RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2

MING GU 19 11-15 JUN 2012

TEMA/ TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.

PENGISIAN KURIKULUM EMK -Ilmu - Sains - Muzik -Permainan Nilai -Hormat-menghormati -Kasih sayang -Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah 1 . KP - interpersonal - verbal-linguistik 3. KB - menjanakan idea - Menghubungkaitkan - Menganalisis -Menyusun ikut keutamaan 4. BCB - mendengar dgn berkesan - tulisan mekanis - bacaan luncuran - bacaan mekanis - bacaan mentalis

Tema 6: Budaya Malaysia (Kebudayaan) Unit 16 : Seronoknya Bermain Yoyo Cina

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B3DL1E1 Memberikan respons secara lisan dan gerak laku terhadap arahan. B1 DL1 E1 Mendengar dan menyebut perkataan dan frasa B2DL1E1 berkomunikasi tentang sesuatu perkara. B3DB1E1 Menyatakan idea daripada bahan yang dibaca. B1DT1E3 Menulis frasa dan ayat. B2 DB1 E1 Membaca dan memahami ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
Page 1

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.
EDIT BY GJX

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2
MING GU TEMA/ TAJUK PENGISIAN KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B6DT1E1 Menghasilkan penulisan dalam bentuk naratif dan bukan naratif secara separa kawal.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN +FN, FN + FK, FN + FA, FN + FS dengan betul dalam pelbagai situasi.

-Kem menulis 5.TMK 6.KMD

20 18-22 JUN 2012

Tema 6: Budaya Malaysia (Kebudayaan) Unit 17 : Segak dan Bergaya

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

EMK -Ilmu - Kebudayaan - Perayaan -Permainan Nilai -Kepercayaan kepada tuhan -Hormat-menghormati -Rasional Kemahiran Bernilai Tambah 1 . KP - interpersonal - verbal-linguistik 3. KB - menjanakan idea - Menghubungkaitkan - Mengecam 4. BCB - tulisan mekanis - bacaan luncuran

B3DL1E2 Memberikan respons secara lisan terhadap soalan. B4DL1E1 Berkomunikasi dalam situasi tidak formal. B1DB1E1 Membaca perkataan secara mekanis dengan sebutan dan inovasi yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

EDIT BY GJX

Page 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2
MINGGU TAJUK/TEMA TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM S.PRESTASI/ KECUKUPAN LATIHAN

5.TMK 21 25-29 JUN 2012 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan berpandukan gambar dengan betul. 3.8.1 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 4.1.2 Memahami perkataan dalam lirik lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. EMK Ilmu - Pendidikan Seni -Muzik Nilai -Bertanggungjawab -Hormat-menghormati -Kerjasama -Keberanian

B1DL1E2 Mendengar dan menyebut seni kata lagu. B5DT1E2 Membina dan menulis jawapan berdasarkan bahan grafik. B6DT2E1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari segi ejaan dan tanda baca. B3DL1E3 Memberikan respon secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan. B5DL1E2 Menceritakan perkara yang mengandungi pengajaran menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
Page 3

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

22 2-6 JULY 2012

Tema 6: Budaya Malaysia (Kebudayaan) Unit 18 : Bunyi Kompang

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

EDIT BY GJX

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2

MING GU 23 9-13 JULY 2012

TEMA/ TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

STANDARD PEMBELAJARAN
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.5.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik yang mempunyai perkataan yang betul.

PENGISIAN KURIKULUM

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B1 DB1 E1 Membaca perkataan secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul B1 DT1 E3 Menulis frasa dan ayat

Tema 6: Budaya Malaysia (Kebudayaan) Unit 18 : Bunyi Kompang

Kemahiran Bernilai Tambah

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

1. KP -Verbal-linguistik 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan - Interpersonal 2. BCB dua atau lebih suku kata, diftong, vokal - Tulisan Mekanis berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. - bacaan luncuran - Bacaan mentalis 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar -Kemahiran menulis menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK, FN 3. KB + FA, FN + FS dengan betul dalam - Menjanakan idea pelbagai situasi. -Menghubungkaitkan -Membuat inferens -Mendengar dengan berkesan

B3 DT1 E1 Membina dan menulis ayat gramatis menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FS.

EDIT BY GJX

Page 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2
MINGGU TAJUK/TEMA TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM S.PRESTASI/ KECUKUPAN LATIHAN B6DB1E2 Memindahkan maklumat daripada bahan grafik menggunakan ayat majmuk dengan tepat. B2 DB1 E1 Membaca dan memahami ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. B6DB1E1 Memahami maklumat daripada bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul. B5DT1E1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan ayat yang santun.

24 16-20 JULY 2012 Tema 7: Tanah Airku (Jati diri, Patriotisme dan kenegaraan) Unit 19 : Perwiraku

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik serta ayat dengan betul untuk menyatakan maksud. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kretif yang sesuai untuk menambah ilmu pengetahuan dan kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul dan menghubungkaitkan maklumat daripada pelbagai sumber. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhanawalan dan imbuhan akhiran dengan betul dalam pelbagai situasi.

EMK Ilmu - Kemahiran Hidup - Sejarah -Geografi Nilai - Hormat-menghormati -Kasih sayang -Keberanian -Bertanggungjawab -Berterima kasih Kemahiran Bernilai Tambah 1. KP -Verbal-linguistik -Interpersonal 3. BCB - bacaan luncuran - Kemahiran menulis - tulisan mekanis 4. KB - Menjanakan idea - Menghubungkaitkan

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

B1 DT1 E3 Menulis frasa dan ayat B4DT1E1

EDIT BY GJX

Page 5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2
MIN GGU/ TARI KH 25 23-27 JULY 2012 TEMA/ TAJUK STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi tepat secara bertatasusila. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. PENGISIAN KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN/Standar d prestasi

Tema 7: Tanah Airku (Jati diri, Patriotisme dan kenegaraan) Unit 20 : Gunakanlah Barangan Kita

EMK Ilmu - Kenegaraan - Sains -Muzik

B6DL1E1 B6DL2E1 B2DB1E1 B5DT1E1

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

Nilai- -Bertanggungjawab -Kasih sayang - Kesederhanaan - Berterima kasih 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi Kemahiran Bernilai dua atau tiga suku kata, diftong, vokal Tambah 1. KP berganding, digraf dan konsonan -Verbal-linguistik bergabung dengan sebutan yang -Interpersonal betul. - Muzik - Kinestetik 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif 3. BCB yang sesuai untuk menambah ilmu - bacaan luncuran pengetahuan dan kosa kata serta - Mendengar dan meningkatkan kelancaran bacaan. berkesan. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan - tulisan mekanis 4. KB perkataan dalam bentuk tulisan - Menjanakan idea berangkai dengan betul dan kemas. - Menghubungkaitkan 5.Kreativiti dan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan Inovasi maklumat. 6. Keusahawanan

EDIT BY GJX

Page 6

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2
MINGGU TAJUK/TEMA TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM S.PRESTASI/ KECUKUPAN B6DT1E1 LATIHAN

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

3.8.1 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 4.1.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.

EMK Ilmu - Kenegaraan - Penulisan Nilai: Kasih sayang Hemah tinggi Bertanggungjawab

B1DL1E2

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

B5DL1E1 B5DL1E2

26

30-31 JULY 2012 -3 OGOS Unit 21 : 2012 Lambang Negara

Tema 7: Tanah Airku (Jati diri, Patriotisme dan kenegaraan)

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

B5DL1E1 B5DL1E2

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. B5DB1E2

EDIT BY GJX

Page 7

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2

MIN/ TAK H 27

TEMA/ TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM Kemahiran Bernilai Tambah 1. Konstruktivisme 2. KB - Membandingkan dan membezakan - menjanakan idea -Menghubungkaitkan 3. KP - Verbal-linguistik - Interpersonal - Kinestetik - Visual-ruang 4. BCB - Mendengar dengan berkesan - tulisan mekanis - bacaan luncuran

Tema 7: Tanah Airku 6-10 (Jati diri, OGOS Patriotisme dan 2012 kenegaraan) Unit 21 : Lambang Negara

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6.1 Membaca pelbagai bahan kretif yang sesuai untuk menambah ilmu pengetahuan dan kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan berpandukan gambar dengan betul.

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B2DT1E3 Membina dan menulis frasa dan ayat tunggal. B5DT1E2 B4DT1E1

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul dan membanding beza maklumat daripada pelbagai sumber.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan, intonasi yang betul dan 5. Kreativiti dan jelas tentang sesuatu perkara serta inovasi menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda dalam pelbagai situasi baca yang betul mengikut konteks.
EDIT BY GJX Page 8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2

MING GU

TEMA/ TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan frasa yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

PENGISIAN KURIKULUM EMK Ilmu - Sains -Geografi -Kemahiran hidup -Nilai -Kerajinan -Hemah tinggi -Hormat-menghormati -Bertanggungjawab -Kemahiran Bernilai Tambah 1. Kontekstual 2. KP -Interpersonall - verbal-linguistik - Naturalis 3. KB -Menghubungkaitkan - menjanakan idea 4. BCB - bacaan mekanis - bacaan mentalis - bacaan luncuran - tulisan mekanis 5. Keusahawanan 6. TMK

Tema 8: 28 13-17 Bumi Bertuah OGOS (Pertanian) 2012 Unit 22 : Anggur di Malaysia

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B2 DL1 E1 Berkomunikasi tentang sesuatu perkara B5DL1E1 B5DL1E2 B2 DB1 E1 Membaca dan memahami ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. B3DB1E1 Menyatakan idea daripada bahan yang dibaca . B4DB1E1

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

EDIT BY GJX

Page 9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2
MINGGU TAJUK/TEMA TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM S.PRESTASI/ KECUKUPAN LATIHAN

betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan berpandukan gambar dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.

B3 DT1 E1 Membina dan menulis ayat gramatis menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FS. B5DT1E2

5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + betul dalam pelbagai situasi FK, FN + FA, FN + FS dengan betul dalam pelbagai situasi.

29

Tema 8: Bumi Bertuah (Pertanian)

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila.

27-30 OGOS Unit 23 : 2012 Penternakan Itik

EMK Ilmu - Sains -Pendidikan Seni -Kemahiran hidup -Nilai - Kerajinan -Bertanggungjawab -Kasih sayang -Kerajinan

B3DL1E2 B6DL1E1

EDIT BY GJX

Page 10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2
MINGGU TAJUK/TEMA TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM S.PRESTASI/ KECUKUPAN LATIHAN

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan berpandukan gambar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

-Hemah tinggi -Kemahiran Bernilai Tambah 1. Kontekstual 2. KP - verbal-linguistik 3. KB -Menghubungkaitkan - menjanakan idea 4. BCB - bacaan mekanis - bacaan luncuran - kemahiran menulis 5. Keusahawanan 6. Kreativiti dan inovasi

B2DB1E1

B1DT1E1 B1DT1E2 B1DT1E3 B5DT1E2

3.7Menghasilkan penulisan yang kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal. 5.3 Memahami dan membina ayat yang 5. 3.2 Memahami dan membina ayat betul dalam pelbagai situasi penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul mengikut konteks

B6DT1E1

EDIT BY GJX

Page 11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2

MING GU 30 3-7 SEPT 2012

TEMA/ TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN . 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.

PENGISIAN KURIKULUM EMK Ilmu - Sains -Muzik -Geografi Nilai -Kasih sayang -Bertanggungjawab -Kerajinan -Kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah 1. Kontekstual 2.KP -Interpersonal -Verbal-linguistik -Naturalis - Muzik - Visual-ruang 2. BCB -Tulisan mekanis - Bacaan luncuran - Kemahiran Menulis - Bacaan Mekanis 3. KB -Menjana idea. -Menghubungkaitkan 4. Keusahawanan

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B5DL1E1 B5DL1E2

tema 8: Bumi Bertuah (Pertanian) Unit 24 : Enaknya Teh

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

B3DB1E1

31 10-14 SEPT 2012

B5DB1E1

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong dan vokal berganding dengan tepat.

B1DT1E3

B3DT1E1 B2DT1E3 B5DT1E1

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

EDIT BY GJX

Page 12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2
MINGGU TAJUK/TEMA TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM S.PRESTASI/ KECUKUPAN LATIHAN

32 17-21 SEPT 2012

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas dalam lagu melalui nyanyian secara didik melalui nyanyian secara didik hibur. hibur.

B1DL1E2

33 24-28 SEPT 2012

Tema 9: Hargai Alam (Alam Sekitar dan Teknologi Hijau) Unit 25 : Udara Bersih

1.2 Mendengar,mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila

1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, dalam ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

EMK Ilmu - Pendidikan Moral -Cerita Nilai -Kasih sayang -Bertanggungjawab -Kerjasama -Kasih sayang -Hormat-menghormati

B1DL1E1 B6DL2E1

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

B2DB1E1

EDIT BY GJX

Page 13

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2
MING GU 34 1-5 OKT 2012 TEMA/ TAJUK PENGISIAN KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B4DB1E1 B5DB1E1 B6DB1E2

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Tema 9: Hargai Alam (Alam Sekitar dan Teknologi Hijau) Unit 25 : Udara Bersih

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul sesuatu bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dan bukan grafik dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong dan vokal berganding dengan tepat.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. . 5.1. Memahami dan menggunakan 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata golongan kata dengan betul mengikut ganti nama diri dengan betul mengikut konteks. konteks. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

Kemahiran Bernilai Tambah 1. KP -Verbal-linguistik - Interpersonal - Naturalis 2. KB -Menjanakan idea -Menghubungkaitkan 3. BCB - bacaan mekanis - tulisan mekanis - perbincangan -bacaan luncuran

EDIT BY GJX

Page 14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2
MING GU 35 8-12 OKT 2012 TEMA/ TAJUK Tema 9: Hargai Alam (Alam Sekitar dan Teknologi Hijau) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK Ilmu - Geografi -Sains -Pantun Nilai -Bertanggungjawab -Hormat-menghormati -Kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah 1. KP -Verbal-linguistik -Naturalis 2. KB - Menghubungkaitkan - Menjanakan idea - Membanding dan membezakan 3. BCB - Bacaan Luncuran -Mengingatkan -Mencatat nota -Mendengar dengan berkesan KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B3DL1E1 B6DB1E2 Memahami maklumat daripada banan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul. B6DL1E1 B6DL1E2

1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.1 Mendengar, memahami dan respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan memberikan respons yang sesuai secara pesanan yang didengar dengan betul lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul dan membanding beza maklumat daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul dan menghubungkaitkan maklumat daripada pelbagai sumber.

UNIT 26 Taman Negara

B4DT1E1

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

EDIT BY GJX

Page 15

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2
MING GU TEMA/ TAJUK PENGISIAN KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa intonasi yang betul serta memahami yang indah secara didik hibur. maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 36 15-19 OKT 2012 Tema 9: Hargai Alam (Alam Sekitar dan Teknologi Hijau) 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila. B6DL1E1 B6DL1E2 B6DL2E1

EMK Ilmu - Alam Mesra - Kesihatan - Muzik -Nilai - Bertanggungjawab -Kasih sayang -Hemah tinggi -Kerjasama -Kesederhanaan Kemahiran Bernilai Tambah 1. KP - verbal-linguistik - Naturalis 2. KB -menghubungkaitkan -menjanakan idea

UNIT 27 Hari Tanpa Beg Plastik

B3DB1E1 1.7 Berbincang dan mengemukakan 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pandangan tentang sesuatu perkara pelbagai sumber secara bertatasusila daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai untuk mengenal pasti idea utama dan idea bahan untuk memberi respons dengan betul. sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.

EDIT BY GJX

Page 16

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2
MINGGU TAJUK/TEMA TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM S.PRESTASI/ KECUKUPAN LATIHAN

36 15-19 OKT 2012

Tema 9: Hargai Alam (Alam Sekitar dan Teknologi Hijau)

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua bahan yang diberi dengan betul dan kemas atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul dan menghubungkaitkan maklumat daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa. 4.1.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.

3. BCB - Bacaan Luncuran -Mendengar dengan berkesan

B1DT1E1 B1DT1E2

UNIT 27 Hari Tanpa Beg Plastik

B2DT1E1 B2DT1E2 B2DT1E3

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

EDIT BY GJX

Page 17

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2

MING GU 37 22-26 OKT 2012

TEMA/ TAJUK Tema 10: Dunia Sains (Sains dan Teknologi)

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.5.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik yang mempunyai perkataan yang betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul dan membanding beza maklumat daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul dalam pelbagai situasi.

PENGISIAN KURIKULUM EMK Ilmu - Pendidikan Seni -Sains Nilai - Bertanggungjawab -Hemah tinggi -Hormat-menghormati -Kasih sayang -Berterima kasih -Keberanian Kemahiran Bernilai Tambah 1. KP -Verbal-linguistik -Interpersonal 2. KB - Membuat urutan - Menjanakan idea - Membanding dan membezakan - Membuat inferens 3. BCB - Kemahiran menulis -Kemahiran menyoal -Mendengar dengan berkesan 4. Kontekstual 5.Kreativiti & inovasi 6.TMK

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B3DL1E3

B6DB1E1 B4DB1E1 B5DB1E1 B6DB1E1

UNIT 28: Ciptaan Sains

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

B4DT1E1

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

B5DT1E1

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

EDIT BY GJX

Page 18

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2
MING GU 38 29-31 OKT 2012 -2 NOV 2012 TEMA/ TAJUK Tema 10 : Dunia Sains (Sians dan teknologi) UNIT 29: Wah, lajunya! PENGISIAN KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B6DL1E1 B6DL1E2 B6DB1E2

STANDARD KANDUNGAN
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul sesuatu bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dan bukan grafik dengan betul. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul dan menghubungkaitkan maklumat daripada pelbagai sumber. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yan indah secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.

2.5Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.7Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

4.4Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

EMK Ilmu - Kenderaan -Sains -Pantun Nilai - Bertanggungjawab -Berterima kasih -Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah 1. Kontekstual 2.KB - Membanding dan membezakan - Menjanakan idea -Menghubungkaitkan 3. KP - Interpersonal - Verbal-linguistik - Muzik 4. BCB - Bacaan Mekanis - Tulisan Mekanis - Kemahiran menulis - Mencatat maklumat

B2DT1E3

B4DT1E1

B5DT1E1

B6DT1E1

EDIT BY GJX

Page 19

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2

MING GU 39 5-9 NOV 2012

TEMA/ TAJUK Tema 10 : Dunia Sains (Sians dan teknologi) UNIT 30: Sains dan Hidupan

STANDARD KANDUNGAN
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah ilmu pengetahuan dan kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa.

PENGISIAN KURIKULUM EMK Ilmu - Sains -Geografi Nilai - Bertanggungjawab -Kasih sayang -Keberanian -Kerjasama -Bertanggungjawab -Kerajinan -Hormat-menghormati -Hemah tinggi -Berterima kasih Kemahiran Bernilai Tambah 1.KB -Menghubungkaitkan - Menjanakan idea 2. KP - Verbal-linguistik - Interpersonal 3. BCB - Bacaan Luncuran -Kemahiran Menulis -Menulis Perenggan

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B4DL1E2

B5DL1E1 B5DL1E2

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

B6DL1E1 B6DL1E2

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

B5DT1E1 B5DB1E2

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

EDIT BY GJX

Page 20

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2
MINGGU TAJUK/TEMA TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM S.PRESTASI/ KECUKUPAN LATIHAN

3.7Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks .

B6DT1E1

4.2Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

EDIT BY GJX

Page 21

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.