1

ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΏ
ΤΠΒΡΣΏΣΏ ΥΡΕ΢ΣΟΤΓΒΝΝΕΏΣΕΚΏ ΜΔΝΤΜΏΣΏ 64-65-66
Κεθάθαζμ
Σίηθμξ
΢εθίδα
ΠΡΟΛΟΓΟ΢
1
Σμ υνβακμ Κμοκηανηζβμοαδυν
2
Σμ Ens Seminis
3
Οζ επηά ηυζιμζ
4
Σμ ροπμθμβζηυ Ββχ
5
Βπζζηνμθή ηαζ ιεηεκζάνηςζδ
6
Δ δζάθοζδ ημο Ββχ
7
Δ πάθδ ηςκ ακηζεέηςκ
8
Δ ηεπκζηή ημο δζαθμβζζιμφ
9
Δ έηζηαζδ
Τπένηαημ Μήκοια Υνζζημοβέκκςκ 1965 1966
Κεθάθαζμ
Σίηθμξ
΢εθίδα
1
Δ ιμοζζηή
2
Ο Μπμπάνζμξ δεναίζδξ HΏDJIΏSVΏTZTRΟOV
3
Ο κυιμξ ημο ηνία
4
Δ ημζιζηή οθζηυηδηα
5
Δ θφζδ
6
Δ επακάζηαζδ ηδξ ζοκείδδζδξ
7
Οζ ηνεζξ πανάβμκηεξ
8
Δ ζελμοαθζηή ηαηάπνδζδ
9
Σμ Ββχ ηαζ ημ Βίκαζ
10
Δ Ώθήεεζα
11
Σα ηνοθά επίπεδα ημο οπμζοκείδδημο
12
Ο Κζκέγμξ Αάζηαθμξ ΔΏΝSΔΏΝ
ΣΒΛΒΤΣΏΕΟ ΏΠΟΥΏΕΡΒΣΕ΢ΣΔΡΕΟ
Κεθάθαζμ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ΐΕΐΛΕΟ 3
Σίηθμξ
Σμ ανέθμξ Ήθζμξ
Δ Γαθαλζαηή μδυξ
Σμ δθζαηυ ζφζηδια ημο ΋νξ
Ώημιζηή επζζηήιδ
Δ εκάηδ ζθαίνα
Δ ζελμοαθζηή εκένβεζα
Δ έθλδ ηςκ ακηζεέηςκ
Σμ ζελμοαθζηυ οδνμβυκμ Si12
Σα ΢εθδκζαηά ζχιαηα
Σμ πμθθαπθυ Ββχ
Δ Κμοκηαθίκδ
Σμ υπζμ, ημ Ββχ, ημ οπμζοκείδδημ
Σμ πενζδέναζμ ημο ΐμφδα
Γκχζζξ
Αζαπςνζζιυξ ηδξ πνμζμπήξ

΢εθίδα

2
16
17
18
19

Βζςηενζηή ακάικδζδ ημο εαοημφ ιαξ
Δ επζζηήιδ ημο δζαθμβζζιμφ
Ο ηζκέγμξ Αάζηαθμξ Wu Wen
Δ ιφδζδ ΐεκμφζηα
ΤΠΒΡΣΏΣΏ ΥΡΕ΢ΣΟΤΓΒΝΝΕΏΣΕΚΏ ΜΔΝΤΜΏΣΏ 1964-1965-1966

ΠΡΟΛΟΓΟ΢
Ο Samaεl Ώun Weor απμηεθεί έκακ εδζαονυ βζα ηάεε οπμρήθζμ ηδξ Γκςζηζηήξ ΢μθίαξ. Βδχ εα ανεζ μ
πναβιαηζηυξ ακαγδηδηήξ υθα εηείκα ηα ιέζα πμο δίκμοκ ηδκ ζηακυηδηα ζημκ ηάεε δζραζιέκμ κα πζεζ απυ ημ Νενυ
ηδξ ΢μθίαξ ηαζ ηδξ Ώθήεεζαξ.
Ο Ώββεθζαθυνμξ ημο Τδνμπυμο ιαξ δείπκεζ, ιε έκακ νεαθζζιυ πμο ηνμιάγεζ ημοξ αδφκαημοξ, ημ δνυιμ ηδξ
Βπακάζηαζδξ ηδξ ΢οκείδδζδξ.
Δ ελέθζλδ ηαζ μ εηθοθζζιυξ, δ άκμδμξ ηαζ δ πηχζδ είκαζ ιδπακζημί κυιμζ ηδξ θφζδξ πμο δεκ μδδβμφκ
πμοεεκά. Υνεζάγεηαζ πναβιαηζηή επακάζηαζδ ζηδκ πνμζπάεεζα κα απεθεοεενςεμφιε. Ώοηυ ιπμνεί κα βίκεζ υηακ
πνμζακαημθζζημφιε απμηθεζζηζηά ζηδ «ζηεκή πυνηα», ζημ Μμκμπάηζ ηδξ ηυρδξ ημο λοναθζμφ.
Οζ εζςηενζηέξ δοκάιεζξ, μζ ηνοιιέκμζ ηυζιμζ ζημ εζςηενζηυ ημο ακενχπμο ιπμνμφκ κα ακαπηοπεμφκ
ιυκμ ζε εηείκμοξ ημοξ θίβμοξ πμο εα αζπμθδεμφκ ιε πναηηζηυ ηνυπμ βζα ηδκ αθφπκζζδ ηδξ ΢οκείδδζήξ ημοξ.
Κνοιιέκα απυ ηα απνυζεηηα ιάηζα ανίζημκηαζ ηα ηθεζδζά πμο ακμίβμοκ ηζξ πυνηεξ ημο πχνμο ηαζ ημο
πνυκμο, θοθαβιέκα βζα ημοξ ενβάηεξ ημο Μεβάθμο Ένβμο.
Ο πνυκμξ ηοθάεζ ηαζ δ ακαβηαζυηδηα βζα ημκ πνμζακαημθζζιυ ζηδ Γκχζδ βίκεηαζ πζμ έκημκδ, βζαηί υπςξ
οπεκεοιίγεζ ηαζ μ Ώ.Α. SΏΜΏΒL: «Φάληε πνχηα ηδκ θχηζζδ ηαζ ηα άθθα εα ζαξ δμεμφκ ζακ ζοιπθήνςια».
Κεθάθαζμ 1
Σμ υνβακμ Κμοκηανηζβμοαδυν
Έπμοκ πενάζεζ πάνα πμθθά εηαημιιφνζα πνυκζα ακμδζηήξ ηαζ ηαεμδζηήξ ελέθζλδξ ζζβά-ζζβά απυ ηδκ
ηνμιαηηζηή κφπηα ημο πανεθευκημξ, ηαζ αηυια ημ ακενχπζκμ μκ δεκ λένεζ πμζμξ είκαζ, μφηε απυ πμφ είκαζ, μφηε
πνμξ ηα πμφ πάεζ.
Έκαξ θήεανβμξ πμθθχκ αζχκςκ ηάεεηαζ πάκς ζηα ανπαία ιοζηήνζα ηαζ μ Λυβμξ πενζιέκεζ ζημ αάεμξ ηδξ
ηζαςημφ ηδκ ζηζβιή πμο εα πναβιαημπμζδεεί.
Πίζς απυ ηδκ πανάδμζδ ηδξ Βδέι οπάνπμοκ θμαενέξ ημζιζηέξ απμθάζεζξ ηαζ ζενά ζθάθιαηα πμο
ηνμιάγμοκ ηαζ θμαίγμοκ.
Οζ εεμί ζθάθθμοκ επίζδξ.
Καζ ζήιενα ζακ πεεξ είιαζηε ακηζιέηςπμζ ιε ημ δζηυ ιαξ πεπνςιέκμ. Βίιαζηε ιπνμζηά ζημ δίθδιια ημο
είκαζ ηαζ ημο δεκ είκαζ ηδξ θζθμζμθίαξ.
Πμθθά έπμοκ εζπςεεί βζα ημ ζενυ θίδζ ηαζ ζήιενα εα ιζθήζμοιε ηαεανά βζα ημ υνβακμ Κμοκηανηζβμοαδυν.
Θεμί ηαζ Νηέαεξ, Ώααηάνεξ ηαζ εεσημί ΐαζζθζάδεξ έπμοκ αβςκζζηεί εδχ ηαζ εηαημιιφνζα πνυκζα βζα κα
ζηαιαηήζμοκ μζ ζοκέπεζεξ ημο μνβάκμο Κμοκηανηζβμοαδυν.
΋θεξ μζ πνμζπάεεζεξ ηςκ πνμθδηχκ, αααηάνςκ ηαζ εεχκ βζα κα ηεθεζχκμοκ ιε ημ υνβακμ
Κμοκηανηζβμοαδυν, οπήνλακ ιάηαζεξ.
Βίκαζ ακαβηαίμ κα λένμοιε υηζ ημ υνβακμ Κμοκηανηζβμοαδυν είκαζ δ θςηζά ακαπηοβιέκδ ανκδηζηά.
Σμ υνβακμ Κμοκηανηζβμοαδυν είκαζ δ θνζηζαζηζηή μονά ημο ζαηακά, ημ ζχια ηςκ επζεοιζχκ αοημφ ημο
δζακμδηζημφ γχμο, ημο εζθαθιέκα ηαθμφιεκμο «άκενςπμξ».
Ώοηυ πμο πμκάεζ πενζζζυηενμ απ’ υθα, αοηυ πμο πενζζζυηενμ εθίαεζ ηδκ ροπή, είκαζ ημ κα λένεζ ηακείξ υηζ
ιενζηά ζενά άημια έδςζακ ζηδκ ακενςπυηδηα ημ υνβακμ Κμοκηανηζβμοαδυν.
Λέκε μζ παθζέξ παναδυζεζξ υηζ ζηδκ δζάνηεζα ηδξ θειμονζακήξ επμπήξ ήνεακ ζηδκ βδ ιενζηά ζενά άημια ζ’
έκα δζαζηδιυπθμζμ.
Ώοηά ηα άημια απμηεθμφζακ ιζακ ορδθυηαηδ ζενή επζηνμπή πμο είπε ζακ απμζημθή κα ιεθεηήζεζ ηα
πνμαθήιαηα ηδξ ακμδζηήξ ηαζ ηαεμδζηήξ ελέθζλδξ ηδξ βδξ ηαζ ηδξ ακενςπυηδηαξ.

3
Ο Ώνπάββεθμξ ΢αηάηζ ηαζ μ παβηυζιζα βκςζηυξ Ώνπζθοζζηυξ Υδιζηυξ Άββεθμξ Λμσζυξ, ήηακ μζ δφμ
επζηεθαθήξ αοηήξ ηδξ άβζαξ ηαζ εεσηήξ επζηνμπήξ.
Πίζς απυ υθμ ημ δνάια ηδξ Βδέι ανίζηεηαζ δ ζενή επζηνμπή αοηχκ ηςκ άθαηςκ υκηςκ. Ώοημί ήνεακ ιε
ζχια, ζάνηα ηαζ μζηά, ηαζ ημ δζαζηδιυπθμζυ ημοξ πνμζβεζχεδηε ζηδκ Λειμονία. ΢ε εηείκδ ηδκ ανπαία επμπή ημ
ακενχπζκμ έκζηζηημ άνπζζε κα ακαπηφζζεηαζ ζε ακηζηεζιεκζηυ θυβμ.
Δ Τρδθυηαηδ επζηνμπή ιπυνεζε κα δζαπζζηχζεζ υηζ μ άκενςπμξ ηδξ Βδέι είπε ανπίζεζ ήδδ κα οπμρζάγεηαζ
ημκ θυβμ βζα ημκ μπμίμ δδιζμονβήεδηε.
Δ Λειμονζακή θοθή είπε ανπίζεζ κα ιακηεφεζ ημοξ θυβμοξ ηδξ φπανλήξ ηδξ, άεθζα φπανλδ, ιδπακζημί
θυβμζ.
Κάεε ακενχπζκμ μκ είκαζ έκα ιδπακάηζ πμο ζοθθαιαάκεζ ηαζ ιεηαηνέπεζ ημζιζηέξ εκένβεζεξ, ηζξ μπμίεξ
ιεηά ιεηαδίδεζ αζοκείδδηα ζηα εζςηενζηά ζηνχιαηα ηδξ βδξ. Ώοηυ... ακενχπζκα ιδπακάηζα ηαζ ηίπμηα άθθμ. Σζ
εα ήηακ αοηυξ μ ηυζιμξ πςνίξ αοηά ηα ιδπακάηζα;
Ο ηυζιμξ πςνίξ αοηήκ ηδκ ζθναβίδα, πςνίξ αοηήκ ηδκ θοζζμβκςιία, πμο ημο δίκεζ δ ακενςπυηδηα, εα
ήηακ ηάηζ πςνίξ θυβμ, ηαζ εηείκμ πμο δεκ έπεζ θυβμ, ζηαιαηάεζ κα οπάνπεζ.
Δ Ώκενςπυηδηα ζημ ζφκμθυ ηδξ είκαζ έκα υνβακμ ηδξ θφζδξ, έκα υνβακμ πμο ιαγεφεζ ηαζ αθμιμζχκεζ
ημζιζηή εκένβεζα, ακαβηαία βζα ημκ πθακδηζηυ μνβακζζιυ. Αοζηοπχξ δεκ είκαζ πμθφ εοπάνζζημ ημ κα είκαζ ηακείξ
ιζα ιδπακή, ηαζ αοηυ είκαζ εηείκμ πμο μκμιάγεηαζ άκενςπμξ... αοηυ... καζ, αοηυ ηαζ ηίπμηε άθθμ.
΋ηακ ηάπμζμξ ακηάνηδξ λεζδηχκεηαζ εκακηίμκ ηδξ θφζδξ, υηακ εέθεζ κα ζηαιαηήζεζ κα είκαζ ιδπακή, μζ
ζημηεζκέξ δοκάιεζξ ημκ πμθειάκε εακάζζια. Καζ είκαζ ζπάκζμζ μζ άκενςπμζ, μζ ζηακμί κα πμθειάκε ηδκ θφζδ, ημοξ
ζημηεζκμφξ, ημκ ηυζιμ ηθπ ηαζ βεκζηά αοημί μζ ακηάνηεξ οπμηφπημοκ.
Πμθθμί είκαζ μζ ηαθεζιέκμζ ηαζ θίβμζ μζ εηθεηημί.
Μυκμ θίβμζ ηαηαθένκμοκ κα κζηήζμοκ ηδκ θφζδ ηαζ κα ηαείζμοκ ζημκ ενυκμ ηδξ ελμοζίαξ βζα κα ηδκ
ηοαενκμφκ.
Οζ Λειμφνζμζ ηα είπακ ήδδ οπμρζαζηεί υθα ηαζ ιε ημ έκζηζηηυ ημοξ ηαηαθάααζκακ υηζ ηα ακενχπζκα υκηα
εα ζηαιαημφζακ κα βεκκζμφκηαζ αθμφ εα είπακ ελοπδνεηήζεζ ηδκ θφζδ ζακ ιδπακέξ. Γίκμκηακ δζεθεανιέκμζ
πακημφ.
Καζ ζ’ υθεξ ηζξ βςκζέξ ηδξ Λειμονίαξ οπμρζάγμκηακ εκζηζηηςδχξ υθδ ηδκ ηναβςδία πμο ήδδ επνυηεζημ κα
ειθακζζηεί ζηδκ ακηζηεζιεκζηή θμβζηή.
Δ ζενή επζηνμπή, αθμφ ελέηαζε αοζηδνά αοηυ ημ πνυαθδια απμθάζζζε κα πάνεζ δναζηζηά ημζιζηά ιέηνα
βζα κα απμθφβεζ ηδκ ζοκμθζηή απμβμήηεοζδ ημο ακενχπζκμο βέκμοξ ηαζ ηζξ ιαγζηέξ αοημηημκίεξ.
Οζ ιεβάθεξ ημζιζηέξ απμθάζεζξ ανίζημκηαζ πίζς απυ ημκ Ώδάι ηαζ ηδκ Βφα.
Δ Εενή επζηνμπή ανίζηεηαζ ηνοιιέκδ πίζς απυ ημ δνάια ηδξ ζηδκήξ ηδξ Βδέι.
΋θα αοηά βίκμκηαζ ηαζ μ άκενςπμξ θαιαάκεζ ημ ηαηαναιέκμ ζηίβια ημο μνβάκμο Κμοκηανηζβμοαδυν.
Μεηά απυ ηαζνυ, πμθθμφξ αζχκεξ ίζςξ, βφνζζε δ άβζα επζηνμπή ιε επζηεθαθήξ ημκ ανπζζεναθείι
SEVΒHDΟ ζακ έκακ απυ ημοξ ηέζζενεζξ ηεηναζοκηδνδηέξ ημο ζφιπακημξ.
Οζ παναδυζεζξ θέκε υηζ δ επζζηνμθή ηδξ επζηνμπήξ έβζκε ιεηά απυ ηνία ζοιαμθζηά πνυκζα.
Δ πναβιαηζηυηδηα ήηακ, υηζ ηυηε ιεηά απυ αοηή ηδκ ελέηαζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ μ Ώνπζθοζζηυξ Άββεθμξ
Λμσζυξ ηαηάζηνερε ημ υνβακμ Κμοκηανηζβμοαδυν ημο ακενχπζκμο βέκμοξ, δζυηζ δεκ ημ πνεζαγυηακ. Σμ ακενχπζκμ
μκ είπε εβηαηαθείρεζ ηζξ οπμρίεξ ημο ηαζ είπε βμδηεοηεί ιε ηδκ μιμνθζά αοημφ ημο ηυζιμο.
Οζ εεμί βθφηςζακ ημ ακενχπζκμ μκ απυ ιζα ιεβάθδ ηνίζδ. Καηάθενακ κα βμδηεοηεί απυ ημκ ηυζιμ ηαζ κα
γήζεζ ζ’ αοηυκ ζακ έκαξ πθακδηζηυξ πμθίηδξ, υιςξ δεκ ιπυνεζακ κα ημκ ζχζμοκ απυ ηζξ ηαηέξ ζοκέπεζεξ ημο
μνβάκμο Κμοκηανηζβμοαδυν.
Πναβιαηζηά μζ ηαηέξ ζοκέπεζεξ ημο μνβάκμο αοημφ ιεηαηνάπδηακ ζε θακεαζιέκεξ ζοκήεεζεξ ηαζ έεζια,
πμο ηαεχξ ηάεζζακ ζηα εζςηενζηά αάεδ ημο ροπζζιμφ ιαξ, δδιζμφνβδζακ ημ οπμζοκείδδημ.
Σμ Ββχ ή Φοπμθμβζηυ Ββχ είκαζ ημ ίδζμ ημ οπμζοκείδδημ, ημο μπμίμο μζ νίγεξ ανίζημκηαζ ζηζξ ηαηέξ
ζοκέπεζεξ ημο μνβάκμο Κμοκηανηζβμοαδυν.
Πμθφ αβςκίζηδηε μ άβζμξ Ώshiata Shiemash βζα κα αθαζνέζεζ απυ ηδκ ακενςπυηδηα ηζξ ηαηέξ ζοκέπεζεξ
ημο μνβάκμο Κμοκηανηζβμοαδυν.
Πμθφ πυκεζε μ άβζμξ Λάια ζημ Θζαέη βζα κα ζχζεζ ηδκ ακενςπυηδηα απυ αοηέξ ηζξ θνζηηέξ ζοκέπεζεξ ημο
ακαθενμιέκμο ιμζναίμο μνβάκμο.

4
Πμθθέξ πίηνεξ πέναζακ μ Μςοζήξ, μ ΐμφδαξ, μ Εδζμφξ ηαζ άθθμζ, βζα κα απεθεοεενχζμοκ ηδκ
ακενςπυηδηα απυ αοηέξ ηζξ ηαηαζηνεπηζηέξ ζοκέπεζεξ ημο μνβάκμο Κμοκηανηζβμοαδυν.
Δ Εενή επζηνμπή ηςκ άθαηςκ υκηςκ πήνε ζημοξ χιμοξ ηδξ έκα ηνμιενυ ημζιζηυ ηάνια. Ώοηυ ημ ηάνια εα
πθδνςεεί ζημ ιεθθμκηζηυ Μαπαιαακηάνα.
Ώημφζηε ιε, βκςζηζημί αδεθθμί: κα ηαηαθάαεηε υηζ ιυκμ ιε ημοξ ηνεζξ πανάβμκηεξ ηδξ επακάζηαζδξ ηδξ
ζοκείδδζδξ, ιπμνείηε κα απαθθαβείηε απυ ηζξ ηαηέξ ζοκέπεζεξ ημο μνβάκμο Κμοκηανηζβμοαδυν.
Οζ ηνεζξ πανάβμκηεξ είκαζ:
α) Ο εάκαημξ ημο ροπμθμβζημφ Ββχ.
α) Δ Γέκκδζδ ημο Βίκαζ ζε ιαξ.
β) Δ εοζία βζα ηδκ ακενςπυηδηα.
Σμ Ββχ πεεαίκεζ ιε αάζδ ηδκ αοζηδνή δδιζμονβζηή ηαηακυδζδ. Σμ Βίκαζ βεκκζέηαζ ζε ιαξ ιε ημ Maithuna
(΢ελμοαθζηή Μαβεία). Δ εοζία βζα ηδκ ακενςπυηδηα, είκαζ εθεδιμζφκδ ηαζ αβάπδ ιε ηδκ ηαθή ημοξ έκκμζα.
Οζ ΢πμθέξ πμο δζδάζημοκ ηδκ εηζπενιάηςζδ, αηυια ηαζ ακ ημ ηάκμοκ ιε ιοζηζηζζηζηυ ηνυπμ, είκαζ
πναβιαηζηά ιαφνεξ, δζυηζ ιε αοηή ηδκ πναηηζηή ακαπηφζζεηαζ ημ υνβακμ Κμοκηανηζβμοαδυν.
Οζ ΢πμθέξ πμο δζδάζημοκ ηδκ ζφκδεζδ ηςκ Λίκβηαι-Γζυκζ πςνίξ εηζπενιάηςζδ είκαζ άζπνεξ, δζυηζ έηζζ
ακεααίκεζ δ Κμοκηαθίκδ απυ ημ ηακάθζ ημο κςηζαίμο ιοεθμφ.
Οζ ΢πμθέξ πμο δζδάζημοκ ηδκ ζζπονμπμίδζδ ημο ροπμθμβζημφ Ββχ, είκαζ ιαφνεξ, δζυηζ έηζζ
ζζπονμπμζμφκηαζ μζ ηαηέξ ζοκέπεζεξ ημο μνβάκμο Κμοκηανηζβμοαδυν.
Οζ ΢πμθέξ πμο δζδάζημοκ ηδκ δζάθοζδ ημο Ββχ (ιοζηζηζζηζηυξ εάκαημξ) είκαζ άζπνεξ, δζυηζ ηαηαζηνέθμοκ
ηζξ ηαηέξ ζοκέπεζεξ ημο μνβάκμο Κμοκηανηζβμοαδυν.
Σμ υνβακμ Κμοκηανηζβμοαδυν είκαζ δ μονά ημο ΢αηακά, δ ζελμοαθζηή θςηζά πμο ηαηεααίκεζ απυ ημκ
ηυηηοβα πνμξ ηδκ αημιζηή ηυθαζδ ημο ακενχπμο.
Κεθάθαζμ 2
Σμ Ens Seminis
Πμθοαβαπδημί Γκςζηζημί Ώδεθθμί. Βίκαζ ακαβηαίμ ζ’ αοηά ηα Υνζζημφβεκκα κα ηαηαθάαεηε ζε αάεμξ υθεξ
ηζξ ηαεμδζηέξ ηαζ ακμδζηέξ ελεθίλεζξ ημο Ens Seminis, δζυηζ ιέζα ημο εα ιπμνέζεηε κα ανείηε ιε πμθφ οπμιμκή
υθδ ηδκ Ens Virtutis (ανεηέξ) ημο ζημζπείμο θςηζά.
Αζδβμφκηαζ μζ εζςηενζζηζηέξ παναδυζεζξ, υηζ ιεηά ηδκ ελαθάκζζδ ηδξ Ώηθακηζηήξ δπείνμο, επζαίςζακ
ιενζηέξ βκχζεζξ ζπεηζηέξ ιε ηδκ ηαηαβςβή ηαζ ηδκ ζδιαζία ημο Ens Seminis.
Λέκε μζ παθζέξ παναδυζεζξ, υηζ αοηέξ μζ βκχζεζξ ζπεηζηά ιε ημ Ens Seminis, επέγδζακ ιεηά απυ ηδκ αφεζζδ
ηδξ Ώηθακηίδμξ, αθθά υιςξ ιεηά πενίπμο απυ ηνζάκηα πέκηε αζχκεξ αδζάημπςκ πμθέιςκ υθεξ αοηέξ μζ βκχζεζξ
πάεδηακ.
Οζ παθζμί ζενείξ δζδβμφκηαζ, υηζ απυ υθδ ηδκ πνςηυβμκδ ζμθία ζπεηζηά ιε ημ Ens Seminis έιεζκε ιυκμ δ
πανάδμζδ πμο αεααίςκε ηαηδβμνδιαηζηά ηδκ δοκαηυηδηα ηδξ εζςηενζηήξ αοημπναβιάηςζδξ ιε ημ Ώλζμπζπάνζ
ζπένια.
Μενζηέξ απμζπαζιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ απυ εδχ ηαζ απυ εηεί, ζημνπζζιέκεξ ζε δζαθμνεηζηά ιένδ, δεκ
έδεζπκακ ηδκ ιέεμδμ βζα κα ενβαζηεί ηακείξ ιε ημ Ens Seminis. Καζ μζ πνςηυβμκμζ Άνζμζ απυβμκμζ ηδξ
Ώηθακηίδαξ, ημοναζιέκμζ απυ πμθθμφξ πμθέιμοξ, λεηίκδζακ βζα ημ ράλζιμ ημο Ens Seminis.
Οζ ακαγδηδηέξ πμο πμεμφζακ ημ θςξ ήλενακ πμθφ ηαθά απυ ηζξ παναδυζεζξ, υηζ ιε ημ Ens Seminis
επζηοβπάκεηαζ δ αημιζηή αοημ-ηεθεζμπμίδζδ, αβκμμφζακ υιςξ ημ ηακηνζηυ ηθεζδί ημο Maithuna ηαζ οπέθενακ
ράπκμκηαξ ηαζ ιδ ανίζημκηαξ.
Πναβιαηζηά ιυκμ μζ παθζμί ζενμθάκηεξ ηδξ Ώζβφπημο, ημο Εκδμζηάκ, ηθπ, απυβμκμζ ηδξ ανπαίαξ
Ώηθακηζηήξ Κμζκςκίαξ, δ μπμία μκμιαγυηακ ΏΚHΏLDΏNSΜ, ηαηείπακ υθδ ηδκ Σακηνζηή επζζηήιδ,
μθμηθδνςιέκδ ιε ημ ιοζηζηυ ηθεζδί ημο Maithuna.
Σμ κα ιπεζ ηακείξ ζηζξ παθζέξ ζπμθέξ ιοζηδνίςκ ήηακ ηάηζ πμθφ δφζημθμ, δζυηζ μζ δμηζιαζίεξ ήηακ πμθφ
θμαενέξ ηαζ εθάπζζημζ ηζξ πενκμφζακ ενζαιαεοηζηά.
Δ ιεβάθδ πθεζμρδθία ηςκ δμηίιςκ βζα ημ θςξ, ηίπμηα δεκ ήλενακ ζπεηζηά ιε ημ Maithuna, υιςξ απυ ηζξ
παναδυζεζξ ηαηαθάααζκακ υηζ ιε ημ Ens Seminis, ζςζηά ιεηαααθθυιεκμ, επζηοβπάκεηαζ δ αοημ-ηεθεζμπμίδζδ.

5
Ο αβκμχκ δνα πάκηα ιε άβκμζα, ηαζ πμθθμί πίζηερακ υηζ ιυκμ ιε ηδκ ζελμοαθζηή εβηνάηεζα εα θοκυηακ
πζα ημ πνυαθδια ηδξ αοημπναβιάηςζδξ.
Ώοηή δ εζθαθιέκδ ακηίθδρδ δδιζμφνβδζε πμθθέξ ημζκυηδηεξ απυ μνβακςιέκμοξ ηαθυβενμοξ εβηναηείξ ζε
αζνέζεζξ, ηαζ ενδζηείεξ πμο αβκμμφζακ ημ Maithuna.
Πίζηερακ μζ αβκμμφκηεξ υηζ ιυκμ ιε ηδκ εβηνάηεζα εα θοκυηακ ημ πνυαθδια ηδξ αοημ-ηεθεζμπμίδζδξ. Έηζζ
είκαζ, έηζζ ήηακ ηαζ έηζζ εα είκαζ πάκηα δ άβκμζα.
Σμ πζμ αλζμενήκδημ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ αηυια ηαζ ζήιενα οπάνπμοκ υπζ ιυκμ ηαθυβενμζ αθθά επίζδξ
πμθθμί ρεοδμ-απμηνοθζζηέξ ηαζ ρεοδμ-εζςηενζζηέξ, πεπεζζιέκμζ υηζ ιυκμ ιε ηδκ εβηνάηεζα θφκεηαζ ημ πνυαθδια
ηδξ δζηήξ ημοξ εζςηενζηήξ αοημπναβιάηςζδξ.
΢ημ ζπένια οπάνπμοκ ελαζνεηζηέξ ακμδζηέξ ελεθίλεζξ ηαζ θμαενέξ ηαεμδζηέξ ελεθίλεζξ. Μυκμ ημ βεβμκυξ
ηδξ θοζζηήξ δμοθεζάξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ζπένιαημξ είκαζ ακμδζηήξ ελέθζλδξ. Σμ ηεθεοηαίμ απμηέθεζια απυ υζα
ηνχιε ηαζ πίκμοιε είκαζ ημ ζπένια.
Βίκαζ επίζδξ ακαβηαίμ κα λένμοιε υηζ μζ ακμδζηέξ ελεθίλεζξ ημο ζπένιαημξ ανίζημκηαζ οπμηαβιέκεξ ζημκ
ααζζηυ ζενυ κυιμ ημο ΒΠΣΏΠΏΡΏΠΏΡ΢ΕΝΟΚ, πμο είκαζ μ κυιμξ ημο αβίμο επηά, μ εαδμιαδζαίμξ κυιμξ.
΋ηακ ημ Ens Seminis ή ζπένια ζοιπθδνχκεζ ηζξ εαδμιαδζαίεξ ακμδζηέξ ελεθίλεζξ πνέπεζ κα θάαεζ ιία
χεδζδ απυ ημ ελςηενζηυ ηαζ κα ιεηααάθθεηαζ ιε ημ Maithuna, δζυηζ δζαθμνεηζηά ιπαίκεζ μθμηθδνςηζηά ζηδκ
δζαδζηαζία ηδξ ηαεμδζηήξ ελέθζλδξ, ιεηαηνέπμκηαξ ημ άημιμ ζε ζελμοαθζηά δζεθεανιέκμ.
Δ Καεμδζηή ελέθζλδ ημο ζπένιαημξ δδιζμονβεί πμθθέξ αθααενέξ μοζίεξ, εζδζηά ιία πμθφ ηαηή, πμο έπεζ
ηδκ ζδζυηδηα κα πανάβεζ δφμ είδδ δνάζεςκ ζηδκ βεκζηή θεζημονβία ημο μνβακζζιμφ.
Σμ πνχημ είδμξ δνάζδξ ζοκίζηαηαζ ζημ κα δδιζμονβεί έκα απυεεια πενζηημφ θίπμοξ ιέζα ζημκ μνβακζζιυ.
Σμ δεφηενμ είδμξ δνάζδξ ζοκίζηαηαζ ζημ κα πνμηαθεί ζημ ακενχπζκμ μκ ιενζηέξ ηάηζζηεξ δμκήζεζξ, πμο είκαζ
βκςζηέξ ζημκ εζςηενζζιυ ζακ δμκήζεζξ ΐεκεκζμζηονζάκαξ.
Δ πνχηδ πενίπηςζδ δδιζμονβεί ακενχπζκα βμονμφκζα, δδθαδή παπείξ ακενχπμοξ, θνζηζαζηζημφξ,
βειάημοξ θίπμξ.
Δ δεφηενδ πενίπηςζδ πανάβεζ θεπημφξ ηαζ λεναηζακμφξ ακενχπμοξ έκημκα θμνηςιέκμοξ ιε ηζξ
δζεζηναιιέκεξ δμκήζεζξ Bεκεκζμζηονζάκαξ. Ώοηέξ μζ δμκήζεζξ εηδδθχκμκηαζ ζε δοαδζηή ιμνθή, θακαηζζιυ ζε
ορδθυ ααειυ ηαζ ελεζδζηεοιέκμ ηοκζζιυ, ζακ ιζα ζφκεεζδ ηδξ δοαδζηήξ εηδήθςζδξ αοηχκ ηςκ ζημηεζκχκ
δμκήζεςκ.
Ο θακαηζζιυξ ζοκήεςξ είκαζ ελςηενζηυξ ηαζ μ ηοκζζιυξ εζςηενζηυξ. Να μζ δφμ υρεζξ ημο ίδζμο ηένιαημξ,
δ ηαθή ηαζ δ ακάπμδδ.
Σμ πζμ άζπδιμ απυ υθα αοηά ηαζ απυ αοηή ηδκ πανάθμβδ ζελμοαθζηή εβηνάηεζα είκαζ υηζ μζ ζημηεζκέξ
δμκήζεζξ αεκεκζμζηονζάκαξ υπζ ιυκμ ενεείγμοκ ηζξ ηαηέξ ζοκέπεζεξ ημο μνβάκμο Κμοκηανηζβμοαδυν, αθθά
ιπμνμφκ επίζδξ κα ακαπηφλμοκ πναβιαηζηά αοηυ ημ ηάηζζημ υνβακμ.
Έπμκηαξ οπυρδ ιαξ υηζ ηάεε πνάβια έπεζ ημ ακηίεεηυ ημο (ηαζ βζα αοηυκ ημκ θυβμ ιέζα ζημ ίδζμ ημ θςξ
ανίζημκηαζ ηα ζημηάδζα ηαζ ακηίζηνμθα, ηαζ ιέζα ζηδκ ανεηή επίζδξ ανίζηεηαζ ημ ακηίεεηυ ηδξ ζε θακεάκμοζα
ηαηάζηαζδ), μθείθμοιε κα ηαηαθάαμοιε ζε αάεμξ ηδκ θέλδ Κμοκηαθίκζ.
Δ θέλδ Κμφκηα ιαξ εοιίγεζ ημ υνβακμ Κμοκηανηζβμοαδυν. Λίκζ ζηδκ ανπαία αηθακηζηή βθχζζα ζδιαίκεζ
ηέθμξ. Δ θέλδ Κμοκηαθίκζ ζδιαίκεζ θμζπυκ ηέθμξ ημο μνβάκμο Κμοκηανηζβμοαδυν.
Ώκαθφμκηαξ ααεεζά ημ γήηδια, θηάκμοιε ζημ θμβζηυ ζοιπέναζια, υηζ πνεζαγυιαζηε ημ Maithuna βζα κα
ιεηααάθθμοιε ημ Ens Seminis ηαζ κα αάθμοιε ηέθμξ υπζ ιυκμ ζημ υνβακμ Κμοκηανηζβμοαδυν, αθθά ηαζ ζηζξ ηαηέξ
ζοκέπεζεξ πμο έιεζκακ απυ ημ ακαθενυιεκμ υνβακμ.
΋ηακ ημ Ββχ δζαθφεηαζ ηαζ ημ πφνζκμ θίδζ ακεααίκεζ απυ ημ κςηζαίμ ηακάθζ, ελαθακίγμκηαζ ηαζ ηα
ηεθεοηαία ίπκδ ημο μνβάκμο Κμοκηανηζβμοαδυν. Γζα αοηυκ ημκ θυβμ ιπμνμφιε κα δχζμοιε ζηδκ ζενή θςηζά ημ
υκμια Κμοκηαθίκζ, πμο ζδιαίκεζ ηέθμξ ημο μνβάκμο Κμοκηανηζβμοαδυν.
Κεθάθαζμ 3
Οζ επηά ηυζιμζ
Δ Καιπάθα θέεζ υηζ οπάνπμοκ δφμ ηυζιμζ, μ ιαηνυημζιμξ ηαζ μ ιζηνυημζιμξ. Ο πνχημξ ακηζπνμζςπεφεζ
ημ απείνςξ ιεβάθμ. Ο δεφηενμξ ακηζπνμζςπεφεζ ημ απείνςξ ιζηνυ.

6
Δ Αζδαζηαθία ηδξ Καιπάθα πάκς ζημοξ ηυζιμοξ είκαζ εθθζπήξ, είκαζ ιυκμ ιία απμζπαζιαηζηή
δζδαζηαθία.
Τπάνπμοκ επηά ηυζιμζ ηαζ υπζ ιυκμ δφμ, υπςξ αεααζχκμοκ θάεμξ μζ Καααθζζηέξ.
Σμ απυθοημ ζημκ εαοηυ ημο ελδβείηαζ ζηδκ Καιπάθα ζακ ηάηζ πμο απμηεθείηαζ απυ ηζξ ηνεζξ παναηάης
απυρεζξ
1) ΏΨΝ-΢ΟΠ-ΏΟΤΡ: είκαζ μ ελςηενζηυξ ηφηθμξ
2) ΏΨΝ ΢ΟΠ: είκαζ μ ιεζαίμξ ηφηθμξ
3) ΏΨΝ: είκαζ εη ηςκ πνμηένςκ ΢ΏΣ, ημ ακεηδήθςημ απυθοημ.
Ο Πνχημξ ηυζιμξ δεκ εα ιπμνμφζε κα οπάνπεζ ιέζα απυ ημ ακεηδήθςημ ΏΨΝ, μφηε ιέζα απυ ημ ΏΨΝ
΢ΟΠ. Ο πνχημξ ηυζιμξ ιπμνεί κα οπάνπεζ ιυκμ ιέζα απυ ημ ΏΨΝ-΢ΟΠ-ΏΟΤΡ.
Ο Πνχημξ ηυζιμξ είκαζ θφζδξ ηαεανά πκεοιαηζηήξ ηαζ ημ υκμιά ημο είκαζ Πνςηυημζιμξ.
Ο Αεφηενμξ είκαζ μ Ώβζυημζιμξ ή Mεβαθυημζιμξ. Ώοηυξ είκαζ μ ιεβάθμξ ηυζιμξ, υθμζ μζ ήθζμζ, υθμζ μζ
ηυζιμζ ημο απείνμο δζαζηήιαημξ.
Ο Σνίημξ ηυζιμξ είκαζ μ Μαηνυημζιμξ, βζα ημκ μπμίμ ιζθάκε μζ Καααθζζηέξ ζηα αζαθία ημοξ, ηαζ
απμηεθείηαζ απυ ηδκ βαθαηηζηή μδυ ιε ηα δεηαμηηχ εηαημιιφνζα ήθζμοξ πμο βονίγμοκ βφνς απυ ημκ Κεκηνζηυ
ήθζμ ΢είνζμ.
Ο Σέηανημξ είκαζ μ Αεοηενυημζιμξ ηαζ απμηεθείηαζ απυ ημκ ήθζμ ημο δζημφ ιαξ δθζαημφ ζοζηήιαημξ ιε
υθμοξ ημοξ κυιμοξ. ημο.
Ο Πέιπημξ είκαζ μ Μεζυημζιμξ, μ δζηυξ ιαξ πθακήηδξ. Ο Έηημξ είκαζ μ Μζηνυημζιμξ Άκενςπμξ.
Ο Έαδμιμξ είκαζ μ Σνζηυημζιμξ, ημ απείνςξ ιζηνυ, άημια, ιυνζα, ιζηνυαζα, δθεηηνυκζα, ηθπ ηαζ επζπθέμκ
ημ Ώαίηζζ, δ άαοζζμξ.
Μεηαλφ ημο Μζηνυημζιμο Ώκενχπμο ηαζ ημο Μαηνυημζιμο οπάνπμοκ μ Μεζυημζιμξ ηαζ μ
Αεοηενυημζιμξ, θυβμξ βζα ημκ μπμίμ ηαηαθήβεζ θίβμ πεζζιαηάνζηδ εηείκδ δ έηθναζδ πμο θέεζ: «Ο Άκενςπμξ
είκαζ μ Μζηνυημζιμξ ημο Μαηνυημζιμο».
Ο ηαεέκαξ απυ ημοξ επηά ηυζιμοξ έπεζ ημοξ δζημφξ ημο κυιμοξ. Ο Γκςζηζηυξ πνέπεζ κα ιεθεηήζεζ ημοξ
κυιμοξ πμο ηοαενκάκε αοημφξ ημοξ επηά ηυζιμοξ, ιε ζημπυ κα λένεζ πμζα είκαζ δ εέζδ ημο ζηδκ γςή ηαζ πςξ
πνέπεζ κα εκενβεί βζα κα ηαηαθένεζ ηδκ ηεθζηή απεθεοεένςζδ.
Δ Ώηηίκα ηδξ Αδιζμονβίαξ
Ο Αάζηαθμξ G, πζζηεφεζ υηζ δ ζεθήκδ είκαζ έκα ημιιάηζ πμο έπεζ λεθφβεζ απυ ηδκ βδ.
Δ ΢εθήκδ είκαζ πζμ ανπαία απυ ηδκ βδ, είκαζ έκαξ ηυζιμξ ήδδ κεηνυξ, έκαξ ηυζιμξ πμο ακήηεζ ζε άθθδ
αηηίκα δδιζμονβίαξ.
Πναβιαηζηά δ δζηή ιαξ αηηίκα δδιζμονβίαξ άνπζζε ζημ απυθοημ ηαζ ηέθεζςζε ζηδκ ηυθαζδ, Infernus,
Ώαίηζζ, ηα Βθθδκζηά Σάνηανα, ημ Ρςιασηυ Ώαένκμ, ημ αοεζζιέκμ μνοηηυ ααζίθεζμ, ιμζναία ηαημζηία ηςκ
ζημηεζκχκ οπμζεθδκζαηχκ πθαζιάηςκ.
Δ Ώηηίκα ηδξ δδιζμονβίαξ ζςζηά ακαθοιέκδ είκαζ δ ελήξ:
Ώ) Ώπυθοημ
ΐ) ΋θμζ μζ Κυζιμζ
Γ) ΋θμζ μζ Ήθζμζ
Α) Ο Ήθζμξ
Οζ Ώδεθθμί ηδξ βκςζηζηήξ ηίκδζδξ πνέπεζ κα ηαηαθάαμοκ ααεεζά αοηήκ ηδκ εζςηενζηή βκχζδ, ηδκ μπμία
δίκμοιε ζ’ αοηυ ημ Υνζζημοβεκκζάηζημ ιήκοια, κα ιάεμοκ πμζα είκαζ δ αηνζαήξ εέζδ ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ πάκς
ζηδκ αηηίκα ηδξ δδιζμονβίαξ.
Υνεζάγεηαζ κα βκςνίγμοιε ζε αάεμξ ημκ δνυιμ, ιε ζημπυ κα επζηφπμοιε ηα Υνζζημφβεκκα ηδξ ηανδζάξ ηαζ
ηδκ ηεθζηή απεθεοεένςζδ.
΢ημ απυθοημ ανπίγεζ δ αηηίκα ηδξ δδιζμονβίαξ ιε ημκ Πνςηυημζιμ. ΋θμζ μζ Κυζιμζ ζηδκ αηηίκα ηδξ
δδιζμονβίαξ ακηζζημζπμφκ ζημκ Ώβζυημζιμ.
΋θμζ μζ ήθζμζ ηδξ βαθαηηζηήξ μδμφ ζηδκ αηηίκα ηδξ δδιζμονβίαξ ακηζζημζπμφκ ζημκ Μαηνυημζιμ.
Ο Αεοηενυημζιμξ ζηδκ αηηίκα ηδξ δδιζμονβίαξ είκαζ μ ήθζμξ.

7
Ο Μεζυημζιμξ ζηδκ αηηίκα ηδξ δδιζμονβίαξ απμηεθείηαζ απυ υθμοξ ημοξ πθακήηεξ ημο δθζαημφ ιαξ
ζοζηήιαημξ ηαζ ηδκ βδ πμο ημοξ ακηζπνμζςπεφεζ.
Ο Μζηνυημζιμξ είκαζ μ άκενςπμξ ζηδκ αηηίκα ηδξ δδιζμονβίαξ. Ο Σνζηυημζιμξ είκαζ ημ άημιμ ηαζ δ
άαοζζμξ.
΢ημκ πνχημ ηυζιμ οπάνπεζ ιυκμ μ ιμκαδζηυξ κυιμξ, μ κυιμξ ημο απυθοημο.
΢ημκ δεφηενμ ηυζιμ μ πνχημξ κυιμξ ιεηαηνέπεηαζ ζε ηνεζξ ηαζ μζ ηνεζξ κυιμζ ηοαενκάκε ημκ δεφηενμ
ηυζιμ.
΢ημκ ηνίημ ηυζιμ μζ ηνεζξ κυιμζ βίκμκηαζ έλζ.
΢ημκ ηέηανημ ηυζιμ μζ έλζ δζπθαζζάγμκηαζ ζε δχδεηα κυιμοξ.
΢ημκ πέιπημ ηυζιμ μζ δχδεηα δζπθαζζάγμκηαζ βζα κα βίκμοκ είημζζ ηέζζενεζξ κυιμζ.
΢ημκ έηημ ηυζιμ μζ είημζζ ηέζζενεζξ κυιμζ δζπθαζζάγμκηαζ ζε 48 κυιμοξ.
΢ημκ έαδμιμ ηυζιμ μζ 48 κυιμζ βίκμκηαζ εκεκήκηα έλζ κυιμζ.
΢ημκ Πνςηυημζιμ ιυκμ βίκεηαζ δ εέθδζδ ημο απυθοημο, μ ιμκαδζηυξ κυιμξ.
΢ημκ δεφηενμ ηυζιμ, μ ιεβάθμξ κυιμξ δζαζνείηαζ ζε ηνεζξ, παηέναξ, βζμξ ηαζ άβζμ πκεφια, εεηζηή δφκαιδ,
ανκδηζηή δφκαιδ ηαζ μοδέηενδ δφκαιδ.
΢ημκ ηνίημ ηυζιμ ανπίγεζ δ ιδπακζηυηδηα, δζυηζ μζ ηνεζξ πνςηανπζημί κυιμζ βίκμκηαζ έλζ.
΢ημκ ηέηανημ ηυζιμ δ γςή βίκεηαζ αηυια πζμ ιδπακζηή, δζυηζ δεκ είκαζ πζα έλζ, αθθά δχδεηα κυιμζ αοημί
πμο ημκ ηοαενκάκε.
΢ημκ πέιπημ ηυζιμ δ γςή είκαζ πμθφ πζμ ιδπακζηή, ηαζ εδχ πενίπμο ηίπμηα δεκ έπεζ ζπέζδ ιε ηδκ εέθδζδ
ημο απυθοημο, δζυηζ μζ δχδεηα κυιμζ έπμοκ βίκεζ είημζζ ηέζζενεζξ.
΢ημκ έηημ ηυζιμ δ γςή είκαζ ηυζμ ηνμιενά ιδπακζηή, ηαζ οθζζηζηή, πμο εδχ πζα μφηε ηακ οπμρζάγεηαζ
ηακείξ υηζ οπάνπεζ δ εέθδζδ ημο απυθοημο.
Βιείξ γμφιε ζ’ έκακ ιδπακζηυ ηυζιμ ηςκ 48 κυιςκ, ζ’ έκακ ηυζιμ, ζημκ μπμίμ δεκ βίκεηαζ δ εέθδζδ ημο
απυθοημο, ζε ιζα απμιαηνοζιέκδ βςκζά ημο ζφιπακημξ, ζ’ έκακ ζημηεζκυ ηαζ ηνμιενά μδοκδνυ ηυπμ.
Δ εέζδ πμο έπμοιε ζηδκ αηηίκα ηδξ δδιζμονβίαξ είκαζ θοπδνή. ΢ημκ δζηυ ιαξ ηυζιμ δεκ βίκεηαζ πζα δ
εέθδζδ ημο Ώπυθοημο, μφηε δ εέθδζδ ηδξ Ώβίαξ Σνζάδαξ, Παηέναξ, Γζμξ ηαζ Άβζμ Πκεφια.
Μαξ ηοαενκάκε 48 ηνμιενά ιδπακζημί κυιμζ ηαζ ιαξ ηαηεοεφκμοκ, ζακ πναβιαηζηά δοζηοπζζιέκμοξ ελυνζζημοξ ζ’ αοηή ηδκ ημζθάδα ηςκ δαηνφςκ. Κάης απυ ιαξ ζηδκ αηηίκα ηδξ δδιζμονβίαξ οπάνπμοκ ιυκμκ μζ
δοζηοπζζιέκμζ ηδξ ααφζζμο, μζ μπμίμζ ηοαενκζμφκηαζ απυ ηδκ θνζηηή ιδπακζηυηδηα ηςκ εκεκήκηα έλζ κυιςκ.
Βίκαζ ακαβηαίμ κα απεθεοεενςεμφιε απυ ημοξ 48 κυιμοξ, βζα κα πενάζμοιε ζημκ πέιπημ ηυζιμ (ηςκ 24
κυιςκ). Όζηενα εα πνέπεζ κα απεθεοεενςεμφιε απυ ημκ πέιπημ ηυζιμ (ηςκ 12 κυιςκ) ηαζ ιεηά κα ζοκεπίζμοιε
ιε ηδκ δζηή ιαξ δμοθεζά ηδξ ηεθζηήξ απεθεοεένςζδξ, πενκχκηαξ απυ ημκ ηέηανημ, ηνίημ ηαζ δεφηενμ ηυζιμ, βζα κα
επζζηνέρμοιε ζημ Ώπυθοημ.
΋θεξ μζ μοζίεξ ηςκ επηά ηυζιςκ είκαζ ιέζα ζε ιαξ ημοξ ίδζμοξ. Μέζα ζημκ εβηέθαθμ πμο ζηέθηεηαζ
έπμοιε ηδκ μοζία ημο Πνςηυημζιμο, ιέζα ζημκ ηζκδηζηυ εβηέθαθμ ή δζακμδηζηυ ζφζηδια έπμοιε ηδκ μοζία ημο
Ώβζυημζιμο. Μέζα ζημ ζοκεζδδηυ εβηέθαθμ, δζαιμνθςιέκμ απυ υθα ηα ζοβηεηνζιέκα κεονζηά ζοζηήιαηα ημο
ακενχπζκμο μνβακζζιμφ, έπμοιε ηδκ μοζία ημο ιαηνυημζιμο ηαζ έηζζ δζαδμπζηά.
Σα οθζηά βζα κα ενβαζημφιε ανίζημκηαζ ιέζα ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ, ηαζ εάκ δδιζμονβήζμοιε ηα
ακχηενα οπανλζαηά ζχιαηα ημο Βίκαζ, εα ηαηαθένμοιε κα απεθεοεενςεμφιε απυ υθμοξ ημοξ ηυζιμοξ, αηυια ηαζ
απυ ημκ έαδμιμ, βζα κα ιπμφιε ηεθζηά ζημ Ώπυθοημ, Ώδήθςημ, ΢αη, Άζκ.
Σα θφηνα ηςκ οπανλζαηχκ ζςιάηςκ ημο Βίκαζ ανίζημκηαζ ημπμεεηδιέκα ζημ ζπένια. Βίκαζ ακαβηαίμ κα
ακαπηφζζμοιε αοηά ηα θφηνα ηαζ αοηυ είκαζ δοκαηυκ ιυκμ ιε ημ Maithuna (΢ελμοαθζηή Μαβεία).
Ήδδ ζε πνμδβμφιεκεξ δδιμζζεφζεζξ ηαζ ζε ιδκφιαηά ιαξ έπμοιε ιζθήζεζ βζα ακχηενα οπανλζαηά ζχιαηα
ημο Βίκαζ. Καζ βζ’ αοηυ μζ βκςζηζημί ιαεδηέξ ιαξ είκαζ εκδιενςιέκμζ.
Ξένμοιε υηζ ημ αζηνζηυ ζχια (κα ιδκ ημ ζοβπέμοιε ιε ημ ζεθδκζαηυ ζχια), ηοαενκζέηαζ απυ 24 κυιμοξ
ηαζ ημ θοζζηυ ηοαενκζέηαζ απυ 48 κυιμοξ.
Βάκ δδιζμονβήζμοιε ημ αζηνζηυ ζχια, είκαζ θακενυ υηζ απεθεοεενςκυιαζηε απυ ημκ ιμζναίμ ηυζιμ ηςκ
48 κυιςκ ηαζ βζκυιαζηε ηάημζημζ ηςκ 24 κυιςκ.

8
Βάκ δδιζμονβήζμοιε ημ δζακμδηζηυ ζχια, απεθεοεενςκυιαζηε απυ ημκ ηυζιμ ηςκ 24 κυιςκ ηαζ
ιπαίκμοιε ζημκ ηυζιμ ηςκ 12 κυιςκ. Θα πνέπεζ κα οπεκεοιίζμοιε υηζ ημ δζακμδηζηυ ζχια ηοαενκζέηαζ απυ 12
κυιμοξ.
Βάκ δδιζμονβήζμοιε ημ αζηζαηυ ζχια ή ζχια ηδξ ζοκεζδδηήξ εέθδζδξ, ιπαίκμοιε ζημκ ηυζιμ ηςκ έλζ
κυιςκ ηαζ βζκυιαζηε ηάημζημζ ημο ηυζιμο αοημφ, δζυηζ ημ ζχια ηδξ ζοκεζδδηήξ εέθδζδξ (αζηζαηυ ζχια)
ηοαενκζέηαζ απυ 6 κυιμοξ.
Δ δμοθεζά ιε ημ Maithuna ηαζ ηδκ δζάθοζδ ημο Ββχ, ηαζ δ εοζία πνμξ ηδκ ακενςπυηδηα, ιαξ επζηνέπμοκ
κα ηάκμοιε ηαζκμφνβζεξ δδιζμονβίεξ ιέζα ζε ιαξ ημοξ ίδζμοξ, βζα κα απεθεοεενςεμφιε απυ ημκ ηυζιμ ηςκ έλζ
κυιςκ ηαζ κα πενάζμοιε πζμ πένα απυ ημκ άθαημ Ώβζυημζιμ ηαζ Πνςηυημζιμ.
Βίκαζ ακαβηαίμ κα ηαηαθάαμοκ υθμζ μζ βκςζηζημί ιαεδηέξ αοηά ηα Υνζζημφβεκκα, υηζ ιυκμ δδιζμονβχκηαξ
ηα ακχηενα οπανλζαηά ζχιαηα ημο Βίκαζ ηαζ ηαημνεχκμκηαξ ημκ εάκαημ ημο Ββχ ηαζ ηα Υνζζημφβεκκα ηδξ
ηανδζάξ, εα ιπμνέζμοκ κα ηαηαθένμοκ ηδκ ηεθζηή απεθεοεένςζδ.
Σμ Βίκαζ ιπμνεί κα ιπεζ ιυκμ ζ’ εηείκμκ πμο έπεζ δδιζμονβήζεζ ηα ακχηενα οπανλζαηά ζχιαηα.
Σα Υνζζημφβεκκα ηδξ ηανδζάξ ιπμνεί κα ηα βζμνηάζεζ ηακείξ πναβιαηζηά ιυκμ, υηακ έπεζ δδιζμονβήζεζ ηα
ακχηενα οπανλζαηά ζχιαηα ημο Βίκαζ.
Δ ΢φζηαζδ ημο δζακμδηζημφ γχμο, ημο εζθαθιέκα μκμιαγυιεκμο άκενςπμξ είκαζ δ ελήξ:
α) Φοζζηυ ζχια
α) Γςηζηυ ζχια
β) ΢εθδκζαηυ ζχια επζεοιζχκ
δ) ΢εθδκζαηυ δζακμδηζηυ ζχια
ε) Σμ Πμθθαπθυ Ββχ
ζη) Σμ Μπμοδάηα
Οζ ηνεζξ απυρεζξ ημο ΏΣΜΏΝ-ΜΠΟΤΑΕ-ΜΏΝΏ΢ ή εεσημφ πκεφιαημξ, πκεφια ηδξ γςήξ, ακενςπίκμο
πκεφιαημξ, δεκ έπμοκ εκζανηςεεί ζημ ακενχπζκμ μκ, δζυηζ αοηυ δεκ ηαηέπεζ αηυια ηα δθζαηά ζχιαηα, δδθαδή ηα
οπανλζαηά ζχια ηα ημο Βίκαζ.
΋θεξ μζ δζηζέξ ιαξ πνμζπάεεζεξ ηαηεοεφκμκηαζ ζημ κα απεθεοεενςεμφιε απυ ηδκ ζεθήκδ, πμο δοζηοπχξ
θένμοιε ζηα ζεθδκζαηά ιαξ ζχιαηα.
Βάκ δδιζμονβμφιε ηα δθζαηά ζχιαηα, απεθεοεενςκυιαζηε απυ ηδκ ζεθήκδ.
Μυκμ ιε ηδκ Maithuna (΢ελμοαθζηή Μαβεία) ιπμνμφιε κα έπμοιε ηδκ πμθοηέθεζα κα δδιζμονβμφιε ηα
δζηά ιαξ δθζαηά ζχιαηα, δζυηζ ηα θφηνα ηςκ ζςιάηςκ αοηχκ ανίζημκηαζ ζημ ζπένια.
Σα ζεθδκζαηά ζχιαηα ιαξ ηάκμοκ κα γμφιε ζ’ αοηυ ημκ ηυζιμ ηςκ 48 κυιςκ, ζηδκ ημζθάδα ηςκ δαηνφςκ.
Σα ζεθδκζαηά ζχιαηα είκαζ εδθοηά, βζ’ αοηυκ ημκ θυβμ μζ άκηνεξ ημο ηυζιμο αοημφ, ζημοξ εζςηενζημφξ
ηυζιμοξ ιεηά απυ ημκ εάκαημ, είκαζ οπμζοκείδδηα ηνφεξ ηαζ θακηαζιαβμνζηέξ βοκαίηεξ.
Βίκαζ πμθφ θοπδνυ ημ υηζ μζ εεμζμθζημί ζοββναθείξ, Ρμδυζηαονμζ ηθπ, δεκ έπμοκ ηαημνεχζεζ κα
ηαηαθάαμοκ υηζ ηα ηςνζκά εζςηενζηά μπήιαηα ημο ακενχπζκμο υκημξ, είκαζ ζεθδκζαηά ζχιαηα πμο πνέπεζ κα
ελαθείρμοιε ιεηά απυ ηδκ δδιζμονβία ηςκ δθζαηχκ ζςιάηςκ.
Βίκαζ αδφκαημ κα απεθεοεενςεμφιε απυ ημκ ηυζιμ ηςκ 48 κυιςκ, εάκ δεκ έπμοιε δδιζμονβήζεζ ηα
ακχηενα οπανλζαηά ζχιαηα ημο Βίκαζ.
Κεθάθαζμ 4
Σμ ροπμθμβζηυ Ββχ
Οζ ρεοδμ-απμηνοθζζηέξ ηαζ ρεοδμ-εζςηενζζηέξ δζαζνμφκ ημκ ακενχπζκμ ροπζζιυ ζε δφμ ιένδ, Ώκχηενμ
Ββχ ηαζ ηαηχηενμ Ββχ.
Ώκχηενδ ηαζ ηαηχηενδ δζαίνεζδ ημο ίδζμο μνβακζζιμφ. Ώκχηενμ Ββχ, ηαηχηενμ Ββχ είκαζ υθμ Ββχ, υθμ
Ββχ.
Ο Βζχηενμξ, μ πναβιαηζηυξ δεκ είκαζ Ββχ, οπενααίκεζ ηάεε Ββχ, ανίζηεηαζ πζμ πένα απυ ηάεε Ββχ;
Ο Βζχηενμξ είκαζ ημ Βίκαζ, αοηυξ είκαζ ημ Πναβιαηζηυ, εηείκμ πμο δεκ έπεζ πνυκμ, ημ Θεσηυ.
Σμ Ββχ είπε ιζα ανπή ηαζ ακαπυθεοηηα εα έπεζ έκα ηέθμξ, υθα υζα έπμοκ ιζα ανπή έπμοκ έκα ηέθμξ.
Σμ Βίκαζ, μ Βζχηενμξ, δεκ είπε ανπή, δεκ εα έπεζ ηέθμξ. Ώοηυξ είκαζ υηζ είκαζ, εηείκμ πμο πάκηα ήηακ ηαζ
εηείκμ πμο πάκηα εα είκαζ.

9
Σμ Ββχ ζοκεπίγεζ ιεηά απυ ημκ εάκαημ, ηαζ επζζηνέθεζ ζ’ αοηήκ ηδκ Κμζθάδα ηςκ δαηνφςκ βζα κα
επακαθαιαάκεζ ζοιαάκηα, κα ζηακμπμζεί ηα πάεδ ημο ηαζ κα πθδνχκεζ ηάνια.
Σμ Βίκαζ δεκ ζοκεπίγεζ, δζυηζ δεκ είπε ιζα ανπή, ζοκεπίγεζ ιυκμ υηζ ακήηεζ ζημ πνυκμ, υηζ είπε ιζα ανπή. Σμ
Βίκαζ δεκ ακήηεζ ζημκ πνυκμ.
Βηείκμ πμο ζοκεπίγεζ, ανίζηεηαζ οπμηαβιέκμ ζε βδναηεζά, θεμνά, πυκμ, πάεδ. Δ ηςνζκή γςή ιαξ είκαζ ημ
απμηέθεζια ηδξ πεναζιέκδξ γςήξ, δ ζοκέπεζα ηδξ πεναζιέκδξ γςήξ, ημ απμηέθεζια ιζαξ πνμδβμφιεκδξ αζηίαξ.
Κάεε αζηία έπεζ ημ απμηέθεζιά ηδξ, ηάεε απμηέθεζια έπεζ ηδκ αζηία ημο, ηάεε αζηία ιεηαηνέπεηαζ ζε
απμηέθεζια ηαζ ηάεε απμηέθεζια βίκεηαζ αζηία.
Δ πανμφζα γςή ιαξ είκαζ δ αζηία ηδξ ιεθθμκηζηήξ γςήξ ιαξ. Δ ιεθθμκηζηή γςή ιαξ εα έπεζ ζακ αζηία ηδκ
ηςνζκή γςή ιαξ, ιε υθα ηα θάεδ ηαζ ηζξ ιζγένζεξ ηδξ.
Σμ κα ζοκεπίγμοιε, ζδιαίκεζ κα ακααάθμοιε ημ θάεμξ ηαζ ημκ πυκμ. Βιείξ πνέπεζ κα πεεαίκμοιε απυ
ζηζβιή ζε ζηζβιή, βζα κα ιδκ ζοκεπίγμοιε. Καθφηενα είκαζ ημ κα είιαζηε απυ ημ κα ζοκεπίγμοιε.
Σμ Ββχ είκαζ δ ηαηαβςβή ημο θάεμοξ ηαζ απμηέθεζια ημο είκαζ μ πυκμξ. ΋ζμ οπάνπεζ ημ Ββχ, εα οπάνπεζ
μ πυκμξ ηαζ ημ θάεμξ.
Να βεκκζέζαζ είκαζ πυκμξ, κα πεεαίκεζξ είκαζ πυκμξ, κα γεζξ είκαζ πυκμξ. πυκμξ είκαζ δ παζδζηή δθζηία, δ
εθδαεία, δ κευηδηα, δ ςνζιυηδηα, ηα βδναηεζά. ΋θα ζ’ αοηυκ ημκ ηυζιμ είκαζ πυκμξ.
΋ηακ ζηαιαηάιε κα οπάνπμοιε ζε υθα ηα επίπεδα ημο κμο, ελαθακίγεηαζ μ πυκμξ. Θα ζηαιαηήζμοιε κα
οπάνπμοιε ιυκμ δζαθφμκηαξ νζγζηά ημ ροπμθμβζηυ Ββχ.
Δ ηαηαβςβή ημο Ββχ είκαζ ημ υνβακμ Κμοκηανηζβμοαδυν.
Σμ Ββχ απμηεθείηαζ απυ υθεξ ηζξ ηαηέξ ζοκέπεζεξ ημο μνβάκμο Κμοκηανηζβμοαδυν.
Σμ Ββχ είκαζ έκα ιπμοηέημ απυ πάεδ, επζεοιίεξ, θυαμοξ, ιίζδ, εβςζζιμφξ, γήθζεξ, πενδθάκζεξ, ηειπεθζά,
εοιμφξ, μνέλεζξ, πνμζδθχζεζξ ανκδηζημφξ ζοκαζζεδιαηζζιμφξ, ηθδνμκμιζηά παναηηδνζζηζηά μζημβέκεζαξ, θοθήξ,
έεκμοξ ηθπ.
Σμ Ββχ είκαζ πμθθαπθυ, δεκ είκαζ αημιζηυ, ημ Ββχ οπάνπεζ πμθθαπθυ, ζοκεπίγεζ πμθθαπθυ ηαζ επζζηνέθεζ
πμθθαπθυ.
Έηζζ υπςξ ημ κενυ απμηεθείηαζ απυ πμθθέξ ζηαβυκεξ έηζζ υπςξ δ θθυβα απμηεθείηαζ απυ απεζνμεθάπζζηα
πονμβεκή ιένδ, έηζζ ηαζ ημ Ββχ απμηεθείηαζ απυ δζάθμνα Ββχ.
Υζθζάδεξ ιζηνά Ββχ απμηεθμφκ ημ Ββχ πμο ζοκεπίγεζ ιεηά απυ ημκ εάκαημ ηαζ επζζηνέθεζ ζε αοηή ηδκ ημζθάδα ηςκ δαηνφςκ, βζα κα ζηακμπμζεί επζεοιίεξ ηαζ κα πθδνχκεζ ηάνια.
΢ε ζοκεπή ηαζκία πενκάκε απυ ηδκ μευκδ ηδκ γςήξ, βζα κα ακαπαναζηήζμοκ ημ νυθμ ημοξ ζημ μδοκδνυ
υναια ηδξ γςήξ.
Κάεε Ββχ ηδξ ηναβζηήξ ηαζκίαξ έπεζ ημκ δζηυ ημο κμο, ηζξ δζηέξ ημο ζδέεξ, ηαζ ημ δζηυ ημο πνμζςπζηυ
ηνζηήνζμ.
Ώοηυ πμο ανέζεζ ζε έκα Ββχ, δοζανεζηεί έκα άθθμ Ββχ.
Ώοηυ ημ Ββχ πμο ζήιενα μνηίγεηαζ πίζηδ ζημ αςιυ ηδξ βκχζδξ, ακηζηαείζηαηαζ απυ έκα άθθμ Ββχ πμο
ιζζεί ηδκ βκχζδ. Σμ Ββχ πμο ζήιενα μνηίγεηαζ αζχκζα αβάπδ ζε ιζα βοκαίηα, ακηζηαείζηαηαζ ανβυηενα απυ έκα
Ββχ, πμο δεκ έπεζ ηαιία ζπέζδ μφηε ιε ηδκ βοκαίηα μφηε ιε ημκ υνημ.
Σμ δζακμδηζηυ γχμ, ημ εζθαθιέκα μκμιαγυιεκμ άκενςπμξ, δεκ έπεζ αημιζηυηδηα, δζυηζ δεκ έπεζ έκα
δζανηέξ ηέκηνμ ζοκείδδζδξ, δεκ έπεζ ζοκέπεζα ζημπμφ, δζυηζ δεκ έπεζ έκα δζανηέξ ηέκηνμ αανφηδηαξ, έπεζ ιυκμ ημ
πμθθαπθυ Ββχ.
Αεκ είκαζ πανάθμβμ θμζπυκ, υηζ πμθθμί βίκμκηαζ ιέθδ ηδξ βκςζηζηήξ ηίκδζδξ ηαζ ιεηά βίκμκηαζ επενμί ηδξ.
΢ήιενα είκαζ ιε ηδκ βκχζδ ηαζ αφνζμ εκακηίμκ ηδξ, ζήιενα ζε ιζα ζπμθή αφνζμ ζε ιζα άθθδ, ζήιενα ιε ιζα
βοκαίηα ηαζ αφνζμ ιε ιζα άθθδ, ζήιενα θίθμξ αφνζμ επενυξ ηθπ.
Κεθάθαζμ 5
Βπζζηνμθή ηαζ ιεηεκζάνηςζδ
Βπζζηνμθή ηαζ ιεηεκζάνηςζδ είκαζ δφμ δζαθμνεηζημί κυιμζ. Ώοζηδνέξ ακαθφζεζξ ιαξ έπμοκ μδδβήζεζ ζημ
ζοιπέναζια υηζ οπάνπεζ δζαθμνά ιεηαλφ Βπζζηνμθήξ ηαζ Μεηεκζάνηςζδξ.
Σμ Ββχ δεκ είκαζ έκα άημιμ ιζαξ ηαζ απμηεθείηαζ απυ πμθθά Ββχ ηαζ ηάεε Ββχ αηυια υηακ έπεζ ηάηζ απυ
ημ δζηυ ιαξ οπμζοκείδδημ απμθαιαάκεζ ηάπμζα ακελανηδζία.

10
Σμ Ββχ είκαζ ιζα θεβεχκα δζααυθςκ. Σμ κα αεααζχκμοιε υηζ δ θεβεχκα ιεηεκζανηχκεηαζ εα ήηακ
πανάθμβμ. Βίκαζ αηνζαήξ μ υνμ ακ πμφιε υηζ ημ άημιμ ιεηεκζανηχκεηαζ, υιςξ δεκ είκαζ αηνζαήξ εάκ πμφιε υηζ δ
θεβεχκα ιεηεκζανηχκεηαζ.
΢’ αοηυκ ημκ ηυζιμ οπάνπμοκ εηαημιιφνζα ακενχπςκ, υιςξ είκαζ δφζημθμ κα ανεζξ έκα άημιμ.
Μυκμ δδιζμονβχκηαξ ηα δζηά ιαξ Ώκχηενα Τπανλζαηά ΢χιαηα ημο Βίκαζ, δζαθφμκηαξ ημ Ββχ ηαζ
εκζανηχκμκηαξ ημ Βίκαζ ιεηαηνεπυιαζηε ζε άημια.
Σα ζενά άημια ιεηεκζανηχκμκηαζ αθθά ημ Ββχ επζζηνέθεζ ζε ιζα ηαζκμφνβζα ιήηνα, βζα κα κηοεεί δ
Λεβεχκα ή ηαθοηένα εα έθεβα βζα κα λακακηοεεί ιε ηαζκμφνζμ δενιάηζκμ νμφπμ.
Σμ Ββχ ζοκεπίγεζ ζημοξ απυβμκμφξ ιαξ έιιεζα δ άιεζα, ημ Ββχ είκαζ δ θοθή, ημ θάεμξ ηαζ μ πυκμξ πμο
ζοκεπίγμοκ.
Μενζημί αβκμμφκηεξ ρεοδμ-απμηνοθζζηέξ οπμεέημοκ εζθαθιέκα, υηζ δ πνμζςπζηυηδηα ιεηεκζανηχκεηαζ
ηαζ ζοπκά ζοβπέμοκ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ιε ημ Ββχ.
Δ πνμζςπζηυηδηα δεκ είκαζ ημ Ββχ, δ πνμζςπζηυηδηα δεκ ιεηεκζανηχκεηαζ, δ πνμζςπζηυηδηα είκαζ ηυνδ
ημο πνυκμο ηαζ πεεαίκεζ ζημκ πνυκμ.
Δ πνμζςπζηυηδηα δεκ είκαζ ημ θοζζηυ ζχια. Δ πνμζςπζηυηδηα δεκ είκαζ ημ αζεενζηυ ζχια, δ
πνμζςπζηυηδηα δεκ είκαζ ημ Ββχ, δ πνμζςπζηυηδηα δεκ είκαζ δ ροπή, δ πνμζςπζηυηδηα δεκ είκαζ ημ πκεφια.
Δ πνμζςπζηυηδηα είκαζ ζηέηδ εκένβεζα, θεπηή αημιζηή ηαζ δζαιμνθχκεηαζ ζηδκ δζάνηεζα ηςκ πνχηςκ 7
πνυκςκ ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ ιε ηδκ ηθδνμκμιζηυηδηα, ιε ηζξ ζοκήεεζεξ, ιε ηα παναδείβιαηα ηθπ. Ώοηή
ζζπονμπμζείηαζ ιε ημκ πνυκμ ηαζ ηζξ ειπεζνίεξ.
Σνία πνάβιαηα πδβαίκμοκ ζημ κεηνμηαθείμ:
Σμ θοζζηυ ζχια.
Σμ αζεενζηυ ζχια.
Δ πνμζςπζηυηδηα.
Σμ θοζζηυ ζχια ηαζ ημ αζεενζηυ απμζοκηίεεκηαζ ζζβά-ζζβά ηαζ ηαοηυπνμκα. Δ πνμζςπζηυηδηα
πενζπθακζέηαζ ζημ κεηνμηαθείμ ηαζ ιυκμ ιεηά απυ ιενζημφξ αζχκεξ απμζοκηίεεηαζ.
Ώοηυ πμο ζοκεπίγεζ, αοηυ πμο δεκ απμζοκηίεεηαζ ζημ κεηνμηαθείμ, είκαζ ημ πμθθαπθυ Ββχ. Δ θεβεχκα ημο
Ββχ ζοκεπίγεζ ιε έκα ημζκυ ζχια, αοηυ ημ θεβυιεκμ ημζκυ ζχια δεκ είκαζ ημ αζηνζηυ υπςξ οπμεέημοκ πμθθμί.
Σμ ζχια πμο πνδζζιμπμζεί δ θεβεχκα ημο Ββχ είκαζ ημ ζεθδκζαηυ ζχια ή ιμνζαηυ ζχια. Βίκαζ ακαβηαίμ
κα ιδκ ζοβπέμοκ μζ βκςζηζημί ιαεδηέξ ημ ζεθδκζαηυ ζχια ιε ημ Ώζηνζηυ.
Σμ Δθζαηυ ζχια είκαζ ημ Ώζηνζηυ.
Μυκμ εηείκμζ πμο ηαηέπμοκ ημ Βίκαζ ιεηεκζανηχκμκηαζ.
Βηείκμζ πμο έπμοκ δμοθέρεζ ιε ημ Maithuna πμθθά πνυκζα, ηαηέπμοκ πναβιαηζηά ημ Ώζηνζηυ ζχια.
Σα ιζηνά Ββχ πμο ηαημζημφκ ζημ ζεθδκζαηυ ζχια πνμαάθθμκηαζ ζε υθεξ ηζξ πενζμπέξ ηδξ ημζιζηήξ
δζάκμζαξ ηαζ έπεζηα επζζηνέθμοκ ζημ ηεκυ ζχια (ημ ζεθδκζαηυ ζχια).
Σμ Ββχ, κηοιέκμ ιε ημ ζεθδκζαηυ ημο ζχια, επζζηνέθεζ ζε ιζα ηαζκμφνβζα ιήηνα βζα κα λακακηοεεί ιε ημ
δενιάηζκμ νμφπμ ημο ηαζ κα επακαθάαεζ ζ’ αοηήκ ηδκ ημζθάδα ηςκ δαηνφςκ ηζξ ίδζεξ ηναβςδίεξ ηαζ πίηνεξ.
Μυκμ εηείκμζ πμο ηαηέπμοκ ημ Βίκαζ ιεηεκζανηχκμκηαζ.
Βηείκμζ πμο δεκ ηαηέπμοκ ημ Βίκαζ, επζζηνέθμοκ.
Πνέπεζ κα ηαηέπμοιε ημ Βίκαζ βζα κα ιεηεκζανηςεμφιε. Υνεζάγεηαζ κα ιδκ ηαηέπμοιε ημ Βίκαζ, βζα κα
επζζηνέρμοιε.
Βίκαζ εοζία κα ιεηεκζανηχκεζαζ. Βίκαζ ιζα απμηοπία κα επζζηνέθεζξ. Μεηεκζανηχκμκηαζ ηα Εενά άημια,
βζα κα ζχζμοκ ημκ ηυζιμ. Βπζζηνέθμοκ μζ δθίεζμζ, βζα κα ααζακίγμοκ ημκ ηυζιμ.
Οζ Εενέξ ιεηεκζανηχζεζξ πάκηα βζμνηάζηδηακ ζημ Θζαέη ιε ιεβάθεξ ενδζηεοηζηέξ βζμνηέξ.
Ο Εδζμφξ ηδξ Ναγανέη ήηακ ιζα ιεηεκζάνηςζδ. Δ βέκκδζδ ημο Εδζμφ οπήνλε ημ πζμ ιεβάθμ βεβμκυξ ημο
ηυζιμο.
Κεθάθαζμ 6
Δ δζάθοζδ ημο Ββχ
Ώδέθθζα ιμο
Βίκαζ ακαβηαίμ αοηά ηα Υνζζημφβεκκα κα ηαηαθάαεηε ζε αάεμξ ηδκ ακάβηδ ηδξ δζάθοζδξ ημο Ββχ.

11
Ο πζμ ιεβάθμξ ηίκδοκμξ πμο οπάνπεζ ζηδκ γςή, είκαζ κα βζκυιαζηε Υακαζιμοζζάκμζ.
Βηείκμζ πμο δεκ δμοθεφμοκ ιε ηδκ δζάθοζδ ημο Ββχ απυ φπανλδ ζε φπανλδ, εηθοθίγμκηαζ υθμ ηαζ
πενζζζυηενμ, ιέπνζ πμο ζημ ηέθμξ ζηαιαημφκ κα βεκκζμφκηαζ, δζυηζ έπμοκ ιεηαηναπεί ζε επζηίκδοκμοξ
Υακαζιμοζζάκμοξ.
Τπάνπμοκ ηέζζενα είδδ Υακαζιμοζζάκςκ:
1) Υακαζιμοζζάκμζ ηφπμο ηνεηίκμο, πάνα πμθφ δζεθεανιέκμζ, δθίεζμζ ηαζ εηθοθζζιέκμζ.
2) Αοκαημί Υακαζιμοζζάκμζ, πμκδνμί ηαζ δζεζηναιιέκμζ.
3) Υακαζιμοζζάκμζ ιε δζπθυ ηέκηνμ αανφηδηαξ, δεκ έπμοκ υιςξ αζηνζηυ ζχια, πνδζζιμπμζμφκ ιυκμ ημ
ζεθδκζαηυ ζχια.
4) Υακαζιμοζζάκμζ ιε δζπθυ ηέκηνμ αανφηδηαξ ηαζ αζηνζηυ ζχια.
Οζ Υακαζιμοζζάκμζ ημο πνχημο ηφπμο είκαζ πναβιαηζηά ηνεηίκμζ, δθίεζμζ, εηθοθζζιέκμζ ηαζ θμαενά
δζεζηναιιέκμζ, ακ ηαζ δεκ έπμοκ δφκαιδ πζα μφηε βζα κα είκαζ δζεζηναιιέκμζ. Ώοηυ ημ είδμξ απμζοκηίεεηαζ
βνήβμνα ιεηά απυ ημκ εάκαημ ημο θοζζημφ ζχιαημξ.
Οζ Υακαζιμοζζάκμζ ημο δεφηενμο ηφπμο ζοκεπίγμοκ κα επζζηνέθμοκ ζ’ αοηυκ ημκ ηυζιμ ζε μνβακζζιμφξ
ημο μνοηημφ ααζζθείμο.
Οζ Υακαζιμοζζάκμζ ημο ηνίημο ηφπμο οπήνλακ ιοδιέκμζ ηδξ Λεοηήξ Ώδεθθυηδηαξ ηαζ απέηηδζακ πμθθέξ
ροπζηέξ δοκάιεζξ, αθθά επεζδή δεκ δζέθοζακ ημ Ββχ, εηηνμπζάζηδηακ απυ ημκ δνυιμ ηαζ έπεζακ ζηδκ ιαφνδ
ιαβεία. Ώοηυ ημ είδμξ Υακαζιμοζζάκςκ είκαζ ζακ έκα ηένια ιε δφμ υρεζξ, ηδκ ηαθή ηαζ ηδκ ακάπμδδ. Έπμοκ δφμ
εζςηενζηέξ πνμζςπζηυηδηεξ, ιζα θεοηή ηαζ ιζα άθθδ ιαφνδ. Κάεε ιία απυ αοηέξ ηζξ δφμ πνμζςπζηυηδηεξ έπμοκ
ακελανηδζία ηαζ ροπζηέξ δοκάιεζξ.
Οζ Υακαζιμοζζάκμζ ημο ηέηανημο ηφπμο είκαζ αθδεζκά πεζιέκμζ Μπμδζζάηαεξ, πμο δζέπναλακ ημ θάεμξ κα
δοκαιχζμοκ ημ Ββχ. Ώοημί μζ Υακαζιμοζζάκμζ έπμοκ δζπθυ Κέκηνμ αανφηδηαξ, ηδκ εεσηή ηαζ ηδκ δζααμθζηή. Σμ
πζμ ζμαανυ απυ υθα, είκαζ υηζ ηαηέπμοκ αζηνζηυ ζχια. Πανάδεζβια μ Ώκδναιεθέη. Ώοηυξ μ Υακαζιμοζζάκμξ
ιπενδεφεζ ημοξ ακεζδίηεοημοξ επζηαθμφκηεξ. Οζ δφμ Ώκδναιεθέη ζ’ έκακ, μ θεοηυξ ηαζ μ ιαφνμξ, μζ δφμ ιφζηεξ
είκαζ ακηίεεημζ, ηαζ εκ ημφημζξ είκαζ έκαξ. Καζ μζ δφμ είκαζ πναβιαηζημί δάζηαθμζ, μ έκαξ ηδξ Λεοηήξ Ώδεθθυηδηαξ
ηαζ μ άθθμξ ηδξ Μαφνδξ.
Πμθθμί ιοδιέκμζ, πμο ηαηάθενακ κα δδιζμονβήζμοκ ηα ακχηενα οπανλζαηά ζχιαηα ημο Βίκαζ, απέηοπακ,
δζυηζ δεκ δζέθοζακ ημ ροπμθμβζηυ Ββχ.
Ώοημί μζ ιοδιέκμζ δεκ ιπυνεζακ κα βζμνηάζμοκ ηα Υνζζημφβεκκα ηδξ ηανδζάξ, δεκ ηαηάθενακ κα
εκζανηχζμοκ ημ Βίκαζ, εκχ είπακ ηα ακχηενα οπανλζαηά ζχιαηα ηαζ έηζζ ιεηαηνάπδηακ ζε Υακαζιμοζζάκμοξ ιε
δζπθυ ηέκηνμ αανφηδηαξ.
Βίκαζ απαναίηδημ κα ηαηακμήζμοιε ηδκ ακάβηδ κα δμοθέρμοιε ιε ημοξ ηνεζξ πανάβμκηεξ ηδξ
επακάζηαζδξ ηδξ ζοκείδδζδξ, εάκ εέθμοιε πναβιαηζηά ηδκ ααεεζά Ώοημπναβιάηςζδ.
Βάκ απμηθείμοιε μπμζμκδήπμηε πανάβμκηα ηδξ επακάζηαζδξ ηδξ ζοκείδδζδξ, ημ απμηέθεζια εα είκαζ δ
απμηοπία.
Σμ κα βεκκζυιαζηε, ημ κα πεεαίκμοιε ηαζ ημ κα εοζζαγυιαζηε βζα ηδκ ακενςπυηδηα, είκαζ μζ ηνεζξ ααζζημί
πανάβμκηεξ ηδξ επακάζηαζδξ ηδξ ζοκείδδζδξ.
΢ελμοαθζηή ιαβεία, δζάθοζδ ημο Ββχ, ζοιπυκζα, αοηυ είκαζ ημ ηνζπθυ ιμκμπάηζ ηδξ ζςζηήξ γςήξ.
Μενζημί βκςζηζημί αδεθθμί, ιαξ έπμοκ βνάρεζ γδηχκηαξ ιζα ιέεμδμ βζα ηδκ δζάθοζδ ημο Ββχ.
Δ ηαθφηενδ ιέεμδμξ βζα ηδκ δζάθοζδ ημο Ββχ, ανίζηεηαζ ζηδκ πναηηζηή γςή, εκηαηζηά αζςιέκδ.
Δ ζοιαίςζδ είκαζ έκαξ εαοιάζζμξ ηαενέπηδξ, υπμο ιπμνμφιε κα αηεκίζμοιε ημ Ββχ.
΢ηδκ ζπέζδ ιε ημοξ μιμίμοξ ιαξ, ηα εθαηηχιαηα ηα ηνοιιέκα ζηα αάεδ ημο οπμζοκεζδήημο, ακααθφγμοκ
αοευνιδηα, πεηάβμκηαζ έλς, δζυηζ ημ οπμζοκείδδημ ιαξ πνμδίδεζ, ηαζ εάκ είιαζηε ζε ηαηάζηαζδ επάβνοπκδξ
ακηίθδρδξ, ηυηε εα ηα δμφιε έηζζ αηνζαχξ υπςξ είκαζ.
Βθάηηςια πμο ακαηαθφπηεηαζ, εθάηηςια πμο πεεαίκεζ.
΋ηακ ακαηαθφρμοιε ηάπμζμ εθάηηςια, πνέπεζ κα ημ δμφιε ζε ζηδκή υπςξ υηακ ηάπμζμξ αθέπεζ
ηζκδιαημβνάθμ, υιςξ πςνίξ κα ηνίκεζ μφηε κα ηαηαδζηάγεζ.
Αεκ είκαζ ανηεηυ ημ κα ηαηακμήζμοιε κμδηζηά ημ εθάηηςια πμο έπμοιε ακαηαθφρεζ, είκαζ ακαβηαίμ κα
αοεζγυιαζηε ζε ααεφ δζαθμβζζιυ, βζα κα ηαηακμμφιε ημ εθάηηςια ζηα άθθα επίπεδα ημο κμο.

12
Ο κμοξ έπεζ πμθθά επίπεδα ηαζ αάεμξ, ηαζ εάκ δεκ έπμοιε ηαηακμήζεζ έκα εθάηηςια ζε υθα ηα επίπεδα ημο
κμο, δεκ έπμοιε ηάκεζ ηίπμηα, δζυηζ αοηυ ζοκεπίγεζ κα οπάνπεζ ζακ δαζιυκζμ πεζναζιμφ ζηα αάεδ ημο δζημφ ιαξ
οπμζοκείδδημο.
΋ηακ έκα εθάηηςια ηαηακμείηαζ μθμηθδνςηζηά ζε υθα ηα επίπεδα ημο κμο, ηυηε δζαθφεηαζ ιε ημ ιζηνυ ημο
Ββχ πμο ημ παναηηδνίγεζ, ηαζ εθαηηχκεηαζ ζε ημζιζηή ζηυκδ ζημοξ οπενεοαίζεδημοξ ηυζιμοξ.
Έηζζ πνμπςνάιε πεεαίκμκηαξ απυ ζηζβιή ζε ζηζβιή, έηζζ εβηαεζζημφιε ιέζα ιαξ έκα ηέκηνμ δζανημφξ
ζοκείδδζδξ, έκα ηέκηνμ δζανημφξ αανφηδηαξ.
Μέζα ζημ ηάεε ακενχπζκμ μκ πμο δεκ ανίζηεηαζ ζηδκ ηεθεοηαία ηαηάζηαζδ εηθοθζζιμφ, οπάνπεζ ημ
Μπμοδάηα, δ εζςηενζηή αμοδζζηζηή ανπή, ημ ροπζηυ οθζηυ, ή πνχηδ φθδ βζα κα θηζάλμοιε αοηυ πμο μκμιάγεηαζ
Φοπή.
Σμ πμθθαπθυ Ββχ λμδεφεζ αδέλζα αοηυ ημ ροπζηυ οθζηυ ζε πανάθμβεξ εηνήλεζξ γήθεζαξ, απθδζηίαξ,
ιίζμοξ, πμνκείαξ, πνμζηυθθδζδξ, ιαηαζμδμλίαξ ηθπ.
΢ημ ιέηνμ ιε ημ μπμίμ ημ πμθθαπθυ Ββχ πεεαίκεζ απυ ζηζβιή ζε ζηζβιή, ημ ροπζηυ οθζηυ ζοζζςνεφεηαζ
ιέζα ζε ιαξ ημοξ ίδζμοξ, ιεηαηνεπυιεκμ ζ’ έκα ηέκηνμ δζανημφξ ζοκείδδζδξ.
Έηζζ λενζγχκμκηαξ ζζβά-ζζβά ημ Ββχ, αημιζημπμζμφιαζηε.
΋ιςξ πνέπεζ κα δζεοηνζκίζμοιε υηζ δ αημιζηυηδηα δεκ είκαζ ημ πακ. Με ημ βεβμκυξ ηδξ ΐδεθεέι πνέπεζ κα
πενάζμοιε ζηδκ οπεναημιζηυηδηα.
Δ δμοθεζά ηδξ δζάθοζδξ ημο Ββχ, είκαζ ηάηζ πμθφ ζμαανυ, είκαζ ακαβηαίμ κα ιεθεηήζμοιε ημκ εαοηυ ιαξ
ααεεζά ζ’ υθα ηα επίπεδα ημο κμο, ημ Ββχ είκαζ έκα αζαθίμ πμθθχκ ηυιςκ.
Υνεζάγεηαζ κα ιεθεηήζμοιε ηζξ ζηέρεζξ ιαξ, ηζξ ζοβηζκήζεζξ, ηζξ πνάλεζξ απυ ζηζβιή ζε ζηζβιή, πςνίξ κα
δζηαζμθμβμφιε μφηε κα ηαηαδζηάγμοιε. Υνεζάγεηαζ κα ηαηακμήζμοιε μθμηθδνςηζηά, ζ’ υθα ηα αάεδ ημο κμο, ημ
ηάεε έκα απυ ηα εθαηηχιαηά ιαξ.
Σμ πμθθαπθυ Ββχ είκαζ οπμζοκείδδημ. ΋ηακ δζαθφζμοιε ημ Ββχ, ημ οπμζοκείδδημ βίκεηαζ ζοκείδδζδ.
Υνεζάγεηαζ κα ιεηαηνέπμοιε ημ οπμζοκείδδημ ζε ζοκείδδζδ, ηαζ αοηυ είκαζ δοκαηυκ ιυκμ ιε ηδκ ελάθεζρδ
ημο Ββχ.
΋ηακ ημ οπμζοκείδδημ βίκεηαζ ζοκείδδζδ, απμηηάιε αοηυ πμο θέβεηαζ δζανηήξ ζοκείδδζδ.
Βηείκμξ πμο απμθαιαάκεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ δζανημφξ ζοκείδδζδξ, γεζ ηάεε ζηζβιή ζοκεζδδηυξ, υπζ ιυκμ
ζημκ θοζζηυ ηυζιμ αθθά ηαζ ζημοξ ακχηενμοξ ηυζιμοξ.
Δ ζδιενζκή ακενςπυηδηα είκαζ οπμζοκείδδηδ ζ’ έκα εκεκήκηα επηά ημζξ εηαηυ, ηαζ βζ’ αοηυκ ημκ θυβμ
ημζιάηαζ ααεεζά, υπζ ιυκμ ζημκ θοζζηυ ηυζιμ, αθθά ηαζ ζημοξ οπενεοαίζεδημοξ ηυζιμοξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο
φπκμο ημο θοζζημφ ζχιαημξ, ή ιεηά απυ ημκ εάκαημ.
Βίκαζ ακαβηαίμξ μ εάκαημξ ημο Ββχ. Υνεζάγεηαζ κα πεεαίκμοιε απυ ζηζβιή ζε ζηζβιή, εδχ ηαζ ηχνα, υπζ
ιυκμ ζημκ θοζζηυ ηυζιμ, αθθά ηαζ ζ’ υθα ηα επίπεδα ημο ημζιζημφ κμο.
Πνέπεζ κα είιαζηε άζπθαπκμζ πνμξ ειάξ ημοξ ίδζμοξ, ηαζ κα ακαθφμοιε ημ Ββχ ιε ημ θμαενυ κοζηένζ ηδξ
αοημηνζηζηήξ.
Κεθάθαζμ 7
Δ πάθδ ηςκ ακηζεέηςκ
Έκαξ ιεβάθμξ δάζηαθμξ έθεβε: «Να ράπκεηε ηδκ Φχηζζδ ηαζ ηα άθθα εα ζαξ δμεμφκ ζακ ζοιπθήνςια»,
Ο πεζνυηενμξ επενυξ ηδξ θχηζζδξ είκαζ, ημ Ββχ. Βίκαζ ακαβηαίμ κα ηαηαθάαμοιε υηζ ημ Ββχ είκαζ έκαξ
ηυιπμξ ζηδκ νμή ηδξ φπανλδξ, έκα ιμζναίμ ειπυδζμ ζηδκ νμή ηδξ γςήξ ηδξ εθεφεενδξ ζηδκ ηίκδζή ηδξ.
Ρςηήεδηε έκαξ δάζηαθμξ:
-Πνηνο είλαη ν δξόκνο;
-Ση κεγαινπξεπέο βνπλό! είπε ακαθένμκηαξ ημ αμοκυ, υπμο είπε ημ ενδιδηήνζυ ημο.
-Γελ ζαο ξσηάσ ζρεηηθά κε ην βνπλό, αιιά ζρεηηθά κε ηνλ δξόκν.
-Όζν δελ κπνξείο λα παο πην πέξα από ην βνπλό, δελ ζα κπνξέζεηο λα βξεηο ηνλ δξόκν, απμηνίεδηε μ
δάζηαθμξ,
Άθθμξ ιμκαπυξ έηακε ηδκ ίδζα ενχηδζδ ζημκ ίδζμ δάζηαθμ:
-Δίλαη εθεί· αθξηβώο κπξνζηά ζηα κάηηα ζνπ, απάληεζε ν δάζθαινο.
-Γηαηί δελ κπνξώ λα ηνλ δσ;

13
-Γηαηί έρεηο εγστζηηθέο ηδέεο.
-Θα κπνξέζσ λα ηνλ δσ Κύξηε;
-Όζν έρεηο κηα δπαδηθή όξαζε θαη ιεο: Δγώ δελ κπνξώ, θαη άιια ηέηνηα, ηα κάηηα ζνπ ζα είλαη
ζθνηεηληαζκέλα από κηα ζρεηηθή όξαζε.
-Όηαλ δελ ππάξρεη, Δγώ νύηε εζύ, κπνξεί θαλείο λα ηνλ δεη;
-Όηαλ δελ ππάξρεη Δγώ νύηε εζύ, πνηνο ζέιεη λα δεη;
Δ αάζδ ημο Ββχ είκαζ δ δοαδζηυηδηα ημο κμο, ημ Ββχ ζηδνίγεηαζ ζηδκ πάθδ ηςκ ακηζεέηςκ, ηάεε
ζοθθμβζζιυξ ααζίγεηαζ ζηδκ πάθδ ηςκ ακηζεέηςκ.
Ώκ θέιε: μ ηάδε είκαζ, ρδθυξ, εέθμοιε κα πμφιε υηζ, δεκ είκαζ ημκηυξ, Ώκ θέιε υηζ εζζενπυιαζηε ηάπμο,
εέθμοιε κα πμφιε υηζ δεκ ελενπυιαζηε, Ώκ θέιε, είιαζηε πανμφιεκμζ, αεααζχκμοιε ιε αοηυ υηζ δεκ είιαζηε
θοπδιέκμζ ηθπ.
Σα πνμαθήιαηα ηδξ γςήξ δεκ είκαζ πανά δζακμδηζηέξ ιμνθέξ ιε δφμ πυθμοξ: έκακ εεηζηυ ηαζ άθθμκ
ανκδηζηυ. Σα πνμαθήιαηα ζηδνίγμκηαζ ζημκ κμο ηαζ ηα δδιζμονβεί μ κμοξ. ΋ηακ ζηαιαηάιε κα ζηεπηυιαζηε έκα
πνυαθδια, αοηυ ηεθεζχκεζ ακαπυθεοηηα.
Υανά ηαζ θφπδ, απυθαοζδ ηαζ πυκμξ, ηαθυξ ηαζ ηαηυξ, ενίαιαμξ ηαζ ήηηα, απμηεθμφκ ηδκ πάθδ ηςκ
ακηζεέηςκ ζηδκ μπμία ααζίγεηαζ ημ Ββχ,
΋θδ δ άεθζα γςή πμο γμφιε, πάεζ απυ ημ έκα ακηίεεημ ζημ άθθμ: ενίαιαμξ, ήηηα· εοπάνζζημ, δοζάνεζημ·
απυθαοζδ, πυκμξ· απμηοπία, επζηοπία· αοηυ, εηείκμ ηθπ.
Υνεζάγεηαζ κα απεθεοεενςεμφιε απυ ηδκ ηονακκία ηςκ ακηζεέηςκ· αοηυ είκαζ δοκαηυκ ιυκμ ιαεαίκμκηαξ
κα γμφιε απυ ζηζβιή ζε ζηζβιή, πςνίξ αθδνδιάδεξ ηακεκυξ είδμοξ, πςνίξ υκεζνα, πςνίξ θακηαζίεξ,
Έπεηε παναηδνήζεζ πςξ μζ πέηνεξ ημο δνυιμο ιέκμοκ ςπνέξ ηαζ αβκέξ ιεηά απυ ιζα πεζιαννχδδ ανμπή;
ειείξ ιυκμ ιπμνμφιε κα ιμονιμονίγμοιε έκα ς! εαοιαζηζηυ, Βιείξ πνέπεζ κα ηαηαθάαμοιε αοηυ ημ ς! ηςκ
πναβιάηςκ πςνίξ κα παναιμνθχκμοιε αοηή ηδκ εεσηή ακαθχκδζδ ιε ηδκ πάθδ ηςκ ακηζεέηςκ,
Ο Υμζηί νχηδζε ημκ δάζηαθμ Νακζέκ:
-Ση είλαη ην ΣΑΟ;
-Η θνηλή δσή, απάκηδζε μ Νακζέκ.
-Πσο γίλεηαη λα δεηο ζύκθσλα κε απηήλ;
-Δάλ πξνζπαζείο λα δεηο ζύκθσλα κε απηήλ, ζα θύγεη από εζέλα· κελ πξνζπαζείο λα ηξαγνπδήζεηο
απηό ην ηξαγνύδη, άζε λα ηξαγνπδάεη απηή ε ίδηα ζηνλ εαπηό ηεο. Μήπσο ν ηαπεηλόο ιόμπγθαο, δελ έξρεηαη
από κόλνο ηνπ;
Ώδέθθζα ιμο. Να εοιδεείηε αοηά ηα Υνζζημφβεκκα αοηή ηδκ θνάζδ: «Δ Γκχζδ αζχκεηαζ ζηα βεβμκυηα,
ιαναίκεηαζ ζηζξ αθδνδιάδεξ, ηαζ είκαζ δφζημθμ κα ηδκ ανεζξ αηυια ηαζ ζηζξ πζμ εοβεκζηέξ ζηέρεζξ».
Ρχηδζακ ημκ Αάζηαθμ Jocujo:
-Πξέπεη λα ληπλόκαζηε θαη λα ηξώκε θάζε κέξα;
Ο δάζηαθμξ απάκηδζε:
-Σξώκε θαη ληπλόκαζηε.
-Γελ θαηαιαβαίλσ, είπε μ ιαεδηήξ.
-Σόηε θάε θαη ληύζνπ, είπε μ δάζηαθμξ.
Σνχιε; Νηοκυιαζηε; Γζαηί πνέπεζ κα ηάκμοιε έκα πνυαθδια απυ αοηυ; Γζαηί πνέπεζ κα ζηεπηυιαζηε άθθα
πνάβιαηα εκχ ηνχιε ηαζ κηοκυιαζηε;
Ώκ ηνςξ, θάε, ακ κηφκεζαζ, κηφζμο, ακ πενπαηάξ πενπάηα… πενπάηα… πενπάηα…. ΋ιςξ ιδκ ζηέπηεζαζ
άθθα πνάβιαηα. Να ηάκεζξ ιμκαδζηά αοηυ πμο ηάκεζξ, ιδκ θεφβεζξ απυ ηα βεβμκυηα, ιδκ ηα βειίγεζξ ιε ηυζεξ
ζδιαζίεξ, ζφιαμθα, μιζθίεξ ηαζ βκςζημπμζήζεζξ. Γήζε ηα πςνίξ αθθδβμνίεξ, γήζε ηα ιε ακηζθδπηζηυ κμο απυ
ζηζβιή ζε ζηζβιή.
Ώβαπδημί βκςζηζημί αδεθθμί, πμο βζμνηάγεηε ιαγί ιαξ ζήιενα ηδκ βζμνηή ηςκ Υνζζημοβέκκςκ:
Να ηαηακμείηε υηζ ζαξ ιζθάς βζα ημκ δνυιμ ηδξ δνάζδξ, εθεφεενδξ απυ ηδκ μδοκδνή πάθδ ηςκ ακηζεέηςκ.
Ανάζδ πςνίξ απνμζελίεξ, πςνίξ δζαθοβέξ, πςνίξ αθδνδιάδεξ, πςνίξ θακηαζίεξ ηακεκυξ είδμοξ.
Ώβαπδημί ιμο, πμθειήζηε ημκ παναηηήνα ζαξ, αθθάληε ημκ ιέζς ηδξ έλοπκδξ δνάζδξ εθεφεενδξ απυ ηα
ακηίεεηα.
΋ηακ ηθείκμοιε ηδκ πυνηα ζηδκ θακηαζία, αθοπκίγεηαζ ημ υνβακμ ηδξ δζαίζεδζδξ.

14
Δ δνάζδ, εθεφεενδ απυ ηδκ πάθδ ηςκ ακηζεέηςκ, είκαζ δζαζζεδζζαηή δνάζδ, είκαζ πθήνδξ δνάζδ υπμο
επζηναηεί ιζα πθήνδξ ηαηάζηαζδ, ημ Ββχ είκαζ απυκ.
Δ δζαζζεδζζαηή δνάζδ ιαξ μδδβεί απυ ημ πένζ ιέπνζ ηδκ αθφπκζζδ ηδξ ΢οκείδδζδξ.
Να δμοθεφμοιε ηαζ κα λεημοναγυιαζηε εοηοπζζιέκμζ, εβηαηαθεζπυιεκμζ ζημ νεφια ηδξ γςήξ. Να
ελακηθήζμοιε ημ εμθυ ηαζ ζαπζζιέκμ κενυ ηδξ ηαεδιενζκήξ ζηέρδξ ηαζ ζημ ηεκυ εα νέεζ δ Γκχζδ ηαζ ιαγί ηδξ δ
πανά βζα ηδκ γςή.
Ώοηή δ έλοπκδ δνάζδ, εθεφεενδ απυ ηδκ πάθδ ηςκ ακηζεέηςκ, ιαξ ακορχκεζ ιέπνζ έκα ζδιείμ, ζημ μπμίμ
ηάηζ πνέπεζ κα ζπάζεζ.
΋ηακ υθα πάκε ηαθά, ζπάεζ ημ άηαιπημ ηααάκζ ηδξ ζηέρδξ ηαζ ημ θςξ ηδξ δφκαιδξ ημο Βζχηενμο ιπαίκεζ
εθεφεενμ ηαζ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ζημκ κμο, πμο έπεζ πάρεζ κα μκεζνεφεηαζ.
Συηε ηαζ ζημκ θοζζηυ ηυζιμ ηαζ έλς απυ αοηυκ, ζηδκ δζάνηεζα ημο φπκμο ημο οθζημφ ζχιαημξ, γμφιε
ηεθείςξ ζοκεζδδημί ηαζ θςηζζιέκμζ, απμθαιαάκμκηαξ ηδκ εοηοπία ηδξ γςήξ ζημοξ ακχηενμοξ Κυζιμοξ.
Ώοηή δ ζοκεπήξ πίεζδ ημο κμο, αοηή δ πεζεανπία, ιαξ μδδβεί ζηδκ αθφπκζζδ ηδξ ζοκείδδζδξ.
Ώκ ηνχβμκηαξ ζηεπηυιαζηε ηα ειπυνζα είκαζ θακενυ υηζ μκεζνεουιαζηε. Ώκ μδδβμφιε έκα αοημηίκδημ ηαζ
ζηεπηυιαζηε ηδκ αννααςκζαζηζηζά είκαζ θμβζηυ υηζ δεκ είιαζηε λφπκζμζ, μκεζνεουιαζηε. Ώκ δμοθεφμοιε ηαζ
εοιυιαζηε ημκ ημοιπάνμ ή ηδκ ημοιπάνα ή ημκ θίθμ ή ημκ αδεθθυ ηθπ, είκαζ θακενυ υηζ μκεζνεουιαζηε.
Ο άκενςπμξ πμο γεζ μκεζνεουιεκμξ ζημκ θοζζηυ ηυζιμ, γεζ επίζδξ μκεζνεουιεκμξ ζημοξ εζςηενζημφξ
Κυζιμοξ, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ςνχκ πμο ημ θοζζηυ ζχια ανίζηεηαζ ημζιζζιέκμ.
Υνεζάγεηαζ κα ζηαιαηάιε κα μκεζνεουιαζηε ζημοξ εζςηενζημφξ ηυζιμοξ. ΋ηακ ζηαιαηάιε κα
μκεζνεουιαζηε ζημκ θοζζηυ ηυζιμ, αθοπκζγυιαζηε εδχ ηαζ ηχνα, ηαζ αοηή δ αθφπκζζδ ειθακίγεηαζ ζημοξ
εζςηενζημφξ Κυζιμοξ.
Φάληε πνχηα ηδκ θχηζζδ ηαζ ηα άθθα εα ζαξ δμεμφκ ζακ ζοιπθήνςια .
΋πμζμξ είκαζ θςηζζιέκμξ αθέπεζ ημκ δνυιμ, υπμζμξ δεκ είκαζ θςηζζιέκμξ δεκ ιπμνεί κα δεζ ημκ δνυιμ ηαζ
εφημθα ιπμνεί κα απμπνμζακαημθζζηεί ηαζ κα πέζεζ ζηδκ άαοζζμ.
Βίκαζ ηνμιενή δ πνμζπάεεζα ηαζ δ επζθοθαηή πμο πνεζάγμκηαζ απυ θεπηυ ζε θεπηυ, απυ ζηζβιή ζε ζηζβιή
βζα κα ιδ πέζμοιε ζε μκεζνμπμθήζεζξ. Ώνηεί έκα θεπηυ απνμζελίαξ ηαζ μ κμοξ μκεζνεφεηαζ υηακ εοιάηαζ ηάηζ,
υηακ ζηέπηεηαζ ηάηζ δζαθμνεηζηυ απυ ηδκ δμοθεζά ή απυ ημ βεβμκυξ πμο γμφιε εηείκδ ηδκ ζηζβιή.
΋ηακ ζημκ θοζζηυ ηυζιμ ιαεαίκμοιε κα ανζζηυιαζηε λφπκζμζ απυ ζηζβιή ζε ζηζβιή, ηυηε ζημοξ
εζςηενζημφξ ηυζιμοξ ζηδκ δζάνηεζα ηςκ ςνχκ ημο φπκμο ημο θοζζημφ ζχιαημξ ηαζ επίζδξ ιεηά απυ ημκ εάκαημ
εα γμφιε λφπκζμζ ηαζ αοημ-ζοκεζδδημί απυ ζηζβιή ζε ζηζβιή.
Βίκαζ μδοκδνυ κα λένεζξ υηζ δ ζοκείδδζδ υθςκ ηςκ ακενχπζκςκ υκηςκ ημζιάηαζ ηαζ μκεζνεφεηαζ ααεεζά,
υπζ ιυκμ εηείκεξ ηζξ χνεξ ηδξ ακάπαοζδξ ημο θοζζημφ ζχιαημξ, αθθά επίζδξ ζηδκ δζάνηεζα ηδξ ηαηάζηαζδξ αοηήξ
πμο εζνςκζηά μκμιάγεηαζ ηαηάζηαζδ επαβνφπκδζδξ.
Δ δνάζδ εθεφεενδ απυ ηδκ δζακμδηζηή δοαδζηυηδηα πανάβεζ ηδκ αθφπκζζδ ηδξ ζοκείδδζδξ.
Κεθάθαζμ 8
Δ ηεπκζηή ημο δζαθμβζζιμφ
Δ ηεπκζηή ημο δζαθμβζζιμφ ιαξ επζηνέπεζ κα θηάζμοιε ιέπνζ ηα φρδ ηδξ θχηζζδξ.
Πνέπεζ κα δζαθμνμπμζμφιε ιεηαλφ εκυξ κμο πμο ανίζηεηαζ ήζοπμξ ηαζ εκυξ κμο πμο έπμοιε δζοπάζεζ ιε ημ
γυνζ.
Πνέπεζ κα δζαθμνμπμζμφιε ιεηαλφ εκυξ κμο πμο ανίζηεηαζ ζε ζζςπή ηαζ εκυξ κμο πμο έπμοιε ζζςπήζεζ
αίαζα.
΋ηακ μ κμοξ είκαζ δζοπαζιέκμξ ιε ημ γυνζ, πναβιαηζηά δεκ είκαζ ήζοπμξ, είκαζ θζιςιέκμξ απυ ηδκ αία ηαζ
ζηα πζμ ααεεζά επίπεδα ηδξ δζακμήζεςξ οπάνπεζ ιζα μθυηθδνδ εφεθθα.
΋ηακ μ κμοξ είκαζ δζοπαζιέκμξ αίαζα, πναβιαηζηά δεκ είκαζ ζε ζζςπή ηαζ ζημ αάεμξ ακαθςκεί ηαζ θςκάγεζ
ηαζ απεθπίγεηαζ.
Βίκαζ ακαβηαίμ κα ηεθεζχκμοιε ιε ηζξ ηνμπμπμζήζεζξ ηδξ κμδηζηήξ ανπήξ ζηδκ δζάνηεζα ημο δζαθμβζζιμφ.
΋ηακ δ κμδηζηή ανπή ιέκεζ ηάης απυ ημκ έθεβπυ ιαξ, δ θχηζζδ ένπεηαζ ζε ιαξ αοευνιδηα.

15
Ο Αζακμδηζηυξ έθεβπμξ ιαξ επζηνέπεζ κα ηαηαζηνέρμοιε ηα ζίδενα πμο έπεζ δδιζμονβήζεζ μ κμοξ. Γζα κα
ηαηαθένμοιε ηδκ δνειία ηαζ ηδκ ζζςπή ημο κμο, είκαζ ακαβηαίμ κα λένμοιε κα γμφιε απυ ζηζβιή ζε ζηζβιή, κα
λένμοιε κα εηιεηαθθεουιαζηε ηάεε ζηζβιή, πςνίξ κα ηάκμοιε δυζεζξ ηδκ ζηζβιή.
Πάνε ηα πάκηα απυ ηάεε ζηζβιή, δζυηζ ηάεε ζηζβιή είκαζ βζμξ ηδξ βκχζδξ, ηάεε ζηζβιή είκαζ απυθοημ,
γςκηακυ ηαζ ζδιακηζηυ. Δ ζηζβιζαζυηδηα είκαζ ημ εζδζηυ παναηηδνζζηζηυ ηςκ Γκςζηζηχκ. Βιείξ αβαπάιε ηδκ
θζθμζμθία ηδξ ηάεε ζηζβιήξ.
Ο Αάζηαθμξ Ummon είπε ζημοξ ιαεδηέξ ημο:
Αλ πεξπαηάηε λα πεξπαηάηε· Αλ θάζεζηε, θαζίζηε· όκσο κελ ακθηηαιαληεύεζηε.
Μζα πνχηδ ιεθέηδ ζηδκ ηεπκζηή ημο δζαθμβζζιμφ είvαζ μ πνμεάθαιμξ αοηήξ ηδξ εεσηήξ εζνήκδξ πμο
λεπενκάεζ ηάεε βκχζδ.
Ο πζμ ακορςιέκμξ ηνυπμξ ζηέρδξ είκαζ δ ιδ ζηέρδ.
΋ηακ ηαηαθένμοιε ηδκ δνειία ηαζ ηδκ ζζςπή ημο κμο, ημ Ββχ ιε υθα ηα πάεδ ημο, επζεοιίεξ, μνέλεζξ,
θυαμοξ, ζημνβέξ ηθπ απμοζζάγεζ.
Μυκμ ιε ηδκ απμοζία ημο Ββχ ιπμνεί δ μοζία ημο κμο (Μπμοδάηα) κα αθοπκζζηεί βζα κα εκςεεί ιε ημκ
Βζχηενμ ηαζ κα ιαξ θένεζ ζηδκ έηζηαζδ.
Φεφηζημ είκαζ αοηυ πμο θέεζ δ ζπμθή ιαφνδξ ιαβείαξ ημο ΢μοιπμφιπ υηζ δ Μμκάδα, δ Μεβάθδ
Πναβιαηζηυηδηα εζζπςνεί ιέζα ζε εηείκμκ πμο αηυια δεκ ηαηέπεζ ηα ακχηενα οπανλζαηά ζχιαηα ημο Βίκαζ.
Ώοηυ πμο εζζπςνεί ιέζα απυ ημοξ θακαηζημφξ ζημηεζκμφξ ημο ΢μοιπμφιπ, είκαζ μζ ζημηεζκέξ μκηυηδηεξ
πμο εηθνάγμκηαζ ζε αοημφξ ιε πεζνμκμιίεξ, δνάζεζξ, ηηδκχδεζξ ηαζ πανάθμβεξ θέλεζξ. Ώοημί μζ άκενςπμζ
δαζιμκίγμκηαζ απυ ημοξ ζημηεζκμφξ.
Δ δνειία ηαζ ζζςπή ημο κμο έπεζ έκακ ιυκμ ζηυπμ. Να απεθεοεενχκεζ ηδκ Οοζία απυ ημκ κμο, βζα κα
ιπμνεί αοηή, εκςιέκδ ιε ηδκ Μμκάδα ή Βζχηενμ (Ίκηζιμ), κα πεζναιαηζζηεί αοηυ πμο ειείξ μκμιάγμοιε αθήεεζα.
΢ηδκ δζάνηεζα ηδξ έηζηαζδξ ηαζ ζηδκ απμοζία ημο Ββχ ιπμνεί δ μοζία κα γήζεζ εθεφεενα ζημκ ηυζιμ ηδξ
μιίπθδξ ηδξ θςηζάξ, πεζναιαηζγυιεκδ ηδκ αθήεεζα.
΋ηακ μ κμοξ ανίζηεηαζ ζε παεδηζηή ηαζ ακηζθδπηζηή ηαηάζηαζδ, απμθφηςξ ήνειμξ ηαζ ζε ζζςπή,
απεθεοεενχκεηαζ απυ ημκ κμο ημ Μπμοδάηα (ή Οοζία) ηαζ ένπεηαζ δ έηζηαζδ.
Δ μοζία ανίζηεηαζ πάκηα ιπμηζθζανζζιέκδ ιέζα ζηδκ πάθδ ηςκ ακηζεέηςκ· υιςξ υηακ δ πάθδ ηεθεζχκεζ
ηαζ δ δνειία ηαζ δ ζζςπή είκαζ απυθοηεξ, δ μοζία ιέκεζ εθεφεενδ ηαζ δ ιπμηίθζα ημιιαηζαζιέκδ.
΋ηακ ελαζημφιε ημκ δζαθμβζζιυ, ημκ κμο ιαξ ημκ θδζηεφμοκ πμθθέξ ακαικήζεζξ, επζεοιίεξ, πάεδ,
πνμαθδιαηζζιμί ηθπ.
Πνέπεζ κα απμθεφβμοιε ηδκ ζφβηνμοζδ ιεηαλφ ηδξ πνμζμπήξ ηαζ ηδξ απνμζελίαξ. Τπάνπεζ ζφβηνμοζδ
ιεηαλφ ηδξ απνμζελίαξ ηαζ ηδξ πνμζμπήξ, υηακ πμθειάιε εκακηίμκ αοηχκ ηςκ θδζηχκ ημο κμο. Σμ Ββχ είκαζ αοηυ
πμο πνμαάθθεζ, ημοξ ακαθενυιεκμοξ θδζηέξ. ΋πμο οπάνπεζ ζφβηνμοζδ, δεκ οπάνπεζ δνειία μφηε ζζςπή.
Πνέπεζ κα αηονχκμοιε ημκ πνμαάθθμκηα ιέζς ηδξ αοημπαναηήνδζδξ ηαζ ηδξ ηαηακυδζδξ. Βλεηάζηε ηάεε
εζηυκα, ηάεε ακάικδζδ, ηάεε ζηέρδ πμο θηάκεζ ζημκ κμο. Να εοιδεείηε υηζ ηάεε ζηέρδ έπεζ δφμ πυθμοξ: ημκ
εεηζηυ ηαζ ημκ ανκδηζηυ.
Σμ κα εζζέθεεζξ ηαζ κα αβεζξ είκαζ δφμ υρεζξ ημο ίδζμο πνάβιαημξ, ζαθμηναπεγανία ηαζ ημοαθέηα, ημ ρδθυ
ηαζ ημ παιδθυ, ημ εοπάνζζημ ηαζ ημ δοζάνεζημ ηθπ, είκαζ πάκηα μζ δομ πυθμζ ημο ίδζμο πνάβιαημξ.
Βλεηάζηε ημοξ δφμ πυθμοξ ηδξ ηάεε δζακμδηζηήξ ιμνθήξ πμο θηάκεζ ζημκ κμο.
Να εοιδεείηε υηζ ιυκμ ιέζς ηδξ ιεθέηδξ ηςκ πμθζημηήηςκ θηάκμοιε ζηδκ ζφκεεζδ.
Κάεε δζακμδηζηή ιμνθή ιπμνεί κα ελαθείθεηαζ ιέζς ηδξ ζφκεεζδξ. Γζα πανάδεζβια:
Πανμοζζάγεηαζ δ ακάικδζδ ηδξ αννααςκζαζηζηζάξ· είκαζ υιμνθδ; κα ζηεπηυιαζηε υηζ δ μιμνθζά είκαζ ημ
ακηίεεημ ηδξ αζπήιζαξ, ηαζ ακ είκαζ υιμνθδ ζηδκ κευηδηα, ζηα βδναηεζά εα είκαζ άζπδιδ. ΢φκεεζδ: δεκ αλίγεζ ημκ
ηυπμ κα ηδκ ζηεπηυιαζηε, είκαζ ιζα αοηαπάηδ, έκα θμοθμφδζ πμο εα ιαναίκεηαζ ακαπυθεοηηα.
΢ηδκ Εκδία αοηή δ αοημπαναηήνδζδ ηαζ ιεθέηδ ιαξ μκμιάγεηαζ PRΏTUΏPΏ.
Σα πμοθζά-ζηέρεζξ πνέπεζ κα πενκάκε απυ ημ πχνμ ημο δζημφ ιαξ κμο ζε δζαδμπζηή πανέθαζδ, πςνίξ υιςξ
κα αθήκμοκ ηακέκα ίπκμξ.
Δ άπεζνδ θζηακεία ζηέρεςκ πμο πνμαάθθεζ ημ Ββχ, ζημ ηέθμξ ελακηθείηαζ ηαζ ηυηε μ κμοξ ιέκεζ ήνειμξ ηαζ
ζε ζζςπή.

16
Έκαξ αοημπναβιαημπμζδιέκμξ ιεβάθμξ δάζηαθμξ είπε: Μόλν όηαλ ν πξνβάιισλ, δειαδή ην Δγώ,
απνπζηάδεη ηειείσο, ηόηε εκθαλίδεηαη ε ζησπή, πνπ δελ είλαη παξάγσλ ηνπ λνπ. Απηή ε ζησπή είλαη
αλεμάληιεηε, δελ είλαη ηνπ ρξόλνπ, είλαη ην άπεηξν, κόλν ηόηε έξρεηαη εθείλν πνπ είλαη.
΋θδ αοηή δ ηεπκζηή πενζθαιαάκεηαζ ζε δφμ ανπέξ:
α) ΐαεφξ ζημπαζιυξ, α) Σνμιενή δνειία.
Ώοηή δ ηεπκζηή ημο δζαθμβζζιμφ ιε ηδκ ιδ ζηέρδ ηδξ, αάγεζ κα δμοθεφεζ ημ πζμ ηεκηνζηυ ιένμξ ημο κμο,
αοηυ πμο πνμηαθεί ηδκ έηζηαζδ.
Να εοιδεείηε υηζ ημ ηεκηνζηυ ιένμξ ημο κμο είκαζ αοηυ πμο μκμιάγεηαζ Μπμοδάηα, δ Οοζία, δ ΢οκείδδζδ.
΋ηακ ημ Μπμοδάηα αθοπκζζεεί ιέκμοιε θςηζζιέκμζ, πνεζαγυιαζηε ηδκ αθφπκζζδ ημο Μπμοδάηα
(ζοκείδδζδ).
Ο βκςζηζηυξ ιαεδηήξ ιπμνεί κα ηάκεζ πναηηζηή ηαεζζιέκμξ ιε ημκ δοηζηυ ηνυπμ ή ιε ημκ ακαημθίηζημ
ηνυπμ.
΢οιαμοθεφμοιε κα βίκεζ δ πναηηζηή ιε ηθεζζηά ιάηζα, βζα κα απμθφβμοιε κα ιαξ πάνεζ ηδκ πνμζμπή ιαξ
ηάηζ απυ ημκ ελςηενζηυ ηυζιμ.
΢οιθένεζ κα παθανχκμοιε ημ ζχια, απμθεφβμκηαξ πνμζεηηζηά κα ιείκεζ ηάπμζμξ ιοξ ζε έκηαζδ.
Καηαθήβεζ οπένμπμ ημ κα λένεζ ηακείξ κα ζοκδοάγεζ έλοπκα ημκ δζαθμβζζιυ ιε ημκ φπκμ, ιε ζημπυ κα ιδκ
ημκ ειπμδίγεζ δ φθδ.
Σμ Μπμοδάηα, δ Οοζία, είκαζ ημ ροπζηυ οθζηυ, δ εζςηενζηή αμοδζζηζηή ανπή, ημ ροπζηυ οθζηυ ή πνχηδ
φθδ, ιε ηδκ μπμία εα δχζμοιε ιμνθή ζηδκ ροπή.
Σμ Μπμοδάηα είκαζ πναβιαηζηά ημ ιμκαδζηυ ζημζπείμ πμο ηαηέπεζ ημ θηςπυ δζακμδηζηυ γχμ βζα κα θηάζεζ
κα πεζναιαηζζηεί αοηυ πμο μκμιάγεηαζ Ώθήεεζα.
Σμ Μπμοδάηα είκαζ ημ ηαθφηενμ πμο έπμοιε ιέζα ιαξ ηαζ αθοπκίγεηαζ ιε ημκ ααεφ εζςηενζηυ δζαθμβζζιυ.
Μδ ιπμνχκηαξ ημ δζακμδηζηυ γχμ κα εκζανηχζεζ ημ Βίκαζ, θυβς ημο υηζ αηυια δεκ ηαηέπεζ ηα ακχηενα
οπανλζαηά ζχιαηα, ημ ιυκμ πμο ιπμνεί κα ηάκεζ, είκαζ κα ελαζηήζεζ ημκ δζαθμβζζιυ βζα κα αοηυ-αθοπκίζεζ ημ
Μπμοδάηα ηαζ κα βκςνίζεζ ηδκ Ώθήεεζα.
Ο Εδζμφξ, μ εεσηυξ Αάζηαθμξ βζα ημκ μπμίμ βζμνηάγμοιε ηα Υνζζημφβεκκα αοηυ ημ έημξ 1964, είπε:
Γλσξίζηε ηελ αιήζεηα, θαη απηή ζα ζαο απειεπζεξώζεη.
Κεθάθαζμ 9
Δ έηζηαζδ
Ο Εζάκ έζηεζθε ζημκ δάζηαθμ Κμοζέκ έκακ ηαενέπηδ. Ο Κμοζέκ ημκ έδεζλε ζημοξ ηαθυβενμοξ ηαζ είπε:
Απηόο είλαη ν θαζξέπηεο ηνπ Ιζάλ ή ν δηθόο κνπ; Δάλ ιέηε όηη είλαη ηνπ Ιζάλ, πσο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηα
ρέξηα κνπ; εάλ ιέηε όηη είλαη δηθόο κνπ, κήπσο δελ ηνλ έρσ πάξεη από ηα ρέξηα ηνπ Ιζάλ; κίια, κίια αιιηώο
ζα ηνλ θάλσ θνκκάηηα.
Οζ ηαθυβενμζ δεκ ιπυνεζακ κα πενάζμοκ ακάιεζα απυ αοηά ηα δφμ ακηίεεηα, ηαζ μ δάζηαθμξ έηακε
ημιιάηζα ημκ ηαενέπηδ .
Βίκαζ αδφκαηδ δ έηζηαζδ, υζμ δ Οοζία ανίζηεηαζ ιπμηζθζανζζιέκδ ακάιεζα ζηα ακηίεεηα.
΢ηδκ επμπή ηδξ ΐααοθςκίαξ ήνεε ζημκ ηυζιμ μ ιπμδζζάηαα ημο αβζυηαημο Ashiata Shiemash, εκυξ
ιεβάθμο αααηάνα.
Ο Μπμδζζάηαα δεκ ήηακ πεζιέκμξ ηαζ υπςξ υθμζ μζ ιπμδζζάηαεξ είπε ηακμκζηά ακαπηοβιέκα ηα ακχηενα
οπανλζαηά ζχιαηα ημο Βίκαζ.
΋ηακ έθηαζε ζηδκ οπεφεοκδ δθζηία, έθηαζε ζημ αμοκυ ΐεεζκζάκα ηαζ ιπήηε ζε ιζα ζπδθζά.
Λέεζ δ πανάδμζδ υηζ έηακε ηνεζξ θμαενέξ κδζηείεξ ζανάκηα διενχκ δ ηάεε ιία, ζοκμδεοιέκδ ιε ζηυπζιεξ
ηαζ εεθδιαηζηέξ ηαθαζπςνίεξ.
Σδκ πνχηδ κδζηεία ηδκ αθζένςζε ζηδκ πνμζεοπή ηαζ ζημκ δζαθμβζζιυ.
Σδκ δεφηενδ κδζηεία ηδκ αθζένςζε ζημ κα λακαημζηάλεζ υθδ ηδκ πανμφζα γςή ημο ηαζ ηζξ πνμδβμφιεκεξ.
Δ ηνίηδ κδζηεία οπήνλε απμθαζζζηζηή. Σδκ αθζένςζε ζημ κα ηεθεζχζεζ ιε ημκ ιδπακζηυ ζοκδοαζιυ ημο κμο. Αεκ
έηνςβε ηαζ έπζκε ιυκμ κενυ ηαζ ηάεε ιζζή χνα έαβαγε ιζα ηνίπα απυ ημ ζηήεμξ ημο.
Τπάνπμοκ δφμ είδδ ιδπακζημφ ζοκδοαζιμφ πμο απμηεθμφκ ηδκ αάζδ ηςκ ακηζεέηςκ.
α) Μδπακζηυξ ζοκδοαζιυξ ζδεχκ, θέλεςκ, εηθνάζεςκ ηθπ.

17
α) Μδπακζηυξ ζοκδοαζιυξ εζηυκςκ, ιμνθχκ, πναβιάηςκ, πνμζχπςκ ηθπ.
Μία ζδέα ζοκδοάγεηαζ ιε ιζα άθθδ, ιζα θέλδ ιε ιζα άθθδ, ιζα έηθναζδ ιε ιζα άθθδ ηαζ ένπεηαζ δ πάθδ ηςκ
ακηζεέηςκ.
Έκαξ άκενςπμξ ζοκδοάγεηαζ ιε έκακ άθθμκ, δ ακάικδζδ ηάπμζμο ένπεηαζ ζημκ κμο, ιζα εζηυκα
ζοκδοάγεηαζ ιε ιζα άθθδ, ιζα ιμνθή ιε ιζα άθθδ ηαζ ζοκεπίγεηαζ δ πάθδ ηςκ ακηζεέηςκ.
Ο Μπμδζζάηαα ημο αααηάνα Ashiata Shiemash οπμθένμκηαξ αιίθδηα ηαζ κδζηεφμκηαξ ζανάκηα διένεξ·
ηαθαζπςνχκηαξ ηνμιαηηζηά ημκ εαοηυ ημο, αοεζζιέκμξ ζε ααεφ εζςηενζηυ δζαθμβζζιυ, ηαηάθενε ημκ απμζοκδοαζιυ ημο κμδηζημφ ιδπακζζιμφ, ηαζ μ κμοξ ημο έιεζκε επίζδια ήνειμξ ηαζ ζε ιεβαθμπνεπή ζζςπή.
Σμ απμηέθεζια ήηακ δ έηζηαζδ ιε ηδκ εκζάνηςζδ ημο πναβιαηζημφ ημο Βίκαζ. Ο Ashiata Shiemash
πναβιαημπμίδζε ζηδκ Ώζία έκα ιεβάθμ ένβμ, ζδνφμκηαξ ιμκαζηήνζα ηαζ εβηαεζζηχκηαξ πακημφ ηοαενκήηεξ ιε
αθοπκζζιέκδ ζοκείδδζδ. Ώοηυξ μ ιπμδζζάηαα ιπυνεζε κα εκζανηχζεζ ημ πναβιαηζηυ ημο Βίκαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα
ημο δζαθμβζζιμφ, θυβς ημο υηζ είπε ηα ακχηενα οπανλζαηά ζχιαηα ημο Βίκαζ.
Βηείκμζ πμο δεκ έπμοκ ηα ακχηενα οπανλζαηά ζχιαηα ημο Βίκαζ δεκ ιπμνμφκ κα ηαηαθένμοκ κα
θεζημονβήζεζ ή κα εκζανηχζμοκ ιέζα ημοξ ημ εείμ ή ημ Βίκαζ. ΋ιςξ ιπμνμφκ κα απεθεοεενχζμοκ ηδκ Οοζία, βζα
κα εκςεεί ιε ημ Βίκαζ ηαζ κα ζοιιεηέπεζ ζηδκ έηζηαζή ημο.
΢ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ έηζηαζδξ ιπμνμφιε κα ιεθεηήζμοιε ηα ιεβάθα ιοζηήνζα ηδξ γςήξ ηαζ ημο εακάημο.
Πνέπεζ κα ιεθεηήζμοιε ηδκ θεζημονβία ηδξ γςήξ ηαζ ημο εακάημο εκχ ένπεηαζ μ Λεζημονβυξ (μ Βζχηενμξ,
ημ Βίκαζ).
Μυκμ ηαηά ηδκ απμοζία ημο Ββχ ιπμνμφιε κα πεζναιαηζζημφιε ηδκ εοηοπία ημο Βίκαζ. Μυκμ ηαηά ηδκ
απμοζία ημο Ββχ ένπεηαζ δ έηζηαζδ.
΋ηακ ηαηαθένμοιε ηδκ δζάθοζδ ημο κμδηζημφ ιδπακζζιμφ, ένπεηαζ αοηυ πμο μζ Ώκαημθίηεξ μκμιάγμοκ: Δ
έηνδλδ ηδξ ζαημφθαξ, δζαημπή ημο ηεκμφ· ηυηε οπάνπεζ ιζα ηναοβή πανάξ, δζυηζ δ Οοζία (ημ ιπμοδάηα) έπεζ
λεθφβεζ απυ ηδκ πάθδ ηςκ ακηζεέηςκ ηαζ ηχνα ζοιιεηέπεζ ζηδκ επζημζκςκία ηςκ αβίςκ.
Μυκμ ακ πεζναιαηζζημφιε ηδκ έηζηαζδ, ιπμνμφιε κα βκςνίζμοιε ηζ είκαζ δ αθήεεζα ηαζ ηζ δ γςή. Μυκμ
ηαηά ηδκ απμοζία ημο Ββχ απμθαιαάκμοιε ηδκ εοηοπία ηδξ γςήξ εθεφεενδξ ζηδκ ηίκδζή ηδξ.
Μυκμ ζε ηαηάζηαζδ έηζηαζδξ ιπμνμφιε κα ακαηαθφρμοιε ηδκ ααεεζά ζδιαζία αοηχκ ηςκ
Υνζζημοβέκκςκ, πμο αοηή ηδκ κφπηα βζμνηάγμοιε ιε ηυζδ πανά ζηδκ ηανδζά ιαξ.
΋ηακ ζε ηαηάζηαζδ έηζηαζδξ ιεθεηάιε ηδκ γςή ημο Υνζζημφ, ακαηαθφπημοιε υηζ ιεβάθμ ιένμξ ημο
ημζιζημφ δνάιαημξ, πμο πανίζηακε μ Κφνζμξ, έιεζκε άβναθμ.
Πνέπεζ κα ελαζημφιε ηαεδιενζκά ημκ βκςζηζηυ δζαθμβζζιυ. Μπμνμφιε κα ημκ ελαζημφιε ιυκμζ ή ιε
άθθμοξ.
Δ ηεπκζηή ημο δζαθμβζζιμφ πμο έπμοιε δζδάλεζ ζε αοηυ ημ ιήκοια, πνέπεζ κα δμεεί ζε υθα ηα βκςζηζηά
θμοιζζζάθ ζακ ιζα οπμπνέςζδ, ιεηαηνέπμκηαξ ηα θμοιζζζάθ ζε ηέκηνα δζαθμβζζιμφ. ΋θμζ μζ βκςζηζημί αδεθθμί
πνέπεζ κα ηάεμκηαζ κα δζαθμβίγμκηαζ ζε μιάδεξ.
΋θδ δ βκςζηζηή μιάδα πνέπεζ κα ελαζηεί αοηήκ ηδκ ηεπκζηή ημο δζαθμβζζιμφ, ιαγί ιε ηζξ ηεθεημονβίεξ.
Βπίζδξ ιπμνεί ηαζ πνέπεζ κα ελαζηδεεί δ ηεπκζηή ημο δζαθμβζζιμφ ζημ ζπίηζ, ηαεδιενζκά. Βηείκμζ πμο
ιπμνμφκ κα αβαίκμοκ αυθηα ζηδκ ελμπή, πνέπεζ κα ημ ηάκμοκ, βζα κα δζαθμβζζημφκ ζηδκ ζζςπή ημο δάζμοξ.
ΐαζζζιέκμζ ζ’ αοηά ηα ιδκφιαηα ηαζ ζ’ αοηήκ ηδκ δζδαζηαθία, είκαζ ακαβηαίμ κα αάθμοιε ζημ πνυβναιια
θεζημονβίαξ ηςκ βκςζηζηχκ θμοιζζζάθ ηδκ ηεπκζηή ημο δζαθμβζζιμφ. Παναδίδμοιε ζηα θμοιζζζάθ ηδκ ιμκαδζηή
ηεπκζηή πμο πνέπεζ κα βίκεζ δεηηή ζ’ αοηά.
Θα ήηακ ρέια κα αεααζχκαιε υηζ δ Μεβάθδ Πναβιαηζηυηδηα ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ιέζα ζ’ έκα άημιμ,
πμο δεκ ηαηέπεζ ηα οπανλζαηά ζχιαηα ημο Βίκαζ.
Βίκαζ δθίεζμ κα αεααζχκμοιε υηζ δ Μεβάθδ Πναβιαηζηυηδηα ιπμνεί κα ιπεζ ιέζα ζε ηάπμζμκ (υπςξ θέκε μζ
ζημηεζκμί ημο ΢μοιπμφδ) δήεεκ βζα κα δζχπκεζ έλς απυ ιαξ ηζξ γςζηέξ εκζηζηηχδεζξ, αοεζζιέκεξ μκηυηδηεξ πμο
απμηεθμφκ ημ πμθθαπθυ Ββχ.
Βπακαθαιαάκμοιε:
Δ Μεβάθδ πναβιαηζηυηδηα δεκ ιπμνεί κα ιπεζ ιέζα ζε εηείκμοξ πμο δεκ ηαηέπμοκ ηα ακχηενα οπανλζαηά
ζχιαηα ημφ Βίκαζ. Μυκμ ιε ημ Maithuna (΢ελμοαθζηή Μαβεία) ιπμνμφιε κα δδιζμονβμφιε ηα ακχηενα
οπανλζαηά ζχιαηα ημο Βίκαζ.

18
Ο ιεβάθμξ αααηάναξ Ashiata Shiemash ιπυνεζε κα εκζανηςεεί ζημκ ιπμδζζάηαα ημο, υηακ αοηυξ
ανζζηυηακε ιε ημκ κμο ζε απυθοηδ δνειία ηαζ ζζςπή, θυβς ημο υηζ ήδδ ηαηείπε ηα ακχηενα οπανλζαηά ζχιαηα
ημο Βίκαζ απυ ανπαίεξ εκζανηχζεζξ.
Βίκαζ ακαβηαίμ επίζδξ κα δζεοηνζκίζμοιε υηζ ιεηά απυ ηδκ έηζηαζδ, ακ ηαζ θαιαάκεηαζ ιζα ηνμιενά
δοκαηή εκένβεζα, ημ Ββχ δεκ δζαθφεηαζ, υπςξ πζζηεφμοκ πμθθμί ιαεδηέξ ημο απμηνοθζζιμφ.
Δ Αζάθοζδ ημο Ββχ είκαζ δοκαηή ιυκμ ιε αάζδ ηδκ ααεφηενδ ηαηακυδζδ ηαζ ηδκ αδζάημπδ ηαεδιενζκή
δμοθεζά πάκς ζημκ εαοηυ ιαξ απυ ζηζβιή ζε ζηζβιή.
Βλδβμφιε υθα αοηά βζα κα ιδκ ζοβπέεηε ημκ βκςζηζηυ δζαθμβζζιυ ιε ηζξ ζημηεζκέξ πναηηζηέξ ημο
΢μοιπμφδ ηαζ πμθθέξ άθθεξ ζπμθέξ ιαφνδξ ιαβείαξ.
΋ηακ έκαξ ιοζηζηζζηήξ ηαηαθένεζ ηδκ έηζηαζδ, αζζεάκεηαζ, υηακ επζζηνέθεζ ζημ θοζζηυ ημο ζχια, ηδκ
επείβμοζα ακάβηδ κα δδιζμονβήζεζ ηα ακχηενα οπανλζαηά ζχιαηα ημο Βίκαζ ηαζ ημκ απενίβναπημ πυεμ κα
δζαθφζεζ ημ Ββχ.
Δ έηζηαζδ δεκ είκαζ ιία κεθεθχδδξ ηαηάζηαζδ, αθθά ιία οπενααηζηή ηαηάζηαζδ έηπθδλδξ, ζοκδοαζιέκδ
ιε ιζα ηέθεζα δζακμδηζηή δζαφβεζα.
Ώδέθθζα ιμο: ζαξ εφπμιαζ εοηοπζζιέκα Υνζζημφβεκκα ηαζ πνμμδεοηζηυ ημκ ηαζκμφνβζμ πνυκμ.
Να θάιπεζ ζηζξ ηανδζέξ ζαξ ημ αζηένζ ηδξ ΐδεθεέι.
Βζνήκδ οιίκ
΢ΏΜΏΒΛ ΏΟΤΝ ΐΒΟΡ
Τπένηαημ Μήκοια Υνζζημοβέκκςκ 1965 1966
Κεθάθαζμ 1
Δ ιμοζζηή
Δλ αξρή ήην ν Λόγνο θαη ν Λόγνο ήην παξά ησ ζεώ θαη ζεόο ήην ν Λόγνο. Ούηνο ήην ελ αξρή παξά
ησ ζεώ. Πάληα δη’ απηνύ έγηλαλ· θαη ρσξίο απηόλ δελ έγηλε νπδέ ελ ην νπνίνλ έγηλελ. Δλ απηώ ήην δσή, θαη ε
δσή ήην ην θσο ησλ αλζξώπσλ. Καη ην θσο, ελ ηελ ζθνηία θέγγεη θαη ε ζθνηία δελ θαηέιαβελ απηό.
΢ε υθμ ημ ζφιπακ οπάνπεζ δ δπδηζηή ζηάθα ηςκ επηά ηυκςκ· ζε μθυηθδνμ ημ ζφιπακ απδπμφκ μζ επηά
ηυκμζ ηδξ ιεβάθδξ ζηάθαξ ιε ημοξ εαοιάζζμοξ νοειμφξ ηδξ θςηζάξ.
Σμ MAHAVAN ηαζ ημ CHOTABAN είκαζ μζ νοειμί ηδξ θςηζάξ πμο ζηδνίγμοκ ημ ΢φιπακ ζηαεενά ζηδ
πμνεία ημο.
Οζ επηά Κμζιμηνάημνεξ ηδξ Aοβήξ ηδξ Αδιζμονβίαξ, ηεθεημφνβδζακ ηζξ Σεθεημονβίεξ ηδξ Φςηζάξ
ηναβμοδχκηαξ ζημοξ καμφξ.
Υςνίξ ημκ Αδιζμονβζηυ Λυβμ, πςνίξ ηδκ ιαβεία ημο Λυβμο, πςνίξ ηδκ ιμοζζηή, ημ ζφιπακ δεκ εα οπήνπε.
«΢ηδκ ανπή ήηακ μ Λυβμξ».
Οζ παθζέξ ανπασηέξ παναδυζεζξ θέκε πςξ δ Γκχζδ ζπεηίγεηαζ ιε ημ ζενυ HEPTAPARAPARSHINOΚH, (μ
Νυιμξ ημο Βπηά), ακααίςζε πμθθμφξ αζχκεξ ιεηά απυ ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ Ώηθακηίδαξ, απυ ημοξ δφμ Άβζμοξ
Μοδιέκμοξ μκμιαγυιεκμοξ CHOONKILTEZ ηαζ CHONTROPEL, μζ μπμίμζ ανίζημκηαζ ηχνα ζημκ Πθακήηδ
Καεανηήνζμ εημζιαγυιεκμζ βζα κα ιπμοκ ζημ Ώπυθοημ.
΢ηδκ ακαημθζηή βθχζζα θέβεηαζ πςξ μ Πθακήηδξ Καεανηήνζμ είκαζ δ πενζμπή ηδξ ATALA, δ πνχηδ
Ώκαεοιίαζδ ημο Ώπυθοημο.
Ώοημί μζ δφμ άβζμζ πμο ακαθέναιε ήηακ δίδοιμζ αδεθθμί. Ο παππμφξ αοηχκ ηςκ δφμ ιοδιέκςκ ήηακ μ
ααζζθζάξ Konusion, πμο ηοαένκδζε ζμθά ηδκ παθζυηενδ αζζαηζηή πχνα, πμο εηείκδ ηδκ επμπή μκμιαγυηακ
ΜΏRΏLPΒICIΒ.
Ο παππμφξ ααζζθζάξ Κμnusiμn ηαηαβυηακ απυ έκακ ζμθυ Μοδιέκμ Άηθακηα, δζαηεηνζιέκμ ιέθμξ ηδξ
ημζκυηδηαξ ηδξ ΏΚHΏLDΏNSΜ. Ώοηή δ ημζκυηδηα ΢μθχκ οπήνπε ζηδκ αοεζζιέκδ Ώηθακηίδα πνζκ ηδκ Αεφηενδ
Yπενάθπζα Καηαζηνμθή.
Οζ δφμ ζμθμί άβζμζ αδεθθμί έγδζακ ηα πνχηα πνυκζα ηδξ γςήξ ημοξ ζηδκ ανπασηή πυθδ ημο Γηυιπ, ζηδ
πχνα μκμιαγυιεκδ ΜΏRΏLPΒICIΒ, αθθά θίβμ ιεηά ηαηέθοβακ ζε εηείκδ ηδκ πχνα πμο ανβυηενα μκμιάζηδηε
Κίκα.
Οζ δφμ Μοδιέκμζ αδεθθμί ανέεδηακ ζηδκ ακάβηδ κα ιεηακαζηεφζμοκ απυ ημ πςνζυ πμο βεκκήεδηακ υηακ
δ άιιμξ άνπζζε κα ημ εάαεζ. Σμ Γηυιπ εάθηδηε απυ ηδκ άιιμ ηαζ ζήιενα αοηυ ημ ιένμξ είκαζ δ ένδιμξ Γηυιπζ.

19
΢ηδκ ανπή μζ δφμ αδεθθμί εζδζηεφηδηακ ιυκμ ζηδκ ζαηνζηή, αθθά ιεηά έβζκακ ιεβάθμζ ζμθμί ηαζ έγδζακ ζε
εηείκμ ημ ιένμξ πμο ανβυηενα μκμιάζηδηε Κίκα.
Ώοημί μζ δφμ ιοδιέκμζ αδεθθμί είπακ ηδκ φρζζηδ ηζιή κα είκαζ μζ πνχημζ ενεοκδηέξ ημο μπίμο.
Οζ δφμ αδεθθμί ακαηάθορακ πςξ ημ υπζμ απμηεθείηαζ απυ επηά οπμηεζιεκζηέξ ακελάνηδηεξ ηνοζηαθθχζεζξ
ιε αηνζαχξ μνζζιέκεξ ζδζυηδηεξ.
Βπυιεκεξ δμοθεζέξ ημοξ απυδεζλακ πςξ ηάεε ιία απυ ηζξ επηά ακελάνηδηεξ ηνοζηαθθχζεζξ ζοκίζηαημ ιε
ηδκ ζεζνά ηδξ απυ άθθεξ επηά ζδζυηδηεξ ή ακελάνηδηεξ οπμηεζιεκζηέξ ηνοζηαθθχζεζξ ηαζ αοηέξ ιε ηδκ ζεζνά ημοξ
απυ άθθεξ επηά ηαζ έηζζ απνμζδζυνζζηα.
Αζαπζζηχεδηε υηζ οπάνπεζ ιία εζςηενζηή μιμζυηδηα ακάιεζα ζηδ ιμοζζηή ηαζ ζημ πνχια. Παναδείβιαημξ
πάνζκ, ιζα ακηίζημζπδ πνςιαηζζιέκδ αηηίκα ηαηεοεοκυιεκδ πάκς ζε μπμζμδήπμηε ζημζπείμ ημο μπίμο, ημ
ιεηέηνεπε ζε άθθμ δναζηζηυ ζημζπείμ.
Σμ ίδζμ απμηέθεζια επεηοβπάκεημ εάκ ακηί βζα ηζξ πνςιαηζζιέκεξ αηηίκεξ ηαηεοεφκμκηακ μζ ακηίζημζπεξ
δπδηζηέξ δμκήζεζξ ηςκ πμνδχκ εκυξ ιμοζζημφ μνβάκμο βκςζημφ εηείκδ ηδκ επμπή ιε ημ υκμια DZENDVOKH.
Αζαπζζηχεδηε επζζηδιμκζηά υηζ εάκ ηάκμοιε κα πενκάεζ μπμζαδήπμηε πνςιαηζζιέκδ αηηίκα ιέζς μπμζμοδήπμηε δναζηζημφ ζημζπείμο ημο μπίμο, αοηή δ ίδζα αηηίκα παίνκεζ άθθμ πνχια, δδθαδή ημ πνχια ηςκ
δμκήζεςκ πμο ακηζζημζπμφκ ζηζξ δμκήζεζξ ημο δναζηζημφ ζημζπείμο.
Βάκ ηάκμοιε κα πενάζεζ μπμζαδήπμηε πνςιαηζζιέκδ αηηίκα ιέζς ηςκ δμκήζεςκ ηςκ δπδηζηχκ ηοιάηςκ
ηςκ πμνδχκ ημο DZENDVOKH, αοηή παίνκεζ άθθμ πνχια πμο ακηζζημζπεί ζηζξ δμκήζεζξ πμο εηδδθχεδηακ ιέζς
ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πμνδήξ.
Σμ DZENDVOKH ήηακ έκα ηαηαπθδηηζηυ ιμοζζηυ υνβακμ, ιε ημ μπμίμ δζαπζζηχεδηε δ δφκαιδ ηςκ
ιμοζζηχκ κμηχκ πάκς ζημ υπζμ ηαζ βεκζηά πάκς ζε υθα ηα δδιζμονβδιέκα.
Βάκ ιία ζοβηεηνζιέκδ πνςιαηζζιέκδ αηηίκα ηαζ δπδηζηέξ δμκήζεζξ, ζοβηεηνζιεκμπμζδιέκεξ ιε πθήνδ
αηνίαεζα, ηαηεοεφκμκηακ πάκς ζε μπμζμδήπμηε δναζηζηυ ζημζπείμ ημο μπίμο, πμο εηθέπηδηε ακάιεζα ζε αοηά πμο
ηαηείπακ ιζηνυηενμ ανζειυ δμκήζεςκ απυ ηδκ μθυηδηα ηςκ δμκήζεςκ ηδξ πνςιαηζζιέκδξ αηηίκαξ ηαζ ημο
ακαθενεέκημξ ήπμο, ημ δναζηζηυ ζημζπείμ ημο μπίμο ιεηαηνεπυηακ ζε άθθμ δναζηζηυ ζημζπείμ.
Καηαθήβεζ εκδζαθένμκ κα λένμοιε υηζ ζηζξ επηά οπμηεζιεκζηέξ ηνοζηαθθχζεζξ ημο μπίμο ακηζζημζπμφκ άθθεξ επηά ηαζ ζε αοηέξ άθθεξ επηά ηαζ έηζζ δζαδμπζηά.
Βπίζδξ είκαζ εκδζαθένμκ κα λένμοιε υηζ δ επηαδζηή ιμοζζηή ζηάθα ακηζζημζπεί ιε ηζξ επηαδζηέξ
οπμηεζιεκζηέξ ηνοζηαθθχζεζξ ημο μπίμο.
Πμθθά πεζνάιαηα επίζδξ ήνεακ κα επαθδεεφζμοκ υηζ ζε ηάεε επηαδζηή οπμηεζιεκζηή ηαλζκυιδζδ ημο
μπίμο ακηζζημζπμφκ επηαδζηέξ οπμηεζιεκζηέξ ζηάθεξ ημο ακενχπζκμο οπμζοκείδδημο.
Βάκ δ ιμοζζηή ιπμνεί κα δνα πάκς ζηζξ επηαδζηέξ ηνοζηαθθχζεζξ ημο μπίμο, είκαζ θμβζηυ κα ζηεθηυιαζηε
υηζ επίζδξ ιπμνεί κα δνα πάκς ζηζξ ακηίζημζπεξ επηαδζηέξ οπμηεζιεκζηέξ ηαλζκμιήζεζξ ημο ακενχπμο.
Βίκαζ ηαηαπθδηηζηυ υηζ ημ υπζμ ζοθθαιαάκεζ ηζξ ζζπονέξ δμκήζεζξ ημο άθαημο Πνςηυημζιμο. Αοζηοπχξ μζ
άκενςπμζ έπμοκ πνδζζιμπμζήζεζ ημ υπζμ ιε αθααενυ ηαζ επζγήιζμ ηνυπμ βζα ημοξ μνβακζζιμφξ. Βίκαζ πμθθμί αοημί
πμο έπμοκ πνδζζιμπμζήζεζ ημ υπζμ βζα κα δοκαιχζμοκ ηζξ ηαηαπευκζεξ ζδζυηδηεξ ημο αδεθονμφ μνβάκμο
Κμοκηανηζβμοαδυν.
Πμθθμφξ αζχκεξ ιεηά απυ ημκ ζενυ RΏSCΟΏRNΟ (εάκαημ) ηςκ Ώβίςκ αδεθθχκ, οπήνλε έκαξ πμθφ ζμθυξ
ααζζθζάξ, πμο ααζζζιέκμξ ζηζξ ίδζεξ εεςνίεξ ηςκ δφμ ακαθενυιεκςκ ιοδιέκςκ, έθηζαλε έκα ιμοζζηυ υνβακμ
μκμιαγυιεκμ LΏVΜΒRZNΟΚH, ιε ημ μπμίμ ιπυνεζε κα αεααζχζεζ. πμθθά εαφιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ ιμοζζηή.
Σμ ηαηαπθδηηζηυ απυ εηείκμ ημ ιμοζζηυ υνβακμ είκαζ υηζ είπε 49 πμνδέξ, επηά θμνέξ επηά, πμο
ακηζζημζπμφκ ζηζξ επηά θμνέξ επηά εηδδθχζεζξ ηδξ παβηυζιζαξ εκένβεζαξ.
Ώοηυ ημ ιδπάκδια ήηακ ηαηαπθδηηζηυ. Βίπε επηά ιμοζζηέξ μηηάαεξ πμο ζπεηίγμκηακ ιε ηζξ επηά θμνέξ
επηά ιμνθέξ ηδξ ημζιζηήξ εκένβεζαξ. Έηζζ ήηακ ημ πςξ δ ακενχπζκδ θοθή εηείκδξ ηδξ επμπήξ βκχνζζε ιε ζάνηα
ηαζ μζηά ημ ζενυ ΔΏΝΓΕΏΝΟ, ημκ Nirioonossiano ήπμ ημο Κυζιμο.
΋θεξ μζ ημζιζηέξ μοζίεξ, πμο ακααθφγμοκ απυ επηά ακελάνηδηεξ πδβέξ, είκαζ ημνεζιέκεξ απυ ηδκ Οθυηδηα
ηςκ δπδηζηχκ δμκήζεςκ, πμο ημ ακαθενυιεκμ ιδπάκδια ιμοζζηήξ ιπμνμφζε κα ηάκεζ κα ακηδπμφκ ζημ δζάζηδια.
Ώξ ιδκ λεπάζμοιε πμηέ υηζ ημ δζηυ ιαξ ΢φιπακ απμηεθείηαζ απυ επηά δζαζηάζεζξ ηαζ ηάεε ιία απυ αοηέξ
απμηεθείηαζ απυ επηά οπμ-επίπεδα ή πενζμπέξ.

20
Σμ ιμοζζηυ ιδπάκδια πμο έθηζαλε μ ΐαζζθζάξ ΣΟΟΣΟΓ έηακε κα δμκμφκηαζ εκηαηζηά υθεξ μζ επηά
δζαζηάζεζξ ηαζ υθεξ μζ 49 εκενβεζαηέξ πενζμπέξ.
Σχνα ήδδ έπμοιε επακαζηαηζηή ιμοζζηή, ηαηαπθδηηζηή ηαζ εαοιάζζα ααζζγυιεκδ ζημκ «ήπμ 13», αθθά
πνεζαγυιαζηε επεζβυκηςξ ιμοζζηά ιδπακήιαηα ζακ αοηυ ημο ααζζθζά ΣΟΟΣΟΓ.
Υνεζάγεηαζ κα ακαγςμβμκμφιε ηζξ ΑΟΝΔ΢ΒΕ΢ ημο ΝIRIΟΟNΟSSIΏNΟ ήπμο ημο δζημφ ιαξ ηυζιμο βζα
κα ακαγςμβμκμφιε ηζξ ημζιζηέξ πδβέξ ηςκ παβηυζιζςκ μοζζχκ ηαζ κα ανπίζμοιε ιε επζηοπία ιζα ηαζκμφνβζα
Βπμπή.
Ο ηυζιμξ δδιζμονβήεδηε ιε ηδκ ιμοζζηή, ιε ημκ Λυβμ ηαζ πνέπεζ κα ημκ ζηδνίγμοιε ιε ηδκ ιμοζζηή, ιε
ημκ Λυβμ ηαζ κα ημκ ακαγςμβμκμφιε ιε ηδκ ιμοζζηή ιε ημκ Λυβμ.
Ο άβζμξ ζενυξ κυιμξ ημο HΒPTΏPΏRΏPΏRSHINΟΚH πνδζζιεφεζ ζακ αάζδ βζα υθδ ηδκ επηαδζηή
ιμοζζηή ζηάθα.
Βίκαζ επείβμκ κα ηαηαθαααίκμοκε υθμζ μζ Γκςζηζημί αδεθθμί, ζ’ αοηά ηα Υνζζημφβεκκα ημο 1965, ηδκ
ακάβηδ κα ιεθεηάκε ιμοζζηή.
Βίκαζ επείβμκ υθμζ μζ Γκςζηζημί αδεθθμί κα ηναβμοδάκε πάκηα ηα πέκηε θςκήεκηα Ε.Β.Ο.ΟΤ.Ώ.
Βίκαζ ακαβηαίμ κα ηαηαθαααίκμοιε ηδκ αλία ημο Λυβμο ηαζ κα ιδκ ημκ αεαδθχκμοιε ιε ακάλζεξ ζηέρεζξ.
Συζμ ηαηυ είκαζ κα ιζθάιε υηακ πνέπεζ. κα ζςπαίκμοιε υπςξ ηαζ κα ζςπαίκμοιε υηακ πνέπεζ κα ιζθάιε.
Τπάνπμοκ θμνέξ πμο ημ κα ιζθάξ είκαζ έκα έβηθδια· οπάνπμοκ θμνέξ πμο ημ κα ζςπαίκεζξ είκαζ επίζδξ έκα
έβηθδια.
Τπάνπμοκ εβηθδιαηζηέξ ζζςπέξ, οπάνπμοκ άηζια θυβζα.
Οζ Θεμί δδιζμονβμφκ ιε ηδκ δφκαιδ ημο Λυβμο, δζυηζ ζηδκ ανπή ήηακ μ Λυβμξ ηαζ μ Λυβμξ ήηακ ιε ημκ
Θευ ηαζ μ Λυβμξ ήηακ μ Θευξ.
Τπάνπεζ ιία Παβηυζιζα βθχζζα ηδξ γςήξ, πμο ηδκ ιζθάκε ιυκμ μζ Άββεθμζ, Ώνπάββεθμζ, ΢εναθείι ηθπ.
΋ηακ δ Εενή Φςηζά ακείγεζ ζηα βυκζια πείθδ ιαξ, βζκυιεκδ Λυβμξ, μ Λυβμξ βίκεηαζ ζάνηα ζε ιαξ.
΋θα ηα Μάκηναι πμο βκςνίγμοκ μζ απμηνοθζζηέξ, είκαζ απθχξ ζοθθααέξ, βνάιιαηα, απμιμκςιέκα θυβζα
ηδξ βθχζζαξ ημο θςηυξ.
΢’ υπμζμκ λένεζ, μ Λυβμξ ημο δίκεζ ελμοζία, ηακέκαξ δεκ ημκ πνυθενε, ηακέκαξ δεκ εα ημκ πνμθένεζ, πανά
ιυκμκ εηείκμξ πμο ημκ έπεζ εκζανηςιέκμ.
Κεθάθαζμ 2
Ο Μπμπάνζμξ δεναίζδξ HΏDJIΏSVΏTZTRΟOV
Κάπμηε, έκαξ ιεβάθμξ ζμθυξ ενπυιεκμξ απυ άβκςζηα ιένδ, εκχ ηαλίδεοε ζηδκ Ώζζαηζηή ήπεζνμ, ζε εηείκδ
ηδκ πενζμπή πμο μκμιαγυηακ Μπμπάνα, δδιζμφνβδζε ηαθέξ ζπέζεζξ ιε έκα Υμνεοηή Αεναίζδ μκμιαγυιεκμ
HΏDJIZΒPHIR ΐΟGGΏΒDDIN.
Ήηακ έκαξ άκενςπμξ πμθφ εκεμοζζχδδξ ιε ημκ Εενυ Βζςηενζζιυ, ηαζ ηάεε θμνά πμο ζοκακημφζε ηάπμζμκ
ζημκ δνυιμ ημο, ημο ιίθαβε βζα αοηέξ ηζξ ζπμοδέξ. ΋ηακ ζοκάκηδζε ημκ ζμθυ ιαξ, δ πανά ημο ήηακ ιεβάθδ,
παιμβεθμφζε εοηοπζζιέκμξ ηαζ ημ εέια ηδξ ζογήηδζήξ ημοξ ήηακ ζπεηζηά ιε αοηήκ ηδκ ανπαία Κζκεγζηή επζζηήιδ
μκμιαγυιεκδ «SHΏTCHΏIΜΒRNIS».
Ώοηά πμο ζήιενα λένμοιε ζπεηζηά ιε αοηήκ ηδκ ιοζηδνζχδδ επζζηήιδ βκςζηή ζημοξ δίδοιμοξ Κζκέγμοξ
Μοδιέκμοξ, βζα ημοξ μπμίμοξ ιζθμφζαιε ζημ πνχημ ηεθάθαζμ αοημφ ημο Μδκφιαημξ, είκαζ ιυκμ απμζπάζιαηα
απυ ιία ηαηαπθδηηζηή μθυηδηα.
΢ε άθθεξ επμπέξ, υηακ αηυια γμφζακ ζηδκ Κίκα μζ δίδοιμζ Μοδιέκμζ, εηείκδ δ επζζηήιδ μκμιαγυηακ:
«Οθυηδηα ηδξ αθδεζκήξ πθδνμθμνίαξ ζπεηζηά ιε ημκ κυιμ ηδξ NΟNΏPΊICIDΏD.
Ονζζιέκα απμζπάζιαηα απυ αοηήκ ηδκ ζεααζηή επζζηήιδ πανέιεζκακ απείναπηα ηαζ πέναζακ απυ βεκζά
ζε βεκζά, ιέζς πμθθχκ Ώδεθθχκ ιοδιέκςκ ζηα Μεβαθφηενα Μοζηήνζα.
Ο ζμθυξ ηδξ ζζημνίαξ ιαξ αζζεάκεδηε πμθφ εοηοπζζιέκμξ ιε ημ κα ιπμνεί κα ιζθάεζ ιε ημκ Αεναίζδ βζα
ηδκ Ώνπασηή Κζκεγζηή Βπζζηήιδ, βζα ηδκ μπμία ηίπμηε δεκ λένμοκ μζ ιμκηένκμζ δμηδζίζμθμζ δοηζημφ ηφπμο.
Ο ζμθυξ ιαξ έθηαζε ζημ απμημνφθςια ημο εκεμοζζαζιμφ ημο υηακ πθδνμθμνήεδηε απυ ημκ Αεναίζδ
ζπεηζηά ιε έκακ άθθμκ Αεναίζδ θίθμ ημο, μ μπμίμξ ζφιθςκα ιε ηάηζ πθδνμθμνίεξ ηαημζημφζε ζηδκ «Ώκχηενδ
Μπμπάνα» απμιαηνοζιέκμξ απυ υθμοξ ηαζ αθμζζςιέκμξ ζε μνζζιέκα ιοζηδνζχδδ πεζνάιαηα ζπεηζηά ιε αοηήκ
ηδκ ίδζα επζζηήιδ.

21
Ο Αεναίζδξ ηάθεζε ημκ ζμθυ ιαξ κα ηάκεζ ιζα αυθηα ζε εηείκα ηα αμοκά ηδξ «Ώκχηενδξ Μπμπάναξ» ιε
ημκ οβζή ηαζ υιμνθμ ζημπυ κα επζζηεθεμφκ ημκ Ώκαπςνδηή.
Σνεζξ διένεξ ηαλίδζ ακάιεζα ζε απυηνδικα αμοκά ηαζ απυιενμοξ δνυιμοξ, μδήβδζακ ημοξ δφμ άκηνεξ
ιέπνζ έκα ιζηνυ θανάββζ, ημπμεεηδιέκμ ακάιεζα ζηα αμοκά ηδξ «Ώκχηενδξ Μπμπάναξ».
΢φιθςκα ιε ηδκ δζήβδζδ πμο έθηαζε ιέπνζ ειάξ, ζε εηείκμ ημ αμοκυ μ Αεναίζδξ γήηδζε απυ ημκ ζμθυ κα
ημκ αμδεήζεζ κα ιεηαηζκήζεζ ιζα ιζηνή πέηνζκδ πθάηα ηαζ υηακ ημ έηακακ ιπνμζηά ζημοξ δφμ άκηνεξ
ειθακίζηδηε έκα ιζηνυ άκμζβια ηαζ απυ ηζξ άηνεξ ημο λεηζκμφζακ δφμ ζζδενέκζεξ ιπάνεξ.
Σμ δζήβδια θέεζ υηζ μ Αεναίζδξ έκςζε ηζξ δφμ ιπάνεξ ηαζ άνπζζε κα αημφεζ πμθφ πνμζεηηζηά.
΢οκεπίγεζ ημ δζήβδια θέβμκηαξ υηζ ιεηά απυ θίβεξ ζηζβιέξ, απυ ηζξ ακαθενυιεκεξ ιπάνεξ ακάαθοζε έκαξ
πανάλεκμξ ήπμξ ηαζ βζα έηπθδλδ ημο ζμθμφ αοηήξ ηδξ ζζημνίαξ, μ Αεναίζδξ πνυθενε ηυηε πάκς ζημ άκμζβια
ιενζηά θυβζα ζε ιία βθχζζα πμο βζα αοηυκ ήηακ εκηεθχξ άβκςζηδ.
΋ηακ μ Αεναίζδξ ζηαιάηδζε κα ιζθάεζ, μζ δφμ άκηνεξ αοημφ ημο δζδβήιαημξ ημπμεέηδζακ ηδκ πέηνζκδ
πθάηα ζηδ εέζδ ηδξ ηαζ ζοκέπζζακ κα πνμπςνάκε.
Ώηυια πενζζζυηενμ έπνεπε κα πενζπαηάκε μζ δφμ άκηνεξ ακάιεζα ζε πεδζάδεξ ηαζ ααεζά αμοκά ιέπνζ κα
θεάζμοκ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ιένμξ υπμο ζηαιάηδζακ ιπνμζηά ζε έκακ ιεβάθμ ανάπμ.
Ο Αεναίζδξ ζε ιζα ηαηάζηαζδ ιεβάθδξ έκηαζδξ θαζκυηακ κα πενζιέκεζ ηάηζ πμθφ εζδζηυ. Ξαθκζηά αοηυξ μ
ηνμιενυξ ανάπμξ ακμίβεζ ηαζ ζπδιαηίγεηαζ ιζα ιοζηδνζχδδξ είζμδμξ πμο μδδβεί ζε έκα είδμξ ζπδθζάξ.
Οζ δφμ άκηνεξ εζζήθεακ ιέζα ζηδκ ζπδθζά ηαζ πνμπχνδζακ πνμξ ημ ιοζηδνζχδεξ αάεμξ ηδξ,
παναηδνχκηαξ υηζ μ δνυιμξ ήηακ θςηζζιέκμξ δζαδμπζηά απυ οβναένζμ ηαζ νεφια.
Σμ δζήβδια θέεζ υηζ μζ δφμ άκηνεξ αθμφ πενπάηδζακ ανηεηή απυζηαζδ ιέζα ζηδ ζπδθζά ζοκάκηδζακ έκακ
βένμ αηαευνζζηδξ δθζηίαξ ηαζ ιε ζχια ανηεηά θεπηυ ηαζ ρδθυ, μ μπμίμξ ημοξ ηαθςζυνζζε ιε ημοξ ζοκδεζζιέκμοξ
παζνεηζζιμφξ ηαζ ημοξ μδήβδζε ιέπνζ ημ εζςηενζηυ ηδξ ζπδθζάξ.
Ώοηυξ ήηακ μ θίθμξ ημο Αεναίζδ ηαζ ημ υκμιά ημο ήηακ HΏDJIΏSΝΏTZTRΟOV. Ο βένμξ ενδιίηδξ
μδήβδζε ημοξ δφμ άκηνεξ ζε ιία πμθφ άκεηδ πενζμπή ηδξ ζπδθζάξ ηαζ ηάεζζακ υθμζ ζε ιζα ηζυπα πμο ζηέπαγε ημ
πάηςια ηαζ έθαβακ αοηυ πμο ζηδκ Ώζία θέβεηαζ SHILΏPLΏV (Κνφμ ηδξ Μπμπανίαξ)ζεναζνζζιέκμ ζε πφηνεξ
πδθμφ πμο έθενε μ βένμξ.
Καηά ηδκ δζάνηεζα ημο θαβδημφ μζ δφμ άκηνεξ ζογήηδζακ ιε ημκ βένμ ενδιίηδ. Σμ εέια θοζζηά ήηακ δ
εκδζαθένμοζα Κζκεγζηή επζζηήιδ μκμιαγυιεκδ SHΏTCHΏIΜΒRNIS.
Δ επζζηήιδ αοημφ ημο Γένμο είκαζ δ επζζηήιδ ηςκ Αμκήζεςκ. ΋θα υζα είκαζ, υθα υζα ήηακ, υθα υζα εα
είκαζ, είκαζ οπμηαβιέκα ζηδκ επζζηήιδ ηςκ δμκήζεςκ. Ο Βνδιίηδξ είπε αθζενχζεζ ηδκ γςή ημο ζηδκ ιεθέηδ ηςκ
δμκήζεςκ ημ CHΏTCHΏIΜΒRNIS.
Ο Βνδιίηδξ είπε ιεθεηήζεζ πμθφ ααεζά ηδκ Ώζζονζαηή εεςνία ημο Μέβα ΜΏLΜΏNΏSH, ηδκ Ώνααζηή
εεςνία ημο δζάζδιμο ζμθμφ SΒLNΒHHΒΏΝΏZ, ηδκ Βθθδκζηή ημο Ποεαβυνα ηαζ βεκζηά υθεξ ηζξ Κζκεγζηέξ
εεςνίεξ.
Ώοηυξ μ άκενςπμξ είπε θηζάλεζ ηνμπμπμζδιέκμ ημ Μμκυπμνδμ ημο Ποεαβυνα, ημ δζάζδιμ ιμοζζηυ
ιδπάκδια ιε ημ μπμίμ μ Ποεαβυναξ πναβιαημπμζμφζε ηα πεζνάιαηά ημο.
Ώοηυ ημ ιδπάκδια είκαζ πμθφ πενίπθμημ ηαζ είκαζ βειάημ απυ δζαπαζχκ πμο ημο πνδζζιεφμοκ βζα κα
ιεηνάκε ηζξ δμκήζεζξ ηςκ πμνδχκ.
Ο βένμ Βνδιίηδξ ήηακ έκαξ αθδεζκυξ ΢μθυξ ηαζ είπε θηζάλεζ πμθθά ιδπακήιαηα βζα κα ιεηνάεζ ιε αηνίαεζα
ηζξ δμκήζεζξ. Ο βένμξ έθεβε πςξ ζημκ ανπασηυ πμθζηζζιυ ημο TINΚLIΏNISH οπήνπακ πάνα πμθθά εζδζηά
ιδπακήιαηα βζα κα ιεηνάκε ηζξ δμκήζεζξ.
Ο Βνδιίηδξ έηακε ιεηά ιενζηέξ επζδείλεζξ ιε ηζξ ιμοζζηέξ δμκήζεζξ.
Με έκα ιζηνυ θοζενυ θφζδλε αένα πάκς ζημοξ ζςθήκεξ εκυξ πκεοζημφ ιμοζζημφ ιδπακήιαημξ ηαζ μζ
ζςθήκεξ άνπζζακ ιία ιμκυημκδ ιεθςδία πέκηε ηυκςκ. Σα δζαπαζχκ έδεζλακ ιε αηνίαεζα ημκ ανζειυ ηςκ
δμκήζεςκ. Αίπθα ζημ ιμοζζηυ ιδπάκδια ημπμεεηήεδηε ιζα βθάζηνα ιε θμοθμφδζα.
΋ηακ μ Βνδιίηδξ ηέθεζςζε ηδκ ιμκυημκδ ιμοζζηή ημο, ηα θμοθμφδζα ηδξ βθάζηναξ ήηακ απείναπηα.
Μεηά μ βένμ Βνδιίηδξ ιεηαηυιζζε απυ ημ παθζυ ιμκυπμνδμ ζημ πζάκμ έπμκηαξ επίζδξ δζαπαζχκ βζα κα
ιεηνήζεζ ηζξ δμκήζεζξ ηαζ άνπζζε κα πηοπάεζ μνζζιέκα πθήηηνα ημο πζάκμο πνμηαθχκηαξ ηδκ ίδζα ιμκυημκδ
ιεθςδία.

22
΋ηακ μ βένμξ έπαρε κα παίγεζ δεκ έιεζκακ ζηδκ βθάζηνα πανά ηα ιαναιέκα οπμθείιιαηα ηςκ θμοθμοδζχκ
πμο πνζκ ήηακ βειάηα γςκηάκζα ηαζ μιμνθζά. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ μ βένμ Βνδιίηδξ απυδεζλε ηδκ δμκδηζηή δφκαιδ
ηςκ ιμοζζηχκ ηοιάηςκ πάκς ζηδκ φθδ.
Βηείκμξ μ βένμ Βνδιίηδξ δζαζνμφζε ηζξ δμκήζεζξ ζε δφμ είδδ: δδιζμονβζηέξ Αμκήζεζξ ηαζ μνιδηζηέξ
Αμκήζεζξ. Έθεβε μ βένμ Βνδιίηδξ πςξ ιε έκηενα ηαηζζηζχκ ιπμνμφζε ηάπμζμξ κα ηαηαζηεοάζεζ εζδζηέξ πμνδέξ βζα
ηδκ παναβςβή Αδιζμονβζηχκ Αμκήζεςκ ηαζ. υηζ ιε ηα πκεοζηά υνβακα, υπςξ ηνμιπέηεξ, θθάμοηα ηθπ
πανάβμκηακ Ονιδηζηέξ Αμκήζεζξ.
΢φιθςκα ιε ημ δζήβδια πμο έπεζ θεάζεζ. ιέπνζ ειάξ, ηαζ αθμφ έδςζε ιενζηέξ άθθεξ ελδβήζεζξ, μ βένμ
Βνδιίηδξ έθενε έκα θάηεθμ, πανηί ηαζ ιμθφαζ βζα άθθμ πείναια.
Έβναρε ηάηζ ζημ πανηί ηαζ ιεηά ημ έααθε ιέζα ζημκ θάηεθμ. Μεηά ηνέιαζε ημκ ηθεζζηυ θάηεθμ ιε ημ
πανηί ιέζα ημο απυ έκα βάκηγμ ιπνμζηά ζημοξ δφμ επζζηέπηεξ ηαζ ηάεζζε ζημ πζάκμ.
Αζδβείηαζ δ πανάδμζδ, πςξ μ βένμξ έπαζγε πάθζ ιζα ιμκυημκδ ιεθςδία, αθθά ηχνα δφμ ήπμζ ηδξ
παιδθυηενδξ μηηάααξ ημο πζάκμο επακαθαιαάκμκηακ ιαγί ηαζ ζοκεπχξ ζηδκ ιεθςδία.
Μεηά απυ ιενζηέξ ζηζβιέξ μ επζζηέπηδξ Αεναίζδξ δεκ ιπμνμφζε κα παναιέκεζ αηίκδημξ ηαζ ζηνζθμβφνζγε
ημοκχκηαξ ημ ανζζηενυ πυδζ ζημ μπμίμ αζζεακυηακ έκακ ηνμιενυ ηαζ ηνμιαηηζηυ πυκμ.
Ο Βνδιίηδξ έπαρε κα παίγεζ ιεηά απυ θίβμ ηδκ ιμκυημκδ ιεθςδία ηαζ απεοεοκυιεκμξ ζημκ ΢μθυ
επζζηέπηδ είπε:
«Φίιε ηνπ θίινπ κνπ, έρεηε ηελ θαινζύλε λα ζεθσζείηε θαη λα βγάιεηε ηνλ θάθειν από ηνλ γάληδν
θαη λα δηαβάζεηε απηό πνπ είλαη γξακκέλν κέζα;».
Ο ζμθυξ έηακε αοηυ πμο ημο είπε ηαζ υηακ δζάααζε ημ πανηί πμο ήηακ ιέζα ζημκ θάηεθμ είδε υηζ έθεβε:
«΢ε θάζε έλαλ από εζάο, εμαηηίαο ησλ δνλήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη από ην πηάλν κε νπξά, ζα
δεκηνπξγεζεί έλα εμόγθσκα ζην αξηζηεξό πόδη, κία ίληζα θάησ από ην γόλαην θαη κηζή ίληζα πξνο ηα
αξηζηεξά από ην κέζνλ ηνπ πνδηνύ».
Ο βένμξ ημοξ είπε κα απμηαθφρμοκ ημ ανζζηενυ ημο πυδζ ηαζ βζα έηπθδλή ημοξ απμηάθορακ ζημ ανζζηενυ
πυδζ ημο επζζηέπηδ Αεναίζδ ημ ακαθενυιεκμ ελυβηςια! Βηεί ήηακ δεκ οπήνπε ηαιία αιθζαμθία, υιςξ έθεζπε απυ
ημ ανζζηενυ πυδζ ημο ζμθμφ επζζηέπηδ.
Ώοηυξ μ ηεθεοηαίμξ είπε ιία δζαθμνεηζηή δυκδζδ δζυηζ ήηακ έκαξ Αάζηαθμξ πμο ήνεε ζηδκ βδ απυ άθθμκ
πθακήηδ ηαζ είκαζ θακενυ πςξ δ δυκδζδ αοημφ ημο είδμοξ είπε άθθδ δζαθμνεηζηή ζοπκυηδηα απυ αοηήκ πμο μ
ζμθυξ είπε ζημ ζχια ημο.
΋ηακ μ Βνδιίηδξ πείζηδηε υηζ έθεζπε ημ ελυβηςια απυ ημ ανζζηενυ πυδζ ημο ζμθμφ, πήδδλε αιέζςξ απυ
ημ ηάεζζιά ημο θέβμκηαξ: ΑΒΝ Βίκαζ ΑΤΝΏΣΟΝ! ηαζ ημζημφζε έηπθδηημξ ιε ιάηζα ζακ ηνεθμφ. Συηε ήηακ
απαναίηδημ βζα ημκ ζμθυ πμο είπε ένεεζ απυ άθθμκ πθακήηδ κα ημκ ηάκεζ κα ηαηαθάαεζ πςξ ζε ηίπμηα δεκ είπε
ζθάθθεζ ηαζ ιεηά υηακ εα ήηακ ιυκμζ ημοξ εα ημο έθεβε ημ ιοζηζηυ ημο.
΢ε πμθθμφξ ακαβκχζηεξ εα ημοξ θαίκεηαζ απίζηεοημ κα πενπαηάκε ζηδ βδ ιαξ ηάημζημζ άθθςκ Πθακδηχκ
ηαζ ημ πζμ πζεακυ είκαζ κα βεθάκε ηχνα ζηεπηζηζζηζηά, υιςξ έηζζ είκαζ. ΢ε υθεξ ηζξ επμπέξ, έπμοκ επζζηεθεεί ηδκ
βδ ιαξ ηάημζημζ άθθςκ πθακδηχκ.
Παθζέξ παναδυζεζξ θέκε πςξ μ Αάζηαθμξ SΏNΏT ΚUΜΜΏRΏ, ζδνοηήξ ημο Μεβάθμο Κμθεβίμο
Μοδιέκςκ ηδξ Μεβάθδξ Λεοηήξ Ώδεθθυηδηαξ, ήνεε απυ ηδκ Ώθνμδίηδ ιε ημ θοζζηυ ημο ζχια.
Ο ζμθυξ ηδξ ζζημνίαξ ιαξ ήηακ έκαξ Αάζηαθμξ πμο ήνεε απυ άθθμκ πθακήηδ αθθά ηναημφζε ημ ιοζηζηυ
ημο.
΢ε άθθμοξ ηαζνμφξ οπήνπακ ηαηαπθδηηζηά ιμοζζηά υνβακα ιε ηα μπμία έβζκακ ηαηαπθδηηζηά πεζνάιαηα.
Ξένμκηαξ κα πεζνζγυιαζηε ηα δμκδηζηά ηφιαηα ημο ήπμο ιπμνμφιε κα δνάιε πάκς ζηδκ ηάεε μοζία, πάκς
ζε υθδ ηδκ γςή.
΢ηδκ ανπή ήηακ μ Λυβμξ, θέεζ μ Εςάκκδξ, ηαζ μ Λυβμξ ήηακ ιε ημκ Θευ, ηαζ μ Λυβμξ ήηακ μ Θευξ.
Πναβιαηζηά πςνίξ ημκ ήπμ, πςνίξ ημκ Λυβμ, ημ δθζαηυ ζφζηδια ζημ μπμίμ γμφιε, ηζκμφιαζηε ηαζ έπμοιε
ημ δζηυ ιαξ Βίκαζ, δεκ εα οπήνπε.
΢ηδκ αοβή ηδξ Γςήξ μζ Κμζιμηνάημνεξ δμφθερακ ζημοξ καμφξ ημοξ ιε ηδκ ΢ελμοαθζηή Μαβεία ημο
Λυβμο.
Οζ δφμ εειεθζχδεζξ δοκάιεζξ απυ ιυκεξ ημοξ δεκ ιπμνμφκ κα δδιζμονβμφκ· πνεζάγεηαζ ιία ηνίηδ δφκαιδ
ζφιθςκα ιε ηδκ ΢ελμοαθζηή Μαβεία ημο Λυβμο.

23
Οπμζμζδήπμηε Αάζηαθμξ, δοκαηυξ ζημκ Αζαθμβζζιυ, ιπμνεί κα ιεθεηήζεζ ηδκ Κμζιμβέκκεζδ ζηα Ώηαζζηά
ανπεία ηαζ κα αεααζχζεζ απυ ιυκμξ ημο ηδκ θεζημονβζηή ενβαζία ηςκ Κμζιμηναηυνςκ ζηδκ αοβή ηδξ γςήξ.
Μπνμζηά ζημκ ηάεε Φςηζζιέκμ πανμοζζάγμκηαζ ζηα Ώηαζζηά ανπεία μζ καμί ηςκ Κμζιμηναηυνςκ ηαζ δ
ενβαζία ημοξ ιε ηζξ Αμκήζεζξ.
Μέζα ζε ηάεε Ναυ ειθακίγμκηαζ ηαεζζιέκμζ ζημοξ Θνυκμοξ ηδξ Βζςηενζηήξ Αφζδξ έκαξ Εενέαξ ηαζ ιία
Εένεζα.
΢ε ηάεε Ναυ οπάνπεζ έκα ζζυβεζμ ζημ μπμίμ ανίζημκηαζ υθεξ μζ επίζδιεξ έδνεξ ηαζ υθεξ μζ ημθυκεξ ημο
Ναμφ.
Οζ ακαθενυιεκμζ ζηζξ ζενέξ βναθέξ ΒθμΎι ηαηαθαιαάκμοκ ημ ζζυβεζμ.
Ώοηή είκαζ δ Πνςηυβμκδ Μαζμκία, αοηά είκαζ ηα Βνβαζηήνζα ηςκ Κμζιμηναηυνςκ.
Σναβμοδάεζ μ Εενέαξ ηαζ ηναβμοδάεζ δ Εένεζα ηαζ ηναβμοδάκε υθμζ μζ ΒθμΎι ημο καμφ ηαζ μζ θςκέξ ημοξ
ακηδπμφκ ζημ Υάμξ.
Έηζζ πναβιαημπμζμφκηαζ μζ Σεθεημονβίεξ ηδξ Φςηζάξ ζηδκ αοβή ηδξ γςήξ ηαζ μζ ηνεζξ δοκάιεζξ
μκμιαγυιεκεξ, Ώνζεκζηή, Θδθοηή ηαζ Οοδέηενδ, δμκμφκ επζζηδιμκζηά πνμηαθχκηαξ πμθθαπθά θαζκυιεκα ζηδκ
Ώνπέβμκδ Όθδ.
Γμκζιμπμζείηαζ δ Μεβάθδ Μδηένα, δ Πνςηανπζηή Όθδ ημο Μεβάθμο Ένβμο ηαζ ακααθφγμοκ ηα ζπένιαηα
ηδξ ηάεε δδιζμονβίαξ. Έηζζ είκαζ ημ πςξ βεκκζέηαζ ημ ζφιπακ ημο PLΒRΟΜΏ (ΠΛΔΡΧΜΏΣΟ΢), έηζζ βεκκζέηαζ
ημ ηάεε δθζαηυ ζφζηδια.
Δ ΢ελμοαθζηή Μαβεία ημο Λυβμο δδιζμφνβδζε αοηυ ημ ζφιπακ ζημ μπμίμ γμφιε, ηζκμφιαζηε ηαζ έπμοιε
ημ δζηυ ιαξ Βίκαζ.
Σμ δζηυ ιαξ δθζαηυ ζφζηδια ζηδκ ανπή ήηακ νεοζηυ ηαζ ιεηά βζκυηακ ηάεε θμνά υθμ ηαζ πζμ ποηκυ ιέπνζ
πμο πήνε ηδκ ηςνζκή θοζζηή ζφζηαζδ.
Συηε αοηυ ημ ΢φιπακ είκαζ έκα πνμσυκ ηςκ Αμκήζεςκ, ημο Λυβμο, ηδξ Μμοζζηήξ.
Κεθάθαζμ 3
Ο κυιμξ ημο ηνία
Ώβαπδημί: Βίκαζ ακαβηαίμ, αοηά ηα Υνζζημφβεκκα ημο 1965, κα βκςνίζμοιε ζε αάεμξ ημκ Νυιμ ημο Σνία.
Βίκαζ επείβμκ κα λένμοιε πμζα είκαζ δ εέζδ πμο έπμοιε ζε αοηήκ ηδκ ηαηαπθδηηζηή αηηίκα ηδξ
Αδιζμονβίαξ.
Ο Τζυξ ήνεε ζημκ ηυζιμ βζα κα ιαξ ζχζεζ ηαζ είκαζ ακαβηαίμ κα λένμοιε ηζ είκαζ μ ΠΏΣΔΡ, ηζ είκαζ. μ
ΤΕΟ΢ ηαζ ημ ηζ είκαζ ημ ΏΓΕΟ ΠΝΒΤΜΏ.
΋θεξ μζ ζενέξ TRIΜURTIS υθςκ ηςκ ενδζηεζχκ ακηζζημζπμφκ ζηζξ ηνεζξ πνςηανπζηέξ δοκάιεζξ ημο
ζφιπακημξ.
Ο ΠΏΣΔΡ, Ο ΤΕΟ΢ ηαζ. ημ ΏΓΕΟ ΠΝΒΤΜΏ ζοκζζημφκ ιία ηνζάδα ιέζα ζηδκ ΒΝΟΣΔΣΏ ΣΔ΢ ΓΧΔ΢.
Δ Ε΢Ε΢, μ Ο΢ΕΡΕ΢, μ ΧΡΟ΢· μ ΐRΏHΏTΜΏ, μ ΝISHNU ηαζ μ SHIVΏ ηθπ είκαζ μζ Εενέξ TRIΜURTIS
πμο πάκηα ακηζπνμζςπεφμοκ ηζξ ηνεζξ πνςηανπζηέξ δοκάιεζξ.
΋θα ηα ημζιζηά θαζκυιεκα, υθεξ μζ δδιζμονβίεξ, έπμοκ ηδκ αάζδ ημοξ ζηζξ ηνεζξ πνςηανπζηέξ δοκάιεζξ.
Οζ ζφβπνμκμζ επζζηήιμκεξ ακαβκςνίγμοκ ηδκ δφκαιδ ηαζ ηδκ ακηίζηαζδ, ηδκ εεηζηή ηαζ ηδκ ανκδηζηή
δφκαιδ, ηα εεηζηά ηαζ ανκδηζηά ηφηηανα, δδθαδή ηα ανζεκζηά ηαζ εδθοηά ηφηηανα ηθπ, αθθά αβκμμφκ υηζ πςνίξ
ιζα ηνίηδ μοδέηενδ δφκαιδ είκαζ αδφκαημκ κα βίκεζ ηάεε θαζκυιεκμ, ηάεε δδιζμονβία.
Βίκαζ αθήεεζα ηαζ πςνίξ ηαιζά αιθζαμθία υηζ ιία ή δφμ δοκάιεζξ δεκ ιπμνμφκ κα πνμηαθμφκ ηακέκα
θαζκυιεκμ, υιςξ μζ επζζηήιμκεξ πζζηεφμοκ πςξ μζ εεηζηέξ ηαζ ανκδηζηέξ δοκάιεζξ ιπμνμφκ κα πνμηαθμφκ υθα ηα
θαζκυιεκα.
Βάκ ιεθεηήζμοιε ζε αάεμξ ημκ ίδζμ ημκ εαοηυ ιαξ, εα ιπμνέζμοιε κα ακαηαθφρμοιε ηζξ ηνεζξ δοκάιεζξ ζε
δνάζδ.
Ο δθεηηνζζιυξ δεκ είκαζ ιυκμ ανκδηζηυ ή εεηζηυ. Τπάνπεζ μ δθεηηνζζιυξ ζηδκ ΟΤΑΒΣΒΡΔ ιμνθή ημο.
Μία ή δφμ δοκάιεζξ δεκ ιπμνμφκ πμηέ κα πνμηαθμφκ ηακέκα θαζκυιεκμ ηαζ ηάεε θμνά πμο παναηδνμφιε
έκα ζηαιάηδια ζηδκ ακάπηολδ μπμζμοδήπμηε πνάβιαημξ, ιπμνμφιε κα πμφιε ιε απυθοηδ ζζβμονζά πςξ εηεί θείπεζ
δ ηνίηδ δφκαιδ.

24
Οζ ηνεζξ πνςηανπζηέξ δοκάιεζξ πςνίγμκηαζ ηαζ εκχκμκηαζ λακά, δζαζνμφκηαζ ηαζ πμθθαπθαζζάγμκηαζ
ημζιζηά.
΢ημ Ώκεηδήθςημ Ώπυθοημ μζ ηνεζξ Πνςηανπζηέξ δοκάιεζξ ζοκζζημφκ ιε αηέναζμ ηνυπμ ιζα ΏΑΕΏΕΡΒΣΔ
ηαζ ΏΤΣΟ΢ΤΝΒΕΑΔΣΔ ΒΝΟΣΔΣΏ.
Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ΚΟ΢ΜΕΚΔ΢ ΒΚΑΔΛΧ΢Δ΢ μζ ηνεζξ πνςηανπζηέξ δοκάιεζξ πςνίγμκηαζ ηαζ
εκχκμκηαζ ηαζ ζηα ζδιεία υπμο ζοκακηζμφκηαζ, δδιζμονβμφκηαζ θαζκυιεκα, Κυζιμζ, ΢φιπακηα ηθπ, ηθπ, ηθπ.
΢ηδκ Ώηηίκα ηδξ Αδιζμονβίαξ αοηέξ μζ ηνεζξ δοκάιεζξ θαίκμκηαζ ζακ ηνεζξ εεθήζεζξ, ηνεζξ ζοκεζδήζεζξ,
ηνεζξ εκυηδηεξ. Κάεε ιία απυ αοηέξ ηζξ ηνεζξ δοκάιεζξ πενζέπεζ ζημκ εαοηυ ηδξ υθεξ ηζξ πζεακυηδηεξ ηςκ ηνζχκ.
Ώθθά ζημ ζδιείμ πμο ζοκδέμκηαζ, δ ηάεε ιία απυ αοηέξ εηδδθχκεζ ιυκμ ιία ανπή: ηδκ εεηζηή, ηδκ ανκδηζηή ή ηδκ
μοδέηενδ.,
Βίκαζ πμθφ εκδζαθένμκ κα δμφιε ηζξ ηνεζξ δοκάιεζξ ζε δνάζδ. Ώοηέξ πςνίγμκηαζ, απμιαηνφκμκηαζ ηαζ ιεηά
ζοκακηζμφκηαζ λακά βζα κα ζπδιαηίζμοκ ηαζκμφνβζεξ δζαθμνεηζηέξ ηνζάδεξ μζ μπμίεξ δδιζμονβμφκ ηαζκμφνβζμοξ
ηυζιμοξ, ηαζκμφνβζεξ ημζιζηέξ δδιζμονβίεξ.
΢ημ Ώπυθοημ μζ Σνεζξ Αοκάιεζξ είκαζ μ Μμκαδζηυξ ΛΟΓΟ΢, δ Πμζηζθία ιέζα ζηδκ Οθζηή Βκυηδηα. Ο
ΠΏΣΔΡ, μ ΤΕΟ΢ ηαζ ημ ΏΓΕΟ ΠΝΒΤΜΏ ζοκζζημφκ έκα ΟΛΟΝ, Πακημβκχζηδ ηαζ Πακεφζπθαπκμ.
Ο δάζηαθμξ G έθεβε ζημοξ ιαεδηέξ ημο ζπεηζηά ιε ημκ κυιμ ημο ηνία: «Ώξ θακηαζημφιε ημ Ώπυθοημ ζακ
έκα ηφηθμ ζημκ μπμίμ οπάνπεζ έκαξ ανζειυξ άθθςκ ηφηθςκ, δδθαδή ηυζιμζ δεοηέναξ ηάλεςξ. Ώξ πάνμοιε έκακ
απυ αοημφξ. Ώξ μνίζμοιε ημ Ώπυθοημ ιε ημκ ανζειυ 1, δζυηζ μζ ηνεζξ δοκάιεζξ ζοκζζημφκ ζε αοηυκ έκα υθμκ. Ώξ
μνίζμοιε ημοξ ιζηνμφξ ηφηθμοξ ιε ημκ ανζειυ 3, δζυηζ ζε έκακ ηυζιμ δεοηέναξ ηάλεςξ μζ ηνεζξ δοκάιεζξ είκαζ
δζαζνειέκεξ.
Οζ ηνεζξ δοκάιεζξ δζαζνειέκεξ ζε ηυζιμοξ δεοηέναξ ηάλεςξ δδιζμονβμφκ (ηαηαζηεοάγμοκ) ηαζκμφνζμοξ
Κυζιμοξ, ηυζιμοξ ηνίηδξ ηάλεςξ υηακ ιαγεφμκηαζ ζε ηάεε έκακ απυ αοημφξ.
Ώξ πάνμοιε έκακ απυ αοημφξ ημοξ ηυζιμοξ. Οζ ηυζιμζ ηνίηδξ ηάλεςξ, δδιζμονβδιέκμζ (ηαηαζηεοαζιέκμζ)
απυ ηνεζξ δοκάιεζξ πμο ήδδ δνμοκ διζ-ιδπακζηά, παφμοκ κα ελανηχκηαζ απυ ηδκ ιμκαδζηή εέθδζδ ημο Ώπυθοημο
ηαζ ελανηχκηαζ απυ ημοξ ηνεζξ ιδπακζημφξ κυιμοξ.
Ώοημί μζ ηυζιμζ δδιζμονβδεήηακ απυ ηζξ ηνεζξ δοκάιεζξ ηαζ αθμφ δδιζμονβδεήηακε εηδδθχκμοκ ηνεζξ
ηαζκμφνβζεξ ηαζ δζηέξ ημοξ δοκάιεζξ. Έηζζ έπμοιε υηζ μ ανζειυξ δοκάιεςκ πμο δνμοκ ζημοξ ηυζιμοξ ηνίηδξ
ηάλεςξ είκαζ ζοκμθζηά έλζ. ΢ημ δζάβναιια μνίγεηαζ μ ηφηθμξ ηδξ ηνίηδξ ηάλεςξ ιε ημκ ανζειυ 6 (3+3).
Ώοημί μζ ηυζιμζ ιε ηδκ ζεζνά ημοξ δδιζμονβμφκ ηαζκμφνβζμοξ ηυζιμοξ, ηυζιμοξ ηεηάνηδξ ηάλεςξ. ΢ημοξ
ηυζιμοξ ηεηάνηδξ ηάλεςξ δνμοκ ηνεζξ δοκάιεζξ ημο ηυζιμο ηδκ δεφηενδξ ηάλδξ, έλζ δοκάιεζξ ημο ηυζιμο ηδξ
ηνίηδξ ηάλεςξ ηαζ ηνεζξ δζηέξ ημοξ δοκάιεζξ, ζοκμθζηά 12 δοκάιεζξ.
Ώξ πάνμοιε έκακ απυ αοημφξ ημοξ ηυζιμοξ ηαζ αξ ημκ μνίζμοιε ιε ημκ ανζειυ 12 (3+6+3). Βθ’ υζμκ είκαζ
οπμηαβιέκμζ ζε ιεβαθφηενμ ανζειυ κυιςκ αοημί μζ ηυζιμζ ανίζημκηαζ αηυια πζμ απμιαηνοζιέκμζ απυ ηδκ
εέθδζδ ημο Ώπυθοημο ηαζ είκαζ αηυια πζμ ιδπακζημί.
Οζ ηυζιμζ πμο δδιζμονβδεήηακε ιέζα απυ αοημφξ ημοξ ηεθεοηαίμοξ εα ανίζημκηαζ ηάης απυ ηδκ
δζαηοαένκδζδ ηςκ 24 δοκάιεςκ (3+6+12+3).
Οζ ηυζιμζ πμο δδιζμονβδεήηακε ιέζα απυ αοημφξ, εα ηοαενκζμφκηαζ ιε ηδκ ζεζνά ημοξ απυ 48 δοκάιεζξ
ηαζ αοηυ ημ ζφκμθμ ηςκ 48 αβαίκεζ απυ ημ ελήξ: 3 δοκάιεζξ απμηέθεζια ημο ηυζιμο ημο αιέζςξ ιεηά ημ Ώπυθοημ,
6 απυ ημκ επυιεκμ, 12 απυ αοηυκ πμο ένπεηαζ ιεηά, 24 απυ ημκ επυιεκμ ηαζ 3 δζηέξ ημοξ (3+6+12+24+3), δδθ.
ζοκμθζηά 48 δοκάιεζξ.
Οζ ηυζιμζ μζ δδιζμονβδιέκμζ ιέζα απυ ημοξ ηυζιμοξ ηςκ 48, εα είκαζ ηάης απυ ηδκ ηοαένκδζδ ηςκ 96
δοκάιεςκ (3+6+12+24+48+3). Οζ ηυζιμζ ηδξ επυιεκδξ ηάλδξ εα είκαζ ηάης απυ ηδκ ηοαένκδζδ ηςκ 192
δοκάιεςκ ηαζ έηζζ δζαδμπζηά.
Ώκ ακαθφζμοιε ζε αάεμξ αοημφξ ημοξ ιαεδιαηζημφξ οπμθμβζζιμφξ ημο δαζηάθμο G, εα ηαηαθάαμοιε υηζ
μ ηυζιμξ ηςκ 96 Νυιςκ είκαζ ημ πνχημ αοεζζιέκμ επίπεδμ ηδξ ααφζζμο ηαζ μ ηυζιμξ ηςκ 192 κυιςκ ακηζζημζπεί
ζημ δεφηενμ αοεζζιέκμ επίπεδμ ηδξ ααφζζμο.
Δ άαοζζμξ είκαζ ημ μνοηηυ ααζίθεζμ ηαζ είκαζ ημπμεεηδιέκδ ηάης απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ.
Δ άαοζζμξ είκαζ ηα Βθθδκζηά ΣΏΡΣΏΡΏ, ημ ζκδμζηακζηυ ΏΝITCHI, ημ νςιασηυ ΏVΒRNΟ, δ πνζζηζακζηή
Κυθαζδ ηθπ, ηθπ, ηθπ.
΢ηδκ άαοζζμ οπάνπμοκ απηά αοεζζιέκεξ αημιζηέξ πενζμπέξ, αοηέξ είκαζ μζ Ώημιζηέξ Κμθάζεζξ ηδξ Φφζδξ.

25
Ο Νυιμξ ημο Σνία ιαξ επζηνέπεζ κα λένμοιε πυζμζ κυιμζ ηοαενκμφκ ηδκ ηάεε αοεζζιέκδ πενζμπή ηδξ
Κυθαζδ΢.
΢ημκ Κυζιμ ηςκ 48 κυιςκ, πμο είκαζ μ Κοηηανζηυξ Κυζιμξ υπμο γμφιε, ήδδ υθα είκαζ ιδπακζηά ηαζ μφηε
ηακ βίκεηαζ δ Θέθδζδ ημο Ώπυθοημο, ηζ εα θέβαιε ηυηε βζα ημ Ονοηηυ ΐαζίθεζμ;
΢ημ Ονοηηυ ΐαζίθεζμ γμοκ μζ παιέκμζ. Δ γςή ζημ Ονοηηυ ΐαζίθεζμ είκαζ πμθφ ιαηνζά απυ ηδκ Θέθδζδ
ημο Ώπυθοημο.
΢ημ αοεζζιέκμ Ονοηηυ ΐαζίθεζμ μφηε ηακ εοιμφκηαζ ηδκ Θέθδζδ ημο Ώπυθοημο.
Δ αηηίκα ηδξ ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ΢ ανπίγεζ ζημ Ώπυθοημ ηαζ ηεθεζχκεζ ζηδκ Κυθαζδ. Δ ηάλδ ηδξ αηηίκαξ ηδξ
ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ΢ είκαζ δ ελήξ:
Σμ Ώπυθοημ
΋θμζ μζ Κυζιμζ
΋θμζ μζ Ήθζμζ
Ο Ήθζμξ
΋θμζ μζ Πθακήηεξ
Δ Γδ
Δ Κυθαζδ
Λοπμφιαζηε πμο πνέπεζ κα δζαθςκήζμοιε ιε ημκ δάζηαθμ G ζε εηείκμ ημ γήηδια ηδξ ΢εθήκδξ. Ο
δάζηαθμξ G πζζηεφεζ πςξ δ Ώηηίκα ηδξ Αδιζμονβίαξ ανπίγεζ ζημ Ώπυθοημ ηαζ ηεθεζχκεζ ζηδκ ΢εθήκδ.
Ο δάζηαθμξ G οπμεέηεζ υηζ δ ΢εθήκδ είκαζ έκα ημιιάηζ απμζπαζιέκμ απυ ηδκ βδ ζε έκα πμθφ ιαηνζκυ ηαζ
ανπασηυ πανεθευκ.
Ο δάζηαθμξ G πζζηεφεζ πςξ δ ΢εθήκδ είκαζ έκαξ Κυζιμξ πμο βεκκζέηαζ ηχνα ηαζ ηνέθεηαζ απυ ηδκ βήσκδ
γςηζηυηδηα.
Ώοημί πμο είιαζηε δναζηήνζμζ ζηδκ πεναζιέκδ ΚΟ΢ΜΕΚΔ ΔΜΒΡΏ, λένμοιε πμθφ ηαθά πςξ δ ΢εθήκδ
ήηακ έκαξ ηυζιμξ ζακ ηδκ βδ, έκαξ ηυζιμξ οπμηαβιέκμξ ζε πμθθέξ δζαδζηαζίεξ ακμδζηήξ ηαζ ηαεμδζηήξ ελέθζλδξ,
έκαξ ηυζιμξ πμο είπε άθεμκδ γςή ηαζ υηζ ήδδ έπεζ πεεάκεζ. Δ ΢εθήκδ είκαζ έκα πηχια.
Δ ΢εθήκδ ακήηεζ ζηδκ πεναζιέκδ Ώηηίκα ηδξ Αδιζμονβίαξ. Δ ΢εθήκδ δεκ ακήηεζ ζηδκ δζηή ιαξ ηςνζκή
Ώηηίκα ηδξ Αδιζμονβίαξ.
Δ ζεθδκζαηή επίδναζδ ημο ΐοεζζιέκμο Τπμζοκείδδημο ηφπμο εθέβπεζ ηζξ ηαηαπευκζεξ πενζμπέξ ηδξ βήζκδξ
ααφζζμο. Γζ’ αοηυκ ημκ θυβμ αοηέξ μζ πενζμπέξ μκμιάγμκηαζ ζημκ Βζςηενζζιυ: ΐοεζζιέκεξ Τπμζοκείδδηεξ
Πενζμπέξ. Ώοηά είκαζ ηα ζημηάδζα ηα ελςηενζηά, υπμο εα είκαζ ημ ηθάια ηαζ ημ ηνίλζιμ ηςκ δμκηζχκ.
Βιείξ γμφιε ηακμκζηά ζε αοηυκ ημκ ηοηηανζηυ ηυζιμ ηςκ 48 Νυιςκ ηαζ είκαζ πμθφ εκδζαθένμκ κα λένμοιε
πςξ ημ ζπενιαηζηυ ηφηηανμ απυ ημ μπμίμ πνμένπεηαζ ιέζς βμκζιμπμίδζδξ μ ακενχπζκμξ μνβακζζιυξ, έπεζ 48
πνςιαημζχιαηα.
Βάκ ζημκ ηυζιμ ηαζ ζε υθμοξ ημοξ Κυζιμοξ ηδξ ηνίηδξ ηάλεςξ, ημοξ δδιζμονβδιέκμοξ απυ ηζξ Σνεζξ
Αοκάιεζξ, πμο ήδδ δνμοκ ΔΜΕΜΔΥΏΝΕΚΏ, δεκ βίκεηαζ δ Θέθδζδ ημο Ώπυθοημο, αηυια θζβυηενμ εα βίκεηαζ
αοηή δ Θέθδζδ ζημκ ηυζιμ ηςκ 48 κυιςκ ζημκ μπμίμ γμφιε, ηζκμφιαζηε ηαζ έπμοιε ημ δζηυ ιαξ Βίκαζ.
Μυκμ ιία πανδβμνζά ιαξ ιέκεζ, ακ ηαζ αοηή είκαζ θίβμ ηνμιαπηζηή, υηζ ηάης απυ ειάξ, ηάης απυ ηδκ
επζθάκεζα ηδξ βδξ οπάνπμοκ μζ ηυζιμζ ηςκ 96 ηαζ 192 δοκάιεςκ ηαζ αηυιδ πενζζζυηενμ υηζ είκαζ ηνμιενά πζμ
πμθφπθμημζ ηαζ ηνμιαηηζηά οθζζηζημί, υπμο μφηε ηακ εοιμφκηαζ υηζ οπάνπεζ δ Θέθδζδ ημο Ώπυθοημο.
Σμ Ώπυθοημ δδιζμονβεί ημ ημζιζηυ ζπέδζυ ημο, ζημκ Κυζιμ ηςκ Σνζχκ Αοκάιεςκ ηαζ ιεηά απυ αοηυ υθα
ζοκεπίγμκηαζ ιδπακζηά.
Βιείξ είιαζηε πςνζζιέκμζ απυ ημ Ώπυθοημ, απυ 48 ιδπακζημφξ Νυιμοξ πμο ιαξ ηάκμοκ ηδκ γςή ηνμιενά
ιδπακζηή ηαζ ηνμιενά αανεηή.
Βάκ ηαηαζηεοάζμοιε έκα Ώοεεκηζηυ Ώζηνζηυ ΢χια (αξ ιδκ ιπενδεοηεί αοηυ ιε ημ ΢χια Βπζεοιζχκ βζα
ημ μπμίμ ιζθάεζ μ Μάλ Υέκηεθ), απεθεοεενςκυιαζηε απυ ημοξ ιζζμφξ κυιμοξ ηαζ ιέκμοιε οπμηαβιέκμζ ζηζξ 24
ηάλεζξ κυιςκ πμο ηοαενκμφκ ζμθά ημκ Πθακδηζηυ Κυζιμ.
Σμ κα ηαηαζηεοάγεζ ηακείξ έκα Δθζαηυ ΢χια δδθαδή έκα Ώοεεκηζηυ Ώζηνζηυ ΢χια ζδιαίκεζ πνάβιαηζ υηζ
ανίζηεηαζ έκα αήια πζμ ημκηά ζημ Ώπυθοημ.
Βάκ, αθμφ έπμοιε ηαηαζηεοάζεζ ημ Ώζηνζηυ ΢χια, ιεηά δίκμοιε ζημκ εαοηυ ιαξ ηδκ πμθοηέθεζα κα
ηαηαζηεοάζεζ ημ Αζακμδηζηυ ΢χια (αξ ιδ ιπενδεοηεί αοηυ ιε ημ δζακμδηζηυ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηακμκζηά μζ

26
γςκηακμί ηαζ μζ κεηνμί, ημ μπμίμ είκαζ ημο Γςζημφ ΢εθδκζαημφ ηφπμο), ηάκμοιε άθθμ έκα ιεβάθμ αήια πνμξ ημ
Ώπυθοημ ηαζ ιέκμοιε οπμηαβιέκμζ ζημοξ 12 Δθζαημφξ Νυιμοξ.
Βάκ ηαηαζηεοάζμοιε ημ ΢χια ηδξ ΢οκεζδδηήξ Θέθδζδξ ή Ώζηζαηυ ΢χια (αξ ιδ ιπενδεοηεί αοηυ ιε ηδκ
Φοπζηή Οοζία, ηδκ ημπμεεηδιέκδ ιέζα ζημκ ΢εθδκζαηυ Νμο), ηυηε απεθεοεενςκυιαζηε απυ ημοξ 12 Hθζαημφξ
Νυιμοξ ηαζ ιέκμοιε οπμηαβιέκμζ ζε 6 ηάλεζξ Κμζιζηχκ Νυιςκ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηάκμοιε έκα ηνίημ αήια πνμξ
ημ Ώπυθοημ.
Σμ ηέηανημ αήια ιαξ πδβαίκεζ ζημ ίδζμ ημ Ώπυθοημ, ζημκ εεσηυ Πνςηυημζιμ, μ μπμίμξ ηοαενκάηαζ ιυκμ
απυ ηνεζξ κυιμοξ.
Ο Πνςηυημζιμξ είκαζ Θεσηυ Πκεφια ηαζ ανίζηεηαζ αοεζζιέκμ ζηδκ αβηαθζά ημο Ώπυθοημο.
΋θμζ μζ ήθζμζ ηαζ μζ ηυζιμζ ημο Πνςηυημζιμο απμηεθμφκηαζ απυ ηδκ Θεσηή Οοζία ημο Θεσημφ Πκεφιαημξ.
Βιείξ ιπμνμφιε κα ακεαμφιε ή κα ηαηεαμφιε, κα επζζηνέθμοιε ζημ Ώπυθοημ ή κα ηαηεααίκμοιε ζημ
Ονοηηυ ΐαζίθεζμ.
Οζ Φοπέξ πμο ιπαίκμοκ ζημ Ονοηηυ ΐαζίθεζμ πνχηα ιέκμοκ οπμηαβιέκεξ ζηζξ 96 ηάλδξ κυιςκ, ιεηά ζηζξ
192 ηαζ ζφιθςκα ιε ημ πςξ ελεθίζζμκηαζ ηαεμδζηά ζε αοηυ ημ αοεζζιέκμ ααζίθεζμ, βίκμκηαζ πζμ πμθφπθμηεξ ιε
ιεβαθφηενμ ανζειυ Νυιςκ.
΋πμζμζ ιπαίκμοκ ζηδκ Ονοηηή Άαοζζμ ελεθίζζμκηαζ ηαεμδζηά μπζζεμδνμιμφκ πενκχκηαξ απυ ηα γςζηά,
θοηζηά ηαζ μνοηηά ααζίθεζα.
΋ηακ μζ παιέκμζ θεάζμοκ ζηδκ Ονοηηή ηαηάζηαζδ, υηακ απμθζεχκμκηαζ ηεθείςξ ηάης απυ’ ηδκ επζθάκεζα
ηδξ βδξ, ηυηε πνάβιαηζ ηαηαζηνέθμκηαζ, εθαηηχκμκηαζ ζε ζηυκδ.
Δ Κυθαζδ είκαζ δ πμάκδ υπμο θεζχκμοκ. Βίκαζ ακαβηαίμ κα ηαηαζηναθμφκ μζ ηαηαπευκζμζ ζηδκ ηυθαζδ
βζα κα απεθεοεενςεεί δ Οοζία, δ ΦΤΥΔ ηαζ κα επζζηνέρεζ ζημ Θεσηυ Πκεφια ηδξ, απυ υπμο ιζα ιένα αβήηε.
΢ηδ πμάκδ ηδξ ηήλδξ μζ πεηνςιέκεξ ΦΤΥΒ΢ «θεζχκμοκ» απυ ηδκ ημζιζηή δζαδζηαζία πμο ζοιαυθζζε μ
ΕΐSΒΝ ζημκ «Peer Gynt» ζακ ηδκ ορζηάιζκμ ηςκ ιεηάθθςκ.
Ώοηυ ημ «θζχζζιμ» ηςκ πεηνςιέκςκ ηαζ αθφβζζηςκ ιμνθχκ πμο έπμοκ πάζεζ ηδκ ζηακυηδηα κα
ακαπηφζζμκηαζ, είκαζ θακενυ πςξ θένκεζ ιαγί ημο ηνμιαηηζημφξ πυκμοξ ηαζ ηνμιενέξ ηαζ απενίβναπηεξ πίηνεξ.
Ώοηή δ πμάκδ ηδξ ηήλδξ έπεζ ζακ ζημπυ κα παθζκμνεεί ημ εθαηηςιαηζηυ ροπζηυ πνμσυκ, κα ημ θένκεζ ζηδκ
θοζζηή ηαηάζηαζδ ηδξ ανπζηήξ αβκυηδηαξ ηαζ κα ημ απεθεοεενχκεζ απυ ηα ΢εθδκζαηά ζχιαηα, αθμφ έπεζ
ηαηαζηνέρεζ ημ Ββχ ιέζς ηδξ ΐοεζζιέκδξ Καεμδζηήξ Βλέθζλδξ.
΢ηδκ Κμζιζηή Υμάκδ ηδξ ηήλδξ ηα ΢εθδκζαηά ΢χιαηα ηαζ ημ Ββχ εθαηηχκμκηαζ ζε ζηυκδ. Μυκμ αθμφ ημ
Ββχ ηαζ ηα ΢εθδκζαηά ΢χιαηα εθαηηςεμφκ ζε ζηυκδ, ιπμνεί δ Οοζία, δ ΦΤΥΔ, δ ροπζηή ανπή κα
ΏΠΒΛΒΤΘΒΡΧΘΒΕ απυ ηδκ άαοζζμ.
Έκαξ ζμθυξ ζοββναθέαξ έθεβε: «ε θάζνδνο ζηελ Κόιαζε είλαη έλα ηαμίδη πξνο ηα πίζσ ζηελ
ΔΞΔΛΙΞΗ, έλα βύζηζκα ζηελ πάληα απμαλόκελε ππθλόηεηα, ζην ζθνηάδη, ζηελ αθακςία θαη ζε κηα
αζύιιεπηε πιήμε ηνπ ρξόλνπ, κηα πηώζε πξνο ηα πίζσ ζην αξρηθό ράνο κέζσ ησλ αηώλσλ, από όπνπ ην
άπεηξν αλέβαζκα πξνο ηελ γλώζε ηνπ Θενύ πξέπεη λα αξρίδεη μαλά από ηελ αξρή».
Σμ Θζαεηζακυ αζαθίμ ηςκ Νεηνχκ ακαθενυιεκμ ζηδκ ΏΐΤ΢΢Ο θέεζ: «όηαλ ζα πέζεηο εθεί, ζα πξέπεη λα
ππνθέξεηο αλππόθνξεο νδύλεο, εθεί όπνπ δελ ππάξρεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ρξόλνο πνπ ζα μεθύγεηο».
Ο Αάκηδξ ημπμεεηεί ηδκ Κυθαζδ ιέζα ζημ εζςηενζηυ ηδξ βδξ ηαζ ηδκ εεςνεί θηζαβιέκδ απυ ζθαίνεξ πμο
έπμοκ ημ ίδζμ ηέκηνμ ηαζ ιζα αολακυιεκδ ποηκυηδηα. Ώοηέξ μζ ζθαίνεξ είκαζ ΤΠΟ΢ΒΛΔΝΕΏΚΟΤ ηφπμο.
Δ ηάεε ιζα απυ αοηέξ ηζξ αοεζζιέκεξ ζθαίνεξ ηοαενκάηαζ απυ ιζα ηαηαεθζπηζηή πμζυηδηα κυιςκ πμο
ιπμνμφκ κα ανπίγμοκ απυ ημ 96, κα ζοκεπίγμοκ ιε 192 ηαζ κα πμθθαπθαζζάγμκηαζ δζαδμπζηά ζφιθςκα ιε ημκ
ΝΟΜΟ ημο ΣΡΕΏ.
Έκαξ Αάζηαθμξ έθεβε ζπεηζηά ιε ηδκ Κυθαζδ:
«Απηή είλαη ην Ιλδηθό ΝΑRΑΚΑ ηνπνζεηεκέλν θάησ από ηελ γε θαη θάησ από ηα λεξά· απηή είλαη ην
Βαβπισληαθό ARALU, ε ΓΗ ηεο ΜΗ ΔΠΙ΢ΣΡΟΦΗ΢, ε πεξηνρή ηνπ ζθνηαδηνύ· ε γε ζηελ νπνία όπνηνο
κπεη δελ πξνρσξάεη κπξνζηά... ν δξόκνο από ηνλ νπνίν ν ηαμηδηώηεο πνηέ δελ επηζηξέθεη... ην ζπίηη ηνπ
νπνίνπ νη θάηνηθνη δελ βιέπνπλ ην θσο... ε πεξηνρή όπνπ ε ζθόλε είλαη ην ςσκί ηνπο θαη ε ιάζπε ε ηξνθή
ηνπο· απηά είλαη ηα ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΡΣΑΡΑ ζηα νπνία νδεγεί ην ζηόκα ηεο γεο, από όπνπ ξέεη κηα
πνζόηεηα θσηηάο θαη όπνπ ππάξρνπλ ηεξάζηηα πνηάκηα θσηηάο θαη πνιιά πνηάκηα ιάζπεο... απηά είλαη ηα

27
ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΡΣΑΡΑ, κηα ζπειηά ζηελ γε, ε κεγαιύηεξε από όιεο θαη ε νπνία δηαζρίδεη νιόθιεξε ηελ
γε.
Απηνί νη νπνίνη ζεσξνύληαη αζεξάπεπηνη ηνπο ξίρλνπλ ζηα ΣΑΡΣΑΡΑ θαη από εθεί δελ θεύγνπλ πηα.
Απηό είλαη ην Αηγππηηαθό ΑΜΔΝΣΔΣ αληηπξνζσπεπκέλν ζην θνζκηθό επίπεδν ηεο κεγάιεο ππξακίδαο από
κηα ζθνηεηλή θαη πέηξηλε θάκαξα 10Ο πόδηα θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, πνπ ην πάησκα ηεο είλαη
αδηακόξθσην θαη μεθηλά από εθεί έλαο δηάδξνκνο πνπ δελ νδεγεί πνπζελά».
Σμ INFERNO πνμένπεηαζ απυ ηδκ θαηζκζηή θέλδ INFERNUS δ μπμία ζδιαίκεζ θαηώηεξε πεξηνρή.
Δ ηαηχηενδ πενζμπή δεκ είκαζ δ ηοηηανζηή πενζμπή ζηδκ μπμία γμφιε. Δ ηαηχηενδ πενζμπή είκαζ μ οπμΚυζιμξ, ημ αοεζζιέκμ Ονοηηυ ΐαζίθεζμ ηάης απυ ηδκ επζθάκεζα ημο βήζκμο θθμζμφ.
Δ ηυθαζδ είκαζ θμζπυκ έκαξ οπμ-Κυζιμξ ιε επηά πενζμπέξ ιέζα ζηδκ βδ. Δ θζευζθαζνα είκαζ ημ ααζίθεζμ
ηςκ Ονοηηχκ ηαζ δ ααεφζθαζνα είκαζ ημ ααζίθεζμ ηςκ Μεηάθθςκ.
΋θα ηα ακενχπζκα πθάζιαηα, ανβά ή κςνίξ, ηαοηίγμκηαζ ιε ημ Ονοηηυ ΐαζίθεζμ ελ αζηίαξ ηδξ ειιμκήξ ζημ
έβηθδια ηαζ ζημ ηέθμξ ιπαίκμοκ ζημ Ονοηηυ ΐαζίθεζμ βζα κα πάνμοκ ηδκ πμνεία πνμξ ηδκ μνοηηή ιμνθή.
Οζ βεςθμβζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ μ βεςθμβζηυξ πνυκμξ είκαζ ηνμιαηηζηά ανβμί ηαζ μδοκδνμί.
΢πάκζα είκαζ ηα ακενχπζκα υκηα πμο απμθαζίγμοκ κα απεθεοεενςεμφκ απυ ημοξ 48, 24, 12 ηαζ 6 κυιμοξ
βζα κα ιπμοκ ζημ Ώπυθοημ.
Δ ακενςπυηδηα ζημ ζφκμθυ ηδξ πνμηζιά πάκηα κα πενάζεζ απυ ημοξ 48 κυιμοξ ζημοξ 96.
Βίκαζ πζμ εφημθμ κα ιπεζ ηακείξ ζημκ ηυζιμ ηςκ 96 κυιςκ πανά κα απεθεοεενςεεί απυ ημοξ 48 ηαζ δ
ακενςπυηδηα πνμηζιάεζ πάκηα ημ πζμ εφημθμ.
Δ ακενςπυηδηα βμδηεφεηαζ κα έπεζ πονυθζεδ ηανδζά, πέηνζκδ ηανδζά ηθπ. Δ ακενςπυηδηα βμδηεφεηαζ, ιε
ημ κα ηαοηίγεηαζ ιε ημ Ονοηηυ ΐαζίθεζμ ηαζ ιε ημ κα ιμζνάγεηαζ ηδκ ηφπδ ημο μνοηημφ.
ΟΛΒ΢ μζ ενδζηεοηζηέξ ημθάζεζξ είκαζ ζφιαμθα ημο μνοηημφ ααζζθείμο. Οζ αημιζηέξ ημθάζεζξ ηδξ Φφζδξ
απμηεθμφκ ημκ γςζηυ οπμ-Κυζιμ.
Σμ ηακμκζηυ, ημ θοζζηυ είκαζ ζπεδυκ υθδ δ ακενςπυηδηα κα ιπεζ ζημ Ονοηηυ ΐαζίθεζμ.
Σμ ΠΏΡΏΞΒΝΟ, ημ ΒΠΏΝΏ΢ΣΏΣΕΚΟ είκαζ κα αοημ-πναβιαημπμζμφκηαζ ιενζημί ηαζ ιεηά αθμφ
απεθεοεενςεμφκ απυ υθμοξ ημοξ κυιμοξ κα ιπμοκ ζημ Ώπυθοημ.
Σμ κα απεθεοεενχκεηαζ ηάπμζμξ απυ ημοξ 48, απυ ημοξ 24, απυ ημοξ 12 ηαζ απυ ημοξ 6 Νυιμοξ ζδιαίκεζ κα
ηάκεζ ΣΡΟΜΒΡΒ΢ οπενπνμζπάεεζεξ ηαζ ζημοξ ακενχπμοξ δεκ ανέζμοκ αοηέξ μζ οπενπνμζπάεεζεξ.
Οζ άκενςπμζ πάκηα εέθμοκ ημ πζμ αμθζηυ, ημ πζμ εφημθμ ηαζ βζ’ αοηυ ζπεδυκ υθα ηα ακενχπζκα υκηα, κςνίξ
ή ανβά, παφμοκ κα βεκκζμφκηαζ βζα κα ιπμοκ ζημκ οπμ-Κυζιμ ηςκ 96 κυιςκ.
Μυκμ ιέζς ηδξ Βπακάζηαζδξ ηδξ ΢οκείδδζδξ ιπμνμφιε κα απεθεοεενςεμφιε απυ ημοξ 48, 24, 12 ηαζ 6
κυιμοξ· αθθά ζημοξ ακενχπμοξ δεκ ανέζεζ δ Βπακάζηαζδ ηδξ ΢οκείδδζδξ.
Οζ άκενςπμζ πνμηζιμφκ κα πμνεφμοκ, κα πίκμοκ, κα πμνκεφμκηαζ, κα ιμζπεφμοκ, κα ηάκμοκ πμθθά θεθηά,
κα ιεεμφκ, ηθπ, ηθπ, ηθπ. Ώοηυ είκαζ πζμ αμθζηυ απυ ηδκ Βπακάζηαζδ ηδξ ΢οκείδδζδξ.
Δ Βπακάζηαζδξ ηδξ ΢οκείδδζδ έπεζ ηνεζξ πανάβμκηεξ πμο δεκ ανέζμοκ ζημοξ ακενχπμοξ:
1. ΘΏΝΏΣΟ΢.
2. ΓΒΝΝΔ΢Δ.
3. ΘΤ΢ΕΏ πνμξ ηδκ Ώκενςπυηδηα.
΢ημοξ ακενχπμοξ είκαζ πμθφ δφζημθα αοηά. ΢πάκζμξ είκαζ εηείκμξ πμο εέθεζ κα ΠΒΘΏΕΝΒΕ, δδθαδή κα
ηαηαζηνέθεζ ημ αβαπδιέκμ ημο Ββχ. ΢πάκζμξ είκαζ εηείκμξ πμο αθδεζκά απμθαζίγεζ κα ηάκεζ ηδκ ζελμοαθζηή
έκςζδ πςνίξ εηζπενιάηςζδ ιε ημ ζημπυ κα ηαηαζηεοάζεζ ημ αοεεκηζηυ Ώζηνζηυ ΢χια, ημ αοεεκηζηυ Αζακμδηζηυ,
ηαζ ημ αθδεζκυ Ώζηζαηυ ή ΢χια ηδξ ΢οκεζδδηήξ Θέθδζδξ. ΢πάκζμξ είκαζ εηείκμξ πμο είκαζ απμθαζζζιέκμξ κα
εοζζάγεηαζ βζα ηδκ ζςηδνία ημο ηυζιμο.
Οζ άκενςπμζ πνμηζιμφκ κα απμθαιαάκμοκ ηζξ απμθαφζεζξ ηδξ βδξ ηαζ κα ιπμοκ ιεηά ζημκ ΟΡΤΚΣΟ
ΤΠΟΚΟ΢ΜΟ βζα κα πάνμοκ ηδκ πμνεία πνμξ ηα μνοηηά. Ώοηυ είκαζ πζμ εφημθμ, πζμ αμθζηυ, πζμ εθαθνφ.
Δ Βπακάζηαζδ ηδξ ΢οκείδδζδξ απαζηεί ηνμιενέξ ΤΠΒΡΠΡΟ΢ΠΏΘΒΕΒ΢ ηαζ ζημοξ ακενχπμοξ δεκ ανέζεζ
ηίπμηα πμο κα ημοξ εκμπθεί.
Κεθάθαζμ 4
Δ ημζιζηή οθζηυηδηα

28
Δ επζζηήιδ ηδξ ιμοζζηήξ ιε ημκ ζςζηυ επζζηδιμκζηυ ηαζ ιαεδιαηζηυ ζοκδοαζιυ ηςκ δμκήζεςκ, δνχκηαξ
πάκς ζηδκ πνςηανπζηή φθδ ημο ιεβάθμο ένβμο, πάκς ζημ Υαμηζηυ ηαζ πνμΥαμηζηυ Ens Seminis, δδιζμονβεί επηά
ηάλεζξ ηυζιςκ ιε επηά ηαηαζηάζεζξ ηδξ οθζηυηδηαξ.
Οζ εζςηενζζηζηέξ ζπμθέξ δζδάζημοκ πςξ ζημκ Κυζιμ οπάνπμοκ επηά επίπεδα ηδξ ημζιζηήξ ζοκείδδζδξ.
Βπίζδξ δεκ ιπμνμφιε κα λεπκμφιε υηζ ιέζα ζημκ δζηυ ιαξ ηυζιμ, ηάης απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ
οπάνπμοκ επηά αοεζζιέκεξ αημιζηέξ πενζμπέξ. Ώοηέξ είκαζ μζ Ώημιζηέξ Κμθάζεζξ ηδξ Φφζδξ.
Σμ Άβζμ HEPTAPARAPARSINOKH (μ Νυιμξ ημο Βπηά) είκαζ εειεθζχδεξ ζε υθα ηα δδιζμονβήιαηα.
Οζ δπδηζηέξ δμκήζεζξ απυ επηά ηέκηνα αανφηδηαξ πνμηάθεζακ υθεξ ηζξ Σνςβς-Ώοημ-Ββς-Κναηζηέξ
δζαδζηαζίεξ (ακνηβαία δηαηξνθή όισλ όζσλ ππάξρνπλ).
΢ημ ηέθμξ αοηέξ μζ δζαδζηαζίεξ ένπμκηαζ κα ηνοζηαθθχζμοκ υθεξ αοηέξ ηζξ ΢οβηεκηνχζεζξ Κυζιςκ.
Δ ιμοζζηή, μ θυβμξ, δδιζμονβμφκ ηζξ μκμιαγυιεκεξ δζαδμπέξ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηδξ αιμζααίαξ ζοβπχκεοζδξ
ηςκ δμκήζεςκ.
Υάνζξ ζε αοηυκ ημκ Νυιμ ηδξ αιμζααίαξ δζαηνμθήξ υθςκ υζςκ οπάνπμοκ, ηάης απυ ηδκ επζζηδιμκζηή
μνιή ηςκ δπδηζηχκ δμκήζεςκ, ιενζηέξ δμκήζεζξ απμννέμοκ απυ άθθεξ ηαζ μζ ημζιζηέξ μοζίεξ δζαθμνεηζηήξ
ποηκυηδηαξ ηαζ ακαγςμβυκδζδξ εκχκμκηαζ ηαζ πςνίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ δδιζμονβχκηαξ ιεβάθεξ ηαζ ιζηνέξ
ζοβηεκηνχζεζξ ζπεηζηά ακελάνηδηεξ, έπμκηαξ ζακ απμηέθεζια απυ υθα αοηά ημ ΢φιπακ.
Δ πνχηδ ηάλδ ηυζιςκ έπεζ ιζα οθζηυηδηα πμθφ πκεοιαηζηή ηαζ ανίζηεηαζ ζηδκ αβηαθζά εηείκμο πμο δεκ
έπεζ υκμια.
Δ δεφηενδ ηάλδ ηυζιςκ έπεζ έκα είδμξ ιεβαθφηενδξ οθζηυηδηαξ. ΢ηδκ ηνίηδ ηάλδ ηυζιςκ δ οθζηυηδηα
αολάκεηαζ ηαζ έηζζ δζαδμπζηά, ζε ηάεε ιία απυ ηζξ επηά ηάλεζξ οπάνπεζ ιία επηαδζηή ααειμθυβδζδ.
Ο Κυζιμξ ηαζ ημ ΢φιπακ βεκζηά απμηεθμφκηαζ απυ δμκήζεζξ ηαζ φθδ. «Δ εκένβεζα είκαζ ίζδ ιε ηδκ ιάγα
επί ημ ηεηνάβςκμ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο θςηυξ. Δ ιάγα ιεηαηνέπεηαζ ζε εκένβεζα, δ εκένβεζα ιεηαηνέπεηαζ ζε ιάγα».
Δ φθδ ανίζηεηαζ ζε δμκμφιεκδ ηαηάζηαζδ. Δ ηαπφηδηα ηδξ δυκδζδξ ανίζηεηαζ ζε ακηίζηνμθδ ακαθμβία ιε
ηδκ ποηκυηδηα ηδξ φθδξ.
Κάεε άημιμ ηδξ πνχηδξ ηάλδξ ηυζιςκ πενζέπεζ ιέζα ημο ιυκμ έκα άημιμ ημο Ώπυθοημο ηαζ βζ’ αοηυ δ
πνχηδ ηάλδ ηυζιςκ είκαζ ΠΝΒΤΜΏΣΕΚΔ εηαηυ ηα εηαηυ.
Κάεε άημιμ ηδξ δεφηενδξ ηάλδξ ηυζιςκ πενζέπεζ ηνία άημια ημο Ώπυθοημο ηαζ βζ’ αοηυ έπεζ θίβδ
παναπάκς οθζηυηδηα ακ ηαζ αηυια είκαζ πμθφ πκεοιαηζηή.
Κάεε άημιμ ηδξ ηνίηδξ ηάλδξ ηυζιςκ πενζέπεζ ιέζα ημο έλζ άημια ημο Ώπυθοημο ηαζ είκαζ θακενυ πςξ δ
οθζηυηδηα είκαζ αηυια πενζζζυηενδ.
Κάεε άημιμ ηδξ ηέηανηδξ ηάλδξ ηυζιςκ πενζέπεζ ιέζα ημο δχδεηα ανπέβμκα ιυνζα δδθαδή δχδεηα άημια
ημο Ώπυθοημο ηαζ βζ’ αοηυ είκαζ θμβζηυ κα πμφιε πςξ δ ηέηανηδ ηάλδ ηυζιςκ έπεζ ιεβαθφηενδ οθζηυηδηα απυ ηζξ
ηνεζξ πνμδβμφιεκεξ ηάλεζξ.
Κάεε άημιμ ηδξ πέιπηδξ ηάλδξ ηυζιςκ έπεζ ιέζα ημο 24 άημια ημο Ώπυθοημο ηαζ βζ’ αοηυ είκαζ θακενυ
πςξ δ οθζηυηδηα είκαζ αηυια ιεβαθφηενδ.
Βιείξ, θηςπά δζακμδηζηά γχα, ηαηαδζηαζιέκμζ δοζηοπχξ ζηδκ πμζκή κα γμφιε, πναβιαηζηά έπμοιε ηδκ
ηαηή ηφπδ κα οπάνπμοιε ζε αοηή ηδκ απμιαηνοζιέκδ ηαζ ζημηεζκή βςκζά ημο ΢φιπακημξ πμο ακήηεζ ζε ιία έηηδ
ηάλδ ηυζιςκ.
Κάεε άημιμ ημο δζημφ ιαξ ηυζιμο ηςκ 48 κμιχκ, πενζέπεζ ιέζα ημο 48 άημια ημο Ώπυθοημο.
Δ οθζηυηδηα ημο δζημφ ιαξ ηυζιμο είκαζ ηνμιενή ηαζ υθα υζα απυ ιυκα ημοξ πεηοπαίκμκηαζ ιε οπένηαηδ
εοημθία ζημοξ 12, 6 ηαζ 3 ηυζιμοξ εδχ πεηοπαίκμκηαζ ιυκμ ιαηχκμκηαξ ηαζ ιε άθαημοξ πυκμοξ.
Κάης απυ ιαξ είκαζ μ οπμ-Κυζιμζ μπμφ δ οθζηυηδηα είκαζ ηνμιαηηζηά θνζηηή.
Δ πνχηδ πενζμπή ηδξ ΏΐΤ΢΢ΟΤ έπεζ άημια πμο ημ ηάεε έκα απυ αοηά πενζέπεζ ιέζα ημο 96 κυιμοξ, 96
πνςηανπζηά ιυνζα, 96 άημια ημο Ώπυθοημο.
΢ηδκ δεφηενδ πενζμπή ημο Ονοηημφ ΐαζζθείμο ηάεε άημιμ έπεζ, 192 άημια ημο Ώπυθοημο ηαζ έηζζ
δζαδμπζηά.
Σμ Ονοηηυ ΐαζίθεζμ είκαζ θμζπυκ ηνμιαηηζηά οθζζηζηυ ηαζ, βζ’ αοηυ δ γςή ηάης απυ ηδκ βδ είκαζ
πναβιαηζηά ιζα Κυθαζδ.
΋ιςξ πνέπεζ κα λεηαεανίζμοιε υηζ δ ηυθαζδ έπεζ ηδκ απμζημθή ηδξ, είκαζ ημ ημζιζηυ ηνειαηυνζμ ηαζ βζ’
αοηυ βίκεηαζ ακαβηαία.

29
Κάπμζμξ ημο μπμίμο ημ υκμια δεκ ακαθένς είπε: «Inferno (ηυθαζδ) πνμένπεηαζ, απυ ηδκ θαηζκζηή θέλδ
Infernus (ηαηχηενδ πενζμπή) ηαζ βζ’ αοηυ δ ηυθαζδ είκαζ αοηυξ μ ηυζιμξ ζημκ μπμίμ γμφιε».
Ώοηυξ μ ηάπμζμξ έηακε θάεμξ δζυηζ αοηή δ ηοηηανζηή πενζμπή ζηδκ μπμία γμφιε δεκ είκαζ δ ηαηχηενδ
πενζμπή.
Γμφιε ζηδκ έηηδ ηάλδ ηυζιςκ ηοαενκχιεκδ απυ 48 κυιμοξ ηαζ δ ηαηχηενδ πενζμπή είκαζ, ζφιθςκα ιε
ημκ Νυιμ ημο Βπηά, μ έαδμιμξ ηυζιμξ. Ήδδ λένμοιε υηζ μ έαδμιμξ ηυζιμξ είκαζ μ οπμ-Κυζιμξ, ημο μπμίμο δ
πνχηδ πενζμπή ηοαενκάηαζ απυ 96 κυιμοξ.
Δ Κυθαζδ δεκ είκαζ έκα ιένμξ ιε θθυβεξ, δ Κυθαζδ είκαζ μ οπμ-Κυζιμξ, υιςξ είκαζ θμβζηυ κα πμφιε πςξ
ζημκ οπμ-Κυζιμ ηαίκε μζ θθυβεξ ηςκ παεχκ.
΋θεξ μζ ΘΡΔ΢ΚΒΤΣΕΚΒ΢ ΚΟΛΏ΢ΒΕ΢ είκαζ ιυκμ ζφιαμθα ημο οπμ-Κυζιμο. Ο πνυκμξ ζημ Ονοηηυ
ΐαζίθεζμ είκαζ ΥΡΟΝΟ΢ ΐΡΏΥΧΝ, πνυκμξ ηνμιαηηζηά ανβυξ ηαζ ηνμιενά αανεηυξ.
Σμ ηάεε ιζηνυ βεβμκυξ ζημκ οπμ-Κυζιμ ζζμδοκαιεί ιε 80 ή 800 ή 8.000 ή 80.000 πνυκζα.
Οζ παιέκμζ ηδξ Ώνπαίαξ Γδξ-΢εθήκδξ μκμιαγυιεκμζ Lusifers, Ώhrimanes, ηαζ Anagarikas ιε ηυηηζκμ
ημονιπάκζ, γμοκ αηυια ζε αοηυ ημ αοεζζιέκμ μνοηηυ ααζίθεζμ ηαζ πζζηεφμοκ πςξ πάκε πμθφ ηαθά ηαζ υηζ
πνμμδεφμοκ.
Οζ παιέκμζ πάκηα πζζηεφμοκ πςξ πάκε πμθφ ηαθά ηαζ είκαζ βειάημζ απυ πμθφ ηαθέξ πνμεέζεζξ.
Κεθάθαζμ 5
Δ θφζδ
Σμ θηςπυ δζακμδηζηυ γχμ, ημ θακεαζιέκα μκμιαγυιεκμ άκενςπμξ, ιπμνεί κα ακαπηφλεζ υθεξ ηζξ ηνοθέξ
δοκαηυηδηεξ ημο, εάκ έηζζ ημ εέθεζ, αθθά δ ακάπηολδ υθςκ αοηχκ ηςκ δοκαημηήηςκ πναβιαηζηά δεκ είκαζ έκαξ
ΝΟΜΟ΢.
Ο Νυιμξ βζα ημκ άκενςπμ-ιδπακή είκαζ κα βεκκδεεί, κα ιεβαθχζεζ, κα πμθθαπθαζζαζεεί ηαζ κα πεεάκεζ
ιέζα ζημκ θαφθμ ηφηθμ ηςκ ιδπακζηχκ κυιςκ ηδξ Φφζδξ.
Ο Εδζμφξ, μ Υνζζηυξ, ηδκ βέκκδζδ ημο μπμίμο βζμνηάγμοιε απυρε ιε ηεθεημονβίεξ ηαζ βζμνηέξ έθεβε ημ
έλδξ:
Πξνζπαζήζηε λα κπείηε από ηελ ζηελή πόξηα, δηόηη ζαο ιέσ όηη πνιινί ζα πξνζπαζνύλ λα κπνπλ θαη
δελ ζα κπνξνύλ.
΢ηεκή είκαζ δ πυνηα ηαζ ζηεκυξ μ δνυιμξ πμο μδδβεί ζηδκ ακάπηολδ υθςκ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο ακενχπμο,
αθθά πμθφ θίβμζ είκαζ, εηείκμο πμο ανίζημοκ αοηήκ ηδκ πυνηα ηαζ αοηυκ ημκ δνυιμ.
Ο δνυιμξ πμο μδδβεί ζηδκ ακάπηολδ υθςκ ηςκ ηνοθχκ δοκαημηήηςκ ημο ακενχπμο πδβαίκεζ πνάβιαηζ
εκακηίμκ ηδξ θφζδξ, εκακηίμκ ημο ηυζιμο, εκακηίμκ ηδξ ηακμκζηήξ ηαζ ζοκδεζζιέκδξ ημζκςκζηήξ γςήξ, εκακηίμκ
ημο εαοημφ ιαξ, εκακηίμκ υθςκ ηαζ υθςκ.
Ώοηυ ελδβεί ημ βζαηί μ Ανυιμξ είκαζ ηυζμ δφζημθμξ ηαζ απμηθεζζηζηυξ ηαζ βζ’ αοηυ μκμιάζηδηε Σμ
Μμκμπάηζ ηδξ Κυρδξ ημο Ξοναθζμφ.
Ώοηυξ είκαζ έκαξ δνυιμξ πμθφ πζηνυξ, πζμ πζηνυξ ηαζ απυ ηδκ πμθή. Βίκαζ ημ ακηίεεημ ηδξ ηακμκζηήξ γςήξ,
ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ· ααζίγεηαζ ζε ανπέξ άθθδξ ηάλδξ, ανίζηεηαζ οπμηαβιέκμξ ζε άθθμοξ κυιμοξ.
Σμ θηςπυ Αζακμδηζηυ Γχμ, ημ θακεαζιέκα μκμιαγυιεκμ Άκενςπμξ, ιπμνεί κα ακαπηφλεζ υθεξ ηζξ
δοκαηυηδηέξ ημο εάκ έηζζ ημ εέθεζ, αθθά επίζδξ αοηέξ μζ δοκαηυηδηεξ ημο ιπμνεί κα ιέκμοκ πςνίξ ηαιία ακάπηολδ
ηαζ ιέπνζ πμο ιπμνεί κα παεμφκ ΒΝΣΒΛΧ΢.
Πμθθμί ρεοδμ-εζςηενζζηέξ ηαζ ρεοδμ-απμηνοθζζηέξ οπμεέημοκ θακεαζιέκα υηζ αοηέξ μζ δοκαηυηδηεξ
ιπμνμφκ κα ακαπηοπεμφκ ιέζς ηςκ ΢μθχκ Νυιςκ ηδξ Ώκμδζηήξ Βλέθζλδξ, αθθά αοηή δ ζδέα είκαζ εκηεθχξ
ρεφηζηδ δζυηζ ηαιία ιδπακζηυηδηα δεκ ιπμνεί κα ακαπηφλεζ υθεξ ηζξ θακεάκμοζεξ ζηακυηδηέξ ιαξ.
Δ Βζςηενζηή Ώοημπναβιάηςζδ ημο ακενχπμο πμηέ δεκ είκαζ πνμσυκ ηαιζάξ ιδπακζηήξ αθθά ημ
απμηέθεζια ιζαξ ζοκεζδδηήξ ενβαζίαξ θηζαβιέκδξ ιε πάνα πμθφ οπμιμκή ηαζ πυκμ απυ ημκ ίδζμ ημκ εαοηυ ιαξ ηαζ
ιέζα απυ ιαξ ημοξ ίδζμοξ.
Μυκμ ιέζς αδζάημπςκ ηαζ δζαδμπζηχκ ΏΤΣΟ΢ΤΝΒΕΑΔΣΧΝ ενβαζζχκ ιέζα ζε ιαξ ημοξ ίδζμοξ,
ιπμνμφιε κα ακαπηφλμοιε υθεξ ηζξ ηνοθέξ δοκαηυηδηέξ ιαξ.
Ο κυιμξ ηδξ Ώκμδζηήξ Βλέθζλδξ ηαζ πνμυδμο ηαζ μ κυιμξ ηδξ Καεμδζηήξ Βλέθζλδξ ηαζ μπζζεμδνυιδζδξ
είκαζ δφμ ιδπακζημί Νυιμο πμο δμοθεφμοκ ανιμκζηά ηαζ ιεεμδζηά ζε υθδ ηδκ θφζδ.

30
΋θα ελεθίζζμκηαζ ΏΝΟΑΕΚΏ ηαζ ΚΏΘΟΑΕΚΏ, πνμπςνμφκ ηαζ μπζζεμδνμιμφκ. Τπάνπεζ Ώκμδζηή
Βλέθζλδ ζε υθμοξ ημοξ μνβακζζιμφξ πμο βεκκζμφκηαζ ηαζ ακαπηφζζμκηαζ. Τπάνπεζ Καεμδζηή Βλέθζλδ ζε υθμοξ
ημοξ μνβακζζιμφξ πμο βενκμφκ ηαζ πεεαίκμοκ.
΢ηδκ ζοκδεζζιέκδ γςή ηδξ ηάεε ιέναξ ιε υθεξ ηζξ ρεοδμ-εζςηενζζηζηέξ ηαζ ρεοδμ-απμηνοθζζηζηέξ
πκεοιαηζηέξ επζζηδιμκζηέξ ζπμθέξ, δεκ οπάνπεζ ηίπμηα πμο κα έπεζ ηζξ πζεακυηδηεξ ημο ΑΡΟΜΟΤ ηαζ ανβά δ
βνήβμνα ιπμνμφκ ιυκμ κα ιαξ μδδβμφκ ζημκ εάκαημ, δεκ ιπμνμφκ κα ιαξ μδδβμφκ πμοεεκά αθθμφ.
Σμ ΜΟΝΟΠΏΣΕ ηδξ ΚΟΦΔ΢ ημο ΞΤΡΏΦΕΟΤ είκαζ βειάημ ηζκδφκμοξ ιέζα ηαζ έλς.
Βίκαζ πμθφ ζπάκζμξ εηείκμξ πμο ανίζηεζ ημκ δνυιμ, άθθα είκαζ αηυια πζμ ζπάκζμ κα ανεεεί ηάπμζμξ πμο κα
ιδκ εβηαηαθείρεζ ημκ Ανυιμ ηαζ κα θεάζεζ ζημ ηένια.
΢ημκ ηυζιμ οπάνπμοκ πμθθέξ ρεοδμ-εζςηενζζηζηέξ ηαζ ρεοδμ-απμηνοθζζηζηέξ ζπμθέξ ιε πμθφ ηαθέξ
πνμεέζεζξ ηαζ αλζυθμβεξ ζπμοδέξ πμο ηακέκα δεκ αθάπημοκ ηαζ υθμοξ ςθεθμφκ, αθθά αοηά δεκ είκαζ μ Ανυιμξ.
Πναβιαηζηά μ Ανυιμξ είκαζ ανηεηά ηνοιιέκμξ, ζηεκυξ ηαζ αηυια πεζνυηενα ηξνκαθηηθά δύζθνινο.
Ο Ανυιμξ δεκ ανέζεζ πανά ζε θίβμοξ. Σα ρεοδμ-εζςηενζζηζηά ηαζ ρεοδμ-απμηνοθζζηζηά ιέθδ πμθθχκ
πμθφ υιμνθςκ Ώδεθθμηήηςκ, απεπεάκμκηαζ ημκ Ανυιμ ηαζ ημκ παναηηδνίγμοκ Μαφνδ Μαβεία.
Δ ιδπακζηή ελέθζλδ ημο δζακμδηζημφ γχμο, ημο θακεαζιέκα μκμιαγυιεκμο Άκενςπμξ, είκαζ ακαβηαία βζα
ηδκ Φφζδ ιέπνζ έκα ζδιείμ πμθφ ηαθά μνζζιέκμ· πζμ πένα απυ αοηυ ημ ζδιείμ δ ιδπακζηή ελέθζλδ ημο
ακενχπζκμο δίπμδμο βίκεηαζ υπζ ιυκμ ιδ ακαβηαία βζα ηδκ Φφζδ αθθά επίζδξ αθααενή βζα ηδκ ίδζα.
Οζ δζαδζηαζίεξ ηδξ Ώκμδζηήξ ηαζ Καεμδζηήξ Βλέθζλδξ ηδξ ακενςπυηδηαξ ακηζζημζπμφκ ιε ηζξ πενζυδμοξ ηδξ
Ώκμδζηήξ ηαζ Καεμδζηήξ Βλέθζλδξ ηςκ πθακδηχκ ζημ δζάζηδια.
Μζθχκηαξ μοζζαζηζηά εα θέβαιε υηζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα δ ακενςπυηδηα δεκ ελεθίζζεηαζ. Γίκμκηαζ
πμθθέξ αθθαβέξ ζηδκ πενζθένεζα ηδξ ακενχπζκδξ ζοκείδδζδξ αθθά ηαιία ζημ ηέκηνμ ηδξ.
Σα πθήεδ πμο γδηςηναφβαγακ ημκ Νένςκα ηαζ γδημφζακ ηδκ ζηαφνςζδ ημο Υνζζημφ Εδζμφ, ηα πθήεδ πμο
απμθάιαακακ κα θζεμαμθμφκ ημοξ πνμθήηεξ, είκαζ αηυιδ ηα ίδζα· έπμοκ αθθάλεζ ιυκμ ζηυιαηα ηαζ ζοκήεεζεξ, δ
Οοζία παναιέκεζ δ ίδζα, δεκ έπεζ πνμμδεφζεζ.
Οζ πθακήηεξ πνμηαθμφκ αθθαβέξ ζηδκ πενζθένεζα ημο δζακμδηζημφ γχμο ιενζηέξ θμνέξ ηδξ ακμδζηήξ
ελέθζλδξ ηαζ άθθεξ θμνέξ ηδξ ηαεμδζηήξ· πέθημοκ ηαζ ζδηχκμκηαζ ηαζκμφνβζμζ πμθζηζζιμί, αθθά δ Φοπή, δ Οοζία,
παναιέκεζ δ ίδζα.
Ώοηή δ εθζαενή ακενχπζκδ ιονιδβημθςθζά γεζ πάκς ζηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ βζα κα εηπθδνχζεζ ημοξ
ζημπμφξ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηδξ θφζδξ.
Δ Γδ δεκ πεηάεζ ηίπμηα δζυηζ εέθεζ κα γήζεζ ηαζ πνδζζιμπμζεί ηα ίδζα ηα πνμσυκηα ηδξ Ώκμδζηήξ Βλέθζλδξ
υζμ ηαζ ηα πνμσυκηα ημο εηθοθζζιμφ, αηυια ηαζ ακ ζηδκ ηάεε πενίπηςζδ μζ ζημπμί είκαζ ηεθείςξ δζαθμνεηζημί.
Σμ δζακμδηζηυ γχμ ιπμνεί κα ιεηαηναπεί ζε αθδεζκυ Άκενςπμ ιέζς ηδξ Βζςηενζηήξ Ώοημπναβιάηςζδξ,
αθθά δ Ώοημπναβιάηςζδ υθςκ ηςκ ακενχπζκςκ ιαγχκ υπζ ιυκμ είκαζ ηάηζ αδφκαημ αθθά επίζδξ ηάηζ αθααενυ βζα
ημκ πθακήηδ ζημκ μπμίμ γμφιε.
Δ Φφζδ δεκ έπεζ ακάβηδ απυ ηδκ Βζςηενζηή Ώοημπναβιάηςζδ ημο ακενχπμο. Ώοηυ είκαζ ιέπνζ ηαζ
ακηίεεημ ζηα ίδζα ηα ζοιθένμκηα ηδξ· βζ’ αοηυκ ημκ θυβμ οπάνπμοκ ζοβηεηνζιέκεξ δοκάιεζξ πμθφ εζδζηέξ,
δοζηοπχξ ιαφνεξ, πμο ακηζζηέημκηαζ αίαζα ζηδκ Βζςηενζηή Ώοημπναβιάηςζδ ημο ακενχπζκμο πθήεμοξ.
Ώπυ ηδκ επμπή ημο δζάζδιμο πμθζηζζιμφ ΣΕΚLΕΏΜΕSΔΕΏΝΏ, πμο οπήνλε πμθθά πνυκζα πνζκ απυ ηδκ
βέκκδζδ ηδξ ΐααοθςκίαξ, υθδ δ γςή ηδξ ακενςπυηδηαξ δζαζνέεδηε ζε δφμ νεφιαηα.
Σμ Υνζζηζακζηυ Βοαββέθζμ ιαξ ιζθάεζ βζα ηα δφμ ημπάδζα, ημ ημπάδζ ηςκ πνμαάηςκ ηαζ ημ ημπάδζ ηςκ
ενζθίςκ. Αεκ οπάνπεζ ηαιία αιθζαμθία υηζ ζπεδυκ υθα ηα ακενχπζκα υκηα, πμο ηαημζημφκ ηδκ βδ, ακήημοκ
πνάβιαηζ ηαζ απυ δζηυ ημοξ δζηαίςια ζημ ααζίθεζμ ηςκ ενζθίςκ.
Δ Φφζδ ηαηαπίκεζ ηα δζηά ηδξ παζδζά. Δ Φφζδ ηνχεζ ηα ηαηζίηζα ηδξ πμο είκαζ ηυζμ πμθοάνζεια ζακ ηδκ
άιιμ ηδξ εάθαζζαξ.
Δ ακενχπζκδ γςή ζηδκ βδ νέεζ ζε δφμ νεφιαηα, ημ ηςκ πνμαάηςκ ηαζ ημ ηςκ ηαηζζηζχκ.
Ο άκενςπμξ πμο ηαηέπεζ πναβιαηζηά ηαζ αθδεζκά ημ Βίκαζ, ημ Ίκηζιμ, αημθμοεεί ημ νεφια ημο πμηάιζμο
ηδξ γςήξ.
Ο άκενςπμξ πμο δεκ ηαηέπεζ ημ Βίκαζ αημθμοεεί ημ νεφια ημο ηαηαπεμκίμο πμηαιζμφ ημο εακάημο. Σμ
πμηάιζ ηδξ γςήξ πάκεηαζ ζημκ Χηεακυ ημο ΠΏΓΚΟ΢ΜΕΟΤ ΠΝΒΤΜΏΣΟ΢ ηδξ ΓΧΔ΢.
Σμ πμηάιζ ημο εακάημο πάκεηαζ ακάιεζα ζηζξ νςβιέξ ηςκ ααεζχκ πενζμπχκ ηδξ βδξ.

31
Δ βδ έπεζ ακάβηδ απυ ηνμθή ηαζ ημ πμηάιζ ημο εακάημο ηδκ παίνκεζ ιέζα ζηα ιαφνα κενά ημο.
Αεκ εα ιπμνμφζε κα οπάνπεζ δ ΟΕΚΟΑΟΜΔ ηδξ Καεμδζηήξ Βλέθζλδξ, πμο βίκεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο
πθακήηδ βδ, πςνίξ ηδκ δναζηδνζυηδηα ηςκ ακενχπςκ ιε δένια ενζθίςκ πμο ιπαίκμοκ ζημκ οπυβεζμ ηυζιμ.
Πίζς απυ υθμκ αοηυκ ημκ γςηζηυ ιδπακζζιυ ημο ηυζιμο, πίζς απυ υθεξ αοηέξ ηζξ πδιζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο
ηαηαηάζζμοκ ημκ ζηθδνυ ανάπμ, ανίζηεηαζ μ ΢ΤΝΟΛΕΚΟ΢ ΦΤΥΕ΢ΜΟ΢ ηςκ ακενχπςκ ιε δένια ΒΡΕΦΕΧΝ.
Οζ ηαηαπευκζμζ δίκμοκ θοζζηή ζηαεενυηδηα ζημ ζίδενμ, ζημκ πονυθζεμ ηαζ ζημκ βνακίηδ.
Βάκ ιέζς μπμζαζδήπμηε δζαδζηαζίαξ αβάγαιε απυ ηδκ Κυθαζδ (μνοηηυ ααζίθεζμ), υθμοξ ημοξ
ηαηαπευκζμοξ πμο ηδκ ηαημζημφκ, μ ζηθδνυξ ανάπμξ εα έπακε ηδκ ζηαεενυηδηά ημο, ηδκ ζηθδνυηδηα ημο ηαζ εα
βζκυηακε εθαζηζηυξ, πθαζηζηυξ, άπνδζημξ. Συηε ημ ηέθμξ ημο εα ήηακ έκα ακαπυθεοηημ βεβμκυξ.
Δ πνχηδ απεθεοεένςζδ ημο Ώκενχπμο ανίζηεηαζ αηνζαχξ ζε αοηήκ ηδκ πζεακυηδηα ημο κα πενάζεζ απυ
ημ ηαηαπευκζμ νεφια, ημ μπμίμ είκαζ πνμμνζζιέκμ κα ελαθακζζεεί ιέζα ζηα αάεδ ηδξ βδξ, ζημ θςηεζκυ νεφια πμο
πνέπεζ κα ποεεί ιέζα ζημκ ςηεακυ ημο ΜΒΓΏΛΟΤ ΦΧΣΟ΢.
Αεκ είκαζ εφημθμ κα πενάζεζ ηάπμζμξ απυ ημ ΜΏΤΡΟ νεφια ζημ Ώ΢ΠΡΟ νεφια. Γζα αοηυ ημ πέναζια
είκαζ ακαβηαίμ κα απανκδεμφιε υθα εηείκα πμο ιαξ ανέζμοκ ηαζ ιαξ θαίκμκηαζ ζακ εοθμβία, υθα εηείκα πμο ιαξ
θαίκμκηαζ πμθφ νμιακηζηά, αλζυθμβα ηθπ.
Βίκαζ ακαβηαίμ κα πεεαίκμοιε βζα ημκ ηυζιμ, κα δζαθφμοιε ημ Ββχ, κα εβηαηαθείπμοιε εηείκμ πμο έπεζ
βεφζδ δδμκήξ , πάεμοξ ηθπ.
Βίκαζ ακαβηαίμ κα ΓΒΝΝΔΘΟΤΜΒ ηαζ αοηή είκαζ ιζα ενβαζία ιε ημκ ΢ΠΟΡΟ, ιε ηδκ ζπμνά, έκα
ζελμοαθζηυ πνυαθδια.
Βίκαζ απαναίηδημ κα αβαπάιε ημοξ ζοκακενχπμοξ ιαξ ηαζ κα εοζζαγυιαζηε ηεθείςξ βζα αοημφξ.
Ο δνυιμξ είκαζ πζμ πζηνυξ απυ ηδκ πμθή ηαζ δεκ ζοιθένεζ ηδκ Φφζδ βζαηί είκαζ ακηίεεημξ ζηα ζπέδζα ηδξ.
Σμ μνοηηυ ααζίθεζμ (ηυθαζδ) ηνέθεηαζ ιε ηδκ ακενςπυηδηα. Δ ακενςπυηδηα είκαζ ιένμξ ηδξ μνβακζηήξ
γςήξ ηδξ βδξ, δ ηνμθή ηδξ βδξ. Βάκ εα αοηo-πναβιαημπμζείημ ΟΛΔ δ ακενςπυηδηα, αοηυ εα ήηακε ιμζναίμ βζα ημ
μνοηηυ ααζίθεζμ.
Δ Φφζδ ακηζζηέηεηαζ ζηδκ Βζςηενζηή Ώοημπναβιάηςζδ ημο ακενχπμο, δζυηζ είκαζ ακηίεεηδ ζηα δζηά ηδξ
ζοιθένμκηα. Σμ ηακμκζηυ, ημ θοζζηυ είκαζ ημ Ονοηηυ ΐαζίθεζμ κα Καηαπίκεζ υθδ ηδκ ακενςπυηδηα.
Ο Εδζμφξ, μ Υνζζηυξ είπε: «από ρίιηνπο πνπ κε ςάρλνπλ έλαο κε βξίζθεη, από ρίιηνπο πνπ κε βξίζθνπλ
έλαο κε αθνινπζεί θαη από ρίιηνπο πνπ κε αθνινπζνύλ έλαο είλαη δηθόο κνπ».
Κεθάθαζμ 6
Δ επακάζηαζδ ηδξ ζοκείδδζδξ
Δ Βπακάζηαζδ ηδξ ΢οκείδδζδξ είκαζ ημ ΠΒΜΠΣΟ ΒΤΏΓΓΒΛΕΟ. Βιείξ πνεζαγυιαζηε ΒΠΒΕΓΟΝΣΧ΢ ιία
νζγζηή, μθζηή ηαζ μνζζηζηή αθθαβή ηαζ αοηυ είκαζ δοκαηυκ ιυκμ ιέζς ηδξ Βπακάζηαζδξ ηδξ ΢οκείδδζδξ.
Δ Βζςηενζηή Ώοημπναβιάηςζδ είκαζ δοκαηή ιυκμ ζε ιειμκςιέκα άημια ιε ηδκ αμήεεζα ηαηάθθδθςκ
βκχζεςκ ηαζ ιεευδςκ.
Πανυιμζα Βζςηενζηή Βπακάζηαζδ ιπμνεί κα ζοιαεί ιυκμ ιέζα ζημ άημιμ ηαζ πνάβιαηζ είκαζ εκάκηζα ζηα
ζοιθένμκηα ηδξ θφζδξ.
Δ ακάπηολδ υθςκ ηςκ ηνοιιέκςκ δοκαημηήηςκ ημο δζακμδηζημφ γχμο, δελ είλαη αλαγθαία πανά ιυκμ ηαζ
απμηθεζζηζηά βζα ημκ ίδζμ ημκ εαοηυ ημο. Οφηε ηδκ θφζδ, μφηε ηακέκακ άθθμκ εκδζαθένεζ δ ακάπηολδ αοηχκ ηςκ
αημιζηχκ δοκαημηήηςκ.
Σμ πζμ ζμαανυ απυ υθα αοηά είκαζ κα λένμοιε υηζ θαλέλαο δεκ έπεζ οπμπνέςζδ κα αμδεήζεζ, ημ
επακαζηαηζηυ άημιμ, υηζ ηακέκαξ δεκ έπεζ ηδκ παναιζηνή πνυεεζδ κα αμδεάεζ έκα επακαζηαηζηυ άημιμ ηέημζμο
είδμοξ. Βίιαζηε εκηεθχξ ιυκμο ηαζ εάκ έκαξ Βπακαζηαηζηυξ Αάζηαθμξ απμθαζίγεζ κα ιαξ πνμζακαημθίζεζ είκαζ
υηζ πναβιαηζηά έπμοιε πμθθή ηφπδ.
Οζ ηαηαπευκζεξ δοκάιεζξ ακηζζηέημκηαζ απμθαζζζηζηά ζηδκ Βζςηενζηή Ώοημπναβιάηςζδ ηςκ ιεβάθςκ
ακενχπζκςκ ιαγχκ, επίζδξ ακηζζηέημκηαζ απμθαζζζηζηά ηαζ ιέπνζ ηαζ ιε αίαζμ ηνυπμ ζηδκ Βζςηενζηή
Ώοημπναβιάηςζδ ημο επακαζηαηζημφ αηυιμο.
Κάεε επακαζηαηζηυξ άκενςπμξ πνέπεζ κα είκαζ ηυζμ πακμφνβμξ υζμ βζα κα ημνμσδεφεζ ηζξ ηαηαπευκζεξ
δοκάιεζξ· δοζηοπχξ μζ ακενχπζκεξ ιάγεξ δεκ ιπμνμφκ κα είκαζ. Μυκμ ημ επακαζηαηζηυ άημιμ ιπμνεί κα
ηαηαθένκεζ κα είκαζ πζμ έλοπκμ απυ αοηέξ ηζξ ηαηαπευκζεξ δοκάιεζξ.

32
Αεκ οπάνπεζ μφηε ακαβηαζηζηή μφηε ιδπακζηή αοημπναβιάηςζδ. Δ εζςηενζηή αοημπναβιάηςζδ ημο
αηυιμο είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ ζοκεζδδηήξ ιάπδξ. Δ Φφζδ δεκ πνεζάγεηαζ ηδκ εζςηενζηή αοημπναβιάηςζδ ημο
ακενχπζκμο υκημξ, δεκ ηδκ εέθεζ, ηδκ απεπεάκεηαζ ηαζ ιάπεηαζ εκακηίμκ ηδξ ιε ηα ηαθφηενα υπθα ηδξ.
Δ Βζςηενζηή Ώοημπναβιάηςζδ ιπμνεί κα είκαζ ιυκμ ιία επείβμοζα ακάβηδ βζα ημ επακαζηαηζηυ άημιμ,
υηακ αοηυ ηαηαθαααίκεζ πθήνςξ ηδκ θνζηχδδ ηαηάζηαζδ ημο ηαζ ηδκ αδεθονή ηφπδ πμο ημο πενζιέκεζ κα
ηαηαανμπεζζεεί απυ ημ αδδθάβμ Ονοηηυ ΐαζίθεζμ.
Δ Βπακάζηαζδ ηδξ ΢οκείδδζδξ είκαζ δοκαηή ιυκμ ιε ηδκ έκκμζα ημο κα ηενδίζμοιε, κα ηαηαηηήζμοιε ηζξ
δζηέξ ιαξ θακεάκμοζεξ δοκαηυηδηεξ, ημοξ δζημφξ ιαξ ηνοιιέκμοξ εδζαονμφξ.
Βάκ υθμ ημ ακενχπζκμ βέκμξ εα ήεεθε κα απμηηήζεζ αοηυ πμο ημο ακαθμβεί απυ πνμζςπζηυ δζηαίςια, δ
Βζςηενζηή Ώοημπναβιάηςζδ εα λακαβζκυηακε αδφκαηδ, δζυηζ αοηυ πμο είκαζ δοκαηυ βζα ημ επακαζηαηζηυ άημιμ
είκαζ αδφκαημ βζα ηζξ ιάγεξ.
Σμ πιενλέθηεκα πμο έπεζ ημ ιειμκςιέκμ επακαζηαηζηυ άημιμ είκαζ υηζ πναβιαηζηά ηαηαθήβεζ πμθφ ιζηνυ
ηαζ βζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ ΜΒΓΏΛΔ΢ ΦΤ΢Δ΢· δεκ έπεζ ηδκ παναιζηνή ζδιαζία δ φπανλδ ιζαξ ιδπακήξ
πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ.
Βάκ έκα ιζηνμζημπζηυ ηφηηανμ ημο δζημφ ιαξ ζχιαημξ εα επακαζηαημφζε εκακηίμκ ιαξ, αοηυ δεκ εα είπε
ηδκ παναιζηνή ζδιαζία, αθθά εάκ επακαζηαημφζακ υθα ηα ηφηηανα ημο δζημφ ιαξ ζχιαημξ, ηυηε ημ πνάβια εα
ήηακ ζμαανυ ηαζ εα πδβαίκαιε ζημκ βζαηνυ ηαζ εα πμθειάβαιε εκακηίμκ αοηήξ ηδξ επακάζηαζδξ ιε υθα ηα υπθα
ηδξ επζζηήιδξ.
Βίκαζ αηνζαχξ ημ ίδζμ πνάβια πμο ζοιααίκεζ ιε έκα ιειμκςιέκμ άημιμ· ηαηαθήβεζ, κα είκαζ ανηεηά ιζηνυ
βζα κα επδνεάγεζ υθδ ηδκ γςή ημο πθακδηζημφ μνβακζζιμφ ζημκ μπμίμ γμφιε, ηζκμφιαζηε ηαζ έπμοιε ημ δζηυ ιαξ
Βίκαζ.
Βηείκμζ πμο αεααζχκμοκ υηζ υθα ηα ακενχπζκα υκηα εα θεάζμοκ ανβά ή βνήβμνα ζηδκ Βζςηενζηή
Ώοημπναβιάηςζδ ιέζς ηδξ Ώκμδζηήξ Βλέθζλδξ ηδξ θφζδξ, είκαζ ηνμιενμί ΦΒΤΣΒ΢ ηαζ ΤΠΟΚΡΕΣΒ΢, δζυηζ πμηέ
δεκ οπήνπε ηαζ πμηέ δεκ εα οπάνλεζ ΜΔΥΏΝΕΚΔ Ώοημπναβιάηςζδ.
Δ εζςηενζηή αοημπναβιάηςζδ είκαζ δ Βπακάζηαζδ ηδξ ΢οκείδδζδξ· ηαζ αοηή πμηέ δεκ ιπμνεί κα
επακαζηαηήζεζ Ώ΢ΤΝΒΕΑΔΣΏ.
Δ επακάζηαζδ ημο ακενχπμο είκαζ δ επακάζηαζδ ηδξ ΢οκείδδζήξ ημο ηαζ πμηέ δεκ εα ιπμνμφζε κα
οπάνπεζ ιία ΏΚΟοζία Βπακάζηαζδ ιδπακζημφ ηφπμο.
Δ Βζςηενζηή Ώοημπναβιάηςζδ είκαζ ημ απμηέθεζια οπένηαηςκ εεθδιαηζηχκ αοημπνμζπαεεζχκ, ηεθείςξ
αοημζοκεζδδηχκ.
Δ Βζςηενζηή Ώοημπναβιάηςζδ απαζηεί ηνμιενέξ αημιζηέξ οπενπνμζπάεεζεξ ηαζ αοηυ είκαζ δοκαηυκ ιυκμ
ιέζς ηδξ Βπακάζηαζδξ ηδξ ΢οκείδδζδξ.
Ο Εδζμφξ, μ Υνζζηυξ, ηδκ βέκκδζδ ημο μπμίμο βζμνηάγμοιε αοηυ ημ ανάδο ημο 1969, πμηέ δεκ οπμζπέεδηε
ημ ΐαζίθεζμ ζε υθα ηα ακενχπζκα υκηα· μ Εδζμφξ δίκεζ ΒΜΦΏ΢Δ ζηδκ δοζημθία ημο κα ιπμφιε ζημ ΐαζίθεζμ.
-Πάν ούν δένδρον μή ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτεται καί εις πύρ βάλλεται.
-Πολλοί γάρ εισι κλητοί, ολίγοι δέ εκλεκτοί.
-Πάλιν oμοία εστίν η βασιλεία τών ουρανών σαγήνη βληθείση εις τήν θάλασσαν καί εκ
παντός γένους συναγαγούση· ήν, ότε επληρώθη, αναβιβάσαντες αυτήν επί τον αιγιαλόν καί
καθίσαντες συνέλεξαν τά καλά εις αγγεία, τά δέ σαπρά έξω έβαλον. ούτως έσται εν τή
συντελεία τού αιώνος. εξελεύσονται οι άγγελοι καί αφοριούσι τούς πονηρούς εκ μέσου τών
δικαίων, καί βαλούσιν αυτούς εις τήν κάμινον τού πυρός· εκεί έσται o κλαυθμός καί o
βρυγμός τών οδόντων.
ΜΟΝΟ μ αθδεζκά επακαζηαηζηυξ άκενςπμξ ιπμνεί κα ιπεζ ζημ ΐαζίθεζμ ηδξ Λεοηήξ Μαβείαξ, ζημ
ΐαζίθεζμ ημο Βζςηενζζιμφ, ζημ Μαβζηυ ΐαζίθεζμ, ζημ ΐαζίθεζμ ημο Θεμφ.
Ο Εδζμφξ ημ είπε: «Σν βαζίιεην ησλ νπξαλώλ παίξλεηαη κε έθνδν, νη ηνικεξνί ην έρνπλ πάξεη».
Σμ ηακμκζηυ, ημ θοζζηυ είκαζ δ θοθή ηςκ δζακμδηζηχκ γχςκ, ηςκ θακεαζιέκα μκμιαγυιεκςκ Ώκενχπςκ
κα πέθηεζ ζηδκ άαοζζμ ηαζ κα ηαηαανμπείγεηαζ απυ ημκ ΏΜΜΕΣ, «Ώοηυκ πμο ηαηαανμπείγεζ ημοξ κεηνμφξ», ηα
ηνμημδείθζα ζαβυκζα ημο μπμίμο είκαζ ιία ακαπανάζηαζδ υθςκ ηςκ ζημιάηςκ ηδξ ηυθαζδξ ημο ιεζαίςκα.

33
Ώοηυ ημ αδεθονυ ηέναξ (ζφιαμθμ ημο Ονοηημφ ΐαζζθείμο) ιε ηζξ επηά αοεζζιέκεξ αημιζηέξ πενζμπέξ, έκα
ιένμξ ενπεηυ, έκα ιένμξ θζμκηάνζ ηαζ έκα ιένμξ ζππμπυηαιμξ, πμο ζφιθςκα ιε ημοξ Ώζβοπηίμοξ ακαδφεηαζ απυ
ιία θίικδ ακαιιέκδξ θςηζάξ, είκαζ αοηυξ πμο ηαηαανμπείγεζ ηζξ ηανδζέξ, αοηυξ πμο ηαηαανμπείγεζ ημοξ ιδ
εηδζηδιέκμοξ. ΢οιαμθζγυηακε απυ ημοξ Ώζβοπηίμοξ ιε έκα είδμξ ηνμιενμφ ημζιζημφ βφπα, μζ θεζημονβίεξ ημο
μπμίμο ήηακ κα ηαηακαθχκεζ ηα απμιεζκάνζα ηδξ ακενςπυηδηαξ.
Αεκ είκαζ ζπάκζμ κα ιπεζ ηάπμζμξ ζημ Ονοηηυ ΐαζίθεζμ, αοηυ είκαζ ημ ηακμκζηυ ηαζ ημ Ονοηηυ ΐαζίθεζμ
ημκ πνεζάγεηαζ βζα ηδκ ΦΤΥΕΚΔ ηνμθή ημο. Ώοηυ πμο είκαζ ζπάκζμ είκαζ κα ιπεζ ηάπμζμξ ζημ ΐαζίθεζμ ηδξ
Τρδθήξ ΜΏβείαξ βζαηί έπεζ εζπςεεί υηζ: ζημ ΐαζίθεζμ εα ιπμοκ ιυκμ μζ Βπακαζηάηεξ ηδξ ΢οκείδδζδξ, θθμβενμί
ζακ ηδκ θςηζά.
Κεθάθαζμ 7
Οζ ηνεζξ πανάβμκηεξ
Οζ ηνεζξ πανάβμκηεξ ηδξ Βπακάζηαζδξ ηδξ ΢οκείδδζδξ είκαζ μζ ελήξ:
1. ΓΒΝΝΔ΢Δ
2. ΘΏΝΏΣΟ΢
3. ΘΤ΢ΕΏ πνμξ ηδκ Ώκενςπυηδηα.
Βίκαζ θακενυ πςξ είκαζ αδφκαημ κα βζμνηάζμοιε ηα Υνζζημφβεκκα ηδξ Κανδζάξ εάκ δεκ βεκκζέηαζ ζε ιαξ μ
Υνζζηυξ.
΋πμζμξ εεθήζεζ κα βζμνηάζεζ ιε εοεοιία ηα Υνζζημφβεκκα ηδξ Κανδζάξ εα πνέπεζ κα ηαηαζηεοάζεζ ηα
Ώκχηενα Τπανλζαηά ΢χιαηα ημο Βίκαζ.
ΜΟΝΟ ηαηαζηεοάγμκηαξ ηα Ώκχηενα Τπανλζαηά ΢χιαηα ημο Βίκαζ εα ιπμνέζμοιε κα εκζανηχζμοιε
ημκ Βζςηενζηυ Υνζζηυ.
Ήδδ ζηα πεναζιέκα ιδκφιαηά ιαξ είπαιε πςξ ηα ηςνζκά εζςηενζηά ζχιαηα, πμο ακαθένμκηαζ απυ ηζξ
ρεοδμεζςηενζζηζηέξ ζπμθέξ, δεκ πνδζζιεφμοκ βζα ηδκ εζςηενζηή αοημ-πναβιάηςζή ιαξ δζυηζ είκαζ ΢εθδκζαηά
ζχιαηα.
Βιείξ πνεζαγυιαζηε ΒΠΒΕΓΟΝΣΧ΢ κα ηαηαζηεοάζμοιε ηα Δθζαηά ζχιαηα, ηα Ώκχηενα Τπανλζαηά
΢χιαηα ημο Βίκαζ.
Δ ηαηαζηεοή αοηχκ ηςκ δθζαηχκ ζςιάηςκ είκαζ δοκαηή ιυκμ ελαζηχκηαξ ημ Maithuna (΢ελμοαθζηή
Μαβεία), ιε ημn ζημπυ κα ιεηααάθθμοιε ημ πενίθδιμ ζελμοαθζηυ οδνμβυκμ Si12.
Μυκμ ιε ημ ζελμοαθζηυ οδνμβυκμ Si12 ιπμνμφιε κα ηαηαζηεοάζμοιε ηα Ώκχηενα Τπανλζαηά ΢χιαηα
ημο Βίκαζ.
Βίκαζ εκηεθχξ αδφκαημ κα εκζανηχζμοιε ημ Βίκαζ εάκ δεκ ηαηέπμοιε ηα Δθζαηά ζχιαηα. Βίκαζ απυθοηα
αδφκαημκ κα ηαηέπμοιε ηα Δθζαηά ζχιαηα εάκ δεκ ηα ηαηαζηεοάζμοιε ιέζς ημο Maithuna (΢ελμοαθζηή
Μαβεία).
Σμ ηθεζδί ημο Maithuna ήδδ ημ έπμοιε πεζ πάνα πμθθέξ θμνέξ, αθθά πνέπεζ κα ημ επακαθάαμοιε ζε αοηυ
ημ ιήκοια ημο 1965-1966 βζα υζμοξ δεκ ημ λένμοκ. ΢ελμοαθζηή Έκςζδ ημο Lingam-Yoni πςνίξ κα
εηζπενιαηχκμοιε πμηέ ημ Ens Seminis ηαηά ηδκ δζάνηεζα υθδξ ηδξ γςήξ.
Πμθθά δζαζαθδκίζαιε, πμθθά επίζδξ έπμοιε πεζ ζε πεναζιέκα ιδκφιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ ακάβηδ κα
λένμοιε κα πεεαίκμοιε.
ΒΠΒΕΓΒΕ μ Μοζηζηυξ Θάκαημξ, μ εάκαημξ ημο Ββχ, ημο ΒΏΤΣΟΤ ΜΏ΢. Ώνηεηά έπμοιε ελδβήζεζ υηζ ημ
Ββχ είκαζ θεβεχκα δζααυθςκ.
ΒΠΒΕΓΒΕ κα ηαηαζηνέθμοιε αοηυ ημ Ββχ, κα ημ εθαηηχκμοιε ζε ζηυκδ ιε ημκ ιμκαδζηυ ζημπυ κα
οπάνπεζ ιέζα ιαξ ιυκμ ημ Βίκαζ.
Βίκαζ θακενυ πςξ βζα κα ηαηαζηνέθμοιε ημ Ββχ, πνεζαγυιαζηε ιία επακαζηαηζηή δεζηή ααζζζιέκδ ζηδκ
Βπακαζηαηζηή Φοπμθμβία.
Βιείξ έπμοιε δζδάλεζ αοηήκ ηδκ δεζηή έπμοιε δζδάλεζ αοηήκ ηδκ Φοπμθμβία.
Δ δζάθοζδ ημο Ββχ είκαζ νζγζηή, μθζηή ηαζ μνζζηζηή Βπακάζηαζδ.
Ο ηνίημξ ααζζηυξ πανάβςκ ηδξ Βπακάζηαζδξ ηδξ ΢οκείδδζδξ ζοκζζηάηαζ ζηδκ εοζία πνμξ ηδκ
ακενςπυηδηα, ζημ κα δείλμοιε ημκ δνυιμ ζημοξ άθθμοξ, αοηυ είκαζ ζςζηή εθεδιμζφκδ, αοηυ είκαζ Ώβάπδ.

34
Πμθθά έπμοιε ελδβήζεζ ηαζ πμθθά έπμοιε πεζ ζε πεναζιέκα ιδκφιαηα ζπεηζηά ιε ημοξ ΣΡΒΕ΢
ΐΏ΢ΕΚΟΤ΢ ΠΏΡΏΓΟΝΣΒ΢ ηδξ Βπακάζηαζδξ ηδξ ΢οκείδδζδξ, αθθά μζ άκενςπμζ είκαζ πθζανμί ηαζ μ Υνζζηυξ
είπε: Να είζηε θξύνη ή δεζηνί, αιιά όρη ριηαξνί, γηαηί ηνπο ριηαξνύο ζα ηνπο μεξάζσ από ην ζηόκα κνπ.
Οζ ρεοδμ-εζςηενζζηέξ ηαζ ρεοδμ-απμηνοθζζηέξ ακηζδνμφκ ιπνμζηά, ζημοξ ηνεζξ πανάβμκηεξ ημο δζημφ ιαξ
Πέιπημο Βοαββεθίμο, μ ηαεέκαξ ζφιθςκα ιε ηδκ δθζηία ημο, ημκ δζακμδηζηυ ημο πενζμνζζιυ, ηζξ πνμηαηαθήρεζξ
ημο, ηα πάεδ, ηζξ αδοκαιίεξ ημο ηθπ.
Οζ άκενςπμζ, μζ βειάημζ απυ ζελμοαθζηή δφκαιδ πνμηζιμφκ κα ανπίζμοκ ηδκ ενβαζία ιε ημ Maithuna,
αθθά λεπκμφκ ημκ εάκαημ ημο Ββχ ηαζ ηδκ εοζία πνμξ ηδκ ακενςπυηδηα.
Οζ ηαδιέκμζ οπένβδνμζ δθζηζςιέκμζ ηαζ δθζηζςιέκεξ υπςξ ηαζ μζ άννςζημο ηαζ μζ ακίηακμζ, πνμηζιμφκ κα
ανπίγμοκ ηδκ ενβαζία ιε ηδκ δζάθοζδ ημο Ββχ, αθθά δζαπνάηημοκ ημ θάεμξ κα ιπενδεφμοκ αοηήκ ηδκ
επακαζηαηζηή δεζηή ιαξ ιε ηδκ ρεφηζηδ, πθζανή, οπμηεζιεκζηή, ακμφζζα, αζοκάνηδηδ, πανάθμβδ δεζηή, ηδκ ηυζμ
ηαηανζζιέκδ απυ υθα ηα αδεθθάηζα ηςκ δζαθυνςκ ρεοδμ-εζςηενζζηζηχκ ηαζ ρεοδμ-απμηνοθζζηζηχκ ζπμθχκ.
Σεθζηά οπάνπμοκ ιενζηά ΏΑΒΛΦΏΚΕΏ ηςκ πνμακαθενμιέκςκ ζπμθχκ πμο πνμηζιμφκ κα ανπίζμοκ ηδκ
ενβαζία εοζζάγμκηαξ ημκ εαοηυ ημοξ βζα ηδκ ακενςπυηδηα, ηάκμκηαξ ηάηζ βζα ημοξ ζοκακενχπμοξ ημοξ, αθθά
δζαπνάηημοκ ημ θάεμξ κα λεπκμφκ ηδκ δζάθοζδ ημο Ββχ ηαζ ημ Maithuna (΢ελμοαθζηή Μαβεία).
Τπάνπμοκ επίζδξ πάνα πμθθέξ πενζπηχζεζξ ακενχπςκ ζελμοαθζηά ζηακχκ ηαζ βειάηςκ γςή, πμο
πνμηζιμφκ κα ανπίζμοκ ηδκ ενβαζία ιε ηδκ δζάθοζδ ημο Ββχ, αθθά δεκ είκαζ επακαζηαηζημί, εέθμοκ κα δζαθφζμοκ
ημ Ββχ, ιε αοηή ηδκ ρεφηζηδ δεζηή ηςκ δθζείςκ, ιε αοηήκ ηδκ απανπαζςιέκδ δεζηή πμο ακαθέναιε πνζκ ηαζ πμο
αθεμκεί, υπςξ ήδδ είπαιε, ακάιεζα ζηα αδεθθάηζα υθςκ ηςκ ρεοδμ-εζςηενζζηζηχκ ηαζ ρεοδμ-απμηνοθζζηζηχκ
ζπμθχκ.
Γεκζηά αοηά ηα άημια ζοκδείγμοκ κα θέκε ιε ηάπμζμ αένα ρεοδμ-αβζυηδηαξ υηζ ημ πνχημ πμο
πνεζαγυιαζηε είκαζ δ Δεζηή, δζυηζ πςνίξ αοηή δεκ οπάνπεζ ηίπμηα ηαζ υθα ηα άθθα αξ ένεμοκ ιεηά ηαζ έηζζ
λεθεφβμοκ ράπκμκηαξ ηαηαθφβζμ ζε αοηήκ ηδκ αανζά ηαζ θνζηηή αδνάκεζα ηδξ Φεφηζηδξ Δεζηήξ.
Βίκαζ θακενυ υηζ υθμζ αοημί μζ άκενςπμζ απμηοβπάκμοκ ακαιθζζαήηδηα αηυια ηαζ ακ έπμοκ ζε αοηυκ ημκ
ηυζιμ εηαημιιφνζα γςχκ, ζημ ηέθμξ παφμοκ κα βεκκζμφκηαζ βζα κα ιπμοκ ζημ Ονοηηυ ΐαζίθεζμ.
Δ άαοζζμξ είκαζ βειάηδ απυ εζθζηνζκείξ θακεαζιέκμοξ ηαζ απυ ακενχπμοξ βειάημοξ απυ πμθφ ηαθέξ
πνμεέζεζξ.
Σμ κα ακααάθεζ έκαξ ακίηακμξ βένμξ ημ Maithuna βζα ηδκ ιεθθμκηζηή γςή ημο ηαζ κα ανπίζεζ ηδκ δμφθεοα
ημο δζαθφμκηαξ ημ Ββχ είκαζ ζςζηυ αθθά ημ κα εέθμοιε κα δζαθφζμοιε ημ Ββχ ιε αάζδ ρεοδμ-αβζυηδηεξ δεκ είκαζ
ζςζηυ,
Οζ άκενςπμζ μζ βειάημζ απυ ζελμοαθζηή δφκαιδ είκαζ ζςζηυ κα ανπίγμοκ απυ ηχνα ηδκ ενβαζία ιε ημ
Maithuna βζα κα ηαηαζηεοάζμοκ ηα δθζαηά ζχιαηα ημοξ, αθθά αοηυ πμο δεκ είκαζ ζςζηυ είκαζ κα ιδκ
αζπμθμφκηαζ αοηά ηα άημια ιε ηδκ δζάθοζδ ημο Ββχ μφηε ιε ηδκ εοζία πνμξ ηδκ ακενςπυηδηα.
Βίκαζ ζςζηυ κα εοζζαγυιαζηε πνμξ ηδκ ακενςπυηδηα άθθα δεκ είκαζ ζςζηυ κα λεπκμφιε ηδκ δζάθοζδ ημο
Ββχ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ Ώκςηένςκ Τπανλζαηχκ ΢ςιάηςκ ημο Βίκαζ.
Δ Βζςηενζηή Ώοημπναβιάηςζδ είκαζ δοκαηή ιυκμ υηακ ενβαγυιαζηε ιε ημοξ ΣΡΒΕ΢ ΐΏ΢ΕΚΟΤ΢
ΠΏΡΏΓΟΝΣΒ΢ ηδξ Βπακάζηαζδξ ηδξ ΢οκείδδζδξ.
Κεθάθαζμ 8
Δ ζελμοαθζηή ηαηάπνδζδ
Βίκαζ ΒΠΒΕΓΟΝ, ζ’ αοηά ηα Υνζζημφβεκκα 1965-1966, κα ηαηαθαααίκμοιε ιε ΏΚΒΡΏΕΟ ΣΡΟΠΟ ηδκ
ακάβηδ κα απεθεοεενςκυιαζηε απυ αοηυκ ημκ Κυζιμ ηςκ 48 Νυιςκ ζημκ μπμίμ γμφιε, εάκ ΑΒΝ εέθμοιε κα
εηθοθζγυιαζηε ηαζ κα πέθημοιε ζημκ ηνμιαηηζηυ Κυζιμ ηςκ 96 Νυιςκ.
Δ ιεθέηδ ηςκ 48 Νυιςκ ζημοξ μπμίμοξ γμφιε είκαζ πναβιαηζηά ιζα ιεθέηδ πμθφ ααεζά.
Βάκ εέθμοιε κα απεθεοεενςκυιαζηε απυ αοημφξ ημοξ 48 Νυιμοξ πνέπεζ κα ιεθεηάιε αοημφξ ημοξ Νυιμοξ
ζ’ ειάξ ημοξ ίδζμοξ.
΢ηδκ ανπή εα ηαηαθαααίκμοιε υηζ εθεβπυιαζηε απυ ακανίειδημοξ Νυιμοξ δδιζμονβδιέκμοξ απυ ιαξ ημοξ
ίδζμοξ ηαζ απυ ημοξ ακενχπμοξ πμο ιαξ πενζηνζβονίγμοκ, ιεηά εα ηαηαθαααίκμοιε υηζ είιαζηε ζηθααςιέκμο απυ
αοημφξ.

35
΋ηακ ανπίζμοιε κα απεθεοεενςκυιαζηε απυ υθμοξ αοημφξ ημοξ αανεημφξ κυιμοξ ημοξ δδιζμονβδιέκμοξ
απυ ηδκ ημζκςκία, είκαζ θακενυ πςξ μζ ζοκάκενςπμί ιαξ εα ιεηαηναπμφκ ζε επενμφξ ιαξ δζυηζ ήδδ δεκ
ζοιααδίγμοιε ιαγί ημοξ ζημκ θακεαζιέκμ ηνυπμ ζηέρδξ, ζοβηίκδζδξ ηαζ δνάζδξ.
Δ Βπακάζηαζδ ηδξ ΢οκείδδζδξ είκαζ ηνμιενή ηαζ μζ ζοκάκενςπμο ιαξ ιε ΒΝ΢ΣΕΚΣΧΑΔ ηνυπμ ηδκ
ΜΕ΢ΟΤΝ ΘΏΝΏ΢ΕΜΏ δζυηζ δεκ ηδκ βκςνίγμοκ.
Σμ κα ηάκμοιε κα επζζηνέθεζ δ ζελμοαθζηή εκένβεζα πνμξ ηα ιέζα ηαζ πνμξ ηα πάκς, ημ κα δζαθφμοιε ημ
Ββχ ηαζ κα δίκμοιε ηδκ γςή ιαξ βζα ημοξ άθθμοξ, είκαζ ηάηζ πανάλεκμ ηαζ ελςηζηυ βζα ηα ηαηζζηάηζα. Ώοηά είκαζ
ηυζμ πμθοάνζεια ζακ ηδκ άιιμ ηδξ εάθαζζαξ ηαζ γμοκ ιε ιαξ.
Γζα ημοξ ηαηαπναζηέξ ημο ζελ δ Βπακάζηαζδ ηδξ ΢οκείδδζδξ είκαζ ΏΑΤΝΏΣΔ ηαζ μζ άκενςπμζ ιε δένια
ενζθίςκ δεκ είκαζ δζαηεεεζιέκμζ κα αθήζμοκ ηζξ ζελμοαθζηέξ ηαηαπνήζεζξ ημοξ.
Δ ακενχπζκδ ιδπακή έπεζ ΒΠΣΏ ηέκηνα, πέκηε ΚΏΣΧΣΒΡΏ ηαζ δφμ ΏΝΧΣΒΡΏ πμο μζ άκενςπμζ μφηε
ηακ οπμπηεφμκηαζ.
Ώξ ιεθεηήζμοιε ηα πέκηε ηαηχηενα ηέκηνα. Σμ πνχημ είκαζ ημ δζακμδηζηυ ηέκηνμ. Σμ δεφηενμ είκαζ ημ
ζοβηζκδζζαηυ ηέκηνμ. Σμ ηνίημ είκαζ ημ ηέκηνμ ηδξ ηίκδζδξ. Σμ ηέηανημ είκαζ ημ ηέκηνμ ημο έκζηζηημο. Σμ πέιπημ
είκαζ ημ ηέκηνμ ημο ζελ.
Αεκ οπάνπεζ ηαιία αιθζαμθία πςξ ημ ζελ είκαζ ημ ηέκηνμ αανφηδηαξ υθςκ ηςκ ακενχπζκςκ
δναζηδνζμηήηςκ.
Οζ άκενςπμζ πδβαίκμοκ ζηδκ εηηθδζία ηζκμφιεκμζ απυ ημ ζελ, ιαγεφμκηαζ ζημ ηαθεκείμ ηζκμφιεκμζ απυ ημ
ζελ, πμνεφμοκ ηζκμφιεκμζ απυ ημ ζελ.
΋ηακ μ άκηναξ ζοκακηά ηδκ ζοκηνυθζζζά ημο ηαζ εκχκεηαζ ζελμοαθζηά, δ ημζκςκία έπεζ λεηζκήζεζ.
Δ ιδπακζηυηδηα ημο ζελ είκαζ ηνμιαηηζηή ηαζ ημ δζακμδηζηυ γχμ δεκ εέθεζ κα ημ ηαηαθάαεζ.
΋ηακ βζκυιαζηε ζοκεζδδημί ημο ζελ ηαζ ηςκ θεζημονβζχκ ημο, υηακ δμοθεφμοιε ιε ημ Maithuna
(΢ελμοαθζηή Μαβεία), δ ιδπακζηυηδηα ελαθακίγεηαζ ηαζ ιπαίκμοιε ζημκ δνυιμ ηδξ ζελμοαθζηήξ ακαβέκκδζδξ.
Σμ ζελ έπεζ ηδκ ιεβαθφηενδ ελμοζία βζα κα ιαξ ζηθααχζεζ, ηδκ ιεβαθφηενδ ελμοζία βζα ηδκ ηεθζηή
απεθεοεένςζδ. Δ δεφηενδ βέκκδζδ βζα ηδκ μπμία ιίθδζε μ Εδζμφξ ζημκ Νζηυδδιμ ελανηάηαζ ηεθείςξ απυ ημ ζελ.
Ο εζςηενζηυξ άββεθμξ πνέπεζ κα βεκκδεεί απυ ημ ζελ ηαζ ιυκμ ιε ημ Maithuna ιπμνμφιε κα ημ πεηφπμοιε.
Βάκ εέθμοιε ηα αθδεζκά Υνζζημφβεκκα πνεζαγυιαζηε κα βεκκδεεί ιέζα ζε ιαξ ημ εείμ ανέθμξ ηδξ ΐδεθεέιηαζ
αοηυ είκαζ δοκαηυκ ιυκμ ιε ημ Maithuna (΢ελμοαθζηή Μαβεία).
Σμ εαοιάζζμ οδνμβυκμ Si12 είκαζ δ φθδ ιε ηδκ μπμία δμοθεφεζ ημ ζελ ηαζ ηαηαζηεοάγεζ ημ ζελ. Βίκαζ έκαξ
ζπυνμξ ιέζα ζημκ μπμίμ ανίζηεηαζ ζε θακεάκμοζα ηαηάζηαζδ μ εζςηενζηυξ άββεθμξ.
Ήδδ ελδβήζαιε υηζ ιε ηδκ ιεηααμθή ημο οδνμβυκμο Si12 ιπμνμφιε κα ηαηαζηεοάζμοιε ημ αθδεζκυ
Ώζηνζηυ ΢χια, ημ αθδεζκυ Αζακμδηζηυ ΢χια ηαζ ημ κυιζιμ Ώζηζαηυ ΢χια. ΢ηα πεναζιέκα ιδκφιαηα ιαξ έπμοιε
ιζθήζεζ πμθφ ηαεανά βζα υθα αοηά.
Κακέκαξ ηαηαπναζηήξ ημο ζελ δεκ ιπμνεί κα ηαηαζηεοάζεζ ηα Ώκχηενα Τπανλζαηά ΢χιαηα ημο Βίκαζ ηαζ
βζ’ αοηυ αοημί μζ δοζηοπζζιέκμζ ιεηά ημκ εάκαημ ημοξ ζοκεπίγμοκ ιε ηα ΢εθδκζαηά Οπήιαηα.
Βίκαζ αδφκαημκ κα ιπμνεί κα απεθεοεενχκεηαζ ηάπμζμξ απυ ημοξ 48 Νυιμοξ εάκ ηαηέπεζ ιυκμ ηα
΢εθδκζαηά ζχιαηα.
Μυκμ ηαηαζηεοάγμκηαξ ηα Δθζαηά ζχιαηα, ηα Ώκχηενα Τπανλζαηά ΢χιαηα ημο Βίκαζ, ιπμνμφιε κα
απεθεοεενςκυιαζηε απυ ημοξ 48 κυιμοξ.
Τπάνπεζ ζελμοαθζηή ηαηάπνδζδ ζηδκ δνάζδ ημο ζελ ιέζς ηςκ άθθςκ ηέκηνςκ ηδξ ακενχπζκδξ ιδπακήξ ή
ζηδκ δνάζδ ηςκ άθθςκ ηέκηνςκ ιέζς ημο ζελμοαθζημφ ηέκηνμο.
Κάεε ηέκηνμ ηδξ ιδπακήξ πνέπεζ κα θεζημονβεί ιε ηδκ δζηή ημο εκένβεζα, αθθά δοζηοπχξ ηα άθθα ηέκηνα
ηδξ ιδπακήξ ηθέαμοκ ηδκ εκένβεζα ημο ζελ.
΋ηακ ηα ηέκηνα Αζακμδηζηυ, ΢οβηζκδζζαηυ, Κζκδηζηυ, Έκζηζηημ ηθέαμοκ ηδκ ζελμοαθζηή εκένβεζα ηυηε
οπάνπεζ ζελμοαθζηή ηαηάπνδζδ.
Σμ πζμ ζμαανυ απυ υθα αοηά είκαζ υηζ ημ ηέκηνμ ημο ζελ πνέπεζ ιε ηδκ ζεζνά ημο κα ηθέαεζ εκένβεζα απυ
ηα άθθα ηέκηνα ιε ημκ ζημπυ κα ιπμνεί κα δμοθεφεζ. ΋θα αοηά είκαζ ζελμοαθζηή ηαηάπνδζδ.
΋ηακ ημ ζελ δμοθεφεζ ιε ημ δζηυ ημο οδνμβυκμ Si12 ηυηε ιπμνεί κα ιεηααάθθεζ βζα κα ηαηαζηεοάζεζ ηα
Ώκχηενα Τπανλζαηά ΢χιαηα ημο Βίκαζ.

36
Αοζηοπχξ μζ άκενςπμζ ηαηαπνχκηαζ ηδκ ζελμοαθζηή Βκένβεζα. ΢ημοξ ακενχπμοξ ανέζεζ δ αηαλία ηαζ ημ
κα ηαημλμδεφμοκ ημ οδνμβυκμ Si12.
Βίκαζ εφημθμ κα ακαηαθφρμοιε ηδκ ζελμοαθζηή ηαηάπνδζδ ζημοξ ακενχπμοξ. ΋ηακ οπάνπεζ ζελμοαθζηή
ηαηάπνδζδ ημ δζακμδηζηυ, δ ζοβηίκδζδ, δ ηίκδζδ ηαζ ημ έκζηζηημ έπμοκ ηάπμζα εζδζηή «βεφζδ», ηάπμζα απυπνςζδ
πμο δεκ ιπενδεφεηαζ, ηάπμζμ πάεμξ, ηάπμζα ζθμδνυηδηα πμο δεκ αθήκεζ ηαιία αιθζαμθία.
΋θα αοηά ιπμνμφιε κα ηα δμφιε ζηα δζακμδηζηά ζπέδζα ηςκ ηονίςκ ημο πμθέιμο, ζηζξ ηαονμιαπίεξ ημο
ΜΏΝΟLΒΣΈ, ζηζξ παεζαζιέκεξ πνμζπάεεζεξ ηςκ πμδμζθαζνζζηχκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ιζαξ Οθοιπζάδαξ, ζηα αίαζα
ηαζ παεζαζιέκα έκζηζηηα ηςκ ακενχπςκ.
΋πμο οπάνπεζ ηαηάπνδζδ ημο δζααμθζημφ δζακμδηζημφ, αίαζεξ ζοβηζκήζεζξ, παεζαζιέκεξ ηζκήζεζξ,
παεζαζιέκμζ αβχκεξ αοημηζκήηςκ, αθυβςκ, πμδδθάηςκ, Οθοιπζαημί Ώβχκεξ ηθπ ή επίζδξ ηηδκχδδ έκζηζηηα ζε
δνάζδ, είλαη θαλεξό όηη ηόηε ππάξρεη ζεμνπαιηθή θαηάρξεζε.
Σμ πζμ ζμαανυ απυ υθδ αοηήκ ηδκ ηαηάπνδζδ είκαζ υηζ ημ ηέκηνμ ημο ζελ ανίζηεηαζ ζηδκ ακάβηδ κα
δμοθεφεζ ιε οδνμβυκα πζμ αανζά, πμο ακηζζημζπμφκ ζηα άθθα ηέκηνα.
΋ηακ ημ ζελ ακαβηάγεηαζ κα δμοθεφεζ ιε οδνμβυκα ζακ ημ 48, ζακ ημ 24 ηθπ, ηυηε είκαζ αδφκαημκ κα
ηαηαζηεοάζεζ ηα Ώκχηενα Τπανλζαηά ΢χιαηα ημο Βίκαζ.
Βηείκμζ πμο απμθαιαάκμοκ ιε ηζξ πμνκμβναθζηέξ ηαζκίεξ, πμνκμβναθζηά αζαθία ηαζ πμνκμβναθζηέξ
γςβναθζέξ, πνδζζιμπμζμφκ ηδκ ζελμοαθζηή εκένβεζα ζημ δζακμδηζηυ ηέκηνμ ηαζ είκαζ θακενυ υηζ ιέκμοκ ιε ηδκ
ηάζδ κα ζηακμπμζδεμφκ ιυκμ ιε ηδκ ζελμοαθζηή θακηαζία ηαζ ανβά δ βνήβμνα απμηημφκ ακζηακυηδηα
ροπμζελμοαθζημφ ηφπμο, εηείκςκ πμο υηακ αθδεζκά πάκε κα εηηεθέζμοκ ηδκ ζελμοαθζηή πνάλδ απμηοβπάκμοκ
αλζμενήκδηα.
΋ηακ ημ ζοβηζκδζζαηυ ηέκηνμ ηθέαεζ, ηδκ ζελμοαθζηή εκένβεζα ηυηε έπμοιε ημοξ ακυδημοξ
ζοκαζζεδιαηζζιμφξ, ηζξ γήθεζεξ, ηδκ ζηθδνυηδηα ηθπ.
΋ηακ ημ ηέκηνμ ηδξ ηίκδζδξ δμοθεφεζ, ιε ημ οδνμβυκμ Si12 ηθειιέκμ ζημ ζελ, ηυηε ειθακίγμκηαζ, ζε
ηαηαπναζηέξ ημο ηέκηνμο ηδξ ηίκδζδξ, μζ πμδμζθαζνζζηέξ, μζ αηνμαάηεξ ημο ηζίνημο, μζ πμδδθάηεξ ιεβάθςκ
απμζηάζεςκ ηθπ.
΋ηακ ημ έκζηζηημ ηέκηνμ ηθέαεζ ηδκ ζελμοαθζηή εκένβεζα, οπάνπεζ ηυηε ηαηαζπαηάθδζδ ιέζς
εκζηζηηςδχκ, παεζαζιέκςκ αίαζςκ πνάλεςκ.
Δ ζελμοαθζηή ηαηάπνδζδ ηεθεζχκεζ αθδεζκά υηακ εβηαηαζηήζμοιε ιέζα ζε ιαξ ημοξ ίδζμοξ έκα Κέκηνμ
Αζανημφξ ΐανφηδηαξ.
Ήδδ ημ έπμοιε πεζ ηαζ ημ επακαθαιαάκμοιε υηζ ημ Ββχ είκαζ θεβεχκα δζααυθςκ. Σμ Ββχ οπάνπεζ ζε
πμθθαπθή ιμνθή. Οζ πέκηε ηφθζκδνμζ ηδξ ακενχπζκδξ ιδπακήξ δίκμοκ ηαηαβςβή ηαζ δφκαιδ ζηζξ θεβεχκεξ ιζηνχκ
Ββχ πμο ζοκμθζηά απμηεθμφκ αοηυ πμο μκμιάγεηαζ Ββχ, Ββχ μ ΕΑΕΟ΢.
Σμ πμθθαπθυ Ββχ λμδεφεζ αδέλζα ηδκ Οοζία, πμο έπμοιε ιέζα ιαξ βζα κα ηαηαζηεοάγμοιε Φοπή.
΋ηακ δζαθφζμοιε ημ πμθθαπθυ Ββχ, ηεθεζχκεζ μ Ξμδεοηήξ ηαζ ηυηε δ Οοζία ζοζζςνεφεηαζ ιέζα ζε ιαξ
ημοξ ίδζμοξ ιεηαηνεπυιεκδ ζε έκα Κέκηνμ Αζανημφξ ΐανφηδηαξ.
΋ηακ εβηαηαζηήζμοιε ιέζα ζε ιαξ ημοξ ίδζμοξ έκα Κέκηνμ Αζανημφξ ΐανφηδηαξ, ηυηε ημ ζελ δμοθεφεζ ιε
ηδκ δζηή ημο εκένβεζα, ιε ημ δζηυ ημο οδνμβυκμ, ημ οδνμβυκμ Si 12.
Ο Γκςζηζηυξ εζςηενζζιυξ δζδάζηεζ υηζ υηακ ημ ζελ δμοθεφεζ ιε ηδκ δζηή ημο εκένβεζα, ιε ημ δζηυ ημο
οδνμβυκμ, ζηαιαηάεζ ηδκ ζελμοαθζηή ηαηάπνδζδ δζυηζ ηυηε ηάεε ηέκηνμ δμοθεφεζ ιε ηδκ εκένβεζα πμο ημο
ακηζζημζπεί, ιε ημ οδνμβυκμ πμο ημο ακηζζημζπεί ηαζ υπζ ιε ημ οδνμβυκμ Si12 πμο έπεζ ηθέρεζ απυ ημ ζελ.
Βίκαζ ακαβηαίμ κα δζαθφζμοιε ημ Ββχ εάκ εέθμοιε κα ηεθείςζεξ δ ζελμοαθζηή ηαηάπνδζδ. Πμθθμί
ιοδιέκμζ ζημ πανεθευκ δζέθοζακ έκα ιένμξ ημο Ββχ ηαζ πάνζξ ζε αοηυ ηαηαζηεφαζακ ηα Ώκχηενα Τπανλζαηά
΢χιαηα ημο Βίκαζ. Αοζηοπχξ πμθφ βνήβμνα λέπαζακ ηδκ ακάβηδ κα ηαηαζηνέθμοκ μθμηθδνςηζηά ημ Ββχ, ιε
νζγζηυ ηνυπμ.
Σμ απμηέθεζια ηέημζαξ θήεδξ ήηακ δ θαηλνύξγηα ηζρπξνπνίεζε ημο πμθθαπθμφ Ββχ.
Σέημζμο είδμοξ ιοδιέκμζ ιεηαηνάπδηακ ζε Υακαζιμοζζάκμοξ ιε δζπθυ ηέκηνμ αανφηδημξ.
Ώοηυ ημ είδμξ αηυιςκ ζημοξ εζςηενζημφξ ηυζιμοξ έπμοκ δζπθή πνμζςπζηυηδηα, ιζα άζπνδ ηαζ ιζα ιαφνδ.
Πανάδεζβια μ Ώκηναιεθέη. ΋ηακ επζηαθμφιεεα αοηυκ ημκ ιάβμ ζημκ ιμνζαηυ ηυζιμ ιπμνεί κα έθεεζ ζε ιαξ έκαξ
ιεβάθμξ ιφζηδξ ηδξ Λεοηήξ Ώδεθθυηδηαξ ή επίζδξ έκαξ ιεβάθμξ ιφζηδξ ηδξ Μαφνδξ Ώδεθθυηδηαξ. Βίκαζ δφμ
ιφζηεξ ηαζ υιςξ είκαζ ημ ίδζμ άημιμ.

37
Ο Ώκηναιεθέη είκαζ έκαξ Υακαζιμοζζάκμξ ιε δζπθυ ηέκηνμ αανφηδηαξ. Βίκαζ ηαοηυπνμκα ηαζ Λεοηυξ ηαζ
Μαφνμξ Μάβμξ.
΋πμζμξ αθδεζκά δεκ εέθεζ κα έπεζ ηδκ ηνμιαηηζηή ηφπδ ημο Ώκηναιεθέη εα πνέπεζ κα δμοθεφεζ εκηαηζηά ιε
ημοξ ηνεζξ ααζζημφξ πανάβμκηεξ ηδξ Βπακάζηαζδξ ηδξ ΢οκείδδζδξ .
΋πμζμξ εέθεζ κα απεθεοεενςεεί απυ ημοξ 48 κυιμοξ εα πνέπεζ κα ηεθεζχζεζ ιε ηδκ ζελμοαθζηή ηαηάπνδζδ.
΋πμζμξ εέθεζ κα ηεθεζχζεζ ιε ηδκ ζελμοαθζηή ηαηάπνδζδ εα πνέπεζ κα ελαθείθεζ ημ Ββχ, κα ημ εθαηηχζεζ
ζε ζηυκδ.
Βίκαζ επείβμκ κα εβηαηαζηήζμοιε ιία πθήνδ ζζμννμπία ηαζ ηςκ πέκηε ηέκηνςκ ηδξ ιδπακήξ ηαζ αοηυ είκαζ
δοκαηυκ ιυκμ δζαθφμκηαξ ημ Ββχ.
Να είζηε άγηνη, γηα λα ιάβεηε ην κπζηήξην ηνπ θσηόο, θαη λα αλπςσζείηε ζην βαζίιεην ηνπ θσηόο.
Παξαηηεζείηε από όια, γηα λα γίλεηε άμηνη ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ θσηόο θαη λα αλπςσζείηε ζην βαζίιεην
ηνπ θσηόο. Γηαηί απηνί είλαη νη δξόκνη απηώλ πνπ γίλνληαη άμηνη ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ θσηόο.
Καη όηαλ ζπλαληάο αλζξώπνπο πνπ απνθεύγνπλ απηό πνπ απνηειεί ην θαθό θαη εθαξκόδνπλ απηό πνπ
Δγώ ιέσ, κεηαδώζηε ηνπο ηα Μπζηήξηα ηνπ Φσηόο ρσξίο λα ηνπο απνθξύςεηε ηίπνηα.
Καη αλ ήηαλ ακαξησινί, θαη δηέπξαηηαλ ηα ακαξηήκαηα ή παξαιείςεηο πνπ ζαο έρσ απαξηζκήζεη,
δώζηε θαη ζ’ απηνύο ηα Μπζηήξηα, γηα λα κεηακνξθσζνύλ θαη λα θάλνπλ ηελ πνηλή ηνπο, ρσξίο λα ηνπο
απνθξύςεηε ηίπνηα.
Γηαηί Δγώ ζαο έθεξα ηα κπζηήξηα ζ’ απηόλ ηνλ θόζκν γηα λα ζπγρσξήζσ όζεο ακαξηίεο έγηλαλ από
ηελ αξρή. Καη γη’ απηό ζαο έρσ πεη όηη δελ ήξζα λα θαιέζσ ηνπο δίθαηνπο. Έρσ θέξεη ηα κπζηήξηα γηα λα
ζπγρσξήζσ ηηο ακαξηίεο όισλ, θαη όινη λα νδεγεζνύλ ζην βαζίιεην ηνπ θσηόο. Γηαηί απηά ηα κπζηήξηα
είλαη έλα δώξν ηνπ πξώηνπ κπζηεξίνπ γηα λα ζβήζεη ηηο ακαξηίεο.
Κεθάθαζμ 9
Σμ Ββχ ηαζ ημ Βίκαζ
΋ζμκ αθμνά ηδκ Φοπμθμβία πνέπεζ κα ηάκμοιε ιία δζαθμνμπμίδζδ ακάιεζα ζημ Ββχ ηαζ ζημ Βίκαζ.
Σμ Ββχ δεκ είκαζ ημ Βίκαζ μφηε ημ Βίκαζ είκαζ ημ Ββχ. ΋θμξ μ ηυζιμξ θέεζ «ημ Βίκαζ ιμο», ζηέθηεηαζ ζημ
Βίκαζ ημο, αθθά δεκ λένεζ ηζ πνάβια είκαζ ημ Βίκαζ ηαζ ημ ιπενδεφεζ ιε ημ Ββχ. ΋ηακ ηηοπάιε ιία πυνηα, εάκ
ηάπμζμξ ιαξ νςηάεζ, πμζμξ πηοπάεζ, ειείξ πάκηα απακηάιε θέβμκηαξ Ββχ! ΢ε αοηυ δεκ δζαπνάηημοιε θάεμξ ηαζ δ
απάκηδζδ είκαζ αηνζαήξ, αθθά υηακ θέιε όιν ην Δίλαη κνπ είλαη ιππεκέλν, άξξσζην, άζπκν ηθπ ηυηε, καζ,
δνάιε αδέλζα δζυηζ ημ θηςπυ δζακμδηζηυ γχμ, ημ θακεαζιέκα μκμιαγυιεκμ άκενςπμξ, αηυια δεκ ηαηέπεζ ημ Βίκαζ.
Μυκμ ημ Βίκαζ ιπμνεί κα πνάηηεζ ηαζ μ άκενςπμξ-ιδπακή, ημ θηςπυ δζακμδηζηυ γχμ δεκ είκαζ ζηακυ κα
ηάκεζ ηίπνηε, υθα ημο ζοιααίκμοκ, είκαζ έκα απθυ ιδπακζηυ παζπκίδζ, ηζκμφιεκμ απυ δοκάιεζξ πμο αβκμεί.
Σμ δζακμδηζηυ γχμ έπεζ ηδκ αοηαπάηδ υηζ πνάηηεζ, αθθά ζη’ αθήεεζα ηίπμηα δεκ πνάηηεζ, υθα ζοιααίκμοκ
ιέζς αοημφ.
Βάκ ιαξ πηοπάκε ακηζδνάιε ηαζ πηοπάιε ηαζ ειείξ· εάκ ιαξ ηοκδβάκε βζα ηδκ πθδνςιή ημο εκμζηίμο ημο
ζπζηζμφ, ακηζδνάιε ράπκμκηαξ ιε αβςκία ηα θεθηά· εάκ ηάπμζμξ ιαξ πθδβχκεζ ηδκ αοημαβάπδ, ακηζδνάιε
δζαπνάηημκηαξ ηνέθεξ ηθπ.
Σμ θηςπυ δζακμδηζηυ γχμ είκαζ πάκηα εφια ηςκ ηαηαζηάζεςκ. Αεκ είκαζ ζηακυ κα πνμηαθέζεζ ζοκεζδδηά
ηζξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ υιςξ πζζηεφεζ, θακεαζιέκα, υηζ ηζξ πνμηαθεί.
Πναβιαηζηά ιυκμ ημ Βίκαζ (Ίκηζιμ) ιπμνεί κα ηαεμνίγεζ ζοκεζδδηά ηζξ ηαηαζηάζεζξ, αθθά, δοζηοπχξ, ημ
δζακμδηζηυ γχμ, ημ θακεαζιέκα μκμιαγυιεκμ άκενςπμξ, αηυια δεκ ηαηέπεζ ημ Βίκαζ (Ίκηζιμ).
Πμθθμί ιαεδηέξ ηςκ ρεοδμ-εζςηενζζηζηχκ ηαζ ρεοδμ-απμηνοθζζηζηχκ ζπμθχκ, βειάημζ απυ
ναθζκανζζιέκεξ ιεηαθοζζηέξ θζθμδμλίεξ, δζαπνάηημοκ, πανάθμβα ηαζ αοεαίνεηα, ημ θάεμξ κα δζαζνμφκ ημ
αβαπδιέκμ ημοξ Ββχ ζε δφμ Μζζά.
Σμ πνχημ Μζζυ ημ παναηηδνίγμοκ ζακ Ώκχηενμ Ββχ ηαζ ημ δεφηενμ Μζζυ ημ ημζηάκε πενζθνμκδηζηά
θέβμκηαξ υηζ αοηυ είκαζ ημ ηαηχηενμ Ββχ.
Σμ πζμ πενίενβμ απυ υθα αοηά, ημ πζμ ηςιζηυ ηαζ ηαοηυπνμκα ημ πζμ ηναβζηυ είκαζ κα δεζ ηακείξ αοηυ ημ
δοζηοπζζιέκμ ηαηχηενμ Ββχ κα ιάπεηαζ απεθπζζιέκα βζα κα ελεθίζζεηαζ ακμδζηά ηαζ κα ηεθεζμπμζδεεί βζα κα
πεηφπεζ ηάπμζα ιένα ηδκ ηυζμ επζεοιδηή έκςζδ ιε ημ Ώκχηενμ Ββχ.

38
Βίκαζ βεθμίμ μ θηςπυξ κμοξ ημο δζακμδηζημφ γχμο κα ηαηαζηεοάγεζ ημ Ώκχηενμ Ββχ ηαζ κα ημο δίκεζ
εεσηέξ ζδζυηδηεξ, αοεαίνεηεξ ελμοζίεξ βζα κα εθέβπεζ ημκ κμο ηαζ ηδκ ηανδζά.
Σμ ίδζμ Ββχ δζαζνμφιεκμ ζε δφμ. Σμ ίδζμ Ββχ εέθμκηαξ κα ακαιζπεεί αθμφ έπεζ δζαζνεεεί ζε δφμ. Σμ ίδζμ
Ββχ πςνζγυιεκμ ηαζ εέθμκηαξ κα εκςεεί λακά.
Οζ θζθμδμλίεξ ημο Ββχ δεκ έπμοκ υνζα, εέθεζ ηαζ επζεοιεί κα ηάκεζ ημκ Αάζηαθμ, ημκ Νηέαα, ημκ Θευ ηθπ.
Σμ Ββχ δζαζνείηαζ ζε δφμ βζα κα λακαεκςεεί ηαζ κα βίκεζ ΒΝΏ. Έηζζ ημ Ββχ πζζηεφεζ θακεαζιέκα υηζ
ιπμνεί κα ζηακμπμζήζεζ ηζξ οπεν-εεσηέξ θζθμδμλίεξ ημο.
΋θεξ αοηέξ μζ πακμονβίεξ ημο Ββχ είκαζ θεπηέξ απάηεξ ημο κμο, αθαηείεξ πςνίξ ηαιζά αλία.
Ο κμοξ ηαηαζηεοάγεζ ημ ΚΧΜΕΚΟ Ώκχηενμ Ββχ βζα ημ βμφζημ ημο, ημ κηφκεζ ζακ Mahatma, ημο αάγεζ
έκα δπδνυ υκμια ηαζ ιεηά αοημ-ιεβεκεφκεηαζ πέθημκηαξ ζηδκ ιεβαθμιακία.
Γκςνίζαιε ηδκ πενίπηςζδ εκυξ ιεβαθμιακμφξ πμο άθδζε κα ιεβαθχζμοκ ηα βέκζα ηαζ ηα ιαθθζά ημο,
κηφεδηε ιε ημκ πζηχκα ημο Εδζμφ Υνζζημφ ηαζ είπε ζε υθμ ημκ ηυζιμ υηζ αοηυξ δεκ ήηακε ηίπμηα θζβυηενμ απυ ηδκ
ιεηεκζάνηςζδ ημο Εδζμφ Υνζζημφ. Φοζζηά ήηακ πμθθμί μζ αθάηεξ πμο υπζ ιυκμ ημκ θάηνεοακ αθθά ηαζ αηυια
ελαημθμοεμφκ κα ημκ θαηνεφμοκ.
Ο κμοξ ιε ημ ηαηυ βμφζημ ημο κα δδιζμονβήζεζ ημ Ώκχηενμ Ββχ ζακ έκα οπεν-εεσηυ ηαζ λεπςνζζηυ υκ,
ζοκδείγεζ κα παναπμζεί ηδκ πναβιαηζηυηδηα οπμεέημκηαξ θακεαζιέκα υηζ αοηυ ημ υκ είκαζ ημ Βίκαζ, ημ Ίκηζιμ, ημ
Πναβιαηζηυ.
Ο κμοξ εέθεζ, αοεαίνεηα, αοηυ ημ Ώκχηενμ Ββχ ημ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ημκ ίδζμ κα είκαζ ημ Βίκαζ, ημ
Ίκηζιμ, ηαζ ημο απμδίδεζ αθαηςδχξ πνάβιαηα πμο είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ ημκ ίδζμ, πνάβιαηα πμο δεκ έπμοκ
ηίπμηα κα ηάκμοκ ιε ημ Βίκαζ.
Ώοηέξ μζ αθαηείεξ ημο κμο ιμζάγμοκ ιε ηδκ πθαζημβνάθδζδ κμιζζιάηςκ. Ο κμοξ πθαζημβναθεί έκα
ρεφηζημ Βίκαζ, αοηυ ημ ρεφηζημ πανημκυιζζια είκαζ ημ ακχηενμ Ββχ.
Οζ ιεβαθμιακείξ έπμοκ ιζα ηνμιενή ηαζ ηνμιαηηζηή αοημ-αβάπδ, γμοκ πμθφ ημθθδιέκμζ ζημκ ίδζμ ημκ
εαοηυ ημοξ, θαηνεφμοκ ημ ρεφηζημ πανημκυιζζιά ημοξ, ημ ηυζμ ηαηανζζιέκμ Ώκχηενμ Ββχ ημοξ.
Κάεε ιεβαθμιακήξ είκαζ έκαξ βεθμίμξ ροπμπαεήξ. Κάεε ιεβαθμιακήξ αοημ-εηηζιάηαζ οπεναμθζηά ηαζ
αοημεεςνείηαζ ζακ εευξ, πμο μζ άκενςπμζ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα θαηνεφμοκ.
Αεκ πέθημοκ ζηδκ ιεβαθμιακία υθμζ υζμζ ηαηαζηεοάγμοκ έκα Ώκχηενμ Ββχ, αθεμκμφκ μζ θακαηζημί πμο
δεκ είκαζ ιεβαθμιακείξ ηαζ πμεμφκ ιυκμ κα ελεθίζζμκηαζ ακμδζηά βζα κα θεάζμοκ ζηδκ έκςζδ ιε ημ ακχηενμ
Ββχ.
Ώοημί μζ θακαηζημί δεκ ηνχκε μφηε έκα ημιιάηζ, ηνέαξ μφηε πίκμοκ έκα πμηήνζ ηναζί ηαζ ηνζηζηάνμοκ
ηνμιενά μπμίμκ ηνχεζ έκα ημιιαηάηζ ηνέαξ ή έπεζ ζημ πένζ, ημο ιία ημφπα ηναζί έημζιμξ βζα κα ηάκεζ ηδκ
πνυπμζδ.
Ώοημί μζ θακαηζημί είκαζ ακοπυθμνμζ. ΢οκήεςξ είκαζ πμνημθάβμζ εηαηυ ηα εηαηυ. Νμιίγμοκ ημκ εαοηυ ημοξ
πμθφ ΏΓΕΟ, αθθά ζημ ζπίηζ ημοξ είκαζ άζπθαπκμζ ιε ηδκ βοκαίηα ημοξ, ιε ηα παζδζά ημοξ, ιε ηδκ μζημβέκεζά ημοξ,
ηθπ.
΢’ αοημφξ ημοξ ακενχπμοξ ανέζεζ κα πμνκεφμκηαζ, κα ιμζπεφμοκ, κα επζεοιμφκ, κα θζθμδμλμφκ, αθθά
αοημφ πζζηεφμοκ ημοξ εαοημφξ ημοξ πμθφ άβζμοξ.
Ο κμοξ πνδζζιεφεζ ιυκμ ζακ ειπυδζμ ζημ Βίκαζ, ζημ Ίκηζιμ, ηίπμηα δεκ λένεζ βζα ημ Πναβιαηζηυ. Βάκ δ
ζηέρδ βκχνζγε ημ Πναβιαηζηυ, ημ Ίκηζιμ, ημ Βίκαζ ηυηε υθμο μζ άκενςπμζ εα είπακ ηαηακυδζδ.
Μυκμ ιέζς ημο ααεέςξ δζαθμβζζιμφ ιπμνμφιε κα πεζναιαηζζεμφιε ημ Βίκαζ, ημ Ίκηζιμ.
Δ ειπεζνία ημο Βίκαζ, ημο Ίκηζιμ ιαξ ιεηαηνέπεζ νζγζηά. Οζ ιεβαθμιακείξ ζοκδείγμοκ κα πθαζημβναθμφκ
αοηήκ ηδκ ειπεζνία ιε οπμζοκείδδηεξ δζακμδηζηέξ αοημπνμαμθέξ, ηαζ ιεηά ηνέπμοκ κα ηα δζδβδεμφκ ζ’ υθμκ ημκ
ηυζιμ.
Οζ ιεβαθμιακείξ ζοκδείγμοκ κα είκαζ εφιαηα ηςκ αοηαπαηχκ ημοξ ηαζ πζζηεφμκηαξ ημοξ εαοημφξ ημοξ
εεμφξ πμεμφκ κα ημοξ θαηνεφεζ υθμξ μ ηυζιμξ.
Βίκαζ εκηεθχξ αδφκαημ κα πεζναιαηζζεμφιε ημ Βίκαζ, ημ Ίκηζιμ, ημ Πναβιαηζηυ, πςνίξ κα έπμοιε θεάζεζ
κα είιαζηε αθδεζκμί ηεπκζημί ηαζ επζζηδιμκζημί Αάζηαθμζ αοηήξ ηδξ ιοζηδνζχδμοξ επζζηήιδξ ηδξ μκμιαγυιεκδξ
δζαθμβζζιυξ.
Βίκαζ εκηεθχξ αδφκαημ κα πεζναιαηζζεμφιε ημ Βίκαζ, ημ Ίκηζιμ, ημ Πναβιαηζηυ πςνίξ κα έπμοιε θεάζεζ ζε
ιία αθδεζκή Μαεζηνία, ζε αοηυ ημ ηδξ δνειίαξ ηαζ ζζςπήξ ημο κμο.

39
΋ιςξ δεκ πνέπεζ κα αοηαπαηχιαζηε ηαζ κα «ιπενδεφμοιε ηδκ βάηα ιε ημκ θαβυ». Σμ Ββχ επίζδξ
θζθμδμλεί ηαζ επζεοιεί άπθδζηα αοηέξ ηζξ ζζςπέξ ηαζ ιέπνζ πμο ηζξ ηαηαζηεοάγεζ ηεπκδηά.
Καηά ηδκ δζάνηεζα ημο ααεέμξ δζαθμβζζιμφ πνεζαγυιαζηε ηδκ δνειία ηαζ ηδκ μθμηθδνςηζηή ζζςπή ημο
κμο, αθθά δεκ πνεζαγυιαζηε αοηήκ ηδκ ρεφηζηδ δνειία ηαζ ζζςπή ηδκ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ ημ Ββχ. Ώξ ιδκ
λεπκμφιε υηζ μ Αζάαμθμξ ηάκμκηαξ ηδκ θεζημονβία ιπμνεί ηαζ ημνμσδεφεζ ημοξ πζμ πμκδνμφξ ακενχπμοξ.
Βίκαζ θμβζηυ κα πμφιε υηζ ακ εέθμοιε κα ζςπαίκμοιε ημκ κμο δζα ηδξ αίαξ, ιε ημ γυνζ ηαζ εάκ εέθμοιε κα
ημκ ηαεδζοπάγμοιε ααζακίγμκηαξ ημκ ηαζ πνμζδέκμκηαξ ημκ, ηζκμφιεκμζ απυ ηδκ απθδζηία ημο κα
πεζναιαηζζεμφιε ημ Βίκαζ, ημ Ίκηζιμ, εα πεηφπμοιε ιυκμ ηεπκδηέξ ζζςπέξ ηαζ αοεαίνεηεξ δνειίεξ πνμηαθμφιεκεξ
απυ ημ Ββχ.
΋πμζμξ αθδεζκά εέθεζ ιζα κυιζιδ ηαζ υπζ ιζα ρεφηζηδ ζζςπή, ιία αθδεζκή δνειία ηαζ υπζ ιζα ρεφηζηδ
δνειία, ημ ηαθθίηενμ πμο έπεζ κα ηάκεζ είκαζ κα είκαζ αηέναζμξ, κα ιδκ δζαπνάηηεζ ημ θάεμξ κα δζαζνεί ημκ εαοηυ
ημο ζε Τπμηείιεκμ ηαζ Ώκηζηείιεκμ, ΢ηεπηυιεκμ ηαζ ΢ηέρδ, Ββχ ηαζ υπζ Ββχ, Βθεβηηή ηαζ Βθεβπυιεκμ, Ώκχηενμ
Ββχ ηαζ Καηχηενμ Ββχ, Ββχ ηαζ δ ΢ηέρδ ιμο ηθπ.
Σμ κα λένμοιε κα δζαθμβζζεμφιε, είκαζ ημ κα είιαζηε αθδεζκά ζημκ δνυιμ ηδξ Βζςηενζηήξ Φχηζζδξ. Ώκ
εέθμοιε κα ιάεμοιε κα δζαθμβζγυιαζηε πνέπεζ κα ηαηαθάαμοιε υηζ δεκ οπάνπεζ ηαιζά δζαθμνά ακάιεζα ζημ Ββχ
ηαζ ηδκ ΢ηέρδ ΜΟΤ, δδθαδή ακάιεζα ζημκ ΢ηεπηυιεκμ ηαζ ηδκ ΢ηέρδ.
Ο ακενχπζκμξ κμοξ δεκ είκαζ μ εβηέθαθμξ, μ εβηέθαθμξ είκαζ θηζαβιέκμξ βζα κα επελενβάγεηαζ ηδκ ζηέρδ
αθθά δεκ είκαζ δ ζηέρδ. Ο κμοξ είκαζ εκενβεζαηυξ ηαζ θεπηυξ άθθα ειείξ δζαπνάηημοιε ημ θάεμξ κα αοημδζαζνμφιαζηε ζε πζθζάδεξ ιζηνά δζακμδηζηά απμζπάζιαηα, πμο ζημ ζφκμθυ ημοξ ζοκεέημοκ αοηυ πμο είκαζ δ
Λεβεχκα ημο Πμθθαπθμφ Ββχ.
΋ηακ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο δζαθμβζζιμφ πνμζπαεμφιε κα εκχζμοιε υθα αοηά ηα δζακμδηζηά
απμζπάζιαηα, ιε ημκ οβζή ζημπυ κα είιαζηε αηέναζμζ, ηυηε υθα αοηά ηα απμζπάζιαηα δδιζμονβμφκ άθθμ ιεβάθμ
Ώπυζπαζια ιε ημ μπμίμ πνέπεζ κα ιαπυιαζηε ηαζ ηυηε βίκεηαζ αδφκαηδ δ δνειία ηαζ δ ζζςπή ημο κμο.
Καηά ηδκ δζάνηεζα ημο δζαθμβζζιμφ δεκ πνέπεζ κα δζαζνμφιαζηε ζε Ώκχηενμ Ββχ ηαζ Καηχηενμ Ββχ, Ββχ
ηαζ μζ ζηέρεζξ ιμο, μ κμοξ ιμο ηαζ Ββχ, δζυηζ μ κμοξ ηαζ ημ Ββχ, μζ ζηέρεζξ ιμο ηαζ Ββχ, είκαζ υθα ΒΝΏ, ημ Ββχ,
ημ Πμθθαπθυ Ββχ, ημ Ββχ μ ίδζμξ ηθπ.
΋ηακ αθδεζκά ηαηαθαααίκμοιε υηζ αοηυ ημ Ώκχηενμ Ββχ ηαζ ημ Καηχηενμ Ββχ, υπςξ ηαζ μζ ζηέρεζξ ιμο
ηαζ Ββχ ηθπ, είκαζ, υθα ημ Ββχ, ημ Ββχ μ ίδζμξ, είκαζ θακενυ υηζ ιε ηδκ ααεζά ηαηακυδζδ απεθεοεενςκυιαζηε
απυ ηδκ δζαδζηή ζηέρδ ηαζ μ κμοξ ιέκεζ ηυηε αθδεζκά ήνειμξ ηαζ ζε ααεζά ζζςπή.
Μυκμκ υηακ μ κμοξ είκαζ, πναβιαηζηά ήνειμξ, ιυκμ υηακ μ κμοξ είκαζ ζε αθδεζκή ζζςπή, ιπμνμφιε κα
πεζναιαηζζεμφιε αοηυ πμο είκαζ δ Πναβιαηζηυηδηα, αοηυ πμο είκαζ ημ αοεεκηζηυ Βίκαζ, ημ Ίκηζιμ.
΋ζμ μ Νμοξ ανίζηεηαζ ιπμηζθζανζζιέκμξ ζηδκ «δοαδζηυηδηα» είκαζ εκηεθχξ αδφκαημ κα είιαζηε αθέξαηνη.
Δ Οοζία ημο κμο (ημ Μπμοδάηα) είκαζ αλζμθμβυηαηδ αθθά δοζηοπχξ ανίζηεηαζ ιπμηζθζανζζιέκδ ζηδκ πάθδ
ηςκ ακηζεέηςκ. ΋ηακ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο δζαθμβζζιμφ δ Οοζία ημο κμο θεφβεζ, απυ ηδκ ιπμοηάθα ηςκ
ακηζεέηςκ, ιπμνμφιε κα πεζναιαηζζεμφιε ημ Πναβιαηζηυ, ημ Βίκαζ, ημ Ίκηζιμ.
Τπάνπεζ δοαδζηυηδηα υηακ Ββχ πνμζπαεχ κα ιαγεφς ιυκμ ζε έκα υθα ηα απμζπάζιαηα ημο κμο ιμο.
Τπάνπεζ δοαδζηυηδηα υηακ μ κμοξ ιμο είκαζ ζηθάαμξ ημο Καθμφ ηαζ ημο Καημφ, ημο ηνφμο ηαζ ηδξ γέζηδξ,
ημο ιεβάθμο ηαζ ημο ιζηνμφ, ημο εοπάνζζημο ηαζ ημο δοζάνεζημο, ημο ΝΏΕ ηαζ ημο ΟΥΕ ηθπ.
Τπάνπεζ δοαδζηυηδηα υηακ δζαζνμφιαζηε ζε Ώκχηενμ Ββχ ηαζ Καηχηενμ Ββχ ηαζ πμεμφιε κα ιαξ εθέβπεζ
ημ Ώκχηενμ Ββχ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο δζαθμβζζιμφ.
΋πμζμξ έπεζ πεζναιαηζζεεί ιζα θμνά ημ Βίκαζ, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο δζαθμβζζιμφ εεναπεφεηαζ βζα πάκηα
απυ ημκ ηίκδοκμ κα πέθηεζ ζηδκ ιεβαθμιακία.
Σμ Βίκαζ, ημ Ίκηζιμ, ημ Πναβιαηζηυ είκαζ εκηεθχξ δζαθμνεηζηυ απυ αοηυ πμο μζ ρεοδμ-εζςηενζζηέξ ηαζ
ρεοδμ-απμηνοθζζηέξ μκμιάγμοκ Ώκχηενμ Ββχ ή ΘεΎηυ Ββχ.
Δ ειπεζνία ημο Πναβιαηζημφ είκαζ εκηεθχξ δζαθμνεηζηή, δζαηνζηζηή απυ υθα εηείκα πμο μ κμοξ έπεζ
πεζναιαηζζεεί ηάπμηε.
Δ ειπεζνία ημο Πναβιαηζημφ δελ κπνξεί λα κεηαδνζεί ζε θαλέλαλ δζυηζ δεκ ιμζάγεζ ιε ηίπμηα απυ υζα μ
κμοξ έπεζ πεζναιαηζζεεί πνζκ.

40
΋ηακ έκαξ έπεζ πεζναιαηζζεεί ημ Πναβιαηζηυ, ηαηαθαααίκεζ ηυηε πμθφ ααεζά ηδκ ηαηαζηνεπηζηή
ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ ηαζ πμεεί ιυκμ κα βκςνίζεζ ημκ ίδζμ ημκ εαοηυ ημο, πςνίξ κα εέθεζ κα είκαζ
ηίπμηα πενζζζυηενμ απυ αοηυ πμο είκαζ.
΢ήιενα ημ θηςπυ δζακμδηζηυ γχμ, ημ θακεαζιέκα μκμιαγυιεκμ άκενςπμξ, έπεζ ιέζα ημο ιυκμ έκα
πνήζζιμ ζημζπείμ. Ώοηυ ημ ζημζπείμ είκαζ ημ Μπμοδάηα, δ Οοζία ημο κμο ιε ηδκ μπμία ιπμνμφιε κα
πεζναιαηζζεμφιε ημ Βίκαζ: ημ Ίκηζιμ, ημ Πναβιαηζηυ.
Ώοηυ ημ αλζυθμβμ ζημζπείμ είκαζ ιέζα ζηδκ ιπμοηάθα ημο Γςζημφ Αζακμδηζημφ. ΋ηακ ζηδκ δζάνηεζα ημο
ααεφ εζςηενζημφ δζαθμβζζιμφ, μ Νμοξ ιείκεζ εκηεθχξ ήνειμξ ηαζ ζε απυθοηδ ζζςπή απυ ιέζα ηαζ απυ έλς (υπζ
ιυκμ ζημ επζθακεζαηυ επίπεδμ, αθθά επίζδξ ζε υθμοξ ημοξ οπμηεζιεκζημφξ δζαδνυιμοξ, πενζμπέξ, επίπεδα ηαζ
ιένδ), ηυηε δ Οοζία, ημ αλζυθμβμ ζημζπείμ, θεφβεζ απυ ηδκ ιπμοηάθα ηαζ εκχκεηαζ ιε ημ Βίκαζ, ιε ημ Ίκηζιμ βζα κα
πεζναιαηζζεεί ημ Πναβιαηζηυ.
Κεθάθαζμ 10
Δ Ώθήεεζα
Πμθθμί άκενςπμζ πζζηεφμοκ ζημκ Θευ ηαζ πμθθμί είκαζ άεεμζ, δεκ πζζηεφμοκ ζημκ Θευ. Τπάνπμοκ επίζδξ
πμθθά άημια πμο μφηε πζζηεφμοκ μφηε δεκ πζζηεφμοκ. Ώοημί μζ ηεθεοηαίμζ πνμζπαεμφκ κα ζοιπενζθενεμφκ ηαθά
ζηδκ γςή ημοξ ιήπςξ ηαζ οπάνπεζ Θευξ.
Βιείξ θέιε πςξ δ πζζηή ζημκ Θευ δεκ ζδιαίκεζ υηζ έπμοιε πεζναιαηζζεεί αοηυ πμο είκαζ δ Ώθήεεζα, αοηυ
πμο θέβεηαζ Θευξ.
Βιείξ θέιε υηζ ημ κα ανκδεμφιε ημκ Θευ, δεκ ζδιαίκεζ υηζ έπμοιε πεζναιαηζζεεί αοηυ πμο είκαζ δ Ώθήεεζα,
αοηυ πμο θέβεηαζ Θευξ.
Βιείξ θέιε πςξ ημ κα αιθζαάθμοιε βζα ηδκ φπανλδ ημο Θεμφ δεκ ζδιαίκεζ υηζ έπμοιε πεζναιαηζζεεί ηδκ
Ώθήεεζα.
Υνεζάγεηαζ κα πεζναιαηζζημφιε αοηυ πμο ιπμνεί κα ιαξ ιεηαηνέπεζ νζγζηά, αοηυ πμο πμθθμί μκμιάγμοκ
Θευξ, Ώθθάπ, Σαμ, Γεκ, Μπναπάηιακ, ΕΝΡΕ ηθπ.
Ο κμοξ ημο πζζημφ ανίζηεηαζ ιπμηζθζανζζιέκμξ ζηδκ πίζηδ ηαζ αοηή δεκ είκαζ δ ειπεζνία αοημφ πμο είκαζ δ
Ώθήεεζα, μ Θευξ, μ Ώθθάπ ή υπςξ ηαζ ακ εέθμοιε κα ημ μκμιάζμοιε.
Ο κμοξ ημο άεεμο ανίζηεηαζ ιπμηζθζανζζιέκμξ ζηδκ απζζηία ηαζ αοηή επίζδξ δεκ είκαζ δ ειπεζνία αοημφ
πμο είκαζ δ Ώθήεεζα, μ Θευξ, μ Μπναπάηιακ ηθπ.
Ο κμοξ εηείκμο πμο αιθζαάθθεζ βζα ηδκ φπανλδ ημο Θεμφ ανίζηεηαζ ιπμηζθζανζζιέκμξ ζημκ ζηεπηζηζζιυ
ηαζ αοηυ δεκ είκαζ δ Ώθήεεζα.
Ώοηυ πμο Βίκαζ, εηείκμ πμο είκαζ δ Ώθήεεζα, μ Θευ, μ Ώθθάπ, ή ηαζ υπςξ ηαζ ακ εα εέθαιε κα μκμιάζμοιε
Ώοηυ πμο δεκ έπεζ υκμια, είκαζ εκηεθχξ δζαθμνεηζηυ απυ ηδκ πίζηδ, ηδκ άνκδζδ ηαζ ημκ ζηεπηζηζζιυ.
Βκχ μ κμοξ ανίζηεηαζ ιπμηζθζανζζιέκμξ ζε μπμζμκδήπμηε απυ αοημφξ ημοξ ηνεζξ πανάβμκηεξ ηδξ άβκμζαξ,
δεκ ιπμνεί κα πεζναιαηζζεεί αοηυ πμο μζ Κζκέγμζ μκμιάγμοκ ΣΏΟ, αοηυ πμο είκαζ ΘΒΨΚΟ, αοηυ πμο είκαζ δ
Ώθήεεζα, μ Θευξ, μ Ώθθάπ, μ Μπναπάηιακ ηθπ.
΋πμζμξ ηάπμηε πεζναιαηίζηδηε αοηυ πμο δεκ ιπμνεί κα μνζζεεί, δζυηζ ακ μνζζεεί παναιμνθχκεηαζ, αοηυ
πμο ιενζημί μκμιάγμοκ Θευ είκαζ θακενυ πςξ πενκάεζ απυ ιία νζγζηή, ηεθζηή ηαζ μνζζηζηή ιεηααμθή.
΋ηακ μ Πζθάημξ νχηδζε ημκ Εδζμφ ηζ είκαζ δ Ώθήεεζα, μ Εδζμφξ ζχπαζε. ΋ηακ έηακακ ζημκ ΐμφδα ηδκ ζδία
ενχηδζδ, αοηυξ βνφζε ηδκ πθάηδ ηαζ έθοβε.
Δ Ώθήεεζα είκαζ αιεηάδμηδ υπςξ ηαζ αιεηάδμηδ είκαζ δ ορίζηδ έηζηαζδ πμο αζζεακυιαζηε υηακ
αηεκίγμοιε έκα δθζμααζίθεια.
Δ Ώθήεεζα είκαζ γήηδια ιοζηζηζζηζηήξ ειπεζνίαξ ηαζ ιυκμ ιέζς ηδξ έηζηαζδξ ιπμνμφιε κα ηδκ
πεζναιαηζζεμφιε.
΋θμξ μ ηυζιμξ ιπμνεί κα δχζεζ ζημκ εαοηυ ημο ηδκ πμθοηέθεζα κα έπεζ βκχιδ πάκς ζηδκ Ώθήεεζα, αθθά δ
Ώθήεεζα δεκ έπεζ ηίπμηα κα ηάκεζ ιε ηζξ βκχιεξ.
Δ Ώθήεεζα δεκ έπεζ ηίπμηα κα ηάκεζ, ιε ηδκ ζηέρδ, δ Ώθήεεζα είκαζ ηάηζ πμο ιπμνμφιε ιυκμ κα ημ
πεζναιαηζζεμφιε ζε απμοζία ημο Ββχ.
Δ Ώθήεεζα ένπεηαζ, ζε ιαξ ζακ ηθέθηδξ ζηδκ κφπηα ηαζ, υηακ δεκ ηδκ πενζιέκμοιε. Πναβιαηζηά δ Ώθήεεζα
είκαζ ηάηζ πμθφ πανάδμλμ. Ώοηυξ πμο ηδκ λένεζ, δεκ ηδκ θέεζ ηαζ αοηυξ πμο ηδκ θέεζ, δεκ ηδκ λένεζ.

41
Δ Ώθήεεζα δεκ είκαζ ηάηζ ήνειμ ηαζ ζηαηζηυ, δ Ώθήεεζα είκαζ ημ άβκςζημ απυ ζηζβιή ζε ζηζβιή.
Δ Ώθήεεζα δεκ είκαζ έκαξ ζηυπμξ υπμο πνέπεζ, κα θηάζμοιε. Δ Ώθήεεζα ανίζηεηαζ ηνοιιέκδ ζημ αάεμξ
ηάεε πνμαθήιαημξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ.
Δ Ώθήεεζα δεκ ακήηεζ, ζημκ πνυκμ μφηε ζηδκ αζςκζυηδηα. Δ Ώθήεεζα είκαζ πζμ πένα απυ ημκ πνυκμ ηαζ, ηδκ
αζςκζυηδηα.
Δ Ώθήεεζα, μ Θευξ, μ Ώθθάπ, μ Μπναπάηιακ ή υπςξ ηαζ ακ εα εέθαιε κα μκμιάζμοιε αοηυ πμο είκαζ δ
Μεβάθδ Πναβιαηζηυηδηα, είκαζ ιζα ζεζνά απυ αζχιαηα, πάκηα επεηηεζκυιεκα ηαζ ηάεε θμνά ααεζά ζδιακηζηά υθμ
ηαζ πενζζζυηενμ.
Μενζημί άκενςπμζ έπμοκ ιζα ζδέα βζα ηδκ Ώθήεεζα ηαζ άθθμζ έπμοκ άθθδ ζδέα, μ ηαεέκαξ έπεζ βζα ηδκ
Ώθήεεζα ηζξ δζηέξ ημο ζδέεξ, αθθά δ Ώθήεεζα ηίπμηα δεκ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηζξ ζδέεξ, είκαζ εκηεθχξ δζαθμνεηζηή απυ
υθεξ ηζξ ζδέεξ.
΢ημκ ηυζιμ οπάνπμοκ πμθθμί άκενςπμζ πμο πζζηεφμοκ υηζ έπμοκ ηδκ Ώθήεεζα πςνίξ κα ηδκ έπμοκ
πεζναιαηζζεεί πμηέ ζηδκ γςή ημοξ. ΢οκήεςξ αοημφ μζ άκενςπμζ εέθμοκ κα δζδάλμοκ ηδκ Ώθήεεζα ζε αοημφξ πμο
ηάπμζα θμνά ηδκ πεζναιαηζζεήηακ.
Δ ειπεζνία ηδξ Ώθήεεζαξ βίκεηαζ αδφκαηδ πςνίξ ηδκ ζμθή ζοβηέκηνςζδ ηδξ ζηέρδξ.
Τπάνπμοκ δφμ ηφπμο ζοβηέκηνςζδξ: μ πνχημξ είκαζ ημο απμηθεζζηζημφ ηφπμο ηαζ μ δεφηενμξ είκαζ ημο
πθήνμοξ, ηεθεζςηζημφ ηαζ υπζ απμηθεζζηζημφ ηφπμο.
Δ αθδεζκή ζοβηέκηνςζδ δεκ είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ εηθμβήξ ιε υθεξ ηζξ ιάπεξ ηδξ, μφηε ημ κα εηθέλμοιε
αοηέξ δ εηείκεξ ηζξ ζηέρεζξ.
Ώοηυ ημ κα έπς ηδκ βκχιδ υηζ αοηή δ ζηέρδ είκαζ ηαθή ηαζ εηείκδ ηαηή ή η’ ακάπαθζκ· αοηυ ημ υηζ δεκ
πνέπεζ κα ζηεθηχ ζε αοηυ ηαζ είκαζ ηαθθίηενμ κα ζηέθημιαζ ζε εηείκμ ηθπ, πνάβιαηζ δδιζμονβεί ζοβηνμφζεζξ
ακάιεζα ζηδκ πνμζμπή ηαζ ηδκ αθαίνεζδ ηαζ υπμο οπάνπμοκ ζοβηνμφζεζξ δεκ ιπμνεί κα οπάνπεζ δνειία ηαζ
ζζςπή ημο κμο.
Βιείξ πνέπεζ κα ιάεμοιε κα δζαθμβζγυιαζηε ζμθά, ηαζ ζφιθςκα ιε ημ πςξ ακααθφγεζ ζημκ κμο δ ηάεε
ζηέρδ, δ ηάεε ακάικδζδ, δ ηάεε εζηυκα, δ ηάεε ζδέα, δ ηάεε ζφθθδρδ ηθπ εα πνέπεζ κα ηδκ ημζηάιε, κα ηδκ
ιεθεηάιε, κα αβάγμοιε ημ ηαθθίηενμ απυ ηδκ ηάεε ζηέρδ, εζηυκα, ακάικδζδ ηθπ.
΋ηακ δ πανέθαζδ ηδξ ζηέρδξ έπεζ ηεθεζχζεζ, μ κμοξ ιέκεζ ήζοπμξ ηαζ ζε ααεζά ζζςπή. Συηε δ Οοζία ημο
κμο θεφβεζ ηαζ ένπεηαζ δ ειπεζνία αοημφ πμο είκαζ δ Ώθήεεζα.
Σμ ζφζηδια ζοβηέκηνςζήξ ιαξ, ηίπμηα δεκ απμηθείεζ, είκαζ πθήνεξ, ηεθζηυ, αηέναζμ. Σν ζύζηεκα
ζπγθέληξσζήο καο ηα πεξηθιείεη όια θαη δελ απνθιείεη ηίπνηα. Σμ ζφζηδια ζοβηέκηνςζήξ ιαξ, είκαζ μ δνυιμξ
πμο ιαξ μδδβεί ζηδκ ειπεζνία ηδξ Ώθήεεζαξ.
Κεθάθαζμ 11
Σα ηνοθά επίπεδα ημο οπμζοκείδδημο
Κάπμζα θεζκμπςνζκή αναδζά, πνζκ απυ θίβμ ηαζνυ, έκαξ βκςζηζηυξ ιαεδηήξ έθεβε ζημκ Αάζηαθυ ημο:
εμένα δεν με ενδιαθέρει να ασηοπραγμαηοποιηθώ ούηε να ηελειοποιηθώ, εμένα ηο μονό ποσ με ενδιαθέρει είναι να
δοσλεύω για ηην απελεσθέρωζη ηοσ προλεηαριάηοσ και καηά ηα άλλα να μας πάρει όλοσς ο διάβολος.
Σν λεξό θαη ην ζαπνύλη δελ βιάπηνπλ θαλέλαλ, ήηακ δ απάκηδζδ ημο Αάζηαθμο.
Μπνξείο λα ζπλερίδεηο λα εξγάδεζαη γηα ην πξνιεηαξηάην αιιά θάλε κπάληα θαη βάιε αξθεηό ζαπνύλη,
πνυζεεζε μ Αάζηαθμξ.
Ο ιαεδηήξ ηαηάθααε ηδκ πανααμθή ημο Αάζηαθμο ηαζ δζαηήνδζε ζεαάζιζα ζζςπή.
Τπάνπμοκ άκενςπμζ πμο ηαεανίγμκηαζ απ’ έλς, δεκ ηνχκε ηνέαξ, δεκ πίκμοκ, δεκ ηαπκίγμοκ,
οπενδθακεφμκηαζ υηζ είκαζ αβκμί, αθθά ημ ανάδο έπμοκ μκεζνχλεζξ.
Τπάνπμοκ άκενςπμζ πμο ΒΠΕΘΤΜΟΤΝ ΏΠΛΔ΢ΣΏ κα ιδκ είκαζ ΏΠΛΔ΢ΣΟΕ. Ώοημφ μζ άκενςπμζ
απεπεάκμκηαζ ηδκ απθδζηία ηαζ υιςξ ΒΠΕΘΤΜΟΤΝ ΏΠΛΔ΢ΣΏ κα ιδκ είκαζ ΏΠΛΔ΢ΣΟΕ.
Βίκαζ πμθθμί μζ άκενςπμζ πμο ΒΠΕΘΤΜΟΤΝ ΏΠΛΔ΢ΣΏ ανεηέξ. ΢ημ Ββχ ανέζμοκ ηα ιεηάθθζα, μζ ηζιέξ,
μζ ανεηέξ.
Οζ ηαδιέκμζ μζ άκενςπμζ πζζηεφμοκ πςξ ΒΠΕΘΤΜΧΝΣΏ΢ ΏΠΛΔ΢ΣΏ ΣΕ΢ ΏΡΒΣΒ΢ εα ιπμνέζμοκ κα
ηαηέπμοκ ηζξ απμηηήζμοκ.

42
μζ άκενςπμζ δεκ εέθμοκ κα ηαηαθάαμοκ πςξ δ Ώβάπδ δεκ οπάνπεζ ηαζ υηζ ιυκμ ηαηαθαααίκμκηαξ υθεξ ηζξ
δζαδζηαζίεξ ημο ιίζμοξ ζημοξ δζάθμνμοξ δζαδνυιμοξ, πενζμπέξ ηαζ ιένδ ημο οπμζοκείδδημο, ηεθεζχκεζ ηυηε ημ
ιίζμξ ηαζ βεκκζέηαζ ιε θοζζηυ, αοευνιδημ ηαζ αβκυ ηνυπμ αοηυ πμο θέβεηαζ Ώβάπδ. Έηζζ ένπεηαζ ζε φπανλδ δ
Ώβάπδ.
Οζ άκενςπμζ επζεοιμφκ άπθδζηα ηδκ ανεηή ημο αθηνμοζζιμφ αθθά ιυκμ ηαηαθαααίκμκηαξ πμθφ ααεζά ημ
πςξ δζαδζηάγεηαζ μ εβςζζιυξ ζηα δζάθμνα επίπεδα ημο οπμζοκείδδημο, ιπμνμφιε κα ελαθείθμοιε ημκ εβςζζιυ.
Ώθμφ πεεάκεζ μ εβςζζιυξ βεκκζέηαζ ζε ιαξ πςνίξ ηαιζά πνμζπάεεζα ημ αλζυθμβμ θμοθμφδζ ημο αθηνμοζζιμφ.
Οζ άκενςπμζ επζεοιμφκ άπθδζηα ηδκ αλζυθμβδ ανεηή ηδξ ηαπεζκυηδηαξ. μζ ηαδιέκμο μζ άκενςπμζ δεκ
εέθμοκ κα ηαηαθάαμοκ υηζ δ Σαπεζκυηδηα είκαζ έκα πμθφ ελςηζηυ θμοθμφδζ. Με ην απιό γεγνλόο λα
αηζζαλόκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε απηήλ ηελ αξεηή, ήδε απηή παύεη λα ππάξρεη ζε εκάο.
Βίκαζ ακαβηαίμ κα ηαηαθάαμοιε πμθφ ααεζά υθδ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ οπενδθάκεζαξ ζηα δζάθμνα ηνοθά
επίπεδα ημο οπμζοκείδδημο, έηζζ ηεθεζχκεζ δ οπενδθάκεζα, ηαζ ηυηε βεκκζέηαζ ζε ιαξ πςνίξ ηαιζά πνμζπάεεζα ημ
ελςηζηυ θμοθμφδζ ηδξ ηαπεζκυηδηαξ.
Οζ άκενςπμζ επζεοιμφκ άπθδζηα ηδκ ανεηή ηδξ αβκυηδηαξ. Ώθθά ιμκυ ιεηααάθθμκηαξ ηαζ ακορχκμκηαξ
ηδκ ζελμοαθζηή εκένβεζα ηαζ ηαηαθαααίκμκηαξ υθεξ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηδξ θαβκείαξ ζε υθα ηα ηνοθά επίπεδα ημο
οπμζοκείδδημο ελαθείθεηαζ αοηυ ημ ηνμιενυ αίηζζμ ηαζ βεκκζέηαζ ζε ιαξ ιε θοζζηυ ηαζ φρζζημ ηνυπμ ημ ελςηζηυ
θμοθμφδζ ηδξ αβκυηδηαξ.
Οζ άκενςπμζ επζεοιμφκ άπθδζηα ηδκ ανεηή ηδξ βθοηφηδηαξ, αθθά ιυκμ ηαηαθαααίκμκηαξ υθεξ ηζξ
δζαδζηαζίεξ ημο εοιμφ ζε υθμοξ ημοξ οπμζοκείδδημοξ δζαδνυιμοξ ημο κμο, βεκκζέηαζ ζε ιαξ δ αλζυθμβδ ανεηή
ηδξ βθοηφηδηαξ.
Οζ άκενςπμζ επζεοιμφκ άπθδζηα ηδκ ανεηή ηδξ ελοπκάδαξ, αθθά ιυκμ ηαηαθαααίκμκηαξ ιε αηέναζμ ηνυπμ
υθεξ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηδξ ηειπεθζάξ ζηα ηνοθά επίπεδα ημο οπμζοκείδδημο, βεκκζέηαζ ζε ιαξ δ επζιέθεζα αθμφ έπεζ
απμζοκηεεεί δ ηειπεθζά.
Η δήιεηα είλαη ην θξπθό ειαηήξην ηεο δξάζεο ζε αοηήκ ηδκ ημζκςκία πμο ηαιανχκεζ βζα πμθζηζζιέκδ.
Τπάνπμοκ άκενςπμζ πμο επζεοιμφκ άπθδζηα ηδκ ανεηή ηδξ πανάξ βζα ημ ηαθυ ημο άθθμο αθθά ιυκμ
ηαηαθαααίκμκηαξ υηζ δ γήθεζα είκαζ δ θφπδ βζα ημ λέκμ ηαθυ ηαζ αοηή δ θφπδ δζαδζηάγεηαζ ζε υθα ηα
οπμζοκείδδηα δζαιενίζιαηα ημο κμο, ηαηαζηνέθεηαζ αοηή δ θφπδ ηαζ βεκκζέηαζ ζε ιαξ δ πανά βζα ημ λέκμ ηαθυ.
Πμθθμί άκενςπμζ επζεοιμφκ άπθδζηα κα ιδκ είκαζ θαίιανβμζ αθθά ιυκμ ηαηαθαααίκμκηαξ υθεξ ηζξ
οπμζοκείδδηεξ δζαδζηαζίεξ ηδξ θαζιανβίαξ παφμοιε κα είιαζηε θαίιανβμζ.
Οζ Γκςζηζημί ιαεδηέξ πνέπεζ κα ιάεμοκ κα ελενεοκμφκ ημ οπμζοκείδδημ ιέζς ημο δζαθμβζζιμφ.
Αεκ είκαζ ανηεηυ κα ηαηαθαααίκμοιε δζακμδηζηά έκα εθάηηςια· πνέπεζ κα ιεθεηάιε ημ οπμζοκείδδημ.
Πμθθέξ θμνέξ ζημ επζθακεζαηυ επίπεδμ ημο δζακμδηζημφ ελαθακίγεηαζ ηάπμζμ εθάηηςια, υιςξ αοηυ
ελαημθμοεεί κα οπάνπεζ ζηα δζάθμνα οπμζοκείδδηα ιένδ ημο κμο.
Υνεζάγεηαζ κα πεεαίκμοιε ζηζβιή ζε ζηζβιή. ΢φιθςκα ιε ημ πςξ ελαθείθμκηαζ ηα εθαηηχιαηα, ημ Ββχ
πεεαίκεζ απυ ζηζβιή ζε ζηζβιή.
Σμ Ββχ επζεοιεί άπθδζηα ανεηέξ βζα κα εκζζποεεί. ΜΔΝ ΒΠΕΘΤΜΒΕ΢ ΏΠΛΔ΢ΣΏ ΏΡΒΣΒ΢, δζυηζ αοηέξ
εα βεκκδεμφκ ζε ζέκα ζφιθςκα ιε ημ πςξ πεεαίκμοκ ηα εθαηηχιαηα, ζφιθςκα ιε ημ πςξ ηαηαζηνέθεηαζ ημ Ββχ.
Μυκμ ιε ήνειμ ηαζ ζζςπδθυ κμο, αοεζζιέκμ ζε ααεφ εζςηενζηυ δζαθμβζζιυ, ιπμνμφιε κα αβάθμοιε
ιέζα απυ ημκ ηάθμ ηδξ οπμζοκείδδηδξ ικήιδξ υθδ ηδκ πζθζεηή ζαπίθα, ηδκ μπμία έπμοιε θμνηςεεί ιέζα ιαξ απυ
ημοξ ανπαίμοξ ηαζνμφξ.
Σμ οπμζοκείδδημ είκαζ ικήιδ. Σμ οπμζοκείδδημ είκαζ μ ιαφνμξ ηάθμξ, υιμνθμξ απ’ έλς ηαζ αηάεανημξ
απυ ιέζα
Αεκ είκαζ ηαευθμο εοπάνζζημ κα δμφιε ημκ ιαφνμ ηάθμ ημο οπμζοκείδδημο ιε υθα ηα ηυηαθα ηαζ ηδκ
ζαπίθα ημο πανεθευκημξ. Κάεε ηνοιιέκμ εθάηηςια ιονίγεζ άζπδια ιέζα ζημκ οπμζοκείδδημ ιαφνμ ηάθμ, αθθά
αθμφ ημ δμφιε βίκεηαζ, εφημθμ κα ημ ηάρμοιε ηαζ, κα ημ εθαηηχζμοιε ζε ζηάπηδ. Έηζζ πεεαίκμοιε απυ ζηζβιή ζε
ζηζβιή.
Βίκαζ ακαβηαίμ κα αβάθμοιε ιέζα απυ ημκ ηάθμ ηδξ ικήιδξ υθδ ηδκ οπμζοκείδδηδ ζαπίθα.
Μυκμ ιε δνειία ηαζ δζακμδηζηή ζζςπή ιπμνμφιε κα αβάθμοιε ιέζα απυ ημκ οπμζοκείδδημ ιαφνμ ηάθμ
υθδ ηδκ ζαπίθα ημο πανεθευκημξ βζα κα ηδκ εθαηηχζμοιε ζε ζηάπηδ ιε ηδκ ηαηαπθδηηζηή θςηζά ηδξ ααεζάξ
ηαηακυδζδξ.

43
Πμθθμί Γκςζηζημί ιαεδηέξ δζαπνάηημοκ ημ θάεμξ, υηακ ελενεοκμφκ ημ οπμζοκείδδημ, κα δζαζνμφκ ημκ ίδζμ
ημκ εαοηυ ημοξ ζε Αζακμδηζηυ ηαζ Τπμζοκείδδημ, Ώκαθοηή ηαζ, Ώκαθουιεκμ, Τπμηείιεκμ ηαζ Ώκηζηείιεκμ, αοηυ
πμο ακηζθαιαάκεηαζ ηαζ ημ Ώκηζθαιαακυιεκμ, Ββχ ηαζ ημ οπμζοκείδδημ ΜΟΤ, Ββχ ηαζ υπζ Ββχ ηθπ.
Ώοηυξ μ ηφπμξ δζαζνέζεςκ δδιζμονβεί ακηαβςκζζιμφξ, ιάπεξ, ζοβηνμφζεζξ ιεηαλφ αοημφ πμο Ββχ είιαζ
ηαζ αοημφ πμο είκαζ ημ οπμζοκείδδημ, ακάιεζα ζημ Αζακμδηζηυ ηαζ ημ Τπμζοκείδδημ. Σέημζμο είδμοξ ιάπεξ είκαζ
πανάθμβεξ δηόηη ην Δγώ θαη ην ππνζπλείδεηό κνπ είλαη όια Δγώ, είκαζ υθα οπμζοκείδδηα Ββχ. Αζακμδηζηυ ηαζ
οπμζοκείδδημ είκαζ υθα οπμζοκείδδημ δζυηζ ημ Αζακμδηζηυ είκαζ επίζδξ οπμζοκείδδημ. Σμ δζακμδηζηυ γχμ είκαζ
οπμζοκείδδημ ηαηά έκα 97%. Ο άκενςπμξ-ιδπακή αηυια δεκ έπεζ αθοπκίζεζ, ηδκ ΢οκείδδζδ ηαζ βζ’ αοηυ είκαζ
ιυκμ άκενςπμξ-ιδπακή.
΋ηακ μ κμοξ δζαζνείηαζ ζε δζακμδηζηυ ηαζ οπμζοκείδδημ, ακαθοηή ηαζ ακαθουιεκμ ηθπ, οπάνπμοκ
ακηαβςκζζιμί ηαζ ιάπεξ ηαζ υπμο οπάνπμοκ ακηαβςκζζιμί ηαζ ιάπεξ, δεκ οπάνπεζ δνειία ηαζ ζζςπή ημο κμο.
Μυκμ ιε δνειία ηαζ ηέθεζα δζακμδηζηή ζζςπή ιπμνμφιε κα αβάθμοιε ιέζα απυ ημκ οπμζοκείδδημ
δζακμδηζηυ ιαφνμ ηάθμ, υθδ ηδκ ζαπίθα ημο πανεθευκημξ βζα κα ηδκ ηάρμοιε ηαζ κα ηδκ εθαηηχζμοιε ζε ζηυκδ
ιε ηδκ θςηζά ηδξ ηαηακυδζδξ.
Ώξ ιδκ πμφιε: ημ Ββχ ιμο ΒΥΒΕ εοιυ, απθδζηία, θαβκεία, οπενδθάκεζα, ηειπεθζά, θαζιανβία. Καθφηενμ
είκαζ κα πμφιε Δγώ ΔΥΩ εοιυ, απθδζηία, θαβκεία, οπενδθάκεζα, ηειπεθζά, θαζιανβία ηθπ.
Να ιδ δζαζνμφιαζηε ιεηαλφ Ββχ ηαζ ΟΥΕ Ββχ, δζυηζ δοζηοπχξ είιαζηε υθμζ Ββχ ηαζ είιαζηε βειάημζ απυ
ηνμιενά ηαζ ηνμιαηηζηά θάεδ.
Κεθάθαζμ 12
Ο Κζκέγμξ Αάζηαθμξ ΔΏΝSΔΏΝ
Μέπνζ ειάξ έπεζ θεάζεζ ιία ζφκμρδ ηδξ αοημαζμβναθίαξ ημο Κζκέγμο Αάζηαθμο πμο μκμιαγυηακ
ΔΏΝSΔΏΝ, πμο αλίγεζ ημκ ηυπμ κα ηδκ ζπμθζάζμοιε βζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ αοημφ ημο πνζζημοβεκκζάηζημο
ιδκφιαημξ ημο 19651966,
Ο Αάζηαθμξ ΔΏΝSΔΏΝ βεκκήεδηε ζηδκ CHUAN, ζηδκ υιμνθδ ηζκεγζηή πενζμπή ηδξ ΝΏΝΚΕΝ.
Δ Θεσηή Μδηένα ακάββεζθε ζε ιζα πμθφ ηαπεζκή βοκαίηα, ηδξ πενζμπήξ ηδξ ΝΏΝΚΕΝ, ζημκ φπκμ ηδξ, υηζ
εα ζοθθάιαακε έκα παζδί. Καζ πναβιαηζηά ζοκέθααε έκα υιμνθμ αβυνζ πμο βεκκήεδηε ζηζξ 12 Οηηςανίμο ημο
1545. Ώοηυ ημ παζδί ήηακ ιεβάθμξ ηζκέγμξ Αάζηαθμξ πμο μκμιαγυηακ ΔΏΝSΔΏΝ.
Σμ 1557, υηακ ημ παζδί ήηακ ιυκμ 12 πνυκςκ, πανά θίβμ κα πεεάκεζ ελ αζηίαξ ιζαξ αανζάξ αννχζηζαξ, αθθά
δ ηαπεζκή ιδηένα ημο πνμζεοπήεδηε βειάηδ πίζηδ ζηδκ εεσηή ιδηένα Κμοκηαθίκδ γδηχκηαξ ηδξ ηδκ οβεία ημο
παζδζμφ, οπμζπυιεκδ ιε υθδ ηδκ ηανδζά ηδξ υηζ εάκ ημ παζδί εεναπεουηακ αοηή εα ημ πανέδζδε ζημ ιμκαζηήνζ βζα
κα βίκεζ ιμκαπυξ.
΋ηακ εεναπεφηδηε ημ παζδί, δ ηαθή ιάκα ημο έβναρε ημ υκμια ημο ζημ αμοδζζηζηυ ιμκαζηήνζ ηδξ
«ΜΏΚΡΕΏ΢ ΓΧΔ΢».
Σμ παζδί ΔΏΝSΔΏΝ απυ πμθφ ιζηνή δθζηία απμδείπεδηε υηζ ήηακ πναβιαηζηά έκαξ Αάζηαθμξ.
Μεηά ημκ εάκαημ εκυξ εείμο ημο ηαζ ηδκ βέκκδζδ εκυξ βζμο ιζαξ εείαξ ημο μ ΔΏΝSΔΏΝ αζπμθήεδηε
εκηαηζηά ιε ηδκ ιεθέηδ ηςκ ιοζηδνίςκ ηδξ γςήξ ηαζ ημο εακάημο.
Δ ιδηένα ημο ΔΏΝSΔΏΝ, ήηακ πναβιαηζηά πμθφ αοζηδνή ιε ημ παζδί. ΢ε ηάπμζα πενίπηςζδ είπε:
«πνέπεζ κα κζηήζς ζε αοηυκ ηδκ ανηεηά ηνοθενή θφζδ ημο βζα κα ιπμνεί κα ιεθεηάεζ υπςξ πνέπεζ».
΢ηδκ ηαηάθθδθδ δθζηία ημ παζδί εζζήθεε ζημ ιμκαζηήνζ ηαζ ιεηαηνάπδηε ζε έκακ αθδεζκυ εοζεαή ηδξ
KWANYIN.
΢ε ηάπμζα πενίπηςζδ απάββεζθε ιπνμζηά ζηδκ Κζκέγα ιακμφθα ημο υθμ ημ ΢μφηνα ηδξ Μπμδζζάμοα
KWANYIN ηαζ υπςξ είκαζ θοζζηυ αοηή βέιζζε απυ ιεβάθδ έηπθδλδ.
Αζδβείηαζ δ πανάδμζδ πςξ υηακ μ Αάζηαθμξ Σζμο Σζάμο είδε ημ υιμνθμ παζδί, βειάημξ απυ πανά
ακαθχκδζε: απηό ην παηδί ζα θηάζεη λα γίλεη Γάζθαινο ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ νπξαλώλ. ΋ηακ μ ακαθενεείξ
Αάζηαθμξ νχηδζε ημ παζδί ηζ ήεεθε κα βίκεζ, εάκ ήεεθε κα βίκεζ έκαξ ακχηαημξ δδιυζζμξ οπάθθδθμξ ή έκαξ
ΐμφδαξ, ημ παζδί απάκηδζε πθήνδ ζζβμονζά: Θέισ λα γίλσ έλαο Βνύδαο.
Νεανυξ ήδδ μ ΔΏΝSΔΏΝ, αθμφ δζάααζε ηδκ γςή ημο ιεβάθμο ηζκέγμο δάζηαθμο CHUNGFENG,
ανέεδηε ααεζά απαζπμθδιέκμξ ζημ κα αημθμοεεί ημκ εζςηενζζηζηυ δνυιμ. Ώπυ ηυηε αθμζζχεδηε ζηδκ
πκεοιαηζηή γςή.

44
Λέεζ δ πανάδμζδ πςξ μ ΐμφδαξ ΏΜΕDΏ ιαγί ιε ημοξ ιπμδζζάηαεξ ΚΔΏΝ ηαζ ΣΏSΔΕΔ ημο ειθακίζηδηακ
ζημοξ Βζςηενζημφξ Κυζιμοξ. Αεκ οπάνπεζ αιθζαμθία πςξ υθα αοηά ήηακ μνζζηζηά βζα κα δμεεί μ ΔΏΝSΔΏΝ
ηεθείςξ ζηδκ εζςηενζζηζηή γςή.
Ο ΔΏΝSΔΏΝ, αθμφ άημοζε ιζα ηαηαπθδηηζηή δζάθελδ ζπεηζηά ιε ηζξ δέηα ιοζηδνζχδεζξ πυνηεξ,
ημπμεέηδζε ημ υκμια ημο CHING ΤΕΝ.
΋ηακ μ CHING ΤΕΝ έθεαζε ζηδκ δθζηία ηςκ είημζζ πνυκςκ, μ Αάζηαθμξ ημο ιμκαζηδνζμφ, μ ιέβαξ
Αάζηαθμξ ημο πέεακε, αθθά πνζκ πεεάκεζ θχκαλε υθμοξ ημοξ ιμκαπμφξ ηαζ ημοξ είπε: Δίκαη νγδόληα ηξηώλ
ρξνλώλ θαη πνιύ ζύληνκα ζα πξέπεη λα εγθαηαιείςσ απηόλ ηνλ θόζκν. Απηή ηελ ζηηγκή έρσ νγδόληα
καζεηέο, αιιά ν καζεηήο πνπ ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη ην έξγν κνπ είλαη ν ΗΑΝSΗΑΝ (CHING ΤΙΝ). Μεηά
ηνλ ζάλαηό κνπ ζα πξέπεη λα ηνλ ππαθνύεηε θαη λα ζέβεζηε ηνλ ιόγν ηνπ, ρσξίο λα ιακβάλεηε ππ’ όςηλ ηελ
ειηθία ηνπ.
Έηζζ έβζκε ημ πςξ άνπζζε μ ιεβάθμξ ηζκέγμξ δάζηαθμξ Han Shan ημ ιεβάθμ ένβμ ημο ζε αοηυκ ημκ ηυζιμ.
Μεθεηχκηαξ ημ αζαθίμ ημο SHAO LUNG ηαζ αθμφ δζυνεςζε ηζξ δμηζιαζίεξ, θςηίζηδηε υηακ δζάααζε ιία
πνυηαζδ εκυξ βένμ ΐναπιάκμο μ μπμίμξ βονίγεζ ζπίηζ ημο πμθφ βένμξ ηαζ μζ βείημκεξ ακαθςκμφκ: θνίηα, ν
άλζξσπνο πνπ θάπνηε αθόκα ππάξρεη! ΢ε αοηυ απακηάεζ μ βένμ ΐναπιάκμξ: Αρ, δελ θαίλνκαη λα είκαη εθείλνο
ν γέξνο αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ είκαη.
Ο Han Shan υηακ δζάααζε αοηυ είπε: ζηελ πξαγκαηηθόηεηα νη DHARMAS δελ έρνπλ αξρή νύηε ηέινο,
πόζν αιεζηλό είλαη απηό, πόζν αιεζηλό!
Ο Αάζηαθμξ FA KUANG εηπαίδεοε ααεζά ημκ Han Shan πάκς ζηδκ επζζηδιμκζηή ηεπκζηή ημο
δζαθμβζζιμφ.
Ο Αάζηαθμξ FA KUANG ήηακ αοηυξ πμο δίδαλε ζημκ Han Shan ηδκ δζαζηυνπζζδ ημο κμο, ηδκ
οπμζοκείδδζδ ηαζ ηζξ αζζεδζζαηέξ ακηζθήρεζξ. Ο Αάζηαθμξ FA KUANG ήηακ αοηυξ πμο δίδαλε ζημκ Han Shan ημ
πςξ, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο Αζαθμβζζιμφ, κα δζαηδνείηαζ απμιαηνοζιέκμξ απυ ηα ζενά ηαζ ηα ημζκά ιμκμπάηζα ηδξ
βκχζδξ.
Οζ ζοκδοαζιμί ημο κμο βζα ηδκ δδιζμονβία πνμηάζεςκ, ακαικήζεςκ, εζηυκςκ, ζδεχκ, επζεοιζχκ ηθπ.
απμηεθμφκ ηδκ εειεθζχδδ αζηία ηδξ αδζάημπδξ δζακμδηζηήξ ιςνμθμβίαξ ηαζ ηδξ ηάεε πάθδξ ηςκ ακηζεέηςκ.
Βάκ ιε αάζδ ηδκ ηαηακυδζδ πεηοπαίκμοιε ηδκ δζακμδηζηή δζαζηυνπζζδ∙ εάκ ιε αάζδ ηδκ ηαηακυδζδ
πεηοπαίκμοιε ηδκ δζαζηυνπζζδ υθςκ ηςκ οπμζοκείδδηςκ ακαικήζεςκ∙ εάκ ιε αάζδ ηδκ ηαηακυδζδ πεηοπαίκμοιε
κα ελαθείθμοιε ηα οπμηεζιεκζηά ζημζπεία ηςκ ακηζθήρεςκ ιαξ, ηυηε είκαζ θακενυ πςξ μ κμοξ ιέκεζ ήζοπμξ ηαζ ζε
ζζςπή, υπζ ιυκμ ζημ επζθακεζαηυ επίπεδμ αθθά επίζδξ ηαζ ζηα πζμ ααεζά οπμζοκείδδηα επίπεδα.
Ο Han Shan επέηοπε ηδκ δνειία ηαζ ηδκ ζζςπή ημο κμο. Ο Han Shan ιεηαηνάπδηε πνάβιαηζ ζε έκακ
θςηζζιέκμ δάζηαθμ ηδξ ηεθεζυηδηαξ.
Οζ βένμζ ζμθμί έθεβακ: εάλ δελ επηηξέπεηο ζηνλ λνπ ζνπ λα ζε ηαξάδεη όηαλ αθνύο ην λεξό πνπ ηξέρεη,
θαηά ηελ δηάξθεηα ηξηάληα ρξόλσλ, ζα θηάζεηο ζηελ ζαπκάζηα θαηαλόεζε ηνπ AVALOKITESVARA.
Ο Han Shan ιεηαηνάπδηε ζε έκακ αεθδηή ημο εζςηενζημφ δζαθμβζζιμφ ηαζ ηίπμηα δεκ ιπμνμφζε κα ημκ
ηανάλεζ. Σμ θαβδηυ ημο ζοκίζηαημ απυ ζπυνμοξ, πμνηανζηά ηαζ νφγζ ζηδκ απαναίηδηδ πμζυηδηα βζα κα γήζεζ.
Ο Han Shan ιεηαηνάπδηε ζε έκακ αοεεκηζηυ αεθδηή ηδξ δνειίαξ ηαζ ηδξ ζζςπήξ ημο κμο ηαζ είκαζ θακενυ
υηζ έθεαζε ζηδκ Φχηζζδ.
Σμ απμηέθεζια ή ζοκέπεζα ηδξ Φχηζζδξ είκαζ μζ ελμοζίεξ πμο πμθθμί επζεοιμφκ άπθδζηα, αθθά ένπμκηαζ
ζημκ Μφζηδ, αθμφ πναβιαηζηά έπεζ θεάζεζ ζηδκ Φχηζζδ πςνίξ ηδκ ακάβηδ κα ηζξ επζεοιεί άπθδζηα.
Αζδβείηαζ μ Han Shan, πςξ ιία ιένα, αθμφ είπε θάεζ ημ θαβδηυ ημο ιε αάζδ νφγζ, πμνηανζηά ηθπ, αβήηε κα
πενπαηήζεζ, αθθά λαθκζηά ζηαιάηδζε έηπθδηημξ υηακ είδε υηζ δεκ είπε μφηε ζχια μφηε κμο. Συηε είδε ιυκμ έκα
«θσηηζκέλν, παληαρνύ παξόλ, ηέιεην, ιακπεξό θαη ήξεκν ΟΛΟN».
Ώπυ ηυηε υθεξ μζ ελμοζίεξ ηδξ εεηζηήξ Αζυναζδξ, ηαηαπθδηηζηήξ Αζαημήξ, Σδθεπάεεζαξ, ιεβαθμπνεπμφξ
Αζαίζεδζδξ ηθπ, ηθπ, ηθπ, αθοπκίζηδηακ ηεθείςξ ζημκ Han Shan πάνδ ζηδκ δνειία ηαζ ζζςπή ημο κμο ηαζ ζακ
ζοκέπεζα ηδξ Φχηζζδξ.
Ο Han Shan ζοκέεεζε αοηυ ημ αλζυθμβμ πμίδια πμο μ CHANGCHENCHI ακηέβναρε:
΋ηακ ααζζθεφεζ δ ηέθεζα δνειία
Πεηοπαίκεηαζ δ αθδεζκή Φχηζζδ.
΋ηακ μ ήνειμξ ζοθθμβζζιυξ

45
πενζηθείεζ υθμ ημ δζάζηδια,
ιπμνχ κα λακαημζηάς ημκ ηυζιμ
πμο είκαζ θηζαβιέκμξ απυ υκεζνα
ηαζ ιυκμ υκεζνα.
΢ήιενα πναβιαηζηά ηαηαθαααίκς
ηδκ Ώθήεεζα ηαζ ηδκ δζηαζμζφκδ
ηςκ δζδαζηαθζχκ ημο ΐμφδα!
Ο Han Shan ιε αάζδ πάνα πμθφ εζςηενζηυ δζαθμβζζιυ ηαζ ιε ηδκ οπένηαηδ δνειία ηαζ ζζςπή ημο κμο,
επέηοπε κα αθοπκίζεζ ημ Μπμοδάηα, δδθαδή, ηδκ Οοζία, ηδκ ΢οκείδδζδ.
Ο Han Shan έπαρε κα μκεζνεφεηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ χναξ ημο φπκμο ηαζ γμφζε ζημοξ Ώκχηενμοξ
Κυζιμοξ, εκηεθχξ λφπκζμξ. ΋ηακ επέζηνεθε ζημ θοζζηυ ημο ζχια ιεηά ηδκ λεημφναζδ ημο φπκμο, έθενκε ζημκ
θοζζηυ εβηέθαθμ ημο υθεξ ηζξ ακαικήζεζξ ηςκ ειπεζνζχκ ημο ζημοξ Ώκχηενμοξ Κυζιμοξ. ΋θα αοηά ηα επέηοπε μ
Han Shan ιε αάζδ ηδκ δνειία ηαζ ζζςπή ημο κμο.
Έκα ανάδο, εκχ ημ θοζζηυ ημο ζχια ημζιυηακ, μ Han Shan ιπήηε ζημκ καυ ηδξ Μεβάθδξ ΢μθίαξ. Οζ
Αάζηαθμζ CΔΕΝG ΤΏΝ ηαζ, ΜΕΏΟ FΒΝG ιε ηα αζηνζηά ζχιαηά ημοξ ημκ δέπηδηακ ιε άπεζνδ πανά.
΢ε αοηυκ ημκ καυ μ Han Shan έθααε ηδκ αλζμθμβυηαηδ δζδαζηαθία ηδξ εζζυδμο ζημ DHARMADHATU.
Ώπυ αοηήκ ηδκ δζδαζηαθία έιαεε μ Han Shan ημ ηζ είκαζ ζημ αάεμξ μζ κυιμο ηδξ Ώκμδζηήξ Βλέθζλδξ ή
πνμυδμο ηαζ Καεμδζηήξ Βλέθζλδξ ή μπζζεμδνυιδζδξ.
Βπίζδξ ηαηάθααε μ Han Shan πςξ οπάνπμοκ πμθθέξ βαίεξ ΐΟΤΑΕΚΒ΢ πμο εζζπςνμφκ ηαζ αιμζααία πςνίξ
κα ιπενδεφμκηαζ ηαζ υηζ ημ ηονζυηενμ ηαζ δ οπδνεζία είκαζ εειεθζχδδξ ζε αοηέξ ηζξ βαίεξ.
Ο Han Shan ηαηάθααε πςξ αοηυ πμο ηάκεζ ηδκ δζάηνζζδ ιέζα ιαξ είκαζ δ ΤΠΟ΢ΤΝΒΕΑΔ΢ΕΏ ηαζ αοηυ
πμο δεκ ηάκεζ δζάηνζζδ είκαζ δ ΢ΟΦΕΏ.
Ο Han Shan ηαηάθααε πςξ δ αβκυηδηα ή δ ιδ αβκυηδηα ελανηχκηαζ ηεθείςξ απυ ημ κμο ιαξ.
Ο Han Shan ήηακ ιε αζηνζηυ ζχια ιέζα ζημκ Ναυ ηδξ ΜΏΕΣRΒΤΏ ΐΟDDΔΕSΏΣΣWΏ.
Ήηακ αοηυξ μ μπμίμξ, δζααάγμκηαξ έκα νμθυ πμο είπε ακμίλεζ, είπε: «Ώοηυ πμο ηάκεζ δζάηνζζδ ζε ειάξ είκαζ
δ οπμζοκεζδδζία, αοηυ πμο δεκ ηάκεζ δζάηνζζδ είκαζ δ ΢μθία. Βάκ ελανηάζαζ απυ ηδκ οπμζοκεζδδζία
δζαθεείνεζαζ. Βάκ ζηδνίγεζαζ ζηδκ ΢μθία εα απμηηήζεζξ ηδκ Ώβκυηδηα. Ώπυ ηδκ δζαθεμνά πνμένπμκηαζ δ Γςή
ηαζ μ Θάκαημξ. Βάκ έκαξ θηάζεζ ζηδκ αβκυηδηα, δεκ εα οπάνπεζ ακάβηδ βζα ΐμφδεξ».
΋ηακ μ Han Shan επέζηνερε ζημ ζπίηζ ημο ιεηά απυ πάνα πμθθά πνυκζα απμοζίαξ, μζ βείημκεξ νχηδζακ
ηδκ ιάκα ημο: απηόο από πνπ ήξζε; Ήξζε κε πινίν ή νδηθά; Δ ιάκα απάκηδζε: Έξρεηαη ζε καο από ην θελό.
Πναβιαηζηά μ Han Shan είπε ένεεζ απυ ημ Φςηζζιέκμ Κεκυ. Έηζζ είκαζ βναιιέκμ ηαζ έηζζ ημ δζδβείηαζ μ
CHANGCHENCHI.
Δ δνειία ηαζ δ απυθοηδ ζζςπή ημο κμο ιεηά απυ ιεβάθεξ πναηηζηέξ πνμηαθεί ημ «ζπάζζιμ ηδξ
ζαημφθαξ», ηδκ είζμδμ ζε ειάξ ημο Φςηζζιέκμο Κεκμφ. Συηε ιπαίκμοιε ζε έηζηαζδ δζυηζ αθοπκίγεηαζ δ
ζοκείδδζή ιαξ.
ΣΒΛΒΤΣΏΕΟ ΏΠΟΥΏΕΡΒΣΕ΢ΣΔΡΕΟ
Με απένακηδ αβάπδ ζηέθκς ημκ πμθφ γεζηυ παζνεηζζιυ ιμο βζα ηα Υνζζημφβεκκα ηαζ ημκ Καζκμφνβζμ
Υνυκμ 19651966 ζ’ υθμοξ ημοξ Γκςζηζημφξ αδεθθμφξ υθμο ημο ηυζιμο.
Βίκαζ, ακαβηαίμ υθμζ εζείξ, αδεθθμφ ιμο, κα ηαηαθαααίκεηε υηζ δίκμοιε ημ δεφηενμ ιένμξ ημο ιδκφιαημξ
ιαξ.
Μεθεηήζηε πμθοαβαπδημί, κα ελαζηείηε ημκ δζαθμβζζιυ ζε υθα ηα θμοιζζζάθ ηαζ ιυκμζ ζαξ επίζδξ.
Σα βκςζηζηά θμοιζζζάθ πνέπεζ κα ιεηαηναπμφκ ζε ηέκηνα δζαθμβζζιμφ. Βλαζηδεείηε πμθοαβαπδιέκμο,
πνμζεφπεζεε, ιεηααάθθεηε ηζξ ζελμοαθζηέξ εηηνίζεζξ ζε θςξ ηαζ θςηζά. Αζαθφζηε ημ Ββχ, κα ιάπεζεε αημφναζηα
βζα κα ακμίβεηε πακημφ υθμ ηαζ πενζζζυηενα θμοιζζζάθ.
Βζείξ έπεηε εβηαηαζηήζεζ, έκακ ηακμκζζιυ ζηα θμοιζζζάθ ζαξ, αθθά ιέζα ζ’ αοηυκ ημκ ηακμκζζιυ πνέπεζ,
κα οπάνπεζ, ημοθάπζζημκ ιία χνα μιαδζηυξ δζαθμβζζιυξ.
Θοιδεείηε υηζ μ Αζαθμβζζιυξ μιαδζηά δδιζμονβεί έκακ ηαηαπθδηηζηυ Μαβκδηζηυ Ώκειμζηνυαζθμ, μ
μπμίμξ θυβς Κμζιζημφ Μαβκδηζζιμφ εα έπεζ ηδκ δφκαιδ κα έθηεζ πνμξ εζάξ ηάπμζμο ηφπμο εεσηέξ δοκάιεζξ πμθφ
ακαβηαίεξ βζα εζάξ.

46
Κάεε θμοιζζζάθ πνέπεζ, κα είκαζ έκα ηέκηνμ δζαθμβζζιμφ. Πμθθαπθαζζάζηε πακημφ ηα θμοιζζζάθ βζα ημ
ηαθυ ημο Μεβάθμο Ένβμο ημο Παηένα.
Βίκαζ επείβμκ ημ ηάεε θμοιζζζάθ κα έπεζ ημοξ απεζηαθιέκμοξ ημο ηαζ αοημί κα δμοθεφμοκ πμθφ εκηαηζηά
ακμίβμκηαξ πακημφ υθμ ηαζ πενζζζυηενα θμοιζζζάθ.
Πμθοαβαπδιέκμζ, θάαεηε ημκ βκςζηζηυ παζνεηζζιυ ιμο. ΒΕΡΔΝΔ ΔΜΕΝ.
Ώξ θάιπεζ ημ αζηένζ ηδξ ΐδεθεέι ζημκ δνυιμ ζαξ.
΢αξ εφπμιαζ, ιε υθδ ηδκ ηανδζά δζα ιμο Καθέξ Γζμνηέξ ηαζ Βοηοπζζιέκμ ημκ Καζκμφνβζμ Υνυκμ.
΢αιαέθ Ώμφκ ΐευν
ΐΕΐΛΕΟ 3
Κεθάθαζμ 1
Σμ ανέθμξ Ήθζμξ
Ώβαπδημφ βκςζηζημί αδεθθμί.
Ώπυρε υθμο ιαξ βζμνηάγμοιε ιε απένακηδ εοηοπία ηα Υνζζημφβεκκα ημο 1966, ηαζ είκαζ επείβμκ κα
ιεθεηήζμοιε ζε αάεμξ ηα Υνζζηζηά ιοζηήνζα.
Σμ λδιένςια ηδξ ιεβάθδξ ημζιζηήξ διέναξ, μ Πνχημξ Λυβμξ, μ Παηέναξ είπε ζημκ Σνίημ Λυβμ, ημ Άβζμ
Πκεφια: «Πήβαζκε κα βμκζιμπμζήζεζξ ηδκ ζφγοβυ ιμο, ηδκ παχδδ φθδ, ηδκ Μεβάθδ Μδηένα βζα κα λεπεηαπηεί δ
γςή, υπςξ εζφ εα δεζξ». Έηζζ ιίθδζε μ Παηέναξ ηαζ μ Σνίημξ Λυβμξ οπμηθίεδηε ιε ζεααζιυ. Ξδιένςκε δ αοβή
ηδξ δδιζμονβίαξ.
΢ημοξ επηά καμφξ ημο Υάμοξ ενβάζηδηακ μζ Κμζιμηνάημνεξ, μ ζηναηυξ ηςκ δδιζμονβχκ ηδξ αοβήξ, δ
ζηναηζά ηςκ Elohim, μ Σνίημξ Λυβμξ.
Σνεζξ δοκάιεζξ είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηάεε δδιζμονβία δ εεηζηή δφκαιδ, δ ανκδηζηή δφκαιδ ηαζ δ μοδέηενδ
δφκαιδ.
Μπνμζηά ζημκ αςιυ ημο καμφ, έκαξ Elohim πμθμπμζήεδηε ζε ακδνζηή ιμνθή, εεηζηή, ηαζ μ άθθμξ ζε
εδθοηή ιμνθή, ανκδηζηή.
Ο ηάης υνμθμξ ημο καμφ, δ πμνςδία ηςκ Elohim, ακηζπνμζχπεοε ηδκ μοδέηενδ ιμνθή.
Ώοηή δ εκημθή ηςκ ηνζχκ δοκάιεςκ έιεζκε έηζζ ηαεμνζζιέκδ βζα ηάεε έκακ απυ ημοξ επηά πνςηυβμκμοξ
καμφξ ημο Υάμοξ.
Έρεθκε μ εεσηυξ άκδναξ, έρεθκε δ εεσηή βοκαίηα, έρεθκε ηαζ δ πμνςδία ηςκ Elohim.
΋θδ δ θεζημονβία ηςκ επηά καχκ ράθεδηε ηαζ μ Μεβάθμξ Λυβμξ βμκζιμπμίδζε ηδκ ημζθζά ηδξ Μεβάθδξ
Θεσηήξ Μδηέναξ.
Σηην αρτή ήηαν ο Λόγος, και ο Λόγος ήηαν με ηον Θεό, και ο Λόγος ήηαν Θεός. Ασηός ήηαν ζηην αρτή με ηον
Θεό. Τα πάνηα έγιναν από ασηόν και τωρίς ασηόν δεν θα σπήρτε ηίποηε από όηι σπάρτει.
΢’ αοηυκ ήηακ δ γςή, ηαζ δ γςή ήηακ ημ θςξ ηςκ ακενχπςκ.
Ο Λυβμξ βμκζιμπμίδζε ηα κενά ηδξ γςήξ ηαζ ημ ΢φιπακ ζηδκ ζπενιαηζηή ημο ηαηάζηαζδ ακάαθοζε
θαιπνυ ηδκ αοβή.
Σμ Άβζμ Πκεφια βμκζιμπμίδζε ηδκ Μεβάθδ Μδηένα ηαζ βεκκήεδηε μ Υνζζηυξ. Ο Αεφηενμξ Λυβμξ είκαζ
πάκηα μ βζμξ ηδξ Πανεέκαξ Μδηέναξ.
Βηείκδ οπήνλε πάκημηε πανεέκα πνζκ απυ ημκ ημηεηυ, ηαηά ημκ ημηεηυ ηαζ ιεηά ημκ ημηεηυ. Ώοηή είκαζ δ
Μανία, δ Ίζζξ, δ Ώδςκία, δ Εκζμιπένηα, δ Ρέα, δ Κοαέθδ ηθπ.
Βηείκδ είκαζ ημ πνςηυβμκμ Υάμξ, δ εειεθζαηή Οοζία, δ Πνχηδ Όθδ ημο Μεβάθμο Ένβμο.
Ο Κμζιζηυξ Υνζζηυξ είκαζ μ ζηναηυξ ημο Μεβάθμο Λυβμο ηαζ βεκκζέηαζ πάκημηε ζημοξ ηυζιμοξ ηαζ
ζηαονχκεηαζ ζε ηάεε έκακ απυ αοημφξ, χζηε υθα ηα υκηα κα έπμοκ γςή ηαζ κα ηδκ έπμοκ ζε αθεμκία.
Ώδεθθμί ιμο: Παναηδνήζηε ημ άζηνμ ααζζθζά ζηδκ εθθεζπηζηή ημο ηίκδζδ. Ο ήθζμξ ηζκείηαζ απυ κυημ πνμξ
αμννά ηαζ απυ αμννά πνμξ κυημ. ΋ηακ μ ήθζμξ πνμπςνεί πνμξ ημκ αμννά απυ ηζξ εζημζζπέκηε Αεηειανίμο βζα κα
δχζεζ γςή ηαζ γεζηαζζά ζε υθα ηα πθάζιαηα, ημ ανέθμξ ήθζμξ βεκκζέηαζ ζηζξ εζημζζηέζζενζξ λδιενχκμκηαξ δ
εζημζηή πέιπηδ ημο Αεηέιανδ ηαζ ζηαονχκεηαζ ζηδκ εανζκή ζζδιενία βζα κα δχζεζ γςή ζε υηζ οπάνπεζ.
Δ ζηαεενή διενμιδκία ηδξ βέκκδζδξ ημο ηαζ δ ηζκδηή διενμιδκία ημο εακάημο ημο, έπεζ ααεζά ζδιαζία
ζε υθεξ ηζξ ενδζηεοηζηέξ εεμθμβίεξ.

47
Ώδφκαιμ ηαζ ακίηακμ βεκκζέηαζ ημ ΐνέθμξ ημο ήθζμο ζηδκ ηαπεζκή εηείκδ θάηκδ ημο ηυζιμο ηαζ ιία απυ
ηζξ πμθφ ιαηνζέξ κφπηεξ ημο πεζιχκα, υηακ μζ διένεξ είκαζ πμθφ ιζηνέξ ζηζξ πενζμπέξ ημο αμννά.
Σμ ζδιάδζ ηδξ Οονάκζαξ Πανεέκαξ ορχκεηαζ ζημκ μνίγμκηα ηδκ πενίμδμ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ ηαζ έηζζ
βεκκζέηαζ ημ ανέθμξ βζα ηδκ ζςηδνία ημο ηυζιμο.
Ο Υνζζηυξ ήθζμξ ηαηά ηδκ παζδζηή ημο δθζηία ανίζηεηαζ πενζηνζβονζζιέκμξ απυ ηζκδφκμοξ ηαζ είκαζ
μθμθάκενμ υηζ ημ ααζίθεζμ ημο ζηυημοξ είκαζ πμθφ πζμ ιεβάθμ απυ ημ δζηυ ημο ηζξ πνχηεξ διένεξ, αθθά αοηυξ γεζ
παν’ υθμοξ ημοξ ηνμιενμφξ ηζκδφκμοξ πμο ημκ απεζθμφκ.
Πενκά μ ηαζνυξ.....μζ ιένεξ παναηείκμκηαζ ζηθδνά ηαζ θεάκεζ δ εανζκή ζζδιενία, δ Μεβάθδ Βαδμιάδα, δ
ζηζβιή ηδξ δζάααζδξ απυ ηδκ ιία άηνδ ζηδκ άθθδ, δ ζηζβιή ηδξ ζηαφνςζδξ ημο Κονίμο ζ’ αοηυκ ημκ ηυζιμ ιαξ.
Ο Υνζζηυξ Ήθζμξ ζηαονχκεηαζ ζημκ πθακήηδ βδ βζα κα δχζεζ γςή ζε υηζ οπάνπεζ. Μεηά ημκ εάκαηυ ημο
ακαζηαίκεηαζ ζε υθδ ηδκ πθάζδ ηαζ ςνζιάγεζ έηζζ ημ ζηαθφθζ ηαζ ημ ζζηάνζ. Ο Νυιμξ ημο Λυβμο είκαζ δ εοζία.
Ώοηυ είκαζ ημ ημζιζηυ δνάια πμο επακαθαιαάκεηαζ απυ ζηζβιή ζε ζηζβιή ζε υθμ ημ άπεζνμ δζάζηδια, ζε
υθμοξ ημοξ ηυζιμοξ, ζε υθα ηα δθζαηά ζοζηήιαηα.
Ώοηυ είκαζ ημ ημζιζηυ δνάια πμο ακαπανζζηάκεηαζ ζε υθμοξ ημοξ καμφξ ηδξ Ώζβφπημο, Βθθάδαξ, Εκδίαξ,
Μελζημφ ηθπ.
Ώοηυ είκαζ ημ ημζιζηυ δνάια πμο ακαπανζζηάκεηαζ ζε υθμοξ ημοξ καμφξ υθςκ ηςκ ηυζιςκ ημο άπεζνμο
δζαζηήιαημξ.
Δ δεοηενεφμοζα υρδ αοημφ ημο ιεβάθμο δνάιαημξ ακηζζημζπεί ιε πθήνδ αηνίαεζα ζε ηάεε ζενυ άημιμ πμο
ιέζς ηδξ ζοκεζδδζζαηήξ επακάζηαζδξ θεάκεζ ζηδκ ιφδζδ Venusta ιεηαιμνθχκεηαζ ζε Δθζαηυ Ήνςα.
Κεθάθαζμ 2μ
Δ Γαθαλζαηή μδυξ
Σα Υνζζημφβεκκα είκαζ ιζα δθζαηή βζμνηή, ιζα άθαηδ ημζιζηή βζμνηή πμο έπεζ ηδκ ηαηαβςβή ηδξ ζηδκ
ααεζά κφπηα ηςκ αζχκςκ.
Ο θοζζηυξ Ήθζμξ, μ ηνζζδζάζηαημξ δεκ είκαζ άθθμξ απυ ημκ θμνέα δνάζδξ ημο πκεοιαηζημφ ήθζμο. Ο
Φοζζηυξ Ήθζμξ, μ Μοζηζηζζηζηυξ ζοκακηά ημκ ήθζμ ημο ιεζμκοηηίμο, ημ «άζηνμ ηδξ ΐδεθεέι ημκ Κμζιζηυ
Υνζζηυ.
΋θεξ μζ ανπασηέξ ενδζηείεξ ηαθθζένβδζακ πάκηα ηδκ θαηνεία ζημκ Ήθζμ ηαζ ιέπνζ ημ ΐαηζηακυ είκαζ
θηζαβιέκμ ιε ηέημζμ ηνυπμ πμο μζ πυνηεξ ημο ΐθέπμοκ ηδκ Ώκαημθή υπμο ακαηέθθεζ μ Ήθζμξ.
Οζ πνςηυβμκμζ Υνζζηζακμί έθεβακ πάκηα ιε ιεβάθδ εοθάαεζα «Ο Εδζμφξ Υνζζηυξ ιαξ, μ Ήθζμξ».
Βίκαζ αλζμεαφιαζημ ημ πςξ ηζκείηαζ ημ άζηνμ ΐαζζθζάξ ακάιεζα ζηα ακανίειδηα άζηνα ημο άπεζνμο
δζαζηήιαημξ. ΢ε ζπέζδ ιε ημοξ ημκηζκυηενμοξ ηυζιμοξ, ηζκείηαζ ιε ηαπφηδηα 2Ο πζθζμιέηνςκ ημ δεοηενυθεπημ.
΢ημ ηέκηνμ ηδξ Γαθαλζαηήξ μδμφ, μ ήθζμξ πενζζηνέθεηαζ ιε ηδκ ηαηαπθδηηζηή ηαπφηδηα ηδξ ηάλδξ ηςκ
27Ο πζθζμιέηνςκ ημ δεοηενυθεπημ. ΢ηδκ ηίκδζδ ημο αοηή ζοιπαναζφνεζ ηαζ ηδκ βδ ηαεχξ ηαζ υθμ ημ δθζαηυ
ζφζηδια.
Δ Γδ ζηδκ μπμία γμφιε, ηζκμφιαζηε, ηαζ έπμοιε ημ δζηυ ιαξ Βίκαζ, είκαζ ηάηζ πενζζζυηενμ απυ έκα ιυνζμ
φθδξ, είκαζ πένα απυ ηάεε αιθζαμθία έκαξ γςκηακυξ μνβακζζιυξ ζημο μπμίμο ηδκ επζδενιίδα γμφιε υθμζ ειείξ ζακ
απθά πανάζζηα.
Ο δνυιμξ πμο δζαηνέπεζ δ βδ ζημ άπεζνμ δζάζηδια είκαζ πμθφπθμημξ ηαζ δφζημθμξ. Ο πθακήηδξ βδ
πμνεφμκηαξ βφνς απυ ημκ ήθζμ ακάιεζα ζηδκ ιμοζζηή ηςκ ζθαζνχκ ηαλζδεφεζ πνάβιαηζ ιε ιία ζθζββζχδδ ηαπφηδηα
βονίγμκηαξ βφνς απυ ημ ηέκηνμ αοημφ ημο εαοιαζημφ βαθαλία ζημκ μπμίμ γμφιε.
Δ Γαθαλζαηή μδυξ είκαζ πνάβιαηζ ηυζμ βζβακηζαία πμο αηυια ηαζ ηαλζδεφμκηαξ ιε 27Ο πζθζυιεηνα ημ
δεοηενυθεπημ, μ ήθζμξ, εα πνεζαζηεί 22Ο εηαημιιφνζα πνυκζα βζα κα ηάκεζ έκακ μθυηθδνμ ηφηθμ βφνς απ’ αοηήκ.
Δ Γαθαλζαηή μδυξ είκαζ έκαξ γςκηακυξ ημζιζηυξ μνβακζζιυξ, έκα ΢πεζνμεζδέξ ζχια ιέζα ζημ μπμίμ
οπάνπεζ ημ Δθζαηυ ιαξ ζφζηδια.
Κάεε κεθέθςια, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ δζηήξ ιαξ Γαθαλζαηήξ μδμφ έπεζ δζηαζςιαηζηά ημ ίδζμ
ααζζηυ ζπέδζμ.
΢ε ηάεε Γαθαλία επζδνμφκ ηνεζξ δοκάιεζξ, δ πνχηδ είκαζ δ Κεκηνμιυθμξ, δ δεφηενδ δ Φοβυηεκηνμξ, δ
ηνίηδ είκαζ δ Οοδέηενδ, δ μπμία πνδζζιεφεζ ζακ ζδιείμ ζηήνζλδξ ηαζ ζζμννμπίαξ.

48
Δ Φοβυηεκηνδ δφκαιδ δίκεζ ζημ Νεθέθςια ιζα ηίκδζδ ιε ζπεζνμεζδή ιμνθή πανυιμζα ιε έκακ
ακειμζηνυαζθμ ζε ιζα αιιμοδζά πμο δίκεζ πκεοιαηζηή ηίκδζδ ζηδκ ημθχκα ζηυκδξ πμο ζδηχκεζ.
Ο Γαθαλίαξ ιε ηα δεηαμηηχ εηαημιιφνζα ήθζμοξ ημο ηαζ ημοξ ακανίειδημοξ πθακήηεξ ηαζ ζεθήκεξ, έπεζ
ζακ ηέκηνμ αάνμοξ ημκ Κεκηνζηυ Ήθζμ.
Παθζέξ εζςηενζζηζηέξ παναδυζεζξ αεααζχκμοκ υηζ ζημκ Κεκηνζηυ Ήθζμ ανίζηεηαζ δ Τπενααηζηή Βηηθδζία.
Οζ ιφζηεξ ηδξ Λεοηήξ Ώδεθθυηδηαξ ιπμνμφκ κα ηαλζδέρμοκ ιε ηα ακχηενα οπανλζαηά ζχιαηα ημο Βίκαζ
ιέπνζ ηδκ Τπενααηζηή Βηηθδζία.
Μέζα ζημκ καυ ημο ΢είνζμο μζ ιφζηεξ ιπμνμφκ κα έπμοκ ηδκ εοηοπία κα ζοκακηδεμφκ ιε ημοξ ιαεδηέξ ημο
Θεμφ.
΋ηακ ηάπμζμξ ιφζηδξ απμπεζναεεί κα πενάζεζ πένα απυ ημκ Γαθαλία, είκαζ οπμπνεςιέκμξ πάκηα κα
επζζηνέρεζ ζημκ ΢είνζμ. ΢ημοξ ιφζηεξ ημο πθακήηδ Γδ απαβμνεφεηαζ κα πάκε πζμ πένα απυ ημκ ΢είνζμ.
Οζ Ώζηνμκυιμζ λένμοκ πμθφ ηαθά υηζ πένα απυ ημκ Γαθαλία, οπάνπμοκ ιυκμ ηνεζξ Γαθαλίεξ μναημί ιε
βοικυ ιάηζ πςνίξ ηδκ αμήεεζα ηδθεζηυπζμο. Αφμ απυ αοημφξ, είκαζ μναημί απυ ημ κυηζμ διζζθαίνζμ, ηαζ είκαζ ημ
Μεβάθμ Νέθμξ ηαζ ημ Μζηνυ Νέθμξ ημο Μαββεθάκμο, μκμιαγυιεκμζ έηζζ πνμξ ηζιήκ ημο ιεβάθμο ελενεοκδηή.
Οζ ιφζηεξ ηδξ ιεβάθδξ Λεοηήξ Ώδεθθυηδηαξ υηακ πενκμφκ πζμ πένα απυ ημκ ΢είνζμ, ιπμνμφκ κα δμοκ δφμ
ηάλεζξ ηυζιςκ πμο αζηνάθημοκ ιε θαιπνυηδηα ιε έκα υιμνθμ νμγ πνχια. ΢ε αοημφξ ημοξ δφμ Γαθαλίεξ
οπάνπμοκ άθθμο ηφπμο ημζιζημί κυιμζ, άβκςζημζ ζημοξ ηαημίημοξ ημο Γαθαλία.
΢ηα ζενά ηείιεκα ηδξ ιοζηζηήξ ζμθίαξ, οπάνπεζ έκα αλίςια πμο θέεζ: «Βηεί υπμο ημ θςξ θάιπεζ πζμ έκημκα
εηεί επίζδξ οπάνπμοκ ηα πζμ ααεζά ζημηάδζα».
΢ημοξ ακχηενμοξ ηυζιμοξ, ηάεε ιφζηδξ ιπμνεί κα δζαπζζηχζεζ υηζ πμθθέξ θμνέξ ημκηά ζε έκακ θςηεζκυ
καυ, οπάνπεζ ζακ ακηίεεζδ ηαζ έκα καυξ ααεζμφ ζημηαδζμφ.
ΐαζζγυιεκμζ ζημοξ ηακυκεξ αοημφξ ιπμνμφιε κα αεααζχζμοιε πςνίξ θυαμ υηζ ηάκμοιε θάεμξ, υηζ μ
Κεκηνζηυξ Ήθζμξ ΢είνζμξ είκαζ δζπθυξ ηαζ υηζ μ ζφκηνμθυξ ημο είκαζ έκαξ βζβάκηζμξ ζημηεζκυξ ηυζιμξ.
Οζ ημζιζηέξ δοκάιεζξ πμο ηοαενκμφκ ημκ οπεν-μονακυ ένπμκηαζ, ζημκ πθακήηδ Γδ απυ ημκ ΢είνζμ, αθθά
απυ ημκ ζημηεζκυ αδεθθυ ημο ηαηεααίκμοκ ζ’ ειάξ μζ δοκάιεζξ πμο ηοαενκμφκ ηδκ πανα-Κυθαζδ.
Οζ αζηνμκυιμο δίκμοκ ζημκ ΢είνζμ ημ παναηζμφηθζ ημο Άζηνμ ΢ηφθμξ ηαζ ζημκ ζφκηνμθμ ημο, ημκ
ζημηεζκυ, ημ παναηζμφηθζ Κμοηάαζ.
Ο Γαθαλίαξ ιαξ είκαζ βζβάκηζμξ, εαοιάζζμξ, ελαίνεημξ, μ Γαθαλίαξ ιαξ ιεηνάεζ 100.000 έηδ θςηυξ ζε
δζάιεηνμ ηαζ ίζςξ 10.000 έηδ θςηυξ παπφξ.
Ο Ήθζμξ πμο ιαξ γεζηαίκεζ ηαζ ιαξ δίκεζ γςή, μ αβαπδιέκμξ ιαξ Ήθζμξ, πδβή ηάεε γςήξ, ανίζηεηαζ
ημπμεεηδιέκμξ 3.000 έηδ θςηυξ απυ ημ ζδιείμ πμο ημπμεεηείηαζ ζημ ηνίημ ηδξ απυζηαζδξ ιεηαλφ ημο ηέκηνμο ημο
Γαθαλία ηαζ εκυξ απυ ηα άηνα ημο. Φαίκεηαζ υηζ ανίζηεηαζ ημκηά ζημκ εζςηενζηυ δαηηφθζμ εκυξ εθζημεζδμφξ
αναπίμκα ηαζ επίζδξ ιζαξ μιάδαξ άζηνςκ πμθφ αδφκαηςκ ηαζ ιαηνζκχκ ηαζ άθθδξ μιάδαξ πζμ πθδζζέζηενδξ πνμξ
ημ ηέκηνμ.
Τπάνπμοκ ζημ άπεζνμ δζάζηδια πμθθέξ πζθζάδεξ ηαζ εηαημιιφνζα απυ Γαθαλίεξ· οπμθμβίγεηαζ υηζ ζε έκακ
πχνμ 250.000.000 εηχκ θςηυξ, οπάνπμοκ πενίπμο 2.000.000 απυ Γαθαλίεξ, ηαζ παν’ υθδ αοηή ηδκ ηνμιαηηζηή
απυζηαζδ δεκ οπάνπμοκ ζδιάδζα υηζ ηεθεζχκμοκ.
Σμ δθζαηυ ιαξ ζφζηδια ιμζάγεζ, πςνίξ ηαιία αιθζαμθία ηαζ πςνίξ οπεναμθή, ζακ αζιμζθαίνζμ ημο
ακενχπζκμο μνβακζζιμφ.
΢ημ ιζηνμζηυπζμ ιπμνμφιε κα δζαπζζηχζμοιε υηζ έκα θεοηυ αζιμζθαίνζμ απμηεθείηαζ επίζδξ απυ έκακ
πονήκα ή ήθζμ, ημ ηοηηανυπθαζια ηαζ ηδκ πενζμπή επζννμήξ ημο ηαζ αοηυ επίζδξ ανίζηεηαζ πενζηνζβονζζιέκμ απυ
υθεξ ηζξ πθεονέξ απυ εηαημιιφνζα πανυιμζα ηφηηανα ή ζοζηήιαηα, ζπδιαηίγμκηαξ έκα ιεβάθμ μκ ημο μπμίμο δ
θφζδ εα ήηακ, βζα ημ ηφηηανμ, δφζημθμ κα βίκεζ ακηζθδπηή.
Ο Γαθαλίαξ είκαζ έκαξ γςκηακυξ μνβακζζιυξ πμο βεκκήεδηε ζηδκ εκάηδ ζθαίνα ημο κενμφ ηαζ ηδξ θςηζάξ.
Ώοημί πμο οπμεέημοκ υηζ μζ Γαθαλίεξ, ζοιπενζθαιαακυιεκμο ηαζ ημο Γαθαλία ιαξ, πνμένπμκηαζ απυ ηδκ
έηνδλδ ηάπμζμο πνςηυβμκμο αηυιμο ηάκμοκ θάεμξ.
Τπάνπεζ έκα εζςηενζζηζηυ νδηυ πμο θέεζ: «΋πςξ είκαζ επάκς είκαζ ηαζ ηάης».
Ώκ δ πνμέθεοζδ αοημφ ημο ιζηνμφ, ιζηνμζημπζημφ Γαθαλία πμο θέβεηαζ άκενςπμξ, είπε ηδκ ηαηαβςβή ημο
ζηδκ εκάηδ ζθαίνα, ζημ ζελ, ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε θμβζηά πςνίξ θυαμ υηζ ελαπαηζυιαζηε, υηζ δ πνμέθεοζδ
ημο Γαθαλία ιαξ ηαζ υθςκ ηςκ Γαθαλζχκ ημο απείνμο, εα πνέπεζ κα ακαγδηδεεί ζηδκ εκάηδ ζθαίνα, ζημ ζελ.

49
Βίκαζ μθμθάκενα αδφκαημκ κα δζαπζζηχζμοιε ηδκ αθήεεζα βζα ηδκ πνμέθεοζδ ηςκ Γαθαλζχκ ακ δεκ
εζζπςνήζμοιε ζηδκ Βκάηδ ζθαίνα (ημ ζελ).
Ο καυξ ηδξ ζμθίαξ ανίζηεηαζ ζηδκ εκάηδ ζθαίνα, μ καυξ ηδξ ζμθίαξ είκαζ ημπμεεηδιέκμξ ακάιεζα ζημκ
θαθθυ ηαζ ηδκ ιήηνα.
Δ ζελμοαθζηή ανιμκζηή πνάλδ ημο Λυβμο ζημ λδιένςια ηδξ γςήξ, ηάκεζ βυκζια ηα κενά ημο Υάμοξ ηαζ
έηζζ βεκκζμφκηαζ μζ Γαθαλίεξ ηαζ βεκκζμφκηαζ μζ ηυζιμο.
Δ ζελμοαθζηή θθυβα ηδξ Κμοκηαθίκδξ πάκηα βμκζιμπμζεί ηδκ ημζθζά ηδξ Μεβάθδξ Μδηέναξ.
«΢ηδκ ανπή ήηακ μ Λυβμξ»....
Κεθάθαζμ 3
Σμ δθζαηυ ζφζηδια ημο ΋νξ
΢ηδκ Νζναάκα, ημ αίζεδια εηείκμ ηδξ μζημβέκεζαξ, θοθήξ, βεκζάξ, έπεζ ελαθακζζηεί βζαηί υθα ηα υκηα
αοημεεςνμφκηαζ ζακ ιέθδ ιζαξ ιεβάθδξ μζημβέκεζαξ. Δ πμθθαπθυηδηα είκαζ δ εκυηδηα.
΋ιςξ, ιέζς ηδξ παναηήνδζδξ ηαζ ηδξ πείναξ, υθμο ειείξ μζ αδεθθμί, ιπμνέζαιε κα ελαηνζαχζμοιε υηζ
οπάνπεζ ηάηζ, ζακ ιζα ιμνθή μζημβέκεζαξ ζε ηάεε ιία απυ ηζξ μιάδεξ ηςκ Βθμπίι ή Prajapatis πμο ηοαενκμφκ ηα
δζάθμνα δθζαηά ζοζηήιαηα αοημί ημο Γαθαλία πμο γμφιε.
Ώοηή δ αίζεδζδ ημζιζηήξ ζοββέκεζαξ, ζε ηάεε μιάδα απυ Βθμπίι, ημοξ ηάκεζ ηάηζ ζακ άθαηεξ μζημβέκεζεξ,
εεσηέξ, φρζζηεξ.
Δ ημζιζηή μζημβέκεζα πμο ηοαενκά ημ δθζαηυ ζφζηδια ημο ΋νξ ζημ μπμίμ γμφιε, ηζκμφιαζηε ηαζ,
ανίζηεηαζ ημ Βίκαζ ιαξ, έπεζ ακάιεζα ζηα εηθεηηυηενα ιέθδ ηδξ ημκ Γαανζήθ, Ραθαήθ, Οονζήθ, Μζπαήθ, ΢αιμοήθ,
΢απανζήθ, Ονζθοήθ.
Κάεε έκαξ απυ ημοξ αδεθθμφξ πμο ακαθέναιε είκαζ ανπδβυξ αββεθζηχκ θεβεχκςκ, ηαεέκαξ απυ ημοξ
αδεθθμφξ αοημφξ πνέπεζ κα ενβαζηεί εκηαηζηά ζημ Μεβάθμ Ένβμ ημο Παηένα.
Ο Γαανζήθ είκαζ μ Κοαενκήηδξ ηδξ ΢εθήκδξ, μ Ραθαήθ είκαζ μ οπεφεοκμξ ημο Βνιή, μ Οονζήθ ηοαενκά ηδκ
Ώθνμδίηδ, μ Μζπαήθ είκαζ ααζζθζάξ ημο Ήθζμο, μ ΢αιμοήθ είκαζ μ Κοαενκήηδξ ημο Άνδ, μ ΢απανζήθ είκαζ μ
πνφηακδξ ημο Αία, ηαζ μ Ονζθοήθ ηαηεοεφκεζ ηα πεπνςιέκα ημο βενμ-Κνυκμο, ημο βένμο ηςκ μονακχκ.
΢ημ ηέκηνμ ηάεε ζθαίναξ, ηάεε πθακήηδ, ανίζηεηαζ πάκηα μ ημζιζηυξ καυξ, μ πθακδηζηυξ καυξ, δ ηαημζηία
ημο Κοαενκδηζημφ πκεφιαημξ.
Κάεε δάζηαθμξ ηδξ Λεοηήξ Ώδεθθυηδηαξ ιπμνεί κα επζζηεθεεί ιε Ώζηνζηυ ΢χια, ημκ Ναυ-ηανδζά ημο
πθακήηδ Γδ. Σμ πκεφια ηδξ Γδξ είκαζ εηείκμξ μ Μεθπζζεδέη, βζα ημκ μπμίμκ ιζθάεζ δ ΐίαθμξ, μ Σζάκβηαι, μ
ΐαζζθζάξ ημο ηυζιμο.
Μαξ έπμοκ πεζ υηζ ημ πκεφια ηδξ βδξ έπεζ έκα θοζζηυ ζχια πανυιμζμ ιε ημ δζηυ ιαξ, αθθά αζχκζμ,
αεάκαημ. Μενζημί Λάια ημο Θζαέη είπακ ηδκ ιεβάθδ εοηοπία κα βκςνίζμοκ πνμζςπζηά ημκ Σζάκβηαι.
Σμ πκεφια ηδξ Γδξ γεζ, ζημ Ώβηάνεζ, ημ οπυβεζμ ααζίθεζμ, ζοκηνμθζά ιε ημοξ επζγχκηεξ ιοδιέκμοξ ηδξ
Ώηθακηίδαξ ηαζ ηδξ Λειμονίαξ.
Δ θοθή ηδξ Ώβηάνεζ πνμζδμηεί κα ηαηαζηναθεί ζηδκ θςηζά δ δζεθεανιέκδ ηςνζκή Ώνζακή θοθή πμο γεζ
ζηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ. ΋ηακ υθμζ ειείξ μζ δζεζηναιιέκμζ ηδξ θοθήξ αοηήξ εα έπμοιε ηαηαζηναθεί, ηυηε αοημί μζ
επζγχκηεξ ηδξ Λειμονίαξ ηαζ ηδξ Ώηθακηίδαξ εα λακαηαημζηήζμοκ ηδκ Γδ ηαζ ακαηαηειέκμζ ιε ιενζημφξ
εηθεηημφξ επζγχκηεξ ηδξ ηςνζκήξ Ώνζακήξ θοθήξ ιαξ εα θηζάλμοκ ηδκ ιεθθμκηζηή έηηδ θοθή.
Μέζα ζημ εζςηενζηυ ηδξ βδξ οπάνπεζ ιία θοθή ιε θοζζηά ζχιαηα ηδξ Λειμονίαξ ηαζ ηδξ Ώηθακηίδαξ.
Ώοηέξ μζ θοθέξ ηαηέπμοκ υθεξ ηζξ επζζηδιμκζηέξ αημιζηέξ ακαηαθφρεζξ απυ ημοξ ανπαίμοξ πνυκμοξ.
Ο ααζζθζάξ ημο ηυζιμο ενβάγεηαζ εκηαηζηά ηαζ ζηδκ ενβαζία ημο αοηή ημκ αμδεμφκ μζ Goros, εηείκα ηα
ιεβάθα υκηα πμο ηοαενκμφκ ηδκ γςή ηαζ ημκ εάκαημ ζε υθα ηα επίπεδα ηδξ ημζιζηήξ ζοκείδδζδξ.
Δ βδ είκαζ έκαξ γςκηακυξ μνβακζζιυξ πμο βονίγεζ βφνς απυ ημκ Ήθζμ. Σμ πθακδηζηυ πκεφια ηναηά
ζηαεενή ηδκ ηνμπζά ηδξ. Δ Γδ είκαζ έκα απυ ηα ιέθδ ηδξ Μεβάθδξ Κμζιζηήξ Οζημβέκεζαξ ημο δθζαημφ ζοζηήιαημξ
ημο ΋νξ.
΋θα ηα αζηνζηά ζχιαηα, πμο είκαζ ημκηά ζηδκ βδ πμο ηοαενκά μ Μεθπζζεδέη, ααζζθζάξ ηδξ θςηζάξ,
απμηεθμφκ ιέθδ αοηήξ ηδξ πμθφπθμηδξ μζημβέκεζαξ.

50
Σμ δθζαηυ ζφζηδια ημο ΋νξ, πενζηθείκεζ πμθθά δζαθμνεηζηά ακηζηείιεκα. Γφνς απυ ημκ ήθζμ βονίγμοκ ζε
ηνμπζά εκκέα πθακήηεξ πμο ηοαενκμφκηαζ απυ άθαηα υκηα, ηνζάκηα έκαξ βκςζημί δμνοθυνμζ, πζθζάδεξ αζηενμεζδείξ
ημιήηεξ ηαζ πμθθά εηαημιιφνζα ιζηνά ημιιαηάηζα απυ ιεηεςνίηεξ.
Πανά ημκ ανζειυ ημοξ ηαζ ηδκ ηενάζηζα ημζιζηή ιάγα πμο υθα αοηά ηα ζχιαηα ακηζπνμζςπεφμοκ, ηαζ
παν’ υθμ πμο θαίκεηαζ απίζηεοημ, πενζζζυηενμ απυ ημ 99 ημοξ εηαηυ ηδξ φθδξ ημο Δθζαημφ ΢οζηήιαημξ ημο ΋νξ,
είκαζ ζοβηεκηνςιέκδ ζημκ Ήθζμ.
΢ηδκ πναβιαηζηυηδηα μ ααζζθζάξ αζηένζ είκαζ δ ηανδζά ημο δθζαημφ ζοζηήιαημξ ημο ΋νξ. ΢ημκ καυ ηανδζά
ημο ήθζμο ημπμεεηδιέκμο ιέζα ζημ ηέκηνμ ηδξ αηηζκμαμθμφζαξ ζθαίναξ, γμοκ ηαζ ενβάγμκηαζ, μζ επηά Tsohanes
πμο δζμζημφκ ηζξ επηά ιεβάθεξ ημζιζηέξ αηηίκεξ. Βίκαζ θίβα ηα ακενχπζκα υκηα ημο πθακήηδ βδ πμο ιπμνμφκ κα
επζζηεθεμφκ ιε Ώζηνζηυ ΢χια ημκ Ναυ-ηανδζά ημο Ήθζμο.
Μία ηνμιαηηζηή ηαζ θμαενή πανάδνα μδδβεί ημκ ιοδιέκμ ιέπνζ ημκ πνμεάθαιμ ηδξ ζμθίαξ.
΋πμζμξ θεάζεζ ιέπνζ ημκ βενυ πνμεάθαιμ πνέπεζ κα βμκαηίζεζ ιε ζεααζιυ ιπνμζηά ζημκ θφθαηα ημο
καμφ. Έκαξ ζηεκυξ δνυιμξ εα μδδβήζεζ ημκ επζζηέπηδ ιέπνζ ημκ Ναυ-ηανδζά υπμο ηαημζημφκ ηνμιενμί μζ επηά
Chohanes.
΢ηδκ ηανδζά ημο Ήθζμο ζθφγεζ έκημκα ηάεε γςή ημο δθζαημφ ζοζηήιαημξ ημο ΋νξ.
Δ δφκαιδ ηδξ αανφηδηαξ ημο Ήθζμο ζοβηναηεί ιέζα ζηζξ ιδπακζηέξ ηνμπζέξ ημο υθδ ηδκ δθζαηή
μζημβέκεζα. ΋θδ δ ιδπακζηή ημο δθζαημφ ζοζηήιαημξ ημο ΋νξ πνμπςνεί ζφιθςκα ιε ημκ Μεβάθμ Νυιμ, μζ
ζοβηεκηνςιέκεξ ηνμπζέξ ηςκ πθακδηχκ πμο βονίγμοκ πμνεφμκηαξ βφνς απυ ημκ ήθζμ ακάιεζα ζηζξ ιεβάθεξ
ζοιθςκίεξ ημο ημζιζημφ δζαπαζχκ, είκαζ ζμθά ζοζπεηζζιέκεξ ζφιθςκα ιε ημκ Νυιμ ημο Bode.
Παίνκμκηαξ ηδκ βεςιεηνζηή πνυμδμ 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192 ηαζ πνμζεέημκηαξ ημ 4 ζε ηάεε ανζειυ,
έπμοιε ιία ζεζνά πμο ακηζπνμζςπεφεζ πενίπμο ηζξ απμζηάζεζξ ιεηαλφ ηςκ πθακδηζηχκ ηνμπζχκ ηαζ ημο Ήθζμο.
Ο Βνιήξ, μ Κφνζμξ ηδξ επζζηήιδξ, μ αββεθζαθυνμξ ηςκ εεχκ, βονίγεζ βφνς απυ ημκ Ήθζμ ιε ζθζββζχδδ
ηαπφηδηα. Δ Ώθνμδίηδ ημ αζηένζ ηδξ ιμοζζηήξ, ημο ένςηα ηαζ ηδξ μιμνθζάξ, ζε δεφηενδ εέζδ ςξ πνμξ ημκ Ήθζμ,
ηζκείηαζ ηάπςξ πζμ ανβά ηαζ δ βδ, δ πμκειέκδ ηαζ ιανηονζηή ιαξ βδ, πμο ανίζηεηαζ ζηδκ ηνίηδ εέζδ, ηζκείηαζ ηάης
απυ ηδκ ζμθή ηαεμδήβδζδ ημο Changam ή Μεθπζζεδέη ιε αηυια πζμ ανβυ νοειυ.
Σμ αβαπδηυ ιαξ δθζαηυ ζφζηδια ημο ΋νξ, έπεζ ζακ βείημκα ημ δθζαηυ ζφζηδια πμο μκμιάγεηαζ Baleooto.
Ο θδιζζιέκμξ ημιήηδξ Solni πυηε-πυηε ζοκδείγεζ κα πθδζζάγεζ πμθφ ιε επζηίκδοκμ ηνυπμ ζημκ θαιπνυ
Ήθζμ Baleooto, ηαζ ηυηε αοηυξ μ ηεθεοηαίμξ ανίζηεηαζ οπμπνεςιέκμξ κα ακαπηφλεζ ιζα πμθφ ζζπονή δθεηηνζηή
ηάζδ βζα κα ιπμνέζεζ κα ηναηήζεζ ζηαεενυ ημκ ηακμκζηυ ημζιζηυ δνυιμ ημο.
Ώοηή δ ηάζδ, υπςξ είκαζ θοζζηυ ηαζ θμβζηυ, πνμηαθεί ίδζα ηάζδ ζε υθμοξ ημοξ βεζημκζημφξ ήθζμοξ ακάιεζα
ζημοξ μπμίμοξ ανίζηεηαζ μ δζηυξ ιαξ Ήθζμξ, μκμιαγυιεκμξ ΋νξ.
Ώοηυξ είκαζ μ κυιμξ ημο ΢μθζμμκέκζζμοξ μ μπμίμξ επδνεάγεζ επίζδξ ημοξ πθακήηεξ πμο πενζζηνέθμκηαζ
βφνς απυ ημοξ ακηίζημζπμοξ ήθζμοξ ημο.
Δ βδ δεκ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ελαίνεζδ ζημκ κυιμ ημο ΢μθζμμκέκζζμοξ. Δ ηνμιενή ηάζδ δθεηηνζζιμφ
πνμηαθεί αζιαηδνέξ επακαζηάζεζξ ηαζ ηνμιενέξ ηαηαζηνμθέξ.
Ο ΢μθζμμκέκζζμοξ εηδδθχεδηε δφμ θμνέξ ζηδκ ανπαία Ώίβοπημ ηςκ Φαναχ.
Σδκ πνχηδ θμνά μ θαυξ ιε αζιαηδνή επακάζηαζδ ελέθελε κέμοξ ηοαενκήηεξ ακάιεζα ζε αίια ηαζ εάκαημ.
΢ε υθμοξ ημοξ εηπεζυκηεξ ηοαενκχκηεξ ημοξ έαβαθακ ηα ιάηζα.
΢ηδκ δεφηενδ εηδήθςζδ αοημφ ημο Κμζιζημφ Νυιμο μ Ώζβοπηζαηυξ θαυξ ιε ηνμιενή ιακία λεζδηχεδηε
εκάκηζα ζημοξ ηοαενκχκηεξ ηαζ ημοξ ζηυηςζε, δζαπενκχκηαξ ημοξ ημκ ηαεέκα λεπςνζζηά ιε έκα ζφνια ζενυ. Ώοηυ
ημ ζφνια πεηάπηδηε ανβυηενα ζημκ Νείθμ πμηαιυ. Βηείκμ ημ ζφνια έιμζαγε πενζζζυηενμ ιε έκα βζβάκηζμ
ιαηάανζμ πενζδέναζμ.
Δ επακάζηαζδ ηςκ Μπμθζεαίηςκ οπήνλε επίζδξ απμηέθεζια ημο ΢μθζμμκέκζζμοξ. ΢ημ πανεθευκ, ηάεε
θμνά πμο εηδδθςκυηακ μ κυιμξ ημο ΢μθζμμκέκζζμοξ, εηδδθχκμκηακ ιεβάθεξ ημζκςκζηέξ ηαηαζηνμθέξ.
Οζ άκενςπμζ ιε ηαηακυδζδ επςθεθμφκηαζ απυ ημοξ κυιμοξ ημο ΢μθζμμκέκζζμοξ βζα κα ιπμοκ ζημ
ιμκμπάηζ ηδξ εζςηενζηήξ πναβιάηςζδξ.
Σμ δθζαηυ ζφζηδια ημο ΋νξ, υηακ ημ αθέπμοιε απυ ιαηνζά, ιμζάγεζ ιε άκενςπμ μ μπμίμξ πενπαηά
δζαιέζμο ημο αιεηάαθδημο απείνμο.
Οζ αζηνμκυιμζ αεααζχκμοκ υηζ ημ δθζαηυ ιαξ ζφζηδια ημο ΋νξ ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ημκ αζηένα ΐέβα ιε
ηαπφηδηα 20 πζθζμιέηνςκ ημ δεοηενυθεπημ.

51
Σμ μοζζχδεξ βεβμκυξ είκαζ υηζ ζε μβδυκηα πνυκζα, αθήκμκηαξ πίζς ημο μ Ήθζμξ υθδ ηδκ θαιπνή
αηηζκμαμθία ημο εαοιαζημφ ημο ζοζηήιαημξ, πνμπςνεί ενζαιαεοηζηά, ζημ ζενυ δζάζηδια, πενίπμο πεκήκηα
δζζεηαημιιφνζα πζθζυιεηνα.
Δ ζθαίνα αηηζκμαμθίαξ, δ πφνζκδ γχκδ, ή ημ ιαηνφ ηαζ αζηναθηενυ ζχια ημο δθζαημφ ιαξ ζοζηήιαημξ,
ζε μβδυκηα πνυκζα εα είκαζ ιία θζβμφνα πέκηε θμνέξ ιεβαθφηενδ ηαζ θανδφηενδ ηαζ ιε ςναία ζηάζδ ζακ αηίκδημ
ακενχπζκμ ζχια.
Δ έθλδ ημο Ήθζμο ηαηεοεφκεζ υθεξ ηζξ ηζκήζεζξ ηδξ δθζαηήξ μζημβέκεζαξ, ηαζ υζμ πζμ ημκηά ανίζημκηαζ ιε
ημοξ δζάθμνμοξ πθακήηεξ, είκαζ θακενυ υηζ ιεβαθφηενδ εα πνέπεζ κα είκαζ ηαζ δ ηαπφηδηα βζα κα ελζζμννμπδεεί δ
ηνμιαηηζηή δφκαιδ ηδξ δθζαηήξ έθλδξ.
Οζ πθακήηεξ πμο απμηεθμφκ ηδκ ημζιζηή δθζαηή μζημβέκεζα, δζαθένμοκ ςξ πνμξ ημ ιέβεεμξ ακάιεζα ημοξ,
ιεβαθχκμκηαξ βεκζηά απυ ημκ πζμ ιζηνυ, ημκ βνήβμνμ Βνιή, ημκ αββεθζμθυνμ ηςκ εεχκ, πμο ανίζηεηαζ ημκηφηενα
πνμξ ημ ηέκηνμ, ιέπνζ ημκ ζζπονυ ηαζ ηεναοκμαυθμ Αία ημκ Παηένα ηςκ Θεχκ, ζημ ιέζμκ ηδξ απμζηάζεςξ ιεηαλφ
ημο ηέκηνμο ηαζ ηδξ πενζθένεζαξ ηαζ εκ ζοκεπεία ιζηναίκμκηαξ λακά ιέπνζ ημκ πθακήηδ πζμ ελςηενζηά, ημκ βκςζηυ
Πθμφηςκα, πμο είκαζ ηαηά ηζ ιεβαθφηενμξ απυ ημκ βνήβμνμ Βνιή.
Μεηά απυ πμθθά πνυκζα παναηήνδζδξ ηαζ πείναξ ηαημνεχεδηε κα ελαηνζαςεεί υηζ υζμ πζμ
απμιαηνοζιέκμζ ανίζημκηαζ μζ πθακήηεξ, είκαζ έλς απυ ηάεε αιθζαμθία πζμ ανβέξ μζ ηαπφηδηεξ ημοξ βφνς απυ ημκ
Υνζζηυ Ήθζμ· πνάβιαηζ αοηέξ μζ ηαπφηδηεξ ιζηναίκμοκ απυ ηα πεκήκηα πζθζυιεηνα ημ δεοηενυθεπημ ημο Βνιή,
ιέπνζ ηα πέκηε ημο Πμζεζδχκα, μ ηφνζμξ ηδξ απυηνοθδξ ζμθίαξ, μ ααζζθζάξ ηδξ εάθαζζαξ.
Ο άλμκαξ ημο δθζαημφ ζοζηήιαημξ ΋νξ, δδθαδή μ ίδζμξ Ήθζμξ, ηάκεζ ηδκ πενζζηνμθή ημο βφνς απυ έκα
ιαβκδηζηυ ηέκηνμ δζαζηνζηυ ή ημζιζηυ ηζάηνα. Ώοηή δ πενζζηνμθή πναβιαημπμζείηαζ ζε δζάζηδια εκυξ ιδκυξ.
Ο βνήβμνμξ Βνιήξ, μ μονάκζμξ αββεθζαθυνμξ, πναβιαημπμζεί ηδκ πενζζηνμθή ημο βφνς απυ ημκ ααζζθζά
αζηένζ ζε ηνεζξ ιήκεξ.
Δ Ώθνμδίηδ ηάκεζ ημκ πμνυ ηδξ βφνς απυ ημκ Ήθζμ ζε μπηχ ιήκεξ. Δ βδ ηάκεζ ημ ηαλίδζ ηδξ βφνς απυ ημκ
Ήθζμ ζε δχδεηα ιήκεξ.
Ο εαοιαζηυξ πμνυξ ημο Πμζεζδχκα ημο ααζζθζά ηδξ εάθαζζαξ βφνς απυ ημκ Ήθζμ, βίκεηαζ ζε εηαηυκ
ελήκηα ηέζζενα πνυκζα.
Δ ημζιζηή ιμνθή ημο δθζαημφ ζοζηήιαημξ ΋νξ είκαζ ελαζνεηζηά πμθφπθμηδ ηαζ υιμνθδ.
Σα πθακδηζηά ημιιάηζα πμο ιεηαιμνθχεδηακ ζε πμθθαπθά ζπζνάθ δζαθυνςκ εκηάζεςκ ηαζ δζαιέηνςκ,
ιμζάγμοκ ιε ιζα ζεζνά απυ θαιπνά εεία ηαθφιιαηα πμο εμθχκμοκ ηαηά ιήημξ ηδκ γεζηή ηαζ άζπνδ βναιιή ημο
Ήθζμο ημο ΋νξ, ζνζδίγμκηαξ ιε θαιπνυηδηα, ιε δζηά ημοξ λέπςνα πνχιαηα ηαζ θάιρδ· ημ αλζμεαφιαζημ
ζοκδοαζιέκμ ζφκμθμ, είκαζ ζακ έκα ιοζηδνζχδεξ ηαζ φρζζημ δίπηο ανάπκδξ, πθεβιέκμ οπένμπα ιε ηζξ πμθθαπθέξ
έηηεκηνεξ δζαδνμιέξ απυ πζθζάδεξ αζηενμεζδείξ ηαζ ημιήηεξ ιε ιαηνζά παίηδ, απαζηνάπημκηαξ ιε πφνζκεξ πκμέξ
ηαζ δπχκηαξ ιε ιία ιμοζζηή απίζηεοηα απαθή ηαζ ανιμκζηή, ααζζζιέκδ απμηθεζζηζηά ζημοξ ηνεζξ ζημπμφξ ηςκ
Μαπααάκ ηαζ Σζμηααάκ πμο ζοβηναημφκ ζηαεενυ ημ ΢φιπακ ζηδκ πμνεία ημο.
Πνάβιαηζ, ημ δθζαηυ ζφζηδια ημο ΋νξ είκαζ έκα γςκηακυ ημζιζηυ πθάζια, πμο βεκκήεδηε πνζκ απυ πάνα
πμθθά εηαημιιφνζα πνυκζα ζηδκ έκαηδ ζθαίνα (ημ ζελ).
΋θμζ μζ άκενςπμζ είκαζ υιμζμζ ζε ηαηαζηεοή ηαζ ζπεδζαζιυ, έηζζ ημ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε υθμοξ ημοξ
ήθζμοξ ημο απακμφξ δζαζηήιαημξ.
Ώοηυ πμο δζαηνίκεζ ημοξ ακενχπμοξ ημκ έκακ απυ ημκ άθθμ, είκαζ μ ααειυξ ηδξ ζοκείδδζδξ· αοηυ πμο
λεπςνίγεζ ημοξ ήθζμοξ είκαζ μ ααειυξ αηηζκμαμθίαξ ημοξ.
Φςξ ηαζ ΢οκείδδζδ είκαζ ηαηά αάεμξ έκα ίδζμ θαζκυιεκμ. Φςξ ηαζ ΢οκείδδζδ οπαημφμοκ ζημοξ ίδζμοξ
κυιμοξ, ιεβαθχκμκηαξ ή ιζηναίκμκηαξ αηνζαχξ ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ.
΢ημ Υάμξ, ζημ Παβηυζιζμ ΢πένια ανίζηεηαζ ημ ημζιζηυ ζπέδζμ ημο ακενχπμο ηαζ ηςκ ήθζςκ.
Δ αοημ-ακάπηολδ ημο ηυζιμο-ακενχπμο, ημ δθζαηυ ζφζηδια, δ θχηζζδ ηαζ δ ααειζαία αηηζκμαμθία ημο
εκυξ ή ημο άθθμο, είκαζ μ ααειυξ ηδξ ΢οκείδδζδξ αοημ-βεκκδιέκδξ απυ μπμζμκδήπμηε δθζαηυ ηυζιμ ή απυ
μπμζμκδήπμηε άκενςπμ-ηυζιμ. Βλανηάηαζ μθμηθδνςηζηά απυ ημ ίδζμ ημ αημιζηυ Βίκαζ.
Γζα κα ιπμνεί έκαξ άκενςπμξ κα είκαζ πθήνςξ ζοκεζδδηυξ ημο εαοημφ ημο πνέπεζ υθα ηα ιένδ ημο Βίκαζ
ημο κα βίκμκηαζ ζοκεζδδηά.
Γζα κα βίκεζ έκαξ Ήθζμξ εκηεθχξ αηηζκμαυθμξ, υθμο μζ πθακήηεξ, ηα ημζιζηά ημο υνβακα, πνέπεζ κα είκαζ
εκηεθχξ αηηζκμαυθα.

52
Σμ ένβμ ηάεε ΢φιπακημξ ηαζ ηάεε υκημξ, απυ ημκ βζβάκηζμ Ήθζμ, ιέπνζ ημ αζήιακημ ηφηηανμ, είκαζ κα
λοπκά ζοκείδδζδ.
Σμ δθζαηυ ζφζηδια ημο ΋νξ εα βίκεζ πζμ θαιπνυ ζφιθςκα ιε ηάεε έκακ απυ ημοξ ηυζιμοξ ημο, εθυζμκ
ηάεε άημιμ, ηάεε γςκηακυ ηφηηανμ, λοπκά ζοκείδδζδ.
΋θα ηα ακενχπζκα υκηα ημο πθακήηδ βδ έπμοκ ηδκ ζοκείδδζδ ημζιζζιέκδ. Βίκαζ αδφκαημκ κα
πεζναιαηζζηεί εηείκμ πμο είκαζ Ώθήεεοα, υζμ δ ζοκείδδζδ ανίζηεηαζ ημζιζζιέκδ εκηεθχξ.
Τπάνπμοκ ηέζζενζξ ηαηαζηάζεζξ ζοκείδδζδξ.
Πνχημ: ΋κεζνμ ηαηά ηδκ δζάνηεζα επαβνφπκδζδξ.
Αεφηενμ: ΋κεζνμ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο πνυκμο πμο ημ θοζζηυ ζχια ημζιάηαζ.
Σνίημ: αοημζοκείδδζδ.
Σέηανημ αθοπκζζιέκδ ζοκείδδζδ.
Κακμκζηά μζ άκενςπμζ γμοκ ζηζξ πνχηεξ ηαηαζηάζεζξ ζοκείδδζδξ. Οζ άκενςπμζ υπζ ιυκμ μκεζνεφμκηαζ
υηακ ηα ζχιαηα ανίζημκηαζ ζε ακάπαοζδ, αθθά ελαημθμοεμφκ κα μκεζνεφμκηαζ ηαζ υηακ ανίζημκηαζ ζηδκ
ηαηάζηαζδ επαβνφπκδζδξ.
Βίκαζ πμθφ ζπάκζμ κα ανεζξ ακενχπζκμ μκ ζοκεζδδηυ, αθθά μζ άκενςπμζ πζζηεφμοκ αηθυκδηα υηζ ήδδ έπμοκ
ηδκ ζοκείδδζδ λφπκζα.
Καηαθήβεζ αδφκαημκ κα θηάζεζξ ζηδκ ακηζηεζιεκζηή βκχζδ εκχ δεκ έπεζξ ηαημνεχζεζ ηδκ αοημζοκείδδζδ.
Ο ηυζιμξ γεζ μκεζνεουιεκμξ, ενβάγεηαζ μκεζνεουιεκμξ, ηαζ εκ ημφημοξ πζζηεφεζ θακεαζιέκα υηζ είκαζ
λοπκδηυξ.
Καηά ηδκ δζάνηεζα ημο ηακμκζημφ φπκμο ημο θοζζημφ ζχιαημξ, ημ Ββχ πενζηοθζβιέκμ ζημ ζχια επζεοιζχκ
ημο, πενζπθακζέηαζ ζημκ ιμνζαηυ ηυζιμ ζακ οπκμαάηδξ, μκεζνεουιεκμ, ηαζ βονίγμκηαξ ζημ θοζζηυ ζχια,
βονίγμκηαξ ζηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ επαβνφπκδζδξ, ηα υκεζνα ζοκεπίγμκηαζ ιέζα ζημ άημιμ.
Ώοηυξ πμο λοπκά ζοκείδδζδ δεκ μκεζνεφεηαζ πζα, γεζ λφπκζμξ ζημοξ εζςηενζημφξ ηυζιμοξ εκχ ημ θοζζηυ
ημο ζχια ημζιάηαζ.
΋ζμ μζ άκενςπμζ εα λοπκμφκ ζοκείδδζδ, ημ δθζαηυ ζφζηδια ημο ΋νξ, εα βίκεηαζ πενζζζυηενμ ηαζ
πενζζζυηενμ θαιπνυ.
Σμ δθζαηυ ζφζηδια ημο ΋νξ είκαζ μ Adam Kadmon, μ μονάκζμξ άκενςπμξ πμο βεκκήεδηε απυ κενυ ηαζ
θςηζά ζηδκ εκάηδ ζθαίνα (ημ ζελ).
Σμ δθζαηυ ζφζηδια ημο ΋νξ, μ ημζιζηυξ Άκενςπμξ, πνεζάγεηαζ κα αοημ-λοπκήζεζ εκηεθχξ ζημ ηφηηανμ
ηαζ ζημκ άκενςπμ βζα κα βίκεηαζ ηάεε θμνά πενζζζυηενμ ηαζ πενζζζυηενμ θαιπνυξ.
Κεθάθαζμ 4
Ώημιζηή επζζηήιδ
Σμ δθζαηυ ζφζηδια ημο ΋νξ, ζημ μπμίμ γμφιε, ηζκμφιαζηε ηαζ έπμοιε ημ Βίκαζ ιαξ, είκαζ ηαηά αάεμξ έκα
ιεβάθμ ηφηηανμ πμο ακαπηφζζεηαζ, ηαζ λεδζπθχκεηαζ ιέζα ζ’ αοηυκ ημκ δμκμφιεκμ ηαζ ζπεζνμεζδή μνβακζζιυ ηδξ
Γαθαλζαηήξ μδμφ.
Οζ δζάθμνεξ επζζηδιμκζηέξ ζοθθήρεζξ βζα ημ άημιμ είκαζ ηαηά αάεμξ πνμζςνζκέξ. Δ δζάζπαζδ ημο αηυιμο
δεκ ζδιαίκεζ ηαηά ηακέκα ηνυπμ ηδκ απυθοηδ βκχζδ ηδξ δμιήξ ημο αηυιμο δ ημκ πμθφπθμημ ζδζαίηενμ ιδπακζζιυ
ηςκ ιμνίςκ, οπμαημιζηχκ ζςιαηζδίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ.
Δ πμζεζδχκζα ζφθθδρδ ηδξ αημιζηήξ δμιήξ είκαζ πμθφ ειπεζνζηή, ηαζ ηάεε επζζηδιμκζηή βκχιδ ή οπενεπζζηδιμκζηή, είκαζ οπεναμθζηά ζπεηζηή δ αζηαεήξ.
Βιείξ μζ βκςζηζημί αεααζχκμοιε ιε έιθαζδ υηζ εηηυξ ηςκ πνςημκίςκ, δθεηηνμκίςκ, κεηνμκίςκ ηθπ,
οπάνπμοκ πμθθά άθθα ζςιαηίδζα, άβκςζηα αηυια βζα ηδκ επίζδιδ επζζηήιδ.
Οζ επζζηήιμκεξ ήδδ δζαζπμφκ ημ άημιμ βζα κα εθεοεενχζμοκ πονδκζηή εκένβεζα, υιςξ ζηδκ
πναβιαηζηυηδηα δεκ λένμοκ ηίπμηα ζπεηζηά ιε ηδκ εζςηενζηή δμιή ημο δζα-ζςιαηζδίμο ημο δθεηηνμκίμο.
΢ημ θςξ ηδξ κέαξ ημοθημφναξ πμο λεηίκδζε ζημκ ηυζιμ απυ ημ βκςζηζηυ ηίκδια, ιπμνμφιε κα
εεςνήζμοιε ημ δθεηηνυκζμ ζακ ιία πνςηυθεζα ηνοζηαθθμπμίδζδ αοημφ πμο μζ Εκδμζηακμί μκμιάγμοκ Ώηάζα, ηδκ
πνχηδ φθδ ημο Μεβάθμο Ένβμο, ηδκ ιμκαδζηή μοζία απυ ηδκ μπμία πνμένπμκηαζ ιε αθοζζδςηέξ
ηνοζηαθθμπμζήζεζξ μζ πμθθαπθέξ μοζίεξ, ηα δζαθμνεηζηά ζημζπεία ηδξ θφζδξ.

53
Σμ δθεηηνυκζμ είκαζ πένα απυ ηάεε αιθζαμθία ιία πνςηυθεζα ηνοζηαθθμπμίδζδ ιε οπεναημιζηυ
παναηηήνα.
Κάεε άημιμ, ηάεε δθεηηνυκζμ, έπεζ ηαηαβςβή απυ ημ γςκηακυ ζχια ημο αβκμφ Ώηάζα· δ πνςηυθεζα
μοζία, ημ Mulaprakriti ηςκ Εκδμοζζηχκ, ημ Υάμξ, ηα Παβηυζιζα ΢πενιαηζηά Νενά ηδξ Γέκεζδξ, ημ αζχκζμ εδθοηυ
πμο ζοιαμθίγεηαζ απυ υθεξ ηζξ εδθοηέξ εευηδηεξ ηςκ ανπαίςκ ενδζηεζχκ, δ Μεβάθδ Μδηένα, Ίζζδα, Ώδςκία,
Εκζμιπένηα, Ρέα, Κοαέθδ, ΐέζηα, Μανία, Σμκακγίκ ηθπ.
Ώοηή δ πνςηυθεζα μοζία, αοηυ ημ Ώηάζα, αοηή δ πνχηδ φθδ ημο Μεβάθμο Ένβμο, είκαζ πένα απυ ηάεε
αιθζαμθία, δ Θεία Μδηένα, Ίζζδα, δ θαηνεοηή πανεέκα υθςκ ηςκ ενδζηεζχκ ηδξ ανπαζυηδηαξ πάκηα βειάηδ πάνδ.
Ο Παηέναξ, μ Πνχημξ Λυβμξ, έααθε ζ’ εηείκδ υθδ ηδκ πάνδ ηδξ αβάπδξ ημο. Σμ Άβζμ Πκεφια, μ Σνίημξ
Λυβμξ, έααθε επάκς ηδξ υθδ ηδκ πάνδ ηδξ θθμβενήξ ημο δφκαιδξ.
΢ηδκ πναβιαηζηυηδηα ζημ ΢φιπακ οπάνπεζ ιυκμ ιία μοζία ααζζηή πμο υηακ ηνοζηαθθςεεί παίνκεζ ημ
υκμια ηδξ Όθδξ ηαζ υηακ δεκ ηνοζηαθθςεεί, υηακ παναιέκεζ ζηδκ εειεθζχδδ ηδξ ηαηάζηαζδ παίνκεζ ημ υκμια
Πκεφια Γςήξ ημο ΢φιπακημξ.
Ώοηή ανπίγεζ ηζξ δζαδζηαζίεξ ζοιπφηκςζδξ ή ηνοζηάθθςζδξ, υηακ μ Σνίημξ Λυβμξ, ιέζς ηδξ ζελμοαθζηήξ
ζοκεφνεζδξ ημο Λυβμο, ηδκ βμκζιμπμζεί ιε ηδκ πφνζκδ θθυβα.
Βηείκδ παναιέκεζ ζηδκ άπανδ ηαηάζηαζδ ηδξ, ηδκ ακμφζζα, ηδκ άμζιδ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ημζιζηήξ
κφπηαξ, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο ιεβάθμο Πναθάβζα, υηακ ημ ΢φιπακ πμο οπήνλε, δεκ οπάνπεζ πζα.
΋ηακ ηδκ θθυβα ηδκ βμκζιμπμζεί μ Κμζιζηυξ Υνζζηυξ, μ Αεφηενμξ Λυβμξ εζζπςνεί ζηδκ ημζθζά ηδξ, ηδκ
ιεβάθδ ημζθζά ηαζ βεκκζέηαζ απυ εηείκδ ηαζ ζ’ εηείκδ βζα κα ζηαονςεεί ζημοξ ηυζιμοξ, βζ’ αοηυ πάκηα
πανμοζζάγεηαζ ιε ημ ιςνυ ζηδκ αβηαθζά ηδξ. Ώοηή είκαζ δ Ίζζδα ιε ημ ιςνυ ΍νμ ζηδκ αβηαθζά, είκαζ δ Μανία ιε
ημ Θεσηυ Μςνυ ζηδκ αβηαθζά ηδξ ηθπ.
΢ηδκ βυκζιδ ημζθζά ηδξ ιεβάθδξ ιδηέναξ δδιζμονβμφκηαζ ηάης απυ ηδκ χεδζδ ημο Σνίημο Λυβμο, πμθθά
πεδία ζζπφμξ υπμο ηα ηφιαηα αοημφ πμο ιπμνμφιε, κα μκμιάζμοιε πνμ-φθδ ζοιποηκχκμκηαζ ζε ζςιαηίδζα.
Οζ ιμκηένκμζ επζζηήιμκεξ δεκ λένμοκ ηίπμηα βφνς απυ ημ ιοζηήνζμ ημο αημιζημφ πονήκα πμο πζζηεφεηαζ
υηζ ζπδιαηίγεηαζ απυ πνςηυκζα ηαζ μοδεηενυκζα, ηίπμηα αηνζαέξ δεκ λένμοκ ζπεηζηά ιε ηζξ αημιζηέξ δμηζιέξ.
΋θμ ημ πθακδηζηυ οθζηυ, επζζηδιμκζηά, απμηεθείηαζ απυ εαοιάζζα άημια πένα απυ ηάεε αιθζαμθία, αοηά
είκαζ ηα πζμ ιζηνά ζςιαηίδζα ηςκ ζημζπείςκ.
Κάεε άημιμ είκαζ έκα αθδεζκυ ΢φιπακ ζε ιζηνμβναθία. Κάεε άημιμ είκαζ έκα ηνίδοιμ φθδξ, εκένβεζαξ ηαζ
ζοκείδδζδξ.
Σμ άημιμ απμηεθείηαζ απυ πονήκα ή ήθζμ πμθφ αηηζκμαυθμ, θμνηζζιέκμ εεηζηά ιε δθεηηνζζιυ, βφνς απυ
ημκ μπμίμ βονίγμοκ πμνεφμκηαξ εοηοπζζιέκα ηα απεζνάνζεια πθακδηζηά δθεηηνυκζα, θμνηζζιέκα ανκδηζηά.
Ο αημιζηυξ πονήκαξ είκαζ υιμζμξ ζε υθα ηα οθζηά, υπςξ είκαζ επίζδξ ηαζ ημ δθεηηνυκζμ, ιε ιμκαδζηή
δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ ημκ ανζειυ δθεηηνμκίςκ οπμδζαζνμφιεκα ζημκ πονήκα, ηαζ δζαθμνέξ πμο ακηζζημζπμφκ ζηδκ
θυνηζζδ.
Σμ άημιμ είκαζ μθυηθδνμ ιζα ιζηνμβναθία εκυξ δθζαημφ ζοζηήιαημξ. ΋ηζ αηνζαχξ είκαζ μ Ήθζμξ ζημ
δθζαηυ ζφζηδια ηαζ ημ βμκζιμπμζδιέκμ ςάνζμ ζημ ακενχπζκμ ζχια, είκαζ μ αημιζηυξ πονήκαξ ζε ζπέζδ ιε υθμ ημ
Ώημιζηυ ΢φιπακ.
Μαξ έπεζ εζπςεεί υηζ δ δζάιεηνμξ ημο αημιζημφ πονήκα ιπμνεί κα είκαζ ημ έκα δεηάηζξ πζθζμζηυ ημο
αηυιμο.
Καζ υπςξ μ Αίαξ ζημκ ήθζμ, ιαξ θέεζ, υηζ ηα δθεηηνυκζα ημο ιπμνμφκ κα έπμοκ δζαζηάζεζξ ίζεξ ιε ημ έκα
δέηαημ ηδξ δζαιέηνμο ημο πονήκα ημο, έηζζ ζηδκ ηθίιαηά ημο ηοηθμθμνμφκ ζε έκα άπεζνμ δζάζηδια ηυζμ βζβάκηζμ
ηαζ ααεφ υζμ πενζηθείκεζ ημκ πθακήηδ Γδ ηαζ ημοξ άθθμοξ πθακήηεξ ημο δθζαημφ ζοζηήιαημξ ημο ΋νξ ζηδκ
μθυηδηα ημοξ.
Δ Φφζδ έπεζ πμθθά ζημζπεία ηαζ αοηά ιπαίκμοκ ζε έκακ ηαηάθμβμ ακάθμβα ιε ημκ ανζειυ δθεηηνμκίςκ
απυ ημ 1 ιέπνζ ημ 96. Σμ οδνμβυκμ ιε έκα δθεηηνυκζμ έπεζ αημιζηυ ανζειυ 1, ημ ήθζμ ιε δφμ δθεηηνυκζα 2 ηθπ. Με
δφμ ιμκαδζηέξ ελαζνέζεζξ, ηα ζημζπεία πμο ακαπηφζζμκηαζ ιέζα ζηδκ ημζθζά ηδξ ιεβάθδξ ιδηέναξ, είκαζ ηαηά
αάεμξ δζαθμνεηζηέξ ηνοζηαθθχζεζξ ηδξ πνςηυθεζαξ μοζίαξ.
Τπάνπμοκ ζηδκ Φφζδ επηά εειεθζχδεζξ ηαηδβμνίεξ ποηκυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ ζημζπείςκ.

54
Κάεε ζημζπείμ έθηεηαζ ζελμοαθζηά απυ εηείκμ πμο ηαηέπεζ ημκ ανζειυ πμο ζοιπθδνχκεζ ημκ ανζειυ
δθεηηνμκίςκ ημο ιε εαοιαζηυ ηνυπμ· υπςξ ημ κάηνζμ, ιε έκα επί πθέμκ δθεηηνυκζμ νέπεζ ζελμοαθζηά πνμξ ημ
πθχνζμ, απυ ημ μπμίμ θείπεζ έκα βζα κα δδιζμονβδεεί ημ αθάηζ.
Βδχ έπμοιε ημ ζελ.... Βδχ έπμοιε ημ ανζεκζηυ ηαζ ημ εδθοηυ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ θφζδξ πμο εκχκμκηαζ
ζελμοαθζηά.
Σμ εεηζηυ ιέηαθθμ έθηεηαζ αηαηακίηδηα βζα κα ζοκδοαζηεί ζελμοαθζηά ιε ημ ιεηαθθμεζδέξ ανκδηζηυ, ζε
αηνζαή ακαθμβία ζηδκ ακηίεεζδ ημοξ. Ώοηυξ είκαζ έκαξ πενίθδιμξ πθαηςκζηυξ παναθθδθζζιυξ ηςκ δίδοιςκ
ροπχκ πμο ράπκμοκ βζα ημ ιζζυ ημοξ πμο εα ηζξ ζοιπθδνχζεζ ηαζ απυ ημ μπμίμ πςνίζηδηακ ηαηά ηδκ πνχηδ
δδιζμονβία.
Σμ εκενβυ ζημζπείμ ζημκ Υνζζηζηυ ήθζμ, είκαζ ακαιθίαμθα ημ οδνμβυκμ ζε άπεζνεξ πμζυηδηεξ.
Σμ άημιμ ημο οδνμβυκμο ηαηέπεζ έκα ιυκμ δθεηηνυκζμ πμο βονίγεζ βφνς απυ ημκ ααζζηυ ημο πονήκα.
Σμ άημιμ ημο οδνμβυκμο ζοκακηζέηαζ ζηα ζφκμνα ιεηαλφ ηδξ φθδξ ζε ιμνζαηή ηαηάζηαζδ ηαζ ηδξ φθδξ ζε
ηαηάζηαζδ δθεηηνμκζηή. Δ επυιεκδ ηαηάζηαζδ ηδξ ελαΰθςζδξ ημο οδνμβυκμο ακηζζημζπεί πνμξ ηα εθεφεενα
δθεηηνυκζα, θςξ, ιαβκδηζηά ηφιαηα πκεοιαηζηή ηαηάζηαζδ.
Γζα κα δδιζμονβήζμοιε έκα άημιμ δθίμο ηαζ δφμ αηηίκεξ απυ ημκ ήθζμ, πνέπεζ κα ηαηακαθςεμφκ ηέζζενα
άημια οδνμβυκμο.
Δ ζελμοαθζηή εκένβεζα ημο Σνίημο Λυβμο νέεζ άθεμκδ απυ ημ ηέκηνμ ηάεε αηυιμο ηαζ απυ ηάεε Γαθαλία
ηαζ απυ ηάεε δθζαηυ ζφζηδια, εκχκμκηαξ ακηίεεημοξ πυθμοξ βζα ηαζκμφνβζεξ δδιζμονβίεξ.
Σα άημια ημο οδνμβυκμο ζοιπθδνχκμκηαζ ιε ηα άημια ημο άκεναηα βζα κα ανπίζμοκ ηδκ ακάπηολδ ημο
θςηυξ.
Σα ανζεκζηά άημια ημο οδνμβυκμο ιε έκα ιυκμ δθεηηνυκζμ αμιαανδίγμοκ ηα εδθοηά άημια ημο άκεναηα,
ιε έλζ δθεηηνυκζα, βζα κα δδιζμονβήζμοκ ηα άημια ημο αγχημο ιε επηά δθεηηνυκζα.
Σα άημια ημο αγχημο εκςκυιεκα ζελμοαθζηά ιε κέα άημια οδνμβυκμο ιεηαηνέπμκηαζ, ζε άημια εθαθνμφ
μλοβυκμο. ΋ηακ έκα άημιμ εθαθνμφ μλοβυκμο ανίζηεηαζ ζε μθμηθήνςζδ, λεθεφβεζ απυ αοηυ έκα δθεηηνυκζμ
εθεφεενμ ηαζ μνζζιέκδ πμζυηδηα αηηζκμαμθμφζδξ ναδζεκένβεζαξ.
Μεηά απυ αοηυ, ημ απμηέθεζια είκαζ έκα αανφ άημιμ αγχημο ημ μπμίμ λακα-αμιαανδίγεηαζ ζελμοαθζηά
απυ ημ οδνμβυκμ· εκημφημζξ, αοηή ηδκ θμνά έπμοιε έκα δζαθμνεηζηυ απμηέθεζια. Σμ ίδζμ ημ άημιμ ημο οδνμβυκμο
ζοθθαιαάκεζ, έκα απυ ηα δθεηηνυκζα ημο αγχημο βζα κα ζπδιαηίζεζ έκα άημιμ δθίμο ιε δφμ δθεηηνυκζα, εκχ ημ
άημιμ ιε επηά δθεηηνυκζα ημο αγχημο πενζμνίγεηαζ ζημ άημιμ ηςκ έλδ δθεηηνμκίςκ ημο άκεναηα ιε ημ μπμίμ
ανπίγμοιε, βζαηί ημ ηέθμξ είκαζ πάκηα ίδζμ ιε ηδκ ανπή πθέμκ ηδξ ζπείναξ ημο ηφηθμο. Ώοηυξ είκαζ μ Νυιμξ.
Έηζζ ηθείκεζ αοηυξ μ ζελμοαθζηυξ ηφηθμξ ημο άκεναηα. Σμ θςξ ημο ήθζμο ηομθμνείηαζ ζελμοαθζηά ζηδκ
Βκάηδ ΢θαίνα (ημ ζελ).
Σμ ιεβάθμ δθζαηυ θςξ είκαζ ημ πδιζηυ ηαζ ιαεδιαηζηυ απμηέθεζια ηςκ δζαθυνςκ ζελμοαθζηχκ ηαζ
αημιζηχκ δζαδζηαζζχκ ημο άκεναηα.
Σα άημια ημο οδνμβυκμο απμηεθμφκ ιία βέθονα ιεηαλφ ημο Παβηυζιζμο Πκεφιαημξ ηδξ Γςήξ ηαζ ηδξ
φθδξ δζαθυνςκ ποηκμηήηςκ.
Ο ζοκδοαζιυξ ηςκ αηυιςκ ημο οδνμβυκμο ιε άημια δζαθυνςκ μοζζχκ πμο ήδδ οπάνπμοκ ζηδκ βδ, δίκεζ
γςή ζε υθεξ ηζξ βκςζηέξ ιμνθέξ.
Δ δζάζπαζδ ημο αηυιμο, μζ πονδκζηέξ εηνήλεζξ, εθεοεενχκμοκ φθδ ααοζζαθέα, ηαηαπμκηζζιέκδ, κέα
αημιζηά ζημζπεία ηνμιενά ηάηζζηα Πμζεζδχκεζμ (93), Πθμοηχκζμ (94), Ώιενίηζμ (95) ηαζ Κζμφνζμ (96).
Ώοημί μζ ηφπμζ αημιζηήξ ημθάζζαξ μοζίαξ, ηνμιενά ηάηζζημζ λεθεφβμοκ απυ ηδκ άαοζζμ ιε ηζξ αημιζηέξ
εηνήλεζξ ηαζ έθημοκ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ ηαζ ζηδκ κμμηνμπία ηςκ ακενχπςκ, μνζζιέκα παναηηδνζζηζηά
ροπμθμβζηά ηνμιαηηζηά ηεναηχδδ.
Δ δζάζπαζδ ημο αηυιμο είκαζ ιία αθαζθδιία, ιζα επζζηδιμκζηή ηνέθα πμο υπζ ιυκμ επζθένεζ θοζζηέξ
αθάαεξ ζ’ αοηυκ ημκ απεθπζζιέκμ ηυζιμ, αθθά αηυια, ηεναημονβήιαηα ροπζηά ηαζ δζακμδηζηά, ηεναηχδεζξ
απμαμθέξ ημο ηφπμο πανα-ηυθαζδξ ηθπ.
Ώκ ημ ακενχπζκμ μκ ιεθεημφζε ηαθφηενα ηδκ δθζαηή εκένβεζα ηαζ ιάεαζκε κα ηδκ πνδζζιμπμζεί ιε
ελοπκάδα, ηα οβνά ηαφζζια εα ηαηανβμφκηακ ηαζ δ ηαηάηηδζδ ημο δζαζηήιαημξ εα ήηακ ιζα πναβιαηζηυηδηα, ιε
ημκ υνμ ηδξ ηαθήξ πνήζδξ.
΋πμο ηαημνεχκεζ κα θηάζεζ ιζα δθζαπηίδα, ηαημνεχκεζ κα θηάζεζ μ άκενςπμξ.

55
Δ δθζαηή εκένβεζα είκαζ εηαημιιφνζα θμνέξ ζζπονυηενδ απυ ηδκ αημιζηή εκένβεζα.
Ώοηυ ημ ιεβάθμ ιυνζμ, αοηυ ημ δθζαηυ ζφζηδια ημο ΋νξ, θεζημονβεί αλζμεαφιαζηα πάνζξ ζημ ηνμιαηηζηυ
δοκαιζηυ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ.
Κεθάθαζμ 5
Δ εκάηδ ζθαίνα
Δ βδ είκαζ έκαξ εαοιαζηυξ μνβακζζιυξ βειάημξ απυ έκημκδ ημζιζηή γςηζηυηδηα. ΢ηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ
οπάνπμοκ εαοιάζζμζ ανάπμζ υπμο ηαημζημφκ εοηοπζζιέκμζ μζ Γηκυιμξ, βδ ηαζ άιιμξ.
Σμ εζςηενζηυ ημο πθακδηζημφ μνβακζζιμφ είκαζ άβκςζημ βζα ηδκ επίζδιδ επζζηήιδ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα
είκαζ πμθφ θίβα αοηά ηα μπμία μο επζζηήιμκεξ βκςνίγμοκ βζα ημ εζςηενζηυ ημο ηυζιμο ιαξ.
Λέβεηαζ υηζ δ εενιμηναζία ακεααίκεζ πνμμδεοηζηά ζφιθςκα ιε ημ αάεμξ, ζε ακαθμβία εκυξ ααειμφ
Κεθζίμο.
Σα ηφιαηα πμο πανάβμκηαζ απυ ημοξ ζεζζιμφξ ιέζα ζημ εζςηενζηυ ημο πθακδηζημφ μνβακζζιμφ
ζοιπενζθένμκηαζ ζακ κα δζαπενκμφκ ημ οβνυ ζημζπείμ, αθθά, ζακ κα δζαπενκμφκ έκα ζηενευ υηακ ιεηαδίδμκηαζ
ημκηά ζηδκ επζθάκεζα.
Σμ ζηνχια ηδξ επζθάκεζαξ ιμζάγεζ ζακ θθμζυξ απυ πεκήκηα ςξ ελήκηα πζθζυιεηνα αάεμξ. Βπάκς ζ' αοηυκ
ημκ αλζμεαφιαζημ θθμζυ ζοκακηχκηαζ ηα μνοηηά, εδάθδ, άιιμξ ηαζ κενά.
Κάης απυ αοηυκ ημκ εαοιάζζμ θθμζυ, πάκς ζημκ μπμίμ έπεζ ελεθζπεεί υθδ δ ζζημνία ηδξ ακενςπυηδηαξ,
οπάνπεζ άθθμ ζηνχια 3.500 ιέηνςκ πάπμοξ, απμηεθμφιεκμ απυ ιαβκήζζμ, μλοβυκμ ηαζ πονίηζμ ζοκδοαζιέκα ζε
άθθδ ιμνθή ζηενεμφ ανάπμο.
Οζ επζζηήιμκεξ δεκ ιπμνμφκ κα λένμοκ ηίπμηα ζπεηζηά ιε ημκ πονήκα ηδξ βδξ, αοημφ ιυκμ βκςιαηεφμοκ
υηζ δ ποηκυηδηα ηαζ δ εενιμηναζία ημο είκαζ πμθφ ορδθέξ ηαζ υηζ πενίπμο δ δζάιεηνυξ ημο είκαζ 6.500 πζθζυιεηνα.
Ώπυ ηδκ εζςηενζζηζηή πθεονά δ βδ έπεζ εκκέα γχκεξ ηαζ ζηδκ εκάηδ ανίζηεηαζ ημ ζφιαμθμ ημο απείνμο.
Βίκαζ ακαβηαίμ κα βκςνίζμοιε υηζ ημ ζενυ ζφιαμθμ ημο απείνμο ανίζηεηαζ ζηδκ ηανδζά ηδξ βδξ, ζημκ
γςκηακυ πονήκα ηαζ έπεζ ηδκ ιμνθή εκυξ μνζγμκηζςιέκμο μπηχ.
΢ημ άβζμ μηηχ, ζημ ζφιαμθμ ημο απείνμο, ανίζηεηαζ ημπμεεηδιέκμξ ζοιαμθζηά μ εβηέθαθμξ, δ ηανδζά ηαζ
ημ ζελ ημο πκεφιαημξ ηδξ βδξ.
Οζ δφμ ακηίεεημζ ηφηθμο ημο Ώβίμο Οηηχ, ακηζπνμζςπεφμοκ ημκ εβηέθαθμ ηαζ ημ ζελ. Σμ ηέκηνμ ημο
Ώβίμο Οηηχ είκαζ δ ζοιαμθζηή έδνα ηδξ ηανδζάξ.
Δ πάθδ είκαζ ηνμιενή, εβηέθαθμξ εκάκηζα ζημ ζελ, ζελ εκάκηζα ζημκ εβηέθαθμ ηαζ αοηυ πμο είκαζ
ηνμιενυηενμ, αοηυ πμο είκαζ πζμ πζηνυ, είκαζ εηείκμ ηδξ ηανδζάξ, εκάκηζα ζηδκ ηανδζά.
΋θα ηα μνβακςιέκα υκηα πμο γμοκ επάκς ζηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ είκαζ δμιδιέκα ζφιθςκα ιε αοηυ ημ
ζφιαμθμ.
΢ημ ηέκηνμ ημο Ώβίμο Οηηχ, οπάνπεζ έκα ηεκηνζηυ άημιμ ζημ μπμίμ ααναίκμοκ μζ δχδεηα ζθαίνεξ ηδξ
ημζιζηήξ δμκήζεςξ ιέζα ζηζξ μπμίεξ πνέπεζ κα ακαπηοπεεί ιφα δθζαηή ακενςπυηδηα.
Σμ έιανομ παναιέκεζ εκκέα ιήκεξ ιέζα ζηδκ ιδηνζηή ημζθζά ηαζ πνεζάγμκηαζ εκκέα δθζηίεξ βζα κα βεκκδεεί
δ πθακδηζηή ακενςπυηδηα.
Δ εκάηδ ζθαίνα είκαζ ημ ζελ. ΢ηδκ εκάηδ ζθαίνα ανίζημκηαζ δ θςηζά ηαζ ημ κενυ, ηαηαβςβή βζα ηυζιμοξ,
ηηήκδ, ακενχπμοξ ηαζ Θεμφξ. Κάεε βκήζζα θεοηή Μφδζδ ανπίγεζ απυ εηεί.
΢ηδκ εκάηδ ζθαίνα ανίζηεηαζ ημ πονςιέκμ ηαιίκζ ημο Δθαίζημο, εηεί ηαηεααίκεζ μ Άνδξ βζα κα αηζαθχζεζ
ημ ζπαεί ημο ηαζ κα ηαηαηηήζεζ ηδκ ηανδζά ηδξ Ώθνμδίηδξ, μ Βνιήξ βζα κα ηαεανίζεζ ημοξ ζηάαθμοξ ημο Ώοβείμο
ηαζ μ Πενζέαξ βζα κα ηυρεζ ημ ηεθάθζ ηδξ Μέδμοζαξ ιε ημ πφνζκμ ζπαεί ημο.
Ώπυ ημοξ ανπαίμοξ πνυκμοξ, δ ηάεμδμξ ζηδκ Βκάηδ ζθαίνα οπήνλε δ φρζζηδ δμηζιή βζα ηδκ αλία ημο
ζενμθάκηδ, ΐμφδα, Βνιή, Εδζμφ, Κνίζκα, Αάκηδ, Γςνμάζηνδ, Κεηεαθηυαη, Μςάιεε, Μςοζή ηθπ.
Σμ ζφιαμθμ ημο απείνμο είκαζ έκα εζςηενζζηζηυ ζφιαμθμ πμο ιπμνείξ κα βκςνίγεζξ ιυκμ ιέζς ημο
εζςηενζζιμφ.
Οζ ιεβάθμζ ιοδιέκμζ θέκε υηζ αοηυ ημ ζφιαμθμ είκαζ επελενβαζιέκμ ιε ηαεανυ πνοζάθζ ηαζ ανίζηεηαζ
αηνζαχξ ζημ ηέκηνμ ηδξ βδξ, ζηδκ εκάηδ ζθαίνα.
΢ηδκ πναβιαηζηυηδηα ιέζα ζηδκ γςκηακή βδ οπάνπμοκ μζ ιεβαθφηενεξ θάιρεζξ ηαζ ηα πζμ ποηκά
ζημηάδζα.

56
Πνέπεζ κα ηαηαθάαμοιε ηζξ ηνεζξ ιμνθέξ ημο εζςηενζημφ ηδξ βδξ. Πνχηδ ιμνθή: μνοηηά, κενυ, θςηζά ηθπ.
Αεφηενδ ιμνθή: εζςηενζηή γχκδ οπενζχδδξ. Σνίηδ ιμνθή: πενζμπή οπένοενδ ζημηαδζηή.
Οζ οπυβεζεξ γχκεξ ηδξ βδξ ακηζπνμζςπεφμοκ ημ ααζίθεζμ ηςκ μνοηηχκ (ηδκ θζευζθαζνα) ηαζ ημ ααζίθεζμ
ηςκ ιεηάθθςκ (ηδκ αανφζθαζνα) πμο πενζηθείμοκ ιζα ηανδζά απίζηεοηδξ ποηκυηδηαξ ηαζ αδνάκεζαξ.
΢ηζξ δζαζηάζεζξ ημο ακχηενμο δζαζηήιαημξ ιέζα ζημκ πθακδηζηυ μνβακζζιυ, οπάνπμοκ εκκέα μιυηεκηνεξ
ζθαίνεξ. Ώκχηενεξ άθαηεξ ηαζ φρζζηεξ πενζμπέξ ηαημζηδιέκεξ απυ ζημζπεζχδδ πθάζιαηα, δάζηαθμοξ, κηέααξ ηθπ.
΢ηζξ δζαζηάζεζξ ημο αοεζζιέκμο οπένοενμο ηαηχηενμο δζαζηήιαημξ, οπάνπμοκ ζε ιμνθή μιυηεκηνςκ
ζθαζνχκ, μζ ηυζιμζ ημθάζεζξ ιε αολάκμοζα ποηκυηδηα πμο μδδβμφζακ ηαηά ημκ Αάκηδ:
«Πνμξ ημ ιέζμκ, ζημο μπμίμο ημ ζδιείμ εκχκμκηαζ υθεξ μζ αανζέξ μοζίεξ Ώοηυ ημ ζδιείμ, ζημ μπμίμ απυ
υθα ηα ιένδ ζένκεηαζ ηάεε αανζά μοζία»
Ώοηυ είκαζ ημ ηέκηνμ ηδξ ηανδζάξ ηδξ βδξ υπμο ζοκακηζέηαζ ημ ιάλζιμοι ηδξ ποηκυηδηαξ ηαζ ηδξ
αανφηδηαξ, ημ ααζζηυ ηάεζζια ημο ζαηακά, δ παναηυθαζδ.
΋πμο ημ θςξ θάιπεζ πζμ θαιπνυ, εηεί ηα ζημηάδζα είκαζ πζμ ποηκά, αοηυξ είκαζ μ κυιμξ ηςκ ακαθμβζχκ,
ηςκ ακηζεέηςκ.
΢ημ ηέκηνμ ηδξ ηανδζάξ ηδξ βδξ είκαζ δ ηανέηθα ημο ζαηακά ηαζ μ καυξ ημο πκεφιαημξ ηδξ βδξ, ημ ζφιαμθμ
ημο άπεζνμο ηαζ μζ αββέθμο ηαζ μζ δαίιμκεξ ζε αζχκζα ιάπδ.
Ο πονήκαξ ηδξ βδξ έπεζ ιέζα ημο ηνεζξ ιμνθέξ.
Πνχηδ: Φοζζηή.
Αεφηενδ: Πενζμπέξ ημο Τπενζχδμοξ.
Σνίηδ: Πενζμπέξ ημο οπένοενμο.
Δ εκάηδ ζθαίνα, (ημ ζελ), ζημ ηέκηνμ ηδξ βδξ ηαζ ζημκ άκενςπμ είκαζ ημ πεδίμ ηδξ ιάπδξ ακάιεζα ζηζξ
δοκάιεζξ ημο θςηυξ ηαζ ηζξ δοκάιεζξ ημο ζηυημοξ.
Σμ ιοζηζηυ ηθεζδί πμο ιαξ επζηνέπεζ κα ιπμφιε ζηδκ εκάηδ ζθαίνα είκαζ ημ Ώνηάκμ Ώ.Γ.F. Σμ Sahaja
Maithuna.
Ώξ εοιδεμφιε υηζ ηα ζφιαμθα ημο ΢ίαα, μ Σνίημξ Λυβμξ, είκαζ πάκηα μ ιαφνμξ Lingam αμοηδβιέκμξ ιέζα
ζημ Yoni.
Σμ ζδιακηζηυ είκαζ κα ιδκ εηζπενιαηχκεζξ ημ Ens Seminis. Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ζελμοαθζηήξ επαθήξ,
βζαηί ιέζα ζημ Ens Seminis ανίζηεηαζ υθμ ημ Ens Virtutis ηδξ θςηζάξ.
Σμ Ώνηάκμ Ώ.Γ.F. είκαζ ημ ηθεζδί πμο ιαξ επζηνέπεζ κα ακμίλμοιε ηδκ έκαηδ πυνηα.
Κεθάθαζμ 6
Δ ζελμοαθζηή εκένβεζα
Σμ ζελ έπεζ έκακ ηφηθμ 84 πνυκςκ ηαζ ηοαενκάηαζ, απυ ημκ πθακήηδ Οονακυ. Οζ πυθμζ ΐυνεζμξ ηαζ
Νυηζμξ ημο πθακήηδ Οονακμφ, εκαθθάζζμκηαζ ζε θυνια ηοηθζηή ζδιαδεφμκηαξ πνμξ ημκ ήθζμ.
Ώοημί μζ πυθμζ είκαζ μζ ηαεμνζζηζημί πανάβμκηεξ ημο εαοιάζζμο ηφηθμο ηςκ 84 πνυκςκ ημο ακενςπίκμο
είδμοξ.
Ώκ μ εεηζηυξ-ανζεκζηυξ πυθμξ ημο Οονακμφ ζδιαδεφεζ πνμξ ημκ Ήθζμ, ηονζανπεί επάκς ζηδκ βδ δ
ανζεκζηή ζελμοαθζηή χεδζδ.
Ώκ μ πυθμξ εδθοηυξ-ανκδηζηυξ ημο Οονακμφ ζδιαδεφεζ πνμξ ημκ Ήθζμ, ηονζανπεί επάκς ζηδκ βδ δ
εδθοηή ζελμοαθζηή χεδζδ.
Γζα 42 πνυκζα ηονζανπεί ημ ανζεκζηυ θφθμ, βζα 42 πνυκζα ηονζανπεί απυθοηα ημ βοκαίηεζμ θφθμ.
Δ ζζημνία ηδξ πεζναηείαξ, δ επμπή ηδξ Εζααέθθαξ, ηδξ ανζεκζηήξ ακαπηφλεςξ, πενζπέηεζεξ ζππμηζηέξ,
ακηζπνμζςπεφεζ ζαθχξ ημκ ζελμοαθζηυ ανζεκζηυ ηφηθμ.
Φέημξ ημ 1965 πμο μζ βοκαίηεξ, βδφκμκηαζ, ηονζανπμφκ, δζαηάγμοκ, ηαηδβμνμφκ, δείπκεζ θακενά ημκ
βοκαίηεζμ ζελμοαθζηυ ηφηθμ.
Ο άκδναξ ή δ βοκαίηα χνζιδξ δθζηίαξ είκαζ βεβμκυξ υηζ γμοκ ζηδκ ζελμοαθζηή αηιυζθαζνα ηδκ ακηίεεηδ
απυ εηείκδ ηδξ βέκκδζδξ, πανυιμζα αηιυζθαζνα είκαζ δεδμιέκμ υηζ είκαζ εκηεθχξ ενεεζζηζηή, αοηυ ελδβεί ιε
ιεβάθδ αηνίαεζα βζαηί ηα ζελμοαθζηά ζοκαζζεήιαηα είκαζ πμθφ ζοπκά πζμ έκημκα ηαζ πθμφζζα ζηα ζανάκηα πανά
ζηα ηνζάκηα.

57
Σμ ίδζμ ημ ζελ εα έπνεπε κα είκαζ δ πζμ ζδιακηζηή δδιζμονβζηή θεζημονβία, δοζηοπχξ ααζζθεφεζ πθήνδξ
άβκμζα ηαζ δ ακενςπυηδηα απέπεζ πμθφ απυ ημ κα ηαηακμήζεζ ηα ιεβάθα ιοζηήνζα ημο ζελ.
Ώκ ιεθεηήζμοιε ημ αζαθίμ ηςκ μονακχκ, ημ θαιπνυ Γχδζμ, ιπμνμφιε κα ηαηαθάαμοιε υηζ δ Νέα Βπμπή
ημο Τδνμπυμο ηοαενκάηαζ απυ ημ Γςδζαηυ ζδιείμ ημο Τδνμπυμο, ημ οδάηζκμ.
Σμ ζφιαμθμ ημο Τδνμπυμο είκαζ ιία βοκαίηα ιε δφμ ηακάηζα βειάηα κενυ πνμζπαεεί κα ακαηαηέρεζ
έλοπκα ηα κενά ηςκ δφμ ηακαηζχκ.
Ώοηυ ημ ζφιαμθμ ιαξ εοιίγεζ ηδκ ζελμοαθζηή αθπδιεία. Ώκ ζημοξ Επεφεξ μ άκδναξ ζηθααχεδηε ιυκμ ζημ
ζελμοαθζηυ έκζηζηημ πμο ζοιαμθίγεηαζ απυ δφμ ράνζα ακάιεζα ζηα κενά ηδξ γςήξ, ζημκ Τδνμπυμ μ άκδναξ
πνέπεζ κα ιάεεζ κα ζοκδοάγεζ ηα κενά ηδξ φπανλδξ ιε ελοπκάδα, πνέπεζ κα ιάεεζ κα ιεηααάθθεζ ζελμοαθζηέξ
δοκάιεζξ.
Ο Τδνμπυμξ ελμοζζάγεηαζ απυ ημκ Οονακυ ημκ πθακήηδ πμο ελμοζζάγεζ ηζξ ζελμοαθζηέξ θεζημονβίεξ. Βίκαζ
ακυδημ ηαζ πανάθμβμ πμο ιενζηά άημια ιειμκςιέκα ηαζ μνζζιέκεξ ζπμθέξ ρεοδμ-εζςηενζζηζημφ ηφπμο
απμννίπημοκ ημ Maithuna (ηδκ ζελμοαθζηή Μαβεία) ηαζ παν’ υθα αοηά έπμοκ ημ ενάζμξ δήεεκ κα ιομφκ ζηδκ κέα
επμπή.
Ο Οονακυξ είκαζ ζελμοαθζηυξ εηαηυ ημοξ εηαηυ, ηαζ ζηδκ κέα επμπή πμο ηοαενκάηαζ απυ αοηυκ ημκ
πθακήηδ, ημ ακενχπζκμ μκ πνέπεζ κα βκςνίγεζ ζε αάεμξ ηα ιοζηήνζα ημο ζελ.
Σμ κα απμννίπηεζξ ημ Maithuna (΢ελμοαθζηή Μαβεία) ζδιαίκεζ εη ηςκ πναβιάηςκ κα ηαπεείξ εκάκηζα ζημ
ζδιείμ ημο Τδνμπυμο πμο ηοαενκάηαζ απυ ημκ Οονακυ, ααζζθζά ημο ζελ.
Πνέπεζ κα εοιυιαζηε υηζ δ πζμ πνήζζιδ εκένβεζα, δ πζμ ζζπονή, δ πζμ θίκα πμο πανάβεηαζ ηαζ μδδβείηαζ ιε
εαοιαζηυ ηνυπμ ιέζς ημο ακενχπζκμο μνβακζζιμφ είκαζ δ ζελμοαθζηή εκένβεζα.
Ώκαθφμκηαξ πμθφ ζε αάεμξ ηδκ εηπθδηηζηή ζζπφ ηδξ ζελμοαθζηήξ εκένβεζαξ, θεάκμοιε ζημ ζοιπέναζια
υηζ είκαζ ελαζνεηζηά πηδηζηή ηαζ δφζημθα απμεδηεφεηαζ ηαζ εθέβπεηαζ.
Δ ζελμοαθζηή εκένβεζα είκαζ ζακ ιζα απμεήηδ ιε δοκαιίηδ, δ πανμοζία ηδξ ζδιαίκεζ ιζα πδβή οπένμπδ
ηνμιενήξ δοκαιζηυηδημξ ηαζ επίζδξ έκα ζοκεπή ηίκδοκμ ηαηαζηνμθζηήξ εηνήλεςξ.
Δ ζελμοαθζηή εκένβεζα έπεζ ηα δζηά ηδξ ηακάθζα ηοηθμθμνίαξ, ημ δζηυ ηδξ μνβακςιέκμ δθεηηνζηυ
ζφζηδια.
΋ηακ δ ζελμοαθζηή εκένβεζα δζαπενκά ζημκ ιδπακζζιυ άθθςκ θεζημονβζχκ ηυηε ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ
ιεβάθεξ εηνήλεζξ, ηνμιενέξ αζμθμβζηέξ, θοζζμθμβζηέξ ηαζ ροπζηέξ ηαηαζηνμθέξ.
Δ αίαζδ ηαζ ηαηαζηνμθζηή εηδήθςζδ ηδξ ζελμοαθζηήξ εκένβεζαξ πνμένπεηαζ απυ ιενζηέξ ροπμθμβζηέξ
ανκδηζηέξ ηάζεζξ πνμξ ημ ζελ βεκζηά.
Δ οπμρία, μ θυαμξ ζημ ζελ, μζ ζελμοαθζηέξ πνμηαηαθήρεζξ, μ ηοκζζιυξ, δ αζαζυηδηα, ημ πνυζηοπμ ημο ζελ
ηθπ θνάγμοκ ηακάθζα απυ ηα μπμία ηοηθμθμνεί δ ζελμοαθζηή εκένβεζα ηαζ ηυηε αοηή λεζηναηίγεζ εζζπςνχκηαξ
ιέζα ζε άθθα ηακάθζα, ζοζηήιαηα ηαζ θεζημονβίεξ υπμο πνμλεκεί ηνμιαηηζηέξ ηαηαζηνμθέξ.
Δ άπμρδ, αοηχκ ηςκ ηαηαζηνμθχκ είκαζ ζοκήεςξ πμθοπνυζςπδ. Μενζηέξ θμνέξ έπεζ ηδκ υρδ θςηζάξ πμο
ηαίεζ εηνδηηζηά ιε παεζαζιέκδ μνβή, άθθεξ θμνέξ ηδκ πίηνα ηδξ αθααενήξ ακηαπυηνζζδξ, θυβζα πμο
ηναοιαηίγμοκ, αίαζεξ ηαηαββεθίεξ ηθπ.
΋θα αοηά ηαζ πζθζάδεξ απυ αδδζαζηζηέξ πενζπηχζεζξ ημο ακενχπζκμο είδμοξ, μθείθμκηαζ, αηνζαχξ ζηδκ
εζζπχνδζδ ηδξ ζελμοαθζηήξ εκένβεζαξ ιέζα ζε ηακάθζα ηαζ θεζημονβίεξ δζάθμνεξ.
Σα πνυζςπα πμο πνδζζιμπμζμφκ ηαηχξ ηδκ ζελμοαθζηή εκένβεζα ιε αννςζηδιέκεξ ζογδηήζεζξ
ζελμοαθζημφ πενζεπμιέκμο ή αθέπμκηαξ πμνκμηαζκίεξ ή δζααάγμκηαξ άζεικα ιοεζζημνήιαηα, βίκμκηαζ ακίηακμζ.
Σα πνυζςπα πμο ζπαηαθμφκ ημκ ηαζνυ ημοξ άεθζα, ζηεπηυιεκα ηδκ ζελμοαθζηή πνάλδ πςνίξ κα
εηπθδνχκμοκ ηζξ ζελμοαθζηέξ ημοξ θεζημονβίεξ, βίκμκηαζ ακίηακα. ΋ηακ πνάβιαηζ, έλς απυ ηάεε ζηέρδ
πναβιαημπμζμφκ ηδκ ζελμοαθζηή πνάλδ δεκ ιπμνεί πανά κα απμηφπμοκ.
Δ θακηαζία ηαζ δ θμβζηή υηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηχξ ιπμνεί κα ιαξ μδδβήζμοκ, ζηδκ ακζηακυηδηα ημο
ηφπμο ροπμζελμοαθζημφ.
Δ κμζδνή θακηαζία, δ ηαηή πνδζζιμπμίδζδ ηδξ θακηαζίαξ ελαζεεκεί ηδκ ζελμοαθζηή εκένβεζα ηαζ υηακ ημ
άημιμ πάεζ κα πναβιαημπμζήζεζ ηδκ πνάλδ, απμηοβπάκεζ, είκαζ ακίηακμξ.
Δ οπεναμθζηή ζηέρδ επάκς ζημ ζελ, μδδβεί ζηδκ ακζηακυηδηα, εηείκμξ πμο γεζ ακαθφμκηαξ ιυκμ ηδκ
ζελμοαθζηή πνάλδ πςνίξ κα ηδκ πναβιαημπμζεί, υηακ ένεεζ δ ζηζβιή κα ηδκ πναβιαημπμζήζεζ ζη’ αθήεεζα, εα
πενάζεζ απυ ηδκ ηνμιενή έηπθδλδ υηζ δεκ ιπμνεί, είκαζ ακίηακμξ.

58
Φηάκμκηαξ ζ’ αοηυ ημ ζδιείμ αοημφ ημο ηεθαθαίμο, μζ ακαβκχζηεξ ιαξ δεκ πνέπεζ κα ηνμιάλμοκ. Δ
ιεθέηδ ηςκ ιοζηδνίςκ ημο ζελ είκαζ επείβμοζα, αθθά δ οπεναμθή ηδξ ζηέρδξ ημο ζελ, απμηθείεζ ηδκ ενςηζηή
πνάλδ βζα πμθφ ιαηνφ πνμκζηυ δζάζηδια, πνμηαθεί ακζηακυηδηα ροπμζελμοαθζηή.
Τπάνπεζ δ οπμ-θακηαζία. Οπμζμζδήπμηε ιπμνεί, ακ ημ επζεοιεί, κα εαοιάζεζ ιε αβκυηδηα άθθμκ ημο
ακηζεέημο θφθμο αθθά δ οπμ-θακηαζία ηαζ δ πανα-θακηαζία ιπμνεί κα ιαξ πνμδχζμοκ ζηα ααεφηενα επίπεδα ημο
κμο ηαζ κα ιαξ μδδβήζμοκ ζηδκ ζοκμοζία ζε άθθα ζηάδζα ζοκείδδζδξ, ηα απμηεθέζιαηα ζοκήεςξ είκαζ μζ
κοηηενζκέξ μκεζνχλεζξ ιε άθεμκδ απχθεζα ημο ζπενιαηζημφ θζηέν.
΢οκεπχξ θεάκμοκ ζ’ αοηήκ ηδκ Παηνζανπζηή έδνα ημο Γκςζηζημφ Κζκήιαημξ ζηδκ πυθδ ημο Μελζημφ,
πμθθά βνάιιαηα ακενχπςκ πμο παναπμκμφκηαζ υηζ έπμοκ ενςηζηά υκεζνα, ζοκμδεουιεκα απυ κοηηενζκέξ
μκεζνχλεζξ.
Βιείξ πάκηα απακηάιε ζοκζζηχκηαξ ζ’ αοημφξ ημοξ ακενχπμοξ ημ Maithuna, ηδκ ΢ελμοαθζηή Μαβεία,
Ώ.Γ.F. (΢ελμοαθζηή Έκςζδ πςνίξ εηζπενιάηςζδ), ζακ ιμκαδζηυ θάνιαημ εκάκηζα ζηζξ κοηηενζκέξ μκεζνχλεζξ.
Βίκαζ θακενυ υηζ ιε ημ ηαεδιενζκυ Maithuna μ άκενςπμξ ζοκδείγεζ κα θνεκάνεζ ηδκ ζελμοαθζηή πνάλδ
πςνίξ κα ζπαηαθά ημ ζπένια, ημ απμηέθεζια είκαζ υηζ αοηυξ ζοκδείγεζ ηυζμ ζηδκ οπενπνμζπάεεζα αοηή, πμο υηακ
ζημκ φπκμ ημο πναβιαημπμζεί ηδκ πνάλδ, ηυηε απυ ζοκήεεζα ζοβηναηείηαζ βζα κα απμθφβεζ ηδκ ζπαηάθδ ημο
ζπενιαηζημφ θζηέν ηαζ ηυηε δεκ επένπεηαζ δ μκείνςλδ.
Σμ ζελ ηαζ δ θακηαζία ανίζημκηαζ ζηεκά ζοκδεδειέκα. Βίκαζ αδφκαημκ κα θηάζμοιε ζηδκ απυθοηδ
αβκυηδηα πςνίξ κα ιεηαηνέρμοιε ηδκ θακηαζία ζε έκακ ηαενέθηδ ηαεανυ ηαζ πςνίξ ηδκ παναιζηνή ηδθίδα.
Βίκαζ επείβμκ κα ιεηαηνέρμοιε ηδκ ιδπακζηή ηαζ αννςζηδιέκδ οπμ-θακηαζία ηαζ ηδκ αοηυιαηδ ηαζ θάβκα
πανα-θακηαζία ζε θακηαζία κεμβέκκδημο ιςνμφ.
Ώοηή δ ιμνθή ιεηαηνμπήξ είκαζ δοκαηή ιυκμ ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ εεσηήξ ιδηέναξ Κμοκηαθίκζ, ημ πφνζκμ
θίδζ ηςκ ιαβζηχκ ιαξ δοκάιεςκ.
Βίκαζ ακαβηαίμ κα λένμοιε κα πνμζεοπυιαζηε, κα λένμοιε κα ζηεηεφμοιε ημ εείμ θίδζ, γδηχκηαξ ημο ημ
εαφια ηδξ ιεηαηνμπήξ ηδξ οπμηεζιεκζηήξ ηαζ ιδπακζηήξ θακηαζίαξ ζε θακηαζία κεμβέκκδημο ιςνμφ.
Μυκμ αοηή δ εεσηή ιδηένα, ημ ζενυ θίδζ ιπμνεί κα ιεηαηνέπεζ ηδκ οπμ-θακηαζία ηαζ ηδκ ηηδκχδδ παναθακηαζία ζε αεχα θακηαζία κεμβέκκδημο ιςνμφ.
Έκα ιςνυ παζδί ιπμνεί κα αηεκίγεζ ιία υιμνθδ βοκαίηα βοική ιε ηνυπμ αβκυ ηαζ ηέθεζμ, πςνίξ κα
αζζεακεεί ηδκ παναιζηνή θαβκεία. Πναβιαηζηά, εκχ δεκ βζκυιαζηε ζακ αεχα ιςνά, είκαζ αδφκαημκ κα ιπμφιε
ζημ ααζίθεζμ ημο εζςηενζζιμφ.
΢ημκ θοζζηυ ηυζιμ ιενζηά πνυζςπα έπμοκ ηαημνεχζεζ ηδκ ηέθεζα αβκυηδηα ηαζ ιπμνμφκ κα αηεκίγμοκ ημ
βοικυ ζχια άθθμο αηυιμο ημο ακηίεεημο θφθμο πςνίξ κα αζζεάκμκηαζ ηακεκυξ είδμοξ θαβκεία.
Βίκαζ, θακενυ υηζ, ηέημζα ελαζνεηζηά πνυζςπα πζζηεφμοκ υηζ έπμοκ θηάζεζ ζηδκ απυθοηδ αβκυηδηα ζηζξ
πενζμπέξ ημο οπμζοκείδδημο ημο κμο, πςνίξ ηακ κα οπμπηεφμκηαζ υηζ δ οπμηεζιεκζηή ηαζ ιδπακζηή οπμ-θακηαζία
ηαζ πανα-θακηαζία εα ημοξ πνμδχζεζ απυ ηάης απυ ηα υνζα ηδξ δζακμδηζηήξ ζθαίναξ.
Ώοηυξ μ ηφπμξ ελαίνεηςκ αηυιςκ ιπμνεί κα έπεζ ηαεανά θακηαζία, αθθά αβκμεί υηζ δ οπμ-θακηαζία ηαζ δ
πανα-θακηαζία είκαζ ηνμιενά πμνκζηέξ ζε άβκςζηα πεδία βζα ηδκ θμβζηή ημοξ ηαζ βζα ηδκ δζακυδζή ημοξ.
΋ηακ αοηή δ ηάλδ ακενχπςκ οπμαάθθεηαζ ζε δμηζιαζία αβκυηδηαξ ζημοξ ακχηενμοξ ηυζιμοξ ή ζημοξ
ηαηαπμκηζζιέκμοξ ηυζιμοξ ηδξ θφζδξ, υηακ ημοξ ημπμεεημφκ ζε ηαηαζηάζεζξ πναβιάηςκ ηαζ δζάθμνμοξ πνυκμοξ
ηδξ ιμνθήξ πανα-ζοκεζδδηέξ ή οπμζοκεζδδηέξ, απμηοβπάκμοκ μζηηνά.
Πμθθά άημια ιαξ βνάθμοκ γδηχκηαξ θάνιαημ βζα ηζξ κοπηενζκέξ μκεζνχλεζξ, ειείξ πάκηα απακημφιε ζε
αοημφξ ημοξ αννχζημοξ ζοκζζηχκηαξ ημοξ ηδκ ΢ελμοαθζηή Μαβεία ηαζ ημ Maithuna.
Βηείκμζ πμο ζοκδείγμοκ κα ζοβηναημφκ ηδκ ζελμοαθζηή πνάλδ βζα κα ιδκ εηζπενιαηχκμοκ ημ ζπενιαηζηυ
θζηέν εεναπεφμκηαζ απυ ηζξ κοηηενζκέξ μκεζνχλεζξ.
Σα αννςζηδιέκα θάβκα υκεζνα, μθείθμκηαζ ζηδκ ιδπακζηή οπμ-θακηαζία ηαζ ζηδκ αοηυιαηδ ηαζ ενςηζηή
πανα-θακηαζία .
Ώκ αάθμοιε ζε θεζημονβία ημκ ιδπακζζιυ ιζαξ μευκδξ ηδθεμνάζεςξ, ηυηε αοηυιαηα δζαδέπμκηαζ πμθθέξ
ζηδκέξ, πθάκα, εζηυκεξ ιπνμζηά ζηα ιάηζα ημο εεαηή.
Δ θακηαζία είκαζ ζακ ιζα μευκδ ηδξ ηδθεμνάζεςξ. Κάεε ζελμοαθζηυ ζμη ηδκ αάγεζ ζε θεζημονβία υπζ ιυκμ
ζηδκ δζακμδηζηή ζθαίνα αθθά ηαζ ζηα άθθα ηαηάααεα ημο κμο.

59
Κάεε μκεζνεουιεκμξ ζημοξ εζςηενζημφξ ηυζιμοξ ιπμνεί κα αθάπηεηαζ απυ ακηζπνμζςπείεξ αννςζηδιέκδξ
ιμνθήξ. Ώοηέξ μζ ακηζπνμζςπείεξ πνμηαθμφκ ενςηζηά υκεζνα ηαζ κοπηενζκέξ μκεζνχλεζξ.
Ώκ μ μκεζνεουιεκμξ είκαζ ζοκδεζζιέκμξ κα παθζκαβςβεί ηδκ ενςηζηή πνάλδ, εα οπάνλεζ ημ ενςηζηυ υκεζνμ
ζηδκ πενίπηςζδ αοηή, αθθά υπζ μζ κοηηενζκέξ μκεζνχλεζξ.
Ώκ μ μκεζνεουιεκμξ έπεζ ιεηαηνέρεζ ηδκ οπμ-θακηαζία ηαζ ηδκ πανα-θακηαζία ημο ζε θακηαζία αβκμφ
ιςνμφ, ηυηε είκαζ αδφκαημκ κα ζοιαμφκ ηα ενςηζηά υκεζνα, ελαθακζγυιεκα ιε νζγζηυ ηνυπμ, ηέθεζμ ηαζ μνζζηζηυ.
Ώκ μπμζμζδήπμηε ιαεδηήξ εζςηενζζηήξ έιπαζκε ζε ηνμιενέξ ζελμοαθζηέξ δμηζιαζίεξ ζημοξ εζςηενζημφξ
ηυζιμοξ πςνίξ κα έπεζ πενάζεζ πνχηα βζα πμθφ ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια απυ ηαεδιενζκή ζελμοαθζηή ιαβεία,
είκαζ θακενυ υηζ εα απμηφβπακε μζηηνά πάκμκηαξ ημ ζπενιαηζηυ ημο θζηέν ζε κοηηενζκέξ μκεζνχλεζξ.
Υςνίξ ηδκ ζελμοαθζηή ιαβεία, πςνίξ ημ Maithuna, Ώ.Γ.F. είκαζ αδφκαημκ κα πνμπςνήζεζξ ζημκ Ανυιμ ηδξ
Μφδζδξ.
΋ηακ δ ζελμοαθζηή εκένβεζα είκαζ θοβυηεκηνμξ, υηακ νέεζ απυ ιέζα πνμξ ηα έλς, ημ απμηέθεζια είκαζ μζ
ζπενιαηζηέξ εηηεκχζεζξ, μζ κοηηενζκέξ μκεζνχλεζξ.
Με ημ Maithuna ημ Ώνηάκμ Ώ.Γ.F., ηδκ ΢ελμοαθζηή Μαβεία, ηα δζάθμνα νεφιαηα ζελμοαθζηήξ εκένβεζαξ
ακαζηνέθμοκ ηδκ πμνεία ημοξ, ιεηαηνέπμκηαζ ζε ηεκηνμιυθα, νέεζ ηυηε απυ έλς πνμξ ηα ιέζα.
Οζ ζπενιαηζηέξ εηηεκχζεζξ, μζ κοηηενζκέξ μκεζνχλεζξ, βίκμκηαζ εκηεθχξ αδφκαηεξ υηακ δ ζελμοαθζηή
εκένβεζα νέεζ απυ ημ ελςηενζηυ πνμξ ημ εζςηενζηυ.
Δ ζελμοαθζηή εκένβεζα πενζέπεζ ιέζα ζημκ εαοηυ ηδξ ζε ακχηενμ ιμνζαηυ επίπεδμ, ηδκ ζθναβίδα ημο
΢φιπακημξ ή ηδκ ημζιζηή ζθναβίδα ημο αθδεζκμφ ακενχπμο, αοηυ ημ ζπέδζμ ιπμνμφιε κα ημ ηνοζηαθθχζμοιε ιε
ηάεε έκακ απυ ιαξ ιέζς ηδξ ΢ελμοαθζηήξ Μαβείαξ.
΋πμζμξ εέθεζ κα αοημ-πναβιαημπμζδεεί ζε αάεμξ πνέπεζ κα ηαηεαεί ζηδκ Βκάηδ ΢θαίνα ηαζ κα δμοθέρεζ ιε
ηδκ θςηζά ηαζ ημ κενυ, ηδκ ηαηαβςβή ηυζιςκ, ηενάηςκ, ακενχπςκ, εεχκ. Κάεε πναβιαηζηή θεοηή ιφδζδ λεηζκά
απυ εηεί.
Τπάνπεζ ζηεκή ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ζελμοαθζηήξ εκένβεζαξ ηαζ ηδξ θακηαζίαξ. Δ ζελμοαθζηή εκένβεζα είκαζ
ημ ααζζηυ εειέθζμ ηδξ εζςηενζηήξ Ώοημπναβιάηςζδξ.
Οζ Μοδιέκμζ πμο δζαηνέπμοκ ημ ιμκμπάηζ ηδξ ηυρδξ ημο λοναθζμφ οπμαάθθμκηαζ ζε πμθθέξ ζελμοαθζηέξ
δμηζιαζίεξ ζημοξ πανα-ζοκεζδδημφξ, αζοκείδδημοξ, ακενχπζκμοξ, οπμ-ακενχπζκμοξ, πανα-ακενχπζκμοξ ηυζιμοξ.
Ώκ μ ιοδιέκμξ δεκ ιεηαηνέπεζ ηδκ αννςζηδιέκδ οπμ-θακηαζία ημο ηαζ ηδκ ιδπακζηή ηαζ ενςηζηή παναθακηαζία ημο, ζε θακηαζία κεμβέκκδημο παζδζμφ, αεχμο, είκαζ θακενυ υηζ εα απμηφπεζ ακαπυθεοηηα ζε υθεξ ηζξ
ζελμοαθζηέξ δμηζιαζίεξ.
Βίκαζ ακαβηαίμ κα λένμοιε υηζ μζ Μοδιέκμζ είκαζ ημπμεεηδιέκμζ ζημοξ εζςηενζημφξ ηυζιμοξ, ζε άθθμοξ
ηαζνμφξ, ηυπμοξ, ηαηαζηάζεζξ ηαζ ζοκεήηεξ ζοκείδδζδξ οπμ-ακενχπζκεξ, πανα-ακενχπζκεξ, δζαθμνεηζηέξ,
αθθζχηζηεξ, υπμο μφηε εοιμφκηαζ ηαευθμο ηζξ ζπμοδέξ ημοξ, ημκ δνυιμ ηθπ.
Συηε εα ηαηαθάαμοκ μζ ακαβκχζηεξ ιαξ ηδκ επείβμοζα ακάβηδ κα ιεηαηνέρμοιε ηδκ οπμ-θακηαζία ηαζ
ηδκ πανα-θακηαζία , ζε ζοκεζδδηή θακηαζία, ακηζηεζιεκζηή ηαζ ηαεανή ζακ ημο κεμβέκκδημο ιςνμφ.
Σχνα εα ηαηαθάαμοκ μζ ακαβκχζηεξ ιαξ ηδκ εζςηενζηή ζπέζδ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ ημο ζελ ηαζ ηδξ
θακηαζίαξ.
Δ ζελμοαθζηή εκένβεζα ιπμνεί κα ιεηαηνέρεζ ημκ άκενςπμ ζε έκακ άββεθμ ή έκα ηηήκμξ.
΢ημκ δοηζηυ ηυζιμ οπάνπμοκ πμθθμί άκενςπμζ πμο ιζζμφκ εακάζζια ηδκ ΢ελμοαθζηή Μάβεοα, αοημφ μζ
άκενςπμζ δζηαζμθμβμφκ ημ πανάθμβμ ιίζμξ ημοξ ιε πμθθέξ πνμθάζεζξ. Λέκε υηζ ημ Maithuna, δ ΢ελμοαθζηή
Μαβεία είκαζ δήεεκ ιυκμ βζα ημοξ ακαημθζημφξ ηαζ υηζ ειείξ μζ δοηζημφ δεκ είιαζηε πνμεημζιαζιέκμζ. ΐεααζχκμοκ
αοημί μζ άκενςπμζ υηζ ιε αοηήκ ηδκ δζδαζηαθία ημο ζελ-βζυβηα εα οπάνλεζ ζακ απμηέθεζια ιζα ζοβημιζδή απυ
ιαφνμοξ ιάβμοξ.
Σμ ζπμοδαίμ ζε υθα αοηά είκαζ υηζ αοημί μζ ηφπμζ ακηζδναζηζηχκ ζημζπείςκ, ζοκηδνδηζηχκ,
μπζζεμδνμιζηχκ ηαζ ηαεοζηενδιέκςκ, δεκ θέκε μφηε ιία θέλδ εκάκηζα ζηδκ ιμζπεία, εκάκηζα ζηδκ απζζηία, εκάκηζα
ζηδκ πμνκεία, εκάκηζα ζηδκ μιμθοθμθζθία, παζδεναζηία, αοκακζζιυ ηθπ. ΋θα αοηά ημοξ θαίκμκηαζ ημ πζμ
θοζζμθμβζηά ηαζ δεκ έπμοκ ακηίννδζδ κα ζπαηαθμφκ ιε ηαημιμζνζά ηδκ ζελμοαθζηή εκένβεζα.
Οζ αβκμμφκηεξ πυνκμζ ημο ρεοδμ-απμηνοθζζιμφ ακηζδναζηζημί αβκμμφκ ηεθείςξ ηδκ ιοζηζηή δζδαζηαθία
ημο ΢ςηήνα ημο Κυζιμο, ημκ πνζζηζακζηυ εζςηενζζιυ.

60
Δ ρεοδμ-εζςηενζζηζηή ηαζ ρεοδμ-απυηνοθδ ακηίδναζδ αβκμεί υηζ μζ πνςηυβμκεξ Γκςζηζηέξ Υνζζηζακζηέξ
Ώζνέζεζξ ελάζηδζακ ημ Maithuna, ηδκ ΢ελμοαθζηή Μαβεία.
Σμ Maithuna δζδαζηυηακ πάκηα ζε υθεξ ηζξ παθζέξ ζπμθέξ ιοζηδνίμο ηδξ δφζδξ. Σμ Maithuna δζδάπηδηε
ζηα ιοζηήνζα ηςκ Νασηχκ, ζηα ιοζηήνζα ηςκ Ώγηέηςκ, Μάβζαξ, Ίκηαξ, Σζίαηζαξ, Γαπμηέηαξ, Ώναμοηάκςκ,
Σμθηέηςκ∙ ζηα ιοζηήνζα ηδξ Βθεοζίκαξ, ιοζηήνζα ηδξ Ρχιδξ, Μίνηαξ, Κανεαβέκδξ, Σφνμο, ηα ιοζηήνζα ηςκ
Κεθηχκ, ηςκ Φμζκίηςκ, Ώζβοπηίςκ, Ανοίδςκ ηαζ ζε υθεξ ηζξ πνςηυβμκεξ πνζζηζακζηέξ εκχζεζξ υπςξ δ έκςζδ ηςκ
Βζζαίςκ πμο είπακ ημ ιμκαζηήνζ ημοξ ζηα πανάθζα ηδξ Νεηνάξ εάθαζζαξ ηαζ έκα απυ ηα πζμ επζθακή ιέθδ ημο
ήηακ μ Θείμξ Ρααί ηδξ Γαθζθαίαξ.
Σμ Maithuna, δ ΢ελμοαθζηή Μαβεία, είκαζ παβηυζιζα, βκςνίγεηαζ ζηα ιοζηήνζα αμνζά ηαζ κυημο, ακαημθήξ
ηαζ δφζδξ ημο ηυζιμο, αθθά ηδκ απμννίπημοκ αίαζα μζ ρεοδμ-απμηνοθζζηέξ, μζ ακηζδναζηζημί, πυνκμζ ηαζ
μπζζεμδνμιζημί.
Δ ααζζηή πέηνα ηςκ αοεεκηζηχκ ηαζ βκδζίςκ ζπμθχκ ιοζηδνίμο, είκαζ ημ Maithuna, Ώνηάκμ A.Z.F.,
΢ελμοαθζηή Μαβεία.
Κεθάθαζμ 7
Δ έθλδ ηςκ ακηζεέηςκ
Δ ΢ελμοαθζηή Βκένβεζα ημο Σνίημο Λυβμο εκανιμκίγεζ ιe εαοιαζηυ ηνυπμ υθεξ ηζξ θεζημονβίεξ ημο
ακενχπζκμο μνβακζζιμφ.
Δ ζελμοαθζηή εκένβεζα υπζ ιυκμ είκαζ ηέθεζα δ ίδζα, αθθά εέθεζ ηδκ ηεθεζυηδηα μπμζμοδήπμηε οπανηημφ.
Δ ζελμοαθζηή εκένβεζα πανάβεζ ανιμκία ηαζ ζοιθςκία ζε υθεξ ηαζ ζε ηάεε ιία λεπςνζζηά ζηζξ
ζοβηεηνζιέκεξ θεζημονβίεξ ημο ακενχπζκμο μνβακζζιμφ.
Δ ζελμοαθζηή εκένβεζα ενβάγεηαζ ζημ εαοιαζηυ ενβαζηήνζ ημο ακενχπζκμο μνβακζζιμφ, ιε ζημπυ κα ημο
δχζεζ ηδκ ιεβαθφηενδ δοκαιζηυηδηα ηαζ ανιμκία.
Δ δδιζμονβζηή εκένβεζα ημο Σνίημο Λυβμο θνμκηίγεζ πάκηα κα ζοιπθδνχκεζ ιε άρμβμ ηνυπμ ηάεε ιία απυ
ηζξ εαοιάζζεξ θοζζμθμβζηέξ θεζημονβίεξ, Φοπμζςιαηζηέξ ηαζ πκεοιαηζηέξ ημο ακενχπζκμο υκημξ.
Δ δδιζμονβζηή εκένβεζα ημο Σνίημο Λυβμο, ζοιπθδνχκεζ, δζμνεχκεζ εθαηηχιαηα ηαζ εηηεθεί πθήνεξ ένβμ.
Ώκ εεςνήζμοιε ημκ άκδνα ημκ ίδζμ ζακ ιζζυ μκ ηαζ ηδκ βοκαίηα ζακ ημ άθθμ ιζζυ ημο, θεάκμοιε ηυηε ζημ
θοζζηυ ζοιπέναζια ηδξ ενςηζηήξ έθλδξ ηςκ ακηζεέηςκ.
Οζ ροπέξ ααδίγμοκ δζραζιέκεξ βζα αβάπδ, ράπκμκηαξ πάκηα ημ άθθμ ημοξ ιζζυ, ηδκ δίδοιδ ροπή απυ ηδκ
μπμία πχνζζακ απυ ημ πάναια ηδξ δδιζμονβίαξ.
Υνεζαγυιαζηε πάκηα ζημκ δνυιμ ηδξ γςήξ, ημ άθθμ μκ πμο εα ιπμνέζεζ κα ιαξ βειίζεζ, πμο εα ιπμνέζεζ
κα ιαξ εηπθδνχζεζ ιε ιεβάθδ αηνίαεζα υηζ ιαξ θείπεζ, υπζ ιυκμ απυ θοζζμθμβζηήξ πθεονάξ, αθθά επίζδξ ηαζ ζημκ
ροπμζςιαηζηυ ηαζ πκεοιαηζηυ ημιέα.
Κάεε ιία απυ ηζξ θοζζηέξ θεζημονβίεξ ιαξ πνεζάγεηαζ έκα ζοιπθήνςια πμθφ ακενχπζκμ, αοηή είκαζ ιία
θοζζηή ακάβηδ ηάεε γςκηακήξ φπανλδξ.
Ο αιμζααίμξ ζοκδοαζιυξ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ θφζδξ, μζ πδιζημί βάιμζ, μ ζελμοαθζηυξ ζοκδοαζιυξ
ακηζεέηςκ ζημζπείςκ βζα κα επζηεοπηεί έκα ηέθεζμ ζφκμθμ απμηεθμφκ ηδκ γςκηακή αάζδ μζμοδήπμηε οπάνπεζ,
μζμοδήπμηε οπήνλε, μζμοδήπμηε εα οπάνλεζ.
Βίκαζ απμδεδεζβιέκμ υηζ ηα πδιζηά ζημζπεία έθημκηαζ ηαζ ζοκδοάγμκηαζ ενςηζηά ζοιθςκά ιε ημκ
αθθδθμζοιπθδνμφιεκμ ανζειυ δθεηηνμκίςκ.
Κάεε επζζηήιμκαξ πδιζηυξ λένεζ ηαθά απυ παναηδνήζεζξ ηαζ ηδκ πείνα, υηζ απμηεθμφιεκμξ μ ηέθεζμξ
θθμζυξ απυ έκακ ανζειυ δθεηηνμκίςκ, ημ κάηνζμ ιε έκα πενίζζζμ δθεηηνυκζμ, εκχκεηαζ ζελμοαθζηά ιε ημ πθχνζμ,
απυ ημ μπμίμ θείπεζ έκα δθεηηνυκζμ.
Σμ ηαηαπθδηηζηυηενμ υθςκ αοηχκ, ημ εαοιαζηυ, είκαζ υηζ ημ πθχνζμ ιε ημ πενίζζζμ δθεηηνυκζμ, πμηέ ζηδκ
γςή δεκ ιπμνεί κα εκςεεί ιε άθθα αθηάθζα ηα μπμία έπμοκ ακάθμβδ δμιή.
΢ημ αάεμξ υθςκ αοηχκ ηςκ εαοιάηςκ υθςκ αοηχκ ηςκ ανζζημονβδιάηςκ αβάπδξ, ζοκακημφιε ημ
πάκηνεια ηςκ ζημζπείςκ ηαζ ημκ ααζζηυ θίεμ επάκς ζημκ μπμίμκ αημοιπά υθδ δ πδιεία.
Υςνίξ ηαευθμο κα οπεναάθθμοιε ιπμνμφιε κα αεααζχζμοιε υηζ αοηή δ ίδζα ανπή ηδξ ζελμοαθζηήξ έθλδξ
ηςκ ακηζεέηςκ εθανιυγεηαζ πάκημηε, πςνίξ ηαιζά ελαίνεζδ, ζηδκ έθλδ ηαζ ζημκ βάιμ ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ
βοκαζηχκ.

61
Κάεε μνβακζηή ηαζ ροπζηή θεζημονβία εέθεζ πάκηα κα ζοιπθδνςεεί ηαζ ημ αίζεδια ηδξ αδζαθμνίαξ, έθλδξ,
απχεδζδξ, ακάιεζα ζε άκδνα ηαζ βοκαίηα, είκαζ ημ αηνζαέξ απμηέθεζια εκυξ εοαίζεδημο οπμθμβζζιμφ ελαζνεηζηά
βνήβμνμο πμο πναβιαημπμζείηαζ ζζςπδνά.
Δ ΢ελμοαθζηή αίζεδζδ πζμ βνήβμνδ απυ ηδκ ζηέρδ ηάκεζ οπμθμβζζιμφξ πμο πνμηαθμφκ έηπθδλδ ηαζ λένεζ
ιε ιαεδιαηζηή αηνίαεζα ακ ημ πνυζςπμ ημο ακηίεεημο θφθμο πμο έπμοιε απέκακηί ιαξ, ιπμνεί κα πενζέπεζ υθμοξ
ημοξ πανάβμκηεξ αιμζααζυηδημξ απαναίηδημοξ βζα ηδκ αθθδθμζοιπθήνςζδ.
Μέζα ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ μζ δζάθμνμζ αδέκεξ ηαζ ηα ζοζηήιαηα ηαζ θεζημονβίεξ πμο ελανηχκηαζ,
εκενβμφκ ηαηά γεφβδ, άθθεξ εθέβπμκηαξ ηζξ απυρεζξ ημο ανζεκζημφ, άθθεξ εθέβπμκηαξ ηζξ θεζημονβίεξ ημο εδθοημφ.
Τπάνπεζ ιία εαοιαζηή ακηαθθαβή μοζζχκ πδιζηχκ ακάιεζα ζημοξ ανζεκζημφξ ηαζ εδθοημφξ αδέκεξ.
Δ δζπθή άπμρδ ανζεκζηή εδθοηή ημο αδέκα ηδξ οπυθοζδξ είκαζ ηάηζ πμο εηπθήζζεζ.
Κάεε επζζηήιμκαξ λένεζ πμθφ ηαθά υηζ μ ειπνυζεζμξ θμαυξ ηδξ οπυθοζδξ είκαζ ανζεκζηυξ ηαζ μ μπίζεζμξ
είκαζ εδθοηυξ.
Μέζα ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ μζ ανζεκζημφ ηαζ μζ εδθοημφ αδέκεξ εκανιμκίγμοκ ιε ανιμκζηυ ηνυπμ
υθεξ ηζξ αζμθμβζηέξ θεζημονβίεξ.
Ο Άνδξ ηαζ δ Ώθνμδίηδ εθέβπμοκ ημοξ αδέκεξ επίθοζδ ηαζ οπυθοζδ. Βκχ δ Ώθνμδίηδ ζηδκ οπυθοζδ εέθεζ
κα ημζιδεεί μ Άνδξ ζηδκ επίθοζδ εέθεζ κα ελαημθμοεήζεζ κα παθεφεζ.
΢ημκ θαζιυ επακαθαιαάκεηαζ αοηή δ ίδζα πάθδ ιεηαλφ Ώθνμδίηδξ ηαζ Άνδ, δ Ώθνμδίηδ εθέβπεζ ημκ
εονεμεζδή εκχ μ Άνδξ ημκ παναεονεμεζδή.
Ο θθμζυξ ηαζ ημ ιεδμφθζ ηςκ επζκεθνζδίςκ ακηζπνμζςπεφμοκ πάκηα ακηζεέζεζξ ανζεκζηέξ ηαζ εδθοηέξ πμο
μδδβμφκ ζηδκ πάθδ ή ζηδκ οπμπχνδζδ.
Ώοηή δ έκςζδ ζημζπείςκ ζελμοαθζηχκ ανζεκζηχκ-εδθοηχκ ζε ηάεε έκα απυ ημοξ αδέκεξ ημο ακενςπίκμο
μνβακζζιμφ, είκαζ ζμθά ζοιαμθζζιέκεξ ζηζξ απεζημκίζεζξ ημο Θζαεηζακμφ Σακηνζζιμφ, υπμο ηάεε εευξ
ειθακίγεηαζ ζοκμδεουιεκμξ απυ ιία εεά ή εδθοηή ΢άηηζ.
Οζ ηναβςδίεξ ημο ηυζιμο είκαζ ηνμιενέξ ηαζ ηάεε άκδναξ ηαζ ηάεε βοκαίηα απυ ηα δεηαηέζζενα πνυκζα
ημοξ ράπκμοκ βζα ημ ζελμοαθζηυ ημοξ ηαίνζ.
Έκαξ μπμζμζδήπμηε άκδναξ ιπμνεί κα ζοκακηήζεζ ηάπμζα βοκαίηα ημ ζοιπθήνςια ημο βζα ηαεμνζζιέκδ
θεζημονβία, αθθά ιπμνεί κα ζοιαεί ημ βεβμκυξ υηζ ιυκμ ιε ιζα άθθδ βοκαίηα κα ζοκακηήζεζ ημ ζοιπθήνςια βζα ημ
ααζζηυ ηέκηνμ αάνμοξ ημο.
Δ βοκαίηα ζ’ αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ δεκ απμηεθεί ελαίνεζδ ηαζ ηχνα ελδβμφιαζηε ηαθφηενα ιε ηδκ
ηναβζηή ζελμοαθζηή πενίπηςζδ ηςκ πενίθδιςκ ηνζβχκςκ πμο έπμοκ πάκηα ζακ ηέθμξ ημ δζαγφβζμ ή ηζξ πζζημθζέξ.
Μμκυ ιε ηδκ ανεηή, ιυκμ οπαημφμκηαξ ζηδκ εκημθή ημο «Οο ιμζπεφζεζξ» παφμοκ κα οπάνπμοκ ηα
εακάζζια ηνίβςκα.
Σμ ζδεχδεξ ζηδκ αβάπδ, είκαζ ημ κα ανεζξ ημ άθθμ ιζζυ, ημ ιζζυ ημο πμνημηαθζμφ, ηδκ δίδοιδ ροπή.
Μυκμ δ ηαεμθζηή ηαζ ηέθεζα ζοιπθήνςζζξ ιπμνεί κα ιαξ δχζεζ ηδκ αηεθείςηδ εοηοπία, δοζηοπχξ γδηάιε
πμθθά, ειείξ δεκ αλίγμοιε βζα ηυζα, υθμο ειείξ είιαζηε βειάημο απυ Κάνια.
΢ημ πεδίμ ηδξ ζογοβζηήξ γςήξ, ιπμνέζαιε κα δζαπζζηχζμοιε υηζ ιενζηέξ θμνέξ μδδβεί μ άκηναξ ηαζ άθθεξ
θμνέξ δ βοκαίηα.
΢ε υθα ηα κμζημηονζά οπάνπεζ έκαξ πμο μδδβεί ηαζ άθθμξ πμο μδδβείηαζ ιδκ ζοβπέμοιε αοηυ ιε ημ κα
δζαηάγεζξ ηαζ κα δζαηάγεζαζ.
Μζθχκηαξ αζηνμθμβζηά εα πμφιε υηζ δ Ώθνμδίηδ πνέπεζ κα μδδβήζεζ ηδκ ΢εθήκδ, μ Βνιήξ ηδκ Ώθνμδίηδ,
μ Κνυκμξ ημκ Βνιή, μ Άνδξ ημκ Αία.
Βίκαζ θακενυ υηζ βζα αοηυ πνεζάγεηαζ κα λένμοιε πμζμ είκαζ ημ άζηνμ πμο μδδβεί ηδκ γςή ιαξ.
Ώοημί μζ ζμθμί ζοκδοαζιμί αζηνμθμβζημφ ηφπμο έηζζ υπςξ ημοξ δίκμοιε εδχ, ζδιαίκμοκ αιμζααία έθλδ
ηαζ ηέθεζα ζελμοαθζηή ζοιπθήνςζδ.
Κάεε άθθδξ ιμνθήξ ζελμοαθζηή έκςζδ έλς απυ αοηή ηδκ δζάηαλδ, είκαζ πανάθμβδ ηαζ ιέπνζ κυεα βζαηί
πανααζάγεζ ηδκ ζελμοαθζηή θφζδ ηςκ εκδζαθενμιέκςκ, αθήκμκηαξ ημοξ ααεζά ροπζηά ηναφιαηα πμο δφζημθα
επμοθχκμκηαζ.
Ο άκδναξ ημο Βνιή πμο θαηνεφεζ ηδκ ςναία ηδξ Ώθνμδίηδξ βζα ηδκ αβάπδ ηαζ ηδκ βθοηφηδηα πμο
αηηζκμαμθεί εηείκδ, ιπμνεί κα ηδκ αβάθεζ απυ ηδκ νμιακηζηή ηειπεθζά ηδξ ηαζ κα ηδξ δχζεζ ηδκ Βνιασηή
εθαθνυηδηα πμο εηείκδ πνεζάγεηαζ.

62
Δ βοκαίηα ημο Αία, ηνεθά ενςηεοιέκδ ιε ημκ άκδνα ημο Άνδ, ιπμνεί κα ημο ζαήζεζ ηδκ αζαζυηδηα ηαζ κα
ημκ ηαεμδδβήζεζ ιε ηνυπμ επμζημδμιδηζηυ,
Δ έθλδ ηςκ ακηζεέηςκ έπεζ ηδκ ανπή ηδξ ζε έκα πνυηοπμ ημζιζηυ, εεσηυ άθαημ.
Ο ηφπμξ ηδξ ΢εθήκδξ ηείκεζ πάκηα κα ηζκδεεί πνμξ ημκ ηφπμ ηδξ Ώθνμδίηδξ μ ηφπμξ ηδξ Ώθνμδίηδξ ηζκείηαζ
πνμξ ημκ Βνιδηζηυ, μ ηφπμξ ημο Βνιή ηζκείηαζ πνμξ ημκ Κνυκζμ, μ ηφπμξ ημο Κνυκμο ηζκείηαζ πνμξ ημκ Ώνεζακυ,
Ο ηφπμξ ημο Άνδ ηζκείηαζ πνμξ ημκ ημο Αία ηαζ μ ηφπμξ ημο Αία βονίγεζ πνμξ ημκ ΢εθδκζαηυ.
Βπάκς ζε αοημφξ ημοξ εαοιάζζμοξ ημζιζημφξ ζοκδοαζιμφξ, ιπμνμφκ κα ζοκδοαζημφκ μζ ακενχπζκμζ
ηφπμζ βζα κα εβηαηαζηήζμοκ επάκς ζηδκ βδ ημκ ηέθεζμ βάιμ.
Σα βκςζηζηά γεοβάνζα δμοθεφμκηαξ εκηαηζηά ζημ ακαιιέκμ ηαιίκζ ημο Δθαίζημο ιέζα ζηδκ Έκαηδ ΢θαίνα
(ημ ζελ), ιπμνμφκ ιέζς ημο Maithuna, (΢ελμοαθζηή Μαβεία) κα ηενδίζμοκ αοηυ πμο δεκ ιπμνεί κα ηενδίζεζ μ
επενυξ ημο ζελ αηυια ηαζ ακ δδθχκεζ πμνημθάβμξ ηαζ ααζακίγεηαζ ζε υθδ ημο ηδκ γςή ηάκμκηαξ ημκ ενδιίηδ.
Κεθάθαζμ 8
Σμ ζελμοαθζηυ οδνμβυκμ Si12
Βίκαζ επείβμκ κα βκςνίγμοιε υηζ ζημ ΢φιπακ οπάνπμοκ δχδεηα οδνμβυκα ααζζηά, εειεθζχδδ.
Σα δχδεηα ααζζηά οδνμβυκα ανίζημκηαζ, ααειζδςηά ιε ηζξ δχδεηα ηαηδβμνίεξ ηδξ φθδξ.
Οζ δχδεηα ηαηδβμνίεξ ηδξ φθδξ οπάνπμοκ ζε υθδ ηδκ πθάζδ, αξ εοιδεμφιε ηα δχδεηα άθαηα ημο
Γςδζαημφ, ηζξ δχδεηα ΢θαίνεξ Κμζιζηχκ παθιχκ ιέζα ζηζξ μπμίεξ εα πνέπεζ κα λεδζπθςεεί ιία δθζαηή
ακενςπυηδηα.
Ώπυ ηα δχδεηα ααζζηά οδνμβυκα πνμένπμκηαζ υθα ηα δεοηενεφμκηα οδνμβυκα ηςκ μπμίςκ μζ δζαθμνεηζηέξ
ποηκυηδηεξ λεηζκμφκ απυ ημ 6 ιέπνζ ημ 12,283.
Ο υνμξ οδνμβυκμ έπεζ ζημκ βκςζηζηζζιυ ιζα πμθφ εηηεηαιέκδ ζδιαζία. Οπμζμδήπμηε απθυ ζημζπείμ είκαζ
ζηδκ πναβιαηζηυηδηα οδνμβυκμ ηάπμζαξ ποηκυηδηαξ.
Σμ οδνμβυκμ 384 ανίζηεηαζ ζημ κενυ, ημ 192 ζημκ αένα, ημ 96 είκαζ ζμθά απμεδηεοιέκμ ζημκ γςζηυ
ιαβκδηζζιυ, ελαενχζεζξ απυ ημ ακενχπζκμ ζχια, αηηίκεξ Ν, μνιυκεξ, αζηαιίκεξ ηθπ.
Οζ αδεθθμί ημο Γκςζηζημφ Κζκήιαημξ ήδδ βκςνίγμοκ ηαθά ηα οδνμβυκα 48, 24, 12, 6, βζαηί ηα έπμοιε
ιεθεηήζεζ ζηα πνμδβμφιεκα Μδκφιαηα ηςκ Υνζζημοβέκκςκ.
Σμ οδνμβυκμ 48 ακηζζημζπεί ζημ πθχνζμ ιε αημιζηυ αάνμξ 35, ημ οδνμβυκμ 24 ζημ θευνζμ ιε αημιζηυ
αάνμξ 19∙ ημ οδνμβυκμ ακηζζημζπεί ζημ οδνμβυκμ ηδξ πδιείαξ αημιζηυ αάνμξ 1.
Ο άκεναηαξ, ημ άγςημ ηαζ ημ μλοβυκμ έπμοκ αημιζηά αάνδ 12, 14, 16. Σμ οδνμβυκμ 96 ακηζζημζπεί ζημ
ανχιζμ ιε αημιζηυ αάνμξ 80, ημ οδνμβυκμ 192 ακηζζημζπεί ζημ ζχδζμ ιε αημιζηυ αάνμξ 127.
Ώοηυ ημ πμθφ εκδζαθένμκ εέια ηςκ οδνμβυκςκ ακήηεζ ζημκ ηθάδμ ηδξ απυηνοθδξ πδιείαξ ή βκςζηζηήξ
πδιείαξ ηαζ δεδμιέκμο υηζ είκαζ οπεναμθζηά δφζημθδ, βζα ημ ηαθυ ηςκ ακαβκςζηχκ ιαξ πνμηζιμφιε κα ηδκ
ιεθεηήζμοιε ζζβά-ζζβά ζε ηάεε έκα απυ ηα Υνζζημοβεκκζάηζηα Μδκφιαηα ιαξ.
Ώξ ιεθεηήζμοιε ηχνα ημ πενίθδιμ ζελμοαθζηυ οδνμβυκμ Si-12, ημ εαοιαζηυ δδιζμονβζηυ οδνμβυκμ πμο
ημ επελενβάγεηαζ ζμθά ημ ενβμζηάζζμ ημο ακενχπζκμο μνβακζζιμφ.
Δ παεδηζηή ηνμθή ημο πζάημο πενκά ιέζα ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ οθζζηάιεκδ πμθθέξ ιεηαηνμπέξ,
δζοθίζεζξ ηαζ θεπηφκζεζξ πμο δζαδζηάγμκηαζ ιέζα ζηδκ ιμοζζηή ηθίιαηα ΝΣΟ, ΡΒ, ΜΕ, ΦΏ, ΢ΟΛ, ΛΏ, ΢Ε.
Δ παεδηζηή ηνμθή απυ ημ πζάημ ανπίγεζ ιε ΝΣΟ, μ ποιυξ πμο αβαίκεζ απυ ημ πνχημ ζηάδζμ
ιεηαζπδιαηζζιμφ ζοκεπίγεζ ιε ημ ΡΒ, δ ηνμθή πμθφ εηθεπηοζιέκδ πμο πενκά μζιςηζηά ζημ νεφια ημο αίιαημξ
ζοκεπίγεζ ιε ημ ΜΕ ηαζ έηζζ δζαδμπζηά ζοκεπίγμοκ μζ δζαδζηαζίεξ ιέπνζ κα αβεζ επελενβαζιέκμ ημ ηαθφηενμ υθμο
ημο μνβακζζιμφ, ημ εαοιάζζμ εθζλίνζμ, ημ ζπενιαηζηυ θζηέν ιε ημ οδνμβυκμ 12 ζηδκ κυηα ΢Ε.
Σμ ζελμοαθζηυ οδνμβυκμ Si-12, ανίζηεηαζ ζημ ζπένια, είκαζ δ δδιζμονβζηή δφκαιδ ημο Σνίημο Λυβμο.
Δ πνχηδ ιμοζζηή μηηάαα κημ-νε-ιζ-θα-ζμθ-θα-ζζ ακηζζημζπεί αηνζαχξ ιε ηδκ παναζηεοή ημο ζελμοαθζημφ
οδνμβυκμο Si-12, ιέζα ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ.
Έκα πμθφ ελεζδζηεοιέκμ ζμη ιέζς ημο Maithuna (ζελμοαθζηή ιαβεία), επζηνέπεζ ζημ ζελμοαθζηυ οδνμβυκμ
Si-12 κα πενάζεζ ζε ιία δεφηενδ μηηάαα ιμοζζηήξ κημ-νε-ιζ-θα-ζμθ-θα-ζζ, ιε απμηέθεζια ηδκ απμηνοζηάθθςζδ
ημο ζελμοαθζημφ οδνμβυκμο Si-12 ζηδκ ελαζνεηζηή ιμνθή ημο Ώζηνζημφ ζχιαημξ.
Ώοηυ είκαζ πμο μκμιάγεηαζ ιεηααμθή ημο ιυθοαδμο ζε πνοζυ. Βίκαζ επείβμκ κα ιεηααάθθμοιε ηδκ ζάνηα
ηαζ ημ αίια ζε αζηνζηυ ζχια.

63
Έκα δεφηενμ ζμη ιέζς ημο Maithuna (ζελμοαθζηή ιαβεία) επζηνέπεζ ζημ ζελμοαθζηυ οδνμβυκμ Si-12 κα
πενάζεζ ζε ιζα ηνίηδ ιμοζζηή μηηάαα κημ-νε-ιζ-θα-ζμ-θα-ζζ, ημ απμηέθεζια ηδξ μπμίαξ είκαζ δ απμηνοζηάθθςζδ
ημο ζελμοαθζημφ οδνμβυκμο Si-12 ζηδκ ελαζνεηζηή ιμνθή ημο κμδηζημφ ζχιαημξ (παναδεζζζαηυ ζχια).
Σμ ηνίημ ζμη ιέζς ημο Maithuna (ζελμοαθζηή ιαβεία) επζηνέπεζ ζημ οδνμβυκμ Si-12 κα πενάζεζ, ζε
ηέηανηδ μηηάαα κημ-νε-ιζ-θα-ζμθ-θα-ζζ ηδξ μπμίαξ ημ απμηέθεζια είκαζ δ απμηνοζηάθθςζδ ημο ζελμοαθζημφ
οδνμβυκμο Si-12 ζηδκ ελαίζζα ιμνθή ημο ζχιαημξ ηδξ ζοκεζδδηήξ εεθήζεςξ ή αζηζαηυ ζχια.
Σμ ζελμοαθζηυ οδνμβυκμ Si-12, είκαζ ζπυνμξ ηαζ ηανπυξ ηαζ ημ ηαηαπθδηηζηυ είκαζ υηζ
απμηνοζηαθθχκεηαζ πάκηα ζε μνβακζζιυ ιε ζάνηα ηαζ μζηά. Ώξ εοιδεμφιε υηζ ημ θοζζηυ ζχια είκαζ απμηέθεζια
ημο ζελμοαθζημφ οδνμβυκμο Si-12.
Σμ αζηνζηυ ζχια είκαζ επίζδξ ημ απμηέθεζια ηδξ εζδζηήξ πνάλδξ Maithuna (έκςζδ ημο θαθθμφ ιε ηδκ
ιήηνα πςνίξ κα ζημνπίγεηαζ ημ ζπένια).
Σμ αζηνζηυ ζχια, είκαζ έκα ζχια απυ ζάνηα ηαζ μζηά, ζάνηα πμο δεκ πνμένπεηαζ απυ ημκ Ώδάι, αθθά
ζάνηα πνμσυκ ημο ζελμοαθζημφ οδνμβυκμο Si-12.
Σμ πναβιαηζηυ κμδηζηυ ζχια, είκαζ πνμσυκ ημο Maithuna (ζελμοαθζηή ιαβεία), ηαζ ημο ζελμοαθζημφ
οδνμβυκμο Si-12. Ώοηυ είκαζ ημ ζχια ημο παναδείζμο, έκα ηέθεζμ ζχια, έκα ζχια απυ ζάνηα ηαζ μζηά, αθθά
ζάνηα πμο δεκ πνμένπεηαζ απυ ημκ Ώδάι.
Σμ ζχια ηδξ ζοκεζδδηήξ εεθήζεςξ, μκμιαγυιεκμ Ώζηζαηυ ζχια, είκαζ επίζδξ ημ απμηέθεζια ηδξ
ζελμοαθζηήξ πνάλδξ Maithuna πμο δεκ ζημνπζέηαζ ζπένια. Σμ ζχια ηδξ ΢οκεζδδηήξ Θέθδζδξ ή Ώζηζαηυ ζχια
αβαίκεζ απυ ηδκ απμηνοζηάθθςζδ ημο Τδνμβυκμο Si-12.
Σμ αοεεκηζηυ αζηνζηυ, ημ αθδεζκυ δζακμδηζηυ, ημ βκήζζμ Ώζηζαηυ, είκαζ ηα δθζαηά ζχιαηα, ηα οπανλζαηά
ακχηενα ζχιαηα ημο Βίκαζ.
Ώοημί πμο ηαηαζηεοάγμοκ ζηδκ έκαηδ ζθαίνα ηα ακχηενα οπανλζαηά ζχιαηα ημο Βίκαζ, ηα δθζαηά
ζχιαηα, ιπμνμφκ ηαζ έπμοκ υθμ ημ δζηαίςια κα εκζανηχζμοκ ημ πναβιαηζηυ ημοξ Βίκαζ, ημ αεάκαημ ηνζαδζηυ
πκεφια, Άηιακ-Μπμφδζ-Μάκαξ ή Θείμ Πκεφια, Πκεφια ηδξ γςήξ, ακενχπζκμ Πκεφια (Βζχηενμξ-Πκεοιαηζηή
ροπή-ακενχπζκδ ροπή).
Συηε θεάκμκηαξ ζε αοηά ηα φρδ ηδξ Μοήζεςξ θέβεηαζ υηζ βεκκήεδηε έκαξ κέμξ άκενςπμξ, μ βζμξ ημο
Ώκενχπμο, έκαξ κέμξ δάζηαθμξ ηδξ διέναξ, έκαξ δάζηαθμξ ημο Μαπαιαακηάνα
Σμ θοζζηυ ζχια ζοβηνμηείηαζ ιε ημ οδνμβυκμ 48, ημ πθευκαζια αοημφ ημο οδνμβυκμο ιεηαηνέπεηαζ ζε
οδνμβυκμ 24, ιε ημ μπμίμ ηνέθεηαζ ημ αζηνζηυ ζχια.
Σμ πθευκαζια ημο οδνμβυκμο 24 ιεηαηνέπεηαζ ζε οδνμβυκμ 12 (ιδκ ημ ζοβπέεηε ιε ημ ζελμοαθζηυ
οδνμβυκμ Si-12), ημ οδνμβυκμ 12 (δχδεηα) πνδζζιεφεζ βζα κα ηνέθεηαζ ημ δζακμδηζηυ ζχια.
Σμ πενίζζεοια ημο οδνμβυκμο 12, ιεηαηνέπεηαζ ζε οδνμβυκμ 6, ιε ημ μπμίμ ηνέθεηαζ ημ ζχια ηδξ
ζοκεζδδηήξ εεθήζεςξ, ή Ώζηζαηυ αοεεκηζηυ ζχια.
Δ δδιζμονβία ηςκ δθζαηχκ ζςιάηςκ, είκαζ οπυεεζδ ημο Maithuna, ηδξ ζελμοαθζηήξ ιαβείαξ πςνίξ κα
ζημνπζζηεί ζπένια ηαζ πναβιαημπμζείηαζ ζημ ακαιιέκμ ηαιίκζ ημο Δθαίζημο, ζηδκ έκαηδ ζθαίνα (ημ ζελ). Ώοηή
είκαζ ιζα ενβαζία πζμ πζηνή ηαζ απυ ηδκ πμθή, 2Ο έςξ 3Ο πνυκζα ηαεδιενζκήξ επαθήξ ιε ιία ιυκμ βοκαίηα ηαζ
πςνίξ κα ζπαηαθδεεί πμηέ μφηε ιία ζηαβυκα ζπένιαημξ, πςνίξ κα επζηνέρεζξ κα αβεζ ημ ζπένια απυ ημκ
μνβακζζιυ.
Ο δφμ θμνέξ βεκκδιέκμξ, αοηυξ πμο βεκκζέηαζ ζημοξ ακχηενμοξ ηυζιμοξ ζακ δάζηαθμξ ημο
Μαπαιαακηάνα, αοηυξ πμο αβαίκεζ απυ ηδκ έκαηδ ζθαίνα βζαηί ζοιπθήνςζε ηδκ ενβαζία ημο, πμηέ δεκ ιπμνεί κα
βονίζεζ ζηδκ έκαηδ ζθαίνα βζαηί αοηυ εα ήηακ έκα έβηθδια, εα ήηακ ζακ ημ παζδί πμο αθμφ βεκκδεεί εα ήεεθε κα
λακαβονίζεζ ζηδκ ιήηνα ηδξ ιδηέναξ ημο.
Ο δφμ θμνέξ βεκκδιέκμξ είκαζ βζμξ ηδξ ιδηέναξ Κμοκηαθίκζ, ηαζ ακ εέθεζ κα πνμμδεφζεζ πνέπεζ κα αβαπά
ηδκ εεσηή Μδηένα ημο, πμηέ δεκ εα πνέπεζ κα λεπάζεζ ηδκ Μδηένα ημο.
΢ημκ δφμ θμνέξ βεκκδιέκμ, είκαζ απαβμνεοιέκδ δ ζελμοαθζηή πνάλδ βζα υθδ ηδκ αζςκζυηδηα, ηαζ εα
πνέπεζ, κα θεάζεζ ζηδκ απυθοηδ αβκυηδηα ζε υθεξ ηζξ πενζμπέξ ημο κμο.
Κεθάθαζμ 9
Σα ΢εθδκζαηά ζχιαηα

64
΋θεξ μζ πμθφ εζςηενζζηζηέξ ηαζ πμθφ απυηνοθεξ ζπμθέξ ζηδνίγμοκ ηζξ ιεθέηεξ ημοξ ζημκ Θεμζμθζηυ
Βπηάθμβμ πμο παναεέημοιε ζηδκ ζοκέπεζα:
ΘΒΟ΢ΟΦΕΚΟ΢ ΒΠΣΏΛΟΓΟ΢
1.
ΏΣΜΏΝ (Ο Β΢ΧΣΒΡΟ΢)
2.
ΐΟΤΑΕ (Δ ΠΝΒΤΜΏΣΕΚΔ ΦΤΥΔ)
3.
ΏΝΧΣΒΡΟ ΜΏΝΏ΢ (Δ ΏΝΘΡΧΠΕΝΔ ΦΤΥΔ)
4.
ΚΏΣΧΣΒΡΟ ΜΏΝΏ΢ (ΝΟΔΣΕΚΟ ΢ΧΜΏ)
5.
ΚΏΜΏ΢ (΢ΧΜΏ ΣΧΝ ΒΠΕΘΤΜΕΧΝ) ή Ώ΢ΣΡΕΚΟ
6.
ΛΕΝΓΚΏΜ ΢ΏΡΕΡΏ (ΓΧΣΕΚΟ ΢ΧΜΏ)
7.
Β΢ΣΟΤΛΏ ΢ΏΡΕΡΏ (ΣΟ ΦΤ΢ΕΚΟ ΢ΧΜΏ)
Ο Άηιακ είκαζ μ Κφνζμξ, μ Βζχηενμξ. ΐμφδζ είκαζ δ πκεοιαηζηή ροπή. Μάκαξ Ώκχηενμ είκαζ δ ακενχπζκδ
ροπή.
Ο Βζχηενμξ, μ Κφνζμξ, έπεζ δφμ ροπέξ, δ πνχηδ είκαζ δ πκεοιαηζηή ροπή (ΐμφδζ), δ δεφηενδ είκαζ δ
ακενχπζκδ ροπή (ακχηενμ Μάκαξ, Ώζηζαηή Ώνπή).
Οζ δφμ ροπέξ πνέπεζ κα ενβαζημφκ ηάης απυ ηδκ δζεφεοκζδ ημο Κονίμο, αθθά αοηυ είκαζ δοκαηυκ ζημοξ
δάζηαθμοξ, εκχ δ ακενχπζκδ ροπή ενβάγεηαζ, δ πκεοιαηζηή ροπή παίγεζ.
Δ πκεοιαηζηή ροπή είκαζ εδθοηή ηαζ δ ακενχπζκδ ροπή είκαζ ανζεκζηή. ΢ημοξ δζδαζηάθμοξ δ πκεοιαηζηή
ροπή ζοκήεςξ εβηοιμκεί ηανπμφξ πμο υηακ βεκκζμφκηαζ πνέπεζ κα ημοξ ηαηενβαζηεί δ ακενχπζκδ ροπή.
Οζ άκενςπμζ αζζεάκμκηαζ πμθφ οπενήθακμζ ιε ημ ζχια ημο κμο βζαηί ιε αοηυ ζηεπηυιαζηε, ζογδημφιε,
πνμαάθθμοιε ηθπ ηαηά 100% ιε αοηυ ημ ζεθδκζαηυ ζχια ημο κμο ηαζ ημ έπμοκ υθα ηα γχα ζε ειανοαηή
ηαηάζηαζδ.
Οζ άκενςπμζ γμοκ ζημκ ηυζιμ ηςκ γςζηχκ παεχκ ηαζ απμθαιαάκμοκ ζηζξ επζεοιίεξ ημο πάεμοξ βζαηί μ
ζοκαζζεδιαηζηυξ θμνέαξ πμο ηαηέπμοιε είκαζ ιυκμ έκα ζεθδκζαηυ, γςζηυ ζχια ηηδκςδχκ επζεοιζχκ.
Σμ γςηζηυ ζχια, είκαζ ημ ηεηναδζαζηαζζαηυ ζχια, ημ Λίκβηαι ΢ανίνα ηςκ Εκδμζηακχκ ημ γςκηακυ
εειέθζμ υθςκ ηςκ εκενβεζχκ θοζζηχκ, πδιζηχκ, εενιζηχκ, ζοθθδπηζηχκ ηθπ. Κθπ.
Πναβιαηζηά ημ γςηζηυ ζχια είκαζ ιυκμ ημ ακχηενμ ηιήια ημο θοζζημφ ζχιαημξ, ημ ηεηανημ-δζαζηαζζαηυ
ιένμξ ημο θοζζημφ ζχιαημξ.
Μέζα ζημοξ θμνείξ ημο κμο ηαζ ηςκ επζεοιζχκ πμθθμί Αζμναηζημί, ζοκήεςξ, αθέπμοκ έκα ςναίμ πθάζια
ιε πνχια βαθάγζμ εθεηηνίη πμθφ υιμνθμ, πμο ζοβπέμοκ εφημθα ιε ηδκ ακενχπζκδ ροπή ή ημ ζχια ηδξ
ζοκεζδδηήξ εεθήζεςξ (Ώζηζαηυ ζχια).
΢ηδκ πναβιαηζηυηδηα ημ δζακμδηζηυ γχμ δεκ έπεζ αηυια Ώζηζαηυ ΢χια. Σμ υιμνθμ πθάζια ιε βαθάγζμ
πνχια πμο μζ Αζμναηζημί αθέπμοκ ιέζα ζημοξ ζεθδκζαημφξ θμνείξ, είκαζ αοηυ πμο μ Γεκ ΐμοδίζηα μκμιάγεζ
ΐμοδάηα, δ Οοζία, έκα ηθάζια ηδξ ζενήξ ακενχπζκδξ ροπήξ... ιέζα ιαξ.
Κακέκα δζακμδηζηυ γχμ δεκ έπεζ, Ώζηζαηυ ΢χια. Κακέκα δζακμδηζηυ γχμ δεκ έπεζ εκζανηςιέκδ ηδκ
αεάκαηδ Σνζάδα. Ώκ ηάπμζμξ εκζανηχζεζ ηδκ εεία αεάκαηδ Σνζάδα, εα έπαοε αιέζςξ κα είκαζ δζακμδηζηυ γχμ ηαζ
εα ιεηαηνεπυηακ ζε Άκενςπμ.
Μυκμ ηαηαζηεοάγμκηαξ ηα δθζαηά ζχιαηα ιπμνμφιε κα έπμοιε ηδκ πμθοηέθεζα κα εκζανηχζμοιε ηδκ
εεία αεάκαηδ Σνζάδα, Άηιακ-ΐμφδζ-Μάκαξ.
Ώκ εέθμοιε κα ακεαμφιε πνέπεζ πνχηα κα ηαηεαμφιε. Μυκμ ηαηεααίκμκηαξ ζηδκ έκαηδ ζθαίνα ιπμνμφιε
κα ηαηαζηεοάζμοιε ηα δθζαηά ζχιαηα, βζα κα εκζςιαηχζμοιε ηδκ αεάκαηδ Σνζάδα ηαζ κα ιεηαηναπμφιε ζε
ακενχπμοξ.
Βζδζηά ζήιενα είιαζηε δζακμδηζηά γχα. Σμ ιυκμ πμο ιαξ ζημθίγεζ είκαζ δ δζακυδζδ, αθθά ακ ιαξ
αθαζνείημ δ δζακυδζδ εα είιαζηε γχα πμθφ άπνδζηα, πεζνυηενα ηαζ απυ ημοξ βμνίθεξ ηαζ ημοξ μοναημηάβημοξ,
δθίεζα πθάζιαηα, ακοπενάζπζζηα, ηηδκχδδ.
Ο ΐμοδζζιυξ Γεκ, εεςνεί ηα ζεθδκζαηά ζχιαηα ζακ ιμνθέξ ημο κμο, πμο μθείθμοιε κα δζαθφζμοιε, κα
ημκζμνημπμζήζμοιε.
Σα ζεθδκζαηά ζχιαηα είκαζ ημζκή ζδζμηηδζία υθςκ ηςκ ηηδκχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο
δζακμδηζημφ ηηήκμοξ πμο θακεαζιέκα μκμιάγεηαζ άκενςπμξ.
Μυκμ ηαηαζηεοάγμκηαξ ηα δθζαηά ζχιαηα ιπμνμφιε κα έπμοιε ηδκ πμθοηέθεζα κα εκζανηχζμοιε ηδκ
αεάκαηδ Σνζάδα βζα κα ιεηαηναπμφιε ζε αθδεζκμφξ ακενχπμοξ.

65
Σα δθζαηά ζχιαηα είκαζ ημ απμηέθεζια ιζαξ ζοκεζδδηήξ ενβαζίαξ, πμο βίκεηαζ ζε ιαξ ημοξ ίδζμοξ.
Μυκμ ηαηεααίκμκηαξ ζηδκ έκαηδ ζθαίνα ιπμνμφιε κα ηαηαζηεοάζμοιε δθζαηά ζχιαηα ηαζ κα
εκζανηχζμοιε ηδκ αεάκαηδ Σνζάδα βζα κα λακαβεκκδεμφιε ζημοξ ακχηενμοξ ηυζιμοξ ζακ κέμζ δάζηαθμζ ημο
Μαπαιαακηάνα.
Σμ δζακμδηζηυ γχμ γεζ ηαηά ηζξ χνεξ ημο φπκμο ηαζ ιεηά ημκ εάκαημ ζημοξ οπενεοαίζεδημοξ ηυζιμοξ ιε
ηα ζεθδκζαηά ζχιαηα. Ώοηά ηα ζχιαηα είκαζ ηνφα ηαζ ζακ θακηάζιαηα.
Σα δθζαηά ζχιαηα είκαζ γςκηακέξ θθυβεξ, αηηζκμαυθεξ, οπένμπεξ. Θοιδεείηε υηζ μζ άββεθμζ, ανπάββεθμζ,
δάζηαθμζ ηθπ πνδζζιμπμζμφκ δθζαηά ζχιαηα.
Σμ αοεεκηζηυ αζηνζηυ δθζαηυ ζχια, είκαζ έκαξ θμνέαξ, απυ ζάνηα ηαζ μζηά, αθθά ζάνηα πμο δεκ
πνμένπεηαζ απυ ημκ Ώδάι, έκα ζχια ακοπμθυβζζηδξ μιμνθζάξ ηαζ φπαηδξ εοηοπίαξ
Σμ βκήζζμ δζακμδηζηυ δθζαηυ ζχια, είκαζ ημ ζχια ημο Παναδείζμο, έκα ζχια απυ ζάνηα ηαζ μζηά, αθθά
ζάνηα πμο δεκ πνμένπεηαζ απυ ημκ Ώδάι, έκα ζχια εδθοηήξ θφζεςξ, δεηηζηήξ.
Σμ αθδεζκυ δζακμδηζηυ δθζαηυ ζχια είκαζ πζμ πένα απυ ηδκ θμβζηή, είκαζ έκαξ θμνέαξ βζα κα ηαηακμεί.
Ώοημί πμο ηαηέπμοκ ημ πναβιαηζηυ δζακμδηζηυ δθζαηυ ζχια, δεκ πνεζάγμκηαζ κα δεπεμφκ ή κα
απμννίρμοκ, ηαηαθαααίκμοκ ηαζ αοηυ είκαζ υθμ.
Σμ αοεεκηζηυ δζακμδηζηυ δθζαηυ ζχια έπεζ ηνζαηυζζεξ πζθζάδεξ ιαβκδηζηά ηέκηνα ή ηθάκεξ ηαζ ηάεε ηθάκ
εα πνέπεζ κα πάθθεηαζ, ζημκ ίδζμ ηυκμ, πςνίξ ηαιία πνμζπάεεζα.
Σμ δζακμδηζηυ δθζαηυ ζχια ιε ηζξ ηνζαηυζζεξ πζθζάδεξ ηθάκεξ είκαζ ηαηαπθδηηζηυ, εαοιάζζμ.
Ο Μφζηδξ πμο ηαηέπεζ, έκακ θμνέα δζακμδηζηυ δθζαηυ εκηεθχξ ακεπηοβιέκμ, θαααίκεζ ηαζ ηαηαθαααίκεζ
ηδκ αθήεεζα ηάεε ζηζβιή πςνίξ ηδκ ηνμιενή ιάπδ ηδξ ζηέρεςξ.
Σμ βκήζζμ ζχια ηδξ ζοκεζδδηήξ εεθήζεςξ επζηνέπεζ ζημκ Μφζηδ κα έπεζ ζοκεζδδηή αεακαζία.
Σμ βκήζζμ ζχια ηδξ ζοκεζδδηήξ εεθήζεςξ επζηνέπεζ ζημκ Μφζηδ κα πναβιαημπμζήζεζ πνάλεζξ βεκκδιέκεξ
απυ ηδκ ζοκεζδδηή εέθδζδ, επζηνέπεζ ζημκ Μφζηδ κα ηαεμνίγεζ πενζζηάζεζξ.
Κάεε δάζηαθμξ πμο βεκκήεδηε ζημοξ ακχηενμοξ ηυζιμοξ, πνέπεζ κα ηαηανβήζεζ ηα ζεθδκζαηά ζχιαηα.
Ώοηά απμηεθμφκ ημ απμιέκμκ απυ ιαξ γχμ πμο ένπεηαζ απυ ηδκ ανπαία επμπή.
Οζ ημζκμί ηαζ ζοκδεζζιέκμζ πεεαιέκμζ κηοιέκμζ ιε ηα ζεθδκζαηά ζχιαηα ιμζάγμοκ, ιε αζοκείδδημοξ
οπκμαάηεξ, ηνφμζ ηαζ ζακ θακηάζιαηα γμοκ ημ πανεθευκ.
Σμ Αζακμδηζηυ γχμ είκαζ ζεθδκζαηυ εηαηυ ηα εηαηυ ηαζ αθδεζκά δεκ είκαζ πναβιαηζηυξ άκενςπμξ.
Μυκμ ηαηαζηεοάγμκηαξ ηα δθζαηά ζχιαηα ιεηαηνεπυιαζηε ζε πναβιαηζημφξ ακενχπμοξ.
Κεθάθαζμ 10
Σμ πμθθαπθυ Ββχ
Οζ ζοββναθείξ πμο αεααζχκμοκ ηδκ φπανλδ εκυξ Ββχ ζηαεενμφ ηαζ αιεηάαθδημο, είκαζ εζθζηνζκείξ
εζθαθιέκμο ιε πμθφ ηαθμφξ ζημπμφξ.
Βίκαζ επείβμκ κα βκςνίγμοιε υηζ ιέζα ζηα δζηά ιαξ γςχδδ ζεθδκζαηά ζχιαηα έπμοιε έκα πμθθαπθυ Ββχ.
Κάεε αίζεδζδ, ηάεε ζοβηίκδζδ, ηάεε ζηέρδ, ηάεε ζοκαίζεδια, πάεμξ, ιίζμξ, αζαζυηδηα, γήθεζα, εοιυξ,
απθδζηία, θαβκεία, γδθμηοπία, οπενδθάκεζα, ηειπεθζά, θαζιανβία, ιίζμξ ηθπ. απμηεθμφκηαζ απυ ιζηνά Ββχ, πμο
ιε ηακέκα ηνυπμ δεκ ανίζημκηαζ ζοκδεδειέκα ιεηαλφ ημοξ, μφηε ζοκημκζζιέκα.
Αεκ οπάνπεζ, δεκ ανίζηεηαζ έκα μθμηθδνςιέκμ Ββχ, ζοκμθζηυ, αθθά έκα πθήεμξ απυ ηζζβημφκζηα,
θςκαηθάδζηα ηαζ μνβίθα Ββχ, πμο ηζαηχκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ παθεφμοκ βζα ηδκ πνςηζά.
Σμοξ ηαθυβενμοξ ημο ιμκαζηδνζμφ ζημ αμοκυ Άεςξ ημοξ εοπανζζηεί κα ζοκεζδδημπμζμφκ υθα αοηά ηα
ιζηνά Ββχ, κα ιαεαίκμοκ κα ηα ηαεμδδβμφκ, κα ηα πενκμφκ απυ έκα ηέκηνμ ζε άθθμ ηθπ.
Οζ ηαθυβενμζ βμκαηίγμοκ ηαζ ζδηχκμκηαξ ηα πένζα ιε ημοξ αβηχκεξ δζπθςιέκμοξ θέκε «Ββχ» ιε θςκή
δοκαηή ηαζ ζένκμκηαξ ημκ ήπμ, εκχ ζοβπνυκςξ θνμκηίγμοκ κα εκημπίζμοκ ημ ζδιείμ ημο μνβακζζιμφ ημοξ υπμο
ακηζθαθεί δ θέλδ Ββχ. Ο ζημπυξ αοηήξ ηδξ αζηήζεςξ είκαζ κα αζζεακεμφκ ημ Ββχ, κα ημ πενάζμοκ απυ έκα
ηέκηνμ ζε άθθμ ηαηά αμφθδζδ.
Σα Ββχ πμο έπμοιε ααθιέκα ιέζα ζηα ζεθδκζαηά ζχιαηα είκαζ αθδεζκά δαζιυκζα δδιζμονβδιέκα απυ
ειάξ ημοξ ίδζμοξ.

66
Ώοηυ ημ Ββχ αημθμοεεί αοηυιαηα εηείκμ ημ άθθμ Ββχ ηαζ ιενζηά ειθακίγμκηαζ κα ζοκμδεφμκηαζ απυ
άθθα, αθθά δεκ οπάνπεζ ηάλδ ζε υθα αοηά, δεκ οπάνπεζ αθδεζκή ζοκμπή ζε αοηυ, οπάνπμοκ ιυκμ ηοπαίεξ
ζοκδέζεζξ, ιζηνέξ μιάδεξ πμο εκχκμκηαζ, ιε ηνυπμ αζοκείδδημ ηαζ οπμηεζιεκζηυ.
Κάεε έκα απυ αοηά ηα ιζηνά Ββχ ακηζπνμζςπεφεζ ιυκμ ιία ηαηχηενδ ιενίδα ημο ζοκυθμο ηςκ
θεζημονβζχκ ιαξ, αθθά κμιίγεζ πάκηα θακεαζιέκα υηζ είκαζ ημ πακ.
΋ηακ ημ Αζακμμφιεκμ γχμ ημ μκμιαγυιεκμ θακεαζιέκα άκενςπμξ θέεζ Ββχ, έπεζ ηδκ εκηφπςζδ υηζ ιζθά βζ
αοηυκ ζημκ ζφκμθυ ημο, αθθά ζηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ ιυκμ έκα απυ ηα ιζηνά Ββχ ηδξ θεβεχκαξ αοηυξ πμο
ιζθά.
Σμ Ββχ πμο ζήιενα μνηίγεηαζ πίζηδ ιπνμζηά ζημκ αςιυ ηδξ Γκχζεςξ, πζζηεφεζ υηζ είκαζ ημ άπακ, ημ
ιμκαδζηυ, μ πθήνδξ άκενςπμξ, αθθά είκαζ ιυκμ έκα απυ ηα ηυζα Ββχ ηδξ Λεβεχκαξ. ΋ηακ ημ παναπάκς Ββχ
πέζεζ απυ ηδκ εέζδ πμο κα δζαηάγεζ, άθθμ Ββχ πμο είκαζ επενυξ ηδξ Γκχζδξ παίνκεζ ηδκ εέζδ ημο ηαζ ηυηε ημ
οπμηείιεκμ πμο θαζκυηακ πμθφ εκεμοζζαζιέκμ απυ ηδκ Γκχζδ, βίκεηαζ ηαηυπζκ επενυξ, επζηζεέιεκμξ ζημ ηίκδιά
ιαξ, ζηδκ δζδαζηαθία ιαξ ηθπ.
Σμ Ββχ πμο ζήιενα μνηίγεηαζ αζχκζα αβάπδ ζε ιία βοκαίηα, έπεζ ηδκ εκηφπςζδ πςξ είκαζ ημ ιμκαδζηυ, μ
αθέκηδξ, μ άκηναξ, ηαζ θέεζ: Ββχ ζε θαηνεφς, Ββχ ζ’ αβαπχ, Ββχ δίκς ηδκ γςή ιμο βζα ζέκα ηθπ... αθθά υηακ
αοηυ ημ ενςηεοιέκμ Ββχ παναιενζζηεί απυ άθθμ Ββχ, απυ ηδκ εέζδ ανπδβίαξ ημο, ηυηε αθέπμοιε ημκ ηφπμ κα
απμιαηνφκεηαζ απυ ηδκ βοκαίηα, ενςηεοιέκμξ ιε άθθδ ηθπ.
΋θα αοηά ηα ιζηνά Ββχ είκαζ αθδεζκά δαζιυκζα πμο γμοκ ιέζα ζηα ζεθδκζαηά ζχιαηα.
΋θα αοηά ηα ιζηνά Ββχ ηαηαζηεοάγμκηαζ ζημοξ πέκηε ηοθίκδνμοξ ηδξ ιδπακήξ, αοημί μζ πέκηε ηφθζκδνμζ
είκαζ ζηέρδ, αίζεδια, ηίκδζδ, έκζηζηημ, ζελ.
Ήδδ ζημ πεναζιέκμ ιαξ Μήκοια ηςκ Υνζζημοβέκκςκ ιζθήζαιε εηηεηαιέκα βζα ηα πέκηε ηέκηνα ηδξ
μνβακζηήξ ιδπακήξ.
Βίκαζ θοπδνυ ημ υηζ απυ έθθεζρδ βκχζεςξ ηα ακενχπζκα υκηα ηαηαζηεοάγμοκ ζημοξ πέκηε ηοθίκδνμοξ ηδξ
ιδπακήξ ακανίειδηα δαζιυκζα πμο ηθέαμοκ ιένμξ απυ ηδκ ζοκείδδζδ ηαζ απυ ηδκ γςή ιαξ.
Βίκαζ επίζδξ πμθφ αέααζμ ηαζ πένα απυ ηάεε αιθζαμθία υηζ ιενζηέξ θμνέξ ιπαίκμοκ ιέζα ζηα ζεθδκζαηά
ζχιαηα ιενζηά δαζιυκζα ή Ββχ λέκα, δδιζμονβδιέκα απυ άθθα πνυζςπα. Ώοηά ηα λέκα Ββχ πμο ηθέαμοκ ηδκ
ζοκείδδζή ιαξ, αμθεφμκηαζ ζε ηάπμζμκ απυ ημοξ πέκηε ηοθίκδνμοξ ηδξ ιδπακήξ ιαξ ηαζ ιεηααάθθμκηαζ βζα αοηυκ
ημκ θυβμ ζε ιένμξ ημο δζημφ ιαξ Ββχ.
΢ηδκ πναβιαηζηυηδηα ημ θμβζηυ γχμ δεκ έπεζ αθδεζκή ζδζαζηενυηδηα, δεκ έπεζ έκα ηέκηνμ αάνμοξ ιυκζιμ,
μφηε αθδεζκυ αίζεδια δεζηήξ εοεφκδξ.
Δ ιμκαδζηή αλία, ημ ιυκμ ζδιακηζηυ πμο έπμοιε ιέζα ζηα ζεθδκζαηά ιαξ ζχιαηα, είκαζ ημ ΐμοδάηα, δ
ηαεαβζαζιέκδ Οοζία, ημ ροπζηυ οθζηυ πμο δοζηοπχξ ζπαηαθζέηαζ απυ ηζξ δζάθμνεξ ιμκάδεξ, μζ μπμίεξ ζημ ζφκμθυ
ημοξ απμηεθμφκ ημ Ββχ, ημ πμθθαπθυ Ββχ.
Πμθθέξ ρεοδμ-εζςηενζζηζηέξ ηαζ ρεοδμ-απμηνοθζζηζηέξ ζπμθέξ πςνίγμοκ ημ Ββχ ζηα δφμ, αεααζχκμοκ
ειθαηζηά υηζ έπμοιε έκα Ββχ ακχηενμ, εείμ, αεάκαημ ηαζ πζζηεφμοκ υηζ αοηυ ημ ακχηενμ Ββχ ή εείμ Ββχ, πνέπεζ
κα εθέβπεζ ηαζ κα ηονζανπεί εκηεθχξ ημ ηαηχηενμ Ββχ.
Ώοηή δ ακηίθδρδ είκαζ εκηεθχξ θακεαζιέκδ, βζαηί ακχηενμ δ ηαηχηενμ είκαζ δφμ ηιήιαηα απυ ημ ίδζμ
πνάβια.
΢ημ Ββχ ανέζεζ κα δζαζνείηαζ ζε ακχηενμ ηαζ ηαηχηενμ. ΢ημ Ββχ ανέζεζ κα ζηέπηεηαζ υηζ έκα ημο ιένμξ
είκαζ εεσηυ, αεάκαημ. ΢ημ Ββχ ανέζεζ κα ημ οικμφκ, κα ημο απμδίδμοκ ηζιέξ, κα ημ ημπμεεημφκ ζημοξ αςιμφξ, κα
ημ εεμπμζμφκ ηθπ.
΢ηδκ πναβιαηζηυηδηα δεκ οπάνπεζ ηέημζμ Ββχ ακχηενμ, ηέημζμ Ββχ εείμ, ημ ιυκμ πμο έπμοιε ιέζα ζηα
ζεθδκζαηά ζχιαηα είκαζ δ Οοζία ηαζ δ θεβεχκα ηςκ Ββχ, αοηυ είκαζ υθμ.
Ο Άηιακ, ημ Βίκαζ δεκ έπεζ ζπέζδ ιε ηαιία ιμνθή ημο Ββχ. Σμ Βίκαζ είκαζ ημ Βίκαζ ηαζ είκαζ πένα απυ
ηάεε ιμνθή ημο Ββχ.
Σμ πναβιαηζηυ ιαξ Βίκαζ, είκαζ απνυζςπμ, ημζιζηυ, άθαημ, ηνμιαπηζηά εεσηυ.
Αοζηοπχξ ημ δζακμδηζηυ γχμ δεκ ιπμνεί κα εκζανηχζεζ, ημ πναβιαηζηυ ημο Βίκαζ (Άηιακ-ΐμφδζ-Μάκαξ)
βζαηί έπεζ ιμκυ ζεθδκζαηά ζχιαηα ηαζ αοηά ηα ηεθεοηαία δεκ εα άκηεπακ ημ ηνμιαηηζηυ δθεηηνζηυ αμθηάγ ημο
αθδεζκμφ ιαξ Βίκαζ, ηαζ ηυηε εα πεεαίκαιε.

67
Σα δαζιυκζα πμο ηαημζημφκ ιέζα ζηα ζεθδκζαηά ζχιαηα δεκ ανίζημκηαζ θοθαηζζιέκα ιέζα ζ’ αοηά,
ζοκήεςξ ιπαίκμοκ ηαζ αβαίκμοκ ηαζ ηαλζδεφμοκ ζε δζάθμνα ιένδ ή ηνζβονίγμοκ ζηζξ δζάθμνεξ ιμνζαηέξ πενζμπέξ
ηδξ θφζδξ.
Μεηά απυ ημκ εάκαημ, ημ πμθθαπθυ Ββχ ζοκεπίγεζ ιεηαλφ ηςκ ζεθδκζαηχκ ζςιάηςκ, πνμααθθυιεκμ απυ
αοηά ζε μπμζμδήπμηε ιένμξ ηδξ θφζδξ.
Σα πκεοιαηζηά ιέκηζμοι δίκμοκ ηζξ φθεξ ημοξ ή θοζζημφξ θμνείξ ημοξ ζε αοηά ηα Ββχ ηςκ πεεαιέκςκ.
Ώοηά ηα Ββχ παν’ υθμ πμο δίκμοκ απμδείλεζξ βζα ηδκ ηαοηυηδηά ημοξ, παν’ υθμ πμο απμδεζηκφμοκ υηζ είκαζ μ
πναβιαηζηυξ κεηνυξ, δεκ είκαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ημ Βίκαζ ημο κεηνμφ.
Σμ Κάνια ηςκ ιέκηζμοι ζηζξ φζηενεξ γςέξ ημοξ είκαζ δ επζθδρία. Κάεε επζθδπηζηυ άημιμ ζηδκ
πνμβεκέζηενδ γςή ημο οπήνλε πκεοιαηζζηήξ ή ιέκηζμοι.
Αεκ επζζηνέθμοκ υθεξ μζ επί ιένμοξ μκηυηδηεξ πμο απμηεθμφκ ημ Ββχ ζημκ ηυζιμ αοηυκ βζα κα
επακεκζςιαηςεμφκ ή κα λακαβεκκδεμφκ ζε έκακ ηαζκμφνβζμ μνβακζζιυ. Ονζζιέκεξ απυ αοηέξ ηζξ μκηυηδηεξ ή
ιζηνά Ββχ, ηαιζά θμνά, λεηυαμοκ απυ ηδκ μιάδα βζα κα ιπμοκ ζημοξ ηυζιμοξ ημθάζεζξ ηδξ θφζεςξ ή
ηαηαπμκηζζιέκμ μνοηηυ ααζίθεζμ, άθθεξ απυ αοηέξ ηζξ ιμκάδεξ απμθαιαάκμοκ εκζςιαημφιεκεξ ζε μνβακζζιμφξ
ημο ηαηχηενμο γςσημφ ααζζθείμο, άθμβα, βασδμφνζα, ζηφθμοξ ηθπ.
Οζ δάζηαθμζ ηδξ Λεοηήξ Ώδεθθυηδηαξ ζοκδείγμοκ κα αμδεμφκ ιενζημφξ ελέπμκηεξ κεηνμφξ πμο
εοζζάζηδηακ βζα ηδκ ακενςπυηδηα.
΋ηακ ειείξ εεθήζαιε κα ενεοκήζμοιε βζα ημκ Πάκηζμ ΐίθα, ημκ ιεβάθμ ήνςα ηδξ ιελζηακζηήξ
επακαζηάζεςξ ημκ ανήηαιε ζημοξ ηυζιμοξ ημθάζεζξ ηαηεζθδιιέκμ αηυια απυ ηδκ ζδέα κα ζημηχκεζ, απεζθχκηαξ
ιε ημ πζζηυθζ ημο υθμοξ, ημοξ ηαημίημοξ ημο οπυημζιμο.
Χζηυζμ αοηυξ μ Πάκηζμ ΐίθα ημο ηαηαπμκηζζιέκμο μνοηημφ ΐαζζθείμο δεκ είκαζ υθα. Σμ ηαθφηενμ ημο
Πάκηζμ ΐίθα γεζ ζημκ ιμνζαηυ ηυζιμ. Ώζθαθχξ δεκ έπεζ ηαημνεχζεζ ηδκ εκδζάιεζδ θφηνςζδ πμο επζηνέπεζ ζε
μνζζιέκμοξ πεεαιέκμοξ κα απμθαφζμοκ ηζξ δζαημπέξ ημοξ ζηα δζάθμνα ιμνζαηά ηαζ δθεηηνμκζηά ααζίθεζα ηδξ
θφζεςξ, αθθά παναιέκεζ ζημ ηαηχθθζ, πενζιέκμκηαξ ηδκ εοηαζνία βζα κα ιπεζ ζε ιία ηαζκμφνβζα ιήηνα.
Ώοηυ πμο λακα-εκζανηχκεηαζ απυ ημκ Πάκηζμ ΐίθα, δεκ εα είκαζ πμηέ μ Πάκηζμ ΐίθα ηςκ ηυζιςκ
ημθάζεςκ, μ ηνμιενυξ δμθμθυκμξ, αθθά υηζ ηαθφηενμ ημο ΢ηναηδβμφ, εηείκεξ μζ αλίεξ πμο εοζζάζηδηακ βζα ηδκ
ακενςπυηδηα, εηείκεξ μζ αλίεξ πμο έδςζακ ημ αίια ημοξ βζα ηδκ εθεοεενία εκυξ ηαηαπζεζιέκμο θαμφ.
Ο πεεαιέκμξ ΢ηναηδβυξ, ηαθφηενα εα θέβαιε μζ πζμ πνήζζιεξ αλίεξ ημο ΢ηναηδβμφ, εα επζζηνέρμοκ, εα
επακεκζςιαηςεμφκ ηαζ μ ιεβάθμξ Νυιμξ εα ημκ ακηαιείρεζ βζα ηδκ εοζία ακεαάγμκηάξ ημκ ιέπνζ ημ πνχημ
αλίςια ημο ηνάημοξ.
Ώκαθέναιε ημκ ΢ηναηδβυ Πάκηζμ ΐίθα ιε ηνυπμ παναζηαηζηυ βζα ημοξ ακαβκχζηεξ ιαξ.
Ώοηυξ μ άκενςπμξ πήνε ελαζνεηζηή αμήεεζα μθεζθυιεκδ ζηδκ ιεβάθδ εοζία ημο βζα ηδκ ακενςπυηδηα.
Πανυθα αοηά, οπάνπμοκ ζημκ ηυζιμ πνυζςπα πμο δεκ εα ιπμνμφζακ κα πάνμοκ αοηήκ ηδκ αμήεεζα βζαηί
ακ ημοξ αθαζνείημ υηζ γςχδεξ ηαζ εβηθδιαηζηυ έπμοκ, δεκ εα έιεκε ηίπμηα.
Ώοημφ ημο είδμοξ ηα ακενχπζκα ηηήκδ πνέπεζ κα ιπμοκ ζηζξ ηαεμδζηέξ ελεθίλεζξ ηςκ ηυζιςκ ημθάζεςκ
ηδξ θφζδξ.
Κάπμζμξ ιοδιέκμξ οπέθενε απενίβναπηα βζαηί ζημοξ ηυζιμοξ ημθάζεζξ απμηφβπακε ζε υθεξ ηζξ δμηζιαζίεξ
αβκυηδηαξ πανυθμ πμο ζημκ θοζζηυ ηυζιμ είπε επζηφπεζ ηδκ ηέθεζα αβκυηδηα. Βηείκμξ μ ιοδιέκμξ οπέθενε,
εηθζπανμφζε, γδηχκηαξ ακχηενδ αμήεεζα ζηδκ δζηή ημο ιδηένα Κμοκηαθίκδ.
Δ αβία ιδηένα ημο, ημκ αμήεδζε. Βηείκδ, ημ πφνζκμ θίδζ ηςκ ιαβζηχκ ιαξ δοκάιεςκ ζηέηεοζε βζα εηείκμκ,
βζα ημκ βζμ ηδξ, βζα ημκ ιοδιέκμ ηαζ αοηυξ ηθήεδηε ζε δίηδ ζηα δζηαζηήνζα ημο Κάνια.
Οζ ηνμιενμί άνπμκηεξ ημο Κάνια ημκ δίηαζακ ηαζ ημκ ηαηαδίηαζακ ζηδκ άαοζζμ, ζηα ζημηάδζα ηα
ελχηενα υπμο αημφβεηαζ, ιυκμ ημ ηθάια ηαζ ημ ηνίλζιμ ηςκ δμκηζχκ.
Ο ιοδιέκμξ βειάημξ απυ αιέηνδημ θυαμ άημοζε ηδκ ηνμιενή ηαηαδίηδ, μ ημζιζηυξ δήιζμξ ζήηςζε ημ
ζπαεί ηαζ ημ ηαηδφεοκε απεζθδηζηά εκάκηζα ζημκ ηνμιαβιέκμ αδεθθυ, αθθά εηείκμξ έκζςζε υηζ ηάηζ ημοκζυηακ
ιέζα ζημ εζςηενζηυ ημο ηαζ έηπθδηημξ είδε κα αβαίκεζ απυ ηα ζεθδκζαηά ημο ζχιαηα έκα Ββχ πμνκείαξ, ιία
μκηυηδηα πμο είπε δδιζμονβδεεί απυ εηείκμκ ημκ ίδζμ ζε παθζέξ ιεηεκζανηχζεζξ. Δ δζεζηναιιέκδ μκηυηδηα ηδξ
πμνκείαξ ιπήηε ζηζξ ηαεμδζηέξ ελεθίλεζξ ηςκ ηυζιςκ ημθάζεςκ ηαζ μ ιοδιέκμξ ανέεδηε ηυηε εθεοεενςιέκμξ απυ
αοηά ηα εζςηενζηά ελαιαθχιαηα πμο ηυζμ ημκ ααζάκζγακ.

68
΢ηδκ πναβιαηζηυηδηα ημ Ββχ είκαζ έκα άενμζζια απυ μκηυηδηεξ δζαθμνεηζηέξ, ακυιμζεξ. Αεκ οπάνπεζ έκα
Ββχ ζηαεενυ ηαζ αιεηάαθδημ, ημ ιυκμ πμο οπάνπεζ ιέζα ζηα ζεθδκζαηά ιαξ ζχιαηα είκαζ ημ πμθθαπθυ Ββχ.
(θεβεχκα δζααυθςκ).
Κεθάθαζμ 11
Δ Κμοκηαθίκδ
Μζθχκηαξ βζα ακαημθζηυ απμηνοθζζιυ αεααζχκμοιε υηζ ζε υ,ηζ αθμνά ημκ ηακηνζηυ εζςηενζζιυ οπάνπεζ
πμθφ οθζηυ βζα ένεοκα, ιεθέηδ, ακάθοζδ.
΢ε μθυηθδνδ ηδκ Ώζία οπάνπεζ πθδεχνα απυ ζπμθέξ πμο είκαζ ζφιθςκεξ ιε ηδκ ανεηή ηδξ εβηνάηεζαξ ηαζ
ηδκ ιδ εηζπενιάηςζδ ημο ζπενιαηζημφ θζηέν. Άθθεξ είκαζ οπέν ηδξ αβαιίαξ δ ΐναιαζανία, άθθεξ οπέν ημο
Maithuna ή ιέηνζα ζελμοαθζηή επαθή ηαζ πςνίξ πνμζήθςζδ, αθθά δοζηοπχξ ιε μνβαζιυ ηαζ εηζπενιάηςζδ ημο
πμθφηζιμο ζπενιαηζημφ θζηέν.
Οζ βκήζζεξ ηακηνζηέξ θεοηέξ ζπμθέξ ηςκ Εκδζχκ, Κίκαξ, Θζαέη, Εαπςκίαξ ηθπ. δζδάζημοκ ημ ΢άαπα
Maithuna (ζελμοαθζηή ιαβεία) πςνίξ ηδκ δζαζηυνπζζδ ημο ζπενιαηζημφ θζηέν.
΢ε μνζζιέκεξ ηακηνζηέξ ζπμθέξ πμθφ εζδζηέξ ηςκ Εκδζχκ, ημ ΢άαπα Maithuna (ζελμοαθζηή ιαβεία),
πναβιαημπμζείηαζ βζα ιία ιυκμ θμνά ζηδκ γςή, ηάης απυ ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο βημονμφ, μ μπμίμξ παναθοθά ημ
λφπκδια ηδξ ζενήξ θςηζάξ, ηαζ ηαεμδδβεί έλοπκα ηδκ άκμδυ ηδξ ηαηά ιήημξ ημο Κακαθζμφ ημο ιοεθμφ, ιε
ιαβκδηζηά πενάζιαηα ηαζ εκαπυεεζδ ηςκ πενζχκ.
Έπμοιε πθδνμθμνίεξ υηζ πνζκ πναβιαημπμζδεεί αοηή ή ενβαζία ηδξ ζελμβζυβηα, ηυζμ μ ΢ακηάηα υζμ ηαζ δ
΢ακηάηα, πενκμφκ απυ ιζα εκηαηζηή πνμεημζιαζία ζε ηεπκζηέξ πάεαξ, βζμβηζζηζηέξ, ιμφδναξ, ιπάκηαξ, ηνίβζαξ,
πναηζάνα, κηανάκα κηζάκα ηθπ.
Γζα αοημφξ ημοξ ηακηνζημφξ βζυβηζξ ημ Υάεα. Καζ ημ Ράπα βζυβηα είκαζ ζοκδεδειέκα ηαζ απμηεθμφκ έκα
ιμκαδζηυ ζφκμθμ.
΋θεξ αοηέξ μζ πναηηζηέξ ηδξ βζυβηα μδδβμφκ ημκ βζυβηζ ηαζ ηδκ βζμβηίκα ιέπνζ ημ Maithuna (ζελμοαθζηή
ιαβεία). ΢ε αοηήκ ηδκ πνάλδ, ζφιθςκα ιε πθδνμθμνίεξ πμο πήναιε, εθανιυγεηαζ ημ Κεηζάνζ Μμφδνα ηαζ
ΐαπνυθζ Μμφδνα ηαζ αθμφ ανπίζεζ μ πμνυξ ημο ΢ίαα ηαζ ηδξ ΢άηηδ ηάεμκηαζ κα δζαθμβζζημφκ (μ βζυβηζ ηαζ δ
βζμβηίκα) ιε ηζξ πθάηεξ μ έκαξ ακηίεεηα απυ ημκ άθθμκ, ζπμκδοθζηή ζηήθδ, απέκακηζ ζε ζπμκδοθζηή ζηήθδ, ιε ημκ
ζημπυ κα επζηφπμοκ έκα πθήνδ έθεβπμ ημο κμο ηαζ ημο ακαπκεοζηζημφ-ζοβηζκδζζαημφ. Καηυπζκ ένπεηαζ, δ
ζελμοαθζηή έκςζδ ζε Sidhasana ή Vajrasana, δ βζμβηίκα ζδηχκεηαζ ζημκ αένα απυ ηάπμζεξ ζένεζεξ ηαζ μ βζυβηζ
εκχκεηαζ ιαγί ηδξ ζε Urdhvapadmasana, βζα κα δζεοημθφκεζ ημ Urdhuareta ηαζ κα απμννμθήζεζ ημ ζπένια πμο
πνέπεζ κα θηάζεζ ιέπνζ ημκ εβηέθαθμ.
΋θεξ μζ πθδνμθμνίεξ πμο πήναιε απυ ημ Εκδμζηάκ, θέκε υηζ ιεηά απυ ηδκ αηζκδημπμίδζδ ημο Μάκαξ ηαζ,
Ώνάκα, μ βζυβηζ ζπενιαημπμζεί ημκ εβηέθαθυ ημο ηαζ ζδηχκεζ μνζζηζηά ηδκ Κμοκηαθίκδ, αθθά αοηή δ πναηηζηή
ζηδκ Εκδία είκαζ ιυκμ βζα Ώααηάνεξ ηδξ βζυβηα.
Σμ Κάια Κάθπα ηςκ Εκδζχκ δζδάζηεζ υθεξ ηζξ Ώζάκεξ ή ζενέξ ζηάζεζξ ημο Maithuna. Βίκαζ θακενυ υηζ
πμθθέξ απυ αοηέξ ηζξ ζηάζεζξ δεκ πνδζζιεφμοκ βζα ημκ δοηζηυ ηυζιμ ηαζ άθθεξ είκαζ οπεναμθζηά ζηακδαθχδεζξ.
Κακμκζηά μ βζυβηζ ημο Εκδμζηάκ ηάεεηαζ, ιε ηα πυδζα ζηαονςιέκα ζημ ζηζθ ημο ΐμφδα ηαζ δ βζμβηίκα
ηάεεηαζ, επάκς ζηα πυδζα ημο βζυβηζ ζηαονχκμκηάξ ηα έηζζ, χζηε ημ ζχια ημο βζυβηζ ιέκεζ ηοθζβιέκμ απυ ηα
πυδζα ηδξ βζμβηίκαξ, ηαζ ηυηε βίκεηαζ δ ζελμοαθζηή έκςζδ, απμζονυιεκμ ημ γεοβάνζ πνζκ ημκ ζπαζιυ βζα κα
απμθφβμοκ ηδκ εηζπενιάηςζδ.
΢ημκ Μεζαίςκα, πμθθμί βκςζηζημί ελαζημφζακ ημ Maithuna ιε πανεέκεξ ζένεζεξ ηαζ αοηή δ πναηηζηή
μκμιαγυηακ Πανεεκζηή Αζείζδοζδ (ζελμοαθζηή ιαβεία).
Δ Πανεεκζηή Αζείζδοζδ ιε πανεέκεξ ζένεζεξ ήηακ ηάηζ ηαηαπθδηηζηυ. Βθανιμγυηακ ζε ιμνθή Carezza,
πςνίξ κα ηζξ δζαημνεφζμοκ. Ξαπθςιέκμζ ζημ πθάζ μ άκδναξ ηαζ δ ζένεζα, βζκυηακ δ ζελμοαθζηή επαθή, μ άκδναξ
ιζζμ-έααγε ιε πμθφ πνμζμπή ημκ θαθθυ, ζημ ιένμξ πμο πενζθαιαάκεηαζ, ακάιεζα ζηα πείθδ ημο ηυθπμο ηαζ ημκ
οιέκα. Με ημκ ηαζνυ, μ οιέκαξ βζκυηακ εθαζηζηυξ ηαζ δ εζζαβςβή βζκυηακ ηάεε θμνά ηαζ ααεφηενα ηαζ δ βοκαίηα
ελαημθμοεμφζε κα είκαζ πανεέκα, έηζζ πμηέ δεκ έπακε ηδκ πανεεκία ηδξ, πανέιεκε πανεέκα βζα υθδ ηδξ ηδκ γςή
ηαζ ιε αοηήκ αοηυ-πναβιαημπμζυηακ μ άκηναξ, ακορχκμκηαξ ηδκ Κμοκηαθίκδ απυ ημκ ιοεθχδδ αβςβυ.
Με ημ Maithuna, μ άκδναξ αθμιμζχκεζ ηδκ βοκαίηα ηαζ δ βοκαίηα ημκ άκδνα ηαζ έηζζ έθεακακ ζηδκ
ηαηάζηαζδ ημο Θεσημφ Βνιαθνυδζημο ηςκ Βθμπίι, ζημκ Σέθεζμ Άκενςπμ.

69
Δ ηαθφηενδ Ώζάκα, ή άβζα ζηάζδ ημο Maithuna είκαζ δ ηακμκζηή: ζηήεμξ ιε ζηήεμξ, ιέηςπμ ιε ιέηςπμ,
πθέβια ιε πθέβια βζα κα ζπδιαηίζμοκ έκα ηέθεζμ ακδνυβοκμ ηαζ ηαηυπζκ άκδναξ ηαζ βοκαίηα κα απμηνααδπεμφκ
απυ ηδκ ζελμοαθζηή πνάλδ πνζκ ημκ μνβαζιυ ηαζ ηδκ εηζπενιάηςζδ.
Ο ακηζδναζηζηυξ ρεοδμ-εζςηενζζιυξ ηαζ ρεοδμ-απμηνοθζζιυξ οπμεέηεζ υηζ ιπμνεί κα λοπκήζεζ δ
Κμοκηαθίκδ ιέζς ημο ιπναιαηζάνζα (ακαβηαζηζηή αβαιία).
΋θμο μζ ιοδιέκμο ηςκ αοεεκηζηχκ ζπμθχκ ιοζηδνίμο, λένμοκ πμθφ ηαθά απυ άιεζδ πείνα, υηζ είκαζ
αδφκαημ ημ λφπκδια ηαζ δ ακάπηολδ ηςκ επηά ααειχκ ηδξ δφκαιδξ ημο πονυξ, πςνίξ ηζξ ηακηνζηέξ εθανιμβέξ.
Τπάνπμοκ δφμ είδδ Μπναιαηζάνζα (ζελμοαθζηή εβηνάηεζα): Δθζαηυ Μπναιαηζάνζα ηαζ ζεθδκζαηυ
Μπναιαηζάνζα.
Σμ δθζαηυ Μπναιαηζάνζα είκαζ οπμπνεςηζηυ βζα υθμοξ υζμοξ βεκκήεδηακ ζημοξ ακχηενμοξ ηυζιμοξ ιε
ηα δθζαηά ημοξ ζχιαηα, βζα εηείκμοξ πμο ήδδ αβήηακ απυ ηδκ έκαηδ ζθαίνα.
Σμ ζεθδκζαηυ ιπναιαηζάνζα εθανιυγεηαζ απυ πμθθμφξ εζθζηνζκείξ θακεαζιέκμοξ, απυ πμθθμφξ
αβκμμφκηεξ πμο πμηέ δεκ έπμοκ ενβαζηεί ζηδκ Έκαηδ ΢θαίνα, πμο δεκ έπμοκ ηαηαζηεοάζεζ ηα δθζαηά ζχιαηα,
πμο είκαζ πςνίξ εζςηενζηή αοημπναβιάηςζδ.
Σμ ζεθδκζαηυ ιπναιαηζάνζα (ζελμοαθζηή εβηνάηεζα) εηείκςκ πμο δεκ έπμοκ ηαηαζηεοάζεζ ηα δθζαηά
ζχιαηα είκαζ αθααενυ βζαηί ημ άημιμ θμνηίγεηαζ ιε θμαενμφξ ηναδαζιμφξ ηνμιενά ηάηζζημοξ.
Νμμφκηαζ ηναδαζιμί ΐεκεκζμζηδνζάκαξ μζ θοβυηεκηνεξ ζεθδκζαηέξ ζελμοαθζηέξ δοκάιεζξ. Ώοημί μζ
οπμπευκζμζ ηναδαζιμί ζοκδείγμοκ κα λοπκμφκ ημ υνβακμ Κμοκηανηζβμοαδυν.
Σμ ζεθδκζαηυ ιπναιαηζάνζα ιε ημοξ ηνμιενμφξ ηαζ ηαηίζημοξ ηναδαζιμφξ ΐεκεκζμζηδνζάκαξ πνμηαθεί
ελεζδζηεοιέκμ θακαηζζιυ ηαζ ηοκζζιυ ορδθμφ ααειμφ.
Οζ έηθοθμζ παναζελμοαθζημί ιζζμφκ ηαζ ηαηαδζηάγμοκ ημοξ Γκςζηζημφξ επεζδή δζδάζημοκ ηα ιοζηήνζα
ημο ζελ.
Οζ έηθοθμζ παναζελμοαθζημί ζηακδαθίγμκηαζ απυ ηα ιοζηήνζα ημο ζελ, αθθά πμηέ δεκ ζηακδαθίγμκηαζ απυ
ηζξ αζέθβεζέξ ημοξ, ηζξ ιμζπείεξ ηαζ ηζξ πμνκείεξ.
Ώοηυξ πμο εέθεζ κα αοηυ-πναβιαηςεεί πςνίξ ημ Maithuna (ζελμοαθζηή ιαβεία), είκαζ αέααζμξ οπμρήθζμξ
βζα ημοξ ηυζιμοξ ημθάζεζξ ημο ηαηαπμκηζζιέκμο μνοηημφ ααζζθείμο.
Τπάνπμοκ ηνία είδδ Σακηνζζιμφ: θεοηυξ, ιαφνμξ, βηνίγμξ. ΢ημκ θεοηυ ηακηνζζιυ απαβμνεφεηαζ δ
εηζπενιάηςζδ ημο ζπένιαημξ, ζημκ ιαφνμ ηακηνζζιυ είκαζ οπμπνεςηζηή δ εηζπενιάηςζδ ημο ζπένιαημξ ηαζ
ζημκ βηνίγμ ηακηνζζιυ δεκ δίκεηαζ ζδιαζία ζηδκ εηζπενιάηςζδ, αθθά ηεθζηά ιεηαηνέπεηαζ ζε ιαφνμ.
Με ημκ θεοηυ ηακηνζζιυ ακεααίκεζ ημ θίδζ απυ ημ κςηζαίμ ηακάθζ ηαηά ιήημξ ηδξ ζπμκδοθζηήξ ζηήθδξ.
Με ημκ ιαφνμ ηακηνζζιυ ηαηεααίκεζ ημ θίδζ, πνμεηηείκεηαζ απυ ημκ ηυηηοβα πνμξ ηζξ αημιζηέξ ημθάζεζξ
ημο ακενχπμο, ιεηαιμνθςκυιεκμ ζηδκ μονά ημο ΢αηακά.
Δ Κμοκηαθίκδ έπεζ επηά ααειμφξ πφνζκδξ ζζπφμξ. Μυκμ εθανιυγμκηαξ ηαεδιενζκά ηαζ βζα 20 ή 30 πνυκζα
ημ Maithuna, επζηοβπάκεηαζ δ μθζηή ακάπηολδ ηδξ Κμοκηαθίκδ.
Σμ θίδζ ηαηεααίκμκηαξ, ημ υνβακμ Κμοκηανηζβμοαδμν, ακαπηφζζεζ ηα ηαηχηενα Σζάηναξ ηδξ ηάης ημζθζάξ
ηαζ ιεηαηνέπεζ ημκ άκενςπμ ζε έκα ηάηζζημ ηηήκμξ ηνμιενά δζεζηναιιέκμ.
Σμ θίδζ ακεααίκμκηαξ απυ ημ ηακάθζ ημο ιοεθμφ ηδξ ζπμκδοθζηήξ ζηήθδξ ακαπηφζζεζ υθεξ ηζξ εεσηέξ
ελμοζίεξ ημο ακενχπζκμο υκημξ.
Δ Νηέαζ Κμοκηαθίκδ ή πφνζκμ θίδζ ηςκ ιαβζηχκ ιαξ δοκάιεςκ είκαζ δ Ίζζδα, Ώεςκία, Κοαέθδ, Σμκακγίκ,
Μανία ηθπ.
Σα δθζαηά ζχιαηα ακαπηφζζμκηαζ ιέζα ζηδκ ημζθζά ηδξ Θεσηήξ Μδηέναξ.
΋ηακ μ ιοδιέκμξ βεκκζέηαζ ιέζα απυ ηδκ ημζθζά ηδξ Θεσηήξ Μδηέναξ ζημοξ ακχηενμοξ ηυζιμοξ, υηακ
αβαίκεζ απυ ηδκ έκαηδ ζθαίνα, ημο είκαζ πζα απαβμνεοιέκμ κα βονίζεζ ζε αοηήκ.
Οζ δφμ θμνέξ βεκκδιέκμζ ιπαίκμοκ ζε έκακ ιοζηζηυ καυ ηαζ ακ λακαβφνζγακ ζημ ζελ εα έπεθηακ πάκμκηαξ
υθεξ ημοξ ηζξ ελμοζίεξ.
Κάεε ιοδιέκμξ πμο ηαημνεχκεζ αοηή ηδκ δεφηενδ βέκκδζδ, βζα ηδκ μπμία ιίθδζε μ Εδζμφξ ζημκ Νζηυδδιμ,
ακηζιεηςπίγεζ ηυηε ημ πνυαθδια ημο κα απμζοκεέζεζ ημ πμθθαπθυ Ββχ ηαζ κα ελαθείθεζ ηα ζεθδκζαηά ζχιαηα.
Ώκ μ ιοδιέκμξ δεκ δζαθφζεζ ημ πμθθαπθυ Ββχ ηαζ δεκ ελαθείρεζ ηα ζεθδκζαηά ζχιαηα, ιεηαηνέπεηαζ ζε
Υακαζιμοζζάκμ ιε δζπθυ ηέκηνμ αανφηδηαξ.

70
Ο Μοζηζηυξ Αάζηαθμξ κηοιέκμξ ιε ηα ζεθδκζαηά ζχιαηα ηαζ ημ πμθθαπθυ Ββχ κηοιέκμ ιε ηα ζεθδκζαηά
ζχιαηα απμηεθμφκ ιζα δζπθή πνμζςπζηυηδηα, έκα πνυαθδια πμο εα πνέπεζ κα θφζεζ.
Κάεε Υακαζιμοζζάκμξ έπεζ δφμ εζςηενζηέξ πνμζςπζηυηδηεξ, ηδκ δθζαηή ηαζ ηδκ ζεθδκζαηή.
Ο κεμβέκκδημξ δάζηαθμξ πνέπεζ κα ελαθείρεζ ηδκ εζςηενζηή ζεθδκζαηή πνμζςπζηυηδηα εάκ δεκ εέθεζ κα
ιεηαηναπεί ζε Υακαζιμοζζάκμ.
Μεηαλφ ηςκ Υακαζιμοζζάκςκ, απυ ημοξ πζμ δζαηεηνζιέκμοξ έπμοιε ηδκ πενίπηςζδ ημο Ώκδναιεθέη.
Τπάνπεζ μ θεοηυξ ιάβμξ Ώκδναιεθέη ηαζ μ ηνμιενυξ ηαζ θμαενυξ ιαφνμξ ιάβμξ Ώκδναιεθέη ηαζ εκημφημζξ ηαζ ηα
δφμ άημια ηα ηυζμ δζαθμνεηζηά απμηεθμφκ έκα άημιμ.
Βίκαζ θακενυ υηζ μ ζημηεζκυξ Ώκδναιεθέη εα πνέπεζ κα ελεθζπεεί ηαεμδζηά ζημ αοεζζιέκμ μνοηηυ
ααζίθεζμ ιέπνζ κα ιεηαηναπεί ζε ζηυκδ ηαζ ιυκμ έηζζ εα ιπμνεί κα απεθεοεενςεεί δ Οοζία, ημ ΐμοδάηα, δ Φοπή,
βζα κα επζζηνέρεζ ζημ θεοηυ Ώκδναιεθέη, ζημκ Μοζηζηυ Αάζηαθμ.
Ο κεμβέκκδημξ δάζηαθμξ ιε ηα Δθζαηά ημο ζχιαηα εα πνέπεζ, κα αβαπά ηδκ ιδηένα Κμοκηαθίκδ, κα ηδκ
θαηνεφεζ,, κα ηδξ απμδίδεζ ημιέξ. Μυκμ αοηή ιπμνεί κα ημκ αμδεήζεζ βζα κα ελαθείρεζ ηζξ δζάθμνεξ μκηυηδηεξ πμο
ζημ ζφκμθυ ημοξ απμηεθμφκ ημ πμθθαπθυ Ββχ.
΢ημοξ εζςηενζημφξ ηυζιμοξ, ηάεε κεμβέκκδημξ Αάζηαθμξ, οπμαάθθεηαζ, ζε πμθθέξ εζςηενζζηζηέξ
δμηζιαζίεξ.
Ώοημφ ημο είδμοξ μζ δμηζιαζίεξ επζηνέπμοκ ζημκ κεμβέκκδημ δάζηαθμ, κα βκςνίζεζ ζε αάεμξ υθεξ ηζξ
οπμζοκείδδηεξ μκηυηδηεξ, ηζξ ηαηαπμκηζζιέκεξ, πμο ένπμκηαζ απυ έκα ιαηνζκυ πανεθευκ ηαζ πμο απμηεθμφκ ημ
πμθθαπθυ ημο Ββχ.
Μυκμ δ Θεσηή Μδηένα ιπμνεί κα ελαθείρεζ απυ ηα ζεθδκζαηά ζχιαηα αοηέξ ηζξ ζημηεζκέξ μκηυηδηεξ πμο
πνμζςπμπμζμφκ ηα ηνοθά ιαξ εθαηηχιαηα ηαζ πμο ένπμκηαζ απυ έκα ιαηνζκυ πανεθευκ.
Ο ιοδιέκμξ πνέπεζ κα ηαηαθάαεζ ζε αάεμξ ηαζ ζε υθα ηα πεδία ημο κμο, ηάεε εθάηηςια. Βπί πθέμκ είκαζ
επείβμκ κα λένμοιε υηζ μ κμοξ δεκ ιπμνεί κα ιεηαηνέρεζ ζε ημζιζηή ζηυκδ ηακέκα εθάηηςια.
Ο κμοξ ημ ιυκμ πμο ιπμνεί κα ηάκεζ είκαζ κα εθέβπεζ ηα εθαηηχιαηα, κα ηα ηνφαεζ απυ ημκ ίδζμ, κα ηα
πενκά απυ έκα πεδίμ ημο κμο ζε άθθμ πεδίμ ημο κμο ηθπ.
Οζ αθθαβέξ, πμο ηαημνεχκμκηαζ απυ ημκ κμο, είκαζ πμθφ επζθακεζαηέξ, δεκ πνδζζιεφμοκ. Βιείξ
πνεζαγυιαζηε αθθαβέξ νζγζηέξ ηαζ ααεζέξ ηαζ αοηυ είκαζ δοκαηυκ ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ ιδηέναξ Κμοκηαθίκζ, ημ
πφνζκμ θίδζ ηςκ ιαβζηχκ ιαξ δοκάιεςκ.
΢ηα δζάθμνα επίπεδα ημο οπμζοκείδδημο, παναζοκείδδημο ηθπ ημο δζημφ ιαξ κμο, έπμοιε μκηυηδηεξ πμο
ηάκμοκ, πμο εηηεθμφκ εκένβεζεξ εκηεθχξ ακηίεεηεξ απυ αοηέξ πμο μ ιοδιέκμξ είκαζ ζοκδεζζιέκμξ κα εηηεθεί.
Ώοηέξ μζ πανάλεκεξ αοεζζιέκεξ μκηυηδηεξ είκαζ ηνμιενά πυνκεξ, ιμζπέξ, εβηθδιαηζηέξ, δζεζηναιιέκεξ ηαζ
ανίζημκηαζ ημπμεεηδιέκεξ ιέζα ζηα ζεθδκζαηά ζχιαηα ιαξ, αθθά δεκ είκαζ θοθαηζζιέκεξ ιέζα ζηα ζχιαηα
αοηά· αβαίκμοκ, ιπαίκμοκ, ηαλζδεφμοκ, πνμαάθθμκηαζ ζε υθεξ ηζξ ιμνζαηέξ πενζμπέξ ηδξ θφζεςξ.
Ώκ μ ιοδιέκμξ δζαθμβίγεηαζ, πνμζπαεχκηαξ κα ηαηακμήζεζ επί παναδείβιαηζ ημ εθάηηςια ηδξ θαβκείαξ βζα
κα ημ ελαθείθεζ, εκχ ανίζηεηαζ ζηδκ ενβαζία ημο, ζημοξ εζςηενζημφξ ηυζιμοξ ηαηαθήβεζ κα ηάκεζ ημ ακηίεεημ
πμνκεουιεκμξ, ιμζπεφμκηαξ.
Ώοηήξ ηδξ ηάλεςξ μζ μκηυηδηεξ δνμοκ ζηζξ οπμζοκείδδηεξ ηαηαπμκηζζιέκεξ πενζμπέξ ιε ακελάνηδημ ηνυπμ
ηαζ έλς απυ ηδκ θμβζηή ηαζ ηδκ εέθδζή ιαξ, αθθά δεκ είκαζ άβκςζηεξ, λέκεξ· είκαζ ημ Ββχ ημ ίδζμ, Ββχ μ ίδζμξ, μ
εαοηυξ ιμο.
Ο μζμζδήπμηε κεμβέκκδημξ δάζηαθμξ οπμθένεζ απενίβναπηα, βζαηί δεκ ιπμνεί κα εθέβλεζ αοηά ηα
οπμζοκείδδηα ιένδ ηαζ δεκ έπεζ άθθδ δζέλμδμ απυ ημ κα ζηεηεφεζ αμήεεζα, κα γδηήζεζ απυ ηδκ Μδηένα Κμοηαθίκδ,
ημ Εενυ Φίδζ.
΋ζμκ αθμνά ηζξ εζςηενζζηζηέξ δμηζιαζίεξ οπάνπεζ ιία ημζιζηή δζδαπή. Ο ιοδιέκμξ οπμαάθθεηαζ ιία ηαζ
άθθδ θμνά ζε ηαεμνζζιέκδ δμηζιαζία ηαζ ακ απμηφπεζ ηυηε πνεζάγεηαζ κα ζηεηεφζεζ, κα γδηήζεζ αμήεεζα απυ ηδκ
Θεσηή Μδηένα Κμοκηαθίκζ, κα παναηαθέζεζ ημ Εενυ Φίδζ κα αβάθεζ, κα ελαθείρεζ απυ ηα ζεθδκζαηά ημο ζχιαηα,
ημ ροπμθμβζηυ Ββχ πμο πνμζςπμπμζεί ημ εθάηηςια πμο ημκ έηακε κα απμηφπεζ ζηδκ δμηζιαζία.
Ο ιοδιέκμξ οπμαάθθεηαζ ζε πμθθέξ εζςηενζζηζηέξ δμηζιαζίεξ, ιενζηέξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ μνβή, άθθεξ ιε
ηδκ απθδζηία, εηείκεξ ιε ηδκ θαβκεία, ιε ηδκ γδθμθεμκία, μηκδνία, θαζιανβία ηθπ, αθθά αημθμοεχκηαξ ιζα ζεζνά,
ιζα εζδζηή δζδαπή.

71
Ο ιοδιέκμξ ημπμεεηείηαζ λακά ηαζ λακά ζε πενζζηάζεζξ, ζοκεήηεξ ηαζ πνυκμοξ δζαθμνεηζημφξ υπμο μφηε
ηαηά ημ εθάπζζημ εοιάηαζ ζπεηζηά ιε ηζξ εζςηενζζηζηέξ ιεθέηεξ ημο, μφηε βζα ημκ δνυιμ ηθπ.
Ο ηυπμξ βζα ηδκ ελάθεζρδ αοηχκ ηςκ μκημηήηςκ πμο απμηεθμφκ ημ πμθθαπθυ Ββχ, είκαζ πζμ πζηνυξ ηαζ
απυ ηδκ πμθή ηαζ μ ιοδιέκμξ οπμθένεζ, απενίβναπηα ζηζξ δμηζιαζίεξ, βζαηί ζηζξ οπμζοκείδδηεξ, παναζοκείδδηεξ
πενζμπέξ ηθπ, μ ιοδιέκμξ απμδεζηκφεηαζ πυνκμξ, ιμζπυξ, δζαπνάηηεζ πνάλεζξ πμο πμηέ δεκ εα έηακε ζημκ θοζζηυ
ηυζιμ, μφηε βζα υθμ ημ πνοζάθζ, ημο ηυζιμο. Μυκμ δ Μδηένα Κμοκηαθίκζ, ιυκμ δ Θεσηή Μδηένα ιπμνεί κα
αμδεήζεζ ημκ ιοδιέκμ ζηδκ ενβαζία αοηή ηαζ κα νίλεζ ζημοξ ηυζιμοξ ημθάζεζξ αοεζζιέκεξ μκηυηδηεξ.
΋ηακ ηα ζεθδκζαηά ζχιαηα ιέκμοκ άδεζα, υηακ ημ πμθθαπθυ Ββχ δεκ ηαημζηεί ιέζα ημοξ, ηυηε ένπεηαζ ιζα
ιζζηζηζζηζηή έηζηαζδ ηαζ μ ιοδιέκμξ παναιέκεζ ηνεζξ ιένεξ ζημοξ εζςηενζημφξ ηυζιμοξ.
Σζξ ηνεζξ αοηέξ ιένεξ ημ ζχια ιέκεζ ζακ κεηνυ ηαζ υηακ μ ιοδιέκμξ επζζηνέθεζ ζημ θοζζηυ αοηυ ζχια
ένπεηαζ ιε ηα δθζαηά ημο ζχιαηα· δεκ έπεζ, πζα ηα ζεθδκζαηά ζχιαηα· μζ ακχηενμο ιφζηεξ ημκ αμδεμφκ
αβάγμκηάξ ημο αοηά ηα θμνεία πμο ιεηά ζζβά-ζζβά απμζοκηίεεκηαζ ζημκ ιμνζαηυ ηυζιμ.
Ο ιοδιέκμξ ιε ηα δθζαηά ημο ζχιαηα είκαζ εκηεθχξ αοηυ-πναβιαημπμζδιέκμξ, είκαζ έκαξ δάζηαθμξ ηδξ
διέναξ, έκαξ δάζηαθμξ ημο Μαπαιαακηάνα ιε ελμοζίεξ πάκς ζηδκ γςή ηαζ ζημκ εάκαημ, πάκς ζε μ,ηζδήπμηε
οπάνπεζ, ζε μ,ηζδήπμηε οπήνλε, ζε μ,ηζδήπμηε εα οπάνλεζ.
΋πμζμξ έπεζ ιεθεηήζεζ ηδκ ζζημνία ηδξ ιαβείαξ λένεζ υηζ ζε υθεξ ηζξ επμπέξ εζπχεδηε υηζ μζ ιεβάθμζ
ιοδιέκμζ έιεκακ κεηνμί βζα ηνεζξ διένεξ ηαζ υηζ ηαηά ηδκ ηνίηδ διένα ακαζηαίκμκηακ.
΢ε μνζζιέκμοξ ηνοθμφξ καμφξ έααγακ ηδκ θυβπδ επάκς ζημ ζηήεμξ ημο ιοζηζηζζηή ηαζ αοηυξ έπεθηε ζε
έηζηαζδ. ΢ε ηνεζξ διένεξ ημ ζχια εημπμεεηείημ ιε ημ ηεθάθζ πνμξ ηδκ ακαημθή βζα ηδκ ακάζηαζδ. Ώοηυ πμο
ιάεαζκε μ ιοδιέκμξ ζημοξ εζςηενζημφξ ηυζιμοξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ηνζχκ αοηχκ διενχκ, ακηζζημίπμο ζηα
ιοζηήνζα.
Κεθάθαζμ 12
Σμ υπζμ, ημ Ββχ, ημ οπμζοκείδδημ
Σμ υπζμ έπεζ ηάηζ πενζζζυηενμ απυ ηεηναηυζζα εκενβά ζημζπεία, αθθά μζ πδιζημί βκςνίγμοκ ζανάκηα δφμ
ζημζπεία. ΢ηδκ ζοκέπεζα παναεέημοιε ηα ζανάκηα δφμ αοηά ζημζπεία:
Ε ) Μμνθίκδ
22) Ώνπαημλίκδ
2) Πνςημπίκδ
23) Σμηζημλίκδ
3) Λακημπίκδ
24) Λζηημκμγίκδ
4) Πμνθονμλίκδ
25) Μαηακζγίκδ
5) ΋πζμ ή κζημηίκδ
26) Πνμπμαενίκδ
6) Παναιμνθίκδ ή ΣεααΎκδ
27) Κνζκημκίκδ
7) Φμνιίκδ ή ρεοδμθμνιίκδ
28) Κεδμιίκδ
8) Μεηαιμνθίκδ
29) Κμθμιμκίκδ
9) Γκςζπμπίκδ
30) Κμζθμκμκίκδ
10) Οοθμπίκδ
31) Καηανκίκδ
11) Ώηνμπίκδ
32)Τδνμηαηενκίκδ
12) Πζνμηίκδ
33) Οπζμκίκδ (Μοημκίκδ)
13) Αεθηενμπίκδ
34) Μοημκζγίκδ
14) Σζηημοηίκδ
35) Πζζημημνίκδ
15) Κμθμηίκδ
36) Φζαημκμγίκδ
16) Υασααηίκδ
37) ΚςδεΎκδ
17) Γμοηίκδ
38) ΝανγεΎκδ
18) Σνμημπίκδ
39) ΦεοδμηςδεΎκδ
19) Λααδακίκδ
40) ΜζηνμπαναΎκδ
20) Λααδμκαζίκδ
41) ΜζηνμεεααΎκδ
21) Πνμδμημνίκδ
42) ΜεζαΎκδ

72
Σμ ΋πζμ βεκζηά ή ηάπμζμ απυ ηα εκενβά ζημζπεία ημο, ζοκήεςξ πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημοξ ημλζημιακείξ ηαζ
αζηζζυγμοξ ηάεε ηαηδβμνίαξ βζα κα δοκαιχζμοκ ηζξ ηαηέξ ζοκέπεζεξ ημο ζζπαιενμφ μνβάκμο Κμοκηανηζβμοαδυν
(μονά ημο ΢αηακά).
Βίκαζ επείβμκ κα βκςνίγμοιε υηζ πάνζξ ζε έκα θοπδνυ ζθάθια μνζζιέκςκ ηαεαβζαζιέκςκ αηυιςκ ζε έκα
ιαηνζκυ πανεθευκ υθα ηα ακενχπζκα υκηα είπακ ακαπηοβιέκμ ημ ζζπαιενυ υνβακμ Κμοκηανηζβμοαδυν (μονά ημο
ζαηακά).
Ώνβυηενα αοηά ηα ηαεαβζαζιέκα άημια έαβαθακ απυ ηδκ ακενςπυηδηα ημ ζζπαιενυ υνβακμ
Κμοκηανηζβμοαδυν θοθάζζμκηαξ έλοπκα ηδκ ζενή θθυβα ζημ ηζάηνα ημο ηυηηοβα, εηηθδζία ηδξ Βθέζμο· ζημ
Μμοθακηάνα, ζημ ιαβκδηζηυ ηέκηνμ ημ ημπμεεηδιέκμ ζημ μζημφκ ημο ηυηηοβα, ζηδκ αάζδ ηδξ ζπμκδοθζηήξ
ζηήθδξ.
Οζ ηαηέξ ζοκέπεζεξ ημο μνβάκμο Κμοκηανηζβμοαδυν απμηεθμφκηαζ, απυ αοηήκ ηδκ θεβεχκα δζααυθςκ πμο
ηάεε άημιμ θένκεζ ιέζα ζηα ζεθδκζαηά ημο ζχιαηα.
Ο Μεκηεθέβεθ ζοβηέκηνςζε ηαζ έηακε ηαηάθμβμ ιε υθα ηα μκυιαηα ηςκ εκενβχκ ζημζπείςκ ημο μπίμο,
παναηηδνίγμκηάξ ηα έλοπκα, ζφιθςκα ιε ηα αημιζηά ημοξ αάνδ.
Ο ζενυξ κυιμξ ημο Βπηαπαναπανζζκυη (Ο Νυιμξ ημο Βπηά), ηοαενκά ηζξ επηά ααζζηέξ εειεθζχδεζξ
απμηνοζηαθθχζεζξ ημο μπίμο.
Βίκαζ επείβμκ κα βκςνίγμοιε υηζ βζα ηζξ επηά ααζζηέξ απμηνοζηαθθχζεζξ ημο μπίμο ακηζζημζπμφκ άθθεξ
επηά ηαζ ζε αοηέξ άθθεξ επηά ηαζ είκαζ ζοκμθζηά 49 απμηνοζηαθθχζεζξ, άβκςζηεξ βζα ηδκ επίζδιδ επζζηήιδ.
Οζ επηά ακελάνηδηεξ ζδζυηδηεξ ημο μπίμο, μζ επηά ααζζηέξ απμηνοζηαθθχζεζξ, έπμοκ επηά οπμηεζιεκζηέξ
ζδζυηδηεξ ηαεμνζζιέκεξ πμο ακηζζημζπμφκ ζε επηά οπμηεζιεκζηέξ ηαηαζηάζεζξ ημο ακενχπζκμο οπμζοκεζδήημο.
Οζ επηά θμνέξ επηά απμηνοζηαθθχζεζξ ημο μπίμο ακηζζημζπμφκ ιε επηά θμνέξ επηά οπμηεζιεκζηέξ
ηαηαζηάζεζξ ημο μπίμο ηαζ ιε επηά θμνέξ επηά οπμζοκείδδηεξ ηαηαζηάζεζξ ημο ακενχπζκμο υκημξ.
Ώκ εέθμοιε κα ηαηαζηνέρμοιε ηζξ ηαηέξ ζοκέπεζεξ ημο αδδζαζηζημφ μνβάκμο Κμοκηανηζβμοαδυν ιέζα ζε
ιαξ ημοξ ίδζμοξ, πνεζαγυιαζηε πνχηα κα ηαηαθάαμοιε υηζ αοηέξ μζ ηαηέξ ζοκέπεζεξ δζαδζηάγμκηαζ ζε ηάεε ιία απυ
ηζξ 49 οπμζοκείδδηεξ ηαηαζηάζεζξ ημο ακενςπίκμο υκημξ.
Βίκαζ ακαβηαίμ κα δζεοηνζκίζμοιε υηζ ιέζα ζε αοηέξ ηζξ 49 οπμζοκείδδηεξ ηαηαζηάζεζξ ημο ακενςπίκμο
υκημξ, ζοιπενζθαιαάκμοιε ηζξ ηαηαζηάζεζξ πμο μκμιάγμκηαζ παναζοκείδδηεξ, οπμζοκείδδηεξ ηθπ.
΋θμζ μζ δζάαμθμζ ή ιζηνά Ββχ πμο ζπδιαηίγμκηαζ ζημοξ πέκηε ηοθίκδνμοξ ηδξ ακενχπζκδξ ιδπακήξ, είκαζ
μζ εθζαενέξ ζοκέπεζεξ ημο αδδζαζηζημφ μνβάκμο Κμοκηανηζβμοαδυν.
Ήδδ ημ έπμοιε πεζ ηαζ ημ επακαθαιαάκμοιε υηζ μζ πέκηε ηφθζκδνμζ ηδξ ακενχπζκδξ ιδπακήξ είκαζ:
Αζακμδηζηυ, ΢οβηίκδζδ, Κίκδζδ, Έκζηζηημ, ΢ελ.
΢ε αοηά ηα πέκηε ηέκηνα ηδξ ακενχπζκδξ ιδπακήξ πανέιεζκακ, δοζηοπχξ βζα ιαξ, μζ ηαηέξ ζοκέπεζεξ ημο
αδδζαζηζημφ μνβάκμο Κμοκηανηζβμοαδυν.
Οζ αζηζζυγμζ ημο μπίμο, μζ κανημιακείξ, ζζπονμπμζμφκ δοζηοπχξ ιέζα ζημοξ πέκηε ηοθίκδνμοξ ηδξ
ιδπακήξ, ηζξ απαίζζεξ ζοκέπεζεξ ημο ζζπαιενμφ μνβάκμο Κμοκηανηζβμοαδυν.
΢ηα 49 πεδία ημο ακενχπζκμο οπμζοκείδδημο γμοκ ηα ιζηνά Ββχ, πμο ζημ ζφκμθυ ημοξ απμηεθμφκ αοηυ
πμο μκμιάγεηαζ Ββχ, Ββχ μ ίδζμξ, μ Βαοηυξ ιμο.
Σμ αημιζηυ οθζηυ είκαζ δζαθμνεηζηυ ζε ηαεέκα απυ ηα 49 πεδία ημο οπμζοκείδδημο ημο ακενχπζκμο κμο .
Οπμζμδήπμηε εθάηηςια ιπμνεί κα ελαθακζζηεί απυ ηδκ πενζμπή ηδξ κμήζεςξ αθθά αοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ
ημ δαζιυκζμ πμο ημ πνμζςπμπμζεί έπαρε κα οπάνπεζ. Ώοηυ ημ δαζιυκζμ, ιε ημ εθάηηςια πμο ημ παναηηδνίγεζ,
ζοκεπίγεζ ζακ ιζα δεφηενδ ιμκάδα ζηδκ δεφηενδ πενζμπή ημο οπμζοκείδδημο.
Οπμζμδήπμηε εθάηηςια ιπμνεί κα ελαθακζζηεί απυ ηδκ δεφηενδ πενζμπή ημο οπμζοκείδδημο αθθά
ελαημθμοεεί κα οπάνπεζ ζακ ιζα ηνίηδ ιμκάδα ζηδκ ηνίηδ οπμζοκείδδηδ πενζμπή ηαζ έηζζ δζαδμπζηά.
Τπάνπμοκ επηά πνςημαάειζεξ ιμκάδεξ, ηαζ ιέζα ζ’ αοηέξ ηζξ επηά, οπάνπμοκ επηά οπμζοκείδδηεξ
δεοηενμαάειζεξ ιμκάδεξ ηαζ ιέζα ζ’ αοηέξ οπάνπμοκ επηά ακελάνηδηεξ ηνζημαάειζεξ ιμκάδεξ ηαζ ζε υθα αοηά
οπάνπμοκ δζαδζηαζίεξ ηδξ αιμζααίαξ ζπέζεςξ, αιμζααίαξ επίδναζδξ ηθπ.
Ώοηυ ελδβεί ημ βζαηί ηδξ Αζδαηηζηήξ ηςκ ημζιζηχκ δμηζιαζζχκ: Ώκ έκαξ ιοδιέκμξ αβαίκεζ ενζαιαεοηήξ
απυ ιία μνζζιέκδ δμηζιαζία θαβκείαξ ζημκ θοζζηυ ηυζιμ, ιπμνεί κα απμηφπεζ ζηδκ ίδζα δμηζιαζία ζακ
οπμζοκείδδηδ ιμκάδα δεοηενμαάειζα δ ηνζημαάειζα.

73
Έκαξ ιοδιέκμξ ιπμνεί κα αβεζ ενζαιαεοηήξ ζε δμηζιαζίεξ θαβκείαξ ζε 48 οπμζοκείδδηεξ πενζμπέξ ηαζ κα
απμηφπεζ ζηδκ πενζμπή 49.
Οζ δζάθμνεξ ιμκάδεξ ή Ββχ πμο ηαημζημφκ ζηζξ 49 πενζμπέξ πμο ακηζζημζπμφκ ιε ηα 49 οπμηείιεκα ημο
μπίμο, ζοκήεςξ δζαπνάηημοκ εβηθήιαηα πμο ηνμιάγμοκ, αηυια ηαζ ακ μ ιοδιέκμξ είκαζ έκαξ άβζμξ ζημκ θοζζηυ
ηυζιμ.
Οζ οπμζοκείδδηεξ μκηυηδηεξ, ηα Ββχ πμο απμηεθμφκ ημ Ββχ, είκαζ αθδεζκά ακελάνηδηα δαζιυκζα πμο
ηθέαμοκ ιένμξ απυ ηδκ ζοκείδδζή ιαξ ηαζ πμο ηάκμοκ ημ ακηίεεημ αηνζαχξ απυ αοηυ πμο εέθμοιε.
Ώκ ζημκ θοζζηυ ηυζιμ πνμηζεέιεεα κα ιδκ πμνκεφμοιε, ζηζξ δεοηενεφμοζεξ οπμζοκείδδηεξ πενζμπέξ, ηζξ
ηνζηεφμοζεξ, ηεηανηεφμοζεξ ηθπ, ηάκμοιε αηνζαχξ ημ ακηίεεημ· εηεί πμνκεφμοιε παν’ υθμ πμο ζημκ θοζζηυ
ηυζιμ έπμοιε θεάζεζ, ζηδκ ηέθεζα αβκυηδηα.
Σμ πζμ ζμαανυ είκαζ αοηή δ ηαηάζηαζδ ηδξ αοημ-ακελανηδζίαξ ιε ηδκ μπμία εκενβμφκ ηαζ γμοκ αοηά ηα
οπμζοκείδδηα ηαηαπμκηζζιέκα Ββχ.
Σμ πεζνυηενμ είκαζ υηζ δεκ ιπμνμφιε κα πμφιε: αοηέξ μζ μκηυηδηεξ είκαζ ηάηζ πανάλεκμ, δζαθμνεηζηυ. ΢ηδκ
πναβιαηζηυηδηα αοηέξ μζ μκηυηδηεξ είκαζ ημ Ββχ ημ ίδζμ.
Πμθθμί ιοδιέκμζ αβαίκμοκ ενζαιαεοηέξ ζε ηνζάκηα ή ζανάκηα πενζμπέξ, υηακ οπμαάθθμκηαζ ζε δμηζιαζίεξ
ζ’ αοηυ ή εηείκμ ημ εθάηηςια, αθθά ζηζξ άθθεξ οπμζοκείδδηεξ πενζμπέξ απμηοβπάκμοκ μζηηνά.
Βίκαζ θακενυ υηζ εκχ αοηέξ μζ ηαηαπμκηζζιέκεξ οπμζοκείδδηεξ μκηυηδηεξ, ελαημθμοεμφκ κα οπάνπμοκ ζηζξ
49 οπμζοκείδδηεξ πενζμπέξ, ηα εθαηηχιαηά ιαξ ελαημθμοεμφκ κα οπάνπμοκ.
Βίκαζ επείβμκ κα ηαηαθάαμοιε ηάεε εθάηηςια υπζ ιυκμ ζημ δζακμδηζηυ επίπεδμ, αθθά επίζδξ ζε ηάεε έκα
απυ ηα 49 οπμζοκείδδηα δζαιενίζιαηα ημο κμο.
Σμ πζμ ζμαανυ πνυαθδια πνμηφπηεζ ζε ιαξ υηακ παν’ υθμ πμο έπμοιε ακηζθδθεεί ηάπμζμ εθάηηςια ζε υθα
ηα 49 οπμζοκείδδηα πεδία ημο κμο, απμηοβπάκμοιε υηακ οπμαθδεμφιε ζε δμηζιαζίεξ.
Δ απμηοπδιέκδ δμηζιαζία ιαξ δείπκεζ υηζ αηυια έπμοιε ημ εθάηηςια πμο εέθμοιε κα ελαθείρμοιε.
Βίκαζ θακενυ υηζ ακ ημ Ββχ πμο πνμζςπμπμζεί αοηυ ημ εθάηηςια, πμο εέθμοιε κα δζαζπάζμοιε,
ελαημθμοεεί κα οπάνπεζ ιέζα ζε μπμζαδήπμηε απυ ηζξ οπμζοκείδδηεξ πενζμπέξ, ημ απμηέθεζια είκαζ δ απμηοπία
ζηζξ δμηζιαζίεξ.
Μυκμ δ Μδηένα Κμοκηαθίκζ, ημ πφνζκμ θίδζ ηςκ ιαβζηχκ ιαξ δοκάιεςκ ιπμνεί κα ιαξ αμδεήζεζ ζε αοηήκ
ηδκ πενίπηςζδ, αβάγμκηαξ, ελάβμκηαξ απυ ηα ζεθδκζαηά ιαξ ζχιαηα ημ ίδζμ ημ εθάηηςια, δδθαδή ημ Ββχ πμο ημ
πνμζςπμπμζεί.
Υςνίξ ηδκ Θεσηή Μδηένα είκαζ αδφκαημκ κα αβάθμοιε απυ ηζξ ααεζέξ οπμζοκείδδηεξ πενζμπέξ ηα ηνοιιέκα
εθαηηχιαηα πνμζςπμπμζδιέκα ζηα οπμζοκείδδηα, ηαηαπμκηζζιέκα ιζηνά Ββχ.
Κμοκηαθίκδ είκαζ ιζα θέλζξ ζοκεέηδ πμο πςνίγεηαζ ζηα δφμ. Κμφκηα πμο ιαξ εοιίγεζ ημ αδδζαζηζηυ υνβακμ
Κμοκηανηζβμοαδυν. Λίκζ ζδιαίκεζ ηέθμξ.
Κμοκηαθίκδ ζδιαίκεζ ηέθμξ ζημ υνβακμ Κμοκηανηζβμοδυν. Με ηδκ Κμοκηαθίκδ ηεθεζχκμοκ μζ εθζαενέξ
ζοκέπεζεξ ημο αδδζαζηζημφ μνβάκμο Κμοκηανηζβμοαδυν. Ήδδ είπαιε ηαζ ημ επακαθαιαάκμοιε υηζ ζημ πμθθαπθυ
Ββχ είκαζ πνμζςπμπμζδιέκεξ αοηέξ μζ ηαηέξ ζοκέπεζεξ ημο ακαθενυιεκμο ζημηεζκμφ μνβάκμο.
Ώοηυξ πμο εέθεζ κα δζαθφζεζ ημ πμθθαπθυ Ββχ πνέπεζ κα αθήζεζ ηδκ αοημ-αβάπδ ηαζ ηδκ οπενεηηίιδζδ
ημο εαοημφ ημο. Ώοημί πμο γμοκ πμθφ πνμζημθθδιέκμζ ζημκ εαοηυ ημοξ, αοημί πμο αβαπμφκ οπεναμθζηά ημκ εαοηυ
ημοξ, πμηέ δεκ εα ιπμνέζμοκ κα δζαθφζμοκ ημ πμθθαπθυ Ββχ.
II πναηηζηή γςή, δ ημζκςκζηή ζοκφπανλδ, είκαζ μ ηαενέθηδξ μθυηθδνμο ημο ζχιαημξ υπμο ιπμνμφιε κα
αοηυ ακαηαθοθεμφιε. ΢ηδκ ημζκςκζηή ζοκφπανλδ ηα ηνοιιέκα ιαξ εθαηηχιαηα λεπδδμφκ έλς, ακααθφγμοκ
λαθκζηά ηαζ ακ ανζζηυιαζηε ζε ηαηάζηαζδ εβνήβμνζδξ ηυηε ηα αθέπμοιε, ηα ακαηαθφπημοιε.
Κάεε ηνοιιέκμ εθάηηςια πνέπεζ κα οπμαθδεεί ζε ηνμιενέξ δζακμδηζηέξ ακαθφζεζξ ηαζ ιεηά αθμφ ημ
ηαηαθάαμοιε ζε αάεμξ, ηυηε πνέπεζ κα ημ ενεοκήζμοιε ηαζ κα ημ ηαηαθάαμοιε ιέζς ημο δζαθμβζζιμφ ζε υθεξ ηζξ
οπμζοκείδδηεξ πενζμπέξ ημο κμο.
Δ ηαηακυδζδ πδβαίκεζ ημκ ιοδιέκμ ζε οπμζοκείδδηεξ πενζμπέξ υπμο είιαζηε ζακ θφθθα πμο ηα παίνκεζ μ
άκειμξ, αδφκαιμζ, ακίηακμζ κα ελαθείρμοιε ημ εθάηηςια πμο ακαηαθφθεδηε. Συηε πνεζαγυιαζηε κα γδηήζμοιε
αμήεεζα απυ ηδκ Θεσηή ιδηένα Κμοκηαθίκδ, ιυκμ εηείκδ ιπμνεί κα αβάθεζ ιέζα απυ ηα οπμζοκείδδηα αάεδ ημ
δαζιυκζμ πμο πνμζςπμπμζεί αοηυ ημ εθάηηςια. Βηείκδ ιαξ αμδεά ηαζ βηνειίγεζ ζημοξ ηυζιμοξ ημθάζεζξ, ηδκ
ηαηαπμκηζζιέκδ μκηυηδηα πμο πνμζςπμπμζεί ημ εθάηηςια ημ μπμίμ εέθμοιε κα ηάκμοιε ζηυκδ.

74
Οζ οπμζοκείδδηεξ ηαηαπμκηζζιέκεξ μκηυηδηεξ ηςκ εθαηηςιάηςκ ιαξ πνέπεζ κα ιπμοκ ζζβά ζζβά ζημοξ
ηυζιμοξ ημθάζεζξ ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ Θεσηήξ Μδηέναξ Κμοκηαθίκδξ.
Οζ άκενςπμζ επζεοιμφκ άπθδζηα ανεηέξ, πςνίξ κα ηαηαθαααίκμοκ υηζ δ απθδζηία μπμζαζδήπμηε ιμνθήξ
εκζζπφεζ ημ πμθθαπθυ Ββχ ηαζ πμθθμί είκαζ εηείκμζ πμο αοηαπαηχκηαζ επζεοιχκηαξ άπθδζηα κα ιδκ είκαζ
άπθδζημζ.
Πμθθμί είκαζ μζ άκενςπμζ πμο επζεοιμφκ άπθδζηα ηδκ ανεηή ηδξ βθοηφηδηαξ. Αεκ εέθμοκ κα ηαηαθάαμοκ
αοημί μζ θηςπμί άκενςπμζ υηζ ιυκμ ηαηακμχκηαξ υθεξ ηζξ δζαδζηαζίεξ ημο εοιμφ, ζε υθα ηα επίπεδα ημο κμο,
βεκκζέηαζ ζε ιαξ ζε ιμνθή θοζζηή ηαζ αοευνιδηδ δ ανεηή ηδξ βθοηφηδηαξ.
Πμθθμί είκαζ μζ άκενςπμζ πμο επζεοιμφκ άπθδζηα ηδκ ανεηή ηδξ αβκυηδηαξ. Αεκ εέθμοκ κα ηαηαθάαμοκ
αοημί μζ άκενςπμζ υηζ ιυκμ ηαηακμχκηαξ υθεξ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηδξ θαβκείαξ, ζε υθα ηα δζαιενίζιαηα ημο
οπμζοκείδδημο, βεκκζέηαζ ιέζα ιαξ δ ανεηή ηδξ αβκυηδηαξ.
Δ οπενδθάκεζα ζοκδείγεζ κα ιεηαιθζέγεηαζ ιε ημκ ιακδφα ηδξ ηαπεζκυηδηαξ ηαζ είκαζ πμθθμί μζ άκενςπμζ
πμο επζεοιμφκ άπθδζηα ηδκ ανεηή ηδξ ηαπεζκυηδηαξ πςνίξ κα ηαηαθαααίκμοκ υηζ ιυκμ ακαηέικμκηεξ ηδκ
οπενδθάκεζα, ζε υθα ηα οπμζοκείδδηα επίπεδα ημο κμο, βεκκζέηαζ ιέζα ιαξ ιε απθυ ηαζ θοζζηυ ηνυπμ, ημ ελςηζηυ
θμοθμφδζ ηδξ ηαπεζκυηδηαξ.
Ο θευκμξ είκαζ ημ ιοζηζηυ εθαηήνζμ υθδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ιδπακήξ ηαζ είκαζ πμθθμί μζ άκενςπμζ πμο
επζεοιμφκ άπθδζηα ηδκ ανεηή ηδξ πανάξ βζα ημ ηαθυ άθθςκ, δεκ εέθμοκ κα ηαηαθάαμοκ αοημί μζ άκενςπμζ υηζ
ιυκμ ηαηακμχκηαξ ηζξ άπεζνεξ δζαδζηαζίεξ ημο θευκμο ζε υθα ηα οπμζοκείδδηα δζαιενίζιαηα ημο κμο, βεκκζέηαζ
ιέζα ιαξ δ ανεηή ηδξ πανάξ βζα ημ λέκμ ηαθυ.
Πμθθμί μηκδνμί επζεοιμφκ άπθδζηα ηδκ ανεηή ηδξ δναζηδνζυηδημξ, αθθά δεκ εέθμοκ κα ηαηαθάαμοκ υηζ
ιυκμ ηαηακμχκηαξ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηδξ μηκδνίαξ, ζε υθα ηα πεδία ημο κμο, βεκκζέηαζ ιέζα ιαξ δ θζθμπμκία, δ
δναζηδνζυηδηα.
Πμθθμί θαίιανβμζ επζεοιμφκ άπθδζηα ηδκ ανεηή ηδξ εβηνάηεζαξ, ηδξ θζηυηδημξ, αθθά δεκ εέθμοκ κα
ζοκεζδδημπμζήζμοκ υηζ ιυκμ ηαηακμχκηαξ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηδξ θαζιανβίαξ, ζημοξ δζάθμνμοξ δζαδνυιμοξ ημο κμο,
βεκκζέηαζ ιέζα ιαξ ζε ιμνθή θοζζηή ηαζ αοευνιδηδ δ ακάβηδ κα ηνχιε θίβμ ηαζ κα είιαζηε ιεηνδιέκμζ ζημ
πζμηυ,
Ο εοιυξ ζοκδείγεζ κα ιεηαιθζέγεηαζ ιε ηδκ ηήαεκκμ ημο δζηαζημφ ή ιε ημ πζηνυ παιυβεθμ. Τπάνπμοκ
πμθθμί άκενςπμζ πμο δεκ επζεοιμφκ άπθδζηα πνήια, ημζκςκζηέξ εέζεζξ ηθπ αθθά επζεοιμφκ άπθδζηα ανεηέξ,
ηζιέξ, ημκ μονακυ, ροπζηέξ δοκάιεζξ ηθπ.
Τπάνπμοκ άκενςπμζ ηνμιενά αβκμί ζημ δζακμδηζηυ επίπεδμ, αθθά ηνμιενά πυνκμζ ζηζξ δζάθμνεξ
οπμζοκείδδηεξ πενζμπέξ.
Δ πμνκεία ζοκδείγεζ κα ιεηαιθζέγεηαζ ιε ημ πείναβια ζημ ημνίηζζ πμο πενκά ζημκ δνυιμ, ή ιε ηδκ
ζογήηδζδ δήεεκ πμθφ ζμαανή ιε ημ πνυζςπμ ημο ακηζεέημο θφθμο ή ιε ηδκ πνυθαζδ ηδξ αβάπδξ βζα ηδκ μιμνθζά
ηθπ.
Τπάνπμοκ πμθθμί άκενςπμζ πμο δεκ θεμκμφκ ημ πνήια, ημζκςκζηέξ εέζεζξ, μθίηζζα, ηζιέξ, πνάβιαηα, αθθά
θεμκμφκ ημοξ αβίμοξ, επζεοιμφκ άπθδζηα ηζξ ανεηέξ ημοξ βζα κα θεάζμοκ επίζδξ κα βίκμοκ άβζμζ.
Τπάνπμοκ άκενςπμζ πμο κηφκμκηαζ ηαπεζκά αθθά έπμοκ φρζζηεξ οπενδθάκεζεξ, πνμζπμζμφκηαζ απθυηδηα,
δεκ ηάκμοκ επίδεζλδ απυ ηίπμηα ηαζ ηνφαμοκ ηδκ οπενδθάκεζα ημοξ υπζ ιμκυ απυ ημοξ άθθμοξ αθθά ηαζ απυ ημκ
εαοηυ ημοξ.
Μενζημί θαίιανβμζ ιεηαιθζέγμοκ ηδκ θαζιανβία ημοξ ιε ημκ αένα ημο απθμφ ηονζαηάηζημο ακενχπμο,
άθθμζ πνμζπαεμφκ κα δζηαζμθμβήζμοκ ημ εθάηηςια ημοξ θέβμκηαξ υηζ πνεζάγμκηαζ κα ηνέθμκηαζ ηαθά βζα κα
δμοθεφμοκ ηαθά ηθπ.
Κάεε εθάηηςια είκαζ πμθοπνυζςπμ ηαζ ζηζξ Τπμζοκείδδηεξ Πενζμπέξ ανίζηεηαζ ακηζπνμζςπεοιέκμ απυ
πμθθαπθέξ μκηυηδηεξ οπμηεζιεκζηέξ ή ιζηνά Ββχ πμο γμοκ ιέζα ζηα ζεθδκζαηά ιαξ ζχιαηα ηαζ πνμαάθθμκηαζ
ζηζξ οπμζοκείδδηεξ πενζμπέξ ή πεδία ημο κμο.
Μυκμ δζαιέζμο ηδξ ααεεζάξ ηαηακμήζεςξ ηαζ ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ Θεσηήξ Μδηέναξ Κμοκηαθίκδξ ιπμνμφιε
κα ελαθείθμοιε αοηά ηα Ββχ ηςκ ζεθδκζαηχκ ιαξ ζςιάηςκ.
Ο ιοδιέκμξ ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ Θεσηήξ Μδηέναξ πνεζάγεηαζ υπζ ιυκμ κα ελαθείθεζ ηδκ επζεοιία, αθθά
αηυια ηαζ ηδκ ζηζά ηδξ επζεοιίαξ ηαζ ιέπνζ ηδκ ακάικδζδ αοηήξ ηδξ ζηζάξ.

75
Οζ άκενςπμζ ιπενδεφμοκ ημ πάεμξ ιε ηδκ αβάπδ, είκαζ πμθφ δφζημθμ κα ανεζξ ζηδκ γςή έκα γεοβάνζ απυ
αθδεζκμφξ βκήζζμοξ ενςηεοιέκμοξ. Σμ ιυκμ πμο οπάνπεζ ζημκ ηυζιμ είκαζ ηα γεοβάνζα ηςκ παεζαζιέκςκ. Σμ
πάεμξ ιεηαιθζέγεηαζ ιε ηα νμφπα ημο ένςηα ηαζ ιζθά βζα απμθαφζεζξ ηαζ παναδεζζζαηά πνάβιαηα.
Βίκαζ δοκαηυκ κα οπάνπμοκ ζημκ ηυζιμ ιενζηά γεοβάνζα αθδεζκχκ ενςηεοιέκςκ πμο κα αβαπζμφκηαζ ηαζ
κα θαηνεφμκηαζ, αθθά αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ πνέπεζ κα ηζξ ράλμοιε ιε ημ θακάνζ ημο Αζμβέκδ.
Οπμζμζδήπμηε παεζαζιέκμξ ιπμνεί κα μνηζζηεί υηζ είκαζ ενςηεοιέκμξ, υηζ αβαπά ηαζ ιέπνζ αηυιδ ηαζ κα
πακηνεοηεί ηαζ κα γήζεζ πμθθά πνυκζα ή υθδ ηδκ γςή ημο πεπεζζιέκμξ υηζ είκαζ ενςηεοιέκμξ, μθυηεθα
λεβεθαζιέκμξ απυ ημ δδθδηήνζμ ημο πάεμοξ.
Οζ ημζκμί ηαζ ηαεδιενζκμί άκενςπμζ δφζημθα εα δέπμκηακ αοηέξ ηζξ δζααεααζχζεζξ, αθθά μ ηάεε ιοδιέκμξ
ημ ιαεαίκεζ ηαζ ημ ηαηακμεί υηακ οπμαάθθεηαζ ζε αοζηδνέξ δμηζιαζίεξ ζηα δζάθμνα πεδία ημο οπμζοκεζδήημο.
Ο δνυιμξ ημο θςηυξ είκαζ πμθφ ζηεκυξ, ιζηνυξ ηαζ δφζημθμξ, βζ’ αοηυ άθθςζηε μκμιάγεηαζ ημ Μμκμπάηζ
ηδξ Κυρδξ ημο Ξοναθζμφ.
΢ημκ ελςηενζηυ ή δδιυζζμ ηφηθμ ηδξ ακενςπυηδηαξ οπάνπμοκ πμθθά άημια πμο ιεθεημφκ ρεοδμαπμηνοθζζιυ αθθά είκαζ πμθφ πανάδμλμ κα ανεεεί έκα άημιμ ζμαανυ πμο είκαζ απμθαζζζιέκμ ζη’ αθήεεζα κα
ενβαζηεί βζα ηδκ εζςηενζηή αοημπναβιάηςζδ ημο.
΢ηδκ πνάλδ έπμοιε ηαημνεχζεζ κα απμδείλμοιε υηζ ημοξ ακενχπμοξ ημ ιυκμ πμο ημοξ εκδζαθένεζ είκαζ δ
δζαζηέδαζδ ηαζ έπμοκ ηάκεζ υθμ αοηυ έκα ηαζκμφνβζμ ηνυπμ δζαζηεδάζεςξ .
Πακημφ αθεμκμφκ αοημί πμο πεηαθμοδίγμοκ, πμο ζήιενα είκαζ ζε ιζα ζπμθή ηαζ αφνζμ ζε άθθδ, πμο
ζήιενα αημφκε ιζα δζάθελδ ηαζ αφνζμ άθθδ, πμο ζήιενα εκεμοζζάγμκηαζ ιε ιζα δζδαζηαθία ηαζ αφνζμ ιε άθθδ.
΋θμζ αοημί πμο πεηαθμοδίγμοκ ηαζ πμο βκςνίζαιε, πάκμοκ εθζαενά ημκ ηαζνυ ημοξ ηαζ πεεαίκμοκ πςνίξ κα
έπμοκ αοημ-πναβιαηςεεί.
Μέζα ζημκ κμο οπάνπεζ ημ ηέκηνμ ζοζζςνεφζεςξ, ημ ηέκηνμ πμο εέθεζ κα ζοζζςνεφεζ ιυκμ εεςνίεξ,
ζημζπεία, δζαζηεδάζεζξ ηθπ. Ώοηυ ημ ηέκηνμ είκαζ ημ πμθθαπθυ Ββχ.
Οζ δζαθμνεηζηέξ μκηυηδηεξ ημο Ββχ απμθαιαάκμοκ ζοζζςνεφμκηαξ, εέθμοκ κα δζαζηεδάζμοκ. ΋ηακ ιία
απυ αοηέξ ηζξ μκηυηδηεξ εκεμοζζάγεηαζ ιε ημ Μμκμπάηζ ηδξ Κυρδξ ημο Ξοναθζμφ, παναιενίγεηαζ βνήβμνα απυ
άθθδ μκηυηδηα πμο δεκ εέθεζ ηίπμηα απυ αοηυ ημ ιμκμπάηζ ηαζ ηυηε αθέπμοιε υηζ ημ πνυζςπμ εζζένπεηαζ ζε άθθδ
ζπμθή, εβηαηαθείπμκηαξ ημκ δνυιμ.
Σμ πμθθαπθυ Ββχ είκαζ μ πεζνυηενμξ επενυξ ηδξ εζςηενζηήξ αοημπναβιάηςζδξ. Σμ πεζνυηενμ είκαζ δ
θεπηή ιμνθή ηδξ απάηδξ. Ώοηυξ πμο εβηαηαθείπεζ ημ ιμκμπάηζ ηδξ ηυρδξ ημο λοναθζμφ, πζζηεφεζ ζηαεενά υηζ
αβήηε απυ ημ θάεμξ ηαζ υηζ ανήηε ημκ αθδεζκυ δνυιμ.
Κάεε βκςζηζηυξ ιαεδηήξ πμο εέθεζ αθδεζκά κα απμηηήζεζ έκα ζηαεενυ ηέκηνμ ζοκεζδήζεςξ βζα κα έπεζ
ζοκεπή ζημπυ ηαζ κα ηαημνεχζεζ ηδκ εζςηενζηή αοημπναβιάηςζδ, πνέπεζ, κα δζαθφζεζ ημ πμθθαπθυ Ββχ, κα
ελαθείρεζ απυ ηα ζεθδκζαηά ημο ζχιαηα ηζξ δζάθμνεξ οπμζοκείδδηεξ ηαηαπμκηζζιέκεξ μκηυηδηεξ, μζ μπμίεξ
δδιζμονβμφκηαζ απυ ζηζβιή ζε ζηζβιή ζημοξ ηοθίκδνμοξ ηδξ ιδπακήξ.
Μμκυ απμαάθθμκηαξ ημκ εβςζζιυ ελαημιζηεουιαζηε ηαζ ιυκμ απμηηχκηαξ ιία αθδεζκή αημιζηυηδηα
παφμοιε κα πεηαθμοδίγμοιε, απμηημφιε ζμαανυηδηα ηαζ ζοκέπεζα ημο ζημπμφ.
Βίκαζ ακαβηαίμ κα αθήζμοιε ημ ζηέηδ οπενδθάκεζα, κα εεςνμφιεεα άβζμζ βζαηί ζ’ αοηυκ ημκ ηυζιμ είκαζ
πμθφ δφζημθμ κα ανεεεί έκαξ άβζμξ.
΋θμζ ειείξ έπμοιε ηα ίδζα εθαηηχιαηα ηαζ αοημί πμο δεκ έπμοκ έκα μνζζιέκμ εθάηηςια πνμξ ιζα
ηαηεφεοκζδ, ημ έπμοκ πνμξ ηδκ άθθδ· υθμζ ειείξ ιμζάγμοιε ημιιέκμζ απυ ημ ίδζμ ραθίδζ.
Αεκ πνέπεζ κα λεπκάιε ηδκ ζηεκή ζπέζδ πμο οπάνπεζ ακάιεζα ζηα 49 οπμζοκείδδηα επίπεδα ημο μπίμο ηαζ
ηα 49 οπμηεζιεκζηά επίπεδα ημο δζακμδηζημφ γχμο πμο μκμιάγεηαζ άκενςπμξ.
Δ Φφζδ ιζθά πακημφ ηαζ ηα επηά θμνέξ επηά οπμηεζιεκζηά επίπεδα ημο μπίμο, ανίζημκηαζ ιέζα ζημκ
άκενςπμ.
Υνεζαγυιαζηε κα ιεηαηνέρμοιε ζε ζηυκδ ημ Ββχ ηαζ αοηυ είκαζ δοκαηυκ ιυκμ ιε αάζδ ηδκ ζε αάεμξ
ηαηακυδζδ ηαζ ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ Θεσηήξ Μδηέναξ Κμοκηαθίκδξ, ημ πφνζκμ θίδζ ηςκ ιαβζηχκ ιαξ δοκάιεςκ.
Κεθάθαζμ 13
Σμ πενζδέναζμ ημο ΐμφδα

76
΢ηδκ ζηζβιή ημο εακάημο, θέεζ ημ Θζαεηζακυ ΐζαθίμ ηςκ Νεηνχκ, «μζ ηέζζενζξ ήπμζ, μκμιαγυιεκμζ ήπμζ
πμο ειπκέμοκ Εενυ Σνυιμ, αημφβμκηαζ: αοηυξ ηδξ γςηζηήξ δφκαιδξ ημο ζημζπείμο Γδ, έκαξ ευνοαμξ ζακ απυ ημ
βηνέιζζια εκυξ αμοκμφ, αοηυξ ηδξ γςηζηήξ δφκαιδξ ημο ζημζπείμο Νενυ, έκαξ ευνοαμξ ζακ απυ ηα ηφιαηα ημο
ςηεακμφ· αοηυξ ηδξ γςηζηήξ δφκαιδξ ημο ζημζπείμο Φςηζά, έκαξ ευνοαμξ ζακ ιζα πονηαβζά ημο δάζμοξ· αοηυξ ηδξ
γςηζηήξ δφκαιδξ ημο ζημζπείμο Ώέναξ, έκαξ ευνοαμξ ζακ απυ πίθζεξ ανμκηέξ πμο ακηδπμφκ ηαοηυπνμκα. Ο ηυπμξ
υπμο ηαηαθεφβεζ ηάπμζμξ βζα κα απμθφβεζ αοημφξ ημοξ εμνφαμοξ είκαζ δ ιήηνα.
Δ ημζκή ηαζ ηνέπμοζα κμδηζηή ηαηάζηαζδ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ δεκ είκαζ ημ πακ. Σμ Θζαεηζακυ ΐζαθίμ
ηςκ Νεηνχκ θέεζ: «Χ εοβεκή βζε, άημοζε ιε πνμζμπή ηαζ πςνίξ κα αθαζνείζαζ. Τπάνπμοκ έλζ ιεηαααηζηέξ
ηαηαζηάζεζξ ημο ιπάνδμο πμο είκαζ: Δ θοζζηή ηαηάζηαζδ ημο ιπάνδμο ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ζοθθήρεςξ· ημ
ιπάνδμ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ μκείνςκ· ημ ιπάνδμ ηδξ εηζηαηζηήξ ζζμννμπίαξ ηαηά ημκ ααεφ δζαθμβζζιυ· ημ
ιπάνδμ ηδξ ζηζβιήξ ημο εακάημο· ημ ιπάνδμ ηδξ ζζμννμπίαξ ηαζ ηδξ ειπεζνίαξ ηδξ Πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ημ
ιπάνδμ ηδξ ακηζζηνυθμο δζαδζηαζίαξ ηδξ οπάνλεςξ ΢αιζανία (ακαδνμιζηή ακαηεθαθαίςζδ ηδξ γςήξ πμο ιυθζξ
πέναζε). Ώοηέξ είκαζ μζ έλδ ηαηαζηάζεζξ».
Με ημκ ελςηζηυ υνμ «ιπάνδμ» μζ ιοδιέκμζ Θζαεηζακμί πνμζδζμνίγμοκ έλοπκα αοηέξ ηζξ έλδ ακυιμζεξ,
δζαθμνεηζηέξ ζοκεζδδζζαηέξ ηαηαζηάζεζξ, ηδκ ζοκδεζζιέκδ ημοναζηζηή ηαζ ημζκή δζακμδηζηή ηαεδιενζκή γςή.
΋πμζμξ πεεαίκεζ πνέπεζ κα δμηζιάζεζ ηνία ιπάνδμξ: Σμ ιπάνδμ ηδξ ζηζβιήξ ημο εακάημο, ημ ιπάνδμ ηδξ
ειπεζνίαξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ημ ιπάνδμ ηδξ ακαγήηδζδξ ηδξ επακαβέκκδζδξ.
Τπάνπμοκ ηέζζενζξ ηαηαζηάζεζξ φθδξ ιέζα ζηζξ μπμίεξ ελεθίζζμκηαζ υθα ηα ιοζηήνζα ηδξ γςήξ ηαζ ημο
εακάημο.
Τπάνπμοκ ηέζζενζξ ηφηθμζ, ηέζζενζξ πενζμπέξ ιέζα ζηζξ μπμίεξ ακηζπνμζςπεφμκηαζ υθμζ μζ ηυζιμζ ηαζ μζ
πνυκμζ ηδξ φθδξ ζε ηαηάζηαζδ μνοηημφ, φθδξ ζε ηοηηανζηή ηαηάζηαζδ, φθδξ ζε ιμνζαηή ηαηάζηαζδ, φθδξ ζε
δθεηηνμκζηή ηαηάζηαζδ. Ώοημί είκαζ μζ ηέζζενζξ παθζμί ηυζιμζ ηδξ ημθάζεςξ, βδξ, παναδείζμο ηαζ μονακμφ.
Κάεε απμζανηςιέκμξ πνέπεζ κα ηαηααάθεζ πνμζπάεεζα βζα κα θεάζεζ ζηδκ εκδζάιεζδ απεθεοεένςζδ, ιζα
ηαηάζηαζδ πανυιμζα ιε εηείκδ ημο ΐμφδα, ζημκ ηυζιμ ηςκ εθεοεένςκ δθεηηνμκίςκ.
Βίκαζ επείβμκ κα λένμοιε υηζ δ εκδζάιεζδ απεθεοεένςζδ είκαζ δ πςνίξ υνζα εοηοπία ακάιεζα ζημκ εάκαημ
ηαζ ηδκ ηαζκμφνβζα βέκκδζδ.
΢ηζξ ιμνζαηέξ ηαζ δθεηηνμκζηέξ πενζμπέξ οπάνπμοκ πμθθέξ πχνεξ ή ααζίθεζα απένακηδξ εοηοπίαξ υπμο
ιπμνεί κα βεκκδεεί εζςηενζηά ηάεε απμζανηςιέκμξ ακ ημο ημ επζηνέπεζ μ Νυιμξ ημο Κάνια.
Βηείκμζ πμο έπμοκ Νηάνια, μζ άκενςπμζ πμο έπμοκ ηάκεζ πμθφ ηαθά ένβα ιπμνμφκ κα έπμοκ ηδκ
πμθοηέθεζα κα πενάζμοκ ηάπμζεξ δζαημπέξ ιεηαλφ ημο εακάημο ηαζ ηδξ ηαζκμφνβζαξ βέκκδζδξ.
Ώοηυξ πμο έπεζ ηάκεζ πμθθά ηαθά ένβα ιπμνεί κα βεκκδεεί εαοιαημονβά πνζκ απυ ηδκ ιεηεκζςιάηςζδ ημο
ζηδκ βδ, ζημ εοηοπζζιέκμ ααζίθεζμ ηδξ ακαημθήξ, ζηζξ πχνεξ ημο ΐμφδα κα ηαημζηήζεζ ακάιεζα ζηα θμοθμφδζα
ημο θςημφ ή ζημ ααζίθεζμ ηδξ οπένηαηδξ εοηοπίαξ ή ζημ ααζίθεζμ ηδξ ποηκήξ ζοβηεκηνχζεςξ ή ζημ ααζίθεζμ ηςκ
ιαηνζχκ ιαθθζχκ ή ζημ ααζίθεζμ ημο Ματηνέβζα ηθπ.
Σα δζάθμνα ααζίθεζα ηςκ ιμνζαηχκ ηαζ δθεηηνμκζηχκ πενζμπχκ απαζηνάπημοκ απυ εοηοπία.
Τπάνπμοκ πμθθμί δάζηαθμζ πμο αμδεμφκ ημοξ κεηνμφξ πμο ημ αλίγμοκ. Ώοημί μζ δάζηαθμζ έπμοκ ιεευδμοξ
ηαζ ζοζηήιαηα βζα κα πνμζακαημθίζμοκ ημ ΐμοδάηα, ηδκ Οοζία, ηδκ Φοπή, ζηδκ ενβαζία ηδξ απεθεοεένςζδξ βζα
θίβμ ηαζνυ απυ ηα ζεθδκζαηά ζχιαηα ηαζ ημ Ββχ, βζα κα πενάζμοκ ζηα ααζίθεζα ηςκ ιμνζαηχκ ηαζ δθεηηνμκζηχκ
πενζμπχκ.
Βίκαζ θοπδνυ πμο δ Φοπή, δ Οοζία, πνέπεζ κα βονίζεζ ζηα ΢εθδκζαηά ηδξ ζχιαηα ιέζα ζηα μπμία ηαημζηεί
ημ Ββχ. Ώοηή δ επζζηνμθή είκαζ ακαπυθεοηηδ βζα κα λακαβεκκδεείξ ζημκ ηυζιμ.
Βίκαζ πμθφ θίβεξ μζ ροπέξ πμο ηαηαθένκμοκ ηδκ εκδζάιεζδ απεθεοεένςζδ, (ιδκ ηδκ ζοβπέεηε ιε ηδκ
ηεθζηή απεθεοεένςζδ).
Κάεε ροπή ιεηά ημκ εάκαημ ιπμνεί κα ακεαεί ζηα ααζίθεζα ηδξ εοηοπίαξ ηςκ δθεηηνμκζηχκ ηαζ ιμνζαηχκ
ηυζιςκ ή κα ηαηαδοεεί ζημοξ ηυζιμοξ ημθάζεζξ ημο μνοηημφ ηυζιμο ή κα λακαιπεί αιέζςξ ή ιε έιιεζμ ηνυπμ
ζε έκα πανυιμζμ ζχια ιε αοηυ πμο είπε πνζκ.
Ώοημί μζ ηνεζξ δνυιμζ ηδξ ιμζναίαξ βέθοναξ ημο Σζζιπάη πενζβνάθμκηαζ πμθφ ζμθά ηαζ ιε εηπθδηηζηή
ζαθήκεζα ζηδκ πανάδμζδ ημο Γςνμαζηνζζιμφ:

77
«΋θμζ εηείκμζ ηςκ υπμζςκ ηα ηαθά ένβα λεπενκμφκ ηαηά ηνία βναιιάνζα ηζξ αιανηίεξ ημοξ, πδβαίκμοκ ζημκ
μονακυ. ΋θμζ εηείκμζ ηςκ μπμίςκ ημ αιάνηδια ημοξ είκαζ ιεβαθφηενμ πδβαίκμοκ ζηδκ ηυθαζδ, υιςξ εηείκμξ πμο
ηαζ δομ είκαζ ίδζα, παναιέκεζ ζημ Ώιζζηζηάκ, ιέπνζ ημ επυιεκμ ζχια ή ακάζηαζδ».
Ο κυιμξ ημο ηάνια, αοηυξ μ ζμθυξ κυιμξ πμο πνμζανιυγεζ ηα απμηεθέζιαηα ζηζξ αίηζεξ, ακαθαιαάκεζ κα
δχζεζ ζημκ ηάεε έκα ιεηά ημκ εάκαημ αοηυ πμο ημο αλίγεζ.
Ο κυιμξ είκαζ κυιμξ, ηαζ μ κυιμξ εθανιυγεηαζ.
Δ εκδζάιεζδ απεθεοεένςζδ, δ εοηοπία ζηα ααζίθεζα ηςκ δθεηηνμκζηχκ ηαζ ιμνζαηχκ πενζμπχκ έπεζ
ηάπμζμ υνζμ. ΋ηακ ελακηθδεεί δ ακηαιμζαή, δ Οοζία επζζηνέθεζ ζηα ζεθδκζαηά ζχιαηα, υπμο ηαημζηεί ημ Ββχ.
Καηυπζκ ένπεηαζ δ επζζηνμθή, δ ακαεκζςιάηςζδ, δ είζμδμξ ζε ιζα ηαζκμφνβζα ιήηνα.
Σμ Θζαεηζακυ αζαθίμ ηςκ Νεηνχκ θέεζ: «Καηεφεοκε ηδκ επζεοιία ζμο, ηαζ ιπεξ ζηδκ ιήηνα. ΢οβπνυκςξ κα
εηπέιπεζξ ηα ηφιαηα δςνεάξ (ηδξ πάνδξ ή ηδξ ηαθήξ εεθήζεςξ) ζηδκ ιήηνα ζηδκ μπμία πνυηεζηαζ κα ιπεζξ
(ιεηαιμνθχκμκηαξ ηδκ έηζζ) ζε ιία μονάκζα ηαημζηία».
΢ημκ ηαζνυ ιαξ είκαζ θζβμζηέξ μζ ροπέξ πμο εζζένπμκηαζ ζηα δζάθμνα ααζίθεζα ηςκ δθεηηνμκζηχκ ηαζ
ιμνζαηχκ πενζμπχκ ιεηά ημκ εάκαημ.
Σμ Ββχ, ιέζς ημο πνυκμο, έπεζ βίκεζ οπεναμθζηά πενίπθμημ· έπεζ δοκαιχζεζ πάνα πμθφ ηαζ βζ’ αοηυ δ
Οοζία, δ Φοπή είκαζ πμθφ ζηθααςιέκδ ιέζα ζηα ζεθδκζαηά ζχιαηα.
Σμοξ ηεθεοηαίμοξ πνυκμοξ ηδξ παβημζιίμο ηνίζεςξ, ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ ροπχκ βεκκζμφκηαζ ζηδκ
ηυθαζδ, (ημ μνοηηυ ααζίθεζμ), βζα κα ιδκ επζζηνέρμοκ ή ιεηεκζανηχκμκηαζ αιέζςξ πςνίξ κα ακέαμοκ ζηα
ααζίθεζα ηςκ εεχκ.
Ο ιεβάθμξ κυιμξ δίκεζ ζημ ακενχπζκμ μκ ιυκμ εηαηυκ μηηχ γςέξ ηαζ αοηυ ιαξ εοιίγεζ ημ πενζδέναζμ ημο
ΐμφδα ιε ηζξ εηαηυκ μηηχ πάκηνεξ.
Ώκ ημ ακενχπζκμ μκ δεκ λένεζ κα επςθεθδεεί απυ ηζξ εηαηυκ μηηχ πάκηνεξ ημο πενζδέναζμο ημο ΐμφδα, ακ
ημ ακενχπζκμ μκ δεκ ηαημνεχκεζ ηδκ αοημπναβιάηςζδ ζε αοηέξ ηζξ εηαηυκ μηηχ γςέξ, βεκκζέηαζ ηυηε ζημοξ
ηυζιμοξ Κμθάζεζξ ηδξ θφζδξ.
Κακμκζηά υθα ηα ακενχπζκα υκηα ηαηεααίκμοκ ζημοξ ηυζιμοξ ημθάζεζξ ζφιθςκα ιε ηδκ απυζαεζδ ηςκ
πνυκςκ ημοξ.
΢ημκ ηυζιμ έπμοκ ένεεζ πμθθμί πνμθήηεξ, αααηάνεξ, ζςηήνεξ πμο ηαηαθαααίκμκηαξ ημοξ ηνυιμοξ ηςκ
ααφζζςκ, εέθδζακ κα ιαξ ζχζμοκ, αθθά ζηδκ ακενςπυηδηα δεκ ανέζμοκ μζ αααηάνεξ, μζ ζςηήνεξ. Σδκ
ακενςπυηδηα δεκ ηδκ εκδζαθένεζ δ ζςηδνία.
Δ εζςηενζηή αοημπναβιάηςζδ είκαζ δοκαηή ιυκμ ιε αάζδ ηνμιενέξ οπενπνμζπάεεζεξ ηαζ ζηδκ
ακενςπυηδηα δεκ ανέζμοκ μζ οπενπνμζπάεεζεξ, μ ηυζιμξ ιυκμ θέεζ: «Ώξ ηνχιε ηαζ πίκμοιε ηαζ αξ πεεάκμοιε
αφνζμ».
Δ εζςηενζηή αοημπναβιάηςζδ δεκ ιπμνεί πμηέ κα είκαζ απμηέθεζια ηαιζάξ ιδπακζηυηδηαξ αηυια ηαζ ακ
αοηή είκαζ ηφπμο ακμδζηήξ ελέθζλδξ.
Ο κυιμξ ηδξ ακμδζηήξ ελέθζλδξ ηαζ δ δίδοιδ αδεθθή ηδξ μ κυιμξ ηδξ ηαεμδζηήξ ελέθζλδξ είκαζ ηαεανά
ιδπακζημί κυιμζ ηδξ θφζδξ πμο ηακέκακ δεκ ιπμνμφκ κα αοημ-πναβιαηχζμοκ.
΋πμζμξ εέθεζ κα αοημ-πναβιαηςεεί πνέπεζ κα ιπεζ απυ ημ Μμκμπάηζ ηδξ Κυρδξ ημο λοναθζμφ, απυ ημκ
δφζημθμ δνυιμ ηδξ επακάζηαζδξ ηδξ ζοκείδδζδξ. Ώοηυξ μ δνυιμξ είκαζ πζμ πζηνυξ ηαζ απυ ηδκ πμθή, αοηυξ μ
δνυιμξ δεκ ανέζεζ ζε ηακέκακ.
Βίκαζ ακαβηαίμ κα βεκκδεεί μ ιοζηζηυξ δάζηαθμξ ιέζα ιαξ, είκαζ ακαβηαίμ κα πεεάκμοιε, ημ Ββχ πνέπεζ
κα πεεάκεζ, είκαζ επείβμκ κα εοζζαζημφιε βζα ηδκ ακενςπυηδηα, αοηυξ είκαζ μ κυιμξ ημο Δθζαημφ Λυβμο, αοηυξ
εοζζάγεηαζ ζηαονςκυιεκμξ ζημοξ ηυζιμοξ βζα κα έπμοκ υθα υκηα γςή ηαζ κα ηδκ έπμοκ άθεμκδ.
Σμ κα βεκκδεείξ είκαζ έκα ζελμοαθζηυ πνυαθδια, ημ κα πεεάκεζξ είκαζ οπυεεζδ ημο κα δζαθφζεζξ ημ Ββχ,
εοζία βζα ηδκ ακενςπυηδηα είκαζ δ αβάπδ.
Σμ κα παναιέκεζξ 2Ο ή 3Ο πνυκζα ζηδκ έκαηδ ζθαίνα βζα κα έπεζξ δζηαίςια κα βεκκδεείξ ζημοξ ακχηενμοξ
ηυζιμοξ, ημ κα πεεαίκεζξ, κα δζαθφεζξ ημ αβαπδιέκμ Ββχ, ημ κα εοζζάγεζαζ βζα ηδκ ακενςπυηδηα, δεκ ανέζεζ
ζημοξ ακενχπμοξ.
Σδκ ακενςπυηδηα δεκ ηδκ εκδζαθένεζ δ εζςηενζηή αοημπναβιάηςζδ ηαζ είκαζ θακενυ υηζ ζε ηακέκακ δεκ
ιπμνείξ κα δχζεζξ ηάηζ πμο δεκ εέθεζ.

78
Σμ ιυκμ πμο εκδζαθένεζ ημοξ ακενχπμοξ είκαζ κα ανμοκ πνήιαηα, κα θάκε, κα πζμφκ, κα ακαπαναπεμφκ, κα
δζαζηεδάζμοκ, κα έπμοκ δφκαιδ, δυλα ηθπ.
Ώοηυ ελδβεί ημ βζαηί είκαζ θίβμζ αοημί πμο ζχγμκηαζ. Πμθθμί είκαζ μζ ηαθεζιέκμζ ηαζ θίβμζ είκαζ μζ
εηθεηημί.
΢ημκ ηυζιμ αθεμκμφκ πμθθμί άκενςπμζ πμο επζθακεζαηά εέθμοκ κα αοημ-πναβιαηςεμφκ βζα κα έπμοκ
δζηαίςια κα ιπμοκ ζημ ααζίθεζμ ημο εζςηενζζιμφ, αθθά αοημί μζ άκενςπμζ ηαηά αάεμξ αοηυ πμο εέθμοκ είκαζ κα
δζαζηεδάζμοκ ιε αοηέξ ηζξ ιεθέηεξ ηαζ αοηυ είκαζ υθμ.
Ώοημί μζ άκενςπμζ πεηαθμοδίγμοκ, ζήιενα είκαζ ζηδκ ιία ζπμθή ηαζ αφνζμ ζε άθθδ, δεκ βκςνίγμοκ ημκ
δνυιμ ηαζ ακ θεάζμοκ κα ημκ βκςνίζμοκ ζηδκ ανπή εκεμοζζάγμκηαζ πμθφ ηαζ ιεηά, υηακ δμοκ υηζ δ ενβαζία είκαζ
ζμαανή, θεφβμοκ ηνμιαβιέκμζ ηαζ ράπκμοκ ηαηαθφβζμ ζε άθθδ ζπμθή.
Δ βναιιή ηδξ γςήξ είκαζ ζπεζνμεζδήξ ηαζ δ ακενςπυηδηα ηαηεααίκεζ ζε ηάεε ιεηεκζάνηςζδ απυ ηδκ
ηθίιαηα ζε ιμνθή ζαθζβηανζμφ ιέπνζ κα θηάζεζ ζημοξ ηυζιμοξ ημθάζεζξ ημο μνοηημφ ααζζθείμο.
΢ηδκ ηυθαζδ, ααζίθεζμ ηςκ μνοηηχκ, μ πνυκμξ είκαζ δέηα θμνέξ ιαηνφηενμξ, δέηα θμνέξ πζμ ανβυξ,
ηνμιαηηζηά αανεηυξ, ηάεε εηαηυ πνυκζα βίκεηαζ εηεί ιία πθδνςιή ηδξ ηανιζηήξ μθεζθήξ.
Δ ηάεμδμξ ζημοξ ηυζιμοξ ημθάζεζξ είκαζ έκα ηαλίδζ πνμξ ηα πίζς, ηαεμδζηήξ ελέθζλδξ ζημκ πνυκμ,
μπζζεμπςνχκηαξ, πενκχκηαξ απυ ηαηαζηάζεζξ γςζηέξ, θοηζηέξ ηαζ μνοηηέξ.
Φεάκμκηαξ ζηδκ απμθζεςηζηή ηαηάζηαζδ, ημ Ββχ ηαζ ηα ζεθδκζαηά ημο ζχιαηα ιεηαηνέπμκηαζ ζε
ημζιζηή ζηυκδ.
΋ηακ ημ Ββχ ηαζ ηα ζεθδκζαηά ζχιαηα ιεηαηνέπμκηαζ ζε ζηυκδ ζηδκ ηυθαζδ, δ ροπή απεθεοεενχκεηαζ,
επζζηνέθεζ ζημ πνςηυβμκμ πάμξ δζαηεεεζιέκδ κα λακα-ελεθζπεεί ακμδζηά ιέζς δζαθυνςκ αζςκζμηήηςκ απυ ηζξ
ηαηαζηάζεζξ μνοηηέξ, θοηζηέξ ηαζ γςζηέξ ιέπνζ κα λακαθηάζεζ ηδκ ακενχπζκδ ηαηάζηαζδ.
΋πμζμξ δεκ επςθεθείηαζ ηζξ εηαηυκ μηηχ γςέξ πμο ακηζπνμζςπεφμκηαζ απυ ηζξ εηαηυκ μηηχ πάκηνεξ ημο
πενζδέναζμο ημο ΐμφδα, βεκκζέηαζ ζημοξ ηυζιμοξ ημθάζεζξ.
Ώοηυξ είκαζ ημ Εκδζηυ Νανάηα πμο ανίζηεηαζ ηάης απυ ηδκ βδ ηαζ ηάης απυ ηα κενά, ημ Ώναθμφ ηδξ
ΐααοθχκαξ ηδξ ιδ επζζηνμθήξ, δ πενζμπή ημο ποηκμφ ζηυημοξ, ημ ζπίηζ ημο μπμίμο μζ ηάημζημζ δεκ αθέπμοκ ημ
θςξ, δ πενζμπή υπμο δ ζηυκδ είκαζ ημ ρςιί ημοξ ηαζ δ θάζπδ δ ηνμθή ημοξ.
Ώοηή είκαζ δ πμάκδ υπμο μζ άηαιπηεξ ιμνθέξ, ηα ζεθδκζαηά ζχιαηα ηαζ ημ Ββχ πνέπεζ κα θεζχζμοκ, κα
ιεηαηναπμφκ ζε ζηυκδ βζα κα εθεοεενςεεί δ ροπή.
Ο πνυκμξ πμο πνέπεζ κα γήζεζ δ ροπή ζ’ αοημφξ ημοξ ηυζιμοξ ημθάζεζξ ελανηάηαζ απυ ημ ηάνια ηδξ. Βίκαζ
θακενυ υηζ εηείκμζ μζ ηνμιενμί ιαφνμζ ιάβμζ πμο ακέπηολακ ημ υνβακμ Κμοκηανηζβμοαδυν ηαζ ηα ηζάηναξ ημο
οπμβαζηνίμο, μζ Βςζθυνμζ, Ώνζιάκεξ ηθπ, γμοκ μθυηθδνεξ αζςκζυηδηεξ, πθήνεζξ Μαπαιαακηάνεξ ζηζξ πενζμπέξ
αοηέξ ηδξ ημθάζεςξ, πνζκ κα ιεηαηναπμφκ ζε ημζιζηή ζηυκδ.
Οζ ημζκμί ηαζ ηαεδιενζκμί άκενςπμζ, μζ άκενςπμζ υθςκ ηςκ διενχκ, αοημφ, πμο δεκ αοημπναβιαημπμζήεδηακ, βζαηί δεκ ημοξ εκδζέθενε δ αοημπναβιάηςζδ, αθθά πμο δεκ οπήνλακ ηεθζηά δζεθεανιέκμζ,
παναιέκμοκ ζημοξ ηυζιμοξ ημθάζεζξ απυ μηηαηυζζα έςξ πίθζα πνυκζα.
Οζ πεζνυηενεξ ηζιςνίεξ είκαζ βζα εηείκμοξ πμο αηίιςζακ ημοξ εεμφξ, μζ έηπηςημζ Μπμδζζάμοεξ, μζ
Υακαζιμφζεκ ιε δζπθυ ηέκηνμ αάνμοξ ηαζ μζ παηνμηηυκμζ ηαζ ιδηνμηηυκμζ ηαζ μζ δμθμθυκμζ ηαζ μζ ηφνζμζ.
Σμ Θζαεηζακυ ΐζαθίμ ηςκ Νεηνχκ θέεζ: Πέθηνληαο εδώ, πξέπεη λα ππνθέξεηο βάζαλα αβάζηαρηα θαη
όπνπ δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ρξόλνο λα δηαθύγεηο.
΢ημοξ ηυζιμοξ ημθάζεζξ δεκ ιπαίκμοκ ιυκμ μζ απμθαζζζηζηά έηθοθμζ, αθθά ηαζ εηείκμζ πμο ήδδ έγδζακ
ηζξ εηαηυκ μηηχ ημοξ γςέξ ηαζ δεκ αοημ-πναβιαηχεδηακ. «Αέκδνμ πμο δεκ ηάκεζ ηανπυ, ηυρηε ημ ηαζ πεηάληε ημ
ζηδκ θςηζά».
Οζ εευζμθμζ θέκε υηζ οπάνπμοκ ηνία ιμκμπάηζα ηεθεζυηδηαξ ηαζ δ Ώκκί Μπεζάκη έβναρε αοηά ηα ηνία
ιμκμπάηζα.
Σα ηνία ιμκμπάηζα παίνκμοκ ημ υκμια Jnana Γζυβηα, Bhakti Γζυβηα, Karma Γζυβηα.
Σμ Jnana Γζυβηα είκαζ ημ ιμκμπάηζ ημο κμο.
Σμ Bhakti Γζυβηα είκαζ ημ ιμκμπάηζ ηδξ εοζέαεζαξ.
Σμ Karma Γζυβηα είκαζ ημ ιμκμπάηζ ηδξ εοεείαξ δνάζδξ.
Με ημ Κάνια Γζυβηα γμφιε εοεέςξ ζοθθέβμκηαξ πμθφ Νηάνια (ακηαιμζαή) αθθά δεκ ηαηαζηεοάγμοιε ηα
δθζαηά ζχιαηα βζαηί αοηυ είκαζ ζελμοαθζηυ πνυαθδια.

79
Με ημ Jnana Γζυβηα βζκυιαζηε ζζπονμί ζε δζαθμβζζιυ ηαζ βζυβηα αθθά δεκ ηαηαζηεοάγμοιε ηα δθζαηά
ζχιαηα βζαηί αοηή δ ενβαζία βίκεηαζ ιε ημ οδνμβυκμ Si-12 ημο ζελ.
Με ημ Bhakti Γζυβηα ιπμνμφιε κα αημθμοεήζμοιε ημ ιμκμπάηζ ηδξ εοζέαεζαξ ηαζ ηδξ έηζηαζδξ αθθά αοηυ
δεκ ζδιαίκεζ ηαηαζηεοή ηςκ δθζαηχκ ζςιάηςκ.
Τπάνπμοκ ζπμθέξ πμο αεααζχκμοκ ηδκ φπανλδ επηά ιμκμπαηζχκ ηαζ οπάνπμοκ ιενζηέξ πμο θέκε υηζ
οπάνπμοκ δχδεηα ιμκμπάηζα.
Ο Εδζμφξ μ Υνζζηυξ είπε: «Δηζέξζεηε από ηελ ζηελή ζύξα, γηαηί θαξδηά είλαη ε ζύξα θαη επξύρσξνο ν
δξόκνο πνπ νδεγεί ζηελ απώιεηα θαη πνιινί είλαη απηνί πνπ κπαίλνπλ από απηήλ. Γηαηί ζηελή είλαη ε πόξηα,
θαη ζηελόο ν δξόκνο πνπ νδεγεί ζηελ δσή θαη ιίγνη είλαη απηνί πνπ ηνλ βξίζθνπλ».
Πμηέ δεκ είπε μ Αάζηαθμξ ηςκ Ααζηάθςκ, υηζ οπάνπμοκ ηνεζξ πυνηεξ ή ηνεζξ δνυιμζ. Ώοηυξ ιίθδζε
ιμκάπα βζα ιία ιυκμ πυνηα ηαζ βζα έκακ ιυκμ δνυιμ. Ώπυ πμφ ημ έαβαθακ αοηυ βζα ηα ηνία ιμκμπάηζα ηδξ
απεθεοεένςζδξ; Ώπυ πμο αβάγμοκ άθθεξ ζπμθέξ εηείκμ βζα ηζξ επηά πυνηεξ ή ιμκμπάηζα ηδξ απεθεοεένςζδξ; Ώπυ
πμο αβάγμοκ άθθεξ μνβακχζεζξ ρεοδμ-απμηνοθζζηζηέξ ηαζ ρεοδμ-εζςηενζζηζηέξ εηείκμ ιε ηα δχδεηα ιμκμπάηζα;
΢ηδκ πναβιαηζηυηδηα οπάνπεζ ιυκμ έκαξ δνυιμξ ηαζ ιία ιυκμ πυνηα. Κακέκα ακενχπζκμ μκ δεκ λένεζ
πενζζζυηενα απυ ημκ Υνζζηυ ηαζ Ώοηυξ πμηέ δεκ ιίθδζε βζα ηνία ιμκμπάηζα, μφηε βζα επηά, μφηε βζα δχδεηα.
Ο δνυιμξ έπεζ πμθθά απυ ημ Κάνια Γζυβηα ηαζ απυ ημ Jnana ηαζ Bhakti ηαζ απυ ηζξ επηά βζυβηαξ, αθθά δεκ
οπάνπεζ πανά έκαξ δνυιμξ, ζηεκυξ άαμθμξ ηαζ ηνμιαηηζηά δφζημθμξ.
Ο δνυιμξ είκαζ δζαθμνεηζηυξ, ακηίεεημξ ιε ηδκ ηαεδιενζκή γςή ηδξ νμοηίκαξ. Ο δνυιμξ είκαζ
επακαζηαηζηυξ εηαηυ ημζξ εηαηυ, είκαζ εκάκηζα ζε υθα ηαζ υθμοξ, μ δνυιμξ είκαζ πζμ πζηνυξ ηαζ απυ ηδκ πμθή. Ο
δνυιμξ, είκαζ αοηυξ ηδξ επακαζηάζεςξ ηδξ ζοκεζδήζεςξ, ιε ημοξ ηνεζξ πανάβμκηεξ, κα βεκκδεείξ, κα πεεάκεζξ ηαζ
κα εοζζαζηείξ βζα ηδκ ακενςπυηδηα.
΢ημκ δνυιμ, ημ θηςπυ δζακμδηζηυ γχμ πνέπεζ κα ιεηαιμνθςεεί ζε έκα δζαθμνεηζηυ μκ.
Βίκαζ πμθφ ζπάκζμζ αοημί πμο ζοκακημφκ ημ δνυιμ ηαζ αηυιδ πζμ ζπάκζμζ εηείκμζ πμο δεκ εβηαηαθείπμοκ
ημ δνυιμ. ΢ηδκ πναβιαηζηυηδηα δεκ ιπμνμφκ υθα ηα ακενχπζκα υκηα κα ακαπηοπεμφκ ηαζ κα βίκμοκ δζαθμνεηζηά.
Πανυθμ πμο αοηυ ιμζάγεζ ιε ιζα αδζηία, ζημ αάεμξ δεκ είκαζ. Ο ηυζιμξ δεκ επζεοιεί κα είκαζ δζαθμνεηζηυξ,
δεκ ράπκεζ βζα ημκ δνυιμ, δεκ ημκ εκδζαθένεζ ηαζ ζε ηακέκακ δεκ πνέπεζ κα ημο δίκεηαζ ηάηζ πμο δεκ εέθεζ, πμο δεκ
επζεοιεί, πμο δεκ ημκ εκδζαθένεζ.
Γζαηί εα έπνεπε μ άκενςπμξ κα έπεζ αοηυ πμο δεκ επζεοιεί; Ώκ ημ θηςπυ δζακμδηζηυ γχμ, ημ θακεαζιέκα
μκμιαγυιεκμ άκενςπμξ, ήηακ ακαβηαζιέκμ κα ιεηαηναπεί ζε έκα δζαθμνεηζηυ μκ, εθ’ υζμκ είκαζ ζηακμπμζδιέκμ
ιε αοηυ πμο είκαζ, ηυηε εα είπαιε εη ηςκ πναβιάηςκ ιζα ιεβάθδ αδζηία.
Βίκαζ θακενυ υηζ υθα ζηδκ Φφζδ είκαζ οπμηείιεκα ζημκ κυιμ ημο ανζειμφ, ημο ιέηνμο ηαζ ημο αάνμοξ. Γζα
υθα ηα ακενχπζκα υκηα οπάνπμοκ εηαηυκ μηηχ γςέξ ηαζ ακ δεκ λένμοιε κα| επςθεθδεμφιε, μ πνυκμξ ηεθεζχκεζ
ηαζ δ είζμδμξ ζημοξ ηυζιμοξ ημθάζεζξ βίκεηαζ ηυηε ακαπυθεοηηδ.
Δ εζςηενζηή αοημπναβιάηςζδ ημο ακενχπμο δεκ ιπμνεί πμηέ κα είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ ιδπακζηήξ
ακμδζηήξ ελέθζλδξ ηδξ θφζδξ, αθθά μ ηανπυξ ηνμιενχκ οπενπνμζπαεεζχκ ηαζ ζηδκ ακενςπυηδηα δεκ ανέζμοκ μζ
οπενπνμζπάεεζεξ.
Κεθάθαζμ 14
Γκχζζξ
Θα ιεθεηήζμοιε ηχνα έκα ηεθάθαζμ ημο Κζκέγζημο Βοαββεθίμο μκμιαγυιεκμο Σαμ, ιε ηδκ πνυεεζδ κα
δζεοηνζκίζμοιε υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ηαζ πενζζζυηενμ ηδκ βκςζηζηή ιαξ δζδαζηαθία.
«Ο Σζα Υζηάλγθ Σδνπ έζηεηιε έλα ζύλνιν από εθαηό ρηιηάδεο άλδξεο λα θπλεγήζνπλ ζηελ θεληξηθή
νξνζεηξά. Άλαςαλ κε ζπίζεο κηα θσηηά πνπ απιώζεθε ζε όιν ην δάζνο θαη ε ιάκςε από ηηο θιόγεο
θαηλόηαλ από εθαηνληάδεο ρηιηόκεηξα. Ξαθληθά βγήθε έλαο άλζξσπνο, εκθαληδόκελνο αλάκεζα από ηηο
θιόγεο θαη θάλεθε αλάκεζα από ηνλ θαπλό. Όινη ηνλ εμέιαβαλ γηα πλεύκα, θαη όηαλ ε θσηηά έζβελε, βγήθε
γξήγνξα ρσξίο λα εκθαλίδεη ην παξακηθξό θάςηκν. Ο Υζηάλγθ Σδνπ, έθπιεθηνο από απηό ηνλ ζηακάηεζε
γηα λα ηνλ εμεηάζεη πξνζεθηηθά. Η ζσκαηηθή ηνπ δηάπιαζε ήηαλ ρσξίο ακθηβνιία ελόο αλζξώπνπ κε ηηο
πέληε ηνπο αηζζήζεηο, ηελ αλαπλνή ηνπ θαη ηελ θσλή ηνπ. Έηζη ν πξίγθηπαο ηνλ ξώηεζε:
-Πνηα παξάμελε δύλακε ζνπ επέηξεςε λα πεξλάο από ηνπο γθξεκνύο θαη ηηο θιόγεο;
-Ση πηζηεύεηο πσο είλαη έλαο βξάρνο; Ση πηζηεύεηο πσο είλαη ε θσηηά; ξώηεζε ν άλζξσπνο.

80
Ο Υζηάλγθ Σδνπ είπε:
-Από πνπ έξρεζαη θαη από πνπ πέξαζεο;
-Γελ μέξσ ηίπνηα γηα απηό, απάληεζε ν άλζξσπνο!
Σν γεγνλόο έθηαζε ζη’ απηηά ηνπ Μαξθεζίνπ Γνπέλ, ηεο πνιηηείαο ηνπ Γνπέη, ν νπνίνο κίιεζε ζηνλ
Σδνπ Υζία ζρεηηθά κ’ απηόλ ιέγνληαο:
-Ση εμαίξεηνο άλζξσπνο ζα πξέπεη λα είλαη!
-Από όηη άθνπζα λα κηιά ν Γάζθαινο, απάληεζε ν Υζία Σδνπ, ν άλζξσπνο πνπ είλαη ζε αξκνλία κε ην
Σαν έξρεηαη ζε εζσηεξηθή επηθνηλσλία κε ηα εμσηεξηθά αληηθείκελα θαη θαλέλα από απηά δελ κπνξεί λα ηνπ
θάλεη θαλέλα θαθό. Πεξλά αλάκεζα από ην κέηαιιν θαη από ηελ ζηεξεή πέηξα, πεξλά αλάκεζα από ηελ
θσηηά ή επάλσ από ην λεξό, όια είλαη δπλαηά γη’ απηόλ.
-Γηαηί, θίιε κνπ, είπε ν καξθήζηνο, δελ κπνξείο θη’ εζύ λα ηα θάλεηο όια απηά;
-Αθόκα δελ θαηάθεξα, απάληεζε ν Υζία Σδνπ, λα θαζαξίζσ ηελ θαξδηά κνπ από αθαζαξζίεο θαη από
ςεύηηθε γλώζε. Βξίζθσ κόλν επραξίζηεζε λα ζπδεηώ ηελ ππόζεζε.
-Καη γηαηί, ξώηεζε ν καξθήζηνο, δελ θάλεη ν Γάζθαινο ην ίδην;
-Ο Γάζθαινο, απάληεζε ν Υζία Σδνπ, κπνξεί λα θάλεη απηά ηα πξάγκαηα, αιιά κπνξεί επίζεο λα
απνθύγεη λα ηα θάλεη.
Απηή ε απάληεζε ηθαλνπνίεζε ηνλ Μαξθήζην».
Βίκαζ επείβμκ κα ακάρμοιε ηδκ ζενή θςηζά ζηδκ ηεκηνζηή μνμζεζνά, ιε άθθα θυβζα, ζηδκ ζπμκδοθζηή
ζηήθδ. Δ ιδηένα Κμοκηαθίκζ ιεηααζαάγεζ ζημκ ιοδιέκμ ελαζνεηζηέξ ελμοζίεξ επί ηδξ πφνζκδξ θθυβαξ, ημο αένα,
ημο κενμφ, ηδξ βδξ.
Ση πηζηεύεηο πσο είλαη έλαο βξάρνο; Ώοηυ ιαξ εοιίγεζ ηδκ θζθμζμθζηή πέηνα ηςκ παθζχκ αθπδιζζηχκ ημο
ιεζαίςκα. Ώοηυ ιαξ εοιίγεζ ηδκ δζδαζηαθία ημο Πέηνμο. Πέηνμξ ζδιαίκεζ Πέηνα. Ο Πέηνμξ έκαξ απυ ημοξ
δχδεηα απμζηυθμοξ ημο Υνζζημφ, ημο μπμίμο ηδκ βέκκδζδ βζμνηάγμοιε αοηήκ ηδκ κφπηα ηςκ Υνζζημοβέκκςκ.
Δ δζδαζηαθία ημο Πέηνμο, είκαζ δ δζδαζηαθία ημο ζελ, δ επζζηήιδ ημο Maithuna, ζελμοαθζηή ιαβεία. Δ
γςκηακή πέηνα είκαζ ημ ζελ, μ ανάπμξ πάκς ζημκ μπμίμ μθείθμοιε κα πηίζμοιε ημκ εζςηενζηυ καυ βζα ημκ
εζςηενζηυ Υνζζηυ, ημκ Κφνζυ ιαξ.
Καζ είπε μ Πέηνμξ: «Να εδχ, αάγς ζηδκ ΢ζχκ ημκ εειέθζμ θίεμ ηδξ βςκίαξ, δζαθεβιέκμ, πμθφηζιμ. Καζ
αοηυξ πμο εα πίζηεοε ζ’ αοηυκ δεκ εα αζζεακεεί κηνμπζαζιέκμξ. Γζα εζάξ θμζπυκ πμο πζζηεφεηε, Ώοηυξ είκαζ
πμθφηζιμξ· άθθα βζα υζμοξ δεκ πζζηεφμοκ, δ πέηνα πμο μζ πηίζηεξ παναιένζζακ, έβζκε δ ηεθαθή ηδξ βςκίαξ, δ
πέηνα πμο ζημκηάθημοιε ηαζ δ πέηνα ημο ζηακδάθμο».
Ώοηυξ πμο ακάαεζ ηδκ θςηζά ζηδκ ηεκηνζηή μνμζεζνά (ζπμκδοθζηή ζηήθδ) πηίγεζ ημκ καυ (ηαηαζηεοάγεζ ηα
δθζαηά ζχιαηα) ηαζ ένπεηαζ ζε ανιμκία ιε ημ Σαμ (εκζανηχκεζ ημ Βίκαζ).
Ο Εδζμφξ Υνζζηυξ, ημο μπμίμο ηδκ βέκκδζδ βζμνηάγμοιε απυρε, είπε: «Απηόλ πνπ κε αθνύεη θαη πξάηηεη
απηό πνπ ιέγσ ζα ηνλ παξνκνηάζσ κε άλζξσπν ζώθξνλα, πνπ έθηηζε ην ζπίηη ηνπ επάλσ ζε βξάρν (ημ ζελ).
Καη ήξζαλ βξνρή θαη αέξαο, θαη πιεκκύξεο θαη ην ζπίηη δελ γθξεκίζηεθε, γηαηί ήηαλ ζηεξεσκέλν επάλσ ζε
βξάρν (ημ ζελ). Απηόλ πνπ κε αθνύεη θαη δελ εθαξκόδεη ζα ηνλ ζπγθξίλσ κε έλαλ άλζξσπν αλόεην, ν νπνίνο
έθηηζε ην ζπίηη ηνπ επάλσ ζε άκκν (εεςνίεξ ηάεε είδμοξ, πναηηζηέξ ηάεε ιμνθήξ ιε ηέθεζα έθθεζρδ ημο
Maithuna ή ζελμοαθζηή ιαβεία). Καη ήξζαλ βξνρέο θαη άλεκνπ θαη πιεκκύξεο θαη ην ζπίηη γθξεκίζηεθε κε
κεγάιν ζόξπβν (πέθημκηαξ ζηδκ άαοζζμ)».
΢ημκ ηυζιμ, εηαημιιφνζα άκενςπμζ ηηίγμοκ επάκς ζηδκ άιιμ ηαζ ιζζμφκ ημ Maithuna (ζελμοαθζηή
ιαβεία), δεκ εέθμοκ κα ηηίζμοκ επάκς ζημκ ανάπμ, επάκς ζηδκ πέηνα (ημ ζελ), ηηίγμοκ επάκς ζηδκ άιιμ ηςκ
εεςνζχκ ημοξ, ζπμθχκ ηθπ ηαζ πζζηεφμοκ υηζ πάκε πμθφ ηαθά. Ώοημί μζ θηςπμφ άκενςπμζ είκαζ εζθζηνζκά
θακεαζιέκμζ ηαζ ιε πμθφ ηαθέξ πνμεέζεζξ, αθθά εα πέζμοκ ζηδκ Άαοζζμ.
΋θμζ υζμζ βεκκζμφκηαζ ζημοξ ακχηενμοξ ηυζιμοξ πνέπεζ κα ιεηαηνέρμοκ ζε ζηυκδ ημ Ββχ βζα κα
απεθεοεενςεμφκ απυ ηα ζεθδκζαηά ζχιαηα ηαζ κα ελαζηήζμοκ υθδ ηδκ ζεναηζηή δφκαιδ ηδξ ορδθήξ ιαβείαξ.
Ο δάζηαθμξ πμο δεκ έπεζ δζαθφζεζ ημ πμθθαπθυ Ββχ, μ δάζηαθμξ πμο δεκ έπεζ ελαθείρεζ ηα ζεθδκζαηά
ζχιαηα, δεκ ιπμνεί κα ελαζηήζεζ αηυια ηδκ ζεναηζηή ημο ζζπφ, βζαηί δεκ έπεζ ηαεανίζεζ αηυια ηδκ ηανδζά ημο
απυ αηαεανζίεξ ηαζ ρεφηζηεξ βκχζεζξ.
Ο Εδζμφξ είπε ζημοξ ιαεδηέξ ημο:

81
«Μελ αθήλεηε νύηε λύρηα νύηε εκέξα από ην λα ςάρλεηε κέρξη λα βξείηε ηα κπζηήξηα ηνπ βαζηιείνπ
ηνπ θσηόο.
Γηαηί απηά ζα ζαο εμαγλίζνπλ θαη ζα ζαο πάλε ζην βαζίιεην ηνπ θσηόο. Καη πέζηε ηνπο:
Παξαηηεζείηε από ηνλ θόζκν θαη από ό,ηη ππάξρεη ζε απηόλ.
Καη από όιεο ηηο βαξβαξόηεηεο θαη από όιεο ηηο ακαξηίεο ηνπ θαη από όιεο ηνπ ηηο ιαηκαξγίεο.
Καη από ηηο νκηιίεο ηνπ, θαη ό,ηη ππάξρεη ζ’ απηό, γηα λα γίλεηε άμηνη ησλ κπζηεξίσλ ηνπ θσηόο.
Καη γηα λα είζηε πξνθπιαγκέλνη από ηα καξηύξηα πνπ επηθπιάζζνληαη γη’ απηνύο πνπ έρνπλ ρσξίζεη
από ηνπο θαινύο.
Καη πέζηε ηνπο: Παξαηηεζείηε από ηελ γθξίληα, γηα λα πξνθπιαρζείηε από ηελ θιόγα ηνπ ζηόκαηνο
ηνπ ζθπινπξόζσπνπ.
Καη πέζηε ηνπο: Παξαηηεζείηε από ηνπο όξθνπο γηα λα είζηε άμηνη ησλ κπζηεξίσλ ηνπ θσηόο. Καη γηα
λα ειεπζεξσζείηε από ηα καξηύξηα ηνπ Αξηέι.
Πέζηε ηνπο: Παξαηηεζείηε από ηελ ςεπδόκελε γιώζζα, γηα λα είζηε άμηνη ησλ κπζηεξίσλ ηνπ θσηόο.
Καη γηα λα είζηε πξνθπιαγκέλνη από ηα θινγεξά πνηάκηα ηεο γιώζζαο ηνπ ζθπινπξόζσπνπ.
Πέζηε ηνπο επίζεο: Παξαηηεζείηε από ηνπο ςεπδνκάξηπξεο γηα λα είζηε άμηνη ησλ κπζηεξίσλ ηνπ
θσηόο. Καη γηα λα είζηε άμηνη ησλ θινγεξώλ πνηακώλ ηνπ ζηόκαηνο ηνπ ζθπινπξόζσπνπ.
Πέζηε ηνπο: Παξαηηεζείηε από ηελ ππεξεθάλεηα θαη ηελ καηαηνδνμία γηα λα είζηε άμηνη ησλ
κπζηεξίσλ ηνπ θσηόο. Καη γηα λα πξνθπιαρζείηε από ηηο αβύζζνπο ηεο θσηηάο ηνπ Αξηέι.
Καη πέζηε ηνπο: Παξαηηεζείηε από ηελ αγάπε ηνπ εαπηνύ ζαο, γηα λα είζηε άμηνη ησλ κπζηεξίσλ ηνπ
θσηόο. Καη γηα λα ζσζείηε από ηα καξηύξηα ηεο θνιάζεσο (μνοηηυ ααζίθεζμ).
Παξαηηεζείηε από ηελ επγισηηία (πμθοθμβία ηδξ δζακμήζεςξ πςνίξ πκεοιαηζηυηδηα), γηα λα είζηε άμηνη
ηνπ θσηόο. Καη γηα λα πξνθπιαρζείηε από ηηο θιόγεο ηεο θνιάζεσο.
Παξαηηεζείηε από ηηο θαθέο ζθέςεηο γηα λα είζηε άμηνη ησλ κπζηεξίσλ ηνπ θσηόο. Καη γηα λα
πξνζηαηεπζείηε από ηα καξηύξηα ηεο θνιάζεσο.
Παξαηηεζείηε από ηελ απιεζηία, γηα λα γίλεηε άμηνη ησλ κπζηεξίσλ ηνπ θσηόο. Καη γηα λα
ειεπζεξσζείηε από ηα ξπάθηα ηνπ θαπλνύ ηνπ ζηόκαηνο ηνπ ζθπινπξόζσπνπ.
Παξαηηεζείηε από ηηο αξπαγέο, γηα λα γίλεηε άμηνη ησλ κπζηεξίσλ ηνπ θσηόο. Καη γηα λα
πξνζηαηεπζείηε από ηα ξπάθηα ηνπ Αξηέι».
Παξαηηεζείηε από ηηο θαθέο ιέμεηο, γηα λα είζηε άμηνη ησλ κπζηεξίσλ ηνπ θσηόο. Καη γηα λα ζσζείηε
από ηα καξηύξηα ηνπ πνηακνύ ηνπ θαπλνύ.
Παξαηηεζείηε από ηελ άπαηε, γηα λα γίλεηε άμηνη ησλ κπζηεξίσλ ηνπ θσηόο. Καη γηα λα
πξνθπιαρζείηε από ηηο πύξηλεο ζάιαζζεο ηνπ Αξηέι.
Παξαηηεζείηε από ηελ ζθιεξόηεηα γηα λα είζηε άμηνη ησλ κπζηεξίσλ ηνπ θσηόο. Καη γηα λα
πξνθπιαρζείηε από ηα πνηάκηα θαπλνύ από ηα ζηόκαηα ησλ δξαθόλησλ».
Παξαηηεζείηε από ηελ νξγή γηα λα είζηε άμηνη ησλ κπζηεξίσλ ηνπ θσηόο. Καη γηα λα πξνθπιαρζείηε
από ηα πνηάκηα θαπλνύ από ηα ζηόκαηα ησλ δξάθσλ.
Παξαηηεζείηε από ηελ αλππαθνή, γηα λα είζηε άμηνη ησλ Μπζηεξίσλ ηνπ θσηόο. Καη γηα λα
πξνθπιαρζείηε από ηα δαηκόληα ηνπ Jaldabaoth θαη όισλ ησλ θινγώλ ηεο ζάιαζζαο ηεο θσηηάο.
Παξαηηεζείηε από ηελ νξγή γηα λα είζηε άμηνη ησλ κπζηεξίσλ ηνπ θσηόο θαη γηα λα πξνθπιαρζείηε
από ηα δαηκόληα ηνπ Jaldabaoth θαη όισλ ησλ καξηπξίσλ ηνπο.
Παξαηηεζείηε από ηελ κνηρεία γηα λα γίλεηε άμηνη ησλ κπζηεξίσλ ηνπ θσηόο. Καη γηα λα
πξνζηαηεπζείηε από ηελ ζάιαζζα ηνπ ζείνπ θαη από ην ζηόκα ηνπ ιένληνο.
Παξαηηεζείηε από ηνπο θόλνπο γηα λα γίλεηε άμηνη ησλ κπζηεξίσλ ηνπ θσηόο. Καη γηα λα
πξνζηαηεπζείηε από ην ζηόκα ησλ θξνθνδείισλ, πνπ είλαη ην πξώην από ηα πιάζκαηα πνπ βξίζθεηαη ζηα
εμώηεξα ζθνηάδηα.
Παξαηηεζείηε από ηηο δηεζηξακκέλεο θαη βξώκηθεο πξάμεηο, γηα λα γίλεηε άμηνη ησλ κπζηεξίσλ ηνπ
θσηόο. Καη γηα λα πξνθπιαρζείηε από ηνπο άξρνληεο ησλ εμώηεξσλ ζθνηαδηώλ.
Παξαηηεζείηε από ηελ αλειεεκνζύλε γηα λα γίλεηε άμηνη ησλ κπζηεξίσλ ηνπ θσηόο. Καη γηα λα
πξνθπιαρζείηε από ηνλ ζξήλν θαη ην ηξίμηκν ησλ δνληηώλ.

82
Παξαηηεζείηε από ηηο δειεηεξηάζεηο, γηα λα είζηε άμηνη ησλ κπζηεξίσλ ηνπ θσηόο. Καη γηα λα
ζσζείηε από ηελ κεγάιε παγσληά θαη ην ραιάδη ησλ εμώηεξσλ ζθνηαδηώλ.
Παξαηηεζείηε από ηηο βιαζθεκίεο, γηα λα γίλεηε άμηνη ησλ κπζηεξίσλ ηνπ θσηόο. Καη γηα λα
πξνθπιαρζείηε από όια ηα καξηύξηα ηνπ κεγάινπ δξάθνληα ησλ εμώηεξσλ ζθνηαδηώλ.
Καη πέζηε ζε εθείλνπο πνπ πξνιέγνπλ θαη ζε εθείλνπο πνπ αθνύλ θαθέο δηδαζθαιίεο: δπζηπρία ζε
ζαο!
Γηαηί αλ δελ κεηαλνήζεηε από ηελ θαθία ζαο, ζα πέζεηε ζηα ζθιεξόηαηα βαζαληζηήξηα ηνπ κεγάινπ
δξάθνληα θαη ησλ εμώηεξσλ ζθνηαδηώλ.
Καη ηίπνηα ζηνλ θόζκν δελ ζα ζαο ζώζεη, κέρξη ηελ αησληόηεηα.
Μόλν πνπ ζα είζηε ρσξίο ύπαξμε κέρξη ην ηέινο (εα ιπείηε ζηδκ πχνα πςνίξ επζζηνμθή, ηςκ ηυζιςκ
ημθάζεςκ).
Καη πέζηε ζ’ απηνύο πνπ παξακεινύλ ηελ δηδαζθαιία ηεο αιήζεηαο ηνπ Πξώηνπ Μπζηεξίνπ:
δπζηπρία ζε ζαο!
Γηαηί ηα καξηύξηα πνπ ζα δνθηκάζεηο ζα μερσξίζνπλ από ηα καξηύξηα πνπ δνθηκάδνπλ νη ππόινηπνη
άλζξσπνη.
Καη ζα παξακείλεηο κέζα ζην ρηόλη, αλάκεζα ζηνπο δξάθνληεο, ζηα εμώηεξα ζθνηάδηα.
Καη ηίπνηα δελ ζα κπνξεί λα ζαο ζώζεη κέρξη ηελ αησληόηεηα (ιέπνζ κα ημκζμνημπμζδεείηε ζημοξ
ηυζιμοξ ημθάζεζξ ημο μνοηημφ ααζζθείμο).
Καη πέζηε ηνπο: αγαπάηε όινπο ηνπο αλζξώπνπο, γηα λα γίλεηε άμηνη ησλ κπζηεξίσλ ηνπ θσηόο θαη
γηα λα αλπςσζείηε ζην βαζίιεην ηνπ θσηόο.
Να είζηε γιπθείο γηα λα κπνξείηε λα ιάβεηε ην κπζηήξην ηνπ θσηόο θαη λα αλπςσζείηε ζην κπζηήξην
ηνπ θσηόο.
Βνεζήζηε ηνπο θησρνύο θαη αξξώζηνπο, γηα λα αμησζείηε λα ιάβεηε ην κπζηήξην ηνπ θσηόο θαη λα
κπνξέζεηε λα αλέιζεηε ζην βαζίιεην ηνπ θσηόο.
Να αγαπάηε ηνλ Θεό γηα λα ιάβεηε ην κπζηήξην ηνπ θσηόο θαη λα θζάζεηε ζην βαζίιεην ηνπ θσηόο.
Να είζηε εύζπιαρλνπ γηα λα ιάβεηε ην κπζηήξην θαη λα θζάζεηε ζην βαζίιεην ηνπ θσηόο.
Να είζηε άγηνη, γηα λα ιάβεηε ην κπζηήξηα ηνπ θσηόο, θαη λα αλπςσζείηε ζην βαζίιεην ηνπ θσηόο.
Παξαηηεζείηε από όια, γηα λα γίλεηε άμηνη ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ θσηόο θαη λα αλπςσζείηε ζην βαζίιεην
ηνπ θσηόο.
Γηαηί απηνί είλαη νη δξόκνη απηώλ πνπ γίλνληαη άμηνη ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ θσηόο.
Καη όηαλ ζπλαληάο αλζξώπνπο πνπ απνθεύγνπλ απηό πνπ απνηειεί ην θαθό θαη εθαξκόδνπλ απηό πνπ
Δγώ ιέσ, κεηαδώζηε ηνπο ηα Μπζηήξηα ηνπ Φσηόο ρσξίο λα ηνπο απνθξύςεηε ηίπνηα.
Καη αλ ήηαλ ακαξησινί, θαη δηέπξαηηαλ ηα ακαξηήκαηα ή παξαιείςεηο πνπ ζαο έρσ απαξηζκήζεη,
δώζηε θαη ζ’ απηνύο ηα Μπζηήξηα, γηα λα κεηακνξθσζνύλ θαη λα θάλνπλ ηελ πνηλή ηνπο, ρσξίο λα ηνπο
απνθξύςεηε ηίπνηα.
Γηαηί Δγώ ζαο έθεξα ηα Μπζηήξηα ζε απηόλ ηνλ θόζκν γηα λα ζπγρσξήζσ όζεο ακαξηίεο έγηλαλ από
ηελ αξρή.
Καη γη’ απηό ζαο έρσ πεη όηη δελ ήξζα λα θαιέζσ ηνπο δίθαηνπο. Έρσ θέξεη ηα κπζηήξηα γηα λα
ζπγρσξήζσ ηηο ακαξηίεο όισλ, θαη όινη λα νδεγεζνύλ ζην βαζίιεην ηνπ θσηόο.
Γηαηί απηά ηα κπζηήξηα είλαη έλα δώξν ηνπ Πξώηνπ Μπζηεξίνπ γηα λα ζβήζεη ηηο ακαξηίεο.
Κεθάθαζμ 15
Αζαπςνζζιυξ ηδξ πνμζμπήξ
Ώοημί πμο έπμοκ ιεθεηήζεζ ηζξ βκςζηζηέξ ιαξ δζδαζηαθίεξ, αοημί πμο έπμοκ ιεθεηήζεζ αοηυ ημ
Υνζζημοβεκκζάηζημ Μήκοια, ακ ζη’ αθήεεζα θεάκμοκ κα εκδζαθενεμφκ βζα ημ Μμκμπάηζ ηδξ Κυρδξ ημο λοναθζμφ
ηαζ ηδκ εζςηενζηή αοημπναβιάηςζδ ημο Βίκαζ, εα αζζεακεμφκ ημκ πυεμ κα δμοκ, κα αημφζμοκ, κα ιονίζμοκ, κα
αββίλμοκ ηαζ κα πζάζμοκ ηζξ ιεβάθεξ πναβιαηζηυηδηεξ ηςκ ακςηένςκ ηυζιςκ.
Κάεε ακενχπζκμ μκ ιπμνεί κα θεάζεζ ηδκ πείνα ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. Κάεε ακενχπζκμ μκ έπεζ δζηαίςια
ζηζξ ιεβάθεξ ειπεζνίεξ ημο πκεφιαημξ, κα βκςνίζεζ ηα ααζίθεζα ηαζ ηα έεκδ ηςκ ιμνζαηχκ ηαζ δθεηηνμκζηχκ
πενζμπχκ.

83
Κάεε ιαεδηεουιεκμξ έπεζ δζηαίςια κα ιεθεηά ζηα πυδζα ημο Ααζηάθμο, κα ιπαίκεζ απυ ηζξ θαιπνέξ
πυνηεξ ηςκ καχκ ηςκ ιεβαθφηενςκ ιοζηδνίςκ, κα ζογδηά ιε ημοξ θαιπνμφξ βζμοξ ηδξ παναοβήξ ηςκ
Μαπαιαακηάναξ ηδξ Αδιζμονβίαξ πνυζςπμ ιε πνυζςπμ, υιςξ πνέπεζ κα ανπίζεζ κα λοπκά ηδκ ζοκείδδζδ.
Βίκαζ αδφκαημκ κα είκαζ λφπκζμξ ζημοξ ακχηενμοξ ηυζιμοξ ακ εδχ ζημκ ηυζιμ, ημκ θοζζηυ, οθζηυ, μ
ιαεδηήξ ημζιάηαζ. ΋πμζμξ εέθεζ κα λοπκήζεζ ηδκ ζοκείδδζδ ζημοξ εζςηενζημφξ ηυζιμοξ, πνέπεζ κα λοπκήζεζ εδχ
ηαζ ηχνα, ζημκ ποηκυ αοηυκ ηυζιμ.
Ώκ μ ιαεδηήξ δεκ έπεζ λοπκήζεζ ηδκ ζοκείδδζδ εδχ ζε αοηυκ ημκ θοζζηυ ηυζιμ, πμθφ θζβυηενμ εα ημ ηάκεζ
ζημοξ ακχηενμοξ ηυζιμοξ.
Ώοηυξ πμο λοπκά ζοκείδδζδ εδχ ηαζ ηχνα, λοπκά πακημφ. Ώοηυξ πμο λοπκά ζοκείδδζδ εδχ ζημκ θοζζηυ
ηυζιμ, εη ηςκ πναβιάηςκ ηαζ δζηαζςιαηζηά, ιέκεζ λφπκζμξ ζημοξ ακχηενμοξ ηυζιμοξ.
Σμ πνχημ πμο πνεζάγεηαζ βζα κα λοπκήζεζξ ζοκείδδζδ είκαζ κα βκςνίγεζξ υηζ ημζιάηαζ.
Σμ κα ηαηαθάαεζξ υηζ ημζιάηαζ είκαζ ηάηζ πμθφ δφζημθμ, βζαηί ζοκήεςξ υθμζ μζ άκενςπμζ είκαζ απμθφηςξ
πεπεζζιέκμζ υηζ είκαζ λφπκζμζ. ΋ηακ έκαξ άκενςπμξ ηαηαθαααίκεζ υηζ ημζιάηαζ, ανπίγεζ ηυηε δ δζαδζηαζία ημο αοημλοπκήιαημξ.
Λέιε ηάηζ πμο ηακείξ δεκ παναδέπεηαζ, ακ ζε μπμζμκδήπμηε δζακμδηζηυ άκενςπμ ημο έθεβακ υηζ, είκαζ
ημζιζζιέκμξ, ιπμνείηε κα είζηε ζίβμονμζ υηζ εα ιπμνμφζε κα πνμζαθδεεί. Οζ άκενςπμζ είκαζ απυθοηα πεπεζζιέκμζ
υηζ είκαζ λφπκζμζ.
Οζ άκενςπμζ ενβάγμκηαζ ημζιζζιέκμζ, μκεζνεουιεκμζ, μδδβμφκ αοημηίκδηα ημζιζζιέκμζ, μκεζνεουιεκμζ,
πακηνεφμκηαζ ημζιζζιέκμζ, γμοκ ημζιζζιέκμζ, μκεζνεουιεκμζ ηαζ παν’ υθα αοηά είκαζ απυθοηα πεπεζζιέκμζ υηζ
είκαζ λφπκζμζ.
Ώοηυξ πμο εέθεζ κα λοπκήζεζ ζοκείδδζδ εδχ ηαζ ηχνα, πνέπεζ κα ανπίζεζ κα ηαηαθαααίκεζ ημοξ ηνεζξ
πανάβμκηεξ ημο οπμζοκεζδήημο πμο μκμιάγμκηαζ: ηαφηζζδ, βμδηεία, φπκμξ.
Κάεε είδμοξ ηαφηζζδ πνμηαθεί βμδηεία ηαζ φπκμ. Πενπαηάξ ζε έκα δνυιμ, ηαζ λαθκζηά ζοκακηζέζαζ ιε ημ
πθήεμξ πμο δζαιανηφνεηαζ βζα ηάηζ ιπνμζηά ζημ πνμεδνζηυ ιέβανμ. Ώκ δεκ ανίζηεζαζ ζε ηαηάζηαζδ
εβνδβυνζεςξ ηαοηίγεζαζ ιε ηδκ πμνεία, ακαηαηεφεζαζ ιε ηα πθήεδ, βμδηεφεζαζ ηαζ ιεηά ένπεηαζ μ φπκμξ,
θςκάγεζξ, νίπκεζξ πέηνεξ, ηάκεζξ πνάβιαηα πμο ζε άθθεξ ζοκεήηεξ δεκ εα έηακεξ μφηε βζα έκα εηαημιιφνζμ
δμθάνζα.
Σμ κα λεπάζεζξ ημκ εαοηυ ζμο είκαζ έκα θάεμξ ακοπμθμβίζηςκ επζπηχζεςκ. Σμ κα ηαοηζζηείξ ιε ηάηζ, είκαζ
ημ απμημνφθςια ηδξ δθζεζυηδηαξ, βζαηί ημ απμηέθεζια εα είκαζ δ βμδηεία ηαζ μ φπκμξ.
Βίκαζ αδφκαημ ηακείξ κα αθοπκίζεζ ζοκείδδζδ εάκ λεπκά ημκ εαοηυ ημο, εάκ ηαοηίγεηαζ ιε ηάηζ.
Βίκαζ αδφκαημ ηακείξ κα ιπμνεί κα αθοπκίζεζ ζοκείδδζδ εάκ βμδηεφεηαζ, εάκ πέθηεζ ζε φπκμ.
Ο ποβιάπμξ πμο ακηαθθάζζεζ πηοπήιαηα ιε άθθμκ ποβιάπμ ημζιάηαζ ααεζά, μκεζνεφεηαζ, είκαζ
ηαοηζζιέκμξ μθμηθδνςηζηά ιε ημ ζοι3άκ, είκαζ βμδηεοιέκμξ ηαζ ακ έθεακε κα λοπκήζεζ ζοκείδδζδ, εα ημίηαγε
πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ, ηαζ εα έθεοβε αιέζςξ απυ ημ νζκβη, ηαηακηνμπζαζιέκμξ ιε ημκ ίδζμ ημο ημκ εαοηυ ηαζ
ιε ημ αλζυηζιμ πθήεμξ.
Παξ λαθκζηά κα ηαλζδέρεζξ ιε μπμζμδήπμηε ιεηαθμνζηυ αζηζηυ ιέζμ ιέζα ζηδκ πυθδ, ηαζ πνέπεζ κα
εβηαηαθείρεζξ ημ υπδια ζε ηάπμζμκ δνυιμ. Ξαθκζηά ζμο ένπεηαζ ζημκ κμο δ εφιδζδ ηάπμζμο αβαπδημφ υκημξ,
ηαοηίγεζαζ ιε ηδκ εφιδζδ αοηή, ένπεηαζ δ βμδηεία ηαζ ηαηυπζκ μκεζνεφεζαζ λφπκζμξ... Ξαθκζηά αάγεζξ ιζα θςκή
εηπθήλεςξ. Πμο είιαζ; Να πάνεζ δ εοπή!... πέναζα ηδκ ζηάζδ… έπνεπε κα ηαηεαχ ζε εηείκδ ηδκ βςκία, ζε εηείκμκ
ημκ δνυιμ· ηαζ ιεηά ηαηαθαααίκεζξ υηζ δ ζοκείδδζδ ζμο ήηακ απμφζα, ηαηεααίκεζξ απυ ημ υπδια ηαζ βονίγεζξ ιε
ηα πυδζα ιέπνζ ηδκ βςκία πμο εα έπνεπε κα έπεζξ ηαηεαεί.
Ώοηυξ πμο εέθεζ κα λοπκήζεζ ζοκείδδζδ πνέπεζ κα ανπίζεζ κα πςνίγεζ ηδκ πνμζμπή ζε ηνία ιένδ:
οπμηείιεκμ, ακηζηείιεκμ, ηυπμξ.
Τπμηείιεκμ, εζςηενζηή εφιδζδ ημο εαοημφ ιαξ ηδκ ζηζβιή εηείκδ. Αεκ πνέπεζ κα λεπκμφιε ημκ εαοηυ ιαξ
ιπνμζηά ζε ηαιία πανάζηαζδ, ιπνμζηά ζε ηακέκα βεβμκυξ.
Ώκηζηείιεκμ, ιδκ ηαοηίγεζαζ ιε ηακέκα πνάβια, ιε ηαιία πενίπηςζδ, κα παναηδνείξ πςνίξ ηαφηζζδ, πςνίξ
κα λεπκάξ ημκ εαοηυ ζμο.
Συπμξ, κα ακανςηδεείξ: Σζ ιένμξ είκαζ αοηυ; Να παναηδνείξ ιε θεπημιένεζεξ, κα ακανςηδεείξ: Γζαηί
ανίζημιαζ, ζε αοηυ ημ ιένμξ;
Δ Αζαίνεζδ ηδξ πνμζμπήξ ζε ηνία ιένδ εα μδδβήζεζ ημοξ ιαεδηέξ ιέπνζ ημ λφπκδια ηδξ ζοκείδδζδξ.

84
Σμ κα εέθεζξ κα ηαηακμήζεζξ ηζξ ιεβάθεξ πναβιαηζηυηδηεξ ηςκ ακςηένςκ ηυζιςκ πςνίξ κα έπεζξ λοπκήζεζ
εδχ ηαζ ηχνα, είκαζ ζακ κα πνμπςνείξ απυ ημκ θακεαζιέκμ δνυιμ.
Σμ λφπκδια ηδξ ζοκείδδζδξ πνμηαθεί ηδκ ακάπηολδ ηδξ δζαζηδιζηήξ αίζεδζδξ ηαζ ημκ πεζναιαηζζιυ
αοημφ πμο είκαζ ημ πναβιαηζηυ.
Κεθάθαζμ 16
Βζςηενζηή ακάικδζδ ημο εαοημφ ιαξ
Ώηυια ηαζ υηακ θαίκεηαζ απίζηεοημ, υηακ μ ιαεδηήξ παναηδνεί ημκ εαοηυ ημο, δεκ εοιάηαζ ημκ εαοηυ ημο.
Οζ ιαεδηεουιεκμζ, έλς απυ ηάεε αιθζαμθία, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα δεκ αζζεάκμκηαζ ημκ εαοηυ ημοξ, δεκ
έπμοκ ζοκείδδζδ ημο εαοημφ ημοξ.
Μμζάγεζ ηάηζ απίζηεοημ υηζ υηακ μ βκςζηζηυξ ιαεδηεουιεκμξ αοημπαναηδνεί ημκ ηνυπμ πμο βεθά, ιζθά,
ααδίγεζ ηθπ λεπκά ημκ εαοηυ ημο, αοηυ είκαζ απίζηεοημ, αθθά πναβιαηζηυ.
Παν’ υθα αοηά είκαζ απαναίηδημ κα πνμζπαεείξ κα εοιάζαζ ημκ εαοηυ ζμο, εκχ αοημ-παναηδνείζαζ, αοηυ
είκαζ ααζζηυ βζα κα ηαημνεχζεζξ ημ λφπκδια ηδξ ζοκείδδζδξ.
Σμ κα αοημ-παναηδνείζαζ, ημ κα αοημ-βκςνίγεζαζ, πςνίξ κα λεπκάξ ημκ εαοηυ ζμο, είκαζ ηνμιενά δφζημθμ,,
αθθά ηνμιαπηζηά επείβμκ, βζα κα ηαημνεχζεζξ ημ λφπκδια ηδξ ζοκείδδζδξ.
Ώοηυ πμο θέιε ιμζάγεζ ιε ημοηαιάνα, μζ άκενςπμζ αβκμμφκ υηζ ημζιμφκηαζ, αβκμμφκ υηζ δεκ εοιμφκηαζ ημκ
εαοηυ ημοξ, μφηε αηυιδ υηακ ημζηάγμκηαζ ζημκ μθυζςιμ ηαενέθηδ, μφηε αηυια ηαζ υηακ παναηδνμφκηαζ ιε
θεπημιενεζαηή πνμζμπή.
Ώοηή δ ιδ ακάικδζδ ημο εαοημφ ιαξ, αοηυ ημ κα ιδκ εοιάζαζ ημκ εαοηυ ζμο, είκαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα
δ αζηία ηςκ αζηζχκ υθδξ ηδξ ακενχπζκδξ άβκμζαξ.
΋ηακ έκαξ μπμζμζδήπμηε άκενςπμξ θεάζεζ ζημ κα ηαηαθάαεζ ζε αάεμξ υηζ δεκ ιπμνεί κα εοιάηαζ ημκ
εαοηυ ημο, υηζ δεκ είκαζ ζοκεζδδηυξ ημο εαοημφ ημο, είκαζ πμθφ ημκηά ζημ λφπκδια ηδξ ζοκείδδζδξ.
Μζθάιε βζα ηάηζ πμο πνέπεζ κα ζημπαζημφιε ααεεζά, αοηυ πμο θέιε εδχ είκαζ πμθφ ζπμοδαίμ ηαζ δεκ
ιπμνεί κα βίκεζ ηαηακμδηυ ακ δζααάγεηαζ ιδπακζηά.
Οζ ακαβκχζηεξ ιαξ εα πνέπεζ κα ζημπάγμκηαζ. Ο ηυζιμξ δεκ είκαζ ζηακυξ κα αζζεάκεηαζ ημ δζηυ ημο Ββχ,
εκχ αοημπαναηδνείηαζ, κα ημ ηάκεζ κα πενάζεζ απυ έκα ηέκηνμ ζε άθθμ ηθπ.
Σμ κα παναηδνείξ ημκ δζηυ ζμο ηνυπμ μιζθίαξ, βέθζμο, ααδίζιαημξ ηθπ, πςνίξ κα λεπκάξ ημκ εαοηυ ζμο,
αζζεακυιεκμξ αοηυ ημ Ββχ ιέζα, είκαζ πμθφ δφζημθμ, ηαζ ςζηυζμ ααζζηυ, ηεθαθαζχδεξ, βζα κα ηαηαθένμοιε ημ
λφπκδια ηδξ ζοκείδδζδξ.
Ο ιεβάθμξ Αάζηαθμξ Οοζπέκζηζ είπε: Δ πνχηδ εκηφπςζδ πμο ιμο πνμλέκδζε δ πνμζπάεεζα, βζα κα είιαζ
ζοκεζδδηυξ ημο εαοημφ ιμο, βζα κα είιαζ ζοκεζδδηυξ απυ ιέκα ημκ ίδζμ, βζα κα πς ζημκ εαοηυ ιμο: Ββχ πενπαηχ,
Ββχ ηάκς, ηαζ κα πνμζπαεήζς κα δζαηδνχ γςκηακυ αοηυ ημ Ββχ, κα ημ αζζεάκμιαζ ιέζα ιμο οπήνλε δ
αηυθμοεδ: Δ ζηέρδ έιεκε ζακ ημζιζζιέκδ, υηακ Ββχ έπακα ημ Ββχ, δεκ ιπμνμφζε μφηε κα ζηεθεεί μφηε κα
ιζθήζεζ ιέπνζ πμφ εθάηηςκα ηδκ έκηαζδ ηςκ αζζεδιάηςκ. Βπί πθέμκ ηάπμζμξ εα ιπμνμφζε κα δζαηδνδεεί ζε
πανυιμζα ηαηάζηαζδ, ιυκμ βζα έκα ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια.
Βίκαζ ακαβηαίμ κα δζαθφζμοιε ημ πμθθαπθυ Ββχ, κα ημ ηάκμοιε ζηάπηδ, αθθά μθείθμοιε κα ημ
βκςνίγμοιε, κα ημ ιεθεηήζμοιε ζηα 49 οπμζοκείδδηα δζαιενίζιαηα πμο ζοιαμθίγμκηαζ ιεηαλφ ηςκ βκςζηζηχκ ιε
ηα 49 δαζιυκζα ημο Jaldabaoth.
Ώκ έκαξ βζαηνυξ πνυηεζηαζ κα αθαζνέζεζ έκα ηανηίκςια, πνεζάγεηαζ πνχηα κα ημ βκςνίζεζ. Ώκ έκαξ
άκενςπμξ εέθεζ κα δζαθφζεζ ημ Ββχ, πνέπεζ κα ημ ιεθεηήζεζ, κα ημ ζοκεζδδημπμζήζεζ, κα ημ βκςνίζεζ ζηα 49
οπμζοκείδδηα δζαιενίζιαηα.
Καηά ηδκ εζςηενζηή ακάικδζδ ημο εαοημφ ιαξ, ζε αοηήκ ηδκ ηνμιενή οπενπνμζπάεεζα βζα κα είζαζ
ζοκεζδδηυξ ημο δζημφ ζμο Ββχ, είκαζ θακενυ υηζ δ πνμζμπή δζαζνείηαζ αζ εδχ βονίγμοιε λακά ζε εηείκμ ηδξ
δζαίνεζδξ ηδξ πνμζμπήξ. Έκα ιένμξ ηδξ πνμζμπήξ ηαηεοεφκεηαζ υπςξ είκαζ θμβζηυ πνμξ ηδκ πνμζπάεεζα, ημ άθθμ
πνμξ ημ πμθθαπθυ Ββχ.
Δ εζςηενζηή ακάικδζδ ημο εαοημφ ιαξ είκαζ ηάηζ παναπάκς απυ ηδκ ακάθοζδ ημο εαοημφ ιαξ, είκαζ ιζα
ηαζκμφνβζα ηαηάζηαζδ, πμο βκςνίγεηαζ ιυκμ ιέζς ηδξ άιεζδξ ειπεζνίαξ.

85
Κάεε ακενχπζκμ μκ είπε ηάπμζα θμνά αοηέξ ηζξ ζηζβιέξ, ηαηαζηάζεζξ εζςηενζηήξ ακάικδζδξ ημο εαοημφ
ημο. Καιζά θμνά ζε ηάπμζα ζηζβιή αηεθείςημο ηνυιμο, ηαιζά θμνά ζηδκ ανεθζηή δθζηία ή ζε ηάπμζμ ηαλίδζ υηακ
ακαθςκμφζε: Καζ ηζ ηάκς Ββχ εδχ; Γζαηί ανίζημιαζ Ββχ εδχ;
Δ αοημπαναηήνδζδ ημο εαοημφ ιαξ, ζοκμδεουιεκδ ιε ηνυπμ ηαοηυπνμκμ ιε ηδκ εζςηενζηή ακάικδζδ ημο
δζημφ ιαξ Ββχ, είκαζ ηνμιενά δφζημθδ ηαζ υιςξ απαναίηδηδ βζα κα αοημ-βκςνζζημφιε αθδεζκά.
Σμ πμθθαπθυ Ββχ ηαηαθήβεζ πάκηα ηάκμκηαξ ημ ακηίεεημ ζηδκ δζάνηεζα ημο δζαθμβζζιμφ· αοηυ παίνεηαζ
υηακ πμνκεφεηαζ ή υηακ πνμζπαεμφιε κα ηαηαθάαμοιε ηδκ θαβκεία· αοηυ ανμκηά ηαζ αζηνάθηεζ ζε μπμζμδήπμηε
απυ ηα 49 οπμζοκείδδηα δζαιενίζιαηα ημο Jaldabaoth, υηακ πνμζπαεμφιε κα ηαηακμήζμοιε ημκ εοιυ· αοηυ
γδθεφεζ κα ιδκ είκαζ γδθζάνδξ υηακ πνμζπαεμφιε κα ημκζμνημπμζήζμοιε ηδκ γήθεζα.
Βζςηενζηή ακάικδζδ ημο εαοημφ ιαξ είκαζ κα ακηζθαιαακυιαζηε υθεξ αοηέξ ηζξ δζαδζηαζίεξ ημο
οπμζοκείδδημο ημο εαοημφ ιαξ, ημ Ββχ, ημ πμθθαπθυ Ββχ.
Δ αοημπαναηήνδζδ ημο ηνυπμο ζηέρεςξ ιαξ, μιζθίαξ, βέθζμο, ααδίζιαημξ, θαβδημφ, αζζεήιαημξ ηθπ
πςνίξ κα λεπκάιε ημκ εαοηυ ιαξ, ηζξ εζςηενζηέξ δζαδζηαζίεξ ημο Ββχ, αοημφ πμο ζοιααίκεζ εηεί ιέζα ζηα 49
δζαιενίζιαηα ημο οπμζοκείδδημο ημο Jaldabaoth, ηαηαθήβεζ ηνμιαπηζηά δφζημθμ ηαζ υιςξ ααζζηυ βζα ηδκ
αθφπκζζδ ηδξ ζοκείδδζδξ.
Δ αοημπαναηήνδζδ, δ εζςηενζηή ακάικδζδ ημο εαοημφ ιαξ, πνμηαθεί ηδκ ακάπηολδ ηδξ δζαζηδιζηήξ
αζζεήζεςξ πμο θεάκεζ ζηδκ πθήνδ ςνζιυηδηα ιε ηδκ αθφπκζζδ ηδξ ζοκείδδζδξ.
Σα ακαθενυιεκα ηζάηναξ απυ ημκ ηφνζμ Λεκηιπέηεν ηαζ απυ πμθθμφξ άθθμοξ ζοββναθείξ είκαζ, ζε ζπέζδ
ιε ηδκ δζαζηδιζηή αίζεδζδ, υπςξ ηα θμοθμφδζα ζε ζπέζδ ιε ημ δέκδνμ ηδξ γςήξ.
Σμ εειεθζαηυ είκαζ, ημ δέκηνμ. Σμ δζαζηδιζηυ αίζεδια είκαζ, δ ηακμκζηή θεζημονβία ηδξ αθοπκζζιέκδξ
ζοκείδδζδξ.
Κάεε άκενςπμξ αθδεζκά αθοπκζζιέκμξ ιπμνεί κα δεζ, κα αημφζεζ, κα αββίλεζ,, κα ιονίζεζ ηαζ κα πζάζεζ υθα
υζα ζοιααίκμοκ ζηα 49 οπμζοκείδδηα δζαιενίζιαηα ημο Jaldabaoth.
Κάεε άκενςπμξ αθδεζκά αθοπκζζιέκμξ ιπμνεί κα δζαπζζηχζεζ απυ ιυκμξ ημο ιέζς ηδξ άιεζδξ ειπεζνίαξ
ηα υκεζνα ηςκ ακενχπςκ· ιπμνεί κα δεζ αοηά ηα υκεζνα ζηα άημια πμο πενπαημφκ ζημοξ δνυιμοξ, ζε αοημφξ πμο
ενβάγμκηαζ ζε ενβμζηάζζα, ζημοξ ηοαενκχκηεξ, ζε ηάεε πθάζια.
Κάεε άκενςπμξ αθοπκζζιέκμξ αθδεζκά, ιπμνεί κα δεζ, κα αημφζεζ, κα ιονίζεζ, κα αββίλεζ ηαζ κα πζάζεζ υθα
ηα πνάβιαηα ηςκ ακχηενςκ ηυζιςκ.
΋πμζμξ εέθεζ κα δμηζιάζεζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα υθςκ υζςκ ζοιααίκμοκ ζηζξ ακχηενεξ δζαζηάζεζξ ημο
δζαζηήιαημξ πνέπεζ κα αθοπκίζεζ ζοκείδδζδ, εδχ ηαζ ηχνα.
Κεθάθαζμ 17
Δ επζζηήιδ ημο δζαθμβζζιμφ
Σμ ηεκυ είκαζ πμθφ δφζημθμ κα ημ ελδβήζεζξ βζαηί είκαζ αηαευνζζημ ηαζ απενίβναπημ. Σμ ηεκυ δεκ ιπμνεί
κα πενζβνάθεζ ή κα εηθναζεεί ιε ακενχπζκα θυβζα ηαζ αοηυ μθείθεηαζ ζημ υηζ μζ δζάθμνεξ βθχζζεξ πμο οπάνπμοκ
ζηδκ βδ, ιπμνμφκ κα ηαεμνίζμοκ ιυκμκ πνάβιαηα ηαζ ζοκαζζεήιαηα πμο οπάνπμοκ. Αεκ είκαζ ηαηά ηακέκα ηνυπμ
οπεναμθή κα αεααζχζμοιε υηζ μζ ακενχπζκεξ βθχζζεξ δεκ είκαζ ηαηάθθδθεξ βζα κα εηθνάζμοκ ηα πνάβιαηα ηαζ ηα
ζοκαζζεήιαηα πμο δεκ οπάνπμοκ, ηαζ πανυθα αοηά είκαζ ηνμιενά πναβιαηζηά.
Σμ κα πνμζπαεμφιε κα ηαεμνίζμοιε ημ θςηζζιέκμ ηεκυ ιέζα ζηα βήζκα υνζα ιζαξ βθχζζαξ πενζμνζζιέκδξ
απυ ηζξ οπάνπμοζεξ θυνιεξ, είκαζ πένα απυ ηάεε αιθζαμθία ημοηυ ηαζ θακεαζιέκμ.
Βίκαζ ακαβηαίμ κα βκςνίζμοιε, κα πεζναιαηζζεμφιε ιε γςκηακυ ηνυπμ ηδκ θςηεζκή άπμρδ ηδξ
ζοκείδδζδξ.
Βίκαζ επείβμκ κα αζζεακεμφιε ηαζ κα πεζναιαηζζεμφιε ηδκ άπμρδ Κεκυ ημο κμο.
Τπάνπμοκ δφμ είδδ θςηζζιμφ: Σμ πνχημ ζοκήεςξ μκμιάγεηαζ «κεηνυ κενυ» βζαηί έπεζ δεζίιαηα Σμ
δεφηενμ εβηςιζάγεηαζ ζακ «Δ Μεβάθδ Γςή» βζαηί είκαζ θχηζζδ πςνίξ ζήιαηα, θςηζζιέκμ ηεκυ.
΢’ αοηυ οπάνπμοκ ααειμί ηαζ ααειμί, ηθίιαηεξ ηαζ ηθίιαηεξ· είκαζ ακαβηαίμ κα θηάζεζξ πνχηα ζηδκ
θςηζζιέκδ άπμρδ ηδξ ζοκείδδζδξ ηαζ ιεηά ζηδκ ακηζηεζιεκζηή βκχζδ, ζημ θςηζζιέκμ ηεκυ.
Ο ΐμοδζζιυξ θέεζ: Η κνξθή δελ δηαθέξεη από ην θελό, θαη ην θελό δελ δηαθέξεη από ηελ κνξθή, ε
κνξθή είλαη θελό θαη ην θελό κνξθή.

86
΢ημ ηεκυ μθείθεηαζ δ φπανλδ ηςκ πναβιάηςκ ηαζ βζα ημ ίδζμ βεβμκυξ ημο υηζ ηα πνάβιαηα οπάνπμοκ,
πνέπεζ κα είκαζ ημ ηεκυ.
Σμ ηεκυ είκαζ έκαξ ζαθήξ ηαζ αηνζαήξ μνζζιυξ πμο εηθνάγεζ ηδκ Φφζδ, ηδκ ιδ μοζζαζηζηή ηαζ ιδ
πνμζςπζηή ηςκ υκηςκ, ηαζ ιία έκδεζλδ, έκα ζήια ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ απμθφημο απμοζίαξ ημο πμθθαπθμφ Ββχ.
Μυκμ ιε ηδκ απυθοηδ απμοζία ημο Ββχ, ιπμνμφιε κα πεζναιαηζζημφιε ημ Πναβιαηζηυ, εηείκμ πμο δεκ
είκαζ ημο πνυκμο, αοηυ πμο ιεηαζπδιαηίγεζ νζγζηά.
Σμ ηεκυ ηαζ δ φπανλδ αθθδθμζοιπθδνχκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ, αβηαθζάγμκηαζ. Βιπενζέπμκηαζ, πμηέ δεκ
εηηνέπμκηαζ, πμηέ δεκ απανκμφκηαζ.
Οζ ημζκμί ηαζ ηαεδιενζκμί άκενςπμζ, μζ άκενςπμζ ιε ααεζά ημζιζζιέκδ ζοκείδδζδ, ζοθθαιαάκμοκ
οπμηεζιεκζηά βςκίεξ, βναιιέξ, επζθάκεζεξ αθθά πμηέ ηα μθμηθδνςιέκα ζχιαηα απυ ιέζα ηαζ απ’ έλς, απυ πάκς
ηαζ απυ ηάης, απυ ειπνυξ ηαζ απυ πίζς ηθπ ηαζ πμθφ θζβυηενμ ιπμνμφκ κα ζοθθάαμοκ ηδκ ηεκή ημοξ άπμρδ.
Ο άκενςπμξ ηδξ αθοπκζζιέκδξ ζοκείδδζδξ, ηαζ ημο ηεκμφ ηαζ θςηζζιέκμο κμο, έπεζ απμαάθθεζ απυ ηζξ
ακηζθήρεζξ ημο ηα οπμηεζιεκζηά ζημζπεία, ακηζθαιαάκεηαζ μθμηθδνςιέκα ηα ζχιαηα, ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ ηεκή
άπμρδ ηάεε πνάβιαημξ.
Ώοηή είκαζ δ δζδαζηαθία ηδξ ιδ δζάηνζζδξ, ηδξ ιέζδξ μδμφ, δ εκμπμίδζδ ημο ηεκμφ ηαζ ηδξ φπανλδξ.
Σμ ηεκυ είκαζ αοηυ πμο δεκ έπεζ υκμια αοηυ πμο είκαζ πναβιαηζηυ... αοηυ πμο είκαζ δ αθήεεζα ηαζ πμο
ιενζημί απμηαθμφκ Σαμ, άθθμζ ΕΝΡΕ, άθθμο Γεκ… Ώθθάπ.... Μπναπάηιακ ή Θευξ, δεκ έπεζ ζδιαζία πςξ
μκμιάγεηαζ.
Ο άκενςπμξ πμο αθοπκίγεζ ηδκ ζοκείδδζδ δμηζιάγεζ, ηδκ ηνμιενή αθήεεζα υηζ δεκ είκαζ πζα ζηθάαμξ ηαζ
ιε πυκμ ιπμνεί κα δζαπζζηχζεζ υηζ μζ άκενςπμζ πμο ηοηθμθμνμφκ ζημοξ δνυιμοξ ημζιζζιέκμζ, ιμζάγμοκ ιε
αθδεζκά πενζπθακχιεκα πηχιαηα.
Ώκ αοηή δ αθφπκζζδ ηδξ ζοκείδδζδξ βίκεηαζ ζοκεπχξ ιέζς ηδξ εζςηενζηήξ ακάικδζδξ ημο εαοημφ απυ
ζηζβιή ζε ζηζβιή, θεάκμοιε ηυηε ζηδκ ακηζηεζιεκζηή ζοκείδδζδ, ζηδκ Καεανή ζοκείδδζδ, ζηδκ ηεκή άπμρδ ημο
κμο.
Δ θςηζζιέκδ ζοκείδδζδ είκαζ εειεθζαηή βζα κα δμηζιάζμοιε ημ πναβιαηζηυ ηαζ κα εθαηηχζμοιε ζε
ημζιζηή ζηυκδ ημ πμθθαπθυ Ββχ, αθθά αοηή δ ηαηάζηαζδ ανίζηεηαζ αηυιδ ζημ πείθμξ ημο ΢αιζάνα (μ
πμκειέκμξ ηυζιμξ ζημκ μπμίμ γμφιε).
΋ηακ έπμοιε θεάζεζ ζηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ αθοπκζζιέκδξ ζοκείδδζδξ έπεζ δμεεί έκα εαοιάζζμ αήια, αθθά μ
ιοδιέκμξ ζοκεπίγεζ αηυια δοζηοπχξ κα είκαζ ηαναβιέκμξ απυ ηδκ ιμκζζηζηή ζδέα, είκαζ ακίηακμξ κα ζπάζεζ υθεξ
αοηέξ ηζξ θεπηέξ ηθςζηέξ πμο ημκ ζοκδέμοκ ιε μνζζιέκα πνάβιαηα, μνζζιέκεξ ζημνβέξ αθααενμφ ηφπμο, δεκ έπεζ
θεάζεζ ζηδκ άθθδ υπεδ.
΋ηακ μ ιοδιέκμξ θφκεζ ημοξ δεζιμφξ, πμο ημκ δέκμοκ ιε ημκ έκα ή ημκ άθθμκ ηνυπμ, θεάκεζ ηυηε κα
αθοπκίζεζ ηδκ ηέθεζα θχηζζδ, ημ θςηζζιέκμ ηεκυ, εθεφεενμξ ηαζ εκηεθχξ ιδ μοζζαζηζηυξ.
΋ηακ μ κμοξ είκαζ ήζοπμξ, υηακ μ κμοξ ζζςπά, επένπεηαζ ζε ιαξ ημ ηαζκμφνβζμ, αοηυ πμο είκαζ ημ
πναβιαηζηυ.
Σμ θηάζζιμ ζημ ίδζμ ημ ηέκηνμ ημο κμο, ημ θηάζζιμ ζημ θςηζζιέκμ ηεκυ, ζηδκ ακηζηεζιεκζηή βκχζδ, είκαζ
ηάηζ ηνμιαηηζηά δφζημθμ αθθά υπζ αηαηυνεςημ, ηάεε βκςζηζηυξ ιπμνεί κα ημ ηαηαθένεζ ακ ενβαζηεί επάκς ζημκ
εαοηυ ημο.
Σμ ηεκυ δεκ είκαζ ημ ηίπμηα, ημ ηεκυ είκαζ δ γςή εθεφεενδ ζηδκ ηίκδζδ ηδξ. Σμ ηεκυ είκαζ υηζ είκαζ, αοηυ
πμο πάκηα ήηακ, αοηυ πμο πάκηα εα είκαζ,. Σμ ηεκυ είκαζ πένα απυ ημκ πνυκμ, πένα απυ ηδκ αζςκζυηδηα.
Ο κμοξ έπεζ ηνζαηυζζεξ πζθζάδεξ Clanes (μζημβέκεζεξ) ή ηέκηνα θήρεςξ ηαζ ηάεε Clan πνέπεζ κα πάθθεηαζ
ζημκ ίδζμ ηυκμ πςνίξ ηακέκα ηυπμ.
Ο κμοξ είκαζ εδθοηήξ θφζεςξ ηαζ είκαζ θηζαβιέκμξ βζα κα ακηζθαιαάκεηαζ, κα αθμιμζχκεζ ηαζ κα ηαηακμεί.
Δ θοζζηή ηαηάζηαζδ ημο κμο είκαζ ακηζθδπηζηή, ήζοπδ, ζζςπδνή ζακ έκαξ ααεφξ ηαζ ήζοπμξ ςηεακυξ.
Δ δζαδζηαζία ηδξ ζηέρδξ είκαζ έκα ακχιαθμ αηφπδια, ηδξ μπμίαξ δ ανπζηή αζηία ανίζηεηαζ ζημ πμθθαπθυ
Ββχ.
΋ηακ μ κμοξ είκαζ ηεκυξ απυ ηάεε ιμνθήξ ζηέρδ, υηακ μ κμοξ είκαζ ήζοπμξ, υηακ μ κμοξ είκαζ ζζςπδνυξ,
ηυηε μζ ηνζαηυζζεξ πζθζάδεξ Clanes δμκμφκηαζ ζημκ ίδζμ ηυκμ πςνίξ ηαιία πνμζπάεεζα.
Κεθάθαζμ 18

87
Ο ηζκέγμξ Αάζηαθμξ Wu Wen
Ο ιεβάθμξ δάζηαθμξ Wu Wen άνπζζε ηζξ πναηηζηέξ δζαθμβζζιμφ ημο ηάης απυ ηδκ ζμθή δζεφεοκζδ ημο
δαζηάθμο Σuμ Wen.
Δ πνχηδ ενβαζία δζαθμβζζιμφ πναβιαημπμζήεδηε ιε ημκ αηυθμοεμ Κμάκ ή ιοζηδνζχδδ θνάζδ: Αεκ είκαζ
μ κμοξ, δεκ είκαζ μ ΐμφδαξ, δεκ είκαζ ηίπμηα.
Ο Wu Wen ηαεζζιέκμξ ζε ακαημθίηζημ ζηζθ, ζοβηέκηνςκε ημκ κμο ημο ζε αοηήκ ηδκ θνάζδ πνμζπαεχκηαξ
κα ηαηαθάαεζ, ηδκ ααεζά ζδιαζία ηδξ.
΢ηδκ πναβιαηζηυηδηα αοηυξ μ Κμάκ ή αζκζβιαηζηή θνάζδ είκαζ δφζημθμ κα βίκεζ ηαηακμδηή ηαζ
δζαθμβζγυιεκμξ ζ’ αοηήκ ιε ημκ οβζή ζημπυ κα πεζναιαηζζηεί ηδκ Ώθήεεζα, ηδκ ηθεζζιέκδ ζε ηάεε ιία απυ αοηέξ
ηζξ θέλεζξ πμο πενζέπμκηακ ζ’ αοηυκ ηδκ ιοζηδνζχδδ θνάζδ, είκαζ θακενυ, υηζ μ κμοξ πέθηεζ κζηδιέκμξ, ζακ
θααςιέκμξ εακάζζια, ηαζ ηυηε παναζηείηαζ ιέκμκηαξ ήζοπμξ ηαζ ζζςπδθυξ.
Ο Κζκέγμξ δάζηαθμξ Wu Wen είπε ηδκ εοηοπία κα ζοκακηδεεί ιε ημκ Yung Feng ηαζ ημκ Yueh Shan, ηαζ
ιενζημφξ άθθμοξ αδεθθμφξ ηαζ υθμ ιαγί οπμζπέεδηακ κα ενβαζημφκ βζα κα θεάζμοκ ζηδκ θχηζζδ.
Μεηά απυ θίβμ ηαζνυ μ Wu Wen πήβε ζημκ δάζηαθμ Huai Shi, μ μπμίμξ ημο δίδαλε κα δζαθμβίγεηαζ ιε ηδκ
αμήεεζα ημο ζενμφ ιάκηναι Wu. Ώοηυ ημ ιάκηναι ηναβμοδζέηαζ κμενά ιε ημ βνάιια ΟΤ επακαθαιαακυιεκμ δφμ
θμνέξ μο… μο… ιαηναίκμκηαξ ημκ ήπμ ημο θςκήεκημξ ζακ κα ιζιμφιαζηε ημκ ήπμ ημο αένα υηακ μονθζάγεζ
ακάιεζα ζηα θανάββζα ημο αμοκμφ ή ζακ ημ ηνμιενυ πηφπδια ηςκ ηοιάηςκ επάκς ζηδκ παναθία.
Σμ ηναβμφδζζια αοημφ ημο ιάκηναι βίκεηαζ κμενά, υηακ ελαζημφιε ημκ δζαθμβζζιυ ιε ηδκ πνυεεζδ κα
θηάζμοιε ζηδκ δζοπία ηαζ ηδκ ζζςπή ημο κμο, υηακ εέθμοιε κα αδεζάζμοιε ημκ κμο απυ ηάεε είδμοξ ζηέρεζξ,
επζεοιίεξ, ακαικήζεζξ, κμδηζηέξ απαζπμθήζεζξ ηθπ.
Μεηά πήβε ζημκ Chang lu υπμο ελάζηδζε ημκ δζαθμβζζιυ ιε έκα ζφκηνμθμ πμο πμεμφζε ηδκ ηεθζηή
θχηζζδ.
΋ηακ μ Wu Wen βκχνζζε ημκ Chin ημο Huai Shang, αοηυξ μ ηεθεοηαίμξ ημκ νχηδζε: Πάκε έλδ ή επηά
πνυκζα πμο ελαζηείζαζ, ηζ έθεαζεξ κα ηαηαθάαεζξ;
Ο Wu Wen απάκηδζε: Κάεε ιένα έπς ηδκ εκηφπςζδ υηζ δεκ οπάνπεζ ηίπμηα ζημκ Νμο ιμο.
Ώοηή δ απάκηδζδ ήηακ πμθφ ζμθή· ήδδ μ Wu Wen είπε ηδκ εκηφπςζδ υηζ δεκ οπήνπε ηίπμηα ζημ ιοαθυ
ημο, άνπζγε μ κμοξ ημο κα ιέκεζ ηεκυξ, δ ιάπδ ιε ηζξ ζηέρεζξ έθηακε ζημ ηέθμξ ηδξ.
Ο Wu Wen πνμπςνμφζε εαοιάζζα αθθά ημο έθεζπε ηάηζ ηαζ μ Chin ημο είπε:
-Μπμνείξ κα ελαζηείζαζ ζηδκ δζοπία, αθθά πάκεζξ ηδκ πναηηζηή ζηδκ δναζηδνζυηδηα.
Ώοηυ ακδζφπδζε πμθφ ημκ Wu Wen, βαηί ημο άββζλακ αηνζαχξ ημ αδφκαημ ζδιείμ ημο.
Σμ κα είζαζ ζηακυξ κα ηναηάξ ημκ κμο ήζοπμ ηαζ ζζςπδθυ, άδεζμ απυ ηάεε ρεοδμφξ ζηέρεζξ, αηυια ηαζ
υηακ πεζκάξ… δοράξ, αηυια ηαζ υηακ ηα ημοκμφπζα ζε ηζζιπμφκ ή υηακ οπάνπεζ θαζανία απυ ηυζιμ ημκηά ιαξ,
είκαζ ηάηζ πμθφ δφζημθμ ηαζ αοηυ ήηακ πμο έθεζπε απυ ημκ Wu Wen. Ώοηυξ ιπμνμφζε κα ελαζηεί ημκ δζαθμβζζιυ
ζηδκ δζοπία, αθθά δεκ ιπμνμφζε κα ημκ ελαζηήζεζ ζηδκ δναζηδνζυηδηα, δδθαδή ιε υθα ηα ειπυδζα.
-Σζ πνέπεζ κα ηάκς; νχηδζε μ Wu Wen ημκ Chin.
Δ απάκηδζδ ήηακ:
-Αεκ έπεζξ αημφζεζ πμηέ αοηυ πμο θέεζ μ Chung Lao Tze; Ώκ εέθεζξ κα ηαηαθάαεζξ αοηυ, ημπμεεηήζμο ιε
ημ πνυζςπμ ζημκ κμηζά ηαζ αηέκζζε ηδκ Μζηνή Άνηημ.
Λυβζα αζκζβιαηζηά… θυβζα ελςηζηά… ιοζηδνζχδδ… δφζημθα κα ηαηακμδεμφκ ηαζ ημ πζμ ζμαανυ υηζ δεκ
οπάνπεζ ελήβδζδ. Ώθμφ είπε αοηά μ Chin έθοβε..
Ο Wu Wen έιεζκε ηνμιενά ακήζοπμξ, άθδζε ηδκ πναηηζηή ιε ημ ιάκηναι Wu, βζα ιία εαδμιάδα ηαζ
ζοβηέκηνςζε ημκ κμο ημο πνμζπαεχκηαξ κα ηαηαθάαεζ ιε μθμηθδνςηζηυ ηνυπμ ηζ ήεεθε κα πεζ μ Chin ιε αοηυ ημ
«κα βονίζεζξ ζημκ κμηζά ηαζ κα αηεκίζεζξ ηδκ ιζηνή άνηημ».
Ώοηυ ημ ηαηάθααε ιυκμ υηακ μζ ηαθυβενμζ πμο ημκ ζοκηνυθεοακ ζηδκ αίεμοζα ημο δζαθμβζζιμφ
εβηαηέθεζρακ ηδκ αίεμοζα βζα κα πενάζμοκ ζηδκ ηναπεγανία. Συηε μ Wu Wen ζοκέπζζε ημκ δζαθμβζζιυ ζηδκ
αίεμοζα ηαζ λέπαζε ημ θαβδηυ.
Ώοηυ ημ κα θεάζεζ δ χνα ημο θαβδημφ ηαζ κα ζοκεπίζεζ κα δζαθμβίγεηαζ· εηείκμ ημ κα πενάζεζ
απαναηήνδηδ δ ηνμθή, οπήνλε αζθαθχξ ηάηζ πμθφ απμθαζζζηζηυ βζα ημκ Wu Wen, βζαηί ηυηε ηαηάθααε ηδκ
ζδιαζία ημο κα δζαθμβίγεζαζ ζηδκ δναζηδνζυηδηα.

88
Αζδβείηαζ μ Wu Wen υηζ αηνζαχξ αοηέξ ηζξ ζηζβιέξ μ κμοξ ημο έβζκε θαιπνυξ, ηεκυξ, εθαθνφξ, δζάθακμξ, μζ
ακενχπζκεξ ζηέρεζξ ημο ημιιαηζάζηδηακ, ζακ ημιιαηάηζα λενμφ δένιαημξ, αζζεάκεδηε κα αοείγεηαζ ζημ ηεκυ.
Μίζδ χνα ανβυηενα υηακ επέζηνερε ζημ ζχια ημο, ημ ανήηε κα είκαζ θμοζιέκμ ζημκ ζδνχηα. Συηε ήηακ
πμο ηαηάθααε αοηυ ημ κα δεζ ηδκ Μζηνή Άνηημ, ιε ημ πνυζςπμ ζημκ κυημ.
Βίπε ιάεεζ ζηδκ δζάνηεζα ημο δζαθμβζζιμφ κα ηδκ ακηζιεηςπίγεζ, κα βονίγεζ ημ πνυζςπμ ζηδκ Μζηνή
Άνηημ, δδθαδή: ζηδκ πείκα, ζηδκ θαζανία, ζε υθςκ ηςκ εζδχκ ημοξ αθααενμφξ βζα ημκ δζαθμβζζιυ πανάβμκηεξ.
Ώπυ αοηήκ ηδκ ζηζβιή ηακέκαξ ευνοαμξ πζα, μφηε ηζζιπήιαηα ημοκμοπζχκ, μφηε εκυπθδζδ ηδξ πείκαξ, μφηε
δ γέζηδ, μφηε ημ ηνφμ, ιπυνεζακ κα ειπμδίζμοκ ηδκ ηέθεζα ζοβηέκηνςζδ ηδξ ζηέρδξ.
Ώνβυηενα υηακ επζζηέθεδηε ημκ Chin, ιπυνεζε κα απακηήζεζ, ιε ιεβάθδ αηνίαεζα ζε υθεξ ηζξ ενςηήζεζξ
πμο ημο οπέααθε αοηυξ: υιςξ είκαζ μδοκδνυ κα πεζξ υηζ μ Wu Wen αηυια δεκ ήηακ ανηεηά απμιαηνοζιέκμξ βζα
κα θηάζεζ ημ ζηάδζμ ημο «Αχζε έκα άθια πνμξ ηα ειπνυξ».
Μεηά αθμφ πέναζε θίβμξ ηαζνυξ, μ Wu Wen πήβε κα επζζηεθεεί ημκ Hsianh Yen, ζηα αμοκά βζα κα
πενάζεζ ημ ηαθμηαίνζ ηαζ δζδβείηαζ υηζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο δζαθμβζζιμφ, ηα ημοκμφπζα ημκ ηζζιπμφζακ ηνμιενά
ηαζ ακεθέδηα, αθθά αοηυξ είπε ιάεεζ κα ημζηάγεζ ηαηάιαηα ηδκ Μζηνή Άνηημ (ειπυδζα, ακαπμδζέξ, πείκα,
ημοκμφπζα ηθπ) ηαζ ηυηε ζηέθεδηε: «Βάκ μζ ανπαίμζ εοζίαγακ ηα ζχιαηά ημοξ βζα ημ κηάνια, εβχ πνέπεζ κα
θμαάιαζ ηα ημοκμφπζα;
Έηζζ, ζοκεζδδηά, αάθεδηε κα οπμιείκεζ οπμιμκεηζηά υθα ηα ηζζιπήιαηα. Με ηζξ βνμεζέξ ηθεζζηέξ ηαζ ηα
ζαβυκζα ζθζβιέκα, οπμιέκμκηαξ ηα ηνμιενά ηζζιπήιαηα ηςκ ημοκμοπζχκ, ζοβηέκηνςκε ημκ κμο ημο ζημ ιάκηναι
Wu.
Ο Wu Wen ηναβμοδμφζε ημ ιάκηναι Wu, ειζιείημ ιε ημ U ημκ ήπμ ημο ακέιμο ακάιεζα απυ ημ θανάββζ
ημο αμοκμφ, ημκ ήπμ ηδξ εάθαζζαξ υηακ ιαζηζβχκεζ ηδκ παναθία. Ο Wu Wen ήλενε κα ζοκδοάγεζ έλοπκα ημκ
δζαθμβζζιυ ιε ημκ φπκμ.
Ο Wu Wen ηναβμοδμφζε ημ ιάκηναι ημο ιε ημ κμο ηαζ δεκ ζηεπηυηακ ηίπμηα. ΋ηακ ηάπμζα επζεοιία ή
εφιδζδ ή ζηέρδ ακάαθογε ζημκ κμο ημο, μ Wu Wen δεκ ηδκ απέννζπηε. Σδκ ιεθεημφζε, ηδκ ακέθοε, ηδκ
ηαηακμμφζε ζε υθα ηα επίπεδα ημο κμο ηαζ ηαηυπζκ ηδκ λεπκμφζε ιε νζγζηυ ηνμπμ, ηεθεζςηζηυ ηαζ μνζζηζηυ.
Ο Wu Wen ηναβμοδμφζε ημ ιάκηναι ημο ζε ζοκεπή ιμνθή, ηίπμηα δεκ επζεοιμφζε, ηίπμηα δεκ ζηεπηυηακ,
ηάεε επζεοιία ή ζηέρδ πμο ακάαθογε ζημκ κμο ημο, βζκυηακ ζςζηά ηαηακμδιέκδ ηαζ ιεηά λεπκζυηακ, ημ ηναβμφδζ
ημο ιάκηναι δεκ δζεηυπηεημ, ηα ημοκμφπζα ηαζ ηα ηζζιπήιαηά ημοξ δεκ ημκ εκδζέθενακ πζα.
Ξαθκζηά ηάηζ οπενααηζηυ ζοιααίκεζ, αζζεάκεδηε υηζ μ κμοξ ηαζ ημ ζχια ημο βηνειίγμκηακ ζακ ημοξ
ηέζζενζξ ημίπμοξ εκυξ ζπζηζμφ. Ήηακ δ ηαηάζηαζδ ημο θςηζζιέκμο Κεκμφ, ηαεανμφ, ηέθεζμο, απαθθαβιέκμο απυ
ηάεε ιμνθή πνμζεέηςκ. Βίπε ηαείζεζ κα δζαθμβζζηεί ηζξ πνχηεξ χνεξ ημο πνςζκμφ ηαζ ιυκμ ημ ανάδο ζδηχεδηε.
Βίκαζ θακενυ υηζ ιπμνεί ηάπμζμξ κα παναδμεεί ζημκ δζαθμβζζιυ ηαεζζιέκμξ ζε ακαημθίηζημ ζηζθ ιε ηα
πυδζα ζηαονςηά υπςξ ημ έηακε μ ΐμφδαξ, ή ζημ δοηζηυ ζηζθ ζηδκ πζμ αμθζηή ζηάζδ ή λαπθςιέκμξ ιε ηα πυδζα ηαζ
ηα πένζα ακμζπηά δελζά ηζ ανζζηενά, ζακ ηδκ πεκηάθθα, ηαζ ιε ημ ζχια παθανςιέκμ, αθθά μ Wu Wen ήηακ
ακαημθίηδξ ηαζ πνμηζιμφζε ηάεεηαζ ιε ημ ακαημθίηζημ ζηζθ υπςξ μ ΐμφδαξ.
Μέπνζ ηδκ ζηζβιή αοηή μ Μεβάθμξ Κζκέγμξ Αάζηαθμξ Wu Wen ηαηυνεςζε κα δμηζιάζεζ ημ θςηζζιέκμ
ηεκυ, αθθά αηυια ημο έθεζπε ηάηζ, δεκ είπε θηάζεζ ζηδκ πθήνδ ςνζιυηδηα· ζημκ κμο ημο είπε θακεαζιέκεξ ηαζ
απνυμπηεξ ζηέρεζξ, πμο ζε ηνοθή ιμνθή ελαημθμοεμφζακ κα οπάνπμοκ, ιζηνά πνμηθδηζηά δαζιυκζα, ιζηνά
οπμζοκείδδηα Ββχ, ηαηάθμζπα πμο αηυια γμφζακ ζηα 49 οπμζοκείδδηα δζαιενίζιαηα ημο Jaldabaoth.
Μεηά απυ αοηή ηδκ ειπεζνία ημο θςηζζιέκμο ηεκμφ, μ Wu Wen έθοβε βζα ημ αμοκυ ημο Nung Chow ηαζ
εηεί δζαθμβίζηδηε έλζ πνυκζα, ηαηυπζκ δζαθμβίζηδηε άθθα έλζ πνυκζα ζημ αμοκυ ημο Lu Han ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ηνία
αηυια πνυκζα ζημ Kuang Chu.
΢ημ ηέθμξ αοηχκ ηςκ πνμζπαεεζχκ ηαζ αθμφ είπε οπμθένεζ πμθθά, μ δάζηαθμξ Wu Wen ηαηυνεςζε ηδκ
ηεθζηή θχηζζδ.
Ο δάζηαθμξ Wu Wen οπήνλε έκαξ αθδεζκυξ αεθδηήξ ημο δζαθμβζζιμφ. Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πναηηζηήξ
ημο ηαηάθααε υηζ ηάεε πνμζπάεεζα ημο κμο πνμηαθεί δζακμδηζηή έκηαζδ ηαζ υηζ αοηή είκαζ αθααενή βζα ημκ
δζαθμβζζιυ βζαηί ειπμδίγεζ ηδκ θχηζζδ.
Ο δάζηαθμξ Wu Wen πμηέ δεκ δζαπςνίζηδηε ζε έκα ακχηενμ Ββχ ηαζ έκα Ββχ ηαηχηενδξ ιμνθήξ βζαηί
ηαηάθααε υηζ ακχηενμ ή ηαηχηενμ είκαζ δφμ ηιήιαηα εκυξ ίδζμο πνάβιαημξ.

89
Ο δάζηαθμξ Wu Wen αζζεακυηακ ημκ εαοηυ ημο, υπζ ζακ έκα εευ μφηε ζακ έκα Νηέαα ζηδκ ιμνθή ηςκ
ιοεμιακχκ, αθθά ζακ έκα δοζηοπζζιέκμ πμθθαπθυ Ββχ δζαηεεεζιέκμ ζη’ αθήεεζα κα πεεάκεζ ηάεε θμνά
πενζζζυηενμ ηαζ πενζζζυηενμ ζημκ εαοηυ ημο.
Ο δάζηαθμξ Wu Wen δεκ αοημδζαζνείημ ιεηαλφ ημο Ββχ ηαζ ηςκ ζηέρεςκ ιμο, βζαηί ηαηαθάααζκε υηζ μζ
ζηέρεζξ ιμο ηαζ ημ Ββχ είκαζ υθα Ββχ, ηαζ υηζ είκαζ ακαβηαίμ κα είζαζ αηέναζμξ βζα κα ηαημνεχζεζξ ημκ ηέθεζμ
δζαθμβζζιυ.
Καηά ηδκ δζάνηεζα ημο δζαθμβζζιμφ μ δάζηαθμξ Wu Wen ανζζηυηακ ζε αηέναζα ηαηάζηαζδ, ακηζθδπηζηή,
ηνμιενά ηαπεζκή, ιε κμο ήζοπμ ηαζ ζε ααεζά ζζςπή, πςνίξ ηακεκυξ είδμοξ πνμζπάεεζα, πςνίξ δζακμδηζηή έκηαζδ,
πςνίξ ηδκ επζεοιία κα είκαζ ηάηζ πενζζζυηενμ, βζαηί μ Wu Wen ήλενε πμθφ ηαθά υηζ ημ Ββχ είκαζ αοηυ πμο είκαζ
ηαζ υηζ πμηέ δεκ εα ιπμνέζεζ κα βίκεζ ηάηζ παναπάκς απυ υηζ είκαζ.
΢ε αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, ηαζ μζ ηνζαηυζζεξ πζθζάδεξ Clanes ημο Αζακμδηζημφ ζχιαημξ ημο δάζηαθμο Wu
Wen, δμκμφκηακ εκηαηζηά ιε ημκ ίδζμ ηυκμ πςνίξ ηαιία πνμζπάεεζα, ζοθθαιαάκμκηαξ, θαιαάκμκηαξ αβάπδ ηαζ
ζμθία.
΋ηακ μ Wu Wen ανέεδηε ζηζξ αίεμοζεξ ηαζ Lumisiales δζαθμβζζιμφ, υθμζ μζ ιμκαπμί έθααακ έκα ιεβάθμ
εοενβέηδια ιε ηζξ δοκαηέξ δμκήζεζξ ηδξ θςηεζκήξ ημο αφναξ.
Ο Wu Wen ήδδ ηαηείπε ηα ακχηενα οπανλζαηά ζχιαηα ημο Βίκαζ. Σα δθζαηά ζχιαηα έπνεπε κα
δζαθφζμοκ ημ Ββχ ηαζ κα θεάζμοκ ζηδκ ηεθζηή θχηζζδ ηαζ ηδκ ηαηυνεςζε ιεηά αθμφ οπέθενε πμθθά.
Κεθάθαζμ 19
Δ ιφδζδ ΐεκμφζηα
Δ ιφδζδ ΐεκμφζηα είκαζ ιυκμ βζα ημοξ αθδεζκμφξ ακενχπμοξ, πμηέ βζα ηα δζακμδηζηά γχα.
Νμμφκηαζ αθδεζκμί άκενςπμζ αοημφ πμο ήδδ ηαηαζηεφαζακ ηα δθζαηά ζχιαηα. Νμμφκηαζ δζακμδηζηά γχα
υθδ δ ακενςπυηδηα, υθμζ μζ άκενςπμζ πμο έπμοκ ιυκμ ζεθδκζαηά ζχιαηα.
Δ ιφδζδ ΐεκμφζηα είκαζ ηα αθδεζκά Υνζζημφβεκκα ηδξ ήζοπδξ ηανδζάξ. Δ ιφδζδ ΐεκμφζηα είκαζ βζα ημοξ
θίβμοξ, είκαζ ιία πάνδ ημο Δθζαημφ Λυβμο.
΢ηδκ Νζναάκα οπάνπμοκ πμθθμί ΐμφδεξ, πμο πανά ηζξ πμθθέξ ημοξ ηεθεζυηδηεξ πμηέ δεκ ηαηυνεςζακ ηδκ
ιφδζδ ΐεκμφζηα.
Ο κυιμξ ημο Δθζαημφ Λυβμο είκαζ εοζία βζα ηδκ ακενςπυηδηα. Ώοηυξ εοζζάγεζ απυ ημ λδιένςια ηδξ γςήξ
ζηαονςκυιεκμξ ζε υθμοξ ημοξ ηυζιμοξ, ζε υθμοξ ημοξ κέμοξ πθακήηεξ πμο αβαίκμοκ ζηδκ φπανλδ, χζηε υθα ηα
υκηα κα έπμοκ γςή ηαζ κα ηδκ έπμοκ ζε αθεμκία.
Βίκαζ ζπάκζμζ αοημί πμο θαιαάκμοκ ηδκ Μφδζδ ΐεκμφζηα, αοηή είκαζ ιία πμθφ ελαζνεηζηή πάνδ, πνέπεζ
πνχηα κα εοζζαζηείξ βζα ηδκ ακενςπυηδηα.
Δ Ώκκί Μπεγάκη δζαπνάηηεζ ημ ζθάθια κα οπμεέζεζ ηαζ αηυιδ κα αεααζχζεζ υηζ μ Βζςηενζηυξ Υνζζηυξ, ημ
Θείμ ΐνέθμξ, μ ΢ςηήναξ, εκζανηχκεηαζ ζημ ακενχπζκμ μκ υηακ θεάκεζ ζηδκ πνχηδ ιφδζδ ηςκ ιεβαθφηενςκ
ιοζηδνίςκ.
Δ Ώκκί Μπεγάκη εέθεζ κα δεζ ζηζξ πέκηε πνχηεξ ιοήζεζξ ηςκ ιοζηδνίςκ, υθμ ημ ημζιζηυ δνάια, βέκκδζδ,
ακάπηολδ, εάκαημ, ακάζηαζδ ημο Υνζζημφ.
Δ Ώκκί Μπεγάκη ηάκεζ ημ θάεμξ κα ζοβπέεζ ηζξ πέκηε ιοήζεζξ ηδξ θςηζάξ ιε ηδκ ιφδζδ ΐεκμφζηα.
Βίκαζ ακαβηαίμ κα λένμοιε υηζ μ Υνζζηυξ δεκ ιπμνεί κα εκζανηςεεί ζημ δζακμδηζηυ γχμ, είκαζ επείβμκ κα
ηαηαθάαμοιε υηζ μ Κφνζμξ Διχκ Υνζζηυξ ιπμνεί κα εκζανηςεεί ιυκμ ζημοξ αθδεζκμφξ ακενχπμοξ ηαζ υηζ είκαζ
αδφκαημκ κα θεάζεζξ αοηυ ημ επίπεδμ ημο αθδεζκμφ ακενχπμο, πςνίξ κα έπεζξ πενάζεζ πνμδβμοιέκςξ απυ ηζξ
πέκηε ιοήζεζξ ηςκ ιεβαθφηενςκ ιοζηδνίςκ.
Μυκμ αθμφ έπμοιε πενάζεζ απυ ηζξ πέκηε ιοήζεζξ ηςκ ιεβαθφηενςκ ιοζηδνίςκ ηαζ ζακ ιία πάνδ, ιε
πνμδβμφιεκδ εοζία βζα ηδκ ακενςπυηδηα, ιπμνεί κα εκζανηςεεί μ Υνζζηυξ ζε ιαξ.
΋πςξ αηνζαχξ είκαζ επάκς είκαζ ηαζ ηάης. Ώνπίγμκηαξ ημ πάναια ηδξ δδιζμονβίαξ, δ ζελμοαθζηή θςηζά
ημο Σνίημο Λυβμο βμκζιμπμζεί ηδκ ημζθζά ηδξ Μεβάθδξ Μδηέναξ, ηδκ Πνςηυβμκδ Οοζία.
Σμ δεφηενμ ιένμξ ημ πναβιαημπμζεί μ δεφηενμξ Λυβμξ, μ Κμζιζηυξ Υνζζηυξ, εκζανηςκυιεκμξ ζημοξ
ηυζιμοξ πμο βεκκζυκηαζ βζα κα έπμοκ υθα ηα υκηα γςή ηαζ κα ηδκ έπμοκ άθεμκδ.
΢ημκ ιζηνυημζιμ άκενςπμξ ημ βεβμκυξ επακαθαιαάκεηαζ, μ πνχημξ πμο επειααίκεζ είκαζ μ Σνίημξ Λυβμξ
βμκζιμπμζχκηαξ ηδκ φθδ ημο πάμοξ πμο πενζέπεηαζ ζημ ζπένια ηαζ ζηδκ ζπμκδοθζηή ζηήθδ, βμκζιμπμζχκηαξ ηδκ

90
εεσηή ιδηένα, Ώηαζζηή Ώνπή, βζα κα βεκκδεεί ημ εζςηενζηυ ΢φιπακ, ηα δθζαηά ζχιαηα· ιεηά βεκκζέηαζ μ
δεφηενμξ Λυβμξ ιέζα ζε αοηά ηα οπανλζαηά ακχηενα ζχιαηα ημο Βίκαζ βζα κα ενβαζημφκ ζημ ιεβάθμ ένβμ ημο
Παηένα.
΋πςξ αηνζαχξ είκαζ επάκς είκαζ ηαζ ηάης, υπςξ αηνζαχξ είκαζ ηάης είκαζ ηαζ επάκς.
Σα ημζιζηά βεβμκυηα πμο ελεθίζζμκηαζ ζε έκα δθζαηυ ζφζηδια, επακαθαιαάκμκηαζ ζημ άημιμ. Σα ιεβάθα
βεβμκυηα πμο ζοιααίκμοκ ζηδκ βέκεζδ μπμζμοδήπμηε Γαθαλία επακαθαιαάκμκηαζ επίζδξ ζημκ ιζηνυημζιμ
άκενςπμξ.
Βίκαζ ακαβηαίμ κα ενβαζηείξ πνχηα ιε ηδκ θςηζά ηαζ ηαηυπζκ ιε ημ θςξ. Βίκαζ απαναίηδημ κα ενβαζηείξ
πνχηα ιε ημκ ηνίημ Λυβμ ζηδκ έκαηδ ζθαίνα ηαζ ιεηά ιε ημκ δεφηενμ Λυβμ.
Οζ πέκηε πνχηεξ ιοήζεζξ ηςκ ιεβαθφηενςκ ιοζηδνίςκ είκαζ δ ιζηνμημζιζηή ημζιμβέκκεζδ· δ θςηζά ηάκεζ
βυκζιδ ηδκ παμηζηή φθδ ηδξ εεσηήξ ιδηέναξ βζα κα βεκκδεμφκ ηα δθζαηά ιαξ ζχιαηα ηαηυπζκ ένπεηαζ ημ ηαθφηενμ·
δ πανέιααζδ ημο δεφηενμο Λυβμο, δ ιφδζδ ΐεκμφζηα, ιε πνμδβμφιεκδ εοζία βζα ηδκ ακενςπυηδηα.
Βίκαζ απαναίηδημ κα λένμοιε, είκαζ επείβμκ κα ηαηαθάαμοιε υηζ δ ιφδζδ ΐεκμφζηα έπεζ επηά εζςηενζηέξ
ααειίδεξ.
Πνχηδ: Γέκκδζδ ζηδκ θάηκδ ημο ηυζιμο.
Ο Βζςηενζηυξ Υνζζηυξ βεκκζέηαζ πάκηα βειάημξ απυ αβάπδ βζα ηδκ ακενςπυηδηα, ιέζα ζηδκ εζςηενζηή
αοηή θάηκδ πμο έπμοιε ιέζα ιαξ, πμο δοζηοπχξ ηαημζηείηαζ απυ ηα γχα ηςκ παεχκ, απυ ημ πμθθαπθυ Ββχ.
Αεφηενδ: ΐάπηζζδ ημο ιοδιέκμο ζημκ αοεένζμ ηυζιμ. Δ πνζζηζημπμίδζδ ημο γςηζημφ ζχιαημξ.
Σνίηδ: Μεηαιυνθςζδ ημο Κονίμο. Λάιπεζ μ εζςηενζηυξ Υνζζηυξ ζημ ηεθάθζ ηαζ ζημ Ώζηνζηυ πνυζςπμ
ημο αζηνζημφ ζχιαημξ ημο ιοδιέκμο, υπςξ έθαιρε ημ πνυζςπμ ημο Μςοζή ζημ υνμξ Νέαμ.
Σέηανηδ: Βίζμδμξ ζηδκ Εενμοζαθήι ακάιεζα ζε αάβζα ηαζ βζμνηέξ, πνζζηζημπμίδζδ ημο κμδηζημφ ζχιαημξ
ημο ιοδιέκμο.
Πέιπηδ: Σμ άβζμ ιακηήθζ ηδξ ΐενυκζηαξ ζημ μπμίμ ιέκεζ απμηοπςιέκμ ημ πνυζςπμ ημο Ααζηάθμο. Δ
Υνζζηζημπμίδζδ ηδξ ακενχπζκδξ ροπήξ ή ζχια ηδξ ζοκεζδδηήξ εέθδζδξ.
Έηηδ: Υνζζηζημπμίδζδ ηδξ πκεοιαηζηήξ ροπήξ (ΐμφδζ), εαοιάζζα ημζιζηά βεβμκυηα ζηδκ ΐμοδζζηζηή
ζοκείδδζδ πμο δοζηοπχξ δεκ έιεζκακ βναιιέκα ζηα ηέζζενα εοαββέθζα· ζοιαάκηα ημο ημζιζημφ δνάιαημξ
εζςηενζηά ζοκδεδειέκα ιε μνζζιέκα βεβμκυηα άθθςκ πθακδηχκ ημο δθζαημφ ζοζηήιαημξ.
Έαδμιδ: Ο Αάζηαθμξ ζηαονχκεηαζ ηαζ παναδίδεηαζ ημ πκεφια ζημκ Παηένα ακάιεζα ζε αζηναπέξ,
ανμκηέξ ηαζ ζεζζιμφξ.
Δ βοκαίηα ζθναβίγεζ πάκημηε ημκ ηάθμ ιε ιία ιεβάθδ πέηνα, ηδκ θζθμζμθζηή πέηνα πμο ζοιαμθίγεζ ημ ζελ
(Δ πάθδ εκάκηζα ζημκ ΢αηακά οπήνλε ηνμιενή).
΢ε αοζηδνή ζφκεεζδ αοηέξ είκαζ μζ επηά ααειίδεξ ηδξ ιοήζεςξ ΐεκμφζηαξ. Γζα ηάεε ιζα απυ αοηέξ ηζξ
επηά ααειίδεξ ιπμνμφκ κα βναθημφκ ηενάζηζμζ ηυιμζ.
Ο Κφνζμξ Διχκ Υνζζηυξ εα βεκκζέηαζ πάκηα ιέζα ζημκ ηαπεζκυ αημιζηυ ζηάαθμ ηάεε πνμεημζιαζιέκμο
ιοδιέκμο.
Δ ιδηένα ημο Κονίμο οπήνλε, είκαζ ηαζ εα είκαζ πάκημηε δ Θεσηή Μδηένα Κμοκηαθίκζ, ημ πφνζκμ θίδζ ηςκ
ιαβζηχκ ιαξ δοκάιεςκ.
Οζ ααζζθείξ ηδξ εοθοΎαξ, μζ ηνεζξ ιάβμζ, ηα αθδεζκά πκεφιαηα, εα ακαβκςνίγμοκ πάκημηε ημκ Κφνζμ ηαζ εα
ημκ θαηνεφμοκ.
Σμ ανέθμξ εα είκαζ πάκηα ζε ιεβάθμοξ ηζκδφκμοξ, μ Δνχδδξ, μ ηυζιμξ, μζ ζημηαδζζηέξ, εα εέθμοκ πάκηα
κα ημ ζηναββαθίζμοκ. Δ αάπηζζδ ζημκ Εμνδάκδ ηδξ φπανλδξ εα είκαζ απαναίηδηδ, ηα κενά ηδξ γςήξ ηαεανίγμοκ,
ιεηαιμνθχκμοκ, ααπηίγμοκ.
Δ ιεηαιυνθςζδ ιεηαθνάγεζ ιε ιεβάθδ ελοπκάδα ημκ Νυιμ ημο Μςοζή, δζδάζημκηαξ ζημκ ηυζιμ ηαζ
λεδζπθχκμκηαξ ζηδκ ενβαζία ημο υθμκ ημκ εαοιαζηυ γήθμ εκυξ Δθία.
Ο Κφνζμξ εα ένεεζ ζε ιαξ πενπαηχκηαξ επάκς ζηα εενζειέκα ηφιαηα ηδξ εάθαζζαξ ηδξ γςήξ. Ο
εζςηενζηυξ Κφνζμξ εα απμηαεζζηά πάκηα ηδκ ηάλδ ζημκ κμο ιαξ ηαζ εα επζζηνέθεζ ζηα ιάηζα ιαξ ημ παιέκμ θςξ.
Ο εζςηενζηυξ Κφνζμξ εα πμθθαπθαζζάγεζ πάκηα ημ ρςιί ηδξ εοπανζζηίαξ βζα ηνμθή ηαζ δφκαιδ ηςκ ροπχκ
ιαξ.

91
Ο Λαηνεοηυξ, εκζανηςιέκμξ ζημκ ιοδιέκμ, εα ιζθά ζημοξ δδιυζζμοξ δνυιμοξ αοηήξ ηδξ ιεβάθδξ
Εενμοζαθήι ημο ηυζιμο, παναδίδμκηαξ ζηδκ ακενςπυηδηα ημ ιήκοια ηδξ κέαξ επμπήξ ηαζ ημ πνυζςπμ ημο ιε
αβηάεζκμ ζηεθάκζ, ιία ηαζ άθθδ θμνά, εα ιείκεζ παναβιέκμ πακημηζκά ζημ ιακηήθζ ηδξ ΐενυκζηαξ.
΢ηδκ ζοκείδδζδ ημο ιοδιέκμο εα οπάνπμοκ πάκηα οπένμπα ημζιζηά βεβμκυηα ηαζ ακάιεζα ζε αζηναπέξ
ηαζ ιεβάθμοξ ζεζζιμφξ ηδξ ροπήξ, μ Κφνζμξ πάκηα εα παναδίδεζ ημ πκεφια ημο ζημκ Κφνζμ ακαθςκχκηαξ:
«Παηένα ιμο ζηα πένζα ζμο παναδίδς ημ πκεφια ιμο» ηαζ ιεηά αθμφ ηαηεαεί ημ ζχια ζημκ ηάθμ εα
επακαθαιαάκεηαζ πάκηα δ ακάζηαζδ ζηζξ ηνεζξ ηαζ ιίζδ ιένεξ.
Ο δθζαηυξ ιφεμξ έπεζ δομ απυρεζξ: δ πνχηδ ακηζπνμζςπεφεζ, ηδκ ημζιζηή δνάζδ ημο δεοηένμο Λυβμο ζημ
πάναια ηάεε ηαζκμφνβζμο ηυζιμο, πμο βεκκζέηαζ ιέζα απυ ηδκ ημζθζά ηδξ Μεβάθδξ Μδηέναξ. Δ δεφηενδ άπμρδ
ζοκμρίγεζ ηδκ γςή ηάεε ηαεαβζαζιέκμο αηυιμο πμο ιεηαηνέπεηαζ ζε ιία εκζάνηςζδ ημο δεφηενμο Λυβμο, ημο
Κμζιζημφ Υνζζημφ.
Ο ήνςαξ ημο δθζαημφ ιφεμο πάκηα πανμοζζάγεηαζ ζε υθμοξ ημοξ ηαζνμφξ ζακ έκαξ άκενςπμξ-εευξ ηαζ δ
γςή ημο εηηοθίζζεηαζ ηαζ λεδζπθχκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πμνεία ημο ήθζμο πμο είκαζ ημ ημζιζηυ θμνείμ ημο
δθζαημφ Λυβμο.
΢ημ πανεθευκ, ημοξ ανπαίμοξ ηαζνμφξ, δ βέκκδζδ ημο Μίενα βζμνηάζηδηε πάκηα ιε ιεβάθεξ πανέξ ζημ
πεζιενζκυ δθζμζηάζζμ.
Κακείξ δεκ λένεζ ιε αηνίαεζα ηδκ αηνζαή διενμιδκία πμο βεκκήεδηε μ Εδζμφξ ηδξ Ναγανέη. Τπήνλακ 136
διενμιδκίεξ δζαθμνεηζηέξ πμο ακαθένμκηακ ζηδκ βέκκδζδ ημο Εδζμφ. Οζ βκςζηζημί ιοδιέκμζ ηαηάθενακ, ιε
ιεβάθδ ζμθία, κα ηαεμνίζμοκ ηδκ διενμιδκία ηδξ βεκκήζεςξ ημο Εδζμφ βζα ηζξ 24 Αεηειανίμο ζηζξ δχδεηα ηα
ιεζάκοπηα, δδθαδή βζα ηα πνχηα θεπηά ηδξ 25 ημο ζδίμο ιδκυξ.
΢ε ηάεε δθζαηυ ιφεμ, μ Θεσηυξ ΢ςηήναξ, μ εζςηενζηυξ Υνζζηυξ ηάεε ηαεαβζαζιέκμο αηυιμο βεκκζέηαζ
πάκηα ιέζα απυ ηδκ ημζθζά ηδξ Άζπζθδξ πανεέκμο, ηδξ Θεσηήξ Μδηέναξ Κμοκηαθίκδξ. Ώοηυ ιαξ εοιίγεζ ημ
ΐνέθμξ Ήθζμ ηδξ 24δξ ή 25δξ Αεηειανίμο, πνμπςνχκηαξ, βεκκχιεκμξ, πενπαηχκηαξ πνμξ ημκ αμννά ζε ζηζβιέξ
πμο μ αζηενζζιυξ ηδξ Πανεέκμο, ηδξ Άζπζθδξ Πανεέκμο θάιπεζ αζηναθηενά ζημ γεκίε. Πάκηα μ Ήθζμξ, πάκηα μ
Κμζιζηυξ Υνζζηυξ ζημκ ηυζιμ ή ζημκ άκενςπμ, βεκκζέηαζ ιέζα απυ ηα ζςεζηά ηδξ Κμζιζηήξ πανεέκμο Μδηέναξ.
Ο ΐμφδαξ βεκκζέηαζ απυ ιία πανεέκα μκμιαγυιεκδ Mayevi ζφιθςκα ιε ημ ημζιζηυ δνάια, ζμθά
ηαηακμδιέκμ απυ ημοξ ηζκέγμοξ ιοδιέκμοξ.
Ο εάκαημξ ηαζ δ ακάζηαζδ ημο Κονίμο ζηδκ εανζκή ζζδιενία, είκαζ ηυζμ πμθφ δζαδεδμιέκα ζακ ηδκ
βέκκδζδ ημο ζημ πεζιενζκυ δθζμζηάζζμ.
Σδκ επμπή εηείκδ πέεακε μ ΋ζζνζξ ζηα πένζα ημο Σοθχκα, ηαζ ακαπανζζηάκεημ ιε ηα πένζα απθςιέκα ζακ
κα ήηακ ζηαονςιέκμξ.
Βηείκδ ηδκ επμπή, έηθαζβακ ηάεε πνυκμ ημκ εάκαημ ημο Σάιμοξ ζηδκ ΐααοθχκα ηαζ ηδκ ΢ονία. Βηείκδ ηδκ
επμπή ηδξ εανζκήξ ζζδιενίαξ οπήνπακ επίζδξ πμθθά ηθάιαηα ζενά, ηυηε έηθαζβακ βζα ημκ Άδςκδ υπζ ιυκμ ζηδκ
΢ονία αθθά ηαζ ζηδκ Βθθάδα επίζδξ.
΢ηδκ Πενζία βζμνηάγακε ημκ εάκαημ ημο Μίενα ηδκ ίδζα επμπή ηδξ εανζκήξ ζζδιενίαξ.
΢ε υθεξ ηζξ ζπμθέξ ιοζηδνίςκ ακαπανζζηάκεημ ζε δναιαηζηή ιμνθή υθδ δ δθζαηή δζαδνμιή απυ ηδκ
βέκκδζδ ημο ιέπνζ ημκ εάκαημ ημο ηαζ ηδκ ακάζηαζδ. Ο ιοδιέκμξ ζοκδοάγεζ ηδκ γςή ημο ιε ημ δθζαηυ δνάια ηαζ
ιεηεηνέπεηαζ εη ηςκ πναβιάηςκ ζε έκα δθζαηυ άημιμ.
Δ ιφδζδ ΐεκμφζηα είκαζ βζα ημοξ αθδεζκμφξ άκδνεξ υπζ βζα ηζξ βοκαίηεξ, ηαιία βοκαίηα δεκ ιπμνεί πμηέ κα
θεάζεζ ζηδκ ιφδζδ ΐεκμφζηα.
Ο ορδθυηενμξ ααειυξ πμο ιπμνεί κα θηάζεζ ιία βοκαίηα είκαζ αοηυξ ηδξ Οονάκζαξ Πανεέκμο πμο
ακηζζημζπεί ζηδκ ηαηάζηαζδ ημο ΐμφδα.
΋ηακ ιία βοκαίηα εέθεζ κα θεάζεζ ζηδκ ιφδζδ ΐεκμφζηα, πνέπεζ κα απμζανηςεεί ηαζ κα ιεηεκζανηςεεί
ζε ζχια ακδνυξ.
Σμοξ ηαζνμφξ αοημφξ ζηδκ Πεδζάδα ημο Νείθμο ζηδκ Ώίβοπημ είκαζ εκζανηςιέκμ ζε ακδνζηυ ζχια εηείκμ
ημ ιεβάθμ Βίκαζ πμο μκμιαγυηακ Μανία ιδηένα ημο Εδζμφ ηδξ Ναγανέη.
Δ Δ.Ρ.ΐ δ ζμθή εεμζμθζηή ζοββναθεφξ πμο έβναρε ημοξ έλζ ηυιμοξ ηδξ Μοζηζηήξ Αζδαζηαθίαξ
εημζιάγεηαζ κα ιεηεκζανηςεεί ζε ακδνζηυ ζχια βζαηί εέθεζ κα θεάζεζ ηδκ ιφδζδ.
Ώοηά πμο θέιε δεκ πνέπεζ κα απμεαννφκμοκ ηζξ βοκαίηεξ, ηάεε βοκαίηα πμο ενβάγεηαζ ζημ ακαιιέκμ
Καιίκζ ημο Δθαίζημο, ηάεε βοκαίηα πμο ηαηεααίκεζ ζηδκ έκαηδ ζθαίνα ιπμνεί κα ηαηαζηεοάζεζ ηα δθζαηά ηδξ

92
ζχιαηα ηαζ κα ιεηαιμνθςεεί ζε γςκηακυ ΐμφδα, ζε ιζα πανεέκμ ηδξ Νζναάκαξ ιε ελμοζίεξ πάκς ζηδκ θςηζά, ημκ
αένα, ηα κενά, ηδκ βδ.
Τπάνπμοκ δχδεηα ζςηήνεξ. Ώοηυ ζδιαίκεζ δχδεηα Ώααηάνεξ πμο ακηζζημζπμφκ ζηα δχδεηα αζηνζηά
γχδζα. Δ απμζημθή ημο ηάεε Ώααηάνα είκαζ κα λεηζκά ηδκ επμπή ηδξ δναζηδνζυηδηαξ πμο ακηζζημζπεί ζημ γχδζμ
πμο εα ιπεζ δ ακενςπυηδηα.
Ο Κνζυξ, Σαφνμξ ηθπ είπακ ημοξ ακηίζημζπμοξ.
Τπάνπμοκ δχδεηα ζςηήνεξ ιέζς ηςκ μπμίςκ εηθνάγεηαζ μ γςκηακυξ Υνζζηυξ.
Δ εκζάνηςζδ ημο Δθζαημφ Λυβμο είκαζ δ θάηκδ ημο ηυζιμο είκαζ έκα εαοιάζζμ ημζιζηυ βεβμκυξ.
΋πςξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ, υηακ βεκκζέηαζ μ εκζανηςιέκμξ Υνζζηυξ πνέπεζ κα ακμίλεζ δνυιμ ακάιεζα ζηδκ
ηνμιενή αβνζυηδηα ηδξ αδάιαζηδξ γμφβηθαξ, πενζηνζβονζζιέκμξ απυ ηάεε ιμνθήξ ηζκδφκμοξ· έηζζ επίζδξ ημ
Υνοζυ ΐνέθμξ ηδξ ζελμοαθζηήξ αθπδιείαξ, μ εζςηενζηυξ Υνζζηυξ βεκκδιέκμξ ακάιεζα ζηα γχα ηδξ θάηκδξ,
ακάιεζα ζηα γχα ηδξ επζεοιίαξ, είκαζ πενζηνζβονζζιέκμξ απυ ηάεε ιμνθήξ ηζκδφκμοξ ηαζ ακηζλμυηδηεξ.
΢ηδκ ανπή δοζηοπχξ μ ιοδιέκμξ δεκ έπεζ δζαθφζεζ αηυια ημ Ββχ, ηα γχα ημο εζςηενζημφ ζηάαθμο είκαζ
αηυια γςκηακά, μ ιοδιέκμξ δεκ έπεζ θεάζεζ ζηδκ ηεθεζυηδηα αηυια ηαζ υηακ είκαζ έκαξ ΐμφδαξ ηαζ ημ ανέθμξ
πνέπεζ κα ιεβαθχζεζ κα ακαπηοπεεί ακάιεζα ζε υθεξ αοηέξ ηζξ ακηζλμυηδηεξ.
΢ημοξ ηυζιμοξ πμο ακαδφμκηαζ ζηδκ φπανλδ, μ Υνζζηυξ ιεβαθχκεζ, ζηαονχκεηαζ, πεεαίκεζ, ηαζ
ακαζηαίκεηαζ ζηα ζςεζηά ηάεε πθάζιαημξ χζηε υθα ηα πθάζιαηα κα έπμοκ γςή ηαζ κα ηδκ έπμοκ άθεμκδ.
΢ημκ ιοδιέκμ πμο θεάκεζ ζηδκ ιφδζδ ΐεκμφζηα, μ Υνζζηυξ πνέπεζ κα βεκκδεεί, κα ιεβαθχζεζ, κα πεεάκεζ
ηαζ κα ακαζηδεεί βζα κα ενβαζηεί ιε ιεβάθδ έκηαζδ ζημ ιεβάθμ ένβμ ημο Παηένα.
΋ηακ μ Υνζζηυξ ακαζηήεδηε ιεηαλφ ηςκ κεηνχκ, υπςξ δζδβμφκηαζ μζ Άβζεξ Γναθέξ, έιεζκε έκδεηα πνυκζα
ιζθχκηαξ ιε ημοξ ιαεδηέξ ημο, δζδάζημκηάξ ημοξ ηα 24 ιοζηήνζα απυ ηα μπμία βεκκζμφκηαζ μζ 12 ζςηήνεξ ημο
ηυζιμο.