Pitanja sa DA ili NE odgovorom Plazmidi koji posjeduju R-činitelj mogu potaknuti konjugalni prijenos a) da b) ne Plazmidi koji posjeduju R-činitelj

mogu prenositi rezistenciju bakterija na antimikrobne lijekove: a) da b) ne Bakterije koje prilikom bojanja po Gramu zadrže prvu boju, su gram-negativne: a) da b) ne Lipopolisaharid je nosilac toksičnog svojstva stijenke gra-pozitivnih bakterija: a) da b) ne Bakterije koje imaju kapuslu obično na podlogama rastu u obliku S-kolonija: a) da b) ne Peritrihi tip bakterija su one bakterije koje na čitavoj površini imaju flagele: a) da b) ne Bakterijska kapsula ima antifagocitno djelovanje: a) da b) ne Razmnožavanje bakterija preko L- oblika je karakteristično za Chlamidiae: a) da b) ne Genetske varijacije bakterija nazivamo mutacije: a) da b) ne Inducibilni enzimi su oni enzimi koji su stalno prisutni i aktivni u bakterijskoj stanici: a) da b) ne Obligatno ili obavezno patogeni mikroorganizmi su oni koji uzrokuju bolest samo kod onih ljudi koji imaju oslabljen imunitet: a) da b) ne

Uvjetno ili potencijalno patogeni mikroorganizmi su oni koji uzrokuju bolest samo kod onih ljudi koji imaju oslabljen imunitet: a) da b) ne Sposobnost mikroorganizma da izazove bolest nazivamo virulencija: a) da b) ne Kliconoštvo nastaje kada nakon bolesti bakterije ostaju u domaćinu i izlučuju se u okolinu: a) da b) ne Koch-ovi postulati o utvrđivanju određene bakterije kao uzročnika bolesti kod pojedinca nisu primjenjivi kod svih baletrija: a) da b) ne IgA proteaze su sekretorna protutijela koja su važan činitelj obrane domaćina na sluznicama: a) da b) ne Imunosni odgovor na bakterije je općenito posredovan protutijelima, osim kod unutarstaničnih bakterija, koje potiču staničnu reakciju tipa odgođene preosjetljivosti: a) da b) ne Beta-laktamaze su enzimi koji razgrađuju beta-laktamski prsten antibiotika: a) da b) ne Aminoglikozidi su antibiotici koji ireverzibilno inhibiraju sintezu proteuna: a) da b) ne Antibakterijski lijekovi koji se uključuju u antibiogram su isti za gram-pozitivne i za gramnegativne bakterije: a) da b) ne U kliničkoj praksi je uobičajena primjena više antibiotika istovremeno: a) da b) ne Rezistentni sojevi mikroorganizama se najčešće javljaju u jedinicama intenzivne njege usljed teškog općeg stanja bolesnika: a) da b) ne

MRSA se znatno češće javlja kod ležećih nego kod ambulantnih pacijenata: a) da b) ne

Viridans sterptokoki su skupina koja uvijek ima izraženu beta-hemolizu na krvnom agaru: a) da b) ne Streptococcus pneumoniae je dio normalne flore gornjih dišnih puteva čovjeka: a) da b) ne Najčešći oblik infekcije Streptococcus pneumoniae je upala srednjeg uha kod djece: a) da b) ne

Pobačaj je kod životinja često jedini simptom kod infekcije brucelama: a) da b) ne Nakon uboda, Y. pestis je fagocitirana, ali se nastavlja razmnožavati unutar i izvan fagocita c) da d) ne Kuga je zoonoza: a) da b) ne Bartonella baciliformis uzročnik je bolesti mačjeg ogreba: a) da b) ne C. diphtheriae uzrokuje akutnu zaraznu bolest dječje dobi s visokom temperaturom i pseudomembranoznim naslagama u orofarinksu: a) da b) ne C. diphtheriae je gram-pozitivan štapić sa zadebljanjima na krajevima koja predstavljaju sporu: a) da b) ne

Bacillus anthracis je gram-negativni sporogeni štapić: a) da b) ne Na mjestu ulaska Bacillus anthracis nastaje najprije papula, brzo prelazi u oblik vezikule, zatim pustule i nekrotični ulkus, ''crni prišt'' a) da b) ne Bacillus cereus je poznat u homanoj medicini kao uzročnik trovanja hranom: a) da b) ne Spore C. tetani su ubikvitarne u tlu, a često se nađu i u probavnom sustavu biljojeda: a) da b) ne Glavni činitelj patogenosti C. tetani je egzotoksin (neurotoksin) tetanospazmin: a) da b) ne Klinički simptomi tetanusa su gotovo nedvojbeni, tako da diferencijalno-dijagnostički može doći u obzir jedino otrovanje strihninom: a) da b) ne Sekundarna kontaminacija hrane sa sporama Clostridium perfringens se objašnjava njihovom ubikvitarnošću: a) da b) ne Temelj u patogenezi uzročnika botulizma je izlučivanje vrlo snažnog egzotoksinaneurotoksina, čija je letalna doza za čovjeka svega 1-2 mikrograma: a) da b) ne Izvor toksina C. botulinim danas je mnogo češće hrana pripremljena u domaćoj radinosti (soljena riba, kobasice, povrće) nego konzervirana hrana: a) da b) ne Clostridium difficile se nalazi u samo 3-4% zdravih odraslih osoba, a u hospitaliziranih bolesnika kod 15-35%, što je dokaz kolonizacije i propusta u bolničkim higijenskim standardima: a) da b) ne

Endogene anaerobne bakterije su oportunistički patogeni: a) da b) ne Uz predisponirajuće činitelje (operativni zahvat na crijevu, divertikuloza, dijabetes) endogene anaerobne bakterije, koje su inače oportunisti, mogu uzrokovati bolest: a) da b) ne Kod anaerobnih infekcija se zbog miješane infekcije s aerobnim bakterijama koristi kombinacija antimikrobnih lijekova: a) da b) ne Pripadnici roda Prevotella su gram-negativni aerobni sporogeni štapići koji su dio normalne flore spolnog i probavnog sustava čovjeka: a) da b) ne Kod liječenja infekcija uzrokovanih s asporogenim anaerobnim bakterijama koristi se umjesto penicilina kombinacija amoksicilina i klavulanske kiseline: a) da b) ne Rod Fusobacterium, koji obuhvata grupu anaerobnih gram-negativnh asporogenih štapića, dobio je naziv po tome što su štapići zadebljalih krajeva: a) da b) ne Anaerobni koki su dio normalne flore kože i sluznica ljudskog organizma, a po učestalosti su na drugom mjestu među ukupnim anaerobnim bakterijama izoliranim iz kliničkih uzoraka: a) da b) ne Rod Vellionella je jedini medicinski značajan predstavnik u grupi gram-pozitivnih anaerobnih koka: a) da b) ne Iz akni je izoliran Propionibacterium acnes: a) da b) ne Mikoplazme su ubikvitarni mikroorganizmi koji mogu biti patogeni ili komenzali za ljude: a) da b) ne Mycoplasma pneumoniae je uzročnik atipične upale pluća u više od 20% slučajeva: a) da b) ne

Ureaplasma urealyticum je jedini patogen unutar roda Ureaplasma: a) da b) ne Najčešći oblik aktinomikoze je cervikofacijalni: a) da b) ne Aktinomicetom je kronična, granulomatozna lezija kože i potkožnog tkiva s tendencijom širenja u dubinu do kosti: a) da b) ne Rod Mycobacterium je jedini član familije Mycobacteriaceae, a sadrži više od 100 različitih vrsta: a) da b) ne Uzgoj je jedina sigurna metoda etiološke dijagnostike M. tuberculosis: a) da b) ne Prevencija tuberkuloze obuhvaća Di-Te-Per vakcinaciju i kemoprofilaksu a) da b) ne Mycobacterium leprae je uzročnik gube: a) da b) ne Nepatogene vrste roda Treponema koje nalazimo u normalnoj flori usta i ždrijela su T. denticola i T. pallidum: a) da b) ne U rodu Treponema patogene za čovjeka su T. carateum i T. pallidum a) da b) ne Treponema pallidum nije uzgojno zahtjevna bakterija: a) da b) ne Uzgoj patogenog soja T. pallidum moguć je samo na pokusnoj životinji, a najpogodniji je kunić: a) da b) ne

Borelije su gram-pozitivne, nepokretne štapićaste bakterije: a) da b) ne Borrelia recurrentis uzrokuje povratnu groznicu, glavni rezervoar su glodavci, koji su izvor infekcije za krpelje iz roda Ornithodurus: a) da b) ne Vektori Borrelia burgdoferi su krpelji Ixodes: a) da b) ne Leptospira interrogans je predstavnik apatogenih, saprofitksih leptospira: a) da b) ne Leptospira biflexa je predstavnik apatogenih, saprofitskih leptospira: a) da b) ne U koljeno Ascomycota su svrstane gljive koje spolnim razmnožavanjem stvaraju askospore, i mitotične gljive: a) da b) ne Fungi imperfecti su gljive koje se razmnožavaju seksualnim putem: a) da b) ne Fungi perfecti su prave gljive koje se razmnožavaju seksualnim putem: a) da b) ne Bolest koju uzrokuje Candida se naziva kriptokokoza: a) da b) ne Kožna kandidoza u obliku ''pelenskog osipa'' se obično javlja kod starijih, nepokretnih osoba: a) da b) ne Soor je naziv za kandidozu rodnice: a) da b) ne Mikroskopskim nalazom blastospora sa pupoljkom, testom germinacije, identificira se Candida albicans: a) da b) ne

Aspergillus fumigatus je pripadnik roda Aspergillus i uzrokuje bakterijsko oboljenje aspergilozu: a) da b) ne Dermatofiti su gljive koje pripadaju klasi Ascomycetes: a) da b) ne Favus je oboljenje koje se javlja na kosmatom dijelu glave i noktima, čiji je uzročnik Trichophyton schoenleini: a) da b) ne Epidermophyton flocoosum je gljiva iz roda Epidermophyton, koja uzrokuje epidermofitiju, bolest koja zahvata kožu i nokte: a) da b) ne Uklanjanje golubova predstavlja jednu od značajnih mjera u prevenciji širenja oboljenja kriptokokoze: a) da b) ne Bifazne ili dimorfne gljive su one kod kojih postoje tri morfološki i fiziološki različite faze: a) da b) ne Kod bifaznih gljiva, u inficiranom organizmu je prisutna saprofitska (micelijska) faza: a) da b) ne Histoplasma capsulatum je dimorfna gljiva koja uzrokuje histoplazmozu: a) da b) ne Chlamydia su sitne, kokoidne, nepokretne, gram-negativne intracelularne bakterije: a) da b) ne Klamidije su metabolički defektne bakterije: a) da b) ne Rikecije posjeduju različite metaboličke enzime te mogu sintetizirati vlastite proteine, nukleinske kiseline i sve druge potrebne molekule: a) da b) ne

Rikecije se po Gramu boje slabo negativno, a po Giemsi i Giminezu se boje grimizno odnosno crveno na zelenoj pozadini: a) da b) ne Rikecije su veoma infektivni mikroorganizmi te se izolacija radi veoma rijetko i samo u posebno opremljenim laboratorijima a) da b) ne Rickettsia conorii uzročnik je mediteranske pjegave groznice, koja se pojavljuje u svim mrditeranskim i drugim suptropskim zemljama: a) da b) ne Tetraciklini i kloramfenikol su lijekovi djelotvorni kod rikecioza: a) da b) ne Coxiella burnetii se tokom umnožavanja u stanici može javiti u tri obika, mala stanica, velika stanica, endospora: a) da b) ne Coxiella burnetii je unutarstanični parazit: a) da b) ne Infekcije s Coxiella burnetii je teško spriječiti jer zaražene životinje obično nemaju znakova bolesti a) da b) ne

Protisti su prokariotski parasiti: a) da b) ne Parasitoze probavnog i spolno-mokraćnog sustava imaju kozmopolitsku rasporostranjenost, a parasitozr krvi i tkiva su najraširenije u nerazvijenim i gusto naseljenim dijelovima tropskih i suptropskih dijelova svijeta: a) da b) ne Cista je infektivni oblik Entamoeba histolytica: a) da b) ne

Amebe pripadnici rodova Naegleria i Acanthamoeba su oportunističke amebe: a) da b) ne Naegleria fowleri ima tri životna oblika-trofozoit, flagelarni stadij i cistu: a) da b) ne Giardia lamblia je flagelat koji ima stadij ciste i trofozoita i 4 para flagela: a) da b) ne Kokcidije iz rodova Cryptosporidium, Cyclospora i Isospora skupa sa parasitima iz rodova Toxoplasma i Plasmodium pripadaju koljenu Apicomplexa: a) da b) ne Trichomonas vaginalis je pojavljuje u obliku trofozoita i ciste: a) da b) ne Kod trihomonoze spolno aktivnih osoba potrebnoje liječiti oba partnera, a lijek izbora je kloramfenikol: a) da b) ne Rod Leishmania čine višestanični eukariotski krvno-tkivni parasiti koji uzrokuju kožnu, visceralnu ili kožno-sluzničku lišmeniozu čovjeka a) da b) ne

Dijagnostika kožne lišemnioze se temelji na nalazu amastigota u preparatu aspirata zdravog ruba kožne lezije ili bioptatu kožnih čvorova obojenih Giemsa-Romanowsky metodom: a) da b) ne Vektor južnoameričke tripanosomoze ili Chagas-ove bolesti, je ce-ce muha iz roda Glossina: a) da b) ne Vektor afričke tripanosome ili bolesti spavanja je triatomidna stjenica a) da b) ne Jedini konačni nosilac Toxoplasma gondii su životinje iz porodice mačaka: a) da b) ne

Životni ciklusi svih plazmodija, uzročnika malarije kod čovjeka, traju 48 sati: a) da b) ne Ascaris lumbricoides je jedna od 10 vrsta nematoda iz roda Ascaris koja se prilagodila na parasitski način života u tankom crijevu čovjeka a) da b) ne Laboratorijska dijagnostika Enterobius vermicularis se zasnica na nalazu jaja u perianalnom otisku: a) da b) ne Trichinella spiralis je najznačajnija vrsta roda Trichinella krvnih nematoda u humanoj medicini: a) da b) ne Dimljenje, soljenje i sušenje mesa uništavaju ličinke Trichinella spiralis: a) da b) ne Jaja Taenia saginata i Taenia solium se mogu razlikovati mikroskopski: a) da b) ne Identifikacija vrste trakavica Taenia solium i Taenia saginata zasniva se na različitom broju jednostranih ogranaka uterusa u gravidnoj proglotidi: a) da b) ne Trakavice iz roda Echinococcus jedine su parasitske trakavice čovjeka za koje je čovjek prijelazni, a nikada glavni nositelj: a) da b) ne Schistosoma je krvni metilj koji uzrokuje shistosomozu, bolest od koje boluje više od 200 milijuna ljudi u 74 države svijeta, a najčešće u zemljama Dalekog istoka, Afrike i Južne Amerike: a) da b) ne Bilharcioza je bolest čiji je uzročnik Brucella melitensis: a) da b) ne

Virusi su, po svojoj veličini, najsitniji mikroorganizmi: a) da b) ne Kapsomere su proteinske podjedinice od kojih je građena kapsida: a) da b) ne Hemaglutinini su uvijek sastavni dio virusne ćestice: a) da b) ne Adsorpcija virusne ćestice na površinu osjetljivih stanica odvija se pomoću specifičnih receptora: a) da b) ne Dekapsidacija je prodiranje virusa u osjetljivu stanicu: a) da b) ne Pox-virusi se sintetiziraju i oblikuju staničnoj jezgri: a) da b) ne Liofilizacija je sušenje u vakuumu i na niskim temperaturama: a) da b) ne Interferencija je proces, pri kojem u toku miješane virusne infekcije sa dva aktivna ili defektna virusa, nastaje potomstvo bez fenotipskih ili genotipskih promjena: a) da b) ne

Virus hepatitisa A spada u porodicu Picornaviridae: a) da b) ne

Samo tip B influenza virusa može uzrokovati pandemije gripe: a) da b) ne Laboratorijska dijagnostika virusnog hepatitisa B se temelji na dokazivanju virusnih antigena i specifičnih protutijela u serumu bolesnika: a) da b) ne Salkova vakcina se koristi kao specifična profilaksa kod virusa hepatitisa A: a) da b) ne Čovjek može tokom jedne kalendarske godine oboljeti samo jedanput od infekcije s Rhinovirus: a) da b) ne Korona virusi su uzročnici akutnih respiratornih bolesti a) da b) ne Morbilivirus je virus ospica: a) da b) ne Dobrava i Hantaan virusi su uzročnici hemoragijske groznice sa bubrežnim sindromom: a) da b) ne Variola vera, velike boginje, crne boginje, su sinonimi: a) da b) ne

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful