You are on page 1of 6

INDTALATII FRIGORIFICE

Procedee de producere a frigului artifical
Principiul al doilea al termodinamicii: orice corp se poate răci pe cale naturală până la temperatura mediului ce îl înconjoară. Răcirea lui în continuare se poate realiza numai pe cale artificială. Instala iile frigorifice se utilizează pentru scăderea şi men inerea temperaturii unui corp sau sistem de corpuri sub temperatura mediului înconjurător. în procesul de răcire participă întotdeauna cel pu in două corpuri: corpul răcit şi corpul care realizează răcirea, numit agent frigorific.
CLASIFICAREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE CU COMPRESIE MECANICA DE VAPORI CU COMPRESIE MECANICA DE GAZE CU ABSORBTIE (COMPRESIE TERMOCHIMICA) CU EJECTIE (CU JET) TERMOELECTRICE TIPUL CICLULUI FRIGORIFIC INCHIS PERIODICITATE CU FUNCTIONARE CONTINUA (REGIM STATIONAR) CU FUNCTIONARE DISCONTINUA (REGIM NESTATIONAR)

DESCHIS

fizico-chimice. într-un condensator. Aceştia trebuie să îndeplinească o serie de cerin e termodinamice. compozi ia fazelor de lichid sau vapori aflate în echilibru termodinamic sunt diferite. compozi ia fazelor de lichid sau vapori aflate în echilibru termodinamic sunt identice. . Aceasta căldură este evacuată în exteriorul instala iei printr-un proces exoterm. amestecurile zeotrope. hidrogenul (H2) sau heliu (He). bioxidul de carbon (CO2) şi amoniacul (NH3) componen ii organici.hidroclorofluorocarburi (HCFC) care au o ac iune mai pu in nocivă pentru mediu şi care mai sunt tolerate un anumit timp. bioxidul de sulf (SO2). permite producerea frigului prin absorb ia de căldură. fiziologice. permit atingerea unor temperaturi foarte joase. . temperatura variază la schimbările de fază (vaporizare sau condensare) la presiune constantă Fluide pure Amestecuri de fluide .clorofluorocarburile (CFC) care au o ac iune negativă asupra mediului înconjurător şi sunt deci condamnate pentru viitor. Proprietă ile termodinamice trebuie să corespundă cerin elor impuse de schema şi tipul instala iei frigorifice. motiv pentru care acestea se numesc şi fluide criogenice componen ii inorganici: apa (H2O). într-un vaporizator. constând în schimbarea de fază a substan ei din starea lichidă în cea de vapori. datorită unui proces endoterm. constând în schimbarea de fază inversă. din vapori în lichid. oxigenul (O2). temperatura variază la schimbările de fază (vaporizare sau condensare) la presiune constantă amestecurile azeotrope. în special de cel al frigului produs.hidrofluorocarburi (HFC) care nu afectează mediul şi constituie principalele fluide frigorifice pentru viitor.FLUIDE FRIGORIFICE Un agent (fluid) frigorific este o substan ă care evoluează în circuitul unei instala ii frigorifice şi care. economice şi de protec ia mediului. precum şi de nivelul de temperatură al celor două surse de căldură. cuprind la rândul lor trei categorii de fluide frigorifice: .

Acestora le este atribuită seria 700 şi pentru ob inerea numărului de identificare a fluidului frigorific. numărul de identificare fiind arbitrar atribuit fiecărui fluid în parte.Sistem notatii a) Hidrocarburile din categoria alcanilor şi a deriva ilor lor halogena i. Ei sunt codifica i prin litera R urmată de trei cifre (R xyz): x: indică numărul de atomi de carbon minus unu. se adaugă la 700 masa sa moleculară(exemplu R 717 pentru amoniac). numărul alocat fiecărui fluid fiind arbitrar (exemplu R 630 pentru metilamină). Când agentul frigorific con ine şi atomi de brom. Modul de codificare numerică este acelaşi ca precedentul. b) Alchenele şi deriva ii halogena i ai alchenelor. d) Compuşi organici diverşi. . Litera C este utilizată înaintea numărului de identificare a fluidului frigorific (exemplu RC 270). numărul de identificare fiind de asemenea arbitrar. e) Compuşi inorganici diverşi. nota ia este urmată de un B. f) Amestecurilor zeotrope le este atribuită seria 400. cu un indice ce reprezintă numărul de atomi de brom. y: indică numărul de atomi de hidrogen plus unu. g) Amestecuri azeotrope le este atribuită seria 500. dar se adaugă un 1 pentru cifra miilor (exemplu R1150). c) Hidrocarburile ciclice şi deriva ii ciclici. z: indică numărul de atomi de fluor. Acestora le este atribuită seria 600.

relativ la cea a unui kg de CO2. în kg. unde: m este masa totală de fluid frigorific evacuat. Contribu ia la efectul de seră (>25%) → CFC: .capacitatea lor ridicată de absorb ie termică în spectrul infraroşu. În cazul instala iilor frigorifice: . acest fenomen permi ând men inerea la suprafa a pământului a unei temperaturi ce face posibilă via a. α – emisia specifică de CO2 pentru producerea de energie electrică. în kWh. temperatura medie la suprafa a pământului ar fi mai mică cu circa 20 K ca cea actuală.durata lor de via ă în stratosferă (∼60 ani pentru R 11 şi ∼120 ani pentru R 12). E – consumul de energie electrică al instala iei pe toată durata de via ă. privitor la efectul de seră. valoarea de referin ă pentru acesta fiind 1 (GWPR11 = 1). Dacă efectul de seră nu ar exista. însumată pentru o perioadă de 100 ani. m + α . a unui kg de gaz. este apreciată prin poten ialul global de încălzire GWP (Glogal Warming Potential). .ac iunea indirectă de încălzire (prin CO2 degajat la producerea energiei consumate de instala ia frigorifică. mult mai mare decât ac iunea directă asociată). . Contribu ia la efectul de seră se raportează la ac iunea freonului R 11. Astfel se introduce un echivalent al contribu iei globale de încălzire TEWI (Total Equivalent Warming Impact) calculat inând seama de toate influen ele asupra efectului de seră : TEWI = GWP . CO2 prezent în atmosferă este transparent la 85 % din radia ia solară şi absoarbe 80 % din radia ia infraroşie reflectată de planetă.ac iunea directă asupra efectului de seră a freonilor emişi în atmosferă (GWP).Fluidele frigorifice si protectia mediului Efectul de seră este produs de radia ia solară care depăşeşte radia iile infraroşii emise de sol prin diversele gaze din atmosferă. în kg CO2/kWh. Contribu ia. E. producând încălzirea atmosferei. ceea ce nu ar face posibilă via a pe planeta noastră. . modificând echilibrul termic la suprafa a pământului. Astfel o moleculă de R 11 este de 10 000 ori mai absorbantă ca o moleculă de CO2.

De asemenea. concentra ia sa trecând printr-un maxim important pe la 30 km altitudine. realizându-se astfel un ecran protector eficace pentru via a pe pământ. Valoarea de referin ă este 1 pentru R 11 (ODPR11 = 1). el poate distruge până la 100 000 molecule de ozon înainte de a deveni inactiv. . Reducerea ozonului. Stratosfera con ine aproximativ 90% din ozon (O3).Fluidele frigorifice si protectia mediului Distrugerea stratului de ozon stratosferic constituie un cu totul alt fenomen deoarece se raportează la radia iile ultraviolete ale soarelui. Cum atomul de clor iese neschimbat din această reac ie. s-a estimat că moleculele de CFC pot supravie ui în stratosferă de la 70 la 100 ani. calculată în regim stabil pentru 1 kg de gaz emis anual în atmosferă este apreciată prin poten ialul de distrugere al ozonului ODP (Ozone Depletion Potential). În stratosferă se absoarbe aproximativ 99% din radia iile ultraviolete provenind de la soare. unde se formează un strat de ozon de circa 20 km. celelalte fluide fiind comparate pe baza unită ii de masă (1 kg emis pe suprafa a pământului). Rezultatul final al acestor reac ii este înlocuirea ozonului cu două noi molecule: oxigen şi un atom de clor nemodificat. conform specialiştilor.

0.4 3.0.8 0.5 .4 .022 0.7 .3 .3 .0.097 0.32 .6 0.72 .6 4 28.65 0.0.34 .0.1 15.200 380 .65 120 90 180 .016 .06 0 0 GWP (CFC 11 = 1) 1 2.1.0 0.51 .5 0.24 .0.11 0.024 0 0 0.5 7.0.3 1.0.0.04 .8 0.8 .4 1.4.37 0.06 0.0.0.0.05 .3.0.0.092 .020 0.026 .013 .1 7.100 0.1.7.07 .0.0.017 .76 0.29 0.7 ODP (CFC 11 = 1) 1 0.033 .0.9 .084 .6 .8 19 41 1.Contributia freonilor la distrugerea stratului de ozon si la efectul de sera Fluid frigorific CFC 11 CFC 12 CFC 113 CFC 114 CFC 115 HCFC 22 HCFC 123 HCFC 124 HFC 125 HFC 134a HCFC 141b HCFC 142b HFC 143a HFC 152a Formula chimică CCl3F CCl2F2 C2Cl3F3 C2Cl2F4 C2Cl3F5 CHClF2 C2HCl2F3 C2HClF4 C2HF5 C2H2F4 C2H3Cl2F C2H3ClF2 C2H3F3 C2H4F2 Durata de via ă (ani) 50 .400 15.39 0.