SOLUŢIA ALTERNATIVĂ

PENTRU O MOLDOVĂ MODERNĂ!
www.socialistii.md

Pentru o Moldovă modernă
Partidul Socialiştilor a pledat consecvent pentru o Moldovă independentă, suverană, teritorial integră, tolerantă în plan etnic, cu o economie social orientată şi cu statut neutru. Noi suntem pentru un stat în care moldovenii au dreptul la nume (moldoveni), limbă (moldovenească) şi istorie (Istoria Moldovei) în şcoli, iar reprezentanţii minorităţilor etnice sunt recunoscuţi ca cetăţeni ai ţării cu drepturi egale, realizate în practică. Astăzi, cînd Republica Moldova se află în criză sistemică profundă, cînd existenţa ţării noastre este sub semnul întrebării din cauza problemelor acumulate, sunt necesare măsuri urgente şi eficiente atît pentru consolidarea statalităţii, cît şi pentru ameliorarea situaţiei socio-politice şi economice din ţară. Domeniile cele mai afectate sunt cele sociale – educaţia, ocrotirea sănătăţii, protecţia şi asistenţa socială. Cu părere de rău, viaţa a sute de mii de moldoveni s-a transformat într-o luptă dramatică pentru supravieţuire. În aceste condiţii, noi, socialiştii, considerăm drept datorie morală şi civică să fim alături de cetăţeni şi să propunem soluţii reale care ar putea
îmbunătăţi viaţa societăţii. În Parlament, în Consiliile locale, socialiştii vor

Consolidarea statalităţii
Integritatea teritorială a ţării se va realiza în baza federalizării ţării, aceasta fiind unica abordare realistă a problemei transnistrene. În acest caz, diferenţa între actualele raioane şi municipii, pe de o parte, Transnistria şi UTA Găgăuzia, pe de altă parte, va consta în volumul de împuterniciri şi obiecte de jurisdicţie, cu care vor fi abilitate, conform prevederilor Constituţiei, după acceptarea acesteia de către populaţia de pe ambele maluri ale Nistrului într-o nouă redacţie. Adoptarea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu Constituţia RM. Deputaţii socialişti vor ataca în instanţele de judecată şi la Curtea Constituţională toate actele legislative şi normative existente care se află în contradicţie cu prevederile constituţionale în ceea ce priveşte denumirea limbii de stat, poporului ţării şi teritoriului ei, inclusiv cele care reglementează activitatea posturilor de televiziune şi de radio. Socialiştii vor asigură modificarea cadrului legal pentru interzicerea acţiunilor şi activităţilor partidelor politice, asociaţiilor obsteşti îndreptate spre pierderea statalităţii Republicii Moldova.

Relaţiile interetnice şi interconfesionale
PSRM va monitoriza respectarea prevederilor legale privind drepturile minorităţilor etnice de reprezentare aproximativ proporţională în organele puterii de stat de toate nivelurile. Raportul final şi propunerile respective vor fi anunţate public şi vor fi transmise Parlamentului, Preşedintelui ţării şi Guvernului. Deputaţii socialişti, de comun acord cu comunităţile etnoculturale care activează pe teritoriul RM, vor înainta un şir de iniţiative legislative cu privire la accelerarea procesului de integrare a minorităţilor etnice în viaţa publică. PSRM va promova o politică interconfesională corectă, recunoscînd creştinismul ca element fundamental al statalităţii, respectînd totodată caracterul laic al statului. PSRM pledează pentru crearea Ministerului Relaţiilor Interetnice şi Politicii Regionale prin comasarea Biroului Relaţiilor Interetnice şi Biroului pentru reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat.

promova iniţiative capabile să rezolve o parte din cele mai grave prob leme ale societăţii. Setul de acţiuni prezentat în această broşură cuprinde iniţiativele prioritare la care ne vom concentra. Implementarea unor din aceste măsuri poate necesita mai mult timp, dar este important să începem imediat activităţi concrete de realizare a acestora. Setul de acţiuni va fi modi ficat în funcţie de evoluţia evenimentelor, precum şi în baza sugestiilor şi obiecţiilor care vor parveni de la comunitatea experţilor şi cetăţeni. Pentru a edifica o Moldovă modernă, merită să depunem toate eforturile.

Politica externă
Socialiştii pledează pentru dezvoltarea unui parteneriat strategic durabil cu Federaţia Rusă, aceasta fiind una din priorităţile de bază ale politicii externe ale Republicii Moldova. Aprofundarea şi valorificarea deplină a raporturilor comercial-economice ale RM în cadrul CSI, precum şi avansarea în dialogul multivectorial ce ţine de procesele integraţioniste euroasiatice sunt de o importanţă majoră şi necesită, fiecare în parte, o abordare complexă şi sistemică. Libera circulaţie, ca drept fundamental, în spaţiul UE trebuie asigurată prin negocieri rezultative moldo-comunitare. Totodată, protecţia socială reală a cetăţenilor RM peste hotarele ţării urmează a fi realizată bilateral şi la concret, cu fiecare stat în parte.

Igor Dodon, Preşedintele Partidului Socialiştilor

2

3

Justiţie, combaterea corupţiei şi asigurarea securităţii cetăţenilor
Recuperarea prejudiciilor cauzate statului ca urmare a deciziilor eronate emise de judecători din contul judecătorilor care au adoptat astfel de decizii. Înlocuirea pentru funcţionarii de stat a prevederii legislative „Caracterul licit al dobîndirii se prezuma cu prevederea „Caracterul licit al dobîndirii se dovedeşte”. Introducerea expertizei anticorupţionale obligatori şi independente (cu participarea reprezentanţilor societăţii civile) asupra tuturor actelor legislative şi normative. Introducerea obligatorie în declaraţia funcţionarilor de stat atît a informaţiilor cu privire la venituri, cît şi a informaţiilor privind cheltuielile. Modificarea legislaţiei astfel ca în cazul acelor funcţionari de stat, care nu au prezentat declaraţiile anuale privind veniturile şi cheltuielile, contractele de muncă să fie reziliate. Modificarea legislaţiei astfel ca deputaţii în Parlament, care nu au prezentat declaraţiile anuale privind veniturile şi cheltuielile, să nu poată candida în Parlamentul RM pe viitor. Aceleaşi prevederi urmează a fi aplicate miniştrilor şi viceminiştrilor. Introducerea controlului eficient din partea societăţii asupra puterii de stat prin evidenţa veniturilor şi cheltuielilor fiecărui funcţionar începînd de la prima numire în funcţie de stat. Crearea bazei de date electronice publice a declaraţiilor de venituri, cheltuieli şi proprietăţi ale deputaţilor, miniştrilor, judecătorilor, procurorilor, demnitarilor şi angajaţilor de orice rang implicaţi în reglementarea activităţii de antreprenoriat, precum şi prestarea serviciilor din contul bugetelor de toate nivelurile. Modificarea legislaţiei în vederea depolitizării totale a organelor de drept. Desfăşurarea politicii de cadre bazate pe restricţii categorice în ce priveşte angajarea în baza relaţiilor de rudenie. Înăsprirea pedepselor penale pentru acte de corupţie, inclusiv prin privarea de libertate pe perioade mai îndelungate, confiscarea averii şi lipsirea dreptului de a deţine funcţii publice pe viaţă. Asigurarea transparenţei proceselor de judecată prin transmiterea online a şedinţelor publice de judecată. Abrogarea actului legislativ prin care au fost lichidate funcţiile de reprezentant în cadrul proceselor civile în Codul de procedură civilă. Sporirea securităţii publice prin asigurarea suportului managerial, juridic şi social acordat organelor de drept de către instituţiile statului.

Sectorul real al economiei
Excluderea dublării funcţiilor organelor de control. Retragerea competenţelor de control asupra activităţilor de antreprenoriat de la MAI şi atribuirea acestora unui nou organ - Departamentul veniturilor. Eliberarea licenţelor pentru activitate fără perceperea taxei pentru acest document (cu excepţia unor domenii specifice). Agenţii economici din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii vor beneficia de resurse creditare la rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei, iar diferenţa între dobînda la creditele acordate de băncile comerciale va fi compensată de stat. Simplificarea procedurii de lichidare a afacerii în termen de pînă la 10 zile. Aprofundarea comerţului asimetric cu ţările UE şi excluderea cotării exportului. Excluderea excepţiilor din comerţul liber cu ţările CSI. Păstrarea statului ca unicul controlor în domeniul metrologiei, precum şi păstrarea existenţei în comun a instituţiilor statale în domeniul metrologiei şi standardizării. Revizuirea Legii cu privire la modificările şi completările Legii metrologiei din 23 decembrie 2009, abrogării prevederilor prin care instituţia statală în domeniul metrologiei a fost lipsită de surse financiare suficiente, precum şi de unele posibilităţi funcţionale importante. Implementarea unui sistem adecvat de preferinţe pentru producătorii autohtoni în procesul achiziţiilor publice. Impunerea prin lege a autorităţilor publice locale de acordare a minim 50% din locurile la pieţe nemijlocit pentru persoanele autohtone care au produs de sinestătător marfa realizată. Procurarea unor grupuri de mărfuri pentru necesităţile statului în rezerva de stat prin intermediul licitaţiilor bursiere. Protejarea producătorilor autohtoni prin introducerea măsurilor netarifare pentru categoriile de produse de import ce pot fi produse în Republica Moldova şi prin stabilirea plafoanelor maximale la taxele vamale la import pentru produsele ce pot fi produse în Republica Moldova. Păstrarea în proprietatea statului a întreprinderilor din sectoarele strategice (Calea Ferată, Moldtelecom, rețele electrice magistrale, etc) Modernizarea capacităţilor interne de generare a energiei electrice. Utilizarea capacităţilor centralei de la Cuciurgan pentru asigurarea consumatorilor interni şi a potenţialului de export. Excluderea intermediarilor din lanţul producere-consumator final la livrarea agentului termic. Atragerea investitorilor strategici în parteneriate publice private în CET-1, CET-2 şi CET-Nord. Măsuri îndreptate spre noi surse de gaze, racordarea la gazoductul de perspectivă, utilizarea portului internaţional Giurgiuleşti pentru importul gazului lichefiat.

4

5

Industria şi sectorul agrar
Dezvoltarea prioritară a sectorului industrial în baza tehnologiilor avansate cu scopul utilizării forţei de muncă calificate, inclusiv folosind în acest scop potenţialul uman existent al complexului militar industrial. Susţinerea întreprinderilor industriale prin amplasarea comenzilor de stat şi efectuării achiziţiilor publice. Dezvoltarea cooperării internaţionale în domeniul industrial cu scopul crearii pe teritoriul Republicii a producerii de montare. Revizuirea structurii instituţionale a industriei prin restabilirea instituţiei de profil în afara Ministerului Economiei.

Sistemul bugetar-fiscal
Diminuarea numărului excesiv de mare de impozite – de la 23 în prezent, la 11 tipuri de impozite şi taxe: TVA, impozit pe venit, accize, taxa vamală, taxe rutiere doar pentru folosirea drumurilor, impozit pe bunuri imobiliare, taxa pentru folosirea subsolului, taxa pentru amenajarea teritoriului, taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale şi prestări servicii, taxa de piaţă, taxa pentru parcare. Suplimentar impozite sociale şi impozite medicale. Implementarea sistemului de rambursare a TVA din buget către agenţii economici care dispun de trecerea în cont a TVA şi care nu au utilizat-o într-o perioadă de 6 luni de zile; Crearea Departamentului de venituri prin comasarea serviciului fiscal şi serviciului vamal; Cu scopul motivării agenţilor economici pentru crearea locurilor de muncă şi sporirea competitivităţii economice temporar de restabilit cota 0 a impozitului pe profitul reinvestit – pentru o perioadă de cel puţin 5 ani şi stabilirea impozitului pe venit în mărime de 15% la sursa de plată a dividendelor. Majorarea scutirilor pentru impozitarea veniturilor persoanelor fizice pînă la minimul de existenţă şi revizuirea acestora în fiecare an. Aceste scutiri să se refere doar pentru persoanele cu venituri anuale ce nu depăşesc o anumită sumă. Stabilirea următoarelor cote impozitului pe venit ale persoanele fizice: - pînă la 100 000 lei venit impozabil - 7%. - de la 100 000 lei pînă la 300 000 lei - 18%. - mai mare de 300 000 lei - 25%. Diminuarea cotei TVA la gazul natural la nivelul de 5%. Anularea taxelor pentru folosirea drumurilor de către autovehicule şi compensarea pierderilor aferente acestor modificări din accizele pentru produse petroliere. Impozitarea veniturilor provenite din dobînzi la depozitele bancare ale persoanelor fizice, similar principiului de impozitare a creşterii de capital. Majorarea veniturilor din impozitele pe proprietate prin estimarea costului real al proprietăţii impozabile. Restabilirea facilităţilor la importul activelor materiale introduse în capitalul social al întreprinderilor.

Restituirea cotei standard a TVA în agricultură cu rambursarea integrală a plăţilor efectuate de agricultori în bugetul de stat, în termen de 5 zile. Introducerea impozitului unic în agricultură. Subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi fertilizanţi (îngrăşăminte minerale). Subvenţionarea produselor fabricate de către producători agricoli autohtoni care sunt livrate pe teritoriul ţării şi pentru export. Compensarea din bugetul de stat a costurilor aferente autentificării notariale a tranzacţiilor funciare aferente proceselor de consolidare a terenurilor agricole. Neimpozitarea pe parcursul următorilor 3 ani a veniturilor personale fizice obţinute de la înstrăinarea terenurilor agricole în proces de consolidare. Întărirea rezervei strategice de stat şi crearea unui fond semincer, prin achiziţii anuale de la producători la preţuri de piaţă a grîului alimentar pentru reînnoirea rezervei în mărime de 25-30 mii tone. Asigurarea dreptului de procurare a terenurilor cu destinaţie agricolă doar rezidenţilor (inclusiv cu capital străin) şi obligarea prin lege a înstrăinării în decurs de 3 luni de către nerezidenţi către rezidenţi a terenului agricol obţinut în urma reorganizării rezidentului. În caz contrar terenul nerezidentului trece în proprietatea statului.

6

7

Infrastructura, transport şi comunicaţii
Elaborarea şi implementarea mecanismului de responsabilizare a conducătorilor autorităţilor publice pentru calitatea obiectelor de infrastructură, construite din contul mijloacelor publice, inclusiv granturilor şi creditelor. Utilizarea mijloacelor financiare externe atrase de către stat sub forma de credite şi granturi la buget, exclusiv pentru realizarea proiectelor investiţionale în infrastructură. Monitorizarea utilizării acestor resurse de comun acord cu partenerii externi. Monitorizarea şi evaluarea obligatorie a calităţii construcţiilor obiectelor de infrastructură de către instituţii specializate internaţionale şi stabilirea termenelor de garanţie. Integrarea reţelei rutiere a Republicii Moldova în reţeaua de drumuri internaţionale (inclusiv şi segmentul de drumuri transnistrean) pentru a folosi avantajele care le oferă coridoarele internaţionale de transport. Crearea centrelor de logistică (haburilor) care ar permite păstrarea şi transbordarea mărfurilor destinate transportului internaţional şi intern. Plasarea şi amenajarea obiectelor de infrastructură ce ţin de transport de călători (gările şi staţiile auto, benzile dedicate pentru traficul transportului de călători, etc…) ar trebui să aibă un avantaj în alocarea terenurilor necesare. Modernizarea infrastructurii aeroporturilor Bălţi, Cahul şi Mărculeşti pentru acordarea serviciilor internaţionale de tranzit. Semnarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale favorabile transportatorilor autohtoni şi purtarea negocierilor active şi convingătoare cu partenerii străini privind majorarea contingentului autorizaţiilor deficitare de transport. Simplificarea sistemului de distribuire a autorizaţiilor pentru transportatorii rutieri, utilizînd noile tehnologii informaţionale. Simplificarea eliberării sau anularea vizelor pentru şoferi care efectuează transporturi internaţionale. Majorarea tranzitului transportului străin pe teritoriul Republicii Moldova prin: - îmbunătăţirea calităţii infrastructurii rutiere; - crearea condiţiilor de favorizare a tranzitului (diminuarea sau anularea taxelor; impozitelor şi altor plăţi în comparaţie cu ţările limitrofe); - modernizarea punctelor de trecere vamale şi simplificarea procedurilor vamale, pentru a diminua pînă la minimum staţionarea vehiculelor la traversarea frontierei. Asigurarea securităţii transportului călătorilor prin: - exluderea porţiunilor periculoase a drumurilor din circulaţie; aplicarea marcajului rutier, instalarea indicatoarelor; semafoarelor şi barierelor în locurile periculoase; - testarea calitativă a stării tehnice a mijloacelor de transport; - perfecţionarea cu regularitate a şoferilor.

Sistemul educaţional
Învăţămîntul se consideră o prioritate naţională şi urmează a fi finanţat anual cu nu mai puţin de 8% din PIB. Echivalarea salariului cadrelor didactice cu salariu mediu în economie şi indexarea anuală a acestuia. Statul va crea condiţii pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova de instruire în limba maternă. Statul va garanta instruirea în limba moldovenească şi rusă conform necesităţilor economiei naţionale. Interzicerea prin lege a oricărui tip de agitaţie politică în timpul orelor de studii, precum şi propaganda rasistă, naţionalistă sau xenofobă în incinta instituţiilor de învăţămînt. Elaborarea legii (capitolului separat în Codul educaţiei) cu privire la statutul cadrului didactic. Excluderea din legislaţia în vigoare a prevederilor anticonstutiţionale de limitare a activităţii după principiul de vîrsta.

Învăţămîntul preşcolar, primar şi secundar general.
Stoparea procesului de închidere a instituţiilor de învăţămînt în mediul rural; grădiniţa de copii şi şcoală primară trebuie să existe în fiecare localitate. Abolirea mecanismului de finanţare a învăţămîntului în baza formulei actuale propuse de Guvern. Simplificarea programului de studii şcolare în ciclurile primar şi cel gimnazial. Reforma învăţămîntului liceal prin crearea liceelor teoretice şi celor profesionale. Garantarea posibilităţii de deschidere a claselor liceale în mediul rural şi centrele raionale cu un număr de 15-20 de copii. Modificarea conţinuturilor examenelor de bacalaureat în favoarea testelor grilă. Dotarea centrelor de bacalaureat cu camere de luat vederi, eliminarea factorului uman (profesori, poliţişti, etc.) din procesul de susţinere a examenelor.

Formarea cadrelor pentru economia naţională. Învăţămîntul vocaţional tehnic şi cel superior. Garanţii sociale pentru studenţi
Facilitarea studiilor profesional-tehnice prin încurajarea investiţiilor private în procesul de pregătire a cadrelor tehnico-profesionale, în conformitate cu necesităţile agenţilor economici. Deducerea din venitul impozabil a cheltuielilor suportate de întreprindere pentru pregătirea cadrelor profesional-tehnice. Reorientarea cheltuielilor publice în domeniul învăţămîntului superior spre domeniile necesare economiei naţionale, în special domeniile tehnice. Prioritizarea specialităţilor susţinute financiar de către stat pe termen mediu şi lung, creşterea graduală a locurilor cu finanţare de la bugetul de stat. Finanţarea instituţiilor de învăţămînt în baza criteriilor de performanţă. Instituirea unei agenţii de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt cu management din exteriorul Republicii Moldova. Implementarea instrumentului de finanţare bugetară meritocratic. Studenţii care învaţă în baza de contract şi au merite academice vor avea posibilitatea să treacă la finanţare bugetară a studiilor. Majorarea burselor studenţilor pînă la echivalentul minimului de existenţă şi a numărului

8

9

Programe pentru copii şi tineri
Dublarea indemnizaţiei pentru tinerii absolvenţi care merg să lucreze în mediul rural şi extinderea categoriilor de beneficiari (48.000 de lei pentru cei care absolvesc instituţiile medii de specialitate şi 60000 pentru cei care absolvesc instituţiile de învăţămînt superior). Extinderea categoriilor de beneficiari şi a perioadei de recepţionare a acestei indemnizaţii de la 3 la 5 ani. Lansarea programului naţional de locuinţe pentru tinerii bugetari în mediul rural (alocarea surselor financiare pentru construcţia/procurarea locuinţei, care ar rămîne în posesia persoanei/familiei după o perioadă determinată de timp/lucrată în folosul statului). Pentru locuitorii municipiilor şi oraşelor cu locuitori de peste 15.000 de persoane, va fi lansat programul ipotecar pentru tinerii bugetari (cu o rată a dobînzii scăzută, perioada de rambursare extinsă, perioada de graţie pentru 2 ani). Relansarea programului naţional de suport a tinerilor în crearea/promovarea propriei afaceri. Cel puţin 500 de business-proiecte urmează a fi susţinute prin instrumente de grantare/creditare preferenţială anual. Statul va asigura condiţii de realizare a practicii studenţeşti în instituţiile bugetare. Consolidarea sistemului de tutela şi curatela. Reformarea învăţămîntului extracurricular. Implementarea pachetelor minime şi extins de servicii în cadrul centrelor de creaţie, centrelor de tineret, caselor de cultură, centrelor comunitare care să răspundă necesităţilor şi aşteptărilor tinerilor. Extinderea reţelei de instituţii extra-curriculare în toate raioanele Republicii Moldova. Extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor la scară naţională. Implementarea programelor de asistenţă în domeniul ocupării forţei de muncă a tinerilor specialişti. Descentralizarea politicilor şi strategiilor de stat în domeniul tineretului, susţinerea şi promovarea activităţii consiliilor şi asociaţiilor locale de tineret. Introducerea în curriculum şcolar a 3 ore de educaţie fizică. Introducerea în cadrul legislativ a obligativităţii deschiderii secţiilor sportive de către fiecare primărie şi unităţii de specialist în domeniul tineretului şi sportului.

Ocrotirea sănătăţii
Serviciile medicale acordate în baza poliţei de asigurare medicală
Oferirea accesului, în condiţii concurenţiale, a companiilor de asigurare private şi CNAM la gestionarea mijloacelor acumulate din contul contribuţiilor individuale de asigurări medicale obligatorii. Oferirea dreptului asiguratului de a selecta personal compania de asigurări privată sau CNAM, cu care va încheia contractul de asigurare. Includerea serviciilor stomatologice şi serviciilor de protezare pentru copii, mame cu mulţi copii, în pachetul de servicii oferit în bază poliţei de asigurare medicală obligatorie, pentru pensionari şi invalizi – la preţuri subvenţionate de stat. Soluţionarea problemelor ce ţin de acoperirea cu servicii medicale în baza poliţei pentru persoanele care nu au împlinit 18 ani (au absolvit clasa a 9-a şi nu sunt şcolarizaţi), şomeri, gravide (în special cele care lucrează în afară RM şi vin să nască în ţară). Includerea asigurărilor de greşeală profesionistă, care ar compensa cheltuieli de tratamente ulterioare sau alte consecinţe. Definitivarea autonomiei instituţionale în cadrul sistemului de sănătate şi crearea cadrului normativ care va facilita descentralizarea activităţilor. Anual se va asigura majorarea volumului de medicamente compensate în pachetul de servicii medicale totalmente acoperite de CNAM. Implementarea sistemului de compensare a preţurilor la medicamente prin asigurarea gratuită cu preparate medicale a persoanelor aparţinînd unor grupuri sociale defavorizate. Asigurarea cu poliţe medicale din contul statului a participanţilor la acţiunile militare şi la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl în cazul dacă aceste persoane nu primesc pensie şi nu sunt angajaţi în cîmpul muncii. Neadmiterea instrăinării sau transmiterii în locaţiune pe termen îndelungat (mai mult de 5 ani) a unitaţilor structurale din cadrul instituţiilor medicale.

Profilaxia maladiilor
Introducerea obligativităţii controlului anual medical pentru toţi cetăţenii ţării, din contul FAOAM şi bugetului de stat. Fortificarea sistemului de supraveghere şi control al bolilor contagioase prin programul de vaccinări şi alte măsuri profilactice, inclusiv tratament preventiv, precum şi depistarea precoce a maladiilor contagioase, în special a celor cauzate de agenţii patogeni noi. Derularea programelor de reducere a impactului asupra sănătăţii prin implementarea unor ample campanii de programe de promovare a unui mod sănătos de viaţă.

Reglementarea pieţei farmaceutice
Fortificarea domeniului asistenţei farmaceutice prin stimularea industriei farmaceutice a Republicii Moldova şi lărgirea spectrului de producere a medicamentelor. Fortificarea sistemului de control al calităţii medicamentelor, crearea laboratoarelor moderne de analiză şi control. Sporirea accesului la serviciile farmaceutice în localităţile rurale. Reglementarea pieţei produselor farmaceutice şi promovarea transparenţei în formarea

10

11

Protecţia socială
Restabilirea compensaţiilor nominative pentru mai multe categorii de cetăţeni. Reformarea sistemului de acordare a ajutorului de stat, prin revederea criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor şi diminuarea procedurilor birocratice în procesul de acordare a acestuia, excluderea criteriilor subiective gen TV, frigider etc. Majorarea indemnizaţiilor pentru perioada rece a anului de pînă la 500 lei şi indexarea acesteia anual ţinînd cont de creşterea preţurilor la resursele energetice. Stabilirea unor indemnizaţii unice la naşterea copilului prin deschiderea unui cont bancar depozitar, în valoare de 15.000 lei. Statul va participa la pregătirea copiilor pentru începerea anului şcolar prin susţinere financiară a elevilor din familiile social-vulnerabile (procurarea echipamentului şcolar). Calcularea pensiilor fără certificate (1984-1999), doar în baza datelor electronice achitate în fondul social prin intermediul CNAS. Acordarea ajutorului social ţinînd cont de stagiul de activitate cu un punctaj anumit pentru fiecare 5, 10, 15 ani lucraţi. Modificarea legislaţiei în vederea majorării alocaţiilor sociale pentru cei care au lucrat mai puţin de 15 ani. Crearea sistemului de formare profesională continuă a personalului angajat în sistemul de asistenţă socială, inclusiv a sistemului de supervizare. Elaborarea şi implementarea mecanismelor pentru redirecţionarea resurselor financiare de la sistemul rezidenţial spre dezvoltarea serviciilor social-comunitare adresate copiilor în situaţie de dificultate. Majorarea alocaţiilor sociale pentru copiii invalizi de cinci ori. Elaborarea şi implementarea mecanismului de responsabilizare a părinţilor migranţi referitor la exercitarea de către aceştia a obligaţiunilor părinteşti faţă de copiii lăsaţi în ţară.

Sistemul de pensii
Dezvoltarea sistemului de pensii multi-pilon prin introducerea graduală a pilonului II – sistemul de pensii cumulativ şi obligatoriu. Acesta va permite unei părţi din contribuţiile plătite în fond să fie acumulate pe conturile plătitorilor, care ulterior vor fi reinvestite în instrumente financiare cu risc redus (de exemplu, titluri de stat). Excluderea plafonului nestimulator de 5 salarii medii pe economie la calcularea contribuţiei individuale de asigurări sociale. Menţinerea pensiei în decurs de 5 ani din data stabilirii pensiei în favoarea urmaşilor în caz de deces a titularului de pensie. Modificarea cadrului legal pentru implementarea mecanismului de indexare a pensiei de 2 ori pe an: la 1 aprilie şi la1 octombrie. Aducerea în concordanţă cu minimumul de existenţă a nivelului pensiei minimale pe parcursul a 5 ani.

Remunerarea muncii
Majorarea salariului minim pe economie pînă la nivelul minimului de existenţă, gradual: - în sferă bugetară – pînă în 2015. - în sectorul privat – pînă în 2014. Mărimea minimă a salariului în sectorul real al economiei şi salariului tarifar în sectorul bugetar se stabileşte anual prin Legea salarizării concomitent cu aprobarea de către Parlament a Legii Bugetului, bazîndu-se pe mărimea prognozată a minimului de existenţă. Inasprirea pedepsei angajatorilor pentru neachitarea la timp a salariilor angajaţilor. Susţinerea salariaţilor în crearea sindicatelor independente.

12

13

Despre Partidul Socialiştilor din Republica Moldova
Anul 1992 - A fost fondat Partidul Socialist din Moldova, în baza căruia, după cinci ani, a fost creat Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM). Membrii şi adepţii Partidului Socialiştilor: au semnat Declaraţia despre Independenţă, au votat pentru aderarea Moldovei la CSI şi concepţia guvernamentală "Istoria Moldovei", au participat la elaborarea şi adoptarea Constituţiei Republicii Moldova, precum şi a Legii privind statutul special juridic al Găgăuziei. 29 iunie, 1997 - A fost fondat oficial Partidul Socialiştilor din Republica Moldova, care a propus alternativa socialistă a dezvoltării ţării sub lozinca – Moldova. Muncă. Egalitate în drepturi. Conducători ai Partidului au fost aleşi Directorul General al Departamentului Relaţii Naţionale, Veronica Abramciuc, şi vice primarul de Chişinău, Eduard Smirnov. În acelaşi an, socialiştii au iniţiat şi au elaborat prima variantă guvernamentală a Concepţiei politicii de stat în domeniul relaţiilor interetnice. Anii 1998 – 2007 – PSRM participă la alegerile locale generale şi cele parlamentare. Înregistrează al patrulea rezultat la alegerile parlamentare din anul 2005, acumulînd în Găgăuzia 51,5% din voturi. Anii 2009 – 2010 – participă activ la alegerile parlamentare împreună cu PCRM.

Autorii soluţiilor de alternativă
Dodon Igor Abramciuc Veronica
Politici de integritate teritorială, relaţii interetnice şi interconfesionale abramciuc@socialistii.md

Coordonator program
dodon@socialistii.md

Greceanîi Zinaida Politica bugetar-fiscală
greceanii@socialistii.md

Crîlov Valentin Industria, combaterea corupţiei
crilov@socialistii.md

Melnic Viorel Sectorul real
melnic@socialistii.md

Lipskii Oleg Transportul şi infrastructura
lipskii@socialistii.md

Perju Ion Sectorul agrar
Noiembrie, 2011 – are loc formarea grupului parlamentar al deputaţilor-socialişti. 18 decembrie, 2011 – şi-a încheiat lucrările Congresul al Х-lea al Partidului Socialiştilor RM, la care deputatul parlamentar, Igor Dodon, a fost ales în calitate de Preşedinte al Partidului. 16 martie, 2012 – cu contribuţia celor trei voturi ale deputaţilor din grupul socialiştilor în Parlament a avut loc alegerea Preşedintelui Republicii Moldova. Alegerea Preşedintelui a pus capăt crizei politice, care a durat aproape trei ani şi reprezentînd incapacitatea clasei politice a Moldovei de a alege Preşedintele ţării în cadrul prevederilor Constituţiei în vigoare. 12 octombrie, 2012 – a fost formată Fracţiunea parlamentară a deputaţilor neafiliaţi, în frunte cu Zinaida Greceanîi. 30 noiembrie, 2012 – Comitetul Executiv al PSRM a adoptat Programul de acţiuni «Soluţii alternative ale PSRM».
perju@socialistii.md

Golovatiuc Vladimir Sectorul financiar-bancar
golovatiuc@socialistii.md

Batrîncea Vlad Tineretul
batrincea@socialistii.md

Ţurcan Vladimir Justiţie, securitatea cetăţenilor
turcan@socialistii.md

Ceban Ion Domeniul educaţional
ceban@socialistii.md

Sorocean Victor Protecţia socială
sorocean@socialistii.md

Furculiţă Corneliu Sistemul de pensii şi remunerarea muncii
furculita@socialistii.md

Dolinţa Ala Ocrotirea sănătăţii
dolinta@socialistii.md

14

15

Adresele şi telefoanele structurilor teritoriale ale Partidului Socialiştilor din Republica Moldova

Chişinău
Oficiul Central mun.Chişinău, MD-2004 str. Columna, 148/1 tel.: (022) 817 871 sec. Botanica mun.Chişinău, MD-2060 bd. Decebal, 139/B tel.: (022) 63 63 77 sec. Rîşcani mun.Chişinău, MD-2045 b-dul.Moscovei, 20 tel.: (022) 877 000 sec. Centru mun.Chişinău, MD-2012 str.31 August 1989, 62, of.2 tel.: (022) 27 73 74 sec. Ciocana mun.Chişinău, MD-2044 str.Alecu Russo, 63/4, ap.39 tel.: (022) 47 63 99 sec. Buiucani mun.Chişinău, MD-2051 str. O.Gibu, 7/3 tel.: (022) 817 900

Bălţi
mun. Bălţi, MD-3100 str. Dostoevski, 63 tel.: (0 231) 28 273 079153142

UTA Găgăuzia
mun. Comrat, MD- 3805 str. Pobedi, 73 tel.: (0 298) 28 772

or. Briceni, MD-4701 str. Prieteniei,11 tel.: (0 247) 22 142 or. Edineţ, MD-4601 str. Alexandru cel Bun, 61/1 tel.: (0 246) 22 437 or. Donduşeni, MD-5102 str. Comarov, 16 tel.: 069229288 or. Soroca, MD-3000 str. Alexandru cel Bun, 31 tel.: (0 230) 24 918 or. Drochia, MD-5202 bd. Independenţei, 2 tel.: (0 252) 22 696 or. Rîşcani, MD-5600 str. Independenţei, 40 tel.: (0 256) 94 077 tel.: 069367980

or. Glodeni, MD-4901 str. Suveranităţii,17 tel.: (0 249) 23 634 or. Făleşti, MD- 5902 str. Ştefan cel Mare, 53 of. 2 tel.: (0 259) 24 546 or. Floreşti, MD-5001 str. M. Viteazul, 13/2 tel.: (0 250) 21 878 or. Şoldăneşti, MD-7201 str. Păcii, 28, of. 25 tel.: (0 272) 23 491 or. Sîngerei, MD-6201 str. Independenţei,124/a tel.: (0 262) 27 015 or. Rezina, MD-5400 str. 27 August, 48, of. 39 tel.: (0 254) 22 039 or. Orhei, MD-3505 str. Renaşterii Naţionale, 17 of.1 tel.: (0 235) 32 020 or. Criuleni, MD-4801 str. 31 August,173 tel.: (0 248) 21 008 or. Ungheni, MD-3606 str. V. Alecsandri, 8 tel.: (0236) 22 072 or. Călăraşi, MD-4404 str. Biruinţei, 4, of. 3 tel.: (0 244) 20 028

or. Străşeni, MD-3700 str. Mihail Eminescu, 25 tel.: (0 237) 22 054 or. Ialoveni, MD-6801 str. Alexandru cel Bun, 31 tel.: (0 268) 26 990 or. Anenii Noi, MD-6501 tel.: 069449470 or. Cimişlia, MD-4101 str. Suveranităţii, 8 tel.: (0 241) 24 405 or. Căuşeni, MD- 4300 str. A. Mateevici, 12, nr.10 tel.: (0 243) 24 001 or. Basarabeasca, MD-6702 str. K. Marx, 95 tel.: (0 297) 21 070

or. Ceadîr-Lunga, MD-6103 str. Lenin, 91 tel.: (0 291) 28 107 or. Vulcăneşti, MD- 5300 str. Plotnicov, 40 tel.: (0 293) 22 348

or. Cantemir, MD-7301 str. Basarabia, 2 tel.: 079965056 or. Cahul, MD- 3900 str. V.Lupu, 65 tel.: (0 299) 41 431 tel.: 069750009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful