You are on page 1of 87

ΠΡΟΛΟΓΟ΢

Οη δάζθαινη θαη νη δαζθάιεο ησλ ζρνιείσλ, θνιεγίσλ θαη παλεπηζηεκίσλ
πξέπεη λα κειεηάλε ζε βάζνο ηελ Δπαλαζηαηηθή Φπρνινγία πνπ δηδάζθεη ε
Γηεζλήο Γλσζηηθή Κίλεζε.
Ζ Φπρνινγία ηεο Δπαλάζηαζεο ζε Γξάζε είλαη ξηδηθά δηαθνξεηηθή απφ
νηηδήπνηε έρεη γίλεη γλσζηφ κε απηφ ην φλνκα κέρξη ηψξα.
Πέξα απφ θάζε ακθηβνιία, κπνξνχκε λα πνχκε ρσξίο θφβν λα θάλνπκε
ιάζνο, φηη ζηελ πνξεία ησλ αηψλσλ πνπ έρνπλ πξνεγεζεί απφ ηελ βαζηά
λχρηα φισλ ησλ επνρψλ, πνηέ ε Φπρνινγία δελ είρε πέζεη ηφζν ρακειά φζν
ζηηο κέξεο καο, ζε απηή ηελ επνρή ησλ «επαλαζηαηψλ ρσξίο αηηία» θαη ησλ
λεαξψλ ηνπ Ρνθ.
Ζ αλαρξνληζηηθή θαη αληηδξαζηηθή Φπρνινγία απηψλ ησλ ζχγρξνλσλ
θαηξψλ, σο απνθνξχθσκα ηεο δπζηπρίαο, έρεη ράζεη αμηνζξήλεηα ην λφεκα
ηεο χπαξμήο ηεο θαη θάζε άκεζε επαθή κε ηελ αιεζηλή ηεο πξνέιεπζε.
΢' απηνχο ηνπο θαηξνχο ηνπ ζεμνπαιηθνχ εθθπιηζκνχ θαη ηεο
νινθιεξσηηθήο θζνξάο ηνπ λνπ, φρη κφλν θαζίζηαηαη αδχλαην λα
θαζνξίζνπκε κε πιήξε αθξίβεηα ηνλ φξν Φπρνινγία, αιιά επηπιένλ
αγλννχληαη πξαγκαηηθά νη ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο Φπρνινγίαο.
΋πνηνη ππνζέηνπλ ιαλζαζκέλα φηη ε Φπρνινγία είλαη κηα ζχγρξνλε
επηζηήκε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, είλαη πξαγκαηηθά ζπγρπζκέλνη, γηαηί ε
Φπρνινγία είλαη κία παλάξραηα επηζηήκε πνπ έρεη ηελ πξνέιεπζή ηεο ζηηο
παιαηέο ζρνιέο ησλ Αξρατθψλ Μπζηεξίσλ.
Ο ζλνκπ, ν ππεξζχγρξνλνο αξγφζρνινο, ν αλαρξνληζηηθφο, είλαη αδχλαην
λα θαζνξίζεη απηφ πνπ είλαη γλσζηφ σο Φπρνινγία, γηαηί, κε εμαίξεζε απηή
ηελ ζχγρξνλε επνρή, είλαη θαλεξφ φηη ε Φπρνινγία πνηέ δελ παξνπζηάζηεθε
κε ην ίδην ηεο ην φλνκα, επεηδή, γηα ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ιφγν, πάληα ππήξμε
χπνπηε γηα αλαηξεπηηθέο ηάζεηο πνιηηηθνχ ή ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα, θαη
γη' απηφ βξέζεθε ζηελ αλάγθε λα κεηακθηεζηεί κε πνιπάξηζκα ελδχκαηα.
Απφ ηνπο αξραίνπο θαηξνχο, ζηα δηάθνξα ζελάξηα ηνπ ζεάηξνπ ηεο δσήο,
ε Φπρνινγία πάληα έπαημε ην ξφιν ηεο κεηακθηεζκέλε έμππλα κε ην έλδπκα
ηεο Φηινζνθίαο.
Απφ ηελ ηξνκαθηηθή λχρηα ησλ αηψλσλ, ζηηο φρζεο ηνπ Γάγγε, ζηελ ηεξή
Ηλδία ησλ Βεδψλ, ππάξρνπλ κέζνδνη Γηφγθα πνπ, θαηά βάζνο, είλαη θαζαξή
πεηξακαηηθή Φπρνινγία πςεινχ επηπέδνπ.
Οη επηά Γηφγθα πεξηγξάθεθαλ πάληα κε κεζφδνπο, δηαδηθαζίεο ή
θηινζνθηθά ζπζηήκαηα.

2

΢ηνλ αξαβηθφ θφζκν, νη ηεξέο δηδαζθαιίεο ησλ ΢νχθη, ελ κέξεη
κεηαθπζηθέο, ελ κέξεη ζξεζθεπηηθέο, είλαη πξαγκαηηθά νιφηεια ςπρνινγηθνχ
ηχπνπ.
΢ηε γεξαηά Δπξψπε, ζάπηα κέρξη ην θφθαιν κε ηφζνπο πνιέκνπο,
θπιεηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηθέο θαη άιιεο πξνθαηαιήςεηο, κέρξη θαη ηα
ηέιε ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, ε Φπρνινγία κεηακθηέζηεθε κε ην έλδπκα ηεο
Φηινζνθίαο γηα λα κπνξεί λα πεξλά απαξαηήξεηε.
Ζ Φηινζνθία, παξ’ φιεο ηεο ηηο δηαηξέζεηο θαη ππνδηαηξέζεηο, φπσο είλαη ε
Λνγηθή, ε ζεσξία ηεο Γλψζεο, ε Ζζηθή, ε Αηζζεηηθή θιπ, είλαη πέξα απφ
θάζε ακθηβνιία, ζηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ, εκθαλήο απην-ζηνραζκφο,
κπζηηθηζηηθή γλψζε ηνπ Δίλαη, γλσζηηθή ιεηηνπξγία ηεο αθςπνιζμένηρ
Σςνείδηζηρ.
Σν ιάζνο πνιιψλ θηινζνθηθψλ ζρνιψλ ζπλίζηαηαη ζην φηη έρνπλ
ζεσξήζεη ηελ Φπρνινγία ζαλ θάηη θαηψηεξν απφ ηελ Φηινζνθία, ζαλ θάηη
πνπ ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε ηηο πην ρακειέο θαη ηεηξηκκέλεο απφςεηο ηεο
αλζξψπηλεο θχζεο.
Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ζξεζθεηψλ καο επηηξέπεη λα θηάζνπκε ζην
ινγηθφ ζπκπέξαζκα φηη ε επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο ππήξμε πάληνηε
ζπζρεηηζκέλε, κε πνιχ εζσηεξηθφ ηξφπν, κε φιεο ηηο ζξεζθεπηηθέο αξρέο.
Οπνηαδήπνηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ζξεζθεηψλ έξρεηαη λα καο απνδείμεη
φηη ζηελ πην νξζφδνμε ηεξή θηινινγία δηαθφξσλ ρσξψλ θαη επνρψλ,
ππάξρνπλ ζαπκάζηνη ζεζαπξνί ηεο Φπρνινγηθήο Δπηζηήκεο.
Έξεπλεο ζε βάζνο ζην πεδίν ηνπ γλσζηηθηζκνχ, καο επηηξέπνπλ λα βξνχκε
απηήλ ηελ ζαπκαζηή ζπιινγή δηαθφξσλ γλσζηηθψλ ζπγγξαθέσλ, πνπ
έξρεηαη απφ ηα πξψηα ρξηζηηαληθά ρξφληα θαη είλαη γλσζηή κε ηνλ ηίηιν
Φιλοκαλία, θαη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα ζηηο κέξεο καο απφ ηελ
Αλαηνιηθή Δθθιεζία, εηδηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κνλαρψλ.
Πέξα απφ θάζε ακθηβνιία θαη ρσξίο ηνλ παξακηθξφ θφβν κήπσο θάλνπκε
ιάζνο, κπνξνχκε λα βεβαηψζνπκε εκθαηηθά φηη ε Φιλοκαλία είλαη
νπζηαζηηθά αγλή πειπαμαηική Ψςσολογία.
΢ηηο αξραίεο ΢ρνιέο Μπζηεξίσλ ηεο Διιάδαο, ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Ρψκεο,
ηεο Ηλδίαο, ηεο Πεξζίαο, ηνπ Μεμηθνχ, ηνπ Πεξνχ, ηεο Αζζπξίαο, ηεο
Υαιδαίαο θιπ, ε Φπρνινγία πάληνηε ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηελ Φηινζνθία,
ηελ Πξαγκαηηθή Αληηθεηκεληθή Σέρλε, ηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Θξεζθεία.
΢ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο, ε Φπρνινγία θξπβφηαλ έμππλα είηε αλάκεζα
ζηηο ραξηησκέλεο κνξθέο ησλ ηεξψλ ρνξεπηξηψλ, είηε κέζα ζην αίληγκα ησλ

3

παξάμελσλ ηεξνγιπθηθψλ ή ζηα σξαία γιππηά ή ζηελ πνίεζε ή ζηελ
ηξαγσδία, κέρξη θαη ζηελ γιπθηά κνπζηθή ησλ λαψλ.
Πξνηνχ ε Δπηζηήκε, ε Φηινζνθία, ε Σέρλε θαη ε Θξεζθεία ρσξηζηνχλ
γηα λα δήζνπλ αλεμάξηεηα, ε Φπρνινγία βαζίιεςε θπξίαξρε ζε φιεο ηηο
παλάξραηεο ΢ρνιέο Μπζηεξίσλ.
΋ηαλ ηα Μπεηηθά Κνιέγηα έθιεηζαλ εμαηηίαο ηνπ Κάιη Γηνχγθα ή ηηρ
μαύπηρ εποσήρ ζηελ νπνία αθφκα βξηζθφκαζηε, ε Φπρνινγία επέδεζε κέζα
ζην ζπκβνιηζκφ ησλ δηάθνξσλ εζσηεξηζηηθψλ θαη ςεπδνεζσηεξηζηηθψλ
ζρνιψλ ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ θαη, εηδηθφηεξα, κέζα ζηνλ Γλσζηηθφ
Δζσηεξηζκφ.
Βαζηέο αλαιχζεηο θαη έξεπλεο ζε βάζνο καο επηηξέπνπλ λα θαηαλνήζνπκε
κε πιήξε ζαθήλεηα φηη ηα δηάθνξα ςπρνινγηθά ζπζηήκαηα θαη δηδαζθαιίεο
πνπ ππήξμαλ ζην παξειζφλ θαη πνπ ππάξρνπλ ζην παξφλ, κπνξνχλ λα
δηαηξεζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο,
Πξψηε: νη δηδαζθαιίεο έηζη φπσο ηηο θαληάδνληαη πνιινί δηαλννχκελνη. Ζ
ζχγρξνλε Φπρνινγία αλήθεη εθ ησλ πξαγκάησλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία.
Γεχηεξε: νη δηδαζθαιίεο πνπ κειεηνχλ ηνλ άλζξσπν απφ ηελ νπηηθή γσλία
ηεο Επανάζηαζηρ ηηρ Σςνείδηζηρ. Απηέο νη ηειεπηαίεο είλαη πξαγκαηηθά νη
γλήζηεο δηδαζθαιίεο, νη πην αξραίεο. Μφλν απηέο καο επηηξέπνπλ λα
θαηαλνήζνπκε ηηο δσληαλέο ξίδεο ηεο Φπρνινγίαο θαη ηελ βαζηά ηεο
ζεκαζία.
΋ηαλ φινη καο ζα έρνπκε θαηαλνήζεη πιήξσο θαη ζε φια ηα επίπεδα ηνπ
λνπ πφζν ζεκαληηθή είλαη ε κειέηε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ λέα νπηηθή γσλία
ηεο Δπαλάζηαζεο ηεο ΢πλείδεζεο, ζα θαηαιάβνπκε ηφηε φηη ε Φπρνινγία
είλαη «ε κειέηε ησλ αξρψλ, ησλ λφκσλ θαη ησλ γεγνλφησλ πνπ ζρεηίδνληαη
εζσηεξηθά κε ηελ ξηδηθή θαη νξηζηηθή κεηαηξνπή ηνπ αηφκνπ».
Δίλαη επείγνλ νη δάζθαινη θαη νη δαζθάιεο ησλ ζρνιείσλ, ησλ θνιεγίσλ
θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηελ θξίζηκε ψξα ζηελ
νπνία δνχκε θαη ηελ θαηαζηξνθηθή θαηάζηαζε ηνπ ςπρνινγηθνχ
απνπξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε λέα γεληά.
Υξεηάδεηαη λα θαηεπζχλνπκε ην «λέν θχκα» απφ ην δξφκν ηεο
Δπαλάζηαζεο ηεο ΢πλείδεζεο θαη απηφ είλαη δπλαηφ κνλάρα κέζσ ηεο
Επαναζηαηικήρ Ψςσολογίαρ ηεο Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο.
΢ΑΜΑΔΛ ΑΟΤΝ ΒΔΟΡ

4

1. ΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΟΤ ΔΗΝΑΗ
Πνηνη είκαζηε; Απφ πνχ εξρφκαζηε; Πξνο ηα πνχ πάκε; Γηα πνην ιφγν
δνχκε; Δμ’ αηηίαο ηίλνο δνχκε;…
Αλακθηζβήηεηα ην θησρφ «Γηαλννχκελν Εψν», πνπ ιαλζαζκέλα
νλνκάδεηαη άλζξσπνο, φρη κφλν δελ μέξεη, αιιά επηπιένλ νχηε θαλ μέξεη φηη
δελ μέξεη.
Σν ρεηξφηεξν απ’ φια είλαη ε ηφζν δχζθνιε θαη παξάμελε θαηάζηαζε
ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε, αγλννχκε ην κπζηηθφ φισλ ησλ ηξαγσδηψλ καο θαη
φκσο είκαζηε πεπεηζκέλνη φηη ηα μέξνπκε φια…
Πάξηε έλα «Λνγηθφ Θειαζηηθφ», θάπνην πξφζσπν απφ εθείλα πνπ ζηε
δσή θαπρψληαη γηα ην θχξνο ηνπο, ζην θέληξν ηεο εξήκνπ ηεο ΢αράξαο,
αθήζηε ην εθεί καθξηά απφ θάζε φαζε, θαη παξαηεξήζηε απφ έλα αεξφπινην
φια φζα ζπκβαίλνπλ...
Σα γεγνλφηα ζα κηιήζνπλ απφ κφλα ηνπο. Σν «Γηαλννχκελν Αλζξσπνεηδέο» αλ θαη θαπρηέηαη φηη είλαη δπλαηφο θαη ζεσξείηαη πνιχ άληξαο,
θαηά βάζνο παξνπζηάδεηαη θνβεξά αδχλακνο…
Σν «Λνγηθφ Εψν» είλαη 100% βιάθαο. ΢θέθηεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ην
θαιχηεξν. Πηζηεχεη φηη κπνξεί λα εμειηρζεί ζαπκάζηα κέζα απφ ην λεπηαγσγείν, ηα εγρεηξίδηα θαιήο ζπκπεξηθνξάο, ην δεκνηηθφ, ην γπκλάζην, ην
ιχθεην, ην παλεπηζηήκην, ην θχξνο ηνπ παηέξα θιπ…
Γπζηπρψο, πίζσ απφ ηα ηφζα γξάκκαηα, ηνπο σξαίνπο ηξφπνπο θαη ηα
ρξήκαηα, μέξνπκε θαιά φηη νπνηνζδήπνηε ζηνκαρηθφο πφλνο καο ζηελαρσξεί
θαη φηη θαηά βάζνο ζπλερίδνπκε λα είκαζηε δπζηπρηζκέλνη θαη
θαθνκνίξεδεο…
Αξθεί λα δηαβάζεη θαλείο ηελ Παγθφζκηα Ηζηνξία γηα λα κάζεη φηη είκαζηε
νη ίδηνη βάξβαξνη ηνπ ρηεο θαη φηη αληί λα θαιπηεξεχνπκε θαηαιήμακε
ρεηξφηεξνη…
Απηφο ν 20φο αηψλαο κε φιε ηνπ ηελ ζεακαηηθφηεηα, ηνπο πνιέκνπο, ηελ
πνξλεία, ηελ παγθφζκηα θαηάπησζε ηεο εζηθήο, ηνλ ζεμνπαιηθφ εθθπιηζκφ,
ηα λαξθσηηθά, ην νηλφπλεπκα, ηελ ππεξβνιηθή ζθιεξφηεηα, ηελ αθξαία
δηαζηξνθή, ηα ηεξαηνπξγήκαηα θιπ, είλαη ν θαζξέπηεο ζηνλ νπνίν πξέπεη λα
θνηηαρηνχκε. Γελ ππάξρεη ηφηε ζνβαξφο ιφγνο γηα λα θαπρηφκαζηε φηη
έρνπκε θηάζεη ζε κηαλ αλψηεξε θάζε αλάπηπμεο…

5

Δίλαη παξάινγν λα ζθεθηεί θαλείο φηη ν ρξφλνο αληηπξνζσπεχεη πξφνδν.
Γπζηπρψο νη «αγλννχληεο κνξθσκέλνη» ζπλερίδνπλ κπνηηιηαξηζκέλνη κέζα
ζην Γφγκα ηεο Δμέιημεο…
΢’ φιεο ηηο καχξεο ζειίδεο ηεο «Μαχξεο Ηζηνξίαο» βξίζθνπκε πάληα ηηο
ίδηεο θνβεξέο ζθιεξφηεηεο, θηινδνμίεο, πνιέκνπο θιπ…
Καη φκσο νη ζχγρξνλνί καο «Τπεξπνιηηηζκέλνη» πηζηεχνπλ αθφκε φηη
απηφ ην πξάγκα ηνπ πνιέκνπ είλαη θάηη δεπηεξεχνλ, έλα πεξαζηηθφ αηχρεκα
πνπ ηίπνηα δελ έρεη λα θάλεη κε ηνλ παηλεκέλν ηνπο «Μνληέξλν Πνιηηηζκφ».
΢ίγνπξα, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ν ηξφπνο χπαξμεο ηνπ θάζε αηφκνπ.
Οξηζκέλα άηνκα ζα είλαη κέζπζα, άιια εγθξαηή, εθείλα έληηκα θαη ηα άιια
μεδηάληξνπα, απ’ φια ππάξρνπλ ζηελ δσή…
Ζ κάδα είλαη ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ. ΋ηη είλαη ην άηνκν, είλαη θαη ε κάδα,
είλαη θαη ε θπβέξλεζε θιπ…
Ζ κάδα ινηπφλ είλαη ε πξνέθηαζε ηνπ αηφκνπ. Γελ είλαη δπλαηή ε
κεηακφξθσζε ησλ καδψλ, ησλ ιαψλ, αλ ην άηνκν, αλ θάζε πξφζσπν, δελ
κεηακνξθψλεηαη…
Καλείο δελ κπνξεί λα αξλεζεί φηη ππάξρνπλε δηάθνξα θνηλσληθά επίπεδα.
Τπάξρνπλ άλζξσπνη ηεο εθθιεζίαο θαη ηεο πνξλείαο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο
γεσξγίαο θιπ, θιπ, θιπ.
Έηζη επίζεο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά Δπίπεδα ηνπ Δίλαη. Απηφ πνπ εζσηεξηθά είκαζηε, κεγαιφςπρνη ή κηθξνπξεπείο, γελλαηφδσξνη ή θηιάξγπξνη,
βίαηνη ή πξάνη, αγλνί ή ιάγλνη, ειθχεη ηηο δηάθνξεο πεξηζηάζεηο ηεο δσήο…
Έλαο ιάγλνο ζα πξνζειθχζεη πάληα ζθελέο, δξάκαηα, κέρξη θαη
ηξαγσδίεο αζέιγεηαο ζηηο νπνίεο ζα βξεζεί κπιεγκέλνο…
Έλαο κέζπζνο ζα πξνζειθχζεη ηνπο κέζπζνπο θαη ζα βξίζθεηαη πάληα ζε
κπαξ θαη θπιηθεία, απηφ είλαη θαλεξφ…
Ση ζα πξνζειθχζεη ν ηνθνγιχθνο; ν εγσηζηήο; πφζα πξνβιήκαηα;
Φπιαθίζεηο; δπζηπρίεο;
Κη φκσο ν θφζκνο πηθξακέλνο, θνπξαζκέλνο λα ππνθέξεη, ζέιεη λα
αιιάμεη, λα γπξίζεη ηελ ζειίδα ηεο ηζηνξίαο ηνπ…
Φησρνί άλζξσπνη! Θέινπλ λ΄ αιιάμνπλ θαη δελ μέξνπλ πσο, δελ
γλσξίδνπλ ηελ δηαδηθαζία. Βξίζθνληαη κπξνζηά ζ΄ αδηέμνδν…
΋ηη ηνπο ζπλέβε ρηεο , ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα θαη ζα ζπκβεί θαη αχξην.
Δπαλαιακβάλνπλ ηα ίδηα ιάζε θαη δελ καζαίλνπλ ηα καζήκαηα ηεο δσήο
νχηε κε θαλνληέο.

6

΢ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή φια επαλαιακβάλνληαη. Λέλε ηα ίδηα
πξάγκαηα, θάλνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα, ζξελνχλ γηα ηα ίδηα πξάγκαηα…
Απηή ε θνπξαζηηθή επαλάιεςε ησλ δξακάησλ, ησλ ηξαγσδηψλ θαη ησλ
θσκσδηψλ ζα ζπλερηζηεί φζν ζα θνξησλφκαζηε ζην εζσηεξηθφ καο ηα
αλεπηζχκεηα ζηνηρεία ηεο Οξγήο, Απιεζηίαο, Λαγλείαο, Φζφλνπ, Τπεξεθάλεηαο, Οθλεξίαο, Λαηκαξγίαο θιπ, θιπ, θιπ…
Πνην είλαη ην επίπεδν ηεο εζηθήο καο; Ή θαιχηεξα ζα ιέγακε: πνην είλαη
ην Δπίπεδν ηνπ Δίλαη καο;
΋ζν ην Δπίπεδν ηνπ Δίλαη δελ αιιάδεη ξηδηθά, ζα ζπλερίδεηαη ε επαλάιεςε φισλ ησλ αζιηνηήησλ, ησλ ζθελψλ, ησλ δπζηπρηψλ θαη ησλ αηπρηψλ
καο…
΋ια ηα πξάγκαηα, φιεο νη πεξηζηάζεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη έμσ απφ καο
ζηε ζθελή ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ, είλαη απνθιεηζηηθά ε αληαλάθιαζε απηνχ
πνπ θνπβαιάκε κέζα καο.
Γίθαηα κπνξνχκε λα βεβαηψζνπκε κε επηζεκφηεηα φηη «ην εμσηεξηθφ
είλαη ε αληαλάθιαζε ηνπ εζσηεξηθνχ».
΋ηαλ έλαο αιιάδεη εζσηεξηθά θαη απηή ε αιιαγή είλαη ξηδηθή, ην
εμσηεξηθφ, νη πεξηζηάζεηο, ε δσή, αιιάδνπλ επίζεο.
Απηή ηελ επνρή (1974) κειέηεζα κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ εηζέβαιιαλ
ζε κηα μέλε πεξηνρή. Δδψ ζην Μεμηθφ ζ’ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο δίλνπλ ηελ
πεξίεξγε νλνκαζία Αιεμηπησηηζηέο.
Δίλαη γείηνλεο απφ ηνλ νηθηζκφ θακπέζηξε Σζνπξνπκπνχζθν θαη
βξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην ζπίηη κνπ, γηα ηνλ ιφγν απηφ κπφξεζα
λα ηνπο κειεηήζσ απφ θνληά…
Σν φηη είλαη θησρνί, δε κπνξεί πνηέ λα ζεσξεζεί έγθιεκα. ΋κσο ην
ζνβαξφ δελ βξίζθεηαη ζε απηφ αιιά ζην Δπίπεδν ηνπ Δίλαη ηνπο.
Καζεκεξηλά καιψλνπλ, κεζάλε, βξίδνληαη κεηαμχ ηνπο, γίλνληαη
δνινθφλνη ησλ ίδησλ ησλ ζπληξφθσλ ζηελ αηπρία ηνπο, δνπλ βέβαηα ζε
βξψκηθα θαιχβηα φπνπ αληί ηεο αγάπεο βαζηιεχεη ην κίζνο…
Πνιιέο θνξέο έρσ ζθεθηεί πσο αλ νπνηνδήπνηε ππνθείκελν απφ απηά,
πεξηφξηδε κέζα ηνπ ην κίζνο, ηελ νξγή, ηελ ιαγλεία, ηε κέζε, ηελ αηζρξνινγία, ηελ ζθιεξφηεηα, ηνλ εγσηζκφ, ηε ζπθνθαληία, ηνλ θζφλν, ηελ
απηναγάπε, ηελ ππεξεθάλεηα θιπ, θιπ, θιπ, ζα άξεζε ζε άιινπο αλζξψπνπο,
ζα ζπλαλαζηξεθφηαλ, ιφγσ ηνπ απινχ Νφκνπ ηεο Φπρνινγηθήο ΢πγγέλεηαο,
κε αλζξψπνπο πην εθιεπηπζκέλνπο, πην πλεπκαηηθνχο.

7

Οη λέεο απηέο ζρέζεηο ζα ήηαλ θαζνξηζηηθέο γηα κηα νηθνλνκηθή θαη
θνηλσληθή αιιαγή…
Απηφ ζα ήηαλ ην ζχζηεκα πνπ ζα επέηξεπε ζ’ απηφ ην ππνθείκελν λα
εγθαηαιείςεη ηνλ «ζηάβιν», «ηνλ βξσκεξφ ππφλνκν».
Έηζη ινηπφλ, αλ πξαγκαηηθά ζέινπκε κηα ξηδηθή αιιαγή, απηφ πνπ
νθείινπκε πξψηα λα θαηαιάβνπκε είλαη φηη ν θαζέλαο καο (ιεπθφο ή καχξνο,
θίηξηλνο ή εξπζξφδεξκνο, ακφξθσηνο ή κνξθσκέλνο θιπ) βξίζθεηαη ζε απηφ
ή εθείλν ην Δπίπεδν ηνπ Δίλαη.
Πνην είλαη ην δηθφ καο Δπίπεδν ηνπ Δίλαη; Έρεηε πνηέ ζηνραζηεί πάλσ ζε
απηφ; Γε ζα είλαη δπλαηφ λα πεξάζνπκε ζε άιιν επίπεδν, αλ αγλννχκε ηελ
θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε.
2. Ζ ΘΑΤΜΑ΢ΣΖ ΢ΚΑΛΑ
Πξέπεη λα πνζήζνπκε κηα πξαγκαηηθή αιιαγή, λα βγνχκε απφ ηε βαξεηή
απηή ξνπηίλα, απφ απηήλ ηελ θαζαξά κεραληθή δσή, ηελ ηφζν θνπξαζηηθή...Απηφ πνπ πξέπεη λα θαηαιάβνπκε κε πιήξε ζαθήλεηα είλαη φηη
θαζέλαο καο, αζηφο ή πξνιεηάξηνο, εχπνξνο ή ηεο κεζαίαο ηάμεο, πινχζηνο ή
άζιηνο βξίζθεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε απηφ ε εθείλν ην Δπίπεδν ηνλ
Δίλαη.
Σν Δπίπεδν ηνπ Δίλαη ηνπ κεζχζηαθα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ηνπ
εγθξαηή θαη ηεο πφξλεο αιιηψηηθν απφ εθείλν ηεο παξζέλαο θνπέιαο. Απηφ
πνπ ιέκε είλαη θάηη νξηζηηθφ θαη αθιφλεην…
Φηάλνληαο ζ’ απηφ ην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ καο, δε ράλνπκε ηίπνηα λα
θαληαζηνχκε κηα ζθάια λα απιψλεηαη απφ θάησ κέρξη πάλσ, θάζεηα θαη κε
πιήζνο ζθαινπάηηα…
Αλακθηζβήηεηα ζε θάπνην ζθαινπάηη απφ απηά βξηζθφκαζηε θαη εκείο.
΢ηα ρακειφηεξα ζα ππάξρνπλ άλζξσπνη ρεηξφηεξνη απφ εκάο. ΢ηα πην ςειά
ζα βξίζθνληαη άηνκα θαιχηεξά καο…
΢’ απηή ηελ εμαηξεηηθή Κάζεηε, ζ’ απηή ηε Θαπκαζηή ΢θάια, είλαη
θαλεξφ φηη κπνξνχκε λα βξνχκε φια ηα Δπίπεδα ηνπ Δίλαη... Κάζε άηνκν
είλαη δηαθνξεηηθφ θαη απηφ δελ κπνξεί θαλείο λα ην αξλεζεί…
Αλακθίβνια, δελ κηιάκε ηψξα γηα σξαία ή άζθεκα πξφζσπα, νχηε γηα
ζέκα ειηθίαο. Τπάξρνπλ άλζξσπνη λένη θαη ειηθησκέλνη, γέξνληεο πνπ
πξφθεηηαη λα πεζάλνπλ θαη βξέθε πνπ κφιηο γελλήζεθαλ…

8

Σν ζέκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ειηθίαο, ηεο γέλλεζεο, ηεο αλάπηπμεο, ηεο
εμέιημεο, ηνπ γάκνπ, ηεο αλαπαξαγσγήο, ηνπ λα γεξλάκε θαη λα πεζαίλνπκε,
είλαη απνθιεηζηηθά ζέκα ηεο Οξηδφληηαο…
΢ηε «Θαπκαζηή ΢θάια», ζηελ Κάζεηε, ε ζχιιεςε ρξφλνο δελ ρσξάεη.
΢ηα ζθαινπάηηα κηαο ηέηνηαο ζθάιαο κφλνλ Δπίπεδα ηνπ Δίλαη κπνξνχκε λα
ζπλαληήζνπκε…
Ζ κεραληθή ειπίδα ηνπ θφζκνπ δελ εμππεξεηεί ζε ηίπνηα. Πηζηεχνπλ φηη
κε ηνλ θαηξφ ηα πξάγκαηα ζα είλαη θαιχηεξα. Έηζη ζθέθηνληαλ νη παππνχδεο
θαη νη πξνπάππνη καο. Σα γεγνλφηα ήξζαλ αθξηβψο λα απνδείμνπλ ην
αληίζεην…
Απηφ πνπ κεηξάεη είλαη ην Δπίπεδν ηνπ Δίλαη θαη απηφ είλαη Κάζεην.
Βξηζθφκαζηε ζε έλα ζθαινπάηη, αιιά κπνξνχκε λα αλέβνπκε ζ’ άιιν
ζθαινπάηη…
Ζ «Θαπκαζηή ΢θάια» γηα ηελ νπνία κηιάκε, θαη πνπ αλαθέξεηαη ζηα
δηαθνξεηηθά Δπίπεδα ηνπ Δίλαη, δελ έρεη βέβαηα ηίπνηε λα θάλεη κε ηνλ
γξακκηθφ ρξφλν…
Έλα πςειφηεξν Δπίπεδν ηνπ Δίλαη βξίζθεηαη άκεζα απφ πάλσ καο απφ
ζηηγκή ζε ζηηγκή…
Γελ βξίζθεηαη ζε θαλέλα νξηδφληην καθξηλφ κέιινλ, αιιά εδψ θαη ηψξα,
κέζα ζε εκάο ηνπο ίδηνπο, ζηελ Κάζεηε…
Δίλαη θαλεξφ, θαη νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα ην θαηαιάβεη, φηη νη δχν
γξακκέο (Οξηδφληηα θαη Κάζεηε) ζπλαληηνχληαη απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή ζην
Φπρνινγηθφ εζσηεξηθφ καο θαη ζρεκαηίδνπλ ΢ηαπξφ…
Ζ πξνζσπηθφηεηα αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζζεηαη ζηελ Οξηδφληηα γξακκή
ηεο Εσήο. Γελληέηαη θαη πεζαίλεη κέζα ζηνλ γξακκηθφ ρξφλν ηεο. Δίλαη
θζαξηή. Γελ ππάξρεη θαλέλα αχξην γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ λεθξνχ. Γελ
είλαη ην Δίλαη…
Σα Δπίπεδα ηνπ Δίλαη, ην ίδην ην Δίλαη, δελ είλαη ηνπ ρξφλνπ, δελ έρεη λα
θάλεη ηίπνηα κε ηελ Οξηδφληηα Γξακκή. Βξίζθεηαη κέζα ζε εκάο ηνπο ίδηνπο.
Σψξα, ζηελ Κάζεηε…
Θα ήηαλ ζαθψο παξάινγν λα αλαδεηήζνπκε ην Δίλαη καο έμσ απφ ηνλ
εαπηφ καο…
Γελ είλαη πεξηηηφ λα ηνπνζεηήζνπκε ζαλ πφξηζκα ην εμήο: Σίηινη, βαζκνί,
πξναγσγέο θιπ ζηνλ θπζηθφ, εμσηεξηθφ θφζκν, κε θαλέλαλ ηξφπν δελ ζα ζεκειίσλαλ κηα πξαγκαηηθή εμχςσζε, επαλεθηίκεζε ηνπ Δίλαη, έλα βήκα γηα
έλα αλψηεξν ζθαινπάηη ζηα Δπίπεδα ηνπ Δίλαη.

9

3. ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΣΑΡ΢ΗΑ
Γελ είλαη πεξηηηφ λα ζπκίζνπκε ζηνπο αλαγλψζηεο καο φηη ππάξρεη έλα
καζεκαηηθφ ζεκείν κέζα ζε καο ηνπο ίδηνπο…
Αλακθηζβήηεηα απηφ ην ζεκείν δελ βξίζθεηαη πνηέ ζην παξειζφλ νχηε
επίζεο ζην κέιινλ…
΋πνηνο ζα ήζειε λα αλαθαιχςεη απηφ ην κπζηεξηψδεο ζεκείν, πξέπεη λα
ην αλαδεηήζεη εδψ θαη ηψξα, κέζα ζηνλ εαπηφ ηνπ, απηή ηε ζηηγκή αθξηβψο,
νχηε έλα δεπηεξφιεπην κπξνζηά, νχηε έλα δεπηεξφιεπην πίζσ...
Σα δχν μχια ηνπ Άγηνπ ΢ηαπξνχ, ην Κάζεην θαη ην Οξηδφληην, ζπλαληηνχληαη ζ’ απηφ ην ζεκείν…
Απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή ινηπφλ βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε δχν Γξφκνπο: ηνλ
Οξηδφληην θαη ηνλ Κάζεην...
Δίλαη ζαθέο φηη ν Οξηδφληηνο είλαη πνιχ «θνηλφο». Απ’ απηφλ πεγαίλεη
«θαη ε θνπηζή Μαξία». Δίλαη θαλεξφ φηη ν Κάζεηνο είλαη δηαθνξεηηθφο.
Δίλαη ν δξφκνο ησλ έμππλσλ αληαξηψλ, ν δξφκνο ησλ Δπαλαζηαηψλ...
΋ηαλ θαλείο ζπκάηαη ηνλ εαπηφ ηνπ, φηαλ δνπιεχεη πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ,
φηαλ δελ ηαπηίδεηαη κε φια ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ιχπεο ηεο δσήο, εθ ησλ
πξαγκάησλ βαδίδεη ζην Κάζεην κνλνπάηη…
Βέβαηα πνηέ δελ είλαη εχθνιε δνπιεηά ην λα εμαιείςνπκε ηηο αξλεηηθέο
ζπγθηλήζεηο. Σν λα ράζνπκε θάζε ηαχηηζε κε ην πξνζσπηθφ ηξαίλν ηεο δσήο
καο, πξνβιήκαηα θάζε είδνπο, επηρεηξήζεηο, ρξέε, γξακκάηηα, ππνζήθεο,
ηειέθσλν, λεξφ, θσο θιπ.
Οη άλεξγνη, εθείλνη πνπ γηα ηνλ άιθα ή βήηα ιφγν έραζαλ ηελ δνπιεηά
ηνπο, ην επάγγεικά ηνπο, ππνθέξνπλ βέβαηα απφ ηελ έιιεηςε ρξεκάησλ θαη
ην λα μεράζνπλ ηελ πεξίπησζή ηνπο, ην λα κελ λνηάδνληαη θαη λα κελ
ηαπηίδνληαη κε ην ίδην ηνπο ην πξφβιεκα, είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ θνβεξά
δχζθνιν.
΋ζνη ππνθέξνπλ, φζνη θιαίλε, εθείλνη πνπ έρνπλ ππάξμεη ζχκαηα θάπνηαο
πξνδνζίαο ή κηαο θαθηάο πιεξσκήο ζηε δσή, θάπνηαο αραξηζηίαο, θάπνηαο
ζπθνθαληίαο ή απάηεο, μερλνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο πξαγκαηηθά, μερλνχλ ην
Πξαγκαηηθφ Δζψηεξφ ηνπο Δίλαη, ηαπηίδνληαη απφιπηα κε ηελ εζηθή ηνπο
ηξαγσδία…
Ζ Γνπιεηά κε ηνλ εαπηφ καο είλαη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ
Κάζεηνπ Γξφκνπ. Καλείο δελ ζα κπνξνχζε λα παηήζεη ην Μνλνπάηη ηεο
Μεγάιεο Αληαξζίαο, αλ δελ δνχιεπε πνηέ πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ…

10

Ζ Γνπιεηά ζηελ νπνία αλαθεξφκαζηε είλαη Φπρνινγηθνχ ηχπνπ,
αζρνιείηαη κε θάπνηα κεηαηξνπή ηεο παξνχζαο ζηηγκήο ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε. Υξεηάδεηαη λα κάζνπκε λα δνχκε απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή…
Γηα παξάδεηγκα: Έλα άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζε απειπηζία εμ αηηίαο ελφο
πξνβιήκαηνο ζπλαηζζεκαηηθνχ, νηθνλνκηθνχ ή πνιηηηθνχ, πξνθαλψο έρεη
μεράζεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ…
Απηφ ην άηνκν αλ ζπγθξαηεζεί γηα κηα ζηηγκή, αλ παξαηεξήζεη ηελ
θαηάζηαζε θαη πξνζπαζήζεη λα ζπκεζεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κεηά πξνζπαζήζεη λα θαηαιάβεη ην λφεκα ηεο ζηάζεο ηνπ…
Αλ ζηνραζηεί ιίγν, αλ ζθεθηεί φηη φια πεξλνχλ, φηη ε δσή είλαη απαηειή,
πεξαζηηθή θαη φηη ν ζάλαηνο θάλεη ζηάρηε φιεο ηηο καηαηφηεηεο ηνπ
θφζκνπ…
Αλ θαηαιάβεη φηη θαηά βάζνο ην πξφβιεκά ηνπ δελ είλαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ κηα «ςεχηηθε αλαιακπή», θάηη ην θεπγαιέν πνπ γξήγνξα ζβήλεη,
ζα δεη μαθληθά κε έθπιεμε φηη φια άιιαμαλ…
Δίλαη δπλαηή ε κεηαηξνπή κεραληθψλ αληηδξάζεσλ κέζσ ηεο ινγηθήο
αληηπαξάζεζεο θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Απηνζηνραζκνχ ηνπ Δίλαη…
Δίλαη θαλεξφ φηη νη άλζξσπνη αληηδξνχλ κεραληθά εκπξφο ζηηο δηάθνξεο
πεξηζηάζεηο ηεο δσήο…
Φησρνί άλζξσπνη! ΢πλεζίδνπλ λα κεηαηξέπνληαη πάληα ζε ζχκαηα. ΋ηαλ
θαλείο ηνπο θνιαθέςεη ρακνγεινχλ. φηαλ ηνπο ηαπεηλψζεη ππνθέξνπλ.
βξίδνπλ αλ ηνπο βξίζνπλ. πιεγψλνπλ αλ ηνπο πιεγψζνπλ. πνηέ δελ είλαη
ειεχζεξνη. νη φκνηνί ηνπο έρνπλ ηελ δχλακε λα ηνπο ζέξλνπλ απφ ηελ ραξά
ζηε ιχπε, απφ ηελ ειπίδα ζηελ απειπηζία.
Καζέλαο απφ εθείλνπο πνπ βαδίδνπλ ζηνλ Οξηδφληην Γξφκν κνηάδεη κε
κνπζηθφ φξγαλν, ζην νπνίν θάζε έλαο απφ ηνπο νκνίνπο ηνπ παίδεη φηη ηνπ
έξρεηαη ζηελ φξεμε…
΋πνηνο κάζεη λα κεηαηξέπεη ηηο κεραληθέο αληηδξάζεηο, εθ ησλ πξαγκάησλ
κπαίλεη ζηνλ «Κάζεην Γξφκν».
Απηφ αληηπξνζσπεχεη κηα βαζηθή αιιαγή ζην Τπαξμηαθφ Δπίπεδν,
εμαηξεηηθφ απνηέιεζκα ηεο «Φπρνινγηθήο Αληαξζίαο».
4. Ζ ΟΤ΢ΗΑ
Απηφ πνπ θάλεη φκνξθν θαη ιαηξεπηφ θάζε λενγέλλεην είλαη ε Οπζία ηνπ.
Απηή ε ίδηα απνηειεί ηελ αιεζηλή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα…

11

Ζ θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηεο Οπζίαο ζε θάζε πιάζκα είλαη βέβαηα πνιχ
ειιηπήο, ππνηππψδεο…
Σν αλζξψπηλν ζψκα κεγαιψλεη θαη αλαπηχζζεηαη ζχκθσλα κε ηνπο
βηνινγηθνχο λφκνπο ηνπ είδνπο, ελψ ηέηνηεο δπλαηφηεηεο απνβαίλνπλ απφ
κφλεο ηνπο πνιχ πεξηνξηζκέλεο γηα ηελ Οπζία…
Αλακθηζβήηεηα ε Οπζία κπνξεί λα αλαπηπρζεί αθ’ εαπηήο, ρσξίο
βνήζεηα ζε πάξα πνιχ κηθξφ βαζκφ…
Μηιψληαο εηιηθξηλά θαη ρσξίο δηζηαγκνχο ιέκε φηη ε απζφξκεηε θαη
θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηεο Οπζίαο είλαη δπλαηή κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
πξψησλ 3, 4 θαη 5 ρξφλσλ, δειαδή ζηελ πξψηε πεξίνδν ηεο δσήο…
Οη άλζξσπνη ζθέθηνληαη φηη ε αλάπηπμε θαη ε εμέιημε ηεο Οπζίαο
πξαγκαηνπνηνχληαη πάληνηε ζε δηαξθή κνξθή, ζχκθσλα κε ηνλ κεραληζκφ
ηεο εμέιημεο, φκσο ν Παγθφζκηνο Γλσζηηθηζκφο δηδάζθεη θαζαξά φηη απηφ
δελ ζπκβαίλεη έηζη…
Γηα λα αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν ε Οπζία, πξέπεη λα γίλεη θάηη πνιχ
ηδηαίηεξν, θάηη θαηλνχξην πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχκε…
Θέισ λ’ αλαθεξζψ κε έκθαζε ζηε Γνπιεηά κε ηνλ εαπηφ καο. Ζ
αλάπηπμε ηεο Οπζίαο είλαη δπλαηή κφλν αλ βαζίδεηαη ζε ζπλεηδεηέο εξγαζίεο
θαη ζειεκαηηθέο ηαιαηπσξίεο…
Πξέπεη λα θαηαιάβεηε φηη νη Γνπιεηέο απηέο δελ αθνξνχλ επαγγεικαηηθά
ζέκαηα, ηξάπεδεο, μπινπξγηθή, νηθνδνκηθή, ξχζκηζε ζηδεξνδξνκηθψλ
γξακκψλ ή ζέκαηα γξαθείνπ…
Ζ Γνπιεηά απηή είλαη γηα θάζε άλζξσπν πνπ έρεη αλαπηπγκέλε ηελ
πξνζσπηθφηεηα, πξφθεηηαη γηα θάηη Φπρνινγηθφ…
΋ινη καο μέξνπκε φηη έρνπκε κέζα ζηνλ εαπηφ καο απηφ πνπ ιέγεηαη
EGO, ΔΓΧ, ΔΓΧ Ο ΗΓΗΟ΢, Ο ΔΑΤΣΟ΢…
Γπζηπρψο ε Οπζία βξίζθεηαη κπνηηιηαξηζκέλε, εγθισβηζκέλε κέζα ζην
Δγψ θαη απηφ είλαη ιππεξφ…
Να δηαιχζνπκε ην Φπρνινγηθφ Δγψ, λα εθκεδελίζνπκε ηα αλεπηζχκεηα
ζηνηρεία ηνπ, είλαη επείγνλ, ακεηάζεην, κε αλαβιεηφ…απηφ είλαη ην λφεκα
ηεο Γνπιεηάο κε ηνλ εαπηφ καο.
Πνηέ δελ ζα κπνξνχζακε λα ειεπζεξψζνπκε ηελ Οπζία, ρσξίο λα έρνπκε
πην πξηλ εθκεδελίζεη ην Φπρνινγηθφ Δγψ…
΢ηελ Οπζία βξίζθεηαη ε Θξεζθεία, ν Βνχδαο, ε ΢νθία, κηθξά κφξηα ηνπ
πφλνπ ηνπ Παηέξα καο ηνπ Δπνπξάληνπ θαη φια ηα δεδνκέλα πνπ
ρξεηαδφκαζηε γηα ηελ Δζψηεξε Απηνπξαγκάησζε ηνπ ΔΊΝΑΗ.

12

Καλείο δελ ζα κπνξνχζε λα εμαιείςεη ην Φπρνινγηθφ Δγψ, ρσξίο πξψηα
λα έρεη πεξηνξίζεη ηα κε αλζξψπηλα ζηνηρεία πνπ θέξλνπκε κέζα καο…
Υξεηάδεηαη λα θάλνπκε ζηάρηε ηελ ηεξαηψδε ζθιεξφηεηα απηψλ ησλ
θαηξψλ, ηνλ θζφλν πνπ δπζηπρψο έθηαζε λα γίλεη ην θξπθφ ειαηήξην ηεο
πξάμεο, ηελ αλππφθνξε απιεζηία πνπ έρεη θάλεη ηφζν πηθξή ηε δσή, ηε
βξσκεξή θαθνγισζζηά, ηε ζπθνθαληία, αηηία ηφζσλ ηξαγσδηψλ, ηα κεζχζηα,
ηελ αεδηαζηηθή αζέιγεηα πνπ ηφζν άζρεκα κπξίδεη θιπ, θιπ, θιπ…
΢ην κέηξν πνπ φια απηά ηα απνηξφπαηα κεηαηξέπνληαη ζε θνζκηθή
ζθφλε, ε Οπζία εθηφο ηνπ φηη ζα απειεπζεξσζεί, ζα κεγαιψζεη θαη ζα αλαπηπρζεί αξκνληθά…
Αλακθηζβήηεηα, φηαλ ην Φπρνινγηθφ Δγψ έρεη πεζάλεη, κέζα καο ιάκπεη
ε Οπζία…
Ζ ειεχζεξε Οπζία καο δίλεη εζσηεξηθή νκνξθηά. Aπφ ηέηνηα νκνξθηά
πεγάδνπλ ε απφιπηε επηπρία θαη ε πξαγκαηηθή Αγάπε…
Ζ Οπζία θαηέρεη πνιιαπιέο αηζζήζεηο πνπ ηειεηνπνηνχλ θαη εμαηξεηηθέο
θπζηθέο εμνπζίεο…
΋ηαλ «πεζαίλνπκε Μέζα Μαο», φηαλ δηαιχνπκε ην Φπρνινγηθφ ΔΓΧ,
απνιακβάλνπκε ηηο πνιχηηκεο αηζζήζεηο θαη δπλάκεηο ηεο Οπζίαο…
5. ΣΟ ΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΔΗ ΚΑΝΔΗ΢ ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ ΣΟΤ
Ζ Οπζία πνπ θαζέλαο καο έρεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ, έξρεηαη απφ ςειά, απφ
ηνλ Οπξαλφ, απφ η’ αζηέξηα…
Αλακθηζβήηεηα ε ζαπκαζηή Οπζία πξνέξρεηαη απφ ηε λφηα ΛΑ (ν
Γαιαθηηθφο Γξφκνο, ν Γαιαμίαο ζηνλ νπνίν δνχκε).
Πνιχηηκε ε Οπζία πεξλά κέζσ ηεο λφηαο ΢ΟΛ (ν Ήιηνο) θαη κεηά απφ ηε
λφηα ΦΑ (ε Πιαλεηηθή Εψλε) κπαίλεη ζ’ απηφλ ηνλ θφζκν θαη εηζρσξεί ζην
ίδην καο ην εζσηεξηθφ.
Οη παηέξεο καο δεκηνχξγεζαλ ην θαηάιιειν ζψκα γηα λα ηελ ππνδνρή
απηήο ηεο Οπζίαο πνπ έξρεηαη απφ ηα Άζηξα…
Γνπιεχνληαο εληαηηθά πάλσ ζε καο ηνπο ίδηνπο θαη ζπζηαδφκελνη γηα ηνπο
νκνίνπο καο, ζα γπξίζνπκε ληθεηέο ζηε βαζηά αγθαιηά ηεο Οπξαλίαο…
Δκείο δνχκε ζηνλ θφζκν απηφ γηα θάπνην ιφγν, γηα θάηη, γηα θάπνηνλ
εηδηθφ παξάγνληα…
Δίλαη θαλεξφ φηη ζε εκάο ππάξρνπλ πνιιά πνπ πξέπεη λα δνχκε, λα κειεηήζνπκε θαη λα θαηαιάβνπκε, αλ πξαγκαηηθά επηζπκνχκε λα γλσξίζνπκε
θάηη πάλσ ζε καο ηνπο ίδηνπο, πάλσ ζηελ ίδηα καο ηελ δσή…

13

Δίλαη ηξαγηθή ε χπαξμε απηνχ πνπ πεζαίλεη ρσξίο λα έρεη γλσξίζεη ηνλ
ιφγν ηεο δσήο ηνπ.
Καζέλαο καο πξέπεη λα αλαθαιχςεη απφ κφλνο ηνπ ην λφεκα ηεο ίδηαο ηνπ
ηεο δσήο, εθείλν πνπ ηνλ θξαηά θπιαθηζκέλν ζηε θπιαθή ηνπ πφλνπ…
Πξνθαλψο ππάξρεη ζηνλ θαζέλα καο θάηη πνπ καο πηθξαίλεη ηελ δσή θαη
ελάληηα ζην νπνίν πξέπεη ζηαζεξά λα πνιεκήζνπκε…
Γελ είλαη απαξαίηεην λα ζπλερίζνπκε ζηελ δπζηπρία, είλαη επείγνλ λα
πεξηνξίζνπκε ζε θνζκηθή ζθφλε απηφ πνπ καο θάλεη ηφζν αδχλαηνπο θαη
δπζηπρηζκέλνπο.
Γε ρξεζηκεχεη ζε ηίπνηα λα μηπαδφκαζηε γηα ηίηινπο, ηηκέο, δηπιψκαηα,
ρξήκα, κάηαην ππνθεηκεληθφ νξζνινγηζκφ, παζίγλσζηεο αξεηέο θιπ, θιπ,
θιπ.
Γελ πξέπεη πνηέ λα μερλάκε φηη ε ππνθξηζία θαη νη αλφεηεο καηαηφηεηεο
ηεο εζθαικέλεο πξνζσπηθφηεηαο, καο θάλνπλ αλζξψπνπο αδέμηνπο,
μεπεξαζκέλνπο, αξγφζηξνθνπο, αληηδξαζηηθνχο, αλίθαλνπο λα δνχκε ην
θαηλνχξην…
Ο ζάλαηνο έρεη πνιιέο ζεκαζίεο ηφζν ζεηηθέο φζν θαη αξλεηηθέο. Αο
δνχκε εθείλε ηελ εμαηξεηηθή παξαηήξεζε ηνπ Μεγάινπ Κακπίξ Ηεζνχ
Υξηζηνχ: «Οη λεθξνί αο ζάςνπλ ηνπο λεθξνχο ηνπο». Πνιινί άλζξσπνη αλ
θαη δνπλ είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ λεθξνί γηα θάζε πηζαλή εξγαζία πάλσ ζηνλ
εαπηφ ηνπο θαη ζπλεπψο γηα νπνηαδήπνηε εζψηεξε κεηαηξνπή.
Δίλαη άλζξσπνη κπνηηιηαξηζκέλνη αλάκεζα ζηα δφγκαηα θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο, άλζξσπνη πεηξσκέλνη ζηηο αλακλήζεηο πνιιψλ ρζεο. Άηνκα
γεκάηα απφ πξνγνληθέο πξνθαηαιήςεηο, πξφζσπα ζθιαβσκέλα ζ’ απηφ πνπ
ζα πνπλ, θνβεξά ριηαξά, αδηάθνξα, κεξηθέο θνξέο «δνθεζίζνθνη»,
πεπεηζκέλα φηη βξίζθνληαη ζηελ αιήζεηα γηαηί έηζη ηνπο ην είπαλ θιπ, θιπ,
θιπ.
Γελ ζέινπλ λα θαηαιάβνπλ νη άλζξσπνη απηνί φηη ν θφζκνο ηνχηνο είλαη
έλα «Φπρνινγηθφ Γπκλαζηήξην», κέζα απφ ην νπνίν ζα ήηαλ δπλαηφ λα
εμαιείςνπκε απηή ηελ κπζηηθή αζθήκηα πνπ φινη έρνπκε κέζα καο…
Αλ απηνί νη θησρνί άλζξσπνη θαηαιάβαηλαλ ηελ ηφζν αμηνζξήλεηε
θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ζα έηξεκαλ απφ ηξφκν…
Πιελ φκσο ηέηνηα πξφζσπα πάληνηε ζθέθηνληαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ην
θαιχηεξν. Καπρψληαη γηα ηηο αξεηέο ηνπο, αηζζάλνληαη ηέιεηνη, θαινζπλάηνη,
εμππεξεηηθνί, επγεληθνί, ειεήκνλεο, έμππλνη, ζπλεπείο ζηα θαζήθνληά ηνπο
θιπ.

14

Ζ πξαθηηθή δσή ζα ζρνιή είλαη θαηαπιεθηηθή, φκσο ην λα ηε ζεσξεί
θαλείο απηνζθνπφ είλαη θαζαξά παξάινγν.
΋ζνη παίξλνπλ ηε δσή ζαλ απηνζθνπφ, έηζη φπσο ηε δνπλ θαζεκεξηλά,
δελ έρνπλ θαηαιάβεη ηελ αλάγθε λα δνπιεχνπλ πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπο
πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ κηα «Ρηδηθή Μεηαηξνπή».
Γπζηπρψο νη άλζξσπνη δνπλ κεραληθά, πνηέ δελ έρνπλ αθνχζεη λα ιέγεηαη
θάηη γηα ηελ Δζσηεξηθή Γνπιεηά…
Ζ αιιαγή είλαη απαξαίηεηε, φκσο νη άλζξσπνη δελ μέξνπλ πσο λα
αιιάμνπλ, ππνθέξνπλ πνιχ θη’ νχηε θαλ γλσξίδνπλ γηαηί ππνθέξνπλ…
Σν λα έρεη θαλείο ιεθηά δελ είλαη ην παλ. Ζ δσή πνιιψλ πινπζίσλ,
ζπλήζσο, είλαη αιεζηλά ηξαγηθή…

6. Ζ ΕΧΖ
΢ην πεδίν ηεο πξαθηηθήο δσήο αλαθαιχπηνπκε πάληα αληηζέζεηο πνπ μαθληάδνπλ. Άλζξσπνη πινχζηνη κε ζαπκάζηα θαηνηθία θαη πνιινχο θίινπο,
κεξηθέο θνξέο ππνθέξνπλ θνβεξά…
Σαπεηλνί πξνιεηάξηνη ηνπ θαζκά θαη ηνπ θηπαξηνχ ή άλζξσπνη ηεο
κεζαίαο ηάμεο κεξηθέο θνξέο ζπλεζίδνπλ λα δνπλ ζε απφιπηε επηπρία.
Πνιινί πνιπεθαηνκκπξηνχρνη ππνθέξνπλ απφ ζεμνπαιηθή αληθαλφηεηα
θαη πινχζηεο θπξίεο θιαίλε πηθξά γηα ηελ απηζηία ηνπ άληξα ηνπο…
Οη πινχζηνη ηεο γεο κνηάδνπλ κε γχπεο κέζα ζε ρξπζά θινπβηά, απηνχο
ηνπο θαηξνχο δελ κπνξνχλ λα δήζνπλ ρσξίο ζσκαηνθχιαθεο.
Οη άλζξσπνη ηνπ θξάηνπο ζέξλνπλ αιπζίδεο, πνηέ δελ είλαη ειεχζεξνη,
φπνπ θαη αλ πεγαίλνπλ είλαη πεξηηξηγπξηζκέλνη απφ αλζξψπνπο νπιηζκέλνπο
κέρξη ηα δφληηα…
Αο κειεηήζνπκε απηή ηελ θαηάζηαζε πην πξνζεθηηθά. Υξεηάδεηαη λα
μέξνπκε ηη είλαη ε δσή. Καζέλαο είλαη ειεχζεξνο λα πηζηεχεη φηη ζέιεη…
΋ηαλ νη άλζξσπνη επηζπκνχλ λα καο δηεγεζνχλ ειεχζεξα ηελ ηζηνξία ηεο
δσήο ηνπο, αλαθέξνληαη ζε γεγνλφηα, επίζεηα θη’ νλφκαηα, εκεξνκελίεο θιπ
θη’ αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε θαζψο θάλνπλ ηηο δηεγήζεηο ηνπο…

15

Οη θησρνί απηνί άλζξσπνη αγλννχλ φηη νη ηζηνξίεο ηνπο είλαη αηειείο, εθ’
φζνλ ζπκβάληα, νλφκαηα, εκεξνκελίεο είλαη κφλν ε εμσηεξηθή φςε ηεο
ηαηλίαο. Απνπζηάδεη ε εζσηεξηθή φςε…
Δίλαη επείγνλ λα γλσξίζνπκε καηαζηάζειρ ηηρ ζςνείδηζηρ. ΢ε θάζε ζπκβάλ
αληηζηνηρεί απηή ή ε εθείλε ε ςπρηθή θαηάζηαζε.
Οη καηαζηάζειρ είλαη εζσηεξηθέο θαη ηα ζςμβάνηα είλαη εμσηεξηθά, ηα
εμσηεξηθά γεγνλφηα δελ είλαη ην πάλ…
Δλλννχληαη ζαλ εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο, νη θαιέο ή θαθέο δηαζέζεηο, νη
αλεζπρίεο, ε θαηάζιηςε, ε δεηζηδαηκνλία, ν θφβνο, ε ππνςία, ε ζπκπφληα, ε
απηνζεψξεζε, ε ππεξεθηίκεζε ηνπ εαπηνχ καο, θαηαζηάζεηο αηζζεκάησλ
επηπρίαο, θαηαζηάζεηο επραξίζηεζεο θιπ, θιπ, θιπ.
Αλακθηζβήηεηα νη εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα αληηζηνηρνχλ
αθξηβψο κε ηα εμσηεξηθά γεγνλφηα ή λα πξνέξρνληαη απφ απηά ή λα κελ
έρνπλ θακηά ζρέζε κε απηά…
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, καηαζηάζειρ θαη ζςμβάνηα είλαη δηαθνξεηηθά. Σα
γεγνλφηα δελ αληηζηνηρνχλ πάληα αθξηβψο ζε ζπγγελείο θαηαζηάζεηο.
Ζ εζσηεξηθή θαηάζηαζε θάπνηνπ επράξηζηνπ ζπκβάληνο ζα κπνξνχζε λα
κελ αληηζηνηρεί ζην ίδην.
Ζ εζσηεξηθή θαηάζηαζε θάπνηνπ δπζάξεζηνπ ζπκβάληνο ζα κπνξνχζε
λα κελ αληηζηνηρεί ζην ίδην.
΋ηαλ ήξζαλ γεγνλφηα πνπ πεξηκέλακε γηα πνιχ θαηξφ, αηζζαλζήθακε φηη
θάηη έιεηπε…
΢ίγνπξα έιεηπε ε αληίζηνηρε εζσηεξηθή θαηάζηαζε πνπ έπξεπε λα
ζπλδπαζηεί κε ην εμσηεξηθφ γεγνλφο…
Πνιιέο θνξέο ην γεγνλφο πνπ δελ πεξηκέλακε είλαη απηφ πνπ καο
πξνζθέξεη ηηο θαιχηεξεο ζηηγκέο…
7. Ζ Δ΢ΧΣΔΡΗΚΖ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ
Σν λα ζπλδπάζνπκε εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο κε εμσηεξηθά γεγνλφηα ζσζηά, ζεκαίλεη λα μέξνπκε λα δνχκε έμππλα…
Οπνηνδήπνηε ζπκβάλ πνπ βηψζεθε έμππλα απαηηεί ηελ αληηζηνηρνχζα
ζπγθεθξηκέλε εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε…
Πιελ φκσο, δπζηπρψο φκσο, φηαλ νη άλζξσπνη αλαζεσξνχλ ηε δσή ηνπο,
λνκίδνπλ φηη απηή θαζ’ εαπηή απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ εμσηεξηθά
ζπκβάληα…

16

Φησρνί άλζξσπνη! Ννκίδνπλ πσο αλ απηφ ή εθείλν ην γεγνλφο δελ ηνπο
είρε ζπκβεί, ε δσή ηνπο ζα ήηαλ θαιχηεξε…
Τπνζέηνπλ φηη ε ηχρε βγήθε λα ηνπο ζπλαληήζεη θαη φηη έραζαλ ηελ επθαηξία λα γίλνπλ επηπρηζκέλνη…
Λππνχληαη γη’ απηφ πνπ έραζαλ, θιαίλε γη’ απηφ πνπ πεξηθξφλεζαλ,
ζξελνχλ φηαλ ζπκνχληαη ηα παιηά ιάζε θαη ηηο ζπκθνξέο…
Οη άλζξσπνη δελ ζέινπλ λα πάξνπλ είδεζε φηη «θπηνδσψ» δελ ζεκαίλεη
«δσ» θαη φηη ε ηθαλφηεηα γηα λα ππάξρεη θαλείο ζπλεηδεηά εμαξηάηαη
απνθιεηζηηθά απφ ηελ πνηφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Φπρήο…
΢ίγνπξα δελ έρεη ζεκαζία ην πφζν φκνξθα είλαη ηα εμσηεξηθά γεγνλφηα
ηεο δσήο. Αλ δε βξεζνχκε εθείλεο ηηο ζηηγκέο ζηελ θαηάιιειε εζσηεξηθή
θαηάζηαζε, ηα θαιχηεξα ζπκβάληα κπνξεί λα καο θαλνχλ κνλφηνλα,
θνπξαζηηθά ή απιψο βαξεηά…
Κάπνηνο πεξηκέλεη κ’ αγσλία ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ (είλαη έλα γεγνλφο)
φκσο ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί λα είλαη ηφζν απαζρνιεκέλνο ηε ζηηγκή
αθξηβψο ηνπ ζπκβάληνο, πνπ πξαγκαηηθά λα κελ δνθηκάζεη ζ’ απηφ θακηά
επραξίζηεζε, θη φιν ην ζέκα λα θαηαιήμεη ηφζν μεξφ θαη θξχν ζα κηα
εζηκνηππία…
Ζ πείξα καο δίδαμε φηη δελ επραξηζηηνχληαη, ζη’ αιήζεηα, φινη φζνη
παξεπξίζθνληαη ζ’ έλα ζπκπφζην ή ζε θάπνηνλ ρνξφ…
Πνηέ δελ ιείπεη θάπνηνο πνπ πιήηηεη ζηηο θαιχηεξεο γηνξηέο θαη ηα πην
φκνξθα θνκκάηηα κνπζηθήο ραξνπνηνχλ κεξηθνχο θαη θάλνπλ άιινπο λα
θιαίλε…
Πνιχ ζπάληνη είλαη νη άλζξσπνη πνπ μέξνπλ λα ζπλδπάζνπλ ζπλεηδεηά ην
εμσηεξηθφ ζπκβάλ κε ηελ θαηάιιειε εζσηεξηθή θαηάζηαζε…
Δίλαη ιππεξφ ην γεγνλφο φηη ν θφζκνο δελ μέξεη λα δεη ζπλεηδεηά: θιαίεη
φηαλ πξέπεη λα γειάζεη θαη γειάεη φηαλ πξέπεη λα θιάςεη…
Ο έιεγρνο είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ. Ο ζνθφο κπνξεί λα είλαη ραξνχκελνο,
φκσο πνηέ γεκάηνο απφ ηξειή θξελίηηδα. ιππεκέλνο αιιά πνηέ απειπηζκέλνο
θαη απνγνεηεπκέλνο… Ήξεκνο αλάκεζα ζηε βία, εγθξαηήο κπξνζηά ζηα
φξγηα, αγλφο αλάκεζα ζηελ ιαγλεία θιπ…
Οη κειαγρνιηθνί θη’ απαηζηφδνμνη άλζξσπνη ζθέθηνληαη ηα ρεηξφηεξα γηα
ηελ δσή θαη αιεζηλά δελ επηζπκνχλ λα δήζνπλ…
Κάζε κέξα βιέπνπκε αλζξψπνπο νη νπνίνη φρη κφλν είλαη δπζηπρείο, αιιά
πνπ επηπιένλ (θη’ απηφ είλαη ην ρεηξφηεξν) θάλνπλ πηθξή ηελ δσή ζηνπο
άιινπο…

17

Σέηνηνη άλζξσπνη δελ ζα άιιαδαλ νχηε αλ θαζεκεξηλά δνχζαλ απφ γηνξηή
ζε γηνξηή. Σελ ςπρηθή αξξψζηηα ηε θέξλνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Σέηνηα
πξφζσπα έρνπλ εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο νξηζηηθά δηεζηξακκέλεο…
Δλ ηνχηνηο ηα άηνκα απηά αμηνινγνχληαη ζαλ ζσζηά, πγηή, ελάξεηα
επγεληθά, εμππεξεηηθά, κάξηπξεο θιπ, θιπ, θιπ…
Δίλαη άλζξσπνη πνπ απηνζεσξνχληαη ππεξβνιηθά, άλζξσπνη πνπ αγαπνχλ
πνιχ ηνλ εαπηφ ηνπο…
Άηνκα πνπ ζπκπνλνχλ πνιχ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ θαη πνπ πάληα
ςάρλνπλ πξνθάζεηο γηα λ’ απνθχγνπλ ηηο πξνζσπηθέο επζχλεο ηνπο…
Σέηνηνη άλζξσπνη είλαη ζπλεζηζκέλνη ζηηο θαηψηεξεο ζπγθηλήζεηο θαη
θαίλεηαη πσο γη’ απηφλ ηνλ ιφγν δεκηνπξγνχλ θαζεκεξηλά ππναλζξψπηλα
ςπρηθά ζηνηρεία.
Σα δπζάξεζηα ζπκβάληα, αλαπνδηέο ηεο ηχρεο, αζιηφηεηα, ρξέε, πξνβιήκαηα θιπ είλαη απνθιεηζηηθφηεηα εθείλσλ ησλ αλζξψπσλ πνπ δελ μέξνπλ λα
δνπλ…
Ο θαζέλαο κπνξεί λα δηακνξθψζεη κηα πινχζηα δηαλνεηηθή θαιιηέξγεηα,
φκσο πνιχ ιίγνη είλαη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ κάζεη λα δνπλ ζσζηά…
΋ηαλ θαλείο ζέιεη λα δηαρσξίζεη ηα εμσηεξηθά ζπκβάληα απφ ηηο
εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο δείρλεη ηελ αληθαλφηεηά ηνπ λα
ππάξρεη αμηνπξεπψο.
Απηνί πνπ καζαίλνπλ λα ζπλδπάδνπλ ζπλεηδεηά εμσηεξηθά ζπκβάληα θαη
εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο πξνρσξνχλ ζηνλ δξφκν ηεο επηηπρίαο…
8. ΛΑΝΘΑ΢ΜΔΝΔ΢ Δ΢ΧΣΔΡΗΚΔ΢ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΔΗ΢
Αλακθηζβήηεηα, ζηελ απζηεξή παξαηήξεζε ηνπ «ν Eαπηφο κνπ»,
θαηαιήγεη πάληα επείγνλ θαη κε αλαβιεηφ, λα γίλεηαη κηα απφιπηε ινγηθή
δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηα εμσηεξηθά γεγνλφηα ηεο πξαθηηθήο δσήο θαη
ηηο εζψηεξεο θαηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο.
Υξεηάδεηαη, επεηγφλησο, λα μέξνπκε πνπ είκαζηε ηνπνζεηεκέλνη ζε
δεδνκέλε ζηηγκή, ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ εζψηεξε θαηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο,
φζν θαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε θχζε ηνπ εμσηεξηθνχ γεγνλφηνο πνπ καο
ζπκβαίλεη.
Ζ δσή ε ίδηα είλαη κηα ζεηξά γεγνλφησλ πνπ δηαδηθάδνληαη κέζσ ηνπ
ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ…
Κάπνηνο είπε: «Ζ δσή είλαη κηα αιπζίδα απφ καξηχξηα πνπ θέξλεη ν
άλζξσπνο κπεξδεκέλα ζηελ ςπρή ηνπ».

18

Καζέλαο είλαη ηειείσο ειεχζεξνο λα ζθέθηεηαη φπσο ζέιεη, εγψ λνκίδσ
φηη ηηο εθήκεξεο ραξέο θάπνηαο πεξαζηηθήο ζηηγκήο ηηο δηαδέρνληαη πάληνηε
ε απνγνήηεπζε θαη ε πίθξα…
Κάζε γεγνλφο έρεη ηελ εηδηθή ραξαθηεξηζηηθή ηνπ γεχζε θαη νη εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο είλαη επίζεο δηαθνξεηηθνχ είδνπο. Απηφ είλαη αδηάζεηζην, αδηάςεπζην…
΢ίγνπξα ε Δζσηεξηθή Γνπιεηά πάλσ ζηνλ εαπηφ καο αλαθέξεηαη κε ηξφπν
εκθαηηθφ ζηηο δηάθνξεο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο…
Καλείο δελ ζα κπνξνχζε λα αξλεζεί φηη ζην εζσηεξηθφ καο είκαζηε
θνξησκέλνη κε πνιιά ζθάικαηα θαη φηη ππάξρνπλ ιαλζαζκέλεο θαηαζηάζεηο…
Αλ ζη’ αιήζεηα ζέινπκε λ’ αιιάμνπκε πξαγκαηηθά ρξεηαδφκαζηε
θαηεπεηγφλησο θαη ακεηάζεηα, λα κεηαηξέςνπκε ξηδηθά απηέο ηηο ιαλζαζκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο…
Ζ απφιπηε κεηαηξνπή ησλ ιαλζαζκέλσλ θαηαζηάζεσλ, πξνθαιεί
νινθιεξσηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ζην πεδίν ηεο πξαθηηθήο δσήο…
΋ηαλ θαλείο δνπιεχεη ζνβαξά πάλσ ζηηο ιαλζαζκέλεο θαηαζηάζεηο
ζαθψο ηα δπζάξεζηα γεγνλφηα ηεο δσήο δελ κπνξνχλ πηα λα ηνλ πιεγψζνπλ
ηφζν εχθνια…
Λέκε θάηη πνπ κπνξεί λα ην θαηαιάβεη θαλείο κφλνλ αλ ην δήζεη, αλ ην
αηζζαλζεί πξαγκαηηθά ζηνλ ίδην ην πεδίν ησλ γεγνλφησλ…
Απηφο πνπ δελ δνπιεχεη πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ είλαη πάληνηε ζχκα ησλ
πεξηζηάζεσλ, είλαη ζαλ άζιην θνχηζνπξν κέζα ζηα ηξηθπκηζκέλα λεξά ηνπ
σθεαλνχ…
Σα γεγνλφηα αιιάδνπλ αδηάθνπα, ρσξίο δηαθνπή, ζηνπο πνιιαπινχο
ζπλδπαζκνχο ηνπο. Έξρνληαη ην έλα κεηά ην άιιν ζε θχκαηα, είλαη
επηδξάζεηο…
Βέβαηα ππάξρνπλ θαιά θαη άζρεκα γεγνλφηα, κεξηθά ζπκβάληα ζα είλαη
θαιχηεξα ή ρεηξφηεξα απφ άιια…
Να ηξνπνπνηήζνπκε νξηζκέλα ζπκβάληα είλαη δπλαηφλ. Να κεηαβάιινπκε απνηειέζκαηα, λα ηξνπνπνηήζνπκε θαηαζηάζεηο θιπ, βξίζθεηαη
βέβαηα κέζα ζηα φξηα ησλ πηζαλνηήησλ.
Χζηφζν ππάξρνπλ εθ ησλ πξαγκάησλ θαηαζηάζεηο πνπ ζη’ αιήζεηα δελ
κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ. Οη ηειεπηαίεο απηέο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα
γίλνληαη δεθηέο ζπλεηδεηά, αθφκα θη’ αλ κεξηθέο θαηαιήγνπλ λα γίλνπλ πνιχ
επηθίλδπλεο κέρξη θαη νδπλεξέο…

19

Αλακθηζβήηεηα ν πφλνο εμαθαλίδεηαη φηαλ δελ ηαπηηδφκαζηε κε ην
πξφβιεκα πνπ έρεη παξνπζηαζηεί…
Πξέπεη λα ζεσξήζνπκε ηε δσή ζαλ κία δηαδνρηθή ζεηξά εζσηεξηθψλ
θαηαζηάζεσλ. Μηα απζεληηθή ηζηνξία ηεο δσήο καο εηδηθά ζρεκαηίδεηαη απ’
φιεο απηέο ηηο θαηαζηάζεηο…
Αλαζεσξψληαο ην ζχλνιν ηεο ίδηαο ηεο χπαξμήο καο, κπνξνχκε λα
επαιεζεχζνπκε απφ κφλνη καο, κε άκεζν ηξφπν, φηη πνιιέο δπζάξεζηεο
θαηαζηάζεηο έγηλαλ δπλαηέο ράξε ζε ιαλζαζκέλεο εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο…
Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο, αλ θαη πάληα ππήξμε πξάνο εθ θχζεσο, παξαδφζεθε απφ ππεξεθάλεηα ζηηο ππεξβνιέο πνπ πξνθάιεζαλ ηνλ ζάλαηφ ηνπ.
Ο Φξαγθίζθνο ν 1νο πέζαλε εμ’ αηηίαο κηαο βξψκηθεο θη’ αεδηαζηηθήο
κνηρείαο πνπ αθφκε ζπκάηαη πνιχ θαιά ε ηζηνξία…
΋ηαλ δνινθνλήζεθε ν Μαξά απφ κηα δηεζηξακκέλε κνλαρή, πέζαηλε απφ
ππεξνςία θαη θζφλν, ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ απφιπηα δίθαην…
Οη θπξίεο ηνπ Πάξθνπ ησλ Γνπινπάξνηθσλ, αλακθηζβήηεηα, εμάληιεζαλ
εληειψο ηελ δσηηθφηεηα ηνπ θνβεξνχ κνηρνχ πνπ ιεγφηαλ Λνπδνβίθνο 15νο.
Πνιινί είλαη νη άλζξσπνη πνπ πεζαίλνπλ απφ θηινδνμία, νξγή ή δήιηα,
απηφ ην μέξνπλ νη Φπρνιφγνη πνιχ θαιά…
Δθ’ φζνλ ε ζέιεζή καο θιείλεηαη ακεηάθιεηα ζε κηα παξάινγε ηάζε
κεηαηξεπφκαζηε ζε ππνςήθηνπο γηα ην πάλζεν ή λεθξνηαθείν…
Ο Οζέιινο εμ αηηίαο ηεο δήιηαο ηνπ έγηλε θνληάο θαη ε θπιαθή είλαη
γεκάηε απφ εηιηθξηλείο παξαπιαλεκέλνπο…
9. ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΑ ΢ΤΜΒΑΝΣΑ
Πιήξεο, εζψηεξε απηνπαξαηήξεζε ηνπ «ν Δαπηφο κνπ» είλαη απαξαίηεηε
φηαλ πξφθεηηαη λα αλαθαιχςνπκε ιαλζαζκέλεο ςπρηθέο θαηαζηάζεηο.
Αλακθηζβήηεηα νη ιαλζαζκέλεο εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα
δηνξζσζνχλ κέζα απφ ζσζηέο δηαδηθαζίεο.
Καζψο ε εζσηεξηθή δσή είλαη ν καγλήηεο πνπ ηξαβά ηα εμσηεξηθά
ζπκβάληα, ρξεηαδφκαζηε θαηεπεηγφλησο, ρσξίο αλαβνιή, λα πεξηνξίζνπκε
ζηνλ ςπρηζκφ καο ηηο ιαλζαζκέλεο ςπρηθέο θαηαζηάζεηο.
Δίλαη απαξαίηεην λα δηνξζψζνπκε ιαλζαζκέλεο ςπρηθέο θαηαζηάζεηο,
φηαλ ζέινπκε λα κεηαπνηήζνπκε ζεκειησδψο ηε θχζε θάπνησλ αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ.

20

Δίλαη δπλαηφλ λα κεηαβάιινπκε ηεο ζρέζε καο κε θαζνξηζκέλα
ζπκβάληα, αλ εμαιείςνπκε απφ ην εζσηεξηθφ καο νξηζκέλεο παξάινγεο
ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο.
Καηαζηξνθηθέο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ζα κπνξνχζαλ λα κεηαηξαπνχλ ζε
αβιαβείο κέρξη θαη επνηθνδνκεηηθέο κέζα απφ ηελ έμππλε δηφξζσζε ησλ
ιαλζαζκέλσλ εζσηεξηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Μπνξεί θαλείο λ’ αιιάμεη ηελ θχζε ησλ δπζάξεζησλ ζπκβάλησλ πνπ καο
ζπκβαίλνπλ φηαλ εμαγληζηεί κέζα ηνπ.
΋πνηνο δελ δηνξζψλεη πνηέ ηηο παξάινγεο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο,
λνκίδνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ πνιχ δπλαηφ, κεηαηξέπεηαη ζε ζχκα ησλ
πεξηζηάζεσλ.
Δίλαη δσηηθφ λα βάινπκε ζε ηάμε ην αθαηάζηαην εζσηεξηθφ καο ζπίηη αλ
ζέινπκε λ’ αιιάμνπκε ηελ ξνή κηαο δπζηπρηζκέλεο χπαξμεο.
Οη άλζξσπνη παξαπνληνχληαη γηα φια, ππνθέξνπλ, θιαίλε, δηακαξηχξνληαη, ζα ήζειαλ λ’ αιιάμνπλ δσή, λα βγνπλ απφ ηελ θαθνηπρία πνπ
βξίζθνληαη, φκσο δπζηπρψο δελ δνπιεχνπλ απάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπο.
Γε ζέινπλ λα θαηαιάβνπλ νη άλζξσπνη φηη ε εζσηεξηθή δσή έιθεη
εμσηεξηθέο πεξηζηάζεηο θαη φηη αλ απηέο είλαη νδπλεξέο απηφ νθείιεηαη ζηηο
παξάινγεο εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο.
Σν εμσηεξηθφ είλαη κφλν ε αληαλάθιαζε ηνπ εζσηεξηθνχ. Απηφο πνπ
αιιάδεη εζσηεξηθά πξνθαιεί κηα θαηλνχξηα ηάμε πξαγκάησλ.
Σα εμσηεξηθά ζπκβάληα πνηέ δελ ζα ήηαλ ηφζν ζεκαληηθά φζν ν ηξφπνο
αληίδξαζεο κπξνζηά ζε απηά.
Παξακείλαηε ήξεκνο κπξνζηά ζηνλ πβξηζηή; Γερηήθαηε κ’ επραξίζηεζε
ηηο δπζάξεζηεο εθδειψζεηο ησλ νκνίσλ ζαο;
Με ηη ηξφπν αληηδξάζαηε κπξνζηά ζηελ απηζηία ηνπ αγαπεκέλνπ ζαο
πξνζψπνπ; Αθέζεθεο λα παξαζπξζείο απφ ην δειεηήξην ηεο δήιηαο; ΢θφησζεο; Βξίζθεζηε ζηελ θπιαθή;
Σα λνζνθνκεία, ηα λεθξνηαθεία ή πάλζενλ, νη θπιαθέο είλαη γεκάηεο απφ
εηιηθξηλείο εμαπαηεζέληεο πνπ αληέδξαζαλ κε παξάινγν ηξφπν κπξνζηά ζηα
εμσηεξηθά ζπκβάληα.
Σν θαιχηεξν φπιν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαο άλζξσπνο ζηε δσή
είλαη κηα ζσζηή Φπρνινγηθή θαηάζηαζε.
Μπνξεί θαλείο λα αθνπιίζεη ζεξία θαη λα μεζθεπάζεη πξνδφηεο κέζα απφ
θαηάιιειεο εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο.

21

Οη ιαλζαζκέλεο εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο καο κεηαηξέπνπλ ζε αλππεξάζπηζηα ζχκαηα ηεο αλζξψπηλεο δηαζηξνθήο.
Μάζεηε λα αληηκεησπίδεηε ηα πην δπζάξεζηα γεγνλφηα ηεο πξαθηηθήο
δσήο κε κηα θαηάιιειε εζσηεξηθή ζηάζε.
Μελ ηαπηίδεζηε κε θαλέλα γεγνλφο. Θπκεζείηε φηη φια πεξλνχλ. Μάζεηε
λα βιέπεηε ηε δσή ζαλ κηα ηαηλία θαη ζα ιάβεηε ηα νθέιε.
Μελ μερλάηε πσο γεγνλφηα ρσξίο θακηά αμία ζα κπνξνχζαλ λα ζαο
νδεγήζνπλ ζηελ δπζηπρία, αλ δελ εμαιείςεηε απφ ηνλ Φπρηζκφ ζαο ηηο
ιαλζαζκέλεο εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο.
Κάζε εμσηεξηθφ ζπκβάλ ρξεηάδεηαη αλακθηζβήηεηα ην θαηάιιειν
εηζηηήξην, δειαδή ηελ αθξηβή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε.
10. ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΓΧ
Σν Λνγηθφ Θειαζηηθφ πνπ ιαλζαζκέλα νλνκάδεηαη άλζξσπνο,
πξαγκαηηθά δελ θαηέρεη κηα θαζνξηζκέλε αηνκηθφηεηα.
Αλακθηζβήηεηα απηή ε έιιεηςε Φπρνινγηθήο ελφηεηαο ζην αλζξσπνεηδέο
είλαη ε αηηία ηφζσλ δπζθνιηψλ θαη πηθξηψλ.
Σν θπζηθφ ζψκα είλαη κηα πιήξεο ελφηεηα θαη δνπιεχεη ζαλ έλα νξγαληθφ
ζχλνιν, εθηφο θαη είλαη άξξσζην.
Χζηφζν ε εζσηεξηθή δσή ηνπ αλζξσπνεηδνχο κε θαλέλαλ ηξφπν δελ είλαη
κηα ςπρνινγηθή ελφηεηα.
Σν πην ζνβαξφ απ’ φια απηά, ζε πείζκα φζσλ ιέλε νη δηάθνξεο ζρνιέο
ςεπηνεζσηεξηζηηθνχ θαη ςεπηναπνθξπθηζηηθνχ ηχπνπ, είλαη ε απνπζία
ςπρνινγηθήο νξγάλσζεο ζην εζψηεξν βάζνο ηνπ θάζε ππνθεηκέλνπ.
΢ίγνπξα ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο δελ ππάξρεη αξκνληθή δνπιεηά ζαλ ζχλνιν
ζηελ εζσηεξηθή δσή ησλ αηφκσλ.
Σν αλζξσπνεηδέο, ζε φηη αθνξά ηελ εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε, είλαη κηα
ςπρνινγηθή πνιιαπιφηεηα, έλα άζξνηζκα απφ Δγψ.
Οη αγλννχληεο κνξθσκέλνη ηεο ζθνηεηλήο απηήο επνρήο ιαηξεχνπλ ην
Δγψ, ην ζενπνηνχλ, ην βάδνπλ ζηνπο βσκνχο, ην νλνκάδνπλ Άιηεξ Έγθν,
Αλψηεξν Δγψ, Θείν Δγψ θιπ, θιπ, θιπ.
Γελ ζέινπλ λα θαηαιάβνπλ νη «Γνθεζίζνθνη» απηήο ηεο καχξεο επνρήο
πνπ δνχκε, φηη ην Αλψηεξν Δγψ ή ην Καηψηεξν Δγψ είλαη δχν ηκήκαηα ηνπ
ίδηνπ πνιιαπινχ Δγψ…
Σν αλζξσπνεηδέο ζίγνπξα δελ έρεη έλα Γηαξθέο Δγψ, παξά κφλν κηα
πιεζψξα δηαθφξσλ «Δγψ» ππναλζξψπηλσλ θαη παξάινγσλ.

22

Σν θησρφ δηαλννχκελν δψν πνπ ιαλζαζκέλα νλνκάδεηαη άλζξσπνο,
κνηάδεη κ’ έλα αθαηάζηαην ζπίηη φπνπ αληί λα ππάξρεη έλαο αθέληεο,
ππάξρνπλ πνιινί νηθφηξνθνη, νη νπνίνη πάληνηε ζέινπλ λα δηαηάδνπλ θαη λα
θάλνπλ φηη ηνπο έξρεηαη ζηελ φξεμε…
Σν κεγαιχηεξν ιάζνο ηνπ ςεπηνεζσηεξηζκνχ θαη ηνπ θηελνχ ςεπηναπνθξπθηζκνχ είλαη ε ππφζεζε φηη θαηέρνπκε ή φηη ππάξρεη κέζα καο έλα
Γηαξθέο θαη Αλαιινίσην ΔΓΧ, ρσξίο αξρή θαη ηέινο…
Αλ απηνί πνπ ζθέπηνληαη έηζη μππλνχζαλ ζπλείδεζε έζησ θαη γηα κηα
ζηηγκή, ζα κπνξνχζαλ λα απνδείμνπλ μεθάζαξα απφ κφλνη ηνπο, φηη ην
ινγηθφ αλζξσπνεηδέο πνηέ δελ είλαη ην ίδην γηα πνιχ θαηξφ…
Σν ινγηθφ ζειαζηηθφ απφ ςπρνινγηθή άπνςε, αιιάδεη δηαξθψο…
Σν λα λνκίδνπκε φηη αλ έλαο άλζξσπνο πνπ νλνκάδεηαη Λνπίο είλαη
πάληνηε ν Λνπίο, είλαη θάηη ζαλ πνιχ θαθφγνπζην αζηείν.
Απηφ ην άηνκν νλφκαηη Λνπίο έρεη κέζα ηνπ άιια Δγψ, άιια ειαηηψκαηα,
πνπ εθθξάδνληαη κέζα απφ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο,
θαη κνινλφηη ζηνλ Λνπίο δελ αξέζεη ε απιεζηία, ζε άιιν Δγψ κέζα ηνπ (αο
ην πνχκε Πέπε) αξέζεη ε απιεζηία θαη νχησ θαζ’ εμήο…
Καλείο άηνκν δελ είλαη ην ίδην ζε ζπλερή κνξθή, πξαγκαηηθά δελ
ρξεηάδεηαη λα είλαη θαλείο πνιχ ζνθφο γηα λα θαηαιάβεη αθξηβψο ηηο αλαξίζκεηεο αιιαγέο θαη αληηθάζεηο θάζε αηφκνπ…
Ζ ππφζεζε φηη έλαο θαηέρεη έλα Γηαξθέο θαη Αλαιινίσην ΔΓΧ ηζνδπλακεί θαλεξά κε εμαπάηεζε ηνπ πιεζίνλ θαη ηνπ ίδηνπ καο ηνπ εαπηνχ…
Μέζα ζε θάζε πξφζσπν δνπλ πνιιά πξφζσπα, πνιιά Δγψ, απηφ κπνξεί
λα ην επαιεζεχζεη απφ κφλν ηνπ θαη κε άκεζν ηξφπν, νπνηνδήπνηε άηνκν
αθππληζκέλν, ζπλεηδεηφ…
11. ΣΟ ΑΓΑΠΖΜΔΝΟ ΔΓΧ
Καζψο αλψηεξν θαη θαηψηεξν είλαη δχν κέξε ηνπ ίδηνπ πξάγκαηνο, δελ είλαη πεξηηηφ λα ηαηξηάμνπκε αθφινπζν πφξηζκα: Αλψηεξν Δγψ, Καηψηεξν
Δγψ είλαη δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ ζθνηεηλνχ θαη πνιιαπινχ Δγψ.
Σν νλνκαδφκελν Θείν Δγψ ή Αλψηεξν Δγψ, Άιηεξ Έγθν ή θάηη ηέηνην
είλαη βέβαηα έλα ηέρλαζκα ηνπ «ν Δαπηφο κνπ» κηα κνξθή αςηοεξαπάηηζηρ.
΋ηαλ ην Δγψ ζέιεη λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη εδψ θαη ζην ππεξπέξαλ,
απηνεμαπαηάηαη κε ηε ιαλζαζκέλε έλλνηα ελφο Αζάλαηνπ Θείνπ Δγψ…
Καλείο απφ εκάο δελ έρεη έλα Δγψ αιεζηλφ, δηαξθέο, αλαιινίσην, αηψλην,
άθαην θιπ, θιπ, θιπ.

23

Καλείο απφ εκάο δελ έρεη ζη’ αιήζεηα κηα πξαγκαηηθή θαη απζεληηθή
Δλφηεηα ηνπ Δίλαη. Γπζηπρψο νχηε θαλ θαηέρνπκε κηα απζεληηθή αηνκηθφηεηα.
Σν Δγψ αλ θαη ζπλερίδεη πέξα απφ ηνλ ηάθν έρεη εληνχηνηο αξρή θαη
ηέινο.
Σν Δγψ πνηέ δελ είλαη θάηη αηνκηθφ, εληαίν, έλα ζχλνιν. ΢αθψο ην Δγψ
είλαη ηα «Δγψ».
΢ην αλαηνιηθφ Θηβέη ηα Δγψ θαινχληαη Φπρηθέο Πξνζζήθεο ή απιψο
Αμίεο είηε είλαη ζεηηθά είηε αξλεηηθά.
Αλ ζθεθηνχκε θάζε Δγψ ζαλ δηαθνξεηηθφ πξφζσπν, κπνξνχκε λα
δηαβεβαηψζνπκε κε έκθαζε ην αθφινπζν: «Μέζα ζε θάζε άηνκν πνπ δεη
ζηνλ θφζκν ππάξρνπλ πνιιά πξφζσπα».
Αλακθηζβήηεηα κέζα ζηνλ θαζέλα καο δνπλ πάκπνιια δηαθνξεηηθά
πξφζσπα, άιια θαιχηεξα, άιια ρεηξφηεξα…
Καζέλα απφ απηά ηα Δγψ, θαζέλα απφ ηα πξφζσπα απηά, αγσλίδεηαη γηα
ηελ ππεξνρή, ζέιεη λα είλαη ην απνθιεηζηηθφ, ειέγρεη ηνλ δηαλννχκελν
εγθέθαιν ή ην ζπγθηλεζηαθφ θαη θηλεηηθφ θέληξν θάζε θνξά πνπ κπνξεί,
κέρξη λα ην κεηαηνπίζεη άιιν…
Ζ Γηδαζθαιία ησλ πνιιψλ Δγψ δηδάρηεθε ζην αλαηνιηθφ Θηβέη απφ ηνπο
πξαγκαηηθά Γηνξαηηθνχο, απφ ηνπο απζεληηθνχο Φσηηζκέλνπο…
Καζέλα απφ ηα ςπρνινγηθά καο ειαηηψκαηα είλαη πξνζσπνπνηεκέλν ζε
ηνχην ή εθείλν ην Δγψ. Δθ’ φζνλ έρνπκε ρηιηάδεο κέρξη θαη εθαηνκκχξηα
ειαηηψκαηα, πξνθαλψο ζην εζσηεξηθφ καο δεη πνιχο θφζκνο.
΢ε ςπρνινγηθά δεηήκαηα κπνξέζακε λα απνζαθελίζνπκε ηειείσο φηη νη
παξαλντθνί, νη εγσιάηξεο θαη νη κπζνκαλείο γηα ηίπνηα ζηε δσή δελ ζα
εγθαηέιεηπαλ ηελ ιαηξεία ηνπ αγαπεκέλνπ Δγψ.
Αλακθηζβήηεηα ηέηνηνη άλζξσπνη κηζνχλ ζαλάζηκα ηελ Γηδαζθαιία ησλ
πνιιψλ Δγψ.
΋ηαλ έλαο πξαγκαηηθά ζέιεη λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, πξέπεη λα
απηνπαξαηεξείηαη θαη λα πξνζπαζεί λα γλσξίζεη ηα δηαθνξεηηθά Δγψ πνπ
είλαη ρσκέλα κέζα ζηελ πξνζσπηθφηεηα.
Αλ θαλείο απφ ηνπο αλαγλψζηεο καο δελ θαηαιαβαίλεη αθφκα απηή ηελ
Γηδαζθαιία καο ησλ πνιιψλ Δγψ, ηνχην νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ
έιιεηςε εμάζθεζεο ζην ζέκα ηεο Απηνπαξαηήξεζεο.

24

Καηά ην κέηξν πνπ θάπνηνο εμαζθεί ηελ Δζσηεξηθή Απηνπαξαηήξεζε
αλαθαιχπηεη απφ κφλνο ηνπ πνιινχο αλζξψπνπο, πνιιά Δγψ πνπ δνπλ κέζα
ζηελ ίδηα καο ηελ πξνζσπηθφηεηα.
΋πνηνη αξλνχληαη ηελ Γηδαζθαιία ησλ πνιιψλ Δγψ, φπνηνη ιαηξεχνπλ
έλα Θείν Δγψ, αλακθηζβήηεηα πνηέ δελ απηνπαξαηεξήζεθαλ ζηα ζνβαξά.
Μηιψληαο απηή ηελ θνξά κε ΢σθξαηηθφ χθνο, ζα ιέγακε φηη απηνί νη
άλζξσπνη φρη κφλν αγλννχλ αιιά επηπιένλ αγλννχλ φηη αγλννχλ.
΢ίγνπξα πνηέ δελ ζα κπνξνχζακε λα γλσξίζνπκε ηνλ εαπηφ καο ρσξίο ηελ
ζνβαξή θαη βαζηά απηνπαξαηήξεζε.
΋ζν έλα νπνηνδήπνηε άηνκν ζπλερίδεη λα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ Έλα,
είλαη θαλεξφ φηη νπνηαδήπνηε εζσηεξηθή αιιαγή ζα είλαη θάηη πεξηζζφηεξν
απφ αδχλαηε.
12. Ζ ΡΗΕΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ
Δθ’ φζνλ έλαο άλζξσπνο ζπλερίδεη κε ην ιάζνο λα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ
Έλαλ, Μνλαδηθφ, Αηνκηθφ, είλαη θαλεξφ φηη ε ξηδηθή αιιαγή ζα είλαη θάηη
πεξηζζφηεξν απφ αδχλαηε.
Σν ίδην ην γεγνλφο φηη ε Δζσηεξηθή Γνπιεηά μεθηλά κε ηελ απζηεξή
παξαηήξεζε ηνπ εαπηνχ καο, καο δείρλεη κηα πιεζψξα Φπρνινγηθψλ παξαγφλησλ, Δγψ ή αλεπηζχκεησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη επείγνλ λα μεξηδσζνχλ,
λα απνθνπνχλ απφ ηνλ εζσηεξηθφ καο θφζκν.
Αλακθηζβήηεηα, κε θαλέλα ηξφπν δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα εμαιείςνπκε
άγλσζηα ζθάικαηα, επείγεη λα παξαηεξήζνπκε πξνεγνπκέλσο εθείλν πνπ
ζέινπκε λα ρσξίζνπκε απφ ηνλ Φπρηζκφ καο.
Απηφ ην είδνο Γνπιεηάο δελ είλαη εμσηεξηθφ αιιά εζσηεξηθφ θαη φζνη
ζθέθηνληαη φηη νπνηνδήπνηε εγρεηξίδην ζπκπεξηθνξάο ή κέζνδνο εμσηεξηθήο
θαη επηθαλεηαθήο εζηθήο κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ επηηπρία, ζα είλαη εθ
ησλ πξαγκάησλ νινθιεξσηηθά ιαλζαζκέλνη.
Σν ζπγθεθξηκέλν θαη νξηζηηθφ γεγνλφο φηη ε εζψηεξε Γνπιεηά μεθηλά κε
ηελ πξνζνρή ζπγθεληξσκέλε ζηελ πιήξε παξαηήξεζε ηνπ εαπηνχ καο, είλαη
έλαο ιφγνο πεξηζζφηεξν απφ αξθεηφο γηα λα απνδείμεη φηη απηφ απαηηεί κηα
πξνζσπηθή πξνζπάζεηα πνιχ ηδηαίηεξε θαζελφο απφ εκάο.
Μηιψληαο εηιηθξηλά θαη ρσξίο ππεθθπγέο βεβαηψλνπκε κε έκθαζε ην
αθφινπζν: Κακηά αλζξψπηλε χπαξμε δελ ζα κπνξνχζε λα θάλεη απηή ηε
δνπιεηά γηα καο.

25

Γελ είλαη δπλαηή θακηά αιιαγή ζηνλ ςπρηζκφ καο, ρσξίο ηελ άκεζε
παξαηήξεζε φινπ απηνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνθεηκεληθψλ παξαγφλησλ πνπ
θέξνπκε κέζα καο.
Απνδερφκελνη ην πιήζνο ησλ ζθαικάησλ, απνξξίπηνληαο ηελ αλάγθε
κειέηεο θαη άκεζεο παξαηήξεζήο ησλ, ζεκαίλεη εθ ησλ πξαγκάησλ
ππεθθπγή ή απφδξαζε, θπγή απφ ηνλ εαπηφ καο, κηα κνξθή απηαπάηεο.
Μφλν κέζα απφ ηελ απζηεξή πξνζπάζεηα ηεο θξηηηθήο παξαηήξεζεο ηνπ
εαπηνχ καο, ρσξίο ππεθθπγέο θαλελφο είδνπο, ζα κπνξέζνπκε λα
δηαζαθελίζνπκε πξαγκαηηθά φηη δελ είκαζηε Έλαο αιιά Πνιινί.
Σν λα δερφκαζηε ηελ πνιιαπιφηεηα ηνπ Δγψ θαη ην λα ηελ δηαπηζηψζνπκε κέζσ ηεο απζηεξήο παξαηήξεζεο, είλαη δχν δηαθνξεηηθέο
απφςεηο.
Μπνξεί θαλείο λα δερηεί ηελ δηδαζθαιία ησλ πνιιψλ Δγψ ρσξίο πνηέ λα
ηελ έρεη δηαπηζηψζεη. Σν ηειεπηαίν απηφ είλαη δπλαηφ κφλν αλ
απηνπαξαηεξείηαη πξνζεθηηθά.
Σν λα απνθεχγνπκε ηελ Γνπιεηά ηεο εζψηεξεο παξαηήξεζεο, ην λα
ςάρλνπκε ππεθθπγέο, είλαη αιάλζαζην ζεκάδη εθθπιηζκνχ.
Δλψ έλαο άλζξσπνο ππνζηεξίδεη ηελ ςεπδαίζζεζε φηη είλαη πάληα έλα θαη
ην απηφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Καη είλαη μεθάζαξν φηη ν ζθνπφο
ηεο Γνπιεηάο απηήο είλαη αθξηβψο λα θαηνξζψζνπκε κηα βαζκηαία αιιαγή
ζηελ εζσηεξηθή καο δσή.
Ζ ξηδηθή κεηαηξνπή είλαη κηα νξηζηηθή δπλαηφηεηα πνπ θαλνληθά ράλεηαη,
φηαλ δελ δνπιεχνπκε κε ηνλ εαπηφ καο.
Σν ζεκείν εθθίλεζεο ηεο ξηδηθήο αιιαγήο παξακέλεη θξπθφ, φζν ν
άλζξσπνο ζπλερίδεη λα πηζηεχεη ηνλ εαπηφ ηνπ Έλα.
Απηνί πνπ απνξξίπηνπλ ηελ Γηδαζθαιία ησλ πνιιψλ Δγψ, απνδεηθλχνπλ
μεθάζαξα φηη πνηέ δελ έρνπλ απηνπαξαηεξεζεί ζνβαξά.
Ζ απζηεξή παξαηήξεζε ηνπ εαπηνχ καο, ρσξίο ππεθθπγέο θαλελφο
είδνπο, καο επηηξέπεη λα εμαθξηβψζνπκε απφ κφλνη καο, ηελ σκή πξαγκαηηθφηεηα φηη δελ είκαζηε Έλαο αιιά Πνιινί.
΢ηνλ θφζκν ησλ ππνθεηκεληθψλ γλσκψλ, δηάθνξεο ςεπηνεζσηεξηζηηθέο ή
ςεπηναπνθξπθηζηηθέο ζεσξίεο ρξεζηκεχνπλ ζαλ δηέμνδνο θπγήο απφ ηνλ
εαπηφ καο…
Αλακθηζβήηεηα, ε ςεπδαίζζεζε φηη είκαζηε πάληα έλα θαη ην απηφ
πξφζσπν, ιεηηνπξγεί ζαλ εκπφδην γηα ηελ απηνπαξαηήξεζε…

26

Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη: «Ξέξσ φηη δελ είκαη Έλαο αιιά Πνιινί, ν
Γλσζηηθηζκφο κνπ ην έρεη δηδάμεη». Αλ θαη ζα ήηαλ πνιχ εηιηθξηλήο κηα
ηέηνηα δηαβεβαίσζε, αλ δελ ππάξρεη πιήξεο βησκέλε εκπεηξία πάλσ ζε απηήλ
ηελ άπνςε ηεο δηδαζθαιίαο, ζαθψο ζα ήηαλ θάηη θαζαξά εμσηεξηθφ θαη
επηθαλεηαθφ.
Να δηαζαθελίδνπκε, λα πεηξακαηηδφκαζηε θαη λα θαηαλννχκε είλαη ην
βαζηθφ. Μφλνλ έηζη είλαη δπλαηφ λα δνπιέςνπκε ζπλεηδεηά γηα λα πεηχρνπκε ηελ ξηδηθή αιιαγή.
Να δηαβεβαηψλνπκε είλαη έλα πξάγκα θαη λα θαηαλννχκε είλαη άιιν.
΋ηαλ θάπνηνο ιέεη: «Καηαιαβαίλσ φηη δελ είκαη Έλαο αιιά Πνιινί», αλ ε
θαηαλφεζή ηνπ είλαη πξαγκαηηθή θαη φρη απιή αλνχζηα πεξηηηνινγία
δηθνξνχκελεο θιπαξίαο, απηφ δείρλεη, ζεκαίλεη, απνθαιχπηεη πιήξε
επαιήζεπζε ηεο Γηδαζθαιίαο ησλ Πνιιψλ Δγψ.
Γλψζε θαη Καηαλφεζε είλαη δηαθνξεηηθέο. Ζ πξψηε είλαη ηνπ Ννπ, ε
δεχηεξε ηεο Καξδηάο.
Ζ απιή γλψζε ηεο Γηδαζθαιίαο ησλ Πνιιψλ Δγψ δελ ρξεζηκεχεη ζε
ηίπνηα. Γπζηπρψο ζηνπο θαηξνχο ζηνπο νπνίνπο δνχκε, ε γλψζε έρεη πάεη
πνιχ πην καθξηά απφ ηελ θαηαλφεζε, γηαηί ην θησρφ δηαλννχκελν δψν, πνπ
ιαλζαζκέλα νλνκάδεηαη άλζξσπνο, αλέπηπμε απνθιεηζηηθά ηελ πιεπξά ηεο
γλψζεο, μερλψληαο αμηνζξήλεηα ηελ αληίζηνηρε πιεπξά ηνπ Δίλαη.
Σν λα γλσξίζνπκε ηελ Γηδαζθαιία ησλ Πνιιψλ Δγψ θαη λα ηελ θαηαλνήζνπκε, είλαη βαζηθφ γηα θάζε πξαγκαηηθή, ξηδηθή αιιαγή.
΋ηαλ έλαο άλζξσπνο αξρίδεη λα παξαηεξεί ηνλ εαπηφ ηνπ πξνζεθηηθά απφ
ηελ άπνςε φηη δελ είλαη Έλαο αιιά Πνιινί, ζαθψο έρεη αξρίζεη ηε ζνβαξή
Γνπιεηά πάλσ ζηελ εζσηεξηθή ηνπ θχζε.
13. ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ΢ ΚΑΗ ΠΑΡΑΣΖΡΟΤΜΔΝΟ΢
Δίλαη πνιχ ζαθέο θαη δελ θαηαιήγεη δχζθνιν λα θαηαιάβνπκε φηη φηαλ
αξρίδεη θάπνηνο λα παξαηεξεί ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ ζνβαξά, απφ ηελ άπνςε
φηη δελ είλαη Έλαο αιιά Πνιινί, ηφηε αξρίδεη πξαγκαηηθά λα δνπιεχεη πάλσ
ζε φιν απηφ πνπ θνπβαιάεη κέζα ηνπ.
Δίλαη θψιπκα, εκπφδην, πξφζθνκκα γηα ηε Γνπιεηά ηεο Δζψηεξεο
Απηνπαξαηήξεζεο ηα εμήο ςπρνινγηθά ειαηηψκαηα:
Μπζνκαλία (παξαιήξεκα Μεγαιείνπ, λα λνκίδεηο φηη είζαη έλαο Θεφο).
Δγσιαηξία (πίζηε ζε έλα Γηαξθέο Δγψ, ιαηξεία νπνηνπδήπνηε είδνπο Άιηεξ Έγθν).

27

Παξάλνηα (΢νθηζηεία, Απηάξθεηα, αιαδνλεία, ην λα πηζηεχεη θαλείο ηνλ
εαπηφ ηνπ αιάζεην, κπζηηθηζηηθή ππεξεθάλεηα, άηνκν πνπ δελ μέξεη λα
βιέπεη ηελ άπνςε ηνπ άιινπ).
΋ηαλ ζπλερίδεη θαλείο κε ηελ παξάινγε πεπνίζεζε φηη είλαη Έλαο, φηη
θαηέρεη έλα κφληκν Δγψ, ε ζνβαξή δνπιεηά πάλσ ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ
θαηαιήγεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ αδχλαηε.
Απηφο πνπ πάληα πηζηεχεη φηη είλαη Έλαο, πνηέ δελ ζα γίλεη ηθαλφο λα
απνρσξηζηεί απφ ηα ίδηα ηνπ ηα αλεπηζχκεηα ζηνηρεία. Θα ζεσξεί θάζε
ζθέςε, ζπλαίζζεκα, επηζπκία, ζπγθίλεζε, πάζνο, ζηνξγή θιπ ζαλ δηαθνξεηηθέο, ακεηάβιεηεο ιεηηνπξγίεο ηεο ίδηαο ηνπ ηεο θχζεο, κέρξη θαη ζα
δηθαηνινγείηαη κπξνζηά ζηνπο άιινπο, ιέγνληαο φηη απηά ή εθείλα ηα
πξνζσπηθά ειαηηψκαηα είλαη θιεξνλνκηθνχ ραξαθηήξα…
Απηφο πνπ δέρεηαη ηελ Γηδαζθαιία ησλ Πνιιψλ Δγψ, θαηαλνεί βαζηδφκελνο ζηελ παξαηήξεζε, φηη θάζε επηζπκία, ζθέςε, δξάζε, πάζνο θιπ
αληηζηνηρεί ζην έλα ή ην άιιν δηαθνξεηηθφ, μερσξηζηφ Δγψ.
Οπνηνζδήπνηε αζιεηήο ηεο εζψηεξεο Απηνπαξαηήξεζεο, δνπιεχεη πνιχ
ζνβαξά κέζα ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ θαη πξνζπαζεί λα δηαρσξίζεη απφ ηνλ
Φπρηζκφ ηνπ ηα δηάθνξα αλεπηζχκεηα ζηνηρεία πνπ θνπβαιάεη κέζα ηνπ…
Αλ έλαο ζη’ αιήζεηα θαη πνιχ εηιηθξηλά αξρίζεη λα παξαηεξείηαη
εζσηεξηθά, θαηαιήγεη λα δηαρσξίδεηαη ζε δχν: Παξαηεξεηή θαη Παξαηεξνχκελν.
Αλ δελ παξαγφηαλ κηα ηέηνηα δηαίξεζε, είλαη θαλεξφ φηη πνηέ δελ ζα
θάλακε έλα βήκα κπξνζηά ζηελ ζαπκαζηή νδφ ηεο Απηνγλσζίαο.
Πσο ζα κπνξνχζακε λα παξαηεξνχκε ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ, αλ
δηαπξάηηακε ην ιάζνο λα κε ζέινπκε λα δηαρσξηζηνχκε ζε Παξαηεξεηή θαη
Παξαηεξνχκελν;
Αλ δελ παξαγφηαλ κηα ηέηνηα δηαίξεζε, είλαη νινθάλεξν φηη πνηέ δελ ζα
θάλακε έλα βήκα κπξνζηά ζηνλ δξφκν ηεο Απηνγλσζίαο.
Αλακθηζβήηεηα, φηαλ ε δηαίξεζε απηή δελ ζπκβαίλεη ζπλερίδνπκε
ηαπηηζκέλνη κε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Πνιιαπινχ Δγψ…
Απηφο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο ηνπ πνιιαπινχ Δγψ
είλαη πάληνηε ζχκα ησλ πεξηζηάζεσλ.
Πσο ζα κπνξνχζε λα ηξνπνπνηήζεη πεξηζηάζεηο εθείλνο πνπ δελ γλσξίδεη
ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ; Πσο ζα κπνξνχζε λα γλσξίζεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ
απηφο πνπ πνηέ δελ έρεη παξαηεξεζεί εζσηεξηθά; Με πνηφλ ηξφπν ζα

28

κπνξνχζε θαλείο λα απηνπαξαηεξεζεί αλ δελ ρσξηζηεί πξνεγνπκέλσο ζε
Παξαηεξεηή θαη Παξαηεξνχκελν;
Σψξα βέβαηα θαλείο δελ κπνξεί λα αξρίζεη λα αιιάδεη ξηδηθά φζν δελ
είλαη ηθαλφο λα πεη: «Ζ επηζπκία απηή είλαη έλα δσψδεο Δγψ πνπ πξέπεη λα
εμαιείςσ», «Απηή ε εγσηζηηθή ζθέςε είλαη έλα άιιν Δγψ πνπ κε βαζαλίδεη
θαη ρξεηάδεηαη λα δηαιχζσ», «Απηφ ην ζπλαίζζεκα πνπ πιεγψλεη ηελ θαξδηά
κνπ είλαη έλα παξείζαθην Δγψ πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαιχζσ ζε θνζκηθή
ζθφλε» θιπ, θιπ, θιπ.
Φπζηθά απηφ είλαη αδχλαην ζε φπνηνλ δελ ρσξίζηεθε πνηέ ζε Παξαηεξεηή θαη Παξαηεξνχκελν.
Απηφο πνπ ζεσξεί φιεο ηηο ςπρνινγηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο ζαλ ιεηηνπξγίεο
ελφο κνλαδηθνχ Δγψ, αηνκηθνχ θαη κφληκνπ, βξίζθεηαη ηφζν ηαπηηζκέλνο κε
φια ηνπ ηα ζθάικαηα, ηα έρεη ηφζν ελσκέλα κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, πνπ
έρεη ράζεη, γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηελ ηθαλφηεηα λα ηα ρσξίζεη απφ ηνλ ςπρηζκφ
ηνπ.
Πξνθαλψο ηέηνηα άηνκα πνηέ δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ξηδηθά, είλαη
άλζξσπνη θαηαδηθαζκέλνη ζηελ πην απφιπηε απνηπρία.
14. ΑΡΝΖΣΗΚΔ΢ ΢ΚΔΦΔΗ΢
Σν λα ζθέθηεηαη θαλείο βαζηά θαη κε απφιπηε πξνζνρή, θαηαιήγεη παξάμελν γηα απηή ηελ θαζνδηθή θαη παξαθκαζκέλε επνρή.
Απφ ην Γηαλνεηηθφ Κέληξν πεγάδνπλ δηάθνξεο ζθέςεηο πνπ πξνέξρνληαη,
φρη απφ έλα κφληκν Δγψ, φπσο ππνζέηνπλ αλφεηα νη αγλννχληεο κνξθσκέλνη,
αιιά απφ ηα δηαθνξεηηθά «Δγψ» κέζα ζηνλ θαζέλα απφ εκάο.
΋ηαλ έλαο άλζξσπνο ζθέθηεηαη, λνκίδεη κε ζηαζεξφηεηα φηη απηφο ζηνλ
εαπηφ ηνπ θαη απφ κφλνο ηνπ ζθέθηεηαη.
Γελ ζέιεη λα θαηαιάβεη ην δηαλννχκελν ζειαζηηθφ φηη νη πνιπάξηζκεο
ζθέςεηο πνπ δηαζηαπξψλνληαη ζηελ θαηαλφεζή ηνπ, έρνπλ ηελ πξνέιεπζή
ηνπο ζηα δηάθνξα Δγψ πνπ θέξνπκε κέζα καο.
Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ είκαζηε πξαγκαηηθά ζθεπηφκελα άηνκα. Αιεζηλά
δελ έρνπκε αθφκα λνπ αηνκηθφ.
Χζηφζν, θαζέλα απφ ηα δηάθνξα Δγψ πνπ θνπβαιάκε κέζα καο,
ρξεζηκνπνηεί ην Γηαλνεηηθφ καο Κέληξν, ην κεηαρεηξίδεηαη θάζε θνξά πνπ
κπνξεί γηα λα ζθέθηεηαη.
Θα ήηαλ παξάινγν ινηπφλ λα ηαπηηδφκαζηε κε απηήλ ή εθείλε ηελ
αξλεηηθή θαη βιαβεξή ζθέςε, ζεσξψληαο ηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία.

29

Οινθάλεξα, απηή ή εθείλε ε αξλεηηθή ζθέςε πξνέξρεηαη απφ
νπνηνδήπνηε Δγψ, πνπ ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θαηαρξεζηηθά ην δηαλνεηηθφ καο θέληξν.
Αξλεηηθέο ζθέςεηο ππάξρνπλ δηαθφξσλ εηδψλ: ππνςία, δπζπηζηία, θαθή
ζέιεζε γηα ηνλ άιινλ, δήιηεο πάζνπο, δήιηεο ζξεζθεπηηθέο, δήιηεο πνιηηηθέο
δήιηεο θηιηθέο ή ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ, απιεζηία, ιαγλεία, εθδίθεζε,
νξγή, ππεξεθάλεηα, δεινθζνλία, κίζνο, κλεζηθαθία, θινπή, κνηρεία,
νθλεξία, ιαηκαξγία θιπ, θιπ, θιπ.
Πξαγκαηηθά είλαη ηφζα ηα ςπρηθά ειαηηψκαηα πνπ έρνπκε, ψζηε θαη λα
είρακε ραιχβδηλν νπξαλίζθν θαη ρίιηεο γιψζζεο γηα λα κηιάκε, δελ ζα
θαηνξζψλακε λα ηα απαξηζκήζνπκε φια.
΢αλ ζπλέπεηα ή ζπκπέξαζκα απηνχ πνπ εηπψζεθε πξνεγνπκέλσο, είλαη
πηα παξάινγν ην λα ηαπηηζηνχκε κε ηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο.
΋πσο δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη απνηέιεζκα ρσξίο αηηία, βεβαηψλνπκε
επίζεκα φηη πνηέ δελ ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη θαη ζθέςε απφ κφλε ηεο,
γελλεκέλε απζφξκεηα…
Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ζηνραζηή θαη ηε ζθέςε είλαη πξνθαλήο. Κάζε
αξλεηηθή ζθέςε έρεη ηελ θαηαγσγή ηεο ζε έλαλ δηαθνξεηηθφ ζηνραζηή.
΢ηνλ θαζέλα καο ππάξρνπλ ηφζνη αξλεηηθνί ζηνραζηέο, φζεο ζθέςεηο ηνπ
ίδηνπ είδνπο.
Αλ θνηηάμνπκε απηφ ην δήηεκα απφ ηελ πνιιαπιή γσλία ησλ Σηοσαζηών
θαη ησλ Σκέτευν, θάζε έλα απφ ηα Δγψ πνπ θνπβαιάκε κέζα ζηνλ ςπρηζκφ
καο ζπκβαίλεη λα είλαη ζίγνπξα έλαο δηαθνξεηηθφο ζηνραζηήο.
Αλακθηζβήηεηα, κέζα ζηνλ θαζέλα απφ εκάο ππάξρνπλ πάξα πνιινί
ζηνραζηέο. Καη φκσο θαζέλαο απφ απηνχο, παξφιν πνπ είλαη κφλν έλα κέξνο,
ζεσξεί φηη ν εαπηφο ηνπ είλαη ην παλ ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή.
Οη κπζνκαλείο, νη εγσιάηξεο, νη λαξθηζζηζηέο, νη παξαλντθνί πνηέ δελ ζα
δέρνληαλ ηε ζέζε ηεο Πολλαπλόηηηαρ ηυν Σηοσαζηών γηαηί αγαπνχλ
ππεξβνιηθά ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ, αηζζάλνληαη «ν κπακπάο ηνπ Σαξδάλ» ή
«ε κακά ησλ θισζφπνπισλ».
Πψο ζα κπνξνχζαλ ηέηνηνη αλψκαινη άλζξσπνη, λα δερηνχλ ηελ ηδέα φηη
δελ θαηέρνπλ έλαλ αηνκηθφ λνπ, κεγαινθπή ζαπκαζηφ;
Δληνχηνηο ηέηνηνη Γνθεζίζνθνη ζθέθηνληαη ην θαιχηεξν γηα ηνλ εαπηφ
ηνπο θαη κέρξη πνπ ληχλνληαη κε ηνλ ρηηψλα ηνπ Αξίζηηππνπ γηα λα δείμνπλ
ζνθία θαη ηαπεηλνθξνζχλε…

30

Γηεγείηαη θάπνπ ε παξάδνζε ησλ αηψλσλ φηη ν Αξίζηηππνο, ζέινληαο λα
δείμεη ζνθία θαη ηαπεηλνθξνζχλε, ληχζεθε κε έλαλ παιηφ ρηηψλα γεκάην
κπαιψκαηα θαη ηξχπεο. Άξπαμε ζην δεμί ηνπ ρέξη ηε Ράβδν ηεο Φηινζνθίαο
θαη βγήθε ζηνπο δξφκνπο ηεο Αζήλαο…
Λέλε πσο φηαλ ν ΢σθξάηεο ηνλ είδε λα έξρεηαη είπε κε δπλαηή θσλή: Ω
Απίζηιππε, θαίνεηαι η μαηαιόηηηά ζος μέζα από ηιρ ηπύπερ ηος ενδύμαηόρ ζος!
΋πνηνο δελ δεη πάληα ζε θαηάζηαζε Δπαγξχπλεζεο πξνο ην αζπλήζηζην,
Δπάγξππλεο Αληίιεςεο, ζθεπηφκελνο φηη είλαη ζθεπηφκελνο, ηαπηίδεηαη
εχθνια κε νπνηαδήπνηε αξλεηηθή ζθέςε.
΢αλ απνηέιεζκα απφ απηφ εληζρχεηαη αμηνζξήλεηα ε κνρζεξή δχλακε ηνπ
αξλεηηθνχ Δγψ, απηνπξγνχ ηεο αληίζηνηρεο ζθέςεο πνπ αλαθέξακε
παξαπάλσ.
΋ζν πεξηζζφηεξν ηαπηηδφκαζηε κε κηα αξλεηηθή ζθέςε, ηφζν πεξηζζφηεξν ζα είκαζηε δνχινη ηνπ αληίζηνηρνπ Δγψ πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη.
΢ε φηη αθνξά ηελ Γλψζε, ηνλ Μπζηηθφ Γξφκν, ηε Γνπιεηά πάλσ ζηνλ
εαπηφ καο, νη ηδηαίηεξνη πεηξαζκνί καο ζπλαληηνχληαη αθξηβψο ζηα Δγψ πνπ
κηζνχλ ηε Γλψζε, ηελ Δζσηεξηθή Γνπιεηά, γηαηί δελ αγλννχλ φηη ε χπαξμή
ηνπο κέζα ζηνλ ςπρηζκφ καο απεηιείηαη ζαλάζηκα απφ ηελ Γλψζε θαη απφ
ηελ Γνπιεηά.
Απηά ηα εξηζηηθά θαη αξλεηηθά Δγψ εμνπζηνδνηνχληαη εχθνια απφ
νξηζκέλνπο λνεηηθνχο θπιίλδξνπο απνζεθεπκέλνπο ζην Γηαλνεηηθφ καο
Κέληξν θαη πξνθαινχλ δηαδνρηθά βιαβεξά θαη επηδήκηα λνεηηθά ξεχκαηα.
Αλ δερηνχκε απηέο ηηο ζθέςεηο, απηά ηα Αξλεηηθά Δγψ πνπ ζε κηα
δεδνκέλε ζηηγκή ειέγρνπλ ην Γηαλνεηηθφ καο Κέληξν, ζα γίλνπκε ηφηε
αλίθαλνη λα ειεπζεξσζνχκε απφ ηα απνηειέζκαηά ηνπο.
Πνηέ δελ πξέπεη λα μεράζνπκε φηη θάζε αξλεηηθφ Δγψ αςηοεξαπαηάηαι θαη
εξαπαηά. ΢πκπέξαζκα τεύδεηαι.
Κάζε θνξά πνπ αηζζαλφκαζηε κηα μαθληθή απψιεηα δχλακεο, φηαλ ν
ππνςήθηνο απνγνεηεχεηαη απφ ηελ Γλψζε, απφ ηελ Δζσηεξηθή Γνπιεηά,
φηαλ ράλεη ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη εγθαηαιείπεη ην θαιχηεξν, είλαη θαλεξφ φηη
έρεη εμαπαηεζεί απφ θάπνην αξλεηηθφ Δγψ.
Σν αξλεηηθφ Δγψ ηεο κνηρείαο θαηαζηξέθεη ηηο θαιέο νηθνγέλεηεο, θάλεη
δπζηπρηζκέλα ηα παηδηά. Σν αξλεηηθφ Δγψ ηεο δήιηαο εμαπαηά ηα φληα πνπ
ιαηξεχνληαη θαη θαηαζηξέθεη ηελ επηπρία ηνπο.

31

Σν αξλεηηθφ Δγψ ηεο κπζηηθηζηηθήο ππεξεθάλεηαο εμαπαηά ηνπο
αθηεξσκέλνπο ζηνλ Γξφκν θαη απηνί λνηψζνληαο ζνθνί κηζνχλ ηνλ Γάζθαιφ
ηνπο ή ηνλ πξνδίδνπλ…
Σν αξλεηηθφ Δγψ επηθαιείηαη νη πξνζσπηθέο καο εκπεηξίεο, ηηο αλακλήζεηο καο, ηηο θαιχηεξεο επηζπκίεο καο, ηελ εηιηθξίλεηά καο θαη κέζα απφ
κηαλ απζηεξή δηαινγή φισλ απηψλ, παξνπζηάδεη θάηη ζε έλα ςεχηηθν θσο,
θάηη πνπ γνεηεχεη θαη ε απνηπρία έξρεηαη…
Χζηφζν φηαλ θαλείο αλαθαιχπηεη ην Δγψ ζε δξάζε, φηαλ έρεη κάζεη λα δεη
ζε θαηάζηαζε επαγπύπνηζηρ, ηέηνηνπ είδνπο εμαπάηεζε γίλεηαη αδχλαηε…
15. Ζ ATOMIKOTHTA
Σν λα ζεσξεί θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ «Έλα» ζίγνπξα είλαη έλα πνιχ θαθφγνπζην αζηείν. Γπζηπρψο ηνχηε ε κάηαηε απηαπάηε ππάξρεη κέζα ζηνλ
θαζέλα καο.
Γπζηπρψο πάληνηε ζθεθηφκαζηε ην θαιχηεξν γηα ηνλ εαπηφ καο, πνηέ δελ
καο ζπκβαίλεη λα θαηαιάβνπκε φηη νχηε θαλ θαηέρνπκε αιεζηλή
Αηνκηθφηεηα.
Σν ρεηξφηεξν απηήο ηεο πεξίπησζε είλαη φηη θηάλνπκε ζην ζεκείν λα
δψζνπκε ζηνλ εαπηφ καο ηελ εζθαικέλε πνιπηέιεηα λα ππνζέηεη φηη θαζέλαο
απφ εκάο απνιακβάλεη πιήξνπο ζπλείδεζεο θαη ηδηαίηεξεο ζέιεζεο.
Φησρνί εκείο! Πφζν αλφεηνη είκαζηε! Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε
άγλνηα είλαη ε ρεηξφηεξε απφ ηηο θαθνηπρίεο.
Μέζα ζηνλ θαζέλα καο ππάξρνπλ ρηιηάδεο δηαθνξεηηθά Άηνκα,
δηαθνξεηηθά ππνθείκελα, Δγψ ή πιήζε πνπ θηινληθνχλ κεηαμχ ηνπο, πνπ
δηαπιεθηίδνληαη γηα ηελ ππεξνρή θαη πνπ δελ έρνπλ θακηά ηάμε ή ζπκθσλία.
Αλ ήκαζηαλ ζπλεηδεηνί, αλ μππλνχζακε απφ ηα ηφζα φλεηξα θαη
θαληαζίεο, πφζν δηαθνξεηηθή ζα ήηαλ ε δσή…
΋κσο ζαλ απνθνξχθσκα ηεο αηπρίαο καο νη αξλεηηθέο ζπγθηλήζεηο, νη
απηνζεσξήζεηο θαη ε απηναγάπε καο γνεηεχνπλ, καο ππλσηίδνπλ, δελ καο
επηηξέπνπλ λα ζπκεζνχκε ηνλ εαπηφ καο πνηέ, λα ηνλ δνχκε έηζη φπσο
είλαη…
Ννκίδνπκε φηη έρνπκε κία θαη κνλαδηθή ζέιεζε, φηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπκε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζειήζεηο (θάζε Δγψ έρεη ηελ δηθή ηνπ).
Ζ ηιαξνηξαγσδία φιεο απηήο ηεο Δζσηεξηθήο Πνιιαπιφηεηαο θαηαιήγεη
ηξνκαθηηθή. Οη δηάθνξεο εζσηεξηθέο ζειήζεηο ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο,
δνπλ ζε ζπλερή πάιε, δξνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο.

32

Αλ είρακε πξαγκαηηθή Αηνκηθφηεηα, αλ θαηέρακε κηα Δλφηεηα αληί γηα
κηα Πνιιαπιφηεηα, ζα είρακε επίζεο ζπλέρεηα ζθνπψλ, μχπληα ζπλείδεζε,
ηδηαίηεξε, αηνκηθή ζέιεζε.
Να αιιάμνπκε είλαη ην ελδεδεηγκέλν, σζηφζν πξέπεη λα αξρίζνπκε απφ ην
λα είκαζηε εηιηθξηλείο κε ηνπο ίδηνπο καο ηνπο εαπηνχο.
Υξεηάδεηαη λα θάλνπκε κηα ςπρνινγηθή θαηαγξαθή ηνπ εαπηνχ καο γηα λα
γλσξίζνπκε απηφ πνπ καο πεξηζζεχεη θαη απηφ πνπ καο ιείπεη.
Δίλαη δπλαηφ λα πεηχρνπκε ηελ Αηνκηθφηεηα, φκσο αλ λνκίδνπκε φηη ηελ
έρνπκε απηή ε πηζαλφηεηα ζα εμαθαληζζεί.
Δίλαη θαλεξφ φηη πνηέ δελ ζα αγσληδφκαζηε γηα λα απνθηήζνπκε θάηη πνπ
λνκίδνπκε φηη θαηέρνπκε. Ζ θαληαζία καο θάλεη λα πηζηεχνπκε φηη είκαζηε
θάηνρνη ηεο Αηνκηθφηεηαο, κέρξη πνπ ππάξρνπλ ζρνιέο πνπ έηζη δηδάζθνπλ.
Δπείγεη λα πνιεκήζνπκε ελάληηα ζηελ θαληαζία. Απηή καο θάλεη λα
θαηλφκαζηε ζα λα είκαζηε απηφ ή εθείλν, φηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είκαζηε
άζιηνη, αδηάληξνπνη θαη δηεζηξακκέλνη.
΢θεθηφκαζηε φηη είκαζηε άλζξσπνη, φηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είκαζηε
κφλν δηαλννχκελα ζειαζηηθά ζηεξεκέλα απφ αηνκηθφηεηα.
Οη κπζνκαλείο πηζηεχνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο Θενχο, Μαράηκαο θιπ, ρσξίο
λα ππνπηεχνληαη φηη νχηε θαλ έρνπλ αηνκηθφ λνπ θαη ΢πλεηδεηή Θέιεζε.
Οη εγσιάηξεο ιαηξεχνπλ ηφζν ην αγαπεκέλν ηνπο Δγψ, πνπ πνηέ δελ ζα
δέρνληαλ ηελ ηδέα ηεο Πνιιαπιφηεηαο ηνπ Δγψ κέζα ζηνλ εαπηφ ηνπο.
Οη παξαλντθνί, κε ηελ θιαζζηθή ππεξεθάλεηα πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη,
νχηε θαλ ζα δηάβαδαλ απηφ ην βηβιίν…
Δίλαη απαξαίηεην λα πνιεκήζνπκε κέρξη ζαλάηνπ ελάληηα ζηελ θαληαζία
πνπ ζρεηίδεηαη κε καο ηνπο ίδηνπο, αλ δελ ζέινπκε λα είκαζηε ζχκαηα
ηερλεηψλ ζπγθηλήζεσλ θαη ιαλζαζκέλσλ εκπεηξηψλ, νη νπνίεο εθηφο ηνπ φηη
καο βάδνπλ ζε γεινίεο θαηαζηάζεηο, ζηακαηνχλ θάζε δπλαηφηεηα εζσηεξηθήο
αλάπηπμεο.
Σν δηαλννχκελν δψν είλαη ηφζν ππλσηηζκέλν απφ ηελ θαληαζία ηνπ πνπ
νλεηξεχεηαη φηη είλαη ιηνληάξη ή αεηφο, φηαλ ζη’ αιήζεηα δελ είλαη ηίπνηε
πεξηζζφηεξν απφ έλα ηηπνηέλην ζθνπιήθη ηεο ιάζπεο ηεο γεο.
Ο κπζνκαλήο δελ ζα δερφηαλ πνηέ απηέο ηηο δηαβεβαηψζεηο πνπ θάλακε
ζηηο πην πάλσ παξαγξάθνπο, πξνθαλψο απηφο αηζζάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ
Αξρηηεξνθάληε (θαη αο ιέλε νη άιινη φηη ζέινπλ) ρσξίο λα ππνςηάδεηαη φηη ε
θαληαζία είλαη απιά ηίπνηα, «ηίπνηα παξά θαληαζία».

33

Ζ θαληαζία είλαη κηα δχλακε πξαγκαηηθή πνπ ελεξγεί παγθφζκηα πάλσ
ζηελ αλζξσπφηεηα θαη πνπ θξαηάεη ην δηαλννχκελν αλζξσπνεηδέο ζε
νλεηξηθή θαηάζηαζε, θάλνληάο ην λα πηζηεχεη φηη είλαη ήδε έλαο άλζξσπνο
πνπ θαηέρεη αιεζηλή Αηνκηθφηεηα, ζέιεζε, μχπληα ζπλείδεζε, ηδηαίηεξν λνπ
θιπ, θιπ, θιπ.
΋ηαλ ζθεθηφκαζηε φηη είκαζηε Έλα, δελ κπνξνχκε λα θηλεζνχκε απφ εθεί
πνπ βξηζθφκαζηε κέζα καο, παξακέλνπκε ζηακαηεκέλνη θαη ηειηθά
εθθπιηδφκαζηε, εμειηζζφκαζηε θαζνδηθά.
Καζέλαο καο βξίζθεηαη ζε θαζνξηζκέλε ςπρνινγηθή θάζε θαη δελ ζα
κπνξέζνπκε λα βγνχκε απφ απηή, παξά κφλνλ αλ αλαθαιχςνπκε άκεζα φια
απηά ηα πξφζσπα ή Δγψ πνπ δνπλ κέζα ζην άηνκφ καο.
Δίλαη μεθάζαξν φηη κέζα απφ ηελ εζψηεξε απηνπαξαηήξεζε ζα
κπνξέζνπκε λα δνχκε ηα πιήζε πνπ δνπλ ζηνλ ςπρηζκφ καο θαη πνπ ρξεηάδεηαη λα εμαιείςνπκε γηα λα επηηχρνπκε ηε ξηδηθή κεηαηξνπή.
Απηή ε αληίιεςε, απηή ε απηνπαξαηήξεζε, αιιάδεη ζεκειησδψο φιεο ηηο
ιαλζαζκέλεο ηδέεο πνπ είρακε γηα ηνλ εαπηφ καο θαη ζαλ απνηέιεζκα
δηαζαθελίδνπκε ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο φηη δελ θαηέρνπκε πξαγκαηηθή
Αηνκηθφηεηα.
Δλψ δελ απηνπαξαηεξνχκαζηε, ζα δνχκε κέζα ζηελ ςεπδαίζζεζε φηη
είκαζηε Έλα, θαη θαηά ζπλέπεηα ε δσή καο ζα είλαη ιαλζαζκέλε.
Γελ είλαη δπλαηφλ λα ζρεηηζηνχκε ζσζηά κε ηνπο νκνίνπο καο, φζν δελ
πξαγκαηνπνηείηαη κηα εζσηεξηθή αιιαγή ζην βάζνο ηνπ ςπρηζκνχ καο.
Οπνηαδήπνηε εζσηεξηθή αιιαγή απαηηεί πξψηα ηελ εμάιεηςε ησλ Δγψ
πνπ έρνπκε κέζα καο.
Με θαλέλα ηξφπν δελ ζα κπνξνχζακε λα πεξηνξίζνπκε απηά ηα Δγψ αλ
δελ ηα παξαηεξήζνπκε ζην εζσηεξηθφ καο.
Δθείλνη πνπ αηζζάλνληαη Έλα, πνπ ζθέθηνληαη ην θαιχηεξν γηα ηνλ εαπηφ
ηνπο, πνπ δελ ζα δέρνληαλ πνηέ ηελ δηδαζθαιία ησλ Πνιιψλ, δελ επηζπκνχλ
επίζεο λα παξαηεξήζνπλ ηα Δγψ θαη γη’ απηφ θάζε πηζαλφηεηα αιιαγήο
γίλεηαη γη’ απηνχο αδχλαηε.
Γελ είλαη δπλαηφλ λα αιιάμνπκε αλ δελ εμαιείςνπκε, φκσο εθείλνο πνπ
αηζζάλεηαη θάηνρνο ηεο Αηνκηθφηεηαο, αλ δερφηαλ φηη πξέπεη λα εμαιείςεη,
ζα αγλννχζε πξαγκαηηθά ηη είλαη εθείλν πνπ πξέπεη λα εμαιείςεη.
΋κσο δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη απηφο πνπ πηζηεχεη φηη είλαη Έλα,
εμαπαηψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ, λνκίδεη φηη μέξεη απηφ πνπ πξέπεη λα εμαιείςεη,

34

φκσο ζη’ αιήζεηα νχηε θαλ μέξεη φηη δελ μέξεη. Δίλαη έλαο αγλνψλ
κνξθσκέλνο.
Υξεηάδεηαη λα αποεγυποιηθούμε γηα λα αηομικοποιηθούμε, φκσο απηφο
πνπ πηζηεχεη φηη θαηέρεη ηελ αηνκηθφηεηα είλαη αδχλαηνλ λα κπνξέζεη λα
απνεγσπνηεζεί.
Ζ Αηνκηθφηεηα είλαη ηεξή 100%. ΢πάληνη είλαη απηνί πνπ ηελ έρνπλ, φκσο
φινη ζθέπηνληαη φηη ηελ έρνπλ.
Πσο ζα κπνξνχζακε λα εμαιείςνπκε ηα Δγψ αλ πηζηεχνπκε φηη έρνπκε
έλα Μνλαδηθφ Δγψ;
΢ίγνπξα κφλν απηφο πνπ δελ απηνπαξαηεξήζεθε πνηέ ζηα ζνβαξά
ζθέπηεηαη φηη έρεη έλα κνλαδηθφ Δγψ.
΋κσο νθείινπκε λα είκαζηε μεθάζαξνη ζηε δηδαζθαιία απηή, γηαηί
ππάξρεη ν ςπρνινγηθφο θίλδπλνο λα κπεξδεπηνχλ ε απζεληηθή Αηνκηθφηεηα
κε ηελ έλλνηα θάπνηνπ είδνπο Αλψηεξνπ Δγψ ή κε θάηη παξφκνην.
Ζ Ηεξή Αηνκηθφηεηα βξίζθεηαη πην πέξα απφ νπνηαδήπνηε κνξθή Δγψ,
είλαη φηη είλαη, φηη πάληα ήηαλ θαη φηη πάληα ζα είλαη.
Ζ λφκηκε Αηνκηθφηεηα είλαη ην Δίλαη θαη ν ιφγνο λα είλαη ην Δίλαη, είλαη
ην ίδην ην Δίλαη.
Να δηαθξίλεηε κεηαμχ ηνπ Δίλαη θαη ηνπ Δγψ. Απηνί πνπ ζπγρένπλ ην
Δίλαη κε ην Δγψ ζίγνπξα πνηέ δελ απηνπαξαηεξήζεθαλ ζηα ζνβαξά.
΋ζν ζα ζπλερίδεη ε Οπζία, ε ΢πλείδεζε λα βξίζθεηαη εκθηαισκέλε κέζα
ζε φιν απηφ ην ζχλνιν ησλ Δγψ πνπ θέξνπκε κέζα καο, ε ξηδηθή αιιαγή ζα
είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ αδχλαηε.
16. ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΣΖ΢ ΕΧΖ΢
Έλαο άλζξσπνο είλαη απηφ πνπ είλαη ε δσή ηνπ. Απηφ πνπ ζπλερίδεη πέξα
απφ ηνλ ζάλαην είλαη ε δσή. Απηή είλαη ε έλλνηα ηνπ βηβιίνπ ηεο δσήο πνπ
αλνίγεηαη κε ηνλ ζάλαην.
Κνηηάδνληαο απηφ ην δήηεκα απφ κηα άπνςε απζηεξά ςπρνινγηθή, κηα
νπνηαδήπνηε κέξα ηεο δσήο καο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα κηθξφ
αληίγξαθν ηνπ ζπλφινπ ηεο δσήο.
Απφ φια απηά κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ην εμήο: αλ έλαο άλζξσπνο δελ
δνπιεχεη πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ ζήκεξα δελ ζα αιιάμεη πνηέ.
΋ηαλ βεβαηψλνπκε φηη ζέινπκε λα δνπιεχνπκε πάλσ ζηνλ εαπηφ καο θαη
δελ δνπιεχνπκε ζήκεξα αλαβάιινληάο ην γηα αχξην, κηα ηέηνηα βεβαίσζε

35

είλαη έλα απιφ ζρέδην θαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν, γηαηί ζην ζήκεξα βξίζθεηαη ην
αληίγξαθν νιφθιεξεο ηεο δσήο καο.
Τπάξρεη θάπνπ εθεί έλα ιατθφ ξεηφ πνπ ιέεη: «Μελ αθήλεηε γηα αχξην
απηφ πνπ κπνξείηε λα θάλεηε ζήκεξα».
Αλ έλαο άλζξσπνο πεη: «Θα δνπιέςσ πάλσ ζηνλ εαπηφ κνπ αχξην», πνηέ
δελ ζα δνπιέςεη πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ γηαηί πάληα ζα ππάξρεη έλα αχξην.
Απηφ κνηάδεη πνιχ κε θάπνηα ππφδεημε, αλαθνίλσζε ή επηγξαθή πνπ
βάδνπλ κεξηθνί έκπνξνη ζηα θαηαζηήκαηα ηνπο: «΋ρη πίζησζε ζήκεξα.
Αχξην λαη».
΋ηαλ θάπνηνο πνπ βξίζθεηαη ζε αλάγθε έξρεηαη λα δεηήζεη πίζησζε,
πέθηεη πάλσ ζηελ αλειέεηε επηγξαθή θαη αλ μαλάξζεη ηελ άιιε κέξα
ζπλαληά πάιη ηελ αιχπεηε αλαθνίλσζε ή επηγξαθή.
Απηφ είλαη πνπ νλνκάδεηαη ζηελ ςπρνινγία ε «αξξψζηηα ηνπ αχξην». ΋ζν
έλαο άλζξσπνο ιέεη «αχξην» δελ ζα αιιάμεη πνηέ.
Υξεηαδφκαζηε ππεξεπεηγφλησο ρσξίο αλαβνιή λα δνπιεχνπκε κε ηνλ
εαπηφ καο ζήκεξα, φρη λα νλεηξεπφκαζηε ηεκπέιηθα θάπνηα ζηηγκή ζην
κέιινλ ή θάπνηα εμαηξεηηθή επθαηξία.
Απηνί πνπ ιέλε «Θα θάλσ πξψηα απηφ ή εθείλν θαη κεηά ζα δνπιέςσ»,
πνηέ δελ ζα δνπιέςνπλ κε ηνλ εαπηφ ηνπο. Απηνί είλαη νη θάηνηθνη ηεο γεο
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Ηεξέο Γξαθέο.
Γλψξηζα ηζρπξφ γαηνθηήκνλα πνπ έιεγε: «Πξέπεη πξψηα λα ζηξνγγπιέςσ
ηελ πεξηνπζία κνπ θαη χζηεξα ζα δνπιέςσ πάλσ ζηνλ Δαπηφ κνπ».
΋ηαλ αξξψζηεζε ζαλάζηκα ηνλ επηζθέθηεθα θαη ηνπ έθαλα ηελ παξαθάησ εξψηεζε: «Αθφκα ζέιεηε λα ηε ζηξνγγπιέςεηε;».
«Λππάκαη πξαγκαηηθά πνπ έραζα ηνλ ρξφλν κνπ» κνπ απάληεζε. Μεξηθέο
κέξεο αξγφηεξα πέζαλε αθνχ είρε αλαγλσξίζεη ην ιάζνο ηνπ.
Ο άλζξσπνο εθείλνο είρε πνιιή γε, ήζειε φκσο λα απνθηήζεη ηηο
γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο, λα «ζηξνγγπιέςεη» ηελ πεξηνπζία ηνπ κε ζθνπφ λα
έρεη ην αγξφθηεκά ηνπ αθξηβψο ηα φξηα ησλ ηεζζάξσλ δξφκσλ.
«Αξθεί ζε θάζε κέξα ε κνρζεξία ηεο» είπε ν Μεγάινο Κακπίξ Ηεζνχο.
Να απηνπαξαηεξεζνχκε ζήκεξα θηφιαο ζε φηη αθνξά ηε κέξα πνπ πάληα
επαλαιακβάλεηαη, ηελ κηθξνγξαθία νιφθιεξεο ηεο δσήο καο.
΋ηαλ έλαο άλζξσπνο αξρίδεη λα δνπιεχεη πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ ζήκεξα
θηφιαο, φηαλ παξαηεξεί ηηο δπζαξέζθεηεο θαη ηηο ιχπεο ηνπ, πξνρσξά ζηνλ
δξφκν ηεο επηηπρίαο.

36

Γελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα εμαιείςνπκε απηφ πνπ δελ γλσξίδνπκε.
Οθείινπκε πξψηα λα παξαηεξήζνπκε ηα ίδηα καο ηα ιάζε.
Υξεηάδεηαη φρη κφλν λα γλσξίζνπκε ηελ κέξα καο, αιιά θαη ηελ ζρέζε κε
απηή ηελ ίδηα. Τπάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε, νπνηαδήπνηε κέξα πνπ θάζε άηνκν
δνθηκάδεη άκεζα, εθηφο απφ ηα αζπλήζηζηα, ζπάληα γεγνλφηα.
Δίλαη ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζεη θαλείο ηελ θαζεκεξηλή ππνηξνπή, ηελ
επαλάιεςε ιέμεσλ θαη ζπκβάλησλ ζε θάζε άηνκν, θιπ.
Απηή ε ππνηξνπή γεγνλφησλ θαη ιέμεσλ αμίδεη λα κειεηεζεί. Μαο νδεγεί
ζηελ απηνγλσζία.
17. ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΛΑ΢ΜΑΣΑ
Με θαλέλα ηξφπν δελ ζα κπνξνχζακε λα αξλεζνχκε ηνλ Νφκν ηεο
Τπνηξνπήο πνπ δηαδηθάδεηαη ζε θάζε ζηηγκή ηεο δσήο καο.
΢ίγνπξα, ζε θάζε κέξαο ηεο χπαξμήο καο ππάξρεη επαλάιεςε γεγνλφησλ,
ζπλεηδεζηαθψλ θαηαζηάζεσλ, ιφγσλ, επηζπκηψλ, ζθέςεσλ, ζειήζεσλ θιπ.
Δίλαη θαλεξφ φηη, φηαλ έλαο δελ απηνπαξαηεξείηαη, δελ κπνξεί λα
αληηιεθζεί απηήλ ηελ αθαηάπαπζηε θαζεκεξηλή επαλάιεςε.
Γίλεηαη θαλεξφ φηη φπνηνο δελ αηζζάλεηαη θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα λα
παξαηεξήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, δελ επηζπκεί νχηε θαη λα δνπιέςεη γηα λα πεηχρεη
κηα πξαγκαηηθή ξηδηθή κεηαηξνπή.
΢αλ άθξνλ άσηνλ ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ζέινπλ λα αιιάμνπλ ρσξίο λα
δνπιέςνπλ πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπο.
Γελ αξληφκαζηε ην γεγνλφο φηη ν θαζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ πξαγκαηηθή
επηπρία ηνπ πλεχκαηνο, φκσο είλαη επίζεο βέβαην, φηη κηα ηέηνηα επηπρία ζα
ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ αδχλαηε εάλ δελ δνπιεχακε κε ηνλ εαπηφ καο.
Μπνξεί έλαο λα αιιάμεη κέζα ηνπ, φηαλ ζη’ αιήζεηα πεηχρεη λα
ηξνπνπνηήζεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ εκπξφο ζηα δηάθνξα γεγνλφηα πνπ ηνπ
πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά.
Χζηφζν δελ ζα κπνξνχζακε λα ηξνπνπνηήζνπκε ηε κνξθή ησλ
αληηδξάζεψλ καο κπξνζηά ζηα γεγνλφηα ηεο πξαθηηθήο δσήο, αλ δελ δνπιεχακε ζνβαξά πάλσ ζηνλ εαπηφ καο.
Υξεηάδεηαη λα αιιάμνπκε ηνλ ηξφπν ζθέςεο καο, λα είκαζηε ιηγφηεξν
ακειείο, λα γίλνπκε πην ζνβαξνί θαη λα παίξλνπκε ηελ δσή κε δηαθνξεηηθφ
ηξφπν, κε ηελ αιεζηλή θαη πξαθηηθή ηεο έλλνηα.
΋κσο αλ ζπλερίζνπκε έηζη φπσο είκαζηε, λα ζπκπεξηθεξφκαζηε κε ηνλ
ίδην ηξφπν, φιεο ηηο κέξεο, επαλαιακβάλνληαο ηα ίδηα ιάζε, κε ηελ ίδηα

37

πάληνηε ακέιεηα, νπνηαδήπνηε δπλαηφηεηα αιιαγήο εθ ησλ πξαγκάησλ
απνθιείεηαη.
Δάλ πξαγκαηηθά ζέιεη θάπνηνο λα θηάζεη λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ,
πξέπεη λα αξρίζεη λα παξαηεξεί ηελ ίδηα ηνπ ηε ζπκπεξηθνξά κπξνζηά ζηα
γεγνλφηα νπνηαζδήπνηε εκέξαο ηεο δσήο ηνπ.
Με απηφ δελ ζέινπκε λα πνχκε φηη δελ πξέπεη λα παξαηεξεί θαλείο ηνλ
εαπηφ ηνπ θάζε κέξα, ζέινπκε κφλν λα βεβαηψζνπκε φηη πξέπεη λα αξρίζεη
λα παξαηεξεί θάπνηα πξψηε κέξα.
΢ε φια πξέπεη λα ππάξρεη κία αξρή θαη ην λα αξρίζνπκε λα παξαηεξνχκε
ηελ ζπκπεξηθνξά καο ζε νπνηαδήπνηε κέξα ηεο δσήο καο είλαη κηα θαιή
αξρή.
Σν λα παξαηεξήζνπκε ηηο κεραληθέο αληηδξάζεηο καο κπξνζηά ζε φιεο
εθείλεο ηηο κηθξέο ιεπηνκέξεηεο ηεο θξεβαηνθάκαξαο, ηνπ ζαινληνχ, ηεο
ηξαπεδαξίαο, ηνπ ζπηηηνχ, ηνπ δξφκνπ, ηεο δνπιεηάο θιπ, απηφ πνπ θάπνηνο
ιέεη, αηζζάλεηαη θαη ζθέθηεηαη, είλαη ζίγνπξα ην πην ελδεδεηγκέλν.
Σν ζεκαληηθφ έπεηηα είλαη λα δνχκε πσο, κε πνην ηξφπν κπνξεί λα
αιιάμεη θαλείο απηέο ηηο αληηδξάζεηο. ΋κσο αλ πηζηεχνπκε φηη είκαζηε θαινί
άλζξσπνη, φηη πνηέ δελ ζπκπεξηθεξφκαζηε αζπλείδεηα θαη εζθαικέλα, πνηέ
δελ ζα αιιάμνπκε.
Πξηλ απ’ φια ρξεηάδεηαη λα θαηαιάβνπκε φηη είκαζηε πξφζσπα-κεραλέο,
απιέο καξηνλέηεο ειεγρφκελεο απφ κπζηηθνχο πξάθηνξεο, απφ θξπθά Δγψ.
Μέζα καο δνχλε πνιιά πξφζσπα, πνηέ δελ είκαζηε νη ίδηνη. Μεξηθέο
θνξέο εθδειψλεηαη ζε καο έλα θηιάξγπξν πξφζσπν, άιιεο θνξέο έλα
πξφζσπν εξηζηηθφ, θάπνηα άιιε ζηηγκή έλα ζαπκάζην πξφζσπν, θαινθάγαζν, αξγφηεξα έλα πξφζσπν πνπ αγαπά ηα ζθάλδαια ή ηηο ζπθνθαληίεο,
θαηφπηλ έλαο άγηνο, ζηε ζπλέρεηα έλαο απαηεψλαο θιπ.
Ο θαζέλαο καο έρεη κέζα ηνπ πιήζε θάζε θαηεγνξίαο, Δγψ φισλ ησλ
εηδψλ. Ζ πξνζσπηθφηεηά καο δελ είλαη παξά κηα καξηνλέηα, κία θνχθια πνπ
κηιάεη, θάηη κεραληθφ.
Αο αξρίζνπκε λα ζπκπεξηθεξφκαζηε ζπλεηδεηά ζε έλα κηθξφ κέξνο ηεο
εκέξαο. Υξεηάδεηαη λα ζηακαηήζνπκε λα είκαζηε απιέο κεραλέο έζησ θαη
γηα κεξηθέο ζχληνκεο ζηηγκέο ηεο εκέξαο. Απηφ ζα επηδξάζεη απνθαζηζηηθά
ζηελ χπαξμή καο.
΋ηαλ Απηνπαξαηεξνχκαζηε θαη δελ θάλνπκε απηφ πνπ ζέιεη ην έλα ή ην
άιιν Δγψ, είλαη μεθάζαξν φηη αξρίδνπκε λα ζηακαηάκε λα είκαζηε κεραλέο.

38

Μία κφλν ζηηγκή, θαηά ηελ νπνία είκαζηε αξθεηά ζπλεηδεηνί ψζηε λα
ζηακαηήζνπκε λα είκαζηε κεραλέο, αλ ην θάλνπκε κε ηελ ζέιεζή καο, ζπλήζσο ηξνπνπνηεί ξηδηθά πνιιέο δπζάξεζηεο πεξηζηάζεηο.
Γπζηπρψο δνχκε θαζεκεξηλά κηα κεραληθή δσή, ξνπηηληάξηθε, παξάινγε.
Δπαλαιακβάλνπκε γεγνλφηα, νη ζπλήζεηέο καο είλαη νη ίδηεο, πνηέ δελ
ζειήζακε λα ηηο αιιάμνπκε, είλαη νη κεραληθέο ζηδεξνηξνρηέο φπνπ
θπθινθνξεί ην ηξαίλν ηεο άζιηαο χπαξμήο καο. Γηα ηνπο εαπηνχο καο φκσο
ζθεθηφκαζηε ην θαιχηεξν…
Παληνχ αθζνλνχλ νη Μπζνκαλείο, απηνί πνπ λνκίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο
ζενχο, κεραληθά πιάζκαηα, ξνπηηληάξηθα, πξφζσπα απφ ηε ιάζπε ηεο γεο,
άζιηεο θνχθιεο θηλνχκελεο απφ δηάθνξα Δγψ. Σέηνηνη άλζξσπνη δελ ζα
δνπιέςνπλ απάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπο…
18. Ο ΑΡΣΟ΢ Ο ΔΠΗΟΤ΢ΗΟ΢
Αλ παξαηεξήζνπκε πξνζεθηηθά νπνηαδήπνηε κέξα ηεο δσήο καο, ζα
δνχκε ζίγνπξα φηη δελ μέξνπκε λα δνχκε ζπλεηδεηά.
Ζ δσή καο κνηάδεη κε έλα ηξαίλν ζε πνξεία πνπ θηλείηαη πάλσ ζηηο
ζηαζεξέο ζηδεξνηξνρηέο ησλ κεραληθψλ, άθακπησλ ζπλεζεηψλ κηαο κάηαηεο
θαη επηθαλεηαθήο χπαξμεο.
Σν πεξίεξγν ηεο ππφζεζεο είλαη φηη δελ καο ζπκβαίλεη πνηέ ηξνπνπνηνχκε
ηηο ζπλήζεηεο, θαίλεηαη φηη δελ θνπξαδφκαζηε λα επαλαιακβάλνπκε πάληα ηα
ίδηα.
Οη ζπλήζεηεο καο θξαηνχλ απνιηζσκέλνπο, φκσο ζθεθηφκαζηε φηη
είκαζηε ειεχζεξνη. Δίκαζηε ηξνκαθηηθά άζρεκνη αιιά ζεσξνχκε ηνπο
εαπηνχο καο Απφιισλεο…
Δίκαζηε κεραληθνί άλζξσπνη, έλαο ιφγνο ππεξαξθεηφο γηα λα ιείπεη θάζε
αιεζηλφ ζπλαίζζεκα απφ φηη θάλνπκε ζηε δσή.
Καζεκεξηλά θηλνχκαζηε πάλσ ζηηο παιηέο ζηδεξνηξνρηέο ησλ γέξηθσλ θαη
παξάινγσλ ζπλεζεηψλ καο θαη έηζη είλαη ζαθέο φηη δελ έρνπκε κηα
πξαγκαηηθή δσή. Αληί λα δνχκε θπηνδσνχκε άζιηα θαη δελ δερφκαζηε λέεο
εληππψζεηο.
Αλ έλαο άλζξσπνο άξρηδε ζπλεηδεηά ηε κέξα ηνπ, είλαη θαλεξφ φηη κηα
ηέηνηα κέξα ζα ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηηο άιιεο.
΋ηαλ θάπνηνο παίξλεη ην ζχλνιν ηεο δσήο ηνπ ζαλ ηελ ίδηα ηε κέξα πνπ
δεη, φηαλ δελ αθήλεη γηα αχξην απηφ πνπ πξέπεη λα θάλεη ζήκεξα θηφιαο,

39

θηάλεη πξαγκαηηθά ζην λα γλσξίζεη ηη ζεκαίλεη λα δνπιεχεη πάλσ ζηνλ εαπηφ
ηνπ.
Πνηέ απφ κηα κέξα δελ ιείπεη ε ζπνπδαηφηεηα. Αλ ζέινπκε ζη’ αιήζεηα
λα κεηαηξαπνχκε ξηδηθά, πξέπεη λα βιέπνπκε, λα παξαηεξνχκε θαη λα
θαηαλννχκε ηνλ εαπηφ καο θαζεκεξηλά.
Δλ ηνχηνηο, νη άλζξσπνη δελ ζέινπλ λα δνπλ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ.
Μεξηθνί πνπ έρνπλ φξεμε λα δνπιέςνπλ πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπο, δηθαηνινγνχλ ηελ ακέιεηά ηνπο κε θξάζεηο φπσο ε εμήο: «Ζ δνπιεηά ηνπ γξαθείνπ
δελ κε αθήλεη λα δνπιέςσ πάλσ ζηνλ εαπηφ κνπ». Σέηνηα ιφγηα ρσξίο
λφεκα, θελά, κάηαηα, παξάινγα, ρξεζηκεχνπλ κφλν γηα λα δηθαηνινγήζνπλ
ηελ λσρέιεηα, ηελ ηεκπειηά, ηελ έιιεηςε αγάπεο γηα ηελ Μεγάιε Αηηία.
Σέηνηνη άλζξσπνη αλ θαη έρνπλ πνιιέο πλεπκαηηθέο αλεζπρίεο είλαη
θαλεξφ φηη πνηέ δελ ζα αιιάμνπλ.
Να παξαηεξνχκε ηνλ εαπηφ καο είλαη επείγνλ, ακεηάζεην, ρσξίο αλαβνιή.
Ζ εζψηεξε απηνπαξαηήξεζε είλαη βαζηθή γηα ηελ πξαγκαηηθή αιιαγή.
Πνηα είλαη ε ςπρνινγηθή ζαο θαηάζηαζε φηαλ ζεθψλεζηε; Πνηα ε ςπρηθή
ζαο δηάζεζε ζηε δηάξθεηα ηνπ πξσηλνχ; Ήζαζηαλ αλππφκνλνο κε ηνλ
ζεξβηηφξν; Με ηελ γπλαίθα ζαο; Γηαηί ήζαζηαλ αλππφκνλνο; Ση είλαη απηφ
πνπ πάληα ζαο ζπγρχδεη; Κιπ.
Σν λα κελ θαπλίζεηο ή λα θαο ιηγφηεξν δελ είλαη κηα νινθιεξσηηθή
αιιαγή, φκσο, λαη, δείρλεη θάπνηα πξφνδν. Ξέξνπκε θαιά φηη ην βίηζην θαη ε
ιαηκαξγία είλαη απάλζξσπα θαη δσψδε.
Γελ είλαη σξαίν θάπνηνο αθηεξσκέλνο ζηνλ Μπζηηθφ Γξφκν λα έρεη
ππεξβνιηθά ρνληξφ θπζηθφ ζψκα θαη εμνγθσκέλε θνηιηά έμσ απφ θάζε
αηζζεηηθή ηειεηφηεηα. Απηφ ζα έδεηρλε αδεθαγία, ιαηκαξγία, αθφκα θαη
ηεκπειηά.
Ζ θαζεκεξηλή δσή, ην επάγγεικα, ε δνπιεηά αλ θαη δσηηθά γηα ηελ
χπαξμε απνηεινχλ ηνλ χπλν ηεο ζπλείδεζεο.
Σν λα μέξεη θαλείο φηη ε δσή είλαη χπλνο δελ ζεκαίλεη φηη ην έρεη
θαηαλνήζεη. Ζ θαηαλφεζε έξρεηαη κε ηελ απηνπαξαηήξεζε θαη ηελ εληαηηθή
δνπιεηά πάλσ ζηνλ εαπηφ καο.
Γηα λα δνπιέςνπκε πάλσ ζηνλ εαπηφ καο, είλαη απαξαίηεην λα δνπιέςνπκε πάλσ ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή ζήκεξα θηφιαο θαη ηφηε ζα θαηαιάβνπκε ηη ζεκαίλεη εθείλε ε θξάζε ηεο Πξνζεπρήο ηνπ Κπξίνπ: «Σνλ
άξηνλ εκψλ ηνλ επηνχζηνλ δνο εκίλ ζήκεξνλ».

40

Ζ ιέμε «επηνχζην» ζεκαίλεη «ηνλ Άξηνλ ηνλ Δπηνχζηνλ» ή ηνλ «Άξην απφ
Φειά».
Ζ Γλψζε δίλεη απηφλ ηνλ Άξην ηεο Εσήο κε ηελ δηπιή έλλνηα ησλ ηδεψλ
θαη ησλ δπλάκεσλ πνπ καο επηηξέπνπλ λα δηαιχζνπκε ςπρνινγηθά
ζθάικαηα.
Κάζε θνξά πνπ δηαιχνπκε ζε θνζκηθή ζθφλε ην έλα ή ην άιιν Δγψ,
θεξδίδνπκε ςπρνινγηθή εκπεηξία, ηξψκε ηνλ «Άξηνλ ηεο ΢νθίαο», ιακβάλνπκε κηα λέα γλψζε.
Ζ Γλψζε καο πξνζθέξεη ηνλ «Άξηνλ ηνλ επηνχζηνλ», ηνλ «Άξηνλ ηεο
΢νθίαο» θαη καο δείρλεη κε αθξίβεηα ηελ λέα δσή πνπ μεθηλά ζε θάπνηνλ
κέζα απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, εδψ θαη ηψξα.
Σψξα αθφκε, θαλείο δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηελ δσή ηνπ ή λα αιιάμεη
νηηδήπνηε ζρεηηθφ κε ηηο κεραληθέο αληηδξάζεηο ηεο χπαξμεο, παξά κφλνλ αλ
ππνινγίδεη ζηε βνήζεηα λέσλ ηδεψλ θαη ιάβεη Θετθή βνήζεηα.
Ζ Γλψζε δίλεη απηέο ηηο θαηλνχξηεο ηδέεο θαη δηδάζθεη ην Mondus
Operandi (ηξφπν δξάζεο) κε ην νπνίν κπνξεί θαλείο λα βνεζεζεί απφ Γπλάκεηο Αλψηεξεο απφ ην Ννπ.
Υξεηάδεηαη λα πξνεηνηκάζνπκε ηα θαηψηεξα θέληξα ηνπ νξγαληζκνχ καο
γηα λα ιάβνπκε ηηο ηδέεο θαη ηηο δπλάκεηο πνπ έξρνληαη απφ ηα Αλψηεξα
Κέληξα.
΢ηε Γνπιεηά πάλσ ζηνλ εαπηφ καο δελ ππάξρεη ηίπνηε αμηνθαηαθξφλεην.
Οπνηαδήπνηε ζθέςε, φζν αζήκαληε θαη λα είλαη αμίδεη λα παξαηεξεζεί.
Οπνηαδήπνηε αξλεηηθή ζπγθίλεζε, αληίδξαζε θιπ πξέπεη λα παξαηεξεζεί.
19. Ο ΚΑΛΟ΢ ΟΗΚΟΓΔ΢ΠΟΣΖ΢
Σν λα απνζχξεηαη θαλείο απφ ηα θαηαζηξεπηηθά απνηειέζκαηα ηεο δσήο
ζε απηνχο ηνπο ζθνηεηλνχο θαηξνχο, ζίγνπξα είλαη πνιχ δχζθνιν αιιά απαξαίηεην, εηδάιισο θαηαβξνρζίδεηαη απφ ηελ δσή.
Οπνηαδήπνηε δνπιεηά πνπ θάλεη θαλείο πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ κε ζθνπφ λα
πεηχρεη κηα ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε, ζρεηίδεηαη πάληα κε ηελ
απνκφλσζε, πνιχ θαιά θαηαλνεκέλε, αθνχ θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο
δσήο, έηζη φπσο πάληα ηελ δνχκε, δελ είλαη δπλαηφ λα αλαπηχμνπκε άιιν
πξάγκα απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα.
Με θαλέλα ηξφπν δελ ελαληησλφκαζηε ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο. ΢αθψο απηή είλαη αλαγθαία ζηελ χπαξμε, φκσο ζίγνπξα είλαη
θάηη θαζαξά ηερλεηφ, δελ είλαη ην πξαγκαηηθφ, ην αιεζηλφ ζε καο.

41

Αλ ην θησρφ δηαλννχκελν ζειαζηηθφ πνπ ιαλζαζκέλα νλνκάδεηαη
άλζξσπνο, δελ απνκνλψλεηαη, αιιά ηαπηίδεηαη κε φια ηα ζπκβάληα ηεο
πξαθηηθήο δσήο θαη ζπαηαιά ηηο δπλάκεηο ηνπ ζε αξλεηηθέο ζπγθηλήζεηο, ζε
πξνζσπηθέο απηνζεσξήζεηο θαη ζε κάηαηε αλνχζηα πεξηηηνινγία δηθνξνχκελεο θιπαξίαο, ηίπνηε ην επνηθνδνκεηηθφ, θαλέλα αιεζηλφ ζηνηρείν δελ
κπνξεί λα αλαπηπρζεί κέζα ηνπ, εθηφο απφ φζα αλήθνπλ ζηνλ θφζκν ηεο
κεραληθφηεηαο.
Βέβαηα, απηφο πνπ ζέιεη λα επηηχρεη κέζα ηνπ ηελ αλάπηπμε ηεο Οπζίαο,
πξέπεη λα θηάζεη ζην ζεκείν λα είλαη εξκεηηθά θιεηζηφο. Απηφ αλαθέξεηαη
ζε θάηη εζσηεξηθφ πνπ ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ ζησπή.
Ζ θξάζε έξρεηαη απφ ηα αξραία ρξφληα, φηαλ δηδαζθφηαλ θξπθά κία
Γηδαζθαιία πάλσ ζηελ εζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ, ε νπνία ζρεηηδφηαλ κε ην φλνκα ηνπ Δξκή.
Αλ θάπνηνο ζέιεη λα κεγαιψζεη κέζα ηνπ θάηη αιεζηλφ, είλαη μεθάζαξν
φηη πξέπεη λα απνθχγεη ηε δηαξξνή ησλ ςπρηθψλ ηνπ ελεξγεηψλ.
΋ηαλ έλαο έρεη δηαξξνέο ελέξγεηαο θαη δελ βξίζθεηαη απνκνλσκέλνο ζην
εζσηεξηθφ ηνπ είλαη αλαληίξξεην φηη δε ζα κπνξέζεη λα θαηνξζψζεη λα
αλαπηχμεη θάηη αιεζηλφ ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ.
Ζ ζπλεζηζκέλε θαη ηξέρνπζα θαζεκεξηλή δσή ζέιεη λα καο θαηαβξνρζίζεη ακείιηθηα. Δκείο πξέπεη λα αγσληδφκαζηε θαζεκεξηλά ελάληηα ζηε
δσή. Πξέπεη λα κάζνπκε λα θνιπκπάκε αληίζεηα ζην ξεχκα…
Ζ Γνπιεηά απηή βαδίδεη αληίζεηα απφ ηε δσή, πξφθεηηαη γηα θάηη
δηαθνξεηηθφ απφ εθείλε φισλ ησλ εκεξψλ πνπ θαη φκσο πξέπεη λα αζθήζνπκε απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή. Θέισ λα αλαθεξζψ ζηελ Δπαλάζηαζε ηεο
΢πλείδεζεο.
Δίλαη θαλεξφ φηη αλ ε ζηάζε καο κπξνο ζηελ θαζεκεξηλή δσή είλαη
βαζηθά ιαλζαζκέλε, αλ λνκίδνπκε φηη φια πξέπεη λα καο πάλε θαιά «γηαηί
έηζη», ζα έιζνπλ νη απνγνεηεχζεηο…
Οη άλζξσπνη ζέινπλ λα ηνπο έξρνληαη ηα πξάγκαηα θαιά «γηαηί έηζη»,
γηαηί πξέπεη φια λα πεγαίλνπλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηά ηνπο. ΋κσο ε σκή
πξαγκαηηθφηεηα είλαη δηαθνξεηηθή, φζν θαλείο δελ αιιάδεη εζσηεξηθά ζα
είλαη πάληα ζχκα ησλ πεξηζηάζεσλ ηνπ αξέζεη ή δελ ηνπ αξέζεη.
Λέγνληαη θαη γξάθνληαη γηα ηε δσή πνιιέο ζπλαηζζεκαηηθέο αλνεζίεο,
φκσο απηφ ην βηβιίν ηεο Δπαλαζηαηηθήο Φπρνινγίαο είλαη δηαθνξεηηθφ.
Απηή ε Γηδαζθαιία πεγαίλεη ζηε ξίδα, ζηα ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα ηα
μεθάζαξα θαη νξηζηηθά. Βεβαηψλεη κε έκθαζε φηη ην δηαλννχκελν δψν πνπ

42

ιαλζαζκέλα νλνκάδεηαη άλζξσπνο είλαη έλα μησανικό δίποδο, αζςνείδηηο,
κοιμιζμένο.
Ο «Καιφο Οηθνδεζπφηεο» πνηέ δελ ζα δερφηαλ ηελ Δπαλαζηαηηθή
Φπρνινγία. Δθηειεί φια ηνπ ηα θαζήθνληα ζαλ παηέξαο, ζχδπγνο θιπ θαη γηα
ηνχην ζθέθηεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ην θαιχηεξν. ΋κσο εμππεξεηεί κφλν ηνπο
ζθνπνχο ηεο θχζεο θη απηφ είλαη φιν.
Αληίζεηα ζα πνχκε φηη επίζεο ππάξρεη ν Καιφο Οηθνδεζπφηεο πνπ
θνιπκπάεη αληίζεηα ζην ξεχκα, πνπ δελ ζέιεη λα αθεζεί λα θαηαβξνρζηζζεί
απφ ηε δσή. ΋κσο απηά ηα άηνκα είλαη πνιχ ιηγνζηά ζηνλ θφζκν, πνηέ δελ
αθζνλνχλ.
΋ηαλ θαλείο ζθέθηεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηδέεο απηνχ ηνπ βηβιίνπ ηεο
Δπαλαζηαηηθήο Φπρνινγίαο, απνθηά κηα ζσζηή φξαζε ηεο δσήο.
20. ΟΗ ΓΤΟ ΚΟ΢ΜΟΗ
Να παξαηεξνχκε θαη λα απηνπαξαηεξνχκε ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ είλαη
δχν πξάγκαηα ηειείσο δηαθνξεηηθά, ελ ηνχηνηο θαη ηα δχν απαηηνχλ πξνζνρή.
΢ηελ παξαηήξεζε ε πξνζνρή θαηεπζχλεηαη πξνο ηα έμσ, πξνο ηνλ
εμσηεξηθφ θφζκν κέζα απφ ηα παξάζπξα ησλ αηζζήζεσλ.
΢ηελ απηνπαξαηήξεζε ηνπ εαπηνχ καο ε πξνζνρή θαηεπζχλεηαη πξνο ηα
κέζα θαη γη’ απηφ νη αηζζήζεηο ηεο εμσηεξηθήο αληίιεςεο δελ ρξεζηκεχνπλ.
Απηφ είλαη έλαο ιφγνο πεξηζζφηεξν απφ αξθεηφο γηα είλαη δχζθνιε γηα ηνλ
λενθψηηζην ε παξαηήξεζε ησλ εζψηεξψλ ηνπ ςπρνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Σν ζεκείν εθθίλεζεο ηεο επίζεκεο επηζηήκεο ζηελ πξαθηηθή ηεο πιεπξά
είλαη απηφ πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζεί. Σν ζεκείν εθθίλεζεο ηεο Γνπιεηάο
πάλσ ζηνλ εαπηφ καο είλαη ε απηνπαξαηήξεζε, απηφ πνπ κπνξεί λα
απηνπαξαηεξεζεί.
Αλακθηζβήηεηα απηά ηα δχν ζεκεία εθθίλεζεο πνπ αλαθέξνληαη
παξαπάλσ καο νδεγνχλ ζε θαηεπζχλζεηο ηειείσο δηαθνξεηηθέο.
Θα κπνξνχζε θαλείο λα γεξάζεη κπιεγκέλνο αλάκεζα ζηα αδηάιιαθηα
δφγκαηα ηεο επίζεκεο επηζηήκεο, κειεηψληαο εμσηεξηθά θαηλφκελα,
παξαηεξψληαο θχηηαξα, άηνκα, κφξηα, ήιηνπο, αζηέξηα, θνκήηεο θιπ ρσξίο
λα πεηξακαηηζζεί κέζα ζηνλ εαπηφ ηνπ θακηά ξηδηθή αιιαγή.
Σν είδνο ηεο γλψζεο πνπ κεηαηξέπεη θάπνηνλ εζσηεξηθά, πνηέ δελ ζα
κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ εμσηεξηθή παξαηήξεζε.

43

Ζ αιεζηλή γλψζε πνπ κπνξεί πξαγκαηηθά λα πξνθαιέζεη κέζα καο κηα
βαζηθή, εζσηεξηθή αιιαγή, έρεη ζαλ βάζε ηελ άκεζε απηνπαξαηήξεζε ηνπ
εαπηνχ καο.
Δπείγεη λα πνχκε ζηνπο γλσζηηθνχο ζπνπδαζηέο καο λα παξαηεξνχλ ηνπο
εαπηφ ηνπο, θαη κε πνηα έλλνηα πξέπεη λα απηνπαξαηεξνχληαη θαη ηνπο
ιφγνπο γη’ απηφ.
Ζ παξαηήξεζε είλαη έλα κέζν γηα λα ηξνπνπνηήζνπκε ηηο κεραληθέο
ζπλζήθεο ηνπ θφζκνπ. Ζ εζσηεξηθή απηνπαξαηήξεζε είλαη έλα κέζν γηα λα
αιιάμνπκε εζψηεξα.
΢αλ ζπλέπεηα ή πφξηζκα φισλ απηψλ κπνξνχκε θαη πξέπεη λα βεβαηψζνπκε κε έκθαζε φηη ππάξρνπλ δχν είδε γλψζεο: ε εμσηεξηθή θαη ε
εζσηεξηθή θαη φηη κφλν αλ έρνπκε κέζα καο ην καγλεηηθφ θέληξν πνπ κπνξεί
λα δηαθνξνπνηεί ηηο πνηφηεηεο ηεο γλψζεο, ε αλάκημε απηή ησλ δηαηάμεσλ
ηδεψλ δελ κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζηελ ζχγρπζε.
Μεγαινπξεπείο ςεπηνεζσηεξηζηηθέο δηδαζθαιίεο κε έθδειε βαζηά
επηζηεκνληθφηεηα αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή απηνχ πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζεί,
θαη φκσο γίλνληαη απνδεθηέο απφ πνιινχο ππνςήθηνπο ζαλ εζσηεξηθή
γλψζε.
Βξηζθφκαζηε ινηπφλ κπξνζηά ζε δχν θφζκνπο ηνλ εμσηεξηθφ θαη ηνλ
εζσηεξηθφ. Ο πξψηνο γίλεηαη αληηιεπηφο απφ ηηο πέληε αηζζήζεηο ηεο
εμσηεξηθήο αληίιεςεο. Ο δεχηεξνο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφο κφλν κέζα
απφ ηελ Αίζζεζε ηεο εζσηεξηθήο απηνπαξαηήξεζεο.
΢θέςεηο, ηδέεο, ζπγθηλήζεηο, επηζπκίεο, ειπίδεο, απνγνεηεχζεηο θιπ είλαη
εζσηεξηθέο, αφξαηεο γηα ηηο ζπλεζηζκέλεο αηζζήζεηο ηηο θνηλέο θαη ηξέρνπζεο
θαη δίρσο άιιν είλαη γηα καο πην πξαγκαηηθέο απφ ην ηξαπέδη ηεο ηξαπεδαξίαο
ή ηηο πνιπζξφλεο ηνπ ζαινληνχ.
΢ίγνπξα εκείο δνχκε πην πνιχ ζηνλ εζσηεξηθφ καο θφζκν παξά ζηνλ
εμσηεξηθφ, απηφ είλαη αλαληίξξεην, αλακθηζβήηεην.
΢ηνπο Δζσηεξηθνχο Κφζκνπο καο, ζηνλ εζσηεξηθφ καο θφζκν αγαπάκε,
επηζπκνχκε, ππνςηαδφκαζηε, απνιακβάλνπκε, επινγνχκε, θαηαξηφκαζηε,
πνζνχκε, ππνθέξνπκε, εμαπαηνχκαζηε, επηβξαβεπφκαζηε θιπ, θιπ, θιπ.
Αλακθηζβήηεηα νη δχν θφζκνη εζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο κπνξνχλ λα
επαιεζεπηνχλ εκπεηξηθά. Ο εμσηεξηθφο θφζκνο είλαη απηφο πνπ κπνξεί λα
παξαηεξεζεί. Ο εζσηεξηθφο θφζκνο είλαη απηφο πνπ κπνξεί λα απηνπαξαηεξεζεί ζηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ θαη κέζα καο εδψ θαη ηψξα.

44

Απηφο πνπ ζα ήζειε αιεζηλά λα γλσξίζεη ηνπο Δζσηεξηθνχο Κφζκνπο ηνπ
πιαλήηε Γε, ηνπ Ζιηαθνχ ΢πζηήκαηνο ή ηνπ Γαιαμία φπνπ δνχκε, πξέπεη λα
γλσξίζεη πξψηα ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν, ηελ ηδηαίηεξε εζσηεξηθή δσή ηνπ,
ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ Δζσηεξηθνχο Κφζκνπο. «Άλζξσπε, γλψξηζε ηνλ
εαπηφ ζνπ θαη ζα γλσξίζεηο ην ΢χκπαλ θαη ηνπο Θενχο».
΋ζν πην πνιχ εμεξεπλά θαλείο απηφλ ηνλ Δζσηεξηθφ Κφζκν πνπ
νλνκάδεηαη «Έλαο Δαπηφο», ηφζν πεξηζζφηεξν ζα θαηαιαβαίλεη φηη δεη
ζπγρξφλσο ζε δχν θφζκνπο, ζε δχν πξαγκαηηθφηεηεο, ζε δχν πεξηνρέο ηελ
εμσηεξηθή θαη ηελ εζσηεξηθή.
Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ είλαη ζε θάπνηνλ απαξαίηεην λα κάζεη λα βαδίδεη
ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν γηα λα κελ πέζεη ζηνλ γθξεκφ, λα κελ μεζηξαηίζεη
απφ ηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο, λα δηαιέμεη ηνπο θίινπο ηνπ, λα κελ ζρεηίδεηαη
κε δηεζηξακκέλνπο, λα κελ ηξψεη δειεηήξην θιπ, έηζη επίζεο κέζα απφ ηελ
Φπρνινγηθή Γνπιεηά πάλσ ζηνλ εαπηφ καο, καζαίλνπκε λα βαδίδνπκε ζηνλ
Δζσηεξηθφ
Κφζκν πνπ
κπνξεί
λα δηεξεπλεζεί κέζα απφ ηελ
απηνπαξαηήξεζε ηνπ εαπηνχ καο.
Πξαγκαηηθά ε Αίζζεζε ηεο απηνπαξαηήξεζεο ηνπ εαπηνχ καο βξίζθεηαη
ζε αηξνθηθή θαηάζηαζε ζην εθθπιηζκέλν αλζξψπηλν γέλνο απηήο ηεο
ζθνηεηλήο επνρήο πνπ δνχκε.
΢ηνλ βαζκφ πνπ επηκέλνπκε ζηελ απηνπαξαηήξεζε ηνπ εαπηνχ καο, ε
Αίζζεζε ηεο εζψηεξεο καο απηνπαξαηήξεζεο ζα αλαπηχζζεηαη θαλνληθά.
21. ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢Ζ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ ΜΑ΢
Ζ Δζψηεξε Απηνπαξαηήξεζε ηνπ εαπηνχ καο είλαη έλα πξαθηηθφ κέζν
γηα λα πεηχρνπκε κηα ξηδηθή κεηαηξνπή.
Γλψζε θαη παξαηήξεζε δηαθέξνπλ. Πνιινί ζπγρένπλ ηελ παξαηήξεζε
ηνπ εαπηνχ ηνπο κε ηελ γλψζε ηνπο. Γλσξίδνπκε φηη βξηζθφκαζηε
θαζηζκέλνη ζε κηα θαξέθια ζε θάπνην δσκάηην, φκσο απηφ δελ ζεκαίλεη φηη
παξαηεξνχκε ηελ θαξέθια.
Γλσξίδνπκε ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή φηη βξηζθφκαζηε ζε θάπνηα αξλεηηθή
θαηάζηαζε, κε θάπνην πξφβιεκα, απαζρνιεκέλνη κε απηφ ή εθείλν ην δήηεκα, ζε θαηάζηαζε ηαξαρήο ή αβεβαηφηεηαο θιπ, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη
φηη ην παξαηεξνχκε.
Αηζζάλεζηε αληηπάζεηα γηα θάπνηνλ; ΢αο πξνδηαζέηεη άζρεκα έλα
ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν; Γηαηί; Δζείο ζα πείηε φηη γλσξίδεηε απηφ ην πξφ-

45

ζσπν…Παξαθαιψ! Παξαηεξείζηε ην, ην γλσξίδσ πνηέ δελ είλαη παξαηεξψ.
Αο κελ ζπγρένπκε ην γλσξίδσ κε ην παξαηεξψ…
Ζ παξαηήξεζε ηνπ εαπηνχ καο πνπ είλαη 100% ελεξγεηηθή, είλαη έλα
κέζν γηα ηελ αιιαγή ηνπ εαπηνχ καο, ελψ ε γλψζε πνπ είλαη παζεηηθή δελ
είλαη.
΢ίγνπξα ην λα γλσξίδνπκε δελ είλαη κηα πξάμε πξνζνρήο. Ζ πξνζνρή πνπ
δηεπζχλεηαη πξνο ηνλ εζσηεξηθφ εαπηφ καο, πξνο φηη ζπκβαίλεη ζην
εζσηεξηθφ καο, λαη είλαη θάηη ζεηηθφ, ελεξγεηηθφ…
Μέζα απφ ηελ πεξίπησζε ελφο αηφκνπ πνπ αληηπαζνχκε, γηαηί έηζη, γηαηί
έηζη καο θάλεη θέθη θαη πνιιέο θνξέο ρσξίο θαλέλα ιφγν, παξαηεξεί θαλείο
ηελ πιεζψξα ησλ ζθέςεσλ πνπ ζπζζσξεχνληαη ζην λνπ, ην ζχλνιν ησλ
θσλψλ πνπ κηινχλ θαη θσλάδνπλ άηαθηα κέζα καο, απηά πνπ ιέλε, ηηο
δπζάξεζηεο ζπγθηλήζεηο πνπ αλαβιχδνπλ ζην εζσηεξηθφ καο, ηελ δπζάξεζηε
γεχζε πνπ αθήλνπλ φια ηνχηα ζηνλ ςπρηζκφ καο θιπ, θιπ, θιπ.
Οινθάλεξα, ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε πξνζέρνπκε επίζεο φηη εζσηεξηθά
ζπκπεξηθεξφκαζηε πνιχ άζρεκα πξνο ην πξφζσπν πνπ αληηπαζνχκε.
΋κσο γηα λα ηα δνχκε φια απηά ρξεηάδεηαη αλακθηζβήηεηα κηα πξνζνρή
πνπ λα δηεπζχλεηαη ζθφπηκα πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ εαπηνχ καο, φρη κηα
παζεηηθή πξνζνρή.
Ζ δπλακηθή πξνζνρή πξαγκαηηθά πξνέξρεηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ
παξαηεξεηή, ελψ νη ζθέςεηο θαη νη ζπγθηλήζεηο αλήθνπλ ζηελ πιεπξά ηνπ
παξαηεξνχκελνπ.
΋ια απηά καο θάλνπλ λα θαηαιάβνπκε φηη ην «γλσξίδσ» είλαη θάηη
απφιπηα παζεηηθφ θαη κεραληθφ, ζε αληίζεζε κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ εαπηνχ
καο πνπ είλαη ζπλεηδεηή πξάμε.
Με απηφ δελ ζέινπκε λα πνχκε φηη δελ ππάξρεη ε κεραληθή παξαηήξεζε
ηνπ εαπηνχ καο, φκσο ε παξαηήξεζε απηνχ ηνπ είδνπο δελ έρεη ηίπνηε λα
θάλεη κε ηελ ςπρνινγηθή απηνπαξαηήξεζε ζηελ νπνία αλαθεξφκαζηε.
Σν λα ζθεθηφκαζηε θαη ην λα παξαηεξνχκε θαηαιήγνπλ επίζεο πνιχ
δηαθνξεηηθά. Οπνηνδήπνηε άηνκν κπνξεί λα έρεη ηελ πνιπηέιεηα ηνπ λα
ζθέθηεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ φηη ζέιεη, ηνχην φκσο δελ ζεκαίλεη φηη
παξαηεξείηαη πξαγκαηηθά.
Υξεηάδεηαη λα δνχκε ηα δηάθνξα Δγψ ζε δξάζε, λα ηα αλαθαιχςνπκε
κέζα ζηνλ ςπρηζκφ καο, λα θαηαιάβνπκε φηη κέζα ζην θαζέλα ηνπο ππάξρεη
έλα πνζνζηφ ηεο ίδηαο καο ηεο ζπλείδεζεο, λα κεηαλνήζνπκε πνπ ηα
δεκηνπξγήζακε θιπ.

46

Σφηε ζα αλαθσλήζνπκε: Ση θάλεη ινηπφλ απηφ ην Δγψ; Ση ιέεη; Ση ζέιεη;
Γηαηί κε βαζαλίδεη κε ηελ ιαγλεία ηνπ; Με ηνλ ζπκφ ηνπ; θιπ, θιπ, θιπ.
Σφηε ζα δνχκε κέζα καο φιν απηφ ην ηξέλν απφ ζθέςεηο, ζπγθηλήζεηο,
επηζπκίεο, πάζε, ηδησηηθέο θσκσδίεο, πξνζσπηθά δξάκαηα, επεμεξγαζκέλα
ςέκαηα, νκηιίεο, δηθαηνινγίεο, λνζεξφηεηεο, θξεβάηηα εδνλήο, ζθελέο
αζέιγεηαο θιπ, θιπ, θιπ.
Πνιιέο θνξέο πξηλ θνηκεζνχκε, ηελ νξηζκέλε ζηηγκή ηεο κεηάβαζεο απφ
ηελ εγξήγνξζε ζηνλ χπλν, αηζζαλφκαζηε δηάθνξεο θσλέο κέζα ζηνλ ίδην καο
ηνλ λνπ λα κηινχλ κεηαμχ ηνπο. Δίλαη ηα δηάθνξα Δγψ πνπ πξέπεη λα
ζπάζνπλ εθείλεο ηηο ζηηγκέο θάζε ζχλδεζε κε ηα δηάθνξα θέληξα ηεο
νξγαληθήο καο κεραλήο, κε ζθνπφ λα βπζηζηνχλ ζηνλ κνξηαθφ θφζκν ηεο
Πέκπηεο Γηάζηαζεο.
22. Ζ ΦΛΤΑΡΗΑ
Καηαιήγεη επείγνλ, ακεηάζεην, κε αλαβιεηφ, λα παξαηεξήζνπκε ηελ
εζσηεξηθή θιπαξία θαη ηνλ αθξηβή ρψξν απ’ φπνπ πξνέξρεηαη.
Αλακθηζβήηεηα ε εζθαικέλε εζσηεξηθή θιπαξία είλαη ε Αηηία ησλ
Αηηηψλ πνιιψλ δπζάξεζησλ θαη δπζαξκνληθψλ ςπρηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην
παξφλ θαη ζην κέιινλ επίζεο.
΢αθψο απηή ε κάηαηε, αλνχζηα πεξηηηνινγία δηθνξνχκελεο θιπαξίαο θαη
γεληθφηεξα θάζε επηδήκηα, βιαβεξή, παξάινγε ζπδήηεζε πνπ εθδειψλεηαη
ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, έρνπλ ηελ πξνέιεπζή ηνπο ζηελ εζθαικέλε
εζσηεξηθή ζπλνκηιία.
Ξέξνπκε φηη ππάξρεη ζηε Γλψζε ε εζσηεξηζηηθή πξαθηηθή ηεο εζυηεπικήρ
ζιυπήρ, απηφ ην γλσξίδνπλ νη νπαδνί καο ηεο Σξίηεο Κάκαξαο.
Γελ είλαη πεξηηηφ λα πνχκε κε πιήξε ζαθήλεηα φηη ε εζσηεξηθή ζησπή
νθείιεη λα αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζε θάηη πνιχ αθξηβέο θαη θαζνξηζκέλν.
΋ηαλ ε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο εμαληιείηαη εζειεκέλα ζηε δηάξθεηα ηνπ
βαζχ εζσηεξηθνχ δηαινγηζκνχ, πεηπραίλεηαη ε εζσηεξηθή ζησπή, φκσο δελ
είλαη απηφ πνπ ζέινπκε λα εμεγήζνπκε ζην παξφλ θεθάιαην.
Οχηε ην λα «αδεηάζεη ν λνπο» ή «λα κείλεη ιεπθφο» γηα λα επηηχρνπκε
πξαγκαηηθά ηελ εζσηεξηθή ζησπή, είλαη απηφ πνπ πξνζπαζνχκε λα
εμεγήζνπκε ηψξα ζε απηέο ηηο παξαγξάθνπο.
Σν λα αζθνχκε ηελ εζσηεξηθή ζησπή, ζηελ νπνία αλαθεξφκαζηε, δελ
ζεκαίλεη επίζεο λα εκπνδίδνπκε θάηη λα εηζρσξήζεη ζην λνπ.

47

Πξαγκαηηθά κηιάκε απηή ηελ ζηηγκή γηα έλα είδνο εζσηεξηθήο ζησπήο
πνιχ δηαθνξεηηθφ. Γελ πξφθεηηαη γηα θάηη απξνζδηφξηζην θαη γεληθφ.
Θέινπκε λα αζθήζνπκε ηελ εζσηεξηθή ζησπή ζε ζρέζε κε θάηη πνπ ήδε
ππάξρεη ζην λνπ: πξφζσπν, γεγνλφο, πξνζσπηθφ ή μέλν πξφβιεκα, απηφ πνπ
καο δηεγήζεθαλ, απηφ πνπ έθαλε ν ηάδε θιπ, αιιά ρσξίο λα ηα αγγίμνπκε κε
ηελ εζσηεξηθή γιψζζα, ρσξίο εζψηεξε ζπδήηεζε.
Σν λα κάζνπκε λα ζσπαίλνπκε φρη κφλν κε ηελ εμσηεξηθή γιψζζα, αιιά
αθφκα θαη κε ηελ κπζηηθή, εζσηεξηθή γιψζζα αθφκα, θαηαιήγεη εμαηξεηηθφ,
ζαπκάζην.
Πνιινί ζσπαίλνπλ εμσηεξηθά, φκσο κε ηελ εζσηεξηθή ηνπο γιψζζα
γδέξλνπλ δσληαλφ ηνλ πιεζίνλ. Ζ δειεηεξηψδεο θαη κνρζεξή εζσηεξηθή
θιπαξία πξνθαιεί εζσηεξηθή ζχγρπζε.
Αλ παξαηεξήζνπκε ηελ εζθαικέλε, εζσηεξηθή θιπαξία ζα δνχκε φηη
είλαη θηηαγκέλε απφ αιήζεηεο κηζέο ή απφ αιήζεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ
ηνπο κε ηξφπν ιίγν πνιχ αλαθξηβή ή θάηη πνπ πξνζηέζεθε ή αθαηξέζεθε.
Γπζηπρψο ε ζπγθηλεζηαθή καο δσή βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ
απηνζπκπάζεηα.
΢αλ άθξνλ άσηνλ ηεο ηφζεο αηηκίαο ζπκπαζνχκε κφλν ηνπο εαπηνχο καο,
ην ηφζν αγαπεκέλν καο Δγψ, θαη αηζζαλφκαζηε αληηπάζεηα κέρξη θαη κίζνο
γηα απηνχο πνπ δελ καο ζπκπαζνχλ.
Αγαπνχκε ηνπο εαπηνχο καο ππεξβνιηθά, είκαζηε λαξθηζζηζηέο 100%.
Απηφ είλαη αλαληίξξεην, αλακθηζβήηεην.
΋ζν ζπλερίδνπκε λα είκαζηε απνθιεηζκέλνη ζηελ απηνζπκπάζεηα,
νπνηαδήπνηε αλάπηπμε ηνπ Δίλαη γίλεηαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ αδχλαηε.
Υξεηάδεηαη λα βιέπνπκε ηελ μέλε άπνςε. Δίλαη επείγνλ λα μέξνπκε λα
κπαίλνπκε ζηελ ζέζε ησλ άιισλ.
«΋ια φζα ζέιεηε λα θάλνπλ ζε εζάο νη άλζξσπνη, λα θάλεηε θαη εζείο ζε
απηνχο» Μαηζαίνο: θεθ7, παξ 12.
Απηφ πνπ πξαγκαηηθά κεηξάεη ζε απηέο ηηο κειέηεο, είλαη ν ηξφπνο πνπ
ζπκπεξηθέξνληαη νη άλζξσπνη ν έλαο πξνο ηνλ άιιν εζσηεξηθά θαη αφξαηα.
Γπζηπρψο αθφκε θαη αλ είκαζηε πνιχ επγεληθνί, κέρξη θαη εηιηθξηλείο
κεξηθέο θνξέο, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη αφξαηα θαη εζσηεξηθά ζπκπεξηθεξφκαζηε πνιχ άζρεκα κεηαμχ καο.
Άηνκα θαηλνκεληθά πνιχ θαιφθαξδα, ζέξλνπλ ηνπο νκνίνπο ηνπο,
θαζεκεξηλά, κέρξη ηελ κπζηηθή ζπειηά ηνπ εαπηνχ ηνπο, γηα λα θάλνπλ κε
απηνχο θάζε ηη πνπ επηζπκνχλ (ηαπεηλψζεηο, θνξντδίεο, γεινηνπνηήζεηο θιπ).

48

23. Ο ΚΟ΢ΜΟ΢ ΣΧΝ ΢ΥΔ΢ΔΧΝ
Ο θφζκνο ησλ ζρέζεσλ έρεη ηξεηο φςεηο πνιχ δηαθνξεηηθέο πνπ ρξεηάδεηαη
λα μεθαζαξίζνπκε κε αθξηβή ηξφπν.
Πξψηε: Δίκαζηε ζπζρεηηζκέλνη κε ην πιαλεηηθφ ζψκα, δειαδή ην θπζηθφ
ζψκα.
Γεχηεξε: δνχκε ζηνλ πιαλήηε Γε θαη ζαλ ινγηθή ζπλέπεηα ζρεηηδφκαζηε
κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν θαη κε ηα δεηήκαηα πνπ καο αθνξνχλ: νηθνγελεηαθά,
εκπνξηθά, ρξεκαηηθά, δεηήκαηα θαζεθφλησλ, επαγγεικαηηθά, πνιηηηθά θιπ,
θιπ, θιπ.
Σξίηε: ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ ηνλ ίδην. Γηα ηελ
πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ, απηνχ ηνπ είδνπο ε ζρέζε δελ έρεη ηελ παξακηθξή ζεκαζία.
Γπζηπρψο ηνπο αλζξψπνπο ηνπο ελδηαθέξνπλ κφλνλ ηα δχν πξψηα είδε
ζρέζεσλ. Αληηκεησπίδνπλ ην ηξίην είδνο κε ηελ πην απφιπηε αδηαθνξία.
Σξνθή, πγεία, ρξήκαηα, επηρεηξήζεηο απνηεινχλ πξαγκαηηθά ηηο θχξηεο
αλεζπρίεο ηνπ δηαλννχκελνπ δψνπ πνπ ιαλζαζκέλα νλνκάδεηαη άλζξσπνο.
Έηζη ινηπφλ: γίλεηαη θαλεξφ φηη ηφζν ην θπζηθφ ζψκα φζν θαη ηα
δεηήκαηα ηνπ θφζκνπ είλαη εμσηεξηθά γηα καο.
Σν Πιαλεηηθφ ΢ψκα (θπζηθφ ζψκα) άιινηε αξξσζηαίλεη, άιινηε είλαη
θαιά θαη νχησ θαζ’ εμήο.
Ννκίδνπκε πάληα φηη έρνπκε θάπνηα γλψζε γχξσ απφ ην θπζηθφ καο
ζψκα, φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νχηε νη θαιχηεξνη επηζηήκνλεο ηνπ
θφζκνπ δελ μέξνπλ πνιιά γχξσ απφ ην νζηέηλν θαη ζάξθηλν ζψκα καο.
Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ην θπζηθφ ζψκα ιφγσ ηεο ηξνκαθηηθήο θαη
πεξίπινθεο νξγάλσζήο ηνπ, βξίζθεηαη πνιχ πην πέξα απφ ηελ θαηαλφεζή
καο.
΢ε φηη αθνξά ηελ δεχηεξε κνξθή ζρέζεσλ είκαζηε πάληνηε ζχκαηα ησλ
πεξηζηάζεσλ. Δίλαη αμηνζξήλεην πνπ αθφκε δελ έρνπκε κάζεη λα
πξνθαινχκε ζπλεηδεηά ηα γεγνλφηα.
Δίλαη πνιινί νη άλζξσπνη πνπ είλαη αλίθαλνη λα πξνζαξκνζηνχλ κε
νηηδήπνηε ή κε νπνηνλδήπνηε ή λα έρνπλ πξαγκαηηθή επηηπρία ζηελ δσή.
Αληηκεησπίδνληαο ηνλ εαπηφ καο απφ ηελ πιεπξά ηεο Δζσηεξηθήο
Γλσζηηθήο Γνπιεηάο, γίλεηαη επείγνλ λα εμαθξηβψζνπκε ζε πνηα απφ ηηο ηξεηο
κνξθέο ζρέζεσλ έρνπκε ειιείςεηο.

49

Μπνξεί λα ζπκβεί ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο λα είκαζηε εζθαικέλα
ζπζρεηηζκέλνη κε ην θπζηθφ ζψκα θαη θαηά ζπλέπεηα λα είκαζηε άξξσζηνη.
Μπνξεί λα ζπκβεί λα είκαζηε άζρεκα ζπζρεηηζκέλνη κε ηνλ εμσηεξηθφ
θφζκν θαη ζαλ απνηέιεζκα λα έρνπκε πξνζηξηβέο, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά
πξνβιήκαηα θιπ, θιπ, θιπ .
Μπνξεί λα είκαζηε άζρεκα ζπζρεηηζκέλνη κε ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ θαη
ζπλεπψο λα ππνθέξνπκε πνιχ απφ έιιεηςε εζσηεξηθήο θψηηζεο.
Οινθάλεξα αλ ε ιάκπα ηνπ δσκαηίνπ καο δελ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ
ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, ην ππλνδσκάηηφ καο ζα βξίζθεηαη ζηα ζθνηάδηα.
΋ζνη ππνθέξνπλ απφ έιιεηςε εζσηεξηθήο θψηηζεο, πξέπεη λα ζπλδέζνπλ
ηνλ λνπ ηνπο κε ηα Αλψηεξα Κέληξα ηνπ Δίλαη ηνπο.
Αλακθηζβήηεηα ρξεηάδεηαη λα εγθαηαζηήζνπκε ζσζηέο ζρέζεηο φρη κφλν
κε ην Πιαλεηηθφ καο ΢ψκα (θπζηθφ ζψκα) θαη ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, αιιά
επίζεο κε θάζε έλα απφ ηα κέξε ηνπ ίδηνπ καο ηνπ Δίλαη.
Οη απαηζηφδνμνη άξξσζηνη, θνπξαζκέλνη απφ ηνπο ηφζνπο γηαηξνχο θαη ηα
θάξκαθα, δελ επηζπκνχλ πηα λα ζεξαπεπζνχλ. Οη αηζηφδνμνη άξξσζηνη
αγσλίδνληαη γηα λα δήζνπλ.
΢ην θαδίλν ηνπ Μφληε Κάξιν πνιινί εθαηνκκπξηνχρνη, πνπ έραζαλ ηελ
πεξηνπζία ηνπο ζην παηρλίδη, απηνθηφλεζαλ. Δθαηνκκχξηα θησρέο κεηέξεο
εξγάδνληαη γηα λα ζξέςνπλ ηα παηδηά ηνπο.
Δίλαη ακέηξεηνη νη απνγνεηεπκέλνη ππνςήθηνη πνπ απφ έιιεηςε ςπρηθψλ
δπλάκεσλ θαη εζσηεξηθήο θψηηζεο απαξλήζεθαλ ηελ Δζσηεξηζηηθή Γνπιεηά
πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπο. Λίγνη είλαη απηνί πνπ μέξνπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο
αληημνφηεηεο.
΢ε θαηξνχο απζηεξνχ πεηξαζκνχ, εξήκσζεο θαη απειπηζίαο, πξέπεη θαλείο
λα επηθαιεζζεί ηε εζψηεξε αλάκλεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ.
΢ηα βάζε ηνπ θαζελφο καο βξίζθεηαη ε Σνλαλδίλ ησλ Αδηέθσλ, ε ΢ηέιια
Μάξηο, ε Αηγχπηηα Ίζηο, ν Θεφο Μεηέξα πνπ καο πεξηκέλεη, γηα λα γηαηξέςεη
ηελ πνλεκέλε θαξδηά καο.
΋ηαλ θάπνηνο πξνθαιεί ζηνλ εαπηφ ηνπ ην ζνθ ηεο «Αλάκλεζεο ηνπ Δαπηνχ ηνπ», παξάγεηαη ζη’ αιήζεηα κηα ζαπκαηνπξγή αιιαγή ζε θάζε εξγαζία
ηνπ ζψκαηνο θαηά ηξφπνλ ψζηε ηα θχηηαξα λα δέρνληαη κηα δηαθνξεηηθή
ηξνθή.
24. ΣΟ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ

50

Έθηαζε ε ζηηγκή λα αλαινγηζηνχκε πνιχ ζνβαξά πάλσ ζε απηφ πνπ ιέγεηαη «εζσηεξηθή ζεψξεζε».
Γελ ρσξάεη ε παξακηθξή ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηελ θαηαζηξνθηθή
εκθάληζε ηεο «εζψηεξεο απηνζεψξεζεο». Απηή εθηφο ηνπ φηη ππλσηίδεη ηελ
ζπλείδεζε, καο θάλεη λα ράλνπκε πάξα πνιιή ελέξγεηα.
Αλ δελ έπεθηε θαλείο ζην ιάζνο λα ηαπηηζηεί ηφζν κε ηνλ εαπηφ ηνπ, ε
εζσηεξηθή απηνζεψξεζε ζα ήηαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ αδχλαηε.
΋ηαλ έλαο ηαπηίδεηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνλ αγαπάεη ππεξβνιηθά,
αηζζάλεηαη ζπκπφληα γη’ απηφλ, απηνζεσξείηαη, ζθέθηεηαη φηη πάληνηε ζπκπεξηθέξζεθε πνιχ θαιά κε ηνλ ηάδε, ηνλ δείλα, ηε γπλαίθα ηνπ, ηα παηδηά
ηνπ θιπ, φηη θαλείο δελ κπφξεζε λα ην εθηηκήζεη θιπ. Σειηθά είλαη έλαο άγηνο
θαη φινη νη άιινη θάπνηνη θαθφβνπινη, θάπνηνη παιηάλζξσπνη.
Μηα απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο κνξθέο εζψηαηεο απηνζεψξεζεο είλαη ε
αλεζπρία γηα ην ηη ζα κπνξνχζαλ λα ζθεθηνχλ νη άιινη γηα καο. Ίζσο
ππνζέηνπλ φηη δελ είκαζηε ηίκηνη, εηιηθξηλείο, θηιαιήζεηο, γελλαίνη θιπ.
Σν πην πεξίεξγν απ’ φια απηά είλαη φηη αγλννχκε αμηνζξήλεηα ηελ
ηεξάζηηα απψιεηα ελεξγείαο πνπ καο θέξλνπλ απηνχ ηνπ είδνπο νη αλεζπρίεο.
Πνιιέο ερζξηθέο ζηάζεηο ζε νξηζκέλα πξφζσπα πνπ θαλέλα θαθφ δελ καο
έρνπλ θάλεη, νθείινληαη αθξηβψο ζε ηέηνηεο αλεζπρίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη
απφ ηελ εζσηεξηθή απηνζεψξεζε.
΢ε ηέηνηεο πεξηζηάζεηο, επεηδή αγαπάκε ηφζν πνιχ ηνλ εαπηφ καο
απηνζεσξνχκελνη κε ηέηνηνλ ηξφπν, είλαη ζαθέο φηη ην Δγψ ή θαιχηεξα ζα
ιέγακε ηα Δγψ αληί λα εμαιεηθζνχλ, ελδπλακψλνληαη ηφηε ηξνκαθηηθά.
΋ηαλ ηαπηίδεηαη θαλείο κε ηνλ εαπηφ ηνπ, ζπκπνλά ηνλ εαπηφ ηνπ πνιχ γηα
ηελ ίδηα ηνπ ηελ θαηάζηαζε, κέρξη θαη θηάλεη λα θάλεη ινγαξηαζκνχο.
Έηζη πνπ ζθέθηεηαη φηη ν ηάδε, ν δείλα, φηη ν λνλφο, φηη ε λνλά, φηη ν
γείηνλαο, φηη ην αθεληηθφ, φηη ν θίινο θιπ δελ ηνλ πιήξσζαλ φπσο έπξεπε γηα
φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο θαινζχλεο ηνπ θαη εγθισβηζκέλνο ζε απηά,
θαηαληά αλππφθνξνο θαη βαξεηφο γηα φινλ ηνλ θφζκν.
Με έλα ηέηνην άηνκν, πξαθηηθά, δελ κπνξεί λα κηιήζεη θαλείο, γηαηί
νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε είλαη ζίγνπξν φηη ζα θαηαιήμεη ζην ζεκεησκαηάξην
ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ θαη ζηηο ηαιαηπσξίεο ηνπ γηα ηηο νπνίεο ηφζν
παηλεχεηαη.
Δίλαη γξακκέλν φηη ζηελ Γλσζηηθή Δζσηεξηθή Γνπιεηά ε ςπρηθή
αλάπηπμε είλαη δπλαηή κφλν κέζσ απφ ηεο ζπγρψξεζεο πξνο ηνπο άιινπο.

51

Αλ θαλείο δεη απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή, απφ ιεπηφ ζε ιεπηφ ππνθέξνληαο γηα
φηη ηνπ ρξσζηνχλ, γηα φηη ηνπ έθαλαλ, γηα ηηο πίθξεο πνπ ηνλ πφηηζαλ, πάληα
κε ην ίδην ηξαγνχδη, ηίπνηε δελ ζα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί ζην εζσηεξηθφ
ηνπ.
Ζ Πξνζεπρή ηνπ Κπξίνπ ιέεη: «Καη άθεο εκίλ ηα νθεηιήκαηα εκψλ, σο
θαη εκείο αθίεκελ ηνηο νθεηιέηεο εκψλ».
Σν αίζζεκα φηη καο ρξσζηάλε, ν πφλνο γηα ηα θαθά πνπ καο πξνθάιεζαλ
εκπνδίδεη θάζε εζσηεξηθή πξφνδν ηεο ςπρήο.
Ο κεγάινο Κακπίξ Ηεζνχο είπε: «Να έξζεηο ζε ζπκθσλία κε ηνλ αληίδηθφ
ζνπ γξήγνξα, φζν είζαη ζηνλ δξφκν καδί ηνπ, γηα λα κελ ηχρεη θαη ζε
παξαδψζεη ν αληίδηθφο ζνπ ζηνλ δηθαζηή θαη ν δηθαζηήο ζηνλ δεζκνθχιαθα
θαη ξηρηείο ζηελ θπιαθή. ΢ε βεβαηψ φηη δελ ζα βγεηο απφ εθεί αλ δελ
πιεξψζεηο θαη ηνλ ηειεπηαίν θνδξάληε». Μαηζαίνο θεθ. Δ, παξ. 25-26.
Αλ καο ρξσζηνχλ, ρξσζηάκε. Αλ απαηηήζνπκε λα καο πιεξψζνπλ κέρξη
θαη ηελ ηειεπηαία δεθάξα, νθείινπκε πξψηα λα πιεξψζνπκε κέρξη θαη ηνλ
ηειεπηαίν θνδξάληε.
Απηφο είλαη ν λφκνο ηεο αληεθδίθεζεο: «νθζαικφο αληί νθζαικνχ θαη
νδφληα αληί νδφληνο». Φαχινο θχθινο, παξάινγν.
Οη ζπγλψκεο, ε πιήξεο ηθαλνπνίεζε θαη νη ηαπεηλψζεηο πνπ απαηηνχκε
απφ ηνπο άιινπο γηα ηα θαθά πνπ καο πξνθάιεζαλ, απαηηνχληαη επίζεο θαη
απφ εκάο, αλ θαη ζεσξνχκε ηνπο εαπηνχο καο «ήκεξα πξφβαηα».
Σν λα ηνπνζεηείηαη θαλείο θάησ απφ κε αλαγθαίνπο λφκνπο είλαη
παξάινγν. Καιχηεξα είλαη λα βάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θάησ απφ λέεο επηξξνέο.
Ο λφκνο ηεο Δπζπιαρλίαο είλαη κηα επηξξνή πνιχ αλψηεξε ηνπ λφκνπ ηνπ
βίαηνπ αλζξψπνπ: «νθζαικφ αληί νθζαικνχ, νδφληα αληί νδφληνο».
Δίλαη επείγνλ, απαξαίηεην, ακεηάζεην λα πάξνπκε ζέζε έμππλα θάησ απφ
ηηο ζαπκαζηέο επηξξνέο ηεο Δζσηεξηθήο Γλσζηηθήο Γνπιεηάο, λα μεράζνπκε
φηη καο ρξσζηνχλ θαη λα εμαιείςνπκε ζηνλ ςπρηζκφ καο νπνηαδήπνηε κνξθή
απηνζεψξεζεο.
Πνηέ δελ πξέπεη λα επηηξέπνπκε κέζα καο ζπλαηζζήκαηα εθδίθεζεο,
κλεζηθαθίεο, αξλεηηθέο ζπγθηλήζεηο, αγσλίεο γηα ηα θαθά πνπ καο
πξνθάιεζαλ, βία, θζφλν, αθαηάπαπζηε αλάκλεζε ησλ νθεηιψλ θιπ, θιπ,
θιπ.
Ζ Γλψζε είλαη πξννξηζκέλε γηα εθείλνπο ηνπο εηιηθξηλείο ππνςήθηνπο
πνπ πξαγκαηηθά ζα ήζειαλ λα δνπιέςνπλ θαη λα αιιάμνπλ.

52

Αλ παξαηεξήζνπκε ηα πιήζε κπνξνχκε λα απνδείμνπκε κε άκεζν ηξφπν,
φηη θαζέλαο έρεη ην δηθφ ηνπ ηξαγνχδη.
Καζέλαο ηξαγνπδάεη ην δηθφ ηνπ ςπρνινγηθφ ηξαγνχδη. Θέισ λα
αλαθεξζψ κε έκθαζε ζε απηφ ην ζέκα ησλ ςπρνινγηθψλ ινγαξηαζκψλ, ην λα
αηζζάλεηαη θαλείο φηη ηνπ ρξσζηάλε, λα παξαπνληέηαη, λα απηνζεσξείηαη θιπ.
Μεξηθέο θνξέο ν θφζκνο ηξαγνπδάεη ην ηξαγνχδη ηνπο γηαηί έηζη, ρσξίο λα
ηνλ θνπξδίζεη θαλείο, ρσξίο λα ηνπ δίλεη ζάξξνο θαλείο θαη ζε άιιεο
πεξηπηψζεηο κεηά απφ θάκπνζα πνηήξηα θξαζί…
Δκείο ιέκε φηη ην αληαξφ καο ηξαγνχδη πξέπεη λα εμαιεηθηεί. Απηφ καο
θάλεη αλίθαλνπο εζσηεξηθά, καο θιέβεη πνιιή ελέξγεηα.
΢ε ζέκαηα Δπαλαζηαηηθήο Φπρνινγίαο, θάπνηνο πνπ ηξαγνπδάεη
ππεξβνιηθά θαιά (δελ αλαθεξφκαζηε ζηελ σξαία θσλή, νχηε ζην θπζηθφ
ηξαγνχδη) ζίγνπξα δελ κπνξεί λα πάεη καθξχηεξα απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, κέλεη
ζην παξειζφλ…
Έλα πξφζσπν πνπ εκπνδίδεηαη απφ ζιηβεξά ηξαγνχδηα δελ κπνξεί λα
αιιάμεη ην Τπαξμηαθφ ηνπ Δίλαη ηνπ, δελ κπνξεί λα πάεη καθξχηεξα απφ
απηφ πνπ είλαη.
Γηα λα πεξάζεη θαλείο ζε Αλψηεξν Δπίπεδν ηνπ Δίλαη πξέπεη αθξηβψο λα
ζηακαηήζεη λα είλαη απηφ πνπ είλαη. Υξεηάδεηαη λα κελ είκαζηε απηφ πνπ
είκαζηε. Αλ ζπλερίδνπκε λα είκαζηε απηφ πνπ είκαζηε, πνηέ δελ ζα
κπνξέζνπκε λα πεξάζνπκε ζε έλα Αλψηεξν Δπίπεδν ηνπ Δίλαη.
΢ην πεδίν ηεο πξαθηηθήο δσήο ζπκβαίλνπλ αζπλήζηζηα πξάγκαηα. Πνιχ
ζπρλά θάπνην νπνηνδήπνηε άηνκν δέλεηαη κε θηιία κε έλα άιιν, κφλν γηαηί
ηνπ είλαη εχθνιν λα ηνπ ηξαγνπδάεη ην ηξαγνχδη ηνπ.
Γπζηπρψο ηέηνηνπ είδνπο ζρέζεηο ηειεηψλνπλ, φηαλ ηνπ ηξαγνπδηζηή
δεηεζεί λα ζσπάζεη, λα αιιάμεη δίζθν, λα κηιήζεη γηα άιια πξάγκαηα, θιπ.
Σφηε ν κλεζίθαθνο ηξαγνπδηζηήο θεχγεη λα αλαδεηήζεη λέν θίιν, θάπνηνλ
πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ηνλ αθνχεη γηα απεξηφξηζην ρξφλν.
Καηαλφεζε απαηηεί ν ηξαγνπδηζηήο, θάπνηνλ πνπ λα ηνλ θαηαιαβαίλεη, ΢α
λα είλαη εχθνιν λα θαηαιάβεηο έλαλ άιινλ άλζξσπν.
Γηα λα θαηαιάβεηο έλαλ άιινλ άλζξσπν πξέπεη αθξηβψο λα θαηαιάβεηο
ηνλ ίδην ζνπ ηνλ εαπηφ. Γπζηπρψο ν θαιφο ηξαγνπδηζηήο λνκίδεη φηη
θαηαιαβαίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ.
Δίλαη πνιινί νη απνγνεηεπκέλνη ηξαγνπδηζηέο πνπ δηαςεχζηεθαλ, πνπ
ηξαγνπδάλε ην ηξαγνχδη φηη δελ ηνπο θαηαιαβαίλνπλ, θαη νλεηξεχνληαη έλα
ζαπκαζηφ θφζκν φπνπ απηνί ζα είλαη νη θεληξηθέο κνξθέο.

53

Δληνχηνηο δελ ηξαγνπδνχλ φινη νη ηξαγνπδηζηέο δεκφζηα. Τπάξρνπλ
επίζεο θαη νη ζπγθξαηεκέλνη. Γελ ηξαγνπδνχλ ην ηξαγνχδη ηνπο απ’ επζείαο
φκσο ην ηξαγνπδνχλ κπζηηθά.
Δίλαη άηνκα πνπ δνχιεςαλ πνιχ, πνπ ππέθεξαλ ππεξβνιηθά, πνπ
αηζζάλνληαη εμαπαηεκέλνη, ζθέθηνληαη φηη ε δσή ηνπο ρξσζηάεη φια εθείλα
πνπ πνηέ δελ θάλεθαλ ηθαλνί λα πεηχρνπλ.
Αηζζάλνληαη κηα εζσηεξηθή ιχπε ζπλήζσο, κηαλ αίζζεζε κνλνηνλίαο θαη
ηξνκεξήο αλίαο, εζσηεξηθή θνχξαζε ή απνγνήηεπζε γχξσ απφ φπνπ
ζηνηβάδνληαη νη ζθέςεηο.
Αλακθηζβήηεηα ηα θξπθά ηξαγνχδηα καο θιείλνπλ ην πέξαζκα ζην δξφκν
ηεο Δζσηεξηθήο Απηνπξαγκάησζεο ηνπ Δίλαη.
Γπζηπρψο, ηέηνηα θξπθά εζσηεξηθά ηξαγνχδηα πεξλνχλ απαξαηήξεηα απφ
εκάο ηνπο ίδηνπο, εθηφο θη αλ ηα παξαηεξήζνπκε ζθφπηκα.
΢αθψο θάζε παξαηήξεζε ηνπ εαπηνχ καο αθήλεη ην θσο λα πεξάζεη κέζα
καο, ζηα εζψηεξα βάζε καο.
Κακηά εζψηεξεο αιιαγή δελ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί ζηνλ ςπρηζκφ καο,
εθηφο θη αλ έξζεη ζην θσο ηεο παξαηήξεζεο ηνπ εαπηνχ καο.
Δίλαη απαξαίηεην λα παξαηεξνχκε ηνλ εαπηφ καο φηαλ είκαζηε κφλνη καο
κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο φηαλ ζρεηηδφκαζηε κε ηνπο άιινπο.
΋ηαλ θάπνηνο είλαη κφλνο ηνπ παξνπζηάδνληαη Δγψ πνιχ δηαθνξεηηθά,
ζθέςεηο πνιχ δηαθνξεηηθέο, αξλεηηθέο ζπγθηλήζεηο θιπ.
Γελ έρνπκε πάληα θαιή ζπλνδεία φηαλ είκαζηε κφλνη καο. Δίλαη ζρεδφλ
θπζηνινγηθφ, είλαη πνιχ θπζηθφ λα έρνπκε πνιχ θαθή ζπλνδεία ζε πιήξε
κνλαμηά. Σα πεξηζζφηεξν αξλεηηθά θαη επηθίλδπλα Δγψ παξνπζηάδνληαη φηαλ
είκαζηε κφλνη καο.
Αλ ζέινπκε λα κεηαηξαπνχκε ξηδηθά ρξεηάδεηαη λα ζπζηάζνπκε ηνπο
ίδηνπο καο ηνπο πφλνπο.
Πνιιέο θνξέο εθθξάδνπκε ηνπο πφλνπο καο κε έλαξζξα ή άλαξζξα
ηξαγνχδηα.
25. ΔΠΗ΢ΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΡΟΠΖ
Έλαο άλζξσπνο είλαη φηη είλαη ε δσή ηνπ. Αλ έλαο άλζξσπνο δελ αιιάμεη
ηίπνηα κέζα ηνπ, αλ δελ κεηαηξέςεη ξηδηθά ηελ δσή ηνπ, αλ δελ δνπιέςεη κε
ηνλ εαπηφ ηνπ ράλεη άζιηα ηνλ θαηξφ ηνπ.
Ο ζάλαηνο είλαη ε επηζηξνθή ζηελ ίδηα ηελ αξρή ηεο δσήο ηνπ κε ηελ
δπλαηφηεηα ηεο επαλάιεςήο ηεο μαλά.

54

Πνιιά εηπψζεθαλ ζηελ ςεπηνεζσηεξηζηηθή θαη ςεπηναπνθξπθηζηηθή
ινγνηερλία πάλσ ζην ζέκα ησλ δηαδνρηθψλ δσψλ. Καιχηεξα είλαη λα
αζρνιεζνχκε κε ηηο δηαδνρηθέο ππάξμεηο.
Ζ δσή ηνπ θαζελφο καο, κε φιεο ηεο ηηο πεξηφδνπο, είλαη πάληα ε ίδηα πνπ
επαλαιακβάλεηαη απφ χπαξμε ζε χπαξμε κέζα ζηνπο αλαξίζκεηνπο αηψλεο.
Αλακθηζβήηεηα ζπλερίδνπκε ζηα ζπέξκαηα ησλ απνγφλσλ καο, απηφ
είλαη θάηη πνπ έρεη ήδε απνδεηρζεί.
Ζ δσή θαζελφο καο ηδηαίηεξα είλαη κηα δσληαλή ηαηλία πνπ φηαλ πεζαίλνπκε ηελ θέξλνπκε καδί καο ζηελ αησληφηεηα ζηελ αησληφηεηα.
Καζέλαο καο παίξλεη ηελ ηαηλία ηνπ θαη ηελ μαλαθέξλεη γηα λα ηελ
πξνβάιεη πάιη ζηελ νζφλε κηαο θαηλνχξηαο χπαξμεο.
Ζ επαλάιεςε ησλ δξακάησλ, ησλ θσκσδηψλ θαη ησλ ηξαγσδηψλ είλαη έλα
βαζηθφ αμίσκα ηνπ Νφκνπ ηεο Τπνηξνπήο.
΢ε θάζε λέα χπαξμε επαλαιακβάλνληαη πάληα νη ίδηεο πεξηζηάζεηο. Οη
εζνπνηνί ηέηνησλ ζθελψλ πνπ πάληνηε επαλαιακβάλνληαη, είλαη απηά ηα
πιήζε πνπ δνπλ κέζα ζην εζσηεξηθφ καο: ηα Δγψ.
Αλ δηαιχζνπκε ηνπο εζνπνηνχο απηνχο, απηά ηα Δγψ ηα νπνία πξνθαινχλ
ηηο πάληνηε επαλαιακβαλφκελεο ζθελέο ηεο δσήο καο, ηφηε ε επαλάιεςε
ηέηνησλ πεξηζηάζεσλ ζα ήηαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ αδχλαηε.
΢αθψο ρσξίο εζνπνηνχο δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ζθελέο, απηφ είλαη
θάηη αθαηαπνιέκεην, αλακθηζβήηεην.
Έηζη είλαη ην πψο ζα κπνξέζνπκε λα απειεπζεξσζνχκε απφ ηνπο λφκνπο
ηεο Δπηζηξνθήο θαη Τπνηξνπήο. Έηζη κπνξνχκε ζη’ αιήζεηα λα
ειεπζεξσζνχκε.
΢αθψο θαζέλα απφ ηα πξφζσπα (ηα Δγψ) πνπ θνπβαιάκε ζην εζσηεξηθφ
καο, επαλαιακβάλεη απφ χπαξμε ζε χπαξμε ηνλ ίδην ξφιν. Αλ ην
δηαιχζνπκε, αλ ν εζνπνηφο πεζάλεη ν ξφινο ηειεηψλεη.
Αλ ζηνραζηνχκε ζνβαξά πάλσ ζηνλ λφκν ηεο Τπνηξνπήο ή ηελ
επαλάιεςε ζθελψλ ζε θάζε Δπηζηξνθή, αλαθαιχπηνπκε κε ηελ εζψηεξε
απηνπαξαηήξεζε ηα κπζηηθά ειαηήξηα απηνχ ηνπ δεηήκαηνο.
Αλ ζηελ πξνεγνχκελε χπαξμε είρακε ζε ειηθία 25 ρξφλσλ κία αηζζεκαηηθή πεξηπέηεηα, είλαη αλακθηζβήηεην φηη ην Δγψ ελφο ηέηνηνπ αξξαβψλα ζα αλαδεηήζεη ηελ θπξία ησλ νλείξσλ ηνπ ζηα 25 ρξφληα ηεο λέαο
χπαξμεο.

55

Αλ ε παξαπάλσ γπλαίθα ήηαλ ηφηε κφλν 15 ρξνλψλ, ην Δγψ απηήο ηεο
πεξηπέηεηαο ζα αλαδεηήζεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο ζηε λέα χπαξμε, ζηελ ίδηα
αθξηβψο ειηθία.
Γίλεηαη θαλεξά θαηαλνεηφ φηη ηα δχν Δγψ, ηφζν εθείλν ηνπ ελφο φζν θαη
εθείλν ηεο άιιεο, αλαδεηηφληαη ηειεπαζεηηθά θαη ζπλαληηφληαη μαλά, γηα λα
επαλαιάβνπλ ηελ ίδηα αηζζεκαηηθή πεξηπέηεηα ηεο πξνεγνχκελεο χπαξμεο.
Γχν ερζξνί πνπ πνιέκεζαλ ζαλάζηκα ζηελ πεξαζκέλε χπαξμε, ζ’
αλαδεηήζνπλ μαλά ν έλαο ηνλ άιιν ζηε λέα χπαξμε γηα λα επαλαιάβνπλ ηελ
ηξαγσδία ηνπο ζηελ αληίζηνηρε ειηθία.
Αλ δχν άηνκα είραλ κηα αληηδηθία γηα θηεκαηηθέο πεξηνπζίεο ζηελ ειηθία
ησλ 40 ρξφλσλ ζηελ πξνεγνχκελε χπαξμε, ζηελ ίδηα ειηθία ζα αλαδεηήζνπλ
ν έλαο ηνλ άιιν ηειεπαζεηηθά, ζηε λέα χπαξμε, γηα λα επαλαιάβνπλ ην ίδην.
Μέζα ζηνλ θαζέλα καο δνπλ πνιιά πιήζε γεκάηα ππνρξεψζεηο, απηφ
είλαη ζίγνπξν.
Έλαο ιεζηήο έρεη ην εζσηεξηθφ ηνπ θνξησκέλν κε έλα ζπήλαιο ιεζηψλ κε
δηάθνξεο εγθιεκαηηθέο ππνρξεψζεηο. Ο δνινθφλνο έρεη κέζα ηνπ κηα λέζση
δνινθφλσλ θαη ν ιάγλνο ζέξλεη ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ έλα ποπνείο.
Σν ζνβαξφ απ’ φια απηά είλαη φηη ε δηαλφεζε αγλνεί ηελ χπαξμε απηψλ
ησλ αηφκσλ ή Δγψ (κέζα ζε απηήλ ηελ ίδηα) θαη απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ
πνπ κνηξαία ζπλερίδνπλ λα εθπιεξψλνληαη.
΋ιεο απηέο νη ππνρξεψζεηο ησλ Δγψ πνπ θαηνηθνχλ κέζα καο ζπκβαίλνπλ
θάησ απφ ηελ ινγηθή καο.
Δίλαη πξάμεηο πνπ αγλννχκε, πξάγκαηα πνπ καο ζπκβαίλνπλ, ζπκβάληα
πνπ δηαδηθάδνληαη ζην ππνζπλείδεην θαη ζην αζπλείδεην.
Πνιχ ζσζηά έρεη εηπσζεί φηη φια καο ζπκβαίλνπλ φπσο φηαλ βξέρεη ή
φπσο φηαλ βξνληά.
Πξαγκαηηθά έρνπκε ηελ ςεπδαίζζεζε φηη θάλνπκε, φκσο ηίπνηε δελ
θάλνπκε, καο ζπκβαίλνπλ, απηφ είλαη κνηξαίν, κεραληθφ…
Ζ πξνζσπηθφηεηά καο είλαη κφλν ην εξγαιείν ησλ δηαθφξσλ Πξνζψπσλ
(Δγψ), κέζσ απφ ηεο νπνίαο θαζέλα απφ ηα πξφζσπα απηά (ηα Δγψ)
εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.
Κάησ απ’ ηελ γλσζηηθή καο ηθαλφηεηά, ζπκβαίλνπλ πνιιά πξάγκαηα.
Γπζηπρψο αγλννχκε απηφ πνπ ζπκβαίλεη θάησ απφ ηελ θησρή καο ινγηθή.
Θεσξνχκε ηνπο εαπηνχο καο ζνθνχο, φηαλ ζη’ αιήζεηα νχηε θαλ μέξνπκε
φηη δελ μέξνπκε. Δίκαζηε άζιηα θνχηζνπξα πνπ ηα παξαζέξλνπλ ηα
νξγηζκέλα θχκαηα ηεο ζάιαζζαο ηεο χπαξμεο.

56

Σν λα βγνχκε απφ απηή ηελ δπζηπρία, απφ απηή ηελ αζπλεηδεζία, απφ
ηελ ηφζν ιππεξή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε είλαη δπλαηφλ κφλν
πεζαίλνληαο ζηνλ εαπηφ καο…
Πσο ζα κπνξνχζακε λα μππλήζνπκε ρσξίο λα πεζάλνπκε πξνεγνπκέλσο;
Μφλν κε ην ζάλαην έξρεηαη ην θαηλνχξην! Αλ ν ζπφξνο δελ πεζάλεη ην θπηφ
δελ γελληέηαη.
΋πνηνο μππλά ζη’ αιήζεηα, απνθηά γηα ην ιφγν απηφ πιήξε αληηθεηκεληθφηεηα ηεο ζπλείδεζήο ηνπ, απζεληηθή θψηηζε, επηπρία…
26. ΠΑΗΓΗΚΖ ΑΤΣΟ΢ΤΝΔΗΓΖ΢Ζ
Πνιχ ζνθά καο είπαλ φηη έρνπκε 97% Τπνζπλείδεην θαη 3% ΢πλείδεζε.
Μηιψληαο εηιηθξηλά θαη ρσξίο ππεθθπγέο ζα πνχκε φηη ην 97% ηεο Οπζίαο
πνπ θέξνπκε ζην εζσηεξηθφ καο βξίζθεηαη εγθισβηζκέλν, παξαρσκέλν,
ελζσκαησκέλν κέζα ζην θαζέλα απφ ηα Δγψ πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο απνηεινχλ ην «ν Δαπηφο κνπ».
΢αθψο ε Οπζία ή ΢πλείδεζε εγθισβηζκέλε κέζα ζην θάζε Δγψ,
δηαδηθάδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ίδηα ηεο ηελ κεραλνπνίεζε.
Οπνηνδήπνηε Δγψ πνπ δηαιχζεθε, ειεπζεξψλεη έλα θαζνξηζκέλν πνζνζηφ
΢πλείδεζεο. Ζ ρεηξαθέηεζε ή απειεπζέξσζε ηεο Οπζίαο ή ΢πλείδεζεο ζα
ήηαλ αδχλαηε ρσξίο ηελ δηάιπζε ηνπ θάζε Δγψ.
Μεγαιχηεξε πνζφηεηα Δγψ πνπ δηαιχζεθαλ κεγαιχηεξε Απηνζπλείδεζε.
Ληγφηεξε πνζφηεηα Δγψ πνπ δηαιχζεθαλ κηθξφηεξν πνζνζηφ αθππληζκέλεο
΢πλείδεζεο.
Σν μχπλεκα ηεο ΢πλείδεζεο είλαη δπλαηφ κφλν αλ δηαιπζεί ην Δγψ, αλ
πεζάλνπκε κέζα ζηνλ εαπηφ καο εδψ θαη ηψξα.
Αλακθηζβήηεηα ελψ ε Οπζία ή ΢πλείδεζε βξίζθεηαη παξαρσκέλε ζην
θαζέλα απφ ηα Δγψ πνπ θέξνπκε κέζα καο, βξίζθεηαη θνηκηζκέλε, ζε
θαηάζηαζε ππνζπλείδεζεο.
Δπείγεη λα κεηαηξέςνπκε ηελ ππνζπλείδεζε ζε ζπλείδεζε θαη απηφ είλαη
δπλαηφ κφλν αλ εθκεδελίζνπκε ην Δγψ, αλ πεζάλνπκε ζηνλ εαπηφ καο.
Γελ είλαη δπλαηφ λα μππλήζνπκε αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρνπκε πεζάλεη
ζηνλ εαπηφ καο. ΋ζνη πξνζπαζνχλ λα μππλήζνπλ πξψηα γηα λα πεζάλνπλ
θαηφπηλ, δελ θαηέρνπλ αιεζηλή πείξα γηα απηφ πνπ βεβαηψλνπλ, βαδίδνπλ
απνθαζηζηηθά ζην δξφκν ηνπ ιάζνπο.
Σα λενγέλλεηα κσξά είλαη ζαπκαζηά, απνιακβάλνπλ πιήξε απηνζπλείδεζε, είλαη νινθιεξσηηθά μχπληα.

57

Μέζα ζην ζψκα ηνπ λενγέλλεηνπ κσξνχ βξίζθεηαη επαλελζαξθσκέλε ε
Οπζία θαη απηφ δίλεη ζην πιάζκα ηελ νκνξθηά ηνπ.
Γελ ζέινπκε λα πνχκε φηη ην 100% ηεο Οπζίαο ή ΢πλείδεζεο είλαη
επαλελζαξθσκέλν ζην λενγέλλεην, αιιά ην ειεχζεξν 3%, πνπ θπζηνινγηθά
δελ είλαη εγθισβηζκέλν κέζα ζηα Δγψ.
Δληνχηνηο απηφ ην πνζνζηφ ειεχζεξεο Οπζίαο επαλελζαξθσκέλν ζηνλ
νξγαληζκφ ησλ λενγέλλεησλ κσξψλ ηνπο δίλεη απφιπηε απηνζπλείδεζε,
δηαχγεηα θιπ.
Οη ελήιηθεο βιέπνπλ ην λενγέλλεην κε ζπκπφληα, ζθέθηνληαη φηη ην
πιάζκα είλαη αζπλείδεην, φκσο ζθάιινπλ αμηνζξήλεηα.
Σν λενγέλλεην βιέπεη ηνλ ελήιηθν φπσο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα:
αζπλείδεην, ζθιεξφ, δηεζηξακκέλν θιπ.
Σα Δγψ ηνπ λενγέλλεηνπ πεγαηλνέξρνληαη, γπξίδνπλ γχξσ απφ ηελ
θνχληα. Θα ήζειαλ λα κπνπλ κέζα ζην λέν ζψκα, φκσο επεηδή ην κσξφ δελ
έρεη αθφκα δηακνξθψζεη ηελ πξνζσπηθφηεηα, θάζε πξνζπάζεηα ησλ Δγψ γηα
λα κπνπλ ζην θαηλνχξην ζψκα θαηαιήγεη θάηη παξαπάλσ απφ αδχλαηε.
Πνιιέο θνξέο ηα κσξά ηξνκάδνπλ βιέπνληαο απηά ηα θαληάζκαηα ή Δγψ
λα πιεζηάδνπλ ζηελ θνχληα ηνπο θαη ηφηε θσλάδνπλ, θιαίλε, φκσο νη
ελήιηθεο δελ ην θαηαιαβαίλνπλ θαη ππνζέηνπλ φηη ην παηδί είλαη άξξσζην ή
φηη πεηλά ή δηςά. Σέηνηα είλαη ε αζπλεηδεζία ησλ κεγάισλ.
Καηά ην κέηξν πνπ δηακνξθψλεηαη ε λέα πξνζσπηθφηεηα, ηα Δγψ πνπ
έξρνληαη απφ πξνεγνχκελεο ππάξμεηο δηεηζδχνπλ ζηγά ζηγά ζην λέν ζψκα.
΋ηαλ πηα ην ζχλνιν ησλ Δγψ έρεη μαλαελζσκαησζεί, εκθαληδφκαζηε ζηνλ
θφζκν κε απηή ηε θξηθψδε εζσηεξηθή αζθήκηα πνπ καο ραξαθηεξίδεη. Σφηε
θηλνχκαζηε παληνχ ζαλ ππλνβάηεο, πάληνηε αζπλείδεηνη, πάληνηε
δηεζηξακκέλνη.
΋ηαλ πεζάλνπκε ηξία πξάγκαηα πάλε ζηνλ ηάθν:
1) ην θπζηθφ ζψκα, 2) ην δσηηθφ νξγαληθφ ππφβαζξν, 3) ε πξνζσπηθφηεηα.
Σν δσηηθφ ππφβαζξν ζαλ θάληαζκα δηαιχεηαη ζηγά ζηγά εκπξφο ζηελ
λεθξηθή ηάθξν, θαηά ην κέηξν πνπ ην θπζηθφ ζψκα δηαιχεηαη επίζεο.
Ζ πξνζσπηθφηεηα είλαη ππνζπλείδεηε ή παξαζπλεηδεηή, κπαηλνβγαίλεη
ζηνλ ηάθν φπνηε ζειήζεη, ραίξεηαη φηαλ νη πνλεκέλνη ηεο θέξλνπλ
ινπινχδηα, αγαπά ηνπο ζπγγελείο ηεο θαη δηαιχεηαη αξγά κέρξη λα γίλεη
θνζκηθή ζθφλε.

58

Απηφ πνπ ζπλερίδεη πέξα απφ ηνλ ηάθν είλαη ην Δγψ, ην πνιιαπιφ Δγψ, ν
εαπηφο καο, έλαο ζσξφο απφ δηαβφινπο κέζα ζηνπο νπνίνπο βξίζθεηαη
θπιαθηζκέλε ε Οπζία, ε ΢πλείδεζε πνπ κε ηνλ θαηξφ ηεο, ζηελ ψξα ηεο
επηζηξέθεη, μαλαελζσκαηψλεηαη.
Καηαιήγεη αμηνζξήλεην φηη κε ηελ δηακφξθσζε ηεο λέαο πξνζσπηθφηεηαο
ηνπ κσξνχ μαλαελζσκαηψλνληαη επίζεο θαη ηα Δγψ.
27. Ο ΣΔΛΧΝΖ΢ ΚΑΗ Ο ΦΑΡΗ΢ΑΗΟ΢
΢ηνραδφκελνη ιίγν πάλσ ζηηο δηάθνξεο πεξηζηάζεηο ηεο δσήο, αμίδεη ηνλ
θφπν λα θαηαιάβνπκε ζηα ζνβαξά ηηο βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο επαλαπαπφκαζηε.
Έλα άηνκν επαλαπαχεηαη ζηε ζέζε ηνπ, άιινο ζηα ιεθηά, εθείλνο ζην
γφεηξν, ν άιινο ζην παξειζφλ ηνπ, άιινο ζηνλ άιθα ή βήηα ηίηιν θιπ, θιπ,
θιπ.
Σν πην πεξίεξγν είλαη φηη φινη πινχζηνη ή δεηηάλνη ρξεηαδφκαζηε ηνπο
πάληεο θαη δνχκε απφ ηνπο πάληεο παξφιν πνπ θνπζθψλνπκε απφ
ππεξεθάλεηα θαη καηαηφηεηα.
Αο ζθεθηνχκε γηα κηα ζηηγκή φηη ζα κπνξνχζαλ λα καο αθαηξέζνπλ. Πνηα
ζα ήηαλ ε ηχρε καο ζε κηα αηκαηεξή επαλάζηαζε; ηη ζα απέκελε απφ ηηο
βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο επαλαπαπφκαζηε; Αιίκνλν ζε καο, ζεσξνχκε ηνπο
εαπηνχο καο πνιχ ηζρπξνχο θαη είκαζηε ηξνκαθηηθά αδχλακνη!
Σν Δγψ πνπ αηζζάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ, ηε βάζε ζηελ νπνία επαλαπαπφκαζηε, πξέπεη λα δηαιπζεί αλ πνζνχκε ζη’ αιήζεηα ηελ απζεληηθή
Μαθαξηφηεηα.
Έλα ηέηνην Δγψ ππνηηκά ηνπο αλζξψπνπο, αηζζάλεηαη θαιχηεξν απφ φινλ
ηνλ θφζκν, πην ηέιεην απ’ φια, πην πινχζην, πην έμππλν, πην πεπεηξακέλν ζηε
δσή θιπ.
Δίλαη πνιχ θαηάιιειν λα αλαθέξνπκε ηψξα εθείλε ηελ παξαβνιή ηνπ
Ηεζνχ, ηνπ κεγάινπ Κακπίξ, ζρεηηθά κε ηνπο δχν άληξεο πνπ πξνζεχρνληαλ.
Δηπψζεθε ζε θάπνηνπο πνπ πίζηεπαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζσζηνχο θαη
πεξηθξνλνχζαλ ηνπο άιινπο.
Ο Ηεζνχο Υξηζηφο είπε: «Γχν άλζξσπνη πήγαλ ζην Ναφ λα πξνζεπρεζνχλ, ν έλαο ήηαλ Φαξηζαίνο θαη ν άιινο Σειψλεο. Ο Φαξηζαίνο φξζηνο
πξνζεπρφηαλ κέζα ηνπ έηζη: «Θεέ κνπ ζε επραξηζηψ πνπ δελ είκαη ζαλ ηνπο
ππφινηπνπο αλζξψπνπο ηνπο θιέθηεο, άδηθνπο, κνηρνχο ή ζαλ απηφ ηνλ
Σειψλε. Νεζηεχσ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη πιεξψλσ ηελ δεθάηε γηα φια

59

φζα απνθηψ». ΋κσο ν Σειψλεο ζηεθφηαλ καθξηά, δελ ήζειε λα ζεθψζεη
νχηε ηα κάηηα ηνπ πξνο ηνλ νπξαλφ, αιιά ρηχπαγε ην ζηήζνο ηνπ ιέγνληαο:
«Θεέ κνπ ειέεζέ κε ηνλ ακαξησιφ». ΢αο ιέσ φηη απηφο θαηέβεθε
δηθαησκέλνο ζηνλ νίθν ηνπ. Γηφηη φπνηνο πςψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζα ηαπεηλσζεί, ελψ απηφο πνπ ηαπεηλψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζα πςσζεί». Λνπθάο
θεθ.18, παξ. 10-14.
Σν λ’ αξρίζνπκε λα πξνζέρνπκε ηελ ίδηα καο ηελ κεδακηλφηεηα θαη ηελ
αζιηφηεηα ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε είλαη ηειείσο αδχλαην φζν ππάξρεη κέζα
καο απηή ε έλλνηα ηνπ πιο. Παξαδείγκαηα: είκαη πην δίθαηνο απφ εθείλνλ, πην
ζνθφο απφ ηνλ ηάδε, πην ελάξεηνο απφ ηνλ δείλα, πην πινχζηνο, πην έκπεηξνο
ζηα πξάγκαηα ηεο δσήο, πην αγλφο, πην ζπλεπήο ζηα θαζήθνληά κνπ θιπ.
Γελ είλαη δπλαηφ λα πεξάζνπκε απφ ηελ ηξχπα ηεο βειφλαο, φζν ζα
είκαζηε πλούζιοι, φζν ζα ππάξρεη κέζα καο απηφ ην ζχκπιεγκα ηνπ πιο.
Δίλαη πην εχθνιν λα πεξάζεη κηα θάκεινο απφ ηελ ηξχπα ηεο βειφλαο,
παξά λα εηζέιζεη έλαο πλούζιορ ζηελ βαζηιεία ηνπ Θενχ.
Απηφ ην φηη ε ζρνιή κνπ είλαη ε θαιχηεξε θη’ απφ απηή ηνπ δηπιαλνχ
κνπ, δελ ρξεηάδεηαη. Απηφ ην φηη ε ζξεζθεία κνπ είλαη ε κφλε αιεζηλή θαη
φιεο νη άιιεο είλαη ιαλζαζκέλεο θαη παξαπιαλεηηθέο, ην φηη ε γπλαίθα ηνπ
ηάδε είλαη ρεηξφηεξε ζχδπγνο θαη ε δηθή κνπ κηα αγία, ην φηη ν θίινο κνπ ν
Ρνκπέξην είλαη κεζχζηαθαο θαη εγψ άλζξσπνο ζπλεηφο θαη εγθξαηήο θιπ, είλαη απηφ πνπ καο θάλεη λα αηζζαλφκαζηε πλούζιοι. Έλαο ιφγνο πνπ φινη
είκαζηε νη θάκεινη ηεο βηβιηθήο παξαβνιήο ζε ζρέζε κε ηελ Δζσηεξηζηηθή
Γνπιεηά.
Δπείγεη λ’ απηνπαξαηεξεζνχκε απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή, κε ζθνπφ λα
γλσξίζνπκε θαζαξά ηα ζεκέιηα πνπ πάλσ ηνπο αλαπαπφκαζηε.
΋ηαλ έλαο αλαθαιχπηεη απηφ πνπ ηνλ πξνζβάιιεη πεξηζζφηεξν ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, ηελ ελφριεζε πνπ ηνπ πξνμέλεζε απηφ ή εθείλν ην
πξάγκα, ηφηε αλαθαιχπηεη ηηο βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αλαπαχεηαη ςπρνινγηθά.
Σέηνηεο βάζεηο απνηεινχλ ζχκθσλα κε ην ρξηζηηαληθφ Δπαγγέιην «ηελ
άκκν πάλσ ζηελ νπνία έρηηζε ην ζπίηη ηνπ».
Δίλαη αλαγθαίν λα ζεκεηψζεη κε πξνζνρή πσο θαη πφηε πεξηθξφλεζε ηνπο
άιινπο ληψζνληαο αλψηεξνο, ίζσο εμαηηίαο ηνπ αμηψκαηνο ή ηεο θνηλσληθήο
ζέζεο ή ηεο εκπεηξίαο πνπ απφθηεζε ή ηνπ ρξήκαηνο θιπ.

60

Δίλαη ζνβαξφ λα αηζζάλεηαη θαλείο πινχζηνο, αλψηεξνο απφ ηνλ ηάδε ή
ηνλ δείλα γηα ηνλ άιθα ή βήηα ιφγν. Σέηνηα άηνκα δελ κπνξνχλ λα κπνπλ
ζηελ Βαζηιεία ησλ Οπξαλψλ.
Δίλαη θαιφ λα αλαθαιχςεη θαλείο κε ηη αηζζάλεηαη θνιαθεπκέλνο, πσο
ηθαλνπνηείηαη ε καηαηνδνμία ηνπ. Απηφ ζα καο δείμεη ηα ζεκέιηα πάλσ ζηα
νπνία ζηεξηδφκαζηε.
Δληνχηνηο ηέηνηνπ είδνπο παξαηήξεζε δελ πξέπεη λα είλαη θαζαξά
ζεσξεηηθφ δήηεκα, πξέπεη λα είκαζηε πξαθηηθνί θαη λα παξαηεξνχκαζηε
πξνζεθηηθά κε άκεζν ηξφπν, απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή.
΋ηαλ αξρίδεη θαλείο λα θαηαιαβαίλεη ηελ ίδηα ηνπ ηελ αζιηφηεηα θαη
καηαηφηεηα, φηαλ εγθαηαιείπεη ηα παξαιεξήκαηα κεγαιείνπ, φηαλ αλαθαιχπηεη ηελ αλνεζία ζηνπο ηφζνπο ηίηινπο, ηηκέο θαη κάηαηεο αλσηεξφηεηεο
πξνο ηνπο νκνίνπο καο είλαη αιάζεην δείγκα φηη αξρίζεη πηα λα αιιάδεη.
Γε κπνξεί θάπνηνο λα αιιάμεη, αλ πξνζθνιιάηαη ζε απηφ πνπ ιέεη: «ην
ζπίηη Μνπ», «ηα ιεθηά Μνπ», «νη αξεηέο Μνπ», «ε ηδηνθηεζία Μνπ», «ε
δνπιεηά Μνπ», «νη δηαλνεηηθέο Μνπ ηθαλφηεηεο», «νη θαιιηηερληθέο Μνπ
ηθαλφηεηεο», «νη γλψζεηο Μνπ», «ην γφεηξφ Μνπ» θιπ.
Σν λα πξνζθνιηέηαη θαλείο ζην «Γηθφ Μνπ», ζην «Μνπ» είλαη ππεξαξθεηφ γηα λα εκπνδίζεη λα γλσξίζνπκε ηελ ίδηα καο ηε κεδακηλφηεηα θαη
ηελ εζσηεξηθή αζιηφηεηα.
Ξαθληάδεηαη θαλείο φηαλ κπξνζηά ζην ζέακα κηαο ππξθατάο ή ελφο
λαπαγίνπ, ηα απειπηζκέλα πιήζε ηξέρνπλ λα αξπάμνπλ πνιιέο θνξέο
πξάγκαηα πνπ πξνμελνχλ γέιην, πξάγκαηα δίρσο ζεκαζία.
Φησρνί άλζξσπνη! Αηζζάλνληαη κέζα απφ απηά ηα πξάγκαηα, επαλαπαχνληαη ζε αλνεζίεο, πξνζθνιινχληαη ζε φηη δελ έρεη ηελ παξακηθξή
ζεκαζία.
Σν λα αηζζαλφκαζηε ηνλ εαπηφ καο κέζα απφ ηα εμσηεξηθά πξάγκαηα, ην
λα βαζίδεζαη ζε απηά ηζνδπλακεί κε ην λα βξίζθεζαη ζε θαηάζηαζε
απφιπηεο αζπλεηδεζίαο.
Σν ζπλαίζζεκα ηεο ΘΔΟΣΖΣΑ΢ (ην πξαγκαηηθφ Δίλαη) είλαη δπλαηφ
κφλν αλ δηαιχζνπκε φια απηά ηα Δγψ πνπ θέξνπκε κέζα καο, πην πξηλ
ηέηνην ζπλαίζζεκα απνβαίλεη πεξηζζφηεξν απφ αδχλαην.
Γπζηπρψο νη ιάηξεηο ηνπ Δγψ δελ ην δέρνληαη απηφ. Απηνί λνκίδνπλ ηνπο
εαπηνχο ηνπο ζενχο, ζθέθηνληαη φηη θαηέρνπλ ήδε απηά ηα «Έλδνμα
΢ψκαηα» γηα ηα νπνία κηινχζε ν Παχινο ηεο Σαξζνχ. Τπνζέηνπλ φηη ην Δγψ

61

είλαη Θετθφ θαη δελ ππάξρεη θαλείο λα ηνπο βγάιεη απφ ην θεθάιη απηνχο ηνπο
παξαινγηζκνχο.
Γελ μέξεη θαλείο ηη λα θάλεη κε ηέηνηνπο αλζξψπνπο. Σνπο εμεγεί θαη δελ
θαηαιαβαίλνπλ, γαληδσκέλνη πάληα απφ ηελ άκκν πάλσ ζηελ νπνία έρηηζαλ
ην ζπίηη ηνπο, βνπηεγκέλνη πάληα ζηα δφγκαηά ηνπο, ζηηο ηδηνηξνπίεο ηνπο,
ζηηο αλνεζίεο ηνπο.
Αλ νη άλζξσπνη απηνί απηνπαξαηεξνχληαλ ζνβαξά, ζα επηβεβαίσλαλ
κφλνη ηνπο ηε Γηδαζθαιία ησλ Πνιιψλ, ζα αλαθάιππηαλ κέζα ηνπο φιε
απηή ηελ πιεζψξα πξνζψπσλ ή Δγψ πνπ δνπλ ζην εζσηεξηθφ καο.
Πσο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη κέζα καο ην αιεζηλφ αίζζεκα ηνπ
πξαγκαηηθνχ καο Δίλαη, φηαλ απηά ηα Δγψ αηζζάλνληαη γηα καο, ζθέθηνληαη
γηα καο;
Σν πην ζνβαξφ φιεο απηήο ηεο ηξαγσδίαο είλαη φηη ζθέθηεηαη θαλείο φηη
ζθέθηεηαη, αηζζάλεηαη φηη αηζζάλεηαη, φηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη άιινο
απηφο πνπ ζε θάπνηα δεδνκέλε ζηηγκή ζθέθηεηαη κε ηνλ καξηπξηθφ καο
εγθέθαιν θαη αηζζάλεηαη κε ηελ πνλεκέλε καο θαξδηά.
Γπζηπρηζκέλνη εκείο! Πφζεο θνξέο λνκίδνπκε φηη αγαπάκε θαη απηφ πνπ
ζπκβαίλεη είλαη φηη θάπνηνο άιινο κέζα ζε εκάο ηνπο ίδηνπο γεκάηνο ιαγλεία
ρξεζηκνπνηεί ην θέληξν ηεο θαξδηάο!
Δίκαζηε θάπνηνη άηπρνη πνπ ζπγρένπκε ην δσηθφ πάζνο κε ηελ αγάπε θαη
σζηφζν είλαη άιινο κέζα καο, κέζα ζηελ πξνζσπηθφηεηά καο, απηφο πνπ
πεξλά απφ ηέηνηεο ζπγρχζεηο.
΋ινη ζθεθηφκαζηε φηη δελ ζα πξνθέξακε πνηέ ηα ιφγηα ηνπ Φαξηζαίνπ
ηεο βηβιηθήο παξαβνιήο: «΢ε επραξηζηψ Θεέ κνπ πνπ δελ είκαη ζαλ ηνπο
άιινπο αλζξψπνπο», θιπ , θιπ, θιπ.
Δληνχηνηο φζν θαη αλ θαίλεηαη απίζηεπην έηζη ζπκπεξηθεξφκαζηε
θαζεκεξηλά. Ο θξενπψιεο ζηελ αγνξά ιέεη: «Γελ είκαη ζαλ ηνπο άιινπο
θξενπψιεο πνπ πνπινχλ θαθήο πνηφηεηαο θξέαο θαη εθκεηαιιεχνληαη ηνπο
αλζξψπνπο».
Ο πθαζκαηέκπνξνο ζην καγαδί ηνπ δειψλεη: «Δγψ δελ είκαη ζαλ ηνπο
άιινπο εκπφξνπο πνπ μέξνπλ λα θιέβνπλ ζην κέηξεκα θαη πνπ έρνπλ
πινπηίζεη».
Ο γαιαηάο βεβαηψλεη: «Δγψ δελ είκαη ζαλ ηνπο άιινπο γαιαηάδεο πνπ
λεξψλνπλ ην γάια. Μ’ αξέζεη λα είκαη ηίκηνο».

62

Ζ νηθνδέζπνηλα ζρνιηάδεη ζε επηζθέπηεο ηα παξαθάησ: «Δγψ δελ είκαη
ζαλ ηελ ηάδε πνπ πάεη κε άιινπο άλδξεο, είκαη, δφμα ησ Θεψ, ηίκηα θαη πηζηή
ζηνλ άληξα κνπ».
΢πκπέξαζκα: νη ππφινηπνη είλαη θαθνί, άδηθνη, κνηρνί, θιέθηεο θαη
δηεζηξακκέλνη θαη θαζέλαο απφ εκάο είλαη έλα αζψν πξφβαην, έλαο «Μηθξφο
΢νθνιαηέληνο Άγηνο», άμηνο γηα λα ηνλ έρνπλ ζαλ ρξπζαθέλην παηδί ζε
θάπνηα εθθιεζία.
Πφζν αλφεηνη είκαζηε! ΢θεθηφκαζηε ζπρλά φηη δελ θάλνπκε πνηέ απηέο
ηηο αλνεζίεο θαη ηηο δηαζηξνθέο πνπ βιέπνπκε λα θάλνπλ νη άιινη θαη
θηάλνπκε, γηα ην ιφγν απηφ, ζην ζπκπέξαζκα φηη είκαζηε εμαηξεηηθά
πξφζσπα. Γε βιέπνπκε δπζηπρψο ηηο αλνεζίεο θαη κηθξφηεηεο πνπ θάλνπκε.
Τπάξρνπλ ζηε δσή παξάμελεο ζηηγκέο φπνπ ν λνπο μεθνπξάδεηαη ρσξίο
θαλελφο είδνπο αλεζπρίεο. ΋ηαλ ν λνπο είλαη ήζπρνο, φηαλ ν λνπο ζησπά ηφηε
έξρεηαη ην θαηλνχξην.
΢ε ηέηνηεο ζηηγκέο είλαη δπλαηφ λα δνχκε ηηο βάζεηο, ηα ζεκέιηα πάλσ ζηα
νπνία αλαπαπφκαζηε.
Καζψο ν λνπο βξίζθεηαη ζε βαζηά εζσηεξηθή αλάπαπζε, κπνξνχκε λα
επηβεβαηψζνπκε απφ κφλνη καο ηε ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα ηεο άκκνπ ηεο
δσήο πνπ πάλσ ηεο ρηίδνπκε ην ζπίηη. (Μαηζαίνο θεθ 7, παξ 24-29),
παξαβνιή ησλ δχν ζεκειίσλ.
28. Ζ ΘΔΛΖ΢Ζ
Σν Μεγάλο Έπγο είλαη πξνπάλησλ ε δεκηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ
ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, βάζεη ζπλεηδεηψλ εξγαζηψλ θαη εζειεκέλσλ ηαιαηπσξηψλ.
Σν Μεγάλο Έπγο είλαη ε εζσηεξηθή θαηάθηεζε ηνπ εαπηνχ καο, ηεο
πξαγκαηηθήο Θετθήο καο ειεπζεξίαο.
Υξεηαδφκαζηε θαηεπεηγφλησο, ρσξίο αλαβνιέο, λα απνζπλζέζνπκε φια
απηά ηα Δγψ πνπ δνπλ ζην εζσηεξηθφ καο, αλ ζέινπκε ζη’ αιήζεηα ηελ
ηέιεηα ρεηξαθέηεζε ηεο Θέιεζεο.
Ο Νίθνιαο Φιάκει θαη ν Ρατκνχλδν Λνχιην θησρνί θαη νη δχν,
ειεπζέξσζαλ ηε Θέιεζή ηνπο θαη πξαγκαηνπνίεζαλ αλαξίζκεηα ςπρνινγηθά
ζαχκαηα πνπ μαθληάδνπλ.

63

Ο Αγξίππαο πνηέ δελ έθηαζε πην πέξα απφ ην πξψην κέξνο ηνπ Μεγάλος
Έπγος. Πέζαλε νδπλεξά πνιεκψληαο γηα ηελ δηάιπζε ησλ Δγψ ηνπ κε ζθνπφ
λα γίλεη θχξηνο ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη λα ζηεξεψζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ.
Ζ ηέιεηα ρεηξαθέηεζε ηεο ζέιεζεο εμαζθαιίδεη ζηνλ ζνθφ ηελ απφιπηε
εμνπζία πάλσ ζηε Φσηηά, ηνλ Αέξα, ην Νεξφ θαη ηε Γε.
΢ε πνιινχο ζπνπδαζηέο ηεο ζχγρξνλεο ςπρνινγίαο ζα θαλεί ππεξβνιηθφ
απηφ πνπ βεβαηψλνπκε ζηηο παξαπάλσ γξακκέο ζε ζρέζε κε ηελ θπξίαξρε
δχλακε ηεο ρεηξαθεηεκέλεο ζέιεζεο. Καη φκσο ε Βίβινο καο κηιάεη γηα
ζαχκαηα ζρεηηθά κε ηνλ Μσπζή.
΢χκθσλα κε ηνλ Φίισλα ν Μσπζήο ήηαλ έλαο Μχζηεο ζηελ γε ησλ
Φαξαψ, ζηηο φρζεο ηνπ Νείινπ. ηεξέαο ηνπ ΋ζηξη, εμάδειθνο ηνπ Φαξαψ,
εθπαηδεπκέλνο αλάκεζα ζηηο θνιψλεο ηεο Ίζηδνο ηεο Θετθήο Μεηέξαο θαη
ηνπ ΋ζηξη ηνπ παηέξα καο πνπ βξίζθεηαη «ελ θξππηψ».
Ο Μσπζήο ππήξμε απφγνλνο ηνπ Παηξηάξρε Αβξαάκ ηνπ κεγάινπ
Υαιδαίνπ Μάγνπ θαη ηνπ πνιπζέβαζηνπ Ηζαάθ.
Ο Μσπζήο ν άλζξσπνο πνπ ειεπζέξσζε ηελ ειεθηξηθή δχλακε ηεο
ζέιεζεο, θαηέρεη ην ράξηζκα ησλ ζαπκάησλ. Απηφ ην μέξνπλ νη Θενί θαη νη
άλζξσπνη. Έηζη είλαη γξακκέλν.
΋ια φζα ιέλε νη Άγηεο Γξαθέο γηα απηφλ ηνλ εβξαίν αξρεγφ είλαη ζίγνπξα
εμαηξεηηθά, ζαπκαζηά.
Ο Μσπζήο κεηακνξθψλεη ην ξαβδί ηνπ ζε θίδη. Μεηακνξθψλεη έλα απφ
ηα ρέξηα ηνπ ζε ρέξη ιεπξνχ θαη θαηφπηλ ηνπ μαλαδίλεη δσή.
Δθείλε ε δνθηκαζία ηεο θιεγφκελεο βάηνπ έδεημε θαζαξά ηε δχλακή ηνπ.
Ο ιαφο θαηαιαβαίλεη, γνλαηίδεη θαη πξνζθπλά.
Ο Μσπζήο ρξεζηκνπνηεί κηα Μαγηθή Ράβδν, έκβιεκα ηεο βαζηιηθήο
εμνπζίαο, ηεο ηεξαηηθήο δχλακεο ηνπ Μχζηε ζηα Μεγάια Μπζηήξηα ηεο
Εσήο θαη ηνπ Θαλάηνπ.
Μπξνζηά ζηνλ Φαξαψ ν Μσπζήο κεηαηξέπεη ηα λεξά ηνπ Νείινπ ζε
αίκα: ηα ςάξηα ςνθνχλ, ν ηεξφο πνηακφο θαηαιήγεη κνιπζκέλνο, νη αηγχπηηνη
δελ κπνξνχλ λα πηνπλ θαη ηα ραληάθηα άξδεπζεο ηνπ Νείινπ μερχλνπλ αίκα
ζηνλ θάκπν.
Ο Μσπζήο θάλεη πεξηζζφηεξα: θαηνξζψλεη λα εκθαληζηνχλ εθαηνκκχξηα
δπζαλάινγα βαηξάρηα, ηεξαηψδε πνπ βγαίλνπλ απφ ηνλ πνηακφ θαη
εηζβάιινπλ ζηα ζπίηηα. Όζηεξα κε έλα λεχκα ηνπ, δείγκα κηαο ειεχζεξεο θαη
θπξίαξρεο ζέιεζεο, εθείλα ηα θξηρηά βαηξάρηα εμαθαλίδνληαη.

64

΋κσο θαζψο ν Φαξαψ δελ αθήλεη ηνπο Ηζξαειίηεο ειεχζεξνπο, ν
Μσπζήο απεξγάδεηαη λέα ηέξαηα: ζθεπάδεη ηε γε κε βξσκηά, ζεθψλεη
ζχλλεθν απφ αεδηαζηηθέο θαη βξσκεξέο κχγεο θαη χζηεξα ηα απνκαθξχλεη.
Δμαπνιχεη ηελ ηξνκεξή παλνχθια θαη φια ηα θνπάδηα, εθηφο απφ απηά
ησλ Δβξαίσλ, πεζαίλνπλ.
Μαδεχνληαο ζηάρηε απφ ηνλ θνχξλν, ιέλε νη Ηεξέο Γξαθέο, ηελ πεηά ζηνλ
αέξα θαη απηή πέθηνληαο πάλσ ζηνπο αηγππηίνπο πξνθαιεί ππψδε
εμαλζήκαηα θαη έιθε.
΢εθψλνληαο ην πεξίθεκν Μαγηθφ Ραβδί ηνπ ν Μσπζήο θάλεη λα βξέρεη ν
νπξαλφο ραιάδη πνπ αιχπεηα θαηαζηξέθεη θαη ζθνηψλεη. ΢ηε ζπλέρεηα θάλεη
λα μεζπάζεη ν ππξνγελήο θεξαπλφο, αληερεί ε ηξνκαθηηθή βξνληή θαη βξέρεη
θνβεξά. Καηφπηλ κε κία ηνπ ρεηξνλνκία μαλάξρεηαη ε εξεκία.
Δληνχηνηο ν Φαξαψ κέλεη άθακπηνο. Ο Μσπζήο κε έλα θνβεξφ ρηχπεκα
ηνπ καγηθνχ ηνπ ξαβδηνχ θάλεη λα αλαπεδήζνπλ σο δηα καγείαο ζχλλεθα απφ
αθξίδεο θαη θαηφπηλ έξρνληαη ζθνηάδηα. Άιιν ρηχπεκα κε ην ξαβδί θαη φια
μαλαγίλνληαη φπσο πξψηα.
Δίλαη πνιχ γλσζηφ ην ηέινο απηνχ ηνπ Βηβιηθνχ Γξάκαηνο ηεο Παιαηάο
Γηαζήθεο: Παξεκβαίλεη ν Ηενβά, ζπέξλεη ηνλ ζάλαην ζε φια ηα πξσηφηνθα
παηδηά ησλ Αηγππηίσλ θαη ζηνλ Φαξαψ δελ κέλεη άιιε ιχζε παξά λ’ αθήζεη
ηνπο εβξαίνπο λα θχγνπλ.
Αξγφηεξα ν Μσπζήο ρξεζηκνπνηεί ην καγηθφ ξαβδί ηνπ γηα λα ζθίζεη ηα
λεξά ηεο Δξπζξάο ζάιαζζαο θαη λα ηε δηαζρίζεη κε ηα πφδηα ζηεγλά.
΋ηαλ νη αηγχπηηνη ζηξαηηψηεο ζπεχδνπλ πξνο ηα εθεί θπλεγψληαο ηνπο
ηζξαειίηεο, ν Μσπζήο κε κηα θίλεζε θάλεη ηα λεξά λα μαλαθιείζνπλ
θαηαπίλνληαο ηνπο δηψθηεο.
Αλακθηζβήηεηα πνιινί ςεπηνεζσηεξηζηέο δηαβάδνληαο φια ηνχηα ζα
ήζειαλ λα θάλνπλ ηα ίδηα, λα έρνπλ ηηο ίδηεο δπλάκεηο, φκσο απηφ θαηαιήγεη
θάηη πεξηζζφηεξν απφ αδχλαην φζν ε Θέιεζε ζπλερίδεη λα είλαη
κπνηηιηαξηζκέλε κέζα ζε φια θαη ζην θαζέλα απφ απηά ηα Δγψ πνπ θέξνπκε
ζηα δηάθνξα βάζε ηνπ ςπρηζκνχ καο.
Ζ Οπζία βπζηζκέλε κέζα ζην «ν Δαπηφο Μνπ», είλαη ην Πλεχκα ηνπ
ιπρλαξηνχ ηνπ Αιαληίλ πνπ πνζεί ηελ ειεπζεξία… Διεχζεξν έλα ηέηνην
πλεχκα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ζαχκαηα.
Ζ Οπζία είλαη «Θέιεζε-΢πλείδεζε» πνπ δπζηπρψο δηαδηθάδεηαη πξνο
φθεινο ηεο ίδηαο καο ηεο κεραλνπνίεζεο.

65

΋ηαλ απειεπζεξσζεί ε Θέιεζε ηφηε αλαθαηεχεηαη, ζπγρσλεχεηαη
αδηάζπαζηα κε ηελ Παγθφζκηα Θέιεζε θαη γη’ απηφ γίλεηαη θπξίαξρε.
Ζ αηνκηθή Θέιεζε, ζπγρσλεπκέλε κε ηελ Παγθφζκηα Θέιεζε, κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηήζεη φια ηα ζαχκαηα ηνπ Μσπζή.
Τπάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο πξάμεσλ: α) απηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην λφκν
ησλ αηπρεκάησλ, β) απηέο πνπ αλήθνπλ ζην λφκν ηεο Τπνηξνπήο, γεγνλφηα
πνπ επαλαιακβάλνληαη πάληα ζε θάζε χπαξμε, γ) πξάμεηο θαζνξηζκέλεο
εζειεκέλα απφ ηε ΢πλεηδεηή Θέιεζε.
Αλακθηζβήηεηα κφλνλ άλζξσπνη πνπ έρνπλ ειεπζεξψζεη ηελ Θέιεζή
ηνπο κέζα απφ ηνλ ζάλαην ηνπ ν Δαπηφο Μνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαηλνχξηεο πξάμεηο γελλεκέλεο απφ ηελ ειεχζεξε βνχιεζή ηνπο.
Οη θνηλέο θαη ζπλεζηζκέλεο πξάμεηο ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη πάληνηε
πξντφλ ηνπ λφκνπ ηεο Τπνηξνπήο ή ην θαζαξφ πξντφλ κεραληθψλ
αηπρεκάησλ.
Απηφο πνπ έρεη ζη’ αιήζεηα ειεχζεξε Θέιεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη λέεο
πεξηζηάζεηο. Απηφο πνπ έρεη ηε Θέιεζή ηνπ κπνηηιηαξηζκέλε κέζα ζην
πνιιαπιφ Δγψ είλαη ζχκα ησλ πεξηζηάζεσλ.
΢ε φιεο ηηο βηβιηθέο ζειίδεο ππάξρεη κηα ζαπκαζηή έθζεζε Τςειήο
Μαγείαο, καληηθήο, πξνθεηείαο, ζαπκάησλ, κεηακνξθψζεσλ, λεθξαλάζηαζεο, κε έλα θχζεκα ή επαθή ησλ ρεξηψλ ή κε ην βιέκκα ζπγθεληξσκέλν
ζηελ βάζε ηεο κχηεο θιπ, θιπ, θιπ.
Αθζνλνχλ ζηελ Βίβιν: νη εληξηβέο, ην ηεξφ ιάδη, ηα καγλεηηθά πεξάζκαηα, ε ελαπφζεζε ιίγνπ ζάιηνπ πάλσ ζην άξξσζην κέξνο, ε αλάγλσζε
ηεο μέλεο ζθέςεο, νη κεηαθνξέο, νη εκθαλίζεηο, νη εμ νπξαλνχ ιφγνη θιπ
πξαγκαηηθά ζαχκαηα ηεο απειεπζεξσκέλεο ΢πλεηδεηήο Θέιεζεο ηεο
ρεηξαθεηεκέλεο θαη θπξηαξρηθήο.
Μαγγαλεπηέο; γεηεπηέο; καχξνη κάγνη; Αθζνλνχλ ζαλ ηα δηδάληα. ΋κσο
απηνί δελ είλαη Άγηνη, νχηε Πξνθήηεο, νχηε Μχζηεο ηεο Λεπθήο
Αδειθφηεηαο.
Καλείο δελ ζα κπνξνχζε λα θηάζεη ζηελ Ππαγμαηική Φώηιζη νχηε λα
εμαζθήζεη ηελ Απφιπηε Ηεξνζχλε ηεο ΢πλεηδεηήο Θέιεζεο, αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη πεζάλεη κέζα ηνπ ξηδηθά εδψ θαη ηψξα.
Πνιινί άλζξσπνη καο γξάθνπλ ζπρλά θαη παξαπνληνχληαη φηη δελ
θαηέρνπλ θψηηζε, δεηνχλ δπλάκεηο, απαηηνχλ απφ εκάο ηα θιεηδηά πνπ ζα
ηνπο κεηαηξέςνπλ ζε Μάγνπο θιπ. ΋κσο νπδέπνηε ελδηαθέξνληαη λα απηνπαξαηεξεζνχλ, λα απηνγλσξηζηνχλ γηα λα δηαιχζνπλ απηέο ηηο ςπρηθέο

66

πξνζζήθεο, απηά ηα Δγψ πνπ κέζα ηνπο βξίζθεηαη εγθισβηζκέλε ε Θέιεζε,
ε Οπζία.
Σέηνηα πξφζσπα είλαη ζαθψο θαηαδηθαζκέλα ζηελ απνηπρία. Δίλαη
άλζξσπνη πνπ επνθζαικηνχλ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ Αγίσλ, αιιά πνπ κε θαλέλα
ηξφπν δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πεζάλνπλ κέζα ηνπο.
Σν λα εμαιείςνπκε ζθάικαηα είλαη θάηη καγηθφ, ζαπκαζηφ απφ κφλν ηνπ
θαη ζπλεπάγεηαη απζηεξή ςπρνινγηθή απηνπαξαηήξεζε.
Ζ άζθεζε δπλάκεσλ είλαη δπλαηή, φηαλ ειεπζεξσζεί ξηδηθά ε ζαπκαζηή
δχλακε ηεο Θέιεζεο.
Γπζηπρψο θαζψο νη άλζξσπνη έρνπλ ηε Θέιεζή ηνπο απνθιεηζκέλε κέζα
ζε θάζε Δγψ απηή, είλαη θαλεξφ, βξίζθεηαη δηαηξεκέλε ζε πνιιέο ζειήζεηο
πνπ δηαδηθάδνληαη θάζε κηα πξνο φθεινο ηεο ίδηαο ηεο ηεο κεραλνπνίεζεο.
Καηαιήγεη ζαθέο λα θαηαιάβνπκε φηη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν θάζε Δγψ
θαηέρεη ηελ ηδηαίηεξε αζπλείδεηε ζέιεζε ηνπ.
Οη αλαξίζκεηεο ζειήζεηο εγθισβηζκέλεο αλάκεζα ζηα Δγψ, ζπγθξνχνληαη
ζπρλά κεηαμχ ηνπο θάλνληάο καο γη’ απηφ αδχλακνπο, αλίζρπξνπο, άζιηνπο,
ζχκαηα ησλ πεξηζηάζεσλ, αλίθαλνπο.
29. Ο ΑΠΟΚΔΦΑΛΗ΢ΜΟ΢
Καηά ην κέηξν πνπ δνπιεχεη θαλείο πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ ζα
θαηαιαβαίλεη θάζε θνξά φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε λα εμαιείθεη
ξηδηθά απφ ηελ εζσηεξηθή ηνπ θχζε, φια απηά πνπ καο θάλνπλ ηφζν
απνηξφπαηνπο.
Οη ρεηξφηεξεο πεξηζηάζεηο ηεο δσήο, νη πην θξίζηκεο θαηαζηάζεηο, ηα πην
δχζθνια γεγνλφηα πάληνηε θαηαιήγνπλ λα είλαη ζαπκάζηα γηα ηελ εζψηεξε
απηναλαθάιπςε.
΢’ απηέο ηηο θξίζηκεο ζηηγκέο πνπ δελ ηηο ππνςηαδφκαζηε, αλαβιχδνπλ
πάληνηε ηα πην θξπθά Δγψ. Αλ είκαζηε επάγξππλνη αλακθηζβήηεηα ηα
αλαθαιχπηνπκε.
Οη πην ήζπρεο επνρέο ηεο δσήο είλαη αθξηβψο νη ιηγφηεξν επλντθέο γηα ηε
δνπιεηά πάλσ ζηνλ εαπηφ καο.
Τπάξρνπλ ζηηγκέο ηεο δσήο ππεξβνιηθά πεξίπινθεο φπνπ έρεη θαλείο
έληνλε ηάζε λα ηαπηίδεηαη εχθνια κε ηα ζπκβάληα θαη λα μερλά απφιπηα ηνλ
εαπηφ ηνπ. ΢’ απηέο ηηο ζηηγκέο θάλεη θαλείο αλνεζίεο πνπ δελ νδεγνχλ
πνπζελά. Αλ βξηζθφηαλ ζε επαγξχπλεζε, αλ ηηο ίδηεο ζηηγκέο αληί λα ράλεη ην
θεθάιη ηνπ, ζπκφηαλ ηνλ εαπηφ ηνπ, ζα αλαθάιππηε κε έθπιεμε νξηζκέλα

67

Δγψ πνπ δελ είρε πνηέ νχηε ηελ παξακηθξή ππνςία γηα ηελ δπλαηφηεηα
χπαξμήο ηνπο.
Ζ Αίζζεζε ηεο εζψηεξεο απηνπαξαηήξεζεο, βξίζθεηαη ζε αηξνθηθή
θαηάζηαζε ζε φια ηα αλζξψπηλα φληα. Γνπιεχνληαο ζνβαξά, απηνπαξαηεξνχκελνη ζηηγκή πξνο ζηηγκή ε Αίζζεζε απηή ζα αλαπηπρζεί κε
πξννδεπηηθφ ηξφπν.
Δλψ ε Αίζζεζε ηεο απηνπαξαηήξεζεο ζπλερίδεη ηελ αλάπηπμή ηεο κέζσ
ηεο ζπλερνχο ρξήζεο, γηλφκαζηε θάζε θνξά πην ηθαλνί λα αληηιεθζνχκε κε
άκεζν ηξφπν εθείλα ηα Δγψ γηα ηα νπνία δελ είρακε πνηέ θάπνην δεδνκέλν
ζρεηηθφ κε ηελ χπαξμή ηνπο.
Μπξνζηά ζηελ Αίζζεζε ηεο εζψηεξεο απηνπαξαηήξεζεο θαζέλα απφ
απηά ηα Δγψ πνπ θαηνηθνχλ ζην εζσηεξηθφ καο, πξαγκαηηθά πηνζεηεί
κπζηηθά απηή ή εθείλε ηε κνξθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ειάηησκα πνπ πξνζσπνπνηείηαη απφ απηή ηελ ίδηα. Αλακθηζβήηεηα ε εηθφλα θαζελφο απφ απηά
ηα Δγψ έρεη νξηζκέλε ςπρνινγηθή γεχζε πνπ δελ ζπγρέεηαη, θαη πνπ κε απηή,
ζπιιακβάλνπκε, αηρκαισηίδνπκε, αξπάδνπκε ελζηηθησδψο ηελ εζψηεξε
θχζε ηνπ θαη ην ειάηησκα πνπ ηε ραξαθηεξίδεη.
΢ηελ αξρή ν εζσηεξηζηήο δελ μέξεη απφ πνχ λ’ αξρίζεη, αηζζάλεηαη ηελ
αλάγθε λα δνπιέςεη πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ, φκσο είλαη απνπξνζαλαηνιηζκέλνο απφιπηα.
Αλ εθκεηαιιεπηνχκε ηα θξίζηκεο ζηηγκέο, ηηο πην δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο, ηηο πην αληίμνεο ζηηγκέο, αλ είκαζηε επάγξππλνη ζα αλαθαιχςνπκε
εθείλα ηα ειαηηψκαηά καο πνπ ππεξηεξνχλ, ηα Δγψ πνπ πξέπεη λα
δηαιχζνπκε επεηγφλησο.
Άιινηε κπνξνχκε λα αξρίζνπκε απφ ηνλ ζπκφ ή ηελ απηναγάπε ή ην
αηπρέο δεπηεξφιεπην ηεο ιαγλείαο θιπ, θιπ, θιπ.
Δίλαη αλαγθαίν λα ζεκεηψζνπκε ηα πάληα ζηηο θαζεκεξηλέο ςπρηθέο καο
θαηαζηάζεηο, αλ ζη’ αιήζεηα επηζπκνχκε κηα νξηζηηθή αιιαγή.
Πξηλ μαπιψζνπκε, ζπκθέξεη λα εμεηάζνπκε ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ
ηελ εκέξα, ηηο ελνριεηηθέο θαηαζηάζεηο, ηνλ ζνξπβψδε θαγραζκφ ηνπ
Αξηζηνθάλε θαη ην αλεπαίζζεην ρακφγειν ηνπ ΢σθξάηε.
Μπνξεί λα πιεγψζακε θάπνηνλ κε έλαλ θαγραζκφ, κπνξεί λα αξξσζηήζακε θάπνηνλ κε έλα ρακφγειν ή κηα άηνπε καηηά.
Να ζπκεζνχκε φηη ζηνλ αγλφ εζσηεξηζκφ θαιφ είλαη θάζε ηη πνπ
βξίζθεηαη ζηελ ζέζε ηνπ θαη θαθφ εθείλν πνπ δελ βξίζθεηαη ζηελ ζέζε ηνπ.

68

Σν λεξφ ζηε ζέζε ηνπ είλαη θαιφ, αιιά αλ πιεκκχξηδε ην ζπίηη ζα ήηαλ
εθηφο ηφπνπ, ζα πξνμελνχζε δεκηέο, ζα ήηαλ θαθφ θαη επηδήκην.
Ζ θσηηά ζηελ θνπδίλα θαη ζηελ ζέζε ηεο εθηφο ηνπ φηη είλαη ρξήζηκε,
είλαη θαιή. Έμσ απφ ηε ζέζε ηεο, θαίγνληαο ηα έπηπια ηεο ζάιαο, ζα ήηαλ
θαθή θαη επηδήκηα.
Οπνηαδήπνηε αξεηή, φζν άγηα θαη αλ είλαη, ζηε ζέζε ηεο είλαη θαιή
δηαθνξεηηθά είλαη θαθή θαη θαηαζηξνθηθή. Με ηα πξνηεξήκαηα κπνξεί λα
βιάςνπκε ηνπο άιινπο. Δίλαη απαξαίηεην λα ηνπνζεηήζνπκε ηηο αξεηέο ζηελ
ζέζε πνπ ηνπο αληηζηνηρεί.
Ση ζα ιέγαηε γηα έλαλ ηεξέα πνπ θεξχζζεη ζ’ έλα πνξλείν ηνλ ιφγν ηνπ
Κπξίνπ; Ση ζα ιέγαηε γηα έλαλ εηξεληθφ θαη αλεθηηθφ άλδξα πνπ επινγεί κηα
ζπκκνξία θαθνπνηψλ, ελψ πξνζπαζνχλ λα βηάζνπλ ηε γπλαίθα θαη ηηο θφξεο
ηνπ; Ση ζα ιέγαηε γηα ην είδνο απηφ ηεο αλνρήο πνπ θηάλεη ζηα άθξα; Ση ζα
ιέγαηε γηα ηελ επζπιαρληθή ζηάζε ελφο άληξα πνπ αληί λα θέξλεη θαΐ ζην
ζπίηη κνηξάδεη ηα ιεθηά ηνπ ζε δεηηάλνπο ηεο δηαθζνξάο; Πνηα ε γλψκε ζαο
γηα ηνλ εμππεξεηηθφ άλδξα πνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ζα δάλεηδε έλα
καραίξη ζ’ έλα θνληά;
Θπκήζνπ αγαπεηέ αλαγλψζηε φηη αλάκεζα ζηνπο ξπζκνχο ηνπ ζηίρνπ
επίζεο θξχβεηαη ην έγθιεκα. Τπάξρεη πνιιή αξεηή ζηνπο κνρζεξνχο θαη
πνιιή θαθία ζηνπο ελάξεηνπο.
Αθφκα θαη αλ θαίλεηαη απίζηεπην κέζα ζην ίδην ην άξσκα ηεο πξνζεπρήο
θξχβεηαη ην έγθιεκα.
Σν έγθιεκα κεηακθηέδεηαη ζε άγην, ρξεζηκνπνηεί ηηο θαιχηεξεο αξεηέο,
παξνπζηάδεηαη ζαλ κάξηπξαο, κέρξη θαη πνπ ηειεηνπξγεί ζηνπο ηεξνχο λανχο.
΢ην κέηξν πνπ ε αίζζεζε ηεο εζσηεξηθήο απηνπαξαηήξεζεο εμειίζζεηαη
κέζα καο κε ηελ ζπλερή ρξήζε, ζα κπνξέζνπκε λα δνχκε φια απηά ηα Δγψ
πνπ ρξεζηκεχνπλ ζα βαζηθφ ζηήξηγκα ηεο αηνκηθήο καο ηδηνζπγθξαζίαο, είηε
απηή είλαη αηκαηψδεο ή λεπξηθή, θιεγκαηηθή ή ρνιψδεο.
Καη λα κελ ην πηζηεχεηο αγαπεηέ αλαγλψζηε πίζσ απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία
πνπ έρνπκε, θξχβνληαη αλάκεζα ζηα πην απφκαθξα βάζε ηνπ ςπρηζκνχ καο
νη πην θαηαξακέλεο δηαβνιηθέο δεκηνπξγίεο.
Σν λα δεη θαλείο απηέο ηηο δεκηνπξγίεο, λα παξαηεξήζεη απηά ηα ηέξαηα
ηεο θφιαζεο κέζα ζηα νπνία είλαη κπνηηιηαξηζκέλε ε ίδηα καο ε ζπλείδεζε,
γίλεηαη δπλαηφ κε ηελ πάληα πξννδεπηηθή αλάπηπμε ηεο Αίζζεζεο ηεο
εζψηεξεο απηνπαξαηήξεζεο.

69

΋ζν έλαο άλζξσπνο δελ έρεη δηαιχζεη απηά ηα πιάζκαηα ηεο θφιαζεο,
απηέο ηηο απνθιίζεηο ηνπ εαπηνχ ηνπ, αλακθίβνια, ζηα πην ρακειά, ζηα πην
βαζηά ζα ζπλερίζεη εγθαηεζηεκέλν ζηα βάζε ηνπ θάηη πνπ δελ έπξεπε λα
ππάξρεη, θάηη ην δχζκνξθν, θάηη ην απνηξφπαην.
Σν ζνβαξφηεξν απ’ φια απηά είλαη φηη ν απνηξφπαηνο δελ ζπλεηδεηνπνηεί
ην ίδην ηνπ ην απνηξφπαην. Θεσξείηαη φκνξθνο, δίθαηνο, θαιφο άλζξσπνο,
κέρξη πνπ παξαπνληέηαη γηα ηελ κε θαηαλφεζε ησλ ππνινίπσλ, ιππάηαη γηα
ηελ αραξηζηία ησλ νκνίσλ ηνπ, ιέεη φηη δελ ηνλ θαηαιαβαίλνπλ, θιαίεη
βεβαηψλνληαο φηη ηνπ ρξσζηνχλ, φηη ηνλ πιήξσζαλ κε καχξν λφκηζκα θιπ,
θιπ, θιπ.
Ζ Αίζζεζε ηεο εζψηεξεο απηνπαξαηήξεζεο καο επηηξέπεη λα επαιεζεχζνπκε απφ κφλνη καο θαη άκεζα ηε κπζηηθή δνπιεηά κε ηελ νπνία ζε
δεδνκέλε ζηηγκή δηαιχνπκε απηφ ή εθείλν ην Δγψ (απηφ ή εθείλν ην ςπρηθφ
ειάηησκα), πνπ πηζαλψο ην έρνπκε αλαθαιχςεη θάησ δχζθνιεο ζπλζήθεο θαη
φηαλ ην ππνςηαδφκαζηε ιηγφηεξν.
Έρεηο ζθεθηεί θακηά θνξά ζηε δσή ζνπ πάλσ ζε απηφ πνπ πεξηζζφηεξν
ζε επραξηζηεί ή ζε δπζαξεζηεί; Έρεηο πνηέ ζηνραζηεί πάλσ ζηα θξπθά
ειαηήξηα ηεο δξάζεο; Γηαηί ζέιεηο λα έρεηο έλα σξαίν ζπίηη; Γηαηί επηζπκείο
λα έρεηο έλα απηνθίλεην ηειεπηαίν κνληέιν;, Γηαηί ζέιεηο λα είζαη πάληα
ληπκέλνο κε ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο κφδαο; Γηαηί επηζπκείο άπιεζηα λα κελ
είζαη άπιεζηνο; Ση είλαη απηφ πνπ ζε πξφζβαιε πεξηζζφηεξν θάπνηα
δεδνκέλε ζηηγκή; Ση είλαη απηφ πνπ ζε θνιάθεςε πεξηζζφηεξν ρζεο; Γηαηί
αηζζάλεζαη αλψηεξνο απφ ηνλ ηάδε κηα νξηζκέλε ζηηγκή; Γηαηί
ππεξεθαλεχηεθεο ελψ δηεγηφζνπλ ηνπο ζξηάκβνπο ζνπ; Γε κπφξεζεο λα
ζσπάζεηο φηαλ κνπξκνχξηδαλ θάηη γηα έλα γλσζηφ ζνπ πξφζσπν; Γέρηεθεο
ην πνηήξη ην ιηθέξ απφ επγέλεηα; Γέρηεθεο λα θαπλίζεηο, ίζσο ρσξίο λα έρεηο
ην ειάηησκα, απφ θαιή αλαηξνθή ή αλδξηζκφ; Δίζαη ζίγνπξνο φηη ππήξμεο
εηιηθξηλήο ζε εθείλε ηελ ζπδήηεζε; Καη φηαλ δηθαηνινγείο ηνλ εαπηφ ζνπ,
φηαλ απηνεπαηλείζαη, φηαλ δηεγείζαη ηνπο ζξηάκβνπο θαη ηηο ηζηνξίεο
επαλαιακβάλνληαο απηά πνπ πξνεγνπκέλσο είπεο ζηνπο ππφινηπνπο,
θαηαιαβαίλεηο φηη είζαη καηαηφδνμνο;
Ζ Αίζζεζε ηεο εζψηεξεο απηνπαξαηήξεζεο, εθηφο ηνπ φηη ζνπ επηηξέπεη
λα δεηο θαζαξά ην Δγψ πνπ δηαιχεηο, ζα ζνπ επηηξέςεη επίζεο λα δεηο ηα
ζπγθηλεηηθά θαη νξηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο εζσηεξηθήο Γνπιεηάο ζνπ.
΢ηελ αξρή απηά ηα πιάζκαηα ηεο θφιαζεο, απηέο νη ςπρηθέο απνθιίζεηο
πνπ δπζηπρψο ζε ραξαθηεξίδνπλ, είλαη πην άζρεκεο θαη ηεξαηψδεηο απφ ηα

70

πην ηξνκαθηηθά δψα πνπ δνπλ ζηα βάζε ηεο ζάιαζζαο ή ζηηο πην βαζηέο
δνχγθιεο ηεο γεο. ΢χκθσλα κε ην πψο πξνρσξάηε ζηε Γνπιεηά ζαο ζα
κπνξέζεηε λα επαιεζεχζεηε κε ηελ αίζζεζε ηεο εζψηεξεο απηνπαξαηήξεζεο
ην εμέρνλ γεγνλφο φηη απηά ηα απνηξφπαηα ράλνπλ φγθν, κηθξαίλνπλ…
Καηαιήγεη ελδηαθέξνλ λα μέξεη θαλείο φηη φζν ειαηηψλνληαη, φζν ράλνπλ
φγθν θαη κηθξαίλνπλ απηέο νη ηεξαηνπξγίεο θεξδίδνπλ ζε νκνξθηά, παίξλνπλ
αξγά παηδηθή κνξθή. Σέινο δηαιχνληαη, γίλνληαη θνζκηθή ζθφλε, νπφηε ε
εκθηαισκέλε Οπζία ειεπζεξψλεηαη, ρεηξαθεηείηαη, μππλά.
Αλακθίβνια ν λνπο δελ κπνξεί λα κεηαβάιιεη βαζηθά θαλέλα ςπρνινγηθφ
ειάηησκα. ΢αθψο ε δηαλφεζε κπνξεί λα έρεη ηελ πνιπηέιεηα λα ηηηινθνξίζεη
έλα ειάηησκα κε απηφ ή εθείλν ην φλνκα, λα ην θξίλεη, λα ην πεξλά απφ ην
έλα επίπεδν ζε άιιν, θιπ. ΋κσο δελ ζα κπνξνχζε απφ κφλε ηεο λα ην
εμνληψζεη, λα ην απνζπλζέζεη.
Υξεηαδφκαζηε επεηγφλησο θάπνηα θινγεξή δχλακε αλψηεξε απφ ην λνπ,
κηα δχλακε ηθαλή λα δηαιχζεη απφ κφλε ηεο ην ςπρηθφ ειάηησκα ζε απιή
θνζκηθή ζθφλε.
Δπηπρψο, ππάξρεη κέζα καο απηή ε νθηνεηδήο δχλακε, απηή ε ζαπκαζηή
θσηηά πνπ νη παιηνί αιρεκηζηέο ηνπ κεζαίσλα βάθηηζαλ κε ην κπζηεξηψδεο
φλνκα ηεο ΢ηέιια Μάξηο, ε Παξζέλνο ηεο Θάιαζζαο, ν Τδξάξγπξνο ηεο
Δξκεηηθήο Δπηζηήκεο, ε Σνλαλζίλ ηνπ Μεμηθνχ ησλ Αδηέθσλ, απηφ ην
γέλλεκα ηνπ ίδηνπ καο ηνπ εζψηεξνπ ΔΗΝΑΗ, ν Θεφο Μεηέξα κέζα καο, πνπ
ζπκβνιίδεηαη πάληνηε κε ην ηεξφ θίδη ησλ Μεγάισλ Μπζηεξίσλ.
Αλ αθνχ παξαηεξήζνπκε θαη θαηαιάβνπκε ζε βάζνο απηφ ή εθείλν ην
ςπρνινγηθφ ειάηησκα (απηφ ή εθείλν ην Δγψ), ηθεηεχζνπκε ηελ ηδηαίηεξε
Κνζκηθή καο Μεηέξα (αθνχ θαζέλαο καο έρεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ Μεηέξα)
λα δηαιχζεη, λα θαηαζηξέςεη ζε θνζκηθή ζθφλε ην ειάηησκα, αηηία ηεο
εζσηεξηθήο καο Γνπιεηάο, κπνξείηε λα είζηε ζίγνπξνη φηη απηφ ζα ράζεη φγθν
θαη αξγά ζα γίλεη ζθφλε.
΋ια απηά απαηηνχλ θπζηθά δηαδνρηθέο δνπιεηέο ζε βάζνο, πάληα ζπλερείο,
εθ’ φζνλ θαλέλα Δγψ δελ κπνξεί λα απνζπληεζεί πνηέ ζηηγκηαία. Ζ Αίζζεζε
ηεο εζψηεξεο απηνπαξαηήξεζεο ζα κπνξέζεη λα δεη ηε δηαδνρηθή πξφνδν
ηεο Γνπιεηάο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην απνηξφπαην, ην νπνίν καο ελδηαθέξεη
πξαγκαηηθά λα δηαιχζνπκε.
Ζ ΢ηέιια Μάξηο φζν θαη λα θαίλεηαη απίζηεπην είλαη ην αζηξηθφ ζεκάδη
ηεο αλζξψπηλεο ζεμνπαιηθήο δχλακεο.

71

΢αθψο ε ΢ηέιια Μάξηο έρεη ηελ απνηειεζκαηηθή δχλακε γηα λα
απνζπλζέζεη ηηο απνθιίζεηο πνπ θνπβαιάκε ζηνλ ςπρνινγηθφ εζσηεξηθφ
καο.
Ο απνθεθαιηζκφο ηνπ Ησάλλε ηνπ Βαπηηζηή καο θαιεί λα ζθεθηνχκε. Γε
ζα ήηαλ δπλαηή θακηά ξηδηθή ςπρνινγηθή αιιαγή αλ πξνεγνπκέλσο δελ
πεξάζνπκε απφ ηνλ απνθεθαιηζκφ.
Απηφ ην κέξνο πνπ πεγάδεη απφ ην Δίλαη καο, ε Σνλαλζίλ, ε ΢ηέιια
Μάξηο ζα δχλακε ειεθηξηθή (άγλσζηε γηα φιε ηελ αλζξσπφηεηα) πνπ
βξίζθεηαη ελ δπλάκεη ζην ίδην ην βάζνο ηνπ ςπρηζκνχ, νινθάλεξα έρεη ηελ
δχλακε πνπ ηεο επηηξέπεη λα απνθεθαιίδεη νπνηνδήπνηε Δγψ πξηλ απφ ηελ
ηειηθή δηάιπζε.
Ζ ΢ηέιια Μάξηο είλαη ε θηινζνθηθή θσηηά πνπ βξίζθεηαη ελ δπλάκεη ζε
θάζε νξγαληθή ή αλφξγαλε χιε.
Οη ςπρηθέο σζήζεηο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε απηήο ηεο θσηηάο θαη ηφηε ν απνθεθαιηζκφο είλαη δπλαηφο.
Μεξηθά Δγψ ζπλήζσο απνθεθαιίδνληαη ζηελ αξρή ηεο ςπρνινγηθήο
Γνπιεηάο, άιια ζηελ κέζε θαη ηα ηζρπξφηεξα ζην ηέινο. Ζ ΢ηέιια Μάξηο
ζαλ πχξηλε ζεμνπαιηθή δχλακε, έρεη ηελ πιήξε ζπλείδεζε απφ ηε δνπιεηά
πνπ πξέπεη λα γίλεη θαη πξαγκαηνπνηεί ηνλ απνθεθαιηζκφ ην θαηάιιειν
ιεπηφ, ηελ ελδεδεηγκέλε ψξα.
΋ζν δελ έρεη γίλεη ε απνζχλζεζε φισλ απηψλ ησλ ςπρνινγηθψλ
θξηθαιενηήησλ, φισλ απηψλ ησλ αζειγεηψλ, φιεο απηήο ηεο θαηάξαο, ηεο
θιεςηάο, θζφλνπ, θαλεξήο ή θξπθήο κνηρείαο, θηινδνμίαο γηα ρξήκαηα ή
ςπρηθέο ηθαλφηεηεο θιπ, αθφκα θαη φηαλ ζεσξνχκε ηνπο εαπηνχο καο άηνκα
ηίκηα πνπ δελ αζεηνχλ ηνλ ιφγν ηνπο, εηιηθξηλή, επγεληθά, ηξπθεξά, σξαία
εζσηεξηθά θιπ, ζίγνπξα δελ είκαζηε θάηη πεξηζζφηεξν απφ ιεπθνβακκέλνπο
ηάθνπο, σξαίνη απ’ έμσ φκσο απφ κέζα γεκάηνη απφ αεδηαζηηθή ζαπίια.
Ζ βηβιηθή πνιπκάζεηα, ε ςεπηνζνθία, ε νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε
πάλσ ζηηο άγηεο γξαθέο, είηε απηέο είλαη ηεο αλαηνιήο ή ηεο δχζεο, βνξξά ή
λφηνπ, ν ςεπηναπνθξπθηζκφο, ν ςεπηνεζσηεξηζκφο, ε απφιπηε πεπνίζεζε
φηη είκαζηε θαιά ελεκεξσκέλνη, ν αδηάιιαθηνο θαλαηηζκφο κε πιήξε πεηζψ
θιπ δελ ρξεζηκεχνπλ ζε ηίπνηα, γηαηί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη ζην
βάζνο κφλν απηφ πνπ αγλννχκε: πιάζκαηα ηεο θφιαζεο, θαηάξεο,
ηεξαηνπξγήκαηα πνπ θξχβνληαη θάησ απφ η’ φκνξθν πξφζσπν, πίζσ απφ ηε
ζεβάζκηα κνξθή, θάησ απφ η’ άγην έλδπκα ηνπ ηεξάξρε θιπ.

72

Πξέπεη λα είκαζηε εηιηθξηλείο κε ηνλ εαπηφ καο, λα αλαξσηεζνχκε ηη είλαη
απηφ πνπ ζέινπκε, αλ ήξζακε ζηελ Γλσζηηθή Γηδαζθαιία απφ θαζαξή
πεξηέξγεηα, αλ ζη’ αιήζεηα απηφ πνπ ζέινπκε δελ είλαη λα πεξάζνπκε απφ
ηνλ απνθεθαιηζκφ νπφηε θνξντδεχνπκε ηνλ εαπηφ καο, ππεξαζπηδφκαζηε ηελ
ίδηα καο ηελ ζαπίια, ζπκπεξηθεξφκαζηε ππνθξηηηθά.
Αλάκεζα ζηνπο πην ζεβαζηέο ζρνιέο ηεο εζσηεξηζηηθήο ζνθίαο θαη ηνπ
κπζηηθηζκνχ ππάξρνπλ πνιινί εηιηθξηλείο εμαπαηεζέληεο, πνπ ζη’ αιήζεηα
ζέινπλ λα απηνπξαγκαησζνχλ, αιιά πνπ δελ είλαη αθηεξσκέλνη ζηελ
απνζχλζεζε ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο θξηθαιενηήησλ.
Δίλαη πνιινί νη άλζξσπνη πνπ λνκίδνπλ φηη κέζα απφ ηηο θαιέο πξνζέζεηο
είλαη δπλαηφλ λα θηάζνπλ ζηελ αγηνπνίεζε. ΢αθψο, φζν δελ δνπιεχνπκε
εληαηηθά πάλσ ζε απηά ηα Δγψ πνπ θέξνπκε κέζα καο, απηά ζα ζπλερίζνπλ
λα ππάξρνπλ θάησ απφ ην γεκάην επζέβεηα βιέκκα θαη ηελ θαιή
ζπκπεξηθνξά.
Έθηαζε ε ψξα λα κάζνπκε φηη είκαζηε δηεζηξακκέλνη, κεηακθηεζκέλνη κε
ηνλ καλδχα ηεο αγηφηεηαο. Λχθνη κε δέξκα πξνβάηνπ, θαλίβαινη ληπκέλνη κε
θνζηνχκη, δήκηνη θξπκκέλνη πίζσ απφ ην ηεξφ ζχκβνιν ηνπ ζηαπξνχ, θιπ.
΋ζν θαη αλ θαηλφκαζηε κεγαινπξεπείο κέζα ζηνπο λανχο καο ή κέζα ζηηο
αίζνπζέο καο ηνπ θσηφο θαη ηεο αξκνλίαο, φζν θαη αλ καο βιέπνπλ νη φκνηνί
καο ηφζν ήζπρνπο θαη γιπθνχο, φζν θαη αλ κνηάδνπκε ζεβάζκηνη θαη
ηαπεηλνί, ζηα βάζε ηνπ ςπρηζκνχ καο ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ φια ηα
απνηξφπαηα ηεο θφιαζεο θαη φια ηα ηεξαηνπξγήκαηα ησλ πνιέκσλ.
΢ηελ Δπαλαζηαηηθή Φπρνινγία καο γίλεηαη θαλεξή ε αλάγθε κηαο ξηδηθήο
κεηαηξνπήο, θαη απηή είλαη δπλαηή κφλνλ αλ θεξχηηνπκε ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ
καο έλα ζαλάζηκν πφιεκν, ζθιεξφ θαη ρσξίο έιενο.
Βέβαηα φινη εκείο δελ αμίδνπκε ηίπνηα, είκαζηε θαζέλαο καο ε δπζηπρία
ηεο γεο, ην απερζέο.
Δπηπρψο ν Ησάλλεο ν Βαπηηζηήο καο δίδαμε ηνλ κπζηηθφ δξφκν:
Να πεθάνοςμε, μέζα μαρ, μέζυ ηος τςσολογικού αποκεθαλιζμού.

30. ΣΟ ΓΗΑΡΚΔ΢ ΚΔΝΣΡΟ ΒΑΡΟΤ΢

73

Καζψο δελ ππάξρεη κηα πξαγκαηηθή αηνκηθφηεηα, γίλεηαη αδχλαηε ε
χπαξμε κηαο ζπλέρεηαο ζθνπψλ.
Δθφζνλ δελ ππάξρεη ην Φπρνινγηθφ άηνκν, αλ ζηνλ θαζέλα καο δνπλ
πνιιά πξφζσπα, αλ δελ ππάξρεη ππεχζπλν πξφζσπν, ζα ήηαλ παξάινγν λα
απαηηήζεη θαλείο απφ θάπνηνλ κηα ζπλέρεηα ζθνπψλ.
Ξέξνπκε θαιά φηη κέζα ζε έλα άηνκν δνπλ πνιιά πξφζσπα, νπφηε ε
απφιπηε έλλνηα επζχλεο δελ ππάξρεη πξαγκαηηθά ζε καο.
Απηφ πνπ έλα ζπγθεθξηκέλν Δγψ βεβαηψλεη ζε δεδνκέλε ζηηγκή, δελ
κπνξεί λα έρεη θακηά ζνβαξφηεηα, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζπγθεθξηκέλα ζην
φηη νπνηνδήπνηε άιιν Δγψ κπνξεί λα βεβαηψζεη αθξηβψο ην αληίζεην ζε
νπνηαδήπνηε άιιε ζηηγκή.
Σν ζνβαξφ ζε φια απηά είλαη φηη πνιινί άλζξσπνη λνκίδνπλ φηη θαηέρνπλ
ηελ αίζζεζε ηεο εζηθήο επζχλεο θαη απηνεμαπαηψληαη βεβαηψλνληαο φηη
είλαη πάληα νη ίδηνη.
Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο χπαξμήο ηνπο έξρνληαη
ζηηο Γλσζηηθέο ΢πνπδέο, ιάκπνπλ κε αγγειηθή δχλακε, ελζνπζηάδνληαη κε
ηελ Δζσηεξηζηηθή Γνπιεηά, κέρξη πνπ νξθίδνληαη λα αθηεξψζνπλ νιφθιεξε
ηελ χπαξμή ηνπο ζε απηά ηα ζέκαηα.
Αλακθηζβήηεηα φινη νη αδειθνί ηεο Κίλεζήο καο θηάλνπλ κέρξη θαη λα
ζαπκάζνπλ έλαλ ηέηνηνλ ελζνπζηψδε ηχπν.
Γελ κπνξεί θαλείο παξά λα αηζζαλζεί κεγάιε ραξά, αθνχγνληαο άηνκα
απηνχ ηνπ είδνπο, ηφζν επζεβή θαη νξηζηηθψο εηιηθξηλή.
Δλ ηνχηνηο ην εηδχιιην δελ θξαηά πνιχ θαηξφ. Κάπνηα κέξα γηα ηνλ άιθα
ή βήηα ιφγν, ζσζηφ ή άδηθν, απιφ ή πεξίπινθν, ην άηνκν απνζχξεηαη απφ
ηελ Γλψζε, νπφηε εγθαηαιείπεη ηε Γνπιεηά θαη (γηα λα ηζηψζεη ην ζηξαβφ ή
πξνζπαζψληαο λα δηθαηνινγεζεί ζηνλ εαπηφ ηνπ) εληάζζεηαη ζε θάπνηα άιιε
κπζηηθηζηηθή νξγάλσζε θαη ζθέθηεηαη φηη ηψξα πάεη θαιχηεξα.
΋ιν απηφ ην πήγαηλε έια, φιε απηή ε αδηάθνπε αιιαγή ζρνιψλ,
δνγκάησλ, ζξεζθεηψλ, νθείιεηαη ζηελ πνιιαπιφηεηα ησλ Δγψ πνπ κέζα καο
αγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ ίδηα ηνπο ηελ ππεξνρή.
Μηαο θαη θάζε Δγψ έρεη ην δηθφ ηνπ θξηηήξην, ην δηθφ ηνπ λνπ, ηηο δηθέο
ηνπ ηδέεο, είλαη ζρεδφλ θπζηνινγηθή απηή ε αιιαγή ησλ απφςεσλ, απηφ ην
ζπλερέο πεηαινχδηζκα απφ νξγάλσζε ζε νξγάλσζε, απφ ηδαληθφ ζε ηδαληθφ
θιπ.
Σν ίδην ην άηνκν δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ κηα κεραλή, έηνηκε λα
ρξεζηκεχζεη ζαλ φρεκα ηφζν ζην έλα Δγψ φζν θαη ζην άιιν.

74

Μεξηθά κπζηηθηζηηθά Δγψ απηνεμαπαηψληαη, κεηά ηελ εγθαηάιεηςε ηεο
κηαο ή ηελ άιιεο αίξεζεο, απνθαζίδνπλ λα πηζηεχνληαη Θενί, ιάκπνπλ ζαλ
μηπαζκέλα θψηα θαη ζην ηέινο εμαθαλίδνληαη.
Τπάξρνπλ άηνκα πνπ θάπνηα ζηηγκή μερσξίδνπλ ζηελ Δζσηεξηζηηθή
Γνπιεηά θαη θαηφπηλ, ηε ζηηγκή πνπ παξεκβαίλεη θάπνην άιιν Δγψ,
εγθαηαιείπνπλ νξηζηηθά απηέο ηηο ζπνπδέο θαη αθήλνληαη λα ηνπο θαηαπηεί ε
δσή.
΢αθψο αλ θαλείο δελ αγσληζηεί ελάληηα ζηε δσή απηή ζα ηνλ θαηαβξνρζίδεη θαη είλαη ζπάληνη νη ππνςήθηνη πνπ ζη’ αιήζεηα δελ αθήλνληαη λα
ηνπο θαηαπηεί ε δσή.
Δθφζνλ ππάξρεη κέζα καο κηα νιφθιεξε πνιιαπιφηεηα απφ Δγψ, ην
Γηαξθέο Κέληξν Βάξνπο δελ κπνξεί λα ππάξμεη.
Δίλαη ζρεδφλ θπζηνινγηθφ λα κελ απηνπξαγκαηψλνληαη εζσηεξηθά φια ηα
άηνκα. Ξέξνπκε θαιά φηη ε Δζσηεξηθή Απηνπξαγκάησζε ηνπ Δίλαη απαηηεί
ζπλέρεηα ζθνπψλ θαη θαζψο είλαη πνιχ δχζθνιν λα ζπλαληήζεη θαλείο
θάπνηνλ πνπ λα έρεη έλα Κέληξν Γηαξθνχο Βαξχηεηαο, δελ είλαη πεξίεξγν φηη
είλαη πνιχ ζπάλην λα θηάζεη έλαο άλζξσπνο ζηελ βαζηά εζσηεξηθή
Απηνπξαγκάησζε.
Σν θπζηνινγηθφ είλαη λα ελζνπζηαζηεί θαλείο κε ηελ Δζσηεξηζηηθή
Γνπιεηά θαη χζηεξα λα ηελ εγθαηαιείςεη. Σν πεξίεξγν είλαη ην λα κελ
εγθαηαιείςεη θαλείο ηε Γνπιεηά θαη λα θηάζεη ζην ηέξκα.
΢ίγνπξα θαη ζην φλνκα ηεο αιήζεηαο βεβαηψλνπκε φηη ν Ήιηνο θάλεη έλα
εξγαζηεξηαθφ πείξακα πνιχ πεξίπινθν θαη θνβεξά δχζθνιν.
Μέζα ζην δηαλννχκελν δψν πνπ ιαλζαζκέλα νλνκάδεηαη άλζξσπνο,
ππάξρνπλ ζπέξκαηα πνπ κπνξνχλ λα καο κεηαηξέςνπλ ζε ειηαθνχο
αλζξψπνπο εάλ αλαπηπρζνχλ φπσο πξέπεη.
Παξ’ φια απηά, δελ είλαη πεξηηηφ λα μεθαζαξίζνπκε θαιχηεξα, πσο δελ
είλαη ζίγνπξν φηη απηά ηα ζπέξκαηα ζα αλαπηπρζνχλ. Σν θπζηνινγηθφ
δπζηπρψο είλαη λα εθθπιηζηνχλ θαη λα ραζνχλ αμηνζξήλεηα.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη ηα ζπέξκαηα πνπ αλαθέξακε θαη πνπ πξέπεη λα καο
κεηαηξέςνπλ ζε ειηαθνχο αλζξψπνπο, ρξεηάδνληαη έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ, αθνχ είλαη πνιχ γλσζηφ φηη ε ζπνξά ζε άγνλν κέξνο δελ βιαζηαίλεη,
ράλεηαη.
Γηα λα κπνξέζεη λα βιαζηήζεη ν πξαγκαηηθφο ζπφξνο ηνπ αλζξψπνπ, πνπ
είλαη απνζεθεπκέλνο κέζα ζηνπο ζεμνπαιηθνχο καο αδέλεο, ρξεηάδεηαη
ζπλέρεηα ζθνπψλ θαη έλα θαλνληθφ ζψκα.

75

Αλ νη επηζηήκνλεο ζπλερίζνπλ λα θάλνπλ πεηξάκαηα κε ηνπο αδέλεο
εζσηεξηθψλ εθθξίζεσλ νπνηαδήπνηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ ζπεξκάησλ
πνπ αλαθέξακε κπνξεί λα ραζεί.
Αλ θαη ζα θαλεί απίζηεπην, ηα κπξκήγθηα πέξαζαλ απφ κηα παξφκνηα
δηαδηθαζία ζε θάπνην καθξηλφ αξρατθφ παξειζφλ ηνπ πιαλήηε καο, ηεο Γεο.
Μέλεη θαλείο έθπιεθηνο βιέπνληαο ηελ ηειεηφηεηα ελφο παιαηηνχ
κπξκεγθηψλ. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε θαζηεξσκέλε ηάμε ζε νπνηαδήπνηε κπξκεγθνθσιηά είλαη θνβεξή.
Δθείλνη νη Μπεκέλνη πνπ έρνπλ μππλήζεη ηελ ζπλείδεζή ηνπο, μέξνπλ απφ
άκεζε κπζηηθηζηηθή εκπεηξία, φηη ηα κπξκήγθηα ζε θαηξνχο πνπ νχηε απφ
καθξηά ην ππνπηεχνληαη νη κεγαιχηεξνη ηζηνξηθνί ηνπ θφζκνπ ππήξμαλ κηα
αλζξψπηλε θπιή πνπ δεκηνχξγεζε έλα παλίζρπξν ζνζηαιηζηηθφ πνιηηηζκφ.
Πεξηφξηζαλ ηφηε νη δηθηάηνξεο ηεο νηθνγέλεηαο εθείλεο ηελ ειεχζεξε
βνχιεζε θαη ηηο δηάθνξεο ζξεζθεπηηθέο αηξέζεηο, κηαο θαη φια απηά ηνπο
ζηεξνχζαλ ηελ εμνπζία θαη απηνί ρξεηάδνληαλ λα είλαη νινθιεξσηηθνί κε ηελ
πην πιήξε έλλνηα ηεο ιέμεο.
Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, κε εμαιεηκκέλε ηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία
θαη ην ζξεζθεπηηθφ δηθαίσκα, ην δηαλννχκελν δψν θαηξαθχιεζε ζην δξφκν
ηεο πηψζεο θαη ηνπ εθθπιηζκνχ.
΢ε φια φζα αλαθέξακε παξαπάλσ πξνζηέζεθαλ ηα επηζηεκνληθά
πεηξάκαηα: κεηακνζρεχζεηο νξγάλσλ, αδέλσλ, πεηξάκαηα κε νξκφλεο θιπ, κε
απνηέιεζκα ηε βαζκηαία ζκίθξπλζε θαη ηε κνξθνινγηθή αιιαγή εθείλσλ
ησλ αλζξψπηλσλ νξγαληζκψλ κέρξη λα κεηαηξαπνχλ ζην ηέινο ζηα
κπξκήγθηα πνπ γλσξίδνπκε.
΋ινο εθείλνο ν πνιηηηζκφο, φια εθείλα ηα θηλήκαηα πνπ είραλ ζρέζε κε
ηελ θαζηεξσκέλε θνηλσληθή ηάμε, έγηλαλ κεραληθά θαη θιεξνδνηήζεθαλ απφ
παηέξα ζε γην. ΢ήκεξα κέλεη θαλείο έθπιεθηνο βιέπνληαο κηα
κπξκεγθνθσιηά, φκσο δελ κπνξνχκε λα κε ιππεζνχκε απφ ηελ έιιεηςε
επθπΐαο ηνπο.
Αλ δελ δνπιέςνπκε πάλσ ζηνλ εαπηφ καο, εμειηζζφκαζηε θαζνδηθά θαη
εθθπιηδφκαζηε ηξνκαθηηθά.
Σν πείξακα πνπ θάλεη ν Ήιηνο ζην εξγαζηήξην ηεο δσήο, πέξα απφ ην φηη
είλαη δχζθνιν έδσζε πνιχ ιίγα απνηειέζκαηα.
Ζ δεκηνπξγία ειηαθψλ αλζξψπσλ είλαη δπλαηή φηαλ ππάξρεη πξαγκαηηθή
ζπλεξγαζία ζε θαζέλα απφ εκάο.

76

Γελ είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ηνπ ειηαθνχ αλζξψπνπ, αλ πξψηα δελ
εγθαηαζηήζνπκε κέζα καο έλα Γηαξθέο Κέληξν Βάξνπο.
Πσο ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε ζπλέρεηα ζθνπψλ αλ δελ εγθαηαζηήζνπκε
ζηνλ ςπρηζκφ καο ην Κέληξν Βάξνπο;
Οπνηαδήπνηε θπιή πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Ήιην, ζίγνπξα δελ έρεη
άιιν ζθνπφ ζηε θχζε απφ ην λα ρξεζηκεχζεη ηα ζπκθέξνληα απηήο ηεο
δεκηνπξγίαο θαη ζην ειηαθφ πείξακα.
Αλ απνηχρεη ν Ήιηνο ζην πείξακά ηνπ ράλεη φιν ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα
κηα ηέηνηα θπιή θη απηή εθ ησλ πξαγκάησλ θαηαδηθάδεηαη ζηελ θαηαζηξνθή
θαη ηελ θαζνδηθή εμέιημε.
Κάζε κία απφ ηηο θπιέο πνπ ππήξμαλ πάλσ ζην πξφζσπν ηεο Γεο
ρξεζίκεπζε ζην ειηαθφ πείξακα. Απφ θάζε θπιή ν Ήιηνο πέηπρε κεξηθνχο
ζξηάκβνπο, καδεχνληαο κηθξέο νκάδεο απφ ειηαθνχο αλζξψπνπο.
΋ηαλ κηα θπιή δψζεη ηνπο θαξπνχο ηεο εμαθαλίδεηαη ζηαδηαθά ή ράλεηαη
βίαηα κε κεγάιεο θαηαζηξνθέο.
Ζ δεκηνπξγία ειηαθψλ αλζξψπσλ είλαη δπλαηή φηαλ αγσλίδεηαη θαλείο
γηα λα αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηηο ζειεληαθέο δπλάκεηο. Γελ ππάξρεη
ακθηβνιία φηη φια απηά ηα Δγψ πνπ θέξνπκε ζηνλ ςπρηζκφ καο είλαη
απνθιεηζηηθά ζειεληαθνχ ηχπνπ.
Με θαλέλα ηξφπν δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα απειεπζεξσζνχκε απφ ηε
ζειεληαθή δχλακε εάλ δελ εγθαηαζηήζνπκε πξνεγνπκέλσο κέζα καο έλα
Κέληξν Γηαξθνχο Βαξχηεηαο.
Πσο ζα κπνξνχζακε λα δηαιχζνπκε ην ζχλνιν ηνπ πνιιαπινχ Δγψ αλ
δελ έρνπκε ζπλέρεηα ζθνπψλ; Με πνηφλ ηξφπν ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε
ζπλέρεηα ζθνπψλ ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρνπκε εγθαηαζηήζεη ζηνλ
ςπρηζκφ καο έλα Κέληξν Γηαξθνχο Βαξχηεηαο Κέληξν Γηαξθνχο Βαξχηεηαο;
Καζψο ε ζεκεξηλή θπιή, αληί λα γίλεη αλεμάξηεηε απφ ηε ζειεληαθή
επίδξαζε, έραζε θάζε ελδηαθέξνλ γηα ηελ ειηαθή επθπΐα, αλακθηζβήηεηα,
θαηαδηθάζηεθε κφλε ηεο ζηελ θαζνδηθή εμέιημε θαη ηνλ εθθπιηζκφ.
Γελ είλαη δπλαηφλ λα μεπεδήζεη ν πξαγκαηηθφο Άλζξσπνο κέζα απφ ηελ
κεραληθφηεηα ηεο αλνδηθήο εμέιημεο. Ξέξνπκε θαιά φηη ε αλνδηθή εμέιημε
θαη ε δίδπκε αδειθή ηεο ε θαζνδηθή, είλαη κφλν δχν λφκνη πνπ απνηεινχλ ην
κεραληθφ άμνλα φιεο ηεο θχζεο. Τπάξρεη αλνδηθή εμέιημε κέρξη θάπνην
απφιπηα θαζνξηζκέλν ζεκείν θαη χζηεξα έξρεηαη ε δηαδηθαζία ηεο
θαζνδηθήο εμέιημεο. Σελ θάζε άλνδν δηαδέρεηαη κία θάζνδνο θαη αληίζηξνθα.

77

Δκείο είκαζηε απνθιεηζηηθά κεραλέο ειεγρφκελεο απφ δηάθνξα Δγψ.
Τπεξεηνχκε ηελ νηθνλνκία ηεο θχζεο, δελ έρνπκε θαζνξηζκέλε αηνκηθφηεηα
φπσο
ιαλζαζκέλα
ππνζέηνπλ
πνιινί
ςεπηνεζσηεξηζηέο
θαη
ςεπηνκπζηηθηζηέο.
Πξέπεη λα αιιάμνπκε ππεξεπεηγφλησο γηα λα δψζνπλ ηνπο θαξπνχο ηνπο
ηα ζπέξκαηα ηνπ αλζξψπνπ.
Μφλν δνπιεχνληαο κε ηνλ εαπηφ καο κε πξαγκαηηθή ζπλέρεηα ζθνπψλ θαη
απφιπην αίζζεκα εζηθήο επζχλεο κπνξνχκε λα γίλνπκε ειηαθνί Άλζξσπνη.
Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ αθηέξσζε νιφθιεξεο ηεο χπαξμήο καο ζηελ
Δζσηεξηζηηθή Γνπιεηά πάλσ ζηνλ εαπηφ καο.
Δθείλνη πνπ ειπίδνπλ λα θηάζνπλ ζε ειηαθή θαηάζηαζε κε ηνλ κεραληζκφ
ηεο αλνδηθήο εμέιημεο, μεγεινχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη θαηαδηθάδνληαη εθ ησλ
πξαγκάησλ ζηνλ εθθπιηζκφ ηεο θαζνδηθήο εμέιημεο.
΢ηελ Δζσηεξηζηηθή Γνπιεηά δελ κπνξνχκε λα επηηξέςνπκε ζηνλ εαπηφ
καο ηελ πνιπηέιεηα ηεο αζηάζεηαο. ΋ζνη έρνπλ αιινπξφζαιιεο ηδέεο, φζνη
ζήκεξα δνπιεχνπλ πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη αχξην αθήλνληαη λα ηνπο
θαηαπηεί ε δσή, απηνί πνπ δεηνχλ ππεθθπγέο, δηθαηνινγίεο γηα λα
εγθαηαιείςνπλ ηελ Δζσηεξηζηηθή Γνπιεηά ζα εθθπιηζηνχλ θαη ζα εμειηρζνχλ θαζνδηθά.
Μεξηθνί κεηαζέηνπλ ην ζθάικα, αθήλνπλ ηα πάληα γηα αχξην, ελψ
θαιπηεξεχνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ρσξίο λα ππνινγίζνπλ φηη ην
ειηαθφ πείξακα είλαη θάηη πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο
θξηηήξην θαη ηα παζίγλσζηα ζρέδηά ηνπο.
Γελ είλαη ηφζν εχθνιν λα γίλεη θαλείο ειηαθφο Άλζξσπνο φηαλ θνπβαιάεη
κέζα ηνπ ηε ΢ειήλε (ην Δγψ είλαη ζειεληαθφ).
Ζ Γε έρεη δχν θεγγάξηα. Σν δεχηεξν απφ απηά ιέγεηαη Ληιίη θαη βξίζθεηαη
ιίγν καθξχηεξα απφ ηελ ιεπθή ζειήλε. Οη αζηξνλφκνη βιέπνπλ ζπλήζσο ηελ
Ληιίη ζαλ κία θαθή θαζψο είλαη πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο. Απηή είλαη ε καχξε
ζειήλε.
Οη πην νιέζξηεο δπλάκεηο ηνπ Δγψ θηάλνπλ ζηελ γε απφ ηελ Ληιίη θαη
πξνθαινχλ ππάλζξσπα θαη θηελψδε ςπρνινγηθά απνηειέζκαηα.
Σα εγθιήκαηα ηνπ θφθθηλνπ ηχπνπ, νη πην ηεξαηψδεηο δνινθνλίεο ηεο
ηζηνξίαο, ηα πην αλππνςίαζηα θαθνπξγήκαηα θιπ, νθείινληαη ζηα δνλεηηθά
θχκαηα ηεο Ληιίη.

78

Ζ δηπιή ζειεληαθή επίδξαζε πνπ αληηπξνζσπεχεηαη ζην αλζξψπηλν νλ
κέζσ ηνπ Δγψ πνπ θνπβαιάεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ, πξνθαιεί ζε καο κηα
πξαγκαηηθή απνηπρία.
Δάλ δελ δνχκε ην πφζν επείγεη λα παξαδψζνπκε ην ζχλνιν ηεο χπαξμήο
καο ζηελ Γνπιεηά κε ηνλ εαπηφ καο, κε ζθνπφ λα ειεπζεξσζνχκε απφ ηε
δηπιή ζειεληαθή δχλακε, ζα θαηαιήμνπκε απνξξνθεκέλνη απφ ηε ΢ειήλε,
ζηελ θαζνδηθή εμέιημε, ηνλ εθθπιηζκφ, θάζε θνξά φιν θαη πην πνιχ κέζα ζε
νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζακε εχθνια λα αμηνινγήζνπκε ζαλ
αζπλείδεηεο θαη παξαζπλεηδεηέο.
Σν πην ζνβαξφ απ’ φια απηά είλαη φηη δελ θαηέρνπκε ηελ πξαγκαηηθή
αηνκηθφηεηα. Αλ είρακε έλα Κέληξν Γηαξθνχο Βαξχηεηαο ζα δνπιεχακε
πξαγκαηηθά ζνβαξά κέρξη λα επηηχρνπκε ηελ ειηαθή θαηάζηαζε.
Τπάξρνπλ ηφζεο δηθαηνινγίεο ζε απηά ηα ζέκαηα, ππάξρνπλ ηφζεο
ππεθθπγέο, ηφζα γνεηεπηηθά ζέιγεηξα, πνπ απφ ηα ίδηα ηα γεγνλφηα είλαη
ζπλήζσο αδχλαην λα θαηαιάβνπκε γηα ην ιφγν απηφ, πφζν επείγεη ε Δζσηεξηζηηθή Γνπιεηά.
Παξ’ φια απηά, ην κηθξφ πεξηζψξην ηεο ειεχζεξεο ζέιεζεο πνπ έρνπκε
θαη ε Γλσζηηθή Γηδαζθαιία πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ πξαθηηθή
δνπιεηά, ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζαλ βάζε γηα ηνπο επγεληθνχο καο
ζθνπνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ειηαθφ πείξακα.
Ο αιινπξφζαιινο λνπο, δελ θαηαιαβαίλεη απηά πνπ ιέκε εδψ, δηαβάδεη
απηφ ην θεθάιαην θαη χζηεξα ην μερλά. Έξρεηαη θαηφπηλ άιιν βηβιίν θαη
άιιν θαη ζην ηέινο θαηαιήγνπκε ζε νπνηαδήπνηε δηδαζθαιία πνπ καο
πνπιάεη δηαβαηήξην γηα ηνλ νπξαλφ, πνπ καο κηιά πην αηζηφδνμα, πνπ καο
βεβαηψλεη γηα δηεπθνιχλζεηο πέξα απφ ηνλ ζάλαην.
Έηζη είλαη νη άλζξσπνη, απιέο καξηνλέηεο πνπ ειέγρνληαη απφ αφξαηα
λήκαηα, κεραληθέο θνχθιεο κε ηδέεο αιινπξφζαιιεο θαη ρσξίο ζπλέρεηα
ζθνπψλ.
31. Ζ ΓΝΧ΢ΣΗΚΖ Δ΢ΧΣΔΡΗΚΖ ΓΟΤΛΔΗΑ
Δπείγεη λα κειεηήζνπκε ηελ Γλψζε θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο πξαθηηθέο ηδέεο πνπ δίλνπκε ζην έξγν απηφ, γηα λα δνπιέςνπκε ζνβαξά πάλσ ζηνλ
εαπηφ καο.
΋κσο δελ ζα κπνξνχζακε λα δνπιέςνπκε πάλσ ζηνλ εαπηφ καο, κε
ζθνπφ λα δηαιχζνπκε απηφ ή εθείλν ην Δγψ, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα ην
έρνπκε παξαηεξήζεη.

79

Ζ παξαηήξεζε ηνπ εαπηνχ καο επηηξέπεη λα πεξάζεη κηα αθηίλα θσηφο
ζην εζσηεξηθφ καο.
Οπνηνδήπνηε Δγψ εθθξάδεηαη ζην θεθάιη κε έλα ηξφπν, ζηελ θαξδηά κε
άιινλ ηξφπν θαη ζην ζεμ κε άιινλ ηξφπν.
Υξεηάδεηαη λα παξαηεξήζνπκε ην Δγψ πνπ θάπνηα δεδνκέλε ζηηγκή
έρνπκε αξπάμεη. Δπείγεη λα ην δνχκε ζε θαζέλα απφ ηα ηξία απηά θέληξα ηνπ
νξγαληζκνχ καο.
Αλ είκαζηε επάγξππλνη θαη θξνπξνί ζε ζρέζε κε άιια άηνκα, φπσο ν
θξνπξφο ζε θαηξφ πνιέκνπ απηναλαθαιππηφκαζηε.
Θπκάζηε ηη ψξα ζαο πιήγσζαλ ηελ καηαηνδνμία ζαο; Σελ πεξεθάληα ζαο;
Ση ήηαλ απηφ πνπ ζαο ελαληηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο; Γηαηί
δεκηνπξγήζεθε απηή ε αληίζεζε; Πνηα ε κπζηηθή ηεο αηηία; Μειεηήζηε ην,
παξαηεξήζηε ην θεθάιη ζαο, ηελ θαξδηά θαη ην ζεμ…
Ζ πξαθηηθή δσή είλαη έλα ζαπκάζην ζρνιείν. ΢ηε ζρέζε ηεο κε ηνπο
άιινπο κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε απηά ηα Δγψ πνπ θνπβαιάκε ζην
εζσηεξηθφ καο.
Οπνηαδήπνηε αληίζεζε, νπνηνδήπνηε επεηζφδην κπνξεί λα καο νδεγήζεη
κέζα απφ ηελ εζψηεξε απηνπαξαηήξεζε ζηελ αλαθάιπςε ελφο Δγψ, είηε
απηφ είλαη απηναγάπε, θζφλνο, δήιηα, ζπκφο, απιεζηία, ππνςία, ζπθνθαληία,
ιαγλεία θιπ, θιπ, θιπ.
Υξεηάδεηαη λα γλσξίζνπκε ηνλ εαπηφ καο πξηλ κπνξέζνπκε λα γλσξίζνπκε ηνπο άιινπο. Δπείγεη λα κάζνπκε λα βιέπνπκε ηελ μέλε άπνςε.
Αλ κπνχκε ζηε ζέζε ησλ άιισλ, ζα αλαθαιχςνπκε φηη ηα ςπρνινγηθά
ειαηηψκαηα πνπ απνδίδνπκε ζηνπο άιινπο ηα έρνπκε κε ην παξαπάλσ ζην
εζσηεξηθφ καο.
Ζ αγάπε γηα ηνλ πιεζίνλ είλαη απαξαίηεηε, φκσο δελ κπνξεί θαλείο λα
αγαπήζεη ηνπο άιινπο, αλ πξψηα δελ κάζεη λα κπαίλεη ζηε ζέζε θάπνηνπ
άιινπ κε ηελ Δζσηεξηζηηθή Γνπιεηά.
Ζ ζθιεξφηεηα ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη πάλσ ζην πξφζσπν ηεο γεο, φζν
δελ ζα έρνπκε κάζεη λα ηνπνζεηνχκαζηε ηελ ζέζε ησλ άιισλ.
΋κσο αλ έλαο δελ έρεη ην ζάξξνο λα δεη ηνλ εαπηφ ηνπ ηνλ ίδην, πσο ζα
κπνξέζεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ ζέζε ησλ άιισλ;
Γηαηί πξέπεη λα δνχκε απνθιεηζηηθά ηελ θαθή φςε ησλ άιισλ αηφκσλ;
Ζ κεραληθή αληηπάζεηα γηα έλα άιιν πξφζσπν πνπ γλσξίδνπκε γηα πξψηε
θνξά, δείρλεη φηη δελ κπνξνχκε λα κπνχκε ζηελ ζέζε ηνπ πιεζίνλ καο, φηη
δελ αγαπάκε ηνλ πιεζίνλ καο, φηη έρνπκε ππεξβνιηθά θνηκηζκέλε ζπλείδεζε.

80

Μαο θαίλεηαη πνιχ αληηπαζεηηθφ έλα νξηζκέλν πξφζσπν. Γηα πνην ιφγν;
ίζσο πίλεη; αο παξαηεξεζνχκε … Δίκαζηε ζίγνπξνη γηα ηελ αξεηή καο;
Δίκαζηε ζίγνπξνη φηη δελ θνπβαιάκε ην Δγψ ηεο κέζεο κέζα καο;
Καιχηεξα ζα ήηαλ βιέπνληαο έλαλ κεζπζκέλν πνπ θάλεη γεινηφηεηεο λα
ιέγακε: «Απηφο… είκαη εγψ, ηη γεινία πξάγκαηα θάλσ…»
Δίζαζηε κηα γπλαίθα ηίκηα θαη ελάξεηε θαη γηα απηφ ζαο θαθνθαίλεηαη
θάπνηα θπξία. Αηζζάλεζηε γηα απηήλ αληηπάζεηα. Γηαηί; Αηζζάλεζηε ζίγνπξε
γηα ηνλ εαπηφ ζαο; Ννκίδεηε φηη κέζα ζαο δελ έρεηε ην Δγψ ηεο ιαγλείαο;
΢θέθηεζηε φηη εθείλε ε θπξία ε δπζθεκηζκέλε γηα ηα ζθάλδαια θαη ηηο
αζέιγεηέο ηεο είλαη δηεζηξακκέλε; Δίζαζηε ζίγνπξε φηη ζην εζσηεξηθφ ζαο
δελ ππάξρεη ε αζέιγεηα θαη ε δηαζηξνθή πνπ βιέπεηε ζε απηή ηελ γπλαίθα;
Θα ήηαλ θαιχηεξα λα απηνπαξαηεξεζείηε εζσηεξηθά θαη ζε βαζχ
δηαινγηζκφ λα ηνπνζεηεζείηε ζηε ζέζε ηεο γπλαίθαο εθείλεο πνπ ζηραίλεζηε.
Δπείγεη λα αμηνινγήζνπκε ηε Γλσζηηθή Δζσηεξηζηηθή Γνπιεηά. Δίλαη
απαξαίηεην λα ηελ θαηαιάβνπκε θαη λα ηελ εθηηκήζνπκε, αλ πνζνχκε ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα κηα ξηδηθή αιιαγή.
Γίλεηαη αλαγθαίν λα μέξνπκε λα αγαπάκε ηνπο νκνίνπο καο, λα κειεηάκε
ηε Γλψζε θαη λα κεηαθέξνπκε ηε δηδαζθαιία απηή ζε φιν ηνλ θφζκν, αιιηψο
πέθηνπκε ζηνλ εγσηζκφ.
Αλ θάπνηνο αθηεξσζεί ζηελ Δζσηεξηζηηθή Γνπιεηά πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ,
αιιά δελ δψζεη ηε δηδαζθαιία ζηνπο άιινπο, ε εζσηεξηθή ηνπ πξφνδνο
γίλεηαη πνιχ δχζθνιε απφ έιιεηςε αγάπεο γηα ηνλ πιεζίνλ ηνπ.
«Απηφο πνπ δίλεη παίξλεη, θαη φζν πεξηζζφηεξα δίλεη πεξηζζφηεξα ζα
πάξεη. Αιιά απηφο πνπ ηίπνηα δελ δίλεη κέρξη θαη απηφ πνπ έρεη ζα ηνπ
αθαηξεζεί». Απηφο είλαη ν Νφκνο.
32. Ζ ΠΡΟ΢ΔΤΥΖ ΢ΣΖ ΓΟΤΛΔΗΑ
Παξαηήξεζε, Κξίζε θαη Δθηέιεζε είλαη ηξεηο βαζηθνί παξάγνληεο ηεο
δηάιπζεο. Πξψην: παξαηεξνχκε. Γεχηεξν: δηθάδνπκε. Σξίην: εθηεινχκε.
Σνπο θαηαζθφπνπο ζηνλ πφιεκν πξψηα ηνπο παξαηεξνχλ, δεχηεξνλ ηνπο
δηθάδνπλ θαη ηξίηνλ ηνπο ηνπθεθίδνπλ.
΢ηελ ακνηβαία ζρέζε κε ηνπο άιινπο ππάξρεη απηναλαθάιπςε θαη
απηναπνθάιπςε. Απηφο πνπ αξληέηαη ηε ζπλχπαξμε κε ηνπο νκνίνπο ηνπ,
απαξληέηαη επίζεο ηελ απηναλαθάιπςε.

81

Οπνηνδήπνηε ζπκβάλ ηεο δσήο φζν αζήκαλην θαη αλ θαίλεηαη,
αλακθίβνια έρεη ζαλ αίηην έλαλ εζψηεξν εζνπνηφ κέζα καο, έλα ςπρηθφ
επηπξφζζεην, έλα Δγψ.
Ζ απηναλαθάιπςε είλαη δπλαηή φηαλ βξηζθφκαζηε ζε θαηάζηαζε
επάγξππλεο αληίιεςεο, επαγξχπλεζεο πξνο ην αζπλήζηζην.
Σν Δγψ πνπ αλαθαιχπηεηαη «απφ ηελ κπξσδηά» πξέπεη λα παξαηεξεζεί κε
πξνζνρή ζηνλ εγθέθαιφ καο, ζηελ θαξδηά θαη ζην ζεμ.
Έλα νπνηνδήπνηε Δγψ ιαγλείαο, ζα κπνξνχζε λα εθδεισζεί ζηελ θαξδηά
ζαλ αγάπε, ζηνλ εγθέθαιν ζαλ ηδαληθφ, φκσο πξνζέρνληαο ην ζεμ ζα
αηζζαλφκαζηε θάπνηα αξξσζηεκέλε δηέγεξζε πνπ δελ ζπγρέεηαη κε ηίπνηε.
Ζ θαηαδίθε νπνηνπδήπνηε Δγψ πξέπεη λα είλαη ηειεζίδηθε. Υξεηάδεηαη λα
ην θαζίζνπκε ζην ζθακλί ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη λα ην δηθάζνπκε
αλειέεηα.
Οπνηαδήπνηε ππεθθπγή, δηθαηνινγία, ζεψξεζε, πξέπεη λα εμαιεηθηεί, αλ
ζέινπκε πξαγκαηηθά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην Δγψ πνπ επηζπκνχκε λα
μεξηδψζνπκε απφ ηνλ ςπρηζκφ καο.
Ζ εθηέιεζε είλαη δηαθνξεηηθή. Γελ ζα ήηαλ δπλαηή ε εθηέιεζε ελφο Δγψ,
νπνηνπδήπνηε, ρσξίο λα ην έρνπκε πξνεγνπκέλσο παξαηεξήζεη θαη δηθάζεη.
Ζ πξνζεπρή ζηελ ςπρνινγηθή Γνπιεηά είλαη βαζηθή γηα ηε δηάιπζε.
Υξεηαδφκαζηε κηα δχλακε αλψηεξε απφ ην λνπ, αλ επηζπκνχκε ζη’ αιήζεηα
λα δηαιχζνπκε απηφ ή εθείλν ην Δγψ.
Ο λνπο απφ κφλνο ηνπ πνηέ δελ ζα κπνξνχζε λα δηαιχζεη θαλέλα Δγψ.
Απηφ είλαη αλακθηζβήηεην, αδηάςεπζην.
Ζ πξνζεπρή είλαη λα ζπλνκηινχκε κε ην Θεφ. Δκείο νθείινπκε λα
απεπζπλφκαζηε ηε Θετθή Μεηέξα, ζηελ εζσηεξηθφηεηά καο, αλ επηζπκνχκε
ζη’ αιήζεηα ηε δηάιπζε ηνπ Δγψ. Απηφο πνπ δελ αγαπά ηε Μεηέξα ηνπ, ν
αράξηζηνο γηνο, ζα απνηχρεη ζηε Γνπιεηά πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ.
Καζέλαο καο έρεη ηε Θετθή ηνπ Μεηέξα ηελ ηδηαίηεξε, ηελ αηνκηθή. Απηή
ε ίδηα είλαη έλα κέξνο ηνπ Δίλαη καο θαη πξνέξρεηαη απφ απηφ.
΋ινη νη αξραίνη ιανί ιάηξεςαλ ηνλ «Θεφ Μεηέξα» ζηα θαηάβαζα ηνπ
Δίλαη καο. Ζ ζειπθή αξρή ηνπ Αηψληνπ είλαη ε Ίζηδα, ε Μαξία, ε Σνλαλδίλ, ε
Κπβέιε, ε Ρέα, ε Αδσλία, ε Ηλζνκπέξηα θιπ, θιπ, θιπ.
Αλ ζην θπζηθφ έρνπκε παηέξα θαη κεηέξα, ζην βαζχηεξν κέξνο ηνπ Δίλαη
καο έρνπκε επίζεο ηνλ Παηέξα καο ηνλ «ελ θξππηψ» θαη ηε Θετθή καο
Μεηέξα καο Κνπληαιίλε.

82

Τπάξρνπλ ηφζνη Παηέξεο ζηνλ Οπξαλφ φζνη άλζξσπνη ζηε γε. Ο Θεφο
Μεηέξα ζηελ ηδηαίηεξή καο εζσηεξηθφηεηα είλαη ε ζειπθή άπνςε ηνπ
Παηέξα καο ηνπ «ελ θξππηψ».
ΑΤΣΟ΢ θαη ΑΤΣΖ είλαη βέβαηα ηα δχν αλψηεξα κέξε ηνπ εζψηεξνχ καο
Δίλαη. Αλακθίβνια ΑΤΣΟ΢ θαη ΑΤΣΖ είλαη ην ίδην καο ην Αιεζηλφ Δίλαη
πην πέξα απφ ην Δγψ ηεο ςπρνινγίαο.
ΑΤΣΟ΢ μεδηπιψλεηαη ζε ΑΤΣΖ θαη δηαηάδεη, δηεπζχλεη, εθπαηδεχεη.
ΑΤΣΖ εμαιείθεη ηα αλεπηζχκεηα ζηνηρεία πνπ θέξνπκε ζην εζσηεξηθφ καο
κε ηελ πξνυπφζεζε κηαο δηαξθνχο Γνπιεηάο πάλσ ζηνλ εαπηφ καο.
΋ηαλ ζα έρνπκε πεζάλεη ξηδηθά, φηαλ φια ηα αλεπηζχκεηα ζηνηρεία ζα
έρνπλ εμαιεηθηεί κεηά απφ πνιιέο δνπιεηέο ζπλεηδεηέο θαη απφ εζειεκέλεο
ηαιαηπσξίεο, ζα ζπγρσλεπζνχκε θαη ζα νινθιεξσζνχκε κε ηνλ «ΠΑΣΔΡΑ
ΜΖΣΔΡΑ». Σφηε ζα είκαζηε Θενί ππεξβνιηθά Θετθνί, πην πέξα απφ ην θαιφ
θαη ην θαθφ.
Ζ ηδηαίηεξε, αηνκηθή καο Θετθή Μεηέξα, κε ηηο πχξηλεο δπλάκεηο ηεο
κπνξεί λα δηαιχζεη ζε θνζκηθή ζθφλε νπνηνδήπνηε απφ ηα ηφζα Δγψ πνπ
πξνεγνπκέλσο παξαηεξήζεθε θαη δηθάζηεθε.
Με θαλέλα ηξφπν δελ ζα ήηαλ αλαγθαία κηα εηδηθή ζπληαγή γηα λα
πξνζεπρεζνχκε ζηελ εζσηεξηθή καο Θετθή Μεηέξα. Πξέπεη λα είκαζηε πνιχ
θπζηθνί θαη απινί φηαλ απεπζπλφκαζηε ζε ΑΤΣΖΝ. Σν παηδί πνπ
απεπζχλεηαη ζηε κεηέξα ηνπ δελ έρεη πνηέ εηδηθέο δηαηππψζεηο. Λέεη απηφ
πνπ βγαίλεη απφ ηελ θαξδηά ηνπ θαη απηφ είλαη φιν.
Καλέλα Δγψ δελ δηαιχεηαη ζηηγκηαία. Ζ Θετθή καο Μεηέξα πξέπεη λα
δνπιέςεη, κέρξη θαη λα ππνθέξεη πάξα πνιχ, πξηλ πεηχρεη κηα εμφλησζε
νπνηνπδήπνηε Δγψ.
Να γίλεηε εζσζηξεθείο, λα θαηεπζχλεηε ηελ ηθεζία ζαο πξνο ηα κέζα,
ςάρλνληαο κέζα ζην εζσηεξηθφ ζαο γηα ηελ δηθή ζαο Θετθή Μεηέξα θαη κε
εηιηθξηλείο ηθεζίεο κπνξείηε λα ηεο κηιήζεηε. Παξαθαιέζηε ηε λα δηαιχζεη
εθείλν ην Δγψ πνπ πξνεγνπκέλσο έρεηε παξαηεξήζεη θαη δηθάζεη.
Ζ Αίζζεζε ηεο εζψηεξε απηνπαξαηήξεζεο, ζχκθσλα κε ην πψο
εμειίζζεηαη, ζα ζαο επηηξέςεη λα επηβεβαηψζεηε ηελ πξννδεπηηθή βειηίσζε
ηεο δνπιεηάο ζαο.
Καηαλφεζε, θξίζε είλαη βαζηθέο, φκσο ρξεηάδεηαη θάηη πεξηζζφηεξν αλ
ζέινπκε ζη’ αιήζεηα λα απνζπλζέζνπκε ην «ν Δαπηφο Μνπ».

83

Μπνξεί λα έρεη ν λνπο ηελ πνιπηέιεηα λα ηηηινθνξεί νπνηνδήπνηε
ειάηησκα, λα ην πεξλά απφ ην έλα δηακέξηζκα ζην άιιν, λα ην επηδεηθλχεη,
λα ην θξχβεη θιπ φκσο πνηέ δελ ζα κπνξνχζε λα ην κεηαβάιιεη ξηδηθά.
Υξεηάδεηαη κηα εηδηθή δχλακε αλψηεξε απφ ην λνπ, κηα θινγεξή δχλακε
ηθαλή λα θάλεη ζηάρηε νπνηνδήπνηε ειάηησκα.
Ζ ΢ηέιια Μάξηο, ε Θετθή καο Μεηέξα, έρεη απηή ηελ εμνπζία, κπνξεί λα
θνληνξηνπνηήζεη νπνηνδήπνηε ςπρνινγηθφ ειάηησκα.
Ζ Θετθή καο Μεηέξα δεη ζηελ εζσηεξηθφηεηά καο, πην πέξα απφ ην ζψκα,
ηηο ζπγθηλήζεηο θαη ην λνπ. Απηή είλαη απφ κφλε ηεο κηα ππξνγελήο δχλακε
αλψηεξε απφ ην λνπ.
Ζ ηδηαίηεξε, αηνκηθή Κνζκηθή καο Μεηέξα θαηέρεη ΢νθία, Αγάπε θαη
Γχλακε. ΢ε απηήλ ππάξρεη απφιπηε ηειεηφηεηα.
Οη θαιέο πξνζέζεηο θαη ε ζπλερήο επαλάιεςή ηνπο δελ ρξεζηκεχνπλ ζε
ηίπνηα, δελ νδεγνχλ πνπζελά.
Γελ ζα ρξεζίκεπε ζε ηίπνηα λα επαλαιακβάλνπκε: «Γελ ζα είκαη
ιάγλνο». Σα Δγψ ηεο θηιεδνλίαο κε θάζε ηξφπν ζα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ
ζηα βάζε ηνπ ίδηνπ καο ηνπ ςπρηζκνχ.
Γελ ζα ρξεζίκεπε ζε ηίπνηα λα επαλαιακβάλνπκε θαζεκεξηλά: «Πνηέ δελ
ζα μαλαζπκψζσ». Σα Δγψ ηνπ ζπκνχ ζα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ ζηα
ςπρνινγηθά καο βάζε.
Γελ ζα ρξεζίκεπε ζε ηίπνηα λα επαλαιακβάλνπκε θαζεκεξηλά: «Γελ ζα
μαλαθεξζψ άπιεζηα». Σα Δγψ ηεο απιεζηίαο ζα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ
ζηα δηάθνξα ππφβαζξα ηνπ ςπρηζκνχ καο.
Γελ ζα ρξεζίκεπε ζε ηίπνηα λα απνρσξηζηνχκε ηνλ θφζκν θαη λα
θιεηζηνχκε ζε θάπνην κνλαζηήξη ή λα δήζνπκε ζε θάπνηα ζπειηά. Σα Δγψ
κέζα καο ζα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ.
Μεξηθνί εξεκίηεο ησλ ζπειαίσλ κε βάζε απζηεξέο πεηζαξρίεο, έθηαζαλ
ζηελ έθζηαζε ησλ αγίσλ θαη αλειήθζεζαλ ζηνπο νπξαλνχο φπνπ είδαλ θαη
άθνπζαλ πξάγκαηα αδχλαην λα θαηαθηεζνχλ θαη λα θαηαλνεζνχλ απφ ηα
αλζξψπηλα φληα. Δληνχηνηο ηα Δγψ ζπλέρηζαλ λα ππάξρνπλ κέζα ηνπο.
Αλακθηζβήηεηα ε Οπζία κπνξεί λα δξαπεηεχζεη απφ ην Δγψ κε βάζε
απζηεξέο πεηζαξρίεο θαη λα απνιαχζεη ηελ έθζηαζε, πιελ φκσο κεηά ηελ
επηπρία, μαλαγπξίδεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ «ν Δαπηφο Μνπ».
΋ζνη έρνπλ ζπλεζίζεη ηελ έθζηαζε, ρσξίο λα έρνπλ δηαιχζεη ην Δγψ, λνκίδνπλ φηη έθηαζαλ πηα ζηελ απειεπζέξσζε, απηνεμαπαηψληαη λνκίδνληαο

84

ηνπο εαπηνχο ηνπο Γάζθαινπο κέρξη πνπ κπαίλνπλ ζηε βπζηζκέλε θαζνδηθή
εμέιημε.
Πνηέ δελ ζα εθθξαδφκαζηε αληίζεηα ζηε κπζηηθηζηηθή έθζηαζε, αληίζεηνη
ζηελ έθζηαζε θαη ηελ επηπρία ηεο Φπρήο, ζε απνπζία ηνπ Δγψ.
Θέινπκε κφλν λα ηνλίζνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηάιπζεο ησλ Δγψ γηα
λα επηηχρεη θαλείο ηελ ηειηθή απειεπζέξσζε.
Ζ Οπζία νπνηνπδήπνηε πεηζαξρεκέλνπ εξεκίηε, ζπλεζηζκέλνπ λα
δξαπεηεχεη απφ ηα Δγψ, επαλαιακβάλεη απηφ ην θαηφξζσκα κεηά ην ζάλαην
ηνπ θπζηθνχ ζψκαηνο, απνιακβάλεη ηελ έθζηαζε γηα έλα δηάζηεκα θαη
θαηφπηλ επηζηξέθεη ζαλ ην Πλεχκα ηνπ ιπρλαξηνχ ηνπ Αιαληίλ ζην εζσηεξηθφ ηεο κπνπθάιαο, ζην Δγψ, ζην «ν Δαπηφο Μνπ».
Οπφηε δελ ηνπ κέλεη άιιε ιχζε παξά ε επηζηξνθή ζε έλα λέν θπζηθφ
ζψκα κε ζθνπφ λα επαλαιεθζεί ε δσή ηνπ πάλσ ζην ραιί ηεο χπαξμεο.
Πνιινί κπζηηθηζηέο πνπ απνζαξθψζεθαλ ζηα ζπήιαηα ησλ Ηκαιαΐσλ,
ζηελ Κεληξηθή Αζία, ηψξα είλαη ρπδαία, θνηλά, θαη ζπλεζηζκέλα άηνκα ζε
απηφλ ηνλ θφζκν, παξφιν νη απφγνλνί ηνπο αθφκα ηνπο ιαηξεχνπλ θαη ηνπο
ηηκνχλ.
Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα απειεπζέξσζεο, φζν κεγαιεηψδεο θαη αλ είλαη,
αλ δελ ινγαξηάζεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηάιπζεο ηνπ Δγψ, είλαη
θαηαδηθαζκέλε ζε απνηπρία.
΢ΣΟΤ΢ ΑΝΑΓΝΧ΢ΣΔ΢ ΜΑ΢
Θα άμηδε ηνλ θφπν λα κειεηνχζαηε ην βηβιίν κνπ «Ζ Μεγάιε Αληαξζία»,
φπσο επίζεο «Ζ Δπαλαζηαηηθή Φπρνινγία»...
Ρψηεζα θάπνηνπο αδειθνχο: «Λνηπφλ, αδειθνί, έρεηε κειεηήζεη ην βηβιίν
κνπ Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΑΝΣΑΡ΢ΗΑ;», «Ναί (κνπ είπαλ), ην δηαβάζακε
γξήγνξα»... «Χξαία, αιιά ην κειεηήζαηε;» «΋ηη ην κειεηήζακε, φρη. ην
δηαβάζακε κε πεληαθφζηα ρηιηφκεηξα ηελ ψξα»... Σφηε ηξνκνθξαηήζεθα:
ηφζα ρξφληα πέξαζαλ γηα λα κπνξέζσ λα γξάςσ ην βηβιίν Ζ ΜΔΓΑΛΖ
ΑΝΣΑΡ΢ΗΑ ή Ζ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ θαη απηνί ην δηάβαζαλ
ζε έλα δίσξν θαη ήδε ην γλσξίδνπλ...!
΢πλερψο απηνί κε πιεζηάδνπλ γηα λα κνπ πνπλ: «Λνηπφλ, ζα ήζεια λα
δνπιέςσ πάλσ ζηνλ εαπηφ κνπ, ζα ήζεια λα δηαιχζσ ην Δγψ, αιιά ζα
ήζεια εζείο λα κε δηδάμεηε»... Μα ηη αλψκαινο ςπρηζκφο απηφο ησλ γήηλσλ:
κνπ δεηνχλ λα ηνπο δηδάμσ λα δηαιχζνπλ ην Δγψ αθνχ έρνπλ δηαβάζεη ην
βηβιίν κνπ «Δπαλαζηαηηθή Φπρνινγία»! Μα πψο γίλεηαη απηφ; Αθνχ ζε

85

απηφ ην βηβιίν έρσ δψζεη φιεο ηηο ππνδείμεηο θαη ηψξα κνπ δεηνχλ λα ηνπο
δηδάμσ! Μα ηη είλαη απηά; Έρνπλ νινθιεξσηηθά θαηεζηξακκέλν ην
δηαλνεηηθφ θέληξν!
΢ηελ Αηιαληίδα, γηα παξάδεηγκα, ή ζηε Λεκνπξία, θαλείο δελ κειεηνχζε
κε απηφ ηνλ ηξφπν. Έλαο Λεκνχξηνο, γηα παξάδεηγκα, ζεσξνχζε ηα γξάκκαηα
σο ηεξά θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ κία αιθάβεην πνπ είρε 300 ζχκθσλα θαη 51
θσλήεληα. Σα γξάκκαηα ζηε Λεκνπξία ήηαλ ηεξά θαη θαλείο δελ απνδερφηαλ
κηα παξάγξαθν απφ θάπνην Ηεξφ Βηβιίν, αλ πξνεγνπκέλσο δελ είρε
ζπλεηδεηνπνηήζεη απηή ηελ παξάγξαθν. Καη γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη απηή
ηελ παξάγξαθν πεξλνχζαλ κέξεο νιφθιεξεο παξαδνκέλεο ζηνλ δηαινγηζκφ·
έηζη ινηπφλ, απηνί ήηαλ ζπλεηδεηνί απφ απηφ πνπ κειεηνχζαλ.
΋ηαλ δηαβάδνπκε έηζη, «κε πεληαθφζηα ρηιηφκεηξα ηελ ψξα» απφ
εμψθπιιν ζε εμψθπιιν θαη ιέγνληαο «ην έρσ δηαβάζεη πηα», «ήδε ην μέξσ»,
θαηαζηξέθεηαη νινθιεξσηηθά ην δηαλνεηηθφ θέληξν. Γελ είλαη έηζη ην πψο
κειεηάκε, δελ πξέπεη θάπνηνο λα πξνρσξά, λα πεξλάεη ζε άιιε παξάγξαθν,
αλ δελ έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν (πξέπεη λα
γλσξίδνπκε ηη είλαη απηφ πνπ πάκε λα κεηαθέξνπκε ζην δηαλνεηηθφ
θέληξν)…
Έηζη, αγαπεηνί κνπ θίινη, κελ θαηαζηξέθεηε ην δηαλνεηηθφ θέληξν, νχηε
λα θαηαζηξέθεηε ην ζπγθηλεζηαθφ θέληξν. Οπνηαδήπνηε ζπγθίλεζε πξέπεη
λα πεξλά πξψηα κέζα απφ ην θίιηξν ηεο θαηαλφεζεο, πξηλ κπνξέζεη ην
ζπγθηλεζηαθφ θέληξν λα θάλεη θάηη. Πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φιεο καο
ηηο αληηιήςεηο, φια απηά πνπ κειεηάκε ή φια απηά πνπ καο έξρνληαη.
Αλ κειεηάηε κε πξνζνρή ηα βηβιία κνπ «Ζ Δπαλαζηαηηθή Φπρνινγία»
θαη «Ζ Μεγάιε Αληαξζία» θαη θέξεηε απηή ηε γλψζε ζηελ πξαθηηθή, ζην
φλνκα ηεο Αιήζεηαο ζαο ιέσ φηη ζα θαηαθέξεηε λα πεξάζεηε απφ ηε
«Βνπδηζηηθή Δμάιεηςε». Έηζη ινηπφλ ζα εγθαηαζηήζεηε ζηνλ ςπρηζκφ ζαο,
κέζα ζην εζσηεξηθφ ζαο, ηελ ςπρνινγηθή νκαιφηεηα, ζα ζπληνληζηείηε κε
φια ηα ηξηεγθέθαια φληα ηνπ ΢χκπαληνο, ζα κπνξέζεηε λα πεηξακαηηζηείηε
απφ κφλνη ζαο θαη κε άκεζν ηξφπν ΑΤΣΟ πνπ δελ είλαη ν Υξφλνο, ΑΤΣΟ
πνπ είλαη πην πέξα απφ ην ζψκα, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ην λνπ.
΢ΑΜΑΔΛ ΑΟΤΝ ΒΔΟΡ

86

Πεξηερφκελα
Κεθάιαην Θέκα
ΠΡΟΛΟΓΟ΢
1
ΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΟΤ ΔΗΝΑΗ
2
Ζ ΘΑΤΜΑ΢ΣΖ ΢ΚΑΛΑ
3
ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΣΑΡ΢ΗΑ
4
Ζ ΟΤ΢ΗΑ
5
ΣΟ ΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΔΗ ΚΑΝΔΗ΢ ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ ΣΟΤ
6
Ζ ΕΧΖ
7
Ζ Δ΢ΧΣΔΡΗΚΖ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ
8
ΛΑΝΘΑ΢ΜΔΝΔ΢ Δ΢ΧΣΔΡΗΚΔ΢ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΔΗ΢
9
ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΑ ΢ΤΜΒΑΝΣΑ
10
ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΓΧ
11
ΣΟ ΑΓΑΠΖΜΔΝΟ ΔΓΧ
12
Ζ ΡΗΕΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ
13
ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ΢ ΚΑΗ ΠΑΡΑΣΖΡΟΤΜΔΝΟ΢
14
ΑΡΝΖΣΗΚΔ΢ ΢ΚΔΦΔΗ΢
15
Ζ ATOMIKOTHTA
16
ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΣΖ΢ ΕΧΖ΢
17
ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΛΑ΢ΜΑΣΑ
18
Ο ΑΡΣΟ΢ Ο ΔΠΗΟΤ΢ΗΟ΢
19
Ο ΚΑΛΟ΢ ΟΗΚΟΓΔ΢ΠΟΣΖ΢
20
ΟΗ ΓΤΟ ΚΟ΢ΜΟΗ
21
ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢Ζ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ ΜΑ΢
22
Ζ ΦΛΤΑΡΗΑ
23
Ο ΚΟ΢ΜΟ΢ ΣΧΝ ΢ΥΔ΢ΔΧΝ
24
ΣΟ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ

΢ειίδα
1
4
7
8
10
12
14
15
17
19
20
22
23
25
27
30
33
35
37
39
41
43
45
46
48

87

25
26
27
28
29
30
31
32

ΔΠΗ΢ΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΡΟΠΖ
ΠΑΗΓΗΚΖ ΑΤΣΟ΢ΤΝΔΗΓΖ΢Ζ
Ο ΣΔΛΧΝΖ΢ ΚΑΗ Ο ΦΑΡΗ΢ΑΗΟ΢
Ζ ΘΔΛΖ΢Ζ
Ο ΑΠΟΚΔΦΑΛΗ΢ΜΟ΢
ΣΟ ΓΗΑΡΚΔ΢ ΚΔΝΣΡΟ ΒΑΡΟΤ΢
Ζ ΓΝΧ΢ΣΗΚΖ Δ΢ΧΣΔΡΗΚΖ ΓΟΤΛΔΗΑ
Ζ ΠΡΟ΢ΔΤΥΖ ΢ΣΖ ΓΟΤΛΔΗΑ
΢ΣΟΤ΢ ΑΝΑΓΝΧ΢ΣΔ΢ ΜΑ΢

52
54
56
61
64
71
76
78
82