ΠΡΟΛΟΓΟ΢

΢ΣΟΥΏ΢ΜΟ΢
Δ ΒΠΏΝΏ΢ΣΏ΢Δ ΣΔ΢ ΑΕΏΛΒΚΣΕΚΔ΢
Δ ΑΕΑΏ΢ΚΏΛΕΏ
Δ ΑΕΑΏΚΣΕΚΔ ΣΔ΢ ΑΕΏΛΤ΢Δ΢ ΣΟΤ ΒΓΧ
Δ ΠΏΛΔ ΣΧΝ ΏΝΣΕΘΒΣΧΝ
Ο Ώ-Κ
Δ ΏΝΣΕ΢ΣΏ΢Δ
Δ ΠΡΏΚΣΕΚΔ
Δ ΏΠΏΕΣΔ΢Δ
Δ ΔΣΣΟΠΏΘΒΕΏ
ΠΡΧΣΔ ΢ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ.
ΑΒΤΣΒΡΔ ΢ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ
ΣΡΕΣΔ ΢ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ
Δ ΦΤΥΟΏ΢ΣΡΟΛΟΓΕΏ
Δ ΡΔΣΟΡΕΚΔ ΣΟΤ ΒΓΧ
ΣΟ ΑΕΏΡΚΒ΢ ΚΒΝΣΡΟ ΢ΤΝΒΕΑΔ΢Δ΢
ΤΠΒΡ-ΏΣΟΜΕΚΟΣΔΣΏ
Δ ΟΛΟΚΛΔΡΧΣΕΚΔ ΒΤΔΜΒΡΕΏ
Δ ΏΤΣΟ-ΏΝΣΏΝΏΚΛΏ΢Δ
Δ ΦΤΥΟ-ΏΝΏΛΤ΢Ε΢
Δ ΑΕΏΝΟΔΣΕΚΔ ΑΤΝΏΜΕΚΔ
Δ ΛΏΚΧΝΕΚΔ ΑΡΏ΢Δ ΣΟΤ ΒΕΝΏΕ
Δ ΏΤΣΟ-ΏΓΏΠΔ
Ώ-ΥΕΜ΢Ώ (Δ ΜΔ ΐΕΏ)
΢ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ ΚΟΠΏΑΕΟΤ
Δ ΠΏΡΏΜΟΡΦΧ΢Δ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
ΣΟ ΝΏ ΞΒΡΟΤΜΒ ΝΏ ΏΚΟΤΜΒ
Δ ΏΚΡΕΐΒΕΏ ΣΟΤ ΟΡΟΤ
ΣΟ ΦΤΥΟΛΟΓΕΚΟ ΡΟΜΠΟΣ
Ο ΘΤΜΟ΢
Δ ΠΡΟ΢ΧΠΕΚΟΣΔΣΏ
ΚΏΣΒΞΕ΢
Ο ΜΤ΢ΣΕΚΟ΢ ΘΏΝΏΣΟ΢
ΑΕΏΛΤΟΝΣΏ΢ ΣΔΝ ΚΏΣΒΞΕ΢ ΢ΟΤΒΛΣΏ
Δ ΏΜΒΛΒΕΏ
ΟΕ ΢ΤΝΑΕΏΛΛΏΓΒ΢
ΣΟ ΕΑΕΏΕΣΒΡΟ ΦΤΥΟΛΟΓΕΚΟ ΥΏΡΏΚΣΔΡΕ΢ΣΕΚΟ
ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ ΣΔ΢ ΑΟΤΛΒΕΏ΢
ΣΏ ΢ΟΦΕ΢ΜΏΣΏ ΣΔ΢ ΢ΤΓΥΤ΢Δ΢.
Δ ΏΠΏΣΔ ΣΟΤ ΒΓΧ
Δ ΠΡΟ΢ΠΏΘΒΕΏ
Δ ΦΤΥΟΛΟΓΕΚΔ ΢ΚΛΏΐΕΏ
Δ ΏΠΟΛΕΘΧΜΒΝΔ ΠΡΟ΢ΧΠΕΚΟΣΔΣΏ
Ε΢ΥΤΡΟΓΝΧΜΟ΢ΤΝΔ
ΣΏ ΢ΣΏΑΕΏ ΣΟΤ ΒΓΧ
ΜΠΛΒ ΥΡΟΝΟ΢: Δ ΘΒΡΏΠΒΤΣΕΚΔ ΣΔ΢ ΏΝΏΠΏΤ΢Δ΢
ΣΏ ΠΣΧΜΏΣΏ ΣΟΤ ΒΓΧ
ΦΤΥΟΓΒΝΒ΢Ε΢
Δ ΜΒΣΏΣΡΟΠΔ ΣΧΝ ΒΝΣΤΠΧ΢ΒΧΝ
ΣΟ ΑΕΏΝΟΔΣΕΚΟ ΢ΣΟΜΏΥΕ
΢Τ΢ΣΔΜΏ ΓΕΏ ΝΏ ΜΒΣΏΣΡΒΠΟΤΜΒ ΣΕ΢ ΒΝΣΤΠΧ΢ΒΕ΢ ΣΔ΢
ΔΜΒΡΏ΢
ΒΕΚΟΝΏ, ΏΞΕΒ΢ θαη ΣΏΤΣΟΣΔΣΏ

1
2
2
4
5
7
11
12
13
14
15
16
16
17
17
19
21
22
23
25
28
31
33
35
38
41
42
44
45
45
46
48
49
50
53
53
54
54
61
62
65
69
72
76
86
89
90
93
94
98
114
117
117

Δ ΏΤΣΟ-ΚΡΕΣΕΚΔ
Δ ΏΤΣΟ-ΒΕΚΟΝΏ
Ο ΏΤΣΟ-ΘΏΤΜΏ΢ΜΟ΢
Δ ΏΤΣΟ-ΚΡΕ΢Δ
Δ ΏΤΣΟ-ΕΑΒΏ
ΜΟ-Σ΢ΏΟ
ΑΕΏ΢ΚΟΡΠΕ΢ΜΒΝΟ΢ ΝΟΤ΢ ΚΏΕ ΠΛΔΡΔ΢ ΝΟΤ΢
Δ ΒΠΏΝΏ΢ΣΏ΢Δ ΣΟΤ ΑΕΏΛΟΓΕ΢ΜΟΤ
Ο ΜΔΥΏΝΕΚΟ΢ ΢ΤΝΑΤΏ΢ΜΟ΢
Δ ΚΤΡΕΏΡΥΕΏ ΣΟΤ ΝΟΤ
ΠΡΟΜΠΕ΢ΣΜΟ
Δ ΑΕΏΝΟΕΏ
Δ ΒΞΤΠΝΏΑΏ
ΦΧΣΕ΢ΜΒΝΔ ΑΕΏΝΟΔ΢Δ
Ο ΥΡΟΝΟ΢
Δ ΚΏΣΏΝΟΔ΢Δ
ΦΏΝΣΏ΢ΕΏ
ΒΜΠΝΒΤ΢Δ
ΑΕΏΕ΢ΘΔ΢Δ
ΣΏ ΏΝΘΡΧΠΕΝΏ ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΏ
ΒΝΏ ΢ΣΟΕΥΔΜΏ ΜΒ ΣΟΝ ΑΕΏΐΟΛΟ
Δ ΢ΒΞΟΤΏΛΕΚΔ ΤΠΒΡΑΤΝΏΜΔ
Ο ΤΑΡΏΡΓΤΡΟ΢
ΐΏ΢ΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤ΢Δ
Ο ΣΤΠΟ΢
Δ ΣΔΛΒΟΡΏ΢Δ
Δ ΤΠΒΡΜΟΝΣΒΡΝΏ ΜΟΤ΢ΕΚΔ
΢ΟΛΕΟΝΒΝ΢ΕΟΤ΢
ΟΕ ΘΡΔ΢ΚΒΤΣΕΚΒ΢ ΏΡΥΒ΢
Δ ΣΒΣΏΡΣΔ ΒΝΟΣΔΣΏ ΣΔ΢ ΢ΚΒΦΔ΢
Δ ΣΒΥΝΔ
Δ ΤΛΕ΢ΣΕΚΔ ΒΠΕ΢ΣΔΜΔ
Δ ΠΡΧΔΝ ΠΡΟ΢ΧΠΕΚΟΣΔΣΏ ΚΏΕ Δ ΘΒΧΡΕΏ ΣΧΝ ΚΐΏΝΣΏ΢
ΠΒΡΕΠΣΧ΢Δ ΓΚΏΡ΢ΕΏ ΠΒΝΕΏ:
ΒΠΏΝΒΝ΢ΏΡΚΧ΢Δ.
Δ ΤΠΒΡ-ΠΒΕΘΏΡΥΕΏ
Ο ΦΏΝΒΡΟ΢ ΏΤΣΟ-΢ΤΛΛΟΓΕ΢ΜΟ΢
ΣΟ ΜΤ΢ΣΔΡΕΟ
Ο ΏΓΓΒΛΕΏΦΟΡΟ΢
ΣΟ ΏΣΟΜΟ ΚΏΕ Δ ΚΟΕΝΧΝΕΏ
΢ΣΔΝ ΢ΤΝΒΕΑΔ΢Δ
Δ ΦΧΣΕ΢Δ

119
119
120
121
122
124
125
126
129
133
147
149
150
151
151
152
153
154
156
157
160
161
163
165
166
167
167
168
171
175
177
181
191
191
193
193
193
194
195
196
198
198

ΠΡΟΛΟΓΟ΢
Ο φξνο δηαιεθηηθή γελληέηαη απφ ηνπο πεξίθεκνπο Αηάινγνπο ηνπ Πιάησλα θαη δηακέζνπ ηεο
ηζηνξίαο ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο πθίζηαηαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο, ζεκαίλνληαο απφ κέζνδν ηεο
δηαίξεζεο, ινγηθή ηνπ πηζαλνχ, ινγηθφ ζχζηεκα, ε ινγηθή ε ίδηα ζα ιέγακε, κέρξη ζχλζεζε ησλ
αληηζέησλ.
Ο Ώξηζηνηέιεο, ν Υέγθει1, ν Κίξθεγθνξ2 ζπλεηζθέξνπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα λα
θαηαιάβνπκε ην θαηλφκελν ηεο δηαιεθηηθήο. Πιελ φκσο, ε εμήγεζε ζπλερίδεη λα ππαθνχεη ζε
πξνζσπηθέο εζηηάζεηο, επεηδή ε ηδέα επεξεάδεηαη απφ ηελ αληίιεςε πνπ έρεη ν ζπγγξαθέαο γηα ηνλ

1
2

Έγεινο 1770-1831. Γεξκαλφο θηιφζνθνο ηνπ αληηθεηκεληθνχ θαη ηζηνξηθνχ ηδεαιηζκνχ.
1813-1855Ααλφο θηιφζνθνο θαη ζενιφγνο εηζεγεηήο ηεο ππαξμηαθήο θηινζνθίαο.

άλζξσπν θαη ηνλ θφζκν. ΢ε απηφ ην έξγν (φπσο θαη ζε φια πνπ έγξαςε ν ΢ακαέι Ώνπλ ΐεφξ)
εξεπλάηαη ε ζχλζεζε ησλ ελλνηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ κεγάισλ πνιηηηζκψλ ηεο αλζξσπφηεηαο.
Δ γλσζηηθή δηαιεθηηθή επηζηξέθεη ζηηο πεγέο πνπ μεδίςαζε ν Πιάησλαο: ηα Ώηγππηηαθά
«παλεπηζηήκηα» θαη πξνηείλεη φρη κφλν ηελ εζηίαζε ηεο ζεσξίαο ηεο Γλψζεο, αιιά αλαδεηά θαη ηελ
εζσηεξηθή Φπρνινγηθή επαλάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ. Αελ είλαη αξθεηφ λα μέξεηο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο
κάρεο ησλ αληηζέησλ ζηελ αλζξψπηλε ςπρή, αιιά ηελ νινθιεξσηηθή αξκνλία ηνπο θαη ηελ
αλαπήδεζε ηεο ηξίηεο δχλακεο ή εμνπδεηεξσηηθήο ζχλζεζεο πνπ επηηξέπεη ηελ απηνγλσζία θαη ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Βίλαη.
Ώπηφ ην βηβιίν -αλάκεζα ζηα ηειεπηαία πνπ έγξαςε ν Αάζθαινο- είλαη ν Κνινθψλαο ηνπ
ςπρνινγηθνχ ηνπ έξγνπ θαη ζπκπιεξψλεη ηελ «Βπαλαζηαηηθή Φπρνινγία» θαη ηελ «Μεγάιε
Ώληαξζία».
Δ Μαηεπηηθή, ε δηαδηθαζία ηνπ ηνθεηνχ ηεο αιήζεηαο ηνπ πιαησληθνχ δηαιφγνπ, αλαβιχδεη
μέρεηιε ζηελ επαλάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο πνπ δηδάζθεη ν Αάζθαινο, ψζηε ν ηνθεηφο ηεο αιήζεηαο θαη
ε ελνπνίεζε κε απηήλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ αιιαγή ηνπ ινγηθνχ ή δηαλνεηηθνχ δψνπ ζε πξαγκαηηθφ
άλζξσπν. Δ πξαθηηθή ηεο ςπρνινγηθήο επαλάζηαζεο, ηεο επαλάζηαζεο ηεο δηαιεθηηθήο πνπ καο
πξνηείλεη ν Κχξηνο ηεο ΢χλζεζεο θέξλεη ζε κηα εκπεηξία παζηαζκέλε θαη απνθαζηζηηθή, πνπ καο
θέξλεη ζε επαθή κε αθάληαζηεο πξαγκαηηθφηεηεο.
΢ΣΟΥΏ΢ΜΟ΢
Δ ζέζε καο είλαη ηειείσο αλεμάξηεηε. Δ Βπαλάζηαζε ηεο Αηαιεθηηθήο δελ έρεη πεξηζζφηεξα
φπια απφ ηελ Βμππλάδα νχηε πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα απφ ηελ ΢νθία. Ο λένο πνιηηηζκφο ζα είλαη
ζπλζεηηθφο θαη κε ηηο βάζεηο ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο Αηαιεθηηθήο. Ώπηφ ην έξγν είλαη εμφρσο πξαθηηθφ,
νπζηαζηηθά εζηθφ θαη βαζεηά δηαιεθηηθφ, θηινζνθηθφ θαη επηζηεκνληθφ.
Ώλ γειάζνπλ κε ην βηβιίν, αλ καο θξηηηθάξνπλ, αλ καο πξνζβάινπλ ηη πεηξάδεη ηελ επηζηήκε θαη
ηη πεηξάδεη εκάο. Αεδνκέλνπ ηνπ φηη απηφο πνπ γειά κε απηφ πνπ αγλνεί, βξίζθεηαη ζην δξφκν ηνπ λα
γίλεη ειίζηνο.
Ώπηφ ην έξγν πξνρσξάεη ζην πεδίν ηεο κάρεο ζαλ έλα ηξνκεξφ ιηνληάξη, γηα λα απνθαιχςεη
ηνπο πξνδφηεο θαη λα ζπγρχζεη ηνπο ηχξαλλνπο κπξνζηά ζηελ επίζεκε εηπκεγνξία ηεο δεκφζηαο
ζπλείδεζεο. ΋πνηνο αηζζάλεηαη πφλν ή αηζζάλεηαη πιεγσκέλνο φηαλ ηνλ ζπθνθαληνχλ, ηνλ
θαηεγνξνχλ ή ηνπ εγείξνπλ ςεχηηθεο θαηεγνξίεο, είλαη ζεκάδη φηη αθφκα έρεη δσληαλφ ην εγψ ηεο
πεξεθάληαο.
΢ΏΜΏΒΛ ΏΟΤΝ ΐΒΟΡ
Δ ΒΠΏΝΏ΢ΣΏ΢Δ ΣΔ΢ ΑΕΏΛΒΚΣΕΚΔ΢
Ο Μνλνζετζκφο νδεγεί πάληα ζηνλ αλζξσπνκνξθηζκφ -εηδσινιαηξία- εγθαζηδξχνληαο απφ
αληίδξαζε ηνλ καηεξηαιηζηηθφ αζετζκφ, γη’ απηφ πξνηηκάκε ηνλ πνιπζετζκφ.
Αελ καο ηξνκάδεη λα κηιάκε πάλσ ζηηο έμππλεο αξρέο ησλ κεραληθψλ θαηλνκέλσλ ηεο θχζεο,
αθφκα θαη αλ καο ραξαθηεξίζνπλ παγαληζηέο.
Βίκαζηε νπαδνί ελφο κνληέξλνπ πνιπζετζκνχ βαζηζκέλνπ ζηελ Φπρνηξνληθή.
Οη κνλνζετζηηθέο δηδαζθαιίεο νδεγνχλ, ζε ηειηθή ζχλζεζε, ζηελ εηδσινιαηξία. Βίλαη
πξνηηκφηεξν λα κηιάκε γηα ηηο έμππλεο αξρέο πνπ δελ νδεγνχλ πνηέ ζηνλ καηεξηαιηζκφ.
Δ θαηάρξεζε ηνπ πνιπζετζκνχ νδεγεί κε ηελ ζεηξά ηεο, απφ αληίδξαζε, ζηνλ κνλνζετζκφ.
Ο κνληέξλνο κνλνζετζκφο αλάβιπζε απφ ηελ θαηάρξεζε ηνπ πνιπζετζκνχ.
΢ηελ επνρή ηνπ Τδξνρφνπ, ζε απηή ηελ λέα θάζε ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο Αηαιεθηηθήο, ν
πνιπζετζκφο πξέπεη λα ζρεδηαζζεί ςπρνινγηθά κε απνθαζηζηηθφ ηξφπν θαη επηπιένλ πξέπεη λα
ζρεδηαζζεί έμππλα.
Πξέπεη λα γίλεη έλαο πνιχ ζνθφο ζρεδηαζκφο κε έλαλ κνληζηηθφ1 πνιπζετζκφ δσηηθφ θαη
νινθιεξσηηθφ. Ο κνληζηηθφο πνιπζετζκφο είλαη ε ζχλζεζε ηνπ πνιπζετζκνχ θαη ηνπ κνλνζετζκνχ. Δ
πνηθηιία είλαη ε ελφηεηα.
΢ηελ Βπαλάζηαζε ηεο Αηαιεθηηθήο νη φξνη θαιφ θαη θαθφ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, φπσο επίζεο νη
φξνη εμέιημε θαη πηψζε, ζεφο ή ζξεζθεία.
΢ε απηνχο ηνπο εθθπιηζηηθνχο θαη εηνηκφξξνπνπο θαηξνχο γίλνληαη απαξαίηεηεο ε Βπαλάζηαζε
ηεο Αηαιεθηηθήο, ε Ώπηνδηαιεθηηθή θαη ε Νέα Μφξθσζε.
1

Μνληζκφο: Κνζκνζεσξία πνπ δέρεηαη κία κφλν αξρή ησλ φλησλ(ην πλεχκα ή ηελ θχζε).

΢ηελ Βπνρή ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο Αηαιεθηηθήο, ε ηέρλε ηνπ ζπιινγηζκνχ πξέπεη λα νδεγείηαη
θαη’ επζείαλ απφ ην Βίλαη, γηα λα είλαη κεζνδηθή θαη αθξηβήο. Μηα ηέρλε ηνπ λα ζπιινγίδεηαη θαλείο
αληηθεηκεληθά ζα δψζεη ηελ νινθιεξσηηθή θαη παηδαγσγηθή αιιαγή.
΋ιεο νη δξάζεηο ηεο δσήο καο πξέπεη λα είλαη ην απνηέιεζκα κηαο εμίζσζεο θαη κηαο αθξηβνχο
θφξκνπιαο γηα λα κπνξνχλ λα αλαβιχζνπλ νη δπλαηφηεηεο ηνπ λνπ θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο
θαηαλφεζεο.
Δ Βπαλάζηαζε ηεο Αηαιεθηηθήο έρεη ην αθξηβέο θιεηδί 1 γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα ρεηξαθεηεκέλν
λνπ, γηα λα δηακνξθψζεη ειεχζεξνπο λφεο απφ εμαξηήζεηο, ειεχζεξνπο απφ ηελ ηδέα ηεο επηινγήο,
νινθιεξσηηθνχο.
Δ Βπαλάζηαζε ηεο Αηαιεθηηθήο δελ είλαη Αηθηαηνξηθνί θαλφλεο ηνπ λνπ.
Δ Βπαλάζηαζε ηεο Αηαιεθηηθήο δελ ζέιεη λα θαηαπαηήζεη ηελ δηαλνεηηθή ειεπζεξία.
Δ Βπαλάζηαζε ηεο Αηαιεθηηθήο ζέιεη λα δηδάμεη πσο πξέπεη λα ζθεπηφκαζηε.
Δ Βπαλάζηαζε ηεο Αηαιεθηηθήο δελ ζέιεη λα εγθισβίζεη ή λα θπιαθίζεη ηελ ζθέςε.
Δ Βπαλάζηαζε ηεο Αηαιεθηηθήο ζέιεη ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ αμηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο.
Δ ΑΕΑΏ΢ΚΏΛΕΏ
Μφλν ε δσή έληνλα βησκέλε δίλεη κηα δηαξθή ζνθία, αιιά ν λνπο, πνπ είλαη απηφο πνπ καο θάλεη
λα δηαπξάηηνπκε ηα ιάζε, καο εκπνδίδεη λα θηάζνπκε ζην ακθηζέαηξν ηεο Κνζκηθήο Βπηζηήκεο. Σα
ιάζε ηνπ λνπ είλαη εθείλα ηα Βγψ ή ςπρνινγηθά ειαηηψκαηα πνπ θνξηψλεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ην
δηαλνεηηθφ δψν πνπ ιαλζαζκέλα νλνκάδεηαη άλζξσπνο.
Σα ςπρνινγηθά ειαηηψκαηα βξίζθνληαη ζηα 49 επίπεδα ηνπ ππνζπλείδεηνπ.
Σα Βγψ ησλ 49 ππνζπλείδεησλ επηπέδσλ δελ κπνξνχκε λα ηα αλαγλσξίζνπκε θαη λα ηα βξνχκε,
επεηδή θάζε έλα απφ απηά έρεη ηκήκαηα ζηα δηάθνξα ζψκαηά καο. Γηα απηφ πξέπεη λα απεπζπλζνχκε
ζε κηα δχλακε αλψηεξε απφ ηνλ λνπ γηα λα ηα απνζπλζέζεη κε ηελ θηδηθή θσηηά ηεο, θαη απηή είλαη ε
Θετθή καο Μεηέξα Κνπληαιίλε.
Μφλν ε Μεηέξα Κνπληαιίλε ησλ Ελδνζηαληθψλ κπζηεξίσλ γλσξίδεη ηα 49 επίπεδα ηνπ
ππνζπλείδεηνπ.
Σα κειεηεκέλα ςπρνινγηθά ειαηηψκαηα δελ δηακνξθψλνπλ κέξνο ηνπ Βίλαη καο. Ώθνχ έρνπκε
κειεηήζεη ην ςπρνινγηθφ Βγψ κέζσ ηνπ δηαινγηζκνχ, ηθεηεχνπκε ζηελ δηάξθεηα ηνπ ππεξ-δπλακηθνχ
ζεμ ηελ Ρακ- Ίν (ηελ Μεηέξα Κνπληαιίλε) γηα λα ην απνζπλζέζεη κε ηελ ζεμνπαιηθή δχλακε.
Μέζσ ηνπ δηαλνεηηθνχ θαη ηνπ ζπιινγηζκνχ δελ κπνξνχκε λα θηάζνπκε λα δνχκε έλα
ειάηησκα ζην λνπ, εθεί κέλνπλ φινη ζηακαηεκέλνη, δεδνκέλνπ φηη δελ γλσξίδνπκε ηα άιια επηά
ζψκαηα ηνπ λνπ φπνπ ην εγψ έρεη ηελ θξπςψλα ηνπ.
Ο λνπο, ην δηαλνεηηθφ, ην ινγηθφ, φινη νη πην ππνθεηκεληθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο δνπιεχεη ην
αλζξψπηλν νλ, δελ κπνξνχλ πνηέ λα θηάζνπλ ζηα βαζεηά επίπεδα ηνπ ππνζπλείδεηνπ φπνπ ην εγψ
αλαπηχζζεη ζπλερψο ηηο ηαηλίεο ηνπ πνπ θνηκίδνπλ ηελ ζπλείδεζή καο. Μφλν ε Κνπληαιίλε, κε ηελ
ζεμνπαιηθή θσηηά ηεο, κπνξεί λα θηάζεη ζε απηά ηα 49 επίπεδα γηα λα απνζπλζέζεη νξηζηηθά απηφ
πνπ καο πξνθαιεί πφλν, απηφ πνπ καο πξνθαιεί αζιηφηεηα, απηφ πνπ δπζηπρψο αγαπνχλ νη άλζξσπνη,
απηφ πνπ ε πιηζηηθή ςπρνινγία ζέιεζε λα ζενπνηήζεη, απηφ πνπ ιέγεηαη Βγψ θαη πνπ ε Βπαλάζηαζε
ηεο Αηαιεθηηθήο ζέιεη λα θαηαζηξέςεη γηα πάληα γηα λα πεηχρεη ηελ Οινθιεξσηηθή Βπαλάζηαζε.
Δ ΑΕΑΏΚΣΕΚΔ ΣΔ΢ ΑΕΏΛΤ΢Δ΢ ΣΟΤ ΒΓΧ
Δ θαιχηεξε δηδαθηηθή γηα ηελ δηάιπζε ηνπ Βγψ, βξίζθεηαη ζηελ πξαθηηθή δσή έληνλα βησκέλε.
Δ ζπκβίσζε είλαη έλαο ζαπκάζηνο θαζξέθηεο φπνπ ην εγψ κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζην ζψκα
νιφθιεξν.
΢ηελ ζρέζε κε ηνπο νκνίνπο καο, ηα θξπκκέλα ειαηηψκαηα ζην βάζνο ηνπ ππνζπλείδεηνπ
μεπξνβάινπλ απζφξκεηα, μεπεδάλε, γηαηί ην ππνζπλείδεην καο πξνδίδεη θαη αλ είκαζηε ζε θαηάζηαζε
επάγξππλεο αληίιεςεο, ηφηε ηα βιέπνπκε έηζη φπσο είλαη κέζα ζε εκάο.
Δ κεγαιχηεξε ραξά γηα ηνλ γλσζηηθφ είλαη λα γηνξηάζεη ηελ αλαθάιπςε θάπνηνπ απφ ηα
ειαηηψκαηά ηνπ.
Βιάηησκα απνθαιπκκέλν, είλαη ειάηησκα λεθξφ. ΋ηαλ αλαθαιχπηνπκε θάπνην ειάηησκα πξέπεη
λα ην βιέπνπκε ζηελ ζθελή φπσο θάπνηνο βιέπεη ζηλεκά, αιιά ρσξίο λα δηθαηνινγνχκε ή λα
θαηαδηθάδνπκε.
Αελ είλαη αξθεηφ λα θαηαιάβνπκε δηαλνεηηθά ην απνθαιπθζέλ ειάηησκα, γίλεηαη αλαγθαίν λα
βπζηζηνχκε ζε βαζχ εζσηεξηθφ δηαινγηζκφ γηα λα αξπάμνπκε ην ειάηησκα ζηα άιια επίπεδα ηνπ λνπ.
1

Μέζνδνο, ηξφπνο.

Ο λνπο έρεη πνιιά επίπεδα θαη ελψ δελ έρνπκε θαηαιάβεη έλα ειάηησκα ζε φια ηα επίπεδα ηνπ
λνπ δελ ζα έρνπκε θάλεη ηίπνηε θαη απηφ ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη ζαλ δαηκφλην πεηξαζκνχ ζην βάζνο
ηνπ ίδηνπ καο ηνπ ππνζπλείδεηνπ.
΋ηαλ έλα ειάηησκα είλαη νινθιεξσηηθά θαηαλνεηφ ζε φια ηα επίπεδα ηνπ λνπ, ηφηε απηφ
θαηαζηξέθεηαη φηαλ απνζπλζέζνπκε θαη ειαηηψζνπκε ζε θνζκηθή ζθφλε ην Βγψ πνπ ην
ραξαθηεξίδεη. Έηζη είλαη ην πψο πξνρσξάκε πεζαίλνληαο απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή. Έηζη είλαη πσο
πξνρσξάκε εγθαζηδξχνληαο κέζα καο έλα θέληξν δηαξθνχο ζπλείδεζεο, έλα θέληξν δηαξθνχο
βαξχηεηαο.
Μέζα ζε θάζε αλζξψπηλν νλ πνπ δελ βξίζθεηαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ εθθπιηζκνχ, ππάξρεη
ην ΐνπδάηα, ε εζσηεξηθή ΐνπδηζηηθή Ώξρή, ην ςπρηθφ πιηθφ ή πξψηε χιε γηα λα θαηαζθεπάζνπκε
απηφ πνπ ιέγεηαη Φπρή.
Σν ςπρνινγηθφ Βγψ μνδεχεη ρνλδξνθνκκέλα απηφ ην ςπρηθφ πιηθφ ζε παξάινγεο αηνκηθέο
εθξήμεηο θζφλνπ, πιενλεμίαο, κίζνπο, δήιηαο, κνηρείαο, αδπλακίαο, καηαηφηεηαο θ.ι.π.
΢χκθσλα κε ην πψο ην πνιιαπιφ εγψ πεζαίλεη απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή, ην ςπρηθφ πιηθφ
ζπζζσξεχεηαη κέζα ζε εκάο ηνπο ίδηνπο θαη κεηαηξέπεηαη ζε έλα δηαξθέο θέληξν ζπλείδεζεο.
Έηζη είλαη ην πψο πξνρσξάκε αηνκηθνπνηνχκελνη ιίγν ιίγν. ΋ηαλ απνεγσπνηεζνχκε ηφηε
αηνκηθνπνηνχκαζηε. Πιελ φκσο, μεθαζαξίδνπκε φηη ε αηνκηθνπνίεζε δελ είλαη ην παλ, κε ην ζπκβάλ
ηεο ΐεζιεέκ πξέπεη λα πεξάζνπκε ζηελ ππεξαηνκηθνπνίεζε.
Δ δνπιεηά ηεο δηάιπζεο ηνπ Βγψ είλαη θάηη πνιχ ζνβαξφ. Υξεηάδεηαη λα κειεηήζνπκε ηνλ εαπηφ
καο, βαζηά, ζε φια ηα επίπεδα ηνπ λνπ. Σν Βγψ είλαη έλα βηβιίν πνιιψλ ηφκσλ.
Υξεηάδεηαη λα κειεηήζνπκε ηελ δηαιεθηηθή καο, ηηο ζθέςεηο, ηηο ζπγθηλήζεηο, ηηο δξάζεηο απφ
ζηηγκή ζε ζηηγκή, ρσξίο λα δηθαηνινγνχκε νχηε λα θαηαδηθάδνπκε. Υξεηάδεηαη λα θαηαιάβνπκε
νινθιεξσηηθά ζε φια ηα βάζε ηνπ λνπ, φια θαη θαζέλα απφ ηα ειαηηψκαηά καο.
Σν πνιιαπιφ Βγψ είλαη ην ππνζπλείδεην. ΋ηαλ δηαιχνπκε ην Βγψ, ην ππνζπλείδεην
κεηαηξέπεηαη ζε ζπλεηδεηφ. Υξεηάδεηαη λα κεηαηξέςνπκε ην ππνζπλείδεην ζε ζπλεηδεηφ θαη απηφ
είλαη δπλαηφλ κφλν αλ επηηχρνπκε ηελ εθκεδέληζε ηνπ Βγψ. ΋ηαλ ην ζπλεηδεηφ πεξλά λα θαιχςεη ηελ
ζέζε ηνπ ππνζπλείδεηνπ, απνθηάκε απηφ πνπ ιέγεηαη ζπλερήο ζπλείδεζε.
΋πνηνο απνιακβάλεη ηελ ζπλερή ζπλείδεζε, δεη ζπλεηδεηά ζε θάζε ζηηγκή, φρη κφλν ζηνλ
θπζηθφ θφζκν αιιά επίζεο ζε φινπο ηνπο αλψηεξνπο θφζκνπο.
Δ ησξηλή αλζξσπφηεηα είλαη ππνζπλείδεηε ζε έλα 97%, θαη γη’ απηφ, θνηκάηαη βαζεηά φρη κφλν
ζηνλ θπζηθφ θφζκν, αιιά επίζεο ζηνπο ππεξεπαίζζεηνπο θφζκνπο ζηελ δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ηνπ
θπζηθνχ ζψκαηνο θαη κεηά ηνλ ζάλαην.
Υξεηαδφκαζηε ηνλ ζάλαην ηνπ Βγψ, ρξεηάδεηαη λα πεζαίλνπκε απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή, εδψ θαη
ηψξα, φρη κφλν ζηνλ θπζηθφ θφζκν, αιιά επίζεο ζε φια ηα επίπεδα ηνπ θνζκηθνχ Ννπ.
Πξέπεη λα είκαζηε αλειεείο κε ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ θαη λα θάλνπκε ηελ αλαηνκία ηνπ Βγψ κε
ην ηξνκεξφ λπζηέξη ηεο απηνθξηηηθήο.
Δ ΠΏΛΔ ΣΧΝ ΏΝΣΕΘΒΣΧΝ
Έλαο κεγάινο δάζθαινο έιεγε: «Να ςάρλεηε ηελ θψηηζε θαη ηα άιια ζα ζαο δνζνχλ ζαλ
ζπκπιήξσκα».
Ο ρεηξφηεξνο ερζξφο ηεο θψηηζεο είλαη ην εγψ. Βίλαη αλαγθαίν λα θαηαιάβνπκε φηη ην εγψ είλαη
έλαο θφκπνο ζηελ ξνή ηεο χπαξμεο, έλα κνηξαίν εκπφδην ζηελ ξνή ηεο δσήο, ηεο ειεχζεξεο ζηελ
θίλεζή ηεο.
Ρσηήζεθε έλαο δάζθαινο: «Πνηνο είλαη ν δξφκνο;»
«Ση κεγαινπξεπέο βνπλφ!» είπε αλαθέξνληαο ην βνπλφ φπνπ είρε ην εξεκεηήξηφ ηνπ.
«Αελ ζαο ξσηάσ ζρεηηθά κε ην βνπλφ, αιιά ζρεηηθά κε ηνλ δξφκν».
«΋ζν δελ κπνξείο λα παο πην πέξα απφ ην βνπλφ, δελ ζα κπνξέζεηο λα βξεηο ηνλ δξφκν»
απνθξίζεθε ν δάζθαινο.
Άιινο κνλαρφο έθαλε ηελ ίδηα εξψηεζε ζηνλ ίδην δάζθαιν.
-«Βθεί είλαη αθξηβψο κπξνζηά ζηα κάηηα ζνπ» απάληεζε ν δάζθαινο.
-«Γηαηί δελ κπνξψ λα ηνλ δσ;»
-«Γηαηί έρεηο εγσηζηηθέο ηδέεο»
-«Θα κπνξέζσ λα ηνλ δσ Κχξηε;»
-«΋ζν έρεηο κηα δπαδηθή φξαζε θαη ιεο: εγψ δελ κπνξψ, θαη άιια ηέηνηα, ηα κάηηα ζνπ ζα είλαη
ζθνηεηληαζκέλα απφ κηα ζρεηηθή φξαζε».
-«΋ηαλ δελ ππάξρεη εγψ νχηε εζχ, κπνξεί θαλείο λα ηνλ δεη;»

-«΋ηαλ δελ ππάξρεη εγψ νχηε εζχ, πνηνο ζέιεη λα δεη;».
Δ βάζε ηνπ εγψ είλαη ε δπαδηθφηεηα ηνπ λνπ. Σν εγψ ζηεξίδεηαη ζηελ πάιε ησλ αληηζέησλ.
Κάζε ζπιινγηζκφο βαζίδεηαη ζηελ πάιε ησλ αληηζέησλ. Ώλ ιέκε: ν ηάδε είλαη ςειφο, ζέινπκε
λα πνχκε φηη δελ είλαη θνληφο. Ώλ ιέκε φηη εηζεξρφκαζηε θάπνπ, ζέινπκε λα πνχκε φηη δελ
εμεξρφκαζηε. Ώλ ιέκε, είκαζηε ραξνχκελνη, βεβαηψλνπκε κε απηφ φηη δελ είκαζηε ιππεκέλνη θ.ι.π.
Σα πξνβιήκαηα ηεο δσήο δελ είλαη παξά δηαλνεηηθέο κνξθέο κε δχν πφινπο: έλαλ ζεηηθφ θαη
άιινλ αξλεηηθφ. Σα πξνβιήκαηα ζηεξίδνληαη ζηνλ λνπ θαη ηα δεκηνπξγεί ν λνπο. ΋ηαλ ζηακαηάκε λα
ζθεπηφκαζηε έλα πξφβιεκα, απηφ ηειεηψλεη αλαπφθεπθηα.
Υαξά θαη ιχπε, θαιφο θαη θαθφο, ζξίακβνο θαη ήηηα, απνηεινχλ ηελ πάιε ησλ αληηζέησλ ζηελ
νπνία βαζίδεηαη ην εγψ.
΋ιε ε άζιηα δσή πνπ δνχκε πάεη απφ ην έλα αληίζεην ζην άιιν: ζξίακβνο-ήηηα, επράξηζηνδπζάξεζην, απφιαπζε-πφλνο, απνηπρία-επηηπρία, απηφ-εθείλν, θ.ι.π.
Υξεηάδεηαη λα απειεπζεξσζνχκε απφ ηελ ηπξαλλία ησλ αληηζέησλ. Ώπηφ είλαη δπλαηφλ κφλν
καζαίλνληαο λα δνχκε απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή, ρσξίο αθεξεκάδεο θαλελφο είδνπο, ρσξίο φλεηξα, ρσξίο
θαληαζίεο.
Έρεηε παξαηεξήζεη πσο νη πέηξεο ηνπ δξφκνπ κέλνπλ σρξέο θαη αγλέο κεηά κηα ρεηκαξξψδε
βξνρή; εκείο κπνξνχκε λα κνπξκνπξίζνπκε κφλν έλα ζαπκαζηηθφ Χ! Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε απηφ ην
Χ! ησλ πξαγκάησλ ρσξίο λα παξακνξθψλνπκε απηή ηελ ζετθή αλαθψλεζε κε ηελ πάιε ησλ
αληηζέησλ.
Ο Υνζηί ξψηεζε ηνλ δάζθαιν Ναλζέλ:
-«Ση είλαη ην ΣΏΟ;»
-«Δ θνηλή δσή», απάληεζε ν Ναλζέλ.
-«Πψο γίλεηαη λα δεηο ζχκθσλα κε απηήλ;»
-«Βάλ πξνζπαζείο λα δεηο ζχκθσλα κε απηή, ζα θχγεη απφ εζέλα. Μελ πξνζπαζείο λα
ηξαγνπδήζεηο απηφ ην ηξαγνχδη, άζε λα ηξαγνπδάεη απηή ε ίδηα ζηνλ εαπηφ ηεο. Μήπσο ν ηαπεηλφο
ιφμηγθαο δελ έξρεηαη απφ κφλνο ηνπ;»
Θπκεζείηε ηελ θξάζε: «Δ γλψζε βηψλεηαη ζηα γεγνλφηα, καξαίλεηαη ζηηο αθεξεκάδεο θαη είλαη
δχζθνιν λα ηελ βξεηο αθφκα θαη ζηηο πην επγεληθέο ζθέςεηο».
Ρψηεζαλ ηνλ δάζθαιν Μπνθνχγην: «Πξέπεη λα ηξψκε θαη λα ληπλφκαζηε θάζε κέξα;»
Ο Αάζθαινο απάληεζε:
-«Σξψκε θαη ληπλφκαζηε».
-«Αελ θαηαιαβαίλσ» είπε ν καζεηήο.
-«Σφηε θάε θαη ληχζνπ» είπε ν δάζθαινο.
Ώπηή αθξηβψο είλαη ε ειεχζεξε δξάζε πέξα απφ ηα αληίζεηα.
Σξψκε; ληπλφκαζηε; Γηαηί πξέπεη λα θάλνπκε έλα πξφβιεκα απφ απηφ; Γηαηί λα ζθεπηφκαζηε
άιια πξάγκαηα ελψ ηξψκε θαη ληπλφκαζηε;
Ώλ ηξσο, θάγε- θαη αλ ληχλεζαη, ληχζνπ-θαη αλ πεξπαηάο ζην δξφκν, πεξπάηα, πεξπάηα,
πεξπάηα, φκσο κελ ζθέπηεζαη άιια πξάγκαηα, λα θάλεηο κνλαδηθά απηφ πνπ θάλεηο, κελ θεχγεηο απφ
ηα γεγνλφηα, κελ ηα γεκίδεηο κε ηφζεο ζεκαζίεο, ζχκβνια, νκηιίεο θαη γλσζηνπνηήζεηο. Γήζε ηα ρσξίο
αιιεγνξίεο, δήζε ηα κε αληηιεπηηθφ λνπ απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή.
Να θαηαλνείηε φηη ζαο κηιάσ γηα ηνλ δξφκν ηεο δξάζεο, ειεχζεξεο απφ ηελ νδπλεξή πάιε ησλ
αληηζέησλ.
Αξάζε ρσξίο απξνζεμίεο, ρσξίο δηαθπγέο, ρσξίο θαληαζίεο, ρσξίο αθεξεκάδεο θαλελφο είδνπο.
Πνιεκείζηε ηνλ ραξαθηήξα ζαο, αιιάμηε ηνλ κέζσ ηεο έμππλεο δξάζεο, ειεχζεξεο απφ ηα
αληίζεηα.
΋ηαλ θιείλνπκε ηηο πφξηεο ζηελ θαληαζία αθππλίδεηαη ην φξγαλν ηεο δηαίζζεζεο.
Δ δξάζε, ειεχζεξε απφ ηελ πάιε ησλ αληηζέησλ, είλαη κηα δηαηζζεζηαθή δξάζε, είλαη πιήξεο
δξάζε, φπνπ επηθξαηεί κηα πιήξεο θαηάζηαζε, ην εγψ είλαη απφλ.
Δ δηαηζζεζηαθή δξάζε καο νδεγεί απφ ην ρέξη κέρξη ηελ αθχπληζε ηεο ζπλείδεζεο.
Να δνπιεχνπκε θαη λα μεθνπξαδφκαζηε επηπρηζκέλνη εγθαηαιεηπφκελνη ζην ξεχκα ηεο δσήο. Να
εμαληιήζνπκε ην ζνιφ θαη ζαπηζκέλν λεξφ ηεο θαζεκεξηλήο ζθέςεο, θαη ζην θελφ ζα ξέεη ε γλψζε
θαη καδί ηεο ε ραξά γηα ηελ δσή.
Ώπηή ε έμππλε δξάζε, ειεχζεξε απφ ηελ πάιε ησλ αληηζέησλ, καο αλπςψλεη κέρξη έλα ζεκείν,
φπνπ θάηη πξέπεη λα ζπάζεη.
΋ηαλ φια πάλε θαιά, ζπάεη ην άθακπην ηαβάλη ηεο ζθέςεο θαη ην θσο θαη ε δχλακε ηνπ
Βζψηεξνπ κπαίλεη ειεχζεξν θαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζηνλ λνπ, πνπ έρεη πάςεη λα νλεηξεχεηαη.

Σφηε ζηνλ θπζηθφ θφζκν θαη έμσ απφ απηφλ, ζηελ δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ηνπ πιηθνχ ζψκαηνο,
δνχκε ηειείσο ζπλεηδεηνί θαη θσηηζκέλνη, απνιακβάλνληαο ηελ επηπρία ηεο δσήο ζηνπο αλψηεξνπο
θφζκνπο.
Ώπηή ε ζπλερήο πίεζε ηνπ λνπ, απηή ε πεηζαξρία, καο πάεη ζηελ αθχπληζε ηεο ζπλείδεζεο.
Ώλ ηξψγνληαο ζθεπηφκαζηε ηα εκπφξηα, είλαη θαλεξφ φηη νλεηξεπφκαζηε, αλ νδεγνχκε έλα
απηνθίλεην θαη ζθεπηφκαζηε ηελ αξξαβσληαζηηθηά, είλαη ινγηθφ φηη δελ είκαζηε μχπληνη,
νλεηξεπφκαζηε αλ δνπιεχνπκε θαη ζπκφκαζηε ηνλ θνπκπάξν ή ηελ θνπκπάξα ή ηνλ θίιν ή ηνλ αδειθφ
θ.ι.π., είλαη θαλεξφ φηη νλεηξεπφκαζηε.
Ο θφζκνο πνπ δεη νλεηξεπφκελνο ζηνλ θπζηθφ θφζκν, δεη επίζεο νλεηξεπφκελνο ζηνπο
εζσηεξηθνχο θφζκνπο ζηελ δηάξθεηα ησλ σξψλ πνπ ην θπζηθφ ζψκα βξίζθεηαη θνηκηζκέλν.
Υξεηάδεηαη λα ζηακαηάκε λα νλεηξεπφκαζηε ζηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο. ΋ηαλ ζηακαηάκε λα
νλεηξεπφκαζηε ζηνλ θπζηθφ θφζκν, αθππληδφκαζηε εδψ θαη ηψξα, θαη απηή ε αθχπληζε εκθαλίδεηαη
ζηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο.
Φάμηε πξψηα ηελ θψηηζε θαη ηα άιια ζα ζαο δνζνχλ ζαλ ζπκπιήξσκα.
΋πνηνο είλαη θσηηζκέλνο βιέπεη ηνλ δξφκν, φπνηνο δελ είλαη θσηηζκέλνο δελ κπνξεί λα δεη ηνλ
δξφκν θαη εχθνια κπνξεί λα απνπξνζαλαηνιηζηεί θαη λα πέζεη ζηελ άβπζζν.
Βίλαη ηξνκεξή ε πξνζπάζεηα θαη ε επηθπιαθή πνπ ρξεηάδνληαη απφ ιεπηφ ζε ιεπηφ, απφ ζηηγκή
ζε ζηηγκή γηα λα κελ πέζνπκε ζε νλεηξνπνιήζεηο. Ώξθεί έλα ιεπηφ απξνζεμίαο θαη ν λνπο νλεηξεχεηαη
φηαλ ζπκάηαη θάηη, φηαλ ζθέπηεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηελ δνπιεηά ή απφ ην γεγνλφο πνπ δνχκε
εθείλε ηελ ζηηγκή.
΋ηαλ ζηνλ θπζηθφ θφζκν καζαίλνπκε λα δνχκε μχπληνη απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή, ζηνπο
εζσηεξηθνχο θφζκνπο ζηελ δηάξθεηα ησλ σξψλ ηνπ χπλνπ ηνπ θπζηθνχ ζψκαηνο θαη επίζεο θαη κεηά
ηνλ ζάλαην ζα δνχκε μχπληνη θαη απηνζπλείδεηνη απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή.
Βίλαη νδπλεξφ λα μέξεηο φηη ε ζπλείδεζε φισλ ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ θνηκάηαη θαη νλεηξεχεηαη
βαζεηά, φρη κφλν εθείλεο ηηο ψξεο ηεο αλάπαπζεο ηνπ θπζηθνχ ζψκαηνο, αιιά επίζεο ζηελ δηάξθεηα
ηεο θαηάζηαζεο απηήο πνπ εηξσληθά νλνκάδεηαη θαηάζηαζε επαγξχπλεζεο.
Δ δξάζε ειεχζεξε απφ ηελ δηαλνεηηθή δπαδηθφηεηα παξάγεη ηελ αθχπληζε ηεο ζπλείδεζεο.
Ο Ώ-Κ
Πξέπεη λα δειψζσ κπξνζηά ζηελ επίζεκε εηπκεγνξία ηεο ιατθήο απφθαζεο φηη ν βαζηθφο
ζθνπφο θάζε γλσζηηθνχ καζεηή είλαη λα θηάζεη λα κεηαηξαπεί ζε έλαλ Ώ-Κ, ζε έλαλ ΆλζξσπνΚφζκν.
΋ια ηα αλζξψπηλα φληα δνχκε ζε έλαλ Κφζκν. Δ ιέμε Κφζκνο ζεκαίλεη ηάμε θαη απηφ είλαη
θάηη πνπ δελ πξέπεη λα μεράζνπκε πνηέ.
Ο Άλζξσπνο-Κφζκνο είλαη έλα Ολ πνπ έρεη κηα ηέιεηα ηάμε ζηα πέληε θέληξα, ζην λνπ θαη ηελ
νπζία ηνπ.
Γηα λα θηάζνπκε λα γίλνπκε Άλζξσπνο-Κφζκνο είλαη αλαγθαίν λα κάζνπκε λα γλσξίδνπκε πσο
εθδειψλνληαη νη Σξεηο πξσηαξρηθέο Απλάκεηο ηνπ ΢χκπαληνο ζεηηθή, αξλεηηθή θαη νπδέηεξε.
΋κσο ζηνλ δξφκν πνπ νδεγεί ζηνλ Άλζξσπν-Κφζκν, πνπ είλαη ηειείσο ζεηηθφο, βιέπνπκε φηη ζε
θάζε ζεηηθή δχλακε αληηηίζεηαη πάληα κία αξλεηηθή.
Μέζσ ηεο απηνπαξαηήξεζεο πξέπεη λα αληηιεθζνχκε ηνλ κεραληζκφ ηεο αληαγσληζηηθήο
δχλακεο.
΋ηαλ πξνηηζέκεζα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κηα ζεηηθή ελέξγεηα, είηε είλαη ε εθκεδέληζε ηνπ Βγψ,
ε θπξηαξρία ηνπ ζεμ, κηα εηδηθή εξγαζία ή λα εθηειέζνπκε έλα θαζνξηζκέλν πξφγξακκα, πξέπεη λα
παξαηεξήζνπκε θαη λα ππνινγίζνπκε ηελ δχλακε ηεο αληίζηαζεο, γηαηί απφ ηελ θχζε ηνπ ν θφζκνο
θαη ε κεραληθφηεηά ηνπ πξέπεη λα πξνθαιέζεη ηελ αληίζηαζε θαη απηή ε αληίζηαζε είλαη ε δηπιή.
΋ζν πην γηγάληηα είλαη ε επηρείξεζε, ηφζν πην κεγάιε ζα είλαη ε αληίζηαζε. Ώλ κάζνπκε λα
ππνινγίδνπκε ηελ αληίζηαζε, ζα κπνξνχκε λα αλαπηχμνπκε ηελ επηρείξεζε κε επηηπρία. Βθεί
βξίζθεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ηδηνθπή, ηνπ θσηηζκέλνπ.
Δ ΏΝΣΕ΢ΣΏ΢Δ
Δ αληίζηαζε είλαη ε αληαγσληζηηθή δχλακε. Δ αληίζηαζε είλαη ην κπζηηθφ φπιν ηνπ εγψ.
Δ αληίζηαζε είλαη ε ςπρηθή δχλακε ηνπ εγψ, αληίζεηε ζην λα πάξνπκε ζπλείδεζε φισλ ησλ
ςπρνινγηθψλ καο ειαηησκάησλ.

Με ηελ αληίζηαζε, ην εγψ ηείλεη λα βγεη απφ ηελ εθαπηφκελε θαη αμηψλεη ζπγλψκε γηα λα
απνζησπήζεη ή λα θαιχςεη ην ιάζνο.
Ώπφ ηελ Ώληίζηαζε, ηα φλεηξα γίλεηαη δχζθνιν λα εξκελεπηνχλ θαη ε γλψζε πνπ ζα έπξεπε λα
έρνπκε πάλσ ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ καο γίλεηαη νκηριψδεο.
Δ αληίζηαζε δξα πάλσ ζε έλαλ κεραληζκφ άκπλαο πνπ πξνζπαζεί λα παξαιείπεη δπζάξεζηα
ςπρνινγηθά ιάζε, ψζηε λα κε γίλεηαη ζπλείδεζε απφ απηά θαη λα ζπλερίδνπκε ζηελ ςπρνινγηθή
ζθιαβηά.
Ώιιά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο αιήζεηαο, πξέπεη λα πσ φηη ππάξρνπλ κεραληζκνί γηα λα
ληθήζνπκε ηελ αληίζηαζε θαη απηνί είλαη:
Να ηελ αλαγλσξίζνπκε.
Να ηελ θαζνξίζνπκε.
Να ηελ θαηαιάβνπκε.
Να δνπιέςνπκε πάλσ ηεο.
Να ηελ ληθήζνπκε θαη λα ηελ απνζπλζέζνπκε κέζσ ηεο ΢εμνπαιηθήο Τπεξ Απλακηθήο.
΋κσο ην εγψ ζα θάλεη κάρε ζηελ δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο ηεο αληίζηαζεο γηα λα κελ
απνθαιπθζνχλ νη απάηεο ηνπ, γηαηί βάδνπλ ζε θίλδπλν ηελ θπξηαξρία πνπ έρεη πάλσ ζηνλ λνπ καο.
Καηά ηελ ζηηγκή ηεο κάρεο ηνπ εγψ πξέπεη λα θάλνπκε έθθιεζε ζε κηα δχλακε αλψηεξε απφ ην
λνπ, ε νπνία είλαη ε δχλακε ηνπ θηδηνχ Κνπληαιίλε ησλ ηλδνζηαλψλ.
Δ ΠΡΏΚΣΕΚΔ
Με ηελ πξαθηηθή θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ ή ηελ βίσζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα έξγα πνπ έρσ
παξαδψζεη ζηελ αλζξσπφηεηα, ν εθαξκφδσλ ζα πεηχραηλε, είλαη πξνθαλέο, ηελ ςπρνινγηθή
ρεηξαθέηεζε.
Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ κηινχλ ζαπκάζηα γηα ηελ επαλελζάξθσζε, ηελ Ώηιαληίδα, ηελ
Ώιρεκεία, ην Βγψ, ην αζηξηθφ μεδίπισκα θαη κπξνζηά ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν είλαη εηδηθνί ζε απηή
ηελ χιε, αιιά απηφ είλαη κφλν ην λα είζαη δηαλνεηηθά πιεξνθνξεκέλνο. ΢ην βάζνο νη άλζξσπνη απηνί
δελ μέξνπλ ηίπνηα θαη ηελ ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ, απηνί νη νκηιεηέο κέλνπλ ρσξίο ηίπνηε άιιν απφ
απνζεθεπκέλεο γλψζεηο, πνπ ζην ππεξπέξαλ δελ ηνπο ρξεζηκεχνπλ ζε ηίπνηε γηαηί ζπλερίδνπλ λα
έρνπλ ηελ ζπλείδεζε θνηκηζκέλε.
Ώλ θαλείο είλαη κπνηηιηαξηζκέλνο κφλν ζε ζεσξίεο, αλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηίπνηε
πξαθηηθφ, αλ δελ έρεη θάλεη ζπλείδεζε απφ απηά πνπ έρσ δηδάμεη ζηα βηβιία, αλ αθήζνπκε ηελ γλψζε
ζηελ κλήκε, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ράζακε ηνλ ρξφλν καο άζιηα.
Δ κλήκε είλαη ε δηακνξθσηηθή αξρή ηνπ Αηαλνεηηθνχ θέληξνπ. ΋ηαλ θάπνηνο άλζξσπνο
θηινδνμεί θάηη παξαπάλσ, φηαλ θάπνηνο θνηηάδεη κέζσ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ ππνζπλεηδήηνπ θαη
βιέπεη απηφ πνπ έρεη απνζεθεχζεη ζηελ κλήκε θαη αλαιχεη ή δηαινγίδεηαη πάλσ ζην ηειεπηαίν ζπκβάλ
ή ηηο δηδαζθαιίεο ελφο εζσηεξηθνχ βηβιίνπ, ηφηε απηέο νη αμίεο πεξλάλε ζηελ ζπγθηλεζηαθή θάζε ηνπ
Αηαλνεηηθνχ Κέληξνπ.
΋ηαλ ζέινπκε λα γλσξίζνπκε ηελ βαζεηά ζεκαζία απηψλ ησλ γλψζεσλ, θαη παξαδηλφκαζηε
πιήξσο ζηνλ δηαινγηζκφ, πξνθαλψο απηέο νη γλψζεηο πεξλάλε ζην ΢πγθηλεζηαθφ Κέληξν θαη θηάλνπλ
λα γίλνπλ αηζζεηέο ζην βάζνο ηεο ςπρήο.
΋ηαλ έρνπλ βησζεί θαζαξά νη γλψζεηο (νη γλσζηνπνηέο αμίεο ηεο νπζίαο) ηφηε, ηειηθά, κέλνπλ
απνζεθεπκέλεο ζηελ ζπλείδεζε θαη δελ ράλνληαη πνηέ πηα. Δ νπζία εκπινπηίδεηαη κε απηέο.
Σψξα ζα θαηαιάβνπκε πνηνο είλαη ν ηξφπνο λα θάλνπκε ζπλεηδεηέο ηηο γλσζηηθέο γλψζεηο πνπ
έρσ παξαδψζεη ζηα βηβιία πνπ έγξαςα κέρξη ηψξα θαη ζ’ απηφ επίζεο.
Ο δηαινγηζκφο θαηαιήγεη θαηαπιεθηηθφο γηα λα καο θάλεη ζπλεηδεηνχο απφ ηηο γλσζηηθέο
γλψζεηο. ΋κσο λα κελ δηαπξάηηνπκε ην ιάζνο λα αθήλνπκε ηηο γλψζεηο απνθιεηζηηθά ζε ζεσξίεο ή
ζηελ κλήκε, γηαηί αλ ζπκπεξηθεξφκαζηε έηζη δελ ζα θαηαθέξνπκε ηελ θπξηαξρία ηνπ λνπ.
Δ ΏΠΏΕΣΔ΢Δ
Δ σκή πξαγκαηηθφηεηα ησλ γεγνλφησλ έξρεηαη λα καο δείμεη φηη είλαη πνιινί απηνί πνπ δελ
έρνπλ θαηαιάβεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο γλσζηηθήο εζσηεξηθήο δνπιεηάο θαη φηη πνιινί απφ απηνχο
δελ είλαη θαινί νηθνδεζπφηεο.

΋ηαλ δελ είλαη θαλείο θαιφο νηθνδεζπφηεο, είλαη ζαθέο φηη δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα λα
κπεη ζην κνλνπάηη ηεο θφςεο ηνπ μπξαθηνχ. Γηα λα δνπιέςεη θαλείο ζηελ Βπαλάζηαζε ηεο
Αηαιεθηηθήο ρξεηάδεηαη λα έρεη θηάζεη ζην επίπεδν ηνπ θαινχ νηθνδεζπφηε.
Έλαο θαλαηηθφο, θπθινζπκηθφο, θαπξηηζηφδνο θ.ι.π. δελ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη γηα ηελ
νινθιεξσηηθή Βπαλάζηαζε. Έλα ππνθείκελν πνπ δελ εθπιεξψλεη ηα θαζήθνληα ηνπ ζπηηηνχ δελ
κπνξεί λα πεηχρεη ηελ κεγάιε αιιαγή. Έλαο άλζξσπνο πνπ είλαη θαθφο παηέξαο, θαθή ζχδπγνο ή
θαθφο ζχδπγνο ή πνπ εγθαηαιείπεη ην ζπίηη ηνπ γηα απηφλ ή εθείλνλ ηνλ άληξα ή γπλαίθα, δελ ζα
κπνξέζεη λα θηάζεη ζηελ ξηδηθή κεηακφξθσζε.
Δ αθξνγσληαία ιίζνο ηεο Βπαλαζηαηηθήο Φπρνινγίαο βξίζθεηαη ζηελ απαίηεζε ηνπ: Να έρεηο
κηα ηέιεηα ηζνξξνπία ζην ζπίηη, λα είζαη θαιφο ζχδπγνο, θαιφο παηέξαο, θαιφο αδειθφο θαη θαιφο
γηνο. Σέιεηα εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ππάξρνπλ κε ηελ πνλεκέλε αλζξσπφηεηα. Να
κεηαηξαπείο ζε έλαλ άλζξσπν θαζψο πξέπεη.
΋πνηνο δελ εθπιεξψλεη απηέο ηηο απαηηήζεηο δελ ζα κπνξέζεη πνηέ λα πξνρσξήζεη ζε απηέο ηηο
επαλαζηαηηθέο κειέηεο.
Δ ΔΣΣΟΠΏΘΒΕΏ
Σν δηαλνεηηθφ δψν, πνπ ιαλζαζκέλα νλνκάδεηαη άλζξσπνο, έρεη ηελ ζηαζεξή ηδέα φηη ε
νινθιεξσηηθή εθκεδέληζε ηνπ εγψ, ε απφιπηε θπξηαξρία ηνπ ζεμ θαη ε εζψηεξε απηνπξαγκάησζε
ηνπ Βίλαη, είλαη θάηη θαληαζηηθφ θαη αδχλαηνλ. ΋κσο δελ θαηαιαβαίλεη φηη απηφο ν ηφζν
ππνθεηκεληθφο ηξφπνο ζθέςεο είλαη θαξπφο εηηνπαζψλ ςπρνινγηθψλ ειαηησκάησλ πνπ ρεηξίδνληαη ην
λνπ θαη ην ζψκα εθείλσλ πνπ δελ έρνπλ μππλήζεη ζπλείδεζε.
Οη άλζξσπνη απηήο ηεο έζραηεο θαη εθθπιηζκέλεο επνρήο θνξηψλνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο έλα
ςπρηθφ αθφινπζν πνπ είλαη έλα κεγάιν εκπφδην ζην κνλνπάηη ηεο εθκεδέληζεο ηνπ εγψ, θαη απηφ είλαη
:ε εηηνπάζεηα!
Οη εηηνπαζείο ζθέςεηο θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο αλίθαλνπο λα αλεβάζνπλ ηελ κεραληθή δσή ηνπο
ζε αλψηεξα ζηάδηα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αλζξψπσλ ραξαθηεξίδνληαη ληθεκέλνη πξηλ αθφκα
αξρίζνπλ ηελ κάρε ή ηελ γλσζηηθή εζσηεξηθή δνπιεηά.
Πξέπεη λα απηνπαξαηεξνχκαζηε θαη λα απηναλαιπφκαζηε γηα λα αλαθαιχςνπκε κέζα ζηνλ ίδην
καο ηνλ εαπηφ, εδψ θαη ηψξα απηέο ηηο φςεηο πνπ απνηεινχλ απηφ πνπ ιέγεηαη εηηνπάζεηα.
΢πλζέηνληαο, ζα πνχκε φηη ππάξρνπλ ηξεηο θνηλέο εηηνπαζείο ζπκπεξηθνξέο:
Να αηζζάλεζαη αλίθαλνο απφ έιιεηςε δηαλνεηηθήο κφξθσζεο.
Να κελ αηζζάλεζαη ηθαλφο λα αξρίζεηο ηελ Ρηδηθή Μεηαηξνπή.
Να πξνρσξάο κε ην ςπρνινγηθφ ηξαγνχδη: Πνηέ δελ έρσ επθαηξίεο γηα λα αιιάμσ ή λα ληθήζσ!
ΠΡΧΣΔ ΢ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ.
Πάλσ ζην λα αηζζάλεηαη θαλείο αλίθαλνο απφ έιιεηςε κφξθσζεο, πξέπεη λα ζπκίζνπκε φηη φινη
νη κεγάινη ζνθνί φπσο ν Βξκήο ν Σξηζκέγηζηνο, ν Παξάθειζνο, ν Πιάησλαο, ν ΢σθξάηεο, ν Εεζνχο
Υξηζηφο, Ο ΋κεξνο θ.ι.π. πνηέ δελ πήγαλ Παλεπηζηήκην, γηαηί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο αιήζεηαο,
θάζε άλζξσπνο έρεη ηνλ δηθφ ηνπ δάζθαιν, θαη απηφο είλαη ην Βίλαη, απηφ πνπ είλαη πην πέξα απφ ην
λνπ θαη ην ιαλζαζκέλν ζπιινγηζκφ. Να κελ κπεξδεχνπκε ηελ κφξθσζε κε ηελ ζνθία θαη ηηο γλψζεηο.
Δ ζπγθεθξηκέλε γλψζε ησλ κπζηεξίσλ ηεο δσήο, ησλ Κφζκσλ θαη ηεο Φχζεο είλαη κηα
εμαηξεηηθή δχλακε πνπ καο επηηξέπεη λα θαηαθέξνπκε ηελ νινθιεξσηηθή επαλάζηαζε.
ΑΒΤΣΒΡΔ ΢ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ
Σα ξνκπφη ηα πξνγξακκαηηζκέλα απφ ηνλ Ώληίρξηζην1 αηζζάλνληαη κεηνλεθηηθά γηαηί δελ
αηζζάλνληαη ηθαλά θαη απηφ πξέπεη λα ην αλαιχζνπκε. Σν δηαλνεηηθφ δψν, απφ επηξξνή κηαο
ιαλζαζκέλεο αθαδεκατθήο κφξθσζεο πνπ λνζεχεη ηηο αμίεο ηνπ Βίλαη, έρεη θάλεη λα ππάξρνπλ ζην λνπ
δχν ηξνκεξά εγψ πνπ πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ: α) ε ζηαζεξή ηδέα: ζα ράζσ! Καη β) ε ηεκπειηά γηα λα
εμαζθήζνπκε ηηο γλσζηηθέο ηερληθέο θαη λα απνθηήζνπκε ηηο γλψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
ρεηξαθεηεζνχκε απφ θάζε κεραληθφηεηα θαη λα βγνχκε κηα θαη θαιή απφ ηελ εηηνπαζή ζηάζε.
ΣΡΕΣΔ ΢ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ
Δ ζθέςε ηνπ αλζξψπνπ-κεραλή είλαη: Πνηέ δελ κνπ πξνζθέξνληαη επθαηξίεο…!
1

Δ πιηζηηθή επηζηήκε.

Οη ζθελέο ηεο χπαξμεο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ. Μφλνο ηνπ δεκηνπξγεί θαλείο ηηο ίδηεο ηνπ
ηηο πεξηζηάζεηο. ΋ια είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ Νφκνπ ηεο δξάζεο θαη ηεο ζπλέπεηαο αιιά κε ηελ
δπλαηφηεηα φηη έλαο αλψηεξνο λφκνο μεπιέλεη έλαλ λφκν θαηψηεξν.
Βίλαη επείγνπζα, είλαη κε αλαβιεηή ε εθκεδέληζε ηνπ Βγψ ηεο εηηνπάζεηαο. Αελ είλαη ε
πνζφηεηα απφ ζεσξίεο πνπ κεηξάεη, είλαη ε πνζφηεηα απφ ππεξπξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζηελ
δνπιεηά ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο ΢πλείδεζεο…Ο απζεληηθφο άλζξσπνο θαηαζθεπάδεη ηελ ζηηγκή πνπ
ζέιεη, ηηο επλντθέο ζηηγκέο γηα ηελ πλεπκαηηθή ή ςπρνινγηθή ηνπ πξφνδν!
Δ ΦΤΥΟΏ΢ΣΡΟΛΟΓΕΏ
Γξακκέλν είλαη κε αλακκέλα θάξβνπλα ζην βηβιίν ηεο Γσήο, φηη φινη εθείλνη πνπ θαηαθέξλνπλ
ηελ νινθιεξσηηθή εμάιεηςε ηνπ εγψ κπνξνχλ λα θηάζνπλ λα αιιάμνπλ ζεκείν 1 θαη ηηο επηξξνέο ηνπ
θαηά βνχιεζε.
΢ην φλνκα ηεο αιήζεηαο πξέπεη λα δειψζσ φηη Ώπηφο πνπ βξίζθεηαη κέζα κνπ έρεη αιιάμεη
ζεκείν θαηά βνχιεζε. Σν ζεκείν ηεο πξνεγνχκελεο πξνζσπηθφηεηάο κνπ ήηαλ Ερζείο, φκσο ηψξα
είκαη Τδξνρφνο!, έλα ζεκείν ηξνκεξά επαλαζηαηηθφ.
Αελ κπνξνχκε λα αξλεζνχκε φηη νη επηξξνέο ησλ ζεκείσλ ππάξρνπλ θαη καο ρεηξίδνληαη φζν δελ
έρεη γίλεη κηα ςπρνινγηθή επαλάζηαζε κέζα ζε εκάο ηνπο ίδηνπο. ΋κσο ν δξφκνο ηνπ θάζε
καζεηεπφκελνπ πνπ θηινδνμεί ηελ θψηηζε, πξέπεη λα αξρίζεη απφ ην λα επαλαζηαηήζεη ελάληηα ζε φηη
νξίδνπλ ηα σξνζθφπηα.
Ώπηφ ην φηη έλα ζεκείν δελ ηαηξηάδεη κε άιιν ζεκείν είλαη ηειείσο παξάινγν, γηαηί απηά πνπ
ηαηξηάδνπλ είλαη ηα εγψ, απηά ηα αλεπηζχκεηα ζηνηρεία πνπ θνξησλφκαζηε κέζα καο.
Δ Ώζηξνινγία απηψλ ησλ θαηξψλ ηνπ ηέινπο δελ ρξεζηκεχεη ζε ηίπνηα γηαηί είλαη θαζαξφ
εκπφξην. Δ αιεζηλή Ώζηξνινγία ησλ ζνθψλ Υαιδαίσλ έρεη πηα μεραζηεί.
Οη άλζξσπνη-κεραλέο δελ ζέινπλ λα αιιάμνπλ γηαηί ιέλε: «Ώπηφ είλαη ην ζεκείν κνπ, απηή είλαη
ε δσδηαθή κνπ επηξξνή» θ.ι.π. Πνηέ δελ ζα θνπξαζηψ λα ηνλίδσ φηη ην ζεκαληηθφ είλαη λα αιιάμνπκε
ζπγθηλεζηαθά θαη δηαλνεηηθά.
Υξεηάδεηαη λα αιιάμνπκε δηαλνεηηθά γηα λα δηεηζδχζνπλ θαη λα θαλεξσζνχλ ζε καο νη
απζεληηθέο δσδηαθέο δπλάκεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ην Βίλαη, απφ ηελ Γαιαθηηθή Οδφ, νη νπνίεο ζα καο
δψζνπλ έλα δηαξθέο θέληξν βαξχηεηαο.
Σν θσο δελ πξέπεη λα ην ςάρλνπκε κέζα ζηα σξνζθφπηα, ην θσο αλαβιχδεη φηαλ έρνπκε
εμαιείςεη απφ κέζα καο ην ηδηαίηεξν Φπρνινγηθφ Υαξαθηεξηζηηθφ θαη φηαλ έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλαλ
λέν αζθφ (ην λνπ) γηα λα ρχζνπκε ζε απηφλ ηηο δηδαζθαιίεο ηεο Φπρναζηξνινγίαο πνπ έρσ δηδάμεη ζην
έξγν κνπ: Γσδηαθή ΢εηξά Μαζεκάησλ.
Σν Βίλαη θαη ε Θετθή Μεηέξα είλαη νη κφλνη πνπ κπνξνχλ λα καο ρεηξαθεηήζνπλ απφ ηα
σξνζθφπηα ησλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ θηελψλ πεξηνδηθψλ, δίλνληάο καο έηζη ηελ νινθιεξσηηθή
κφξθσζε.
Πξέπεη λα ηηλάμνπκε ηελ ζθφλε ησλ αηψλσλ θαη λα εμαιείςνπκε φιεο ηηο ηαγθέο ζπλήζεηεο θαη
δνμαζίεο θαη λα θχγνπκε απφ ηνλ αζηξνινγηθφ θαλαηηζκφ. Ώπφ ην «Βίλαη ε δσδηαθή κνπ επηξξνή θαη
ηη ζεξαπεία έρεη;». Ώπηφο ν ηφζν ππνθεηκεληθφο ηξφπνο ζθέςεο είλαη έλα ζπγρηζηηθφ ζφθηζκα ηνπ εγψ.
Δ ΡΔΣΟΡΕΚΔ ΣΟΤ ΒΓΧ
Ώλαιχνληαο πξνζεθηηθά ην δίπνδν ηξηεγθέθαιν πνπ ιέγεηαη άλζξσπνο, θηάζακε ζην ινγηθφ
ζπκπέξαζκα φηη αθφκα δελ έρεη έλα Αηαξθέο Κέληξν ΐαξχηεηαο ηεο ΢πλείδεζεο.
Αελ κπνξνχκε λα βεβαηψζνπκε φηη ηα δίπνδα αλζξσπνεηδή είλαη αηνκηθνπνηεκέλα, είκαζηε
ζίγνπξνη κφλν φηη είλαη ελζηηθηνπνηεκέλα. Θα ιέγακε φηη σζνχληαη κφλν απφ ηα εγψ πνπ ρεηξίδνληαη
ζχκθσλα κε ην θαπξίηζην ηνπο ην Έλζηηθην Κέληξν.
Σν αγαπεκέλν εγψ δελ έρεη θακία αηνκηθφηεηα, είλαη έλα ζχλνιν απφ δπζαξκνληθνχο
παξάγνληεο, έλα ζχλνιν απφ κηθξέο Katexis Sueltas2 (εγσηθέο ςπρηθέο ελέξγεηεο).
Κάζε κηθξφ εγψ απφ απηά πνπ απνηεινχλ ηελ ιεγεψλα πνπ νλνκάδεηαη Βγψ, έρεη πξαγκαηηθά ην
δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ θξηηήξην, ηα δηθά ηνπ ζρέδηα, ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο θαη ηελ δηθή ηνπ ξεηνξηθή.
Δ ξεηνξηθή ηνπ εγψ είλαη ε ηέρλε λα κηιάο θαιά θαη κε θνκςφηεηα, κε έλαλ ηξφπν ηφζν ιεπηφ
πνπ δελ θαηαιαβαίλεηο ζε πηα ζηηγκή έρεηο πέζεη πιένλ ζην ιάζνο. Δ ξεηνξηθή ηνπ εγψ είλαη ηφζν
1
2

Γψδην.
Πνζφηεηα απφ «ζηεξενπνηεκέλε» ςπρηθή ελέξγεηα.

πνιχ ππνζπλείδεηε πνπ γη’ απηφ ε ζπλείδεζή καο είλαη έηζη θνηκηζκέλε θαη ρσξίο λα ην
θαηαιαβαίλνπκε.
ΐιέπνπκε ην εγψ κε ηελ ξεηνξηθή ηνπ λα θέξλεη ηνπο ιανχο ζε έλαλ πνιεκνραξή δξφκν: Ο
φγθνο ηνπ εκπνξίνπ βαξηάο βηνκεραλίαο (αεξνπιάλα, πνιεκηθά πινία θαη ζσξαθηζκέλα νρήκαηα)
κεηαμχ ησλ ηξηηνθνζκηθψλ ρσξψλ δηπιαζηάζηεθε κεηαμχ ηνπ 1973 θαη ηνπ 1976, αθνχ αλέβαζαλ ζην
δηπιφ ηηο εηζαγσγέο ηνπο. Σν πεξίεξγν είλαη φηη ζε κηα επνρή πνπ γίλνληαη πνιιέο ζπδεηήζεηο γηα ηνλ
έιεγρν ησλ φπισλ θαη γηα εηξήλε, νη ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε πνξεία κηαο ππνηηζέκελεο αλάπηπμεο κε
ηελ βνήζεηα ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ ρσξψλ, απμάλνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα θαηαζηξνθή! Βίλαη
απηφ (θαηαιήγεη θαλείο λα ξσηήζεη) ν θαηάιιεινο δξφκνο γηα ηνλ αθνπιηζκφ θαη ηελ Παγθφζκηα
Βηξήλε; Ώθξηβψο ην αληίζεην! Βίλαη ε ξεηνξηθή ηνπ Βγψ!
Βλψ ηα δίπνδα αλζξσπνεηδή ζπλερίδνπλ λα είλαη γνεηεπκέλα κε ηηο εθεπξέζεηο θαη φια ηα
θαηλνκεληθά ζαχκαηα ηνπ Ώληίρξηζηνπ (ε πιηζηηθή επηζηήκε), ζηελ Ώηζηνπία απφ ην 1973 κέρξη
ζήκεξα έρνπλ πεζάλεη 200.000 άλζξσπνη απφ ηελ πείλα. Βίλαη απηφ πνιηηηζκφο; Ώπηή είλαη ε
ξεηνξηθή ηνπ εγψ…
Σν δίπνδν αλζξσπνεηδέο ζέιεη κφλν λα δήζεη ζηνλ κηθξφ ηνπ θφζκν πνπ δελ ρξεζηκεχεη πηα ζε
ηίπνηε. Δ πιηζηηθή ςπρνινγία, ε πεηξακαηηθή ςπρνινγία δελ ρξεζηκεχεη ζε ηίπνηε. Δ απφδεημε είλαη
φηη δελ έρεη θαηαθέξεη λα ιχζεη ηα δηαλνεηηθά πξνβιήκαηα πνπ κνιχλνπλ ην ιαφ ησλ Δλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ. Ώπφδεημε απηνχ είλαη φηη ζπλερίδνληαη θαη πνιιαπιαζηάδνληαη ζηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο
ακεξηθάληθεο Έλσζεο νη θεκηζκέλεο «παξέεο». Ώλ δνχκε ζηελ πφιε ηεο Νέαο Τφξθεο ππάξρνπλ νη
«ΐξψκηθνη», νκάδα ηεο νπνίαο ηα κέιε είλαη πεξίπνπ 30 ρξνλψλ, ρξεζηκνπνηνχλ «βξψκηθα ξνχρα»
θαη δεξκάηηλεο κπφηεο. Μαδεχνληαη ζηηο ηαξάηζεο ησλ ζπηηηψλ θαη ππεξεθαλεχνληαη φηη ηνπο
ραξαθηεξίδνπλ θαινχο κπηιηαξδφξνπο.
Οη «άγλσζηνη πνδειάηεο», ζηελ ίδηα πάλσ θάησ ειηθία επίζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο
«αγγέινπο ηεο θφιαζεο θαη θνξάλε δεξκάηηλα κπνπθάλ κε κεγάια θεξκνπάξ. Σα πνδήιαηά ηνπο είλαη
παιηά ΢νπίλ πνπ ηνπο έρνπλ πξνζαξκφζεη καθξηά πηξνχληα γηα λα κνηάδνπλ κε κνηνζηθιέηεο.
Δ βία είλαη έλα απνδεθηφ κέξνο ηεο δσήο θάζε κηαο απφ ηηο ρηιηάδεο νκάδεο θαη ζπκκνξίεο πνπ
ππάξρνπλ ζε απηή ηελ ρψξα θαη πνπ δπζηπρψο ηα δίπνδα αλζξσπνεηδή άιισλ ρσξψλ ζέινπλ λα
κηκεζνχλ. Βίλαη απηφ ςπρνινγηθή απειεπζέξσζε; Λάζνο! Ώπηή είλαη ε ξεηνξηθή ηνπ εγψ πνπ ηνπο
έρεη εμαπαηήζεη φινπο. Μφλν δψληαο ηηο δηδαζθαιίεο πνπ παξαδίδσ ζε απηή ηελ απζεληηθή
πξαγκαηεία ηεο Βπαλαζηαηηθήο Φπρνινγίαο θέξλνληάο ηηο ζηελ πξαθηηθή, ζα κπνξέζνπλ ηα δίπνδα
αλζξσπνεηδή λα απειεπζεξσζνχλ απφ ηελ ξεηνξηθή ηνπ εγψ.

ΣΟ ΑΕΏΡΚΒ΢ ΚΒΝΣΡΟ ΢ΤΝΒΕΑΔ΢Δ΢
Σα δίπνδα ηξηεγθέθαια δελ έρνπλ θακία αηνκηθφηεηα, δελ έρνπλ έλα Αηαξθέο Κέληξν
΢πλείδεζεο, ΑΚ΢. Κάζε κία απφ ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηα αηζζήκαηά ηνπο θαη δξάζεηο ηνπο, εμαξηψληαη
απφ ηελ ζπκθνξά ηνπ εγψ πνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ιεπηφ ειέγρεη ηα θχξηα θέληξα ηεο αλζξψπηλεο
κεραλήο.
Βθείλνη πνπ ζηελ δηάξθεηα πνιιψλ ρξφλσλ ζπζίαο θαη πφλνπ πνιεκάκε γηα ηελ Γλσζηηθή
Κίλεζε, κπνξέζακε λα δνχκε ζηελ πξαθηηθή ηξνκεξά πξάγκαηα. Πνιινί νξθίζηεθαλ κε δάθξπα ζηα
κάηηα λα δνπιέςνπλ γηα ηελ Γλψζε κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπο. Τπνζρέζεθαλ αηψληα πίζηε ζηελ
Μεγάιε Ώηηία θαη έβγαιαλ ιφγνπο ηξνκεξνχο. Καη ινηπφλ; Ση έκεηλε απφ ηα καησκέλα ηνπο δάθξπα;
Σνπο ηξνκεξνχο ηνπο φξθνπο; φια ήηαλ άρξεζηα, νξθίζηεθε κφλν ην εγψ-επηβάηεο κηαο ζηηγκήο, αιιά
φηαλ άιιν εγψ έδησμε απηφ πνπ νξθηδφηαλ πίζηε, ην ππνθείκελν απνρσξίζηεθε απφ ηελ Γλψζε ή
πξφδσζε ηελ Μεγάιε Ώηηία ή πέξαζε ζε άιιεο ζρνιέο πξνδίδνληαο ηηο Γλσζηηθέο δηδαζθαιίεο.
Ώιεζηλά, ην αλζξψπηλν νλ δελ κπνξεί λα έρεη ζπλέρεηα ζθνπψλ γηαηί δελ έρεη ην ΑΚ΢, δελ είλαη
έλα άηνκν θαη έρεη έλα εγψ πνπ είλαη έλα ζχλνιν πνιιψλ κηθξψλ εγψ.
Πνιινί είλαη απηνί πνπ αλακέλνπλ ηελ αηψληα επηπρία κεηά ην ζάλαην ηνπ θπζηθνχ ζψκαηνο,
πιελ φκσο ν ζάλαηνο ηνπ ζψκαηνο δελ δηαιχεη ην πξφβιεκα ηνπ εγψ.
Μεηά ηνλ ζάλαην, ε Katexis Suelta (ην εγψ) ζπλερίδεη λα ππάξρεη πεξηβεβιεκέλν κε ην κνξηαθφ
ζψκα. Σν δίπνδν αλζξσπνεηδέο πεζαίλεη αιιά ζπλερίδεη ε Katexis Suelta, ε ελέξγεηα ηνπ εγψ, κέζα
ζην κνξηαθφ ηνπ ζψκα θαη κεηά, πην αξγά, ην εγψ δηαησλίδεηαη ζηνπο απνγφλνπο καο, επηζηξέθεη γηα
λα ηθαλνπνηεί ηηο επηζπκίεο ηνπ θαη λα ζπλερίζεη ηηο ίδηεο ηξαγσδίεο. Έρεη θηάζεη ε ψξα λα
θαηαιάβνπκε ηελ αλάγθε λα πξνθαιέζνπκε κέζα καο κηα Οινθιεξσηηθή Βπαλάζηαζε, νξηζηηθή κε

ζθνπφ λα εγθαηαζηήζνπκε ην ΑΚ΢, έλα Αηαξθέο Κέληξν ΢πλείδεζεο. Μφλν έηζη αηνκηθνπνηνχκαζηε,
κφλν έηζη παχνπκε λα είκαζηε ιεγεψλεο, κφλν έηζη κεηαηξεπφκαζηε ζε ζπλεηδεηά άηνκα.
Ο ησξηλφο άλζξσπνο είλαη φκνηνο κε έλα θαξάβη γεκάην κε πνιινχο επηβάηεο, θάζε επηβάηεο
έρεη ηα δηθά ηνπ ζρέδηα θαη απφςεηο. Ο ησξηλφο άλζξσπνο δελ έρεη έλα κφλν λνπ, έρεη πνιινχο λφεο.
Κάζε εγψ έρεη ην δηθφ ηνπ λνπ.
Βπηπρψο κέζα ζην δίπνδν αλζξσπνεηδέο ππάξρεη θάηη αθφκα, ππάξρεη ε Οπζία. ΢πιινγηδφκελνη
ζνβαξά πάλσ ζε απηήλ ηελ αξρή, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη απηφ είλαη ην πην αλπςσκέλν
ςπρηθφ πιηθφ κε ην νπνίν κπνξνχκε λα δψζνπκε κνξθή ζηελ ςπρή καο.
Ξππλψληαο ηελ Οπζία δεκηνπξγνχκε Φπρή. Σν λα μππλάο ηελ νπζία είλαη λα μππλάο ηελ
΢πλείδεζε. ην λα μππλάο ζπλείδεζε ηζνδπλακεί κε ην λα δεκηνπξγείο κέζα ζνπ έλα ΑΚ΢ κφλν φπνηνο
μππλά ζπλείδεζε κεηαηξέπεηαη ζε άηνκν, πιελ φκσο ην άηνκν δελ είλαη ην ηέξκα, πην αξγά πξέπεη λα
θηάζνπκε ζηελ ππεξαηνκηθφηεηα.
ΤΠΒΡ-ΏΣΟΜΕΚΟΣΔΣΏ
Υξεηάδεηαη λα απνεγσπνηεζνχκε γηα λα αηνκηθνπνηεζνχκε θαη κεηά λα ππεξ-αηνκηθνπνηεζνχκε.
Υξεηάδεηαη λα δηαιχζνπκε ην εγψ γηα λα έρνπκε ην ΑΚ΢ πνπ κειεηήζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.
Σν πνιιαπιφ εγψ μνδεχεη ρνλδξνεηδψο ην ςπρηθφ πιηθφ ζε αηνκηθέο εθξήμεηο ζπκνχ, απιεζηίαο,
ιαγλείαο, δήιηαο, πεξεθάληαο, ηεκπειηάο, ιαηκαξγίαο θ.ι.π.
Πεζαίλνληαο ην εγψ, ην ςπρηθφ πιηθφ ζπζζσξεχεηαη κέζα καο κεηαηξεπφκελν ζε ΑΚ΢
Σελ ζήκεξνλ εκέξαλ ην αλζξψπηλν νλ, ή θαιχηεξα ζα ιέγακε, ην δίπνδν πνπ απηναπνθαιείηαη
άλζξσπνο, είλαη ζη’ αιήζεηα κηα κεραλή πνπ ειέγρεηαη απφ ηελ ιεγεψλα ηνπ εγψ.
Ώο παξαηεξήζνπκε ηελ ηξαγσδία ησλ εξσηεπκέλσλ: Πφζνη φξθνη! Πφζα δάθξπα! Πφζεο θαιέο
πξνζέζεηο! Καη ινηπφλ; απ’ φια απηά δελ κέλεη παξά ε ζιηκκέλε αλάκλεζε. Παληξεχνληαη, πεξλά ν
θαηξφο, ν άλδξαο εξσηεχεηαη άιιε γπλαίθα ή ε γπλαίθα εξσηεχεηαη άιινλ άλδξα θαη ην θάζηξν απφ
ηξαπνπιφραξηα θαηαξξέεη. Γηαηί; Αηφηη ην αλζξψπηλν νλ δελ έρεη αθφκα ην ΑΚ΢ ηνπ.
Σν κηθξφ εγψ πνπ ζήκεξα νξθίδεηαη αηψληα αγάπε αληηθαζίζηαηαη απφ άιιν κηθξφ εγψ πνπ δελ
έρεη λα θάλεη ηίπνηα κε απηφλ ηνλ φξθν. Ώπηφ είλαη φιν. Υξεηάδεηαη λα κεηαηξαπνχκε ζε άηνκα θαη
απηφ είλαη δπλαηφλ κφλν δεκηνπξγψληαο έλα ΑΚ΢
Υξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ΑΚ΢ θαη απηφ είλαη δπλαηφλ κφλν αλ δηαιχζνπκε ην
πνιιαπιφ εγψ.
΋ιεο νη εζσηεξηθέο αληηζέζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο ζα ήηαλ αξθεηέο γηα λα ηξειάλνπλ
νπνηνλδήπνηε ζα κπνξνχζε λα ηηο δεη ζε έλαλ θαζξέπηε. Δ πεγή απηψλ ησλ αληηζέζεσλ είλαη ε
πνιιαπιφηεηα ηνπ εγψ.
΋πνηνο ζα ήζειε λα δηαιχζεη ην εγψ πξέπεη λα αξρίζεη γλσξίδνληαο ηηο εζσηεξηθέο ηνπ
αληηζέζεηο. Απζηπρψο ηνλ θφζκν ηνλ γνεηεχεη λα εμαπαηά ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ γηα λα κελ βιέπεη ηηο
ίδηεο ηνπ ηηο αληηζέζεηο.
΋πνηνο ζα ήζειε λα δηαιχζεη ην εγψ πξέπεη λα αξρίζεη απφ ην λα κελ είλαη ςεχηεο. ΋ινη νη
άλζξσπνη είλαη ςεχηεο κε ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ, φινο ν θφζκνο ςεχδεηαη ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ.
Ώλ ζέινπκε λα γλσξίζνπκε ηελ πνιιαπιφηεηα ηνπ εγψ θαη ηηο αηψληεο αληηζέζεηο καο, πξέπεη λα
κελ απηνεμαπαηφκαζηε. Ο θφζκνο απηνεμαπαηάηαη γηα λα κελ βιέπεη ηηο εζσηεξηθέο ηνπ αληηζέζεηο.
Κάζε έλαο πνπ αλαθαιχπηεη ηηο εζσηεξηθέο ηνπ αληηζέζεηο αηζζάλεηαη ληξνπή γηα ηνλ ίδην ηνπ
ηνλ εαπηφ θαη πνιχ ζσζηά, θαηαιαβαίλεη φηη δελ είλαη ηίπνηα, φηη είλαη έλαο δπζηπρηζκέλνο, έλα άζιην
ζθνπιήθη ηεο γεο.
Σν λα αλαθαιχςνπκε ηηο ίδηεο καο ηηο εζσηεξηθέο αληηζέζεηο είλαη ήδε κηα επηηπρία γηαηί ν
εζσηεξηθφο καο δηθαζηήο ειεπζεξψλεηαη απζφξκεηα επηηξέπνληάο καο λα δνχκε θαζαξά ην δξφκν ηεο
αηνκηθφηεηαο θαη απηήλ ηεο ππεξαηνκηθφηεηαο.
Δ ΟΛΟΚΛΔΡΧΣΕΚΔ ΒΤΔΜΒΡΕΏ
Υξεηαδφκαζηε ηελ Οινθιεξσηηθή Βπεκεξία. ΋ινη ππνθέξνπκε, έρνπκε πίθξεο ζηελ δσή θαη
ζέινπκε λα αιιάμνπκε.
΢ε θάζε πεξίπησζε ζθέθηνκαη φηη ε Οινθιεξσηηθή Βπεκεξία είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ
απηνζεβαζκνχ. Ώπηφ ζα θαηλφηαλ αξθεηά παξάμελν ζε έλαλ νηθνλνκνιφγν, ζε έλαλ ζεφζνθν θ.ι.π.
Ση έρεη λα θάλεη ν απηνζεβαζκφο κε ην νηθνλνκηθφ δήηεκα; κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ δνπιεηά ή κε ηελ δχλακε ηεο δνπιεηάο, κε ην θεθάιαην θ.ι.π.;
Θέισ λα δηεγεζψ ην εμήο: Σν επίπεδν ηνπ Βίλαη ειθχεη ηελ ίδηα καο ηελ δσή… Γνχζακε ζε έλα
πνιχ φκνξθν ζπίηη ζηελ πφιε ηνπ Μεμηθνχ. Πίζσ απφ απηφ ην ζπίηη ππήξρε κηα κεγάιε έθηαζε πνπ

ήηαλ άδεηα. Μηα νπνηαδήπνηε κέξα κηα νκάδα απφ «αιεμηπησηηζηέο», φπσο ηνπο ιέκε, εηζέβαιε ζε
απηήλ ηελ έθηαζε. Ώκέζσο έθηηζαλ ηηο θαιχβεο ηνπο απφ ραξηφλη θαη εγθαηαζηάζεθαλ εθεί.
Ώλαληίξξεηα κεηαηξάπεθαλ ζε θάηη βξψκηθν ζε απηήλ ηελ παξνηθία. Αελ ζέισ λα ηνπο ππνηηκήζσ,
αιιά αλ ζη’ αιήζεηα νη θαιχβεο ηνπο απφ ραξηφλη ήηαλ θαζαξέο θαλείο δελ ζα ηνπο κηινχζε.
Απζηπρψο ππήξρε αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο κηα βξσκηά ηξνκεξή.
Παξαηήξεζα ήζπρα απφ ηελ ηαξάηζα ηελ δσή απηψλ ησλ αλζξψπσλ: πξνζέβαιαλ, πιήγσλαλ
ηνπο ίδηνπο ηνπο εαπηνχο ηνπο, δελ ζέβνληαλ ηνπο νκνίνπο ηνπο. Δ δσή ηνπο, ζε ζχλζεζε, ήηαλ θξηθηή
κε αζιηφηεηεο θαη απέρζεηεο.
Βλψ δελ εκθαλίδνληαλ εθεί νη πεξίπνινη ηεο αζηπλνκίαο, κεηά επηζθέπηνληαλ πάληα ηελ
Παξνηθία. Βλψ πξηλ απηή ε Παξνηθία ήηαλ ήζπρε, κεηά κεηαηξάπεθε ζε θφιαζε. Έηζη κπφξεζα λα
απνδείμσ φηη ην επίπεδν ηνπ Βίλαη ειθχεη ηελ ίδηα καο ηελ δσή, απηφ είλαη θαλεξφ.
Ώο ππνζέζνπκε φηη έλαο απφ απηνχο ηνπο θαηνίθνπο απνθάζηδε απφ ην πξσί σο ην βξάδπ λα
ζέβεηαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ θαη λα ζέβεηαη ηνπο ππφινηπνπο, πξνθαλψο ζα άιιαδε.
Ση ελλνείηαη ζαλ ζεβαζκφο ηνπ ίδηνπ καο ηνπ εαπηνχ; Να πάςεη θαλείο ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, λα
κελ θιέβεη, λα κελ κνηρεχεη, λα κελ δηαθζείξεη, λα κελ δειεχεη ηελ επεκεξία ηνπ πιεζίνλ, λα είλαη
ηαπεηλφο θαη απιφο, λα εγθαηαιείςεη ηελ ηεκπειηά θαη λα κεηαηξαπεί ζε έλαλ δξαζηήξην άλζξσπν,
θαζαξφ, εζηθφ θ.ι.π.
΋ηαλ έλαο πνιίηεο ζέβεηαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ αιιάδεη επίπεδν ηνπ Βίλαη θαη αιιάδνληαο
επίπεδν ηνπ Βίλαη, αλαληίξξεηα, ειθχεη λέεο πεξηζηάζεηο γηαηί ζρεηίδεηαη κε αλζξψπνπο πην εζηθνχο,
κε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθνχο, θαη πηζαλψο, απηφ ην επίπεδν ζρέζεσλ λα πξνθαιέζεη κηα νηθνλνκηθή
θαη πνιηηηθή αιιαγή ζηελ χπαξμή ηνπ. Έηζη ζα εθπιεξσλφηαλ απηφ πνπ ιέσ, φηη ν νινθιεξσηηθφο
απηνζεβαζκφο έξρεηαη λα πξνθαιέζεη ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή επεκεξία. Ώιιά αλ δελ μέξεη
θαλείο λα ζέβεηαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, νχηε ζα ζέβεηαη ηνπο νκνίνπο ηνπ θαη ζα θαηαδηθαζηεί απφ
κφλνο ηνπ ζε κηα δπζηπρηζκέλε θαη δχζκνηξε δσή.
Δ αξρή ηεο Οινθιεξσηηθήο Βπεκεξίαο βξίζθεηαη ζηνλ απηνζεβαζκφ.
Δ ΏΤΣΟ-ΏΝΣΏΝΏΚΛΏ΢Δ
Ώο κελ μερλάκε φηη ην εμσηεξηθφ είλαη κφλν ε αληαλάθιαζε ηνπ εζσηεξηθνχ, απηφ ην έρεη ήδε
πεη ν Βκκαλνπήι Κάλη, ν θηιφζνθνο ηνπ Κφληγθζκπεξγθ. Ώλ κειεηήζνπκε ήζπρα ηελ Κξηηηθή ηνπ
Ώγλνχ Λφγνπ, ζα αλαθαιχςνπκε ζίγνπξα φηη ην εμσηεξηθφ είλαη ην εζσηεξηθφ, ιέμεηο απφ ηα θείκελα
ελφο απφ ηνπο κεγάινπο ζηνραζηέο φισλ ησλ επνρψλ.
Δ εμσηεξηθή εηθφλα ηνπ αλζξψπνπ θαη νη πεξηζηάζεηο πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ είλαη ην απνηέιεζκα
ηεο απηνεηθφλαο. ΋ινη έρνπκε κηα απηνεηθφλα. Ώπηή ε ζχλζεηε ιέμε, «απηφ» θαη «εηθφλα», είλαη
βαζεηά ζεκαζηνινγηθή.
΢πγθεθξηκέλα κνπ έξρεηαη ζηελ κλήκε ζε απηέο ηηο ζηηγκέο, εθείλε ε θσηνγξαθία ηνπ Εάθσβνπ.
Έβγαιαλ κηα θσηνγξαθία ζηνλ θίιν καο ηνλ Εάθσβν θαη έλα πεξίεξγν πξάγκα, βγήθαλ δχν Εάθσβνη:
έλαο πνιχ ήζπρνο, αθίλεηνο, κε ην πξφζσπν πξνο ηα εκπξφο. Ο άιινο θαίλεηαη λα πεξπαηά κπξνζηά
απφ απηφλ κε ην πξφζσπν ζε δηαθνξεηηθή κνξθή. Πσο είλαη δπλαηφλ ζε κηα θσηνγξαθία λα βγνπλ
δπν Εάθσβνη;
Βγψ λνκίδσ φηη απηή ηελ θσηνγξαθία αμίδεη ηνλ θφπν λα ηελ κεγεζχλνπκε γηαηί κπνξεί λα
ρξεζηκεχζεη γηα λα ηελ δείρλνπκε ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα απηέο ηηο ζπνπδέο.
Πξνθαλψο ζθέθηνκαη φηη ν δεχηεξνο Εάθσβνο ήηαλ ε απηναληαλάθιαζε ηνπ πξψηνπ Εάθσβνπ, απηφ
είλαη θαλεξφ. Γηαηί είλαη γξακκέλν φηη ε εμσηεξηθή εηθφλα ηνπ αλζξψπνπ θαη νη πεξηζηάζεηο πνπ ηνλ
πεξηβάιινπλ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο απηνεηθφλαο.
Βπίζεο είλαη γξακκέλν φηη ην εμσηεξηθφ είλαη κφλν ε αληαλάθιαζε ηνπ εζσηεξηθνχ. Έηζη
ινηπφλ αλ εκείο δελ ζεβφκαζηε ηνλ εαπηφ καο, αλ ε εζσηεξηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ καο είλαη πνιχ
θησρή, αλ είκαζηε γεκάηνη απφ ςπρνινγηθά ειαηηψκαηα, απφ εζηθέο ζθξαγίδεο, αλακθηζβήηεηα ζα
αλαβιχζνπλ δπζάξεζηα γεγνλφηα ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν φπσο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, πνιηηηθέο
θ.ι.π. αο κελ μερλάκε φηη ε εμσηεξηθή εηθφλα ηνπ αλζξψπνπ θαη νη πεξηζηάζεηο πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ
είλαη ην απνηέιεζκα ηεο απηνεηθφλαο ηνπ.
΋ινη έρνπκε κηα απηνεηθφλα θαη έμσ ππάξρεη ε θπζηθή εηθφλα πνπ κπνξεί λα θσηνγξαθεζεί,
αιιά κέζα έρνπκε άιιε εηθφλα. Γηα λα μεθαζαξίζνπκε θαιχηεξα, ζα ιέγακε φηη έμσ έρνπκε ηελ
θπζηθή θαη αηζζεηή εηθφλα θαη κέζα έρνπκε ηελ εηθφλα ηνπ ςπρνινγηθνχ θαη ππεξαηζζεηνχ ηχπνπ.
Ώλ έμσ έρνπκε κηα εηθφλα θησρή θαη άζιηα θαη αλ απηή ηελ εηθφλα ηελ ζπλνδεχνπλ δπζάξεζηεο
πεξηζηάζεηο, κηα δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πξνβιήκαηα θάζε είδνπο, ζπγθξνχζεηο, είηε είλαη
ζην ζπίηη ή ζηελ δνπιεηά ή ζηνλ δξφκν θ.ι.π. νθείιεηαη απιά ζην φηη ε ςπρνινγηθή καο εηθφλα είλαη

θησρή, ειαηησκαηηθή θαη ηξνκαρηηθή, θαη ζην ελδηάκεζν πεξηβάιινλ ζπιινγηδφκαζηε ηελ αζιηφηεηά
καο, ηελ θελφηεηά καο, απηφ πνπ είκαζηε.
Ώλ ζέινπκε λα αιιάμνπκε ρξεηαδφκαζηε κηα νινθιεξσηηθή θαη κεγάιε αιιαγή. Βηθφλα, αμίεο
θαη ηαπηφηεηα πξέπεη λα αιιάμνπλ ξηδηθά.
΢ε δηάθνξα απφ ηα έξγα κνπ έρσ πεη φηη θάζε έλαο καο είλαη έλα καζεκαηηθφ ζεκείν ζην
δηάζηεκα θαη φηη ζπκθσλεί λα ρξεζηκεχζεη ζαλ φρεκα ζε θαζνξηζκέλα ζχλνια αμηψλ. Μεξηθνί
ρξεζηκεχνπλ ζαλ νρήκαηα ζε κεγαινθπείο αμίεο θαη άιινη κπνξεί λα ρξεζηκεχζνπλ ζαλ νρήκαηα ζε
κέηξηεο αμίεο. Γη’ απηφ ν θαζέλαο είλαη ν θαζέλαο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ
ρξεζηκεχνπλ ζαλ νρήκαηα ζηηο αμίεο ηνπ εγψ.. απηέο νη αμίεο κπνξεί λα είλαη θάιιηζηεο ή αξλεηηθέο.
Έηζη ψζηε εηθφλα αμίεο θαη ηαπηφηεηα είλαη φια κία ελφηεηα.
Λέσ φηη πξέπεη λα πεξάζνπκε απφ κηα ξηδηθή κεηακφξθσζε θαη βεβαηψλσ κε εκθαηηθφ ηξφπν
φηη ηαπηφηεηα, αμίεο θαη εηθφλα πξέπεη λα αιιάμνπλ νξηζηηθά.
Υξεηαδφκαζηε κηα λέα ηαπηφηεηα, λέεο αμίεο θαη λέα εηθφλα, απηφ είλαη ςπρνινγηθή
επαλάζηαζε, εζσηεξηθή επαλάζηαζε. Βίλαη παξάινγν λα ζπλερίδνπκε κέζα ζηνλ δηεθζαξκέλν θχθιν
ζηνλ νπνίν θηλνχκαζηε ηψξα. Υξεηάδεηαη λα αιιάμνπκε νξηζηηθά.
Δ απηνεηθφλα ελφο αλζξψπνπ δίλεη πξνέιεπζε ζηελ εμσηεξηθή ηνπ εηθφλα. Λέγνληαο
απηνεηθφλα, αλαθέξνκαη ζηελ ςπρνινγηθή εηθφλα πνπ έρνπκε κέζα. Πνηα λα είλαη ε ςπρνινγηθή καο
εηθφλα; Να είλαη απηή ηνπ ζπκψδε, ηνπ άπιεζηνπ, ηνπ ιάγλνπ, ηνπ δειηάξε, ηνπ πεξήθαλνπ, ηνπ
ηεκπέιε, ηνπ ιαίκαξγνπ; Οπνηαδήπνηε θη’ αλ ήηαλ ε εηθφλα εκάο ησλ ίδησλ πνπ έρνπκε, ή θαιχηεξα
ζα ιέγακε ε απηνεηθφλα, ζα δψζεη πξνέιεπζε φπσο είλαη θπζηθφ ζηελ εμσηεξηθή εηθφλα.
Δ εμσηεξηθή εηθφλα, αθφκα θαη αλ είλαη θαιά ληπκέλε, ζα κπνξνχζε λα είλαη θησρή. Μήπσο
είλαη φκνξθε ε εηθφλα ελφο πεξήθαλνπ, θάπνηνπ πνπ έρεη γίλεη αλππφθνξνο, πνπ δελ έρεη έλα ζπφξν
αλζξσπηάο; Μήπσο είλαη επράξηζηε ε εηθφλα ελφο ιάγλνπ; Πψο δξα έλαο ιάγλνο; πσο δεη; ηη εκθάληζε
παξνπζηάδεη ε ληνπιάπα ηνπ; πνηα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηελ εμσηεξηθή δσή κε ην αληίζεην θχιν;
Ή είλαη πηα εθθπιηζκέλνο; πνηα ζα ήηαλ ε εμσηεξηθή εηθφλα ελφο δειηάξε, ελφο πνπ ππνθέξεη γηα ηελ
επεκεξία ηνπ πιεζίνλ θαη πνπ θξπθά θάλεη δεκηά ζηνπο άιινπο απφ δήιηα; Πνηα είλαη ε εηθφλα ελφο
ηεκπέιε πνπ δελ ζέιεη λα δνπιέςεη θαη πνπ είλαη βξψκηθνο θαη απερζήο; Καη απηή ηνπ ιαίκαξγνπ;
Έηζη ινηπφλ ζη’ αιήζεηα, ε εμσηεξηθή εηθφλα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο εζσηεξηθήο εηθφλαο θαη
απηφ είλαη αλαληίξξεην.
Ώλ έλαο άλζξσπνο κάζεη λα ζέβεηαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ αιιάδεη ηελ δσή ηνπ, φρη κφλν κέζα
ζην πεδίν ηεο Δζηθήο ή ζε απηφ ηεο Φπρνινγίαο, αιιά επίζεο κέζα ζην θνηλσληθφ πεδίν, ην
νηθνλνκηθφ θαη κέρξη ην πνιηηηθφ. Ώιιά πξέπεη λα αιιάμεη. Γη’ απηφ επηκέλσ φηη ηαπηφηεηα, αμίεο θαη
εηθφλα πξέπεη λα αιιάμνπλ.
Δ ηαπηφηεηα, νη αμίεο θαη ε εηθφλα ηνπ εαπηνχ καο, πνπ έρνπκε ηψξα, είλαη άζιηα. ΢’ απηφ
νθείιεηαη φηη ε θνηλσληθή δσή είλαη γεκάηε ζπγθξνχζεηο θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Καλείο δελ
είλαη επηπρηζκέλνο ζε απηνχο ηνπο θαηξνχο, θαλείο δελ είλαη επηπρήο. Ώιιά, ζα κπνξνχζαλ λα
αιιάμνπλ ε εηθφλα, νη αμίεο θαη ε ηαπηφηεηα πνπ έρνπκε; Θα κπνξνχζακε λα ιάβνπκε κηα θαηλνχξηα
ηαπηφηεηα, λέεο αμίεο, λέα εηθφλα; ΐεβαηψλσ ζαθψο φηη λαη, είλαη δπλαηφλ.
Ώλαληίξξεηα ζα ρξεηαδφηαλ λα δηαιχζνπκε ην εγψ. ΋ινη έρνπκε έλα εγψ. ΋ηαλ θηππάκε κηα
πφξηα καο ξσηάλε: Πνηνο είλαη; Ώπαληάκε Βγψ!. Ώιιά πνηνο είλαη απηφ ην εγψ; πνηνο είλαη απηφο ν
εγψ ν ίδηνο;
΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο αιήζεηαο, ην εγψ είλαη έλα ζχλνιν απφ αμίεο αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο.
Θα κπνξνχζακε λα δηαιχζνπκε ην εγψ, λα ηειεηψλνπκε κε απηέο ηηο αξλεηηθέο αμίεο θαη ηφηε ζα
κπνξνχζακε λα ρξεζηκεχζνπκε ζαλ φρεκα γηα λέεο αμίεο, γηα ηηο αμίεο ηνπ Βίλαη. αιιά ζ’ απηήλ ηελ
πεξίπησζε ρξεηαδφκαζηε κηα λέα δηδαθηηθή αλ είλαη φηη ζέινπκε λα εμαιείςνπκε φιεο ηηο αμίεο πνπ
έρνπκε ηψξα, γηα λα πξνθαιέζνπκε κηα αιιαγή.
Δ ΦΤΥΟ-ΏΝΏΛΤ΢Ε΢
Δ δηδαθηηθή γηα λα γλσξίζνπκε θαη λα εμαιείςνπκε ηηο αμίεο, ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο πνπ
θνξησλφκαζηε κέζα, ππάξρεη θαη ιέγεηαη Φπρναλάιπζηο. Βίλαη αλαγθαίν λα επηθαινχκαζηε ηελ
εζψηαηε ςπρναλάιπζε. ΋ηαλ θαλείο επηθαιείηαη ηελ εζψηαηε ςπρναλάιπζε, γηα λα γλσξίζεη ηα
ειαηηψκαηα ηνπ ςπρνινγηθνχ ηχπνπ, εκθαλίδεηαη κηα κεγάιε δπζθνιία, ζέισ λα αλαθεξζψ κε
εκθαηηθφ ηξφπν ζηελ δχλακε ηεο αληίζεζεο ζηελ κεηαβίβαζε.
Μπνξεί θαλείο λα απηνεμεξεπλάηαη, κπνξεί θαλείο λα ζηξέθεηαη πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ, αιιά
φηαλ πξνζπαζεί εκθαλίδεηαη ε δπζθνιία ηεο αληίζεζεο ζηελ κεηαβίβαζε. Ώιιά ε ιχζε βξίζθεηαη ζην
λα κεηαβηβάζνπκε ηελ πξνζνρή καο πξνο ηα κέζα κε ζθνπφ λα απηνεμεξεπλεζνχκε, λα

απηνγλσξηζηνχκε θαη λα εμαιείςνπκε ηηο αξλεηηθέο αμίεο πνπ καο βιάπηνπλ ςπρνινγηθά, θνηλσληθά,
νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη κέρξη θαη πλεπκαηηθά.
Απζηπρψο, επαλαιακβάλσ, φηαλ θαλείο πξνζπαζεί λα ζηξαθεί πξνο ηα κέζα γηα λα
απηνεμεξεπλεζεί θαη λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ακέζσο εκθαλίδεηαη ε αληίζεζε ζηελ κεηαβίβαζε. Δ
αληίζεζε ζηελ κεηαβίβαζε είλαη κηα δχλακε πνπ δπζθνιεχεη ηελ ζηξνθή πξνο ηα κέζα. Ώλ δελ ππήξρε
ε αληίζεζε ζηελ κεηαβίβαζε ε ζηξνθή πξνο ηα κέζα ζα ήηαλ πην εχθνιε. Υξεηαδφκαζηε ηελ εζψηαηε
ςπρναλάιπζε, ρξεηαδφκαζηε ηελ εζψηαηε απηνέξεπλα γηα λα απηνγλσξηζηνχκε αιεζηλά. Άλζξσπε
γλψξηζε ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ζα γλσξίζεηο ην ΢χκπαλ θαη ηνπο Θενχο.
΋ηαλ θαλείο γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ κπνξεί λα αιιάμεη. ΋ζν θαλείο δελ γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ,
νπνηαδήπνηε αιιαγή ζα θαηαιήμεη ππνθεηκεληθή. Ώιιά πξηλ απ’ φια ρξεηαδφκαζηε ηελ απηναλάιπζε.
Πσο ζα ληθνχζακε ηελ δχλακε ηεο αληίζεζεο ζηελ κεηαβίβαζε πνπ δπζθνιεχεη ηελ εζψηαηε
ςπρναλάιπζε ή ηελ απηναλάιπζε; απηφ ζα ήηαλ δπλαηφλ κφλν κέζσ ηεο ζπλδηαιιαθηηθήο αλάιπζεο
θαη ηεο δνκηθήο αλάιπζεο.
΋ηαλ θαλείο επηθαιείηαη ηελ δνκηθή αλάιπζε γλσξίδεη απηέο ηηο ςπρνινγηθέο δνκέο πνπ
δπζθνιεχνπλ θαη θάλνπλ αδχλαηε ηελ εζψηαηε παξαηήξεζε ηεο ζπλείδεζεο. Γλσξίδνληαο απηέο ηηο
δνκέο ηηο θαηαιαβαίλνπκε θαη θαηαιαβαίλνληάο ηηο κπνξνχκε ηφηε λα ληθήζνπκε ην εκπφδην.
΋κσο ρξεηαδφκαζηε θάηη πεξηζζφηεξν, ρξεηαδφκαζηε επίζεο ηελ αλάιπζε ηεο ζπλδηαιιαγήο.
ππάξρνπλ νη ηξαπεδηθέο ζπλδηαιιαγέο, νη εκπνξηθέο θ.ι.π., φπσο επίζεο ππάξρνπλ νη ςπρνινγηθέο
ζπλδηαιιαγέο. Σα δηάθνξα ςπρηθά ζηνηρεία πνπ θνξησλφκαζηε ζην εζσηεξηθφ καο ππνηάζζνληαη ζηηο
ζπλδηαιιαγέο, ζηηο αληαιιαγέο, ζηηο κάρεο, ζηηο αιιαγέο ζέζεο θ.ι.π. Αελ είλαη θάηη αθίλεην,
βξίζθνληαη πάληα ζε θαηάζηαζε θίλεζεο. ΋ηαλ θαλείο, κέζσ ηεο αλάιπζεο ηεο ζπλδηαιιαγήο,
γλσξίδεη ηηο δηάθνξεο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο, ηηο πνηθίιεο δνκέο, ηφηε ε δπζθνιία γηα ηελ
ςπρνινγηθή παξαηήξεζε ηεο ζπλείδεζεο ηειεηψλεη. Έπεηηα πξαγκαηνπνηείηαη ε απηνεμεξεχλεζε ηνπ
εαπηνχ καο κε πιήξε επηηπρία.
΋πνηνο θαηνξζψλεη ηελ πιήξε απηνεμεξεχλεζε πάλσ ζε νπνηνδήπνηε ειάηησκα, γηα λα
γλσξίζεη πηα ηνλ ζπκφ, γηα λα γλσξίζεη ηελ πιενλεμία,, ηελ ιαγλεία, ηελ ηεκπειηά, ηελ ιαηκαξγία
θ.ι.π. κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη θαηαπιεθηηθέο ςπρνινγηθέο πξνφδνπο.
Γηα λα θαηνξζψζνπκε ηελ πιήξε απηνεμεξεχλεζε, ζα πξέπεη πξψηα λα αξρίζνπκε απφ ην λα
δηαρσξίζνπκε ην ειάηησκα πνπ ζέινπκε λα εμαιείςνπκε απφ κέζα καο ψζηε αξγφηεξα λα ην
δηαιχζνπκε.
Σν δηαιπκέλν ειάηησκα ειεπζεξψλεη θάπνην πνζνζηφ ςπρηθήο Οπζίαο. Με ην κέηξν πνπ
πξνρσξάκε δηαιχνληαο θάζε κηα απφ ηηο ιαλζαζκέλεο καο αμίεο, δειαδή, ηα ειαηηψκαηά καο, ε
κπνηηιηαξηζκέλε κέζα ζ’ απηά ςπρηθή Οπζία ζα απειεπζεξσζεί, θαη ηέινο ε νινθιεξσηηθά
απειεπζεξσκέλε ςπρηθή Οπζία ζα καο κεηακνξθψζεη ξηδηθά. Θα είλαη ζ’ απηή ηελ ζπγθεθξηκέλε
ζηηγκή πνπ νη αηψληεο αμίεο ηνπ Βίλαη ζα εθθξαζηνχλ κέζα απφ εκάο. Ώλαληίξξεηα, απηφ ζα ήηαλ
ζαπκάζην φρη κφλν γηα καο ηνπο ίδηνπο αιιά θαη γηα ηελ αλζξσπφηεηα.
΋ηαλ έρνπκε θαηνξζψζεη λα απνζπλζέζνπκε ή λα δηαιχζνπκε ηειείσο ηηο αξλεηηθέο αμίεο, ζα
ζεβφκαζηε ηνλ εαπηφ καο θαη ηνπο άιινπο, ζα κεηαηξαπνχκε ζα ιέγακε, ζε κηα πεγή θαινζχλεο γηα
φιν ηνλ θφζκν, ζε έλα ηέιεην δεκηνχξγεκα ζπλεηδεηφ θαη ζαπκάζην.
Ώπηή ε κπζηηθή απηνεηθφλα ελφο μχπληνπ αλζξψπνπ, ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ ηέιεηα εηθφλα
ελφο επγελνχο πνιίηε. Οη πεξηζηάζεηο ηνπ ζα είλαη επίζεο επεξγεηηθέο κε θάζε έλλνηα, ζα είλαη έλα
ρξπζφο θξίθνο ζηελ κεγάιε παγθφζκηα αιπζίδα ηεο δσήο. Θα είλαη έλα παξάδεηγκα γηα νιφθιεξν ηνλ
θφζκν, κηα πεγή επηπρίαο γηα πνιιά φληα, έλαο θσηηζκέλνο κε ηελ πην βαξπζήκαληε έλλνηα ηεο
ιέμεο, θάπνηνο πνπ ζα απνιακβάλεη απφ κηα έθζηαζε ζπλερή θαη ππέξνρε.
Δ ΑΕΏΝΟΔΣΕΚΔ ΑΤΝΏΜΕΚΔ
΢ηελ Αηαλνεηηθή Απλακηθή ρξεηάδεηαη λα μέξνπκε θάηη πάλσ ζην πσο θαη ζην γηαηί ιεηηνπξγεί ν
λνπο. Ο λνπο, αλαληίξξεηα, είλαη έλα εξγαιείν πνπ εκείο πξέπεη λα κάζνπκε λα ρεηξηδφκαζηε
ζπλεηδεηά. Ώιιά ζα ήηαλ παξάινγν λα ήηαλ απνδνηηθφ απηφ ην εξγαιείν αλ πξηλ δελ γλσξίδακε ην
πψο θαη ην γηαηί ηνπ λνπ.
΋ηαλ θαλείο γλσξίδεη ην πψο θαη ην γηαηί ηνπ λνπ, φηαλ γλσξίδεη ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ,
κπνξεί λα ηνλ ειέγμεη θαη ηφηε κεηαηξέπεηαη ζε έλα ρξήζηκν θαη ηέιεην εξγαιείν, ζε έλα ζαπκάζην
φρεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα εξγαζηνχκε πξνο φθεινο ηεο αλζξσπφηεηαο.
Υξεηάδεηαη, ζη’ αιήζεηα, έλα ξεαιηζηηθφ ζχζηεκα αλ πξαγκαηηθά ζέινπκε λα γλσξίζνπκε ην
δπλακηθφ ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ.

Ώπηνχο ηνπο θαηξνχο αθζνλνχλ πνιιά ζέκαηα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ λνπ. Τπάξρνπλ θάπνηνη πνπ
ζθέθηνληαη φηη ζπγθεθξηκέλεο ηερλαζκαηηθέο αζθήζεηο κπνξνχλ λα είλαη ππέξνρεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο
λνεκνζχλεο. Τπάξρνπλ ζρνιέο, ππάξρνπλ πνιιέο ζεσξίεο πάλσ ζην λνπ, πνιιά ζπζηήκαηα, αιιά πσο
ζα ήηαλ δπλαηφλ λα θάλνπκε απφ ην λνπ θάηη ρξήζηκν; Ώο ζπιινγηζηνχκε φηη αλ δελ γλσξίδνπκε ην
πψο θαη ην γηαηί ηνπ λνπ δελ ζα κπνξέζνπκε λα θαηαθέξνπκε λα γίλεη ηέιεηνο.
Υξεηάδεηαη λα γλσξίζνπκε ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ λνπ αλ ζέινπκε λα γίλεη ηέιεηνο. Πσο
ιεηηνπξγεί; Γηαηί ιεηηνπξγεί; Ώπηφ ην πψο θαη ην γηαηί είλαη νξηζηηθά.
Ώλ, γηα παξάδεηγκα, ξίμνπκε κηα πέηξα ζε κηα ιίκλε, ζα δνχκε φηη δηακνξθψλνληαη θχκαηα,
απηά είλαη ε αληίδξαζε ηεο ιίκλεο, ηνπ λεξνχ ελάληηα ζηελ πέηξα. Οκνίσο αλ θάπνηνο καο πεη κηα
εηξσληθή ιέμε, απηή ε ιέμε θηάλεη ζην λνπ θαη ν λνπο αληηδξά ελάληηα ζ’ απηή ηελ ιέμε, ηφηε
έξρνληαη νη ζπγθξνχζεηο. ΋ινο ν θφζκνο βξίζθεηαη ζε πξνβιήκαηα. ΋ινο ν θφζκνο δεη ζε
ζπγθξνχζεηο. Βγψ έρσ παξαηεξήζεη ήζπρα ηα ηξαπέδηα ησλ ζπδεηήζεσλ πνιιψλ νξγαληζκψλ, ζρνιψλ
θ.ι.π., δελ ζέβνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ. Γηαηί; Γηαηί δελ ζέβνληαη ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπο.
Παξαηεξήζαηε ηελ Γεξνπζία, κηα αίζνπζα Ώληηπξνζψπσλ ή απιά έλα ηξαπέδη θάπνηαο ζρνιήο:
αλ θάπνηνο πεη θάηη άιιν γίλνληαη ππαηληγκνί, ελνριείηαη θαη ιέεη θάηη ρεηξφηεξν, θηινληθνχλ κεηαμχ
ηνπο θαη θαηαιήγνπλ ζε έλα κεγάιν ράνο.
Ώπηφ ην φηη ν λνπο ηνπ θάζε ελφο απφ απηνχο αληηδξά ελάληηα ζηηο ζπγθξνχζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ
θφζκνπ θαηαιήγεη λα είλαη ζνβαξφηαην.
Πξέπεη θαλείο λα επηθαιεζηεί ζη’ αιήζεηα ηελ ςπρναλάιπζε ηεο παξαηήξεζεο ηεο ζπλείδεζεο
γηα λα εμεξεπλήζεη ηνλ ίδην ηνλ λνπ. Γίλεηαη αλαγθαίν λα απηνγλσξηζηνχκε ιίγν πεξηζζφηεξν κέζα
ζην δηαλννχκελν πεδίν. Γηα παξάδεηγκα, γηαηί αληηδξνχκε κπξνζηά ζηελ ιέμε ελφο νκνίνπ καο; ζ’
απηέο ηηο θαηαζηάζεηο είκαζηε πάληα ζχκαηα… Ώλ θάπνηνο ζέιεη λα είκαζηε ραξνχκελνη, αξθεί λα
καο δψζεη κεξηθά ρηππεκαηάθηα ζηνλ ψκν θαη λα καο πεη κεξηθέο θαιέο ιέμεηο. Ώλ θάπνηνο ζέιεη λα
καο δεη δπζαξεζηεκέλνπο, ζα έθηαλε λα καο πεη κεξηθέο δπζάξεζηεο ιέμεηο.
Σφηε πνπ βξίζθεηαη ε πξαγκαηηθή δηαλνεηηθή καο ειεπζεξία; Πνηα είλαη; Βμαξηφκαζηε
ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο άιινπο, είκαζηε ζθιάβνη. Οη ςπρνινγηθέο καο δηαδηθαζίεο εμαξηψληαη
απνθιεηζηηθά απφ άιινπο αλζξψπνπο, δελ θπβεξλνχκε ηηο ςπρνινγηθέο καο δηαδηθαζίεο θαη απηφ είλαη
ηξνκεξφ.
Άιινη είλαη απηνί πνπ δηαηάδνπλ εκάο θαη ηηο εζψηαηεο δηαδηθαζίεο καο. Έλαο θίινο έξρεηαη
μαθληθά θαη καο θαιεί ζε κηα γηνξηή. Πεγαίλνπκε ζην ζπίηη ηνπ θίινπ, καο πξνζθέξεη έλα πνηεξάθη,
ιππφκαζηε αιιά ην δερφκαζηε, ην πίλνπκε, έξρεηαη θαη άιιν πνηεξάθη θαη επίζεο ην πίλνπκε. Μεηά
θαη άιιν θαη άιιν κέρξη πνπ θαηαιήγνπκε κεζπζκέλνη. Ο θίινο ήηαλ ηδηνθηήηεο θαη θχξηνο ησλ
ςπρνινγηθψλ καο δηαδηθαζηψλ.
Έλαο ηέηνηνο λνπο, κπνξεί κήπσο λα ρξεζηκεχζεη ζε ηίπνηε; Ώλ θάπνηνο καο δηαηάδεη, αλ φινο ν
θφζκνο έρεη δηθαίσκα λα καο δηαηάδεη, ηφηε πνπ βξίζθεηαη ε δηαλνεηηθή ειεπζεξία καο; Πνηα είλαη;
Ξαθληθά, βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε έλα πξφζσπν ηνπ αληίζεηνπ θχινπ, ηαπηηδφκαζηε πνιχ κε
απηφ ην πξφζσπν θαη ζην ηέινο θαηαιήγνπκε ζε εθζπεξκαηψζεηο ή κνηρείεο. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη απηφ
ην πξφζσπν ηνπ αληίζεηνπ θχινπ ήηαλ πην δπλαηφ θαη λίθεζε ηηο ςπρνινγηθέο καο δηαδηθαζίεο, καο
έιεγμε, καο ππέηαμε ζηελ δηθή ηνπ ζέιεζε. Βίλαη απηφ ειεπζεξία;
Σν δηαλνεηηθφ δψν, ην ιαλζαζκέλα νλνκαδφκελν άλζξσπνο, έρεη ζη’ αιήζεηα εθπαηδεπηεί λα
αξλείηαη ηελ απζεληηθή ηνπ ηαπηφηεηα, αμίεο θαη εηθφλα. Πνηα λα είλαη ε απζεληηθή ηαπηφηεηα, αμίεο
θαη εζψηαηε εηθφλα θάζε ελφο απφ εκάο; Να είλαη κήπσο ην εγψ ή ε πξνζσπηθφηεηα; ΋ρη! Μέζσ ηεο
ςπραλάιπζεο, ηεο ελδνζθφπεζεο ηεο ζπλείδεζεο κπνξνχκε λα πεξάζνπκε πην πέξα απφ ην εγψ θαη λα
αλαθαιχςνπκε ην Βίλαη. Ώλαληίξξεηα, ην Βίλαη ζηνλ εαπηφ ηνπ είλαη ν Ώ-Κ, ν Άλζξσπνο Κφζκνο ή ν
Κφζκνο Άλζξσπνο. Απζηπρψο φπσο ήδε ην είπα, ην δψν, πνπ ιαλζαζκέλα νλνκάδεηαη άλζξσπνο, έρεη
απηνεθπαηδεπηεί λα αξλείηαη ηηο εζψηαηεο αμίεο ηνπ, έρεη πέζεη ζηνλ πιηζκφ απηήο ηεο εθθπιηζκέλεο
επνρήο, έρεη παξαδνζεί ζ’ φια ηα βίηζηα ηεο γεο θαη πξνρσξάεη ζην δξφκν ηνπ ιάζνπο. Σν λα
δερηνχκε ηελ αξλεηηθή, ππνθεηκεληθά εκπλεπζκέλε θνπιηνχξα ζην εζσηεξηθφ καο, αθνινπζψληαο ην
δξφκν ηεο ιηγφηεξεο αληίζηαζεο είλαη παξάινγν. Απζηπρψο, ν θφζκνο απηήλ ηελ επνρή απνιακβάλεη
αθνινπζψληαο ηνλ δξφκν ηεο ιηγφηεξεο αληίζηαζεο θαη δέρεηαη ηελ ιαλζαζκέλε πιηζηηθή θνπιηνχξα
απηψλ ησλ θαηξψλ, ηελ αθήλνπλ λα εγθαηαζηαζεί ζηελ ςπρή ηνπο θαη έηζη θηάλεη ζηελ άξλεζε ησλ
πξαγκαηηθψλ αμηψλ ηνπ Βίλαη.
Δ ΛΏΚΧΝΕΚΔ ΑΡΏ΢Δ ΣΟΤ ΒΕΝΏΕ

Δ Λαθσληθή Αξάζε ηνπ Βίλαη είλαη ε ζχληνκε εθδήισζε, ε ζηηγκηαία δξάζε πνπ πξαγκαηνπνηεί
ην ΐαζηιηθφ Βίλαη θάζε ελφο απφ εκάο κε ζχλζεην, καζεκαηηθφ θαη αθξηβή ηξφπν ζαλ έλαλ
Ππζαγφξεην Πίλαθα.
Θέισ λα ζπιινγηζηείηε πνιχ θαιά πάλσ ζηελ Λαθσληθή Αξάζε ηνπ Βίλαη. Θπκεζείηε φηη εθεί
ςειά, ζην αηειείσην δηάζηεκα, ζην αζηεξνζθεπέο δηάζηεκα, θάζε δξάζε είλαη ην απνηέιεζκα κηαο
αιγεβξηθήο εμίζσζεο θαη κηαο αθξηβνχο δηαηχπσζεο. Έηζη επίζεο, ζαλ απιφ ινγηθφ ζπκπέξαζκα,
πξέπεη λα βεβαηψζνπκε κε εκθαηηθφ ηξφπν φηη ε πξαγκαηηθή καο εηθφλα, ν Βζψηαηνο Κνζκηθφο
Άλζξσπνο πνπ βξίζθεηαη πην πέξα απφ ηηο ιαλζαζκέλεο αμίεο, είλαη ηέιεηα.
Κάζε δξάζε ηνπ Βίλαη, αλαληίξξεηα, είλαη ην απνηέιεζκα κηαο αιγεβξηθήο εμίζσζεο θαη κηαο
αθξηβνχο δηαηχπσζεο.
Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ην Βίλαη έρεη θαηνξζψζεη λα εθθξαζηεί κέζσ θάπνηνπ πνπ
έρεη επηηχρεη κηα αιιαγή εηθφλαο, αμηψλ θαη ηαπηφηεηαο θαη ηφηε, απηφο ν θάπνηνο έρεη κεηαηξαπεί εθ
ησλ πξαγκάησλ ζε έλαλ πξνθήηε, ζε έλαλ θσηηζκέλν.
Ώιιά ππάξρνπλ επίζεο ιππεξέο πεξηπηψζεηο αλζξψπσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκεχζεη ζαλ φρεκα ζην
ίδην ην Βίλαη θαη ζη’ αιήζεηα δελ έρνπλ θαηαιάβεη ηνπο ζθνπνχο ηεο ζετθφηεηαο.
΋ηαλ θάπνηνο πνπ ρξεζηκεχεη ζαλ φρεκα ζην Βίλαη δελ δνπιεχεη αθηινθεξδψο γηα ράξε ηεο
αλζξσπφηεηαο, δελ έρεη θαηαιάβεη ηη είλαη κηα αιγεβξηθή εμίζσζε θαη αθξηβήο δηαηχπσζε θάζε
ιαθσληθήο δξάζεο ηνπ Βίλαη. Μφλν φπνηνο απαξλείηαη ηελ ακνηβή ηεο δξάζεο, φπνηνο δελ πεξηκέλεη
θακία αληακνηβή φπνηνο εκςπρψλεηαη κφλν απφ αγάπε γηα δνπιεηά πξνο ράξε ησλ νκνίσλ ηνπ, έρεη
θαηαιάβεη ζίγνπξα ηελ Λαθσληθή Αξάζε ηνπ Βίλαη.
Υξεηάδεηαη λα πεξάζνπκε, επαλαιακβάλσ, απφ κηα νινθιεξσηηθή αιιαγή ηνπ εαπηνχ καο.
Βηθφλα, αμίεο θαη ηαπηφηεηα, πξέπεη λα αιιάμνπλ.
Ση σξαία είλαη λα έρεηο ηελ λεαληθή εηθφλα ηνπ επίγεηνπ αλζξψπνπ, αιιά πξέπεη, θαη είλαη
θαιχηεξν, λα έρνπκε ηελ πλεπκαηηθή θαη νπξάληα εηθφλα, εδψ αθξηβψο, ζε ζάξθα θαη νζηά.
Ώληί λα θαηέρνπκε ηηο ιαλζαζκέλεο αμίεο ηνπ εγψ, πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά καο θαη
ζηνλ λνπ καο νη ζεηηθέο αμίεο ηνπ Βίλαη. Ώληί λα έρνπκε κηα ρνλδξνεηδή ηαπηφηεηα, πξέπεη λα έρνπκε
βάιεη ηελ ηαπηφηεηα ζηελ ππεξεζία ηνπ Βίλαη.
Ώο ζπιινγηζηνχκε ζηελ αλάγθε λα κεηαηξαπνχκε ζε δσληαλή έθθξαζε ηνπ Βίλαη…
Σν Βίλαη είλαη ην Βίλαη θαη ν ιφγνο λα είλαη ην Βίλαη είλαη ην ίδην ην Βίλαη.
Ώο δηαθξίλνπκε κε ζαθήλεηα αλάκεζα ζ’ απηφ πνπ είλαη ε έθθξαζε θαη ζ’ απηφ πνπ είλαη ε
απηνέθθξαζε. Σν εγψ κπνξεί λα εθθξαζηεί αιιά πνηέ δελ ζα έρεη απηνέθθξαζε. Σν εγψ εθθξάδεηαη
κέζσ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη νη εθθξάζεηο ηνπ είλαη ππνθεηκεληθέο, ιέεη απηφ πνπ νη άιινη είπαλ,
δηεγείηαη απηφ πνπ νη άιινη δηεγήζεθαλ, εμεγεί απηφ πνπ άιινη εμήγεζαλ φκσο δελ έρεη πξνθαλή
απηνέθθξαζε ηνπ Βίλαη.
Δ αληηθεηκεληθή αιεζηλή απηνέθθξαζε ηνπ Βίλαη είλαη απηφ πνπ κεηξάεη. ΋ηαλ ην Βίλαη
εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ εαπηνχ καο ην θάλεη κε ηέιεην θαη ιαθσληθφ ηξφπν.
Πξέπεη λα δηαιχζνπκε ην εγψ κε βάζε ηελ εζψηαηε ςπρναλάιπζε γηα λα εθθξαζηεί κέζσ ηνπ
εαπηνχ καο ν Λφγνο, ε Λέμε ηνπ Βίλαη.
Δ ΏΤΣΟ-ΏΓΏΠΔ
Πνιιά ιέγνληαη πάλσ ζηελ γπλαηθεία καηαηνδνμία. Ώιεζηλά ε καηαηνδνμία είλαη ε δσληαλή
εθδήισζε ηεο απηναγάπεο,
Δ γπλαίθα κπξνζηά ζηνλ θαζξέπηε είλαη έλαο πιήξεο λάξθηζζνο ζαπκάδνληαο ηνλ εαπηφ ηεο,
ιαηξεχνληαο ην είδσιφ ηεο κε ηξέια. Δ γπλαίθα ζηνιίδεηαη φζν θαιχηεξα κπνξεί, βάθεηαη,
θαηζαξψλεη ηα καιιηά ηεο κε κφλν ζθνπφ λα πνπλ νη άιινη: Βίζαη φκνξθε, είζαη σξαία, είζαη ζετθή!
θ.ι.π.
Σν εγψ πάληα απνιακβάλεη φηαλ ν θφζκνο ην ζαπκάδεη, ην εγψ ζηνιίδεηαη ψζηε νη άιινη λα ην
ιαηξεχνπλ. Σν εγψ λνκίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σξαίν, αγλφ, αλέθθξαζην, άγην, ελάξεην θ.ι.π. Καλείο δελ
λνκίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαθφ, φινο ν θφζκνο απηνραξαθηεξίδεηαη θαιφο θαη δίθαηνο.
Δ απηναγάπε είλαη θάηη ηξνκεξφ. Γηα παξάδεηγκα, νη θαλαηηθνί ηνπ Τιηζκνχ δελ δέρνληαη ηηο
Ώλψηεξεο Αηαζηάζεηο ηνπ Αηαζηήκαηνο απφ απηναγάπε. Ώγαπάλε πνιχ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη φπσο
είλαη θπζηθφ απαηηνχλ νη Ώλψηεξεο Αηαζηάζεηο ηνπ Αηαζηήκαηνο, ηνπ Κφζκνπ θαη φιεο ηεο
ππεξεπαίζζεηεο δσήο, λα ππνηαρζνχλ ζηα πξνζσπηθά ηνπο θαπξίηζηα. Αελ είλαη ηθαλνί λα πάλε πην
πέξα απφ ην ζηελφ ηνπο θξηηήξην θαη ηηο ζεσξίεο ηνπο, πην πέξα απφ ην αγαπεκέλν ηνπο εγψ θαη ηνπο
δηαλνεηηθνχο ηνπο θαλφλεο.

Ο λνπο δελ ιχλεη ην κνηξαίν πξφβιεκα ηνπ εγψ. Μφλν ν ζάλαηνο ηνπ εγψ κπνξεί λα ιχζεη ην
πξφβιεκα ηνπ αλζξψπηλνπ πφλνπ, αιιά ην εγψ αγαπά ηνλ εαπηφ ηνπ θαη δελ ζέιεη λα πεζάλεη κε
θαλέλα ηξφπν. ΋ζν ην εγψ ζα ππάξρεη ζα γπξίδεη ν ηξνρφο ηνπ ΢ακζάξα, ν κνηξαίνο ηξνρφο ηεο
αλζξψπηλεο ηξαγσδίαο.
΋ηαλ είκαζηε αιεζηλά εξσηεπκέλνη απαξλνχκαζηε ην εγψ. Βίλαη πνιχ ζπάλην λα βξεηο θάπνηνλ
αιεζηλά εξσηεπκέλν. ΋ινη είλαη παζηαζκέλνη αιιά απηφ δελ είλαη αγάπε. Ο θφζκνο παζηάδεηαη φηαλ
βξίζθεηαη κε θάπνηνλ πνπ ηνπ αξέζεη, αιιά φηαλ αλαθαιχπηεη ζηνλ άιινλ άλζξσπν ηα ίδηα ηνπ ηα
ιάζε, ηδηφηεηεο θαη ειαηηψκαηα, ηφηε ην αγαπεκέλν νλ ηνπο ρξεζηκεχεη ζαλ θαζξέπηεο φπνπ κπνξνχλ
λα παξαηεξνχληαη πιήξσο. Ώιεζηλά δελ είλαη εξσηεπκέλνη κε ην αγαπεκέλν νλ, είλαη εξσηεπκέλνη
κφλν κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη απνιακβάλνπλ βιέπνληάο ηνλ ζηνλ θαζξέθηε πνπ είλαη ην αγαπεκέλν νλ,
απηφ ηνπο ζπκβαίλεη θαη λνκίδνπλ φηη είλαη εξσηεπκέλνη. Σν εγψ απνιακβάλεη κπξνζηά ζηνλ
θξπζηάιιηλν θαζξέθηε ή αηζζάλεηαη επηπρέο βιέπνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ζην πξφζσπν πνπ έρεη ηηο ίδηεο
ηνπ ηηο ηδηφηεηεο, αξεηέο θαη ειαηηψκαηα.
Πνιιά ιέλε νη ηεξνθήξπθεο πάλσ ζηελ αιήζεηα, αιιά είλαη κήπσο δπλαηφλ λα γλσξίζνπκε ηελ
αιήζεηα φηαλ ππάξρεη ζε καο απηναγάπε;
Μφλν ηειεηψλνληαο κε ηελ απηναγάπε, κφλν κε ηνλ λνπ ειεχζεξν απφ ππνζέζεηο, κπνξνχκε λα
πεηξακαηηζηνχκε, ζε απνπζία ηνπ εγψ, απηφ πνπ είλαη ε Ώιήζεηα.
Πνιινί ζα θξηηηθάξνπλ απηφ ην έξγν ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο Αηαιεθηηθήο. ΋πσο πάληα, νη
ςεπηνζνθνί ζα γειάζνπλ κε ηηο επαλαζηαηηθέο ηνπνζεηήζεηο ιφγσ ηνπ εγθιήκαηνο λα κελ
ζπκπίπηνπλ απηέο νη δηδαζθαιίεο κε ηηο «δηαλνεηηθέο ππνζέζεηο» θαη ηηο κπιεγκέλεο ζεσξίεο πνπ
απηνί έρνπλ ζηελ κλήκε ηνπο.
Οη πνιπκαζείο δελ είλαη ηθαλνί λα αθνχζνπλ κε απζφξκεην λνπ, ειεχζεξν απφ δηαλνεηηθέο
ππνζέζεηο, ζεσξίεο, πξν-ηδέεο θ.ι.π., ηελ Βπαλαζηαηηθή Φπρνινγία. Αελ είλαη ηθαλνί λα αλνηρζνχλ ζην
θαηλνχξην κε αθέξαην λνπ, κε λνπ ρσξίο δηαηξέζεηο απφ ηελ κάρε σλ αληηζέησλ.
Οη πνιπκαζείο αθνχλε κφλν γηα λα ζπγθξίλνπλ κε ηηο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ απνζεθεπκέλεο ζηελ
κλήκε. Οη πνιπκαζείο αθνχλε κφλν γηα λα κεηαθξάζνπλ, ζχκθσλα κε ηελ γιψζζα ησλ πξνθξίζεσλ
θαη πξν-ηδεψλ, θαη λα θηάζνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δηδαζθαιίεο ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο Αηαιεθηηθήο
είλαη θαληαζία. Έηζη είλαη πάληα νη πνιπκαζείο, νη λφεο ηνπο είλαη ηφζν εθθπιηζκέλνη πιένλ πνπ δελ
είλαη ηθαλνί λα αλαθαιχςνπλ ην θαηλνχξην.
΢ηελ αιαδνλεία ηνπ ην εγψ ζέιεη φια λα ζπκπίπηνπλ κε ηηο ζεσξίεο ηνπ θαη ηηο δηαλνεηηθέο ηνπ
ππνζέζεηο. Σν εγψ ζέιεη λα εθπιεξψλνληαη φια ηα θαπξίηζηα ηνπ θαη ν Κφζκνο νιφθιεξνο λα
ππνηαρηεί ζηα εξγαζηεξηαθά ηνπ πεηξάκαηα.
Σν εγψ απνζηξέθεηαη νηηδήπνηε πιεγψλεη ηελ απηναγάπε ηνπ. Σν εγψ ιαηξεχεη ηηο ζεσξίεο θαη
ηηο πξν-ηδέεο ηνπ.
Πνιιέο θνξέο απνζηξεθφκαζηε θάπνηνλ ρσξίο ιφγν. Γηαηί; Ώπιά, γηαηί απηφο ν θάπνηνο
πξνζσπνπνηεί θάπνηα ιάζε πνπ θνξησλφκαζηε θαη εκείο θαιά θξπκκέλα θαη δελ κπνξεί λα καο αξέζεη
πνπ ν άιινο ηα εθζέηεη. Ώιεζηλά, ηα ιάζε πνπ απνδίδνπκε ζηνπο άιινπο ηα έρνπκε θη εκείο βαζηά
κέζα καο.
Καλείο δελ είλαη ηέιεηνο ζ’ απηφλ ηνλ θφζκν, φινη καο είκαζηε θνκκέλνη κε ην ίδην ςαιίδη. Κάζε
έλαο απφ εκάο είλαη έλα θαθφ ζαιηγθάξη ζην ζηήζνο ηεο Μεγάιεο Πξαγκαηηθφηεηαο.
΋πνηνο δελ έρεη έλα ειάηησκα πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε, ην έρεη πξνο άιιε
θαηεχζπλζε. Μεξηθνί δελ επνθζαικηνχλ ρξήκαηα αιιά επνθζαικηνχλ θήκε, ηηκέο, έξσηεο θ.ι.π.
Άιινη, δελ κνηρεχνπλ κε ηελ μέλε γπλαίθα αιιά απνιακβάλνπλ κνηρεχνληαο δηδαζθαιίεο,
αλαθαηεχνληαο δφγκαηα ζην φλνκα ηεο Παγθφζκηαο Ώδειθφηεηαο. Μεξηθνί δελ δειεχνπλ ηελ γπλαίθα
ηνπο αιιά δειεχνπλ θηιίεο, δφγκαηα, αηξέζεηο, πξάγκαηα θ.ι.π. Έηζη είκαζηε ηα αλζξψπηλα φληα,
θνκκέλνη πάληα κε ην ίδην ςαιίδη.
Αελ ππάξρεη αλζξψπηλν νλ πνπ δελ ιαηξεχεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Βκείο έρνπκε αθνχζεη άηνκα πνπ
απνιακβάλνπλ ψξεο θαη ψξεο νιφθιεξεο κηιψληαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, γηα ηα ζαχκαηά ηνπο, γηα ην
ηαιέλην ηνπο, γηα ηηο αξεηέο ηνπο θ.ι.π.
Σν εγψ αγαπάεη ηφζν ηνλ εαπηφ ηνπ πνπ θηάλεη λα δειεχεη ην μέλν θαιφ. Οη γπλαίθεο
ζηνιίδνληαη κε πνιιά πξάγκαηα, θαηά έλα κέξνο απφ καηαηνδνμία θαη θαηά άιιν κέξνο γηα λα
μππλήζνπλ ηελ δήιηα ησλ ππνινίπσλ γπλαηθψλ. ΋ιεο δειεχνπλ φιεο. ΋ιεο δειεχνπλ ην μέλν θφξεκα,
ην σξαίν θνιηέ θ.ι.π. ΋ιεο ιαηξεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη δελ ζέινπλ λα είλαη θάησ απφ ηηο ππφινηπεο,
είλαη λαξθηζζίζηξηεο 100%

Μεξηθνί ςεπηναπνθξπθηζηέο, ή αδειθνί πνιιψλ αηξέζεσλ, ιαηξεχνπλ ηφζν ηνπο εαπηνχο ηνπο
πνπ έρνπλ θηάζεη λα πηζηεχνπλ φηη είλαη πεγάδηα ηαπεηλφηεηαο θαη αγηφηεηαο. Ώηζζάλνληαη πεξήθαλνη
γηα ηελ ίδηα ηνπο ηελ ηαπεηλφηεηα. Βίλαη ηξνκεξά πεξήθαλνη.
Αελ ππάξρεη αδειθνχια ή αδειθνχιεο ςεπηναπνθξπθηζηήο πνπ ζην βάζνο δελ θαπρηέηαη γηα
αγηφηεηα, ιάκςε θαη πλεπκαηηθή νκνξθηά.
Καλέλαο αδειθνχιεο ή αδειθνχια ςεπηναπνθξπθηζηήο δελ λνκίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαθφ ή
δηεζηξακκέλν, φινη θαπρηφληαη φηη είλαη άγηνη θαη ηέιεηνη αθφκα θαη φηαλ ζη’ αιήζεηα δελ είλαη κφλν
θαθνί, αιιά, επίζεο, δηεζηξακκέλνη.
Σν αγαπεκέλν εγψ ιαηξεχεη ππεξβνιηθά ηνλ εαπηφ ηνπ θαη θαπρηέηαη, αθφκα θαη φηαλ δελ ην
ιέεη, ζαλ θαιφ θαη ηέιεην.
Ώ-ΥΕΜ΢Ώ (Δ ΜΔ ΐΕΏ)
Ώ-Υίκζα είλαη ε αγλή ζθέςε ηεο Ελδίαο, ε κε βία. Σν Ώ-Υίκζα είλαη εκπλεπζκέλν ζη’ αιήζεηα
απφ ηελ παγθφζκηα αγάπε. Υίκζα ζεκαίλεη λα ζέιεηο λα ζθνηψζεηο, λα ζέιεηο λα βιάςεηο. Ώ-Υίκζα
είλαη ινηπφλ, ε απάξλεζε απφ θάζε πξφζεζε ζαλάηνπ ή δεκηάο πνπ πξνμελείηαη απφ ηελ βία.
Ώ-Υίκζα είλαη ην αληίζεην ηνπ εγσηζκνχ. Ώ-Υίκζα είλαη αιηξνπηζκφο θαη ε απφιπηε αγάπε. ΏΥίκζα είλαη επζεία δξάζε.
Ο Μαράηκα Γθάληη έθαλε ην Ώ-Υίκζα βάζε ηνπ πνιηηηθνχ ηνπ δφγκαηνο. Ο Γθάληη φξηζε ηελ
εθδήισζε ηνπ Ώ-Υίκζα έηζη: «Δ κε βία δελ βξίζθεηαη ζην λα παξαηηνχκαζηε απφ θάζε πξαγκαηηθή
κάρε ελάληηα ζην θαθφ. Δ κε βία, έηζη φπσο ηελ ζπιιακβάλσ εγψ, αξρίδεη κηα εθζηξαηεία ελάληηα ζην
θαθφ πην δξαζηήξηα απφ ην λφκν ηνπ Σαιίσλα1, ηνπ νπνίνπ ε ίδηα ε θχζε δίλεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ
αλάπηπμε ηεο δηαζηξνθήο. Βγψ πςψλσ κπξνζηά ζηελ αλεζηθφηεηα κηα δηαλνεηηθή αληίζεζε θαη,
επνκέλσο, εζηθή. Πξνζπαζψ λα αρξεζηεχζσ ην ζπαζί ηνπ ηχξαλλνπ, φρη δηαζηαπξψλνληάο ην κε έλα
αηζάιη θαιχηεξα αθνληζκέλν παξά εμαπαηψληαο ηελ ειπίδα ηνπ κε πξνβάιινληαο θακία θπζηθή
αληίζηαζε. Θα ζπλαληήζεη ζ’ εκέλα κηα ςπρηθή αληίζηαζε πνπ ζα μεθεχγεη απφ ηελ επίζεζή ηνπ.
Ώπηή ε αληίζηαζε θαη’ αξράο ζα ηνλ ηπθιψζεη θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα ηνλ αλαγθάζεη λα αλαδηπισζεί.
Καη ην γεγνλφο ηεο αλαδίπισζεο δελ ζα ηαπεηλψζεη ην επηηηζέκελν αιιά ζα ηνλ θάλεη αμηνπξεπή…»
Αελ ππάξρεη πην δπλαηφ φπιν απφ ηνλ θαιά θαηεπζπλφκελν λνπ!
Σν εγψ είλαη απηφ πνπ δηράδεη, πξνδίδεη θαη εγθαζηζηά αλαξρία αλάκεζα ζηελ θησρή πνλεκέλε
αλζξσπφηεηα. Ο εγσηζκφο, ε πξνδνζία θαη ε έιιεηςε αδειθνζχλεο έρεη δηαηξέζεη ηελ αλζξσπφηεηα.
Σν εγψ δελ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Θεφ νχηε απφ ην Πλεχκα νχηε απφ ηελ Όιε. Σν εγψ
δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ίδην καο ηνλ λνπ θαη ζα πάςεη λα ππάξρεη φηαλ ζα ην έρνπκε θαηαιάβεη
πιήξσο ζε φια ηα επίπεδα ηνπ λνπ. Μφλν κέζσ ηεο επζείαο δξάζεο, επζέσο δηαινγηζκνχ, επζείαο
ζέιεζεο, επζέσλ κέζσλ ηεο δσήο, επζείαο πξνζπάζεηαο θαη επζείαο κλήκεο, ζα κπνξέζνπκε λα
δηαιχζνπκε ην εγψ. Βίλαη επείγνλ λα ηα θαηαιάβνπκε φια απηά ζε βάζνο αλ πξαγκαηηθά ζέινπκε ηελ
επαλάζηαζε ηεο Αηαιεθηηθήο. Αελ πξέπεη λα κπεξδεχνπκε ηελ πξνζσπηθφηεηα κε ην εγψ. Πξαγκαηηθά
ε πξνζσπηθφηεηα δηακνξθψλεηαη ζηελ δηάξθεηα ησλ επηά εηψλ ηεο λεπηαθήο ειηθίαο θαη ην εγψ είλαη
ιάζνο πνπ δηαησλίδεηαη απφ αηψλα ζε αηψλα θαη ελδπλακψλεηαη θάζε θνξά θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ
κεραληθφηεηα ηεο ππνηξνπήο.
Δ πξνζσπηθφηεηα είλαη ελεξγεηαθή γελληέηαη κε ηηο ζπλήζεηεο, ηα έζηκα, ηηο ηδέεο θ.ι.π. ζηελ
δηάξθεηα ηεο λεπηαθήο ειηθίαο θαη ελδπλακψλεηαη κε ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο. Σφζν ε πξνζσπηθφηεηα
φζν θαη ην εγψ πξέπεη λα απνζπληεζνχλ. Βκείο είκαζηε πην επαλαζηαηηθνί ζηηο ςπρνινγηθέο
δηαδηθαζίεο απφ ηνλ Γθνπξηδίεθ θαη ηνλ Οπζπέλζθη.
Σν εγψ ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνζσπηθφηεηα ζαλ εξγαιείν δξάζεο. Δ θαιιηεξγεκέλε
πξνζσπηθφηεηα απνηειείηαη απφ ηελ αλάκημε ηνπ εγψ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Δ θαιιηέξγεηα ηεο
πξνζσπηθφηεηαο εθεπξέζεθε απφ ην εγψ. Πξαγκαηηθά, ε θαιιηεξγεκέλε πξνζσπηθφηεηα παξάγεη
εγσηζκνχο, κίζε, βία θ.ι.π. ΋ια απηά είλαη απνξξηπηέα απφ ην Ώ-Υίκζα. Δ θαιιηεξγεκέλε
πξνζσπηθφηεηα θαηαζηξέθεη ηειείσο ηηο εζσηεξηθέο νξγαλψζεηο. Δ θαιιηεξγεκέλε πξνζσπηθφηεηα
πξνθαιεί αλαξρία θαη ζχγρπζε. Δ θαιιηεξγεκέλε πξνζσπηθφηεηα κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηειείσο
νπνηαδήπνηε νξγάλσζε.
΢ε θάζε επαλελζάξθσζε-επηζηξνθή ην εγψ θαηαζθεπάδεη κηα λέα πξνζσπηθφηεηα. Κάζε
άλζξσπνο είλαη δηαθνξεηηθφο ζε θάζε θαηλνχξηα επαλελζάξθσζε.
Βίλαη επείγνλ λα μέξνπκε λα δνχκε. ΋ηαλ ην εγψ δηαιχεηαη έξρεηαη ζε καο ε Μεγάιε
Πξαγκαηηθφηεηα, ε αιεζηλή Βπηπρία, Βθείλν πνπ δελ έρεη φλνκα.
1

Ο λφκνο ηεο αληαπφδσζεο. Σν «νθζαικφο αληί νθζαικνχ».

Ώο δηαθξίλνπκε κεηαμχ ηνπ Βίλαη θαη ηνπ εγψ. Ο ησξηλφο άλζξσπνο έρεη κφλν ην εγψ. Ο
άλζξσπνο είλαη έλα κε επηηπρεκέλν νλ. Βίλαη επείγνλ λα πεηχρνπκε ην Βίλαη, είλαη αλαγθαίν λα
μέξνπκε φηη ην Βίλαη είλαη επηπρία ρσξίο φξηα.
Καηαιήγεη παξάινγν λα ιέκε φηη ην Βίλαη είλαη ην «αλψηεξν Βγψ», ην «Θετθφ Βγψ» θ.ι.π. Σν
Βίλαη, φληαο θνζκηθνχ θαη ζπκπαληηθνχ ηχπνπ, δελ κπνξεί λα έρεη γεχζε απφ εγψ. Ώο κελ
πξνζπαζνχκε λα ζενπνηήζνπκε ην εγψ.
Σν Ώ-Υίκζα είλαη κε βία ζηελ ζθέςε, ζην ιφγν θαη ζηα έξγα. Σν Ώ-Υίκζα είλαη ζεβαζκφο ζηηο
μέλεο ηδέεο, ζεβαζκφο ζε φιεο ηηο ζξεζθείεο, ζρνιέο, αηξέζεηο, νξγαλψζεηο θ.ι.π.
Να κελ πεξηκέλνπκε λα εμειηρζεί ην εγψ γηαηί ην εγψ δελ ηειεηνπνηείηαη πνηέ. Υξεηαδφκαζηε κηα
πιήξε επαλάζηαζε ηεο ΢πλείδεζεο. Ώπηφο είλαη ν κφλνο ηχπνο επαλάζηαζεο πνπ δερφκαζηε.
΢ηελ Βπαλάζηαζε ηεο Αηαιεθηηθήο, ζηελ Βπαλάζηαζε ηεο ΢πλείδεζεο, βξίζθεηαη βαζηζκέλε ε
δηδαζθαιία ηνπ Ώ-Υίκζα.
΢χκθσλα κε ην πψο πεζαίλνπκε απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή ε αξκνλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ
αλαπηχζζεηαη αξγά. ΢χκθσλα κε ην πψο πεζαίλνπκε απφ ιεπηφ ζε ιεπηφ, ε θαιή ζέιεζε αληηθαζηζηά
ιίγν ιίγν ηελ θαθή ζέιεζε.
Οη άλζξσπνη θαιήο ζέιεζεο δέρνληαη ην Ώ-Υίκζα. Καηαιήγεη αδχλαηνλ λα αξρίζεηο κηα λέα
ηάμε ηεο ςπρήο καο απνθιείνληαο ηελ δηδαζθαιία ηεο κε βίαο.
Σν Ώ-Υίκζα πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί ζηα ζπίηηα αθνινπζψληαο ην κνλνπάηη ηνπ Σέιεηνπ Γάκνπ.
Μφλν κε ηελ κε βία ζηελ ζθέςε, ζην ιφγν θαη ζηα έξγα, κπνξεί λα βαζηιεχζεη ε επηπρία ζηα ζπίηηα.
Σν Ώ-Υίκζα πξέπεη λα είλαη ε βάζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ζην γξαθείν, ζην εξγαζηήξην, ζηνλ
αγξφ, ζην ζπίηη, ζην δξφκν θ.ι.π. πξέπεη λα δνχκε ηελ δηδαζθαιία ηεο κε βίαο.
΢ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ ΚΟΠΏΑΕΟΤ
΢πκπεξηθνξά είλαη ε ηάζε πνπ έρεη ε αλζξψπηλε κεραλή λα αλακεηγλχεηαη κε άιινπο, ρσξίο
δηάθξηζε θαη ρσξίο έιεγρν θαλελφο είδνπο.
Ώο δνχκε ηη θάλεη θαλείο φηαλ είλαη ζε νκάδεο ή ζε φριν. Βίκαη ζίγνπξνο φηη πνιχ ιίγα άηνκα ζα
ηνικνχζαλ λα βγνπλ ζηνλ δξφκν θαη λα πεηάλε πέηξεο ελαληίνλ θάπνηνπ άιινπ. ΋κσο, ζε νκάδα, λαη.
Θα κπνξνχζε θαλείο λα ηαπηηζηεί ζε κηα ιατθή δηαδήισζε θαη θαζψο ζα βξίζθεηαη ζε παξνμπζκφ απφ
ηνλ ελζνπζηαζκφ, θαηαιήγεη λα πεηάεη πέηξεο καδί κε ηα πιήζε, αλ θαη κεηά ξσηάεη ηνλ εαπηφ ηνπ,
«γηαηί ην έθαλα;»
΢ε νκάδα, ην αλζξψπηλν νλ ζπκπεξηθέξεηαη πνιχ δηαθνξεηηθά. Κάλεη πξάγκαηα πνπ δελ ζα
έθαλε πνηέ κφλν ηνπ. ΢ε ηη νθείιεηαη απηφ; νθείιεηαη ζε αξλεηηθέο εληππψζεηο ζηηο νπνίεο αλνίγεη ηηο
πφξηεο θαη θαηαιήγεη θάλνληαο πξάγκαηα πνπ πνηέ δελ ζα έθαλε κφλν ηνπ.
΋ηαλ έλαο αλνίγεη ηηο πφξηεο ζε αξλεηηθέο εληππψζεηο, φρη κφλν αιιάδεη ηελ ηάμε ηνπ
ζπγθηλεζηαθνχ θέληξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά αιιά θαη ην κεηαηξέπεη ζε αξλεηηθφ. Ώλνίγεη
θάπνηνο ηηο πφξηεο ηνπ, γηα παξάδεηγκα, ζηελ αξλεηηθή ζπγθίλεζε ελφο αλζξψπνπ πνπ έξρεηαη
γεκάηνο ζπκφ γηαηί θάπνηνο ηνπ πξνμέλεζε κία δεκηά. Σφηε θαηαιήγεη θαλείο ζπκκαρψληαο κε απηφλ
ηνλ άλζξσπν, ελάληηα ζε εθείλνλ πνπ πξνμέλεζε ηελ δεκηά θαη γεκίδεη ζπκφ ρσξίο λα έρεη ζρέζε κε ην
ζέκα.
Ώο ππνζέζνπκε φηη αλνίγεη θαλείο ηηο πφξηεο ζηηο αξλεηηθέο εληππψζεηο ελφο κέζπζνπ,
θαηαιήγεη λα δερηεί έλα πνηεξάθη, κεηά δχν, ηξία, δέθα. Σειηθά, κέζπζνο θαη απηφο.
Ώο ππνζέζνπκε φηη θάπνηνο αλνίγεη ηηο πφξηεο ζηηο αξλεηηθέο εληππψζεηο ελφο αλζξψπνπ ηνπ
αληίζεηνπ θχινπ, θαηαιήγεη, πνιχ πηζαλφλ κνηρεχνληαο θαη δηαπξάηηνληαο θάζε είδνπο εγθιήκαηα.
Ώλ αλνίγνπκε ηηο πφξηεο ζηηο αξλεηηθέο εληππψζεηο ελφο λαξθνκαλή, ζα θαηαιήμνπκε ίζσο
θαπλίδνληαο καξηρνπάλα ή θαηαλαιψλνληαο θάζε είδνπο νπζίεο. ΢αλ ζπκπέξαζκα ζα θηάζεη ζηελ
απνηπρία.
Έηζη είλαη πσο ηα αλζξψπηλα φληα κνιχλνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ κέζα ζε αξλεηηθά πεξηβάιινληα.
Οη θιέθηεο θάλνπλ θιέθηεο ηνπο άιινπο. Οη εγθιεκαηίεο κνιχλνπλ ηνπο άιινπο πεξηζζφηεξν. Οη
λαξθνκαλείο κνιχλνπλ άιινπο αλζξψπνπο θαη πνιιαπιαζηάδνληαη νη λαξθνκαλείο, νη θιέθηεο, νη
ηνθνγιχθνη, νη δνινθφλνη θ.ι.π. Γηαηί; Γηαηί δηαπξάηηνπκε ην ιάζνο λα αλνίγνπκε πάληα ηηο πφξηεο
ζηηο αξλεηηθέο εληππψζεηο, θαη απηφ πνηέ δελ είλαη ζσζηφ. Να επηιέγνπκε ηηο εληππψζεηο.
Ώλ θάπνηνο καο θέξλεη ζεηηθέο εληππψζεηο θσηφο, νκνξθηάο, αξκνλίαο, ραξάο, αγάπεο,
ηειεηφηεηαο λα ηνπ αλνίγνπκε ηηο πφξηεο ηεο θαξδηάο καο. Ώιιά αλ θάπνηνο καο θέξεη αξλεηηθέο
ζπγθηλήζεηο κίζνπο, βίαο, δήιηαο, λαξθσηηθψλ, αιθνφι, κνηρείαο; Γηαηί πξέπεη λα ηνπ αλνίγνπκε ηηο
πφξηεο ηεο θαξδηάο καο; Να ηηο θιείλνπκε! Να θιείλνπκε ηηο πφξηεο ζηηο αξλεηηθέο εληππψζεηο.

΋ηαλ θαλείο ζπιινγίδεηαη πάλσ ζηελ ζπκπεξηθνξά θνπαδηνχ, κπνξεί λα ηελ ηξνπνπνηήζεη κε
ηέιεην ηξφπν θαη λα θάλεη ηελ δσή θάηη θαιχηεξν.
Δ ΠΏΡΏΜΟΡΦΧ΢Δ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
Ο ήρνο ηνπ θαλνληνχ, ε βξνληή ηνπ, θαηαζηξέθεη ηα ηδάκηα ελφο παξαζχξνπ. Ώπφ ηελ άιιε
κεξηά κηα απαιή ιέμε θαηεπλάδεη ηνλ ζπκφ ή ηνλ εθλεπξηζκφ, αιιά κηα ρνλδξνεηδήο ιέμε (ρσξίο
αξκνλία) πξνθαιεί ελφριεζε ή κειαγρνιία, ιχπε, κίζνο θ.ι.π.
Λέγεηαη φηη ε ζησπή είλαη ρξπζφο αιιά είλαη θαιχηεξα λα πνχκε: «Βίλαη ηφζν ιάζνο λα κηιάο
φηαλ πξέπεη λα ζσπαίλεηο φζν λα ζσπαίλεηο φηαλ πξέπεη λα κηιάο!»
Τπάξρνπλ εγθιεκαηηθέο ζησπέο, ππάξρνπλ ιέμεηο αηηκσηηθέο. Πξέπεη λα ππνινγίδνπκε κε
επγέλεηα ην απνηέιεζκα ησλ ιέμεσλ πνπ ιέκε, επεηδή πνιιέο θνξέο πιεγψλνπκε ηνπο άιινπο κε ηηο
ιέμεηο κε αζπλείδεην ηξφπν.
Οη ιέμεηο γεκάηεο κε θαθήο πξφζεζεο λνήκαηα πξνθαινχλ κνηρείεο ζηνλ θφζκν ηνπ λνπ. Καη νη
άξξπζκεο ιέμεηο πξνθαινχλ βία ζηνλ θφζκν ηνπ θνζκηθνχ λνπ.
Πνηέ δελ πξέπεη λα θαηαδηθάδνπκε θαλέλαλ κε ην ιφγν γηαηί δελ πξέπεη λα δηθάδνπκε πνηέ
θαλέλαλ. Δ ζπθνθαληία, ην θνπηζνκπνιηφ θαη ε δηαβνιή, έρνπλ γεκίζεη ηνλ θφζκν κε πίθξα θαη πφλν.
Ώλ δνπιεχνπκε κε ηελ ΢εμνπαιηθή Τπεξδπλακηθή, πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φηη νη δεκηνπξγηθέο
ελέξγεηεο είλαη εθηεζεηκέλεο ζε θάζε είδνπο ηξνπνπνηήζεηο. Ώπηέο νη ελέξγεηεο ηνπ ιίκπηλην κπνξνχλ
λα ηξνπνπνηεζνχλ ζε δπλάκεηο ηνπ θσηφο ή ηνπ ζθφηνπο. ΋ια εμαξηψληαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ
ιέμεσλ.
Ο ηέιεηνο άλζξσπνο ιέεη ιέμεηο ηεο ηειεηφηεηαο. Ο γλσζηηθφο ζπνπδαζηήο πνπ επηζπκεί λα
αθνινπζήζεη ην κνλνπάηη ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο Αηαιεθηηθήο πξέπεη λα ζπλεζίζεη λα ειέγρεη ηελ
γιψζζα. Πξέπεη λα κάζεη λα ρεηξίδεηαη ηνλ ιφγν.
Αελ είλαη απηφ πνπ κπαίλεη απφ ην ζηφκα απηφ πνπ βιάπηεη ηνλ άλζξσπν παξά απηφ πνπ βγαίλεη!
Σν ζηφκα μερχλεη ηελ πξνζβνιή, ηελ κεραλνξξαθία, ηελ δπζθήκεζε, φια απηά είλαη πνπ βιάπηνπλ
ηνλ άλζξσπν.
Ώπνθχγεηε θάζε είδνπο θαλαηηζκφ γηαηί κε απηφλ πξνθαινχκε κεγάιε βιάβε ζηνλ άλζξσπν,
ζηνλ πιεζίνλ. Αελ πιεγψλνπκε ηνπο άιινπο κφλν κε ρνλδξνεηδείο ιέμεηο ή κε ιεπηέο θαη ηερληθέο
εηξσλείεο, αιιά επίζεο κε ηνλ ηφλν ηεο θσλήο, κε ηνλ άξξπζκν θαη ρσξίο αξκνλία ηνληζκφ ηεο θσλήο.
ΣΟ ΝΏ ΞΒΡΟΤΜΒ ΝΏ ΏΚΟΤΜΒ
Πξέπεη λα κάζνπκε λα αθνχκε. Γηα λα κάζνπκε λα αθνχκε πξέπεη λα μππλήζνπκε ηελ
ζπλείδεζε.
Γηα λα μέξνπκε λα αθνχκε πξέπεη λα μέξνπκε λα είκαζηε παξφληεο. Ώπηφο πνπ αθνχεη
δξαπεηεχεη πάληα ζηελ ςπρνινγηθή ρψξα θαη πφιε.
Δ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα δελ μέξεη λα αθνχεη, νχηε θαη ην θπζηθφ ζψκα γηαηί είλαη ην φρεκά
ηεο.
Ο θφζκνο είλαη γεκάηνο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, απφ ηηο πεξεθάληεο ηνπ, απφ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, απφ
ηηο ζεσξίεο ηνπ.
Αελ ππάξρεη κηα γσλίηζα ή έλαο άδεηνο ρψξνο γηα ηελ γλψζε, γηα ην ιφγν. Βκείο πξέπεη λα
έρνπκε ηελ γαβάζα πξνο ηα πάλσ, φπσο ν ΐνχδαο, γηα λα ιάβνπκε ηνλ ρξηζηηθφ ιφγν.
Σν λα αθνχκε ςπρνινγηθά είλαη πνιχ δχζθνιν. Πξέπεη λα κάζνπκε λα είκαζηε πξνζεθηηθνί γηα
λα μέξνπκε λα αθνχκε. Πξέπεη λα γίλνπκε πην δεθηηθνί πξνο ην ιφγν.
Ο θφζκνο δελ ζπκάηαη ηηο πξνεγνχκελεο ππάξμεηο ηνπ γηαηί δελ βξίζθεηαη ζην ςπρνινγηθφ ηνπ
ζπίηη, γηαηί βξίζθεηαη έμσ απφ απηφ.
Πξέπεη λα ζπκφκαζηε ηνλ εαπηφ καο. Πξέπεη λα ραιαξψλνπκε ην ζψκα φζεο θνξέο κπνξνχκε
ζηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο.
Βπεηδή μερλάεη ην Βίλαη, ν θφζκνο δηαπξάηηεη πνιιά ιάζε. Μεγάια πξάγκαηα καο ζπκβαίλνπλ
φηαλ ζπκφκαζηε ηνλ εαπηφ καο.
Να ζπκβνπιεπφκαζηε είλαη αλαγθαίν, αιιά ην ζεκαληηθφ είλαη λα μέξνπκε λα αθνχκε. Γηα λα
μέξνπκε λα αθνχκε πξέπεη λα έρνπκε ηα θέληξα ζπγθηλεζηαθφ, θηλεηηθφ θαη δηαλνεηηθφ ζε αλψηαηε
πξνζνρή.
Δ ιαλζαζκέλε εθπαίδεπζε καο εκπνδίδεη λα αθνχκε. Δ ιαλζαζκέλε εθπαίδεπζε βιάπηεη ηα
πέληε θέληξα ηεο αλζξψπηλεο κεραλήο: δηαλνεηηθφ, θηλεηηθφ, ζπγθηλεζηαθφ, έλζηηθην θαη ζεμνπαιηθφ.

Πξέπεη λα αθνχκε κε ηνλ λνπ απζφξκεην, ειεχζεξν απφ δηαλνεηηθέο ππνζέζεηο, ζεσξίεο θαη
πξν-ηδέεο. Πξέπεη λα αλνηγφκαζηε ζην θαηλνχξην κε ηνλ λνπ πιήξε, κε ην λνπ φρη δηαηξεκέλν απφ ηελ
πάιε ησλ αληηζέησλ.
Δ ΏΚΡΕΐΒΕΏ ΣΟΤ ΟΡΟΤ
Ο ΢σθξάηεο απαηηνχζε ζαλ βάζε ηεο Αηαιεθηηθήο ηνπ ηελ αθξίβεηα ηνπ φξνπ. ΢ηελ δηθή καο
επαλάζηαζε ηεο Αηαιεθηηθήο απαηηνχκε ζαλ βάζε ηελ αθξίβεηα ηνπ ιφγνπ.
Ο ιφγνο, αλζξψπηλν ραξαθηεξηζηηθφ, είλαη ην εξγαιείν ηεο αηνκηθήο έθθξαζεο θαη ηεο
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Βίλαη ην φρεκα ηεο εμσηεξηθήο γιψζζαο θαη ην μεθφξησκα ή ε
εμσηεξίθεπζε ηεο πεξίπινθεο εζσηεξηθήο γιψζζαο, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν απφ ην Βίλαη
φζν θαη απφ ην εγψ.
Ο Πιάησλαο, ζην δηάινγν «Φαίδσλ», εμέθξαδε ζ’ έλαλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ κηα έλλνηα
δηάζεκε γηα ην βάζνο ηεο θαη ηελ εζηθή ηεο ιεπηφηεηα, ζαλ αλζξψπηλε αξρή ηεο γισζζηθήο ηδηφηεηαο.
Λέεη: «Να μέξεηο αγαπεηέ κνπ Κξίησλα, φηη ην λα κηιάο κε αθαηάιιειν ηξφπν δελ ζεκαίλεη κφλν λα
θάλεηο ιάζνο ζ’ απηφ πνπ ιεο αιιά θαη έλα είδνο δεκηάο πνπ πξνμελείηαη ζηηο ςπρέο».
Ώλ ζέινπκε λα ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα, πξέπεη λα απέρνπκε απφ γλσκνδνηήζεηο. ΋ιεο νη
γλψκεο κπνξνχλ λα γίλνπλ δηαπιεθηηζκφο. Πξέπεη λα ιχλνπκε έλα πξφβιεκα δηαινγηδφκελνη ζε απηφ.
Βίλαη αλαγθαίν λα ην ιχλνπκε κε ηνλ λνπ θαη ηελ θαξδηά. Πξέπεη λα κάζνπκε λα ζθεπηφκαζηε γηα καο
ηνπο ίδηνπο. Βίλαη παξάινγν λα επαλαιακβάλνπκε ζαλ παπαγάινη ηηο μέλεο γλψκεο.
΋ηαλ ην εγψ εθκεδελίδεηαη, εμαθαλίδνληαη νη εθινγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ λνπ. Γλψκε είλαη ε
εθπνκπή κηαο έλλνηαο κε ηνλ θφβν φηη είλαη ζσζηή ε άιιε θαη απηφ δείρλεη άγλνηα.
Βίλαη επείγνλ λα κάζνπκε λα κελ ηαπηηδφκαζηε κε ηα πξνβιήκαηα. Βίλαη αλαγθαίν λα
απηνεμεξεπλνχκαζηε εηιηθξηλά θαη κεηά λα θξαηάκε δηαλνεηηθή θαη ιεθηηθή ζησπή.
ΣΟ ΦΤΥΟΛΟΓΕΚΟ ΡΟΜΠΟΣ
Σν δηαλνεηηθφ δψν είλαη φκνην κε έλα ξνκπφη πξνγξακκαηηζκέλν κε κεραληθέο ξφδεο θαη είλαη
επίζεο φκνην κε έλα ξνιφη γηαηί δεη επαλαιακβάλνληαο ηηο ίδηεο θηλήζεηο κε ηηο πεξαζκέλεο ηνπ
ππάξμεηο.
Σν αλζξψπηλν νλ, ην ιαλζαζκέλα νλνκαδφκελν άλζξσπνο, είλαη έλα ςπρνινγηθφ ξνκπφη πνπ δελ
πξάηηεη, φια ηνπ ζπκβαίλνπλ. Σν Βίλαη είλαη ην κφλν πνπ πξάηηεη. Σν Βίλαη θάλεη λα αλαβιχζεη απηφ
πνπ ζέιεη γηαηί δελ είλαη κεραληθφ νλ.
Πξέπεη λα πάςνπκε λα είκαζηε έλα δηαλνεηηθφ ξνκπφη, γηαηί ην ξνκπφη πάληα επαλαιακβάλεη
ηα ίδηα θαη δελ έρεη αλεμαξηεζία.
Σν ςπρνινγηθφ ξνκπφη επεξεάδεηαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο ΢ειήλεο: Τπνηξνπή, ζχιιεςε,
ζάλαηνο, κίζνο, εγσηζκφο, βία, καηαηνδνμία, ππεξεθάλεηα, απηνζπνπδαηφηεηα, άκεηξε απιεζηία θ.ι.π.
Πξέπεη λα δνπιέςνπκε κε ηελ ζεμνπαιηθή ππεξ-δπλακηθή γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα δηαξθέο
θέληξν βαξχηεηαο θαη λα αλεμαξηεηνπνηεζνχκε απφ ηελ ΢ειήλε.
Γηα λα πάςνπκε λα είκαζηε έλα ςπρνινγηθφ ξνκπφη γίλεηαη αλαγθαίν λα θπξηαξρνχκε ηνλ εαπηφ
καο. Ο Φάνπζη ην θαηάθεξε, φρη φκσο ν Κνξλήιηνο Ώγξίππαο γηαηί ζεσξεηηθνπνηνχζε.
Ο θφζκνο ελδηαθέξεηαη λα αμηνπνηήζεη ηνλ θφζκν αιιά είλαη πην ζεκαληηθφ λα αμηνπνηήζνπκε
ηνλ εαπηφ καο, γηαηί απηφο πνπ αμηνπνηεί ηνλ εαπηφ ηνπ θπβεξλά ηνλ θφζκν.
Σν ςπρνινγηθφ ξνκπφη πνπ ζέιεη λα κεηαηξαπεί ζε άλζξσπν, θαη κεηά ζε ππεξάλζξσπν, ζα
έπξεπε λα αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζηεξίδεη ηηο λφηεο.
΋ηαλ θάπνηνο ζη’ αιήζεηα ζέιεη λα πάςεη λα είλαη κεραλή, πξέπεη λα πεξάζεη απφ ηελ πξψηε
θξίζε: Μη-Φα θαη κεηά απφ ηελ δεχηεξε θξίζε: Λα-΢η.
Σν θιεηδί ησλ ζξηακβεπηψλ γηα λα πεξλάκε ηηο θξίζεηο θαη λα πάςνπκε λα είκαζηε έλα
ςπρνινγηθφ ξνκπφη είλαη : Βθινγή, αιιαγή θαη απφθαζε. ΢ε επηά θιίκαθεο γίλεηαη φιν ην Έξγν θαη
απνρηηέηαη ν Νηξηνληζηάλν ήρνο ηνπ ΢χκπαληνο.
Ο ΘΤΜΟ΢
Ο ζπκφο αθπξψλεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζθεθηνχκε θαη λα ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνλ
πξνθαινχλ. Πξνθαλψο, ν ζπκφο είλαη έλα αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα.
Απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ πνπ ελαληηψλνληαη δελ πεηπραίλνπλ ηελ εηξήλε νχηε ηελ
δεκηνπξγηθή θαηαλφεζε.

Ώλαληίξξεηα, πάληα φηαλ πξνβάινπκε ην ζπκφ ζε άιιν αλζξψπηλν νλ, πξνμελείηαη κηα
θαηάξξεπζε ηεο ίδηαο καο ηεο εηθφλαο θαη απηφ δελ είλαη πνηέ σθέιηκν ζηνλ θφζκν ησλ
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.
Οη δηάθνξεο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπκνχ νδεγνχλ ην αλζξψπηλν νλ ζε ηξνκεξέο θνηλσληθέο,
νηθνλνκηθέο θαη ςπρνινγηθέο απνηπρίεο. Βίλαη ζαθέο φηη θαη ε πγεία επίζεο επεξεάδεηαη απφ ηνλ
ζπκφ.
Τπάξρνπλ νξηζκέλνη αλφεηνη πνπ απνιακβάλνπλ κε ηνλ ζπκφ, κηα θαη απηφ ηνπο δίλεη θάπνην
αέξα αλσηεξφηεηαο. ΢’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν ζπκφο ζπλδπάδεηαη κε ηελ πεξεθάληα.
΢πκβαίλεη επίζεο λα ζπλδπάδεηαη ν ζπκφο κε ηελ καηαηνδνμία θαη κέρξη θαη κε ηελ απηάξθεηα. Δ
θαινζχλε είλαη κηα πνιχ πην ζπληξηπηηθή δχλακε απφ ην ζπκφ.
Μηα ζπκψδεο ζπδήηεζε είλαη κφλν κηα δηέγεξζε απφ έιιεηςε βεβαηφηεηαο. ΋ηαλ
αληηκεησπίδνπκε ηνλ ζπκφ, πξέπεη λα απνθαζίζνπκε γηα ηνλ ηχπν ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ζπκθέξεη
πεξηζζφηεξν.
Δ θαινζχλε θαη ε θαηαλφεζε θαηαιήγνπλ θαιχηεξεο απφ ην ζπκφ. Καινζχλε θαη θαηαλφεζε
είλαη ζπλαηζζήκαηα κφληκα δεδνκέλνπ φηη κπνξνχλ λα ληθήζνπλ ηνλ ζπκφ.
΋πνηνο αθήλεηαη λα ειέγρεηαη απφ ην ζπκφ θαηαζηξέθεη ηελ ίδηα ηνπ ηελ εηθφλα. Ο άλζξσπνο
πνπ έρεη έλαλ πιήξε απηνέιεγρν, ζα βξίζθεηαη πάληα ζηελ θνξπθή.
Δ απνγνήηεπζε, ν θφβνο, ε ακθηβνιία θαη ε ελνρή, πξνμελνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπκνχ.
Ώπνγνήηεπζε, θφβνο, ακθηβνιία θαη ελνρή πξνθαινχλ ηνλ ζπκφ. ΋πνηνο ειεπζεξψλεηαη απφ απηά ηα
ηέζζεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζα θπξηαξρήζεη ηνλ θφζκν. Σν λα δερφκαζηε αξλεηηθά πάζε είλαη
θάηη πνπ πεγαίλεη ελάληηα ζηνλ απηνζεβαζκφ.
Ο ζπκφο είλαη γηα ηξεινχο, δελ ρξεζηκεχεη, καο πεγαίλεη ζηελ βία. Ο ζθνπφο ηεο βίαο είλαη λα
καο θέξεη ζηελ βία θαη απηή πξνθαιεί πεξηζζφηεξε βία.
Δ ΠΡΟ΢ΧΠΕΚΟΣΔΣΏ
Δ πξνζσπηθφηεηα είλαη πνιιαπιή θαη έρεη πνιιά ππνεπίπεδα. ΢’ απηήλ απνζεθεχεηαη ην θάξκα
ησλ πξνεγνχκελσλ ππάξμεσλ, θάξκα ζε πνξεία εθπιήξσζεο ή απνθξπζηάιισζήο ηνπ.
Οη κε ρσλεπκέλεο εληππψζεηο κεηαηξέπνληαη ζε θαηλνχξηα ςπρηθά επηπξφζζεηα, θαη απηφ πνπ
είλαη πην ζνβαξφ, ζε δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο1. Δ πξνζσπηθφηεηα δελ είλαη νκνγελήο αιιά
εηεξνγελήο θαη πνιιαπιή.
Πξέπεη λα επηιέγεη θαλείο ηηο εληππψζεηο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ επηιέγεη θαλείο ηα πξάγκαηα ηεο
δσήο.
Ώλ μερλάεη θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή, κπξνζηά ζε έλα λέν ζπκβάλ,
δηακνξθψλνληαη θαηλνχξηα εγψ θαη αλ είλαη πνιχ δπλαηά, ζε θαηλνχξηεο πξνζσπηθφηεηεο κέζα ζηελ
πξνζσπηθφηεηα. Βθεί βξίζθεηαη ε αηηία πνιιψλ ςπρνινγηθψλ ηξαπκάησλ, ζπκπιεγκάησλ θαη
ζπγθξνχζεσλ.
Μηα εληχπσζε κε ρσλεπκέλε πνπ έξρεηαη λα δηακνξθψζεη κηα πξνζσπηθφηεηα κέζα ζηελ
πξνζσπηθφηεηα, θαη πνπ δελ είλαη απνδεθηή, κεηαηξέπεηαη ζε πεγή ηξνκεξψλ ζπγθξνχζεσλ.
Αελ είλαη απνδεθηέο φιεο νη πξνζσπηθφηεηεο πνπ θνξηψλεηαη θαλείο ζηελ πξνζσπηθφηεηα, θη’
απηφ δίλεη θαηαγσγή ζε πνιιά ηξαχκαηα, ζπκπιέγκαηα, θνβίεο θ.ι.π.
Πξηλ απφ φια, είλαη αλαγθαίν λα θαηαιάβνπκε ηελ πνιιαπιφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ
είλαη πνιιαπιή ε ίδηα.
Καηά ηξφπνλ ψζηε κπνξεί θάπνηνο λα έρεη εμαιείςεη ηα ςπρηθά επηπξφζζεηα, αιιά αλ δελ
εμαιείςεη ηελ πξνζσπηθφηεηα, δελ ζα κπνξέζεη λα θαηνξζψζεη ηελ απζεληηθή θψηηζε θαη ηελ επηπρία
ηεο δσήο.
΋ηαλ θαλείο γλσξίδεη πεξηζζφηεξν θαη πεξηζζφηεξν ηνλ εαπηφ ηνπ, γλσξίδεη θάζε θνξά
πεξηζζφηεξν ηνπο άιινπο.
Σν άηνκν κε εγψ δελ βιέπεη ηα πξάγκαηα θαζαξά θαη θάλεη ιάζνο. Ώπηνί πνπ έρνπλ εγψ θάλνπλ
ιάζε γηαηί ηνπο ιείπεη θξίζε, αθφκε θαη αλ ππάξρεη κηα ηξνκεξή ινγηθή ζηηο αλαιχζεηο ηνπο.
Ώλ δελ ρσλεχεηε ηηο εληππψζεηο δεκηνπξγείηε λέα εγψ. Πξέπεη λα κάζνπκε λα δηαιέγνπκε ηηο
εληππψζεηο.
Αελ πξφθεηηαη γηα ην λα: είλαη θαλείο θαιχηεξνο! Ώπηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη λα αιιάμνπκε. Σν
Βίλαη αλαβιχδεη φηαλ θαλείο έρεη αιιάμεη θαη έρεη πάςεη λα ππάξρεη.

1

Τπάξρνπλ ζηελ ςπρηαηξηθή πεξηπηψζεηο αλζξψπσλ πνπ εκθαλίδνπλ πνιιέο πξνζσπηθφηεηεο. Σν ζέκα επηζηεκνληθά δελ
έρεη επαξθή εμήγεζε.

Σα αλεπηζχκεηα ζηνηρεία πνπ θνξησλφκαζηε ζην εζσηεξηθφ καο, είλαη απηά πνπ ειέγρνπλ ηηο
αληηιήςεηο καο, εκπνδίδνληάο καο λα έρνπκε κηα πιήξε αληίιεςε πνπ ζα καο έθεξλε επηπρία θαη
καθαξηφηεηα.
ΚΏΣΒΞΕ΢
Δ ςπρηθή ελέξγεηα, Katexis, δηαδηθαδφκελε ζαλ εθηειεζηηθή δχλακε θαηαιήγεη θαηαπιεθηηθή.
Σα απνζέκαηα εμππλάδαο είλαη ηα δηάθνξα κέξε ηνπ Βίλαη θαη νλνκάδνληαη Katexis Ligada ή
ςπρηθή ελέξγεηα ζε δπλεηηθή θαη ζηαηηθή θαηάζηαζε.
Δ Katexis Ligada καο πξνζαλαηνιίδεη ζηελ δνπιεηά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηάιπζε ηνπ εγψ θαη
ηελ απειεπζέξσζε απφ ην λνπ.
Δ Katexis Ligada, πνπ πεξηέρεηαη ζην λνπ, καο νδεγεί ζηελ δνπιεηά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
επαλαζηαηηθή ςπρνινγία θαη κε ηελ νινθιεξσηηθή επαλάζηαζε.
Οη αμίεο ηνπ Βίλαη απνηεινχλ ηελ Katexis Ligada.
Μφλν ε Katexis Ligada κπνξεί λα καο ειεπζεξψζεη απφ ην λνπ, κέζσ ηεο δηάιπζεο ησλ
αλεπηζχκεησλ ςπρηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δηαρσξηζηεί απφ εκάο κε ηελ δνκηθή θαη ζπλδηαιιαθηηθή
αλάιπζε.
Δ Katexis Ligada είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ Katexis Suelta, δεδνκέλνπ φηη απηή είλαη ε ςπρηθή
ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην εγψ γηα λα θπξηαξρεί ηνλ λνπ θαη ην ζψκα γηα ηελ εθδήισζή ηνπ.
Πξέπεη λα επηηξέςνπκε ε Katexis Ligada, πνπ είλαη δπλακηθή ςπρηθή ελέξγεηα, λα είλαη απηή
πνπ δηεπζχλεη ηελ χπαξμή καο.
Πξέπεη λα δνπιεχνπκε ςπρνινγηθά ψζηε ε Katexis Ligada λα κπεη ζε δξαζηεξηφηεηα θαη λα
θπξηαξρεί θαη λα θπβεξλά ηελ Katexis Libre, πνπ είλαη ε ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο θαη πνπ δπζηπρψο
πάληα θπξηαξρείηαη απφ ηελ Katexis Suelta πνπ είλαη ην εγψ.
Ο ΜΤ΢ΣΕΚΟ΢ ΘΏΝΏΣΟ΢
Έρνπκε ππνθέξεη πνιχ κε ηα κέιε ηεο Γλσζηηθήο Κίλεζεο. Πνιινί έρνπλ νξθηζηεί πίζηε
κπξνζηά ζηνλ βσκφ ησλ Lumisiales1. Πνιινί έρνπλ ππνζρεζεί λα δνπιέςνπλ ζνβαξά ζην Μεγάιν
Έξγν κέρξη ηελ Οινθιεξσηηθή Ώπηνπξαγκαηνπνίεζε. Πνιινί είλαη απηνί πνπ έρνπλ νξθηζηεί
θιαίγνληαο λα κελ απνζπξζνχλ απφ ηελ Γλσζηηθή Κίλεζε πνηέ πιελ φκσο (θαη είλαη ζιηβεξφ λα ην
ιεο) φια ήζαλ κάηαηα. ΢ρεδφλ φινη έθπγαλ, κεηαηξάπεθαλ ζε ερζξνχο βιαζηεκψληαο, κνηρεχνληαο,
αζειγψληαο θαη πήξαλ ηνλ καχξν δξφκν. Πξαγκαηηθά απηέο νη ηξνκεξέο αληηζέζεηο ηνπ αλζξσπίλνπ
φληνο νθείινληαη ζην φηη ην αλζξψπηλν νλ έρεη έλα κνηξαίν ζεκέιην θαη κηα ηξαγηθή βάζε. Ώπηφ ην
ζεκέιην είλαη ε πνιιαπιφηεηα ηνπ εγψ, ε πνιιαπιφηεηα ηεο Katexis Suelta πνπ φινη θέξνπκε κέζα
καο.
Βίλαη επείγνλ λα μέξνπκε φηη ην εγψ είλαη έλα ζχλνιν ςπρηθψλ ελεξγεηψλ (Katexis Sueltas) πνπ
αλαπαξάγνληαη ζηα θαηψηεξα δσηθά βάζε ηνπ αλζξψπνπ. Κάζε Katexis Suelta είλαη έλα κηθξφ εγψ
πνπ απνιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο απηναλεμαξηεζίαο.
Ώπηά ηα εγψ, απηέο νη Katexis Sueltas, Μάρνληαη κεηαμχ ηνπο. Πξέπεη λα δηαβάζσ κηα
εθεκεξίδα, ιέεη ην δηαλνεηηθφ εγψ. Θα πάσ λα θάλσ βφιηα κε ην πνδήιαην, αληηιέγεη ην κεραληθφ
εγψ. Πεηλάσ, δειψλεη ην εγψ ηεο ιαηκαξγίαο. Κξπψλσ, ιέεη ην εγψ ηνπ κεηαβνιηζκνχ. Αελ ζα κνπ ην
εκπνδίζεηε, θσλάδεη ην εγψ ηνπ πάζνπο ππεξαζπίδνληαο νπνηνδήπνηε απφ απηέο ηηο Katexis Sueltas.
΢πκπέξαζκα, ην εγψ είλαη ιεγεψλα απφ Katexis Sueltas. Ώπηέο νη Katexis Sueltas έρνπλ
κειεηεζεί ήδε απφ ηνλ Φξάληο Υάξηκαλ. Γνπλ κέζα ζηα θαηψηεξα δσηθά βάζε ηνπ αλζξψπνπ. Σξψλε,
θνηκνχληαη, αλαπαξάγνληαη θαη δνχλε κε δαπάλεο ησλ δσηηθψλ αξρψλ καο (ή Katexis Libre) θηλεηηθή,
κπτθή θαη λεπξψδεο ελέξγεηα. Κάζε έλα απφ ηα εγψ πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο απνηεινχλ ηελ Katexis
Suelta, ην εγψ, πξνβάιιεηαη ζηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ λνπ θαη ηαμηδεχεη επηζπκψληαο ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ επηζπκηψλ ηνπ. Σν εγψ, ε Katexis Suelta, δελ κπνξεί πνηέ λα ηειεηνπνηεζεί.
Ο άλζξσπνο είλαη ε πφιε κε ηηο ελλέα πφξηεο…Μέζα ζε απηή ηελ πφιε δνπλ πνιινί πνιίηεο πνπ
νχηε θαλ γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Κάζε έλαο απφ απηνχο ηνπο πνιίηεο, θάζε έλα απφ απηά ηα κηθξά
εγψ έρεη ηα ζρέδηά ηνπ θαη ηνλ δηθφ ηνπ λνπ. Ώπηνί είλαη νη έκπνξνη πνπ ν Εεζνχο έπξεπε λα δηψμεη
απφ ην Ναφ κε ην καζηίγην ηεο ζέιεζεο. Ώπηνί νη έκπνξνη πξέπεη λα πεζάλνπλ.
Σψξα ζα καο εμεγεζεί ην γηαηί ησλ ηφζσλ εζσηεξηθψλ αληηπαξαζέζεσλ ζην άηνκν. Βλψ ζα
ππάξρεη ε Katexis Suelta δελ κπνξεί λα ππάξρεη εηξήλε. Σα εγψ είλαη ε αηηία ησλ αηηηψλ φισλ ησλ
εζσηεξηθψλ αληηπαξαζέζεσλ. Σν εγψ πνπ νξθίδεηαη πίζηε ζηελ Γλψζε αληηθαζίζηαηαη απφ άιιν πνπ
1

Ώίζνπζεο πξαθηηθψλ, φπνπ κπαίλνπλ ζε εθαξκνγή νη κέζνδνη απηνγλσζίαο ηνπ ζπγγξαθέα.

ηελ κηζεί. ΢πκπέξαζκα: ν άλζξσπνο είλαη έλα αλεχζπλν νλ πνπ δελ έρεη έλα δηαξθέο θέληξν
βαξχηεηαο. Ο άλζξσπνο είλαη έλα νλ κε επηηπρεκέλν!
Ο άλζξσπνο αθφκα δελ είλαη άλζξσπνο, είλαη κφλν έλα δηαλνεηηθφ δψν. Βίλαη πνιχ κεγάιν
ιάζνο λα νλνκάδνπκε «ςπρή» ηελ ιεγεψλα ησλ εγψ. ΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο αιήζεηαο, ν άλζξσπνο
έρεη κέζα ζηελ Οπζία ηνπ ην ςπρηθφ πιηθφ, ην πιηθφ γηα ηελ ςπρή, αιιά αθφκα δελ έρεη ςπρή.
Σα Βπαγγέιηα ιέλε: ΢ε ηη ζνπ ρξεζηκεχεη λα θεξδίζεηο ηνλ θφζκν νιφθιεξν αλ ράζεηο ηελ ςπρή
ζνπ; Ο Εεζνχο είπε ζηνλ Νηθφδεκν φηη ήηαλ αλαγθαίν λα γελλεζεί απφ λεξφ θαη πλεχκα γηα λα
απνιαχζεη ηηο ηδηφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζη’ αιήζεηα ζε κηα ςπρή. Βίλαη αδχλαηνλ λα
θαηαζθεπάζνπκε ςπρή αλ δελ πεξάζνπκε απφ ηνλ Μπζηηθφ Θάλαην.
Μφλν φηαλ πεζάλεη ην εγψ κπνξνχκε λα εγθαηαζηήζνπκε έλα δηαξθέο θέληξν ζπλείδεζεο κέζα
ζηελ ίδηα καο εζσηεξηθή Οπζία. Ώπηφ ην θέληξν είλαη απηφ πνπ ιέγεηαη ςπρή. Μφλν έλαο άλζξσπνο
κε ςπρή κπνξεί λα έρεη αιεζηλή ζπλέρεηα ζθνπνχ. Μφλν ζε έλαλ άλζξσπν κε ςπρή δελ ππάξρνπλ νη
εζσηεξηθέο αληηζέζεηο θαη ππάξρεη πξαγκαηηθή εζσηεξηθή εηξήλε.
Σν εγψ μνδεχεη ρνλδξνεηδψο ην ςπρηθφ πιηθφ, Katexis, ζε εθξήμεηο ζπκνχ, απιεζηίαο, ιαγλείαο,
δήιηαο, ππεξεθάλεηαο, ηεκπειηάο, ιαηκαξγίαο θ.ι.π. Βίλαη ινγηθφ φηη φζν ην ςπρηθφ πιηθφ (Katexis)
δελ ζπζζσξεχεηαη, ε ςπρή δελ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί. Γηα λα θαηαζθεπάζνπκε θάηη ρξεηάδεηαη ε
πξψηε χιε. Xσξίο ηελ πξψηε χιε δελ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ηίπνηα γηαηί απφ ην ηίπνηα δελ βγαίλεη
ηίπνηα.
΋ηαλ ην εγψ πεζαίλεη, ε πξψηε χιε αξρίδεη λα ζπζζσξεχεηαη. ΋ηαλ ε πξψηε χιε αξρίδεη λα
ζπζζσξεχεηαη, αξρίδεη ε εγθαζίδξπζε ελφο θέληξνπ δηαξθνχο ζπλείδεζεο. ΋ηαλ ην εγψ έρεη πεζάλεη
ηειείσο, ην θέληξν δηαξθνχο ζπλείδεζεο έρεη εγθαηαζηαζεί ηειείσο.
Σν θεθάιαην ηνπ ςπρηθνχ πιηθνχ ζπζζσξεχεηαη φηαλ πεζάλεη ην εγψ αθνχ ν μνδεπηήο ηεο
ελέξγεηαο έρεη εμαιεηθζεί. Έηζη εγθαζίζηαηαη ην δηαξθέο θέληξν ζπλείδεζεο. Ώπηφ ην ζαπκάζην
θέληξν είλαη ε ςπρή.
Μπνξεί λα είλαη πηζηφο ζηελ Γλψζε, κπνξεί λα έρεη ζπλέρεηα ζθνπψλ, κφλν φπνηνο έρεη
εγθαηαζηήζεη κέζα ηνπ ην δηαξθέο θέληξν ζπλείδεζεο. ΋πνηνη δελ θαηέρνπλ απηφ ην θέληξν κπνξνχλ
λα είλαη ζήκεξα ζηελ Γλψζε θαη αχξην ελαληίνλ ηεο, ζήκεξα κε κηα ζρνιή, αχξην κε άιιε. Ώπηφ ην
είδνο ησλ αλζξψπσλ δελ έρνπλ πξαγκαηηθή χπαξμε.
Ο Μπζηηθφο Θάλαηνο είλαη κηα δχζθνιε θαη ζθιεξή πεξηνρή ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο Αηαιεθηηθήο.
Δ Katexis Suelta δηαιχεηαη κε βάζε ηελ απζηεξή θαηαλφεζε. Δ ζπκβίσζε κε ηνλ πιεζίνλ, ε
ζπκπεξηθνξά κε ηνλ θφζκν, είλαη ν θαζξέπηεο φπνπ κπνξνχκε λα δνχκε ηνλ εαπηφ καο ζαλ ζψκα
νιφθιεξν. ΢ηελ ζπκπεξηθνξά κε ηνλ θφζκν, ηα θξπκκέλα ειαηηψκαηά καο πεδάλε έμσ,
μεπξνβάιινπλ θαη αλ είκαζηε επάγξππλνη ηφηε ηα βιέπνπκε.
Κάζε ειάηησκα πξέπεη πξψηα λα αλαιπζεί δηαλνεηηθά θαη κεηά λα κειεηεζεί κε ηνλ δηαινγηζκφ.
Πνιιά άηνκα πέηπραλ ηελ ηέιεηα αγλφηεηα θαη ηελ απφιπηε αγηφηεηα ζηνλ θπζηθφ θφζκν, αιιά
θαηέιεμαλ κεγάινη κνηρνί θαη ηξνκεξνί ακαξησινί φηαλ ππνηάρηεθαλ ζε δνθηκαζία ζηνπο αλψηεξνπο
θφζκνπο. Βίραλ δηαιχζεη ηα ειαηηψκαηά ηνπο ζηνλ θπζηθφ θφζκν, αιιά θαηέιεμαλ κεγάινη κνηρνί θαη
ηξνκεξνί ακαξησινί φηαλ ππνηάρηεθαλ ζε δνθηκαζία ζηνπο αλψηεξνπο θφζκνπο. Βίραλ δηαιχζεη ηα
ειαηηψκαηά ηνπο ζηνλ θπζηθφ θφζκν, αιιά ζε άιια επίπεδα ηνπ λνπ ζπλέρηδαλ κε ηηο Katexis Sueltas
ηνπο.
΋ηαλ έλα ειάηησκα είλαη ηειείσο θαηαλνεηφ ζε φια ηα επίπεδα ηνπ λνπ, δηαιχεηαη ε αληίζηνηρή
ηνπ Katexis Suelta, δειαδή, πεζαίλεη έλα κηθξφ εγψ.
Βίλαη επείγνλ λα πεζαίλνπκε απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή. Με ην ζάλαην ηνπ εγψ γελληέηαη ε ςπρή.
Υξεηαδφκαζηε ην ζάλαην ηνπ πνιιαπινχ εγψ κε πιήξε ηξφπν γηα λα εθθξαζηεί κε πιεξφηεηα ε
Katexis Ligada, ην Βίλαη.
ΑΕΏΛΤΟΝΣΏ΢ ΣΔΝ ΚΏΣΒΞΕ΢ ΢ΟΤΒΛΣΏ
Μφλν κειεηψληαο ιεπηνκεξψο ηελ Katexis Suelta, ην εγψ, κπνξνχκε λα ηελ δηαιχζνπκε
ηειείσο.
Πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε ιεπηνκεξψο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζθέςεο, ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο
επηζπκίαο, ηηο ζπλήζεηεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά καο, ηα ζνθίζκαηα ηεο ζχγρπζεο, ην
ςέκα ηνπ εγψ θαη ηηο ζεμνπαιηθέο καο σζήζεηο. Πξέπεη λα κειεηήζνπκε πσο αληηδξνχλ απηά κπξνζηά
ζηηο ζπγθξνχζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ θαη λα δνχκε πσο ζπλδπάδνληαη.
Καηαιαβαίλνληαο φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Katexis Suelta, ηνπ πνιιαπινχ εγψ, απηφ δηαιχεηαη.
Σφηε εθδειψλεηαη κε κέζνλ εκάο αιιά θαη κέζα καο κφλν ε Θετθφηεηα.

Δ ΏΜΒΛΒΕΏ
Δ ακέιεηα θαη ε απξνζεμία νδεγνχλ φια ηα αλζξψπηλα φληα ζηελ απνηπρία.
Σν λα είκαζηε ακειείο είλαη, ζαλ λα ιέκε, Nec Legere, λα κελ εθιέγεηο, λα παξαδίδεζαη ζηα
ρέξηα ηεο απνηπρίαο.
Δ ακέιεηα είλαη ηνπ εγψ θαη ην αληίζεηφ ηεο είλαη ε δηαίζζεζε πνπ είλαη ηνπ Βίλαη. Σν εγψ δελ
κπνξεί λα δηαιέμεη νχηε λα δηαθξίλεη, ην Βίλαη λαη.
Μφλν κέζσ ηεο δσληαλήο ελζάξθσζεο ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο Αηαιεθηηθήο ζα κάζνπκε λα
«δηαιέγνπκε» γηα λα κελ έρνπκε άιιεο απνηπρίεο ζηελ δσή.
ΟΕ ΢ΤΝΑΕΏΛΛΏΓΒ΢
Σν 99% ησλ αλζξψπηλσλ ζθέςεσλ είλαη αξλεηηθέο θαη βιαβεξέο. Ώπηφ πνπ είκαζηε εδψ είλαη ην
απνηέιεζκα ησλ ίδησλ καο ησλ δηαλνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Ο άλζξσπνο πξέπεη λα απηνεμεξεπλά ηνλ ίδην ηνπ ηνλ λνπ αλ επηζπκεί λα αλαγλσξηζηεί, λα
αμηνινγεζεί θαη λα απηνεηθνλνπνηεζεί ζσζηά.
Δ δπζθνιία ηεο βαζηάο αλάιπζεο ηεο παξαηήξεζεο ηεο ζπλείδεζεο βξίζθεηαη ζηελ «αληίζεζε
ζηελ κεηαβίβαζε». Ώπηή ε δπζθνιία εμαιείθεηαη κέζσ ησλ δνκηθψλ θαη ζπλδηαιιαθηηθψλ
αλαιχζεσλ.
Βίλαη ζεκαληηθφ λα δηαρσξίζνπκε θαη λα δηαιχζνπκε ζπγθεθξηκέλα αλεπηζχκεηα ςπρηθά
επηπξφζζεηα ζηαζεξνπνηεκέλα ζην λνπ καο κε ηξαπκαηηθφ ηξφπν.
Οη ζπλδηαιιαθηηθέο θαη δνκηθέο αλαιχζεηο ζπλδπάδνληαη έμππλα ζ’ απηφ ην δήηεκα ηεο
εμεξεχλεζεο ηνπ εγψ.
Οπνηνδήπνηε ςπρηθφ επηπξφζζεην πξέπεη λα δηαρσξηζηεί πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή ηνπ δηάιπζε.
ΣΟ ΕΑΕΏΕΣΒΡΟ ΦΤΥΟΛΟΓΕΚΟ ΥΏΡΏΚΣΔΡΕ΢ΣΕΚΟ
΋ια ηα αλζξψπηλα φληα είλαη κεραληθά 100%. Ώζπλείδεηνη, δνπιεχνπλ κε ηελ ζπλείδεζε
θνηκηζκέλε, δνπλ θνηκηζκέλνη ρσξίο λα μέξνπλ απφ πνχ έξρνληαη νχηε πξνο ηα πνχ πάλε, είλαη
ππλσηηζκέλνη βαζεηά.
Δ χπλσζε ε νπνία είλαη ζπλνιηθή θαη ξέεη ζε φιε ηελ θχζε, επήιζε απφ ην βδειπξφ φξγαλν
Κνπληαξηηγνπαδφξ. Ώπηή ε θπιή είλαη ππλσηηζκέλε, αζπλείδεηε, βπζηζκέλε ζην πην βαζχ φλεηξν.
Σν μχπλεκα είλαη δπλαηφλ κφλν θαηαζηξέθνληαο ην εγψ. Πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε κε πιήξε
ζαθήλεηα φηη κεξηθέο θνξέο έρνπκε κηιήζεη πάλσ ζην Εδηαίηεξν Φπρνινγηθφ Υαξαθηεξηζηηθφ (ΕΦΥ)
ηνπ θάζε αλζξψπνπ.
΢ίγνπξα, θάζε άλζξσπνο έρεη ην ηδηαίηεξφ ηνπ ςπρνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, απηφ είλαη βέβαην.
Μεξηθνί ζα έρνπλ ζαλ ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ιαγλεία, άιινη ζα έρνπλ ην κίζνο, γηα άιινπο ζα
είλαη ε απιεζηία θ.ι.π. Σν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ζχλνιν δηαθφξσλ ηδηαίηεξσλ ςπρνινγηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ.
Γηα θάζε ΕΦΥ ππάξρεη πάληα έλα θαζνξηζηηθφ ζπκβάλ, κηα αθξηβήο πεξίζηαζε. Βίλαη έλαο
άλζξσπνο ιάγλνο; Πάληα ζα έρεη πεξηζηάζεηο ιαγλείαο ζηελ δσή ηνπ πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ
θαζνξηζκέλα πξνβιήκαηα. Ώπηέο νη πεξηζηάζεηο επαλαιακβάλνληαη πάληα.
Υξεηάδεηαη λα γλσξίζνπκε ην ΕΦΥ καο αλ ζέινπκε λα πεξάζνπκε ζε έλα αλψηεξν επίπεδν ηνπ
Βίλαη θαη λα εμαιείςνπκε απφ εκάο ηα αλεπηζχκεηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην ςπρνινγηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ.
Τπάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ζηελ δσή πνπ είλαη ε αζπλέρεηα ηεο θχζεο, απηφ είλαη
θαλεξφ. ΋ια ηα θαηλφκελα είλαη αζπλερή θαη απηφ ζεκαίλεη φηη πνηέ δελ ζα θηάζνπκε ζηελ
ηειεηνπνίεζε κέζσ ηεο αλνδηθήο εμέιημεο. Υξεηάδεηαη λα κεηαηξαπνχκε ζε πξαγκαηηθνχο ειηαθνχο
Ώλζξψπνπο ζηελ πην πιήξε έλλνηα ηεο ιέμεο.
Έλα είλαη ην επίπεδν ηεο αμηνπξεπνχο θαη ζεκλήο γπλαίθαο θαη άιιν είλαη ην επίπεδν ηεο
αλάμηαο θαη άζεκλεο γπλαίθαο. Τπάξρνπλ δηάθνξα επίπεδα ηνπ Βίλαη.
Έρνπκε πιένλ θαηαιάβεη ην επίπεδν ηνπ Βίλαη καο; ην επίπεδν ηνπ Βίλαη ζην νπνίν
βξηζθφκαζηε; είκαζηε ζπλεηδεηνί ηνπ φηη είκαζηε ππλσηηζκέλνη θαη θνηκηζκέλνη;
Σν δηαλνεηηθφ δψν ηαπηίδεηαη φρη κφλν κε ηα εμσηεξηθά πξάγκαηα, αιιά πξνρσξά ηαπηηζκέλν
κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, κε ηηο ιάγλεο ζθέςεηο ηνπ, κε ηα κεζχζηα ηνπ, κε ηνπο ζπκνχο ηνπ, κε ηηο
απιεζηίεο ηνπ, κε ηελ απηνζπνπδαηφηεηά ηνπ, κε ηελ καηαηφηεηά ηνπ, κε ηελ κπζηηθηζηηθή
ππεξεθάλεηα ηνπ, κε ηελ απηναμία ηνπ θ.ι.π.
Έρνπκε κήπσο ζπιινγηζηεί, φηη δελ έρνπκε ηαπηηζηεί φρη κφλν κε ην εμσηεξηθφ αιιά επίζεο θαη
κε απηφ πνπ είλαη καηαηφηεηα θαη πεξεθάληα; Γηα παξάδεηγκα: Νηθήζακε ζήκεξα! ΋κσο, ληθήζακε

ηελ εκέξα ή ε εκέξα καο λίθεζε; Βίκαζηε ζίγνπξνη φηη δελ έρνπκε ηαπηηζηεί κε θάπνηα λνζεξή
ζθέςε, άπιεζηε, πεξήθαλε, θάπνηα πξνζβνιή ή κε θάπνηα αλεζπρία ή ακθηβνιία θ.ι.π.; Βίκαζηε
ζίγνπξνη φηη ληθήζακε ηελ εκέξα ή ε κέξα καο λίθεζε;
Ση θάλακε ζήκεξα; Καηαιάβακε ην επίπεδν ηνπ Βίλαη ζην νπνίν βξηζθφκαζηε; Πεξάζακε ζε έλα
αλψηεξν επίπεδν ηνπ Βίλαη ή κείλακε εθεί φπνπ βξηζθφκαζηαλ;
Μήπσο, κπνξνχκε λα πηζηέςνπκε φηη κπνξνχκε λα πεξάζνπκε ζε έλα αλψηεξν επίπεδν ηνπ
Βίλαη αλ δελ εμαιείςνπκε ζπγθεθξηκέλα ςπρνινγηθά ειαηηψκαηα; Βίκαζηε, κήπσο, επραξηζηεκέλνη κε
ην επίπεδν ηνπ Βίλαη ζην νπνίν βξηζθφκαζηε ηψξα; Ώλ πξφθεηηαη λα κείλνπκε ζε φιε καο ηελ δσή ζε
έλα επίπεδν ηνπ Βίλαη ηφηε ηη θάλνπκε;
΢ε θάζε επίπεδν ηνπ Βίλαη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πίθξεο, ζπγθεθξηκέλεο νδχλεο, απηφ είλαη
θαλεξφ. ΋ινη παξαπνληνχληαη φηη ππνθέξνπλ, φηη έρνπλ πξνβιήκαηα, γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία
βξίζθνληαη θαη γηα ηνπο αγψλεο ηνπο. Σφηε, ξσηάσ έλα πξάγκα, έρεη αλεζπρία1 ην δηαλνεηηθφ δψν γηα
λα πεξάζεη ζ’ έλα αλψηεξν επίπεδν ηνπ Βίλαη;
Πξνθαλψο, φζν βξηζθφκαζηε ζην επίπεδν ηνπ Βίλαη ζην νπνίν βξηζθφκαζηε, ζα πξέπεη λα
επαλαιεθζνχλ φιεο νη αληίμνεο πεξηζηάζεηο πνπ γλσξίδνπκε ήδε θαη φιεο νη πίθξεο πνπ έρνπκε
ζπλαληήζεη. Ξαλά θαη μαλά ζα εκθαληζηνχλ φκνηεο δπζθνιίεο.
Θέινπκε λα αιιάμνπκε; Αελ ζέινπκε λα έρνπκε πηα ηα πξνβιήκαηα πνπ καο ζιίβνπλ, ηα
νηθνλνκηθά, ηα νηθνγελεηαθά, ηεο ιαγλείαο θ.ι.π.; Θέινπκε λα ζσζνχκε απφ ηηο δπζθνιίεο; Αελ
έρνπκε παξά λα ζθεθηνχκε έλα αλψηεξν επίπεδν ηνπ Βίλαη.
Κάζε θνξά πνπ θάλνπκε έλα βήκα πξνο έλα αλψηεξν επίπεδν ηνπ Βίλαη, αλεμαξηεηνπνηνχκαζηε
απφ ηηο εθηειεζηηθέο δπλάκεηο ηεο Katexis Suelta.
Καηά ηξφπνλ ψζηε αλ δελ γλσξίδνπκε ην ΕΦΥ καο πεγαίλνπκε πνιχ άζθεκα. Υξεηάδεηαη λα ην
γλσξίζνπκε αλ ζέινπκε λα πεξάζνπκε ζε έλα αλψηεξν επίπεδν ηνπ Βίλαη θαη λα εμαιείςνπκε απφ
εκάο ηα αλεπηζχκεηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην ΕΦΥ. Αηαθνξεηηθά πσο ζα πεξάζνπκε ζε έλα
αλψηεξν επίπεδν ηνπ Βίλαη;
Σν δηαλνεηηθφ δψν ζέιεη λα πάςεη λα ππνθέξεη αιιά δελ θάλεη ηίπνηε γηα λα αιιάμεη, δελ
παιεχεη γηα λα πεξάζεη ζε έλα αλψηεξν επίπεδν ηνπ Βίλαη, ηφηε πσο κπνξεί λα αιιάμεη;
΋ια ηα θαηλφκελα είλαη αζπλερή. Σν δφγκα ηεο Βμέιημεο δελ ρξεζηκεχεη ζε ηίπνηε, παξά κφλν
γηα λα καο θαζπζηεξήζεη.
Βγψ γλσξίδσ πνιινχο ςεπηνεζσηεξηζηέο, αλζξψπνπο εηιηθξηλείο κε αγλή θαξδηά, πνπ
βξίζθνληαη κπνηηιηαξηζκέλνη ζην δφγκα ηεο Βμέιημεο, πνπ πεξηκέλνπλ φηη ν ρξφλνο ζα ηνπο
ηειεηνπνηήζεη θαη πεξλάλε ρηιηάδεο ρξφληα θαη δελ ηειεηνπνηνχληαη πνηέ. Γηαηί; Αηφηη απηνί νη
άλζξσπνη δελ θάλνπλ ηίπνηα γηα λα αιιάμνπλ ηα επίπεδα ηνπ Βίλαη, παξακέλνπλ πάληα ζην ίδην ζθαιί.
Σφηε ρξεηάδεηαη λα πεξάζνπκε πην πέξα απφ ηελ Βμέιημε θαη λα κπνχκε ζηνλ επαλαζηαηηθφ δξφκν,
ζηνλ δξφκν ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο ΢πλείδεζεο ή ηεο Αηαιεθηηθήο.
Δ Βμέιημε θαη ε Πηψζε είλαη δχν λφκνη πνπ δηαδηθάδνληαη ηαπηνρξφλσο ζε φιε ηελ δεκηνπξγία,
απνηεινχλ ηνλ κεραληθφ άμνλα ηεο θχζεο αιιά πνηέ δελ καο πάλε ζηελ Ώπειεπζέξσζε.
Οη λφκνη ηεο Βμέιημεο θαη ηεο Πηψζεο είλαη θαζαξά πιηζηηθνί θαη ηίπνηα δελ έρνπλ λα θάλνπλ
κε ηελ εζψηαηε Ώπηνπξαγκάησζε ηνπ Βίλαη. Αελ ηνπο αξλνχκαζηε, ππάξρνπλ αιιά δελ ρξεζηκεχνπλ
γηα ηελ Φπρνινγηθή Βπαλάζηαζε. Βκείο ρξεηάδεηαη λα είκαζηε επαλαζηαηηθνί, ρξεηάδεηαη λα κπνχκε
ζην δξφκν ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο ΢πλείδεζεο.
Πσο ζα κπνξνχζακε λα πεξάζνπκε ζε έλα αλψηεξν επίπεδν ηνπ Βίλαη αλ δελ ήκαζηαλ
επαλαζηαηηθνί; Ώο παξαηεξήζνπκε ηα δηάθνξα ζθαινπάηηα κηαο ζθάιαο, είλαη αζπλερή, έηζη είλαη
επίζεο ηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ Βίλαη. ΢ε θάζε επίπεδν ηνπ Βίλαη αλήθεη πξνζδηνξηζκέλνο αξηζκφο
δξαζηεξηνηήησλ. ΋ηαλ θάπνηνο πεξλά ζε έλα αλψηεξν επίπεδν ηνπ Βίλαη πξέπεη λα θάλεη έλα πήδεκα
θαη λα αθήζεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είρε ζην θαηψηεξν επίπεδν ηνπ Βίλαη2.
Έξρνληαη αθφκα ζηελ κλήκε κνπ εθείλεο νη επνρέο ηεο δσήο κνπ, εδψ θαη 20, 30, 40 ρξφληα
πίζσ, νη νπνίεο ήηαλ απνθαζηζηηθέο. Γηαηί; Γηαηί ζπλάληεζα αλψηεξα επίπεδα ηνπ Βίλαη. ήηαλ απηφ
πνπ γηα κέλα απνηεινχζε ηελ κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα.
Οη δξαζηεξηφηεηέο κνπ ηεο επνρήο εθείλεο αλεζηάιεζαλ, θφπεθαλ γηαηί ζηα αλψηεξα
ζθαινπάηηα ηνπ Βίλαη ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθέο.
Ώλ πεξάζνπκε ζε έλα αλψηεξν επίπεδν ηνπ Βίλαη, πξέπεη λα αθήζνπκε πνιιά πξάγκαηα πνπ
ηψξα είλαη ζπνπδαία γηα καο, θαη αλήθνπλ ζην επίπεδν ζην νπνίν βξηζθφκαζηε.
1

Βλδηαθέξεηαη;
Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη κε ηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ. ΢ηελ αλψηεξε ηάμε δελ έρεηο πιένλ ηα παιηά καζήκαηα αιιά
θαηλνχξηα ηα νπνία ρξεηάδνληαη πξνζπάζεηα λα ηα μεπεξάζεηο πεγαίλνληαο ζηελ επφκελε ηάμε.
2

Σν πέξαζκα ζε άιιν επίπεδν ηνπ Βίλαη πεξηιακβάλεη, ινηπφλ, έλα πήδεκα, θαη απηφ ην πήδεκα
είλαη επαλαζηαηηθφ, δελ είλαη πνηέ εμειηθηηθνχ ηχπνπ, πάληα είλαη επαλαζηαηηθφ, δηαιεθηηθφ.
Τπάξρνπλ άλζξσπνη, θαλθαξφλνη, πνπ αηζζάλνληαη ζαλ ζενί, απηφ ην είδνο αλζξψπσλ είλαη
κπζνκαλείο ηεο ρεηξφηεξεο κνξθήο, ηνπ ρεηξφηεξνπ γνχζηνπ. Ώπηφο πνπ αηζζάλεηαη ζνθφο επεηδή έρεη
κεξηθέο ςεπηνεζσηεξηζηηθέο γλψζεηο ζηνλ λνπ ηνπ θαη ζθέπηεηαη φηη είλαη πηα έλαο κεγάινο κπεκέλνο,
έρεη πέζεη ζηελ κπζνκαλία, είλαη γεκάηνο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ.
Κάζε έλαο απφ εκάο δελ είλαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ έλα επηειέο ζθνπιήθη ηεο ιάζπεο ηεο γεο.
΋ηαλ κηιάσ έηζη αξρίδσ απφ εκέλα. Σν λα είκαζηε γεκάηνη απφ ηνλ εαπηφ καο, ην λα έρνπκε
ιαλζαζκέλεο εηθφλεο ηνπ εαπηνχ καο, θαληαζίεο ησλ εαπηψλ καο, ζεκαίλεη λα είκαζηε ζε θαηψηεξα
επίπεδα ηνπ Βίλαη.
Σαπηίδεηαη θαλείο κε ηνλ εαπηφ ηνπ ζθεπηφκελνο φηη ζα βγάιεη πνιιά ιεθηά, έλα φκνξθν
απηνθίλεην, ηειεπηαίν κνληέιν ή φηη ε κλεζηή ηνπ ηνλ αγαπάεη, φηη είλαη έλαο ζπνπδαίνο θχξηνο ή φηη
είλαη ζνθφο. Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη λα ηαπηηζηεί θαλείο κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Πξέπεη λα αξρίζεη θαλείο
απφ ην λα κελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κεηά, λα κελ ηαπηίδεηαη κε ηα εμσηεξηθά πξάγκαηα.
΋ηαλ θάπνηνο δελ ηαπηίδεηαη γηα παξάδεηγκα κε έλαλ πβξηζηή, ηνλ ζπγρσξεί, ηνλ αγαπά, δελ
κπνξεί λα ηνλ πιεγψζεη. Καη αλ θάπνηνο πιεγψλεη ζε θάπνηνλ ηελ απηναγάπε, αιιά απηφο δελ
ηαπηίδεηαη κε ηελ απηναγάπε είλαη ζαθέο φηη δελ κπνξεί λα αηζζαλζεί πφλν δεδνκέλνπ φηη δελ πνλάεη.
Ώλ θάπνηνο δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ καηαηφηεηα, δελ ηνλ ελνριεί λα πεξπαηά ζην δξφκν αθφκα θαη
αλ είλαη κε κεξηθά εζψξνπρα κπαισκέλα. Γηαηί; Γηαηί δελ είλαη ηαπηηζκέλνο κε ηελ καηαηφηεηα.
Ώλ πξηλ απφ φια ηαπηηδφκαζηε κε ηνπο εαπηνχο καο θαη κεηά κε ηηο καηαηφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ
θφζκνπ, ηφηε δελ κπνξνχκε λα ζπγρσξήζνπκε. Ώο ζπκεζνχκε ηελ πξνζεπρή ηνπ Κπξίνπ: «Άθεο εκίλ
ηα νθεηιήκαηα εκψλ σο θαη εκείο αθίεκελ ηνηο νθεηιέηαηο εκψλ…» Ώιιά ιέσ θαη θάηη πεξηζζφηεξν,
δελ αξθεί λα ζπγρσξνχκε απιψο αιιά πξέπεη θαη λα δηαγξάθνπκε ηα ρξέε. Θα κπνξνχζε λα
ζπγρσξέζεη θαλείο έλαλ ερζξφ αιιά λα κελ δηαγξάςεη ηα ρξέε πνηέ. Πξέπεη λα είκαζηε εηιηθξηλείο,
ρξεηάδεηαη δηαγξαθή…
Βπίζεο ιέεη ην Βπαγγέιην ηνπ Κπξίνπ: «Μαθάξηνη νη πξάνη γηαηί απηνί ζα θιεξνλνκήζνπλ ηελ
γε…» Ώπηή είλαη κηα θξάζε πνπ θαλείο δελ έρεη θαηαιάβεη. Μαθάξηνπο, ζα ιέγακε, φζνπο δελ είλαη
κλεζίθαθνη. Ώλ θάπνηνο είλαη κλεζίθαθνο, πσο κπνξεί λα είλαη πξάνο; ν κλεζίθαθνο πεξλάεη ηνλ
θαηξφ ηνπ θάλνληαο ινγαξηαζκνχο: Βγψ πνπ ηνπ έθαλα ηφζεο ράξεο… εγψ πνπ ηνλ πξνζηάηεπζα, ηνπ
έθαλα ηφζεο θηιαλζξσπίεο θαη θνίηα πσο κε πιεξψλεη απηφο ν θίινο πνπ ηφζν εμππεξέηεζα θαη ηψξα
δελ είλαη ηθαλφο λα κε εμππεξεηήζεη! Ώπηνί είλαη νη «ινγαξηαζκνί» ηνπ κλεζίθαθνπ.
Πσο ζα κπνξνχζε λα είλαη θαλείο πξάνο φηαλ είλαη γεκάηνο κλεζηθαθίεο; Ώπηφο πνπ είλαη
γεκάηνο κλεζηθαθίεο δεη θάλνληαο ινγαξηαζκνχο φιεο ηηο ψξεο, χζηεξα, δελ είλαη πξάνο. Πσο ζα
κπνξνχζε λα είλαη καθάξηνο;
Ση θαηαιαβαίλνπκε ζαλ «καθάξηνο»; Ση θαηαιαβαίλνπκε ζαλ «επηπρία»; Βίκαζηε ζίγνπξνη φηη
είκαζηε επηπρηζκέλνη; Πνηνο είλαη επηπρηζκέλνο; Έρσ γλσξίζεη αλζξψπνπο πνπ ιέλε, είκαη επηπρήο!
Βίκαη ραξνχκελνο κε ηελ δσή κνπ! Βίκαη επηπρήο! Ώιιά έρσ αθνχζεη ηνπο ίδηνπο λα ιέλε: Με ελνριεί
ν ηάδε! Βθείλνο ν ηχπνο κνπ θαίλεηαη ρνληξφο! Αελ μέξσ γηαηί δελ πξαγκαηνπνηείηαη απηφ πνπ ηφζν
επηζπκψ! Σφηε, δελ είλαη επηπρηζκέλνη, απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη είλαη
ππνθξηηέο θαη απηφ είλαη φιν.
Σν λα είζαη επηπρηζκέλνο είλαη πνιχ δχζθνιν, πξηλ απ’ φια γηα λα είζαη επηπρηζκέλνο
ρξεηάδεηαη λα είζαη πξάνο.
Δ ιέμε καθαξηφηεηα ζεκαίλεη εζψηαηε επηπρία, φρη ζε ρίιηα ρξφληα, αιιά ηψξα, απηφ ην ιεπηφ,
ηελ ζηηγκή ζηελ νπνία δνχκε.
Ώλ γίλνπκε ζη’ αιήζεηα πξάνη κέζσ ηεο κε ηαχηηζεο, ηφηε ζα θηάζνπκε λα είκαζηε
επηπρηζκέλνη. Ώιιά είλαη αλαγθαίν φρη κφλν λα κελ ηαπηηδφκαζηε κε ηηο ζθέςεηο καο ηεο ιαγλείαο,
ηνπ κίζνπο, ηεο εθδίθεζεο, ηεο κλεζηθαθίαο, ηεο πηθξίαο, φρη. Πξέπεη λα εμαιείςνπκε απφ κέζα καο
ηα θφθθηλα δαηκφληα ηνπ ΢εζ1, απηά ηα ςπρηθά επηπξφζζεηα πνπ πξνζσπνπνηνχλ ηα ειαηηψκαηά καο
ηνπ ςπρνινγηθνχ ηχπνπ.
Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε, γηα παξάδεηγκα, απηφ πνπ είλαη ε δηαδηθαζία ηεο πηθξίαο, πξέπεη λα
θάλνπκε αλαηνκία ζηελ πηθξία. ΋ηαλ θηάζνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πηθξία νθείιεηαη ζην φηη
θαηέρνπκε ζην εζσηεξηθφ καο ηελ απηναγάπε, ηφηε αγσληδφκαζηε γηα λα εμαιείςνπκε ην εγψ ηεο
απηναγάπεο. Ώιιά πξέπεη λα ην θαηαιάβνπκε γηα λα κπνξέζνπκε λα ην εμαιείςνπκε, δελ ζα
κπνξνχζακε λα ην εμαιείςνπκε αλ πξνεγνπκέλσο δελ ην είρακε θαηαιάβεη.
1

΢εη ή ΢έηη: ν αηγππηηαθφο ζεφο ηνπ θαθνχ, ν αληίπαινο ηνπ ΍ξνπ, ν δηθφο καο ΢αηαλάο.

Γηα λα κπνξέζνπκε λα εμαιείςνπκε ρξεηάδεηαη ε Νηέβη Κνπληαιίλε ΢άθηη, κφλν εθείλε κπνξεί
λα απνζπλζέζεη νπνηνδήπνηε ςπρνινγηθφ ειάηησκα, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εγψ ηεο απηναγάπεο.
Βίκαζηε ζίγνπξνη φηη δελ είκαζηε πηθξακέλνη κε θάπνηνλ; πνηνο απφ εκάο είλαη ζίγνπξνο φηη δελ
είλαη πηθξακέλνο θαη φηη δελ θάλεη ινγαξηαζκνχο; Πνηφο;
Ώλ ζέινπκε λα αλεμαξηεηνπνηεζνχκε απφ ηελ ζειεληαθή κεραληθφηεηα, πξέπεη λα εμαιείςνπκε
απφ ηνπο εαπηνχο καο ην εγψ ηεο πηθξίαο θαη ηεο απηναγάπεο. ΋ηαλ θαλείο ην θαηαιαβαίλεη απηφ,
πξνρσξάεη ζην δξφκν πνπ νδεγεί ζηελ ηειηθή Ώπειεπζέξσζε.
Μφλν κέζσ ηεο θσηηάο ηνπ Κξηνχ, ηνπ Ώκλνχ, ηνπ ελζαξθσκέλνπ πξνβάηνπ, ηνπ εζψηαηνπ
Υξηζηνχ, κπνξνχκε ζη’ αιήζεηα λα θάςνπκε απηά ηα απάλζξσπα ζηνηρεία πνπ θέξνπκε ζην
εζσηεξηθφ καο θαη ζην κέηξν πνπ ε ζπλείδεζε απνκπνηηιηάξεηαη, μππλάκε ζηγά-ζηγά.
Δ ζπλείδεζε δελ κπνξεί λα μππλήζεη φζν ζπλερίδεη λα είλαη κπνηηιηαξηζκέλε κέζα ζηα ςπρηθά
επηπξφζζεηα πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο απνηεινχλ ηνλ εαπηφ κνπ, ην εγψ, ηελ Katexis Suelta. Υξεηάδεηαη
λα πεξάζνπκε απφ ηνλ Μπζηηθφ Θάλαην εδψ θαη ηψξα. Υξεηάδεηαη λα πεζαίλνπκε απφ ζηηγκή ζε
ζηηγκή, κφλν κε ηνλ ζάλαην έξρεηαη ην θαηλνχξην. Ώλ ν ζπφξνο δελ πεζάλεη ην θπηφ δελ γελληέηαη.
Υξεηάδεηαη λα κάζνπκε λα δνχκε, λα απειεπζεξσζνχκε απφ απηή ηελ ζειεληαθή θιεξνλνκηά πνπ
έρνπκε.
ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ ΣΔ΢ ΑΟΤΛΒΕΏ΢
Πξηλ γλσξίζνπκε θαη εμνινζξεχζνπκε ην ΕΦΥ, πξέπεη λα δνπιέςνπκε εληαηηθά ζε κηα γεληθή
έλλνηα κε φια ηα ειαηηψκαηα κηάο θαη ην ΕΦΥ έρεη πνιχ βαζηέο ξίδεο πνπ έξρνληαη απφ πεξαζκέλεο
ππάξμεηο. Γηα λα ην γλσξίζνπκε γίλεηαη αλαγθαίν λα έρνπκε δνπιέςεη κε αθνχξαζην ηξφπν θαη κε κηα
Μεζνδνινγία ηεο Ανπιεηάο, ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα.
Πξέπεη λα έρνπκε ηάμε ζηελ δνπιεηά θαη αθξίβεηα ζηελ εμάιεηςε ησλ ειαηησκάησλ. Γηα παξάδεηγκα: ζε θάπνηνλ, ζηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, έρνπλ εκθαληζηεί δχν ειαηηψκαηα ηεο ιαγλείαο ην
πξσί, ηεο πεξεθάληαο ην απφγεπκα θαη απηφ ηνπ ζπκνχ ην βξάδπ. Ώλαληίξξεηα, βιέπνπκε κηα δηαδνρή
γεγνλφησλ θαη εθδειψζεσλ. Σφηε, αλαξσηηφκαζηε: Πσο θαη πάλσ ζε πνην εθδεισζέλ ειάηησκα θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο πξέπεη λα δνπιέςνπκε;
΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο αιήζεηαο ε απάληεζε είλαη απιή. ΋ηαλ θηάζεη ε λχρηα ή ε ψξα ηνπ
δηαινγηζκνχ, κε ην ζψκα ραιαξσκέλν, πεξλάκε λα εθαξκφζνπκε ηελ αλαδξνκηθή άζθεζε πάλσ ζηα
γεγνλφηα θαη ηηο εθδειψζεηο ηνπ εγψ ζηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ώθνχ πιένλ έρνπκε αλαπαξαζηήζεη,
ηαμηλνκήζεη θαη αξηζκήζεη, πξνβαίλνπκε ζηελ δνπιεηά ηεο θαηαλφεζεο.
Πξψηα ζα εξγαζηνχκε πάλσ ζε έλα εγσηθφ ζηνηρείν ζην νπνίν ζα κπνξνχζακε λα αθηεξψζνπκε
πεξίπνπ 20 ιεπηά, κεηά ζε άιιν ςπρνινγηθφ ζπκβάλ ζην νπνίν ζα κπνξνχζακε λα αθηεξψζνπκε 10
ιεπηά θαη 15 ιεπηά ζε άιιε εθδήισζε. ΋ια εμαξηψληαη απφ ηελ ζνβαξφηεηα θαη ηελ έληαζε ησλ
εγσηθψλ ζπκβάλησλ.
Ώθνχ ηαμηλνκήζνπκε ηηο εθδειψζεηο θαη ηα γεγνλφηα ηεο Katexis Suelta, ηνπ εαπηνχ κνπ,
κπνξνχκε λα ηα δνπιέςνπκε ηελ λχρηα ή ηελ ψξα ηνπ δηαινγηζκνχ, ήζπρα θαη κε κεζνδηθή ηάμε.
΢ε θάζε εξγαζία πάλσ ζε απηφ ή εθείλν ην ειάηησκα, γεγνλφο θαη εθδήισζε κπαίλνπλ νη εμήο
παξάγνληεο: Ώπνθάιπςε, δίθε θαη εθηέιεζε. ΢ε θάζε ςπρνινγηθφ επηπξφζζεην εθαξκφδνληαη νη ηξεηο
αλαθεξζέληεο παξάγνληεο έηζη: Ώπνθάιπςε φηαλ ην έρνπκε δεη ζε δξάζε, ζε εθδήισζε. Αίθε ή
θαηαλφεζε φηαλ γλσξίδνπκε φιεο ηνπ ηηο ξίδεο. Βθηέιεζε κε ηελ βνήζεηα ηεο Θετθήο Μεηέξαο
Κνπληαιίλεο, κέζσ ηεο ζνθήο πξαθηηθήο ηεο ζεμνπαιηθήο Τπεξδπλακηθήο.
ΣΏ ΢ΟΦΕ΢ΜΏΣΏ ΣΔ΢ ΢ΤΓΥΤ΢Δ΢.
΢νθίζκαηα, είλαη νη εζθαικέλνη ζπιινγηζκνί πνπ πξνηξέπνπλ ζην ιάζνο θαη πνπ θπνθνξνχληαη
απφ ην εγψ ζηα 49 επίπεδα ηνπ ππνζπλείδεηνπ.
Σν ππνζπλείδεην είλαη ν ηάθνο ηνπ παξειζφληνο πάλσ απφ ηνλ νπνίν θαίεη ε ειίζηα θιφγα ηεο
ζθέςεο θαη φπνπ θπνθνξνχληαη ηα ζνθίζκαηα ηεο ΢ΤΓΥΤ΢Δ΢. Ώπηά θέξνπλ ην δηαλνεηηθφ δψν ζηελ
γνεηεία θαη ηειηθά ζηνλ χπλν ηεο ζπλείδεζεο.
Ώπηφ πνπ βξίζθεηαη θπιαγκέλν κέζα ζηνλ ηάθν είλαη δηαθζνξά θαη θφθαια λεθξψλ, φκσο ην
ηαθηθφ θάιπκκα είλαη πνιχ σξαίν θαη πάλσ ηνπ θαίεη ε κνηξαία θιφγα ηνπ δηαλνεηηθνχ.
Ώλ ζέινπκε λα δηαιχζνπκε ην εγψ, πξέπεη λα μεζθεπάζνπκε ηνλ ππνζπλείδεην ηάθν θαη λα
μεζάςνπκε φια ηα θφθαια θαη ηελ δηαθζνξά ηνπ παξειζφληνο. Βίλαη πνιχ σξαίνο ν ηάθνο απ’ έμσ,
αιιά απφ κέζα είλαη βξσκεξφο θαη απερζήο. Υξεηάδεηαη λα κεηαηξαπνχκε ζε λεθξνζάθηεο.
Σν λα πξνζβάινπκε ηνλ άιιν, λα ηνλ πιεγψζνπκε ζηα εζψηαηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, λα ηνλ
ηαπεηλψζνπκε, είλαη πνιχ εχθνιν πξάγκα φηαλ πξφθεηηαη λα ηνλ δηνξζψζνπκε γηα ην ίδην ηνπ ην θαιφ.

Έηζη ζθέπηνληαη νη ζπκψδεηο, εθείλνη πνπ πηζηεχνληαο φηη δελ κηζνχλ, κηζνχλ ρσξίο λα μέξνπλ φηη
κηζνχλ.
Βίλαη πνιινί νη άλζξσπνη πνπ παιεχνπλ ζηελ δσή γηα λα γίλνπλ πινχζηνη. Ανπιεχνπλ,
απνηακηεχνπλ θαη πξνζέρνπλ ζε φια, αιιά ην θξπθφ ειαηήξην φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο είλαη ε
κπζηηθή δήιηα, απηή πνπ αγλνείηαη, απηή πνπ δελ βγαίλεη ζηελ επηθάλεηα, απηή πνπ παξακέλεη
θπιαγκέλε ζηνλ ηάθν ηνπ ππνζπλεηδήηνπ.
Βίλαη δχζθνιν λα βξεηο ζηελ δσή θάπνηνλ πνπ δελ δειεχεη ην σξαίν ζπίηη, ην αζηξαθηεξφ
απηνθίλεην, ηελ εμππλάδα ηνπ αξρεγνχ, ην φκνξθν έλδπκα, ηελ θαιή θνηλσληθή ζέζε, ηελ
κεγαιεηψδε ηχρε θ.ι.π.
΢ρεδφλ πάληα νη θαιχηεξεο πξνζπάζεηεο ησλ ζπκπνιηηψλ έρνπλ γηα θξπθφ ειαηήξην ηελ δήιηα.
Πνιινί είλαη νη άλζξσπνη πνπ απνιακβάλνπλ ηελ ιεπηή γεχζε θαη απερζάλνληαη ηελ ιαηκαξγία,
αιιά ηξψλε πάληα πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην θαλνληθφ.
Πνιινί είλαη νη άλζξσπνη πνπ επηηεξνχλ ππεξβνιηθά ηνλ ζχδπγφ ηνπο, αιιά απερζάλνληαη ηηο
δήιηεο.
Πνιινί είλαη νη ζπνπδαζηέο ζπγθεθξηκέλσλ ςεπηνεζσηεξηζηηθψλ θαη ςεπηναπνθξπθηζηηθψλ
ζρνιψλ πνπ απερζάλνληαη ηα πξάγκαηα απηνχ ηνπ θφζκνπ θαη δελ δνπιεχνπλ θαζφινπ γηαηί φια απηά
είλαη καηαηφηεηα, αιιά είλαη δειηάξεδεο κε ηηο αξεηέο ηνπο θαη δελ δέρνληαη πνηέ λα ηνπο
ραξαθηεξίζεη θάπνηνο ηεκπέιεδεο.
Πνιινί είλαη απηνί πνπ κηζνχλ ηηο θηινθξνλήζεηο θαη ηνπο επαίλνπο, αιιά δελ ελνρινχληαη φηαλ
ηαπεηλψλνπλ κε ηελ κεηξηνθξνζχλε ηνπο ην θησρφ πνηεηή πνπ ζπλέζεζε γη’ απηνχο έλα ζηίρν κε
κνλαδηθφ ζθνπφ λα απνθηήζεη έλα λφκηζκα γηα λα αγνξάζεη ςσκί.
Πνιινί είλαη νη δηθαζηέο πνπ μέξνπλ λα εθπιεξψλνπλ ην θαζήθνλ ηνπο, αιιά επίζεο είλαη
πνιινί νη δηθαζηέο πνπ κε ηελ αξεηή ηνπ θαζήθνληνο έρνπλ δνινθνλήζεη. Ήηαλ αλαξίζκεηα ηα
θεθάιηα πνπ έπεζαλ ζηελ γθηινηίλα ηεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο.
΋ινη νη δήκηνη εθπιεξψλνπλ ην θαζήθνλ ηνπο θαη είλαη πηα ρηιηάδεο ηα αζψα ζχκαηα ησλ
δεκίσλ. Καλέλαο δήκηνο δελ αηζζάλεηαη έλνρνο, φινη εθπιεξψλνπλ ην θαζήθνλ ηνπο…
Οη θπιαθέο είλαη γεκάηεο απφ αζψνπο, αιιά νη δηθαζηέο δελ αηζζάλνληαη έλνρνη γηαηί
εθπιεξψλνπλ ην θαζήθνλ ηνπο.
Ο παηέξαο ή ε κεηέξα ηεο νηθνγέλεηαο, γεκάηνη ζπκφ, καζηηγψλνπλ θαη μπινθνξηψλνπλ ηα
κηθξά ηνπο παηδηά, αιιά δελ αηζζάλνληαη ηχςεηο γηαηί εθπιεξψλνπλ ην θαζήθνλ ηνπο θαη ζα δέρνληαλ
ηα πάληα εθηφο απφ ην λα ηνπο ραξαθηεξίζνπλ ζθιεξνχο.
Μφλν κε ην λνπ ήζπρν θαη ζησπειφ, βπζηζκέλνη ζε βαζχ δηαινγηζκφ, κπνξνχκε λα βγάινπκε
κέζα απφ ηνλ ηάθν ηνπ ππνζπλεηδήηνπ φιε ηελ κπζηηθή δηαθζνξά πνπ θνξησλφκαζηε κέζα καο. Αελ
είλαη θαζφινπ επράξηζην λα βιέπεηο ηνλ καχξν ηάθν κε φια ηα θφθαια θαη ηελ δηαθζνξά ηνπ
παξειζφληνο.
Κάζε θξπθφ ειάηησκα κπξίδεη άζρεκα κέζα ζηνλ ηάθν ηνπ, αιιά φηαλ ην δνχκε θαηαιήγεη
εχθνιν λα ην θάςνπκε θαη λα ην ειαηηψζνπκε ζε ζηάρηεο.
Δ θσηηά ηεο θαηαλφεζεο ειαηηψλεη ζε ζθφλε ηελ δηαθζνξά ηνπ παξειζφληνο. Πνιινί καζεηέο
ηεο Φπρνινγίαο φηαλ αλαιχνπλ ην ππνζπλείδεην, δηαπξάηηνπλ ην ιάζνο λα δηαηξνχληαη ζε αλαιπηή
θαη αλαιπφκελν, δηαλνεηηθφ θαη ππνζπλείδεην, ππνθείκελν θαη αληηθείκελν, αληηιακβαλφκελν θαη
αληηιεπηφ.
Ώπηνί νη ηξφπνη δηαίξεζεο είλαη ηα ζνθίζκαηα ηεο ζχγρπζεο πνπ καο παξνπζηάδεη ην εγψ. Ώπηνί
νη ηξφπνη δηαίξεζεο δεκηνπξγνχλ αληαγσληζκνχο θαη κάρεο αλάκεζα ζην δηαλνεηηθφ θαη ην
ππνζπλείδεην, θαη φπνπ ππάξρνπλ κάρεο θαη πάιε δελ κπνξεί λα ππάξρεη εζπρία θαη ζησπή ηνπ λνπ.
Μφλν ζηελ λνεηηθή εζπρία θαη ζησπή κπνξνχκε λα βγάινπκε κέζα απφ ην καχξν ηάθν ηνπ
ππνζπλεηδήηνπ φιε ηελ δηαθζνξά ηνπ παξειζφληνο.
Να κε ιέκε ην εγψ κνπ έρεη δήιηα, κίζνο, θζφλν, ιαγλεία θ.ι.π. Καιχηεξα είλαη λα κε
δηαηξνχκαζηε, θαιχηεξα είλαη λα ιέκε: εγψ έρσ δήιηα, κίζνο, θζφλν, ζπκφ, ιαγλεία θ.ι.π.
΋ηαλ κειεηάκε ηα Άγηα ΐηβιία ηεο Ελδίαο, ελζνπζηαδφκαζηε ζθεπηφκελνη ην Ώλψηαην
Μπξαράηκαλ θαη ηελ έλσζε ηνπ Άηκαλ κε ηνλ Μπξαράηκαλ, αιιά ζη’ αιήζεηα, φζν ππάξρεη έλα
ςπρνινγηθφ εγψ κε ηα ζνθίζκαηά ηνπ ηεο ζχγρπζεο, δελ ζα κπνξνχζακε λα πεηχρνπκε ηελ επηπρία λα
ελσζνχκε κε ην Παγθφζκην Πλεχκα ηεο Γσήο. ΋ηαλ πεζάλεη ην εγψ ην Παγθφζκην Πλεχκα ηεο Γσήο
βξίζθεηαη κέζα καο ζαλ ηελ θιφγα ζηελ ιάκπα.
Δ ΏΠΏΣΔ ΣΟΤ ΒΓΧ

Δ απάηε ηνπ εγψ είλαη ε ζπλήζεηα ηεο εμαπάηεζεο, ρσξίο θαλέλα φξην, ε νπνία δηαδηθάδεηαη
κέζα απφ ηηο ζεηξέο ηνπ εγψ.
Οπνηνζδήπνηε άλζξσπνο κπνξεί λα δηαπξάμεη ην ιάζνο λα ηηλάμεη ηα κπαιά ηνπ ζηνλ αέξα φπσο
θάλεη νπνηνζδήπνηε δεηιφο θαη ειίζηνο απηφρεηξαο, αιιά ην δηάζεκν εγψ ηεο Φπρνινγίαο πνηέ δελ ζα
κπνξνχζε λα απηνθηνλήζεη.
Οη άλζξσπνη φισλ ησλ ςεπηνεζσηεξηζηηθψλ ζρνιψλ έρνπλ ππέξνρα ηδαληθά θαη κέρξη
πςειφθξνλεο ζθνπνχο, αιιά φια απηά ππάξρνπλ ζην πεδίν ηεο ππνθεηκεληθήο θαη άζιηαο ζθέςεο, φια
απηά είλαη ηνπ εγψ.
Σν εγψ είλαη πάληνηε δηεζηξακκέλν, κεξηθέο θνξέο ζηνιίδεηαη κε σξαίεο αξεηέο θαη κέρξη πνπ
ληχλεηαη ηνλ ρηηψλα ηεο αγηφηεηαο.
΋ηαλ ην εγψ ζέιεη λα πάςεη λα ππάξρεη, δελ ην θάλεη κε αθηινθεξδή θαη αγλφ ηξφπν, ζέιεη λα
ζπλερίζεη λα ππάξρεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, θηινδνμεί ηελ αληακνηβή θαη ηελ επηπρία.
΢ε απηνχο ηνπο θαηξνχο ηεο κεραλνπνίεζεο ηεο δσήο ππάξρεη παξαγσγή ζε ζεηξά, αεξνπιάλα
ζε ζεηξά, κεραλέο απηήο ή ηεο άιιεο κάξθαο ζε ζεηξά θ.ι.π., φια γίλνληαη ζε ζεηξά θαη κέρξη ην ίδην
ην εγψ είλαη ζε ζεηξά.
Πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηηο ζεηξέο ηνπ εγψ. Σν εγψ δηαδηθάδεηαη ζε ζεηξέο θαη πεξηζζφηεξεο
ζεηξέο ζθέςεσλ, αηζζεκάησλ, επηζπκηψλ, κίζνπο, ζπλεζεηψλ θ.ι.π.
Ώο ζπλερίζνπλ νη νπαδνί ηνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ εγψ λα δηαηξνχλ ην εγψ ηνπο ζε «αλψηεξν θαη
θαηψηεξν», εθεί ζπλερίδνπλ απηνί κε φιεο ηηο ζεσξίεο ηνπο θαη ην ηφζν θαθαξηζκέλν αλψηεξν θαη
ππεξζετθφ εγψ λα ειέγρνπλ ην δπζηπρηζκέλν θαηψηεξν εγψ.
Ξέξνπκε θαιά φηη απηή ε δηαίξεζε ζε αλψηεξν θαη θαηψηεξν εγψ είλαη ιαλζαζκέλε εθαηφ ηνηο
εθαηφ. Ώλψηεξν θαη θαηψηεξν είλαη δπν ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ πξάγκαηνο. Ώλψηεξν εγψ θαη θαηψηεξν
εγψ είλαη ηα δπφ ηκήκαηα ηνπ ΢αηαλά, ηνπ εγψ.
Μπνξεί κήπσο έλα κέξνο ηνπ εγψ λα ειαηηψζεη ζε ζθφλε ην άιιν κέξνο ηνπ εγψ; Μπνξεί
κήπσο έλα κέξνο ηνπ εαπηνχ κνπ λα ςεθίζεη ην λφκν ηεο εμνξίαο γηα ην άιιν κέξνο ηνπ εαπηνχ κνπ;
Σν πεξηζζφηεξν πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη λα θξχςνπκε κε πνλεξηά απηφ πνπ δελ καο
ζπκθέξεη, λα θξχςνπκε ηηο δηαζηξνθέο καο θαη λα ρακνγειάκε κε πξφζσπν αγίνπ, απηή είλαη ε απάηε
ηνπ εγψ, ε ζπλήζεηα λα εμαπαηάκε. Έλα κέξνο ηνπ εαπηνχ κνπ κπνξεί λα θξχςεη ην άιιν κέξνο ηνπ
εαπηνχ κνπ. Βίλαη απηφ ηίπνηα παξάμελν; Μήπσο ν γάηνο δελ θξχβεη ηα λχρηα ηνπ; Ώπηή είλαη ε απάηε
ηνπ εγψ. ΋ινη θέξνπκε κέζα καο ηνλ θαξηζαίν, απ’ έμσ είκαζηε πνιχ σξαίνη, αιιά απφ κέζα είκαζηε
ηειείσο ζάπηνη.
Βκείο έρνπκε γλσξίζεη θαξηζαίνπο πνπ πξνθαινχζαλ θξίθε. Γλσξίζακε έλαλ πνπ θνξνχζε ηνλ
άζπηιν ρηηψλα ηνπ Ααζθάινπ, ηα καιιηά ηνπ ήηαλ καθξηά θαη ην μπξάθη πνηέ δελ είρε θφςεη ηελ
αμηνζέβαζηε γελεηάδα ηνπ. Ώπηφο ν άλζξσπνο ηξνκνθξαηνχζε κε ηελ αγηφηεηά ηνπ φιν ηνλ θφζκν,
ήηαλ ρνξηνθάγνο εθαηφ ηνηο εθαηφ, δελ έπηλε ηίπνηα πνπ κπνξνχζε λα έρεη αιθνφι, ν θφζκνο γνλάηηδε
κπξνζηά ηνπ.
Αελ αλαθέξνπκε ην φλνκα απηνχ ηνπ ζνθνιαηέληνπ άγηνπ, πεξηνξηδφκαζηε κφλν λα πνχκε φηη
είρε εγθαηαιείςεη ηελ ζχδπγφ ηνπ θαη ηνπο γηνπο ηνπ γηα λα αθνινπζήζεη ην κνλνπάηη ηεο αγηφηεηαο.
Κήξπηηε σξαία πξάγκαηα θαη έιεγε ηξνκεξά πξάγκαηα ελάληηα ζηελ κνηρεία θαη ηελ αζέιγεηα,
αιιά ζηα θξπθά είρε πνιιέο παιιαθίδεο θαη πξφηεηλε ζηηο αθνινχζνπο ηνπ ζεμνπαιηθέο παξά θχζελ
ελψζεηο. Ήηαλ έλαο άγηνο, λαη, έλαο ζνθνιαηέληνο άγηνο.
Έηζη είλαη νη θαξηζαίνη… « Ώιίκνλφ ζαο γξακκαηείο θαη θαξηζαίνη ππνθξηηέο γηαηί θαζαξίδεηε
ην πνηήξη θαη ην πηάην απ’ έμσ, αιιά απφ κέζα είζηε γεκάηνη θιεςηά θαη αδηθία».
Αελ ηξψηε θξέαο, δελ πίλεηε, δελ θαπλίδεηε…΢η’ αιήζεηα θαίλεζηε δίθαηνη ζηνπο αλζξψπνπο,
αιιά απφ κέζα είζηε γεκάηνη κε ππνθξηζία θαη θαθία.
Ο θαξηζαίνο, κε ηελ απάηε ηνπ εγψ ηνπ, θξχβεη ηα εγθιήκαηα απφ ηα μέλα κάηηα θαη ηα θξχβεη
επίζεο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ.
Γλσξίδνπκε θαξηζαίνπο πνπ θάλνπλ ηξνκεξέο λεζηείεο θαη θνβεξέο κεηάλνηεο, είλαη πνιχ
ζίγνπξνη φηη είλαη δίθαηνη θαη ζνθνί, αιιά ηα ζχκαηά ηνπο θιαίλε αλείπσηα. ΢ρεδφλ πάληα ηα αζψα
ζχκαηα ηεο θαθίαο ηνπο είλαη νη γπλαίθεο ηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο, αιιά απηνί ζπλερίδνπλ λα θάλνπλ
ηηο άγηεο αζθήζεηο ηνπο πεπεηζκέλνη φηη είλαη ζσζηνί θαη άγηνη.
Σν απνθαινχκελν αλψηεξν εγψ ιέεη: Θα ληθήζσ ην ζπκφ, ηελ απιεζηία, ηελ ιαγλεία θ.ι.π.,
αιιά ην απνθαινχκελν θαηψηεξν εγψ γειάεη ηφηε κε ηνλ ζνξπβψδε θαγραζκφ ηνπ Ώξηζηνθάλε θαη ηα
δαηκφληα ησλ παζψλ, ηξνκνθξαηεκέλα, ηξέρνπλ λα θξπθηνχλ κέζα ζηηο κπζηηθέο ζπειηέο ησλ
δηαθφξσλ πεδίσλ ηνπ λνπ. Έηζη είλαη ην πψο ιεηηνπξγεί ε απάηε ηνπ εγψ.

Κάζε δηαλνεηηθή πξνζπάζεηα λα δηαιχζνπκε ην εγψ είλαη άρξεζηε γηαηί νπνηαδήπνηε θίλεζε
ηνπ λνπ αλήθεη ζην εγψ. Οπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ εαπηνχ κνπ κπνξεί λα έρεη θαιέο πξνζέζεηο. Καη
ινηπφλ; Ο δξόκνο πνπ νδεγεί ζηελ άβπζζν είλαη ζηξσκέλνο κε θαιέο πξνζέζεηο.
Βίλαη πεξίεξγν απηφ ην παηρλίδη ή απάηε ηνπ ελφο κέξνπο ηνπ εαπηνχ κνπ πνπ ζέιεη λα ειέγμεη
ην άιιν κέξνο ηνπ εαπηνχ κνπ πνπ δελ έρεη φξεμε λα ειεγρζεί.
Βίλαη ζπγθηλεηηθέο νη κεηάλνηεο απηψλ ησλ αγίσλ πνπ θάλνπλ ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ηνπο λα
ππνθέξνπλ. Βίλαη αζηείεο φιεο απηέο νη θαινζχλεο ησλ «ζνθνιαηέλησλ αγίσλ». Βίλαη ζαπκαζηή ε
πνιπκάζεηα ησλ βαζχζνθσλ. Καη ινηπφλ; Σν εγψ δελ κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ην εγψ θαη ζπλερίδεη λα
δηαησλίδεηαη κέζσ ρηιηάδσλ ρξφλσλ ζηνπο απνγφλνπο καο.
Πξέπεη λα βγνχκε απφ ηελ πιάλε φισλ ησλ άρξεζησλ πξνζπαζεηψλ θαη απαηψλ. ΋ηαλ ην εγψ
ζέιεη λα θαηαζηξέςεη ην εγψ ε πξνζπάζεηα είλαη άρξεζηε.
Μφλν θαηαιαβαίλνληαο ζε βάζνο θαη αιεζηλά ην ηη είλαη νη άρξεζηεο κάρεο ηεο ζθέςεο, κφλν
θαηαιαβαίλνληαο ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δξάζεηο θαη αληηδξάζεηο, ηηο κπζηηθέο απαληήζεηο, ηα
θξπθά θίλεηξα, ηηο θξπκκέλεο σζήζεηο, θ.ι.π. κπνξνχκε λα επηηχρνπκε ηελ επηβιεηηθή εξεκία θαη
ζησπή ηνπ λνπ.
Πάλσ ζηα αγλά λεξά ηνπ σθεαλνχ ηνπ Παγθφζκηνπ Ννπ, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζε
θαηάζηαζε έθζηαζεο φιεο ηηο δηαβνιηέο ηνπ πνιιαπινχ εγψ.
΋ηαλ ην εγψ δελ κπνξεί πηα λα θξπθηεί είλαη θαηαδηθαζκέλν ζηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ. ΢ην εγψ
αξέζεη λα θξχβεηαη, αιιά φηαλ πηα δελ κπνξεί λα θξπθηεί, είλαη ρακέλν ην δχζηπρν.
Μφλν ζηελ γαιήλε ηεο ζθέςεο βιέπνπκε ην εγψ έηζη φπσο είλαη θαη φρη φπσο θαίλεηαη φηη είλαη.
Σν λα δνχκε ην εγψ θαη ην λα ην θαηαιάβνπκε θηάλεη λα γίλεη κηα πιεξφηεηα. Σν εγψ έρεη απνηχρεη
αθνχ ην έρνπκε θαηαιάβεη γηαηί γίλεηαη ζθφλε αλαπφθεπθηα.
Δ γαιήλε ηνπ σθεαλνχ ηνπ λνπ δελ είλαη έλα απνηέιεζκα, είλαη κηα θπζηθή θαηάζηαζε. Σα
εμνξγηζκέλα θχκαηα ηεο ζθέςεο είλαη κφλν έλα αηχρεκα πνπ παξάγεηαη απφ ην ηέξαο ηνπ εγψ.
Ο ειίζηνο λνπο, ν αλφεηνο λνπο, ν λνπο πνπ ιέεη: « Με ηνλ θαηξφ ζα θαηνξζψζσ ηελ γαιήλε,
θάπνηα κέξα ζα ηελ θηάζσ», είλαη θαηαδηθαζκέλνο ζε απνηπρία γηαηί ε γαιήλε ηνπ λνπ δελ είλαη ηνπ
ρξφλνπ. ΋ια φζα αλήθνπλ ζην ρξφλν είλαη ηνπ εγψ. Σν ίδην ην εγψ είλαη ηνπ ρξφλνπ.
Βθείλνη πνπ ζέινπλ λα ζπλαξκνινγήζνπλ ηελ γαιήλε ηεο ζθέςεο, λα ηελ ζπλαξκνινγήζνπλ
φπσο ζπλαξκνινγεί θάπνηνο κηα κεραλή ηνπνζεηψληαο έμππλα καδί θάζε έλα απφ ηα θνκκάηηα ηεο,
είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ απνηπρεκέλνη γηαηί ε γαιήλε ηνπ λνπ δελ ζπληίζεηαη απφ δηάθνξα θνκκάηηα
πνπ κπνξνχλ λα ζπλαξκνινγεζνχλ θαη λα απνζπλαξκνινγεζνχλ, λα νξγαλσζνχλ ή λα
απνδηνξγαλσζνχλ, λα καδεπηνχλ ή λα ρσξηζηνχλ.
Δ ΠΡΟ΢ΠΏΘΒΕΏ
Γηα λα πεηξακαηηζηνχκε ηελ Ώιήζεηα δελ ρξεηάδεηαη θακία πξνζπάζεηα. Ο θφζκνο είλαη
ζπλεζηζκέλνο λα πξνζπαζεί ζε φια θαη ππνζέηεη, ιαλζαζκέλα, φηη είλαη αδχλαηνλ λα πεηξακαηηζηνχκε
ηελ Ώιήζεηα ρσξίο πξνζπάζεηα.
Μπνξεί λα ρξεηαζηνχκε πξνζπάζεηα γηα λα θεξδίζνπκε ην ςσκί ηεο θάζε εκέξαο ή γηα λα
παίμνπκε έλα πνδνζθαηξηθφ αγψλα, ή γηα λα θνξηψζνπκε έλα πνιχ βαξχ δέκα, αιιά είλαη παξάινγν
κα πηζηεχνπκε φηη είλαη αλαγθαία ε πξνζπάζεηα γηα λα πεηξακαηηζηνχκε απηφ πνπ είλαη ε Ώιήζεηα.
Δ θαηαλφεζε αληηθαζηζηά ηελ πξνζπάζεηα φηαλ πξφθεηηαη λα θαηαιάβνπκε φια θαη θάζε έλα
απφ ηα ειαηηψκαηα πνπ θέξνπκε θξπκκέλα ζηα δηάθνξα πεδία ηνπ λνπ.
Αελ ρξεηαδφκαζηε πξνζπάζεηα γηα λα θαηαιάβνπκε φηη ε δήιηα είλαη έλα απφ ηα πην ηζρπξά
ειαηήξηα ηεο θνηλσληθήο κεραλήο. Γηαηί ζέιεη πνιχο θφζκνο λα πξννδεχζεη; Γηαηί ζέινπλ πνιινί
άλζξσπνη λα έρνπλ φκνξθεο θαηνηθίεο θαη θνκςφηαηα απηνθίλεηα; ΋ινο ν θφζκνο δειεχεη ην μέλν, ε
δήιηα είλαη ην λα ζθέθηεζαη γηα ην μέλν θαιφ.
Σηο θνκςέο γπλαίθεο ηηο δειεχνπλ άιιεο γπλαίθεο ιηγφηεξν θνκςέο θαη απηφ ρξεζηκεχεη γηα λα
εληείλεηαη ε κάρε θαη ν πφλνο. Ώπηέο πνπ δελ έρνπλ ζέινπλ λα έρνπλ θαη κέρξη πνπ δελ ηξψλε γηα λα
αγνξάζνπλ ξνχρα θαη θνζκήκαηα θάζε είδνπο κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα κελ είλαη ιηγφηεξν απφ θαλέλαλ.
Κάζε ηππφηεο κηαο κεγάιεο αηηίαο κηζείηαη ζαλάζηκα απφ ηνπο δειηάξεδεο. Δ δήιηα ηνπ
αλίθαλνπ, ηνπ ληθεκέλνπ, ηνπ κηθξνπξεπή, κεηακθηέδεηαη κε ηελ ηήβελλν ηνπ δηθαζηή, ή κε ηνλ
ρηηψλα ηεο αγηφηεηαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, ή κε ην ζφθηζκα πνπ ρεηξνθξνηνχλ, ή κε ηελ νκνξθηά ηεο
ηαπεηλνθξνζχλεο.
Ώλ θαηαιάβνπκε κε νινθιεξσηηθφ ηξφπν φηη είκαζηε δειηάξεδεο, είλαη ινγηθφ φηη ε δήιηα
ηειεηψλεη ηφηε θαη ζηελ ζέζε ηεο εκθαλίδεηαη ην αζηέξη πνπ ραίξεηαη θαη ιάκπεη γηα ην μέλν θαιφ.

Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ζέινπλ λα πάςνπλ λα είλαη άπιεζηνη αιιά επηζπκνχλ άπιεζηα λα κελ
είλαη άπιεζηνη, λα εδψ έλαο ηξφπνο απιεζηίαο.
Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ αξεηή ηεο αγλφηεηαο, αιιά φηαλ
βιέπνπλ ζην δξφκν κηα φκνξθε θνπέια ηεο πεηάλε κεξηθέο σξαίεο θηινθξνλήζεηο θαη αλ ε θνπέια
είλαη θίιε δελ κπνξνχλ παξά λα ηελ παηλέςνπλ, λα ηεο πνπλ σξαία ιφγηα, λα ηελ ζαπκάζνπλ, λα
εγθσκηάζνπλ ηα σξαία ηεο πξνζφληα θ.ι.π.
Σν ππφβαζξν φιεο απηήο ηεο θνθεηαξίαο βξίζθεηαη ζηα κπζηηθά ειαηήξηα ηεο ζθνηεηλήο θαη
βπζηζκέλεο, ππνζπλείδεηεο ιαγλείαο.
΋ηαλ θαηαιάβνπκε ρσξίο θακία πξνζπάζεηα φια ηα παηρλίδηα ηεο ιαγλείαο, απηή εθκεδελίδεηαη
θαη γελληέηαη ζηελ ζέζε ηεο ην άζπηιν ινπινχδη ηεο αγλφηεηαο.
Αελ είλαη κε θάπνηα πξνζπάζεηα ην πψο κπνξνχκε λα απνθηήζνπκε απηέο ηηο αξεηέο. Σν εγψ
εληζρχεηαη φηαλ πξνζπαζνχκε λα απνθηήζνπκε αξεηέο. Σν εγψ ην γνεηεχνπλ ηα εκβιήκαηα, ηα
κεηάιιηα, νη ηίηινη, νη ηηκέο, νη αξεηέο, ηα σξαία πξνζφληα θ.ι.π.
Αηεγνχληαη νη Βιιεληθέο παξαδφζεηο φηη ν Ώξίζηηππνο, ν θηιφζνθνο, ζέινληαο λα δείμεη ηελ
ζνθία ηνπ θαη ηελ κεηξηνθξνζχλε ηνπ, ληχζεθε κε έλαλ παιηφ ρηηψλα γεκάην κε κπαιψκαηα θαη
ηξχπεο, άξπαμε ηελ ξάβδν ηεο θηινζνθίαο θαη βγήθε ζηνπο δξφκνπο ηεο Ώζήλαο. ΋ηαλ ΢σθξάηεο ηνλ
είδε λα θηάλεη ζην ζπίηη ηνπ θψλαμε: Χ Ώξίζηηππε, θαίλεηαη ε καηαηφηεηά ζνπ απφ ηηο ηξχπεο ηνπ
ελδχκαηφο ζνπ!
Οη ζρνιαζηηθνί, νη καηαηφδνμνη, νη πεξήθαλνη, πηζηεχνληαο ηνπο εαπηνχο ηνπο πνιχ ηαπεηλνχο,
ληχλνληαη κε ηνλ ρηηψλα ηνπ Ώξίζηηππνπ. Δ ηαπεηλφηεηα είλαη έλα πνιχ εμσηηθφ ινπινχδη, απηφο πνπ
πηζηεχεη φηη είλαη ηαπεηλφο είλαη γεκάηνο ππεξεθάλεηα.
΢ηελ πξαθηηθή δσή θάλνπκε πνιιέο άρξεζηεο πξνζπάζεηεο θάζε θνξά πνπ έλα θαηλνχξην
πξφβιεκα καο βαζαλίδεη. Ώπεπζπλφκαζηε ζηελ πξνζπάζεηα γηα λα ην ιχζνπκε, πνιεκάκε θαη
ππνθέξνπκε, αιιά ηφηε ην κφλν πνπ θαηαθέξλνπκε είλαη λα θάλνπκε ηξέιεο θαη λα πεξηπιέθνπκε φιν
θαη πεξηζζφηεξν ηελ χπαξμή καο.
Οη απνγνεηεπκέλνη, νη απειπηζκέλνη, εθείλνη πνπ δελ ζέινπλ πηα νχηε λα ζθεθηνχλ, εθείλνη πνπ
δελ κπφξεζαλ λα ιχζνπλ έλα δσηηθφ πξφβιεκα, βξίζθνπλ ηελ ιχζε φηαλ ν λνπο ηνπο είλαη γαιήληνο
θαη ήζπρνο, φηαλ δελ έρνπλ πηα θακία ειπίδα.
Κακία αιήζεηα δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο. Δ αιήζεηα έξρεηαη ζαλ
θιέθηεο ζηελ λχρηα, φηαλ ιηγφηεξν ηελ πεξηκέλνπκε1.
Οη αηζζεηεξηαθέο αληηιήςεηο ζηελ δηάξθεηα ηνπ δηαινγηζκνχ, ε θψηηζε, ε ιχζε ελφο
πξνβιήκαηνο, είλαη πηζαλέο κφλν φηαλ δελ ππάξρεη θαλελφο είδνπο ζπλεηδεηήο ή αζπλείδεηεο
πξνζπάζεηαο, φηαλ ν λνπο δελ πξνζπαζεί λα είλαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ φηη είλαη.
Δ πεξεθάληα κεηακθηέδεηαη επίζεο ζαλ θάηη ππέξηαην, ν λνπο πξνζπαζεί λα είλαη θάηη
πεξηζζφηεξν απφ απηφ πνπ είλαη. Ο λνπο, γαιήληνο ζαλ κηα ιίκλε, κπνξεί λα πεηξακαηηζηεί ηελ
Ώιήζεηα, αιιά φηαλ ν λνπο ζέιεη λα είλαη θάηη πεξηζζφηεξν, βξίζθεηαη ζε έληαζε, βξίζθεηαη ζε κάρε
θαη ηφηε ν πεηξακαηηζκφο ηεο Ώιήζεηαο γίλεηαη αδχλαηνο.
Αελ πξέπεη λα κπεξδεχνπκε ηελ Ώιήζεηα κε ηηο γλψκεο. Πνιινί έρνπλ ηελ γλψκε φηη ε Ώιήζεηα
είλαη απηφ ή εθείλν ή φηη ε Ώιήζεηα είλαη απηφ ή εθείλν ην βηβιίν, ή απηή ή εθείλε ε πεπνίζεζε ή ηδέα
θ.ι.π.
΋πνηνο ζα ήζειε λα πεηξακαηηζηεί ηελ Ώιήζεηα δελ πξέπεη λα κπεξδεχεη ηηο πεπνηζήζεηο,
γλψκεο, ηδέεο θαη ζεσξίεο κε απηφ πνπ είλαη ε Ώιήζεηα.
Πξέπεη λα πεηξακαηηζηνχκε ηελ Ώιήζεηα κε άκεζν, πξαθηηθφ θαη αιεζηλφ ηξφπν. Ώπηφ είλαη
δπλαηφλ κφλν ζηελ εζπρία θαη ζησπή ηνπ λνπ θαη απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ δηαινγηζκνχ.
Να βηψζνπκε ηελ Ώιήζεηα είλαη ην βαζηθφ. Αελ είλαη κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο πνπ κπνξνχκε λα
πεηξακαηηζηνχκε ηελ Ώιήζεηα. Δ Ώιήζεηα δελ είλαη ην απνηέιεζκα, ε Ώιήζεηα δελ είλαη ην πξντφλ ηεο
πξνζπάζεηαο. Δ Ώιήζεηα έξρεηαη ζε καο κέζσ ηεο βαζηάο θαηαλφεζεο.
Υξεηαδφκαζηε πξνζπάζεηα γηα λα δνπιέςνπκε ζην Μεγάιν Έξγν, πξνζπάζεηα γηα λα
κεηαηξέςνπκε ηηο δεκηνπξγηθέο καο ελέξγεηεο, πξνζπάζεηα γηα λα δήζνπκε, λα πνιεκήζνπκε θαη λα
δηαηξέμνπκε ηνλ δξφκν ηεο Οινθιεξσηηθήο Βπαλάζηαζεο, αιιά δελ ρξεηαδφκαζηε πξνζπάζεηα γηα λα
θαηαιάβνπκε ηελ Ώιήζεηα.
Δ ΦΤΥΟΛΟΓΕΚΔ ΢ΚΛΏΐΕΏ

1

Πνιιέο θνξέο γηα λα ζπκεζνχκε θάηη πξέπεη λα πάςνπκε λα πξνζπαζνχκε. Σφηε φηαλ έρνπκε μεράζεη ην ζέκα ν λνπο
μαθληθά εκθαλίδεη κέζα απφ ηελ κλήκε εθείλν πνπ ςάρλακε λα βξνχκε.

Αελ ρσξάεη ε κηθξφηεξε ακθηβνιία φηη βξηζθφκαζηε ζην ρείινο ελφο ηξίηνπ παγθφζκηνπ
πνιέκνπ θαη γη’ απηφ έρνπκε γξάςεη απηφ ην βηβιίν κε ηνλ ηίηιν «Δ Βπαλάζηαζε ηεο Αηαιεθηηθήο».
Οη θαηξνί έρνπλ αιιάμεη θαη αξρίδνπκε κία λέα Βπνρή κέζα ζηνλ ζεβάζκην θεξαπλφ ηεο ζθέςεο.
Σψξα ρξεηάδεηαη κηα επαλαζηαηηθή Δζηθή βαζηζκέλε ζε κηα επαλαζηαηηθή Φπρνινγία.
Υσξίο κηα εζηθή εθ βάζνπο νη θαιχηεξνη θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί ηχπνη ειαηηψλνληαη ζε
ζθφλε. Βίλαη αδχλαηνλ λα κεηακνξθσζεί ην άηνκν αλ δελ αλεζπρεί γηα ηελ δηάιπζε ηνπ εγψ.
Δ ςπρνινγηθή ζθιαβηά θαηαζηξέθεη ηελ ζπκβίσζε. Σν λα εμαξηφκαζηε ςπρνινγηθά απφ
θάπνηνλ είλαη ζθιαβηά. Ώλ ν ηξφπνο ζθέςεο, αίζζεζεο θαη δξάζεο καο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν
ζθέςεο, αίζζεζεο θαη δξάζεο εθείλσλ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκβηψλνπλ καδί καο, ηφηε είκαζηε
ζθιαβσκέλνη.
΢πλερψο ιακβάλνπκε γξάκκαηα απφ πνιινχο αλζξψπνπο πνπ επηζπκνχλ λα δηαιχζνπλ ην εγψ,
αιιά παξαπνληνχληαη γηα ηελ γπλαίθα, ηνπο γηνπο, ηνλ αδειθφ, ηελ νηθνγέλεηα, ηνλ ζχδπγν, ην
αθεληηθφ ηνπο θ.ι.π. Ώπηνί νη άλζξσπνη απαηηνχλ φξνπο γηα λα δηαιχζνπλ ην εγψ, ζέινπλ αλέζεηο γηα
λα εθκεδελίζνπλ ην εγψ, απαηηνχλ κεγαινπξεπή ζπκπεξηθνξά απφ εθείλνπο κε ηνπο νπνίνπο
ζπκβηψλνπλ.
Σν πην αζηείν απ’ φια απηά είλαη φηη απηνί νη θησρνί άλζξσπνη ςάρλνπλ δηάθνξεο ππεθθπγέο,
ζέινπλ λα θξπθηνχλ, λα εγθαηαιείςνπλ ην ζπίηη ηνπο, ηελ δνπιεηά ηνπο θ.ι.π. δήζελ γηα λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε βάζνο.
Φησρνί άλζξσπνη…ηα ιαηξεπηά ζαο βάζαλα είλαη νη αθέληεο ζαο, θπζηθά. Ώπηνί νη άλζξσπνη
δελ έρνπλ κάζεη λα είλαη ειεχζεξνη, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ μέλε ζπκπεξηθνξά.
Ώλ ζέινπκε λα αθνινπζήζνπκε ην κνλνπάηη ηεο αγλφηεηαο θαη θηινδνμνχκε πξψηα λα γίλεη
αγλή ε γπλαίθα καο, ηφηε έρνπκε απνηχρεη. Ώλ ζέινπκε λα πάςνπκε λα είκαζηε κέζπζνη αιιά
ιππφκαζηε φηαλ καο πξνζθέξνπλ έλα πνηήξη γηα ην ηη ζα πνπλ ή γηαηί κπνξεί λα ελνριεζνχλ νη θίινη
καο, ηφηε πνηέ δελ ζα πάςνπκε λα είκαζηε κέζπζνη.
Ώλ ζέινπκε λα πάςνπκε λα είκαζηε ζπκψδεηο, επέμαπηνη, νξγηζκέλνη, βίαηνη αιιά ζαλ πξψην
φξν απαηηνχκε εθείλνη πνπ ζπκβηψλνπλ καδί καο λα είλαη γιπθείο θαη γαιήληνη θαη λα κελ θάλνπλ
ηίπνηα πνπ ζα καο ελνριήζεη, ηφηε είκαζηε ηειείσο απνηπρεκέλνη γηαηί εθείλνη δελ είλαη άγηνη θαη ζε
νπνηνδήπνηε ιεπηφ ζα δηαιχζνπλ ηηο θαιέο καο πξνζέζεηο.
Ώλ ζέινπκε λα δηαιχζνπκε ην εγψ ρξεηάδεηαη λα είκαζηε ειεχζεξνη. ΋πνηνο εμαξηάηαη απφ ηελ
μέλε ζπκπεξηθνξά δελ ζα κπνξέζεη λα δηαιχζεη ην εγψ. Δ ζπκπεξηθνξά καο πξέπεη λα είλαη
θαηάιιειε θαη δελ πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ θαλέλαλ. Οη ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη δξάζεηο
καο, πξέπεη λα ξένπλ αλεμάξηεηα απφ ηα κέζα πξνο ηα έμσ.
Οη ρεηξφηεξεο δπζθνιίεο καο πξνζθέξνπλ ηηο θαιιίηεξεο επθαηξίεο. ΢ην παξειζφλ ππήξμαλ
ζνθνί πεξηηξηγπξηζκέλνη απφ θάζε είδνπο αλέζεηο θαη ρσξίο δπζθνιίεο θαλελφο είδνπο. Ώπηνί νη
ζνθνί, επεηδή ήζειαλ λα εθκεδελίζνπλ ην εγψ, έπξεπε λα δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη δχζθνιεο
θαηαζηάζεηο1.
΢ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο έρνπκε ηξνκεξέο επθαηξίεο γηα λα κειεηήζνπκε ηηο εζσηεξηθέο θαη
εμσηεξηθέο καο σζήζεηο, ηηο ζθέςεηο καο, ηα αηζζήκαηά καο, ηηο δξάζεηο καο, ηηο αληηδξάζεηο καο, ηηο
ζειήζεηο καο θ.ι.π.
Δ ζπκβίσζε είλαη έλαο θαζξέθηεο νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο φπνπ κπνξνχκε λα δνχκε ηνλ εαπηφ
καο έηζη φπσο είλαη θαη φρη φπσο θαίλεηαη φηη είλαη. Βίλαη ζαπκάζηα ε ζπκβίσζε, αλ είκαζηε πνιχ
πξνζεθηηθνί κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε θάζε ζηηγκή ηα πην κπζηηθά καο ειαηηψκαηα,
μεπξνβάιινπλ, πεδάλε έμσ φηαλ ιηγφηεξν ηα πεξηκέλνπκε.
Έρνπκε γλσξίζεη πνιινχο αλζξψπνπο πνπ ιέλε: «Βγψ δελ έρσ πηα ζπκφ» θαη κε ηελ κηθξφηεξε
πξφθιεζε βξνληνχλ θαη αζηξάθηνπλ. Άιινη ιέλε: «Βγψ δελ έρσ πηα δήιηα», αιιά θηάλεη έλα
ρακφγειν ηνπ ζπληξφθνπ ή ηεο ζπληξφθνπ ζ’ νπνηνλδήπνηε θαιφ γείηνλα, γηα λα γίλνληαη ηα
πξφζσπά ηνπο πξάζηλα απφ δήιηα.
Οη άλζξσπνη δηακαξηχξνληαη γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε ζπκβίσζε. Αελ ζέινπλ λα
θαηαιάβνπλ φηη απηέο νη δπζθνιίεο, αθξηβψο, ηνπο πξνζθέξνπλ φιεο ηηο αλαγθαίεο επθνιίεο γηα ηελ
δηάιπζε ηνπ εγψ.
Υξεηάδεηαη λα είκαζηε ζη’ αιήζεηα ειεχζεξνη αλ αιεζηλά ζέινπκε λα δηαιχζνπκε ην εγψ. Αελ
είλαη ειεχζεξνο φπνηνο εμαξηάηαη απφ ηελ μέλε ζπκπεξηθνξά. Μφλν εθείλνο πνπ ειεπζεξψλεηαη ζη’
1

Ο ΐνχδαο αλ θαη πινχζηνο εγθαηέιεηςε ηα πάληα θαη έδεζε ζηελ θηψρεηα γηα λα κπνξέζεη λα θσηηζηεί. Μπήθε έηζη ζε
δχζθνιε ζέζε. Βπίζεο ν Καζηαλέληα αλαθέξεη ηνλ «κηθξφ ηχξαλλν», έλαλ αλφεην ζπλήζσο θαη θαθφ άλζξσπν πνπ έρεη
εμνπζία θαη παηδεχεη ηνπο άιινπο. Ο κάγνο πνπ ζα θαηαθέξεη λα βξεη έλαλ ηέηνην έρεη αλαθαιχςεη έλαλ ζεκαληηθφ βνεζφ
ζηνλ αγψλα γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ εγσηζκνχ ηνπ.

αιήζεηα μέξεη ηη είλαη ε πξαγκαηηθή αγάπε. Ο ζθιάβνο δελ μέξεη ην ηη είλαη ε πξαγκαηηθή αγάπε. Ώλ
είκαζηε ζθιάβνη ησλ άιισλ ζηελ ζθέςε, ην ζπλαίζζεκα θαη ηελ πξάμε, πνηέ δελ ζα κάζνπκε ηη είλαη
ε αγάπε.
Δ αγάπε γελληέηαη ζ’ εκάο φηαλ παχνπκε ηελ ςπρνινγηθή ζθιαβηά. Υξεηάδεηαη λα θαηαιάβνπκε
πνιχ βαζηά θαη ζε φια ηα επίπεδα ηνπ λνπ, φινλ απηφλ ηνλ κεραληζκφ ηεο ςπρνινγηθήο ζθιαβηάο.
Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη ςπρνινγηθήο ζθιαβηάο. Βίλαη αλαγθαίν λα κειεηήζνπκε φινπο απηνχο
ηνπο ηξφπνπο αλ ζη’ αιήζεηα ζέινπκε λα δηαιχζνπκε ην εγψ.
Τπάξρεη ςπρνινγηθή ζθιαβηά φρη κφλν εζσηεξηθά αιιά θαη εμσηεξηθά επίζεο. Τπάξρεη ε
εζψηαηε ζθιαβηά, ε κπζηηθή, ε θξπθή, ηελ νπνία δελ ππνπηεπφκαζηε νχηε θαλ απφ καθξηά.
Ο ζθιάβνο λνκίδεη φηη αγαπά, φηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κφλν θνβηζκέλνο. Ο ζθιάβνο δελ
μέξεη ην ηη είλαη ε πξαγκαηηθή αγάπε.
Δ γπλαίθα πνπ θνβάηαη ηνλ άλδξα ηεο, λνκίδεη φηη ηνλ ιαηξεχεη φηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κφλν
ηνλ θνβάηαη. Ο άλδξαο πνπ θνβάηαη ηελ γπλαίθα ηνπ, λνκίδεη φηη ηελ αγαπά φηαλ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη φηη ηελ θνβάηαη. Μπνξεί λα θνβάηαη φηη ζα πάεη κε άιινλ,
ή φηη ν ραξαθηήξαο ηεο ζα γίλεη νμχο ή φηη ζα ηνπ αξλεζεί ζεμνπαιηθά θ.ι.π.
Ο εξγάηεο πνπ θνβάηαη ην αθεληηθφ, λνκίδεη φηη ην αγαπά, φηη ην ζέβεηαη, φηη πξνζέρεη ηα
ζπκθέξνληά ηνπ θ.ι.π. Καλέλαο ςπρνινγηθφο ζθιάβνο δελ μέξεη ην ηη είλαη ε αγάπε, ε ςπρνινγηθή
ζθιαβηά είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ αγάπε.
Τπάξρνπλ δχν είδε ζπκπεξηθνξάο: ε πξψηε είλαη απηή πνπ έξρεηαη απφ έμσ πξνο ηα κέζα θαη ε
δεχηεξε απηή πνπ πάεη απφ κέζα πξνο ηα έμσ. Δ πξψηε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ςπρνινγηθήο
ζθιαβηάο θαη πξνθαιείηαη απφ αληίδξαζε: Μαο θηππνχλ θαη θηππάκε, καο πξνζβάινπλ θαη απαληάκε
κε αηζρξνινγίεο. Ο δεχηεξνο ηχπνο ζπκπεξηθνξάο είλαη ν θαιιίηεξνο, είλαη εθείλνπ πνπ δελ είλαη πηα
ζθιάβνο, είλαη εθείλνπ πνπ ηίπνηα δελ έρεη λα θάλεη πιένλ κε ηελ ζθέςε, αίζζεζε θαη δξάζε ησλ
άιισλ. Ώπηφο ν ηχπνο ζπκπεξηθνξάο είλαη αλεμάξηεηνο, είλαη ζπκπεξηθνξά επζεία θαη ζσζηή. Ώλ καο
θηππνχλ απαληάκε επινγψληαο. Ώλ καο πξνζβάινπλ θξαηάκε ζησπή. Ώλ ζέινπλ λα καο κεζχζνπλ δελ
πίλνπκε αθφκα θαη αλ νη θίινη καο ελνρινχληαη θ.ι.π.
Σψξα ζα θαηαιάβνπλ νη αλαγλψζηεο καο γηαηί ε ςπρνινγηθή ειεπζεξία θέξλεη απηφ πνπ ιέγεηαη
αγάπε.
Δ ΏΠΟΛΕΘΧΜΒΝΔ ΠΡΟ΢ΧΠΕΚΟΣΔΣΏ
Πξέπεη λα γηλφκαζηε θάζε θνξά θαη πην ζπλεηδεηνί ηεο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηνχκε. Βίλαη
βαζηθφ λα γλσξίδνπκε ηελ δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ Γλσζηηθή Κίλεζε θαη φιεο ηηο
ππφινηπεο νξγαλψζεηο πνπ ππάξρνπλ ηξηγχξσ, ςεπηνεζσηεξηζηηθέο, ςεπηναπνθξπθηζηηθέο θ.ι.π. Πξηλ
απ’ φια πξέπεη λα μέξνπκε λα ηνπνζεηνχκαζηε, λα επηθεληξσλφκαζηε, αλ ζέινπκε λα θαηαιάβνπκε
ηελ εξγαζία πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε.
Ώλ ξίμνπκε κηα καηηά ζηηο ζρνιέο πνπ ππάξρνπλ ηψξα ζηνλ θφζκν γεληθψο, φιεο
ςεπηνεζσηεξηζηηθνχ θαη ςεπηναπνθξπθηζηηθνχ ηχπνπ, θηάλνπκε λα απνθαιχςνπκε πνιχ εχθνια ηελ
θαηαγσγή ηνπο.
Κάπνηε ππήξμε ζηελ Ρψκε ε πεξίπησζε κίαο κνλαρήο πνπ έπεθηε ζπλερψο ζε θαηάζηαζε
χπλσζεο. Βίρε ηνλ εμνκνινγεηή ηεο θαη καδί ηνπ πξνζπαζνχζε λα μεθαζαξίζεη ηελ αηηία ησλ αηηηψλ
απηψλ ησλ κνηξαίσλ θαηαζηάζεσλ. Πξηλ απφ φια ν εμνκνινγεηήο θαηάθεξε λα κάζεη φηη είρε θάπνηε
έλα εξαζηή θαη παξ’ φιν πνπ είρε θιεηζηεί ζε κνλαζηήξη δηαηεξνχζε κηα θσηνγξαθία ηνπ. Ο
εμνκνινγεηήο ηεο είπε λα ηελ θέξεη. Ξαθληθά απηφο θαηάιαβε φηη κφλν θαη κφλν θνηηψληαο εθείλε
ηελ θηγνχξα ε κνλαρή έπεθηε ζε χπλσζε. Βθείλνο ν εμνκνινγεηήο απνθάζηζε λα ζπκβνπιεπηεί έλαλ
ςπρνιφγν θαη ππέηαμαλ εθείλε ηελ κνλαρή ζε ςπρηθά πεηξάκαηα. Σφηε έγηλε θαλεξφ φηη δελ ήηαλ ε
θσηνγξαθία εθείλνπ ηνπ άλδξα πνπ ηελ έβαδε ζε θαηάζηαζε χπλσζεο, αιιά θάπνηεο πνιχ ιακπεξέο
πέηξεο πνπ ππήξραλ ζην θάδξν ηεο θσηνγξαθίαο.
΢πλερίζηεθαλ νη έξεπλεο θαη πνιχ γξήγνξα κπφξεζε λα βγεη ζαλ ζπκπέξαζκα ή απνηέιεζκα φηη
θάζε είδνπο ιακπεξά αληηθείκελα πξνδηαζέηνπλ ζε ππλσηηζηηθέο θαηαζηάζεηο. ΢αλ απνηέιεζκα
πξνήιζε κηα νιφθιεξε ζρνιή. Βπαιεζεχηεθε φηη κέζσ ησλ ππλσηηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη δπλαηφλ
λα ηξνπνπνηεζνχλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν νη ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αζζελψλ, θαη απνθαζίζηεθε,
ηειηθά, λα ρξεζηκνπνηείηαη ε χπλσζε γηα λα ζεξαπεχνληαη αζζελείο ή λα ζεξαπεχνληαη άξξσζηνη.
Έηζη γελλήζεθαλ νη δηάζεκνη γηαηξνί-ππλσηηζηέο. Ήηαλ ηφηε πνπ έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο
ζηνλ θφζκν πνιινί νπαδνί ηεο Τπλνινγίαο, ηεο Καηαιεςίαο, ησλ Μέληηνπκ θ.ι.π. δελ είλαη πεξηηηφ

λα ζπκίζνπκε κε θάπνηα έκθαζε ηνπο Ρίηζαξλη ΢αξθφη1, Λνπίο Γέα Οπξίκπ, ΢εδάξ Λνκπξφδν2,
Κακίι Φιακαξηφλ θ.ι.π.
Ώλάκεζα απφ απηή ηελ ζρνιή ππλσηηζηψλ δηαθξίζεθαλ ηδηαίηεξα: έλαο άγγινο ηνπ νπνίνπ ην
φλνκα δελ ζπκάκαη ζε απηέο ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο θαη ν δηάζεκνο ΢αξθφη. ΋ζν γηα ηνλ πξψην
είρε φιεο ηηο ηδηφηεηεο ηνπ Υαλαζκνχζελ. Ο άιινο, ν δεχηεξνο, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ήηαλ ην «
κηθξφ ηεο κακάο», αλαθέξνκαη ζηνλ ΢αξθφη. Σα πεηξάκαηά ηνπ ήηαλ πνιχ αμηνζεκείσηα, αιιά κηα
θαη ήηαλ ην «κσξφ», ν ρατδεκέλνο ηεο νηθνγέλεηαο, φηη θαη αλ έθαλε ήηαλ έλα ζαχκα.
Καιά, αλ θάλσ αλαθνξά ζε φινπο απηνχο ζε γεληθέο γξακκέο θαη ζε πεηξάκαηα καγλεηηζκνχ,
ππλνινγίαο, θαηαιεςίαο, πλεπκαηηζκφ θαη πελήληα ρηιηάδεο πξάγκαηα αθφκα απηνχ ηνπ είδνπο, ην
θάλσ κε έλα ζθνπφ κφλν: λα ζαο θάλσ λα δείηε απφ πνχ βγήθαλ νη δηάθνξεο ζρνιέο
ςεπηνεζσηεξηζηηθνχ θαη ςεπηναπνθξπθηζηηθνχ ηχπνπ απηήο ηεο καχξεο επνρήο ηνπ Κάιη Γηνχγθα.
Βθείλνπο ηνπο θαηξνχο ησλ δεζπνηλίδσλ Φνμ ληε Μηξβίι, πνπ θαηάθεξλαλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζαλ
φξγαλν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηάζεκεο Κάζπ Κίλγθ, έλα θάληαζκα πνπ έκεηλε πινπνηεκέλν γηα ηξία
ζπλερή ρξφληα κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ δηαθφξσλ επηζηεκφλσλ νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ, εθείλεο ηηο
εκέξεο ηεο Βνπδάπηα Παιαληίλν ληε Νάπνιεο, θαηά ηηο νπνίεο φιε ε Βπξψπε αλαηαξαζζφηαλ κε ηα
ςπρηθά θαηλφκελα, ήηαλ πνπ εκθαλίζηεθε ν Θενζνθηζκφο ηνπ Ώλαηνιηθνχ ηχπνπ. Καη ζαθψο, εζείο
ην μέξεηε, ην μέξνπλ φινη φζνη έρνπλ επηζθεθηεί απηέο ηηο νξγαλψζεηο, ζ’ απηέο ηηο ζρνιέο ππάξρεη
πάληα έλα αλαθάησκα πλεπκαηηζκνχ κε ζεσξίεο ηλδνζηαληθνχ ηχπνπ. Ο Θενζνθηζκφο πνηέ δελ ήηαλ
ειεχζεξνο απφ πλεπκαηηζηηθά θαηλφκελα.
΋ηαλ γλσξίζνπκε ηελ θαηαγσγή ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ πνπ ππάξρνπλ ηψξα, δελ κπνξεί λα
καο παξαμελέςεη κε θαλέλα ηξφπν ην φηη ν Θενζνθηζκφο είλαη αλαθαηεκέλνο κε ιίγν απφ κέληηνπκ.
Σν φηη ηξνκάδνπλ νη Θεφζνθνη κπξνζηά ζηνλ Σαληξηζκφ είλαη θπζηθφ γηαηί νη Θεφζνθνη δελ είλαη
ζρνιή εζσηεξηζηηθνχ ηχπνπ αιιά ςεπηναπνθξπθηζηηθνχ θαη ηίπνηα ιηγφηεξν.
Ώλαληίξξεηα, ζε εθείλε ηελ επνρή ησλ ππλσηηζηψλ έπξεπε λα απνθνπνχλ, θαη ην έθαλαλ, φπσο
είλαη θπζηθφ, πνιιά παξαθιάδηα θαη νξγαλψζεηο, αο ηηο νλνκάζνπκε ςεπδνξνδνζηαπξηζκφ,
ςεπηνγηνγθηζκφ θ.ι.π. είλαη ηφζεο πνπ ζα ρξεηαδφηαλ λα ζπκβνπιεπηνχκε θάπνην ιεμηθφ γηα λα
κάζνπκε ηα νλφκαηα φισλ ηνπο.
Ώιιά αο πάκε ζην βάζνο ηνπ δεηήκαηνο, πνηα είλαη ε βάζε απηψλ ησλ ζρνιψλ; ην Αφγκα ηεο
Βμέιημεο. Ώπφ πνχ βγήθε απηφ ην ηφζν θαθαξηζκέλν δφγκα; Ώπφ θάπνηνλ θχξην Ααξβίλν.
Μνηάδεη απίζηεπην φηη ν θχξηνο Ααξβίλνο έρεη βάιεη ζηελ ηζέπε ηνπ πνιιέο δηαπξεπείο κνξθέο,
πνιινχο εζσηεξηζηηθνχο εξεπλεηέο, ςεπηνεζσηεξηζηέο θαη πνιινχο εηιηθξηλείο ππνςεθίνπο. Ώιιά
έηζη είλαη, δελ κπνξνχκε λα ην αξλεζνχκε.
Δ ζχιιεςε πνπ δεκηνχξγεζαλ πάλσ ζηελ επαλελζάξθσζε ηα δηάθνξα ςεπηνεζσηεξηζηηθά
ηδξχκαηα ζηνλ δπηηθφ θφζκν είλαη ιαλζαζκέλε. Πνηέ δελ είπε ν Κχξηνο Κξίζλα φηη φια ηα αλζξψπηλα
φληα επαλελζαξθψλνληαη. Βίπε φηη κφλν νη ΐνχδεο, νη Θενί, νη ειηαθνί Ήξσεο είραλ δηθαίσκα ζηελ
επαλελζάξθσζε. Οη ππφινηπνη είκαζηε ππνηαγκέλνη ζηνλ Νφκν ηεο Ώηψληαο Βπηζηξνθήο φισλ ησλ
πξαγκάησλ, απηφ είλαη ζαθέο.
Οχηε εηπψζεθε πνηέ ζηελ Ώλαηνιή φηη φια ηα αλζξσπνεηδή φληα θαηέρνπλ ηα αλψηεξα
ππαξμηαθά ζψκαηα ηνπ Βίλαη. Ώιιά ήηαλ εχθνιν γηα ηηο ζρνιέο ηνπ ςεπηνεζσηεξηζηηθνχ θαη
ςεπηναπνθξπθηζηηθνχ ηχπνπ λα θάλνπλ ηελ αλζξσπφηεηα λα πηζηέςεη φηη φινο ν θφζκνο θαηέρεη θη’
φιαο απηά ηα αλψηεξα νρήκαηα. Έηζη απηνί δελ έρνπλ θαλέλα εκπφδην ζην λα παξνπζηάζνπλ ην ζέκα
«Σα επηά ΢ψκαηα ηνπ Ώλζξψπνπ» κε κηα ζηγνπξηά ηέηνηα πνπ θαίλεηαη φηη φια ηα αλζξσπνεηδή
θαηέρνπλ πξαγκαηηθά φιν απηφ ην ζχλνιν απφ νρήκαηα.
Καιψο. Σν απνηέιεζκα απηνχ ηνπ είδνπο λνζεξφηεηαο, πνπ δηαδφζεθε ζηνλ δπηηθφ θφζκν, απφ
απηέο ηηο ζρνιέο ππνθεηκεληθνχ, αζπλάξηεηνπ, αζαθή θαη αλαθξηβή ηχπνπ είλαη ε Καιθηάλα
πξνζσπηθφηεηα, δειαδή ε πξνζσπηθφηεηα ίδηνλ απηήο ηεο επνρήο ηνπ Κάιη Γηνχγθα.
Οη Καιθηάλαο πξνζσπηθφηεηεο είλαη αζεβείο, αλεπιαβείο. Οη πξνζσπηθφηεηεο απηνχ ηνπ είδνπο
ησλ ςεπηνεζσηεξηζηηθψλ θαη ςεπηναπνθξπθηζηηθψλ ζρνιψλ έρνπλ ράζεη, φρη κφλν ηελ αίζζεζε ηεο
απζεληηθήο επιάβεηαο θαη ηεο αιεζηλήο ζξεζθεπηηθφηεηαο αιιά επίζεο ηεο ιαηξείαο ζηνπο αξραίνπο
Παηξηάξρεο. Έηζη ψζηε ελψ ε αλζξσπφηεηα ζα κπνξνχζε λα νδεγείηαη απφ πξαγκαηηθά ζνθέο
ζξεζθείεο, έρεη εθθπιηζηεί κε ηηο γεινίεο ςεπηνζνθίεο, δηακνξθψλνληαο έηζη ηελ Καιθηάλα
πξνζσπηθφηεηα.
Ώξκφδεη λα μέξνπκε λα αληηπαξαβάινπκε κηα Καιθηάλα πξνζσπηθφηεηα κε κηα απζεληηθά
εζσηεξηζηηθή πξνζσπηθφηεηα. Πνηα είλαη ε δηαθνξά ηνπο; ε Καιθηάλα πξνζσπηθφηεηα είλαη γεκάηε
1
2

1825-1893. Γάιινο λεπξνιφγνο απφ ηνλ νπνίν επεξεάζηεθε ν Φξφηλη.
1835-1900. Εηαιφο ςπρίαηξνο θαη εγθιεκαηνιφγνο.

ςεπηνζνθίεο κπνηηιηαξηζκέλε ζην Αφγκα ηεο Βμέιημεο, θαθνπιεξνθνξεκέλε πάλσ ζηελ εζσηεξηθή
ζχλζεζε ηνπ αλζξψπνπ, αγλνεί ηα ηαληξηθά κπζηήξηα, θνβάηαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ππξνγελνχο Φηδηνχ
ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη επηπιένλ, ην γεγνλφο φηη είλαη παξαγεκηζκέλε κε ζεσξίεο παξάγεη κέζα
ηεο κηα αίζζεζε απηνεπάξθεηαο.
Ώλαληίξξεηα ε Καιθηάλα πξνζσπηθφηεηα είλαη ζχκα ηεο απηνεμαπάηεζεο. Ννκίδεη φηη ηα έρεη
επηηχρεη φια φηαλ δελ έρεη πεηχρεη ηίπνηα θαη ην ρεηξφηεξν είλαη φηη έρεη ράζεη ηελ αίζζεζε ηεο
επιάβεηαο. Έρεη μεράζεη ηελ πξαγκαηηθή θαη απζεληηθή ζξεζθεπηηθφηεηα θαη έρεη ράζεη επίζεο ηελ
ηαπεηλφηεηα κπξνζηά ζηνλ Αεκηνπξγηθφ Λφγν. Ώπηή είλαη ε Καιθηάλα πξνζσπηθφηεηα.
Βκείο δελ κπνξνχκε λα αθνινπζήζνπκε ηνλ δξφκν ησλ πξνζσπηθνηήησλ Καιθηάλαο, δελ
κπνξνχκε λα δερηνχκε απηά ηα ιαλζαζκέλα δφγκαηα φπσο είλαη ηεο Βμέιημεο, φπσο είλαη ην λα
πηζηέςνπκε φηη φια ηα αλζξσπνεηδή είλαη ήδε ηέιεηνη Άλζξσπνη, πιήξεηο, κε δηακνξθσκέλα πηα ηα
ππαξμηαθά ζψκαηα, φπσο είλαη ν θφβνο γηα ην ππξνγελέο Φίδη ησλ καγηθψλ καο δπλάκεσλ θαη γηα ηελ
βησκέλε εκπεηξία θ.ι.π. πξνηηκάκε λα αθνινπζνχκε θαιιίηεξα ην κνλνπάηη ηεο απζεληηθήο ΢νθίαο, ην
κνλνπάηη ησλ Σάληξαο, ηεο δηάιπζεο ηνπ εγψ θαη ηεο αλαγλψξηζεο ηεο ίδηαο καο ηεο κηδέξηαο θαη
αληθαλφηεηαο. Πξνηηκάκε λα αλαγλσξίζνπκε φηη δελ είκαζηε ηίπνηα, φηη είκαζηε κφλν άζιηα
ζθνπιήθηα ηεο ιάζπεο. Ώλεζπρνχκε, απηφ λαη, γηα λα δνπιέςνπκε κε ηνλ εαπηφ καο, πάλσ ζηνλ εαπηφ
καο. Θέινπκε ηελ δηάιπζε ηνπ εκέλα ηνλ ίδην, ηνπ εγψ ν ίδηνο.
Υξεζηκνπνηνχκε ηελ έμππλε δχλακε ηεο Αεκηνπξγηθήο Βλέξγεηαο. Ανπιεχνπκε ζην
΢ηδεξνπξγείν ησλ Κπθιψπσλ πνπ ηφζν θνβίδεη ηνπο ςεπηνεζσηεξηζηέο θαη ςεπηναπνθξπθηζηέο.
ΐξηζθφκαζηε ινηπφλ ζε έλαλ δηαθνξεηηθφ δξφκν, αλφκνην, επαλαζηαηηθφ εθαηφ ηνηο εθαηφ θαη πνπ
παξ’ φια απηά έρεη κηα ηξνκεξή αξραηφηεηα πνπ ράλεηαη ζηελ αβάζηαρηε λχρηα φισλ ησλ επνρψλ.
ΐεβαίσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Καιθηάλαο πξνζσπηθφηεηαο είλαη αδχλαηνλ λα κπεξδεπηνχλ.
Πξηλ απφ φια, ε απηνεπάξθεηα, ε ηξνκεξή ππεξεθάλεηα θαη ε ηξνκαθηηθή καηαηφηεηα πνπ βαζίδεηαη
ζηηο ζεσξίεο. ΐιέπνπκε, γηα παξάδεηγκα, ζηηο ζρνιέο ηεο ςπραλάιπζεο, παξαςπρνινγίαο θ.ι.π. ηη
ηξνκεξή ππεξεθάλεηα θαη απηνεπάξθεηα θαηαιακβάλεη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο κε ηηο πξαγκαηηθέο
Καιθηάλαο πξνζσπηθφηεηεο. Ώπηέο δηαθξίλνληαη φρη κφλν κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο παξά
εκθαλίδνληαη θαη ζηελ ηειεφξαζε, ζηνλ ηχπν, ζην ξαδηφθσλν θαη έρνπλ δειεηεξηάζεη ηειείσο ηνλ
θφζκν κε έλα είδνο δνλήζεσλ πνπ ζηνλ εζσηεξηζκφ νλνκάδνληαη ΐελεληνζθηξηάλαο.
Έρνπλ κηα πιήξε απηνεπάξθεηα, θνηηάδνπλ κε πεξηθξφλεζε ηνλ θφζκν ηνπ Μεζαίσλα, λνκίδνπλ
ηνλ εαπηφ ηνπο απην-ππεξπνιηηηζκέλν, λνκίδνπλ φηη έρνπλ θηάζεη ζην άθξνλ άσηνλ ηεο ζνθίαο. Βίλαη
ηέηνηα ε πεξεθάληα ηνπο πνπ ζθέπηνληαη λα θαηαθηήζνπλ ην Άπεηξν, ην εμσηεξηθφ Αηάζηεκα, γειάλε
κε απηφ πνπ ραξαθηεξίδνπλ πξνιήςεηο ησλ ζνθψλ ηνπ Μεζαίσλα, λα εθεί ην είδνο ηεο Καιθηάλαο
πξνζσπηθφηεηαο.
Καη πψο λα ηηο θάλνπκε λα θαηαιάβνπλ απηέο ηηο Καιθηάλαο πξνζσπηθφηεηεο φηη θάλνπλ ιάζνο;
Αελ ζα έθζαλε λα ην αξλεζνχλ απιψο έηζη; Μηα θαη απηέο νη Καιθηάλαο πξνζσπηθφηεηεο
ρεηξίδνληαη ηελ ινγηθή θαη απηή είλαη ην φπιν ηεο κάρεο ηνπο, ην αινγάθη ηεο κάρεο, πξέπεη ινηπφλ λα
ηνπο θάλνπκε λα θαηαιάβνπλ ην ηη είλαη ε δηαδηθαζία ηεο ινγηθήο.
Πξέπεη λα θάλνπκε γλσζηφ ζε απηνχο ηνπο απηνεπαξθείο θαη πεξήθαλνπο αλζξψπνπο φηη ν Ανλ
Βκκαλνπήι Κάλη, ν θηιφζνθνο ηνπ Κέληγθζκπεξγθ, ν κεγάινο γεξκαλφο ζηνραζηήο, έγξαςε έλα έξγν
κε ηίηιν «Δ Κξηηηθή ηνπ Ώγλνχ Λφγνπ», φπσο επίζεο ην «Δ Κξηηηθή ηνπ Πξαθηηθνχ Λφγνπ».
Ώλ κειεηήζνπκε ηνλ Ανλ Βκκαλνπήι Κάλη ζα δνχκε πσο καο απνθξππηνγξαθεί, φρη κφλν ζηνπο
πξνζπιινγηζκνχο, ζπιινγηζκνχο θαη ηζνινγηζκνχο αιιά επίζεο ζηνλ ηξφπν πνπ αλαιχεη ηηο
αληηιήςεηο πεξηερνκέλσλ ζηελ «Κξηηηθή ηνπ Ώγλνχ Λφγνπ»
Βίλαη ζαθέο φηη κέζσ ησλ εμσηεξηθψλ αηζζεηεξηαθψλ αληηιήςεσλ πιεξνθνξνχκε ηνλ λνπ, ηφηε
απηφο επεμεξγάδεηαη ηηο αληηιήςεηο πεξηερνκέλνπ ηνπ κε βάζε, αθξηβψο, ηα αηζζεηεξηαθά λνεηηθά
ζχλνια. Ώπφ απηή ηελ νπηηθή γσλία, ε ινγηθή δελ ζα κπνξνχζε λα μέξεη ηίπνηα πνπ δελ αλήθεη ζηνλ
θφζκν ησλ πέληε αηζζήζεσλ, δεδνκέλνπ φηη νη αληηιήςεηο πεξηερνκέλνπ είλαη επεμεξγαζκέλεο κφλν κε
ηα αηζζεηηθά ζχλνια θαη γη’ απηφ ην ιφγν είλαη πεξηνξηζκέλε κφλν απφ ηα δεδνκέλα πνπ θέξλνπλ νη
αηζζήζεηο. Γη’ απηφ, ηη κπνξεί λα μέξεη ε ππνθεηκεληθή ινγηθή πάλσ ζηελ δηαίζζεζε; πάλσ ζηηο ηδέεο
«a priori1»; πάλσ ζε απηφ πνπ μεθεχγεη απφ ηηο αληηιήςεηο πεξηερνκέλνπ πνπ βαζίδνληαη κφλν ζηηο
εμσηεξηθέο αηζζεηεξηαθέο αληηιήςεηο; Σίπνηα! Έηζη;
Τπάξρεη έλαο άιινο ηχπνο ινγηθήο πνπ ε Καιθηάλα πξνζσπηθφηεηα αγλνεί ηειείσο, ζέισ λα
αλαθεξζψ κε εκθαηηθφ ηξφπν ζηελ αληηθεηκεληθή ινγηθή. Πξνθαλψο, έρεη ζαλ βάζε ηα δεδνκέλα ηεο
ζπλείδεζεο θαη είλαη κε απηά ηα δεδνκέλα πνπ ιεηηνπξγεί.
΢ηνλ απζεληηθφ εζσηεξηζκφ ε ζπλείδεζε νλνκάδεηαη Γνχζηαη.
1

Φηινζνθηθφο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ην απφ πξηλ δεδνκέλν, απηφ πνπ δελ ζηεξίδεηαη ζηελ εκπεηξία.

Δ αληηθεηκεληθή ινγηθή αλαπηχρζεθε πξηλ λα εκθαληζηεί ε Βιιελνξσκατθή επνρή. Σελ
αλέπηπμαλ νη αξρέγνλνη Άξηνη ηεο πξψηεο ππνθπιήο ηεο κεγάιεο Άξηαο θπιήο πνπ άλζηζε ζηελ
θεληξηθή Ώζία. Σελ θαηείραλ επίζεο νη άλζξσπνη ηεο δεχηεξεο ππνθπιήο πξηλ απφ ηελ πεξίνδν ησλ
ειηαθψλ Ρίζηο. Σελ ρξεζηκνπνίεζαλ επίζεο νη Ώηγχπηηνη ησλ αξραίσλ Απλαζηεηψλ ησλ Φαξαψ, νη
ΐαβπιψληνη, νη ζνθνί ηνπ Ώθγαληζηάλ, ηνπ Σνπξθεζηάλ θαη ηνπ Εξάθ θαη έθηαζε λα ηειεηψζεη
πξαθηηθά κε ηνλ Βιιεληθφ ΢πιινγηζκφ.
Ήηαλ νη Έιιελεο, απηνί άξρηζαλ λα παίδνπλ κε ην ιφγν, πνπ θαηέιεμαλ λα εγθαηαζηήζνπλ ηνλ
ππνθεηκεληθφ ζπιινγηζκφ βαζηζκέλν ζηηο εμσηεξηθέο αηζζεηεξηαθέο αληηιήςεηο πλίγνληαο ηελ
αληηθεηκεληθή ινγηθή, εμαιείθνληάο ηελ απφ ην πξφζσπν ηεο γεο. Ώπφ ηφηε ε αλζξσπφηεηα θαηέρεη
κφλν ηνλ ππνθεηκεληθφ ζπιινγηζκφ, ηηο εμσηεξηθέο αηζζεηεξηαθέο αληηιήςεηο, ηα δεδνκέλα πνπ
πξνζθέξνπλ νη αηζζήζεηο.
Οη αληηιήςεηο πεξηερνκέλνπ είλαη βαζηζκέλεο ζηα αηζζεηεξηαθά ζχλνια θ.ι.π. θαη ηίπνηα δελ
κπνξεί λα μέξεη ε ππνθεηκεληθή ινγηθή πάλσ ζε απηφ πνπ μεθεχγεη απφ ηνπο πξνεγνπκέλσο
αλαθεξζέληεο παξάγνληεο. Δ αηζζεηεξηαθή ππνθεηκεληθή ινγηθή δελ κπνξεί λα μέξεη ηίπνηα πάλσ ζην
πξαγκαηηθφ, πάλσ ζην ζετθφ, πάλσ ζηα κπζηήξηα ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ θ.ι.π. Βίλαη ηειείσο
αγλννχζα απφ φια απηά πνπ μεθεχγνπλ απφ ηνλ θχθιν δξάζεο ηεο πνπ είλαη νη πέληε ειαηησκαηηθέο
αηζζήζεηο.
Ώλαληίξξεηα ππάξρνπλ νη δπλάκεηο ηεο θαξδηάο, νη ηδηφηεηεο εθείλεο πνπ βξίζθνληαη πνιχ πην
πέξα απφ ην δηαλνεηηθφ θαη ηελ απνθιεηζηηθά ζπιινγηζηηθή δηαδηθαζία ηνπ θαη γηα ηηο νπνίεο ηίπνηε
δελ μέξεη νχηε γλσξίδεη ε αηζζεηεξηαθή ππνθεηκεληθή ινγηθή.
΢ηελ άγηα γε ησλ ΐέδαο ππάξρεη έλα παιηφ ρεηξφγξαθν πνπ ιέεη ηα εμήο: «Βθείλνο πνπ ζα
δηαινγηζηεί ζην θέληξν ηεο θαξδηάο, ζα θαηαθέξεη ηνλ έιεγρν πάλσ ζην Σάηνπα ΐαγηνχ (ε αηζεξηθή
αξρή ηνπ αέξα) θαη ζα πεηχρεη επίζεο ηα ΢ίληηο (ηηο δπλάκεηο ησλ αγίσλ)»
Μνπ έξρεηαη ζηελ κλήκε ζε απηέο ηηο ζηηγκέο ε πεξίπησζε ηνπ Εσζήθ ηνπ Κνππεξηίλν, ιέλε φηη
πςψζεθε ζηνλ αέξα 70 θνξέο θαη απηφ ην καγηθφ ζπκβάλ, πνπ ζπλέβε γχξσ ζην 1950, ήηαλ ν ιφγνο
πνπ αγηνπνηήζεθε. Βίλαη αλακθίβνιν φηη είρε αλαπηχμεη ην θέληξν ηεο θαξδηάο. ΋ηαλ έλαο
θαξδηλάιηνο ηνλ ξψηεζε: «Χξαία, γηαηί ηελ ζηηγκή πνπ πξφθεηηαη λα πςσζείηε, θαζψο βξίζθεζηε ζε
πξνζεπρή, βγάδεηε κία θξαπγή;» Σφηε ηνπ απάληεζε: «Σν κπαξνχηη, φηαλ θιέγεηαη ζην αξθεβνχδην,
εθξήγλπηαη κε κεγάιν ζφξπβν, ην ίδην ζπκβαίλεη ζηελ θαξδηά πνπ θιέγεηαη απφ ηελ Θετθή Ώγάπε».
Έηζη ψζηε ν Εσζήθ ηνπ Κνππεξηίλν έδσζε κε πξαθηηθφ ηξφπν ην θιεηδί ησλ θαηαζηάζεσλ
Υίλαο. Δ θαξδηά είλαη πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζεί γηα λα πεηχρνπκε ηηο θαηαζηάζεηο Υίλαο.
Δ αζπλήζηζηε Ώγία Υξηζηίλα αλπςσλφηαλ ζπλερψο. Πεζακέλε πηα-λφκηδαλ φηη ήηαλ πεζακέλεπήγαηλαλ λα ηελ ζάςνπλ θαη μαθληθά, κέζα απφ ην θέξεηξν, πςψζεθε επηπιένληαο κέρξη ην
θακπαλαξηφ ηεο εθθιεζίαο.
Θα κπνξνχζακε λα ζπλερίζνπκε λα δηεγνχκαζηε αλαξίζκεηεο πεξηπηψζεηο… ΢ηα ζίγνπξα, απηή
ηνπ Φξαγθίζθνπ ηεο Ώζίδεο: ν θαιφο αδειθφο πνπ ηνλ πξφζερε, ηνπ έθεξλε ην θαγεηφ θαη ν κνλαρφο
βξηζθφηαλ ήδε αλπςσκέλνο, ζε πξνζεπρή, επηπιένληαο ζηελ αηκφζθαηξα. Άιιεο θνξέο δελ
θαηάθεξλε ν θαιφο αδειθφο λα ηνπ δψζεη ηελ ηξνθή γηαηί δελ ηνλ έθηαλε, βξηζθφηαλ πηα ππεξβνιηθά
ςειά, ζε ηέηνην ζεκείν πνπ κεξηθέο θνξέο ραλφηαλ πάλσ απφ κεξηθά δέλδξα πνπ βξίζθνληαλ εθεί
θνληά.
΋ινη απηνί νη κπζηηθηζηέο είραλ αλαπηχμεη ην θέληξν ηεο θαξδηάο. Υσξίο λα έρνπκε αλαπηχμεη
απηφ ην θέληξν δελ κπνξνχκε λα απνθηήζνπκε εκπεηξία ζηηο θαηαζηάζεηο Υίλαο.
Κνηλψο, απηφο πνπ έρεη αλαπηχμεη ην δηαλνεηηθφ ππνθέξεη πνιχ γηα λα απνθηήζεη ηηο
θαηαζηάζεηο Υίλαο, γηαηί αλ αλαπηπρζεί ην δηαλνεηηθφ εηο βάξνο ησλ δπλάκεσλ ηεο θαξδηάο
ξνπθψληαο ηηο δπλάκεηο ηεο θαξδηάο, ράλεη ηηο δπλάκεηο ηεο θαξδηάο. Να πνχκε θαιχηεξα: Ώιιάδεη ηηο
δπλάκεηο ηεο θαξδηάο γηα ην δηαλνεηηθφ.
Καιχηεξα ζα ήηαλ λα κελ είκαζηε δηαλνεηηθνί αιιά λα έρνπκε ηηο δπλάκεηο ηεο θαξδηάο, έηζη;
Ώιιά δελ πξέπεη λα αλεζπρνχλ γη’ απηφ νη εθπαηδεπηέο, ε θαξδηά κπνξεί λα αλαπηπρζεί εθ λένπ
θαιιηεξγψληαο ην αλψηεξν ζπλαίζζεκα, ηελ πξνσζεκέλε κνπζηθή ησλ κεγάισλ Μαέζηξσλ, ην
δηαινγηζκφ. Με ην λα γηλφκαζηε πην κπζηηθηζηηθνί, πην βαζεηά επιαβείο, έηζη μαλααλαπηχζζεηαη ε
θαξδηά, απηφ είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ.
Βπηπιένλ πξέπεη λα μέξνπκε αγαπεηνί κνπ αδειθνί, λα θαηαιάβνπκε, φηη ην αλζξψπηλν νλ είλαη
δηαηξεκέλν ζε δχν ζπλεηδήζεηο, ηελ αιεζηλή θαη ηελ ςεχηηθε.
΋ηαλ θαλείο έξρεηαη ζηνλ θφζκν θέξλεη ζηελ νπζία, απνζεθεπκέλα απφ ηελ θχζε, φια ηα
δεδνκέλα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εζψηαηε Ώπηνπξαγκάησζε ηνπ Βίλαη αιιά ηη ζπκβαίλεη; Σνλ βάδνπλ
ζε ζρνιίηζεο, ηνπ δίλνπλ κηα ιαλζαζκέλε εθπαίδεπζε πνπ δελ ρξεηάδεηαη ζε ηίπνηα θαη πνιιέο

ζπκβνπιέο θαη δηδαρέο. ΢ην ηέινο θαηάιεμε είλαη φηη δεκηνπξγεί θαλείο κηα ςεχηηθε ζπλείδεζε, θαη ε
αιεζηλή ζπλείδεζε, εθείλε ζηελ νπνία βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδεηαη θαλείο
γηα λα αθνινπζήζεη ηα ίρλε, γηα λα αθνινπζήζεη ην δξφκν, γηα λα θηάζεη ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ
Βίλαη, κέλεη εθεί ζην βάζνο θαηαρσξεκέλε ζιηβεξά κε ην φλνκα ηνπ ππνζπλεηδήηνπ, έρεηε δεη πην
παξάινγν πξάγκα;
Βκείο πξέπεη λα είκαζηε εηιηθξηλείο κε ηνλ εαπηφ καο, λα αλαγλσξίζνπκε φηη απηή ε ςεχηηθε
ζπλείδεζε πνπ καο έρνπλ δηακνξθψζεη θηηάρηεθε κε φιεο ηηο ζεσξίεο, κε φια κάζακε ζε
Πξσηνβάζκηεο ζρνιέο, Πξνπαξαζθεπαζηήξηα θαη ηφζα άιια πξάγκαηα, κε ην παξάδεηγκα ησλ
κεγαιπηέξσλ καο, κε ηηο πξνθαηαιήςεηο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνχκε, ινηπφλ δελ είλαη ε αιεζηλή
ζπλείδεζε.
Πξέπεη λα εμαιείςνπκε φηη ςεχηηθν έρνπκε, απηή ηελ ζπλείδεζε ηελ ςεχηηθε πνπ βαζίδεηαη ζε
απηφ πνπ καο έρνπλ πεη, ζηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ, ζηα πξνπαξαζθεπαζηηθά καζήκαηα θ.ι.π. λα
εμαιείςνπκε πιήξσο, λα μεξηδψζνπκε νξηζηηθά απηή ηελ ςεχηηθε ζπλείδεζε γηα λα κείλεη ζε εκάο
κφλν ε αιεζηλή ζπλείδεζε, ε ππεξζεηηθή ΢πλείδεζε ηνπ Βίλαη, απηφ είλαη πνπ κεηξάεη. Ώο δείηε πσο
απηνί νη κνληέξλνη ςπραλαιπηέο, απηνί νη δηάζεκνη ςπρίαηξνη, ςπρνιφγνη, παξαςπρνιφγνη, νπαδνί
ησλ ππλνιφγσλ θαη άιινη, πξνζπαζνχλ θάζε θνξά θαη πεξηζζφηεξν λα πλίμνπλ ηελ αιεζηλή
ζπλείδεζε ηνπ Βίλαη, θαηαζηέιινληάο ηελ, εμαιείθνληάο ηελ. Θέινπλ κε φια ηνπο ηα κέζα λα
ηζρπξνπνηήζνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν θάζε θνξά, απηή ηελ ςεχηηθε ζπλείδεζε πνπ θαηέρνπκε.
Ο Μεζκέξ ήηαλ έλαο ζαπκάζηνο άλζξσπνο, πξναηζζάλζεθε φηη ππήξρε κηα δηπιή ζπλείδεζε ζηα
αλζξψπηλα φληα θαη ζέιεζε λα ηελ κειεηήζεη. ΋ηαλ θαηάιαβε φηη ππήξρε κία ςεχηηθε ζπλείδεζε θαη
φηη ππήξρε κία λφκηκε πξαγκαηηθή ζπλείδεζε, ε νπνία ήηαλ αξρεηνζεηεκέλε ζην βάζνο, δειαδή
ππνηηκεκέλε, άξρηζε λα θάλεη καγλεηηθά πεηξάκαηα, πνιχ αληίζεηα κε ηελ ππλνινγία βεβαίσο.
Ο θησρφο Μεζκέξ. Σνλ θνξφηδεςαλ πνιχ ζηελ επνρή ηνπ θαη ζπλερίδνπλ αθφκα λα ηνλ
θνξντδεχνπλ. Βλαληίνλ ηνπ ζήθσζαλ ηελ θξηηηθή θαη αθφκα ηψξα ηνλ θξηηηθάξνπλ. Πνιιά θείκελα
ππλνινγίαο αξρίδνπλ κηιψληαο ελάληηα ζηνλ Μεζκέξ. Σνλ κηζνχλ νη ππλσηηζηέο επεηδή, αθξηβψο,
θαηαθέξζεθε ελάληηα ζε απηή ηελ ςεχηηθε ζπλείδεζε, απνθάιπςε φηη ππήξρε κηα δηπιή ζπλείδεζε, ε
αιεζηλή θαη ε ςεχηηθε. Ο Μεζκέξ έθηαζε λα μεκαζθαξέςεη ηελ ςεχηηθε ζπλείδεζε κπξνζηά ζηελ
επίζεκε εηπκεγνξία ηεο θνηλήο γλψκεο θαη είλαη ζαθέο φηη ζρεδφλ ηνλ θαηαζπάξαμαλ, απηή είλαη ε
σκή πξαγκαηηθφηεηα ησλ γεγνλφησλ.
Χξαία, γηα λα κελ παξεθθιίλνπκε ηφζν απφ ην ζέκα, απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη ε εζσηεξηθή
αλάπηπμε θαηνξζψλεηαη κφλν πξνζπαζψληαο λα πεηάμνπκε ζηα ζθνππίδηα ηελ ςεχηηθε ζπλείδεζε θαη
δίλνληαο πξνζνρή ζηελ αιεζηλή ζπλείδεζε, ζηελ απζεληηθή ζπλείδεζε.
Ση είλαη αληηιεπηφ ζαλ ςεχηηθε ζπλείδεζε; Βθείλε πνπ καο δηακφξθσζαλ απφ ηφηε πνπ
γελλεζήθακε, απηή πνπ έγηλε κε ηα παξαδείγκαηα, κε ηα δηδάγκαηα φισλ ησλ ζπγγελψλ καο, απηή πνπ
καο δηακφξθσζαλ ζην ζρνιείν, ζηελ Αεπηεξνβάζκηα ζρνιή θ.ι.π., απηή πνπ δηακνξθψζεθε κε φιεο
ηηο θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο, πνπ έρνπκε απνθηήζεη θαη πνπ πξφθεηηαη λα απνθηήζνπκε.
΋ια απηά πξέπεη λα ηα πεηάμνπκε ζηα ζθνππίδηα θαη λα βάινπκε λα θπξηαξρεί ε αιεζηλή
ζπλείδεζε γηα λα δνπιέςνπκε. Ώπηφ δείρλεη φηη πξέπεη λα κεηαηξαπνχκε ζε έλα παηδί γηα λα
δνπιέςνπκε, λα κεηαηξαπνχκε ζε λήπην, ζε έλα κηθξνχιε θαηά ην ιεπηφ ηεο δνπιεηάο, αλεθνδίαζην
κε ζεσξίεο θαη βάδνληαο ζην παηρλίδη ηελ αιεζηλή ΢νθία.
Έηζη ινηπφλ, έρσ θάλεη απηφ ην θεθάιαην κε ηνλ ζθνπφ λα επηθεληξσζνχκε, λα αλαγλσξίζνπκε
ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε ζε απηφλ ηνλ θφζκν, λα θαηαιάβνπκε φηη δελ πεξπαηάκε ζην
δξφκν φισλ ησλ ζρνιψλ, αηξέζεσλ θαη ηάμεσλ πνπ δηακνξθψλεη ε Καιθηάλα πξνζσπηθφηεηα, φηη
είκαζηε δηαθνξεηηθνί, απηφ είλαη φιν.
Ε΢ΥΤΡΟΓΝΧΜΟ΢ΤΝΔ
Εζρπξνγλσκνζχλε είλαη ε επηκνλή ζε θάηη. Βδψ είλαη ην λα δείρλνπκε έλα ιάζνο, θαη γη’ απηφ
πνηέ δελ ζα θνπξαζηψ λα επηκέλσ φηη θαη ε αηηία φισλ ησλ ιαζψλ είλαη ην εγψ, ν εαπηφο κνπ. Αελ κε
πεηξάδεη αλ ηα δηαλνεηηθά δψα ελνρινχληαη επεηδή κηιάσ ελάληηα ζην εγψ, φηη θαη αλ ζηνηρίζεη ζα
ζπλερίζσ κε ηελ ηζρπξνγλσκνζχλε.
Έρνπλ πεξάζεη νη κεγάινη παγθφζκηνη πφιεκνη θαη ν θφζκνο βξίζθεηαη ζην θαηψθιη ηνπ ηξίηνπ
Παγθφζκηνπ Πφιεκνπ. Ο θφζκνο βξίζθεηαη ζε θξίζε, παληνχ ππάξρεη αζιηφηεηα, αξξψζηηεο θαη
άγλνηα.
Σίπνηε θαιφ δελ καο έρνπλ αθήζεη νη δχν παγθφζκηνη πφιεκνη. Ο πξψηνο παγθφζκηνο πφιεκνο
καο άθεζε ηελ ηξνκεξή γξίπε πνπ ζθφησζε ρηιηάδεο αλζξψπνπο ηελ ρξνληά ηνπ 1918. Ο δεχηεξνο
παγθφζκηνο πφιεκνο καο άθεζε κηα δηαλνεηηθή επηδεκία ρεηξφηεξε απφ ηελ επηδεκία ηνπ πξψηνπ.

Ώλαθεξφκαζηε ζηελ βδειπξή «ππαξμηαθή θηινζνθία» πνπ έρεη δειεηεξηάζεη ηειείσο ηηο λέεο γεληέο
θαη ελάληηα ζηελ νπνία θαηαθέξεηαη ε Βπαλάζηαζε ηεο Αηαιεθηηθήο.
΋ινη καο έρνπκε δεκηνπξγήζεη απηφ ην θνηλσληθφ ράνο ζην νπνίν δνχκε θαη πξέπεη λα
δνπιέςνπκε γηα λα ην δηαιχζνπκε θαη λα θάλνπκε έλα θαιιίηεξν θφζκν κέζα απφ ηηο δηδαζθαιίεο πνπ
παξαδίδσ ζε απηφ ην έξγν.
Απζηπρψο, ν θφζκνο ζθέθηεηαη κφλν ην εγσηζηηθφ εγψ ηνπ θαη ιέεη: «Πξψηνο εγψ, δεχηεξνο εγψ
θαη ηξίηνο εγψ!». Σν έρνπκε ήδε πεη θαη ζα ην επαλαιάβνπκε: Σν εγψ θαηαζηξέθεη ηελ ηάμε πνπ
εγθαζηζηά ε Βπαλαζηαηηθή Φπρνινγία.
Βάλ ζέινπκε ζη’ αιήζεηα θαη πνιχ εηιηθξηλά ηελ Βπαλάζηαζε ηεο Αηαιεθηηθήο, ρξεηαδφκαζηε
πξψηα ηελ ξηδηθή κεηακφξθσζε ηνπ αηφκνπ.
Βίλαη πνιινί νη άλζξσπνη πνπ δέρνληαη ηελ αλάγθε κηαο πιήξνπο θαη απνθαζηζηηθήο ξηδηθήο
εζσηεξηθήο αιιαγήο, αιιά δπζηπρψο, ππάξρνπλ εηδηθέο ελζαξξχλζεηο θαη θίλεηξα.
΢ηνπο αλζξψπνπο αξέζεη λα ηνπο ιέκε φηη πεγαίλνπλ θαιά, λα ηνπο δίλεηο ρηππεκαηάθηα ζηνλ
ψκν, λα ηνπο ιεο σξαίεο ελζαξξπληηθέο ιέμεηο θ.ι.π.
Βίλαη πνιινί νη άλζξσπνη πνπ απαηηνχλ έλα πνιχ σξαίν ιφγν πνπ λα ηνπο ρξεζηκεχζεη ζαλ
παξαθίλεζε, θάπνηα πεπνίζεζε, θάπνηα ηδενινγία ή νπνηαδήπνηε νπηνπία γηα λα αιιάμνπλε.
Τπάξρνπλ κεξηθνί πνπ απαηηνχλ ηελ ειπίδα κηαο θαιήο δνπιεηάο ζαλ παξαθίλεζε γηα λα
αιιάμνπλ. Τπάξρνπλ κεξηθνί πνπ απαηηνχλ έλαλ θαιφ αξξαβψλα ή έλαλ κεγαινπξεπή γάκν πνπ ζα
ηνπο ρξεζηκεχζεη ζαλ παξαθίλεζε γηα λα αιιάμνπλ.
Καλείο δελ ζέιεη λα αιιάμεη γηαηί έηζη, αιιά εμ αηηίαο ελφο θαινχ θηλήηξνπ γηα ηελ δξάζε. Σνπο
αλζξψπνπο ηνπο γνεηεχνπλ νη ελζαξξχλζεηο. Αελ ζέινπλ λα θαηαιάβνπλ νη θησρνί άλζξσπνη φηη
απηέο νη ελζαξξχλζεηο είλαη πνιχ θνχθηεο θαη επηθαλεηαθέο θαη γη’ απηφ είλαη ηειείσο ινγηθφ λα πνχκε
φηη δελ ρξεζηκεχνπλ.
Οη ελζαξξχλζεηο πνηέ ζηελ δσή, πνηέ ζηελ ηζηνξία ησλ αηψλσλ, δελ έρνπλ κπνξέζεη λα
πξνθαιέζνπλ κέζα ζε θάπνην άηνκν κηα πιήξε, απνθαζηζηηθή θαη ξηδηθή αιιαγή.
Μέζα ζε θάζε άλζξσπν ππάξρεη έλα ελεξγεηηθφ θέληξν πνπ δελ κπνξεί λα θαηαζηξαθεί κε ηνλ
ζάλαην ηνπ θπζηθνχ ζψκαηνο θαη δηαησλίδεηαη, γηα δπζηπρία ηνπ θφζκνπ, ζηνπο απνγφλνπο καο. Ώπηφ
ην θέληξν είλαη ην εγψ, ην ν εαπηφο κνπ, ην ν εαπηφο ζνπ. Υξεηαδφκαζηε, είλαη απνιχησο επείγνπζα
αλάγθε, λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ξηδηθή αιιαγή κέζα ζε απηφ ην καγλεηηθφ θέληξν πνπ ιέγεηαη εγψ.
Σα ρηππεκαηάθηα ζηνλ ψκν, νη σξαίεο ιέμεηο, νη φκνξθεο θηινθξνλήζεηο, νη σξαίεο
ελζαξξχλζεηο, νη επγελείο παξαθηλήζεηο θ.ι.π. δελ κπνξνχλ πνηέ λα δεκηνπξγήζνπλ θακία ξηδηθή
αιιαγή ζ’ απηφ ην ελεξγεηηθφ θέληξν πνπ ιέγεηαη εγψ θαη πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε εκάο ηνπο ίδηνπο.
Ώλ πνιχ εηιηθξηλά θαη απφ ην βάζνο ηεο θαξδηάο καο ζέινπκε κηα ξηδηθή αιιαγή κέζα ζε απηφ
ην θέληξν πνπ ιέγεηαη εγψ, πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε ηελ ιππεξή θαηάζηαζε ηεο αζιηφηεηάο καο θαη
ηελ εζσηεξηθή καο θηψρεηα θαη λα μεράζνπκε ηνλ εαπηφ καο γηα λα δνπιέςνπκε αληδηνηειψο γηα ηελ
αλζξσπφηεηα. Ώπηφ ζεκαίλεη απηαπάξλεζε, πιήξε ιεζκνληά θαη πιήξε εγθαηάιεηςε ηνπ εαπηνχ καο.
Βίλαη αδχλαηνλ λα ππάξμεη κηα ξηδηθή αιιαγή ζηνπο εαπηνχο καο, εάλ ζθεθηφκαζηε λα
γεκίζνπκε ηηο ηζέπεο καο κε ρξήκαηα θαη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα.
Σν εγψ, ν εαπηφο κνπ ζέιεη λα κεγαιψζεη, λα θαιπηεξεχζεη, λα εμειηρζεί, λα ζρεηηζζεί κε ηνπο
κεγάινπο ηεο Γεο, λα απνθηήζεη επηξξνή, ζέζε, πεξηνπζία θ.ι.π. Οη επηθαλεηαθέο αιιαγέο ζηνλ εαπηφ
καο δελ ρξεζηκεχνπλ ζε ηίπνηα, δελ αιιάδνπλ ηίπνηα θαη δελ κεηακνξθψλνπλ θαλέλαλ θαη ηίπνηα.
Υξεηάδεηαη, κέζα ζε θαζέλα καο, κηα βαζηά αιιαγή. Ώπηή ε αιιαγή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν
ζην θέληξν πνπ θέξνπκε κέζα καο, ζην εγψ. Υξεηάδεηαη λα ζπάζνπκε ζαλ πήιηλν θιηηδάλη απηφ ην
εγσηζηηθφ θέληξν.
Βίλαη επείγνλ λα αθαηξέζνπκε ην εγψ γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κέζα ζε θαζέλα καο κηα βαζηά,
ξηδηθή, πιήξε θαη αιεζηλή αιιαγή. Έηζη φπσο είκαζηε, έηζη φπσο βξηζθφκαζηε ρξεζηκεχνπκε κφλν
γηα λα πηθξαίλνπκε ηελ δσή καο θαη λα πηθξαίλνπκε ηελ δσή ησλ νκνίσλ καο.
Σν εγψ ζέιεη λα γεκίζεη κε ηηκέο, ρξήκα, αξεηέο θ.ι.π. Σν εγψ ζέιεη απνιαχζεηο,, θήκε, θχξνο
θ.ι.π. θαη ζηνλ ηξειφ ηνπ πφζν λα επεθηαζεί, δεκηνπξγεί κηα εγσηζηηθή θνηλσλία ζηελ νπνία ππάξρνπλ
κφλν θηινληθίεο, σκφηεηεο, αθφξεζηε δήιηα, θηινδνμίεο ρσξίο φξηα νχηε πεξηνξηζκνχο, πφιεκνη θ.ι.π.
Γηα δηθή καο δπζηπρία, είκαζηε κέιε κηαο θνηλσλίαο δεκηνπξγεκέλεο απφ ην εγψ. Ώπηή ε
θνηλσλία είλαη άρξεζηε, βιαβεξή θαη επηδήκηα. Μφλν μεξηδψλνληαο ξηδηθά ην εγψ, κπνξνχκε λα
αιιάμνπκε πιήξσο θαη λα αιιάμνπκε ηνλ θφζκν. Ώλ αιήζεηα ζέινπκε ην ξηδηθφ μεξίδσκα ηνπ εγψ
είλαη επείγνλ λα έρνπκε ήζπρε ηελ κλήκε γηα λα γαιελεχεη ν λνπο θαη κεηά λα απηνπαξαηεξνχκαζηε
κε εξεκία γηα λα γλσξίζνπκε ηνλ εαπηφ καο.

Πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε ηνπο εαπηνχο καο φπσο θάπνηνο πνπ παξαηεξεί θαη ζπγθξαηεί πάλσ
απφ ηνλ εαπηφ ηνπ κηα ρεηκαξξψδε κπφξα.
Καλείο ζην εγψ δελ κπνξεί λα δηαιχζεη ην εγψ βξίζθνληαο ππνθαηάζηαηα, ζηακαηψληαο ην πνηφ
θαη αιιάδνληάο ην κε ην ηζηγάξν, εγθαηαιείπνληαο κία γπλαίθα γηα λα παληξεπηεί κηα άιιε,
αθήλνληαο έλα ειάηησκα γηα λα ην αληηθαηαζηήζεη κε άιιν ή θεχγνληαο απφ κία ζρνιή γηα λα πάεη ζε
άιιε ζρνιή.
Ώλ ζη’ αιήζεηα ζέινπκε κηα ξηδηθή αιιαγή κέζα ζε εκάο ηνπο ίδηνπο, πξέπεη λα αθήζνπκε ζηελ
άθξε φια απηά ηα πξάγκαηα πνπ καο θαίλνληαη ζεηηθά, φιεο απηέο ηηο παιηέο ζπλήζεηεο θαη φια απηά
ηα ιαλζαζκέλα ήζε.
Ο λνπο είλαη ε θεληξηθή έδξα ηνπ εγψ. Υξεηαδφκαζηε κηα αιιαγή ζηελ θεληξηθή έδξα ψζηε κέζα
ζε θάζε έλαλ απφ εκάο λα ππάξμεη αιεζηλή επαλάζηαζε.
Μφλν κε πξαγκαηηθή απηαπάξλεζε θαη θαηαλφεζε απηνχ πνπ δπζηπρψο είκαζηε θαη ρσξίο
ελζαξξχλζεηο θαη θίλεηξα θαλελφο είδνπο, κπνξνχκε ζη’ αιήζεηα λα πεηχρνπκε ην μεξίδσκα ηνπ εγψ.
ΣΏ ΢ΣΏΑΕΏ ΣΟΤ ΒΓΧ
Σα ζηάδηα ηνπ εγψ ζπλαληηνχληαη ηαμηλνκεκέλα κε ηνλ εμήο ηξφπν:
΢ΣΒΡΒΟΦΤΥΕΚΏ: είλαη ηα ηαπηηζηηθά ζηάδηα πνπ βξίζθνληαη εζψηαηα ζπζρεηηζκέλα κε ηηο
εμσηεξηθέο αληηιήςεηο πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ησλ αηζζήζεσλ θαη πνπ βξίζθνληαη ζπλδεδεκέλα κε ηνλ
θφζκν ησλ εληππψζεσλ.
ΝΒΟΦΤΥΕΚΏ: είλαη ηα δηαδηθαζηηθά ζηάδηα ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή απηά πνπ παξνπζηάδνπλ
θαιψο ή παξνπζηάδνπλ θαθψο φιεο ηηο πνιιαπιέο θαηαζηάζεηο πνπ δεη ην δηαλνεηηθφ δψν. ΢ε απηά ηα
ζηάδηα δνπιεχεη ε θαθή καο γξακκαηέαο πνπ είλαη ε πξνζσπηθφηεηα.
ΏΡΥΏΕΟΦΤΥΕΚΏ: είλαη ηα επαλεξρφκελα ζηάδηα (κλήκε ηνπ εγψ) πνπ βξίζθνληαη ζηα 49
επίπεδα ηνπ ππνζπλείδεηνπ. Βίλαη νη αλακλήζεηο ηνπ παξειζφληνο πνπ βξίζθνληαη αξρεηνζεηεκέλεο κε
θσηνγξαθηθφ θαη θσλνγξαθηθφ ηξφπν.
«ΜΠΛΒ ΥΡΟΝΟ΢»: Δ ΘΒΡΏΠΒΤΣΕΚΔ ΣΔ΢ ΏΝΏΠΏΤ΢Δ΢
΢ην κπζηεξηψδεο θαηψθιη ηνπ Νανχ ησλ Αειθψλ ππήξρε γξακκέλν ζηελ δσληαλή πέηξα έλα
ειιεληθφ ξεηφ πνπ έιεγε: ΓΝΧΘΕ ΢’ ΏΤΣΟΝ, «Άλζξσπε, γλψξηζε ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ζα γλσξίζεηο ην
΢χκπαλ θαη ηνπο Θενχο». Δ κειέηε ηνπ εαπηνχ, ν γαιήληνο ζηνραζκφο είλαη πξνθαλέο φηη ζε ηειηθή
αλάιπζε θαηαιήγεη ζε εζπρία θαη ζε ζησπή ηνπ λνπ.
΋ηαλ ν λνπο είλαη ήζπρνο θαη ζε ζησπή, φρη κφλν ζε επηθαλεηαθφ θαη δηαλνεηηθφ επίπεδν, αιιά
ζε φια θαη θάζε έλα απφ ηα 49 ππνζπλείδεηα δηακεξίζκαηα επέξρεηαη ην θαηλνχξην, απνκπνηηιηάξεηαη
ε νπζία, ε ζπλείδεζε θαη έξρεηαη ην μχπλεκα ηεο ςπρήο, ε έθζηαζε θαη ην ΢ακαληί.
Δ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπ δηαινγηζκνχ καο κεηακνξθψλεη ξηδηθά. Οη άλζξσπνη πνπ δελ
δνπιεχνπλ ζηελ εθκεδέληζε ηνπ εγψ, δνπλ πεηαινπδίδνληαο απφ ζρνιή ζε ζρνιή θαη δελ βξίζθνπλ ην
δηαξθέο θέληξν βαξχηεηάο ηνπο, πεζαίλνπλ απνηπρεκέλνη ρσξίο λα έρνπλ θαηαθέξεη ηελ εζψηαηε
Ώπηνπξαγκαηνπνίεζε ηνπ Βίλαη.
Σν μχπλεκα ηεο ζπλείδεζεο είλαη δπλαηφλ κφλν κέζσ ηεο απειεπζέξσζεο θαη ηεο ρεηξαθέηεζεο
απφ ηνλ δηαλνεηηθφ δπαδηζκφ, απφ ηελ κάρε ησλ αληηζέζεσλ, απφ ηελ δηαλνεηηθή θνπξηνχλα.
Οπνηαδήπνηε ππνζπλείδεηε, παξαζπλεηδεηή ή αζπλείδεηε κάρε, κεηαηξέπεηαη ζε κηα παγίδα γηα ηελ
απειεπζέξσζε ηεο νπζίαο.
Κάζε αληηζεηηθή κάρε φζν αζήκαληε θαη αζπλείδεηε θαη αλ είλαη απηή, εθδειψλεη ζηηο
αηνκηθέο θνιάζεηο ηνπ αλζξψπνπ ζθνηεηλά, άγλσζηα ζεκεία. Σν λα παξαηεξήζνπκε θαη λα
γλσξίζνπκε απηέο ηηο ππαλζξψπηλεο απφςεηο ηνπ εαπηνχ, θαηαιήγεη απαξαίηεην γηα λα πεηχρνπκε ηελ
απφιπηε εζπρία θαη ζησπή ηνπ λνπ. Μφλν ζε απνπζία ηνπ εγψ είλαη δπλαηφλ λα πεηξακαηηζηνχκε θαη
λα δήζνπκε ηελ Οινθιεξσηηθή Βπαλάζηαζε θαη ηελ Βπαλάζηαζε ηεο Αηαιεθηηθήο.
Ο ΜΠΛΒ ΥΡΟΝΟ΢, ε Θεξαπεπηηθή ηεο Ώλάπαπζεο έρεη βαζηθνχο θαλφλεο ρσξίο ηνπο νπνίνπο
ζα θαηέιεγε αδχλαηνλ λα ρεηξαθεηεζνχκε απφ ηνπο εμεπηειηζηηθνχο ραιθάδεο ηνπ λνπ. Ώπηνί νη
θαλφλεο είλαη:
–ΥΏΛΏΡΧ΢Δ: είλαη απαξαίηεην λα κάζνπκε λα ραιαξψζνπκε ην ζψκα γηα ηνλ δηαινγηζκφ,
θαλέλαο κπο δελ πξέπεη λα κείλεη ζε έληαζε. Βίλαη επείγνλ λα πξνθαινχκε θαη λα ξπζκίδνπκε ηνλ
χπλν θαηά βνχιεζε. Βίλαη θαηαθαλέο φηη απφ ην ζνθφ ζπλδπαζκφ χπλνπ θαη δηαινγηζκνχ
πξνθαιείηαη απηφ πνπ ιέγεηαη Φψηηζε.
–ΏΝΏΑΡΟΜΔ: ηη ςάρλνπκε κέζσ ηεο αλαδξνκήο; Σν δηαλνεηηθφ δψν, δεδνκέλεο ηεο
κεραληθήο δσήο πνπ δεη θαζεκεξηλψο, μερλάεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη πέθηεη ζηελ γνεηεία, πξνρσξά κε ηελ

ζπλείδεζε θνηκηζκέλε ρσξίο λα ζπκάηαη ηη έθαλε ηελ ζηηγκή πνπ ζεθψζεθε, αγλνψληαο ηηο πξψηεο
ζθέςεηο ηεο εκέξαο, ηηο δξάζεηο ηνπ θαη ηα κέξε ζηα νπνία βξέζεθε. Δ αλαδξνκή έρεη ζαλ ζθνπφ λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φιεο ηηο ελέξγεηεο ή δξάζεηο ηνπ παξειζφληνο. ΋ηαλ πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ
αλαδξνκή ζηνλ δηαινγηζκφ, δελ βαξχλνπκε κε αληηξξήζεηο ηνπ λνπ. Θα θέξνπκε ηελ αλάκλεζε ησλ
θαηαζηάζεσλ ηνπ παξειζφληνο, απφ ηελ ζηηγκή θαηά ηελ νπνία άξρηζε ε αλαδξνκή κέρξη ην ιεπηφ ηεο
δσήο πνπ επηζπκνχκε. Κάζε αλάκλεζε πξέπεη λα ηελ κειεηήζνπκε ρσξίο λα ηαπηηδφκαζηε κε απηήλ.
–ΓΏΛΔΝΕΟ΢ ΢ΣΟΥΏ΢ΜΟ΢: πξψηα, πξέπεη λα γίλνπκε ηειείσο ζπλεηδεηνί ηεο ςπρηθήο
θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξηζθφκαζηαλ Πξηλ αλαβιχζεη νπνηαδήπνηε ζθέςε. Να παξαηεξνχκε
γαιήληα ηνλ λνπ καο, λα βάδνπκε πιήξε πξνζνρή ζε θάζε δηαλνεηηθή κνξθή πνπ θάλεη ηελ εκθάληζή
ηεο ζηελ νζφλε ηνπ δηαλνεηηθνχ. Βίλαη επείγνλ λα κεηαηξαπνχκε ζε θξνπξνχο ηνπ ίδηνπ καο ηνπ λνπ
θαηά ηελ δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε αλήζπρεο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα ζηακαηήζνπκε γηα κηα ζηηγκή γηα
λα ηελ παξαηεξήζνπκε.
-ΦΤΥΏΝΏΛΤ΢Δ: λα εμεηάζνπκε, λα ςάμνπκε, λα εξεπλήζνπκε ηελ ξίδα θαη ηελ θαηαγσγή
θάζε ζθέςεο, αλάκλεζεο, επηξξνήο, ζπγθίλεζεο, ζπλαηζζήκαηνο, κλεζηθαθίαο θ.ι.π. ζχκθσλα κε ην
πψο αλαβιχδνπλ ζην λνπ.
΢ηε δηάξθεηα ηεο ςπραλάιπζεο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε, λα εθηηκήζνπκε θαη λα ςάμνπκε ηελ
βαζηθή θαηαγσγή, αηηία, ινγηθή ή ιφγν θάζε ζθέςεο, αλάκλεζεο, εηθφλαο θαη ζπλδέζκνπ, ζχκθσλα
κε ην πψο αλαβιχδνπλ απφ ην βάζνο ηνπ ππνζπλείδεηνπ.
-ΠΡΟΦΟΡΏ ΣΧΝ ΜΏΝΣΡΏΜ ή ΚΟΏΝ1: ηα αληηθείκελα απηήο ηεο θάζεο είλαη: α) λα
αλαθαηέςνπκε κέζα ζην εζσηεξηθφ καο ζχκπαλ ηηο καγηθέο δπλάκεηο ησλ Μάληξακ ή Κνάλεο. β) λα
μππλήζνπκε ζπλείδεζε. γ) λα ζπζζσξεχζνπκε εζψηαηα ρξηζηηθά άηνκα πςειφηαηνπ βνιηάδ.
΢ε απηή ηελ ςπρνινγηθή δνπιεηά ην δηαλνεηηθφ πξέπεη λα αλαιάβεη κηα δεθηηθή θαηάζηαζε,
πιήξε, ελνπνηεηηθή, νιφθιεξε, ήζπρε θαη βαζεηά. Με ηνπο θνάλεο ή θξάζεηο ρεηξαθέηεζεο ηνπ λνπ
επηηπγράλεηαη ε δεθηηθή, ελνπνηεηηθή θαηάζηαζε.
–ΤΠΒΡΘΒΣΕΚΔ ΏΝΏΛΤ΢Ε΢: βαζίδεηαη ζε κηα ελδνζθνπηθή γλψζε ηνπ εαπηνχ καο. Σν λα
ζηξαθνχκε πξνο ηα κέζα είλαη απαξαίηεην ζηελ δηάξθεηα ηνπ βαζχ δηαινγηζκνχ. ΢ε απηφ ην ζηάδην ζα
δνπιέςνπκε ζηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο ηνπ εγψ ή ηνπ ειαηηψκαηνο πνπ ζέινπκε λα
απνζπλζέζνπκε. Ο γλσζηηθφο ζπνπδαζηήο ζα ζπγθεληξσζεί ζην ςπρνινγηθφ επηπξφζζεην θαη ζα ην
δηαηεξήζεη ζηελ νζφλε ηνπ λνπ. Πξηλ απ’ φια, είλαη απαξαίηεην λα είλαη εηιηθξηλήο κε ηνλ εαπηφ ηνπ.
Δ ππεξζεηηθή αλάιπζε απνηειείηαη απφ δχν θάζεηο πνπ είλαη:
α) Ώπηνεμεξεχλεζε: λα εμεηάζνπκε ζην βάζνο ηεο ζπλείδεζεο θαη ζηα 49 επίπεδα ηνπ
ππνζπλείδεηνπ πφηε ήηαλ ε πξψηε θνξά ζηελ δσή καο πνπ εκθαλίζηεθε ην ειάηησκα, πφηε ήηαλ ε
ηειεπηαία θαη ζε πνηεο ζηηγκέο έρεη πεξηζζφηεξε δχλακε γηα λα εκθαλίδεηαη.
β) Ώπηναλαθάιπςε: λα εξεπλήζνπκε πνηεο είλαη νη ηξνθέο ηνπ εγψ. Να ηεκαρίζνπκε θαη λα
δηαηξέζνπκε ην ειάηησκα ζε δηάθνξα θνκκάηηα θαη λα κειεηήζνπκε θάζε έλα απφ απηά γηα λα
πεηχρνπκε λα κάζνπκε απφ ηη είδνπο εγψ πξνέξρεηαη θαη ηη είδνπο εγψ πξνθχπηνπλ απφ απηφ.
-ΏΤΣΟΑΕΚΔ: λα θαζίζνπκε ην ειάηησκα πνπ κειεηάκε ζην εδψιην ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Να
θέξνπκε ζηελ δίθε ηηο δεκηέο πνπ πξνμελεί ζηελ ζπλείδεζε θαη ηηο σθέιεηεο πνπ ζα έθεξλε ζηελ δσή
καο ε εθκεδέληζε ηνπ ειαηηψκαηνο πνπ δηθάδεηαη.
–ΠΡΟ΢ΒΤΥΔ: λα δεηήζνπκε απφ ηελ Θετθή Μεηέξα Κνπληαιίλε, ηελ εζσηεξηθή θαη αηνκηθή
Μεηέξα, κε πνιιή ζέξκε. Να ηεο κηιήζνπκε κε εηιηθξίλεηα θαη λα ζηξέςνπκε κέζα φια ηα
ειαηηψκαηα θαη ηηο απνηπρίεο πνπ έρνπκε ψζηε Ώπηή, πνπ είλαη ε κνλαδηθή ηθαλή λα απνζπλζέζεη ην
εγψ, λα ηα απνζπλζέζεη κέρξη ηελ ίδηα ηνπο ηελ ξίδα.
Καηαιήγεη επράξηζην θαη ελδηαθέξνλ λα παξεπξηζθφκαζηε, θάζε θνξά πνπ κπνξνχκε, ζηηο
΢άιεο δηαινγηζκνχ, ζηα γλσζηηθά Lumisial.
Βίλαη απαξαίηεην λα εθαξκφδνπκε ην δηαινγηζκφ πάληνηε κε ηα κάηηα θιεηζηά κε ζθνπφ λα
απνθχγνπκε ηηο εμσηεξηθέο αηζζεηεξηαθέο αληηιήςεηο.
ΣΏ ΠΣΧΜΏΣΏ ΣΟΤ ΒΓΧ
΢ηηο αηνκηθέο θνιάζεηο πξέπεη λα απνζπλζέζνπκε ηα πηψκαηα ηνπ εγψ κε ηελ αηρκή ηεο
ειεθηξηθήο ζεμνπαιηθήο δχλακεο. Αελ πξέπεη λα πεξηκέλνπκε λα ηα απνζπλζέζεη ν ρξφλνο.
Σν πνιχηηκν Αηακάληη κε ην νπνίν ν ΢νινκψληαο θαζάξηζε ηηο πνιχηηκεο πέηξεο, είλαη ε
Φηινζνθηθή Πέηξα. Ώπνζπλζέηνληαο ηα πηψκαηα ηνπ εγψ πξέπεη λα θαηεπζχλνπκε φιεο ηηο
πξνζπάζεηέο καο ζην λα «κελ μαλαδεκηνπξγήζνπκε θπζηθά ζψκαηα γηαηί είλαη ηξσηά θαη εθηεζεηκέλα
ζηα γεξαηεηά θαη ζηνλ ζάλαην».
1

Βξψηεζε πνπ δελ έρεη ινγηθή εμήγεζε, π.ρ. Πνηνο είλαη ν ήρνο ηνπ ελφο ρεξηνχ;

Ώλακθηζβήηεηα ην Κάξκα δεκηνπξγεί ζψκαηα.
Ώπφ έιιεηςε ςπρνινγηθήο δνπιεηάο, νη άλζξσπνη απηήο ηεο επνρήο δελ είλαη βαζείο θαη ηνπο
αξέζεη λα είλαη επηθαλεηαθνί. Ννκίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ηθαλνχο λα γειάλε κε φινπο ηνπο
πνιηηηζκνχο.
΢ε απηνχο ηνπο θαηξνχο, ν αλζξψπηλνο λνπο βξίζθεηαη εθθπιηζκέλνο γηα εθείλνλ ηνλ ιφγν ηεο
ζχιιεςεο. Κάζε εθπεκπφκελε ζχιιεςε είλαη ην απνηέιεζκα απφ απηφ πνπ έρνπλ πεη άιινη, απφ απηφ
πνπ έρνπλ κειεηήζεη.
Δ απηνζχιιεςε βαζίδεηαη ζηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ ηδηαίηεξνπ ηξφπνπ ζθέςεο.
Ο Γθνπξηδίεθ είλαη ππνηππψδεο1 ζηηο ζθέςεηο ηνπ.
Ο Κξηζλακνχξηη έρεη ηηο απηνζπιιήςεηο ηνπ γηαηί δελ έρεη δηαβάζεη πνηέ θαλέλαλ.
Δ αληζνξξνπία θαη ην ζπάζηκν ηεο αξκνλίαο ηνπ Κφζκνπ επέξρνληαη φηαλ ε απηνεμνπζία δελ
θαηέρεηαη κέζα.
Πσο γίλεηαη λα θαηέρνπκε απηνεμνπζία εάλ δελ είκαζηε ηδηνθηήηεο ηνπ εαπηνχ καο;
Δ απηνδξάζε κπνξεί λα είλαη δπλαηή κφλν φηαλ έρνπκε ην Βίλαη κέζα καο.
Δ Φηινζνθηθή Πέηξα, ε απηντδέα, ε απηνδξάζε θαη ε απηνεμνπζία, είλαη δπλαηέο κφλνλ φηαλ
απνζπληίζεληαη ηα πηψκαηα ηνπ εγψ ζηηο ςπρνινγηθέο αηνκηθέο θνιάζεηο.
ΦΤΥΟΓΒΝΒ΢Ε΢
Ο πνιηηηζκφο καο, κε ηελ ηφζν αζηξαθηεξή εκθάληζε ηεο θαηάθηεζεο ηνπ δηαζηήκαηνο θαη ηεο
εηζρψξεζεο ζηελ χιε, είλαη ζάπηνο απφ ηελ ιέπξα ηεο εζηθήο παξαθκήο ηεο νκνθπινθηιίαο, ηνπ
ιεζβηαληζκνχ θαη ηεο λαξθνκαλίαο.
Ώπηφο ν πνιηηηζκφο έρεη κπεη ζηελ θάζε ηεο πηψζεο γηα λα εθθαζαξηζηεί φπσο έρεη ζπκβεί θαη
κε άιινπο πνιηηηζκνχο. Μαο ην δείρλεη ε ηζηνξηθή καξηπξία ηεο πεξήθαλεο θαη απηνθξαηνξηθήο
Ρψκεο, φπνπ ηα ζεκάδηα ηεο πηψζεο θάλεθαλ φηαλ ζηελ κεγαινπξέπεηα ελφο απζηεξνχ θαη εζηθνχ
έζλνπο ζπλέβεζαλ ξηδηθέο αιιαγέο πνπ ην βχζηζαλ ζηηο δηαζηξνθέο παξ’ φιν πνπ ήηαλ κηα θνηλσλία
πνπ είρε θαηαθηήζεη ηνλ αξραίν θφζκν.
΢ε ηη βαζίδνκαη; ΢ε ζαθή θαη ηζρπξά γεγνλφηα! Έλαο κεγάινο πνιηηηζκφο φπσο ν αγγιηθφο ηψξα
πηα εμάγεη κφλν κηα ςπρνινγηθή ιέπξα πνπ κνιχλεη δηαλνεηηθά ηηο γεληέο απηήο ηεο επνρήο. Σν
αγγιηθφ γθξνππ ΢εμ Πίζηνιο νη νπνίνη είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ φια ηα αληίζεηα απφ ην θαηεζηεκέλν
αιιά κε αξλεηηθφ ηξφπν, γηα λα εκθαλίδνληαη ζαλ εμέρνπζεο θηγνχξεο, είλαη νη δεκηνπξγνί ηνπ ΠαλθΡνθ. Βίλαη νη δηακνξθσηέο λνζεξψλ ηξαγνπδηψλ κε άζρεκεο ιέμεηο, ζέκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ
άκεζε επίζεζε, φρη κφλν ελάληηα ζηνπο ζεζκνχο αιιά κέρξη θαη ελάληηα ζην ίδην ην θνηλφ πνπ ηνπο
αθνχεη κε ηελ ζπλείδεζε θνηκηζκέλε.
Δ βξψκα είλαη ε ζεκαία ησλ ΢εμ Πίζηνιο, ππνθεηκεληθφ κήλπκα πνπ παξαδίδνπλ ζ’ απηή ηελ
θησρή αλζξσπφηεηα πνπ είλαη ζάπηα κέρξη ην κεδνχιη.
Οη ΢εμ Πίζηνιο είλαη έλα επηζεηηθφ γθξνππ, θαηαρξάηαη φια φζα θαζνξίδεη φπσο ηελ ζξεζθεία
ηνπ Παλθ-Ρνθ. Σξαγνχδηα ελάληηα ζηελ αγάπε γεκάηα κε θπληζκφ, ελάληηα ζηελ θαηαπίεζε θαη ηελ
επίζεζε, δεκηνπξγεκέλα απφ ηέζζεξηο λένπο ηεο αγγιηθήο εξγαηηθήο ηάμεο πνπ είλαη ελάληηα ζηελ
ειίη. Καηαιήγεη παξάινγν λα κπνξνχλ απηά ηα δηαλνεηηθά δψα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ζξεζθεία
μερλψληαο φηη ε ιέμε ζξεζθεία έξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζεκαίλεη έλσζε κε ηελ
ζετθφηεηα. Ώιιά ηη είδνπο ζετθφηεηα έρνπλ απηνί νη εθθπιηζκέλνη άλζξσπνη πνπ νη λένη ηνπο
ιαηξεχνπλ κέζα ζηελ χπλσζή ηνπο ζαλ λα ήηαλ ηίπνηα ζπνπδαίν; Ώπηφ ην κνπζηθφ ξεχκα πνπ
θηηάρλνπλ νη ΢εμ Πίζηνιο δεκηνπξγεί ην πην θνιαζκέλν πεξηβάιινλ ηεο ησξηλήο χπαξμεο, απηφ
βεβαηψλεηαη απφ εθαηνληάδεο λένπο βπζηζκέλνπο ζηελ πην βαζηά πλεπκαηηθή θαη ςπρνινγηθή άγλνηα
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά ηα αθξναηήξηα ηνπ «Βθαηφ Κιακπ» ηνπ Λνλδίλνπ.
Σν θχκα ηεο Παλθ πξνρσξά παξ’ φιε ηελ αληίζηαζε θαη ζηα αλαξίζκεηα δηεζλή πεξηνδηθά
εκθαλίδεηαη πηα ε ππνθεηκεληθή κφδα. Ρνχρα απφ θνπξέιηα, απνξξίκκαηα απφ φηη πιηθφ ππάξρεη ηα
ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ ζηνιίδηα, θνληφ καιιί θαη βακκέλν κε δηάθνξα ρξψκαηα, πνπθάκηζα θαη πέδηια
κε επηγξαθέο ελάληηα ζε φια. Ώπηή είλαη κηα ζαθήο απφδεημε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ςπρνινγηθήο
ιέπξαο πνπ έρεη ε αλζξσπφηεηα θαη πνπ ηελ έρεη ζαπίζεη ηφζν.
΢ε πνιιέο απφ ηηο ζπλαληήζεηο ηνπο, ε θπζηθή επηζεηηθφηεηα -ζπκφο- γίλεηαη ηεο κφδαο. Με
κεγάιε επθνιία πξνζβνιέο αθφκε θαη κπνπθάιηα πεηηνχληαη απφ ηελ ίδηα ηελ ζθελή ησλ ΢εμ Πίζηνιο.
΋ια απηά πνιιέο θνξέο ηειεηψλνπλ κε θαπγάδεο θαη κέρξη πνπ θηάλνπλ ζηελ θπιαθή θαη ηα
λνζνθνκεία. Παξ’ φιε απηή ηελ πξνζβιεηηθή πνιπινγία θαη ην πέηαγκα πξαγκάησλ εκθαλίδνληαη
1

Αελ αλαπηχρζεθε πιήξσο.

θάπνηνη άγγινη λεαξνί πνπ θσλάδνπλ φηη αγαπάλε ηνπο ΢εμ Πίζηνιο γηαηί είλαη φηη αλψηεξν, φπσο ήδε
ζπλέβε ζε θάπνηεο εκθαλίζεηο ζην θιακπ Παξάδεηζνο ζηελ νδφ Μπξηνχεξ.
Πεξηέξγσο ζην ζπγθξφηεκα ΢εμ Πίζηνιο επηθεθαιήο είλαη ν Σδφλπ Ρφηελ (Γηαλλάθεο ΢άπηνο), ν
αξρεγφο πνπ πνηέ πξηλ δελ είρε ηξαγνπδήζεη, ν ΢ίλη ΐίζηνπο (΢ίλη Αηεθζαξκέλνο), ν Πψι Κνχθ
(Παχινο Κφθνξαο) θαη ν ΢ηίβ Σδφνπλο. ΢ηελ Ώγγιία δελ ζέβνληαη θαλέλαλ θαη δχζθνια ζα
κπνξνχζαλ λα έξζνπλ ζηελ ρψξα καο.
Θεσξψ φηη ε δσή δελ ζα εμεγνχληαλ ρσξίο πεξηφδνπο εμέιημεο θαη πηψζεο φπσο απηή ηνπ
θχκαηνο Παλθ, πνπ αλαθέξνληαη ζε θπηά, δψα, αλζξψπηλα φληα, ζηα αζηέξηα θαη ηνπο αζηεξηζκνχο.
Οη ηζηνξηθνί θχθινη έρνπλ επίζεο κηα εμέιημε θαη κεηά κία πηψζε πνπ κνηξαία παξνπζηάδεηαη, ε
νπνία θζείξεη πέηξεο, θνληνξηνπνηεί ήιηνπο, κεηαηξέπεη ζε γέξνληα απηφλ πνπ ήηαλ παηδί, κεηαηξέπεη
ζε θάξβνπλν απηφ πνπ ήηαλ δέληξν θαη βπζίδεη ζην βάζνο ησλ σθεαλψλ ηηο επείξνπο ή ηηο θάλεη λα
αλαδπζνχλ.
Σα αμηψκαηά καο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην έξγν έρνπλ ζθνπφ λα δηακνξθψζνπλ ηηο
βάζεηο ελφο λένπ πνιηηηζκνχ πνπ λα κελ έρεη ιέπξα θαη λα βαζίδεηαη ζηελ Φπρνγέλεζε. Αειαδή ζηελ
δεκηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ πξψηα, γηα λα πεξάζνπκε κεηά ζηνλ ππεξάλζξσπν κέζσ ηεο ζεμνπαιηθήο
θαη δηαλνεηηθήο Τπεξδπλακηθήο ζηελ νπνία δίλνπκε έκθαζε ζε απηφ ην βηβιίν.
΢ηα Γλσζηηθά καο Εδξχκαηα πνπ δηαδίδνπλ ηελ δηδαζθαιία κνπ κπνξνχλ λα κπνπλ φινη φζνη
ζέινπλ, πάληα εθ’ φζνλ έρνπλ ππεξβαηηθέο θηινδνμίεο θαη ζέινπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέζα ζηνλ
εαπηφ ηνπο ηελ Φπρνγέλεζε, εδψ θαη ηψξα.
Ο άλζξσπνο πνπ δελ έρεη θάλεη ηελ Φπρνγέλεζε κέζα ζηνλ εαπηφ ηνπ ρξεζηκνπνηεί έλα άπεηξα
κηθξφ κέξνο ησλ ηθαλνηήησλ θαη δπλάκεψλ ηνπ, γη’ απηφ θαιψ ηνπο αλαγλψζηεο καο λα βάινπλ ζε
εθαξκνγή ηηο ςπρνινγηθέο δηδαζθαιίεο πνπ παξαδίδσ ζε απηά ηα θεθάιαηα γηα λα κάζνπλ λα
απνθηνχλ ην αλψηεξν φθεινο απφ ηελ ςπρή ηνπο.
Μέζα ζε θάζε αλζξψπηλν νλ ππάξρνπλ αηειείσηεο δπλαηφηεηεο γηα κηα γλψζε επίζεο ρσξίο
φξηα. ΋ινη θαηέρνπκε ζε εκβξπαθφ ζηάδην κεγάιεο ςπρνινγηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζα αλαβιχζνπλ ην
ίδην ιεπηφ πνπ ζα θάλνπκε ηελ δνπιεηά κηαο Φπρνγέλεζεο κέζα καο ρσξίο λα πεξηκέλνπλ νχηε κηα
ζηηγκή παξαπάλσ. Σν αλζξψπηλν νλ πξέπεη λα γίλεη ηθαλφ λα γλσξίζεη φζα αλήθνπλ ζηελ χπαξμή ηνπ,
απηφ είλαη έλα γεγνλφο φζν θαη ε ειεχζεξε βνχιεζε. Γηαηί είκαζηε εδψ; Ώπφ πνχ εξρφκαζηε; Πξνο ηα
πνχ πάκε; φια απηά πξέπεη λα γίλνπλ γλσζηά εδψ θαη ηψξα θαη λα είλαη ειεχζεξα απφ δνγκαηηζκνχο
θαη ζεσξίεο.
Μέζα απφ ηηο ςπρνινγηθέο πεηζαξρίεο πνπ έρσ δείμεη κπνξνχκε λα θαιπηεξεχζνπκε ςπρηθά,
δειαδή, λα θάλνπκε ηελ Φπρνγέλεζε κέζα καο γηα λα έξζνπκε ζε επαθή κε ηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο
ηεο θχζεο.
Καζψο ζα πξνρσξάκε δνπιεχνληαο ζηελ Φπρνγέλεζή καο ζα βιέπνπκε ηελ πξνζσπηθή καο
αλάπηπμε, έρνληαο έηζη πξφζβαζε ζηηο βαζηέο εζσηεξηθέο γλψζεηο πνπ δηακέζνπ ηεο ξνήο ησλ
αλαξίζκεησλ αηψλσλ βξίζθνληαη εθεί, ζηελ δηάζεζε θάζε αλζξψπηλνπ φληνο πνπ επηζπκεί εηιηθξηλά
λα βξεη απαληήζεηο ζε κηα πνζφηεηα θελψλ θαη εξσηεκαηηθψλ θαη πνπ ρσξίο λα μέξεη επηρεηξεί ηελ
αζάλαηε ππφδεημε ηνπ Μεγάινπ Αάζθαινπ: Φάμηε θαη ζα βξείηε…
΢ε ζχλζεζε ζα πνχκε φηη ε Φπρνγέλεζε βαζίδεηαη ζηελ θξάζε ηεο επηγξαθήο ζηνλ αξραίν Ναφ
ησλ Αειθψλ: « ΢ε πξνεηδνπνηψ φπνηνο θαη αλ είζαη, σ! εζχ πνπ επηζπκείο λα βνιηδνζθνπήζεηο ηα
κπζηήξηα ηεο θχζεο, φηη αλ δελ βξεηο κέζα ζε ζέλα ηνλ ίδην εθείλν πνπ ςάρλεηο, νχηε έμσ ζα
κπνξέζεηο λα ην βξεηο. Ώλ αγλνείο ηηο νκνξθηέο ηνπ ίδηνπ ζνπ ηνπ ζπηηηνχ, πσο ζθνπεχεηο λα βξεηο
άιιεο νκνξθηέο; ΢ε ζέλα βξίζθεηαη θξπκκέλνο ν ζεζαπξφο ησλ ζεζαπξψλ. Χ! άλζξσπε, γλψξηζε ηνλ
εαπηφ ζνπ θαη ζα γλσξίζεηο ην ΢χκπαλ θαη ηνπο Θενχο».
Δ ΜΒΣΏΣΡΟΠΔ ΣΧΝ ΒΝΣΤΠΧ΢ΒΧΝ
Θα κηιήζνπκε γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο δσήο θαη απηφ είλαη δπλαηφλ αλ θαλείο ην ζθνπεχεη θαηά
βάζνο.
Μεηαηξνπή, ζεκαίλεη φηη έλα πξάγκα αιιάδεη ζε άιιν πξάγκα δηαθνξεηηθφ. Βίλαη ινγηθφ λα
είλαη φια επηδεθηηθά αιιαγψλ.
Τπάξρνπλ κεηαηξνπέο ηεο χιεο πνιχ γλσζηέο. Καλείο δελ ζα κπνξνχζε λα αξλεζεί, γηα
παξάδεηγκα, φηη ε δάραξε κεηαηξέπεηαη ζε αιθνφι θαη φηη απηφ κεηαηξέπεηαη ζε μχδη απφ ηελ δξάζε
ησλ δπκψζεσλ. Ώπηή είλαη ε κεηαηξνπή κηαο κνξηαθήο νπζίαο. Ξέξεη θαλείο απφ ηελ ρεκηθή δσή ησλ
ζηνηρείσλ, γηα παξάδεηγκα, φηη ην ξάδην κεηαηξέπεηαη αξγά ζε κφιπβδν.
Οη αιρεκηζηέο ηνπ κεζαίσλα κηινχζαλ γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ κνιχβδνπ ζε ρξπζφ. ΋κσο, δελ
ππαηλίζζνληαλ πάληα ην θαζαξά θπζηθφ, κεηαιιηθφ ζέκα. Καλνληθά ήζειαλ λα δείμνπλ κε απηή ηελ

ιέμε ηελ κεηαηξνπή ηνπ κνιχβδνπ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηνλ ρξπζφ ηνπ πλεχκαηνο. Έηζη ινηπφλ,
ζπκθέξεη λα ζπιινγηζηνχκε ζε φια απηά ηα πξάγκαηα.
΢ηα Βπαγγέιηα ε ηδέα ηνπ γήηλνπ αλζξψπνπ, ζε ζχγθξηζε κε έλα ζπφξν ηθαλφ γηα βιάζηεζε,
έρεη ηελ ίδηα έλλνηα κε ηελ ηδέα ηεο αλαγέλλεζεο ηνπ αλζξψπνπ πνπ γελληέηαη μαλά. Βίλαη θαλεξφ φηη
αλ ν ζπφξνο δελ πεζάλεη ην θπηφ δελ γελληέηαη. ΢ε θάζε κεηαηξνπή ππάξρεη ζάλαηνο θαη γέλλεζε.
΢ηε Γλψζε ζεσξνχκε ηνλ άλζξσπν ζαλ έλα εξγνζηάζην ηξηψλ νξφθσλ πνπ απνξξνθά θαλνληθά
ηξεηο ηξνθέο.
Σελ θνηλή ηξνθή, πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαηψηεξν φξνθν ηνπ εξγνζηαζίνπ, ζην δήηεκα απηφ ηνπ
ζηνκαρηνχ. Σνλ αέξα, πνπ θπζηθά βξίζθεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ δεχηεξν φξνθν, κε ηα πλεπκφληα. Καη ηηο
εληππψζεηο, πνπ αλακθηζβήηεηα είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ ηξίην φξνθν ή ηνλ εγθέθαιν.
Δ ηξνθή πνπ ηξψκε πθίζηαηαη δηαδνρηθέο κεηαηξνπέο, απηφ είλαη αλαληίξξεην. Δ δηαδηθαζία ηεο
δσήο, ζηνλ εαπηφ ηεο θαη απφ ηνλ εαπηφ ηεο, είλαη κεηαηξνπή. Κάζε πιάζκα ηνπ ζχκπαληνο δεη απφ
ηελ κεηαηξνπή κηαο νπζίαο ζε άιιε. Δ ρισξίδα, γηα παξάδεηγκα, κεηαηξέπεη ην λεξφ, ηνλ αέξα θαη ηα
άιαηα ηεο γεο ζε λέεο δσηηθέο θπηηθέο νπζίεο, ζε ρξήζηκα γηα καο ζηνηρεία, φπσο είλαη ηα θαξχδηα, ηα
θξνχηα, νη παηάηεο, ην ιεκφλη θ.ι.π. Έηζη ινηπφλ, φια είλαη κεηαηξνπή.
Με ηελ δξάζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο αιιάδνπλ νη δπκψζεηο ηεο θχζεο. Βίλαη αλαληίξξεην φηη ε
επαίζζεηε ηαηλία ηεο δσήο, πνπ θαλνληθά απιψλεηαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, νδεγεί φιεο ηηο
ζπκπαληηθέο δπλάκεηο πξνο ην ίδην ην εζσηεξηθφ ηνπ πιαλεηηθνχ θφζκνπ. Ώιιά θάζε θπηφ, θάζε
έληνκν, θάζε πιάζκα θαη ην ίδην ην δηαλνεηηθφ δψν, ην ιαλζαζκέλα νλνκαδφκελν άλζξσπνο,
απνξξνθά, αθνκνηψλεη θαζνξηζκέλεο θνζκηθέο δπλάκεηο θαη κεηά ηηο κεηαηξέπεη θαη ηηο κεηαβηβάδεη
αζπλείδεηα ζηνπο θαηψηεξνπο καλδχεο ηνπ πιαλεηηθνχ νξγαληζκνχ. Ώπηέο νη κεηαζρεκαηηζκέλεο
δπλάκεηο βξίζθνληαη εζσηεξηθά ζπζρεηηζκέλεο κε φιε ηελ νηθνλνκία ηνπ πιαλεηηθνχ νξγαληζκνχ
ζηνλ νπνίν δνχκε. Ώλακθηζβήηεηα, θάζε πιάζκα, ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπ, κεηαηξέπεη νξηζκέλεο
δπλάκεηο πνπ κεηά ηηο κεηαβηβάδεη ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ θφζκνπ. Έηζη ινηπφλ,
θάζε πιάζκα πνπ έρεη χπαξμε πιεξεί ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο.
΋ηαλ ηξψκε θάπνηα ηξνθή αλαγθαία γηα ηελ χπαξμή καο, είλαη ζαθέο φηη απηή ηξνπνπνηείηαη
απφ θάζε ζε θάζε, ζε φια απηά ηα ζηνηρεία ηα ηφζν απαξαίηεηα γηα ηελ ίδηα καο ηελ χπαξμε. Πνηφο
πξαγκαηνπνηεί κέζα καο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κεηαηξνπήο ησλ νπζηψλ; Σν Έλζηηθην Κέληξν,
είλαη θαλεξφ. Δ ζνθία απηνχ ηνπ θέληξνπ είλαη αιεζηλά εθπιεθηηθή. Δ ρψλεςε, ζηνλ εαπηφ ηεο, είλαη
κεηαηξνπή. Δ ηξνθή ζην ζηνκάρη, δειαδή, ζην θαηψηεξν κέξνο ηνπ ηξηψξνθνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ
αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, ππνθέξεη κεηαηξνπέο. Ώλ θάηη εηζβάιιεη ρσξίο λα πεξάζεη απφ ην ζηνκάρη, ν
νξγαληζκφο δελ κπνξεί λα αθνκνηψζεη ηηο βηηακίλεο νχηε ηηο πξσηεΎλεο ηνπ, απηφ ζα ήηαλ απιά κηα
δπζπεςία. ΢ην κέηξν πνπ πξνρσξάκε ζπιινγηδφκελνη πάλσ ζε απηφ ην ζέκα, θηάλνπκε λα
θαηαιάβνπκε ηελ αλάγθε λα πεξάζνπκε απφ κηα κεηαηξνπή.
Φαλεξφ είλαη φηη νη θπζηθέο ηξνθέο κεηαηξέπνληαη, φκσο ππάξρεη θάηη πνπ καο θαιεί ζε
ζπιινγηζκφ: Τπάξρεη ζε εκάο ε κνξθσηηθή κεηαηξνπή ησλ εληππψζεσλ;
Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο ίδηαο ηεο θχζεο δελ ππάξρεη θακία αλάγθε λα κεηαηξέπεη αιεζηλά ηηο
εληππψζεηο ην δηαλνεηηθφ δψν, ην ιαλζαζκέλα νλνκαδφκελν άλζξσπνο. Ώιιά έλαο άλζξσπνο κπνξεί
λα κεηαηξέπεη ηηο εληππψζεηο ηνπ απφ κφλνο ηνπ, αλ θαηέρεη, θπζηθά, κηα γλψζε, ζα ιέγακε, ζε βάζνο
θαη πξέπεη λα θαηαιάβνπκε ην γηαηί απηήο ηεο αλάγθεο.
Θα ήηαλ κεγαιεηψδεο λα κεηαηξέπακε ηηο εληππψζεηο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αλζξψπσλ,
φπσο θαίλνληαη ζην πεδίν ηεο πξαθηηθήο δσήο, πηζηεχνπλ φηη απηφο ν θπζηθφο θφζκνο ζα ηνπο δψζεη
απηφ πνπ πνζνχλ θαη ςάρλνπλ. Πξαγκαηηθά απηφ είλαη έλα ηξνκεξφ ζθάικα. Δ δσή, απηή θαζ’ εαπηή,
κπαίλεη κέζα καο, ζηνλ νξγαληζκφ καο, κε κνξθή απιψλ εληππψζεσλ. Σν πξψην πνπ πξέπεη λα
θαηαιάβνπκε είλαη ε έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο δνπιεηάο πνπ ζρεηίδεηαη εζψηαηα κε ηνλ θφζκν ησλ
εληππψζεσλ.
Υξεηάδεηαη λα ηηο κεηαηξέςνπκε; Βίλαη αιήζεηα! Αελ ζα κπνξνχζε θαλείο λα κεηαηξέςεη
αιεζηλά ηελ δσή ηνπ αλ δελ κεηαηξέπεη ηηο εληππψζεηο πνπ ηνπ έξρνληαη ζην λνπ.
Οη άλζξσπνη πνπ δηαβάδνπλ απηέο ηηο γξακκέο πξέπεη λα ζπιινγηζηνχλ ζε απηφ πνπ ιέκε εδψ.
Μηιάκε γηα θάηη πνιχ επαλαζηαηηθφ, επεηδή ν θφζκνο πηζηεχεη φηη ην θπζηθφ είλαη ην πξαγκαηηθφ,
αιιά αλ πάκε ιίγν πεξηζζφηεξν ζε βάζνο, ζα δνχκε φηη απηφ πνπ πξαγκαηηθά ιακβάλνπκε ζε θάζε
ζηηγκή, ζε θάζε ιεπηφ είλαη απιέο εληππψζεηο.
΋ηαλ βιέπνπκε θάπνην άηνκν πνπ καο επραξηζηεί ή καο δπζαξεζηεί, ην πξψην πνπ απνθηνχκε
είλαη εληππψζεηο ηέηνηαο θχζεσο έηζη; Ώπηφ δελ κπνξνχκε λα ην αξλεζνχκε. Δ δσή είλαη κηα δηαδνρή
εληππψζεσλ, φρη φπσο λνκίδνπλ νη πνιπκαζείο αγλννχληεο φηη είλαη έλα θπζηθφ πξάγκα απνθιεηζηηθά
πιηζηηθνχ ηχπνπ.

Δ πξαγκαηηθφηεηα ηεο δσήο είλαη νη εληππψζεηο ηεο!
Βίλαη θαλεξφ φηη νη ηδέεο πνπ δηαηππψλνπκε θαηαιήγνπλ φρη θαη ηφζν εχθνιεο ζηελ ζχιιεςε,
ζηελ θαηαλφεζε. Βίλαη πηζαλφλ νη αλαγλψζηεο λα έρνπλ ηελ ζηγνπξηά φηη ε δσή ππάξρεη ζαλ ηέηνηα
φκσο φρη ζαλ εληππψζεηο ηεο. ΐξίζθνληαη ηφζν επεξεαζκέλνη απ’ απηφλ ηνλ θπζηθφ θφζκν πνπ,
πξνθαλψο, έηζη ζθέπηνληαη. Σν άηνκν πνπ βιέπνπκε λα θάζεηαη, γηα παξάδεηγκα, ζε κηα θαξέθια κε
απηφ ή εθείλν ην ρξσκαηηζηφ έλδπκα, απηφο πνπ καο ραηξεηά, απηφο πνπ καο ρακνγειά θ.ι.π., είλαη γηα
καο πξαγκαηηθά αιήζεηα.
Ώιιά αλ δηαινγηζηνχκε βαζεηά ζε φια απηά, θηάλνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην πξαγκαηηθφ είλαη
νη εληππψζεηο. Ώπηέο έξρνληαη, πξαγκαηηθά, ζην λνπ κέζσ ηνπ Παξάζπξνπ ησλ αηζζήζεσλ.
Ώλ δελ είρακε ηηο αηζζήζεηο, γηα παξάδεηγκα, κάηηα γηα λα βιέπνπκε, νχηε απηηά γηα λα αθνχκε,
νχηε ζηφκα γηα λα γεπφκαζηε ηηο ηξνθέο πνπ απνξξνθά ν νξγαληζκφο καο, ζα ππήξρε γηα καο απηφ
πνπ ιέγεηαη θπζηθφο θφζκνο; ΢αθψο φρη, απνιχησο φρη.
Δ δσή θηάλεη ζε εκάο κε ηελ κνξθή εληππψζεσλ θαη είλαη εθεί αθξηβψο πνπ ππάξρεη ε
πηζαλφηεηα λα δνπιέςνπκε πάλσ ζηνλ εαπηφ καο. Πξηλ απφ φια ηη πξέπεη λα θάλνπκε; Πξέπεη λα
θαηαιάβνπκε ηελ δνπιεηά πνπ πξέπεη λα θάλνπκε. Πσο ζα κπνξνχζακε λα θαηνξζψζνπκε κηα
ςπρνινγηθή κεηαηξνπή ηνπ εαπηνχ καο; Λνηπφλ, πξαγκαηνπνηψληαο κηα εξγαζία πάλσ ζηηο
εληππψζεηο πνπ ιακβάλνπκε θάζε ζηηγκή, θάζε ιεπηφ. Ώπηή ε εξγαζία ιακβάλεη ην φλνκα Πξψην
΢πλεηδεηφ ΢νθ. Ώπηφ ζρεηίδεηαη κε εθείλεο ηηο εληππψζεηο πνπ είλαη φια φζα γλσξίδνπκε απφ ηνλ
εμσηεξηθφ θφζκν. Ση κέγεζνο έρνπλ ηα αιεζηλά πξάγκαηα; ηα αιεζηλά πξφζσπα;
Υξεηάδεηαη λα κεηαηξεπφκαζηε εζσηεξηθά θάζε κέξα. Ώλ ζέινπκε λα κεηαηξέςνπκε ηελ
ςπρνινγηθή καο άπνςε ρξεηάδεηαη λα δνπιεχνπκε πάλσ ζηηο εληππψζεηο πνπ εηζέξρνληαη κέζα καο.
Γηαηί νλνκάδνπκε ηελ δνπιεηά ηεο κεηαηξνπήο ησλ εληππψζεσλ Πξψην ΢πλεηδεηφ ΢νθ; Γηαηί ην
«ζνθ» είλαη θάηη πνπ δελ ζα κπνξνχζακε λα παξαηεξήζνπκε κε κεραληθφ κφλν ηξφπν. Ώπηφ δελ ζα
κπνξνχζε λα γίλεη πνηέ κε κεραληθφ ηξφπν, ρξεηάδεηαη κηα απηνζπλείδεηε πξνζπάζεηα. Βίλαη
πξνθαλέο φηη φηαλ αξρίδνπκε λα θαηαιαβαίλνπκε απηή ηελ δνπιεηά, αξρίδνπκε λα κελ είκαζηε ν
κεραληθφο άλζξσπνο πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θχζεο.
Ώλ ζθεθηνχκε ηψξα ην λφεκα φισλ φζσλ ζαο δηδάζθσ εδψ, γηα ηελ πνξεία ηεο
απηνπξνζπάζεηαο, αξρίδνληαο απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ εαπηνχ καο, ζα δείηε φηη ζηελ πξαθηηθή
πιεπξά ηεο εζσηεξηθήο δνπιεηάο φια ζρεηίδνληαη εζσηεξηθά κε ηελ κεηαηξνπή ησλ εληππψζεσλ θαη
ζε φηη θαηαιήγεη θπζηθά απφ απηέο.
Δ δνπιεηά, γηα παξάδεηγκα, πάλσ ζηηο αξλεηηθέο ζπγθηλήζεηο, πάλσ ζηηο ελνριεηηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο ςπρήο, πάλσ ζηελ ηαχηηζε, πάλσ ζηελ απηνεθηίκεζε, πάλσ ζηα εμαθνινπζεηηθά
εγψ, πάλσ ζην ςέκα, πάλσ ζηελ απηνδηθαίσζε, πάλσ ζηελ ζπγρψξεζε, πάλσ ζηηο αζπλείδεηεο
θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο βξηζθφκαζηε, ζρεηίδεηαη πιήξσο κε ηελ κεηαηξνπή ησλ εληππψζεσλ θαη φηη
θαηαιήγεη απφ φια απηά. Θα πεηζζείηε φηη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ε δνπιεηά πάλσ ζηνλ εαπηφ καο
ζπγθξίλεηαη κε ηελ ρψλεπζε, κε ηελ έλλνηα φηη είλαη κηα κεηαηξνπή. Βίλαη αλαγθαίν λα
δηακνξθψζνπκε έλα ζηνηρείν αιιαγήο ζηνλ ηφπν ηεο εηζφδνπ ησλ εληππψζεσλ, κελ ην μερλάηε.
Μέζσ ηεο θαηαλφεζεο ηεο δνπιεηάο, κπνξείηε λα δερζείηε ηελ δσή ζαλ κία δνπιεηά, ηφηε ζα
κπείηε πξαγκαηηθά ζε κηα ζπλερή θαηάζηαζε ελζχκεζεο ηνπ εαπηνχ ζαο, ζα έξζεη θπζηθά ζε ζαο ν
ηξνκεξφο ξεαιηζκφο ηεο κεηαηξνπήο ησλ εληππψζεσλ. Οη ίδηεο νη εληππψζεηο θαλνληθά, ή
ππεξθπζηθά ζα ιέγακε θαιχηεξα, ζα ζαο έθεξλαλ ζε κηα θαιχηεξε δσή απφ απηή πνπ ζαο αληηζηνηρεί
θπζηθά θαη δελ ζα ελεξγνχζαλ πηα επάλσ ζαο φπσο ην έθαλαλ ζηελ αξρή ηεο ίδηαο ζαο ηεο
κεηαηξνπήο. Ώιιά φζν ζπλερίδεηε λα ζθέπηεζηε κε ηνλ ίδην ηξφπν, παίξλνληαο ηελ δσή κε ηνλ ίδην
ηξφπν, είλαη θαλεξφ φηη δελ ζα ππάξμεη ζε ζαο θακία αιιαγή. Σν λα κεηαηξέπεη ηηο εληππψζεηο ηεο
δσήο ζεκαίλεη λα κεηαηξέπεη θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ. Ώπηή ε νινθιεξσηηθά θαηλνχξηα κνξθή ηνπ
ζθέπηεζζαη καο βνεζάεη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε απηή ηελ κεηαηξνπή. ΋ιε απηή ε νκηιία βαζίδεηαη
απνθιεηζηηθά πάλσ ζηελ ξηδηθή κνξθή κεηαηξνπήο καο. Ώλ θάπνηνο δελ κεηαηξέπεηαη δελ θαηαθέξλεη
ηίπνηα.
Θα θαηαιάβεηε, θπζηθά, πσο ε δσή απαηηεί λα αληηδξνχκε ζπλερψο. ΋ιεο απηέο νη αληηδξάζεηο
δηακνξθψλνπλ ηελ πξνζσπηθή καο δσή. Σν λα αιιάμνπκε ηελ δσή καο ζεκαίλεη λα αιιάμνπκε
αιεζηλά ηηο ίδηεο καο ηηο αληηδξάζεηο. Δ εμσηεξηθή δσή καο έξρεηαη ζαλ απιέο εληππψζεηο πνπ καο
αλαγθάδνπλ λα αληηδξνχκε κε έλαλ ηξφπν, ζα ιέγακε, ζηεξεφηππν. Ώλ νη αληηδξάζεηο πνπ
δηακνξθψλνπλ ηελ πξνζσπηθή καο δσή είλαη φιεο αξλεηηθνχ ηχπνπ ηφηε θαη ε δσή καο επίζεο ζα
είλαη αξλεηηθή.
Δ δσή απνηειείηαη απφ κηα εμαθνινπζεηηθή ζεηξά αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ πνπ δίλνληαη ζαλ
αδηάθνπεο απαληήζεηο ζηηο εληππψζεηο πνπ θηάλνπλ ζηνλ λνπ. Μεηά, ην θαζήθνλ καο απνηειείηαη απφ

ην λα κεηαηξέπνπκε ηηο εληππψζεηο ηεο δσήο κε ηξφπν πνπ λα κελ πξνθαινχλ απηφλ ηνλ ηχπν ηεο
αξλεηηθήο απάληεζεο. Ώιιά γηα λα ην θαηνξζψζνπκε είλαη αλαγθαίν λα απηνπαξαηεξνχκαζηε απν
ζηηγκή ζε ζηηγκή, απφ ιεπηφ ζε ιεπηφ. Βίλαη ινηπφλ επείγνλ λα κειεηάκε ηηο εληππψζεηο καο.
Αελ κπνξνχκε λα αθήλνπκε ηηο εληππψζεηο λα έξρνληαη κε έλαλ ππνθεηκεληθφ θαη κεραληθφ
ηξφπν. Ώλ αξρίζνπκε απηφλ ηνλ έιεγρν, απηφ ηζνδπλακεί κε ην λα αξρίζνπκε ηελ δσή, λα αξρίζνπκε
λα δνχκε πην ζπλεηδεηά. Έλα άηνκν κπνξεί λα δίλεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ηελ πνιπηέιεηα λα κελ έξρνληαη νη
εληππψζεηο κεραληθά, αλ δξα έηζη, κεηαηξέπεη ηηο εληππψζεηο θαη ηφηε αξρίδεη λα δεη ζπλεηδεηά.
Σν Πξψην ΢πλεηδεηφ ΢νθ απνηειείηαη απφ ην λα κεηαηξέπνπκε ηηο εληππψζεηο πνπ καο έξρνληαη.
Ώλ θαηνξζψζνπκε λα κεηαηξέπνπκε ηηο εληππψζεηο πνπ καο έξρνληαη ζην λνπ θαηά ην ιεπηφ ηεο
εηζφδνπ ηνπο, θαηνξζψλνπκε κεγαιεηψδε απνηειέζκαηα πνπ επεξγεηνχλ ηελ χπαξμή καο.
Πάληα κπνξνχκε λα εξγαζηνχκε ζην απνηέιεζκα ησλ εληππψζεσλ. Βίλαη θαλεξφ φηη
αρξεζηεχνληαη ρσξίο έλα κεραληθφ απνηέιεζκα κηαο θαη απηή ε κεραληθφηεηα ζπλεζίδεη λα είλαη
θαηαζηξνθηθή γηα ην εζσηεξηθφ ηεο ςπρήο καο.
Ώπηή ε εζσηεξηθή γλσζηηθή Ανπιεηά πξέπεη λα θηάζεη κέρξη ην ζεκείν φπνπ κπαίλνπλ νη
εληππψζεηο, γηαηί δηαλέκνληαη κεραληθά απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ζε κέξε εζθαικέλα γηα λα
πξνθαιέζνπλ παιηέο αληηδξάζεηο.
Θα πξνζπαζήζσ λα ην απινπνηήζσ απηφ. Ώο βάινπκε γηα παξάδεηγκα ην εμήο: Ώλ ξίμνπκε κηα
πέηξα ζε κηα θξπζηάιιηλε ιίκλε, παξάγνληαη ζηελ ιίκλε εληππψζεηο θαη ε απάληεζε ζε απηέο ηηο
εληππψζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηελ πέηξα εθδειψλνληαη ζε θχκαηα πνπ πεγαίλνπλ απφ ην θέληξν πξνο
ηελ πεξηθέξεηα.
Σψξα, θαληαζηείηε ηνλ λνπ ζαλ κηα ιίκλε. Ξαθληθά εκθαλίδεηαη ε εηθφλα ελφο αλζξψπνπ, απηή
ε εηθφλα είλαη φπσο ε πέηξα ηνπ παξαδείγκαηφο καο πνπ θηάλεη ζην λνπ. Σφηε ν λνπο αληηδξά ζε
κνξθή εληππψζεσλ. Οη εληππψζεηο είλαη απηέο πνπ παξάγεη ε εηθφλα πνπ θηάλεη ζην λνπ θαη νη
αληηδξάζεηο είλαη νη απαληήζεηο ζε απηέο ηηο εληππψζεηο.
Ώλ πεηάμνπκε κηα κπάια ζε έλαλ ηνίρν, ν ηνίρνο δέρεηαη ηηο εληππψζεηο, κεηά έξρεηαη ε
αληίδξαζε πνπ απνηειείηαη απν ηελ επηζηξνθή ηεο κπάιαο ζε απηφλ πνπ ηελ έζηεηιε. Καιά, κπνξεί λα
κελ θηάζεη ζε επζεία αιιά θαηά θάπνηνλ ηξφπν αλαπεδά ε κπάια θαη απηφ είλαη αληίδξαζε.
Ο θφζκνο είλαη δηακνξθσκέλνο απφ εληππψζεηο, γηα παξάδεηγκα: καο έξρεηαη ζην λνπ ε εηθφλα
ελφο ηξαπεδηνχ κέζσ ησλ αηζζήζεσλ. Αελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρεη έξζεη ην ηξαπέδη ή φηη ην
ηξαπέδη έρεη κπεη ζηνλ εγθέθαιφ καο, απηφ είλαη παξάινγν, αιιά έρεη κπεη ε εηθφλα ηνπ ηξαπεδηνχ,
ηφηε ν λνπο καο αληηδξά ακέζσο ιέγνληαο: Ώπηφ είλαη έλα ηξαπέδη απφ μχιν ή απφ κέηαιιν θ.ι.π.!
Τπάξρνπλ εληππψζεηο πνπ δελ είλαη πνιχ επράξηζηεο, γηα παξάδεηγκα: Οη ιέμεηο ελφο πβξηζηή,
έηζη; Θα κπνξνχζακε λα κεηαηξέςνπκε ηηο ιέμεηο ελφο πβξηζηή;
Οη ιέμεηο είλαη φπσο είλαη, ηφηε ηη ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε; Να κεηαηξέςνπκε ηηο εληππψζεηο
πνπ καο πξνθαινχλ ηέηνηεο ιέμεηο θαη απηφ είλαη δπλαηφλ. Δ γλσζηηθή Αηδαζθαιία καο δηδάζθεη λα
απνθξπζηαιιψλνπκε ηελ Αεχηεξε Αχλακε, ηνλ Υξηζηφ κέζα καο, κέζσ ηνπ αμηψκαηνο πνπ ιέεη:
«Πξέπεη λα δερφκαζηε κε θαινζχλε ηηο δπζάξεζηεο εθδειψζεηο ησλ νκνίσλ καο».
΢ην πξνεγνχκελν αμίσκα βξίζθεηαη ν ηξφπνο λα κεηαηξέπνπκε ηηο εληππψζεηο πνπ καο
πξνθαινχλ νη ιέμεηο ελφο πβξηζηή. Να δερφκαζηε κε θαινζχλε ηηο δπζάξεζηεο εθδειψζεηο ησλ
νκνίσλ καο. Ώπηφ ην αμίσκα ζα καο θέξεη θπζηθά κέρξη ηελ απνθξπζηάιισζε ηεο Αεχηεξεο Αχλακεο,
ην Υξηζηφ κέζα καο, ζα θάλεη λα έξζεη θαη λα πάξεη κέζα καο κνξθή ν Υξηζηφο.
Ώλ απφ ηνλ θπζηθφ θφζκν δελ γλσξίδνπκε παξά ηηο εληππψζεηο, ηφηε, αθξηβψο, ν θπζηθφο
θφζκνο δελ είλαη ηφζν εμσηεξηθφο φζν λνκίδεη ν θφζκνο. Αίθαηα είπε ν Βκκαλνπήι Κάλη: «Σν
εμσηεξηθφ είλαη ην εζσηεξηθφ». Ώλ ην εζσηεξηθφ είλαη απηφ πνπ κεηξάεη, πξέπεη ηφηε λα
κεηαηξέςνπκε ην εζσηεξηθφ. Οη εληππψζεηο είλαη εζσηεξηθέο, γη’ απηφ φια ηα αληηθείκελα θαη ηα
πξάγκαηα, φια φζα βιέπνπκε, ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ καο κε κνξθή εληππψζεσλ.
Ώλ δελ κεηαηξέπνπκε ηηο εληππψζεηο ηίπνηα δελ ζα αιιάμεη κέζα καο. Δ ιαγλεία, ε απιεζηία, ε
πεξεθάληα, ην κίζνο θ.ι.π. ππάξρνπλ κε κνξθή εληππψζεσλ πνπ πάιινληαη ζπλερψο κέζα ζηελ ςπρή
καο.
Δ κεραληθή θαηάιεμε ηέηνησλ εληππψζεσλ έρεη γίλεη φια απηά ηα απάλζξσπα ζηνηρεία πνπ
θέξνπκε κέζα καο θαη πνπ θαλνληθά ηα έρνπκε νλνκάζεη εγψ θαη πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο απνηεινχλ ηνλ
εαπηφ κνπ, ηνλ εαπηφ ζνπ.
Ώο ππνζέζνπκε, ζαλ παξάδεηγκα, φηη έλα άηνκν βιέπεη κηα πξνθιεηηθή γπλαίθα θαη δελ
κεηαηξέπεη απηέο ηηο εληππψζεηο, ην απνηέιεζκα ζα είλαη φηη απηέο, ιάγλνπ ηχπνπ, παξάγνπλ ζ’ απηφλ
ηελ επηζπκία λα ηελ θαηαθηήζεη. Ώπηή ε επηζπκία έξρεηαη λα γίλεη ε θαηάιεμε ηεο ιακβαλφκελεο
εληχπσζεο θαη απνθξπζηαιιψλεηαη, παίξλεη κνξθή ζηελ ςπρή καο θαη κεηαηξέπεηαη ζε έλα

επηπξφζζεην αθφκα, δειαδή, ζε έλα απάλζξσπν ζηνηρείν, έλα λέν είδνο ιάγλνπ εγψ πνπ έξρεηαη λα
πξνζηεζεί ζην ζχλνιν ησλ απάλζξσπσλ ζηνηρείσλ πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο απνηεινχλ ην εγψ.
Μέζα καο ππάξρεη ζπκφο, απιεζηία, ιαγλεία, θζφλνο, ππεξεθάλεηα, ηεκπειηά θαη ιαηκαξγία.
Θπκφο γηαηί; Γηαηί πνιιέο εληππψζεηο έθηαζαλ σο εκάο, ζην εζσηεξηθφ καο, θαη πνηέ δελ ηηο
κεηαηξέςακε. Δ κεραληθή θαηάιεμε απηψλ ησλ εληππψζεσλ ζπκνχ δηακνξθψλνπλ ηα εγψ πνπ
πάιινληαη ζηελ ςπρή καο θαη πνπ ζπλερψο καο θάλνπλ λα αηζζαλφκαζηε ζπκφ.
Ώπιεζηία, γηαηί; Ώλακθίβνια, πνιιά πξάγκαηα μχπλεζαλ κέζα καο ηεο απιεζηία: ηα ρξήκαηα,
ηα θνζκήκαηα, πιηθά πξάγκαηα θάζε είδνπο θ.ι.π. Ώπηά ηα πξάγκαηα, απηά ηα αληηθείκελα, έθηαζαλ
ζε εκάο κε κνξθή εληππψζεσλ. Βκείο δηαπξάμακε ην ιάζνο λα κελ έρνπκε κεηαηξέςεη απηέο ηηο
εληππψζεηο ζε άιια δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, ζε κηα έιμε γηα ηελ νκνξθηά, ζε ραξά θ.ι.π. Ώπηέο νη
εληππψζεηο πνπ δελ κεηαηξάπεθαλ, κεηαηξέπνληαη θπζηθά ζε εγψ απιεζηίαο πνπ ηψξα θνξησλφκαζηε
κέζα καο.
Λαγλεία, γηαηί; Ήδε είπα φηη δηάθνξεο κνξθέο ιαγλείαο έθηαζαλ ζε καο κε κνξθή εληππψζεσλ,
δειαδή, αλαδχζεθαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ λνπ καο εηθφλεο εξσηηθνχ ηχπνπ θαη ε αληίδξαζή ηνπ ήηαλ ε
ιαγλεία. Ώθνχ εκείο δελ κεηαηξέςακε απηά ηα ιάγλα θχκαηα, απηφλ ηνλ αλζπγηεηλφ εξσηηζκφ, θπζηθά
θαη ην απνηέιεζκα δελ άξγεζε, γελλήζεθαλ θαηλνχξηα λνζεξά εγψ ζηελ ςπρή καο.
Έηζη ινηπφλ, ζήκεξα θηφιαο πξέπεη λα δνπιέςνπκε πάλσ ζηηο εληππψζεηο πνπ έρνπκε ζην
εζσηεξηθφ καο θαη πάλσ ζηα κεραληθά απνηειέζκαηά ηνπο. Μέζα καο έρνπκε εληππψζεηο ζπκνχ,
απιεζηίαο, ιαηκαξγίαο, πεξεθάληαο, ηεκπειηάο θαη ιαγλείαο. Έρνπκε επίζεο κέζα καο ηα κεραληθά
απνηειέζκαηα απηψλ ησλ εληππψζεσλ, κηα ρνχθηα θηιφληθσλ θαη θσλαθιάδηθσλ εγψ πνπ ηψξα
ρξεηάδεηαη λα θαηαιάβνπκε θαη λα εμαιείςνπκε.
Ώπηή ε δνπιεηά ηεο δσήο καο απνηειείηαη απφ ην λα μέξνπκε λα κεηαηξέπνπκε ηηο εληππψζεηο
θαη επίζεο, απφ ην λα μέξνπκε λα εμαιείθνπκε ηα κεραληθά απνηειέζκαηα ησλ εληππψζεσλ πνπ δελ
έρνπλ κεηαηξαπεί θαηά ην παξειζφλ.
Ώπηφο θαζ’ εαπηφο ν εμσηεξηθφο θφζκνο δελ ππάξρεη1. Ώπηφ πνπ ππάξρεη είλαη εληππψζεηο θαη
νη εληππψζεηο είλαη εζσηεξηθέο θαη νη αληηδξάζεηο ζε απηέο ηηο εληππψζεηο είλαη ηειείσο εζσηεξηθέο.
Καλείο δελ ζα κπνξνχζε λα πεη φηη βιέπεη έλα δέληξν απηφ θαζ’ απηφ. ΐιέπεη ηελ εηθφλα ηνπ
δέληξνπ αιιά φρη ην δέληξν. Σν πξάγκα ην ίδην, φπσο έιεγε ν Βκκαλνπήι Κάλη, θαλείο δελ ην βιέπεη,
βιέπνπκε ηελ εηθφλα ηνπ πξάγκαηνο, δειαδή αλαβιχδεη κέζα καο ε εληχπσζε ηνπ δέληξνπ, ηνπ
πξάγκαηνο θαη απηή είλαη εζσηεξηθή, είλαη ηνπ λνπ.
Ώλ θαλείο δελ θάλεη θαηάιιειεο εζσηεξηθέο ηξνπνπνηήζεηο ην απνηέιεζκα δελ αξγεί: παξάγεηαη
ε γέλλεζε θαηλνχξησλ εγψ πνπ έξρνληαη λα ζθιαβψζνπλ αθφκα Πεξηζζφηεξν ηελ νπζία καο, ηελ
ζπλείδεζή καο, πνπ έξρνληαη λα εληείλνπλ πεξηζζφηεξν ην φλεηξν ζην νπνίν δνχκε.
΋ηαλ θαλείο θαηαιάβεη πξαγκαηηθά φηη φια φζα ππάξρνπλ κέζα ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ θπζηθφ
θφζκν δελ είλαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ εληππψζεηο, θαηαιαβαίλεη επίζεο ηελ αλάγθε λα κεηαηξέπεη
απηέο ηηο εληππψζεηο θαη θάλνληάο ην παξάγεηαη ε κεηαηξνπή καο.
Αελ ππάξρεη πξάγκα πνπ λα καο πνλάεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ζπθνθαληία ή ηα ιφγηα θάπνηνπ
πβξηζηή. Ώλ θάπνηνο είλαη ηθαλφο λα κεηαηξέςεη ηηο εληππψζεηο πνπ καο πξνθαινχλ απηέο νη ιέμεηο,
ηφηε απηέο κέλνπλ ρσξίο θακία αμία, δειαδή κέλνπλ ζαλ επηηαγή ρσξίο αληίθξηζκα. ΢ίγνπξα ηα ιφγηα
ελφο πβξηζηή δελ έρνπλ πεξηζζφηεξε αμία απφ απηήλ πνπ ηνπο δίλεη ν πξνζβαιιφκελνο. Έηζη αλ ν
πξνζβαιιφκελνο δελ ηνπο δψζεη αμία, επαλαιακβάλσ, κέλνπλ ζαλ κηα επηηαγή ρσξίο αληίθξηζκα.
΋ηαλ θαλείο ην θαηαιάβεη απηφ, κεηαηξέπεη ηφηε ηηο εληππψζεηο απηψλ ησλ ιέμεσλ ζε θάηη
δηαθνξεηηθφ: ζε αγάπε, ζε θαηαλφεζε γηα ηνλ πβξηζηή θαη θπζηθά απηφ ζεκαίλεη κεηαηξνπή. Έηζη
ινηπφλ ρξεηάδεηαη λα κεηαηξέπνπκε ζπλερψο ηηο εληππψζεηο, φρη κφλν ηηο ησξηλέο αιιά θαη ηηο
πεξαζκέλεο θαη ηηο κειινληηθέο.
Μέζα καο ππάξρνπλ πνιιέο εληππψζεηο πνπ δηαπξάμακε ην ιάζνο ζην παξειζφλ λα κελ ηηο
έρνπκε κεηαηξέςεη θαη πνιιά κεραληθά απνηειέζκαηα απφ απηέο είλαη ηα εγψ πνπ πξέπεη ηψξα λα
εμαιείςνπκε, λα εθκεδελίζνπκε, κε ζθνπφ λα κείλεη ε ζπλείδεζε ειεχζεξε θαη μχπληα.
Βίλαη απαξαίηεην λα ζπιινγηζηνχκε πάλσ ζε απηφ πνπ ιέσ. Σα πξάγκαηα, νη άλζξσπνη, δελ
είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ εληππψζεηο κέζα καο, κέζα ζηνπο λφεο καο. Ώλ κεηαηξέπνπκε απηέο ηηο
εληππψζεηο, κεηαηξέπνπκε ξηδηθά ηελ δσή καο.
΋ηαλ ζε θάπνηνλ ππάξρεη πεξεθάληα, απηή έρεη ζαλ βάζε ηελ άγλνηα. Ώηζζάλεηαη θάπνην άηνκν
πεξήθαλν γηα ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε, γηα ηα ιεθηά ηνπ. Ώιιά αλ, γηα παξάδεηγκα, ζθεθηεί φηη ε
θνηλσληθή ηνπ ζέζε είλαη έλα απνιχησο λνεηηθφ δήηεκα. ΋ηη είλαη κηα ζεηξά απφ εληππψζεηο πνπ
1

Ο νδεγφο πνπ βηάδεηαη αληηδξά δηαθνξεηηθά απφ ηνλ νδεγφ πνπ πάεη βφιηα. Καη νη δχν βξίζθνληαη ζην ίδην κέξνο θαη
αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα. Βθείλν φκσο πνπ δηαθέξεη είλαη απηφ πνπ έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο, δειαδή νη εληππψζεηο.

έρνπλ θηάζεη ζηνλ λνπ ηνπ, εληππψζεηο πάλσ ζηελ πνιηηηθή ηνπ θαηάζηαζε. Ώλ ζθεθηεί φηη ε
θαηάζηαζε απηή δελ είλαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ έλα λνεηηθφ δήηεκα ή αλ αλαιχζεη ην δήηεκα ηεο
αμίαο ηεο, θηάλεη λα θαηαιάβεη φηη ε ζέζε ηνπ ππάξρεη ζηνλ λνπ ηνπ κε κνξθή εληππψζεσλ. Ώπηή ε
εληχπσζε πνπ πξνθαινχλ ηα ρξήκαηα θαη ε θνηλσληθή ζέζε, δελ είλαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ ηηο
εμσηεξηθέο εληππψζεηο ηνπ λνπ. Με κφλν ην γεγνλφο ηνπ λα θαηαιάβνπκε φηη είλαη κφλν εληππψζεηο
ηνπ λνπ, ππάξρεη κεηαηξνπή πάλσ ηνπο. Σφηε ε πεξεθάληα απφ κφλε ηεο πέθηεη, θαηαξξέεη θαη
γελληέηαη κε θπζηθφ ηξφπν κέζα καο ε ηαπεηλφηεηα.
΢πλερίδνληαο ηελ κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο κεηαηξνπήο ησλ εληππψζεσλ, ζα πξνρσξήζνπκε
κε θάηη πεξηζζφηεξν. Γηα παξάδεηγκα ε εηθφλα κηαο ιάγλαο γπλαίθαο θηάλεη ζηνλ λνπ ή αλαβιχδεη
ζηνλ λνπ, απηή ε εηθφλα είλαη κία εληχπσζε, απηφ είλαη θαλεξφ. Θα κπνξνχζακε λα κεηαηξέςνπκε
απηή ηελ ιάγλα εληχπσζε κέζσ ηεο θαηαλφεζεο. Θα έθηαλε λα ζθεθηνχκε ζε εθείλε ηελ ζηηγκή φηη
απηή ε γπλαίθα ζα πεζάλεη θαη φηη ην ζψκα ηεο ζα γίλεη ζθφλε ζηνλ ηάθν θαη αλ κε ηελ θαληαζία
βιέπακε ην ζψκα ηεο ζε απνζχλζεζε κέζα ζηνλ ηάθν, απηφ ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν απφ αξθεηφ γηα λα
κεηαηξέςνπκε απηή ηελ ιάγλα εληχπσζε ζε αγλφηεηα.
Ώλ δελ κεηαηξαπεί ζα πξνζηεζεί ζηα άιια εγψ ιαγλείαο. ΢πκθέξεη λα κεηαηξέπνπκε κέζσ ηεο
θαηαλφεζεο ηηο εληππψζεηο πνπ αλαβιχδνπλ ζην λνπ. Καηαιήγεη απφιπηα ινγηθφ φηη ν εμσηεξηθφο
θφζκνο δελ είλαη ηφζν εμσηεξηθφο φπσο θαλνληθά λνκίδνπκε. Βίλαη εζσηεξηθά φια φζα καο έξρνληαη
απφ ηνλ θφζκν γηαηί δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ εζσηεξηθέο εληππψζεηο.
Καλείο δελ ζα κπνξνχζε λα βάιεη κέζα ζην λνπ ηνπ έλα δέληξν, κία θαξέθια, έλα ζπίηη, έλα
παιάηη, κία πέηξα. ΋ια θηάλνπλ ζηνλ λνπ καο κε κνξθή εληππψζεσλ, απηφ είλαη φιν, εληππψζεηο ελφο
θφζκνπ πνπ νλνκάδνπκε εμσηεξηθφ θαη πνπ πξαγκαηηθά δελ είλαη εμσηεξηθφο φπσο λνκίδνπκε.
Καηαιήγεη θαηαπιεθηηθφ λα κεηαηξέπνπκε ηηο εληππψζεηο κέζσ ηεο θαηαλφεζεο. Ώλ θάπνηνο καο
ραηξεηά ή καο επαηλεί πσο ζα κπνξνχζακε λα κεηαηξέςνπκε ηελ καηαηνδνμία πνπ απηφο ή εθείλνο ν
θφιαθαο ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη κέζα καο; πξνθαλψο νη έπαηλνη ή νη θνιαθείεο δελ είλαη ηίπνηε
πεξηζζφηεξν απφ εληππψζεηο πνπ θηάλνπλ ζηνλ λνπ καο θαη απηφο αληηδξά κε καηαηνδνμία, αιιά αλ
κεηαηξαπνχλ απηέο νη εληππψζεηο ε καηαηνδνμία είλαη αδχλαηε. Πσο ζα κεηαηξέπνληαλ νη ιέμεηο ελφο
θφιαθα; κέζσ ηεο θαηαλφεζεο. ΋ηαλ θαηαιαβαίλεη θαλείο φηη δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ έλα
απεηξνειάρηζην πιάζκα ζε κηα γσληά ηνπ ΢χκπαληνο, εθ ησλ πξαγκάησλ κεηαηξέπεη απφ κφλεο ηνπο
απηέο ηηο εληππψζεηο ησλ επαίλσλ, ησλ θηινθξνλήζεσλ ζε θάηη δηαθνξεηηθφ. Μεηαηξέπεη απηέο ηηο
εληππψζεηο ζε απηφ πνπ είλαη: ζθφλε, θνζκηθή ζθφλε γηαηί θαηαιαβαίλεη θαλείο ηελ ίδηα ηνπ ηελ ζέζε.
Ξέξνπκε φηη ν γαιαμίαο ζηνλ νπνίν δνχκε απνηειείηαη απφ εθαηνκκχξηα θφζκνπο. Ση είλαη ε Γε;
Βίλαη έλα κφξην ζθφλεο ζην άπεηξν. Καη αλ εκείο ιέγακε φηη είκαζηε κεξηθνί κηθξννξγαληζκνί απηνχ
ηνπ θφζκνπ, ηφηε ηη; Ώλ ην θαηαιαβαίλακε απηφ φηαλ καο θνιάθεπαλ, ζα θάλακε ηελ κεηαηξνπή ησλ
εληππψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θηινθξφλεζε θαη ηελ θνιαθεία ή ηνλ έπαηλν θαη ζαλ απνηέιεζκα
δελ ζα αληηδξνχζακε κε πεξεθάληα.
΋ζν πεξηζζφηεξν ην ζπιινγηδφκαζηε απηφ, ζα βιέπνπκε φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε κηαο
πιήξνπο κεηαηξνπήο ησλ εληππψζεσλ
΋ια φζα βιέπνπκε εμσηεξηθά είλαη εζσηεξηθά. Ώλ δελ δνπιεχνπκε κε ην εζσηεξηθφ πξνρσξάκε
ζην δξφκν ηνπ ιάζνπο γηαηί δελ ζα ηξνπνπνηήζνπκε ηηο ζπλήζεηέο καο. Ώλ ζέινπκε λα γίλνπκε
δηαθνξεηηθνί, ρξεηάδεηαη λα κεηαηξαπνχκε νινθιεξσηηθά θαη πξέπεη λα αξρίζνπκε κεηαηξέπνληαο ηηο
εληππψζεηο. Μεηαηξέπνληαο ηηο δσψδεηο, ηηο θηελψδεηο εληππψζεηο ζε ζηνηρεία επζέβεηαο, αλαβιχδεη
ηφηε κέζα καο ε ζεμνπαιηθή κεηαηξνπή, ε κεηαβνιή.
Ώλαληίξξεηα, απηή ε άπνςε ησλ εληππψζεσλ αμίδεη λα αλαιπζεί κε ζαθή θαη αθξηβή ηξφπν. Δ
πξνζσπηθφηεηα πνπ έρνπκε ιάβεη ή απνθηήζεη, επεηδή πξαθηηθά είλαη θάηη λεθξφ, ιακβάλεη ηηο
εληππψζεηο ηεο δσήο αιιά δελ ηηο κεηαηξέπεη.
Ώλ νη εληππψζεηο έπεθηαλ θαηεπζείαλ πάλσ ζηελ Οπζία, είλαη θαλεξφ φηη ζα κεηαηξέπνληαλ εθ
ησλ πξαγκάησλ, γηαηί απηή ζα ηηο απνζήθεπε αθξηβψο ζηα αληίζηνηρα θέληξα ηεο αλζξψπηλεο
κεραλήο.
Πξνζσπηθφηεηα είλαη ν φξνο πνπ εθαξκφδεηαη ζε φια φζα απνθηνχκε. Βίλαη ζαθέο φηη
κεηαθξάδεη εληππψζεηο φισλ ησλ φςεσλ ηεο δσήο κε έλαλ πεξηνξηζκέλν θαη πξαθηηθά ζηεξεφηππν
ηξφπν ζχκθσλα κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ζχλδεζή ηεο.
Ώπφ απηή ηελ άπνςε, ζηελ γλσζηηθή εζσηεξηθή δνπιεηά, ε πξνζσπηθφηεηα ζπγθξίλεηαη κεξηθέο
θνξέο κε κηα θαθή γξακκαηέα πνπ βξίζθεηαη ζην κπξνζηηλφ γξαθείν, ε νπνία αζρνιείηαη κε φιεο ηηο
ηδέεο, ζπιιήςεηο, πξντδέεο, γλψκεο θαη πξνθξίζεηο. Έρεη πάξα πνιιά ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο θάζε
είδνπο, ελεκεξσηηθά βηβιία θ.ι.π. θαη βξίζθεηαη απνκνλσκέλε απφ ηα θέληξα, δειαδή ην λνεηηθφ, ην
ζπγθηλεζηαθφ θαη ηα θπζηθά θέληξα (δηαλνεηηθφ, θηλεηηθφ, ζπγθηλεζηαθφ, έλζηηθην θαη ζεμνπαιηθφ),

φζνλ αθνξά ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ αζπλήζηζησλ ηδεψλ ηνπο. ΢αλ ζπλέπεηα ή πφξηζκα, θαηαιήγεη απφ
απηφ λα βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία ζρεδφλ πάληα κε ιάζνο θέληξα. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη νη εληππψζεηο
πνπ έξρνληαη, ζηέιλνληαη ζε ιάζνο θέληξα, δειαδή ζε κέξε πνπ δελ αληηζηνηρνχλ, θπζηθά
πξνθαιψληαο ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα.
Θα ζέζσ έλα παξάδεηγκα γηα λα θαηαιάβεηε θαιχηεξα. Ώο ππνζέζνπκε φηη κία γπλαίθα
εμππεξεηεί κε πνιιή ππφιεςε θαη ζεβαζκφ έλαλ θχξην. Βίλαη ζαθέο φηη νη εληππψζεηο πνπ δέρεηαη ν
θχξηνο ζηνλ λνπ ηνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη απηή ηηο ζηέιλεη ζε ιάζνο θέληξα.
Καλνληθά ηηο ζηέιλεη ζην ζεμνπαιηθφ θέληξν θαη απηφο ν θχξηνο θηάλεη λα πηζηέςεη ζηαζεξά φηη ε
θπξία είλαη εξσηεπκέλε καδί ηνπ, θαη φπσο είλαη ινγηθφ, δελ ράλεη ρξφλν θαη βηάδεηαη λα ηεο θάλεη
ππαηληγκνχο εξσηηθνχ ηχπνπ. Ώλακθίβνια αλ εθείλε ε θπξία δελ είρε πνηέ απηνχ ηνπ είδνπο ηα
ελδηαθέξνληα γηα ηνλ θχξην αηζζάλεηαη κε ην δίθην ηεο έθπιεθηε. Ώπηφ είλαη ην απνηέιεζκα κηαο
ρείξηζηεο κεηαηξνπήο ησλ εληππψζεσλ. ΐιέπνπκε εδψ πφζν θαθή γξακκαηέαο είλαη ε
πξνζσπηθφηεηα. Ώζπδεηεηί ε δσή ελφο αλζξψπνπ εμαξηάηαη απφ απηή ηελ γξακκαηέα πνπ ςάρλεη ηελ
κεηαηξνπή ζηα ελεκεξσηηθά βηβιία ηεο ρσξίο λα θαηαιαβαίλεη απφιπηα ηη ζεκαίλεη πξαγκαηηθά ην
γεγνλφο, θαη ην κεηαδίδεη ζπλεπψο ρσξίο αλεζπρίεο γηα ην ηη ζα ζπκβεί, αιιά αηζζαλφκελε κνλαδηθά
φηη εθπιεξψλεη ην θαζήθνλ ηεο.
Ώπηή είλαη ε εζσηεξηθή καο θαηάζηαζε .απηφ πνπ έρεη ζεκαζία λα θαηαιάβνπκε ζε απηή ηελ
αιιεγνξία είλαη φηη ε αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα πνπ απνθηνχκε θαη πνπ πξέπεη λα απνθηήζνπκε
αξρίδεη λα επηθνξηίδεηαη ηελ δσή καο.
Ώλαληίξξεηα είλαη άρξεζην λα θαληαζηνχκε φηη απηφ ζπκβαίλεη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα θαη
θαζνξηζκέλα άηνκα, ζπκβαίλεη ζε φινπο, ζ’ φπνηνλ θαη λα είλαη.
Ώλαθαιχπηεηαη κε ηελ παξαηήξεζε φηη ππάξρνπλ αλαξίζκεηεο ραξαθηεξηζηηθέο αληηδξάζεηο πνπ
παξάγνληαη απφ ηηο εληππψζεηο πνπ καο έξρνληαη. Ώπηέο νη κεραληθέο αληηδξάζεηο καο θπβεξλάλε
δπζηπρψο. Βίλαη ζαθέο φηη νπνηνζδήπνηε ζηελ δσή θπβεξληέηαη απφ ηελ δσή ηελ ίδηα, δελ έρεη
ζεκαζία αλ νλνκάδεηαη θηιειεχζεξνο ή ζπληεξεηηθφο, επαλαζηαηηθφο ή κπνιζεβίθνο, θαιφο ή θαθφο
κε ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο.
Βίλαη θαλεξφ φηη απηέο νη αληηδξάζεηο κπξνζηά ζηηο ζπγθξνχζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ
απνηεινχλ ηελ ίδηα καο ηελ δσή. Με απηή ηελ έλλνηα κπνξνχκε λα πνχκε κε εκθαηηθφ ηξφπν φηη ε
αλζξσπφηεηα είλαη ηειείσο κεραλνπνηεκέλε.
Οπνηνζδήπνηε άλζξσπνο έρεη ζρεκαηίζεη ζηελ δσή κηα ηεξάζηηα πνζφηεηα αληηδξάζεσλ πνπ
έξρνληαη λα γίλνπλ νη πξαθηηθέο εκπεηξίεο ηεο χπαξμήο ηνπ. Βίλαη θαλεξφ φηη θάζε δξάζε παξάγεη ηελ
αληίδξαζή ηεο, δξάζεηο βέβαηνπ ηχπνπ, θαη απηέο ηηο αληηδξάζεηο ηηο νλνκάδεη εκπεηξίεο.
Σν ζπνπδαίν ζα ήηαλ, γηα παξάδεηγκα, λα κπνξέζνπκε λα ραιαξψζνπκε ην λνπ, κε ζθνπφ λα
γλσξίζνπκε θαιχηεξα ηηο δξάζεηο θαη αληηδξάζεηο καο. Ώπηφ ηεο «λνεηηθήο ραιάξσζεο» είλαη
κεγαιεηψδεο: ην λα μαπιψλεη θαλείο ζην θξεβάηη ηνπ ή ζε κηα άλεηε πνιπζξφλα, λα ραιαξψλεη
ππνκνλεηηθά φινπο ηνπο κχεο θαη κεηά λα αδεηάδεη ην λνπ απφ θάζε είδνπο ζθέςεηο, επηζπκίεο,
ζπλαηζζήκαηα, αλακλήζεηο.
΋ηαλ ν λνπο είλαη ήζπρνο, φηαλ ν λνπο βξίζθεηαη ζε ζησπή, ζα κπνξέζνπκε λα γλσξίζνπκε
θαιχηεξα ηνλ εαπηφ καο. ΢ε ηέηνηεο ζηηγκέο λνεηηθήο εζπρίαο θαη ζησπήο, είλαη πνπ εξρφκαζηε
πξαγκαηηθά λα βηψζνπκε κε άκεζν ηξφπν ηνλ σκφ ξεαιηζκφ φισλ ησλ δξάζεσλ ηεο πξαθηηθήο δσήο.
΋ηαλ ν λνπο βξίζθεηαη ζε απφιπηε αλάπαπζε, βιέπνπκε ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ θαη
ππνζηνηρείσλ, δξάζεσλ θαη αληηδξάζεσλ, επηζπκηψλ, παζψλ θ.ι.π., ζαλ θάηη μέλν ζε εκάο αιιά πνπ
πεξηκέλνπλ ηελ αθξηβή ζηηγκή γηα λα κπνξέζνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνλ έιεγρφ ηνπο πάλσ καο,
πάλσ ζηελ πξνζσπηθφηεηά καο. Να εδψ ε αηηία γηα ηελ νπνία αμίδεη ε ζησπή θαη ε εζπρία ηνπ λνπ.
Πξνθαλψο ε ραιάξσζε ηεο λνεκνζχλεο είλαη επεξγεηηθή ζηελ πην πιήξε έλλνηα ηεο ιέμεο γηαηί καο
νδεγεί ζηελ αηνκηθή απηνγλσξηκία.
Έηζη ινηπφλ φιε ε δσή, δειαδή φιε ε εμσηεξηθή δσή, απηφ πνπ βιέπνπκε θαη δνχκε, είλαη γηα
θάζε άλζξσπν ε αληίδξαζή ηνπ ζηηο εληππψζεηο πνπ έξρνληαη απφ ηνλ θπζηθφ θφζκν.
Βίλαη κεγάιν ιάζνο λα ζθεθηφκαζηε φηη απηφ πνπ νλνκάδεηαη δσή είλαη έλα πξάγκα ζηαζεξφ,
ζπκπαγέο, ην ίδην γηα νπνηνλδήπνηε άλζξσπν. ΐέβαηα δελ ππάξρεη έλα κφλν πξφζσπν πνπ δελ έρεη ηηο
ίδηεο εληππψζεηο πνπ ζρεηηθά κε ηελ δσή ππάξρνπλ ζην αλζξψπηλν είδνο, γηαηί είλαη αηειείσηα.
ΐέβαηα ε δσή είλαη νη εληππψζεηο καο γη’ απηή θαη είλαη ζαθέο φηη εκείο κπνξνχκε, αλ
πξνηηζέκεζα, λα κεηαηξέςνπκε απηέο ηηο εληππψζεηο. Ώιιά φπσο είπακε, απηή είλαη κηα ηδέα πνιχ
δχζθνιν λα θαηαιάβνπκε ή λα θαηαλνήζνπκε δεδνκέλνπ φηη ν ππλσηηζκφο ησλ αηζζήζεσλ είλαη πνιχ
δπλαηφο.

Ώλ θαη κνηάδεη απίζηεπην, φια ηα αλζξψπηλα φληα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε «ζπιινγηθήο
χπλσζεο». Ώπηή ε χπλσζε παξάγεηαη απφ ην θαηάινηπν ηνπ βδειπξνχ νξγάλνπ Κνπληαξηηγνπαδφξ.
΋ηαλ εμαιείθζεθε έκεηλαλ ηα δηάθνξα ςπρηθά επηπξφζζεηα ή απάλζξσπα ζηνηρεία πνπ ζην ζχλνιφ
ηνπο απνηεινχλ ην «ν εαπηφο κνπ», «ν εαπηφο ζνπ». Ώπηά ηα ζηνηρεία θαη ππνζηνηρεία, εμαξηνχλ κε
ηελ ζεηξά ηνπο ηελ ζπλείδεζε θαη ηελ δηαηεξνχλ ζε θαηάζηαζε χπλσζεο. Έηζη ινηπφλ ππάξρεη ε
χπλσζε ζπιινγηθνχ ηχπνπ. ΋ινο ν θφζκνο είλαη ππλσηηζκέλνο!
Ο λνπο βξίζθεηαη κπνηηιηαξηζκέλνο ζηνλ θφζκν ησλ πέληε αηζζήζεσλ θαη δελ θαηαθέξλεη λα
θαηαιάβεη πσο ζα κπνξνχζε λα αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ απηέο, πηζηεχεη ζηαζεξά φηη είλαη Θεφο. Δ
εζσηεξηθή καο δσή, ε πξαγκαηηθή δσή ηεο ζθέςεο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ζπλερίδεη λα είλαη
κπεξδεκέλε γηα ηηο θαζαξά ζπιινγηζηηθέο θαη δηαλνεηηθέο αληηιήςεηο καο. Παξ’ φια απηά, ηελ ίδηα
ζηηγκή, μέξνπκε πνιχ θαιά φηη ν ρψξνο φπνπ πξαγκαηηθά δνχκε είλαη ν θφζκνο ηεο ζθέςεο θαη ηνπ
ζπλαηζζήκαηφο καο, απηφ είλαη θάηη πνπ θαλείο δελ κπνξεί λα αξλεζεί.
Δ δσή είλαη νη εληππψζεηο καο θαη απηέο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ. Υξεηάδεηαη λα κάζνπκε λα
κεηαηξέπνπκε ηηο εληππψζεηο καο, πιελ φκσο δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηαηξέςνπκε θαλέλα πξάγκα ζε
εκάο, αλ ζπλερίζνπκε λα είκαζηε θνιιεκέλνη ζηνλ θφζκν ησλ πέληε αηζζήζεσλ.
΋πσο έρσ πεη ζην βηβιίν κνπ Βπαλαζηαηηθή Φπρνινγία, ε εκπεηξία δηδάζθεη φηη αλ ε εζσηεξηθή
γλσζηηθή δνπιεηά είλαη αξλεηηθή, νθείιεηαη ζε ιάζνο δηθφ καο.
Ώπφ ην ζεκείν ηεο αηζζεηήξηαο άπνςεο είλαη φηη ην ιάζνο ην έρεη απηφ ή εθείλν ην άηνκν ηνπ
εμσηεξηθνχ θφζκνπ ην νπνίν βιέπνπκε θαη αθνχκε κέζσ ησλ καηηψλ θαη ησλ απηηψλ. Ώπηφ ην άηνκν
κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα πεη φηη εκείο έρνπκε ην ιάζνο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ιάζνο βξίζθεηαη ζηηο
εληππψζεηο πνπ έρνπκε γηα ηνπο αλζξψπνπο. Πνιιέο θνξέο λνκίδνπκε φηη έλα άηνκν είλαη
δηεζηξακκέλν φηαλ ζην βάζνο είλαη έλα ήκεξν πξφβαην.
΢πκθέξεη πνιχ λα κάζνπκε λα κεηαηξέπνπκε φιεο ηηο εληππψζεηο πνπ έρνπκε πάλσ ζηελ δσή.
«Πξέπεη λα κάζνπκε λα δερφκαζηε κε θαινζχλε ηηο δπζάξεζηεο εθδειψζεηο ησλ νκνίσλ καο».
ΣΟ ΑΕΏΝΟΔΣΕΚΟ ΢ΣΟΜΏΥΕ
΋πσο κειεηήζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, μέξνπκε φηη ππάξρνπλ ηξία είδε ηξνθψλ. Ώπηέο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπλνή, κε ηηο ίδηεο ηηο ηξνθέο θαη κε ηηο εληππψζεηο.
Δ ρψλεπζε ησλ ηξνθψλ θέξλεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αθνκνίσζε δσηηθψλ αξρψλ γηα ην αίκα. Σν
απνηέιεζκα ηεο αλαπλνήο είλαη ε αθνκνίσζε ηνπ νμπγφλνπ πνπ είλαη ηφζν ζεκαληηθφ γηα ηελ
αλζξψπηλε δσή. Δ αθνκνίσζε ή ρψλεπζε ησλ εληππψζεσλ, θέξλεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απνξξφθεζε
πην ιεπηήο ελέξγεηαο απφ ηηο άιιεο δπφ.
Οη πέληε αηζζήζεηο αληηζηνηρνχλ ζηηο εληππψζεηο. Τπάξρνπλ δχν είδε εληππψζεσλ: επράξηζηεο
θαη δπζάξεζηεο.
Σν αλζξψπηλν νλ ρξεηάδεηαη λα μέξεη λα δεη, αιιά γη’ απηφ, πξέπεη λα κάζεη λα ρσλεχεη θαη λα
κεηαηξέπεη ηηο εληππψζεηο θαη απηφ είλαη δσηηθφ γηα ηελ θαηαλφεζε.
Πξέπεη λα κεηαηξέπνπκε ηηο εληππψζεηο αλ ζη’ αιήζεηα ζέινπκε λα μέξνπκε λα δνχκε. ΋ιεο νη
εληππψζεηο πνπ θηάλνπλ ζηνλ λνπ έρνπλ Τδξνγφλν 48. Απζηπρψο ην αλζξψπηλν νλ δεη κεραληθά. Ο
άλζξσπνο κπνξεί λα κεηαηξέςεη ην Τδξνγφλν 48 ζε 24 γηα λα δπλακψζεη ηα ηζάθξαο, ην 24 ζε 12 γηα
λα δπλακψζεη ηνλ λνπ θαη ην 12 ζε 6 γηα λα δπλακψζεη ηελ ζέιεζε.
Ώπηή ηελ ζηηγκή ρξεηάδεηαη λα κεηαηξέςνπκε ηνλ λνπ, λα πεξάζνπκε ζε έλα λέν δηαλνεηηθφ
επίπεδν δηαθνξεηηθά νη εληππψζεηο ζα ζπλερίζνπλ λα θηάλνπλ ζηα ιαλζαζκέλα κέξε φπσο πάληα. Ο
θφζκνο λνκίδεη φηη κπνξεί λα δεη ηα πξάγκαηα απφ δηάθνξεο γσλίεο θαη φηη είλαη θπξίαξρνο, αιιά δελ
θαηαιαβαίλεη φηη ν αλζξψπηλνο λνπο είλαη πεξηνξηζκέλνο απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηηο πξνθξίζεηο.
΢’ απηνχο ηνπο κνληέξλνπο θαηξνχο πξέπεη λα κεηαηξέπνπκε ηελ δηαλνεηηθή ζπζθεπή, πξέπεη λα
είκαζηε δηαθνξεηηθνί θαη μερσξηζηνί. Γίλεηαη επείγνπζα θαη αλαγθαία ε θαηαζθεπή κηαο αλψηεξεο
δηαλνεηηθήο ζπζθεπήο, θαηάιιειεο γηα λα κεηαηξέπνπκε θαη λα ρσλεχνπκε ηηο εληππψζεηο.
Έηζη φπσο ε ζπζθεπή ηεο ρψλεπζεο έρεη έλα ζηνκάρη γηα λα κπνξνχλ λα αθνκνηψλνληαη νη
ηξνθέο θαη έηζη φπσο ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα έρεη πλεπκφληα γηα λα αθνκνηψλεη ην νμπγφλν, ν
άλζξσπνο-κεραλή ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα δηαλνεηηθφ ζηνκάρη. Να κελ ην κπεξδεχνπκε ή ην
παξνπζηάδνπκε ζαλ ην θπζηθφ ζηνκάρη-.
Πξηλ λα ρσλέςνπκε ηηο εληππψζεηο πξέπεη λα ηηο κεηαηξέςνπκε. Δ Γλσζηηθή Αηδαζθαιία
επηηξέπεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ δεκηνπξγία απηνχ ηνπ ζηνκαρηνχ, γηα λα γίλεη απφ ην δηαλνεηηθφ δψν
θάηη δηαθνξεηηθφ.
Δ αλάγθε ηεο κεηαηξνπήο δελ κπνξεί λα γελλεζεί ρσξίο λα έρνπκε θαηαιάβεη απηή ηελ αλάγθε,
απηή ε αλάγθε αλαβιχδεη φηαλ έρνπκε ηελ γλσζηηθή γλψζε.

΋ηαλ ζθεθηφκαζηε ζεηηθά θαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο αλζξψπνπο, είλαη ζεκάδη φηη αιιάδνπκε.
Πξέπεη λα πάςνπκε λα είκαζηε απηφ πνπ είκαζηε γηα λα γίλνπκε απηφ πνπ δελ είκαζηε. Πξέπεη θαλείο
λα ραζεί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Σν απνηέιεζκα απ’ φιν απηφ είλαη ε εκθάληζε θάπνηνπ πνπ δελ είλαη πηα
ν ίδηνο.
΢ηνλ δξφκν ηεο κεηαηξνπήο ησλ εληππψζεσλ πξέπεη λα είκαζηε εηιηθξηλείο κε εκάο ηνπο ίδηνπο
θαη δελ πξέπεη λα πεηζφκαζηε. ΢ηελ αξρή εκθαλίδεηαη κέζα καο ε δηθαηνιφγεζε, αιιά πξέπεη λα
κειεηήζνπκε φηη απηή ε δηθαηνιφγεζε κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ηεο απηναγάπεο.
Πξέπεη λα αλαθαιχςνπκε ηηο αηηίεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο ζπκπεξηθνξάο καο κπξνζηά ζηηο
εληππψζεηο. ΋ηαλ κεηαηξέπνληαη νη εληππψζεηο φια θαίλνληαη θαηλνχξηα.
Μφλν νη Αάζθαινη ηεο Κξπθήο Ώδειθφηεηαο κπνξνχλ λα κεηαηξέπνπλ ακέζσο ηηο εληππψζεηο,
ελψ νη αλζξψπηλεο κεραλέο δελ ηηο κεηαηξέπνπλ.
Ο ζπλεηδεηφο άλζξσπνο κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηηο δεδνκέλεο θαηαζηάζεηο απφ ηηο πεξαζκέλεο,
παξνχζεο θαη κειινληηθέο εληππψζεηο. Βάλ νη άλζξσπνη δελ είλαη ηθαλνί λα κεηαηξέπνπλ ηηο
πεξηζηάζεηο, ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη παηρλίδηα θαη ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ άιισλ αλζξψπσλ.
Δ δσή έρεη έλα αληηθείκελν θαη είλαη απηφ ελφο αλψηεξνπ θφζκνπ. Οη Γλσζηηθέο Αηδαζθαιίεο
καο δηδάζθνπλ πσο λα δνχκε ζε έλαλ αλψηεξν θφζκν, λα δνχκε ζε κηα ειηαθή θαη αζάλαηε
αλζξσπφηεηα. Ώλ θαλείο δελ δερφηαλ έλαλ αλψηεξν θφζκν, ε κεηαηξνπή δελ ζα είρε λφεκα, απηφ είλαη
θαλεξφ.
Ο λνπο, φπσο είλαη ηψξα, δελ ρξεζηκεχεη γηα ηίπνηε. Υξεηάδεηαη λα ηνλ νξγαλψζνπκε, λα ηνλ
μαλα-ζπλαξκνινγήζνπκε θ.ι.π. δειαδή λα ηνλ βάινπκε ζε έλα αλψηεξν δηαλνεηηθφ επίπεδν.
Γηα λα κπνξέζνπκε λα κεηαηξέςνπκε ηηο εληππψζεηο πξέπεη λα αλνηθνδνκήζνπκε ηελ ζθελή
έηζη φπσο έγηλε θαη λα εμαθξηβψζνπκε ηη ήηαλ απηφ πνπ καο πφλεζε πεξηζζφηεξν. Ώλ δελ ππάξρεη
ρψλεπζε ησλ εληππψζεσλ δελ ζα ππάξρνπλ ηξνθέο θαη αλ δελ ππάξρνπλ ηξνθέο, ηα ππαξμηαθά
ζψκαηα ηνπ Βίλαη ζα εμαζζελήζνπλ.
Σν εγψ θπβεξληέηαη θαη ηξέθεηαη κε ην Τδξνγφλν 48. Κάζε κέξα, θάζε ψξα γελληνχληαη
θαηλνχξηα εγψ. Γηα παξάδεηγκα: ηα θνπλνχπηα καο ελνρινχλ, ε βξνρή επίζεο θ.ι.π. Τπάξρεη πάληνηε
κία πξφζζεζε θαη κία αθαίξεζε απφ εγψ.
Οη θαιέο εληππψζεηο πξέπεη επίζεο λα κεηαηξαπνχλ. Ώλ έρνπλ ζπκβεί ζηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο
ηξεηο εληππψζεηο πνπ έρνπλ επεξεάζεη ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε, ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ ηελ λχρηα
θαη λα κεηαηξαπνχλ κε ηελ ρξήζε ελφο ηαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Κάζε εγψ είλαη δεζκεπκέλν κε άιια θαη
επηθνηλσλνχλ. Σα εγψ ζπλδένληαη γηα λα δηακνξθψζνπλ ηελ ίδηα ζθελή.
Πξέπεη λα είκαζηε αλαιπηηθνί θαη ζπλεηνί γηα λα κεηαηξέςνπκε ηηο εληππψζεηο, γηα λα
εκθαληζηνχλ ζην ηέινο λέεο ηθαλφηεηεο. ΋ηαλ νη άλζξσπνη δελ κεηαηξέπνπλ βξίζθνληαη ζε κηα
ληξνπηαζηηθή θαη γεινία θαηάζηαζε. Ώλ δελ ρσλεχνπκε βξηζθφκαζηε ζε πηψζε.
Πξέπεη λα ρσλεχνπκε ηηο εληππψζεηο ηεο ίδηαο κέξαο…Μελ επηηξέπεηο λα θξχβεη ν ήιηνο ηνλ
ζπκφ ζνπ! Πξέπεη λα δνχκε ηα πξάγκαηα φπσο είλαη, πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ θαηάιιειε
δηαλνεηηθή ζπζθεπή (ην δηαλνεηηθφ ζηνκάρη) γηα λα κελ είκαζηε ζχκαηα θαλελφο.
΢Τ΢ΣΔΜΏ ΓΕΏ ΝΏ ΜΒΣΏΣΡΒΠΟΤΜΒ ΣΕ΢ ΒΝΣΤΠΧ΢ΒΕ΢ ΣΔ΢ ΔΜΒΡΏ΢
Βίλαη επείγνλ θαη αλαγθαίν λα κεηαηξέπνπκε ηηο εληππψζεηο ηεο εκέξαο πξηλ πιαγηάζνπκε κε
ηνλ εμήο ηξφπν:
1. Ώπφιπηε ραιάξσζε.
2. Να θηάζνπκε ζην ζηάδην ηνπ δηαινγηζκνχ.
3. Να μαλαδήζνπκε ηελ ζθελή έηζη πσο ζπλέβε.
4. Να ςάμνπκε κέζα ζηνλ εαπηφ καο ην εγψ πνπ δεκηνχξγεζε ην πξφβιεκα.
5. Παξαηεξψληαο γαιήληα, λα ηνπνζεηεζεί ην εγψ ζην εδψιην ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη λα γίλεη
ε δηαδηθαζία ηεο δίθεο.
6. Να δεηήζνπκε ηελ απνζχλζεζε ηνπ εγψ-πξφβιεκα απφ ηελ Θετθή Μεηέξα Κνπληαιίλε.
ΒΕΚΟΝΏ, ΏΞΕΒ΢ θαη ΣΏΤΣΟΣΔΣΏ
΢ηελ δηαλνεηηθή δπλακηθή, ρξεηάδεηαη λα μέξνπκε θάηη πάλσ ζην πσο θαη ην γηαηί ιεηηνπξγεί ν
λνπο.
΢ηελ δηαλνεηηθή δπλακηθή είλαη επείγνλ λα μέξνπκε θάηη πάλσ ζην πσο θαη ην γηαηί ησλ
δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ λνπ.
Υξεηάδεηαη έλα ξεαιηζηηθφ ζχζηεκα εάλ ζη’ αιήζεηα ζέινπκε λα γλσξίζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο
ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ.

Υξεηάδεηαη λα θαιπηεξεχζνπκε ηελ πνηφηεηα ησλ αμηψλ, ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο εηθφλαο ηνπ
εαπηνχ καο. ΢θέθηνκαη φηη κηα αιιαγή αμηψλ, εηθφλαο θαη ηαπηφηεηαο είλαη βαζηθή.
Σν δηαλνεηηθφ δψν, πνπ ιαλζαζκέλα νλνκάδεηαη άλζξσπνο έρεη εθπαηδεπηεί γηα λα αξλείηαη ηελ
απζεληηθή ηνπ ηαπηφηεηα, αμίεο θαη εηθφλα.
Σν λα δερηνχκε ηελ αξλεηηθή θνπιηνχξα, ηελ ππνθεηκεληθά εγθαηεζηεκέλε ζην λνπ καο, ζην
εζσηεξηθφ καο, αθνινπζψληαο ην δξφκν ηεο ιηγφηεξεο αληίζηαζεο, είλαη παξάινγν. Βκείο
ρξεηαδφκαζηε κηα αληηθεηκεληθή θνπιηνχξα.
Σν λα δερηνχκε γηαηί έηζη, αθνινπζψληαο ηελ γξακκή ηεο ιηγφηεξεο αληίζηαζεο, ηελ
ππνθεηκεληθή θνπιηνχξα απηήο ηεο παξαθκηαθήο επνρήο, είλαη αλαληίξξεηα παξάινγν.
Υξεηάδεηαη λα πεξάζνπκε απφ κηα νινθιεξσηηθή επαλάζηαζε θαη απφ κηα ηειεησηηθή αιιαγή ζ’
απηφ ην δήηεκα ηεο εηθφλαο αμηψλ θαη ηαπηφηεηαο.
Δ εμσηεξηθή εηθφλα ηνπ αλζξψπνπ θαη νη δηάθνξεο πεξηζηάζεηο πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ, είλαη ην
αθξηβέο απνηέιεζκα ηεο εμσηεξηθήο εηθφλαο θαη ησλ ςπρνινγηθψλ ηνπ δηαδηθαζηψλ.
Δ απηνεηθφλα είλαη δηαθνξεηηθή, είλαη ν εζψηαηνο Κ.Ώ., ν Κνζκηθφο Άλζξσπνο, ν ΆλζξσπνοΚφζκνο, ην ζετθφ καο πξσηφηππν, ην ΐαζηιηθφ Βίλαη.
Βηθφλα, αμίεο θαη ηαπηφηεηα πξέπεη λα αιιάμνπλ ξηδηθά. Ώπηφ είλαη νινθιεξσηηθή επαλάζηαζε.
Υξεηαδφκαζηε ηαπηφηεηα ηνπ Βίλαη, αμίεο ηνπ Βίλαη θαη εηθφλα ηνπ Βίλαη.
Ώλ αλαθαιχςνπκε ηα απνζέκαηα εμππλάδαο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ λνπ κπνξνχκε λα ηνλ
απειεπζεξψζνπκε.
Σα απνζέκαηα εμππλάδαο είλαη ηα δηάθνξα κέξε ηνπ Βίλαη πνπ καο πξνζαλαηνιίδνπλ ζηελ
δνπιεηά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζχλζεζε ηνπ εγψ θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ λνπ.
Σα απνζέκαηα εμππλάδαο πνπ πεξηέρνληαη ζην λνπ, καο πξνζαλαηνιίδνπλ ζηελ δνπιεηά πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ λνπ. Οη αμίεο ηνπ Βίλαη απνηεινχλ ηελ εμππλάδα. Σα απνζέκαηα
εμππλάδαο είλαη ηα δηάθνξα κέξε ηνπ Βίλαη πνπ καο νδεγνχλ θαη καο πξνζαλαηνιίδνπλ ζηελ
ςπρνινγηθή δνπιεηά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθκεδέληζε ηνπ εγψ θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ λνπ.
Να θάλνπκε πάληα κηα δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ λνπ θαη Βίλαη. ΋ηαλ θαλείο δέρεηαη φηη ν λνπο
είλαη κπνηηιηαξηζκέλνο ζην εγψ, δείρλεη φηη έρεη αξρίζεη λα σξηκάδεη.
΢ην δήηεκα ηεο δηάιπζεο ηνπ εγψ, γίλεηαη αλαγθαίν λα ζπλδπάζνπκε ηελ δνκηθή θαη ηελ
ζπλδηαιιαθηηθή αλάιπζε.
Μφλν νη αμίεο ηεο εμππλάδαο κπνξνχλ λα απειεπζεξψζνπλ ην λνπ κέζσ ηεο απνζχλζεζεο ησλ
αλεπηζχκεησλ ςπρηθψλ ζηνηρείσλ.
Δ ΏΤΣΟ-ΚΡΕΣΕΚΔ
Πξέπεη λα είκαζηε εηιηθξηλείο κε ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ θαη λα θάλνπκε αλαηνκία ζην εγψ κε ην
ηξνκεξφ λπζηέξη ηεο απηνθξηηηθήο. Βίλαη παξάινγν λα θξηηηθάξνπκε ηα μέλα ιάζε, ην βαζηθφ είλαη λα
αλαθαιχπηνπκε ηα δηθά καο ιάζε θαη κεηά λα ηα απνζπλζέηνπκε κε βάζε ηελ αλάιπζε θαη ηελ βαζεηά
θαηαλφεζε.
Βίλαη δπλαηφλ λα δξάζνπκε ζπλνιηθά κφλν φηαλ θάζε άηνκν είλαη ηθαλφ λα δξα αηνκηθά κε
πιήξε θαη απφιπηε ζπλείδεζε απηνχ πνπ γίλεηαη.
Σα ζπζηήκαηα ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο Αηαιεθηηθήο ζα θαίλνληαη πνιχ αξγά ζηνπο αλππφκνλνπο
αλζξψπνπο. Πιελ φκσο δελ ππάξρεη άιινο δξφκνο. Ώπηνί πνπ ζέινπλ γξήγνξεο θαη άκεζεο αιιαγέο,
ζηελ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ηάμε, δεκηνπξγνχλ άθακπηνπο θαλφλεο, δηθηαηνξίεο ηνπ λνπ, δελ
θηινδνμνχλ ζην λα μέξνπλ πψο λα ζθεθηνχλ, αιιά ππαγνξεχνπλ απηφ πνπ πξέπεη λα ζθεθηνχλ.
Κάζε απφηνκε αιιαγή εμαπαηά ην ίδην ηεο ην αληηθείκελν θαη ν άλζξσπνο μαλαγίλεηαη ζχκα
εθείλνπ ελάληηα ζην νπνίν πνιέκεζε. Μέζα ζε εκάο ηνπο ίδηνπο βξίζθνληαη φιεο νη αηηίεο ηεο
απνηπρίαο νπνηαζδήπνηε νξγάλσζεο.
Δ ΏΤΣΟ-ΒΕΚΟΝΏ
Ώπηφ ην λα ηαπηίζεηο, λα εηθνλνπνηήζεηο θαη λα αμηνπνηήζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ζσζηά, δελ πξέπεη
λα ζπγρέεηαη κε ηελ ζαπκάζηα δηδαζθαιία ηεο κε ηαχηηζεο.
Ώληί λα δηαηεξνχκε ζην λνπ καο κηα εηνηκφξξνπε θαη εθθπιηζκέλε θνπιηνχξα ρξεηάδεηαη λα
επαλεθπαηδεχζνπκε ηνπο εαπηνχο καο.
Υξεηάδεηαη λα έρνπκε κηα αθξηβή ζχιιεςε πάλσ ζηνπο εαπηνχο καο. Κάζε έλαο έρεη κηα
ιαλζαζκέλε ζχιιεςε πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ.
Καηαιήγεη απαξαίηεην λα μαλαβξνχκε ηνπο εαπηνχο καο, λα απηνγλσξηζηνχκε, λα
επαλεθπαηδεπηνχκε θαη λα μαλα-αμηνπνηεζνχκε ζσζηά.

Ο λνπο κπνηηιηαξηζκέλνο κέζα ζην εγψ, αγλνεί ηηο απζεληηθέο αμίεο ηνπ Βίλαη. Πσο ζα
κπνξνχζε ν λνπο λα αλαγλσξίζεη απηφ πνπ πνηέ δελ γλψξηζε;
Δ δηαλνεηηθή ειεπζεξία είλαη δπλαηή κφλν ειεπζεξψλνληαο ην λνπ.
Οη ιαλζαζκέλεο ζπιιήςεηο ηεο απηνηαπηφηεηαο κπνηηιηάξνπλ ηνλ λνπ, ην εμσηεξηθφ είλαη κφλν
ε αληαλάθιαζε ηνπ εζσηεξηθνχ.
Ο άλζξσπνο πξέπεη λα απηνεξεπλήζεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ λνπ εάλ επηζπκεί λα ηαπηηζηεί, λα
αμηνπνηεζεί θαη λα απηνεηθνλνπνηεζεί ζσζηά.
Οη αλζξψπηλεο ζθέςεηο είλαη αξλεηηθέο θαη βιαβεξέο θαηά 99%.
Ο ΏΤΣΟ-ΘΏΤΜΏ΢ΜΟ΢
΢ηελ ζπλχπαξμε ζηελ θνηλσλία ππάξρεη απηναπνθάιπςε, απηναλαθάιπςε.
Πξαγκαηηθά φηαλ ζηελ ζπλχπαξμε ηα θξπκκέλα ειαηηψκαηα μεπεηηνχληαη, πεδνχλ έμσ θαη ν
λνπο βξίζθεηαη ζε επάγξππλε αληίιεςε, ηφηε ηα βιέπνπκε έηζη φπσο είλαη ζηνλ εαπηφ καο.
΋ια ηα αλζξψπηλα φληα, ζην βάζνο, είκαζηε λαξθηζζηζηέο, εξσηεπκέλνη κε ηνπο εαπηνχο καο.
Παξαηεξείζηε έλαλ ηξαγνπδηζηή ζηελ ζθελή ηνπ ζεάηξνπ: Βίλαη ηξειά εξσηεπκέλνο κε ηνλ εαπηφ ηνπ,
ηνλ ζαπκάδεη, ηνλ ιαηξεχεη θαη φηαλ θηάλεη ην ρεηξνθξφηεκα θηάλεη ζην αλψηαην φξην ηνπ
απηνζαπκαζκνχ ηνπ επεηδή απηφ είλαη αθξηβψο πνπ ζέιεη, απηφ πνπ επηζπκεί, απηφ πνπ πεξηκέλεη κε
αηειείσηε δίςα.
Πξαγκαηηθά, ε καηαηφηεηα είλαη ε δσληαλή εκθάληζε ηεο απηναγάπεο. Σν Βγψ ζηνιίδεηαη γηα λα
ην ζαπκάδνπλ νη άιινη.
΋ηαλ ην εγψ αξρίδεη λα ειέγρεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ ε απζφξκεηε νκνξθηά
εμαθαλίδεηαη, ηφηε αξρίδεη ε ππεξεθηίκεζε ηνπ αγαπεκέλνπ Βγψ θαη ην παηδί νλεηξεχεηαη λα
θπξηαξρήζεη ηνλ θφζκν θαη λα θηάζεη λα γίλεη ν πην δπλαηφο ηεο Γεο.
Δ ΏΤΣΟ-ΚΡΕ΢Δ
Ο άλζξσπνο πνπ επηηξέπεη λα εθθξαζζεί ζε απηφλ κε απζφξκεην ηξφπν απηφ πνπ ιέγεηαη
απηνθξίζε ή εζσηεξηθή θξίζε, ζα νδεγεζεί απφ ηελ θσλή ηεο ζπλείδεζεο θαη ζα πξνρσξά ζηνλ επζχ
δξφκν.
Κάζε άλζξσπνο πνπ ππνηάζζεηαη ζηελ απηνθξίζε κεηαηξέπεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ θαη
δηθαησκαηηθά ζε έλαλ θαιφ πνιίηε, ζε θαιφ ζχδπγν, ζ’ έλαλ θαιφ απεζηαικέλν ζε έλαλ θαιφ παηέξα
θ.ι.π.
Γηα λα γλσξίζνπκε ηηο εζσηεξηθέο καο αληηζέζεηο είλαη αλαγθαίν λα απηναλαθαιπθζνχκε.
΋πνηνο απηναλαθαιχπηεηαη κπνξεί λα δνπιέςεη κε επηηπρία ζηελ δηάιπζε ηνπ πνιιαπινχ εγψ.
Οη εζσηεξηθέο αληηζέζεηο βαζίδνληαη ζηελ πνιιαπιφηεηα ηνπ εγψ, νη ηξνκεξέο αληηζέζεηο πνπ
θνξησλφκαζηε κέζα καο δπζηπρψο καο πηθξαίλνπλ ηελ δσή.
Βίκαζηε εξγάηεο θαη ζέινπκε λα γίλνπκε εγεκφλεο, ζηξαηηψηεο θαη ζέινπκε λα γίλνπκε
ζηξαηεγνί. ΢θεθηφκαζηε λα απνθηήζνπκε έλα δηθφ καο ζπίηη θαη αθνχ ην έρνπκε απνθηήζεη πηα,, ην
πνπιάκε γηαηί καο θνχξαζε θαη ζέινπκε άιιν.
Με ηίπνηε δελ είκαζηε επραξηζηεκέλνη, ςάρλνπκε ηελ επηπρία ζηηο ηδέεο θαη απηέο κε ηελ ζεηξά
ηνπο παξειαχλνπλ θαη πεξλνχλ. Φάρλνπκε ηελ επηπρία ζηελ ζπλχπαξμε, κε ηηο θηιίεο πνπ ζήκεξα
είλαη καδί καο θαη αχξην ελαληίνλ καο. ΐιέπνπκε ινηπφλ φηη φια είλαη απαηειά.
Σίπνηα ζηελ δσή δελ κπνξεί λα καο δψζεη ηελ επηπρία. Με ηφζεο αληηζέζεηο είκαζηε κεξηθνί
άζιηνη. Βίλαη αλαγθαίν λα ηειεηψζνπκε κε ην πνιιαπιφ εγψ, κφλν έηζη ζα κπνξέζνπκε λα
ηειεηψζνπκε κε ηελ κπζηηθή αηηία φισλ ησλ αληηζέζεσλ θαη θάζε πίθξαο καο.
΋ζνη δηέιπζαλ πηα ην εγψ θαηέρνπλ εθ ησλ πξαγκάησλ ην ΑΚ΢
Τπάξρνπλ ζηνλ θφζκν πνιιέο ζρνιέο θαη ζπζηήκαηα θαη πνιινί άλζξσπνη πνπ δνπλ
πεηαινπδίδνληαο απφ ζρνιίηζα ζε ζρνιίηζα, γεκάηνη πάληα κε εζσηεξηθέο αληηζέζεηο, πάληα
δπζαξεζηεκέλνη, ςάρλνληαο πάληα ην δξφκν θαη κε βξίζθνληάο ηνλ, αθφκε θαη φηαλ είλαη πνιχ θνληά
ζηα κάηηα ηνπο. Σν πνιιαπιφ εγψ δελ ηνπο αθήλεη λα δνπλ ηνλ δξφκν ηεο αιήζεηαο θαη ηεο δσήο. Ο
ρεηξφηεξνο ερζξφο ηεο θψηηζεο είλαη ην εγψ.
Ρσηήζεθε έλαο Αάζθαινο: Ση είλαη ν δξφκνο;
-Ση ππέξνρν βνπλφ! Βίπε γηα ην βνπλφ πνπ είρε ην εξεκεηήξηφ ηνπ.
-Αελ ζαο ξσηάσ ζρεηηθά κε ην βνπλφ αιιά ζρεηηθά κε ηνλ δξφκν.
΋ζν δελ κπνξείο λα παο πην πέξα απφ ην βνπλφ, δελ ζα κπνξείο λα βξεηο ηνλ δξφκν, απάληεζε ν
δάζθαινο.

Καη ην εγψ κπνξεί επίζεο λα θάλεη θαιά έξγα θαη λα θεξδίζεη πνιιέο αμίεο πνπ θαιπηεξεχνπλ
ηνλ ςπρνινγηθφ ηνπ ραξαθηήξα αιιά πνηέ δελ ζα κπνξέζεη λα θηάζεη ζηελ θψηηζε.
Πξέπεη λα ςάρλνπκε ηελ θψηηζε θαη φια ηα ππφινηπα ζα καο δνζνχλ ζαλ ζπκπιήξσκα. Βίλαη
αδχλαηνλ λα θηάζνπκε ζηελ θψηηζε ρσξίο λα έρνπκε έλα ΑΚ΢
Βίλαη αδχλαηνλ λα έρνπκε έλα Αηαξθέο Κέληξν ΢πλείδεζεο ρσξίο λα έρνπκε δηαιχζεη ην
πνιιαπιφ εγψ.
Δ ΏΤΣΟ-ΕΑΒΏ
Αηαλνεηηθή πιεξνθφξεζε θαη μέλεο ηδέεο δελ είλαη βίσκα. Δ πνιπκάζεηα δελ είλαη
πεηξακαηηζκφο. Δ δνθηκή, ε απφδεημε, ε απνθιεηζηηθά ηξηζδηάζηαηε επηβεβαίσζε δελ είλαη
νινθιεξσηηθή.
Γλψκεο, ζπιιήςεηο, ζεσξίεο, ππνζέζεηο δελ ζεκαίλνπλ επηβεβαίσζε, πεηξακαηηζκφ, πιήξε
ζπλείδεζε πάλσ ζε απηφ ή εθείλν ην θαηλφκελν.
Πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα ηθαλφηεηα αλψηεξε απφ ην λνπ, αλεμάξηεηε απφ ην δηαλνεηηθφ, ηθαλή
λα καο δψζεη απ’ επζείαο γλψζε θαη εκπεηξία πάλσ ζε νπνηνδήπνηε θαηλφκελν.
Ο θφζκνο είλαη κφλν κηα απαηειή κνξθή πνπ ζα δηαιπζεί αλακθηζβήηεηα ζην ηέινο ηεο
Μεγάιεο Κνζκηθήο Δκέξαο.
Σν άηνκφ κνπ, ην ζψκα κνπ, νη θίινη κνπ, ηα πξάγκαηα, ε νηθνγέλεηά κνπ θ.ι.π. είλαη θαηά
βάζνο απηφ πνπ νη Ελδνζηαλνί νλνκάδνπλ «Μάγηα», ε απηαπάηε, κάηαηεο δηαλνεηηθέο κνξθέο πνπ
αξγά ή γξήγνξα ζα ειαηησζνχλ ζε θνζκηθή ζθφλε.
Οη ζπλαηζζεκαηηζκνί καο, ηα πην αγαπεκέλα φληα πνπ καο πεξηηξηγπξίδνπλ θ.ι.π. είλαη απιέο
δηαλνεηηθέο κνξθέο πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηηθή χπαξμε.
Ο δηαλνεηηθφο δπαδηζκφο φπσο ε απφιαπζε θαη ν πφλνο, ν έπαηλνο θαη ε κνκθή, ν ζξίακβνο θαη
ε ήηηα, ηα πινχηε θαη ε αζιηφηεηα απνηεινχλ ηνλ νδπλεξφ κεραληζκφ ηνπ λνπ.
Αελ κπνξεί λα ππάξμεη ε απηντδέα θαη ε πξαγκαηηθή επηπρία κέζα καο φζν ζα είκαζηε ζθιάβνη
ηνπ λνπ.
Καλείο δελ κπνξεί λα αλαπηχμεη ηελ απηντδέα φζν είλαη ζθιάβνο ηνπ λνπ. Ώπηφ πνπ είλαη ην
Πξαγκαηηθφ δελ είλαη δήηεκα θελψλ ππνζέζεσλ ή μέλσλ ηδεψλ αιιά απ’ επζείαο εκπεηξίαο.
΋πνηνο ειεπζεξψλεηαη απφ ην δηαλνεηηθφ κπνξεί λα πεηξακαηηζζεί θαη λα αηζζαλζεί έλα
ζηνηρείν πνπ κεηακνξθψλεη ξηδηθά.
΋ηαλ απειεπζεξσλφκαζηε απφ ην λνπ, απηφο κεηαηξέπεηαη ζε έλα εχπιαζην, ειαζηηθφ θαη
ρξήζηκν φρεκα κέζα απφ ην νπνίν εθθξαδφκαζηε.
Δ αλψηεξε Λνγηθή καο πξνζθαιεί λα ζθεθηνχκε φηη ην λα ρεηξαθεηεζνχκε απφ ην λνπ
ηζνδπλακεί, εθ ησλ πξαγκάησλ, κε ην μχπλεκα ηεο ζπλείδεζεο, κε ην λα πάςνπκε λα είκαζηε
απηφκαηα.
Ώιιά αο πάκε ζηελ νπζία: πνηνο ή ηη είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα ειαθξψζεη απφ ηηο βαζαληζηηθέο
μέλεο ηδέεο; Καηαιήγεη απηνλφεην λα απαληήζνπκε ζηνπο εξσηψληεο ιέγνληαο: Δ ζπλείδεζε! Ώπηφ
πνπ ππάξρεη απφ ςπρή κέζα καο είλαη απηφ πνπ κπνξεί θαη πξέπεη λα ειεπζεξσζεί.
Οη μέλεο ηδέεο ηεο ςεπηνινγνηερλίαο ρξεζηκεχνπλ κφλν γηα λα καο πηθξάλνπλ ηελ χπαξμε. Δ
απζεληηθή επηπρία είλαη δπλαηή κφλν φηαλ ρεηξαθεηνχκαζηε απφ ην δηαλνεηηθφ.
Πιελ φκσο πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε φηη ππάξρεη έλα ηεξάζηην εκπφδην γηα απηή ηελ επηζπκεηή
απειεπζέξσζε ηεο ζπλείδεζεο, ζέισ λα αλαθεξζψ ζηελ ηξνκεξή κάρε ησλ αληηζέζεσλ. Δ Οπζία ή
΢πλείδεζε δεη, δπζηπρψο κπνηηιηαξηζκέλε κέζα ζηνλ κεγαινπξεπή δηαλνεηηθφ δπαδηζκφ ησλ
αληηζέησλ λαη θαη φρη, θαιφ θαη θαθφ. Φειφ θαη ρακειφ, δηθφ κνπ θαη δηθφ ζνπ, επραξίζηεζε θαη
πφλνο, επαξέζθεηα θαη δπζαξέζθεηα θ.ι.π. θσηηζκέλν απφ θάζε άπνςε θαηαιήγεη μεθάζαξν λα
θαηαιάβνπκε ζε βάζνο φηη φηαλ ζηακαηά ε ζχειια ησλ δαλεηζκέλσλ ηδεψλ ζηνλ σθεαλφ ηνπ λνπ θαη
ηειεηψλεη ε κάρε ησλ αληηζέησλ, ε Οπζία δξαπεηεχεη, βπζίδεηαη ζε Βθείλν πνπ είλαη ην Πξαγκαηηθφ
θαη αλαβιχδεη κε φιε ηεο ηελ κεγαινπξέπεηα ε απηντδέα, ε ηδέα-ζπφξνο.
ΜΟ-Σ΢ΏΟ
Δ θηλέδηθε ιέμε «ΜΟ» ζεκαίλεη ζησπειφ ή γαιήλην, «Σ΢ΏΟ» ζεκαίλεη λα ζπιινγηζηείο θαη λα
παξαηεξήζεηο. Γη’ απηφ ΜΟ-Σ΢ΏΟ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζαλ γαιήληνο ζπιινγηζκφο θαη γαιήληα
παξαηήξεζε.
Σν δχζθνιν θαη θνπηαζηηθφ είλαη λα θαηαθέξεηο απφιπηε δηαλνεηηθή ζησπή ζε φια ηα επίπεδα
ηνπ ππνζπλεηδήηνπ.

Σν λα πεηχρνπκε εζπρία θαη ζησπή ζην απιφ επηθαλεηαθφ δηαλνεηηθφ επίπεδν, ή ζε θάκπνζα
ππνζπλείδεηα δηακεξίζκαηα, δελ είλαη αξθεηφ γηαηί ε νπζία ζπλερίδεη λα είλαη κπιεγκέλε αλάκεζα
ζηνλ βπζηζκέλν παξαζπλεηδεηφ θαη αζπλείδεην δπαδηζκφ.
Ο ιεπθφο λνπο είλαη θάηη ππεξβνιηθά επηθαλεηαθφ, θνχθην θαη δηαλνεηηθφ. Υξεηαδφκαζηε
γαιήλην ζπιινγηζκφ εάλ ζη’ αιήζεηα ζέινπκε λα θαηαθέξνπκε ηελ απφιπηε εζπρία θαη ζησπή ηνπ
λνπ.
Πιελ φκσο θαηαιήγεη ζαθέο λα θαηαιάβνπκε φηη ζηνλ αγλφ γλσζηηθηζκφ, νη φξνη γαιήλε θαη
ζπιινγηζκφο έρνπλ πνιχ πην βαζηέο έλλνηεο θαη ηέινο πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ κέζα ζηηο εηδηθέο
ζεκαζίεο ηνπο.
Σν αίζζεκα ηεο γαιήλεο απιψλεηαη ζε απηφ πνπ θαλνληθά γίλεηαη αληηιεπηφ ζαλ εξεκία ή
εζπρία, πιέθεη κηα ππεξζεηηθή θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη πην πέξα απφ ηνπο ζπιινγηζκνχο, επηζπκίεο,
αληηζέζεηο θαη ιέμεηο. Πξνζδηνξίδεη κηα θαηάζηαζε έμσ απφ ηελ ζνξπβψδε θνζκηθφηεηα.
Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ε έλλνηα ηνπ ζπιινγηζκνχ βξίζθεηαη πην καθξηά απφ απηφ πνπ πάληα είλαη
θαηαλνεηφ ζαλ ζεψξεζε ελφο πξνβιήκαηνο ή ηδέαο. Αελ εκπιέθεηαη εδψ δηαλνεηηθή δξαζηεξηφηεηα ή
ζθεπηηθηζηηθή ζεψξεζε, αιιά έλα είδνο αληηθεηκεληθήο ζπλείδεζεο ζαθνχο θαη αλαθιαζηηθήο, πάληα
θσηηζκέλεο ζηελ ίδηα ηεο ηελ εκπεηξία.
Γη’ απηφ «γαιήλην» είλαη εδψ ε γαιήλε ηεο κε ζθέςεο θαη «ζπιινγηζκφο» ζεκαίλεη ζπλείδεζε
έληνλε θαη ζαθήο.
Γαιήληνο ζπιινγηζκφο είλαη ε ζαθήο ζπλείδεζε ζηελ εζπρία ηεο κε ζθέςεο.
΋ηαλ βαζηιεχεη ε ηέιεηα γαιήλε, επηηπγράλεηαη ε βαζεηά αιεζηλή θψηηζε.
ΑΕΏ΢ΚΟΡΠΕ΢ΜΒΝΟ΢ ΝΟΤ΢ ΚΏΕ ΠΛΔΡΔ΢ ΝΟΤ΢
΢ηελ δηαλνεηηθή δπλακηθή είλαη επείγνλ λα μέξνπκε πσο θαη γηαηί ιεηηνπξγεί ν λνπο. Μφλν
ιχλνληαο ην πψο θαη ην γηαηί, κπνξνχκε λα θάλνπκε ην λνπ έλα ρξήζηκν εξγαιείν.
Δ δηαλνεηηθή ειεπζεξία είλαη δπλαηή κφλν κε βάζε ηελ θαηαλφεζε, αληίιεςε θαη γλψζε ησλ
δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ λνπ.
Μφλν γλσξίδνληαο ηνπο δηάθνξνπο κεραληζκνχο ηνπ λνπ, ζα κπνξέζνπκε λα απειεπζεξσζνχκε
απ’ απηφλ γηα λα ηνλ θάλνπκε έλα ρξήζηκν εξγαιείν.
Βίλαη απαξαίηεην λα γλσξίζνπκε ηνπο εαπηνχο καο εάλ ζη’ αιήζεηα ζέινπκε λα ειέγμνπκε ηνλ
ίδην καο ην λνπ κε πιήξε ηξφπν.
Ο Εππνθξάηεο, ν κεγάινο γηαηξφο, ήηαλ έλαο απφ ηνπο θιαζζηθνχο δάζθαινπο ηνπ λνπ.
Ο αλζξψπηλνο λνπο είλαη εμαξηψκελνο.
Δ ζέιεζε ρσξίο αιπζίδεο είλαη δπλαηή κφλν δηαιχνληαο ην εγψ. Ο λνπο πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε
έλαλ κεραληζκφ ππάθνπν ζηνλ άλζξσπν. Δ σξηκφηεηα αξρίδεη φηαλ δερφκαζηε ηελ πξαγκαηηθφηεηα
φηη ν αλζξψπηλνο λνπο είλαη εμαξηψκελνο.
Βίλαη δπλαηφλ λα πεηχρνπκε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ λνπ αλ αλαθαιχςνπκε ηελ εμππλάδα πνπ
θαηέρεη. Υξεηαδφκαζηε πιήξε λνπ αληί γηα δηαζθνξπηζκέλν λνπ.
Δ ΒΠΏΝΏ΢ΣΏ΢Δ ΣΟΤ ΑΕΏΛΟΓΕ΢ΜΟΤ
Δ επαλάζηαζε ηνπ δηαινγηζκνχ καο επηηξέπεη λα θηάζνπκε κέρξη ηηο θνξπθέο ηεο θψηηζεο.
Πξέπεη λα δηαθνξνπνηνχκε κεηαμχ ελφο λνπ πνπ βξίζθεηαη ήζπρνο θαη ελφο λνπ πνπ έρνπκε
εζπράζεη κε ην δφξη.
Πξέπεη λα δηαθνξνπνηνχκε κεηαμχ ελφο λνπ πνπ βξίζθεηαη ζε ζησπή θαη ελφο λνπ πνπ έρνπκε
ζσπάζεη βίαηα.
΋ηαλ ν λνπο είλαη εζπραζκέλνο κε ην δφξη, πξαγκαηηθά δελ είλαη ήζπρνο, είλαη θηκσκέλνο βίαηα
θαη ζηα πην βαζεηά επίπεδα ηεο δηαλνήζεσο ππάξρεη νιφθιεξε ζχειια.
΋ηαλ ν λνπο είλαη εζπραζκέλνο βίαηα, πξαγκαηηθά δελ είλαη ζε ζησπή θαη ζην βάζνο αλαθσλεί
θαη θσλάδεη θαη απειπίδεηαη.
Βίλαη αλαγθαίν λα ηειεηψλνπκε κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνεηηθήο αξρήο ζηελ δηάξθεηα ηνπ
δηαινγηζκνχ.
΋ηαλ ε λνεηηθή αξρή κέλεη θάησ απφ ηνλ έιεγρφ καο, ε θψηηζε έξρεηαη ζε καο απζφξκεηα.
Ο Αηαλνεηηθφο έιεγρνο καο επηηξέπεη λα θαηαζηξέςνπκε ηα ζίδεξα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν
λνπο. Γηα λα θαηαθέξνπκε ηελ εξεκία θαη ηελ ζησπή ηνπ λνπ, είλαη αλαγθαίν λα μέξνπκε λα δνχκε απφ
ζηηγκή ζε ζηηγκή, λα μέξνπκε λα εθκεηαιιεπφκαζηε θάζε ζηηγκή, ρσξίο λα θάλνπκε δφζεηο ηελ
ζηηγκή.

Πάξε φια απφ θάζε ζηηγκή, δηφηη θάζε ζηηγκή είλαη γηνο ηεο γλψζεο, θάζε ζηηγκή είλαη απφιπην,
αγλφ θαη ζεκαληηθφ. Δ ζηηγκηαηφηεηα είλαη ην εηδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γλσζηηθψλ. Βκείο αγαπάκε
ηελ θηινζνθία ηεο θάζε ζηηγκήο.
Ο Αάζθαινο Οπκκφλ είπε ζηνπο καζεηέο ηνπ:
«Ώλ πεξπαηάηε λα πεξπαηάηε. Ώλ θάζεζηε θαζίζηε, φκσο κελ ακθηηαιαληεχεζηε».
Μηα πξψηε κειέηε ζηελ ηερληθή ηνπ δηαινγηζκνχ είλαη ν πξνζάιακνο απηήο ηεο ζετθήο εηξήλεο
πνπ μεπεξλάεη θάζε γλψζε.
Ο πην αλπςσκέλνο ηξφπνο ζθέςεο είλαη ε κε ζθέςε. ΋ηαλ θαηαθέξνπκε ηελ εξεκία θαη ηελ
ζησπή ηνπ λνπ, ην εγψ κε φια ηα πάζε ηνπ, επηζπκίεο, νξέμεηο, θφβνπο, ζηνξγέο θ.ι.π. απνπζηάδεη.
Μφλν κε ηελ απνπζία ηνπ εγψ κπνξεί ε νπζία ηνπ λνπ (ΜΠΟΤΑΏΣΏ) λα αθππληζηεί γηα λα
ελσζεί κε ηνλ Βζψηεξν θαη λα καο θέξεη ζηελ έθζηαζε.
Φεχηηθφ είλαη απηφ πνπ ιέεη ε ζρνιή καχξεο καγείαο ηνπ ΢νπκπνχκπ φηη ε κνλάδα, ε κεγάιε
πξαγκαηηθφηεηα εηζρσξεί κέζα ζε εθείλνλ πνπ αθφκα δελ θαηέρεη ηα αλψηεξα ππαξμηαθά ζψκαηα ηνπ
Βίλαη.
Ώπηφ πνπ εηζρσξεί κέζα ζηνπο θαλαηηθνχο νπαδνχο ηνπ ΢νπκπνχκπ, είλαη ζθνηεηλέο νληφηεηεο
πνπ εθθξάδνληαη ζε απηνχο κε ρεηξνλνκίεο, δξάζεηο, θηελψδεηο θαη παξάινγεο ιέμεηο. Ώπηνί νη
άλζξσπνη δαηκνλίδνληαη απφ ηνπο ζθνηεηλνχο
Δ εξεκία θαη ε ζησπή ηνπ λνπ έρεη κφλν έλα ζηφρν: Να απειεπζεξψλεη ηελ Οπζία απφ ην λνπ,
γηα λα κπνξεί απηή ελσκέλε κε ηελ κνλάδα ή Βζψηεξν (Ίληηκν), λα πεηξακαηηζζεί απηφ πνπ εκείο
νλνκάδνπκε αιήζεηα.
΢ηελ δηάξθεηα ηεο έθζηαζεο θαη ζηελ απνπζία ηνπ εγψ κπνξεί ε νπζία λα δήζεη ειεχζεξα ζηνλ
θφζκν ηεο νκίριεο ηεο θσηηάο, πεηξακαηηδφκελε ηελ αιήζεηα.
΋ηαλ ν λνπο βξίζθεηαη ζε παζεηηθή θαη αληηιεπηηθή θαηάζηαζε, απνιχησο ήξεκνο θαη ζε ζησπή
ηφηε απειεπζεξψλεηαη ην κπνπδάηα ή νπζία απφ ηνλ λνπ θαη έξρεηαη ε έθζηαζε.
Δ νπζία βξίζθεηαη πάληα κπνηηιηαξηζκέλε κέζα ζηελ πάιε ησλ αληηζέησλ. ΋κσο φηαλ ε πάιε
ηειεηψζεη θαη ε εξεκία θαη ε ζησπή είλαη απφιπηεο, ε νπζία κέλεη ειεχζεξε θαη ε κπνηίιηα
θνκκαηηαζκέλε.
΋ηαλ εμαζθνχκε ηνλ δηαινγηζκφ ην λνπ καο ηνλ ιεζηεχνπλ πνιιέο αλακλήζεηο, επηζπκίεο, πάζε,
πξνβιεκαηηζκνί θ.ι.π.
Πξέπεη λα απνθεχγνπκε ηελ ζχγθξνπζε κεηαμχ ηεο πξνζνρήο θαη ηεο απξνζεμίαο. Τπάξρεη
ζχγθξνπζε κεηαμχ ηεο απξνζεμίαο θαη ηεο πξνζνρήο, φηαλ πνιεκάκε ελαληίνλ απηψλ ησλ ιεζηψλ ηνπ
λνπ. Σν εγψ είλαη απηφ πνπ πξνβάιιεη ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιεζηέο. ΋πνπ ππάξρεη ζχγθξνπζε δελ
ππάξρεη εξεκία νχηε ζησπή.
Πξέπεη λα αθπξψλνπκε ηνλ πξνβάιινληα κέζσ ηεο απηνπαξαηήξεζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο.
Βμεηάζηε θάζε εηθφλα, θάζε αλάκλεζε, θάζε ζθέςε πνπ θηάλεη ζην λνπ. Να ζπκεζείηε φηη θάζε
ζθέςε έρεη δχν πφινπο: ηνλ ζεηηθφ θαη ηνλ αξλεηηθφ.
Σν λα εηζέιζεηο θαη λα βγεηο είλαη δπν φςεηο ηνπ ίδηνπ πξάγκαηνο, ηξαπεδαξία θαη ηνπαιέηα, ην
ςειφ θαη ην ρακειφ, ην επράξηζην θαη ην δπζάξεζην θ.ι.π. είλαη πάληα νη δχν πφινη ηνπ ίδηνπ
πξάγκαηνο.
Βμεηάζηε ηνπο δχν πφινπο ηεο δηαλνεηηθήο κνξθήο πνπ θηάλεη ζηνλ λνπ.
Να ζπκεζείηε φηη κφλν κέζσ ηεο κειέηεο ησλ πνιηθνηήησλ θηάλνπκε ζηελ ζχλζεζε.
Κάζε δηαλνεηηθή κνξθή κπνξεί λα εμαιείθεηαη κέζσ ηεο ζχλζεζεο. Γηα παξάδεηγκα:
Παξνπζηάδεηαη ε αλάκλεζε ηεο αξξαβσληαζηηθηάο, είλαη φκνξθε; Να ζθεπηφκαζηε φηη ε
νκνξθηά είλαη ην αληίζεην ηεο αζρήκηαο, θαη αλ είλαη φκνξθε ζηελ λεφηεηα, ζηα γεξαηεηά ζα είλαη
άζρεκε. ΢χλζεζε: δελ αμίδεη ηνλ θφπν λα ηελ ζθεπηφκαζηε, είλαη κηα απηαπάηε, έλα ινπινχδη πνπ ζα
καξαζεί αλαπφθεπθηα.
΢ηελ Ελδία απηή ε απηνπαξαηήξεζε θαη κειέηε νλνκάδεηαη Πξαηνπάπα.
Σα πνπιηά-ζθέςεηο πξέπεη λα πεξλάλε απφ ην ρψξν ηνπ δηθνχ καο λνπ ζε δηαδνρηθή παξέιαζε,
ρσξίο φκσο λα αθήλνπλ θαλέλα ίρλνο.
Δ άπεηξε ιηηαλεία ζθέςεσλ πνπ πξνβάιιεη ην εγψ ζην ηέινο εμαληιείηαη θαη ηφηε ν λνπο κέλεη
ήξεκνο θαη ζε ζησπή.
Έλαο κεγάινο απηνπξαγκαηνπνηεκέλνο δάζθαινο είπε: «Μφλν φηαλ ν πξνβάιισλ, δειαδή ην
εγψ, απνπζηάδεη ηειείσο εκθαλίδεηαη ε ζησπή, πνπ δελ είλαη παξάγσλ ηνπ λνπ. Ώπηή ε ζησπή είλαη
αλεμάληιεηε, δελ είλαη ηνπ ρξφλνπ, είλαη ην άπεηξν. Μφλν ηφηε έξρεηαη εθείλν πνπ Βίλαη».
΋ιε απηή ε ηερληθή πεξηιακβάλεηαη ζε δχν αξρέο:
Ώ) ΐαζχο ζηνραζκφο.

ΐ) Σξνκεξή εξεκία.
Ώπηή ε ηερληθή ηνπ δηαινγηζκνχ κε ηελ κε ζθέςε ηεο, βάδεη λα δνπιεχεη ην πην θεληξηθφ κέξνο
ηνπ λνπ, απηφ πνπ πξνθαιεί ηελ έθζηαζε.
Να ζπκεζείηε φηη ην θεληξηθφ κέξνο ηνπ λνπ είλαη απηφ πνπ νλνκάδεηαη κπνπδάηα, ε νπζία, ε
ζπλείδεζε…
΋ηαλ ην κπνπδάηα αθππληζζεί κέλνπκε θσηηζκέλνη, ρξεηαδφκαζηε ηελ αθχπληζε ηνπ κπνπδάηα
ή ζπλείδεζεο.
Ο γλσζηηθφο καζεηήο κπνξεί λα θάλεη πξαθηηθή θαζηζκέλνο κε ηνλ δπηηθφ ή κε ηνλ αλαηνιίηηθν
ηξφπν1.
΢πκβνπιεχεηαη λα γίλεη ε πξαθηηθή κε θιεηζηά κάηηα, γηα λα απνθεχγνπκε λα καο πάξεη ηελ
πξνζνρή καο θάηη απφ ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν.
΢πκθέξεη λα ραιαξψλνπκε ην ζψκα, απνθεχγνληαο πξνζεθηηθά λα κείλεη θάπνηνο κπο ζε
έληαζε.
Καηαιήγεη ππέξνρν ην λα μέξεη θαλείο λα ζπλδπάδεη έμππλα ην δηαινγηζκφ θαη ηνλ χπλν, κε
ζθνπφ λα κελ ηνλ εκπνδίδεη ε χιε.
Σν κπνπδάηα, ε νπζία είλαη ην ςπρηθφ πιηθφ, ε εζσηεξηθή κπνπδηζηηθή αξρή, ην ςπρηθφ πιηθφ ή
πξψηε χιε κε ηελ νπνία ζα δψζνπκε κνξθή ζηελ ςπρή.
Σν κπνπδάηα είλαη πξαγκαηηθά ην κνλαδηθφ ζηνηρείν πνπ θαηέρεη ην θησρφ δηαλνεηηθφ δψν γηα
λα θηάζεη λα πεηξακαηηζηεί απηφ πνπ νλνκάδεηαη ΏΛΔΘΒΕΏ.
Σν κπνπδάηα είλαη ην θαιχηεξν πνπ έρνπκε κέζα καο θαη αθππλίδεηαη κε ην βαζχ εζσηεξηθφ
δηαινγηζκφ.
Με κπνξψληαο ην δηαλνεηηθφ δψν λα ελζαξθψζεη ην Βίλαη, ιφγσ ηνπ φηη αθφκε δελ θαηέρεη ηα
αλψηεξα ππαξμηαθά ζψκαηα, ην κφλν πνπ κπνξεί λα θάλεη είλαη λα εμαζθήζεη ηνλ δηαινγηζκφ γηα λα
απηναθππλίζεη ην κπνπδάηα θαη λα γλσξίζεη ηελ αιήζεηα.
Ο Εεζνχο , ν ζετθφο Αάζθαινο είπε: «Γλσξίζηε ηελ αιήζεηα, θαη απηή ζα ζαο ειεπζεξψζεη».
Ο ΜΔΥΏΝΕΚΟ΢ ΢ΤΝΑΤΏ΢ΜΟ΢
Ο Εζάλ έζηεηιε ζηνλ δάζθαιν Κνπζέλ έλαλ θαζξέπηε. Ο Κνπζέλ ηνλ έδεημε ζηνπο θαιφγεξνπο
θαη είπε:
«Ώπηφο είλαη ν θαζξέπηεο ηνπ Εζάλ ή ν δηθφο κνπ; Βάλ ιέηε φηη είλαη ηνπ Εζάλ, πσο κπνξεί λα
βξίζθεηαη ζηα ρέξηα κνπ; εάλ ιέηε φηη είλαη δηθφο κνπ, κήπσο δελ ηνλ έρσ πάξεη απφ ηνλ Εζάλ; κίια,
κίια αιιηψο ζα ηνλ θάλσ θνκκάηηα».
Οη θαιφγεξνη δελ κπφξεζαλ λα πεξάζνπλ αλάκεζα απφ απηά ηα δχν αληίζεηα θαη ν δάζθαινο
έθαλε ηνλ θαζξέπηε θνκκάηηα.
Βίλαη αδχλαηε ε έθζηαζε, ελψ ε νπζία βξίζθεηαη κπνηηιηαξηζκέλε αλάκεζα ζηα αληίζεηα.
΢ηελ επνρή ηεο ΐαβπιψλαο ήξζε ζηνλ θφζκν ν κπνδηζάηβα ηνπ αγηφηαηνπ Ώζηάηα ΢ηεκάο, ελφο
κεγάινπ αβαηάξα.
Ο Μπνδηζάηβα δελ ήηαλ πεζκέλνο θαη φπσο φινη νη Μπνδηζάηβαο είρε θαλνληθά αλεπηπγκέλα ηα
αλψηεξα ππαξμηαθά ζψκαηα ηνπ Βίλαη.
΋ηαλ έθζαζε ζηελ ππεχζπλε ειηθία, έθηαζε ζην βνπλφ ΐεξηληάλα θαη κπήθε ζε κηα ζπειηά.
Λέεη ε παξάδνζε φηη έθαλε ηξεηο θνβεξέο λεζηείεο 40 εκεξψλ ε θάζε κία ζπλνδεπφκελε κε
ζθφπηκεο θαη ζειεκαηηθέο ηαιαηπσξίεο.
Σελ πξψηε λεζηεία ηελ αθηέξσζε ζηελ πξνζεπρή θαη ηνλ δηαινγηζκφ.
Σελ δεχηεξε λεζηεία ηελ αθηέξσζε ζην λα μαλαθνηηάμεη φιε ηελ παξνχζα δσή ηνπ θαη ηηο
πξνεγνχκελεο.
Δ ηξίηε λεζηεία ππήξμε απνθαζηζηηθή, ηελ αθηέξσζε ζην λα ηειεηψζεη κε ηνλ κεραληθφ
ζπλδπαζκφ ηνπ λνπ. Αελ έηξσγε θαη έπηλε κφλν λεξφ θαη θάζε κηζή ψξα έβγαδε δπφ ηξίρεο απφ ην
ζηήζνο ηνπ.
Τπάξρνπλ δχν είδε κεραληθνχ ζπλδπαζκνχ πνπ απνηεινχλ ηελ βάζε ησλ αληηζέησλ:
Ώ) Μεραληθφο ζπλδπαζκφο ηδεψλ, ιέμεσλ, εθθξάζεσλ θ.ι.π.
ΐ) Μεραληθφο ζπλδπαζκφο εηθφλσλ, κνξθψλ, πξαγκάησλ, πξνζψπσλ θ.ι.π.
Μηα ηδέα ζπλδπάδεηαη κε κηα άιιε, κηα ιέμε κε κηα άιιε, κηα έθθξαζε κε κηα άιιε θαη έξρεηαη
ε πάιε ησλ αληηζέησλ.
Έλαο άλζξσπνο ζπλδπάδεηαη κε έλαλ άιινλ, ε αλάκλεζε θάπνηνπ έξρεηαη ζηνλ λνπ, κηα εηθφλα
ζπλδπάδεηαη κε κηα άιιε, κηα κνξθή κε κηα άιιε θαη ζπλερίδεηαη ε πάιε ησλ αληηζέησλ.
1

Καζηζκέλνο ζε πνιπζξφλα ή ζηαπξνπφδη.

Ο Μπνδηζάβα ηνπ αβαηάξα Ώζηάηα ΢ηεκάο ππνθέξνληαο ακίιεηα θαη λεζηεχνληαο 40 εκέξεο,
ηαιαηπσξψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ηξνκαθηηθά, βπζηζκέλνο ζε βαζχ εζσηεξηθφ δηαινγηζκφ, θαηάθεξε ηελ
δηάιπζε ηνπ λνεηηθνχ κεραληζκνχ, θαη ν λνπο ηνπ έκεηλε επίζεκα ήξεκνο θαη ζε κεγαινπξεπή ζησπή.
Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε έθζηαζε κε ηελ ελζάξθσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ηνπ Βίλαη. ν Ώζηάηα
΢ηεκάο πξαγκαηνπνίεζε ζηελ Ώζία έλα κεγάιν έξγν ηδξχνληαο κνλαζηήξηα θαη εγθαζηζηψληαο παληνχ
θπβεξλήηεο κε αθππληζκέλε ζπλείδεζε. Ώπηφο ν Μπνδηζάβα κπφξεζε λα ελζαξθψζεη ην πξαγκαηηθφ
ηνπ Βίλαη, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαινγηζκνχ, ιφγσ ηνπ φηη είρε ηα αλψηεξα ππαξμηαθά ζψκαηα ηνπ
Βίλαη.
Βθείλνη πνπ δελ έρνπλ ηα αλψηεξα ππαξμηαθά ζψκαηα ηνπ Βίλαη, δελ κπνξνχλ λα θαηαθέξνπλ
λα ιεηηνπξγήζεη ή λα ελζαξθψζνπλ κέζα ηνπο ην Θείν ή ην Βίλαη, φκσο κπνξνχλ λα απειεπζεξψζνπλ
ηελ Οπζία γηα λα ελσζεί κε ην Βίλαη θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ έθζηαζή ηνπ.
΢ηελ θαηάζηαζε ηεο έθζηαζεο κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε ηα κπζηήξηα ηεο δσήο θαη ηνπ
ζαλάηνπ.
Πξέπεη λα κειεηήζνπκε ηα κπζηήξηα ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ ελψ έξρεηαη ν ιεηηνπξγφο: ν
Βζψηεξνο, ην Βίλαη.
Μφλν θαηά ηελ απνπζία ηνπ εγψ κπνξνχκε λα πεηξακαηηζζνχκε ηελ επηπρία ηνπ Βίλαη. Μφλν
θαηά ηελ απνπζία ηνπ εγψ έξρεηαη ε έθζηαζε.
΋ηαλ θαηαθέξνπκε ηελ δηάιπζε ηνπ λνεηηθνχ κεραληζκνχ, έξρεηαη απηφ πνπ νη αλαηνιίηεο
νλνκάδνπλ: ε έθξεμε ηεο ζαθνχιαο, δηαθνπή ηνπ θελνχ. Σφηε ππάξρεη κηα θξαπγή ραξάο, δηφηη ε
Οπζία (ην κπνπδάηα) έρεη μεθχγεη απφ ηελ πάιε ησλ αληηζέησλ θαη ηψξα ζπκκεηέρεη ζηελ επηθνηλσλία
ησλ αγίσλ.
Μφλν αλ πεηξακαηηζζνχκε ηελ έθζηαζε, κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε ηη είλαη ε αιήζεηα θαη ηη ε
δσή. Μφλν θαηά ηελ απνπζία ηνπ εγψ απνιακβάλνπκε ηελ επηπρία ηεο δσήο ειεχζεξεο ζηελ θίλεζή
ηεο.
΋ηαλ ζε θαηάζηαζε έθζηαζεο κειεηάκε ηελ δσή ηνπ Υξηζηνχ, αλαθαιχπηνπκε φηη κεγάιν κέξνο
ηνπ θνζκηθνχ δξάκαηνο πνπ παξίζηαλε ν Κχξηνο έκεηλε άγξαθν.
Πξέπεη λα εμαζθνχκε θαζεκεξηλά ηνλ γλσζηηθφ δηαινγηζκφ. Μπνξνχκε λα ηνλ εμαζθνχκε κφλνη
ή κε άιινπο.
Δ ηερληθή ηνπ δηαινγηζκνχ πνπ έρνπκε δηδάμεη ζε απηφ ην κήλπκα, πξέπεη λα δνζεί ζε φια ηα
γλσζηηθά Lumisial ζαλ κηα ππνρξέσζε, κεηαηξέπνληαο ηα Lumisial ζε θέληξα δηαινγηζκνχ. ΋ινη νη
γλσζηηθνί αδειθνί πξέπεη λα θάζνληαη λα δηαινγίδνληαη ζε νκάδεο.
΋ιε ε γλσζηηθή νκάδα πξέπεη λα εμαζθεί απηή ηελ ηερληθή ηνπ δηαινγηζκνχ καδί κε ηηο
ηειεηνπξγίεο.
Βπίζεο κπνξεί θαη πξέπεη λα εμαζθεζεί ε ηερληθή ηνπ δηαινγηζκνχ ζην ζπίηη θαζεκεξηλά.
Βθείλνη πνπ κπνξνχλ λα βγαίλνπλ βφιηα ζηελ εμνρή, πξέπεη λα ην θάλνπλ γηα λα δηαινγηζηνχλ ζηελ
ζησπή ηνπ δάζνπο.
ΐαζηζκέλνη ζε απηά ηα κελχκαηα θαη ζε απηή ηελ δηδαζθαιία, είλαη αλαγθαίν λα βάινπκε ζην
πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ησλ γλσζηηθψλ Lumisial ηελ ηερληθή ηνπ δηαινγηζκνχ. Παξαδίδνπκε ζηα
Lumisial ηελ κνλαδηθή ηερληθή πνπ πξέπεη λα γίλεη δεθηή ζε απηά.
Θα ήηαλ ςέκα λα βεβαηψλακε φηη ε κεγάιε πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κέζα ζε
έλα άηνκν, πνπ δελ θαηέρεη ηα ππαξμηαθά ζψκαηα ηνπ Βίλαη.
Βίλαη ειίζην λα βεβαηψλνπκε φηη ε κεγάιε πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα κπεη κέζα ζε θάπνηνλ
(φπσο ιέλε νη ζθνηεηλνί ηνπ ΢νπκπνχκπ) δήζελ γηα λα δηψρλεη έμσ απφ εκάο ηηο δσηθέο ελζηηθηψδεηο,
βπζηζκέλεο νληφηεηεο πνπ απνηεινχλ ην πνιιαπιφ εγψ.
Βπαλαιακβάλνπκε:
Δ Μεγάιε Πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξεί λα κπεη κέζα ζε εθείλνπο πνπ δελ θαηέρνπλ ηα αλψηεξα
ππαξμηαθά ζψκαηα ηνπ Βίλαη. κφλν κε ην Ματηνχλα (΢εμνπαιηθή Μαγεία) κπνξνχκε λα δεκηνπξγνχκε
ηα αλψηεξα ππαξμηαθά ζψκαηα ηνπ Βίλαη.
Ο κεγάινο αβαηάξαο Ώζηάηα ΢ηεκάο κπφξεζε λα ελζαξθσζεί ζην κπνδηζάηβα ηνπ, φηαλ απηφο
βξηζθφηαλε κε ην λνπ ζε απφιπηε εξεκία θαη ζησπή ιφγσ ηνπ φηη ήδε θαηείρε ηα αλψηεξα ππαξμηαθά
ζψκαηα ηνπ Βίλαη απφ αξραίεο ελζαξθψζεηο.
Βίλαη αλαγθαίν επίζεο λα δηεπθξηλίζνπκε φηη κεηά ηελ έθζηαζε, αλ θαη ιακβάλεηαη κηα ηξνκεξά
δπλαηή ελέξγεηα, ην εγψ δελ δηαιχεηαη φπσο πηζηεχνπλ πνιινί καζεηέο ηνπ απνθξπθηζκνχ.
Δ Αηάιπζε ηνπ εγψ είλαη δπλαηή κφλν κε βάζε ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη ηελ αδηάθνπε
θαζεκεξηλή δνπιεηά πάλσ ζηνλ εαπηφ καο απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή.

Βμεγνχκε φια απηά γηα λα κελ ζπγρέεηε ηνλ γλσζηηθφ δηαινγηζκφ κε ηηο ζθνηεηλέο πξαθηηθέο
ηνπ ΢νπκπνχκπ θαη απφ άιιεο ζρνιέο καχξεο καγείαο.
΋ηαλ έλαο κπζηηθηζηήο θαηαθέξεη ηελ έθζηαζε, αηζζάλεηαη φηαλ επηζηξέθεη ζην θπζηθφ ζψκα
ηνπ ηελ επείγνπζα αλάγθε λα δεκηνπξγήζεη ηα αλψηεξα ππαξμηαθά ζψκαηα ηνπ Βίλαη θαη ηνλ
απεξίγξαπην πφζν λα δηαιχζεη ην εγψ.
Δ έθζηαζε δελ είλαη κηα λεθειψδεο θαηάζηαζε, αιιά κηα ππεξβαηηθή θαηάζηαζε έθπιεμεο,
ζπλδπαζκέλε κε κηα ηέιεηα δηαλνεηηθή δηαχγεηα.
Δ ΚΤΡΕΏΡΥΕΏ ΣΟΤ ΝΟΤ
Βίλαη μεθάζαξν φηη πξέπεη λα απειεπζεξσλφκαζηε θάζε θνξά φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ην λνπ.
Ο λνπο είλαη πξαγκαηηθά κπνπληξνχκη, κηα θπιαθή ζηελ νπνία φινη βξηζθφκαζηε θπιαθηζκέλνη.
Υξεηάδεηαη λα δξαπεηεχζνπκε απν απηή ηελ θπιαθή αλ πξαγκαηηθά ζέινπκε λα μέξνπκε ηη πξάγκα
είλαη ε ειεπζεξία. Ώπηή ε ειεπζεξία πνπ δελ είλαη ηνπ ρξφλνπ, απηή ε ειεπζεξία πνπ δελ είλαη ηνπ
λνπ. Πξψηα απ’ φια πξέπεη λα ζεσξνχκε ην λνπ ζαλ θάηη πνπ δελ είλαη ην ΒΊΝΏΕ. Απζηπρψο νη
άλζξσπνη είλαη πνιχ ηαπηηζκέλνη κε ην λνπ, ιέλε «ζθέθηνκαη», αηζζάλνληαη λα είλαη λνπο.
Τπάξρνπλ ζρνιέο πνπ αθνζηψλνληαη ζην λα δπλακψλνπλ ην λνπ, δίλνπλ καζήκαηα δη’
αιιεινγξαθίαο, δηδάζθνπλ πψο λα αλαπηχζζεηαη ε λνεηηθή δχλακε θ.ι.π. ΋ια απηά είλαη παξάινγα,
ην ζσζηφ δελ είλαη λα δπλακψλνπκε ηα ζίδεξα ηεο θπιαθήο ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε. Ώπηφ πνπ
ρξεηαδφκαζηε είλαη λα θαηαζηξέθνπκε απηά ηα ζίδεξα γηα λα γλσξίζνπκε ηελ πξαγκαηηθή ειεπζεξία,
πνπ φπσο ζαο έιεγα δελ είλαη ηνπ ρξφλνπ. Βλψ βξηζθφκαζηε κέζα ζηελ θπιαθή ηνπ δηαλνεηηθνχ ζα
είκαζηε αλίθαλνη λα πεηξακαηηζηνχκε ηελ αιεζηλή ειεπζεξία, πνπ φπσο ζαο έιεγα δελ είλαη ηνπ
ρξφλνπ. ΋ζν βξηζθφκαζηε ζηελ θπιαθή ηνπ δηαλνεηηθνχ ζα είκαζηε αλίθαλνη λα πεηξακαηηζηνχκε ηελ
αιεζηλή ειεπζεξία.
Ο λνπο ζηνλ εαπηφ ηνπ είλαη κηα θπιαθή πνιχ νδπλεξή, θαλέλαο κέρξη ηψξα δελ έγηλε επηπρήο
κε ην λνπ. Πφηε έρεηε γλσξίζεη ηνλ πξψην επηπρηζκέλν άλζξσπν κε ην λνπ; ν λνπο θάλεη
δπζηπρηζκέλα φια ηα πιάζκαηα, ηα θάλεη θαθφκνηξα. Οη πην επράξηζηεο ζηηγκέο πνπ έρνπκε δήζεη
ζηελ δσή καο, έρνπλ έξζεη κε ηελ απνπζία ηνπ λνπ, έρεη ζπκβεί γηα κηα ζηηγκή, λαη, αιιά δελ ζα
κπνξέζνπκε λα ην μεράζνπκε πνηέ πηα. ΢ε απηφ ην δεπηεξφιεπην έρνπκε γλσξίζεη ην ηη είλαη ε
επηπρία, αιιά απηφ έρεη δηαξθέζεη έλα δεπηεξφιεπην κφλν. Ο λνπο δελ μέξεη ηη πξάγκα είλαη ε επηπρία,
απηφο είλαη κηα θπιαθή.
Πξέπεη ηφηε λα κάζνπκε λα θπξηαξρνχκε ζην λνπ, φρη ηνπ άιινπ αιιά ηνλ δηθφ καο, λα ηνλ
ππνηάμνπκε αλ ζέινπκε λα απειεπζεξσζνχκε απφ απηφλ. Βίλαη απαξαίηεην, γίλεηαη αλαγθαίν λα
κάζνπκε λα θνηηάκε ην λνπ ζαλ θάηη πνπ πξέπεη λα ππνηάμνπκε, ζαλ θάηη , αο πνχκε, πνπ ρξεηάδεηαη
λα εμεκεξψζνπκε. Ώο ζπκεζνχκε ηνλ Θετθφ Αάζθαιν Εεζνχ, κπαίλνληαο ζηελ Θεία Εεξνπζαιήκ
αλεβαζκέλν ζην γάηδαξφ ηνπ ηελ Κπξηαθή ησλ ΐαΎσλ. Ώπηφο ν γάηδαξνο είλαη ν λνπο πνπ πξέπεη λα
ηνλ ππνηάμνπκε, πξέπεη λα αλέβνπκε ζε απηφλ, θαη φρη απηφο λα αλέβεη ζε εκάο.
Απζηπρψο νη άλζξσπνη είλαη ζχκαηα, ν γάηδαξνο αλεβαίλεη απάλσ ζηνπο αλζξψπνπο, νη
θαεκέλνη νη άλζξσπνη δελ μέξνπλ λα θαβαιήζνπλ ζ’ απηφλ. Βίλαη έλαο γάηδαξνο, αο πνχκε αξθεηά
αδέμηνο, θαη πξέπεη λα ηνλ θπξηαξρνχκε αλ αιεζηλά ζέινπκε λα αλέβνπκε ζ’ απηφλ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαινγηζκνχ πξέπεη λα ζπλνκηινχκε κε ηνλ λνπ εάλ θάπνηα απνξία ηνλ
δηαπεξλά, ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε αλαηνκία ζηελ απνξία. ΋ηαλ κηα απνξία ηελ έρνπκε κειεηήζεη
ζσζηά, φηαλ ηεο έρνπκε θάλεη αλαηνκία δελ αθήλεη ζηελ κλήκε καο θαλέλα ίρλνο, εμαθαλίδεηαη. Ώιιά
φηαλ απηή ε απνξία επηκέλεη, φηαλ εκείο ζέινπκε κφλν λα ηελ πνιεκάκε αδηάθνπα, ηφηε δεκηνπξγείηαη
κέζα καο κηα ζχγθξνπζε. Οπνηαδήπνηε απνξία είλαη εκπφδην γηα ηνλ δηαινγηζκφ.
Σν λα αξλεζνχκε ηηο απνξίεο δελ είλαη ηξφπνο γηα λα ηηο εμαιείςνπκε, αιιά ην λα θάλνπκε
αλαηνκία γηα λα δνχκε ηη είλαη απηφ ην πξαγκαηηθφ πνπ θξχβνπλ. Οπνηαδήπνηε απνξία πνπ επηκέλεη
ζηνλ λνπ γίλεηαη εκπφδην γηα ηνλ δηαινγηζκφ. Σφηε πξέπεη λα ηελ αλαιχζνπκε, λα ηελ ηεκαρίζνπκε, λα
ειαηηψζνπκε ζε ζθφλε ηελ απνξία, φρη καρφκελνη, φρη επαλαιακβάλσ, αιιά αλνίγνληάο ηελ κε ην
ζθαξπέιν ηεο απηνθξηηηθήο, θάλνληάο ηεο κηα απζηεξή αλαηνκία, ακείιηθηα. Μφλν έηζη ζα
αλαθαιχςνπκε ηη είλαη απηφ πνπ ήηαλ ζεκαληηθφ ζηελ απνξία θαη ηη ήηαλ απηφ πνπ δελ ήηαλ
ζεκαληηθφ, θαη ηη ήηαλ απηφ πνπ ήηαλ πξαγκαηηθφ ζηελ απνξία θαη ηη κε πξαγκαηηθφ. Έηζη ινηπφλ νη
απνξίεο κεξηθέο θνξέο ρξεζηκεχνπλ γηα λα μεθαζαξίδνπκε ηδέεο. ΋ηαλ αθαηξνχκε κηα απνξία
δηακέζνπ ηεο απζηεξήο αλάιπζεο, φηαλ ηεο θάλνπκε αλαηνκία, αλαθαιχπηνπκε κία αιήζεηα. Ώπφ
απηήλ ηελ αιήζεηα έξρεηαη θάηη πην βαζχ, πεξηζζφηεξε ζνθία.
Σφηε ε ζνθία επεμεξγάδεηαη πάλσ ζηελ βάζε ηεο άκεζεο εκπεηξίαο, επάλσ ζηελ εηδηθή πείξα,
πάλσ ζηελ βάζε ηνπ βαζηνχ δηαινγηζκνχ. Τπάξρνπλε θνξέο πνπ ρξεηαδφκαζηε λα ζπλνκηιήζνπκε κε

ηνλ λνπ, δηφηη πνιιέο θνξέο φηαλ ζέινπκε λα είλαη ήζπρνο ν λνπο, φηαλ ζέινπκε λα βξίζθεηαη ζε
ζησπή, απηφο επηκέλεη ζηελ βιαθεία ηνπ, ζηελ άρξεζηε κσξνινγία ηνπ, ζε κηα κάρε αληηζέζεσλ. Σφηε
είλαη αλαγθαίν λα εξσηνχκε ηνλ λνπ, λα ηνπ πνχκε: «Χξαία, ηη είλαη απηφ πνπ ζέιεηο λνπ; απάληεζέ
κνπ, εμήγεζέ κνπ ηη είλαη απηφ πνπ ζέιεηο;» Ώλ ν δηαινγηζκφο είλαη βαζχο, κπνξεί λα αλαβιχζεη ζε
καο κηα αληηπξνζσπεία. ΢ε απηή ηελ αληηπξνζσπεία, ζε απηή ηελ κνξθή, ζε απηή ηελ εηθφλα είλαη ε
απάληεζε. Πξέπεη ηφηε λα ζπλνκηινχκε κε ην λνπ θαη λα ηνλ θάλνπκε λα δεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ
πξαγκάησλ, κέρξη λα ηνλ θάλνπκε λα δεη φηη ε απάληεζή ηνπ είλαη ιαλζαζκέλε. Να ηνλ θάλνπκε λα
δεη φηη νη απαζρνιήζεηο ηνπ είλαη άρξεζηεο θαη ηελ αηηία γηα ηελ νπνία είλαη άρξεζηεο, θαη ζην ηέινο
ν λνπο ζα κείλεη ήζπρνο, ζε ζησπή. Ώιιά αλ αηζζαλφκαζηε φηη δελ αλαβιχδεη αθφκα ε θψηηζε, φηη
αθφκε επηκέλεη ζε καο ε ραψδεο θαηάζηαζε, ε αζπλάξηεηε ζχγρπζε, κε ηελ κάρε θαη ηελ κσξνινγία
ηνπ, ηφηε πξέπεη λα θαιέζνπκε μαλά ην λνπ ζηελ ηάμε, λα ηνλ εξσηνχκε: «Χξαία, ηη είλαη απηφ πνπ
ζέιεηο;» Να ηνπ πνχκε: «Ση είλαη απηφ πνπ ςάρλεηο; γηαηί δελ κε αθήλεηο ζε εζπρία; Μίια μεθάζαξα».
Να ζπλνκηινχκε κε ην λνπ ζαλ λα ήηαλ έλα άγλσζην άηνκν, δηφηη πξαγκαηηθά απηφο είλαη έλα
άγλσζην άηνκν, απηφο δελ είλαη ην ΒΕΝΏΕ. Σφηε πξέπεη λα ηνπ θεξζνχκε ζαλ ζε άγλσζην άηνκν,
πξέπεη λα ηνλ λνπζεηνχκε, πξέπεη λα ηνλ καιψλνπκε.
Οη καζεηέο ηνπ πξνρσξεκέλνπ ΓΒΝ, ζπλεζίδνπλ ην ηδνχλην, αιιά ην ςπρνινγηθφ ηδνχλην ηνπο
δελ ην έρνπλ θαηαιάβεη νη ηνπξίζηεο πνπ θηάλνπλ ζηελ Εαπσλία. Ώλ βιέπακε παξαδείγκαηνο ράξηλ
ηνπο Μνλαρνχο λα θάλνπλ Σδνχλην, θαζψο κάρνληαη κεηαμχ ηνπο θαίλνληαη ζαλ αζθήζεηο απιψο
θπζηθέο αιιά δελ είλαη. ΋ηαλ απηνί θάλνπλ ηδνχλην ζρεδφλ δελ αληηιακβάλνληαη ην θπζηθφ ζψκα, ε
κάρε ηνπο θαηεπζχλεηαη πξαγκαηηθά ζην λα θπξηαξρνχλ ζηνλ δηθφ ηνπο λνπ. Σν ηδνχλην ζην νπνίν
βξίζθνληαη καρφκελνη είλαη ελαληίνλ ηνπ λνπ ηνπ θαζελφο. Έηζη ινηπφλ ην ςπρνινγηθφ ηδνχλην έρεη
ζαλ ζηφρν λα ππνηάμεη ην λνπ, λα ηνπ θεξζνχκε επηζηεκνληθά, ηερληθά κε ζθνπφ λα ηνλ ππνηάμνπκε.
Απζηπρψο νη Απηηθνί πνπ βιέπνπλ κφλν ηελ θινχδα ηνπ ηδνχλην, φπσο πάληα επηθαλεηαθνί θαη
αλφεηνη, έπαηξλαλ ην ηδνχλην ζαλ πξνζσπηθή ππεξάζπηζε, μέραζαλ ηηο αξρέο ΓΒΝ θαη Σ΢ΏΝΓΚ θαη
απηφ έγηλε πξαγκαηηθά αμηνζξήλεην. Βίλαη θάηη πνιχ παξφκνην κε απηφ πνπ ζπλέβε κε ην Σαξψ.
Βζείο μέξεηε φηη κέζα ζην Σαξψ βξίζθεηαη φιε ε αξραία ζνθία, μέξεηε φηη ζην Σαξψ βξίζθνληαη φινη
νη θνζκηθνί λφκνη ηεο θχζεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζε έλα άηνκν πνπ κηιάεη ελαληίνλ ηεο
΢εμνπαιηθήο Μαγείαο, κηιάεη ελαληίνλ ηνπ ΏΡΚΏΝΟ 9 ηνπ Σαξψ θαη γη’ απηφ βάδεη επάλσ ηνπ έλα
ηξνκεξφ Κάξκα. Έλα άηνκν πνπ κηιάεη ππέξ ηνπ δφγκαηνο ηεο εμέιημεο θαη ζέιεη λα ζθιαβψλεη ηνπο
λφεο ησλ άιισλ κέζα ζην δφγκα ηεο εμέιημεο, παξαβαίλεη ην λφκν ηνπ ΏΡΚΏΝΟ 10 ηνπ Σαξψ θαη
έηζη δηαδνρηθψο. Σν Σαξψ είλαη ην παηξφλ ηνπ κεγέζνπο γηα φινπο, φπσο ην είπα ζην βηβιίν κνπ κε
ηίηιν «Σν κπζηήξην ηεο Υξπζήο Άλζηζεο». Σειεηψλσ ιέγνληαο φηη νη ζπγγξαθείο είλαη ειεχζεξνη λα
γξάθνπλ φηη ζέινπλ, πνιχ ειεχζεξνη, αιιά λα κελ μερλνχλ ην παηξφλ ηνπ κεγέζνπο πνπ είλαη ην
Σαξψ, ην Υξπζφ ΐηβιίν, αλ δελ ζέινπλ λα παξαβηάδνπλ ηνπο θνζκηθνχο λφκνπο θαη λα πέθηνπλ θάησ
απφ ην λφκν ηεο ΚΏΣΏΝΘΕΏ΢ (είλαη ην αλψηεξν Κάξκα).
Χξαία, κεηά απφ απηή ηελ κηθξή έθζεζε ζέισ λα ζαο πσ φηη ην Σαξψ ην ηφζν ηεξφ, ηφζν ζνθφ
κεηαηξάπεθε ζην παηρλίδη ηνπ πφθεξ, ζηα δηάθνξα παηρλίδηα ησλ ραξηηψλ πνπ ππάξρνπλ γηα λα
δηαζθεδάδνπλ νη άλζξσπνη. Οη άλζξσπνη μέραζαλ ηνπο λφκνπο ηνπ ηηο αξρέο ηνπ. Οη ηεξέο πηζίλεο ησλ
λαψλ ηεο αξραηφηεηαο, λανί ησλ κπζηεξίσλ, κεηαηξάπεθαλ ζήκεξα ζηηο πηζίλεο γηα θνιπκβεηέο. Δ
ηαπξνκαρία βαζηά επηζηήκε, ηαπξηθή επηζηήκε ησλ αξραίσλ Μπζηεξίσλ ηνπ Πνζεηδψλνο ζηελ
Ώηιαληίδα, έραζε ηηο αξρέο ηεο θαη κεηαηξάπεθε ζήκεξα ζε έλα ρπδαίν ηζίξθν γηα φινπο.
Έηζη ινηπφλ δελ είλαη παξάμελν φηη ην ηδνχλην ΓΒΝ θαη Σ΢ΏΝΓΚ, πνπ έρεη ζαλ ζηφρν αθξηβψο
λα ππνηάζζεη ηνλ ηδηαίηεξν λνπ ζε θάζε κία απφ ηηο θηλήζεηο θαη ζηάζεηο ηνπ έρεη εθθπιηζηεί. Έρεη
ράζεη ηηο αξρέο ηνπ ζηνλ Απηηθφ θφζκν θαη έρεη κεηαηξαπεί ζε θάηη βέβειν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
ζήκεξα κφλν γηα ηελ πξνζσπηθή ππεξάζπηζε. Ώο θνηηάμνπκε ηελ ςπρνινγηθή άπνςε ηνπ ηδνχλην.
Ώιιά δελ ζέισ λα ζαο πσ φηη ζα ζαο δηδάμσ θπζηθφ ηδνχλην, δηφηη νχηε θαη εγψ ν ίδηνο ην αζθψ, αιιά
ζα ζαο δηδάμσ έλα ςπρνινγηθφ ηδνχλην. Υξεηάδεηαη λα θπξηαξρνχκε ζην λνπ, ν λνπο πξέπεη λα
ππαθνχεη, πξέπεη λα ηνλ λνπζεηνχκε δπλαηά γηα λα καο ππαθνχεη.
Πσο είλαη δπλαηφλ λα είκαζηε ζε κηα πξαθηηθή δηαινγηζκνχ, ζηηο ζηηγκέο πνπ ςάρλνπκε ηελ
γαιήλε, ηελ ζησπή, φκσο ν λνπο επηβάιιεηαη, δελ ζέιεη λα είλαη ήξεκνο, πξέπεη λα ηνλ ξσηάκε, πξέπεη
λα ηνλ λνπζεηνχκε, πξέπεη λα ηνλ καζηηγψλνπκε, λα ηνλ θάλνπκε λα ππαθνχεη, είλαη έλαο πεηζκαηάξεο
γάηδαξνο, αδέμηνο, πνπ πξέπεη λα ηνλ ππνηάζζνπκε.
Ώπηφ δελ ην έρεη δηδάμεη ν Κξηζλακνχξηη, νχηε ην έρεη δηδάμεη ην ΓΒΝ νχηε ην Σ΢ΏΝΓΚ, απηφ
πνπ ιέσ αλήθεη ζην Αεχηεξν Κφζκεκα ηνπ Κίηξηλνπ Αξάθνπ, ζην Αεχηεξν Κφζκεκα ηεο ΢ΟΦΕΏ΢.
Μέζα ζην Πξψην Κφζκεκα κπνξνχκε λα πεξηθιείζνπκε ην ΓΒΝ, αιιά ην Αεχηεξν Κφζκεκα δελ ην
εμεγεί ην ΓΒΝ, αλ θαη έρεη ηα πξνιεγφκελα κε ην ςπρνινγηθφ ηδνχλην ηνπ. Σν Αεχηεξν Κφζκεκα

πεξηιακβάλεη ηελ πεηζαξρία ηνπ λνπ, καζηηγψλνληάο ηνλ, καιψλνληάο ηνλ. Ο λνπο είλαη έλαο
αλππφθνξνο γάηδαξνο πνπ πξέπεη λα εμεκεξψζνπκε.
Έηζη ινηπφλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαινγηζκνχ πξέπεη λα ππνινγίζνπκε πνιινχο παξάγνληεο.
Ώλ ζέινπκε λα θηάζνπκε ζηελ γαιήλε θαη ηελ ζησπή ηνπ λνπ ρξεηάδεηαη λα κειεηάκε ηελ αηαμία,
δηφηη κφλν έηζη κπνξνχκε λα εγθαηαζηήζνπκε ηελ ηάμε. Πξέπεη λα μέξνπκε ηί ην πξνζεθηηθφ ππάξρεη
ζε καο θαη ηί ην απξφζεθην είλαη απηφ πνπ ππάξρεη ζε καο. Πάληα, φηαλ κπαίλνπκε ζε δηαινγηζκφ, ν
λνπο καο είλαη δηαηξεκέλνο ζε δπφ κέξε: ην κέξνο πνπ πξνζέρεη (ην πξνζεθηηθφ κέξνο) θαη ην
απξφζεθην κέξνο. Αελ είλαη ζην πξνζεθηηθφ κέξνο πνπ πξέπεη λα βάινπκε πξνζνρή, παξά αθξηβψο ζε
απηφ πνπ είλαη απξφζεθην ζε εκάο. ΋ηαλ επηηπγράλνπκε λα θαηαιάβνπκε ζε βάζνο ηη ην απξφζεθην
ππάξρεη ζε εκάο θαη λα κειεηήζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο γηα λα κεηαηξέπεηαη ην απξφζεθην ζε
πξνζεθηηθφ, ζα έρνπκε επηηχρεη ηελ γαιήλε θαη ηελ ζησπή ηνπ λνπ. Ώιιά πξέπεη λα είκαζηε ζπλεηνί
ζηνλ δηαινγηζκφ, λα θξίλνπκε ηνλ εαπηφ καο, λα μέξνπκε ηη απξφζεθην ππάξρεη ζε καο. Υξεηάδεηαη λα
γηλφκαζηε ζπλεηδεηνί απφ εθείλν ην απξφζεθην πνπ ππάξρεη ζε καο.
΋ηαλ ιέσ φηη πξέπεη λα θπξηαξρνχκε ζην λνπ, απηφο πνπ πξέπεη λα ηνλ θπξηαξρεί είλαη ε Οπζία,
ε ΢πλείδεζε. Ξππλψληαο ΢πλείδεζε έρνπκε πεξηζζφηεξε δχλακε πάλσ ζην λνπ θαη ηέινο γηλφκαζηε
ζπλεηδεηνί απφ απηφ πνπ ππάξρεη ζαλ αζπλείδεην ζε καο.
Γίλεηαη επείγνλ θαη κε αλαβιεηέν λα θπξηαξρήζνπκε ζηνλ λνπ, λα θνπβεληηάδνπκε κ’ απηφλ, λα
ηνλ θαηεγνξνχκε, λα ηνλ καζηηγψλνπκε κε ην καζηίγην ηεο ζέιεζεο θαη λα ηνλ θάλνπκε λα ππαθνχεη.
Ώπηή ε δηδαθηηθή αλήθεη ζην Αεχηεξν Κφζκεκα ηνπ Κίηξηλνπ Αξάθνπ.
Σν ΐαζηιηθφ κνπ Βίλαη, ν ΢ακαέι Ώνπλ ΐεφξ, ήηαλ επαλελζαξθσκέλν ζηελ αξραία Κίλα θαη
νλνκαδφκνπλ Σζνχ-Λί. Ήκνπλ κπεκέλνο ζην Σάγκα ηνπ Κίηξηλνπ Αξάθνπ θαη έρσ δηαηαγέο λα
παξαδψζσ ηα Βπηά Κνζκήκαηα ηνπ Κίηξηλνπ Αξάθνπ ζε φπνηνλ μππλήζεη ΢πλείδεζε δψληαο ηελ
Βπαλάζηαζε ηεο Αηαιεθηηθήο θαη επηηχρεη ηελ νινθιεξσηηθή Βπαλάζηαζε.
Πξηλ απ’ φια πξέπεη λα κελ ηαπηηδφκαζηε κε ην λνπ αλ πξαγκαηηθά ζέινπκε λα βγάινπκε ην
θαιχηεξν κέξνο ηνπ Αεχηεξνπ Κνζκήκαηνο. Αηφηη αλ αηζζαλφκαζηε φηη είκαζηε λνπο, αλ ιέκε:
ζπιινγίδνκαη! ζθέπηνκαη! ηφηε επηβεβαηψλνπκε έλα κσξνιφγν. Σφηε δελ είκαζηε ζχκθσλνη κε ηελ
Αηδαζθαιία ηνπ Κίηξηλνπ Αξάθνπ, γηαηί ην Βίλαη δελ ρξεηάδεηαη ηελ ζθέςε, γηαηί ην Βίλαη δελ
ρξεηάδεηαη ηνλ ζπιινγηζκφ. Ώπηφο πνπ ζπιινγίδεηαη είλαη ν λνπο. Σν Βίλαη είλαη ην Βίλαη θαη ν ιφγνο
λα είλαη ην Βίλαη είλαη ην ίδην ην Βίλαη. Ώπηφ είλαη πνπ πάληα είλαη, απηφ πνπ πάληα ήηαλ θαη απηφ πνπ
πάληα ζα είλαη. Σν Βίλαη είλαη ε δσή πνπ πάιιεηαη ζε θάζε άηνκν φπσο πάιιεηαη ζε θάζε Ήιην. Ώπηφ
πνπ ζθέπηεηαη δελ είλαη ην Βίλαη, φπνηνο ζπιινγίδεηαη δελ είλαη ην Βίλαη. Βκείο δελ έρνπκε
ελζαξθψζεη φιν ην Βίλαη, αιιά έρνπκε ελζαξθψζεη έλα κέξνο ηνπ Βίλαη πνπ είλαη ε Οπζία ή
Μπνπδάηα, απηφ πνπ ππάξρεη ζε καο απφ Φπρή, ην ςπρηθφ πιηθφ. Βίλαη αλαγθαίν απηή ε δσληαλή
Οπζία λα επηβιεζεί πάλσ ζην λνπ.
Ώπηφ πνπ αλαιχεη ζε καο είλαη ηα εγψ, γηαηί ηα εγψ δελ είλαη παξά κνξθέο ηνπ λνπ, λνεηηθέο
κνξθέο πνπ πξέπεη λα δηαιχζνπκε θαη λα ειαηηψζνπκε ζε θνζκηθή ζθφλε.
Μειεηάκε ζε απηέο ηηο ζηηγκέο θάηη πνιχ εηδηθφ. Θα κπνξνχζε λα ππάξρεη ε πεξίπησζε λα
δηαιχζεη θάπνηνο ηα εγψ, λα ηα εμαιείςεη. Θα κπνξνχζε επίζεο λα ππάξρεη ε πεξίπησζε, εθηφο απφ ην
λα δηαιχζεη ηα εγψ, λα δεκηνπξγήζεη θάπνηνο έλα λνεηηθφ ζψκα. Πξνθαλψο απνθηά δηαλνεηηθή
αηνκηθφηεηα, πιελ φκσο, πξέπεη λα απειεπζεξσζεί κέρξη θαη απφ ην ίδην ην λνεηηθφ ζψκα, γηαηί θαη
ην ίδην ην λνεηηθφ ζψκα, φζν ηέιεην θαη αλ είλαη, ζπιινγίδεηαη επίζεο, ζθέπηεηαη επίζεο θαη ν
αλψηεξνο ηξφπνο ζθέςεο είλαη ε κε ζθέςε. ΋ζν ζθεπηφκαζηε δελ βξηζθφκαζηε ζηνλ αλψηεξν ηξφπν
ζθέςεο.
Σν Βίλαη δελ ρξεηάδεηαη λα ζθέπηεηαη. Ώπηφ είλαη απηφ πνπ πάληα ήηαλ θαη απηφ πνπ πάληα ζα
είλαη. Έηζη ινηπφλ, ζε ζχλζεζε, πξέπεη λα ππνηάζζνπκε ην λνπ θαη λα ηνλ ξσηάκε. Αελ ρξεηάδεηαη λα
ππνηάζζνπκε μέλνπο λφεο γηαηί απηφ είλαη καχξε καγεία. Αελ ρξεηάδεηαη λα θπξηαξρνχκε ην λνπ
θαλελφο γηαηί απηφ είλαη καγεία ηνπ ρεηξφηεξνπ είδνπο, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα ππνηάμνπκε ηνλ
δηθφ καο λνπ θαη λα θπξηαξρήζνπκε πάλσ ηνπ.
΢ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαινγηζκνχ, επαλαιακβάλσ, ππάξρνπλ δχν κέξε: απηφ πνπ είλαη πξνζεθηηθφ
θαη απηφ πνπ είλαη απξφζεθην. Υξεηάδεηαη λα γίλνπκε ζπλεηδεηνί απφ απηφ πνπ ππάξρεη απφ
απξφζεθην ζε καο. ΋ηαλ γίλνπκε ζπλεηδεηνί κπνξνχκε λα απνδείμνπκε φηη ην απξφζεθην έρεη πνιινχο
παξάγνληεο: ακθηβνιία, ππάξρνπλ πνιιέο ακθηβνιίεο, είλαη πνιιέο νη ακθηβνιίεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ
αλζξψπηλν λνπ. Ώπφ πνχ έξρνληαη νη ακθηβνιίεο; Ώο δνχκε γηα παξάδεηγκα ηνλ αζετζκφ, ηνλ πιηζκφ,
ηνλ κπζηηθηζκφ, αλ ηηο αλαιχζνπκε ζα δνχκε φηη ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη ζθεπηηθηζκνχ, πνιιέο
κνξθέο αζετζκνχ, πνιιέο κνξθέο καηεξηαιηζκνχ. Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ νλνκάδνληαη άζενη πιηζηέο
θαη φκσο θνβνχληαη γηα παξάδεηγκα ηηο καγείεο, ηηο γεηεηέο. ΢έβνληαη ηελ Φχζε, μέξνπλ λα βιέπνπλ

ην Θεφ ζηελ Φχζε αιιά κε ηνλ ηξφπν ηνπο. ΋ηαλ ηνπο ζπδεηάο γηα πλεπκαηηθά ή ζξεζθεπηηθά
ζέκαηα, δηαθεξχζζνληαη άζενη πιηζηέο. Ο αζετζκφο ηνπο δελ είλαη παξά κηα αξρηθή κνξθή.
Τπάξρεη κηα άιιε κνξθή πιηζκνχ θαη αζετζκνχ: απηή ηνπ Μαξμηζηηθνχ-Λεληληζηηθνχ ηχπνπ,
δχζπηζηε θαη ζθεπηηθηζηηθή. ΢ην βάζνο, θάηη ςάρλεη απηφο ν άζενο πιηζηήο, απιά ζέιεη λα
εμαθαληζηεί, λα κελ ππάξρεη, λα εθκεδεληζηεί πιήξσο, δελ ζέιεη λα μέξεη ηίπνηα γηα ηελ Θετθή
Μνλάδα, ηελ κηζεί. Πξνθαλψο έηζη φπσο ζπκπεξηθέξεηαη, ζα απνζπληεζεί φπσο ην ζέιεη, είλαη γνχζην
ηνπ, ζα πάςεη λα ππάξρεη, ζα θαηέβεη ζηνπο θνιάζηνπο θφζκνπο, πξνο ην θέληξν ηεο πιαλεηηθήο
βαξχηεηαο;. Ώπηφ είλαη ην γνχζην ηνπ: λα απηνθαηαζηξαθεί. Θα ραζεί αιιά ζην βάζνο ζα ζπλερίζεη, ε
Οπζία ζα ειεπζεξσζεί, ζα επηζηξέςεη ζε θαηλνχξηεο εμειίμεηο θαη ζα πεξάζεη απφ θαηλνχξηεο πηψζεηο,
ζα επηζηξέςεη πάιη θαη πάιη ζε δηάθνξνπο θχθινπο εθδήισζεο γηα λα πέζεη ζηνλ ίδην ζθεπηηθηζκφ θαη
πιηζκφ. ΢ην βάζνο εκθαλίδεηαη ην απνηέιεζκα, πνην είλαη; φηαλ έξζεη ε κέξα πνπ απνθαζηζηηθά
θιείλνπλ φιεο νη πφξηεο, φηαλ νη 3000 θχθινη ηειεηψζνπλ, ηφηε απηή ε Οπζία ζα απνξξνθεζεί ζηελ
Μνλάδα θαη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο ζα κπεη ζην ΢πκπαληηθφ Πλεπκαηηθφ ΢ηήζνο ηεο Γσήο αιιά ρσξίο
Μαεζηξία. Ση ζέιεη πξαγκαηηθά απηή ε Οπζία; Ση ςάρλεη κε ηνλ αζετζκφ ηεο; Πνηνο είλαη ν πφζνο ηεο;
Ο πφζνο ηεο είλαη λα απνξξίςεη ηελ Μαεζηξία, ζην βάζνο απηφ είλαη πνπ ζέιεη λα θαηαθέξεη, δελ
αμηνινγεί θαη ζην ηέινο θαηαιήγεη ζαλ κηα ζετθή ζπίζα αιιά ρσξίο Μαεζηξία.
Οη κνξθέο ηνπ ζθεπηηθηζκνχ είλαη πνηθίιεο. Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ νλνκάδνληαη θαζνιηθνί,
απνζηνιηθνί θαη ξσκαίνη θαη φκσο ζηηο εμσηεξηθεχζεηο ηνπο είλαη σκνί πιηζηέο θαη άζενη. Ώιιά
πεγαίλνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ηηο Κπξηαθέο, κεηαιακβάλνπλ θαη εμνκνινγνχληαη, απηή είλαη κηα άιιε
κνξθή ζθεπηηθηζκνχ.
Ώλ αλαιχζνπκε φιεο ηηο ππάξρνπζεο κνξθέο ηνπ ζθεπηηθηζκνχ θαη ηνπ πιηζκνχ θαη απηέο πνπ
ζα ππάξμνπλ, ζα αλαθαιχςνπκε φηη δελ ππάξρεη έλαο κφλν ζθεπηηθηζκφο, δελ ππάξρεη έλαο κφλν
πιηζκφο. Δ αιήζεηα είλαη φηη είλαη εθαηνκκχξηα νη κνξθέο ηνπ ζθεπηηθηζκνχ θαη ηνπ πιηζκνχ.
Βθαηνκκχξηα, γηαηί απιά είλαη λνεηηθέο, πξάγκαηα ηνπ λνπ. Αειαδή, ν ζθεπηηθηζκφο θαη ν πιηζκφο
είλαη ηνπ λνπ θαη φρη ηνπ Βίλαη.
΋ηαλ θάπνηνο έρεη πεξάζεη πην πέξα απφ ηνλ λνπ, έρεη γίλεη ζπλεηδεηφο ηεο Ώιήζεηαο πνπ δελ
είλαη ηνπ ρξφλνπ. Πξνθαλψο δελ κπνξεί λα είλαη νχηε πιηζηήο νχηε αζετζηήο.
Βθείλνο πνπ θάπνηα θνξά άθνπζε ην Λφγν, βξίζθεηαη πην πέξα απφ ην ρξφλν, πην πέξα απφ ηνλ
λνπ.
Ο αζετζκφο είλαη ηνπ λνπ, αλήθεη ζηνλ λνπ πνπ είλαη ζαλ κηα βεληάιηα. ΋ιεο νη κνξθέο ηνπ
πιηζκνχ θαη ηνπ αζετζκνχ είλαη ηφζεο θαη ηφζν πνηθίιεο πνπ κνηάδνπλ κε κηα κεγάιε βεληάιηα. Ώπηφ
πνπ ππάξρεη απφ πξαγκαηηθφηεηα βξίζθεηαη πην πέξα απφ ηνλ λνπ.
Ο αζετζηήο θαη ν πιηζηήο είλαη αγλννχληεο, δελ έρνπλ αθνχζεη πνηέ ηνλ Λφγν, δελ έρνπλ
γλσξίζεη πνηέ ηνλ Θετθφ Λφγν, δελ έρνπλ κπεη πνηέ ζην ξεχκα ηνπ ήρνπ.
΢ηνλ λνπ θπνθνξνχληαη ν αζετζκφο θαη ν πιηζκφο. Βίλαη κνξθέο ηνπ λνπ, απαηειέο κνξθέο πνπ
δελ έρνπλ θακία πξαγκαηηθφηεηα. Ώπηφ πνπ πξαγκαηηθά είλαη αιεζηλφ δελ αλήθεη ζηνλ λνπ, απηφ πνπ
ζίγνπξα είλαη αιεζηλφ βξίζθεηαη πην πέξα απφ ηνλ λνπ.
Σν λα αλεμαξηεηνπνηεζνχκε απφ ηνλ λνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα λα γλσξίζνπκε ην αιεζηλφ, φρη γηα
λα ην γλσξίζνπκε δηαλνεηηθά παξά γηα λα ην πεηξακαηηζηνχκε αιεζηλά θαη πξαγκαηηθά.
ΐάδνληαο πξνζνρή ζε απηφ πνπ ππάξρεη απφ απξφζεθην κπνξνχκε λα δνχκε δηάθνξεο κνξθέο
ζθεπηηθηζκνχ, δπζπηζηίαο, ακθηβνιίαο θ.ι.π. ΋ηαλ δνχκε νπνηαδήπνηε ακθηβνιία, νπνηνπδήπνηε
είδνπο, πξέπεη λα ηελ δηακειίζνπκε, λα ηεο θάλνπκε ηελ αλαηνκία γηα λα δνχκε ηη είλαη απηφ πνπ ζέιεη
ζη’ αιήζεηα. Ώθνχ ηελ έρνπκε δηακειίζεη ηειείσο, ε ακθηβνιία εμαθαλίδεηαη ρσξία λα αθήζεη θαλέλα
ίρλνο, ρσξίο λα αθήζεη ζηελ κλήκε νχηε ην πην αζήκαλην απνηχπσκα.
΋ηαλ παξαηεξνχκε απηφ πνπ ππάξρεη απφ απξνζεμία ζε καο, βιέπνπκε επίζεο ηελ κάρε ησλ
αληηζέησλ ζηνλ λνπ. Σφηε είλαη πνπ πξέπεη λα δηακειίδνπκε απηέο ηηο αληηζέζεηο γηα λα δνχκε ηη έρνπλ
απφ αιήζεηα. Πξέπεη επίζεο λα θάλνπκε ηελ αλαηνκία ζηηο αλακλήζεηο, ζπγθηλήζεηο, επηζπκίεο θαη
αλεζπρίεο πνπ αγλννχκε, πνπ δελ μέξνπκε απφ πνχ έξρνληαη θαη γηαηί έξρνληαη.
΋ηαλ βιέπνπκε κε ηελ θξίζε καο φηη ππάξρεη αλάγθε λα ηξαβήμνπκε ηελ πξνζνρή ηνπ λνπ,
ππάξρεη έλα θξίζηκν ζεκείν θαηά ην νπνίν έρεη θνπξαζηεί θαλείο κε ηνλ λνπ πνπ δελ ζέιεη λα
ππαθνχζεη πηα κε θαλέλαλ ηξφπν. Σφηε δελ κέλεη ηίπνηε άιιν απφ ην λα ηνλ εγθαινχκε, λα ηνπ κηιάκε
δπλαηά, λα ηνλ ρεηξηδφκαζηε πξφζσπν κε πξφζσπν, ελψπηνο ελσπίσ ζαλ έλα ππνθείκελν μέλν θαη
αηαίξηαζην. Πξέπεη λα ηνλ καζηηγψλνπκε κε ην καζηίγην ηεο ζέιεζεο, λα ηνλ εγθαινχκε κε ζθιεξά
ιφγηα κέρξη λα ηνλ θάλνπκε λα ππαθνχζεη. Πξέπεη λα ζπλνκηινχκε πνιιέο θνξέο κε ηνλ λνπ γηα λα
θαηαιάβεη. Ώλ δελ θαηαιαβαίλεη, ηφηε πξέπεη λα ηνλ θαιέζνπκε ζηελ ηάμε απζηεξά.

Σν λα κελ ηαπηηδφκαζηε κε ηνλ λνπ είλαη θάηη κε αλαβιεηέν. Πξέπεη λα καζηηγψλνπκε ηνλ λνπ,
λα ηνλ ππνηάζζνπκε. Ώλ ζπλερίδεη λα είλαη βίαηνο, ηφηε πξέπεη λα ηνλ μαλακαζηηγψζνπκε. Έηζη
βγαίλνπκε απφ ηνλ λνπ θαη θηάλνπκε ζηελ Ώιήζεηα, εθείλν πνπ δελ είλαη ηνπ ρξφλνπ.
΋ηαλ επηηπγράλνπκε λα εκθαληζηνχκε ζε απηφ πνπ δελ είλαη ηνπ ρξφλνπ, κπνξνχκε λα
πεηξακαηηζηνχκε έλα ζηνηρείν πνπ κεηαηξέπεη ξηδηθά. Τπάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν κεηαηξεπηηθφ
ζηνηρείν, πνπ δελ είλαη ηνπ ρξφλνπ, πνπ κπνξνχκε λα πεηξακαηηζζνχκε κφλν φηαλ βγνχκε απφ ηνλ
λνπ. Πξέπεη λα παιέςνπκε έληνλα γηα λα θαηαθέξνπκε λα βγνχκε απφ ηνλ λνπ γηα λα πεηχρνπκε ηελ
εζψηαηε απηνπξαγκαηνπνίεζε ηνπ Βίλαη.
Ξαλά θαη μαλά ρξεηάδεηαη λα αλεμαξηεηνπνηνχκαζηε απφ ηνλ λνπ θαη λα κπνχκε ζην ξεχκα ηνπ
ήρνπ, ηνλ θφζκν ηεο κνπζηθήο, ζηνλ θφζκν πνπ αληερεί ν Λφγνο ησλ ΒινΎκ, φπνπ βέβαηα βαζηιεχεη ε
αιήζεηα.
΋ζν είκαζηε κπνηηιηαξηζκέλνη κέζα ζηνλ λνπ, ηη κπνξνχκε λα μέξνπκε γηα ηελ αιήζεηα; απηφ
πνπ ιέλε νη άιινη. Ώιιά ηη μέξνπκε εκείο; Σν ζεκαληηθφ δελ είλαη απηφ πνπ ιέλε νη άιινη αιιά απηφ
πνπ πεηξακαηηδφκαζηε εκείο απφ κφλνη καο. Σν πξφβιεκά καο είλαη ην πψο ζα βγνχκε απφ ηνλ λνπ.
Γηα απηφ ρξεηαδφκαζηε επηζηήκε, ζνθία γηα λα ρεηξαθεηεζνχκε θαη απηή βξίζθεηαη ζηελ Γλψζε.
΋ηαλ πηζηεχνπκε φηη ν λνπο είλαη ήζπρνο, φηαλ πηζηεχνπκε φηη βξίζθεηαη ζε ζησπή θαη παξ’ φια
απηά δελ έξρεηαη θακία ζετθή εκπεηξία ζε καο, είλαη γηαηί ν λνπο δελ είλαη ήζπρνο νχηε ζε ζησπή. ΢ην
βάζνο ζπλερίδεη λα παιεχεη. ΢ην βάζνο απηφο θιπαξεί. Σφηε κέζσ ηνπ δηαινγηζκνχ, πξέπεη λα ηνλ
αληηκεησπίζνπκε, λα ζπλνκηιήζνπκε καδί ηνπ, λα ηνλ εγθαιέζνπκε θαη λα ηνλ ξσηήζνπκε ηη ζέιεη.
Να ηνπ πνχκε: «Ννπ! Γηαηί δελ είζαη ήζπρνο; Γηαηί δελ κε αθήλεηο ζε εηξήλε;» Ο λνπο ζα δψζεη
θάπνηα απάληεζε θαη εκείο ζα ηνπ απαληήζνπκε κε θάπνηα άιιε εμήγεζε πξνζπαζψληαο λα ηνλ
πείζνπκε θαη αλ δελ ζέιεη λα πεηζηεί, δελ κέλεη άιιν θάξκαθν απφ ην λα ηνλ ππνηάμνπκε εγθαιψληαο
ηνλ θαη κέζσ ηνπ καζηηγίνπ ηεο ζέιεζεο.
Δ θπξηαξρία ηνπ λνπ πεγαίλεη πην πέξα απφ ηνλ δηαινγηζκφ ησλ αληηζέησλ. Έηζη γηα
παξάδεηγκα, αλ καο μεπεδά κηα ζθέςε κίζνπο, κηα θαθή αλάκλεζε, ηφηε πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε λα
ηελ θαηαιάβνπκε, λα πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε ηελ αληίζεζή ηεο πνπ είλαη ε αγάπε. Ώλ ππάξρεη
αγάπε, γηαηί απηφ ην κίζνο; γηα πνην ιφγν;
Γηα παξάδεηγκα, αλαβιχδεη ε αλάκλεζε κηαο ιάγλαο δξάζεο. Σφηε πξέπεη λα πεξάζνπκε απφ ηνλ
λνπ ην ηεξφ δηζθνπφηεξν θαη ηελ άγηα ιφγρε, λα πνχκε: Γηαηί πξέπεη λα βεβειψλσ ηα άγηα κε ηηο
λνζεξέο κνπ ζθέςεηο;
Ώλ αλαβιχδεη ε αλάκλεζε ελφο ςεινχ αλζξψπνπ, πξέπεη λα ηνλ δνχκε θνληνχιε θαη απηφ ζα
ήηαλ ζσζηφ δεδνκέλνπ φηη ζηελ ζχλζεζε βξίζθεηαη ην θιεηδί.
Σν λα μέξνπκε λα βξίζθνπκε πάληα ηελ ζχλζεζε είλαη επεξγεηηθφ γηαηί απφ ηελ ζέζε πξέπεη λα
πεξάζνπκε ζηελ αληίζεζε αιιά ε αιήζεηα δελ βξίζθεηαη νχηε ζηελ αληίζεζε νχηε ζηελ ζέζε. ΢ηελ
ζέζε θαη ζηελ αληίζεζε ππάξρεη ζπδήηεζε θαη απηή είλαη πνπ ζέινπκε πξαγκαηηθά. ΐεβαίσζε,
άξλεζε, ζπδήηεζε θαη ιχζε. ΐεβαίσζε κηαο θαθήο ζθέςεο, άξλεζήο ηεο κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ηνπ
αληηζέηνπ ηεο. ΢πδήηεζε: πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε ηη έρεη απφ αιήζεηα ην έλα θαη ην άιιν κέρξη λα
θηάζνπκε ζηελ ζνθία θαη λα αθήζνπκε ηνλ λνπ ήζπρν θαη ζε ζησπή. Έηζη είλαη ην πψο πξέπεη λα
θάλνπκε πξαθηηθή.
΋ια απηά είλαη έλα κέξνο ησλ ζπλεηδεηψλ πξαθηηθψλ, ηεο παξαηήξεζεο πνπ ππάξρεη ζε απηφ
πνπ ππάξρεη απφ απξφζεθην. Ώιιά αλ πνχκε απιά: είλαη ε αλάκλεζε ελφο ςεινχ αλζξψπνπ θαη ηνλ
βάινπκε κπξνζηά ζε έλαλ άλζξσπν θνληνχιε θαη ηέινο, δελ είλαη ζσζηφ. Σν ζσζηφ ζα ήηαλ λα
πνχκε: ην ςειφ θαη ην θνληφ δελ είλαη παξά δχν απφςεηο ηνπ ίδηνπ πξάγκαηνο, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία
δελ είλαη ην ςειφ θαη ην θνληφ αιιά απηφ πνπ ππάξρεη απφ αιήζεηα πίζσ απφ φια απηά. Σν ςειφ θαη
ην θνληφ είλαη δπφ απαηειά θαηλφκελα ηνπ λνπ. Έηζη είλαη πνπ θηάλνπκε ζηελ ζχλζεζε θαη ζηελ
ιχζε.
Σν απξφζεθην κέζα ζε θάπνηνλ είλαη απηφ πνπ απνηειείηαη απφ ην ππνζπλείδεην, απφ ην
αζπλάξηεην, απφ ην ζχλνιν ησλ αλακλήζεσλ πνπ αλαβιχδνπλ ζηνλ λνπ, απφ ηηο κλήκεο ηνπ
παξειζφληνο πνπ μεπεδνχλ μαλά θαη μαλά, απφ ηα απνξξίκκαηα ηεο κλήκεο θ.ι.π.
Σα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην ππνζπλείδεην, νχηε πξέπεη λα ηα δερφκαζηε νχηε πξέπεη λα ηα
απνξξίπηνπκε. Ώπιά πξέπεη λα γηλφκαζηε ζπλεηδεηνί απφ απηφ πνπ ππάξρεη απφ αζπλείδεην. Γίλεηαη
έηζη ην απξφζεθην πξνζεθηηθφ κε θπζηθφ θαη απζφξκεην ηξφπν.
Πξέπεη λα θάλνπκε ην ξεχκα ηεο δσήο έλαλ ζπλερή δηαινγηζκφ. Αελ είλαη δηαινγηζκφο κφλν
εθείλε ε δξάζε ηνπ λα εζπράδνπκε ην λνπ φηαλ είκαζηε ζην ζπίηη ή ζηα Lumisial, αιιά επίζεο
πεξηιακβάλεη ην ξεχκα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ψζηε λα κεηαηξέπεηαη ε δσή εθ ησλ πξαγκάησλ ζε έλαλ
ζπλερή δηαινγηζκφ. Έηζη είλαη ην πψο έξρεηαη πξαγκαηηθά ε αιήζεηα.

Ο λνπο ζηνλ εαπηφ ηνπ είλαη ην Βγψ. Ώιιά είλαη επείγνλ λα θαηαζηξέςνπκε ην Βγψ γηα λα κείλεη
ε λνεηηθή νπζία κε ηελ νπνία κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε ην λνεηηθφ ζψκα. Ώιιά πάληα κέλεη ν
λνπο. Σν ζεκαληηθφ είλαη λα απειεπζεξσζνχκε απφ ηνλ λνπ θαη φληαο ειεχζεξνη απφ απηφλ, πξέπεη λα
κάζνπκε λα μεδηπισλφκαζηε ζηνλ θφζκν ηνπ Ώγλνχ Πλεχκαηνο ρσξίο ηνλ λνπ. Να μέξνπκε λα δνχκε
ζ’ απηφ ην ξεχκα ηνπ ήρνπ πνπ βξίζθεηαη πην πέξα απφ ηνλ λνπ θαη πνπ δελ είλαη ηνπ ρξφλνπ.
Ώπηφ πνπ ππάξρεη ζηνλ λνπ είλαη άγλνηα. Δ αιεζηλή ΢νθία δελ είλαη ηνπ λνπ, βξίζθεηαη πην πέξα
απφ ηνλ λνπ. Ο λνπο είλαη αγλνψλ θαη γη’ απηφ πέθηεη ζε ηφζα ζνβαξά ιάζε.
Πφζν αλφεηνη είλαη εθείλνη πνπ θάλνπλ λνεηηθέο πξνπαγάλδεο, εθείλνη πνπ ππφζρνληαη λνεηηθέο
δπλάκεηο, πνπ δηδάζθνπλ ζε άιινπο λα θπξηαξρνχλ ζηνλ μέλν λνπ θ.ι.π. Ο λνπο δελ έρεη θάλεη
θαλέλαλ επηπρηζκέλν. Δ αιεζηλή επηπρία βξίζθεηαη πνιχ πην πέξα απφ ηνλ λνπ. Αελ κπνξεί θαλείο λα
θηάζεη λα γλσξίζεη ηελ επηπρία φζν δελ αλεμαξηεηνπνηείηαη απφ ηνλ λνπ.
Σα φλεηξα είλαη ηδηφηεηα ηεο αζπλεηδεζίαο. ΋ηαλ θαλείο μππλά ζπλείδεζε παχεη λα νλεηξεχεηαη.
Σα φλεηξα δελ είλαη παξά πξνβνιέο ηνπ λνπ. Θπκάκαη θάπνην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο πνπ έδεζα ζηνπο
αλψηεξνπο θφζκνπο: ήηαλ κφλν κηα ζηηγκή απξνζεμίαο. Βίδα πσο βγήθε απφ ηνλ λνπ κνπ έλα φλεηξν.
Πήγαηλα ήδε λα αξρίζσ λα νλεηξεχνκαη θαη αληέδξαζα κέζα ζην φλεηξν πνπ κνπ μέθπγε γηα έλα
δεπηεξφιεπην, αιιά κηάο θαη θαηάιαβα ηελ δηαδηθαζία, απνκαθξχλζεθα γξήγνξα απφ απηή ηελ
απνιηζσηηθή κνξθή πνπ μέθπγε απφ ηνλ ίδην κνπ ηνλ λνπ. Ση ζα γηλφηαλ αλ ήκνπλ θνηκηζκέλνο; ζα
είρα κείλεη κπιεγκέλνο ζε απηή ηελ λνεηηθή κνξθή. ΋ηαλ θαλείο είλαη μχπληνο μέξεη ακέζσο φηη ζε
έλα ιεπηφ απξνζεμίαο κπνξεί λα μεθχγεη έλα φλεηξν θαη κέλεη θαλείο κπιεγκέλνο φιε ηελ λχθηα κέρξη
ην μεκέξσκα.
Ώπηφ πνπ έρεη ζεκαζία γηα καο είλαη λα μππλήζνπκε ηελ ζπλείδεζε γηα λα πάςνπκε λα
νλεηξεπφκαζηε, γηα λα πάςνπκε λα ζθεπηφκαζηε. Ώπηφ ην λα ζθεπηφκαζηε, πνπ είλαη θνζκηθή χιε,
είλαη ν λνπο. Μέρξη θαη ην ίδην ην Ώζηξηθφ δελ είλαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ ηελ απνθξπζηάιισζε
ηεο λνεηηθήο χιεο θαη ν θπζηθφο θφζκνο είλαη επίζεο ζπκππθλσκέλνο λνπο. Έηζη ινηπφλ ν λνπο είλαη
χιε θαη κάιηζηα πνιχ ρνλδξνεηδήο, είηε είλαη ζηελ θπζηθή θαηάζηαζε ή ζηελ θαηάζηαζε πνπ ιέγεηαη
αζηξηθή ή καλαζηθή φπσο ιέλε νη Ελδνζηαλνί. ΢ε θάζε πεξίπησζε είλαη ν ρνλδξνεηδήο θαη πιηθφο
λνπο, ηφζν ζην θπζηθφ φζν θαη ζην αζηξηθφ.
Ο λνπο είλαη θπζηθή ή κεηαθπζηθή χιε, αιιά χιε. Γη’ απηφ δελ κπνξεί λα καο θάλεη
επηπρηζκέλνπο. Γηα λα γλσξίζνπκε ηελ απζεληηθή επηπρία, ηελ πξαγκαηηθή ΢νθία, πξέπεη λα βγνχκε
απφ ηνλ λνπ θαη λα δήζνπκε ζηνλ θφζκν ηνπ Βίλαη, απηφ είλαη ην ζεκαληηθφ.
Αελ αξλνχκαζηε ηελ δεκηνπξγηθή δχλακε ηνπ λνπ, είλαη ζαθέο φηη φια φζα ππάξρνπλ είλαη
ζπκππθλσκέλνο λνπο. Ώιιά ηη θεξδίδνπκε κ’ απηφ; Μήπσο ν λνπο καο έρεη δψζεη επηπρία;
Μπνξνχκε λα θάλνπκε ζαχκαηα κε ηνλ λνπ, λα δεκηνπξγήζνπκε πνιιά πξάγκαηα ζηελ δσή. Οη
κεγάιεο εθεπξέζεηο είλαη ζπκππθλσκέλνο λνπο αιιά νη δεκηνπξγίεο απηνχ ηνπ είδνπο δελ καο έρνπλ
θάλεη επηπρηζκέλνπο.
Ώπηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη λα αλεμαξηεηνπνηεζνχκε, λα βγνχκε απφ απηφ ην κπνπληξνχκη ηεο
χιεο γηαηί ν λνπο είλαη χιε. Πξέπεη λα βγνχκε απφ ηελ χιε, λα δήζνπκε ζε ιεηηνπξγία ηνπ πλεχκαηνο,
ζαλ Βίλαη, ζαλ επηπρηζκέλεο δεκηνπξγίεο πην πέξα απφ ηελ χιε, ε χιε είλαη πάληα ρνλδξνεηδήο αθφκα
θαη αλ παίξλεη φκνξθεο κνξθέο.
Ώλ ςάρλνπκε ηελ απζεληηθή επηπρία, δελ ζα ηελ βξνχκε ζηελ χιε αιιά ζην πλεχκα. Υξεηάδεηαη
λα ειεπζεξσζνχκε απφ ηνλ λνπ. Δ πξαγκαηηθή επηπρία έξρεηαη ζε καο φηαλ βγαίλνπκε απφ ην
κπνπληξνχκη ηνπ λνπ. Αελ αξλνχκαζηε φηη ν λνπο κπνξεί λα είλαη ν δεκηνπξγφο ησλ πξαγκάησλ, ησλ
εθεπξέζεσλ, ησλ ζαπκάζησλ θαη ησλ ηεξάησλ1, αιιά κήπσο απηφ καο δίλεη ηελ επηπρία; Πνηνο απφ
εκάο είλαη επηπρηζκέλνο;
Ώλ ν λνπο δελ καο έρεη δψζεη ηελ επηπρία, πξέπεη λα βγνχκε απφ ηνλ λνπ, λα ηελ ςάμνπκε ζε
άιια κέξε θαη πξνθαλψο ζα ηελ βξνχκε ζηνλ θφζκν ηνπ πλεχκαηνο. Ώιιά απηφ πνπ πξέπεη λα
μέξνπκε είλαη πψο λα δηαθεχγνπκε απφ ηνλ λνπ, πψο λα απειεπζεξσλφκαζηε απφ ηνλ λνπ, απηφ είλαη
ην αληηθείκελν ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ κειεηψλ πνπ έρσ παξαδψζεη ζηα γλσζηηθά βηβιία θαη ζ’ απηφ
ην ΐηβιίν ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο Αηαιεθηηθήο.
Τπάξρεη ζε καο έλα 3% ζπλείδεζε θαη έλα 97% ππνζπλείδεην. Ώπηφ πνπ έρνπκε απφ ζπλείδεζε
πξέπεη λα θαηεπζπλζεί ζε απηφ πνπ έρνπκε απφ αζπλείδεην ή ππνζπλείδεην γηα λα ην εγθαιέζεη θαη
λα ην θάλεη λα δεη φηη πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε ζπλεηδεηφ. Ώπηφ ην λα θαηεπζχλεηαη ην ζπλεηδεηφ
κέξνο ζην ππνζπλείδεην κέξνο, είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή ςπρνινγηθή άζθεζε πνπ κπνξεί λα
εθαξκφδεηαη ηελ απγή. Έηζη ηα αζπλείδεηα κέξε κεηαηξέπνληαη ιίγν ιίγν ζε ζπλεηδεηά.
1

Σσλ κεγάισλ πξαγκάησλ.

ΠΡΟΜΠΕ΢ΣΜΟ
Probistmo είλαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηηο λνεηηθέο νπζίεο πνπ θπιαθίδνπλ ηελ ςπρή.
Probistmo είλαη ε επηζηήκε ησλ εζσηεξηθψλ δνθηκαζηψλ.
Probistmo είλαη εθείλε ε εζσηεξηθή ζνθία πνπ καο επηηξέπεη λα κειεηήζνπκε ηηο θπιαθέο ηεο
λνεκνζχλεο.
Probistmo είλαη ε αγλή επηζηήκε πνπ καο επηηξέπεη λα γλσξίζνπκε ζε βάζνο ηα ιάζε ησλ
αηνκηθψλ λνψλ.
Ο αλζξψπηλνο λνπο πξέπεη λα ειεπζεξσζεί απφ ηνλ θφβν θαη απφ ηηο νξέμεηο. Ο αλζξψπηλνο
λνπο πξέπεη λα ειεπζεξσζεί απφ ηηο επηζπκίεο γηα ζπζζψξεπζε, απφ ηηο πξνζθνιιήζεηο, απφ ηα κίζε,
απφ ηνπο εγσηζκνχο, απφ ηελ βία θ.ι.π.
Ο αλζξψπηλνο λνπο πξέπεη λα ειεπζεξσζεί απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπιινγηζκνχ πνπ δηαηξνχλ
ηνλ λνπ ζηελ κάρε ησλ αληηζέησλ.
Έλαο λνπο, δηαηξεκέλνο απφ ηελ ζιηβεξή δηαδηθαζία ηεο επηινγήο, δελ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη
ζαλ εξγαιείν ζηνλ Βζψηεξν.
Πξέπεη λα αληαιιάμνπκε ηελ δηαδηθαζία ηεο λνεκνζχλεο κε ηελ νκνξθηά ηεο θαηαλφεζεο.
Δ δηαδηθαζία ηεο επηιεθηηθήο αληίιεςεο δηαηξεί ηνλ λνπ θαη επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ηεο
ιαλζαζκέλεο δξάζεο θαη ηεο άρξεζηεο πξνζπάζεηαο.
Δ επηζπκία θαη νη νξέμεηο είλαη εκπφδηα γηα ηνλ λνπ. Ώπηά ηα εκπφδηα νδεγνχλ ηνλ άλζξσπν ζε
θάζε είδνπο ιάζε ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ είλαη ην Κάξκα.
Ο θφβνο αζθεί πάλσ ζηνλ λνπ ηελ επηζπκία ηεο ζηγνπξηάο. Δ επηζπκία ηεο ζηγνπξηάο ζθιαβψλεη
ηελ ζέιεζε κεηαηξέπνληάο ηελ ζε θπιαθηζκέλε ζε νξηζηηθά απηνθάγθεια, κέζα ζηα νπνία θξχβνληαη
φιεο νη αλζξψπηλεο αζιηφηεηεο.
Ο θφβνο θέξλεη θάζε είδνπο θφκπιεμ θαησηεξφηεηαο. Ο θφβνο ηνπ ζαλάηνπ θάλεη ηνπο
αλζξψπνπο λα νπιίδνληαη θαη λα δνινθνλνχλ νη κελ ηνπο δε. Ο άλζξσπνο πνπ θνξηψλεηαη έλα πηζηφιη
ζηελ κέζε ηνπ είλαη έλαο άλαλδξνο, έλαο θνβεηζηάξεο. Ο ζαξξαιένο άλζξσπνο δελ θνξηψλεηαη φπια
γηαηί δελ θνβάηαη θαλέλαλ.
Ο θφβνο γηα ηελ δσή, ν θφβνο γηα ηνλ ζάλαην, ν θφβνο γηα ηελ πείλα, ν θφβνο γηα ηελ
αζιηφηεηα, ν θφβνο γηα ην θξχν θαη ηελ γχκληα παξάγνπλ θάζε είδνπο θφκπιεμ θαησηεξφηεηαο. Ο
θφβνο νδεγεί ηνπο αλζξψπνπο ζηελ βία, ζην κίζνο, ζηελ εθκεηάιιεπζε θ.ι.π.
Ο λνπο ησλ αλζξψπσλ δεη απφ θπιαθή ζε θπιαθή θαη θπιαθή είλαη θάζε κία ζρνιή, ζξεζθεία,
ιαλζαζκέλε ηδέα, επηζπκία, γλψκε θ.ι.π.
Ο αλζξψπηλνο λνπο πξέπεη λα κάζεη λα ξέεη ζε ζπλέρεηα, κε νινθιεξσηηθφ ηξφπν, ρσξίο ηελ
επίπνλε δηαδηθαζία ησλ ζπιινγηζκψλ πνπ ηνλ δηαηξνχλ κε ηελ πάιε ησλ αληηζέζεσλ.
Ο λνπο πξέπεη λα γίλεη ζαλ έλα παηδί γηα λα κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη ζαλ εξγαιείν ζηνλ Βζψηεξν.
Πξέπεη λα δνχκε πάληα ζην παξφλ γηαηί ε δσή είλαη κφλν κηα αηψληα ζηηγκή.
Πξέπεη λα ειεπζεξσζνχκε απφ θάζε είδνπο πξνθαηαιήςεηο θαη επηζπκίεο. Πξέπεη λα
ειεπζεξσζνχκε απφ θάζε είδνπο πξνθαηαιήςεηο θαη επηζπκίεο. Πξέπεη λα θηλνχκαζηε κφλν θάησ απφ
ηηο σζήζεηο ηνπ Eζψηεξνπ. Δ απιεζηία, ν ζπκφο, ε ιαγλεία, έρνπλ ην θαηαθχγηφ ηνπο ζην λνπ. Δ
απιεζηία, ν ζπκφο, ε ιαγλεία, νδεγνχλ ηηο ςπρέο ζην Ώβίηζη2.
Ο άλζξσπνο δελ είλαη ν λνπο. Ο λνπο είλαη κφλν έλα απφ ηα ηέζζεξα ζψκαηα ακαξηίαο. ΋ηαλ ν
άλζξσπνο ηαπηίδεηαη κε ηνλ λνπ πεγαίλεη ζηελ άβπζζν.
Ο λνπο είλαη κφλν έλα γατδνπξάθη ζην νπνίν πξέπεη λα θαβαιήζνπκε γηα λα κπνχκε ζηελ
νπξάληα Εεξνπζαιήκ ηελ Κπξηαθή ησλ ΐαΎσλ.
΋ηαλ ν λνπο καο πνιηνξθεί κε άρξεζηεο αληηπξνζσπείεο ηνπ κηιάκε έηζη: Ννπ, απφζπξε απηέο
ηηο αληηπξνζσπείεο, δελ ηηο απνδέρνκαη, εζχ είζαη ν ζθιάβνο κνπ θαη εγψ είκαη ν θχξηφο ζνπ!
΋ηαλ ν λνπο καο πνιηνξθεί κε αληηπξνζσπείεο κίζνπο, θφβνπ, ζπκνχ, νξέμεσλ, απιεζηίαο,
ιαγλείαο θ.ι.π. ηνπ κηιάκε έηζη: Ννπ, απφζπξε απφ κέλα απηά ηα πξάγκαηα, δελ ηα δέρνκαη, εγψ είκαη
ν θχξηφο ζνπ θαη εζχ πξέπεη λα κε ππαθνχο γηαηί είζαη ν ζθιάβνο κνπ κέρξη ην ηέινο ησλ αηψλσλ!
Σψξα ρξεηαδφκαζηε αλζξψπνπο ζέιεζεο, αλζξψπνπο βνχιεζεο πνπ δελ αθήλνληαη λα
ζθιαβσζνχλ απφ ηνλ λνπ.
1

Δ ΑΕΏΝΟΕΏ
Ώπηφ πνπ κειεηάκε πξέπεη λα ην θάλνπκε ζπλείδεζε κέζσ ηνπ απζφξκεηνπ δηαινγηζκνχ,
αληηζέησο θαηαζηξέθεηαη ε δηάλνηα.
1
2

Ώπφ ην Probo=αθέξαην θαη Providad=αθεξαηφηεηα.
Ο θάησ θφζκνο, ν Άδεο.

Πξέπεη λα εθαξκφδνπκε ηνλ πιήξε δηαινγηζκφ, φρη δηαηξεκέλν θαη ηελ ψξα πνπ καο γελληέηαη. Ο
δηαινγηζκφο δελ πξέπεη λα είλαη κεραληθφο.
Πξέπεη λα θαηνξζψζνπκε ηελ καζεκαηηθή ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ Βίλαη θαη ηνπ Ξέξσ:
20+20=40, 40-20=20.
Ο δηαλνεηηθφο βιέπεη ηα πξάγκαηα κφλν απφ ηηο ζεσξίεο ηνπ. Τπάξρνπλ δχν είδε δηάλνηαο: ε
θνηλψο γλσζηή αηζζεζηαθή δηάλνηα θαη ε δηάλνηα πνπ δίλεηαη απφ ην Βίλαη θαη είλαη κηα ζπλεηδεηή
δηάλνηα.
Τπάξρνπλ βαζκνί ζηελ αληηθεηκεληθή ινγηθή ηνπ Βίλαη θαη κεηξηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ
ησλ θχθισλ ζηα θέξαηα ηνπ Λνχζηθεξ.
΋ηαλ αλνίγεηαη ν εζσηεξηθφο λνπο δελ ρξεηάδεηαη λα πξνθέξνπκε ζεσξίεο, ππνζέζεηο θαη
πξνηδέεο.
Δ ππνθεηκεληθή επηζηήκε είλαη απηψλ πνπ βξίζθνληαη θιεηζκέλνη ζηνλ αηζζεζηαθφ λνπ θαη πνπ
δνπλ κέζα ζηηο ππνζέζεηο ηνπο. (ΐιέπε θαη ζην θεθάιαην 12 ηεο «Μεγάιεο Ώληαξζίαο» ηνπ ίδηνπ
ζπγγξαθέα).
Δ Ώγλή Βπηζηήκε βξίζθεηαη ζηελ δηάζεζε κφλν εθείλσλ πνπ έρνπλ ηνλ εζσηεξηθφ λνπ θαη ζ’
απηνχο πνπ μεηπιίγνληαη αλάκεζα ζε ηξίγσλα, νθηάγσλα θαη γσληέο…
Δ ΒΞΤΠΝΏΑΏ
Αελ πξέπεη λα κπεξδεχνπκε ηελ εμππλάδα κε ηνλ λνπ. ΢ε θάζε λνπ ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν
ζχλνιν απφ έμππλεο αμίεο.
Αελ ρξεηάδεηαη λα ςάρλνπκε έμσ απφ ηνλ εαπηφ καο ηηο έμππλεο αμίεο, απηέο βξίζθνληαη κέζα ζε
εκάο ηνπο ίδηνπο.
Οη έμππλεο αμίεο θάζε αλζξψπηλνπ φληνο δελ αιιάδνπλ νχηε εμαληινχληαη. Σν απφζεκα
εμππλάδαο είλαη ζηαζεξφ.
΋ηαλ εκθαλίδεηαη κηα ζεηηθή αμία, εθ ησλ πξαγκάησλ έρεη ιεθζεί επηιεθηηθά απφ ηελ εμππλάδα.
Υξεηαδφκαζηε κηα λέα, επαλαζηαηηθή παηδαγσγία, ηεο νπνίαο ην κνλαδηθφ αληηθείκελν ζα είλαη
λα καο θάλεη ζπλεηδεηνχο απφ απηά πνπ ήδε μέξνπκε.
Σαπηφηεηα, αμίεο, εηθφλα. Να ηαπηνπνηνχκαζηε, λα θαληαδφκαζηε θαη λα αμηνινγνχκαζηε κε
αθξίβεηα θαηαιήγεη κε αλαβιεηέν φηαλ ζέινπκε λα θάλνπκε κία θαηαγξαθή ησλ ίδησλ ησλ εαπηψλ
καο.
ΦΧΣΕ΢ΜΒΝΔ ΑΕΏΝΟΔ΢Δ
΋πνηνη θηάλνπλ λα εμαιείςνπλ ηα πηψκαηα ηνπ εγψ απνθηνχλ ηελ θσηηζκέλε δηαλφεζε.
Φσηηζκέλε δηαλφεζε είλαη ε δηάλνηα πνπ έρεη κπεη ζηελ ππεξεζία ηνπ πλεχκαηνο.
Ο Εεζνχο, ν Υξηζηφο, είρε θσηηζκέλε δηαλφεζε, έβαιε ηελ δηάλνηά ηνπ ζηελ ππεξεζία ηνπ
πλεχκαηνο.
Σν κεγάιν ζθάικα ησλ πιηζηψλ απνηειείηαη, αθξηβψο, απφ ηελ πίζηε ηνπο φηη ε
Πξαγκαηηθφηεηα ρξεηάδεηαη ηα θπζηθά θαηλφκελα, αιιά ε «πξαγκαηηθφηεηά» ηνπο ηειηθά είλαη
απνηέιεζκα ηεο πιηζηηθήο δηάλνηαο θαη φρη ηεο θσηηζκέλεο δηαλφεζεο.
Σφζν ην θπζηθφ φζν θαη ην πλεπκαηηθφ είλαη ελέξγεηα θαη γη’ απηφ είλαη ηφζν πξαγκαηηθφ ην
πλεχκα φζν θαη ε χιε.
Δ χιε είλαη ηφζν ηεξή φζν θαη ην πλεχκα. ΋ζν ε πιηζηηθή δηάλνηα δελ κεηαηξέπεηαη ζε
θσηηζκέλε δηαλφεζε κέζσ ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο Αηαιεθηηθήο, δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη φηη ην πιηθφ
θαη ην πλεπκαηηθφ ελεξγνχλ κε ζπζρεηηζκέλν θαη δηαιεθηηθφ ηξφπν.
Ο ΥΡΟΝΟ΢
Ο ρξφλνο είλαη δσή, φπνηνο δελ εμαξηάηαη απφ ηνλ ρξφλν ειέγρεη ηελ δσή.
Δ ξνή ηεο χπαξμεο εκθαλίδεηαη κε πνιχ πεληρξή δηάξθεηα γηα λα ηελ αθήζνπκε λα παξέιζεη
κέζα ζηελ κηθξφηεηα.
Δ ζπληνκία ηεο δσήο είλαη αξθεηφο ιφγνο γηα λα καο ελζαξξχλεη λα ηελ κεγαιψζνπκε κε ηελ
νινθιεξσηηθή Βπαλάζηαζε.
Με ηελ εμππλάδα, πξέπεη λα επσθειεζνχκε ζην κάμηκνπκ απφ ηνλ δσηηθφ ρξφλν γηα λα
παξαηείλνκε ηελ ζπληνκία ηνπ, φρη κηθξαίλνληάο ηνλ κε ηα βαξηά θαη κηθξνπξεπή έξγα ηνπ εγψ.
Δ ΚΏΣΏΝΟΔ΢Δ

΢’ απηφλ ηνλ θφζκν, ηεο θαηαλφεζεο, φια είλαη αθεξεκέλα θαη θαλεξά αζπλάξηεηα. Ώπηφ ηεο
αζπλαξηεζίαο είλαη φηαλ θάλνπκε ηα πξψηα βήκαηα ζηνλ θφζκν ηεο θαηαλφεζεο.
Ο λνπο θαη ην ςπρνινγηθφ ζχκπαλ βξίζθνληαη ζε έλα κεγάιν ράνο θαη γη’ απηφ δελ ππάξρεη
αλάκημε ηδεψλ, αηζζεκάησλ θ.ι.π.
΢ηα 49 επίπεδα ηνπ ππνζπλείδεηνπ βξίζθεηαη κεγάιε πνζφηεηα αξρείσλ κε ηζρπξή
πιεξνθφξεζε, αιιά δπζηπρψο ζε αηαμία θαη αλαξρία.
΋ηαλ δνπιεχνπκε ζηνλ θφζκν ηεο θαηαλφεζεο, νη εηθφλεο θαη νη ιέμεηο αλαβιχδνπλ κε κνξθή
Κνάλ.
΢ηηο πξψηεο δνπιεηέο πάλσ ζηελ θαηαλφεζε ησλ ειαηησκάησλ γίλεηαη αλαγθαία ε βνήζεηα ηνπ
χπλνπ. ΢’ απηήλ ηελ δξάζε θαηαλφεζεο θηάλνπκε ζε κπεξδεκέλα επίπεδα, φπνπ νη εηθφλεο δελ έρνπλ
ζπλνρή θαη φπνπ ην ρξψκα αθφκα δελ έρεη ιακπξφηεηα, δειαδή δελ έρεη πνιιή ιάκςε.
Έλα απφ ηα αξρηθά εκπφδηα ζηελ θαηαλφεζε ελφο ειαηηψκαηνο είλαη απηφ ηνπ λα κελ κπνξείο
λα ζηαζεξνπνηήζεηο ην πξνο κειέηε ςπρνινγηθφ ζηνηρείν, γηαηί ν λνπο έρεη ηάζε πξνο ηελ ζχγρπζε.
΢ηνλ θφζκν ηεο θαηαλφεζεο, φηαλ πξφθεηηαη λα δνπιέςνπκε πάλσ ζε έλα εγψ, φια γίλνληαη
ζθνηεηλά, δελ κπνξνχκε λα δνχκε απνιχησο ηίπνηα θαη ε ζπλείδεζε ράλεη, ζε ιεπηά, ηελ θσηεηλφηεηά
ηεο πέθηνληαο γξήγνξα ζηελ γνεηεία.
Σν ξεχκα ηεο ζθέςεο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη εκπφδην γηα λα θηάζνπκε λα θαηαιάβνπκε
έλα ειάηησκα.
΋ηαλ ζέινπκε λα θαηαιάβνπκε έλα εγψ, πέθηνπκε ζε έλα ζθνηεηλφ θελφ, ζε έλα είδνο ακλεζίαο
ζηελ νπνία δελ μέξνπκε ηη θάλνπκε, πνηνη είκαζηε θαη πνπ είκαζηε.
Δ Αχλακε ηνπ Έξσηα θαη ε Αεκηνπξγηθή Βλέξγεηα είλαη νη πην ηέιεηνη βνεζνί γηα ηελ
θαηαλφεζε.
Δ Αεκηνπξγηθή Βλέξγεηα πνπ κεηαηξέπεηαη ή πνπ αλεβαίλεη ζηελ δηάξθεηα ηεο ζεμνπαιηθήο
καγείαο (ρσξίο μερείιηζκα ηεο νληφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο) αλνίγεη ηα 49 επίπεδα ηνπ ππνζπλείδεηνπ,
θάλνληαο λα βγνπλ απφ απηά φια ηα εγψ πνπ έρνπκε θξπκκέλα. Ώπηά ηα ςπρηθά επηπξφζζεηα
αλαβιχδνπλ κε ηελ κνξθή δξάκαηνο, θσκσδίαο, ηαηλίαο θαη κέζσ ζπκβφισλ θαη παξαβνιψλ.
Γξακκέλν είλαη φηη ην θιεηδί ηεο θαηαλφεζεο βξίζθεηαη ζε απηά ηα ηξία ςπρνινγηθά θιεηδηά:
θαληαζία, έκπλεπζε θαη δηαίζζεζε.
ΦΏΝΣΏ΢ΕΏ
Γηα ηνΝ ζνθφ ην λα θαληαζηεί είλαη λα δεη. Δ θαληαζία είλαη ε δηαθάλεηα ηεο ςπρήο.
Γηα λα θαηνξζψζνπκε ηελ θαληαζία ρξεηάδεηαη λα κάζνπκε λα ζπγθεληξψλνπκε ηελ ζθέςε ζε
έλα κφλν πξάγκα. Ώπηφο πνπ καζαίλεη λα ζπγθεληξψλεη ηελ ζθέςε ζε έλα κφλν πξάγκα θάλεη ζεκεία
θαη ηέξαηα.
Ο γλσζηηθφο πνπ ζέιεη λα θηάζεη ηελ Φαληαζηαθή Γλψζε πξέπεη λα κάζεη λα ζπγθεληξψλεηαη
θαη λα μέξεη λα δηαινγίδεηαη. Ο γλσζηηθφο πξέπεη λα πξνθαιεί ηνλ χπλν κέζσ ηεο πξαθηηθήο ηνπ
δηαινγηζκνχ.
Ο δηαινγηζκφο πξέπεη λα είλαη ζσζηφο. Ο λνπο πξέπεη λα είλαη αθξηβήο. Υξεηάδεηαη ε ινγηθή
ζθέςε θαη ε αθξηβήο αληίιεςε κε ζθνπφ λα αλαπηπρζνχλ νη εζσηεξηθέο αηζζήζεηο απνιχησο ηέιεηα.
Ο γλσζηηθφο ρξεηάδεηαη πνιχ ππνκνλή γηαηί νπνηαδήπνηε πξάμε αλππνκνλεζίαο ηνλ θέξλεη ζηελ
απνηπρία.
΢ηνλ δξφκν ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο Αηαιεθηηθήο ρξεηάδεηαη ππνκνλή, ζέιεζε θαη πίζηε απφιπηα
ζπλεηδεηή.
Κάπνηα κέξα νπνηαδήπνηε, αλάκεζα ζε φλεηξα, αλαβιχδεη ζηελ δηάξθεηα ηνπ δηαινγηζκνχ έλαο
καθξηλφο πίλαθαο, έλα ηνπίν, έλα πξφζσπν, έλαο αξηζκφο, έλα ζχκβνιν θ.ι.π. Ώπηφ είλαη ην ζεκάδη
φηη πξννδεχνπκε πηα.
Ο γλσζηηθφο αλεβαίλεη ιίγν ιίγν πξνο ηελ Φαληαζηαθή Γλψζε. Ο γλσζηηθφο ζρίδεη ην πέπιν ηεο
Ίζηδνο ιίγν ιίγν.
Ώπηφο πνπ μππλά ηελ ζπλείδεζε έρεη θηάζεη ζηελ Φαληαζηαθή Γλψζε θαη θηλείηαη ζ’ έλαλ
θφζκν ζπκβνιηθψλ εηθφλσλ.
Βθείλα ηα ζχκβνια πνπ έβιεπε φηαλ νλεηξεπφηαλ, φηαλ πξνζπαζνχζε λα θαηαιάβεη ην εγψ ζηελ
δηάξθεηα ηνπ δηαινγηζκνχ, ηψξα ηα βιέπεη ρσξίο λα νλεηξεχεηαη. Πξηλ ηα έβιεπε κε ηελ ζπλείδεζε
θνηκηζκέλε, ηψξα θηλείηαη αλάκεζά ηνπο κε ζπλείδεζε επάγξππλε αλ θαη ην ζψκα ηνπ βξίζθεηαη
βαζεηά θνηκηζκέλν.
ΒΜΠΝΒΤ΢Δ

΋ηαλ θηάζεη ζηελ Φαληαζηαθή Γλψζε ν γλσζηηθφο βιέπεη ηα ζχκβνια αιιά δελ ηα
θαηαιαβαίλεη…, θαηαιαβαίλεη φηη φιε ε θχζε θαη ην εγψ είλαη κηα δσληαλή γξαθή πνπ απηφο δελ
γλσξίδεη. Υξεηάδεηαη ηφηε, λα αλέβεη ζηελ Βκπλεπζηαθή γλψζε γηα λα εξκελεχζεη ηα ηεξά ζχκβνια
ηεο θχζεο θαη ηελ αθεξεκέλε γιψζζα ηνπ εγψ.
Δ Βκπλεπζηαθή Γλψζε καο παξαρσξεί ηελ δχλακε ηεο εξκελείαο ησλ ζπκβφισλ ηεο θχζεο θαη
ηεο κπεξδεκέλεο γιψζζαο ηνπ εγψ.
Δ εξκελεία ησλ ζπκβφισλ είλαη πνιχ ιεπηή. Σα ζχκβνια πξέπεη λα αλαιπζνχλ ςπρξά, ρσξίο
πξνιήςεηο, πνλεξηά, δπζπηζηία, καηαηνδνμία, θαλαηηζκφ, πξνθξίζεηο, πξνηδέεο, κίζνο, δήιηα,
απιεζηία, δεινηππία θ.ι.π. κηα θαη φινη απηνί νη παξάγνληεο είλαη ηνπ εγψ.
΋ηαλ ην εγψ επεκβαίλεη κεηαθξάδνληαο θαη εξκελεχνληαο ζχκβνια, ηφηε κεηαβάιιεηαη ην
λφεκα ηεο κπζηηθήο γξαθήο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ ζέιεη λα καο δψζεη ζπκβνιηθά ην Βίλαη
πάλσ ζηελ εζσηεξηθή καο ςπρνινγηθή θαηάζηαζε.
Δ εξκελεία πξέπεη λα είλαη ηξνκεξά αλαιπηηθή, πςειά επηζηεκνληθή θαη νπζηαζηηθά
κπζηηθηζηηθή. Πξέπεη λα κάζνπκε λα βιέπνπκε θαη λα εξκελεχνπκε ζε απνπζία ηεο ΚΏΣΒΞΕ΢
΢ΟΤΒΛΣΏ (ην εγψ, ην ν εαπηφο κνπ).
Πξέπεη λα μέξνπκε λα εξκελεχνπκε ηα ζχκβνια ηεο θχζεο θαη ηεο ΚΏΣΒΞΕ΢ ΛΕΓΚΏΑΏ (ην
Βίλαη) ζε απφιπηε απνπζία ηνπ εγψ. Πιελ φκσο πξέπεη λα πνιιαπιαζηάζνπκε ηελ απηνθξηηηθή, γηαηί
φηαλ ην εγψ ηνπ γλσζηηθνχ λνκίδεη φηη μέξεη πνιιά ηφηε αηζζάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ αιάλζαζην θαη
ζνθφ θαη κέρξη πνπ ππνζέηεη φηη βιέπεη θαη εξκελεχεη ζε απνπζία ηνπ εγψ.
Πξέπεη λα μέξνπκε λα εξκελεχνπκε βαζηζκέλνη ζην Νφκν ησλ Φηινζνθηθψλ Ώλαινγηψλ, ζην
Νφκν ησλ Ώληηζηνηρηψλ θαη ζηελ Ώξηζκεηηθή Καβάια. Βκείο ζπζηήλνπκε ηελ Μπζηηθή Καβάια ηεο
Νηηφλ Φφξηζηνπλ θαη ην βηβιίν κνπ κε ηίηιν Σαξψ θαη Καβάια, κειεηήζηε ηα.
Ώπηφο πνπ έρεη κίζε, κλεζηθαθίεο, δεινηππίεο, δήιηεο, πεξεθάληα θ.ι.π. δελ θαηνξζψλεη λα
αλέβεη κέρξη ηελ Βκπλεπζηαθή Γλψζε.
΋ηαλ αλεβαίλνπκε ζηελ Βκπλεπζηαθή Γλψζε θαηαιαβαίλνπκε θαη ελλννχκε φηη ε
ζπκπησκαηηθή ζπζζψξεπζε αληηθεηκέλσλ δελ ππάξρεη. Πξαγκαηηθά, φια ηα ςπρνινγηθά θαηλφκελα
ηεο θχζεο θαη φια ηα αληηθείκελα, βξίζθνληαη εζψηαηα νξγαληθά ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο,
εμαξηψκελα εζσηεξηθά ηα κελ απφ ηα δε θαη εμαξηψκελα κεηαμχ ηνπο ακνηβαία. Ώιεζηλά, θαλέλα
ςπρνινγηθφ θαηλφκελν θαη θαλέλα θαηλφκελν ηεο θχζεο δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί νινθιεξσηηθά αλ
ην κειεηάκε απνκνλσκέλν.
΋ια βξίζθνληαη ζε αδηάθνπε θίλεζε, φια αιιάδνπλ, ηίπνηε δελ είλαη ήζπρν. ΢ε θάζε
αληηθείκελν ππάξρεη ε εζσηεξηθή κάρε. Σν αληηθείκελν είλαη ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ ηαπηφρξνλα. Σν
πνζνηηθφ κεηαηξέπεηαη ζε πνηνηηθφ.
Δ Βκπλεπζηαθή Γλψζε καο επηηξέπεη λα γλσξίζνπκε ηελ ζπζρέηηζε κεηαμχ απηνχ πνπ ήηαλ,
απηνχ πνπ είλαη θαη απηνχ πνπ ζα είλαη.
Δ χιε δελ είλαη παξά ζπκππθλσκέλε ελέξγεηα. Οη αηειείσηεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ελέξγεηαο είλαη
απνιχησο άγλσζηεο ηφζν γηα ηνλ ηζηνξηθφ Τιηζκφ φζν θαη γηα ηνλ δηαιεθηηθφ Τιηζκφ.
Δ Βλέξγεηα είλαη ίζε κε ηελ κάδα επί ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο ζην ηεηξάγσλν. Βκείο νη
γλσζηηθνί δηαρσξηδφκαζηε απφ ηελ πάιε ησλ αληηζέησλ πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ Μεηαθπζηθή θαη
ηνλ δηαιεθηηθφ Τιηζκφ. Ώπηνί είλαη νη δχν πφινη ηεο άγλνηαο, νη δχν αληηζέζεηο ηνπ ιάζνπο.
Βκείο πξνρσξάκε ζε άιιν δξφκν, είκαζηε γλσζηηθνί, ραξαθηεξίδνπκε ηελ δσή ζαλ έλα φινλ. Σν
αληηθείκελν είλαη έλα ζεκείν ζην δηάζηεκα πνπ ρξεζηκεχεη ζαλ φρεκα ζε θαζνξηζκέλα ζχλνια αμηψλ.
Δ Βκπλεπζηαθή Γλψζε καο επηηξέπεη λα κειεηήζνπκε ηελ εζψηαηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα
ζε φιεο ηηο κνξθέο, ηηο ςπρνινγηθέο αμίεο θαη ηελ θχζε.
Ο δηαιεθηηθφο Τιηζκφο δελ γλσξίδεη ηηο αμίεο, κειεηά κφλν ην αληηθείκελν. Δ Μεηαθπζηθή δελ
γλσξίδεη ηηο αμίεο νχηε γλσξίδεη ην αληηθείκελν.
Βκείο νη γλσζηηθνί δηαρσξηδφκαζηε απφ ηηο δχν αληηζέζεηο ηεο άγλνηαο θαη κειεηάκε ηνλ
άλζξσπν θαη ηελ θχζε νινθιεξσηηθά, ςάρλνληαο ηελ νινθιεξσηηθή Βπαλάζηαζε.
Ο γλσζηηθφο πνπ ζέιεη λα θηάζεη ζηελ Βκπλεπζηαθή Γλψζε, πξέπεη λα ζπγθεληξσζεί βαζεηά
ζηελ κνπζηθή. Ο Μαγηθφο Ώπιφο ηνπ Μφηζαξη, πνπ καο ζπκίδεη κηα Ώηγππηηαθή κχεζε, νη Βλλέα
΢πκθσλίεο ηνπ Μπεηφβελ θαη πνιιέο άιιεο κεγάιεο θιαζζηθέο ζπλζέζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν
Πάξζηθαι ηνπ ΐάγθλεξ, ζα καο αλεβάζνπλ ζηελ Βκπλεπζηαθή Γλψζε.
Ο γλσζηηθφο ζπγθεληξσκέλνο βαζεηά ζηελ κνπζηθή ζα πξέπεη λα απνξξνθεζεί ζ’ απηήλ φπσο ε
κέιηζζα ζην κέιη, ην πξντφλ φιεο ηεο εξγαζίαο ηεο.
΋ηαλ ν γλσζηηθφο έρεη θηάζεη πιένλ ζηελ Βκπλεπζηαθή Γλψζε πξέπεη ηφηε λα πξνεηνηκαζηεί
γηα ηελ Αηαηζζεζηαθή Γλψζε.

ΑΕΏΕ΢ΘΔ΢Δ
Ο θφζκνο ησλ δηαηζζήζεσλ είλαη ν θφζκνο ησλ καζεκαηηθψλ. Ο γλσζηηθφο πνπ ζέιεη λα αλεβεί
ζηνλ θφζκν ηεο δηαίζζεζεο πξέπεη λα είλαη καζεκαηηθφο, ή ηνπιάρηζηνλ λα έρεη αληηιήςεηο
Ώξηζκεηηθήο.
Οη καζεκαηηθέο κνξθέο παξαρσξνχλ ηελ Αηαηζζεζηαθή Γλψζε. Οη ηχπνη ηνπ Κέπιεξ θαη ηνπ
Νεχησλα κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ γηα λα καο εμαζθήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο Αηαηζζεζηαθήο
Γλψζεο.
Ώλ ν γλσζηηθφο εθαξκφδεη κε ππνκνλή θαη επηκνλή ηφηε ην ίδην ηνπ ην εζσηεξηθφ Βίλαη (ε
Katexis Ligadα) ζα ηνλ δηδάμεη θαη ζα ηνλ εθπαηδεχζεη ζην Μεγάιν Έξγν. Σφηε ζα κειεηήζεη ζηα
πφδηα ηνπ Ααζθάινπ, ζα αλέβεη ζηελ Αηαηζζεζηαθή Γλψζε.
Φαληαζία, Έκπλεπζε θαη Αηαίζζεζε, είλαη ηα ηξία αλαγθαζηηθά βήκαηα ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο
Αηαιεθηηθήο. Ώπηφο πνπ έρεη αθνινπζήζεη ηα ηξία βήκαηα ηεο Βπζείαο Γλψζεο έρεη θαηνξζψζεη ηελ
Τπεξζπλείδεζε.
΢ηνλ θφζκν ηεο δηαίζζεζεο βξίζθνπκε κφλν ηελ παλεπηζηήκε. Ο θφζκνο ηεο δηαίζζεζεο είλαη ν
θφζκνο ηνπ Βίλαη, είλαη ν θφζκνο ηνπ Βζψηαηνπ. ΢’ απηφλ ηνλ θφζκν δελ κπνξεί λα κπεη ην εγψ, ε
Katexis Suelta. Ο θφζκνο ηεο δηαίζζεζεο είλαη ν θφζκνο ηνπ Παγθφζκηνπ Πλεχκαηνο ηεο Γσήο.
ΣΏ ΏΝΘΡΧΠΕΝΏ ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΏ
Δ δφιηα θαη απερζήο ινπζηθεξηθή δηάλνηα, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα αιιά δελ είλαη ηθαλή λα ηα
ιχζεη.
Τπάξρεη θάπνηα πνζφηεηα απφ ζεσξίεο πνπ ηίπνηα δελ ιχλνπλ θαη φια ηα πεξηπιέθνπλ. Σα
δσηηθά πξνβιήκαηα ηεο χπαξμεο ζπλερίδνπλ φπσο πάληα θαη ν θφζκνο βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηνλ
Σξίην Παγθφζκην Πφιεκν.
Σν δηαλνεηηθφ δψν, πνπ ιαλζαζκέλα ιέγεηαη άλζξσπνο, αηζζάλεηαη πνιχ πεξήθαλν γηα ηελ
ππνθεηκεληθή θαη άζιηα ινγηθή ηνπ πνπ ηίπνηε δελ ιχλεη θαη φια ηα πεξηπιέθεη.
Δ ηξνκεξή κάρε ηεο ζθέςεο έρεη απνδείμεη ζηελ πξάμε φηη είλαη αθξηβψο ε ιηγφηεξν
ελδεδεηγκέλε γηα λα ιχζεη πξνβιήκαηα.
Ώπηφ πνπ ππεξαθζνλεί ζε απηή ηελ επνρή ηεο παγθφζκηαο θξίζεο είλαη νη ςεπηνζνθνί πνπ
ζέινπλ λα ηα ιχζνπλ φια θαη ηίπνηα δελ ιχλνπλ.
Οη ςεπηνζνθνί βιάπηνπλ ηα θξνχηα ηεο γεο κε ηα παξάινγα εκβφιηά ηνπο, κνιχλνπλ ηα παηδηά
κε ηνπο εκβνιηαζκνχο ηεο θπκαηίσζεο, πνιηνκπειίηηδαο, ηχθνπ θ.ι.π. φια ηα μέξνπλ νη ςεπηνζνθνί
θαη ηίπνηα δελ μέξνπλ. Πξνθαινχλ δεκηά κε φια φζα έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη ππνηίζεηαη φηη είλαη
ζνθνί. Ο λνπο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα πνπ δελ είλαη ηθαλφο λα ηα ιχζεη, απηφ είλαη έλα θαθφγνπζην
παηρλίδη.
΢ήκεξα φπσο θαη ρζεο, ν θησρφο δίπνδνο πίζεθνο, ν θησρφο άζιηνο άλζξσπνο, δελ είλαη ηίπνηε
πεξηζζφηεξν απφ έλα κεραληθφ παηρλίδη πνπ θηλείηαη απφ δπλάκεηο πνπ αγλνεί.
Οπνηνδήπνηε θνζκηθφ ζπκβάλ, νπνηαδήπνηε αζηξηθή θαηαζηξνθή, θαζνξίδεη θχκαηα
ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πνπ φηαλ ζπιιακβάλνληαη απφ ην δπζηπρέο δψν πνπ ιέγεηαη άλζξσπνο
κεηαηξέπνληαη ζε παγθφζκηνπο πνιέκνπο. Βθαηνκκχξηα αλζξψπηλεο κεραλέο πνπ ξίρλνληαη
αζπλείδεηα ζην ειίζην θαζήθνλ λα θαηαζηξέθνπλ άιια ηφζα εθαηνκκχξηα αλζξψπηλεο κεραλέο.
Σν θσκηθφ θαη ην ηξαγηθφ πάληα πεγαίλνπλ καδί θαη ην θσκηθφ απηήο ηεο πεξίπησζεο, είλαη νη
ζεκαίεο θαη ηα ηερλάζκαηα θαη θάζε είδνπο θξάζεηο πνπ εθεπξίζθνπλ φιεο απηέο νη αζπλείδεηεο
κεραλέο. Λέλε φηη πάλε ζηνλ πφιεκν γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ ειεπζεξία, ηελ δεκνθξαηία, ηελ
παηξίδα θ.ι.π.
Ώγλννχλ νη κεγάινη ζηνραζηέο, αγλννχλ νη πφξλεο ηεο εμππλάδαο, γλσζηέο ζηνλ θφζκν ζαλ
δεκνζηνγξάθνη, φηη απηνί νη πφιεκνη είλαη ην απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ θνζκηθψλ θπκάησλ ζε
δξάζε θαη φηη νη ζηξαηνί ζην πεδίν ηεο κάρεο θηλνχληαη ζαλ απηφκαηεο θνχθιεο θάησ απφ ηελ
δπλακηθή ψζεζε απηψλ ησλ άγλσζησλ δπλάκεσλ.
Καλέλα βαζηθφ πξφβιεκα δελ έρεη ιπζεί απφ ηελ ζθέςε απηψλ ησλ θησρψλ δηαλνεηηθψλ δψσλ.
Δ δηάλνηα είλαη ε ηθαλφηεηα πνπ καο επηηξέπεη λα θαηαιάβνπκε φηη φια είλαη αθαηαλφεηα.
Οη κεγάινη δηαλννχκελνη έρνπλ απνηχρεη ηειείσο φπσο ην απνδεηθλχεη κέρξη θνξεζκνχ ε
θαηαζηξνθηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε… Κχξηνη δηαλννχκελνη, βιέπεηε ηνλ θφζκν ζαο,
ηνλ ρανηηθφ θαη άζιην θφζκν πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη κε φιεο ηηο ζεσξίεο ζαο! Σα γεγνλφηα κηιάλε:
Έρεηε απνηχρεη πεξήθαλνη δηαλννχκελνη!

Δ κάρε ησλ ζπιινγηζκψλ είλαη εγσθεληξηζκφο ζηελ εζψηαηε θχζε ηνπ. Υξεηαδφκαζηε κηα λέα
ηθαλφηεηα πνπ λα κελ είλαη εγσθεληξηθή.
Υξεηαδφκαζηε λα πεξάζεη ε κάρε θαη λα κείλεη ήζπρε θαη εηξεληθή ε ζθέςε. Ώπηφ είλαη δπλαηφλ
αλ θαηαιάβνπκε ζε κεγάιν βαζκφ φινλ ηνλ κεραληζκφ ηεο ππνθεηκεληθήο θαη άζιηαο ινγηθήο.
΢ηελ εηξήλε ηεο ζθέςεο γελληέηαη κέζα καο κηα θαηλνχξηα ηθαλφηεηα, ην φλνκα απηήο ηεο
ηθαλφηεηαο είλαη δηαίζζεζε. Μφλν ε δηαίζζεζε κπνξεί λα ιχλεη πξνβιήκαηα.
Βίλαη θαλεξφ φηη αλ ζέινπκε λα αλαπηχμνπκε απηήλ ηελ θαηλνχξηα ηθαλφηεηα ρξεηάδεηαη λα
θαηαιάβνπκε πξψηα φινλ απηφλ ηνλ πνιχπινθν, αιιειέλδεην κεραληζκφ ηεο ππνθεηκεληθήο ινγηθήο.
Σν βαζηθφ θέληξν ηεο ζπιινγηζηηθήο κεραληθήο είλαη ην ςπρνινγηθφ εγψ. Ώπηφ ην θέληξν είλαη
εγσηζηηθφ θαη γη’ απηφ δελ κπνξεί λα ιχζεη πξνβιήκαηα.
Δ δηαίζζεζε δελ έρεη λα θάλεη ηίπνηα κε απηφ ην βαζηθφ θέληξν ηεο ινγηθήο, ε δηαίζζεζε είλαη
Υξηζηνθεληξηθή.
΋ια ηα πξνβιήκαηα έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ λνπ θαη ππάξρνπλ φζν ηα ζηεξίδεη ν λνπο.
Κάζε πξφβιεκα είλαη κηα λνεηηθή κνξθή πνπ ζηεξίδεη ν λνπο. Κάζε λνεηηθή κνξθή έρεη κηα ηξηπιή
δηαδηθαζία: αλάβιπζε, χπαξμε θαη δηαζθφξπηζε.
Κάζε πξφβιεκα αλαβιχδεη, ππάξρεη θαη κεηά δηαζθνξπίδεηαη. Σν πξφβιεκα αλαβιχδεη γηαηί ν
λνπο ην δεκηνπξγεί, ππάξρεη φζν ν λνπο δελ ην μερλά θαη δηαζθνξπίδεηαη ή δηαιχεηαη φηαλ ν λνπο ην
μερλά.
΋ηαλ ν λνπο παχεη, γελληέηαη ζε καο ε καθαξηφηεηα θαη κεηά ε θψηηζε. Πξηλ θηάζεη ε θψηηζε
πξέπεη λα πεξάζνπκε απφ ηελ καθαξηφηεηα. Σξεηο είλαη νη θάζεηο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ: Με ζθέςε,
καθαξηφηεηα, θψηηζε. Δ δηαίζζεζε είλαη θψηηζε. Κάζε θσηηζκέλνο ιχλεη ηα πην δχζθνια
πξνβιήκαηα.
Πξαγκαηηθά ηα πξνβιήκαηα παχνπλ λα ππάξρνπλ φηαλ ηα μερλάκε. Αελ πξέπεη λα πξνζπαζνχκε
λα ιχλνπκε πξνβιήκαηα, πξέπεη λα ηα δηαιχνπκε. Ώπηά δηαιχνληαη φηαλ μερληνχληαη. Σν πξφβιεκα
είλαη κηα ππεξεπαίζζεηε λνεηηθή κνξθή κε δχν πφινπο, έλαλ ζεηηθφ θαη έλαλ αξλεηηθφ.
Με θνβάζηε, μεράζηε ην πξφβιεκα, έηζη ζα δηαιπζεί ην πξφβιεκα. Ξέξεηε λα παίδεηε ζθάθη;
κηα παξηίδα ζθάθη δελ ζα ήηαλ θαθή γηα λα μεράζεηε ην πξφβιεκα, ή πηείηε έλαλ θαθέ ή έλα θαιφ ηζάη
θαη κεηά πεγαίλεηε ζε κηα πηζίλα λα θνιπκπήζεηε, ή αλεβείηε ζε έλα βνπλφ θαη γειάζηε ιίγν, ην γέιην
ζαο θάλεη λα αηζζάλεζηε θαιά θαη λα μερλάηε ην πξφβιεκα. ΢ε νπνηαδήπνηε ζηηγκή εκθαλίδεηαη έλα
πξναίζζεκα θαη ιχζεθε ην πξφβιεκα. Ίζσο ε ιχζε λα κελ είλαη ηεο αξεζθείαο ζαο αιιά ην ζίγνπξν
είλαη φηη ην πξφβιεκα ιχζεθε, ή θαιχηεξα ζα ιέγακε δηαιχζεθε.
Έλαο ζνθφο είπε: «Ώζρνιήζνπ κε ην πξφβιεκα πξηλ θηάζεη λα ππάξρεη, εθεί βξίζθεηαη ε ιχζε.
Γηαηί ην πξφβιεκα δελ ην μερλάκε, γελλήζεθε θαη έρεη ηελ χπαξμή ηνπ ζηνλ λνπ. ΐξέρεη θαη εζείο
έρεηε μεράζεη ηελ νκπξέια ζαο ζην ζπίηη, απηφ θαζ‘ απηφ δελ είλαη πξφβιεκα, νχηε ην γεγνλφο φηη
έρεηε νθεηιέο, έρεηε ράζεη ηελ δνπιεηά ζαο θαη πξέπεη λα πιεξψζεηε. Ώπηά ηα γεγνλφηα είλαη ζρεηηθά
αιεζηλά ζε έλαλ θφζκν ζρεηηθφ, αιιά γη’ απηφ ηα πξνβιήκαηα είλαη θάηη πνπ, εζείο, πξέπεη λα
ζθνηψλεηε πξηλ γελλεζνχλ παξά λα ηα ιχλεηε αξγφηεξα, ελζπκνχκελνη φηη φζν πεξηζζφηεξν ρξφλν
αθήλνπκε λα πεξάζεη ηφζν κεγαιχηεξνο ζα είλαη ν γίγαληαο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαξξίςνπκε».
Ο θφβνο είλαη ν ρεηξφηεξνο ερζξφο καο. ΢ην δαίκνλα ηνπ θφβνπ δελ αξέζεη λα ιχλνπκε
πξνβιήκαηα. Φνβάζηε φηη ζα ζαο πεηάμνπλ ζηνλ δξφκν γηαηί δελ έρεηε ρξήκαηα γηα λα πιεξψζεηε ην
ελνίθην ηνπ ζπηηηνχ; θαη αλ ζαο πεηάμνπλ έμσ; Ση έγηλε; Ξέξεηε κήπσο ηη θαηλνχξηεο πφξηεο ζα ζαο
αλνίμνπλ; Δ δηαίζζεζε ην μέξεη θαη γη’ απηφ ν δηαηζζεηηθφο δελ θνβάηαη. Δ δηαίζζεζε δηαιχεη
πξνβιήκαηα.
Φνβάζηε κήπσο ράζεηε ηελ δνπιεηά ζαο; θαη αλ ηελ ράζεηε ηη έγηλε; Ξέξεηε κήπσο ηη θαηλνχξηα
δνπιεηά ζα ππάξμεη γηα ζαο; Δ δηαίζζεζε ην μέξεη γη’ απηφ ν δηαηζζεηηθφο δελ θνβάηαη.
΋ηαλ ηειεηψλεη ε κάρε ηεο ζθέςεο, γελληέηαη ε δηαίζζεζε θαη ηειεηψλεη ν θφβνο. Δ δηαίζζεζε
δηαιχεη ηα πξνβιήκαηα φζν δχζθνια θαη αλ είλαη.
ΒΝΏ ΢ΣΟΕΥΔΜΏ ΜΒ ΣΟΝ ΑΕΏΐΟΛΟ
Ο Ναπνιένληαο είρε ππνθχςεη απέλαληη ζηνλ Αηάβνιν. Έλα πξάγκα είλαη λα βξίζθεζαη ζην
πεδίν ηεο κάρεο ελάληηα ζε άιινπο άλδξεο θαη άιιν πξάγκα είλαη ε κάρε ελάληηα ζηνλ εαπηφ καο.
Ο Αηάβνινο είλαη ερζξφο απφ ρξπζφ θαη είλαη πνιχ ρξήζηκνο. Ο Αηάβνινο είλαη ζθάια γηα λα
θαηέβνπκε αιιά είλαη επίζεο ζθάια γηα λα αλέβνπκε.
Οη Αψδεθα Άζινη ηνπ Δξαθιή είλαη κε ηνλ Αηάβνιν. Σν ζπκβφιαην κε ηνλ Αηάβνιν είλαη ην ίδην
ην ζηνίρεκα, θαη ν ζξίακβνο είλαη ε ηθαλφηεηα λα θαηαζθεπάζνπκε ηνλ ρξπζφ.

Δ ειεθηξηθή δχλακε είλαη ν ζηαπξφο ζε θίλεζε ή ε ζβάζηηθα, είλαη ε ζπλερήο θίλεζε. Ο
ππεξθπζηθφο ειεθηξηζκφο πνπ πεξηζηξέθεηαη ζαλ αλεκνζηξφβηινο κνπ ρξεζίκεπζε γηα λα
δηακνξθψζσ ηελ Γλσζηηθή Κίλεζε.
Ο ζηαπξφο ζηνπο βέβεινπο θαη ζηνπο βεβεισηέο δελ είλαη ζβάζηηθα γηαηί φηαλ ηειεηψλεη ε
ρεκηθή έλσζε ηειεηψλεη ε θίλεζε. Ώληίζεηα, ζηνλ γλσζηηθφ ζηαπξφ δελ ηειεηψλεη ε θίλεζε γηαηί ν
ειεθηξηζκφο ζπλερίδεη λα κεηαηξέπεηαη.
Σν θαλνληθφ ζηελ ζεμνπαιηθή δνπιεηά πξέπεη λα είλαη κία ψξα ην ειάρηζην.
΢ηελ Ελδία κεηξηέηαη ν βαζκφο ηεο θαιιηέξγεηαο ζχκθσλα κε ηνλ ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε
ρεκηθή έλσζε. Ώπηφο πνπ θξαηάεη ηξεηο ψξεο είλαη αμηνζέβαζηνο θαη είλαη έλαο «θχξηνο».
Δ ζβάζηηθα ζε θίλεζε παξάγεη ηνλ ππεξθπζηθφ ζεμνπαιηθφ ειεθηξηζκφ.
Ο Υίηιεξ θαηάιαβε απηά ηα πξάγκαηα θαη γη’ απηφ πήξε ηελ ζβάζηηθα ζαλ ζχκβνιν ηνπ
Κφκκαηφο ηνπ. Ο «Άλζξσπνο κε ηα πξάζηλα γάληηα» αλήθε ζηελ ηάμε ησλ ΝΣΏΓ-ΝΣΟΤΓΠΏ΢. Ο
Υίηιεξ αθέζεθε λα νδεγεζεί απφ απηφλ ηνλ άλζξσπν θαη δηδάρηεθε λα ηα απνθξπζηαιιψλεη φια
αξλεηηθά.
΋ηαλ ν Φνλ ΛΕΣΓ ζπλζεθνιφγεζε, ζηελ Λάζα, νη κνλαρνί ησλ ΝΣΏΓ-ΝΣΟΤΓΠΏ΢ βγήθαλ
ζηνπο δξφκνπο γηνξηάδνληαο ηελ ζπλζεθνιφγεζε ηνπ ΐεξνιίλνπ.
Ο Αεχηεξνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο ήηαλ κηα κνλνκαρία αλάκεζα ζηηο δηδαζθαιίεο ηνπ
Γθνπξηδίεθ θαη απηέο ησλ ΝΣΏΓ-ΝΣΟΤΓΠΏ΢. Ώπηή ε κνλνκαρία είρε εηζαρζεί απφ ην Θηβέη θαη
ήηαλ κηα πξαγκαηηθή κάρε αλάκεζα ζηνπο ιεπθνχο θαη καχξνπο κάγνπο ηνπ Θηβέη.
Δ ΢ΒΞΟΤΏΛΕΚΔ ΤΠΒΡΑΤΝΏΜΔ
΢ε ηίπνηα δελ ζα ρξεζίκεπε λα θαηέρνπκε φιε ηελ κάζεζε απηνχ ηνπ θφζκνπ αλ δελ πεζαίλνπκε
ζηνπο εαπηνχο καο.
Σν λα ζπάζνπκε ηα ςπρηθά επηπξφζζεηα είλαη δπλαηφλ κφλν ζην ζηδεξνπξγείν ησλ θπθιψπσλ,
ζε πιήξε ρεκηθή έλσζε.
Άλδξαο θαη γπλαίθα, ελσκέλνη ζεμνπαιηθά, είλαη πεξηθπθισκέλνη απφ ηξνκεξέο θνζκηθέο
δπλάκεηο. Άλδξαο θαη γπλαίθα, ελσκέλνη ζεμνπαιηθά, είλαη πεξηθπθισκέλνη απφ ηηο παληνδχλακεο
δπλάκεηο πνπ έθεξαλ ζηελ χπαξμε ην ΢χκπαλ.
Ο άλδξαο είλαη ε ζεηηθή δχλακε, ε γπλαίθα είλαη ε αξλεηηθή δχλακε. Δ νπδέηεξε δχλακε ηηο
ζπκβηβάδεη θαη ηηο δχν.
Ώλ θαη νη ηξεηο δπλάκεηο θαηεπζχλνληαη ελάληηα ζε έλα ςπρηθφ επηπξφζζεην, απηφ ειαηηψλεηαη
ζε θνζκηθή ζθφλε.
Ο άλδξαο ζε πιήξε ρεκηθή έλσζε, πξέπεη λα βνεζήζεη ηελ γπλαίθα ηνπ παίξλνληαο ηα ςπρηθά
επηπξφζζεηά ηεο ζαλ λα ήηαλ δηθά ηνπ. Δ γπλαίθα επίζεο πξέπεη λα πάξεη ηα ςπρνινγηθά επηπξφζζεηα
ηνπ άλδξα ζαλ λα ήηαλ δηθά ηεο. Έηζη νη δπλάκεηο ζεηηθή, αξλεηηθή θαη νπδέηεξε, δεφλησο ελσκέλεο,
ζα θαηεπζπλζνχλ ελάληηα ζε νπνηνδήπνηε επηπξφζζεην. Ώπηφ είλαη ην θιεηδί ηεο ζεμνπαιηθήο
ππεξδπλακηθήο γηα λα δηαιχζνπκε ηα ςπρηθά επηπξφζζεηα.
Άλδξαο θαη γπλαίθα, ελσκέλνη ζεμνπαιηθά, πξέπεη λα πξνζεχρνληαη δεηψληαο απφ ηελ Νηέβη
Κνπληαιίλε λα δηαιχζεη απηφ ή εθείλν ην ςπρηθφ επηπξφζζεην, πνπ πξνεγνπκέλσο έρεη γίλεη
θαηαλνεηφ ζε βάζνο.
Ώλ ν άλδξαο ζέιεη λα δηαιχζεη έλα ςπρηθφ επηπξφζζεην, είηε είλαη κίζνπο, ιαγλείαο, δεινηππίαο
θ.ι.π. ζα δεηήζεη απφ ηελ Θετθή Μεηέξα Κνπληαιίλε, παξαθαιψληαο ηελ λα δηαιχζεη απηφ ην
επηπξφζζεην θαη ε γπλαίθα ηνπ ζα ηνλ βνεζήζεη κε ηελ ίδηα ηθεζία, ζαλ ην επηπξφζζεην λα ήηαλ δηθφ
ηεο. Έηζη επίζεο ζα ζπκπεξηθεξζεί ν άλδξαο κε ηα ςπρηθά επηπξφζζεηα ηεο γπλαίθαο ηνπ, παίξλνληάο
ηα ζαλ δηθά ηνπ.
Σν ζχλνιν ησλ δπλάκεσλ ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθπζηθήο
έλσζεο, πξέπεη λα θαηεπζπλζεί ηψξα πξνο ηα ςπρηθά επηπξφζζεηα ηνπ άλδξα, ηψξα πξνο ηα ςπρηθά
επηπξφζζεηα ηεο γπλαίθαο. Έηζη ζα δηαιχζνπκε ην εγψ.
Ώπηφ είλαη ην θιεηδί ηεο ζεμνπαιηθήο ππεξδπλακηθήο: έλσζε ησλ Λίλγθακ-Γηφλη, ρσξίο
εθθέλσζε ηεο νληφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο, θαηεπζχλνληαο ηηο ηξεηο δπλάκεηο ελάληηα ζε θάζε ςπρηθφ
επηπξφζζεην.
Ώο κελ μερλάκε φηη ζηελ δηάξθεηα ηεο ρεκηθήο έλσζεο, ν άλδξαο θαη ε γπλαίθα ελσκέλνη, είλαη
ζη’ αιήζεηα έλα ζετθφ αλδξφγπλν, παληνδχλακν θαη ηξνκεξφ.
Ο ΤΑΡΏΡΓΤΡΟ΢

Ώπηφο πνπ θαηέρεη ηνλ Τδξάξγπξν ησλ ΢νθψλ ζα θαηνξζψζεη ηελ ηειηθή Ώπειεπζέξσζε. Αελ
ζα ήηαλ δπλαηφλ λα επηηχρνπκε ηελ Φηινζνθηθή Λίζν αλ δελ θηάζνπκε πξνεγνπκέλσο λα γλσξίζνπκε
ηνλ εαπηφ καο.
Δ πξνεηνηκαζία ηνπ Τδξάξγπξνπ είλαη δχζθνιε. Ο Τδξάξγπξνο είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ
Βμηνρεράξη ή ηνπ θηελψδνπο Τδξάξγπξνπ .
Ο θηελψδεο Τδξάξγπξνο αληηπξνζσπεχεη ην Εεξφ ΢πέξκα. Βίλαη πνιιά ηα νξπθηά πνπ
κεηαηξέπνληαη ζε Τδξάξγπξν φκσο δελ κπνξνχλ φια λα κεηαηξαπνχλ ζ’ απηφλ.
Δ πξνεηνηκαζία ηνπ Τδξάξγπξνπ είλαη φκνηα κε ηελ αθνκνίσζε ησλ ηξνθψλ. Ο Ξεξφο
Τδξάξγπξνο, ε Ώληίζεζε ζηελ Μεηαβίβαζε, ην Βγψ, πξέπεη λα εμαιεηθζεί αλ ζη’ αιήζεηα ζέινπκε
έλαλ θαζαξφ θαη αγλφ Τδξάξγπξν γηα ην Μεγάιν Έξγν.
Βίθνζη είλαη ε κηζή καζεκαηηθή δηαθνξά δχν πνζνηήησλ. Ώλ δελ εμαιεηθζεί ν Ξεξφο
Τδξάξγπξνο δελ κπνξεί λα ππάξμεη ε «κηζή δηαθνξά».
Πξέπεη λα πεξάζνπκε ςπρνινγηθά απφ ηηο θάζεηο ηεο γεο, λεξνχ, αέξα θαη θσηηάο.
Μέζσ ηεο ςπρνινγηθήο εμάιεηςεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ Ξεξνχ Τδξάξγπξνπ επηηπγράλεηαη ην
ξαθηλάξηζκα ηνπ Μπζηεξίνπ ηεο Βθθιεζίαο ηεο Ρψκεο.
Σν εζσηεξηθφ Ππξνγελέο Σξηαληάθπιιν, γνληκνπνηεκέλν απφ ηνλ Τδξάξγπξν (θσηηά) αλεβαίλεη
ληθεθφξα απφ ην ζπνλδπιηθφ κεδνχιη δίλνληάο καο ηελ θαηαλφεζε ή θσο γηα λα θαηαιάβνπκε ηνπο
κεραληζκνχο ηνπ εγψ.
Ο Τδξάξγπξνο καο κεηαηξέπεη ζε Κχξην ηεο Γσήο θαη ηνπ Θαλάηνπ.
Τπάξρεη ν Παγθφζκηνο Τδξάξγπξνο. Οη Κνζκνθξάηνξεο έπξεπε λα δνπιέςνπλ ζην
΢ηδεξνπξγείν ησλ Κπθιψπσλ (ην ζεμ) ζηελ αξρή ηνπ Μαρακβαληάξα. Ώπηφ δελ ην θαηαιαβαίλνπλ νη
αθφινπζνη ηεο Αηαιεθηηθήο ηεο Φχζεο ηνπ Υέλγθειο.
΢ην Υάνο (θηελψδεο νξπθηφ) ν ΢ηξαηφο ηνπ Λφγνπ (ηα δεπγάξηα) δνπιεχνπλ γηα λα δηαιχζνπλ
ηνλ Ξεξφ Τδξάξγπξν.
΢ηελ Ώξραία Γε ΢ειήλε έπξεπε λα εμαιείςνπλ πνιχ Ξεξφ Τδξάξγπξν.
΢ηελ Βπαλάζηαζε ηεο Αηαιεθηηθήο, ζηελ Οινθιεξσηηθή Βπαλάζηαζε, πξέπεη λα θάλνπκε ζε
κηθξνγξαθία φηη έθαλε ν Λφγνο ζε κεγέζπλζε.
Σα αλζξψπηλα φληα πνπ θάλνπλ ην Μεγάιν Έξγν εζσηεξηθά είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά απφ έλα
αλζξσπνεηδέο, αλ θαη εμσηεξηθά δελ θαίλνληαη ξηδηθέο δηαθνξέο θαη απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη πξψηνη
εμάιεηςαλ απφ ηνπο εαπηνχο ηνπο ηνλ Ξεξφ Τδξάξγπξν.
Σν πεξίζζεπκα ηνπ Τδξαξγχξνπ, αγλφ θαη θαζαξφ, δηακνξθψλεη κηα αλψηεξε νθηάβα ζηα
δηάθνξα ππαξμηαθά ζψκαηα. Γηα απηφ ην απνηέιεζκα πξέπεη λα δνπιεχνπκε ζην Βξγαζηήξην ηνπ
Σξίηνπ Λφγνπ.
Γηα λα θαηαιάβνπκε αληηθεηκεληθά ηελ Βπαλάζηαζε ηεο Αηαιεθηηθήο ρξεηάδεηαη ην Donum Dei
δειαδή, ην Υάξηζκα ηνπ Θενχ.
Αελ ππάξρεη θαλέλα αχξην γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ απoζαξθσκέλσλ. Δ πξνζσπηθφηεηα
είλαη κηα κνξθή ηνπ Ξεξνχ Τδξάξγπξνπ ζηελ νπνία μνδεχνπκε πνιχ ελέξγεηα θαη είλαη απηή πνπ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα εληζρχζνπκε θαη λα θάλνπκε κέζα καο ηελ κεηαβίβαζε ηεο
ζπλείδεζεο.
Μηα δπλαηή αηνκηθφηεηα εθηνπίδεη ηειείσο ηελ πξνζσπηθφηεηα πνπ είλαη γεινία κνξθή ηνπ
Ξεξνχ Τδξάξγπξνπ.
Σελ ελέξγεηα πνπ μνδεχνπκε ζηελ πξνζσπηθφηεηα πξέπεη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα
εμαιείςνπκε φια φζα δελ αλήθνπλ ζην Βίλαη. απηή είλαη ε πεξίπησζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεζεηψλ πνπ
επίζεο είλαη κνξθέο ηνπ Ξεξνχ Τδξαξγχξνπ.
Αηαιχνληαο ηνλ Ξεξφ Τδξάξγπξν, κέζσ ηεο ζεμνπαιηθήο ππεξδπλακηθήο θαη ηνπ
απηνζεβαζκνχ, ζα ζπλεζίζνπκε, επνκέλσο, λα δνχκε κε έλαλ ηξφπν απξφζσπν.
ΐΏ΢ΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤ΢Δ
Πνηέ δελ ζα θνπξαζηψ λα ιέσ κε έκθαζε φηη ηα αθαδεκατθά θαη εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα
απηψλ ησλ εθθπιηζκέλσλ θαηξψλ ρξεζηκεχνπλ κφλν γηα λα λνζεχνπλ ηηο απζεληηθέο αμίεο ηνπ Βίλαη.
Σα γεγνλφηα έρνπλ έξζεη λα απνδείμνπλ φηη έρσ δίθην. ΢ε θάζε ζρνιηθή ρξνληά, ζρεδφλ 500
παηδηά ζηελ δπηηθή Γεξκαλία απηνθηνλνχλ, ζχκθσλα κε ηηο ζηαηηζηηθέο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ.
Βθηηκάηαη φηη 14.000 έθεβνη πξνζπαζνχλ λα απηνθηνλήζνπλ θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ
απηνχο (1 θάζε 3 καζεηέο κηθξφηεξνη ησλ 16 ρξφλσλ) έρνπλ δηάθνξα ζπκπηψκαηα έληαζεο πνπ
πξνθαιείηαη απφ απηφ πνπ νη Γεξκαλνί νλνκάδνπλ ΢θνπιάλγθζη, πνπ ζεκαίλεη νμεία ζρνιηθή αγσλία.

Οη πηέζεηο θαη ε έληαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ, πνπ θάπνηα παηδηά βξίζθνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα
πνιεκήζνπλ, είλαη ππεχζπλεο γηα κηα απφ ηηο πην ζνβαξέο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λένη.
Δ ΢θνπιάλγθζη θαίλεηαη λα είλαη έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν. Βίλαη ην απνηέιεζκα ελφο πνιχ
αληαγσληζηηθνχ ζπζηήκαηνο (φρη κφλν ζηελ Γεξκαλία αιιά ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ)
αλακηγκέλν κε ηελ πςειή αλεξγία θαη κηα ηεξαξρηθή θνηλσλία πνπ ζεσξεί ηνπο αλφεηνπο
αθαδεκατθνχο θχθινπο ζαλ κέζν γηα λα απνθηεζνχλ πςειά ακεηβφκελεο εξγαζίεο θαη ζαλ ζχκβνιν
Κπξηαξρίαο.
Σν ζχλνιν ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο πνπ ππνθέξνπλ απφ απηφ ην είδνο άγρνπο, αηζζάλνληαη
φηη ηα ζπζηήκαηα έληαζεο είλαη αλππφθνξα.
΢χκθσλα κε κηα κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Καξι ΢ηξίη Μάηεξ, έλαο θαζεγεηήο ηεο
Βθπαηδεπηηθήο Βπηζηήκεο, 1 θάζε 3 αγφξηα κηθξφηεξα ησλ 16 εηψλ ππνθέξνπλ απφ ρξφληα ζηνκαρηθά
πξνβιήκαηα, βξέρνπλ ην θξεβάηη φηαλ θνηκνχληαη ή ππνθέξνπλ απφ δηάθνξνπο πνλνθεθάινπο. Έλαο
απφ θάζε 5 καζεηέο βξίζθεηαη θάησ απφ ςπρηαηξηθή παξαθνινχζεζε θαη έρνπλ βξεζεί αθφκε θαη
παηδηά ησλ 9 εηψλ πνπ ππνθέξνπλ απφ έιθνο ιφγσ ηεο ζρνιηθήο έληαζεο.
Σν ηδηαίηεξν απηήο ηεο πεξίπησζεο είλαη νη ζηαηηζηηθέο πάλσ ζηηο ζρνιηθέο απηνθηνλίεο,
ηδηαίηεξα απνζαξξπληηθέο ιφγσ ηεο ειηθίαο ησλ ζπκάησλ: απφ ηνπο 517 καζεηέο κηθξφηεξνπο απφ 18
εηψλ πνπ απηνθηφλεζαλ ζηελ Γεξκαλία ην 1976, νη 103 ήηαλ κεηαμχ 10 θαη 15 εηψλ. Σν πνζνζηφ ησλ
απηνθηνληψλ κεηαμχ λέσλ κηθξφηεξσλ ησλ 18 εηψλ είλαη πεξίπνπ 3,3 γηα θάζε 100.000 ζηελ δπηηθή
Γεξκαλία, πεξίπνπ 50% πην ςειφ απφ φηη ζηηο ΔΠΏ, φπνπ ε απηνθηνλία κεηαμχ εθήβσλ είλαη επίζεο
έλα επείγνλ πξφβιεκα.
΋ζν νη άλζξσπνη δελ δνπιεχνπλ κε κηα ΐαζηθή Βθπαίδεπζε πνπ λα βαζίδεηαη ζηηο ζηαζεξέο
αξρέο: ηεο ειεχζεξεο πξσηνβνπιίαο, φρη κίκεζεο, δεκηνπξγηθή ειεπζεξία, ζπλεηδεηή πξνζνρή,
ζάξξνο, αγάπε, πψο λα ζθεπηφκαζηε, λα μέξνπκε λα αθνχκε, ζνθία, γελλαηνδσξία, θαηαλφεζε,
πιεξφηεηα, απιφηεηα, εηξήλε, θηιαιήζεηα, εμππλάδα, επάγγεικα θ.ι.π. πνπ εθηίζεληαη ζην βηβιίν κνπ
ΐαζηθή Βθπαίδεπζε, ζα ζπλερίδνπλ, φρη κφλν ηα παηδηά θαη νη έθεβνη, αιιά θαη νη ελήιηθεο επίζεο, κε
ην άγρνο θαη ηελ ηεξαηψδε αχμεζε ηνπ δείθηε απηνθηνληψλ.
Ο ΣΤΠΟ΢
΋ιεο νη εθεκεξίδεο είλαη γεκάηεο κε ηδέεο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πιαζηνγξαθνχλ ηνλ λνπ. ΢’
απηφλ ηνλ δξφκν ηεο ςπρνινγηθήο απειεπζέξσζεο δελ είλαη βνιηθφ λα πιαζηνγξαθνχκε ηνλ λνπ.
Μνπ θαίλεηαη φηη γηα λα ππάξρεη πξαγκαηηθή λνεηηθή πγεία, ρξεηάδεηαη ε ζπλεηδεηή πίζηε.
Ο ηχπνο γεκίδεη ην λνπ κε ζθεπηηθηζκφ θαη απηφο ν ηειεπηαίνο αιιάδεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ λνπ
γηαηί ηνλ αξξσζηαίλεη.
Οη δεκνζηνγξάθνη είλαη ζθεπηηθηζηέο απφ θχζε θαηά 100%.
Δ λνεηηθή πγεία δελ είλαη δπλαηή φζν δελ ππάξρεη ε ζπλεηδεηή πίζηε.
Ο ζθεπηηθηζκφο ησλ δεκνζηνγξάθσλ είλαη κνιπζκαηηθφο θαη θαηαζηξέθεη ην λνπ.
Σα παηδηά, αληί λα δηαβάδνπλ αλνεζίεο, πξέπεη λα ηα πεγαίλνπκε ζηελ εμνρή θαη λα ηνπο
δηεγνχκαζηε ηζηνξίεο κε λεξάηδεο ή ηζηνξίεο ηνπ ρζεο. Έηζη ν λνπο ηνπο ζα δηαηεξεζεί αλνηθηφο θαη
ειεχζεξνο απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο απηψλ ησλ παξαθκηαθψλ θαη εθθπιηζκέλσλ θαηξψλ.
΢ε απηνχο ηνπο μεκσξακέλνπο θαη κεραλνπνηεκέλνπο θαηξνχο γίλεηαη αλαγθαίν λα
επαλαθηήζνπκε ηελ ηθαλφηεηα ηεο έθπιεμεο. Απζηπρψο νη κνληέξλνη άλζξσπνη έρνπλ ράζεη απηή ηελ
ηθαλφηεηα.
Δ ΣΔΛΒΟΡΏ΢Δ
Σν ζεκαληηθφ ζηελ δσή είλαη λα κελ γεκίδνπκε ην λνπ κε μέλεο ηδέεο πνπ βιέπνπκε ζηελ
ηειεφξαζε, δεδνκέλνπ φηη κε ηνλ ρξφλν κεηαηξέπνληαη ζε ζθίγγεο.
Οη εηθφλεο πνπ βιέπνπκε ζηελ ηειεφξαζε αλαπαξάγνληαη ζην λνπ, κεηαηξέπνληαη ζε
αληηπξνζσπείεο πνπ θηάλνπλ λα πάξνπλ ςπρνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα.
Βίλαη αλαγθαίν λα έρνπκε θαζαξφ ην λνπ γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ην Βίλαη ζην ςπρνινγηθφ
καο ζχκπαλ ειεχζεξν απφ ηηο αιπζίδεο ηνπ εγψ.
Ώπηνί πνπ ςάρλνπλ ηελ Οινθιεξσηηθή Βπαλάζηαζε κπνξνχλ λα βιέπνπλ ρξήζηκεο ηαηλίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ θχζε, κε ηελ απηή πξαγκαηηθφηεηα, γηα λα απνθηνχλ αληηθεηκεληθά νθέιε γηα ηελ
ππεξβαηηθή ζπλείδεζε ηνπ Βίλαη.
Δ ΤΠΒΡΜΟΝΣΒΡΝΏ ΜΟΤ΢ΕΚΔ

Δ κνληέξλα κνπζηθή δελ έρεη νχηε αξκνλία, νχηε απζεληηθή κεισδία, θαζψο επίζεο ζηεξείηαη
απφ αθξηβή ξπζκφ.
Σε κνληέξλα κνπζηθή ηελ ραξαθηεξίδσ αλαξκνληθή, κε έλα είδνο ηξαρείο ήρνπο βιαβεξνχο θαη
γηα ηνπο πέληε θπιίλδξνπο ηεο αλζξψπηλεο κεραλήο.
Δ κνπζηθή ηνπ ππεξκνληέξλνπ ηχπνπ βιάπηεη ην λεπξηθφ ζχζηεκα θαη αιινηψλεη φια ηα φξγαλα
ηεο αλζξψπηλεο θπζηνινγίαο. Δ κνληέξλα κνπζηθή δελ έρεη ζπκθσλία κε ηηο κεισδίεο ηνπ Άπεηξνπ.
Ώλ θαηαζηξαθεί ην εγψ, ζα δνλνχκαζηε κε ηελ θνζκηθή κνπζηθή θαη κε απηή ηνπ θφζκνπ ησλ
ζθαηξψλ.
Δ ξνκαληηθή κνπζηθή ζρεηίδεηαη κε ηα πξάγκαηα ηνπ ρξφλνπ θαη είλαη απαηειή!
Δ θιαζζηθή κνπζηθή καο θέξλεη ζε επηθνηλσλία κε ην αλέθθξαζην πνπ δελ είλαη ηνπ ρξφλνπ θαη
είλαη αηψλην!
΢ΟΛΕΟΝΒΝ΢ΕΟΤ΢
Ο κεγάινο ξψζνο ζνθφο Γθηφξγθη Λαθφζθη, αθνχ κειέηεζε βαζεηά ηηο ειηαθέο θειίδεο, έθηαζε
λα αλαθαιχςεη φηη ππάξρεη κηα εζσηεξηθή ζρέζε αλάκεζα ζ’ απηέο θαη ηνπο πνιέκνπο.
΢ε απηή ηελ επνρή ησλ ηειεθαηεπζπλφκελσλ ππξαχισλ έρνπλ γίλεη βαζηέο κειέηεο πάλσ ζηηο
θνζκηθέο αθηίλεο θαη ηηο επηξξνέο ηνπο πάλσ ζηα δσληαλά θχηηαξα θαη ζηνπο νξγαληζκνχο
γεληθφηεξα.
Ο πνιχπινθνο κεραληζκφο ησλ ηειεθαηεπζπλφκελσλ ππξαχισλ κπνξεί λα ειέγρεηαη απφ
απφζηαζε κέζσ ξαδηελεξγψλ θπκάησλ.
Αελ κπνξνχκε λα αξλεζνχκε πηα ηελ ξαδηελέξγεηα ησλ πιαλεηψλ ζην δηάζηεκα, νχηε ηελ
ειεθηξνκαγλεηηθή επηξξνή ηνπο πάλσ ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο.
Τπάξρεη έλαο θνζκηθφο λφκνο πνπ ιέγεηαη ΢νιηνλέλζηνπο, ν νπνίνο έρεη εκθαληζηεί ζηνλ
πιαλήηε καο 40 θνξέο κεηά ηελ βχζηζε ηεο Ώηιαληίδνο. Ώπηφο ν θνζκηθφο λφκνο είλαη ην απνηέιεζκα
ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο έληαζεο ησλ θφζκσλ.
Σν ειηαθφ καο ζχζηεκα ηνπ ΋ξο έρεη έλα γεηηνληθφ ειηαθφ ζχζηεκα πνπ ιέγεηαη Μπαιεφην.
Τπάξρεη επίζεο ζην δηάζηεκα ν δηάζεκνο θνκήηεο ΢φιλη πνπ κεξηθέο θνξέο ζπκβαίλεη λα πιεζηάδεη
κε επηθίλδπλν ηξφπν ζηνλ πεξίιακπξν ήιην Μπαιεφην.
Ώπηφο ν ήιηνο έρεη αλαγθαζηεί πνιιέο θνξέο λα αλαπηχμεη κηα δπλαηή ειεθηξνκαγλεηηθή
έληαζε γηα λα κπνξέζεη λα δηαηεξήζεη κε ζηαζεξφηεηα ην ζπλεζηζκέλν ηνπ θνζκηθφ κνλνπάηη. Ώπηή ε
έληαζε, φπσο είλαη πνιχ θπζηθφ θαη ινγηθφ, πξνθαιεί φκνηα έληαζε ζε φινπο ηνπο γεηηνληθνχο ήιηνπο,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη θαη ν δηθφο καο ήιηνο πνπ ιέγεηαη ΋ξο.
΋ηαλ ν δηθφο καο ήιηνο ΋ξο κπαίλεη ζε ειεθηξνκαγλεηηθή έληαζε κε ζθνπφ λα κελ
ηξνπνπνηεζεί ην θνζκηθφ κνλνπάηη πνπ αθνινπζεί, δεκηνπξγεί φκνηα έληαζε ζε φινπο ηνπο πιαλήηεο
ηνπ Διηαθνχ ΢πζηήκαηνο ηνπ ΋ξο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιαλήηε καο Γε. Ώπηφο είλαη ν θνζκηθφο
΢νιηνλέλζηνπο, ν κεγάινο λφκνο πνπ δξα ζηελ Γε καο κε πνιχ κεγάια δηαιείκκαηα.
Καλνληθά απηφο ν κεγάινο λφκνο παξάγεη έληνλε ζξεζθεπηηθφηεηα θαη βαζχ πφζν γηα εζψηαηε
Ώπηνπξαγκάησζε, αιιά φηαλ ε αλζξσπφηεηα δελ είλαη ςπρνινγηθά πξνεηνηκαζκέλε γηα ηελ δξάζε
απηνχ ηνπ λφκνπ, ην απνηέιεζκα ζπκβαίλεη λα είλαη θαηαζηξνθηθφ.
Καηά ηελ ρξνληά ηνπ 1917, ν αλαθεξζείο θνζκηθφο λφκνο εθδειψζεθε έληνλα, αιιά κηα θαη ην
ξσζηθφ πξνιεηαξηάην ήηαλ γεκάην κε βαζηέο κλεζηθαθίεο θαη πίθξεο, ν ΢νιηνλέλζηνπο ζπλδπάζηεθε
κε αλψκαιν θαη αξλεηηθφ ηξφπν κε ηελ ςπρή ηνπ θάζε αηφκνπ. Σν απνηέιεζκα απηνχ ηνπ αξλεηηθνχ
ζπλδπαζκνχ ήηαλ ε Μπνιζεβίθηθε Βπαλάζηαζε.
Ήδε εδψ θαη θαηξφ ε Ρσζία εηνηκαδφηαλ ςπρνινγηθά γηα απηήλ ηελ αηκαηεξή επαλάζηαζε. Δ
Μπνιζεβίθηθε Βπαλάζηαζε ήηαλ βεβαίσο ην απνηέιεζκα ελφο θάθηζηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ
΢νιηνλέλζηνπο κε ηελ ςπρνινγηθή ηδηνζπγθξαζία θάζε αηφκνπ. Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ
λφκνπ ζε δξάζε είλαη ν πφζνο γηα ειεπζεξία.
Πιελ φκσο ππήξραλ ζηελ Ρσζία, εθείλε ηελ επνρή ηεο Μπνιζεβίθηθεο Βπαλάζηαζεο, θάκπνζνη
άλζξσπνη πνπ ήμεξαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ έμππλα ηνλ ΢νιηνλέλζηνπο γηα λα αλαπηχμνπλ ηελ
Ώληηθεηκεληθή Λνγηθή, ηελ αηνκηθή Ώπηνζπλείδεζε θαη ηελ Βπαλάζηαζε ηεο Αηαιεθηηθήο πνπ ζα
αλαβιχζεη επίζεο ζε απηνχο ηνπο θαηξνχο.
Έρνπλ πεξάζεη πηα πνιιά ρξφληα θαη αθφκα δελ μέξνπκε πφηε ζα μαλάξζεη ν ΢νιηνλέλζηνπο,
απηφ πνπ μέξνπκε είλαη φηη πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχκε ςπρνινγηθά γηα λα ηνλ ιάβνπκε κε έμππλν
ηξφπν θαη λα θαηνξζψζνπκε, κε ηελ βνήζεηά ηνπ, ηελ Οινθιεξσηηθή Βπαλάζηαζε πνπ πξνηείλσ κε
αληηθεηκεληθφ ηξφπν ζε απηφ ην έξγν.

Βίλαη ηειείσο ινγηθφ λα ζθεθηνχκε φηη αλ ν ΢νιηνλέλζηνπο καο βξεη ρσξίο ςπρνινγηθή
πξνεηνηκαζία, ην απνηέιεζκα ζα είλαη κηα θαηαζηξνθή.
Βίλαη θαιφ λα ην γξάςνπκε ζηελ κλήκε καο θαη λα κελ ην μεράζνπκε πνηέ, φηη ε Μπνιζεβίθηθε
Βπαλάζηαζε θαη ν Πφιεκνο ησλ 7 Δκεξψλ ήηαλ πξαγκαηηθά κηα θνηλσληθή θαηαζηξνθή.
Βκείο πξέπεη λα θηινδνμνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε πάλσ ζηελ γε ηελ Βπαλάζηαζε ηεο
Αηαιεθηηθήο θαη γη’ απηφ είλαη αλαγθαίν λα πξνεηνηκαδφκαζηε ςπρνινγηθά, φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα.
Θα ήηαλ ιππεξφ λα καο βξεη ν επφκελνο ΢νιηνλέλζηνπο ρσξίο θαλελφο είδνπο ςπρνινγηθή
πξνεηνηκαζία.
΢ην παξειζφλ, θάζε θνξά πνπ εκθαληδφηαλ ν ΢νιηνλέλζηνπο ήηαλ θαηαζηξνθηθφο φηαλ ε
αλζξσπφηεηα δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλε. Ώο ζπκεζνχκε ηελ παιηά Ώίγππην, απφ δπλαζηεία ζε
δπλαζηεία ζπλέβεζαλ ηξνκεξά γεγνλφηα. Αχν θνξέο εκθαλίζηεθε ν ΢νιηνλέλζηνπο κε θαηαζηξνθηθφ
ηξφπν ζηελ ειηφινπζηε ρψξα ηνπ Κέκ.
΢ηελ πξψηε, ν ιαφο, κε κηα αηκαηεξή επαλάζηαζε, δηάιεμε θπβεξλψληεο ελ κέζσ αίκαηνο θαη
ζαλάηνπ. Ο ππνςήθηνο πνπ ζα είρε ζην «ηεξφ πνηήξη» ηνπ κεγαιχηεξε πνζφηεηα απφ κάηηα πνπ ζα
αλήθαλ ζηελ ηάμε ησλ λφκηκα εγθαηεζηεκέλσλ θπβεξλεηηθψλ, ζα εθιεγφηαλ λένο θπβεξλήηεο. Βίλαη
θαλεξφ φηη ήηαλ ηξνκεξέο νη ζθελέο απηήο ηεο ζηάζεο.
΢ηε δεχηεξε εκθάληζε απηνχ ηνπ θνζκηθνχ λφκνπ, ν αηγππηηαθφο ιαφο, εμνξγηζκέλνο,
εμεγέξζεθε ελάληηα ζηνπο θπβεξλψληεο θαη ηνπο ζθφησζε δηαπεξλψληαο ηνπο απφ άθξε ζε άθξε κε
έλα ηεξφ κεηαιιηθφ θαιψδην. Βθείλε ηελ επνρή δελ ππήξμε ζεβαζκφο νχηε ζε θχιν νχηε ζε ειηθία θαη
εθείλν ην θαιψδην έκνηαδε πεξηζζφηεξν κε έλα καθάβξην θνιηέ πνπ κεηά ην έζεξλαλ ηα δψα θαη ην
πέηαμαλ ζην Νείιν.
Ο ΢νιηνλέλζηνπο πξνθαιεί πφζνπο απειεπζέξσζεο, επαλάζηαζεο ηεο ζπλείδεζεο, αιιά φηαλ ην
αλζξψπηλν νλ δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλν, ην κφλν πνπ ζπκβαίλεη είλαη λα ζθνηψλεη ηνπο θπβεξλψληεο,
λα δνινθνλεί άιινπο, λα εθζξνλίδεη ηνπο βαζηιηάδεο, λα θάλεη πνιέκνπο θ.ι.π.
Βκείο πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχκε ςπρνινγηθά γηα ηνλ ΢νιηνλέλζηνπο, ρξεηάδεηαη λα γίλνπκε
απηνζπλείδεηνη θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε πάλσ ζην πξφζσπν ηεο Γεο ηελ Βπαλάζηαζε ηεο
Αηαιεθηηθήο.
ΟΕ ΘΡΔ΢ΚΒΤΣΕΚΒ΢ ΏΡΥΒ΢
΋ιεο νη ζξεζθείεο είλαη πνιχηηκεο πέηξεο πεξαζκέλεο ζηελ ρξπζή θισζηή ηεο Θετθφηεηαο.
Οη ζξεζθείεο δηαηεξνχλ ηηο αηψληεο αμίεο, δελ ππάξρνπλ εζθαικέλεο ζξεζθείεο.
΋ιεο νη ζξεζθείεο είλαη αλαγθαίεο, φιεο νη ζξεζθείεο εθπιεξψλνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο ζηελ
δσή.
Βίλαη παξάινγν λα πνχκε φηη ε ζξεζθεία ηνπ γείηνλα δελ ρξεζηκεχεη θαη φηη κφλν ε δηθή κνπ
είλαη αιεζηλή. Ώλ ε ζξεζθεία ηνπ γείηνλα δελ ρξεζηκεχεη, ηφηε νχηε ε δηθή κνπ ρξεζηκεχεη γηαηί νη
αμίεο είλαη πάληα ίδηεο.
Βίλαη βιαθψδεο λα πνχκε φηη ε ζξεζθεία ησλ ηζαγελψλ θπιψλ ηεο Ώκεξηθήο είλαη
εηδσινιαηξηθή, ηφηε έρνπλ θαη απηνί ην δηθαίσκα λα πνχλε φηη ε δηθή καο ζξεζθεία είλαη
εηδσινιαηξηθή. Καη αλ εκείο γειάκε καδί ηνπο, θαη απηνί επίζεο κπνξνχλ λα γειάλε καδί καο. Καη αλ
εκείο πνχκε φηη ιαηξεχνπλ ή ιάηξεπαλ είδσια, θαη απηνί επίζεο κπνξνχλ λα πνπλ φηη εκείο
ιαηξεχνπκε είδσια.
Αελ κπνξνχκε λα δπζθεκίζνπκε ηελ ζξεζθεία ησλ άιισλ ρσξίο λα δπζθεκίζνπκε θαη ηελ δηθή
καο επίζεο, γηαηί νη αξρέο είλαη πάληα ίδηεο. ΋ιεο νη ζξεζθείεο έρνπλ ηηο ίδηεο αξρέο.
Κάησ απφ ηνλ ήιην, θάζε ζξεζθεία γελληέηαη, κεγαιψλεη, αλαπηχζζεηαη, πνιιαπιαζηάδεηαη ζε
πνιιέο αηξέζεηο θαη πεζαίλεη. Έηζη ήηαλ πάληα θαη έηζη ζα είλαη πάληα.
Οη ζξεζθεπηηθέο αξρέο δελ πεζαίλνπλ πνηέ. Μπνξνχλ λα πεζάλνπλ νη ζξεζθεπηηθέο κνξθέο,
αιιά νη ζξεζθεπηηθέο αξρέο, δειαδή, νη αηψληεο αμίεο, δελ πεζαίλνπλ πνηέ. Ώπηέο ζπλερίδνπλ,
ληχλνληαη κε λέεο κνξθέο.
Δ ζξεζθεία είλαη ζχκθπηε κε ηελ δσή φπσο ε πγξαζία κε ην λεξφ.
Τπάξρνπλ άλζξσπνη βαζεηά ζξεζθεπφκελνη πνπ δελ αλήθνπλ ζε θακία ζξεζθεπηηθή κνξθή.
Οη άλζξσπνη ρσξίο ζξεζθεία είλαη ζπληεξεηηθνί θαη αληηδξαζηηθνί απφ ηελ θχζε ηνπο. Μφλν ν
ζξεζθεπφκελνο άλζξσπνο θαηνξζψλεη ηελ Βπαλάζηαζε ηεο Αηαιεθηηθήο.
Αελ ππάξρεη ιφγνο πνπ λα δηθαηνινγεί ηνπο ζξεζθεπηηθνχο πνιέκνπο φπσο απηνχο ηεο
Εξιαλδίαο. Βίλαη παξάινγν λα ραξαθηεξίδνπκε ηνπο άιινπο άπηζηνπο, αηξεηηθνχο ή παγαληζηέο, γηα
ηνλ απιφ ιφγν φηη δελ αλήθνπλ ζηελ ζξεζθεία καο.

Ο κάγνο, πνπ ζηελ θαξδηά ησλ αθξηθαληθψλ δαζψλ, ηεξνπξγεί κπξνζηά ζηελ θπιή ησλ
θαληβάισλ θαη ν αξηζηνθξάηεο ρξηζηηαλφο επίζθνπνο πνπ ηεξνπξγεί ζηελ κεηξφπνιε ηνπ Λνλδίλνπ,
ηνπ Παξηζηνχ ή ηεο Ρψκεο, ζηεξίδνληαη ζηηο ίδηεο αξρέο, δηαθέξνπλ κφλν νη ζξεζθεπηηθέο κνξθέο.
Ο Εεζνχο, ν ζετθφο Ραβί ηεο Γαιηιαίαο, δίδαμε ζε φια ηα φληα ην δξφκν ηεο Ώιήζεηαο θαη ηεο
επαλάζηαζεο ηεο Αηαιεθηηθήο.
Δ Ώιήζεηα έγηλε ζάξθα ζηνλ Εεζνχ θαη ζα γίλεη ζάξθα ζε θάζε άλζξσπν πνπ ζα θαηνξζψζεη ηελ
νινθιεξσηηθή Βπαλάζηαζε.
Ώλ κειεηήζνπκε ηηο ζξεζθείεο, αλ θάλνπκε κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ζξεζθεηψλ, ζα βξνχκε
ζε φιεο ηνπο ηελ ιαηξεία ηνπ Υξηζηνχ, ην κφλν πνπ δηαθέξεη είλαη ηα νλφκαηα πνπ δίλνληαη ζηνλ
Υξηζηφ.
Ο Θετθφο Ραβί ηεο Γαιηιαίαο έρεη ηηο ίδηεο ηδηφηεηεο κε ηνλ Αία, Ώπφιισλα, Κξίζλα,
Κεηδαιθφαηι, Λάν Σζέ, Φνπ Υη (ν θηλέδνο Υξηζηφο), ΐνχδα θ.ι.π.
Μέλεη έθπιεθηνο θαλείο φηαλ θάλεη κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ζξεζθεηψλ. ΋ια απηά ηα ηεξά
ζξεζθεπηηθά πξφζσπα πνπ πξνζσπνπνηνχλ ηνλ Υξηζηφ γελληνχληαη ζηηο 24 Αεθεκβξίνπ ζηηο 12 ηελ
λχρηα.
΋ια απηά ηα ηεξά πξφζσπα είλαη γηνη άζπηισλ ζπιιήςεσλ, φινη ηνπο γελληνχληαη κε ηελ ράξε
θαη ην έξγν ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο, φινη ηνπο γελληνχληαη απφ Παξζέλεο άζπηιεο πξηλ ηνλ ηνθεηφ, θαηά
ηνλ ηνθεηφ θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ.
Δ θησρή θαη άγλσζηε εβξαία γπλαίθα Μαξία, κεηέξα ηνπ Θαπκαζηνχ ΢σηήξα Εεζνχ, ηνπ
Υξηζηνχ, έιαβε ηηο ίδηεο ηδηφηεηεο θαη θνζκηθέο δπλάκεηο κε ηελ Θεά Ίζηδα, Γηνχλν, Αήκεηξα, Κέξεο,
ΐέζηα, Μαία, Ώδσλία, Ελζνκπέξηα, Ρέα, Κπβέιε, Σνλαλδίλ θ.ι.π.
΋ιεο απηέο νη ζειπθέο ζεφηεηεο αληηπξνζσπεχνπλ πάληα ηελ Θετθή Μεηέξα, ην Ώηψλην
Κνζκηθφ Θειπθφ.
Ο Υξηζηφο είλαη πάληα ν γηνο ηεο Θετθήο Μεηέξαο θαη ζε απηήλ ππνηάζζνληαη ιαηξεπηηθά φιεο
νη άγηεο ζξεζθείεο.
Δ Μαξία γνληκνπνηείηαη απφ ην Άγην Πλεχκα. Αηεγείηαη ε παξάδνζε φηη ν Σξίηνο Λφγνο, κε
κνξθή πεξηζηεξηνχ, γνληκνπνίεζε ηελ άζπηιε θνηιηά ηεο Μαξίαο.
Σν πεξηζηέξη είλαη πάληα έλα θαιιηθφ ζχκβνιν. Ώο ζπκεζνχκε ηελ Πεξηζηεξά, λχκθε ηεο
ζπλνδείαο ηεο Ώθξνδίηεο, πνπ κεηαηξάπεθε ζε πεξηζηέξη απφ έξσηα.
Ώλάκεζα ζηνπο Κηλέδνπο, ν ρξηζηφο είλαη ν Φνπ Υη. Ο θηλέδνο Υξηζηφο πνπ γελληέηαη ζαπκαζηά
απφ ράξε θαη έξγν ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο.
Πεξπαηψληαο, κηα παξζέλα πνπ ιεγφηαλ Υνα ΢ε ζηελ φρζε ηνπ πνηακνχ, έβαιε ην πφδη ηεο
πάλσ ζην ίρλνο ηνπ Μεγάινπ Ώλζξψπνπ. Ώκέζσο ηαξάρηεθε θαζψο ηελ πεξηθχθισζε κηα ζαπκάζηα
ιάκςε θαη ην εζσηεξηθφ ηεο ζπλέιαβε. Πέξαζαλ 12 ρξφληα, ηελ ηέηαξηε κέξα ηνπ δέθαηνπ
Φεγγαξηνχ, ηα κεζάλπρηα, γελλήζεθε ν Φνπ Υη, πνπ νλνκάζηεθε έηζη ζε αλάκλεζε ηνπ πνηακνχ ζηελ
φρζε ηνπ νπνίνπ ζπλειήθζε.
΢ην αξραίν Μεμηθφ, ν Υξηζηφο είλαη ν Κεηδαιθφαηι, ν νπνίνο ήηαλ ν Μεζζίαο θαη ν
κεηαζρεκαηηζηήο ησλ Σνιηέθαο.
Μηα κέξα πνπ ε Υηκαικάλ βξηζθφηαλ κφλε κε ηηο δχν αδειθέο ηεο εκθαλίζηεθε έλαο
απεζηαικέλνο απφ ηνλ νπξαλφ, φηαλ ηνλ είδαλ νη αδειθέο ηεο πέζαλαλ απφ ηνλ ηξφκν. Ώπηή, κφιηο
άθνπζε απφ ην ζηφκα ηνπ αγγέινπ φηη ζα ζπλειάκβαλε έλα γην, ζπλέιαβε ακέζσο ρσξίο δξάζε απφ
άλδξα, ηνλ Κεηδαιθφαηι ηνλ Μεμηθαλφ Υξηζηφ.
Ώλάκεζα ζηνπο Γηαπσλέδνπο, ν Υξηζηφο είλαη ν Ώκίληα, ν νπνίνο κεζνιαβεί κπξνζηά ζηελ
Ώλψηαηε Θεά Σελ ΢ηθ Νηατ Σάτλ ηθεηεχνληαο γηα φινπο ηνπο ακαξησινχο.
Ο Ώκίληα, ν Γηαπσλέδνο Υξηζηφο ηεο ΢ηληντζηηθήο ζξεζθείαο, είλαη απηφο πνπ έρεη ηηο δπλάκεηο
λα αλνίμεη ηηο πφξηεο ηνπ Γθφθνπξαη, ηνπ Παξαδείζνπ.
Σα Γεξκαληθά Έληαο αλαθέξνπλ ηνλ Κξίζηνο, ηνλ Θεφ ηεο Θενγνλίαο ηνπο, νκνίσο κε ηνλ
Εεζνχ, γελλεκέλν επίζεο ζηηο 24 Αεθέκβξε ηα κεζάλπρηα, ην ίδην κε ηνλ Οληίλ, ΐνηάλ θαη Μπειέλν.
΋ηαλ θαλείο κειεηά ην επαγγέιην ηνπ Κξίζλα, ηνπ Ελδνχ Υξηζηνχ, κέλεη έθπιεθηνο
αλαθαιχπηνληαο ην ίδην ην επαγγέιην ηνπ Εεζνχ θαη φκσο ν Κξίζλα γελλήζεθε πνιινχο αηψλεο πξηλ
ηνλ Εεζνχ.
Δ ηλδή παξζέλα Νηεβάθη ζπλέιαβε ηνλ Κξίζλα απφ ράξε θαη έξγν ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο. Σν
παηδί-Θεφο Κξίζλα κεηαθέξζεθε ζην ζηάβιν ηεο Ναλληέλ θαη νη ζενί θαη νη άγγεινη ήξζαλ λα ηνλ
ιαηξέςνπλ. Δ δσή, ηα πάζε θαη ν ζάλαηνο ηνπ Κξίζλα είλαη ίδηα κε ηνπ Εεζνχ.

Ώμίδεη ηνλ θφπν λα κειεηήζνπκε φιεο ηηο ζξεζθείεο. Δ ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ζξεζθεηψλ θάλεη
θάπνηνλ λα θαηαιάβεη φηη φιεο νη ζξεζθείεο δηαηεξνχλ ηηο αηψληεο αμίεο, φηη θακία ζξεζθεία δελ είλαη
εζθαικέλε, φηη φιεο είλαη αιεζηλέο.
΋ιεο νη ζξεζθείεο κηιάλε γηα ηελ ςπρή, γηα ηνλ νπξαλφ, γηα ηελ θφιαζε θ.ι.π. νη αξρέο είλαη
πάληα νη ίδηεο.
Γηα ηνπο Ρσκαίνπο ε θφιαζε ήηαλ ην Ώβέξλν, γηα ηνπο Έιιελεο ήηαλ ηα Σάξηαξα θαη γηα ηνπο
Ελδνζηαλνχο ην Ώβίηζη θ.ι.π.
Ο νπξαλφο γηα Ρσκαίνπο θαη Έιιελεο ήηαλ ν ΋ιπκπνο. Κάζε ζξεζθεία έρεη ηνλ νπξαλφ ηεο.
΋ηαλ ηειείσζε ε ζξεζθεία ησλ Ρσκαίσλ, φηαλ εθθπιίζηεθε, νη ηεξείο κεηαηξάπεθαλ ζε κάληεηο,
ρεηξηζηέο καξηνλέησλ θ.ι.π. αιιά νη αηψληεο αξρέο δελ πέζαλαλ. Νηχζεθαλ κε ηελ λέα ζξεζθεπηηθή
κνξθή ηνπ Υξηζηηαληζκνχ.
Οη παγαληζηέο ηεξείο, πνπ νλνκάδνληαλ Ώνπγθνχξ, Αξπίδεο, Φιάκελ, Εεξνθάληεο, Αηνλχζηνη θαη
Θπζηαζηέο, μαλαβαθηίζηεθαλ ζην Υξηζηηαληζκφ κε ηνπο ηεξνχο ηίηινπο: Κιεξηθφο, Πάζηνξαο,
Πξειάληνο, Πάπαο, Οπλγθίλην, Ώκπάηε, Θενιφγνο θ.ι.π.
Οη ΢ίβπιιεο, ΐεζηάιεο, Αξνπτδέδαο, Πάπηζζεο, Μαηλάδεο Ππζψληζζεο θ.ι.π. ζηνλ ρξηζηηαληζκφ
νλνκάζηεθαλ Ννβίζηαο, Ώκπαληέδαο, Πξειάδνο ΢νππεξηφξεο, Ρεβεξέλληαο, Ώδειθέο, Μνλαρέο.
Οη Θενί, Δκίζενη, Σηηάλεο, Θεέο, ΢πιθίδεο, Κχθισπεο, Ώγγειηαθφξνη ησλ Θεψλ ησλ αξραίσλ
ζξεζθεηψλ, μαλαβαπηίζηεθαλ κε ηα νλφκαηα ησλ Ώγγέισλ, Ώξραγγέισλ, ΢εξαθείκ, Απλάκεσλ,
Ώξεηψλ, Θξφλσλ θ.ι.π.
Ώλ ιάηξεπαλ παιηφηεξα ηνπο ζενχο, θαη ηψξα επίζεο ηνπο ιαηξεχνπλ κφλν κε άιια νλφκαηα.
Οη ζξεζθεπηηθέο κνξθέο αιιάδνπλ ζχκθσλα κε ηηο ηζηνξηθέο επνρέο θαη ηηο θπιέο. Κάζε θπιή
ρξεηάδεηαη ηελ ηδηαίηεξή ηεο ζξεζθεπηηθή κνξθή.
Οη ιανί ρξεηάδνληαη ηελ ζξεζθεία. Έλαο ιαφο ρσξίο ζξεζθεία είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ έλαο ιαφο
ηειείσο βάξβαξνο, ζθιεξφο θαη αλειεήο.
Δ ΣΒΣΏΡΣΔ ΒΝΟΣΔΣΏ ΣΔ΢ ΢ΚΒΦΔ΢
Οη θαλαηηθνί θνκνπληζηέο κηζνχλ κέρξη ζαλάηνπ φηη έρεη γεχζε Θετθφηεηαο.
Οη θαλαηηθνί πιηζηέο λνκίδνπλ φηη κε ηνλ ηξηζδηάζηαην ζπιινγηζκφ ηνπο κπνξνχλ λα ιχζνπλ
φια ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζχκπαληνο, θαη ην ρεηξφηεξν ηνπ ζέκαηνο, είλαη φηη νχηε θαλ γλσξίδνπλ ηνλ
εαπηφ ηνπο.
Ο Θεφο-χιε ησλ θπξίσλ πιηζηψλ δελ αληέρεη κηα αλάιπζε ζε βάζνο. Μέρξη ηψξα νη θαλαηηθνί
ηεο Μαξμηζηηθήο Αηαιεθηηθήο δελ έρνπλ κπνξέζεη λα απνδείμνπλ πξαγκαηηθά ηελ χπαξμε ηεο χιεο.
΢ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα θαη κέξνπο ηνπ 20νπ αηψλα νη θαλαηηθνί πιηζηέο έρνπλ
ράζεη ηνλ ρξφλν ηνπο ζπδεηψληαο πάλσ ζην θνπξαζηηθφ πιένλ θαη ελνριεηηθφ ζέκα «χιε θαη
ελέξγεηα».
Πνιιά έρνπλ ζπδεηεζεί πάλσ ζηελ ελέξγεηα θαη ηελ χιε, φκσο απηέο ζπλερίδνπλ, παξ’ φιεο ηηο
ζεσξίεο, λα είλαη πξαγκαηηθά νη άγλσζηνη Υ θαη Φ. Σφηε ηη;
Σν αζηείν ηνπ δεηήκαηνο είλαη φηη νη αληηδξαζηηθνί νπαδνί ηνπ δηάζεκνπ «δηαιεθηηθνχ
πιηζκνχ» πξνζπάζεζαλ πάληα λα νξίζνπλ ηελ κηα απφ ηελ άιιε, θαηαιήγεη βέβαηα γεινίν λα
νξίδνπκε ην άγλσζην απφ ην άγλσζην.
Σα θησρά απαρζέληα παηδηά ηνπ Θηβέη ηα δηδάζθνπλ ζην Πεθίλν θξάζεηο ζαλ απηέο: «Όιε είλαη
εθείλν ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη αιιαγέο πνπ ιέγνληαη θηλήζεηο. Καη θηλήζεηο είλαη εθείλεο νη
αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ χιε». Ώπηή είλαη ε ηαπηφηεηα ηνπ αγλψζηνπ Υ=Φ θαη Φ=Υ.
Σέιεηνο θαχινο θχθινο, άγλνηα, παξάινγν.
Πνηνο είρε πνηέ ζηελ παιάκε ηνπ ρεξηνχ ηνπ έλα θνκκάηη χιεο ρσξίο θακία κνξθή; πνηνο έρεη
γλσξίζεη ηελ χιε ειεχζεξε απφ θάζε κνξθή; πνηνο έρεη γλσξίζεη πνηέ ηελ ελέξγεηα ειεχζεξε απφ ηελ
ηδέα ηεο θίλεζεο; Δ χιε ζηνλ εαπηφ ηεο, ε ελέξγεηα ζηνλ εαπηφ ηεο, πνηνο ηηο έρεη γλσξίζεη;
Καλείο δελ έρεη δεη ηελ «χιε», θαλείο δελ έρεη δεη ηελ «ελέξγεηα». Σν αλζξψπηλν νλ
αληηιακβάλεηαη κφλν θαηλφκελα, πξάγκαηα, κνξθέο, εηθφλεο θ.ι.π. αιιά πνηέ δελ έρεη δεη ηελ νπζία
ησλ πξαγκάησλ.
Οη θχξηνη πιηζηέο αγλννχλ ηειείσο φια φζα είλαη κηα δεδνκέλε νπζία θαη δνγκαηηθά ηελ
νλνκάδνπλ «χιε», φηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ δεη κφλν μχιν, ραιθφ, ρξπζφ, πέηξα θ.ι.π.
Πξαγκαηηθά ε νλνκαδφκελε «χι娻 είλαη κηα ζχιιεςε ηφζν αθεξεκέλε φζν ε νκνξθηά, ε
θαινζχλε, ην ζάξξνο. Καλέλαο θαλαηηθφο ηεο πιηζηηθήο δηαιεθηηθήο δελ έρεη δεη πνηέ ηελ νπζία ησλ
πξαγκάησλ ζηνλ εαπηφ ηεο, έηζη φπσο είλαη ην πξάγκα ζηνλ εαπηφ ηνπ. Αελ αξλνχκαζηε φηη
ρξεζηκνπνηνχλ απηφ πνπ δνγκαηηθά νλνκάδνπλ «χιε», θαη ν γάηδαξνο ρξεζηκνπνηεί επίζεο ην ρνξηάξη

γηα ηξνθή ηνπ ρσξίο λα ην γλσξίδεη, πιελ φκσο, απηφ δελ είλαη Βπηζηήκε, απηφ δελ είλαη ΢νθία, απηφ
δελ είλαη ηίπνηα. Θέινπλ νη θαλαηηθνί ηεο πιηζηηθήο δηαιεθηηθήο λα κεηαηξέςνπλ φια ηα αλζξψπηλα
φληα ζε γατδάξνπο; Ώπ’ φηη βιέπνπκε έηζη είλαη. Ση παξαπάλσ κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε απφ εθείλνπο
πνπ δελ ζέινπλ λα γλσξίζνπλ ηα πξάγκαηα ζηνλ εαπηφ ηνπο;
Δ ΣΒΥΝΔ
΢χκθσλα κε ην πψο θαηαθξεκλίδεηαη ην αλζξψπηλν νλ απφ ην δξφκν ηεο πηψζεο θαη ηνπ
εθθπιηζκνχ, γίλεηαη θάζε θνξά θαη πεξηζζφηεξν πιηζηηθφ, θαη νη αηζζήζεηο ηνπ επίζεο ρεηξνηεξεχνπλ
θαη εθθπιίδνληαη.
Μαο έξρεηαη ζηελ κλήκε κηα ζρνιή ηεο ΐαβπισλίαο πνπ είρε αθνζησζεί κε ηελ κειέηε
νηηδήπνηε ζρεηηθνχ κε ηελ φζθξεζε. Βίραλ έλα ξεηφ πνπ έιεγε: «Φάρλνληαο ηελ αιήζεηα ζηηο
απνρξψζεηο ησλ νζκψλ πνπ απνρηηνχληαη αλάκεζα ζην ιεπηφ ηεο δξάζεο ηεο θαηάςπμεο θαη ζην
ιεπηφ ηεο δξάζεο ηεο ζεξκήο απνζχλζεζεο».
Βθείλε ε ζρνιή θαηαδηψρηεθε θαη θαηαζηξάθεθε απφ έλαλ εγέηε ηξνκεξφ. Ώπηφο ν εγέηεο είρε
πνιχ ζθνηεηλέο ζπλαιιαγέο θαη πνιχ γξήγνξα είρε θαηαγγειζεί έκκεζα απφ ηα κέιε εθείλεο ηεο
ζρνιήο.
Δ εμαηξεηηθά αλεπηπγκέλε αίζζεζε ηεο φζθξεζεο, επέηξεπε ζηνπο καζεηέο εθείλεο ηεο ζρνιήο
λα αλαθαιχπηνπλ πνιιά πξάγκαηα πνπ δελ ζπλέθεξαλ ηνπο εγέηεο ηεο θπβέξλεζεο.
Τπήξρε κηα άιιε πνιχ ζπνπδαία ζρνιή ζηελ ΐαβπισλία, ε ΢ρνιή ησλ Γσγξάθσλ. Ώπηή ε
ζρνιή είρε ζαλ ξεηφ: « Ώλαθαιχπηνληαο θαη απνζαθελίδνληαο ηελ αιήζεηα, κφλν κέζσ ησλ
απνρξψζεσλ πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζην άζπξν θαη ην καχξν».
Βθείλε ηελ επνρή ηα κέιε ηεο ζρνιήο εθείλεο κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαλνληθά θαη
ρσξίο θακία δπζθνιία θνληά ζηηο 1500 απνρξψζεηο ηνπ γθξη ρξψκαηνο.
Ώπφ ηελ ΐαβπισληαθή πεξίνδν κέρξη απηέο ηηο ιππεξέο κέξεο ζηηο νπνίεο δνχκε, νη αλζξψπηλεο
αηζζήζεηο έρνπλ εθθπιηζηεί ηξνκεξά ιφγσ ηνπ πιηζκνχ πνπ ν Μαξμ ππνζηεξίδεη κε ηνλ ηξφπν ηνπ, κε
ηελ θηελή ζνθηζηεία ηεο δηαιεθηηθήο ηνπ.
Σν εγψ ζπλερίδεη λα ππάξρεη κεηά ηνλ ζάλαην θαη ζπλερίδεη λα δηαησλίδεηαη ζηνπο απνγφλνπο
καο. Σν εγψ πεξηπιέθεηαη κε ηηο πιηζηηθέο εκπεηξίεο θαη εληζρχεηαη μνδεχνληαο ηηο αλζξψπηλεο
ηθαλφηεηεο. ΢χκθσλα κε ην πψο ην εγψ ηζρπξνπνηείηαη κέζσ ησλ αηψλσλ, νη αλζξψπηλεο ηθαλφηεηεο
εθθπιίδνληαη θάζε θνξά φιν θαη πεξηζζφηεξν.
Οη Εεξνί Υνξνί ήηαλ πξαγκαηηθά βηβιία πιεξνθνξηψλ πνπ κεηέδηδαλ ζθφπηκα ζπγθεθξηκέλεο
ππεξθπζηθέο θνζκηθέο γλψζεηο.
Οη Αεξβίζεδεο δελ αγλννχλ ηνπο Βπηά Πεηξαζκνχο πνπ ηζνξξνπνχλ ακνηβαία ζηνπο δψληεο
νξγαληζκνχο.
Οη αξραίνη ρνξεπηέο γλψξηδαλ ηα επηά αλεμάξηεηα κέξε ηνπ ζψκαηνο θαη ήμεξαλ πνιχ θαιά ην
ηη είλαη νη επηά δηαθνξεηηθέο γξακκέο ηεο θίλεζεο. Οη ηεξνί ρνξεπηέο ήμεξαλ πνιχ θαιά φηη θάζε κηα
απφ ηηο επηά γξακκέο ηεο θίλεζεο θαηέρεη επηά ζεκεία δπλακηθήο ζπγθέληξσζεο.
Οη ρνξεπηέο ηεο ΐαβπισλίαο, ηεο Βιιάδνο θαη ηεο Ώηγχπηνπ, δελ αγλννχζαλ φηη φια απηά
απνθξπζηαιιψλνληαη ζην άηνκν πνπ ρφξεπε θαη ζηνλ γηγάληην πιαλήηε πνπ ρνξεχεη γχξσ απφ ην
θέληξν ηεο θνζκηθήο ηνπ βαξχηεηαο.
Ώλ κπνξνχζακε λα επηλνήζνπκε κηα κεραλή πνπ λα κηκείηαη κε πιήξε αθξίβεηα φιεο ηηο
θηλήζεηο ησλ επηά πιαλεηψλ ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο γχξσ απφ ηνλ ήιην, ζα αλαθαιχπηακε κε
έθπιεμε ην κπζηηθφ ησλ Αεξβίζεδσλ ρνξεπηψλ. Πξαγκαηηθά νη Αεξβίζεδεο ρνξεπηέο κηκνχληαη ηελ
ηειεηφηεηα ησλ θηλήζεσλ ησλ πιαλεηψλ γχξσ απφ ηνλ ήιην.
Οη ηεξνί ρνξνί ησλ επνρψλ ηεο Ώηγχπηνπ, ηεο ΐαβπισλίαο ηεο Βιιάδαο θ.ι.π. πεγαίλνπλ αθφκα
πην καθξηά, κεηαβηβάδνπλ ηξνκεξέο θνζκηθέο αιήζεηεο, αλζξσπνγελεηηθέο, ςπρνβηνινγηθέο,
καζεκαηηθέο θ.ι.π.
΋ηαλ ζηελ ΐαβπισλία άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ηα πξψηα ζπκπηψκαηα ηνπ αζετζκνχ,
ζθεπηηθηζκνχ θαη πιηζκνχ, ν εθθπιηζκφο ησλ πέληε αηζζήζεσλ επηηαρχλζεθε κε ηξνκεξφ ηξφπν.
Βίλαη απνδεδεηγκέλν κε ηέιεην ηξφπν φηη είκαζηε απηφ πνπ ζθεπηφκαζηε, θαη αλ ζθεπηφκαζηε
ζαλ πιηζηέο, εθθπιηδφκαζηε θαη απνιηζσλφκαζηε.
Ο Μαξμ δηέπξαμε έλα αζπγρψξεην έγθιεκα, πήξε απφ ηελ αλζξσπφηεηα ηηο πλεπκαηηθέο αμίεο.
Ο καξμηζκφο έρεη απειεπζεξψζεη ηελ ζξεζθεπηηθή θαηαδίσμε. Ο καξμηζκφο έρεη θαηαθξεκλίζεη ηελ
αλζξσπφηεηα ζηνλ νινθιεξσηηθφ εθθπιηζκφ.
Οη καξμηζηηθέο πιηζηηθέο ηδέεο έρνπλ δηεηζδχζεη παληνχ, ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη, ζην λαφ θαη
ζην γξαθείν θ.ι.π.

Οη θαιιηηέρλεο θάζε λέαο γεληάο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε πξαγκαηηθνχο ππεξαζπηζηέο ηεο πιηζηηθήο
δηαιεθηηθήο. Κάζε πλνή πλεπκαηηθφηεηαο έρεη εμαθαληζηεί απφ ηελ ππεξκνληέξλα ηέρλε.
Σίπνηα πηα δελ μέξνπλ νη κνληέξλνη θαιιηηέρλεο γηα ηνλ Νφκν ηνπ Βπηά, ηίπνηα πηα δελ μέξνπλ
γηα ηα Κνζκηθά Αξάκαηα, ηίπνηα πηα δελ μέξνπλ γηα ηνπο Εεξνχο Υνξνχο ησλ αξραίσλ κπζηεξίσλ.
Οη ζθνηεηλνί έρνπλ ιεζηέςεη ην ζέαηξν θαη ηελ ζθελή, ηα έρνπλ βεβειψζεη άζιηα, ηα έρνπλ
εθπνξλεχζεη ηειείσο.
Σν ΢άββαην, ε εκέξα ηνπ ζεάηξνπ, ε εκέξα ησλ κπζηεξίσλ, ήηαλ πνιχ δεκνθηιέο ζηνπο
αξραίνπο θαηξνχο. Παξνπζίαδαλ ηφηε ζαπκάζηα Κνζκηθά δξάκαηα.
Σν Αξάκα ρξεζίκεπε γηα λα κεηαθεξζνχλ ζηνπο κπεκέλνπο πνιχηηκεο γλψζεηο. Μέζσ ηνπ
Αξάκαηνο κεηαθέξνληαλ ζηνπο κπεκέλνπο δηάθνξεο κνξθέο εκπεηξηψλ ηνπ Βίλαη θαη εθδειψζεσλ ηνπ
Βίλαη.
Ώλάκεζα ζηα δξάκαηα, ην πην αξραίν είλαη απηφ ηνπ Κνζκηθνχ Υξηζηνχ. Οη κπεκέλνη ήμεξαλ
πνιχ θαιά φηη θάζε έλαο απφ εκάο πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζην Υξηζηφ απηνχ ηνπ Αξάκαηνο, αλ
θηινδνμνχκε πξαγκαηηθά ην ΐαζίιεην ηνπ Τπεξάλζξσπνπ.
Σα Κνζκηθά Αξάκαηα βαζίδνληαη ζην Νφκν ηνπ Βπηά. ΢πγθεθξηκέλεο έμππλεο απφξξνηεο απηνχ
ηνπ λφκνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ πάληα γηα λα κεηαθέξνπλ ζηνλ λεφθπην ππεξθπζηθέο γλψζεηο.
Βίλαη πνιχ θαιά γλσζηφ ζηελ κνπζηθή φηη ζπγθεθξηκέλεο λφηεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ραξά
ζην θέληξν ηεο ζθέςεο. Άιιεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ιχπε ζην αηζζεηηθφ θέληξν, θαη ηέινο άιιεο
κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζξεζθεπηηθφηεηα ζην κεραληθφ θέληξν.
Πξαγκαηηθά, δελ αγλννχκε πνηέ νη παιηνί Εεξνθάληεο φηη ε πιήξεο γλψζε κπνξεί λα απνθηεζεί
κφλν θαη κε ηνπο ηξεηο εγθεθάινπο, έλαο κφλν εγθέθαινο δελ κπνξεί λα δψζεη πιήξε πιεξνθνξία.
Ο Εεξφο Υνξφο θαη ην Κνζκηθφ Αξάκα, ζπλδπαζκέλα ζνθά κε ηελ κνπζηθή, ρξεζίκεπαλ γηα λα
κεηαθέξνπλ ζηνπο λεφθπηνπο ηξνκεξέο αξρατθέο γλψζεηο θνζκνγελεηηθνχ, ςπρνβηνινγηθνχ,
θπζηθνρεκηθνχ, κεηαθπζηθνχ θ.ι.π. ηχπνπ.
Ώξθεί λα αλαθέξνπκε εδψ επίζεο ηελ Γιππηηθή, ε νπνία ήηαλ κεγαιεηψδεο ζε άιινπο θαηξνχο.
Σα αιιεγνξηθά φληα, ιαμεπκέλα ζηελ ζθιεξή πέηξα, απνθαιχπηνπλ φηη νη παιηνί Αάζθαινη πνηέ δελ
αγλννχζαλ ηνλ λφκν ηνπ Βπηά.
Ώο ζπκεζνχκε ηελ ΢θίγγα ηεο Γθίδαο, ζηελ Ώίγππην.
Ώπηή καο κηιάεη γηα ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηεο θχζεο θαη γηα ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο θαηαζηάζεηο
ηνπ Τπεξάλζξσπνπ.
Μεηά ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην Πφιεκν γελλήζεθε ε ππαξμηαθή Φηινζνθία θαη ε ππαξμηαθή Σέρλε.
΋ηαλ βιέπνπκε ζηελ ζθελή ηνπο ππαξμηζηέο εζνπνηνχο, θηάλνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη
πξαγκαηηθνί καληαθνί θαη δηεζηξακκέλνη άξξσζηνη.
Ώλ ν καξμηζκφο ζπλερίζεη λα δηαδίδεηαη, ην αλζξψπηλν νλ ζα θαηαιήμεη λα ράζεη ηειείσο ηηο
πέληε αηζζήζεηο ηνπ πνπ είλαη ζε δηαδηθαζία εθθπιηζκνχ.
Έρεη πηα επαιεζεπηεί κε ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ εκπεηξία φηη ε απνπζία πλεπκαηηθψλ αμηψλ
πξνθαιεί εθθπιηζκφ.
Δ ησξηλή δσγξαθηθή, ε κνπζηθή, ε γιππηηθή, ην δξάκα θ.ι.π. δελ είλαη παξά ην απνηέιεζκα ηνπ
εθθπιηζκνχ.
Αελ εκθαλίδνληαη πηα ζηελ ζθελή νη κπεκέλνη άιισλ επνρψλ, νη ηεξέο ρνξεχηξηεο, νη
πξαγκαηηθνί θαιιηηέρλεο ησλ κεγάισλ θαηξψλ. Σψξα εκθαλίδνληαη ζην ζαλίδη κφλν άξξσζηα ξνκπφη,
εθθπιηζκέλνη ηξαγνπδηζηέο, επαλαζηάηεο ρσξίο αηηία θ.ι.π.
Σα κνληέξλα ζέαηξα είλαη ε αληίζεζε ησλ ηεξψλ ζεάηξσλ ησλ κεγάισλ κπζηεξίσλ ηεο
Ώηγχπηνπ, Βιιάδνο, Ελδίαο θ.ι.π.
Δ ηέρλε απηψλ ησλ θαηξψλ είλαη ζθνηεηλή, είλαη ε αληίζεζε ηνπ Φσηφο θαη νη κνληέξλνη
θαιιηηέρλεο είλαη ζθνηεηλνί.
Δ ζνπξεαιηζηηθή θαη καξμηζηηθή δσγξαθηθή, ε ππεξκνληέξλα γιππηηθή, ε αθξνθνπβαληθή
κνπζηθή θαη νη κνληέξλεο ρνξεχηξηεο, είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ αλζξψπηλνπ εθθπιηζκνχ. Σα αγφξηα
θαη ηα θνξίηζηα ησλ θαηλνχξησλ γελεψλ ιακβάλνπλ κέζσ ησλ ηξηψλ εθθπιηζκέλσλ εγθεθάισλ ηνπο
αξθεηά δεδνκέλα γηα λα κεηαηξαπνχλ ζε απαηεψλεο, θιέθηεο, δνινθφλνπο, θαθνπνηνχο,
νκνθπιφθηινπο, πφξλεο θ.ι.π.
Καλείο δελ θάλεη ηίπνηε γηα λα ζηακαηήζεη ηελ θαθή ηέρλε θαη φια πεγαίλνπλ πξνο κηα ηειηθή
θαηαζηξνθή απφ έιιεηςε κηαο Βπαλάζηαζεο ηεο Αηαιεθηηθήο.
Δ ΤΛΕ΢ΣΕΚΔ ΒΠΕ΢ΣΔΜΔ

΢ε θάπνηα πεξίπησζε ζπδεηνχζαλ έλαο άζενο πιηζηήο ερζξφο ηνπ Ώηψληνπ Γσληαλνχ Θενχ θαη
έλαο ζξεζθεπφκελνο άλζξσπνο. ΢πδεηνχζαλ πάλσ ζην ζέκα εθείλν ηνπ πνην έγηλε πξψην ε θφηα ή ην
απγφ; ΢αθψο έιεγε ν έλαο: έγηλε ην απγφ, βεβαίσο έγηλε ην απγφ. Καη πνηνο έθαλε ην απγφ; ε θφηα.
Καη απφ πνχ βγήθε ε θφηα; απφ ην απγφ, θαη απηή είλαη ε ηζηνξία πνπ δελ ηειεηψλεη πνηέ.
΢ην ηέινο ιίγν αλππφκνλνο ν ζξεζθεπφκελνο είπε: Μπνξείηε εζείο λα θάλεηε ην απγφ φπσο ην
έθαλε ν ζεφο; ν πιηζηήο απάληεζε: λαη κπνξψ! Κάληε ην αλαθψλεζε ν ζξεζθεπφκελνο. Καη ν πιηζηήο
έθαλε έλα απγφ ίδην αθξηβψο κε κηαο θφηαο: κε ηνλ θξφθν ηνπ, ην αζπξάδη ηνπ θαη ην ηζφθιη ηνπ.
ΐιέπνληάο ην ν ζξεζθεπφκελνο είπε: Σψξα πνπ θηηάμαηε έλα ζαπκάζην απγφ ζα βγεη έλα πνπιάθη απφ
απηφ. Θα βάινπκε ην απγφ ζην εθθνιαπηήξην γηα λα βγεη. Αεθηφ! Βίπε ν πιηζηήο θαη έβαιαλ ην απγφ
ζην εθθνιαπηήξην αιιά ην πνπιάθη δελ βγήθε…
Ο ζνθφο Ανλ Ώιθφλζν Υεξέξα, ζπγγξαθέαο ηεο Πιαζκνγελίαο, θαηφξζσζε λα δεκηνπξγήζεη ην
θχηηαξν, αιιά έλα λεθξφ θχηηαξν πνπ πνηέ δελ είρε δσή.
Γίλνληαη κπνιηαζκνί, ζε έλα θιαδί κπνιηάδνπλ άιιν ηνπ ηάδε θπηνχ γηα λα θαιπηεξέςνπλ ηα
θξνχηα, ζέινπλ νη ςεπηνζνθνί λα δηνξζψζνπλ ηελ Φχζε. Ώπηά πνπ θάλνπλ είλαη αζθεκίεο.
Οη κπνιηαζκνί δελ έρνπλ ηελ ίδηα δσληαλή θπζηθή δχλακε ηνπ Μεγαιφθνζκνπ. Σα λνζεπκέλα,
κπνιηαζκέλα θξνχηα βιάπηνπλ ην αλζξψπηλν ζψκα απφ ελεξγεηαθή άπνςε.
Πιελ φκσο νη ζνθνί αηζζάλνληαη επραξηζηεκέλνη κε ηα πεηξάκαηά ηνπο. Αελ θαηαιαβαίλνπλ φηη
θάζε δέληξν ζπιιακβάλεη ελέξγεηα, ηελ κεηαηξέπεη θαη ηελ αλακεηαδίδεη ζηα θξνχηα. Ώιινηψλνληαο
ην δέληξν αιινηψλνληαη νη ελέξγεηεο ηνπ Μεγαιφθνζκνπ θαη απηφ ην θξνχην δελ είλαη πηα ην ίδην,
είλαη απνηέιεζκα κηαο κνηρείαο πνπ ζα βιάςεη ηνπο νξγαληζκνχο.
΋κσο νη πιηζηέο επηζηήκνλεο λνκίδνπλ φηη μέξνπλ, φηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ μέξνπλ. ΋ρη
κφλν αγλννχλ, αιιά απηφ πνπ είλαη ρεηξφηεξν, αγλννχλ φηη αγλννχλ.
Γίλνληαη ηερλεηέο εθρχζεηο ζπέξκαηνο, εμάγνπλ απφ έλαλ νξγαληζκφ ηα δσνπνηά θχηηαξα, ην
δηάζεκν ζπεξκαηνδσάξην θαη λνκίδνπλ νη ζνθνί φηη κ’ απηφ πηα δεκηνπξγνχλ δσή. Αελ
θαηαιαβαίλνπλ φηη απιψο ρξεζηκνπνηνχλ απηφ πνπ έρεη θηηάμεη ε θχζε.
Ώο βάινπκε πάλσ ζην ηξαπεδάθη ηνπ εξγαζηεξίνπ ηα ρεκηθά ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
θαηαζθεπαζηεί έλα ζπεξκαηνδσάξην θαη έλα σάξην. Ώο πνχκε ζηνπο επηζηήκνλεο λα θηηάμνπλ ην
σάξην θαη ην ζπεξκαηνδσάξην. Θα ην έθηηαρλαλ;. Βγψ ιέσ λαη. Ώιιά ζα είραλ δσή; Μήπσο ζα
κπνξνχζε λα βγεη έλα δσληαλφ πιάζκα; Πνηέ, νπδέπνηε, γηαηί απηνί δελ μέξνπλ λα δεκηνπξγνχλ δσή.
Σφηε κε ηη απνδείμεηο αξλνχληαη ηελ αλψηεξε ή δεκηνπξγηθή λνεκνζχλε; Αελ είλαη ηθαλνί νχηε θαλ λα
δεκηνπξγήζνπλ ην ζπφξν ελφο δέληξνπ, έλαλ ζπφξν πνπ λα κπνξεί λα βιαζηήζεη.
Πνηα είλαη ε βάζε πνπ έρνπλ νη πιηζηέο γηα λα αξλνχληαη ηελ δεκηνπξγηθή λνεκνζχλε; Γηαηί
εθθξάδνληαη ελάληηα ζην Ώηψλην;
Έρεη κπνξέζεη πνηέ έλαο πιηζηήο επηζηήκνλαο λα δεκηνπξγήζεη δσή; Πφηε;
Σν λα παίδνπκε κε απηφ πνπ ε Φχζε έρεη ήδε θηηάμεη είλαη εχθνιν πξάγκα, αιιά ην λα
θηηάμνπκε δσή είλαη δηαθνξεηηθφ. Καλέλαο επηζηήκνλαο δελ κπνξεί λα ηελ θηηάμεη…
Αηαηξνχλ κηα ακνηβάδα ζηα δπφ, ρσξίδνπλ ηα κέξε ηεο ζε έλα ηξαπέδη εξγαζηεξίνπ, ηα ελψλνπλ
κε άιιν θνκκάηη κηθξννξγαληζκνχ θαη ιέλε: Βχξεθα! Βχξεθα! Βχξεθα!, δεκηνπξγνχκε δσή! Ώιιά
δελ είλαη ηθαλνί λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ακνηβάδα. Πνπ βξίζθεηαη ε επηζηήκε απηψλ ησλ θπξίσλ
πιηζηψλ; Πφηε έρνπλ απνδείμεη φηη κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ Θετθφηεηα; Δ πξαγκαηηθφηεηα
ησλ γεγνλφησλ είλαη φηη φρη κφλν αγλννχλ, αιιά απηφ πνπ είλαη ρεηξφηεξν, αγλννχλ φηη αγλννχλ. Σα
γεγνλφηα είλαη απηά πνπ κεηξάλε θαη κέρξη ηψξα δελ ην έρνπλ απνδείμεη.
Λέλε φηη ν άλζξσπνο πξνέξρεηαη απφ ηνλ πίζεθν. ΐγάδνπλ ηελ ζεσξία ηνπ θπλνθέθαινπ κε
νπξά, ηνπ πηζήθνπ ρσξίο νπξά θαη ηνπ αλζξψπνπ ησλ δέλδξσλ, ησλ γησλ ηνπ Νενπηζήθνπ θ.ι.π. Ώιιά
πνηνο είλαη ηφηε ν ρακέλνο θξίθνο; Σνλ έρνπλ βξεη; Πφηε θαη πνπ; Πνηα κέξα έρεη βξεζεί έλαο πίζεθνο
ηθαλφο λα κηιάεη, πξνηθηζκέλνο κε γιψζζα; Μέρξη ηψξα δελ έρεη εκθαληζηεί. Βίλαη γεινίνη απηνί νη
θχξηνη πιηζηέο, καο παξνπζηάδνπλ ππνζέζεηο θαη φρη γεγνλφηα.
Ώο κεηξήζνπκε ην κέγεζνο ηνπ εγθεθάινπ ηνπ θαιχηεξνπ πηζήθνπ θαη αο ην ζπγθξίλνπκε κε ηνλ
εγθέθαιν ηνπ θαζπζηεξεκέλνπ αλζξψπνπ πνπ βξίζθεηαη, γηα παξάδεηγκα, ζηηο ηζαγελείο θπιέο ηεο
Ώπζηξαιίαο. Βίλαη θαλεξφ φηη απηφο ν πίζεθνο δελ ζα έθηαλε νχηε ηελ ηθαλφηεηα ηεο νκηιίαο.
Αελ αλαζθεπάδνπλ ηφηε νη πιηζηέο ηελ ζεσξία ηνπ Ααξβίλνπ θαη ησλ νπαδψλ ηνπ; Πξνέξρεηαη ν
άλζξσπνο απφ ηνλ πίζεθν; ΢ε πνηα βάζε ην ζηεξίδνπλ; Πσο ην απνδεηθλχνπλ; Μέρξη πφηε ζα
πεξηκέλνπκε ηνλ ππνηηζέκελν ρακέλν θξίθν; ζα ζέιακε λα δνχκε απηφ ην είδνο πηζήθνπ πνπ κηιά
φπσο νη άλζξσπνη. Αελ έρεη εκθαληζηεί, ηφηε ινηπφλ είλαη κηα ππφζεζε κηαο αλνεζίαο πνπ δελ έρεη
πξαγκαηηθφηεηα.

Γηαηί ιέλε πξάγκαηα πνπ δελ μέξνπλ; Γηαηί ηφζεο θηελέο νπηνπίεο; Ώπιά γηαηί έρνπλ ηελ
ζπλείδεζε θνηκηζκέλε, γηαηί πνηέ δελ ελδηαθέξζεθαλ λα θάλνπλ κηα ςπρνινγηθή επαλάζηαζε κέζα
ζηνπο εαπηνχο ηνπο θαη γηαηί ηνπο ιείπεη ε εθαξκνγή ηεο ζεμνπαιηθήο ππεξδπλακηθήο. Δ σκή
πξαγκαηηθφηεηα ησλ γεγνλφησλ είλαη φηη είλαη ππλσηηζκέλνη.
΋πνηνο δελ εθαξκφδεη ηηο δηδαζθαιίεο ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο Αηαιεθηηθήο ζα πέζεη ζηα ίδηα ιάζε
κε ηνπο πιηζηέο επηζηήκνλεο.
Οη πιηζηέο επηζηήκνλεο βγάδνπλ ζπλερψο πνιιέο ζεσξίεο. ΢αλ παξάδεηγκα ζα αλαθέξνπκε
απηήλ ηεο Βπηινγήο ησλ Βηδψλ: έλα αζήκαλην καιάθην αλαπηχζζεηαη θαη απφ απηφ βγαίλνπλ άιια
δσληαλά είδε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηινγήο κέρξη πνπ θηάλνπκε ζηνλ άλζξσπν. Μπνξνχλ λα
απνδείμνπλ απηή ηελ ζεσξία; Βίλαη θαλεξφ φηη φρη!
Βκείο δελ αξλνχκαζηε φηη ππάξρνπλ ζε θάζε είδνο ζπγθεθξηκέλεο επηιεθηηθέο δηαδηθαζίεο.
Τπάξρνπλ πνπιηά γηα παξάδεηγκα πνπ κεηαλαζηεχνπλ ζε νξηζκέλεο επνρέο. Θαπκάδεη θαλείο
βιέπνληάο ηα φια καδεκέλα, ηη παξάμελα γίλνληαη. Μεηά μεθηλάλε ην πέηαγκα γηα λα πεξάζνπλ ηνλ
σθεαλφ θαη ζην δξφκν πεζαίλνπλ επηβηψλνληαο ηα πην δπλαηά ζε απηή ηελ κάρε. Ώπηά πνπ επηβηψλνπλ
κεηαθέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηνπο απνγφλνπο. Έηζη δξα ν λφκνο ηεο επηινγήο. Τπάξρνπλ είδε
πνπ παιεχνπλ αζηακάηεηα ελάληηα ζε ζαιάζζηα ηέξαηα θαη κε ηελ δχλακε φιεο απηήο ηεο κάρεο
γίλνληαη δπλαηά θαη κεηαθέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηνπο απνγφλνπο ηνπο.
Τπάξρνπλ δψα πνπ κε ηελ δχλακε ηφζεο κάρεο γίλνληαη θάζε θνξά θαη πην δπλαηά
κεηαθέξνληαο ηα ςπρνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο απνγφλνπο ηνπο.
΋κσο πνηέ ε θπζηθή επηινγή δελ κπφξεζε λα καο παξνπζηάζεη έλα λέν είδνο πάλσ ζην ραιί ηεο
χπαξμεο, φκσο είλαη πνιινί απηνί πνπ έρνπλ δψζεη ζηελ επηινγή ραξαθηεξηζηηθά Αεκηνπξγνχ.
Πνιιά ιέγνληαη επίζεο πάλσ ζην πξσηφπιαζκα. Σν πξσηφπιαζκα πνπ βξίζθεηαη βπζηζκέλν
ζηελ αικπξή ζάιαζζα εδψ θαη εθαηνκκχξηα ρξφληα, πνπ απφ απηφ ην πξσηφπιαζκα πξνήιζε ε
παγθφζκηα δσή. Οη protistas πιηζηέο θάλνπλ ηνπο αθφινπζνχο ηνπο αγλννχληεο φπσο θαη νη ίδηνη. Λέλε
φηη ε ςπρνινγηθή αλάπηπμε ηνπ δηαλνεηηθνχ δψνπ, πνπ ιαλζαζκέλα νλνκάδεηαη άλζξσπνο, πξνήιζε
απφ ηελ κνξηαθή αλάπηπμε ηνπ πξσηνπιάζκαηνο θαη πξνρσξά παξάιιεια κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ.
Οη protistas ζέινπλ ε ζπλείδεζε (ή φπσο θαη αλ ιέγεηαη) λα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο
ηνπ πξσηνπιάζκαηνο κέζα ζηνπο αηψλεο. Έηζη ζθέπηνληαη νη protistas, ηα ππνδείγκαηα ζνθίαο.
Μνπ έξρεηαη ζηελ κλήκε ν αηνκηθφο Μνλήξεο ηνπ Υέθει, απηφ ην βπζηζκέλν άηνκν εθεί ζηελ
πδάηηλε άβπζζν απφ φπνπ αλαβιχδεη φιε ε δσή. Έηζη ζθέπηνληαη ν Υέθει θαη νη αθφινπζνί ηνπ.
Αελ έρεη νξγαλσζεί θάηη πνιχπινθν πνπ λα κελ έρεη πεξάζεη απφ δηάθνξεο ζπκπαληηθέο
θνζκηθέο δηαδηθαζίεο.
Δ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη νη επηζηήκνλεο δελ μέξνπλ ηίπνηε γηα ηελ Γσή νχηε γηα ηνλ Θάλαην,
νχηε απφ πνχ ήξζακε, νχηε πξνο ηα πνχ πάκε, θαη πνιχ ιηγφηεξν πνην είλαη ην αληηθείκελν ηεο
χπαξμεο. Γηαηί; απιά γηαηί έρνπλ ηελ ζπλείδεζε θνηκηζκέλε, γηαηί δελ έρνπλ θάλεη ηελ επαλάζηαζε
ηεο εζσηεξηθήο Αηαιεθηηθήο. Γηαηί βξίζθνληαη ζην επίπεδν ηεο καδηθήο-ζπιινγηθήο χπλσζεο απφ
έιιεηςε ηεο νινθιεξσηηθήο επαλάζηαζεο πνπ δηδάζθνπκε ζε απηφ ην Έξγν.
Δ Τιηζηηθή επηζηήκε πξνρσξάεη ζην δξφκν ηνπ ιάζνπο, δελ μέξεη ηίπνηε γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ
αλζξψπνπ θαη πνιχ ιηγφηεξν γηα ηελ εζσηεξηθή ηνπ ςπρνινγία.
΋ηη ν λφκνο ηεο θπζηθήο επηινγήο ππάξρεη δελ ην αξλνχκαζηε, αιιά απηφο δελ έρεη
δεκηνπξγήζεη ηίπνηα θαηλνχξην. ΋ηη ηα είδε παξεθθιίλνπλ κέζσ ηνπ ρξφλνπ δελ ην αξλνχκαζηε, αιιά
νη παξάγνληεο ηεο παξέθθιηζεο νπνηνπδήπνηε είδνπο κπαίλνπλ ζε δξάζε κφλν αθνχ έρνπλ
απνθξπζηαιισζεί ζηνλ θπζηθφ θφζκν ηα αξρηθά πξσηφηππα. Σα αξρηθά πξσηφηππα νπνηνπδήπνηε
δσληαλνχ είδνπο αλαπηχζζνληαη πξνεγνπκέλσο ζην ςπρνινγηθφ δηάζηεκα, ζηηο αλψηεξεο δηαζηάζεηο
ηεο Φχζεο, ζηηο αλψηεξεο δηαζηάζεηο πνπ νη πιηζηέο επηζηήκνλεο αξλνχληαη γηαηί δελ ηηο
αληηιακβάλνληαη, θαη δελ ηηο αληηιακβάλνληαη γηαηί είλαη ςπρνινγηθά ππλσηηζκέλνη.
Ώλ έβγαηλαλ πξνεγνπκέλσο απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο χπλσζεο θαη κεηά κηινχζαλ, νη αληηιήςεηο
ηνπο ζα ήηαλ δηαθνξεηηθέο. ΋κσο θνηκνχληαη απφ έιιεηςε κηαο δηαλνεηηθήο θαη ζεμνπαιηθήο
δπλακηθήο.
Ώλ ζέιεη λα κάζεη θαλείο γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο πξέπεη λα παξαηεξήζεη ηελ
Βκβξπνινγία. Δ Βκβξπνινγία είλαη κηα αλαθεθαιαίσζε ηεο Φπινγέλεηαο1.
Ση είλαη ε Βκβξπνινγία κέζα ζηελ Ώλζξσπνινγία; είλαη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ εκβξχνπ
κέζα ζην κεηξηθφ πεξηβάιινλ. Ώλ παξαηεξήζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θχεζεο κηαο κεηέξαο ζα
κπνξέζνπκε λα απνδείμνπκε φηη ε Βκβξπνινγία είλαη κηα αλαθεθαιαίσζε ηεο Φπινγέλεηαο, ε νπνία
1

Καηαγσγή θαη εμειηθηηθή αλάπηπμε ησλ εηδψλ θαη γεληθφηεξα ησλ νηθνγελεηψλ ησλ δσληαλψλ φλησλ.

κε ηελ ζεηξά ηεο είλαη κηα θαηάζηαζε εμέιημεο θαη κεηαηξνπήο απφ ην νπνίν έρεη πεξάζεη ην
αλζξψπηλν γέλνο κέζσ ησλ αηψλσλ.
Δ Βκβξπνινγία αλαθεθαιαηψλεη απηέο ηηο θαηαζηάζεηο κέζα ζηελ κεηξηθή θνηιηά. Μηα
εκβξπνινγηθή αλάιπζε ζα καο έθεξλε ζην ινγηθφ ζπκπέξαζκα φηη ην αλζξψπηλν είδνο θαη ηα άιια
δσηθά είδε έρνπλ νκνηφηεηα ζηελ θαηαγσγή ηνπο θαη πξνέξρνληαη απφ ην ςπρνινγηθφ δηάζηεκα.
Ώιιά απηφ ηεο θπζηθήο επηινγήο, ησλ δηαθφξσλ δηαθνξψλ ή παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ
δηαθνξνπνηήζεηο ζην αλζξψπηλν γέλνο, κπαίλεη ζε δξάζε κφλν αθνχ ηα είδε, νπνηαδήπνηε θαη αλ
είλαη, έρνπλ απνθξπζηαιισζεί θπζηθά. Πξηλ απφ ηελ θπζηθή απνθξπζηάιισζε ππάξρνπλ
ςπρνινγηθέο εμειηθηηθέο δηαδηθαζίεο κέζα ζην δσληαλφ ζηήζνο ηεο Φχζεο, άγλσζηεο ζε έλαλ Υέθει,
έλαλ Ααξβίλν θαη ηνπο αθνινχζνπο ηνπο, γηαηί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηνί δελ μέξνπλ ηίπνηα γηα ηελ
θαηαγσγή ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο.
Πσο είλαη δπλαηφλ λα ιέλε νη ζνθνί πιηζηέο φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο
ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ησλ δσληαλψλ εηδψλ; Βίηε αηπρεκαηηθά, είηε κε απζφξκεην ηξφπν, κήπσο δελ
θαηαιήγεη αληηθαηηθφ;
Αελ είλαη απηνί νη ίδηνη πνπ ιέλε φηη απηφ ην ΢χκπαλ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δχλακεο ηεο χιεο
θαη ηεο αλάγθεο; Πσο αληηθάζθνπλ κεηά θαη καο κηιάλε γηα απζφξκεηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε έλα
ζχκπαλ δχλακεο θαη αλάγθεο; Βίλαη δπλαηφλ απηφ;
Έλα ζχκπαλ δχλακεο, χιεο θαη αλάγθεο, δελ επηηξέπεη δηαθνξνπνηήζεηο απζφξκεηεο νχηε
αηπρεκαηηθέο. Ώπηέο νη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ εηδψλ ππάξρνπλ απφ θάηη πνπ απηνί νη ίδηνη αγλννχλ. Δ
πιηζηηθή επηζηήκε φρη κφλν αγλνεί, αιιά απηφ πνπ είλαη ην ρεηξφηεξν, αγλνεί φηη αγλνεί.
Δ ςπραλαιπηηθή Γλσζηηθή Ώλζξσπνινγία εκβαζχλεη ζην παξειζφλ. Ώπηή ε αλζξψπηλε θπιή
πνπ ηελ ζήκεξνλ εκέξα θαηνηθεί ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ
δηαλνεηηθά δψα πνπ ιαλζαζκέλα νλνκάδνληαη άλζξσπνη. Μπνξείηε λα πξνζβιεζείηε αλ ζέιεηε, αιιά
πξηλ ππάξμεη απηή ε θπιή ησλ δηαλνεηηθψλ δψσλ ππήξμαλ νη Λεκνχξηνη, νη Τπεξβφξεηνη θαη ε Πνιηθή
θπιή. Σα δηαλνεηηθά δψα γελλήζεθαλ ζηελ Ώηιαληίδα, πξνέξρνληαη απφ ηελ Ώηιαληίδα. Οη
πξαγκαηηθνί άλζξσπνη ηεο Λεκνπξίαο, ηνπο ηειεπηαίνπο θαηξνχο ηνπο, απνρψξεζαλ απφ ηελ ζθελή
ηνπ θφζκνπ θαη άθεζαλ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπο ζηα αλψηεξα ζηνηρεία ησλ δσηθψλ βαζηιείσλ.
Ώπφ ηελ θπιή ησλ δηαλνεηηθψλ δψσλ πξνεγνχληαη απηέο ησλ αλζξψπσλ πνπ ππήξμαλ ζηελ
Λεκνπξία, ζηελ Τπεξβφξεηα ήπεηξν θαη ζηελ βφξεηα πνιηθή δψλε πνπ ζ’ εθείλε ηελ επνρή βξηζθφηαλ
ζηελ δψλε ηνπ Εζεκεξηλνχ. ΢ε ηη βαζίδεηαη ε ςπραλαιπηηθή Γλσζηηθή Ώλζξσπνινγία γηα λα ην
βεβαηψζεη απηφ; Γηαηί ην ιέεη; ΐαζίδεηαη φρη κφλν ζε φιεο ηηο παξαδφζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα
βηβιία ηεο αξραίαο Ώηγχπηνπ, ηεο γεο ησλ Ίλθαο, ηεο γεο ησλ Μάγηαο, ηεο Βιιάδνο, Ελδίαο, Πεξζίαο,
Θηβέη θ.ι.π. αιιά επίζεο ζηηο απ’ επζείαο έξεπλεο εθείλσλ πνπ έρνπλ θαηνξζψζεη λα μππλήζνπλ
ζπλείδεζε κέζσ κηαο ςπρνινγηθήο επαλάζηαζεο.
Παξαδίδνπκε κέζσ απηνχ ηνπ Έξγνπ φια ηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα μππλήζνπκε
ζπλείδεζε θαη φηαλ μππλήζεηε! ζα κπνξέζεηε λα εξεπλήζεηε θαη λα δνθηκάζεηε απφ κφλνη ζαο απηφ
πνπ βεβαηψλσ κε εκθαηηθφ ηξφπν. Ώιιά είλαη αλαγθαίν λα μππλήζνπκε γηα λα αγγίμνπκε, δνχκε,
αθνχζνπκε, αηζζαλζνχκε θαη λα κελ είκαζηε ζχκαηα ζηηο ζεσξίεο ελφο Υέθει, Ααξβίλνπ, Υάμιευ θαη
ησλ νπαδψλ ηνπο. Τπήξμαλ ηξεηο θπιέο αλζξψπσλ αιιά πσο ζα κπνξνχζαηε λα ην μέξεηε φηαλ ε
ζπλείδεζή ζαο είλαη θνηκηζκέλε; Ώπηνί πνπ θαηνξζψλνπλ λα μππλήζνπλ κπνξνχλ λα εξεπλνχλ ζηα
αθαζηθά αξρεία ηεο Φχζεο.
Πσο ήηαλ ε πξψηε θπιή; Με πνηφλ ηξφπν ππήξμε; ΢ε εθείλεο ηηο επνρέο, Βδψ θαη ζρεδφλ 300
εθαηνκκχξηα ρξφληα ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο πνπ έρνπκε πξαγκαηνπνηήζεη, ππήξμαλ νη
πξσηνπιαζκαηηθνί άλζξσπνη θαη ε ίδηα ε Γε ήηαλ ηφηε αθφκε πξσηφπιαζκα.
Αελ είλαη εθείλν ην πξσηφπιαζκα ηνπ Υέθει θαη ε αικπξή ζάιαζζα θαη ρηιηάδεο αλνεζίεο
αθφκα ρσξίο θακία επηβεβαίσζε, φρη. Δ πξσηνπιαζκαηηθή θπιή είλαη δηαθνξεηηθή.
Μηα αλζξψπηλε θπιή επέπιεε πάλσ ζηελ αηκφζθαηξα. Αελ είρε πέζεη αθφκα πάλσ ζηελ πγξή
γε. Πσο αλαπαξαγφηαλ θαη πνηα ήηαλ ε πξνέιεπζή ηεο; Ώπηή ε θπιή είρε εμειηρζεί αλνδηθά θαη
θαζνδηθά ζηηο αλψηεξεο δηαζηάζεηο ηεο Φχζεο θαη ηνπ ΢χκπαληνο. Ώπνθξπζηαιιψζεθε ζην ηέινο
πάλσ ζε κηα Γε επίζεο πξσηνπιαζκαηηθή κεηά απφ πνιιέο εμειηθηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ αλέβιπζαλ
απφ ηνλ αξρηθφ ηεο ζπφξν πνπ βξηζθφηαλ ζην Υάνο, ζην Μάγθλνπο Λίκπνπο, ζην Υηάζηεξ ηνπ
θφζκνπ. ΋ηαλ απηή ε θπιή απνθξπζηαιιψζεθε δηακνξθψζεθε ε δέζκε, ην άηνκν, πνπ κπνξνχζε λα
πάξεη κε ηνλ ίδην ηξφπν κνξθέο γηγάληηεο φπσο θαη λα ειαηησζεί ζε έλα καζεκαηηθφ ζεκείν.
΢ε ηη βαζίδνκαη γηα λα ην βεβαηψλσ απηφ; ΢ηελ μχπληα ζπλείδεζε! Βίκαη ζίγνπξνο; Ναη είκαη!
Καη αλ δέρεζηε ηελ δηδαζθαιία ηεο επαλελζάξθσζεο ηφζν ην θαιχηεξν. Πξνθαλψο, ήκνπλ
επαλελζαξθσκέλνο ζε εθείλε ηελ θπιή θαη κηα θαη ήκνπλ μχπληνο δελ κπνξψ λα μεράζσ ηηο αλνδηθά

θαη θαζνδηθά εμειηθηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο. Γη’ απηφ ην ιφγν δίλσ καξηπξία κπξνζηά ζαο γλσξίδνληαο
πσο είζηε θνηκηζκέλνη, αιιά πξέπεη λα θαηαζέζσ φια απηά ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδεζηε γηα λα
μππλάηε.
Πσο πνιιαπιαζηαδφηαλ εθείλε ε θπιή; Πσο αλαπαξαγφηαλ; ΋ρη φπσο έιεγε ε Ααζθάια
Μπιαβάηζθη, φηη ην έθαλαλ κε αζεμνπαιηθφ ηξφπν, φηη δελ ρξεηαδφηαλ ην ζεμ γη’ απηφ. Ώλαθξηβήο
βεβαίσζε γηαηί ε δχλακε ηνπ Μαρα Σζφαλ, ε δεκηνπξγηθή ελέξγεηα ηνπ Σξίηνπ Λφγνπ, ξέεη
πεξηηπιίγνληαο φια φζα ήηαλ θαη ζα είλαη. Σν είδνο ηεο αλαπαξαγσγήο ήηαλ ε κίησζε, εθθξαδφηαλ κε
δηαθνξεηηθφ ζεμνπαιηθφ ηξφπν, δηαηξνχληαη νη δσληαλνί νξγαληζκνί φπσο δηαηξνχληαη ηα δσληαλά
θχηηαξα. Ξέξνπλ θαιά νη καζεηέο ηεο ΐηνινγίαο πσο δηαηξείηαη ην νξγαληθφ θχηηαξν: ην
θπηηαξφπιαζκα κε έλα θνκκάηη ηνπ ππξήλα δηαρσξίδεηαη, απηφ δελ ην αγλννχλ.
Ώπφ ηφηε ε δηαδηθαζία ηεο κίησζεο έκεηλε ζην αίκα θαη ζπλερίδεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηα
θχηηαξά καο θαηά εθαηνκκχξηα. Αελ είλαη βέβαην απηφ; Πνηνο ηνικά λα ην αξλεζεί; Παξνπζηάδσ
γεγνλφηα! Μήπσο λνκίδεηε φηη απηή ε θπηηαξηθή δηαδηθαζία δελ έρεη θάπνηα ξίδα, κηα θαηαγσγή; Ώλ
ην ζθέπηεζηε έηζη ζα ήηαλ παξάινγν γηαηί δελ ππάξρεη αηηία ρσξίο απνηέιεζκα νχηε απνηέιεζκα
ρσξίο αηηία. Έηζη ινηπφλ ην έρνπκε θιεξνλνκήζεη απηφ. Ώπφ πνηφλ; Ώπφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο πξψηεο
θπιήο.
Ο απνθνκκέλνο νξγαληζκφο κπνξνχζε λα ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη ράξε ζην φηη ζπλέρηδε λα
αηρκαισηίδεη, λα ζπζζσξεχεη , πξσηφπιαζκα απφ ην πεξηβάιινλ πνπ ηνλ πεξηθχθισλε.
Ώξγφηεξα εκθαλίζηεθαλ νη ππεξβφξεηνη γηα ηνπο νπνίνπο κηιάεη ν Φεληεξίθν Νίηζε. Άλζξσπνη
πνπ έδεζαλ ζε θείλεο ηηο δψλεο πνπ πεξηθπθιψλνπλ ηνλ ΐφξεην Πφιν, ρψξα ηνπ ΐνξξά. Βίκαζηε
ζίγνπξνη γη’ απηφ; Ναη ή φρη; Βζείο φρη γηαηί είζηε θνηκηζκέλνη. Βγψ λαη γηαηί είκαη μχπληνο. Να ην
αξλεζψ; Αελ ην αξλνχκαη! Ώλ κε ραξαθηεξίζεηε ηξειφ, ραξαθηεξίζηε κε, αιιά πξέπεη λα δψζσ
καξηπξία φζν θαη αλ θνζηίζεη, πξέπεη λα ιέσ ηελ αιήζεηα πάληα.
Οη ππεξβφξεηνη ππήξμαλ επίζεο, δελ ήηαλ ηφζν δειαηηλψδεηο φπσο νη πξσηνπιαζκαηηθνί.
Μηιψληαο έηζη δελ αλαθέξνκαη ζηελ ςπρή-θχηηαξν ηνπ Υέθει, ζηελ αικπξή ζάιαζζα, νχηε ζην
δηάζεκν αηνκηθφ κνλήξε. Να ν Υέθει θαη νη αθφινπζνί ηνπ κε ηηο παξάινγεο ζεσξίεο ηνπο.
Σψξα ζέισ λα αλαθεξζψ κε έκθαζε ζ’ απηήλ ηελ ππεξβφξεηα θπιή πνπ εκθαλίζηεθε απφ ηελ
πξσηνπιαζκαηηθή. Οη ππεξβφξεηνη ήηαλ κηα θπιή πην ςπρηθή πνπ αλαπαξάγνληαλ κε ζεμνπαιηθφηεηα
ζε κνξθή βιάζηεζεο. Έρεηε δεη ηα θνξάιιηα ζηνπο γθξεκνχο ηνπ ζπειιψδνπο σθεαλνχ; Ώπφ έλα
θνξάιιη βγαίλεη άιιν θαη απφ απηφ άιιν θη’ άιιν. Τπάξρνπλ θπηά πνπ κέζσ ησλ βιαζηψλ ηνπο
ζπλερίδνπλ λα πνιιαπιαζηάδνληαη, έηζη επίζεο ζπλέβε κε ηνπο ππεξβφξεηνπο. ΢πγθεθξηκέλα
βιαζηάξηα πνπ εκθαλίδνληαλ ζηνλ Παηέξα-Μεηέξα ρεηξίδνληαλ ηελ ζεμνπαιηθή ελέξγεηα κέρξη πνπ
απνζπφηαλ απηφ ην βιαζηάξη θαη έδηλε θαηαγσγή ζε έλα θαηλνχξην πιάζκα. Ώπηφο ήηαλ ν ηξφπνο
αλαπαξαγσγήο ησλ ππεξβνξείσλ.
΢ην ηέινο απηή ε θπιή βπζίζηεθε εθεί ζην βάζνο ηνπ ζπειιψδνπο Βηξεληθνχ Χθεαλνχ θαηά ηελ
δηάξθεηα εθαηνκκπξίσλ ρξφλσλ εμειίμεσλ θαη πηψζεσλ απηήο ηεο γφληκεο Φχζεο.
Ώπφ ην βάζνο ησλ ζαιαζζψλ αλέβιπζε αξγφηεξα κηα γηγάληηα ήπεηξνο, ε Λεκνπξία, πνπ
ζθέπαδε φινλ ηνλ Βηξεληθφ Χθεαλφ. Βθεί ήηαλ πνπ γηα πξψηε θνξά ε αλζξψπηλε θπιή
ζηαζεξνπνηήζεθε πάλσ ζηνλ ζθιεξφ θινηφ ηεο γεο. Βκθαλίζηεθε ε ιεκνπξία ήπεηξνο, φρη απφ
απζφξκεηε γέλλεζε φπσο πίζηεπε έλαο Βπίθνπξνο θαη νη αθφινπζνί ηνπ, νχηε απφ θπζηθή επηινγή,
αλεβάδνληαο απηή ηελ ζεσξία ζηελ θαηεγνξία ελφο Θενχ-δεκηνπξγνχ, ζαπκάζηα ξεηνξηθή πνπ έγηλε
απφ ην παξάινγν, φρη. Πσο αλέβιπζε; Με πνηφλ ηξφπν;
Ώπνθξπζηαιιψλνληαο νη δελδξψδεηο ηα αλζξψπηλα ζψκαηά ηνπο πήξαλ ζθιεξή κνξθή θαη
εκθαλίζηεθαλ νη εξκαθξφδηηνη ιεκνχξηνη, έηζη φπσο είλαη ζπκβνιηζκέλνη ζηα γηγάληηα γιππηά ηεο
Σνχια ζην Υηληάιγθν ηνπ Μεμηθνχ. Πεξπάηεζαλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. ΢ηελ αξρή
αλαπαξάγνληαλ απνζπψληαο απφ ηνλ νξγαληζκφ ηνπο έλα θχηηαξν-απγφ θαη απηφ μεδηπισλφηαλ γηα λα
δψζεη θαηαγσγή ζε έλα θαηλνχξην πιάζκα. Ώπηή είλαη ε επνρή ζηελ νπνία ν θαιιφο θαη ε κήηξα δελ
είραλ δηακνξθσζεί αθφκα, ήηαλ ε επνρή πνπ ην Λίλγθακ-Γηφλη βιάζηαηλε. Ήηαλ ε επνρή πνπ ην σάξην
δελ είρε αλαπηπρζεί.
Οη θαηξνί πέξαζαλ ζηελ Λεκνπξία θαη εκθαλίζηεθε ην ζχζηεκα αλαπαξαγσγήο Πνξ-Γθεκαζηφλ.
Ώπηφ ην ζχζηεκα πξνθάιεζε έθπιεμε εθείλε ηελ επνρή. Σν σάξην έπαηξλε έλα γφληκν θχηηαξν,
δειαδή, έλα ζπεξκαηνδσάξην, θαηά ηξφπνλ ψζηε φηαλ εθείλν ην απγφ απνρσξηδφηαλ απφ ην σάξην
ελφο εξκαθξφδηηνπ είρε γνληκνπνηεζεί πξνεγνπκέλσο.
Βξρφκελν ζηελ χπαξμε ην απγφ, άλνηγε κεηά απν έλα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν γνληκνπνίεζεο θαη
απφ εθεί έβγαηλε έλα θαηλνχξην πιάζκα. Γη’ απηφ νη Ναρφαο έιεγαλ: «Οη Γηνη ηνπ ηξίηνπ ήιηνπ
κεηαηξάπεθαλ ζε πνπιηά». ΢νθή βεβαίσζε ηνπ αξραίνπ πνιηηηζκνχ ησλ Ναρφαο.

΋κσο πιεζηάδνληαο ην ηέινο ηεο Λεκνπξίαο, απφ ηελ ηξίηε ή ηελ ηέηαξηε ππνθπιή θαη κεηά, ηα
αλζξψπηλα φληα δηαηξέζεθαλ ζε αληίζεηα θχια, ήηαλ αλαγθαία ηφηε ε ζπλεξγαζία γηα ηελ δεκηνπξγία.
Σν ζχζηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ δεκηνπξγία έξρεηαη απφ ηελ Λεκνπξία. Βίλαη μεθάζαξν φηη
ρξεηάδεηαη έλα σαξηθφ απγφ γνληκνπνηεκέλν απφ έλα θχηηαξν. Μφλν έηζη, κε ηελ έλσζε ελφο
γνληκνπνηνχ θπηηάξνπ κε έλα σάξην, κπνξεί λα αλαβιχζεη ην πξσηαξρηθφ θχηηαξν κε ηα 48
ρξσκνζψκαηα πνπ κε αλαληίξξεην ηξφπν θνπβαιάκε κέζα καο θαη ζηα νπνία αληηπξνζσπεχνληαη νη
48 λφκνη ηεο δεκηνπξγίαο καο.
Δ ΠΡΧΔΝ ΠΡΟ΢ΧΠΕΚΟΣΔΣΏ ΚΏΕ Δ ΘΒΧΡΕΏ ΣΧΝ ΚΐΏΝΣΏ΢
Σν ζπηλζήξηζκα ησλ αηφκσλ νθείιεηαη ζε δέκαηα ελέξγεηαο πνπ ιέγνληαη θβάληαο.
΢ην δηακάληη, ηα θβάληαο θηλνχληαη κε ηελ κηζή ηνπο ηαρχηεηα, ειαηηψλνληάο ηελ κε
πξννδεπηηθφ ηξφπν ζην αέξα, ην λεξφ θαη ηελ γε.
Έλα άηνκν είλαη ζαλ έλα δνλεζηφκεηξν πνπ παξάγεη θχκαηα κε ηαρχηεηεο αληίζηνηρεο κε ηνλ
ηχπν ηνπ.
Δ ζπγθηλεζηαθή πξνζθφιιεζε ησλ απνζαξθσζέλησλ ειαηηψλεη ηελ ηαρχηεηα ησλ θβάληαο κε
ηξφπνλ ψζηε ε πξψελ πξνζσπηθφηεηα ησλ καθαξηηψλ κπνξεί λα είλαη πξνζηηή ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή
ελφο δσληαλνχ αηφκνπ. Σφηε ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ λεθξνχ γίλεηαη απηή.
ΠΒΡΕΠΣΧ΢Δ ΓΚΏΡ΢ΕΏ ΠΒΝΕΏ:
Μηα ζπγθεθξηκέλε κέξα ζπλαληήζεθα ζηελ νδφ 5 ΜαΎνπ, ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Μεμηθνχ, κε
έλαλ παιηφ θίιν, ηνλ ραηξέηεζα ζεθψλνληαο ην ρέξη κνπ θαη ζπλέρηζα ηνλ δξφκν κνπ. ΢ε ιίγεο κέξεο
ζπλαληήζεθα κε έλαλ ζπγγελή ηνπ θίινπ κνπ θαη (πξνο κεγάιε κνπ έθπιεμε) κνπ είπε φηη ν θχξηνο
Γθαξζία Πέληα, εθείλνο πνπ ραηξέηεζα, πήγαηλαλ δχν κήλεο πνπ είρε πεζάλεη. Ώλακθίβνια ε πξψελ
πξνζσπηθφηεηα εθείλνπ ηνπ θίινπ, πξνζθνιιεκέλε ζε απηφλ ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν δνχκε, έγηλε απηή
επαλαιακβάλνληαο ηηο δξάζεηο ηηο νπνίεο είρε ζπλεζίζεη κε κεραληθφ ηξφπν.
Βίλαη αλακθίβνιν φηη ππάξρεη κηα ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηελ ελεξγεηηθή θαη αηνκηθή
πξνζσπηθφηεηα θαη ηα θβάληαο πνπ θαηέρνπλ ηελ δηθή ηνπο ζπρλφηεηα δφλεζεο. Οη απνζαξθσζέληεο,
ιφγσ ηεο ζπγθηλεζηαθήο ηνπο πξνζθφιιεζεο ζε απηφλ ηνλ ηξηζδηάζηαην θφζκν, ζπκβαίλεη λα
ειαηηψλνπλ αζπλείδεηα ηελ θβαληηθή δφλεζε ησλ πξνζσπηθνηήησλ ηνπο ψζηε λα γίλνληαη απηέο θαη
νξαηέο.
΋ηαλ ηα θβάληα είλαη γξήγνξα δελ γίλνληαη αληηιεπηά. Οχηε φηαλ είλαη πνιχ αξγά.
Καλνληθά ηα θβάληαο ηαμηδεχνπλ κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο θαη ζε θχθιν.
Σν κπζηηθφ ηνπ ρξφλνπ θξχβεηαη ζην άηνκν. Δ αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ είλαη αξλεηηθή. Καλείο δελ
ζα κπνξνχζε λα απνδείμεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ ρξφλνπ, δελ κπνξνχκε λα ηνλ θιείζνπκε ζε έλα
εξγαζηήξην.
Βκείο, αλάκεζα ζε ζπκβάλ θαη ζπκβάλ, βάδνπκε ηελ αληίιεςε ρξφλνο. Δ απφδεημε βξίζθεηαη
ζηελ κεγάιε πνζφηεηα δηαθφξσλ εκεξνινγίσλ.
Ώπηφ πνπ ειαηηψλεη ηελ ηαρχηεηα ησλ θβάληαο είλαη ε ζηάζε πνπ έρνπκε ζε κηα δεδνκέλε
ζηηγκή. ΢ηηο πλεπκαηηζηηθέο ζπλαληήζεηο ζπκβαίλεη ην θαηλφκελν ησλ θβάληαο.
Οη δηαδηθαζίεο ηνπ ΢χκπαληνο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλα αηψλην ηψξα. Δ άλνδνο θαη ην
θξχςηκν ηνπ Ήιηνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηα αηψληα ζηηγκή.
Πξέπεη λα πξνρσξάκε αλαπηχζζνληαο ηνλ ίδην καο ηνλ ηξφπν ζθέςεο. Ώπφ ηελ ελεξγεηαθή
άπνςε, θάζε έλαο καο είλαη έλα καζεκαηηθφ ζεκείν πνπ απνδέρεηαη λα ρξεζηκεχζεη ζαλ φρεκα ζε
θαζνξηζκέλεο αμίεο, είηε είλαη απηέο αξλεηηθέο ή ζεηηθέο.
Βηθφλα, αμίεο θαη ηαπηφηεηα ζε θάπνηνλ πνπ εθκεδέληζε ην εγψ, είλαη ζεηηθέο.
Σνλ ζάλαην πξέπεη λα ηνλ ραξαθηεξίζνπκε ζαλ έλα καζεκαηηθφ ππφινηπν.
ΒΠΏΝΒΝ΢ΏΡΚΧ΢Δ.
Βπαλελζάξθσζε είλαη ε θαηλνχξηα αξρή πνπ εμεγεί ηελ αδηάθνπε ελζσκάησζε ησλ αμηψλ ζηα
καζεκαηηθά ζεκεία. Δ ελέξγεηα δελ θαηαζηξέθεηαη. Αελ λνκίδσ φηη ηα θβάληαο κπνξνχλ λα
θαηαζηξαθνχλ, αιιά είλαη δπλαηφλ λα θαηνξζψζνπλ λα κεηαηξαπνχλ. Κάζε άλζξσπνο πνπ ηνπ αξέζεη
ε ςπρνινγηθή επαλάζηαζε πξέπεη λα ζπιινγηζηεί πάλσ ζε φια φζα είλαη ην θβαληηθφ θαηλφκελν γηα
λα βγάιεη απφ απηφ ηελ θαλεξή απηνζχιιεςε θαη ηνλ απηνζπιινγηζκφ ηνπ Βίλαη.
Σε κειέηε ησλ θβάληαο κπνξεί λα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη εθείλνο πνπ δεη ζηελ ίδηα ηνπ ηελ ζάξθα
ηελ δηαλνεηηθή δπλακηθή θαη πνπ κε απηή έρεη ρεηξαθεηήζεη ην λνπ.
Δ ΤΠΒΡ-ΠΒΕΘΏΡΥΕΏ

Δ ππεξπεηζαξρία θαη ε ηειεηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ ζψκαηνο θαηνξζψλνληαη κέζσ ηεο θπζηθήο
θαξκαθεπηηθήο.
΋ηαλ ππάξρεη ππεξπεηζαξρία είλαη θαλεξφ φηη ζα κπνξέζνπκε λα απνθηήζνπκε ηελ απ’ επζείαο
΢νθία ησλ αξραηνινγηθψλ ληνθνπκέλησλ. Έρνληαο κηα ππεξπεηζαξρία ζα θαηαιάβνπκε θαη ζα
απνδερηνχκε φηη ηελ δσή πξέπεη λα ηελ πάξνπκε ζαλ έλα ζειεκαηηθφ γπκλάζην.
Ώπηφλ πνπ ππνηάζζεηαη ζε κηα ππεξπεηζαξρία ηνλ πεξηκέλνπλ κεγάινη ζξίακβνη.
΋πνηνη δνπλ κηα ππεξπεηζαξρία ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηνί γηα λα ππνθέξνπλ ηελ «κνλαμηά ζηνλ
δξφκν».
Ο ΦΏΝΒΡΟ΢ ΏΤΣΟ-΢ΤΛΛΟΓΕ΢ΜΟ΢
Γηα λα θαηαιάβνπκε ηνλ θαλεξφ απηνζπιινγηζκφ ρξεηάδεηαη λα κειεηήζνπκε ηελ επηζηνιή ηνπ
Εαθψβνπ πνπ είλαη γη’ απηνχο πνπ δνπιεχνπλ ζην Μεγάιν Έξγν, ζηελ Βπαλάζηαζε ηεο Αηαιεθηηθήο.
Υξεηάδεηαη λα ππνζηεξίδνληαη ην Μεγάιν Έξγν θαη ε ςπρνινγηθή δνπιεηά κε ηελ πίζηε, γηαηί ε
πίζηε θαλεξψλεηαη ζηα έξγα.
Ώπηφο πνπ μέξεη λα ρεηξίδεηαη ηελ γιψζζα ζα θπξηαξρήζεη ην ζψκα θαη ζα θπξηαξρήζεη θαη ηνπο
άιινπο, θαη ηέινο, ζα πξνρσξά κε αλεξρφκελν ηξφπν ζην Μεγάιν Έξγν θαη ζηελ ςπρνινγηθή
Ανπιεηά.
Καηά ην κέηξν πνπ πξνρσξάκε ζηελ πξαθηηθή απηψλ ησλ ςπρνινγηθψλ δηδαζθαιηψλ πξέπεη λα
απνθεχγνπκε λα πέθηνπκε ζε άιια ςπρνινγηθά ιάζε φπσο είλαη απηφ ηνπ λα γηλφκαζηε
θαπρεζηάξεδεο, φπσο ηνπ λα γηλφκαζηε ππεξφπηεο γηα λα ληθήζνπκε ζην Μεγάιν Έξγν θαη ζηνλ
θαλεξφ απηνζπιινγηζκφ.
Κάζε αιρεκηζηήο, θαβαιηζηήο θαη ςπρνιφγνο πξέπεη λα έρεη πίζηε. Δ πίζηε δελ είλαη εκπεηξηθή
πξέπεη λα ηελ θαηαζθεπάζνπκε. Καηαζθεπάδεηαη κειεηψληαο ηνλ εαπηφ καο θαη πεηξακαηηδφκελνη κε
καο ηνπο ίδηνπο.
ΣΟ ΜΤ΢ΣΔΡΕΟ
Οη Νηάξκα-Πάιαο είλαη νη ηξνκεξνί Κχξηνη ηεο Αχλακεο πνπ έρνπλ ξηρηεί ελάληηα ζηηο πιηζηηθέο
πιάλεο ησλ Κηλέδσλ θνκνπληζηψλ.
Πξνζσπηθά ζα πάσ ζην Θηβέη γηαηί ζε απηφλ ηνλ ηεξφ ηφπν θπνθνξνχληαη κεγάια πξάγκαηα. Θα
πάσ λα βνεζήζσ ηνπο Θηβεηηαλνχο γηα λα εμαιεηθζνχλ ηα βδειπξά ίρλε πνπ έρνπλ αθήζεη νη Κηλέδνη.
Σν ΢αλ Γθξη Λά βξίζθεηαη ζηελ ηέηαξηε δηάζηαζε θαη είλαη κηα πφιε Υίλαο. Βθεί βξίζθεηαη ν
Ώμηνζέβαζηνο Αάζθαινο Κνχηρνπκη.
Σν Θηβέη κνηάδεη πνιχ κε ηελ Ώίγππην θαη νη κνλαρνί δελ αγλννχλ ηηο εξγαζίεο ηεο
κνπκηνπνίεζεο. ΢ην παξειζφλ, νη ζηβεηηαλνί κνλαρνί έθεξλαλ ηηο κνχκηεο ηνπο ζηνπο θξαηήξεο ησλ
εθαηζηείσλ φπνπ βξίζθνληαλ ηα κνλαζηήξηα.
Αελ έρσ θαλελφο είδνπο θφβν γηα λα βεβαηψζσ φηη είκαη έλαο Θηβεηηαλφο Λάκα. Θα ξσηήζνπλ
πσο γίλεηαη λα βξίζθνκαη θαη εδψ θαη εθεί, απηφ είλαη δπλαηφλ κέζσ ηνπ ραξίζκαηνο ηεο παληαρνχ
Παξνπζίαο.
Ναη, ζηηγκηαία βξίζθνκαη ζηελ θνηιάδα ηνπ Ώληηηάηβα, θαη ηελ ίδηα ζηηγκή, εδψ, ζην Μεμηθφ. ΢’
απηήλ ηελ θνηιάδα πξαγκαηνπνηνχληαη ηεξέο δηαδηθαζίεο. Σν Μνλαζηήξη βξίζθεηαη ζηελ δεμηά πιεπξά
ηεο θνηιάδαο. Παιαηφηεξα, ην Μνλαζηήξη βξηζθφηαλ ζηελ ηξίηε δηάζηαζε, ηψξα, βξίζθεηαη βπζηζκέλν
ζηελ ηέηαξηε θάζεην. Σν θηίξην, ζην εζσηεξηθφ ηνπ, έρεη κεγάιεο αίζνπζεο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
αληηθεηκεληθέο εξγαζίεο. ΢αλ ιάκα έρσ κηα κηθξή αίζνπζα εξγαζίαο. ΢ηελ απιή ηνπ Μνλαζηεξηνχ
καδεχνληαη νη Νηάξκα-Πάιαο.
Δ Σάμε απνηειείηαη απφ 201 κέιε. Σν αλψηεξν επίπεδν απνηειείηαη απφ 72 ΐξαρκάλνπο. Ώπηή
ε Σάμε είλαη πνπ θπβεξλάεη ηηο κνίξεο ηεο αλζξσπφηεηαο.
Σν Θηβέη είρε θαηαιεθζεί απφ Άγγινπο θαη Κηλέδνπο, αιιά είραλ αλαγθαζηεί λα θχγνπλ απφ
εθεί ιφγσ ηεο ηξνκεξήο δχλακεο ησλ Νηάξκα-Πάιαο.
Ο ΏΓΓΒΛΕΏΦΟΡΟ΢
Οη Ώγγειηαθφξνη δελ κπνξνχλ λα μεράζνπλ ην θνηλσληθφ δήηεκα, γη’ απηφ ν Κεηδαιθφαηι
εκθαλίζηεθε κε δχν πξφζσπα: θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ.
΢ηελ πεξίπησζή κνπ έρσ αζρνιεζεί κε απηέο ηηο δχν απφςεηο: ηα αλζξψπηλα πξνβιήκαηα
πξνζαλαηνιίδνληάο ηα λα ιπζνχλ κέζσ ηεο επαλάζηαζεο ηεο ζπλείδεζεο κε έλα ηξφπν δηαιεθηηθφ,
θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο, νδεγψληαο ηα λα ιπζνχλ κέζσ ηνπ ΠΟ΢ΚΛΏ.
Βκπεηξία:

«Τνπ παξέδσζαλ κία ξάβδν πνπ ζπκβόιηδε ηα πξνβιήκαηα, ηνλ πέξαζαλ ζε έλα κπζηηθό
Ιεξό θαη ζπλάληεζε ζε απηό ην Ιεξό ηνλ Παηξηάξρε Άγην Απγνπζηίλν. Ο Παηξηάξρεο πήξε από
ηελ βηβιηνζήθε έλα νγθώδεο βηβιίν θαη ηνπ είπε: Θα ζνπ δηδάμσ έλα κάληξακ γηα λα
αλαδσππξώλεηο ηελ θσηηά. Άλνημε ην βηβιίν…Άλαςε κηα θινγίηζα…Πξόθεξε ην κάληξακ Μ
θαη ε θσηηά αλαδσππξώζεθε. Όηαλ βγήθε έκαζε λα ηξαγνπδά ην κάληξακ γηα λα αλαδσππξώλεη
ηελ θιόγα.
Ο Παηξηάξρεο Άγηνο Απγνπζηίλνο γύξηζε πξνο ηνλ βσκό ηνπ Νανύ ληπκέλνο κε ηα ηεξαηηθά
άκθηα θαη ν Δάζθαινο Σακαέι επίζεο…έβαιαλ έλα ηεγάλη ζην δεμί ηνπ ρέξη…ζαλ λα έιεγαλ:
Έρεηο αξπάμεη ην ηεγάλη από ην ρεξνύιη!
Έθαλαλ κηα κεγάιε αιπζίδα…
-Εκείο ζα ζε ζπλνδεύζνπκε κνξθνπνηώληαο όιε απηή ηελ κεγάιε κάρε.
Έηζη ώζηε ε Λεπθή Αδειθόηεηα ηνλ ζπλνδεύεη…»
Απζηπρψο ηα γλσζηηθά αδειθάθηα δελ έρνπλ κειεηήζεη, δελ έρνπλ δήζεη ηελ δηδαζθαιία κνπ
πνπ ζηελ δηάξθεηα ηφζσλ ρξφλσλ έρσ παξαδψζεη γηα λα ηνπο δψζσ ηελ ςπρνινγηθή απειεπζέξσζε
θαη απηνί νη ίδηνη ζέιεζαλ λα ζακπνηάξνπλ ην Μεγάιν Έξγν ηεο Λεπθήο Ώδειθφηεηαο…
Παξαδίδνληαο ηα θιεηδηά ηεο Βπαλαζηαηηθήο Φπρνινγίαο θαη ηνπ ΠΟ΢ΚΛΏ, δελ ζέινπκε λα
αλεβνχκε αμηψκαηα νχηε λα δήζνπκε απφ ηνλ εζληθφ πξνυπνινγηζκφ, ην κφλν πνπ ζέινπκε είλαη λα
είκαζηε ρξήζηκνη ζηελ αλζξσπφηεηα, λα ρξεζηκεχζνπκε δίλνληαο ςπρνινγηθνχο θαλφλεο πνπ εγψ ν
ίδηνο έρσ πεηξακαηηζηεί γηα λα θαηνξζψζεη ην δηαλνεηηθφ δψν ηελ νινθιεξσηηθή επαλάζηαζε…
Δ απνζηνιή ελφο Ώγγειηαθφξνπ δελ είλαη κφλν ζξεζθεπηηθφ δήηεκα αιιά ελαγθαιίδεηαη θαη ην
πνιηηηθφ θαη ςπρνινγηθφ δήηεκα ησλ εζλψλ.
ΣΟ ΏΣΟΜΟ ΚΏΕ Δ ΚΟΕΝΧΝΕΏ
Δ θνηλσλία είλαη ε πξνέθηαζε ηνπ αηφκνπ. Ώλ ην άηνκν είλαη άπιεζην, ζθιεξφ, άζπιαρλν,
εγσηζηηθφ θ.ι.π., έηζη ζα είλαη θαη ε θνηλσλία. Βίλαη αλαγθαίν λα είκαζηε εηιηθξηλείο κε ηνλ εαπηφ καο.
Κάζε έλαο απφ εκάο είλαη εθθπιηζκέλνο θαη γη’ απηφ ε θνηλσλία είλαη εθθπιηζκέλε αλακθίβνια. Ώπηφ
δελ κπνξεί λα ην ιχζεη ην ηξνκεξφ ηέξαο ηνπ πιηζκνχ, απηφ κπνξεί λα ην ιχζεη κφλν ην άηνκν κε
βάζε ηελ νινθιεξσηηθή ηνπ επαλάζηαζε.
Έρεη θηάζεη ε ψξα λα ζπιινγηζηνχκε πάλσ ζηελ ίδηα καο ηελ κνίξα. Δ βία δελ ιχλεη ηίπνηα. Δ
βία κπνξεί λα καο νδεγήζεη κφλν ζηελ απνηπρία. Υξεηαδφκαζηε εηξήλε, γαιήλε, ζπιινγηζκφ,
θαηαλφεζε.
Σν πξφβιεκα ηνπ θφζκνπ είλαη ην πξφβιεκα ηνπ αηφκνπ. Οη αηκαηεξέο επαλαζηάζεηο δελ
ιχλνπλ ηίπνηα. Μφλν κέζσ ηεο εμππλάδαο ζα ιχζνπκε ην πξφβιεκα ηνπ κπνηηιηαξίζκαηνο ηεο
ζπλείδεζεο.
Μφλν κέζσ ηεο εμππλάδαο κπνξνχκε λα κεηαηξέςνπκε ην δηαλνεηηθφ δψν, πξψηα ζε άλζξσπν,
θαη κεηά, ζε ππεξάλζξσπν. Μφλν κε ηελ Βπαλάζηαζε ηεο Αηαιεθηηθήο ζα κπνξέζνπκε λα ληθήζνπκε
ην ηξνκεξφ ηέξαο ηνπ πιηζκνχ.
Δ αλζξψπηλε θνηλσλία είλαη ε πξνέθηαζε ηνπ αηφκνπ. Ώλ ζέινπκε πξαγκαηηθά κηα ξηδηθή
αιιαγή, αλ ζέινπκε έλα θαιχηεξν θφζκν, ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπκε αηνκηθά, λα αιιάμνπκε κέζα ζε
εκάο ηνπο ίδηνπο, λα κεηαβάινπκε κέζα ζηελ ίδηα καο ηελ αηνκηθφηεηα ηνπο βδειπξνχο παξάγνληεο
πνπ δεκηνπξγνχλ ζηνλ θφζκν αζιηφηεηα θαη πφλν. Ώο ζπκεζνχκε φηη ε κάδα είλαη έλα ζχλνιν απφ
άηνκα. Ώλ θάζε άηνκν αιιάμεη, ε κάδα ζα αιιάμεη αλακθίβνια.
Βίλαη επείγνλ λα ζθνηψζνπκε ηνλ εγσηζκφ θαη λα θαιιηεξγήζνπκε ηνλ Υξηζηνθεληξηζκφ, κφλν
έηζη κπνξνχκε λα θάλνπκε έλαλ θφζκν θαιχηεξν. Βίλαη απαξαίηεην λα εμαιείςνπκε ηελ απιεζηία θαη
ηελ ζθιεξφηεηα πνπ θάζε έλαο καο θέξλεη κέζα ηνπ. Μφλν έηζη, αιιάδνληαο ην άηνκν, ζα αιιάμεη ε
θνηλσλία, γηαηί απηή είλαη κφλν ε πξνέθηαζε ηνπ αηφκνπ.
Τπάξρεη πφλνο, ππάξρεη πείλα, ππάξρεη ζχγρπζε, αιιά ηίπνηα απφ απηά δελ κπνξεί λα
εμαιεηθζεί κέζσ ησλ παξαιφγσλ δηαδηθαζηψλ ηεο βίαο. ΋πνηνη ζέινπλ λα αιιάμνπλ ηνλ θφζκν κε
βάζε επαλαζηάζεηο αίκαηνο θαη νηλνπλεπκαησδψλ, ή ρηππψληαο ηελ Πνιηηεία θαη κε ππξνβνιηζκνχο,
είλαη ηειείσο ιάζνο γηαηί ε βία γελλά πεξηζζφηεξε βία θαη ην κίζνο πεξηζζφηεξν κίζνο. Υξεηαδφκαζηε
εηξήλε αλ ζέινπκε λα ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα ηεο αλζξσπφηεηαο.
Αελ θαηαζηξέθνληαη ηα ζθνηάδηα κε ξνπαιηέο θαη κε αζετζκφ, αιιά θέξλνληαο ην θσο. Οχηε
θαηαζηξέθεηαη ην ιάζνο πνιεκψληαο ζψκα κε ζψκα καδί ηνπ, αιιά δηαδίδνληαο ηελ αιήζεηα ρσξίο
ηελ αλάγθε λα επηηεζνχκε ζην ιάζνο. ΋ζν πξνρσξά ε αιήζεηα, ην ιάζνο δελ κπνξεί παξά λα
ππνρσξήζεη. Δελ πξέπεη λα αληηζηεθόκαζηε ζην αξλεηηθό, αιιά λα εθαξκόδνπκε ην ζεηηθό άλεπ
όξσλ θαη λα δηδάζθνπκε ηα νθέιε ηνπ κε ηελ πξάμε. Βπηηηζέκελνη ζην ιάζνο, ζα πξνθαιέζνπκε ην

κίζνο απηψλ πνπ πιαλψληαη. Ώπηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα δηαδίδνπκε ην θσο ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο
Αηαιεθηηθήο γηα λα δηαζθνξπίζνπκε ηα ζθνηάδηα. Βίλαη επείγνλ λα αλαιχζνπκε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο
καξμηζηηθήο δηαιεθηηθήο θαη λα απνδείμνπκε ζηνλ θφζκν ηελ ηξνκεξή πξαγκαηηθφηεηα φηη δελ αληέρεη
κηα αλάιπζε ζε βάζνο θαη φηη είλαη θαζαξή ζνθηζηεία.
Να θάλνπκε θσο αλ ζέινπκε λα ληθήζνπκε ηα ζθνηάδηα. Να κελ ρχλνπκε αίκα. Έρεη θηάζεη ε
ψξα λα είκαζηε θαηαλνεηηθνί.
Γίλεηαη αλαγθαίν λα κειεηήζνπκε ην ίδην καο ην εγψ αλ πξαγκαηηθά αγαπάκε ηνπο νκνίνπο καο.
Βίλαη απαξαίηεην λα θαηαιαβαίλνπκε φηη κφλν ζθνηψλνληαο ηνπο παξάγνληεο ηνπ εγσηζκνχ θαη ηεο
ζθιεξφηεηαο πνπ θάζε έλαο καο θνξηψλεηαη κέζα ηνπ, κπνξνχκε λα θάλνπκε έλαλ θφζκν θαιχηεξν,
έλαλ θφζκν ρσξίο πείλα θαη ρσξίο θφβν.
Δ θνηλσλία είλαη ην άηνκν. Ο θφζκνο είλαη ην άηνκν. Ώλ ην άηνκν αιιάμεη ξηδηθά, ν θφζκνο ζα
αιιάμεη αλαπφθεπθηα.
Δ ζπλείδεζε βξίζθεηαη ζε ζνβαξφ θίλδπλν θαη κφλν κεηαζρεκαηηδφκελνη ξηδηθά ζαλ άηνκα,
κπνξνχκε λα ζσζνχκε θαη λα ζψζνπκε ηελ αλζξσπφηεηα.
΢ΣΔΝ ΢ΤΝΒΕΑΔ΢Δ
΢πλείδεζε πνπ θνηκάζαη…
Ση δηαθνξεηηθή ζα ήζνπλ αλ μππλνχζεο…
Θα γλψξηδεο ηα Βπηά Μνλνπάηηα ηεο Βπηπρίαο,
ζα αθηηλνβνινχζε παληνχ ην Φσο ηεο Ώγάπεο ζνπ,
ζα αλαγάιιηαδαλ ηα πηελά κέζ’ ην κπζηήξην ησλ δαζψλ ηνπο,
ζα έιακπε ην θσο ηνπ πλεχκαηνο θαη ραξνχκελα, ηα ζηνηρεηψδε,
ζα ηξαγνπδνχζαλ γηα ζέλα πνηήκαηα ζε ρνξσδία.
Δ ΦΧΣΕ΢Δ
Βθαξκφζηε κε ηάμε ηηο δηδαζθαιίεο ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο Αηαιεθηηθήο. Ώξρίζηε ηελ
Οινθιεξσηηθή Βπαλάζηαζή ζαο απφ απηφ ην ιεπηφ. Ώθηεξψζηε ρξφλν ζηνλ εαπηφ ζαο γηαηί έηζη,
ηφζν δσληαλνί πνπ είζαζηε, κε απηφ ην ηξνκεξφ Βγψ κέζα ζαο, είζηε κηα απνηπρία.
Θέισ λα απνθαζίζεηε λα πεζάλεηε ξηδηθά ζε φια ηα επίπεδα ηνπ λνπ.
Πνιινί παξαπνληνχληαη φηη δελ κπνξνχλ λα βγνπλ ζην αζηξηθφ κε ηελ ζέιεζή ηνπο. ΋ηαλ
θάπνηνο μππλά ηελ ζπλείδεζε, ε αζηξηθή έμνδνο παχεη λα είλαη πξφβιεκα. Οη θνηκηζκέλνη δελ
ρξεζηκεχνπλ ζε ηίπνηα!
΢’ απηφ ην έξγν ηεο Βπαλάζηαζεο ηεο Αηαιεθηηθήο έρσ παξαδψζεη ηελ επηζηήκε πνπ ρξεηάδεηαη
γηα λα θαηνξζψζνπκε ην μχπλεκα ηεο ζπλείδεζεο. Μελ δηαπξάμεηε ην ιάζνο λα δηαβάζεηε ην βηβιίν
απηφ ζαλ θάπνηνλ πνπ δηαβάδεη κηα εθεκεξίδα. Μειεηήζηε ην βαζεηά θαηά ηελ δηάξθεηα πνιιψλ
ρξφλσλ, δήζηε ην, θέξηε ην ζηελ πξαθηηθή.
Βθείλνπο πνπ παξαπνληνχληαη φηη δελ θαηαθέξλνπλ ηελ θψηηζε, ηνπο ζπκβνπιεχσ ππνκνλή θαη
γαιήλε. Δ θψηηζε έξρεηαη ζε εκάο φηαλ δηαιχζνπκε ην πνιιαπιφ Βγψ, φηαλ έρνπκε ζη’ αιήζεηα
πεζάλεη ζηα 49 επίπεδα ηνπ ππνζπλείδεηνπ.
Ώπηνί πνπ ζέινπλ άπιεζηα θξπθέο δπλάκεηο, απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ζεμνγηφγθα ζαλ κηα
πξφθαζε γηα λα απνπιαλνχλ γπλαίθεο, είλαη ηειείσο ιαλζαζκέλνη θαη πεγαίλνπλ αληίζεηα απφ ηηο
αξρέο θαη ηηο πεηζαξρίεο πνπ εγθαζηζηά ν Παγθφζκηνο Γλσζηηθηζκφο.
Ανπιέςηε ζηνπο ηξεηο παξάγνληεο ηεο επαλάζηαζεο ηεο ζπλείδεζεο κε ηαθηηθφ θαη ηέιεην
ηξφπν.
Μελ δηαπξάηηεηε ην ιάζνο λα κνηρεχεηε θαη λα εθπνξλεχεζηε. Βγθαηαιείςηε ην πεηαινχδηζκα.
Βθείλνη πνπ δνπλ πεηαινπδίδνληαο απφ ινπινχδη ζε ινπινχδη, απφ ζρνιή ζε ζρνιή, είλαη, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ζίγνπξνη ππνςήθηνη γηα ηελ άβπζζν θαη ηνλ δεχηεξν ζάλαην.
Βγθαηαιείςηε ηελ απηνδηθαίσζε θαη ηελ απηνεθηίκεζε. Μεηαηξαπείηε ζε ερζξνχο ησλ εαπηψλ
ζαο αλ ζη’ αιήζεηα ζέιεηε λα πεζάλεηε ξηδηθά. Μφλν έηζη ζα θαηνξζψζεηε ηελ θψηηζε.
Ξεθηλήζηε απφ ην Ρηδηθφ Μεδέλ. Βγθαηαιείςηε ηελ κπζηηθή ππεξεθάλεηα, ηελ κπζνκαλία, ηνλ
πεηξαζκφ λα ραξαθηεξηζζείηε ππεξθπζηθνί. ΋ινη ζαο είζαζηε κνλάρα δηαλνεηηθά δψα θαηαδηθαζκέλα
κε ηελ πνηλή λα δείηε.
Γίλεηαη επείγνλ θαη κε αλαβιεηέν λα θάλεηε κηα θαηαγξαθή ησλ εαπηψλ ζαο, γηα λα μέξεηε απηφ
πνπ πξαγκαηηθά είζαζηε.
Να είζηε ηαπεηλνί γηα λα θηάζεηε ηελ θψηηζε, θαη φηαλ ηελ θηάζεηε, λα είζηε αθφκα πην
ηαπεηλνί.