Pitanja s jednim tačnim odgovorom Mediteranska pjegava groznica je: a) blaga bolest b) bolest čiji je uzročnik Rickettsia conorii c) bolest

kod koje dolazi do pojave primarne lezije u oblike malog ulkusa sa crnim nekrotičnim središtem d) svi navodi su tačni e) niti jedan navod nije tačan Trofozoit Trichomonas vaginalis se živahno kreće pomoću: a) fimbrija b) bičeva c) valovite opne d) ameboidnih pokreta e) tačni su navodi b), c) i d) Patogena mikoplazma koju ne možemo naći u spolno-mokraćnom sustavu je: a) Mycoplasam pneumoniae b) Ureaplasma urealyticum c) M. hominis d) M. genitalium e) sve navedene U grupu šigela pripadaju sve osim: a) S. disenteriae b) S. flexneri c) S. paratyfhi d) S.boydii e) S. sonnei Streptokinaza je ekstracelularni produkt Streptococcus pyogenes koji: a) lizira hijaluronsku kiselinu b) uzrokuje beta-hemolizu c) razara streptolizin O d) lizira fibrinske naslage i omogućava širenje streptokoka e) uzrokuje intravaskularno zgrušavanje Jedinstvena osobina Enterococcus faecalis u odnosu na ostale streptokoke je: a) proizvodnja isključivo beta hemolize na krvnom agaru b) hidroliza eskulina i tolerancija 40%-tne koncentracije žuči kod rasta c) proizvodnja DNA-aze d) dobro razvijena kapsula e) karakteristične kolonije U prokariote ne spadaju: a) Staphylococcus aureus b) Bacillus cereus c) Taenia solium d) Rickettsia prowatzecki

e) Mycoplasma pneumonia Uzročnik jedne od najopasnijih zoonoza je: a) Francisella tularensis b) Yersinia pestis c) Pasteurella multocida d) Yersinia pseudotuberculosis e) Yersinia enterocilotica Štakorska i Haverhill groznica nastaju nakon ugriza glodavca a uzročnik je: a) Pasteurella multocida b) Francisella tularensis c) Streptobacillus moniliformis d) Yersinia pestis e) Spirilum minus Funkcija citoplazmatske membrane nije: a) selektivna permeabilnost b) sekrecija proteina c) pokretljivost flagela d) transport hranjivih tvari i iona e) sinteza proteina Molekula DNA se ne sastoji od baze: a) adenina b) guanina c) citozina d) timina e) uracila Komplement je kompleks sastavljen od: a) 20 proteina b) 12 proteina c) proteina i lipida d) 30 proteina e) 5 proteina Dekapsidacija virusa je: a) adsorpcija virusa na stanicu domaćina b) prodiranje virusa u osjetljivu stanicu c) fizičko odvajanje virusne nukleinske kiseline iz virusne kapside u citoplazmu inficirane stanice d) sklapanje virusnih dijelova u stanici-domaćinu e) oslobađanje novoformiranih virusnih ćestica Jedan od navoda nije tačan za citokine: a) citokini uključuju interleukin 1, gama-interferon i tumorski faktor nekroze b) u hipotalamusu dovode do podizanja temperature c) interakcija makrofaga sa T-stanicama dovodi do odgovora citokina d) pojavljuju se samo kod akutnih infekcija

e) dovode do promjena u endotelijumu krvnih žila U beta-laktamske antibiotike spadaju svi osim: a) Penicillin G b) Ampicillin c) Amoxicillin d) Chloramphenicol e) Penbritin MRSA je: a) Staphylococcus aureus rezistentan na mezlocillin b) Staphylococcus aureus rezistentan na methicillin c) Staphylococcus aureus rezistentan na moxifloxacin d) Streptococcus agalactie rezistentan na methicillin e) Staphylococcus pneumoniae rezistentan na mezlocillin Intrahospitalne infekcije su: a) infekcije stečene prije hospitalizacije b) infekcije stečene nakon hospitalizacije c) infekcije stečene u toku hospitalizacije d) infekcije stečene kod vanbolničkog liječenja e) infekcije nastale kao posljedica trovanja hranom Način prenošenja rezistentnih sojeva u bolničkoj sredini je: a) kašljanjem b) u toku previjanja rana c) hranom d) krvlju e) svi navedeni Načini prenošenja gena kod prokariota su: a) transformacija b) transdukcija c) transpozicija d) konjugacija e) sve navedeno je tačno Epidermolitički toksin Staphylococcus aureus uzrokuje: a) razaranje eritrocita b) lizu hijaluronske kiseline c) intravaskularno zgrušavanje d) ''sindrom opečene kože'' kod novorođenčadi e) trovanje hranom Kapsida je: a) omotač koji u potpunosti zatvara genetski materijal virusa b) građena od proteinskih podjedinica - kapsomera c) vanjska ovojnica, koja se još naziva poplos d) nosilac antigenih svojstava e) tačni su odgovori a), b) i d)

Plazmidi su: a) velika cirkularna DNA molekula b) mala cirkularna molekula RNA c) mala cirkularna molekula DNA d) smješteni na ribosomima e) ekstrakromosomalni elementi koji ne mogu prelaziti iz stanice u stanicu Sadržaj citoplazmatskih granula, utvrđenih kod nekih bakterija nisu: a) škrob b) lipidi c) sumpor d) željezo e) ribosomi Klebsiella pneumoniae: a) pokazuje dobru otpornost na većinu antibiotika b) prema ampicilinu i karbenicilinu ne pokazuje kromosomski određenu otpornost c) za većinu antibiotika ne stječe brzo otpornost d) ESBL sojevi posjeduju plazmide za produkciju beta-laktamaza proširenog spektra koji razgrađuju aminopeniciline i cefalosporine e) Produkuje beta-laktamaze proširenog spektra koji razgrađuju tetracikline Proces pretvorbe spore u vegetativni oblik ima sljedeće stadije: a) aktivacija b) germinacija c) izrastanje d) sve navedeno je tačno e) ništa od navedenog nije tačno Činitelj patogenosti kod Streptococcus pneumoniae nije: a) Kapsula b) Neuraminidaza c) Pneumolizin d) Lipopolisaharid e) Peptidoglikan Optohinski test se koristi u dijagnostici: a) Streptococcus pneumoniae b) Staphylococcus epidermidis c) Pseudomonas aeruginosa d) Klebsiella pneumoniae e) Streptococcus pyogenes Koža, sluznice, citokini, interferon, lizozim, komplement, su činitelji: a) stečene imunosti b) aktivne imunosti c) prirođene imunosti d) pasivne imunosti e) imunosti posredovane stanicama

Kapsula je izražena kod pripadnika vrste Neisseriaceae: a) N. lactamica b) N. mucosa c) N. meningitidis d) N. gonorrhoeae e) N. sicca Jedna od nabrojanih epidemioloških karakteristika N. meningitidis nije tačna: a) Meningokokni meningitis se javlja u epidemijskim valovima b) U toku epidemije meningokoknog meningitisa dolazi do porasta kliconoštva i do 70% c) N. meningitidis ne nalazimo kod zdravih ljudi d) Smrtnost kod meningokoknog meningitisa je oko 3% e) Prenosi se kapljičnim putem Spolno-prenosivu bolest ne uzrokuje: a) C. trachomatis b) N. gonorrhoeae c) Herpes virus d) Određeni tipovi Humanog papilloma virusa e) beta hemolitički streptokoki grupe B U porodicu Enterobacteriaceae ne pripada: a) Proteus spp. b) Citrobacter spp. c) Salmonella spp. d) Pseudomonas spp. e) Shigella spp. Značajka kliničke slike difterije je: a) na sluznici gornjeg dijela dišnog sustava uzrokuje nekrozu i pseudomembranoznu upalu b) toksin kojega izlučuje širi se krvlju do organa c) toksin oštećuje periferne živce, uzrokuje toksični miokarditis d) pseudomembrana je čvrsto vezana uz podlogu, i sastoji se od nekrotičnog epitela, fibrinskih niti, leukocita i eritrocita e) sve navedeno je tačno U prvoj liniji obrane makroorganizma od mikroorganizama učestvuju: a) osteociti b) eritrociti c) hepatociti d) makrofagi e) plazma-stanice Ekstracelularni enzim, činitelji patogenosti bakterija je: a) lecitinaza b) koagulaza c) kolagenaza d) leukocidin e) svi navedeni

Najčešći uzročnik infekcija urinatnog trakta je: a) Salmonella enterica b) Proteus mirabilis c) Citrobacter freundii d) E. coli e) Alcaligenes faecalis Klebsiella pneumoniae: a) na krvnom agaru raste u sluzavim kolonijama što ukazije na posjedovanje kapsule b) na McConckey agaru raste u obliku prozirnih kolonija c) na krvnom agaru kolonije proizvode žuti pigment d) na SS agaru raste u obliku kolonija sa crnim centrom e) na podlogama kolonije fluoresciraju Prisustvo enzima fenilalanin-deaminaze dokazuje se dodatkom FeCl3 u podlogu fenilalanin agar na kojoj raste: a) Citrobacter spp. b) E. coli c) Proteus spp. d) Edwardsiella spp. e) Serratia spp. Najčešće izolirani serotip među salmonelama u Bosni i Hercegovini je: a) S. Typhi b) S. Paratyphi c) S. Enteritidis d) S. Abortus-equi e) S. Derby U prevenciji salmoneloza važno je: a) koordinacija djelovanja medicinske, veterinarske i sanitarne službe b) ispravna dispozicija otpadne tvari, kontrola vodocrpilišta i klorinacija vode c) higijena u klaonicama, veterinarski nadzor na farmama d) zdravstveni nadzor u prehrambenoj industriji i restoranima e) svi navodi su tačni Uzročnik bacilarne dizenterije, akutne dijarealne bolesti čovjeka, je: a) V. cholerae b) E. histolytica c) V. parahaemolyticus d) Salmonella typhi e) Shigella disenteriae Tešku kliničku sliku uzrokuje najčešće serotip ''b'' H. influenzae, koji predstavlja: a) termostabilni protein P b) termolabilni protein M c) endotoksin staničnog zida d) poliriboza fosfatna kapsula e) IgA-proteazu

Fascioloza je najčešće asimptomatska, a samo u bolesnika sa masinom infekcijom se može razviti oblik: a) akutna ili invazivna b) latentna c) kronična ili opstruktivna d) ektopična e) svi navedeni oblici Mionekrozu, ''plinsku gangrenu'' uzrokuje: a) Clostridium difficile b) Clostridium perfringens c) Clostridium tetani d) Clostridium botulinum e) Clostridium histolyticum Liječenje i profilaksa malarije se sastoji u: a) primjeni antimalaričnih kemoterapeutika klorokvina, kinina i drugih b) preventivnoj aplikaciji repelenata na izložene dijelove tijela i kemoprofilaksa tokom boravka u malaričnim dijelovima svijeta c) nošenju odjeće dugih rukava i nogavica te spavanje u prostorijama s mrežama na prozorima d) sve navedeno je tačno e) ništa od navedenog nije tačno Jedan pripadnik roda Haemophilus uzrokuje spolno prenosivu bolest, meki čenkir-ulcus molle: a) H. parahaemolyticus b) H. haemolyticus c) H. ducrey d) H. aegyptius e) H. influenzae Najvirulentnija bakterija u rodu Brucella, usljed otpornosti na baktericidnu aktivnost ljudskog seruma i razgradnju u polimorfonuklearima, je: a) B. suis b) B. melitensis c) B. abortus d) B. canis e) B. pertusis Francisella tularensis je uzročnik: a) tularemije b) bruceloze c) lepre d) leptospiroze e) maleusa Kampilobakterioza je: a) teška akutna sistemska bolest b) self-limited (samoograničena) dijarealna bolest c) teška akutna dijarealna bolest

d) teški oblik dijarealne bolesti sa septičkim sindromom e) teška dijarealna bolest s posljedičnim oštećenjem bubrega i grčevima Helicobacter pylori se dovodi u vezu sa nastankom: a) Lomphoma Burkitt b) Karcinom nazofarinksa c) Karcinoma želuca d) Syndroma Fisher e) Guillain-Barre syndroma Pseudomonas aeruginosa uzrokuje: a) sakagiju b) melidiozu c) intrahospitalnu pneumoniju d) gastroenterokolitis e) furunkulozu Pri sumnji na koleru uzima se klinički materijal: a) bris guše b) cervikalni sekret c) stolica d) pioptat sluznice želuca e) iskašljaj Vibrioni su u tropskim, i u krajevima sa umjerenom klimom širom svijeta sastavni dio mikrobiološke zajednice pretežno u: a) slatkoj vodi b) tlu c) prašini d) morima e) biljkama Karakteristika proliva kod kolere opisuje se: a) obilne vodenaste stolice kao ''voda od kuhane riže'' b) proljevaste stolice c) umjereno vodenasti uz primjese sluzi i krvi d) obilne proljevaste stolice e) pseudomembranozni kolitis TCBS podloga se koristi za uzgoj: a) Campylobacter coli b) Yersinia enterocolitica c) Vibrio cholerae d) Bacillus cereus e) Clostridium difficile Uzgojno zahtjevna bakterija je: a) Staphilococcus aureus b) Pseudomonas aeruginosa c) Klebsiella pneumoniae

d) Legionella pneumophila e) E. coli Patogenost C. diphtheriae se zasniva na: a) produkciji endotoksina b) hijaluronidaze c) egzotoksina d) katalaze e) sposobnosti fermentacije šećera Specifična profilaksa difterije se provodi: a) vakcinacijom s toksoidom-formalinom inaktiviranim toksinom b) antibioticima c) vakcinacijom s antigenima kapsule d) aplikacjom gama-globulina e) antitoksinom iz seruma imunizirane životinje Tešku smrtonosnu bolest tetanus uzrokuje a) Clostridium difficile b) Clostridium perfringens c) Clostridium tetani d) Clostridium botulinum e) Clostridium histolyticum Klinički oblik tetanusa nije: a) novorođenački b) generalizirani c) lokalizirani d) cefalički e) visceralni Za nastanak leptospiroze kod ljudi je karakteristično: a) leptospire prodiru u organizam kroz sitne abrazije kože i sluznica b) leptospire mogu prodrijeti u organizam i kroz intaktnu sluznicu konjunktive i usne šupljine c) infekcija može nastati i unošenjem vode i hrane kontaminirane leptospirama d) svi navodi su tačni e) nije tačan niti jedan navod Karakteristika infekcije s Clostridium difficile nije: a) budući je dio stalne ili prolazne flore probavnog sustava u ljudi, infekcija može biti endogena b) uzrokuje dijarealnu bolest kod hospitaliziranih bolesnika c) uzročnik je pseudomembranotnog kolitisa kod hospitaliziranih bolesnika d) obavezno je uzročnik infekcije ako se nađe u organizmu e) indukcija ilučivanja toksina je povezana sa prethodnom primjenom antibiotika Streptococcus agalactiae je: a) BHS-A b) BHS-C

c) BHS-D d) BHS-B e) BHS-G Rodovi Bacteroides, Prevotella, Fusobacterium i Porphyromonas pripadaju u grupu: a) anaerobnih, gram-negativnih asporogenih štapića b) anaerobnih, gram-negativnih asporogenih koka c) anaerobnih, gram-negativnih sporogenih štapića d) anaerobnih, gram-pozitivnih asporogenih štapića e) anaerobnih, gram-pozitivnih sporogenih koka Lyme disease je: a) bolest rasprostranjena u cijelom svijetu b) bolest koja se endemski javlja u područjima s odgovarajućom vrstom krpelja Ioxodes grupe c) bolest koju uzrokuje Borrelia recurrentis d) klinički sindrom kojega uzrokuje Coxiella burnetii e) samoograničena (self-limited) bolest koja nastaje nakon uboda krpelja Mikoplazme su: a) eukarioti b) nasitniji prokarioti bez stanične stijenke c) po Gramu se boje pozitivno d) nepokretne e) nisu uzgojno zahtjevne Actinomyces israelii: a) je striktno anerobna bakterija koja uzrokuje aktinomikozu b) mikroskopski se vide gram-pozitivni filamenti koji se granaju i fragmentiraju u tanke i nježne polimorfne štapiće c) u strarijoj kulturi kolonije se opisuju kao ''zub kutnjak'' d) neškodljiva je bakterija dok živi na sluznicama usne šupljine ili ženskog spolnog sustava e) svi navodi su tačni Acidorezistentnost je važna osobina u identifikaciji mikobakterija a posljedica je: a) visokog saržaja teikoične kiseline u staničnoj stijenci b) visokog saržaja lipida u staničnoj stijenci c) osobite građe citoplazmatske membrane d) visokog sadržaja mureina e) osobite antigenske građe M. tuberculosis je: a) obligatni uzročnik bolesti u ljudi, a čovjek je jedini prirodni domaćin b) ubikvitarna bakterija c) veoma osjetljiv prema kemijskim i fizikalnim utjecajima okoline d) teško prenosiv aerosolom e) fagocitiran i ubijen u makrofagima Karakteristika leptospiroze je:

a) b) c) d) e)

javlja se samo kod čovjeka primarno bolest različitih vrsta životinja uzročnik se kod bolesnih životinja izlučuje isključivo slinom prenosi se aerosolom voda i hrana nemaju značajnu ulogu u epidemiologiji bolesti

U postupku identifikacije roda Mycobacterium i diferencijacije M. tuberculosis od ostalih mikobakterija se koristi: a) svojstvo acidoalkoholne reszistentnosti b) mikroskopski crveni štapići bojenjem po Ziehl-Neelsen-u c) kolonije izbrazdane i hrapave površine poput cvjetače na Löwenstein-Jensen podlozi d) brzina i rast na različitim temperaturama e) svi navodi su tačni Kliničku sliku lepre karakterizira: a) leprozni i milijarni tip bolesti b) neuritis, parestezije, gubitak osjeta, mutilacija zahvaćenih dijelova tijela c) leprozni i tuberkuloidni tip d) tačni su navodi b) i c) e) kratkotrajna, jednostavna i uspješna terapija Pneumolizin O je činitelj invazivnosti: a) Staphylococcus aureus b) Streptococcus pyogenes c) Streptococcus agalactiae d) Streptococcus pneumoniae e) Staphylococcus epidermidis T. pallidum: a) je patogena za čovjeka i mnoge životinje b) je aerobna bakterija c) ne može transplacentarno izazvati bolest d) uzročnik je stečenog i kongenitalnog sifilisa e) lako se može uzgojiti na bakteriološkim podlogama Izvor zaraze za S. Typhi, uzročnika trbušnog tifusa je: a) svinja b) čovjek, kliconoša ili bolesnik c) divlje životinje d) zaražena voda ili hrana e) hladnokrvne životinje Kongenitalni sifilis: a) ne dovodi do ugrožavanja života ploda b) dovodi do smrti, pobačaja ili mrtvorođenog djeteta, ovisno o embrionalnom razvoju c) ne razvija se kod trudnica s ranim sifilisom d) uvijek uzrokuje smrt ploda neovisno o embrionalnom razvoju e) infekcija u kasnoj trudnoći onemogućava porod U patogenezi borelija karakteristično je:

a) b) c) d)

posjeduju jedan antigen prvotno stvorena protutijela su zaštitna posjeduje više površinskih antigena vanjske membrane, koji su podložni varijacijama tokom i nakon bolesti ne dolazi do pojave aglutinina, lizina i komplement-fiksirajućih protutijela e) povratni karakter bolesti se pripisuje reinfekciji U direktnoj laboratorijskoj dijagnostici Borrelia recurrentis se ne koristi: a) krvni razmaz obojen po Gramu b) krvni razmaz obojen po Giemsa-Romanowsky ili Wrightu c) uzgoj na podlogama d) uzgoj na kokošjem embriju e) inokulacijom u životinje Borrelia burgdoferi je uzročnik: a) legionarske bolesti b) povratne groznice c) Lyme bolesti d) ptičje borelioze e) tifoidne groznice Sifilis je: a) spolno-prenosiva bolest b) kožna bolest prenosiva kontaktom i mušicama c) bolest koja se prenosi nespolnim putem d) je bolest koja se javlja u svih uzrasta tamnopute rase srednje i južne Amerike e) bolest raširena samo kod djece od 15 godina starosti Za porodicu Leptospiraceae nije tačno: a) obuhvaća tanke, savitljive i dobro pokretne spiralno zavijene bakterije b) na jednom ili oba kraja su zavijene u obliku kuke c) lako se boje uobičajenim bakteriološkim bojama d) posjeduju dva aksijalna filamenta e) građene su od spiralnog protoplazmatskog cilindra Šigele su jako infektivne, te je za infekciju čovjeka potrebno: a) 10-20 bakterija b) 500-1000 bakterija c) 100-200 bakterija d) 104 bakterija e) Više od 105 bakterija Osnovno ili elementarno tjelešce kod klamidija je: a) okrugla ili kruškolika ćestica s genomom smještenim u središnjem gustom nukleotidu b) jedan od dva morfološki i funkcionalno različita oblika klamidija c) zarazni oblik klamidija d) niti jedan navod nije tačan e) tačni su navodi pod a), b) i c) Adsorpcija virusa za stanicu domaćina se odvija pomoću njegovih: a) receptora

b) c) d) e)

Fc receptora antireceptora troporeceptora površinskih nastavaka, koji su jednaki kod svih virusa

Sluznička kandidoza obično ne nastaje u: a) usnoj šupljini b) jednjaku c) želucu i crijevima d) konjunktivi oka e) rodnici Clamydia trachomatis je uzročnik: a) trahoma b) infekcija spolno-mokraćnog sustava c) infekcije novorođenčadi d) Lymphogranuloma venereum e) sve navedeno Epidemični-pjegavi tifus je: a) bolest siromaštva i nehigijenskih uvjeta i nesreća, koju uzrokuje Rickettsia prowazeki i čiji je jedini primarni rezervoar čovjek b) bolest čiji su priprodni rezervoar prtene uši c) bolest čiji je rezervoar Pediculus humanus corporis d) bolest koju uzrokuje S. typhi e) klinički sindrom čiji je uzročnik C. burnetti Coxiella burnetii: a) inficira različite divlje životinje i ptice b) se može prenositi krpeljima, koji mogu biti i vektori i rezervoari c) se nalazi u infektivnom aerosolu koji nastaje prilikom okota životinja d) može uzrokovati bolest i konzumacijom zaraženog mlijeka, mliječnih proizvoda ili mesa e) svi navodi su tačni Gljive imaju sposobnost: a) dimorfizma b) porasta na 25-37°C i na 40°C c) porasta na različitim vrstama materijala d) svi navodi su tačni e) niti jedan navod nije tačan Za višestanične gljive nije karakteristično: a) osnovna stanica je hifa b) dio micelija vezanog uz hranilište je bazalni micelij c) dio micelija koji se formira iznad hranilišta je zračni micelij d) na krajevima zračne hife razvijaju se posebne stanice-spore e) spore se formiraju na bazalnom miceliju Za trakavicu Hymenolepis nana nije tačno:

a) b) c) d) e)

sve faze životnog ciklusa se mogu odvijati u glavnom nositelju-čovjeku prijelazni nositelj mogu biti različite vrste insekata održava se u prirodi kao zoonoza među glodavcima ništa nije tačno sve je tačno

U nerazvijenim zemljama svijeta najčešća pojavnost šigeloza su: a) trovanja hranom a) hidrične epidemije b) male kućne epidemije c) epidemije u staračkim domovima d) epidemije u azilima i dječjim vrtićima e) pojedinačni slučajevi U aseksualne spore gljiva ne spadaju: a) artrospore b) aleurispore c) konidiospore d) mikrokonidije e) bazidiospore Bio-sigurnosni nivo 4: a) je neophodan u laboratorijima u kojima se radi sa opasnim i egzotičnim agensima b) se primjenjuje kod infekcija koje se prenose aerosolom c) sastavni dio laboratorija koji su izdvojene građevinske zone d) podrazumijeva rad sa zaštitnom opremom-rukavice, zaštitna odjeća, maske e) tačni su navodi a), b) i c) Ophtalmia neonatorum nastaje kao posljedica prolaska kroz porođajni kanal majke inficirane s: a) E. coli b) Klebsiella pneumoniae c) N. gonorrhoeae d) C. trachomatis e) Beta hemolitički streptokok grupe B Koji se antibiotik nije djelotvoran kod infekcija gljivama: a) Amphotericin B b) Nystatin c) Griseofulvin d) Cyclohexamid e) Penicillin Karakteristike kandidoze su: a) zdrave osobe rijetko obolijevaju b) pojavu bolesti pospješuje primjena antibiotika, kirurške intervencije, intravenski kateter c) sustavna i diseminirana kandidoza su zarazne bolesti d) ništa od navedenog nije tačno e) tačni su navodi pod a) i b)

Izbacite ''uljeza'' među crijevnim trakavicama: a) Taenia solium b) Taenia saginata c) Hymenolepis nana d) Diphyllobotrium latum e) Echinococcus granulosus Karekteristike aspergiloze je: a) najčešći uzročnik bolesti je Aspergillus fumigatus b) češća pojava bolesti kod peradara c) najčešća lokalizacija bolesti su pluća d) sve navedeno je tačno e) nije tačan niti jedan navod Trychophyton je: a) gljiva koja uzrokuje trihomonozu b) je gljiva uzročnik Sycosis barbae i onychomycosis c) uzročnik trihofitije, oboljnja potkožnog tkiva d) uzročnik diseminiranih mikoza e) spolno-prenosiva bolest Favus je oboljenje koje se javlja na kosmatom dijelu glave i noktima, čiji je uzročnik Trichophyton schoenleini, pri čemu u epidemisu oko dlake nastaje promjena koja se naziva: a) papula b) vezikula c) skutula d) spatula e) furunkul Neurotoksin Clostridium botulinum djeluje na sljedeći način: a) resorbira se u crijevu b) prvo zahvaća sinapse kranijalnih živaca obostrano c) prvi simptomi intoksikacije su dvoslike, suhoća ustiju, teškoća žvakanja i gutanja d) paraliza se širi na mišiće prsnog koša i dijafragme e) svi navodi su tačni U dermatofite, gljive koje imaju afinitet za keratin spadaju svi osim: a) Trychophyton b) Microsporum c) Epidermophyton d) Candida e) tačni su navodi a), b) i c) Sporotrihoza je: a) sistemsko oboljenje koje uzrokuje bifazna gljiva Sporotrhrix schenckii b) infekcija koja se javlja u obliku subakutnog granulomatoznog oboljenja c) oboljenje koje se javlja i kod ljudi i kod životinja d) svi navodi su tačni e) tačni su navodi a) i b) Toksokaroza čovjeka je:

a) b) c) d) e)

bolest koju uzrokuje Toxocara canis i Toxocara cati najčešće bolest seoske djece bolest čiji je oblik larva migrans visceralis karakterističan kod male djece bolest čiji je oblik larva migrans ocularis karakterističan kod veće djece svi navodi su tačni

U amebe ne spada rod: a) Entamoeba b) Endolimax c) Iodamoeba d) Blastocystis e) Histoplasma Svi pripadnici roda Salmonella su pokretni osim: a) S. Typhimurium b) S. Hadar c) S. Enteritidis d) S. Gallinarum-pullorum e) S. Typhi Osobine Entamoeba histolytica je: a) ciste se ne prenose ingestijom zagađene vode ili hrane b) u vodi može preživjeti mjesecima c) trofozoiti izvan probavnog sustava mogu preživjeti mjesecima d) iz vode u bunaru se uspješno uklanja klorinacijom e) osjetljive su na dizinficijense Direktna dijagnostika Entamoeba histolytica se zasniva na: a) pretraživanju oblikovane stolice na trofozoite a proljevaste stolice na ciste b) isključivo pripremi nativnog preparata c) na pripremi nativnog preparata s kapi Lugolove otopine ili obradom stolice MIFC metodom d) na nalazu trofozoita u nativnom preparatu e) svi navodi su tačni Uzročnik amebne dizenterije je: a) Shigella spp. b) Entamoeba histolytica c) Naegleria fowleri d) Entamoeba coli e) Entamoeba gingivalis Milijarna tuberkuloza je: a) akutni oblik diseminirane infekcije b) karakteriziran je nalazom mnogobrojnih čvorića-tuberkuluma uz visoku temperaturu i tresavicu i visoku smrtnost c) kronični oblik tuberkuloze d) benigni oblik tuberkuloze e) navodi pod a) i b) su tačni Dijagnostika Giardia lamblia se temelji na:

a) b) c) d) e)

nalazou trofozoita mikroskopijom nativnog preparata proljevaste stolice nalazom trofozoita mikroskopijom nativnog preparata doedenalnog soka izravnim dokazom cista i trofozoita u formiranoj i proljevastoj stolici sve navedeno je tačno ništa od navedenog nije tačno

Za Cryptosporidium parvum nije tačno: a) jedini predstavnik kriptosporidijuma patogen za čovjeka b) parasit koji uzrokuje samoregulirajuću bolest kod imunokompetentnih osoba c) uzrok je epidemija nastalih najčešće putem hrane ili vode d) ulazi u probavni sustav ingestijom oociste e) oocista nije infektivni stadij Čvrsta okosnica tijela kod roda Trichomonas se naziva: a) aksonema b) apikompleks c) aksostil d) citostoma e) blefaroblast Jedini patogen roda Trichomonas je: a) T. tenax b) T. solium c) T. vaginalis d) T. hominis e) T. pallidum Lišmenioza čovjeka je: a) bolest rasprostranjena u cijelom svijetu b) bolest ograničena na endemska područja Azije i Afrike c) bolest za čije održavanje u prirodi nisu potrebne životinje d) bolest koju prenose stjenice e) sindrom čija je najčešća manifestacija u našem regionu visceralni oblik Tuberkulinska preosjetljivost nije: a) odraz staničnog imuniteta b) rezultat međudjelovanja imunokompetentnih stanica koje stvaraju medijatore upale i citokine c) odraz latentno preboljene infekcije jer ona kod 95% oboljelih prolazi klinički evidentno d) dokaziv tuberkulinskim testom e) pozitivan kod osoba koje su latentno preboljele upalu Afrička tripanosomoza je: a) parasitoza središnjeg američkog kontinenta b) bolest spavanja c) Chagas-ova bolest d) bolest čiji je uzročnik Trypanosoma cruzi e) kala-azar

Karakteristika u Chagas-ove bolesti je: a) samo nekoliko vrsta sisavaca je osjetljivo na ovu infekciju b) nema rezervoara među domaćim životinjama c) samo jedna vrsta stjenice može biti vektor d) infekcija se javlja u cijelom svijetu e) do infekcije čovjeka dolazi ulaskom tripanosoma kroz sitne ozljede kože iz izmeta stjenice Osnovni oblik Toxoplasma gondii je: a) tahizoit b) bradizoit c) zoit d) oocista e) trofozoit U epidemiologiji toxoplazmoze nije tačno: a) to je najraširenija zoonoza b) infestacija stanovništva je ovisna i o prehrambenim navikama c) prevalencija je u većini zemalja veća u podrčjima s hladnijom klimom i u zemljama visokog standarda d) mačke ne igraju najveću ulogu kao rezervoar zaraze za čovjeka e) glavni izvor zaraze za ljude je zaraženo a nedovoljno termički obrađeno meso Jedan od nabrojanih parasita nije uzročnik malarije kod čovjeka: a) Plasmodium malariae b) Plasmodium vivax c) Plasmodium ovale d) Plasmodium falciparum e) Plasmodium plasmodiae Dijagnostika, liječenje i profilaksa askaridoze se temelje na: a) nalazu jaja u stolici bolesnika obrađene MIFC metodom b) nalazu odraslih crva u stolici bolesnika c) primjeni mebendazola d) pravilnom odlaganju ljuskih fekalija, ispravnoj sanitaciji i povećanju lične higijene U patogenezi rikecija nije tačno: a) nakon uboda člankonošca rikecije ulaze u endotelne stanice kapilara pomoću fagocitoze b) u stanicama bivaju uništene c) u makrofagu izlaze iz fagosoma i razmnožavaju se u citoplazmi ili u jezgrama dok ih ne razore d) inficirane endotelne stanice kapilara nabreknu i nekrotiziraju, nastaje tromboza te dolazi do njihovog začepljenja e) iz raspuklih endotelnih stanica se oslobađaju rikecije i krvlju se prenose po cijelom organizmu Enterobioza je: a) najraširenija parazitoza čovjeka koju uzrokuje Enterobius vermicularis b) rasprostranjena među brojnim divljim i domaćim životinjama

c) bolest kod koje parasit migrira u krv d) bolest kod koje često dolazi do pojave komplikacija e) ništa od navedenog nije tačno Infektivni oblik za infekciju s Ancylostoma duodenale je: a) neembrionirano jaje b) filariformna ličinka c) rabditiformna ličinka d) cista e) jaje Najsloženiji životni ciklus, u kojem se izmjenjuju parasitski stadij sa slobodno živućom spolnom generacijom imaju nematode roda: a) Ancylostoma b) Necator c) Strongiloides d) Enterobius e) Trichuris Koja od genetskih interakcija nije karakteristična za viruse: a) rekombinacija b) reaktivacija c) komplementacija d) konjugacija e) interferencija Ličinke Trichinella spiralis imaju sljedeće karakteristike: a) parazitiraju u debelom crijevu b) jedino one ličinke koje dospiju u poprečno-prugaste mišiće mogu nastaviti svoj razvoj c) da bi se održale unutar mišićne stanice, ličinke prelaze na striktno aerobni metabolizam d) kada dospiju u bilo koji organ ličinke se kalcificiraju e) svi navodi su tačni Rickettsia prowazeki je uzročnik: a) epidemičnog tifusa b) pjegavog tifusa c) Typhus exanthematicus d) Brill-Zinsser bolesti e) svi navodi su tačni Trematodes – metilji, su plosnati crvi koji se dijele u četiri skupine, u koje ne pripada grupa: a) jetreni metilji b) crijevni metilji c) plućni metilji d) krvni metilji e) metilji CNS Najčešći uzročnici shistosomoze su: a) Schistosoma japonicum

b) c) d) e)

Schistosoma mansoni Schistosoma haematobium Schistosoma mekongi sve navedene

Nakon adsorpcije virusne ćestice bivaju uvučene u stanicu procesom koji nazivano: a) fagocitoza b) apsorpcija c) viropeksija d) tropizam e) dekapsidacija Otkriće priona je vezano uz istraživanje bolesti ovaca i koza koje je poznata pod nazivom: a) Creutzfeldt Jakob b) Kuru c) Gerstmann-Sträussler-Scheinker sindrom d) Scrapie e) Alcheimer Ehinokokoza se ne može javiti u obliku: a) jetrene ehinokokoze b) plućne ehinokokoze c) alveolarne ehinokokoze d) policistične ehinokokoze e) neurocisticerkoze Prilikom paše uz riječne obale biljožderi pojedu jedan od razvojnih oblika Fasciola hepatica koji će u njemu započeti novi životni ciklus: a) metacerkarija b) miracidij c) cerkarija d) odraslog metilja e) embrionisano jaje HIV je pripadnik porodice: a) Papovaviridae b) Togaviridae c) Rhabdoviridae d) Adenoviridae e) Retroviridae U patogenezi HIV infekcije tačno je: a) imunosni poremećaji su vezani samo uz poremećaj humoralne imunosti b) imunosni poremećaji su vezani samo uz poremećaj stanične imunosti c) najvažniji su poremećaji koji nastaju usljed smanjivanja broja T4-limfocita d) svojim citopatskim učinkom ne uništava napadnute stanice e) sve navedeno je tačno Diphilobotrium latum je:

a) b) c) d) e)

svinjska trakavica goveđa trakavica riblja trakavica pseća trakavica tkivni oblik Taenia saginata

O-antigen je: a) unutarnji dio velike molekule lipopolisaharida u staničnoj stjenci enterobakterija b) građen od lipida A c) daje antigenu specifičnost vrsti i rodu enterobakterija d) prisutan u staničnoj stijenci samo kod enterobakterija e) građen od molekula teikoične kiseline U medicinski značajne anaerobne koke ne ubrajamo: a) Peptostreptococcus b) Streptococcus c) Staphylococcus d) Gemella e) Veillonella Bakteriocini su: a) receptori na baketrijskoj stanici koji služe za unos željeza b) bakterijski antibiotici c) siderofore d) enterobaktini e) hemolizini Co-amoxiclav je kombinacija: a) amoxicillin+klavulanska kiselina b) ticarcillin+klavulanska kiselina c) ampicillin+sulbactam d) piperacillin+tazobactam e) trimethoprim+sufamehoxazol Kod nastajanja hripavca najznačajniju ulogu ima: a) endotoksin b) pertaktin c) pertusis toksin d) trahealni citotoksin e) filamentozni hemaglutinin Odlučujuću ulogu u patogenezi bolesti s Clostridium perfringens ima: a) njegova saharolitička aktivnost b) hemolizin c) toksini d) DNA-aza e) neuraminidaza Koja od nabrojanih vrsta ne pripada u Candida spp.: a) C. albicans

b) c) d) e)

C. krusei C. glabrata C. burnetii C.tropicalis

Za visceralnu lišmeniozu ili kala-azar nije tačno: a) nakon uboda hematofagne ženke nevida rijetko se javlja lišmeniom b) inkubacija bolesti je izrazito kratka c) vodeći klinički znak je splenomegalija d) neprepoznata i na vrijeme neliječena bolest ima fatalan ishod e) kožna lišmenioza je česta komplikacija kala-azara

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful