1

ΠΡΟΛΟΓΟ΢
Απφ ηνλ Αμηνζέβαζην Γάζθαιν GARHGA CUICHINES.
Σν παξνπζηαδφκελν θείκελν, έρεη ζαλ ηίηιν ΛΟΓΟ΢, ΜΑΝΣΡΑΜ, ΘΔΟΤΡΓΗΑ. Eδψ νη γλσζηηθνί
ζπνπδαζηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ πνηνο είλαη απηφο ν Λφγνο, πσο είλαη ηα Μάληξακο θαη ηη πξάγκα
είλαη ε Θενπξγία ησλ δηαθφξσλ δνγκάησλ ηα νπνία έρεη δψζεη ν Γάζθαινο ζε απηφλ ηνλ κηθξφ ηφκν.
Αο κηιήζνπκε ζπγθεθξηκέλα επάλσ ζε απηφ πνπ είλαη ην εζσηεξηθφ Πεληάγξακκα ην νπνίν ήδε γλσξίδνπλ
νη Γλσζηηθνί ζπνπδαζηέο, αιιά εκείο ζέινπκε λα δηεξεπλά απφ κφλνο ηνπ ν ζπνπδαζηήο, επεηδή απηνί ζέινπλ απφ
θάπνηνλ λα ηνπο ιέεη ηα πάληα ρσξίο θαλέλαλ δηθφ ηνπο πεηξακαηηζκφ, έηζη ηα μερλνχλ ζηελ ζηηγκή θαη ηα μερλνχλ,
επεηδή δελ είλαη ην ίδην απηφ ην νπνίν δηεγνχληαη ζε θάπνηνλ ή ηνπ ιέλε, απφ απηφ ην νπνίν θάπνηνο εξεπλά απφ
κφλνο ηνπ.
΢ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ Πεληάγξακκα, νη ζπνπδαζηέο ζα βξνπλ φια ηα ζεκεία ή ηηο ηεξέο ιέμεηο πνπ
ππάξρνπλ ζηα αξραία βηβιία, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηνπ ΓΗΟΓ-ΥΔ-ΒΑΟΤ-ΥΔ, βξίζθνληαη επίζεο ζην
Πεληάγξακκα ηα ζεκεία πνπ ππάξρνπλ ζην Σαξφη, επίζεο ππάξρνπλ ζηα παιηά βηβιία ηα νπνία δεκνζηεπφηαλ κέρξη
ην έηνο 1940 απφ εθεί θαη κεηά νη εθδφηεο αθαίξεζαλ απφ ηα βηβιία φια απηά ηα ζχκβνια, ηα γξάκκαηα θαη ηα
ζεκεία πηζηεχνληαο φηη δελ είραλ ελδηαθέξνλ,
Γλσξίδνληαο φιεο απηέο ηηο φςεηο ηνπ Πεληαγξάκκαηνο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην Σαξφη ην νπνίνλ
δηαλέκεη ε Παγθφζκηα Γλσζηηθή Υξηζηηαληθή Κίλεζε, απηφ ην Σαξφη θαη ην Πεληάγξακκα πξνέξρνληαη απφ ηελ
Θηέλαγθα, Μαγδαιέλα ηεο Κνινκβίαο, εθεί ππάξρνπλ φια ηα ηεξά γξάκκαηα ηνπ Ηεξνχ Αιθάβεηνπ, ζε θαηάζηαζε
ιακπξή, εμαηξεηηθή.
΢ην Πεληάγξακκα κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ ην Γηνδ-Υε-Βανπ-Υε πνπ ππάξρεη ζηελ Βίβιν θαη κεηά ηα ίδηα
γξάκκαηα ππάξρνπλ ζην Σαξφη, κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ γξάκκα, γξάκκα, ην ίδην θαη ηα γξάκκαηα ηα νπνία
ζπλαληψληαη ζην Πεληάγξακκα, ηα ζεκεία ηνπ Ήιηνπ θαη ηεο ΢ειήλεο, απηά ηνπ Άξε, ηνπ ΢αηζαξηέι, ηειηθά, φια
είλαη εθεί γηα ηελ ζπνπδή ζνπ.
Σν Πεληάγξακκα έρεη πνιιέο δπλάκεηο ελάληηα ζηηο αξλεηηθέο δπλάκεηο, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε ηελ δχλακε
ηνπ Λφγνπ. Αο ζπκεζνχκε θάηη πνπ κνπ ςηζχξηζε θάπνηα θνξά ν Γάζθαινο ΢ακαέι, ν νπνίνο ζέινληαο λα
δηεξεπλήζεη ην εζσηεξηθφ Πεληάγξακκα ή αλ είλαη απηφ ην νπνίν έθηαζε θσηνηππεκέλν κέρξηο εκάο θαη ζέινληαο
λα γλσξίζεη ηη αμία είρε, είπε φηη βγήθε ζην εζσηεξηθφ θαη κεηαθέξζεθε ζ’ έλα ςειφ βνπλφ, θαηέβεθε ζην βνπλφ,
πξνζγεηψζεθε πνιχ σξαία θαη ηφηε πξφθεξε ην φλνκα ηνπ ΣΔ-ΣΡΑ-ΓΡΑΜ-ΜΑ-ΣΟΝ. ΋ηαλ ζηακάηεζε λα
πξνθέξεη απηφ ην φλνκα ή κάληξακ, αηζζάλζεθε φηη ην βνπλφ έηξεκε θαη ζρεδφλ θαηέξξεε ζαλ λα γθξεκηδφηαλ ν
θφζκνο, άθνπζε έλαλ ηξνκεξφ ζφξπβν ζηνλ Οπξαλφ θαη ηξνκαγκέλνο θαη ζαζηηζκέλνο, θνίηαμε πξνο ηα επάλσ θαη
είδε φηη ζε φια ηα αζηέξηα ηνπ δηαζηήκαηνο εκθαλίζηεθαλ νη Θενί γηα λα δνπλ θαη λα εξεπλνχλ ηη εηζήιζε ζηνπο
Κφζκνπο.
΋ηαλ ν Γάζθαινο ην είδε απηφ, αηζζάλζεθε ηαπεηλσκέλνο θαη εληειψο απνθαξδησκέλνο, επεηδή είρε
πξνθαιέζεη έλα παγθφζκην ζθάλδαιν ρσξίο λα ππάξρεη ιφγνο, θάηη παξφκνην κε απηφ πνπ ζα έθαλε έλαο αλφεηνο
άλζξσπνο φηαλ βιέπεη λα θαίγεηαη έλα ζθνππίδη θαη εηδνπνηεί ηνπο ππξνζβέζηεο λα θηάζνπλ γηα λα ζβήζνπλ ηελ
θσηηά, θζάλνληαο νη ππξνζβέζηεο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη είλαη κφλνλ έλα απιφ ζθνππίδη ην νπνίν θαίγεηαη ζ’ έλαλ
αλνηρηφ ρψξν.
Έηζη ινηπφλ απφ απηήλ ηελ ηζηνξία ζα ζπλεηδεηνπνηήζαηε εζείο φηη θαη κφλνλ ην γεγνλφο λα πξνθεξζεί κε
ηνλ ιφγν κηα ιέμε δχλακεο ή έλα κάληξακ απφ έλαλ άλζξσπν αγλφ, γεκάην κε δχλακε, πξνθαιεί εξείπηα ζην
΢χκπαλ. Δγψ ν ίδηνο είρα ρξεζηκνπνηήζεη επίζεο ην Πεληάγξακκα θαη κνπ είρε δψζεη κεξηθά ηξνκεξά
απνηειέζκαηα.
Δλζπκνχκαη ηψξα θάηη ην νπνίν κνπ ζπλέβε πξηλ 20 ρξφληα πεξίπνπ. Βξέζεθα ζηνλ γάκν κηαο αληςηάο ζηελ
πφιε ηεο Μπαξαλθίιιηα, φηαλ ζ’ έλα απφ ηα ηφζα Ηεξά πνπ ππάξρνπλ εθεί, απνπεηξάζεθα λα πάσ γηα λα επηιχζσ
κηα πεξίπησζε, απηφ δελ πξέπεη λα ην θάλνπλ νη ζπνπδαζηέο, φκσο ην θάλνπλ ρσξίο ηελ παξακηθξή ηδέα ηεο δεκηάο
ηελ νπνίαλ πξνθαινχλ ζε κία Αλψηεξε Όπαξμε..
Σν ζίγνπξν είλαη φηη έθηαζα εθεί θαη ζπλάληεζα ηελ αθφινπζε πεξίπησζε: Δίρε γνλαηίζεη ζηνλ βσκφ έλαο
θαηερφκελνο, απηφ ην παξάμελν ζηνηρείν δελ ήζειε λα ζεθσζεί απφ εθεί, επεηδή απηφ δεηνχζε απφ ηνπο
Γλσζηηθνχο λα ην ειεπζεξψζνπλ απφ θάζε θαθφ. Απηή ήηαλ ε ζθελή πνπ ζπλάληεζα. Ακέζσο ληχζεθα ζαλ
ζπκπαηξηψηεο ρσξίο ηα Ηεξά ελδχκαηα, ρσξίο ηίπνηα, έπξεπε λ’ αληηκεησπίζσ ην πξφβιεκα εθείλνπ ηνπ
θαηερφκελνπ αλζξψπνπ επεηδή νη ηδηνθηήηεο ηνπ Νανχ κε παξαθαινχζαλ λα θάλσ θάηη γη’ απηφλ ηνλ άλζξσπν. Σνπ
έθαλα εμνξθηζκνχο θαη πεξάζκαηα κε ην ζπαζί, αξγφηεξα κνπ απάληεζε:
-Θα θάλσ απηφ πνπ ζέισ θαη απφ εδψ δελ κε βγάδεη θαλείο.
Δπηθαιέζηεθα Θενχο, αζηξηθνχο Αγγέινπο, ην απνηέιεζκα ήηαλ νη ίδηεο ιέμεηο:
-Κάλσ απηφ πνπ ζέισ, νχηε εζείο νχηε θαλείο δελ κε βγάδεη απφ εδψ.
Μνπ πέξαζε απφ ην κπαιφ λα ηνλ ξσηήζσ εθείλνλ ηνλ άλδξα αλ είρε θάλεη ζπκθσλία ζε θάπνηα ειηθία,
ζηελ αξρή κνπ είπε πσο φρη, αιιά αξγφηεξα κνπ είπε πσο λαη, ζε λεαξή ειηθία θιεξηάξηδε κηα θνπέια αιιά επεηδή

2

δελ κπφξεζε λα ηελ απνθηήζεη, έθαλε ζπκθσλία κε έλα αλείπσην νλ, πξνθχπηεη φηη απηφ ην αλείπσην νλ ήηαλ έλα
ηξνκεξφ δαηκφλην, ν άλζξσπνο έθαλε ηελ ζπκθσλία κε απηφ ην δαηκφλην, απφθηεζε ηελ γπλαίθα θαη απηφ ην
δαηκφλην γαληδψζεθε κέζα ηνπ.
΋ηαλ κνπ ηα εμνκνινγήζεθε φια, ηνλ έβαια γνλαηηζηφ ζηνλ βσκφ γηα λα ζηακαηήζεη εθεί απηή ε
ζπκθσλία θαη ηφηε κεηαμχ ιπγκψλ θαη αλαθηιεηψλ είπε φηη ζηακάηεζε ηελ ζπκθσλία, φηη απηφ ην είρε θάλεη απφ
άγλνηα αιιά φηη ηψξα ζηακάηεζε. Δγψ ζε απηήλ ηελ ζηηγκή δήηεζα απφ ηελ ηδηνθηήηξηα ηνπ Ηεξνχ έλα
Πεληάγξακκα θαη κνπ ην ηνπνζέηεζε επάλσ ζην ζηήζνο, ην Πεληάγξακκα ήηαλ απφ ρξπζφ αιιά κε θαξθίηζα, εδψ
ζπλέβε ην αθφινπζν: ΋ηαλ άξρηζε ν εμνξθηζκφο άλνημε ε θαξθίηζα θαη ην Πεληάγξακκα έπεζε ζην πάησκα πξνο
ηα επάλσ, ην γχξηζα θαη ην ηνπνζέηεζα θαιά θνπκπσκέλν θαη φηαλ άξρηζα λα πεξλάσ ην ζπαζί πάλσ απφ εθείλνλ
ηνλ άλζξσπν, γχξηζε μαλά ην Πεληάγξακκα γηα λα πέζεη ζην πάησκα, ηφηε κεξηθνί ζπνπδαζηέο έθαλαλ κηα αιπζίδα
γχξσ κνπ, ην απνηέιεζκα ήηαλ φηη εκθαλίζηεθε ζην θέληξν ηεο αιπζίδαο έλαο ζσξφο απφ παιηέο ηξίρεο,
ελνριεκέλνη δηαηάμακε λα θανχλ απηέο νη ηξίρεο αιιά δελ άλαβε ε θιφγα, ηφηε δεηήζακε Αζηξηθνχο Αγγέινπο ζε
φπνηνπο αληηζηνηρεί, γηα λ’ αθαηξέζνπλ ηηο δπλάκεηο απφ εθείλεο ηηο ηξίρεο θαη έηζη λα κπνξέζνπκε λα θάςνπκε
απηφλ ηνλ ζσξφ ησλ αξραίσλ καιιηψλ. Υάξηλ ζηηο δπλάκεηο ησλ εμνξθηζκψλ θαη ησλ κάληξακο, έκεηλε κφλνλ κηα
δπζσδία ζηελ αηκφζθαηξα ηελ νπνίαλ δελ αληέρακε, αθφκα θαη νη γείηνλεο ξσηνχζαλ ηη θάςακε ηφζν δχζνζκν.
Έηζη ειεπζεξψζεθε εθείλνο ν άλζξσπνο απφ απηφ ην δαηκφλην, κε ηηο Ηεξέο επηθιήζεηο. Δγψ είπα ζηελ
ηδηνθηήηξηα φηη δελ ζα επαλαιάβνπλ λα εκπιαθνχκε ζε ηέηνηα πξάγκαηα φηη εκείο δελ είκαζηε γηα λα θάλνπκε
ζεάκαηα γηα θαλέλαλ. Πνιινί άλζξσπνη ζέινπλ λα ηνπο εμαγλίζεη θάπνηνο, αιιά εγψ ιέσ ζηνπο Γλσζηηθνχο λα κελ
δηαθηλδπλεχνπλ λα εμαγλίζνπλ θαλέλαλ, επεηδή ήδε γλσξίδνπλ απηφ ην νπνίν ηνπο πεξηκέλεη.
Τπάξρνπλ άηνκα ηα νπνία έρνπλ ηελ θαθηά ζπλήζεηα λα επηθαινχληαη πεζακέλνπο κέζσ ηεο ρξήζεο
ηαβιίηζαο ηελ νπνία νλνκάδνπλ βήρα, απηφ είλαη πνιχ λνζεξφ θαη επηβιαβέο, αξρίδνπλ ζαλ παηρλίδη θαη
θαηαιήγνπλ αζζελείο θαη θαηερφκελνη, γη’ απηφ ζα πξέπεη λα δίλνπλ πνιχ πξνζνρή λα κελ δηαπξάηηνπλ ηέηνηεο
ηξέιεο, ψζηε ν θαζ’ έλαο λα εμαγλίδεηαη κφλνο ηνπ, αιιά νη Γάζθαινη δελ είλαη γηα ηέηνηεο αζρνιίεο.
Ηνχιην Μεδίλα Βηζθάτλν.

3

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η
Ο ΛΟΓΟ΢
ΔΠΗΚΛΖ΢Ζ: ΣΟ ΑΓΗΟ ΠΝΔΤΜΑ
Γλσξίζακε έλαλ άλζξσπν πνπ νλνκαδφηαλ Υνπάλ, ήηαλ έλαο εμαίξεηνο Θενπξγφο. Γλψξηδε λα βγαίλεη
ζπλεηδεηά κε Αζηξηθφ ΢ψκα.
Μηα λχρηα, πνιχ εηξεληθή, πνιχ ζησπειή, βξηζθφκελνο έμσ απφ ην θπζηθφ ηνπ ζψκα, ν Υνπάλ
επηθαιέζηεθε ην Άγην Πλεχκα…. Ακέζσο έλα ζαπκάζην πνπιί, έλα ιεπθφ πεξηζηέξη, αλείπσηεο ιεπθφηεηαο, κε
θεθάιη αμηνζέβαζηνπ γέξνληα θαη καθξηά ιεπθή γελεηάδα, θαηάιεπθε, αησξήζεθε καγεπηηθά πάλσ ζην θεθάιη ηνπ
Θενπξγνχ. Έκεηλε λα θνηηάδεη θαη λα ζαπκάδεη απηφ ην ακφιπλην πεξηζηέξη, ην ηφζν κεγάιν θαη ηφζν ππέξνρν κε
ην θεθάιη ηνπ αμηνζέβαζηνπ γέξνληα! Σν ιεπθφ πεξηζηέξη θνχξληαζε επάλσ ζηνπο ψκνπο ελφο θίινπ ηνπ Υνπάλ
θαη ζην απηί ηνπ ςηζχξηδε ζνθέο ζπκβνπιέο. Μεηά, ην πεξηζηέξη ηεο άθαηεο ιεπθφηεηαο, κε ην θεθάιη
αμηνζέβαζηνπ γέξνληα, ζηακάηεζε κπξνζηά ζηνλ Υνπάλ. Γεκάηνο έθζηαζε ν θαιφο καο καζεηήο ξψηεζε ην Άγην
Πλεχκα:
-Κχξηε κνπ! Θεέ κνπ! Πεο κνπ. Πσο πεγαίλσ; Πεγαίλσ θαιά;
Σν ιεπθφ πεξηζηέξη παίξλνληαο κία ππέξνρε αλζξψπηλε κνξθή, κίιεζε γεκάην αγάπε:
-Παηδί κνπ πεγαίλεηο άζρεκα!
Ο Υνπάλ έθπιεθηνο μαλαξψηεζε:
-Κχξηε, πεο κνπ γηαηί πεγαίλσ άζρεκα;
Καη ην Άγην Πλεχκα δήισζε:
-Δγψ είκαη πνπ ζεξαπεχσ θάπνηα απφ ηηο αζζελείο ζαο, ηελ αζζελή πνπ είλαη γηα ζαο βάξνο· δελ είζαη εζχ
απηφο πνπ ηελ ζεξαπεχεη, είκαη εγψ απηφο πνπ ην θάλεη, δίρσο άιιν… Έρεηε εηζπξάμεη ρξήκαηα. Απηά ηα ρξήκαηα
πνπ δερηήθαηε, πξέπεη λα ηα γπξίζεηε πίζσ! ΢αο ηα έρνπλ δψζεη κε πνιχ ζπζία!
Ο Υνπάλ θνβηζκέλνο απάληεζε.
-Κχξηε εάλ επηζηξέςσ απηά ηα ρξήκαηα, ηφηε ζα πξνρσξήζσ θαιά;
Ο αμηνζέβαζηνο γέξνληαο δηαβεβαίσζε:
-Ναη, ηφηε ζα πεγαίλεηο θαιά, πνιχ θαιά!
ΣΟ ΑΓΗΟ ΠΝΔΤΜΑ ΚΑΗ Ο ΣΡΗΣΟ΢ ΛΟΓΟ΢ (ΜΠΗΝΑΥ)
Ο Υνπάλ αγθάιηαζε ηνλ αμηνζέβαζην γέξνληα, γεκάηνο άπεηξε αγάπε.
Ο γέξνληαο επιφγεζε ηνλ Υνπάλ θαη απνκαθξχλζεθε……Ο Θενπξγφο γλψξηζε ην δηθφ ηνπ Άγην Πλεχκα.
Γλψξηζε φηη απηφο ήηαλ ν Μπηλάρ, ν Σξίηνο Λφγνο!…..Αλακθηζβήηεηα θάζε αλζξψπηλν νλ έρεη ην δηθφ ηνπ ιεπθφ
θαη άθαην πεξηζηέξη.
Ο Λφγνο είλαη ε κνλάδα ηέιεηα πνιιαπιαζηαζκέλε.
Σν Άγην Πλεχκα είλαη ν Σξίηνο Λφγνο.
Ζ θαηαπιεθηηθή δχλακε ηνπ Σξίηνπ Λφγνπ, μεπεδά ζε φιν ην ΢χκπαλ.
Δκείο είκαζηε δεκηνπξγεκέλνη απφ ηνλ Σξίην Λφγν.
ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧ΢Ζ ΣΖ΢ ΔΝΔΡΓΔΗΑ΢ ΣΟΤ ΣΡΗΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
Σν αλζξψπηλν νλ πξέπεη λα ειεπζεξψζεη ηελ ελέξγεηα ηνπ Σξίηνπ Λφγνπ, απφ ηα δηθά ηνπ ζθνηεηλά δσψδε
βάζε, γηα λα ηελ θάλεη λα επηζηξέςεη κεηαηξεκκέλε ζε θαζαξφ ρείκαξξν θσηηάο, πξνο ηα κέζα θαη πξνο ηα επάλσ.
Ζ Κνπληαιίλε αλεβαίλεη απφ ην θεληξηθφ θαλάιη ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ κέρξη λα θηάζεη ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ.
Απηή είλαη ε δεκηνπξγηθή ελέξγεηα ηνπ Σξίηνπ Λφγνπ !
Ο ΓΔΤΣΔΡΟ΢ ΛΟΓΟ΢ (Σ΢ΟΚΜΑΥ)
Μηα άιιε λχρηα, ν Υνπάλ εγθαηέιεηςε ην θπζηθφ ηνπ ζψκα. Βγήθε κε αζηξηθφ ζψκα! Βξηζθφκελνο έμσ
απφ ην ζψκα ηνπ, αθνχ απνγπκλψζεθε απφ φια ηα νρήκαηά ηνπ, απφ ηα επηά ηνπ ζψκαηα…….Απηφ είλαη δπλαηφλ
λα ζπκβεί κφλνλ κέζσ ππέξηαηεο έθζηαζεο.
Ο Υνπάλ θηληφηαλ ζε απηή ηελ Γεχηεξε κεζνιαβεηηθή Αξρή, γλσζηή απφ ηνπο Καβαιηζηέο ζαλ Σζνκάρ.
Απηή είλαη ν Γεχηεξνο Λφγνο, ε ηέιεηα πνιιαπιή κνλάδα.
ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΢ΣΖΝ ΜΤΖ΢Ζ ΒΔΝΟΤ΢ΣΑ
΢ε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ηεο ππέξηαηεο καθαξηφηεηαο, ν Υνπάλ πήξε ην ζάξξνο λα εμεηάζεη εθείλε ηελ
Μχεζε Βελνχζηα ηελ νπνίαλ ν Θετθφο Γηδάζθαινο δέρηεθε ζηνλ Ηνξδάλε. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ζαπκάζην,
έμνρν……Ο Υνπάλ είδε ηνλ εαπηφ ηνπ λα κεηαηξέπεηαη ζε Ηεζνχ Υξηζηφ. Έλησζε φηη είλαη ν Ηεζνχο Υξηζηφο! Καη
πιεζίαζε κπξνζηά ζηνλ Βαπηηζηή θαη κπήθε ζε έλαλ ππέξνρν Ναφ. Ο Ναφο ήηαλ ηνπνζεηεκέλνο ζηηο φρζεο ηνπ

4

Ηνξδάλε …..Ήηαλ ν Ναφο ηνπ Βαπηηζηή! Ο Υνπάλ ν νπνίνο είρε κεηαηξαπεί ζε Ηεζνχ Υξηζηφ, πιεζίαζε, ηφηε
κπξνζηά ζηνλ Βαπηηζηή. Απηφο ν κεγάινο Πξφδξνκνο δηέηαμε ηνλ Υνπάλ λα βγάιεη ηνλ Υηηψλα ηνπ. Ο Υνπάλ
ππάθνπζε ….θαη έλνησζε, απφιπηα ζίγνπξνο φηη είλαη ν ίδηνο ν Ηεζνχο Υξηζηφο! Γελ ππήξρε ζε απηφλ θακία
ακθηβνιία!
Ο Βαπηηζηήο ήηαλ πεξηβεβιεκέλνο κε ηνλ Ηεξαηηθφ ηνπ Υηηψλα. Άλνημε έλα είδνο γξαθείνπ, κέζα ζην νπνίν
είρε ηα Ηεξαηηθά βάδα. Ήηαλ απηφ ηνπ ιαδηνχ θαη ηνπ θξαζηνχ. Ο Βαπηηζηήο πήξε κηα θηάιε κε ειαηφιαδν θαη
δηέηαμε ηνλ Υνπάλ, ν νπνίνο είρε κεηαηξαπεί ζε Ηεζνχ, λα πεξάζεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ηεξνχ. Δθεί κέζα ηνλ κχξσζε
κε θαζαξφ ιάδη θαη ξάληηζε λεξφ επάλσ ζην θεθάιη ηνπ. ΢ε απηφ ην ιεπηφ, κπήθε κέζα ηνπ ν Ηεζνχο, αθξηβψο απφ
ηνλ Κσλνεηδή Αδέλα, ν νπνίνο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην αλψηεξν κέξνο ηνπ θεθαιηνχ. Ο Απαζηξάπησλ Γξάθνο ηεο
΢νθίαο, ν εζψηεξνο Υξηζηφο. Καη ζε απηή ηελ ζηηγκή αθηηλνβφιεζαλ ζην άπεηξν δηάζηεκα ν Ήιηνο ηνπ Παηέξα (Ο
Πξψηνο Λφγνο), ν Ήιηνο ηνπ Τηνχ (Ο Γεχηεξνο Λφγνο), θαη ν Ήιηνο ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο (Ο Σξίηνο Λφγνο).
ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΢Δ ΗΖ΢ΟΤ ΥΡΗ΢ΣΟ
Δθείλε ε ππέξνρε αλεθδήισηε Θεφηεηα, εθείλνο ν εζψηεξνο Υξηζηφο, έιακπε κε απέξαληε θαη απφιπηε
ιεπθφηεηα κέζα ζηα εζσηεξηθά νρήκαηα ηνπ Ηεζνχ. Μεηά ν Ηεξέαο δηέηαμε ηνλ Ηεζνχ λα θαζίζεη ζε κία εηδηθή
πνιπζξφλα. Καη απφ εθείλε ηελ ζηηγκή, ν Ηεζνχο νλνκάζηεθε Ηεζνχο Υξηζηφο!
΋ηαλ ν Υνπάλ επέζηξεςε απφ παξφκνηα θαηάζηαζε βαζηάο έθζηαζεο, θαηάιαβε φηη ζηνλ θφζκν ηνπ
Γεχηεξνπ Λφγνπ, ζηνλ θφζκν ηνπ Υξηζηνχ, δελ ππάξρεη ε ΑΣΟΜΗΚΟΣΖΣΑ νχηε ε ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΟΣΖΣΑ νχηε ην
ΔΓΧ. ΢ηνλ θφζκν ηνπ Κπξίνπ, φινη είκαζηε απνιχησο Έλα!…..
Ο θφζκνο ηνπ Γεχηεξνπ Λφγνπ είλαη ν θεληξηθφο Ήιηνο.
Ο ΓΖΡΑΗΟ΢ ΣΧΝ ΖΜΔΡΧΝ: Ο ΠΡΧΣΟ΢ ΛΟΓΟ΢
Μηα άιιε λχρηα, βαζηά, ζησπειή…….ν Υνπάλ εθκεηαιιεχηεθε ηελ ζηηγκή ηεο κεηάβαζεο κεηαμχ
αγξχπληαο θαη χπλνπ. ΢εθψζεθε απφ ην θξεβάηη ηνπ θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ ην μεδίπισκα. Ο Υνπάλ κε αζηξηθφ
ζψκα, θηληφηαλ ραξνχκελνο θαη επηπρήο! Ξαθληθά, έλησζε λα έιθεηαη πξνο ηνλ Νφηην Πφιν, πξνο ηελ Ήπεηξν ηεο
Αληαξθηηθήο. Ο Υνπάλ επηπιένληαο καγεπηηθά ζην Αζηξηθφ επίπεδν, έθζαζε πξνο ηηο πεξηνρέο ησλ παγεηψλσλ ηνπ
Ννηίνπ Πφινπ. Καη φηαλ ν Θενπξγφο χςσζε ηα κάηηα ηνπ ζην άπεηξν, είδε λα ιάκπεη έλα αζηέξη πιήξνπο δφμαο.
Δθείλν ην αζηέξη θεγγνβνινχζε εμαίζηα! Ο Υνπάλ έλησζε κέζα ζηελ ζπλείδεζε ηνπ φηη εθείλν ην αζηέξη ηνλ
θαινχζε θαη, επηπιένληαο ζην δηάζηεκα, έθηαζε θνληά ηνπ. Καη είδε φηη ην αζηέξη ήηαλ ν Γεξαηφο ησλ Ζκεξψλ, ν
Παηέξαο πνπ είλαη ζην θξπθφ, ν δηθφο ηνπ Αμηνζέβαζηνο Γέξνληαο!…..
Αιεζηλά ν θάζε έλαο απφ εκάο έρεη ζην βάζνο ηεο ζπλείδεζήο ηνπ έλαλ αμηνζέβαζην γέξνληα: Απηφο είλαη ν
Πξψηνο Λφγνο. Οη Καβαιηζηέο ηνλ νλνκάδνπλ ΚΔΣΣΔΡ.
Ο θαιφο γέξνληαο εηζήιζε ζηελ ςπρή ηνπ Υνπάλ, θαη απηφο αηζζάλζεθε κεηακνξθσκέλνο. Καη είδε λα
πεξηβάιιεηαη απφ κία απέξαληε αχξα κε ηελ νπνία ζθεπάζηεθε νιφθιεξε ε Πιαλεηηθή ζθαίξα….. Σαμηδεχνληαο ν
Θενπξγφο, αηζζάλζεθε λα ξίρλεηαη ζε κία επηπρία ε νπνία είλαη αδχλαηνλ λα πεξηγξαθεί κε ιφγηα.
΋ηαλ ν Υνπάλ επαλήιζε ζην θπζηθφ ηνπ ζψκα, θαηάιαβε φηη ζηνλ θφζκν ηνπ Πξψηνπ Λφγνπ δελ ππάξρεη
επίζεο ε ΑΣΟΜΗΚΟΣΖΣΑ νχηε ε ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΟΣΖΣΑ, νχηε θαλελφο είδνπο ΔΓΧ, αλψηεξν ε θαηψηεξν.
ΣΟ ΑΓΗΟ ΟΚΣΧ
Ο Απαζηξάπησλ Γξάθνο ηεο ΢νθίαο είλαη ε θνξψλα ηεο δσήο, είλαη εθείλε ε αθηίλα απφ ηελ νπνίαλ
πεγάδεη ν Δ΢ΧΣΔΡΟ΢, ε κνλάδα. Ο Απαζηξάπησλ Γξάθνο ηεο ΢νθίαο είλαη Σξηζππφζηαηνο
Ο Υνπάλ είρε δηαβάζεη φηη ε Σξηάδα κέζσ ηεο Μνλάδαο, ζρεκάηηδε ην Άγην Σέζζεξα, ην
ΣΔΣΡΑΓΡΑΜΜΑΣΟΝ. Χζηφζν, παξ’ φιν πνπ ην είρε δηαβάζεη, δελ ην είρε θαηαιάβεη νινθιεξσηηθά. Μφλνο είρε
αλαθαιχςεη, κε ηελ θαηαλφεζε απηφ πνπ είλαη ε Σξηάδα’ αιιά ρξεηαδφηαλ θάηη πεξηζζφηεξν! Έπξεπε λα
θαηαλνήζεη απηφ ην Άγην Σέζζεξα!……
Ο ΑΨΝ ΢ΟΦ
Καη κία άιιε λχρηα ν Υνπάλ, γεκάηνο έθζηαζε, εγθαηέιεηςε θάζε επηζπκία, θάζε ζθέςε, θάζε βνχιεζε,
θάζε ζπλείδεζε, θάζε ηδενινγία θαη θάζε πξνθαηάιεςε θαη ζαλ κία πλνή, εγθαηέιεηςε ην θπζηθφ ηνπ
ζψκα……απφ ηνλ Κσλνεηδή Αδέλα.
Σφηε θαηάιαβε φηη απηφο ν ίδηνο, κεηαηξάπεθε ζε έλα άηνκν ιεπθφ, άζπηιν, άθαην, ΘΔΨΚ΋! Απηφ ην άηνκν
είλαη ν ΑΨΝ ΢ΟΦ.
Απφ απηφ ην άθαην άηνκν πεγάδνπλ ν Παηέξαο, ν Τηφο θαη ην Άγην Πλεχκα.
΋ηαλ ζα θηάζεη ε κεγάιε θνζκηθή λχρηα, ν Απαζηξάπησλ Γξάθνο ηεο ΢νθίαο ηνπ θάζε αλζξψπνπ ζα
απνξξνθεζεί κέζα ζην ΑΨΝ ΢ΟΦ……. Δθεί ε Σξηάδα ζα απνξξνθεζεί κέζα ζηελ κνλάδα! Δθεί ζην Άγην Οθηψ,
ζην ΣΔΣΡΑΓΡΑΜΜΑΣΟΝ ησλ Καβαιηζηψλ!

5

ΣΑ ΑΝΧΣΔΡΑ ΔΙΝΑΙ ΣΟΤ ΑΨΝ ΢ΟΦ
Ο Υνπάλ, ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ηεο έθζηαζεο, θαηάιαβε φηη θάζε έλαο απφ εκάο είλαη έλα αζηέξη ηνπ
Απείξνπ Γηαζηήκαηνο, έλα άηνκν πνιχ Θετθφ, άθαην θαη απφιπην ηνπ αθεξεκέλνπ δηαζηήκαηνο.
Ξαθληθά, ν Υνπάλ αληηιήθζεθε εθεί, κέζα ζην βάζνο ηνπ δηαζηήκαηνο λα αζηξάθηεη έλαο Θετθφο Ναφο. Ο
Υνπάλ κπήθε απφ ηηο πφξηεο ηνπ Ηεξνχ ρψξνπ. Καη ζην εζσηεξηθφ ηνπ Νανχ ζπλαληήζεθαλ κεξηθνί Γλσζηηθνί
Αξρηεπίζθνπνη. Ο Υνπάλ ζπκβνπιεχηεθε θάπνηνλ απφ απηνχο, ηνλ ξψηεζε θάηη: Ήζειε λα γλσξίζεη ηελ
εκεξνκελία ηεο θνζκηθήο ηνπ κχεζεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφ θαη ε απάληεζε αθξηβήο. Αξγφηεξα,
ζπδήηεζε γηα κεξηθά άιια ζέκαηα ηνπ πεπξσκέλνπ ησλ αλζξψπσλ θαη θάηη γηα ην δηθφ ηνπ πεπξσκέλν. Καη ν
κεγάινο Γλσζηηθφο Αξρηεπίζθνπνο, ν αμηνζέβαζηνο Άγηνο Γέξνληαο απάληεζε:
-Γηα καο φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ είλαη φπσο ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξπθηνχ βαζηιείνπ
γηα ζαο. ΋ηαλ εμεηάδνπκε ηνλ αλζξψπηλν λνπ, είλαη φπσο ζα εμεηάδακε έλα νξπθηφ.
Ο Υνπάλ έκεηλε ηξνκεξά έθπιεθηνο. Αιεζηλά, απηά ηα Δίλαη ηα νπνία δνπλ ζηνλ θφζκν ηνπ ΑΨΝ ΢ΟΦ,
έρνπλ αλπςσζεί γηα καο πην πέξα απφ θάζε θαηαλφεζε. Απηά ηα Δίλαη δελ αλήθνπλ πιένλ ζην αλζξψπηλν βαζίιεην,
νχηε αθφκα ηνπιάρηζηνλ ζην βαζίιεην ησλ Αγγέισλ, ΢εξαθείκ ή Υεξνπβίκ!
Έλαο θίινο καο, ζρεηηθά κε ηα πξνεγνχκελα, καο έζεζε ηελ εμήο εξψηεζε:
ΜΗΑ ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧΝ ΔΙΝΑΙ
-Δάλ απηά ηα αλψηεξα θαη άθαηα Δίλαη δνπλ φπσο είπακε ζην Αθεξεκέλν ησλ αλψηεξσλ θφζκσλ, είλαη ζε
αδπλακία λα καο θαηαιαβαίλνπλ, βπζηζκέλνη ζηνλ ζηνραζκφ ηεο δηθήο ηνπο Θετθήο αηκφζθαηξαο θαη είλαη ζε
απφιπηε αδπλακία λα θαηεβαίλνπλ ζε εκάο ηνπο αλζξψπνπο, αθνχ ε πιηθή ηνπο ππφζηαζε δελ ζπλδπάδεηαη κε ηελ
δηθή καο.
ΜΔΣΔΝ΢ΑΡΚΧ΢Ζ ΑΤΣΧΝ ΣΧΝ ΔΙΝΑΙ
Σφηε πήξακε ηελ αθφινπζε απάληεζε γηα ηνλ θίιν καο:
-΢ίγνπξα, θάζε ηη δεη ζην ζηνηρείν ηνπ. Σα ςάξηα, δνπλ ζην λεξφ, ηα πνπιηά ζηνλ αέξα, νη άλζξσπνη θαη ηα
δψα ηεο μεξάο ζηνλ θινηφ ηεο γεο. ΢ηελ θσηηά, θαηνηθνχλ νη ΢αιακάλδξεο. ΢ηελ Άβπζζν ππάξρνπλ νη ζθνηεηλνί
θαη ζηα αλψηεξα επίπεδα ηεο ζπλείδεζεο, νη Θετθέο Ηεξαξρίεο!…Ναη, ζηνπο άθαηνπο θφζκνπο ε αλζξψπηλε
Μνλάδα ππήξμε κπξκήγθη, ήηαλ εξπεηφ, ήηαλ πνπιί, ήηαλ ηεηξάπνδν…Θα ήηαλ αδχλαηνλ λα μαλαγίλεη κπξκήγθη,
εξπεηφ, πνπιί, ηεηξάπνδν… Ήδε ν άλζξσπνο έθαλε απηήλ ηελ πνξεία θαη δελ κπνξεί λα νπηζζνρσξήζεη!….Έηζη ηα
άθαηα Δίλαη ηνπ θφζκνπ ηνπ ΑΨΝ ΢ΟΦ, επίζεο δελ κπνξνχλ λα νπηζζνρσξήζνπλ, νχηε λα επηζηξέςνπλ ζηελ
αλζξψπηλε θαηάζηαζε! Θα ήηαλ απηφ ζαλ λα κπνξνχζαλ νη άλζξσπνη λα μαλαγίλνπλ κπξκήγθηα…Αλ θαη, πφηεπφηε θαηεβαίλνπλ απφ απηήλ ηελ αλψηεξε πεξηνρή κεξηθά απφ απηά ηα Δίλαη ηνπ θσηφο, γηα λα βνεζήζνπλ ηελ
αλζξσπφηεηα. Απηνί είλαη νη κεγάινη ΑΒΑΣΑΡΔ΢, νη κεγάινη κεηαξξπζκηζηέο, ησλ νπνίσλ νη ςπρέο, κέζα απφ
ηνπο αηψλεο έρνπλ επαγξππλήζεη γηα ηελ αλζξσπφηεηα. Δθ ησλ πξαγκάησλ δελ είκαζηε εγθαηαιεηκκέλνη. Δδψ ζηνλ
Γήηλν θφζκν βξίζθεηαη ε Μεγάιε Λεπθή ΢ηνά κε πνιινχο Γαζθάινπο νη νπνίνη εξγάδνληαη γηα ην θαιφ ηεο
αλζξσπφηεηαο.
ΔΝ΢ΑΡΚΧ΢Ζ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΣΖ΢ ΚΟΤΝΣΑΛΗΝΖ
Τπάξρεη κηα ζπνπδαία εξγαζία: Να ελζαξθψζνπκε ηνλ Λφγν κέζα ζε καο ηνπο ίδηνπο.
Σν επείγνλ είλαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κχεζε Βελνχζηα….Καη αο γίλεη θαηαλνεηφ φηη ην πξφβιεκα είλαη
εληειψο ΢εμνπαιηθφ!
Κάζε αλζξψπηλε χπαξμε, ρξεηάδεηαη λα μππλήζεη ηελ Κνπληαιίλε, έρεη αλάγθε λα μππλήζεη ηελ
Κνπληαιίλε! Πξέπεη λα επηζηξέςεη ε δεκηνπξγηθή ελέξγεηα πξνο ηα κέζα θαη πξνο ηα επάλσ!….΋ηαλ ε
δεκηνπξγηθή ελέξγεηα θζάζεη ζην Αηζεξηθφ, κεηαηξέπεηαη ζην έλδπκα ησλ γάκσλ ηεο ςπρήο. Καη φηαλ θηάζεη ζην
Αζηξηθφ ζψκα, μππλνχλ ηα Σζάθξαο θαη ην ππνθείκελν, ν ζπνπδαζηήο κεηαηξέπεηαη ζε αιεζηλφ Θενπξγφ. Καη
φηαλ απηή ε ελέξγεηα θηάζεη ζην λνεηηθφ ζψκα, μππλνχλ νη δπλάκεηο ηνπ Ννπ. Έηζη είλαη πσο ν αλζξψπηλνο λνπο
κεηαηξέπεηαη ζε Υξηζηηθφ Ννπ!
Καη φηαλ ε δεκηνπξγηθή ελέξγεηα αλέβεη ζην Αηηηαηφ ζψκα, ή Μάλαο ηεο Θενζνθίαο, ε αλζξψπηλε ζέιεζε
κεηαηξέπεηαη ζε ΥΡΗ΢ΣΗΚΖ ΘΔΛΖ΢Ζ. Καη φηαλ αλέβεη ζην ζψκα ηεο ζπλείδεζεο (Βνπδηθφ ζψκα) παξάγεηαη ε
ΥΡΗ΢ΣΗΚΖ ΢ΤΝΔΗΓΖ΢Ζ……Καη αλ ε δεκηνπξγηθή ελέξγεηα ηνπ Σξίηνπ Λφγνπ αλέιζεη κέρξη ηνλ Δζψηεξν,
γηλφκαζηε δεκηνπξγηθνί Θενί! Καη είκαζηε έηνηκνη γηα λα ελζαξθψζνπκε ηνλ ΥΡΗ΢ΣΟ!….. Έηζη είλαη πσο
ελζαξθψλεηαη ν Λφγνο.
Καη γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ ην κπζηηθφ θιεηδί είλαη ην ΑΡΚΑΝΟ Α.Ε.Φ. ΢ηελ έλσζε ηνπ θαιινχ θαη ηεο
κήηξαο, βξίζθεηαη ην θιεηδί ηνπ ΜΔΓΑΛΟΤ ΔΡΓΟΤ, ηεο ΜΔΓΑΛΖ΢ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢!….Καη ην ζεκαληηθφ είλαη λα
κελ εθζπεξκαηψλεηε ηελ νληφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο: ΣΟ ENS SEMINIS!

6

Έηζη πξαγκαηνπνηείηαη ε ζεμνπαιηθή κεηαηξνπή. Έηζη μππλά ε Κνπληαιίλε! Οη θιφγεο ηνπ Νσηηαίνπ
κπεινχ είλαη Θετθέο. Οη θιφγεο ηεο θαξδηάο είλαη Υξηζηηθέο. Καη ζην κέησπν απαζηξάπηνπλ νη αθηίλεο ηνπ
Παηέξα!
Απφ απηφ πξέπεη λα εμαρλσζνχλ νη ζεμνπαιηθέο ελέξγεηεο κέρξη ηελ θαξδηά! Καη απηή είλαη ν Γεχηεξνο
Λφγνο, ν εζψηεξνο Υξηζηφο! Απηφ πνπ είλαη ΔΠΑΝΧ πξέπεη λα εηζέιζεη ζε απηφ πνπ είλαη ΚΑΣΧ, γηα λα
επηζηξέςεη απηφ ην Κάησ ζηνπο θφζκνπο ηνπ Μεγάινπ Φσηφο. Πξέπεη θάπνηνο λα εξγάδεηαη κε ηελ πξψηε χιε ηνπ
Μεγάινπ Έξγνπ, αιιά λα εμαρλίδεη απηήλ ηελ πξψηε χιε, απηφ ην Υξηζηηθφ ζπέξκα, κέρξη ηελ θαξδηά, γηα λα
κπνξέζεη αξγφηεξα λα αλπςσζεί ε δεκηνπξγηθή ελέξγεηα ηνπ Σξίηνπ Λφγνπ πξνο ηα επάλσ, πξνο ηνπο θφζκνπο ηνπ
Μεγάινπ Φσηφο.
Μφλνλ έηζη ζα ηα θαηαθέξεη ν Θενπξγφο!

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ΜΑΝΣΡΑΜ, Ο ΢ΤΜΠΑΝΣΗΚΟ΢ ΖΥΟ΢
Κάζε θίλεζε είλαη νκννχζηνο ζηνλ ήρν. ΋πνπ ζειήζεη λα ππάξμεη ε θίλεζε, ππάξρεη ν ήρνο. Σν Αηζζεηήξην
φξγαλν ηεο αθνήο ηνπ αλζξψπνπ θαηαθέξλεη λα αληηιεθζεί κφλνλ έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ερεηηθψλ δνλήζεσλ.
Δλ ηνχηνηο πάλσ θαη θάησ απφ απηέο ηηο δνλήζεηο πνπ ην απηί θαηαγξάθεη, ππάξρνπλ πνιιά ερεηηθά θχκαηα ηα
νπνία θαλείο δελ πξνιαβαίλεη λα αληηιεθζεί. Σα ςάξηα ηεο ζάιαζζαο, παξάγνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ηδηφκνξθνπο
ήρνπο. Σα κπξκήγθηα επηθνηλσλνχλ κέζα απφ ήρνπο νη νπνίνη δελ αθνχγνληαη απφ ηελ δηθή καο θπζηθή αληίιεςε.
Σα ερεηηθά θχκαηα ιεηηνπξγψληαο επάλσ ζηα λεξά παξάγνπλ θηλήζεηο αλχςσζεο θαη πίεζεο ησλ λεξψλ. Σα
ερεηηθά θχκαηα ιεηηνπξγψληαο επάλσ ζηνλ αέξα παξάγνπλ νκφθεληξεο θηλήζεηο…Σα άηνκα πεξηζηξεθφκελα γχξσ
απφ ηα ππξεληθά ηνπο θέληξα παξάγνπλ θάπνηνπο ήρνπο αλεπαίζζεηνπο γηα ηνλ άλζξσπν. Ζ θσηηά, ν αέξαο, ην
λεξφ θαη ε Γε, έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδηαίηεξεο ερεηηθέο λφηεο.
Ζ ΝΟΣΑ ΚΛΔΗΓΗ θαη ηα «ΔΠΣΑ ΦΧΝΖΔΝΣΑ» ηεο Φχζεο.
Η.Δ.Ο.Τ.Α.Μ.΢, αληερνχλ ζε νιφθιεξε ηελ δεκηνπξγία!…Κάζε ινπινχδη, θάζε βνπλφ, θάζε
πνηάκη…Έρνπλ ηελ ηδηαίηεξή ηνπο λφηα ηελ λφηα ηνπο ζχλζεζε. Σν ζχλνιν φισλ ησλ ήρσλ νη νπνίνη παξάγνληαη
ζηελ Πιαλεηηθή ΢θαίξα, επηηπγράλεη λα δψζεη κία λφηα ζχλζεζεο ζηελ απέξαληε ρνξσδία ηνπ άπεηξνπ
δηαζηήκαηνο. Κάζε θφζκνο έρεη ηελ δηθή ηνπ λφηα θιεηδί! Καη ε έλσζε φισλ ησλ λφησλ θιεηδηψλ ηνπ απείξνπ,
ζρεκαηίδεη ηελ άθαηε ελνξρήζηξσζε ησλ έλαζηξσλ δηαζηεκάησλ. Απηή είλαη ε κνπζηθή ησλ ζθαηξψλ γηα ηελ
νπνία καο κηιά ν Ππζαγφξαο!
Ζ ΢ΤΓΓΔΝΔΗΑ ΣΧΝ ΓΟΝΖ΢ΔΧΝ

7

Δάλ θάπνηνο κνπζηθφο, παίδνληαο έλα φξγαλν, θηππνχζε ηελ λφηα θιεηδί ελφο αλζξψπνπ θαη εάλ πξνέθηεηλε
απηήλ ηελ λφηα ζην αλψηαην φξην, ηφηε απηφο ν άλζξσπνο ζα πέζαηλε αθαξηαία. ΋ιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ
αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ δηαηεξνχληαη απφ ηνλ ήρν, απφ ηνλ Λφγν. Σα άηνκα νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ δνπλ ζε
αθαηάπαπζηε θίλεζε. Καη φιν απηφ πνπ βξίζθεηαη ζε θίλεζε ερεί ! Καη ν Λφγνο ερεί! Ζ λφηα ζχλζεζεο νιφθιεξεο
ηεο αηνκηθήο θίλεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, ζα κπνξνχζε απφ έλαλ λφκν ηεο ζπγγεληθήο ηαιάλησζεο, λα
ζθνηψζεη ζηηγκηαίσο ην αλζξψπηλν νλ.
Λέγεηαη φηη φηαλ ν Γηεζνπέ έπαημε ηελ ηξνκπέηα, ηα ηείρε ηεο Ηεξηρνχο έπεζαλ. Δπεηδή ν Γηεζνπέ βξήθε ηελ
λφηα θιεηδί απηψλ ησλ ηεηρψλ. ΢ηνλ ζηξαηφ είλαη γλσζηφ φηη φηαλ έλα ηάγκα πεγαίλεη λα πεξάζεη κηα γέθπξα,
πξέπεη λα δηαθφςεη ηελ πνξεία ηνπ γηα λα κελ θαηαζηξέςεη κε ηνλ ερεξφ ηνπ ξπζκφ ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο γέθπξαο.
Δάλ παηρηεί ε λφηα ελφο πηάλνπ θαη εάλ θνληά ηνπ ππάξρεη έλα άιιν, απηφ ην ηειεπηαίν ζα επαλαιάβεη ηελ ίδηα
λφηα ηνπ πξψηνπ. Απηφ νθείιεηαη ζηνλ λφκν ηεο ζπγγεληθήο ηαιάλησζεο. Μεηαθέξαηε απηφ ην παξάδεηγκα ζηελ
πεξίπησζε πνπ αλαθέξακε…..Αιεζηλά, εάλ ν κνπζηθφο ζα παίμεη ηελ λφηα θιεηδί ελφο αλζξψπνπ θαη ηελ
πξνεθηείλεη ππεξβνιηθά, ιφγσ ηνπ λφκνπ ηεο ζπγγεληθήο ηαιάλησζεο ζα επαλαιεθζεί ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ
αλζξψπνπ ην θαηλφκελν ησλ δχν πηάλσλ θαη ηφηε απηφ ζα ζήκαηλε απηφκαην ζάλαην’ ζαλ λα ιέκε, κία ζθνδξφηαηε
δφλεζε έμσ απφ ηελ αληίζηαζε ηεο θαλνληθήο ηζνξξνπίαο ηεο δνκήο ηνπ αλζξψπνπ.
ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΣΖ΢ ΛΔΞΖ΢
Ο Λφγνο παξάγεη γεσκεηξηθέο αληηθεηκεληθέο κνξθέο. Σέηνηεο κνξθέο γεκίδνπλ ηελ θνζκηθή χιε θαη
απνθξπζηαιιψλνπλ πιηθά…..΢ηελ αξρή ήηαλ ν Λφγνο θαη ν Λφγνο ήηαλ κε ηνλ Θεφ θαη ν Λφγνο ήηαλ ν Θεφο’ απφ
απηφλ δεκηνπξγήζεθαλ φια ηα είδε. Οη γεσκεηξηθέο κνξθέο ησλ ιέμεσλ επαιεζεχνληαη ζπγθεθξηκέλα ζε
καγλεηνθσλεκέλεο ηαηλίεο. Αξθεί λα πεξάζεη ε βειφλα, γηα λα αληερήζνπλ κε έληαζε φιεο νη ιέμεηο πνπ ν
νκηιεηήο είρε αξζξψζεη.
ΜΑΝΣΡΑΜ΢
Ο θσλεηηθφο ζπλδπαζκφο θηηαγκέλνο κε γλψζε παξάγεη ηα ΜΑΝΣΡΑΜ΢. Έηζη ινηπφλ, έλα ΜΑΝΣΡΑΜ
είλαη έλαο ζνθφο ζπλδπαζκφο ησλ γξακκάησλ ησλ νπνίσλ νη ήρνη θαζνξίδνπλ πλεπκαηηθά απνηειέζκαηα, θαζψο
επίζεο ςπρηθά θαη θπζηθά.
Πξνηνχ εκθαληζηνχλ φιεο νη γιψζζεο ηνπ πχξγνπ ηεο Βαβέι, ππήξρε κφλνλ κία κνλαδηθή γιψζζα, κία
ρξπζή γιψζζα…..κία γιψζζα παγθφζκηα.
Απηή ε γιψζζα, έρεη κία ηέιεηα Κνζκηθή Γξακκαηηθή. Σα γξάκκαηα απηήο ηεο ρξπζήο γιψζζαο, είλαη
γξακκέλα ζε νιφθιεξε ηελ θχζε. ΋πνηνο έρεη κειεηήζεη ηηο Ρνχλεο ησλ Βνξείσλ θαη ηνπο ραξαθηήξεο ησλ
Δβξαίσλ, Κηλέδσλ θαη Θηβεηαλψλ, ζα κπνξέζεη λα γλσξίζεη δηαηζζεηηθά απηή ηελ «Κνζκηθή γιψζζα» κε ηα
αηληγκαηηθά ηεο γξάκκαηα.
΢ΥΔ΢Ζ ΛΑΡΤΓΓΑ-΢ΔΞ
Τπάξρεη κία ζηελή ζρέζε κεηαμχ ησλ ζεμνπαιηθψλ αδέλσλ θαη ηνπ δεκηνπξγηθνχ ιάξπγγα. ΋ηαλ ην παηδί
θηάλεη ζηελ ειηθία ησλ 14 εηψλ, ε θσλή ηνπ κεηαηξέπεηαη ζηελ θσλή ηνπ άλδξα. Απηή ε αιιαγή νθείιεηαη ζην
γεγνλφο φηη κπαίλνπλ ζε δξάζε νη ζεμνπαιηθνί αδέλεο. Έηζη ινηπφλ, είλαη αδηάζεηζηε απηή ε ζηελή ζρέζε κεηαμχ
ησλ ζεμνπαιηθψλ αδέλσλ θαη ηνπ δεκηνπξγηθνχ ιάξπγγα!
ΣΟ ΑΡΚΑΝΟ A.Z.F. ΚΑΗ Ο ΣΡΗΣΟ΢ ΛΟΓΟ΢
Ζ ελέξγεηα ηνπ Σξίηνπ Λφγνπ εθδειψλεηαη κέζσ ησλ ζεμνπαιηθψλ νξγάλσλ, θαη κέζσ ηνπ δεκηνπξγηθνχ
ιάξπγγα. Απηά είλαη ηα δχν εξγαιεία δηακέζνπ ησλ νπνίσλ μεπεδά ε ηζρπξή δεκηνπξγηθή ελέξγεηα ηνπ Σξίηνπ
Λφγνπ. Καη φηαλ επεμεξγάδεηαη κε ην Αξθάλν Α.Ε.Φ., μππλάεη ην Ηεξφ Φίδη. Ζ αλεξρφκελε ξνή ηεο δεκηνπξγηθήο
ελέξγεηαο ηνπ Σξίηνπ Λφγνπ είλαη Φσηηά δψζα. Απηή ε Φσηηά ηεο Πεληεθνζηήο αλεβαίλεη θαηά κήθνο ηνπ
λσηηαίνπ θαλαιηνχ αλνίγνληαο ηα θέληξα θαη μππλψληαο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο
Ζ ΥΡI΢ΣΗΚΖ ΛΔΞΖ ΔΗΝΑΗ ΢ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ
΋ηαλ ε Ηεξή Φσηηά θηάλεη ζηνλ δεκηνπξγηθφ ιάξπγγα, ν άλζξσπνο κπνξεί λα δεκηνπξγεί κε ηελ δχλακε
ηνπ Λέμεο. Ο κπεκέλνο ζηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο κπνξεί λα ζθέπηεηαη θάηη θαη αξγφηεξα, λα ην δεκηνπξγεί κε
ηελ Λέμε. Σν Ρήκα δεκηνπξγεί! Σν ΢χκπαλ δεκηνπξγήζεθε κέζσ ηνπ ΢ηξαηνχ ηεο Φσλήο, κέζσ ηεο Μεγάιεο
Λέμεο.
Δθείλνη πνπ εμαζθνχλ ζεμνπαιηθή Μαγεία, εθείλνη πνπ εξγάδνληαη κε ην Αξθάλν Α.Ε.Φ., νθείινπλ λα
ρξηζηηθνπνηνχλ ηελ ιέμε. Ζ Λέμε θαη ην ζεμ είλαη ζηελά ζπλδεκέλα: Ο Λφγνο είλαη ΢εμνπαιηθφο! Καη φηαλ θάπνηνο
εξγάδεηαη ζην ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ, φηαλ απηφο ν θάπνηνο κεηαηξέπεη ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπ ελέξγεηεο, νθείιεη λα

8

Υξηζηηθνπνηήζεη ηελ νκηιία. Έηζη ηα ρπδαία ιφγηα, ηα δπζαξκνληθά ιφγηα, ηα παξαζηηηθά ιφγηα, κεηαηξέπνπλ κε ηηο
δνλήζεηο ηνπο ηηο δεκηνπξγηθέο ζαο ελέξγεηεο, δίλνληάο ηνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο απνιχησο ζαλαηεθφξνπο.
Δλψ ηα ζετθά ιφγηα, ηα επγεληθά ιφγηα, ηα αξκνληθά, ηα ξπζκηθά, ηα κεισδηθά θαη ππέξνρα, παξάγνπλ
ζεμνπαιηθέο κεηαηξνπέο πιήξνπο δφμαο.
Ο δηθφο καο αμηνιάηξεπηνο ΢σηήξαο ηνπ θφζκνπ, Υξηζηηθνπνίεζε ηνλ Λφγν ηνπ πίλνληαο ζην Γηζθνπφηεξν
ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Γη’ απηφ ν Λφγνο είλαη Μαληξηθφο! Γη’ απηφ ν Λφγνο είλαη ζεμνπαιηθφο!
Δάλ ζα κηινχζακε ζηελ Υξπζή γιψζζα, ηφηε ε θσηηά, ν αέξαο, ην λεξφ θαη ε γε ζα καο ππάθνπαλ. Θα
ήκαζηαλ αιεζηλνί ζενί! Δάλ ζα κηινχζακε ζ’ έλα βνπλφ κε Ηεξή γιψζζα θαη εάλ ζα ην δηαηάδακε λα δηαιπζεί, ην
βνπλφ ζα γηλφηαλ θνκκάηηα κε ηξνκαθηηθφ θαηαθιπζκφ.
ΠΑΡΑΜΟΡΦΧ΢Ζ ΣΖ΢ ΛΔΞΖ΢
Ο ήρνο ηνπ θαλνληνχ, ν βξφληνο ηνπ, ζπάεη ηα ηδάκηα ελφο παξαζχξνπ. ΢ε άιιε πεξίπησζε, έλαο απαιφο
ιφγνο…θαηεπλάδεη ηνλ ζπκφ. Αιιά έλαο ιφγνο δπλαηφο, δπζαξκνληθφο, πξνθαιεί ελφριεζε, κειαγρνιία, ιχπε,
κίζνο…Λέκε φηη ε ζησπή είλαη ρξπζφο. Καιιίηεξα είλαη λα ιέκε: Δίλαη πνιχ θαθφ λα κηιάκε φηαλ πξέπεη λα
ζσπαίλνπκε, φπσο ην λα ζσπαίλνπκε φηαλ πξέπεη λα κηιάκε!
Τπάξρνπλ ζησπέο εγθιεκαηηθέο, ππάξρνπλ ιφγηα αλήζηθα. Δζείο πξέπεη λα ππνινγίδεηε κε εληηκφηεηα ην
απνηέιεζκα ησλ ιφγσλ ηα νπνία εθθσλείηε. Έηζη πνιιέο θνξέο πιεγψλεηε ηνπο άιινπο κε ηα ιφγηα, αζπλείδεηα
.Σα ιφγηα ηα γεκάηα κε θαθνπξναίξεηε δηπιή έλλνηα, παξάγνπλ ζπλνπζίεο ζηνλ θφζκν ηνπ λνπ. Καη ηα ερζξηθά
ιφγηα αλαπαξάγνπλ βία ζηνλ θφζκν ηνπ θνζκηθνχ λνπ. Πνηέ εζείο δελ πξέπεη λα θαηαδηθάδεηε θαλέλαλ κε ηνλ
ιφγν, δηφηη πνηέ δελ πξέπεη λα θξίλεηε θαλέλαλ! Ζ ζπθνθαληία, ην θνπηζνκπνιηφ θαη ε δπζθήκηζε έρνπλ γεκίζεη
ηνλ θφζκν κε πφλν θαη πίθξα.
Αλ εξγαδφκαζηε κε ην Αξθάλν Α.Ε.Φ., πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φηη νη δεκηνπξγηθέο ελέξγεηεο είλαη
εθηεζεηκέλεο ζε θάζε είδνπο κεηαηξνπψλ. Απηέο νη ελέξγεηεο ηνπ Λίκπηλην κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε δπλάκεηο
ηνπ θσηφο ή ηνπ ζθφηνπο. Σν πάλ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ιφγσλ.
ΜΑΓΗΚΑ ΜΑΝΣΡΑΜ΢
Τπάξρνπλ Μάληξακο γηα θάζε Σζάθξα. Με απηά ηα Μάληξακο είλαη εθηθηφ λα μππλνχλ κπζηηθέο δπλάκεηο.
Έηζη ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο απφ Μάληξακο γηα λα βγαίλνπκε κε Αζηξηθφ ζψκα ή γηα λα εμνπζηάδνπκε ηελ
θσηηά, ηνλ αέξα, ηα λεξά θαη ηελ γε. Τπάξρνπλ θαη άιια κέζσ ησλ νπνίσλ απνθηάηαη ε ηθαλφηεηα ηεο άκπλαο
ελαληίνλ ησλ ζθνηεηλψλ φλησλ ηα νπνία δηακέλνπλ ζηελ Άβπζζν!
Γηα παξάδεηγκα: Σν Μάληξακ Η.Α.Ο. είλαη απηφ ηνπ Αξθάλν Α.Ε.Φ.: Η (θσηηά), Α (λεξφ), Ο (Πλεχκα) ην Η,
ε θσηηά, γνληκνπνηεί ην Α, ην λεξφ ηεο παγθφζκηαο γέλλεζεο, γηα λ’ αλαβιχζεη ε Εσή.
΋ιν απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ην Ο, κέζα απφ ην Παγθφζκην Πλεχκα Εσήο.
Ο Δ΢ΧΣΔΡΟ΢ ΓΑ΢ΚΑΛΟ΢ ΔΗΝΑΗ Ζ «ΝΟΣΑ ΢ΤΝΘΔ΢Ζ»
Σα Ηεξά κπζηήξηα ηνπ ιφγνπ έγηλαλ γλσζηά απφ ηνπο Αηδέθνπο, Αηγππηίνπο, Ηλδνχο, Πέξζαο, Ρσκαίνπο,
Έιιελαο, θηι. ΋ινη νη παξάδεηζνη ησλ Δβξαίσλ είλαη γεκάηνη απφ πνηάκηα κε θαζαξφ λεξφ Εσήο απφ φπνπ ξένπλ
γάια θαη κέιη θαη ην ηεξφ θξαζί έθεξλε παξαιήξεκα ζε απηνχο πνπ ην έπηλαλ. Αιεζηλά, φια απηά ηα ηεξά πνηάκηα,
φια απηά ηα λεξά δσήο, φιεο απηέο νη ιίκλεο ησλ λαψλ είλαη ζχκβνια ηνπ Υξηζηηθνχ Πλεχκαηνο πνπ ην αλζξψπηλν
νλ έρεη θαηαηεζεηκέλν ζηηο ζπεξκαηηθέο ηνπ θχζηεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο έθζηαζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ζεμ, ε Ηεξή
θσηηά ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο γνληκνπνηεί ηα λεξά δσήο απφ ηα νπνία αλαδχεηαη ν Γάζθαινο. ΢ίγνπξα, ν εζψηεξνο
Γάζθαινο είλαη ε λφηα ζχλζεζε απφ φιεο ηηο λφηεο. Δίλαη ν Θεφο πνπ θέξνπκε κέζα καο! Δίλαη ν Λφγνο.
ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ΢ ΜΑΝΣΡΑΜ΢
Χξαία ινηπφλ: Έρεη θζάζεη ε ζηηγκή ηεο πξνθνξάο, γηα λα κάζνπκε λα εξκελεχνπκε ηελ Υξπζή Γιψζζα
γηα λα μππλήζνπλ ηα ηζάθξαο, ή δίζθνη, ή καγλεηηθνί ηξνρνί ηνπ Αζηξηθνχ ΢ψκαηνο.
Έηζη, ν θαζέλαο ζα κπνξεί λα δεη, λ’ αθνχζεη, λ’ αγγίμεη, λα ςειαθίζεη ηηο κεγάιεο κπζηεξηψδεηο
πξαγκαηηθφηεηεο ησλ αλψηεξσλ θφζκσλ. Πξέπεη θάπνηνο λα κπεη ζε δξάζε, αιιά ζε ππεξθπζηθή δξάζε,
εζειεκέλα…… Δπεηδή θάζε ηη ζην ΢χκπαλ δεη ζε αθαηάπαπηε θίλεζε. Καη θάζε θίλεζε είλαη νκννχζηα ζηνλ ήρνπ.
΋πνπ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη ε θίλεζε, ππάξρεη ν ήρνο! Έηζη γηλφκαζηε θπξίαξρνη ηνπ ήρνπ!

9

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΘΔΟΤΡΓΗΑ, Ζ ΗΔΡΟ΢ΤΝΖ ΣΖ΢ ΘΔΟΤΡΓΗΑ΢
Ζ Θενπξγία ζνπ επηηξέπεη λα εξγάδεζαη ζηνπο αλψηεξνπο θφζκνπο. Ο Ηάκβιηρνο, παξαδείγκαηνο ράξηλ,
ήηαλ έλαο κεγάινο Θενπξγφο. Γλψξηδε λα επηθαιείηαη ηνπο Πιαλεηηθνχο Θενχο, γηα λα ζπλνκηιεί καδί ηνπο.
Ζ Θενπξγία είλαη Θετθή θαη δελ κπνξεί λα είζαη Θενπξγφο ρσξίο επίγλσζε ηνπ εαπηνχ ζνπ. Ο εζψηεξνο
Θεφο ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαηαιήγεη λα είλαη ζην βάζνο, ν γλήζηνο θαη απζεληηθφο Θενπξγφο.
Τπάξρνπλ ηξεηο φςεηο θαιά θαζνξηζκέλεο ζηνλ άλζξσπν: Ο Δ΢ΧΣΔΡΟ΢ ΥΡΗ΢ΣΟ΢, ε ΦΤΥΖ, θαη ν
ΓΗΑΒΟΛΟ΢.
Πνηα απφ απηέο ηηο ηξεηο φςεηο πξέπεη θαη κπνξεί λα αζθεί ηελ Ηεξνζχλε ηεο Θενπξγίαο;
Αο ην δνχκε:
ΣΟ «ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΟ ΔΓΧ» ΔΗΝΑΗ Ο ΢ΑΣΑΝΑ΢
Ο Γηάβνινο είλαη ην ίδην ην Δγψ. Δίλαη ν εαπηφο κνπ. Δίλαη ην Δγψ ην νπνίν θάζε άλζξσπνο θέξεη κέζα
ηνπ…Απηή ε ζθνηεηλή νληφηεηα απνηειείηαη απφ άηνκα ηνπ θξπθνχ ερζξνχ…
΢ε θάπνηα πεξίπησζε, εκείο πξνηείλακε νξηζκέλεο έξεπλεο λα εμεηαζηνχλ νκαδηθά θαη ζηνπο αλψηεξνπο
θφζκνπο , γηα εθείλνλ ηνλ κεγάιν άλζξσπν ν νπνίνο νλνκαδφηαλ Αξλφιδν Κξνπκ Υέιιεξ. Απηφο έγξαςε πνιιά
έξγα, αιιά εθηηκήζεθε ζρεηηθά ιίγν. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε φηαλ βξηζθφκαζηαλ έμσ απφ ην θπζηθφ καο
ζψκα.
Δπηθαιεζηήθακε ηνλ Γάζθαιν Κξνχκ Υέιιεξ.
Καη ηφηε πξνζέηξεμε ζην θάιεζκά καο ην «Φπρνινγηθφ εγψ ηνπ Υέιιεξ», ν ΢αηαλάο!
ΔΗΝΑΗ ΘΔΟΤΡΓΟ΢ ΣΟ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΟ ΔΓΧ; ΟΥΗ!
Αλαιχνληάο ην βαζηά, έγηλε δπλαηφ λ’ απνδεηρζεί φηη απηφ ην Φπρνινγηθφ Δγψ δελ ήηαλ πξαγκαηηθά ηίπνηα
πεξηζζφηεξν απφ κηα ρνχθηα αλακλήζεσλ απηήο ηεο γήηλεο δσήο, ησλ νξέμεσλ, ησλ ζεσξηψλ, ησλ
πξνθαηαιήςεσλ, ησλ ειαηησκάησλ, ησλ αξεηψλ, θηι. Καη εθείλε ε ζθνηεηλή νληφηεηα, είρε ηελ εκθάληζε ελφο
κεγάινπ γηαηξνχ. Ήηαλ ε αλάκλεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ γηαηξνχ. Φφξεζε ηα ξνχρα ηνπ γηαηξνχ θαη
κπαίλνληαο ηαπεηλφο θαη ππεξήθαλνο, κε απηφλ ηνλ αέξα ηεο εμαλαγθαζκέλεο θαινζχλεο, καο παξαηήξεζε. Απηφ
ήηαλ ινηπφλ, ην ςπρνινγηθφ Δγψ, ν ΢αηαλάο εθείλνπ ηνπ αλζξψπνπ ν νπνίνο νλνκαδφηαλ Κξνπκ Υέιιεξ!
Αλακθηβφισο, είλαη εληειψο αδχλαηνλ φηη απηφ ην ςπρνινγηθφ Δγψ ζα κπνξνχζε λα είλαη ν Θενπξγφο. ΋ηαλ ην
ςπρνινγηθφ εγψ πξνζπαζεί λα κεηαηξαπεί ζε Θενπξγφ αλαπφθεπθηα απνηπγράλεη. Ή δηαθνξεηηθά: Ο Γηάβνινο δελ
κπνξεί λα γίλεη Θενπξγφο! Πνηέ! Θα κπνξέζεη λα θηάζεη λα γίλεη καχξνο κάγνο, αιιά Θενπξγφο;……Απηφ, πνηέ!
ΦΤΥΖ: ΑΣΜΑΝ ΜΠΟΤΓΗ ΚΑΗ ΜΠΟΓΗ΢ΑΣΒΑ
Πεξλάκε, ηψξα, ζηελ δεχηεξε φςε: Σελ Φπρή.
Δκείο, νη εξεπλεηέο αδειθνί, κε Αζηξηθφ ΢ψκα, εηζήιζακε απφ ηηο πφξηεο ηεο Γλσζηηθήο Δθθιεζίαο. Δθεί
ζπλαληήζακε, θαζήκελεο, δχν εμαηξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο. Ζ πξψηε ήηαλ ν εζψηεξνο ηνπ Κξνπκ Υέιιεξ
ληπκέλνο Γλσζηηθφο Αξρηεπίζθνπνο, κε κίηξα ζε αξρηεπηζθνπηθφ πνξθπξφ ρξψκα. Ο δεχηεξνο ήηαλ ν Μπνδηζάηβα
ηνπ Γαζθάινπ Υέιιεξ.
Ζ πξψηε, ήηαλ ν Παξνχζα, ησλ Αλαηνιηθψλ, ε κνλάδα, ν Δζψηεξνο: Αηκαλ Μπνχδη. Καη ε δεχηεξε, ήηαλ,
ην αλψηεξν Μάλαο ηεο Αλαηνιηθήο Θενζνθίαο. Σν Αηηηαηφ ΢ψκα, ή αθξηβέζηεξα ε ςπρηθή βνχιεζε
πεξηβεβιεκέλε κε ηα ζψκαηα λνεηηθφ θαη αζηξηθφ, απνηειεί απηφ ην νπνίν νλνκάδεηαη ν Μπνβηζάηβα.
Ο ΘΔΟΤΡΓΟ΢ ΔΗΝΑΗ Ο Δ΢ΧΣΔΡΟ΢ ΥΡΗ΢ΣΟ΢

10

Μηα αλάιπζε ζε βάζνο επάλσ ζε απηέο ηηο πξνζσπηθφηεηεο, καο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζίγνπξα,
απηέο νη δχν φςεηο ηνπ Δίλαη, δελ είλαη παξά δχν ηξνπνπνηήζεηο ηεο ςπρήο ηνπ Κφζκνπ. Γχν ζετθέο ηξνπνπνηήζεηο.
Απηή ε Φπρή ηνπ Κφζκνπ, κπνξεί επίζεο λα είλαη ν Ηεξνπξγφο. Ζ Φπρή ηνπ Κφζκνπ πξέπεη λα ζπνπδάζεη ηα
ηειεηνπξγηθά ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ, ελψ θηάλεη ν Ηεξνπξγφο .
Έηζη ινηπφλ, ν Θενπξγφο είλαη πεξηζζφηεξν εζσηεξηθφο, πεξηζζφηεξν ηαπεηλφο, πεξηζζφηεξν βαζχο. Ο
Θενπξγφο είλαη, ν Δζψηεξνο Υξηζηφο ηνπ θάζε αλζξψπνπ πνπ έξρεηαη ζηνλ θφζκν. Ο ζενπξγφο είλαη, κέζα ζηνλ
άλζξσπν, ν δηθφο ηνπ απαζηξάπησλ Γξάθνο ηεο ΢νθίαο. Δίλαη εθείλε ε αθηίλα απφ ηελ νπνίαλ πεγάδεη ν ίδηνο ν
Οηθείνο. ΋ηαλ ν εζψηεξνο Θεφο κπεη κέζα ζηνλ Οηθείν, κπνξεί λα παξαηεξεζεί κία έμνρε αιιαγή. Απηφο ν Οηθείνο
είλαη ε Φπρή ηνπ Κφζκνπ, πνπ κέζα ζε καο κεηαζρεκαηίδεηαη, κεηαηξέπεηαη, αγηνπνηείηαη εληειψο. Με απηά ηα
αιρεκηθά ζψκαηα, κε απηήλ ηελ ππέξνρε έλσζε ησλ Θετθψλ θαη αλζξψπηλσλ ζπζηαηηθψλ, γελληέηαη θάηη ην νπνίν
νλνκάδεηαη ν Τηφο ηνπ Αλζξψπνπ. Καη φηαλ ν Τηφο ηνπ αλζξψπνπ εηζρσξεί ζηνλ Μπνβηζάηβα, θαη απηφο επίζεο
πεξλά απφ κία ζαπκαηνπξγηθή κεηαηξνπή. Έηζη είλαη πσο γελληέηαη ν Θενπξγφο κέζα ζηνλ άλζξσπν, κέζα ζε καο
ηνπο ίδηνπο.
Ζ ΓΗΑΛΤ΢Ζ ΣΟΤ «ΔΓΧ» ΣΟΤ ΘΔΟΤΡΓΟΤ
Ο Μχζηεο ν νπνίνο επηδηψθεη ηελ Τςειή Θενπξγία, πξέπεη πξψηα λα ζπνπδάζεη ηα ηειεηνπξγηθά ηεο δσήο
θαη ηνπ ζαλάηνπ, ελψ θηάλεη ν Ηεξνπξγφο. ΋πνηνο ζέιεη λα θηάζεη ζηελ Τςειή Θενπξγία, πξέπεη λ’ απνθαζίζεη λα
πεζάλεη νξηζηηθά…γηα λα Δίλαη. Πξέπεη λα δηαιχεη ην Δγψ, ηνλ εαπηφ κνπ, ηνλ ΢αηαλά! Απηή ε εξγαζία είλαη
ζθιεξή, επίπνλε, ηξνκεξά δχζθνιε!… Πξέπεη λ’ αξρίζεη κε ηελ απνθεθάιηζε ηνπ Δγψ! Καη ε εξγαζία ηεο
δηάιπζεο απηνχ ηνπ Δγψ, πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ κέζσ ρηιηεηψλ θαζαξκψλ θαη κε βάζε ηελ βαζηά δεκηνπξγηθή
θαηαλφεζε. ΢ηα πξψηα ζθαινπάηηα ηεο Θενπξγίαο κπνξεί λ’ αζθεζεί άκεζε εμνπζία επάλσ ζηα επίπεδα Ννεηηθφ,
Αζηξηθφ, Αηζεξηθφ θαη επίζεο ζην Φπζηθφ. Καη ηα αλψηεξα ζθαινπάηηα είλαη άπεηξα θαη νδεγνχλ κέρξη ην
Απφιπην. Ζ εμέιημε είλαη αξγή, ππνκνλεηηθή, κεζνδηθή.
Ζ ΘΔΟΤΡΓΗΑ, ΔΠΗ΢ΣΖΜΖ ΣΧΝ ΘΔΧΝ
Οη ζπνπδαζηέο δελ κπνξνχλ λα παξεθθιίλνπλ απφ ην γεγνλφο φηη ε Θενπξγία είλαη κία επηζηήκε γηα ηνπ
Θενχο, απνθιεηζηηθά γηα ηνπο Θενχο. Πάληα ππάξρεη έλα ζθαινπάηη απφ φπνπ γίλεηαη κία αξρή. Καλείο δελ κπνξεί
λα πεξάζεη ζην παλεπηζηήκην ρσξίο λα έρεη πξνεγνπκέλσο θνηηήζεη ζε θαηψηεξν ζρνιείν. Έηζη, πξέπεη λ’ αξρίζεη
γηα λα εμαζθεζεί ζην Αζηξηθφ Δπίπεδν. Αξγφηεξα, κπνξεί λα εξγαζηεί ζηνπο αλψηεξνπο θφζκνπο θαη λα ζπλνκηιεί,
φπσο ν Ηάκβιηρνο, κε ηνπο αζηξηθνχο ζενχο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
O ΑΓΓΔΛΟ΢ ΑΡΧΣ΢, ΔΠΗΚΛΖ΢Ζ ΢ΣΟΝ ΑΡΧΣ΢
Μηα λχθηα, ν Υνπάλ απνρσξίζηεθε απφ ην θπζηθφ ηνπ ζψκα. Αλακθίβνια, ήηαλ πνιχ έκπεηξνο ζην
μεδίπισκα. Γλψξηδε λα «θηλείηαη ζπλεηδεηά» κε ην αζηξηθφ ηνπ ζψκα. Ήηαλ έλαο θαηάιιεινο εξεπλεηήο ησλ
αλψηεξσλ θφζκσλ. Δλψ βξηζθφηαλ έμσ απφ ην θπζηθφ ηνπ ζψκα ν Υνπάλ έλησζε λα εηζέξρεηαη ζε κία πνιχ
αλεπαίζζεηε πλεπκαηηθή εδνλή. Γελ ππάξρεη κεγαιχηεξε επραξίζηεζε απφ εθείλε πνπ αηζζάλεηαη ε
«απειεπζεξσκέλε» ςπρή. Δθεί ζηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο, ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ ελψλνληαη κέζα ζ’ έλα
αηψλην ηψξα. Ο Υνπάλ αηζζαλφηαλ επηπρήο… Δηζήιζε απφ ηηο πφξηεο ηνπ Νανχ αθνινπζψληαο ηελ δηθή ηνπ
κπζηηθηζηηθή έκπλεπζε. Καη ν ππέξνρνο Θενπξγφο επηθαιέζηεθε ηνλ Άγγειν Αξψηο, ηνλ Άγγειν ηεο πξνζηαγήο κε
ηνλ αθφινπζν ηξφπν:

11

΢ην φλνκα ηνπ Υξηζηνχ, γηα ηελ δχλακε ηνπ Υξηζηνχ, γηα ην κεγαιείν ηνπ Υξηζηνχ: Δγψ ζε θαιψ, Άγγειε
Αξψηο!…….Άγγειε Αξψηο!…. Άγγειε Αξψηο!…
ΟΗ ΢ΚΟΣΔΗΝΟΗ ΣΟΤ ΓΑΓΓΟΤΠΑ
Σν απνηέιεζκα ήηαλ εθπιεθηηθφ. ΢ε ιίγεο ζηηγκέο εηζήιζε απφ ηελ πφξηα ηνπ Νανχ Καξδηά έλα φκνξθν
παηδάθη ζηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ πεξίπνπ. Απηφο ήηαλ ν Άγγεινο Αξψηο!
Απηφο ν Άγγεινο εμειίζζεηαη ζηελ αθηίλα ηεο δχλακεο θαη εξγάδεηαη έληνλα κε ηνπο καζεηέο πνπ δηαλχνπλ
ην κνλνπάηη ηεο κχεζεο.
Σπιηγκέλν ζηνλ άζπξν ηνπ ρηηψλα, εθείλν ην ππέξνρν πιάζκα ραηξέηεζε ηνλ Υνπάλ θαη θάζηζε δίπια ηνπ,
κπξνζηά ζ’ έλα ηξαπέδη ηνπ Νανχ. Σφηε ν Υνπάλ ζπκβνπιεχηεθε ηνλ Άγγειν γηα δηάθνξα πξάγκαηα. Καη
ηαπηφρξνλα, ηνπ παξνπζίαζε έλα παξάπνλν. Μεξηθνί ζθνηεηλνί απφ κία ζρνιή ηεο Μαχξεο Μαγείαο,
ζπθνθαληνχζαλ θνβεξά ηελ Γλσζηηθή Γηδαζθαιία. Καη θάπνηνη ζθνηεηλνί είραλ έλα Παλεπηζηήκην φπνπ
δηδάζθνληαλ ε επηζηήκε ηνπ Σαληξηζκνχ ηεο ζπκκνξίαο ηνπ Γαγδνχπα, επηζηήκε ησλ Μπνλο θαη Γνχγπαο ηνπ
«θφθθηλνπ ηνπξκπαληνχ». Γη’ απηήλ ηελ ζθνηεηλή Θηβεηηαλή ζπκκνξία, ε ΢ακπάιια φπνπ δηακέλεη ε αιεζηλή
Λεπθή ΢ηνά, είλαη, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπο, ην νρπξφ ηνπ ηξφκνπ κέζα ζην νπνίν θηλείηαη ε ηπθιή πχξηλε
δχλακε… Καη ρηιηάδεο ζπθνθαληίεο αθφκα!
Απηνί νη άλζξσπνη απνδίδνπλ ιαηξεία ζηελ ζεά Κάιη, θαη εμαζθνχλ ηελ επηζηήκε ησλ Νηθνιατηψλ, ηνλ
ηαληξηζκφ ησλ ζθνηεηλψλ…
΢ΤΚΟΦΑΝΣΗΑ ΔΝΑΝΣΗΟΝ ΣΟΤ ΓΝΧ΢ΣΗΚΗ΢ΜΟΤ
Σν κνλνπάηη ΣΑU νδεγεί ζηελ ηειηθή απειεπζέξσζε. Δίλαη ην κνλνπάηη ησλ κπεκέλσλ Γλσζηηθψλ. Οη
ζθνηεηλνί ηεο ζπκκνξίαο ηνπ Γαγ-δνχπα, δηδάζθνπλ ηελ ζθηά απηνχ ηνπ κνλνπαηηνχ, ηελ αληίζεζε, ηελ ζπκθνξά.
Έηζη ινηπφλ, νη νπαδνί απηήο ηεο κπζηηθήο εηαηξίαο, εθηνμεχνπλ ζπθνθαληηθέο χβξεηο ελαληίνλ ηεο Γλσζηηθήο
θίλεζεο. Καη ν Υνπάλ ππέθεξε απεξίγξαθηα, θαη γη’ απηφ, εμέθξαζε απηφ ην παξάπνλν ζηνλ Άγγειν Αξψηο. Ο
Υνπάλ έδεημε επίζεο ζηνλ Άγγειν έλα πεξηνδηθφ κέζα ζην νπνίν γηλφηαλε ζθνδξή επίζεζε ζηελ Γλψζε. Ο Άγγεινο
πήξε κία δπγαξηά, δχγηζε ην θαιφ θαη ην θαθφ θαη κεηά είπε: Θα θξνληίζσ γη’ απηφ!
Καη ην απνηέιεζκα ήηαλ εμαηξεηηθφ: ΢ε ιίγεο εκέξεο απηή ε κπζηηθή εηαηξία δηαιχζεθε θαη απφηπρε
θαηεγνξεκαηηθά.
ΜΑΝΣΡΑΜ΢ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΤΝΣΑΛΗΝΖ
Μεηά απφ ην πξναλαθεξζέλ παξάπνλν θαη απφ ηελ ππφζρεζε ηεο παξέθβαζεο ηνπ Αγγέινπ, ν Υνπάλ ηνλ
παξαθάιεζε λα ηνπ δηδάμεη ην πην ηζρπξφ Μάληξακ πνπ ππάξρεη ζε φιν ην ΢χκπαλ γηα λα μππλά ε Κνπληαιίλε.
Σφηε ν Άγγεινο ηξαγνχδεζε έλα ππέξνρν Μάληξακ ην νπνίν ζάζηηζε ηνλ Υνπάλ. Δίλαη ην αθφινπζν: ΚΑΝΣΗΛ
ΜΠΑΝΣΗΛ ΡΡΡΡΡΡΡΡΡ
Πξνθνξά: Οη πξψηεο ζπιιαβέο ηεο θάζε ιέμεο (ΚΑΝ θαη ΜΠΑΝ) δέρηεθαλ έλαλ πςειφ ηνληζκφ, νκαιφ
θαη παξαηεηακέλν, ελψ νη ηειεπηαίεο ζπιιαβέο απηψλ ησλ ιέμεσλ, είραλ έλαλ ηνληζκφ ρακειφ θαη παξαηεηακέλν
αληίζηνηρα (ΣIΛ θαη ΣIΛ).Καη ην Ρ, δέρηεθε κηα δφλεζε πην πςειή απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο πξψηεο ζπιιαβέο
αξκνληθή θαη αλεπαίζζεηε, ζαλ έλα παηδάθη πνπ πξνζπαζεί λα κηκεζεί ηνλ δνλεηηθφ βφκβν ελφο κνηέξ ζε
ιεηηνπξγία, ή φπσο αθνχγεηαη ν βφκβνο ελφο αθνληνχ ην νπνίν θηλείηαη ειεθηξηθά, φηαλ ιεπηαίλεηε έλα ιεπηφ
θχιιν αηζαιηνχ. Ήρνο δηαπεξαζηηθφο, πςειφο, κε ηάζε λα παξάγεη ηηο πνηθηινκνξθίεο ηνπ θιάνπηνπ:
ΚΑΑΑΑΑΝΝΝΝΝ…..ΣΗΗΗΗΗΗΗΗΗΛΛΛΛΛΛΛ…..
ΜΠΑΑΑΑΑΝΝΝΝΝ…..ΣΗΗΗΗΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ..
ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ
Απηά ηα Μάληξακο κπνξνχλ λα πξνθέξνληαη επαλαιεπηηθά, θαζεκεξηλά, φζεο θνξέο ζα έρεηο ηελ επθαηξία,
γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
Ο Άγγεινο επιφγεζε ηνλ Υνπάλ θαη βγήθε απφ ηνλ πεξίβνιν θξαηψληαο ζηα ρέξηα ηνπ ηελ δπγαξηά ηεο
δηθαηνζχλεο, έηζη φπσο ν ερζξηθφο έιεγρνο είρε δεηρζεί ζηνλ Υνπάλ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΥΗΝΑ΢
ΜΑΝΣΡΑΜ ΚΑΗ ΥΗΝΑ΢
Έλαο κεγάινο καο θίινο, ν νπνίνο αθηεξψλεηαη ζηελ επηζηεκνληθή αζηξνινγία, καο αθεγήζεθε θάπνηα
κέξα ηελ πεξίπησζε ελφο αλζξψπνπ ν νπνίνο, παξ’ φιν πνπ ήηαλ θιεηζκέλνο ζηελ θπιαθή, εμαθαλίζηεθε
κπζηεξησδψο εμαπαηψληαο ηελ επηηήξεζε ησλ θπιάθσλ ηνπ. Ήηαλ αλψθειν λα ηνλ θιεηδψζεηο ζηελ θπιαθή θαη
θαηέιεμε κάηαην λα ηνλ αιπζνδέζνπλ, επεηδή πάληα ειεπζεξσλφηαλ απφ απηνχο θαη εμαθαληδφηαλ!

12

Απηφο ν άλζξσπνο ζπλδεφηαλ θηιηθά κε ηνλ αζηξνιφγν, θαη ζην ηέινο, δελ είρε δπζθνιία ζηελ απφδξαζε,
κε απηφ ην θαηάιιειν θιεηδί, ην πνιχηηκν κπζηηθφ. Αο ην δνχκε:
Δπάλσ ζ’ έλα θνκκάηη ςσκί, γξάθνληαη ηα Μάληξακο: ΢ΔΝΟ΢ΑΝ ΓΚΟΡΟΡΑ ΓΚΟΜΠΔΡ ΓΟΝ. Μεηά ν
ζπνπδαζηήο ηξψεη ην ςσκί.
Οη Μαληξηθέο απηέο ιέμεηο πξέπεη λα γξάθνληαη ηαθηνπνηεκέλεο ζε ζρήκα ζηαπξνχ, κε κνιχβη, ζηπιφ θηι.
Σν ζρεδηάγξακκα πνπ αλαθέξζεθε ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηνλ εμήο ηξφπν: Οξηδνληίσο ΢ΔΝΟ΢ΑΝ ΓΚΟΡΟΡΑ θαη
θαζέησο ΓΚΟΜΠΔΡ ΓΟΝ. Απηέο νη ηειεπηαίεο απφ επάλσ πξνο ηα θάησ θαη θαηαθφξπθα πεξλνχλ απφ ην
δηάζηεκα ην νπνίν αθήλνπλ αλάκεζά ηνπο νη δχν πξψηεο ηεξέο ζπιιαβέο.
ΓΗΔΤΚΡΗΝΗ΢Ζ ΣΟΤ ΚΛΔΗΓΗΟΤ
Μεηά αθνχ επραξηζηήζακε ηνλ επηζηήκνλα αζηξνιφγν ν νπνίνο καο απνθάιπςε, κφλνο ηνπ, ηελ επηζηήκε
ησλ Υίλαο, εκείο πξνηείλακε λα δηεμαρζεί έξεπλα γηα ινγαξηαζκφ καο ζηνπο αλψηεξνπο θφζκνπο, γηα λα
γλσξίζνπκε ηελ επηζηεκνληθή αμία θαη ρξεζηκφηεηα, ηνπ πξναλαθεξζέληνο θιεηδηνχ.
Γη’ απηφλ ηνλ ζθνπφ, νη εξεπλεηέο αδειθνί, νκαδηθά, πξνθαιέζακε λχζηα ηξαγνπδψληαο ηα Μάληξακο. Καη
ην απνηέιεζκα ήηαλ εθπιεθηηθφ. ΋ηαλ «εγθαηαιείςακε» ην θπζηθφ καο ζψκα θαη βξηζθφκαζηε κε αζηξηθφ, είδακε,
ηφηε, ηελ ζάιαζζα. Καη έλαο ηξνκεξφο ζεφο ηνπ Χθεαλνχ αλαηάξαδε ηξνκαρηηθά ηνλ αλεμηρλίαζην βπζφ ηεο
ζάιαζζαο… ζρεκαηίδνληαο αηζεξηθά θχκαηα ηα νπνία, γπξίδνληαο νκφθεληξα, πξνζπαζνχζαλ λα ξηρζνχλ κε
κεγάιε βία πξνο ην κέξνο πνπ είρακε αθήζεη ην θπζηθφ καο ζψκα. Δθείλνο ν ηξνκαθηηθφο ζεφο ηεο απέξαληεο
ζάιαζζαο, είρε πξνθαιέζεη ηνλ ειεθηξηθφ ζηξφβηιν, ηελ αηζεξηθή ιαίιαπα, ηελ ηξνκαθηηθή δχλακε γηα λα
εθηνμεπηεί πξνο ην κέξνο φπνπ είρακε εγθαηαιείςεη ην θπζηθφ καο ζψκα, πνηνο μέξεη κε ηη κπζηεξηψδεηο ηξφπνπο
ψζηε ν ηξφκνο καο ζα (ηνπο) κεηέηξεπε ζε ζαλαηεθφξνπο.
Χζηφζν, απηφ ην ηζρπξφ νλ είλαη απηφ πνπ αγσληδφηαλ λα ζπγθεληξψζεη ηελ επίθιεζή καο, γηα λα
ηνπνζεηήζεη ην θπζηθφ καο ζψκα ζηελ θαηάζηαζε Υίλαο γηα λα ην βπζίζεη ζηελ ηέηαξηε δηάζηαζε θαη λα ην
κεηαθέξεη έηζη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ.
ΠΑΡΑΓΔΗ΢Ο΢ ΣΧΝ ΥΗΝΑ΢, ΚΖΠΟ΢ ΣΧΝ ΑΠΟΛΑΤ΢ΔΧΝ
Απηφο ν ζεφο ηνπ λεξνχ ρεηξίδεηαη ζεηηθά ηνλ αηζέξα ηεο δσήο θαη ε δχλακή ηνπ είλαη παληνδχλακε…Καη
έηζη εμεγήζακε ην επηζηεκνληθφ θιεηδί ην νπνίν καο απνθάιπςε ν θίινο αζηξνιφγνο.
Φπζηθά, νη Ηεξαξρίεο, νη Γάζθαινη, ησλ Υίλαο επηηξέπνπλ παξφκνην είδνο ζενπξγηθψλ παξεκβάζεσλ κφλνλ,
φηαλ ην ζχκα βξίζθεηαη ζηελ θπιαθή άδηθα. Καλέλαο Γάζθαινο ηεο Μεγάιεο Λεπθήο ΢ηνάο δελ ηφικεζε πνηέ λα
παξαβηάζεη ηνλ Νφκν!
Έηζη ινηπφλ κε ηελ δχλακε απηψλ ησλ Μάληξακο, γίλεηαη γλσζηφ ην λα ηνπνζεηείηε ην θπζηθφ ζαο ζψκα ζε
θαηάζηαζε Υίλαο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πνιιά ζχκαηα κπνξνχλ λα ζσζνχλ απφ ηνλ πφλν θαη ηελ αδηθία ησλ
αλζξψπσλ.
΢ηνπο αξραίνπο θαηξνχο, νη άλζξσπνη ησλ πξψησλ θπιψλ δνχζαλ ζηνπο Παξαδείζνπο ησλ Υίλαο, θαη
έπεζαλ ζε απηφλ ηνλ ππθλφ θαη ηξηζδηάζηαην θφζκν. ΋κσο, αλ κάζνπκε λα ηνπνζεηνχκε ην θπζηθφ καο ζψκα ζηελ
θαηάζηαζε Υίλαο, ζα έρνπκε ην πξνλφκην ηεο επίζθεςεο ζηνπο Παξαδείζνπο ησλ Υίλαο φπνπ ηα πνηάκηα κε
θαζαξφ λεξφ δσήο ξένπλ γάια θαη κέιη. Απηφο είλαη ν θήπνο ησλ απνιαχζεσλ γηα ηνλ νπνίνλ κίιεζε ν Μσάκεζ!
Πξνζέμηε ην:
«Οη εθιεθηνί ζα είλαη πην θνληά ζηνλ Αηψλην. Θα θαηνηθνχλ ζηνλ θήπν ησλ απνιαχζεσλ (Γε ησλ Υίλαο).
Μεγάινο αξηζκφο Γεξφλησλ θαη κεξηθνί λένη ζα είλαη νη επηπρείο θαιεζκέλνη. Θ’ αλαπαχνληαη ζε θιίλεο
ζηνιηζκέλεο κε ρξπζφ θαη πνιχηηκεο πέηξεο. Θα θνηηάδνληαη κε ζηνξγή. Θα ππάξρνπλ ππεξέηεο-παηδηά
πξνηθηζκέλα κε αηψληα λεφηεηα θαη ζα πξνζθέξνπλ εμαίζην θξαζί ζε πνηήξηα δηαθνξεηηθψλ ζρεκάησλ. Ο αηκφο
ηνπ δελ ζ’ αλεβαίλεη ζην θεθάιη, νχηε ζα ζθνηεηληάδεη ηνλ λνπ. Θα παίξλνπλ κε δηαθξηηηθφηεηα ηα θξνχηα πνπ ζα
επηζπκνχλ θαη ην θξέαο ησλ πνπιηψλ πνιχ ζπάληα. Μαδί ηνπο ζα δηαινγίδνληαη Οπξί κε ππέξνρα καχξα κάηηα. Ζ
ιεπθφηεηα ηνπ ρξψκαηφο ηνπο ζα είλαη φκνηα κε ηελ ιάκςε ησλ καξγαξηηαξηψλ. Οη ράξεο ηνπο ζα είλαη ε ακνηβή
ζηελ αξεηή. Οη επηπφιαηεο ζπδεηήζεηο ζα είλαη εθηνπηζκέλεο απφ απηφ ην αξρνληηθφ. ΢ηελ θαξδηά δελ ζα θσιηάδεη
ε θαθία. Γελ ζ’ αθνχγεηαη εθεί παξά ην γιπθφ φλνκα ηεο εηξήλεο. Ση ηπρεξνί απηνί νη νπνίνη ζα θαηαιαβαίλνπλ ηελ
δηθαηνζχλε. Θα πεξηδηαβαίλνπλ αλάκεζα ζηα θέδξα ηα νπνία δελ ζα έρνπλ αγθάζηα θαη αλάκεζα ζηηο κπαλαληέο νη
νπνίεο είλαη ηαθηνπνηεκέλεο ηερληθά ζ’ απνιακβάλνπλ ην ππθλφ ηνπο θχιισκα καδί κε ηα θειαξηζηά λεξά. Δθεί
έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ θξνχησλ παξνπζηάδεηαη ζην ρέξη πνπ επηζπκεί λα ηα πάξεη. Θ’ αλαπαχνληαη ζε
αλπςσκέλεο θιίλεο. Οη ζχδπγνί ηνπο ζα είλαη κηα ππέξνρε δεκηνπξγία. Θα είλαη Παξζέλεο. Θα ηνπο αγαπνχλ θαη ζα
έρνπλ ηελ ίδηα ειηθία κε απηνχο». Κεθάιαην LVI. «Ζ θξίζε», ζηίρνη 11 έσο 36.
Ο ΠΔΣΡΟ΢ ΢ΣΖΝ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΥΗΝΑ΢.

13

Ζ Βίβινο καο αθεγείηαη ηελ πεξίπησζε ηνπ Πέηξνπ, ν νπνίνο αλ θαη θιεηζκέλνο ζηελ θπιαθή θαηάθεξε λα
δξαπεηεχζεη, ηνπνζεηψληαο ην θπζηθφ ηνπ ζψκα ζηελ θαηάζηαζε Υίλαο.
«Έηζη ινηπφλ, ν Πέηξνο ήηαλ θξαηνχκελνο ζηελ θπιαθή θαη ε εθθιεζία έθαλε αζηακάηεηα πξνζεπρή ζηνλ
Θεφ γη’ απηφλ. Καη φηαλ ν Ζξψδεο έπξεπε λα ηνλ κεηαθέξεη, εθείλε ηελ ίδηα λχρηα ν Πέηξνο θνηκφηαλ κεηαμχ δχν
ζηξαηησηψλ, δεκέλνο κε δχν αιπζίδεο θαη κπξνζηά ζηηο πφξηεο νη θχιαθεο θχιαγαλ ηελ θπιαθή. Καη ηδνχ, πνπ ν
Άγγεινο ηνπ Κπξίνπ εκθαλίζηεθε θαη έλα θσο έιακςε ζηελ θπιαθή θαη θηππψληαο ηνλ Πέηξν ζην πιεπξφ ηνλ
μχπλεζε, ιέγνληαο: ΢ήθσ ακέζσο. Καη νη αιπζίδεο ηνπ έπεζαλ απφ ηα ρέξηα. Καη ηνπ είπε ν Άγγεινο: Φφξεζε θαη
δέζε ηα ζαλδάιηα ζνπ. Καη απηφο έηζη έθαλε. Καη ηνπ είπε: Σπιίμνπ ζηνλ καλδχα ζνπ θαη αθνινχζεζέ κε. Καη
βγαίλνληαο ηνλ αθνινχζεζε θαη δελ γλψξηδε φηη ήηαλ αιεζηλφ απηφ πνπ έθαλε ν Άγγεινο, πεξηζζφηεξν πίζηεπε φηη
έβιεπε φξακα. Καη φηαλ πέξαζαλ ηελ πξψηε θαη ηελ δεχηεξε θξνπξά, έθηαζαλ ζηελ ζηδεξέληα πφξηα πνπ
νδεγνχζε ζηελ πφιε, ε νπνία ηνπο αλνίρηεθε απφ κφλε ηεο, θαη θεχγνληαο, πέξαζαλ έλα δξφκν θαη αξγφηεξα ν
Άγγεινο ηνλ εγθαηέιεηςε. Σφηε ν Πέηξνο αθνχ ζπλήιζε είπε: «Σψξα θαηαιαβαίλσ αιεζηλά φηη ν Κχξηνο έζηεηιε
ηνλ Άγγειφ ηνπ θαη κε ειεπζέξσζε απφ ην ρέξη ηνπ Ζξψδε θαη απφ νιφθιεξν ηνλ ιαφ ησλ Ηνπδαίσλ πνπ κε
πεξίκελε». (Πξάμεηο απνζηφισλ, θεθ. 12, παξ. 5-11).
΢ΑΝ ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑ: Απηφ είλαη ην θιεηδί πνπ ζνπ είλαη απαξαίηεην γηα λα ΣΟΠΟΘΔΣΔΗ΢ ΣΟ ΢ΧΜΑ
΢Δ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΥΗΝΑ΢:
Απνθνηκηφκαζηε πξνθέξνληαο ηα Μάληξακο ηα νπνία έρνπκε θαλεξψζεη. Βνεζνχκελνη απφ έλαλ Άγγειν,
κηκνχκελνη ηνλ Πέηξν, ζα ζεθσζνχκε απφ ην θξεβάηη θαη ζα πεξπαηάκε ζαλ ππλνβάηεο. Σν θπζηθφ καο ζψκα ζα
εηζέιζεη ζηνλ θήπν ησλ απνιαχζεσλ, ζηνπο Παξαδείζνπο ησλ ΥΗΝΑ΢.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ΣΟ ΠΣΖΝΟ ΣΖ΢ ΑΘΖΝΑ΢, Ο ΚΟΤΔΣΘΑΛ
Σν πηελφ ηεο Αζελάο είλαη ην ζχκβνιν ηεο ΢νθίαο. Γελ είλαη ιίγα απηά πνπ έρνπλ εηπσζεί γηα ηνλ
Κνπεηζάι, ιίγνη είλαη φκσο, ηθαλνί λα θαηαλνήζνπλ νιφθιεξν ην κπζηήξην απηνχ ηνπ πηελνχ. Ο Κνπεηζάι είλαη
έλα απφ ηα σξαηφηεξα πνπιηά ηνπ θφζκνπ. Ζ νπξά ηνπ είλαη καθξηά θαη πνιχ φκνξθε. Δπάλσ ζην θεθάιη ηνπ
ιάκπεη έλα ινθίν αζχγθξηηεο νκνξθηάο, πξάζηλν θαη κεηαμέλην. Οιφθιεξε ε εκθάληζε απηνχ ηνπ πηελνχ, καο
πξνζθαιεί ζηνλ ζηνραζκφ.
Σν πηελφ ηεο Αζελάο, ν ζαπκαηνπξγφο Κνπεηζάι πξνθχπηεη απφ ηηο αθαηάπαπζηεο κεηαηξνπέο ηεο Φσηηάο.
Ζ κπζηηθή δχλακε απηνχ ηνπ πηελνχ επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα κεηαηξέπεηαη ζε Θεφ. Δπηηξέπεη λα
κεηακνξθψλεηαη ζε απηφ πνπ ν θαζέλαο επηζπκεί. Ζ κπζηηθή δχλακε απηνχ ηνπ πηελνχ, παξαρσξνχζε ηελ εμνπζία
ζε θάπνηνλ λα αλνίμεη ηα ηζάθξαο, δίζθνπο ε καγλεηηθνχο ηξνρνχο ηνπ αζηξηθνχ ζψκαηνο. ΋ηαλ ε Ηεξή Φσηηά ηεο
Πεληεθνζηήο αλεβαίλεη απφ ην θεληξηθφ θαλάιη ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ απνθηά ηελ ζαπκαηνπξγή δχλακε λα
κεηαηξέπεηαη ζε έλα πνπιί ηεο θσηηάο. Καη απηφ ην πνπιί είλαη ην ζχκβνιν ηνπ Κνπεηζάι. Καη είλαη ην πηελφ ηεο
Αζελάο. Καη είλαη ην θιεηδί ηεο Ηεξαηηθήο δχλακεο.
ΣΟ ΑΡΚΑΝΟ A.Z.F. ΚΑΗ Ζ ΚΟΤΝΣΑΛΗΝΖ!
Ο Θενπξγφο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δχλακεο φηαλ εξγάδεηαη κε ην Αξθάλν Α.Ε.Φ. Ήδε
αλαθέξζεθε φηη ζηελ έλσζε ηνπ θαιινχ θαη ηεο κήηξαο βξίζθεηαη ην θιεηδί φιεο ηεο έθδειεο δχλακεο.
Δπηζεκάλζεθε ήδε φηη, ζηελ δσή, ν ζενπξγφο πνηέ δελ πξέπεη λα εθζπεξκαηψλεη ηελ νληφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο. Με
απηφλ ηνλ ηξφπν ε ζπγθξαηεκέλε επηζπκία ζα κεηαηξέςεη ην ΢πεξκαηηθφ πγξφ ζε καγηθνχο ιεπηνχο αηκνχο. Απηνί
νη αηκνί, κε ηελ ζεηξά ηνπο, ζα κεηαβιεζνχλ ζε ειεγρφκελεο ελέξγεηεο, ειεθηξνκαγλεηηθέο. Ζ αλχςσζε ησλ
δεκηνπξγηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ Σξίηνπ Λφγνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά κήθνο ησλ γαγγιηαθψλ θνξδνληψλ γλσζηά ζηελ
Αλαηνιή κε ηα νλφκαηα Ηδά θαη Πηγθαιά. Απηά είλαη νη δχν κάξηπξεο ηεο Απνθάιπςεο. Απηά ηα δχν θνξδφληα
ηπιίγνληαη ζηνλ λσηηαίν κπειφ θαη ζρεκαηίδνπλ ην Κεξχθεην ηνπ Δξκή. ΋ηαλ ηα ειηαθά θαη ζειεληαθά άηνκα, ηα
νπνία αλέξρνληαη απφ ηα δχν γαγγιηαθά θνξδφληα, θαηαθέξνπλ λα θάλνπλ επαθή ζηνλ θφθθπγα, θνληά ζην Σξηβέλη,
ηφηε μππλά ε Ηεξή Φσηηά ηεο Κνπληαιίλεο, ην πχξηλν θίδη ησλ δηθψλ καο Μαγηθψλ δπλάκεσλ. Σν αλέβαζκα ηεο
Κνπληαιίλεο κεηαθέξεηαη γη’ απηφλ ηνλ ζθνπφ ζην θεληξηθφ θαλάιη ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Ζ Κνπληαιίλε
μεηπιίγεηαη, αλαπηχζζεηαη θαη πξννδεχεη κέζσ ηεο αχξαο ηνπ Ζιηαθνχ Λφγνπ. Ζ Κνπληαιίλε αλεβαίλεη αξγά
ζχκθσλα κε ηηο αμίεο ηεο θαξδηάο. Καη νη Φσηηέο ηεο θαξδηάο ειέγρνπλ ηελ αλχςσζε ηεο Κνπληαιίλεο. Καη ε
Φσηηά ηεο Κνπληαιίλεο κεηαηξέπεηαη ζην πηελφ ηεο Αθξνδίηεο. Σν απαξαίηεην, γη’ απηφ είλαη λα γλσξίδεηο ην
Κιεηδί.
ΜΑΝΣΡΑΜ ΓΗΑ ΣΖΝ ΢ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΜΑΓΔΗΑ
Σψξα πιένλ δελ κπνξνχκε λ’ αξλεζνχκε ζηελ αλζξσπφηεηα ην θιεηδί ησλ δπλάκεσλ πνπ ζενπνηνχλ. Με
επραξίζηεζε ζα δψζνπκε ζηνπο καζεηέο καο απηφ ην ζαπκαηνπξγφ ΚΛΔΗΓΗ. Χξαία ινηπφλ:
Καηά ηελ έθζηαζε ηεο ζεμνπαιηθήο Μαγείαο πξνθέξεηαη ην εμήο κάληξακ: JAO RΗ. (Υαν ξη).

14

Πξνεθηείλεηαη ν ήρνο ηεο θάζε ζπιιαβήο. Καη δηαηάδεηαη ην ππέξνρν πηελφ ηεο Φσηηάο λ’ αλνίμεη, λα
μεηπιίμεη, λα μεδηπιψζεη ην ηζάθξα πνπ ρξεηάδεηαη. Καη αξρίδεη ε αλάπηπμε νιφθιεξεο ηεο δχλακεο αιιά
πεξηζζφηεξν φπνπ είλαη αλαγθαία. Να είζηε ζίγνπξνη φηη ην πηελφ ηεο Αζελάο ζα εξγαζηεί επάλσ ζην ηζάθξα,
δίζθν ή καγλεηηθφ ηξνρφ γηα ην νπνίν δέρηεθε αλψηεξεο δηαηαγέο. Δίλαη έθδειν θαη ζεηηθφ φηη απηέο νη δπλάκεηο
δελ αλαπηχζζνληαη απφηνκα. Αιιά ην πηελφ ηεο Αζελάο ζα ηηο μππλήζεη! Καη αλ ζπλερίζνπκε ηελ εμάζθεζε
θαζεκεξηλά, απηφ ην πηελφ, απηφο ν Ηεξφο Κνπεηζάι, ζ’ αλαπηχμεη ηελ δχλακε κεζνδηθά θαη επηζπκεηά, κε ηέιεην
ηξφπν. Σν απαξαίηεην είλαη λα επηκέλεηο, λα κελ θνπξαζηείο, λ’ αζθείζαη θαζεκεξηλά κε δηαθαή πφζν.
ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ΢ ΦΧΣΗΑ΢ ΢ΣΑ Σ΢ΑΚΡΑ΢
Σν ζαπκαηνπξγφ πηελφ ηεο Φσηηά, παξέρεη ην Κιεηδί γηα λα πξνεθηαζεί ε Φσηηά ηεο Κνπληαιίλεο ζε
απφζηαζε θαη λα βνεζήζεη έηζη, ηνπο αζζελείο ή γηα λα πξνσζεί νπνηνδήπνηε ηζάθξα ηνπ αζηξηθνχ ζψκαηνο ηνπ
εζσηεξηθνχ ζπνπδαζηή. Μεξηθνί ζπνπδαζηέο ζα πξνβάινπλ ηελ Φσηηά ηνπο κέρξη ην πξνζηαηηθφ ηζάθξα, κε
απνηέιεζκα λ’ απνθηνχλ δπλάκεηο ,γηα λα κπνξνχλ λα βγαίλνπλ ζπλεηδεηά κε Αζηξηθφ ΢ψκα. Άιινη ζα ηελ
πξνβάιινπλ κέρξη ην Μεησπηθφ ηζάθξα, κε απνηέιεζκα λα μππλνχλ ηελ δηνξαηηθφηεηα. Άιινη, ζα ηελ πξνβάιινπλ
κέρξη ην ηζάθξα ηνπ ιάξπγγα, πνπ ζα ηνπο δψζεη ηελ δχλακε ηεο αθνήο ζην έπαθξνλ. Απηφ ην ηζάθξα δηεπθνιχλεη
ηνλ Γηφγθη λα δηαηεξεί ην θπζηθφ ηνπ ζψκα δσληαλφ θαη εληειψο πγηέο αθφκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Κνζκηθήο
Νχρηαο .Άιινη, ζα πξνβάιινπλ ην πηελφ ηεο Αζελάο ζην ειηαθφ πιέγκα, ην νπνίν παξέρεη ζε θάπνηνλ ηα πξνζφληα
λα παξακέλεη πνιχ ρξφλν ζηελ θσηηά ρσξίο λα θαίγεηαη. Μεξηθνί ζπνπδαζηέο ζα ζηείινπλ ην ππέξνρν πηελφ ζηελ
θαξδηά, ην νπνίν ζα ηνπο απνλέκεη ηελ δχλακε επάλσ ζηνλ ηπθψλα, ηνπο αλέκνπο ,θηι. Δπίζεο κπνξείηε λα
ζηείιεηε ην πηελφ ηεο Αζελάο ζην ηζάθξα κε ηα 1000 πέηαια, ην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην αλψηεξν κέξνο ηνπ
θξαλίνπ. Απηφ ην ηζάθξα παξέρεη ηελ δηφξαζε, ηελ δηνξαηηθφηεηα, ηελ δηαηζζεηηθή φξαζε θαη ηελ δχλακε λα
βγαίλεηο απφ ην θπζηθφ ζψκα ζπλεηδεηά ζην Πλεχκα, ζηνλ Δζψηεξν, ρσξίο θαλελφο είδνπο νρήκαηα.
Δπίζεο κπνξείηε λα πξνεθηείλεηε ην πηελφ ηεο Αζελάο, επάλσ ζηα άηνκα ηνπ θπζηθνχ ζψκαηνο θαη λα ην
δηαηάδεηε λα πξνεηνηκάζεη ην ζψκα γηα ηηο θαηαζηάζεηο Υίλαο. ΋ινη πξέπεη λα κάζνπκε λα πξνβάιινπκε ηελ
Φσηηά, ζε νπνηαδήπνηε γσληά ηνπ ζχκπαληνο θαη ζε νπνηνδήπνηε ηζάθξα ηνπ νξγαληζκνχ! Να κελ αλάβεηε ηελ
Φσηηά απεξηφξηζηα: Πξέπεη λα καζαίλνπκε λα ηελ ρεηξηδφκαζηε επηδέμηα γηα λα εξγαδφκαζηε ζην Μεγάιν Έξγν.
ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ, ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΚΑΗ ΑΟΡΑΣΟ
Ο Άγθλη είλαη ν Θεφο ηεο Φσηηάο. Απηφο ν κεγάινο Γάζθαινο βνεζά λ’ απνθαηαζηαζεί ε Φσηηά ζε θαζ’
έλα απφ ηα επηά ζψκαηα: θπζηθφ, αηζεξηθφ, αζηξηθφ, λνεηηθφ θηι. Ο ζενπξγφο κπνξεί λα επηθαιεζζεί ηνλ Άγθλη
φηαλ θηλείηαη ζην αζηξηθφ επίπεδν. Ο Άγθλη ζα αληαπνθξηζεί ζε απηφλ πνπ ηνλ θαιεί. Καη φηαλ ν ζενπξγφο ζα
επηθαιείηαη ηνλ Άγθλη, ζα ηνλ θαιεί «ζην ΋λνκα ηνπ Υξηζηνχ, απφ ηελ κεγαιεηφηεηα ηνπ Υξηζηνχ, απφ ηελ δχλακε
ηνπ Υξηζηνχ».
Αλ ην πηελφ ηεο Φσηηάο δηαηάδεηαη λα κεηαβάιεη ην πξφζσπν απηνχ πνπ ην θαιεί, ή λα ηνπ δψζεη ηελ
εκθάληζε ελφο πνπιηνχ ή ελφο δέλδξνπ, κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ θίισλ ηνπ, ην πηελφ ζα θάλεη ηελ κεηαηξνπή θαη
θαλείο δελ ζ’ αλαγλσξίζεη ηνλ ζπνπδαζηή.
Σψξα αλ πξνβάιινπκε ην πηελφ ηεο Φσηηάο πάλσ ζηνλ λνπ θάπνηνπ πνπ καο παξαθνινπζεί γηα λα καο
βιάςεη, θαη δηαηάμνπκε, έηζη, ηνλ μέλν λνπ φηη δελ καο βιέπεη, ηφηε ζα γίλνπκε αφξαηνη. Αιιά, ζε απηήλ ηελ
πεξίπησζε, πξέπεη επίζεο λα πξνθέξνπκε ηα κάληξακο ησλ νπνίσλ ε δχλακε καο θάλεη αφξαηνπο. Απηά είλαη: Γηνδ
Υε Βανπ Υε Ακνα Υε Βανπ Υε Α Γθηα.
Ο Ηεζνχο ν Μεγάινο Ηεξνθάληεο ν νπνίνο καο δίδαμε ηελ Γλψζε, αξθεηέο θνξέο έπξεπε λα θαηαθεχγεη λα
γίλεηαη αφξαηνο. Με ηελ δχλακε ηεο Φσηηάο, κπνξνχκε λ’ αλαιάβνπκε θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ακέηξεηα
ζαχκαηα. Με ηελ δχλακε ηεο Φσηηάο κπνξνχκε λ’ αιιάμνπκε ξηδηθά.
Με ηελ δχλακε ηεο Φσηηάο κεηακνξθσλφκαζηε ζε Θενχο!
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
ΣΑ Σ΢ΑΚΡΑ΢
ΣΑ ΦΧΝΖΔΝΣΑ ΚΑΗ ΟΗ ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ΢ ΣΧΝ Σ΢ΑΚΡΑ΢
Σα επηά θσλήεληα ηεο Φχζεο: Η. Δ. Ο. U. Α. Μ. ΢., αληερνχζαλ παιηά ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. ΋ηαλ ν
άλζξσπνο άθεζε ηηο Γαίεο ησλ Υίλαο, ράζεθαλ ν Ρπζκφο θαη ε Αξκνλία.
Ο άλζξσπνο πξέπεη λα αληηιεθζεί ηελ επείγνπζα αλάγθε γηα λα δνλεζνχλ εθ λένπ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ θαη
ηα επηά θσλήεληα ηεο Φχζεο, ηα νπνία αληερνχλ κε έληαζε ζηα εζσηεξηθά πεδία ηεο αληήρεζεο, έηζη ακέζσο ζε
θαζ’ έλα απφ ηα πιέγκαηα ή ηζάθξαο ηνπ αζηξηθνχ ζψκαηνο .
Ζ δηνξαηηθφηεο αλαπηχζζεηαη κε ην θσλήελ Η. Ζ δηαθνή, μππλάεη κε ην Δ. Σν θέληξν ηεο θαξδηάο ην νπνίν
αλαπηχζζεη ηελ ‘έκπλεπζε, κε ην θσλήελ Ο. Σα πλεπκνληθά ηζάθξαο, ηα νπνία επηηξέπνπλ λα ζπκφκαζηε ηηο

15

πξνεγνχκελεο κεηελζαξθψζεηο καο εμειίζζνληαη κε ην θσλήελ Α. Καη κπνξνχλ λα δνλνχλ φια ηα εζσηεξηθά
θέληξα ηα θσλήεληα Μ θαη ΢.
Απηά ηα θσλήεληα, ζπλδπαζκέλα ζπλεηά κε θαζνξηζκέλεο αξκνληθέο, ζπλζέηνπλ ηα Μάληξακο ηα νπνία
επηηξέπνπλ ην μχπλεκα φισλ ησλ ηζάθξαο. ΢ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ζηνλ καζεηή κεξηθέο ζεηξέο απφ απηά ηα
κάληξακο.
ΠΡΧΣΖ ΢ΔΗΡΑ ΣΧΝ ΜΑΝΣΡΑΜ΢
Σ΢Η΢: Γηνξαηηθφηεο.
Σ΢Δ΢: Γηαθνή.
Σ΢Ο΢: Γηαίζζεζε. Σζάθξα ηεο Καξδηάο.
Σ΢ΟΤ΢: Σειεπάζεηα. Ζιηαθφ Πιέγκα.
Σ΢Α΢: Μλήκε ησλ πεξαζκέλσλ δσψλ. Πλεπκνληθά Σζάθξαο.
ΠΡΟΦΟΡΑ
Ζ πξνθνξά πξέπεη λα γίλεηαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν: Πξνεθηείλεηαη ν ήρνο ηνπ θάζε γξάκκαηνο.
Ο ζπλδπαζκφο CΖ, αθζνλεί ζεκαληηθά ζηα Μάληξακο ησλ Δβξαίσλ θαη είλαη απέξαληεο καγηθήο δχλακεο
.Ζ Πξνθνξά ηνπ θάζε κάληξακο, θάλεη λα δνλείηαη ην καγλεηηθφ θέληξν, ή δίζθνο κε ην νπνίν είλαη ζπζρεηηζκέλν.
Σν ΢ είλαη ζπζρεηηζκέλν κε ηελ Φσηηά θαη πξνθέξεηαη δίλνληάο ηνπ έλαλ εηδηθφ ηνληζκφ. Έλαλ ήρν ζαλ ζθχξηγκα,
δηαπεξαζηηθφ, παξφκνην κ’ εθείλνλ πνπ παξάγνπλ ηα θξέλα ηνπ ζπκπηεζκέλνπ αέξα νπνηαζδήπνηε κεραλήο.
ΓΔΤΣΔΡΖ ΢ΔΗΡΑ ΣΧΝ ΜΑΝΣΡΑΜ΢
ΗΝ: Γηνξαηηθφηεο.
ΔΝ: Γηαθνή.
ΟΝ: Γηαίζζεζε: Σζάθξα ηεο Καξδηάο.
ΟΤN: Σειεπάζεηα: Ζιηαθφ Πιέγκα.
ΑΝ: Μλήκε ησλ Πεξαζκέλσλ Εσψλ: Πλεπκνληθά Σζάθξαο.
ΠΡΟΦΟΡΑ:
Δπηκεθχλεηαη ν ήρνο ηνπ θάζε Φσλήεληνο, θαη ηνπ δίλεηαη κε ην Ν έλαο ηνληζκφο ζαλ απηφλ ηεο θακπάλαο
ερεξφο θαη δπλαηφο.
ΣΡΗΣΖ ΢ΔΗΡΑ ΣΧΝ ΜΑΝΣΡΑΜ΢
INΡI: Γηνξαηηθφηεο .
ENΡE: Γηαθνή.
ONΡO: Γηαίζζεζε, έκπλεπζε: Σζάθξα ηεο Καξδηάο.
ΟΤNΡΟΤ: Σειεπάζεηα: Ζιηαθφ Πιέγκα.
ANΡA: Μλήκε ησλ Πεξαζκέλσλ Εσψλ.
ΠΡΟΦΟΡΑ:
Απηά ηα κάληξακο πξνθέξνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεμνπαιηθήο Μαγείαο, γηα λα μππλνχλ ηα’
αληίζηνηρα ηζάθξαο. Θα επηκεθχλεηαη ν ήρνο ηνπ θαζ’ ελφο απφ ηα γξάκκαηα πνπ ηα ζπλζέηνπλ. Σν γξάκκα Ρ,
πξνθέξεηαη φπσο ήδε εμεγήζακε ζην 40 θεθάιαην.
ΣΔΣΑΡΣΖ ΢ΔΗΡΑ ΣΧΝ ΜΑΝΣΡΑΜ΢
SUIRA: Γηνξαηηθφηεηα .
SUERA: Γηαθνή.
SUORA: Γηαίζζεζε, Σζάθξα ηεο Καξδηάο.
SUURA: Σειεπάζεηα: Ζιηαθφ Πιέγκα.
SUARA: Μλήκε ησλ Πεξαζκέλσλ Εσψλ.
ΠΡΟΦΟΡΑ
Αο δψζεη πξνζνρή ν ζπνπδαζηήο ζηνλ ηνληζκφ ησλ θσλεέλησλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ηελ ηέηαξηε ζηήιε θαη
ζηνλ ηνληζκφ ηνπ Α ηνπ θάζε κάληξακ. ΢ην κεγαινπξεπέο SUARA, ζχκθσλα κε ηηο Βέδεο, είλαη ζπγθξαηεκέλε
ζησπειά, ε νπξάληα κνπζηθή.
Με απηά ηα κάληξακο ηεο ηέηαξηεο ζεηξάο, κεηαθέξεηαη ε Φσηηά ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο ζε θαζ’ έλα απφ
ηα ηζάθξαο ηνπ αζηξηθνχ ζψκαηνο.

16

Δπηκέλνπκε: Οη πξψηεο καληξηθέο ζπιιαβέο απηήο ηεο ζεηξάο SUI, SUE, SUO, SUU, SUA, πξνθέξνληαη κε
ηνληζκφ ηνπ δηθζφγγνπ δίλνληαο έκθαζε ζην ηειεπηαίν θσλήελ, ην νπνίν ζα πξνεθηείλεηαη αξθεηά.
ΔΠΗΜΟΝΖ ΢Δ ΜΔΡΗΚΔ΢ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ΢.
Να θσλνπνηνχλ νη ζπνπδαζηέο κηα ψξα θαζεκεξηλά, γηα λα μππλνχλ απνηειεζκαηηθά ηα ηζάθξαο. Καζψο ν
θάζε ζπνπδαζηήο έρεη ηνλ δηθφ ηνπ ξπζκφ, ηνλ πξνζσπηθφ θξαδαζκφ, ζα δηαιέμεη νπνηνδήπνηε απφ ηηο ζεηξέο ησλ
κάληξακο. Θα ππάξρνπλ θάπνηνη νη νπνίνη αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε κε ηελ πξψηε ζεηξά, άιινη κε
ηελ δεχηεξε θηι.
Έιεγε ν γηαηξφο Κξνχκ Υέιιεξ φηη θσλνπνηνχζε κία ψξα θαζεκεξηλά. Κάπνηνο πξέπεη λα θσλνπνηεί θαηά
ηελ δηάξθεηα φιεο ηνπ ηεο δσήο γηα λα έρεη ηα ηζάθξαο ηνπ ζε έληνλε ελεξγνπνίεζε.
Σν ζηεθαληαίν ηζάθξα ζα δψζεη ηελ Πνιπφξαζε. Σν κεησπηθφ ηζάθξα, ηνπνζεηεκέλν ζην κεζφθξπδν, ηελ
Γηνξαηηθφηεηα. Σν ιαξπγγηθφ ηζάθξα ηελ Γηαθνή. Σν ηζάθξα ηεο θαξδηάο, παξέρεη ηελ Έκπλεπζε θαη ηελ
Γηαίζζεζε. Σν ηζάθξα ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο ηελ Σειεπάζεηα. Σα πλεπκνληθά ηζάθξαο επηηξέπνπλ λα ζπκάζαη ηηο
πεξαζκέλεο Εσέο. Σν πξνζηαηηθφ ηζάθξα, παξέρεη ηελ δχλακε γηα λα βγνχκε ζπλεηδεηά κε αζηξηθφ ζψκα. Κάζε
ζπνπδαζηήο πξέπεη λα θαηέρεη απηήλ ηελ δχλακε’ αιιά, λα μππλά κε πείζκα απηφ ην ηζάθξα.
Α΢ΚΖ΢Ζ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟ΢ΣΑΣΗΚΟ Σ΢ΑΚΡΑ΢
Βπζίδεηαη ν καζεηήο ζε βαζχ δηαινγηζκφ ηνπ πξνζηαηηθνχ ηζάθξα. Φαληάδεηαη απηφ ην ηζάθξα ζαλ έλα
ινπινχδη ισηνχ, ζαλ έλαλ καγλεηηθφ ηξνρφ ν νπνίνο γπξίδεη απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, ελψ ζπγρξφλσο πξνθέξεη
ην γξάκκα Μ, ζαλ ηελ αξρή ηνπ κνπγθξεηνχ ελφο ηαχξνπ, αιιά ζπλερφκελνπ, καθξχ θαη ρσξίο εμαζζέληζε, φπσο
κηα δπλαηή εηζπλνή ηνπ αλέκνπ, γηα λα πξνθιεζεί αξγφηεξα απηφο ν ήρνο, έρνληαο ηα ρείιε εξκεηηθά θιεηζηά,
κέρξη λα εθπλεπζηεί θαη ην ηειεπηαίν κφξην ηνπ αέξα, έηζη:
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ.
Με απηέο ηηο ηέζζεξηο ζεηξέο ησλ κάληξακο, ν ζπνπδαζηήο γίλεηαη πξαθηηθφο ζενπξγφο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
ΑΝΑΥΧΡΖ΢ΔΗ΢ ΜΔ Α΢ΣΡΗΚΟ ΢ΧΜΑ
ΣΟ ΠΔΣΑΓΜΑ ΣΟΤ ΘΔΟΤΡΓΟΤ
Ο ζενπξγφο πξέπεη λ’ απνθηήζεη πξαθηηθή, αιάλζαζηε ηθαλφηεηα γηα λα πεηάμεη ζπλεηδεηά κε Αζηξηθφ
΢ψκα. Πξέπεη λα μππλήζεη απηήλ ηελ ηθαλφηεηα, ζαλ κία ζπλήζεηα ηελ νπνίαλ ζα ρεηξίδεηαη νηθεηνζειψο, ζε
νπνηαδήπνηε πεξίζηαζε, δελ έρεη ζεκαζία αλ είλαη κφλνο ή κπξνζηά ζε κάξηπξεο. Γηαθνξεηηθά δελ είλαη ζενπξγφο.
Καη ηψξα, ζα γλσξίζνπλ νη καζεηέο πνιιά θιεηδηά γηα λ’ απνθηήζνπλ απηήλ ηελ ζαπκάζηα ηθαλφηεηα.
ΠΡΧΣΟ ΚΛΔΗΓΗ
Απνθνηκηέηαη ν καζεηήο θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ πξνθέξεη ην κάληξακ FARAON κνηξάδνληάο ην ζε ηξεηο
ζπιιαβέο, θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν:
ΦΦΦΦΦΑΑΑΑΑΑ… ΡΡΡΡΡΡΑΑΑΑΑΑΑ… ΟΟΟΟΟΟΟΝΝΝΝΝΝ
Ζ πξνθνξά ηνπ γξάκκαηνο Ρ, ήδε εμεγήζεθε. Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα μαπιψζεη, νξηδφληηα, αλάζθεια. Θα
ηνπνζεηήζεη ηηο παιάκεο ησλ ρεξηψλ ηελησκέλεο ραιαξά, επάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηξψκαηνο, ηα γφλαηα,
ιπγηζκέλα πξνο ηα επάλσ, κε ηα πέικαηα ησλ πνδηψλ αθνπκπηζκέλα επάλσ ζην θξεβάηη. Οιφθιεξν ην ζψκα πξέπεη
λα είλαη ραιαξσκέλν, κέινο πξνο κέινο.
Έηζη ηαθηνπνηεκέλνο, ζα ραιαξψζεη ν καζεηήο θαη, θάλνληαο βαζηέο εηζπλνέο, πξνθέξεη ην κάληξακ
FARAON.
Αλαπφθεπθηα κφιηο θνηκεζεί ν καζεηήο, ζα εμέιζεη απφ ην θπζηθφ ηνπ ζψκα ρσξίο λα γλσξίδεη πφηε θαη
πσο.
Ήδε ζηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο, ζηελ ηέηαξηε δηάζηαζε, φπνπ αλαπφθεπθηα ζα εθζθελδνληζηεί ην
αζηξηθφ ηνπ ζψκα, ζα μππλήζεη ε ζπλείδεζε νινθιεξσηηθά, ζαλ λα ιέκε, ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο απίζηεπηεο
εκπεηξίεο ηεο ζε απηνχο ηνπο θφζκνπο θαη έηζη ζα κπνξεί λ’ αθνζησζεί ζηελ εμάζθεζε ηεο ζενπξγίαο.
Αιιά πξηλ μαπιψζεηο, θάλε ην ζεκείν ηνπ Μηθξνζθνπηθνχ Αζηεξηνχ. Γη’ απηφλ ηνλ ζθνπφ, ζεθψλνληαη ηα
κπξάηζα πξνο ηα επάλσ, κέρξη πνπ νη παιάκεο ησλ ρεξηψλ αθνπκπήζνπλ κεηαμχ ηνπο επάλσ απφ ην θεθάιη θαη
κεηά, εθηείλνληαη ζηα πιάγηα, νχησο ψζηε λα παξακέλνπλ ζηελ νξηδφληηα ζέζε, ζρεκαηίδνληαο κε ην ππφινηπν

17

ζψκα έλαλ ζηαπξφ, ηέινο, ζηαπξψλνληαη ηα ρέξηα επάλσ ζην ζηήζνο αγγίδνληαο απηήλ ηελ πεξηνρή κε ηηο παιάκεο,
ελψ ηα άθξα ησλ δαθηχισλ θηάλνπλ ζην χςνο ησλ ψκσλ.
Ο δηθφο καο Αμηνιάηξεπηνο ΢σηήξαο ηνπ Κφζκνπ, ν Ηεζνχο Υξηζηφο, ρξεζηκνπνίεζε απηφ ην κπζηεξηαθφ
θιεηδί, ην νπνίν έρεη απνθαιπθζεί ζήκεξα γηα καο, ηφηε πνπ ζπνχδαδε ζηηο ππξακίδεο ηεο Υεθξέλ. Καη, ν
Γάζθαινο Οπτξαθφηζα ζπκβνχιεπε, κε απηήλ ηελ πξαθηηθή λα ιηβαλίζεη θάπνηνο, κε θάπνην ιηβάλη ή λα ςεθάδεη
κφλνλ ην δσκάηην κ’ έλα θαιφ άξσκα.
ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΛΔΗΓΗ
Με άιινλ ηξφπν, ζ’ απνθνηκηέηαη ν ζπνπδαζηήο πξνθέξνληαο απηφ ην κάληξακ: TAI RE RE. Πξέπεη λα
ηξαγνπδηέηαη απηφ ην κάληξακ ηνλίδνληαο δπλαηά ην θσλήελ Α: ΣΑΑΑΑΗΗΗΗΗΗΗ….
Οη ππφινηπεο ηξεηο ζπιιαβέο, πξνθέξνληαη δίλνληαο ζην Δ, έλαλ ερεξφ ήρν, κεισδηθφ, παξαηεηακέλν. Σν
R, δελ έρεη δφλεζε, αιιά ηνλίδεηαη κφλνλ κ’ έλαλ απαιφ ηξφπν: REEΔEE…REEΔEE…REEΔEE…
Ζ ζπιιαβή ΣΑΗ, ηξαγνπδηέηαη ζε βαζχ ηφλν. Ζ επαλάιεςε ηνπ RΔ, ζε ηφλν πνιχ πςειφηεξν απφ απηφλ ηνπ
ΣΑΗ.
΋ηαλ ν καζεηήο είλαη ήδε λπζηαγκέλνο, φηαλ βξίζθεηαη ζε απηήλ ηελ απαξαίηεηε θαηάζηαζε ηεο
κεηάβαζεο κεηαμχ χπλνπ θαη μχπληνπ, ζα πξέπεη λα ζεθψλεηαη απφ ην θξεβάηη ηνπ ρσξίο δηζηαγκνχο, ρσξίο
ηεκπειηά, ρσξίο ακθηβνιίεο, ρσξίο ζθέςεηο, κε θπζηθφηεηα, αληαλαθιαζηηθά ή ελζηηθησδψο, απηφκαηα ή εληειψο
αζψα… Παξαηεξήζηε ηα πνπιηά: ΋ηαλ πεγαίλνπλ λα πεηάμνπλ, δελ ζθέθηνληαη γη’ απηφ, δελ έρνπλ ακθηβνιίεο,
νχηε πξνθαηαιήςεηο, αιιά πεηνχλ ελζηηθησδψο, ζα ιέγακε, απηφκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξέπεη λα ελεξγεί ν
καζεηήο. Να κηκείηαη ηα πνπιηά….Πξέπεη λα ζεθψλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, απφ ην θξεβάηη, θαη λα βγαίλεη απφ ην
δσκάηην. Καη λα θαηεπζχλεηαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ Απείξνπ, φπνπ ζέιεη.
΋ηαλ ιέκε φηη ν καζεηήο πξέπεη λα ΢ΖΚΧΘΔΗ απφ ην θξεβάηη, λα κεηαθξάδεηαη απηφ ζε απνηειεζκαηηθέο
θαη άκεζεο πξάμεηο, ρσξίο λα ζθεθηφκαζηε.
ΞΔΓΗΠΛΧΜΑ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΟ ΚΑΗ ΑΝΣΑΝΑΚΛΑ΢ΣΗΚΟ
Αλαθέξνπκε ηελ πεξίπησζε ελφο θπξίνπ ν νπνίνο, ελψ θνηκφηαλ, έπξεπε λα ζεθσζεί γηα λ’ αλνίμεη ηελ
πφξηα ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, επεηδή ζε θάπνηα ζηηγκή άθνπζε φηη θάπνηνο ηελ θηππνχζε. ΋ηαλ επέζηξεςε ζην δσκάηην
ηνπ, έλνησζε ηελ ηεξάζηηα έθπιεμε λα βξεη επάλσ ζην θξεβάηη ηνπ έλαλ άλζξσπν. Παξαηεξψληαο ηνλ πξνζεθηηθά
ζπλεηδεηνπνίεζε ηέιεηα φηη απηφο ν άλζξσπνο ήηαλ ην ίδην ηνπ ην ζψκα. Σν νπνίν είρε κείλεη ζην θξεβάηη.
Απφ ηελ πξνεγνχκελε αλαθνξά, ζα κπνξνχλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ νη ζπνπδαζηέο πσο φηαλ έλαο άλζξσπνο
ζεθψλεηαη απφ ην θξεβάηη ηνπ ηελ ζηηγκή αθξηβψο ηνπ χπλνπ, ην απνηέιεζκα είλαη, αλαπφθεπθηα, ην
«ΞΔΓΗΠΛΧΜΑ» Ο θχξηνο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο μεδηπιψζεθε, επεηδή ζεθψζεθε κε ηελ πην ηέιεηα
θπζηθφηεηα: δελ έθαλε λνεηηθή αλάιπζε νχηε δπζπηζηίεο, νχηε πξνθαηαιήςεηο. Βγήθε λ’ αλνίμεη ηελ πφξηα, απηφ
ήηαλ φιν!
ΣΡΗΣΟ ΚΛΔΗΓΗ
Μέζα ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν, ζην εζσηεξηθφ ησλ απιαθηψλ ηνπ αληερεί, αθαηάπαπζηα, ε «ΛΔΠΣΖ
ΦΧΝΖ». Δίλαη έλαο ήρνο ζπξηζηηθφο, δηαπεξαζηηθφο. Δίλαη ην «ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΟΤ ΓΡΤΛΟΤ», ην ζθχξηγκα ηνπ
«ΦΗΓΗΟΤ», ν «ΖΥΟ΢ ΑΝΑΥΑΣ». Ζ Φσλή ηνπ Μπξαράκα. Έρεη δέθα ηνληθφηεηεο ηηο πνίεο ν Θενπξγφο πξέπεη λα
κάζεη λ’ αθνχεη. Ο λνπο ηνπ ζπνπδαζηή πξέπεη λ’ απνξξνθάηαη ζε απηφλ ηνλ ΖΥΟ, φπσο ε κέιηζζα ζην λέθηαξ ησλ
ινπινπδηψλ.
Δθείλνο ν νπνίνο επηζπκεί λ’ αθνχζεη ηνλ ΖΥΟ ΑΝΑΥΑΣ, πξέπεη λ’ αδεηάζεη ηνλ λνπ, λα έρεη ηνλ λνπ
ήζπρν, φρη θαζεζπραζκέλν επαλαιακβάλνπκε: Ζ΢ΤΥΟ. Απηφο ν νπνίνο πξνζπαζεί θαη ζθνπεχεη λ’ αθνχζεη απηφλ
ηνλ κπζηηθφ ΖΥΟ, αο δηαηεξεί ηνλ λνπ ζε ζησπή, φρη απνζηψπεζε, επαλαιακβάλνπκε: ΢Δ ΢ΗΧΠΖ.
Τπάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ ελφο λνπ πνπ είλαη ήζπρνο, επεηδή έρεη θαηαιάβεη πσο είλαη άρξεζην λα
ζθέθηεηαη, θαη ελφο λνπ ηερληθψο εθεζπραζκέλνπ. Τπάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ελφο λνπ ν νπνίνο είλαη ζε ζησπή
θπζηθά, απζφξκεηα, θαη ελφο λνπ ν νπνίνο είλαη ζησπειφο βίαηα.
΋ηαλ ν λνπο είλαη ήζπρνο, ζε βαζηά ζησπή, ν ζπνπδαζηήο κπνξεί λ’ αθνχζεη, αλαπφθεπθηα, ηνλ ΖΥΟ ΣΟΤ
ΓΡΤΛΟΤ, έλαλ ήρν ιεπηφ, πςειφ, δηαπεξαζηηθφ. Αθφκα πεξηζζφηεξν αλ ε ςπρή αλνίγεηαη ζε απηφλ ηνλ κπζηηθφ
ήρν, αλνίγνληαη γηα ηνλ ζπνπδαζηή νη Πφξηεο ηνπ Μπζηεξίνπ. Σφηε ζε απηέο ηηο ζηηγκέο αο ζεθσζεί απφ ην
θξεβάηη, ελζηηθησδψο, θαη αο βγεη απφ ην δσκάηην γηα λα θαηεπζπλζεί ζηνπο Νανχο ηεο Λεπθήο ΢ηνάο, ή ζε
νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ΢χκπαληνο.
Ο καζεηήο πξέπεη λα κάζεη λα θηππά ηελ Λχξα ηνπ Οξθέα. Απηή ε Λχξα είλαη ην Ρήκα, ν Ήρνο, ε Μεγάιε
Λέμε!
ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΛΔΗΓΗ

18

Απνθνηκηέηαη ν ζπνπδαζηήο πξνθέξνληαο ην γξάκκα S, φπσο έλα ζθχξηγκα γιπθφ θαη θαηεπλαζηηθφ:
SSSSSSSSSSSSSS
Με ηελ πξνθνξά απηνχ ηνπ γξάκκαηνο, ζ’ απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λ’ αληερήζεη ζηνλ εγθέθαιφ ηνπ ε
ΛΔΠΣΖ ΦΧΝΖ, ν ΖΥΟ΢ ΑΝΑΥΑΣ, ζειεκαηηθά, ε νπνία ζα ηνπ επηηξέςεη λα βγεη ζπλεηδεηά κε Αζηξηθφ ΢ψκα.
ΠΔΜΠΣΟ ΚΛΔΗΓΗ
Ζ ζεμνπαιηθή Γχλακε πνιψλεηαη ζε αξλεηηθή θαη ζεηηθή. Απφ ην δεμί γαγγιηαθφ θνξδφλη ην νπνίν
ηπιίγεηαη ζηνλ λσηηαίν κπειφ, αλεβαίλνπλ ηα ειηαθά άηνκα απφ ην δηθφ καο ζχζηεκα ην ζπεξκαηηθφ. Απφ ην
αξηζηεξφ γαγγιηαθφ θνξδφλη, ην νπνίν ηπιίγεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, αλεβαίλνπλ ηα ζειεληαθά άηνκα απφ ην ίδην
ζπεξκαηηθφ ζχζηεκα.
Έηζη ινηπφλ, ηα ειηαθά άηνκα αληερνχλ κε ην κάληξακ: R A..
Καη ηα ζειεληαθά άηνκα πάιινληαη έληνλα κε ην κάληξακ: L A.
Γηα λα κπνξέζεη λα ερήζεη ε Λεπηή Φσλή, ν Ήρνο Αλαράη, κέζα ζηνλ εγθέθαιν, ρξεζηκνπνηείηαη ε
ζεμνπαιηθή δχλακε ησλ δπν Μαξηχξσλ, γλσζηνί ζηελ Αλαηνιή κε ηα νλφκαηα, Ηδά θαη Πηγθαιά.
Ο Ήρνο Αλαράη, παξάγεηαη απφ ηηο ζεμνπαιηθέο δπλάκεηο ζε θίλεζε. Καη είλαη ήδε γλσζηφ φηη θάζε θίλεζε
παξάγεη ήρν. Αλ θαηνξζψζεη λα δνλεζεί κε έληαζε ζηα «ειηαθά θαη ζειεληαθά άηνκα», ηνπ ζπεξκαηηθνχ
ζπζηήκαηνο, ηφηε ν Ήρνο Αλαράη ζα πξνθιεζεί πνιχ δπλαηά, πνιχ βίαηα, θαη ζα καο εθπαηδεχζεη γηα λα βγνχκε
ζπλεηδεηά κε Αζηξηθφ ΢ψκα.
Απνθνηκηέζηε, βεβαίσο, θσλνπνηψληαο λνεηηθά κε απηφλ ηνλ ηξφπν:
LAAAAAA…..RAAAAAA……LAAAAAA…..RAAAAAA…
Με απηά ηα κάληξακο ηα ειηαθά θαη ηα ζειεληαθά άηνκα ζα γπξίδνπλ δπλαηά ζε ειεθηξηθφ ζηξνβηιηζκφ.
Σέηνηα θίλεζε παξάγεη ν Ήρνο Αλαράη κε ηελ πνία κπνξεί ν ζπνπδαζηήο λα δηαθχγεη ζπλεηδεηά απφ ην θπζηθφ ηνπ
ζψκα. Σν νπζηψδεο είλαη λα ζεθψλεηαη απφ ην θξεβάηη ζηηο ζηηγκέο πνπ είλαη θνηκηζκέλνο εθκεηαιιεπφκελνο ηνλ
κπζηηθφ ΖΥΟ.
Οη δπν Μάξηπξεο ηεο Απνθάιπςεο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε παξέρνπλ ηελ δχλακε ηεο πξνθεηείαο, επεηδή
παξάγνπλ ην μχπλεκα ηεο ζπλείδεζεο. Απφ ην δεμηφ γαγγιηαθφ θνξδφλη, αλεβαίλεη ε ειηαθή Φσηηά, απφ ην
αξηζηεξφ αλπςψλεηαη ην ζειεληαθφ Νεξφ: Φσηηά ζπλ Νεξφ ίζνλ ζπλείδεζε. Ζ Φσηηά ηνπ Φαέζσλα θαη ην Νεξφ
ηνπ Αρέξνληα, δηαζηαπξψλνληαη ζηελ Δλάηε ΢θαίξα (ην ζεμ), ζρεκαηίδνληαο ην ζεκείν ηνπ Απείξνπ. Απηφ ην
ζεκείν είλαη ην Άγην Οθηψ, αλ παξαηεξεζεί πξνζεθηηθά ην Κεξχθεην ηνπ Δξκή, κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηά δπν
θίδηα ηπιηγκέλα ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ ην Άγην Οθηψ.
ΔΚΣΟ ΚΛΔΗΓΗ
Τπάξρεη ζην Μεμηθφ έλαο ζαπκάζηνο θάθηνο, αλαθεξφκελνο απφ ηνλ Γάζθαιν Οπτξαθφηζα ζην
κπζηζηφξεκα ηνπ «Ρνδφζηαπξνο». Δίλαη ην ΠΔΓΗΟΣ ή ΓΗΚΟΤΛΗ. Απηφο ν θάθηνο έρεη ηελ δχλακε λα μππλά ηελ
Γηφξαζε ακέζσο ζε απηφλ πνπ ηνλ καζά. Σν Πεγηφη επηηξέπεη λα βγεηο ζπλεηδεηά κε αζηξηθφ ζψκα. Δίλαη έλα Ηεξφ
θπηφ ηεο Μεγάιεο Λεπθήο ΢ηνάο.
Γπζηπρψο, ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Μεμηθνχ είλαη εληειψο αδχλαηνλ λα βξεηο ην
πξαγκαηηθφ Πεγηφη. Βξίζθεηαη κφλνλ ζην San Potosi ή ζην Chihuahua κεηαμχ ησλ Ηλδηάλσλ tarahuamaras ηεο
΢ηέξξα.
Οη Γάζθαινη ηνπ Νανχ ηνπ Σζαπνπιηεπέθ ρξεζηκνπνηνχλ απηφλ ηνλ θάθην, γηα ηηο επείγνπζεο θαη άκεζεο
αζηξηθέο ηνπο εμφδνπο. Αξθεί λα ην καζάο, απηφ είλαη φιν!
ΔΒΓΟΜΟ ΚΛΔΗΓΗ
ΦΤΛΑΚΔ΢ ΑΓΓΔΛΟΗ: Κάζε καζεηήο θξνληίδεηαη απφ έλαλ Γθνπξνχ, απφ ηνλ Φχιαθα Άγγειν. Πξνηνχ
δνθηκαζηεί ε πξαθηηθή ηεο αλαρψξεζεο ζην Αζηξηθφ, επηθαιείηαη ε βνήζεηα ηνπ Γαζθάινπ ή Φχιαθα Αγγέινπ.
Ηθεηεχεηε, πξηλ απ’ φια, ηνλ Δζψηεξν Θεφ γηα λα θαιέζεη Απηφο ηνλ Γθνπξνχ ζε Ηεξή Γιψζζα.
Αλακθίβνια, απηφο ν Γάζθαινο θαηνξζψλεη λα βγάιεη ηνλ καζεηή, ζπλεηδεηά, κε αζηξηθφ ζψκα.
Πνιινί ζπνπδαζηέο έρνπλ θαηαζηξέςεη εληειψο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο κε ηηο θαθέο ζπλήζεηεο θαη ηα έζηκα ηα
νπνία είραλ ζηηο πξνεγνχκελεο ηνπο ελζαξθψζεηο. Καη ηψξα ππνθέξνπλ απεξίγξαθηα επεηδή, παξ’ φιν πνπ
γλσξίδνπλ φια ηα Γλσζηηθά θιεηδηά, δελ επηηπγράλνπλ λα βγνπλ ζπλεηδεηά κε Αζηξηθφ ΢ψκα.
΢ηα δάζε ηνπ Ακαδνλίνπ θαη ηνπ Πνπηνπκάγηνπ, ππάξρεη έλα ζαπκάζην θπηφ πνπ νλνκάδεηαη «Γηαγνπέ»
Οη Πηάηζηο ησλ θπιψλ παίξλνπλ απηφ ην θπηφ ζε αθέςεκα αλακεκεηγκέλν κε «Γθνπαξνχκν» θαη βγαίλνπλ
ζε Αζηξηθφ. Αλ έλαο Γλσζηηθφο ζπνπδαζηήο δελ θαηέρεη ηελ ηθαλφηεηα λα βγαίλεη ζπλεηδεηά ζην Αζηξηθφ,
πίλνληαο απηφ ην αθέςεκα, ακέζσο, ζ’ απνθηήζεη ην ζπλεηδεηφ «μεδίπισκα». Καη αλ ζα ην ρξεζηκνπνηεί
θαζεκεξηλά, κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, ζ’ απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα βγαίλεη Αζηξηθφ. Μεηά, αλ θαη δελ
ζα ην πίλεη πηα, δελ ζα ην ρξεηάδεηαη, αθνχ απνθαηαζηάζεθε, ζε απηφλ νξηζηηθά απηή ε ηθαλφηεηα.

19

ΔΗΓΗΚΟ ΚΛΔΗΓΗ: «ΓΗΑΚΡΗ΢Ζ΢»
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ σξψλ ηνπ χπλνπ, νιφθιεξε ε αλζξσπφηεηα θηλείηαη ζην Αζηξηθφ, επηπιέεη έμσ απφ
ην θπζηθφ ζψκα. Γπζηπρψο ηα αλζξψπηλα φληα πεξηδηαβαίλνπλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ζηνπο εζσηεξηθνχο
θφζκνπο κε ηελ ζπλείδεζε εληειψο θνηκηζκέλε επίζεο. Γεληθά, αθνζηψλνληαη λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ίδηεο εξγαζίεο
ηηο νπνίεο εθηεινχζαλ ζηελ δσή θαζεκεξηλά. Αλ θάπνηνο ζα μππλήζεη ζπλεηδεηά, ελψ είλαη αθνζησκέλνο κε ηηο
λπθηεξηλέο εξγαζίεο, ζα έρεη ηελ επθαηξία λα παξαηεξεί κε ηα Αζηξηθά κάηηα φια ηα ζαπκαζηά ησλ Αλψηεξσλ
Κφζκσλ θαη ζα κπνξεί λ’ αθνζησζεί ζηελ κειέηε ησλ Μεγάισλ Μπζηεξίσλ ηεο Εσήο θαη ηνπ Θαλάηνπ.
Θα θαλεξψζνπκε έλα θιεηδί αθξηβψο γηα λα μππλά ε Αζηξηθή ΢πλείδεζε, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
θπζηνινγηθνχ χπλνπ, ζηνπο Αλψηεξνπο Κφζκνπο .
Α΢ΚΖ΢Ζ: Καηά ηελ θαηάζηαζε ηεο αγξχπληαο, θάζε ζηηγκή, κέζα ζηελ θνχξηα ηεο δσήο, θαζεκεξηλά,
πξέπεη λα ζπλεζίδνπκε ζηελ «δηάθξηζε».
΋ηαλ ν καζεηήο βιέπεη, γηα παξάδεηγκα, έλα φκνξθν ειηνβαζίιεκα κε φια ηα πνξθπξά ηνπ ρξψκαηα, ην πην
ζσζηφ πνπ πξέπεη λα θάλεη, είλαη λα ξσηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ: Βξίζθνκαη ζην αζηξηθφ ζψκα;…Μήπσο ηαμηδεχσ έμσ
απφ ην θπζηθφ ζψκα;
Καη ηφηε πξνζπαζεί λα δψζεη έλα κηθξφ πήδεκα, έλα πήδεκα πξνο ηα επάλσ κε ηελ πξφζεζε λα πεηάμεη.
Καη αλ θαηαθέξεη λα πεηάμεη είλαη επεηδή βξίζθεηαη κε αζηξηθφ ζψκα, είλαη επεηδή άθεζε θνηκηζκέλν ην θπζηθφ
ηνπ ζψκα ζην θξεβάηη, αδξαλέο, αλ θαη κε φιεο ηνπ ηηο δσηηθέο δπλάκεηο.
Πξέπεη λ’ απνδέρνληαη θαη λα ζπκνχληαη νη Γλσζηηθνί ζπνπδαζηέο φηη, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ χπλνπ, νη
ςπρέο βιέπνπλ Αζηξηθά ηα πξάγκαηα αθξηβψο φκνηα κε απηά πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θπζηθφ θφζκν: θαη γη’ απηφ
πηζηεχεη ζηαζεξά θάπνηνο φηη βξίζθεηαη κε θπζηθφ ζψκα. Σν γεγνλφο είλαη φηη ζηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο
βαζηιεχεη ν λφκνο ηεο Αλχςσζεο ελψ ζηνλ θπζηθφ θφζκν, ν λφκνο ηεο Βαξχηεηαο !
Έηζη, ινηπφλ, ην πήδεκα επηιχεη ην πξφβιεκα θαη, αλ αησξεζείηε ζην Αζηξηθφ, ζα μππλάηε ζπλείδεζε. Καη
θάζε ιεπηνκέξεηα, θάζε αμηνπεξίεξγν πξάγκα, θάζε ππέξνρν ηνπίν ηεο θχζεο, πξέπεη λα είλαη θίλεηξν νχησο ψζηε,
ν ζπνπδαζηήο λα δηαηππψλεη εθείλε ηελ εξψηεζε θαη λα πξαγκαηνπνηεί ην πήδεκα.
΢ΤΝΖΘΗ΢ΜΔΝΖ ΠΡΑΞΖ ΣΖ΢ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ΢ ΕΧΖ΢
Ο Υνπάλ, ν αλαθεξφκελνο εδψ ηφζεο πνιιέο θνξέο, ν θίινο καο, ζπλήζηδε λα πξαγκαηνπνηεί απηήλ ηελ
πξαθηηθή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαζεκεξηλά, ζε θάζε ζηηγκή, κε αθνζίσζε κπξνζηά ζε θάζε ιεπηνκέξεηα
γεκάηνο ελδηαθέξνλ ή πεξηέξγεηα.
Μηα λχθηα….ν Υνπάλ επηζθέθηεθε κεξηθνχο θίινπο. Δθείλνη ηνλ ππνδέρηεθαλ κε κεγάιε αγάπε.
Καζηζκέλνο αλάκεζά ηνπο ζπκκεηείρε ζηνλ δηάινγν θαη αηζζάλζεθε αιεζηλά πνιχ επραξηζηεκέλνο. Δπεηδή
αθξηβψο ν Υνπάλ ήηαλ πάληνηε ζπλεζηζκέλνο, κπξνζηά ζε νπνηαδήπνηε ελδηαθέξνπζα ιεπηνκέξεηα, λα θάλεη
εθείλε ηελ εξψηεζε, ινγηθά απηή ε ζπγθέληξσζε ησλ θίισλ απεηέιεζε θαηάιιειν θίλεηξν γηα λα ξσηήζεη ηνλ
εαπηφ ηνπ:
-Βξίζθνκαη ζην Αζηξηθφ; Δίκαη έμσ απφ ην θπζηθφ κνπ ζψκα;
Κνίηαμε γχξσ ηνπ θαη, εκθαλψο θάζε ηη απεδείθλπε φηη βξηζθφηαλ κε θπζηθφ ζψκα. Οη θίινη ηνπ ήηαλ
ληπκέλνη κε παιηά, κεξηθνί κε θνπζηνχκηα, άιινη κε ξνχρα ηνπ αλζξψπνπ ηεο αζηηθήο δσήο θνηλά θαη θαζεκεξηλά.
Κακηά έλδεημε φηη ν Υνπάλ ήηαλ ζην Αζηξηθφ! Χζηφζν είπε ζηνλ εαπηφ ηνπ: Δγψ ζα πξαγκαηνπνηήζσ ην πήδεκα!
Εήηεζε άδεηα απφ ηνπο ζπλδαηηπκφλεο ηνπ, θαη βγήθε απφ ηνλ πεξίβνιν. Δθεί έμσ, πξαγκαηνπνίεζε ην κεγαιχηεξν
πήδεκα πνπ κπφξεζε, κε ηελ πξφζεζε λα πεηάμεη απνθαζηζηηθά. Σν απνηέιεζκα ήηαλ εθπιεθηηθφ. Έκεηλε
αησξνχκελνο ζην δηάζηεκα! ΢πλεηδεηνπνίεζε ηέιεηα φηη ήηαλ ζην Αζηξηθφ! Καη φηη ην θπζηθφ ηνπ ζψκα είρε κείλεη
ζην θξεβάηη!…..
Πέξαζε απφ ην κπαιφ ηνπ Υνπάλ λα θάλεη απηή ηελ εξψηεζε ζηηγκηαία, επεηδή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο
ηνπ θαζεκεξηλά, ζε θάζε ιεπηφ ππέβαιε ην εξψηεκα. Σειηθά, απηή ε πξαθηηθή ραξάρηεθε ζην ππνζπλείδεηφ ηνπ κε
απφιπην ηξφπν, θαη ηψξα, απηφκαηα ην ππνζπλείδεην ηνλ ψζεζε λα ηελ επαλαιάβεη ζηνλ χπλν, αθξηβψο φηαλ
βξηζθφηαλ έμσ απφ ην θπζηθφ ηνπ ζψκα. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα Αζηξηθή ζπλείδεζε. Ο Υνπάλ επέζηξεςε ζηνλ
πεξίβνιν θαη κίιεζε έηζη ζηνπο θίινπο ηνπ:
-΢αο αλαθνηλψλσ, θίινη κνπ φηη, νη εδψ ζπγθεληξσκέλνη, βξηζθφκαζηε κε αζηξηθφ ζψκα…..Σν δήηεκα
είλαη φηη εζείο θίινη, μαπιψζαηε πξηλ κεξηθέο ψξεο, γηα λα θνηκεζείηε….Έηζη ηα θπζηθά ζαο ζψκαηα βξίζθνληαη
ζηα αληίζηνηρα θξεβάηηα ζαο !….Καη εδψ, φινη εζείο βξίζθεζηε ζην Α΢ΣΡΗΚΟ.
Οη ζπλδαηηπκφλεο θνηηάρηεθαλ κεηαμχ ηνπο θαη ν έλαο κεηά ηνλ άιινλ ςειαθηδφληνπζαλ θαη έιεγαλ:
-Απηφ είλαη αδχλαηνλ! Δκείο βξηζθφκαζηε κε θπζηθφ ζψκα, κε ζάξθα θαη νζηά!
Καη θαηέιεμαλ λα πεξηγεινχλ ηνλ Υνπάλ. Γεινχζαλ ζαλ ηξεινί. Βιέπνληαο ν Υνπάλ φηη νη θίινη ηνπ ήηαλ
κεξηθνί αγλννχληεο ή φηη δνχζαλ κε ηελ ζπλείδεζε θνηκηζκέλε, απνζχξζεθε απφ ηνλ πεξίβνιν θαη, πεηψληαο, κε

20

αζηξηθφ ζψκα, ζθέθηεθε λα θαηεπζπλζεί ζηνλ Άγην Φξαγθίζθν ηεο Καιηθφξληα θαη έηζη ην έθαλε. Ήζειε λα
επηζθεθηεί θάπνηνλ Ναφ ηνλ νπνίνλ ίδξπζε εθεί έλαο Μχζηεο.
ΔΝΑ΢ Α΢ΤΝΔΗΓΖΣΟ΢ « ΑΠΟ΢ΑΡΚΧΜΔΝΟ΢»
΢ηνλ δξφκν ν Υνπάλ ζπλάληεζε έλαλ άλζξσπν ζε αζηξηθφ ζψκα, ν νπνίνο πξνρσξνχζε κε ηα πφδηα ζε κία
ιεσθφξν. Απηφ ην άηνκν ήηαλ έλαο ιηκελεξγάηεο θαη θνπβαινχζε ζηηο πιάηεο ηνπ έλα κεγάιν θνξηίν ην νπνίν
δχγηδε ππεξβνιηθά. ΋ηαλ ν Υνπάλ ηνλ είδε, κπφξεζε λ’ αληηιεθζεί ηηο ιεπηνκέξεηεο. Απηφ ην άηνκν ήηαλ έλαο
πεζακέλνο! Δίρε απνζαξθσζεί πξν θαηξνχ! Καη ηψξα κε αζηξηθφ ζψκα, πεξπαηνχζε θαηά κήθνο ηεο ιεσθφξνπ.
Απηφο ν άλζξσπνο ήηαλ ακεηάπεηζηα πεπεηζκέλνο φηη βάδηδε κε θπζηθφ ζψκα. Αγλννχζε ην γεγνλφο ηνπ ζαλάηνπ
ηνπ! Πξνρσξνχζε κε θνηκηζκέλε ζπλείδεζε….Καη ην βάξνο πνπ έθεξλε ζηηο ξσκαιέεο ηνπ πιάηεο, δελ ήηαλ παξά
κία λνεηηθή εηθφλα δεκηνπξγεκέλε απφ απηφλ ηνλ ίδην. Απηφο ν θησρφο άλζξσπνο ήηαλ θνξηνεθθνξησηήο θαη
αθφκα, κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ ζπλέρηδε ην επάγγεικά ηνπ λα κεηαθέξεη βάξε…..
Ο Υνπάλ ζέιεζε λα ηνλ βνεζήζεη λα μππλήζεη ζπλείδεζε θαη ηνπ είπε:
-Φίιε ζπλεηδεηνπνηείζηε ηελ θαηάζηαζή ζαο… Θπκεζείηε φηη είζηε πεζακέλνο. Γελ έρεηε πηα θπζηθφ ζψκα.
Δθείλνο ν άλζξσπνο θνίηαμε ηνλ Υνπάλ κε κάηηα ππλνβάηνπ. Γελ πίζηεπε απηφ ην νπνίν πξνζπαζνχζε λα
ηνλ θάλεη λα θαηαιάβεη. Ο Υνπάλ, πεηψληαο γχξσ ηνπ επηρείξεζε άιιε κία πξνζπάζεηα. Αιιά φια ήηαλ κάηαηα.
Δθείλνο ν άλζξσπνο είρε ηελ ζπλείδεζε θνηκηζκέλε θαη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα ηελ μππλήζεη ήηαλ κία
νινθιεξσηηθή απνηπρία. Δάλ απηφο ν άλζξσπνο ζηελ δσή ηνπ, φηαλ είρε ην θπζηθφ ηνπ ζψκα, αλ πξαγκαηνπνηνχζε
ην θιεηδί ηεο «Γηάθξηζεο», ζα είρε γίλεη ηθαλφο λα μππλά ηελ ζπλείδεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θπζηθνχ ηνπ χπλνπ
θαη, ηψξα κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ζα είρε κεηαηξαπεί ζ’ έλαλ ζπλεηδεηφ καζεηή, αλ θαη πεζακέλνο, ηεο Μεγάιεο
Λεπθήο ΢ηνάο.
Ο Υνπάλ ζηακάηεζε ηελ πεξαηηέξσ πξνζπάζεηα, ζπλέρηζε ηνλ δξφκν ηνπ θαη έθηαζε ηειηθά, ζηνλ Ναφ ,ζην
αληηθείκελν ηεο επίζθεςεο ηνπ.
Καη, πνιχ αξγφηεξα, επέζηξεςε επηπρήο ζην θπζηθφ ηνπ ζψκα. Δηζήιζε κέζα ζην ζψκα ηνπ απφ ηνλ
Κσλνεηδή αδέλα, ν νπνίνο είλαη ην παξάζπξν ηνπ Μπξαράκα, φπσο ιέεη ν Γεζθάξηεο.
Να έρεηε ηελ βεβαηφηεηα φηη κε ην Κιεηδί ην νπνίν θαλεξψζεθε εδψ, είλαη ακέηξεηνη νη καζεηέο νη νπνίνη
έρνπλ θαηνξζψζεη λα μππλήζνπλ ζπλείδεζε ζηνπο Δζσηεξηθνχο Κφζκνπο. Σν απαξαίηεην είλαη λα ην
ρξεζηκνπνηνχλ ζηαζεξά, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αγξχπληαο, γηα λα κεηαθέξεηαη ζην ππνζπλείδεην θαη λα ηίζεηαη ζε
ιεηηνπξγία απηφκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ χπλνπ. Απηφο είλαη έλαο ηξφπνο λα ηνπνζεηείηαη ην ππνζπλείδεην ζηελ
ππεξεζία ηεο ζπλεηδεηήο ζέιεζεο .
Δπηζηξέθνληαο ήδε ζην θπζηθφ, κεηά απφ ηνλ χπλν, επηζηξέθνληαο ζηελ θαηάζηαζε ηεο θπζηθήο
αγξχπληαο, ν καζεηήο δελ πξέπεη λα θηλείηαη ζην θξεβάηη ηνπ, επεηδή κε απηήλ ηελ θίλεζε ηνπ θπζηθνχ ζψκαηνο
ηαιαληεχεηαη ην αζηξηθφ ζψκα θαη ράλνληαη νη αλακλήζεηο. ΢ε απηήλ ηελ ζηηγκή εθαξκφδεηαη κηα αλαδξνκηθή
άζθεζε γηα λα ζπκεζεί πνπ ήηαλ ν ζπνπδαζηήο, απφ ηη κέξε πέξαζε θαη ηη πξάγκαηα έκαζε φηαλ ιεηηνπξγνχζε κε
αζηξηθφ ζψκα.

21

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9
ΔΗΓΗΚΔ΢ Α΢ΚΖ΢ΔΗ΢
ΓΗΟΡΑΣΗΚΟΣΖΣΑ (ΑΝΑΓΡΟΜΖ)
Ζ δπλαηφηεξε άζθεζε ζηνλ θφζκν γηα λ’ αλαπηπρζεί ε Γηνξαηηθφηεηα, είλαη απηή πνπ νλνκάδεηαη ζηνλ
Απνθξπθηζκφ «Αλαδξνκηθή Άζθεζε».
Ο καζεηήο, βπζηζκέλνο ζε βαζχ εζσηεξηθφ δηαινγηζκφ, αξρίδεη ηελ πξαθηηθή ηνπ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν:
πξνζπαζεί λα ζπκεζεί ιεπηνκεξψο ηα ηειεπηαία γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ ηα νπνία ζπλέβεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
εκέξαο. Αξγφηεξα, ζα πιεζηάζεη ηελ αλάκλεζε ησλ πξνηειεπηαίσλ εκεξψλ θαη ζπλερίδεη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν.
Θα πξέπεη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα κεηαρεηξίδεηαη ηελ αληίιεςή ηνπ θαη ηελ πξνζνρή ηνπ αλαδξνκηθά γηα φιν ην
δξάκα ηεο δσήο ηνπ. Θα εμαληιεζεί γηα λα ζπκεζεί ηηο ηειεπηαίεο δέθα πέληε κέξεο, ηνλ ηειεπηαίν κήλα, ηνλ
πξνηειεπηαίν…….ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, ηνλ πξνηειεπηαίν θηι., πάληνηε κε ηελ αλαδξνκηθή κέζνδν, φπσο εθείλνο
πνπ επαλαιακβάλεη ηελ αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ απφ ηελ ηειεπηαία ζειίδα έσο ηελ πξψηε ρσξίο λα πεδήμεη
θαζφινπ ηηο ελδηάκεζεο.
΢πκβαίλεη φηη πξνζπαζψληαο λα ζπκεζείο ηα πξψηα επηά ρξφληα ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ε αλαδξνκηθή
πξαθηηθή γίλεηαη πνιχ δχζθνιε. Χζηφζν έρεη απνδεηρζεί φηη φια ηα γεγνλφηα, φιεο νη παξαζηάζεηο εθείλεο ηεο
πεξηφδνπ ηεο παηδηθήο καο ειηθίαο βξίζθνληαη θαηαηεζεηκέλεο ζηνλ «ζάιακν ηνπ ππνζπλείδεηνπ», θαη, ε
ζεκαληηθή εξγαζία είλαη λα ηξαβήμεηο ζην Φσο ηεο ζπλείδεζεο απηέο ηηο αλακλήζεηο απφ ην βάζνο απηνχ ηνπ
«ζαιάκνπ».
Απηφ είλαη δπλαηφλ κφλνλ θαηά ηελ ζηηγκή ηεο παξάδνζήο καο ζηνλ χπλν. Κάζε αλζξψπηλν νλ θζάλεη ζηελ
επαθή κε ην ππνζπλείδεην θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ χπλνπ.
Έηζη ινηπφλ, θαηά ηηο ζηηγκέο ηνπ χπλνπ, ν καζεηήο ζα ζπλδπάζεη ηελ Αλαδξνκηθή Άζθεζε κε ηνλ χπλν.
Καη ζα πξνζπαζεί λα ζπκεζεί επαλαιακβάλνπκε, φια ηα γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ κέρξη λα θζάζεη ζηελ ειηθία ησλ
επηά εηψλ, πάληνηε κε ηελ αλαδξνκηθή κέζνδν: Θα μαλά θέξεη ζηελ κλήκε ηνπ θάζε ρξφλν, απφ ην 70 κέρξη ην 10
θαη κεηά, σο ηελ ζηηγκή πνπ γελλήζεθε.
Έρεηε ηελ βεβαηφηεηα φηη απηέο νη αλακλήζεηο μεπξνβάινπλ ιίγν-ιίγν, κεηά απφ ζθιεξέο πξνζπάζεηεο θαη
κεηά απφ πνιιέο αθάκαηεο αλαδξνκηθέο πξαθηηθέο θάζε λχρηα.
ΜΔΣΔΝ΢ΑΡΚΧ΢Ζ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΝΣΡΑΜ
Ο ζπνπδαζηήο πξέπεη λα θσλνπνηεί ,ζπλδπάδνληαο ην κε ηελ αλαδξνκηθή άζθεζε, ηα αθφινπζα κάληξακο:
ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ…ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΜΜΜΜΜΜΜ
Απηά ηα Μάληξακο ζα θσλνπνηνχληαη λνεηηθά φηαλ ν καζεηήο αλαζεσξήζεη ηελ δσή ηνπ, κέρξη ηελ
γέλλεζή ηνπ, ζα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα λα πεδήμεη κέρξη ηηο αλακλήζεηο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο ηεο
πεξαζκέλεο ηνπ κεηελζάξθσζεο. Βέβαηα απηφ ππνδειψλεη κία ππέξ πξνζπάζεηα θαη νπσζδήπνηε κηα κεγαιχηεξε
δαπάλε ελέξγεηαο. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ζα ζπλδπάζεη ν καζεηήο ηνλ χπλν κε ηελ αλαδξνκηθή άζθεζε θαη κε ηα
κάληξακο. Καη ζα πξνζπαζεί λα μαλαδήζεη κε ηελ αλάκλεζε, ηελ κλήκε, ηελ ηειεπηαία ζηηγκή εθείλεο ηεο
κεηελζάξθσζεο, ηελ πξνηειεπηαία, ην γήξαο, ηελ σξηκφηεηα, ηελ λεφηεηα, ηελ εθεβεία, ηελ παηδηθή ειηθία. Να
ειπίδεη θαη ζα ην πξαγκαηνπνηήζεη! Καηά ηελ δηάξθεηα απηψλ ησλ πξαθηηθψλ ζπκβαίλεη ην «Αζηξηθφ Ξεδίπισκα».
Ο ζπνπδαζηήο πνπ ζα είλαη ηθαλφο λα μαλαδήζεη ηηο πεξαζκέλεο ηνπ Μεηελζαξθψζεηο, γίλεηαη δεθηφο ζαλ
ΓΗΟΡΑΣΗΚΟ΢ θαη, απφ απηήλ ηελ ζηηγκή, ζα είλαη ηθαλφο λα ζπνπδάζεη, ζηα Αξρεία ηεο Φχζεο, νιφθιεξε ηελ
ηζηνξία ηεο Γεο θαη ησλ Φπιψλ ηεο.
Απηή ε αλαδξνκηθή άζθεζε εμαλαγθάδεη ην κεησπηθφ ηζάθξα λα γπξίδεη.
ΓΗΑΚΟΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΝΣΡΑΜ:
Ζ Γηαθνή είλαη ε «Μπζηηθή Αθνή». Καη αλαπηχζζεηαη κε ηα αθφινπζα κάληξακο:
ΓΗΔΟΤ ΢Δ (ΓΓΓΓΗΗΗΗΗΗΔΔΔΔΔ…..ΟΤΟΤΟΤΟΤ….΢΢΢΢΢΢….ΔΔΔΔΔΔ)
ΒΑΟΤ ΢Δ (ΒΒΒΒΒΒΑΑΑΑΑ……ΟΤΟΤΟΤΟΤ…..΢΢΢΢΢΢ΔΔΔΔΔΔ)
(΋πσο παξαηεξείηε, ε θσλή πξέπεη λα πξνεθηείλεηαη ζηα επαλαιακβαλφκελα γξάκκαηα).
Βπζηζκέλνο ζε βαζχ δηαινγηζκφ ν ζπνπδαζηήο, ζα ζπιιαβίδεη πξνζπαζψληαο λα απνθνηκεζεί.
΋ηαλ ζα έρεη θαηνξζψζεη λ’ απνθνηκεζεί, ζα πξνζπαζήζεη λ’ αθνχζεη ηελ θσλή ησλ θίισλ ηνπ νη νπνίνη
βξίζθνληαη καθξηά. Έηζη μππλά ε «Δζσηεξηθή Αθνή».
Τπάξρεη άιιν έλα Μάληξακ ην νπνίν βνεζάεη λ’ απνθηεζεί ε Γηνξαηηθφηεηα: ΑΟΤΜ Σ΢ΗΒΑ ΣΟΤΝΗ Δ
Σν ΑΟΤΜ, θσλνπνηήηαη έηζη: αλνίγεηαη θαιά ην ζηφκα γηα λα πξνθεξζεί ην Α, ζηξνγγπιεχεηαη κε ην Ο θαη
θιείλεηαη κε ην Μ. Καη πξνεθηείλεηαη θάζε θσλήελ. Σν κάληξακ Σ΢Η, θσλνπνηείηαη επηκεθχλνληαο ηνλ ήρν ηνπ Η.
Σν κάληξακ ΒΑ, παξαηείλνληαο ην θσλήελ Α. Σν κάληξακ ΣΟΤΝΗ, κε δχλακε, κε ηξφπν πνπ ην γξάκκα Σ θηππά

22

ζην ΟΤ. Καη απηφ ην ΟΤ ζα παξαηείλεηαη αξθεηά θαη καδί κε ην Ν, ζα ηνπ δψζεη κία ζαλ ηνλ ήρν ηεο θακπάλαο
αληήρεζε. Σέινο ην Δ, κφλν, ζα παξαηαζεί φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν, έηζη: ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ…..
΢ην ΑΟΤΜ, ην θσλήελ Α, αλεβαίλεη ζε ηφλν θαη θαηεβαίλεη ζην ΟΤΜ. Καη ηα ππφινηπα ησλ κάληξακο, ζε
ηφλν πνιχ ρακειφηεξν απφ απηφ ηνπ ΟΤΜ.
ΔΗΓΗΚΖ Α΢ΚΖ΢Ζ ΓΗΑ ΣΟ Σ΢ΑΚΡΑ ΣΖ΢ ΚΑΡΓΗΑ΢
Απηή ε άζθεζε είλαη: ν δηαινγηζκφο θαη ε πνιχ βαζηά πξνζεπρή. ΢πληζηνχκε ηελ πξνζεπρή ηνπ Πάηεξ
Τκψλ.
Έλα Πάηεξ Τκψλ θαιά δηαηππσκέλν, ηζνδπλακεί κε κία ψξα Γηαινγηζκνχ: πξνζεπρήζνπ, έηζη γηα κία ψξα.
Ζ πξνζεπρή είλαη ε ζπλνκηιία κε ηνπο Θενχο. Βπζηζκέλνη ζε πνιχ βαζχ χπλν θαη φηαλ δηαινγίδεζηε πνιχ
βαζηά, θνπβεληηάδεηε λνεηηθά κε ηνπο Θενχο. Κάζε θξάζε ηνπ Πάηεξ Τκψλ είλαη κία ηέιεηα Φφξκνπια γηα λα
κηιάο κε Απηφλ. Υαιαξσκέλνη ζηνραζηείηε ζην πεξηερφκελν ηεο θάζε θξάζεο θαη ζα δείηε θαη ζ’ αθνχζεηε ηνλ
Παηέξα πνπ είλαη ζην Κξπθφ. Θ’ αθππληζηεί ην ηζάθξα ηεο Καξδηάο .
ΔΗΓΗΚΖ Α΢ΚΖ΢Ζ ΓΗΑ ΣΟ ΖΛΗΑΚΟ ΠΛΔΓΜΑ
Τπελζπκίδνπκε φηη απηφ ην πιέγκα είλαη ην θέληξν ηεο ηειεπάζεηαο.
Ο καζεηήο θαζηζκέλνο ζε κία άλεηε πνιπζξφλα, κε ην πξφζσπν ζηξακκέλν πξνο ηελ αλαηνιή, ζα
θαληαζηεί εθεί ζε απηήλ ηελ καθξηλή απφζηαζε, έλαλ απέξαλην ΢ηαπξφ, λ’ αθηηλνβνιεί, κ’ έλα σξαίν ρξπζαθέλην
ρξψκα. Φαληάδεηαη φηη εθπέκπεη αθηίλεο ρξπζέο θαη γαιάδηεο νη νπνίεο θζάλνπλ κέρξη ην ειηαθφ ζαο πιέγκα, πνπ
είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ πεξηνρή ηνπ αθαινχ. Ο καζεηήο ζα πξνζπαζήζεη λα αηζζαλζεί ηνπο παικνχο απηψλ ησλ
αθηηλψλ λα ινχδνπλ κε θσο ην ηζάθξα απηνχ ηνπ πιέγκαηνο.
Σαπηφρξνλα, ζα εμαζθεί ην κάληξακ κε ην θσλήελ ΟΤ, ην νπνίν ζα πξνθέξεηαη επί καθξφ, ζε ηφλν κεζαίν:
ΟΤ ΟΤ ΟΤ ΟΤ ΟΤ ΟΤ ….
Απηή ε άζθεζε αλ πξαγκαηνπνηείηαη κηζή ψξα θαζεκεξηλά. Θα απνθηάηαη ε Σειεπάζεηα.
΋ηαλ αλαπηχζζεηαη ην ηζάθξα ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο, ην κεησπηθφ ηζάθξα γεκίδεη κε ιακπξφηεηα θαη κε
θσηηά θαη ν Γηνξαηηθφο αληηιακβάλεηαη φιεο ηηο αζηξαθηεξέο απνρξψζεηο ηεο αχξαο ηνπ αηφκνπ θαη φια ηα
«λνεηηθά ζρήκαηα» ηα νπνία επηπιένπλ, κε ηα θινγεξά ρξψκαηά ηνπο, ζηνπο αλψηεξνπο θφζκνπο.
ΔΗΓΗΚΖ Α΢ΚΖ΢Ζ, ΟΗ Δ΢ΧΣΔΡΗΚΟΗ ΚΟ΢ΜΟΗ
Απηή ε άζθεζε καο δίλεη ηελ εμνπζία γηα λ’ αληηιεθηνχκε απηφ ην νπνίν ππάξρεη ζηνπο εζσηεξηθνχο
θφζκνπο, ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν: θπζηθφ, αζηξηθφ, λνεηηθφ θηι.
΋ηαλ ν καζεηήο ρξεηάδεηαη λ’ αληηιεθζεί δηνξαηηθά θάηη θαηεπεηγφλησο, ζα βπζηζηεί ζε βαζχ εζσηεξηθφ
δηαινγηζκφ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα θσλνπνηεί απηφ ην κάληξακ: ΠΡΟΓΟΤΔΟΑ
Θα πξαγκαηνπνηεί ηελ θσλνπνίεζε επηκεθχλνληαο ηνλ ήρν ηνπ θάζε γξάκκαηνο. Δίλαη απαξαίηεην νη
ζπνπδαζηέο ηνπ εζσηεξηζκνχ λα καζαίλνπλ λα ζπγθεληξψλνληαη βαζηά .Βαζηά ζπγθέληξσζε. Σέιεηνο δηαινγηζκφο
θαη ππέξηαηε ιαηξεία. Απηά είλαη ηα ηξία ζθαινπάηηα ηεο κχεζεο.
Ζ ζπγθέληξσζε, ν δηαινγηζκφο ε ιαηξεία θαη ηα κάληξακο καο κεηαηξέπνπλ ζε αιεζηλνχο Θενπξγνχο. Ζ
ζπγθέληξσζε, ν δηαινγηζκφο θαη ε ππέξηαηε ιαηξεία καο νδεγνχλ ζην ΢ακαδί.
Πξέπεη λα γλσξίδνπκε λα ζπγθεληξσλφκαζηε.
Πξέπεη λα γλσξίδεηο λα δηαινγίδεζαη.
Πξέπεη λα γλσξίδεηο λα θσλνπνηείο ηα κάληξακο θαη πξέπεη λα γλσξίδεηο λα ιαηξεχεηο.

23

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10
ΦΧ΢ ΚΑΗ ΢ΚΟΣΑΓΗΑ
Ζ Δ΢ΧΣΔΡΗΚΖ ΑΝΣΗΘΔ΢Ζ
Τπάξρνπλ δχν ΢ηνέο νη νπνίεο κάρνληαη ακνηβαία: Ζ Λεπθή θαη ε Μαχξε. Φσο θαη ΢θνηάδηα! ΋πνπ ην
Φσο ιάκπεη πνιχ θαζαξφ θαη πνιχ έληνλν, βξίζθνληαη επίζεο ηα ππθλά ζθνηάδηα. Καη ν αληίζηνηρνο ηνπ θάζε
Αγγέινπ ηνπ Φσηφο, είλαη έλαο Άγγεινο ηνπ ΢θφηνπο!…..Έηζη, ην αληίζηνηρν ηνπ θάζε Νανχ ηνπ Φσηφο, είλαη
επίζεο έλαο Ναφο ηνπ ΢θφηνπο ….
Ήδε ζην δηθφ καο άξζξν «Ζ Δζσηεξηθή πξαγκαηεία ηεο Θενπξγίαο», εμεγήζακε απηφ ην κπζηήξην ησλ
Γηδχκσλ ςπρψλ.
Ο Γθανπηάκα Βνχδαο, ν κεγάινο κχζηεο, ιέγεηαη φηη είρε έλαλ αδειθφ θαη αληίπαιν νλνκαδφκελν
Νηεβαηζέη, ν νπνίνο, φπσο ιέλε νη Βνπδηζηέο, είλαη ν βαζηιηάο ηεο θφιαζεο.
Κάζε άηνκν έρεη «δηπιφ άηνκν» ελζαξθσκέλν ζε απηφ. Καη είλαη αθξηβψο φκνηνο ζε θπζηνγλσκία, ζε
ζπκπεξηθνξά, ζε θάπνηα ηαιέληα θηι. Με απηφ δελ αλαθέξνκαη ζην δηπιφ αηζεξηθφ ή ζην δηπιφ αζηξηθφ. Πξφθεηηαη
γηα άιινλ ηχπν ηεο «πξνζσπηθφηεηαο» δηαθνξεηηθφ: κηα δίδπκε ςπρή ,κία αληίζεζε. Καη απηή ε ςπρή είλαη ην
«δηπιφ». Καηέρεη ηα ίδηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ιέκε, ηνπ αηφκνπ: είλαη αθξηβψο κία ΑΝΣΗΘΔ΢Ζ.
Έηζη επίζεο ε Λεπθή ΢ηνά έρεη κία Αληίζεζε: ηελ Μαχξε ΢ηνά. Καη νη Μαχξνη Μάγνη απηήο ηεο ΢ηνάο
αγσλίδνληαη γηα λ’ απνκαθξχλνπλ απφ ην κνλνπάηη ηνλ άλζξσπν. Σφηε, είλαη απαξαίηεην, ακεηάζεην, επείγνλ, ψζηε
απηφο λα ππεξαζπίδεηαη απφ ηηο επηζέζεηο ησλ ζθνηεηλψλ θαη λα καζαίλεη ππνρξεσηηθά λα ην πξαγκαηνπνηεί .
ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΔΠΗΘΔ΢ΔΧΝ ΣΧΝ ΢ΚΟΣΔΗΝΧΝ
Οη ζθνηεηλνί έρνπλ, ζηελ θαθφβνπιε θαηνρή ηνπο, απεξηφξηζην αξηζκφλ κέζσλ γηα λα επηηίζεληαη κε
πνηθίιν ηξφπν ζηνλ άλζξσπν:
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ χπλνπ.
΋ηαλ βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο αγξχπληαο .
Με εξγαζίεο ηεο Μαχξεο Μαγείαο .
Με ςπρηθέο έκκνλεο ηδέεο .
Με ερζξφηεηεο .
Με νξγαληθέο αζζέλεηεο ,
Μέζσ δηαζηξνθψλ .
Μέζσ θάπνησλ φςεσλ ηεο Κνπιηνχξαο .
Μέζσ ςεπδψλ Πξνθεηψλ.
Με ηελ επέκβαζε ησλ «΢ηνηρεηαθψλ» .
ΟΝΔΗΡΗΚΖ ΓΟΖΣΔΗΑ ΣΧΝ ΜΑΤΡΧΝ ΜΑΓΧΝ
Δθείλνη νη νπνίνη δηαζρίδνπλ ην κνλνπάηη, είλαη ζπλεζηζκέλνη λα δέρνληαη απφ ηνπο ζθνηεηλνχο επηζέζεηο
φηαλ παξαδίδνληαη ζηελ εξεκία ηνπ χπλνπ. ΢ηνπο Δζσηεξηθνχο Κφζκνπο ππάξρνπλ λανί ηεο Μαχξεο Μαγείαο. Καη
απφ εθεί νη ιεηηνπξγνί ηνπο ζηέιλνπλ κεξηθέο Μαχξεο Μάγηζζεο, φκνξθεο θαη ειθπζηηθέο, πξνο ηνλ ζπνπδαζηή κε
ηελ κνλαδηθή πξφζεζε λα ηνλ θάλνπλ λα πέζεη ζεμνπαιηθά.
Καη απηνί θαη απηέο γλσξίδνπλ φηη εάλ ν ζπνπδαζηήο ρχλεη άζειά ηνπ, ην ζπεξκαηηθφ πγξφ, ε Κνπληαιίλε
θαηεβαίλεη…θαη ν ζπνπδαζηήο αδχλακνο θαη αζηφραζηνο ράλεη ηελ δχλακή ηνπ!
ΜΑΝΣΡΗΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ
Σφηε είλαη απαξαίηεην ψζηε ν ζπνπδαζηήο λα καζαίλεη λα ππεξαζπίδεηαη ηνλ εαπηφλ ηνπ απφ απηέο ηηο
λπθηεξηλέο επηζέζεηο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ν Άγγεινο Αξψηο καο θαλέξσζε έλα καληξηθφ ηξαγνχδη, γηα πξνζσπηθή
πξνζηαζία ελαληίνλ ησλ ζθνηεηλψλ. Απηφ ην ηξαγνχδη ηξαγνπδηέηαη πξηλ λα θνηκεζνχκε:
Μπειηιίλ…Μπειηιίλ…Μπειηλίλ…
Ακθνξέα ηεο ζσηεξίαο.
Πφζν ζα ήζεια λα είκαη καδί ζνπ,
Ο πιηζκφο
Γελ έρεη δχλακε
Δπάλσ κνπ.
Μπειηιίλ… Μπειηιίλ....Μπειηιίλ…

24

Απηά ηα κάληξακο πξέπεη λα ηξαγνπδηνχληαη βάδνληαο φιε καο ηελ αγάπε θαη ην ζπλαίζζεκα. Έηζη εκείο
πξνζηαηεπφκαζηε απφ ηνπο ζθνηεηλνχο .
Θπκεζείηε φηη ζηελ απγή ηεο δεκηνπξγίαο, νη Παηέξεο ησλ Θεψλ δίδαζθαλ ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ
΢χκπαληνο, ηνπο Κνζκηθνχο Νφκνπο, ηξαγνπδψληαο γιπθά.
Πξέπεη λα Σξαγνπδάκε απηά ηα κάληξακο κε φιε καο ηελ ςπρή.
Πξέπεη λα ηα ηξαγνπδάκε κε βαζχ ζπλαίζζεκα.
Έηζη πξνζηαηεπφκαζηε απφ ηνπο ζθνηεηλνχο.
΋ηαλ ην αλζξψπηλν νλ ζπλεζίδεη λα εμαζθεί θαζεκεξηλά ζεμνπαιηθή Μαγεία, είλαη αδχλαηνλ γηα ηνπο
ζθνηεηλνχο, λα κπνξνχλ λ’ αδεηάδνπλ ην πνιχηηκν ΢πεξκαηηθφ ηνπ πγξφ, θαη φρη κφλνλ, αιιά ηειεηψλνπλ θαη νη
λπθηεξηλέο ξεχζεηο εάλ ηηο είρε.
ΠΔΗΡΑ΢ΜΟΗ ΢ΣΖΝ ΑΓΡΤΠΝΗΑ
Οη Μαχξνη Μάγνη ζπλεζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαθφβνπια πνιιά πξφζσπα ηνπ αληίζεηνπ θχιινπ γηα λα
θάλνπλ επίζεζε ζεμνπαιηθά ζηνλ ζπλάλζξσπν. Απηφ είλαη ν «πεηξαζκφο».
Έηζη ινηπφλ ζε εζεινληηθή θαη θαηεπείγνπζα θαηάζηαζε, ην σο άλσ κάληξακο ρξεζηκεχεη επίζεο γηα λα
θαηεπζχλεη κηα απνηειεζκαηηθή εξγαζία ελαληίνλ απηψλ ησλ δηεζηξακκέλσλ πεηξαζκψλ.
ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΑΓΡΤΠΝΗΑ΢ ΚΑΗ ΓΖΣΔΤΣΔ΢
Οη Μαχξνη Μάγνη ζπλεζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ άζρεκα θαη επίκνλα Μαχξε Μαγεία, γηα λα βιάπηνπλ ηα
ζχκαηά ηνπο. Σφηε ζπρλά πξνζηξέρνπλ ζηνπο εκπεηξνγλψκνλεο γηαηξνχο, θάπνηνη αζζελείο κε αλεμήγεηεο
αζζέλεηεο, νη νπνίνη ιέλε φηη είλαη «καγεκέλνη». Καη, γεληθά, νη γηαηξνί ηνπο παξαρσξνχλ βξσκηνχρν άιαο θαη θάζε
είδνο θαξκάθσλ γηα ηα λεχξα. Χζηφζν νη αζζελείο αλ θαη θαηαλαιψλνπλ ηηο δφζεηο ηνπο πεγαίλνπλ απφ ην θαθφ
ζην ρεηξφηεξν!
Μία απφ ηηο πην κηζεηέο κεζφδνπο θαη ηηο πην ζπλεζηζκέλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Μαχξνη Μάγνη γηα λα
βιάπηνπλ ηα ζχκαηά ηνπο, είλαη απηή ησλ κηθξψλ θνπθιηψλ. Βέβαηα, εκείο απέρνπκε απφ ην λα εμεγήζνπκε πψο
«εξγάδνληαη» απηέο νη θνπθιίηζεο, πσο ηηο ρξεζηκνπνηνχλ νη ζθνηεηλνί, γηα λα κελ παξέρνπκε φπια ζε θάπνηα
ππνθείκελα αλεχζπλα θαη απάλζξσπα.
΢ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΘΔΟΤΡΓΗΑ
Σν πξφζσπν πνπ δέρηεθε επίζεζε δηα κέζνπ ησλ «θνπθιηψλ» αλαγλσξίδεηαη εχθνια. Αηζζάλεηαη κία
κεγάιε αγσλία, ηζρπξνχο παικνχο ζηελ θαξδηά, θαηάζιηςε ηεο ςπρήο, νμχο πφλνπο ζηνλ εγθέθαιν εμσηεξηθά, θαη
ζηνπο θξνηάθνπο, πφλνπο ζηελ θαξδηά, φπσο επίζεο θαη ζε κεξηθέο άιιεο πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο.
΢ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ζα νξγαλσζνχλ ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο γηα λα ζεξαπεπηνχλ απφ απηέο νη
«καγεκέλνη» αζζελείο. Γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ, ν αζζελήο ζα θαζίζεη ζε κία θαξέθια, κπξνζηά ζ’ έλα ηξαπέδη επάλσ
ζην νπνίν έρεη ηνπνζεηεζεί έλα ιεπθφ ηξαπεδνκάληηιν. Δπάλσ ζε απηφ ζα έρεη ηνπνζεηεζεί έλαο Υξηζηφο, έλα
πνηήξη κε λεξφ θαη έλα αλακκέλν θεξνπήγην. Καη ν ζεξαπεπηήο (απηφο πνπ θνπξάξεη), ζα θαζίζεη κε ηελ ζεηξά ηνπ
κπξνζηά ζηνλ αζζελή. Σα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα, αλ ππάξρνπλ, φπσο θίινη ή ζπγγελείο ηνπ αζζελνχο, επίζεο ζα
παξεπξίζθνληαη γχξσ απφ ην ηξαπέδη, κε ηνλ φξν λα έρνπλ κία εηιηθξηλή πίζηε θαη κεγάιν ζάξξνο.
Αξγφηεξα, φηαλ ήδε ην θάζε ηη είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ηαθηνπνηεκέλν, ζα επηθαιεζηεί ηνπο
Μεγάινπο Γαζθάινπο ηνπ Φσηφο ιέγνληαο κε δπλαηή θσλή ην αθφινπζν:
ΔΠΗΚΛΖ΢Ζ ΣΟΤ ΢OΛΟΜΧΝΣΑ
Γπλάκεηο ηνπ βαζηιείνπ, ηνπνζεηεζείηε θάησ από ην αξηζηεξό κνπ πόδη θαη ην δεμί κνπ ρέξη! Γόμα θαη
αησληόηεηα, αγγίμηε ηνπο ώκνπο κνπ θαη θέξηε κε από ηνπο δξόκνπο ηεο λίθεο!
Δπζπιαρλία, θαη Γηθαηνζύλε, γίλεηε ε ηζνξξνπία θαη ε ιακπξόηεηα ηεο δσήο κνπ! Δπθπΐα θαη ζνθία,
δώζηε κνπ ην ζηέκκα. Πλεύκαηα ηνπ ΜΑΛΚΟΤΣ, νδεγήζηε κε αλάκεζα ζηηο δύν θνιόλεο πάλσ ζηηο νπνίεο
ζηεξίδεηαη νιόθιεξν ην νηθνδόκεκα ηνπ Νανύ. Άγγεινη ηνπ ΝΔΣ΢ΑΥ θαη ηνπ ΥΟΓ, ζηεξίμηε κε πάλσ ζηελ
θπβηθή πέηξα ηνπ ΓΙΔ΢ΟΝΣ!
Ω! ΓΚΔΝΣΟΤΡΑΔΛ! Ω! ΓΚΔΜΠΟΤΡΑΔΛ! Ω! ΣΙΦΔΡΔΣ, ΜΠΙΝΑΔΛ, γίλε ε αγάπε κνπ. ΡΟΤΑΥ
ΥΟΚΜΑΔΛ, γίλε ην θσο κνπ. Γλσξίδσ απηό πνπ ήζνπλ θαη απηό πνπ ζα είζαη! Ω! ΚΔΣΔΡΙΔΛ! Ιζθίκ,
βνεζήζηε κε ζην όλνκα ηνπ ΢ΑΓΑΪ. Υεξνπβίκ, γίλεηαη ε δύλακή κνπ ζην όλνκα ηνπ ΑΓΩΝΑΪ. Μπέλη Δινρίκ,
γίλεηε ηα αδέιθηα κνπ, ζην όλνκα ηνπ Τηνύ θαη από ηηο αξεηέο ηνπ ΢ΑΒΑΟΘ.
Δινρίκ, πνιεκήζηε γηα κέλα ζην όλνκα ηνπ ΣΔΣΡΑΓΡΑΜΜΑΣΟΝ. Μαιαρίκ, πξνζηάηεςέ κε ζην
όλνκα ηνπ ΓΙΟΝΣ-ΥΔ-ΒΑΟΤ-ΥΔ. ΢εξαθίκ, εμάγληζε ηελ αγάπε κνπ ζην όλνκα ηνπ ΔΛΟΑΥ. Υαζκαιίλ,
θσηίζηε κε ηηο ιακπξόηεηεο ηνπ ΔΛΟΪΜ θαη ηνπ Σ΢ΔΚΙΝΑΥ. Αξαιίκ, δνύιεπε, Οθαλίκ, γύξηζε θαη
άζηξαςε. Υαγηόη Υα Καδόο, θώλαμε, κίιεζε, βξπρήζνπ, Καδόο, Καδόο, Καδόο.

25

΢ΑΓΑΪ, ΑΓΟΝΑΪ, ΓΙΟΣ-ΚΑΒΑΥ, ΔΪΘΔΡΔΪΔ.
Αιιεινύηα, Αιιεινύηα, Αιιεινύηα. Ακήλ, Ακήλ, Ακήλ.
Αθνχ έρεη απαγγειζεί κε ζέξκε, κε έληνλε πίζηε απηή ε επίθιεζε ζα ηθεηεχζεη ηνπο Μεγάινπο Γαζθάινπο
ηνπ Φσηφο λα ζεξαπεχνπλ ηνλ αζζελή.
Μεηά, ν ζενπξγφο ζ’ απαγγείιεη κε φιε ηνπ ηελ ςπρηθή δχλακε κε κία βαζηά πίζηε θαη ζηγνπξηά γηα ηελ
δχλακή ηνπ, ηνλ αθφινπζν εμνξθηζκφ:
ΔΞΟΡΚΗ΢ΜΟ΢ ΣΧΝ ΔΠΣΑ ΣΖ΢ ΢ΟΦΗΑ΢ ΣΟΤ ΢OΛΟΜΧΝΣΑ
΢ην όλνκα ηνπ Μηθαέι, λα ζε δηαηάμεη ν Ιερσβά θαη λα ζε απνκαθξύλεη από εδώ, Καβαγηόη!
΢ην όλνκα ηνπ Γθαβξηέι, λα ζε δηαηάμεη ν Αδσλαΐ θαη λα ζε απνκαθξύλεη από εδώ, Μπειηάι!
΢ην όλνκα ηνπ Ραθαέι, εμαθαλίζνπ εκπξόο ζηνλ Διηάι, ΢ακγθακπηέι!
Από ηνλ ΢ακαέι ΢αβαώζ, θαη ζην όλνκα ηνπ Δινρίκ Γθηκπόξ απνκαθξύλζνπ Αλδξακειέθ!
Από ηνλ ΢αηζαξηέι θαη ηνλ ΢αθέι-Μειέθ ,ππάθνπζε εκπξόο ηνλ Διβάρ, ΢αλαγθακπξίι!
΢ην Θετθό θαη αλζξώπηλν όλνκα ηνπ ΢αδδαΐ θαη από ην ζεκάδη ηνπ Πεληάγξακκα πνπ έρσ ζην δεμί
κνπ ρέξη, ζην όλνκα ηνπ Αγγέινπ Αλαέι, από ηελ ηζρύ ηνπ Αδάκ θαη ηεο Δύαο, πνπ είλαη Γηνη-Καβάη,
νπηζζνρώξεζε, Ληιίη, άζε καο ήζπρνπο, Ναεκά!
Από ηνπο Άγηνπο Δινρίκ θαη ζην όλνκα ησλ ηδίλη, Καζηέι, ΢αραιηηέι, Αθηέι θαη Εαξαρηέι, θαη θαηά
δηαηαγή ηνπ Οξηθηέι, νπηζζνρώξεζε Μνιόρ! Δκείο δελ ζα ζνπ δώζνπκε ηα παηδηά καο γηα λα ηα
θαηαβξνρζίζεηο. Ακήλ, Ακήλ, Ακήλ.
ΚΑΣΑ΢ΣΡΟΦΖ ΜΔ ΦΧΣΗΑ ΣΧΝ ΒΛΑΒΔΡΧΝ ΤΓΡΧΝ ΚΑΗ ΛΑΡΒΧΝ
Δπηπιένλ, ζπληζηάηαη λα ππάξρεη θνληά ζην ζχκα έλα ζπκηαηφ κε θάξβνπλα απφ άλζξαθα θαιά αλακκέλν.
Δπίζεο ν ζενπξγφο ζα θάλεη «καγλεηηθά πεξάζκαηα» γξήγνξα θαη δπλαηά, κε ην δεμί ηνπ ρέξη, επάλσ ζ’ εθείλα η’
άξξσζηα φξγαλα θαη ζα πεηά κεηά απηά ηα δειεηεξηψδε πγξά, ηα βιαβεξά, ηα βγαικέλα απφ ην ζχκα, επάλσ ζηα
αλακκέλα θάξβνπλα ηνπ άλζξαθα.
Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεην λα ηνπνζεηήζεη αιάηη θαη αιθνφι ζ’ έλα πηάην. Αιιά απηφ ην αιάηη πξέπεη λα
είλαη πξνεγνπκέλσο πξνεηνηκαζκέλν κε ηνλ αθφινπζν εμνξθηζκφ:
ΔΞΟΡΚΗ΢ΜΟ΢ ΣΟΤ ΑΛΑΣΗΟΤ
Ιλ ηζην ζάιε ζηη ζαπηέληηα, εη ακπ όκλη θνξνππηηόλε ζέξβεη κέληεο λόζηξνο εη θόξπνξα λόζηξα, πεξ
Υνθκαέι εη ηλ βηξηνύηε Ρνπάρ-Υνθκαέι ξεζεληάλη ακπ ίζην, θαληάζκαηα ρύιε νπη ζηη ζαι ηζειέζηηο, ζαι
ηέξξε εη ηέξξηο ζάιηο, νπη λνπηξηεηνύξκπνο ηξηηνύξαλο εη άληαη ζπέτ λόζηξε θνξλνπά άνπξη βνιάληηο. Ακήλ,
Ακήλ, Ακήλ.
Ακέζσο κεηά ηνπνζεηείηαη θσηηά ζην αιθνφι γηα λα θαεί κε ην αιάηη. Δίλαη απηή ε ζηηγκή αθξηβψο θαηά
ηελ νπνίαλ ζα εθθσλεζεί ε επίθιεζε ηνπ ΢νινκψληα.
Σειεηψλνληαο ηελ ηειεηή, ν αζζελήο ζα πηεη ην λεξφ πνπ είλαη ζην ηξαπέδη, επεηδή ζε απηφ ην λεξφ είλαη ήδε
θαηαηεζεηκέλα ηα ηεξά θάξκαθα.
Ο Άγηνο Θσκάο έιεγε φηη ελάληηα ζηα κάγηα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ΢αιβία (Φαζθφκειν) θαη
ηνλ Απήγαλν, πάληα ρξεζηκνπνηψληαο ηα γηα ιηβάληζκα.
Ζ κέζνδνο πνπ έρνπκε θαλεξψζεη θαη ππνδείμεη εδψ γηα λα ζεξαπεχνληαη νη αζζελείο πνπ έρνπλ βιαθηεί
απφ κάγνπο κε θνχθιεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία γηα λα θαηαπνιεκά θάζε είδνο καγείαο.
ΜΑΤΡΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΓΖ, ΝΤΥΣΔΡΗΓΔ΢
Πξέπεη λα πξνεηδνπνηήζνπκε ηνλ ζπνπδαζηή φηη νη κάγνη ζπλεζίδνπλ λ’ αξξσζηαίλνπλ ηα ζχκαηά ηνπο, φρη
κφλνλ κε «θνχθιεο», αιιά επίζεο θαη κε ηα «ζηνηρεηψδε» νξηζκέλσλ δψσλ, Γη’ απηφ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο
γλσξίδνπλ ρηιηάδεο ηξφπνπο θαη επηδξάζεηο γηα λα πξνθαινχλ βέβεια θάζε είδνπο βιαβψλ ζηα ζχκαηά ηνπο.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν γλσξίδνπκε θάπνηνλ Μαχξν Μάγν ν νπνίνο έζηειλε ηα βακπίξ ή λπρηεξίδεο ζην ζπίηη
ησλ κηζεηψλ ηνπ ζπκάησλ κε ζθνπφ λα ηνπο πξνθαιέζεη ζαλαηεθφξεο βιάβεο. Έηζη απηφο ν ζθνηεηλφο άλζξσπνο
είρε πινπηίζεη κε ηηο «εξγαζίεο» ηνπ ηεο Μαχξεο Μαγείαο κεηαρεηξηδφκελνο κε βιαβεξή ηθαλφηεηα ζηνλ ζηξαηφ
ηνπ απαίζηα γθηξφπηεξα (είδνο δψνπ). Έηξεθε απηά ηα δσάθηα κε ιάδηα κπαλάλαο. Αιιά φηαλ αξλνχληαλ λα ηνλ
ππαθνχζνπλ ηα ηηκσξνχζε αξλνχκελνο ζε απηά θάζε είδνο ηξνθήο. Φπζηθά δελ αλαθέξνπκε ηηο κεζφδνπο απηήο
ηεο Μαγείαο, επεηδή εκείο δελ δηδάζθνπκε Μαχξε Μαγεία.
ΓΗΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΟΤΜΔ ΚΑΗ ΝΑ ΑΗΥΜΑΛΧΣΗΕΟΤΜΔ ΣΗ΢ ΜΑΓΗ΢΢Δ΢
Αιεζηλά φρη κφλνλ ππάξρνπλ Μάγνη, αιιά επίζεο θαη Μάγηζζεο. Απηέο νη γπλαίθεο θαηέρνπλ κπζηηθά, ηα
νπνία εδψ έρνπκε απνθαιχςεη, γηα λα βπζίδνπλ ην θπζηθφ ηνπο ζψκα ζηελ Σέηαξηε Γηάζηαζε. Απηέο βπζίδνληαη κε

26

απηφλ ηνλ ηξφπν ζηηο ζθνηεηλέο πεξηνρέο γηα λα κεηαθέξνληαη ζε καθξηλέο απνζηάζεηο θαη λα πξνθαινχλ
απίζηεπηεο βιάβεο ζηνλ θφζκν.
Αιιά είλαη εχθνιν λα ηηο αηρκαισηίζεηο. Σνπνζεηνχκε ζην πάησκα κεξηθά ςαιίδηα αλνηγκέλα ζε ζρήκα
ζηαπξνχ θαη παζπαιίδεηαη καχξν ζηλάπη κέζα ζηελ θάκαξα ηνπ ζχκαηνο. Σφηε νη Μάγηζζεο πέθηνπλ!
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΖ ΜΑΡΣΤΡΗΑ
Γλσξίδνπκε ηελ πεξίπησζε θάπνηαο θπξίαο ε νπνία δελ πίζηεπε ζηηο Μάγηζζεο. Ήηαλ ζηελ ίδηα λνεηηθή
θαηάζηαζε ζηελ πνία βξίζθνληαη πνιιά άηνκα ηα νπνία έρνπλ απνθηήζεη ζηνηρεία ηεο επίζεκεο θνπιηνχξαο θαη ηα
νπνία έρνπλ δηαλνεηηζκφ.
Λνηπφλ, ε γλσζηή καο έθαλε επίζθεςε ζε κία, πξψηε ηεο εμαδέιθε ε νπνία δνχζε ζε θάπνηα πφιε.
Καηά ην ζνχξνππν, είδαλ νη δχν γπλαίθεο έλα πνπιί καχξνπ ρξψκαηνο, ην νπνίν έκνηαδε ζαλ έλα ζνπηιφηε
ή κία γαινπνχια. Απηφ ην πνπιί θάζηζε ζ’ έλα δέληξν ηεο εζσηεξηθήο απιήο ηνπ ζπηηηνχ. Καη απφ εθεί ζάξθαδε κε
ηηο δχν γπλαίθεο, θαζ’ ελ ζηηγκή εκηκείην ηηο ιέμεηο πνπ απηέο πξφθεξαλ ζηελ ζπλνκηιία ηνπο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο, ε πξψηε εμαδέιθε, ε νπνία θαηάιαβε πεξί ηίλνο επξφθεηην, ηνπνζέηεζε
κεξηθά ςαιίδηα ζε ζηαπξφ, κέζα ζην δσκάηην θαη παζπάιηζε κε καχξν ζηλάπη.
Σν απνηέιεζκα ήηαλ πεξίθεκν. Δθείλν ην παξάμελν πνπιί ην νπνίν δελ είρε απνκαθξπλζεί απφ ην δέληξν
ηεο απιήο, κπήθε ζην δσκάηην ηνπ ζπηηηνχ θαη κεηά απφ άγξην θηεξνχγηζκα… έπεζε επάλσ ζηα ςαιίδηα! Σφηε
κπξνζηά ζηα έθπιεθηα κάηηα ηεο πξψηεο εμαδέιθεο, κεηακνξθψζεθε, ρσξίο ηελ δχλακε λα ην απνθχγεη, ζε
γπλαίθα. Ζ πξψηε εμαδέιθε, ζπκσκέλε θαη αδπζψπεηε, μπινθφπεζε θνβεξά, κ’ έλα καζηίγην πνπ θξαηνχζε ζην
ρέξη, ηελ κάγηζζα θαη ηελ πέηαμε γπκλή ζηνλ δξφκν. Αξγφηεξα, κεξηθνί γείηνλεο, ζπκπνλψληαο ηελ κάγηζζα, ηεο
έθεξαλ ξνχρα γηα λα ζθεπάζεη ηηο ζάξθεο ηεο….Απηή ε πεξίπησζε είλαη εληειψο ηζηνξηθή!
ΛΔΚΔΓΔ΢ ΑΠΟ ΜΑΓΗΑ
Σα θησρά θαη πάζρνληα ζχκαηα απφ κάγηα, έρνπλ ηηο ζάξθεο ηνπο γεκάηεο απφ κεγάινπο καχξνπο ιεθέδεο.
Γεληθά νη γηαηξνί ζηελ δηάγλσζε πνηέ δελ θαηαθέξλνπλ λ’ αλαθαιχςνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηελ πξνέιεπζε απηψλ
ησλ κπζηεξησδψλ ιεθέδσλ.
Αιιά κε ην ιεηηνπξγηθφ ηειεηνπξγηθφ πνπ έρνπκε δηδάμεη εδψ, ζα κπνξνχλ λα ζεξαπεχνπλ, απηνχο ηνπο
ιεθέδεο κέρξη αθφκα λα ηνπο θάλνπλ λα εμαθαληζηνχλ. Χζηφζν, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη κφλνλ κία
ζεξαπεπηηθή αγσγή δελ είλαη αξθεηή γηα λα εμαζθαιίζεη επηηπρία. Κάζε αζζέλεηα ε νπνία πξνμελείηε απφ κάγηα,
ζεξαπεχεηαη αθξηβψο ζε έμε κήλεο κε θαζεκεξηλή θαη επίπνλε εξγαζία, επίκνλα θαη αδπζψπεηα.
΋ηαλ ππάξρεη ππνςία φηη ην ζχκα έρεη θαηαπηεί θάπνηα θαθφβνπιε νπζία, ζα ηνπ δνζεί, θαζεκεξηλά θαη
λεζηηθφ, κηα θνπηαιηά ειαηφιαδν. Καη θαηά ηελ ψξα πνπ ην θαηαπίλεη, ζα ζπλεζίδεη λα πίλεη έλα αθέςεκα απφ
αξζεληθφ απαζφηε, ην νπνίν νλνκάδεηαη επίζεο «άγην ρνξηάξη» ή «πίθν».
ΣΟ ΚΟΤΚΗ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΗΓΝΑΘΗΟ ΚΑΗ ΣΟ «ΚΗΣΡΗΝΟ ΝΔΡΟ»
Αιιά ζε πεξηπηψζεηο πνιχ ζνβαξέο θαη απειπηζηηθέο, ζα θαζαξίζεη ηνλ αζζελή παξέρνληάο ηνπ, ζε
λεζηεία, ην θνπθί (θχακνο)ηνπ Άγηνπ Ηγλάζηνπ. Δίλαη έλα θνπθί πνιχ δξαζηηθφ. Σν ζχκα ησλ Μαχξσλ Μάγσλ ζα
θάλεη εκεηφ ηηο βιαβεξέο νπζίεο.
Αθφκα ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα θάλεη έλα θαζάξηζκα ηνπ ζηνκάρνπ κε ην νλνκαδφκελν «θίηξηλν
λεξφ». Απηφ ην λεξφ πξνεηνηκάδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: Γεκίζηε κε λεξφ έλα θίηξηλν κπνπθάιη ηνπ ελφο
ιίηξνπ, ή κεξηθά κπνπθάιηα. Πξφζζεζε ζην λεξφ έλα γξακκάξην θίηξηλεο θπζηθήο αληιίλεο, ζε θάζε κπνπθάιη.
(Απηή ε αληιίλε είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ρξσκαηίδεη ηα γιπθά θαη ηελ δάραξε ηνπ ςσκηνχ ηελ εκέξα
ησλ Αγίσλ Πάλησλ. Μελ κπεξδεπηείηε κε ηελ νξπθηή αληιίλε).
Σαπψζηε ηα κπνπθάιηα δχν ψξεο θάησ απφ ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ. Μεηά δψζηε ζηνλ αζζελή πνπ έρεη
βιαθηεί απφ βιαβεξέο νπζίεο λα πηεη απφ απηφ ην θίηξηλν λεξφ, έλα πνηήξη θάζε κία ψξα. Κξαηήζηε απηήλ ηελ
ζεξαπεπηηθή αγσγή φζν είλαη αλαγθαίν θαη γηα έλα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα.
ΟΤ΢ΗΔ΢ «ΝΔΚΡΧ΢ΗΜΔ΢»
Τπάξρνπλ αζζελείο νη νπνίνη κνιχλζεθαλ ρσξίο ακθηβνιίεο, νχηε ηηο πην ζηνηρεηψδεηο, κε λεθξψζηκεο
νπζίεο ή κε άιιεο θαηεγνξίαο ππφπησλ νπζηψλ αιιά φρη ιηγφηεξν απερζψλ.
Απηέο νη πεξηπηψζεηο ζεξαπεχνληαη κε ην «θίηξηλν λεξφ».
Ο αζζελήο απφ θαηάπνζε ησλ λεθξψζηκσλ νπζηψλ, παξνπζηάδεη απηά ηα ζπκπηψκαηα: ρξψκα ζαλ ηνπ
πεζακέλνπ, εάλ είλαη θαλνληθφο, εάλ δελ είλαη πνιχ ρνλδξφο νχηε πνιχ ιεπηφο, γίλεηαη θάληαζκα, άθξσο αδχλακν
θαη εμαζζελεκέλν, ηφζν πνπ γίλνληαη αληηιεπηά εχθνια ηα θφθαιά ηνπ. Δπηπιένλ, ληψζεη κία αλαθαησζνχξα ε
νπνία γπξίδεη θαη θηλείηαη ζηαζεξά ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζηνκαρηνχ ηνπ.

27

Έλαο ηέηνηνο αζζελήο, ζα κπνξέζεη λα ζεξαπεπηεί κε ηελ ηεξνηειεζηία πνπ ήδε θαλεξψζακε θαη κε
«θίηξηλν λεξφ».
Τπάξρνπλ επίζεο κσξά ηα νπνία κνιχλζεθαλ δηεζηξακκέλσο κε λεθξψζηκεο νπζίεο. Αιιά ππάξρνπλ
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα πξφζσπα ηα νπνία πξνθάιεζαλ ην θαθφ λα ην θάλνπλ κε ηξφπν απξφζεθην θαη
αζπλείδεην. Γλσξίδνπκε ηελ πεξίπησζε κηαο κηθξνχιαο ζηελ ειηθία ησλ δχν εηψλ, ηεο νπνίαο ε θπζηθή εκθάληζε
ήηαλ αθξηβψο ζαλ εθείλε ελφο ειηθησκέλνπ. Απηφ πξνέθπςε δηφηη νη ζπγγελείο ηηο είραλ βνεζήζεη ζε κία ηαθή ή
ζηνλ εληαθηαζκφ θαη, αξγφηεξα, επηζηξέθνληαο απφ ην λεθξνηαθείν, ήιζαλ ζ’ επαθή κε ην κσξφ, φπσο ήηαλ
θπζηθφ, θαη ην άγγημαλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην κφιπλαλ κε δσηθέο κνξθέο ρσξίο ζψκα, ζαλάζηκα θαη
κνιπζκαηηθά.
΢ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη γηαηξνί απέηπραλ νινθιεξσηηθά. Δκείο, νη αδειθνί ηνπ Νανχ ηελ ζεξαπεχζακε
νξίδνληαο ηεο ελλέα κπάληα κε γάια απφ Γεξκπακπνπάλα (θαιφ ρνξηάξη). Απηφ ην κπάλην εηνηκάδεηαη εχθνια:
βξάδνπκε ηελ Γεξκπακπνπάλα κε γάια θαη κε απηήλ θάλνπκε κπάλην ζην άξξσζην παηδάθη. Απηά ηα ελλέα ινπηξά
γίλνληαη ζε ελλέα κέξεο….Σν απνηέιεζκα ήηαλ εμαηξεηηθφ: ε κηθξνχια ζεξαπεχηεθε εληειψο .
ΚΑΚΟ ΜΑΣΗ
Φαίλεηαη απίζηεπην. Τπάξρνπλ άηνκα ηα νπνία έρνπλ κηα ηξνκεξή ππλσηηζηηθή δχλακε. ΋ηαλ απηά θνηηνχλ
έλα παηδάθη, απαξαηήξεηα απηφ πεζαίλεη αλαπφθεπθηα.
΢πκπηψκαηα: Μεγάιεο καχξεο ζαθνχιεο θάησ απφ ηα κάηηα, ππξεηφο ζην θεθάιη, εκεηφο θαη δηάξξνηα.
΢ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν ζενπξγφο ζα θάλεη καγλεηηθά πεξάζκαηα ζε νιφθιεξν ην ζψκα ηνπ παηδηνχ,
εηδηθά ζην θεθάιη θαη ζην πξφζσπν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα θαληάδεηαη φηη βγάδεη ηα βιαβεξά πγξά θαη ζα ηα
πεηά γξήγνξα ζηα θάξβνπλα απφ θαιά αλακκέλν άλζξαθα.
Απηά ηα πεξάζκαηα εθηεινχληαη, απαγγέιινληαο ηαπηφρξνλα ηνλ εμνξθηζκφ ησλ Δπηά ηεο ΢νθίαο ηνπ
βαζηιηά ΢νινκψληα.
Γεληθά, πεζαίλνπλ ρηιηάδεο παηδηά ζηηο πφιεηο εμ’ αηηίαο απηήο ηεο αζζέλεηαο. ΋ηαλ νη γηαηξνί εθδίδνπλ ην
πηζηνπνηεηηθφ ζαλάηνπ, δειψλνπλ φηη ηα παηδηά έρνπλ πεζάλεη απφ εληεξηθή κφιπλζε. Θα ήηαλ πνιιά ηα παηδηά ηα
νπνία ζα ζσδφληνπζαλ ζηηο πφιεηο, εάλ νη γνλείο ηνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπληαγέο γηα λα ηα βνεζήζνπλ, ρσξίο λα
ηνπο ελδηαθέξεη ε αδηθαηνιφγεηε επίθξηζε.
Απνθεχγεηαη ην «κάηηαζκα» ζηνιίδνληαο ηα κσξά κε ρξπζά δαθηπιίδηα ηνπνζεηεκέλα ζηα δάθηπιά ηνπο ή
θηηάρλνληάο ηνπο λα θνξνχλ βξαρηφιηα απφ απζεληηθφ θνξάιιη. Δπίζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ράλδξεο.
ΜΑΓΗΚΟ΢ ΚΤΚΛΟ΢
Ο Μαγηθφο Κχθινο ρξεζηκεχεη γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηηο επηζέζεηο ησλ ζθνηεηλψλ. Απηφο ν θχθινο δελ
πξέπεη λα είλαη εληειψο θιεηζηφο, αιιά ζα δηαθφπηεηαη ζηελ ηξνρηά ηνπ απφ ηελ ζθξαγίδα ηνπ ΢νινκψληα.
Απηή ε ζθξαγίδα είλαη ζρεκαηηζκέλε απφ ηα δχν αληαγσληζηηθά ηξίγσλα: ην ηξίγσλν ηνπ Φσηφο θαη ην
ηξίγσλν ηνπ ΢θφηνπο.
Σν πξψην είλαη ν Υξηζηφο ηνπ θάζε αλζξψπνπ, ν Απαζηξάπησλ Γξάθνο ηεο ΢νθίαο: Παηήξ, Τηφο θαη Άγην
Πλεχκα. Σν δεχηεξν είλαη ν Μαχξνο Γξάθνο κε ηα ηξία θεθάιηα, ην ςπρνινγηθφ εγψ. Καη απηφ ην ςπρνινγηθφ εγψ
είλαη ζρεκαηηζκέλν απφ ηνπο ηξεηο πξνδφηεο νη νπνίνη θνλεχνπλ ηνλ Υηξάκ Ακπίθ, παίξλνληαο ηελ ζέζε ηνπ, απηφλ
ηνλ Γάζθαιν, ηελ Αλψηεξε Σξηάδα ηνπ αλζξψπνπ, ηνλ εζσηεξηθφ Θεφ ηνπ..
Ο Μαχξνο Γξάθνο είλαη ηξηζππφζηαηνο, ειέγρεη ηα ζψκαηα αζηξηθφ, λνεηηθφ θαη αηηηαηφ. Απηή είλαη ε
Μέδνπζα ηεο νπνίαο ην θεθάιη είλαη δηάζπαξην κε θαξκαθεξά θίδηα.
Σψξα ινηπφλ, θάζε άλζξσπνο πξέπεη λ’ απνθεθαιίζεη απηήλ ηελ Μέδνπζα κε ην Πχξηλν ΢παζί ηνπ Πεξζέα.
Έηζη ινηπφλ ν καζεηήο πνπ ζέιεη λα ππεξαζπίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηελ δξάζε ηεο Μαχξεο Μαγείαο,
πξέπεη λα ζπλεζίζεη λα ζρεκαηίδεη λνεηηθά ηνλ θχθιν ηνπ. Πξέπεη λα ην θάλεη απηφ πξνηνχ θνηκεζεί, ή θάζε θνξά
πνπ απηφ είλαη απαξαίηεην.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11
ΛΔΤΚΖ ΚΑΗ ΜΑΤΡΖ ΜΑΓΔΗΑ
ΦΟΒΗΔ΢ ΚΑΗ ΚΑΣΟΥΔ΢
Οη Μαχξνη Μάγνη γλσξίδνπλ επίζεο λα ηαιαηπσξνχλ ηα ζχκαηά ηνπο κε έκκνλεο ηδέεο .
΢ην ίδην, ην Δπαγγέιην κηιά γηα πνιιέο πεξηπηψζεηο θαηνρψλ.
Γεληθά, ηα κέληηνπκ ηνπ Πλεπκαηηζκνχ δηαθαηέρνληαη απφ ιάξβεο νη νπνίεο ζπξξένπλ νκαδηθά ζηηο
θαηψηεξεο πεξηνρέο ηνπ Αζηξηθνχ Κφζκνπ θαη επίζεο απφ δαηκφληα.

28

΋ιεο απηέο νη πεξηπηψζεηο ζεξαπεχνληαη απαγγέιινληαο κπξνζηά ζηνλ αζζελή ην αθφινπζν:
ΔΞΟΡΚΗ΢ΜΟ΢ ΣΧΝ ΣΔ΢΢ΑΡΧΝ
Κάπνπη κόξηνπκ, ίκπεξεη ηίκπη Νηνκηλνπο πεξ βίβνπκ εη ληεβόηνπκ ζεξπέληνπκ. Κεξνύκπ, ίκπεξεη
ηίκπη, Νηόκηλνπο πεξ Αδάκ Γηνη-Καβάη! Αθνπίια έξαλο, ηκπεξεη ηίκπη Νηόκηλνπο πεξ άιαο Σάνπξη! ΢έξπελο,
Ικπεξεη ηίκπη Νηόκηλνπο Σεηξαγξάκκαηνλ πεξ άγγεινπκ εη ιεόλεκ!
Μηθαέι, Γακπξηέι, Ραθαέι, Αλαέι!
ΦΛΟΫΑΣ ΟΤΝΣΟΡ πεξ εζπίξηηνπκ ΔΛΟΥΙΜ.
ΦΙΑΣ θηξκακέληνπκ πεξ ΓΙΟΝΣ-ΥΔ-ΒΑΟΤ-ΥΔ ΢ΑΒΒΑΩΘ.
ΜΑΝΔΑΣ ΣΔΡΡΑ πεξ Αδάκ Γηνη-θαβάη.
ΦΙΑΣ ΓΙΟΤΝΣΙΚΙΟΤΜ πεξ ίγθλεκ ηλ βηξηνύηε ΜΙΚΑΔΛ.
Άγγειε κε ηα λεθξά κάηηα, ππάθνπζε ή ζθνξπίζνπ κε απηό ην αγηαζκέλν λεξό.
Σαύξε θηεξσηέ, δνύιεπε ή επέζηξεθε ζηελ γε, εάλ δελ ζέιεηο λα ζε θεληξίζσ κε απηό εδώ ην μίθνο.
Αεηέ αιπζνδεκέλε, ππάθνπζε πξν απηνύ ηνπ ζεκείνπ, ή νπηζζνρώξεζε κπξνζηά ζε απηό ην θύζεκα.
Φίδη θηλεηό, ζύξζνπ ζηα πόδηα κνπ ή ζα βαζαλίδεζαη από ηελ ηεξή θσηηά θαη γίλε θαπλόο κε ηα
αξώκαηα πνπ εγώ θαίσ.
Δίζε ην λεξό λα επηζηξέθεη ζην λεξό. Δίζε ε θσηηά λα θαίεη. Δίζε ν αέξαο λα θπθινθνξεί. Δίζε ε γε λα
πέθηεη επάλσ ζηελ γε από ηελ αξεηή ηνπ Πεληαγξάκκαηνο, πνπ είλαη ην πξσηλό Αζηέξη, θαη ζην όλνκα ηνπ
Σεηξαγξάκκαηνλ, πνπ είλαη γξακκέλν ζην θέληξν ηνπ Φσηεηλνύ ΢ηαπξνύ. Ακήλ, Ακήλ, Ακήλ.
ΣΔΛΔΣΟΤΡΓΗΚΟ: Δπίζεο κπνξεί λα πεη ηνλ Δμνξθηζκφ ησλ Δπηά ηνπ Βαζηιηά ΢νινκψληα, έηζη φπσο
είλαη γξακκέλνο ζην βηβιίν καο «Δζσηεξηθή Πξαγκαηεία Θενπξγίαο».
Δπηπιένλ ιηβαλίδνπκε κπξνζηά ζηνλ αζζελή κε Φαζθφκειν θαη Απήγαλν, ηα νπνία ζα θανχλ ζηα
θάξβνπλα.
Γη’ απηφλ ηνλ ζθνπφ ζα ελεξγήζεηε φπσο ήδε εμεγήζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.
Θα ζρεδηαζηεί ζην θαηψθιη ηεο πφξηαο ην Πεληάγσλν ηνπ ΢νινκψληα, έηζη φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ
αθφινπζε ππφδεημε:
Ζ αλψηεξε γσλία ηνπ Αζηεξηνχ κε ηηο πέληε Κνξπθέο, ζα θαηεπζχλεηαη πξνο ηα κέζα, νη δχν αληίζεηεο
γσλίεο πξνο ηα έμσ. Εσγξαθίδεηαη κε θάξβνπλν ζην πάησκα.
Έπεηηα ζα δηαηάδεηε ηνπο ΢θνηεηλνχο, «ζην φλνκα ηνπ Υξηζηνχ, απφ ηελ Γχλακε ηνπ Υξηζηνχ, απφ ην
Μεγαιείν ηνπ Υξηζηνχ, λα εγθαηαιείςνπλ ην ζψκα ηνπ ζχκαηνο».
ΔΥΘΡΟΣΖΣΔ΢
Οη Μαχξνη Μάγνη δεκηνπξγνχλ ερζξφηεηεο ζηα άηνκα. Οη ερζξνί θάλνπλ επίζεζε παξαθηλνχκελνη απφ ηελ
Μαχξε ΢ηνά.
Καη αλ ν καζεηήο δελ γλσξίδεη λα ζπγθξαηείηαη ή λα ειέγρεηαη απηφο ν ίδηνο, απνηπγράλεη θαη
απνκαθξχλεηαη απφ ην κνλνπάηη.
Διέγρεηαη ν ερζξφο θαη δηαιχνληαη νη ερζξφηεηεο, κε ην αθφινπζν θιεηδί:
Ξαπιψλεη ν καζεηήο ζην θξεβάηη. Υαιαξψλεη φινπο ηνπο κπο ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Απνθνηκηέηαη
πξνζπαζψληαο λα ζπγθεληξψλεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ ερζξνχ. Φαληάδεηαη απηήλ ηελ θαξδηά ζαλ έλα Ηεξφ ην νπνίν
πξνκεζεχεη άπεηξε αγάπε. Ννεηηθά ηνπνζεηεί ζε απηήλ ηελ θαξδηά ηελ εηθφλα ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή. Μία εηθφλα
γεκάηε απφ αγάπε!
Αξγφηεξα, θαληάδεηαη φηη παξαηεξεί ην ζθπζξψπηαζκα απηνχ ηνπ ερζξνχ. Παξαηεξεί κεηαμχ ησλ δπν
θξπδηψλ, κέζα ζηνλ λνπ απηνχ ηνπ ερζξνχ, ηελ εηθφλα, αιιά γεκάηε απφ κία δπλαηή αγάπε. ΢ε απηήλ ηελ πξαθηηθή
είλαη απαξαίηεην ν καζεηήο λα ληψζεη κηα πξαγκαηηθή αγάπε γηα εθείλνλ ηνλ ερζξφ ν νπνίνο κηζεί ηνλ καζεηή.
Αο γίλεη θαηαλνεηφ φηη δελ πξφθεηηαη γηα πξνζπνηεηή αγάπε. Δίλαη νπζηψδεο λα θηάζεη λα ηελ λνηψζεη γηα
ην ππνθείκελν εθείλν πνπ κηζεί, γηα ηνλ ερζξφ. Δάλ παξ’ φια απηά, ν ερζξφο επηκέλεη λα πξνθαιεί βιάβε, ηφηε
πξέπεη λα εξγάδεηαη κε ην καγέτ.(θπηφ).
ΣΟ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΓΔ΢ ΣΟΤ ΜΑΓΔΨ
Ο καζεηήο ζα πάεη ζηα πεξίρσξα ηεο πφιεο ή ηνπ ρσξηνχ πνπ κέλεη. Θα ςάμεη λα βξεη ζην ρσξάθη έλα
καγέτ. Με έλα μπιαξάθη ζα θάλεη έλαλ θχθιν ζην έδαθνο, απφ δεμηά πξνο αξηζηεξά, γχξσ απφ ην καγέΨ. Οη
δηαζηάζεηο ηνπ θχθινπ ζα είλαη πεξίπνπ ηέζζεξηο παιάκεο ηνπ ρεξηνχ γχξσ απφ ην θπηφ. Θα επινγήζεη ην καγέΨ.
Καη ζα θάλεη παξάθιεζε ζην ζηνηρεηψδεο ηνπ θπηνχ λα κεηαθεξζεί εθεί φπνπ βξίζθεηαη ν ερζξφο ηνπ νπνίνπ ε
δξάζε πξφθεηηαη λ’ αληηθξνπζηεί θαη λα ηνπ δηαιχζεη ηηο άξξσζηεο ζθέςεηο ηνπ. Μεηά, κ’ έλα καραίξη ζα θφςεη έλα

29

θνκκάηη απφ ην θχιιν ηνπ καγέτ. Θα θξαηήζεη απηφ ην θνκκάηη κέζα ζηα ρέξηα ηνπ. Καη, κε άπεηξε ζέιεζε, ζα
δψζεη δηαηαγή ζην «ζηνηρεηψδεο» ηνπ καγέτ γηα ππέξηαηε ππαθνή. Καη ζα ην δηαηάμεη λα κεηαθεξζεί ακέζσο ζηνλ
ερζξφ , θαη λα παξακείλεη καδί κε απηφλ γηα λα ηνπ δηαιχζεη ηηο άξξσζηεο ζθέςεηο ηνπ. Σαπηφρξνλα ζα
θσλνπνηνχληαη κάληξακο .
ΜΑΝΣΡΑΜ΢: Σα κάληξακο πνπ ζα θσλνπνηνχληαη ζηηο ζηηγκέο ηεο πξαθηηθήο θάζε κηαο Σειεηνπξγίαο,
είλαη ηα αθφινπζα:
ΛΗΒΗΒ ΛΔΝΟΝΗΝΑ΢ ΛΔΝΟΝΟΝ
Γίδεηαη ζε θάζε γξάκκα κία ζαλ ηελ αληήρεζε ηνπ ήρνπ ηεο θακπάλαο. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη
εθπιεθηηθφ. Έηζη ην πξναλαθεξζέλ ζηνηρεηψδεο ζα δηαιχζεη ηηο θαθνπξναίξεηεο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα
κίζνπο ηνπ ερζξνχ θαη ηφηε απηφο ζα κεηαηξαπεί ζε θίιν. Αιιά ην νπζηψδεο ζε απηέο ηηο πξαθηηθέο, είλαη λα
θηάζεηο λ’ αγαπάο αιεζηλά θαη κε φιε ηελ θαξδηά, γηα λα γίλεηαη γλσζηφ ζηνλ ερζξφ.
Δπίζεο πξέπεη λα ππεξαζπίδεηαη απφ ηνπο ερζξνχο ηνπ ν καζεηήο, ζε πεξηπηψζεηο επείγνπζεο θαη ζνβαξέο,
κε απηά ηα άιια κάληξακο:
Κιηκ, Κξηζλάγηα, Γθνβηληάγηα, Γθνπηγηάλα, Βαιηακπάγηα, ΢νπάρα.
ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΚΑΚΔ΢ ΢ΤΝΖΘΔΗΔ΢
Οη ΢θνηεηλνί ζπλεζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ξνπή ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηα βίηζηα, γηα λα ηνλ
απνκαθξχλνπλ απφ ην Μνλνπάηη θαη γηα λα ηνπ δεκηνπξγνχλ ηεξάζηηα βιάβε, κε ηελ ρξήζε ησλ πνηψλ, ησλ
λαξθσηηθψλ, ηελ πξαθηηθή ηεο ζπλνπζίαο, θηι.
Κάζε καζεηήο ή δάζθαινο ηεο Λεπθήο ΢ηνάο απέρεη απφ φια απηά. ΋ζνλ αθνξά ην πνηφ, κεξηθνί απφ
απηνχο έρνπλ άδεηα λα πηνπλ ή λα δνθηκάζνπλ κέρξη ηξία πνηεξάθηα, ή ηξία κηθξά πνηήξηα κπχξαο. Δάλ πάξνπλ
ηέηαξην ζα παξαβηάζνπλ ηνλ Νφκν.
΢ηα ζέαηξα αθζνλνχλ νη εηθφλεο θαη ηα έξγα ηεο Μαχξεο Μαγείαο, επεηδή απηή ηνπο θξαηά θάησ απφ ηελ
επηξξνή ηεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ν ζεαηήο παξαηεξεί κία πνξλνγξαθηθή ζθελή ή αθνχεη ιέμεηο κε δηπιή θαη
θαθφβνπιε έλλνηα. Απηά ηα ζθνηεηλά άηνκα ηεο λνζεξήο δηαζθέδαζεο πιεγψλνπλ ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα
ηνπ καηηνχ θαη ηελ αθνή θαη θζάλνπλ κέρξη ηνλ λνπ.
Σφηε, ην Φπρνινγηθφ Δγψ ηνπ θάζε αηφκνπ παξεκβαίλεη δεκηνπξγψληαο ζην λνεηηθφ επίπεδν, έλα δσληαλφ
ΟΜΟΗΧΜΑ απνιχησο φκνην κ’ εθείλν ην νπνίν πξνζέιθπζε ν ζεαηήο.
Απηφ ην νκνίσκα είλαη πξνηθηζκέλν κε ΢ΤΝΔΗΓΖ΢Ζ, θαη κεηαηξέπεηαη ζ’ έλα αιεζηλφ ΝΟΖΣΗΚΟ
ΓΑΗΜΟΝΗΟ κε ην νπνίν ζπλνπζηάδεηαη, φρη ιίγεο θνξέο ν ζεαηήο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ σξψλ ηνπ χπλνπ,
πξνθαιψληαο, φπσο είλαη θπζηθφ, ηηο λπθηεξηλέο ξεχζεηο.
Οη θηλεκαηνγξάθνη, είλαη ρεηξφηεξνη, επεηδή αθζνλνχλ πεξηζζφηεξν θαη γηα ηελ ηφζν βιαβεξή
δεκνηηθφηεηα πνπ ηνπο έρνπλ πξνζδψζεη νη παξαγσγνί ησλ ηαηληψλ.
Οη καζεηέο δελ πξέπεη λα ζπρλάδνπλ ζηηο θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο.
Σα ζέαηξα θαη νη θηλεκαηνγξάθνη, πξνο ην παξφλ, δπζηπρψο είλαη θέληξα πνπ έρνπλ κεηαηξαπεί, κε ηελ
ζξαζχηεηα ηνπο πξνο ηελ δηαθζνξά, ζε αιεζηλνχο θαη νινθάλεξνπο λανχο ηεο Μαχξεο Μαγείαο, κε ηηο παλνπξγίεο
ηνπο ή ηηο δεισκέλεο πξαθηηθέο Μαχξεο Μαγείαο βιαβεξέο γηα ην λνεηηθφ επίπεδν ησλ αηφκσλ.
Υεηξφηεξα θαη ζίγνπξα, ηαπηφρξνλα θαη νδπλεξά, ζπκπεξάζκαηα ή κειέηεο κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ζε
ζρέζε κε ηα Νπθηεξηλά Κέληξα ελψ ηφζν άζρεκα ήζε έρνπλ πξνθαιέζεη ηελ ζεκεξηλή λενιαία.
Οη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ λα ππεξαζπίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο απφ απηνχο ηνπο βξψκηθνπο
πεηξαζκνχο. Τπάξρνπλ γπλαίθεο νη νπνίεο ζπζζσξεχνπλ αλ θαη δελ ην γλσξίδνπλ, κεγάιε πνζφηεηα δαηκνληθήο
δχλακεο. Πνιιέο θνξέο απηέο νη γπλαίθεο δελ είλαη ππεξβνιηθά φκνξθεο, αιιά βξίζθνληαη ζηελ ππεξεζία ηνπ
Λνχζηθεξ.
Σφηε, νη αθειείο καζεηέο αηζζάλνληαη αθαηαλίθεηε έιμε γη’ απηέο θαη αγσλίδνληαη αιιά, ηειηθά, πέθηνπλ
ζε κία ζθαίξα επηξξνήο θαη ζε κία αλαπφθεπθηε πξάμε ησλ πεηξαζκψλ.
Σφηε απνηπγράλνπλ ζην κνλνπάηη! Απηέο νη γπλαίθεο, κε ηελ δαηκνληθή ηνπο δχλακε, ππλσηίδνπλ αιεζηλά
θαη ειθχνπλ ηνπο αδχλακνπο.
Τπάξρεη, γη’ απηφλ ηνλ ζθνπφ, έλα Ηεξφ Κιεηδί γηα λα ππεξαζπηδφκαζηε απφ απηνχο ηνπο ηξνκεξνχο
πεηξαζκνχο, ην Πάηεξ Τκψλ, φηαλ δηαθαψο πξνζεπρφκαζηε θαη ζηνραδφκαζηε ρσξίο βία θαη κε κεγάιε δχλακε
ζέιεζεο.
ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΔΠΗΓΡΑ΢Ζ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢
Οη ΢θνηεηλνί είλαη ηξνκεξά δηαλνεηηθνί. Έρνπκε γλσξίζεη Μαχξνπο Μάγνπο κε αζηξαθηεξά ραξίζκαηα,
ιακπεξνχο ζε δηαλφεζε. Απηνί νη ΢θνηεηλνί εθκεηαιιεχνληαη ηελ δηάλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ζπνπδαζηή, ζαλ

30

εξγαιείν γηα λα ηνλ απνκαθξχλνπλ απφ ηνλ αιεζηλφ Γξφκν ηνπ Φσηφο. Οη Γαίκνλεο, ελ ηνχηνηο πνπ είλαη
εμαηξεηηθά δηαλνεηηθνί, είλαη δηεζηξακκέλα πφξλνη.
Πνιιέο φςεηο ηεο επίζεκεο ηέρλεο ηεο ζηξαηεπκέλεο ηέρλεο, θαλεξψλνπλ ηελ παξέκβαζε ή ηελ επηξξνή
ησλ δηαλννχκελσλ ΢θνηεηλψλ.
Ο εζσηεξηθφο ζπνπδαζηήο ζα πξνζηαηεχεηαη απφ φινπο απηνχο ηνπο λνζεξνχο θαη πιαλεπηέο
δηαλννχκελνπο δίλνληαο πξνζνρή ζηελ θσλή ηεο θαξδηάο ηνπ, ζαλ εμεξεπλεηήο ησλ Γξφκσλ ηνπ Φσηφο, ζαλ
ππνςήθηνο ησλ Αλσηέξσλ Κφζκσλ θαη ζηελ θσλή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαη ηεο δηθήο ηνπ νηθείαο Θεφηεηαο,
ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ Θενχ.
ΠΛΑ΢ΣΟΗ ΠΡΟΦΖΣΔ΢
Κάζε ςεχηηθνο πξνθήηεο είλαη πφξλνο.
Έηζη, θάζε πξνθήηεο πνπ ζπκβνπιεχεη ηελ εθζπεξκάησζε ηνπ ΢πεξκαηηθνχ Ληθέξ, είλαη πιαζηφο
πξνθήηεο θαη είλαη θάησ απφ ηηο δηαηαγέο ηεο Μαχξεο ΢ηνάο θαη ησλ ΢θνηεηλψλ.
«Απφ ηα θξνχηα ηνπο , ζα ηνπο γλσξίζεηε» .
ΠΑΡΔΜΒΑ΢Ζ ΣΧΝ ΢ΣΟΗΥΔΗΑΚΧΝ
Σα «ζηνηρεηαθά» ζπλεζίδνπλ λα πξνθαινχλ βιάβεο ζηα άηνκα, ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζχκαηά ηνπο.
Τπάξρνπλ πνιιά είδε «ζηνηρεηαθψλ»: Σα Άινγα, ηα θαληάζκαηα, ηα Ηλθνχκπνπο, ηα ΢ηθνχκπνπο, νη δξάθνληεο, νη
Βαζηιίζθνη, νη Άξπηεο, νη Λένληεο. (Πξνηείλνπκε «Σα ζηνηρεηψδε» ηνπ Φξαλο Υάξηκαλ).
Σα Ηλθνχκπνπο παξάγνληαη απφ ηηο γπλαίθεο νη νπνίεο ζπαηαινχλ ην ΢πεξκαηηθφ Ληθέξ. Σα ΢ηθνχκπνπο,
παξάγνληαη απφ ηνλ άξξελα ν νπνίνο εθζπεξκαηψλεη, επίζεο ην ΢πεξκαηηθφ Ληθέξ.
Σα Ηλθνχκπνπο είλαη αξζεληθά, ηα ΢ηθνχκπνπο είλαη ζειπθά. Απηά ηα ζηνηρεηψδε παξαθηλνχλ ηνπο
γελλήηνξεο ηνπο λα επαλαιακβάλνπλ ηελ πξάμε ε νπνία ηνπο έδσζε δσή. Καη δνπλ κε ηηο δαπάλεο ηνπ Εσηηθνχ
΢ψκαηνο ησλ γελλεηφξσλ ηνπο. Σφηε εθείλνη εμαζζελνχλ απφ απηά, φπσο είλαη θπζηθφ. Σα Ηλθνχκπνπο θαη ηα
΢ηθνχκπνπο, δηαιχνληαη κε αζαθέηηθα.(Θεηάθηζκα;)
Ρίρλνπκε ηελ αζαθέηηθα επάλσ ζηα θάξβνπλα. Καη κε απηφ ην ιηβάληζκα θαζαξίδεηαη ε αηκφζθαηξα απφ ηηο
ιάξβεο, νη νπνίεο δηαιχνληαη.
΢πληζηάηαη, επίζεο λα βάδνπκε ζεηάθη κέζα ζηα παπνχηζηα. Οη αηζεξηθέο αλαζπκηάζεηο νη νπνίεο
αλπςψλνληαη απφ ην ζεηάθη δηαιχνπλ απηέο ηηο επηθίλδπλεο ιάξβεο.
Σα Φαληάζκαηα ζεξγηαλίδνπλ ηηο λχθηεο θαη εηζέξρνληαη κέζα ζηα θξεβάηηα ησλ ζπλνπζηαδφκελσλ γηα λα
γνληκνπνηνχλ ην ζπέξκα πνπ ρχλεηαη, κε ην νπνίν παξάγνπλ αλαξίζκεηεο ιάξβεο θάζε είδνπο .
Σν ζεηάθη θαη ε αζαθέηηθα(;) ζέηνπλ ηέξκα ζε φιεο απηέο ηηο ιάξβεο. Ζ ιάξβα ε νλνκαδφκελε Γξάθσλ
εηζβάιεη πεξηζζφηεξν ζηα δσκάηηα ησλ πφξλσλ. ΢ρεκαηίδεηαη κε ην ΢πεξκαηηθφ Ληθέξ, δηαιχεηαη κε ην ζεηάθη θαη
ηελ αζαθέηηθα(;)..
Σα ζηνηρεηαθά έρνπλ ξίμεη ηνπο καζεηέο ζηελ άβπζζν ηνπ πεηξαζκνχ. Γη’ απηφ θάζε καζεηήο πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεί ην ζεηάθη θαη ηελ αζαθέηηθα.
Οη Μαχξνη Μάγνη ρξεζηκνπνηνχλ φιεο απηέο ηηο ιάξβεο γηα λα εθηξέπνπλ θαη λα βιάπηνπλ ηνπο καζεηέο.

31

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12
ΣΟ ΑΝΑΜΜΔΝΟ ΚΑΜΗΝΗ ΣΟΤ ΖΦΑΗ΢ΣΟΤ
ΣΟ ΑΓΗΟ ΟΚΣΧ
Ήδε αλαθέξακε ζην βηβιίν «Σα Μεγάια Μπζηήξηα», φηη ν άλζξσπνο βγήθε απφ ηνλ Παξάδεηζν απφ ηελ
πφξηα ηνπ ΢εμ. Καη φηη κφλνλ απφ απηήλ ηελ πφξηα κπνξεί λα επηζηξέςεη μαλά ζηελ Δδέκ. Ζ Δδέκ είλαη ην ίδην ην
΢εμ!
Ο Μάμ Υέληει είπε φηη ζηελ θαξδηά ηεο Γεο βξίζθεηαη ην ΢εκείν ηνπ Απείξνπ, ην Άγην Οθηψ. Απηφ ην ίδην
δηαβεβαηψλεη ν Μέγαο Γάζθαινο ν νλνκαδφκελνο ΗΛΑΡΗΧΝ o ΗΥ.
Θα είκαζηε ζαθείο. Σν ΢εκείν ηνπ Απείξνπ είλαη έλα θιεηδί δπλάκεσλ. ΢ε απηφ βξίζθνληαη ζπκβνιηθά, ν
Δγθέθαινο, ε Καξδηά θαη ην ΢εμ ηνπ Πιαλεηηθνχ Σδίλη.
Σψξα, αλ απεηθνλίζνπκε παξαζηαηηθά απηφ ην Άγην Οθηψ, νη δπν θχθινη νη νπνίνη ην ζρεκαηίδνπλ είλαη,
αληίζηνηρα, ην ΢εμ θαη ν Δγθέθαινο. Καη ην θέληξν απηνχ ηνπ Οθηψ, φπνπ ελψλνληαη νη δπν θχθινη, ζπκβνιίδεη ηελ
Καξδηά.
Ο αγψλαο πνπ αξρίδεη ζην πεπξσκέλν ηνπ αλζξψπνπ, είλαη ηξνκεξφο: Δγθέθαινο ελαληίνλ ζεμ! Καη ζεμ
ελαληίνλ Δγθεθάινπ!…..Καη, απηφ ην νπνίν είλαη πην ηξνκαθηηθφ, πην νδπλεξφ: Καξδηά ελαληίνλ Καξδηάο! Απηφ ην
αληηιακβάλνληαη απηνί νη νπνίνη έρνπλ αγαπήζεη πνιχ….
ΣΟ ΑΓΗΟ ΟΚΣΧ ΚΑΗ ΣΟ ΚΖΡΤΚΔΗΟ ΣΟΤ ΔΡΜΖ
Σν Άγην Οθηψ απεηθνλίδεη, απφ άιιε άπνςε, ηα δχν γαγγιηαθά θνξδφληα ηα νπνία ήδε αλαθέξζεθαλ θαη ηα
νπνία νλνκάδνληαη ζηελ Αλαηνιή ΗΓΑ θαη ΠΗΓΓΑΛΑ, ηα νπνία ηπιηγκέλα ζηνλ λσηηαίν κπειφ, ζρεκαηίδνπλ ην
θεξχθεην ηνπ Δξκή.
Απφ έλα απφ απηά ηα θνξδφληα, ήδε ην είπακε, αλεβαίλεη ε θσηηά θαη απφ ηελ άιιε αλεβαίλεη ην λεξφ. Ζ
θσηηά ηνπ Φαέζσλα θαη ην λεξφ ηνπ Αρέξνληα, ηα νπνία δηαζηαπξψλνληαη ζηελ Δλάηε ΢θαίξα θαη ζρεκαηίδνπλ ην
΢εκείν ηνπ Απείξνπ.
ΣΟ ΑΓΗΟ ΟΚΣΧ ΚΑΗ ΣΟ ΜΔΣΧΠΗΚΟ Σ΢ΑΚΡΑ΢
Ο Μεγάινο Γάζθαινο Ηιαξίσλ ν ΗΥ, ηππφηεο ηνπ Αγίνπ Γθξηάι, Πξίγθηπαο ηεο Ηεξνπζαιήκ θαη Φχιαθαο
ηνπ Νανχ, έρεη πεη φηη θέξλνληαο ην ΢εκείν ηνπ Απείξνπ ζηαζεξά ζην Μεησπηθφ Σζάθξαο θαη δηαινγηδφκελνο ζην
Ηεξφ Σάγκα ηνπ Θηβέη, ν εζσηεξηθφο ζπνπδαζηήο «μεδηπιψλεηαη» εθζθελδνλίδεηαη ζην Αζηξηθφ θαη, ζε
νπνηνδήπνηε ιεπηφ παξνπζηάδεηαη ζπλεηδεηά ζηνλ Ναφ, φπνπ, αθνχ ππνβιεζεί ζε πνιιέο δνθηκαζίεο ,ηνπ
παξαδίδεηαη «κπζηηθά» ην ππέξνρν ΑΡΚΑΝΟ Α.Ε.Φ. Φ+Ν=΢. Πξάγκαηη: Φσηηά + Νεξφ = ΢πλείδεζε. Αζθαιψο,
ε Φσηηά θαη ην Νεξφ ηεο Δλάηεο ΢θαίξαο, ηνπ ΢εμ ζαλ εξγαιείν ηεο Αγηνπνίεζεο, έρνπλ ηελ δχλακε λα μππλνχλ
ηελ ζπλείδεζε ηνπ ζπνπδαζηή ζηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο (F+A=C).
Έηζη εμεγνχκε ην γηαηί νη δπν Μάξηπξεο ηεο Απνθάιπςεο απνλέκνπλ ηελ δχλακε ηεο ΠΡΟΦΖΣΔΗΑ΢.
ΣΟ ΢ΗΓΖΡΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤ ΖΦΑΗ΢ΣΟΤ
΢ηελ Δλάηε ΢θαίξα βξίζθεηαη ην αλακκέλν θακίλη ηνπ Ζθαίζηνπ. Απηφ ην θακίλη είλαη ην ΢εμ!…Δθεί
θαηεβαίλνπλ, ν Άξεο γηα λα ακβιχλεη ην ΢παζί θαη λα θαηαθηήζεη ηελ θαξδηά ηεο Αθξνδίηεο (ε κχεζε Βελνχζηα),
ν Δξκήο γηα λα θαζαξίζεη ηνπο ζηάβινπο ηνπ Απγεία (νη ζηάβινη ηεο ςπρήο) κε ηελ Ηεξή Φσηηά, θαη ν Πεξζέαο γηα
λα θφςεη ην θεθάιη ηεο Μέδνπζαο (ν ΢αηαλάο, ην Φπρνινγηθφ Δγψ), κε ην Φινγεξφ ΢παζί. Καη απηφ ην θεθάιη, ην
ζπαξκέλν κε θίδηα, ν εζσηεξηθφο ζπνπδαζηήο πξέπεη λα ην παξαδψζεη ζηελ Αζελά, ηελ Θεά ηεο ΢νθίαο.
Μφλνλ ζην αλακκέλν θακίλη ηνπ Ζθαίζηνπ, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε Μχεζε Βελνχζηα! Μφλνλ ζην
αλακκέλν θακίλη ηνπ Ζθαίζηνπ, πξαγκαηνπνηείηαη εληειψο ε θάζαξζε! Μφλνλ ζην αλακκέλν θακίλη ηνπ Ζθαίζηνπ,
κπνξείηε λ’ απνθεθαιίζεηε ην Δγψ, Δκέλα ηνλ Ίδην, ηνλ ΢αηαλά ηεο Ηεξήο Βίβινπ!…
Δθείλνο πνπ επηζπκεί λα εηζέιζεη ζηελ Ηεξή Πφιε κε ηηο Δλλέα Πφξηεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην
Bhagawad Gita,πξέπεη λ’ απνθαζίζεη λα θαηέβεη νξηζηηθά ζην αλακκέλν θακίλη ηνπ Ζθαίζηνπ.
΢ΣΔΝΖ ΔΗΝΑΗ Ζ ΠΤΛΖ
Αθζνλνχλ νη εζσηεξηθνί ζπνπδαζηέο νη νπνίνη, ιαλζαζκέλα, δειψλνπλ φηη ππάξρνπλ πνιινί δξφκνη γηα λα
θηάζνπλ ζηνλ Θεφ. Αιιά ν Μεγάινο Θετθφο Γάζθαινο Ηεζνχο είπε: «΢ηελή είλαη ε Πχιε θαη δχζβαηνο ν δξφκνο
πνπ νδεγεί ζην Φσο θαη πνιινί ιίγνη είλαη απηνί νη νπνίνη ηνλ αλαθαιχπηνπλ».
Δάλ ν εζσηεξηθφο ζπνπδαζηήο δηεξεπλά πξνζεθηηθά φιν απηφ πνπ είλαη ηα Σέζζεξα Δπαγγέιηα, ζα
κπνξέζεη λα επαιεζεχζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ φηη ν Ηεζνχο πνηέ δελ είπε φηη ππάξρνπλ πνιινί δξφκνη….Ο

32

αμηνιάηξεπηνο ΢σηήξαο ηνπ Κφζκνπ, κίιεζε κφλνλ γηα κηα ζηελή πχιε θαη γηα έλαλ κφλνλ δξφκν ζηελφ θαη
δχζθνιν!…Καη απηή ε Πχιε είλαη ην ΢ΔΞ! Καη απηφο ν δξφκνο είλαη ην ΢ΔΞ!….Γελ ππάξρεη άιινο δξφκνο γηα λα
θηάζεηο ζηνλ Θεφ. Καλέλαλ δελ έρνπλ θάλεη γλσζηφ! Πνηέ, ζε φιε ηελ Αησληφηεηα, θαλέλαο Πξνθήηεο δελ έρεη
θάλεη γλσζηή άιιε πχιε εθηφο απηήο ηνπ ΢ΔΞ!..
΢ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΜΑΓΔΗΑ, ΟΥΗ ΑΓΑΜΗΑ
΢ην αλακκέλν θακίλη ηνπ Ζθαίζηνπ επηηπγράλεηαη λα κεηαηξαπεί ν Μφιπβδνο ζε Υξπζφ. ΢ε απηφ, γελληέηαη
ην Υξπζφ Παηδί ηεο Αιρεκείαο! Απηφ ην ππέξνρν Παηδί είλαη ν Τηφο ηνπ Αλζξψπνπ, ν Βαζηιηάο-Ήιηνο, ν
Άλζξσπνο-Ήιηνο!.
Μεξηθνί εζσηεξηθνί ζπνπδαζηέο, πιαλεκέλνη, κπεξδεκέλνη, ιαλζαζκέλνη, αληηθξνχνπλ απηέο ηηο
δηδαζθαιίεο θαη δειψλνπλ φηη ν Ππζαγφξαο, ν Εσξνάζηξεο, ν Ηεζνχο θαη άιινη κχζηεο ήηαλ άγακνη θαη δηαδίδνπλ
φηη πνηέ δελ είραλ γπλαίθα!
΢ε φινπο ηνπο Νανχο ησλ Μπζηεξίσλ ππήξραλ Ηεξέο Δζηηάδεο. Οη πιηζηέο, νη αζεβείο, νη θαθνπξναίξεηνη,
απζαίξεηα έρνπλ πξνζπαζήζεη λα ηηο νλνκάζνπλ άγηεο πφξλεο. Πξαγκαηηθά, απηέο νη Δζηηάδεο ήηαλ αιεζηλά
ΜΤΖΜΔΝΔ΢ ΠΑΡΘΔΝΔ΢. Δζσηεξηθέο παξζέλεο, αλ θαη ηα ζψκαηά ηνπο δελ ήηαλ θπζηνινγηθά ζαλ ησλ
παξζέλσλ.
ΟΗ ΜΔΓΑΛΟΗ ΜΤ΢ΣΔ΢ ΚΑΗ ΣΟ ΑΡΚΑΝΟ Α.Z.F.
Οη Μχζηεο ηνπ Νανχ, νη Ππζαγφξεηνη, νη Ενξνάζηξεο, νη Υξηζηηαλνί θαη φινη εθείλνη νη παιαηνί κχζηεο,
ρσξίο εμαίξεζε, αιεζηλά εμαζθνχζαλ ην Αξθάλν Α.Z.F. κε ηηο Δζηηάδεο ηνπ Νανχ….Απηνί έπξεπε λα θαηέβνπλ
ζην αλακκέλν θακίλη ηνπ Ζθαίζηνπ, γηα λα θφςνπλ ην θεθάιη ηεο Μέδνπζαο κε ην Φινγεξφ ΢παζί ηνπ Πεξζέα!
Έπξεπε λα θαηεβαίλνπλ ζε απηφ ην αλακκέλν θακίλη, γηα λα θαζαξίζνπλ ηνπο ζηάβινπο ηεο Φπρήο θαη λ’
απνθηήζνπλ ηελ ελζάξθσζε ηνπ Ρήκαηνο ζηελ Ηεξή Φάηλε ηεο ΢πλείδεζεο.
Μφλνλ ζε απηφ ην αλακκέλν θακίλη, απηνί νη Μεγάινη Μχζηεο κπνξνχζαλ λ’ ακβιχλνπλ ηα φπια ηνπο θαη
λα θαηαθηήζνπλ ηελ Καξδηά ηεο Αθξνδίηεο!
ΣΟ ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ
Δθείλνη νη νπνίνη ππνζέηνπλ ηελ χπαξμε πνιιψλ δξφκσλ γηα λα θηάζνπλ ζηνλ Θεφ, αγλννχλ εληειψο φηη
γηα ηελ Μεγάιε Δξγαζία ηνπ Ήιηνπ ρξεηάδεηαη ην Νεξφ θαη ην Λάδη: Μηζφ Νεξφ…κηζφ Λάδη! Σν ιάδη ηνπ
αιεζηλνχ ρξπζνχ, ην νπνίν μεπεδά απφ ηηο δπν ειηέο ηνπ Νανχ, είλαη ε κεηαηξεκκέλε δεκηνπξγηθή ελέξγεηα. Καη
απηνί νη πηνί ηνπ ιαδηνχ, γελληνχληαη ζηελ Ηεξή Λίκλε, ζηελ Λίκλε ηεο Γελλεζαξέη. Απηή ε Ηεξή Λίκλε είλαη νη
ζπεξκαηηθνί ζάθνη φπνπ βξίζθεηαη ην αιεζηλφ Νεξφ Εσήο. Απηφο πνπ ζα πηεη απφ απηφ ην θαζαξφ Νεξφ Εσήο,
πνηέ δελ ζα λνηψζεη δίςα! Υσξίο ακθηβνιία, ζηελή είλαη ε Πχιε θαη δχζθνινο ν δξφκνο πνπ νδεγεί ζην Φσο!
Γη’ απηφ εγψ ζαο ιέσ. Αγσληζηείηε, αδέιθηα ηεο ςπρήο κνπ θαη κπείηε απφ ηελ ζηελή πφξηα, ηελ δχζβαηε
θαη δχζθνιε, επεηδή, αιήζεηα ζαο ιέσ φηη πνιινί ζα ζέινπλ λα κπνπλ θαη δελ ζα κπνξνχλ!……
Οπαί, ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Γεο!….
Οπαί, ζε απηνχο πνπ δελ θαηεβαίλνπλ ζην αλακκέλν θακίλη ηνπ Ζθαίζηνπ!
Οπαί, ζε εθείλνπο πνπ πεξηθξνλνχλ ηελ Δλάηε ΢θαίξα!
Οπαί, ζε εθείλνπο πνπ λνηψζνπλ θφβν γηα ηελ ελάηε Πχιε!
Οπαί, ζε εθείλνπο πνπ απνξξίπηνπλ ην Καζαξφ Νεξφ Εσήο θαη ην Ηεξφ Λάδη ηνπ Νανχ!
Θα ήηαλ θαιχηεξα γη’ απηνχο λα κελ είραλ γελλεζεί, ή ζα έπξεπε λα θξεκάζνπλ κηα κπιφπεηξα ζην ιαηκφ
ηνπο θαη λα ξηρηνχλ ζην βάζνο ηεο ζάιαζζαο!
Απηνί είλαη νη ρακέλνη: νη απνηπγράλνληεο ηεο Πέκπηεο Φπιήο!
Οη Ηέξεηεο ηνπ Νανχ έθαλαλ κηα ππέξνρε ηεξαηηθή πξνεηνηκαζία. Γη’ απηέο ν Λφγνο είλαη πάληα πηφο
άζπηιεο ζχιιεςεο. Ο Λφγνο είλαη πάληα πηφο ησλ Θετθψλ Παξζέλσλ!
Ζ ΜΔΓΗ΢ΣΖ ΓΟΚΗΜΑ΢ΗΑ
Ζ θάζνδνο ζηελ Δλάηε ΢θαίξα ήηαλ, ζηα αξραία Μπζηήξηα, ε κεγίζηε Γνθηκαζία γηα ηελ απφθηεζε ηνπ
ππέξηαηνπ αμηψκαηνο ηνπ Ηεξνθάληε. Ο Βνχδαο, ν Δξκήο, ν Ράκα, ν Εσξνάζηξεο, ν Κξίζλα, ν Ηεζνχο, ν Μσυζήο,
έπξεπε λα θαηέβνπλ ζηελ Δλάηε ΢θαίξα, γηα λα εξγαζζνχλ κε ηελ Φσηηά θαη ην Νεξφ, ηελ Πεγή ησλ Κφζκσλ, ησλ
δψσλ, ησλ Αλζξψπσλ, ησλ Θεψλ.
Κάζε πξαγκαηηθή Λεπθή Μχεζε, αξρίδεη απφ εδψ. Ζ Δλάηε ΢θαίξα είλαη ην ΢εμ. Σν αλζξψπηλν νλ ζηελ
εκβξπαθή ηνπ θαηάζηαζε, παξακέλεη ελλέα κήλεο κέζα ζηελ κεηξηθή απνκφλσζε. Δπίζεο ελλέα αηψλεο ήηαλ ε
αλζξσπφηεηα κέζα ζηελ κεηξηθή θνηιηά ηεο Ρέαο, ηεο Κπβέιεο, ηεο Ίζηδνο, (ηεο Φχζεο).
Σψξα ζαο εμεγνχκε γηαηί νλνκάδνπκε ην ΢εμ Πεξηνρή ηεο Δλάηεο ΢θαίξαο. Σν αλακκέλν θακίλη ηνπ
Ζθαίζηνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν, ζην βάζνο ηεο Δλάηεο ΢θαίξαο.

33

ΚΔΦΑΛΑΗΟ13
Ζ ΑΚΑ΢Α ΔΗΝΑΗ ΖΥΟ΢, ΔΗΝΑΗ ΡΖΜΑ
Ήδε θηάλεη ζην ηέινο ηεο ε παξνχζα εξγαζία. ΢ε απηήλ ππήξρε ε πξφζεζε κε ηελ νπνία ζα καζαίλεηε λα
νκηιείηε ην Υξπζφ Ρήκα. Ζ απνζηνιή ηνπ αλζξψπνπ είλαη λα δηδαρηεί λα θηππά ηελ Λχξα ηνπ Οξθέα. Απηή ε
ζαπκάζηα Λχξα είλαη ν δεκηνπξγηθφο ιάξπγγαο!
Ζ απνζηνιή ηνπ αλζξψπνπ είλαη λα ελζαξθψζεη ην Ρήκα! Ζ Γε είλαη κφλνλ κία ζπκπχθλσζε ηνπ Ρήκαηνο!
Σν παλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ αηζέξα. Καη ην παλ γπξίδεη ζηνλ αηζέξα. Καη πην πέξα απφ ηνλ αηζέξα είλαη ε ΑΚΑ΢Α,
ε γαιάδηα πλεπκαηηθή νπζία, βαζηά θαη ζετθή ε νπνία γεκίδεη θαη δηαπεξλά νιφθιεξν ην Άπεηξν Γηάζηεκα. Καη ν
αηζέξαο είλαη κφλνλ ε ζπκπχθλσζε, κε ηελ ζεηξά ηνπ, ηεο θαζαξήο ΑΚΑ΢Α.
Έρνπλ δίθην νη ΠΟΤΡΑΝΑ΢ φηαλ δηαβεβαηψλνπλ φηη ε ηδηφηεηα ηεο Αθάζα είλαη ν ΉΥΟ΢. ΢ίγνπξα ν Ήρνο
πξνέξρεηαη απφ ηνλ Λφγν. Καη ε Αθάζα είλαη ν βαζηθφο παξάγσλ θάζε ζενπξγηθήο πξάμεο.
Καη ε Αθάζα είλαη ε ίδηα ε Κνπληαιίλε, είλαη ε ΦΤΥΖ ΣΟΤ ΚΟ΢ΜΟΤ.
Καη κία κέξηκλα πξέπεη λα ππάξρεη ζηελ δσή, ην μχπλεκα απηήο ηεο Φπρήο ηνπ Κφζκνπ, ε νπνία είλαη έλα
θνπινπξηαζκέλν Φίδη, απηή ε Κνπληαιίλε, δηα κέζνπ ηεο ζεμνπαιηθήο Μαγείαο. Μφλνλ έηζη κπνξεί λα εμαγληζηεί
ν Μεγάινο Υξπζφο Λφγνο.
Απφ ηελ Αθάζα πξνέξρνληαη φιεο νη ππάξμεηο. Καη ε Αθάζα-βαλη, είλαη ε Φσλή, είλαη ην Ρήκα ην νπνίν
παξάγεη ηνλ Λφγν! Σν Ρήκα ηνπ Λφγνπ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζηελ Αθάζα.
Ζ ΑΚΑ΢Α ΚΑΗ ΣΑ ΣΑΣΒΑ΢
Σα Βαγηνχ-πξάλαο είλαη ερεηηθά θχκαηα ηεο θαζαξήο Αθάζα.
΋ηαλ ε Αθάζα ζπκππθλψλεηαη ζηνλ αηζέξα, απηά ηα Βαγηνχ-πξάλαο κεηαηξέπνληαη ζε ΣΔΥΑ΢ (Φσηηά),
ΒΑΓΗΟ (Αέξαο), ΆΠΑ΢ (Νεξφ), θαη ΠΡΗΣΒΗ (Γε). Απηά είλαη ηα ηάηβαο, ηφζν κειεηεκέλα απφ ηνλ Ράκα Πξαζάδ.
΢ε θάζε θιφγα ππάξρεη ν πχξηλνο αηζέξαο.
΢ηνλ αέξα βξίζθεηαη ν αέξηλνο αηζέξαο.
΢ην λεξφ βξίζθεηαη ν ξεπζηφο αηζέξαο.
΢ηελ γε βξίζθεηαη ν πεηξψδεο αηζέξαο. Απηά είλαη ηα ηάηβαο. Καη ην ζεκέιην φισλ απηψλ ησλ ηάηβαο είλαη
νη Βαγηνχ-πξάλαο, ηα ερεηηθά θχκαηα, ην Ρήκα, ε Μεγάιε Λέμε.
Πξνηνχ λα ζπκππθλσζεί ε πιαλεηηθή ζθαίξα κε ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηεο θσηηά, αέξαο, λεξφ θαη γε,
ππήξρε, κε φια απηά ηα ζηνηρεία ηεο ζε αηζεξηθή θαηάζηαζε. ΋ηαλ ηα ηάηβαο ζπκππθλψλνληαη, ηα αηζεξηθά
ζηνηρεία κεηαηξέπνληαη ζε θπζηθά ζηνηρεία.
Ζ Αθάζα, πξαγκαηηθά, είλαη ε ζπκπχθλσζε ηνπ ήρνπ. Απηφ ην ηάηβα είλαη ε πλεπκαηηθή νπζία ε νπνία
εθπεγάδεη απφ ηνλ Αλνππαδάθα. Απηφο ν φξνο ζεκαίλεη «Υσξίο Γελλήηνξεο», «απηφο πνπ απην-ππάξρεη». Μέζα
ζηελ Αθάζα βξίζθεηαη ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο χιεο.
Πην καθξηά απφ ηνλ Αλνππαδάθα βξίζθεηαη ν ΑΓΗ, θαη πην καθξηά απφ ηνλ ΑΓΗ, είλαη ν ΑΗΝ ΢ΟΦ, ην
ζετθφηεξν άηνκν ηνπ Αλζξψπνπ.
ΣΟ ΜΑΝΣΡΑΜ «ΗΝΒΗΑ»:
Ο δεκηνπξγηθφο Λφγνο εθθξάδεηαη ζαλ Ρήκα, ζαλ ήρνο.
Τπάξρεη κηα Υξπζή Γιψζζα ηελ νπνίαλ ν Άλζξσπνο ζα έπξεπε λα κηιά. Πξνηνχ ν άλζξσπνο λα εμνξηζηεί
απφ ηνπο παξαδείζνπο ησλ ΥΗΝΑ΢, κηινχζε κφλνλ ην Υξπζφ Ρήκα, ηελ Μεγάιε Παγθφζκηα Γιψζζα. Απηή ήηαλ
κία εμαηξεηηθή γξακκαηηθή. Οη Μεγάινη Ηεξνθάληεο ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ, φηαλ ήζειαλ λα επηζθεθηνχλ ηνλ «θήπν
ησλ απνιαχζεσλ», βπζηδφληνπζαλ ζε βαζχ δηαινγηζκφ, θξαηψληαο κέζα ζην δεμί ηνπο ρέξη έλα ακχγδαιν γλσζηφ
θνηλψο κε ην φλνκα «ην Μάηη ηνπ Διαθηνχ».
Καη ηφηε, θσλνπνηνχζαλ απηφ ην κάληξακ: Η Ν Β Η Α
Απηφ ην κάληξακ θαηαιήγεη λα είλαη κηα αιεζηλή επίθιεζε. ΢ηελ πξφζθιεζή ηνπ, ην ζηνηρεηψδεο απηνχ
ηνπ ακχγδαινπ έξρεηαη αθαηακάρεηα. Απηφ ην θπηηθφ ζηνηρεηψδεο, έρεη ηελ δχλακε λα ηνπνζεηεί ην ζψκα ζηελ
θαηάζηαζε ΥΗΝΑ΢.
΋ηαλ ν Ηεξνθάληεο αηζζαλφηαλ φηη ην ζψκα ηνπ άξρηδε λα δηνγθψλεηαη ή λα πξήδεηαη, απφ ηα πφδηα πξνο ηα
επάλσ, ηφηε θαηαιάβαηλε φηη ην ζψκα ηνπ απέθηεζε ηελ θαηάζηαζε ΥΗΝΑ΢.
΢εθσλφηαλ απφ ην θξεβάηη ηνπ γεκάηνο πίζηε θαη βπζηδφηαλ ηειηθά ζηνλ «θήπν ησλ Απνιαχζεσλ» θαη
κεηαθεξφηαλ ζε δηάθνξνπο ηφπνπο ηεο Γεο.
΋πνηνο ζέιεη λα εμαζθήζεη ην σο άλσ, θαηά ηελ δηάξθεηα απηνχ ηνπ πεηξάκαηνο απνθνηκηέηαη
δηαινγηδφκελνο ζην ζηνηρεηψδεο ηνπ ακχγδαινπ «Μάηη ηνπ Διαθηνχ».

34

Πιεξνθνξνχκε ηνλ εζσηεξηθφ ζπνπδαζηή φηη ππάξρεη έλαο Μεγάινο Γάζθαινο ησλ ΥΗΝΑ΢, ηνπ νπνίνπ ην
φλνκα είλαη ΟΓΟΤΑΡΑ, ν νπνίνο εηζάθνπεη πάληα ζηελ θσλή απηψλ νη νπνίνη ηνλ επηθαινχληαη θαη βνεζά λα
βπζηζηεί ην θπζηθφ ζψκα ζηελ Σέηαξηε Γηάζηαζε.
ΠΑΓΚΟ΢ΜΗΑ ΓΛΧ΢΢Α ΣΧΝ ΥΗΝΑ΢
΢ηνπο «Παξαδείζνπο ησλ Υίλαο» ρξεζηκνπνηείην ν Μεγάινο Παγθφζκηνο Λφγνο ηεο Εσήο.
Γηα παξάδεηγκα, αλ ζέιεηε λα πείηε: «Δγψ είκαη εδψ γηα λα εθπιεξψζσ ηελ απνζηνιή κνπ θαη κε κεγάιε
ζπζία», ζα απνδνζεί απηή ε θξάζε κε η’ αθφινπζα κάληξακο ηεο Μεγάιεο Γιψζζαο ηνπ Φσηφο:
ΛΟΤΣΔΝΔΡ ΜΑ΢ΛΔΗΜ ΑΔΟΓΟΝ
Αλ πξνζπαζείηε λα δηαηππψζεηε: «Δίκαη εδψ καδί ζαο γηα ιίγν πεξηζζφηεξν ρξφλν», ζηελ Υξπζή Γιψζζα
ιέγεηαη:
ΜΑ΢ΛΔΗΜ ΟΤΡΗΜ ΢ΔΗΓΑΟΤ
Απηφ είλαη έλα κηθξφ δείγκα ηεο Παγθφζκηαο Γιψζζαο ζηελ νπνία κηινχλ φινη νη θάηνηθνη ηεο ΔΓΔΜ. Καη
είλαη ε Γιψζζα ζηελ νπνία εθθξαδφηαλε παιηά ε ζετθή αλζξσπφηεηα, κέρξη ηελ ζηηγκή θαηά ηελ νπνίαλ
εθδηψρζεθαλ απφ ηνλ «θήπν ησλ Απνιαχζεσλ».
Άιιν παξάδεηγκα: «Σν Πάζνο ηνπ Κπξίνπ Ζκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ», δηαηππψλεηαη έηζη: ΣΗΑΝΑ ΠΑΝΑ
Οη δηθνί καο Γλσζηηθνί ζνθνί, ζηελ Υξπζή Γιψζζα, νλνκάδνληαη: ΛΟΤΜΗ΢ΑΛΔ΢ ΓΝΟ΢ΣΗΚΟ.
Απφ ην άιιν κέξνο ,φινη εθείλνη νη νπνίνη δηαζρίδνπλ ην Σέηαξην Μνλνπάηη (ν Κφζκνο ηνπ Ννπ), πξέπεη λα
γλσξίδνπλ ηελ «Λέμε ηνπ Πεξάζκαηνο» γηα λα ηνπο επηηξαπεί ε είζνδνο ζηνπο Νανχο ηνπ λνεηηθνχ επηπέδνπ. Απηή
ε Λέμε είλαη: ΑΓΑΚΡΗΠΣΟ
Σα θχξηα λνχκεξα, ΔΝΑ, ΓΤΟ, ΣΡΗΑ, δηαηππψλνληαη: έκπα, ληφβα, δνχζλα. Καη ζε απηέο ηηο ηξεηο Αξρέο
ηνπ Αζηξαθηεξνχ Γξάθνπ ηεο ΢νθίαο ζηεξίδεηαη νιφθιεξε ε πξαθηηθή εμάζθεζε ηεο Θενπξγίαο.
ΑΠΡΔΠΖ΢ ΠΡΑΞΖ
΢ε απηφ ην βηβιίν έρεη παξαδνζεί ην Κιεηδί φισλ ησλ Γπλάκεσλ θαη ην Κιεηδί φισλ ησλ εμνπζηψλ.
Απνδείρζεθε φηη ε Αθάζα είλαη ήρνο. ΋ηη ε Κνπληαιίλε είλαη Αθάζα. ΋ηη ε Κνπληαιίλε είλαη Ήρνο.
΋ηη μππλψληαο ε Κνπληαιίλε νκηιείηαη ε Υξπζή Γιψζζα, επεηδή ε Κνπληαιίλε είλαη ζπκπχθλσζε ηνπ
Λφγνπ ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο αλζξψπνπο. ΋ηη ε Κνπληαιίλε είλαη ΢εμνπαιηθή. ΋ηη κφλνλ κέζσ ηεο ζεμνπαιηθήο
Μαγείαο κπνξεί λα μππλήζεη ε Κνπληαιίλε γηα λα κηιήζεη ζηελ Γιψζζα ηνπ Φσηφο.
΢ε απηήλ ηελ Ηεξή Γιψζζα ε «απξεπήο πξάμε» δηαηππψλεηαη έηζη:
ΓΚΟΛΔ ΓΚΟΛΔΣΔΡΟ
Έηζη ινηπφλ νη εζσηεξηθνί ζπνπδαζηέο πξέπεη λα απέρνπλ απφ θάζε «απξεπή πξάμε» θαη πξέπεη λα
εξγάδνληαη κφλνλ κε ην «Αξθάλν A.Z.F.». (ηε ζεμνπαιηθή Μαγεία) ζηελ εζηία κε ηελ ζχδπγν-Ηέξεηα! Καη εθείλνη
νη νπνίνη εμαζθνχλ ην Αξθάλν A.Z.F. κε δηάθνξεο γπλαίθεο, παξαβηάδνπλ ηνλ Νφκν, είλαη «απξεπείο», είλαη κνηρνί!
Δίλαη θαιχηεξα λα είλαη ηαπεηλνί, θησρνί, αγλνί, απινί.
Έρεη πνιχ κεγαιχηεξε αμία απφ ηελ άιιε κεξηά, λ’ αγαπάκε ηνπο ρεηξφηεξνχο καο ερζξνχο, λα θπιάκε ηα
πφδηα απηνχ πνπ καο κηζεί, λα θπιάκε ην ρέξη απηνχ πνπ καο θηππά, λα ρατδεχνπκε ην καζηίγην πνπ πιεγψλεη ηηο
ζάξθεο καο.
Δίλαη πην κεγαινπξεπέο λ’ αγαπάκε απηνχο πνπ καο κηζνχλ αθξηβψο, επεηδή δελ καο θαηαιαβαίλνπλ παξά
λ’ αγαπάκε πεξηζζφηεξν απηνχο πνπ καο αγαπνχλ. Καη λ’ αληαπνδίδνπκε θαιφ γηα ην θαθφ. Καη λα δίλνπκε κέρξη
θαη ηελ ηειεπηαία ζηαγφλα ηνπ αίκαηνο γηα ηελ θησρή πάζρνπζα αλζξσπφηεηα.
Καη είλαη θαιχηεξν λα καζαίλνπκε ηελ γιψζζα ηνπ Φσηφο, πνπ πξνηείλεηαη επίζεο ζε απηφ ην βηβιίν, θαη
ηελ Γιψζζα ηεο Γχλακεο, πνπ είλαη ηα κάληξακο, επίζεο επεμεγεκέλα.
Αλ ν άλζξσπνο δελ είλαη ηθαλφο λα καζαίλεη ηελ Θετθή κνπζηθή έθθξαζε ηνπ Φσηφο, ε γιψζζα ηνπ δελ
είλαη θαηάιιειε παξά κφλνλ γηα ηελ χβξε θαη πέθηεη ζηελ θφιαζε ηεο θαθίαο. Αλαθέξνπκε κεξηθέο ππαηληθηηθέο
παξαζέζεηο:
ΓΑ΢ΚΑΛΟ΢; Ο ΥΡΗ΢ΣΟ΢!
«Αδειθνί κνπ, πνιινί δελ ζα γηλφζαζηε δάζθαινη, γλσξίδνληεο φηη ζα δερφκαζηε κεγάιε θαηαδίθε».
(Γάζθαινο ησλ Γαζθάισλ, ππάξρεη κφλνλ έλαο: ν ΥΡΗ΢ΣΟ΢, ε Σέιεηα Πνιιαπιή Μνλάδα. Χζηφζν
νπνηνζδήπνηε ηνλ ελζαξθψλεη είλαη έλαο αιεζηλφο Γάζθαινο).
ΛΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΑΓΑΠΖ΢
«Δπεηδή φινη πιεγψλνπκε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Δάλ θάπνηνο δελ ζίγεη ζηνλ ιφγν, απηφο είλαη έλαο
εμαηξεηηθφο αλήξ ν νπνίνο κπνξεί επίζεο λα ραιηλαγσγεί ην ζψκα».
(Σα ιφγηα ηνπ ζπνπδαζηή πξέπεη λα είλαη γεκάηα κε άπεηξε αγάπε, κε άπεηξε γιπθχηεηα, κε άπεηξε
αξκνλία, θαη κε άπεηξε εηξήλε. Δπεηδή ηα θνιαθεπηηθά ιφγηα, παξ’ φιν πνπ δελ είλαη ρπδαία φκσο είλαη
πξνζβιεηηθά θαη θαηαζηξνθηθά.

35

Κάζε ιφγνο θνξησκέλνο κε ζπκφ, θαη θάζε εηξσληθφο ιφγνο, είλαη έλα θνληθφ ζηηιέην ην νπνίν πιεγψλεη
ηελ ζπλείδεζε ηνπ πιεζίνλ, ζηνλ θφζκν ηνπ Ννπ).
ΚΤΒΔΡΝΧ ΣΟΝ ΛΟΓΟ
«Γη’ απηφ ινηπφλ εκείο βάδνπκε ραιηλάξηα ζηα ζηφκαηα ησλ αιφγσλ γηα λα ππαθνχνπλ θαη λα θπβεξλνχλ
νιφθιεξν ην ζψκα ηνπο».
(Δθείλνη νη νπνίνη πξνζπαζνχλ ηελ αλχςσζε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη νη νπνίνη ηνπιάρηζηνλ, επηζπκνχλ λα
καζαίλνπλ λα βγαίλνπλ ζπλεηδεηά κε αζηξηθφ ζψκα, νη νπνίνη ιαρηαξνχλ λ’ απνθηήζνπλ ην ηαιέλην λα ηαμηδεχνπλ
κε λνεηηθφ ζψκα, νη νπνίνη πξνηίζεληαη λα κάζνπλ λα θηλνχληαη ζπλεηδεηά ζηνλ Κφζκν ηνπ Καζαξνχ Πλεχκαηνο,
πξέπεη λα θπβεξλνχλ ηελ γιψζζα ηνπο).
Ο ΗΓΗΟ΢ Δ΢ΧΣΔΡΗΚΟ΢ ΢ΑΣΑΝΑ΢ ΚΑΤΥΗΔΣΑΗ
«Κνηηάμηε επίζεο ηα πινία, αλ θαη ηφζν κεγάια θαη παξαζπξφκελα απφ ζθνδξνχο αλέκνπο, θπβεξλψληαη κ’
έλα πνιχ κηθξφ ηηκφλη κε ην νπνίν κπνξεί θάπνηνο λα ην θαηεπζχλεη.
Έηζη επίζεο ε γιψζζα είλαη έλα κηθξφ κέινο ηνπ ζψκαηνο θαη θαπράηαη γηα πνιιά πξάγκαηα. Τπάξρεη εδψ
κηα κηθξή θσηηά αιιά πφζν κεγάιν δάζνο θαίεη !»
(Καζ’ έλαο ν νπνίνο ιέεη: Δγψ είκαη έλαο κεγάινο Γάζθαινο, εγψ είκαη έλαο κεγάινο Μχζηεο, εγψ θαηέρσ
κεγάιεο δπλάκεηο, εγψ είκαη ε κεηελζάξθσζε ηνπ πλεχκαηνο. Μεγάινο ή απφ κεγάινπο ή θάπνηνο ήξσαο, αθφκα
θαη αλ πξαγκαηηθά είλαη, πξέπεη λα γλσξίδεη φηη είλαη έλαο πξίγθηπαο απηνχ ηνπ θφζκνπ, ν ΢αηαλάο ηνπ, ν νπνίνο
θαπράηαη γηα φια απηά ηα πξάγκαηα. Πξαγκαηηθά θαλείο δελ πξέπεη λα ππεξεθαλεχεηαη ή λα επαίξεηαη, επεηδή, ζαλ
άλζξσπνη, εδψ θάησ είκαζηε δπζηπρηζκέλνη, ακαξησινί, άξγηινο, ζθφλε ηεο γεο. Καη επάλσ εθεί ζηνπο νπξαλνχο,
ππάξρεη κφλνλ έλα άηνκν ππεξ-ζετθφ ηνπ Γηαζηήκαηνο Αθεξεκέλν θαη Απφιπην).
Ζ ΓΛΧ΢΢Α ΣΖ΢ ΠΟΡΝΔΗΑ΢
«Καη ε γιψζζα είλαη κηα θσηηά, έλαο θφζκνο θαθίαο. Έηζη ε γιψζζα είλαη ηνπνζεηεκέλε κέζα ζηα κέιε
ηνπ ζψκαηφο καο, ε νπνία κνιχλεη νιφθιεξν ην ζψκα, θαη θινγίδεη ηνλ ηξνρφ ηεο Γεκηνπξγίαο θαη είλαη θσηηά ηεο
Κφιαζεο».
(Αδέιθηα καζεηέο, εζσηεξηθνί ζπνπδαζηέο ε γιψζζα είλαη κηα θσηηά, έλαο θφζκνο ηεο θαθίαο…Οη
Αηδέθνη έρνπλ ζηνλ λαφ ηνπ Σζαπνπιηεπέθ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε Υίλαο, έλα γιππηφ ην νπνίν
απεηθνλίδεη ηνλ Σνλαηηνχ κε ηελ ηξηγσληθή ηνπ γιψζζα απφ θσηηά θαη ηνλ θαιιφ ζε θαηάζηαζε ζηχζεο. Έηζη ζε
απηφ ην νκνίσκα αληηιακβάλεζαη ηελ εζσηεξηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ Λφγνπ θαη ηεο ζεμνπαιηθήο
Μαγείαο. ΋ηαλ ν άλζξσπνο πνξλεχεηαη, ε γιψζζα ηνπ κηιάεη άζρεκα. Ζ ζπθνθαληία, ε θαθνγισζζηά, ε
δπζθήκεζε, γελλνχλ ηελ ακαξησιή γιψζζα….Καλείο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαδηθάδεη θαλέλαλ! Καλείο δελ
έρεη ην δηθαίσκα λα θξίλεη θαλέλαλ! Καλείο δελ είλαη κεγαιχηεξνο απφ θαλέλαλ !).
ΔΞΟΤ΢ΗΑΕΧ ΣΖΝ ΦΤ΢Ζ
Δπεηδή φιε ε θχζε ησλ δψσλ, ησλ πνπιηψλ θαη ησλ θηδηψλ θαη ησλ φλησλ ηεο ζάιαζζαο, εμεκεξψζεθε θαη
δακάζηεθε απφ ην αλζξψπηλν γέλνο…...
Απνηειεζκαηηθά, ν άλζξσπνο κπνξεί λα δακάζεη, λα θπβεξλήζεη ηελ θχζε κε ηνλ Λφγν, κε ηελ νκηιία.
Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηα δειεηεξηψδε θίδηα απνκαθξχλνληαη κε ηα κάληξακο: Ο΢Η Ο΢ΟΑ Α΢Η. Σα ιπζζαζκέλα
ζθπιηά απνκαθξχλνληαη κε ην κάληξακ: ΢ΟΤΑ, επίζεο κε ην κάληξακ: ΠΑ΢! Σα γατδνχξηα κε ην θσλήελ Ο.
Δπαλαιακβάλνληαο κεξηθέο θνξέο ηελ ιέμε Σ΢ΗΝ, θαινχκε ηα γνπξνχληα.
΢ηελ ΢ηέξξα Νεβάδα ηεο ΢άληα Μάξηα, ζηελ Κνινκβία, φηαλ ππάξρεη επνρή μεξαζίαο, νη Ηλδηάλνη
Αξαρνπάθνο ζπγθεληξψλνληαη ζε νκάδεο, κηκνχκελνη ην ηξαγνχδη ησλ βαηξάρσλ θαη ηφηε έξρεηαη ε βξνρή πνπ
απηνί ρξεηάδνληαη γηα ηελ γεσξγία.
Ζ ΓΛΧ΢΢Α ΔΤΛΟΓΔΗ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΗΔΣΑΗ
Αιιά θαλέλαο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα ραιηλαγσγεί ηελ γιψζζα, πνπ είλαη έλα θαθφ ην νπνίν δελ κπνξεί
λα ζπγθξαηεζεί, γεκίδεη κε ζαλάζηκν δειεηήξην.
Με απηήλ επινγνχκε ηνλ Θεφ θαη Παηέξα θαη κε απηήλ θαηαξηφκαζηε ηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη είλαη
θηηαγκέλνη θαηά νκνίσζε ηνπ Θενχ.
Απφ ην ίδην ζηφκα πξνέξρνληαη επινγία θαη θαηάξα. Αδέιθηα κνπ, δελ ζπληζηάηαη απηά ηα πξάγκαηα λα
είλαη έηζη θηηαγκέλα.
Βγάδεη θάπνηα πεγή κέζα απφ ην ίδην άλνηγκα γιπθφ θαη πηθξφ λεξφ;

36

Αδέιθηα κνπ: Μπνξεί ε ζπθηά λα παξάγεη ειηέο, ή ην θιήκα ζχθα; Έηζη θακία πεγή δελ βγάδεη αικπξφ θαη
γιπθφ λεξφ.
(Οη αδειθνί ηνπ Μνλνπαηηνχ πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη θακία πεγή δελ κπνξεί λα έρεη αξκπξφ θαη γιπθφ
λεξφ, ηαπηφρξνλα. Γελ κπνξείο λα δηαζρίδεηο ην Μνλνπάηη θαη λα κηιάο ιέμεηο γιπθέο θαη πηθξέο ζπγρξφλσο. Γελ
κπνξείο λα κηιάο άθαηεο ιέμεηο θαη δηεζηξακκέλα πξάγκαηα, ηαπηφρξνλα. Κάζε επηζεηηθή ιέμε, πεηά ηνλ γλσζηηθφ
ζπνπδαζηή έμσ απφ ηνλ αιεζηλφ Γξφκν. Ο κέζνο άλζξσπνο θξηηηθάξεη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Ο αλψηεξνο
άλζξσπνο, θξηηηθάξεη ηνλ εαπηφ ηνπ).
ΔΠΑΛΖΘΔΤΜΔΝΖ ΓΝΧ΢Ζ
«Πνηνο είλαη ζνθφο θαη έμππλνο αλάκεζά ζαο; Δμέζεζε κέζσ θαιήο ζπδήηεζεο ηα έξγα ζνπ κε πξαφηεηα
γλψζεο».
(Δθείλνη νη νπνίνη ππεξεθαλεχνληαη βιαθσδψο κε ηελ γλψζε ηνπο, εθείλνη νη νπνίνη θαπρψληαη γηα ηνλ
εαπηφ ηνπο, είλαη ζαλ ηνλ αλφεην ν νπνίνο, αλεβαζκέλνο ζ’ έλαλ εξεκηθφ πχξγν, αξρίδεη λα θσλάδεη θαη
απηνθαπράηαη…. Δθείλνη νη νπνίνη είλαη πξαγκαηηθά ζνθνί, αληί λα θξηηηθάξνπλ ηνλ πιεζίνλ, εκθαλίδνπλ κε θαιή
πξφζεζε ηα έξγα ηνπο θαη κε ηαπεηλφηεηα θαη πξαφηεηα ηελ γλψζε ηνπο).
ΓΗΑΒΟΛΗΚΖ ΓΝΧ΢Ζ
«Αιιά αλ έρεηε θζφλν, πίθξα θαη δήιηα, ζηηο θαξδηέο ζαο, κε δνμάδεζηε, θαη ζα είζαζηε ςεχηεο ελάληηα
ζηελ αιήζεηα…….
΋ηη απηή ε γλψζε δελ είλαη απηή πνπ θαηεβαίλεη απφ ςειά, αιιά γήηλε, δσψδε, δηαβνιηθή.
Δπεηδή φπνπ ππάξρεη θζφλνο θαη δήιηα, εθεί ππάξρεη αλαηαξαρή θαη θάζε ηη θαχιν.
(Ο θζφλνο κεηαηξέπεη ηνλ καζεηή ζ’ έλαλ Ηνχδα. Γεληθά ν δειφθζνλνο αηζζάλεηαη πην ζνθφο απφ ηνλ
Γάζθαιφ ηνπ θαη θζάλεη λα πνπιήζεη ηνλ Γάζθαιν γηα 30 αξγχξηα).
Αιιά ε γλψζε ε νπνία είλαη απφ ην πςειφ, θαη’ αξράο είλαη θαζαξή, κεηά εηξεληθή, ζεκλή, πξάα, γεκάηε
κε ζπκπφληα θαη κε σξαίνπο θαξπνχο, φρη θξηηηθή, φρη ςεχηηθε.
Καη ν θαξπφο ηεο δηθαηνζχλεο ζπέξλεηαη ζε εηξήλε απφ εθείλνπο νη νπνίνη έρνπλ εηξήλε.
(Κεθάιαην 3ν ηεο Παγθφζκηαο Δπηζηνιήο ηνπ Αγίνπ Ηάθσβνπ, εδάθηα απφ ην 1 έσο ην 18).
ΛΔΞΖ ΣΖ΢ ΣΔΛΔΗΟΣΖΣΑ΢
Ο ηέιεηνο άλδξαο κηιάεη ιέμεηο ηειεηφηεηαο. Ο γλσζηηθφο ζπνπδαζηήο ν νπνίνο επηζπκεί λα ζπλερίδεη ζε
απηφλ ηνλ δξφκν, πξέπεη λα ζπλεζίζεη λα θνπκαληάξεη ηελ γιψζζα. Πξέπεη λα είλαη ειεήκσλ κε ηνλ ζξεζθεπηηθφ
ρεηξηζκφ ηεο ιέμεο.
Γηα παξάδεηγκα, εθείλνο ν νπνίνο θξηηηθάξεη ηελ ζξεζθεία θάπνηνπ άιινπ, ή ηελ ζρνιή θάπνηνπ άιινπ, ή
ην δφγκα θάπνηνπ, δελ είλαη ειεήκσλ κε ηελ ιέμε. Αιεζηλά, θαηαιήγεη ζθιεξφο θαη αλειεήκσλ…..Γελ είλαη απηφ
ην νπνίν εηζέξρεηαη απφ ην ζηφκα απηφ ην νπνίν θάλεη θαθφ ζηνλ άλζξσπν, αιιά απηφ ην νπνίν εμέξρεηαη! Σν
ζηφκα παξέρεη ηελ πξνζβνιή, ηελ ξαδηνπξγία, ηελ ζπθνθαληία, ηελ δπζθήκεζε, ην κίζνο…΋ιν απηφ είλαη πνπ
βιάπηεη ηνλ άλζξσπν!…΋ιεο νη Θξεζθείεο είλαη πνιχηηκα καξγαξηηάξηα πεξαζκέλα ζηελ ρξπζή θισζηή ηεο
Θετθφηεηαο. Αιιά απέθεπγε θάζε είδνο θαλαηηζκνχ, επεηδή κε απηφλ πξνθαινχκε κεγάιε βιάβε ζηνλ άλζξσπν,
ζηνλ πιεζίνλ. ΋ρη κφλνλ πιεγψλεηε ηνπο άιινπο κε ρπδαίεο ιέμεηο ή κε θίλεο θαη θαιιηηερληθέο εηξσλείεο, αιιά
επίζεο κε ηνλ ηφλν ηεο θσλήο, κε ηνλ δπζαξκνληθφ ηφλν, ηνλ θνιαθεπηηθφ.
ΔΠΗΛΟΓΟ΢
Έρνπκε ηειεηψζεη απηφ ην βηβιίν, θαη ειπίδνπκε φηη θάπνηνη ζα ην δηαβάζνπλ θαη φρη κφλνλ νη εζσηεξηθνί
ζπνπδαζηέο, γηα λ’ απνθαζίζνπλ νξηζηηθά λα κπνπλ απφ ηελ ζηελή πφξηα, απζηεξή θαη δχζθνιε ε νπνία νδεγεί
ζην Φσο: Απηή ε πφξηα είλαη ην ΢εμ.
Δίζε ν γλσζηηθφο ζπνπδαζηήο λα ζπκεζεί φιεο ηηο έλλνηεο απηνχ ηνπ βηβιίνπ.
΋ηη ε Αθάζα είλαη ΢ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ.
΋ηη ε Κνπληαιίλε είλαη αθξηβψο ε ίδηα ε Αθάζα.
΋ηη ε Αθάζα είλαη ε Θεά Κνπληαιίλε, ε Θεά Μεηέξα ηνπ Κφζκνπ.
Αιεζηλά, ε επινγεκέλε θαη αμηνιάηξεπηε Μεηέξα ηνπ Κφζκνπ είλαη ην Ηεξφ Φίδη ηεο Κνπληαιίλεο. Απηφ
ην αμηνιάηξεπην Φίδη είλαη θιεηζκέλν ζην ηζάθξα ΜΟΤΛΑΓΑΡΑ. Απηφ ην ηζάθξα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ βάζε
ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Απηφ ην καγλεηηθφ θέληξν είλαη ΢ΔΞΟΤΑΛΗΚΟ, φπσο ην θαλεξψλεη ην κέξνο φπνπ είλαη
εληνπηζκέλν.
Δίλαη θαηαπιεθηηθφ λα γλσξίδεηο φηη ην ηζάθξα Μνπιαδάξα ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ηεο ξίδαο ησλ γελλεηηθψλ
νξγάλσλ θαη ηνπ πξσθηνχ.

37

Απηφ ην ηζάθξα είλαη αθξηβψο θάησ απφ Κάληα θαη ζε απηήλ ηελ πεξηνρή φπνπ ζπλαληψληαη ην Ηδά,
Πηγθαιά θαη ΢νπζνχκλα.
΋ια απηά ηα δεδνκέλα απνδεηθλχνπλ ηελ ζεμνπαιηθφηεηα ηεο Αθάζα.
Δθείλνο ν νπνίνο επηζπκεί λα νκηιεί ηνλ Λφγν ηνπ Φσηφο, ρξεηάδεηαη λα μππλά ηελ Κνπληαιίλε, επεηδή
απηή είλαη αθξηβψο θαη ρσξίο ακθηβνιίεο, ν αθξνγσληαίνο ιίζνο, ή θαιχηεξα ζα ιέγακε, ην βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ
ΖΥΟΤ.
Σν ηζάθξα Μνπιαδάξα ηνπνζεηείηαη φπσο ιέεη ν ΢ηβαλάληα, δχν δάθηπια πάλσ απφ ηνλ πξσθηφ θαη
πεξίπνπ δπν δάθηπια θάησ απφ ηα γελλεηηθά φξγαλα. Σέζζεξα δάθηπια ζε πιάηνο, είλαη ην δηάζηεκα φπνπ είλαη
ηνπνζεηεκέλν ην ηζάθξα Μνπιαδάξα.
΋ηαλ μππλά ε Κνπληαιίλε, κέζα ζηνλ λσηηαίν κπειφ θαη εμειίζζεηαη θαηά κήθνο ηνπ κπειηθνχ θαλαιηνχ,
ηφηε, ζέηεη ζε δξάζε θαη ηα επηά ηζάθξαο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Έηζη απνθηάηαη ε δχλακε γηα λα εμνπζηάδεηο ηνπο
ζεηζκνχο, ηα λεξά, ηελ θσηηά, ηνπο αλέκνπο!
΋ηαλ ε Κνπληαιίλε θηάλεη ζηνλ ιάξπγγα, απνθηάηαη ε δηαθνή γηα λα κηιάκε ηελ γιψζζα ηνπ Φσηφο.
΋ηαλ ε Κνπληαιίλε θηάλεη ζην χςνο ηνπ κεζφθξπδνπ, απνθηάηαη ε δηνξαηηθφηεηα: ην ππνθείκελν γίλεηαη
δηνξαηηθφ.
΋ηαλ αλεβαίλεη κέρξη ηνλ θσλνεηδή αδέλα, θαηαθηάηαη ε πνιπφξαζε θαη ε δηαίζζεζε.
΋ηαλ ην Ηεξφ Φίδη ηεο θαζαξήο Αθάζα θηάλεη κέρξη ηελ καγλεηηθή πεξηνρή ηεο ξίδαο ηεο κχηεο, φπνπ
βξίζθεηαη ην άηνκν ηνπ Παηέξα, δέρεηαη ηελ Πξψηε Μχεζε ησλ Μεγάισλ Μπζηεξίσλ ηεο Μεγάιεο ΛΔΤΚΖ΢
΢ΣΟΑ΢.
Σψξα, νιφθιεξε ε εξγαζία κε ην Φίδη, αλαθέξεηαη ζην «Λφγνο, Μάληξακ, Θενπξγία».
Γηα καο δελ κπνξεί λ’ απνρσξηζηεί ε ιέμε απφ απηφ πνπ είλαη ε ΢ΔΞΟΤΑΛΗΚΟΣΖΣΑ.
Οη δχν ιέμεηο θαη ην ΢ΔΞ, βξίζθνληαη εζσηεξηθά ζπλδεδεκέλεο κε απφιπηε ζηγνπξηά, φπσο απνδεηθλχεηαη,
κε ηελ ζέζε φπνπ βξίζθεηαη αθξηβψο ην ηζάθξα Μνπιαδάξα, ηεξή έδξα ηεο θαζαξήο Πλνήο ή ηνπ Φηδηνχ ην νπνίν
νλνκάδεηαη Κνπληαιίλε.
Ζ Δπινγεκέλε Θετθή Μεηέξα ηνπ Κφζκνπ έρεη ζηνλ άλζξσπν ην ζρήκα ελφο Φηδηνχ.
Ζ Φπρή ηνπ Κφζκνπ, ε ΑΝΗΜΑ ΜΟΤΝΣΗ, ηνπ Πιάησλα είλαη θιεηζκέλε ζην ηζάθξα Μνπιαδάξα θαη
πξέπεη λα γίλεη πξνζπάζεηα γηα λα ηελ ζεθψζεηο απφ ην θεληξηθφ κπειηθφ θαλάιη, γηα λα κηιήζεη ν Μεγάινο Λφγνο
ηνπ Φσηφο.
Σειεηψλνληαο απηφ ην Βηβιίν, δίλνπκε εηιηθξηλείο επρέο, επεηδή πνιινί καζεηέο νη νπνίνη κέρξη ηψξα δελ
έρνπλ θάλεη ηίπνηα άιιν παξά λα ζεσξεηηθνινγνχλ, βξίζθνπλ ην ΚΛΔΗΓΗ, δειαδή, ην ΚΛΔΗΓΗ ην νπνίν ηνπο
επηηξέπεη λ’ αλνίμνπλ ηελ Κηβσηφ ηεο Δπηζηήκεο.
Με βαζχ πφλν έρνπκε δεη πνιινχο αδειθνχο, επηζπκνχληεο ην Φσο, λα ςάρλνπλ ζε φιεο ηηο βηβιηνζήθεο, λα
δηεξεπλνχλ, λα δηαβάδνπλ απέξαληνπο ηφκνπο ρσξίο λα βξίζθνπλ ην ΚΛΔΗΓΗ ηεο Μχεζεο.
Πξνζπαζήζακε λα βξίζθνληαη ζε απηφ ην βηβιίν, θπξίσο πξαθηηθέο.
Γη’ απηφ δψζακε ην ΚΛΔΗΓΗ κε ζθνπφ λα κπνξνχλ φινη νη δηςαζκέλνη λα αλαθνπθίζνπλ ηελ δίςα ηνπο,.
Γψζακε ηνλ Άξην ηεο ΢νθίαο, γηα φινπο απηνχο νη νπνίνη έρνπλ πείλα λα κπνξνχλ εχθνια λα ηξέθνληαη κε
απηφ ηνλ Άξην.
Tν ζεκαληηθφ είλαη απηνί νη αδειθνί λα κειεηήζνπλ ην: «Λφγνο, Μάληξακ, Θενπξγία», κε φιε ηνπο ηελ
πξνζνρή, ηαθηηθά θαη κε ζέξκε, απφ ηελ πξψηε έσο ηελ ηειεπηαία ζειίδα.
Καη είλαη νπζηψδεο λα πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο αζθήζεηο, ηηο νπνίεο απνθαιχπηνπκε θαη ελαπνζέηνπκε
εδψ, κε κεγάιε ππνκνλή.
Να βάινπλ ζηελ άθξε θάζε δαπάλε ηεο αλππνκνλεζίαο! Καιιίηεξα: Να έρνπλ Δηξήλε, λα έρνπλ Αγάπε, λα
έρνπλ Διπίδα θαη λα εμαζθνχλ ηελ Δπζπιαρλία!
΋ινη έρνπκε αλάγθε λα ζεθψζνπκε ηνλ Τηφ ηνπ Αλζξψπνπ κέζα ζε καο ηνπο ίδηνπο!
ΔΗΘΔ Ζ ΔΗΡΖΝΖ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΠΗΟ ΒΑΘΗΑ ΓΗΑ ΑΤΣΖΝ ΣΖΝ ΦΣΧΥΖ ΠΑ΢ΥΟΤ΢Α ΑΝΘΡΧΠΟΣΖΣΑ!
«ΔΗΡΖΝΖ ΑΠΔΡΗΟΡΗ΢ΣΖ»
Σνινχθα, Μεμηθφ 7 Μαξηίνπ 1959
΢ΑΜΑΔΛ ΑΟΤΝ ΒΔΟΡ