεθάλεηα. Αελ είλαη πεξήθαλνο
κφλν απηφο πνπ έρεη ιεθηά, απηφο πνπ αλήθεη ζε κία θαιή νηθνγέλεηα
ζηθ φπσο ιέγεηαη. Αελ είλαη πεξήθαλνο κφλν απηφο πνπ έρεη σξαίν
απηνθίλεην, πνπ αηζζάλεηαη επηπρηζκέλνο κε απηφ. Τπάξρεη θαη άιιε
ππεξεθάλεηα. Θέισ λα αλαθεξζψ μεθάζαξα ζηελ κπζηηθηζηηθή
ππεξεθάλεηα.
Μεξηθέο
ςεπδν-εζσηεξηζηηθέο
θαη
ςεπδν-

82
απνθξπθηζηηθέο ζρνιέο ιέλε: «Μέζσ ηνπ λφκνπ ηεο εμέιημεο, θάπνηα
κέξα ζα θηάζνπκε λα είκαζηε άξξεηνη ζενί, ν άλζξσπνο είλαη
θαιεζκέλνο λα κεηαηξαπεί ζε Θεφ». ΐέβαηα ηέηνηεο δηδαζθαιίεο νδεγνχλ ζηελ κπζηηθηζηηθή ππεξεθάλεηα, ζηελ κεγαινκαλία, ζηελ
πλεπκαηηθή ππεξνςία. Ώθφκα θαη αλ ν άλζξσπνο είλαη πνιχ ηέιεηνο,
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο αιήζεηαο, αθφκα θαη αλ έρεη θηάζεη λα
είλαη έλαο Μπνληηζάηβα, δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά απηφ, έλαο
άλζξσπνο. Θεφο είλαη ν Παηέξαο πνπ είλαη ελ θξππηψ, κφλν Ώπηφο
είλαη Θεφο.
Ο Παηέξαο κπνξεί λα πάξεη έλαλ άλζξσπν αλ είλαη ηέιεηνο,
εάλ είλαη έλαο Μπνληηζάηβα, λα ηνλ βάιεη ζην λνπ ηνπ, ζηελ θαξδηά
ηνπ ή λα ηνλ βάιεη λα δνπιεχεη έμσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, ζε θάπνην
κέξνο γηα λα θάλεη θάηη. Ώιιά λα αηζζάλεηαη απηφο ν αλζξσπάθνο φηη
είλαη έλαο Θεφο, απηφ είλαη κεγαινκαλία ηνπ ρεηξφηεξνπ είδνπο. Οη
Άλζξσπνη είλαη Άλζξσπνη θαη ηίπνηε άιιν παξά απηφ. Ο Θεφο είλαη
Θεφο αιιά εκείο νη Άλζξσπνη είκαζηε Άλζξσπνη.
Ώπηφο πνπ αηζζάλεηαη πνιχ ζνθφο επεηδή έρεη κεξηθέο ςεπδνεζσηεξηζηηθέο ή ςεπδν-απνθξπθηζηηθέο γλψζεηο ζηνλ λνπ θαη
πηζηεχεη φηη είλαη έλαο κεγάινο κπεκέλνο θιπ. έρεη πέζεη ζηελ
κεγαινκαλία, είλαη γεκάηνο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο θαζέλαο απφ εκάο
δελ είλαη παξά έλα άζιην ζθνπιήθη ηεο γεο. ΋ηαλ ιέσ έηζη αξρίδσ
απφ εκέλα πνπ ζεσξνχκαη απηφ θαη ηίπνηε άιιν παξά απηφ, έλα άζιην
ζθνπιήθη ηεο ιάζπεο ηνπ θφζκνπ. Ο ζεφο είλαη ζεφο θαη απηφ είλαη
δηθφο ηνπ ινγαξηαζκφο. Βκείο δελ είκαζηε ζενί, είκαζηε απιψο άζιηα
ζθνπιήθηα ηεο ιάζπεο ηεο γεο θαη είλαη παξάινγν λα πηζηεχνπκε φηη
είκαζηε ζενί, φηη είκαζηε ζνθνί. Έηζη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο
αιήζεηαο αγαπεηνί κνπ θίινη είζηε γεκάηνη κε ηνλ εαπηφ ζαο. Σν λα
έρεηε ςεχηηθεο εηθφλεο ηνπ εαπηνχ ζαο, θαληαζίεο ηνπ εαπηνχ ζαο,
δελ ζεκαίλεη φηη είζηε πησρνί ησ πλεχκαηη.
΋ηαλ θαλείο αλαγλσξίδεη ηελ δηθή ηνπ κεδακηλφηεηα θαη ηελ
εζσηεξηθή ηνπ κηδέξηα, φηαλ δελ αηζζάλεηαη ηφζν ππέξνρνο, νχηε
ηφζν ζνθφο. ΋ηαλ θαηαιαβαίλεη φηη είλαη έλαο ακαξησιφο ζαλ
νπνηνλδήπνηε άιινλ, ηφηε ήδε δελ είλαη γεκάηνο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ
θαη ζα είλαη καθάξηνο. Ώιιά ηη είλαη απηφ ην λα είλαη θαλείο
καθάξηνο; Πνιινί ζθέθηνληαη φηη ζα είλαη καθάξηνη ηελ εκέξα πνπ
ζα πεζάλνπλ θαη ζα πάλε λα απνιαχζνπλ θάπνπ εθεί πάλσ ηελ ζετθή
επηπρία κε ηα αγγειάθηα. ΋ρη, απηφ είλαη κηα ςεχηηθε αληίιεςε,
καθαξηφηεηα ζεκαίλεη επηπρία. Πνπ ζα ήηαλ επηπρείο; Βδψ θαη ηψξα.
Θα εηζέιζνπλ ζην βαζίιεην ησλ νπξαλψλ; ΢σζηφ λα εηζέιζνπλ ζην

83
βαζίιεην ησλ νπξαλψλ, αιιά πνπ είλαη απηφ; ΢ε πνην κέξνο ηνπ
ζχκπαληνο; Ώο είκαζηε εηιηθξηλείο κε ηνλ εαπηφ καο. Σν βαζίιεην ησλ
νπξαλψλ είλαη ζρεκαηηζκέλν απφ ηνλ ΢πλεηδεηφ Κχθιν ηεο Διηαθήο
Ώλζξσπφηεηαο πνπ δξα ζηα Ώλψηεξα Κέληξα ηνπ Βίλαη. Ώπηφ είλαη
ην βαζίιεην ησλ Οπξαλψλ. Έηζη ινηπφλ αο είκαζηε πξαθηηθνί θαη αο
θαηαιαβαίλνπκε απηά. Έηζη πξέπεη λα δξνχκε, έηζη ιέλε ηα
επαγγέιηα.
Σν επαγγέιην ηνπ Κπξίνπ καο δηδάζθεη ηελ κε ηαχηηζε. ΋ηαλ
θάπνηνο ηαπηίδεηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ, ζθέπηεηαη φηη ζα έρεη πνιιά
ιεθηά, έλα απηνθίλεην ηειεπηαίν κνληέιν, ή φηη ε αξξαβσληαζηηθηά
ηνλ αγαπάεη, ή φηη ζα πεηχρεη κία κεγάιε πεξηνπζία, ή φηη είλαη έλαο
κεγάινο θχξηνο, ή φηη είλαη έλαο ζνθφο. Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα
λα ηαπηηδφκαζηε κε ηνλ εαπηφ καο. Πξέπεη λα αξρίζεη θαλείο κε ην λα
κελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κεηά λα κελ ηαπηίδεηαη κε ηα
εμσηεξηθά πξάγκαηα. ΋ηαλ θαλείο δελ ηαπηίδεηαη π.ρ. κε ηνλ πβξηζηή,
ηνλ ζπγρσξεί, ηνλ αγαπάεη, δελ κπνξεί λα πιεγσζεί. Καη εάλ θάπνηνο
ηνπ πιεγψλεη ηελ απηναγάπε θαη δελ ηαπηίδεηαη κε απηήλ είλαη
μεθάζαξν φηη δελ κπνξεί λα αηζζαλζεί πφλν. Βάλ δελ ηαπηίδεηαη κε
ηελ ππεξεθάλεηα ηνπ, δελ ηνλ λνηάδεη λα πεξπαηάεη ζηνπο δξφκνπο κε
κπαισκέλα παληειφληα, γηαηί; Γηαηί δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ πεξεθάληα
ηνπ.
Πξψηα απφ φια λα κελ ηαπηηδφκαζηε κε ηνλ εαπηφ καο θαη
κεηά λα κελ ηαπηηδφκαζηε κε ηηο πεξεθάληεο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ.
΋ηαλ θαλείο δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ κπνξεί λα ζπγρσξέζεη.
Ώο ζπκεζνχκε ηελ πξνζεπρή ηνπ Κπξίνπ: «Άθεο πκίλ ηα νθεηιήκαηα
εκψλ, σο θαη εκείο αθίεκελ ηνηο νθεηιέηεο εκψλ». Βγψ ζαο ιέσ θάηη
παξαπάλσ, δελ αξθεί ην λα ζπγρσξέζνπκε, πξέπεη λα αθπξψλνπκε ηα
ρξέε καο, απηφ είλαη φιν. Κάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ζπγρσξέζεη έλαλ
ερζξφ αιιά λα κελ αθχξσλε πνηέ ηα ρξέε ηνπ. Πξέπεη λα είκαζηε
εηιηθξηλείο ρξεηάδεηαη λα αθπξψζνπκε θαη απηή είλαη ε έλλνηα
εθείλεο ηεο θξάζεο πνπ ιέεη: «ζπγρψξεζε ηηο ακαξηίεο καο φπσο θαη
εκείο ζπγρσξνχκε απηνχο πνπ καο ρξσζηάλε». Ώιιά φζν ηαπηίδεηαη
θαλείο κε ηνλ εαπηφ ηνπ δελ κπνξεί λα ζπγρσξέζεη θαλέλαλ. Έλαλ
άλζξσπν ηνλ πνλάεη λα ηνλ βξίδνπλ, λα ηνλ ηαπεηλψλνπλ, ηνλ πνλάεη
λα ηνλ αμηνινγνχλ άζρεκα, γηαηί; Γηαηί έρεη πνιχ δσληαλφ κέζα ηνπ
ην εγψ ηεο πεξεθάληαο, ηεο απηναγάπεο. Καη φζν έρεη θαλείο ην εγψ
ηεο απηναγάπεο ηνλ πνλάεη λα ηνπ ην πιεγψζεη θάπνηνο άιινο. Έηζη
εάλ δελ ηαπηηδφκαζηε, ηφηε είλαη εχθνιν λα ζπγρσξέζνπκε θαη αθφκα

84
ιέσ πεξηζζφηεξν: λα αθπξψλνπκε ηα ρξέε καο θαη απηφ είλαη ην
θαιχηεξν.
Βπίζεο ην επαγγέιην ηνπ Κπξίνπ ιέεη: «Μαθάξηνη νη πξάνη
δηφηη απηνί ζα θιεξνλνκήζνπλ ηελ γε». Ώπηφ είλαη έλα άιιν πξάγκα
πνπ θαλέλαο δελ έρεη θαηαιάβεη. Μαθάξηνη αο ιέγνληαη απηνί πνπ δελ
είλαη κλεζίθαθνη, δηφηη αλ είλαη θαλείο κλεζίθαθνο πσο κπνξεί λα
είλαη πξάνο; Ο κλεζίθαθνο πεξλάεη ηνλ θαηξφ ηνπ θάλνληαο
ινγαξηαζκφ: «Ώρ εγψ πνπ έθαλα ηφζεο θαη ηφζεο ράξεο ζε απηφ ην
άηνκν. Βγψ πνπ ηνλ ππεξαζπίζηεθα, εγψ πνπ ηνπ έθαλα ηφζα έξγα
επζπιαρλίαο θαη λα δείηε πσο κε έρεη πιεξψζεη απηφο ν θίινο, πνπ
ηφζν ηνλ εμππεξέηεζα θαη ηψξα δελ είλαη ηθαλφο λα κε βνεζήζεη».
Να ινηπφλ νη ινγαξηαζκνί ηνπ κλεζίθαθνπ.
΋ηαλ ην επαγγέιην ηνπ Κπξίνπ καο ιέεη: «Μαθάξηνη νη πξάνη
γηαηί απηνί ζα θιεξνλνκήζνπλ ηελ γε» πξέπεη λα ην κεηαθξάδνπκε:
«Μαθάξηνη απηνί πνπ δελ είλαη κλεζίθαθνη». Πσο ζα κπνξνχζε λα
είλαη θαλείο πξάνο φηαλ είλαη γεκάηνο κλεζηθαθία; Ώπηφο πνπ είλαη
γεκάηνο απφ κλεζηθαθία, δεη θάλνληαο ινγαξηαζκνχο φιε ηελ ψξα
θαη ηφηε δελ είλαη πξάνο, άξα πσο ζα κπνξνχζε λα είλαη καθάξηνο; Ση
ελλνείηαη ζαλ καθάξηνο; Βλλνείηαη ν επηπρήο. Βίζηε ζίγνπξνη φηη
είζηε επηπρείο; Πνηνο είλαη επηπρήο; Έρσ γλσξίζεη αλζξψπνπο πνπ
ιέλε: «Βγψ είκαη επηπρήο, επραξηζηεκέλνο απφ ηελ δσή κνπ, είκαη
ηθαλνπνηεκέλνο». Ώιιά απηνχο ηνπο ίδηνπο ηνπο έρσ αθνχζεη λα
ιέλε: «Με ελνριεί ν θχξηνο ΐήηα, κνπ είλαη πνιχ αληηπαζεηηθφο, δελ
μέξσ γηαηί δελ κνπ θάλνπλ απηφ πνπ ηφζν έρσ πνζήζεη». Σφηε δελ
είλαη επηπρείο, απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη είλαη φηη είλαη
ππνθξηηέο, απηφ είλαη φιν. Σν λα είλαη θαλείο επηπρήο είλαη θάηη πνιχ
δχζθνιν, ρξεηάδεηαη πξψηα απ’ φια λα είλαη πξάνο. Δ ιέμε
Μαθαξηφηεηα ζεκαίλεη «Βζσηεξηθή Βπηπρία», φρη κεηά απφ ρίιηα
ρξφληα, ηψξα, εδψ, ηελ ζηηγκή ζηελ νπνία δνχκε.
Βάλ εκείο γηλφκαζηε αιεζηλά πξάνη δηα κέζνπ ηεο κε
ηαχηηζεο, ηφηε ζα θηάζνπκε λα είκαζηε επηπρείο. Ώιιά είλαη
αλαγθαίν φρη κφλν λα κελ ηαπηηδφκαζηε κε ηηο ζθέςεηο ηεο ιαγλείαο
καο, ηνπ κίζνπο καο, ηεο εθδίθεζήο καο, ηεο κλεζηθαθίαο καο, φρη.
Πξέπεη λα εμαιείςνπκε απφ εκάο ηα θφθθηλα δαηκφληα ηνπ ΢έζ, πνπ
πξνζσπνπνηνχλ ηα δηθά καο ειαηηψκαηα ηνπ ςπρνινγηθνχ ηχπνπ.
Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε ην ηη είλαη ε δηαδηθαζία π.ρ. ηεο
κλεζηθαθίαο, πξέπεη λα θάλνπκε αλαηνκία ζηελ κλεζηθαθία. ΋ηαλ
θηάζεη θαλείο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κλεζηθαθία νθείιεηαη ζην φηη
έρνπκε ζην εζσηεξηθφ καο ηελ απηναγάπε, ηφηε καρφκαζηε γηα λα

85
αθαηξέζνπκε ην εγψ ηεο απηναγάπεο. Ώιιά πξέπεη λα ην
θαηαλνήζνπκε γηα λα κπνξέζνπκε λα ην εμαιείςνπκε. Αελ ζα
κπνξνχζακε λα ην εμαιείςνπκε εάλ πξηλ δελ ην έρνπκε θαηαιάβεη.
Έηζη ινηπφλ αγαπεηνί κνπ αδειθνί γηα λα κπνξέζνπκε λα
εμαιείςνπκε ρξεηάδεηαη λα απεπζπλφκαζηε ζηελ Νηέβη Κνπληαιίλε
΢άθηη. Μφλν απηή κπνξεί λα εμαιείςεη νπνηνδήπνηε ςπρνινγηθφ
ειάηησκα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εγψ ηεο απηναγάπεο. Βίζηε
ζίγνπξνη φηη δελ έρεηε κλεζηθαθία γηα θάπνηνλ; Πνηνο απφ εζάο είλαη
ζίγνπξνο φηη δελ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε κλεζηθαθίαο; Πνηνο απφ
εζάο είλαη ζίγνπξνο φηη δελ θάλεη ινγαξηαζκνχο; Πνηνο;
Ώπηφ πνπ ζαο ιέσ είλαη ηνπ ζειεληαθνχ ηχπνπ. Ώο δείηε πσο
θέξλνπκε ηελ ζειήλε κέρξη ην κεδνχιη. Βάλ εκείο πξέπεη λα
αλεμαξηεηνπνηνχκαζηε απφ ηελ ζειεληαθή κεραληθφηεηα πξέπεη λα
εμαιείςνπκε απφ ηνλ εαπηφ καο ηνλ ίδην, ηα εγψ ηεο κλεζηθαθίαο, ηα
εγψ ηεο απηναγάπεο, δηφηη είλαη γξακκέλν: «Μαθάξηνη νη πξάνη»
δειαδή απηνί πνπ δελ είλαη κλεζίθαθνη, «γηαηί απηνί ζα
θιεξνλνκήζνπλ ηελ γε». Ώπηφ πξέπεη λα ην ελλνήζνπκε αγαπεηνί
κνπ αδειθνί, λα ην ελλνήζνπκε κε φιε ηελ δηαχγεηα. ΋ηαλ θαλείο ηα
ελλνεί απηά πξνρσξάεη ζην Αξφκν πνπ νδεγεί ζηελ Σειηθή Ώπειεπζέξσζε.
Μφλν δηακέζνπ ηεο Διηαθήο Φσηηάο, δηακέζνπ ηεο Φσηηάο
ηνπ Κξηνχ, ηνπ Ώξληνχ, ηνπ ελζαξθσκέλνπ Ώξληνχ, ηνπ Βζσηεξηθνχ
Υξηζηνχ, είλαη πσο εκείο κπνξνχκε αιεζηλά λα θαίκε φια απηά ηα
απάλζξσπα ζηνηρεία πνπ θέξνπκε ζην εζσηεξηθφ καο θαη ζχκθσλα
κε ην πψο ε ζπλείδεζε μεκπνηηιηάξεηαη αθππληδφκαζηε. Ώιιά ε
ζπλείδεζε δελ κπνξεί λα μεθνπξάδεηαη ελψ ζπλερίδεη
κπνηηιηαξηζκέλε κέζα ζηα ςπρηθά αθφινπζα πνπ ζπλνιηθά
ζπληζηνχλ ην εκέλα ηνλ ίδην, ην εγψ. Υξεηαδφκαζηε λα πεξάζνπκε
απφ ηελ ΐνπδηζηηθή Βμάιεηςε εδψ θαη ηψξα. Υξεηαδφκαζηε λα
«πεζαίλνπκε» απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή, κφλν κε ηνλ ζάλαην έξρεηαη ην
θαηλνχξην. Ώλ ν ζπφξνο δελ πεζάλεη, ην θπηφ δελ γελληέηαη.
Υξεηαδφκαζηε λα κάζνπκε λα δνχκε, λα απειεπζεξσλφκαζηε
απφ ηελ ζειεληαθή θιεξνλνκηά πνπ έρνπκε, ηελ νπνία αγαπεηνί κνπ
αδειθνί ηελ θέξλνπκε αιεζηλά απφ ηελ ίδηα ηελ πξψηε χιε απφ ηελ
νπνία αλέβιπζε ην ΢χκπαλ. Άξα ε ζειήλε έρεη γίλεη ε κεηέξα καο.
Βίκαζηε ζειεληαθνί αθφκα θαη αλ δνχκε ζηελ γε. Σψξα
ρξεηαδφκαζηε λα γηλφκαζηε ειηαθνί, λα πξνρσξάκε πξνο ηελ Διηαθή
Γσή, λα ιάβνπκε ηελ Διηαθή Μχεζε. Ώλ πξνρσξάκε έηζη ζα
πεηχρνπκε αιεζηλά ηελ απζεληηθή επηπρία θαη ηελ απειεπζέξσζε,

86
δηαθνξεηηθά δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ. Υξεηάδεηαη λα κεηαηξεπφκαζηε ζε
Διηαθνχο Ώλζξψπνπο κε ηελ πην πιήξε έλλνηα ηεο ιέμεο. Ώπηφ δελ
ζα ήηαλ δπλαηφλ αλ δελ εμαιείςνπκε απφ ηελ ςπρνινγηθή καο θχζε
απηφ ην ζειεληαθφ πνπ έρνπκε. Ώλ ην πεηχρνπκε ε Φσηηά ζα καο
ειεπζεξψζεη, ζα καο κεηαηξέςεη, ζα θάλεη απφ εκάο δηαθνξεηηθά
πιάζκαηα.
Μέρξη εδψ ηα ιφγηα κνπ. ΋ινη κπνξνχλ λα ξσηάλε απηφ πνπ
ρξεηάδεηαη λα ξσηάλε ζρεηηθά κε ην ζέκα.
-Ώμηνζέβαζηε Αάζθαιε, ζε πξνεγνχκελεο νκηιίεο, καο
κηινχζαηε γηα ηνλ λφκν ηεο Ώπνξξφθεζεο. ΋ληαο ε ζειήλε, φπσο
ιέηε, έλα πηψκα δελ ζα απνξξνθεζεί ζηελ αγθαιηά ηνπ
Ώδεκηνχξγεηνπ; Θα παξακέλεη πάληα πάλσ ζηελ Πξαθξίηη;
-Βζείο κηιάηε απφ ηελ ζθνπηά ελφο κφλν θιεηδηνχ γηα ηελ
έξεπλα ηεο θχζεο. Οη πιηζηέο έρνπλ πξαγκαηηθά έλα κφλν θιεηδί γηα
ηελ έξεπλα ηεο θχζεο θαη απηφ ην θιεηδί ιέγεηαη χιε. Αελ ηελ
γλσξίδνπλ αιιά ηελ νλνκάδνπλ χιε αλ θαη δελ ηελ γλσξίδνπλ.
Βκείο νη Γλσζηηθνί έρνπκε επηά Κιεηδηά γηα ηελ κειέηε ησλ
Μπζηεξίσλ ηεο Φχζεο. Ήδε είπα θαη επαλαιακβάλσ, φηη ηα ζηνηρεία
ηεο Ώξραίαο Γεο-΢ειήλεο επέζηξεςαλ ζην Ειηάζηεξ ηνπο.
Πξαγκαηηθά φηαλ επέζηξεςαλ ηα ζεκειηαθά ζηνηρεία (πνπ είλαη
Φσηηά, αέξαο, Νεξφ θαη Γε) ζην Ειηάζηεξ ηνπο ε ΢ειήλε
κεηαηξάπεθε ζε πηψκα, δηφηη δελ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ πιάζκαηα
ρσξίο ηα ζηνηρεία. Αελ ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη νχηε θπηφ, νχηε δψν,
νχηε άλζξσπνο ρσξίο ηα ζηνηρεία Φσηηά, Ώέξα, Γε θαη Νεξφ.
Ώο ζθεθηφκαζηε φηη ην αλζξψπηλν ζψκα έρεη κέζα ηνπ ηα
ηέζζεξα ζηνηρεία: ε Φσηηά αληηπξνζσπεχεηαη ζηα εξπζξά
αηκνζθαίξηα, ην Νεξφ ζηελ ιέκθν θαη ζην Εεξφ ΢πέξκα, ν Ώέξαο ζηα
πλεπκφληα θαη ε Γε ζηα θφθαια.
Δ ΒΠΕ΢ΣΔΜΔ ΣΟΤ ΑΕΏΛΟΓΕ΢ΜΟΤ
Θα κηιήζνπκε ιίγν ζρεηηθά κε ηελ επηζηήκε ηνπ
Αηαινγηζκνχ. Πξψηα απφ φια πξέπεη λα είκαζηε έηνηκνη κε ζεηηθφ
ηξφπν γηα λα ιάβνπκε απηέο ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ αλψηεξνπ ηχπνπ, κε
ζθνπφ λα εθκεηαιιεπφκαζηε ζσζηά ηνλ ρξφλν καο.
Έθηαζε ε ψξα λα θαηαιάβνπκε ηελ αλάγθε λα δψζνπκε
πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζηελ ζπλείδεζε. Καλνληθά εκείο δνχκε ζηνλ
έλα ή ηνλ άιιν φξνθν ηνπ εζσηεξηθνχ Νανχ καο. Τπάξρνπλε
άλζξσπνη πνπ δνχλε πάληνηε ζηνπο πην ρακεινχο νξφθνπο. Βίλαη
εθείλνη πνπ ζπγθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζην ζεμνπαιηθφ θαη

87
έλζηηθην θέληξν, δειαδή ζηνλ πξψην θαη δεχηεξν νξφθνπο,
ρξεζηκνπνηεκέλνπο κε θαθφ ηξφπν. Τπάξρνπλε εθείλνη πνπ δνχλε
ζηνλ ηξίην ή θηλεηηθφ φξνθν θαη δελ θεχγνπλε απφ εθεί. Κηλνχληαη
πάληα κέζα ζην θαινχπη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλεζεηψλ, κέζα ζηελ
ηξνρηά ησλ εζίκσλ. Πνηέ δελ αιιάδνπλ. Βίλαη ζαλ ην ηξαίλν πνπ
θηλείηαη πάλσ ζηηο ίδηεο γξακκέο. Ώπηνί νη άλζξσπνη πνπ δνχλε ζηνλ
ηξίην φξνθν είλαη ηφζν ζπλεζηζκέλνη ζην ηξαίλν ησλ ζπλεζεηψλ ηνπο
πνπ κε θαλέλα ηξφπν δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ηηο αθήζνπλ.
Τπάξρνπλ απηνί πνπ δνπλ ζηνλ πέκπην φξνθν ή δηαλνεηηθφ θέληξν
θαη άιινη πνπ δνπλ θαλνληθά ζηνλ ηέηαξην φξνθν ησλ θαηψηεξσλ
ζπγθηλήζεσλ. Ώπηνί πνπ δνπλ ζην δηαλνεηηθφ θέληξν ζέινπλ λα ηα
πεξλνχλ φια απφ νξζνινγηζκνχο, αλαιχζεηο, έλλνηεο, ζπδεηήζεηο θαη
δελ θεχγνπλ απφ εθεί. Τπάξρνπλ άιινη πνπ θαηνηθνχλ απνθιεηζηηθά
ζην θέληξν ησλ ζπγθηλήζεσλ, αθνζησκέλνη ζηα βίηζηα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηαπξνκαρηψλ, θνθνξνκαρηψλ, ηππνδξνκηψλ ή
πνδειαζηψλ. Σειηθά απηφο είλαη ν πεξηνξηζκέλνο θαη ζηελφο θφζκνο
ηνπο, δνχλε θιεηζκέλνη κέζα ζηελ ζθιαβηά ησλ αξλεηηθψλ
ζπγθηλήζεσλ θαη πνηέ δελ ζθέπηνληαη λα απνδξάζνπλ απφ απηά ηα
δσκάηηα. Γίλεηαη ηφηε αλαγθαίν λα επηκέλνπκε ζηελ άπνςε ηνπ λα
δίλνπκε πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζηελ ζπλείδεζε.
Τπάξρνπλ επίζεο δηάθνξνη ηχπνη νλείξσλ: ππάξρνπλ
δηαλνεηηθά ή ζπγθηλεζηαθά φλεηξα. Τπάξρνπλ απηά πνπ αλήθνπλ ζην
θηλεηηθφ θέληξν θαη ππάξρνπλ έλζηηθηα φλεηξα ή απηά πνπ
ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζεμ. Ώπηά ηα
φλεηξα αληαλαθινχλ θαηαζηάζεηο πνπ έρνπκε δήζεη θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Βίλαη ε επαλάιεςε ησλ θαζεκεξηλψλ
δξαζηεξηνηήησλ. Βάλ ν άλζξσπνο δεη π.ρ. ζηνλ φξνθν ησλ
ζπγθηλήζεσλ ηα φλεηξά ηνπ ζα αληαλαθινχλ θαηαζηάζεηο ηξφκνπ,
ηξέιαο. Ώλ δεη ζην ζεμνπαιηθφ φξνθν ηα φλεηξά ηνπ ζα είλαη ιάγλα,
κε εηθφλεο κνηρείαο, πνξλείαο, απλαληζκνχ θιπ. αλ ηα φλεηξα
αλήθνπλ ζην έλζηηθην θέληξν ηφηε ηα φλεηξα εθδειψλνληαη κε ηφζν
αζπλάξηεηεο εηθφλεο, ηφζν βπζηζκέλεο πνπ γίλεηαη πνχ δχζθνιν λα
κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε απηά ηα φλεηξα.
Κάζε έλα απφ ηα πέληε θέληξα ηεο αλζξψπηλεο κεραλήο
πξνθαιεί ζπγθεθξηκέλα φλεηξα. ΢ην φλνκα ηεο αιήζεηαο πξέπεη λα
πνχκε φηη κφλν ηα φλεηξα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην Ώλψηεξν
΢πγθηλεζηαθφ Κέληξν, δειαδή ζην έθην θέληξν, αμίδεη λα ηα ιάβνπκε
ππ’ φςηλ καο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ζεηηθέο απφςεηο ηνπ
έβδνκνπ θέληξνπ ή Ώλψηεξνπ Αηαλνεηηθνχ. Σα φλεηξα ησλ

88
θαηψηεξσλ θέληξσλ ηεο αλζξψπηλεο κεραλήο: δηαλνεηηθφ,
ζπγθίλεζε, θίλεζε, έλζηηθην θαη ζεμ, δελ έρνπλ ηελ παξακηθξή
ζεκαζία. Υξεηάδεηαη λα μέξνπκε λα εθηηκήζνπκε θαη λα δηαθξίλνπκε
ζε πνην θέληξν αληηζηνηρεί απηφ ή εθείλν ην φλεηξν. Ώπηφ είλαη
δπλαηφλ κφλν γλσξίδνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαζελφο απφ ηνπο
πέληε θπιίλδξνπο ηεο αλζξψπηλεο κεραλήο.
Σα φλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Ώλψηεξν ΢πγθηλεζηαθφ
Κέληξν είλαη ηα πην ζεκαληηθά. ΢ε απηά ζπλαληάκε δξάκαηα ζσζηά
νξγαλσκέλα, ζχκθσλα κε ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
ζπλείδεζήο καο, εάλ ηεο έρνπκε δψζεη ηελ επθαηξία λα δνπιεχεη. Δ
αθηίλα ηεο Αεκηνπξγίαο απφ ηελ νπνία απνξξένπκε, ηα θαηαζθεπάδεη
φια δηα κέζνπ ηνπ Ώλψηεξνπ ΢πγθηλεζηαθνχ Κέληξνπ. Αειαδή δηα
κέζνπ απηνχ εθδειψλνληαη ηα δηάθνξα κέξε ηνπ δηθνχ καο Βίλαη.
Ώπηά ρξεζηκνπνηνχλ ην Ώλψηεξν ΢πγθηλεζηαθφ Κέληξν γηα λα καο
εθπαηδεχνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ σξψλ ηνπ χπλνπ. Σφηε
εκθαλίδνληαη εηθφλεο θαιά νξγαλσκέλεο, θαζαξέο θαη αθξηβείο. Ο
ζθνπφο είλαη λα καο εθπαηδεχνπλ γηα λα θαηαιαβαίλνπκε ηελ
θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε, λα καο θάλνπλ λα δνχκε ηα
ζθάικαηά καο, ηα ειαηηψκαηά καο θιπ. Βίλαη θαλεξφ πσο ε γιψζζα
ηνπ Ώλψηεξνπ ΢πγθηλεζηαθνχ Κέληξνπ είλαη ζπκβνιηθή, αιιεγνξηθή
θαη αληηζηνηρεί πην πνιχ ζηελ Βξκεηηθή Καβαιά, ζηελ Βξκελεπηηθή
θιπ. Ώλακθηζβήηεηα δηα κέζνπ απηνχ ηνπ θέληξνπ, νπνηνζδήπνηε
άλζξσπνο αθνζησκέλνο ζε απηέο ηηο εζσηεξηθέο ζπνπδέο, κπνξεί λα
ιάβεη ζσζηή θαη αθξηβή πιεξνθφξεζε.
Ήδε ζαο έρνπκε δηδάμεη φηη πξέπεη πάληα λα θνηκφκαζηε κε
ην θεθάιη πξνο βνξξά, αλάζθεια θαη κε ην ζψκα ραιαξσκέλν,
ηθεηεχνληαο ηελ ζετθή κεηέξα Κνπληαιίλε λα καο δίλεη εζσηεξηζηηθή
εθπαίδεπζε. Βπίζεο ζαο έρνπκε δηδάμεη ηελ αλάγθε λα μαπιψλεηε
πάλσ ζην δεμηφ κέξνο, ζηελ ζηάζε ηνπ ιηνληαξηνχ. ΋ηαλ
θνπξαδφκαζηε απφ ην δεμηφ κέξνο, πξέπεη λα ηνπνζεηνχκαζηε ζην
αξηζηεξφ κέξνο, δηαηεξψληαο ηελ ζηάζε ηνπ ιηνληαξηνχ. ΋ηαλ
μππλάεη ν καζεηήο δελ πξέπεη λα θηλεζεί θαη λα θάλεη ηελ αλαδξνκηθή άζθεζε γηα λα ζπκεζεί ηηο εκπεηξίεο ηνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα
ηνπ χπλνπ, κέρξη λα ηηο ραξάμεη θαη λα ηηο θαηαρσξήζεη ζσζηά ζηνλ
εγθέθαιν θαη ηελ κλήκε ηνπ.
Ώιιά είλαη αλαγθαίν λα μεθαζαξίζνπκε γηα κηα αθφκα θνξά
φηη δελ έρνπλ φια ηα φλεηξα ζεκαζία. Σα ζεμνπαιηθά φλεηξα π.ρ.
είλαη ηνπ πνξλνγξαθηθνχ, εξσηηθνχ ηχπνπ κε νλεηξψμεηο. Βίλαη
φλεηξα εληειψο θαηψηεξεο θχζεο. Με θαλέλα ηξφπν δελ ζέινπκε λα

89
πεξηθξνλνχκε ην ζεμνπαιηθφ θέληξν, δελ έρνπκε απηφλ ηνλ ζθνπφ.
΢ην ζεμ βξίζθεηαη ε κεγαιχηεξε εμνπζία, ε νπνία κπνξεί λα
απειεπζεξψλεη ηνλ άλζξσπν απφ ηνλ πφλν. Βπίζεο εθεί βξίζθεηαη ε
ρεηξφηεξε εμνπζία πνπ κπνξεί λα ηνλ ζθιαβψζεη. ΋ζνλ αθνξά ην
έλζηηθην-θηλεηηθφ φλεηξν, επίζεο δελ αμίδεη ηνλ θφπν, δηφηη φπσο
είπακε αληαλαθιά κφλν ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εκέξαο. Σν ίδην θαη
ηα φλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαηψηεξν ζπγθηλεζηαθφ θέληξν θαη
είλαη ηνπ εκπαζή, ζεξηψδε ηχπνπ. Σα δηαλνεηηθά φλεηξα δελ είλαη
παξά απιέο πξνβνιέο πνπ δελ αμίδεη λα ηηο έρνπκε ππ’ φςηλ καο.
Σα κνλαδηθά φλεηξα, επαλαιακβάλσ, πνπ είλαη άμηα λα
ζεσξνχκε, είλαη απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Ώλψηεξν ΢πγθηλεζηαθφ
Κέληξν, αιιά πξέπεη λα μέξνπκε λα ην θαηαιαβαίλνπκε γηα λα
απνθχγνπκε αμηνζξήλεηα ιάζε. Βίλαη αλαγθαίν λα μέξνπκε λα
εξκελεχνπκε ηα θαζαξψο αιιεγνξηθά κελχκαηα πνπ ιακβάλνπκε
κέζσ ηνπ Ώλψηεξνπ ΢πγθηλεζηαθνχ Κέληξνπ. Βίλαη δηδαζθαιίεο πνπ
δίλνπλ νη Ώλψηεξνη Ώδειθνί ηεο Λεπθήο Ώδειθφηεηαο ή ηα αλψηεξα
κέξε ηνπ Βίλαη καο. Ώπηφ καο δείρλεη ηελ επείγνπζα αλάγθε λα
θαηαιαβαίλνπκε ηελ βαζηά έλλνηα ηνπ θάζε ζπκβνιηζκνχ, πνπ πξέπεη
λα κεηαθξαζηεί κε αθξηβή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηελ εζσηεξηθή καο
αλάπηπμε.
΋κσο, αθνχ έδσζα απηέο ηηο εμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηα φλεηξα,
πξέπεη λα ζαο πσ φηη ρξεηαδφκαζηε επεηγφλησο λα πεξάζνπκε πην
πέξα απφ ηνλ θφζκν ησλ νλείξσλ. Πξέπεη λα αθππληζηνχκε ζηνπο
εζσηεξηθνχο ή αλψηεξνπο θφζκνπο, αιιά απηφ είλαη δπλαηφλ κφλνλ
αλ δίλνπκε ζηελ ζπλείδεζε πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο. Ο λνπο καο δεη
δηαξθψο δξψληαο θαη αληηδξψληαο ζχκθσλα κε ηηο εληππψζεηο ηνπ
εζσηεξηθνχ θφζκνπ. Ώπηφ κπνξνχκε λα ην ζπγθξίλνπκε κε κία
ιίκλε. ΋ηαλ ξίρλνπκε κία πέηξα βιέπνπκε φηη πξνθαιεί πνιιά
θχκαηα πνπ πάλε απφ ην θέληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα. Βίλαη ε αληίδξαζε ηνπ λεξνχ ελάληηα ζηελ εληχπσζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ
εμσηεξηθφ θφζκν.
Κάηη παξφκνην ζπκβαίλεη κε ηνλ λνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά
καο. Ώλ θάπνηνο καο πιεγψλεη κε ζθιεξά ιφγηα, απηή ε ζχγθξνπζε
ηνπ ιφγνπ θηάλεη ζην δηαλνεηηθφ θέληξν θαη απφ εθεί αληηδξάκε κε
βίαην ηξφπν. Ώλ θάπνηνο καο πιεγψλεη ηελ απηναγάπε, αηζζαλφκαζηε
ελνριεκέλνη θαη αληηδξάκε πηζαλφλ κε θηελψδε ηξφπν. ΢ε φιεο ηηο
θαηαζηάζεηο ηεο δσήο, ν λνπο θαη ην ζπλαίζζεκα παίξλνπλ
ελεξγεηηθφ κέξνο θαη αληηδξνχλ αδηάθνπα. Σν ελδηαθέξνλ, αγαπεηνί
κνπ καζεηέο, ζα ήηαλ λα κελ δίλνπκε επθαηξίεο νχηε ζην ζπλαίζζεκα

90
νχηε ζην λνπ. Βπείγεη έλαο παζεηηθφο λνπο θαη απηφ θπζηθά ελνριεί
ηνπο δηαλνεηηθνχο. Ο παζεηηθφο λνπο είλαη ελάληηα ζε φζνπο ιέλε φηη:
«ζην λνπ είλαη ε εμνπζία» θαη φηη «ν άλζξσπνο πξέπεη λα είλαη ν
βαζηιηάο, απηφο πνπ δηαηάδεη θαη θπξηαξρεί κε ηνλ δπλαηφ ηνπ λνπ».
Βίλαη ζνθίζκαηα ησλ δηαλνεηηθψλ, ζαλ εθείλν πνπ ιέεη: «φπνηνο
καζαίλεη λα ρεηξίδεηαη ηνλ λνπ είλαη ζίγνπξνο ζην ζξίακβφ ηνπ, ζαλ
ην βέινο ηνπ γέξνπ ηνμφηε». Ώιιά έηζη θη’ αιιηψο δελ είλαη παξά
ζνθίζκαηα πνπ έρνπλ βγεη απφ ηηο δηαλνεηηθέο θαληαζίεο, πνπ δελ
έρνπλ θακηά εζσηεξηθή αμία.
Σν λα ζθεπηφκαζηε αξλεηηθά: απηφ ηξνκάδεη ηνπο ζεηηθηζηέο
ηνπ λνπ θαη φκσο ε αξλεηηθή κνξθή ηνπ λνπ είλαη ε πην εχγισηηε. Σν
λα κελ ζθεπηφκαζηε είλαη ε πην αλπςσκέλε κνξθή ζθέςεο. ΋ηαλ ε
δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο έρεη εμαληιεζεί έξρεηαη ην θαηλνχξην θαη απηφ
πξέπεη λα μέξνπκε λα ην θαηαιάβνπκε. Έλαο παζεηηθφο λνπο
βξίζθεηαη ζηελ ππεξεζία ηνπ Βίλαη. Γίλεηαη έλα απνηειεζκαηηθφ
εξγαιείν δηφηη ν λνπο είλαη θηηαγκέλνο λα ρξεζηκεχεη ζαλ παζεηηθφ
εξγαιείν θαη φρη ζαλ ελεξγεηηθφ. Ο λνπο θαζ’ απηφο είλαη ζειπθφο
θαη φια ηα θέληξα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ αξκνληθά ζχκθσλα κε ηελ
Παγθφζκηα ΢πκθσλία ηνπ παζεηηθνχ λνπ. Γη’ απηφ δελ πξέπεη λα
επηηξέπνπκε ζην λνπ θαη ην ζπλαίζζεκα λα αληηδξνχλ θαη λα πξνβάιινπλ. Υξεηαδφκαζηε έλα παζεηηθφ λνπ ηνπνζεηεκέλν ζηελ ππεξεζία
ησλ δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ ηεο χπαξμεο.
Μέρξη πξηλ ιίγν θαηξφ θαη εγψ ν ίδηνο ζθεπηφκνπλ φηη ηα
ζπλαηζζήκαηα αλήθνπλ ζην Βίλαη, αιιά κε ηελ έξεπλα θαη ηελ πείξα
έρσ επαιεζεχζεη φηη αλήθνπλ ζην εγψ θαη ζρεηίδνληαη ζηελά κε ην
θαηψηεξν ζπγθηλεζηαθφ θέληξν.
Δ ζεξαπεία πνπ ρξεηάδεηαη λα γλσξίζνπκε ζε βάζνο, γηα λα
απνθεχγνπκε νπνηαδήπνηε ςπρηθή αληζνξξνπία κε εζσηεξηθέο
αληερήζεηο, είλαη λα κελ επηηξέπνπκε ζην λνπ θακηάο ηάμεο
αληίδξαζε. Ώλ θάπνηνο καο πιεγψλεη δελ πξέπεη λα επηηξέπνπκε ζην
λνπ λα αληηδξά. Μαθάξη λα βξηζθφηαλ θάπνηνο πνπ λα πιήγσλε θάζε
ζηηγκή ηα ζπλαηζζήκαηά καο δηφηη έηζη ζα κπνξνχζακε λα
πξνπνλεζνχκε θαιχηεξα. ΋ζν πεξηζζφηεξν καο πιεγψλνπλ ηφζν
θαιχηεξα γηα ηελ πξνπφλεζή καο. Θα έρνπκε πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο
γηα λα κελ επηηξέπνπκε ζην λνπ θαη ην ζπλαίζζεκα λα αληηδξνχλ,
δειαδή λα κελ επεκβαίλνπλ ή λα κελ παξεκβαίλνπλ ζε θακηά
θαηάζηαζε ηεο δσήο καο. Βίλαη θαλεξφ φηη ε παζεηηθή θαηάζηαζε
ηνπ λνπ, ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο απαηηεί κηα
ηξνκεξή δξαζηεξηφηεηα ηεο ΢πλείδεζεο. Ώπηφ καο δείρλεη φηη φζν

91
πην ελεξγεηηθή παξακέλεη ε ΢πλείδεζε, ηφζν θαιχηεξα είλαη γηα λα
πεηχρνπκε ηελ αθχπληζή ηεο, δηφηη έηζη επξηζθφκελε ζε ζπλερή
δξαζηεξηφηεηα, αλαπφθεπθηα ζα αθππληζζεί.
΢ε απηέο ηηο ζηηγκέο κνπ έξρεηαη ζηελ κλήκε ν ΐνχδαο
Γθανπηάκα ΢αθηακνχλη. ΢ε κηα πεξίπησζε πνπ ήηαλ θαζηζκέλνο
θάησ απφ έλα δέληξν ζε βαζχ δηαινγηζκφ, έθηαζε έλαο πβξηζηήο θαη
έξημε ελαληίνλ ηνπ φιν ην δπζθεκηζηηθφ ηνπ ζάιην. Ο ΐνχδαο
ζπλέρηζε δηαινγηδφκελνο, αιιά ν πβξηζηήο ζπλέρηζε λα ηνλ πξνθαιεί,
λα ηνλ βξίδεη, λα ηνλ πιεγψλεη. Μεηά απφ ιίγν ν ΐνχδαο άλνημε ηα
κάηηα ηνπ θαη απάληεζε ζηνλ πβξηζηή: «Χ αδειθέ κνπ! Βάλ ζνπ
θέξλνπλ έλα δψξν θαη εζχ δελ ην δέρεζαη, ζε πνηφλ κέλεη απηφ ην
δψξν;». Καη ζηελ ζπλέρεηα είπε: «αδειθέ κνπ, πάξε ην δψξν ζνπ, δελ
κπνξψ λα ην δερζψ». Καη ζπλέρηζε δηαινγηδφκελνο.
Να έλα χςηζην θαη φκνξθν κάζεκα. Ο ΐνχδαο δελ επέηξεςε
ζην λνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ λα αληηδξνχλ. Έκελε ηειείσο
αθππληζκέλνο, κέζα ζηελ δηθή ηνπ ΢πλείδεζε, θαη δελ έδσζε ηελ
παξακηθξή επθαηξία νχηε ζην λνπ, νχηε ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ λα
αληηδξνχλ ζε θακία ζηηγκή, θάησ απφ θακία θαηάζηαζε. Έηζη είλαη
ην πψο πξέπεη λα πξνρσξνχκε αγαπεηνί κνπ καζεηέο.
Σν ςπρνινγηθφ γπκλαζηήξην ην έρνπκε παληνχ. Σν δήηεκα
είλαη κφλν λα μέξνπκε λα ην εθκεηαιιεπηνχκε. Να μέξνπκε λα
πξνπνλεζνχκε δίλνληαο κεγαιχηεξεο θαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο
ζηελ ΢πλείδεζε, ψζηε λα δνπιεχεη κε ζπλερή ηξφπν απφ ζηηγκή ζε
ζηηγκή κέρξη λα αθππληζζεί εληειψο. Σν ζρνιείν ην έρνπκε παληνχ,
αιιά λα ην εθκεηαιιεπφκαζηε φπσο πξέπεη, ζνθά. Σν έρνπκε ζην
ζπίηη καο, ζην γξαθείν, ζην ζπλεξγείν, ζην εξγνζηάζην, παληνχ κέρξη
θαη ζην λαφ. Με ηνπο ζπκκαζεηέο, ηα παηδηά ηνπο γνλείο, ηελ ζχδπγν,
αλίςηα, μαδέιθηα, θίινπο θιπ. θάζε ςπρνινγηθφ γπκλάζην, φζν
ζθιεξφ θαη αλ είλαη, φζν δχζθνιν θαη αλ καο θαίλεηαη, είλαη απαξαίηεην γηα καο. ΋ιν ην κπζηηθφ είλαη λα κελ επηηξέπνπκε ζην λνπ
θαη ηα ζπλαηζζήκαηα λα επεκβαίλνπλ ζηηο πξαθηηθέο ππνζέζεηο ηεο
δσήο καο. Πξέπεη πάληα λα επηηξέπνπκε λα δξα ε ΢πλείδεζε, λα είλαη
απηή πνπ θπβεξλάεη, λα κηιάεη, λα θάλεη, λα εθηειεί φιεο ηηο
θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηέο καο. Έηζη εηνηκαδφκαζηε αξκνληθά γηα
ηνλ δηαινγηζκφ.
Μηιψληαο ήδε ζην πξαθηηθφ πεδίν ηνπ δηαινγηζκνχ, πξέπεη
λα πνχκε φηη εκείο ςάρλνπκε λα πεξάζνπκε πην πέξα απφ ηνλ λνπ θαη
ηα ζπλαηζζήκαηα. Ώπηφ γίλεηαη δπλαηφλ αλ πξνπνλνχκαζηε εληαηηθά
ζηελ θαζεκεξηλή δσή γηα απηνχο ηνπο θαηαπιεθηηθνχο ζθνπνχο. Σν

92
ζέκα ηνπ δηαινγηζκνχ γίλεηαη δχζθνιν φηαλ ζηελ πξαθηηθή δσή,
ζηελ θαζεκεξηλή δσή δελ έρνπκε πεξάζεη απφ κηα απζηεξή
πξνπφλεζε, φηαλ δελ έρνπκε πξνπνλεζεί ζσζηά ζην ςπρνινγηθφ
γπκλαζηήξην ηεο νηθνγελεηαθήο θαη θνηλσληθήο ζπκβίσζεο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαινγηζκνχ πξέπεη λα
απειεπζεξψλνπκε ηελ Οπζία, ην Μπνπδάηα, ην θαιχηεξν πνπ έρνπκε
κέζα, ην πην άμην, ην πην ζσζηφ. Δ Οπζία ή Μπνπδάηα βξίζθεηαη
κπνηηιηαξηζκέλε κέζα ζηα κε αλζξψπηλα ζηνηρεία, κέζα ζε απηή ην
αλαθάηεκα ησλ ςπρνινγηθψλ επηπξφζζεησλ πνπ ζπληζηνχλ ηνλ εαπηφ
καο ηνλ ίδην, ην εγψ. Αελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα πεηξακαηηζηνχκε ην
Πξαγκαηηθφ, ηελ Ώιήζεηα, απηφ πνπ πξάγκαηη καο ελδηαθέξεη φινπο,
εάλ δελ πεηπραίλνπκε λα βγάδνπκε ηελ Οπζία απφ ην κπνπθάιη ηνπ
εγψ. Μηα Οπζία κπνηηιηαξηζκέλε κέζα ζην εγψ δελ κπνξεί λα
πεηξακαηηζηεί ην πξαγκαηηθφ. Θα δεη πάληα ζηνλ θφζκν ησλ νλείξσλ,
ζην δηαλνεηηθφ, ζπγθηλεζηαθφ, θηλεηηθφ, έλζηηθην θαη ζεμνπαιηθφ
θέληξν. Ώιιά φκσο κε θαλέλα ηξφπν δελ ζα κπνξεί λα δηαθεχγεη γηα
λα πεηξακαηηζηεί ηελ Ώιήζεηα.
Ο Εεζνχο ν κεγάινο Κακπίξ είπε: «Γλσξίζηε ηελ αιήζεηα θαη
απηή ζα ζαο ειεπζεξψζεη». Ώιιά ε Ώιήζεηα δελ είλαη ζέκα ζεσξίαο
ή ην λα πηζηεχνπκε ή ην λα κελ πηζηεχνπκε, νχηε κε γλψκεο θαη
αληηιήςεηο, επεηδή δελ κπνξνχκε λα βγάδνπκε ζπκπεξάζκαηα
ζρεηηθά κε ηελ αιήζεηα. Ση είλαη κηα γλψκε; Βίλαη ε πξνβνιή κηαο
αληίιεςεο, ελψ κέλεη πάληα ν θφβνο θαη ε απνξία ην λα είλαη άιιν
πξάγκα ε αιήζεηα. Καη ηη είλαη κηα αληίιεςε; Ώπιψο έλαο
ζπιινγηζκφο πνπ έρεη επεμεξγαζηεί θαη έρεη ζσζηά πξνβιεζεί απφ
ηνλ λνπ, ζπιινγηζκφο πνπ κπνξεί λα ζπκπίπηεη ή φρη κε απηφ ή εθείλν
ην πξάγκα. Μπνξνχκε λα δηαβεβαηψζνπκε φηη κηα αληίιεςε ή γλψκε
πνπ εθπέκπεη ην δηαλνεηηθφ είλαη αθξηβψο ε Ώιήζεηα; ΋ρη δελ
κπνξνχκε λα ην δηαβεβαηψζνπκε. Ση πξάγκα είλαη κηα ηδέα; Μηα ηδέα
κπνξεί λα είλαη θαηαπιεθηηθή, ζα κπνξνχζακε π.ρ. λα ζρεκαηίζνπκε
κηα ηδέα ζρεηηθά κε ηνλ ήιην. Θα κπνξνχζε λα είλαη πάλσ θάησ
αθξηβήο, πάλσ θάησ ιαλζαζκέλε, αιιά δελ είλαη ν ήιηνο. Έηζη
επίζεο ζα κπνξνχζακε λα ζρεκαηίζνπκε πνιιαπιάζηεο ηδέεο ζρεηηθά
κε ηελ Ώιήζεηα, αιιά δελ ζα είλαη ε Ώιήζεηα.
΋ηαλ ξψηεζαλ ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ ηη είλαη ε Ώιήζεηα ζψπαζε.
΋ηαλ ξψηεζαλ ην ίδην πξάγκα ηνλ ΐνχδα, γχξηζε ηελ πιάηε θαη
έθπγε. Βίλαη φηη ηελ Ώιήζεηα δελ κπνξνχκε λα ηελ νξίζνπκε κε
ιφγηα, έλα ειηνβαζίιεκα ην ίδην. Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα έρεη κηα
κεγάιε έθζηαζε φηαλ ν ήιηνο θξχβεηαη κέζα ζε ρξπζέο ιάκςεηο

93
πάλσ ζηελ νξνζεηξά. Μεηά κπνξεί λα πξνζπαζεί λα κεηαδψζεη ζε
άιινπο απηή ηελ κπζηηθηζηηθή εκπεηξία αιιά είλαη πηζαλφλ νη άιινη
λα κελ αηζζαλζνχλ ην ίδην. Έηζη επίζεο ε Ώιήζεηα είλαη απξφθεξηε,
είλαη πξαγκαηηθή κφλν γηα εθείλνλ πνπ ηελ έρεη πεηξακαηηζηεί ν ίδηνο.
΋ηαλ ζε απνπζία ηνπ εγψ πεηπραίλνπκε λα πεηξακαηηζηνχκε
ηελ Ώιήζεηα, κπνξνχκε λα δηαζαθελίζνπκε έλα ζηνηρείν πνπ
κεηαηξέπεη ξηδηθά, έλα ζηνηρείν κε πςειφηαην βνιηάδ. Ώπηφ είλαη
δπλαηφλ, αιιά είλαη αλαγθαίν λα μέξνπκε πψο λα ην πεηπραίλνπκε
βάδνληαο ηελ ΢πλείδεζε λα δνπιεχεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
αληηθαζηζηά εληειψο ην ζπλαίζζεκα θαη ηνλ λνπ. Να είλαη απηή πνπ
ιεηηνπξγεί, δειαδή ε ΢πλείδεζε ελζσκαησκέλε, αθέξαηα κέζα ζε
εκάο. Πξέπεη λα έρνπκε έλα παζεηηθφ λνπ, παζεηηθφ ζπλαίζζεκα,
παζεηηθή πξνζσπηθφηεηα αιιά ηελ ζπλείδεζε εληειψο ελεξγεηηθή.
Βίλαη απαξαίηεην, επείγνλ λα ην θαηαιάβνπκε απηφ γηα λα κπνξέζνπκε λα κεηαηξαπνχκε ζε πξαθηηθνχο αζιεηέο ηνπ δηαινγηζκνχ.
Ώπηφ πνπ ςάρλνπκε κε ηελ ηερληθή ηνπ δηαινγηζκνχ είλαη
πιεξνθνξία. Έλα κηθξνζθφπην κπνξεί λα καο πιεξνθνξήζεη γχξσ
απφ ηελ δσή ησλ κηθξνβίσλ, βαθηεξίσλ, θπηηάξσλ,
κηθξννξγαληζκψλ θιπ. Οπνηνδήπνηε ηειεζθφπην κπνξεί λα καο δίλεη
κηθξέο πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηνπο αζηεξηζκνχο, πιαλήηεο,
αεξφιηζνπο θιπ. αιιά ν δηαινγηζκφο πάεη πνιχ πην καθξηά, δηφηη καο
επηηξέπεη λα γλσξίζνπκε ηελ Ώιήζεηα γηα έλα κπξκήγθη ή έλα ήιην,
ηελ Ώιήζεηα γηα έλα άηνκν κέρξη έλα αζηεξηζκφ. Σν πην ζεκαληηθφ
είλαη λα κάζνπκε, λα μέξνπκε κε πην ηξφπν πξέπεη λα απνδεζκεχνπκε
ή λα βγάδνπκε ηελ ζπλείδεζε απφ ηνλ λνπ θαη ην εγψ. Να μέξνπκε
πσο ζα βγάινπκε ηελ ζπλείδεζε απφ ην ζπλαίζζεκα. ΋ηαλ
θπξηαξρνχκε ηνλ λνπ θαη ην ζπλαίζζεκα ηφηε πξαγκαηηθά ζπάδνπκε
αιπζίδεο, βγαίλνπκε κέζα απφ απηφ ην κνηξαίν κπνπληξνχκη, απφ
απηή ηελ θπιαθή. Με απηέο ηηο ζπλζήθεο ζα είκαζηε έηνηκνη γηα ηνλ
δηαινγηζκφ.
Πξψηα απφ φια ην πην ζεκαληηθφ είλαη λα μέξνπκε λα
δηαινγηζηνχκε, πξέπεη λα κάζνπκε ηελ ζσζηή ηερληθή. ΢ηνλ
αλαηνιηθφ θφζκν δίλνπλ έκθαζε ζηηο ζηάζεηο ηνπ Παληκαζάλα, κε
ζηαπξσκέλα πφδηα. Ώιιά εκείο δελ είκαζηε αλαηνιίηεο θαη ζα πξέπεη
λα δηαινγηζηνχκε ζχκθσλα κε ηηο δηθέο καο ζπλήζεηεο θαη ηξφπνπο.
΋κσο δελ δηαινγίδνληαη φινη νη αλαηνιίηεο κε ζηαπξσκέλα πφδηα. Βλ
πάζε πεξηπηψζεη ν θαζέλαο ζα παίξλεη ηελ ζηάζε πνπ ηνλ βνιεχεη
θαιχηεξα. ΋πνηνο ζέιεη λα δηαινγηζηεί κε ζηαπξσκέλα πφδηα αο ην
θάλεη, δελ ζα ηνπ ην απαγνξέςνπκε αλ θαη δελ είλαη ε κφλε πξαθηηθή

94
Ώζάλα γηα ηνλ δηαινγηζκφ. Γηα λα πεηχρνπκε έλα ζσζηφ δηαινγηζκφ
πξέπεη λα θαζφκαζηε ζε κηα άλεηε πνιπζξφλα, κε ηα πφδηα θαη ηα
ρέξηα θαιά ραιαξσκέλα, ην ζψκα ραιαξσκέλν ψζηε λα κελ κέλεη
θαλέλαο κπο ζε έληαζε. Θα ππάξρεη επίζεο εθείλνο πνπ ζα ήζειε λα
πάξεη ηελ ζηάζε ηνπ ππξνγελνχο αζηεξηνχ ησλ πέληε γσληψλ:
αλνηθηά ρέξηα θαη πφδηα ζηα πιάγηα, μαπισκέλνο αλάζθεια ζην
πάησκα ή ζην θξεβάηη κε ην θεθάιη πξνο ηνλ βνξξά. Σειηθά ν
θαζέλαο κπνξεί λα πάξεη ηελ ζηάζε πνπ ηνλ βνιεχεη. Ώλ πξαγκαηηθά
ζέινπκε λα βγάινπκε ηελ Οπζία ή ηελ ΢πλείδεζή καο απφ ηνλ λνπ,
ηα ζπλαηζζήκαηα ή ην «ςπρνινγηθφ εγψ» δελ ελδηαθέξεη ε ζηάζε
πνπ ζα πάξνπκε. Σν κφλν ζεκαληηθφ είλαη λα δηαινγηζηνχκε, ην
ζεκαληηθφ είλαη λα είκαζηε άλεηνη θαη λα θάλνπκε έλα θαιφ
δηαινγηζκφ.
Πνιιέο θνξέο ζαο έρσ εμεγήζεη ην πψο δνπιεχνπκε κε ην
κάληξακ ΥΏΜ ΢ΏΥ, πνπ πξνθέξεηαη έηζη: Υαααααακκκκκκ-΢αρ.
Ώπηφ ην κάληξακ, θαηαπιεθηηθφ αλαηνιίηηθν ζχκβνιν, γνληκνπνηεί
ηα ρανηηθά λεξά ηεο δσήο ηνπ Σξίηνπ Λφγνπ. Σν ζεκαληηθφ,
αγαπεηνί κνπ καζεηέο, είλαη λα μέξνπκε ην πψο ζα πξνθέξνπκε απηά
ηα κάληξακ, πνηεο είλαη νη εμνπζίεο ηνπο. Καλνληθά νη ζεμνπαιηθέο
ελέξγεηεο ξένπλ απφ κέζα πξνο ηα έμσ κε θπγφθεληξν ηξφπν. Γη’
απηφ φηαλ βιέπεη θαλείο έλα φλεηξν ζεμνπαιηθνχ ηχπνπ παζαίλεη
νλεηξψμεηο. Ώλ ν άλζξσπνο αληί λα δηεπθνιχλεη ην θπγνθεληξηθφ ζχζηεκα νξγάλσλε ηα δσηηθά ζπζηήκαηά ηνπ, δειαδή έθαλε λα ξένπλ
νη ζεμνπαιηθέο ελέξγεηεο απφ έμσ πξνο ηα κέζα, δηακέζνπ ηεο
κεηαβνιήο, αθφκα θαη αλ ζα ππήξρε έλα εξσηηθφ φλεηξν δελ ζα
ππήξρε νλείξσμε. Ώιιά επεηδή ν άλζξσπνο δελ νξγαλψλεη ην
ζεμνπαιηθφ δήηεκα κε θεληξνκφιν ηξφπν έξρεηαη ε νλείξσμε ή ην
ράζηκν ηνπ Εεξνχ ΢πέξκαηνο, ηνπ ΢πεξκαηηθνχ Ληθέξ. Βάλ Θέιεη
θαλείο λα απνθεχγεη ηηο νλεηξψμεηο ζα πξέπεη λα μέξεη λα νξγαλψλεη
ηηο ζεμνπαιηθέο δπλάκεηο ηνπ. Ώπηέο νη δπλάκεηο είλαη ζηελά ζπζρεηηζκέλεο κε ηελ ηξνθή, κε ην πξάλα, κε ηελ δσή απηφ είλαη
θαλεξφ.
Τπάξρεη ινηπφλ κηα βαζηά θαη εληαηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο
ζεμνπαιηθέο δπλάκεηο θαη ηελ αλαπλνή, νη νπνίεο νξγαλσκέλεο
ζσζηά θαη αξκνληθά πξνθαινχλ ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηελ θπζηθή
θαη ςπρνινγηθή αλαηνκία ηνπ αλζξψπνπ. Σν ζεκαληηθφ είλαη λα
μέξνπκε πψο λα μαλα-ξένπλ νη ζεμνπαιηθέο δπλάκεηο πξνο ηα κέζα
θαη πξνο ηα πάλσ κε θεληξνκφιν ηξφπν. Μφλν έηζη είλαη δπλαηφλ λα
πεηχρνπκε κηα εηδηθή αιιαγή ζηελ ρξήζε θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ

95
κπνξεί λα εθπιεξψλεη ε δεκηνπξγηθή ζεμνπαιηθή δχλακε. Καηά ηνλ
δηαινγηζκφ ππάξρεη αλάγθε λα θαληαζηνχκε ηελ δεκηνπξγηθή
δχλακε ζε δξάζε, λα ηελ θάλνπκε λα αλεβαίλεη κε θπζηθφ θαη
ξπζκηθφ ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ ην κάληξακ
πνπ ήδε έρνπκε εμεγήζεη. Να κελ μεράζνπκε επίζεο ηηο εηζπλνέο θαη
ηηο εθπλνέο κε ηέιεηα ζπγθέληξσζε, αξκνλία θαη ξπζκφ. Βίλαη
αλαγθαίν λα εμεγήζνπκε φηη ε εηζπλνή πξέπεη λα είλαη πην βαζηά απφ
ηελ εθπλνή, απιψο γηαηί πξέπεη λα θάλνπκε λα μαλα-ξέεη ε
δεκηνπξγηθή ελέξγεηα απφ έμσ πξνο ηα κέζα.
Με απηή ηελ πξαθηηθή θηάλεη κηα ζηηγκή ζηελ νπνία ε
νιφηεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ελέξγεηαο ξέεη απφ έμσ πξνο ηα κέζα θαη
πξνο ηα πάλσ κε θεληξνκφιν ηξφπν. Έηζη είλαη θαλεξφ φηη
κεηαηξέπεηαη ζε έλα θαηαπιεθηηθφ εξγαιείν γηα ηελ Οπζία, γηα ηελ
αθχπληζε ηεο ΢πλείδεζεο. ΢αο δηδάζθσ ηνλ λφκηκν Λεπθφ
Σαληξηζκφ, απηή είλαη ε πξαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο Σαληξηθέο
΢ρνιέο ησλ ΕκαιαΎσλ θαη ηνπ Ελδνζηάλ. Βίλαη ε πξαθηηθή δηα κέζνπ
ηεο νπνίαο κπνξνχκε λα θηάζνπκε ζε έθζηαζε, ζην ΢ακάληη ή φπσο
ζα ζέιακε λα ην νλνκάζνπκε.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηα κάηηα πξέπεη λα είλαη
θιεηζηά. Αελ πξέπεη λα ζθεπηφκαζηε εληειψο ηίπνηε θαηά ηνλ
δηαινγηζκφ. Ώιιά εάλ δπζηπρψο θηάζεη ζην λνπ π.ρ. κία επηζπκία, ην
θαιχηεξν πνπ έρνπκε λα θάλνπκε είλαη λα ηελ κειεηήζνπκε ρσξίο λα
ηαπηηδφκαζηε κε απηήλ. Μεηά αθνχ ηελ έρνπκε θαηαιάβεη βαζηά, ζε
φια ηα κέξε ηεο, ηφηε ηελ αθήλνπκε έηνηκε λα ηελ ππνβάινπκε ζην
ζάλαην, ζηελ θαηαζηξνθή δηα κέζνπ ηεο Λφγρεο ηνπ Έξσηα. Ώλ
μαθληθά έξρεηαη ζην λνπ καο κία αλάκλεζε, έλα γεγνλφο ηεο δσήο
καο, πξηλ απφ 10 ή 20 ρξφληα λα θάλνπκε ρξήζε ηεο Ώπηνθξηηηθήο.
Να ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην λπζηέξη γηα λα ηελ απνζπλζέζνπκε θαη
έηζη λα δνχκε ηη αιεζηλφ πεξηέρεη. Ώθνχ είκαζηε ζίγνπξνη φηη δελ
έξρεηαη ηίπνηε άιιν ζην λνπ, ηφηε λα ζπλερίζνπκε κε ηελ αλαπλνή
θαη κε ηνλ δηαινγηζκφ, ρσξίο λα ζθεπηφκαζηε ηίπνηα, θάλνληαο λα
ερεί γιπθά ην κάληξακ ΥΏΜ-΢ΏΥ, κεγάιε εηζπλνή θαη κηθξή
εθπλνή.
Βπαλαιακβάλνπκε, ην κάληξακ ΥΏΜ-΢ΏΥ πξνθέξεηαη
Υαααακκκκ ΢αρ, κε βαζηά εξεκία θαη απζεληηθή ζησπή ηνπ λνπ.
Μφλν έηζη κπνξεί ε Οπζία λα μεθχγεη, αθφκε θαη γηα κηα ζηηγκή, θαη
λα βπζηζηεί ζην Πξαγκαηηθφ.
Πνιιά έρνπλ ιερζεί γχξσ απφ ην θσηηζκέλν Κελφ θαη είλαη
θαλεξφ φηη κπνξνχκε λα ην βηψζνπκε κέζα απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ

96
καο. ΢ην Κελφ ζα βξνχκε ηνπο Νφκνπο ηεο Φχζεο φπσο απηνί είλαη
θαη φρη φπσο θαίλεηαη λα είλαη. ΢ηνλ θπζηθφ θφζκν βιέπνπκε κφλν
ηελ κεραληθή ησλ αηηηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ αιιά δελ ζα ηνπο
γλσξίζνπκε απηνχο θαζ’ εαπηνχο. ΋κσο ζην Φσηηζκέλν Κελφ
κπνξνχκε λα ηνπο αλαγλσξίζνπκε κε θπζηθφ ηξφπν, απιφ, έηζη φπσο
είλαη. ΢ην θπζηθφ θφζκν κπνξνχκε λα αληηιακβαλφκαζηε ηα
πξάγκαηα απφ έμσ, αιιά πσο ζα κπνξνχζακε λα ηα δνχκε έηζη φπσο
είλαη απφ κέζα ή απφ ηα πιάγηα; ΢ην Φσηηζκέλν Κελφ κπνξνχκε λα
γλσξίζνπκε ηελ Ώιήζεηα έηζη φπσο είλαη θαη φρη φπσο θαίλεηαη λα
είλαη. Μπνξνχκε λα βηψζνπκε ηελ Ώιήζεηα ελφο κπξκεγθηνχ, ελφο
θφζκνπ, ελφο θνκήηε θιπ.
ΐπζηζκέλε ζην Φσηηζκέλν Κελφ, ε Οπζία αληηιακβάλεηαη κε
ηελ δηαζηεκηθή αίζζεζε φια φζα έγηλαλ, φια φζα είλαη θαη φια φζα
ζα είλαη. Οη αθηηλνβνιίεο ηεο θηάλνπλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο
αληηιακβάλεηαη ν λνπο. Βίλαη ζεκαληηθφ λα μέξνπκε φηη ελψ ε Οπζία
βξίζθεηαη βπζηζκέλε εθεί, δψληαο ην Πξαγκαηηθφ, ηα θέληξα ηεο
αλζξψπηλεο κεραλήο ζπγθηλεζηαθφ θαη θηλεηηθφ ελψλνληαη κε ην
δηαλνεηηθφ θαη ν αληηιεπηηθφο λνπο ζπιιακβάλεη, καδεχεη ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ θηάλνπλ ζηελ Οπζία. Έηζη, φηαλ ε Οπζία βγαίλεη
απφ ην Φσηηζκέλν Κελφ θαη μαλαεηζρσξεί ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ε
πιεξνθνξία δελ ράλεηαη αιιά κέλεη ζπζζσξεπκέλε ζην δηαλνεηηθφ
θέληξν.
Μαο έρεη ιερζεί φηη γηα λα κπνξνχκε λα δεκηνπξγνχκε θελφ
ρξεηάδεηαη απαξαηηήησο κία αληιία. Ώπηήλ ηελ έρνπκε ζηελ
ζπνλδπιηθή ζηήιε, ζηα θαλάιηα Εδά θαη Πηγθαιά, απφ φπνπ
αλεβαίλεη ε Αεκηνπξγηθή Βλέξγεηα κέρξη ηνλ εγθέθαιν. Βπίζεο καο
έρεη ιερζεί φηη ρξεηαδφκαζηε έλαλ ειεθηξηθφ θηλεηήξα. Ώπηφο είλαη ν
εγθέθαινο θαη ε δχλακε ηεο Θέιεζεο. Βίλαη θαλεξφ φηη ζε θάζε
κεραλή πξέπεη λα ππάξρεη κία γελλήηξηα θαη επηπρψο απηή
ζπλίζηαηαη απφ ηα ζεμνπαιηθά φξγαλα, απφ ην ζεμ, απφ ηελ ζεμνπαιηθή δχλακε. Ώθνχ έρνπκε ην ζχζηεκα θαη ηα ζηνηρεία
κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ην Φσηηζκέλν Κελφ. Δ αληιία, ε
δπλακν-ειεθηξηθή κεραλή θαη ε γελλήηξηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ
ρξεηαδφκαζηε γηα λα πεηχρνπκε ην Φσηηζκέλν Κελφ θαηά ηνλ
δηαινγηζκφ. Μφλν κέζσ ηνπ Φσηηζκέλνπ Κελνχ ζα κπνξέζνπκε λα
γλσξίζνπκε ην Πξαγκαηηθφ. Ώιιά βέβαηα ρξεηάδεηαη λα πεηχρνπκε
ην Φσηηζκέλν Κελφ θαηά ηνλ δηαινγηζκφ. Μφλν κέζσ ηνπ
Φσηηζκέλνπ Κελνχ ζα κπνξέζνπκε λα γλσξίζνπκε ην Πξαγκαηηθφ.

97
Ώιιά βέβαηα ρξεηάδεηαη λα εηζρσξήζεη ε Οπζία ζε απηφ ην απφιπην
θελφ.
΢ηα παιηά θείκελα κηιάλε πνιχ γχξσ απφ ηνλ Άγην
Οθηληαλφρ, ηνλ παληαρνχ παξφληα, ηνλ παλ-δηαπεξαζηηθφ, ηνλ
παληνγλψζηε. Ώπηφο πεγάδεη θπζηθά απφ ηνλ Εεξφ Ώπφιπην Ήιην.
Πσο ζα κπνξνχζακε λα θηάζνπκε λα γλσξίζνπκε ζηνλ εαπηφ ηνπ ηνλ
Άγην Οθηληαλφρ; Πεηπραίλνληαο λα εηζρσξήζνπκε ζην Φσηηζκέλν
Κελφ, δηφηη είλαη γλσζηφ φηη ν Άγηνο Οθηληαλφρ είλαη κέζα ζην
Φσηηζκέλν Κελφ, είλαη έλα κε ην Μεγάιν Κελφ.
΋ηαλ βξίζθεηαη θαλείο ζηελ θαηάζηαζε ηεο έθζηαζεο,
πεξλάεη πην πέξα απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα. ΋ηαλ βξίζθεηαη κέζα ζην
Φσηηζκέλν Κελφ πεηξακαηηδφκελνο ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Άγηνπ
Οθηληαλφρ, κεηαηξέπεηαη ζε άηνκν. Βίλαη ν θνκήηεο πνπ πεξλάεη, ν
ήιηνο, ην πνπιί πνπ πεηά, ην θχιιν, ην λεξφ, δεη ζε φια φζα
ππάξρνπλ. Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ζάξξνο γηα λα κελ ράλεη ηελ
έθζηαζε. Αηφηη φηαλ αηζζάλεηαη θαλείο φηη είλαη δηαιπκέλνο ζε φια,
φηη είλαη φια, αηζζάλεηαη ηξφκν γηα ηελ εμάιεηςε. Σφηε ζθέπηεηαη:
«πνπ είκαη; Γηαηί είκαη ζε φια;» Έξρεηαη ινηπφλ ν ζπιινγηζκφο θαη
πξάγκαηη ράλεηαη ε έθζηαζε θαη μαλακέλεη θιεηζκέλνο κέζα ζηελ
πξνζσπηθφηεηα. Έλαο, ζε εθείλε ηελ ζηηγκή, είλαη ζαλ ηελ ζηαγφλα
πνπ βπζίδεηαη ζηνλ σθεαλφ, αιιά πξέπεη λα έρνπκε ππ’ φςηλ φηη θαη ν
σθεαλφο βπζίδεηαη κέζα ζηελ ζηαγφλα. Ώπηφ ην λα αηζζαλφκαζηε
ζαλ ην πνπιάθη πνπ πεηάεη, ζαλ ην βαζχ δάζνο, ην πέηαιν ηνπ
ινπινπδηνχ, ην παηδί πνπ παίδεη, ηελ πεηαινχδα, ηνλ ειέθαληα θιπ.
θέξλεη καδί ηνπ ηνλ ζπιινγηζκφ θαη ηνλ θφβν. ΢ε εθείλε ηελ ζηηγκή
δελ είκαζηε ηίπνηα, αιιά είκαζηε φια πξάγκα ην νπνίν πξνθαιεί
ηξφκν θαη ζπλεπψο απνηπγράλεη ην πείξακα, ν δηαινγηζκφο.
Βίλαη ινηπφλ κέζα ζηνλ Εεξφ Ώπφιπην Ήιην φπνπ κπνξνχκε
λα γλσξίζνπκε ηελ Ώιήζεηα. Βθεί δελ ππάξρεη ν Υξφλνο. Βθεί ν
παξάγνληαο ηνπ ρξφλνπ δελ έρεη χπαξμε. Βθεί ην ΢χκπαλ είλαη έλα
θαη ζπλνιηθφ θαη ηα θαηλφκελα ηεο θχζεο γίλνληαη έμσ απφ ηνλ
ρξφλν. ΢ηνλ Εεξφ Ώπφιπην Ήιην κπνξνχκε λα δνχκε ζε κηα αηψληα
ζηηγκή. Βθεί δνχκε πην πέξα απφ ην θαιφ θαη ην θαθφ
κεηαηξεπφκελνη ζε αθηηλνβφια πιάζκαηα. Γη’ απηφ, φηαλ έρεη θαλείο
πεηξακαηηζζεί ηελ Ώιήζεηα δελ κπνξεί λα είλαη ζαλ ηνπο άιινπο πνπ
δνπλ κφλν κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο. ΋ρη, εθεί πεηξακαηίδεηαη θαλείο
ηελ επηηαθηηθή θαη κε αλαβιεηέα αλάγθε ηνπ λα δνπιεχεη εδψ θαη
ηψξα ζηελ εζσηεξηθή απηνπξαγκάησζε ηνπ Βίλαη.

98
Έλα πξάγκα είλαη ην λα πεηξακαηηζζνχκε ην Φσηηζκέλν Κελφ
ή λα ην βηψζνπκε θαη άιιν λα ην απηνπξαγκαηνπνηήζνπκε
εζσηεξηθά. Γη’ απηφ ππάξρεη ε αλάγθε ηνπ λα μέξνπκε λα
δηαινγηζηνχκε, ηνπ λα κάζνπκε λα δηαινγηζηνχκε. Πεξηκέλσ
αγαπεηνί κνπ αλαγλψζηεο λα ην θαηαιάβεηε απηφ θαη λα εμαζθεζείηε
ζην δηαινγηζκφ γηα λα κπνξείηε κηα κέξα λα απειεπζεξψζεηε ηελ
Οπζία θαη λα πεηξακαηηζηείηε ηελ Ώιήζεηα. Βθείλνο πνπ πεηπραίλεη
λα απειεπζεξψλεη ηελ Οπζία θαη λα ηελ βάδεη κέζα ζην Φσηηζκέλν
Κελφ, ζα πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθφο. Αελ ζα κπνξεί λα είλαη ζαλ
ηνπο άιινπο θαη γηα απηφ πξέπεη λα θάλνπκε έλα εηδηθφ κάζεκα. Ο
άλζξσπνο πξέπεη λα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα κάρεηαη κέρξηο εζράησλ
κε ηνλ κφλν ζθνπφ λα απηνπξαγκαηψζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ, εδψ θαη
ηψξα ην Φσηηζκέλν Κελφ.
΢ηελ Ώλαηνιή φηαλ ν καζεηήο θηάλεη ζε απηέο ηηο
θαηαπιεθηηθέο εκπεηξίεο ηνπ λα πεηξακαηηζηεί ηελ Ώιήζεηα,
πιεξνθνξεί ηνλ Γθνπξνχ ηνπ θαη απηφο ηνλ ρηππά δπλαηά κε ηα ρέξηα
ηνπ. Βίλαη θαλεξφ φηη εάλ ν καζεηήο δελ έρεη νξγαλψζεη ηνλ λνπ ηνπ
ηφηε ζα αληηδξά ελαληίνλ ηνπ Γθνπξνχ ηνπ. Ώιιά νη καζεηέο είλαη
πνιχ θαιά πξνπνλεκέλνη θαη απηφ ην θάλεη ν Γθνπξνχ γηα λα ηνπο
δνθηκάδεη, γηα λα δεη πσο πάλε κε ηνλ ζάλαην ησλ ειαηησκάησλ ηνπο.
Πεξηκέλσ λα έρεηε θαηαιάβεη ζε βάζνο απηφ πνπ πξαγκαηηθά
είλαη ε επηζηήκε ηνπ δηαινγηζκνχ, πεξηκέλσ λα ηελ εμαζθήζεηε
εληαηηθά ζηα ζπίηηα ζαο ή ζηα θέληξα δηαινγηζκνχ.
Δ ΧΡΏΕΏ ΒΛΒΝΔ
Ο ΋κεξνο ιέεη πσο απηή ήηαλ ε ζχδπγνο ηνπ Μελέιανπ θαη
βεβαηψλεη πσο έθπγε κε ηνλ Πάξε. Βθείλνο ν κεγάινο πνιεκηζηήο
ηελ έθεξε ζηελ Σξνία. ΢πλέβε φηη έγηλε έλαο κεγάινο πφιεκνο πνπ
δηήξθεζε 10 ρξφληα. Πνιιά αλαθέξεη ε Ειηάδα ζρεηηθά κε απηφλ ηνλ
πφιεκν. Δ Σξνία πνιηνξθήζεθε απφ ηνπο Έιιελεο, ηνπο κειαρξηλνχο
καθξπκάιιεδεο φπσο ζα έιεγε ν ΋κεξνο. Έρνπκε κεηά ζηελ Ειηάδα
ηνλ Ώγακέκλνλα, ηνλ Οδπζζέα ηνλ παλνχξγν πνιεκηζηή, ηνλ
θαηαζηξνθέα αθξνπφιεσλ, έρνπκε ηνλ Σξψα Έθηνξα, ηνλ γέξν
Πξίακν, ηνλ Ώηλεία θαη πνιιά άιια άηνκα πνπ ζην βάζνο
θαηαιήγνπλ λα είλαη πην πνιχ Άηιαληεο παξά Έιιελεο θαη Σξψεο.
Ο ΋κεξνο ήηαλε πξαγκαηηθά έλαο κεγάινο κπεκέλνο.
ΐεβαηψλνπλ φηη ήηαλε ηπθιφο, φηη έδεζε απφ ηελ δεκφζηα
ειεεκνζχλε ηξαγνπδψληαο απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ ηα πνηήκαηά ηνπ ζε
φιε ηελ Βιιεληθή γε. Πξαγκαηηθά ε ηχθισζε ηνπ Οκήξνπ ήηαλε

99
ζπκβνιηθή, απηφο δελ ήηαλε ηπθιφο είρε ηα κάηηα ηνπ πνιχ θαιά. Με
απηφ ην ηεο ηχθισζεο βεβαηψλεηαη απιψο φηη δελ έβιεπε κφλν ηα
πξάγκαηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ αιιά επίζεο ηα πξάγκαηα ησλ
εζσηεξηθψλ θφζκσλ. Ήηαλ έλαο κεγάινο κπεκέλνο, έλαο κεγάινο
δηνξαηηθφο.
Ώμίδεη ηνλ θφπν λα ζθεπηφκαζηε ιίγν κε ηελ Ειηάδα, ζρεηηθά
κε ηελ Οδχζζεηα. ΢ηελ επνρή ηνπ Οκήξνπ ήδε δελ είραλ κείλεη απφ
ηελ Σξνία παξά ηα εξείπηα θαη απηφο ν άλζξσπνο βαζηζκέλνο κφλν
ζηηο παξαδφζεηο θαη ζηελ δπλαηή δηφξαζή ηνπ έγξαςε ηα
θαηαπιεθηηθά έξγα ηνπ.
΋ζνλ αθνξά ηελ «Χξαία Βιέλε» δελ κπνξνχκε λα αξλεζνχκε
φηη ππήξμε ζην θπζηθφ θφζκν, αιιά ηαηξηάδεη κέζα ζε έλα ζπκβνιηθφ
θαη θαηαπιεθηηθφ δξάκα.
Πξηλ ιίγν θαηξφ έλαο γεξκαλφο πέηπρε λα αλαθαιχςεη ηα
εξείπηα ηεο παιηάο Σξνίαο. Δ Σξνία δελ ήηαλ ζηελ Βιιάδα φπσο είρε
εηπσζεί πξηλ, βξηζθφηαλ ζηελ Σνπξθία. Σν πην πεξίεξγν απηνχ ηνπ
δεηήκαηνο είλαη φηη αλαθάιπςαλ 7 Σξνίεο ζην ππέδαθνο, θάηη πνπ
δείρλεη φηη επί 7 θνξέο θαηαζηξάθεθε απηή ε αθξφπνιε. Μφιηο ηελ
ηζνπέδσλαλ απηή μαλαθηηδφηαλ ζην ίδην κέξνο, γη’ απηφ κπφξεζαλ λα
θαηαγξαθνχλ μεθάζαξα νη 7 Σξνίεο. Θεκειηψδεο βεβαίσζε φηη
πξάγκαηη ππήξμε ε «Χξαία Βιέλε».
Τπάξρεη ν ζεζαπξφο ηνπ γέξν Πξίακνπ. Λέγεηαη πσο κέζα
ζηα πινχηε πνπ βξέζεθαλ ππήξρε ε θνξψλα ηεο «Χξαίαο Βιέλεο»
θαη ηα επηηξαπέδηα ζθεχε ηεο απφ ρξπζφ, αζήκη θαη πνιχηηκεο
πέηξεο. Έηζη ινηπφλ έρεη κηα πξαγκαηηθφηεηα ε «Χξαία Βιέλε».
Ο αξραηνιφγνο πνπ έθαλε κηα ηφζν κεγάιε αλαθάιπςε δελ
ζηακάηεζε φηαλ είδε ηφζν πινχζηνπο ζεζαπξνχο. Δ θπβέξλεζε ηεο
Σνπξθίαο αληηηάρζεθε ζην λα βγάινπλ απφ ηελ Σνπξθία φια απηά ηα
πινχηε, αιιά απηφο πέηπρε λα δηαπξαγκαηεπζεί κε ηελ θπβέξλεζε.
Σα πινχηε κεηαθέξζεθαλ ζε θάπνην ζεκαληηθφ κνπζείν, ίζσο ζ’
απηφ ηνπ Λνλδίλνπ, ίζσο ζ’ απηφ ηνπ Παξηζηνχ, απηφ ην ηειεπηαίν
δελ ην μέξσ αθξηβψο. Ώπηφ πνπ πξάγκαηη μέξσ είλαη φηη
αλαθαιχθζεθε ν ζεζαπξφο ηνπ γεξν Πξίακνπ θαη απηφ απφ κφλν ηνπ
είλαη αξθεηά ελδηαθέξνλ.
Καηαιήγεη γνεηεπηηθή φιε εθείλε ε αθήγεζε πνπ ν Ώηλείαο ν
Σξψαο θάλεη ζρεηηθά κε ηελ θξπθή θπγή ηνπ απφ εθείλε ηελ
αθξφπνιε. Σν πσο έβγαιε ηνπο νηθνγελεηαθνχο Θενχο (Παηλάηεο
Θενχο), ην πψο έζσζε ηνλ Παηέξα ηνπ ήδε γέξν, ην πψο έβγαιε
φινπο ηνπο ζπγγελείο ηνπ απφ ηνλ θαπλφ θαη ηελ θσηηά εθείλεο ηεο

100
αθξφπνιεο πνπ θαηγφηαλ θαη κεηά ην ηαμίδη ηνπ πξνο ηελ αξραία
Βζπεξία.
Αελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη φια απηά είλαη γνεηεπηηθά. ΋πνηνο
έρεη δηαβάζεη ηελ Ώηλεηάδα δελ κπνξεί παξά λα αηζζαλζεί ην ιηγφηεξν
κία κεγάιε επραξίζηεζε ζην λα γεχεηαη εθείλνπο ηνπο ζηίρνπο. Σα
ίδηα ηα πινχηε ηεο γιψζζαο ηνπ Ώηλεία αηρκαισηίδνπλ. Ο ΐηξγίιηνο
πνπ είλαη ν ζπγγξαθέαο ηεο Ώηλεηάδαο εθδειψλεηαη ζαλ έλαο
κεγάινο πνηεηήο, ρξεζηκνπνηψληαο κηα γιψζζα πνιχ πινχζηα.
Έξρεηαη ζηελ κλήκε κνπ έλα θνκκάηη εθείλνπ ηνπ έξγνπ φπνπ
πεξηγξάθνληαο ηελ πεξίπησζε ηεο κάρεο ηνπ Ρέκνπ κε ην λεξφ ιέεη:
«Κνππί αγσλίζνπ κε ην απαιφ κάξκαξν θαη έηζη θηάλνπκε ζηελ γε
ηεο Καιπςψο φπνπ ε ζθιεξή ζεά Κίξθε κε ηα βφηαλά ηεο έρεη κεηακνξθψζεη ηνπο αλζξψπνπο ζε ζψκαηα αγξίσλ ζεξίσλ».
Γηα λα κελ πάκε πην καθξηά ζηελ ινγνηερλία ηνπ ΐηξγηιίνπ
θαη ηνπ Οκήξνπ, ζα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπκε ην ζέκα ηεο «¨Χξαίαο
Βιέλεο». Λέσ πσο πξαγκαηηθά ππήξμε ζαλ γπλαίθα απφ ζάξθα θαη
νζηά, αιιά εζσηεξηθά είλαη ζπκβνιηθή. ΐέβαηα ζε φια απηά αμίδεη
κία εμήγεζε. Ο Φάνπζη π.ρ. έθαλε ζε θάπνηα πεξίπησζε λα
εκθαληζηεί ε Χξαία Βιέλε. Μεξηθνί λένη ηεο επνρήο εθδήισζαλ ηελ
επηζπκία λα ηελ γλσξίζνπλ, έιεγαλ φηη ήζειαλ λα ηελ δνπλ.
Τπνινγίζηε φηη ήηαλ ήδε λεθξή απφ ρηιηάδεο ρξφληα θαη απηνί
ήζειαλ λα ηελ δνπλ. Ο Φάνπζη ήηαλ έλαο κεγάινο κάγνο θαη δελ είρε
θακία αληίξξεζε ζην λα ηελ επηθαιέζεη. Λέλε φηη ράζεθε απφ ην
πεξηβάιινλ θαη φηαλ μαλαεκθαλίζηεθε, νη λένη πνπ ηνλ πεξίκελαλ
εμεπιάγεζαλ φηαλ ηνλ είδαλ ζην κπξάηζν ηεο Χξαίαο Βιέλεο ηεο
Σξνίαο. Ήηαλ εθεί πέξα πινπνηεκέλε θπζηθά, θαηλφηαλ κηα γπλαίθα
απφ ζάξθα θαη νζηά. Σελ πεξηγξάθνπλ κε κία άξξεηε θαη αζχιιεπηε
νκνξθηά. ΐεβαηψλνπλ φηη εκθαλίζηεθε κπξνζηά ζηνπο λένπο θαη είρε
επηθαιεζζεί απφ ηνλ δφθηνξα Φάνπζη. Λέλε πσο είρε μαλζά καιιηά
πνπ θαίλνληαλ ζαλ έλαο θαηαξξάθηεο ρξπζνχ θαη πνπ έθηαλαλ κέρξη
ηα πφδηα, πιαηχ κέησπν, ίζηα κχηε, ιεπηά θαη ληειηθάηα ρείιε,
γαιαλά κάηηα πνπ θαίλνληαλ ζαλ λα αηέληδαλ ην άπεηξν, ήηαλ ηξηαληαθπιιέληα ζαλ ηελ απγή κε ιπγεξφ θαη ληειηθάην θνξκί θαη κέηξην
χςνο. Κνίηαμε ηνπο λένπο θαη απηνί βέβαηα αηζζάλζεθαλ φηη έιησλε ε
θαξδνχια ηνπο. Θα ήζειαλ ινηπφλ λα ήηαλ πξαγκαηηθή κε ζάξθα θαη
νζηά. Ο δφθησξ Φάνπζη ηελ παξνπζίαζε κπξνζηά ζηνπο λένπο θαη
κεηά θξαηψληαο ην κπξάηζν ηεο έθπγε μαλά απφ ην πεξηβάιινλ.
ΐέβαηα απηνί, εθ’ φζνλ δελ ππήξραλ θσηνγξαθηθέο κεραλέο εθείλε
ηελ επνρή, δήηεζαλ απφ ηνλ Φάνπζη λα ηνπο αθήζεη λα ηελ

101
δσγξαθίζνπλ επεηδή κεξηθνί ήμεξαλ λα ην θάλνπλ. Ώπηφο ηνπο ην
αξλήζεθε αιιά ηνπο ππνζρέζεθε κία εηθφλα ηεο ίδηαο γηα αξγφηεξα
θαη πξάγκαηη εθπιήξσζε ηνλ ιφγν ηνπ.
Ήηαλ ινηπφλ έλαο κεγάινο εζσηεξηζηήο ν δφθησξ Φάνπζη.
Πξηλ απφ απηφ είρε πξαγκαηνπνηεζεί άιιν παξφκνην ζαχκα. Βίρε
επηθαιεζηεί κπξνζηά ζηνλ Κάξνιν ηνλ Β΄, ηνλ απηνθξάηνξα
Καξινκάγλν θαη ηελ γπλαίθα ηνπ. Καη νη δπν εκθαλίζηεθαλ κε
θπζηθή κνξθή, νξαηνί θαη απηνί. Ο δφθησξ Φάνπζη ήηαλ ινηπφλ έλαο
κεγάινο ζενπξγφο, θαηείρε θαηαπιεθηηθέο εμνπζίεο.
Έηζη ινηπφλ ν ζπκβνιηζκφο ηεο σξαίαο Βιέλεο δίλεηαη κε ηηο
πην πνηθίιεο έλλνηεο. Έρνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ ΢ίκσλα ηνπ κάγνπ,
ν νπνίνο παξφιν πνπ δελ ήηαλ ηξειφο (πνιινί ηνλ ζεσξνχλ ζαλ ηνλ
παηέξα ησλ ηξειψλ, πξάγκα πνπ δελ είλαη έηζη) παξεθηξάπεθε ζην
δξφκν ηεο Μαχξεο Μαγείαο. ΐεβαίσλε φηη ήηαλ παληξεκέλνο κε ηελ
«Χξαία Βιέλε». ΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή πνπ ηνλ ζπλφδεπε δελ
ήηαλ ε σξαία Βιέλε. Ήηαλ κηα πφξλε πνπ είρε βξεη θάπνπ, πνιχ
φκνξθε, κε κεγαινπξεπή εκθάληζε θαη νλνκαδφηαλ Βιέλε. Ο Μάγνο
βεβαίσλε φηη απηή ήηαλ ε «Χξαία Βιέλε». Ώο δείηε φινπο απηνχο
ηνπο ζπκβνιηζκνχο ηνπ δξφκνπ.
Οη Έιιελεο έιεγαλ φηη ε «Χξαία Βιέλε» ήηαλ θφξε ηνπ
ζπειιψδε Αία, ηνπ λεθειεγεξέηε, θαη ηεο Λήδαο, ηεο Βιιελίδαο
Εέξεηαο, απηφ δελ κπνξνχκε λα ην αξλεζνχκε. Βμεηάδνληαο ινηπφλ
απηφ ην δήηεκα ζην θσο ηεο Βιιεληθήο κπζνινγίαο αλαθαιχπηνπκε
φηη ν ζπειιψδεο Αίαο, ν λεθειεγεξέηεο, είλαη ν δηθφο καο παηέξαο
πνπ βξίζθεηαη ελ θξππηψ θαη ε Λήδα, ε Βιιελίδα Εέξεηα, είλαη ε δηθή
καο ζετθή κεηέξα Κνπληαιίλε. ΋ζνλ αθνξά ηελ «Χξαία Βιέλε» είλαη
πξάγκαηη ε Πλεπκαηηθή Φπρή ηνπ θάζε αλζξψπνπ πνπ έξρεηαη ζηνλ
θφζκν. Σν Βζπεξκαθνκέην ησλ πνιηθνηήησλ είλαη κηα ηξνκεξή
πξαγκαηηθφηεηα, ην Μπνχδη. ΢ε ζρέζε κε καο βξίζθεηαη
πνινπνηεκέλν ζηελ κνξθή ηεο «Χξαίαο Βιέλεο». Ώιιά φζνλ αθνξά
ηηο γπλαίθεο είλαη ν Ώγαπεκέλνο. Βλ πάζε πεξηπηψζεη ην Μπνχδη
είλαη ε Πλεπκαηηθή Φπρή απηφ είλαη θαλεξφ.
Δ «Χξαία Βιέλε» ζπκβνιίδεη ηελ Πλεπκαηηθή Φπρή. Πξέπεη
λα καρφκαζηε γηα λα θαηαθηήζνπκε ηελ Πλεπκαηηθή Φπρή, ην
Μπνχδη ηνπ ζενζνθηζκνχ, ηελ αζάλαηε ςπρή, ηελ ΐαιθπξία.
Βθπιήζζεηαη θαλείο φηαλ ζηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο
ζπλαληάεη κέζα ζην λαφ φρη κφλν κία αιιά πνιιέο «Χξαίεο Βιέλεο»
ηνπ λανχ, απηέο είλαη νη ΐαιθπξίεο.

102
Ξέξνπκε πηα φηη θάζε κία απφ απηέο ηηο ΐαιθπξίεο αληηζηνηρεί
ζε έλα Αάζθαιν. Κάζε Αάζθαινο είλαη δηπιφο. Έρεη κία Ώλζξψπηλε
Φπρή πνπ είλαη αξζεληθή θαη κία Πλεπκαηηθή Φπρή πνπ είλαη
ζειπθή, ηελ ΐαιθπξία ηνπ, απηή είλαη ε Χξαία Βιέλε.
Ο ίδηνο ν Αφθησξ Φάνπζη ήηαλ παληξεκέλνο κε ηελ «Χξαία
Βιέλε». Οη άλζξσπνη ην έπαηξλαλ απηφ ζαλ λεθξφ γξάκκα, αιιά
εζσηεξηζηηθά ζέιεη λα πεη φηη ν Φάνπζη είρε πεηχρεη ηνλ γάκν κε ηελ
ΐαιθπξία ηνπ.
΢ην ΢ίκσλα ηνλ Μάγν βιέπνπκε κηα βεβήισζή ηεο. Βίρε βξεη
κηα πφξλε πνπ ζχκθσλα κε απηφλ ήηαλ ε «Χξαία Βιέλε». Με απηφ
βιέπνπκε ηέιεηα ηελ βεβήισζε, ηελ Μαχξε Μαγεία, γηαηί ε Χξαία
Βιέλε απηή θαζ’ εαπηή είλαη θφξε ηνπ Θπειιψδε Αία ηνπ
λεθειεγεξέηε θαη ηεο Λήδαο, ηεο Βιιελίδαο Εέξεηαο.
Ο Γσξνάζηξεο λπκθεχζεθε κε ηελ ‘Χξαία Βιέλε» ηελ εκέξα
ηεο αλάζηαζεο. Ο Νίηζε ζην έξγν ηνπ «Σάδε έθε Γαξαηνχζηξα»
αλαθέξεη φηη ν Γαξαηνχζηξαο ή Γσξνάζηξεο είλαη ην ίδην. Ώξρίδεη
ηελ αθήγεζε ιέγνληαο: «Έξρνκαη λα ζαο κηιήζσ γηα ηνλ
ππεξάλζξσπν». Ώπηφ ήηαλ ην ιάζνο ηνπ Νίηζε, ην λα πηζηεχεη πσο
είρε θηάζεη πηα ε επνρή ηνπ Τπεξάλζξσπνπ, φηαλ αθφκα δελ έρνπκε
θηάζεη ζηελ Ώλζξψπηλε θαηάζηαζε, ζηελ θαηάζηαζε ηνπ αιεζηλνχ
Ώλζξψπνπ.
Ο Νίηζε, κηιψληαο καο γηα ην κέξνο φπνπ δηαινγηδφηαλ ν
Γαξαηνχζηξαο, ιέεη φηη δνχζε ζε κηα ζπειηά θαη έλα πξσί
θνηηάδνληαο ηνλ αλαηέιινληα ήιην είπε: «Χ κεγαινπξεπέο βαζηιηθφ
άζηξν, έρνπλ πεξάζεη πηα δέθα ρξφληα πνπ αλεβαίλεηο ζηελ ζπειηά
κνπ. Ώλ δελ ήηαλ απφ ζέλα, απφ ην θίδη κνπ θαη απφ ηνλ αεηφ κνπ ζα
είρα θνπξαζηεί πηα κε ην λα δσ ζε απηφ ην κέξνο». Μεηά θαηέβεθε ην
βνπλφ θαη ζπλάληεζε έλαλ Άγην πνπ ηνπ είπε:
-Πνπ παο Γαξαηνχζηξα;.
-Πεγαίλσ ζηελ πφιε.
-Γηαηί παο εθεί πέξα;
-Λφγσ ηεο αγάπεο πξνο ηελ αλζξσπφηεηα.
Σφηε ηνπ απάληεζε ν άιινο: «Μήπσο δελ είλαη ιφγσ ηεο
αγάπεο πξνο ηελ αλζξσπφηεηα πνπ εγψ βξίζθνκαη ζε απηφ ην κέξνο;
Σξαγνπδάσ άζκαηα, ηα ηξαγνπδψ θαη έηζη επαηλψ ηνλ Θεφ πνπ είλαη
Θεφο κνπ».
Ο Γαξαηνχζηξα είπε: «Φεχγσ δελ ζέισ λα αθαηξψ ηίπνηα»
θαη εθείλνο ν Άγηνο ηχιημε έλα καζηίγην ην ράξηζε ζηνλ Γαξαηνχζηξα
θαη ηνπ είπε: «Πάξε, ζνπ δίλσ απηή ηελ κηθξή ζπκβνπιή. Ώλ παο

103
φπνπ βξίζθεηαη γπλαίθα κελ μερλάο ην καζηίγην». Πνιινί ην πήξαλε
έηζη ζαλ λεθξφ γξάκκα, αιιά ε σκή πξαγκαηηθφηεηα ησλ γεγνλφησλ
είλαη δηαθνξεηηθή. Έηζη δελ είλαη;
Πξέπεη λα έρνπκε ζέιεζε αλ ζέινπκε λα δνπιεχνπκε ζην
΢ηδεξνπξγείν ησλ Κπθιψπσλ. Ώιιά απηνί πνπ δελ θαηαιαβαίλνπλ
απφ εζσηεξηζκφ ην εξκελεχνπλ ζαλ λεθξφ γξάκκα.
Καιά, ε αιήζεηα είλαη φηη ν Γαξαηνχζηξαο έθηαζε ζηελ πφιε
θαη έιεγε: «Έξρνκαη λα κηιήζσ γηα ηνλ Τπεξάλζξσπν. Ο άλζξσπνο
δελ είλαη παξά κία γέθπξα ζην δξφκν. Βίλαη επηθίλδπλν λα θνηηάο
πίζσ. ΋ια ηνπ είλαη επηθίλδπλα. Έρεη θηάζεη ε ψξα ηνπ
Τπεξάλζξσπνπ». Να ην κεγάιν ζθάικα ηνπ Νίηζε. Σν λα καο
κηιήζεη γηα ηνλ Τπεξάλζξσπν φηαλ νχηε θαλ ππάξρνπλ άλζξσπνη
ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Αηφηη απηνί πνπ ππάξρνπλε είλαη
αλζξσπνεηδή, δειαδή δηαλνεηηθά ζειαζηηθά αιιά φρη Άλζξσπνη
ζηελ πην πιήξε έλλνηα ηεο ιέμεο.
Βλ πάζε πεξηπηψζεη ν Γαξαηνχζηξαο εθηέιεζε κία σξαηφηαηε
απνζηνιή ζηελ αξραία Πεξζία. ΋ηαλ αλαζηήζεθε ελψζεθε,
ζπγρσλεχηεθε εληειψο κε ηελ ΐαιθπξία ηνπ, κε ηελ Φπρή-Πλεχκα.
Γηαηί; Βπεηδή απηφ ην Μπνχδη ή Φπρή-Πλεχκα, φπσο ιέεη ε
Μπιαβάηζθη ζηελ «Φσλή ηεο ζηγήο»: «Βίλαη έλα πνηήξη
αιαβάζηξηλν, θίλν θαη δηάθαλν κέζσ ηνπ νπνίνπ ιάκπεη ε αηψληα
θιφγα ηνπ Πξάλα». Σφηε απηφ ην Μπνχδη είλαη ε ΐαιθπξία.
Πξάγκαηη ν Βζσηεξηθφο Λφγνο ελδχεηαη κε ην Μπνχδη, πεξηέρεηαη
ζην Μπνχδη ζηελ Φπρή-Πλεχκα. ΋ηαλ ελψζεθε ε Ώλζξψπηλε Φπρή
ηνπ Γαξαηνχζηξα κε ην Μπνχδη ηνπ ή Φπρή Πλεχκα, δειαδή φηαλ
ζπγρσλεχηεθε κε ηελ «Χξαία Βιέλε» ηνπ (ζηελ νπνία είρε ήδε
εληειψο εθδεισζεί ν Λφγνο) έκεηλε Ώλαζηεκέλνο θνηηάδνληαο κέζσ
ησλ καηηψλ ηεο, αθέξαηνο, έλαο θαη ζπλνιηθφο. Ση έγηλε κε ηνλ
Γαξαηνχζηξα; Καλέλαο δελ μέξεη. Βμαθαλίζηεθε απφ εθείλν ην ζπίηη,
είλαη έλαο αζάλαηνο Αάζθαινο.
Βίλαη θαιφ λα θαηαιαβαίλεηε ηη είλαη ε Χξαία Βιέλε ζε φξηα
απζηεξά εζσηεξηζηηθά. ΋ηαλ πεηχρεη θαλείο ηελ έλσζε κε ηελ ςπρήΠλεχκα, κέζα ζην νπνίν πεξηέρεηαη ν Θετθφο Λφγνο ζαλ θιφγα ζε
αιαβάζηξηλν πνηήξη, ηφηε ζπλίζηαηαη ζηνλ εαπηφ ηεο ε Φηινζνθηθή
Πέηξα. Βίλαη αλαγθαίν λα μέξνπκε πξαγκαηηθά πνηα είλαη απηή ε
Πέηξα. Λέλε φηη απηή ε Πέηξα είλαη πξνηθηζκέλε κε θαηαπιεθηηθέο
εμνπζίεο, απηφ είλαη αιήζεηα. Οη αιρεκηζηέο ηελ αλαθέξνπλ ζαλ έλα
αριάδη ή έλα κήιν ρξπζνχ, έλα θξνχην, έλα ξφδη, θάηη πνιχηηκν.
Λέγεηαη φηη είλαη δηακνξθσκέλε απφ ην πνξθπξφ θφθθηλν ρξψκα, ην

104
πνιχηηκν θφθθηλν ξνπκπίλη θαη ην άιιν θάζεηφ ηνπ ρξψκα ηνπ
ρξπζνχ θερξηκπαξηνχ. Σελ πεξηγξάθνπλ θαιχηεξα ζαλ Πφζηκε
΢ειήλε.
Μεξηθνί αιρεκηζηέο πεξηγξάθνπλ κε πνηεηηθφ ηξφπν ηηο
αξεηέο ή εμνπζίεο ηεο Βπινγεκέλεο Πέηξαο, απηνχ ηνπ αμηφινγνπ
Ρνπκπηληνχ, απηνχ ηνπ Ώπφιπηνπ, απηνχ ηνπ Ήιηνπ, ηνπ
Μηθξνζθνπηθνχ Ώλζξψπνπ, απηνχ ηνπ Ώζηεξηνχ ηεο ΢νθίαο. Τπήξρε
θάπνηνο πνηεηήο πνπ ηελ δσγξάθηζε ζαλ έλα ηεξάζηην δέληξν
ρξπζνχ. Έιεγε φηη κέρξη θαη νη κεγαιχηεξνη θέδξνη θαίλνληαη ζαλ
απιφ γξαζίδη κπξνζηά ζε ηέηνην δέληξν. Ώπηφο ν πνηεηήο βεβαίσλε
φηη ν θνξκφο ηνπ ήηαλ απφ αγλφ ρξπζφ θαη ηα θιαδηά ηνπ απφ αζήκη.
΋ια απηά είλαη ζπκβνιηθά. Δ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ε επινγεκέλε απηή Πφζηκε Πέηξα είλαη δηπιή ζηηο εθδειψζεηο ηεο δειαδή
ζηηο εμνπζίεο ηεο. Γηαηί είλαη αιήζεηα φηη ζρεηηθά κε ηελ Παγθφζκηα
Εαηξηθή θαηαιήγεη λα είλαη έλα ζαπκάζην ειημίξην, ην θαηαπιεθηηθφ,
ην ζαπκάζην ειημίξην ηεο Πφζηκεο ΢ειήλεο. Ώιιά δελ είλαη ιηγφηεξν
βέβαην φηη ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα ηελ κεηαβνιή ησλ κεηάιισλ ζε αγλφ
ρξπζφ, ζρεηίδεηαη κε ηηο εμνπζίεο ηνπ Ρνπκπηληνχ ή θφθθηλνπ
Πνιχηηκνπ Λίζνπ. Ώλ ηελ θνηηάμνπκε απφ ηελ ζθνπηά ηνπ ειημηξίνπ,
ηνπ δηάζεκνπ ειημηξίνπ, ππάξρνπλ ζρεηηθά κε απηφ πνιιέο
εζσηεξηζηηθέο θαη αιρεκηζηηθέο παξαδφζεηο. Οη θαιχηεξνη ζνθνί
βεβαηψλνπλ πσο απηφ ην ειημίξην έρεη θαηαπιεθηηθέο εμνπζίεο, φηη
κπνξεί λα ζεξαπεχεη ηνπο ιεπξνχο, ηνπο κνπγθνχο, ηνπο ηπθινχο,
ηνπο παξάιπηνπο. Παιηνί ζξχινη βεβαηψλνπλ φηη αλ αλακίμεη θαλείο
ηξεηο ζηαγφλεο απηνχ ηνπ ειημηξίνπ κε ιίγν νηλφπλεπκα, κπνξεί λα
επηζηξέςεη ε νκνξθηά ζε κηα γξηά γπλαίθα θαη λα μαλαληψζεη. Ώπηή
πξψηα ζα πξέπεη λα θάλεη κπάλην κε αξσκαηηθά βφηαλα θαη κεηά λα
ρξίζεη ην ζψκα ηεο κε απηέο ηηο ηξεηο ζηαγφλεο ηνπ δηάζεκνπ
ειημηξίνπ κέζα ζην νηλφπλεπκα. Αελ ζα πξέπεη λα ην αθήζεη λα
ζηεγλψζεη κφλν ηνπ, αιιά ζα πξέπεη λα ζηεγλψζεη ην ζψκα ηεο
κπξνζηά ζε κία θιφγα. Βίλαη πνιιά απηά πνπ βεβαηψλνληαη ζρεηηθά
κε απηφ ην ειημίξην ηεο καθξνβηφηεηαο, ζρεηηθά κε απηή ηελ
Παγθφζκηα Εαηξηθή πνπ ζεξαπεχεη φιεο ηηο αξξψζηηεο. Καη αλ ηελ
αλακηγλχνπκε κε ην λεξφ ηεο βξνρήο ησλ νπξαλψλ ηα θπηά
αλαπαξάγνληαη θαη αθφκε θαη ηα θπηά πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη ζε άιια
θιίκαηα παίξλνπλ δσή.
΋ζνλ αθνξά ηελ Πνιχηηκε Πέηξα απηή θαζ’ εαπηή, δειαδή
φζνλ αθνξά ην Κφθθηλν Ρνπκπίλη, βεβαηψλεηαη φηη κε απηφ κπνξνχκε
λα πξαγκαηεπφκαζηε ηελ κεηαβνιή ησλ κεηάιισλ ζε αγλφ Υξπζφ.

105
Βλ πάζε πεξηπηψζεη δελ πξέπεη λα μερλάκε πνηέ φηη ε Φηινζνθηθή
Πέηξα, απηή θαζ’ εαπηή, κέλεη πιήξεο κε εθείλν ηνλ γάκν πνπ ζα
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ Φπρή-Πλεχκα πνπ ζε Βιιεληθά
θείκελα νλνκάδεηαη ε Χξαία Βιέλε. Γηα καο ηνπο άλδξεο ε Χξαία
Βιέλε έρεη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ αληίζεηνπ πφινπ. Οη αδειθέο πνπ
καο αθνχλε ζα ιέλε: «Καιά, απηή είλαη γπλαίθα θαη εκείο είκαζηε
γπλαίθεο επίζεο, ψζηε έρεη ράζεη γηα καο φιν ην ελδηαθέξνλ». ΢ηηο
αδειθέο ζα πσ φηη ε Χξαία Βιέλε ιακβάλεη ηελ φςε ηνπ
Πνιπαγαπεκέλνπ, αιιάδεη εληειψο, είλαη ν νλεηξεκέλνο γαιάδηνο
Πξίγθηπαο ησλ ρηιίσλ θαη κίαο λπρηψλ.
Έηζη ινηπφλ ε Φπρή-Πλεχκα γηα ηηο γπλαίθεο πνινπνηείηαη κε
αξζεληθή κνξθή ελψ γηα καο ηνπο άληξεο παίξλεη ηελ κνξθή ηεο
ΐαιθπξίαο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε Φπρή-Πλεχκα είλαη πάληα
επηζπκεηή. Ώο έρνπκε ππ’ φςηλ επίζεο πσο φηαλ ζε απηήλ ππάξρεη
πηα ν Βζσηεξηθφο Λφγνο, ε Φπρή-Πλεχκα θαίλεηαη φπσο έρεη πεη ε
Πεηξνλίια Μπιαβάηζθη ζηελ «Φσλή ηεο ΢ηγήο» «Έλα πνηήξη
αιαβάζηξηλν, θίλν θαη δηάθαλν κέζα ζην νπνίν ιάκπεη ε αηψληα
θιφγα ηνπ Πξάλα», δειαδή ε θιφγα ηνπ Βζσηεξηθνχ Λφγνπ.
΢ην έξγν κνπ κε ηίηιν «Σα ηξία βνπλά» ππάξρεη θάηη πνπ
έγξαςα θαη πνπ δελ έρνπλ θαηαιάβεη νη αδειθνί. Έιεγα πσο ζηελ
Λεκνπξία κεηά ηελ απνζάξθσζε ηεο Ληηειάληεο, εγψ είρα πάξεη
θαηλνχξηα ζχδπγν γηα λα ζπλερίζσ κπξνζηά, ζηνλ δξφκν κνπ, κία
γηγάληηα γπλαίθα. Σν δήηεκα είλαη φηη φινη πίζηεςαλ πσο απηή ε
γπλαίθα πνπ είρα πάξεη ήηαλ κία γπλαίθα απφ ζάξθα θαη νζηά. Ώπηή
δελ ήηαλ απφ ζάξθα θαη νζηά, απηή ήηαλ ε Χξαία Βιέλε. Βθείλνο
πνπ θηάλεη ζηελ Ώλάζηαζε λπκθεχεηαη κε ηελ Χξαία Βιέλε θαη αλ
είλαη γπλαίθα λπκθεχεηαη κε ηνλ Πνιπαγαπεκέλν, ελ πάζε πεξηπηψζεη κε ηελ Φπρή-Πλεχκα.
Παξαηεξείζηε ηελ ζέζε, απφ απηή ηελ πιεπξά ηνπ πνηακνχ
είλαη ε Ώλζξψπηλε Φπρή κε ηα νρήκαηά ηεο. ΢ηελ άιιε πιεπξά είλαη
ε Φπρή-Πλεχκα. Πξαγκαηηθά, ν Θεφο-Ίληηκν ζηελ θάζνδφ ηνπ πξέπεη
λα ελδπζεί κε ηελ Φπρή-Πλεχκα. Πξαγκαηηθά φηαλ επαιεζεχεηαη ε
Ώλάζηαζε, ε Ώλζξψπηλε Φπρή θαη ε Φπρή-Πλεχκα πξέπεη λα
ζπγρσλεπηνχλ, λα ελσζνχλ ηειείσο, ηφηε δεκηνπξγείηαη ε
Φηινζνθηθή πέηξα.
΋ηαλ ιέεη ν ΢ίκσλαο ν Μάγνο φηη είρε βξεη ηελ Χξαία Βιέλε,
πνπ ήηαλ κηα πφξλε, ζε έλα πξνάζηην θάπνπ εθεί ζηελ Νηλεπή (θαη
πξάγκαηη απηφο πήγαηλε κε θάπνηα Βιέλε πνιχ επηβιεηηθή αιιά
πφξλε), δηαβιέπνπκε μεθάζαξα φηη ν ΢ίκσλαο ν Μάγνο ήηαλ έλαο

106
Μαχξνο Μάγνο, απηφ είλαη θαλεξφ. Ση δηαθνξεηηθή είλαη ε Χξαία
Βιέλε κε ηελ νπνία λπκθεχεηαη ν Γαξαηνχζηξαο. Σελ εκέξα ηεο
Ώλάζηαζήο ηνπ βξίζθεηαη πξφζσπν κε πξφζσπν κε ηελ Χξαία
Βιέλε. Ώπηή ηνπ δίλεη έλα δηζθνπφηεξν, κία θνχπα, ηνλ πιεζηάδεη
θαη κεηά νη δπν ζπγρσλεχνληαη ζρεκαηίδνληαο έλα θαη κνλαδηθφ φλ,
αθέξαην, έλα θαη ζπλνιηθφ. Μέλεη θνηηάδνληαο κε ηα κάηηα ηεο.
Έξρεηαη ζηνλ θφζκν Ώλαζηεκέλνο γηαηί ήδε κέζα ζε απηήλ ήηαλ ν
Λφγνο. Μεηά απφ απηφ νη καζεηέο πνπ πήγαλ ζηελ ζπειηά λα ςάμνπλ
ηνλ Άγην δελ ηνλ βξήθαλ εθεί. Ση έγηλε; Καλέλαο δελ ήμεξε πνπ πήγε
ν Γαξαηνχζηξαο.
΋ζνλ αθνξά ηελ Χξαία Βιέλε ηεο Σξνίαο, απηή γηα ηελ νπνία
πνιέκεζαλ ηφζνη έλδνμνη άλδξεο, εθείλε πνπ πξνθάιεζε ηφζν
ηξνκεξή κάρε, αλακθηζβήηεηα είλαη ζπκβνιηθή. Αελ ζέισ λα πσ φηη
δελ ππήξμε κε θπζηθφ ζψκα, ελ πάζε πεξηπηψζεη ππάξρεη έλα
εξσηεκαηηθφ. Βθείλε ε Χξαία Βιέλε πνπ επηθάιεζε ν Φάνπζη
κπξνζηά ζε εθείλνπο ηνπο λεαξνχο, πνπ ηνπ ην είραλ δεηήζεη θαη
εκθαλίζηεθε νξαηά θαη απηά κπξνζηά ζε φινπο, ζα ήηαλ ή δελ ζα
ήηαλ απηή ε Βιέλε ηεο Σξνίαο; Βγψ εηιηθξηλά ηνικψ λα βεβαηψζσ
πσο δελ ήηαλ απηή ηεο Σξνίαο, αιιά ε ίδηα ε Χξαία Βιέλε ηνπ Φάνπζη. Ώπηή είλαη έηζη φπσο βεβαηψλεηαη ε Μηλέξβα, ε βαζίιηζζα ησλ
βαζηιηζζψλ. Ώλακθηζβήηεηα έρεη εμνπζία γηα λα γίλεηαη νξαηή θαη
απηή ζην θπζηθφ θφζκν. Γη’ απηφ δελ είλαη παξάμελν ην φηη είρε
πεηχρεη ν δφθησξ Φάνπζη λα ηελ θάλεη νξαηή θαη απηή κπξνζηά ζε
εθείλνπο ηνπο λεαξνχο. Ώπηή είλαη ε αληίιεςή κνπ.
Καιά, ζπλερίδνληαο κε απηή ηελ νκηιία ν αιρεκηζηήο πξέπεη
λα θάλεη πξνζπάζεηεο γηα λα αθππλίζεη ζπλείδεζε, γηα λα κπνξεί λα
επηβεβαηψλεη απφ κφλνο ηνπ, λα εξεπλά κέζα απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ
ηνπ φιεο απηέο ηηο κεγάιεο αιήζεηεο ηεο θηινζνθηθήο πέηξαο. Μαο
έρεη ιερζεί φηη ηελ Βπηζηήκε ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ κπνξεί λα ηελ
θαηαιαβαίλεη θαλείο κφλν φηαλ ιακβάλεη ην Νηφλνπκ Νηέτ, δειαδή
ην ζείν ράξηζκα γηα λα κπνξνχκε λα ηελ θαηαιαβαίλνπκε. Ώιιά
ππάξρεη κία δίθαηε παξνηκία πνπ ιέεη: «΢πλ Ώζελά θαη ρείξα θίλεη».
Ώλ ζέιεη θαλείο λα θηάζεη λα κεηαηξαπεί ζε εξεπλεηή ηεο δσήο ζηνπο
αλψηεξνπο θφζκνπο, αλ ζέιεη λα πεηχρεη ην Νηφλνπκ Νηέτ, πνπ ηνπ
επηηξέπεη λα θαηαιαβαίλεη ηα Μπζηήξηα ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ.
Ώλακθηζβήηεηα ζα πξέπεη λα θάλεη θάηη γηα λα αθππλίζεη ζπλείδεζε.
Βίλαη θαλεξφ φηη θαηαζηξέθνληαο θαλείο ην εγψ πεηπραίλεη ηελ
αθχπληζε ηεο ζπλείδεζήο ηνπ. Βπίζεο είλαη ρξήζηκα νξηζκέλα

107
θαηάιιεια ζηνηρεία πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο
αθχπληζεο.
Τπάξρεη έλα εζσηεξηζηηθφ ηάγκα ζηελ Ώλαηνιή πνπ ιέγεηαη
Βπνπηάη. Ώπηφ ην Σάγκα είλαη θαηαπιεθηηθφ, δελ έρεη
αληηπξνζσπείεο ζηνλ θπζηθφ θφζκν, αιιά αλ ζπγθεληξσζεί θαλείο ζε
απηφ ην ηάγκα πνπ είλαη πεξηζζφηεξν Θηβεηηαλφ, κπνξεί λα πεηχρεη
λα ηνλ βγάδνπλ απφ ην ζψκα ηνπ ζπλεηδεηά θαη λα ηνλ δηδάμνπλ λα
ηαμηδεχεη ζπλεηδεηά ζηηο αζηξηθέο θαη δηαλνεηηθέο πεξηνρέο. Οη
εθπαηδεπηέο απηνχ ηνπ ηάγκαηνο δελ παξέρνπλ θεηδσιά πξνζπάζεηεο
ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Δ ζπλεηδεηή εμνπζία ηνπο κεηαθέξεηαη ζε
εθείλνπο ηνπο λφεο πνπ ηνπο ζθέπηνληαη. Μπνξνχλ λα έξρνληαη γηα
λα καο κπζηαγσγνχλ, λα καο βγάδνπλ απφ ην ζψκα θαη λα καο δηδάζθνπλ λα ηαμηδεχνπκε ζπλεηδεηά ζε απηέο ηηο πεξηνρέο θαη απηφ
είλαη ην ελδηαθέξνλ. Βίλαη έλα Λεπθφ Σάγκα πνπ δελ έρεη ζην θπζηθφ
θφζκν νξαηνχο λανχο ή ηίπνηε παξφκνην. Βίλαη εληειψο
ηνπνζεηεκέλν ζηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο. Σν πξψην βήκα απηνχ
ηνπ ηάγκαηνο είλαη λα αθππλίζεη ηνπο δφθηκνπο, λα ηνπο δηδάμεη λα
ηαμηδεχνπλ ζπλεηδεηά θαη ζεηηθά ζηηο αζηξηθέο θαη δηαλνεηηθέο
πεξηνρέο. Σν επφκελν βήκα ζα είλαη λα νδεγήζεη ηνπο άληξεο πνπ δελ
έρνπλ ηέξεηα θαη ηηο γπλαίθεο πνπ δελ έρνπλ ζπδχγνπο πξνο ηελ
Βζσηεξηθή Ώπηνπξαγκάησζε ηνπ Βίλαη.
΢αο έρσ πεη πσο ζε απηφ ην ηάγκα ππάξρνπλ κεξηθνί
Αάζθαινη πνπ πξνζσπνπνηνχλ ηνλ ΢ίβα, ηνλ Σξίην Λφγν θαη
ππάξρνπλ άιινη πνπ είλαη πνινπνηεκέλνη κε ζειπθή κνξθή θαη
αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ΢άθηη, ηελ Ίζηδα ηελ αηψληα ζειπθή κνξθή γηα
λα είκαζηε πην ζαθείο. ΐέβαηα έλαο άληξαο πνπ δελ έρεη ηέξεηα, αθνχ
ην ηάγκα ησλ Βπνπηάη, δειαδή ηα κέιε απηνχ ηνπ ηάγκαηνο, ηνλ
αθππλίζνπλ κπνξεί λα ιάβεη ζαλ ζχδπγν κία Νηαθίλε. Ώπηή είλαη
εληειψο πνινπνηεκέλε ζηελ ΢άθηη ή αηψληα ζειπθή κνξθή.
Ανπιεχνληαο εζσηεξηζηηθά κε απηήλ κπνξεί λα πεηχρεη ηελ δεκηνπξγία ησλ αλψηεξσλ ππαξμηαθψλ ζσκάησλ ηνπ Βίλαη, αλ δελ έρεη
αθφκε απηά ηα νρήκαηα, ή λα αλαζηειψζεη ηελ θσηηά εάλ ήδε ηα
έρεη. Έηζη ινηπφλ ην ηάγκα ησλ Βπνπηάη δελ έρεη εθπξνζψπνπο ζηνλ
θπζηθφ θφζκν αιιά είλαη εληειψο ππεξεπαίζζεην.
Ώμίδεη ηνλ θφπν λα επηθνηλσλνχκε κε ηα κέιε ηνπ ηάγκαηνο
γηα λα καο πξνπνλνχλ ζην ρεηξηζκφ ησλ αζηξηθψλ θαη δηαλνεηηθψλ
εμνπζηψλ αιιά πξέπεη λα θνηκφκαζηε κε ην θεθάιη πξνο ηνλ βνξξά.
Ώλ παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά κία ππμίδα ζα δείηε πσο ν δείθηεο
πξνζαλαηνιίδεηαη πάληα πξνο ηνλ βνξξά. Τπάξρεη έλα καγλεηηθφ

108
ξεχκα πνπ ξέεη απφ ηνλ λφην πξνο ηνλ βνξξά. Θα είλαη θαηαπιεθηηθφ
αλ εθκεηαιιεχεηαη θαλείο απηφ ην καγλεηηθφ ξεχκα μαπιψλνληαο κε
ην θεθάιη πξνο ηνλ βνξξά. Ώλ επίζεο ζπγθεληξψλεηαη ζηνπο Βπνπηάη
ζα βνεζεζεί θαη ηφηε ζα επηηαρχλεη ηελ αθχπληζή ηνπ. ΢χκθσλα κε
ην πψο πξνρσξάεη θαλείο ζε απηέο ηηο ζπνπδέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
Μεγάιν Έξγν, θαηαιαβαίλεη ηελ αλάγθε ηνπ Νηφλνπκ Νηέη γηα λα
είλαη ζπλεηδεηφο ζηνπο αλψηεξνπο θφζκνπο, γηα λα μέξεη πνπ
πεγαίλεη. Βίλαη αμηνζξήλεην λα βιέπνπκε λα βαδίδεη ηπθιά θαλείο ζε
έλα δξφκν πνπ δελ γλσξίδεη. Ώλ πεηπραίλεη θαλείο λα αθππλίδεηαη ζε
απηέο ηηο πεξηνρέο φια αιιάδνπλ. Σν Νηφλνπκ Νηέη ιακβάλεηαη, αιιά
είλαη επίζεο θαιφ λα θάλνπκε πξνζπάζεηεο γηα λα ην ιάβνπκε.
Πνιιά έρνπλ εηπσζεί ζηα Θηβεηηαλά θείκελα ζρεηηθά κε ην
«Φφβα», αθξηβψο ιέγεηαη «Φφβνπ» ή κεηαβίβαζε ηεο ζπλείδεζεο.
Υξεηάδεηαη λα κάζνπκε λα κεηαβηβάδνπκε ηελ ζπλείδεζε ζε άιιεο
πεξηνρέο, ζε άιινπο θφζκνπο ηνπ δηαζηήκαηνο θιπ. Βίλαη δπλαηφλ
λα κεηαβηβάδνπκε ηελ ζπλείδεζε; Ναη είλαη δπλαηφλ, αιιά ζε απηή
ηελ πεξίπησζε απφ πνχ θεχγεη ε ζπλείδεζε; Πνηα είλαη ε πφξηα ηεο
εμφδνπ ηεο; Σν Μπξαρακαξάληξα. Πνην είλαη ην Μπξαρακαξάληξα;
Δ κεγάιε πεγή ησλ κσξψλ, πνπ βξίζθεηαη ζε εθείλν ην κέξνο πνπ
ιέγεηαη «ην καιαθφ ησλ κσξψλ». Ξέξνπκε πνιχ θαιά φηη ηα θφθαια
ηνπ βξεγκαηηθνχ είλαη ηα ηειεπηαία πνπ θιείλνπλ, αιιά εθεί έρεη κηα
πφξηα απφ ηελ νπνία πξέπεη λα θάλνπκε λα βγεη ε ζπλείδεζε. Ώιιά
απηφ ην ηεο κεηαβίβαζεο ηεο ζπλείδεζεο, απηφ ην ηνπ «Φφβα» ή
«Φφβνπ» φπσο ην ιέλε, θαηαιήγεη λα είλαη πάξα πνιχ ελδηαθέξνλ
γηαηί ε ζπλείδεζε ειεχζεξε απφ ην εγψ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
πξαγκαηηθά αθππληζκέλε ζηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο. Ώιιά γηα λα
κπνξεί ε ζπλείδεζε λα βγεη απφ ην εγψ, λα θχγεη απφ ην ζψκα ρσξίο
ην εγψ, ρσξίο ην πξνβιεκαηάθη ηνπ εγψ ρξεηάδεηαη ην «Φφβα».
Πξέπεη λα κπαίλνπκε ζε θαηάζηαζε βαζηνχ δηαινγηζκνχ ηθεηεχνληαο
ηελ ίδηα ηελ ζπλείδεζε λα θχγεη απφ ηελ κεγάιε πεγή ησλ κσξψλ, λα
θχγεη απφ ην Μπξαρακαξάληξα φπσο ιέγεηαη εζσηεξηζηηθά. Να κελ
ηαπηηδφκαζηε πεξηζζφηεξν ή θαιχηεξα ζα ιέγακε λα είκαζηε ηθαλνί
λα αλαζηέιινπκε φινπο ηνπο κεραληθνχο ζπλδπαζκνχο ηνπ λνπ θαη
ηεο επηζπκίαο. Πξέπεη λα ζπκφκαζηε ηνλ εαπηφ καο θαη λα δεηήζνπκε
βνήζεηα απφ ηελ ζετθή κεηέξα Κνπληαιίλε, γηα λα είλαη απηή πνπ ζα
βγάιεη ηελ ζπλείδεζε απφ ην Μπξαρακαξάληξα. Ο δηαινγηζκφο
πξέπεη λα είλαη βαζχο. Βίκαη ζίγνπξνο φηη ε Θετθή Μεηέξα ζα καο
βνεζήζεη. Ώπηή ζα κπνξεί λα βγάιεη ηελ ζπλείδεζε απφ ην
Μπξαρακαξάληξα. Δ αθχπληζε είλαη θαηαπιεθηηθή γηαηί απφ ην

109
Μπξαρακαξάληξα δελ κπνξεί λα βγεη ην εγψ. Σφηε απηφ πνπ θεχγεη
είλαη ε ζπλείδεζε θαη θεχγεη εληειψο ειεχζεξε γηα λα ιεηηνπξγήζεη
ζηνπο αλψηεξνπο θφζκνπο. Ώιιά ρξεηάδεηαη λα δνπιεχνπκε αγαπεηνί
κνπ αδειθνί, γηαηί αλ αθνχηε κφλν ηνλ ιφγν κνπ θαη δελ ηνλ
πξαγκαηνπνηείηε, ζα ήηαλ ζαλ απηφ πνπ ιέεη ν Ώπφζηνινο Εάθσβνο:
«ν άλζξσπνο πνπ θνηηάεη ζηνλ θαζξέπηε θαη κεηά γπξίδεη ηελ πιάηε
θαη θεχγεη». Τπάξρεη ε αλαγθαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηείηε απηφ πνπ
αθνχηε. Να γηλφζαζηε πξαθηηθνί κε ην «Φφβα», λα καζαίλεηε ηελ
επηζηήκε ηεο κεηαβίβαζεο ηεο ζπλείδεζεο. Οη Θηβεηηαλνί ην
πεηπραίλνπλ αιιά κε βάζε ζπζίεο θαη πξνζπάζεηεο.
Δ ειεχζεξε ζπλείδεζε γλσξίδεη ηα κπζηήξηα ηεο δσήο θαη ηνπ
ζαλάηνπ. ΢ηελ αλαηνιή ε ειεχζεξε ζπλείδεζε θαζνδεγεί π.ρ.
πνιινχο καθαξίηεο πνπ έρνπλ απνθαζίζεη λα αθνινπζνχλε ην
΢χληνκν Μνλνπάηη.
Πηζηεχσ πσο έρεηε αθνχζεη λα κηιάλε θάπνηε γηα ην ΢χληνκν
Μνλνπάηη θαη ην Αηαπγέο Φσο. Τπάξρνπλ καθαξίηεο πνπ
απνθαζίδνπλ λα απνζπξζνχλ απφ ηελ ζθελή απηνχ ηνπ θφζκνπ,
κεξηθνί νξηζηηθά θαη άιινη αθνχ πεξάζεη ε ζηδεξέληα επνρή. Σφηε
ελψ είλαη ελζαξθσκέλνη, δνπιεχνπλ φζν πην πνιχ κπνξνχλ ζηελ
δηάιπζε ηνπ εγψ. Μεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπο ζπλερίδνπλ ηελ δνπιεηά ηνπο
ζηνπο αλψηεξνπο θφζκνπο κέρξη πνπ θαηαζηξέθνπλ ην εγψ θαη ζην
ηέινο απνξξνθνχληαη ζηνλ Μεγάιν Χθεαλφ. Ώιιά βέβαηα είλαη πνιχ
δχζθνιν λα κελ επηζηξέθνπκε. Πξέπεη λα κάζνπκε λα θιείλνπκε
κήηξεο γηα λα κελ επηζηξέθνπκε, γηαηί νη κήηξεο ζέινπλ λα καο
αξπάδνπλ θαη πξέπεη λα είκαζηε αξθεηά δπλαηνί γηα λα κάζνπκε λα
ηηο θιείλνπκε θαη λα θεχγνπκε. Πξέπεη λα αληέμνπκε ηα νπξιηαρηά
ηεο ιαίιαπαο. Πνιινί καθαξίηεο θεχγνπλ γεκάηνη ηξφκν, πάλε λα
θξπθηνχλ κέζα ζε θάπνηα ζπειηά, θαη φηαλ απνζχξνληαη ζε θάπνηα
ζπειηά απνθεχγνληαο ηελ ζχειια θαη ηελ ιαίιαπα, ε αζεκέληα ρνξδή
παξακέλεη δεκέλε ζηελ ζπειηά. Ση είλαη απηή ε ζπειηά; Μία κήηξα.
Άιινη επηζηξέθνπλ ηξνκαγκέλνη κπξνζηά ζηα νπξιηαρηά ηεο
ιαίιαπαο, άιινη κπξνζηά ζηα ηξνκαρηηθά νξάκαηα. Άιινη δελ
αληέρνπλ κπξνζηά ζηηο δνθηκαζίεο ηνπ Παηέξα θαη ηεο Μεηέξαο
επηζηξέθνπλ, πεγαίλνπλ ζε θάπνηα κήηξα. Ώλ μέξεη θαλείο λα
παξακέλεη ήξεκνο θαη αθφκα αλ ηνλ βνεζάλε, αλ ζπκεζεί ηνλ
επζπιαρληθφ ΟΜΝΕ ή ηνλ Κχξην ηεο ΢πκπφληαο ηφηε ζην ηέινο ζα
πεηχρεη λα κπεη ζε έλα αλψηεξν κνξηαθφ βαζίιεην, φπνπ ζα
εθπαηδεπηεί απφ ηνπο Νηέβαο. Δ Θετθή Μεηέξα ηνπ ζα ηνλ βνεζά λα
δηαιχζεη ηα κε αλζξψπηλα ζηνηρεία πνπ ηνπ έκεηλαλ κέρξη πνπ ζην

110
ηέινο ζα βξεζεί ζηελ Κνζκηθή ΢θελή έρνληαο κεηαηξαπεί ζε έλα
απιφ ζηνηρεηψδεο ή ζε έλα κεγάιν ζηνηρεηψδεο. ΢ε εθείλεο ηηο
πεξηνρέο ηεο επηπρίαο κπνξεί λα κέλεη γηα πάληα ή απιψο φζν πεξλά
απηή ε επνρή ηνπ ΢ηδήξνπ. Ώθνχ πεξάζεη ε επνρή, επηζηξέθεη γηα λα
κπεη ζε κηα ΢ρνιή Μπζηεξίσλ θαη λα απηνπξαγκαησζεί ζηελ επνρή
ηνπ Υξπζνχ.
Ώπηφ είλαη ν ΢χληνκνο δξφκνο. ΢ην Θηβέη νη αζιεηέο ηνπ
«Φφβα», δειαδή ηεο επηζηήκεο ηεο κεηαβίβαζεο ηεο ζπλείδεζεο,
βνεζνχλ απηνχο πνπ αθνινπζνχλ ηνλ ΢χληνκν Αξφκν. Σνπο βνεζνχλ
νδεγψληαο ηνπο, εκςπρψλνληάο ηνπο θιπ. Μπνξεί απηνί πνπ
αθνινπζνχλ ηνλ ΢χληνκν Αξφκν λα ηνλ αληέμνπλ. Βίλαη ινηπφλ κηα
θαηαπιεθηηθή επηζηήκε. Αελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο ην «Φφβα» ζε
ηειηθή αλάιπζε καο απνλέκεη αλάκεζα ζε άιια πξάγκαηα θαη ην
Νηφλνπκ Νηέη, ην νπνίν καο επηηξέπεη λα γλσξίδνπκε ηελ επηζηήκε
ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ. ΢αο έρσ εμεγήζεη ηη είλαη ην Μεγάιν Έξγν
αιιά γηα λα ην θαηαλνήζεηε ρξεηάδεζηε ην Νηφλνπκ Νηέη θαη είλαη
αλαγθαίν ηφηε λα ζπλερίδεηε κε ηηο πξαθηηθέο πνπ ζαο δίλσ.
΢ην δηαινγηζκφ πξέπεη λα δηαιέμνπκε ηελ πην άλεηε ζηάζε.
΢ε κεξηθνχο ζα θαίλεηαη θαιχηεξν λα δηαινγίδνληαη κε ην αλαηνιηθφ
ζηπι, ζε άιινπο ζα θαίλεηαη θαιχηεξν λα θάζνληαη κε ην δπηηθφ
ζηπι, απηφ δελ πεηξάδεη. Ώπηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ν δηαινγηζκφο
λα είλαη ηέιεηνο. Να είκαζηε ηθαλνί λα ζηακαηάκε ηελ αιπζίδα ησλ
δηαλνεηηθψλ ζπλδπαζκψλ θαη ηεο επηζπκίαο, λα ζπγθεληξσλφκαζηε
εζσηεξηθά ζηελ ζετθή καο κεηέξα Κνπληαιίλε, ηθεηεχνληάο ηελ λα
βγάιεη ηελ ζπλείδεζή καο απφ ην Μπξαρακαξάληξα. Βίλαη πάξα
πνιχ ελδηαθέξνλ. Έηζη ινηπφλ ε κεηαβίβαζε ηεο ζπλείδεζεο, καο
θέξλεη ζε ηειηθή ζχλζεζε λα θαηαιάβνπκε απηφ πνπ είλαη ην Μεγάιν
Έξγν. Οη κεηαγελέζηεξεο κειέηεο είλαη πην ηξνκεξέο. Τπάξρεη π.ρ.
εθείλε ε επηζηήκε πνπ νλνκάδνπλ ηνπ Θηβεηηαλνχ Θάλγθ-δάγθ. Βίλαη
θαλεξφ φηη νη κπεκέλνη ηνπ Θάλγθ-δάγθ είλαη ηθαλνί φρη κφλν λα
πεηπραίλνπλ ηελ κεηαβίβαζε ηεο ζπλείδεζεο αιιά επίζεο είλαη
ηθαλνί λα παίξλνπλ έλα άιιν ζψκα. Πνιιέο θνξέο ζθεηεξίδνληαη έλα
ζψκα πνπ θάπνηνο εγθαηέιεηςε, ελφο αλζξψπνπ πνπ πέζαλε απφ
πληγκφ. Βάλ ην ζψκα είλαη ελφο λεαξνχ αηφκνπ, αθφκα ηθαλφ λα
αληέμεη, κπαίλνπλ ζε απηφ ην ζψκα θαη ην νηθεηνπνηνχληαη γηα
πξνζσπηθή ηνπο ρξήζε θιπ. Ώπηνί ηνπ Θάλγθ-δάγθ εάλ δελ
πξνζέρνπλ ζα κπνξνχζαλ, ελ επεθηάζεη λα κεηαηξαπνχλ ζε θιέθηεο
ζσκάησλ θαη απηφ ζα ήηαλ ιίγν επηθίλδπλν.

111
ΠΡΏΚΣΕΚΔ ΜΒ ΣΟ ΜΏΝΣΡΏΜ ΥΏΜ-΢ΏΥ
Να θαηαιαβαίλεηε ηελ αλάγθε ηεο άκεζεο εκπεηξίαο ηνπ
Πξαγκαηηθνχ. Βίλαη αλαγθαίν γηα ηνπο αδειθνχο λα πξνπνλνχληαη
θαζεκεξηλά ζηνλ δηαινγηζκφ. Μφλν δηα κέζνπ ησλ ηερληθψλ ηνπ
δηαινγηζκνχ είλαη δπλαηφλ λα θηάζνπκε ζηελ εκπεηξία ηεο Ώιήζεηαο.
Μφλν ζε απνπζία ηνπ λνπ κπνξνχκε λα βηψζνπκε ην Πξαγκαηηθφ θαη
φηαλ ην πεηξακαηηζζνχκε πξαγκαηηθά αηζζαλφκαζηε ζε εκάο έλα
ζηνηρείν πνπ κεηαηξέπεη ξηδηθά.
Αελ ππάξρεη ακθηβνιία, αγαπεηνί κνπ αδειθνί, φηη ε δηάιπζε
ηνπ εγψ είλαη ζπλήζσο κηα θνπηαζηηθή δνπιεηά. Γη’ απηφ θαη ε
εκπεηξία ηνπ Πξαγκαηηθνχ ζε απνπζία ηνπ εγψ, ζε απνπζία ηνπ λνπ
είλαη πνιχ αλαγθαία, δηφηη ε βίσζε ηεο Ώιήζεηαο καο επηηξέπεη λα
καρφκαζηε κε πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα ελαληίνλ ηνπ εγψ.
Απζηπρψο ν λνπο δεη ζε αδηάθνπε κσξνινγία. Αελ είλαη
ήζπρνο νχηε κηα ζηηγκή. Οχηε θαλ έρνπκε κάζεη λα ζθεπηφκαζηε
ρσξίο ιφγηα θαη απηφ είλαη αμηνζξήλεην. Υξεηαδφκαζηε θάπνηα
γιψζζα γηα λα ζθεπηφκαζηε. Σν ελδηαθέξνλ ζα ήηαλε λα
ζθεπηφκαζηε ρσξίο ηελ αλάγθε ηνπ ιφγνπ.
Ο λνπο είλαη δηαηξεκέλνο αδηάθνπα ζηελ κάρε ηεο αληίζεζεο,
ζηελ πάιε ησλ αληηζέησλ. Έλαο λνπο δηαηξεκέλνο έηζη δελ κπνξεί λα
πεηξακαηηζζεί ηελ Ώιήζεηα. Ο Εεζνχο ν Υξηζηφο είπε: «Γλσξίζηε ηελ
Ώιήζεηα θαη απηή ζα ζαο απειεπζεξψζεη».
Δ εκπεηξία ηνπ Πξαγκαηηθνχ δελ είλαη δπλαηή ελψ ν λνπο
είλαη δηαηξεκέλνο κε απηή ηελ κάρε ηεο αληίζεζεο. ΋ηαλ ν λνπο είλαη
ήξεκνο, ζε ζησπή έξρεηαη ην θαηλνχξην. Βάλ ζέινπκε ηελ εκπεηξία
ηεο Ώιήζεηαο, ρξεηαδφκαζηε λα κάζνπκε λα δεκηνπξγνχκε ην
θσηηζκέλν Κελφ ζε καο ηνπο ίδηνπο. ΐέβαηα νη άλζξσπνη δελ έρνπλ
θηάζεη λα δεκηνπξγήζνπλ ην Ώπφιπην Κελφ. Πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη
γηα απηφ κία αληιία θαη επηπρψο ηελ έρνπκε. Βίλαη φιν ην
αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα κε ηα θαηαπιεθηηθά θαλάιηα Εδά θαη
Πηγθαιά, θαηά κήθνο ησλ νπνίσλ θπθινθνξεί ην Πξάλα. Βπίζεο
ρξεηαδφκαζηε έλαλ ειεθηξηθφ θηλεηήξα θαη ηνλ έρνπκε: ηελ ζέιεζε.
Καη ρξεηαδφκαζηε κία γελλήηξηα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηνλ
νξγαληζκφ καο: ηα δεκηνπξγηθά καο φξγαλα. Πξέπεη λα κάζνπκε λα
ρεηξηδφκαζηε απηά ηα εξγαιεία εάλ αιεζηλά ζέινπκε λα
πεηξακαηηζζνχκε ην Πξαγκαηηθφ.
Σν Φσηηζκέλν Κελφ είλαη ν Άγηνο Οθηληαλφρ, ν Παληαρνχ
Παξψλ, ν Παλδηαπεξαζηηθφο, ν Παληνγλψζηεο. ΐέβαηα ν Άγηνο
Οθηληαλφρ πξνέξρεηαη αξρηθά απφ ηνλ Εεξφ Ώπφιπην Ήιην. Κάζε

112
Διηαθφ ΢χζηεκα έρεη ηνλ Εεξφ Ώπφιπην Ήιην ηνπ θαη ην δηθφ καο δελ
είλαη κία εμαίξεζε, απφ εθεί μεθηλάεη ν Άγηνο Οθηληαλφρ.
Πξηλ ηελ εθδήισζή ηνπ ν Οθηληαλφρ πεξηέρεη ζηνλ εαπηφ ηνπ
ηηο Σξεηο Πξσηαξρηθέο Απλάκεηο ηεο Αεκηνπξγίαο. Θέισ λα
αλαθεξζψ κε εκθαηηθφ ηξφπν ζηνλ Άγην λα επηβεβαηψλεη, ζηνλ Άγην
λα αξλείηαη θαη ζηνλ Άγην λα ζπκθηιηψλεη.
΋ηαλ μεθίλεζε ε απγή ηνπ Μαραλβαληάξα, ν Οθηληαλφρ
πεξηέρνληαο ζηνλ εαπηφ ηνπ ηνπο ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο
θάζε δεκηνπξγίαο, εηζρσξεί ζηνπο θφζκνπο αιιά δελ κέλεη
αλαθαηεκέλνο κε ηνπο θφζκνπο.
Ο Άγηνο Οθηληαλφρ ζηνλ πιαλήηε καο Γε, φηαλ μεθίλεζε ε
απγή ή ην Μαραλβαληάξα, εηζρψξεζε ζηνλ δηθφ καο πιαλήηε, αιιά
δελ έκεηλε αλαθαηεκέλνο κε ηνλ ίδην. Ώθνχ είρε δεκηνπξγήζεη, ν
Άγηνο Οθηληαλφρ μεδηπιψζεθε ζηνλ εαπηφ ηνπ ζηηο Σξεηο
Πξσηαξρηθέο Απλάκεηο. Ώπηέο ζηελ Ελδία είλαη: ν Μπξάρκα, ΐηζλνχ
θαη ΢ίβα. ΢ηνλ δπηηθφ θφζκν είλαη: Ο Παηέξαο, ν Τηφο θαη ην Άγην
Πλεχκα. ΢ηελ Ώηγππηηαθή Θενγνλία είλαη: ν ΋ζηξηο, ε Ίζηο θαη ν
΍ξνο.
Σξεηο δπλάκεηο πνπ δνπιεχνπλ ε θάζε κία κε αλεμάξηεην
ηξφπν, αιιά ελψλνληαη φηαλ πξνζηξέρνπλ ζηνλ Άγην Οθηληαλφρ.
Βίλαη δηα κέζνπ ησλ ηξηψλ απηψλ δπλάκεσλ πνπ κπφξεζε ν Μέγαο
Σέθηνλαο λα δεκηνπξγήζεη ην ΢χκπαλ. ΋ηαλ ηειεηψλεη ε Μεγάιε
Κνζκηθή Δκέξα, φηαλ ηειεηψλεη ν Μαραλβαληάξα, απηέο νη ηξεηο
δπλάκεηο μαλα-ελψλνληαη, μαλα-ζπγρσλεχνληαη κε ηνλ Άγην
Οθηληαλφρ γηα λα μαλα-επηζηξέςνπλ ζηνλ Εεξφ Ώπφιπην Ήιην. Ώπηφ
πνπ βιέπνπκε ζηνλ Μαθξφθνζκν, απηφ πνπ βιέπνπκε ζηνπο θφζκνπο
επαλαιακβάλεηαη επίζεο ζηνλ Μηθξφθνζκν Άλζξσπν.
Μέζα ζε θάζε έλαλ απφ εκάο, ζην πην βαζχ βάζνο ηεο
΢πλείδεζήο καο, ζηηο ίδηεο ηηο ξίδεο ηνπ δηθνχ καο Βίλαη, βξίζθεηαη ν
Άγηνο Οθηληαλφρ, ν Παληαρνχ Παξψλ, ν Παλ-δηαπεξαζηηθφο, πνπ καο
ελψλεη κε ηνλ Εεξφ Ώπφιπην Ήιην. Πξαγκαηηθά απηφο μεδίπισζε ηνλ
εαπηφ ηνπ ζηνπο ηξεηο παξάγνληεο πνπ είλαη γλσζηνί ζαλ Μπξάρκα,
ΐηζλνχ θαη ΢ίβα: ν πνιπαγαπεκέλνο Παηέξαο καο, ν πνιπιαηξεκέλνο
Τηφο θαη ην πνιχ ζνθφ Άγην Πλεχκα.
Βκείο ρξεηαδφκαζηε, αγαπεηνί κνπ αδειθνί, λα πεξάζνπκε
πην πέξα απφ φιεο ηηο ζεηηθέο θαη φιεο ηηο αξλεηηθέο δπλάκεηο ηεο
θχζεο. Ώθφκα πεξηζζφηεξν λα πεξάζνπκε, πην πέξα απφ ηνπο Σξεηο
Πξσηαξρηθνχο Παξάγνληεο ηεο Αεκηνπξγίαο, ζηελ εθδήισζή ηεο θαη
ζηελ δηαδηθαζία ηεο αδηάθνπεο ηξνπνπνίεζεο. Υξεηαδφκαζηε λα

113
δξαπεηεχζνπκε απφ ην εγψ, λα πεξάζνπκε πην πέξα απφ ην ζψκα,
απφ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη απφ ηνλ λνπ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαινγηζκνχ ρξεηαδφκαζηε λα κέλεη ν
λνπο ήζπρνο απφ κέζα, απφ έμσ θαη ζην θέληξν. ΋ηαλ ν λνπο είλαη
ήζπρνο απφ κέζα, απφ έμσ θαη ζην θέληξν έξρεηαη ην ΋ιν, δειαδή ην
Πξαγκαηηθφ. Βάλ πεηχρνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ην Φσηηζκέλν Κελφ
ζε καο, είλαη θαλεξφ φηη ζα θηάζνπκε λα πεηξακαηηζηνχκε ηνλ Άγην
Οθηληαλφρ. Δ κπζηηθηζηηθή εκπεηξία ηνπ Πξαγκαηηθνχ ζπλεζίδεη λα
είλαη ππεξβαηηθφ γεγνλφο, πξνθαιεί ηξφκν. ΐέβαηα πξέπεη λα
αθήζνπκε ηνλ θφβν, δηφηη ην Φσηηζκέλν Κελφ έξρεηαη ζε καο κφλν
φηαλ μέξνπκε φηη είκαζηε κνλάρα ζηαγφλεο ηνπ Μεγάινπ σθεαλνχ
θαη ηνπ Ώγίνπ Οθηληαλφρ. ΋ηαλ ε ζηαγφλα ράλεηαη ζηνλ Χθεαλφ θαη
ν Χθεαλφο ζηελ ζηαγφλα, ηφηε ε ΢πλείδεζε δηαιχεηαη, δηαζθνξπίδεηαη κε ηφζν θαηαπιεθηηθφ ηξφπν πνπ θηάλνπκε λα αηζζαλφκαζηε
κεηαηξεκκέλνη ζε δέληξα, ζε βνπλά, ζε πνπιηά, ζε θφζκνπο, ζε
θνκήηεο πνπ θπινχλ δηα κέζνπ ηνπ απέξαληνπ δηαζηήκαηνο. Χρ!
Σφηε έξρεηαη ν ηξφκνο. Λέκε ζηνλ εαπηφ καο: «θαη εγψ ηη; ήκνπλα ή
ππήξμα; πεγαίλσ πξνο ηελ έκπλεπζε;» Ο ηξφκνο γηα ηνλ ζάλαην
γίλεηαη αλππφθνξνο. Υάλεηαη ε κνξθή, ν θφζκνο ζρεδφλ δελ έρεη
αμία. Θα θαηαιαβαίλεηε ηφηε φηη πέξα απφ θάζε επηζπκία, έρνπκε έλα
θέληξν βαξχηεηαο θαη απηφ είλαη ν Εεξφο Ώπφιπηνο Ήιηνο.
Καλέλαο ηξφκνο δελ ζα κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηελ έθζηαζε.
Θα αησξεζνχκε θαη ζα δηαινγηζηνχκε πξνο ηνλ Εεξφ Ώπφιπην Ήιην.
Βθεί ζα πεηχρνπκε λα πεηξακαηηζηνχκε ηελ Ώιήζεηα. Βθεί ζα
θαηαιάβνπκε ηνπο λφκνπο ηεο Φχζεο έηζη φπσο είλαη. ΢ε απηφλ ηνλ
θφζκν γλσξίδνπκε κφλν ηελ κεραληθή ησλ θαηλνκέλσλ, ηελ δηαδνρή
ηεο αηηίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο, αιιά ζηνλ Εεξφ Ώπφιπην Ήιην ζα
γλσξίζνπκε ηνπο λφκνπο ηεο Φχζεο ζηνλ εαπηφ ηεο. Κάζε ΢χκπαλ
πεξηέρεηαη ζηνλ Εεξφ Ώπφιπην Ήιην, ζηελ εμππλάδα ηνπ. Σν
παξειζφλ θαη ην κέιινλ καδεχνληαη εθεί κέζα ζε έλα αηψλην παξφλ.
Βθεί ζα γλσξίζνπκε ινηπφλ φια φζα είλαη, φια φζα ήηαλε θαη
φια φζα ζα είλαη. Βθεί είκαζηε πην πέξα απφ ηνλ ρξφλν θαη πνιχ πην
πέξα απφ ηνλ λνπ. ΋ηαλ έρεη πεηξακαηηζζεί θαλείο ηελ Ώιήζεηα,
αηζζάλεηαη κηα θνβεξή εζσηεξηθή νξκή πνπ ηνπ επηηξέπεη λα κάρεηαη
ζε πιενλεθηηθή ζέζε ελαληίνλ ηνπ εγψ, ελαληίνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ
εαπηνχ ηνπ ρσξίο λα ηνλ αθήλεη. Γη’ απηφ αθξηβψο πξέπεη φινη καο λα
μέξνπκε λα δεκηνπξγνχκε ην Φσηηζκέλν Κελφ.
Βίλαη επείγνλ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ γελλήηξηα, ηελ αληιία
θαη ηνλ ειεθηξηθφ θηλεηήξα πνπ είλαη ζηνλ λνπ. Ώλακθηζβήηεηα ε

114
γελλήηξηα παξάγεη ελέξγεηα πνπ αλεβαίλεη απφ ηα ζπνλδπιηθά
θαλάιηα κέρξη ηνλ εγθέθαιν. Πξέπεη λα εθκεηαιιεπφκαζηε ηελ
ζεμνπαιηθή ελέξγεηα ζην ΢ακάληη, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα
δεκηνπξγνχκε ηνλ Ώπφιπην Ήιην ζην Κελφ θαη απηφ είλαη
θαηνξζσηφ.
Σνπνζεηνχκαζηε φινη ζε άλεηε ζέζε, εηζπλένπκε θαη
εθπλένπκε θαη ηαπηφρξνλα πξνθέξνπκε ην κάληξακ. Φαληαδφκαζηε
φηη ε ελέξγεηα αλεβαίλεη απφ ηα δεκηνπξγηθά φξγαλά καο κέρξη ηνλ
εγθέθαιν. Βηζπλένπκε κε ην κάληξακ ΥΏΜ θαη εθπλένπκε κε ην
κάληξακ ΢ΏΥ.
ΥΏΜ-΢ΏΥ είλαη ην κάληξακ ηνπ δηαινγηζκνχ.
Βπαλαιακβάλσ ΥΏΜ γηα ηελ εηζπλνή, ΢ΏΥ γηα ηελ εθπλνή. ΋ηαλ
εηζπλένπκε κπνξνχκε λα πξνθέξνπκε ην κάληξακ κε ηνλ λνπ: ΥΏΜ.
Ώιιά φηαλ εθπλένπκε αξζξψλνπκε κε ηνλ δεκηνπξγηθφ ιάξπγγα:
΢ΏΥ. ΢ε απηή ηελ ζηηγκή ν λνπο πξέπεη λα είλαη εληειψο ήζπρνο,
επαλαιακβάλσ απφ κέζα θαη απφ έμσ. Κάζε θνξά ε εηζπλνή γίλεηαη
πην βαζηά θαη ε εθπλνή φιν θαη πην βξαρεία. ΢ήκεξα ζα δνπιέςνπκε
εδψ κε ηνλ ζθνπφ λα γλσξίζεηε ηελ ηερληθή. Ώιιά ζα πξέπεη λα
ζπλερίζεηε ζηα ζπίηηα ζαο κε απηή ηελ πξαθηηθή θαζεκεξηλά,
εληαηηθά κέρξη λα πεηχρεηε κηα κέξα λα έρεηε ηελ εκπεηξία ηνπ
Φσηηζκέλνπ Κελνχ, κέρξη λα πεηχρεηε κηα κέξα λα βηψζεηε ηελ
Ώιήζεηα.
Ο Εεζνχο, ν Υξηζηφο είπε: «Γλσξίζηε ηελ Ώιήζεηα θαη απηή
ζα ζαο απειεπζεξψζεη». ΋πνηνο πεηχρεη λα βηψζεη ηελ Ώιήζεηα,
θνξηψλεηαη πξαγκαηηθά κε κία θνβεξή ελεξγεηηθή δχλακε, πνπ ηνπ
επηηξέπεη λα κάρεηαη απφ πην πιενλεθηηθή ζέζε ελαληίνλ ηνπ εγψ, γηα
λα ην απνζπλζέζεη, γηα λα ην θαηαζηξέςεη. Βπεηδή είκαζηε αξθεηά
αδχλακνη, ρξεηαδφκαζηε λα ζπζζσξεχζνπκε δπλάκεηο ζηνλ εαπηφ
καο θαη απηέο ηηο δπλάκεηο κπνξεί λα καο ηηο δψζεη κφλν ν Εεξφο
Ώπφιπηνο Ήιηνο.
Έηζη ινηπφλ, αγαπεηνί κνπ αδειθνί, αο δνχκε απηή ηελ
πξαθηηθή. Βπαλαιακβάλσ πξέπεη επίζεο λα δνπιεχεηε ζηα ζπίηηα ζαο
θαζεκεξηλά.
Χξαία. ΋ινη θαιά θαζηζκέλνη ζα εηζπλέεηε πνιχ ζηγά απφ ηα
ξνπζνχληα πξνθέξνληαο δηαλνεηηθά ην κάληξακ ΥΏΜ. Βθπλεχζηε
΢ΏΥ.
Να ζπλερίζεηε απξνζδηφξηζηα, ρσξίο λα ζθέπηεζηε ηίπνηα, κε
θιεηζηά κάηηα, πξνζπαζψληαο λα απνθνηκεζείηε. Δ εηζπλνή ζα
πξέπεη λα γίλεηαη θάζε θνξά πην ζηγαλή θαη βαζηά, ε εθπλνή θάζε

115
θνξά θαη πην βξαρεία θαη γξήγνξε. Σν ζψκα θαιά ραιαξσκέλν θαη
λα απνθνηκεζνχκε ρσξίο λα ζθεπηφκαζηε ηίπνηα.
Ώπφ έμσ πξνο ηα κέζα κε απιφ ηξφπν. Με ηελ εηζπλνή θάζε
θνξά πην βαζηά, ξένπλ νη δπλάκεηο, νη ζεμνπαιηθέο δπλάκεηο απφ έμσ
πξνο ηα κέζα. ΋ζν πην βαζηά είλαη ε εηζπλνή, επίζεο πην βαζηά είλαη
ε άλνδνο ησλ ζεμνπαιηθψλ δπλάκεσλ πξνο ηα κέζα θαη πξνο ηα
πάλσ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ε εθπλνή γίλεηαη θάζε θνξά θαη πην
βξαρεία. ΢ε πςειέο πηήζεηο ηνπ πλεχκαηνο, γηα ηνπο κεγάινπο
αζιεηέο ηνπ δηαινγηζκνχ, κέλεη κφλν ε εηζπλνή. Καηά ηελ δηάξθεηα
ηνπ ΢ακάληη πξέπεη λα ζηακαηάκε ηελ αλαπλνή, θάηη αδχλαην άιια
βέβαηα αιεζηλφ.
΋ηαλ ε Οπζία είλαη βπζηζκέλε κέζα ζηνλ Άγην Οθηληαλφρ,
αληηιακβάλεηαη ηα πξάγκαηα ζηνλ εαπηφ ηνπο, έηζη φπσο είλαη θαη φρη
φπσο θαηλνκεληθά είλαη θαη ηα κεηαβηβάδεη φια ζηελ πξνζσπηθφηεηα,
ηνλ λνπ. Βδψ, ζηνλ άλζξσπν, ε πξνζσπηθφηεηα, ην δηαλνεηηθφ θαη
ζπγθηλεζηαθφ θέληξν ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ λνπ θαη απηφο καδεχεη
ηηο δνλήζεηο πνπ ζηέιλεη ε Οπζία απφ ην Φσηηζκέλν Κελφ. ΋ηαλ
ράλεη ην ΢ακάληη, φηαλ γπξίζεη ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ε αλάκλεζε
κέλεη, γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ζηνλ λνπ.
Βάλ εκείο νξγαλψζνπκε ηηο ζεμνπαιηθέο δπλάκεηο κε
θεληξνκφινπο ηξφπνπο, δειαδή λα δνλνχλ πάληα απφ έμσ πξνο ηα
κέζα θαη φρη απφ κέζα πξνο ηα έμσ, ηειεηψλνπλ νη νλεηξψμεηο πνπ
είλαη ηφζν ζπρλέο ζε φια ηα αλζξψπηλα φληα. Αηφηη αθνχ νη
ζεμνπαιηθέο δπλάκεηο ξένπλ απφ έμσ πξνο ηα κέζα, ηειεηψλνπλ νη
νλεηξψμεηο, παχνπλ απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ.
ΣΟ ΒΕΝΏΕ ΚΏΕ ΣΟ ΞΒΡΧ
Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε ηελ εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηνχκε
πάλσ ζηνλ εαπηφ καο ζηελ Γλψζε. Πξψηα απ’ φια ρξεηάδεηαη λα
θάλνπκε ζπλείδεζε ην ηη είλαη ην κπεηηθφ γλσζηηθφ εζσηεξηζηηθφ
Ξέξσ θαη ην ηη είλαη ε Καηαλφεζε. Πξαγκαηηθά κφλν απφ ην Ξέξσ
θαη ην Βίλαη ζσζηά ελσκέλα αλαβιχδεη ε αλαιακπή ηεο
Αεκηνπξγηθήο Καηαλφεζεο. Ώλ παίξλακε έλα θαλνληθφ θαη
ζπλεζηζκέλν άλζξσπν, έλαλ άλζξσπν αγλννχληα γηα λα θάλνπκε
θάηη θαιχηεξν απφ απηφλ απφ πνχ ζα έπξεπε λα αξρίζνπκε; ΢αλ
πξψηε άπνςε ζα βξίζθακε φηη απηφο ν άλζξσπνο δελ μέξεη ηίπνηα.
΢αλ δεχηεξν βήκα ζα αλαθαιχπηακε φηη ην Βίλαη απηνχ ηνπ
αλζξψπνπ δελ έρεη θακηά εζσηεξηθή αλάπηπμε. Σφηε ρξεηάδεηαη λα
δνχκε ηελ δηπιή άπνςε ηνπ θαζελφο. Ώλ ζέινπκε λα θάλνπκε κηα

116
θαιή εξγαζία, ζα πξέπεη λα αξρίζνπκε απφ ην Βίλαη. Βάλ απηφο ν
άλζξσπνο είλαη γεκάηνο απφ ζπκφ, δήιηα, κλεζηθαθία θιπ, ηη ζα
θάλακε γηα λα γίλεη θαιχηεξνο; Υξεηάδεηαη πνιιή ππνκνλή έηζη δελ
είλαη; Θα έπξεπε λα ηνπ αθππλίζνπκε ηνλ πφζν λα είλαη θαιχηεξνο,
κεηά ζα κπνξνχζακε λα ηνπ δψζνπκε ηελ Γλσζηηθή Αηδαζθαιία, ηελ
΢νθία, ην Ξέξσ.
Έηζη ινηπφλ ην Βίλαη θαη ην Ξέξσ είλαη δηαθνξεηηθά. Κάπνηνο
κπνξεί λα έρεη πνιχ ζνθία, κπνξεί λα μέξεη π.ρ. λα θαηαζθεπάδεη
απηνθίλεηα. Μπνξεί λα γλσξίδεη ηαηξηθή, λνκηθή ή ζα κπνξνχζε λα
έρεη κειεηήζεη πξαγκαηηθά ζε δηάθνξεο ζρνιέο ηνπ ςεπδνεζσηεξηζηηθνχ ή ςεπδν-απνθξπθηζηηθνχ ηχπνπ θαη λα θαηέρεη
κεγάιε πνιπκάζεηα. Ώιιά ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί ν άλζξσπνο απηφο
λα έρεη κηα εζηθή πνιχ ρακειή. Βγψ έρσ γλσξίζεη άηνκα πνπ
αλήθνπλ ζε απηέο ή εθείλεο ηηο νξγαλψζεηο ςεπδν-απνθξπθηζηηθνχ,
ςεπδν-εζσηεξηζηηθνχ ηχπνπ κε κηα εζηθή αξθεηά ρακειή, πνιχ ρακειή. Έηζη ινηπφλ ην Βίλαη θαη ην μέξσ είλαη δηαθνξεηηθά, εληειψο
δηαθνξεηηθά. Ώπηφ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα ην θαηαιάβνπκε πιήξσο.
Ώλακθηζβήηεηα ην πην ζεκαληηθφ γηα καο ηνπο Γλσζηηθνχο
είλαη ην Βίλαη. ΢ε ηη ζα καο ρξεζίκεπε λα θαηέρνπκε κία κεγάιε
πνιπκάζεηα εάλ δελ έρνπκε αλαπηχμεη ην Βζσηεξηθφ Βίλαη, αλ
θαηέρνπκε αλαηξηρηαζηηθά ειαηηψκαηα; Γηα ηίπνηα δελ ζα καο
ρξεζίκεπε απηφ, αιήζεηα; Κάπνηνο πνπ έρεη κειεηήζεη πνιιά έξγα
ζηνλ εζσηεξηζηηθφ δξφκν θαη παξ’ φια απηά είλαη ηθαλφο λα θιέβεη,
είλαη ηθαλφο λα κνηρεχεη θαη λα πνξλεχεηαη. Καη φκσο κπνξεί λα μέξεη
πνιχ γηφγθα, κπνξεί λα έρεη δηαβάζεη πνιιή ζενζνθία, ζε ηη ηνπ είλαη
ρξήζηκν; Σν πην ζεκαληηθφ είλαη ην Βίλαη.
Σψξα, ην Βίλαη θαη ην Ξέξσ είλαη πνιχ ζρεηηθά. Τπάξρνπλ
δηάθνξνη βαζκνί πνπ μέξσ. Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ κπνξνχλ λα
μέξνπλ ηαηξηθή πεξηζζφηεξν απφ άιινπο. Τπάξρνπλ ηερλίηεο πνπ
μέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ άιινπο αλζξψπνπο γηα απηνθίλεηα, απηφ
είλαη πνιχ ζρεηηθφ. ΋ζνλ αθνξά ην Βίλαη επίζεο είλαη πνιχ ζρεηηθφ.
Μεξηθνί έρνπλ πην αλεπηπγκέλν ην Βίλαη απφ άιινπο. Αελ ππάξρεη
ακθηβνιία φηη ην Βίλαη ελφο αγίνπ είλαη πην αλεπηπγκέλν απφ απηφ
ελφο δηεζηξακκέλνπ, ππάξρνπλ δηάθνξα επίπεδα ηνπ Βίλαη. Έηζη
ινηπφλ απηφ είλαη επίζεο ζρεηηθφ θαη φκσο ην Βίλαη θαη ην Ξέξσ είλαη
δηαθνξεηηθά φπσο είπα πξηλ. Γηα θάπνηνλ πνπ έρεη γλψζεηο π.ρ. ζε ζέκαηα θνζκνγξαθίαο, ζα ιέγακε φηη απηφ πνπ γλσξίδεη είλαη αιεζηλφ ή
είλαη ςεχηηθν. Γηα θάπνηνλ πνπ έρεη κία κεγάιε γλψζε γεσγξαθίαο,
ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε γλψζε ηνπ είλαη αθξηβήο ή

117
ιαλζαζκέλε. Ώιιά γηα δεηήκαηα ηνπ Βίλαη δελ ρσξάεη απηφ ην
αιεζηλφ ή ςεχηηθν, ιαλζαζκέλν ή αθξηβέο, παξά κφλν θαιφ ή θαθφ.
Ο θχξηνο ηάδε είλαη έλαο θαιφο άλζξσπνο. ν θχξηνο δείλα είλαη έλαο
θαθφο άλζξσπνο. Καη εάλ είλαη πνιπκαζήο πνιχ ζνθφο αιιά είλαη
έλα θαθφ άηνκν, ιέγεηαη γη’ απηφλ φηη είλαη έλαο θαθφο άλζξσπνο.
Ώιιά εάλ είλαη έλα θαιφ άηνκν ζα πνχκε φηη είλαη έλαο θαιφο
άλζξσπνο. Έηζη ινηπφλ απηφ είλαη δηαθνξεηηθφ. Σα φξηα γηα λα
πξνζδηνξίζνπκε ην Βίλαη ή γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ Γλψζε είλαη
δηαθνξεηηθά.
΢ηε Γλσζηηθή ρξεηάδεηαη κηα πνιχ εηδηθή ηζνξξνπία. Γηα λα
εηζέιζεη θάπνηνο ζε απηέο ηηο ζπνπδέο θαη ζε απηέο ηηο δνπιεηέο ζηηο
νπνίεο είκαζηε εκείο, ρξεηάδεηαη λα θηάζεη ζε απηφ ην επίπεδν πνπ
ιέγεηαη: «Ο θαιφο νηθνδεζπφηεο ηνπ ζπηηηνχ». Βίλαη ζεκαληηθά ζηα
επαγγέιηα ηα ζρεηηθά κε ηνλ θαιφ Οηθνδεζπφηε ηνπ ζπηηηνχ, απηφ
είλαη θάηη πνπ καο θαιεί ζε ζπιινγηζκφ. Ξέξνπκε φηη ν θαιφο
νηθνδεζπφηεο ηνπ ζπηηηνχ ζα κπνξνχζε λα κεηαηξαπεί ζε θάηη
θαιχηεξν εάλ ην πνζεί ή αλ ην επηζπκεί. Ώιιά εάλ δελ έρεη θακηά
πλεπκαηηθή αλεζπρία, πξαγκαηηθά κεηαηξέπεηαη ζε θαξηζαίν πνπ ζα
πξέπεη λα κπεη ζηελ θαζνδηθή εμέιημε κέζα ζηνλ ρξφλν. Έηζη ψζηε
απφ ηνλ θαιφ νηθνδεζπφηε κπνξεί λα βγεη έλαο κπεκέλνο ή έλαο
θαξηζαίνο. Βλ πάζε πεξηπηψζεη γηα λα κπνχκε ζε απηέο ηηο γλσζηηθέο
εζσηεξηθέο ζπνπδέο ρξεηάδεηαη λα θηάζνπκε ζην επίπεδν ηνπ θαινχ
νηθνδεζπφηε ηνπ ζπηηηνχ. Έλαο ζειεληαθφο ηχπνο παξαδείγκαηνο
ράξηλ, πεηζκαηάξεο, δχζθνινο, δελ είλαη αθξηβψο έλα ζηνηρείν πνπ ζα
κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη ζε απηέο ηηο ζπνπδέο ζηηο νπνίεο είκαζηε. Έλα
άηνκν πνπ δελ ζπκπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, πνπ
είλαη θαθφο παηέξαο, θαθφο ή θαθηά ζχδπγνο, πνπ θέξεηαη άζρεκα
ζηνλ ζχληξνθφ ηνπ, είηε απηφο είλαη άληξαο είηε γπλαίθα, ή πνπ
εγθαηαιείπεη ην ζπίηη ηνπ γηα απηφλ ή εθείλνλ ηνλ ιφγν, αλακθηζβήηεηα δελ είλαη θαιφο νηθνδεζπφηεο ηνπ ζπηηηνχ. ΐέβαηα ζε
απηφ πνπ ιέσ ρσξάλε πνιχ δίθαηα κεξηθέο εμαηξέζεηο, αιιά κηιάσ
γηα ην απιφ θαη γεληθφ ζηπι. Αηφηη ζε ηίπνηα δελ ρξεζηκεχεη λα είλαη
θαλείο θαιφο νηθνδεζπφηεο εάλ ε γπλαίθα ηνπ είλαη άπηζηε θαη ηνπ
βάδεη «θαιά θέξαηα» φπσο ιέκε ιατθά. Κάπνηνο δηεγήζεθε έλα
αζηείν πνιχ ζπκπαζεηηθφ πνπ έιεγε: «Ο γάκνο δελ είλαη ην θέξαο ηεο
αθζνλίαο, αιιά ε αθζνλία θεξάησλ». Βλ πάζε πεξηπηψζεη αλ θαη
θαίλεηαη πνιχ αζηείν ππάξρεη πνιχ αιήζεηα. ΢ε ηίπνηα δελ ζα
ρξεζίκεπε λα είλαη ν άληξαο πνιχ πηζηφο θαη ε γπλαίθα λα ηνπ βάδεη
ηα θέξαηα ή ην αλάπνδν. Βλ πάζε πεξηπηψζεη ρξεηάδεηαη λα είκαζηε

118
θαιφο νηθνδεζπφηεο ηνπ ζπηηηνχ, επζχο θαη ηζνξξνπεκέλνο, πξηλ λα
κπνξέζνπκε λα κπνχκε ζην κνλνπάηη ηεο ινγηθήο.
Βγψ γλψξηζα έλα άηνκν Υ, πνπ ήηαλε αθηεξσκέλν ηειείσο ζε
απηή ηελ ηάμε ησλ εζσηεξηζηηθψλ ζπνπδψλ, εμαζθνχζε ηνλ
δηαινγηζκφ θαζεκεξηλά. Ήηαλ αλππφθνξα ρνξηνθάγνο, θάζε ηφζν
έηξσγε έλα θνκκαηάθη θξέαο ζαλ ζπάλην πξάγκα. Ήζειε λα θηάζεη
ζηνλ Παηέξα θαη έηζη εθδεισλφηαλ. ΋ηαλ γλψξηζε ην Μεγάιν
Ώξθάλν1, δηφηη εκείο έρνπκε δεκνζηεχζεη απηέο ηηο δηδαζθαιίεο,
ελδηαθέξζεθε πνιχ γηα ηνλ Σαληξηζκφ θαη απφ ηελ αξρή ηνλ
εμάζθεζε. Ανχιεπε κε ηελ ηέξεηα ζχδπγφ ηνπ ζηελ Βλάηε ΢θαίξα.
Μεηά δνχιεπε κε φζεο γπλαίθεο παξνπζηάδνληαλ ζηνλ δξφκν ηνπ.
Αελ αλαθέξσ φλνκα, νχηε επψλπκν. Αελ κνπξκνπξίδσ θαλέλαλ,
αλαθέξσ ην γεγνλφο θαη φρη ηνλ άλζξσπν θαη απηφ είλαη ζεκαληηθφ.
Ώπηφ πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη φηη ν άλζξσπνο απηφο είλαη έλαο
θαλαηηθφο, εάλ ζέιεηε αθξαίνο. Ήμεξε, δελ αγλννχζε φηη έπξεπε λα
δηαιχζεη ηα δηάθνξα κε αλζξψπηλα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ην εγψ,
αιιά θαθνκεηαρεηξηδφηαλ ηελ γπλαίθα θαη ηα παηδηά ηνπ, ηα νπνία
ππέθεξαλ άθαηα. Βθείλνο ν άλζξσπνο ήηαλε εθαηνκκπξηνχρνο,
απέξαληα πινχζηνο, αιιά δπζηπρψο ζην ζπίηη ηνπ βαζίιεπε
ζπγθεθξηκέλε αζιηφηεηα. Δ δπζηπρηζκέλε ε γπλαίθα ηνπ δελ είρε θαλ
ρξήκαηα λα δηαζέζεη γηα λα ληπζεί, αιιά απηφο είρε πφζνπο λα θηάζεη
ζηνλ Παηέξα. Βμαζθνχζε ην ΢αάρα Ματηνχλα κε φζεο γπλαίθεο
ζπλαληνχζε, αιιά ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ πνιχ γφε, ήζειε λα
θηάζεη ζηνλ Παηέξα. Τπεξαζπηδφηαλ ηελ αγάπε ζαλ βάζε φινπ
απηνχ πνπ είλαη, έγηλε θαη ζα γίλεη, ήηαλε φκσο ηξνκεξά ζθιεξφο κε
ηα παηδηά ηνπ. ΢ε κηα πεξίπησζε αγφξαζα δχν πνπιάθηα φηαλ έλαο
πσιεηήο πνπιηψλ κνπ ηα πξφζθεξε φηαλ πέξαζε θνληά κνπ. Αελ ηα
αγφξαζα κε ζθνπφ λα ηα δηαηεξήζσ θιεηζκέλα φιε ηνπο ηελ δσή ζηα
θινπβηά. ΋ρη, ηα αγφξαζα κε ζθνπφ λα ηα δηδάμσ λα πεηάλε, δηφηη
είραλε ήδε ράζεη απηή ηελ ηθαλφηεηα. Μεηά αθνχ ζα ηελ μαλάβξηζθαλ ζα ηα ειεπζέξσλα. Καηά ηελ δηάξθεηα κεξηθψλ εκεξψλ ηα
έβγαδα απφ ηα θινπβηά ηνπο θαη ηα άθελα ζην δηακέξηζκα φπνπ
δνχζα θαη απηά πεηνχζαλ εμαίζηα εθεί. Βγψ αηζζαλφκνπλ πνιχ
επηπρήο βιέπνληαο εθείλα ηα πνπιάθηα. Αελ πεξίκελα παξά λα
εμαζθεζνχλ γηα λα κπνξψ λα αλνίμσ ηα παξάζπξα γηα λα θχγνπλ
δηφηη ε πηήζε ήηαλ αθφκα πνιχ αδέμηα.

119
Μηα θάπνηα κέξα εθείλνο ν θαιφο άλζξσπνο ζπκπνλψληαο
εθείλα ηα πνπιηά ήξζε ζε κέλα ιέγνληαο: «Έξρνκαη λα ζνπ δεηήζσ
ζπκπφληα γηα απηά ηα πιάζκαηα πνπ έρεηο θιεηζκέλα ζην θινπβί,
θπιαθηζκέλα ρσξίο λα έρνπλ δηαπξάμεη θαλέλα έγθιεκα θαη λα ζνπ
δεηήζσ λα ηα ειεπζεξψζεηο».
«Γηα απηφ ηα αγφξαζα, γηα λα ηα αθήζσ ειεχζεξα. Σα
αγφξαζα απφ έλα πσιεηή πνπιηψλ. Σψξα ζε ξσηάσ: εζχ γηαηί δελ
θάλεηο ην ίδην αθνχ απφ εθεί πεξλάλε ηφζνη πσιεηέο πνπιηψλ;» Ο
άλζξσπνο ζηψπεζε. Πξαγκαηηθά πνηέ δελ ηνλ είρα δεη λα κεζνιαβεί
γηα απηά ηα πνπιηά. Ήηαλ απέξαληα πινχζηνο θαη πνηέ δελ έιεηπαλ νη
πσιεηέο πνπιηψλ. Ήηαλ εχθνιν λα αγνξάζεη έλα θινπβί θαη λα
απειεπζεξψζεη ηα πνπιηά, αιιά απηφο θνηηνχζε κφλν ην ιάζνο κνπ.
Σειηθά κηα κέξα ηα πνπιηά ήηαλ έηνηκα. Άλνημα ην παξάζπξν γηα λα
θχγνπλ θαη απηά θπζηθά έθπγαλ ρσξίο λα γπξίζνπλ. Σα είρα
πξνπνλήζεη ζην πέηαγκα θαη κπφξεζαλ λα θχγνπλ καθάξηα έκεηλαλ
ειεχζεξα. Καιά, ν θίινο κνπ έκεηλε πνιχ μαιαθξσκέλνο επεηδή εγψ
είρα ειεπζεξψζεη ηα πνπιηά, αιιά πνηέ δελ είδα λα θάλεη ην ίδην.
Σφζνη πσιεηέο πνπιηψλ πνπ ππάξρνπλε ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο,
ηφζνη πνπ πεξλνχζαλε απφ εθείλν ην ζπίηη, πνηέ δελ ηνλ είδα λα
αγνξάζεη πνπιηά απφ απηνχο. Ώιιά εθείλνο πνζνχζε λα θηάζεη ζηνλ
Παηέξα, δνχιεπε κε πνιιέο εζσηεξηθέο αζθήζεηο θιπ.
Καιά, κηα νπνηαδήπνηε κέξα πέζαλε ν παηέξαο ηεο γπλαίθαο
ηνπ, δειαδή ν πεζεξφο ηνπ, θαη άθεζε ζηελ ζχδπγφ ηνπ κία κεγάιε
θιεξνλνκηά. Ώκέζσο απαίηεζε απφ ηελ γπλαίθα ηνπ λα ηνπ δψζεη
φια φζα είρε ιάβεη ζαλ θιεξνλνκηά, λα ηα δψζεη ζε απηφλ. Σεο είπε
φηη απηφο ήηαλε ν άληξαο ηεο θαη απηφο ήηαλ εθείλνο πνπ έπξεπε λα
έρεη εθείλν ην θεθάιαην ζηελ εμνπζία ηνπ, κεξηθά φκνξθα θηήκαηα,
έλα ξάληδν πνιχ φκνξθν θιπ. Φπζηθά ε γπλαίθα αληέδξαζε ιίγν,
ζθέθηεθε γηα ηνλ εαπηφ ηεο: «Ώθνχ απηφο ν άλζξσπνο είλαη έλα
ηέξαο, ηη ειπίδα κπνξψ λα έρσ απφ απηφλ; Ώλ κνπ πάξεη απηφ πνπ
κνπ άθεζε ν παηέξαο κνπ ηφηε ηη ζα θάλσ ηελ εκέξα πνπ ζα κε
δηψμεη απφ ην ζπίηη κε ηηο θισηζηέο;» Καη νξηζηηθά απνθάζηζε λα ηνπ
πξνζθέξεη 100.000 πέζνο, ηίπνηε άιιν, έηζη γηα λα είλαη
επραξηζηεκέλνο. ΐέβαηα, γηα εθείλε ηελ επνρή 50 ή 100.000 πέζνο
ήηαλε ηξνκεξφ πνζφ. Θπκεζείηε φηη πξηλ κεξηθά ρξφληα ππήξρε κία
παξνηκία πνπ έιεγε «Αελ ππάξρεη ζηξαηεγφο πνπ λα αληέμεη έλαλ
θαλνληνβνιηζκφ 50.000 πέζνο». Έηζη δελ ήηαλ;
Καιά, ν άλζξσπνο ζχκσζε κε ηελ δχζηπρε γπλαίθα θαη
βέβαηα ηεο δήηεζε λα ππνγξάςεη ην δηαδχγην. Βπεηδή απηή δελ ήζειε

120
ην δηαδχγην ηεο είπε: «Καιά, εάλ δελ δέρεζαη ην δηαδχγην, ζα πξέπεη
λα πάκε ζην δηθαζηήξην». Υψξηζε. Σα παηδηά ηνπο αλακθηζβήηεηα
έπξεπε λα πεξλάλε πνιιέο νδχλεο θαη ζην ηέινο ε δχζηπρε γπλαίθα
έθπγε απφ ηελ παηξψα γε. Ση πηζηεχεηε εζείο; Ώιιά είρε φκσο κηα
πνιχ κπζηηθηζηηθή θαη άθαηε ζηάζε. Μνπ κηινχζε κφλν γηα ζετθά
πξάγκαηα, γηα ηελ αγάπε πνπ αηζζαλφηαλε γηα ηνλ Παηέξα ηνπ πνπ
βξίζθεηαη ελ θξππηψ. Απζηπρψο ε θφξε ηνπ ήηαλ ζε άιιν κέξνο θαη
νη γηνη ηνπ ζε άιιν θαη ε ηαιαηπσξεκέλε γπλαίθα ηνπ ήηαλ
θπλεγεκέλε επεηδή δελ ηνπ έδσζε ηελ πεξηνπζία ηεο, αιιά απηφο
ήηαλ άγηνο. Ήζειε λα αθνινπζήζεη ην αγλφηαην κνλνπάηη πνπ νδεγεί
ζηελ εζσηεξηθή απηνπξαγκάησζε. Βμαζθνχζε δηαινγηζκφ ηξεηο ή
ηέζζεξηο ψξεο θαζεκεξηλά, ζεμνπαιηθή καγεία, αιιά βέβαηα κε
φπνηα ηνπ εκθαληδφηαλε, ζπλέρηζε φκσο λα είλαη Άγηνο.
Καιά, είπα φια απηά θαη δελ έρσ αλαθεξζεί νχηε ζε επψλπκα
γη’ απηφ θαη δελ θάλσ θνπηζνκπνιηφ. Βάλ αλάθεξα νλφκαηα θαη
επψλπκα θαη νλφκαηα ζα ηα έθαλα ζάιαζζα, αιιά δελ αλαθέξσ νχηε
νλφκαηα νχηε επίζεηα. Ώιιά επαλαιακβάλσ θάλσ ηελ αθήγεζε,
αλαθέξσ ηα γεγνλφηα θαη φρη ηα νλφκαηα.
Δ σκή πξαγκαηηθφηεηα ησλ γεγνλφησλ είλαη φηη απηφο ν
άλζξσπνο δελ ήηαλε θαιφο νηθνδεζπφηεο. ΋ηαλ θάπνηνο δελ είλαη
θαιφο νηθνδεζπφηεο, πξαγκαηηθά δελ είλαη έηνηκνο λα κπεη ζην
κνλνπάηη ηεο Κφςεο ηνπ Ξπξαθηνχ. Μηα νπνηαδήπνηε κέξα ηνλ
βξήθα θάπνπ. Με ξψηεζε γηα ηνλ εζσηεξηζκφ, ζρεηηθά κε ηνλ
απνθξπθηζκφ, κε ηελ Γλσζηηθή θαη φια απηά ηα πξάγκαηα. Σνπ είπα:
«Καιά, απηά μεράζηεθαλ πηα, νη δηαιέμεηο πνπ έδσζα, απηέο έγηλαλ
θάπνπ, ζε άιινπο θαηξνχο. Σψξα πηα νχηε θαλ ζπκάκαη, ηψξα
αθηεξψζεθα ζηελ πνιηηηθή». Σέινο πάλησλ ηνλ ζηακάηεζα.
Καηάιαβα φηη δελ ήηαλε θαιφο νηθνδεζπφηεο θαη γη’ απηφ δελ ζα
ρξεζίκεπε γηα απηέο ηηο εζσηεξηζηηθέο ζπνπδέο.
Έρσ δηεγεζεί απηή ηελ αθήγεζε γηα λα θαηαιάβεηε εζείο φηη
ε βάζε ζε απηέο ηηο ζπνπδέο αξρίδεη κε ην λα έρνπκε θηάζεη ζην
επίπεδν ηνπ θαινχ νηθνδεζπφηε, θαινχ ζπδχγνπ, θαινχ παηέξα,
θαινχ αδειθνχ, θαινχ θίινπ. Ο άληξαο πνπ θνηηάεη ην ζπίηη ηνπ, ε
γπλαίθα πνπ θξνληίδεη ηα παηδηά ηεο. Καη αλ δελ είλαη παληξεκέλε ε
γπλαίθα ζα είλαη θαιή θφξε, θαιή αδειθή ή ζπηηηθή γπλαίθα. Ώλ
έλαο είλαη ειεχζεξνο, ηνπιάρηζηνλ ζα είλαη ν θαιφο άλζξσπνο πνπ
θνηηάεη ηνπο δηθνχο ηνπ, ηνπο ζπγγελείο ηνπ. Καη αλ δελ έρεη
ζπγγελείο ηφηε ζα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ ππάξρνπλ γεληθά γηα ηελ
αλζξσπφηεηα. Βάλ θάπνηνο δελ έρεη θηάζεη ζην επίπεδν ηνπ θαινχ

121
νηθνδεζπφηε, δελ ρξεζηκεχεη γηα απηέο ηηο ζπνπδέο. Πξέπεη λα είλαη
ζσζηφο θαη ηζνξξνπεκέλνο άλζξσπνο θαη φρη ζειεληαθφο.
Σψξα ππάξρεη επίζεο θάηη πνιχ ζεκαληηθφ, απηφ πνπ ιέγεηαη
καγλεηηθφ θέληξν. Μεξηθνί άλζξσπνη θαηέρνπλ απηφ ην καγλεηηθφ
θέληξν θαη άιινη δελ ην θαηέρνπλ. Γεληθά φηαλ αηζζάλεηαη θαλείο
έιμε γηα απηέο ηηο ζπνπδέο είλαη γηαηί έρεη εγθαηεζηεκέλν ην
Μαγλεηηθφ Κέληξν ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ, αιιηψο δελ ζα αηζζαλφηαλε
θακία έιμε. Θπκάκαη πσο γελλήζεθε ζε κέλα ε έιμε γηα απηέο ηηο
ζπνπδέο. ΐέβαηα εγψ εηιηθξηλά άιιαμα ζψκα ζειεκαηηθά. Άθεζα ην
πεξαζκέλν ζψκα ζειεκαηηθά αιιά αηζζάλζεθα ζηελ ησξηλή κνπ
χπαξμε απηφ ην θέληξηζκα, φπσο ζα ιέγακε, γηα ηηο γλσζηηθέο
εζσηεξηζηηθέο ζπνπδέο. ΋ηαλ αθφκα ήκνπλα έλα παηδί θάπνπ 8 εηψλ,
πήγα ζηελ εμνρή θαη εξρφκελνο ζε επαθή κε ηελ κεγάιε θχζε, αηελίδνληαο κηα ραξαπγή αηζζάλζεθα κηα ηξνκεξή πξναίζζεζε θαη πφλεζε
ε θαξδηά κνπ. Έλησζα ηελ επηζπκία γηα ηα ζετθά πξάγκαηα. ΢ε
εθείλεο ηηο ζηηγκέο είδα ηνλ εαπηφ κνπ πιήξσο, γηα κηα ζηηγκή κνπ
θάλεθε ζαλ εγψ λα έβιεπα ηνλ εαπηφ κνπ, είρα απηφ ην θέληξν ηεο
ζπλείδεζεο. Ώλ έρεηε αηζζαλζεί θακηά θνξά απηή ηελ πξναίζζεζε,
ζα μέξεηε ηη είλαη απηφ πνπ ζαο ιέσ. Έηζη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα
δεκηνπξγήζνπκε έλα Μαγλεηηθφ Κέληξν, δηφηη εμ αηηίαο απηνχ είλαη
πνπ έξρεηαη θαλείο ζε απηφ ην είδνο ζπνπδψλ. Ναη αγαπεηνί κνπ
αδειθνί, απηφ πνπ ζέινπκε πξηλ απ’ φια είλαη λα θηάζνπκε ζηελ
Μνλάδα ηεο δσήο ειεχζεξεο ζηελ θίλεζή ηεο.
Απζηπρψο κέζα ζε θάζε άλζξσπν δελ ππάξρεη κία ηεξή
Ώηνκηθφηεηα. Ώιιά ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο ππέξηαηνπ πφλνπ
αηζζαλφκαζηε φηη ζην βάζνο έρνπκε κία ηεξή Ώηνκηθφηεηα. Ώπηφ πνπ
ζέινπκε είλαη λα θηάζνπκε ζηελ ελφηεηα ηεο δσήο λα
νινθιεξσλφκαζηε, λα κεηαηξεπφκαζηε ζε ηεξά άηνκα θαη απηφ είλαη
δπλαηφλ δνπιεχνληαο πάλσ ζηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ, αθαηξψληαο ηα
δηθά καο ςπρνινγηθά ιάζε. Ώλ ην πεηχρνπκε ζα κεηαηξεπφκαζηε ζε
Εεξά Άηνκα.
Δ δηαθνξά κεηαμχ ελφο αλζξψπνπ θαη ελφο άιινπ είλαη ηα
δηάθνξα Βπίπεδα ηνπ Βίλαη. ΋ζν πην θνληά είλαη θαλείο ζηελ Εεξή
Ώηνκηθφηεηα ηφζν θπζηθά είλαη πην αλπςσκέλνο. ΋ζν πην καθξηά
είλαη θαλείο απφ ηελ Εεξή Ώηνκηθφηεηα, ηφζν πην ρακειφ Βπίπεδν
ηνπ Βίλαη θαηέρεη. Δ γλψζε πνπ δίλνπκε εδψ ζηνπο αδειθνχο είκαη
ζίγνπξνο πσο δελ ζα αθνκνησζεί ην ίδην απφ φινπο. Ο θαζέλαο ζα ην
αθνκνηψζεη ζχκθσλα κε ην Βπίπεδν ηνπ Βίλαη ζην νπνίν βξίζθεηαη.
Μεξηθνί ζα ην θαηαιαβαίλνπλ θαιχηεξα, άιινη ιηγφηεξν, είλαη

122
αδχλαην λα ην αθνκνηψζνπλ ή λα ην θαηαιάβνπλ φινη κε ηνλ ίδην
ηξφπν.
Έηζη ινηπφλ εθ’ φζνλ ν θαηξφο καο βηάδεη, θαη απηφο είλαη ν
ρεηξφηεξνο δήκηνο πνπ έρνπκε, ζα ηειεηψζνπκε ιέγνληαο φηη: Μφλν
ελψλνληαο ην Βίλαη θαη ην Ξέξσ θηάλνπκε ζηελ αιεζηλή Καηαλφεζε
θαη κφλν κε ηελ αιεζηλή Καηαλφεζε κπνξνχκε λα δνπιεχνπκε κε
ηνλ εαπηφ καο. Γηα λα πεξάζνπκε ζε άιιν Βπίπεδν ηνπ Βίλαη ή ζε
άιια Βπίπεδα ηνπ Βίλαη πην πςειά, ρξεηαδφκαζηε λα είκαζηε
αθέξαηνη, νινθιεξσκέλνη. Καη απηφ είλαη δπλαηφλ κφλν
αλεβαίλνληαο ηα δηάθνξα ζθαινπάηηα πνπ απνηεινχλ ηα επίπεδα ηνπ
Βίλαη. ΋ηαλ αθνχηε απηή ηελ νκηιία, κε μερλάηε πξψηα απφ φια ηελ
αλάγθε λα είκαζηε ηζνξξνπεκέλα άηνκα, φρη θαθνί νηθνδεζπφηεο. Σν
κνλνπάηη αξρίδεη ζην ζπίηη θαη αλ νη ζπλζήθεο πνπ έρνπκε ζην ζπίηη
είλαη άζρεκεο, ηφηε θαιχηεξα γηα καο. Θέισ κε απηφ λα πσ φηη ην
γχκλαζκα είλαη αλψηεξν. ΋ηαλ δεη θαλείο γηα ηελ εζσηεξηθή δνπιεηά
θαη κφλν γηα ηελ εζσηεξηθή δνπιεηά, πξαγκαηηθά φζν πην ζθιεξφ
είλαη ην γχκλαζκα ηφζν θαιχηεξα.
Δ ΏΡΥΔ
Γηα λα δεκηνπξγνχκε ηα εζσηεξηθά ζψκαηα είλαη αλαγθαίν
έλα κηθξφ ηέρλαζκα, πνπ είλαη κε ηελ ζεηξά ηνπ ην κπζηήξην ησλ
κπζηεξίσλ ησλ αξραίσλ αιρεκηζηψλ. Ώπηφ ην κπζηήξην είλαη ην
Ώξθάλν Ώ.Γ.Φ. ην νπνίν κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζπλνπηηθά έηζη:
«΢εμνπαιηθή επαθή ρσξίο εθζπεξκάησζε ηνπ Έλο ΢έκηληο». Έηζη
κεηαηξέπεηαη ε δεκηνπξγηθή ελέξγεηα.
Πξψηα απφ φια ν πδξάξγπξνο δελ είλαη παξά ε κεηαιιηθή
ςπρή ηνπ ζπέξκαηνο. ΢ηελ αιρεκεία, ην ζπέξκα είλαη ν
αθαηέξγαζηνο πδξάξγπξνο. Λέγεηαη πσο κε απηφ ην κεηαπνηεκέλν
ζπέξκα θαηεξγάδεηαη ν πδξάξγπξνο πνπ είλαη ε κεηαιιηθή ςπρή ηνπ
ζπέξκαηνο. Τπάξρνπλ ηξεηο ηάμεηο πδξαξγχξνπ: 1. Ο αθαηέξγαζηνο
πδξάξγπξνο, δειαδή ην Βμηνρεράξη ή Εεξφ ζπέξκα. 2. Δ κεηαιιηθή
ςπρή ηνπ ζπέξκαηνο πνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο κεηαηξνπήο ηνπ
Λίκπηλην. Ώπηή ε κεηαιιηθή ςπρή είλαη δεκηνπξγηθή ελέξγεηα πνπ
αλεβαίλεη απφ ηα γαγγιηαθά θαλάιηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο κέρξη
ηνλ εγθέθαιν. 3. Ο ηξίηνο πδξάξγπξνο είλαη ν πην αλπςσκέλνο. Βίλαη
απηφο πνπ γνληκνπνηήζεθε απφ ην ζεηάθη. ΢ηελ αιρεκεία ην ζεηάθη
είλαη ε Εεξή Φσηηά.
Οη αλαηνιηθνί εζσηεξηζηέο πηζηεχνπλ πσο φηαλ ηα ζεηηθά θαη
αξλεηηθά ξεχκαηα ηνπ πδξαξγχξνπ θάλνπλ επαθή ζην Σξηβέλη, θνληά

123
ζην θφθαιν ηνπ θφθθπγα, αθππλίδνπλ απφ ειεθηξηθή επαγσγή κηα
ηξίηε δχλακε πνπ είλαη ε Κνπληαιίλε. Δ Κνπληαιίλε γλσζηή κφλν
ζαλ θηδηθή, δαθηπιηνεηδήο θσηηά θνληά ζην θφθαιν ηνπ θφθθπγα θαη
ε νπνία αλαπηχζζεηαη κέζα ζην ζψκα ηνπ αζθεηή, αθππλίδεηαη.
Δ Εεξή Φσηηά ή Θεηάθη, αλακεηγλχεηαη κε ηελ κεηαιιηθή
ςπρή ηνπ Τδξάξγπξνπ θαη απφ απηφ ην κίγκα απνηειείηαη ε θσηηά
πνπ είλαη απηφ πνπ γνληκνπνηήζεθε απφ ην Θεηάθη. Ώπηφ ην κίγκα
απφ Θεηάθη θαη Τδξάξγπξν, αλεβαίλεη απφ ην λσηηαίν θαλάιη κέρξη
ηνλ εγθέθαιν, αθππλίδνληαο ηα αλψηεξα θέληξα ηνπ εγθεθάινπ.
Σν πεξίζζεπκα απφ απηφλ ηνλ Τδξάξγπξν, γνληκνπνηεκέλν
απφ ην Θεηάθη, είλαη πνπ ζα πξέπεη λα θάλεη ηελ θαηαπιεθηηθή
δεκηνπξγία ησλ αλσηέξσλ ππαξμηαθψλ ζσκάησλ ηνπ Βίλαη. ΋ηαλ ν
πδξάξγπξνο, ν γνληκνπνηεκέλνο απφ ην ζεηάθη, θξπζηαιιψλεηαη κέζα
ζηνλ ςπρηζκφ θαη ηνλ νξγαληζκφ καο κε ηηο λφηεο Νην, Ρε, Μη, Φα,
΢νι, Λα, ΢η δεκηνπξγείηαη ην αζηξηθφ ζψκα. Καηά ηξφπν ψζηε ην
αζηξηθφ ζψκα δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά Τδξάξγπξνο
γνληκνπνηεκέλνο απφ ην Θεηάθη. ΋ηαλ δηα κέζνπ κίαο δεχηεξεο
νθηάβαο Νην, Ρε, Μη, Φα, ΢νι, Λα, ΢η θξπζηαιιψλεηαη ν Τδξάξγπξνο γνληκνπνηεκέλνο απφ ην Θεηάθη, παίξλεη ηελ κνξθή ηνπ
δηαλνεηηθνχ ζψκαηνο. Έηζη ινηπφλ ην δηαλνεηηθφ ζψκα είλαη επίζεο
Τδξάξγπξνο, γνληκνπνηεκέλνο απφ Θεηάθη, ζε κηα δεχηεξε νθηάβα.
Βπίζεο ν Τδξάξγπξνο θξπζηαιιψλεηαη ζε κηα ηξίηε νθηάβα κε ηηο
λφηεο Νην, Ρε, Μη, Φα, ΢νι, Λα, ΢η ζρεκαηίδνληαο ην αηηηαηφ ζψκα.
Ώθνχ θάπνηνο έρεη ην Φπζηθφ, Ώζηξηθφ, Αηαλνεηηθφ θαη
Ώηηηαηφ ζψκα είλαη έλαο αιεζηλφο άλζξσπνο, δειαδή κε ηηο ςπρηθέο
θαη πλεπκαηηθέο αξρέο ελφο απζεληηθνχ αλζξψπνπ. Πξηλ απφ φια
απηά, ήηαλ έλα δηαλνεηηθφ δψν αιιά φρη Άλζξσπνο.
Ο Τδξάξγπξνο, γνληκνπνηεκέλνο απφ ην Θεηάθη, ν ηξίηνο
Τδξάξγπξνο είλαη ν πην ξαθηλαξηζκέλνο θαη ν πην ζεκαληηθφο. Αηφηη
ν ηξίηνο Τδξάξγπξνο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, είλαη απηφ πνπ ζα
νλνκάζνπκε ε Ώξρή, ε Βιιεληθή Ώξρή, ε δηάζεκε Ώξρή. Ώπφ απηφλ
ηνλ ηξίην Τδξάξγπξν, πνπ είλαη ε Ώξρή, βγαίλνπλ ηα ππαξμηαθά
ζψκαηα ηνπ Βίλαη. Βπίζεο ζπλαληάκε ηελ Ώξρή ζηνλ Μαθξφθνζκν,
Μαθξνθνζκηθή Ώξρή. Ώπηή ε Μαθξνθνζκηθή αξρή είλαη ην
λεθέισκα απφ ην νπνίν βγαίλνπλ νη θφζκνη. Ση είλαη ην λεθέισκα;
Βίλαη ε Μαθξνθνζκηθή Ώξρή, έλα κίγκα απφ Ώιάηη, Θεηάθη θαη
Τδξάξγπξν. Σν Ώιάηη είλαη ην Πλεχκα.

124
Σν Ώιάηη πεξηέρεηαη ζην Εεξφ ΢πέξκα θαη εμπςψλεηαη κε ηελ
κεηαβνιή, έηζη ζηελ Ώξρή ηνπ Μηθξφθνζκνπ ππάξρεη επίζεο Ώιάηη,
Θεηάθη θαη Τδξάξγπξνο.
-Αάζθαιε, εδψ πην είλαη ην Ώιάηη;
-Σν Ώιάηη πεξηέρεηαη ζηηο ζεμνπαιηθέο εθθξίζεηο, αιιά
ζπκβαίλεη φηη ρξεηάδνληαη εμπςψζεηο, θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε φηαλ
γίλνληαη νη κεηαβνιέο ην Ώιάηη επίζεο κεηαβάιιεηαη. ΢ηελ Ώξρή ηνπ
Μηθξφθνζκνπ, απφ φπνπ βγαίλνπλ ηα αλψηεξα ππαξμηαθά ζψκαηα
ηνπ Βίλαη, ππάξρεη Ώιάηη, Θεηάθη θαη Τδξάξγπξνο. Καη ζηελ Ώξρή
ηνπ Μαθξφθνζκνπ ππάξρεη επίζεο Ώιάηη, Θεηάθη θαη Τδξάξγπξνο.
Ώπφ ην λεθέισκα, απφ ηελ Μαθξνθνζκηθή Ώξρή, βγαίλνπλ νη
θνζκηθέο κνλάδεο, νη Κφζκνη. Βδψ θάησ είλαη φπσο είλαη επάλσ.
Υξεηάδεηαη ην λεθέισκα γηα λα βγαίλνπλ νη Κφζκνη θαη γηα λα
ζπκβεί απηφ ρξεηάδεηαη ε πξψηε χιε, πνπ είλαη ε Ώξρή, πνπ είλαη ην
κίγκα απφ Ώιάηη, Θεηάθη θαη Τδξάξγπξν. Κάησ ζηνλ Μηθξφθνζκν,
πξέπεη επίζεο πξψηα λα ππνζηεί επεμεξγαζία ην λεθέισκα κε Ώιάηη,
Θεηάθη θαη Τδξάξγπξν. Έπεηηα απφ απηφ αλαβιχδνπλ ηα Ώλψηεξα
Τπαξμηαθά ΢ψκαηα ηνπ Βίλαη, φπσο ζπκβαίλεη επάλσ φηαλ
αλαβιχδνπλ νη Κφζκνη. Ώπηφ πνπ ν Μέγαο Ώξρηηέθηνλαο ηνπ
΢χκπαληνο έθαλε ζην Μαθξφθνζκν, πξέπεη εκείο λα ην θάλνπκε εδψ
ζε κηθξφ, δηφηη φπσο είλαη επάλσ είλαη θάησ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
αλαβιχδνπλ ηα ππαξμηαθά ζψκαηα ηνπ Βίλαη.
Έηζη ινηπφλ, ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγνχκε κέζα καο ηελ Ώξρή.
Δ Ώξρή είλαη ην Ώιάηη ζπλ Θεηάθη ζπλ Τδξάξγπξνο, ηφζν πάλσ φζν
θαη θάησ. Αεκηνπξγψληαο ηελ Ώξρή θξπζηαιιψλνληαη εδψ ηφζν ην
Φπζηθφ, φζν ην Ώζηξηθφ, ην Αηαλνεηηθφ θαη ην Ώηηηαηφ. Ο Σξίηνο
Τδξάξγπξνο, πνπ είλαη ε Ώξρή, είλαη απηφο κε ηνλ νπνίν
θαηαζθεπάδνληαη ηα ειηαθά ζψκαηα. Βκείο ηα κειεηάκε απφ ηελ
αιρεκηζηηθή ζθνπηά, ζην θσο ηνπ απνθξπθηζκνχ, γηα λα θηάζνπκε
ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ.
Ώπηφο πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ηα ζψκαηα πξέπεη κεηά λα ηα
ηειεηνπνηήζεη. Γηα λα ηειεηνπνηνχληαη απηά ηα ζψκαηα ρξεηάδεηαη
αλαγθαζηηθά λα εμαιείςεη ηνλ μεξφ Τδξάξγπξν πνπ δελ είλαη ηίπνηε
άιιν απφ ην εγψ. Ώλ δελ εμαιείςεη ηα εγψ, ηα ππαξμηαθά ζψκαηα δελ
ηειεηνπνηνχληαη, δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηα δηάθνξα κέξε
ηνπ Βίλαη. Γηα λα κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ ηα ζψκαηα απφ ηα δηάθνξα
κέξε ηνπ Βίλαη, ζα πξέπεη λα ηειεηνπνηεζνχλ, λα κεηαηξαπνχλ ζε
νρήκαηα απφ αγλφ ρξπζφ. Ώιιά δελ ζα κπνξνχζαλ απηά ηα νρήκαηα
λα κεηαηξαπνχλ ζε εξγαιεία απφ αγλφ ρξπζφ, αλ δελ εμαιείςνπκε

125
ηνλ μεξφ Τδξάξγπξν θαη ην Θεηνχρν Ώξζεληθφ. Πνηνο είλαη ν μεξφο
πδξάξγπξνο; ηα εγψ. Πνην είλαη ην Θεηνχρν Ώξζεληθφ; ε ζαξθηθή
θηελψδεο θσηηά ησλ αηνκηθψλ θνιάζεσλ ηνπ αλζξψπνπ. Ώπηή ε
θσηηά αληηζηνηρεί ζην βδειπξφ φξγαλν Κνπληαξηηγνπαδφξ.
Πξέπεη λα εμαιείςνπκε ηνλ μεξφ Τδξάξγπξν θαη ην Θεηνχρν
Ώξζεληθφ, ψζηε ηα αλψηεξα ππαξμηαθά ζψκαηα ηνπ Βίλαη, ηα νπνία
έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ Ώξρή ηεο Ώιρεκείαο, λα κπνξνχλ λα
κεηαηξέπνληαη ζε νρήκαηα απφ αγλφ ρξπζφ ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο.
Ώπηά ηα νρήκαηα απφ αγλφ ρξπζφ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ
απφ ηα δηάθνξα κέξε ηνπ Βίλαη. ΢ην ηέινο φια απηά δηαπεξλψληαο ην
έλα ην άιιν ρσξίο λα αλαθαηεχνληαη, ρξεζηκεχνπλ ζαλ έλδπκα γηα
ηνλ δηθφ καο βαζηιηά, ηνλ δηθφ καο εζσηεξηθφ Υξηζηφ. Ώπηφο
ζεθψλεηαη απφ ηνλ ηάθν ηνπ ηελ ζηηγκή πνπ ππάξρεη έλα έλδπκα
απηήο ηεο ηάμεσο. Καιχπηεηαη κε απηφ ην έλδπκα γηα λα εθδειψλεηαη
εδψ δηα κέζνπ ησλ αηζζήζεσλ θαη λα εξγάδεηαη πξνο ηελ
αλζξσπφηεηα πνπ ππνθέξεη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν Κχξηνο έξρεηαη
ζηελ δσή, ν θνζκηθφο Υξηζηφο (δειαδή ν εζσηεξηθφο Μάγθλεο ηεο
Ώιρεκείαο) αλαβιχδεη ζηελ χπαξμε.
Πνηα είλαη ε Φηινζνθηθή Πέηξα; Βίλαη ν εζσηεξηθφο Υξηζηφο
ληπκέλνο κε ηα ζψκαηα ρξπζνχ. Ώπηφ ην ρξπζφ πεξηηχιηγκα
απνηεινχκελν απφ ηα ζψκαηα, είλαη ην ειηαθφ ζψκα, ην ζψκα
Υξπζνχ ηνπ ειηαθνχ Ώλζξψπνπ. ΋ηαλ θαηέρεη θαλείο ηελ
Φηινζνθηθή Πέηξα έρεη πιήξε εμνπζία πάλσ ζε φιε ηελ Φχζε. Δ
Φχζε ηνλ ππαθνχεη, θαηέρεη ην ειημίξην ηεο καθξνδσίαο θαη κπνξεί
λα δηαηεξεί ην θπζηθφ ηνπ ζψκα επί εθαηνκκχξηα ρξφληα. Έηζη
ινηπφλ απηφο είλαη ν δξφκνο. Ο δξφκνο βξίζθεηαη ζηνλ ζπφξν θαη ηίπνηε άιιν.
Μέζα ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ ζπκβαίλνπλ ελδηαθέξνληα
πξάγκαηα. Βθ’ φζνλ ηα αλψηεξα ππαξμηαθά ζψκαηα ηνπ δελ είλαη
ηίπνηε άιιν παξά Τδξάξγπξνο γνληκνπνηεκέλνο απφ ην Θεηάθη, ηφηε
ζε απηά ηα ζψκαηα Τδξαξγχξνπ πξέπεη λα εκθαληζηεί ν ρξπζφο.
Ώιιά πνηνο ζα κπνξνχζε λα πξνζθνιιήζεη ηα άηνκα ρξπζνχ ζηνλ
Τδξάξγπξν; Αελ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθνιιεζνχλ παξά κε έλα
ηέρλαζκα, ην νπνίν δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ην δηάζεκν
Ώληηκφλην1 ηεο Ώιρεκείαο. Σν Ώληηκφλην ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ
είλαη έλα άγλσζην κέηαιιν ζηελ ρεκεία, αιιά ζηελ Ώιρεκεία είλαη
έλα απφ ηα κέξε ηνπ δηθνχ καο Βίλαη. Ώπηφ ην κέξνο ηνπ δηθνχ καο
1

΢.Μ. Μέηαιιν αξγπξφιεπθν.

126
Βίλαη μέξεη λα πξνζθνιιάεη ηα άηνκα ρξπζνχ ζηα δηθά καο ζψκαηα
Τδξαξγχξνπ. Έηζη απηά ηα ζψκαηα Τδξαξγχξνπ κεηαηξέπνληαη ζε
ζψκαηα αγλνχ ρξπζνχ ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο. ΋ηαλ έρεη θαλείο ηα
ζψκαηα αγλνχ ρξπζνχ, ιακβάλεη ην ζπαζί. Ήδε είλαη έλαο
αξράγγεινο κε ζπαζί αγλνχ ρξπζνχ ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο. Έλα
ζπαζί πνπ ζηξηθνγπξίδεη απεηιεηηθά ξίρλνληαο δπλαηέο θιφγεο. Σν
ζπαζί ησλ αξραγγέισλ.
Έηζη ινηπφλ αμίδεη ηνλ θφπν λα πξνζθνιιάκε ηα άηνκα
ρξπζνχ ζηνλ πδξάξγπξν. Καη φια απηά κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ππφ
ηνλ φξν λα εμαιείθεηαη ν μεξφο Τδξάξγπξνο θαη ην Θεηνχρν
Ώξζεληθφ. Βάλ θάπνηνο δελ ηα εμαιείθεη, απιψο δελ πεηπραίλεη λα
ηειεηνπνηήζεη ηα ζψκαηα θαη λα ηα θάλεη απφ ρξπζφ ηεο θαιχηεξεο
πνηφηεηαο.
Έηζη ινηπφλ φιν ην κπζηήξην ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ είλαη ζην
λα μέξνπκε λα θαηαζθεπάδνπκε ηνλ Τδξάξγπξν, κέρξη λα
δεκηνπξγήζνπκε ηελ Ώξρή, ην εζσηεξηθφ θαη ηδηαίηεξν λεθέισκα
απφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα αλαβιχζνπλε ηα δηάθνξα ζψκαηά καο.
ΒΡ: Αάζθαιε, ηη είλαη νη 3 δηαθαχζεηο απφ ην ζίδεξν θαη ηελ
θσηηά;
ΏΠ: Οη 3 δηαθαχζεηο απφ ηελ θσηηά θαη ην ζίδεξν
αληηζηνηρνχλ ζην πξψην βνπλφ, ην δεχηεξν θαη ζε έλα κέξνο ηνπ
ηξίηνπ. Οη 3 δηαθαχζεηο ηνπ Τδξαξγχξνπ είλαη 3 εμαγληζκνί απφ
ζίδεξν θαη θσηηά. Ώπηφ αληηπξνζσπεχεηαη ζην ζηαπξφ απφ ηα 3
θαξθηά. Σα 3 θαξθηά ζπκβνιίδνπλε ηνπο 3 εμαγληζκνχο απφ ζίδεξν
θαη θσηηά. Έηζη ινηπφλ νη 3 εμαγληζκνί είλαη 3 δηαθαχζεηο ηνπ
Τδξαξγχξνπ.
Δ πξψηε δηάθαπζε αληηζηνηρεί ζην βνπλφ ηεο κχεζεο, ε
δεχηεξε αληηζηνηρεί ζην βνπλφ ηεο αλάζηαζεο θαη ε ηξίηε αληηζηνηρεί
ζηα ηειεπηαία 8 ρξφληα ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ. Έηζη ινηπφλ φιε ε
δνπιεηά ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ ζπληζηάηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ
Τδξαξγχξνπ: «Αψζηε καο ηνλ Τδξάξγπξν θαη ζα θαηνξζψζνπκε ηα
πάληα». ΢ε ζχλζεζε ε δνπιεηά ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ είλαη έηζη.
Ώιιά πσο θηάλεη θαλείο ζηελ αλάζηαζε; Μεηαηξέπνληαο ηνλ
εαπηφ ηνπ ζε Άλζξσπν πξηλ λα κπεη ζην βαζίιεην ησλ
Τπεξάλζξσπσλ. ΢ρεηηθά κε ηνλ Άλζξσπν έλαο θψδηθαο ηνπ
Ώλαρνπάθ ιέεη ην εμήο: «Οη Θενί δεκηνχξγεζαλ ηνπο Ώλζξψπνπο
απφ μχιν θαη αθνχ ηνπο δεκηνχξγεζαλ ηνπο έλσζαλ κε ηελ
Θετθφηεηα». Αελ πεηπραίλνπλ φινη νη άλζξσπνη λα ελσζνχλ κε ηελ
ζετθφηεηα. Πξαγκαηηθά ν άλζξσπνο ελσκέλνο κε ηελ ζετθφηεηα είλαη

127
ν Τπεξάλζξσπνο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κπεκέλσλ θηάλνπλ ζην
λα κεηαηξέπνληαη ζε Ώλζξψπνπο, αιιά δελ θηάλνπλ ζηελ θαηάζηαζε
ηνπ Τπεξάλζξσπνπ. Γηα λα κεηαηξέπεηαη θαλείο ζε αιεζηλφ
Άλζξσπν πξέπεη λα έρεη δεκηνπξγήζεη ηα ζψκαηα. Σπραίλεη λα
ππάξρνπλ πνιινί πνπ πεηπραίλνπλ λα δεκηνπξγνχλ ηα ζψκαηα θαη
θπζηθά ιακβάλνπλ ηηο αλψηεξεο πλεπκαηηθέο θαη ςπρηθέο αξρέο,
δειαδή έρνπλ κεηαηξαπεί ζε απζεληηθνχο Ώλζξψπνπο. Ώιιά πξέπεη
λα ζεκεηψζνπκε φηη αθφκα δελ έρνπλ εμαιείςεη ηνλ μεξφ
Τδξάξγπξν, νχηε ην Θεηνχρν Ώξζεληθφ. Ση έρεη ζπκβεί δειαδή; Αελ
έρνπλ ηειεηνπνηήζεη απηά ηα ζψκαηα. Αελ πέηπραλ λα γίλνληαη απηά
ηα ζψκαηα απφ αγλφ ρξπζφ. Έρνπλ πεηχρεη λα ηα δεκηνπξγήζνπλε,
αιιά δελ έρνπλ πεηχρεη λα ηα κεηαβάιινπλ ζε αγλφ ρξπζφ. Έρνπλ
γίλεη Υαλαζκνχζελ, γηαηί πξαγκαηηθά δελ έρνπλ εμαιείςεη ην εγψ.
Ώπηέο είλαη απνηπρεκέλεο πεξηπηψζεηο.
Ο Υαλαζκνχζελ έρεη δηπιφ θέληξν βαξχηεηαο. Έλα κέξνο ηεο
ζπλείδεζεο είλαη ν βαζχο εζσηεξηθφο άλζξσπνο, ην Βίλαη, ληπκέλν κε
ηα ζψκαηα. Σν άιιν κέξνο είλαη ε ζπλείδεζε κπνηηιηαξηζκέλε κέζα
ζηα δηάθνξα εγψ. Μεηαηξέπεηαη ζε Λεπθφ θαη Μαχξν κάγν
ηαπηφρξνλα. Οη Υαλαζκνχζελ κε δηπιφ θέληξν βαξχηεηαο είλαη
απνβνιέο, απνηπρίεο ηεο Κνζκηθήο Μεηέξαο. Ο Ώληξακειέθ, είλαη
κία πεξίπησζε Υαλαζκνχζελ κε δηπιφ θέληξν βαξχηεηαο. ΋ηαλ
θάπνηνο επηθαιείηαη ηνλ Ώληξακειέθ ζηνπο αλψηεξνπο θφζκνπο,
αλαθαιχπηεη φηη είλαη έλαο Θξφλνο. Ώιιά ζε άιιεο επηθιήζεηο
έξρεηαη ν καχξνο κάγνο Ώληξακειέθ, ν νπνίνο είλαη πνιχ παιηφο.
Έρεη δηπιφ θέληξν βαξχηεηαο, είλαη έλαο Υαλαζκνχζελ.
Ο Υαλαζκνχζελ είλαη κία απνηπρία ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ, κηα
απνβνιή ηεο Κνζκηθήο Μεηέξαο. Δ Κνζκηθή Μεηέξα είλαη ην
αζηξηθφ ζεκείν ηνπ ηεξνχ ζπέξκαηνο. Βίλαη ην ιακπεξφ αζηέξη πνπ
αλαβιχδεη απφ ην βάζνο ηεο ζάιαζζαο, απφ ην κεηαιιηθφ ράνο ηνπ
ζπέξκαηνο. Δ ΢ηέιια Μάξηο, ην ππξνγελέο κέξνο ηνπ Τδξαξγχξνπ
καο νδεγεί θαηεπζείαλ ζην Μεγάιν Έξγν. Βίλαη απηή πνπ καο
βνεζάεη ζε φιε ηελ εξγαζία ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ. Δ ΢ηέιια Μάξηο
είλαη ε Παλαγία ηεο Θάιαζζαο, ηεο εζσηεξηθήο ζάιαζζαο ηνπ
ζπέξκαηνο πνπ θνξησλφκαζηε. Βίλαη απφ εθεί, απφ φπνπ αλαβιχδεη
απηφ ην γελλαηφδσξν αζηέξη πνπ είλαη ην ππξνγελέο κέξνο ηνπ
ζπέξκαηνο. Δ ΢ηέιια Μάξηο είλαη ην ζπκβνιηθφ αζηέξη πνπ νδεγεί
ηνλ θάζε Μάγν. Βίλαη απηή πνπ θαηεπζχλεη ην Μεγάιν Έξγν, είλαη ην
αζηξηθφ ζεκείν ηνπ ηεξνχ ζπέξκαηνο, ε ζετθή Μεηέξα Κνπληαιίλε
΢άθηη.

128
Με απηή πξαγκαηνπνηείηαη ην Μεγάιν Έξγν, αιιά αλ θάπνηνο
δελ εμαιείθεη ηνλ μεξφ Τδξάξγπξν θαη ην ζεηνχρν Ώξζεληθφ δελ
πεηπραίλεη λα ελσζεί κε ηελ ζετθφηεηα. Βάλ δελ ππάξρεη ζάλαηνο
κεηαηξέπεηαη ζε κηα απνβνιή, ζε κηα απνηπρία. Έηζη ινηπφλ ην Έξγν
πξέπεη λα γίλεηαη ζσζηά.
Σν Ώληηκφλην είλαη δηαηεζεηκέλν λα πξνζθνιιήζεη ηα άηνκα
ρξπζνχ ζηνλ Τδξάξγπξν, ππφ ηνλ φξν λα εμαιείθεηαη κε ηελ βνήζεηα
ηεο ΢ηέιια Μάξηο ν μεξφο πδξάξγπξνο θαη ην ζεηνχρν αξζεληθφ. Βάλ
ην θάλνπκε έηζη ην Ώληηκφλην δνπιεχεη πξνζθνιιψληαο ηνλ ρξπζφ.
ΒΡ: Αάζθαιε, είλαη αιήζεηα φηη πεξλάεη θάπνηνο ηηο πξψηεο
κπήζεηο αζπλείδεηα;
ΏΠ: Οη πξψηεο κπήζεηο ησλ κηθξφηεξσλ κπζηεξίσλ είλαη ην
δνθηκαζηηθφ κνλνπάηη, ην ζεκειηψδεο ζε εκάο είλαη νη κπήζεηο ησλ
Μεγαιπηέξσλ Μπζηεξίσλ, ε εξγαζία ζην Μεγάιν Έξγν.
Γηα λα θαηαιαβαίλεη θαλείο ηα κπζηήξηα ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ,
ρξεηάδεηαη λα έρεη ιάβεη ην Νηφλνπκ Νηέτ, δειαδή ηελ Υάξε ηνπ
Θενχ. Βάλ θάπνηνο δελ έρεη ιάβεη ηελ Υάξε ηνπ Θενχ, γηα λα κπνξεί
λα κπεη ζηελ επηζηήκε ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ, αθφκα θαη αλ ηελ
κειεηήζεη δελ ηελ θαηαιαβαίλεη. Αηφηη ε Υάξε ηνπ Θενχ ζπκβαίλεη
λα θηάλεη ζηελ ζπλείδεζε θαη φρη ζην δηαλνεηηθφ. ΋ιε ε επηζηήκε
ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ πάεη ζηελ ζπλείδεζε, αλήθεη ζηηο ιεηηνπξγίεο
ηεο ζπλείδεζεο. Αείηε φηη ζηελ Ώιρεκεία κπνξνχκε λα κηιήζνπκε
γηα φιν ην Έξγν.
ΒΡ: Αάζθαιε ΢ακαέι, ηη είλαη ην Άζπξν θαη ην Κφθθηλν
ρξψκα πνπ ηφζν ζπρλά εκθαλίδνληαη ζηα θείκελα ηεο Ώιρεκείαο;
ΏΠ: Βίλαη ηα ρξψκαηα πνπ παξνπζηάδεη ν Τδξάξγπξνο φηαλ
εμαηκίδεη ηα ζψκαηα ζηελ Υνάλε. Πνηα Υνάλε; Σελ ζεμνπαιηθή
Υνάλε. Έηζη πξψηα δίλεη έλα καχξν ρξψκα, έλα άζπξν κεηά, θαηφπηλ
ζπλερίδεη κε ην θίηξηλν θαη θνξπθψλεηαη κε ην θφθθηλν. Ώπηφο είλαη ν
ζπκβνιηζκφο ησλ ηξηψλ κάγσλ, ν έλαο καχξνο, ν άιινο άζπξνο θαη ν
άιινο θίηξηλνο. Λείπεη ην θφθθηλν γηα λα κπνξνχλ φινη απηνί νη κάγνη
λα ζεθψλνληαη. Σν αζηέξη πνπ ηνπο νδεγεί είλαη αθξηβψο ε ΢ηέιια
Μάξηο πνπ καο νδεγεί ζηελ εξγαζία, πνπ είλαη απηή πνπ θάλεη φιε
ηελ εξγαζία.
Πξαγκαηηθά αλ θάπνηνο ζέιεη λα κεηαηξέπεη, αο πνχκε, ην
αζηξηθφ ζψκα ζε έλα φρεκα απφ αγλφ ρξπζφ, ζα πξέπεη λα αθηεξσζεί
ζην λα εμαιείθεη ηνλ μεξφ Τδξάξγπξν. ΐέβαηα φια απηά ηα εγψ, πνπ
είλαη βπζηζκέλα ζην αζηξηθφ επίπεδν, αλαβιχδνπλ κε κία ηξνκεξά
αλαηξηρηαζηηθή, θξηθηή δχλακε. Αηαδηθάδνληαη κέζα ζηελ δηαθζνξά

129
ηνπο θαη παξ’ φιν πνπ ηα δαηκφληα απηά επηηίζεληαη βίαηα πξέπεη λα
απνζπληεζνχλ. ΋ηαλ ζπκβεί απηφ ιέγεηαη φηη έρνπκε κπεη ζην
βαζίιεην ηνπ Κξφλνπ, έρεη αξρίζεη ε δνπιεηά ηεο θσηηάο, ηεο καχξεο
θσηηάο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Κξφλν. ΋ηαλ φια απηά ηα ζηνηρεία
αξρίζνπλ λα θαηαζηξέθνληαη θαη λα απνζπληίζεληαη, ν Τδξάξγπξνο
ηνπ αζηξηθνχ ζψκαηνο αξρίδεη λα αζπξίδεη. Ώιιά παξ’ φιν πνπ ήδε
έρεη θαηαζηξαθεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αλεπηζχκεησλ ζηνηρείσλ.
Σν άζπξν ρξψκα ζθεπάδεη κφλν επηθαλεηαθά ην αζηξηθφ ζψκα. Μεηά
πξέπεη λα ζπλερίζνπκε ηελ εξγαζία κε ην ίδην ην αζηξηθφ ζψκα,
δνπιεχνληαο κε ηνλ αζηξηθφ Τδξάξγπξν, εμαιείθνληαο απφ απηφλ
ηνλ Τδξάξγπξν ηνλ μεξφ Τδξάξγπξν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
θαηαθέξλεη θάπνηνο λα θαηέρεη ην θίηξηλν ρξψκα, ην ρξψκα ησλ
κεγάισλ κπζηεξίσλ. ΢πλερίδνληαο ηελ εξγαζία, ζα θηάζεη κία ζηηγκή
ζηελ νπνία δελ ζα έρνπκε θαλέλα αλεπηζχκεην ζηνηρείν ζην αζηξηθφ
ζψκα, ην νπνίν έρεη ήδε εμαηκηζηεί. Βθ’ φζνλ δε ην Ώληηκφλην
κπφξεζε λα πξνζθνιιήζεη ηα άηνκα ρξπζνχ ζε απηφλ ηνλ
Τδξάξγπξν, ηφηε ην αζηξηθφ ζψκα ιάκπεη θαη απνηειείηαη απφ αγλφ
ρξπζφ. ΋ηαλ είλαη πιένλ απφ θαζαξφ ρξπζφ, ην θαηαβξνρζίδεη ε Θεία
Μεηέξα Κνπληαιίλε θαη ιακβάλνπκε ηελ πνξθχξα, ηνλ πνξθπξφ
ρηηψλα, ηελ πνξθχξα ησλ βαζηιέσλ. Ώο δνχκε ηφηε ηα ρξψκαηα:
καχξν, άζπξν, θίηξηλν θαη κεηά ην πνξθπξφ δειαδή ην θφθθηλν. Δ
ίδηα δηαδηθαζία γίλεηαη γηα ην δηαλνεηηθφ θαη αηηηαηφ ζψκα.
Αελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάζηαζε ηνπ
Υξηζηνχ ζηελ θαξδηά ηνπ αλζξψπνπ ελψ φια απηά ηα ζψκαηα δελ
έρνπλ κεηαηξαπεί ζε νρήκαηα απφ αγλφ ρξπζφ. Σα ζψκαηα απηά
πεξλψληαο θαη δηαπεξλψληαο ην έλα ζην άιιν ρσξίο λα
κπεξδεχνληαη, δεκηνπξγνχλ ην δηάζεκν ειηαθφ ζψκα, ην ζψκα
ρξπζνχ ηνπ ειηαθνχ Ώλζξψπνπ.
Σν ειηαθφ ζψκα ρξεζηκεχεη ζαλ έλδπκα γηα ηνλ Κχξην, γηα
ηνλ εζσηεξηθφ Υξηζηφ πνπ ζεθψλεηαη απφ ηνλ θξπζηάιιηλν ηάθν ηνπ
θαη μαλαέξρεηαη εδψ γηα λα εθδεισζεί. Ώπηφο ηπιίγεηαη κε ην ρξπζφ
ζψκα θαη εθθξάδεηαη ζηνλ θπζηθφ θφζκν ζαλ έλα Μαράηκα. Γηαηί ν
Κχξηνο έξρεηαη ζε απηφλ ηνλ θφζκν; Γηα λα δνπιεχεη πξνο ηελ
αλζξσπφηεηα, απηφο είλαη ν ζθνπφο ηνπ. ΋πσο κπνξνχκε λα
παξαηεξήζνπκε ήδε βιέπνπκε ηελ ζεκαζία ησλ κάγσλ θαη ηνπ
αζηεξηνχ.
΋ζνλ αθνξά ην παηδί απηφ, είλαη ν εζσηεξηθφο Υξηζηφο. Ώπηφ
ην παηδί, παηδί πνπ ιαηξεχνπλ νη κάγνη, πξέπεη λα πεξάζεη απφ φιε
απηή ηελ εξγαζία. Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο

130
Ώιρεκείαο, ν βαζχο εζσηεξηθφο Κχξηνο εξγάδεηαη ηξνκεξά. ΢ην
βάζνο είλαη ήδε ν νδεγεηήο ηνπ κεγάινπ έξγνπ, ε ίδηα ε ΢ηέιια
Μάξηο εξγάδεηαη θάησ απφ ηελ δηεχζπλζή ηνπ. Ώπηφο είλαη ν αξρεγφο
ηνπ έξγνπ.
Έηζη ινηπφλ φηαλ ν βαζχο εζσηεξηθφο Κχξηνο έρεη ηειεηψζεη
φιν ην Μεγάιν Έξγν, κέζα απφ ηνλ θξπζηάιιηλν ηάθν, γελληέηαη ζαλ
έλα παηδί κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ αλζξψπνπ. Καηά ηελ εζσηεξηζηηθή
εξγαζία απηφο πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη, πξέπεη λα δεη ην θνζκηθφ
δξάκα κέζα απφ ηνλ εαπηφ καο θαη λα αλαιάβεη φιεο ηηο δηαλνεηηθέο,
ζπγθηλεζηαθέο θαη βνπιεηηθέο δηαδηθαζίεο. Με ιίγα ιφγηα γίλεηαη
άλζξσπνο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη ππνθέξεη φινπο ηνπο
πεηξαζκνχο ηεο ζάξθαο απ’ φινπο. Πξέπεη λα ληθήζεη θαη λα βγεη
ζξηακβεπηήο. ΋ια ηα νρήκαηά ηνπ είλαη ήδε απφ αγλφ ρξπζφ θαη
κπνξεί θάπνηνο λα ληχλεηαη κε απηά ηα ζψκαηα θαη λα δεη ζηνλ
θφζκν ηεο ζάξθαο ζαλ αλαζηεκέλνο Μχζηεο, ζξηακβεπηήο ηνπ
ζχκπαληνο. Ώο μέξνπκε ηφηε φηη ν βαζχο εζσηεξηθφο Κχξηνο, ν
εζσηεξηθφο Υξηζηφο είλαη ζ’ απηφλ ηνλ θφζκν ην εξέζηζκα, απφ φιν
ην κεγαιείν ηνπ Θενχ, δηφηη είλαη ν δηθφο καο αιεζηλφο ΢σηήξαο.
Ώπηή είλαη ε νπζία ηνπ ΢σηήξα «΢αιβάληνπο» απφ ηελ νπνία
καο κηιάεη ν Παγθφζκηνο Γλσζηηθηζκφο. Ώπηφο είλαη ν ΢σηήξαο
απηνχ ηνπ Μπεκέλνπ. Ώπηφο είλαη ν Βζσηεξηθφο ΢σηήξαο, ν Δγέηεο
ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ, ν εζσηεξηθφο
Μάγθλεο ηεο αιρεκείαο, ν νπνίνο ληπκέλνο κε ηα ζψκαηα ρξπζνχ,
είλαη ε Φηινζνθηθή Πέηξα, ε αμηφινγε Πνιχηηκε Λίζνο, ην θφθθηλν
ξνπκπίλη.
΋πνηνο θαηέρεη απηή ηελ Πέηξα, έρεη ηελ εμνπζία λα
κεηαηξέπεη ηνλ κφιπβδν ζε ρξπζφ. Ώπηή ε Πέηξα είλαη πνιχ
εχπιαζηε, ειαζηηθή θαη ηέιεηα. Μπνξεί λα ξίμεη ιίπνο θαλείο ζε έλα
ηεγάλη ζηελ θσηηά θαη απηφ δελ ράλεηαη. Έηζη είλαη ε Φηινζνθηθή
Πέηξα αλ ηελ ξίμνπκε ζηελ θσηηά. Μπνξεί φκσο λα ραζεί ην
κεηαιιηθφ πλεχκα ηεο Πέηξαο, πνπ είλαη ν Βζσηεξηθφο ρξηζηφο. Σν
κεηαιιηθφ πλεχκα κπνξεί λα εμαηκηζζεί. Πφηε; ΋ηαλ ην κέηαιιν
ιηψλεη. Πφηε ιηψλεη; ΋ηαλ ρχλεηαη ην πνηήξη ηνπ Βξκή, ηφηε ιηψλεη
ην κεηαιιηθφ πλεχκα ζηελ κεηαιιηθή αληίδξαζε ηνπ ρξπζνχ θαη είλαη
αλακθίβνιν φηη ν εζσηεξηθφο Μάγθλεο θεχγεη. Σφηε μέξνπκε φηη έρεη
ράζεη ηελ Φηινζνθηθή Πέηξα πνπ ηελ έρεη δηαιχζεη ζην λεξφ.
Μηιψληαο ζε άιιε γιψζζα, έμσ απφ ην Μεγάιν Έξγν, ζα έιεγα φηη ν
Μπνληηζάηβα πέθηεη. ΢ηελ Ώιρεκεία ιέγεηαη μεθάζαξα φηη ξίρλεηαη ε
Πέηξα ζην λεξφ, φηη δηαιχεηαη ζην λεξφ εκέξα ΢άββαην. Να

131
ελλνήζνπκε φηη ην ΢άββαην είλαη ν Κξφλνο, δειαδή ην βαζίιεην ηνπ
Θαλάηνπ. ΋πνηνο δηαιχεη ηελ Πέηξα ηνπ ζην λεξφ ηφηε ράλεη ηελ
Πέηξα.
΋ιε ε Γέλεζηο ζρεηίδεηαη κε ην Μεγάιν Έξγν. Δ πξψηε
εκέξα ηεο Γέλεζεο αληηζηνηρεί ζηελ εξγαζία ζηελ άβπζζν θαη ζηελ
πξψηε ΢θξαγίδα ηεο Ώπνθάιπςεο. Δ δεχηεξε εκέξα αληηζηνηρεί
ζηελ εξγαζία κε ηα λεξά, ην δσηηθφ ζψκα. Δ ηξίηε εκέξα αληηζηνηρεί
ζην αζηξηθφ. Δ ηέηαξηε ζην δηαλνεηηθφ. Δ πέκπηε ζην αηηηαηφ. Δ
έθηε εκέξα αληηζηνηρεί ζηελ έθηε ΢θξαγίδα ηεο Ώπνθάιπςεο, ζην
ΐνπδηθφ ή Αηαηζζεζηαθφ. Μεηά ε έβδνκε εκέξα ηεο Αεκηνπξγίαο, ε
έβδνκε ΢θξαγίδα είλαη ε εκέξα ηεο μεθνχξαζεο. Δ εξγαζία γίλεηαη
ζε έμη εκέξεο ή πεξηφδνπο. ΢ηελ έβδνκε ππάξρεη μεθνχξαζε θαη ζηελ
φγδνε έξρεηαη ε Ώλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ. Έηζη ινηπφλ ε Γέλεζε θαη ε
Ώπνθάιπςε αιιεινζπκπιεξψλνληαη.
΢ε ζχλζεζε ην Μεγάιν Έξγν γίλεηαη ζε 8 ρξφληα. Σν αλψηεξν
κέξνο ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ είλαη 8 ρξφληα αλ θαη ε πεξίνδνο εξγαζίαο
θαη εηνηκαζίαο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν. Ώιιά ε ηειεπηαία ζχλζεζε, ε
ηειεπηαία πεξίνδνο ζηελ νπνία ηειεηψλεη ην Μεγάιν Έξγν είλαη 8
ρξφληα. Σα 8 ρξφληα ηνπ Εψβ, ηα 8 θαηαπιεθηηθά ρξφληα.
Άξα ην έξγν γίλεηαη ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο, αιιά φια απηά
κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κία κφλν χπαξμε εθκεηαιιεπκέλε
θαιά.
Δ Γέλεζε θαη ε Ώπνθάιπςε είλαη θείκελα Ώιρεκείαο. Δ
Γέλεζε είλαη γηα λα ην δνχκε ηψξα ζηελ εζσηεξηθή καο δνπιεηά, ην
ίδην θαη ε Ώπνθάιπςε. Δ Ώπνθάιπςε είλαη ην βηβιίν ηεο Ώιρεκείαο.
ΒΡ: Αάζθαιε ΢ακαέι, ε Ώπνθάιπςε ζηηο δηάθνξεο
κεηαθξάζεηο είλαη αιινησκέλε;
ΏΠ: Ώπηφ είλαη ην κφλν πνπ δελ έρεη πεηξάμεη θαλέλαο.
Καλέλαο δελ ην θαηαιαβαίλεη, θαλέλαο δελ ην πεηξάδεη θαη κπφξεζε
λα ζσζεί απφ ηελ θαηαζηξνθή. ΋ιν ην Μεγάιν Έξγν βξίζθεηαη ζηελ
Ώπνθάιπςε. Δ Ώπνθάιπςε είλαη ην βηβιίν ηεο ΢νθίαο, ην βηβιίν πνπ
βξίζθνληαη νη Νφκνη ηεο Φχζεο. Ώιιά ν θαζέλαο έρεη ηελ δηθή ηνπ
Ώπνθάιπςε. Τπάξρεη ε Ώπνθάιπςε ηνπ Πέηξνπ, ηνπ Εσάλλε, ηνπ
Παχινπ θαη ππάξρεη επίζεο ε Ώπνθάιπςε κέζα ζε θάζε έλα απφ
εκάο. Ο θάζε έλαο έρεη ηελ δηθή ηνπ Ώπνθάιπςε θαη ππάξρνπλ δχν
ηξφπνη γηα λα ηελ δνχκε: ή ηελ δνχκε κέζα ζε εκάο ηνπο ίδηνπο
θάλνληαο ην Μεγάιν Έξγν ή ηελ δνχκε κε ηελ Φχζε, κε ηελ
αλζξσπφηεηα γεληθά. Δ ησξηλή αλζξσπφηεηα π.ρ. έρεη ήδε ζπάζεη
ηελ έθηε ζθξαγίδα, πεξηκέλεη ζίγνπξα λα ζπάζεη ηελ έβδνκε

132
ζθξαγίδα. ΋ηαλ ζα γίλεη απηφ ζα ζπκβεί έλαο κεγάινο ζεηζκφο, ζα
έξζεη ν κεγάινο θαηαθιπζκφο, ε ζπλνιηθή θαηαζηξνθή ηεο θπιήο
απηήο. Βάλ απηφ ην δνχκε κέζα καο είλαη ηξνκαθηηθφ θαη
θνξπθψλεηαη κε ηνλ αλαζηεκέλν Αάζθαιν. Οη επηά ΢θξαγίδεο
αληηπξνζσπεχνπλ ηα επηά ζψκαηα: θπζηθφ, αηζεξηθφ, αζηξηθφ,
δηαλνεηηθφ, αηηηαηφ, βνπδηθφ θαη αηκηθφ.
Δ Ώπνθάιπςε είλαη βαζηά εζσηεξηθή θαη πξέπεη λα ηελ δνχκε
ζηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ηα Βπαγγέιηα. Σα 4
Βπαγγέιηα ηνπ Υξηζηνχ είλαη αιρεκηζηηθά θαη είλαη γηα λα ηα δνχκε
κέζα ζηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ. Βθ’ φζνλ ν Υξηζηφο είλαη κέζα καο,
πξέπεη λα ηνλ βξνχκε κέζα ζηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ. Ώπηφο είλαη ν
δηεπζχλσλ φιεο ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ.
ΒΡ: Αάζθαιε, ππήξμε ν ηζηνξηθφο Εεζνχο;
ΏΠ: Ο εζσηεξηθφο Εεζνχο Υξηζηφο ππάξρεη θαη ν ηζηνξηθφο
επίζεο ππήξμε. Δ αμία ηνπ είλαη φηη έθαλε λα γίλεη γλσζηή ε
δηδαζθαιία ηνπ εζσηεξηθνχ πξνζσπηθνχ Υξηζηνχ ηνπ θάζε έλα απφ
εκάο, εθεί είλαη ε αμία ηνπ. Ώπηφο δηέδσζε ηελ δηδαζθαιία ηνπ
εζσηεξηθνχ Υξηζηνχ. ΢ην ΐνχδα π.ρ. ε αμία ηνπ έγθεηηαη ζην φηη
δίδαμε ηελ δηδαζθαιία ηνπ εζσηεξηθνχ ΐνχδα. Ο Εεζνχο ηεο
Ναδαξέη έθαλε λα γίλεη γλσζηή ε δηδαζθαιία ηνπ εζσηεξηθνχ
Υξηζηνχ ηνπ θαζέλα απφ εκάο. Σφηε απηφο είλαη ν Σδέζνπα θαη ν
Σδέζνπα είλαη ν ΢σηήξαο. Δ Θετθή Μεηέξα Κνπληαιίλε πξηλ λα
γνληκνπνηεζεί είλαη ε Μαχξε Παλαγία πνπ βξίζθεηαη ζηα ππφγεηα
φισλ ησλ γνηζηθψλ κνλαζηεξηψλ. Σελ ηηκνχλ κε θεξηά ζε πξάζηλα
θεξνπήγηα, κε ηελ ειπίδα φηη θάπνηα κέξα ζα αθππληζζεί ην πξάζηλν
ιηνληάξη, ε θσηηά. Ώιιά φηαλ γνληκνπνηείηαη απφ ηνλ Λφγν είλαη ε
Θετθή Μεηέξα, ε Θετθή ΢χιιεςε κε ην Παηδί ζηα ρέξηα ηεο. Ώπηφ ην
Παηδί πνπ θαηεβαίλεη γίλεηαη Γηνο ηεο Θετθήο Μεηέξαο ηνπ θαζελφο
θαη πεξηκέλεη ηελ ζηηγκή λα κπεη ζην ζψκα καο γηα λα αξρίζεη ηελ
δηαδηθαζία ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ. Ώπηφ πνπ κεηξάεη είλαη ν ΢σηήξαο
ηνπ θαζέλα απφ εκάο, ν εζσηεξηθφο Εεζνχο Υξηζηφο, ν εζσηεξηθφο
Σδέζνπά καο, ν εζσηεξηθφο ΢σηήξαο καο θαη ν θαζέλαο απφ εκάο
πξέπεη λα βξεη ηνλ εζσηεξηθφ ΢σηήξα ηνπ.
ΒΡ: Αάζθαιε, ν Εεζνχο ελζάξθσζε ηνλ Υξηζηφ;
ΏΠ: Ο Εεζνχο ηεο Ναδαξέη, ν Μέγαο Κακπίξ Εεζνχο, έθαλε
ην Μεγάιν Έξγν θαη κίιεζε γηα ηνλ εζσηεξηθφ Εεζνχ Υξηζηφ πνπ
είλαη ν Κχξηνο ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ. Σν Κνζκηθφ Αξάκα είλαη απηφ
πνπ πξέπεη λα δήζεη ν δηθφο καο εζσηεξηθφο Κχξηνο κέζα ζε εκάο
ηνπο ίδηνπο, εδψ θαη ηψξα, ζηελ εξγαζία ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ. Π.ρ. νη

133
ηξεηο πξνδφηεο πνπ είλαη ν Ενχδαο, ν Πηιάηνο θαη ν Κατάθαο είλαη
ηξία δαηκφληα. Ο Ενχδαο είλαη ν δαίκνλαο ηεο επηζπκίαο θαη ν θαζέλαο
ηνλ θνξηψλεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Ο Πηιάηνο είλαη ν δαίκνλαο ηνπ
λνπ θαη βξίζθεη πάληα δηθαηνινγίεο θαη ππεθθπγέο γηα ηα ρεηξφηεξα
εγθιήκαηά ηνπ. ΋ζνλ αθνξά ηνλ Κατάθα είλαη ν δαίκνλαο ηεο θαθήο
ζέιεζεο ζε θάζε έλα απφ εκάο. Ο πξνδφηεο πνπ αιιάδεη ηνλ Υξηζηφ,
ή θαιχηεξα ζα ιέγακε, πνπ πνξλεχεη ηελ ζξεζθεία. Ο Κατάθαο είλαη
έλαο ηεξέαο θαη ηη είλαη απηφ πνπ θάλεη; Μεηαηξέπεη ηνλ βσκφ ζε
θξεβάηηα εδνλήο, ζπλνπζηάδεηαη κε ηηο ζξεζθνκαλείο, πνπιάεη ηα
θνξέκαηά ηνπ θιπ. Σειηθά ν Ενχδαο, ν Πηιάηνο θαη ν Κατάθαο είλαη
νη ηξεηο πξνδφηεο πνπ πξνδίδνπλ ηνλ εζσηεξηθφ Υξηζηφ, είλαη απηνί
πνπ ηνλ παξαδίδνπλ ζηνλ ζάλαην θαη φια ηα εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ
πνπ δεηάλε ηνλ ζάλαηφ ηνπ είλαη ηα εγψ ηνπ θαζελφο πνπ θσλάδνπλ
«΢ηαπξσζήησ, ΢ηαπξσζήησ, ΢ηαπξσζήησ!» Ναη! Ο βαζχο
εζσηεξηθφο Κχξηφο καο ζηεθαλψλεηαη κε ζηεθάλη απφ αγθάζηα θαη
ηνλ καζηηγψλνπλ. Ώπηφ πξέπεη λα ην δεη θάζε κχζηεο. ΢ην ηέινο ηνλ
ζηαπξψλνπλ, θαηεβαίλεη απφ ηνλ ζηαπξφ θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ηάθν
ηνπ. Μεηά, κε ηνλ ζάλαηφ ηνπ ζθνηψλεη ηνλ ζάλαην θαη αλαζηαίλεηαη
εθεί ληπκέλνο κε ηα ζψκαηα ρξπζνχ θαη θαηέρεη ην εηδηθφ πγηεηλφ
ζψκα ηνπ. Να εθεί ην κπζηήξην ηεο Φηινζνθηθήο Πέηξαο, καθάξηνο
απηφο πνπ ηελ έρεη γηαηί είλαη έλαο αλαζηεκέλνο δάζθαινο.
Σα κπζηήξηα ηνπ επαγγειίνπ είλαη γηα λα ηα δνχκε κέζα ζε
εκάο ηνπο ίδηνπο εδψ θαη ηψξα. Δ δσή, ηα πάζε θαη ν ζάλαηνο ηνπ
δηθνχ καο Κπξίνπ Εεζνχ Υξηζηνχ δελ είλαη θάηη απζηεξά ηζηνξηθφ,
φπσο πηζηεχνπλ νη άλζξσπνη. Βίλαη θάηη άκεζα ζεκεξηλφ πνπ ν
θαζέλαο απφ εκάο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί ζηελ δηθή ηνπ δνπιεηά
ζην εξγαζηήξην. Ώπηή είλαη ε σκή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Υξηζηνχ. Αελ
είλαη θάηη απφ ηελ ηζηνξία ηνπ παξειζφληνο πνπ έγηλε πξηλ απφ 2.000
ρξφληα, αιιά είλαη θάηη γηα λα ην δνχκε ηψξα θαη ζαο ηα δηαβεβαηψλσ
φια απηά επεηδή φια απηά ηα έρσ δήζεη.
΢ε απηέο αθξηβψο ηηο ζηηγκέο ν βαζχο εζσηεξηθφο Κχξηφο κνπ
είλαη ζηνλ Άγην Σάθν ηνπ. ΢ηελ ρξνληά ηνπ 1978 ν βαζχηεξνο
εζσηεξηθφο Κχξηφο κνπ ζα αλαζηεζεί ζε κέλα θαη εγψ ζ’ Ώπηφλ, γηα
λα κπνξεί λα γίλεη ην γηγάληην Έξγν πνπ πξέπεη λα θάλνπκε πξνο ηελ
αλζξσπφηεηα. Καη ζα είλαη Ώπηφο πνπ ζα ην θάλεη θαη φρη ην
αζήκαλην πξφζσπφ κνπ πνπ δελ είλαη παξά έλα εξγαιείν. Ώπηφο
θαζ’ εαπηφο είλαη ηέιεηνο θαη Ώπηφο ην θάλεη γηαηί είλαη ηέιεηνο. Έηζη
ινηπφλ εγψ δηαβεβαηψλσ απηφ πνπ έρσ δεη, απηφ πνπ έρσ δήζεη. Δ

134
Γέλεζε είλαη ην βηβιίν ησλ Γλσζηηθψλ, απηή είλαη ε σκή
πξαγκαηηθφηεηα.
Βγψ ηνλ ελζάξθσζα πξηλ πνιχ θαηξφ, γελλήζεθε ζαλ κηθξφ
παηδί ζε κέλα φηαλ έιαβα ηελ κχεζε ηνπ Σηθεξέζ. Μεηά Ώπηφο
έπξεπε λα κεγαιψζεη θαη λα αλαπηπρζεί, έπξεπε λα πεξάζεη απφ φια
ηα δξάκαηά ηνπ κέζα απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ. Έηζη ινηπφλ φηαλ
κηιάσ κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη επεηδή γλσξίδσ. Σψξα ζε απηή ηελ
ζηηγκή αθνχ πέξαζα απφ ηνλ Γνιγνζά, Ώπηφο είλαη ζηνλ ηεξφ Σάθν
ηνπ. Βθεί πάσ θακηά θνξά γηα λα θηιήζσ ηελ πιάθα ηνπ Σάθνπ ηνπ
πεξηκέλνληαο ηελ Ώλάζηαζή ηνπ. ΢ην 1978 ζα αλαζηεζεί γηα ηξίηε
θνξά. Καη ιέσ γηα ηξίηε θνξά γηαηί εγψ έρσ θάλεη ην Μεγάιν Έξγν
ηξεηο θνξέο. Σν έθαλα ζην πεξαζκέλν Μαραλβαληάξα, δειαδή ζηελ
Γε-΢ειήλε, πξηλ λα αλαβιχζεη ζηελ χπαξμε ε γήηλε απηή αιπζίδα.
Μεηά, ζηελ Λεκνπξία, ζε εθείλε ηελ επαλάζηαζε ησλ αγγέισλ πνπ
έπεζαλ ζηελ δσηθή γέλλεζε, ζηελ ήπεηξν Μνπ, εγψ ζαλ Νηηάλη
Μπνληηζάηβα επίζεο δηέπξαμα ην ιάζνο λα πέζσ ζηελ δσψδε
γέλλεζε. Έραζα ηελ Φηινζνθηθή Πέηξα. Ώιιά ζηελ ίδηα ηελ
Λεκνπξία ηελ έθαλα λα αλαβιχζεη. Μεηά ζην θεληξηθφ νξνπέδην ηεο
Ώζίαο δηέπξαμα ην ιάζνο, φπσο έθαλε ν Κφληε Θαλφλη, λα πάξσ
ζχδπγν ελψ κνπ ήηαλ απαγνξεπκέλν. Σφηε μαλα-έξημα ηελ
Φηινζνθηθή Πέηξα ζην λεξφ. Σψξα ζε απηή ηελ θαηλνχξηα χπαξμε
έθαλα ην Μεγάιν Έξγν, θνληεχεη λα θνξπθσζεί γηα ηξίηε θνξά ε
Ώλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ… γηα ηξίηε θνξά! Έηζη ινηπφλ ην έρσ θάλεη
ήδε ηξεηο θνξέο, ηφηε έρσ εκπεηξία, γλσξίδσ ηνλ δξφκν, γλσξίδσ ηνλ
δξφκν.
Ώπηφ πνπ ζέισ λα πα είλαη κηα κεγάιε αιήζεηα. ΋ηαλ γηα
πξψηε θνξά ζηελ ζειήλε επεμεξγάζζεθα ηελ Φηινζνθηθή Πέηξα, ε
Πέηξα ήηαλ ηζρπξή. ΋ηαλ ηελ επεμεξγάζζεθα γηα δεχηεξε θνξά ήηαλ
πην δπλαηή. Σψξα πνπ ηελ επεμεξγάδνκαη ηξίηε θνξά ζα είλαη αθφκε
πην δπλαηή, εμ’ αηηίαο ηεο εκπεηξίαο πνπ απέθηεζα. Να εθεί κηα
έμππλε αξρή πνπ πξέπεη λα θαηαιάβνπκε. Έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα
κάρεηαη πνιχ γηα λα κεηαηξαπεί κέρξη ηελ έλσζε κε ην Θεφ θαη κέρξη
εθεί πξννδεχεη. Ώιιά κεηά πνπ ν άλζξσπνο θηάλεη ζηελ έλσζε κε
ηνλ Θεφ θαη πνπ ν Θεφο εθδειψλεηαη ζε απηφλ ηνλ άλζξσπν, ζα
ιέγακε φηη απφ εθεί θαη πέξα δελ ππάξρεη θακία πξφνδνο. Βάλ απηφο
ν άλζξσπνο ζέιεη λα πξννδεχεη, πξέπεη λα νπηζζνδξνκήζεη δειαδή
λα ξίμεη ηελ Πέηξα ζην λεξφ. Καη ηη ζπκβαίλεη κε ηελ Πέηξα; ΋ηαλ ε
Πέηξα μαλα-έξρεηαη ζηελ δσή, έξρεηαη πην ηζρπξή, πην δηεηζδπηηθή.
Βίλαη θάηη θαηαπιεθηηθφ. Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ην θάλνπλ κέρξη

135
επηά θνξέο. Πην πέξα απφ επηά θνξέο είλαη επηθίλδπλν, κπνξεί λα
πέζεη ζε θαηάξα. Βγψ ην έρσ θάλεη ηξεηο θνξέο αιιά, εηιηθξηλά, δελ
ζα ην θάλσ ηέηαξηε. Αελ ζέισ λα δηαθηλδπλέςσ λα ράζσ πνιιά αλ
θαη νη ηξεηο θνξέο πνπ ην έρσ θάλεη ηα πξάγκαηα κνπ έρνπλ βγεη
φπσο έπξεπε. Ώξθεηά νδπλεξφ! ΢ην θεληξηθφ νξνπέδην ηεο Ώζίαο π.ρ.
φηαλ γηα ηξίηε θνξά έξημα ηελ Πέηξα ζην λεξφ έιεγα γηα κέλα: Πφζν
πάιεςα δηα κέζνπ ησλ αηψλσλ γηα λα μαλαζεθσζψ, ηη ηξνκαθηηθά
θνξηία, ηη ηξνκεξέο πίθξεο! Μφλν ηψξα πνπ έρσ ππνθέξεη πνιχ,
πάξα πνιχ, ε Φηινζνθηθή πέηξα αλαγελληέηαη μαλά. ΢ην 1978 ζα έρεη
αλαγελλεζεί. Φνξηψζεθα φιε ηελ ηζηνξία ηεο Άξηαο θπιήο γηα λα
ηελ μαλαζεθψζσ. Καηά ηέηνην ηξφπν ψζηε είλαη πνιχ νδπλεξφ, είλαη
κηα πνιχ νδπλεξή δηαδηθαζία.
Τπάξρνπλ κχζηεο πνπ ζέινληαο λα θάλνπλ πην δηαπεξαζηηθή
θαη πην ηζρπξή ηελ Πέηξα, θαηεβαίλνπλ ζειεκαηηθά, δελ πέθηνπλ
πιένλ, θαηεβαίλνπλ! Πσο θαηεβαίλνπλ; Παίξλνπλ ζύδπγν ελώ δελ
ηνπο επηηξέπεηαη. Ώιιά δελ εθζπεξκαηψλνπλ ην ζπεξκαηηθφ ιηθέξ,
δνπιεχνπλ κε φινπο ηνπο θαλφλεο ηνπ Ώξθάλν A.Z.F. ππφ ηελ
δηεχζπλζε ελφο Γθνπξνχ. Υάλνπλ ηφηε ηελ Πέηξα. Μεηά απφ έλα
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο μαλαδίλνπλ δσή, θάλνπλ ην Μεγάιν Έξγν θαη
ε Πέηξα κέλεη αθφκα πην δπλαηή. Πξέπεη λα νξίζνπκε ηελ δηαθνξά
πνπ ππάξρεη κεηαμχ κηαο πηψζεο θαη κηαο θαζφδνπ. ΢ην θεληξηθφ
νξνπέδην ηεο Ώζίαο δηέπξαμα ην ζθάικα ηνπ Κφληε Θαλφλη, πήξα
ζχδπγν. Ώπηή είλαη ε απαγνξεπκέλε ηζηνξία θαη απηφ εγψ ην έθαλα.
Μεηά απφ ηελ εκπεηξία αηψλσλ ζαο ιέσ φηη έηζη είλαη ην πψο
πξαγκαηνπνηείηαη ην Μεγάιν Έξγν.
Ώο ζπκεζνχκε ηνλ Φνίληθα. Βίλαη θαηαπιεθηηθφ πνπιί,
ζηεθαλσκέλν κε ζηεθάλη ρξπζνχ θαη ηα πφδηα ηνπ θαη ηα πέικαηά
ηνπ είλαη απφ αγλφηαην ρξπζφ. Δ θχζε ην ιάηξεπε. Κνπξαζκέλν κε
ην λα δεη, κεηά απφ εθαηνκκχξηα ρξφληα, απνθάζηζε λα θάλεη κηα
θσιηά απφ ζκχξλα, ιηβάλη, λάξδν θαη άιια αμηφινγα θιαδηά θαη ε
αιήζεηα είλαη φηη Ώπηνππξπνιήζεθε. Δ Φχζε πάληα είλαη έηζη. Ώιιά
κεηά ην πνπιί Φνίληθαο αλαγελλήζεθε απφ ηελ ζηάρηε ηνπ πην
ηζρπξφ. Έηζη πξέπεη λα θάλνπκε κε ην Μεγάιν Έξγν, εθ’ φζνλ ε
Πέηξα πνπ ξίρλεηαη ζην λεξφ κέλεη πληγκέλε.
ΒΡ: Ώμηνζέβαζηε Αάζθαιε, ηη είλαη ε ξάβδνο ηνπ Μσπζή,
απηή πνπ κεηαηξάπεθε ζε θίδη;
ΏΠ: Έηζη φπσο ν Μσπζήο κεηέηξεςε ηελ ξάβδν ζε θίδη, έηζη
επίζεο εκείο πξέπεη λα κεηαηξέςνπκε ηελ ξάβδν ζε θίδη. Έηζη φπσο ν
Μσπζήο ζήθσζε ην θίδη πάλσ ζηελ ξάβδν θαη απηφ κεηαηξάπεθε

136
ζηελ ίδηα ηελ ξάβδν, έηζη επίζεο απηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη λα
ζεθψζνπκε ηελ ξάβδν κέζα ζε εκάο ηνπο ίδηνπο. Ο Γηνο ηεο ξάβδνπ
είλαη ν εζσηεξηθφο Υξηζηφο. Πξέπεη λα ηνλ ζεθψζνπκε κέζα ζε καο
ηνπο ίδηνπο. Να ηνλ ζεθψζνπκε ζεκαίλεη λα δεκηνπξγήζνπκε ηα
αλψηεξα ζψκαηα ηνπ Βίλαη. Πξέπεη λα ηα δνχκε φια εδψ.
Βλζαξθψλνληαο ηνλ εζσηεξηθφ Υξηζηφ, έξρεηαη λα δήζεη ζε απηφλ
ηνλ θφζκν θαη ηνλ παξαθνινπζνχλε θαη κεγαιψλεη ζαλ άλζξσπνο
κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη δέρεηαη φινπο ηνπο πεηξαζκνχο. Πνιχ
θνπηαζηηθφ. Ώπηφο πξέπεη λα αλαιάβεη φιεο ηηο δηαλνεηηθέο,
βνπιεηηθέο,
ζπγθηλεζηαθέο,
ζεμνπαιηθέο
δηαδηθαζίεο
θαη
νπνηνπδήπνηε άιινπ είδνπο ιεηηνπξγίεο. Καη κεηαηξέπεηαη ζε
Άλζξσπν γηαηί πεηπραίλεη λα ληθήζεη φια ηα ζθνηάδηα, λα εμαιείςεη
ην εγψ θαη λα ζξηακβεχζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Ώπηφο είλαη ν άμηνο θάζε
δφμαο, είλαη ν ΢σηήξαο, ν Κχξηνο. Γη’ απηφ είλαη άμηνο ηεο θάζε
δφμαο. Μπξνζηά ζ’ Ώπηφλ νη 24 Γέξνη (ηα 24 κέξε ηνπ βαζηνχ
εζσηεξηθνχ καο Βίλαη), νη 4 Άγηνη (ηα 4 αλψηεξα κέξε ηνπ Βίλαη καο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 4 ζηνηρεία), φινη ξίρλνπλ ηα ζηέκκαηά ηνπο
ζηα πφδηα ηνπ Ώξληνχ, δηφηη κφλν Ώπηφο είλαη άμηνο θάζε δφμαο θαη
ηηκήο. Καη ην αίκα ηνπ (ην νπνίν είλαη ε θσηηά) είλαη ην ζπζηαζκέλν
Ώξλί, ην νπνίν ζπζηάδεηαη δψληαο κέζα ζε θάπνηνλ, ζπζηάδεηαη
εληειψο. Γίλεηαη έλαο θαλνληθφο θαη ζπλεζηζκέλνο άλζξσπνο θαη
παιεχεη κε ηνπο πεηξαζκνχο, κε ηηο επηζπκίεο, κε ηηο ζθέςεηο, κε φια.
Καη θαλέλαο δελ ηνλ αλαγλσξίδεη κέρξη πνπ ζξηακβεχεη. Γη’ απηφ
ιέγεηαη: Ώξλί ηνπ Θενχ πνπ εμαιείθεη ηηο ακαξηίεο ηνπ θφζκνπ.
Ώπηφο είλαη ν Γλσζηηθφο Βζσηεξηθφο Υξηζηηαληζκφο αιιά
θαιά ελλννχκελνο. Έηζη ινηπφλ Ώπηφο είλαη ν ΢σηήξαο, Ώπηφο πνπ
καο ζψδεη. Μαο εμαγνξάδεη απφ ηελ Φσηηά, δηφηη Ώπηφο ν ίδηνο είλαη
ην πλεχκα ηεο Φσηηάο θαη ρξεηάδεηαη έλα αιαβάζηξηλν πνηήξη ζαλ
δνρείν γηα λα εθδεισζεί. Ώπηφ ην δνρείν είλαη ηα ζψκαηα αγλνχ
ρξπζνχ πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγνχκε. Σν λα ην θαηαιάβνπκε απηφ
είλαη ηξνκεξφ δηφηη θηάλνπκε φπνπ πξέπεη λα θηάζνπκε, δειαδή λα
κεηαηξεπφκαζηε ζε Διηαθνχο Ώλζξψπνπο, ζε Ώιεζηλνχο
Ώλζξψπνπο, ζηνλ Υξηζηφ Άλζξσπν.
Ώπηφ δελ είλαη δήηεκα αλνδηθήο εμέιημεο, νχηε θαζνδηθήο
εμέιημεο. Ώπηφ είλαη δήηεκα βαζηάο εζσηεξηθήο επαλάζηαζεο. Ώπηφ
μεθεχγεη απφ ην δφγκα ηεο αλνδηθήο θαη θαζνδηθήο εμέιημεο. Ώπηφ
αλήθεη ζην Μεγάιν Έξγν θαη είλαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν επαλαζηαηηθφ.
ΒΡ: Αάζθαιε ΢ακαέι, εμαξηάηαη απφ ηελ ζέιεζε;

137
ΏΠ: ΐέβαηα, ε ζέιεζε! Δ γέλλεζε είλαη ζέιεζε, πξέπεη λα
αθηεξψζνπκε ηειείσο ηελ δσή καο ζην Μεγάιν Έξγν, κέρξη λα ην
πεηχρνπκε, κέρξη λα κεηαηξαπνχκε ζε Διηαθνχο Ώλζξψπνπο. Ώπηφ
είλαη εθείλν πνπ ζέιεη ν Ήιηνο, κηα ζπγθνκηδή απφ Διηαθνχο
Ώλζξψπνπο. Ώπηφ είλαη εθείλν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Έηζη ινηπφλ λα
ζπλεξγαδφκαζηε κε ηνλ Ήιην κέρξη λα κεηαηξεπφκαζηε ζε Διηαθνχο
Ώλζξψπνπο. Ώπηφ πνπ ζέιεη Βθείλνο είλαη κηα ζπγθνκηδή απφ
Διηαθνχο Ώλζξψπνπο, απηφ είλαη εθείλν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη!
Ο ΑΕΏΐΟΛΟ΢ ΚΏΕ Ο ΒΧ΢ΦΟΡΟ΢
Πξαγκαηηθά είλαη ε Φηινζνθηθή Πέηξα ησλ αιρεκηζηψλ ηνπ
Μεζαίσλα. Ώλακθηζβήηεηα θάζε άλζξσπνο έρεη ηνλ δηθφ ηνπ
δηάβνιν. Ο Αηάβνινο, φπσο έρεη εηπσζεί, δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά
ν ζπιινγηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ Λφγνπ κέζα ζε θάζε έλαλ απφ εκάο,
απηφ είλαη θαλεξφ. Έρεη δχλακε πάλσ ζηνπο Οπξαλνχο, πάλσ ζηελ
Γε θαη πάλσ ζηηο Κνιάζεηο.
΋ηαλ ιέγεηαη: «Να θιείζνπκε ηνλ δηάβνιν κέζα καο»
ελλννχκε φηη ζέινπκε λα αληηιακβαλφκαζηε, λα ζπιιακβάλνπκε, λα
αηρκαισηίδνπκε απηφ ην εθδεισκέλν ζψκα, ζα ιέγακε, ηνπ Υξηζηνχ΢αηαλά ησλ Γλσζηηθψλ θαη απαζρνινχκελνη κε ηελ ηέρλε ηεο
θαηαζθεπήο κνπζηθψλ νξγάλσλ λα δψζνπκε ζε απηφ ην ζψκα ηελ
κνξθή ελφο νξγάλνπ γηα λα αληερήζεη ζε κηα λφηα ηνπ λνπ.
Πξέπεη λα θάλνπκε κηα μεθάζαξε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ
απηνχ πνπ είλαη ν Αηάβνινο θαη απηνχ πνπ είλαη ν Λνχζηθεξ. Ο
Αηάβνινο, ζαλ ζπιινγηζκφο ηνπ Λφγνπ κέζα καο, είλαη ε
Ώθαηέξγαζηε Πέηξα πνπ πξέπεη λα ηελ δνπιεχνπκε κέρξη λα ηελ
κεηαηξέςνπκε ζηελ ηέιεηα Κπβηθή Πέηξα. Βθεί ζηελ βάζε ηνπ
δεχγνπο θηφλσλ έρνπκε ηελ Ώθαηέξγαζηε Πέηξα θαη ηελ ΢κηιεκέλε
Πέηξα. Πξέπεη λα ηελ θαηαιαβαίλνπκε, λα ηελ δνχκε φηαλ είλαη
ρσξίο πιχζηκν.
Ο Αηάβνινο (δειαδή ν ζπιινγηζκφο ηνπ Λφγνπ ζε καο) ρσξίο
πιχζηκν, ρσξίο λα είλαη ζηηιβσκέλνο, καχξνο ζαλ ηνλ άλζξαθα είλαη
ν ΢αηαλάο ε πην ζθνηεηλή θαη θαηαρζφληα άπνςε. Ώιιά δελ είλαη
έλαο αλζξσπνκνξθηθφο ΢αηαλάο, φρη. Βίλαη έλαο ηδηαίηεξνο, εηδηθφο
΢αηαλάο. ΋ηαλ ήδε έρνπκε πεηχρεη ηελ δηάιπζε ηνπ εγψ, φηαλ ην
έρνπκε ειαηηψζεη ζε ζηάρηε, ηφηε ε Ώθαηέξγαζηε Πέηξα έρεη
κεηαηξαπεί ζηελ Σέιεηα Κπβηθή Πέηξα. Ο ΢αηαλάο ήδε είλαη ν
Βσζθφξνο ν Αφηεο ηνπ Φσηφο. ΢ε άιινπο θαηξνχο ζπγρεφηαλ ν
Αφηεο ηνπ Φσηφο κε ηελ Ώθξνδίηε, ην Ώζηέξη ηνπ Πξσηλνχ θαη

138
αθφκα θαη ζηελ Ώπνθάιπςε ηνπ Εσάλλε ιέγεηαη: «Βηο εθείλνλ πνπ
ληθά… …ζα ηνπ δψζσ ην Ώζηέξη ην Πξσηλφ».
Ο Κχξηνο Κνπεηδαιθνάηι αθνχ έθαςε ηα κε αλζξψπηλα
ζηνηρεία ηνπ ζηνπο θφζκνπο ησλ θνιάζεσλ, αλέβεθε ζηνπο
Οπξαλνχο θαη κεηαηξάπεθε ζην Ώζηέξη ηνπ Πξσηλνχ, ζηνλ
Ώπνζπεξίηε. Έηζη ινηπφλ ν Αηάβνινο κεηαηξεπφκελνο ζε Βσζθφξν,
απαζηξάπηεη ζαλ ηνλ Ήιην, έρεη δχλακε πάλσ ζηελ Γε, πάλσ ζηνπο
Οπξαλνχο θαη πάλσ ζηηο Κνιάζεηο, Πξίγθηπαο ηνπ Φσηφο, Κχξηνο
ηεο Αφμαο, ην πην κεγαινπξεπέο επίηεπγκα ηνπ Διηαθνχ Λφγνπ.
Βάλ ζηνπο ππεξεπαίζζεηνπο θφζκνπο επηθαιεζζνχκε απηφλ
ηνλ ζπιινγηζκφ ηνπ Λφγνπ νπνηνπδήπνηε αλζξψπνπ πνπ δελ έρεη
δηαιχζεη ην εγψ ζα δνχκε έλαλ ΢αηαλά καχξν ζαλ ηνλ άλζξαθα.
Ώιιά εάλ επηθαινχκαζηε ηνλ ΢αηαλά θάπνηνπ αλζξψπνπ πνπ δηέιπζε
ην εγψ, κε κεγάιε έθπιεμε ζα ζπλαληηφκαζηαλ κε έλα Ώξράγγειν
ηνπ Φσηφο, κε έλαλ έλδνμν Βσζθφξν. Σφηε δηαπηζηψλνπκε φηη απηφο
ν ΢αηαλάο είλαη ε Ώθαηέξγαζηε Πέηξα πνπ πξέπεη λα δνπιεχνπκε.
Γηα λα κπνξνχλ νη αδειθνί λα έρνπλ ιίγν παξαπάλσ
ζπλείδεζε, ζρεηηθά κε απηφ πνπ ιέκε, πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ν
Ώιαληίλ ηελ Ώθαηέξγαζηε Πέηξα θαη ηελ Σέιεηα, Κπβηθή Πέηξα
αλάκεζα ζηηο δχν θνιψλεο. Βδψ έρεηε ηελ Ώθαηέξγαζηε Πέηξα, εθεί
έρεηε ηελ Σέιεηα, Κπβηθή Πέηξα. Σν άηνκν πνπ δελ έρεη
αθξσηεξηάζεη ηελ θηινζνθηθή πέηξα ηνπ, ε πέηξα είλαη ζθιεξή θαη ν
΢αηαλάο είλαη καχξνο ζαλ ηνλ άλζξαθα επηδεηθλχνληαο φια ηα δηθά
καο ςπρνινγηθά ειαηηψκαηα. Ώιιά φηαλ έρνπκε δνπιέςεη ηελ πέηξα
ηφηε ν ΢αηαλάο κεηαηξέπεηαη ζηελ Σέιεηα Κπβηθή Πέηξα. Αειαδή
φηαλ έρνπκε δηαιχζεη ην εγψ ηφηε κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ηέιεηα,
Κπβηθή Πέηξα θαη απφ εθεί πξνέξρεηαη ε ιακπξφηεηα θαη ε
κεγαινπξέπεηα.
Καηαιήγεη πνιχ ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζνπκε ηνλ Αηάβνιν
έμσ απφ ην θπζηθφ ζψκα. Βίλαη καχξνο, καχξνο ζαλ ηνλ άλζξαθα, κε
απηή ηελ θαηαρζφληα θσηηά πνπ ξίρλεη ζην άηνκν πνπ αθφκα δελ έρεη
εμαιείςεη ην εγψ. Πξνθαιεί έθπιεμε λα ηνλ δνχκε ζε θάπνηνλ πνπ
έρεη ήδε εμαιείςεη ην εγψ, έλαο έλδνμνο Ώξράγγεινο, γεκάηνο
ιακπξφηεηα.
Πξαγκαηηθά απηφο ν Ώξράγγεινο κεηαηξέπεηαη ζηνλ
ειεπζεξσηή, απηφ είλαη θαλεξφ, δηφηη απφ ηελ έλσζε απηνχ ηνπ
Ώξράγγεινπ κε ηελ Ώλζξψπηλε Φπρή, κε ην Πλεχκα, κε ιίγα ιφγηα
κε ην Βίλαη δεκηνπξγείηαη αθξηβψο απηφο ν Ώξράγγεινο. Ώπηφ δελ
έρεη γξαθηεί ζε θαλέλα βηβιίν εζσηεξηζκνχ. Τπάξρεη ζρεηηθά κεγάιε

139
βηβιηνγξαθία θαη φκσο δελ έρνπλ κηιήζεη ιεπηνκεξψο γηα απηφλ.
Πνιινί άλζξσπνη κπεξδεχνπλ ηνλ Αηάβνιν κε ηνλ Βσζθφξν, αιιά
ζπκβαίλεη φηη έλα πξάγκα είλαη ε Ώθαηέξγαζηε Πέηξα θαη άιιν είλαη
ε Σέιεηα Κπβηθή Πέηξα.
΢πλερίδνληαο κε ηελ δηαθνξνπνίεζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο
κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε φηη ππάξρνπλ ζαχκαηα ζην βάζνο ηνπ
θαζέλα απφ εκάο. Ώιιά ην πξψην πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη λα
εμαιείςνπκε ηα κε αλζξψπηλα ζηνηρεία πνπ θνξησλφκαζηε κέζα καο.
Βάλ παξαηεξήζνπκε θάζε απζεληηθφ άλζξσπν ζα αλαθαιχςνπκε ζε
απηφλ ηξία Σξίγσλα: ην πξψην είλαη ην ηξίγσλν ηνπ Λφγνπ, ην
δεχηεξν κπνξνχκε λα ην νλνκάζνπκε Δζηθφ θαη ην ηξίην θαιφ είλαη
λα ην νλνκάζνπκε Μαγηθφ Σξίγσλν.
΋ζνλ αθνξά ην πξψην, ηνπ Λφγνπ, ζπλίζηαηαη απφ ηξεηο
απφςεηο ηεο Ββξατθήο Κακπάια: ν Κεηέξ πνπ είλαη ν Γέξνο ησλ
Δκεξψλ, ε θαινζχλε ησλ θαινζπλψλ, ε επζπιαρλία ησλ
επζπιαρληψλ, ην θξπκκέλν ησλ θξπκκέλσλ, είλαη ην καζεκαηηθφ
ζεκείν ζην απέξαλην, άπεηξν θαη ακεηάβιεην δηάζηεκα. Βίλαη
θαλεξφ πσο Ώπηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ μεδηπιψλεηαη ζηνλ Υνθκάρ: ν
Γηνο, ν Κνζκηθφο Υξηζηφο. Ξέξνπκε ήδε, θαη έηζη είλαη, φηη απηφο
ζρεηίδεηαη κε φιν ηνλ δσδηαθφ. Σν μεδίπισκα ηνπ Υνθκάρ δίλεη ζαλ
απνηέιεζκα ην Άγην Πλεχκα, ν Μπηλάρ. Μεξηθνί θακπαιηζηέο δίλνπλ
έκθαζε ζηελ ηδέα φηη ν Μπηλάρ, ην Άγην Πλεχκα είλαη ζειπθφ. Ώπηή
ε δηαβεβαίσζε θαηαιήγεη ιαλζαζκέλε. Με απφιπηε θαζαξφηεηα έρεη
εηπσζεί ζηελ Θεία Κσκσδία φηη ην Άγην Πλεχκα είλαη ν ζχδπγνο ηεο
Θετθήο Μεηέξαο. Έηζη ην Άγην Πλεχκα, ν Μπηλάρ, ν Σξίηνο Λφγνο,
μεδηπιψλεηαη κε ηελ ζεηξά ηνπ ζηελ ζχδπγφ ηνπ, ζηελ ΢άθηη ησλ
Ελδνζηαλψλ. Έηζη ινηπφλ πξέπεη λα μέξνπκε λα ην ελλνήζνπκε.
Πνιινί φηαλ είδαλε φηη ν Σξίηνο Λφγνο μεδηπιψλεηαη ζηελ Θετθή
Μεηέξα Κνπληαιίλε ΢άθηη, ε νπνία έρεη πνιιά νλφκαηα, πείζηεθαλ
φηη ην Άγην Πλεχκα είλαη Θειπθφ θαη έρνπλ ζθάιιεη. Ώπηφο είλαη
αξζεληθφο, αιιά φηαλ μεδηπιψλεηαη ζε Ώπηήλ δεκηνπξγείηαη ην
πξψην ζετθφ, άξξεην δεπγάξη. Βίλαη ην Αεκηνπξγηθφ Βινρίκ, ν
Κακπίξ ή Μέγαο Εεξέαο. Ο Ρνπάρ Βινρίκ πνπ ζχκθσλα κε ηνλ
Μσπζή έπιελε ηα λεξά ζηελ αξρή ηνπ Κφζκνπ.
Βίλαη αλαγθαίν φινη εκείο λα ζπιινγηδφκαζηε βαζηά, λα
θαηαιαβαίλνπκε φια απηά ζε βάζνο. Ώπηφο θαη Ώπηή είλαη ελσκέλνη
ζηελ Κπβηθή Πέηξα ηνπ Γηεζφλη. Ώπηή ε πέηξα είλαη ην ζεμ. Ώπφ ηελ
έλσζε απηνχ θαη απηήο παξάγεηαη ε ΝΣΏΏΘ, ε ηέιεηα ηαληξηθή
γλψζε κε ηελ νπνία κπνξνχκε λα απηνπξαγκαηνπνηεζνχκε

140
εζσηεξηθά ζε φια ηα επίπεδα ηνπ Βίλαη. Μεξηθνί θαβαιηζηέο
ζπγγξαθείο ππνζέηνπλ φηη ν ΢εθηξψζ, πνπ δίλεη γλψζε ή ζνθία,
πξνέξρεηαη απφ ηελ ζπγρψλεπζε ηνπ αξζεληθνχ Υνθκάρ, ηνπ θνζκηθνχ Υξηζηνχ, κε ηνλ Μπηλάρ ζεσξψληαο ηνλ φηη είλαη απνθιεηζηηθά
ζειπθφο. Ώπηή ε δηαβεβαίσζε είλαη εληειψο ςεχηηθε, δηφηη ην Άγην
Πλεχκα είλαη αξζεληθφ. Βπαλαιακβάλσ κφλν φηη φηαλ μεδηπιψλεηαη
ζηνλ Μπηλάρ δεκηνπξγείηαη ην Σέιεην Γεπγάξη. Ώπηή ελψλεηαη
ζεμνπαιηθά ζηελ Κπβηθή Πέηξα ηνπ Γηεζφλη, ζηελ Βλάηε ΢θαίξα
επαλέξρεηαη ε ηαληξηθή γλψζε, ε Σάληξα κχεζε, ηα Σάληξαο δηα
κέζνπ ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε ηνπ θηδηνχ επί ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ε εζσηεξηθή Ώπηνπξαγκάησζε ηνπ Βίλαη.
΢ε απηέο ηηο ζπνπδέο ηεο Κακπάια ρξεηαδφκαζηε λα είκαζηε
πξαθηηθνί. Τπάξρνπλε θαηαπιεθηηθνί ζπγγξαθείο, αιιά φηαλ ηνπο
δηαβάδεη θαλείο θαηαιαβαίλεη φηη δελ έρνπλ δήζεη απηφ πνπ γξάθνπλ,
δελ ην έρνπλ πεηξακαηηζζεί ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη γηα απηφ ζθάιινπλ.
Βγψ ππνζηεξίδσ φηη πξέπεη θάπνηνο λα γξάθεη απηφ πνπ άκεζα έρεη
πεηξακαηηζζεί ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Βγψ εθ κέξνπο κνπ έηζη έρσ
δξάζεη. Ώπηφ ην Πξψην Σξίγσλν θαηαιήγεη ππεξβαηηθφ, αιιά ν
Παηέξαο, ν Γηνο θαη ην Άγην Πλεχκα είλαη κηα αδηαίξεηε κνλάδα.
Βίλαη κία κφλν χπαξμε ζηνλ εαπηφ ηεο, πην πέξα απφ ην ζψκα, ηα
ζπλαηζζήκαηα θαη ηνλ λνπ. Βίλαη αηψλην θαη ν ιφγνο χπαξμεο ηνπ
Βίλαη, είλαη ην ίδην ην Βίλαη.
Δ Κπβηθή Πέηξα ηνπ Γηεζφλη, ηνπνζεηεκέλε ζηα δεκηνπξγηθά
φξγαλα, είλαη πξάγκαηη ε κεηαιιηθή ςπρή πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο
ζεμνπαιηθέο κεηαβνιέο. Θα κπνξνχζακε λα ηελ νλνκάζνπκε ν
Τδξάξγπξνο ηεο Μπζηηθήο Φηινζνθίαο ή, γηα λα κηιήζνπκε ζε πην
απιή γιψζζα, ε δεκηνπξγηθή ελέξγεηα. Ώπηή θαζ’ εαπηή
αιιεγνξίδεηαη ή ζπκβνιίδεηαη κε ηνλ Αηάβνιν. ΋ηαλ ιέκε φηη πξέπεη
λα δνπιεχνπκε κε ηνλ Αηάβνιν δελ είλαη γηα λα ηνλ δηδάμνπκε έλα
κνπζηθφ φξγαλν αιιά γηα θάηη άιιν, γηα λα ηνλ κεηαηξέπνπκε ζε
Βσζθφξν, ηνλ Αφηε ηνπ Φσηφο.
Ώλαθεξφκαζηε κε δηαχγεηα ζηελ δνπιεηά ζην Μεγάιν Έξγν.
Καηαιήγεη ζεκαληηθφ ην λα είλαη εθεί αθξηβψο, ζηελ Κπβηθή Πέηξα
ηνπ Γηεζφλη, φπνπ ν ΢ίβα θαη ε ΢άθηη, ν ΋ζηξηο θαη ε Ίζηο ελψλνληαη
ζεμνπαιηθά. Βίλαη αθξηβψο εθεί φπνπ βξίζθεηαη ε ηαληξηθή γλψζε
ρσξίο ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα θηάζνπκε ζηελ εζσηεξηθή
Ώπηνπξαγκάησζε ηνπ Βίλαη.
΢ην αλαηνιηθφ Θηβέη νη κνλαρνί είλαη ξηδνζπαζηηθνί, ιφγνο
γηα ηνλ νπνίν ε Μπιαβάηζθη λφκηδε φηη ήηαλ καχξνη κάγνη. ΋ινη

141
έρνπκε επαλαιάβεη εθείλν ην ιάζνο θαη βιέπσ ηελ αλάγθε λα ην
δηνξζψζνπκε. Αελ ιέσ φηη νη Νηνχγπαο είλαη άγηνη, ήκεξα αξλάθηα.
Βίλαη καχξνη κάγνη δηφηη δηδάζθνπλ καχξν ηαληξηζκφ, αιιά νη
Μπφλδνο, αλ θαη θνξνχλ θφθθηλν ηνπξκπάλη, δελ είλαη καχξνη φπσο
ιαλζαζκέλα εηπψζεθε απφ ηελ Μπιαβάηζθη. Βάλ θάπνηνο ζηνπο
Μπφλδνο π.ρ. δελ ζέιεη ηελ Ώπηνπξαγκάησζε, αιιά ζέιεη λα
απειεπζεξσζεί γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα γπξίζεη πάιη αο
πνχκε ζηελ Έθηε-Ρίδα Φπιή ή εάλ δελ επηζπκεί λα
απηνπξαγκαηνπνηεζεί πνηέ αιιά λα ρεηξαθεηεζεί ρσξίο
Ώπηνπξαγκάησζε, ηφηε ην πεηπραίλεη.
Πξψηα απφ φια θέξλνπλ ηνλ λεφθπην ζε έλα απνκαθξπζκέλν
κέξνο. Βπηθαινχληαη φια εθείλα ηα κε αλζξψπηλα ζηνηρεία πνπ
θαηέρεη θαη δηα κέζνπ κεζφδσλ πςειήο καγείαο ηνπ ηα βγάδνπλ απφ
ην αζηξηθφ πεδίν. Ώπηά γίλνληαη νξαηά θαη απηά ζην απνκαθξπζκέλν
κέξνο ηνπ βνπλνχ. Πξνζπαζνχλ λα θαηαβξνρζίζνπλ ηνλ λεφθπην,
αιιά αλ απηφο παξακείλεη ήξεκνο δελ ππάξρεη ηίπνηε άιιν λα γίλεη.
Έρεη βγεη ζξηακβεπηήο. Θα πξέπεη ηφηε λα δνπιεχεη πάλσ ζηνλ εαπηφ
ηνπ λα εμαιείςεη ην εγψ θαη λα ην ειαηηψζεη ζε ζηάρηε. Δ δνθηκαζία
θαη ην κέγηζην φισλ ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο ζηνλ θπζηθφ θφζκν
ζπλίζηαηαη ζηα κάληξακ ηεο απνζάξθσζεο (πνπ είλαη δχν ιέμεηο) θαη
απνζαξθψλνληαη ακέζσο.
Βίλαη θξηθηφ λα δεη θαλείο ηνλ Μπφλδν ηεξέα δεκέλν κε ηελ
άζπξε πνδηά ηνπ γεκάηε απφ θφθαια λεθξψλ κε έλα θφθθηλν ζαξίθη
ζην θεθάιη θαη ζην δεμί ηνπ ρέξη λα θέξεη έλα μηθίδην. ηελ ζηηγκή πνπ
ν λεφθπηνο πξνθέξεη ηα δχν κνηξαία κάληξακ ην ζψκα ηνπ πέθηεη
λεθξφ ζηηγκηαία.
Γη’ απηφ ν λεφθπηνο ππνβάιιεηαη ζε κεγάιεο δνθηκαζίεο
ζηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο. Θα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηνπο
ηξφκνπο ηνπ ζαλάηνπ, ζα πξέπεη λα αληέμεη ηελ ιαίιαπα ηνπ Κάξκα,
ζα πξέπεη λα βγεη ληθεηήο ζε φζα ν Παηέξαο-Μεηέξα ζα ηνλ βάινπλ
κε ηνλ ζθνπφ λα κπεη (ή λα αλαγελληέηαη ζα ιέγακε κε ππεξάλζξσπε
κνξθή) ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα βαζίιεηα ησλ Νηέβαο, είηε ζε απηφ
ηεο Μεγάιεο ΢πγθέληξσζεο ή ζην ησλ Μαθξπψλ Μαιιηψλ ή ζην ηνπ
ΐνχδα ή ζην ηνπ Ματηξέγηα ή ζην βαζίιεην ηεο Τπέξηαηεο Βπηπρίαο
θιπ. Βίλαη ζε απηή ηελ πεξηνρή φπνπ ζα ηειεηψζεη ηελ πξνεηνηκαζία
γηα ηελ απειεπζέξσζε.
Δ Θετθή Μεηέξα ηνλ βνεζάεη θαηαζηξέθνληαο ηα κε
αλζξψπηλα ζηνηρεία ηνπ θαη ζην ηέινο πεηπραίλεη λα βπζηζηεί ζηνλ
θφιπν ηεο Μεγάιεο Πξαγκαηηθφηεηαο, φρη ζαλ έλαο

142
απηνπξαγκαηνπνηεκέλνο δάζθαινο αιιά ζαλ έλαο ΐνχδαο
΢ηνηρεηψδεο. ΐπζίδεηαη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε κέρξη ηελ Έθηε
Μεγάιε Φπιή κε ηνλ ζθνπφ λα απηνπξαγκαηνπνηεζεί. Ώλ απιψο δελ
ζέιεη ηελ Μαεζηξία ρεηξαθεηείηαη (ή κεηαηξέπεηαη) γηα πάληα ζε
ΐνχδα ΢ηνηρεηψδε θαη ηίπνηε άιιν, φκσο επηπρηζκέλνο. Ώιιά απηνί
πνπ πξαγκαηηθά ζέινπλ λα απηνπξαγκαηνπνηεζνχλ, λα κεηαηξαπνχλ
ζε Μαράηκαο ή Εεξνθάληεο, ζα πξέπεη λα ππνηαρζνχλ ζηελ ηαληξηθή
κχεζε θαη κεηά λα δνπιεχνπλ ζηελ Βλάηε ΢θαίξα. Θα ηνπο κάζνπλ
φιν ηνλ ηαληξηζκφ, ην πψο ζα αθππλίζνπλ ην θίδη, πσο ζα ην
ζεθψζνπλ απφ ηνλ λσηηαίν κπειφ θαη πψο λα αλνίμνπλ ηα ηζάθξαο ή
δίζθνπο ή καγλεηηθέο ξφδεο.
Ώπηφ πνπ ζπκβαίλεη ινηπφλ είλαη φηη νη Μπφλδνο είλαη
ξηδνζπάζηεο. Ή πεγαίλνπλ πξνο ην Βίλαη ή δελ πεγαίλνπλ πξνο ην
Βίλαη. Ή πεγαίλνπλ ζηνλ βσκφ ηεο Ώπηνπξαγκάησζεο ή πξνζπαζνχλ
λα κέλνπλ ρσξίο Ώπηνπξαγκάησζε. Μπξνζηά ζε απηφ πξέπεη λα
απνθαζίδνπλ. Βθεί φια είλαη βίαηα, ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε Έιελα
Πέηξνβλα Μπιαβάηζθη ηνπο έθξηλε θαη ηνπο ζεψξεζε καχξνπο
κάγνπο. ΋κσο φηαλ κειεηάεη θαλείο ηνλ ηαληξηζκφ ησλ Μπφλδνο
θαηαιαβαίλεη φηη είλαη άζπξνο. ΋ρη καχξνο αιιά άζπξνο.
Μεηαηξέπνπλ ην ζπέξκα ζε ελέξγεηα γηα λα πεηπραίλνπλ ηελ
Ώπηνπξαγκάησζε ζε βάζνο.
Βίλαη εθεί ινηπφλ ζην ζεμνπαιηθφ ΢εθηξψζ φπνπ είλαη ε
Σαληξηθή γλψζε, ην Νηάαζ ηεο εβξατθήο Κακπάια.
Ώιιά αο πεξάζνπκε αδειθνί ζην Λνγντθφ Σξίγσλν, ζην
Σξίγσλν ηνπ Τηνχ. Ώπηφο απνηειείηαη απφ: ηνλ Υεδέδ δειαδή ηνλ
άθαην Άηκαλ ή Ίληηκν, ην Γθεκπνπξάρ δειαδή ην Μπνχδη, ηελ
πλεπκαηηθή ςπρή πνπ είλαη ζειπθή θαη ηέινο ηνλ Σηθεξέζ δειαδή
ηελ αλζξψπηλε ςπρή, αθξηβψο ηνλ γην.
Βίλαη ελδηαθέξνλ φηη (θαη εγψ κπφξεζα λα ην βηψζσ φηαλ
έπξεπε λα δνπιεχσ ζηελ ζθαίξα ηνπ Σηθεξέζ) πξαγκαηηθά έπξεπε λα
βπζηζηψ ζηνλ Μαιθνχη πξηλ λα πεξάζσ απφ ηελ έμαξζε. Έπξεπε λα
βπζηζηψ ζηνλ θφζκν ησλ Κιίθνο, ζηνπο αηνκηθνχο θφζκνπο ή
αηνκηθέο θνιάζεηο. Έπξεπε λα εμαιείςσ εθεί πέξα πνιιά κε
αλζξψπηλα ζηνηρεία. Ώθνχ ηειείσζα ηελ εξγαζία εθείλνο πνπ είλαη
Σέιεηνο, ν Κνζκηθφο Υξηζηφο, κπήθε ζε κέλα θαη αηζζάλζεθα
κεηαηξεκκέλνο. Βίδα ηφηε κεξηθέο κεηέξεο πνπ έθεξαλ ηα παηδηά
ηνπο, ηα επιφγεζα θαη κίιεζα κε ηελ επαγγειηθή παξαβνιή πνπ ιέεη:
«αθήζηε ηα παηδηά λα έξζνπλ ζε κέλα γηαηί δηθφ ηνπο είλαη ην
βαζίιεην ησλ νπξαλψλ». Έηζη ήκνπλ γεκάηνο απφ εθζηαηηθή επηπρία,

143
αιιά βέβαηα ζην ηέινο Ώπηφο έθπγε. Βγψ ζαλ Σηθεξέζ, ζαλ
Ώλζξψπηλε Φπρή θαηάιαβα πνηνο είρε γίλεη ν ζηφρνο ηεο εθδήισζήο
ηνπ. Ο Μπνχδη, ν Κνζκηθφο Υξηζηφο ζπλεζίδεη λα εθδειψλεηαη δηα
κέζνπ ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο, ηνπ Σηθεξέζ ηεο εβξατθήο Κακπάια.
Βίλαη ινηπφλ ην Σξίγσλν ηνπ Τηνχ έλα θαηαπιεθηηθφ ηξίγσλν
πνπ ην απνηεινχλ νη Άηκαλ, Μπνχδη θαη Μάλαο ηεο αλαηνιηθήο
Θενζνθίαο. Ώιιά ην θέληξν ηνπ Σξηγψλνπ είλαη αθξηβψο ν Σηθεξέζ,
ε Ώλζξψπηλε Φπρή, απηή ε ςπρή πνπ ππνθέξεη, πνπ θιαίεη, πνπ
νδχξεηαη, πνπ αξέζεη, απηφ πνπ καο θάλεη αιεζηλά αλζξψπηλνπο θαη
απηφ είλαη αξθεηά ελδηαθέξνλ. ΢ηελ πξάμε κπφξεζα λα δηαπηζηψζσ
φηη ην Σξίγσλν ηνπ Τηνχ κε θέληξν βαξχηεηαο ηνλ Σηθεξέζ είλαη κηα
ηξνκεξή πξαγκαηηθφηεηα.
Κάζε κπεκέλνο αξγά ή γξήγνξα πξέπεη λα ρξηζηεί ζαλ ηνλ
Υνθκάρ-Μπηλάρ, απφ ηνλ Παηέξα, απφ απηή ηελ Ώζάλαηε, Ώδηαίξεηε
Λνγντθή Σξηάδα πνπ ππάξρεη απφ ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ. Σελ ζηηγκή
πνπ ρξίζηεθα απφ ηνλ Παηέξα, Ώπηφο είπε: «Ώπηφο Βίλαη ν
πνιπαγαπεκέλνο Τηφο κνπ θαη είλαη Ώπηφο πνπ έρσ αγαπήζεη
πεξηζζφηεξν ζηνλ θφζκν, λα ηνλ ςάρλεηε ζε Ώπηφλ». ΢ε απηέο ηηο
ζηηγκέο έξρεηαη ζηελ κλήκε κνπ ε πεξίπησζε ηνπ κεγάινπ Κακπίξ
Εεζνχ, ηνπ Σδέζνπα Μπελ Παλληίξα φπσο ιεγφηαλ ζηνπο αξραίνπο
θαηξνχο. Ο Φίιηππνο, εθείλνο ν δάζθαινο ν εηδηθφο ζηηο θαηαζηάζεηο
Υίλαο, ηνπ είπε: «Αείμε καο ηνλ Παηέξα» θαη ν Μέγαο Κακπίξ απάληεζε: «΋πνηνο έρεη δεη ηνλ Τηφ έρεη δεη θαη ηνλ Παηέξα».
Σν ηξίγσλν ηνπ Τηνχ-Γθεκπνπξάρ-Σηθεξέζ ή ν Ίληηκν κε ηηο
δχν ςπρέο ηνπ, ηελ ζετθή θαη ηελ αλζξψπηλε ζα ιέγακε φηη είλαη, γηα
λα είκαζηε πην μεθάζαξνη, ην μεδίπισκα ηνπ Παηέξα, ε εθδήισζε
ηνπ Παηέξα.
΢πλερίδνληαο ζην δξφκν, ζρεηηθά κε ηελ κειέηε ηνπ Αέληξνπ
ηεο Γσήο, ην Σξίγσλν ηνπ Τηνχ μεδηπιψλεηαη ζην Μαγηθφ Σξίγσλν.
Σν Σξίγσλν ηνπ Τηνχ ιέγεηαη Δζηθφ Σξίγσλν. Γηαηί; Αηφηη εθεί εκείο
γλσξίδνπκε ηελ απζηεξφηεηα ηνπ Νφκνπ, εθεί γλσξίδνπκε ην θαιφ
θαη ην θαθφ, ηη πξάγκα είλαη ην θαιφ ηνπ θαθνχ θαη ην θαθφ ηνπ
θαινχ. Σν Σξίην Σξίγσλν θαηαιήγεη λα είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ.
Σν Μαγηθφ Σξίγσλν απνηειείηαη απφ ηνλ Νεηδάρ δειαδή ν
λνπο, απφ ηνλ Υφλη δειαδή ην αζηξηθφ θαη απφ ηνλ Γηεζφλη δειαδή
ην Λίλγθακ-΢αξίξα ή αηζεξηθφ ζψκα ή βαζηθή ζεμνπαιηθή αξρή ηεο
Παγθφζκηαο Γσήο.
Γηαηί ιέγεηαη Μαγηθφ Σξίγσλν; Αηφηη αλακθηζβήηεηα ζε απηά
ηα βαζίιεηα ηνπ λνπ, ηνπ αζηξηθνχ θαη κέρξη ηα βαζίιεηα ησλ Κιίθνο

144
ή θφζκνπο ησλ θνιάζεσλ, είλαη φπνπ πξέπεη λα εμαζθήζνπκε ηελ
Τςειή Μαγεία. Μπνξνχκε λα αλαθέξνπκε εδψ θάηη πνιχ
ζεκαληηθφ. ΋ινη έρνπκε αθνχζεη λα κηιάλε ζρεηηθά κε ηνλ
πλεπκαηηζκφ, ηνπο Ώθνπειάξεο1, ηνπο Γαλγθάλνο2 θαη ηηο κάγηζζεο.
Μεξηθνί ην βιέπνπλ απηφ ζαλ θάηη παξάμελν, άιινη ζαλ παξακχζηα
γηα λα γειάλε, αιιά ε σκή πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη νη κεζαησληθέο
Ώθνπειάξεο ή νη δηάζεκεο κάγηζζεο ηα κεζάλπρηα έρνπλε πεξηζζφηεξν ξεαιηζκφ απφ φζν λνκίδνπκε εκείο. Πξαγκαηηθά απηέο νη
Καιρφλαο (φπσο ιέγνληαη ζε απζηεξή ηζπαληθή αθαδεκατθή
γιψζζα) αλήθνπλ ζηνλ θφζκν ησλ Κιίθνο, ην βαζίιεην ηνπ
Μαιθνχη. Δ Μαξία ληε ια Ώληίιια, πνπ ηφζν ηελ αλαθέξνπλ ζηα
παιηά κεζαησληθά κνλαζηήξηα, ήηαλ αθξηβψο απηή πνπ ηνπο
δηεχζπλε. Πξάγκαηη απηνί νη καγγαληζηέο ησλ αξραίσλ Ώθνπειάξεο
ηελ νλφκαζαλ Άγηα Μαξία. ΋ηαλ εξεπλνχζα ζηνλ θφζκν ησλ Κιίθνο
ζρεηηθά κε ην παξάμελν εθείλν πιάζκα, ην πψο κνηξαδφηαλ ηελ δσή
ηεο κε ηφζνπο Ώθνπειάξεο, πνηέ δελ είδα ζε απηήλ εθείλν πνπ ζα
κπνξνχζακε λα νλνκάζνπκε δηαζηξνθή. Οη θαηαρζφληνη ηνπ
αξηζηεξνχ ρεξηνχ, ηα ππνζειεληαθά πιάζκαηα, ηελ ιάηξεπαλ θαη
ζεσξνχζαλ απηή ηελ κάγηζζα φρη ζαλ θάηη θαηαρζφλην αιιά ζαλ κία
αγία.
Βγψ ήζεια λα μέξσ ηη αιήζεηα ππήξρε ζε απηφ, ζηελ
ππνζεηηθή αγηφηεηα ελφο πιάζκαηνο πνπ αλακηγλπφηαλ κε ηα
ζθνηάδηα, πνπ εκθαληδφηαλ ζε ηφζνπο Ώθνπειάξεο θαη κνλαζηήξηα
ηνπ κεζαίσλα. Ώιιά φπνηνο έρεη αζρνιεζεί ζην λα κειεηήζεη ηα
παιηά θείκελα ηεο Τςειήο θαη Υακειήο Μαγείαο ηνπ κεζαίσλα, ζα
έρεη αθνχζεη λα κηιάλε θάπνπ γηα ηελ Μαξία ληε ια Ώληίιια.
Τπάξρνπλ ηφζα θείκελα θξπκκέλα κέζα ζηελ ζθφλε πνιιψλ
βηβιηνζεθψλ θαη βέβαηα ην έκαζα. Βγψ έπξεπε λα μεθαζαξίζσ θαη ην
μεθαζάξηζα. ΋ηαλ ζηνλ θφζκν ηνπ Σηθεξέζ, ζην Αεχηεξν Σξίγσλν,
επηθαιέζζεθα απηή ηελ νληφηεηα κε άθνπζε. Με έθπιεμε βξέζεθα
κπξνζηά ζε έλαλ απηνπξαγκαηνπνηεκέλν δάζθαιν. Βίλαη αιήζεηα
πσο ηφηε θαηάιαβα φηη είρε αλαζπκηάζεη ηνλ Μπνληηζάηβα ηνπ απφ
ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο Μπνληηζάηβα εθπαηδεπφηαλ ζηελ εμάζθεζε
ηεο Μαγείαο, ηνπ Μαγηθνχ Σξηγψλνπ ή Σξίηνπ Σξηγψλνπ, πεξλψληαο
απφ απζηεξή πξνπφλεζε, κπψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηνπο Κιίθνο,
αιιά ρσξίο λα θάλεη θαθφ ζε θαλέλαλ. Μεηά απφ απηφ επηθνηλψλεζα
1
2

΢.Μ. ΢πγθεληξψζεηο καχξσλ κάγσλ.
΢.Μ. Μαχξνη κάγνη.

145
θαη’ επζείαλ κε ηνλ Μπνληηζάηβα ηνπ, ηελ Μαξία ληε ια Ώληίιια,
θαη φηαλ ηελ θάιεζα λα επηζθεθηνχκε ηνλ θφζκν ηνπ Νηξβάλα κε
επραξίζηεζε, δέρηεθε ηελ πξφζθιεζή κνπ. ΋ηαλ ζπγρσλεχηεθα κε
ην ΐαζηιηθφ Βίλαη ηεο, ηνλ Κξπκκέλν Αάζθαιν, είδα φηη πξφθεηηαη
γηα έλα πιάζκα πνπ έρεη πεηχρεη ηελ ηειεηφηεηα ηεο Τςειήο Μαγείαο. Παξφιν πνπ δνχζε ζηνλ θφζκν ησλ Κιίθνο ήηαλ γηα λα
ηειεηψζεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ή λα πξνπνλεζεί ςπρνινγηθά
εμαζθψληαο ηξνκεξέο δπλάκεηο ρσξίο λα θάλεη θαθφ. Πξαγκαηηθά
βξίζθεηαη ζε Τςειή Μαγεία. ΋ηαλ παξαηεξεί θαλείο απηφ ην πιάζκα
κε ην ΐαζηιηθφ ηνπ Βίλαη θαηαιαβαίλεη φηη είλαη έλαο θαηαπιεθηηθφο
ιεπθφο κάγνο, πνπ φκσο γλσξίδεη ζε βάζνο ηφζν ηα ΐαζίιεηα ηνπ
Φσηφο φζν θαη ηνλ θφζκν ηνπ Μαιθνχη, δειαδή ηνλ θφζκν ησλ
Κιίθνο.
Έηζη ινηπφλ ηη Σξίην Σξίγσλν είλαη απηφ ηεο πξαθηηθήο
καγείαο, δηφηη ην πψο γίλεηαη ε δνπιεηά κε ην Σξίην Σξίγσλν είλαη
θάηη πνπ πξέπεη λα θαηαιαβαίλεηε, επεηδή ζα πξέπεη λα αθήζνπκε
πίζσ ηηο πξνιήςεηο γηα λα κπνξνχκε λα εξγαζηνχκε ζηνλ θφζκν ησλ
Κιίθνο.
Νεηζάρ είλαη ν λνπο, Υφλη είλαη ην αζηξηθφ ζψκα, Γηεζφλη
είλαη αλακθηζβήηεηα ε Βλάηε ΢θαίξα. Μεηά έξρεηαη ην βαζίιεην ηνπ
Μαιθνχη πνπ είλαη ην θπζηθφ ζψκα. Ώπηφ πνπ είλαη κέζα ζην
βαζίιεην ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, δειαδή απηφ πνπ είλαη κέζα ζηα
έγθαηα ηεο γεο, αθξηβέζηεξα είλαη Μαιθνχη, είλαη ηα αληίζεηα
΢εθηξψζ. Οη Κιίθνο, νη δαίκνλεο φπσο ηνπο νλνκάδνπλ, νη Φπρέο ζε
ζιίςε, απηνί πνπ ππνθέξνπλ, νη ρακέλνη, εθείλνη πνπ έρνπλε ήδε
εμαληιήζεη ηνλ θχθιν ηεο χπαξμήο ηνπο θαη κπαίλνπλ ζε θαζνδηθή
εμέιημε ζηνλ ρξφλν ή νη Πεζκέλνη Άγγεινη, ηα πλεχκαηα ηνπ Καθνχ.
΢ην βαζίιεην ηνπ Μαιθνχη αλακθηζβήηεηα δνχλε απηνί πνπ
αλαπηχζζνληαη ζηελ Τςειή Μαγεία, νπνηνζδήπνηε πνπ κεηαληψλεη
γηα ηα ιάζε ηνπ θαη πνπ πνζεί ην Φσο.
Έηζη ινηπφλ φηαλ κειεηήζνπκε ην Αέληξν ηεο Γσήο
θαηαιήγεη λα είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ. ΢ε πξψηε ζέζε βιέπνπκε ηελ
΢νθία ηνπ Ώηψληνπ. Οη παππνχιεδεο βνιεχνπλ ηνπο δηάθνξνπο
΢εθηξψζ ηεο εβξατθήο Κακπάια ζηνπο θφζκνπο. Ώο πνχκε π.ρ. φηη ν
Γέξνο ησλ εκεξψλ είλαη κία ηειεία ηνπ απέξαληνπ δηαζηήκαηνο, ζαλ
ζχκβνιν είλαη αηψλην. Ο Υνθκάρ θπβεξλάηαη απφ ην δψδην θαη είλαη
αιήζεηα. Ο Μπηλάρ ιέλε φηη θπβεξλάηαη απφ ηνλ Κξφλν. Βδψ
θηάλνπκε ζε έλα ζεκείν ζην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαθσλήζνπκε. Αελ
ζέισ λα πσ φηη ην Άγην Πλεχκα δελ θπβεξλάηαη απφ ηνλ Κξφλν, φηη

146
δελ ππάξρεη κία ζρέζε κεηαμχ ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο θαη ηνπ Κξφλνπ.
Ναη, ππάξρεη αιιά δελ είλαη κφλν απηφ. Αηφηη δελ ππάξρεη ακθηβνιία
φηη θαηά θάπνηνλ ηξφπν ζρεηίδεηαη κε ηνλ θφζκν ηνπ Αία επεηδή έρεη
εμνπζίεο, ζξφλν θαη ηα δηακνξθψλεη φια επεηδή Ώπηφο πιέλεη ηα
Νεξά ηεο Γσήο. Βθεί πνπ ιέλε φηη ν Νεηδάρ, δειαδή ν λνπο,
θπβεξλάηαη απφ ηελ Ώθξνδίηε είλαη ιάζνο. Ο λνπο θπβεξλάηαη απφ
ηνλ Βξκή.
Ώθνχζηε θαιά. Θα πάκε κε ηάμε γηα λα κπνξνχκε λα
θαηαιάβνπκε ην Αεχηεξν Σξίγσλν αθνχ είδακε ην πξψην. Λέλε φηη ν
Υεδέδ θπβεξλάηαη απφ ηνλ Αία θαη ηίπνηε άιιν. Καη απηφ είλαη
ιάζνο. Ο Ίληηκν είλαη αξηαλφο, πνιεκηζηήο, καρεηήο, πξέπεη λα
κάρεηαη γηα ηελ ίδηα ηνπ ηελ εζσηεξηθή Ώπηνπξαγκάησζε. Σν φηη
έρεη θάπνηα επηξξνή απφ ηνλ Αία είλαη αιήζεηα δηφηη κπνξεί λα
παίξλεη ην ζθήπηξν ησλ βαζηιέσλ. Ώιιά ην φηη είλαη απνθιεηζηηθά
ηνπ Αία απηφ είλαη ιάζνο. Σν λα είλαη ν Γθεκπνπξάρ, ε απζηεξφηεηα,
ν λφκνο απνθιεηζηηθά αξηαλφο είλαη ιάζνο. Αηφηη ν Γθεκπνπξάρ είλαη
έλαο κνλαδηθφο δηαηζζεηηθφο θφζκνο, ν θφζκνο ηεο Πλεπκαηηθήο
Φπρήο πνπ είλαη ζειπθφο. Βθεί βξίζθεηαη ην ιηνληάξη ηνπ Νφκνπ, δελ
ζα ην αξλεζψ. Βίλαη ειηαθφ απηφ είλαη αιήζεηα αιιά εζείο μέξεηε φηη
ην ιηνληάξη έρεη επίζεο επγέλεηα. Έηζη ζην Γθεκπνπξάρ ζπλαληάκε
ηελ απζηεξφηεηα ηνπ λφκνπ θαη ηελ επγέλεηα ηνπ Ληνληαξηνχ. Βίλαη
ν θφζκνο ηεο Πλεπκαηηθήο Φπρήο ή ΐνπδηθφο ή Αηαηζζεηηθφο
θφζκνο. Βίλαη εληειψο ειηαθφο.
Ο θφζκνο ηνπ Σηθεξέζ, ν θφζκνο ηεο Ώλζξψπηλεο Φπρήο ή
αθξηβέζηεξα ηνπ Τηνχ, πξαγκαηηθά θπβεξλάηαη φρη απφ ηνλ Ήιην
φπσο λνκίδνπλ νη θακπαιηζηέο, αιιά απφ ηελ Ώθξνδίηε. Γηα απηφ ν
Υξηζηφο ζηαπξψλεηαη ηελ Μεγάιε Παξαζθεπή. Ώπηφ είλαη θάηη ζην
νπνίν κπνξνχκε λα δηαινγηζηνχκε. ΋ζνλ αθνξά ηνλ λνπ, ην λα πνχκε
φηη θπβεξλάηαη απφ ηελ Ώθξνδίηε είλαη ιάζνο. Ξέξνπκε θαιά φηη ν
λνπο είλαη Βξκατθφο, φηη ν Βξκήο δίλεη ηελ ζνθία, ηνλ ιφγν θιπ. έηζη
ινηπφλ ν λνπο είλαη Βξκατθφο.
Ώλ θαηαιαβαίλνπκε ιίγν ηνλ θφζκν ησλ ΢εθηξψζ θηάλνπκε
ζηνλ αζηξηθφ, απηφο είλαη ζειεληαθφο θφζκνο. ΢ε κεξηθέο θπιέο, π.ρ.
ζηηο πην βαζηέο δνχγθιεο ηνπ Ώκαδνλίνπ, δίλνπλ ζηνπο αλζξψπνπο
έλα εηδηθφ πνηφ. Ώπηά ηα πνηά ηα θαηέρεη ν Πηάρε. Ώπηφο π.ρ.
ρεηξίδεηαη απηφ πνπ ιέγεηαη Μπηάγθνπε πνπ ην ζπλδπάδεη κε ην
Γθνπαξνχκν. ΢ε κία ρχηξα ην καγεηξεχνπλε θαιά θαη ην πίλνπλ φηαλ
ε ΢ειήλε γεκίδεη. Σφηε πξνθαιείηαη ην μεδίπισκα. Οη Πηάρεο ή
Εεξείο-Μαγγαληζηέο ησλ θπιψλ μέξνπλ πνιχ θαιά φηη ην αζηξηθφ

147
θπβεξλάηαη απφ ηελ ΢ειήλε. Ώπηφ είλαη Υφλη, αιιά πνιινί
θακπαιηζηέο ππνζέηνπλ φηη θπβεξλάηαη απφ ηνλ Βξκή θαη θάλνπλ
ιάζνο.
΋ζνλ αθνξά ζην θάζηζκα ηεο νξγαληθήο δσήο ε δσηηθή αξρή,
φζνλ αθνξά ην ΢εθηξψζ Γηεζφλη, ζρεηίδεηαη κε ηα δεκηνπξγηθά
φξγαλα πνπ είλαη ζειεληαθά θαη απηφ δελ κπνξνχκε λα ην
αξλεζνχκε. ΢ην γλσζηηθφ εζσηεξηζκφ εκθαλίδεηαη κία γπλαίθα κία
Θετθή, άξξεηε Παξζέλνο ληπκέλε κε κπιε ρηηψλα (πνπ ζπκβνιίδεη ην
βξάδπ) πάλσ ζε κία ΢ειήλε. Πξέπεη λα μέξνπκε λα θαηαιαβαίλνπκε
απηφ. Δ ΢ειήλε αληηπξνζσπεχεη ην ΢εθηξψζ Γηεζφλη πνπ ζεκαίλεη
ηελ ζεμνπαιηθή δχλακε. Ο ρηηψλαο απηνχ ηνπ ρξψκαηνο
αληηπξνζσπεχεη ηελ λχρηα ζηελ νπνία αλαπηχζζνληαη ηα Μεγάια
Μπζηήξηα ηεο Γσήο θαη ηνπ Θαλάηνπ. Θα πεξηνξηζηψ λα πσ κφλν φηη
ηελ λχρηα δνπιεχνπκε κε ηελ δεκηνπξγηθή ελέξγεηα ηνπ Σξίηνπ
Λφγνπ. Πνηέ δελ είπα ςέκαηα. Δ δνπιεηά ζην Λακπνξαηφξηνπκ
Οξαηφξηνπκ ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη ζηηο λπρηεξηλέο
ψξεο. Ή κηιψληαο κε άιινπο φξνπο ην ΢αάρα Ματηνχλα πξέπεη λα
εμαζθεζεί κφλν ζηα ζθνηάδηα ηεο λχρηαο δηφηη ε εκέξα, ν Ήιηνο
είλαη ην αληίζεην ηεο γέλλεζεο. Βίλαη μεθάζαξν θαη ήδε ζαο ην
εμήγεζα ηελ πεξαζκέλε θνξά φηη αλ έβαδε θαλείο κηα θφηα κε ηα
απγά ηεο ζην θσο ηνπ Ήιηνπ γηα λα ηα θισζήζεη δελ ζα κπνξνχζε λα
ην θάλεη. Καη εάλ έβγαηλε θάπνην πνπιάθη ζα πέζαηλε γηαηί ν Ήιηνο
είλαη ερζξφο ηεο γέλλεζεο. ΋πνηνο ζειήζεη λα ςάρλεη ην θσο ζα
πξέπεη λα ην δεηάεη απφ ηνλ Λφγν πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηνλ Ήιην
πνπ καο θσηίδεη, ζηελ βαζηά λχρηα, απηφ είλαη θαλεξφ.
΋ζνλ αθνξά ηνλ ΢εθηξψζ Μαιθνχη, είλαη ν θπζηθφο θφζκνο.
Λέγεηαη φηη είλαη έλαο πεζκέλνο ΢εθηξψζ αιιά νη θφζκνη ησλ
θνιάζεσλ αλήθνπλ επίζεο ζηνλ Μαιθνχη, απηφ είλαη μεθάζαξν. ΢ε
απηνχο ηνπο θφζκνπο ησλ θνιάζεσλ ζα πξέπεη λα δνπιεχνπκε
ρσξίδνληαο ηα αλψηεξα λεξά απφ ηα θαηψηεξα ή θνιαζκέλα ηνπ
Λεβηάζαλ γηα λα αλαβιχδεη ε δσή. Δ Γέλεζε ήδε ην είπε: «πξέπεη λα
ρσξίζνπκε ηα αλψηεξα απφ ηα θαηψηεξα λεξά». Πνηα είλαη ηα
αλψηεξα λεξά; Βίλαη ε Μεηαιιηθή Φπρή ηνπ Εεξνχ ΢πέξκαηνο
δειαδή ν Τδξάξγπξνο ηεο Κξπκκέλεο Φηινζνθίαο πνπ πξέπεη λα
ρσξηζηεί απφ ηα θαηψηεξα. Πσο; Αηα κέζνπ ηεο κεηαβνιήο ηεο
ζεμνπαιηθήο ελέξγεηαο. Έηζη είλαη ην πψο ρσξίδνληαη ηα αλψηεξα
λεξά δειαδή ε Φπρή ηνπ ΢πέξκαηνο απφ ηα θαηψηεξα ηνπ ηδίνπ
΢πέξκαηνο. Γηαηί; Γηα λα αλαβιχδεη ε δσή. Αηφηη ηα αλψηεξα λεξά
είλαη ν Τδξάξγπξνο ηεο Κξπκκέλεο Φηινζνθίαο. Ώπφ απηά βγαίλνπλ

148
φια. Με απηά κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηα Ώλψηεξα Τπαξμηαθά
΢ψκαηα ηνπ Βίλαη. Με απηά κπνξνχκε λα επεμεξγαδφκαζηε ηνλ αγλφ
ρξπζφ. Με απηά κπνξεί λα κεηαηξαπεί ξηδηθά ην αλζξψπηλν νλ. Σα
αλψηεξα λεξά, ν πδξάξγπξνο πνπ αιιεγνξηθά έρεη ηελ κνξθή ηνπ
δηαβφινπ, πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε Βσζθφξν.
Μέρξη εδψ ε βξαδηλή νκηιία κνπ. Ώλ θάπνηνο έρεη θάηη λα
ξσηήζεη κπνξεί λα ην θάλεη.
-Αάζθαιε έλα δσληαλφ πιάζκα δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί
θάησ απφ ην θσο ηνπ ήιηνπ;
-Δ σκή πξαγκαηηθφηεηα ησλ γεγνλφησλ είλαη φηη ζχκθσλα κε
ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δεκηνπξγηθψλ νξγάλσλ ε ηεθλνπνίεζε γίλεηαη
ζηα ζθνηάδηα. Αηφηη ην δσφζπεξκα, πνπ βγαίλεη απφ ηνπο
ζεμνπαιηθνχο αδέλεο, δελ βγαίλεη θσηηζκέλν απφ ην θσο ηνπ ήιηνπ
αιιά θηλείηαη ζηα ζθνηάδηα. ΢ηα ζθνηάδηα πξνρσξάεη πξνο ηελ
ζάιπηγγα γηα λα ζπλαληεζεί κε ην σάξην πνπ θαηεβαίλεη απφ ηελ
ιήθπζν ηνπ Γθξάθ θαη αλαπηχζζεηαη κέζα ζην ζθνηάδη ηεο κήηξαο.
Ώιιά ηη ζα γηλφηαλε αλ ην δσφζπεξκα αληί λα βγαίλεη απφ ηνπο
ζεμνπαιηθνχο αδέλεο πξνζηαηεπκέλν απφ ηα ζθνηάδηα πξνρσξνχζε
μεζθέπαζην ζην θσο ηνπ Ήιηνπ; Ση ζα γηλφηαλε αλ ην έκβξπν δελ
βξηζθφηαλε ζηα ζθνηάδηα αιιά ήηαλ ζηελ μεζθέπαζηε κήηξα κηαο
γπλαίθαο εθηεζεηκέλν θαηεπζείαλ ζην θσο ηνπ ήιηνπ; Πξαγκαηηθά ε
απνηπρία ζα ήηαλ γεγνλφο. Έηζη ινηπφλ απφ ηελ ίδηα ηελ ηνπνζέηεζε
ησλ νξγάλσλ ηεο Φχζεο ε γνληκνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη πάληα ζηα
ζθνηάδηα. Έηζη επίζεο ν ζνθφο πξέπεη λα εξγάδεηαη κέζα ζην
ζθνηάδη θαη ζηελ κεγαιεηψδε ζησπή ηεο ζθέςεο γηα λα κπνξεί λα
θηάζεη κηα κέξα ζηελ Βζσηεξηθή Ώπηνπξαγκάησζε ηνπ Βίλαη. Σν
βξάδπ είλαη απηφ πνπ καο δείρλεη ε Παλαγία ηεο Άρξαληεο ΢χιιεςεο
ηνπνζεηεκέλε πάλσ ζην θεγγάξη θαη ληπκέλε κε κπιε ρηηψλα.
ΓΕΏ ΣΟΤ΢ ΛΕΓΟΤ΢
Βίλαη 4.000 ρξφληα πνπ γελλήζεθα ζηελ γε ησλ Φαξαψ.
-----------------------------------------------Έρσ δεη ην έηνο 1975 ην ζψκα κνπ λεθξφ ζαλ έλαλ ζθειεηφ.
Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηψ ηελ ζεξαπεία ηνπ αζηξηθνχ
ζψκαηνο ην νπνίν έρεη βιαθηεί απφ ηελ έθθξηζε ή δίσμε ησλ
ζπεξκάησλ ησλ εγψ. Υξεηάδνκαη λα ζεξαπεχσ κέρξη θαη ην πην κηθξφ
λήκα πνπ απνηειεί ην αζηξηθφ ζψκα, δηφηη ηα ζπέξκαηα ησλ εγψ
αθήλνπλ κεγάια ίρλε.

149
Σα ζπέξκαηα ησλ εγψ έρνπλ κνξθέο ζθνπιεθηψλ θαη
δηάθνξεο αλαξίζκεηεο κνξθέο.
-----------------------------------------------΢ηηο 13 Εαλνπαξίνπ ηνπ 1977 είρα ηελ κπζηηθηζηηθή εκπεηξία
λα αλέξρνκαη απφ έλα ηξαρχ δξφκν γεκάην ιάζπε θαη αλζξψπηλν
πεξίηησκα. Τπήξραλ γθξεκνί δεμηά θαη αξηζηεξά. ΢ηνπο ψκνπο κνπ
θνπβαινχζα έλα πξάγκα κεγάιν ην νπνίν είρε έλα κηθξφ θαπάθη πνπ
άλνηγε πνπ θαη πνπ θαη απφ ην νπνίν έβγαηλαλ ςχιινη πνπ πιήγσλαλ
φιε ηελ ζάξθα κνπ.
Ώηζζάλζεθα ηξφκν, έθαλα ιίγν πίζσ φκσο είπα ζηνλ
εζσηεξηθφ κνπ παηέξα φηη ζα ζπλέρηδα ηελ ρξηζηηθή κνπ κχεζε θαη
αο θφζηηδε φηη θαη αλ κνπ θφζηηδε.
Οη ςχιινη ήηαλ ν ζπκβνιηζκφο ησλ θξηηηθψλ πνπ κνπ έθαλε ε
αλζξσπφηεηα.
-----------------------------------------------1. Δ. Σν ράνο.
2. Δ. Ο Ώηζεξηθφο θφζκνο.
3. Δ. Ο Ώζηξηθφο θφζκνο.
4. Δ. Ο Αηαλνεηηθφο θφζκνο.
5. Δ. Ο βαζκνινγεκέλνο κχζηεο, ζηνλ αηηηαηφ θφζκν,
παξνπζηάδεηαη ζε έλα θαλνληθφ ηξαπέδη.
6. Δ. Ο θφζκνο ηνπ Μπνχδη.
7. Δ. Δ Θετθή Μεηέξα θαηαπίλεη ην ηειεπηαίν απφ ηα
νρήκαηα ηνπ Άηκαλ. ΐξίζθνκαη ζε απηφ ην ζηάδην, είλαη ην έηνο
1977.
8. Δ. Ώλάζηαζε.
9. Δ. Σα ρξηζηηθά κπζηήξηα.
10. Δ. Δ επνρή ζηελ νπνία απνθξπζηαιιψλεηαη ν Γέξνληαο
ησλ Δκεξψλ.
11. Δ. ; ; ;
12. Δ. ; ; ;
-----------------------------------------------Υξεηάδνκαη λα αλέβσ κε ΠΕ΢ΣΔ-΢ΟΦΕΏ γηα λα θηάζσ ζην
Ώηψλ 13.
΢ην Ώηψλ 13 θηάλεη θαλείο ζε ηέηνηα θαηάζηαζε ηνπ Βίλαη
ζηελ νπνία δελ ρξεηάδεηαη πηα λα απαζρνιεζεί κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη
κάιηζηα κπνξεί θαλείο λα αθνζησζεί ηειείσο ζηελ αλζξσπφηεηα.
------------------------------------------------

150
Ξέξσ φηη κε πεξηκέλνπλ κεγάινη ζξίακβνη αθφκα, φηαλ
βξίζθνκαη κφλνο κνπ ζην δξφκν πξνο ην Ώπφιπην.
-----------------------------------------------Πάληα έρσ αλαξσηεζεί: Γηαηί πξέπεη λα εμαξηηέκαη απφ ηελ
κνηξνιαηξία;
Σν λα βνεζάσ ηελ αλζξσπφηεηα είλαη εληάμεη, φκσο ην λα
δείμσ ηηο δπλάκεηο κνπ δελ είλαη εληάμεη.
-----------------------------------------------Μελ εμαξηηέζαη απφ μέλεο αληηιήςεηο ή ηδέεο δηφηη κέζα ζηνλ
εαπηφ ζνπ είλαη ε ζνθία.
-----------------------------------------------Ο δηαινγηζκφο πξέπεη λα γίλεη ζσζηφο. Ο Ννπο πξέπεη λα
είλαη αθξηβήο. Υξεηάδεηαη ηελ ινγηθή ζθέςε θαη ηελ αθξηβή
αληίιεςε κε ζθνπφ λα αλαπηπρζνχλ απνιχησο ηέιεηα νη εζσηεξηθέο
αηζζήζεηο.
-----------------------------------------------Κάζε αζπλαξηεζία, θάζε έιιεηςε ινγηθήο ή δηαλνεηηθήο
ηζνξξνπίαο εκπνδίδεη θαη βιάπηεη ηελ εμέιημε θαη πξφνδν απφ ηα
ηζάθξαο ε δίζθνπο ή ινπινχδηα ηνπ ισηνχ ηνπ αζηξηθνχ ζψκαηνο.
-----------------------------------------------Γηα λα εξεπλνχκε ζηνπο αλψηεξνπο θφζκνπο ρξεηάδεηαη ε
ινγηθή ζθέςε θαη ε αθξηβήο αληίιεςε.
-----------------------------------------------΋ηαλ εμαιείθεηαη ην εγψ εμαθαλίδνληαη νη εθινγηθέο
δηαδηθαζίεο ηνπ λνπ. Βθινγή είλαη ε εθπνκπή κίαο αληίιεςεο κε
θφβν λα είλαη κία άιιε ε αιεζηλή θαη απηφ δείρλεη άγλνηα.
-----------------------------------------------Νηξκαλαθάτεο είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ παξαηηεζεί απφ ην
Νηξβάλα ιφγσ ηεο αγάπεο ηνπο πξνο ηελ αλζξσπφηεηα θαη ην κεγάιν
έξγν.
΢ακπνγαθάτεο είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ ηξεηο βαζκνχο
ηειεηφηεηαο.
Ααθίλε είλαη κηα αζηξηθή γπλαίθα ή λεξάηδα πνπ παξαδίδνπλ
νη Βπνπηάη.
Ααξκαπάιεο είλαη νη αζηξηθνί κάγνη ηεο δχλακεο.
-----------------------------------------------Κάζε πξαγκαηηθή ζεηηθή φξαζε πξέπεη λα βεβαησζεί ηειείσο
απφ ηα ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ……ε αιήζεηα
δελ απνκαθξχλεηαη απφ ηελ αλζξψπηλε θχζε.

151
Βάλ φηη ζεσξνχκε αιήζεηα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ
αλζξψπηλε θχζε ηφηε δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα.
-----------------------------------------------Ο Μεγάινο Κακπίξ Εεζνχο ηεο Ναδαξέη πνηέ δελ ζα είρε
ζπκβνπιεχζεη ηνπο καζεηέο ηνπ λα γίλνπλ ηφζν ζνθνί φζν ην θίδη
εάλ απηφ ην ηειεπηαίν ήηαλ έλα ζχκβνιν ηνπ θαθνχ.
Δ ΏΝΏ΢ΣΏ΢Δ
Βθείλνο πνπ έρεη πεζάλεη δελ έρεη γηαηί λα πεζάλεη, νχηε ην
δειεηήξην ησλ θηδηψλ κπνξεί λα ηνλ βιάπηεη.
-----------------------------------------------Ο Βζσηεξηθφο Υξηζηφο ζθνηψλεη ηνλ ζάλαην κε ηνλ ζάλαην
θαη απηφο αλαζηαίλεηαη ζηνλ κπεκέλν θαη ν κπεκέλνο ζε απηφλ.
-----------------------------------------------Έλαο αλαζηεκέλνο δάζθαινο είλαη έλαο Μνπηάληε. Σν ζψκα
ηνπ γίλεηαη ειαζηηθφ δηφηη ην ζψκα ηνπ κέλεη Ρετλθξνπληάην, δειαδή
μαλαγίλεηαη απφ ηελ πξσηφγνλε χιε.
Σν Αέληξν ηεο Γσήο -νη Αέθα ΢εθηξψζ- κέλεη θάησ απφ ηνλ
απφιπην έιεγρν ή ξνή ηνπ αλαζηεκέλνπ δάζθαινπ. ΢ηελ δηαδηθαζία
φια ηα ζψκαηα είλαη ειαζηηθά.
-----------------------------------------------Σν πνιχηηκν δηακάληη κε ην νπνίν ν ΢νινκψληαο ζηίιβσζε ηα
πνιχηηκα πεηξάδηα είλαη ε Φηινζνθηθή Πέηξα.
-----------------------------------------------Γηα λα πξαγκαηνπνηείο ην Μεγάιν Έξγν ρξεηάδεηαη κεγάιε
ηέρλε θαη ππνκνλή.
-----------------------------------------------΢ε 7 ζθάιεο γίλεηαη φιν ην έξγν θαη απνθηάηαη ν Νηξηνληζηάλν
ήρνο ηνπ ζχκπαληνο.
-----------------------------------------------Οη νηθνγελεηαθνί δεζκνί είλαη ηνπ ρξφλνπ. Πξέπεη λα
απειεπζεξσλφκαζηε απφ ηηο ζηνξγέο. Πξέπεη λα ηνπο δνχκε φινπο
ίδηνπο. Γηα καο θαλέλαο δελ πξέπεη λα είλαη μέλνο.
Σν Βίλαη δελ έρεη ζπγγελείο. Σν Βίλαη είλαη θνζκηθφ.
Νεθξφ ην Βγψ, ε νηθνγέλεηά καο εγθαηαιείπεη κέλνληαο εκείο
νχηε κφλνη νχηε ζπλνδεπκέλνη. Μφλν ζε πιήξε θαηάζηαζε.
΋ινη νη ζπγγελείο είλαη ηνπ ρξφλνπ θαη ράλνληαη ζην ρξφλν.
------------------------------------------------

152
Σν λα πηζηεχεη θαλείο φηη αμίδεη ηα πάληα είλαη παξάινγν,
εκείο ηίπνηα δελ αμίδνπκε…
Πξέπεη λα αιιάμνπκε απηφ πνπ είκαζηε κε πεξηζζφηεξε
απζηεξφηεηα γηα λα μεπεδήζεη ζε εκάο ε άγξηα ςπρνινγία ηνπ
Τπεξάλζξσπνπ.
-----------------------------------------------Πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ζε καο ε ηθαλφηεηα ηεο δπλακηθήο
ηδηφηεηαο λα πξνηείλνπκε ηνλ εαπηφ καο ζαλ αθνξκή ζηνραζκνχ.
-----------------------------------------------΢ην εζσηεξηθφ «ΣΟ ΝΏ ΜΏ΢ΣΕΓΧΝΒ΢ΏΕ» είλαη λα
πεηζαξρείζαη.
Δ Τπεξ-πεηζαξρία θαη ε ηειεηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ ζψκαηνο
πξέπεη λα απνθηνχληαη κέζσ ηεο θπζηθήο ηαηξηθήο.
-----------------------------------------------Ο θαζέλαο απφ εκάο έρεη θαηά βάζνο κηα αξρή πνπ
νινθιεξψλεη…
-----------------------------------------------Δ ζσζηή πξνζπάζεηα είλαη ζηνλ εαπηφ ηεο ν βαζηθφο ζηφρνο
ηνπ Βίλαη…
-----------------------------------------------Δ θαηαλφεζε είλαη ν ζαθήο απηνζηνραζκφο ηνπ Βίλαη.
-----------------------------------------------΢ηηο αηνκηθέο θνιάζεηο πξέπεη λα απνζπλζέηνπκε ηα πηψκαηα
ησλ εγψ κε ηελ άθξε ηεο ειεθηξηθήο δχλακεο. Πνηέ δελ πξέπεη λα
πεξηκέλνπκε λα ηα απνζπλζέζεη ν ρξφλνο.
-----------------------------------------------Σν θάξκα δεκηνπξγεί ζψκαηα. Μελ δεκηνπξγήζεη πνηέ μαλά
θπζηθά ζψκαηα. Βίλαη ηξσηά, είλαη πξνθαζνξηζκέλα ζηα γεξαηεηά
θαη ζηνλ ζάλαην.
-----------------------------------------------Δ απηναπζεληία δελ είλαη δπλαηή φηαλ δελ θαηέρνπκε ηελ
πξαγκαηηθή απζεληία κέζσ ηνπ εαπηνχ καο. Πσο ζα θαηέρνπκε ηελ
απζεληία αλ δελ είκαζηε θχξηνη ηνπ εαπηνχ καο;
-----------------------------------------------΢ήκεξα ν αλζξψπηλνο λνπο βξίζθεηαη εθθπιηζκέλνο εμ αηηίαο
ηεο ζχιιεςεο. Κάζε ζχιιεςε πνπ εθπέκπεηαη είλαη ην απνηέιεζκα
απφ εθείλν πνπ έρεη εηπσζεί, απφ εθείλν πνπ έρνπκε ζπνπδάζεη.
------------------------------------------------

153
Δ Ώπηναληίιεςε βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία θαη ζηνλ
πξνζσπηθφ ηξφπν ζθέςεσλ.
-----------------------------------------------Ο Κξηζλακνχξηη έρεη βεβαίσο Ώπηναληηιήςεηο δηφηη πνηέ δελ
έρεη δηαβάζεη θαλέλαλ.
-----------------------------------------------Οη γλψζεηο ηνπ Γθνπξηδίεθ είλαη ζηνηρεηψδεηο.
-----------------------------------------------Δ απηνδξάζε είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη κφλν φηαλ έρνπκε ην
Βίλαη κέζα καο.
-----------------------------------------------Όπαξμε, εκκνλή θαη πιήμε ηνπ εγψ! ΢ηνραζηείηε.
-----------------------------------------------Σν ΒΓΧ είλαη κία παξάινγε απιή ζέζε ζην άπεηξν.
-----------------------------------------------Δ ηειεία κεηαηξέπεηαη ζε γξακκή. Δ γξακκή ζε επηθάλεηα θαη
απηή ζε ζψκα. Ώληηθαηάζηεζε ηελ ηειεία κε ην εγψ θαη ζα αξρίζεηο
λα θαηαιαβαίλεηο ηελ δεκηνπξγία.
-----------------------------------------------΢ηνραζηείηε πάλσ ζηελ έβδνκε ζθξαγίδα ηεο απνθάιπςεο.
-----------------------------------------------Πάλσ ζηνπο Ήιηνπο.
-----------------------------------------------Ο Εζεκεξηλφο αζηξηθφο ήιηνο βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο ζηηο
Πιεηάδεο δηφηη ν θπζηθφο ήιηνο πνπ καο θσηίδεη θαη δίλεη δσή είλαη ν
έβδνκνο ήιηνο ησλ Πιεηάδσλ. Ώπηφο ν ήιηνο ελψλεη θαη ζπληνλίδεη
ηηο πιεηάδεο ζηελ νιφηεηά ηνπο.
Ο Πνιηθφο Ήιηνο είλαη ην βαζηθφ θέληξν ηνπ λεθειψκαηφο
καο θαη ησλ 100.000 ήιησλ.
Ο Κεληξηθφο Ήιηνο ζπλδπάδεη θαη ζπληνλίδεη φινπο ηνπο
γαιαμίεο, ήιηνπο, θφζκνπο, ζειήλεο θιπ. ζε απηφ ην άπεηξφ καο.
Γχξσ απφ ηνλ ήιην ΢είξην γπξίδεη φιε ε γαιαθηηθή γξακκή κε
ηνπο 100.000 ήιηνπο θαη εθαηνκκχξηα Κφζκσλ, φκσο ν Πνιηθφο
ήιηνο, πλεπκαηηθφο, ηνπνζεηεκέλνο ζηηο αλψηεξεο δηαζηάζεηο ηνπ
θφζκνπ, ζπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη θηλήζεηο φινπ ηνπ
γαιαμία.
Ο Κεληξηθφο Ήιηνο ή κεηαγαιαθηηθφ Κέληξν ηνπ απείξνπ
απηνχ κε ηνπο εθαηφ γαιαμίεο θαη εθαηνκκχξηα θφζκσλ θαη ήιησλ.
Σν ζχκπαλ ζηεξίδεηαη απφ ηελ κνπζηθή.

154
΢ΥΒΣΕΚΏ ΜΒ ΣΕ΢ ΢ΦΏΕΡΒ΢
Οη ζθαίξεο θαη νη θσηνδφηεο επεθηείλνληαη ζην Σενπηιάκπα.
Σν άπεηξν είλαη πνζνηηθφ αλ θαη αλαγθαζηηθά ζθαηξηθφ.
Οη ζθαίξεο πνιιαπιαζηάδνληαη πξνο ηα έμσ θαη πξνο ηα κέζα,
ηφζν ζην απείξσο κεγάιν φζν θαη ζην απείξσο κηθξφ.
Σν άπεηξν είλαη δχν φςεσλ πξνο ηνλ νκθαιφ πνπ βξίζθεηαη
ζε φια ηα πνζνηηθά ζεκεία. ΋ια μεπεδάλε απφ ην Οκετνθάλ, φια
επηζηξέθνπλ ζην Οκετνθάλ.
΢ΥΒΣΕΚΏ ΜΒ ΣΟ ΟΜΒΨΟΚΏΝ
΢ην Οκετνθάλ ππάξρεη κφλν άλεκνο θαη ζθνηάδηα.
Σν Οκετνθάλ νλνκάδεηαη επίζεο, θαη απηφ νθείιεηαη ζηνλ
άλεκν θαη ηα ζθνηάδηα: Γηνάιη-Βρεθάηι.
΢ην Οκετνθάλ είλαη ν θνζκηθφο νκθαιφο ηνπ ζχκπαληνο, ην
απείξσο κηθξφ, ζε ακνηβαίεο δίλεο.
Σν Οκετνθάλ είλαη ν νκθαιφο φπνπ ην Νηηβέξζν
(δηαθνξεηηθφηεηα, κε πνιιέο φςεηο θιπ.) γίλεηαη Γηνπληβέξζν
(ζχκπαλ, κε κία φςε).
Σν Οκετνθάλ είλαη ν Κχξηνο ηεο λχρηαο, ν καχξνο
Σεδθαηιηπφθα πνπ αξληέηαη, θάλεη έθξεμε ζην θσο θαη γελληέηαη ην
ζχκπαλ πνπ γνληκνπνηεί ν Κνπεηδαιθνάηι, ν ειηαθφο Λφγνο.
Οη πεξίθεκνη Ναρφαο Ήιηνη ηνπ Μεμηθνχ, ηεο θσηηάο, ηνπ
αέξα, ηνπ λεξνχ θαη ηεο γεο αλαθέξνπλ ηηο γεσινγηθέο θαηαζηξνθέο
ηνπ πιαλήηε γε.
΢ΥΒΣΕΚΏ ΜΒ ΣΟ ΜΒΛΛΟΝ
Ο ζχγρξνλνο θφζκνο έρεη ράζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο έθπιεμεο.
-----------------------------------------------Ο θφζκνο ηεο επνρήο απηήο δελ είλαη βαζχο, ηνπ αξέζεη ην
επηθαλεηαθφ. Πηζηεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ηθαλφ γηα λα γειάλε κε φινπο
ηνπο πνιηηηζκνχο.
-----------------------------------------------Δ εζηθή είλαη ζθιάβα ησλ ζπλεζεηψλ θαη ησλ επνρψλ θαη
είλαη επίζεο θφξε ησλ ηφπσλ… Πξέπεη λα κηιάκε γηα επαλαζηαηηθή
εζηθή.
-----------------------------------------------Οη ζξεζθεπηηθέο κνξθέο δηαηεξνχλ ηηο αηψληεο αμίεο θαη
απηέο βξίζθνληαη νξγαλσκέλεο ζχκθσλα κε ηηο ςπρνινγηθέο θαη

155
ηζηνξηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε ιανχ, ηεο θάζε θπιήο. ΋ιεο νη ζξεζθείεο
έρνπλ ηηο ίδηεο αξρέο, ηηο ίδηεο αηψληεο αμίεο θαη δηαθνξνπνηνχληαη
κφλν ζηελ κνξθή.
-----------------------------------------------Οη Γλσζηηθνί Ρνδφζηαπξνη ΢νθνί γλσξίδνπλ ηα ζπζηήκαηα
έξεπλαο ηεο Ώλαηνιήο θαη ηεο Αχζεο.
Οη Γλσζηηθνί εξεπλάκε ηνπο θφζκνπο ηνπο κεηά ζάλαηνλ κε
ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο κεζφδνπο ησλ ηλδνζηαλψλ γηφγθη. Μειεηάκε
ηνλ θπζηθφ θφζκν κε ηηο κεζφδνπο έξεπλαο ηεο δχζεο. Καη ηα δχν
ζπζηήκαηα αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη ελαξκνλίδνληαη γηα λα καο
δψζνπλ ζην κέιινλ έλαλ λέν πνιηηηζκφ θαη κία λέα κφξθσζε
εμαηξεηηθά κπζηηθηζηηθή θαη θνβεξά ηερληθή θαη επηζηεκνληθή.
Ο άλζξσπνο ηνπ κέιινληνο ζα βάιεη ηελ χιε θάησ απφ ηελ
ππεξεζία ηνπ.
Δ κεραλή ζα είλαη γηα λα εμππεξεηεί ην ζχλνιν θαη ν
άλζξσπνο δελ ζα είλαη ζχκα ηεο κεραλήο.
Δ ηαηξηθή επηζηήκε, ε αζηξνλνκία, ε ηερλνινγία, ε
αεξνπνξία, ε βηνκεραλία θιπ. ζα ειεπζεξψλνπλ ην πλεχκα απφ ηελ
ζθιαβηά ηεο πιηθήο δνπιεηάο.
Ο άλζξσπνο ηνπ κέιινληνο ζα επραξηζηεζεί ηηο δπλάκεηο ηεο
δηφξαζεο θαη φκσο ζα έρεη γηγαληηαίεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο
πξνφδνπο. Θα είλαη πςειά πλεπκαηηθφο θαη ζαπκάζηα δηαλνεηηθφο.
Ο άλζξσπνο ηνπ κέιινληνο ζα απνιακβάλεη ηελ θσηηζκέλε
δηαλνεηηθφηεηα.
Ο Εεζνχο, ν Υξηζηφο έβαιε ην δηαλνεηηθφ ζηελ εμππεξέηεζε
ηνπ πλεχκαηνο.
-----------------------------------------------Σν κεγάιν ιάζνο ησλ πιηζηψλ είλαη αθξηβψο ην λα πηζηεχνπλ
φηη ην πξαγκαηηθφ ρξεηάδεηαη ηα θπζηθά θαηλφκελα. ΋κσο ηφζν
πξαγκαηηθφ είλαη ην πλεχκα φζν είλαη θαη ε χιε, δηφηη έηζη θαη
αιιηψο θαη ηα δχν είλαη ελέξγεηα.
Σν πιηθφ είλαη ηφζν ηεξφ φζν ην πλεχκα. Φπζηθφ πιηθφ θαη
ηεξφ πλεχκα ζπκπεξηθέξνληαη κε ζπζρεηηζκέλν θαη δηαιεθηηθφ ηξφπν.
Με κηα νινθιεξσηηθή κφξθσζε, κε πλεπκαηηθφ,
θνηλσληνινγηθφ θαη επηζηεκνληθφ βάζνο θαη βάζε ζπγρξφλσο, ζα
κπνξνχζακε λα αιιάμνπκε ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ θφζκνπ.
Υξεηαδφκαζηε κία λέα επαλαζηαηηθή παηδαγσγηθή, ε νπνία λα
έρεη ζαλ κνλαδηθφ ζηφρν λα κα θάλεη ζπλεηδεηνχο απφ απηά πνπ ήδε
μέξνπκε.

156
Ώληί λα θξαηάκε ζην λνπ κία εθθπιηζκέλε θαη εθήκεξε
κφξθσζε ρξεηάδεηαη λα μαλα-εθπαηδεχνπκε ηνλ εαπηφ καο.
-----------------------------------------------Πξέπεη λα ςάρλνπκε ηελ άκεζε ζνθία ησλ αξραηνινγηθψλ
ληνθνπκέλησλ δηα κέζνπ ηεο κεγαινπξεπνχο επηζηήκεο ηνπ
δηαινγηζκνχ.
-----------------------------------------------Σελ Γλψζε ηελ παίξλνπκε άκεζα απφ ηηο πέηξεο.
-----------------------------------------------Σίπνηε δελ ήμεξαλ νη αξραίνη γηα παιαηνληνινγία νχηε γηα
παιαηνληνγξαθία θαη φκσο έρνπλ παξαζηάζεηο απφ ηέξαηα ησλ
επνρψλ ηνπ άλζξαθα θαη ηεο κεζνδσηθήο.
-----------------------------------------------Ώπφ ηνλ Βχμεηλν ζηελ Καηζεκίξα πξέπεη λα ςάρλνπκε ηελ
θαηαγσγή ηεο Άξηαο θπιήο.
-----------------------------------------------Ο θήπνο ηεο εβξατθήο Βδέκ είλαη κία αλαπφιεζε ηνπ
Ώληρηβάξζα ηεο Λεκνπξίαο.
Ο θήπνο ηεο Βδέκ πάλσ απφ ηνλ Βπθξάηε κεηαηξάπεθε ζην
θνιέγην ησλ αζηξνιφγσλ θαη κάγσλ, νη ΏιεΎκ.
-----------------------------------------------Ση ζθιεξφο είλαη ν δξφκνο πνπ θαηαβξνρζίδεη εθαηνκκχξηα
ζπεξκαηνδσάξηα γηα κία κφλε γνληκνπνίεζε…
Γνληκνπνίεζε θαη αθχξσζε θαηαιήγνπλ αληίζεηεο…
Σν απνηέιεζκα: ε αληίζεζε αθπξψλεη απηφλ ηνλ δξφκν κε ηελ
δχλακε ηεο αθχξσζεο, ε δχλακε ηνπ ρξφλνπ, ν γφληκνο αθπξσηήο…
-----------------------------------------------Τπάξρεη έλαο κεγάινο λφκνο ηεο κεγάιεο ηζνξξνπίαο
αλάκεζα ζηελ ζπαηάιε θαη ην ειάρηζην ππφινηπν: ην Ώξθάλν
A.Z.F…
Βίλαη ε αληηθεηκεληθή ινγηθή ηνπ Βίλαη, ν κεγάινο δηνξζσηήο,
ν κεγάινο επαλνξζσηήο ηεο παγθφζκηαο ζπαηάιεο…
Πξέπεη λα βάινπκε ηελ δπγαξηά αλάκεζα ζηελ ζπαηάιε θαη
ην ειάρηζην ππφινηπν…
-----------------------------------------------Σν κνλνπάηη ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπηηηνχ είλαη έλα ζειεκαηηθφ
γπκλάζην.
------------------------------------------------

157
Ώλαπλέεηε έλα αέξην θνξησκέλν κε νμπγφλν φκσο δελ
κπνξείηε λα αλαπλέεηε θσο… θαη φκσο ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ
αλαπλένπλ θσο…
-----------------------------------------------Ώξθεί λα καδεχεηο ζεκαζίεο γηα λα θαηαιήγνπλ κε
ζθεπηφκελεο αληηιήςεηο…
-----------------------------------------------Βάλ ν Λφγνο αλάβιπζε κέζα απφ ην Θετθφ πνπ δελ κπνξεί λα
γλσξίδεηαη, ν δηάβνινο ηνπ έδσζε ειεπζεξία.
-----------------------------------------------Υξεηαδφκαζηε λα γεκίδνπκε ηελ αλεμάληιεηε ηζάληα ησλ
κεγάισλ δπλαηνηήησλ. Δ αλεμάληιεηε ηζάληα ησλ κεγάισλ
δπλαηνηήησλ έρεη ηελ κνξθή ελφο ζπεηξνεηδνχο γαιαμία…
ΣΟ ΚΛΒΕΑΕ ΣΧΝ ΘΡΕΏΜΐΒΤΣΧΝ
΢ην βηνξπζκφ ηεο δσήο φια εθθξάδνληαη κε βάζε ηνλ λφκν
ησλ νθηάβσλ.
΢ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ βηνξπζκνχ, ζηελ Μη-Φα εκθαλίδεηαη
ε πξψηε θξίζε θαη ζηελ Λα-΢η ε δεχηεξε θξίζε.
Σν θιεηδί ησλ ζξηακβεπηψλ βξίζθεηαη ζην λα μεπεξλάο ηηο
θξίζεηο κε βάζε ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο λα ζηεξίδεηο ηηο λφηεο
θαη ζην λα ζπλερίδεηο ζηα εμήο ηξία βήκαηα: Βθινγή, Ώιιαγή,
Ώπφθαζε.
ΒΜΠΒΕΡΕΏ ΜΒ ΣΔΝ ΏΘΔΝΏ
ΐξηζθφκνπλ κέζα ζε έλα Λνπκηζηάι γηα λα πξαγκαηνπνηήζσ
ηελ ηεξή επίθιεζε. ΢ην θέληξν ηνπ Λνπκηζηάι ήηαλ θξπκκέλν έλα
ηξίγσλν ζηεξηγκέλν πάλσ ζε κία θνιψλα. Βπηθαινχκαη ηελ Ώζελά, ε
πέηξα ηνπ ΐσκνχ ιάκπεη θαη ζην θέληξν εκθαλίδεηαη ην πξφζσπν ηεο
Ώζελάο θαη εξσηά:
-Βίκαη ε Ώζελά, ε ζεά ηεο ζνθίαο. Ση ζεο απφ εκέλα;
-Σελ ζνθία! απάληεζα.
-Γηαηί ζέιεηο εζχ ηελ ζνθία;
-Γηα λα βνεζήζσ ηελ αλζξσπφηεηα.
Δ Ώζελά θξάηεζε κηα βαζηά ζησπή θαη έκεηλαλ κφλν ηα
γαιάδηα ηεο κάηηα λα αησξνχληαη ζην πεξηβάιινλ. Σφηε θαηάιαβα: ε
ζησπή είλαη ε επγισηηία ηεο ζνθίαο.
΋ηαλ απνκαθξχλζεθε, έκεηλε κνλαρηθά ζηεξηγκέλε πάλσ
ζηελ θνιψλα ε ηξηγσληθή πέηξα.

158
Βίλαη θαλεξφ φηη πξέπεη λα απνθξπζηαιιψζνπκε κέζα ζε καο
ηνπο ίδηνπο ηηο ηξεηο πξψηεο δπλάκεηο ηεο θχζεο θαη ηνπ θφζκνπ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηνλ άγην Οθηληαλφθ, παληνδχλακν θαη
παληνγλψζηε.
Ώλακθηζβήηεηα ν αγηφηαηνο Οθηληαλφθ αληηπξνζσπεχηεθε
απφ απηή ηελ θνιψλα ζηελ νπνία ζηεξηδφηαλ ε ηξηγσληθή πέηξα…
Έρσ πεη!
Δ ΔΜΒΡΏ ΣΧΝ ΝΒΚΡΧΝ
΢ΣΔ Αηδαζθαιία ηνπ Βξκή πεξηέρνληαη ηφζν ζε νπζία φζν
θαη ζε δχλακε ηα κέγηζηα θιεηδηά ηεο αγλήο γλψζεο πνπ καο
επηηξέπνπλ λα δηαηξέρνπκε ηνλ ζηελφ δξφκν. Ώπηφλ γηα ηνλ νπνίν
καο κίιεζε ν Σδέζνπα κπελ Παληίξα, ν Εεζνχο, ν Υξηζηφο. Ξέξνπκε
θαιά φηη ν Μέγαο Κακπίξ ήηαλε, ζηελ πξνεγνχκελε ελζάξθσζή ηνπ,
ν Σδέζνπα γηνο ηνπ Ννπκ πξηλ λα ζπκπιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηνπ
ζηελ Άγηα Γε. Ώλακθηζβήηεηα πνιινί είλαη νη θαιεζκέλνη θαη ιίγνη
νη εθιεθηνί. Πξαγκαηηθά κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ζηα δάρηπια ηνπ
ελφο ρεξηνχ εθείλνπο πνπ έρνπλ ζπλερή ζθνπφ ψζηε λα θηάζνπλ ζην
ηέξκα. Βπηπρψο έρνπκε ην ζψκα ηεο δηδαζθαιίαο, ηηο αξρέο, ηα
ζεκέιηα πνπ ζσζηά κειεηεκέλα θαη βησκέλα, καο επηηξέπνπλ πξάγκαηη κε πξνζσπηθφ δηθαίσκα λα δηαηξέρνπκε ην Μνλνπάηη ηεο
Κφςεο ηνπ μπξαθηνχ.
Βθείλνη πνπ καο έθεξαλ ηελ Αηδαζθαιία ήηαλε πάληα
Μεγάινη Ώβαηάξεο, Λνγντθέο Ώπνθξπζηαιιψζεηο, δηφηη δελ είλαη
δπλαηφλ λα δηαλνεζνχκε έλαλ αγγειηαθφξν πνπ λα έρεη έιζεη απφ
ςειά παξά κφλν ζαλ αλαζπκίαζε ή απνθξπζηάιισζε ή εθδήισζε
ηνπ Λφγνπ ζηνλ δηθφ καο θφζκν. Έρνληαο ινηπφλ ηηο βάζεηο είλαη
αλαγθαίν λα δνπιεχνπκε. Μφλν έηζη είλαη δπλαηφλ λα θηάζνπκε
ζηελ Σειηθή Ώπειεπζέξσζε.
Ώλακθηζβήηεηα αγαπεηνί κνπ αδειθνί, ην αλζξψπηλν γέλνο
είλαη ππνηαγκέλν ζηνλ Νφκν ηεο Παγθφζκηαο Βπηζηξνθήο. Ήδε ην
έρνπκε επαλαιάβεη πνιιέο θνξέο φηη θάζε θχθινο εθδήισζεο, θάζε
θχθινο χπαξμεο απνηειείηαη απφ 108 δσέο. Μαο δίλνπλ πάληα, καο
παξέρνπλ 108 ππάξμεηο. Βάλ ζε απηέο δελ απηνπξαγκαηνπνηεζνχκε,
είλαη θαλεξφ φηη κέλνπκε ππνηαγκέλνη ζε έλαλ άιιν λφκν πνπ
αλέθεξε ν Μέγαο Ώβαηάξαο Κξίζλα ηνπ Ελδνζηάλ, ν νπνίνο έδεζε
1.000 ρξφληα πξηλ ηνλ Υξηζηφ. Ώλαθέξνκαη ινηπφλ ζηελ
κεηελζάξθσζε ησλ ςπρψλ ή ηελ κεηελζάξθσζε ηνπ Ππζαγφξα.
΋πνηνο δελ απηνπξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 108 ππάξμεηο, ζα πξέπεη

159
αλακθηζβήηεηα λα κπεη ζε θαζνδηθή εμέιημε κέζα ζην βπζηζκέλν
νξπθηφ βαζίιεην κέρξη λα θηάζεη ζηελ Βλάηε ΢θαίξα. Βθεί γίλεηαη
θνζκηθή ζθφλε, δειαδή πεξλάεη απφ ηνλ δεχηεξν ζάλαην γηα ηνλ
νπνίν καο κίιεζε κε ηφζε ζνθία ν Μέγαο Κακπίξ Εεζνχο.
Μεηά απφ ηνλ δεχηεξν ζάλαην, δειαδή κεηά ηνλ ζάλαην φισλ
ησλ κε αλζξψπηλσλ ζηνηρείσλ πνπ θέξλνπκε κέζα καο, ε Οπζία ή
Φπρή ή Ώζάλαηε Ώξρή θεχγεη. ΐγαίλεη ζηελ επηθάλεηα, ζην θσο ηνπ
ήιηνπ γηα λα αξρίζεη κηα θαηλνχξηα αλνδηθή εμέιημε πνπ ζα πξέπεη
αλακθηζβήηεηα λα αξρίζεη απφ ηελ πέηξα, λα ζπλερίζεη ζην θπηηθφ
θαη αξγφηεξα ζην δσηθφ βαζίιεην κέρξη λα μαλα-θαηαθηήζεη ηελ
αλζξψπηλε ή θαιχηεξα ζα ιέγακε ηελ αλζξσπνεηδή θαηάζηαζε πνπ
άιινηε ράζεθε.
΋ηαλ επαλεξρφκαζηε μαλά ζηελ αλζξψπηλε ή αλζξσπνεηδή
θαηάζηαζε,
καο
παξέρνπλ
πάιη
108
ππάξμεηο.
Βάλ
απηνπξαγκαηνπνηεζνχκε ζηνλ θαηλνχξην θχθιν θαηαπιεθηηθά. Βάλ
ζθάιινπκε είλαη θαλεξφ φηη ε δηαδηθαζία ζα ζπλερίζεη λα
επαλαιακβάλεηαη. Έηζη αγαπεηνί κνπ αδειθνί πξέπεη φινη εκείο λα
απηνπξαγκαηνπνηεζνχκε ή λα ζπλερίζνπκε λα πεξηπιαληφκαζηε ζηελ
πεδηάδα ηνπ ΢ακζάξα, κέζα ζε απηφλ ηνλ κνηξαίν ηξνρφ πνπ γπξίδεη
πάληα ηξεηο ρηιηάδεο θνξέο.
Βίλαη θαλεξφ φηη κεηά ηελ ηειεπηαία βφιηα ηνπ ηξνρνχ νη
επθαηξίεο ηειεηψλνπλ. ΋πνηνο δελ έρεη πεηχρεη ηελ Ώπηνπξαγκάησζε,
ηελ καεζηξία, ζα πξέπεη λα βπζηζηεί ζην Παγθφζκην Πλεχκα ηεο
Γσήο κε ηελ επηπρία αιιά ρσξίο καεζηξία. Θα θηάζνπλ ηελ Βπηπρία
αιιά δελ ζα πεηχρνπλ ηελ Ώπηνπξαγκάησζε, απιά ζα κεηαηξαπνχλ
ζε ζηνηρεία ηνπ ζχκπαληνο θαη απηφ είλαη φιν. Αελ ππάξρεη
ακθηβνιία αγαπεηνί κνπ αδειθνί φηη νη 3.000 βφιηεο ηνπ ηξνρνχ
είλαη πνιχ νδπλεξέο.
Βκείο πνπ έρνπκε κειεηήζεη ζε βάζνο ηελ δηδαζθαιία πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ Βζσηεξηθή Ώπηνπξαγκάησζε ηνπ Βίλαη θηάζακε
ζην ινγηθφ ζπκπέξαζκα φηη δελ είλαη ηθαλά λα απηνπξαγκαησζνχλ
φια ηα αλζξψπηλα φληα. Βπίζεο είλαη βέβαην θαη αιεζηλφ φηη φινη νη
΢πηλζήξεο πνπ αλαζπκηάδνπλ απφ ηελ Ώγθαιηά ηνπ Παγθφζκηνπ
Πλεχκαηνο ηεο Γσήο δελ έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ Μαεζηξία. ΋ηαλ
θάπνηνο Παξζεληθφο ΢πηλζήξαο πνζεί αιεζηλά λα πεηχρεη ηελ
Μαεζηξία, δνπιεχεη ηελ νπζία ηνπ, ηελ ςπρή ηνπ θαη κάρεηαη γηα λα
ηελ πεηχρεη.
΢ηνλ θφζκν βιέπνπκε πνιιά άηνκα, εθαηνκκχξηα αλζξψπηλα
πιάζκαηα πνπ δελ έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ Βζσηεξηθή

160
Ώπηνπξαγκάησζε ηνπ Βίλαη. Θα κπνξνχζαηε λα αληηιέγεηε φηη δελ
γλσξίδνπλ φινη ηελ Γλσζηηθή, ην ζψκα ηεο δηδαζθαιίαο. Ώπηφ είλαη
ζσζηφ κέρξη έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν δηφηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
ηεο αιήζεηαο φηαλ εκείο δηαδίδνπκε παληνχ ηελ δηδαζθαιία, κεξηθνί
ππαθνχνπλ ζην θάιεζκά καο θαη άιινη παξακέλνπλ αδηάθνξνη θαη
δπζηπρψο είλαη νη πεξηζζφηεξνη.
Έηζη ινηπφλ εκείο γλσξίδνπκε, μέξνπκε, πφηε ππάξρεη
αλεζπρία, πφζνο. Βάλ θάπνηνο πνζεί πξαγκαηηθά λα θηάζεη ζηελ
Μαεζηξία, δνπιεχεη. ΋ηαλ θάπνηνο έρεη απηή ηελ επηζπκία, ηνλ
θνπλάλε απφ ηα πην νηθεία κέξε ηνπ, ηνλ ζπξψρλνπλ κπζηηθά,
βξίζθεηαη ζε αλεζπρία. Ώιιά απηφο πνπ ηνλ ζπξψρλεη είλαη ν
Παξζεληθφο ΢πηλζήξαο ηνπ, ην Πξαγκαηηθφ ηνπ Βίλαη, δηφηη απηφ
θαζαπηφ πνζεί λα πεηχρεη ηελ Μαεζηξία.
Με ηελ επθαηξία ηεο Δκέξαο ησλ Νεθξψλ είλαη αλαγθαίν λα
ζπιινγηζηνχκε ιίγν. Ο Μεγάινο Νφκνο επίζεο δελ εγθαηαιείπεη
εθείλνπο πνπ δελ πνζνχλ ηελ Μαεζηξία, νχηε εθείλνπο πνπ κάρνληαη
λα ηελ πεηχρνπλ θαη δελ ηελ πεηπραίλνπλ. Σν Βχζπιαρλν ΟΜΝΕ΢
αγξππλεί γηα φια ηα πιάζκαηα θαη δελ εγθαηαιείπεη θαλέλα.
΢ηνπο αξραίνπο θαηξνχο δφζεθε κηα εηδηθή ζεκαζία ζηα
λεθξηθά κπζηήξηα. ΢ηελ Ώίγππην πξνφδεπζαλ πνιχ ζηηο
βαιζακψζεηο θαη ηηο κνπκηνπνηήζεηο. Αελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη νη
κνχκηεο ηεο Ώηγχπηνπ είλαη θαηαπιεθηηθέο. Βπίζεο πέηπραλ λα
δηαηεξήζνπλ δσληαλά ζψκαηα, φρη κε ηελ ςχμε, αιιά κε έλα είδνο
κνπκηνπνίεζεο, ζψκαηα πνπ κπφξεζαλ λα ππάξμνπλ ρηιηάδεο ρξφληα.
Ώθφκα ζηελ γε ησλ Φαξαψ θάησ απφ ην έδαθνο, θάησ απφ ηηο
ππξακίδεο ή ζε θξπθά θαη κπζηηθά κέξε ππάξρνπλ δσληαλά ζψκαηα
δαζθάισλ πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ 3, 4, 5 κέρξη θαη 10.000 ρξφληα
πξν Υξηζηνχ. ΢ηελ ψξα ηνπο απηνί νη δάζθαινη ζα εηζέιζνπλ ζηα
θπζηθά ηνπο ζψκαηα γηα λα έιζνπλ μαλά θάησ απφ ην θσο ηνπ ήιηνπ,
έηζη φπσο είλαη γξακκέλν ζην ΐηβιίν ησλ Νεθξψλ γηα λα αξρίζνπλ
κηα θαηλνχξηα Βπνρή ηελ Νεπηνπληάλα Ώκεληίλα.
Φηάλνληαο ζην βάζνο απηνχ ηνπ δεηήκαηνο, ηφζν νη
Ώηγχπηηνη, νη Θηβεηηαλνί, φζν θαη νη Ώδηέθνη θαη νη Μάγηαο δίδαμαλ
φηη είλαη δπλαηφλ λα απειεπζεξσζνχκε κεηά απφ ηνλ ζάλαην γηα λα
κελ επηζηξέςνπκε ζε απηφλ ηνλ ζιηκκέλν θφζκν. ΋πνηνο δξα έηζη, ην
θάλεη πξαγκαηηθά ρσξίο Ώπηνπξαγκάησζε, αιιά είλαη ιίγνη απηνί
πνπ κπνξνχλ λα απηνπξαγκαησζνχλ. Πάληα είλαη πξνηηκφηεξν λα
δηαθεχγνπκε απφ απηή ηελ νδπλεξή Πεδηάδα ηνπ ΢ακζάξα. Αελ είλαη
αλαγθαζηηθφ, δελ είλαη απαξαίηεην λα πεξηκέλνπκε ηελ ηξηζρηιηνζηή

161
βφιηα ηνπ Σξνρνχ ηνπ ΢ακζάξα. Ώπηνί πνπ επηζπκνχλ ηελ
απειεπζέξσζε κπνξνχλ λα ην θάλνπλ αθφκε θαη αλ δελ πεηπραίλνπλ
ηελ Μαεζηξία, δηφηη δελ γελλήζεθαλ φια ηα αλζξψπηλα φληα γηα
Μχζηεο, νχηε γηα Μαράηκαο, νχηε γηα Λφγνη. Τπάξρεη πάληα κία
πφξηα δηαθπγήο γηα απηνχο πνπ δελ αηζζάλνληαη ηθαλνί λα
πξαγκαηνπνηνχλ ην Μεγάιν Έξγν.
Πξαγκαηηθά αλ, κεηά ηνλ ηξηζρηιηνζηφ θχθιν, ζα πξέπεη λα
επηζηξέςνπκε ζηελ Ώγθαιηά ηνπ Παγθφζκηνπ Πλεχκαηνο ηεο Γσήο
ζαλ απιά ζηνηρεηψδε ηεο Φχζεο (ρσξίο θακηά απηνπξαγκάησζε,
απηφ βέβαηα ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζα είρακε δνπιέςεη πξαγκαηηθά)
ηφηε είλαη πξνηηκφηεξν λα ειεπζεξσζνχκε κηα θαη θαιή απφ απηφλ
ηνλ κνηξαίν ηξνρφ. Έηζη ζα απνθχγνπκε ην θαηέβαζκα ζηνπο
θφζκνπο ησλ θνιάζεσλ κεηά απφ θάζε θχθιν εθδήισζεο θαη ηνπο
ηξνκεξνχο πφλνπο απηήο ηεο νδπλεξήο θνηιάδαο ησλ δαθξχσλ.
Τπάξρνπλ ινηπφλ δχν ηξφπνη ρεηξαθέηεζεο, δξαπέηεπζεο απφ
απηή ηελ πεδηάδα ηνπ ΢ακζάξα. Ο έλαο απηνπξαγκαησκέλνη,
κεηαηξεκκέλνη ζε Μαράηκαο ή Λφγνπο θαη ν άιινο ζαλ απιά
ζηνηρεηψδε ρσξίο εζσηεξηθή απηνπξαγκάησζε. Έηζη ινηπφλ ν
θαζέλαο πξέπεη λα ζπιινγηζηεί θαη λα δηαιέμεη ηνλ δξφκν. ΋ηαλ ηνλ
δηαιέμνπκε πξέπεη λα είκαζηε ζνβαξνί, δηφηη αθνχ έρνπκε θάλεη ην
βήκα γηα ηνλ κπζηηθφ δξφκν δελ είλαη δπλαηφλ λα επηζηξέςνπκε
πίζσ. Γη’ απηφ ζηα Θηβεηηαλά κπζηήξηα, φηαλ θάπνηνο πάεη λα ιάβεη
ηελ κχεζε, ν ηεξείο ερνχλ ηηο ζάιπηγγέο ηνπο (θηηαγκέλεο απφ θφθαια λεθξψλ) ελψ πξνεηδνπνηνχλ ηνλ λεφθπην:
«΢ηακάηα νδνηπφξε. Μελ πξνζπαζείο λα αθνινπζήζεηο ηνλ
δξφκν πνπ είλαη πην πέξα απφ απηφ ην θαηψθιη. Θπκήζνπ φηη ν
δξφκνο ηεο κχεζεο είλαη γεκάηνο απφ δάθξπα, πφλνπο, νδχλεο. Βζχ
κπνξείο λα είζαη επηπρήο κε ηελ ζξεζθεία πνπ ζνπ έρνπλ δηδάμεη θαη
λα δήζεηο ζηνπο παξαδείζνπο ηεο Φχζεο, ζηελ γε ησλ Νηέβαο, ησλ
άγησλ Θεψλ. Γηαηί επηκέλεηο ζην λα κπεηο απφ ηνλ κπζηηθφ δξφκν;»
Βάλ ν λεφθπηνο παξ’ φια απηά πεη: «Σίπνηα δελ κπνξεί λα κε
ζηακαηήζεη. Βγψ ζα δηαηξέμσ ην κνλνπάηη ηεο θφςεο ηνπ μπξαθηνχ.
Βγψ πεγαίλσ απφ ην κνλνπάηη ηεο εζσηεξηθήο απηνπξαγκάησζεο.
Σίπνηα δελ κπνξεί λα κε ζηακαηήζεη», ζα ιάβεη πξαγκαηηθά ηελ
κχεζε.
Ώιιά εάλ αηζζαλφηαλε αδπλακία ηφηε ζα έπξεπε λα ςάρλεη
ηελ ρεηξαθέηεζε θνηλή γηα ηελ ινγηθή, εθείλνλ ηνλ ηχπν
απηνπξαγκάησζεο ρσξίο λνεκνζχλε. Αελ ζα κπνξεί λα είλαη έλαο
ήιηνο αιιά ζα παξεγνξεζεί κε ην λα είλαη έλα αζηέξη.

162
Ο δξφκνο ηεο ρεηξαθέηεζεο δηα κέζνπ ηεο θαηαλφεζεο, δελ
καο κεηαηξέπεη ζε Θενχο. Μαο επηηξέπεη κφλν λα δηαθχγνπκε ζαλ
ζηνηρεηψδε γηα λα δνχκε κέζα ζηνλ Παγθφζκην Χθεαλφ ηεο Γσήο κε
νξηζηηθφ ηξφπν.
Αελ είλαη αλαγθαίν λα θηάζνπκε ζηελ ηξηζρηιηνζηή βφιηα ηνπ
ηξνρνχ ηνπ ΢ακζάξα. Βθείλνη πνπ δελ ζέινπλ λα δνπλ πηα, πνπ είλαη
απνγνεηεπκέλνη απφ ηελ δσή, εθείλνη πνπ έρνπλ πηεη ζην
δηζθνπφηεξν φισλ πηθξηψλ θαη κε θαλέλα ηξφπν δελ αηζζάλνληαη
αξθεηά έηνηκνη γηα λα βαδίζνπλ ην κνλνπάηη (πνπ ζα ηνπο κεηαηξέςεη
ζε Θενχο πην πέξα απφ ην θαιφ θαη ην θαθφ), κπνξνχλ λα βαδίζνπλ
ην κνλνπάηη «ηεο ιηγφηεξεο πξνζπάζεηαο». Βθείλν πνπ καο
κεηαηξέπεη κνλαρά ζε ζηνηρεηψδε ή ζε κηθξνχο βνχδεο-ζηνηρεηψδε,
εθείλν πνπ καο επηηξέπεη λα επηζηξέςνπκε γηα πάληα ζηελ Ώγθαιηά
ηεο Μεγάιεο Πξαγκαηηθφηεηαο.
Πξάγκαηη απηνί πνπ δελ κπνξνχλ λα απηνπξαγκαησζνχλ θαη
ηειεηψλνπλ ηνλ θχθιν ηεο εθδήισζήο ηνπο, θαλνληθά ζα πξέπεη λα
θαηέβνπλ κέζα ζηα εληφζζηα ηεο θφιαζεο θαη λα ππνθέξνπλ πνιχ γηα
λα πεηχρνπλ ηνλ δεχηεξν ζάλαην. Μεηά απφ απηφλ έξρεηαη ε
ρεηξαθέηεζε ηεο ζηνηρεηψδνπο-νπζίαο. Ώπηή κεηαηξεπφκελε ζε
ζηνηρεηψδεο αξρίδεη κηα θαηλνχξηα αλνδηθή εμέιημε.
Ώπηφ πνπ θπζηθά ζα πξέπεη λα θάλνπκε (θαη φρη απηφ πνπ ε
θχζε ζα πξέπεη λα θάλεη γηα καο κέζα ζηα εληφζζηα ηεο γεο)
κπνξνχκε λα ην θάλνπκε ζειεκαηηθά εδψ θαη ηψξα θαη λα
απνθχγνπκε ην θαηέβαζκα ζηα εληφζζηα ηεο γεο. Ώλ ε θχζε ζα
πξέπεη λα θαηαζηξέςεη ην εγψ, ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ καο, κπνξνχκε
εκείο λα ην θάλνπκε ρσξίο ηελ αλάγθε λα βπζηζηνχκε ζε απηέο ηηο
ηξνκεξέο θνιάζεηο ηνπ βπζηζκέλνπ νξπθηνχ βαζηιείνπ. Βάλ ζα
πξέπεη λα κεηαηξαπνχκε ζε ζηνηρεηψδε κεηά ηνλ δεχηεξν ζάλαην,
κπνξνχκε λα κεηαηξαπνχκε ζε ζηνηρεηψδε εδψ θαη ηψξα ρσξίο λα
πεξάζνπκε απφ απηή ηελ πίθξα. Έηζη ινηπφλ ππάξρεη επζπιαρλία. Ο
Ώηψληνο Κνηλφο Κνζκηθφο Παηέξαο, ν Βχζπιαρλνο ΟΜΝΕ΢ πνηέ δελ
εγθαηαιείπεη θαλέλαλ.
Τπάξρνπλ ινηπφλ ζηνλ ζάλαην θαηαπιεθηηθά κπζηήξηα.
΋πνηνο ζειήζεη πξαγκαηηθά λα ρεηξαθεηεζεί θαη λα κελ γπξίζεη πνηέ
ζα πξέπεη λα αξρίζεη κε ην λα γλσξίζεη ηελ δηδαζθαιία. Γίλεηαη
απαξαίηεην λα δηαιχζνπκε ην εγψ, ηνλ εαπηφ καο ηνλ ίδην. Αελ ζα
κπνξνχζε θαλείο λα απαηηήζεη απφ έλα αλζξψπηλν νλ λα πεηχρεη ηελ
ηέιεηα εμάιεηςε ηνπ εγψ εδψ θαη ηψξα εάλ δελ είλαη έηνηκν. Ώιιά
εάλ κπνξεί, εάλ ζθνπεχεη νπνηνδήπνηε πιάζκα λα εμαιείςεη ην εγψ,

163
αθφκε θαη ζε έλα κέξνο, κεηά απφ ηνλ ζάλαην ζα ζπλερίζεη ηελ
ππφινηπε δνπιεηά. Ώιιά εθεί είλαη ην πξφβιεκα. Βάλ ζα είκαζηε κε
θνηκηζκέλε ζπλείδεζε έηζη θαη αιιηψο ζα πξέπεη λα επηζηξέςνπκε.
Σφηε ηη λα θάλνπκε γηα λα κελ επηζηξέςνπκε ζε απηή ηελ θνηιάδα
ησλ δαθξχσλ; Να αθππλίζνπκε ζπλείδεζε. Ώιιά πφηε πξέπεη λα ηελ
αθππλίζνπκε; κεηά ηνλ ζάλαην ή ηψξα; Βίλαη θαλεξφ φηη πξέπεη εδψ
επί ηφπνπ λα δνπιεχνπκε γηα λα αθππλίζνπκε ηελ ζπλείδεζε.
Τπάξρεη θακηά επηζηήκε πνπ λα καο επηηξέςεη ηελ αθχπληζε ηεο
ζπλείδεζεο; Ναη ππάξρεη. Σελ έρνπκε δηδάμεη θαη ζα ζπλερίζνπκε λα
ηελ δηδάζθνπκε δηα κέζνπ ησλ δηαθφξσλ νκηιηψλ καο.
΋πνηνο αθππληζζεί πξέπεη λα δηαιέμεη ηνλ δξφκν ηνπ. ΋πνηνο
αθππληζζεί, κεηά ηνλ ζάλαην ζα κπνξεί λα δνπιεχεη θαη αλ δελ ζέιεη
λα επηζηξέςεη δελ ζα επηζηξέςεη. Ώιιά πσο ζα κπνξνχζε έλαο
θνηκηζκέλνο λα απνθχγεη ηελ επάλνδν, ηελ επηζηξνθή ζηελ πεδηάδα
ηεο πίθξαο; Ώδχλαηνλ, αιήζεηα; Πξψηα απφ φια ρξεηάδεηαη λα
αθππληζζνχκε. Ώθππληζκέλνη, λαη, κεηά ηνλ ζάλαην ζα κπνξνχκε λα
δνπιεχνπκε. Βίλαη θαλεξφ φηη εθείλνο ν καθαξίηεο ζα ππνβιεζεί ζε
δνθηκαζίεο αλ δελ ζέιεη λα γπξίζεη.
Πξψηα, κεηά ηνλ ζάλαην, πεξλάεη θαλείο απφ κηα αλαηζζεζία
ηξηψλ εκεξψλ, έλα είδνο ιηπνζπκίαο, κεηά απφ ηηο νπνίεο αηζζάλεηαη
μαλαδπλακσκέλνο, αλαδσνγνλεκέλνο. Βάλ ν καθαξίηεο βξίζθεηαη ζε
επάγξππλε αληίιεςε, εάλ αιεζηλά δελ έρεη ηελ ζπλείδεζε
θνηκηζκέλε, εάλ αιεζηλά έρεη επηζπκίεο, ζα κπνξεί λα απνθχγεη ηελ
επηζηξνθή ζε απηή ηελ πεδηάδα ηεο πίθξαο. Βπαλαιακβάλσ, αλ
επηζπκεί λα κελ γπξίζεη ζα δνθηκαζηεί. Δ Θετθή Μεηέξα θαη ν
Παηέξαο πνπ είλαη ελ θξππηψ, ή ν Παηέξαο-Μεηέξα ζπλνιηθά (δηφηη
ν θαζέλαο έρεη ηνλ Παηέξα ηνπ πνπ είλαη ελ θξππηψ θαη ηελ Θετθή
Μεηέξα ηνπ Κνπληαιίλε) ζα ηνλ ππνβάιινπλ ζε δνθηκαζία. Θα πάξνπλ π.ρ. κπξνζηά ηνπ, ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή, κηα ηξνκεξή κνξθή,
ππεξάλζξσπε, κε ζθνπφ λα δνθηκάζνπλ ηνλ καθαξίηε. Βάλ απηφο
παξακείλεη ζηαζεξφο ζαλ αηζάιη είλαη θαλεξφ φηη ζα βγεη ληθεηήο.
΋κσο απηή δελ είλαη ε κφλε δνθηκαζία, ππάξρνπλ πνιιέο άιιεο. Ο
καθαξίηεο πνπ δελ ζέιεη λα επηζηξέςεη δελ πξέπεη λα αθήζεη λα ηνλ
ειθχνπλ νη ζπγγελείο, ε πξνζήισζε, νη αδειθνί, αδειθέο, γηνη θαη
θφξεο, δηφηη ζα βιάπηεη ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ. Βιθπφκελνο απφ απηά
ηα αγαπεκέλα φληα πνπ άθεζε ζηνλ θφζκν, είλαη θαλεξφ πσο ζα
μαλα-επηζηξέςεη, ζα μαλα-ελζσκαησζεί.
Βάλ δελ ζέινπκε λα επηζηξέςνπκε ζα πξέπεη, κεηά ηνλ
ζάλαην, λα ράζνπκε θάζε πξνζήισζε γηα εθείλνπο πνπ αθήζακε ζε

164
απηή ηελ θνηιάδα ησλ δαθξχσλ. Ώθνχ έρνπκε αθήζεη ην ζψκα, ε
θχζε έρεη πνιινχο ηξφπνπο θαη ζπζηήκαηα γηα λα καο θάλεη λα
επηζηξέςνπκε ή λα μαλα-ελζσκαησζνχκε θαη εκείο πξέπεη λα ην
θαηαιάβνπκε.
Πξψηα απφ φια δελ πεξηηηεχεη λα μέξεηε φηη κεηά απφ ηνλ
ζάλαην πξέπεη λα αλαζεσξνχκε ηελ δσή πνπ πέξαζε. Θα αξρίζνπκε
απφ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, ηελ ζηηγκή πξηλ ηελ αγσλία καο, ζα
έρνπκε ηελ ηάζε λα δνχκε ζην ίδην ζπίηη φπνπ πεζάλακε, λα
δηαηξέρνπκε ηνπο ίδηνπο δξφκνπο φπνπ άιινηε πεξπαηνχζακε. Με
ιίγα ιφγηα ζα ζέινπκε λα καδεχνπκε ηα βήκαηά καο θαη ηα
καδεχνπκε ζχκθσλα κε ην πψο μαλαδνχκε ηηο δηάθνξεο ειηθίεο ηεο
χπαξμεο πνπ κφιηο πέξαζε. Βίλαη θαλεξφ πσο απηή ε αλαδξνκή δελ
είλαη απιψο δηαλνεηηθή. Μεηά ηνλ ζάλαην μαλαδνχκε φια ηα
γεγνλφηα, ηα ζπκβάληα, ηα επεηζφδηα ηεο δσήο πνπ πέξαζε. Καη
ζχκθσλα κε ην πψο ηελ μαλαδνχκε παίξλνπκε επίζεο ηελ φςε πνπ
είρακε ζε θάζε κία απφ ηηο ειηθίεο καο. Βάλ πεζάλνπκε ειηθησκέλνη,
ζα δνχκε ηνλ εαπηφ καο γέξν θαη κεηά ζα δνχκε ηνλ εαπηφ καο
κεηαηξεπφκελν ζε ψξηκν άηνκν θαη κεηά ζε λέν, ζε έθεβν θαη ηέινο
ζε παηδί. Έηζη ζα μαλαδήζνπκε φιε ηελ χπαξμή καο κε ηνλ ζθνπφ λα
θηηάρλνπκε ηνπο ινγαξηαζκνχο καο θαη λα θάλνπκε κηα ηζνζηάζκηζε
απφ ηα θαιά θαη θαθά έξγα καο.
Θέισ λα μέξεηε αγαπεηνί κνπ αδειθνί φηη ην Βίλαη
απνηειείηαη απφ πνιιά κέξε.
΢.Μ. Δ δηάιεμε δελ είλαη ηειεησκέλε γηαηί πάξζεθε απφ
θαζέηα θαη δελ είλαη γξακκέλν ην ηέινο.
Δ ΘΤ΢ΕΏ ΠΡΟ΢ ΣΔΝ ΏΝΘΡΧΠΟΣΔΣΏ.
Ο Εεζνχο, ν Υξηζηφο είπε: «Με απηφ ζα δείμεηε ζηνπο άιινπο
φηη είζηε καζεηέο κνπ, κε ην λα αγαπάηε ν έλαο ηνλ άιιν». Ώιιά δελ
ζα ήηαλ δπλαηφλ λα εθπιεξψζνπκε απηή ηελ Υξηζηηθή εληνιή, ελψ
ζπλερίδνπλε κέζα καο ηα εγψ ηεο κλεζηθαθίαο θαη ηεο απηναγάπεο.
Βίλαη επείγνλ κε αλαβιεηέν, κε θαζπζηεξεηέν, λα εμαιείςνπκε απφ
ηνλ ςπρηζκφ καο απηά ηα «αλεπηζχκεηα ζηνηρεία». Σν ΒΓΧ ηεο
κλεζηθαθίαο ή ηεο επηζπκίαο ηεο εθδίθεζεο πάληα έρεη πξνθαιέζεη
ζηνλ θφζκν κεγάιεο απνηπρίεο.
Ο ηξίηνο παξάγσλ είλαη ε ζπζία πξνο ηελ αλζξσπφηεηα. Βίλαη
αλαγθαίν λα αγαπάκε ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο, αιιά ηελ αγάπε καο
πξέπεη λα ηελ απνδεηθλχνπκε κε ζπγθεθξηκέλεο, μεθάζαξεο θαη

165
νξηζηηθέο πξάμεηο. Αελ αξθεί λα πνχκε φηη αγαπάκε ηνπο
ζπλαλζξψπνπο, φρη, πξέπεη λα ην απνδεηθλχνπκε κε πξάμεηο. Πξέπεη
λα είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα αλεβνχκε ζην βσκφ ηεο ππέξηαηεο
ζπζίαο γηα ηελ αλζξσπφηεηα. Πξέπεη λα ζεθψζνπκε ηελ θιφγα ηεο
ζνθίαο γηα λα θσηίζνπκε ηνλ δξφκν ζηνπο άιινπο. Πξέπεη λα
είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα δίλνπκε κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηαγφλα
αίκαηφο καο γηα φινπο ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο, κε αιεζηλή, αγλή θαη
αθηινθεξδή αγάπε.
Έηζη ινηπφλ ν ηξίηνο παξάγσλ ηεο επαλάζηαζεο ηεο
ζπλείδεζεο είλαη ε ζπζία πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. Σν λα
γελληφκαζηε, ην λα πεζαίλνπκε θαη ην λα ζπζηαδφκαζηε πξνο ηελ
αλζξσπφηεηα, είλαη νη ηξεηο παξάγνληεο πνπ καο κεηαηξέπνπλ ζε
αιεζηλέο ελζαξθψζεηο ηνπ Κνζκηθνχ Υξηζηνχ. Ώπηνί νη 3
παξάγνληεο καο κεηαηξέπνπλ ζε ζενχο έζησ θαη αλ έρνπκε ζψκα
αλζξψπνπ, θηηάρλνπλ ζε εκάο θάηη δηαθνξεηηθφ, καο κεηαηξέπνπλ ζε
ζενχο, ή ζε άξξεηνπο ζενχο, ΒινΎκ, Ααίκνλεο θιπ. εάλ εκείο
δνπιεχνπκε κε ηνλ πξψην θαη ηνλ δεχηεξν παξάγνληα, κε ην λα
γελληφκαζηε θαη ην λα πεζαίλνπκε αιιά δελ αγαπάκε ηνπο
ζπλαλζξψπνπο καο, δελ θάλνπκε ηίπνηα γηα λα θέξνπκε ην θσο ηεο
γλψζεο ζε άιινπο αλζξψπνπο, ζε ιανχο κε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο,
ζα πέθηακε ζε έλα εγσηζκφ πνιχ εθιεπηπζκέλν πνπ ζα καο εκπφδηδε
θάζε εζσηεξηθή πξφνδν. Αηφηη αλ απαζρνινχκαζηε κφλν κε ηνλ
εαπηφ καο, μερλψληαο ηφζα εθαηνκκχξηα πιάζκαηα πνπ θαηνηθνχλ
ζηνλ θφζκν, αλακθηζβήηεηα ζα απηναπνθιεηφκαζηε απφ ηνλ ίδην καο
ηνλ εγσηζκφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην εγψ ηνπ εγσηζκνχ δελ ζα καο
επέηξεπε ηελ θψηηζε.
Ο εγσηζκφο κπνξεί λα εκθαληζηεί κε πνιχ ιεπηνχο ηξφπνπο
θαη πξέπεη λα ηνπο εμαιείςνπκε. ΋ζν ζα έρνπκε εγσηζκφ κέζα ζηνλ
ίδην ηνλ εαπηφ καο ε θψηηζε δελ ζα είλαη δπλαηή.
Ο εγσηζκφο είλαη θηηαγκέλνο απφ πνιιαπιάζηα εγψ, κέζα ζηα
νπνία είλαη κπνηηιηαξηζκέλε ε ζπλείδεζε. Πξέπεη λα απνζπλζέζνπκε
ηελ πνιιαπιφηεηα απηή ησλ εγσηζηηθψλ εγψ; Βίλαη αιήζεηα! Αηφηη αλ
δελ ην θάλακε ε ζπλείδεζε ζα ζπλέρηδε εγθισβηζκέλε, ζηελή,
πεξηνξηζκέλε, κεραλνπνηεκέλε θαη νπνηαδήπνηε πηζαλφηεηα θψηηζεο
ζα αθπξσλφηαλε.
Πξέπεη λα θαηαιαβαίλνπκε φηη ε αλζξσπφηεηα είλαη κηα
κεγάιε νηθνγέλεηα. Απζηπρψο είκαζηε εγθισβηζκέλνη ζε πνιινχο
ζπλαηζζεκαηηζκνχο θαη ζεσξνχκε ζαλ νηθνγέλεηα κφλν ιίγνπο
αλζξψπνπο πνπ καο πεξηβάιινπλ. Ώπηφ είλαη εγσηζκφο, γηαηί φια ηα

166
αλζξψπηλα πιάζκαηα ρσξίο εμαίξεζε θπιήο, ζξεζθείαο ή ρξψκαηνο
είκαζηε κία κφλν νηθνγέλεηα. Ώπηή ε νηθνγέλεηα ιέγεηαη
«αλζξσπφηεηα».
Βάλ βιέπνπκε ζαλ αδειθνχο κφλν απηνχο πνπ καο
πεξηηξηγπξίδνπλ απφ ηελ θνχληα, βαδίδνπκε πνιχ άζρεκα. Βάλ
ζέινπκε λα παξεγνξήζνπκε κφλν απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ
ιέγνληαη «ζπγγελείο» καο, βαδίδνπκε εγσηζηηθά. Γίλεηαη απαξαίηεην
λα δνχκε ζε θάζε άλζξσπν έλαλ αδειθφ. Ώπηφ πνπ ιέσ δελ είλαη
απιφο ζπλαηζζεκαηηζκφο, δηφηη ζη’ αιήζεηα φινη είκαζηε αδέιθηα.
Αελ είλαη κηα θξάζε απιψο ζπλαηζζεκαηηθή, είλαη πξαγκαηηθή έηζη
φπσο ηελ αθνχκε: Βίκαζηε κία νηθνγέλεηα, κία κφλε κεγάιε νηθνγέλεηα πνπ δελ ζα έπξεπε λα είλαη δηαηξεκέλε, κία ηεξάζηηα
νηθνγέλεηα πνπ θαηνηθεί ηελ Γε θαη πνπ ιέγεηαη «αλζξσπφηεηα».
΢ε απηνχο ηνπο αδειθνχο καο ρξεηάδεηαη λα θέξνπκε ηελ
Γλψζε ψζηε θάπνηα κέξα λα κπνξνχλ λα βξνπλ επίζεο ην κνλνπάηη
θαη λα θηάζνπλ ζηελ ηειηθή απειεπζέξσζε.
Βάλ ζέινπκε ηελ επηπρία, πξέπεη λα καρφκαζηε γηα ηελ
επηπρία ησλ άιισλ. ΋ζν πεξηζζφηεξν δίλνπκε ηφζν πεξηζζφηεξν
ιακβάλνπκε. Ώπηφο πνπ δελ δίλεη, αθφκε θαη απηφ πνπ έρεη ζα ηνπ ην
αθαηξέζνπλ.
Πσο ζα κπνξνχζακε λα θηάζνπκε ζηελ απζεληηθή Νηξβαληθή
ή Παξα-Νηξβαληθή επηπρία, εάλ δελ δνπιεχνπκε γηα ηελ επηπρία ησλ
άιισλ; Δ απζεληηθή επηπρία ηνπ Βίλαη δελ κπνξεί λα είλαη εγσηζηηθή.
Πεηπραίλεηαη κφλν κέζσ ηεο ζπζίαο πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο.
Έηζη απηνί πνπ έρνπλ πεηχρεη ηα πςειφηεξα ζηάδηα ηνπ Βίλαη
ηνπο, απηνί πνπ έρνπλε εηζέιζεη ζηνπο Παξα-Νηξβαληθνχο ή ΜαραΠαξα-Νηξβαληθνχο ή ζην «Μνλαδηθφ» ή ζην «Ώδηθφ»… Ώπηνί πνπ
ζην ηέινο πέηπραλ λα ζπγρσλεπζνχλ κε ηνλ Ώηψλην Κνζκηθφ Κνηλφ
Παηέξα πξαγκαηηθά ζπζηάζηεθαλ ζηνλ θφζκν κε θάπνηνλ ηξφπν πξνο
ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο. Ώπηφ ηνπο έδσζε αξθεηέο αμίεο γηα λα
πεηχρνπλ ζη’ αιήζεηα ηελ επηπρία πνπ δελ έρεη πνηέ νχηε φξηα νχηε
άθξεο.
Έηζη ινηπφλ, γηα λα θάλνπκε ην κάζεκα γηα απεζηαικέλνπο,
πξέπεη λα ζθεπηφκαζηε γηα ην θαιφ ηνπ ζπλφινπ. Πξέπεη λα
αγαπάκε, λαη, κε θαηαπιεθηηθφ ηξφπν φια ηα πιάζκαηα πνπ
θαηνηθνχλ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Να αγαπάκε φρη κφλν απηνχο πνπ
καο αγαπάλε, δηφηη απηφ ζα ην έθαλε ν νπνηνζδήπνηε, αιιά επίζεο
απηνχο πνπ καο κηζνχλ. Ώπηνχο πνπ καο αγαπάλε γηαηί καο

167
θαηαιαβαίλνπλ θαη απηνχο πνπ καο κηζνχλ γηαηί δελ καο θαηαιαβαίλνπλ.
Αελ πξέπεη λα ππάξρεη ζε καο απηφ πνπ ιέγεηαη κίζνο.
Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ αλαπλένπλ θαη πίλνπλ απφ ην δηθφ ηνπο
δειεηήξην, ππνθέξνπλ άθαηα θαη απηφ είλαη ζνβαξφ. Βκείο δελ
πξέπεη λα είκαζηε ηφζν ραδνί. Βθείλνο πνπ δηπιίδεη θαη πίλεη ην δηθφ
ηνπ δειεηήξην είλαη έλαο ραδφο. Βθείλνο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κηα
κηθξή θφιαζε ζηελ λνεκνζχλε ηνπ είλαη έλαο ακαζήο. Πξέπεη λα
ζθεπηφκαζηε φηη ην θαιχηεξν είλαη λα αγαπάκε. Βάλ θάπνηνο θάλεη
ηνλ λνπ ηνπ κηα θφιαζε πνηέ δελ ζα είλαη καθάξηνο.
΋ινη νη άλζξσπνη είλαη γεκάηνη κλεζηθαθίεο. Ώπηφ είλαη
ζνβαξφηαην, δηφηη φπνπ ππάξρεη ην εγψ ηεο κλεζηθαθίαο δελ κπνξεί
λα αλζίζεη ε αγάπε. Έηζη δελ ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα κελ έρεη
κλεζηθαθίεο. ΋ινο ν θφζκνο θξαηάεη ζηελ θαξδηά ηνπ ιφγηα θαη
νδπλεξά γεγνλφηα ζπλνδεπκέλα θπζηθά απφ ηα απνηειέζκαηά ηνπο
πνπ είλαη νη γλσζηέο κλεζηθαθίεο. Ση ζα θεξδίζεη απηφο πνπ ην
θνξηψλεηαη απηφ; Ώπφ απηή ηελ άπνςε δελ μέξεη λα αγαπάεη, είλαη
εθδηθεηηθφο. Ώπηφο πνπ κηζεί είλαη πνιχ θνληά ζηελ θαηάξα.
Πξέπεη λα μέξνπκε λα θαηαιαβαίλνπκε ηνπο άιινπο, λα
κάζνπκε λα θνηηάκε ηελ ζθνπηά ησλ άιισλ εάλ ζέινπκε λα μέξνπκε
λα αγαπάκε. Οη άλζξσπνη είλαη αθαηαλφεηνη. Οη άλζξσπνη δελ
ζέινπλ λα θαηαιαβαίλνπλ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο απιψο γηαηί δελ
μέξνπλ λα δνπλ ηελ ζθνπηά ησλ άιισλ. Βάλ έλαο ηνπνζεηείηαη ζηελ
ζθνπηά ησλ άιισλ καζαίλεη λα ζπγρσξεί, καζαίλεη λα αγαπάεη. Ώιιά
αλ δελ είλαη ηθαλφο λα ζπγρσξέζεη θαλέλαλ δελ μέξεη λα αγαπάεη.
Σψξα, ην λα ζπγρσξέζεη κε κεραληθφ ηξφπν δελ ρξεζηκεχεη
ζε ηίπνηα. Θα κπνξνχζε έλαο άλζξσπνο λα ζπγρσξέζεη απιψο επεηδή
έκαζε ζηελ Γλσζηηθή Αηδαζθαιία φηη πξέπεη λα ζπγρσξέζεη. Ώιιά
απηφ γίλεηαη κε έλαλ ηξφπν απηφκαην, δελ ρξεζηκεχεη. ΢ην βάζνο ζα
ζπλερίδεη κε ηελ ίδηα κλεζηθαθία, ην ίδην κίζνο θαη κέρξη κε ηελ ίδηα
επηζπκία εθδίθεζεο πεξηνξηζκέλε ή πληγκέλε. ΋ηαλ ιέγεηαη λα
ζπγρσξέζνπκε απηφ πεξηέρεη εμάιεηςε. Έλαο άλζξσπνο δελ κπνξεί
λα ζπγρσξήζεη εάλ δελ εμαιείςεη ην εγψ ηεο κλεζηθαθίαο, εάλ δελ
αθπξψζεη ην εγψ ηνπ κίζνπο, εάλ δελ ειαηηψζεη ζε θνζκηθή ζθφλε ην
εγψ ηεο εθδίθεζεο θιπ. Βάλ δελ έρεη εμαιείςεη απηά ηα εγψ κέζσ
ηεο θαηαλφεζεο θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο Κνπληαιίλεο ΢άθηη, δελ είλαη
δπλαηφλ λα ζπγρσξέζεη αιεζηλά θαη αλ δίλεη ζπγλψκε, είλαη απηφκαηε. Μηα απηφκαηε ζπγλψκε δελ είλαη ζπγλψκε.

168
Πξέπεη λα είκαζηε εηιηθξηλείο κε ηνλ εαπηφ καο εάλ ζέινπκε
λα μέξνπκε λα αγαπάκε. Βάλ έλαο άλζξσπνο δελ είλαη αιεζηλφο κε
ηνλ εαπηφ ηνπ, δελ ζα κπνξέζεη λα αγαπήζεη πνηέ. Σν λα αγαπάκε
απαηηεί κηα δνπιεηά, κηα επηζεσξεηηθή δνπιεηά πάλσ ζηνλ εαπηφ καο.
Πσο ζα κπνξνχζε έλαο άλζξσπνο λα αγαπάεη έλαλ άιινλ εάλ δελ
δνπιεχεη κε ηνλ εαπηφ ηνπ; Βάλ δελ εμαιείςεη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ ηα
ζηνηρεία ηεο δηρφλνηαο, ηεο εθδίθεζεο, ηεο κλεζηθαθίαο, ηνπ κίζνπο
θιπ.; ΋ηαλ απηά ηα κε αλζξψπηλα ζηνηρεία ππάξρνπλ ζηνλ ςπρηζκφ
καο ηφηε θαη ε ηθαλφηεηα λα αγαπάκε αθπξψλεηαη.
Υξεηάδεηαη λα αγαπάκε φινπο ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο αιιά,
επαλαιακβάλσ, απηφ πεξηιακβάλεη κηα δνπιεηά. Αελ κπνξεί έλαο λα
αγαπήζεη ελψ ππάξρνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπ ηα ζηνηρεία ηνπ κίζνπο. Ώλ
ζέινπκε λα αγαπάκε πξέπεη λα είκαζηε εηιηθξηλείο, λα
απηνεμεξεπλνχκαζηε, λα απηνεμεηαδφκαζηε γηα λα αλαθαιχςνπκε
απηά ηα ζηνηρεία πνπ καο θάλνπλ αλίθαλνπο λα αγαπάκε.
Τπάξρεη πνιχ πξνζπνηεηή αγάπε ζηηο δηάθνξεο ζρνιέο ηνπ
ςεπηνεζσηεξηζηηθνχ θαη ςεπηναπνθξπθηζηηθνχ ηχπνπ. Βκείο νη
γλσζηηθνί δελ πξέπεη λα δερφκαζηε πξνζπνηεηή αγάπε, πξέπεη λα
είκαζηε απαηηεηηθνί κε ηνλ εαπηφ καο. Θα αγαπάκε ηνπο
ζπλαλζξψπνπο καο ή δελ ζα ηνπο αγαπάκε; Ώο είκαζηε εηιηθξηλείο,
δελ πξφθεηηαη λα αθήζνπκε ηνλ εαπηφ καο λα παξαζχξεηαη απφ
χςηζηνπο ζπλαηζζεκαηηζκνχο. Θα κπνξνχζακε λα πηζηεχνπκε πσο
αγαπάκε φηαλ ζη’ αιήζεηα δελ αγαπάκε. Δ αγάπε είλαη θάηη πνιχ
χςηζην. Θα ζαο δψζσ έλα παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ηελ αγάπε.
Ο ηδξπηήο ηεο Νέαο Τφξθεο ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνιχ
έμππλνο, είρε κία γπλαίθα πνιχ άμηα. ΋ηαλ ίδξπζε ηελ Νέα Τφξθε
θαηλφηαλ παξάδνμν. Αελ ππήξρε παξά βιάζηεζε, δέληξα, βνπλά
θιπ. ΢πλέιαβε ηελ ηδέα κηαο κεγάιεο πφιεο αηελίδνληαο εθείλε ηελ
πεξηνρή. Ήηαλ ε επνρή ηνπ ρξπζνχ, ε επνρή πνπ ν θφζκνο είρε ηελ
δίςα ηνπ ρξπζνχ ζηηο Δ.Π.Ώ. Ώλ θαη πάληα ηελ είραλ εθείλε ηελ
επνρή ήηαλ πνιχ εθδεισκέλε ε απιεζηία γηα ηνλ θπζηθφ ρξπζφ, ηηο
θιέβεο ρξπζνχ θιπ. Σξηγπξίδνληαο ηνλ θφζκν δηέπξαμε έλα ιάζνο,
ην ζεψξεζε πνιχ ζνβαξφ, εγθαηέιεηςε ηελ γπλαίθα ηνπ ζην βνπλφ.
Αελ ηελ εγθαηέιεηςε γηα κηα άιιε γπλαίθα, αιιά γηα ηνλ ρξπζφ, πήγε
λα ςάμεη γηα θιέβεο. ΢ην ηέινο έκαζε γηα απηήλ. Κάπνηνο ηνπ είπε φηη
πέζαλε, δελ απαζρνιήζεθε πνιχ κε απηφ δηφηη είρε κφλν δίςα θαη
αθφξεζηε επηζπκία γηα ρξπζφ. Ώξγφηεξα βξήθε κηα γπλαίθα θαη ηελ
παληξεχηεθε. Ίδξπζε ηνλ ζηδεξφδξνκν, εγθαηέζηεζε ηξάπεδεο. ΋ηαλ
έγηλε κεγάινο, κηιψληαο κπξνζηά ζε έλα αθξναηήξην, μαθληθά

169
αλαθάιπςε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ ππήξραλ εθεί, απηήλ πνπ είρε
εγθαηαιείςεη. Αελ κπνξνχζε πηα νχηε λα κηιήζεη. Πξνζπάζεζε λα
ζπλερίζεη, έκεηλε ζπγρπζκέλνο δηφηη λφκηδε φηη είρε πεζάλεη. Ώπηή
ηελ είραλ πιεξνθνξήζεη φηη είρε μαλαπαληξεπηεί θαη είρε έμη παηδηά.
΋ηαλ ηειείσζε απφ ηελ νκηιία ηελ ζπλάληεζε θαη δελ ήμεξε ηη λα
θάλεη. Ώπηή ηνπ είπε: «Μελ πξνβιεκαηίδεζαη, μέξσ φηη έρεηο
παληξεπηεί». Ώπηφο έκεηλε ακήραλνο, δηφηη φηαλ ηελ είδε ζπκήζεθε
ηελ πξψηε αγάπε ηνπ. Σελ αγαπνχζε αιιά ε δίςα ηνπ ρξπζνχ ηνλ
είρε θάλεη λα ηελ εγθαηαιείςεη. Αελ ήμεξε ηη λα θάλεη θαη απηή ηνπ
είπε: «Μπνξείο λα θχγεηο, ζπλέρηζε ηνλ δξφκν ζνπ». Ώπηή επίζεο ηνλ
αγαπνχζε. Βθείλνο πξνζπάζεζε λα απνκαθξπλζεί αιιά δελ
κπνξνχζε, αηζζαλφηαλ φηη ηνπ ήηαλ δχζθνιν λα ρσξηζηεί απφ απηήλ,
αιιά εθείλε ηνπ έδσζε θνπξάγην: «Μελ θνηηάο πίζσ, ηνπ είπε,
ζπλέρηζε κπξνζηά. Μελ ζηακαηήζεηο γηα κέλα. Πξέπεη λα
ζξηακβεχζεηο, ζε αγαπάσ πνιχ θαη ζέισ ηνλ ζξίακβφ ζνπ». Ώπηφο
έθπγε πεξπαηψληαο ζαλ έλαο ππλνβάηεο κέρξη πνπ θαη απηή έθπγε.
Σνλ αγαπνχζε αξθεηά. Ώπηφο ζα κπνξνχζε λα αθήζεη ακέζσο ηελ
άιιε ηνπ γπλαίθα θαη λα θχγεη κε απηήλ, αιιά εθείλε πξνηίκεζε ηελ
επηπρία ηνπ. Ώπηφ είλαη αγάπε.
Πνηνο απφ εζάο αηζζάλεηαη ηθαλφο λα ην θάλεη απηφ; Να είλαη
ηθαλφο λα απαξλεζεί ην πην αγαπεκέλν, γηα ηελ ίδηα ηελ επηπρία ηνπ
πην αγαπεκέλνπ ηνπ πξνζψπνπ; Δ αγάπε δελ ζέιεη αληακνηβή, απηή
θαζ’ εαπηή είλαη δψξν, δνπιεηά κε απηαπάξλεζε ησλ θαξπψλ ηεο,
δελ ζέιεη παξά ην θαιφ ησλ άιισλ αθφκα θαη εηο βάξνο ηεο ίδηαο ηεο
επηπρίαο ηνπ.
Σν λα πξνζπαζνχκε λα νξίζνπκε ηελ αγάπε είλαη ιίγν
δχζθνιν. Βάλ ηελ νξίζνπκε παξακνξθψλεηαη. Βίλαη πεξηζζφηεξν ζαλ
κία αλαζπκίαζε πνπ αλαβιχδεη, ζα ιέγακε, απφ ην ίδην ην βάζνο ηεο
ζπλείδεζεο, κία ιεηηνπξγία ηνπ Βίλαη.
Πξέπεη ηφηε λα ελλννχκε, λα θαηαιάβνπκε ηελ αλάγθε λα
αγαπάκε ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο, δηφηη κέζσ ηεο αγάπεο κπνξνχκε
λα κεηαηξεπφκαζηε θαη αγαπψληαο λα κνηξάδνπκε επινγίεο. Να
θέξνπκε ηελ δηδαζθαιία ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο γεο. Να θαζνδεγνχκε
ηνπο άιινπο κε ηελ κέγηζηε ππνκνλή, λα μέξνπκε λα ζπγρσξνχκε ηα
ειαηηψκαηα ησλ άιισλ.
Ώλακθηζβήηεηα θέξλνληαο ηελ δηδαζθαιία ζηνπο άιινπο ζα
ζπλαληήζνπκε πνιιή αληίζηαζε. ΢ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζα βξέρεη
πέηξεο, αιιά πξέπεη λα μέξνπκε λα αγαπάκε θαη λα ηνπο ζπγρσξνχκε
φινπο, λα κελ αληηδξάκε ηφζν.

170
Οη άλζξσπνη δνπλ αληηδξψληαο κπξνζηά ζηηο ζπγθξνχζεηο
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. Τπάξρεη πάληα κηα ηάζε
λα αληηδξάλε. Έρσ πξνζέμεη ζηελ ζπλέιεπζε, ζηα δηεπζπληηθά
ηξαπέδηα ησλ Λνπκηζηάι, θάπνηνο ιέεη θάηη ζρεηηθά κε θάπνηνλ θαη
δελ ιείπεη πνηέ ε άκεζε αληίδξαζε ηνπ αλαθεξφκελνπ, κεξηθέο θνξέο
κε ζπκφ, άιιεο κε αλππνκνλεζία, αιιά κε θάπνηνλ ηξφπν αληηδξάλε.
Πνιχ ζπάληα έρσ δεη κία ζπλέιεπζε φπνπ έλαο άλζξσπνο κέλεη
απαζήο ρσξίο λα αληηδξά ζε απηφ πνπ ιέλε νη άιινη. Βίλαη ε ηάζε
φινπ ηνπ θφζκνπ λα αληηδξάεη ελαληίνλ φινπ ηνπ θφζκνπ. Ση αζηείνη
είλαη νη άλζξσπνη. Ώξθεί λα θνπλήζεηο έλα θνπκπί θαη βξνληάλε θαη
αζηξάθηνπλ θαη αλ θνπλήζεηο άιιν θνπκπί ρακνγειάλε γιπθά. Σα
αλζξσπνεηδή είλαη κεραλέο πνπ φινο ν θφζκνο νδεγεί θαηά ην
θαπξίηζην ηνπ, είλαη ζαλ φξγαλα κνπζηθήο πνπ ν θαζέλαο παίδεη ην
ηξαγνχδη ηνπ. Βάλ θάπνηνο ζέιεη λα ρακνγειάηε αξθεί λα ζαο πεη
γιπθά ιφγηα θαη λα ζαο δίλεη ρηππεκαηάθηα ζηνλ ψκν θαη ρακνγειάηε
γιπθά. Βάλ ζέινπλ λα αζηξάθηεηε θαη λα βξνληάηε αξθεί λα ζαο
πνπλ κεξηθά ζθιεξά ιφγηα θαη ήδε ζπλνθξπψλεζηε, αληηδξάηε
ακέζσο. Βάλ εγψ ν ίδηνο, πνπ ζαο κηιάσ θαη ζαο βιέπσ
ρακνγειαζηνχο, απηή ηελ ζηηγκή ζαο κάισλα ηη ζα ζπλέβαηλε; Θα
αιιάδαηε ακέζσο, δελ ζα ήζαζηαλ πηα ηφζν ρακνγειαζηνί, ηα θξχδηα
ζα θαίλνληαλ ζπλνθξπσκέλα. Βίλαη ιππεξφ αιιά έηζη είλαη. Γηαηί;
Βίζηε κεραλέο, φξγαλα πνπ φινο ν θφζκνο παίδεη, φξγαλα ζαλ ηελ
θηζάξα. Ώλ ζέισ λα ζαο δσ ραξνχκελνπο ζα πξέπεη λα ζαο πσ κεξηθά
γιπθά ιφγηα θαη ήδε είζηε επηπρηζκέλνη. Ώιιά αλ θάπνηνο ζέιεη λα
ζαο δεη γεκάηνπο κίζνο αο πεη κεξηθά ζθιεξά ιφγηα θαη ήδε είζηε
ηξνκεξνί.
Έηζη ινηπφλ εμαξηφκαζηε απφ ηνπο άιινπο, δελ έρνπκε
ειεπζεξία, δελ είκαζηε θχξηνη ησλ δηθψλ καο ςπρνινγηθψλ
δηαδηθαζηψλ. Ο θαζέλαο θάλεη κε ηνλ εαπηφ καο φηη ηνπ έξζεη ζηελ
φξεμή ηνπ. Μεξηθά ινγάθηα θνιαθείαο θαη ακέζσο αηζζαλφκαζηε
ζπνπδαίνη. Άιια ινγάθηα ηαπεηλσηηθά θαη ηη κηθξνί θαη ιππεκέλνη
αηζζαλφκαζηε! Ο θαζέλαο θάλεη κε ηνλ εαπηφ καο φηη ζέιεη, ηφηε
ινηπφλ πνπ είλαη ε απηνλνκία καο; Πφηε ζα πάςνπκε λα είκαζηε
κεραλέο; Βίλαη θαλεξφ φηη γηα λα κάζνπκε λα αγαπάκε πξέπεη λα
έρνπκε απηνλνκία θαη εάλ έλαο δελ είλαη θχξηνο ησλ ςπρνινγηθψλ
ηνπ δηαδηθαζηψλ πνηέ δελ ζα κπνξέζεη λα αγαπάεη. Πσο; Βάλ νη άιινη
είλαη ηθαλνί λα καο βάδνπλ απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο εηξήλεο ζηελ
θαηάζηαζε ηεο δηρφλνηαο πσο ζα κπνξνχζακε λα αγαπάκε; Βλψ έλαο
εμαξηάηαη ςπρνινγηθά απφ έλαλ άιιν δελ είλαη ηθαλφο λα αγαπάεη. Δ

171
εμάξηεζε εκπνδίδεη ηελ αγάπε, πξέπεη λα ηειεηψζνπκε κε ηελ
εμάξηεζε, λα γίλνπκε αθεληηθά ηνπ εαπηνχ καο, λα γίλνπκε θχξηνη
ησλ δηθψλ καο ςπρνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ.
΋ηαλ είρα ηελ κεηελζάξθσζε ηνπ Κεκπεζίνπ Θσκά, έγξαςα
ζε εθείλε ηελ παιηά κνπ ελζάξθσζε ζην βηβιίν κνπ «Δ κίκεζε ηνπ
Υξηζηνχ» κία πξφηαζε πνπ ιέεη: «εγψ δελ είκαη πεξηζζφηεξν επεηδή
κε θνιαθεχνπλ, νχηε ιηγφηεξν επεηδή κε επηπιήηηνπλ, δηφηη εγψ είκαη
πάληα απηφ πνπ είκαη». Βπνκέλσο πξέπεη λα κέλνπκε απαζείο
κπξνζηά ζηνλ έπαηλν θαη ηελ επίπιεμε, κπξνζηά ζηνλ ζξίακβν θαη
ηελ ήηηα, πάληα λα κέλνπκε απαζείο, πάληα θχξηνη ηνπ εαπηνχ καο
θαη ησλ ςπρνινγηθψλ καο δηαδηθαζηψλ.
Έηζη λαη. Πξνρσξψληαο απφ απηφλ ηνλ δξφκν ζα κπνξέζνπκε
λα είκαζηε πάληα ζηαζεξνί ζε απηφ πνπ ιέγεηαη αγάπε.
Υξεηαδφκαζηε λα εγθαηαζηήζνπκε ζηνλ εαπηφ καο ην βαζίιεην ηεο
αγάπεο. Ώπηφ δελ ζα κπνξνχζακε λα ην θάλνπκε αλ δελ ήκαζηαλ
θχξηνη ησλ ςπρνινγηθψλ καο δηαδηθαζηψλ. Αηφηη εάλ νη άιινη είλαη
ηθαλνί λα καο θάλνπλ λα ιπζζάμνπκε θάζε θνξά πνπ ζέινπλ, λα καο
θάλνπλ λα αηζζαλφκαζηε κίζνο, επηζπκίεο εθδίθεζεο πξαγκαηηθά δελ
είκαζηε θχξηνη ηνπ εαπηνχ καο. Με απηέο ηηο ζπλζήθεο δελ ζα
κπνξνχζακε πνηέ λα εγθαηαζηαζνχκε ζην βαζίιεην ηεο αγάπεο. Θα
είκαζηε ζην βαζίιεην ηνπ κίζνπο, ηεο δηρφλνηαο, ηνπ εγσηζκνχ, ηεο
βίαο αιιά πνηέ ζην βαζίιεην πνπ ιέγεηαη αγάπε.
Γηα λα κέλνπκε ζηαζεξνί ζην βαζίιεην ηεο αγάπεο πξέπεη λα
γηλφκαζηε θχξηνη ησλ ςπρνινγηθψλ καο δηαδηθαζηψλ. Ώλ ρηππάκε ζε
θάπνηα πφξηα θαη καο δέρνληαη π.ρ. κε πέηξεο, δηφηη πάκε λα δψζνπκε
ηελ γλσζηηθή δηδαζθαιία, θαη θεχγνπκε απφ εθεί κε ηελ επηζπκία ηεο
εθδίθεζεο ή ηξνκεξά ζπγρπζκέλνη, ηφηε δελ ζα ρξεζηκεχακε ζαλ
γλσζηηθνί απεζηαικέλνη. Ώλ θηάζνπκε ζε έλα ρσξηφ γηα λα
θεξχμνπκε ηνλ Λφγν θαη ν παπάο καο πάξεη ζην θπλήγη θαη
γεκίζνπκε ηφηε απφ θφβν, κήπσο ζα ρξεζηκεχακε γηα γλσζηηθνί
απεζηαικέλνη;
Ο ηξφκνο καο θάλεη αλίθαλνπο λα αγαπάκε. Ση θνβφκαζηε;
Σνλ ζάλαην; Ώθνχ γηα λα πεζάλνπκε γελλεζήθακε, ηφηε ηη; Έηζη θαη
αιιηψο ζα πξέπεη λα πεζάλνπκε, ηφηε ηη θνβφκαζηε; Ο ζάλαηνο είλαη
επίζεο ηφζν θπζηθφο φζν θαη ε γέλλεζε. Βάλ θνβφκαζηε ηνλ ζάλαην
ζα πξέπεη λα θνβφκαζηε επίζεο ηελ γέλλεζε δηφηη είλαη νη δχν άθξεο
ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ιέγεηαη δσή.
Γηαηί λα θνβφκαζηε ηνλ ζάλαην; ΋ια φζα γελληνχληαη πξέπεη
λα πεζάλνπλ. Σα θπηά γελληνχληαη θαη πεζαίλνπλ, νη θφζκνη

172
γελληνχληαη θαη πεζαίλνπλ. Ώπηή ε ίδηα ε γε γελλήζεθε θαη κία κέξα
ζα είλαη έλα πηψκα, ζα κεηαηξαπεί ζε κία θαηλνχξηα ζειήλε.
Έηζη ινηπφλ γηαηί λα θνβφκαζηε ηνλ ζάλαην; Ο ζάλαηνο είλαη
ην ζηεθάλη φισλ θαη βέβαηα είλαη κέρξη θαη πνιχ φκνξθν. Αελ πξέπεη
πνηέ λα θνηηάκε ηνλ ζάλαην κε ηξφκν, πξέπεη λα ηνλ βιέπνπκε φπσο
είλαη. Με ην λα δνχκε έλα πηψκα ζε έλα θέξεηξν ζηελ κέζε ηνπ
ζαινληνχ δελ ζεκαίλεη φηη έρνπκε θαηαιάβεη ην κπζηήξην ηνπ
ζαλάηνπ. Σν κπζηήξην ηνπ ζαλάηνπ είλαη πνιχ ηεξφ. Πνηέ δελ ζα
κπνξνχζακε λα θαηαιάβνπκε ην κπζηήξην ηεο δσήο, ηελ θαηαγσγή
ηεο δσήο εάλ πξηλ δελ έρνπκε θαηαιάβεη ζε βάζνο ην κπζηήξην ηνπ
ζαλάηνπ. ΋ηαλ έλαο άλζξσπνο θαηαιαβαίλεη αιεζηλά ηα κπζηήξηα
ηνπ ζαλάηνπ θαηαιαβαίλεη θαη ηα κπζηήξηα ηεο δσήο. Ο ζάλαηνο καο
πξνζθέξεη εδνληθέο ζηηγκέο, κε ηνλ ζάλαην έξρεηαη ε εηξήλε.
Σφηε αμίδεη θαιά ηνλ θφπν λα κελ θνβφκαζηε λα πεζάλνπκε.
Ώλ θάπνηνο πεζαίλεη εθπιεξψλνληαο ην θαζήθνλ ηνπ, δνπιεχνληαο
γηα ηελ αλζξσπφηεηα. Θα αληακεηθζεί πινπζηνπάξνρα ζηνπο
αλψηεξνπο θφζκνπο. Σν λα δίλεη θαλείο ηελ δσή ηνπ γηα ηνπο
ζπλαλζξψπνπο ηνπ είλαη θάηη ην χςηζην. Ώπηφ ην έθαλε ν Θετθφο
Ραβί ηεο Γαιηιαίαο θαη απηφ έρνπλ θάλεη φινη νη άγγεινη, νη
κάξηπξεο. Ο άγηνο ΢ηέθαλνο ιηζνβνιήζεθε επεηδή δίδαμε ηνλ Λφγν.
Ο Πέηξνο ζηαπξψζεθε κε ην θεθάιη πξνο ηα θάησ θαη ηα πφδηα
επάλσ γηα λα δείρλεη ηελ δνπιεηά ζην ζηδεξνπξγείν ησλ θπθιψπσλ.
Ώπηνί είλαη αιεζηλνί κάξηπξεο, απηνί είλαη εθείλνη πνπ ζα
αλαβιχζνπλ αξγφηεξα κέζα ζην Μαραλβαληάξα ζαλ ζενί. Έηζη
ινηπφλ λα θνβφκαζηε είλαη παξάινγν. Σν πνιχ πνπ ζα κπνξνχζε λα
καο ζπκβεί είλαη λα καο πάλε ζην εθηειεζηηθφ απφζπαζκα. Καη
ινηπφλ; Μεηά απφ φια απηά ηη; Να πεζάλνπκε κεξηθέο κέξεο πξηλ ή
κεξηθέο κέξεο κεηά είλαη θάηη πνπ δελ έρεη ηελ παξακηθξή ζεκαζία.
Ώμίδεη ηνλ θφπν λα ζθεπηφκαζηε φια απηά ηα πξάγκαηα. Ώπφ
ηξφκν νη άλζξσπνη νπιίδνληαη γηα λα ζθνηψζνπλ ηνπο άιινπο. Ώπφ
ηξφκν γίλνληαη νη πφιεκνη κεηαμχ ησλ εζλψλ, δηφηη έλα έζλνο
θνβάηαη λα ην θαηαιάβεη έλα άιιν θαη νπιίδεηαη. Βθεί έξρεηαη ε
θαηαζηξνθή. Ώπφ ηξφκν ππάξρνπλ νη θιέθηεο πνπ θνβνχληαη ηελ
δσή. Ώπφ ηξφκν ππάξρνπλ νη πφξλεο γηαηί θνβνχληαη ηελ πείλα. Ώπφ
ηξφκν έλαο άλζξσπνο ζθνηψλεη έλαλ άιινλ. Ο ηξφκνο ηφηε είλαη ε
ξίδα γηα φιεο ηηο θαηάξεο απάλσ ζηελ Γε.
Πξέπεη λα ηειεηψλνπκε κε ην εγψ ηνπ ηξφκνπ. ΢ηελ είζνδν
ηνπ λανχ πξέπεη λα αθήζνπκε ηνλ ηξφκν. Απζηπρψο ππάξρνπλε
δηάθνξεο ηάμεηο ηξφκσλ. Ώπηφο πνπ θνβάηαη πνηέ δελ ζα κπνξνχζε

173
λα αληηκεησπίζεη ηελ δνθηκαζία ηνπ θχιαθα ηεο άπεηξεο πεξηνρήο.
Πσο ζα κπνξνχζε λα ηελ αληηκεησπίζεη εάλ θνβάηαη; Ώπηφο πνπ
θνβάηαη λα βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ έμσ απφ ην θπζηθφ ζψκα θαηαιήγεη
θσλάδνληαο. Σνπ θαίλεηαη φηη πέζαλε, φηη άθεζε ηελ κακά ηνπ, ηνλ
κπακπά ηνπ, ηα αδειθάθηα ηνπ, ηνλ παππνχ ηνπ, «θαη ηψξα ηη θάλσ»;
Μπνξείηε λα είζηε ζίγνπξνη φηη ν θαζέλαο απφ εκάο είλαη κφλνο θαη ε
κφλε νηθνγέλεηα πνπ έρνπκε ιέγεηαη αλζξσπφηεηα. Ώθνχ πεζάλεη
θαλείο πξέπεη λα θηάζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη κφλνο. Δ θαιή
ππφιεςε ηνπ κπακπά θαη ηεο κακάο, ε ζηνξγή ησλ αδειθψλ ηνπ, ησλ
θίισλ ηνπ φια απηά έκεηλαλ πίζσ. ΐξίζθεη φηη δελ είλαη ηίπνηε άιιν
παξά έλα αθφκε πιάζκα ηεο θχζεο-θαη απηφ είλαη φιν-ρσξίο φλνκα
θαη επψλπκν. Σξνκεξά κφλνο δηφηη ν κπακπάο, λ κακά θαη ηα
αδειθάθηα δελ είλαη παξά ε γνεηεία κηαο κέξαο. Σίπνηε απφ απηά δελ
έρνπκε, είκαζηε ηξνκεξά κφλνη.
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην κφλν πνπ πξέπεη λα ςάμνπκε
κέζα καο είλαη ν Παηέξαο πνπ βξίζθεηαη ζην θξπθφ θαη ε Ώηψληα
Μεηέξα, ε πάληα Θετθή, ε Κνπληαιίλε θαη ν Κχξηνο Υξηζηφο. Δ
νηθνγέλεηά κνπ; ΋ια ηα εθαηνκκχξηα αλζξψπηλα πιάζκαηα! ΋ρη
κφλν –ιέσ- απηά ηεο γεο αιιά θαη φια απηά ησλ θφζκσλ ηνπ
δηαζηήκαηνο. Ώπηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Ώπηφ πνπ ζαο ιέσ είλαη
κηα σκή πξαγκαηηθφηεηα αιιά είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Χκή γηαηί
εζείο αγαπάηε πνιχ ηνπο ζπγγελείο ζαο αιήζεηα; Βάλ εγψ δελ είρα
νηθνγέλεηα ζα ιέγαηε: «Χξαία, αλ εζείο δελ έρεηε, ηφηε ηη ζαο πεηξάδεη»; ΋ρη, εγψ επίζεο έρσ θαη θαηαιαβαίλσ φηη φια απηά είλαη
κάηαηα. Αελ ζέισ λα πσ φηη δελ αγαπάσ ηνπο ζπγγελείο κνπ. Σνπο
αγαπάσ φπσο θαη εζείο ηνπο αγαπάηε, κφλν φηη εγψ πεηξακαηίζηεθα
θαηεπζείαλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο δηθήο κνπ νηθνγέλεηαο, έθηαζα
ζηελ πεπνίζεζε φηη νηθνγέλεηα είλαη φιε ε αλζξσπφηεηα.
Αελ θξαηάσ κλεζηθαθία ελαληίνλ ηεο νηθνγέλεηαο. Μελ
πηζηεχεηε φηη κηιάσ κε θάπνηα κλεζηθαθία. ΋ρη. φηαλ ιέσ φηη
πεηξακαηίζηεθα ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηνχ πνπ είλαη ε νηθνγέλεηα,
ζέισ λα αλαθεξζψ κε ππεξβαηηθφ ηξφπν ζηελ δηδαζθαιία.
Έμσ απφ ην θπζηθφ κνπ ζψκα κε δίδαμαλ ηα κπζηήξηα ηεο
δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ. ΢ε κία πεξίπησζε κε έθαλαλ λα αηζζαλζψ
πξφσξα ηνλ ζάλαην. Με έθαλαλ λα βγσ απφ ην θπζηθφ ζψκα. Ήδε
έμσ απφ ηελ κνξθή κε έθαλαλ λα πξνρσξήζσ ζην ρξφλν γηα λα δσ
ηνλ εαπηφ κνπ πεζακέλν. Ση είδα; Έλα θέξεηξν. Ση ππήξρε ζε θείλν
ην θέξεηξν; Έλα ζψκα. Πνην; Σν δηθφ κνπ. Μπξνζηά ζην θέξεηξν,
ζηελ αίζνπζα γεκάηε κε ινπινχδηα θαη ζηεθάληα, ζπγγελείο θαη

174
κεηαμχ ηνπο ε κεηέξα κνπ. Σελ πιεζίαζα, ηεο θίιεζα ην ρέξη θαη ηεο
είπα: «Βπραξηζηψ γηα ην ζψκα πνπ κνπ έδσζεο. Μνπ ρξεζίκεπζε
πνιχ απηφ ην ζψκα. Καηάιεμε λα είλαη θαηαπιεθηηθφ. Βπραξηζηψ.
Πιεζίαζα ηνπο άιινπο ζπγγελείο θαη απνραηξεηψληαο ηνπο εγθαηέιεηςα εθείλε ηελ θαηνηθία θαη βπζίζηεθα ζηελ αγθαιηά ηεο θχζεο κε
ηελ πεπνίζεζε φηη είρα απνζαξθσζεί. Ση ππήξρε; Δ θχζε, νη
πεδηάδεο, βνπλά, βαζείο σθεαλνί, ζχλλεθα, ήιηνο θαη νη ζπγγελείο
κνπ; Ώπηφ έκεηλε ζην παξειζφλ, δελ είρα πηα ζπγγελείο. Σα νλφκαηά
κνπ, ηα επίζεηά κνπ, ε γεληά κνπ, ην ρσξηφ κνπ, ε γιψζζα κνπ ηη
έγηλαλ φια απηά; Πξάγκαηα ηνπ παξειζφληνο! Ήκνπλα βπζηζκέλνο
ζε κία άγξηα θχζε, εληειψο άγξηα. Σφηε ε αγαπεηή κνπ νηθνγέλεηα ηη
έγηλε; Μπφξεζα κφλν λα αλαθσλήζσ: «Αελ έρσ πηα νηθνγέλεηα!!!
Καη ηα πιάζκαηα πνπ κε ηξηγχξηδαλ; Ώπηφ ήηαλ ζην παξειζφλ. Σψξα
είκαη κφλνο, θξηθηά κφλνο, είκαη κφλν έλα πιάζκα ηεο θχζεο, κηαο
άγξηαο θχζεο. Ώπηά πνπ ππάξρνπλε είλαη πεδηάδεο, βνπλά, κηα γε
βξεγκέλε απφ ηελ βξνρή! Καη ην ζπίηη κνπ; Πνην ζπίηη; Καη αθίλεηα;
θαη αθφκα ιηγφηεξν αθίλεηα, απφ πνχ λα ηα βγάισ; Σφηε πνηνο είκαη;
Έλα κφξην ηεο θχζεο, ηεο άγξηαο θχζεο πνπ ηίπνηε δελ έρεη λα θάλεη
κε δεηήκαηα νηθνγελεηψλ».
΢πκπέξαζκα: ε νηθνγέλεηά κνπ είλαη φιε ε αλζξσπφηεηα ή
φια ηα αλζξσπνεηδή ή φινη νη θφζκνη ησλ πιαλεηηθψλ
αλζξσπνηήησλ, απηφ είλαη φιν. Ώηζζάλζεθα φκσο ιίγν ιχπε φηαλ
θαηάιαβα φηη ε αζεκέληα ρνξδή δελ είρε αθφκα θνπεί. Θα ήζεια λα
ηελ είρα θφςεη αιιά παξέκελε αλέπαθε. Αελ κνπ έκελε άιιε ιχζε
παξά λα γπξίζσ. ΢θεπηφκνπλα φηη ήκνπλα εληειψο μεθνκκέλνο απφ
ηελ θπζηθή κνξθή, αιιά έπξεπε λα γπξίζσ άιιε κία θνξά θαη, λαη,
γχξηζα θαη κπήθα ζην ζψκα κνπ.
Ώπηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα, νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπγγελείο
καο, αδέιθηα, μαδέιθηα, ζείνπο, αλεςηνχο θιπ. ηειηθά ζην βάζνο καο
γνεηεχνπλ. Υξεηαδφκαζηε λα εμπςψλνπκε ιίγν ηελ θαξδηά κε ηελ
θξάζε «΢νχλζνπκ θφξληα» (επάλσ θαξδηέο) θαη λα μέξνπκε φηη φινη
είκαζηε κία κεγάιε νηθνγέλεηα. Να δνχκε ζε θάζε άλζξσπν έλαλ
αδειθφ. Να αηζζαλφκαζηε θάζε έλαλ απφ ηνπο αδειθνχο καο ζαλ
ζάξθα ηεο δηθήο καο ζάξθαο, ζαλ αίκα ηνπ δηθνχ καο αίκαηνο. Να
κελ δνχκε ηνπο άιινπο ζαλ μέλνπο, ζαλ δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο
δηφηη απηφ είλαη παξάινγν. ΋ινη είκαζηε κία ηεξάζηηα θαη απέξαληε
νηθνγέλεηα πνπ ιέγεηαη αλζξσπφηεηα.
Πξέπεη λα ζπζηαδφκαζηε γηα απηή ηελ απέξαληε νηθνγέλεηα κε
αιεζηλή αγάπε. Βάλ ην θάλνπκε έηζη βαδίδνπκε ζηνλ ηξίην

175
παξάγνληα ηεο επαλάζηαζεο ηεο ζπλείδεζεο κε πιήξε ηξφπν.
Ανπιεχνληαο γηα ηνπο άιινπο επίζεο ακεηβφκαζηε. Ώθφκα θαη αλ
απαξλεζνχκε ηνπο θαξπνχο ηεο δξάζεο πάληα ακεηβφκαζηε.
Ανπιεχνληαο γηα ηνπο άιινπο κπνξνχκε λα αθπξψλνπκε ην παιηφ
Κάξκα πνπ θέξλνπκε απφ πξνεγνχκελεο ππάξμεηο.
Έρσ γλσξίζεη πνιινχο αλζξψπνπο πνπ ππνθέξνπλ απφ ηα
δηάθνξα πξνβιήκαηα ηεο δσήο, π.ρ. εθείλσλ πνπ έρνπλ νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα, αλακθηζβήηεηα πξνμέλεζαλ νηθνλνκηθέο βιάβεο ζε
πνιινχο αλζξψπνπο ζην παξειζφλ θαη ηψξα ζπγθνκίδνπλ απηφ πνπ
έζπεηξαλ. «Έπαηξλαλ απφ ηελ ίδηα ηελ ζνθνιάηα ηνπο». ΋κσο
δηακαξηχξνληαη, παξαπνλνχληαη θαη βιαζηεκνχλ θαη ζέινπλ λα
θαιπηεξεχζνπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο αιιά δελ γηαηξεχνπλ ην θαθφ
πνπ έθαλαλ, δελ ιακβάλνπλ κέξνο ζε θαλέλα ζπλεηαηξηζκφ, δελ είλαη
ηθαλνί λα θφβνπλ ην ςσκί ηνπο θαη λα δίλνπλ ην κηζφ ζηνλ
πεηλαζκέλν, δελ είλαη ηθαλνί λα βγάινπλ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο έλα
πνπθάκηζν γηα λα ληπζεί έλαο γπκλφο, δελ είλαη ηθαλνί λα
παξεγνξήζνπλ θαλέλα αιιά ζέινπλ λα θαιπηεξεχνπλ νηθνλνκηθά.
ΐέβαηα δεηάλε ππεξεζίεο, λα ηνπο βνεζάλε ζηελ δνπιεηά ηνπο γηα λα
αιιάμνπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο, αιιά απηνί δελ απαζρνινχληαη γηα λα
εμππεξεηνχλ θαλέλα, είλαη παξάζηηα πνπ ππάξρνπλ θάησ απφ ηνλ
ήιην.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν πσο ζα κπνξνχζαλ λα θαιπηεξεχνπλ
νηθνλνκηθά; Κάζε αηηία θέξλεη ην απνηέιεζκά ηεο. Σν Κάξκα είλαη
ην απνηέιεζκα κηαο πξνεγνχκελεο αηηίαο. Ώλ ζέινπκε λα
αθπξψζνπκε ην απνηέιεζκα πξέπεη λα αξρίζνπκε κε ην λα
αθπξψλνπκε ηελ αηηία πνπ ην πξνθάιεζε. Δ αηηία αθπξψλεηαη κε
εμππλάδα μέξνληαο λα ηελ αθπξψλνπκε.
΋ια απηά ηα πξάγκαηα ζα ηα ζπλαληήζεηε ζηνλ δξφκν. Βίλαη
πνιινί απηνί πνπ ζέινπλ λα ηνπο ζεξαπεχεηε αιιά πνηέ δελ
απαζρνινχληαη κε ην λα ζεξαπεχνπλ θαλέλαλ. Πνιινί έρνπλ
ζνβαξφηαηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα αιιά πνηέ δελ ζθέθηνληαη λα
ζπκπξάμνπλ κε θαλέλα ηξφπν ζε θάπνηνλ θιπ. Ο θαζέλαο έρεη ηα
πξνβιήκαηά ηνπ. Σα πξνβιήκαηα ηα δεκηνπξγεί ην εγψ θαη ηίπνηε
άιιν παξά ην δπζηπρέο εγψ. Μπνξεί θαλείο λα αθπξψλεη φια ηα
πξνβιήκαηα εάλ δελ έρεη εγψ. Βάλ δελ έρεη εγψ δελ ππάξρνπλ
πξνβιήκαηα, γηαηί; Αηφηη δελ ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα αληηδξά κέζα
απφ ηνλ λνπ καο, δελ ππάξρεη έλαο εθδηθεηήο πνπ λα ζπγρέεη ηελ
θαηάζηαζε, δελ ππάξρεη θαλέλαο πνπ λα κηζεί κέζα καο ή κέζα απφ

176
εκάο. Σφηε δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα. Σα πξνβιήκαηα ηα δεκηνπξγεί
ην εγψ θαη ηίπνηε άιιν απφ ην εγψ.
Ανπιεχνληαο γηα ηνπο άιινπο αθπξψλνπκε παιηφ Κάξκα καο.
Βμππεξεηψληαο ηνπο άιινπο εμππεξεηνχκε ηνλ εαπηφ καο. Ώπηφο πνπ
δίλεη ιακβάλεη θαη φζν πεξηζζφηεξν δίλεη ηφζν πεξηζζφηεξν
ιακβάλεη, απηφο είλαη ν λφκνο. Σν ιηνληάξη ηνπ λφκνπ ην πνιεκάκε
κε ηελ δπγαξηά. Θα κπνξνχζακε λα βάινπκε θαιά έξγα ζην πηαηάθη
ηνπ θαινχ θαη λα γείξεη ηφηε ε δπγαξηά επλντθά γηα ηνλ εαπηφ καο θαη
ζα αθπξσλφηαλ ην Κάξκα. ΋πσο ιέλε νη Κχξηνη ηνπ Νφκνπ: «Κάλε
θαιά έξγα γηα λα πιεξψλεηο ηα ρξέε ζνπ», « Ώπηφο πνπ έρεη κε ηη λα
πιεξψλεη, πιεξψλεη θαη βγαίλεη θαιά απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ».
Ώιιά απηφο πνπ δελ έρεη κε ηη λα πιεξψζεη πξέπεη λα πάεη ζηελ
θπιαθή, λα ράζεη φια ηα ππάξρνληά ηνπ. Πξέπεη ηφηε λα θάλνπκε
πνιχ θαιφ γηα λα πιεξψλνπκε ηα παιηά ρξέε καο. Με ην θεθάιαην
ησλ θαιψλ έξγσλ καο κπνξνχκε λα πιεξψζνπκε ην Κάξκα, ρσξίο
ηελ αλάγθε λα ππνθέξνπκε, ρσξίο ηελ αλάγθε λα πηθξαίλνπκε ηελ
δσή καο.
Γλσξίδσ έλα άηνκν Υ πνπ ππνθέξεη άθαηα, πάληα ζε θαθή
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πάληα ζε αζιηφηεηα. ΋ζα εκπφξηα έρεη
απνηπγράλνπλ. Αελ ππάξρεη εκπφξην φπνπ λα κπεη θαη λα κελ
απνηχρεη. Έρεη γπλαίθα, παηδηά θαη κε απηνχο καιψλεη. Βίλαη δψδην
Λέσλ θαη ε γπλαίθα ηνπ επίζεο. Αελ ζα έπξεπε λα καιψλνπλ αιιά
θαίλεηαη νη ιένληεο κεηαμχ ηνπο καιψλνπλ ζπλερψο, δελ είλαη
επραξηζηεκέλνη. Σνπο έρσ δεη ζηνλ θήπν ηνπ Καπνπιηέπεθ κφλνπο
λα ηζαθψλνληαη, θαίλεηαη πσο ιέσλ κε ιέσλ δελ ζπλελλννχληαη. Σν
πεξίεξγν ηνπ γεγνλφηνο είλαη φηη απηφο πάληα δεηάεη λα ηνλ
βνεζήζνπλ νηθνλνκηθά, λα δνπιεχνπκε γη’ απηφλ ζηνλ θφζκν ηεο
αηηίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο, αιιά δελ ηνλ έρσ δεη πνηέ λα θάλεη
θάηη γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Γεηάεη αιιά δελ δίλεη, δεηάεη θαη
δεηάεη αιιά πνηέ δελ δίλεη ηίπνηε θαη δεηάεη. Με ηη δηθαίσκα δεηάεη
αθνχ δελ δίλεη; Βίλαη ζαλ λα ζέιεη θαλείο λα ηνπ ζπγρσξέζνπλ ηηο
ακαξηίεο ηνπ ελψ δελ είλαη ηθαλφο λα ζπγρσξέζεη ηνπο
ζπλαλζξψπνπο ηνπ.
΋ινη ιέλε ηελ πξνζεπρή ηνπ «Πάηεξ Δκψλ»: «άθεο εκίλ ηα
νθεηιήκαηα εκψλ, σο θαη εκείο αθίεκελ ηνηο νθεηιέηαηο εκψλ». Ώιιά
αλ θάπνηνο δελ ζπγρσξεί ηνπο νθεηιέηεο ηνπ, ηνπο ερζξνχο ηνπ, κε ηη
δηθαίσκα δεηάεη ζηνλ Παηέξα λα ηνλ ζπγρσξεί; Ση δηθαίσκα έρεη λα
δίλεη ζπγλψκε φηαλ δελ είλαη ηθαλφο λα δίλεη ζπγλψκε; Με ηη
δηθαίσκα δεηάεη νίθην φηαλ δελ είλαη ηθαλφο λα δίλεη νίθην; Με ηη

177
δηθαίσκα δεηάεη επζπιαρλία εάλ δελ είλαη ηθαλφο λα ηελ δίλεη; Έηζη
είλαη φινη, δεηάλε αιιά δελ δίλνπλ θαη απηφ είλαη ζνβαξφηαην.
Ο γλσζηηθφο απεζηαικέλνο πξέπεη λα δίλεη. Ση ζα δίλεη; ΢νθία
θαη αγάπε ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Ώπηφ ζα δίλεη: ζα βνεζήζεη θαη
ζα εμππεξεηήζεη, αιιά κε αγάπε.
Μέζσ ησλ Μαγηθψλ Ώιπζίδσλ κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε
ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. Οη Ώιπζίδεο είλαη θαηαπιεθηηθέο: είηε γηα
λα αθηηλνβνινχλ αγάπε, είηε γηα λα ζεξαπεχνπλ αξξψζηνπο. Με ηηο
Ώιπζίδεο κπνξνχκε λα θαιέζνπκε ηνπο Αάζθαινπο ηεο Βπηζηήκεο
γηα λα εμππεξεηνχλ ηνπο αξξψζηνπο. Μπνξνχκε λα θαιέζνπκε π.ρ.
ηνλ Ραθαήι πνπ είλαη έλαο κεγάινο παγθφζκηνο ζεξαπεπηήο, ν ίδηνο
πνπ ζεξάπεπζε ηνλ Παηξηάξρε Εψβ, ν ίδηνο πνπ ζεξάπεπζε ηνλ Εσλά.
Με ηηο αιπζίδεο κπνξνχκε επίζεο λα επηθαιεζζνχκε γηαηξνχο ζαλ
ηνλ Εππνθξάηε, ηνλ Γαιελφ, ηνλ Παξάθειζν θιπ. Με ηηο αιπζίδεο
κπνξνχκε επίζεο λα επηθαιεζζνχκε ηηο Απλάκεηο ηνπ Φσηφο γηα λα
καο βνεζάλε ζε κία δεδνκέλε ζηηγκή. Μπνξνχκε λα εμνξθίζνπκε ηηο
δπλάκεηο ησλ ζθνηαδηψλ γηα λα καο αθήζνπλ ήζπρνπο θιπ. Οη
Μαγηθέο Ώιπζίδεο είλαη θαηαπιεθηηθέο: κε ην αξηζηεξφ ιακβάλνπκε
κε ην δεμηφ δίλνπκε. Δ αιπζίδα ζρεκαηίδεη θπθιψκαηα απφ
θαηαπιεθηηθέο καγλεηηθέο δπλάκεηο. Με ηηο αιπζίδεο κπνξνχκε λα
θάλνπκε κεγάια έξγα.
Δ Γλσζηηθή Παγθφζκηα Υξηζηηαληθή Κίλεζε πξνρσξά
ληθήηξηα ζε φια ηα πεδία ηεο κάρεο. Βίλαη εγθαηεζηεκέλε ζην δπηηθφ
εκηζθαίξην θαη έρεη 5.000.000 αλζξψπνπο. ΢ε απηέο ηηο ζηηγκέο
εηνηκάδεηαη λα έιζεη ζηελ Βπξψπε θαη βέβαηα ζε ιίγν ζα έρνπκε
εγθαηαζηαζεί εθεί. Ώξγφηεξα ζα εγθαηαζηαζνχκε ζηελ Ώζία γηαηί
πξέπεη λα δνπιεχνπκε γηα ηελ αλζξσπφηεηα. ΋ηαλ ζα έρνπκε
ηειεηψζεη ην έξγν καο ζηελ Βπξψπε, ζα εγθαηαζηαζνχκε ζηελ
Εαπσλία γηα λα θάλνπκε ην έξγν καο ζε φιε ηελ Ώζηαηηθή ήπεηξν.
Παξαδίδνπκε ζηελ αλζξσπφηεηα ην λέν επαγγέιην ηεο επνρήο
ηνπ Τδξνρφνπ. Θα ππάξμεη έλαο κεγάινο θαηαθιπζκφο κε ηνλ
εξρνκφ ηνπ Βξθφινπκπνπο. Ώπηφο είλαη έλαο γηγάληηνο θφζκνο, 6
θνξέο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ Αία θαη ρηιηάδεο θνξέο κεγαιχηεξνο απφ
ηελ Γε. Ώλήθεη ζην ειηαθφ ζχζηεκα Σχιαξ, νιφθιεξν ζχζηεκα πνπ
ηαμηδεχεη πξνο ην δηθφ καο ειηαθφ ζχζηεκα ηνπ Οξο. ΐέβαηα απηφο ν
θφζκνο, ν Βξθφινπκπνπο, έρεη κία απέξαληε, ηεξάζηηα ηξνρηά. Κάζε
θνξά πνπ ΄πιεζίαζε ηελ γε πξνθάιεζε θαη κία θαηαζηξνθή. ΋ηαλ
πιεζίαζε ηελ γε ηηο επνρέο ηεο επείξνπ Μνπ, πξνθάιεζε πνιινχο
ζεηζκνχο, αλάβιπζαλ πνιιά εθαίζηεηα θαη ζην ηέινο ε Λεκνπξία

178
βπζίζηεθε ζην βάζνο ηνπ Βηξεληθνχ. ΋ηαλ πιεζίαζε ηελ επνρή ηεο
Ώηιαληίδαο, απηή βπζίζηεθε ζην βάζνο ηνπ σθεαλνχ πνπ θέξεη ην
φλνκά ηεο, ζηνλ Ώηιαληηθφ σθεαλφ. ΐπζίζηεθε κε φια ηα
εθαηνκκχξηα ησλ θαηνίθσλ ηεο. Σψξα έξρεηαη μαλά ν Βξθφινπκπνπο
θαη κπνξψ λα ζαο βεβαηψζσ φηη ζα πξνθαιέζεη κία ζπλνιηθή
αλαηξνπή ησλ πφισλ ηεο γεο. ΋ηαλ ζα είλαη πιένλ αξθεηά θνληά, ζα
ηξαβήμεη κε δχλακε ηελ πγξή θσηηά ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο θφζκνπ.
Σφηε ζα αλαβιχζνπλ παληνχ ελεξγά εθαίζηεηα, ζπλνδεπφκελα απφ
ηξνκεξνχο ζεηζκνχο. Ώο ζπκεζείηε ηη είπαλ νη απφγνλνη ηνπ
Ώλαρνπάθ, απηφ είλαη θάηη πνπ γηα εκάο ηνπο Μεμηθάλνπο έρεη
κεγάιε αμία: «νη γηνη ηνπ Πέκπηνπ Ήιηνπ ζα πεζάλνπλ απφ ηελ
θσηηά θαη ηνπο ζεηζκνχο».
Μφιηο έγηλε έλαο κεγάινο ζεηζκφο ζηελ Βπξψπε κε
απνηέιεζκα 7.000 λεθξνχο. Σελ πφιε ηνπ Μεμηθνχ ηελ πεξηκέλεη
έλαο κεγάινο ζεηζκφο πνπ ζα ηελ θαηαζηξέςεη. Ώπηφο ν ζεηζκφο ζα
επεξεάζεη θαη φιν ην βφξεην ηκήκα ηεο ρψξαο καο θαη νη Μεμηθάλνη
ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκνη γηα απηφλ ηνλ κεγάιν ζεηζκφ.
Έηζη ινηπφλ ζην κέιινλ ζα ζπκβνχλ πνιιά γεγνλφηα. ΋ηαλ
έξζεη ν Βξθφινπκπνπο ε θσηηά ζα αλαβιχδεη παληνχ, ζα
εκθαληζζνχλ εθαίζηεηα θαη νη ζεηζκνί ζα θαηαζηξέςνπλ φια φζα
ππάξρνπλ. Ώπηή ζα είλαη ε κέξα ηεο κεγάιεο παγθφζκηαο ππξθατάο
πνπ πξνθήηεπζε ν Πέηξνο ζηελ ΐ` επηζηνιή ηνπ παξάγξαθνο γ 11-13
φηαλ έιεγε: «ηα ζηνηρεία ππξαθηνχκελα ζέινπζη δηαιπζεί θαη ε γε
θαη ηα ελ απηήο έξγα ζέινπζη θαηαθαεί». Ώξγφηεξα ην ηειεπηαίν πνπ
ζα θάλεη ν Βξθφινπκπνπο ζην ππέξηαην πιεζίαζκά ηνπ ζα είλαη λα
πξνθαιέζεη ηελ αλαηξνπή ηνπ άμνλα ηεο γεο. Οη σθεαλνί ζα
αιιάμνπλ ππζκέλεο, νη ζάιαζζεο ζα κεηαηνπηζζνχλ, ε ησξηλή γε ζα
κείλεη ζην βάζνο ησλ λεξψλ θαη δελ ζα κείλεη ηίπνηα, ηίπνηα, ηίπνηα
απφ απηφλ ηνλ δηεζηξακκέλν πνιηηηζκφ ησλ ερηδλψλ. ΋ια ζα
θαηαζηξαθνχλ. Θα ππάξρεη βέβαηα κηα κηθξή νκάδα πνπ ζα ζσζεί
απφ ηα λεξά. Βκείο δνπιεχνπκε κε ηνλ ζθνπφ λα μαλανξγαλψζνπκε
απηή ηελ κηθξή νκάδα θαη νη γλσζηηθνί απεζηαικέλνη έρνπλ ζαλ
θαζήθνλ λα ζπλερίζνπλ λα δνπιεχνπλ. Ώπηή ε νκάδα ζα είλαη ν
Παγθφζκηνο ΢ηξαηφο ηεο ΢σηεξίαο, απηή ε νκάδα ζα δηαιερηεί ζηελ
ζηηγκή ηεο θαη ζηελ ψξα ηεο. Πξηλ απφ ηνλ ηειηθφ θαηαθιπζκφ νη
Ώδειθνί ηνπ Θηβέη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είκαη θαη εγψ, ην αζήκαλην
άηνκφ κνπ, ζα δνπιεχνπλ νκαδηθά γηα λα βγάινπλ, κέζα απφ απηφλ
ηνλ θξηθηφ πνιηηηζκφ ησλ ερηδλψλ, απηνχο πνπ ζα έρνπλ δνπιέςεη
πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπο, απηνχο πνπ ζα έρνπλ πεηχρεη ηελ άμηα ζέζε

179
πνπ ηνπο αληηζηνηρεί. Ώπηνχο ζα ηνπο κεηαθέξνπκε ζε έλα θξπθφ
κέξνο ζηνλ Βηξεληθφ, έλα κέξνο φπνπ δελ ζα ζπκβεί ηίπνηα. ΢ε απηφ
ζπκθσλψ εγψ θαη νη αδειθνί κνπ πνπ αλήθνπλ ζε νξηζκέλεο θξπθέο
νκάδεο ησλ ΕκαιαΎσλ. Ώπηνί πνπ ζα κεηαθεξζνχλ ζε απηφ ην λεζί ζα
κεηαηξαπνχλ ζηνλ ππξήλα ηεο κειινληηθήο αλζξσπφηεηαο. ΢ε
εθείλεο ηηο κέξεο, αλαθέξνκαη κεηά ηνλ κεγάιν θαηαθιπζκφ, ε γε ζα
κείλεη ηπιηγκέλε ζε θσηηά θαη ζε αηκνχο θαη νη ιίγνη πνπ ζα
ζρεκαηίδνπλ εθείλν ηνλ ππξήλα ζα δνπλ κέζα ζηελ νκίριε. Θα
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ «γηνη ηεο νκίριεο», ζαλ ηνπο
Νηκπεινχγθελ ησλ αξραίσλ θαηξψλ. ΋ηαλ ζα απαζηξάςεη έλα δηπιφ
νπξάλην ηφμν ζην κπιε ηνπ νπξαλνχ, ζα ππάξρεη πηα θαηλνχξηα γε,
βγαικέλε απφ ηα βάζε ησλ ζαιαζζψλ θαη ζ’ απηή ηελ θαηλνχξηα γε
ζα δήζεη κηα θαηλνχξηα αλζξσπφηεηα, κηα αγλή θαη αζψα
αλζξσπφηεηα, κηα ηέιεηα αλζξσπφηεηα. Σφηε ζα έξζεη ε «Υξπζή
Βπνρή» πνπ αλήγγεηιε ν ΐηξγίιηνο, ν πνηεηήο ηεο Μάληνβαο φηαλ
είπε: «Ήδε έθηαζε ε ρξπζή επνρή θαη ζηέιλεη κηα θαηλνχξηα γεληά».
Βκείο δνπιεχνπκε γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ Βθζηξαηεία
ηεο Παγθφζκηαο ΢σηεξίαο. Ώπηή είλαη ε δνπιεηά καο, απηή είλαη ε
δνπιεηά φισλ ησλ απεζηαικέλσλ. Θα αλνίμνπκε παληνχ Λνπκηζηάι,
κε ηνλ ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ εθζηξαηεία ηεο Παγθφζκηαο
΢σηεξίαο.
Οη θαηξνί ηνπ ηέινπο ήδε άξρηζαλ θαη βξηζθφκαζηε ζε
απηνχο. Ο Βξθφινπκπνπο είλαη νξαηφο ζε φια ηα αζηεξνζθνπεία ηνπ
θφζκνπ. ΢ηελ γλσζηηθή Κίλεζε ηνπ Μεμηθνχ έρνπκε έλα δηθφ καο
ράξηε. Ώπφ πνχ βγήθε απηφο ν ράξηεο; Ώπφ κηα αξρεηνζήθε. Πνηνη
ηελ έρνπλ; Οη αζηξνλφκνη. Βίλαη επίζεκν δήηεκα πνπ είλαη γλσζηφ
ζε φια ηα αζηεξνζθνπεία ηεο γεο. Ώιιά αλ νη αζηξνλφκνη δελ ηνλ
έρνπλ δεκνζηεχζεη πνχ νθείιεηαη; ΢ηελ ινγνθξηζία πνπ απαγφξεςε
λα θέξνπλ ηνπο ιανχο ζηελ θαηάζηαζε πνπ ζα ιέγακε ςπρνινγηθή
απειπηζία.
Σψξα ζα θαηαιάβεηε γηα πνηφ ιφγν καο απαζρνιεί ηφζν ζε
απηέο ηηο ζηηγκέο λα δηαδψζνπκε ηελ δηδαζθαιία. Ώπηφ είλαη θαλεξφ:
ρξεηαδφκαζηε λα ζπλεξγαδφκαζηε κε ηνλ Ήιην. Ο Ήιηνο ζα ηειεηψζεη
κε απηή ηελ θπιή θαη ζα βάιεη πάλσ ζηνλ ράξηε ηνπ θφζκνπ κηα
θαηλνχξηα θπιή θαη εκείο ρξεηαδφκαζηε λα ζπλεξγαζηνχκε κε ηνλ
Ήιην.
Ώπηή ε θπιή έδσζε ηνπο θαξπνχο ηεο. Ώπηφ πνπ έπξεπε λα
δίλεη ήδε ην έδσζε. Βίκαζηε ζηελ ηειηθή ψξα. Σν ξνιφη ηεο κνίξαο
είλαη ζηακαηεκέλν. Ο γέξν Κξφλνο κε ζθειεησκέλε κνξθή, κε ην

180
δξεπάλη ζην ρέξη ηνπ είλαη έηνηκνο δίπια ζην ξνιφη. Ώπφ ηελ κηα
ζηηγκή ζηελ άιιε ζα έξζεη ε θαηαζηξνθή. Ώπηή είλαη ε σκή
πξαγκαηηθφηεηα ησλ γεγνλφησλ, αγαπεηνί κνπ αδειθνί θαη εδψ
ηειεηψλσ απηή ηελ νκηιία καδί ζαο.
Δ ΒΠΟΥΔ ΣΟΤ ΤΑΡΟΥΟΟΤ
Πνιιά έρνπλ ιερζεί γχξσ απφ ηελ επνρή ηνπ Τδξνρφνπ,
κεξηθνί ηελ πεξηκέλνπκε, άιινη ππνζέηνπλ φηη έρεη πνιχ θαηξφ πνπ
κπήθε. Βκείο ζηεξηδφκαζηε ζηα γεγνλφηα: ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ ηνπ
1962 κεηαμχ 2 θαη 3 κ.κ. νη αζηξνλφκνη φινπ ηνπ θφζκνπ έγηλαλ
κάξηπξεο θάηη αζπλήζηζηνπ. ΋ινη νη πιαλήηεο ζε εθείλε ηελ επνρή
έπξεπε λα πεξάζνπλ απφ έλα δξνκίζθν ησλ θφζκσλ. ΋ινη νη
πιαλήηεο ζπγθεληξψζεθαλ ζε ζπλφδνπο θάησ απφ ηνλ αζηεξηζκφ ηνπ
Τδξνρφνπ. Ώπηφ ην γεγνλφο ζπκβαίλεη κφλν φηαλ πξαγκαηηθά
δηαδέρεηαη κία επνρή κία άιιε. Έηζη ινηπφλ ηα γεγνλφηα είλαη ηα
γεγνλφηα θαη κπξνζηά ζε απηά πξέπεη λα ππνηαζζφκαζηε.
Αελ θάλνπκε νπηνπηθέο βεβαηψζεηο, απηφ πνπ ιέκε κε έκθαζε
ήηαλ ζσζηά δηαπηζησκέλν απφ φια ηα αζηεξνζθνπεία. Έηζη ινηπφλ
άξρηζε αιεζηλά ε επνρή ηνπ Τδξνρφνπ, κέζα ζηελ κεγαινπξέπεηα
ηεο θεξαπλνβφινπ ζθέςεσο.
Πνιινί πξνθεηεχνπλ κηα Υξπζή Βπνρή κεηά ην 2.000.
Ννκίδνπλ πξαγκαηηθά φηη ε επνρή ηνπ Τδξνρφνπ ζα εθδεισζεί
νινθιεξσηηθά, κε φιε ηελ κεγαινπξέπεηα θαη ηελ νκνξθηά ηεο, κεηά
ην 2.000. Πξαγκαηηθά, αγαπεηνί κνπ αδειθνί, απηέο νη πξνθεηείεο
είλαη ιαλζαζκέλεο, δελ είλαη ηίπνηε, παξά απιέο ζνθηζηείεο. Καη ηη
πξάγκα είλαη κία ζνθηζηεία; Έλαο ηνίρνο ρσξίο ζεκέιηα, αξθεί έλα
απιφ ζπξψμηκν γηα λα κεηαηξαπεί ζε ςηιή άκκν. Ώλακθηζβήηεηα δελ
είλαη δπλαηφλ ην ςπρνινγηθφ Βγψ ηνπ πιήζνπο λα κπνξέζεη λα
δεκηνπξγήζεη κηα Υξπζή Βπνρή. Θα ήηαλε παξάινγν λα ππνζέζνπκε
φηη ην ζπιινγηθφ Βγψ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη κηα επνρή
θσηφο θαη νκνξθηάο. Μέζα καο βξίζθνληαη νη παξάγνληεο ηεο
δηαθσλίαο πνπ πξνθαινχλ ηνπο πνιέκνπο, ηνλ εγσηζκφ, ην κίζνο, ηελ
βία, ηελ ιαγλεία. ΋ηαλ ν εγσηζκφο θαη ε βία εθθξάδνληαη ζπιινγηθά,
ηφηε εκθαλίδεηαη ζηελ ζθελή ηεο δσήο ν πφιεκνο. Ννκίδεηε φηη κε
απηέο ηηο ζπλζήθεο ζα κπνξέζεη ην Βγψ λα δεκηνπξγήζεη κηα επνρή
αδειθφηεηαο θαη αγάπεο; Με ηη εξγάηεο ζα θηίζνπκε ην θηίξην ηεο
επνρήο ηνπ Τδξνρφνπ; Πνηα είλαη απηά ηα πιήζε πνπ είλαη ηθαλά λα
εγθαηαζηήζνπλ πάλσ ζηελ γε ηελ επνρή ηεο κεγαινπξέπεηαο θαη ηεο
αγάπεο;

181
Βζείο πνπ γλσξίδεηε πνιχ θαιά ηνπο αλζξψπνπο, πνπ
ζπλδηαιέγεζηε κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ζαο, πνπ μέξεηε ηη είλαη ε κάρε
γηα λα θεξδίζνπκε ην ςσκί ηεο εκέξαο, πνπ μέξεηε ηη είλαη ε δήιηα,
πνπ έρεηε ππνθέξεη θαη έρεηε θάλεη λα ππνθέξνπλ, ζα κπνξέζεηε λα
δερηείηε ηελ ζέζε φηη νη άλζξσπνη πνπ δνχλε γχξσ καο είλαη ηθαλνί
λα αξρίζνπλ κηα επνρή νκνξθηάο θαη κεγαινπξέπεηαο; Λέλε φηη ην
δέληξν γλσξίδεηαη απφ ηνπο θαξπνχο ηνπ. Έηζη ινηπφλ
ζπιινγηδφκελνη εηιηθξηλά, κε φιε ηελ θαξδηά καο, εθείλνη πνπ
πξνθεηεχνπλ κηα επνρή νκνξθηάο θαη κεγαινπξέπεηαο γηα κεηά ην
2.000 θάλνπλ ιάζνο. Γηα λα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θάηη πξέπεη λα
θαηαζηξαθεί. Φηάλνληαο ζε απηφ ην ζεκείν ηεο δηάιεμεο έξρνληαη
ζηελ κλήκε κνπ δηάθνξεο ζενζνθηθέο, αζηξνινγηθέο ηδέεο θιπ. Βίλαη
πνιινί θαη δηάθνξνη ζεσξεηηθνί πνπ έρνπλ ηελ ηδέα φηη κηα αλαηξνπή
ηνπ άμνλα ηεο γεο είλαη αλαγθαία θαη ζα γίλεη πξηλ ηελ επνρή ηνπ
θσηφο. Λέλε φηη ηα λεξά ζα θαηαιάβνπλ έλα κέξνο ηεο γεο θαη φρη
φιε ηελ γε θαη ζα πεζάλνπλ εθαηνκκχξηα απφ ην λεξφ. Τπνςηάδνληαη
φηη έλα θνκκάηη ηεο γεο ζα εθζθελδνληζηεί ζην δηάζηεκα θαη ζα
κεηαηξαπεί ζε θαηλνχξηα ζειήλε. Ννκίδνπλ φηη απφ ηνλ κεζεκβξηλφ
κέρξη ηελ αληαξθηηθή ζα απνθνιιεζεί έλα θνκκάηη πνπ ζα
δεκηνπξγήζεη έλαλ θαηλνχξην δνξπθφξν γχξσ απφ ηελ γε καο. Μεηά,
ιέλε, ζα έιζεη κηα επνρή κεγαινπξέπεηαο.
Πνιχ σξαίεο ηδέεο θαη πνιχ ηξαγηθέο επίζεο, αιιά πνιχ
ιαλζαζκέλεο. ΋ινη απηνί πνπ ζθέπηνληαη φηη ν κειινληηθφο
θαηαθιπζκφο ζα είλαη απφ ην λεξφ θάλνπλ ιάζνο. Αηφηη αλ
δερφκαζηαλ απηή ηελ ζέζε ηφηε ζα απνξξίπηακε ηελ ΐ` Βπηζηνιή ηνπ
Πέηξνπ πξνο ηνπο Ρσκαίνπο θαη ην επαγγέιην ηνπ Εεζνχ, εηδηθά
εθείλε ηελ ζειίδα ηεο πξνθεηηθήο δηδαρήο. Τπάξρνπλ ιεπηνκέξεηεο,
πνπ ζα κπνξνχζαηε λα δείηε ζηελ επηζηνιή ηνπ Πέηξνπ, φηη ε
θαηαζηξνθή πνπ καο πεξηκέλεη ηψξα ζα είλαη απφ ηελ θσηηά. Ο
Πέηξνο είπε φηη ε γε ζα θαηαζηξαθεί απφ ηελ θσηηά θαη απφ ηα αλακκέλα ζηνηρεία θαη φια ηα έξγα πνπ ππάξρνπλ ζε απηή ζα θανχλ. Έηζη
φπνηνο ινηπφλ έρεη ηελ πίζηε φηη ν επφκελνο θαηαθιπζκφο ζα είλαη
απφ ην λεξφ θάλεη ιάζνο. Ώπηφ ζα ήηαλ κηα επαλάιεςε ηεο
αηιαληηθήο ηξαγσδίαο θαη ηφηε απηά πνπ νη Πξνθήηεο έρνπλ πεη ζα
έβγαηλαλ ιαλζαζκέλα, αιιά δελ είλαη έηζη.
Πξαγκαηηθά ηα ιφγηα ηνπ Πέηξνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη
απηφ πνπ είπε ν Μσάκεζ ζα γίλεη επίζεο θαη απηά πνπ έρνπλ πεη φινη
νη Πξνθήηεο ζα γίλνπλ. Δ θαηαζηξνθή πνπ πεξηκέλεη ηνλ δηθφ καο
θφζκν ζα γίλεη απφ ηελ θσηηά. Ήδε νη Ώδηέθνη έρνπλ πεη φηη νη Γηνη

182
ηνπ Πέκπηνπ Ήιηνπ ζα ραζνχλ απφ ηελ θσηηά θαη ηνπο ζεηζκνχο θαη
αξρίδεη λα εθηειείηαη ε πξνθεηεία.
Ξέξνπκε πνιχ θαιά φηη ζην βάζνο ηνπ αηιαληηθνχ θαη
Βηξεληθνχ σθεαλνχ ππάξρνπλ πνιχ βαζηέο ξσγκέο. Μεξηθέο είλαη
ηφζν βαζηέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επαθή ηνπ λεξνχ κε ηελ θσηηά ηνπ
εζσηεξηθνχ ηεο γεο. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη απμάλεη ε πίεζε απφ
ζηηγκή ζε ζηηγκή θαη ζαλ απνηέιεζκα απφ απηφ είλαη φηη ε γε
θνπληέηαη παληνχ. Οη πηέζεηο ζα απμάλνληαη έηζη ψζηε νη ζεηζκνί ζα
εμαπιψλνληαη παγθφζκηα. Βίρακε πξηλ ιίγν ζεηζκνχο θαη είδαηε ηνλ
αξηζκφ ησλ λεθξψλ. Θα ζπλερηζζνχλ ζε φιεο ηηο γσληέο ηνπ θφζκνπ
θαη νη άλζξσπνη ζα πεζαίλνπλε θαηά ρηιηάδεο θαη εθαηνκκχξηα. Σν
ηειεπηαίν πνπ ζα γίλεη (απηφ ην είπε επίζεο ν Μσάκεζ) ζα ζπκβεί
φηαλ ε ΢ειήλε ζα δηαηξεζεί πνιηηηθά ζε δχν, δειαδή φηαλ πνιεκάλε
ζαλ ηνπο Σξψεο θαη ηνπο Ώραηνχο, απηφ ζα είλαη ην ζεκάδη ηνπ
ηέινπο. Σα βνπλά ζα πεηάλε θνληνξηνπνηεκέλα ζηνλ αέξα θαη ζα
πέθηνπλ ζην έδαθνο ζαλ ζθφλε. Οη ζάιαζζεο θαη ηα πνηάκηα ζα
θχγνπλ απφ ηνπο ππζκέλεο ηνπο. Έηζη ινηπφλ ζα πεζαίλνπλ φια ηα
αλζξψπηλα πιάζκαηα, ζα ραζεί φιε ε πέκπηε θπιή. Ο Μσάκεζ
πξαγκαηηθά αλέθεξε κία ζχγθξνπζε θφζκσλ. Σν φηη ηα βνπλά ζα
πεηνχλ θνληνξηνπνηεκέλα, είλαη θάηη πνπ καο θάλεη λα ζθεθηφκαζηε,
δελ κπνξεί λα ζπκβεί παξά ζε κηα ζχγθξνπζε θφζκσλ. Πξαγκαηηθά
έξρεηαη έλαο πιαλήηεο κέζα απφ ην δηάζηεκα, θφθθηλν πιαλήηε ηνλ
ιέλε, ν θξχνο πιαλήηεο. Οη επηζηήκνλεο ηνλ αλάγγεηιαλ θαη δελ
ήζειαλ λα κηιάλε γηα απηφλ γηα λα κελ πξνθαιέζνπλ κηα ζπιινγηθή
θξίζε. Βηνηκάδνληαη, έρνπλ ηνπνζεηήζεη ηηο αηνκηθέο κπαηαξίεο ηνπο
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θφζκνπ πνπ ηαμηδεχεη κέζα απφ ην
δηάζηεκα θαη πνζνχλ λα ηνλ απνκαθξχλνπλ, αιιά απηφ είλαη
αδχλαηνλ επεηδή πξφθεηηαη γηα έλαλ γηγάληην θφζκν. ΋ηαλ απηφο ζα
πιεζηάζεη αξθεηά ηελ δηθή καο ηξνρηά ζα δεκηνπξγεζνχλ ηεξάζηηα
θχκαηα πνπ πνηέ πξηλ δελ είραλ εκθαληζζεί. Θα αλαηαξάδνπλ ηηο
ζάιαζζεο θαη απφ ηνλ ππζκέλα ζα βγαίλεη έλαο παξάμελνο ζφξπβνο.
Σα πνηάκηα δελ ζα κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζηηο θνίηεο ηνπο θαη ζα
μερεηιίζνπλ. Δ πγξή θσηηά ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο γεο, ηξαβεγκέλε απφ
εθείλν ηνλ ηεξάζηην φγθν, ζα ςάρλεη έμνδν θαη ζα δεκηνπξγεζνχλ
απφ εδψ θαη απφ εθεί αλαξίζκεηα εθαίζηεηα. ΋ια απηά ζα ηα
ζπλνδεχνπλ ηξνκεξνί ζεηζκνί ζηελ γε θαη ηξνκαθηηθνί ζεηζκνί ζηελ
ζάιαζζα. Οη πφιεηο ζα πέθηνπλ θνληνξηνπνηεκέλεο ζαλ θάζηξα απφ
ηξαπνπιφραξηα θαη δελ ζα ππάξρεη ιχζε. Οη άλζξσπνη ζα ηξέρνπλ
ζαλ ηξεινί ζηνπο δξφκνπο, ηα λνζνθνκεία ζα είλαη ππεξπιήξε,

183
ζθελέο πνπ πνηέ δελ είρακε μαλαδεί. Αελ ππεξβάιισ ζε απηά πνπ
ιέσ. Ώπηά κπνξεί λα ηα επαιεζεχζεη νπνηνζδήπνηε θσηηζκέλνο
κχζηεο. Ώπηφ ην βεβαηψλσ ρσξίο θφβν φηη κπνξεί λα θάλσ ιάζνο.
Βίλαη εθεί ζηελ πεξηνρή ησλ θπζηθψλ αηηηψλ πνπ έρσ κειεηήζεη απηά
πνπ ζαο ιέσ.
Έηζη ινηπφλ, αδειθνί, ζα είλαη ζνβαξά εθείλα ηα
δεπηεξφιεπηα, εθείλεο νη ζηηγκέο ζηηο νπνίεο ν θφζκνο πνπ έξρεηαη
γηα λα καο θαηαβξνρζίζεη καο πιεζηάδεη. Οη αθηηλνβνιίεο απηνχ ηνπ
θφζκνπ ζα θαίλε νηηδήπνηε έρεη δσή θαη ζα ππάξρεη κηα ζθνηεηληά
πνπ ζα δηαξθέζεη ηξεηο κέξεο. Δ θσηηά ζα αλαβιχδεη απφ παληνχ θαη
επίζεο ζα ζθάζεη ε απνζήθε ηνπ γήηλνπ πδξνγφλνπ. Καη ηφηε φπσο
έιεγε ν Πέηξνο ζηελ πξνο Ρσκαίνπο επηζηνιή ηνπ: «Οη νπξαλνχ
ζέινπζη παξέιζεη κε ζπξηγκφλ, ηα δε ζηνηρεία ππξαθηνχκελα ζέινπζη
δηαιπζεί θαη ε γε θαη ηα ελ απηή έξγα ζέινπζη θαηαθαεί». Σελ ζχγθξνπζε ησλ θφζκσλ φηαλ ζα ζπκβεί θπζηθά δελ ζα ηελ δεη θαλείο,
δηφηη φηαλ ζα ζπγθξνπζζνχλ νη δχν κάδεο, ήδε φινο ν θφζκνο ζα έρεη
πεζάλεη. Ώπηφ πνπ ιέσ ηψξα επίζεο ην έρνπλ βεβαηψζεη νη
επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ κειεηήζεη ηνλ πιαλήηε πνπ έξρεηαη. Έρνπλ
θάλεη κεξηθνχο ππνινγηζκνχο κε ηνπο νπνίνπο δελ ζπκθσλψ.
Τπνζέηνπλ νη άλζξσπνη ηεο επηζηήκεο φηη ην γεγνλφο απηφ
είλαη γηα ην 2.400 κ.Υ. Έρσ πιεξνθνξεζεί απφ ηελ Μεγάιε Λεπθή
Ώδειθφηεηα φηη είλαη γηα ην 2.500. Πνιινί ζα πνπλ: «Μέρξη εθείλε
ηελ επνρή εγψ ζα έρσ πεζάλεη, δελ κε ελδηαθέξεη απηφ». Ώπηνί πνπ
ζθέπηνληαη έηζη θάλνπλ ιάζνο, γηαηί φινη ζα είκαζηε κάξηπξεο απηνχ
ηνπ αζπλήζηζηνπ θνζκηθνχ γεγνλφηνο. Ώθφκε θαη νη πεζακέλνη ζα ην
δνπλ. Μέρξη θαη νη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη ζηελ θφιαζε, κέζα ζηα
έγθαηα ηεο γεο, ζα ην αηζζαλζνχλ. Αελ ζα ππάξμεη θαλείο πνπ λα κελ
είλαη κάξηπξαο ηνπ γεγνλφηνο.. Οη πεξηζζφηεξνη ζα έρνπλ επηζηξέςεη.
Θα είλαη ελζσκαησκέλνη ζε λένπο νξγαληζκνχο θαη ζα πξέπεη λα
ππνθέξνπλ θαη λα πεξάζνπλ απφ απηήλ ηελ κεγάιε ηξαγσδία.
Έηζη ινηπφλ ε σκή πξαγκαηηθφηεηα πνπ καο πεξηκέλεη ζηελ
επνρή ηνπ Τδξνρφνπ είλαη απηή. Οη αζηξνιφγνη δελ μέξνπλ λα
εξκελεχνπλ απηφ ην δήηεκα, ιέλε: «Ο Τδξνρφνο είλαη ην δψδην ηεο
επηζηήκεο, ην δψδην ηνπ αέξα, κε ην νπνίν ζα ηειεηψλνπλ ηα ζχλνξα.
΋ια ζα είλαη αγάπε».
Σφζν απιά επεηδή έθηαζε ν Τδξνρφνο, φινο ν θφζκνο ζα
κεηαηξαπεί ρσξίο λα δνπιέςεη, ρσξίο θαλ λα πξνζπαζήζεη λα θάλεη
ηίπνηα; Αειαδή απηφο πνπ ήηαλ θαθφο παχεη λα είλαη θαθφο θαη
γίλεηαη κηα ςπρή ηνπ Θενχ. Πνηέ πηα δελ ζα είλαη θαθφο, ιεο θαη

184
κπνξνχκε λα κεηαηξεπφκαζηε κεραληθά, ζαλ λα κελ είρακε λα
πνιεκήζνπκε κε ηνλ εαπηφ καο γηα λα ηειεηψλνπκε κε ηα ςπρνινγηθά
ειαηηψκαηα. Σν λα ζθεπηφκαζηε έηζη είλαη παξάινγν.
Μεηά φλ αζηεξηζκφ ηνπ Τδξνρφνπ έρνπκε ηνλ Λένληα πνπ
είλαη ν αζηεξηζκφο ηεο αγάπεο. Ώπηφο δίλεη ην ζθήπηξν ζηνπο
βαζηιηάδεο θαη δεκηνπξγεί ηελ αδειθνζχλε. ΋ια απηά είλαη θαιά,
αιιά δελ μέξνπλε ηελ σκή πξαγκαηηθφηεηα ησλ γεγνλφησλ φηη ν
Λέσλ είλαη ν αζηεξηζκφο ηεο Φσηηάο. Ση ζεκαίλεη απηφ; ΋ηη φια ζα
θαηαλαισζνχλ απφ ηελ θσηηά. Ο Λέσλ ζα ηειεηψλεη κε φια. Σν
Ληνληάξη ηνπ Νφκνπ δελ ζα αθήζεη ηίπνηε πνπ λα έρεη δσή, φια ζα
γίλνπλ ζηάρηε. ΢ε απηή ηελ κεγάιε ΐαβπισλία δελ ζα κείλεη πέηξα
πάλσ ζηελ πέηξα. Ο Τδξνρφνο ζα θέξεη ηνλ επαλαζηάηε ζε έλα θφζκν ηξνκεξά επαλαζηαηηθφ. ΢θεθηείηε φηη θπβεξληέηαη απφ ηνλ
Οπξαλφ πνπ είλαη εθξεθηηθφο, ηξνκεξφο, αηνκηθφο. Σφηε ν
επαλαζηάηεο πξέπεη λα πεξηκέλεη ηελ νιηθή έθξεμε, ηελ θαηαλάισζε
ησλ αηψλσλ, ηελ ξηδηθή επαλάζηαζε θαη ην ηέινο απηήο ηεο κεγάιεο
ΐαβπισλίαο. Βίλαη ε σκή πξαγκαηηθφηεηα, δηφηη κε πνηφλ άιινλ
ηξφπν ζα κπνξνχζακε λα κεηαηξεπφκαζηε; Βπεηδή έθηαζε ν
Τδξνρφνο κεραληθά είκαζηε ηψξα ςπρνχιεο ηνπ Θενχ; Βζείο ην
πηζηεχεηε απηφ; Ο Τδξνρφνο θπβεξλάεη ήδε απφ ην 1962, κήπσο
θάπνηνο απφ εζάο έρεη θαιπηεξέςεη γηα απηφλ ηνλ ιφγν; Ννκίδεηε φηη
θαηαξγήζεθαλ ηα ζχλνξα; ΋ρη, ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη δηαθνξεηηθή
θαη ζα δείηε ζε ιίγν πφιεκν θαη άιινλ πφιεκν. Ο ηξίηνο παγθφζκηνο
πιεζηάδεη, είλαη έλα γεγνλφο. Έηζη ινηπφλ ζπληζηάηαη λα
ζπιινγηδφκαζηε.
Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά αο δνχκε ηελ πξαγκαηηθφηεηά καο.
Ώπηέο ηηο κέξεο πέζαλε έλαο λένο, θαιφο γηνο, ε ραξά ηεο κάλαο ηνπ,
πξνθαλψο κε επγελή αηζζήκαηα. Βξεχλεζα γη’ απηφλ ζηνπο
εζσηεξηθνχο θφζκνπο θαη ήζεια λα παξαθνινπζήζσ ηελ πνξεία ηνπ.
Σνλ βξήθα ζηνλ 5ν θχθιν ηνπ Αάληε, ζην βπζηζκέλν νξπθηφ
βαζίιεην, ζηα Βιιεληθά Σάξηαξα, ζην Ελδνζηαληθφ Ώβίηζη, ζηηο
ππνδηαζηάζεηο ηεο γεο. Ήηαλ ζε θαζνδηθή εμέιημε ζηνλ ρξφλν. ΋κσο
είρε θαιά αηζζήκαηα, πξαγκαηηθά ήηαλε θαιφο γηνο. Γηαηί; Θα ιέλε
πνιινί. Πσο είλαη δπλαηφλ λα εηζέιζεη ζηα Σάξηαξα; Πσο είλαη
δπλαηφλ λα βξίζθεηαη ζηελ βπζηζκέλε πεξηνρή θαη ζε θαζνδηθή εμέιημε;. ΋ληαο ηφζν επγελήο θαη κε ηφζα θαιά αηζζήκαηα ηνπ είρε
ηειεηψζεη ν ρξφλνο ηνπ, νη 108 δσέο θαη πνηέ δελ είρε νχηε έλα άηνκν
πλεπκαηηθφηεηαο. Πνηέ δελ είρε αηζζαλζεί ηνλ πφζν ηεο
απηνπξαγκάησζεο ηνπ Βίλαη.. απψζεζε φηη είρε πλεπκαηηθή γεχζε, ε

185
κφλε ζξεζθεία ηνπ ήηαλ ηα ιεθηά. Ώθνχ ηειείσζε ν ρξφλνο ηνπ,
κεηά απφ 108 δσέο ζαλ θάζε πιάζκα ηνπ θφζκνπ κπήθε ζε θαζνδηθή
εμέιημε. Θα κπνξνχζε λα θαηαδηθαζηεί λα δεη εθεί έλα νιφθιεξν
Μαραλβαληάξα. Σν πνιχ πνιχ ζα πεξάζεη ζε απηή ηελ πεξηνρή 7 ή
8.000 ρξφληα κέρξη λα θηάζεη ζηνλ δεχηεξν ζάλαην. Πήγε ζηνλ ηάθν
αθήλνληαο εθεί ην πηψκα ηνπ. Μέζα ζηα έγθαηα ηεο γεο ζα πξέπεη λα
αθήζεη άιιν έλα πηψκα ην Βγψ, ην Βκέλα, ηνλ Βαπηφ κνπ. Δ Οπζία
ζην ηέινο ζα επηηχρεη λα θχγεη γηα λα μαλαξρίζεη ζηελ επηθάλεηα
απηνχ ηνπ θφζκνπ, πνπ κέρξη ηφηε ζα έρεη κεηαηξαπεί, κηα θαηλνχξηα
αλνδηθή εμέιημε. Θα πξέπεη λα αξρίζεη ή λα μαλαξρίζεη απφ ην
νξπθηφ βαζίιεην, πεξλψληαο απφ ην θπηηθφ θαη ζπλερίδνληαο ζην
δσηθφ κέρξη λα μαλαθαηαθηήζεη ην επίπεδν ηνπ αλζξσπνεηδνχο πνπ
θάπνηε έραζε.
Τπάξρεη έλα παξφκνην γεγνλφο, κφλν πνπ ην άηνκν δελ έρεη
πεζάλεη. Βίλαη ήδε ζηνπο θνιαζκέλνπο θφζκνπο αιιά είλαη θαιφο
γηνο αγαπάεη ηνπο δηθνχο ηνπ, κειεηάεη θιπ. Θέιεη λα γίλεη θάπνηνο,
λα αλέβεη αιιά δελ έρεη ζηελ θαξδηά ηνπ νχηε έλα άηνκν
πλεπκαηηθφηεηαο. Θα δήζεη ιίγα ρξφληα αθφκε θαη ζα πεζάλεη. Ώιιά
απηφ ην ζψκα πνπ έρεη είλαη ην ηειεπηαίν ηνπ. φηαλ ην αθήζεη ζα
θαηαιάβεη φηη είλαη θάηνηθνο ηεο θφιαζεο. Σν πεξίεξγν είλαη φηη
εθείλνη πνπ εηζέξρνληαη ζηελ βπζηζκέλε πεξηνρή ησλ θνιάζεσλ
αθππλίδνληαη κε αξλεηηθφ ηξφπν γηα ην θαθφ θαη πξνο ην θαθφ. Σν
άηνκν πνπ αλέθεξα φηη πέζαλε ήδε έρεη αθππληζζεί αξλεηηθά. Δ
αληίδξαζή ηνπ δελ είλαη επκελήο πξνο ηελ ζετθφηεηα, είλαη ελαληίνλ
ηεο ζετθφηεηαο.
Ώπηφο είλαη ν σκφο ξεαιηζκφο γηα εθείλνπο πνπ εηζέξρνληαη
ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. ΋πσο θαη εζείο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο
αλζξψπνπο πνπ δνπλ ηψξα ηειείσζαλ ήδε ηηο 108 δσέο ηνπο ή
θνληεχνπλ λα ηηο ηειεηψζνπλ. Βίλαη απαξαίηεην λα αζρνιεζείηε κε
ηελ εζσηεξηθή απηνπξαγκάησζε ηνπ Βίλαη πξηλ λα είλαη πνιχ αξγά.
Αελ είλαη θαζφινπ επράξηζην λα εηζεξρφκαζηε ζηελ θαζνδηθή
εμέιημε ηνπ νξπθηνχ βαζηιείνπ. Σν λα δνχκε ζηα εληφζζηα ηεο γεο
είλαη πνιχ νδπλεξφ. Οη λφκνη πνιιαπιαζηάδνληαη. ΢ηελ επηθαλεηαθή
πεξηνρή ππάξρνπλ 96 λφκνη. ΢ηελ δεχηεξε πνιιαπιαζηάδνληαη επί 2,
ζηελ ηξίηε επί 3 θιπ. νπφηε πεξηζζφηεξνη λφκνη πξνμελνχλ
κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο θαη πφλν. Έηζη ινηπφλ ε θαζνδηθή εμέιημε
είλαη ηξνκεξά νδπλεξή, δνχκε εθεί κηα δσή πνιχ πξφζηπρε θαη
πιηζηηθή. Δ κφλε δηέμνδνο είλαη ν Αεχηεξνο Θάλαηνο.
Βπαλαιακβάλσ ιέγεηαη έηζη γηαηί ελψ πεζαίλνπκε θαη αθήλνπκε

186
ζηελ γε ην πηψκα καο, κέζα ζηα εληφζζηα ηεο γεο, ζε θαζνδηθή
εμέιημε, αθήλνπκε έλα δεχηεξν πηψκα. Ώπηφ είλαη ην Βγψ θαη γη’
απηφ ιέγεηαη Αεχηεξνο Θάλαηνο. Μεηά ε Οπζία κπνξεί λα μαλαξρίζεη
θαηλνχξηεο δηαδηθαζίεο ηεο αλνδηθήο εμέιημεο αιιά πφζν ππνθέξνπκε
ζε απηέο ηηο πεξηνρέο!!! ΢πκβαίλνπλ πξάγκαηα αλεθδηήγεηα ζε απηή
ηελ πεξηνρή ηεο βίαο. Αελ ππάξρεη νχηε έλα δεπηεξφιεπην εζπρίαο,
φινη θηππάλε φινπο. Οη ιέμεηο πνπ αθνχγνληαη είλαη νη πην άζθεκεο,
ηξνκεξέο ζπθνθαληίεο, νη πίθξεο απφ ηα ιφγηα απηά είλαη
αλππφθνξεο, νχηε έλα δεπηεξφιεπην εζπρίαο. Αελ ζα ήζεια γηα ζαο
απηή ηελ δπζηπρία.
Έηζη ινηπφλ είλαη αλαγθαίν λα γηλφκαζηε θάζε θνξά πην
ζπλεηδεηνί απφ ηνλ δξφκν ζηνλ νπνίν βξηζθφκαζηε. Ώληί λα ράλνπκε
ηνλ ρξφλν καο αο ζπιινγηδφκαζηε θαη αο δνπιεχνπκε, γηα ηη απηφ ην
ζψκα πνπ έρνπκε δελ ζα δηαξθέζεη πνιχ. ΢ε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην
ζψκα καο πεγαίλεη ζην λεθξνηαθείν. ΢αο θαιψ λα ζθεπηφκαζηε πξηλ
ην ράζνπκε, πξηλ ζπκβεί απηφ ην γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζπκβεί
νπνηαδήπνηε ζηηγκή. ΢αο θαιψ λα δνπιεχεηε γηαηί αλ θάπνηνο απφ
εζάο είλαη ζηελ ηειεπηαία απφ ηηο ππάξμεηο ηνπ κε ην λα δνπιεχεη ζα
ηνπ δίλνπλ θαηλνχξηεο επθαηξίεο. Ώιιά εάλ δελ δνπιεχεηε, εάλ δελ
αζρνιείζζε κε ηελ απηνπξαγκάησζε, απηέο νη θαηλνχξηεο επθαηξίεο
δελ ζα έιζνπλ. Έηζη ινηπφλ είλαη θαιχηεξν λα δνπιεχνπκε, λα
κπαίλνπκε ζηνλ Αξφκν, λα κελ ράλνπκε ηνλ ρξφλν καο βιαθσδψο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ελφο εληαθηαζκνχ θάπνηνο αλαθψλεζε:
«Αελ έρεη πεζάλεη, ηελ εκέξα ηεο αλάζηαζεο ζα ζπλαληεζνχκε φινη
θαη δελ ζα ρσξίζνπκε πνηέ». Ώπηά ηα ιφγηα ζα κπνξνχζαλ λα
εξκελεπζνχλ ζαλ ζπκβνιηθά. Βλλνψ φηη εθείλε πνπ ην είπε αλήθεη ζε
κηα απφ ηηο επαγγειηθέο ή κνξκνληθέο αηξέζεηο ή θάηη παξφκνην. Δ
πξφηαζε είλαη πνιχ «ιεπηή» αιιά ππνζέηνπλ πνιινί κπζηηθηζηέο θαη
ιαλζαζκέλνη αζθεηέο φηη ε αλάζηαζε είλαη ζαλ λα θπζάο θαη λα
θηηάρλεηο κπνπθάιηα. Τπνζέηνπλ φηη πάκε ζηνλ ηάθν θαη ζην ηέινο,
κηα νπνηαδήπνηε εκέξα, εκθαλίδεηαη ην αγγειάθη παίδνληαο ηελ
ηξνκπέηα θαη φινο ν θφζκνο ζα ζεθσζεί απφ ηνλ ηάθν γηαηί ήδε
έθηαζε ε ψξα.
΋ηαλ θάπνηνο εηζέξρεηαη ζηνλ ρψξν ηεο Βξκεηηθήο ΢νθίαο
μέξεη ην ηη είλαη ε Ώλάζηαζε κέζα βέβαηα απφ ζπζίεο. Πξάγκαηη ηελ
αλάζηαζε πξέπεη λα ηελ δνπιεχνπκε. Ώλ θάπνηνο ηελ επηηχρεη πξέπεη
λα είλαη εδψ θαη ηψξα. Αηφηη ν αλαζηεκέλνο είλαη δηαθνξεηηθφο, δηφηη
θάπνηνο πνπ αλαζηήζεθε εδψ θαη ηψξα δνπιεχνληαο ζην Μεγάιν
Έξγν ηεο ΢εμνπαιηθήο Μαγείαο αιιάδεη θαη γίλεηαη δηαθνξεηηθφο.

187
Μέλεη ηφζν μχπληνο πνπ κπνξεί λα εξκελεχεη φια ηα κπζηήξηα ηνπ
ζαλάηνπ. Βίλαη εληειψο έηνηκνο λα πξαγκαηνπνηεί νπνηνπδήπνηε
είδνπο εζσηεξηθέο εμεξεπλήζεηο. Μπνξεί λα έξζεη ζε επαθή κε φινπο
ηνπο πεζακέλνπο πνπ ππάξρνπλ θαη ζα ππάξρνπλ, κε απηνχο πνπ θαηνηθνχλ ζηα βάζε ησλ θνιάζεσλ θαη απηνχο πνπ θαηνηθνχλ ζηηο
πεξηνρέο ηνπ αζηξηθνχ, δηαλνεηηθνχ ή αηηηαηνχ θφζκνπ. Αελ ζα
αηζζάλεηαη πηα ρσξηζκέλνο απφ θαλέλαλ απνζαξθσκέλν είηε είλαη
ηεο νηθνγελείαο ηνπ είηε φρη. Ώπφ απηή ηελ ζθνπηά κπνξνχκε λα
πνχκε φηη έρεη ζπλαληεζεί κε νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα, αιιά απηφ
είλαη γηα ηνπο Ώλαζηεκέλνπο. Ώπηνί πνπ δελ έρνπλ αλαζηεζεί ζα
ζπλερίζνπλ ρακέλνη ζηελ θφιαζε θαη απηνί πνπ θαηνηθνχλ ζηελ γε
ζα ζπλερίζνπλ λα πεξλνχλ πίθξεο. Έηζη ινηπφλ ε Ώλάζηαζε δελ είλαη
γηα φινπο αιιά γηα εθείλνλ πνπ ζα δνπιέςεη γηα απηήλ.
-Αάζθαιε ε αλζξσπφηεηα έρεη θαηαδηθαζηεί λα ραζεί
νινθιεξσηηθά εθηφο εθείλσλ πνπ ζα πεηχρνπλ ηελ εζσηεξηθή
απηνπξαγκάησζε ηνπ Βίλαη. Σφηε ηη αμία έρεη ην λα έξζεη ν ΢σηήξαο,
δειαδή ν Υξηζηφο;
-Ώπηφο ήξζε γηα λα αλνίμεη δεκφζηα ηνλ δξφκν γηα εθείλνπο
πνπ ζέινπλ λα κπνπλ ζε απηφλ, αιιά επίζεο είλαη αιήζεηα φηη είπε:
«Πνιινί είλαη νη θαιεζκέλνη αιιά ιίγνη νη εθιεθηνί». Βίπε επίζεο ν
Αάζθαινο: «Θα είλαη δχν γπλαίθεο καδί. Δ κία παξαιακβάλεηαη ε
άιιε αθήλεηαη. Θα είλαη δχν ζηνλ αγξφ. Ο έλαο παξαιακβάλεηαη ν
άιινο αθήλεηαη». Αελ επηηπγράλνπλ φια ηα αλζξψπηλα πιάζκαηα ηελ
απηνπξαγκάησζε, γη’ απηφ επίζεο ζην ΐηβιίν ηνπ Κπξίνπ, ζην
Μπαγθαβάλη Γθηηά, ζην κεγάιν έξγν Κξίζλα είλαη γξακκέλν φηη:
«Ώπφ φια ηα πιάζκαηα πνπ έξρνληαη ζηνλ θφζκν πνιχ ιίγα είλαη
εθείλα πνπ ςάρλνπλ ηελ ηειεηφηεηα. Ώπφ φινπο εθείλνπο πνπ
ςάρλνπλ ηελ ηειεηφηεηα πνιχ ιίγνη είλαη εθείλνη πνπ θηάλνπλ ηελ
ηειεηφηεηα. Ώπφ φζνπο έρνπλ θηάζεη ζηελ ηειεηφηεηα πνιχ ζπάληνο
είλαη εθείλνο πνπ κε γλσξίδεη». Έηζη ινηπφλ λα κελ έρνπκε
απηαπάηεο. Δ Βζσηεξηθή Ώπηνπξαγκάησζε είλαη γηα ιίγνπο. Ώο
ζπκεζνχκε φηη ε Μεγάιε Ααζθάια Μπιαβάηζθη, ζην πξψην ηεο έξγν
«Δ θσλή ηεο ζησπήο», έγξαςε κία πξφηαζε πνπ ιέεη: «Γηα ηνπο
ιίγνπο». Πξαγκαηηθά νη 7 ΢ηνέο ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ, πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο 7 κέξεο ηεο Αεκηνπξγίαο, δελ είλαη παξά γηα
ηνπο ιίγνπο. ΢πάληνη είλαη εθείλνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αληέμνπλ ηηο
δνθηκαζίεο θαη πνιχ ιίγνη ηηο άληεμαλ. Ο Υξηζηφο ηνπο θάιεζε φινπο
αιιά δελ έθηαζαλ φινη: «πνιινί ζα ρηππάλε φηαλ ν Κχξηνο ζα είλαη
ζηελ ζάια. Πνιινί ζα ρηππάλε ηελ πφξηα ηνπ ιέγνληαο: Κχξηε, Κχξηε

188
άλνημέ καο. Καη ηφηε ζα ιέεη: δελ ζαο μέξσ, απφ πνχ είζηε; Κχξηε ζε
καο έθαγεο, ζηα ζπίηηα καο κπήθεο! Λέσ φηη δελ ζαο μέξσ θαη ζα ζαο
ξίμνπλ ζηα εμσηεξηθά ζθνηάδηα εθεί πνπ αθνχγεηαη κφλν ν θιαπζκφο
θαη ν ηξηγκφο ησλ νδφλησλ».
Ώπηφ ην ζθνηάδη εθπξνζσπεί ηα Βιιεληθά Σάξηαξα, ην
ηλδνζηαληθφ Ώβίηζη, ηνπο θνιαζκέλνπο θφζκνπο πνπ αλαθέξνληαη
ζην ΐηβιίν ησλ Νεθξψλ θιπ. εθεί ζα κπαίλεη φιε ε αλζξσπφηεηα
ηειεησηηθά.
Ο ΒΡΚΟΛΟΤΜΠΟΤ΢
Ώγαπεηνί αδειθνί ηεο γλσζηηθήο θίλεζεο ζηελ Εζπαλία.
ΒΕΡΔΝΔ ΤΜΕΝ: Μηιάεη γηα ζαο ν ΢ακαέι Ώνχλ ΐεφξ.
Ώγαπεηνί γλσζηηθνί αδειθνί, κε κεγάιε επραξίζηεζε
απεπζχλνκαη ζε ζαο, ζ’ απηέο ηηο ζηηγκέο ηεο παγθφζκηαο θξίζεο θαη
θαηάξξεπζεο φισλ ησλ εζηθψλ αξρψλ. Έρεη θηάζεη ε ψξα λα
καρφκαζηε εληαηηθά γηα ηελ ππνθέξνπζα αλζξσπφηεηα, δηφηη ζηελ
ζηηγκή ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε φια είλαη ζε θξίζε.
΢ην φλνκα ηεο αιήζεηαο πξέπεη λα πνχκε, φηη είκαζηε ζηελ
αξρή ηνπ ηέινπο. Μηιάσ κε απηνχο ηνπο φξνπο, δηφηη ην ηέινο ηεο
δηθήο καο Άξηαο θπιήο είλαη θαλεξφ. Ξέξνπκε θαιά φηη νπνηαδήπνηε
θπιή έρεη κηα αξρή θαη έρεη έλα ηέινο, ην ηέινο γηα απηνχο πνπ
θαηνηθνχλ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο είλαη πηα αλαπφθεπθην.
΢ην φλνκα ηεο αιήζεηαο ζα πνχκε φηη έηζη φπσο ππάξρεη ν
γήηλνο ρξφλνο, ππάξρεη επίζεο ν Μεγάινο Ώζηξηθφο Κχθινο, ν
Ώζηξηθφο Υξφλνο. Σνλ γήηλν ρξφλν ηνλ μέξνπκε, είλαη ην ηαμίδη ηεο
γεο γχξσ απφ ηνλ Ήιην ζε 365 κέξεο θαη κεξηθά θιάζκαηα. ΢ε φηη
αλαθέξεηαη, ζηνλ Ώζηξηθφ Υξφλν, νη αζηξνλφκνη ην γλσξίδνπλ θαιά,
είλαη ην δηάζηεκα ζην νπνίν ηαμηδεχεη ην Διηαθφ ΢χζηεκα γχξσ απφ
ηελ Γσδηαθή Γψλε. 'Βηζη φπσο ππάξρνπλ ηέζζεξηο επνρέο γηα ηνλ
Γήηλν Υξφλν, έηζη επίζεο ππάξρνπλ ηέζζεξηο επνρέο γηα ηνλ Ώζηξηθφ
Υξφλν. Μηα θπιή δελ δηαξθεί παξά φζν δηαξθεί ην ηαμίδη ηνπ
Διηαθνχ ΢πζηήκαηνο γχξσ απφ ηελ Γσδηαθή Γψλε, απηφ είλαη φιν.
΋ηαλ ηειεηψλεη ην ηαμίδη, ηειεηψλεη ε θπιή. Δ δηθή καο ησξηλή θπιή
αξρίδεη απφ ην Κεθάιαην 6 ηεο Γέλεζεο θαη ηειεηψλεη κε ηελ
Ώπνθάιπςε ηνπ Ώγίνπ Εσάλλε, ην βξαζκέλν λεξφ απφ θσηηά θαη
ζεηάθη πνπ είλαη ν Αεχηεξνο ζάλαηνο.
Έηζη ινηπνλ ζπγθεθξηκελνπνηψληαο ζα πνχκε φηη κηα βαζηθή
γεσινγηθή αιιαγή ζα γίλεη ζε ιίγν ζηνλ θινηφ ηνπ θφζκνπ καο, ηεο
Γεο. Ώπηέο νη αιιαγέο ζπκβαίλνπλ πάληα ζην ηέινο ηνπ Ώζηξηθνχ

189
Υξφλνπ. Σν παξφλ ηαμίδη άξρηζε κεηά ηνλ Μεγάιν Παγθφζκην
Καηαθιπζκφ, δειαδή κεηά ΓΟ βχζηζκα ηεο Ώηιαληηθήο Δπείξνπ
κέζα ζην βάζνο ηνπ Χθεαλνχ πνπ έρεη ην φλνκά ηεο, ηνλ Ώηιαληηθφ.
Με ηελ αξρή απηνχ ηνπ ηαμηδηνχ ζην νπνίν αθφκα βξηζθφκαζηε,
άξρηζε ε δηθή καο θπιή, ε θπιή πνπ πιεζαίλεη ηνλ θφζκν ησξηλά, κε
άιινπο νξνχο, ε Άξηα θπιή.
Πξαγκαηηθά ην ηέινο απηήο ηεο θπιήο είλαη πηα θαλεξφ, δηφηη
ην ηέινο ηνπ ηαμηδηνχ εκθαλίζηεθε πηα. Σν ηαμίδη ηεο θπιήο άξρηζε
ζηνλ Τδξνρφν θαη ην Διηαθφ ΢χζηεκα έρεη γπξίζεη ζηελ επνρή ηνπ
Τδξνρφνπ. ΢ε απηέο ηηο ζηηγκέο είκαζηε ζηελ επνρή ηνπ Τδξνρφνπ.
Έηζη ινηπνλ ε αξρή ηνπ ηέινπο είλαη πηα έλα γεγνλφο θαη
βξηζθφκαζηε ζε απηφ. Ώλ δηαβάζνπκε ηνλ Μαηζαίν ζα θαηαιάβνπκε
φηη φια απηά πνπ είλαη γξακκέλα ζηελ πξνθεηηθή δηδαρή, ζπκπίπηνπλ
κε ηελ ησξηλή επνρή. Μηιάλε γηα πνιέκνπο, κνπξκνπξίζκαηα γηα
πνιέκνπο, γηα ηελ Εεξνπζαιήκ θπθισκέλε απφ ζηξαηφπεδα, γηα
ινηκνχο, γηα ζεηζκνχο παληνχ θιπ. Ώπηά είλαη ηα ζεκάδηα ηεο αξρήο
ηνπ ηέινπο. Ο Άγηνο Λνπθάο ζχκθσλα κε ην Φσο καο έρεη κηιήζεη
γηα θάηη δηαθνξεηηθφ, γηα ηελ Υξπζή Βπνρή ηεο Μειινληηθήο Φπιήο,
κεηά ηνλ Μεγάιν Καηαθιπζκφ, ηελ Νέα Βπνρή πνπ έξρεηαη κεηά ηελ
κεγάιε θαηαζηξνθή πνπ πεξηκέλεη ηελ δηθή καο Γήη'λε ζθαίξα θαη
ηελ αλζξσπφηεηα.
Έηζη, ινηπνλ, ζ' απηέο αθξηβψο ηηο ζηηγκέο ζηηο νπνίεο
βξηζθφκαζηε, ζπκβαίλνπλ πξάγκαηα πνπ καο δείρλνπλ ηελ αξρή ηνπ
ηέινπο, επεηδή ην ηαμίδη ηνπ Διηαθνχ ΢πζηήκαηνο γχξσ απφ ηνλ
Γσδηαθφ βξίζθεηαη ζην ηέινο, δηφηη ην ηαμίδη (επαλαιακβάλσ) άξρηζε
ζηνλ Τδξνρφν θαη ηειεηψλεη ζηνλ Τδξνρφν, θαη ήδε είκαζηε ζηνλ
Τδξνρφν.
Ξεθηλψληαο απφ φινπο απηνχο ηνπο νξνχο, απφ φιεο απηέο ηηο
εμεγήζεηο, ζα μεθαζαξίζνπκε πνιιά πξάγκαηα. Οη ηέζζεξηο επνρέο
ηνπ Διηαθνχ Υξφλνπ είλαη: Άλνημε, δειαδή Διηαθή Βπνρή. Σν
Καινθαίξη, Ώζεκέληα Βπνρή. Σν Φζηλφπσξν, Υάιθηλε Βπνρή. Καη
Υεηκψλαο, ΢ηδεξέληα Βπνρή. ΢ηελ Υξπζή Βπνρή νπνηαζδήπνηε
θπιήο δελ ππάξρνπλ ζχλνξα, δελ ππάξρνπλ πνιηηηθά θφκκαηα, δελ
ππάξρεη κίζνο, φιε ε Γε είλαη έλαο Παξάδεηζνο, θαλέλαο δελ έρεη ζην
εζσηεξηθφ ηνπ ην δσηθφ Βγψ θαη γη απηφ φια ηα φληα είλαη γεκάηα
απφ αγάπε θαη επηπρία.
΢ηελ Ώζεκέληα επνρή κεηψλεηαη ιίγν φιε απηή ε επηπρία,
αιιά ζπλερίδεη. ΢ηελ Υάιθηλε Βπνρή, ην Βγψ παίξλεη δχλακε
νξηζηηθά, αλαπηχζζεηαη κε ηξφπν αλήθνπζην ζε θάζε πιάζκα,

190
αξρίδνπλ ηα ζχλνξα, νη πφιεκνη. ΢ηελ ΢ηδεξέληα επνρή πνπ είλαη ε
ησξηλή, φια είλαη κία θαηαζηξνθή. Δ Γε γεκίδεη απφ κίζνο θαη απφ
θξηθηνχο πνιέκνπο. Έηζη ινηπφλ Υξπζή επνρή ε Άλνημε, Ώζεκέληα
Βπνρή ην Καινθαίξη, Υάιθηλε Βπνρή ην Φζηλφπσξν, ΢ηδεξέληα
επνρή ν Υεηκψλαο. ΢ε απηή ηελ ζηηγκή είκαζηε ζηελ ΢ηδεξέληα
Βπνρή. Ο Ααληήι, ν πξνθήηεο έβιεπε ζην φξακα ηνπ κηα κεγάιε
ζάιαζζα θαη ηέζζεξα θηήλε πνπ έβγαηλαλ απφ απηήλ. Σν πξψην είρε
ζψκα ιηνληαξηνχ θαη θηεξά αεηνχ, αιιά ηνπ έδσζαλ θαξδηά
αλζξψπνπ, είλαη ε Υξπζή Βπνρή. Σν δεχηεξν είρε ηελ κνξθή
αξθνχδαο, ε Ώζεκέληα Βπνρή. Σν ηξίην θαηλφηαλ ζαλ ΢θίγγα, ε
Υάιθηλε Βπνρή. Σν ηέηαξην ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ ηα άιια ηξία
θηήλε, εληειψο δηαθνξεηηθφ. Ήηαλ ζηδεξέλην, θαη ηα δφληηα ηνπ θαη
νη νπιέο ηνπ, φια ήηαλ απφ ζίδεξν, απφ ράιπβα θαη θαηαζηξεθφηαλ
φηη παηνχζε, κέρξη πνπ κπνξνχζε λα πνιεκήζεη, ελαληίνλ ησλ
Όςηζησλ Ώγίσλ θαη λα ηνπο πεηάμεη θάησ. Βίλαη ε επνρή ηνπ
΢ηδήξνπ, απηή ηνπ θξηθηνχ Υεηκψλα, ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε ηψξα.
Έηζη ινηπφλ, ηα ηέζζεξα θηήλε, αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ηέζζεξηο
επνρέο ηνπ θφζκνπ. ΋ηαλ ν Ααληήι, ν πξνθήηεο, ξψηεζε πφηε ζα
ήηαλε ην ηέινο ηνπ θηήλνπο, ηνπ ηέηαξηνπ θηήλνπο, ηνπ ηφζν
δηαθνξεηηθνχ απφ ηα άιια, πνπ κπνξνχζε κέρξη λα θαηαζηξέθεη ηελ
θχζε θαη λα πνιεκά ελαληίνλ ησλ Ώγίσλ θαη λα δεκηνπξγεί ηξνκεξή
αθαζηαζία ζε κεγάιν βαζκφ, ηφηε ε απάληεζε ήηαλ: Ώπηφ ζα ζπκβεί
κεηά απφ έλαλ ρξφλν θαη ρξφλνπο θαη ην κηζφ. Καη είδε ν Ααληήι ηελ
ζηηγκή ζηελ νπνία ηειηθά ην ηέηαξην θηήλνο ζα ήηαλ θαηαζηξακκέλν
θαη ην βαζίιεην ζα δηλφηαλ ζηνπο Όςηζηνπο Ώγηνπο. Ώιιά,
επαλαιακβάλσ, απηφ ζα είλαη κεηά απφ έλα ρξφλν θαη ρξφλνπο θαη
κηζφ. Βίλαη ηα ιφγηα πνπ είπαλ ζηνλ Ααληήι: Υξφλνο ε Υξπζή επνρή,
ρξφλνη νη επνρέο Ώζεκέληα θαη, Υάιθηλε θαη ην κηζφ είλαη ην κηζφ
ηεο ζηδεξέληαο επνρήο.
Ώλ θνηηάμνπκε ηνπο ΐξαρκαληθνχο ππνινγηζκνχο ζρεηηθά κε
ην Κάιη Γηνχγθα, θηάλνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη βξηζθφκαζηε ζην
ήκηζπ ηεο ΢ηδεξέληαο Βπνρήο. Ώθξηβψο ην κηζφ καο δείρλεη ην ηέινο
ηνπ Μεγάινπ Κηήλνπο, ηνπ ηέηαξηνπ Κηήλνπο.
΢ε φηη αλαθέξεηαη ζην βαζηιηά Ναβνπρνδνλφζσξα είδε έλα
φλεηξν θαη θάιεζε ηνπο Μάληεηο ηνπ γηα λα ην εμεγήζνπλ. Ώιιά
απηφο απαηηνχζε απφ ηνπο Μάληεηο λα μέξνπλ ην φλεηξν πνπ είδε,
αιιηψο δελ θα ηνπο επέηξεπε λα ην εμεγήζνπλ. Πνιινί ζηελ
ΐαβπισλία πξνζπάζεζαλ λα ην εμεγήζνπλ, αιιά δελ κπνξνχζαλ
(δηφηη ην πξψην πνπ απαηηνχζε ν ΐαζηιηάο ήηαλε λα καληεχνπλ ην

191
ίδην ην φλεηξν, απηφο δελ ην δηεγείην, αιιά έπξεπε λα ην καληεχνπλ)
θαη απηφ ήηαλ ην ζνβαξφ. Γη απηφ θαλέλαο δελ κπνξνχζε θαη ηνπο
έβαδαλ ζηηο θπιαθέο θαη ηνπο ζθφησλαλ. Ώιιά ππήξρε έλαο πνπ
κπφξεζε. Ήηαλ ν Ααληήι. Ώπηφο εγθαηέιεηςε ην θπζηθφ ζψκα
ζειεκαηηθά δηα κέζνπ ελδηαθεξφλησλ κεζφδσλ (πνπ εκείο νη
Γλσζηηθνί αθφκα δηαηεξνχκε). Έμσ απφ ηελ ππθλή θπζηθή κνξθή
είρε ηελ πξφζεζε λα εμεηάδεη πνηφ ήηαλ ην φλεηξν ηνπ ΐαζηιηά θαη
είλαη θαλεξφ φηη ην γλψξηζε. Σελ άιιε κέξα εκθαλίζηεθε ζην
βαζηιηθφ παιάηη γηα λα δψζεη ηελ εμήγεζε θαη είπε ζηνλ ΐαζηιηά:
«Κχξηε είδεο ζην φλεηξφ ζνπ έλα κεγάιν άγαικα. Σν θεθάιη,
ήηαλ απφ ρξπζφ, ην ζηήζνο θαη ηα ρέξηα αζεκέληα, ε θνηιηά απφ
ραιθφ θαη ηα πφδηα έλα κέξνο ζηδήξνπ θαη έλα κέξνο ςεκέλν πειφ.
Ώπηά είλαη 4 βαζίιεηα πνπ ζα ππάξμνπλ ζηνλ θφζκν».
Ο Ααληήι πξνζάξκνζε ηελ εμήγεζε ζηα πξάγκαηα εθείλεο
ηεο επνρήο, αιιά φπνηνο έρεη θαηαλφεζε αο θαηαλνεί δηφηη εθεί
ππάξρεη ζνθία.
Βίλαη θαλεξφ φηη ν ΐαζηιηάο είπε λα βάινπλ πνξθχξα επάλσ
ζην ζψκα ηνπ Ααληήι, θνζκήκαηα ζην ιαηκφ ηνπ. Να εθεί νη ηέζζεξηο
επνρέο: Υξπζή, Ώζεκέληα, Υάιθηλε θαη ΢ηδεξέληα. Δ ζηδεξέληα ζε
έλα κέξνο είλαη ζηδεξέληα θαη ζε έλα κέξνο είλαη απφ ςεκέλν πειφ,
δειαδή ζε έλα κέξνο ην βαζίιεην είλαη δπλαηφ θαη ζε έλα κέξνο είλαη
αδχλαην θαη ζε πνιχ ιίγν θαηξν ζα είλαη ζπαζκέλν ζαλ βάδν
θεξακνπνηνχ.
Να έρνπκε ππ' φςηλ φηη ζπλδπαζκέλν κε ην θαηαζηξνθηθφ
ηέινο πνπ επαλέξρεηαη, πάληα ζηηο ηειεπηαίεο ζηηγκέο ηνπ κεγάινπ
ηαμηδηνχ ηνπ Διηαθνχ ΢πζηήκαηνο, ππάξρεη θάηη πνπ αμίδεη ηνλ θφπν
λα ππνινγίζνπκε. Ώλαθέξνκαη, ζηνλ πιαλήηε Βξθφινπκπνπο πνπ
ηψξα ηνλ νλνκάδνπλ νη αζηξνλφκνη Μπάξλαξ 1. Ώπηφο ν πιαλήηεο
είλαη ηεξάζηηνο πεξίπνπ 6 θνξέο πην κεγάινο απφ ηνλ Αία θαη θηάλεη
ζηελ γήηλε ηξνρηά καο αθξηβψο ζην ηέινο θάζε ηαμηδηνχ ηνπ Διηαθνχ
΢πζηήκαηνο γχξσ ζηελ δσδηαθε δψλε θαη πξαγκαηηθά παξάγεη
ηξνκαθηηθνχο θαηαθιπζκνχο.
΋ηαλ έθηαζε ην ηέινο ηνπ Ώηιαληηθνχ ηαμηδηνχ, εθείλε ε
ήπεηξνο βπζίζηεθε κέζα ζην βάζνο ηνπ Χθεαλνχ, κε φια ηα
εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο ηεο. Τπήξμε κηα ηξνκεξή επαλάζηαζε ησλ
αμφλσλ ηεο Γεο. Οη πφινη κεηαηξάπεθαλ ζε ηζεκεξηλφ θαη ν
ηζεκεξηλφο ζε πφινπο. ΋ηαλ έθηαζε ην ηέινο ηνπ Λεκνπξηαθνχ
ηαμηδηνχ, ε Λεκνπξηαθή ήπεηξνο πνπ πξηλ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ζηνλ
Βηξεληθφ Χθεαλφ ζπληαξάρηεθε απφ ηελ θσηηά θαη απφ ηνπο

192
ζεηζκνχο θαη ηφηε άξρηζε κηα επνρή θαηλνχξησλ θαηαθιπζκψλ πνπ
ζην ηέινο έθαλαλ λα ραζεί εθείλε ε ήπεηξνο ε νπνία βπζίζηεθε ζηγά
ζηγά θαη εμαθαληζηεθε κέζα ζηα νξγηζκέλα θχκαηα ηνπ Βηξεληθνχ
Χθεαλνχ. ΋ηαλ έθηαζε ην ηέινο ηνπ ππεξβνξηαθνχ ηαμηδηνχ ράζεθε
φιε ε ππεξβνξηαθή αλζξσπφηεηα θαηαζηξακκέλε απφ δπλαηέο
ιαίιαπεο. ΋ηαλ έθηαζε ην ηέινο ηνπ πνιηθνχ ηαμηδηνχ ε
πξσηνπιαζκαηηθή θπιή εμαθαλίζηεθε απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.
Σψξα αθξηβψο ζην ηέινο ηνπ ηαμηδηνχ θηάλεη ν Βξθφινπκπνπο,
Μπάξλαξ 1 φπσο ηνλ νλνκάδνπλ νη αζηξνιφγνη. Βίλαη πηα νξαηφο
απφ φια ηα ηειεζθφπηα. Βδψ ζηελ Παηξηαξρηθή Έδξα ηνπ Μεμηθνχ,
έρνπκε ηνλ ράξηε κε ηελ πεξηγξαθή ηεο κεγάιεο θαηαζηξνθήο, έλαλ
αζηξνλνκηθφ ράξηε επεμεξγαζκέλν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
αζηξνλφκνπο. Ώλ νη αζηξνλφκνη δελ έρνπλ θάλεη δηαθήκηζε ζε απηφ
ην ζέκα, είλαη ιφγσ ηεο ινγνθξηζίαο ησλ θπβεξλήζεσλ, πνπ δελ ζέινπλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζπιινγηθέο ςπρψζεηο ζηνπο ιανχο. Έρνπλ
δίθην κέρξη έλα ζεκείν. Ώπηφ ζα παξήγαγε νηθνλνκηθή εμάξζξσζε
αδηφξζσηε θαη κεγάιεο απνηπρίεο αο πνχκε κέζα ζην πεδίν ηνπ
θνηλσλπνινγηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ. Χξαία, φκσο ην γεγνλφο είλαη
γεγνλφο φηη ν Βξθφινπκπνπο είλαη νξαηφο ζε φινπο ηνπο
αζηξνιφγνπο θαη ηαμηδεχεη κε κηα θαληαζηηθή ηαρχηεηα.
Πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ ήιην Σχιαξ1. ΋ιν ην ειηαθφ ζχζηεκα
Σχιαξ πιεζηάδεη. Βηδηθά ν Βξθφινπκπνπο πνπ είλαη ν πιαλήηεο πνπ
ζα πεξάζεη πνιχ θνληά ζηελ δηθή καο γήηλε ηξνρηά. Καζψο είλαη έλαο
γηγάληηνο πιαλήηεο ζα ειθχεη ή ζα ηξαβάεη καγλεηηθά ηελ πγξή
θσηηά πνπ ππάξρεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θφζκνπ καο. Σφηε ζα
αλαβιχδνπλ εθαίζηεηα παληνχ. Σειηθά έλα κέξνο ηεο γήηλεο θινχδαο
κπνξεί λα θάλεη έθξεμε δηφηη ππάξρνπλ πνιιέο πηέζεηο θαη αηκνί
κέζα ζηελ γεσινγηθή θινχδα ηνπ θφζκνπ. Ώπηφ κπνξεί λα παξάγεη
κηα έθξεμε, ε έθξεμε απηή θα, έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ
Βξθφινπκπνπο. Δ πγξή θσηηά ζα μερεηιίζεη απφ φιε ηελ γήηλε
θινχδα δεκηνπξγψληαο ηφηε, φπσο είλαη θπζηθφ, ηελ κεγάιε παγθφζκηα ππξθατά, αλεπαλφξζσηε, πνπ θαλέλαο δελ ζα κπνξεί λα
ζβήζεη. Ο Πέηξνο ζηελ δεχηεξε επηζηνιή πξνο Ρσκαίνπο ιέεη.: «Οη
νπξαλνί ζέινπζη παξέιζεη. κε ζπξηγκφλ ηα ζηνηρεία δε ππξαθηνχκελα
ζέινπζη. δηαιπζεί θαη ε γε θαη ηα ελ απηή έξγα ζέινπζη θαηαθαεί.
Ώπηφ εμεγείηαη, κε ηελ άθημε ηνπ Βξθφινπκπνπο ή Μπάξλαξ 1 φπσο
ηνλ νλνκάδνπλ νη αζηξνιφγνη.
1

΢.Μ. Ο Βξθφινπκπνπο αλήθεη ζην ειηαθφ ζχζηεκα ηνπ Σχιαξ.

193
Βίλαη, μεθάζαξν φηη κε ηελ θσηηά ζα ραζεί φηη έρεη δσή. Πνιχ
πην αξγά ζην αλψηεξν πιεζίαζκα ηνπ Βξθφινπκπνπο ζα γίλεη ε
επαλάζηαζε ησλ αμφλσλ ηεο γεο. Οη πφινη ζα κεηαηξαπνχλ ζε
Εζεκεξηλφ, ν Εζεκεξηλφο ζα κεηαηξαπεί ζε πφινπο θαη ην λεξφ ησλ
σθεαλψλ ζα αιιάμεη ππζκέλα. Γη απηφ νη ησξηλέο μεξέο πάλσ ζηηο
νπνίεο δεη ε αλξψπηλε θπιή, ζα κέλνπλ ζην βάζνο ησλ σθεαλψλ. Θα
ππάξρνπλ κεξηθέο θνξπθέο απφ ηα πην ςειά βνπλά πνπ κπνξεί λα
κελ είλαη ζθεπαζκέλεο απφ ηα λεξά. Σφηε απηέο θα είλαη λεζηά,
θπζηθά. ζεσξψ φηη ην 'Ββεξεζη, ην πην ςειφ κέξνο, ζα κπνξεί λα
είλαη έλα λεζί. Βίλαη δπλαηφλ πνιχ ςειέο θνξπθέο λα κεηαηξαπνχλ
ζε απιά λεζηά.
'Βηζη ινηπφλ πιεζηάδνπκε ζην κεγάιν θαηαζηξνθηθφ ηέινο
ηεο Ώξίαο θπιήο. ΢ην ρξφλν, πνιχ πην αξγά, ζα ππάξρεη κηα
θαηλνχξηα θπιή επάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Ώλαθέξνκαη κε
εκθαηηθφ ηξφπν ζηελ έθηε ξίδα-θπιή. Πάληα ππάξρνπλε επηδψληεο
απφ θάζε θπιή πνπ ράλεηαη.
Τπήξραλ Λεκνπξπαλνί επηδψληεο, πνπ έδσζαλ θαηαγσγή
ζηελ Ώηιαληηθή θπιή. Τπήξραλ Ώηιαληηθνί επηδψληεο πνπ έδσζαλ
θαηαγσγή ζηελ Ώξία θπιή, θαη ζα ππάξρνπλ επηδψληεο απφ ηελ δηθή
καο θπιή. Μηα κηθξή νκάδα πνπ ήδε δεκηνπξγείηαη ζην πεξηζψξην
φισλ ησλ πεξηνξηζκψλ θαη φισλ ησλ πξνιήςεσλ ηεο γεο θαη φισλ
ησλ θνκκάησλ, δνγκάησλ θαη ηπξαλληψλ. Ώπηή ηελ εθιεγκέλε
νκάδα, ζηελ ζηηγκή θαη ζηελ ψξα ηεο ζα ηελ κεηαθέξνπλ θξπθά ζε
έλα κέξνο ηνπ Βηξεληθνχ. Ώπφ εθεί ζα κπνξεί απηή ε νκάδα λα
παξαηεξεί ηελ κεγάιε θαηαζηξνθή ρσξίο λα ιάβεη θακκία βιάβε.
Ώπηή ε νκάδα ζα πξέπεη. λα δήζεη θάησ απφ ηελ νκίριε, κέζα ζηνπο
αηκνχο, αο πνχκε, ηεο νκίριεο, ζαλ ηνπο αξραίνπο Νηκπεινχγθελ.
Αηφηη φινο ν πιαλήηεο γε ζα κέλεη ηπιηγκέλνο ζε θσηηά θαη
πδξαηκνχο θαηά ηελ δηάξθεηα κεξηθψλ αηψλσλ. ΢ην ηέινο ζα
αλαβιχζνπλ απφ ην βάζνο ησλ σθεαλψλ θαλνχξηεο μεξέο, ζηηο νπνίεο
ζα δήζεη κηα θαηλνχξηα αλζξσπφηεηα. Θα είλαη αθξηβψο νη επηδψληεο
νη νπνίνη ζα εμππεξεηνχλ ζαλ ππξήλεο γηα ηελ κειινληηθή κεγάιε
θπιή. Θα είλαη απηνί νη νπνίνη ζα θαηνηθνχλ απηέο ηηο θαηλνχξηεο
μεξέο,
θάησ
απφ
θαηλνχξηνπο
νπξαλνχο.
Σφηε
ζα έξζεη ε Καηλνχξηα Υξπζή Βπνρή ηεο κειινληηθήο θπιήο. ΢ε
απηήλ αλαθέξεηαη ν ΐηξγίιηνο, ν πνηεηεο ηεο Μάληνπαο, φηαλ ιέεη
ζηελ ζετθή Ώηλεηάδα ηνπ: «Ήδε έθηαζε ε Υξπζή Βπνρή θαη κηα
θαηλνχξηα γεληά επηθξαηεί». ΢ηελ Υξπζή Βπνρή κνλφ ζα έρνπλ
θπζηθφ ζψκα, ζα κπνξνχλ λα δήζνπλ κφλν εθείλνη πνπ ζα έρνπλ

194
θαηαθηήζεη ηελ αγλφηεηα. Γηα λα μαλαθαηαθηήζνπκε ηελ αγλφηεηα
πξέπεη λα εμαιείςνπκε απφ ηελ δηθή καο εζσηεξηθή θχζε ηα ςπρηθά
επηπξφζζεηα ζηνηρεία πνπ πξνζσπνπνηνχλ ηα δηθά καο ιάζε. Ώλ
θάπνηνο είρε ςπρηθά επηπξφζζεηα ζηνηρεία ζηελ εζσηεξηθή
ςπρνινγηθή θαηαζθεπή ηνπ, ηφηε δελ ζα κπνξνχζε λα παίξλεη θπζηθφ
ζψκα ζηελ Υξπζή Βπνρή. ΢ε απηή ζα θπβεξλά κφλν ε αγάπε θαη ε
κεγάιε επηπρία.
'Βηζη ινηπφλ έξρεηαη ζηνλ θφζκν κηα θαηλνχξηα επνρή, θαη ν
ζηφρνο καο εκάο ησλ Γλσζηηθψλ, είλαη λα εηνηκάζνπκε ηνλ ππξήλα
πνπ ζα πξέπεη λα εμππεξεηεί ζαλ ξίδα γηα ηελ Υξπζή Βπνρή. ΢ε
απηφλ είκαζηε αθνζησκέλνη.. Ώλ εζείο αγαπεηνί Γλσζηηθνί Ώδειθνί
κνπ ζέιεηε λα καο ζπλνδεχεηε εγψ είκαη καδί ζαο. Θα βαδίδνπκε
ζηελ ψξα, ζηελ ζηηγκή, ζην ρξφλν, πξνο εθεί πνπ πξέπεη λα
βαδίδνπκε. Πξνο εθείλν ην κέξνο ζην νπνίν δελ ζα ζπκβεί ηίπνηα, γηα
λα αηελίζνπκε απφ εθεί ηελ κεγάιε θαηαζηξνθή. Ώπηά είλαη, φια
φζα έρσ ζήκεξα λα πσ ζηνπο αγαπεηνχο Εζπαλνχο Γλσζηηθνχο
Ώδειθνχο κνπ.
Ώ΢ΚΔ΢ΒΕ΢
ΓΕΏ
ΝΏ
ΘΒΡΏΠΒΤΟΜΏ΢ΣΒ
ΏΠΟ
ΟΠΟΕΏΑΔΠΟΣΒ ΏΡΡΧ΢ΣΒΕΏ ΚΏΕ ΝΏ ΏΝΏΝΒΧΝΟΤΜΒ ΣΟ
ΦΤ΢ΕΚΟ ΢ΧΜΏ.
Θα εθζέζνπκε ζηελ ζπλερεία κηα ζχλζεζε απφ εζσηεξηθέο
αζθήζεηο απνδεδεηγκέλεο ζηελ Ελδία, Πεξζία, Παθηζηάλ,
Σνπξθεζηάλ, Γηνπθαηάλ1 Μεμηθφ θιπ. νλνκαδφκελεο Λακαζέξηα κε
ηνλ ζθνπφ λα κπνξεί νπνηνζδήπνηε άλζξσπνο λα ζεξαπεχεηαη απφ ηηο
δηθέο ηνπ αζζέλεηεο, θαη λα δηαηεξεζεί ην ζψκα πγηέο θαη επίζεο γηα
λα ην ζπληεξήζεη ε λα ην θάλεη λέν.
Ώπηέο νη αζθεζεηο πξνέξρνληαη απφ ηελ Λεκνπξία, ηψξα
γίλνληαη ζηελ Ελδία ζε κηα Λακαζέξηα2 νλνκαζκέλε: «Δ πεγή ηεο
λεφηεηαο».
Σηο θηλήζεηο ηνπ αλεκνζηξφβηινπ (ζπληζηνχλ κέξνο απφ ηηο
εζσηεξηθέο απφςεηο ηνπ Μσακεζαληζκνχ) ηηο έρσ γλσξίζεη απφ ηνπο
κσακεζαλνχο θαη ηηο εθηεινχλ νη ρνξεπηέο Αεξβίζεδεο. Δ
γνλαηηζκέλε ζηάζε είλαη κπζηηθή εζσηεξηζηηθή. Δ άζθεζε ηνπ
ηξαπεδηνχ βξίζθεηαη ζην Γηνπθαηάλ. Δ άζθεζε πνπ κεξηθνί
1

΢.Μ. Υεξζφλεζνο ηεο βνξεηναλαηνιηθήο αθηήο ηεο θεληξηθήο
Ώκεξηθήο.
2
΢.Μ. Σν κέξνο πνπ δνπλ νη Λάκα.

195
νλνκάδνπλ ζαχξα είλαη κηα άζθεζε κε ηνλ ζθνπφ λα κηθξχλνπκε ηελ
θνηιηά, γλσζηή ζην Ελδνζηάλ. ΢ηελ Κνπληαιίλε γηφγθα ιέγεηαη
απιψο Μαγηνπξαζάλα. Δ ζηάζε κε ηα πφδηα πξνο ηα πάλσ είλαη
γλσζηή ζαλ ην ΐηπαξίηα Καξάλη Μνχδξα, ηελ βξίζθνπκε ζε πνιιά
ηεξά θείκελα.
Δ ζετθή Μεηέξα Κνπληαιίλε είλαη ην θχξην αληηθείκελν
απηψλ ησλ αζθήζεσλ. Γίλνληαη ζε ηέιεηα ζπγθέληξσζε θαη
πξνζεπρή, δεηψληαο γηα ηελ αλάγθε καο. Ώπηή κεζνιαβεί γηα καο
κπξνζηά ζηνλ Σξίην Λφγν, ηνλ Εεξφ ΢χδπγν ηεο. Κάζε ζέζε είλαη
δηαθνξεηηθή θαη πξέπεη λα εληαηηθνπνηνχκε ηελ ζπγθέληξσζε, ηελ
πξνζεπρή, ηελ παξάθιεζε, ηελ ηθεζία: Γεηνχκε ζηελ ζετθή Μεηέξα
λα κεζνιαβεί κπξνζηά ζην 'Ώγην Πλεχκα θαη απηφ λα έξζεη γηα λα
ζεξαπεχζεη ην άξξσζην φξγαλν. ΢ε απηέο ηηο ζηηγκέο
ηαπηνπνηνχκαζηε κε ηνλ Σξίην Λφγν θαη κε επηηαθηηθφ ηξφπν
δηαηάδνπκε ην άξξσζην φξγαλν ιέγνληάο ηνπ: «ζεξαπεχζνπ,
ζεξαπεχζνπ, ζεξαπεχζνπ», «Ανχιεςε, Ανχιεςε, Ανχιεςε». Πξέπεη,
λα ζπγθεληξσλφκαζηε ζε θάζε θχηηαξν ηνπ άξξσζηνπ νξγάλνπ, ζε
θάζε άηνκν, ζε θάζε κφξην ηνπ άξξσζηνπ νξγάλνπ, θαη λα ην
ηθεηεχνπκε λα δνπιεχεη, λα ζεξαπεχεηαη βαζηά ζπγθεληξσκέλνη ζηνλ
Σξίην Λφγν.
Με απηέο ηεο αζθεζεπο κπνξνχκε επίζεο λα αλαπηχζζνπκε
ηα ηζάθξαο. Βίλαη αλαγθαίν λα μέξνπκε φηη ζην αλζξψπηλν ζψκα,
ζηνλ θπηηαξηθφ νξγαληζκφ ππάξρνπλ κεξηθά ηζάθξαο πνπ ζα
κπνξνχζακε λα ηα ζεσξνχκε ζπνπδαία γηα ηελ νξγαληθή δσηηθφηεηα.
Βίλαη ζαλ ηνλ αλεκνζηξφβηιν απφ ηνλ νπνίν έξρεηαη ην Πξάλα, ε δσή
ζηνλ νξγαληζκφ καο. Σν Πξψην βξίζθεηαη, ζην απρεληθφ, ην δεχηεξν
ζην κεησπηθφ, ην ηξίην είλαη ην ιαξπγγηθφ πνπ βξίζθεηαη, ζην
ιαξχγγη, ην ηέηαξην είλαη ην επαηηθφ, ην πέκπην είλαη ην πξνζηαηηθφ.
Τπάξρνπλ επίζεο δχν ζηα γφλαηα ζπλνιηθά επηά.
Ώπηά ηα 7 ηζάθξαο είλαη, επαλαιακβάλσ, βαζηθά γηα ηελ
δσηηθφηεηα ηνπ θπζηθνχ νξγαληζκνχ. Ώπφ εθεί κπαίλεη ην πξάλα, ε
δσή ζην αηζεξηθφ ζψκα, είλαη ε βάζε φιεο ηεο νξγαληθήο
δσηηθφηεηαο. Σν ιαξπγγηθφ π.ρ. έρεη ζρέζε κε ην πξνζηαηηθφ θαη έηζη
ηελ θσλή, ηνλ ιφγν πξέπεη λα ηνλ πξνζέρνπκε.
Πξέπεη λα απνθεχγνπκε πξνζεθηηθά ηνπο θσλαθιάδηθνπο
ήρνπο ζηελ θσλή ή ηνπο πνιχ ρακεινχο. Ώλ παξαηεξήζνπκε
πξνζερηηθά ηελ δσή πνιιψλ ειηθησκέλσλ, ρνπθηάισλ κπνξνχκε λα
βεβαηψλνπκε ηέιεηα φηη βγάδνπλ πνιινχο ήρνπο αο πνχκε
θσλαθιάδηθνπο. Ώπηφ πιαζηνγξαθεί ηελ ζεμνπαιηθή δχλακε ηνπο ή

196
δείρλεη αληθαλφηεηα. Σν ίδην ζπκβαίλεη, κε εθείλνπο ηνπο ήρνπο ηνπο
αξθεηά βαξείο, ζπειαηψδεηο, επίζεο πιαζηνγξαθνχλ ηελ ζεμνπαιηθή
δχλακε. Δ θσλε ηνπ άληξα πξέπεη ηφηε λα δηαηεξείηαη κέζα ζην
θαλνληθφ θαη ε θσλή ηεο γπλαίθαο επίζεο δελ πξέπεη λα είλαη νχηε
ρακειή νχηε θσλαθιάδηθε. Αηφηη απηφ πιαζηνγξαθεί ηελ
ζεμνπαιηθή δχλακε, επεηδή ππάξρεη εζσηεξηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ
ιάξπγγα θαη ηνπ ζεμνπαιηθνχ θέληξνπ.
Θα κπνξνχζαηε λα κνπ πείηε πσο ε γπλαίθα δελ έρεη
πξνζηάηε. Έηζη είλαη, αιιά έρεη ην πξνζηαηηθφ ηζάθξα πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ κήηξα θαη παίδεη ζε απηήλ έλα ξνιφ πνιχ
ζεκαληηθφ. Σφζν ζεκαληηθφ φζν ην πξνζηαηηθφ ηζαθξα ζηνλ άληξα.
Σν πξνζηαηηθφ ηζάθξα ζηελ γπλαίθα ζα κπνξνχζακε λα ην
νλνκάδνπκε κεηξηθφ ηζάθξα θαη ήδε μέξνπκε ηελ ζεκαζία ηεο
κήηξαο ζηελ γπλαίθα.
ΠΡΧΣΔ Ώ΢ΚΔ΢Δ: Ο ΥΟΡΟ΢ ΣΧΝ ΑΒΡΐΕ΢ΔΑΧΝ
΢ηεθφκαζηε κε ην ζψκα καο λα θνηηά πξνο ηελ Ώλαηνιή,
θαηφπηλ γπξίδνπκε απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά γχξσ-γχξσ κε
αλνηθηά ηα κάηηα θάλνπκε 12 βφιηεο ην ιηγφηεξν.
Ώλ ζέινπκε κπνξνχκε λα θάλνπκε παξά πάλσ.
΢πγθεληξσλφκαζηε ζηελ ζετθή Μεηέξα θαη
ηελ παξαθαινχκε λα κεζνιαβήζεη ζην 'Ώγην
Πλεχκα γηα λα γίλεη ε ζεξαπεία. Πξνθέξνπκε ην
καληξακ ΢ΟΤ΢ΏΜΕ ΏΝΟΕΞΒ 3 θνξέο θαη κεηά
ιέκε «ζεξαπεχζνπ» 3 θνξέο θαη «δνχιεςε» 3
θνξέο. Ώπηφ ην κάληξα βξίζθεηαη ζηηο «1000 θαη κηα λχρηεο». Οη
αλζξψπνπ δελ ηνπ δίλνπλ πξνζνρή, απιψο ζθέθηνληαη φηη είλαη έλα
επράξηζην παξακχζη. Με απηφ ην κάληξα ΢ΟΤ΢ΏΜΕ ΏΝΟΕΞΒ
δηαηάδνπκε ην άξξσζην φξγαλν γηα λα κπαίλεη ζε καο ε δσηηθή
Θεξαπεπηηθή δχλακε. Σφηε καο δηαπεξλάεη ε δχλακε ηνπ Ώγίνπ
Πλεχκαηνο θαη είλαη μεθάζαξν φηη ζεξαπεχεηαη. Έπεηηα επραξηζηνχκε
ηελ ζετθή Μεηέξα γηα ηελ βνήζεηα πνπ καο έδσζε.
Με απηή ηελ άζθεζε, φηαλ γπξλάκε, γπξλάλε επίζεο ηα
ηζάθξαο.
ΑΒΤΣΒΡΔ Ώ΢ΚΔ΢Δ

197
Ξαπιψλνπκε κε ηα ρέξηα ηελησκέλα ζαλ ζηαπξφ θαη ηα πφδηα
ελσκέλα θαη πξνζεπρφκαζηε ζηελ ζετθή Μεηέξα λα
κεζνιαβήζεη ζην Άγην Πλεχκα
γηα λα γίλεη ε ζεξαπεία. Βπίζεο
ζε απηή ηελ ζηάζε εθείλνη. Πνπ
δελ
ρξεηάδνληαη
ζεξαπεία
κπνξνχλ λα δεηάλε βνήζεηα γηα νπνηαδήπνηε άιιε αλάγθε: λα
εθκεδελίδεηαη νπνηνδήπνηε εγψ λα αλαπηχζεηαη νπνηαδήπνηε
εμνπζία, έρνπκε δηθαίσκα λα δεηάκε ζε απηέο ηηο αζθήζεηο.
Ώπηή ηελ ζηάζε ηελ θξαηάκε φζε ψξα ζέινπκε.
ΣΡΕΣΔ Ώ΢ΚΔ΢Δ: ΐηπαξίηα Καξάλη Μνχδξα.
Δ άζθεζε είλαη φπσο δείρλεπη ε
θσηνγξαθία, θαη γίλεηαη φπσο νη άιιεο. Ώπφ
ηελ κηα άζθεζε πεξλάκε ζηελ άιιε θαη
δεηάκε βνήζεηα απφ ηελ ζετθή Μεηέξα λα
κεζνιαβήζεη ζηνλ Σξίην Λφγν γηα λα δίλεη
ηελ ζεξαπεία.
Με απηή ηελ άζθεζε φιν ην αίκα ξέεη πξνο ην θεθάιη,
ζπεχδεη κέρξη ην θξαλίν γηα λα βάιεη λα δνπιεχνπλ κεξηθά κέξε ηνπ
εγθεθάινπ, λα δπλακψλεη ηηο αηζζήζεηο: αθνή, φζθξεζε, γεχζε,
φξαζε, αθή.
Κάζε άζθεζε είλαη κηα ηειεηνπξγία πξνο ηελ ζετθε Μεηέξα γηα λα
κεζνιαβήζεη γηα καο κπξνζηά ζην Άγην Πλεχκα, γηα λα αλνίμεη ην
άξξσζην φξγαλν. Με ηελ ζπλεηδεηή θαληαζία ην δηαηάδνπκε
επηηαθηηθά: «΢ΟΤ΢ΏΜΕ ΏΝΟΕΞΒ». Ώπηέο νη αζθήζεηο δελ είλαη
απιψο θπζηθέο, παξά ηειεηνπξγία ε ηξφπνο πξνζεπρήο, έλα
δηαθνξεηηθν ζχζηεκα γηα ζεξαπεία θαη αλαλέσζε ηνπ θπζηθνχ
ζψκαηνο δηα κέζνπ ηεο πξνζεπρήο. Οη ιάκα θάλνπλ απηέο ηηο
ηειεηνπξγίεο επάλσ ζε έλα ραιάθη ηεο πξνζεπρήο. Μπνξεί λα είλαη
ραιάθη ή ηαπέην ε φπσο ζέιεηε λα ην νλνκάδεηε. Τπάξρνπλ ηφζεο
ιέμεηο, θάζε ρψξα έρεη επίζεο ηνλ ηξφπν ηνπ λα νλνκάδεη θάζε
αληηθείκελν ε πξάγκα. Βίλαη μεθάζαξν φηη απηέο ηηο αζθήζεηο πξέπεη
λα ηηο ζπλεηδεηνπνηνχκε κε πνιιή ππνκνλή θαη βξαδχηεηα κέρξη πνπ
λα θηάζεη ε εκέξα πνπ λα θάλνπκε ηηο αζθήζεηο κε επθνιία. Ώπηφ
δελ είλαη γηα λα ην θάλνπκε φιν ζε κηα θνξά, φρη. Πξέπεη λα
ζπλεζίδνπκε ηνλ νξγαληζκφ κε βξαδχηεηα ζηγά-ζηγά ζα θάλνπκε
θαιχηεξα ηελ άζθεζε κερξη λα ην θάλνπκε κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν. ΢ε

198
απηφ ην πξάγκα ηνπ λα ζπλεζήζνπκε ην ζψκα, κεξηθνί κπνξνχλ λα
πεξλάλε κέξεο, άιινη εβδνκάδεο, άιινη κήλεο, άιινη ρξφληα θιπ.
ΣΒΣΏΡΣΔ Ώ΢ΚΔ΢Δ: Πξαλαγηάκα.
Γνλαηίδνπκε
πξνο
ηελ
Ώλαηνιή
ζθχβνληαο ιίγν ην θεθάιη θαη θάλνπκε 3
Πξαλαγηάκα έηζη: Σνπνζεηνχκε ηνλ δείθηε ηνπ
δεμηνχ ρεξηνχ επάλσ ζην αξηζηεξφ ξνπζνχλη,
αλαπλένπκε απφ ην δεμί ξνπζνχλη. ΢θίγγνπκε θαη
ηα δχν ξνπζνχληα κε ηνλ δείθηε θαη ηνλ
αληίρεηξα, θξαηάκε ηελ αλαπλνή κεξηθά
δεπηεξφιεπηα.
΢ηελ ζπλέρεηα μεζθεπάδνπκε ην αξηζηεξφ ξνπζνχλη θαη
εθπλένπκε έπεηηα εηζπλένπκε απφ ην αξηζηεξφ ξνπζνχλη έρνληαο
θιεηζκέλν ην δεμηφ ξνπζνχλη κε ηνλ αληίρεηξα. Μεηά ζθίγγνπκε ηα
δχν ξνπζνχληα κε ηνλ δείθηε θαη ηνλ αληίρεηξα, θξαηψληαο κεξηθά
δεπηεξφιεπηα εθπλένπκε απφ ην δεμί ξνπζνχλη.
Βπαλαιακβάλνπκε ηελ άζθεζε άιιεο 3 θνξέο κέρξη, λα
ζπκπιεξψζνπκε 3 εηζπλνέο θαη 3 εθπλνέο. Ώπηφ ηζνδπλακεί κε ηξία
Πξαλαγηάκα, θαηαιαβαίλεηε; Ώο ζπκεζείηε φηη ρξεζηκνπνηνχληαη
κφλν ηα δχν δάθηπια, ηίπνηα άιιν, απνθιεηζηηθά ν δείθηεο θαη ν
αληίρεηξαο ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ. Μεηά θαηεβάδνπκε ην θεθάιη καο θαη
αξρίδνπκε πξνζεπρή ζηελ ζετθή Μεηέξα Κνπληαιίλε ΢άθηη
ηθεηεχνληαο απηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε.

ΠΒΜΠΣΔ Ώ΢ΚΔ΢Δ
΢ηελ ίδηα ζέζε ηεο άζθεζεο Νν 4, κφλν
πνπ ηα ρέξηα είλαη ζε ζέζε πξνζνρήο θαη
ιπγίδνπκε ην ζψκα καο πξνο ηα πίζσ. Σα
ππφινηπα είλαη ίδηα κε ηηο άιιεο αζθήζεηο.
Ώπηή ε άζθεζε είλαη βξαρεία επεηδή ρξεηάδεηαη
δχλακε θαη πξνζπάζεηα, αιιά είλαη πνιχ θαιή
γηα ηελ επθηλεζία ηνπ ζψκαηνο θαη γηα λα
αθαηξνχκε ηηο ηνμίλεο. Σν ζεκαληηθφ είλαη λα ηελ θάλνπκε φζν
θαιχηεξα κπνξνχκε.
ΒΚΣΔ Ώ΢ΚΔ΢Δ:

199
Θέζε θαζηζηή κε ηα κάηηα θιεηζηά, ηα ρέξηα πξνο ηα πίζσ πάλσ ζην
πάησκα. Πξνζεπρή ζηελ ζετθή Μεηέξα γηα λα ηθεηεχεη ηνλ Σξίην
Λφγν, ην Άγην Πλεχκα, γηα λα γίλεηαη ε
ζεξαπεία.

ΒΐΑΟΜΔ Ώ΢ΚΔ΢Δ:
Δ άζθεζε γίλεηαη φπσο βιέπνπκε ζηελ εηθφλα. Κνηηάκε ην ηαβάλη κε
θιεηζηά ηα κάηηα. ΋ια ηα άιια ίδηα κε ηηο άιιεο αζθήζεηο. Πξηλ λα
πεξάζνπκε ζηελ νγδφε άζθεζε θάλνπκε έλα θαηλνχξην Πξαλαγηάκα
φπσο ην εμεγήζακε πξνεγνπκέλσο.

ΟΓΑΟΔ Ώ΢ΚΔ΢Δ: Μαγηνπξαζάλα.
Ώπφ ηελ πξνεγνχκελε ζέζε ηνπ Πξαλαγηάκα πεξλάκε ζηελ
θαηλνχξηα ζέζε. Σνπνζεηνχκε ηνλ εαπηφ καο ζαλ ζαχξα. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ νλνκάδεηαη ε ζηάζε ηεο ζαχξαο. Με απηή ηελ άζθεζε
κπνξεί λα καο θχγεη ε θνηιηά.
Κνηηάκε επζεία εκπξφο κε θιεηζηά κάηηα.
΢πγθεληξσλφκαζηε ζηελ ζετθή Μεηέξα
καο θαη ηελ παξαθαινχκε λα κεζνιαβήζεη
θαη λα παξαθαιέζεη ην 'Ώγην Πλεχκα λα
καο ζεξαπεχεη.
ΒΝΏΣΔ Ώ΢ΚΔ΢Δ
Μεηά πνπ έρνπκε θάλεη, ηελ πξνεγνπκέλε άζθεζε θάλνπκε
πνπο-απο ρσξίο λα θνπλάκε νχηε ηα ρέξηα νχηε ηα πφδηα ηφζεο θνξέο
φζεο είλαη δπλαηφλ. Παξαθαινχκε ηελ
ζετθή Μεηέξα λα δξαζηεξηνπνηεί φια ηα
ηζάθξαο.

ΑΒΚΏΣΔ Ώ΢ΚΔ΢Δ: ΏΝΘΡΧΠΕΝΟ ΣΟΞΟ

200
Ώπφ ηελ πξνεγνχκελε ζέζε πεξλάκε
ζε απηή. 'Βηζη φπσο είκαζηε, κε ηα ρέξηα
αθίλεηα ζηελ ζέζε ηνπο, πξνρσξνχκε
κεξηθά βεκαηάθηα κπξνζηά κέρξη λα
κεηαηξεπφκαζηε ζε έλα αλζξψπηλν ηφμν, φπσο δείρλεη ε εηθφλα.
Κάλνπκε ηελ πξνζεπρή καο, θαη κεηά ζεθσλφκαζηε.
ΒΝΑΒΚΏΣΔ Ώ΢ΚΔ΢Δ: ΐηπαξίηα Καξάλη Μνχδξα.
Ώπηή ε άζθεζε είλαη έλαο ηξφπνο πνιχ εηδηθφο γηά λα
αλαλεψλνπκε ην ζψκα. Μπνξνχκε λα ηελ ραξαθηεξίδνπκε ζαλ ηελ
άζθεζε 11. Σνπνζεηνχκαζηε μαπισκέλνη αλάζθεια επάλσ ζην πάησκα, κεηά ζεθψλνπκε ηα πφδηα θαη ηα ηνπνζεηνχκε πάλσ ζηνλ
ηνίρν. Γηα απηή ηελ άζθεζε πξέπεη λα ηνπνζεηνχκαζηε πνιχ θνληά
ζηνλ ηνίρν, έηζη φπσο βιέπνπκε ζηελ επθφλα. Ώπηή ε άζθεζε είλαη
εηδηθή γηα λα γίλεηαη κηα δνπιεηά πνπ κφλν ην Εεξφηεξν Άγην Πλεχκα
κπνξεί λα ηελ εθηειεί κέζα ζηνλ νξγαληζκφ καο. Βκείο έρνπκε ζηνλ
εγθέθαιν κηα ζειήλε πνπ καο θάλεη ηα πην
ζειεληαθά πιάζκαηα ηνπ θφζκνπ, νη πξάμεηο
καο είλαη αξλεηηθέο θαη ζειεληαθέο, δηφηη ε
ζειήλε βξίζθεηαη κέζα ζηνλ εγθέθαιν καο.
Βλψ ζηελ πεξηνρή ηνπ αθαινχ έρνπκε έλαλ
θαηαπιεθηηθφ ήιην απφ ηφηε πνπ θχγακε απφ
ηνλ παξάδεηζν άιιαμε ζε καο απηφο ν
θσηεηλφο ήιηνο ηνπ εγθεθάινπ θαη πέξαζε
ζηνλ αθαιφ θαη ε θξχα ζειήλε πέξαζε ζηνλ εγθέθαιν.
Σφηε γλσξίδνληαο απηή ηελ άπνςε, βξηζθφκελνη ζε απηή ηελ
ζηάζε, ηθεηεχνπκε ην Άγην Πλεχκα λα καο θάλεη ηελ αιιαγή. Να καο
βγάιεη ηελ ζειήλε απφ ηνλ εγθέθαιν θαη λα ηελ ηνπνζεηήζεη ζηνλ
αθαιφ καο θαη κε ηελ ζεηξά ηνπ λα καο βγάιεη απφ ηνλ αθαιφ απηφλ
ηνλ θσηηζκέλν ήιην θαη λα ηνλ θαηαζέζεη ζηνλ εγθέθαιν καο.
΋πνηνο πεηπραίλεη λα θάλεη απηή ηελ άζθεζε θαηά ηελ
δηάξθεηα ηξηψλ σξψλ, ζα ληθήζεη ηνλ ζάλαην θαη ζα μαλαθαηαθηήζεη
ηελ λεφηεηα. Βίλαη μεθάζαξν φηη πξέπεη λα αξρίζνπκε ην πνιχ πνιχ
κε 5 ιεπηά θαη κεηά λα απμάλνπκε πξννδεπηηθά, ζηγά-ζηγά κε
ππνκνλή, π.ρ. ζα απμάλνπκε έλα ιεπηφ θάζε κέξα.
΋πνηνη πνζνχλ λα μαλαληψζνπλ ην ζψκα θαη λα ζεξαπεπζνχλ
απφ νπνηαδήπνηε αξξψζηηα εδψ ηνπο δίλνπκε ηελ θαηαπιεθηηθή
θφξκνπια, ην ΐηπαξίηα Καξάλη Μνχδξα θαηαιάβαηε;

201
΢ε απηή ηελ ζηάζε κπνξνχκε λα δεηάκε απφ ην Άγην Πλεχκα
λα καο αιιάδεη ηα παιηά θχηηαξα κε θαηλνχξηα.
Ο αλψηαηνο ρξφλνο ζε απηή ηελ άζθεζε είλαη κέρξη ηξείο
ψξεο. ΋ηαλ ηειεηψλνπκε ηελ άζθεζε πξέπεη λα θαηεβάδνπκε ηα
πφδηα ζηγά-ζηγά θαη πνηέ απφηνκα.

ΣΟ ΑΒΤΣΒΡΟ ΚΟ΢ΜΔΜΏ ΣΟΤ ΚΕΣΡΕΝΟΤ ΑΡΏΚΟΤ
Οθηψβξηνο 1972
Βίλαη μεθάζαξν φηη πξέπεη λα απειεπζεξσλφκαζηε θάζε θνξά
φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ λνπ. Ο λνπο είλαη πξαγκαηηθά
κπνπληξνχκη, κηα θπιαθή ζηελ νπνία φινη βξηζθφκαζηε
θπιαθηζκέλνη. Υξεηάδεηαη λα δξαπεηεχζνπκε απφ απηή ηελ θπιαθή
αλ πξαγκαηηθά ζέινπκε λα μέξνπκε ηη πξάγκα είλαη ε ειεπζεξία.
Ώπηή ε ειεπζεξία πνπ δελ είλαη ηνπ ρξφλνπ, απηή ειεπζεξία πνπ δελ
είλαη ηνπ λνπ. Πξψηα απφ φια πξέπεη λα ζεσξνχκε ηνλ λνπ ζαλ θάηη
πνπ δελ είλαη ην ΒΕΝΏΕ. Οη άλζξσπνη, δπζηπρψο, είλαη πνιχ
ηαπηηζκέλνη κε ηνλ λνπ, ιέλε: «ζθέπηνκαη», αηζζάλνληαη λα είλαη
λνπο.
Τπάξρνπλ ζρνιέο πνπ αθνζηψλνληαη ζην λα δπλακψλνπλ ηνλ
λνπ, δίλνπλ καζήκαηα δη' αιιεινγξαθίαο, δηδάζθνπλ πσο λα
αλαπηχζζεηαη ε λνεηηθή δχλακε θιπ. ΋ια απηά είλαη παξάινγα, ην
ζσζηφ δελ είλαη λα δπλακψλνπκε ηα ζίδεξα ηεο θπιαθήο ζηελ νπνία
βξηζθφκαζηε. Ώπηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη λα θαηαζηξέθνπκε απηά
ηα ζίδεξα γηα λα γλσξίζνπκε ηελ πξαγκαηηθή ειεπζεξία, πνπ φπσο
ζαο έιεγα, δελ είλαη ηνπ ρξφλνπ. Βλψ βξηζθφκαζηε κέζα ζηελ
θπιαθή ηνπ δηαλνεηηθνχ ζα είκαζηε αλίθαλνη λα πεηξακαηηζηνχκε
ηελ αιεζηλή ειεπζεξία.
Ο λνπο ζηνλ εαπηφ ηνπ είλαη κηα θπιαθή πνιχ νδπλεξή,
θαλέλαο κέρξη ηψξα δελ έγηλε επηπρήο κε ηνλ λνπ. Πφηε έρεηε
γλσξίζεη ηνλ πξψην επηπρηζκέλν (απφ ηνλ λνπ) άλζξσπν; Ο λνπο
θάλεη δπζηπρηζκέλα φια ηα πιάζκαηα, ηα θάλεη θαθνκνίξηθα. Οη πην
επράξηζηεο ζηηγκέο πνπ έρνπκε δήζεη ζηελ δσή καο έρνπλ έξζεη κε
ηελ απνπζία ηνπ λνπ. Έρεη ζπκβεί γηα κηα ζηηγκή, λαη, αιιά δελ ζα
κπνξέζνπκε λα ην μεράζνπκε πνηέ πηα. ΢ε απηφ ην δεπηεξφιεπην
έρνπκε γλσξίζεη ην ηη είλαη ε επηπρία, αιιά απηφ έρεη δηαξθέζεη κφλν

202
έλα δεπηεξφιεπην. Ο λνπο δελ μέξεη ηη πξάγκα είλαη ε επηπρία, απηφο
είλαη κηα θπιαθή.
Πξέπεη ηφηε λα κάζνπκε λα θπξηαξρνχκε ηνλ λνπ, φρη ηνπ
άιινπ αιιά ηνλ δηθφ καο, λα ηνλ θπξηαξρνχκε αλ ζέινπκε λα
απειεπζεξσζνχκε απ' απηφλ. Βίλαη απαξαίηεην, γίλεηαη αλαγθαίν λα
κάζνπκε λα θνηηάκε ηνλ λνπ ζαλ θάηη πνπ πξέπεη λα θπξηαξρήζνπκε,
ζαλ θάηη πνπ, ας πνχκε, ρξεηάδεηαη λα εμεκεξψζνπκε. Ώο ζπκεζνχκε
ηνλ ζετθφ Αάζθαιν Εεζνχ, φηαλ κπαίλεη ζηελ Εεξνπζαιήκ
αλεβαζκέλν ζηνλ γάηδαξφ ηνπ ηελ Κπξηαθή ησλ ΐαΎσλ. Ώπηφο ν
γάηδαξνο είλαη ν λνπο πνπ πξέπεη λα ηνλ ππνηάμνπκε, πξέπεη λα
αλεβνχκε ζε απηφλ, θαη φρη απηφο λα αλέβεη ζε καο.
Απζηπρψο νπ αλζξψπνπ είλαη ζχκαηα, ν γάηδαξνο αλεβαίλεη
επάλσ ζηνπο αλζξψπνπο, νη θαεκέλνη νη άλζξσπνη δελ μέξνπλ λα
θαβαιήζνπλ ζ' απηφλ. Βίλαη έλαο γάηδαξνο, αο πνχκε, αξθεηά
αδέμηνο, θαπ πξέπεη λα ηνλ θπξηαξρνχκε αλ αιεζηλά ζέινπκε λα
αλέβνπκε ζ' απηφλ.
Καηά ηελ δπάξθεηα ηνπ δηαινγηζκνχ πξέπεη λα ζπλνκηινχκε
κε ηνλ λνπ εάλ θάπνηα απνξία δηαπεξλά, ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε
αλαηνκία ζηελ απνξία. ΋ηαλ ηελ έρνπκε κειεηήζεη ζσζηά, φηαλ ηεο
έρνπκε θάλεη αλαηνκία δελ αθήλεη ζηελ κλήκε καο θαλέλα ίρλνο,
εμαθαλίδεηαη. Ώιιά φηαλ ε απνξία επηκέλεη, φηαλ ζέινπκε κφλν λα
ηελ πνιεκάκε αδηάθνπα, ηφηε δεκηνπξγείηαη κέζα καο κηα
ζχγθξνπζε. Οπνηαδήπνηε απνξία είλαη έλα εκπφδην γηα ηνλ
δηαινγηζκφ.
Ώιιά ην λα αξλεζνχκε ηηο απνξίεο δελ είλαη ηξφπνο γηα λα ηηο
εμαιείθνπκε, αιιά θάλνληαο αλαηνκία γηα λα δνχκε ηη είλαη απηφ ην
πξαγκαηηθφ πνπ θξχβνπλ. Οπνηαδήπνηε απνξία πνπ επηκέλεη ζηνλ
λνπ κεηαηξέπεηαη ζε έλα εκπφδην γηα ηνλ δηαινγηζκφ, ηφηε πξέπεη λα
ηελ αλαιχνπκε, λα ηελ ηεκαρίδνπκε, λα ειαηηψλνπκε ζε ζθφλε ηελ
απνξία, φρη καρφκελνπ, φρη επαλαιακβάλσ, αιιά αλνίγνληάο ηελ κε
ην ζθαξπέιν ηεο απηνθξηηηθήο. Κάλνληάο ηεο απζηεξή αλαηνκία,
ακείιηθηα ζα αλαθαιχςνπκε ηη είλαη απηφ πνπ ππήξρε ζεκαληηθφ
ζηελ απνξία θαη ηη είλαη απηφ πνπ δελ ππήξρε, θαη ηη ήηαλ πξαγκαηηθφ
πνπ ππήξρε ζηελ απνξία θαη ηη κε πξαγκαηηθφ. Έηζη ινηπφλ νη
απνξίεο κεξηθέο θνξέο ρξεζηκεχνπλ γηα λα μεθαζαξίδνπκε ηδέεο.
΋ηαλ αθαηξνχκε κηα απνξία δηα κέζνπ ηεο απζηεξήο αλάιπζεο, φηαλ
ηεο θάλνπκε αλαηνκία, αλαθαιχπηνπκε θάπνηα αιήζεηα. Ώπφ απηή
ηελ αιήζεηα έξρεηαη θάηη πην βαζχ, πεξηζζφηεξε ζνθία.

203
Σφηε ε ζνθία επεμεξγάδεηαη επάλσ ζηελ βάζε ηεο άκεζεο
εκπεηξίαο, επάλσ ζηελ εηδηθή πείξα, πάλσ ζηελ βάζε ηνπ βαζχ
δηαινγηζκνχ. Τπάξρνπλε θνξέο, επαλαιακβάλσ, πνπ ρξεηαδφκαζηε
λα ζπλνκηινχκε κε ηνλ λνπ. Αηφηη πνιιέο θνξέο, φηαλ ζέινπκε λα
είλαη ήζπρνο ν λνπο, φηαλ ζέινπκε λα βξίζθεηαη ζε ζησπή, απηφο
επηκέλεη ζηελ κσξνινγία ηνπ, ζε κία κάρε αληηζέζεσλ. Σφηε είλαη
αλαγθαίν λα ξσηάκε ηνλ λνπ, λα ηνπ πνχκε: «Χξαία, ηη είλαη απηφ
πνπ ζέιεηο λνπ; Ώπάληεζέ κνπ, εμήγεζέ κνπ ηη είλαη απηφ πνπ
ζέιεηο;». αλ ν δηαινγηζκφο είλαη βαζχο κπνξεί λα αλαβιχζεη κηα
αληηπξνζσπεία. ΢ε απηή ηελ αληηπξνζσπεία, κνξθή ή εηθφλα
βξίζθεηαη ε απάληεζε. Πξέπεη ηφηε λα ζπλνκηινχκε κε ηνλ λνπ κέρξη
λα ηνλ θάλνπκε λα δεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ πξαγκάησλ. Μέρξη
λα ηνλ θάλνπκε λα δεη φηη ε απάληεζή ηνπ είλαη ιαλζαζκέλε, φηη νη
απαζρνιήζεηο ηνπ είλαη άρξεζηεο (θαη ηελ αηηία πνπ είλαη άρξεζηεο).
΢ην ηέινο ν λνπο ζα κείλεη ήζπρνο, ζε ζησπή. Ώιιά αλ αηζζαλφκαζηε
φηη δελ αλαβιχδεη αθφκα θψηηζε, φηη επηκέλεη ζε εκάο ε ραψδεο
θαηάζηαζε, ε αζπλάξηεηε ζχγρπζε, ε κάρε θαη ε κσξνινγία ηνπ
ηφηε πξέπεη λα θαιέζνπκε ηνλ λνπ ζηελ ηάμε θαη λα ηνλ
μαλαξσηήζνπκε: «Ση είλαη απηφ πνπ ζέιεηο; Ση είλαη απηφ πνπ
ςάρλεηο; Γηαηί δελ κε αθήλεηο ζε εζπρία; Μίια μεθάζαξα». Να
ζπλνκηινχκε κε ηνλ λνπ ζα λα ήηαλ έλα άγλσζην άηνκν (δηφηη είλαη
έλα άγλσζην άηνκν) θαη δελ είλαη ην ΒΕΝΏΕ. Σφηε πξέπεη λα ηνπ
θεξζνχκε ζαλ ζε άγλσζην άηνκν, λα ηνλ λνπζεηνχκε, λα ηνλ
καιψλνπκε.
Οη καζεηέο ηνπ πξνρσξεκέλνπ Γελ ζπλεζίδνπλ ην ηδνχλην.
Ώιιά ην ςπρνινγηθφ απηφ ηδνχλην δελ ην θαηαιαβαίλνπλ νη
ηνπξίζηεο φηαλ θηάλνπλ ζηελ Εαπσλία. Ώλ βιέπακε π.ρ. ηνπο
Μνλαρνχο θαζψο κάρνληαη κεηαμχ ηνπο λα θάλνπλ ηδνχλην,
θαίλνληαη ζαλ αζθήζεηο απιψο θπζηθέο αιιά δελ είλαη. ΋ηαλ απηνί
θάλνπλ ηδνχλην πξαγκαηηθά ζρεδφλ δελ αληηιακβάλνληαη ην θπζηθφ
ζψκα. Δ κάρε ηνπο θαηεπζχλεηαη ζην λα θπξηαξρνχλ ηνλ δηθφ ηνπο
λνπ. Σν ηδνχλην ζην νπνίν βξίζθνληαη καρφκελνη είλαη ελαληίνλ ηνπ
λνπ ηνπ θαζελφο. Έηζη ινηπφλ ην ςπρνινγηθφ ηδνχλην έρεη ζαλ ζηφρν
λα ππνηάμεη ηνλ λνπ, λα ηνπ θεξζνχκε επηζηεκνληθά, ηερληθά κε
ζθνπφ λα ηνλ ππνηάμνπκε. Απζηπρψο νη Απηηθνί (φπσο πάληα
επηθαλεηαθνί θαη αλφεηνη) βιέπνπλ κφλν ηελ θινχδα ηνπ ηδνχλην.
Έπαηξλαλ ην ηδνχλην ζαλ πξνζσπηθή ππεξάζπηζε, μέραζαλ ηηο αξρέο
Γελ θα Σζαλγθ θαη απηφ έγηλε πξαγκαηηθά αμηνζξήλεην. Βίλαη θάηη
πνιχ παξφκνην κε εθείλν πνπ ζπλέβε κε ην Σαξψ. Ξέξεηε φηη ζην

204
Σαξψ βξίζθεηαη φιε ε αξραία ζνθία. Ξέξεηε φηη ζην Σαξψ
βξίζθνληαη φινη νη θνζκηθνί λφκνη ηεο θχζεο. Πρ έλα άηνκν πνπ
κηιάεη ελαληίνλ ηεο ΢εμνπαιηθήο Μαγείαο, κηιάεη ελαληίνλ ηνπ
Ώξθάλν 9 ηνπ Σαξψ θαη γη απηφ βάδεη απάλσ ηνπ έλα ηξνκεξφ θάξκα.
Έλα άηνκν πνπ κηιάεη αο πνχκε ππέξ ηνπ δφγκαηνο ηεο εμέιημεο (θαη
ζέιεη λα ζθιαβψλεη ηνπο λφεο ησλ άιισλ κέζα ζην δφγκα ηεο
εμέιημεο) παξαβαίλεη ην Ώξθάλν 10 ηνπ Σαξψ θαη έηζη δηαδνρηθψο.
Σν Σαξψ είλαη ην παηξφλ ηνπ κεγέζνπο γηα φινπο φπσο ην είπα ζην
βηβιίν κνπ κε ηίηιν «Σν κπζηήξην ηεο Υξπζήο Άλζηζεο». Σειεηψλσ
ιέγνληαο φηη νη ζπγγξαθείο είλαη ειεχζεξνη λα γξάθνπλ φηη ζέινπλ,
πνιχ ειεχζεξνη, αιιά λα κελ μερλνχλ ην παηξφλ ηνπ κεγέζνπο πνπ
είλαη ην Σαξψ, ην Υξπζφ ΐηβιίν αλ δελ ζέινπλ λα πέθηνπλ θάησ απφ
ηνλ λφκν ηεο Καηάλζηαο1. ΋πνηνη ππεξαζπίδνληαη ην δφγκα ηεο
εμέιημεο παξαβαίλνπλ ηνπο λφκνπο ηνπ Ώξθάλν 10 ηνπ Σαξψ.
Χξαία, κεηά απφ απηή ηελ κηθξή έθζεζε ζέισ λα ζαο πσ φηη
ην Σαξψ (ην ηφζν ηεξφ, ην ηφζν ζνθφ) κεηαηξάπεθε ζην παηρλίδη ηνπ
πφθεξ, ζηα δηάθνξα παηρλίδηα κε ραξηηά πνπ ππάξρνπλ γηα λα
δηαζθεδάδνπλ νη άλζξσπνη. Οη άλζξσπνη μέραζαλ ηνπο λφκνπο ηνπ,
ηηο αξρέο ηνπ. Οη ηεξέο πηζίλεο ησλ λαψλ ηεο αξραηφηεηαο, λανί ησλ
κπζηεξίσλ, κεηαηξάπεθαλ ζήκεξα ζηηο δεμακελέο γηα θνιπκβεηέο. Δ
ηαπξνκαρία, βαζηά ηαπξηθή επηζηήκε ησλ αξραίσλ Μπζηεξίσλ ηνπ
Πνζεηδψλα ζηελ Ώηιαληίδα, έραζε ηηο αξρέο ηεο θαη κεηαηξάπεθε
ζήκεξα ζε έλα ρπδαίν ηζίξθν γηα φινπο.
Έηζη ινηπφλ δελ είλαη παξάμελν φηη ην ηδνχλην Γελ Σζάλγθ
(πνπ έρεη ζαλ ζηφρν λα ππνηάζζεη ηνλ ηδηαίηεξν λνπ ζε θάζε κηα απφ
ηηο ηδηαίηεξεο ζηάζεηο θαη θηλήζεηο ηνπ) λα έρεη εθθπιηζηεί, λα έρεη
ράζεη ηηο αξρέο ηνπ ζηνλ δπηηθφ θφζκν θαη λα κελ έρεη κεηαηξαπεί ζε
ηίπνηε άιιν παξά ζε θάηη βέβειν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα κφλν
γηα ηελ πξνζσπηθή ππεξάζπηζε. Ώο θνηηάμνπκε ηελ ςπρνινγηθή
άπνςε ηνπ ηδνχλην. Ώιιά δελ ζέισ λα ζαο πσ φηη ζα ζαο δηδάμσ
θπζηθφ ηδνχλην (γηαηί νχηε θαη εγψ ην αζθψ) αιιά ζα ζαο δηδάμσ ην
ςπρνινγηθφ ηδνχλην. Υξεηάδεηαη λα θπξηαξρνχκε ηνλ λνπ. Ο λνπο
πξέπεη λα ππαθνχεη. Πξέπεη λα ηνλ λνπζεηνχκε απνθαζηζηηθά γηα λα
καο ππαθνχεη.
Πσο είλαη δπλαηφλ λα είκαζηε ζε κία πξαθηηθή δηαινγηζκνχ
θαη φκσο ν λνπο λα επηβάιιεηαη (ζηηο ζηηγκέο πνπ γπξεχνπκε ηελ
γαιήλε θαη ηελ ζησπή) θαη λα κελ κέλεη ήξεκνο; Πξέπεη λα μέξνπκε
1

΢.Μ. Βίλαη ην αλψηεξν θάξκα.

205
γηαηί δελ ζέιεη λα κέλεη ήξεκνο, πξέπεη λα ηνλ ξσηάκε, λα ηνλ
λνπζεηνχκε, λα ηνλ καζηηγψλνπκε, λα ηνλ θάλνπκε λα ππαθνχεη.
Βίλαη έλαο πεηζκαηάξεο γάηδαξνο, αδέμηνο πνπ πξέπεη λα ηνλ
θπξηαξρνχκε.
Ώπηφ δελ ην έρεη δηδάμεη ν Κξηζλακνχξηη, νχηε ην Γελ, νχηε
ην Σζάλγθ. Ώπηφ πνπ ιέσ αλήθεη ζην Αεχηεξν Κφζκεκα ηνπ
Κίηξηλνπ Αξάθνπ, ζην Αεχηεξν Κφζκεκα ηεο ΢νθίαο. Μέζα ζην
Πξψην Κφζκεκα κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ην Γελ, αιιά ην
Αεχηεξν Κφζκεκα δελ εμεγείηαη απφ ην Γελ αλ θαη έρεη ηα
πξνθαηαξθηηθά κε ην ςπρνινγηθφ ηδνχλην ηνπ. Σν Αεχηεξν Κφζκεκα
πεξηιακβάλεη ηελ πεηζαξρία ηνπ λνπ θπξηαξρψληαο ηνλ,
καζηηγψλνληάο ηνλ, καιψλνληάο ηνλ. Ο λνπο είλαη έλαο αλππφθνξνο
γάηδαξνο πνπ πξέπεη λα εμεκεξψζνπκε.
Έηζη ινηπφλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαινγηζκνχ πξέπεη λα
ππνινγίζνπκε πνιινχο παξάγνληεο. Ώλ ζέινπκε λα θηάζνπκε ζηελ
γαιήλε θαη ζηελ ζησπή ηνπ λνπ ρξεηάδεηαη λα κειεηάκε ηελ αηαμία
δηφηη κφλν έηζη κπνξνχκε λα εγθαηαζηήζνπκε ηελ ηάμε. Πξέπεη λα
μέξνπκε ηη ην πξνζεθηηθφ θαη ηη ην απξφζεθην είλαη απηφ πνπ ππάξρεη
ζε καο. Πάληα φηαλ κπαίλνπκε ζε δηαινγηζκφ ν λνπο καο είλαη
δηαηξεκέλνο ζε δχν κέξε: ην κέξνο πνπ πξνζέρεη (ην πξνζεθηηθφ
κέξνο) θαη ην απξφζεθην κέξνο. Αελ είλαη ζην πξνζεθηηθφ κέξνο πνπ
πξέπεη λα βάινπκε πξνζνρή παξά αθξηβψο ζε απηφ πνπ είλαη
απξφζεθην κέζα ζε εκάο.
΋ηαλ επηηπγράλνπκε λα θαηαιάβνπκε ζε βάζνο ηη ην
απξφζεθην ππάξρεη ζε εκάο θαη λα κειεηήζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο γηα
λα κεηαηξέπεηαη ην απξφζεθην ζε πξνζεθηηθφ, ζα έρνπκε επηηχρεη ηελ
γαιήλε θαη ηελ ζησπή ηνπ λνπ. Ώιιά πξέπεη λα είκαζηε ζπλεηνί ζηνλ
δηαινγηζκφ. Να θξίλνπκε ηνλ εαπηφ καο. Να μέξνπκε ηη ην
απξφζεθην ππάξρεη ζε καο. Υξεηαδφκαζηε λα γηλφκαζηε ζπλεηδεηνί
απφ εθείλν ην απξφζεθην πνπ ππάξρεη ζε καο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: ΋ηαλ ιέκε φηη πξέπεη λα θπξηαξρνχκε ηνλ λνπ,
πνηνο πξέπεη λα ηνλ θπξηαξρεί;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Δ νπζία, ε νπζία πξέπεη λα θπξηαξρεί ηνλ λνπ,
ε ζπλείδεζε.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Σφηε αθππλίδνληαο ζπλείδεζε έρνπκε
πεξηζζφηεξε εμνπζία πάλσ ζην λνπ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Φπζηθά λαη αλ γηλφκαζηε ζπλεηδεηνί απφ
εθείλν ην αζπλείδεην πνπ ππάξρεη ζε εκάο. Έηζη ινηπφλ γίλεηαη
επείγνλ, κε αλαβιεηφ λα θπξηαξρνχκε ηνλ λνπ, λα ζπλνκηινχκε κε

206
απηφλ, λα ηνλ λνπζεηνχκε, λα ηνλ καζηηγψλνπκε κε ην καζηίγην ηεο
ζέιεζεο, λα ηνλ θάλνπκε λα ππαθνχεη. Ώπηφ αλήθεη ζην Αεχηεξν
Κφζκεκα ηνπ Κίηξηλνπ Αξάθνπ. ΋πσο ζαο έρσ πεη, ήκνπλα
κεηελζαξθσκέλνο ζηελ παιηά Κίλα θαη νλνκαδφκνπλ Σζνχ Λί.
Ήκνπλα κπεκέλνο ζην Σάγκα ηνπ Κίηξηλνπ Αξάθνπ. Έρσ δηαηαγέο
λα δψζσ ηα επηά Κνζκήκαηα ηνπ Κίηξηλνπ Αξάθνπ.
Πξηλ απ’ φια δελ πξέπεη λα ηαπηηδφκαζηε κε ηνλ λνπ αλ είλαη
φηη αιεζηλά ζέινπκε λα βγάινπκε ηελ θαιχηεξε απφδνζε ηνπ
Αεχηεξνπ Κνζκήκαηνο. Αηφηη αλ εκείο αηζζαλφκαζηε φηη είκαζηε
λνπο, αλ ιέκε: «ζπιινγίδνκαη, ζθέπηνκαη», ηφηε βεβαηψλσ έλαλ
κσξφ. Σφηε δελ ζπκθσλψ κε ηελ δηδαζθαιία ηνπ Κίηξηλνπ Αξάθνπ
δηφηη ην Βίλαη δελ ρξεηάδεηαη λα ζθέπηεηαη. Σν Βίλαη δελ ρξεηάδεηαη
λα ζπιινγίδεηαη, φπνηνο ζπιινγίδεηαη είλαη ν λνπο. Σν Βίλαη είλαη ην
Βίλαη θαη ν Λφγνο λα είλαη ην Βίλαη είλαη ην ίδην ην Βίλαη. ΏΤΣΟ
είλαη απηφ πνπ Βίλαη, απηφ πνπ πάληα ζα Βίλαη. ΏΤΣΟ είλαη ε δσή
πνπ πάιιεηαη ζε θάζε άηνκν, πνπ πάιιεηαη ζε θάζε ήιην. Έηζη ινηπφλ
απηφο πνπ ζθέπηεηαη δελ είλαη ην Βίλαη, φπνηνο ζπιινγίδεηαη δελ είλαη
ην Βίλαη. Βκείο δελ έρνπκε ελζαξθσκέλν φιν ην Βίλαη, αιιά έρνπκε
ελζαξθσκέλν έλα κέξνο ηνπ Βίλαη. Ώπηφ είλαη ε Οπζία, ην Μπνπδάηα
απηφ πνπ ππάξρεη απφ ςπρή ζε εκάο, ην ςπρηθφ πιηθφ. Σφηε είλαη
αλαγθαίν απηή ε δσληαλή Οπζία λα επηβάιιεηαη ζην λνπ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Αάζθαιε ζέιεηε λα πείηε ηφηε φηη απηφο πνπ
αλαιχεη είλαη ην Βγψ; ηα Βγψ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Έηζη είλαη, δηφηη ηα Βγψ δελ είλαη παξά κνξθέο
ηνπ λνπ, δηαλνεηηθέο κνξθέο πνπ πξέπεη λα θαηαζηξέθνπκε, λα
ειαηηψλνπκε ζε θνζκηθή ζθφλε.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: ΢ε απηή ηελ πεξίπησζε παχνπκε λα αλαιχνπκε
θαη λα ζπιινγηδφκαζηε;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΐεβαίσο λαη. Ώθφκα ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί
ην γεγνλφο θάπνηνο λα δηαιχζεη ηα Βγψ, λα ηα εμαιείςεη. Μπνξεί λα
ζπκβεί ην γεγνλφο φηη απηφο, ν θάπνηνο πνπ δηαιχεη ην Βγψ, λα
θαηαζθεπάζεη έλα Αηαλνεηηθφ ζψκα θαη πξαγκαηηθά λα απνθηήζεη
δηαλνεηηθή αηνκηθφηεηα. Ώιιά φκσο πξέπεη λα ειεπζεξσζεί αθφκε
θαη απφ ην ίδην ην δηαλνεηηθφ ζψκα δηφηη απηφ ην ζψκα φζν ηέιεην
θαη αλ είλαη ζπιινγίδεηαη επίζεο, ζθέπηεηαη επίζεο θαη ν πςειφηεξνο
ηξφπνο ζθέςεο είλαη ε «κε ζθέςε». ΋ζν ζθεπηφκαζηε δελ είκαζηε
ζηνλ πην ςειφ ηξφπν ζθέςεο. Σν Βίλαη δελ ρξεηάδεηαη λα ζθέπηεηαη.
ΏΤΣΟ είλαη απηφ πνπ πάληα ήηαλ θαη πάληα ζα είλαη. Έηζη ινηπφλ ζε
ζχλζεζε πξέπεη λα ππνδνπιψλνπκε ηνλ λνπ, λα ηνλ καζηηγψλνπκε,

207
λα ηνλ ξσηάκε. Αελ ρξεηαδφκαζηε λα ππνηάμνπκε ηνλ λνπ ησλ άιισλ
δηφηη απηφ είλαη καχξε καγεία. Αελ ρξεηαδφκαζηε λα ππνηάμνπκε ηνλ
λνπ θαλελφο δηφηη απηφ είλαη αγπξηεία ηνπ ρεηξφηεξνπ είδνπο. Ώπηφ
πνπ ρξεηαδφκαζηε εκείο είλαη λα ππνηάμνπκε ηνλ δηθφ καο λνπ, λα ηνλ
θπξηαξρήζνπκε.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαινγηζκνχ, επαλαιακβάλσ,
ππάξρνπλ δχν κέξε: απηφ πνπ είλαη πξνζεθηηθφ θαη απηφ πνπ είλαη
απξφζεθην. Υξεηάδεηαη λα γηλφκαζηε ζπλεηδεηνί απφ απηφ ην
απξφζεθην πνπ ππάξρεη ζε εκάο. Γηλφκελνη ζπλεηδεηνί κπνξνχκε λα
δηαζαθελίδνπκε φηη ην απξφζεθην έρεη πνιινχο παξάγνληεο. Ώο
αλαιχζνπκε κεξηθνχο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο:
Ώκθηβνιία. Τπάξρνπλ πνιιέο ακθηβνιίεο, είλαη πνιιέο νη
ακθηβνιίεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ αλζξψπηλν λνπ. Ώπφ πνχ πξνέξρνληαη
νη ακθηβνιίεο ηνπ λνπ; Ώο δνχκε γηα παξάδεηγκα ηνλ πιηζκφ, ηνλ
αζετζκφ, ηνλ ζθεπηηθηζκφ. Ώλ ηα θνκκαηηάζνπκε βιέπνπκε φηη
ππάξρνπλ πνιιέο κνξθέο ζθεπηηθηζκνχ, πνιιέο κνξθέο αζετζκνχ θαη
πνιιέο κνξθέο πιηζκνχ. Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ιέγνληαη άζενη,
πιηζηέο. ΋κσο θνβνχληαη π.ρ. ηελ αγπξηεία, ηελ καγεία. ΢έβνληαη ηελ
θχζε, μέξνπλ λα βιέπνπλ ηνλ Θεφ ζηελ θχζε αιιά κε ηνλ ηξφπν
ηνπο. ΋ηαλ ηνπο κηιάκε επάλσ ζηα ζξεζθεπηηθά ή πλεπκαηηθά
ζέκαηα δειψλνπλ άζενη, πιηζηέο. Ο αζετζκφο ηνπο δελ είλαη ηίπνηε
άιιν απφ κία αξρηθή κνξθή.
Τπάξρεη κία άιιε κνξθή πιηζκνχ θαη αζετζκνχ. Βίλαη ηνπ
ηχπνπ καξμηζκφο-ιεληληζκφο άπηζηνο, ζθεπηηθηζηήο. Καηά βάζνο θάηη
ςάρλεη απηφο ν άζενο πιηζηήο. Θέιεη απιψο λα εμαθαλίδεηαη, λα κελ
ππάξρεη, λα εμαιείθεηαη εληειψο, δελ ζέιεη λα μέξεη ηίπνηε γηα ηελ
Θετθή Μνλάδα, ηελ κηζεί. Πξαγκαηηθά κε ην λα πξνρσξεί έηζη ζα
θαηαζηξαθεί φπσο απηφο ην ζέιεη, είλαη γνχζην ηνπ, ζα ζηακαηήζεη
λα ππάξρεη, ζα θαηεβαίλεη ζηνπο θνιαζκέλνπο θφζκνπο, πξνο ην
θέληξν βαξχηεηαο ηνπ πιαλήηε, απηφ είλαη γνχζην ηνπ, ζα
απηνθαηαζηξέθεηαη, ζα ράλεηαη. Ώιιά αλ ζπλερίδεη ε νπζία ζα
απειεπζεξσζεί, ζα έξζεη μαλά ζε θαηλνχξηεο αλνδηθέο εμειίμεηο θαη
ζα πεξάζεη απφ θαηλνχξηεο θαζνδηθέο εμειίμεηο. Θα έξζεη μαλά θαη
μαλά ζε δηαθνξεηηθνχο θχθινπο εθδειψζεσο γηα λα πέθηεη ζηνλ ίδην
ζθεπηηθηζκφ θαη πιηζκφ. Ώιιά ηέινο ζα θαλεί ην απνηέιεζκα. Πνην;
΋ηαλ ηελ εκέξα πνπ νξηζηηθά θιείλνληαη φιεο νη πφξηεο, φηαλ νη
3.000 θχθινη εμαληινχληαη ηφηε απηή ε Οπζία απνξξνθάηαη ζηελ
Μνλάδα. Ώπηή κε ηελ ζεηξά ηεο κπαίλεη ζηελ αγθαιηά ηνπ
Παγθφζκηνπ Πλεχκαηνο ηεο Γσήο αιιά ρσξίο καεζηξία. Ση ήηαλ

208
εθείλν πνπ πξαγκαηηθά ήζειε απηή ε Οπζία; Ση ήηαλ απηφ πνπ
έςαρλε κε ηνλ πιηζκφ ηεο; κε ηνλ αζετζκφ ηεο; πνηνο ήηαλ ν πφζνο
ηεο; Ο πφζνο ηεο ήηαλ λα αξλεζεί ηελ καεζηξία, απηφ ήηαλ πνπ ήζειε
ζην βάζνο θαη ην επηηπγράλεη. Σν αμηνινγεί θαη ζην ηέινο ηειεηψλεη
ζαλ έλαο ζπηλζήξαο ρσξίο καεζηξία. Έηζη ινηπφλ νη κνξθέο ηνπ
ζθεπηηθηζκνχ είλαη δηαθνξεηηθέο. Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ιέγνληαη
θαζνιηθνί, απνζηνιηθνί θαη ξσκατθνί. ΋κσο ζηηο πξάμεηο ηνπο είλαη
σκά πιηζηέο θαη αζετζηέο. Ώιιά πεγαίλνπλ ζηελ εθθιεζία ηηο
Κπξηαθέο, κεηαιακβάλνπλ θαη εμνκνινγνχληαη. Ώπηή είλαη άιιε
κνξθή ζθεπηηθηζκνχ. Ώλ αλαιχζνπκε φιεο απηέο ηηο κνξθέο ηνπ
πιηζκνχ θαη ζθεπηηθηζκνχ, πνπ ππάξρνπλ θαη ζα ππάξρνπλ,
αλαθαιχπηνπκε φηη δελ ππάξρεη κφλν έλαο ζθεπηηθηζκφο, δελ ππάξρεη
κφλν έλαο πιηζκφο. Δ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ππάξρνπλ
εθαηνκκχξηα κνξθέο ζθεπηηθηζκνχ θαη πιηζκνχ. Καη είλαη
εθαηνκκχξηα γηαηί απιψο είλαη δηαλνεηηθέο, πξάγκαηα ηνπ λνπ.
Αειαδή ν ζθεπηηθηζκφο θαη ν πιηζκφο είλαη ηνπ λνπ θαη φρη ηνπ
Βίλαη.
΋ηαλ θάπνηνο έρεη πεξάζεη πην πέξα απφ ηνλ λνπ έρεη γίλεη
ζπλεηδεηφο ηεο αιήζεηαο πνπ δελ είλαη ηνπ ρξφλνπ. Βθείλνο πνπ έρεη
αθνχζεη θάπνηα θνξά ηνλ Λφγν, ν νπνίνο βξίζθεηαη πην πέξα απφ ηνλ
ρξφλν, πην πέξα απφ ηνλ λνπ, πξαγκαηηθά δελ κπνξεί λα είλαη νχηε
πιηζηήο νχηε αζετζηήο. Ο αζετζκφο είλαη ηνπ λνπ, αλήθεη ζην λνπ,
είλαη ζαλ κία δαληέια. ΋ιεο νη κνξθέο ηνπ πιηζκνχ θαη ηνπ αζετζκνχ
κνηάδνπλ κε κία κεγάιε δαληέια, είλαη πνιιέο, ηφζν δηαθνξεηηθέο,
είλαη ε δαληέια ηνπ λνπ. Ώιιά απηφ ην Πξαγκαηηθφ πνπ ππάξρεη
είλαη πην πέξα απφ ηνλ λνπ. Ο αζετζηήο, ν πιηζηήο είλαη αγλνψλ.
Πνηέ δελ έρεη αθνχζεη ηνλ Λφγν. Πνηέ δελ έρεη γλσξίζεη ηνλ Θετθφ
Λφγν. Πνηέ δελ έρεη κπεη ζην ξεχκα ηνπ ήρνπ. Έηζη ινηπφλ είλαη ζην
λνπ πνπ δεκηνπξγείηαη ν αζετζκφο θαη ν πιηζκφο. Βίλαη κνξθέο ηνπ
λνπ, απαηειέο κνξθέο πνπ δελ έρνπλ θακία πξαγκαηηθφηεηα. Ώπηφ
πνπ αιεζηλά είλαη πξαγκαηηθφ δελ αλήθεη ζην λνπ, είλαη πην πέξα απφ
ηνλ λνπ. Σν λα απειεπζεξσλφκαζηε απφ ηνλ λνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα
λα γλσξίζνπκε ην πξαγκαηηθφ, φρη γηα λα ην γλσξίζνπκε δηαλνεηηθά
αιιά γηα λα ην πεηξακαηηζζνχκε πξαγκαηηθά θαη αιεζηλά.
Έηζη ινηπφλ κε ην λα βάινπκε πξνζνρή ζε απηφ ην απξφζεθην
πνπ ππάξρεη κπνξνχκε λα δνχκε ηηο δηαθνξεηηθέο αηηίεο ηνπ
ζθεπηηθηζκνχ, ηεο απηζηίαο, ηεο ακθηβνιίαο
θιπ. ΐιέπνληαο
νπνηαδήπνηε απνξία νπνηνπδήπνηε είδνπο πξέπεη λα ηελ
θνκκαηηάδνπκε, λα ηεο θάλνπκε αλαηνκία γηα λα δνχκε ηη είλαη απηφ

209
πνπ ζέιεη αιεζηλά. Καη φηαλ ηελ έρνπκε θνκκαηηάζεη ηειείσο ε
απνξία εμαθαλίδεηαη ρσξίο λα αθήλεη ζην λνπ θαλέλα ίρλνο, ρσξίο λα
αθήλεη ζηελ κλήκε νχηε ην πην αζήκαλην ζεκάδη.
΋ηαλ παξαηεξνχκε ην απξφζεθην πνπ ππάξρεη ζε καο
βιέπνπκε επίζεο ηελ κάρε ησλ αληηζέησλ ζην λνπ. Βίλαη ηφηε φηαλ
πξέπεη λα θνκκαηηάζνπκε απηέο ηηο αληηζέζεηο γηα λα δνχκε ηη είλαη
απηφ ην αιεζηλφ πνπ έρνπλ. Άιιεο θνξέο αλακλήζεηο, ζπγθηλήζεηο,
επηζπκίεο ή απαζρνιήζεηο δελ μέξνπκε γηαηί έξρνληαη θαη απφ πνχ
έξρνληαη.
΋ηαλ βιέπνπκε ζπλεηά φηη ππάξρεη αλάγθε λα αλαθαιέζνπκε
ηνλ λνπ ζηελ ηάμε, ππάξρεη έλα νξηαθφ ζεκείν ζην νπνίν έρνπκε
θνπξαζηεί απφ ηνλ λνπ ν νπνίνο δελ ζέιεη λα ππαθνχεη κε θαλέλα
ηξφπν. Σφηε δελ καο κέλεη άιιν παξά λα ηνλ λνπζεηνχκε, λα ηνπ
κηιάκε δπλαηά, λα ηνλ θέξνπκε κπξνζηά καο πξφζσπν κε πξφζσπν
ζαλ έλα μέλν θαη αλεπηζχκεην άηνκν. Να ηνλ καζηηγψλνπκε κε ην
καζηίγην ηεο ζέιεζεο θαη λα ηνλ ζπκβνπιεχνπκε κε ζθιεξά ιφγηα
κέρξη λα ηνλ θάλνπκε λα ππαθνχζεη. Πξέπεη λα ζπλνκηιήζνπκε
πνιιέο θνξέο κε ηνλ λνπ γηα λα θαηαιάβεη, αλ δελ θαηαιαβαίλεη
πξέπεη λα ηνλ αλαθαινχκε ζηελ ηάμε απζηεξά.
Βίλαη απαξαίηεην λα κελ ηαπηηδφκαζηε κε ηνλ λνπ, λα ηνλ
καζηηγψλνπκε ππνηάζζνληάο ηνλ, θπξηαξρψληαο ηνλ. Ώπηφο ζα
αληηδξά θαη εκείο ζα ηνλ μαλακαζηηγψλνπκε. Έηζη θεχγνπκε απφ ηνλ
λνπ θαη θηάλνπκε ζηελ αιήζεηα, εθείλν πνπ πξαγκαηηθά δελ είλαη ηνπ
ρξφλνπ. ΋ηαλ επηηπγράλνπκε λα πιεζηάδνπκε απηφ πνπ δελ είλαη ηνπ
ρξφλνπ κπνξνχκε λα πεηξακαηηδφκαζηε κε έλα ζηνηρείν πνπ
κεηαηξέπεη ξηδηθά.
Τπάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν κεηαηξεπηηθφ ζηνηρείν πνπ δελ
είλαη ηνπ ρξφλνπ. Μπνξνχκε κφλν, επαλαιακβάλσ, λα ην
πεηξακαηηζηνχκε φηαλ βγαίλνπκε απφ ηνλ λνπ. Καη απηφ γίλεηαη φηαλ
αηζζαλφκαζηε ηνλ κεηαηξνπέα ζηνηρείν. Να καρφκαζηε αδηάθνπα γηα
λα επηηχρνπκε ηελ Βζσηεξηθή Ώπηνπξαγκάησζε ηνπ Βίλαη.
Ξαλά θαη μαλά ρξεηαδφκαζηε λα απειεπζεξσλφκαζηε απφ ηνλ
λνπ θαη λα κπαίλνπκε ζην ξεχκα ηνπ ήρνπ, ζηνλ θφζκν ηεο κνπζηθήο,
ζηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν αληερεί ν ιφγνο ησλ Βινρίκ, φπνπ
πξαγκαηηθά βαζηιεχεη ε Ώιήζεηα. Ώιιά ελψ είκαζηε εκθηαισκέλνη
κέζα ζην λνπ ηη κπνξνχκε λα μέξνπκε γηα ηελ Ώιήζεηα; Ώπηφ πνπ νη
άιινη ιέλε. Ώιιά ηη μέξνπκε εκείο; Σν ζεκαληηθφ δελ είλαη απηφ πνπ
νη άιινη ιέλε αιιά απηφ πνπ πεηξακαηηδφκαζηε εκείο απφ ηνλ ίδην ηνλ
εαπηφ καο. Σν πξφβιεκά καο έγθεηηαη ζην πσο ζα μεθχγνπκε απφ ηνλ

210
λνπ. Υξεηαδφκαζηε επηζηήκε, ζνθία γηα λα ρεηξαθεηεζνχκε. Έηζη
ινηπφλ αγαπεηνί κνπ αδειθνί πεξηκέλσ πσο φινη ζα θάλεηε
ζπλείδεζε, ζηελ ζεκεξηλή πξαθηηθή, απφ ην απξφζεθην πνπ ππάξρεη
ζε εζάο. Πεξηκέλσ λα είζηε ηθαλνί λα θάλεηε αλαηνκία ζε
νπνηαδήπνηε απνξία, λα είζηε ηθαλνί λα θπξηαξρείηε ηνλ λνπ, λα
ζπιινγίδεζηε πξφζσπν κε πξφζσπν κε απηφλ, λα ηνλ επηπιήηηεηε.
΋ηαλ πηζηεχνπκε φηη ν λνπο είλαη ήξεκνο, φηη είλαη ζε ζησπή
θαη φκσο δελ έξρεηαη ζε εκάο θακία ζετθή εκπεηξία θηαίεη γηαηί δελ
είλαη ήξεκνο, νχηε ζε ζησπή. ΢ην βάζνο απηφο ζπλερίδεη καρφκελνο,
ζην βάζνο κσξνινγεί. Σφηε εκείο κέζσ ηνπ δηαινγηζκνχ πξέπεη λα
ηνλ αληηκεησπίδνπκε, λα ζπλνκηινχκε κε απηφλ, λα ηνλ
επηπιήηηνπκε, λα ηνλ ξσηάκε λα απαληήζεη, λα εμεγήζεη ηη είλαη απηφ
πνπ ζέιεη. Να ηνπ πνχκε: «Ννπ γηαηί δελ είζαη ήξεκνο; Γηαηί δελ κε
αθήλεηο ήζπρν; Ση είλαη απηφ πνπ ζέιεηο; Ώπηφο ζα δίλεη θάπνηα
απάληεζε. Σφηε εκείο ηνπ απαληάκε κε άιιε εμήγεζε πξνζπαζψληαο
λα ηνλ πείζνπκε. Ώιιά αλ δελ ζέιεη λα πεηζζεί δελ κέλεη άιιε ιχζε
παξά λα ηνπ επηβιεζνχκε κέζσ ηεο επίπιεμεο θαη ηνπ καζηηγίνπ ηεο
ζέιεζεο.
΋πσο ζαο έιεγα απηφ αλήθεη ζην Αεχηεξν Κφζκεκα ηνπ
Κίηξηλνπ Αξάθνπ. Σν Γελ πεξηέρεη ην Πξψην Κφζκεκα. Ώπηέο νη
γλψζεηο πνπ ζαο δίλσ απφςε αλήθνπλε ζην Αεχηεξν Κφζκεκα.
Τπάξρνπλε εξσηήζεηο;
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Αάζθαιε καο έρνπλ δείμεη φηη ζα κπνξνχζακε
επίζεο λα δηαινγηζηνχκε ζηα αληίζεηα. Ώλ έρσ ζην λνπ κία φκνξθε
θνπέια ηφηε πξέπεη λα ηνπνζεηψ κία άζρεκε θαη αλ βιέπσ έλα
ινπινχδη λα ηνπνζεηψ έλα καξακέλν. Έηζη απηφ θαίλεηαη λα
ζθνξπίδεη ηελ εηθφλα. Βίλαη ινηπφλ δπλαηφλ λα θαζεζπράδνπκε ηνλ
λνπ φρη κε δχλακε αιιά λα θηάζνπκε αλ είλαη ήζπρνο απζφξκεηα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΋ιν απηφ πνπ εθζέηεηο δελ είλαη παξά: «Σν
απφζπαζκα απφ κηα κπζηηθή δηδαζθαιία». Βθείλν πνπ πάεη πην βαζηά
απφ απηφ είλαη απηφ πνπ ζαο δηδάζθσ ηψξα. Έηζη π.ρ. καο έξρεηαη
κία ζθέςε κίζνπο, κία κνρζεξή αλάκλεζε. Σφηε πξέπεη λα
πξνζπαζνχκε λα ηελ θαηαιαβαίλνπκε. Να πξνζπαζνχκε λα δνχκε
ηελ αληίζεζή ηεο, πνπ είλαη ε αγάπε. Ώλ ππάξρεη αγάπε πξνο ηί απηφ
ην κίζνο; κε πνην ζθνπφ; Ώλαβιχδεη π.ρ. ε αλάκλεζε κηαο ιάγλαο
πξάμεο. Να πεξάζνπκε απφ ηνλ λνπ καο ην Εεξφ Αηζθνπφηεξν θαη ηελ
Άγηα Λφγρε θαη λα πνχκε: «Γηαηί πξέπεη λα ηα βεβειψλσ κε ηηο
λνζεξέο ζθέςεηο κνπ; Ση είλαη απηφ πνπ ζέισ θαηά βάζνο;». Ώλ κεηά
ζπλερίδεη κε ηελ κνξθή ηνπ, ζα ιέγακε ηελ απιψο εζσηεξηζηηθή,

211
αλαβιχδεη ε αλάκλεζε απφ έλα ςειφ άλζξσπν. Βθεί ηνλ βιέπεηο
θνληφ, ηφηε απηφ είλαη απιψο ζσζηφ. ζηελ ζχλζεζε είλαη ην θιεηδί,
λα μέξνπκε πάληα λα ςάρλνπκε ηελ ζχλζεζε. Αηφηη απφ ηελ ζέζε
πξέπεη λα πεξάζνπκε ζηελ αληίζεζε, αιιά ε αιήζεηα δελ βξίζθεηαη
νχηε ζηελ ζέζε νχηε ζηελ αληίζεζε. ΢ηελ αληίζεζε θαη ηελ ζέζε
ππάξρεη ζπδήηεζε. Σν απνηέιεζκα ηεο ζπδήηεζεο είλαη ε ιχζε.
Ώπηφ είλαη εθείλν αθξηβψο πνπ ζέινπκε: βεβαίσζε, άξλεζε,
ζπδήηεζε, ιχζε. ΐεβαίσζε απφ κία θαθή ζθέςε, άξλεζε ηεο ίδηαο
κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ηνπ αληηζέηνπ ηεο (πξέπεη λα ζπδεηάκε ηη είλαη
απηφ πνπ έρνπλ απφ πξαγκαηηθφ ην έλα θαη ην άιιν κέρξη λα
θηάζνπκε ζηελ ζνθία) θαη λα αθήλνπκε ηνλ λνπ ήζπρν, ζε ζησπή.
Έηζη είλαη ην πψο πξέπεη λα θάλνπκε ηελ πξαθηηθή. Σφηε φιν απηφ
είλαη έλα κέξνο ησλ πξαθηηθψλ ηεο παξαηήξεζεο ηνπ απξφζεθηνπ
πνπ ππάξρεη ζε καο. Ώιιά αλ απιψο ιέκε: «Βίλαη ε αλάκλεζε ελφο
ςεινχ αλζξψπνπ» θαη ηνλ βάδνπκε δίπια ζε έλαλ θνληφ θαη ηέξκα
απηφ δελ είλαη ζσζηφ. Σν ζσζηφ ζα ήηαλ λα πνχκε: «Σν ςειφ θαη ην
θνληφ δελ είλαη παξά δχν απφςεηο απφ ην ίδην πξάγκα. Ώπηφ πνπ
κεηξάεη δελ είλαη νχηε ην ςειφ νχηε ην θνληφ, παξά απηφ πνπ
ππάξρεη απφ αιήζεηα πίζσ απφ φια απηά. Σν ςειφ θαη ην θνληφ είλαη
απιψο δχν απαηειά θαηλφκελα ηνπ λνπ». Έηζη θηάλνπκε ζηελ
ζχλζεζε, ζηελ ιχζε.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Βγψ είκαη πξνζεθηηθφο ζε απηφ πνπ εζείο
εμεγείηε, αιιά πνην είλαη ην κέξνο απφ ην νπνίν δελ είκαη
πξνζεθηηθφο; Ώπηφ είλαη εθείλν πνπ δελ θαηαιαβαίλσ. Πξνζπαζψ λα
απειεπζεξσζψ απφ ηνλ λνπ. Σν γεγνλφο ηνπ λα ζπιιακβάλσ ηηο
ζθέςεηο, ηηο εηθφλεο πνπ έξρνληαη, ην λα ηηο αλαιχζσ γηα λα δσ ηη
απνξίεο έρνπλε, απηφ είλαη εθείλν πνπ ηξαβάεη ηελ πξνζνρή;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Βθεί ππάξρεη πξνζνρή, αιιά ην απξφζεθην
είλαη θηηαγκέλν απφ ην ππνζπλείδεην, απφ ην αζπλάξηεην, απφ ηελ
πνζφηεηα αλακλήζεσλ πνπ αλαβιχδνπλ ζην λνπ, απφ ηηο κλήκεο ηνπ
παξειζφληνο πνπ έξρνληαη μαλά θαη μαλά απφ ηα απνκεηλάξηα ηεο
κλήκεο θιπ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Καη απηά πξέπεη λα ηα απσζνχκε;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Οχηε λα ηα απνδερφκαζηε νχηε λα ηα
απσζνχκε. Να γηλφκαζηε ζπλεηδεηνί απφ ην απξφζεθην πνπ ππάξρεη
θαη έηζη ην απξφζεθην ζα γίλεη πξνζεθηηθφ, κε θπζηθφ θαη απζφξκεην
ηξφπν κέλεη πξνζεθηηθφ ην απξφζεθην.

212
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Αάζθαιε απηφ επίζεο κπνξνχκε λα ην θάλνπκε
ζηελ θαλνληθή δσή φηαλ έξρεηαη κία θαθή ζθέςε θαη λα θάλνπκε
δηαινγηζκφ ζηελ πιήξε θαζεκεξηλή δσή;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΐεβαίσο λαη, ην θάλεη απιψο απηφο πνπ είλαη
πξαθηηθφο, θάλεη ηελ δσή ηνπ έλα ζπλερέο ξεχκα δηαινγηζκνχ. ΋ρη
κφλν ηνλ δηαινγηζκφ ηηο ζηηγκέο πνπ βξίζθεηαη ζπίηη ηνπ ή ζην
αγηαζηήξην ή ζην Λνπκηζηάι θάλνληαο πξαθηηθή, αιιά επίζεο κπνξεί
λα αγθαιηάδεη ην ξεχκα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη πξάγκαηη
κεηαηξέπεη ηελ δσή ηνπ ζε έλα αδηάθνπν δηαινγηζκφ.
Έηζη είλαη ην πψο έξρεηαη πξαγκαηηθά ε αιήζεηα. Υξεηάδεηαη
λα σξηκάζνπκε. Τπάξρεη άιιε εξψηεζε;
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Μπνξνχκε λα ζθεπηφκαζηε φηη ν λνπο είλαη ην
εγψ θαη ε ζπλείδεζε είλαη ε ςπρή;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ναη, ν λνπο ν ίδηνο είλαη ην εγψ, αιιά ην
θαηάιιειν είλαη λα θαηαζηξέθνπκε ην εγψ θαη έηζη κέλεη ε
δηαλνεηηθή νπζία. Μπνξνχκε λα θαηαζθεπάδνπκε ην Αηαλνεηηθφ
΢ψκα αιιά πάληα ζα έρνπκε ηνλ λνπ. Σν ζεκαληηθφ είλαη λα
απειεπζεξσλφκαζηε απφ ηνλ λνπ, λα κέλνπκε ειεχζεξνη απφ απηφλ.
΋ηαλ κείλνπκε ειεχζεξνη ζα κάζνπκε λα ιεηηνπξγνχκε ζηνλ θφζκν
ηνπ αγλνχ πλεχκαηνο ρσξίο ηνλ λνπ. Θα μέξνπκε λα δνχκε απηφ ην
ξεχκα ηνπ ήρνπ πνπ είλαη πην πέξα απφ ηνλ λνπ θαη δελ είλαη ηνπ
ρξφλνπ. ΢ην λνπ απηφ πνπ ππάξρεη είλαη άγλνηα. Δ πξαγκαηηθή ζνθία
δελ είλαη ηνπ λνπ, είλαη πην πέξα απφ ηνλ λνπ. Ο λνπο είλαη αγλνψλ
θαη γη’ απηφ πέθηεη θαη μαλαπέθηεη ζε ηφζν ζνβαξά ιάζε.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Αάζθαιε ππνθέξεη θαλείο πνιχ απφ ηνλ λνπ.
Βίκαη ζε κία ζπλερή κάρε κε ηνλ λνπ.
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΋ια ηα αλζξψπηλα πιάζκαηα είλαη πηθξακέλα
απφ ηνλ λνπ. Ώο δείηε πφζν αλφεηνη είλαη εθείλνη πνπ θάλνπλ
πξνπαγάλδα γηα ηνλ λνπ, εθείλνη πνπ ππφζρνληαη δηαλνεηηθέο
εμνπζίεο, πνπ δηδάζθνπλ ηνπο άιινπο λα θπξηαξρνχλ ηνπο λφεο ησλ
άιισλ θιπ. Ο λνπο δελ έρεη θάλεη επηπρηζκέλν θαλέλαλ. Δ αιεζηλή
επηπρία είλαη πην πέξα απφ ηνλ λνπ. Έλαο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα
θηάζεη λα γλσξίζεη ηελ επηπρία ελψ δελ αλεμαξηεηνπνηείηαη απφ ηνλ
λνπ, ππάξρεη θακία άιιε εξψηεζε αδειθνί;
ΒΡΧΣΔ΢Δ: ΋ηαλ θάπνηνο νλεηξεχεηαη είλαη γηαηί δελ είλαη
πξνζεθηηθφο;
Ώπ. Σα φλεηξα αλήθνπλ ζηελ αζπλεηδεζία. ΋ηαλ θάπνηνο
αθππλίζεη ζπλείδεζε αθήλεη ηα φλεηξα. Σα φλεηξα δελ είλαη παξά
πξνβνιέο ηνπ λνπ. Θπκάκαη κηα ζπγθεθξηκέλε κέξα έλα δηθφ κνπ

213
γεγνλφο ζηνπο Ώλψηεξνπο Κφζκνπο. Ήηαλ κφλν κία ζηηγκή ακέιεηαο.
Βίδα πσο κνπ έθπγε απφ ηνλ λνπ έλα φλεηξν, ήδε πήγαηλα λ’ αξρίζσ
λα νλεηξεχνκαη. Ώληέδξαζα κέζα απφ ην φλεηξν πνπ κνπ μέθπγε γηα
έλα δεπηεξφιεπην ακέιεηαο. Ώιιά βέβαηα επεηδή θαηάιαβα ηελ
δηαδηθαζία, γξήγνξα απνκαθξχλζεθα απφ απηήλ ηελ απνιηζσκέλε
κνξθή πνπ μέθπγε απφ ηνλ δηθφ κνπ λνπ γηα έλα δεπηεξφιεπην ακέιεηαο. Ώιιά ηη ζα είρε γίλεη αλ ήκνπλα θνηκηζκέλνο; Θα είρα κείλεη
εθεί πνιχ κπεξδεκέλνο απφ απηή ηελ δηαλνεηηθή κνξθή. Ώιιά φηαλ
θάπνηνο είλαη μχπληνο, μέξεη ακέζσο φηη απφ κηα ζηηγκή ακέιεηαο
κπνξεί λα ηνπ μεθχγεη έλα φλεηξν θαη λα κέλεη κπεξδεκέλνο ζε απηφ
ην φλεηξν φιν ην βξάδπ κέρξη ηελ απγή.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Βγψ είρα αθξηβψο έλα φλεηξν απφ ηφηε πνπ
ήκνπλα κηθξή.
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΋ρη εθεί δελ ππήξρε φλεηξν. Ώπιψο ππήξρε κηα
δηαδηθαζία ηεο αλάκλεζεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Ώπηφ δελ είλαη
φλεηξν, απηφ είλαη δηαθνξεηηθφ, απηφ είλαη πξαγκαηηθφ. Ώπηά είλαη
πξντφληα ησλ απνκεηλαξηψλ ηεο κλήκεο πνπ μεθεχγνπλ απφ ηνλ λνπ.
΢πκπίπηνπλ κε απηφ πνπ έδεζεο ζηελ παηδηθή ειηθία, είλαη κηα
δηαδηθαζία ηεο αλάκλεζεο. Ώπηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ ζε καο είλαη λα
αθππλίζνπκε ζπλείδεζε γηα λα πάςνπκε λα νλεηξεπφκαζηε, λα
πάςνπκε λα ζθεπηφκαζηε. Ώπηφ ην λα ζθεπηφκαζηε είλαη ε θνζκηθή
χιε, είλαη ν λνπο. δηφηη ην ίδην ην αζηξηθφ δελ είλαη παξά ε θξπζηάιισζε ηεο δηαλνεηηθήο χιεο θαη ν θπζηθφο θφζκνο επίζεο είλαη
ζπκππθλσκέλνο λνπο. Έηζη ινηπφλ ε χιε είλαη λνπο θαη κάιηζηα πνιχ
ρνλδξνεηδήο είηε είλαη ζηελ πιηθή θαηάζηαζε είηε ζηελ θαηάζηαζε
ηελ νλνκαδφκελε αζηξηθή (Μαλάζηθν φπσο ιέλε νη ηλδνζηαλνί). Έηζη
θη αιιηψο είλαη ρνλδξνεηδήο θαη πιηθφο λνπο. Ο λνπο είλαη χιε, είηε
θπζηθά είηε κεηαθπζηθά, γη’ απηφ δελ κπνξνχκε λα είκαζηε καθάξηνη.
Γηα λα γλσξίζνπκε ηελ απζεληηθή επηπρία, ηελ αιεζηλή ζνθία πξέπεη
λα βγνχκε απφ ηνλ λνπ θαη λα δνχκε ζηνλ θφζκν ηνπ Βίλαη. Ώπηφ λαη!
Βίλαη πνιχ ζεκαληηθφ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Αάζθαιε εζείο ηψξα επηθπξψλεηε θαη βεβαηψλεηε
ηελ δεκηνπξγηθή εμνπζία ηνπ λνπ ζηνλ θπζηθφ θφζκν. Φπζηθά ζε
απηνχο ηνπο άθαηνπο πιαλήηεο ν λνπο είλαη έλα εκπφδην. Πξέπεη λα
απειεπζεξσλφκαζηε απφ απηφλ γηα λα ιεηηνπξγνχκε ζηνπο
Ώλψηεξνπο Κφζκνπο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Αελ αξλνχκαζηε ηελ δεκηνπξγηθή εμνπζία ηνπ
λνπ. Βίλαη μεθάζαξν φηη φιν απηφ πνπ ππάξρεη είλαη ζπκππθλσκέλνο
λνπο, αιιά ηη θεξδίδνπκε κε απηφ; Μήπσο απηφ καο έρεη δψζεη ηελ

214
επηπρία; Μπνξνχκε λα θάλνπκε ζαχκαηα κε ηνλ λνπ, λα
δεκηνπξγνχκε πνιιά πξάγκαηα ζηελ δσή, νη κεγάιεο εθεπξέζεηο
είλαη ζπκππθλσκέλνο λνπο, αιιά απηφ ην είδνο δεκηνπξγίαο ζα καο
θάλεη επηπρείο; Ώπηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη λα απειεπζεξσζνχκε,
λα βγνχκε απφ απηφ ην Μπνπληξνχκη ηεο χιεο δηφηη ν λνπο είλαη χιε.
Πξέπεη λα βγνχκε απφ ηελ χιε, λα δνχκε ζχκθσλα κε ην Πλεχκα,
ζαλ φληα, ζαλ επηπρηζκέλα πιάζκαηα πην πέξα απφ ηελ χιε. Δ χιε
δελ θάλεη θαλέλα επηπρηζκέλν, είλαη πάληα ρνλδξνεηδήο αλ θαη
παίξλεη σξαίεο κνξθέο, είλαη πάληα νδπλεξή. Ώλ απηφ πνπ ςάρλνπκε
εκείο είλαη ε επηπρία (αιιά ε αιεζηλή επηπρία), δελ ζα ηελ βξνχκε
ζηελ χιε αιιά ζην Πλεχκα. Υξεηάδεηαη λα απειεπζεξσλφκαζηε απφ
ηνλ λνπ. Δ αιεζηλή επηπρία έξρεηαη ζε εκάο φηαλ βγνχκε απφ ην
κπνπληξνχκη ηνπ λνπ, απηφ είλαη ην αιεζηλφ. Αελ αξλνχκαζηε φηη ν
λνπο κπνξεί λα είλαη δεκηνπξγφο πξαγκάησλ, δεκηνπξγεί εθεπξέζεηο,
ζαχκαηα αιιά κήπσο απηφ καο δίλεη ηελ επηπρία; Πνηνο απφ εκάο
είλαη επηπρήο; Ώλ θάπνηνο απφ ζαο είλαη επηπρήο λα ζεθψζεη ην ρέξη
λα δσ, ζα ήζεια λα ηνλ γλσξίζσ. Βκείο είκαζηε εδψ γηαηί ςάρλνπκε
ηνλ αιεζηλφ δξφκν πνπ πξέπεη λα καο νδεγεί ζηελ επηπρία. Ώλ ν λνπο
δελ καο έρεη δψζεη ηελ επηπρία πξέπεη λα βγνχκε απφ ηνλ λνπ, λα ςάμνπκε ζε άιιν κέξνο. Πξαγκαηηθά ηελ επηπρία ζα ηελ βξνχκε ζηνλ
θφζκν ηνπ Πλεχκαηνο. Ώιιά απηφ πνπ πξέπεη λα μέξνπκε είλαη ην
πψο ζα δξαπεηεχνπκε απφ ηνλ λνπ θαη απηφ είλαη ην αληηθείκελν ησλ
πξαθηηθψλ θαη ησλ κειεηψλ καο. Τπάξρεη άιιε εξψηεζε;
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Σν λα θαιέζνπκε ζηελ ηάμε ην ππνζπλείδεην
κέζσ ηνπ ζπλεηδεηνχ αλήθεη επίζεο ζην Αεχηεξν Κφζκεκα ηνπ
Κίηξηλνπ Αξάθνπ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ώπηφ αλήθεη επίζεο ζην Αεχηεξν Κφζκεκα
ηνπ Κίηξηλνπ Αξάθνπ, απηφ είλαη θαλεξφ. ΢ε καο ππάξρεη έλα 3%
ζπλείδεζεο θαη έλα 97% απφ αζπλεηδεζία απηφ είλαη αιήζεηα. Σφηε
απηφ πνπ έρνπκε απφ ζπλεηδεηφ πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη ζε απηφ πνπ
έρνπκε απφ αζπλείδεην ή ππνζπλείδεην γηα λα ην επηπιήηηνπκε θαη
λα ην θάλνπκε λα δεη φηη πξέπεη λα κεηαηξέπεηαη ζε ζπλεηδεηφ. Ώιιά
ππάξρεη αλάγθε ην ζπλεηδεηφ κέξνο λα επηπιήηηεη ην ππνζπλείδεην
κέξνο γηα λα γίλεηαη ζπλεηδεηφ ην ππνζπλείδεην. Ώπηφ ην λα
θαηεπζχλεηαη ην ζπλεηδεηφ κέξνο πξνο ην ππνζπλείδεην είλαη κηα
άζθεζε πνιχ ζεκαληηθή πνπ κπνξνχκε λα αζθήζνπκε ηα ραξάκαηα.
Έηζη ηα αζπλείδεηα κέξε γίλνληαη ζηγά ζηγά ζπλεηδεηά.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Μφλν πνπ απηφ είλαη ζαλ ηνλ Ααπίδ ελαληίνλ ηνπ
Γνιηάζ, ην 3% ελαληίνλ ηνπ97%, έηζη δελ είλαη;

215
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΢πκβαίλεη φηη ηα αζπλείδεηα κέξε δελ γίλνληαη
ζπλεηδεηά ακέζσο, είλαη κηα νιφθιεξε δηαδηθαζία, κηα κεγάιε
δηαδηθαζία αιιά ζην ηέινο επηηπγράλεηαη.
ΠΧ΢ ΝΏ ΛΤ΢ΟΤΜΒ ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΏ
Βίλαη αλαγθαίν λα κελ δεκηνπξγνχκε πξνβιήκαηα ζηελ δσή.
Βίλαη πξνηηκφηεξν λα θεχγνπκε ζηελ εμνρή, λα θέξλνπκε ηελ δσή ζε
αξκνλία κε ην άπεηξν. Σα πξνβιήκαηα δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά
δηαλνεηηθέο κνξθέο δεκηνπξγεκέλεο απφ ηνλ λνπ.
Ση είλαη έλα πξφβιεκα; Μηα δηαλνεηηθή κνξθή κε δχν
πφινπο, έλαλ ζεηηθφ θαη έλα αξλεηηθφ. Ώπηέο νη δηαλνεηηθέο κνξθέο
ζηεξίδνληαη απφ ηνλ λνπ θαη ζηακαηνχλ λα ππάξρνπλ φηαλ ν λνπο δελ
ηηο ζηεξίδεη, δελ ηνπο δίλεη ηξνθή.
Ση είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα θάλνπκε; Να ιχζνπκε
πξνβιήκαηα; ΋ρη! απηφ δελ είλαη εθείλν πνπ ρξεηάδεηαη, ηφηε ηη; Ώπηφ
πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα ηα δηαιχνπκε. Πσο δηαιχνληαη; Ώπιψο
μερλψληαο ηα! ΋ηαλ έλαο άλζξσπνο έρεη θάπνην πξφβιεκα, θεχγεη
γηα ιίγν ζηελ εμνρή θαη πξνζπαζεί λα είλαη ζε αξκνλία κε φια ηα
πξάγκαηα: κε ηελ θχζε, κε φια απηά πνπ είλαη, κε φια απηά πνπ
ήηαλε θαη κε φια απηά πνπ ζα είλαη. Να μεράζνπκε πξνβιήκαηα είλαη
βαζηθφ. Βζείο ζα κνπ πείηε: «Βίλαη αδχλαηνλ λα μεράζνπκε πξνβιήκαηα». Ναη είλαη δπλαηφλ φηαλ έλαο ζέιεη λα ηα μεράζεη, ην κφλν
πνπ πξέπεη λα θάλεη είλαη λα βάιεη λα δνπιεχεη νπνηνδήπνηε άιιν
θέληξν ηεο νξγαληθήο κεραλήο.
Να ζπκεζείηε φηη ν νξγαληζκφο έρεη 5 θπιίλδξνπο πνιχ
ζεκαληηθνχο:
Σν Αηαλνεηηθφ θέληξν ηνπνζεηεκέλν ζηνλ εγθέθαιν.
Σν ΢πγθηλεζηαθφ θέληξν πνπ είλαη θπζηθά ζην ειηαθφ πιέγκα
θαη ζηα λεπξνζπκπαζεηηθά θέληξα.
Σν Κηλεηηθφ θέληξν πνπ βξίζθεηαη ζην αλψηεξν κέξνο ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.
Σν Έλζηηθην θέληξν πνπ βξίζθεηαη ζην θαηψηεξν κέξνο ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.
Σν ΢εμνπαιηθφ θέληξν πνπ βξίζθεηαη ζηα ζεμνπαιηθά
φξγαλα.
Ώπηά ηα πέληε θέληξα είλαη βαζηθά θαη απαξαίηεηα, πξέπεη λα
κάζνπκε λα ηα ρεηξηδφκαζηε. Να ζπγθεθξηκελνπνηήζνπκε ιίγν: λα
ζθεπηφκαζηε κφλν ην δηαλνεηηθφ θέληξν, δειαδή ηνλ απιφ
δηαλνεηηθφ άλζξσπν, λα ζθεπηφκαζηε ηνλ ζπγθηλεζηαθφ άλζξσπν

216
θαη επίζεο ηνλ ελζηηθην-θηλεηηθφ άλζξσπν. Έηζη ινηπφλ
ζπγθεθξηκελνπνηψληαο πηζηεχσ φηη εκείο ζα ζπλελλνεζνχκε,
αιήζεηα;
΋ζνλ αθνξά ηνλ Αηαλνεηηθφ άλζξσπν είλαη απηφο πνπ
δεκηνπξγεί ηα πξνβιήκαηα φισλ ησλ εηδψλ. Ώλ κεξηθνί έρνπλ
πξνβιήκαηα είπα φηη ιχλνληαη μερλψληαο ηα. Χξαία, ηειηθά ην
ζεκαληηθφ δελ είλαη λα ηα ιχζνπκε αιιά λα ηα δηαιχζνπκε, απηφ
είλαη ζσζηφ αιιά πξέπεη λα ηα μεράζνπκε. Σφηε ηη λα θάλνπκε;. λα
βάινπκε λα δνπιέςεη ην ΢πγθηλεζηαθφ θέληξν, απηφ είλαη ην πην
ελδηαθέξνλ. Σφηε ην Αηαλνεηηθφ θέληξν μεθνπξάδεηαη θαη έηζη
μερλνχκε ην πξφβιεκα. Καη αλ ζέινπκε λα δνπιεχνπκε κε νπνηνδήπνηε άιιν θέληξν ζα κπνξνχζακε λα δνπιεχνπκε κε ην ελζηηθηνθηλεηηθφ θέληξν θαη απηφ ζα ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθφ. Βδψ ζην δάζνο
ηνπ Υνηζηκίιθν έρνπκε βάιεη λα δνπιεχεη ην ΢πγθηλεζηαθφ θέληξν
θαη ην Βλζηηθην-θηλεηηθφ θέληξν. Σν ΢πγθηλεζηαθφ ην έρνπκε βάιεη
λα δνπιεχεη κέζσ ηεο αληαιιαγήο εληππψζεσλ ραξάο. Καη ζε φηη
αθνξά ην Βλζηηθην-θηλεηηθφ ην έρνπκε βάιεη λα δνπιεχεη ηππεχνληαο
ηα άινγα, ηξηγπξλψληαο απηφ ην δάζνο πνπ είλαη ηφζν φκνξθν. Σφηε
ινηπφλ ζαο δίλσ ην θιεηδί γηα λα δηαιχζεηε πξνβιήκαηα θαη απηφ
είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ, αιήζεηα;
Θα κνπ πείηε φηη έηζη δελ κπνξνχκε λα αληηκεησπίζνπκε ηελ
πιεξσκή κηαο δφζεσο ή φηη ζα καο πεηάμνπλ απφ ην ζπίηη αλ δελ
πιεξψζνπκε ην ελνίθην ή ηελ ππνρξέσζε πνπ έρνπκε θιπ. Χξαία,
εγψ ζαο ιέσ φηη ηα γεγνλφηα είλαη γεγνλφηα θαη φηη απηά πξνρσξνχλ
απφ κφλα ηνπο. Ώιιά ην πξφβιεκα είλαη θάηη πνιχ δηαθνξεηηθφ, είλαη
θάηη πνπ ν λνπο δεκηνπξγεί. ΋ηαλ έλαο ην δηαιχεη ζηακαηάεη λα
ππάξρεη γη’ απηφλ, αιιά ν θφζκνο θνβάηαη λα ιχζεη έλα πξφβιεκα,
θνβάηαη λα ην μεράζεη θαη απηφ είλαη ην ζνβαξφ. ΢θεπηφκαζηε π.ρ.
«αλ δελ πιεξψζσ ην ελνίθην ηνπ ζπηηηνχ ζα κε δηψμνπλ, ζα πξέπεη λα
θχγσ θαη πνπ ζα πάσ;» Να εθεί είλαη ν θφβνο. Πξψηα απ’ φια πξέπεη
λα κάζνπκε λα κελ θνβφκαζηε. ΋ηαλ ηειεηψλεη ν θφβνο ηφηε ε δσή
θπιάεη ζηνλ άλζξσπν πνιιέο επράξηζηεο εθπιήμεηο. Μεξηθέο θνξέο
απηφ πνπ θαηλφηαλε αδηάιπην είλαη δηαιπηφ, απηφ πνπ θαηλφηαλε έλα
αξθεηά δχζθνιν πξφβιεκα είλαη πην εχθνιν απφ ην λα πίλνπκε έλα
πνηήξη λεξφ. Βπνκέλσο ε απαζρφιεζε πεξηηηεχεη αιήζεηα; Δ
απαζρφιεζε είλαη θάηη πνπ βιάπηεη ηνλ λνπ, ηελ απαζρφιεζε ηελ
δεκηνπξγεί ην πξφβιεκα. Βίλαη θαλεξφ φηη ην πξφβιεκα κε ηνπο
αξλεηηθνχο θαη ζεηηθνχο πφινπο ηνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ κηα
δηαλνεηηθή κνξθή ε νπνία πξνθαιεί ζχγθξνπζε ζην λνπ. Σφηε

217
έξρεηαη ε απαζρφιεζε πνπ βιάπηεη ηνλ λνπ θαη βιάπηεη επίζεο θαη
ηνλ εγθέθαιν.
Να κάζνπκε λα δνχκε απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή είλαη απηφ πνπ
ζαο ζπληζηψ. Ώπφ ζηηγκή ζε ζηηγκή ρσξίο απαζρφιεζε θαλελφο
είδνπο, ρσξίο λα δεκηνπξγνχκε πξνβιήκαηα ζηνλ εαπηφ καο. ΋ηαλ
έλαο καζαίλεη λα δεη απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή, ρσξίο λα πξνβάιιεη γηα ην
κέιινλ θαη ρσξίο ηα νδπλεξά θνξηψκαηα ηνπ παξειζφληνο βιέπεη
ηελ δσή απφ άιιε γσλία. Σελ βιέπεη δηαθνξεηηθή, πνιχ δηαθνξεηηθή.
Να θάλεηε ηελ δνθηκή, ζαο ην ζπκβνπιεχσ.
Μνπ έρεη έιζεη λα ζαο πσ απηά, εδψ ζην δάζνο ηνπ
Υνηζηκίιθν, δηφηη βιέπσ ηφζνπο αλζξψπνπο ηφζν επραξηζηεκέλνπο,
ηφζν ραξνχκελνπο. Μεξηθνί πεγαίλνπλ, άιινη έξρνληαη κε ηα άινγα
θάησ απφ φια απηά ηα δέληξα. Έξρνληαη νη θαεκέλνη νη άλζξσπνη,
θεχγνληαο απφ ηα πξνβιήκαηα, ηα δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη ζη’ αιήζεηα,
αιιά φζν θη αλ θεχγνπλ αλ δελ ηα μεράζνπλ απηά ζα ζπλερίζνπλ λα
ππάξρνπλ. Έηζη ινηπφλ απηή είλαη ε ζπκβνπιή πνπ ζαο δίλσ: Να κελ
θνβάζηε γηα ηίπνηα. Ώιιά δελ ζέισ λα πσ φηη δελ πξέπεη λα
απνθηνχκε ιεθηά γηα ηελ επηβίσζε ή γηα λα πιεξψλνπκε ρξέε. ΋ια
απηά πξέπεη λα ηα θάλνπκε αιιά ρσξίο λα δεκηνπξγνχκε πξνβιήκαηα
ζην λνπ. Με έρεηε θαηαιάβεη; Να καζαίλεηε λα ρεηξίδεζηε ηα θέληξα:
Αηαλνεηηθφ, Κηλεηηθφ θαη ζπγθηλεζηαθφ θαη ζα δείηε πσο ζα
αιιάδεηε. ΋ηαλ ππάξρεη δηαλνεηηθή απαζρφιεζε ζα βάδεηε λα
δνπιεχεη ην ζπγθηλεζηαθφ. ΋ηαλ ππάξρεη ζπγθηλεζηαθή απαζρφιεζε
λα βάδεηε λα δνπιεχεη ην θηλεηηθφ. Να θεχγεηε γηα λα πεξπαηήζεηε,
λα ηππεχεηε ή ηνπιάρηζηνλ λα πεξπαηήζεηε αιιά λα θάλεηε θάηη θαη
ζα δείηε φηη ε δσηηθφηεηα δελ ζα εμαληιείηαη, ην θπζηθφ ζψκα ζα
μαλαληψλεη θαηαπιεθηηθά. Ώπηή είλαη ε ζπκβνπιή πνπ ζαο δίλσ.
Λέλε φηη ζην Θηβέη, εθεί πέξα ζηελ Ώζία, ππάξρεη έλα
βνπδηζηηθφ κνλαζηήξη αξθεηά ελδηαθέξνλ. Βθεί νη Μνλαρνί δνπλ απφ
400 κέρξη 500 ρξφληα. Ώιιά ζπκβαίλεη φηη εθείλνη μέξνπλ λα
ρεηξίδνληαη ην ΢πγθηλεζηαθφ, ην Αηαλνεηηθφ θαη ην Κηλεηηθφ θέληξν.
΋ηαλ θνπξάδνληαη κε ην δηαλνεηηθφ ζπλερίδνπλ κε ην
ζπγθηλεζηαθφ. ΋ηαλ θνπξάδνληαη κε ην ζπγθηλεζηαθφ ζπλερίδνπλ κε
ην θηλεηηθφ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηαηεξνχλ ηελ ελέξγεηα, δελ
εμαληινχλ ηηο δσηηθέο αμίεο.
Τπάξρνπλ θάπνηνη πνπ λνκίδνπλ πσο φηαλ έλαο άλζξσπνο
έξρεηαη ζηνλ θφζκν (γελληέηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ψξα, ζε απηφ δελ
έρσ ηίπνηα λα ζπδεηήζσ) πξέπεη λα πεζαίλεη ζε ζπγθεθξηκέλε
εκεξνκελία θαη ζπγθεθξηκέλε ειηθία. Ώπηφ λαη, είλαη ζπδεηήζηκν!

218
Ώπηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη φηη νη Κχξηνη ηνπ Κάξκα δίλνπλ
ζηνλ άλζξσπν έλα ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην απφ δσηηθέο αμίεο,
θαηαηεζεηκέλεο ζην δηαλνεηηθφ, ζπγθηλεζηαθφ θαη θηλεηηθφ θέληξν.
Ώλ έλαο άλζξσπνο εμαληιεί νπνηαδήπνηε απφ απηέο, εμαληιεί ην δηθφ
ηνπ θεθάιαην απφ δσηηθέο αμίεο θαη πεζαίλεη πνιχ γξήγνξα. Ώλ έλαο
άλζξσπνο δηαηεξεί ηηο αμίεο ηνπ κπνξεί λα δεη κέρξη ηελ ειηθία ησλ
90 ή 100 ρξφλσλ θαη πάλσ.
Σφηε ινηπφλ απηφ πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα κάζνπκε λα
ρεηξηδφκαζηε ηα ηξία θέληξα, κε έρεηε ελλνήζεη;
Θα θαηαιάβαηε γηαηί ζαο κηιάσ γηα ηνλ Αηαλνεηηθφ άλζξσπν,
γηα ηνλ ΢πγθηλεζηαθφ άλζξσπν θαη γηα ηνλ Βλζηηθην-θηλεηηθφ
άλζξσπν. Σν έρεηε ελλνήζεη; Να καζαίλεηε λα νδεγείηε ηα 3 θέληξα
ζαο ζε ηέιεηα ηζνξξνπία. Θα δείηε φηη κπνξείηε λα δηαηεξείηε ηηο
δσηηθέο ζαο αμίεο θαη λα δείηε πνιιά ρξφληα. Ώπηφ είλαη παξφκνην κε
ηνλ άλζξσπν πνπ θεχγεη γηα λα ηαμηδέςεη κε κία ζπγθεθξηκέλε
πνζφηεηα ρξεκάησλ. Ώλ ζπαηαιήζεη ηα ρξήκαηα δελ θηάλεη ζην
ηέινο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ. Ώιιά αλ ηα δηαηεξεί φρη κφλν θηάλεη ζην
ηέινο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ αιιά έρεη κε ηη λα πιεξψλεη έλα θαηαπιεθηηθφ μελνδνρείν θαη λα γπξίζεη ήζπρνο ζπίηη ηνπ. Έηζη λα
καζαίλεηε λα νδεγείηε ηα 3 θέληξα ζαο, κε έρεηε ελλνήζεη;
Έλαο πάληα πεζαίλεη κεξηθψο. Κνηηάμηε φηη ν Ρνχζβειη π.ρ.
άξρηζε λα πεζαίλεη φηαλ απέθηεζε παξαιπζία. Αειαδή φηη ελ
επεθηάζεη ην θηλεηηθν-εγθεθαιηθφ ζχζηεκα ήηαλ ε αξρή ηεο
αξξψζηηαο θαη ηνπ ζαλάηνπ ηνπ.
΋ζνλ αθνξά άιινπο, ππάξρνπλ εθείλνη πνπ πεζαίλνπλ απφ ην
δηαλνεηηθφ θέληξν. Καηαρξψληαη ηφζν ην δηαλνεηηθφ, έρνπλε ηφζεο
απαζρνιήζεηο, εμαληινχλ ηηο αμίεο πνπ είλαη ζηνλ εγθέθαιν θαη ζην
ηέινο αξρίδνληαο απφ εθεί θηάλνπλ ζηνλ ζάλαην. Τπάξρνπλ άιινη,
ζαλ ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο νζφλεο, πνπ θαηαρξψληαη ην ζπγθηλεζηαθφ
θέληξν. Ώπφ εθεί αξρίδνπλ, ζην ηέινο ηνπο βιάπηεη ζηελ θαξδηά θαη
πεζαίλνπλ.
Έηζη ινηπφλ απηή είλαη ε αλζξσπφηεηα. Βζείο κελ ζπλερίδεηε
απφ απηφλ ηνλ δξφκν. Να καζαίλεηε λα νδεγείηε ηα 3 θέληξα ζε
ηέιεηα ηζνξξνπία. Μελ ζπαηαιάηε ηηο δσηηθέο αμίεο θαη ζα θηάζεηε
κέρξη ηα γεξάκαηα.
ΟΕ ΏΠΏΝΣΔ΢ΒΕ΢ ΠΟΤ ΒΑΧ΢Β ΒΝΏ΢ ΛΏΜΏ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ση είλαη έλαο Κνζκνθξάηνξαο;

219
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Έλα Εεξφ άηνκν πνπ αλήθεη ζηελ ΢ηξαηηά ησλ
Οηθνδφκσλ ηεο Ώπγήο ηνπ Μαρακβαληάξα.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Γηαηί ζηα εζσηεξηζηηθά ιεμηιφγηα ν ΢ακαέι
αλαθέξεηαη ζαλ έλαο Κνζκνθξάηνξαο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Γηαηί ην ΐαζχ, Βζσηεξηθφ θαη Πξαγκαηηθφ κνπ
Βίλαη είλαη Κνζκνθξάηνξαο. ΋ζνλ αθνξά εκέλα, ζαλ άλζξσπν,
ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ ζαλ έλα άζιην ζθνπιήθη ηεο ιάζπεο ηεο γεο,
θάηη πνπ δελ έρεη ηελ παξακηθξή αμία. Ώιιά αλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ
ΐαζχ Βζσηεξηθφ Θεφ κνπ, απηφο λαη, είλαη Κνζκνθξάηνξαο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πσο εμεγείηε ην ράξηζκα ηεο παληαρνχ
παξνπζίαο πνπ έρεη ην Πξαγκαηηθφ Βίλαη ζαο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Δ παληαρνχ παξνπζία είλαη θάηη πνιχ
θαλνληθφ. Βκείο πνπ έρνπκε θάλεη ην Μεγάιν Έξγν έρνπκε ηελ
επθαηξία λα εθδειψλνπκε αζηξαπηαία ηελ παληαρνχ παξνπζία καο.
Έηζη π.ρ. κπνξψ λα δσ εδψ πέξα ζηνλ δπηηθφ θφζκν θαη φκσο
ηαπηφρξνλα λα είκαη ζην Θηβέη νξαηφο θαη απηφο, λα νδεγψ
θαξαβάληα δηακέζνπ ησλ ΕκαιαΎσλ θιπ. ΋ια απηά είλαη γλσζηά ζην
κνλαζηήξη καο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν γεσγξαθηθά ζηα δεμηά ηεο
Εεξήο Πεδηάδαο ηνπ Ώκηηάβα.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πσο νξίδεηε έλαλ δάζθαιν ηεο Λεπθήο
Ώδειθφηεηαο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Έλαο Μχζηεο ηεο Λεπθήο Ώδειθφηεηαο, φπσο
νπνηνδήπνηε άηνκν ηνπ ΢πλεηδεηνχ Κχθινπ ηεο Διηαθήο
Ώλζξσπφηεηαο, είλαη θάπνηνο πνπ έρεη θηάζεη ζην χςνο ηνπ
Ώπζεληηθνχ, Πξαγκαηηθνχ Ώλζξψπνπ. Ώλακθηζβήηεηα ππάξρνπλ
βαζκνί ηειεηφηεηαο ζηνλ Μχζηε, δηφηη πξάγκαηη ην λα θηάζεη
θάπνηνο ζηελ Μχεζε είλαη έλα πξάγκα θαη ην λα θηάζεη ζηελ ηειεηφηεηα ηεο Μχεζεο είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ. Πνιινί είλαη απηνί πνπ
έρνπλ θηάζεη ζηελ Μχεζε αιιά πνιχ ζπάληνη είλαη απηνί πνπ έρνπλ
θηάζεη ζηελ ηειεηφηεηα ηεο Μχεζεο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πσο νξίδεηε έλαλ Τπεξάλζξσπν;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Τπεξάλζξσπνο είλαη εθείλνο πνπ έρεη θηάζεη
ζηελ ηειεηφηεηα ηεο Μχεζεο, εθείλνο πνπ έρεη ζπγρσλεπηεί κε ηελ
Θετθφηεηα. Έηζη πξέπεη λα ελλννχκε ηνλ Τπεξάλζξσπν.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ε ζπλείδεζε ελφο Μχζηε είλαη
ε ίδηα κε απηή ηνπ Τπεξάλζξσπνπ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΢ε φια ηα επίπεδα ππάξρνπλ βαζκνί θαη
βαζκνί θαη ππάξρνπλ δηάθνξα επίπεδα ηνπ Βίλαη. Πάλσ απφ εκάο
ππάξρεη έλα επίπεδν ηνπ Βίλαη θαη θάησ απφ εκάο ππάξρεη έλα

220
θαηψηεξν επίπεδν ηνπ Βίλαη. Μπνξνχκε λα πεξάζνπκε ζε έλα
αλψηεξν επίπεδν εμαιείθνληαο κηα νξηζκέλε πνζφηεηα απφ
αλεπηζχκεηα ςπρηθά ζηνηρεία πνπ θνξησλφκαζηε ζην εζσηεξηθφ καο.
Πξαγκαηηθά είλαη δπλαηφ λα θηάζνπκε ζην χςηζην επίπεδν ηνπ Βίλαη
θαη λα κεηαηξεπφκαζηε ζε Τπεξάλζξσπνπο. Ώο μερσξίζνπκε ινηπφλ
ηνλ Μχζηε πνπ έθηαζε ήδε ζηελ θαηάζηαζε ηνπ Τπεξάλζξσπνπ απφ
έλαλ άιινλ πνπ αθφκα δελ έρεη θηάζεη.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: ΢ε άιια Μαρακβαληάξα θηάζαηε ζηνλ βαζκφ
ηνπ Τπεξάλζξσπνπ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Βλλνψ πσο ν απζεληηθφο Τπεξάλζξσπνο είλαη
ην Θετθφ ζηνλ Άλζξσπν. Έηζη ινηπφλ απηφ πνπ κεηξάεη ζε καο είλαη
ην Βίλαη. ΋ηαλ ζπγρσλεπζνχκε εληειψο κε ην Βίλαη έρνπκε ηνλ
Τπεξάλζξσπν.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ώμηνζέβαζηε Αάζθαιε είζηε αζάλαηνο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΐεβαίσο λαη. Ώπηφ είλαη θαλεξφ επεηδή θαηέρσ
έλα δσληαλφ ζψκα ζηελ Ώίγππην ζε θαηάζηαζε θαηαιεςίαο. Με
απηέο ηηο ζπλζήθεο είλαη θαλεξφ φηη θαηέρσ ηελ Ώζαλαζία.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Θα κπνξνχζαηε λα καο εμεγήζεηε πεξηζζφηεξα
γηα ηελ κνχκηα πνπ θαηέρεηε ζηελ γε ησλ Φαξαψ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Αελ είκαη κφλν εγψ πνπ έρσ. Πνιινί ηεξείο
έρνπλ ηα ζψκαηά ηνπο ζε θαηάζηαζε θαηαιεςίαο ζηελ Πεδηάδα ησλ
ΐαζηιέσλ. Τπάξρεη δειαδή κία νκάδα Μεγαιχηεξσλ Ώδειθψλ πνπ
άθεζαλ ηα ζψκαηά ηνπο ζε θαηαιεςία. Έηζη απηά ηα ζψκαηα είλαη
δσληαλά αθφκα θαη ζήκεξα. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη θαη ε δηθή
κνπ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ήζαζηαλ παξψλ ηελ επνρή πνπ έδεζε ν
Σνπηαγρακψλ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΢ηελ Ώίγππην είρα θπζηθφ ζψκα κφλν ζηελ
δπλαζηεία ηνπ Υεθξέλ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Θα κπνξνχζακε λα μέξνπκε γηα ηη ζθνπφ έρεηε
ηελ κνχκηα ζαο ζηελ ησξηλή ζαο χπαξμε;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Βίλαη ρξήζηκε επεηδή κέζσ κίαο ζηαζεξήο
αληαιιαγήο αηφκσλ ζηελ ησξηλή κνπ χπαξμε ζα ηελ θαηέρσ
εληειψο. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ζα ζπλερίζσ λα ππάξρσ κε ηελ κνχκηα
ζε απηφλ ηνλ θφζκν.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Μεηελζαξθσζήθαηε θάπνπ ζηελ αξραία Κίλα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ναη, ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Σζνπ-Λη. Βίρα
επίζεο θαη άιιεο πξνζσπηθφηεηεο. Έηζη ινηπφλ είρα κεξηθέο
κεηελζαξθψζεηο ζηελ αξραία Κίλα.

221
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πνηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο κεηελζαξθψζεηο ζαο
λνκίδεηε πσο ήηαλ ε πην ρξήζηκε;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Βθείλε πνπ είρα ζαλ Ενχιηνο Καίζαξ δηφηη
βάιακε ηηο βάζεηο γηα λα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί ε ηεηάξηε ππνθπιή
ηεο Ώξίαο θπιήο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Βίλαη αιήζεηα φηη ζε έλα θνληηλφ κέιινλ ζα
θαηέρεηε ην ράξηζκα ησλ γισζζψλ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ώπηφ ζα εμαξηεζεί απφ ηνλ Παηέξα. Ώλ απηφο
κνπ ην δψζεη θαιψο, γηαηί ηη ρξεηάδνκαη γηα λα εξγαζηψ πξνο ηελ
αλζξσπφηεηα.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Μπνξείηε λα καο δψζεηε έλα νξηζκφ γηα ην ηη
είλαη αθξηβψο ε Φηινζνθηθή Πέηξα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Δ Φηινζνθηθή Πέηξα είλαη ν Βζσηεξηθφο
Υξηζηφο ληπκέλνο κε ηα ΢ψκαηα Υξπζνχ. Ώιιά γηα λα κεηαηξαπνχλ
ηα Τπαξμηαθά ΢ψκαηα ηνπ Βίλαη ζε αγλφ Υξπζφ, ρξεηάδεηαη λα
είκαζηε αιρεκηζηέο θαη λα δνπιεχνπκε ζθιεξά ζην Μεγάιν Έξγν.
΋ινη νη αιρεκηζηέο θαηέρνπλ ΢ψκαηα Ώγλνχ Υξπζνχ, αιιά βέβαηα
Ώιρεκηζηήο δελ είλαη νπνηνζδήπνηε άλζξσπνο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πφηε ζα θηάζεηε ζηελ αλαθεξφκελε Φηινζνθηθή
Πέηξα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Σν 1978 ζα κνπ παξαδψζνπλ ην Κφθθηλν
ξνπκπίλη. Βπηπρψο πνπ κε απηφ ζα κπνξέζσ λα βνεζήζσ πνιχ ηελ
αλζξσπφηεηα. Σν Κφθθηλν Ρνπκπίλη ιέγεηαη επίζεο θαη Ώμηφινγν
Ρνπκπίλη κε ην νπνίν ζκίιεςαλ ηνπο ηνίρνπο ηνπ Νανχ ηνπ
΢νινκψληα. ΋πνηνο κπνξεί λα θαηαιάβεη αο θαηαιάβεη γηαηί εδψ
ππάξρεη ζνθία. Σν λα θηάζεη λα θαηέρεη ηα Ώλψηεξα Ορήκαηα ηνπ
Βίλαη δελ είλαη εχθνιν πξάγκα δηφηη θαλέλαο δελ κπνξεί λα ηα
θαηέρεη εάλ πξηλ δελ εμαιείςεη ηνλ Ξεξφ Τδξάξγπξν ηεο Φηινζνθίαο.
Ο Ξεξφο Τδξάξγπξνο δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ηα κε αλζξψπηλα
ςπρηθά αθφινπζα, δσληαλέο πξνζσπνπνηήζεηο ησλ δηθψλ καο
ζθαικάησλ, ησλ δηθψλ καο ςπρνινγηθψλ ειαηησκάησλ. Δ εξγαζία
κε ηελ Φηινζνθηθή Πέηξα δελ ζα γηλφηαλ αλ δελ εμαιείθακε ηνλ
Ξεξφ πδξάξγπξν θαη ην Θεηνχρν Ώξζεληθφ, ηελ δειεηεξηψδε,
θηελψδε, δσηθή θσηηά. Τπάξρνπλ πνιινί κπεκέλνη πνπ έρνπλ
θαηαζθεπάζεη ηα Τπαξμηαθά ΢ψκαηα ηνπ Βίλαη. Ώιιά είλαη πνιχ
ζπάληνη εθείλνη πνπ έρνπλ πεηχρεη ηελ πξνζθφιιεζε ηνπ Υξπζνχ ζηα
΢ψκαηα. Καλνληθά ν Υξπζφο βξίζθεηαη κέζα ζην Εεξφ ΢πέξκα.
Βπηπρψο πνπ κέζα ζε θάζε αλζξψπηλν πιάζκα ππάξρεη έλαο
αιρεκηζηήο πνπ νλνκάδεηαη Ώληηκφλην. Πξαγκαηηθά ζην Ώληηκφλην

222
αληηζηνηρεί ε εξγαζία ηεο πξνζθφιιεζεο ηνπ Πλεχκαηνο ηνπ Υξπζνχ
ζηα Ώλψηεξα ΢ψκαηα ηνπ Βίλαη. Έηζη είλαη ην πψο ηα Ώλψηεξα
΢ψκαηα ηνπ Βίλαη (πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ ζην ΢ηδεξνπξγείν ησλ
Κπθιψπσλ) κεηαηξέπνληαη ζε νρήκαηα Ώγλνχ Υξπζνχ, ζηνλ
Βζσηεξηθφ Υξηζηφ ληπκέλν κε απηά, ζηελ ίδηα ηελ Φηινζνθηθή
Πέηξα.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Θα κπνξνχζαηε λα καο πείηε ηη εμνπζίεο δίλεη ε
Φηινζνθηθή Πέηξα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΋ηαλ ν Αάζθαινο θαηέρεη ηελ Φηινζνθηθή
Πέηξα, έρεη απφ κφλνο ηνπ ηελ Παγθφζκηα ηαηξηθή. Ώπηφ ζεκαίλεη
φηη δελ αξξσζηαίλεη, φηη κπνξεί λα δήζεη κε πγεία δηφηη αλάκεζα ζην
Βίλαη θαη ην θπζηθφ ζψκα δελ ππάξρεη ην εκπφδην ηνπ Βγψ. Σν Βγψ
είλαη απηφ πνπ κε ηα θηελψδε ζνθαξίζκαηα, κε ηηο αζέιγεηέο ηνπ, ηηο
κλεζηθαθίεο θιπ. θαηαζηξέθεη ην δσηηθφ ζψκα. ΋ηαλ ην δσηηθφ
ζψκα αιινηψλεηαη, αιινηψλεηαη επίζεο θαη ην θπζηθφ ζψκα θαη ηφηε
έξρνληαη αξξψζηηεο θαη ε δσή κηθξαίλεη. Σν εγψ βάδεη δειεηήξην ζην
θπζηθφ ζψκα θαη ην θαηαζηξέθεη κέρξη ηνλ ηειηθφ ζάλαηφ ηνπ. Έηζη
ινηπφλ αλ θαηαζηξέθνπκε ην εγψ εθηφο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηίπνηε
άιιν δελ κπνξεί πηα λα βιάπηεη ην ζψκα. Ώιιά αλ θαηαζηξέςνπκε
ηελ πξνζσπηθφηεηα ζα έρνπκε εμαιείςεη ξηδηθά ηηο παξεκβνιέο
κεηαμχ ηνπ Βίλαη θαη ηνπ θπζηθνχ ζψκαηνο. ΋ηαλ ην Βίλαη ελψλεηαη
ρσξίο παξεκβνιέο κε ην θπζηθφ ζψκα εγθαζηζηά κηα νιηθή αξκνλία
πνπ ηνπ επηηξέπεη λα ηξέθεηαη κε ηνπο θαξπνχο ηνπ Αέληξνπ ηεο
Γσήο. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο εμάιεηςεο ηνπ εγψ θαη ηεο
πξνζσπηθφηεηαο είλαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο άλδξα θαη γπλαίθαο
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρεκηθήο έλσζεο. Ο άλδξαο θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο ρεκηθήο επαθήο ζα πξέπεη λα ηθεηεχεη ηελ Θετθή ηνπ Μεηέξα
Κνπληαιίλε γηα ηελ θαηαζηξνθή απηνχ ή εθείλνπ ηνπ ειαηηψκαηνο.
Δ γπλαίθα ηελ ίδηα ζηηγκή ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηνλ άλδξα
ηθεηεχνληαο ηελ Θετθή ηεο Μεηέξα Κνπληαιίλε γηα ηελ θαηαζηξνθή
ησλ ίδησλ ειαηησκάησλ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Αάζθαιε ζα κπνξνχζαηε λα καο εμεγήζεηε γηαηί
είζηε έλαο Θηβεηηαλφο Λάκα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Πξαγκαηηθά απηφο ν βαζκφο είλαη ηνπ Βίλαη
κνπ. Ώλακθηζβήηεηα θάπνηε κεηελζαξθψζεθα ζην Θηβέη θαη ηφηε
έγηλα Λάκα. Έρνπλ πεξάζεη αηψλεο θαη παξφιν πνπ έραζα εθείλν ην
Θηβεηηαλφ ζψκα, πνπ θάπνηε είρα, ην ΐαζχ εζσηεξηθφ Βίλαη κνπ
εμαθνινπζεί λα είλαη έλαο Θηβεηηαλφο Λάκα. Βίλαη θαλεξφ φηη ζαλ

223
πλεχκα, ζαλ Βίλαη, πεγαίλσ πάληα ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Εεξνχ
Σάγκαηνο ηνπ Θηβέη.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ση είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην Εεξφ Σάγκα ηνπ
Θηβέη;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Σν Εεξφ Σάγκα ηνπ Θηβέη είλαη κία νξγάλσζε
Εεξψλ Ώηφκσλ. Σν ηάγκα απηφ θαζ’ εαπηφ έρεη 201 κέιε θαη ην
κεγαιχηεξν επηηειείν απνηειείηαη απφ 72 βξαρκάλνπο. Έρνπκε ηνλ
κεγάιν ζεζαπξφ ηνπ ARYAVARTA ASRAH θαη απφ απηφ
κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε κε δηαχγεηα φηη ηα πην εμπςσκέλα κέιε
ηνπ Σάγκαηνο είλαη άηνκα πνπ θαηέρνπλ ηελ Φηινζνθηθή Πέηξα.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: ΢ην Σάγκα ηνπ Θηβέη, πνηνο είλαη απηφο πνπ έρεη
ην κεγαιχηεξν αμίσκα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ο πςειφηεξνο, ν πην εμπςσκέλνο απφ φινπο
είλαη ν ΐαγθαβάλ Ώθιάτβα. Ώπηφο είλαη ν Τπέξηαηνο Αηεπζπληήο ηνπ
Εεξνχ Σάγκαηνο ηνπ Θηβέη.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: ΢ηελ ηζηνξία ηνπ Θηβέη ηη αληηπξνζσπεχεη ν
Ααιάτ Λάκα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Τπήξμαλε πνιινί Ααιάτ Λάκα. Σψξα
βξηζθφκαζηε ζηνλ δέθαην ηξίην, ν νπνίνο έπξεπε λα θχγεη πξνο ηα
ηεξά κέξε ηνπ Ελδνζηάλ. Έπξεπε λα θχγεη βηαζηηθά απφ ην Θηβέη
φηαλ ήξζε ε επηδξνκή ησλ νξδψλ ησλ Κηλέδσλ θνκκνπληζηψλ. Αελ
ηνπ έκελε άιιε ιχζε παξά λα θχγεη ζηελ Ελδία, δηφηη αιιηψο ζα ηνλ
είραλ ζθνηψζεη. Ο Ααιάτ Λάκα είλαη έλαο Μχζηεο πνπ εξγάδεηαη
πξνο ηελ αλζξσπφηεηα, αιιά φπσο ζαο έιεγα, ππήξμαλε άιινη Ααιάτ
Λάκα θαη ζην κέιινλ ζα ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ. ΋ινη εθείλνη πνπ
είλαη αιεζηλέο κεηελζαξθψζεηο, ζα κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε
Ααιάτ Λάκα, αλ ην Μεγάιν Σάγκα ην ζέιεη έηζη.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ο Ααιάτ Λάκα είλαη έλαο Τπεξάλζξσπνο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Αελ έθηαζαλ πάληα νη Ααιάτ Λάκα ζηελ
ηειηθή έλσζε κε ηελ ζετθφηεηα, φκσο νη Ααιάτ Λάκα είλαη
πξαγκαηηθνί Μχζηεο κε ηελ πην νινθιεξσκέλε έλλνηα ηεο ιέμεο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Θα εγθαηαιείςνπλ νη θνκκνπληζηέο Κηλέδνη ην
ζενθξαηηθφ θξάηνο ηνπ Θηβέη;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Οη θνκκνπληζηέο Κηλέδνη ζα πξέπεη
αλαπφθεπθηα λα θχγνπλ απφ ην Θηβέη. Οη Νηαξκαπάληαο ή ζηξαηηά
ησλ κεγάισλ Ααζθάισλ ηεο Αχλακεο, δνπιεχνπλ εληαηηθά γηα λα
βγάινπλ ηνπο θνκκνπληζηέο θηλέδνπο απφ εθεί. Μεηά αθνχ ζα έρνπλ
ππνθέξεη πνιχ ζα θχγνπλε, θαη φηαλ ζα ζπκβεί απηφ, ν Ααιάτ Λάκα
ζα επηζηξέςεη ζηνλ ζξφλν ηνπ.

224
ΒΡΧΣΔ΢Δ: ΋ινη νη Λάκαο είλαη Διηαθνί Άλζξσπνη;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΋ρη φινη, κφλν απηνί πνπ έρνπλ θάλεη ην
Μεγάιν Έξγν.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Καηέρνπλ κεξηθνί Λάκαο δηαζηεκφπινηα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Μφλν κία πνιχ εθιεθηή νκάδα ηα θαηέρνπλ,
κφλν απηνί θαη θαλέλαο άιινο. Ώπηνί έρνπλ ηα δηαζηεκφπινηα ζε
κέξε πνπ φρη κφλν είλαη απιεζίαζηα γηα ηνπο Θηβεηαλνχο αιιά
επίζεο θαη γηα ηνπο Κηλέδνπο. Βίλαη πνιχ δχζθνιν λα θηάζεη θάπνηνο
κέρξη εθεί πνπ βξίζθνληαη απηά ηα δηαζηεκφπινηα.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Βίλαη αιήζεηα φηη ζην ΢άλγθξη Λά βξίζθνληαη νη
απφγνλνη απφ εκάο ηνπο Άξηνπο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Βθεί δνχλε νη Αάζθαινη ηεο κεγάιεο Ώξίαο
Φπιήο κέζα ζηα κεγάια ζπήιαηα ηνπ ΢άλγθξη Λά, καδί κε ηνλ
Μειρηζεδέθ, ηνλ βαζηιηά ηνπ θφζκνπ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ση γλψκε έρεηε γηα ηα ζπήιαηα ηνπ
Καθαρνπακίιπα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ώπηά ηα ζπήιαηα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 4
σξψλ απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ Μεμηθνχ, θαη πξάγκαηη κέρξη ηψξα
δελ έρνπλ βξεη ην ηέινο ηνπο. Πηζαλφλ λα είλαη κία επέθηαζε ηνπ
΢άλγθξη Λά.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Τπάξρνπλ ζην Θηβέη κεξηθά κεραλήκαηα πνπ
άθεζαλ νη Άηιαληεο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ναη ππάξρνπλε αιιά φρη κφλν ζην Θηβέη.
Βπίζεο βξίζθνληαη θαη ζε άιια κέξε ηεο Γεο φπνπ ππάξρνπλ
ζπήιαηα, ηα νπνία έρνπλ κπζηηθά κεραλήκαηα ησλ αξραίσλ
Ώηιάλησλ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Βίλαη αιήζεηα φηη ζηελ Ελδία πεξηκέλνπλ ηελ
άθημή ζαο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Βίλαη ζην Θηβέη φπνπ κηα νκάδα Λάκαο κε
πεξηκέλνπλ θαη ινγηθά εθεί ζα πάσ. Έηζη ινηπφλ κφιηο ζα έρσ
εθηειέζεη ηελ απνζηνιή κνπ ζα δηεηζδχζσ θξπθά ζην Θηβέη.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Γλψξηζε ν Υίηιεξ ηελ δηδαζθαιία ηνπ
Τπεξάλζξσπνπ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ναη ηελ γλψξηζε, αιιά αξγφηεξα εθηξάπεθε
κεηά ηελ επίζθεςε πνπ ηνπ έθαλε «ν άληξαο ησλ πξάζηλσλ γαληηψλ»,
έλαο απεζηαικέλνο ηνπ Θηβέη, αιιά φρη αθξηβψο ηνπ ΐαζηιείνπ ηνπ
Ώγθάξηη φπσο λφκηζα ν Υίηιεξ, παξά έλαο απεζηαικέλνο ηεο νκάδαο
ησλ Νηάγθ Νηνχγθπα, καχξσλ κάγσλ κε θφθθηλν ηνπξκπάλη. Ο

225
Φχξεξ πήγαηλε θαιά, κηιψληαο εζσηεξηζηηθά, αιιά επαλαιακβάλσ
«ν άληξαο ησλ πξάζηλσλ γαληηψλ» ηνλ εμέηξεςε.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ση πξαγκαηηθά είλαη ε νκάδα ησλ Νηάγθ
Νηνχγθπα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Βίλαη ην αληίζεην ηνπ ηάγκαηνο ηνπ Θηβέη, ε
άιιε φςε ηνπ λνκίζκαηνο. Έλα πξάγκα είλαη νη Μχζηεο ηεο Λεπθήο
Ώδειθφηεηαο ηνπ Εεξνχ Σάγκαηνο ηνπ Θηβέη θαη άιιν πξάγκα νη
Μχζηεο ηεο Καηαρζφληαο Ώδειθφηεηαο ηεο νκάδαο ησλ Νηάγθ
Νηνχγθπα.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ο Υίηιεξ έθηαζε λα γλσξίδεη ην Ώξθάλν A.Z.F.;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ναη. Ανχιεπε ζηελ ελάηε ζθαίξα αιιά φπσο
είπα πξηλ ν Υίηιεξ εθηξάπεθε.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Βίλαη αιήζεηα φηη ν Υίηιεξ ζε άιιε επνρή ήηαλ ν
Ώηηίιαο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Έηζη έρνπλ πεη ηα κέιε ελφο Μπζηηθνχ
Σάγκαηνο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ώθνχ ν Υίηιεξ ήμεξε ηηο απφθξπθεο επηζηήκεο,
ηη ηνλ έζπξσμε πξνο ηελ απνηπρία;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Σν φηη δελ είρε εμαιείςεη ην εγψ, δηφηη αλ ην
είρε θαηαζηξέςεη δελ ζα είρε απνηχρεη θαη ζε απηέο ηηο ζηηγκέο ε
Γεξκαλία ζα ήηαλ ληθεηήο. Ο Υίηιεξ ζηελ αξρή ήηαλ εμαηξεηηθφο
αιιά δελ εμάιεηςε ην εγψ θαη γη απηφ απέηπρε.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: ΢ηα Πεξζηθά ηη ζέιεη λα πεη ε ιέμε Φχξεξ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Θέιεη λα πεη «Βλζάξθσζε ηνπ Λφγνπ».
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Βίλαη αιήζεηα φηη ν Υίηιεξ απηνθηφλεζε;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ο Υίηιεξ πέζαλε γέξνο θάπνπ, δελ έρεη
ζεκαζία πνπ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Γηαηί ν Υίηιεξ δηάιεμε ηνλ ζηαπξφ ηεο
ζβάζηηθαο, ζαλ ζχκβνιν γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Αηφηη απηφο ν ζηαπξφο ζπκβνιίδεη ηελ δνπιεηά
ζην ΢ηδεξνπξγείν ησλ Κπθιψπσλ. Γηαηί απηφο ν ζηαπξφο ζπκβνιίδεη
ηηο Υξηζηηθέο Απλάκεηο θαζψο γπξίδνπλ αδηάθνπα ζην
Λακπνξαηφξηνπκ Οξαηφξηνπκ ηνπ θπζηθνχ καο ζψκαηνο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ηνλ Λφκπζαγθ
Ράκπα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Βίλαη έλαο κχζηεο πνπ εθηειεί ηελ απνζηνιή
ηνπ λα πξνσζήζεη ηηο πλεπκαηηθέο αλεζπρίεο ζηνλ θφζκν.

226
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Βίλαη αιήζεηα φηη ζηελ Ελδία ή ζην Θηβέη θάλνπλ
ζηνπο κπεκέλνπο κία ηνκή ζην κέησπν γηα λα ηνπο αλαπηχζζνπλ ηελ
δηφξαζε;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ώπηέο είλαη απφςεηο ηνπ Μαξηέο Λφκπζαγθ
Ράκπα, αιιά είλαη ςεχηηθεο απφςεηο. Πξαγκαηηθά ζην Θηβέη θάλνπλ
ζηνπο κπεκέλνπο κηα πνιχ εηδηθή δνπιεηά, αιιά απηφ δελ έρεη θακία
ζρέζε κε ηνκέο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Αάζθαιε ηη ζεκαίλεη φηη «γηα λα εμαιείςνπκε ην
εγψ είλαη αλαγθαίν λα βξάδεη ην λεξφ ζηνπο 100 βαζκνχο»;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Χξαία, ην λα εμαιείθνπκε ην εγψ δελ είλαη
ζέκα απνθιεηζηηθά δηαλνεηηθφ. Πξαγκαηηθά αλ ην λεξφ δελ βξάδεη
ζηνπο 100 βαζκνχο, δελ καγεηξεχεηαη απηφ πνπ είλαη αλαγθαίν λα
καγεηξεπηεί, δελ θαηαζηξέθεηαη απηφ πνπ είλαη αλαγθαίν λα
θαηαζηξαθεί. Έηζη επίζεο αλ δελ πεξλάκε απφ ζνβαξέο
ζπγθηλεζηαθέο θξίζεηο δελ ζα απνθξπζηαιισζεί απηφ πνπ πξέπεη λα
απνθξπζηαιισζεί θαη δελ ζα εμαιείθεηαη απηφ πνπ είλαη αλαγθαίν λα
εμαιείςνπκε. Βίλαη αλαγθαίν λα θαηαζηξέθνπκε ηα ςπρηθά
αθφινπζα, θαη έηζη αθνχ εμαιεηθζνχλ θξπζηαιιψλεηαη ζηελ ζέζε
ηνπο θάπνηα ηθαλφηεηα, θάπνηα αξεηή, θάπνηα ςπρηθή εμνπζία. ΋ηαλ
αλαθέξνπκε ηελ Φπρή πξέπεη λα θαηαιαβαίλνπκε φηη κηιάκε γηα έλα
ζχλνιν δπλάκεσλ, εμνπζηψλ, αξεηψλ θιπ. Ώλ θαηαζηξέθνπκε ην
ειάηησκα ηεο ιαγλείαο ζα θξπζηαιισζεί ζε εκάο ε αγάπε. Ώλ
θαηαζηξέθνπκε ηνλ εγσηζκφ ζα απνθξπζηαιισζεί ζε εκάο ν
αιηξνπηζκφο. Καη έηζη δηαδνρηθά θάζε θνξά πνπ ζα εμαιείθνπκε έλα
ειάηησκα ζα θξπζηαιιψλεηαη ζε εκάο θάηη απφ ηελ Φπρή, έλαο
Νφκνο, κηα εμνπζία, κηα αξεηή θιπ. Καη φηαλ ζα πεζάλνπλ φια ηα
δηθά καο ςπρνινγηθά αθφινπζα, πνπ θνξησλφκαζηε ζην εζσηεξηθφ
καο, ηφηε ζα θαηέρνπκε ηελ Φπρή καο. Γη απηφ ιέγεηαη ζηα
Βπαγγέιηα: «΢ηελ ππνκνλή ζα θαηέρεηε ηηο Φπρέο ζαο». Ώιιά θαη
αθφκα πεξηζζφηεξν, ην ίδην ην θπζηθφ ζψκα ζα πξέπεη λα κεηαηξαπεί
ζε Φπρή. ΋πνηνο θαηαζηξέθεη ην εγψ, θηάλεη ζε κηα ζηηγκή πνπ
κεηαηξέπεηαη ζε Μεηαιιαγκέλν θαη ήδε κε απηή ηελ ηθαλφηεηα είλαη
αφξαηνο ή νξαηφο ζειεκαηηθά. Μπνξεί λα δηαπεξλά έλαλ ηνίρν ρσξίο
λα πάζεη θακία δεκηά δηφηη ην ζψκα έρεη κεηαηξαπεί ζε θάηη
ειαζηηθφ, εχπιαζην. Βπίζεο κπνξεί λα παίξλεη ηελ κνξθή ελφο 20
ρξνλψλ ή 100 ρξνλψλ επεηδή ην ζψκα ήδε δελ αλήθεη ζηνλ ρξφλν.,
έρεη κεηαηξαπεί ζε Φπρή θαη απηφ είλαη ζεκαληηθφ. Ώιίκνλν ζε
εθείλνλ πνπ ράλεη ηελ Φπρή ηνπ φηαλ δελ ηελ απνθξπζηαιιψλεη ζηνλ
εαπηφ ηνπ! κπνξεί έλαο άλζξσπνο λα είλαη πινχζηνο, κπνξεί λα

227
θαηέρεη κηα εθπιεθηηθή κφξθσζε, κπνξεί λα είλαη έλαο κεγάινο
εζσηεξηζηήο θιπ, αιιά φια απηά ζε ηίπνηε δελ ηνπ ρξεζηκεχνπλ αλ
έρεη ράζεη ηελ Φπρή ηνπ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Βίλαη αιήζεηα φηη ηα ζψκαηα κεξηθψλ αγίσλ
έβγαδαλ κπξσδηά ινπινπδηψλ; Ώπηφ ην γεγνλφο νθείιεηαη ζε απηφ
πνπ εθθξάζαηε ζηελ πξνεγνχκελε απάληεζή ζαο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΢ε έλα κεγάιν κέξνο είλαη απηφ πνπ είπακε
πξηλ, αιιά είλαη αλαγθαίν λα πεξάζνπκε πην πέξα απφ ηελ θαηεγνξία
ηνπ αγίνπ. Έλα πξάγκα είλαη ν βέβεινο, άιιν ν άγηνο θαη έλα άιιν ν
Μχζηεο. ΢ε έλαλ Μχζηε ην ίδην ην ζψκα απφ ζάξθα θαη νζηά γίλεηαη
Φπρή, κπνξεί λα γίλεηαη αζάλαην, έλα Μεηαιιαγκέλν πνπ δελ είλαη
ππνηαγκέλν ζηνλ ρξφλν.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Θα κπνξνχζαηε λα καο εμεγήζεηε αμηνζέβαζηε
δάζθαιε ηελ δηαδηθαζία πνπ θάλαηε γηα λα θαηαιάβεηε ηα
ειαηηψκαηά ζαο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ώπηφ είλαη δήηεκα απζηεξήο αλάιπζεο,
εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηνπ δηαινγηζκνχ θιπ. Ώπφ απηή ηελ
θαηεχζπλζε έθηαζα λα θαηαιάβσ απηφ ή εθείλν ην ειάηησκα, θαη
αθνχ ην θαηάιαβα κπφξεζα λα ην θαηαζηξέςσ κε ηελ βνήζεηα ηεο
ζετθήο Μεηέξαο Κνπληαιίλεο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πξηλ λα θηάζεηε ζηελ Μαεζηξία δηαινγηδφζαζηε
θάζε κέξα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ο δηαινγηζκφο είλαη ην θαζεκεξηλφ ςσκί ηνπ
θάζε απζεληηθνχ δφθηκνπ ηεο ζνθίαο. Πάληα δηαινγηδφκνπλ θαη
πάληα ζα ζπλερίζσ λα δηαινγίδνκαη.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Θα ζέιαηε λα καο εμεγήζεηε απηφ ην λα απηνπεηζαξρνχκαζηε εζσηεξηζηηθά γηα λα κελ αθήζνπκε ην εγψ λα καο
θαηαβξνρζίζεη;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΢ην ζέκα ηεο εζσηεξηζηηθήο απηνπεηζαξρίαο,
ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα δεκνζηεπηνχλ θαη
κεηαδίδνληαη κφλν απφ δάζθαιν ζε καζεηή.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Αάζθαιε, νξηζηηθά, φπνηνο δελ δηαινγίδεηαη δελ
δηαιχεη ην εγψ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΋ρη γηαηί δελ κπνξεί λα ην θαηαιάβεη. Βάλ δελ
ππάξρεη θαηαλφεζε πσο ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα δηαιχζεη ην εγψ;
Πξψηα είλαη αλαγθαίν λα απνθηάκε ζπλείδεζε γηα φζα
δηαινγηδφκαζηε γηα λα κπνξνχκε λα ηα θαηαζηξέθνπκε κεηά.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Βθφζνλ ηα πξάγκαηα είλαη έηζη, είζηε ηεο γλψκεο
φηη νη γλσζηηθνί καζεηέο πξέπεη λα δηαινγηζηνχλ;

228
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Οη γλσζηηθνί ζα έπξεπε λα εμαζθνχλ
θαζεκεξηλά ηνπιάρηζηνλ 4 κε 6 ψξεο ηνλ δηαινγηζκφ. Να
εμαζθεζνχλ ην πξσί, ην απφγεπκα θαη ζρεδφλ φιν ην βξάδπ, κέρξη λα
μεκεξψζεη. Ώπηφ ζα έπξεπε λα γίλεη γηα φιε ηελ δσή ζαο θαη αλ έηζη
πξνρσξάηε, ζα δείηε κηα βαζηά δσή θαη ζα απηνπξαγκαηνπνηεζείηε.
Βάλ δελ ην θάλεηε ζα έρεηε κηα επηθαλεηαθή, θνχθηα δσή, κηα δσή
θιχαξε, θάηη παξφκνην ζα ιέγακε κε κηα ιαθθνχβα λεξφ ζηελ άθξε
ηνπ δξφκνπ, πνπ θάησ απφ ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ μεξαίλεηαη θαη κέλεη
κφλν ε βξσκηά. Πνιχ δηαθνξεηηθέο είλαη νη ιίκλεο γεκάηεο ςάξηα θαη
δσή. Πξέπεη λα κάζνπκε λα δνχκε βαζηά θαη απηφ επηηπγράλεηαη κε
ηνλ δηαινγηζκφ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Αάζθαιε θάπνηε ξψηεζαλ έλαλ εθπαηδεπηή πφζε
ψξα ζα έπξεπε λα θξαηάεη ν δηαινγηζκφο θαη απάληεζε δέθα ιεπηά.
Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα απηή ηελ απάληεζε;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Κάζε δηαινγηζκφο ζα έπξεπε λα θξαηάεη ψξεο,
3, 4, 6 ψξεο. Ήδε ζην Φσηηζκέλν Κελφ δελ ππάξρεη ρξφλνο. Δ
έιιεηςε βάζνπο ζηνπο δνθίκνπο είλαη απηφ πνπ βιάπηεη ηνπο
αδειθνχο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Θέιεηε λα πείηε φηη δελ ππάξρεη ζνβαξφηεηα
ζηνπο ππνςήθηνπο ηεο Γλψζεο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ώπηφ είλαη μεθάζαξν θαη θαλεξφ. Ο
δηαινγηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη βαζχο, επεθηακέλνο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε ζπκπεξηθνξά,
ζχκθσλα κε ηελ γλψκε ζαο, θάπνηνπ πνπ έρεη κηα ζέζε ζε θάπνηα
νξγάλσζε, θαη αθφκε θαη ζηελ γλσζηηθή θίλεζε;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΋ηαλ θάπνηνο δελ δνπιεχεη κε ηελ δηάιπζε ηνπ
εγψ δηαπξάηηεη ιάζε θαη είλαη πνιχ θπζηθφ λα ηα δηαπξάηηεη
θαζεκεξηλά. Ώπηφ θέξλεη πξνβιήκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα θέξλνπλ
ζχγρπζε. Βάλ έλαο δνπιεχεη πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ, φια ζα
πξνρσξάλε θαιχηεξα, γηαηί ζα εμαιείθεη ςπρνινγηθά ειαηηψκαηα.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πσο ζα κπνξνχζακε λα αλαγλσξίζνπκε θάπνηνλ
πνπ έρεη εμαιείςεη ην 50% ησλ ειαηησκάησλ ηνπ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Δ θαιή ζπκπεξηθνξά ζα ην δείρλεη, γηαηί ην
δέληξν γλσξίδεηαη απφ ηνπο θαξπνχο ηνπ. Ώπφ ην ηάδε δέληξν ηάδε
θαξπνί
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Τπάξρεη θίλδπλνο γηα ηνπο γλσζηηθνχο καζεηέο
λα κεηαηξαπνχλ ζε Υαλαζκνπζηάλνπο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Θα βγεη κηα θαιή ζπγθνκηδή, πξνπάλησλ απφ
ηα λνηηνακεξηθάληθα κέξε ηεο Κνινκβίαο θαη ηεο ΐελεδνπέιαο.

229
Ώπιψο γηαηί ηα αδειθάθηα δελ έρνπλ αθνζησζεί ζηελ θαηαζηξνθή
ηνπ εγψ.
Βίλαη πνιχ ειαθξηνί θαη ηεκπειηάδνπλ ζε απηφ ην πξάγκα.
Θέινπλ κπήζεηο, βαζκνχο, εμνπζίεο θιπ θαη δελ αζρνινχληαη κε ηελ
θαηαζηξνθή ηνπ εγψ. Σν κέιινλ πνπ πεξηκέλεη απηέο ηηο δχν ρψξεο
είλαη αθξηβψο κία θαιή ζπγθνκηδή Υαλαζκνχζελ κε δηπιφ θέληξν
βαξχηεηαο.
Ώπηφ είλαη εθείλν πνπ ζα ζπκβεί εθηφο θαη εάλ φινη, καδηθά
απνθαζίζνπλ λα θαηαζηξέςνπλ ην εγψ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Βίραλ νη Κηλέδνη θάπνηα ηερληθή γηα λα
δνπιεχνπλ ςπρνινγηθά ζηελ δηάιπζε ηνπ εγψ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Πξαγκαηηθά ζηελ Κίλα ησλ ρηιηεηεξίδσλ
ππήξρε έλα φξγαλν πνπ είρε 49 ρνξδέο. Δ θάζε κία ρνξδή
ζρεηηδφηαλε κε θάζε έλα απφ ηα 49 ππνζπλείδεηα επίπεδα ηνπ λνπ.
Βίλαη θαλεξφ πσο φηαλ έλαο θαιιηηέρλεο έπαηδε ηηο ρνξδέο, νη
κπεκέλνη έκπαηλαλ ζε βαζχ δηαινγηζκφ, ζην θάζε έλα απφ ηα 49
ππνζπλείδεηα επίπεδα. Έηζη απηναλαθαιχπηνληαλ θαη θαηά ινγηθή
ζπλέπεηα κεηαηξέπνληαλ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πνηα είλαη ε θαιχηεξε ηερληθή γηα ηελ
θαηαζηξνθή ησλ ειαηησκάησλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπ
΢αάρα Ματηνχλα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρεκηθήο έλσζεο, νη δχν
ζχδπγνη ζα πξέπεη λα δεηάλε θαη νη δχν γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ίδηνπ
ειαηηψκαηνο. Σν λα δεηάεη ν άληξαο γηα ηελ θαηαζηξνθή απηνχ ή
εθείλνπ ηνπ ειαηηψκαηνο θαη ε ζχδπγνο, απφ ηελ πιεπξά ηεο, λα
δεηάεη γηα ηελ θαηαζηξνθή ελφο άιινπ ειαηηψκαηνο είλαη έιιεηςε
επζπιαρλίαο θαη αγάπεο.
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Βίλαη αθξηβψο ε δχλακε ηνπ Ώλδξφγπλνπ, πνπ
έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ην δεπγάξη ζηελ ζεμνπαιηθή έλσζε, απηή πνπ
ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε Θετθή Μεηέξα Κνπληαιίλε γηα λα θάςεη απηφ ή
εθείλν ην ςπρηθφ αθφινπζν. Καη αλ ηελ Διεθηξηθή Φσηηά ηελ
θαηεπζχλνπλ θαη νη δχν ζχδπγνη πξνο ην ίδην ειάηησκα ε
θαηαζηξνθή δελ ζα αξγήζεη. Βπαλαιακβάλσ, νη δχν ζχδπγνη πξέπεη
λα ηθεηεχνπλ γηα ην ίδην ειάηησκα.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Θα κπνξνχζαηε λα καο πείηε αμηνζέβαζηε
δάζθαιε πνηα ειαηηψκαηα, ζηελ παξνχζα ελζάξθσζή ζαο, ήηαλ ηα
πην δχζθνια ζηελ θαηαζηξνθή ηνπο;

230
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Πξαγκαηηθά, ζεσξψ φηη ν ζπκφο θαη ε ιαγλεία
ήηαλ ηα πην ξηδηθά θαη αθνχ ειαηηψζεθαλ ζε ζθφλε, φια ηα άιια ηα
εμάιεηςα κε ζηαζεξφ βήκα θαη δπλαηφ ρέξη.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Αάζθαιε, είραηε απφ ηελ παηδηθή ειηθία
πξναίζζεζε ηεο απνζηνιήο πνπ ζαο πεξίκελε;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ναη, απφ ηελ παηδηθή ειηθία ην ήμεξα, έηζη
είλαη.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Γηαηί ιέλε κεξηθνί φηη εζείο είζαζηε εμσγήηλνο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Καιά, ην βαζχ Βζσηεξηθφ Βίλαη κνπ είλαη
εμσγήηλνο, απηφ δελ κπνξψ λα ην αξλεζψ. ΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο
αιήζεηαο, κέζα κνπ είλαη νη ςπρηθέο θαη πλεπκαηηθέο αξρέο ηνπ
θπβεξλήηε ηνπ Άξε (΢ακαέι). Ώπηέο νη αξρέο πεξηέρνληαη κέζα ζηελ
ςπρή κνπ θαη ν ίδηνο ν Κπβεξλήηεο ηνπ Άξε είλαη ην Πξαγκαηηθφ
ΐαζχ Βζσηεξηθφ Βίλαη κνπ. Έηζη ινηπφλ πξαγκαηηθά είκαη έλαο
Βμσγήηλνο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Βίλαη αιήζεηα φηη εζείο ζα εθπιεξψζεηε κία
απνζηνιή κέζα ζε έλα δηαζηεκφπινην;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ώθφκα δελ κπνξψ λα βεβαηψζσ ηίπνηε γηα
απηφ. Πεξηκέλσ θάπνηε λα είκαη άμηνο λα επηβηβαζηψ ζε έλα
δηαγαιαθηηθφ δηαζηεκφπινην, γηαηί έλαο θπβεξλήηεο ηέηνηνπ
δηαζηεκνπινίνπ έηζη κνπ ην έρεη ππνζρεζεί θαη εγψ ην πεξηκέλσ. Με
απηφλ ηνλ θπβεξλήηε ζπλαληήζεθα πξνζσπηθά, ζέισ λα πσ θπζηθά,
ζηελ Έξεκν ησλ Ληνληαξηψλ, ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Μεμηθνχ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ώμηνζέβαζηε Αάζθαιε κέρξη πνην ζεκείν
κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν Πάπαο Εσάλλεο 23νο ήηαλ ζπλεξγάηεο ηεο
Μεγάιεο Λεπθήο Ώδειθφηεηαο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ώπηφ ην Ολ ήηαλ ρξήζηκν, απφ ηελ ζθνπηά πνπ
έδσζε λα θαηαιάβεη ε ίδηα ε εθθιεζία φηη απηή δελ είλαη ε κνλαδηθή.
Ώπηφ ην νλ επέκελε ζηελ αλαγθαηφηεηα κηαο αδειθφηεηαο, πνπ ζα
έπξεπε λα ππάξρεη αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο πίζηεηο. Ώθφκα θαη αλ δελ
θηάλαλε ζηελ αδειθνζχλε, λα ππήξρε ακνηβαίνο ζεβαζκφο αλάκεζα
ζηηο δηάθνξεο πίζηεηο θαη ζξεζθείεο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ηνλ Ννζηξάδακν;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ήηαλ έλαο κεγάινο πξνθήηεο, είλαη νιφθιεξνο
δάζθαινο, δελ ππάξρεη ακθηβνιία ζε απηφ, αιιηψο δελ ζα κπνξνχζε
λα εμεγεζεί ε αθξίβεηα ησλ πξνθεηεηψλ ηνπ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Σφηε ν Ννζηξάδακνο είλαη έλαο αλαζηεκέλνο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ώπηφ ην ηειεπηαίν δελ ην έρσ εξεπλήζεη.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ση κπνξείηε λα καο πείηε γηα ηελ Κιενπάηξα;

231
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Αελ μέξσ γηαηί κηιάλε γηα ηελ Κιενπάηξα κε
αηνκηθφ πξφζσπν. ΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ πνιιέο Κιενπάηξεο.
΢ην λεζί Βιεθαληίλα δνχζαλ πνιιέο Κιενπάηξεο θαη απηέο γλψξηζαλ
ηα Μπζηήξηα ηεο Γσήο θαη ηνπ Θαλάηνπ. Βθείλε πνπ αλαθέξεηαη
ζηελ ηζηνξία ήηαλ κία απφ απηέο. Ώπηή γλψξηζε ηα Μπζηήξηα αλ θαη
ηφηε ήηαλ πηα πεζκέλνο Μπνδηζάηβα.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Σφηε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε Νεθεξηίηε
γλψξηζε ηα Μπζηήξηα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Βίλαη θαλεξφ πσο λαη.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Βίλαη ν ΢νινκψληαο έλαο ζεθσκέλνο Αάζθαινο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ο ΐαζηιηάο ΢νινκψληαο είλαη έλαο κεγάινο
Εεξνθάληεο, αιιά ν Μπνδηζάηβα ηνπ είλαη πεζκέλνο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Βίλαη ν Εερσβά ζεθσκέλνο δάζθαινο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ώπφ εηπκνινγηθή άπνςε ν Εερνβά είλαη IODHEVE, πνπ ηζνδπλακεί κε ην λα πνχκε: ΢ηξαηηά ηνπ Λφγνπ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Θα μαλαεπηζηξέςεη ν Ναπνιένληαο ζηνλ θπζηθφ
θφζκν;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ο Ναπνιένληαο είλαη έλα ζηνηρείν πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν Νφκνο γηα λα εθπιεξσζεί ην θάξκα θαη ζα
μαλαεπηζηξέςεη γηα λα πάξεη θπζηθφ ζψκα απηή ηελ θνξά ζηελ πφιε
ηεο Νέαο Τφξθεο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ση κπνξείηε λα καο πείηε γηα ηελ θπξία Έιελα
Πεηξνλίια Μπιαβάηζθη;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ώπηή επίζεο ζα μαλαεπηζηξέςεη. Θα γελλεζεί
ζηελ Νέα Τφξθε κε αλδξηθφ θπζηθφ ζψκα θαη ζα εθπιεξψζεη θάπνηα
απνζηνιή.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Γλψξηζε ν ΢ηκφλ Μπνιηβάξ ηηο απφθξπθεο
επηζηήκεο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ο ΢ηκφλ Μπνιηβάξ είλαη έλαο πεζκέλνο
Μπνδηζάηβα. Βίλαη ν Μπνδηζάηβα ελφο Ααζθάινπ πνπ δηεπζχλεη ηελ
Ώπειεπζεξσηηθή Ώθηίλα θαη ηα άηνκά ηεο είλαη πνιχ αλαγθαία γηα λα
γίλεη ε απειεπζέξσζε ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Θα μαλάξζεη ν ΢ηκφλ Μπνιηβάξ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ώθφκα δελ ππάξρεη θακία πιεξνθνξία ζρεηηθά
κε απηφ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Θεσξείηε ηνλ Μσπζή ζαλ ππεξάλζξσπν;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΐεβαίσο λαη. Ο Μσπζήο είλαη έλαο
Τπεξάλζξσπνο κε ηελ πην πιήξε έλλνηα ηεο ιέμεο.

232
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Έθηαζε ν Ώβξαάκ ζηελ θαηεγνξία ηνπ
ππεξάλζξσπνπ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ναη, επίζεο θαη ν Ώβξαάκ πέηπρε λα ελσζεί κε
ηελ Θετθφηεηα.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πνπ βξίζθνληαη ηψξα ν Υεκηθφο Ώξρηθπζηθφο
Άγγεινο Λντζφο θαη ν Ώξράγγεινο ΢αθάθπ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΢ην ζχκπαλ, ζην δηάζηεκα, ηαμηδεχνληαο δηα
κέζνπ ησλ θφζκσλ. Ο Ώξράγγεινο ΢αθάθπ είλαη έλαο απφ ηνπο
ηέζζεξηο ηεηξα-ζπληεξεηέο ηνπ ΢χκπαληνο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Θα μαλάξζεη λα πάξεη θπζηθφ ζψκα ν ζεφο
Σιαιφθ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ο Σιαιφθ ζα πάξεη ζψκα ζηελ κειινληηθή
Υξπζή Βπνρή, κεηά ηελ κεγάιε θαηαζηξνθή πνπ πιεζηάδεη. Θα
μαλάξζεη λα βνεζήζεη ηελ ΢πλεηδεηή Ώλζξσπφηεηα ηεο ρξπζήο
Βπνρήο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ήηαλ ε Μαξία Ώληνπαλέηα κία γπλαίθα κε
αθππληζκέλε ζπλείδεζε;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΋ρη ηειείσο μχπληα, αιιά είρε έλα πνζνζηφ
αθππληζκέλεο ζπλείδεζεο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Γλψξηζε ν Ρνβεζπηέξνο ηελ Μπεηηθή Φηινζνθία;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ώλ πξαγκαηηθά ηελ είρε γλσξίζεη δελ ζα είρε
δηαπξάμεη ηα ιάζε πνπ δηέπξαμε. Ο Ρνβεζπηέξνο κεηαηξάπεθε
πξαθηηθά ζε δήκην ηεο Γαιιίαο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πνηνο ήηαλ πξαγκαηηθά ν Κφκεο Μνληερξίζηνο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Βίλαη έλα ζχκβνιν, κηα αιιεγνξία πιαζκέλε
ζην έξγν ηνπ Ώιέμαλδξνπ Ανπκά, κηα δσληαλή αληηπξνζσπεία ηνπ
Καιηφζηξν.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ανπιεχεη αθφκε ν θφκεο Ώζηαξφη ζηελ καχξε
καγεία;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Πνηέ δελ γλψξηζα ηνλ Ώζηαξφη ζαλ Κφκε, ηνλ
γλψξηζα κφλν ζαλ δνχθα. Σψξα έρεη θπζηθφ ζψκα αιιά δελ είλαη πηα
καχξνο κάγνο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πνηνο ήηαλ ν Υξηζηφθνξνο Κνιφκβνο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Έλαο κεγάινο δηνξαηηθφο πνπ κε βάζε
παξαδφζεηο ξίρηεθε πξνο ηελ Ελδία, ζέινληαο λα θάλεη έλαλ θχθιν
απφ απηή ηελ γξακκή, αιιά βξέζεθε ζηελ Ώκεξηθή
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Βίλαη ε Γάλ Νη’ Άξθ κηα Κπξία Μχζηεο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ναη, θαη δεη αθφκα. Παξφιν πνπ ηελ θάςαλε
εμαθνινπζεί λα δεη, δηφηη πέηπρε ηελ Ώλάζηαζε, θαη κε ηελ δχλακε

233
ηεο Ώλάζηαζεο ζπγθέληξσζε φια ηα θπζηθά άηνκά ηεο. Έηζη ινηπφλ
ηψξα θαηέρεη θπζηθφ ζψκα, δηαηεξεί ην ίδην ην ζψκα ηεο θαη δεη ζην
Ναφ ηεο ΐνεκίαο ζηελ Γεξκαλία.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ση κπνξείηε λα καο πείηε γηα ηνλ Γηνχξη Γθέιεξ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Αελ κε ελδηέθεξε. Αελ ην εξεχλεζα δηφηη δελ
κε ελδηέθεξε.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Βίλαη αιήζεηα φηη ν θφκεο ΢αίλ Γεξκαίλ
βξίζθεηαη ζηελ Εζπαλία;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ο θφκεο ΢αηλ Γεξκαίλ δελ είλαη ζηελ Εζπαλία
αιιά ζην αλαηνιηθφ Θηβέη. Θα μαλάξζεη ζηελ Βπξψπε ην 1999.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ση εζσηεξηθφ βαζκφ έθηαζε ν Μαράηκα Γθάληη;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ο Μαράηκα Γθάληη δελ κπφξεζε λα
πξαγκαηνπνηήζεη ην Μεγάιν Έξγν. Ώθηεξψζεθε απνθιεηζηηθά ζηελ
πνιηηηθή.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ήηαλ ν Άγηνο Ώπγνπζηίλνο έλαο γλσζηηθφο
παηξηάξρεο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΐεβαίσο λαη. Ο Άγηνο Ώπγνπζηίλνο είλαη έλαο
κεγάινο Εεξνθάληεο. Βπίζεο ίδξπζε ην Σάγκα ησλ Ώπγνπζηηαλψλ,
έλα Γλσζηηθφ Σάγκα, κία γλσζηηθή αίξεζε.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: ΢ε ηη εζσηεξηζηηθή ζθάια βξίζθεηαη ηψξα
εθείλνο πνπ νλνκάζηεθε ΢ηληάξηα Γθανπηάκα ΢αθηακνχλη, ν ΐνχδαο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Βίλαη έλαο απειεπζεξσκέλνο δάζθαινο, έλαο
Αάζθαινο ηεο Σειεηφηεηαο. Μεηά αθνχ ήηαλ Γθανπηάκα, μαλαήξζε
λα πάξεη θπζηθφ ζψκα, μαλαγελλήζεθε ζην ίδην ην Θηβέη, κε ην
φλνκα ΢νλθαπάθ, ν κεγάινο ζηβεηηαλφο Λάκα.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Έθηαζε ν Πέηξνο, ν καζεηήο ηνπ Εεζνχ, ζηελ
απηνπξαγκάησζε;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΐεβαίσο λαη. Ο Πέηξνο είλαη έλαο Αάζθαινο
ηεο Σειεηφηεηαο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ώπηνπξαγκαηνπνηήζεθαλ επίζεο φινη νη
απφζηνινη;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ναη, φινη απηνί απηνπξαγκαηνπνηήζεθαλ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ήηαλ ν Μέγαο Ώιέμαλδξνο κπεκέλνο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ο Μέγαο Ώιέμαλδξνο δελ ήηαλ κπεκέλνο,
ήηαλ απιψο θαηαθηεηήο θη απηφ ήηαλ φιν.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ση γλψκε έρεηε εζείο αμηνζέβαζηε δάζθαιε γηα
ηνλ Φξεηδεξίθν Νίηζε;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ο Νίηζε ζηελ ζεσξία ηνπ Τπεξάλζξσπνπ
μέραζε λα κηιήζεη γηα ηνλ Άλζξσπν. Τπάξρεη αλάγθε λα

234
δεκηνπξγνχκε πξψηα ηνλ Άλζξσπν δηφηη ην δηαλνεηηθφ δψν αθφκα
δελ είλαη άλζξσπνο. Ο Νίηζε πίζηεπε πσο ππήξρε ν άλζξσπνο θαη
έζθαιιε. Πξαγκαηηθά αθνχ δεκηνπξγείηαη ν Άλζξσπνο κπνξνχκε
κεηά λα κηιάκε κε ππεξαλζξψπηλνπο φξνπο αιιά πξηλ φρη.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Γλψξηζε ν Μάν Σζε Σνχλγθ ηνλ Βζσηεξηζκφ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ώλακθηζβήηεηα ν Μάν Σζε Σνχλγθ
αθνζηψζεθε ζηνλ θνκκνπληζκφ κπνιζεβηθηζκφ θαη απηφ είλαη φιν.
Ώπηφο δελ αζρνιήζεθε κε εζσηεξηζηηθά δεηήκαηα. Παξαηεξείζηε φηη
ΜΏΟ είλαη ΏΟΜ αιιά αλάπνδα.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ώπηνπξαγκαηνπνηήζεθε ν Νηάληε Ώιηγθηέξη;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Βίλαη έλαο αλαζηεκέλνο δάζθαινο θαη δεη
αθφκα ζηελ Εηαιία.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Γλψξηζε ηηο Γλσζηηθέο Αηδαζθαιίεο ν κέγαο
γιχπηεο Μηραήι Άγγεινο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Γλψξηζε ηνλ εζσηεξηζκφ θαη είλαη έλαο
κπεκέλνο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πέηπρε ηελ Ώπηνπξαγκάησζε ν Πιάησλαο, ν
Φηιφζνθνο ηεο Ώζήλαο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ:
Ναη
ν
Πιάησλαο
πέηπρε
λα
απηνπξαγκαηνπνηεζεί.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ση γλψκε έρεηε γηα ηνλ Φνπιθαλέιιη;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ:
Ο
Φνπιθαλέιη
είλαη
έλαο
απηνπξαγκαηνπνηεκέλνο πνπ έθαλε ην Μεγάιν Έξγν. Σν αλψηαην
έξγν ηνπ νλνκάζηεθε αθξηβψο «νη θηινζνθηθέο νηθίεο», δπζηπρψο
θαλέλαο δελ ηνλ έρεη θαηαιάβεη. Ώπηφ νθείιεηαη ζην φηη γηα λα ηνλ
θαηαιαβαίλεη θάπνηνο είλαη αλαγθαίν λα έρεη απηνπξαγκαηνπνηεζεί.
Μεηά ηνλ Αεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, θάπνηεο κπζηηθέο ππεξεζίεο
έςαρλαλ ηνλ Φνπιθαλέιη (ν νπνίνο είλαη έλαο πεπεηξακέλνο
ππξεληθφο θπζηθφο), γηα λα ηνπ απνζπάζνπλ πιεξνθνξίεο, αιιά
επηπρψο ήμεξε λα ηνπο απνθεχγεη θαη ηψξα βξίζθεηαη ζε θάπνηα
θξπθά κέξε, πνπ ηαπηφρξνλα είλαη Νανί θαη κνλαζηήξηα.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ση γλψκε έρεηε γηα ηνλ Γθνπξηδίεθ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Δ δηδαζθαιία ηνπ Γθνπξηδίεθ είλαη
θαηαπιεθηηθή, αιιά έρεη φκσο πνιιά ζνβαξά ιάζε. Γηα παξάδεηγκα
αγλνεί φια φζα αθνξνχλ ηελ ζετθή Μεηέξα Κνπληαιίλε ΢άθηη,
ζηξάθεθε ελαληίνλ ηεο, αθήλνληαο ηνπο καζεηέο ηνπ ζε ηέηνηεο
ζπλζήθεο πνπ λα κελ κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπο.
Βίλαη θαλεξφ φηη αλ ζε έλαλ ζηξαηηψηε ηνπ παίξλνπλ ηα φπια, ηφηε ηη
ζα κπνξνχζε λα θάλεη ζην πεδίν ηεο κάρεο; Έηζη επίζεο, εάλ ζηνλ

235
καζεηή ηνπ αθαηξέζνπλ ηελ ζετθή ηνπ Μεηέξα, ηφηε πσο ζα ακπλφηαλ; Πσο ζα θαηαζηξέθνληαλ ηα ςπρηθά ηνπ αθφινπζα; Μφλν ην
ππξνγελέο Φίδη ησλ καγηθψλ καο δπλάκεσλ έρεη πιήξε εμνπζία γηα
λα θαηαζηξέθεη ηα κε αλζξψπηλα ςπρηθά αθφινπζα πνπ
θνξησλφκαζηε ζην εζσηεξηθφ καο. Ο Γθνπξηδίεθ κπέξδεςε ηελ
Κνπληαιίλε κε ην βδειπξφ φξγαλν Κνπληαξηηγνπαδφξ. Τπάξρνπλ
δχν θίδηα: απηφ πνπ αλεβαίλεη θαη απηφ πνπ θαηεβαίλεη. Ώπηφ πνπ
αλεβαίλεη είλαη απηφ πνπ ηπιίγεηαη ζηελ ξάβδν ηνπ Ώζθιεπηνχ, Θενχ
ηεο ηαηξηθήο, ην ίδην πνπ ηπιηγφηαλ επίζεο ζην Γελεηήζην Σαπ, κε ην
νπνίν ν Μσπζήο ζεξάπεπζε ηνπο Εζξαειίηεο ζηελ έξεκν. Ώπηφ πνπ
θαηεβαίλεη είλαη ην θξηθηφ θίδη Πχζσλ, κε ηα επηά θεθάιηα, πνπ
ζεξλφηαλ ζηελ ιάζπε ηεο γεο, θαη ην νπνίν ν Ώπφιισλ ζπκσκέλνο,
πιήγσζε κε ηα αθφληηά ηνπ. Βίλαη ην θίδη ηνπ πεηξαζκνχ ηεο Βδέκ.
Ώπηφ πξνβάιιεηαη απφ ηνλ θφθθπγα πξνο ηηο αηνκηθέο θνιάζεηο ηνπ
αλζξψπνπ. Ο Γθνπξηδίεθ δηέπξαμε ην ζθάικα λα δψζεη ζην θίδη πνπ
αλεβαίλεη, ην θίδη ην κπξνχηδηλν, ηηο θαηαρζφληεο, ππλσηηζηηθέο θαη
κνρζεξέο δπλάκεηο ηνπ θηδηνχ πνπ θαηεβαίλεη. Έηζη ινηπφλ, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηεο αιήζεηαο, ην ιάζνο ηνπ Γθνπξηδίεθ ήηαλ
αζπγρψξεην θαη γη απηφ ε ζρνιή ηνπ απέηπρε.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Θα κπνξνχζαηε λα καο πείηε αμηνζέβαζηε
δάζθαιε πνηνη ήηαλ νη νηθνδφκνη ηεο Μεγάιεο ΢θίγγαο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ήηαλ ηα κέιε ηεο Κνηλφηεηαο Ώιθαληάλ, κηαο
αηιαληηθήο θνηλφηεηαο. Οη κεγάινη ζνθνί απηήο ηεο θνηλφηεηαο, ζηελ
αξραία Ώηιαληίδα, έρηηδαλ πάληνηε ΢θίγγεο θαη κεηά φηαλ θχγαλε
απφ εθείλε ηελ ήπεηξν (εμ’ αηηίαο ηνπ κεγάινπ θαηαθιπζκνχ πνπ
πιεζίαδε ηνλ νπνίν εθείλνη δελ αγλννχζαλ) πήγαλε πξνο ηελ ήπεηξν
Γθξακφλζη πνπ ζήκεξα νλνκάδεηαη Ώθξηθή. Ώπφ εθεί, απφ ηελ λφηηα
Ώθξηθή, πξνρψξεζαλ πξνο ηελ ρψξα ηεο Νχιηα, νλνκαδφκελε
ζήκεξα Νείινο θαη αθξηβψο ζηελ Κατξφλα (ην ζεκεξηλφ Κάτξν)
έδεζαλ θαη έρηηζαλ ηηο ΢θίγγεο. Ώπηέο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θσηηά,
ην αλζξψπηλν πξφζσπν ην λεξφ, ηα θηεξά ζπκβνιίδνπλ ηνλ αέξα θαη
ηα πφδηα ηνπ ηαχξνπ ηελ γε. Ώπηά ηα ηέζζεξα ζηνηρεία είλαη βαζηθά
γηα ην Μεγάιν Έξγν θαη ζπλζέηνληαη ζην Ώιάηη, ζην Θεηάθη θαη ζηνλ
Τδξάξγπξν ηεο Ώιρεκείαο. ΢ην αιάηη πεξηέρεηαη ην ζηνηρείν γε, ην
ζηνηρείν λεξφ θαη ην ζηνηρείν αέξαο. ΋ζνλ αθνξά ην Θεηάθη
βιέπνπκε φηη ηξέθεηαη απφ ηελ Γε θαη απηφ είλαη θαλεξφ ζηα
εθαίζηεηα, φπνπ επίζεο βξίζθεηαη παξνχζα ε θσηηά. Ο Τδξάξγπξνο,
ζπκκεηέρεη ζηνλ αέξα θαη ζην λεξφ. Έηζη ην Ώιάηη, ην Θεηάθη θαη ν
Τδξάξγπξνο βξίζθνληαη εθεί ζηα ηέζζεξα ζηνηρεία.

236
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Θα κπνξνχζαηε λα καο πείηε γηαηί νη αξραίνη
Ώηγχπηηνη ιάηξεπαλ ηνλ γάην;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Γηαηί ηνλ ζπλδχαζαλ κε ηνλ Τδξάξγπξν. Ο
γάηνο ήηαλ πάληα ζχκβνιν ηνπ Τδξάξγπξνπ ηεο Μπζηηθήο
Φηινζνθίαο. Ήδε μέξνπκε φηη ν Τδξάξγπξνο είλαη ε Μεηαιιηθή
Φπρή ηνπ ΢πέξκαηνο. Παξαηεξείζηε φηη ν γάηνο είλαη έλαο κεγάινο
δηνξαηηθφο. ΐιέπεη ην βξάδπ ζηα ζθνηάδηα θαη βγαίλεη επίζεο ην
βξάδπ, αλαπαξάγεηαη ην βξάδπ θαη είλαη αθξηβψο ζηελ βαζηά λχρηα
ησλ ζνθψλ, ζηα ζθνηάδηα, κέζα ζηελ ζεβαζηή ζησπή, φπνπ εξγάδεηαη κε ηνλ Τδξάξγπξν, δειαδή ζηελ επεμεξγαζία ηνπ
Τδξάξγπξνπ ηεο Μπζηηθήο Φηινζνθίαο. Δ δξάζε ηνπ γάηνπ δείρλεη
ηελ ζηελή ζρέζε ηνπ κε ηνλ Τδξάξγπξν θαη γηα απηφλ ηνλ ιάηξεπαλ.
Μελ μερλάκε, φηη ν Τδξάξγπξνο καο κεηαηξέπεη ζε επγεληθνχο
αλζξψπνπο, ζε θσηηζκέλνπο αλζξψπνπο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Οη αηγππηηαθέο ππξακίδεο είλαη λανί ζε άιιεο
δηαζηάζεηο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Οη αηγππηηαθέο ππξακίδεο, έρνπλ πξαγκαηηθά
ηηο αληηζηνηρίεο ηνπο ζε άιιεο δηαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ θαη ηεο θχζεο.
Αελ ην αξλνχκαζηε. Έηζη είλαη.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ση ζεκαίλεη ε ιέμε Διηνχπνιε;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΢εκαίλεη Εεξή Πφιε.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Αάζθαιε γηαηί πέζαλε ηφζν λένο ν Σνπηαγρακψλ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Πέζαλε λένο εμ αηηίαο ηεο κνίξαο ηνπ αιιά
απηνπξαγκαηνπνηήζεθε.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Οη αξραηνιφγνη πνπ αλαθάιπςαλ κνχκηεο έθαλαλ
πξάμε βεβήισζεο ή είλαη έηζη επεηδή ην ήζειε ν Νφκνο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ώθφκα θαη αλ είλαη λεθξέο, είλαη πξάμε
βεβήισζεο γηαηί απηέο αληηζηνηρνχλ ζηα κπζηήξηα ησλ αξραίσλ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Γηαηί κεξηθνί άλζξσπνη, ρσξίο λα έρνπλ θάλεη
ηέηνηεο ζπνπδέο, δηαηεξνχλ ηα ζψκαηά ηνπο κεηά ηνλ ζάλαην;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Οθείιεηαη ζην αζβέζηην πνπ πεξηέρεηαη ζην
ζψκα ή ζηα πνιιά αληηβηνηηθά πνπ έπαηξλαλ φηαλ δνχζαλ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Τπάξρεη θάπνπ έλα άηνκν νλνκαδφκελν Ρακάηηο.
Βίλαη απηφο ν θχξηνο έλαο κχζηεο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ο Ρακάηηο δελ παξνπζηάζηεθε πνηέ ζηελ
Λεπθή Ώδειθφηεηα θαη γη απηφ δελ κπνξψ λα πσ φηη είλαη έλαο
κχζηεο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ση αληηπξνζσπεχεη ν ΢θαξαβαίνο γηα ηνπο
αηγππηίνπο;

237
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ο ΢θαξαβαίνο, κεηαμχ ησλ αηγππηίσλ, είρε ηελ
έλλνηα ηεο Φπρήο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πνηνη έθηηαμαλ ηα αγάικαηα ηνπ Νεζηνχ ηνπ
Πάζρα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ώπηφ είλαη δήηεκα ηεο Λεκνπξίαο. Οη
Λεκνχξηνη έθηηαμαλ απηά ηα αγάικαηα θαη ηα ηνπνζέηεζαλ πάληα κε
θαηεχζπλζε πξνο ηελ Λεκνπξία, ηελ ηξίηε Ρίδα-Φπιή.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Οη ρξηζηηαληθέο γξαθέο αλαθέξνπλ ηελ πφιε ηεο
ΐεζιεέκ (BELEM). Τπήξμε πξαγκαηηθά απηή ε πφιε;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΐεζιεέκ είλαη κηα ιέμε πνπ πξνέξρεηαη απφ ην
ΐΒΛ, πχξγν θσηηάο ζηα Υαιδατθά. Δ ΐεζιεέκ δελ ππήξμε ζαλ
ρσξηφ θαη νχηε θαλ ήηαλ ζηνλ ράξηε. Έηζη ινηπφλ ε ΐεζιεέκ
κεηαθξάδεηαη «Πχξγνο Φσηηάο» θαη απηφλ ηνλ πχξγν πξέπεη λα ηνλ
ζεθψζνπκε κέζα καο κε ηελ Εεξή Φσηηά. ΋ηαλ απηή ε θσηηά θηάλεη
ζην χςνο ηνπ εγθεθάινπ εγθαζίζηαηαη ν πχξγνο, κέζα ζηνλ εαπηφ
καο ηνλ ίδην, εδψ θαη ηψξα.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: ΢πλνδέςαηε εζείο ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ ζηελ Εεξή
Γε;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΢ηελ επνρή ηνπ Εεζνχ εγψ δελ ήκνπλ
ελζαξθσκέλνο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Γηαηί νη ρξηζηηαλνί φηαλ ηνπο ξίρλαλε ζηα
ιηνληάξηα, ζηηο ξσκατθέο αξέλεο αληί λα θιαίλε γεινχζαλ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Γηαηί ήηαλ γλσζηηθνί θαη νη γλσζηηθνί δελ
θνβνχληαη ηνλ ζάλαην. Οη γλσζηηθνί γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηα
κπζηήξηα ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πνηα είλαη ε γλψκε ηνπ Μεγάινπ Κακπίξ Εεζνχ,
γηα ηελ ησξηλή θαηάζηαζε ηεο αλζξσπφηεηαο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ώηζζάλεηαη νίθην γη απηή ηελ απνηπρεκέλε
αλζξσπφηεηα, γηαηί νξηζηηθά απηή ε αλζξσπφηεηα έρεη απνηχρεη.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Γηαηί ιέγεηαη φηη εζσηεξηθά ν δφθηκνο ζα πξέπεη
λα πεξπαηάεη αλάκεζα ζε ηξίγσλα, νθηάγσλα θαη νξζνγψληα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Σα ηξίγσλα αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ ρεηξηζκφ
ησλ ηξηψλ δπλάκεσλ, ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο
΢πλείδεζεο: ν Άγηνο λα βεβαηψλεη, ν Άγηνο λα αξλείηαη θαη ν Άγηνο
λα ζπκθηιηψλεη.
Ώο ζπκεζνχκε ηηο ζεηηθέο, αξλεηηθέο θαη νπδέηεξεο δπλάκεηο.
Σν αξλεηηθφ, ην ζεηηθφ θαη ην νπδέηεξν. Σν νθηάγσλν ζεκαίλεη ηηο
νθηψ κπήζεηο δηφηη πξαγκαηηθά είλαη νθηψ νη κπήζεηο θαη ην

238
νξζνγψλην αληηπξνζσπεχεη ηελ νξζή ζθέςε, ηελ νξζή ζπγθίλεζε θαη
ηελ νξζή πξάμε, γεληθά ηελ νξζή ζπκπεξηθνξά.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Γηαηί ιέλε φηη νη κπεκέλνη πξέπεη λα πξνρσξάλε
ρέξη-ρέξη κε ηελ Μάξζα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Δ Μάξζα είλαη έλα απφ ηα 24 κέξε ηνπ δηθνχ
καο Βίλαη. Ώπηή αληηπξνζσπεχεη ηελ ηαπεηλφηεηα ηνπ κπεκέλνπ.
Υσξίο ηελ Μάξζα, ρσξίο ηαπεηλφηεηα δελ ζα κπνξέζνπκε λα
ελσζνχκε κε ηα πην πςειά κέξε ηνπ δηθνχ καο Βίλαη.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ο Γθνπξνχ ζαο, ιέγεηαη πξαγκαηηθά Ώληνιθίην ή
είλαη έλα ζπκβνιηθφ φλνκα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Έηζη ιέγεηαη. Ώπηφ είλαη ην φλνκα πνπ είρε ζε
κία απφ ηηο ηειεπηαίεο ππάξμεηο ηνπ ή ζα ιέγακε θαιχηεξα πνπ πήξε,
δηφηη απηφο ππάξρεη απφ ηελ Λεκνπξία. Ώπηφο γελλήζεθε ζηελ
Λεκνπξία αιιά δελ έρεη πεζάλεη, δηαηεξεί ην ίδην ζψκα πνπ είρε ζηελ
Λεκνπξία. Λέγεηαη Ώδφιθνο θαη ρατδεπηηθά ηνλ ιέσ Ώληνιθίην.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ώπφ ηη ηξέθεηαη έλαο αλαζηεκέλνο.
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Σξέθεηαη απφ ην Αέληξν ηεο Γσήο. Ώπηφ
ζπκβαίλεη φηαλ έρεη απνθηήζεη ηελ Φηινζνθηθή Πέηξα, δειαδή φηαλ
έρεη απνθηήζεη ην Βιημίξην ηεο ΜαθξνδσΎαο θαη ηελ Παγθφζκηα
Εαηξηθή. Σν Αέληξν ηεο Γσήο επηηξέπεη ζε καο ηνπο αλαζηεκέλνπο λα
δξνχκε κε θάπνην ηέρλαζκα κε ην νπνίν μαλαθαηεξγαδφκαζηε ηα
ζψκαηα θαη ηα θάλνπκε «πιαζηηθά». Έλα «πιαζηηθφ» ζψκα παίξλεη
φπνηα κνξθή ζέινπκε φπσο ελφο δέληξνπ ή ελφο δψνπ. ΢πκπέξαζκα:
κεηαηξεπφκαζηε ζε απζεληηθνχο Μεηαιιαγκέλνπο..
Ώο έρνπκε ππ φςηλ καο φηη θάζε αξξψζηηα έρεη ηελ θαηαγσγή
ηεο ζην λνπ θαη ζηα Βγψ. ΋ηαλ απηά πεζαίλνπλ, πεηπραίλνπκε λα
γίλνπλ «πιαζηηθά» ηα μαλαθαηεξγαζκέλα ζψκαηά καο θαη κπνξνχκε
ηφηε λα εκθαληζηνχκε ζαλ γέξνη ή ζαλ λένη.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Θεσξείηε φηη έλαο Ώλαζηεκέλνο πξέπεη λα
εμαιείθεη ηελ πξνζσπηθφηεηα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Μέρξη πξηλ ιίγν εγψ ν ίδηνο ππεξάζπηζα ηελ
πξνζσπηθφηεηα, αιιά ηψξα πνπ δηέιπζα ην Βγψ ζε θνζκηθή ζθφλε,
βιέπσ φηη ε πξνζσπηθφηεηα είλαη έλα εκπφδην αλάκεζα ζε εκάο θαη
ην Βίλαη. Σψξα ζξαχσ ηελ ίδηα ηελ πξνζσπηθφηεηα, γηαηί μέξσ φηη ε
παξνπζία ηνπ Βίλαη κπνξεί λα αληηθαζηζηά ηέιεηα απηφ ην εξγαιείν.
Δ παξνπζία ηνπ Βίλαη είλαη αξθεηά δπλαηή θαη γη απηφλ ηνλ ιφγν ε
πξνζσπηθφηεηα θαηαιήγεη πεξηηηή. Δ πξνζσπηθφηεηα είλαη ην φρεκα
ηνπ Κάξκα θαη ζε απηή βξίζθνληαη πνιιά πξάγκαηα πνπ καο
ελψλνπλ κε ην Κάξκα. Βίλαη θαιφ λα μέξνπκε φηη ε πξνζσπηθφηεηα

239
είλαη πνιιαπιή θαη επηβιαβήο. Αελ είλαη αηνκηθή. Ο Γθνπξηδίεθ θαη
άιινη κειεηεηέο ιαηξεχνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα, δηφηη ηελ ζεσξνχλ
αλαγθαία, αιιά εγψ βεβαηψλσ θαηεγνξεκαηηθά φηη δελ είλαη.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Έρεη ν Μειρηζεδέθ αζάλαην θπζηθφ ζψκα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΐεβαίσο λαη! Έρεη ην δηθφ ηνπ αζάλαην ζψκα,
θαηέρεη ην Βιημίξην ηεο Μαθξνδσίαο θαη ηελ Φηινζνθηθή Πέηξα.
Βίλαη ν θπξίαξρνο ηεο γεο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: ΐξίζθεηαη ν Μειρηζεδέθ ζε θάπνην
ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηεο γεο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Καλνληθά βξίζθεηαη ζην Ώγθάξηη, ζε θάπνηεο
ζπειηέο απηνχ ηνπ βαζηιείνπ, ηφζν απηφο φζν θαη νη άιινη πνπ ηνλ
ζπλνδεχνπλ, θαηέρνπλ δηαζηεκφπινηα, κε ηα νπνία ηαμηδεχνπλ
δηακέζνπ ηνπ ακεηάβιεηνπ άπεηξνπ δηαζηήκαηνο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Θα θηάζνπλ νη άλζξσπνη λα επηθνηλσλνχλ κε
ηνπο εμσγήηλνπο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΢χκθσλα κε απηφ πνπ μέξσ ζα πξέπεη εκείο λα
δψζνπκε ζηελ αλζξσπφηεηα ηηο κεζφδνπο θαη ηα επηζηεκνληθά κέζα
γηα λα επηθνηλσλεί κε άιινπο θαηνηθεκέλνπο θφζκνπο θαη επίζεο ηα
δηαζηεκφπινηα πνπ ηαμηδεχνπλ κέζσ ηνπ απείξνπ. ΢ε ιίγν ζα
δψζνπκε ζηελ αλζξσπφηεηα κεραλήκαηα αθφκα πην ηέιεηα απφ ηελ
ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν. Ώπηά ζα ζθνξπηζηνχλ καδηθά παληνχ.
Μπνξνχκε λα πνχκε ηφηε φηη νη εμσγήηλνη ζα εθπαηδεχνπκε ηελ
αλζξσπφηεηα καδηθά.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Βίλαη αιήζεηα φηη ζηηο δνχγθιεο ηνπ Ώκαδνλίνπ
ππάξρνπλ βάζεηο εμσγήηλσλ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ναη, είλαη αιήζεηα φηη ππάξρνπλ. Ώπηέο νη
βάζεηο είλαη ηφζν θξπκκέλεο πνπ πνηέ δελ ζα ηηο βξνχλε νη βέβεινη.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Βίλαη αιεζηλέο νη θσηνγξαθίεο ηνπ Άξε πνπ
δεκνζίεπζε ε ΝΏ΢Ώ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Αελ είλαη αιεζηλέο! Πξαγκαηηθά απηέο νη
θσηνγξαθίεο είλαη ηεο ΢ειήλεο θαη φρη ηνπ Άξε. Οη γήηλνη πίζηεςαλ
φηη νη θσηνγξαθίεο πνπ έβγαιε ε ΝΏ΢Ώ κε ηα κεραλήκαηα πνπ
έζηεηιε ζηνλ Άξε ήηαλ απφ εθεί αιιά, φπσο ήδε είπακε, είλαη ηεο
΢ειήλεο. Οη Ώξεηαλνί πξνζαλαηφιηζαλ θαιά ηα ακεξηθάληθα
κεραλήκαηα πξνο ηελ ΢ειήλε. Έηζη ινηπφλ νη θσηνγξαθίεο πνπ
πήξαλ είλαη ηεο ΢ειήλεο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πσο νξίδεηε εζείο ην Σξίγσλν ησλ ΐεξκνχδσλ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΢αλ έλα είδνο αλνίγκαηνο πξνο ηελ Σεηάξηε
Κάζεην ή Σέηαξηε Αηάζηαζε.

240
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Τπάξρεη απηφ ην θαηλφκελν θαη ζε άιια κέξε
φπσο θαη ζηηο ΐεξκνχδεο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ναη, ην ίδην θαηλφκελν παξνπζηάδεηαη θαη ζε
άιια κέξε φπσο θαη ζηηο ΐεξκνχδεο
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Βίλαη δπλαηφλ λα θάλνπκε έλα αζηξηθφ ηαμίδη
αθνχγνληαο έλα ηδηαίηεξν είδνο κνπζηθήο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΋ηαλ κπνχκε ζε δηαινγηζκφ, αθνχγνληαο
εηδηθή κνπζηθή γηα απηφ ην είδνο πξαθηηθήο, είλαη αλακθηζβήηεην φηη
πεηπραίλνληαη αζηξηθά ηαμίδηα.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Τπήξμαλ πξάγκαηη νη Σξεηο Μάγνη ΐαζηιηάδεο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΋ρη ζαλ θπζηθά άηνκα. Βίλαη κφλν ην ζχκβνιν
ησλ ρξσκάησλ ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ, δειαδή ηεο Φηινζνθηθήο
Πέηξαο. Πξαγκαηηθά ν Μαχξνο ΐαζηιηάο ζπκβνιίδεη ηελ πξψηε
καξηπξία ηεο Ώιρεκείαο, φηαλ ηα λεξά, ν Τδξάξγπξνο είλαη αθφκα
καχξα.
Ο Άζπξνο Μάγνο ζπκβνιίδεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ λα γίλνπλ
άζπξα ηα λεξά.
Ο Κίηξηλνο ΐαζηιηάο ζπκβνιίδεη ηα λεξά ηνπ Τδξάξγπξνπ
πνπ παίξλνπλ θίηξηλν ρξψκα, θαη ην θφθθηλν ρξψκα πνπ είλαη ην πην
εμπςσκέλν ηεο Ώιρεκείαο απνηειείηαη απφ ηελ πνξθχξα ησλ
βαζηιηάδσλ.
Σν λα ιακβάλνληαη νη ηξεηο Μάγνη ΐαζηιηάδεο ζαλ θπζηθά
άηνκα είλαη παξάινγν.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πσο παξαηεξεί ε Μεγάιε Λεπθή Ώδειθφηεηα
ηελ Παγθφζκηα Γλσζηηθή Κίλεζε;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Οη Ώδειθνί ηεο Ώδειθφηεηαο ηνπ Βζσηεξηθνχ
Φσηφο, γλσξίδνπλ πξαγκαηηθά ην πξφγξακκα ηεο Παγθφζκηαο
Γλσζηηθήο Κίλεζεο θαη ζπκκεηέρνπλ βνεζψληαο εληαηηθά φιε ηελ
θίλεζε.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πσο νξίδεηε εζείο ηελ Γλσζηηθή Ώλζξσπνινγία;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Βίλαη κηα ςπρναλαιπηηθή αλζξσπνινγία.
Ώλακθηζβήηεηα εκείο κέζσ ηεο ςπραλάιπζεο κπνξνχκε λα
βγάινπκε απφ θάζε θνκκάηη, θνίισκα, ππξακίδα, ηάθν θιπ ηηο
ςπρνινγηθέο αξρέο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηνχο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Θα εγθαηαζηαζεί ε Γλσζηηθή ζηνλ Καλαδά;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ναη. Δ Γλσζηηθή ζα αλαπηπρζεί ζηνλ Καλαδά
θαη εθεί ζα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε γηα λα πξνεηνηκάδνληαη
Παγθφζκηνη Ώληηπξφζσπνη πνπ αξγφηεξα ζα πεγαίλνπλ ζηελ
Βπξψπε.

241
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πνην είλαη ην κέιινλ ηεο Γλσζηηθήο ζηελ
Βπξψπε;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Έλα έλδνμν κέιινλ. Δ Γλσζηηθή ζα θηάζεη
ζηελ Βπξψπε κε ηελ αλζξσπνινγηθή κνξθή ηεο θαη ζα πξνθαιέζεη
κηα πξαγκαηηθή πνιηηηζηηθή επαλάζηαζε.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Θα θηάζεη ε Γλσζηηθή ζηελ Ώζία θαη ζηελ
Ώθξηθή;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ναη, ζα πξέπεη λα θηάζεη ζηελ Ώζία θαη ζηελ
Ώθξηθή, γηαηί ην γλσζηηθφ κήλπκα πξέπεη λα ην παξαδψζνπκε ζε
νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ώμηνζέβαζηε δάζθαιε, πσο ζα κπεη ε γλσζηηθή
ζηελ Ώζία κε ηφζν θαλαηηζκφ πνπ ππάξρεη εθεί πέξα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Θα πξέπεη λα πξνρσξάκε κε έμππλν ηξφπν.
Έρνπκε ζρέδηα, πξνγξάκκαηα θαη γεληθά φια βξίζθνληαη ζπλεηά
ζπληνληζκέλα γηα λα κελ έρνπκε πξνβιήκαηα.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πφζα κέιε ζα θηάζεη λα έρεη ε Γλσζηηθή ζην
Μεμηθφ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Έρνπκε ππνινγίζεη ηξία εθαηνκκχξηα
γλσζηηθψλ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πεξίπνπ, πφζα κέιε ζα έρεη ε Γλσζηηθή ζηελ
Βπξψπε;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Θα θηάζεη λα έρεη πνιιά εθαηνκκχξηα
αλζξψπνπο ζε φιε ηελ ήπεηξν.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ση απνζηνιή ζα εθπιεξψζεη ε Πίζηε-΢νθία πνπ
εζείο ζα απνθαιχςεηε;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Θα πξέπεη λα δψζεη ζηνπο αλζξψπνπο ηνλ
Υξηζηηθφ Βζσηεξηζκφ ψζηε απηνί αθνχ έρνπλ θαηαιάβεη ηελ
δηδαζθαιία, λα δνπιεχνπλ απνηειεζκαηηθά πάλσ ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ
ηνπο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Γηαηί δηαηάμαηε λα θηηζηεί ην ΢νχκνπκ
΢νππξέκνπκ ΢αληνπάξηνπκ ζηελ ΢ηέξξα Νεβάδα ηεο λφηηαο
Ώκεξηθήο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Γηα λα δνπιεχνπκε απνηειεζκαηηθά πξνο
φθεινο ηεο ηεξάζηηαο Παγθφζκηαο Γλσζηηθήο Κίλεζεο. Βίλαη θαλεξφ
φηη έλαο λαφο ζσζηά εηνηκαζκέλνο θαη θάησ απφ ηελ γε, έρεη
θαηαπιεθηηθέο δπλάκεηο. Σν ΢νχκνπκ ΢νππξέκνπκ ΢αληνπάξηνπκ
θηίζηεθε κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζχληνκα ζα κπεη ζε
θαηάζηαζε Υίλαο, ζηελ Σεηάξηε Αηάζηαζε.

242
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ώπφ πφηε ππάξρεη ζηελ Πέκπηε Αηάζηαζε ην
Παιάηη ηνπ Νφκνπ ηνπ Κάξκα;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΢ηελ δεκηνπξγία ππάξρνπλ ηξία αηψληα
πξάγκαηα: ν Νφκνο, ην Νηξβάλα θαη ην Αηάζηεκα. Έηζη, ην Παιάηη
ηνπ Νφκνπ ηνπ Κάξκα ππάξρεη απφ ηελ απγή ηεο δεκηνπξγίαο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: ΢ε ηη Μαρακβαληάξα απηνπξαγκαηνπνηήζεθε ν
δάζθαινο Ώλνχβηο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Αελ ην μέξσ γηαηί δελ ην έρσ ξσηήζεη.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Πσο έθηαζαλ κεξηθά φληα ζηελ Εεξαξρία
Άγγεινη ηεο Ώξραίαο Γεο ΢ειήλεο, Μαζεηέο ηνπ ΢ακαέι;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Ανπιεχνληαο κε ηνλ εαπηφ ηνπο ζηνπο ηξεηο
παξάγνληεο ζηελ Βπαλάζηαζε ηεο ΢πλείδεζεο: Γέλλεζε (ε
θαηάζηαζε ησλ Ώλψηεξσλ Τπαξμηαθψλ ΢σκάησλ ηνπ Βίλαη),
Θάλαηνο (θαηαζηξνθή ηνπ δσηθνχ Βγψ) θαη Θπζία πξνο ηελ
αλζξσπφηεηα. Έηζη είλαη πσο ην πέηπραλ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ώμηνζέβαζηε Αάζθαιε, πφζεο εληνιέο ππάξρνπλ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Τπάξρνπλ 22 εληνιέο, πνπ αληηζηνηρνχλ κε ηα
22 Μεγαιχηεξα Ώξθάλν ηνπ Σαξφη.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Γηαηί ν Μσπζήο έδσζε ζηελ αλζξσπφηεηα κφλν
10 εληνιέο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Γηαηί ε αλζξσπφηεηα ήηαλ έηνηκε λα ιάβεη
απηέο ηηο δέθα εληνιέο κφλν, αιιά κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζα
δηδαρζνχλ θαη νη άιιεο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ώμηνζέβαζηε Αάζθαιε ζα κπνξνχζαηε λα καο
πείηε ηη είλαη ην ΏΒΟΝ 13;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Βίλαη ην ίδην ην ΏΕΝ ηεο Ββξατθήο Καβάιαο,
ην ΢ΏΣ ησλ Ελδνζηαλψλ. Έλαο ΢ΏΣ Γθνπξνχ πρ είλαη έλαο άλζξσπνο
πνπ έρεη θηάζεη ην ΏΒΟΝ 13.
Πην πέξα απφ ην ΏΒΟΝ 13 είλαη ην Ώλεθδήισην Ώπφιπην, ν
Ώηψληνο Κνηλφο Κνζκηθφο Παηέξαο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Τπάξρεη αθφκα ζην θπζηθφ θφζκν ην ηάγκα ησλ
Νατηψλ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ:
Ναη,
αθφκα
ππάξρεη
θαη
είλαη
δξαζηεξηνπνηεκέλν θαη είλαη ην ίδην ην ηάγκα ησλ Εππνηψλ ηνπ Ώγίνπ
Γθξηάι. Ώπηνί δνπλ ζε θξπθά κέξε πνπ δελ ζα αλαθέξσ, γηαηί
ππάξρνπλ επίζεο θξπθνί ερζξνί.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Βίλαη αιήζεηα φηη νη Ρψζνη γνληκνπνηνχλ
γπλαίθεο κε ζπέξκα πηζήθσλ;

243
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Οη Ρψζνη θάλνπλ απηέο ηηο αλνεζίεο γηαηί
ζέινπλ λα θαηαζθεπάζνπλ κηα θπιή εθθπιηζκέλσλ, γηα λα αλαιάβεη
ηηο θπζηθέο δνπιεηέο θαη λα κπνξνχλ απηνί λα αθνζησζνχλ δήζελ ζε
κειέηεο πςειήο επηζηήκεο, πςειήο εζηθήο θιπ. Ώπηφ δελ είλαη
ηίπνηε άιιν απφ έλα ζσξφ αδέμηεο δνθηκέο πνπ θάλνπλ νη Ρψζνη.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Βίλαη αιεζηλή ε χπαξμε βξηθνιάθσλ ζηνλ
θπζηθφ θφζκν;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Τπάξρνπλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, πην πνιχ απφ
φηη λνκίδνπκε. Τπάξρνπλ θαηαρζφληεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα
ηελ θαηαζθεπή βξηθνιάθσλ. Οη βξηθφιαθεο είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ
νκνθπινθηιηζκνχ ζπλδπαζκέλν κε καχξε καγεία. Οη βξηθφιαθεο
κηζνχλ ηηο γπλαίθεο, επεηδή είλαη νκνθπιφθηινη θαη νη γπλαίθεο
βξηθφιαθεο κηζνχλ ηνπο άληξεο γηαηί είλαη ιεζβίεο.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Θεσξείηε φηη έλαο νκνθπιφθηινο κπνξεί λα
αλαγελλεζεί ή λα πξνρσξήζεη ζε απηφλ ηνλ ηχπν ζπνπδψλ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Οη νκνθπιφθηινη θαη νη ιεζβίεο είλαη ρακέλεο
πεξηπηψζεηο, αιεζηλέο απνηπρίεο. Ώπηφ ην είδνο αλζξψπσλ είλαη
ζαπηζκέλνη ζπφξνη θαη νη ζαπηζκέλνη ζπφξνη πνηέ δελ βιαζηάλνπλ.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Γηαηί κεξηθνί άληξεο, πνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή
είλαη θπζηνινγηθνί ζηνλ χπλν ηνπο είδαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο λα
θάλνπλ έξσηα κε άλδξεο;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: ΢πκβαίλεη κεξηθέο θνξέο φηη ζε απηά ηα άηνκα
ππάξρεη βπζηζκέλνο ππνζπλείδεηνο νκνθπινθηιηζκφο.
Άιιεο θνξέο νθείιεηαη ζην φηη δηαηεξνχλ ζηνλ ςπρηζκφ ηνπο
ζειπθά ςπρηθά αθφινπζα πξνεγνχκελσλ ππάξμεσλ (απφ ηφηε πνπ
είραλ γπλαηθείν θπζηθφ ζψκα)
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ση ζα πξέπεη λα θάλεη έλαο άλζξσπνο πνπ
αλαθαιχπηεη ζηα φλεηξά ηνπ ζηνηρεία νκνθπινθηιηζκνχ;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Θα πξέπεη, κε ηελ βνήζεηα ηεο Μεηέξαο
Κνπληαιίλεο, λα ηα δνπιεχεη. ΢ην ΢ηδεξνπξγείν ησλ Κπθιψπσλ είλαη
αθξηβψο φπνπ κπνξεί λα δεηάεη απφ ηελ Θετθή ηνπ Μεηέξα λα ηνπ
θαηαζηξέθεη απηφ ην αθφινπζν, ιάγλνπ ηχπνπ. Σφηε, κεηά απφ
θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, απηφ ην αθφινπζν ζα θαηαζηξαθεί ηειείσο
θαη κεηά αλ εκθαλίδεηαη άιιν παξφκνην ζα πξέπεη επίζεο λα ην
θαηαζηξέθεη.
ΒΡΧΣΔ΢Δ: Ώμηνζέβαζηε Αάζθαιε πνηα είλαη ε γλψκε ζαο
γηα ηελ έθηξσζε;
ΏΠΏΝΣΔ΢Δ: Δ έθηξσζε είλαη κηα θαηαζηξνθή ηνπ έξγνπ
ηεο Μεηέξαο Φχζεο. Ξέξνπκε θαιά ην πψο ε Θεά Μεηέξα Φχζε

244
δνπιεχεη ζηελ δεκηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ. Ο θαζέλαο απφ εκάο ηελ
θέξλεη κέζα ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ, ζηνλ ίδην ηνλ ςπρηζκφ ηνπ θαη
απηή είλαη εθείλε πνπ ελψλεη ην ζπεξκαηνδσάξην κε ην σάξην. Ώπηή
είλαη εθείλε πνπ επεμεξγάδεηαη ην πξσηαξρηθφ ζπεξκαηηθφ θχηηαξν
κε ηα 48 ρξσκαηνζψκαηα. Ώπηή είλαη εθείλε πνπ δίλεη ηηο σζήζεηο
γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξσηαξρηθνχ ζπεξκαηηθ