Statistics Sweden

Statistiska centralbyrån

Partisympatiundersökningen (PSU)

All officiell statistik finns på: www.scb.se
Kundservice: tfn 08-506 948 01
All official statistics can be found at: www.scb.se
Customer service, phone +46 8 506 948 01

www.scb.se

November

2012

Partisympatiundersökningen
(PSU) november 2012

Statistiska centralbyrån
2012

The Party Preference Survey
in November 2012
Official Statistics of Sweden
Statistics Sweden
2012
Tidigare publicering
Previous publication

Tidigare publicerades partisympatierna i Statistiska meddelanden, men
från och med maj 2011 sker publiceringen istället i en tabellpublikation.
The party preferences used to be published in a Statistical Report,
but since May 2011 the party preferences are published in a table
publication.

Producent SCB, enheten för demokratistatistik
Producer
Statistics Sweden, Democracy Statistics Unit

Box 24300, 104 51 Stockholm
+46 8 506 940 00
valstatistik@scb.se
Förfrågningar
Johan Eklund +46 8 506 945 38
Enquiries johan.eklund@scb.se

Mikaela Järnbert +46 8 506 942 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt
­mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt:
Källa: SCB, Partisympatiundersökningen (PSU) november 2012.
This publication is a part of the official statistics of Sweden (SOS). It may be used freely and quoted.
When quoting, please state the source as follows:
Source: Statistics Sweden, The Party Preference Survey in November 2012.
Den särskilda SOS-logotypen får enligt lag inte användas vid vidarearbetningar av statistiken.
Use of the particular SOS logotype is prohibited when further processing the statistics.

URN:NBN:SE:SCB-2012-ME60BR1202_pdf
Denna publikation finns enbart i elektronisk form på www.scb.se
This publication is only available in electronic form on www.scb.se

SCB:s partisympatiundersökning

Innehåll

Innehåll
Partisympatiundersökningen november 2012 ........................................ 5
Partierna i november 2012 ..........................................................................6
Centerpartiet ........................................................................................................6
Folkpartiet.............................................................................................................6
Moderaterna .........................................................................................................6
Kristdemokraterna ..............................................................................................6
Socialdemokraterna.............................................................................................7
Vänsterpartiet.......................................................................................................7
Miljöpartiet ...........................................................................................................7
Sverigedemokraterna ..........................................................................................7
”Övriga partier" ...................................................................................................8
Nettoflöden .................................................................................................9
Fakta om statistiken................................................................................ 11
Detta omfattar statistiken........................................................................... 11
Definitioner och förklaringar ...................................................................... 11
Bilaga .......................................................................................................13
Bilaga 1. Partisympatier i befolkningsgrupper maj 2010 – november
2012 ..........................................................................................................13
Definitioner och förklaringar ...........................................................................13
Statistikens tillförlitlighet .................................................................................13
Jämförelser med tidigare PSU..........................................................................14
Publicering..........................................................................................................14
Bra att veta ..........................................................................................................14

Statistiska centralbyrån

3

4

Statistiska centralbyrån

SCB:s partisympatiundersökning

November 2012

Partisympatiundersökningen
november 2012
Partisympatiundersökningen visar att ett riksdagsval i november skulle ge
regeringspartierna (C+FP+M+KD) 41,8 procent av rösterna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle tillsammans få 49,1
procent. Sverigedemokraterna skulle få 7,9 procent och övriga partier 1,2
procent av rösterna.
För regeringspartierna som block noteras ingen statistiskt säkerställd skillnad jämfört med maj 2012. Centerpartiet skulle i november få 4,4 (±0,3),
Folkpartiet 5,5 (±0,4), Moderaterna 28,1 (±0,7) och Kristdemokraterna 3,8
(±0,3) procent.
Socialdemokraterna skulle vid val i november 2012 få 34,8 (±0,8), Vänsterpartiet 5,8 (±0,4) och Miljöpartiet 8,6 (±0,6) procent.
Sverigedemokraterna skulle vid val i november få 7,9 (±0,5) procent av
rösterna. Övriga partier skulle vid val i november få 1,2 (±0,2) procent av
rösterna. Bland övriga partier är Piratpartiet och Feministiskt initiativ
störst.
Tablå 1
Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. November 2012
Estimates of election results "if an election had been held today". November 2012
Parti

C

Parti
Nov. 2012

Förändring
sedan

Skattning procent

Valet
2010

ProFelcent marg1)

Valet
10

Maj
12

Maj
12

Nov.
11

Maj
11

Nov
10

Maj
10

Nov.
09

Maj
09

Nov.
08

-0,3

4,7

5,5

4,5

5,8

4,6

5,0

5,5

5,9

4,4

±0,3

-2,2*

FP

5,5

±0,4

-1,6*

0,0

5,5

5,6

6,0

6,8

5,8

6,5

5,5

6,0

7,1

M

28,1

±0,7

-2,0*

-0,5

28,6

33,4

31,1

32,4

29,2

26,2

29,9

24,8

30,1

KD

6,6

3,8

±0,3

-1,8*

0,1

3,7

3,8

3,8

4,3

4,5

4,8

4,3

4,5

5,6

S

34,8

±0,8

4,1*

-2,5*

37,3

27,7

34,0

29,0

33,8

36,5

36,6

42,3

30,7

V

5,8

±0,4

0,2

-0,1

5,9

5,2

4,5

4,7

5,6

5,1

5,7

5,7

5,6

MP

8,6

±0,6

1,3*

0,5

8,1

11,7

8,9

8,8

10,7

8,4

6,0

6,1

7,3

SD

7,9

±0,5

2,2*

2,5*

5,4

5,7

5,7

6,7

3,9

5,1

3,0

3,2

5,7

övr

1,2

±0,2

-0,2*

0,4*

0,8

1,4

1,5

1,5

1,8

2,4

3,4

1,5

1,4

1)Felmarginalen gäller för både procenttals- och förändringsskattningarna.
*) Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Statistiska centralbyrån

5

November 2012

SCB:s partisympatiundersökning

Partierna i november 2012
Centerpartiet

Vid val i november 2012 skulle Centerpartiet få 4,4 ± 0,3 procent av
rösterna. Jämfört med maj kan ingen statistiskt säkerställd förändring
noteras, men i förhållande till riksdagsvalet 2010 är detta en statistiskt
säkerställd minskning.
Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,7 procent till Moderaterna, cirka 0,6 procent till Socialdemokraterna samt cirka 0,3 procent till Miljöpartiet.

Folkpartiet

Folkpartiet skulle få 5,5 ± 0,4 procent av rösterna vid val i november 2012.
Ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj har skett. Jämfört
med riksdagsvalet 2010 noteras en statistiskt säkerställd minskning.
Folkpartiet har jämfört med maj 2012 en statistiskt säkerställd nettoförlust
på cirka 0,3 procent till Moderaterna.
Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,8 till Socialdemokraterna, cirka 0,4 procent till Miljöpartiet,
cirka 0,4 procent till Moderaterna och cirka 0,2 procent till
Sverigedemokraterna.

Moderaterna

Om det varit val i november 2012 skulle Moderaterna få 28,1 ± 0,7 procent
av rösterna. Det innebär ingen statistiskt säkerställd skillnad jämfört med
maj. Jämfört med riksdagsvalet 2010 är det en statistiskt säkerställd
minskning.
För Moderaterna noteras statistiskt säkerställda nettovinster jämfört med
maj på cirka 1,0 procent från gruppen ”Vet ej” och cirka 0,3 procent från
Folkpartiet. Partiet har jämfört med maj även en statistiskt säkerställd
nettoförlust på cirka 0,6 procent till Sverigedemokraterna.
I förhållande till riksdagsvalet 2010 har Moderaterna statistiskt säkerställda
nettovinster på cirka 0,9 procent från Kristdemokraterna, cirka 0,7 procent
från Centerpartiet och cirka 0,4 procent från Folkpartiet. Samtidigt noteras
statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,2 procent till Socialdemokraterna, cirka 1,2 procent till Sverigedemokraterna och cirka 0,3 procent till Miljöpartiet.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna skulle få 3,8 ± 0,3 procent av rösterna vid val i november 2012. Jämfört med maj kan ingen statistiskt säkerställd förändring
noteras men i förhållande till riksdagsvalet 2010 är detta en statistiskt
säkerställd minskning.
Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster för Kristdemokraterna på cirka 0,9 procent till Moderaterna och cirka
0,2 procent till Socialdemokraterna.

6

Statistiska centralbyrån

SCB:s partisympatiundersökning

November 2012

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna skulle erhålla 34,8 ± 0,8 procent av rösterna vid val i
november 2012. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning jämfört
med maj och en statistiskt säkerställd ökning jämfört med riksdagsvalet
2010.
För Socialdemokraterna noteras statistiskt säkerställda nettoförluster jämfört med maj på cirka 0,9 procent till Sverigedemokraterna och cirka 0,3
procent till Vänsterpartiet.
I förhållande till riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,2 procent från Moderaterna, cirka 0,8 procent från Folkpartiet, cirka 0,7 procent från Miljöpartiet, cirka 0,6 procent från Centerpartiet och cirka 0,2 procent från Kristdemokraterna. Samtidigt har Socialdemokraterna jämfört med riksdagsvalet 2010 en statistisk säkerställd
nettoförlust cirka 0,6 procent till Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet

Vid val i november 2012 skulle Vänsterpartiet få 5,8 ± 0,4 procent av rösterna. Ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj eller med
riksdagsvalet 2010 kan noteras.
Vänsterpartiet har i förhållande till maj en statistiskt säkerställd nettovinst
på cirka 0,3 procent från Socialdemokraterna.

Miljöpartiet

Om det varit val i november 2012 skulle Miljöpartiet få 8,6 ± 0,6 procent av
rösterna. Det innebär ingen en statistiskt säkerställd skillnad jämfört med
maj. Jämfört med riksdagsvalet 2010 innebär det en statistiskt säkerställd
ökning.
I förhållande till riksdagsvalet 2010 har Miljöpartiet statistiskt säkerställda
nettovinster på cirka 0,4 procent från Folkpartiet, cirka 0,3 procent från
Centerpartiet och cirka 0,3 procent från Moderaterna. Partiet har samtidigt
en nettoförlust i förhållande till riksdagsvalet 2010 på cirka 0,7 procent till
Socialdemokraterna.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna skulle få 7,9 ± 0,5 procent av rösterna vid val i
november 2012. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört både med
maj och med riksdagsvalet 2010.
Sverigedemokraterna har i förhållande till maj statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,9 procent från Socialdemokraterna, cirka 0,8 procent från
gruppen ”Vet ej” och cirka 0,6 procent från Moderaterna.
Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst
på cirka 1,2 procent från Moderaterna, cirka 0,6 från Socialdemokraterna
och cirka 0,2 procent från Folkpartiet.

Statistiska centralbyrån

7

November 2012

SCB:s partisympatiundersökning

”Övriga partier"

Gruppen ”övriga partier” skulle få 1,2 ± 0,2 procent av rösterna vid val i
november 2012. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med maj
och en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2010.
För ”övriga partier” noteras en statistiskt säkerställd nettovinst jämfört
med maj på cirka 0,2 procent från gruppen ”Vet ej”.

8

Statistiska centralbyrån

SCB:s partisympatiundersökning

November 2012

Nettoflöden
Figur 1
Nettoflöden från riksdagsvalet 2010 till november 2012

I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från riksdagsvalet
2010 till november 2012 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta
nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat
uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2010, och dessutom om vilket parti
man skulle rösta på vid val i november 2012. Flödena kan inte användas för
att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2010
eftersom det också förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen.
(Ovägda underlag återfinns i tabell 21 i tabellpublikationen.)

Statistiska centralbyrån

9

November 2012

SCB:s partisympatiundersökning

Figur 2
Nettoflöden från maj 2012 till november 2012

I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från maj 2012 till
november 2012 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat partisvar
eller svarat "vet ej" på frågan om vilket parti man skulle rösta på i val vid
respektive undersökningstillfälle. (Ovägda underlag återfinns i tabell 22 i
tabellpublikationen.)

10

Statistiska centralbyrån

SCB:s partisympatiundersökning

Fakta om statistiken

Fakta om statistiken
Detta omfattar statistiken

PSU i november 2012 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 8 999 i riksdagsval
röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 16,7 procent
ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,5 procent
varit alltför sjuka för att intervjuas samt 18,9 procent inte alls velat delta i
intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 39,1 procent. Det totala
antalet intervjuer är 5 479. Det förekommer också att personer inte velat
besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 1 till
25 november. Huvuddelen av intervjuerna genomfördes under första
halvan av mätperioden. Fram till och med den 15 november hade 76 procent av intervjuerna genomförts.
Tablå 2
Information om antal intervjuer och bortfallet
Antal

Andel i procent

Svarande

5 479

60,9

Bortfallet totalt
varav ej anträffade
varav förhindrad medverkan
varav avböjd medverkan

3 520
1 499
317
1 704

39,5
16,7
3,5
18,9

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler.
Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett
95-procentigt konfidensintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents
sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska
fel förekommer.

Definitioner och förklaringar

I SCB:s Partisympatiundersökning studeras såväl partival vid riksdagsval
idag som partisympatier i väljarkåren.
Partival vid riksdagsval idag mäts med frågan ”Vilket parti skulle du rösta på
om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?” och i skattningen av
denna används partival vid senaste riksdagsval som hjälpinformation.
Undersöknings-designen möjliggör även att nettoflöden från riksdagsvalet
och senaste undersökningsomgång kan studeras.
Partisympati mäts med frågorna ”Är det något av de politiska partierna som
står dig närmare än de andra?” och om ej svar på denna ställs frågan ”Men
vilket parti har du störst sympati för?”. I skattningen av partisympati används
kön*ålder, region, utbildning och inrikes/utrikes född som hjälpinformation.
Partival vid riksdagsval samt flöden redovisas förutom i denna publikation
även i pressmeddelande. Partisympatier i befolkningsgrupper redovisas i
en tabellbilaga till denna publikation.

Statistiska centralbyrån

11

Fakta om statistiken

SCB:s partisympatiundersökning

För mer information om undersökningsmetod se Beskrivning av
statistiken, under fliken Om statistiken på www.scb.se/psu.

12

Statistiska centralbyrån

SCB:s partisympatiundersökning

Bilaga

Bilaga
Bilaga 1. Partisympatier i befolkningsgrupper
maj 2010 – november 2012
Definitioner och förklaringar
Partisympati
I tabellerna 1–17 redovisas partisympatiernas fördelning i olika sociodemografiska grupper. Här är frågeställningen inte vilket parti man skulle rösta
på vid riksdagsval idag utan partisympati – ”bästa parti” – som mäts med
följande frågor:
Fråga 1

Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än
de andra?

Om Ja

Fråga 2

Vilket parti är det?

Annars

Fråga 3

Men vilket parti har du störst sympati för?

Svaren på frågorna 2 och 3 bildar tillsammans partisympati.
Partiförkortningar
C
Centerpartiet
FP
Folkpartiet
M
Moderaterna
KD
Kristdemokraterna
MP
Miljöpartiet
S
Socialdemokraterna
V
Vänsterpartiet
SD
Sverigedemokraterna
övr
Övriga

Statistikens tillförlitlighet

Tillförlitligheten i de redovisade skattningarna påverkas dels av slumpmässiga förhållanden, dels av icke-slumpmässiga förhållanden. Den största
delen av det slumpmässiga "felet" kan hänföras till att PSU är en urvalsundersökning – "felets" storlek sammanhänger i första hand med urvalsstorleken och antalet svarande i redovisningsgruppen, men också med
storleken på procenttalet som ska skattas. Icke slumpmässiga (systematiska) fel torde främst ha att göra med svarsbeteende och minnesfel.
Resultaten av undersökningen presenteras i intervall eller i form av punktskattningar ± felmarginaler. Felmarginalen (osäkerhetstalet) är lika med
procentskattningens dubbla standardavvikelse. Det intervall som bildas av
procentskattningen ± felmarginalen blir således ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.
Tabellerna är viktade för bortfallet med hänsyn tagen till kön och ålder,
utbildning, inrikes/utrikes född samt region.
Mer information om statistiken ges i dokumentet Beskrivning av statistiken
på SCB:s webbplats.

Statistiska centralbyrån

13

Bilaga

SCB:s partisympatiundersökning

Jämförelser med tidigare PSU

Vid jämförelse tillbaka i tiden till tidigare PSU måste den statistiska osäkerheten i de skattade procenttalen beaktas. Som en tumregel gäller att om
skillnaden mellan två procenttal från två på varandra följande undersökningar är större än medelvärdet av osäkerhetstalen så är skillnaden statistiskt säkerställd (signifikant på 95-procentsnivå). Osäkerhetstalet (felmarginalen) är dubbla standardavvikelsen och står efter ± i tabellerna. Gör man
jämförelsen två steg tillbaka ska medelvärdet av osäkerhetstalen multipliceras med 1,2 och den då erhållna felmarginalen jämföras med skillnaden
mellan procentskattningarna. Görs jämförelsen längre tillbaka i tiden ska
medelvärdet av osäkerhetstalen multipliceras med 1,4. Ovanstående
tumregler gäller endast Partisympatiundersökningen (PSU) från SCB och
inte andra undersökningar som ofta har en urvalsdesign som gör att skillnaderna mellan två undersökningar måste vara betydligt större för att vara
statistiskt säkerställda.

Publicering

Redovisningen av SCB:s partisympatiundersökning (PSU) sker, förutom i
grundtabeller, även i pressmeddelande samt i SCB:s Statistikdatabasen
(SSD). Samtliga resultat går att nå via SCB:s webbplats www.scb.se/psu.

Bra att veta

Det är möjligt att beställa specialbearbetningar från Partisympatiundersökningen. För att göra en beställning kontakta någon vid SCB som arbetar
med Partisympatiundersökningen.
Förfrågningar
Johan Eklund

tfn: 08-506 945 38

e-post: psu@scb.se

Mikaela Järnbert

tfn: 08-506 942 43

e-post: psu@scb.se

14

Statistiska centralbyrån

SCB:s partisympatiundersökning

Bilaga

Tabeller
Sid
1 Partisympati efter kön och ålder (7 åldersklasser)
16
2 Partisympati efter kön och ålder (4 åldersklasser)
20
3 Partisympati efter region
23
4 Partisympati efter kön och region
25
5 Partisympati efter kön och födelseland (utrikes/inrikes född)
29
6 Partisympati efter kön och utländsk/svensk bakgrund
31
7 Partisympati efter kön och civilstånd
33
8 Partisympati efter kön och barn
35
9 Partisympati efter kön och inkomst
37
10 Partisympati efter kön och utbildningsnivå
41
11 Partisympati efter kön och boende
44
12 Partisympati efter kön och sysselsatta/ej sysselsatta
47
13 Partisympati efter kön och socioekonomisk grupp
50
14 Partisympati efter kön och yrkesverksamhet
56
15 Partisympati efter sektor
61
16 Partisympati efter kön och sektor
62
17 Partisympati efter kön och facktillhörighet
65
18 Partival november 2012 och partisympati november 2012
69
19 Näst bästa parti november 2012 och partisympati november 2012
70
20 Valdeltagande november 2012 och partival senaste riksdagsval 2010 71
21 Partival november 2012 och partival vid senaste riksdagsval 2010
72
22 Partival november 2012 och partival maj 2012
73
23 Bortfall november 2012 i befolkningsgrupper
74

Statistiska centralbyrån

15

Statistiska centralbyrån

Tabell 1

Partisympatier efter kön och ålder (7 åldersklasser)
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Män
18 - 24 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

24,8
34,5
34,2
39,7
29,2
29,9

±
±
±
±
±
±

5,2
5,5
5,8
6,2
6,3
6,0

0,7
2,7
2,4
2,9
3,4
4,0

±
±
±
±
±
±

1,0
1,8
1,9
2,2
2,5
2,5

5,6
6,5
7,5
7,3
6,8
5,7

±
±
±
±
±
±

2,8
2,8
3,2
3,3
3,5
2,9

1,6
1,7
0,7
1,6
1,1
2,2

±
±
±
±
±
±

1,5
1,5
1,0
1,6
1,5
1,9

15,8
13,5
13,0
10,0
12,9
10,7

±
±
±
±
±
±

4,4
3,9
4,2
3,8
4,7
4,0

26,9
22,6
26,4
23,0
30,2
28,1

±
±
±
±
±
±

5,4
4,9
5,5
5,3
6,4
5,8

9,8
7,5
6,0
5,0
6,6
4,4

±
±
±
±
±
±

3,7
3,0
2,9
2,8
3,5
2,7

0,0
8,3
7,8
7,7
6,5
8,9

±
±
±
±
±
±

0,0
3,2
3,3
3,3
3,4
3,7

14,8
2,7
1,9
2,7
3,3
6,2

±
±
±
±
±
±

4,3
1,8
1,6
2,0
2,4
3,1

100
100
100
100
100
100

67,8
82,6
68,8
71,0
65,3
74,3

±
±
±
±
±
±

4,7
4,0
4,8
4,8
5,4
4,9

31,9
16,8
30,2
28,4
34,7
25,4

±
±
±
±
±
±

4,7
3,9
4,7
4,8
5,4
4,9

0,2
0,6
1,1
0,6
0,0
0,3

±
±
±
±
±
±

0,5
0,9
1,0
0,8
0,0
0,6

100
100
100
100
100
100

385
352
368
343
307
309

25 - 34 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

31,4
35,7
35,7
38,0
30,8
32,3

±
±
±
±
±
±

5,1
5,1
5,2
5,1
5,0
4,9

1,5
4,2
1,4
3,2
3,5
2,8

±
±
±
±
±
±

1,3
2,1
1,2
1,8
2,0
1,7

6,8
7,1
4,1
4,1
4,1
4,4

±
±
±
±
±
±

2,8
2,7
2,1
2,1
2,0
2,1

3,1
2,3
1,7
1,9
1,8
1,6

±
±
±
±
±
±

1,8
1,5
1,4
1,5
1,4
1,4

9,2
12,0
13,1
15,5
11,9
10,4

±
±
±
±
±
±

3,1
3,4
3,6
3,8
3,5
3,2

29,6
22,7
25,4
21,9
29,8
30,1

±
±
±
±
±
±

5,0
4,5
4,8
4,4
5,0
4,9

7,9
7,7
8,1
5,1
7,0
7,5

±
±
±
±
±
±

3,0
2,8
3,0
2,3
2,7
2,8

0,0
6,4
5,6
7,2
9,4
9,3

±
±
±
±
±
±

0,0
2,6
2,5
2,8
3,2
3,1

10,4
1,9
4,9
3,1
1,8
1,6

±
±
±
±
±
±

3,4
1,4
2,4
1,8
1,4
1,4

100
100
100
100
100
100

77,4
85,8
79,7
79,5
83,4
83,7

±
±
±
±
±
±

4,1
3,5
4,0
3,9
3,7
3,6

22,4
13,5
19,0
19,5
15,5
16,1

±
±
±
±
±
±

4,1
3,4
3,9
3,8
3,6
3,6

0,2
0,8
1,3
1,0
1,1
0,2

±
±
±
±
±
±

0,4
0,9
1,2
1,0
1,1
0,4

100
100
100
100
100
100

413
403
411
435
400
417

35 - 44 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

41,2
44,7
45,5
46,4
40,4
39,8

±
±
±
±
±
±

4,6
4,4
4,7
4,9
5,0
4,9

2,8
3,2
2,9
3,0
2,5
3,0

±
±
±
±
±
±

1,5
1,5
1,6
1,6
1,6
1,7

5,7
7,7
4,9
6,8
5,5
5,3

±
±
±
±
±
±

2,1
2,3
2,0
2,4
2,2
2,1

2,7
2,6
2,1
3,7
3,9
3,4

±
±
±
±
±
±

1,5
1,4
1,4
1,8
2,0
1,8

8,9
8,5
6,8
8,6
7,8
9,7

±
±
±
±
±
±

2,6
2,4
2,4
2,7
2,6
2,9

27,7
25,7
29,7
21,9
30,3
26,6

±
±
±
±
±
±

4,2
3,9
4,4
4,0
4,7
4,4

6,0
4,1
4,7
4,3
3,6
4,3

±
±
±
±
±
±

2,2
1,7
2,0
2,0
1,9
2,0

0,0
3,3
3,1
4,0
4,8
7,1

±
±
±
±
±
±

0,0
1,5
1,7
2,0
2,2
2,6

5,0
0,2
0,2
1,3
1,1
0,8

±
±
±
±
±
±

2,0
0,4
0,4
1,1
1,1
0,9

100
100
100
100
100
100

82,5
90,1
83,6
85,8
86,0
85,3

±
±
±
±
±
±

3,2
2,5
3,3
3,2
3,3
3,3

17,2
8,8
15,9
13,1
12,5
13,9

±
±
±
±
±
±

3,2
2,4
3,2
3,1
3,2
3,2

0,4
1,1
0,4
1,2
1,5
0,8

±
±
±
±
±
±

0,5
0,9
0,6
1,0
1,1
0,8

100
100
100
100
100
100

541
559
510
479
444
457

45 - 54 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

38,3
42,7
43,7
46,4
40,7
38,4

±
±
±
±
±
±

4,6
4,5
4,5
4,7
4,6
4,7

2,4
4,5
3,7
3,5
2,2
3,4

±
±
±
±
±
±

1,4
1,8
1,7
1,7
1,3
1,7

6,4
5,4
5,2
4,9
3,6
3,4

±
±
±
±
±
±

2,2
2,0
2,0
2,0
1,7
1,7

2,3
3,5
2,1
2,8
2,2
3,0

±
±
±
±
±
±

1,3
1,6
1,3
1,5
1,3
1,6

7,2
8,0
6,9
6,7
4,1
3,7

±
±
±
±
±
±

2,4
2,4
2,3
2,4
1,8
1,8

33,8
26,7
28,2
25,9
36,3
35,3

±
±
±
±
±
±

4,4
4,1
4,2
4,2
4,6
4,6

6,3
5,9
4,4
4,8
5,9
5,5

±
±
±
±
±
±

2,4
2,2
1,9
2,0
2,3
2,2

0,0
2,9
4,9
4,7
5,0
7,4

±
±
±
±
±
±

0,0
1,6
2,0
2,0
2,1
2,6

3,3
0,4
1,0
0,2
0,0
0,0

±
±
±
±
±
±

1,7
0,6
1,0
0,5
0,0
0,0

100
100
100
100
100
100

82,9
85,1
81,4
82,4
87,8
88,1

±
±
±
±
±
±

3,2
3,0
3,3
3,3
2,9
3,0

16,1
13,5
17,3
16,4
11,2
11,0

±
±
±
±
±
±

3,1
2,9
3,2
3,2
2,8
2,9

1,0
1,4
1,3
1,2
1,0
0,9

±
±
±
±
±
±

0,9
1,1
1,0
0,9
0,9
0,9

100
100
100
100
100
100

534
556
566
534
493
469

55 - 64 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

33,4
34,3
37,6
37,9
31,3
27,5

±
±
±
±
±
±

4,6
4,4
4,6
4,6
4,7
4,5

3,7
5,8
5,2
7,5
5,2
4,9

±
±
±
±
±
±

1,8
2,2
2,1
2,5
2,3
2,2

5,2
4,7
2,9
4,4
4,5
3,1

±
±
±
±
±
±

2,1
1,9
1,5
1,9
2,1
1,7

1,8
2,9
2,6
2,3
2,1
2,4

±
±
±
±
±
±

1,3
1,6
1,6
1,5
1,5
1,6

9,3
7,4
5,5
7,9
5,0
6,0

±
±
±
±
±
±

2,9
2,4
2,2
2,6
2,2
2,4

33,1
32,8
34,3
28,7
40,4
40,9

±
±
±
±
±
±

4,7
4,4
4,6
4,4
5,0
5,0

8,1
6,7
7,4
5,7
5,1
6,2

±
±
±
±
±
±

2,6
2,3
2,5
2,2
2,2
2,5

0,0
4,4
4,2
5,1
5,7
9,0

±
±
±
±
±
±

0,0
1,9
2,0
2,1
2,4
3,0

5,4
0,9
0,2
0,4
0,7
0,0

±
±
±
±
±
±

2,2
0,9
0,4
0,6
0,8
0,0

100
100
100
100
100
100

80,4
85,8
82,8
81,4
82,8
84,5

±
±
±
±
±
±

3,5
3,1
3,3
3,4
3,6
3,4

18,9
12,7
15,2
17,2
15,2
13,6

±
±
±
±
±
±

3,5
2,9
3,2
3,3
3,4
3,3

0,8
1,5
2,0
1,4
2,0
1,8

±
±
±
±
±
±

0,8
1,1
1,2
1,0
1,3
1,3

100
100
100
100
100
100

496
518
504
516
451
441

65 - 74 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

34,0
35,5
33,5
38,5
33,8
30,2

±
±
±
±
±
±

5,0
4,9
4,5
4,8
4,8
4,6

4,7
5,4
4,3
6,6
4,6
4,3

±
±
±
±
±
±

2,2
2,3
1,9
2,4
2,2
2,0

6,0
7,4
6,4
6,9
6,2
7,4

±
±
±
±
±
±

2,4
2,6
2,2
2,4
2,4
2,5

5,2
5,1
3,4
2,6
2,2
2,6

±
±
±
±
±
±

2,3
2,1
1,7
1,5
1,5
1,5

3,9
2,6
2,8
2,3
3,7
2,4

±
±
±
±
±
±

2,0
1,6
1,6
1,5
1,9
1,4

38,7
37,8
42,3
32,5
40,1
39,6

±
±
±
±
±
±

5,1
4,9
4,7
4,6
5,1
5,0

2,4
3,2
4,1
4,8
4,4
3,6

±
±
±
±
±
±

1,6
1,8
1,9
2,1
2,1
1,8

0,0
2,7
2,9
5,3
4,4
9,9

±
±
±
±
±
±

0,0
1,6
1,6
2,2
2,1
3,1

5,1
0,3
0,4
0,5
0,5
0,0

±
±
±
±
±
±

2,3
0,6
0,6
0,7
0,7
0,0

100
100
100
100
100
100

82,7
86,6
89,0
86,8
85,7
86,7

±
±
±
±
±
±

3,6
3,2
2,8
3,1
3,3
3,2

16,4
11,9
10,0
11,6
12,2
11,7

±
±
±
±
±
±

3,6
3,0
2,7
2,9
3,1
3,0

0,9
1,5
0,9
1,6
2,0
1,6

±
±
±
±
±
±

0,9
1,1
0,8
1,1
1,3
1,2

100
100
100
100
100
100

427
443
491
470
435
447

16

Statistiska centralbyrån

Tabell 1

Partisympatier efter kön och ålder (7 åldersklasser)
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

75 år och äldre
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

34,9
33,5
34,3
33,1
28,1
31,6

±
±
±
±
±
±

6,3
6,5
6,5
6,9
6,0
6,3

7,7
10,2
10,0
9,2
8,5
9,3

±
±
±
±
±
±

3,5
4,2
4,1
4,3
3,8
4,0

8,2
7,7
5,4
3,8
4,1
2,7

±
±
±
±
±
±

3,6
3,6
3,1
2,8
2,7
2,1

3,5
4,7
1,8
1,7
2,4
3,4

±
±
±
±
±
±

2,4
3,0
1,8
1,9
2,1
2,5

2,9
1,7
1,5
3,4
1,3
0,4

±
±
±
±
±
±

2,3
1,9
1,7
2,6
1,5
0,8

39,6
38,6
41,6
39,5
50,9
43,7

±
±
±
±
±
±

6,5
6,8
6,8
7,2
6,8
6,8

0,5
0,6
2,5
5,7
2,3
3,4

±
±
±
±
±
±

0,9
1,2
2,1
3,5
2,0
2,5

0,0
3,0
2,5
2,9
1,9
4,5

±
±
±
±
±
±

0,0
2,4
2,2
2,5
1,9
2,9

2,7
0,0
0,5
0,7
0,4
1,0

±
±
±
±
±
±

2,2
0,0
1,0
1,4
0,8
1,4

100
100
100
100
100
100

86,5
87,3
81,8
80,5
80,6
90,5

±
±
±
±
±
±

4,2
4,4
4,9
5,3
4,9
3,9

12,3
8,7
15,3
14,9
14,7
9,0

±
±
±
±
±
±

4,1
3,7
4,5
4,8
4,4
3,8

1,2
4,0
2,9
4,6
4,6
0,4

±
±
±
±
±
±

1,4
2,6
2,2
2,8
2,6
0,9

100
100
100
100
100
100

254
228
247
219
260
228

Samtliga män
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

34,8
38,0
38,5
40,7
34,4
33,3

±
±
±
±
±
±

1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

3,2
4,8
4,0
5,0
4,0
4,3

±
±
±
±
±
±

0,7
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

6,2
6,5
5,1
5,5
4,9
4,5

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
0,8

2,8
3,2
2,2
2,5
2,3
2,7

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,7

8,1
7,9
7,0
8,0
6,6
6,3

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0

32,6
29,0
32,2
27,0
36,3
34,6

±
±
±
±
±
±

1,9
1,7
1,8
1,8
2,0
1,9

6,0
5,3
5,4
5,0
5,1
5,1

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,0
4,3
4,4
5,3
5,5
8,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,8
0,9
1,0
1,1

6,3
0,9
1,2
1,2
1,0
1,1

±
±
±
±
±
±

1,0
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4

100
100
100
100
100
100

80,1
86,3
81,2
81,4
82,4
84,8

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

19,2
12,3
17,4
17,2
16,0
14,3

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

0,7
1,4
1,3
1,5
1,6
0,9

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

3 050
3 059
3 097
2 996
2 790
2 768

18 - 24 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

22,2
22,9
24,6
28,1
29,3
23,8

±
±
±
±
±
±

5,6
5,3
5,7
6,2
6,9
6,1

2,7
4,3
2,8
3,0
3,0
1,7

±
±
±
±
±
±

2,2
2,6
2,2
2,4
2,6
1,9

5,9
5,2
5,4
5,3
3,4
4,6

±
±
±
±
±
±

3,1
2,8
3,0
3,0
2,7
3,0

2,3
2,1
0,8
0,9
0,5
0,5

±
±
±
±
±
±

2,0
1,8
1,2
1,3
0,9
1,1

22,5
21,9
24,1
31,0
19,0
23,6

±
±
±
±
±
±

5,6
5,3
5,7
6,4
6,0
6,1

33,6
33,3
31,5
25,8
33,3
36,7

±
±
±
±
±
±

6,4
6,0
6,2
6,0
7,1
6,9

8,0
6,8
6,0
3,5
6,5
5,3

±
±
±
±
±
±

3,7
3,2
3,2
2,5
3,7
3,2

0,0
1,6
4,4
1,5
4,9
3,2

±
±
±
±
±
±

0,0
1,6
2,7
1,7
3,3
2,5

2,8
1,9
0,4
1,0
0,0
0,5

±
±
±
±
±
±

2,2
1,7
0,7
1,4
0,0
1,1

100
100
100
100
100
100

61,2
78,8
74,0
66,3
65,3
68,0

±
±
±
±
±
±

5,1
4,6
5,1
5,4
5,9
5,6

38,5
20,8
25,3
32,6
34,3
31,6

±
±
±
±
±
±

5,1
4,6
5,0
5,3
5,8
5,6

0,3
0,4
0,7
1,2
0,4
0,4

±
±
±
±
±
±

0,5
0,7
1,0
1,3
0,8
0,7

100
100
100
100
100
100

349
303
294
303
257
274

25 - 34 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

28,7
29,9
29,6
29,6
27,9
25,8

±
±
±
±
±
±

5,2
4,7
4,9
5,2
5,4
5,2

4,4
4,0
3,5
5,1
4,1
3,2

±
±
±
±
±
±

2,3
1,9
2,0
2,5
2,4
2,1

6,1
7,1
6,7
3,7
4,6
5,9

±
±
±
±
±
±

2,7
2,5
2,7
2,1
2,4
2,7

4,1
4,1
3,3
2,1
0,7
1,2

±
±
±
±
±
±

2,3
2,0
1,9
1,5
0,9
1,3

19,6
19,5
19,2
22,9
19,5
21,5

±
±
±
±
±
±

4,5
4,0
4,2
4,7
4,7
4,8

27,6
25,7
26,8
26,7
29,0
28,7

±
±
±
±
±
±

5,1
4,5
4,8
5,1
5,5
5,4

6,5
4,1
7,5
7,2
9,9
8,5

±
±
±
±
±
±

2,8
2,0
2,8
2,9
3,5
3,3

0,0
3,5
2,1
1,4
3,5
3,2

±
±
±
±
±
±

0,0
2,0
1,6
1,4
2,3
2,2

3,0
2,1
1,4
1,3
0,7
2,1

±
±
±
±
±
±

2,0
1,4
1,2
1,2
0,9
1,6

100
100
100
100
100
100

74,0
84,8
79,3
79,1
81,5
80,4

±
±
±
±
±
±

4,4
3,5
4,0
4,1
4,3
4,3

25,6
14,4
20,5
20,4
18,5
19,3

±
±
±
±
±
±

4,3
3,4
4,0
4,1
4,3
4,3

0,3
0,9
0,2
0,5
0,0
0,3

±
±
±
±
±
±

0,6
0,8
0,4
0,6
0,0
0,6

100
100
100
100
100
100

403
441
416
378
326
339

35 - 44 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

33,1
34,8
33,7
33,1
34,6
33,9

±
±
±
±
±
±

4,6
4,3
4,5
4,7
5,1
4,9

2,2
4,3
4,0
5,1
3,3
2,9

±
±
±
±
±
±

1,4
1,8
1,8
2,1
1,8
1,7

6,0
6,3
6,6
6,2
6,2
4,3

±
±
±
±
±
±

2,3
2,1
2,3
2,3
2,5
2,0

4,1
2,5
3,0
3,2
2,9
3,3

±
±
±
±
±
±

1,9
1,4
1,6
1,7
1,7
1,8

11,1
11,0
12,8
14,8
13,3
12,3

±
±
±
±
±
±

3,0
2,8
3,2
3,5
3,6
3,3

35,8
33,9
32,7
30,3
33,1
37,2

±
±
±
±
±
±

4,7
4,3
4,6
4,6
5,1
5,0

4,8
4,2
4,5
3,8
4,0
3,2

±
±
±
±
±
±

2,1
1,9
2,0
1,9
2,1
1,8

0,0
2,7
1,9
3,4
2,7
2,6

±
±
±
±
±
±

0,0
1,5
1,4
1,9
1,8
1,7

2,9
0,5
0,7
0,2
0,0
0,3

±
±
±
±
±
±

1,7
0,6
0,8
0,4
0,0
0,6

100
100
100
100
100
100

77,1
89,4
84,3
80,8
81,9
80,7

±
±
±
±
±
±

3,6
2,7
3,3
3,6
3,8
3,7

22,6
9,8
14,6
18,1
16,9
18,7

±
±
±
±
±
±

3,6
2,6
3,2
3,5
3,7
3,6

0,2
0,8
1,1
1,1
1,2
0,7

±
±
±
±
±
±

0,5
0,8
1,0
1,0
1,1
0,8

100
100
100
100
100
100

526
529
492
483
416
454

45 - 54 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

24,8
29,4
26,2
28,0
26,5
27,6

±
±
±
±
±
±

4,3
4,2
4,2
4,4
4,5
4,6

4,5
4,8
2,5
2,3
3,8
3,6

±
±
±
±
±
±

2,0
1,9
1,4
1,4
1,9
1,9

7,5
6,3
6,7
7,6
5,7
7,7

±
±
±
±
±
±

2,5
2,2
2,3
2,6
2,2
2,6

4,2
2,9
2,7
3,2
3,5
3,1

±
±
±
±
±
±

2,0
1,5
1,5
1,7
1,8
1,8

13,1
10,6
10,4
13,8
8,9
9,9

±
±
±
±
±
±

3,4
2,8
2,9
3,4
2,8
3,0

34,4
34,4
40,9
34,1
41,3
38,5

±
±
±
±
±
±

4,8
4,4
4,7
4,7
5,0
5,0

9,1
8,7
6,9
8,0
8,4
5,8

±
±
±
±
±
±

2,9
2,6
2,4
2,7
2,8
2,4

0,0
2,5
3,0
2,2
1,6
3,6

±
±
±
±
±
±

0,0
1,4
1,6
1,4
1,3
2,0

2,4
0,4
0,7
0,7
0,2
0,2

±
±
±
±
±
±

1,5
0,6
0,8
0,8
0,4
0,4

100
100
100
100
100
100

77,6
86,3
82,2
80,1
83,6
81,8

±
±
±
±
±
±

3,7
3,0
3,4
3,6
3,5
3,6

21,7
12,4
16,1
18,2
15,3
17,5

±
±
±
±
±
±

3,7
2,9
3,3
3,5
3,4
3,6

0,7
1,3
1,7
1,7
1,1
0,7

±
±
±
±
±
±

0,7
1,0
1,2
1,1
1,0
0,8

100
100
100
100
100
100

500
533
517
495
454
456

55 - 64 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

28,3
30,8
26,7
32,7
29,1
31,6

±
±
±
±
±
±

4,3
4,3
4,2
4,6
4,6
4,6

4,3
4,2
3,8
5,5
3,0
3,4

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,8
2,2
1,7
1,8

6,9
8,2
5,6
4,3
4,3
4,4

±
±
±
±
±
±

2,4
2,5
2,1
1,9
2,0
2,0

4,4
4,6
3,6
2,8
3,5
3,6

±
±
±
±
±
±

2,0
1,9
1,7
1,6
1,9
1,8

10,1
9,7
11,8
12,9
7,6
9,1

±
±
±
±
±
±

2,8
2,7
3,0
3,3
2,6
2,8

35,6
34,9
38,9
34,1
43,5
38,2

±
±
±
±
±
±

4,6
4,4
4,7
4,7
5,0
4,9

8,1
5,4
7,1
6,7
7,0
7,4

±
±
±
±
±
±

2,6
2,0
2,4
2,5
2,5
2,6

0,0
1,8
1,7
0,5
1,7
2,0

±
±
±
±
±
±

0,0
1,2
1,3
0,8
1,3
1,4

2,3
0,4
0,9
0,4
0,3
0,3

±
±
±
±
±
±

1,5
0,5
0,9
0,6
0,5
0,5

100
100
100
100
100
100

79,6
84,4
79,3
75,9
79,1
82,6

±
±
±
±
±
±

3,5
3,1
3,5
3,8
3,7
3,5

18,9
13,7
19,4
21,3
17,7
15,0

±
±
±
±
±
±

3,4
3,0
3,5
3,6
3,5
3,3

1,5
1,9
1,3
2,8
3,1
2,3

±
±
±
±
±
±

1,0
1,1
1,0
1,4
1,6
1,4

100
100
100
100
100
100

533
545
535
519
481
473

Kvinnor

17

Statistiska centralbyrån

Tabell 1

Partisympatier efter kön och ålder (7 åldersklasser)
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

65 - 74 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

35,6
34,1
36,0
36,8
27,5
28,9

±
±
±
±
±
±

5,0
4,9
5,0
5,3
4,7
4,9

4,6
5,6
4,6
6,4
5,1
3,2

±
±
±
±
±
±

2,1
2,4
2,1
2,7
2,3
1,9

7,0
7,6
5,7
4,6
4,1
5,0

±
±
±
±
±
±

2,5
2,7
2,4
2,3
2,0
2,3

4,3
4,6
3,6
5,7
4,9
3,9

±
±
±
±
±
±

2,2
2,2
2,0
2,6
2,2
2,0

10,2
7,9
6,7
5,9
4,4
2,9

±
±
±
±
±
±

3,2
2,8
2,6
2,6
2,1
1,8

33,2
35,8
39,9
35,8
49,4
48,4

±
±
±
±
±
±

4,9
5,0
5,1
5,3
5,3
5,4

2,8
2,3
2,3
3,4
2,8
3,8

±
±
±
±
±
±

1,7
1,6
1,5
2,0
1,7
2,0

0,0
0,8
0,9
0,9
1,2
4,0

±
±
±
±
±
±

0,0
0,9
1,1
1,1
1,2
2,1

2,4
1,4
0,3
0,6
0,6
0,0

±
±
±
±
±
±

1,6
1,3
0,6
0,8
0,8
0,0

100
100
100
100
100
100

80,2
85,2
82,2
80,2
86,0
82,3

±
±
±
±
±
±

3,7
3,5
3,6
4,0
3,4
3,7

19,1
12,6
15,9
16,8
12,1
16,7

±
±
±
±
±
±

3,7
3,2
3,5
3,7
3,2
3,6

0,7
2,2
1,9
3,0
1,9
1,0

±
±
±
±
±
±

0,8
1,4
1,3
1,7
1,3
1,0

100
100
100
100
100
100

445
421
434
393
410
405

75 år och äldre
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

29,2
35,9
34,7
33,8
22,5
26,1

±
±
±
±
±
±

5,7
5,4
5,6
5,8
5,0
5,5

8,4
6,4
6,1
8,3
6,9
5,4

±
±
±
±
±
±

3,4
2,8
2,8
3,4
3,1
2,8

8,5
7,4
5,9
7,8
9,0
11,6

±
±
±
±
±
±

3,4
2,9
2,8
3,2
3,4
3,9

6,7
8,0
6,3
6,6
4,2
5,4

±
±
±
±
±
±

3,1
3,0
2,8
3,0
2,4
2,8

5,4
2,4
2,0
2,6
1,8
1,6

±
±
±
±
±
±

2,9
1,8
1,6
1,9
1,6
1,6

37,7
37,1
42,8
39,7
52,2
46,2

±
±
±
±
±
±

6,1
5,5
5,9
6,0
6,0
6,2

1,7
1,4
1,1
0,3
1,0
0,4

±
±
±
±
±
±

1,7
1,3
1,2
0,6
1,2
0,9

0,0
1,4
1,1
0,4
1,9
3,3

±
±
±
±
±
±

0,0
1,4
1,2
0,8
1,6
2,3

2,5
0,0
0,0
0,4
0,4
0,0

±
±
±
±
±
±

2,0
0,0
0,0
0,8
0,7
0,0

100
100
100
100
100
100

75,6
83,1
75,9
76,2
78,1
79,8

±
±
±
±
±
±

4,7
3,9
4,4
4,6
4,4
4,5

22,9
11,8
20,2
21,4
16,4
15,9

±
±
±
±
±
±

4,6
3,3
4,2
4,4
4,0
4,1

1,5
5,1
3,9
2,4
5,5
4,3

±
±
±
±
±
±

1,3
2,3
2,0
1,7
2,4
2,3

100
100
100
100
100
100

328
361
362
340
339
310

Samtliga kvinnor
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

29,2
31,5
30,4
31,9
28,3
28,7

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9

4,4
4,7
3,9
5,1
4,2
3,4

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,8

6,9
6,9
6,1
5,7
5,4
6,2

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0

4,4
4,1
3,4
3,6
3,1
3,2

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,7
0,8
0,7
0,7

12,5
11,5
12,0
14,1
10,1
10,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,4
1,3
1,3

34,2
33,6
36,4
32,6
40,7
39,2

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,9
1,9
2,1
2,0

5,8
4,7
5,1
4,8
5,6
4,9

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,9
0,9
1,0
0,9

0,0
2,1
2,1
1,5
2,3
3,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,6
0,5
0,7
0,8

2,6
0,9
0,6
0,6
0,3
0,5

±
±
±
±
±
±

0,7
0,4
0,3
0,3
0,2
0,3

100
100
100
100
100
100

75,6
84,9
79,9
77,4
79,9
79,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,4
1,5
1,5
1,5

23,6
13,3
18,5
20,8
18,2
18,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,2
1,4
1,5
1,5
1,5

0,8
1,8
1,6
1,8
1,9
1,4

±
±
±
±
±
±

0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

100
100
100
100
100
100

3 084
3 133
3 050
2 911
2 683
2 711

18 - 24 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

23,6
29,4
29,6
34,3
29,3
27,0

±
±
±
±
±
±

3,8
3,9
4,1
4,4
4,7
4,3

1,6
3,4
2,6
3,0
3,2
2,9

±
±
±
±
±
±

1,1
1,6
1,5
1,6
1,8
1,6

5,7
5,9
6,5
6,3
5,1
5,2

±
±
±
±
±
±

2,1
2,0
2,2
2,2
2,2
2,1

1,9
1,9
0,8
1,3
0,8
1,4

±
±
±
±
±
±

1,2
1,2
0,8
1,0
0,9
1,1

18,9
17,3
18,3
19,9
15,9
16,9

±
±
±
±
±
±

3,5
3,2
3,5
3,7
3,8
3,6

30,0
27,4
28,8
24,3
31,7
32,2

±
±
±
±
±
±

4,2
3,8
4,1
4,0
4,8
4,5

9,0
7,2
6,0
4,3
6,6
4,8

±
±
±
±
±
±

2,6
2,2
2,2
1,9
2,5
2,1

0,0
5,3
6,2
4,8
5,7
6,2

±
±
±
±
±
±

0,0
1,9
2,2
2,0
2,4
2,3

9,3
2,3
1,1
1,9
1,7
3,5

±
±
±
±
±
±

2,6
1,3
0,9
1,2
1,2
1,7

100
100
100
100
100
100

64,7
80,9
71,2
68,7
65,3
71,2

±
±
±
±
±
±

3,5
3,0
3,5
3,6
4,0
3,7

35,1
18,6
27,9
30,4
34,5
28,5

±
±
±
±
±
±

3,5
3,0
3,4
3,6
4,0
3,7

0,3
0,5
0,9
0,9
0,2
0,3

±
±
±
±
±
±

0,4
0,6
0,7
0,8
0,4
0,5

100
100
100
100
100
100

734
655
662
646
564
583

25 - 34 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

30,1
32,7
32,6
34,1
29,5
29,4

±
±
±
±
±
±

3,6
3,4
3,6
3,7
3,7
3,6

2,9
4,1
2,5
4,1
3,8
3,0

±
±
±
±
±
±

1,3
1,4
1,2
1,5
1,5
1,3

6,4
7,1
5,4
3,9
4,3
5,1

±
±
±
±
±
±

2,0
1,9
1,7
1,5
1,6
1,7

3,6
3,3
2,5
2,0
1,3
1,4

±
±
±
±
±
±

1,4
1,3
1,2
1,1
0,9
1,0

14,3
15,9
16,2
18,9
15,4
15,4

±
±
±
±
±
±

2,7
2,6
2,8
3,0
2,9
2,8

28,6
24,3
26,1
24,2
29,4
29,4

±
±
±
±
±
±

3,6
3,2
3,4
3,4
3,7
3,6

7,2
5,8
7,8
6,1
8,3
8,0

±
±
±
±
±
±

2,0
1,7
2,1
1,8
2,2
2,1

0,0
4,9
3,8
4,5
6,7
6,5

±
±
±
±
±
±

0,0
1,6
1,5
1,6
2,0
2,0

6,8
2,0
3,1
2,2
1,3
1,8

±
±
±
±
±
±

2,0
1,0
1,3
1,1
0,9
1,1

100
100
100
100
100
100

75,7
85,3
79,5
79,3
82,5
82,2

±
±
±
±
±
±

3,0
2,5
2,8
2,8
2,8
2,8

24,0
13,9
19,8
19,9
16,9
17,6

±
±
±
±
±
±

3,0
2,4
2,8
2,8
2,8
2,7

0,3
0,8
0,8
0,7
0,6
0,3

±
±
±
±
±
±

0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4

100
100
100
100
100
100

816
844
827
813
726
756

35 - 44 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

37,3
39,8
39,6
39,7
37,5
36,9

±
±
±
±
±
±

3,2
3,1
3,3
3,4
3,5
3,4

2,5
3,7
3,4
4,1
2,9
2,9

±
±
±
±
±
±

1,0
1,2
1,2
1,3
1,2
1,2

5,9
7,0
5,8
6,5
5,8
4,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,6
1,5
1,7
1,6
1,5

3,4
2,6
2,6
3,5
3,4
3,4

±
±
±
±
±
±

1,2
1,0
1,1
1,3
1,3
1,3

9,9
9,7
9,8
11,7
10,5
11,0

±
±
±
±
±
±

2,0
1,8
2,0
2,2
2,2
2,2

31,6
29,7
31,2
26,1
31,7
31,8

±
±
±
±
±
±

3,1
2,9
3,2
3,1
3,4
3,3

5,5
4,1
4,6
4,0
3,8
3,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4

0,0
3,0
2,5
3,7
3,8
4,9

±
±
±
±
±
±

0,0
1,1
1,1
1,4
1,5
1,6

4,0
0,3
0,5
0,8
0,6
0,6

±
±
±
±
±
±

1,3
0,4
0,4
0,6
0,6
0,5

100
100
100
100
100
100

79,8
89,8
83,9
83,2
83,9
82,9

±
±
±
±
±
±

2,4
1,8
2,3
2,4
2,5
2,5

19,9
9,3
15,3
15,7
14,7
16,3

±
±
±
±
±
±

2,4
1,8
2,3
2,3
2,4
2,4

0,3
0,9
0,8
1,1
1,3
0,8

±
±
±
±
±
±

0,4
0,6
0,6
0,7
0,8
0,6

100
100
100
100
100
100

1 067
1 088
1 002
962
860
911

45 - 54 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

32,1
36,2
35,2
37,4
34,0
33,3

±
±
±
±
±
±

3,2
3,1
3,1
3,3
3,2
3,3

3,3
4,6
3,1
2,9
3,0
3,5

±
±
±
±
±
±

1,2
1,3
1,1
1,1
1,2
1,3

6,9
5,8
5,9
6,2
4,6
5,4

±
±
±
±
±
±

1,7
1,5
1,5
1,6
1,4
1,5

3,2
3,2
2,4
3,0
2,8
3,0

±
±
±
±
±
±

1,2
1,1
1,0
1,1
1,1
1,2

10,0
9,3
8,6
10,2
6,4
6,6

±
±
±
±
±
±

2,0
1,8
1,8
2,1
1,7
1,7

34,1
30,4
34,3
29,9
38,7
36,8

±
±
±
±
±
±

3,3
3,0
3,1
3,1
3,4
3,4

7,6
7,3
5,6
6,4
7,1
5,6

±
±
±
±
±
±

1,8
1,7
1,5
1,7
1,8
1,6

0,0
2,7
4,0
3,5
3,4
5,6

±
±
±
±
±
±

0,0
1,1
1,3
1,2
1,3
1,7

2,9
0,4
0,8
0,5
0,1
0,1

±
±
±
±
±
±

1,2
0,4
0,6
0,5
0,2
0,2

100
100
100
100
100
100

80,4
85,7
81,8
81,3
85,8
85,0

±
±
±
±
±
±

2,4
2,1
2,4
2,4
2,3
2,3

18,8
13,0
16,7
17,3
13,2
14,2

±
±
±
±
±
±

2,4
2,0
2,3
2,4
2,2
2,3

0,9
1,4
1,5
1,4
1,1
0,8

±
±
±
±
±
±

0,6
0,7
0,8
0,7
0,7
0,6

100
100
100
100
100
100

1 034
1 089
1 083
1 029
947
925

Samtliga

18

Statistiska centralbyrån

Tabell 1

Partisympatier efter kön och ålder (7 åldersklasser)
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

55 - 64 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

30,8
32,6
32,2
35,4
30,2
29,5

±
±
±
±
±
±

3,2
3,1
3,1
3,3
3,3
3,2

4,0
5,0
4,5
6,5
4,1
4,1

±
±
±
±
±
±

1,3
1,4
1,4
1,7
1,4
1,4

6,1
6,5
4,2
4,3
4,4
3,7

±
±
±
±
±
±

1,6
1,6
1,3
1,4
1,5
1,3

3,1
3,8
3,1
2,6
2,8
3,0

±
±
±
±
±
±

1,2
1,2
1,2
1,1
1,2
1,2

9,7
8,6
8,7
10,3
6,3
7,5

±
±
±
±
±
±

2,0
1,8
1,9
2,1
1,7
1,8

34,4
33,9
36,6
31,3
41,9
39,5

±
±
±
±
±
±

3,3
3,1
3,3
3,2
3,6
3,5

8,1
6,1
7,2
6,2
6,1
6,8

±
±
±
±
±
±

1,8
1,5
1,8
1,7
1,7
1,8

0,0
3,1
3,0
2,9
3,7
5,6

±
±
±
±
±
±

0,0
1,2
1,2
1,2
1,4
1,7

3,8
0,6
0,5
0,4
0,5
0,1

±
±
±
±
±
±

1,3
0,5
0,5
0,4
0,5
0,3

100
100
100
100
100
100

80,0
85,1
81,0
78,7
80,9
83,6

±
±
±
±
±
±

2,5
2,2
2,4
2,5
2,6
2,4

18,9
13,2
17,3
19,3
16,5
14,3

±
±
±
±
±
±

2,4
2,1
2,4
2,5
2,4
2,3

1,1
1,7
1,6
2,1
2,6
2,1

±
±
±
±
±
±

0,6
0,8
0,8
0,9
1,0
0,9

100
100
100
100
100
100

1 029
1 063
1 039
1 035
932
914

65 - 74 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

34,8
34,8
34,7
37,7
30,6
29,5

±
±
±
±
±
±

3,5
3,4
3,3
3,6
3,4
3,4

4,7
5,5
4,4
6,5
4,9
3,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,7
1,4
1,8
1,6
1,4

6,5
7,5
6,1
5,8
5,1
6,2

±
±
±
±
±
±

1,8
1,9
1,6
1,7
1,6
1,7

4,7
4,8
3,5
4,1
3,6
3,2

±
±
±
±
±
±

1,6
1,5
1,3
1,5
1,4
1,3

7,1
5,3
4,7
4,1
4,1
2,6

±
±
±
±
±
±

1,9
1,6
1,5
1,5
1,4
1,1

35,9
36,8
41,1
34,1
44,8
43,9

±
±
±
±
±
±

3,5
3,5
3,5
3,5
3,7
3,7

2,6
2,7
3,2
4,1
3,6
3,7

±
±
±
±
±
±

1,2
1,2
1,2
1,5
1,3
1,3

0,0
1,8
1,9
3,2
2,8
7,0

±
±
±
±
±
±

0,0
0,9
1,0
1,2
1,2
1,9

3,7
0,9
0,4
0,5
0,6
0,0

±
±
±
±
±
±

1,4
0,7
0,4
0,5
0,6
0,0

100
100
100
100
100
100

81,4
85,9
85,6
83,5
85,9
84,5

±
±
±
±
±
±

2,6
2,4
2,3
2,5
2,4
2,5

17,8
12,2
13,0
14,2
12,2
14,2

±
±
±
±
±
±

2,6
2,2
2,2
2,4
2,2
2,4

0,8
1,9
1,4
2,3
2,0
1,3

±
±
±
±
±
±

0,6
0,9
0,8
1,0
0,9
0,8

100
100
100
100
100
100

872
864
925
863
845
852

75 år och äldre
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

31,6
34,9
34,5
33,5
24,9
28,5

±
±
±
±
±
±

4,2
4,2
4,3
4,4
3,9
4,1

8,1
7,9
7,7
8,6
7,6
7,1

±
±
±
±
±
±

2,5
2,4
2,4
2,7
2,4
2,4

8,4
7,5
5,7
6,2
7,0
7,7

±
±
±
±
±
±

2,5
2,3
2,1
2,2
2,3
2,4

5,3
6,6
4,4
4,5
3,5
4,5

±
±
±
±
±
±

2,0
2,2
1,8
1,9
1,6
1,9

4,3
2,1
1,8
2,9
1,6
1,1

±
±
±
±
±
±

1,9
1,3
1,2
1,6
1,1
1,0

38,5
37,7
42,3
39,7
51,7
45,1

±
±
±
±
±
±

4,4
4,3
4,4
4,6
4,5
4,6

1,1
1,1
1,7
2,6
1,6
1,8

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
1,1
1,5
1,1
1,2

0,0
2,1
1,7
1,4
1,9
3,8

±
±
±
±
±
±

0,0
1,3
1,2
1,1
1,2
1,8

2,6
0,0
0,2
0,5
0,4
0,4

±
±
±
±
±
±

1,5
0,0
0,4
0,7
0,5
0,6

100
100
100
100
100
100

80,0
84,8
78,3
77,9
79,1
84,2

±
±
±
±
±
±

3,3
2,9
3,3
3,5
3,3
3,1

18,6
10,6
18,2
18,8
15,7
13,1

±
±
±
±
±
±

3,2
2,5
3,1
3,2
3,0
2,9

1,4
4,7
3,5
3,3
5,1
2,7

±
±
±
±
±
±

1,0
1,7
1,5
1,5
1,8
1,4

100
100
100
100
100
100

582
589
609
559
599
538

Hela väljarkåren
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

32,0
34,7
34,4
36,3
31,4
31,0

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,3

3,8
4,8
4,0
5,0
4,1
3,8

±
±
±
±
±
±

0,5
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6

6,5
6,7
5,6
5,6
5,1
5,3

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6

3,6
3,6
2,8
3,0
2,7
2,9

±
±
±
±
±
±

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

10,3
9,7
9,5
11,0
8,3
8,5

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

33,4
31,3
34,3
29,8
38,5
36,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4

5,9
5,0
5,2
4,9
5,4
5,0

±
±
±
±
±
±

0,7
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6

0,0
3,2
3,2
3,4
3,9
5,7

±
±
±
±
±
±

0,0
0,5
0,5
0,5
0,6
0,7

4,4
0,9
0,9
0,9
0,7
0,8

±
±
±
±
±
±

0,6
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3

100
100
100
100
100
100

77,8
85,6
80,6
79,3
81,1
82,3

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
1,0
1,0
1,1
1,0

21,5
12,8
18,0
19,0
17,1
16,6

±
±
±
±
±
±

1,0
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0

0,7
1,6
1,4
1,7
1,8
1,2

±
±
±
±
±
±

0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

6 134
6 192
6 147
5 907
5 473
5 479

* Fram till och med maj 2010 ingår sympatierna för Sverigedemokraterna i gruppen "övriga partier".
Kommentar: Gråmarkerad skattning innebär att förändringen från föregående undersökning är approximativt statistiskt säkerställd.
Med ålder avses ålder vid årets slut. För definition av partisympati, se under Definitioner och förkortningar.
Källa: SCB:s Partisympatiundersökning, SCB:s befolkningsregister

19

Statistiska centralbyrån

Tabell 2

Partisympatier efter kön och ålder (4 åldersklasser)
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Män
18 - 29 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

24,8
33,2
33,1
36,9
29,2
29,9

±
±
±
±
±
±

4,1
4,3
4,5
4,7
4,6
4,4

0,7
3,0
2,2
3,2
3,5
3,3

±
±
±
±
±
±

0,8
1,5
1,4
1,7
1,9
1,7

5,7
6,9
6,2
5,7
5,4
4,8

±
±
±
±
±
±

2,2
2,3
2,3
2,2
2,3
2,0

1,6
1,7
0,9
1,4
1,6
2,0

±
±
±
±
±
±

1,2
1,2
0,9
1,1
1,3
1,4

14,1
12,8
12,8
12,1
11,6
10,1

±
±
±
±
±
±

3,3
3,1
3,2
3,2
3,3
2,9

29,6
22,8
27,2
23,0
29,6
28,1

±
±
±
±
±
±

4,4
3,9
4,3
4,1
4,7
4,4

9,7
8,4
6,8
5,8
7,0
6,7

±
±
±
±
±
±

2,9
2,5
2,4
2,3
2,6
2,4

0,0
8,6
7,6
8,9
9,8
11,4

±
±
±
±
±
±

0,0
2,6
2,6
2,8
3,1
3,1

13,9
2,7
3,3
3,0
2,3
3,8

±
±
±
±
±
±

3,3
1,4
1,7
1,6
1,5
1,9

100
100
100
100
100
100

69,9
84,2
72,2
73,4
71,2
76,7

±
±
±
±
±
±

3,7
3,1
3,7
3,7
3,9
3,6

29,7
15,2
26,6
25,9
28,2
23,1

±
±
±
±
±
±

3,7
3,0
3,6
3,6
3,9
3,6

0,3
0,6
1,2
0,7
0,6
0,2

±
±
±
±
±
±

0,4
0,7
0,9
0,7
0,7
0,4

100
100
100
100
100
100

602
545
573
560
518
536

30 - 49 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

40,5
44,3
43,7
46,1
39,8
39,8

±
±
±
±
±
±

3,3
3,2
3,4
3,4
3,5
3,4

2,7
3,9
2,8
3,0
2,5
2,8

±
±
±
±
±
±

1,1
1,2
1,1
1,1
1,1
1,2

6,6
7,0
5,1
6,3
4,9
5,2

±
±
±
±
±
±

1,6
1,6
1,4
1,6
1,5
1,5

3,4
2,8
2,0
3,2
2,8
3,0

±
±
±
±
±
±

1,2
1,0
0,9
1,2
1,2
1,2

7,8
8,9
8,2
9,6
7,6
8,2

±
±
±
±
±
±

1,8
1,8
1,9
2,0
1,9
1,9

27,4
24,2
27,3
22,8
32,1
29,6

±
±
±
±
±
±

3,1
2,8
3,1
2,9
3,4
3,2

6,1
4,6
5,2
3,7
4,6
4,6

±
±
±
±
±
±

1,6
1,3
1,5
1,3
1,5
1,5

0,0
3,7
4,2
4,0
4,5
5,8

±
±
±
±
±
±

0,0
1,2
1,4
1,4
1,5
1,7

5,6
0,5
1,3
1,3
1,1
1,0

±
±
±
±
±
±

1,6
0,5
0,8
0,8
0,8
0,7

100
100
100
100
100
100

83,2
87,3
82,6
83,5
86,4
87,1

±
±
±
±
±
±

2,3
2,1
2,4
2,4
2,3
2,2

16,3
11,6
16,7
15,4
12,5
12,4

±
±
±
±
±
±

2,3
2,0
2,3
2,3
2,2
2,2

0,5
1,1
0,8
1,1
1,1
0,5

±
±
±
±
±
±

0,5
0,7
0,6
0,7
0,7
0,5

100
100
100
100
100
100

1 012
1 059
1 010
987
883
895

50 - 64 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

34,0
36,0
39,8
40,0
33,2
29,1

±
±
±
±
±
±

3,8
3,6
3,8
3,8
3,8
3,7

3,1
5,2
4,5
6,4
4,2
4,9

±
±
±
±
±
±

1,4
1,7
1,6
1,9
1,6
1,8

5,3
4,8
3,2
3,9
4,0
2,6

±
±
±
±
±
±

1,7
1,6
1,3
1,5
1,6
1,3

1,3
3,3
2,5
2,4
2,1
2,4

±
±
±
±
±
±

0,9
1,4
1,2
1,2
1,2
1,2

9,0
8,0
6,1
7,7
5,4
5,5

±
±
±
±
±
±

2,3
2,0
1,8
2,1
1,8
1,9

35,6
32,3
32,8
27,8
38,8
39,9

±
±
±
±
±
±

3,9
3,6
3,7
3,6
4,0
4,1

7,7
6,7
6,6
6,1
5,9
6,3

±
±
±
±
±
±

2,1
1,9
1,9
1,9
1,9
2,0

0,0
3,2
4,0
5,2
6,0
9,4

±
±
±
±
±
±

0,0
1,4
1,5
1,8
2,0
2,5

4,0
0,6
0,5
0,5
0,4
0,0

±
±
±
±
±
±

1,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,0

100
100
100
100
100
100

80,0
85,9
82,1
82,1
84,9
85,0

±
±
±
±
±
±

2,9
2,5
2,8
2,8
2,7
2,8

19,2
12,5
16,1
16,5
13,4
13,2

±
±
±
±
±
±

2,8
2,4
2,6
2,7
2,6
2,6

0,8
1,5
1,8
1,4
1,7
1,8

±
±
±
±
±
±

0,6
0,9
1,0
0,8
1,0
1,0

100
100
100
100
100
100

755
784
776
760
694
662

65 - år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

34,4
34,7
33,8
36,4
31,5
30,8

±
±
±
±
±
±

3,9
3,9
3,7
4,0
3,8
3,7

6,0
7,4
6,5
7,6
6,2
6,4

±
±
±
±
±
±

2,0
2,2
2,0
2,2
2,0
2,0

7,0
7,5
6,0
5,7
5,4
5,4

±
±
±
±
±
±

2,1
2,1
1,8
1,8
1,8
1,7

4,5
4,9
2,8
2,2
2,3
2,9

±
±
±
±
±
±

1,7
1,8
1,2
1,2
1,2
1,4

3,5
2,2
2,3
2,7
2,8
1,6

±
±
±
±
±
±

1,5
1,2
1,2
1,4
1,3
0,9

39,1
38,1
42,0
35,2
44,4
41,3

±
±
±
±
±
±

4,0
4,0
3,9
4,0
4,1
4,0

1,6
2,1
3,4
5,2
3,6
3,5

±
±
±
±
±
±

1,0
1,2
1,4
1,9
1,5
1,5

0,0
2,9
2,7
4,4
3,4
7,7

±
±
±
±
±
±

0,0
1,4
1,3
1,6
1,5
2,2

4,1
0,2
0,5
0,6
0,5
0,4

±
±
±
±
±
±

1,6
0,3
0,5
0,7
0,5
0,6

100
100
100
100
100
100

84,3
86,9
86,0
84,2
83,6
88,3

±
±
±
±
±
±

2,8
2,6
2,6
2,8
2,8
2,5

14,7
10,6
12,2
12,9
13,3
10,6

±
±
±
±
±
±

2,7
2,4
2,4
2,6
2,6
2,4

1,0
2,5
1,8
2,8
3,1
1,1

±
±
±
±
±
±

0,8
1,3
1,0
1,3
1,3
0,8

100
100
100
100
100
100

681
671
738
689
695
675

Samtliga män
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

34,8
38,0
38,5
40,7
34,4
33,3

±
±
±
±
±
±

1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

3,2
4,8
4,0
5,0
4,0
4,3

±
±
±
±
±
±

0,7
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

6,2
6,5
5,1
5,5
4,9
4,5

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
0,8

2,8
3,2
2,2
2,5
2,3
2,7

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,7

8,1
7,9
7,0
8,0
6,6
6,3

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0

32,6
29,0
32,2
27,0
36,3
34,6

±
±
±
±
±
±

1,9
1,7
1,8
1,8
2,0
1,9

6,0
5,3
5,4
5,0
5,1
5,1

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,0
4,3
4,4
5,3
5,5
8,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,8
0,9
1,0
1,1

6,3
0,9
1,2
1,2
1,0
1,1

±
±
±
±
±
±

1,0
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4

100
100
100
100
100
100

80,1
86,3
81,2
81,4
82,4
84,8

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

19,2
12,3
17,4
17,2
16,0
14,3

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

0,7
1,4
1,3
1,5
1,6
0,9

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

3 050
3 059
3 097
2 996
2 790
2 768

20

Statistiska centralbyrån

Tabell 2

Partisympatier efter kön och ålder (4 åldersklasser)
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Kvinnor
18 - 29 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

24,2
24,4
25,3
27,4
28,9
22,4

±
±
±
±
±
±

4,5
4,1
4,3
4,7
5,1
4,5

3,4
3,7
2,9
3,4
3,9
2,2

±
±
±
±
±
±

1,8
1,8
1,7
1,9
2,2
1,6

4,9
5,4
5,1
4,8
3,4
4,1

±
±
±
±
±
±

2,2
2,1
2,2
2,2
2,0
2,1

2,1
2,7
1,2
0,8
0,5
1,0

±
±
±
±
±
±

1,5
1,5
1,0
0,9
0,7
1,1

22,5
23,3
23,6
27,8
19,0
23,7

±
±
±
±
±
±

4,3
4,0
4,2
4,7
4,3
4,6

32,3
30,2
31,3
27,6
30,7
34,8

±
±
±
±
±
±

4,8
4,4
4,7
4,7
5,1
5,2

7,7
5,4
6,1
5,3
8,5
7,0

±
±
±
±
±
±

2,8
2,1
2,4
2,3
3,0
2,7

0,0
2,7
3,7
1,4
4,6
3,4

±
±
±
±
±
±

0,0
1,6
1,9
1,2
2,4
2,0

2,8
2,2
0,9
1,6
0,5
1,4

±
±
±
±
±
±

1,7
1,4
0,9
1,3
0,8
1,2

100
100
100
100
100
100

64,3
81,8
75,6
71,5
72,0
71,9

±
±
±
±
±
±

4,0
3,4
3,8
4,0
4,3
4,2

35,3
17,9
23,9
27,7
27,8
27,6

±
±
±
±
±
±

4,0
3,3
3,7
4,0
4,3
4,2

0,4
0,4
0,4
0,7
0,2
0,5

±
±
±
±
±
±

0,6
0,5
0,6
0,8
0,5
0,6

100
100
100
100
100
100

557
525
510
493
432
454

30 - 49 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

30,4
33,0
31,1
31,9
31,2
32,4

±
±
±
±
±
±

3,3
3,1
3,2
3,4
3,5
3,5

3,0
4,6
3,5
4,5
3,4
3,0

±
±
±
±
±
±

1,2
1,3
1,3
1,5
1,4
1,3

6,8
6,6
7,1
6,0
6,5
6,6

±
±
±
±
±
±

1,8
1,6
1,7
1,7
1,8
1,8

4,2
2,9
3,5
3,6
2,7
2,9

±
±
±
±
±
±

1,4
1,1
1,3
1,3
1,2
1,2

13,3
11,9
12,5
15,9
13,4
12,3

±
±
±
±
±
±

2,4
2,1
2,3
2,6
2,6
2,4

33,8
32,5
33,5
30,2
34,5
34,7

±
±
±
±
±
±

3,4
3,1
3,3
3,4
3,7
3,6

6,1
5,0
5,9
5,0
5,9
4,5

±
±
±
±
±
±

1,7
1,5
1,7
1,6
1,8
1,6

0,0
2,7
2,2
2,6
2,3
3,2

±
±
±
±
±
±

0,0
1,1
1,1
1,2
1,2
1,4

2,5
0,8
0,7
0,3
0,0
0,5

±
±
±
±
±
±

1,1
0,6
0,6
0,4
0,0
0,5

100
100
100
100
100
100

78,0
87,1
82,9
79,5
81,9
81,1

±
±
±
±
±
±

2,6
2,1
2,5
2,6
2,7
2,7

21,8
11,8
16,1
19,4
17,2
18,4

±
±
±
±
±
±

2,6
2,0
2,4
2,6
2,7
2,7

0,1
1,1
1,0
1,1
0,9
0,5

±
±
±
±
±
±

0,3
0,6
0,7
0,7
0,7
0,5

100
100
100
100
100
100

972
1 010
949
920
808
843

50 - 64 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

27,2
30,7
27,3
30,9
27,9
29,5

±
±
±
±
±
±

3,5
3,5
3,5
3,7
3,7
3,7

4,7
4,4
3,5
4,5
3,3
3,8

±
±
±
±
±
±

1,6
1,5
1,4
1,7
1,5
1,5

7,3
7,8
6,0
5,4
4,1
4,7

±
±
±
±
±
±

2,0
2,0
1,8
1,8
1,6
1,7

4,8
4,3
3,1
2,5
3,5
3,3

±
±
±
±
±
±

1,7
1,5
1,3
1,2
1,5
1,4

10,4
9,2
11,5
13,5
7,9
10,2

±
±
±
±
±
±

2,4
2,1
2,5
2,7
2,2
2,4

34,5
34,3
38,5
33,7
43,7
38,9

±
±
±
±
±
±

3,8
3,6
3,8
3,8
4,2
4,0

8,4
7,2
7,2
7,7
7,7
7,2

±
±
±
±
±
±

2,2
1,9
2,0
2,2
2,2
2,1

0,0
1,9
2,1
1,2
1,7
2,1

±
±
±
±
±
±

0,0
1,0
1,1
0,9
1,1
1,2

2,8
0,2
0,9
0,6
0,3
0,3

±
±
±
±
±
±

1,3
0,4
0,8
0,6
0,5
0,5

100
100
100
100
100
100

78,3
85,3
80,4
77,9
80,7
82,8

±
±
±
±
±
±

2,9
2,5
2,8
3,0
3,0
2,9

20,2
13,0
18,1
19,4
16,7
15,3

±
±
±
±
±
±

2,9
2,4
2,8
2,9
2,8
2,7

1,5
1,6
1,6
2,6
2,6
1,9

±
±
±
±
±
±

0,8
0,9
0,9
1,1
1,2
1,0

100
100
100
100
100
100

782
816
795
765
694
699

65 - år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

32,4
35,0
35,4
35,4
25,2
27,5

±
±
±
±
±
±

3,8
3,7
3,8
3,9
3,4
3,7

6,5
6,0
5,3
7,3
6,0
4,3

±
±
±
±
±
±

2,0
1,8
1,8
2,1
1,9
1,7

7,7
7,5
5,8
6,1
6,4
8,2

±
±
±
±
±
±

2,1
2,0
1,8
1,9
1,9
2,2

5,5
6,3
4,9
6,1
4,6
4,6

±
±
±
±
±
±

1,9
1,9
1,7
2,0
1,6
1,7

7,8
5,2
4,5
4,3
3,2
2,3

±
±
±
±
±
±

2,1
1,7
1,5
1,6
1,3
1,2

35,4
36,4
41,3
37,7
50,7
47,3

±
±
±
±
±
±

3,9
3,7
3,9
4,0
4,0
4,1

2,2
1,8
1,7
1,9
2,0
2,2

±
±
±
±
±
±

1,2
1,0
1,0
1,1
1,0
1,1

0,0
1,1
1,0
0,7
1,5
3,7

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,8
0,7
1,0
1,6

2,4
0,7
0,2
0,5
0,5
0,0

±
±
±
±
±
±

1,3
0,6
0,3
0,6
0,6
0,0

100
100
100
100
100
100

77,8
84,1
79,0
78,2
82,1
81,1

±
±
±
±
±
±

3,0
2,6
2,9
3,0
2,8
2,9

21,1
12,2
18,1
19,1
14,2
16,3

±
±
±
±
±
±

3,0
2,3
2,7
2,9
2,6
2,7

1,1
3,7
2,9
2,7
3,7
2,6

±
±
±
±
±
±

0,8
1,4
1,2
1,2
1,4
1,2

100
100
100
100
100
100

773
782
796
733
749
715

Samtliga kvinnor
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

29,2
31,5
30,4
31,9
28,3
28,7

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9

4,4
4,7
3,9
5,1
4,2
3,4

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,8

6,9
6,9
6,1
5,7
5,4
6,2

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0

4,4
4,1
3,4
3,6
3,1
3,2

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,7
0,8
0,7
0,7

12,5
11,5
12,0
14,1
10,1
10,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,4
1,3
1,3

34,2
33,6
36,4
32,6
40,7
39,2

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,9
1,9
2,1
2,0

5,8
4,7
5,1
4,8
5,6
4,9

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,9
0,9
1,0
0,9

0,0
2,1
2,1
1,5
2,3
3,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,6
0,5
0,7
0,8

2,6
0,9
0,6
0,6
0,3
0,5

±
±
±
±
±
±

0,7
0,4
0,3
0,3
0,2
0,3

100
100
100
100
100
100

75,6
84,9
79,9
77,4
79,9
79,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,4
1,5
1,5
1,5

23,6
13,3
18,5
20,8
18,2
18,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,2
1,4
1,5
1,5
1,5

0,8
1,8
1,6
1,8
1,9
1,4

±
±
±
±
±
±

0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

100
100
100
100
100
100

3 084
3 133
3 050
2 911
2 683
2 711

21

Statistiska centralbyrån

Tabell 2

Partisympatier efter kön och ålder (4 åldersklasser)
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Samtliga
18 - 29 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

24,5
29,0
29,2
32,3
29,0
26,4

±
±
±
±
±
±

3,0
3,0
3,1
3,3
3,4
3,2

2,0
3,3
2,6
3,3
3,7
2,8

±
±
±
±
±
±

1,0
1,2
1,1
1,3
1,4
1,2

5,3
6,2
5,6
5,3
4,4
4,5

±
±
±
±
±
±

1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5

1,8
2,2
1,0
1,1
1,1
1,5

±
±
±
±
±
±

0,9
1,0
0,7
0,7
0,8
0,9

18,0
17,8
18,2
19,6
15,2
16,5

±
±
±
±
±
±

2,7
2,5
2,7
2,8
2,7
2,7

30,8
26,3
29,2
25,2
30,2
31,2

±
±
±
±
±
±

3,3
2,9
3,2
3,1
3,5
3,4

8,8
6,9
6,4
5,6
7,7
6,8

±
±
±
±
±
±

2,0
1,7
1,7
1,6
2,0
1,8

0,0
5,8
5,6
5,3
7,3
7,6

±
±
±
±
±
±

0,0
1,6
1,6
1,6
2,0
1,9

8,8
2,4
2,1
2,3
1,5
2,7

±
±
±
±
±
±

2,0
1,0
1,0
1,0
0,9
1,2

100
100
100
100
100
100

67,2
83,0
73,9
72,5
71,6
74,4

±
±
±
±
±
±

2,7
2,3
2,6
2,7
2,9
2,8

32,4
16,5
25,3
26,8
28,0
25,3

±
±
±
±
±
±

2,7
2,3
2,6
2,7
2,9
2,7

0,4
0,5
0,8
0,7
0,4
0,3

±
±
±
±
±
±

0,4
0,4
0,5
0,5
0,4
0,4

100
100
100
100
100
100

1 159
1 070
1 083
1 053
950
990

30 - 49 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

35,7
38,7
37,5
39,3
35,7
36,3

±
±
±
±
±
±

2,3
2,2
2,3
2,4
2,5
2,5

2,8
4,2
3,2
3,7
3,0
2,9

±
±
±
±
±
±

0,8
0,9
0,8
0,9
0,9
0,9

6,7
6,8
6,1
6,1
5,7
5,8

±
±
±
±
±
±

1,2
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2

3,7
2,8
2,7
3,4
2,7
2,9

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,8
0,9
0,8
0,9

10,4
10,4
10,3
12,6
10,4
10,1

±
±
±
±
±
±

1,5
1,4
1,5
1,6
1,6
1,5

30,5
28,3
30,4
26,4
33,3
32,1

±
±
±
±
±
±

2,3
2,1
2,2
2,2
2,5
2,4

6,1
4,8
5,6
4,3
5,2
4,6

±
±
±
±
±
±

1,2
1,0
1,1
1,0
1,2
1,1

0,0
3,2
3,2
3,4
3,5
4,6

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,9
0,9
1,0
1,1

4,1
0,7
1,0
0,8
0,6
0,7

±
±
±
±
±
±

1,0
0,4
0,5
0,4
0,4
0,5

100
100
100
100
100
100

80,7
87,2
82,7
81,5
84,2
84,1

±
±
±
±
±
±

1,8
1,5
1,7
1,8
1,8
1,7

19,0
11,7
16,4
17,4
14,8
15,4

±
±
±
±
±
±

1,7
1,4
1,7
1,7
1,7
1,7

0,3
1,1
0,9
1,1
1,0
0,5

±
±
±
±
±
±

0,3
0,5
0,4
0,5
0,5
0,3

100
100
100
100
100
100

1 984
2 069
1 959
1 907
1 691
1 738

50 - 64 år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

30,7
33,3
33,6
35,6
30,6
29,3

±
±
±
±
±
±

2,6
2,5
2,6
2,7
2,7
2,6

3,9
4,8
4,0
5,5
3,8
4,3

±
±
±
±
±
±

1,1
1,1
1,1
1,3
1,1
1,2

6,3
6,3
4,6
4,6
4,0
3,7

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,1
1,1
1,1
1,1

3,0
3,8
2,8
2,5
2,8
2,8

±
±
±
±
±
±

1,0
1,0
0,9
0,9
1,0
0,9

9,7
8,6
8,8
10,5
6,6
7,8

±
±
±
±
±
±

1,7
1,5
1,5
1,7
1,4
1,5

35,0
33,3
35,6
30,7
41,1
39,4

±
±
±
±
±
±

2,7
2,5
2,7
2,6
2,9
2,9

8,0
6,9
6,9
6,9
6,8
6,7

±
±
±
±
±
±

1,5
1,4
1,4
1,4
1,5
1,5

0,0
2,6
3,0
3,2
3,9
5,8

±
±
±
±
±
±

0,0
0,9
1,0
1,0
1,2
1,4

3,4
0,4
0,7
0,5
0,4
0,2

±
±
±
±
±
±

1,0
0,3
0,5
0,4
0,3
0,2

100
100
100
100
100
100

79,2
85,6
81,2
80,0
82,8
83,9

±
±
±
±
±
±

2,1
1,8
2,0
2,0
2,0
2,0

19,7
12,8
17,1
17,9
15,0
14,3

±
±
±
±
±
±

2,0
1,7
1,9
2,0
1,9
1,9

1,1
1,6
1,7
2,0
2,2
1,9

±
±
±
±
±
±

0,5
0,6
0,7
0,7
0,8
0,7

100
100
100
100
100
100

1 537
1 600
1 571
1 525
1 388
1 361

65 - år
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

33,3
34,8
34,6
35,9
28,1
29,1

±
±
±
±
±
±

2,7
2,7
2,6
2,8
2,5
2,6

6,3
6,6
5,9
7,5
6,1
5,3

±
±
±
±
±
±

1,4
1,4
1,3
1,5
1,4
1,3

7,4
7,5
5,9
5,9
5,9
6,9

±
±
±
±
±
±

1,5
1,5
1,3
1,3
1,3
1,4

5,0
5,7
3,9
4,3
3,5
3,8

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,1
1,2
1,0
1,1

5,8
3,8
3,4
3,6
3,0
1,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,1
1,0
1,1
0,9
0,8

37,1
37,2
41,6
36,5
47,8
44,5

±
±
±
±
±
±

2,8
2,7
2,7
2,8
2,8
2,9

1,9
2,0
2,5
3,4
2,7
2,8

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,9
1,1
0,9
0,9

0,0
1,9
1,8
2,4
2,4
5,6

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,7
0,9
0,9
1,3

3,2
0,5
0,3
0,5
0,5
0,2

±
±
±
±
±
±

1,0
0,4
0,3
0,4
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

80,7
85,4
82,2
80,9
82,8
84,3

±
±
±
±
±
±

2,1
1,9
2,0
2,1
2,0
1,9

18,2
11,5
15,4
16,3
13,8
13,7

±
±
±
±
±
±

2,0
1,7
1,9
2,0
1,8
1,8

1,1
3,2
2,4
2,8
3,4
1,9

±
±
±
±
±
±

0,6
0,9
0,8
0,9
1,0
0,8

100
100
100
100
100
100

1 454
1 453
1 534
1 422
1 444
1 390

Hela väljarkåren
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

32,0
34,7
34,4
36,3
31,4
31,0

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,3

3,8
4,8
4,0
5,0
4,1
3,8

±
±
±
±
±
±

0,5
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6

6,5
6,7
5,6
5,6
5,1
5,3

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6

3,6
3,6
2,8
3,0
2,7
2,9

±
±
±
±
±
±

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

10,3
9,7
9,5
11,0
8,3
8,5

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

33,4
31,3
34,3
29,8
38,5
36,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4

5,9
5,0
5,2
4,9
5,4
5,0

±
±
±
±
±
±

0,7
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6

0,0
3,2
3,2
3,4
3,9
5,7

±
±
±
±
±
±

0,0
0,5
0,5
0,5
0,6
0,7

4,4
0,9
0,9
0,9
0,7
0,8

±
±
±
±
±
±

0,6
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3

100
100
100
100
100
100

77,8
85,6
80,6
79,3
81,1
82,3

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
1,0
1,0
1,1
1,0

21,5
12,8
18,0
19,0
17,1
16,6

±
±
±
±
±
±

1,0
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0

0,7
1,6
1,4
1,7
1,8
1,2

±
±
±
±
±
±

0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

6 134
6 192
6 147
5 907
5 473
5 479

* Fram till och med maj 2010 ingår sympatierna för Sverigedemokraterna i gruppen "övriga partier".
Kommentar: Gråmarkerad skattning innebär att förändringen från föregående undersökning är approximativt statistiskt säkerställd.
Med ålder avses ålder vid årets slut. För definition av partisympati, se under Definitioner och förkortningar.
Källa: SCB:s Partisympatiundersökning, SCB:s befolkningsregister

22

Statistiska centralbyrån

Tabell 3

Partisympatier efter region
Med partisympati %

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Stormalmö (enl. indelningen 2005: Malmö, Lund, Trelleborg, Staffanstorp, Burlöv, Vellinge, Kävlinge, Lomma, Skurup, Höör, Eslöv och Svedala)
maj 2010
36,9 ± 5,5
2,9 ± 2,0
7,6 ±
2,9
1,2 ±
1,4
13,4 ± 3,7 26,0 ±
5,0
2,6 ± 1,8
0,0 ± 0,0
9,4 ± 3,3 100
nov 2010
43,1 ± 5,4
5,1 ± 2,5
6,4 ±
2,6
2,1 ±
1,7
11,7 ± 3,5 22,3 ±
4,6
2,0 ± 1,4
5,3 ± 2,4
2,0 ± 1,5 100
maj 2011
41,0 ± 5,4
1,7 ± 1,5
7,7 ±
2,9
1,2 ±
1,2
11,2 ± 3,4 27,5 ±
5,0
3,6 ± 2,0
4,4 ± 2,3
1,8 ± 1,4 100
nov 2011
44,2 ± 5,6
4,2 ± 2,3
4,2 ±
2,3
1,6 ±
1,4
12,0 ± 3,6 24,4 ±
5,0
4,5 ± 2,3
3,6 ± 2,1
1,3 ± 1,3 100
2,3
1,1
5,5
maj 2012
38,2 ± 5,7
4,2 ± 2,3
4,4 ±
0,9 ±
8,5 ± 3,2 32,2 ±
7,0 ± 2,9
3,7 ± 2,3
0,8 ± 1,0 100
nov 2012
37,2 ± 5,5
3,2 ± 2,0
4,8 ±
2,4
1,6 ±
1,4
8,3 ± 3,1 31,4 ±
5,3
5,6 ± 2,6
6,6 ± 2,9
1,3 ± 1,3 100

78,1
85,9
80,6
82,1
81,6
83,3

±
±
±
±
±
±

4,2
3,6
4,0
4,0
4,2
3,9

21,6
12,4
17,7
15,9
17,1
15,8

±
±
±
±
±
±

4,2
3,4
3,9
3,8
4,1
3,9

0,3
1,7
1,8
2,0
1,2
0,8

±
±
±
±
±
±

0,5
1,4
1,3
1,5
1,2
1,0

100
100
100
100
100
100

386
377
398
364
349
355

Övriga södra Götaland (Blekinge och Skåne län utom Stormalmö)
maj 2010
31,8 ± 4,8
1,7 ± 1,3
5,1 ±
2,2
2,3 ±
2,6
nov 2010
37,2 ± 4,9
4,0 ± 2,0
7,2 ±
2,0 ±
maj 2011
34,4 ± 5,0
5,0 ± 2,3
5,7 ±
2,3
2,2 ±
nov 2011
38,9 ± 5,2
5,4 ± 2,5
4,1 ±
2,1
4,2 ±
maj 2012
33,0 ± 5,3
5,0 ± 2,5
2,7 ±
1,7
5,2 ±
4,0 ± 2,2
nov 2012
32,0 ± 5,0
3,3 ±
1,9
3,4 ±

M

C

FP

KD

MP

1,6
1,5
1,6
2,2
2,4
1,9

Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län)
maj 2010
29,5 ± 4,4
6,8 ± 2,4
4,5 ±
2,0
4,8 ±
2,0
33,0 ± 4,3
8,1 ± 2,5
6,2 ±
2,2
6,1 ±
nov 2010
2,2
maj 2011
33,8 ± 4,4
6,9 ± 2,4
5,2 ±
2,0
5,2 ±
2,0
nov 2011
34,8 ± 4,5
9,6 ± 2,8
3,7 ±
1,8
5,3 ±
2,1
maj 2012
30,5 ± 4,5
6,2 ± 2,3
3,1 ±
1,7
5,3 ±
2,1
nov 2012
32,8 ± 4,7
4,9 ± 2,1
3,4 ±
1,8
4,6 ±
2,1
Göteborgs kommun
maj 2010
32,6
nov 2010
35,6
maj 2011
35,0
nov 2011
32,8
maj 2012
25,5
nov 2012
26,7

±
±
±
±
±
±

5,4
5,4
5,8
5,8
5,5
5,4

1,3
1,2
2,1
1,6
1,1
1,6

±
±
±
±
±
±

1,2
1,1
1,7
1,5
1,3
1,4

8,3
8,4
8,3
12,4
7,6
7,7

±
±
±
±
±
±

3,2
3,1
3,2
3,9
3,2
3,2

4,2
3,5
1,3
1,9
1,7
2,8

±
±
±
±
±
±

2,4
2,1
1,2
1,7
1,7
2,1

Övriga Västsverige (Hallands och Västra Götalands län utom Göteborg)
maj 2010
31,3 ± 3,4
4,8 ± 1,6
7,4 ±
1,9
5,2 ±
1,6
nov 2010
33,2 ± 3,2
6,3 ± 1,6
7,4 ±
1,7
4,3 ±
1,4
maj 2011
32,7 ± 3,3
5,1 ± 1,6
4,8 ±
1,5
2,7 ±
1,1
nov 2011
36,6 ± 3,6
6,6 ± 1,8
5,4 ±
1,7
2,9 ±
1,2
maj 2012
33,7 ± 3,6
4,9 ± 1,7
5,2 ±
2,9 ±
1,7
1,3
nov 2012
33,4 ± 3,6
5,0 ± 1,7
5,6 ±
1,7
3,0 ±
1,3
Stockholms kommun
maj 2010
38,3
nov 2010
39,5
maj 2011
41,1
nov 2011
40,4
maj 2012
39,5
nov 2012
36,7

±
±
±
±
±
±

4,7
4,6
4,6
4,6
4,7
4,6

1,8
2,6
1,8
1,6
0,5
0,6

±
±
±
±
±
±

1,2
1,5
1,2
1,1
0,6
0,7

8,9
9,1
8,7
7,7
10,0
7,9

±
±
±
±
±
±

2,7
2,6
2,7
2,4
2,8
2,5

3,0
2,9
2,6
3,1
2,3
1,7

±
±
±
±
±
±

1,7
1,6
1,5
1,7
1,4
1,2

S

V

SD*

ÖVR*

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

11,0
7,8
7,2
7,4
5,4
7,2

±
±
±
±
±
±

3,2
2,8
2,8
2,8
2,6
2,8

36,7
33,1
33,7
29,5
35,4
35,1

±
±
±
±
±
±

5,0
4,8
5,0
5,0
5,4
5,2

3,9
2,8
4,3
2,6
3,3
4,3

±
±
±
±
±
±

2,0
1,7
2,2
1,7
2,0
2,2

0,0
5,4
6,5
7,2
9,9
10,6

±
±
±
±
±
±

0,0
2,3
2,6
2,8
3,4
3,3

7,5
0,5
1,1
0,6
0,2
0,0

±
±
±
±
±
±

2,7
0,7
1,0
0,9
0,4
0,0

100
100
100
100
100
100

79,0
82,1
76,6
77,6
79,5
83,1

±
±
±
±
±
±

3,8
3,6
4,0
4,0
4,1
3,7

20,4
15,9
22,1
20,7
19,2
15,6

±
±
±
±
±
±

3,8
3,4
3,9
3,9
4,0
3,6

0,6
2,0
1,3
1,7
1,3
1,3

±
±
±
±
±
±

0,7
1,3
1,1
1,3
1,2
1,1

100
100
100
100
100
100

454
454
450
429
384
397

8,6
7,7
7,2
8,8
7,6
5,9

±
±
±
±
±
±

2,7
2,4
2,4
2,8
2,6
2,3

33,2
29,2
33,2
30,4
40,2
40,5

±
±
±
±
±
±

4,6
4,2
4,5
4,5
4,8
4,9

6,1
5,4
5,6
4,0
2,8
2,0

±
±
±
±
±
±

2,3
2,1
2,2
1,9
1,6
1,4

0,0
3,7
2,5
2,9
4,2
5,9

±
±
±
±
±
±

0,0
1,8
1,5
1,6
2,0
2,4

6,5
0,4
0,5
0,4
0,0
0,0

±
±
±
±
±
±

2,4
0,6
0,7
0,6
0,0
0,0

100
100
100
100
100
100

77,2
85,0
80,6
79,2
80,0
80,2

±
±
±
±
±
±

3,6
3,1
3,4
3,5
3,6
3,6

22,4
13,5
18,0
19,0
19,0
17,8

±
±
±
±
±
±

3,6
2,9
3,3
3,4
3,5
3,5

0,5
1,5
1,4
1,8
1,0
2,0

±
±
±
±
±
±

0,6
1,0
1,0
1,1
0,8
1,3

100
100
100
100
100
100

534
541
547
534
508
484

12,7
12,8
14,7
17,7
15,7
13,8

±
±
±
±
±
±

3,7
3,7
4,3
4,8
4,7
4,2

28,8
24,4
24,8
19,6
34,8
31,7

±
±
±
±
±
±

5,4
4,9
5,3
4,9
6,1
5,8

7,8
9,3
10,6
9,5
10,7
9,7

±
±
±
±
±
±

3,1
3,3
3,7
3,6
3,9
3,7

0,0
2,9
1,5
1,9
1,8
4,4

±
±
±
±
±
±

0,0
1,9
1,5
1,7
1,8
2,5

4,3
1,9
1,6
2,6
1,2
1,5

±
±
±
±
±
±

2,3
1,5
1,4
1,9
1,4
1,5

100
100
100
100
100
100

85,0
91,9
83,5
82,7
84,3
84,3

±
±
±
±
±
±

3,9
3,0
4,1
4,3
4,3
4,1

15,0
7,1
15,1
15,5
13,2
14,0

±
±
±
±
±
±

3,9
2,8
4,0
4,1
4,0
3,9

0,0
1,0
1,4
1,8
2,5
1,7

±
±
±
±
±
±

0,0
1,1
1,4
1,4
1,8
1,4

100
100
100
100
100
100

341
334
321
312
285
309

8,0
8,6
8,5
8,3
6,6
8,1

±
±
±
±
±
±

1,9
1,9
2,0
2,0
1,9
2,0

32,7
30,9
34,9
29,9
36,9
35,5

±
±
±
±
±
±

3,4
3,2
3,4
3,4
3,7
3,6

6,4
5,8
6,1
4,3
4,0
3,7

±
±
±
±
±
±

1,8
1,6
1,7
1,5
1,5
1,4

0,0
3,1
4,4
5,0
5,1
5,5

±
±
±
±
±
±

0,0
1,2
1,5
1,6
1,7
1,7

4,2
0,4
0,8
1,0
0,7
0,3

±
±
±
±
±
±

1,5
0,4
0,6
0,7
0,6
0,4

100
100
100
100
100
100

76,1
87,2
79,0
77,7
80,4
83,1

±
±
±
±
±
±

2,7
2,1
2,7
2,8
2,8
2,6

23,0
11,4
19,2
20,6
17,4
15,3

±
±
±
±
±
±

2,7
2,0
2,6
2,7
2,7
2,5

0,9
1,4
1,8
1,7
2,2
1,6

±
±
±
±
±
±

0,6
0,7
0,9
0,9
1,0
0,9

100
100
100
100
100
100

964
969
954
907
820
820

15,9
14,4
15,9
18,5
14,9
16,6

±
±
±
±
±
±

3,6
3,3
3,4
3,6
3,4
3,5

22,3
24,1
23,4
19,6
22,8
26,8

±
±
±
±
±
±

4,1
4,1
4,1
3,8
4,1
4,2

7,0
4,8
4,5
6,1
7,9
6,7

±
±
±
±
±
±

2,4
2,0
1,9
2,2
2,6
2,3

0,0
1,9
1,1
1,9
1,2
2,2

±
±
±
±
±
±

0,0
1,3
1,0
1,3
1,1
1,4

2,9
0,7
0,8
1,1
0,7
0,7

±
±
±
±
±
±

1,6
0,8
0,9
1,0
0,8
0,8

100
100
100
100
100
100

82,7
86,1
85,3
85,9
85,8
86,9

±
±
±
±
±
±

3,4
3,1
3,1
3,0
3,2
3,0

17,1
12,2
13,3
12,2
12,3
12,6

±
±
±
±
±
±

3,4
2,9
3,0
2,9
3,0
3,0

0,2
1,8
1,4
1,9
1,8
0,4

±
±
±
±
±
±

0,3
1,2
1,0
1,2
1,3
0,6

100
100
100
100
100
100

496
508
522
525
499
498

23

Statistiska centralbyrån

Tabell 3

Partisympatier efter region
Med partisympati %
M

C

FP

KD

Övriga Stockholms län (exklusive Stockholms kommun)
maj 2010
46,4 ± 4,1
0,8 ± 0,7
8,1 ±
2,2
nov 2010
46,4 ± 3,9
2,4 ± 1,2
8,1 ±
2,0
maj 2011
46,4 ± 3,9
2,2 ± 1,1
6,1 ±
1,8
nov 2011
47,0 ± 4,1
3,8 ± 1,6
6,4 ±
2,0
2,2
maj 2012
39,8 ± 4,3
2,8 ± 1,4
7,1 ±
nov 2012
40,1 ± 4,2
2,3 ± 1,3
8,3 ±
2,3

SD*

ÖVR*

S:a

Antal
svarande

S:a

5,3
4,6
3,5
3,4
4,5
4,4

±
±
±
±
±
±

1,9
1,7
1,5
1,5
1,8
1,8

0,0
2,4
3,2
1,7
2,2
4,1

±
±
±
±
±
±

0,0
1,3
1,4
1,0
1,3
1,7

2,4
0,8
0,9
0,5
0,7
1,0

±
±
±
±
±
±

1,3
0,7
0,8
0,5
0,7
0,9

100
100
100
100
100
100

79,2
88,2
83,9
81,6
81,3
82,9

±
±
±
±
±
±

3,0
2,4
2,7
3,0
3,2
3,0

20,0
10,7
14,4
16,9
17,2
16,3

±
±
±
±
±
±

3,0
2,3
2,6
2,9
3,1
2,9

0,8
1,2
1,7
1,5
1,5
0,7

±
±
±
±
±
±

0,7
0,8
1,0
0,9
1,0
0,7

100
100
100
100
100
100

711
730
740
695
622
634

Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län)
maj 2010
29,0 ± 3,1
4,2 ± 1,4
6,6 ±
1,7
4,2 ±
1,4
8,8 ± 1,9 37,4 ±
1,5
1,3
nov 2010
32,5 ± 3,0
4,2 ± 1,3
6,1 ±
4,2 ±
8,8 ± 1,8 36,7 ±
maj 2011
31,9 ± 3,1
5,2 ± 1,5
5,2 ±
1,4
2,6 ±
1,1
8,8 ± 1,9 38,3 ±
nov 2011
34,7 ± 3,3
5,8 ± 1,6
5,8 ±
1,6
2,6 ±
1,1
11,5 ± 2,2 32,1 ±
maj 2012
29,4 ± 3,2
4,8 ± 1,5
4,9 ±
1,5
2,6 ±
1,2
7,1 ± 1,8 42,8 ±
5,4 ± 1,6
nov 2012
28,9 ± 3,2
4,6 ±
1,4
3,7 ±
1,3
6,4 ± 1,7 39,5 ±

3,4
3,1
3,3
3,3
3,5
3,5

6,1
4,1
4,2
3,6
4,4
3,8

±
±
±
±
±
±

1,7
1,3
1,3
1,3
1,5
1,4

0,0
2,7
2,9
3,0
3,4
6,7

±
±
±
±
±
±

0,0
1,0
1,1
1,2
1,3
1,8

3,6
0,6
0,8
0,9
0,7
1,1

±
±
±
±
±
±

1,3
0,5
0,6
0,7
0,6
0,8

100
100
100
100
100
100

76,9
85,0
81,3
77,4
82,0
81,8

±
±
±
±
±
±

2,6
2,2
2,4
2,6
2,5
2,5

22,1
13,6
17,2
20,6
16,8
17,2

±
±
±
±
±
±

2,5
2,1
2,3
2,5
2,5
2,4

1,0
1,3
1,4
2,0
1,2
1,0

±
±
±
±
±
±

0,6
0,7
0,8
0,9
0,7
0,6

100
100
100
100
100
100

1 056
1 100
1 081
1 029
939
956

Norra Mellansverige (Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län)
maj 2010
25,5 ± 4,3
6,9 ± 2,5
4,0 ±
1,9
3,5 ±
25,2 ± 4,0
7,3 ± 2,4
4,4 ±
1,9
3,4 ±
nov 2010
maj 2011
26,5 ± 4,3
4,6 ± 2,1
2,9 ±
1,6
3,6 ±
nov 2011
27,1 ± 4,3
5,0 ± 2,2
3,9 ±
1,9
4,0 ±
maj 2012
21,4 ± 4,0
6,0 ± 2,4
3,0 ±
1,6
1,5 ±
nov 2012
19,3 ± 3,9
5,0 ± 2,2
5,2 ±
2,2
3,1 ±

±
±
±
±
±
±

4,8
4,5
4,9
4,7
4,9
5,0

5,1
4,4
3,9
5,3
6,0
4,8

±
±
±
±
±
±

2,2
1,9
1,9
2,2
2,3
2,1

0,0
4,0
3,6
4,5
5,2
8,1

±
±
±
±
±
±

0,0
1,8
1,9
2,0
2,2
2,8

4,5
0,9
0,7
0,9
1,0
1,1

±
±
±
±
±
±

2,0
0,9
0,8
0,9
1,0
1,1

100
100
100
100
100
100

72,4
81,2
75,0
75,6
76,8
76,8

±
±
±
±
±
±

3,8
3,3
3,7
3,7
3,7
3,8

26,5
17,1
23,6
23,3
20,8
21,6

±
±
±
±
±
±

3,7
3,2
3,7
3,6
3,5
3,7

1,1
1,8
1,5
1,1
2,4
1,5

±
±
±
±
±
±

0,9
1,2
1,0
0,9
1,3
1,1

100
100
100
100
100
100

559
558
539
547
528
501

Mellersta och övre Norrland (Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län)
maj 2010
18,9 ± 3,5
6,1 ± 2,2
4,3 ±
1,9
2,7 ±
1,4
8,4 ± 2,4 49,2 ±
nov 2010
23,4 ± 3,7
5,7 ± 2,0
4,1 ±
1,8
3,0 ±
1,4
7,8 ± 2,2 44,6 ±
maj 2011
21,9 ± 3,8
3,1 ± 1,5
3,5 ±
1,7
2,3 ±
1,3
7,5 ± 2,3 50,1 ±
nov 2011
24,7 ± 4,1
4,5 ± 1,9
3,5 ±
1,7
1,7 ±
1,2
7,0 ± 2,4 46,2 ±
maj 2012
19,6 ± 3,7
4,0 ± 1,9
3,1 ±
1,6
1,9 ±
1,3
4,4 ± 1,9 56,5 ±
nov 2012
20,0 ± 3,8
4,2 ± 1,9
2,6 ±
1,5
2,5 ±
1,5
5,4 ± 2,1 52,5 ±

4,5
4,3
4,5
4,7
4,7
4,8

8,0
7,4
8,4
9,0
7,0
8,7

±
±
±
±
±
±

2,4
2,3
2,5
2,6
2,4
2,7

0,0
2,4
2,1
2,8
3,0
3,1

±
±
±
±
±
±

0,0
1,3
1,3
1,6
1,7
1,7

2,4
1,6
1,1
0,6
0,6
1,0

±
±
±
±
±
±

1,4
1,1
0,9
0,8
0,7
1,0

100
100
100
100
100
100

76,6
84,5
80,1
77,5
80,5
81,2

±
±
±
±
±
±

3,3
2,9
3,3
3,5
3,4
3,4

22,3
12,8
19,2
21,6
16,6
18,2

±
±
±
±
±
±

3,3
2,6
3,2
3,4
3,2
3,4

1,0
2,7
0,8
0,9
2,9
0,6

±
±
±
±
±
±

0,8
1,4
0,8
0,8
1,4
0,7

100
100
100
100
100
100

633
621
595
565
539
525

Hela väljarkåren
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

1,3
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4

5,9
5,0
5,2
4,9
5,4
5,0

±
±
±
±
±
±

0,7
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6

0,0
3,2
3,2
3,4
3,9
5,7

±
±
±
±
±
±

0,0
0,5
0,5
0,5
0,6
0,7

4,4
0,9
0,9
0,9
0,7
0,8

±
±
±
±
±
±

0,6
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3

100
100
100
100
100
100

77,8
85,6
80,6
79,3
81,1
82,3

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
1,0
1,0
1,1
1,0

21,5
12,8
18,0
19,0
17,1
16,6

±
±
±
±
±
±

1,0
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0

0,7
1,6
1,4
1,7
1,8
1,2

±
±
±
±
±
±

0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

6 134
6 192
6 147
5 907
5 473
5 479

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,3

3,8
4,8
4,0
5,0
4,1
3,8

±
±
±
±
±
±

0,5
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6

6,5
6,7
5,6
5,6
5,1
5,3

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6

3,6
3,6
2,8
3,0
2,7
2,9

±
±
±
±
±
±

1,5
1,4
1,4
1,4
1,3
1,2

1,8
1,7
1,9
1,9
1,1
1,7

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

9,4
9,5
6,3
8,8
7,3
7,0

10,3
9,7
9,5
11,0
8,3
8,5

±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±

2,6
2,4
2,4
2,8
2,6
2,5

2,8
2,7
2,4
2,8
2,6
2,6

0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

23,2
21,2
24,2
21,9
30,9
28,2

V

Andel
vägrare

3,6
3,2
3,4
3,5
4,1
3,9

±
±
±
±
±
±

10,6
10,5
10,4
12,6
9,8
9,6

S

Andel
vet ej

±
±
±
±
±
±

32,0
34,7
34,4
36,3
31,4
31,0

3,1
3,5
3,2
2,8
2,3
2,0

MP

Andel med
partisympati

41,0
40,9
47,8
40,5
48,6
46,4

33,4
31,3
34,3
29,8
38,5
36,9

±
±
±
±
±
±

* Fram till och med maj 2010 ingår sympatierna för Sverigedemokraterna i gruppen "övriga partier".
Kommentar: Gråmarkerad skattning innebär att förändringen från föregående undersökning är approximativt statistiskt säkerställd.
För definition av partisympati, se under Definitioner och förkortningar.
Källa: SCB:s Partisympatiundersökning, SCB:s befolkningsregister

24

Statistiska centralbyrån

Tabell 4

Partisympatier efter kön och region
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Män
Sydsverige (Blekinge och Skåne län)
maj 2010
35,3 ± 5,1
2,4 ± 1,7
nov 2010
42,0 ± 5,2
6,3 ± 2,6
maj 2011
39,5 ± 5,1
3,8 ± 2,1
nov 2011
45,5 ± 5,3
3,8 ± 2,1
maj 2012
38,1 ± 5,4
2,8 ± 1,8
nov 2012
35,7 ± 5,3
3,1 ± 1,9

8,5
6,7
5,8
5,5
6,4
7,1

±
±
±
±
±
±

2,9
2,6
2,5
2,4
2,7
2,8

32,9
27,8
30,9
25,0
32,7
30,7

±
±
±
±
±
±

5,0
4,7
4,9
4,7
5,3
5,1

2,5
1,6
4,8
3,7
4,0
4,1

±
±
±
±
±
±

1,7
1,3
2,3
2,0
2,2
2,2

0,0
6,6
8,0
8,6
8,9
13,1

±
±
±
±
±
±

0,0
2,6
2,9
3,0
3,3
3,8

12,1
1,3
1,3
0,9
0,8
0,7

±
±
±
±
±
±

3,4
1,2
1,2
1,0
0,9
1,0

100
100
100
100
100
100

82,0
83,7
81,1
82,5
83,2
86,9

±
±
±
±
±
±

3,7
3,6
3,8
3,7
3,9
3,5

17,8
15,0
17,8
16,4
16,0
12,4

±
±
±
±
±
±

3,7
3,5
3,7
3,6
3,8
3,4

0,2
1,3
1,1
1,1
0,9
0,7

±
±
±
±
±
±

0,5
1,1
1,0
1,1
1,0
0,8

100
100
100
100
100
100

420
421
429
417
372
367

Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län)
maj 2010
34,1 ± 6,3
5,5 ± 3,1
5,0 ±
2,9
3,9 ±
2,5
nov 2010
33,6 ± 6,2
9,1 ± 3,7
6,9 ±
3,3
6,5 ±
3,2
maj 2011
35,9 ± 6,3
7,9 ± 3,5
6,1 ±
3,0
3,9 ±
2,5
nov 2011
37,8 ± 6,5
9,7 ± 4,0
2,8 ±
2,0
5,4 ±
2,9
maj 2012
32,6 ± 6,5
6,8 ± 3,5
2,6 ±
2,1
5,5 ±
3,2
nov 2012
36,7 ± 6,8
6,0 ± 3,3
2,7 ±
2,2
4,6 ±
2,9

5,8
5,1
5,3
7,5
5,5
3,8

±
±
±
±
±
±

3,1
2,8
2,9
3,7
3,2
2,6

30,9
25,4
30,5
27,5
36,6
34,2

±
±
±
±
±
±

6,2
5,8
6,1
6,1
6,8
6,7

5,8
6,7
6,0
4,2
2,6
2,5

±
±
±
±
±
±

3,1
3,3
3,2
2,8
2,2
2,2

0,0
6,4
3,5
4,7
7,9
9,6

±
±
±
±
±
±

0,0
3,4
2,4
2,9
3,8
4,1

9,0
0,4
0,9
0,5
0,0
0,0

±
±
±
±
±
±

3,9
0,8
1,3
0,9
0,0
0,0

100
100
100
100
100
100

80,2
85,8
82,0
80,6
80,5
82,7

±
±
±
±
±
±

4,8
4,3
4,6
4,9
5,0
4,9

19,4
13,1
16,6
16,9
18,3
15,6

±
±
±
±
±
±

4,8
4,2
4,4
4,6
4,9
4,7

0,4
1,1
1,4
2,5
1,2
1,8

±
±
±
±
±
±

0,9
1,3
1,4
1,9
1,3
1,7

100
100
100
100
100
100

269
261
277
264
249
237

Västsverige (Hallands och Västra Götalands län)
maj 2010
31,9 ± 4,0
1,8 ± 1,2
7,4 ±
nov 2010
36,6 ± 4,0
4,4 ± 1,7
6,5 ±
maj 2011
37,7 ± 4,2
4,3 ± 1,8
5,3 ±
nov 2011
39,5 ± 4,2
5,3 ± 1,9
7,7 ±
maj 2012
34,1 ± 4,2
4,2 ± 1,8
6,2 ±
nov 2012
33,3 ± 4,1
4,9 ± 1,9
5,7 ±

2,2
2,0
1,9
2,3
2,1
2,0

4,4
3,3
1,4
1,6
2,4
3,7

±
±
±
±
±
±

1,8
1,5
0,9
1,1
1,4
1,6

8,6
9,5
6,9
8,0
6,8
7,5

±
±
±
±
±
±

2,4
2,4
2,2
2,3
2,2
2,3

31,7
26,5
30,6
23,4
32,9
30,4

±
±
±
±
±
±

4,1
3,7
4,0
3,7
4,2
4,0

7,4
8,2
6,8
6,0
6,5
6,2

±
±
±
±
±
±

2,3
2,3
2,2
2,1
2,2
2,1

0,0
4,1
5,1
6,5
5,6
7,4

±
±
±
±
±
±

0,0
1,6
1,9
2,1
2,0
2,3

6,8
0,9
1,9
2,1
1,4
1,0

±
±
±
±
±
±

2,2
0,8
1,2
1,2
1,0
0,8

100
100
100
100
100
100

81,6
90,0
82,1
81,9
82,7
86,0

±
±
±
±
±
±

3,1
2,4
3,1
3,0
3,1
2,9

17,7
9,0
16,8
16,8
15,2
12,5

±
±
±
±
±
±

3,0
2,3
3,0
3,0
3,0
2,7

0,8
1,0
1,1
1,3
2,1
1,4

±
±
±
±
±
±

0,7
0,8
0,8
0,9
1,1
0,9

100
100
100
100
100
100

630
627
631
633
597
597

Stockholms län
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

2,4
2,5
1,9
2,0
2,3
2,2

2,0
2,8
2,7
2,7
2,1
1,5

±
±
±
±
±
±

1,3
1,4
1,4
1,4
1,3
1,0

8,5
8,8
10,4
12,1
11,0
10,3

±
±
±
±
±
±

2,5
2,5
2,7
2,9
2,9
2,7

21,9
22,1
21,5
18,0
25,4
28,6

±
±
±
±
±
±

3,8
3,7
3,7
3,5
4,0
4,0

6,8
4,3
3,4
5,6
6,3
5,9

±
±
±
±
±
±

2,3
1,8
1,6
2,0
2,2
2,1

0,0
2,8
3,1
2,8
3,0
4,9

±
±
±
±
±
±

0,0
1,4
1,5
1,5
1,6
2,0

3,4
0,3
0,9
1,0
1,2
1,2

±
±
±
±
±
±

1,6
0,5
0,9
0,9
1,1
1,0

100
100
100
100
100
100

81,5
89,1
83,9
86,4
85,1
88,2

±
±
±
±
±
±

3,2
2,6
3,0
2,9
3,1
2,7

18,2
9,1
13,8
12,5
13,6
11,5

±
±
±
±
±
±

3,1
2,4
2,8
2,8
2,9
2,7

0,4
1,7
2,3
1,1
1,3
0,4

±
±
±
±
±
±

0,5
1,1
1,3
0,9
1,0
0,5

100
100
100
100
100
100

585
582
608
583
550
559

Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län)
maj 2010
32,8 ± 4,4
3,6 ± 1,7
7,3 ±
2,4
2,9 ±
1,6
7,6 ± 2,5 35,9 ±
nov 2010
38,2 ± 4,4
4,7 ± 1,9
7,0 ±
2,2
3,3 ±
1,6
7,9 ± 2,4 31,1 ±
maj 2011
37,1 ± 4,5
5,3 ± 2,1
5,8 ±
2,1
2,5 ±
1,4
6,3 ± 2,2 33,6 ±
nov 2011
39,2 ± 4,7
6,1 ± 2,3
5,7 ±
2,2
1,9 ±
1,3
8,5 ± 2,7 29,4 ±
maj 2012
32,6 ± 4,6
4,7 ± 2,1
4,2 ±
1,9
1,5 ±
1,3
5,7 ± 2,2 41,7 ±
nov 2012
32,6 ± 4,5
5,3 ± 2,1
3,0 ±
1,6
1,9 ±
1,3
4,2 ± 1,8 39,0 ±

4,6
4,2
4,4
4,4
4,9
4,7

5,9
4,3
5,5
3,8
4,0
3,5

±
±
±
±
±
±

2,3
1,8
2,2
1,9
2,0
1,8

0,0
3,1
2,9
4,1
4,5
9,0

±
±
±
±
±
±

0,0
1,6
1,6
1,9
2,1
2,8

4,1
0,4
0,9
1,3
1,1
1,6

±
±
±
±
±
±

1,9
0,6
0,9
1,1
1,1
1,3

100
100
100
100
100
100

79,4
84,4
80,8
78,1
83,0
85,2

±
±
±
±
±
±

3,4
3,1
3,4
3,6
3,4
3,1

19,7
14,1
17,8
19,3
15,8
14,0

±
±
±
±
±
±

3,3
2,9
3,3
3,4
3,3
3,0

0,9
1,6
1,4
2,5
1,2
0,8

±
±
±
±
±
±

0,8
1,1
1,0
1,4
1,0
0,8

100
100
100
100
100
100

551
566
557
532
483
502

Norra Mellansverige (Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län)
maj 2010
30,1 ± 6,3
8,7 ± 3,8
1,5 ±
1,7
2,8 ±
nov 2010
26,0 ± 5,7
7,9 ± 3,6
3,5 ±
2,5
2,6 ±
maj 2011
29,7 ± 6,1
4,0 ± 2,7
3,2 ±
2,2
1,6 ±
nov 2011
5,5 ± 3,2
4,3 ±
2,8
3,9 ±
31,5 ± 6,1
maj 2012
26,1 ± 5,9
7,0 ± 3,5
2,6 ±
2,1
2,4 ±
nov 2012
23,1 ± 6,0
7,7 ± 3,8
4,2 ±
2,8
3,2 ±

6,6
6,4
6,6
6,4
6,7
7,0

5,2
4,4
5,0
4,5
5,6
4,8

±
±
±
±
±
±

3,0
2,7
2,9
2,7
3,0
2,9

0,0
5,4
4,3
4,8
6,4
11,1

±
±
±
±
±
±

0,0
3,0
2,7
2,9
3,4
4,5

6,6
0,5
0,4
0,8
0,9
1,7

±
±
±
±
±
±

3,3
1,0
0,8
1,1
1,2
1,9

100
100
100
100
100
100

74,7
81,4
75,1
77,9
77,7
76,0

±
±
±
±
±
±

5,2
4,6
5,1
5,0
5,0
5,3

23,7
17,4
23,9
21,0
19,7
22,8

±
±
±
±
±
±

5,1
4,5
5,0
4,9
4,8
5,2

1,5
1,2
1,0
1,0
2,6
1,2

±
±
±
±
±
±

1,5
1,4
1,1
1,2
1,9
1,3

100
100
100
100
100
100

278
279
289
283
275
254

48,9
48,7
51,1
49,8
42,3
38,8

±
±
±
±
±
±

4,5
4,3
4,4
4,4
4,5
4,3

0,8
1,1
1,6
2,3
1,8
1,4

±
±
±
±
±
±

0,7
0,9
1,1
1,3
1,2
1,0

5,4
5,9
4,9
4,7
4,1
3,0

7,8
9,2
5,1
5,7
6,9
7,5

±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±

2,4
2,4
2,2
2,2
2,1
1,8

0,9
1,9
0,9
2,3
2,2
2,4

±
±
±
±
±
±

1,1
1,6
1,0
1,6
1,6
1,7

2,3
2,1
1,6
2,5
1,9
2,6

8,1
9,3
6,0
6,0
2,7
2,5

±
±
±
±
±
±

3,7
3,7
3,2
3,2
2,2
2,2

37,0
40,3
45,7
38,8
46,3
41,7

±
±
±
±
±
±

25

Statistiska centralbyrån

Tabell 4

Partisympatier efter kön och region
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Mellersta och övre Norrland (Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län)
maj 2010
18,7 ± 4,9
5,3 ± 2,8
5,0 ±
2,8
3,1 ±
2,1
8,8 ± 3,5 47,8 ±
nov 2010
27,4 ± 5,3
5,3 ± 2,6
3,8 ±
2,3
3,0 ±
2,0
5,9 ± 2,7 39,8 ±
maj 2011
25,0 ± 5,5
3,2 ± 2,2
3,9 ±
2,4
2,7 ±
2,0
5,9 ± 2,9 46,9 ±
nov 2011
28,9 ± 6,0
5,1 ± 2,8
4,3 ±
2,6
1,2 ±
1,4
4,0 ± 2,6 42,6 ±
2,5
1,6
maj 2012
23,4 ± 5,7
3,6 ± 2,5
3,9 ±
1,4 ±
2,4 ± 2,1 55,4 ±
nov 2012
23,4 ± 5,8
4,8 ± 2,9
2,2 ±
1,9
2,6 ±
2,2
1,9 ± 1,9 51,5 ±

6,3
5,8
6,3
6,6
6,7
6,9

8,1
7,8
7,0
7,1
4,7
8,6

±
±
±
±
±
±

3,4
3,3
3,2
3,4
2,9
3,9

0,0
4,2
3,6
5,6
4,3
3,5

±
±
±
±
±
±

0,0
2,4
2,3
3,1
2,9
2,6

3,2
2,7
1,8
1,2
0,8
1,6

±
±
±
±
±
±

2,2
2,0
1,7
1,7
1,1
1,8

100
100
100
100
100
100

77,9
85,4
80,4
77,9
80,0
81,2

±
±
±
±
±
±

4,6
3,9
4,5
4,9
4,9
4,9

21,5
12,4
19,2
21,3
17,5
18,5

±
±
±
±
±
±

4,5
3,6
4,5
4,8
4,7
4,9

0,6
2,2
0,4
0,8
2,5
0,3

±
±
±
±
±
±

0,9
1,8
0,8
1,1
1,8
0,6

100
100
100
100
100
100

317
323
306
284
264
252

Samtliga män
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

34,8
38,0
38,5
40,7
34,4
33,3

0,7
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

6,2
6,5
5,1
5,5
4,9
4,5

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
0,8

2,8
3,2
2,2
2,5
2,3
2,7

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,7

8,1
7,9
7,0
8,0
6,6
6,3

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0

32,6
29,0
32,2
27,0
36,3
34,6

±
±
±
±
±
±

1,9
1,7
1,8
1,8
2,0
1,9

6,0
5,3
5,4
5,0
5,1
5,1

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,0
4,3
4,4
5,3
5,5
8,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,8
0,9
1,0
1,1

6,3
0,9
1,2
1,2
1,0
1,1

±
±
±
±
±
±

1,0
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4

100
100
100
100
100
100

80,1
86,3
81,2
81,4
82,4
84,8

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

19,2
12,3
17,4
17,2
16,0
14,3

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

0,7
1,4
1,3
1,5
1,6
0,9

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

3 050
3 059
3 097
2 996
2 790
2 768

Sydsverige (Blekinge och Skåne län)
maj 2010
32,8 ± 5,2
2,0 ± 1,6
nov 2010
37,9 ± 5,1
2,8 ± 1,7
maj 2011
35,3 ± 5,3
3,1 ± 2,0
nov 2011
36,9 ± 5,6
6,0 ± 2,8
maj 2012
32,7 ± 5,5
6,4 ± 2,9
nov 2012
33,0 ± 5,3
4,2 ± 2,3

7,1
7,7
8,5
3,6
2,8
5,0

±
±
±
±
±
±

2,8
2,8
2,9
2,1
1,8
2,4

2,8
2,2
2,6
3,8
4,2
2,7

±
±
±
±
±
±

1,9
1,6
1,8
2,2
2,3
1,8

15,9
12,6
12,5
14,0
7,3
8,4

±
±
±
±
±
±

4,0
3,5
3,6
3,9
3,0
3,0

30,8
28,4
30,7
29,4
35,1
36,1

±
±
±
±
±
±

5,2
4,8
5,1
5,3
5,6
5,4

4,2
3,3
3,0
3,2
6,1
5,8

±
±
±
±
±
±

2,2
1,8
1,9
2,0
2,7
2,6

0,0
4,1
2,9
2,1
5,1
4,4

±
±
±
±
±
±

0,0
2,1
1,9
1,7
2,7
2,4

4,4
1,1
1,5
1,0
0,3
0,5

±
±
±
±
±
±

2,3
1,1
1,3
1,2
0,5
0,8

100
100
100
100
100
100

75,3
84,0
75,8
76,7
77,9
79,9

±
±
±
±
±
±

4,2
3,6
4,2
4,3
4,4
4,1

24,1
13,6
22,3
20,6
20,4
18,7

±
±
±
±
±
±

4,2
3,4
4,1
4,1
4,3
3,9

0,6
2,4
1,9
2,7
1,7
1,4

±
±
±
±
±
±

0,7
1,5
1,3
1,7
1,3
1,3

100
100
100
100
100
100

420
410
419
376
361
385

Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län)
4,0 ±
2,7
5,8 ±
3,2
maj 2010
24,5 ± 6,1
8,1 ± 3,7
nov 2010
32,5 ± 6,0
7,2 ± 3,2
5,6 ±
2,9
5,7 ±
2,9
maj 2011
31,6 ± 6,3
5,8 ± 3,1
4,3 ±
2,6
6,5 ±
3,2
9,5 ± 4,0
nov 2011
31,9 ± 6,3
4,7 ±
2,9
5,3 ±
2,9
3,6 ±
2,5
5,1 ±
2,8
maj 2012
28,7 ± 6,2
5,7 ± 3,2
nov 2012
29,1 ± 6,4
3,8 ± 2,6
4,0 ±
2,8
4,7 ±
2,9

11,6
10,3
9,2
10,0
9,6
8,0

±
±
±
±
±
±

4,4
3,8
3,8
4,1
4,1
3,8

35,8
32,8
36,1
33,2
43,4
46,6

±
±
±
±
±
±

6,8
6,1
6,5
6,4
6,8
7,1

6,4
4,2
5,1
3,9
3,0
1,5

±
±
±
±
±
±

3,3
2,5
3,0
2,7
2,4
1,7

0,0
1,2
1,5
1,1
0,9
2,3

±
±
±
±
±
±

0,0
1,4
1,7
1,5
1,3
2,3

3,7
0,4
0,0
0,4
0,0
0,0

±
±
±
±
±
±

2,8
0,9
0,0
0,8
0,0
0,0

100
100
100
100
100
100

74,1
84,4
79,3
77,9
79,6
77,9

±
±
±
±
±
±

5,4
4,4
4,9
5,0
5,1
5,3

25,4
13,8
19,5
21,0
19,7
19,9

±
±
±
±
±
±

5,3
4,1
4,8
5,0
5,0
5,1

0,5
1,9
1,3
1,1
0,8
2,2

±
±
±
±
±
±

1,0
1,6
1,5
1,3
1,1
1,9

100
100
100
100
100
100

265
280
270
270
259
247

Västsverige (Hallands och Västra Götalands län)
maj 2010
31,5 ± 4,1
5,8 ± 2,1
8,0 ±
nov 2010
31,3 ± 3,8
5,4 ± 1,8
8,9 ±
maj 2011
29,1 ± 4,0
4,3 ± 1,7
6,2 ±
nov 2011
31,2 ± 4,3
5,0 ± 2,0
7,0 ±
maj 2012
28,2 ± 4,4
3,5 ± 1,7
5,5 ±
nov 2012
29,7 ± 4,4
3,0 ± 1,6
6,7 ±

2,4
2,3
2,1
2,3
2,2
2,3

5,4
4,8
3,3
3,7
2,7
2,1

±
±
±
±
±
±

2,0
1,8
1,5
1,7
1,5
1,4

10,1
10,1
13,5
14,2
11,8
12,0

±
±
±
±
±
±

2,5
2,4
3,0
3,2
3,2
3,1

31,3
31,5
33,6
30,9
40,2
39,1

±
±
±
±
±
±

4,1
3,8
4,2
4,3
4,8
4,7

6,2
5,5
7,9
5,5
5,2
4,4

±
±
±
±
±
±

2,1
1,8
2,3
2,1
2,1
1,9

0,0
2,0
2,1
1,7
2,6
2,7

±
±
±
±
±
±

0,0
1,2
1,3
1,2
1,6
1,6

1,7
0,7
0,1
0,8
0,2
0,2

±
±
±
±
±
±

1,2
0,7
0,3
0,8
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

75,6
87,0
78,4
76,2
80,1
80,6

±
±
±
±
±
±

3,3
2,6
3,2
3,5
3,5
3,4

23,8
11,4
19,3
21,7
17,4
17,6

±
±
±
±
±
±

3,2
2,4
3,1
3,4
3,4
3,3

0,6
1,6
2,2
2,2
2,6
1,8

±
±
±
±
±
±

0,5
1,0
1,2
1,2
1,4
1,2

100
100
100
100
100
100

675
676
644
586
508
532

Stockholms län
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

2,5
2,1
2,4
2,3
2,6
2,5

3,9
3,6
3,1
3,2
2,5
2,3

±
±
±
±
±
±

1,8
1,5
1,4
1,6
1,4
1,4

17,0
15,3
14,8
18,0
13,1
15,1

±
±
±
±
±
±

3,3
2,9
2,9
3,3
3,0
3,2

23,7
22,7
25,9
23,5
29,3
26,6

±
±
±
±
±
±

3,8
3,5
3,7
3,7
4,2
4,1

5,4
5,1
4,4
3,7
5,7
4,9

±
±
±
±
±
±

2,0
1,9
1,7
1,6
2,1
1,9

0,0
1,7
1,6
0,8
0,5
1,6

±
±
±
±
±
±

0,0
1,2
1,1
0,8
0,7
1,2

2,0
1,2
0,7
0,5
0,2
0,6

±
±
±
±
±
±

1,2
0,9
0,7
0,6
0,4
0,7

100
100
100
100
100
100

79,9
85,6
85,0
80,9
81,5
81,3

±
±
±
±
±
±

3,2
2,8
2,8
3,1
3,3
3,2

19,4
13,2
14,1
17,0
16,6
17,8

±
±
±
±
±
±

3,2
2,7
2,7
3,0
3,2
3,2

0,7
1,1
0,9
2,1
2,0
0,8

±
±
±
±
±
±

0,7
0,8
0,7
1,1
1,2
0,7

100
100
100
100
100
100

622
656
654
637
571
573

Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län)
maj 2010
24,8 ± 4,4
5,0 ± 2,3
5,9 ±
2,3
5,8 ±
2,4
10,1 ± 3,0 39,1 ±
nov 2010
26,7 ± 4,1
3,8 ± 1,7
5,3 ±
5,2 ±
9,6 ± 2,7 42,4 ±
2,0
2,1
maj 2011
26,8 ± 4,2
5,1 ± 2,1
4,6 ±
1,9
2,6 ±
1,5
11,3 ± 2,9 42,9 ±
nov 2011
30,0 ± 4,6
5,4 ± 2,3
6,0 ±
2,3
3,3 ±
1,8
14,6 ± 3,5 34,9 ±
maj 2012
26,2 ± 4,5
4,9 ± 2,2
5,6 ±
2,3
3,7 ±
1,9
8,5 ± 2,7 43,9 ±
2,5
nov 2012
24,6 ± 4,5
5,6 ± 2,4
6,4 ±
5,8 ±
2,4
8,9 ± 2,9 40,1 ±

5,0
4,6
4,7
4,8
5,1
5,1

6,3
4,0
3,0
3,4
4,8
4,1

±
±
±
±
±
±

2,4
1,8
1,6
1,8
2,2
2,1

0,0
2,3
3,0
1,8
2,3
4,0

±
±
±
±
±
±

0,0
1,3
1,6
1,3
1,6
2,1

3,0
0,8
0,8
0,5
0,3
0,6

±
±
±
±
±
±

1,9
0,8
0,8
0,7
0,5
0,8

100
100
100
100
100
100

74,3
85,7
81,9
76,6
81,0
78,2

±
±
±
±
±
±

3,9
3,0
3,4
3,8
3,7
3,9

24,7
13,2
16,7
21,9
17,9
20,6

±
±
±
±
±
±

3,9
2,9
3,3
3,7
3,6
3,8

1,1
1,1
1,5
1,5
1,2
1,2

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
1,1
1,0
1,0
1,0

100
100
100
100
100
100

505
534
524
497
456
454

±
±
±
±
±
±

1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

3,2
4,8
4,0
5,0
4,0
4,3

±
±
±
±
±
±

Kvinnor

37,3
38,8
38,1
38,9
37,2
38,4

±
±
±
±
±
±

4,3
4,0
4,1
4,2
4,4
4,4

1,7
3,8
2,3
3,4
1,8
1,7

±
±
±
±
±
±

1,1
1,6
1,2
1,6
1,2
1,2

9,0
7,9
9,0
8,1
9,7
8,7

±
±
±
±
±
±

26

Statistiska centralbyrån

Tabell 4

Partisympatier efter kön och region
Med partisympati %
M

C

FP

KD

Norra Mellansverige (Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län)
3,3
maj 2010
20,9 ± 5,7
5,1 ± 3,2
6,5 ±
4,2 ±
nov 2010
24,4 ± 5,6
6,7 ± 3,3
5,3 ±
3,0
4,1 ±
maj 2011
22,9 ± 6,0
5,2 ± 3,2
2,6 ±
2,2
5,7 ±
2,6
nov 2011
22,3 ± 5,8
4,6 ± 2,9
3,5 ±
4,1 ±
maj 2012
16,5 ± 5,2
5,1 ± 3,1
3,4 ±
2,5
0,6 ±
nov 2012
15,7 ± 5,0
2,3 ± 2,0
6,2 ±
3,4
3,0 ±

MP

SD*

ÖVR*

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

7,0
6,5
7,2
7,0
7,1
7,1

5,1
4,4
2,7
6,2
6,5
4,8

±
±
±
±
±
±

3,1
2,7
2,4
3,4
3,5
3,0

0,0
2,6
2,9
4,2
3,9
5,1

±
±
±
±
±
±

0,0
2,1
2,5
2,8
2,9
3,3

2,4
1,3
1,0
1,0
1,1
0,5

±
±
±
±
±
±

2,1
1,4
1,4
1,4
1,5
1,0

100
100
100
100
100
100

70,1
80,9
74,8
73,3
75,8
77,6

±
±
±
±
±
±

5,5
4,7
5,5
5,4
5,4
5,3

29,2
16,8
23,2
25,5
22,0
20,5

±
±
±
±
±
±

5,4
4,4
5,3
5,4
5,2
5,1

0,7
2,4
2,0
1,1
2,2
1,9

±
±
±
±
±
±

0,9
1,9
1,7
1,3
1,8
1,8

100
100
100
100
100
100

281
279
250
264
253
247

Mellersta och övre Norrland (Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län)
maj 2010
19,1 ± 5,1
6,9 ± 3,3
3,6 ±
2,5
2,3 ±
1,8
7,9 ± 3,3 50,7 ±
nov 2010
19,1 ± 4,9
6,1 ± 3,0
4,5 ±
2,6
2,9 ±
2,0
9,9 ± 3,6 49,8 ±
maj 2011
18,7 ± 5,1
2,9 ± 2,2
3,1 ±
2,3
1,9 ±
1,7
9,1 ± 3,6 53,4 ±
nov 2011
20,6 ± 5,4
4,0 ± 2,6
2,8 ±
2,2
2,2 ±
1,9
10,0 ± 3,9 49,7 ±
maj 2012
16,2 ± 4,9
4,3 ± 2,8
2,4 ±
1,9
2,3 ±
1,9
6,1 ± 3,0 57,5 ±
nov 2012
17,0 ± 4,9
3,7 ± 2,5
3,0 ±
2,2
2,4 ±
1,9
8,5 ± 3,6 53,3 ±

6,4
6,2
6,4
6,7
6,5
6,6

7,9
6,9
9,9
10,8
8,9
8,9

±
±
±
±
±
±

3,3
3,1
3,8
4,0
3,7
3,6

0,0
0,4
0,5
0,0
1,9
2,8

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,9
0,0
1,8
2,2

1,6
0,4
0,4
0,0
0,4
0,5

±
±
±
±
±
±

1,6
0,8
0,8
0,0
0,9
1,0

100
100
100
100
100
100

75,4
83,5
79,7
77,1
81,0
81,2

±
±
±
±
±
±

4,8
4,3
4,7
4,9
4,8
4,8

23,2
13,1
19,1
21,8
15,8
18,0

±
±
±
±
±
±

4,7
3,9
4,6
4,9
4,5
4,7

1,5
3,3
1,1
1,0
3,2
0,9

±
±
±
±
±
±

1,4
2,1
1,3
1,2
2,1
1,2

100
100
100
100
100
100

316
298
289
281
275
273

Samtliga kvinnor
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

29,2
31,5
30,4
31,9
28,3
28,7

4,2
3,9
3,5
4,6
4,7
4,5

0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,8

6,9
6,9
6,1
5,7
5,4
6,2

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0

4,4
4,1
3,4
3,6
3,1
3,2

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,7
0,8
0,7
0,7

12,5
11,5
12,0
14,1
10,1
10,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,4
1,3
1,3

34,2
33,6
36,4
32,6
40,7
39,2

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,9
1,9
2,1
2,0

5,8
4,7
5,1
4,8
5,6
4,9

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,9
0,9
1,0
0,9

0,0
2,1
2,1
1,5
2,3
3,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,6
0,5
0,7
0,8

2,6
0,9
0,6
0,6
0,3
0,5

±
±
±
±
±
±

0,7
0,4
0,3
0,3
0,2
0,3

100
100
100
100
100
100

75,6
84,9
79,9
77,4
79,9
79,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,4
1,5
1,5
1,5

23,6
13,3
18,5
20,8
18,2
18,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,2
1,4
1,5
1,5
1,5

0,8
1,8
1,6
1,8
1,9
1,4

±
±
±
±
±
±

0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

100
100
100
100
100
100

3 084
3 133
3 050
2 911
2 683
2 711

Sydsverige (Blekinge och Skåne län)
maj 2010
34,1 ± 3,6
2,2 ± 1,2
nov 2010
40,0 ± 3,6
4,5 ± 1,6
37,5 ± 3,7
3,5 ± 1,4
maj 2011
nov 2011
41,4 ± 3,8
4,8 ± 1,7
maj 2012
35,5 ± 3,9
4,6 ± 1,7
nov 2012
34,4 ± 3,7
3,6 ± 1,5

6,2
6,8
6,7
4,2
3,5
4,0

±
±
±
±
±
±

1,8
1,8
1,8
1,5
1,4
1,5

1,8
2,0
1,7
3,0
3,2
2,6

±
±
±
±
±
±

1,1
1,1
1,0
1,3
1,4
1,2

12,1
9,6
9,0
9,5
6,8
7,7

±
±
±
±
±
±

2,4
2,2
2,2
2,3
2,0
2,1

31,9
28,1
30,8
27,1
33,9
33,4

±
±
±
±
±
±

3,6
3,4
3,5
3,5
3,8
3,7

3,3
2,4
4,0
3,5
5,0
4,9

±
±
±
±
±
±

1,4
1,1
1,5
1,4
1,7
1,7

0,0
5,3
5,5
5,5
7,0
8,8

±
±
±
±
±
±

0,0
1,7
1,8
1,8
2,1
2,2

8,4
1,2
1,4
1,0
0,5
0,6

±
±
±
±
±
±

2,1
0,8
0,9
0,8
0,5
0,6

100
100
100
100
100
100

78,6
83,8
78,4
79,7
80,5
83,2

±
±
±
±
±
±

2,8
2,6
2,8
2,8
2,9
2,7

21,0
14,3
20,1
18,5
18,2
15,7

±
±
±
±
±
±

2,8
2,4
2,7
2,7
2,9
2,6

0,4
1,8
1,5
1,9
1,3
1,1

±
±
±
±
±
±

0,4
0,9
0,8
1,0
0,8
0,8

100
100
100
100
100
100

840
831
848
793
733
752

8,6
7,7
7,2
8,8
7,6
5,9

±
±
±
±
±
±

2,7
2,4
2,4
2,8
2,6
2,3

33,2
29,2
33,2
30,4
40,2
40,5

±
±
±
±
±
±

4,6
4,2
4,5
4,5
4,8
4,9

6,1
5,4
5,6
4,0
2,8
2,0

±
±
±
±
±
±

2,3
2,1
2,2
1,9
1,6
1,4

0,0
3,7
2,5
2,9
4,2
5,9

±
±
±
±
±
±

0,0
1,8
1,5
1,6
2,0
2,4

6,5
0,4
0,5
0,4
0,0
0,0

±
±
±
±
±
±

2,4
0,6
0,7
0,6
0,0
0,0

100
100
100
100
100
100

77,2
85,0
80,6
79,2
80,0
80,2

±
±
±
±
±
±

3,6
3,1
3,4
3,5
3,6
3,6

22,4
13,5
18,0
19,0
19,0
17,8

±
±
±
±
±
±

3,6
2,9
3,3
3,4
3,5
3,5

0,5
1,5
1,4
1,8
1,0
2,0

±
±
±
±
±
±

0,6
1,0
1,0
1,1
0,8
1,3

100
100
100
100
100
100

534
541
547
534
508
484

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9

4,4
4,7
3,9
5,1
4,2
3,4

±
±
±
±
±
±

45,1
41,5
50,3
42,3
50,9
51,0

V

Andel
vet ej

±
±
±
±
±
±

2,9
2,7
3,5
2,8
1,1
2,4

10,7
9,7
6,7
11,8
12,0
11,4

S

Andel med
partisympati

±
±
±
±
±
±

Samtliga

Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län)
maj 2010
29,5 ± 4,4
6,8 ± 2,4
4,5 ±
4,8 ±
2,0
2,0
nov 2010
33,0 ± 4,3
8,1 ± 2,5
6,2 ±
2,2
6,1 ±
2,2
maj 2011
33,8 ± 4,4
6,9 ± 2,4
5,2 ±
2,0
5,2 ±
2,0
nov 2011
34,8 ± 4,5
9,6 ± 2,8
3,7 ±
1,8
5,3 ±
2,1
30,5 ± 4,5
6,2 ± 2,3
3,1 ±
1,7
5,3 ±
maj 2012
2,1
nov 2012
32,8 ± 4,7
4,9 ± 2,1
3,4 ±
1,8
4,6 ±
2,1

27

Västsverige (Hallands och Västra Götalands län)
maj 2010
31,7 ± 2,9
3,8 ± 1,2
7,7 ±
nov 2010
33,9 ± 2,8
4,9 ± 1,2
7,7 ±
maj 2011
33,4 ± 2,9
4,3 ± 1,2
5,8 ±
nov 2011
35,5 ± 3,0
5,2 ± 1,4
7,4 ±
maj 2012
31,4 ± 3,0
3,9 ± 1,2
5,9 ±
nov 2012
31,6 ± 3,0
4,0 ± 1,3
6,2 ±

1,6
1,5
1,4
1,6
1,5
1,5

4,9
4,1
2,3
2,6
2,6
2,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,1
0,9
1,0
1,0
1,1

9,4
9,8
10,3
10,9
9,2
9,6

±
±
±
±
±
±

1,7
1,7
1,9
2,0
1,9
1,9

31,5
29,1
32,1
27,0
36,3
34,5

±
±
±
±
±
±

2,9
2,7
2,9
2,8
3,2
3,1

6,8
6,8
7,3
5,8
5,9
5,4

±
±
±
±
±
±

1,5
1,5
1,6
1,5
1,5
1,4

0,0
3,0
3,6
4,2
4,2
5,2

±
±
±
±
±
±

0,0
1,0
1,2
1,3
1,3
1,4

4,2
0,8
1,0
1,5
0,8
0,6

±
±
±
±
±
±

1,2
0,5
0,6
0,7
0,6
0,5

100
100
100
100
100
100

78,5
88,4
80,2
79,1
81,4
83,4

±
±
±
±
±
±

2,2
1,8
2,2
2,3
2,3
2,2

20,9
10,3
18,1
19,2
16,2
15,0

±
±
±
±
±
±

2,2
1,7
2,2
2,3
2,2
2,1

0,7
1,3
1,7
1,7
2,3
1,6

±
±
±
±
±
±

0,4
0,6
0,7
0,7
0,9
0,7

100
100
100
100
100
100

1 305
1 303
1 275
1 219
1 105
1 129

Stockholms län
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

1,7
1,6
1,5
1,5
1,7
1,7

3,0
3,3
3,0
2,9
2,3
1,9

±
±
±
±
±
±

1,1
1,1
1,0
1,1
1,0
0,9

12,9
12,1
12,8
15,2
12,1
12,7

±
±
±
±
±
±

2,1
1,9
2,0
2,2
2,1
2,1

22,8
22,4
23,8
20,9
27,4
27,6

±
±
±
±
±
±

2,7
2,5
2,6
2,6
2,9
2,9

6,1
4,7
3,9
4,6
6,0
5,4

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,2
1,3
1,5
1,4

0,0
2,2
2,3
1,7
1,7
3,3

±
±
±
±
±
±

0,0
0,9
0,9
0,8
0,9
1,2

2,6
0,8
0,8
0,7
0,7
0,9

±
±
±
±
±
±

1,0
0,5
0,6
0,5
0,6
0,6

100
100
100
100
100
100

80,7
87,3
84,5
83,4
83,2
84,6

±
±
±
±
±
±

2,3
1,9
2,0
2,1
2,3
2,1

18,8
11,3
14,0
14,9
15,1
14,8

±
±
±
±
±
±

2,2
1,8
2,0
2,0
2,2
2,1

0,5
1,4
1,5
1,7
1,7
0,6

±
±
±
±
±
±

0,4
0,7
0,7
0,7
0,8
0,5

100
100
100
100
100
100

1 207
1 238
1 262
1 220
1 121
1 132

42,9
43,5
44,2
44,1
39,7
38,6

±
±
±
±
±
±

3,1
3,0
3,0
3,1
3,2
3,1

1,2
2,5
2,0
2,8
1,8
1,5

±
±
±
±
±
±

0,7
0,9
0,8
1,0
0,8
0,8

8,4
8,5
7,2
6,9
8,4
8,1

±
±
±
±
±
±

Statistiska centralbyrån

Tabell 4

Partisympatier efter kön och region
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län)
maj 2010
29,0 ± 3,1
4,2 ± 1,4
6,6 ±
1,7
4,2 ±
1,4
8,8 ± 1,9 37,4 ±
nov 2010
32,5 ± 3,0
4,2 ± 1,3
6,1 ±
1,5
4,2 ±
1,3
8,8 ± 1,8 36,7 ±
maj 2011
31,9 ± 3,1
5,2 ± 1,5
5,2 ±
1,4
2,6 ±
1,1
8,8 ± 1,9 38,3 ±
nov 2011
34,7 ± 3,3
5,8 ± 1,6
5,8 ±
1,6
2,6 ±
1,1
11,5 ± 2,2 32,1 ±
1,5
1,2
maj 2012
29,4 ± 3,2
4,8 ± 1,5
4,9 ±
2,6 ±
7,1 ± 1,8 42,8 ±
nov 2012
28,9 ± 3,2
5,4 ± 1,6
4,6 ±
1,4
3,7 ±
1,3
6,4 ± 1,7 39,5 ±

3,4
3,1
3,3
3,3
3,5
3,5

6,1
4,1
4,2
3,6
4,4
3,8

±
±
±
±
±
±

1,7
1,3
1,3
1,3
1,5
1,4

0,0
2,7
2,9
3,0
3,4
6,7

±
±
±
±
±
±

0,0
1,0
1,1
1,2
1,3
1,8

3,6
0,6
0,8
0,9
0,7
1,1

±
±
±
±
±
±

1,3
0,5
0,6
0,7
0,6
0,8

100
100
100
100
100
100

76,9
85,0
81,3
77,4
82,0
81,8

±
±
±
±
±
±

2,6
2,2
2,4
2,6
2,5
2,5

22,1
13,6
17,2
20,6
16,8
17,2

±
±
±
±
±
±

2,5
2,1
2,3
2,5
2,5
2,4

1,0
1,3
1,4
2,0
1,2
1,0

±
±
±
±
±
±

0,6
0,7
0,8
0,9
0,7
0,6

100
100
100
100
100
100

1 056
1 100
1 081
1 029
939
956

Norra Mellansverige (Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län)
maj 2010
25,5 ± 4,3
6,9 ± 2,5
4,0 ±
1,9
3,5 ±
1,9
nov 2010
25,2 ± 4,0
7,3 ± 2,4
4,4 ±
3,4 ±
maj 2011
26,5 ± 4,3
4,6 ± 2,1
2,9 ±
1,6
3,6 ±
nov 2011
27,1 ± 4,3
5,0 ± 2,2
3,9 ±
1,9
4,0 ±
maj 2012
21,4 ± 4,0
6,0 ± 2,4
3,0 ±
1,6
1,5 ±
5,0 ± 2,2
nov 2012
19,3 ± 3,9
5,2 ±
2,2
3,1 ±

±
±
±
±
±
±

4,8
4,5
4,9
4,7
4,9
5,0

5,1
4,4
3,9
5,3
6,0
4,8

±
±
±
±
±
±

2,2
1,9
1,9
2,2
2,3
2,1

0,0
4,0
3,6
4,5
5,2
8,1

±
±
±
±
±
±

0,0
1,8
1,9
2,0
2,2
2,8

4,5
0,9
0,7
0,9
1,0
1,1

±
±
±
±
±
±

2,0
0,9
0,8
0,9
1,0
1,1

100
100
100
100
100
100

72,4
81,2
75,0
75,6
76,8
76,8

±
±
±
±
±
±

3,8
3,3
3,7
3,7
3,7
3,8

26,5
17,1
23,6
23,3
20,8
21,6

±
±
±
±
±
±

3,7
3,2
3,7
3,6
3,5
3,7

1,1
1,8
1,5
1,1
2,4
1,5

±
±
±
±
±
±

0,9
1,2
1,0
0,9
1,3
1,1

100
100
100
100
100
100

559
558
539
547
528
501

Mellersta och övre Norrland (Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län)
maj 2010
18,9 ± 3,5
6,1 ± 2,2
4,3 ±
1,9
2,7 ±
1,4
8,4 ± 2,4 49,2 ±
23,4 ± 3,7
5,7 ± 2,0
4,1 ±
1,8
3,0 ±
nov 2010
1,4
7,8 ± 2,2 44,6 ±
maj 2011
21,9 ± 3,8
3,1 ± 1,5
3,5 ±
1,7
2,3 ±
1,3
7,5 ± 2,3 50,1 ±
nov 2011
24,7 ± 4,1
4,5 ± 1,9
3,5 ±
1,7
1,7 ±
1,2
7,0 ± 2,4 46,2 ±
maj 2012
19,6 ± 3,7
4,0 ± 1,9
3,1 ±
1,6
1,9 ±
1,3
4,4 ± 1,9 56,5 ±
nov 2012
20,0 ± 3,8
4,2 ± 1,9
2,6 ±
1,5
2,5 ±
1,5
5,4 ± 2,1 52,5 ±

4,5
4,3
4,5
4,7
4,7
4,8

8,0
7,4
8,4
9,0
7,0
8,7

±
±
±
±
±
±

2,4
2,3
2,5
2,6
2,4
2,7

0,0
2,4
2,1
2,8
3,0
3,1

±
±
±
±
±
±

0,0
1,3
1,3
1,6
1,7
1,7

2,4
1,6
1,1
0,6
0,6
1,0

±
±
±
±
±
±

1,4
1,1
0,9
0,8
0,7
1,0

100
100
100
100
100
100

76,6
84,5
80,1
77,5
80,5
81,2

±
±
±
±
±
±

3,3
2,9
3,3
3,5
3,4
3,4

22,3
12,8
19,2
21,6
16,6
18,2

±
±
±
±
±
±

3,3
2,6
3,2
3,4
3,2
3,4

1,0
2,7
0,8
0,9
2,9
0,6

±
±
±
±
±
±

0,8
1,4
0,8
0,8
1,4
0,7

100
100
100
100
100
100

633
621
595
565
539
525

Hela väljarkåren
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

1,3
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4

5,9
5,0
5,2
4,9
5,4
5,0

±
±
±
±
±
±

0,7
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6

0,0
3,2
3,2
3,4
3,9
5,7

±
±
±
±
±
±

0,0
0,5
0,5
0,5
0,6
0,7

4,4
0,9
0,9
0,9
0,7
0,8

±
±
±
±
±
±

0,6
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3

100
100
100
100
100
100

77,8
85,6
80,6
79,3
81,1
82,3

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
1,0
1,0
1,1
1,0

21,5
12,8
18,0
19,0
17,1
16,6

±
±
±
±
±
±

1,0
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0

0,7
1,6
1,4
1,7
1,8
1,2

±
±
±
±
±
±

0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

6 134
6 192
6 147
5 907
5 473
5 479

32,0
34,7
34,4
36,3
31,4
31,0

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,3

3,8
4,8
4,0
5,0
4,1
3,8

±
±
±
±
±
±

0,5
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6

6,5
6,7
5,6
5,6
5,1
5,3

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6

3,6
3,6
2,8
3,0
2,7
2,9

±
±
±
±
±
±

1,8
1,7
1,9
1,9
1,1
1,7

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

9,4
9,5
6,3
8,8
7,3
7,0

10,3
9,7
9,5
11,0
8,3
8,5

±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±

2,8
2,7
2,4
2,8
2,6
2,6

0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

41,0
40,9
47,8
40,5
48,6
46,4

33,4
31,3
34,3
29,8
38,5
36,9

±
±
±
±
±
±

* Fram till och med maj 2010 ingår sympatierna för Sverigedemokraterna i gruppen "övriga partier".
Kommentar: Gråmarkerad skattning innebär att förändringen från föregående undersökning är approximativt statistiskt säkerställd.
För definition av partisympati, se under Definitioner och förkortningar.
Källa: SCB:s Partisympatiundersökning, SCB:s befolkningsregister

28

Statistiska centralbyrån

Tabell 5

Partisympatier efter kön och inrikes/utrikes född
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Män
Utrikes född
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

29,5
32,2
24,4
29,6
20,3
23,1

±
±
±
±
±
±

6,3
6,5
6,2
6,4
5,5
5,3

0,0
0,0
0,0
0,5
1,0
0,8

±
±
±
±
±
±

0,0
0,0
0,0
1,0
1,4
1,1

3,9
3,5
3,1
5,1
2,0
2,4

±
±
±
±
±
±

2,6
2,6
2,5
2,9
1,9
1,9

2,0
2,6
2,0
2,4
2,6
2,2

±
±
±
±
±
±

2,0
2,3
1,9
2,1
2,2
1,9

7,3
7,9
10,0
12,2
8,2
5,5

±
±
±
±
±
±

3,6
3,7
4,4
4,6
3,8
3,0

46,4
44,1
50,5
42,1
56,2
50,0

±
±
±
±
±
±

6,9
6,9
7,2
6,9
6,9
6,4

9,0
8,1
6,3
5,4
8,0
9,3

±
±
±
±
±
±

4,0
3,8
3,5
3,1
3,8
3,7

0,0
1,6
1,5
1,4
1,9
5,4

±
±
±
±
±
±

0,0
1,8
1,7
1,6
1,8
2,9

2,0
0,0
2,2
1,2
0,0
1,3

±
±
±
±
±
±

1,9
0,0
2,2
1,6
0,0
1,4

100
100
100
100
100
100

81,1
83,5
78,8
79,3
82,8
82,1

±
±
±
±
±
±

4,9
4,8
5,3
5,1
4,7
4,5

18,5
13,8
19,7
19,1
16,0
17,3

±
±
±
±
±
±

4,9
4,5
5,2
4,9
4,6
4,4

0,4
2,6
1,4
1,5
1,2
0,6

±
±
±
±
±
±

0,8
2,1
1,6
1,5
1,4
0,9

100
100
100
100
100
100

246
236
232
251
242
287

Inrikes född
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

35,4
38,6
39,9
41,9
36,0
34,5

±
±
±
±
±
±

2,0
1,9
2,0
2,0
2,1
2,0

3,6
5,4
4,5
5,5
4,3
4,7

±
±
±
±
±
±

0,8
0,9
0,9
1,0
0,9
0,9

6,5
6,9
5,3
5,5
5,2
4,8

±
±
±
±
±
±

1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9

2,9
3,3
2,2
2,5
2,3
2,7

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,7

8,2
7,9
6,7
7,5
6,4
6,4

±
±
±
±
±
±

1,1
1,1
1,0
1,1
1,0
1,0

30,9
27,4
30,3
25,3
34,0
32,8

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,9
1,8
2,0
2,0

5,7
5,0
5,3
5,0
4,7
4,6

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,0
4,6
4,7
5,7
5,9
8,5

±
±
±
±
±
±

0,0
0,9
0,9
1,0
1,0
1,2

6,8
1,0
1,1
1,2
1,1
1,1

±
±
±
±
±
±

1,0
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5

100
100
100
100
100
100

80,0
86,6
81,5
81,6
82,4
85,2

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,4
1,5
1,5
1,4

19,3
12,1
17,2
16,9
16,0
13,9

±
±
±
±
±
±

1,5
1,2
1,4
1,4
1,4
1,4

0,7
1,3
1,3
1,5
1,7
0,9

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

2 804
2 823
2 865
2 745
2 548
2 481

Samtliga män
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

34,8
38,0
38,5
40,7
34,4
33,3

±
±
±
±
±
±

1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

3,2
4,8
4,0
5,0
4,0
4,3

±
±
±
±
±
±

0,7
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

6,2
6,5
5,1
5,5
4,9
4,5

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
0,8

2,8
3,2
2,2
2,5
2,3
2,7

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,7

8,1
7,9
7,0
8,0
6,6
6,3

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0

32,6
29,0
32,2
27,0
36,3
34,6

±
±
±
±
±
±

1,9
1,7
1,8
1,8
2,0
1,9

6,0
5,3
5,4
5,0
5,1
5,1

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,0
4,3
4,4
5,3
5,5
8,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,8
0,9
1,0
1,1

6,3
0,9
1,2
1,2
1,0
1,1

±
±
±
±
±
±

1,0
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4

100
100
100
100
100
100

80,1
86,3
81,2
81,4
82,4
84,8

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

19,2
12,3
17,4
17,2
16,0
14,3

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

0,7
1,4
1,3
1,5
1,6
0,9

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

3 050
3 059
3 097
2 996
2 790
2 768

Utrikes född
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

31,3
27,4
25,9
29,5
22,8
21,5

±
±
±
±
±
±

6,5
5,7
5,8
6,4
5,7
5,4

0,7
2,7
1,2
2,5
1,1
1,5

±
±
±
±
±
±

1,3
2,1
1,4
2,2
1,2
1,5

2,2
3,5
4,5
3,0
3,2
4,3

±
±
±
±
±
±

2,1
2,4
2,8
2,3
2,4
2,7

5,0
4,3
2,2
3,1
1,9
2,3

±
±
±
±
±
±

3,0
2,6
1,9
2,4
1,8
2,0

9,4
10,2
11,0
14,4
9,0
7,9

±
±
±
±
±
±

4,1
3,9
4,1
4,9
3,8
3,7

44,2
45,6
49,3
40,7
53,9
53,1

±
±
±
±
±
±

7,1
6,4
6,6
6,9
6,7
6,7

4,6
5,0
3,8
5,3
4,5
5,0

±
±
±
±
±
±

3,0
2,8
2,5
3,1
2,8
2,9

0,0
1,4
1,4
1,5
3,5
3,9

±
±
±
±
±
±

0,0
1,5
1,6
1,7
2,6
2,7

2,7
0,0
0,4
0,0
0,0
0,4

±
±
±
±
±
±

2,3
0,0
0,9
0,0
0,0
0,9

100
100
100
100
100
100

71,8
80,2
74,4
70,3
76,2
74,1

±
±
±
±
±
±

5,4
4,6
5,0
5,4
5,1
5,1

27,4
18,4
22,9
27,7
22,6
24,9

±
±
±
±
±
±

5,3
4,5
4,8
5,3
5,0
5,1

0,8
1,4
2,7
1,9
1,2
1,1

±
±
±
±
±
±

1,1
1,4
1,9
1,7
1,3
1,2

100
100
100
100
100
100

268
288
296
277
276
290

Inrikes född
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

29,0
32,0
30,9
32,1
29,0
29,6

±
±
±
±
±
±

1,9
1,9
1,9
2,0
2,0
2,0

4,9
5,0
4,2
5,4
4,6
3,6

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,8
1,0
0,9
0,8

7,4
7,3
6,3
6,0
5,7
6,4

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1

4,3
4,1
3,5
3,6
3,2
3,3

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

12,8
11,6
12,1
14,1
10,2
11,2

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,3
1,5
1,3
1,4

33,0
32,1
34,7
31,7
38,9
37,6

±
±
±
±
±
±

2,0
1,8
2,0
2,0
2,1
2,1

6,0
4,7
5,3
4,8
5,8
4,9

±
±
±
±
±
±

1,0
0,8
0,9
0,9
1,0
0,9

0,0
2,2
2,2
1,5
2,2
3,0

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,6
0,5
0,7
0,8

2,6
1,0
0,7
0,7
0,3
0,5

±
±
±
±
±
±

0,7
0,4
0,3
0,4
0,3
0,3

100
100
100
100
100
100

76,1
85,6
80,7
78,3
80,4
80,6

±
±
±
±
±
±

1,6
1,3
1,5
1,6
1,6
1,6

23,2
12,6
17,9
19,9
17,6
18,0

±
±
±
±
±
±

1,6
1,2
1,5
1,5
1,5
1,6

0,8
1,8
1,4
1,8
2,0
1,4

±
±
±
±
±
±

0,3
0,5
0,5
0,5
0,6
0,5

100
100
100
100
100
100

2 816
2 845
2 754
2 634
2 407
2 421

Samtliga kvinnor
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

29,2
31,5
30,4
31,9
28,3
28,7

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9

4,4
4,7
3,9
5,1
4,2
3,4

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,8

6,9
6,9
6,1
5,7
5,4
6,2

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0

4,4
4,1
3,4
3,6
3,1
3,2

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,7
0,8
0,7
0,7

12,5
11,5
12,0
14,1
10,1
10,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,4
1,3
1,3

34,2
33,6
36,4
32,6
40,7
39,2

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,9
1,9
2,1
2,0

5,8
4,7
5,1
4,8
5,6
4,9

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,9
0,9
1,0
0,9

0,0
2,1
2,1
1,5
2,3
3,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,6
0,5
0,7
0,8

2,6
0,9
0,6
0,6
0,3
0,5

±
±
±
±
±
±

0,7
0,4
0,3
0,3
0,2
0,3

100
100
100
100
100
100

75,6
84,9
79,9
77,4
79,9
79,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,4
1,5
1,5
1,5

23,6
13,3
18,5
20,8
18,2
18,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,2
1,4
1,5
1,5
1,5

0,8
1,8
1,6
1,8
1,9
1,4

±
±
±
±
±
±

0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

100
100
100
100
100
100

3 084
3 133
3 050
2 911
2 683
2 711

Kvinnor

29

Statistiska centralbyrån

Tabell 5

Partisympatier efter kön och inrikes/utrikes född
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Samtliga
Utrikes född
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

30,4
29,6
25,2
29,5
21,6
22,3

±
±
±
±
±
±

4,6
4,3
4,2
4,5
4,0
3,8

0,3
1,4
0,7
1,5
1,1
1,1

±
±
±
±
±
±

0,6
1,2
0,8
1,2
0,9
0,9

3,1
3,5
3,9
4,0
2,6
3,3

±
±
±
±
±
±

1,7
1,7
1,9
1,9
1,5
1,7

3,5
3,5
2,1
2,7
2,2
2,3

±
±
±
±
±
±

1,8
1,8
1,4
1,6
1,4
1,4

8,3
9,1
10,6
13,4
8,6
6,7

±
±
±
±
±
±

2,7
2,7
3,0
3,4
2,7
2,4

45,3
44,9
49,9
41,4
55,0
51,5

±
±
±
±
±
±

4,9
4,7
4,9
4,9
4,8
4,6

6,8
6,5
4,9
5,4
6,2
7,2

±
±
±
±
±
±

2,5
2,3
2,1
2,2
2,3
2,4

0,0
1,5
1,5
1,5
2,7
4,7

±
±
±
±
±
±

0,0
1,2
1,2
1,2
1,6
2,0

2,3
0,0
1,2
0,6
0,0
0,9

±
±
±
±
±
±

1,5
0,0
1,1
0,8
0,0
0,9

100
100
100
100
100
100

76,2
81,7
76,3
74,5
79,2
78,0

±
±
±
±
±
±

3,7
3,3
3,7
3,7
3,5
3,4

23,2
16,3
21,5
23,7
19,6
21,2

±
±
±
±
±
±

3,7
3,2
3,5
3,6
3,5
3,4

0,6
2,0
2,2
1,7
1,2
0,9

±
±
±
±
±
±

0,7
1,2
1,3
1,1
1,0
0,8

100
100
100
100
100
100

514
524
528
528
518
577

Inrikes född
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

32,2
35,3
35,5
37,1
32,5
32,1

±
±
±
±
±
±

1,4
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4

4,2
5,2
4,4
5,4
4,5
4,2

±
±
±
±
±
±

0,6
0,6
0,6
0,7
0,6
0,6

6,9
7,1
5,8
5,8
5,4
5,6

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

3,6
3,7
2,8
3,0
2,8
3,0

±
±
±
±
±
±

0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

10,5
9,8
9,4
10,7
8,3
8,8

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

32,0
29,7
32,5
28,4
36,4
35,1

±
±
±
±
±
±

1,4
1,3
1,3
1,3
1,5
1,5

5,8
4,8
5,3
4,9
5,3
4,7

±
±
±
±
±
±

0,7
0,6
0,7
0,6
0,7
0,7

0,0
3,4
3,4
3,6
4,1
5,8

±
±
±
±
±
±

0,0
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7

4,7
1,0
0,9
1,0
0,7
0,8

±
±
±
±
±
±

0,6
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

100
100
100
100
100
100

78,0
86,1
81,1
79,9
81,4
82,8

±
±
±
±
±
±

1,1
0,9
1,0
1,1
1,1
1,1

21,3
12,4
17,5
18,4
16,8
16,0

±
±
±
±
±
±

1,1
0,9
1,0
1,0
1,1
1,0

0,7
1,6
1,4
1,6
1,9
1,2

±
±
±
±
±
±

0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

5 620
5 668
5 619
5 379
4 955
4 902

Hela väljarkåren
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

32,0
34,7
34,4
36,3
31,4
31,0

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,3

3,8
4,8
4,0
5,0
4,1
3,8

±
±
±
±
±
±

0,5
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6

6,5
6,7
5,6
5,6
5,1
5,3

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6

3,6
3,6
2,8
3,0
2,7
2,9

±
±
±
±
±
±

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

10,3
9,7
9,5
11,0
8,3
8,5

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

33,4
31,3
34,3
29,8
38,5
36,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4

5,9
5,0
5,2
4,9
5,4
5,0

±
±
±
±
±
±

0,7
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6

0,0
3,2
3,2
3,4
3,9
5,7

±
±
±
±
±
±

0,0
0,5
0,5
0,5
0,6
0,7

4,4
0,9
0,9
0,9
0,7
0,8

±
±
±
±
±
±

0,6
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3

100
100
100
100
100
100

77,8
85,6
80,6
79,3
81,1
82,3

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
1,0
1,0
1,1
1,0

21,5
12,8
18,0
19,0
17,1
16,6

±
±
±
±
±
±

1,0
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0

0,7
1,6
1,4
1,7
1,8
1,2

±
±
±
±
±
±

0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

6 134
6 192
6 147
5 907
5 473
5 479

* Fram till och med maj 2010 ingår sympatierna för Sverigedemokraterna i gruppen "övriga partier".
Kommentar: Gråmarkerad skattning innebär att förändringen från föregående undersökning är approximativt statistiskt säkerställd.
För definition av partisympati, se under Definitioner och förkortningar.
Källa: SCB:s Partisympatiundersökning, SCB:s befolkningsregister

30

Statistiska centralbyrån

Tabell 6

Partisympati efter kön och utländsk/svensk bakgrund
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Män
Utländsk bakgrund
maj 2010
28,7
nov 2010
32,9
maj 2011
29,5
nov 2011
32,3
maj 2012
21,7
nov 2012
22,1

±
±
±
±
±
±

5,7
5,8
5,6
5,7
5,1
4,7

0,3
0,3
0,6
0,7
0,8
0,7

±
±
±
±
±
±

0,6
0,5
0,8
1,0
1,1
0,9

3,9
3,2
2,6
4,2
2,4
3,8

±
±
±
±
±
±

2,4
2,2
2,0
2,4
1,8
2,1

2,0
2,4
1,5
2,3
2,1
2,2

±
±
±
±
±
±

1,8
2,0
1,5
1,8
1,8
1,7

7,2
8,8
9,4
11,7
8,4
6,1

±
±
±
±
±
±

3,2
3,5
3,7
4,0
3,4
2,8

45,4
43,0
45,6
39,3
54,1
49,4

±
±
±
±
±
±

6,2
6,2
6,2
6,0
6,2
5,8

9,8
7,1
5,6
5,2
7,5
9,0

±
±
±
±
±
±

3,7
3,3
2,9
2,7
3,3
3,3

0,0
2,0
3,2
2,6
2,5
5,7

±
±
±
±
±
±

0,0
1,7
2,1
1,8
1,8
2,6

2,6
0,3
1,9
1,5
0,3
1,1

±
±
±
±
±
±

1,9
0,6
1,6
1,5
0,6
1,2

100
100
100
100
100
100

80,2
82,6
79,0
79,1
82,0
82,6

±
±
±
±
±
±

4,5
4,3
4,6
4,4
4,3
4,0

18,9
15,0
19,8
19,5
17,0
16,9

±
±
±
±
±
±

4,4
4,1
4,5
4,3
4,2
4,0

0,9
2,4
1,1
1,4
1,0
0,5

±
±
±
±
±
±

1,0
1,8
1,3
1,3
1,1
0,7

100
100
100
100
100
100

310
303
316
332
306
351

Svensk bakgrund
maj 2010
35,6
nov 2010
38,6
maj 2011
39,7
nov 2011
41,9
maj 2012
36,2
nov 2012
35,0

±
±
±
±
±
±

2,0
1,9
2,0
2,1
2,1
2,1

3,7
5,4
4,5
5,6
4,4
4,8

±
±
±
±
±
±

0,8
0,9
0,9
1,0
0,9
0,9

6,5
7,0
5,4
5,6
5,2
4,7

±
±
±
±
±
±

1,0
1,0
0,9
1,0
1,0
0,9

2,9
3,3
2,2
2,5
2,3
2,7

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,7
0,7
0,7

8,3
7,8
6,7
7,4
6,3
6,3

±
±
±
±
±
±

1,1
1,1
1,0
1,1
1,0
1,0

30,7
27,2
30,4
25,2
33,7
32,4

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,9
1,8
2,0
2,0

5,5
5,0
5,3
5,0
4,7
4,5

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,0
4,6
4,5
5,6
5,9
8,5

±
±
±
±
±
±

0,0
0,9
0,9
1,0
1,1
1,2

6,8
0,9
1,1
1,2
1,1
1,1

±
±
±
±
±
±

1,1
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5

100
100
100
100
100
100

80,1
86,8
81,5
81,7
82,5
85,2

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,5
1,5
1,5
1,4

19,3
11,9
17,1
16,8
15,8
13,9

±
±
±
±
±
±

1,5
1,2
1,4
1,4
1,4
1,4

0,6
1,3
1,4
1,5
1,7
1,0

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

2 740
2 756
2 781
2 664
2 484
2 417

Samtliga män
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

34,8
38,0
38,5
40,7
34,4
33,3

±
±
±
±
±
±

1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

3,2
4,8
4,0
5,0
4,0
4,3

±
±
±
±
±
±

0,7
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

6,2
6,5
5,1
5,5
4,9
4,5

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
0,8

2,8
3,2
2,2
2,5
2,3
2,7

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,7

8,1
7,9
7,0
8,0
6,6
6,3

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0

32,6
29,0
32,2
27,0
36,3
34,6

±
±
±
±
±
±

1,9
1,7
1,8
1,8
2,0
1,9

6,0
5,3
5,4
5,0
5,1
5,1

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,0
4,3
4,4
5,3
5,5
8,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,8
0,9
1,0
1,1

6,3
0,9
1,2
1,2
1,0
1,1

±
±
±
±
±
±

1,0
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4

100
100
100
100
100
100

80,1
86,3
81,2
81,4
82,4
84,8

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

19,2
12,3
17,4
17,2
16,0
14,3

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

0,7
1,4
1,3
1,5
1,6
0,9

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

3 050
3 059
3 097
2 996
2 790
2 768

Utländsk bakgrund
maj 2010
28,2
27,1
nov 2010
maj 2011
28,5
nov 2011
30,6
maj 2012
22,6
22,1
nov 2012

±
±
±
±
±
±

6,0
5,2
5,3
5,8
5,1
5,0

0,0
2,3
1,0
2,1
0,9
1,3

±
±
±
±
±
±

0,0
1,8
1,2
1,8
1,0
1,3

3,8
4,9
5,5
3,5
3,9
3,9

±
±
±
±
±
±

2,5
2,5
2,7
2,3
2,3
2,4

4,5
3,6
2,4
2,8
1,6
2,0

±
±
±
±
±
±

2,7
2,2
1,8
2,1
1,5
1,7

9,7
10,6
9,7
14,2
9,3
9,3

±
±
±
±
±
±

3,9
3,6
3,5
4,4
3,5
3,6

45,7
44,8
46,8
39,1
51,3
51,6

±
±
±
±
±
±

6,6
5,8
6,0
6,2
6,1
6,1

5,0
5,2
4,2
5,9
6,4
4,6

±
±
±
±
±
±

2,9
2,6
2,3
2,9
3,0
2,6

0,0
0,8
1,5
1,6
4,0
4,9

±
±
±
±
±
±

0,0
1,1
1,5
1,6
2,5
2,7

3,2
0,6
0,4
0,0
0,0
0,4

±
±
±
±
±
±

2,4
0,9
0,7
0,0
0,0
0,7

100
100
100
100
100
100

71,0
79,5
74,2
69,5
76,9
74,1

±
±
±
±
±
±

5,1
4,2
4,5
4,9
4,6
4,7

28,3
19,2
23,3
28,5
22,1
25,0

±
±
±
±
±
±

5,0
4,1
4,4
4,8
4,5
4,6

0,7
1,3
2,5
2,0
1,0
0,9

±
±
±
±
±
±

1,0
1,1
1,6
1,5
1,1
1,0

100
100
100
100
100
100

311
356
368
349
337
345

Svensk bakgrund
maj 2010
29,4
nov 2010
32,1
maj 2011
30,7
32,0
nov 2011
maj 2012
29,2
nov 2012
29,7

±
±
±
±
±
±

1,9
1,9
1,9
2,0
2,1
2,1

5,0
5,1
4,3
5,5
4,7
3,7

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
0,9

7,3
7,2
6,2
6,0
5,6
6,5

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1

4,4
4,2
3,5
3,7
3,3
3,3

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

12,8
11,6
12,3
14,1
10,2
11,1

±
±
±
±
±
±

1,4
1,3
1,3
1,5
1,3
1,4

32,7
31,9
34,8
31,7
38,9
37,4

±
±
±
±
±
±

2,0
1,9
2,0
2,0
2,2
2,2

5,9
4,7
5,2
4,7
5,5
5,0

±
±
±
±
±
±

1,0
0,8
0,9
0,9
1,0
1,0

0,0
2,3
2,2
1,5
2,1
2,8

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,6
0,5
0,7
0,8

2,5
0,9
0,7
0,7
0,4
0,5

±
±
±
±
±
±

0,7
0,4
0,3
0,4
0,3
0,3

100
100
100
100
100
100

76,3
85,8
80,9
78,6
80,4
80,7

±
±
±
±
±
±

1,6
1,3
1,5
1,6
1,6
1,6

23,0
12,3
17,7
19,6
17,5
17,8

±
±
±
±
±
±

1,6
1,2
1,5
1,6
1,6
1,6

0,8
1,9
1,4
1,8
2,1
1,5

±
±
±
±
±
±

0,3
0,5
0,5
0,5
0,6
0,5

100
100
100
100
100
100

2 773
2 777
2 682
2 562
2 346
2 366

Samtliga kvinnor
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9

4,4
4,7
3,9
5,1
4,2
3,4

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,8

6,9
6,9
6,1
5,7
5,4
6,2

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0

4,4
4,1
3,4
3,6
3,1
3,2

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,7
0,8
0,7
0,7

12,5
11,5
12,0
14,1
10,1
10,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,4
1,3
1,3

34,2
33,6
36,4
32,6
40,7
39,2

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,9
1,9
2,1
2,0

5,8
4,7
5,1
4,8
5,6
4,9

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,9
0,9
1,0
0,9

0,0
2,1
2,1
1,5
2,3
3,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,6
0,5
0,7
0,8

2,6
0,9
0,6
0,6
0,3
0,5

±
±
±
±
±
±

0,7
0,4
0,3
0,3
0,2
0,3

100
100
100
100
100
100

75,6
84,9
79,9
77,4
79,9
79,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,4
1,5
1,5
1,5

23,6
13,3
18,5
20,8
18,2
18,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,2
1,4
1,5
1,5
1,5

0,8
1,8
1,6
1,8
1,9
1,4

±
±
±
±
±
±

0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

100
100
100
100
100
100

3 084
3 133
3 050
2 911
2 683
2 711

Kvinnor

29,2
31,5
30,4
31,9
28,3
28,7

31

Statistiska centralbyrån

Tabell 6

Partisympati efter kön och utländsk/svensk bakgrund
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Samtliga
Utländsk bakgrund
maj 2010
28,5
nov 2010
29,8
maj 2011
29,0
nov 2011
31,5
maj 2012
22,2
nov 2012
22,1

±
±
±
±
±
±

4,1
3,9
3,9
4,1
3,6
3,4

0,2
1,4
0,8
1,4
0,9
1,0

±
±
±
±
±
±

0,3
1,0
0,7
1,0
0,8
0,8

3,8
4,1
4,2
3,9
3,2
3,9

±
±
±
±
±
±

1,7
1,7
1,7
1,6
1,5
1,6

3,2
3,0
2,0
2,6
1,8
2,1

±
±
±
±
±
±

1,6
1,5
1,2
1,4
1,2
1,2

8,4
9,7
9,6
13,0
8,9
7,6

±
±
±
±
±
±

2,5
2,5
2,5
3,0
2,5
2,3

45,5
44,0
46,2
39,2
52,6
50,5

±
±
±
±
±
±

4,5
4,2
4,3
4,3
4,3
4,2

7,5
6,1
4,9
5,6
6,9
6,9

±
±
±
±
±
±

2,4
2,1
1,8
2,0
2,2
2,1

0,0
1,3
2,3
2,1
3,3
5,3

±
±
±
±
±
±

0,0
1,0
1,3
1,2
1,6
1,9

2,9
0,5
1,1
0,8
0,1
0,7

±
±
±
±
±
±

1,5
0,5
0,9
0,8
0,3
0,7

100
100
100
100
100
100

75,5
80,9
76,4
74,1
79,3
78,3

±
±
±
±
±
±

3,4
3,0
3,2
3,3
3,2
3,1

23,7
17,3
21,7
24,2
19,8
21,0

±
±
±
±
±
±

3,4
2,9
3,1
3,3
3,1
3,1

0,8
1,8
1,9
1,7
1,0
0,7

±
±
±
±
±
±

0,7
1,0
1,1
1,0
0,8
0,6

100
100
100
100
100
100

621
659
684
681
643
696

Svensk bakgrund
maj 2010
32,5
nov 2010
35,4
maj 2011
35,2
nov 2011
37,0
maj 2012
32,8
nov 2012
32,4

±
±
±
±
±
±

1,4
1,4
1,4
1,5
1,5
1,5

4,3
5,3
4,4
5,6
4,6
4,3

±
±
±
±
±
±

0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,6

6,9
7,1
5,8
5,8
5,4
5,6

±
±
±
±
±
±

0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

3,6
3,7
2,9
3,1
2,8
3,0

±
±
±
±
±
±

0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

10,5
9,7
9,5
10,7
8,2
8,7

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,8
0,9
0,8
0,9

31,7
29,6
32,6
28,4
36,3
34,9

±
±
±
±
±
±

1,4
1,3
1,4
1,3
1,5
1,5

5,7
4,8
5,3
4,8
5,1
4,7

±
±
±
±
±
±

0,7
0,6
0,7
0,6
0,7
0,7

0,0
3,5
3,4
3,6
4,0
5,7

±
±
±
±
±
±

0,0
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7

4,7
0,9
0,9
0,9
0,7
0,8

±
±
±
±
±
±

0,6
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

100
100
100
100
100
100

78,1
86,3
81,2
80,1
81,4
82,9

±
±
±
±
±
±

1,1
0,9
1,0
1,1
1,1
1,1

21,2
12,1
17,4
18,2
16,7
15,9

±
±
±
±
±
±

1,1
0,9
1,0
1,1
1,1
1,0

0,7
1,6
1,4
1,6
1,9
1,2

±
±
±
±
±
±

0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

5 513
5 533
5 463
5 226
4 830
4 783

Hela väljarkåren
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,3

3,8
4,8
4,0
5,0
4,1
3,8

±
±
±
±
±
±

0,5
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6

6,5
6,7
5,6
5,6
5,1
5,3

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6

3,6
3,6
2,8
3,0
2,7
2,9

±
±
±
±
±
±

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

10,3
9,7
9,5
11,0
8,3
8,5

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

33,4
31,3
34,3
29,8
38,5
36,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4

5,9
5,0
5,2
4,9
5,4
5,0

±
±
±
±
±
±

0,7
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6

0,0
3,2
3,2
3,4
3,9
5,7

±
±
±
±
±
±

0,0
0,5
0,5
0,5
0,6
0,7

4,4
0,9
0,9
0,9
0,7
0,8

±
±
±
±
±
±

0,6
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3

100
100
100
100
100
100

77,8
85,6
80,6
79,3
81,1
82,3

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
1,0
1,0
1,1
1,0

21,5
12,8
18,0
19,0
17,1
16,6

±
±
±
±
±
±

1,0
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0

0,7
1,6
1,4
1,7
1,8
1,2

±
±
±
±
±
±

0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

6 134
6 192
6 147
5 907
5 473
5 479

32,0
34,7
34,4
36,3
31,4
31,0

* Fram till och med maj 2010 ingår sympatierna för Sverigedemokraterna i gruppen "övriga partier".
Kommentar: Gråmarkerad skattning innebär att förändringen från föregående undersökning är approximativt statistiskt säkerställd.
Till gruppen med utländsk bakgrund räknas utrikes födda personer med två utrikes födda föräldrar samt inrikes födda personer med två utrikes födda föräldrar.
Till gruppen med svensk bakgrund räknas utrikes födda personer med minst en inrikes född förälder samt inrikes födda personer med minst en inrikes född förälder.
För definition av partisympati, se under Definitioner och förkortningar.
Källa: SCB:s Partisympatiundersökning, SCB:s befolkningsregister

32

Statistiska centralbyrån

Tabell 7

Partisympatier efter kön och civilstånd
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Män
Ej gifta
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

33,1
37,5
38,2
39,9
32,5
31,4

±
±
±
±
±
±

2,5
2,5
2,6
2,7
2,7
2,6

2,4
4,1
2,9
4,0
3,6
4,2

±
±
±
±
±
±

0,8
1,0
0,9
1,1
1,1
1,1

5,6
5,6
3,9
5,3
4,3
4,6

±
±
±
±
±
±

1,2
1,2
1,0
1,2
1,1
1,1

1,2
2,0
1,0
1,4
1,2
1,1

±
±
±
±
±
±

0,6
0,7
0,5
0,6
0,6
0,6

10,1
9,5
8,5
9,6
8,3
7,5

±
±
±
±
±
±

1,6
1,5
1,5
1,6
1,6
1,5

31,1
27,7
31,9
26,1
35,1
32,7

±
±
±
±
±
±

2,5
2,3
2,5
2,4
2,7
2,6

7,8
6,8
6,8
5,5
6,6
6,9

±
±
±
±
±
±

1,4
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4

0,0
5,5
5,2
6,5
7,0
9,7

±
±
±
±
±
±

0,0
1,2
1,2
1,4
1,5
1,7

8,7
1,4
1,6
1,6
1,4
1,8

±
±
±
±
±
±

1,5
0,6
0,7
0,7
0,7
0,8

100
100
100
100
100
100

77,5
85,4
78,6
78,9
78,1
83,2

±
±
±
±
±
±

2,0
1,7
1,9
2,0
2,1
1,9

21,8
13,7
19,9
20,0
20,5
16,2

±
±
±
±
±
±

1,9
1,7
1,9
2,0
2,1
1,9

0,6
0,9
1,4
1,1
1,5
0,6

±
±
±
±
±
±

0,4
0,5
0,6
0,5
0,6
0,4

100
100
100
100
100
100

1 729
1 718
1 743
1 634
1 505
1 472

Gifta
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

36,8
38,6
38,9
41,5
36,4
35,4

±
±
±
±
±
±

2,9
2,8
2,8
2,9
2,8
2,8

4,3
5,8
5,4
6,0
4,5
4,3

±
±
±
±
±
±

1,2
1,4
1,3
1,4
1,2
1,2

6,9
7,7
6,5
5,6
5,5
4,5

±
±
±
±
±
±

1,5
1,5
1,4
1,3
1,3
1,2

4,7
4,8
3,6
3,7
3,5
4,4

±
±
±
±
±
±

1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,2

5,7
5,9
5,3
6,1
4,8
4,9

±
±
±
±
±
±

1,4
1,3
1,3
1,4
1,2
1,2

34,3
30,8
32,6
28,0
37,6
36,8

±
±
±
±
±
±

2,8
2,7
2,8
2,6
2,9
2,8

3,9
3,4
3,7
4,4
3,4
3,1

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,1
1,2
1,1
1,0

0,0
2,9
3,3
3,8
3,9
6,4

±
±
±
±
±
±

0,0
1,0
1,1
1,1
1,2
1,5

3,3
0,2
0,7
0,8
0,5
0,3

±
±
±
±
±
±

1,1
0,3
0,5
0,5
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

83,4
87,4
84,7
84,3
87,7
86,7

±
±
±
±
±
±

2,0
1,8
2,0
2,0
1,8
1,9

15,9
10,5
14,1
13,7
10,5
12,0

±
±
±
±
±
±

2,0
1,7
1,9
1,9
1,7
1,8

0,7
2,1
1,2
2,0
1,8
1,3

±
±
±
±
±
±

0,5
0,8
0,6
0,8
0,7
0,6

100
100
100
100
100
100

1 321
1 341
1 354
1 362
1 285
1 296

Samtliga män
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

34,8
38,0
38,5
40,7
34,4
33,3

±
±
±
±
±
±

1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

3,2
4,8
4,0
5,0
4,0
4,3

±
±
±
±
±
±

0,7
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

6,2
6,5
5,1
5,5
4,9
4,5

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
0,8

2,8
3,2
2,2
2,5
2,3
2,7

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,7

8,1
7,9
7,0
8,0
6,6
6,3

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0

32,6
29,0
32,2
27,0
36,3
34,6

±
±
±
±
±
±

1,9
1,7
1,8
1,8
2,0
1,9

6,0
5,3
5,4
5,0
5,1
5,1

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,0
4,3
4,4
5,3
5,5
8,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,8
0,9
1,0
1,1

6,3
0,9
1,2
1,2
1,0
1,1

±
±
±
±
±
±

1,0
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4

100
100
100
100
100
100

80,1
86,3
81,2
81,4
82,4
84,8

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

19,2
12,3
17,4
17,2
16,0
14,3

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

0,7
1,4
1,3
1,5
1,6
0,9

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

3 050
3 059
3 097
2 996
2 790
2 768

Ej gifta
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

27,1
29,8
28,9
28,6
26,0
23,7

±
±
±
±
±
±

2,5
2,4
2,5
2,6
2,6
2,5

3,6
4,2
3,5
5,0
3,7
2,7

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,3
1,1
1,0

5,8
6,1
4,9
5,0
4,4
5,8

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,4

3,3
2,9
2,2
2,4
2,4
2,5

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
0,8
0,9
0,9
0,9

15,2
14,6
14,6
18,4
12,2
13,7

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,9
2,2
1,9
2,0

34,4
33,8
37,0
32,5
41,8
41,1

±
±
±
±
±
±

2,6
2,4
2,6
2,7
2,8
2,9

7,4
5,3
6,1
5,8
6,8
6,1

±
±
±
±
±
±

1,4
1,1
1,3
1,3
1,4
1,4

0,0
2,3
2,0
1,3
2,1
3,5

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,8
0,6
0,8
1,1

3,2
1,1
0,8
1,0
0,6
0,8

±
±
±
±
±
±

1,0
0,5
0,4
0,5
0,4
0,5

100
100
100
100
100
100

73,5
82,8
77,9
74,8
78,9
77,7

±
±
±
±
±
±

2,1
1,8
2,0
2,2
2,1
2,2

25,9
15,1
20,5
23,6
19,5
20,8

±
±
±
±
±
±

2,1
1,7
2,0
2,1
2,1
2,1

0,6
2,1
1,6
1,6
1,6
1,5

±
±
±
±
±
±

0,4
0,7
0,6
0,6
0,7
0,7

100
100
100
100
100
100

1 716
1 755
1 686
1 601
1 460
1 455

Gifta
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

31,8
33,6
32,2
35,7
31,1
34,4

±
±
±
±
±
±

2,8
2,7
2,7
2,9
2,9
2,9

5,5
5,5
4,4
5,2
4,8
4,2

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,2
1,3
1,3
1,2

8,1
7,9
7,7
6,5
6,6
6,6

±
±
±
±
±
±

1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

5,7
5,6
4,8
4,9
3,8
3,9

±
±
±
±
±
±

1,4
1,3
1,2
1,3
1,2
1,2

9,1
7,6
8,7
9,1
7,5
7,6

±
±
±
±
±
±

1,7
1,5
1,6
1,7
1,6
1,6

34,0
33,3
35,6
32,8
39,2
37,1

±
±
±
±
±
±

2,9
2,7
2,8
2,9
3,0
3,0

3,9
4,0
3,9
3,8
4,3
3,5

±
±
±
±
±
±

1,2
1,1
1,1
1,1
1,3
1,1

0,0
1,9
2,2
1,8
2,7
2,7

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,9
0,8
1,1
1,0

1,8
0,6
0,5
0,2
0,0
0,1

±
±
±
±
±
±

0,8
0,4
0,4
0,3
0,0
0,2

100
100
100
100
100
100

78,4
87,8
82,6
80,6
81,1
82,4

±
±
±
±
±
±

2,2
1,8
2,1
2,2
2,2
2,1

20,7
10,8
15,9
17,2
16,4
16,4

±
±
±
±
±
±

2,2
1,7
2,0
2,1
2,1
2,1

0,9
1,4
1,5
2,1
2,4
1,2

±
±
±
±
±
±

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,6

100
100
100
100
100
100

1 368
1 378
1 364
1 310
1 223
1 256

Samtliga kvinnor
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

29,2
31,5
30,4
31,9
28,3
28,7

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9

4,4
4,7
3,9
5,1
4,2
3,4

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,8

6,9
6,9
6,1
5,7
5,4
6,2

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0

4,4
4,1
3,4
3,6
3,1
3,2

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,7
0,8
0,7
0,7

12,5
11,5
12,0
14,1
10,1
10,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,4
1,3
1,3

34,2
33,6
36,4
32,6
40,7
39,2

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,9
1,9
2,1
2,0

5,8
4,7
5,1
4,8
5,6
4,9

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,9
0,9
1,0
0,9

0,0
2,1
2,1
1,5
2,3
3,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,6
0,5
0,7
0,8

2,6
0,9
0,6
0,6
0,3
0,5

±
±
±
±
±
±

0,7
0,4
0,3
0,3
0,2
0,3

100
100
100
100
100
100

75,6
84,9
79,9
77,4
79,9
79,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,4
1,5
1,5
1,5

23,6
13,3
18,5
20,8
18,2
18,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,2
1,4
1,5
1,5
1,5

0,8
1,8
1,6
1,8
1,9
1,4

±
±
±
±
±
±

0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

100
100
100
100
100
100

3 084
3 133
3 050
2 911
2 683
2 711

Kvinnor

33

Statistiska centralbyrån

Tabell 7

Partisympatier efter kön och civilstånd
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Samtliga
Ej gifta
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

30,1
33,7
33,5
34,3
29,2
27,6

±
±
±
±
±
±

1,8
1,7
1,8
1,9
1,8
1,8

3,0
4,2
3,2
4,5
3,6
3,5

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7

5,7
5,9
4,4
5,2
4,3
5,2

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,8
0,9
0,8
0,9

2,3
2,4
1,6
1,9
1,8
1,8

±
±
±
±
±
±

0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5

12,6
12,0
11,6
13,9
10,3
10,6

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,2
1,3
1,2
1,2

32,7
30,7
34,5
29,3
38,6
36,9

±
±
±
±
±
±

1,8
1,7
1,8
1,8
2,0
1,9

7,6
6,0
6,4
5,7
6,7
6,5

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0

0,0
3,9
3,6
3,9
4,4
6,6

±
±
±
±
±
±

0,0
0,7
0,7
0,8
0,8
1,0

6,0
1,2
1,2
1,3
1,0
1,3

±
±
±
±
±
±

0,9
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5

100
100
100
100
100
100

75,5
84,1
78,3
76,8
78,5
80,4

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,5
1,5
1,5

23,9
14,4
20,2
21,8
20,0
18,6

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,5
1,4

0,6
1,5
1,5
1,3
1,5
1,1

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

3 445
3 473
3 429
3 235
2 965
2 927

Gifta
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

34,3
36,0
35,5
38,6
33,8
34,9

±
±
±
±
±
±

2,0
1,9
2,0
2,0
2,0
2,0

4,9
5,6
4,9
5,6
4,6
4,3

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,9
1,0
0,9
0,9

7,5
7,8
7,1
6,0
6,1
5,5

±
±
±
±
±
±

1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9

5,2
5,2
4,2
4,3
3,7
4,1

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,8
0,9
0,8
0,8

7,4
6,7
7,0
7,6
6,1
6,2

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0

34,1
32,1
34,1
30,4
38,4
36,9

±
±
±
±
±
±

2,0
1,9
2,0
1,9
2,1
2,0

3,9
3,7
3,8
4,1
3,8
3,3

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

0,0
2,4
2,8
2,8
3,3
4,6

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,7
0,7
0,8
0,9

2,6
0,4
0,6
0,5
0,3
0,2

±
±
±
±
±
±

0,7
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2

100
100
100
100
100
100

80,9
87,6
83,6
82,5
84,4
84,6

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,4
1,5
1,5
1,4

18,3
10,6
15,1
15,5
13,5
14,2

±
±
±
±
±
±

1,5
1,2
1,4
1,4
1,4
1,4

0,8
1,7
1,3
2,1
2,1
1,2

±
±
±
±
±
±

0,3
0,5
0,5
0,6
0,6
0,4

100
100
100
100
100
100

2 689
2 719
2 718
2 672
2 508
2 552

Hela väljarkåren
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

32,0
34,7
34,4
36,3
31,4
31,0

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,3

3,8
4,8
4,0
5,0
4,1
3,8

±
±
±
±
±
±

0,5
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6

6,5
6,7
5,6
5,6
5,1
5,3

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6

3,6
3,6
2,8
3,0
2,7
2,9

±
±
±
±
±
±

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

10,3
9,7
9,5
11,0
8,3
8,5

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

33,4
31,3
34,3
29,8
38,5
36,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4

5,9
5,0
5,2
4,9
5,4
5,0

±
±
±
±
±
±

0,7
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6

0,0
3,2
3,2
3,4
3,9
5,7

±
±
±
±
±
±

0,0
0,5
0,5
0,5
0,6
0,7

4,4
0,9
0,9
0,9
0,7
0,8

±
±
±
±
±
±

0,6
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3

100
100
100
100
100
100

77,8
85,6
80,6
79,3
81,1
82,3

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
1,0
1,0
1,1
1,0

21,5
12,8
18,0
19,0
17,1
16,6

±
±
±
±
±
±

1,0
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0

0,7
1,6
1,4
1,7
1,8
1,2

±
±
±
±
±
±

0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

6 134
6 192
6 147
5 907
5 473
5 479

* Fram till och med maj 2010 ingår sympatierna för Sverigedemokraterna i gruppen "övriga partier".
Kommentar: Gråmarkerad skattning innebär att förändringen från föregående undersökning är approximativt statistiskt säkerställd.
Till gifta räknas gifta och registrerade partners. För definition av partisympati, se under Definitioner och förkortningar.
Källa: SCB:s Partisympatiundersökning, SCB:s befolkningsregister

34

Statistiska centralbyrån

Tabell 8

Partisympatier efter kön och med/utan barn under 18 år
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Män
Utan barn
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

32,1
36,1
36,2
38,2
31,9
30,9

±
±
±
±
±
±

2,2
2,2
2,2
2,3
2,2
2,2

3,2
5,0
4,5
5,5
4,7
4,8

±
±
±
±
±
±

0,8
1,0
0,9
1,1
1,0
1,0

6,1
6,2
4,8
5,4
4,8
4,5

±
±
±
±
±
±

1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0

3,0
3,2
2,2
2,2
2,2
2,5

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,6
0,7
0,7
0,8

7,7
7,8
7,2
7,9
6,7
6,1

±
±
±
±
±
±

1,2
1,2
1,2
1,3
1,2
1,1

34,8
30,4
33,8
28,2
37,4
35,4

±
±
±
±
±
±

2,2
2,1
2,1
2,1
2,3
2,3

5,9
5,4
5,2
5,3
5,1
5,6

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1

0,0
4,9
4,7
5,8
6,1
8,7

±
±
±
±
±
±

0,0
1,0
1,0
1,1
1,2
1,4

7,2
1,0
1,4
1,4
1,2
1,5

±
±
±
±
±
±

1,2
0,5
0,6
0,6
0,5
0,6

100
100
100
100
100
100

79,8
85,6
81,1
80,3
80,9
84,0

±
±
±
±
±
±

1,6
1,5
1,6
1,7
1,7
1,6

19,5
12,8
17,5
18,1
17,3
15,0

±
±
±
±
±
±

1,6
1,4
1,6
1,6
1,6
1,6

0,7
1,6
1,4
1,6
1,8
1,1

±
±
±
±
±
±

0,3
0,5
0,5
0,5
0,6
0,5

100
100
100
100
100
100

2 276
2 243
2 325
2 208
2 070
2 002

Med barn
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

42,5
43,2
45,2
47,2
40,9
39,2

±
±
±
±
±
±

3,9
3,6
3,9
3,8
3,9
3,7

3,5
4,4
2,7
3,4
2,2
3,0

±
±
±
±
±
±

1,4
1,5
1,2
1,3
1,1
1,3

6,6
7,5
5,7
5,6
5,0
4,6

±
±
±
±
±
±

1,9
1,9
1,8
1,7
1,7
1,5

2,4
3,3
2,1
3,1
2,7
3,0

±
±
±
±
±
±

1,2
1,3
1,1
1,3
1,3
1,3

9,2
8,1
6,6
8,1
6,3
6,7

±
±
±
±
±
±

2,3
2,0
1,9
2,1
1,9
1,9

26,1
25,3
27,6
23,8
33,5
32,7

±
±
±
±
±
±

3,5
3,3
3,5
3,3
3,8
3,6

6,4
4,9
5,8
4,2
5,0
4,0

±
±
±
±
±
±

1,9
1,6
1,8
1,5
1,7
1,5

0,0
2,8
3,5
3,8
3,9
6,7

±
±
±
±
±
±

0,0
1,2
1,5
1,5
1,6
1,9

3,4
0,5
0,6
0,8
0,5
0,2

±
±
±
±
±
±

1,5
0,5
0,6
0,7
0,5
0,3

100
100
100
100
100
100

81,0
88,3
81,7
84,3
86,6
87,0

±
±
±
±
±
±

2,8
2,3
2,8
2,6
2,5
2,4

18,4
10,8
17,2
14,5
12,2
12,5

±
±
±
±
±
±

2,8
2,2
2,7
2,5
2,4
2,4

0,6
1,0
1,1
1,2
1,2
0,5

±
±
±
±
±
±

0,6
0,7
0,8
0,8
0,8
0,5

100
100
100
100
100
100

774
816
772
788
720
766

Samtliga män
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

34,8
38,0
38,5
40,7
34,4
33,3

±
±
±
±
±
±

1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

3,2
4,8
4,0
5,0
4,0
4,3

±
±
±
±
±
±

0,7
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

6,2
6,5
5,1
5,5
4,9
4,5

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
0,8

2,8
3,2
2,2
2,5
2,3
2,7

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,7

8,1
7,9
7,0
8,0
6,6
6,3

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0

32,6
29,0
32,2
27,0
36,3
34,6

±
±
±
±
±
±

1,9
1,7
1,8
1,8
2,0
1,9

6,0
5,3
5,4
5,0
5,1
5,1

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,0
4,3
4,4
5,3
5,5
8,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,8
0,9
1,0
1,1

6,3
0,9
1,2
1,2
1,0
1,1

±
±
±
±
±
±

1,0
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4

100
100
100
100
100
100

80,1
86,3
81,2
81,4
82,4
84,8

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

19,2
12,3
17,4
17,2
16,0
14,3

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

0,7
1,4
1,3
1,5
1,6
0,9

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

3 050
3 059
3 097
2 996
2 790
2 768

Utan barn
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

29,4
31,1
30,0
32,0
28,1
27,9

±
±
±
±
±
±

2,2
2,1
2,2
2,3
2,2
2,3

4,9
5,2
4,3
5,2
4,3
3,6

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
0,9

6,6
7,0
5,2
5,3
4,6
6,2

±
±
±
±
±
±

1,2
1,1
1,0
1,1
1,0
1,2

4,3
4,2
3,2
3,2
2,8
3,3

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
0,8
0,9
0,8
0,9

12,6
11,5
12,2
14,4
9,7
10,4

±
±
±
±
±
±

1,6
1,4
1,5
1,7
1,4
1,5

33,5
33,4
37,4
33,5
42,3
40,1

±
±
±
±
±
±

2,3
2,2
2,3
2,3
2,4
2,5

5,7
4,7
4,8
4,5
5,6
5,1

±
±
±
±
±
±

1,1
0,9
1,0
1,0
1,1
1,1

0,0
2,1
2,2
1,2
2,2
2,9

±
±
±
±
±
±

0,0
0,7
0,7
0,5
0,8
0,9

2,9
0,9
0,7
0,7
0,4
0,5

±
±
±
±
±
±

0,8
0,4
0,4
0,4
0,3
0,4

100
100
100
100
100
100

75,1
84,0
78,8
76,8
79,5
79,0

±
±
±
±
±
±

1,8
1,6
1,7
1,8
1,8
1,9

24,0
13,7
19,3
21,1
18,3
19,3

±
±
±
±
±
±

1,8
1,5
1,7
1,8
1,7
1,8

0,9
2,3
1,9
2,1
2,2
1,7

±
±
±
±
±
±

0,4
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6

100
100
100
100
100
100

2 212
2 213
2 207
2 081
1 957
1 917

Med barn
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

28,6
32,3
31,2
31,6
28,8
30,6

±
±
±
±
±
±

3,4
3,3
3,4
3,6
3,7
3,6

3,3
3,7
2,8
4,8
3,8
2,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,2
1,6
1,5
1,3

7,6
6,7
8,5
6,7
7,5
6,1

±
±
±
±
±
±

2,0
1,7
2,0
1,9
2,0
1,8

4,7
3,9
3,9
4,5
3,8
2,9

±
±
±
±
±
±

1,6
1,4
1,4
1,6
1,5
1,3

12,1
11,5
11,5
13,5
11,1
11,9

±
±
±
±
±
±

2,5
2,2
2,3
2,6
2,5
2,4

35,9
34,1
33,9
30,5
36,4
37,1

±
±
±
±
±
±

3,7
3,3
3,5
3,6
3,9
3,8

6,0
5,0
5,8
5,6
5,9
4,5

±
±
±
±
±
±

1,8
1,5
1,7
1,7
1,9
1,6

0,0
2,1
1,8
2,4
2,8
3,6

±
±
±
±
±
±

0,0
1,0
1,0
1,2
1,4
1,5

1,7
0,9
0,5
0,4
0,0
0,3

±
±
±
±
±
±

1,0
0,7
0,5
0,5
0,0
0,4

100
100
100
100
100
100

76,9
87,2
82,9
78,7
80,9
81,7

±
±
±
±
±
±

2,8
2,2
2,6
2,8
2,9
2,7

22,7
12,3
16,3
20,2
18,0
17,6

±
±
±
±
±
±

2,8
2,2
2,6
2,8
2,9
2,7

0,5
0,5
0,8
1,1
1,1
0,7

±
±
±
±
±
±

0,5
0,5
0,6
0,7
0,8
0,6

100
100
100
100
100
100

872
920
843
830
726
794

Samtliga kvinnor
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

29,2
31,5
30,4
31,9
28,3
28,7

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9

4,4
4,7
3,9
5,1
4,2
3,4

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,8

6,9
6,9
6,1
5,7
5,4
6,2

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0

4,4
4,1
3,4
3,6
3,1
3,2

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,7
0,8
0,7
0,7

12,5
11,5
12,0
14,1
10,1
10,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,4
1,3
1,3

34,2
33,6
36,4
32,6
40,7
39,2

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,9
1,9
2,1
2,0

5,8
4,7
5,1
4,8
5,6
4,9

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,9
0,9
1,0
0,9

0,0
2,1
2,1
1,5
2,3
3,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,6
0,5
0,7
0,8

2,6
0,9
0,6
0,6
0,3
0,5

±
±
±
±
±
±

0,7
0,4
0,3
0,3
0,2
0,3

100
100
100
100
100
100

75,6
84,9
79,9
77,4
79,9
79,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,4
1,5
1,5
1,5

23,6
13,3
18,5
20,8
18,2
18,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,2
1,4
1,5
1,5
1,5

0,8
1,8
1,6
1,8
1,9
1,4

±
±
±
±
±
±

0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

100
100
100
100
100
100

3 084
3 133
3 050
2 911
2 683
2 711

Kvinnor

35

Statistiska centralbyrån

Tabell 8

Partisympatier efter kön och med/utan barn under 18 år
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Samtliga
Utan barn
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

30,8
33,7
33,2
35,2
30,0
29,4

±
±
±
±
±
±

1,5
1,5
1,5
1,6
1,6
1,6

4,0
5,1
4,4
5,4
4,5
4,2

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,7
0,8
0,7
0,7

6,3
6,6
5,0
5,3
4,7
5,4

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,7
0,8
0,7
0,8

3,6
3,7
2,7
2,7
2,5
2,9

±
±
±
±
±
±

0,6
0,6
0,5
0,6
0,5
0,6

10,1
9,6
9,6
11,1
8,2
8,2

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
0,9
1,0
0,9
0,9

34,2
31,9
35,6
30,8
39,8
37,7

±
±
±
±
±
±

1,6
1,5
1,5
1,6
1,7
1,7

5,8
5,0
5,0
4,9
5,3
5,3

±
±
±
±
±
±

0,8
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8

0,0
3,5
3,5
3,5
4,1
5,9

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,6
0,6
0,7
0,8

5,2
0,9
1,1
1,1
0,8
1,0

±
±
±
±
±
±

0,7
0,3
0,3
0,4
0,3
0,4

100
100
100
100
100
100

77,5
84,8
79,9
78,6
80,2
81,5

±
±
±
±
±
±

1,2
1,1
1,2
1,2
1,3
1,2

21,7
13,3
18,4
19,6
17,8
17,1

±
±
±
±
±
±

1,2
1,0
1,1
1,2
1,2
1,2

0,8
1,9
1,6
1,8
2,0
1,4

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

100
100
100
100
100
100

4 488
4 456
4 532
4 289
4 027
3 919

Med barn
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

35,3
37,4
37,7
39,3
34,9
34,9

±
±
±
±
±
±

2,6
2,4
2,6
2,6
2,7
2,6

3,4
4,0
2,7
4,1
3,0
3,0

±
±
±
±
±
±

1,0
1,0
0,8
1,1
0,9
0,9

7,1
7,0
7,2
6,2
6,2
5,3

±
±
±
±
±
±

1,4
1,3
1,4
1,3
1,3
1,2

3,6
3,6
3,1
3,8
3,2
2,9

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
0,9
1,0
1,0
0,9

10,7
9,9
9,2
10,8
8,7
9,3

±
±
±
±
±
±

1,7
1,5
1,5
1,7
1,6
1,5

31,2
30,0
31,0
27,2
34,9
34,9

±
±
±
±
±
±

2,5
2,3
2,5
2,4
2,7
2,6

6,2
4,9
5,8
4,9
5,4
4,2

±
±
±
±
±
±

1,3
1,1
1,3
1,2
1,3
1,1

0,0
2,4
2,6
3,1
3,3
5,2

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2

2,5
0,7
0,6
0,6
0,2
0,2

±
±
±
±
±
±

0,9
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3

100
100
100
100
100
100

78,8
87,7
82,3
81,4
83,6
84,3

±
±
±
±
±
±

2,0
1,6
1,9
1,9
2,0
1,8

20,7
11,6
16,7
17,5
15,2
15,2

±
±
±
±
±
±

2,0
1,5
1,9
1,9
1,9
1,8

0,5
0,7
0,9
1,1
1,2
0,6

±
±
±
±
±
±

0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,4

100
100
100
100
100
100

1 646
1 736
1 615
1 618
1 446
1 560

Hela väljarkåren
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

32,0
34,7
34,4
36,3
31,4
31,0

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,3

3,8
4,8
4,0
5,0
4,1
3,8

±
±
±
±
±
±

0,5
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6

6,5
6,7
5,6
5,6
5,1
5,3

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6

3,6
3,6
2,8
3,0
2,7
2,9

±
±
±
±
±
±

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

10,3
9,7
9,5
11,0
8,3
8,5

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

33,4
31,3
34,3
29,8
38,5
36,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4

5,9
5,0
5,2
4,9
5,4
5,0

±
±
±
±
±
±

0,7
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6

0,0
3,2
3,2
3,4
3,9
5,7

±
±
±
±
±
±

0,0
0,5
0,5
0,5
0,6
0,7

4,4
0,9
0,9
0,9
0,7
0,8

±
±
±
±
±
±

0,6
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3

100
100
100
100
100
100

77,8
85,6
80,6
79,3
81,1
82,3

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
1,0
1,0
1,1
1,0

21,5
12,8
18,0
19,0
17,1
16,6

±
±
±
±
±
±

1,0
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0

0,7
1,6
1,4
1,7
1,8
1,2

±
±
±
±
±
±

0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

6 134
6 192
6 147
5 907
5 473
5 479

* Fram till och med maj 2010 ingår sympatierna för Sverigedemokraterna i gruppen "övriga partier".
Kommentar: Gråmarkerad skattning innebär att förändringen från föregående undersökning är approximativt statistiskt säkerställd.
Med barn avses barn under 18 år boende i hushållet. För definition av partisympati, se under Definitioner och förkortningar.
Källa: SCB:s Partisympatiundersökning

36

Statistiska centralbyrån

Tabell 9

Partisympatier efter kön och inkomst
Med partisympati %
M

Andel med
partisympati

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Män
0 kr sammanräknad inkomst
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

139
123
155
138
118
126

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

37

0 - 20 %
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

24,3
30,8
30,2
34,7
26,2
27,8

±
±
±
±
±
±

4,9
5,1
5,3
5,5
5,3
5,1

1,7
5,9
5,0
5,3
6,7
7,1

±
±
±
±
±
±

1,5
2,6
2,5
2,6
3,1
2,9

5,6
5,8
5,1
5,7
3,5
4,5

±
±
±
±
±
±

2,6
2,6
2,4
2,6
2,2
2,2

2,6
1,7
0,3
1,8
1,6
1,4

±
±
±
±
±
±

1,8
1,4
0,6
1,6
1,6
1,3

16,3
13,6
13,8
15,2
14,1
10,4

±
±
±
±
±
±

4,1
3,8
3,9
4,2
4,3
3,5

27,7
24,7
26,2
20,9
28,9
28,7

±
±
±
±
±
±

5,1
4,8
5,1
4,8
5,6
5,2

10,4
9,5
10,2
5,2
8,9
7,5

±
±
±
±
±
±

3,6
3,2
3,5
2,6
3,5
3,0

0,0
6,0
6,5
7,6
7,9
9,7

±
±
±
±
±
±

0,0
2,6
2,8
3,1
3,3
3,4

11,2
2,2
2,8
3,7
2,2
2,9

±
±
±
±
±
±

3,5
1,6
1,9
2,2
1,8
2,0

100
100
100
100
100
100

73,8
83,1
76,5
76,2
72,5
79,9

±
±
±
±
±
±

4,3
3,8
4,3
4,3
4,7
4,1

26,0
15,2
22,3
22,9
26,5
19,6

±
±
±
±
±
±

4,3
3,7
4,2
4,3
4,6
4,1

0,2
1,7
1,2
1,0
1,0
0,6

±
±
±
±
±
±

0,5
1,3
1,1
1,0
1,0
0,8

100
100
100
100
100
100

407
379
381
378
358
374

21 - 40 %
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

23,2
23,5
23,4
25,8
21,5
22,6

±
±
±
±
±
±

4,9
4,6
4,6
5,1
4,9
5,0

6,8
7,6
7,6
8,1
6,2
5,2

±
±
±
±
±
±

2,9
2,9
2,9
3,2
2,8
2,7

5,3
4,8
5,9
5,7
2,8
1,2

±
±
±
±
±
±

2,5
2,3
2,6
2,7
1,9
1,2

3,1
3,4
1,2
1,4
2,1
3,4

±
±
±
±
±
±

2,0
2,1
1,2
1,4
1,7
2,2

7,3
9,5
5,9
5,5
6,5
5,6

±
±
±
±
±
±

2,9
3,1
2,5
2,6
2,9
2,7

40,9
37,9
40,7
38,1
49,6
44,2

±
±
±
±
±
±

5,7
5,3
5,3
5,7
5,9
5,9

6,8
6,1
7,7
9,4
5,6
6,9

±
±
±
±
±
±

2,8
2,5
2,9
3,4
2,7
3,0

0,0
7,0
6,0
3,6
4,2
9,6

±
±
±
±
±
±

0,0
2,8
2,6
2,1
2,3
3,5

6,6
0,3
1,6
2,5
1,4
1,2

±
±
±
±
±
±

2,9
0,6
1,4
1,9
1,4
1,4

100
100
100
100
100
100

80,6
85,9
80,9
78,7
81,8
85,5

±
±
±
±
±
±

4,1
3,6
3,9
4,3
4,1
3,9

17,9
13,3
16,7
16,9
16,2
13,9

±
±
±
±
±
±

4,0
3,5
3,7
3,9
4,0
3,8

1,5
0,8
2,4
4,4
2,0
0,6

±
±
±
±
±
±

1,2
0,9
1,5
2,2
1,5
0,9

100
100
100
100
100
100

365
382
407
362
341
317

41 - 60 %
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

25,6
27,0
26,1
30,5
23,9
22,3

±
±
±
±
±
±

4,2
4,2
4,2
4,6
4,3
4,0

3,4
5,1
4,6
5,3
4,4
4,2

±
±
±
±
±
±

1,7
2,0
2,0
2,2
2,0
1,9

4,6
6,7
3,4
3,5
4,1
3,4

±
±
±
±
±
±

1,9
2,3
1,7
1,8
1,9
1,7

3,1
4,5
3,2
2,1
1,1
2,8

±
±
±
±
±
±

1,6
1,9
1,6
1,4
1,0
1,6

5,2
5,4
6,0
6,9
3,9
3,9

±
±
±
±
±
±

2,1
2,1
2,3
2,6
2,0
1,8

45,1
40,1
46,3
39,2
49,0
45,8

±
±
±
±
±
±

4,7
4,6
4,8
4,9
5,0
4,8

5,4
5,7
3,7
5,0
6,6
6,1

±
±
±
±
±
±

2,1
2,1
1,8
2,2
2,5
2,3

0,0
5,3
5,1
6,5
6,1
10,5

±
±
±
±
±
±

0,0
2,1
2,1
2,5
2,5
3,0

7,6
0,2
1,7
1,1
0,8
1,0

±
±
±
±
±
±

2,5
0,5
1,3
1,0
0,9
1,0

100
100
100
100
100
100

80,3
84,7
79,0
78,0
81,2
84,5

±
±
±
±
±
±

3,4
3,1
3,5
3,7
3,6
3,2

18,4
13,3
19,6
21,1
15,6
13,9

±
±
±
±
±
±

3,3
2,9
3,4
3,7
3,4
3,1

1,4
2,0
1,5
0,9
3,2
1,6

±
±
±
±
±
±

1,0
1,2
1,1
0,8
1,6
1,1

100
100
100
100
100
100

536
523
534
498
470
497

61 - 80 %
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

30,5
37,4
36,0
38,2
30,7
29,5

±
±
±
±
±
±

3,9
3,9
4,1
4,0
4,0
4,1

3,2
5,4
4,3
4,7
3,0
3,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,8
1,7
1,8
1,5
1,7

6,1
5,9
3,5
4,4
4,5
5,5

±
±
±
±
±
±

2,1
1,9
1,5
1,7
1,8
2,0

3,5
3,2
2,4
3,2
4,0
2,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,4
1,3
1,5
1,7
1,5

6,4
6,7
6,7
8,1
5,6
5,8

±
±
±
±
±
±

2,1
2,0
2,1
2,2
1,9
2,1

37,5
31,1
36,9
28,8
40,6
37,3

±
±
±
±
±
±

4,1
3,7
4,1
3,8
4,2
4,3

6,8
5,0
5,5
5,1
2,9
4,9

±
±
±
±
±
±

2,1
1,8
1,9
1,9
1,4
2,0

0,0
4,5
4,1
6,7
8,1
10,1

±
±
±
±
±
±

0,0
1,7
1,7
2,1
2,4
2,7

6,0
0,8
0,7
0,7
0,6
0,2

±
±
±
±
±
±

2,0
0,7
0,7
0,7
0,6
0,5

100
100
100
100
100
100

79,2
84,3
80,6
81,6
84,4
83,3

±
±
±
±
±
±

3,1
2,7
3,1
2,9
2,9
3,0

20,3
13,8
18,0
17,0
14,1
16,0

±
±
±
±
±
±

3,0
2,6
3,0
2,8
2,8
3,0

0,6
1,9
1,4
1,4
1,5
0,7

±
±
±
±
±
±

0,6
1,1
0,9
0,9
0,9
0,7

100
100
100
100
100
100

678
711
663
692
624
584

81 - 100 %
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

52,9
55,1
57,5
56,9
51,8
49,1

±
±
±
±
±
±

3,5
3,3
3,4
3,4
3,6
3,5

2,5
2,8
2,0
3,7
2,8
3,1

±
±
±
±
±
±

1,1
1,1
0,9
1,3
1,1
1,2

7,7
8,1
7,0
7,0
6,7
5,8

±
±
±
±
±
±

1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,6

2,4
3,2
2,6
3,0
2,1
2,7

±
±
±
±
±
±

1,0
1,2
1,1
1,2
1,0
1,1

7,3
6,5
5,3
5,8
5,7
5,6

±
±
±
±
±
±

1,8
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6

20,8
19,7
20,0
17,1
24,5
26,6

±
±
±
±
±
±

2,8
2,7
2,7
2,6
3,1
3,1

3,4
2,7
2,8
3,0
3,9
3,1

±
±
±
±
±
±

1,3
1,1
1,1
1,2
1,4
1,2

0,0
1,5
2,5
3,2
2,2
3,9

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
1,1
1,2
1,1
1,4

3,1
0,4
0,4
0,2
0,4
0,1

±
±
±
±
±
±

1,2
0,4
0,4
0,3
0,4
0,2

100
100
100
100
100
100

85,3
91,1
88,1
88,0
88,7
90,1

±
±
±
±
±
±

2,3
1,9
2,1
2,1
2,1
2,0

14,5
8,1
11,1
11,0
10,4
9,1

±
±
±
±
±
±

2,3
1,8
2,0
2,0
2,0
2,0

0,2
0,8
0,8
1,0
1,0
0,8

±
±
±
±
±
±

0,3
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

100
100
100
100
100
100

925
941
957
928
879
870

Samtliga män
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

34,8
38,0
38,5
40,7
34,4
33,3

±
±
±
±
±
±

1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

3,2
4,8
4,0
5,0
4,0
4,3

±
±
±
±
±
±

0,7
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

6,2
6,5
5,1
5,5
4,9
4,5

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
0,8

2,8
3,2
2,2
2,5
2,3
2,7

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,7

8,1
7,9
7,0
8,0
6,6
6,3

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0

32,6
29,0
32,2
27,0
36,3
34,6

±
±
±
±
±
±

1,9
1,7
1,8
1,8
2,0
1,9

6,0
5,3
5,4
5,0
5,1
5,1

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,0
4,3
4,4
5,3
5,5
8,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,8
0,9
1,0
1,1

6,3
0,9
1,2
1,2
1,0
1,1

±
±
±
±
±
±

1,0
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4

100
100
100
100
100
100

80,1
86,3
81,2
81,4
82,4
84,8

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

19,2
12,3
17,4
17,2
16,0
14,3

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

0,7
1,4
1,3
1,5
1,6
0,9

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

3 050
3 059
3 097
2 996
2 790
2 768

Statistiska centralbyrån

Tabell 9

Partisympatier efter kön och inkomst
Med partisympati %
M

Andel med
partisympati

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Kvinnor
0 kr sammanräknad inkomst
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

104
98
122
109
71
78

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

38

0 - 20 %
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

25,0
23,3
24,5
25,2
26,0
27,7

±
±
±
±
±
±

4,0
3,6
3,9
3,9
4,3
4,3

6,1
5,6
4,4
6,0
5,9
4,0

±
±
±
±
±
±

2,2
2,0
1,9
2,1
2,3
2,0

5,8
7,5
4,8
4,9
3,7
4,5

±
±
±
±
±
±

2,1
2,2
1,9
2,0
1,8
2,0

6,1
5,2
3,6
4,0
2,9
3,6

±
±
±
±
±
±

2,2
1,9
1,7
1,8
1,5
1,8

15,0
12,7
15,4
18,3
13,9
13,4

±
±
±
±
±
±

3,1
2,8
3,2
3,5
3,4
3,2

33,3
37,3
39,6
34,9
39,9
38,0

±
±
±
±
±
±

4,3
4,1
4,5
4,4
4,7
4,7

5,9
4,3
4,6
4,8
4,8
4,5

±
±
±
±
±
±

2,1
1,7
1,9
1,9
2,0
2,0

0,0
2,9
2,2
1,1
2,7
3,1

±
±
±
±
±
±

0,0
1,4
1,4
1,0
1,6
1,7

2,9
1,2
0,8
0,8
0,2
1,2

±
±
±
±
±
±

1,6
0,9
0,8
0,8
0,4
1,0

100
100
100
100
100
100

70,9
82,6
75,0
74,8
73,0
73,0

±
±
±
±
±
±

3,5
3,0
3,5
3,5
3,8
3,7

28,4
15,6
22,2
23,3
25,0
25,1

±
±
±
±
±
±

3,5
2,8
3,3
3,4
3,7
3,6

0,7
1,8
2,8
1,9
2,0
1,9

±
±
±
±
±
±

0,7
1,1
1,3
1,1
1,2
1,2

100
100
100
100
100
100

662
652
610
617
552
557

21 - 40 %
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

25,2
30,5
25,8
30,9
22,2
20,9

±
±
±
±
±
±

3,8
3,9
3,8
4,2
3,7
3,6

4,4
5,2
4,5
5,8
4,4
3,3

±
±
±
±
±
±

1,8
1,8
1,8
2,2
1,8
1,6

5,6
5,2
5,1
3,7
3,7
4,7

±
±
±
±
±
±

2,0
1,8
1,9
1,7
1,7
1,9

4,7
3,4
4,6
4,1
3,4
3,8

±
±
±
±
±
±

1,9
1,5
1,8
1,8
1,6
1,7

10,0
9,8
7,7
9,5
4,9
9,0

±
±
±
±
±
±

2,6
2,4
2,3
2,6
1,9
2,5

42,7
37,7
43,5
38,1
52,7
49,5

±
±
±
±
±
±

4,4
4,0
4,3
4,5
4,4
4,4

3,9
4,4
4,2
4,9
4,9
4,0

±
±
±
±
±
±

1,7
1,7
1,7
1,9
1,8
1,7

0,0
2,4
3,7
2,8
3,2
4,4

±
±
±
±
±
±

0,0
1,3
1,6
1,5
1,6
1,9

3,5
1,4
0,9
0,4
0,6
0,4

±
±
±
±
±
±

1,6
1,0
0,8
0,5
0,7
0,5

100
100
100
100
100
100

75,9
83,3
78,1
76,3
81,0
83,5

±
±
±
±
±
±

3,3
2,9
3,2
3,4
3,2
3,0

23,2
14,3
20,3
22,2
17,1
14,2

±
±
±
±
±
±

3,2
2,7
3,1
3,4
3,1
2,9

1,0
2,4
1,5
1,5
1,9
2,3

±
±
±
±
±
±

0,8
1,2
1,0
1,0
1,1
1,2

100
100
100
100
100
100

670
672
662
604
599
592

41 - 60 %
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

24,7
28,7
31,1
29,9
24,5
26,5

±
±
±
±
±
±

3,9
3,8
4,1
4,1
3,9
3,9

4,3
3,2
2,3
3,7
3,4
3,3

±
±
±
±
±
±

1,8
1,4
1,3
1,6
1,6
1,6

6,3
5,0
3,7
4,9
4,3
5,4

±
±
±
±
±
±

2,1
1,8
1,7
1,9
1,8
2,0

4,6
4,4
2,8
3,4
3,2
2,7

±
±
±
±
±
±

1,9
1,7
1,4
1,6
1,6
1,4

13,3
10,5
10,6
11,6
11,3
10,2

±
±
±
±
±
±

3,0
2,5
2,6
2,8
2,8
2,6

39,0
40,3
40,2
38,8
46,6
44,7

±
±
±
±
±
±

4,3
4,0
4,3
4,4
4,5
4,4

5,7
5,5
6,9
5,3
5,2
4,3

±
±
±
±
±
±

2,0
1,9
2,2
2,0
2,0
1,8

0,0
1,6
1,9
1,5
1,3
2,8

±
±
±
±
±
±

0,0
1,1
1,2
1,1
1,1
1,5

2,1
0,7
0,4
0,9
0,2
0,2

±
±
±
±
±
±

1,3
0,7
0,6
0,8
0,4
0,4

100
100
100
100
100
100

73,5
82,4
79,4
77,3
81,7
81,5

±
±
±
±
±
±

3,4
2,9
3,2
3,3
3,2
3,1

25,5
15,8
19,7
20,1
15,6
17,6

±
±
±
±
±
±

3,4
2,8
3,2
3,2
3,0
3,1

1,0
1,7
0,9
2,6
2,7
0,9

±
±
±
±
±
±

0,8
1,0
0,7
1,3
1,3
0,8

100
100
100
100
100
100

664
691
635
622
576
610

61 - 80 %
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

30,6
33,1
30,1
31,8
31,1
31,9

±
±
±
±
±
±

4,2
4,0
4,0
4,3
4,5
4,6

2,9
4,6
4,2
5,0
3,9
2,9

±
±
±
±
±
±

1,5
1,8
1,7
2,0
1,9
1,6

7,9
8,4
7,8
6,2
6,4
6,7

±
±
±
±
±
±

2,4
2,3
2,3
2,2
2,3
2,4

3,5
4,7
2,6
2,8
3,7
2,5

±
±
±
±
±
±

1,7
1,8
1,3
1,5
1,8
1,5

13,7
12,3
12,2
15,6
8,9
10,9

±
±
±
±
±
±

3,1
2,8
2,9
3,3
2,7
3,0

31,8
29,9
35,5
32,2
34,9
34,0

±
±
±
±
±
±

4,3
3,9
4,2
4,4
4,6
4,7

7,3
4,9
5,4
4,9
8,6
7,1

±
±
±
±
±
±

2,4
1,8
2,0
2,0
2,7
2,5

0,0
1,9
1,6
1,1
2,3
3,6

±
±
±
±
±
±

0,0
1,2
1,1
1,0
1,6
1,9

2,2
0,1
0,7
0,4
0,2
0,5

±
±
±
±
±
±

1,4
0,3
0,7
0,6
0,4
0,7

100
100
100
100
100
100

78,2
88,8
84,7
79,7
81,5
81,2

±
±
±
±
±
±

3,4
2,5
2,9
3,4
3,4
3,5

21,5
9,8
13,7
18,9
16,9
18,0

±
±
±
±
±
±

3,4
2,4
2,8
3,3
3,3
3,4

0,3
1,3
1,6
1,4
1,7
0,8

±
±
±
±
±
±

0,5
0,9
1,1
1,0
1,1
0,8

100
100
100
100
100
100

591
617
600
561
513
497

81 - 100 %
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

49,4
52,2
48,0
48,8
45,3
45,9

±
±
±
±
±
±

5,4
5,1
5,1
5,3
5,5
5,5

4,9
5,3
4,4
5,5
3,7
4,1

±
±
±
±
±
±

2,3
2,2
2,1
2,4
2,1
2,1

10,9
9,9
11,0
11,1
10,5
11,1

±
±
±
±
±
±

3,3
3,0
3,2
3,3
3,3
3,4

2,1
2,7
3,7
4,2
2,2
3,6

±
±
±
±
±
±

1,6
1,6
1,9
2,2
1,6
2,0

8,2
9,0
11,8
12,0
11,5
8,6

±
±
±
±
±
±

2,9
2,9
3,2
3,4
3,4
3,0

17,3
15,7
16,9
14,0
22,0
20,4

±
±
±
±
±
±

4,0
3,7
3,9
3,7
4,6
4,4

6,3
4,2
4,1
3,9
4,3
5,9

±
±
±
±
±
±

2,6
2,0
2,0
2,0
2,1
2,5

0,0
0,6
0,0
0,3
0,0
0,3

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,0
0,6
0,0
0,7

0,9
0,5
0,2
0,3
0,3
0,0

±
±
±
±
±
±

1,1
0,7
0,4
0,5
0,7
0,0

100
100
100
100
100
100

86,2
93,1
88,1
85,7
86,9
85,2

±
±
±
±
±
±

3,4
2,5
3,1
3,5
3,5
3,6

12,7
5,1
11,1
12,1
11,7
14,0

±
±
±
±
±
±

3,3
2,2
3,0
3,3
3,3
3,6

1,0
1,8
0,8
2,1
1,4
0,8

±
±
±
±
±
±

1,0
1,3
0,9
1,5
1,3
0,9

100
100
100
100
100
100

393
403
421
398
372
377

Samtliga kvinnor
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

29,2
31,5
30,4
31,9
28,3
28,7

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9

4,4
4,7
3,9
5,1
4,2
3,4

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,8

6,9
6,9
6,1
5,7
5,4
6,2

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0

4,4
4,1
3,4
3,6
3,1
3,2

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,7
0,8
0,7
0,7

12,5
11,5
12,0
14,1
10,1
10,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,4
1,3
1,3

34,2
33,6
36,4
32,6
40,7
39,2

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,9
1,9
2,1
2,0

5,8
4,7
5,1
4,8
5,6
4,9

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,9
0,9
1,0
0,9

0,0
2,1
2,1
1,5
2,3
3,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,6
0,5
0,7
0,8

2,6
0,9
0,6
0,6
0,3
0,5

±
±
±
±
±
±

0,7
0,4
0,3
0,3
0,2
0,3

100
100
100
100
100
100

75,6
84,9
79,9
77,4
79,9
79,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,4
1,5
1,5
1,5

23,6
13,3
18,5
20,8
18,2
18,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,2
1,4
1,5
1,5
1,5

0,8
1,8
1,6
1,8
1,9
1,4

±
±
±
±
±
±

0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

100
100
100
100
100
100

3 084
3 133
3 050
2 911
2 683
2 711

Statistiska centralbyrån

Tabell 9

Partisympatier efter kön och inkomst
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Samtliga
0 kr sammanräknad inkomst
maj 2010
25,0 ± 6,7
nov 2010
25,0 ± 6,3
maj 2011
27,6 ± 6,3
nov 2011
31,1 ± 7,0
maj 2012
nov 2012
23,9 ± 7,1

1,7
3,9
2,4
3,6

±
3,5
2,3 ±
2,3
±
3,4
1,8 ±
2,0
±
2,9
1,7
1,5 ±
±
3,3
0,5 ±
1,1
Gruppen är för liten för att redovisas.
2,6 ± 2,5
7,0 ±
4,2
1,5 ±
2,1
±
±
±
±

2,0
2,8
2,1
2,8

5,8
5,9
4,5
5,1

16,9
18,5
17,3
22,0

±
±
±
±

7,2
6,7
6,7
6,7

8,9
7,5
7,6
5,7

18,8 ± 6,6

28,5 ±

7,6

3,8 ± 3,0

±
±
±
±

5,7
5,7
5,5
6,4

30,9
27,2
32,6
25,8

±
±
±
±

4,3
3,9
3,7
3,4

0,0
6,0
4,7
5,1

4,2
2,9
1,8
1,6

100
100
100
100

67,8
80,0
69,1
67,8

±
±
±
±

5,9
5,3
5,5
5,9

32,2
18,9
29,8
31,8

8,9 ± 4,7

4,9 ± 3,6

100

67,6 ±

6,5

±
±
±
±

0,0
3,6
3,0
3,3

8,4
4,3
1,8
1,2

±
±
±
±

0,0
1,5
1,2
0,8

100
100
100
100

31,6 ± 6,5

0,9 ± 1,2

100

243
221
277
247
189
204

±
±
±
±

5,9
5,2
5,4
5,8

0,0
1,1
1,1
0,4

±
±
±
±

0 - 20 %
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

24,8
26,1
26,6
28,7
26,1
27,8

±
±
±
±
±
±

3,1
3,0
3,2
3,2
3,3
3,3

4,4
5,7
4,6
5,7
6,2
5,2

±
±
±
±
±
±

1,5
1,6
1,5
1,7
1,8
1,7

5,7
6,8
4,9
5,2
3,6
4,5

±
±
±
±
±
±

1,7
1,7
1,5
1,6
1,4
1,5

4,8
3,9
2,4
3,2
2,4
2,7

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,1
1,3
1,1
1,2

15,5
13,1
14,8
17,2
14,0
12,2

±
±
±
±
±
±

2,5
2,2
2,5
2,7
2,6
2,4

31,2
32,7
34,6
29,7
35,9
34,4

±
±
±
±
±
±

3,3
3,2
3,4
3,3
3,6
3,5

7,6
6,2
6,7
4,9
6,3
5,7

±
±
±
±
±
±

1,9
1,6
1,8
1,5
1,8
1,7

0,0
4,0
3,8
3,5
4,6
5,7

±
±
±
±
±
±

0,0
1,3
1,4
1,3
1,6
1,7

6,1
1,6
1,5
1,9
0,9
1,8

±
±
±
±
±
±

1,7
0,8
0,9
0,9
0,7
1,0

100
100
100
100
100
100

72,0
82,8
75,5
75,3
72,8
75,6

±
±
±
±
±
±

2,7
2,3
2,7
2,7
2,9
2,8

27,5
15,5
22,3
23,1
25,6
23,0

±
±
±
±
±
±

2,7
2,2
2,6
2,6
2,9
2,7

0,5
1,8
2,2
1,6
1,7
1,4

±
±
±
±
±
±

0,5
0,8
0,9
0,8
0,8
0,8

100
100
100
100
100
100

1 069
1 031
991
995
910
931

21 - 40 %
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

24,5
27,9
24,9
29,0
22,0
21,5

±
±
±
±
±
±

3,0
3,0
2,9
3,3
3,0
2,9

5,3
6,1
5,7
6,6
5,0
4,0

±
±
±
±
±
±

1,6
1,6
1,6
1,8
1,5
1,4

5,5
5,0
5,4
4,4
3,4
3,5

±
±
±
±
±
±

1,6
1,4
1,5
1,4
1,3
1,3

4,1
3,4
3,3
3,1
3,0
3,7

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,2
1,3
1,2
1,3

9,0
9,7
7,0
8,0
5,5
7,8

±
±
±
±
±
±

2,0
1,9
1,7
1,9
1,6
1,9

42,1
37,8
42,4
38,1
51,7
47,7

±
±
±
±
±
±

3,5
3,2
3,3
3,5
3,5
3,5

4,9
5,0
5,5
6,6
5,1
5,0

±
±
±
±
±
±

1,5
1,4
1,5
1,7
1,5
1,5

0,0
4,1
4,6
3,1
3,6
6,2

±
±
±
±
±
±

0,0
1,3
1,4
1,2
1,3
1,7

4,6
1,0
1,2
1,2
0,9
0,7

±
±
±
±
±
±

1,5
0,6
0,7
0,8
0,6
0,6

100
100
100
100
100
100

77,5
84,2
79,2
77,2
81,3
84,2

±
±
±
±
±
±

2,6
2,2
2,5
2,7
2,5
2,4

21,3
13,9
19,0
20,2
16,8
14,1

±
±
±
±
±
±

2,5
2,1
2,4
2,6
2,4
2,3

1,1
1,8
1,9
2,6
1,9
1,7

±
±
±
±
±
±

0,7
0,8
0,8
1,0
0,9
0,9

100
100
100
100
100
100

1 035
1 054
1 069
966
940
909

41 - 60 %
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

25,1
27,9
28,9
30,1
24,2
24,6

±
±
±
±
±
±

2,8
2,8
2,9
3,1
2,9
2,8

3,9
4,0
3,3
4,4
3,8
3,7

±
±
±
±
±
±

1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,2

5,4
5,8
3,6
4,3
4,2
4,5

±
±
±
±
±
±

1,4
1,4
1,2
1,3
1,3
1,3

3,9
4,4
3,0
2,8
2,3
2,8

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0

9,4
8,2
8,5
9,5
8,1
7,3

±
±
±
±
±
±

1,9
1,7
1,8
1,9
1,8
1,6

41,9
40,2
43,0
39,0
47,7
45,2

±
±
±
±
±
±

3,2
3,0
3,2
3,3
3,4
3,2

5,6
5,6
5,4
5,2
5,8
5,1

±
±
±
±
±
±

1,5
1,4
1,4
1,5
1,6
1,4

0,0
3,3
3,4
3,7
3,4
6,3

±
±
±
±
±
±

0,0
1,1
1,2
1,3
1,3
1,6

4,7
0,5
1,0
1,0
0,5
0,6

±
±
±
±
±
±

1,4
0,4
0,7
0,7
0,5
0,5

100
100
100
100
100
100

76,6
83,4
79,2
77,6
81,5
82,8

±
±
±
±
±
±

2,4
2,1
2,4
2,5
2,4
2,3

22,3
14,7
19,6
20,5
15,6
16,0

±
±
±
±
±
±

2,4
2,0
2,3
2,4
2,3
2,2

1,2
1,8
1,2
1,9
2,9
1,2

±
±
±
±
±
±

0,6
0,8
0,6
0,8
1,0
0,7

100
100
100
100
100
100

1 200
1 214
1 169
1 120
1 046
1 107

61 - 80 %
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

30,5
35,4
33,2
35,3
30,9
30,6

±
±
±
±
±
±

2,9
2,8
2,9
3,0
3,0
3,1

3,1
5,1
4,3
4,8
3,4
3,4

±
±
±
±
±
±

1,0
1,3
1,2
1,3
1,2
1,2

6,9
7,1
5,6
5,2
5,3
6,1

±
±
±
±
±
±

1,6
1,5
1,4
1,4
1,4
1,6

3,5
3,9
2,5
3,0
3,9
2,7

±
±
±
±
±
±

1,1
1,1
0,9
1,1
1,2
1,0

9,8
9,3
9,3
11,4
7,1
8,1

±
±
±
±
±
±

1,8
1,7
1,8
1,9
1,6
1,8

34,9
30,5
36,2
30,3
38,1
35,8

±
±
±
±
±
±

3,0
2,7
2,9
2,9
3,1
3,2

7,0
4,9
5,5
5,0
5,4
5,9

±
±
±
±
±
±

1,6
1,3
1,4
1,4
1,5
1,6

0,0
3,3
2,9
4,2
5,5
7,2

±
±
±
±
±
±

0,0
1,1
1,0
1,2
1,5
1,8

4,3
0,5
0,7
0,6
0,4
0,3

±
±
±
±
±
±

1,3
0,4
0,5
0,5
0,4
0,4

100
100
100
100
100
100

78,7
86,3
82,5
80,8
83,1
82,3

±
±
±
±
±
±

2,3
1,9
2,1
2,2
2,2
2,3

20,8
12,0
16,0
17,9
15,3
16,9

±
±
±
±
±
±

2,3
1,8
2,1
2,2
2,1
2,3

0,5
1,7
1,5
1,4
1,6
0,8

±
±
±
±
±
±

0,4
0,7
0,7
0,7
0,7
0,5

100
100
100
100
100
100

1 269
1 328
1 263
1 253
1 137
1 081

81 - 100 %
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

51,9
54,2
54,6
54,4
49,9
48,2

±
±
±
±
±
±

2,9
2,8
2,8
2,9
3,0
3,0

3,2
3,6
2,7
4,2
3,1
3,4

±
±
±
±
±
±

1,0
1,0
0,9
1,1
1,0
1,1

8,6
8,7
8,2
8,2
7,8
7,3

±
±
±
±
±
±

1,6
1,6
1,5
1,6
1,6
1,5

2,3
3,0
2,9
3,4
2,1
2,9

±
±
±
±
±
±

0,9
1,0
0,9
1,0
0,8
1,0

7,5
7,3
7,3
7,7
7,4
6,5

±
±
±
±
±
±

1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,4

19,7
18,5
19,1
16,2
23,7
24,8

±
±
±
±
±
±

2,3
2,2
2,2
2,2
2,6
2,6

4,3
3,2
3,2
3,3
4,0
3,9

±
±
±
±
±
±

1,2
1,0
1,0
1,0
1,2
1,1

0,0
1,2
1,7
2,3
1,6
2,8

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,7
0,9
0,8
1,0

2,5
0,4
0,3
0,2
0,3
0,1

±
±
±
±
±
±

0,9
0,4
0,3
0,3
0,4
0,2

100
100
100
100
100
100

85,5
91,7
88,1
87,3
88,1
88,7

±
±
±
±
±
±

1,9
1,5
1,7
1,8
1,8
1,8

14,0
7,2
11,1
11,4
10,8
10,6

±
±
±
±
±
±

1,9
1,4
1,7
1,7
1,7
1,7

0,5
1,1
0,8
1,3
1,1
0,8

±
±
±
±
±
±

0,4
0,6
0,5
0,6
0,6
0,5

100
100
100
100
100
100

1 318
1 344
1 378
1 326
1 251
1 247

39

Statistiska centralbyrån

Tabell 9

Partisympatier efter kön och inkomst
Med partisympati %
M

Hela väljarkåren
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

32,0
34,7
34,4
36,3
31,4
31,0

±
±
±
±
±
±

C

1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,3

3,8
4,8
4,0
5,0
4,1
3,8

±
±
±
±
±
±

FP

0,5
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6

6,5
6,7
5,6
5,6
5,1
5,3

±
±
±
±
±
±

KD

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6

3,6
3,6
2,8
3,0
2,7
2,9

±
±
±
±
±
±

MP

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

10,3
9,7
9,5
11,0
8,3
8,5

±
±
±
±
±
±

S

0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

33,4
31,3
34,3
29,8
38,5
36,9

±
±
±
±
±
±

V

1,3
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4

5,9
5,0
5,2
4,9
5,4
5,0

±
±
±
±
±
±

SD*

0,7
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6

0,0
3,2
3,2
3,4
3,9
5,7

±
±
±
±
±
±

0,0
0,5
0,5
0,5
0,6
0,7

ÖVR*

4,4
0,9
0,9
0,9
0,7
0,8

±
±
±
±
±
±

0,6
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

77,8
85,6
80,6
79,3
81,1
82,3

21,5
12,8
18,0
19,0
17,1
16,6

Andel
vägrare

S:a

S:a

100
100
100
100
100
100

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
1,0
1,0
1,1
1,0

±
±
±
±
±
±

1,0
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0

0,7
1,6
1,4
1,7
1,8
1,2

±
±
±
±
±
±

0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

*Fram till och med maj 2010 ingår sympatierna för Sverigedemokraterna i gruppen "övriga partier".
Kommentar: Gråmarkerad skattning innebär att förändringen från föregående undersökning är approximativt statistiskt säkerställd. För definition av partisympati, se under Definitioner och förkortningar.
Uppgifterna är hämtade från SCB:s inkomst- och taxeringsregister (IoT). Med inkomst avses här summan av den sammanräknade förvärvsinkomsten, dvs. inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.
Inkomst av kapital ingår inte. Inkomstklasserna är baserade på percentiler och redovisas i följande grupper: 0-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100. De är beräknade utifrån hela Sveriges befolkning över 18 år.
Exempelvis innebär detta att de personer som redovisas i inkomstklassen 0-20 tillhör de 20 procent av befolkningen över 18 år som har lägst inkomster. De personer som saknat deklarerad inkomst
eller av andra skäl inte deklarerat någon inkomst redovisas i en separat grupp. Uppgifterna avser inkomster två år före undersökningsåret enligt taxeringen året före undersökningsåret.
Källa: SCB:s Partisympatiundersökning

Antal
svarande

6 134
6 192
6 147
5 907
5 473
5 479

40

Statistiska centralbyrån

Tabell 10

Partisympatier efter kön och utbildning
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Män
Förgymnasial utbildning
maj 2010
30,3 ± 4,1
nov 2010
35,1 ± 4,1
maj 2011
31,8 ± 4,1
nov 2011
35,0 ± 4,3
maj 2012
24,0 ± 3,9
nov 2012
24,8 ± 4,0

4,2
5,3
5,2
8,6
7,1
5,9

±
±
±
±
±
±

1,8
1,9
1,9
2,5
2,3
2,2

3,5
5,1
3,9
3,6
2,8
2,1

±
±
±
±
±
±

1,6
1,9
1,7
1,7
1,5
1,3

1,2
2,1
0,9
1,1
1,9
3,1

±
±
±
±
±
±

1,0
1,2
0,8
0,9
1,2
1,6

7,0
4,6
3,7
5,0
3,3
3,3

±
±
±
±
±
±

2,3
1,8
1,7
2,0
1,7
1,6

41,9
37,3
43,4
35,4
47,2
43,6

±
±
±
±
±
±

4,4
4,2
4,3
4,3
4,6
4,6

4,4
3,9
4,2
4,3
4,1
3,4

±
±
±
±
±
±

1,8
1,6
1,7
1,8
1,9
1,7

0,0
6,3
5,9
5,9
8,1
11,9

±
±
±
±
±
±

0,0
2,1
2,0
2,1
2,5
3,0

7,5
0,4
1,0
1,2
1,4
1,8

±
±
±
±
±
±

2,3
0,6
0,9
1,0
1,1
1,2

100
100
100
100
100
100

73,1
81,7
75,2
75,7
78,3
80,3

±
±
±
±
±
±

3,4
3,0
3,3
3,4
3,4
3,3

25,6
15,6
22,5
22,1
19,7
18,7

±
±
±
±
±
±

3,3
2,8
3,2
3,3
3,2
3,2

1,3
2,7
2,3
2,2
2,0
1,0

±
±
±
±
±
±

0,9
1,3
1,2
1,2
1,1
0,8

100
100
100
100
100
100

668
636
676
636
579
565

Gymnasial utbildning
maj 2010
32,9
nov 2010
35,4
maj 2011
37,0
nov 2011
38,2
maj 2012
34,2
nov 2012
32,3

3,2
5,7
4,4
4,3
3,0
3,5

±
±
±
±
±
±

1,0
1,3
1,2
1,2
1,0
1,1

4,4
4,9
3,4
3,8
3,7
2,8

±
±
±
±
±
±

1,2
1,2
1,0
1,1
1,2
1,0

2,8
3,1
2,0
2,6
2,2
2,2

±
±
±
±
±
±

1,0
1,0
0,8
0,9
0,9
0,9

6,2
7,3
6,5
7,1
5,2
4,9

±
±
±
±
±
±

1,4
1,4
1,4
1,5
1,4
1,3

36,0
32,1
34,6
30,5
39,9
38,0

±
±
±
±
±
±

2,8
2,6
2,8
2,7
3,0
2,9

6,8
5,9
5,9
5,3
4,7
5,6

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,4
1,3
1,3
1,4

0,0
4,7
5,2
7,2
6,5
9,5

±
±
±
±
±
±

0,0
1,2
1,3
1,5
1,5
1,8

7,7
0,9
1,1
1,1
0,6
1,3

±
±
±
±
±
±

1,5
0,5
0,6
0,6
0,5
0,7

100
100
100
100
100
100

79,2
85,0
80,0
80,1
81,3
84,2

±
±
±
±
±
±

2,1
1,8
2,1
2,1
2,2
2,0

20,1
13,7
18,8
18,5
17,2
14,9

±
±
±
±
±
±

2,1
1,8
2,0
2,1
2,1
2,0

0,6
1,2
1,2
1,3
1,5
0,9

±
±
±
±
±
±

0,4
0,6
0,6
0,6
0,7
0,5

100
100
100
100
100
100

1 410
1 475
1 433
1 400
1 254
1 258

7,2
5,5
5,9
6,6
7,1
7,2

±
±
±
±
±
±

2,7
2,4
2,3
2,5
2,6
2,7

4,1
3,6
3,7
3,1
3,3
3,2

±
±
±
±
±
±

2,1
1,9
1,8
1,7
1,9
1,9

10,2
10,6
10,4
11,1
8,5
7,5

±
±
±
±
±
±

3,2
3,2
3,1
3,2
3,0
2,8

29,5
24,0
23,2
18,2
26,5
29,2

±
±
±
±
±
±

4,9
4,5
4,2
3,9
4,6
4,9

6,7
4,7
5,7
4,6
6,0
4,4

±
±
±
±
±
±

2,7
2,2
2,3
2,1
2,5
2,2

0,0
1,8
1,6
1,6
2,7
3,6

±
±
±
±
±
±

0,0
1,3
1,2
1,2
1,6
1,9

3,7
1,5
1,8
1,4
1,5
0,6

±
±
±
±
±
±

2,1
1,3
1,3
1,2
1,3
0,8

100
100
100
100
100
100

85,4
90,4
88,5
87,1
87,0
86,8

±
±
±
±
±
±

3,5
2,9
3,0
3,2
3,3
3,4

14,4
9,0
10,3
11,3
11,8
11,8

±
±
±
±
±
±

3,4
2,9
2,8
3,1
3,2
3,2

0,2
0,7
1,3
1,6
1,1
1,4

±
±
±
±
±
±

0,5
0,8
1,0
1,2
1,0
1,2

100
100
100
100
100
100

399
402
454
437
414
394

13,3
14,2
11,0
11,7
9,1
10,3

±
±
±
±
±
±

3,0
3,1
2,8
2,9
2,6
2,7

3,7
4,6
3,0
3,4
2,5
3,1

±
±
±
±
±
±

1,7
1,8
1,6
1,7
1,4
1,5

12,8
12,1
10,3
11,7
12,8
12,8

±
±
±
±
±
±

3,0
2,9
2,8
3,0
3,1
3,0

15,6
13,6
18,0
13,6
20,5
18,6

±
±
±
±
±
±

3,2
3,1
3,6
3,2
3,7
3,4

5,2
5,5
5,3
5,3
6,8
6,2

±
±
±
±
±
±

2,0
2,0
2,0
2,0
2,3
2,1

0,0
2,3
2,1
2,0
1,7
3,2

±
±
±
±
±
±

0,0
1,3
1,3
1,3
1,2
1,6

2,8
0,8
1,6
1,4
1,2
0,2

±
±
±
±
±
±

1,5
0,8
1,2
1,1
1,0
0,4

100
100
100
100
100
100

88,4
94,2
89,1
89,6
88,6
91,5

±
±
±
±
±
±

2,7
2,0
2,7
2,7
2,7
2,3

11,4
4,9
10,6
9,6
9,6
7,8

±
±
±
±
±
±

2,6
1,8
2,7
2,6
2,5
2,3

0,2
0,9
0,3
0,8
1,8
0,7

±
±
±
±
±
±

0,3
0,9
0,4
0,8
1,2
0,7

100
100
100
100
100
100

564
533
520
510
529
541

±
±
±
±
±
±

2,8
2,7
2,8
2,8
2,9
2,8

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år
maj 2010
36,1 ± 5,1
2,5 ± 1,6
nov 2010
45,1 ± 5,2
3,3 ± 1,8
maj 2011
44,3 ± 4,9
3,4 ± 1,8
nov 2011
48,8 ± 5,1
4,6 ± 2,1
maj 2012
41,4 ± 5,1
3,1 ± 1,8
nov 2012
39,8 ± 5,2
4,6 ± 2,2
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
maj 2010
43,7 ± 4,4
2,9 ± 1,5
nov 2010
43,8 ± 4,4
3,1 ± 1,5
maj 2011
46,8 ± 4,6
2,0 ± 1,2
2,8 ± 1,5
nov 2011
48,1 ± 4,6
maj 2012
41,8 ± 4,5
3,6 ± 1,7
nov 2012
41,3 ± 4,4
4,2 ± 1,8
Okänd utbildning
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012
Samtliga män
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

9
13
14
13
14
10

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

34,8
38,0
38,5
40,7
34,4
33,3

±
±
±
±
±
±

1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

3,2
4,8
4,0
5,0
4,0
4,3

±
±
±
±
±
±

0,7
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

6,2
6,5
5,1
5,5
4,9
4,5

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
0,8

2,8
3,2
2,2
2,5
2,3
2,7

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,7

8,1
7,9
7,0
8,0
6,6
6,3

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0

32,6
29,0
32,2
27,0
36,3
34,6

±
±
±
±
±
±

1,9
1,7
1,8
1,8
2,0
1,9

6,0
5,3
5,4
5,0
5,1
5,1

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,0
4,3
4,4
5,3
5,5
8,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,8
0,9
1,0
1,1

6,3
0,9
1,2
1,2
1,0
1,1

±
±
±
±
±
±

1,0
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4

100
100
100
100
100
100

80,1
86,3
81,2
81,4
82,4
84,8

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

19,2
12,3
17,4
17,2
16,0
14,3

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

0,7
1,4
1,3
1,5
1,6
0,9

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

3 050
3 059
3 097
2 996
2 790
2 768

41

Statistiska centralbyrån

Tabell 10

Partisympatier efter kön och utbildning
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Kvinnor
Förgymnasial utbildning
maj 2010
24,5 ± 4,3
nov 2010
25,3 ± 4,0
maj 2011
24,0 ± 4,2
nov 2011
28,6 ± 4,7
maj 2012
19,8 ± 4,0
nov 2012
23,9 ± 4,3

5,9
6,1
4,4
6,5
5,8
5,1

±
±
±
±
±
±

2,5
2,2
2,0
2,6
2,3
2,2

4,2
4,4
3,3
2,8
2,7
3,6

±
±
±
±
±
±

2,0
1,9
1,9
1,7
1,6
1,9

5,0
3,8
3,8
3,4
2,5
1,7

±
±
±
±
±
±

2,3
1,8
1,9
1,9
1,5
1,3

8,6
6,9
7,4
8,1
5,5
7,6

±
±
±
±
±
±

2,8
2,3
2,6
2,8
2,3
2,7

42,7
45,3
50,1
45,6
58,1
51,9

±
±
±
±
±
±

5,0
4,6
4,9
5,2
4,9
5,1

5,7
4,7
3,5
3,2
2,9
1,4

±
±
±
±
±
±

2,3
1,9
1,8
1,8
1,6
1,2

0,0
2,7
2,7
1,7
2,6
4,6

±
±
±
±
±
±

0,0
1,5
1,6
1,3
1,6
2,1

3,4
0,8
0,8
0,3
0,0
0,3

±
±
±
±
±
±

1,9
0,8
0,9
0,5
0,0
0,5

100
100
100
100
100
100

68,5
78,8
71,6
67,4
74,5
74,2

±
±
±
±
±
±

3,9
3,3
3,8
4,0
3,8
3,8

30,2
18,7
26,1
30,3
23,6
23,6

±
±
±
±
±
±

3,8
3,2
3,7
3,9
3,7
3,7

1,3
2,5
2,3
2,3
1,9
2,2

±
±
±
±
±
±

1,0
1,3
1,2
1,3
1,1
1,3

100
100
100
100
100
100

555
581
552
528
519
499

Gymnasial utbildning
maj 2010
29,1
nov 2010
33,4
maj 2011
30,5
nov 2011
30,6
maj 2012
30,1
nov 2012
30,2

4,2
3,7
3,1
4,4
3,8
2,6

±
±
±
±
±
±

1,2
1,1
1,1
1,3
1,3
1,1

4,8
4,7
3,9
3,5
2,9
4,2

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,2
1,2
1,1
1,4

4,2
3,8
2,4
2,7
2,4
3,0

±
±
±
±
±
±

1,3
1,1
0,9
1,0
1,0
1,1

9,1
9,0
8,5
12,2
6,5
7,4

±
±
±
±
±
±

1,8
1,7
1,7
2,1
1,7
1,8

40,3
37,6
43,4
39,8
45,9
44,0

±
±
±
±
±
±

3,1
2,8
3,0
3,1
3,4
3,3

5,1
4,2
4,9
4,2
4,8
4,6

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,3
1,3
1,5
1,4

0,0
2,9
3,3
2,2
3,2
3,8

±
±
±
±
±
±

0,0
1,0
1,1
0,9
1,2
1,3

3,2
0,7
0,1
0,4
0,4
0,2

±
±
±
±
±
±

1,1
0,5
0,2
0,4
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

73,2
84,5
78,8
76,9
78,1
78,6

±
±
±
±
±
±

2,4
2,0
2,3
2,4
2,5
2,5

26,0
13,7
19,6
21,3
19,4
19,8

±
±
±
±
±
±

2,4
1,9
2,2
2,3
2,4
2,4

0,8
1,8
1,6
1,8
2,5
1,7

±
±
±
±
±
±

0,5
0,7
0,7
0,8
0,9
0,8

100
100
100
100
100
100

1 349
1 347
1 295
1 244
1 061
1 085

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år
maj 2010
30,0 ± 4,6
3,7 ± 1,9
8,0 ±
nov 2010
31,4 ± 4,4
5,6 ± 2,2
10,0 ±
maj 2011
33,2 ± 4,7
4,7 ± 2,1
6,8 ±
nov 2011
35,1 ± 5,0
5,6 ± 2,4
7,8 ±
maj 2012
30,0 ± 4,9
3,7 ± 2,0
7,4 ±
nov 2012
30,0 ± 4,7
3,0 ± 1,8
7,4 ±

2,7
2,8
2,5
2,8
2,7
2,7

4,1
4,6
4,6
4,6
4,4
4,5

±
±
±
±
±
±

2,0
2,0
2,1
2,2
2,1
2,2

18,5
15,4
16,8
14,1
12,5
14,4

±
±
±
±
±
±

3,9
3,4
3,7
3,6
3,6
3,6

27,2
24,5
25,4
22,7
31,7
30,8

±
±
±
±
±
±

4,5
4,0
4,3
4,4
5,0
4,8

7,4
5,7
6,9
7,8
8,3
6,8

±
±
±
±
±
±

2,6
2,1
2,5
2,7
2,9
2,6

0,0
1,0
0,3
1,1
1,5
2,4

±
±
±
±
±
±

0,0
1,0
0,5
1,1
1,3
1,6

1,1
1,7
1,3
1,1
0,3
0,6

±
±
±
±
±
±

1,0
1,2
1,2
1,1
0,6
0,9

100
100
100
100
100
100

81,3
87,6
82,2
81,2
84,3
85,2

±
±
±
±
±
±

3,5
3,0
3,5
3,7
3,6
3,4

18,3
10,8
15,9
16,9
14,5
14,5

±
±
±
±
±
±

3,5
2,8
3,4
3,5
3,5
3,4

0,4
1,6
1,8
1,9
1,1
0,2

±
±
±
±
±
±

0,5
1,1
1,3
1,3
1,0
0,5

100
100
100
100
100
100

476
500
474
439
407
425

Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
maj 2010
32,1 ± 3,8
4,3 ± 1,6
nov 2010
33,1 ± 3,7
5,0 ± 1,7
maj 2011
33,5 ± 3,7
4,4 ± 1,5
5,1 ± 1,7
nov 2011
34,9 ± 3,9
maj 2012
31,4 ± 3,8
3,8 ± 1,5
nov 2012
29,3 ± 3,7
3,8 ± 1,5

2,7
2,5
2,6
2,5
2,5
2,6

4,6
4,6
4,3
4,5
3,9
3,9

±
±
±
±
±
±

1,7
1,6
1,6
1,7
1,5
1,5

18,4
18,3
18,9
22,1
18,8
17,8

±
±
±
±
±
±

3,2
3,1
3,1
3,4
3,2
3,1

20,1
20,4
19,2
15,4
21,9
25,0

±
±
±
±
±
±

3,3
3,2
3,1
2,9
3,4
3,5

6,4
5,4
5,6
5,6
7,9
7,2

±
±
±
±
±
±

2,0
1,8
1,8
1,9
2,2
2,1

0,0
0,7
0,5
0,5
1,1
1,0

±
±
±
±
±
±

0,0
0,7
0,5
0,6
0,9
0,8

1,8
0,8
1,2
1,0
0,3
0,9

±
±
±
±
±
±

1,1
0,7
0,9
0,8
0,5
0,8

100
100
100
100
100
100

83,5
90,4
89,2
85,7
86,0
84,2

±
±
±
±
±
±

2,8
2,2
2,3
2,6
2,6
2,7

16,0
8,3
10,1
12,9
12,5
15,0

±
±
±
±
±
±

2,8
2,1
2,2
2,5
2,5
2,7

0,4
1,3
0,7
1,3
1,5
0,8

±
±
±
±
±
±

0,5
0,9
0,6
0,8
0,9
0,6

100
100
100
100
100
100

695
692
719
692
691
693

±
±
±
±
±
±

2,9
2,7
2,8
2,9
3,1
3,1

Okänd utbildning
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012
Samtliga kvinnor
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

12,3
11,7
12,3
10,8
10,9
11,0

±
±
±
±
±
±

9
13
10
8
5
9

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

29,2
31,5
30,4
31,9
28,3
28,7

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9

4,4
4,7
3,9
5,1
4,2
3,4

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,8

6,9
6,9
6,1
5,7
5,4
6,2

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0

4,4
4,1
3,4
3,6
3,1
3,2

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,7
0,8
0,7
0,7

12,5
11,5
12,0
14,1
10,1
10,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,4
1,3
1,3

34,2
33,6
36,4
32,6
40,7
39,2

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,9
1,9
2,1
2,0

5,8
4,7
5,1
4,8
5,6
4,9

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,9
0,9
1,0
0,9

0,0
2,1
2,1
1,5
2,3
3,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,6
0,5
0,7
0,8

2,6
0,9
0,6
0,6
0,3
0,5

±
±
±
±
±
±

0,7
0,4
0,3
0,3
0,2
0,3

100
100
100
100
100
100

75,6
84,9
79,9
77,4
79,9
79,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,4
1,5
1,5
1,5

23,6
13,3
18,5
20,8
18,2
18,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,2
1,4
1,5
1,5
1,5

0,8
1,8
1,6
1,8
1,9
1,4

±
±
±
±
±
±

0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

100
100
100
100
100
100

3 084
3 133
3 050
2 911
2 683
2 711

42

Statistiska centralbyrån

Tabell 10

Partisympatier efter kön och utbildning
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Samtliga
Förgymnasial utbildning
maj 2010
27,6 ± 3,0
nov 2010
30,4 ± 2,9
maj 2011
28,3 ± 2,9
nov 2011
32,1 ± 3,2
maj 2012
22,0 ± 2,8
nov 2012
24,4 ± 2,9

5,0
5,7
4,8
7,6
6,5
5,5

±
±
±
±
±
±

1,5
1,5
1,4
1,8
1,6
1,6

3,8
4,8
3,6
3,2
2,8
2,8

±
±
±
±
±
±

1,3
1,4
1,3
1,2
1,1
1,1

2,9
2,9
2,2
2,1
2,2
2,4

±
±
±
±
±
±

1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
1,1

7,7
5,7
5,4
6,4
4,4
5,4

±
±
±
±
±
±

1,8
1,4
1,5
1,7
1,4
1,5

42,3
41,1
46,4
39,9
52,5
47,5

±
±
±
±
±
±

3,3
3,1
3,3
3,3
3,4
3,4

5,0
4,3
3,9
3,8
3,5
2,5

±
±
±
±
±
±

1,4
1,3
1,3
1,3
1,2
1,1

0,0
4,6
4,5
4,0
5,5
8,4

±
±
±
±
±
±

0,0
1,3
1,3
1,3
1,5
1,9

5,6
0,6
0,9
0,8
0,7
1,1

±
±
±
±
±
±

1,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,7

100
100
100
100
100
100

70,9
80,3
73,5
71,8
76,4
77,3

±
±
±
±
±
±

2,6
2,3
2,5
2,6
2,5
2,5

27,8
17,1
24,2
26,0
21,6
21,1

±
±
±
±
±
±

2,5
2,1
2,4
2,5
2,5
2,5

1,3
2,6
2,3
2,3
1,9
1,6

±
±
±
±
±
±

0,7
0,9
0,8
0,9
0,8
0,8

100
100
100
100
100
100

1 223
1 217
1 228
1 164
1 098
1 064

Gymnasial utbildning
maj 2010
31,1
nov 2010
34,5
maj 2011
33,8
nov 2011
34,6
maj 2012
32,3
nov 2012
31,3

3,7
4,7
3,8
4,3
3,4
3,0

±
±
±
±
±
±

0,8
0,9
0,8
0,9
0,8
0,8

4,6
4,8
3,6
3,6
3,3
3,4

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8

3,5
3,4
2,2
2,6
2,3
2,5

±
±
±
±
±
±

0,8
0,7
0,6
0,7
0,7
0,7

7,6
8,1
7,5
9,5
5,8
6,0

±
±
±
±
±
±

1,1
1,1
1,1
1,3
1,1
1,1

38,0
34,7
38,9
34,9
42,7
40,8

±
±
±
±
±
±

2,1
1,9
2,0
2,0
2,2
2,2

6,0
5,1
5,4
4,8
4,7
5,2

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
1,0
0,9
1,0
1,0

0,0
3,8
4,3
4,8
5,0
6,9

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,9
0,9
1,0
1,1

5,6
0,8
0,6
0,8
0,5
0,8

±
±
±
±
±
±

1,0
0,4
0,3
0,4
0,3
0,4

100
100
100
100
100
100

76,3
84,8
79,4
78,6
79,7
81,5

±
±
±
±
±
±

1,6
1,3
1,5
1,6
1,6
1,6

23,0
13,7
19,2
19,9
18,3
17,2

±
±
±
±
±
±

1,6
1,3
1,5
1,5
1,6
1,5

0,7
1,5
1,4
1,6
2,0
1,2

±
±
±
±
±
±

0,3
0,5
0,5
0,5
0,6
0,5

100
100
100
100
100
100

2 759
2 822
2 728
2 644
2 315
2 343

7,6
8,0
6,4
7,2
7,2
7,3

±
±
±
±
±
±

1,9
1,9
1,7
1,9
1,9
1,9

4,1
4,2
4,1
3,9
3,9
3,9

±
±
±
±
±
±

1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

14,6
13,3
13,7
12,6
10,5
11,2

±
±
±
±
±
±

2,6
2,4
2,4
2,4
2,3
2,4

28,3
24,3
24,3
20,5
29,2
30,1

±
±
±
±
±
±

3,3
3,0
3,0
2,9
3,4
3,4

7,1
5,3
6,3
6,2
7,1
5,7

±
±
±
±
±
±

1,9
1,5
1,7
1,7
1,9
1,7

0,0
1,4
0,9
1,4
2,1
3,0

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,7
0,8
1,1
1,2

2,3
1,6
1,6
1,2
0,9
0,6

±
±
±
±
±
±

1,1
0,9
0,9
0,8
0,7
0,6

100
100
100
100
100
100

83,2
88,8
85,2
84,0
85,6
86,0

±
±
±
±
±
±

2,5
2,1
2,3
2,5
2,5
2,4

16,5
10,0
13,3
14,2
13,2
13,3

±
±
±
±
±
±

2,5
2,0
2,2
2,4
2,4
2,3

0,3
1,2
1,6
1,7
1,1
0,8

±
±
±
±
±
±

0,4
0,7
0,8
0,9
0,7
0,6

100
100
100
100
100
100

875
902
928
876
821
819

12,8
12,8
11,8
11,2
10,2
10,7

±
±
±
±
±
±

2,0
2,0
1,9
1,9
1,8
1,9

4,2
4,6
3,8
4,1
3,3
3,5

±
±
±
±
±
±

1,2
1,2
1,1
1,2
1,1
1,1

15,9
15,6
15,4
17,7
16,3
15,6

±
±
±
±
±
±

2,2
2,1
2,2
2,3
2,3
2,2

18,0
17,4
18,7
14,7
21,3
22,2

±
±
±
±
±
±

2,3
2,2
2,3
2,2
2,5
2,5

5,8
5,5
5,5
5,4
7,4
6,8

±
±
±
±
±
±

1,4
1,3
1,3
1,4
1,6
1,5

0,0
1,4
1,1
1,2
1,3
2,0

±
±
±
±
±
±

0,0
0,7
0,6
0,7
0,7
0,8

2,2
0,8
1,4
1,2
0,7
0,6

±
±
±
±
±
±

0,9
0,5
0,7
0,7
0,5
0,5

100
100
100
100
100
100

85,7
92,0
89,2
87,3
87,1
87,2

±
±
±
±
±
±

2,0
1,5
1,7
1,9
1,9
1,9

14,0
6,9
10,3
11,5
11,3
12,0

±
±
±
±
±
±

1,9
1,4
1,7
1,8
1,8
1,8

0,3
1,1
0,5
1,1
1,6
0,7

±
±
±
±
±
±

0,3
0,6
0,4
0,6
0,7
0,5

100
100
100
100
100
100

1 259
1 225
1 239
1 202
1 220
1 234

±
±
±
±
±
±

2,0
1,9
2,0
2,0
2,1
2,1

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år
maj 2010
32,8 ± 3,5
3,2 ± 1,3
nov 2010
37,5 ± 3,4
4,6 ± 1,5
maj 2011
38,6 ± 3,4
4,1 ± 1,4
nov 2011
41,9 ± 3,6
5,1 ± 1,6
maj 2012
35,6 ± 3,6
3,4 ± 1,3
nov 2012
34,6 ± 3,5
3,7 ± 1,4
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
maj 2010
37,4 ± 2,9
3,7 ± 1,1
nov 2010
37,8 ± 2,9
4,1 ± 1,2
maj 2011
39,0 ± 2,9
3,4 ± 1,0
4,1 ± 1,2
nov 2011
40,4 ± 3,0
maj 2012
35,7 ± 2,9
3,7 ± 1,2
nov 2012
34,6 ± 2,9
4,0 ± 1,2
Okänd utbildning
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012
Hela väljarkåren
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

18
26
24
21
19
19

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

32,0
34,7
34,4
36,3
31,4
31,0

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,3

3,8
4,8
4,0
5,0
4,1
3,8

±
±
±
±
±
±

0,5
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6

6,5
6,7
5,6
5,6
5,1
5,3

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6

3,6
3,6
2,8
3,0
2,7
2,9

±
±
±
±
±
±

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

10,3
9,7
9,5
11,0
8,3
8,5

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

33,4
31,3
34,3
29,8
38,5
36,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4

5,9
5,0
5,2
4,9
5,4
5,0

±
±
±
±
±
±

0,7
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6

0,0
3,2
3,2
3,4
3,9
5,7

±
±
±
±
±
±

0,0
0,5
0,5
0,5
0,6
0,7

4,4
0,9
0,9
0,9
0,7
0,8

±
±
±
±
±
±

0,6
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3

100
100
100
100
100
100

* Fram till och med maj 2010 ingår sympatierna för Sverigedemokraterna i gruppen "övriga partier".
Kommentar: Gråmarkerad skattning innebär att förändringen från föregående undersökning är approximativt statistiskt säkerställd.
Uppgifter om utbildning har hämtats från SCB:s register "Befolkningens utbildning" som innehåller uppgifter om högsta slutförda utbildning.
Uppgifterna har hämtats från den registerversion som avser året före undersökningsåret. För definition av partisympati, se under Definitioner och förkortningar.

43

Källa: SCB:s Partisympatiundersökning

77,8
85,6
80,6
79,3
81,1
82,3

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
1,0
1,0
1,1
1,0

21,5
12,8
18,0
19,0
17,1
16,6

±
±
±
±
±
±

1,0
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0

0,7
1,6
1,4
1,7
1,8
1,2

±
±
±
±
±
±

0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

6 134
6 192
6 147
5 907
5 473
5 479

Statistiska centralbyrån

Tabell 11

Partisympatier efter kön och boendeform
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Män
Eget hem (villa etc.)
maj 2010
38,7
nov 2010
41,9
maj 2011
42,1
nov 2011
44,2
maj 2012
38,5
nov 2012
37,0

±
±
±
±
±
±

2,5
2,5
2,5
2,6
2,6
2,6

4,7
6,9
6,1
7,0
5,7
5,9

±
±
±
±
±
±

1,1
1,3
1,3
1,3
1,2
1,3

6,7
6,5
5,6
5,1
4,8
4,3

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0

3,5
4,1
2,7
2,9
2,6
3,2

±
±
±
±
±
±

1,0
1,0
0,8
0,9
0,9
0,9

7,5
6,6
5,2
5,6
5,1
4,4

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,1
1,2
1,2
1,1

29,1
25,9
29,5
25,4
33,2
32,8

±
±
±
±
±
±

2,4
2,2
2,4
2,3
2,5
2,5

4,1
3,9
4,0
4,6
3,6
3,6

±
±
±
±
±
±

1,0
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0

0,0
3,6
3,9
4,6
5,8
8,4

±
±
±
±
±
±

0,0
0,9
1,0
1,1
1,3
1,5

5,6
0,6
0,8
0,5
0,6
0,5

±
±
±
±
±
±

1,2
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4

100
100
100
100
100
100

80,9
86,3
81,1
81,5
83,9
84,4

±
±
±
±
±
±

1,8
1,6
1,8
1,9
1,8
1,8

18,5
12,4
17,7
16,7
14,3
14,4

±
±
±
±
±
±

1,8
1,5
1,8
1,8
1,7
1,7

0,6
1,3
1,2
1,8
1,8
1,2

±
±
±
±
±
±

0,4
0,5
0,5
0,7
0,6
0,5

100
100
100
100
100
100

1 770
1 802
1 800
1 740
1 622
1 613

Lägenhet, hyresrätt
maj 2010
23,3
nov 2010
26,7
maj 2011
28,6
nov 2011
30,5
maj 2012
23,3
nov 2012
23,3

±
±
±
±
±
±

3,6
3,5
3,7
3,7
3,5
3,4

1,2
2,2
1,3
2,2
1,4
1,7

±
±
±
±
±
±

0,9
1,2
0,9
1,2
0,9
1,0

4,3
6,3
4,3
5,3
4,2
4,8

±
±
±
±
±
±

1,7
1,9
1,6
1,8
1,6
1,7

2,2
1,7
1,1
1,7
1,4
1,8

±
±
±
±
±
±

1,2
1,0
0,8
1,0
1,0
1,1

10,8
11,3
10,5
11,5
8,9
9,6

±
±
±
±
±
±

2,5
2,5
2,5
2,6
2,3
2,4

39,7
34,2
36,8
31,9
43,7
40,1

±
±
±
±
±
±

4,1
3,7
3,9
3,8
4,1
4,0

11,2
9,8
9,1
7,0
8,7
7,6

±
±
±
±
±
±

2,6
2,3
2,3
2,0
2,4
2,2

0,0
6,2
6,0
7,2
6,0
8,3

±
±
±
±
±
±

0,0
1,9
1,9
2,1
2,0
2,3

7,2
1,5
2,2
2,7
2,3
2,8

±
±
±
±
±
±

2,1
1,0
1,2
1,3
1,2
1,4

100
100
100
100
100
100

77,8
85,9
80,4
79,8
79,3
83,8

±
±
±
±
±
±

3,1
2,6
2,9
2,9
3,0
2,8

21,7
13,2
18,8
19,3
19,1
15,6

±
±
±
±
±
±

3,0
2,5
2,9
2,9
2,9
2,7

0,5
0,9
0,8
0,9
1,6
0,6

±
±
±
±
±
±

0,5
0,7
0,6
0,7
0,9
0,6

100
100
100
100
100
100

715
727
731
742
710
698

Lägenhet, bostadsrätt
maj 2010
37,8 ±
nov 2010
41,7 ±
maj 2011
40,7 ±
nov 2011
43,4 ±
maj 2012
38,4 ±
nov 2012
36,4 ±

4,6
4,6
4,6
4,8
5,1
4,9

0,8
1,7
1,1
1,8
2,0
2,2

±
±
±
±
±
±

0,8
1,2
1,0
1,3
1,4
1,5

7,2
7,1
4,6
7,2
6,4
5,3

±
±
±
±
±
±

2,5
2,4
1,9
2,5
2,5
2,1

1,5
2,3
1,6
2,2
2,5
2,2

±
±
±
±
±
±

1,1
1,4
1,1
1,5
1,7
1,5

6,7
6,7
7,7
10,3
7,9
7,3

±
±
±
±
±
±

2,3
2,3
2,5
3,0
2,8
2,6

34,2
32,4
34,8
25,5
33,8
32,7

±
±
±
±
±
±

4,5
4,4
4,5
4,3
5,0
4,8

5,1
3,6
4,6
3,5
4,7
6,7

±
±
±
±
±
±

2,2
1,7
2,0
1,8
2,2
2,6

0,0
3,8
3,7
4,5
3,8
6,6

±
±
±
±
±
±

0,0
1,8
1,8
2,1
2,0
2,5

6,6
0,7
1,2
1,4
0,6
0,5

±
±
±
±
±
±

2,4
0,8
1,1
1,1
0,8
0,8

100
100
100
100
100
100

80,3
86,9
83,5
84,3
82,9
88,4

±
±
±
±
±
±

3,5
3,0
3,2
3,3
3,6
3,1

18,9
10,5
14,1
14,9
16,1
11,1

±
±
±
±
±
±

3,4
2,7
3,0
3,2
3,6
3,1

0,8
2,6
2,4
0,7
1,0
0,5

±
±
±
±
±
±

0,8
1,5
1,4
0,7
1,0
0,6

100
100
100
100
100
100

528
508
524
486
428
427

Övriga, inklusive uppgift saknas
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012
Samtliga män
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

34,8
38,0
38,5
40,7
34,4
33,3

±
±
±
±
±
±

1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

3,2
4,8
4,0
5,0
4,0
4,3

37
22
42
28
30
30

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

±
±
±
±
±
±

0,7
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

6,2
6,5
5,1
5,5
4,9
4,5

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
0,8

2,8
3,2
2,2
2,5
2,3
2,7

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,7

8,1
7,9
7,0
8,0
6,6
6,3

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0

32,6
29,0
32,2
27,0
36,3
34,6

±
±
±
±
±
±

1,9
1,7
1,8
1,8
2,0
1,9

6,0
5,3
5,4
5,0
5,1
5,1

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,0
4,3
4,4
5,3
5,5
8,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,8
0,9
1,0
1,1

6,3
0,9
1,2
1,2
1,0
1,1

±
±
±
±
±
±

1,0
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4

100
100
100
100
100
100

80,1
86,3
81,2
81,4
82,4
84,8

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

19,2
12,3
17,4
17,2
16,0
14,3

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

0,7
1,4
1,3
1,5
1,6
0,9

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

3 050
3 059
3 097
2 996
2 790
2 768

44

Statistiska centralbyrån

Tabell 11

Partisympatier efter kön och boendeform
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Kvinnor
Eget hem (villa etc.)
maj 2010
32,7
nov 2010
34,5
maj 2011
33,3
nov 2011
35,7
maj 2012
32,5
nov 2012
33,6

±
±
±
±
±
±

2,6
2,4
2,5
2,7
2,7
2,7

5,7
6,7
5,6
6,6
6,2
4,7

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,2
1,4
1,4
1,2

8,0
7,4
7,0
6,0
5,6
6,5

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,4

4,9
4,7
3,9
4,0
3,3
3,4

±
±
±
±
±
±

1,2
1,1
1,0
1,1
1,0
1,0

9,0
8,5
10,2
11,5
7,7
7,9

±
±
±
±
±
±

1,5
1,4
1,6
1,8
1,5
1,5

32,6
32,1
33,6
29,8
37,5
37,4

±
±
±
±
±
±

2,6
2,4
2,5
2,6
2,8
2,8

5,1
3,5
4,1
4,1
4,4
3,7

±
±
±
±
±
±

1,2
0,9
1,1
1,1
1,2
1,1

0,0
2,0
2,1
1,7
2,7
2,4

±
±
±
±
±
±

0,0
0,7
0,8
0,8
1,0
0,9

2,0
0,5
0,3
0,5
0,3
0,3

±
±
±
±
±
±

0,8
0,4
0,3
0,4
0,3
0,3

100
100
100
100
100
100

76,5
86,3
80,9
78,2
80,7
79,7

±
±
±
±
±
±

2,0
1,7
1,9
2,1
2,1
2,1

22,7
12,2
17,9
20,1
16,8
19,0

±
±
±
±
±
±

2,0
1,6
1,9
2,0
2,0
2,1

0,8
1,5
1,2
1,7
2,5
1,2

±
±
±
±
±
±

0,4
0,6
0,5
0,7
0,8
0,6

100
100
100
100
100
100

1 709
1 719
1 648
1 543
1 451
1 456

Lägenhet, hyresrätt
maj 2010
17,1
nov 2010
20,3
maj 2011
18,9
nov 2011
21,7
maj 2012
16,2
nov 2012
15,6

±
±
±
±
±
±

3,0
3,0
3,1
3,3
3,1
2,9

3,3
2,6
2,0
3,3
2,7
1,7

±
±
±
±
±
±

1,5
1,2
1,1
1,5
1,4
1,1

3,4
5,3
4,2
4,0
3,8
4,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,6
1,6
1,5
1,6
1,7

3,6
2,9
2,0
2,9
3,4
2,9

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,1
1,4
1,5
1,4

18,7
15,8
15,3
17,9
12,6
15,6

±
±
±
±
±
±

3,0
2,6
2,7
3,0
2,8
2,9

42,0
40,3
46,0
40,4
50,0
46,3

±
±
±
±
±
±

3,9
3,6
3,9
3,9
4,2
4,0

7,7
7,9
7,9
7,1
8,5
7,7

±
±
±
±
±
±

2,1
2,0
2,1
2,0
2,3
2,1

0,0
3,0
2,6
1,9
2,4
4,6

±
±
±
±
±
±

0,0
1,3
1,3
1,1
1,3
1,7

4,3
1,8
1,1
0,8
0,3
0,6

±
±
±
±
±
±

1,6
1,0
0,8
0,7
0,5
0,6

100
100
100
100
100
100

75,7
83,6
78,0
74,9
77,9
79,1

±
±
±
±
±
±

3,0
2,5
2,9
3,0
3,1
3,0

23,4
14,9
20,1
23,4
21,4
19,5

±
±
±
±
±
±

3,0
2,4
2,8
3,0
3,1
2,9

0,9
1,5
1,8
1,8
0,8
1,4

±
±
±
±
±
±

0,7
0,8
1,0
0,9
0,7
0,9

100
100
100
100
100
100

804
848
813
806
703
734

Lägenhet, bostadsrätt
maj 2010
37,3 ±
nov 2010
39,9 ±
maj 2011
38,7 ±
nov 2011
35,1 ±
maj 2012
34,2 ±
nov 2012
34,5 ±

4,8
4,6
4,5
4,6
4,7
4,7

2,2
2,3
2,0
2,6
1,0
2,0

±
±
±
±
±
±

1,4
1,4
1,3
1,5
0,9
1,4

8,3
7,9
6,7
7,6
6,7
7,2

±
±
±
±
±
±

2,7
2,5
2,3
2,5
2,4
2,5

4,3
4,3
3,9
3,2
1,6
2,8

±
±
±
±
±
±

2,0
1,9
1,8
1,7
1,1
1,5

14,0
13,7
11,8
16,7
13,6
11,5

±
±
±
±
±
±

3,4
3,1
2,9
3,5
3,3
3,0

26,9
26,7
30,6
29,9
36,0
34,3

±
±
±
±
±
±

4,4
4,1
4,3
4,4
4,7
4,7

5,2
3,6
4,0
3,7
5,2
4,4

±
±
±
±
±
±

2,1
1,7
1,8
1,7
2,1
1,9

0,0
1,0
1,3
0,5
1,3
2,9

±
±
±
±
±
±

0,0
1,0
1,1
0,7
1,1
1,7

1,9
0,7
1,0
0,7
0,4
0,5

±
±
±
±
±
±

1,4
0,7
0,9
0,8
0,6
0,7

100
100
100
100
100
100

74,9
83,5
80,7
79,7
81,5
81,5

±
±
±
±
±
±

3,7
3,2
3,3
3,5
3,5
3,5

24,7
14,1
17,4
18,8
17,3
17,2

±
±
±
±
±
±

3,7
3,0
3,2
3,4
3,4
3,4

0,4
2,4
1,9
1,5
1,2
1,4

±
±
±
±
±
±

0,6
1,3
1,1
1,0
0,9
1,0

100
100
100
100
100
100

539
541
559
522
499
498

Övriga, inklusive uppgift saknas
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012
Samtliga kvinnor
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

29,2
31,5
30,4
31,9
28,3
28,7

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9

4,4
4,7
3,9
5,1
4,2
3,4

32
25
30
40
30
23

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,8

6,9
6,9
6,1
5,7
5,4
6,2

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0

4,4
4,1
3,4
3,6
3,1
3,2

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,7
0,8
0,7
0,7

12,5
11,5
12,0
14,1
10,1
10,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,4
1,3
1,3

34,2
33,6
36,4
32,6
40,7
39,2

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,9
1,9
2,1
2,0

5,8
4,7
5,1
4,8
5,6
4,9

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,9
0,9
1,0
0,9

0,0
2,1
2,1
1,5
2,3
3,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,6
0,5
0,7
0,8

2,6
0,9
0,6
0,6
0,3
0,5

±
±
±
±
±
±

0,7
0,4
0,3
0,3
0,2
0,3

100
100
100
100
100
100

75,6
84,9
79,9
77,4
79,9
79,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,4
1,5
1,5
1,5

23,6
13,3
18,5
20,8
18,2
18,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,2
1,4
1,5
1,5
1,5

0,8
1,8
1,6
1,8
1,9
1,4

±
±
±
±
±
±

0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

100
100
100
100
100
100

3 084
3 133
3 050
2 911
2 683
2 711

45

Statistiska centralbyrån

Tabell 11

Partisympatier efter kön och boendeform
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Samtliga
Eget hem (villa etc.)
maj 2010
35,8
nov 2010
38,3
maj 2011
37,8
nov 2011
40,2
maj 2012
35,7
nov 2012
35,4

±
±
±
±
±
±

1,8
1,7
1,8
1,9
1,9
1,9

5,2
6,8
5,9
6,8
5,9
5,4

±
±
±
±
±
±

0,8
0,9
0,9
1,0
0,9
0,9

7,4
7,0
6,3
5,5
5,2
5,3

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
0,9
0,9
0,8
0,9

4,2
4,4
3,3
3,4
3,0
3,3

±
±
±
±
±
±

0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

8,2
7,6
7,6
8,4
6,3
6,1

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
1,0
1,1
0,9
0,9

30,8
28,9
31,5
27,5
35,2
34,9

±
±
±
±
±
±

1,7
1,6
1,7
1,7
1,9
1,9

4,6
3,7
4,1
4,4
4,0
3,6

±
±
±
±
±
±

0,8
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7

0,0
2,8
3,1
3,3
4,3
5,6

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,7
0,7
0,8
0,9

3,9
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4

±
±
±
±
±
±

0,7
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

100
100
100
100
100
100

78,7
86,3
81,0
79,9
82,3
82,2

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,3
1,4
1,4
1,4

20,6
12,3
17,8
18,3
15,5
16,6

±
±
±
±
±
±

1,4
1,1
1,3
1,3
1,3
1,3

0,7
1,4
1,2
1,8
2,1
1,2

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

3 479
3 521
3 448
3 283
3 073
3 069

Lägenhet, hyresrätt
maj 2010
20,0
nov 2010
23,3
maj 2011
23,4
nov 2011
25,9
maj 2012
19,6
nov 2012
19,3

±
±
±
±
±
±

2,3
2,3
2,4
2,5
2,3
2,3

2,4
2,4
1,7
2,8
2,1
1,7

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,7
0,9
0,9
0,7

3,9
5,8
4,3
4,6
4,0
4,8

±
±
±
±
±
±

1,1
1,2
1,1
1,2
1,1
1,2

3,0
2,4
1,6
2,3
2,4
2,4

±
±
±
±
±
±

1,0
0,8
0,7
0,9
0,9
0,9

15,0
13,7
13,0
14,8
10,8
12,7

±
±
±
±
±
±

2,0
1,8
1,9
2,0
1,8
1,9

40,9
37,5
41,7
36,3
46,9
43,3

±
±
±
±
±
±

2,8
2,6
2,7
2,7
2,9
2,8

9,3
8,8
8,5
7,0
8,6
7,7

±
±
±
±
±
±

1,7
1,5
1,5
1,4
1,6
1,5

0,0
4,5
4,2
4,5
4,2
6,4

±
±
±
±
±
±

0,0
1,1
1,1
1,2
1,2
1,4

5,6
1,7
1,6
1,7
1,3
1,7

±
±
±
±
±
±

1,3
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8

100
100
100
100
100
100

76,7
84,6
79,1
77,2
78,6
81,3

±
±
±
±
±
±

2,2
1,8
2,1
2,1
2,2
2,0

22,6
14,1
19,5
21,5
20,3
17,6

±
±
±
±
±
±

2,1
1,8
2,0
2,1
2,1
2,0

0,7
1,3
1,4
1,4
1,2
1,0

±
±
±
±
±
±

0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5

100
100
100
100
100
100

1 519
1 575
1 544
1 548
1 413
1 432

Lägenhet, bostadsrätt
maj 2010
37,6 ±
nov 2010
40,8 ±
maj 2011
39,7 ±
nov 2011
39,1 ±
maj 2012
36,1 ±
nov 2012
35,4 ±

3,3
3,2
3,2
3,3
3,4
3,4

1,5
2,0
1,6
2,2
1,4
2,1

±
±
±
±
±
±

0,8
0,9
0,8
1,0
0,8
1,0

7,7
7,5
5,7
7,4
6,6
6,3

±
±
±
±
±
±

1,8
1,7
1,5
1,8
1,7
1,7

2,9
3,3
2,8
2,8
2,0
2,5

±
±
±
±
±
±

1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,1

10,3
10,2
9,8
13,6
11,0
9,6

±
±
±
±
±
±

2,1
2,0
1,9
2,3
2,2
2,0

30,6
29,5
32,6
27,8
35,0
33,6

±
±
±
±
±
±

3,2
3,0
3,1
3,1
3,4
3,3

5,1
3,6
4,3
3,6
5,0
5,5

±
±
±
±
±
±

1,5
1,2
1,3
1,3
1,5
1,6

0,0
2,4
2,5
2,5
2,4
4,6

±
±
±
±
±
±

0,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,5

4,3
0,7
1,1
1,0
0,5
0,5

±
±
±
±
±
±

1,4
0,5
0,7
0,7
0,5
0,5

100
100
100
100
100
100

77,5
85,1
82,0
81,9
82,2
84,5

±
±
±
±
±
±

2,6
2,2
2,3
2,4
2,5
2,4

21,9
12,3
15,8
17,0
16,8
14,5

±
±
±
±
±
±

2,5
2,0
2,2
2,4
2,5
2,3

0,6
2,5
2,1
1,1
1,1
1,0

±
±
±
±
±
±

0,5
1,0
0,9
0,7
0,7
0,6

100
100
100
100
100
100

1 067
1 049
1 083
1 008
927
925

Övriga, inklusive uppgift saknas
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012
Hela väljarkåren
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

32,0
34,7
34,4
36,3
31,4
31,0

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,3

3,8
4,8
4,0
5,0
4,1
3,8

69
47
72
68
60
53

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

±
±
±
±
±
±

0,5
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6

6,5
6,7
5,6
5,6
5,1
5,3

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6

3,6
3,6
2,8
3,0
2,7
2,9

±
±
±
±
±
±

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

10,3
9,7
9,5
11,0
8,3
8,5

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

33,4
31,3
34,3
29,8
38,5
36,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4

5,9
5,0
5,2
4,9
5,4
5,0

±
±
±
±
±
±

0,7
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6

0,0
3,2
3,2
3,4
3,9
5,7

±
±
±
±
±
±

0,0
0,5
0,5
0,5
0,6
0,7

4,4
0,9
0,9
0,9
0,7
0,8

±
±
±
±
±
±

0,6
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3

* Fram till och med maj 2010 ingår sympatierna för Sverigedemokraterna i gruppen "övriga partier".
Kommentar: Gråmarkerad skattning innebär att förändringen från föregående undersökning är approximativt statistiskt säkerställd.
Frågorna som ställdes var "I vilken typ av bostad bor du? Bor du i lägenhet eller i småhus?" och "Äger eller hyr ni bostaden eller har ni bostadsrätt?".
För definition av partisympati, se under Definitioner och förkortningar.
Källa: SCB:s Partisympatiundersökning, SCB:s befolkningsregister

100
100
100
100
100
100

77,8
85,6
80,6
79,3
81,1
82,3

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
1,0
1,0
1,1
1,0

21,5
12,8
18,0
19,0
17,1
16,6

±
±
±
±
±
±

1,0
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0

0,7
1,6
1,4
1,7
1,8
1,2

±
±
±
±
±
±

0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

6 134
6 192
6 147
5 907
5 473
5 479

46

Statistiska centralbyrån

Tabell 12

Partisympatier efter kön bland sysselsatta och ej sysselsatta
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Män
Sysselsatta
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

37,6
42,2
42,8
43,9
37,7
36,2

±
±
±
±
±
±

2,4
2,3
2,3
2,3
2,4
2,3

3,0
4,6
3,9
4,7
4,0
4,0

±
±
±
±
±
±

0,8
1,0
0,9
1,0
0,9
0,9

6,1
6,4
4,7
5,3
4,7
4,3

±
±
±
±
±
±

1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0

2,8
3,0
2,1
2,8
2,5
2,4

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,7
0,8
0,8
0,8

8,1
8,9
7,7
9,3
7,3
7,4

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,3
1,4
1,3
1,3

29,0
24,5
28,0
22,9
32,1
31,2

±
±
±
±
±
±

2,2
2,0
2,1
2,0
2,3
2,3

6,9
5,4
5,2
4,7
5,1
5,4

±
±
±
±
±
±

1,3
1,0
1,1
1,0
1,1
1,1

0,0
4,0
4,5
5,2
5,9
8,2

±
±
±
±
±
±

0,0
0,9
1,0
1,1
1,2
1,4

6,4
1,1
1,3
1,2
0,8
0,9

±
±
±
±
±
±

1,2
0,5
0,5
0,5
0,4
0,5

100
100
100
100
100
100

80,0
86,8
81,4
82,0
83,6
84,8

±
±
±
±
±
±

1,8
1,5
1,7
1,7
1,7
1,6

19,4
12,3
17,6
17,0
15,0
14,3

±
±
±
±
±
±

1,7
1,4
1,7
1,6
1,6
1,6

0,5
1,0
1,0
1,1
1,4
0,9

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

1 994
2 097
2 116
2 119
1 919
1 897

Ej sysselsatta
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

29,5
29,3
29,2
32,8
26,6
26,9

±
±
±
±
±
±

3,1
3,1
3,2
3,5
3,3
3,2

3,7
5,4
4,5
5,7
4,0
4,8

±
±
±
±
±
±

1,3
1,6
1,5
1,8
1,5
1,6

6,4
6,8
5,8
5,8
5,3
5,1

±
±
±
±
±
±

1,7
1,7
1,6
1,7
1,6
1,5

2,9
3,5
2,3
1,8
2,0
3,1

±
±
±
±
±
±

1,1
1,3
1,0
1,0
1,0
1,3

8,2
5,7
5,7
4,8
4,8
3,9

±
±
±
±
±
±

1,8
1,6
1,6
1,6
1,6
1,4

39,1
38,7
41,4
36,9
46,2
42,3

±
±
±
±
±
±

3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,6

4,3
5,1
5,8
5,7
5,1
4,5

±
±
±
±
±
±

1,3
1,5
1,6
1,8
1,6
1,5

0,0
5,0
4,2
5,3
4,6
7,9

±
±
±
±
±
±

0,0
1,5
1,4
1,7
1,6
2,0

6,0
0,5
1,2
1,3
1,5
1,6

±
±
±
±
±
±

1,6
0,5
0,8
0,8
0,9
1,0

100
100
100
100
100
100

80,3
85,4
81,0
80,1
79,8
84,9

±
±
±
±
±
±

2,4
2,3
2,5
2,7
2,7
2,4

18,8
12,2
17,1
17,6
18,1
14,0

±
±
±
±
±
±

2,4
2,1
2,4
2,6
2,6
2,3

0,9
2,4
1,9
2,3
2,1
1,0

±
±
±
±
±
±

0,6
1,0
0,9
1,1
1,0
0,7

100
100
100
100
100
100

1 055
959
979
874
870
870

Övriga, inklusive uppgift saknas
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012
Samtliga män
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

34,8
38,0
38,5
40,7
34,4
33,3

±
±
±
±
±
±

1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

3,2
4,8
4,0
5,0
4,0
4,3

1
3
2
3
1
1

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

±
±
±
±
±
±

0,7
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

6,2
6,5
5,1
5,5
4,9
4,5

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
0,8

2,8
3,2
2,2
2,5
2,3
2,7

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,7

8,1
7,9
7,0
8,0
6,6
6,3

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0

32,6
29,0
32,2
27,0
36,3
34,6

±
±
±
±
±
±

1,9
1,7
1,8
1,8
2,0
1,9

6,0
5,3
5,4
5,0
5,1
5,1

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,0
4,3
4,4
5,3
5,5
8,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,8
0,9
1,0
1,1

6,3
0,9
1,2
1,2
1,0
1,1

±
±
±
±
±
±

1,0
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4

100
100
100
100
100
100

80,1
86,3
81,2
81,4
82,4
84,8

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

19,2
12,3
17,4
17,2
16,0
14,3

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

0,7
1,4
1,3
1,5
1,6
0,9

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

3 050
3 059
3 097
2 996
2 790
2 768

47

Statistiska centralbyrån

Tabell 12

Partisympatier efter kön bland sysselsatta och ej sysselsatta
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Kvinnor
Sysselsatta
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

30,1
32,8
30,4
32,5
31,2
31,5

±
±
±
±
±
±

2,4
2,3
2,3
2,4
2,5
2,5

4,1
4,7
4,1
4,8
3,7
3,4

±
±
±
±
±
±

1,0
1,0
1,0
1,1
1,0
0,9

6,5
6,4
6,6
5,9
5,5
5,7

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

4,3
3,8
3,5
3,0
2,8
2,5

±
±
±
±
±
±

1,1
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8

13,1
12,1
13,3
15,8
11,6
13,2

±
±
±
±
±
±

1,8
1,6
1,7
1,9
1,7
1,8

32,6
31,6
32,9
30,2
35,5
34,7

±
±
±
±
±
±

2,5
2,3
2,4
2,4
2,6
2,5

7,2
5,7
5,9
5,7
7,2
5,5

±
±
±
±
±
±

1,3
1,1
1,2
1,2
1,4
1,2

0,0
2,2
2,3
1,6
2,2
2,8

±
±
±
±
±
±

0,0
0,7
0,8
0,7
0,8
0,9

2,1
0,8
0,9
0,4
0,4
0,7

±
±
±
±
±
±

0,8
0,4
0,5
0,3
0,3
0,4

100
100
100
100
100
100

76,1
85,7
81,6
78,4
81,2
80,6

±
±
±
±
±
±

2,0
1,6
1,8
1,9
1,9
1,9

23,3
13,3
17,2
19,9
17,5
18,6

±
±
±
±
±
±

2,0
1,6
1,7
1,9
1,9
1,9

0,6
1,0
1,2
1,7
1,3
0,9

±
±
±
±
±
±

0,4
0,4
0,5
0,6
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

1 835
1 924
1 887
1 824
1 633
1 711

Ej sysselsatta
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

28,1
29,5
30,3
30,8
23,9
24,1

±
±
±
±
±
±

2,9
2,8
3,0
3,2
2,9
3,0

4,9
4,9
3,5
5,5
5,0
3,3

±
±
±
±
±
±

1,4
1,3
1,2
1,6
1,5
1,3

7,4
7,6
5,4
5,4
5,3
7,0

±
±
±
±
±
±

1,7
1,6
1,5
1,5
1,5
1,8

4,5
4,6
3,2
4,6
3,5
4,2

±
±
±
±
±
±

1,4
1,3
1,2
1,4
1,2
1,4

11,5
10,5
9,9
11,4
7,8
7,1

±
±
±
±
±
±

2,0
1,8
1,9
2,1
1,8
1,8

36,4
36,6
41,8
36,5
48,5
46,7

±
±
±
±
±
±

3,1
3,0
3,2
3,3
3,4
3,5

4,0
3,3
3,8
3,5
3,3
3,9

±
±
±
±
±
±

1,2
1,1
1,2
1,2
1,2
1,3

0,0
2,0
1,7
1,4
2,6
3,6

±
±
±
±
±
±

0,0
0,9
0,9
0,8
1,1
1,3

3,3
0,9
0,3
0,9
0,2
0,1

±
±
±
±
±
±

1,2
0,6
0,3
0,6
0,3
0,2

100
100
100
100
100
100

75,3
83,9
77,5
76,1
78,1
78,7

±
±
±
±
±
±

2,4
2,1
2,4
2,6
2,6
2,6

23,7
13,2
20,5
22,0
19,1
19,1

±
±
±
±
±
±

2,4
1,9
2,4
2,5
2,4
2,5

1,0
2,9
2,0
1,9
2,8
2,2

±
±
±
±
±
±

0,6
1,0
0,8
0,8
1,0
0,9

100
100
100
100
100
100

1 244
1 206
1 161
1 080
1 045
999

Övriga, inklusive uppgift saknas
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012
Samtliga kvinnor
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

29,2
31,5
30,4
31,9
28,3
28,7

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9

4,4
4,7
3,9
5,1
4,2
3,4

5
3
2
7
5
1

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,8

6,9
6,9
6,1
5,7
5,4
6,2

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0

4,4
4,1
3,4
3,6
3,1
3,2

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,7
0,8
0,7
0,7

12,5
11,5
12,0
14,1
10,1
10,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,4
1,3
1,3

34,2
33,6
36,4
32,6
40,7
39,2

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,9
1,9
2,1
2,0

5,8
4,7
5,1
4,8
5,6
4,9

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,9
0,9
1,0
0,9

0,0
2,1
2,1
1,5
2,3
3,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,6
0,5
0,7
0,8

2,6
0,9
0,6
0,6
0,3
0,5

±
±
±
±
±
±

0,7
0,4
0,3
0,3
0,2
0,3

100
100
100
100
100
100

75,6
84,9
79,9
77,4
79,9
79,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,4
1,5
1,5
1,5

23,6
13,3
18,5
20,8
18,2
18,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,2
1,4
1,5
1,5
1,5

0,8
1,8
1,6
1,8
1,9
1,4

±
±
±
±
±
±

0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

100
100
100
100
100
100

3 084
3 133
3 050
2 911
2 683
2 711

48

Statistiska centralbyrån

Tabell 12

Partisympatier efter kön bland sysselsatta och ej sysselsatta
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Samtliga
Sysselsatta
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

34,1
37,7
36,9
38,7
34,7
34,0

±
±
±
±
±
±

1,7
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7

3,5
4,6
4,0
4,7
3,8
3,7

±
±
±
±
±
±

0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

6,3
6,4
5,6
5,6
5,1
4,9

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

3,5
3,4
2,8
2,8
2,6
2,5

±
±
±
±
±
±

0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

10,4
10,4
10,3
12,3
9,3
10,1

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
1,1

30,7
27,8
30,3
26,3
33,7
32,8

±
±
±
±
±
±

1,7
1,5
1,6
1,5
1,7
1,7

7,1
5,5
5,5
5,2
6,0
5,5

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,8
0,8
0,9
0,8

0,0
3,2
3,4
3,6
4,2
5,7

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,6
0,7
0,7
0,8

4,4
1,0
1,1
0,9
0,6
0,8

±
±
±
±
±
±

0,7
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3

100
100
100
100
100
100

78,1
86,3
81,5
80,3
82,5
82,8

±
±
±
±
±
±

1,3
1,1
1,2
1,3
1,3
1,3

21,3
12,8
17,4
18,3
16,2
16,4

±
±
±
±
±
±

1,3
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2

0,6
1,0
1,1
1,4
1,3
0,9

±
±
±
±
±
±

0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

3 829
4 021
4 003
3 943
3 552
3 608

Ej sysselsatta
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

28,7
29,4
29,8
31,7
25,1
25,4

±
±
±
±
±
±

2,1
2,1
2,2
2,3
2,2
2,2

4,3
5,1
3,9
5,6
4,5
4,0

±
±
±
±
±
±

1,0
1,0
0,9
1,2
1,1
1,0

6,9
7,3
5,5
5,6
5,3
6,1

±
±
±
±
±
±

1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,2

3,8
4,1
2,8
3,3
2,8
3,7

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,8
0,9
0,8
1,0

10,0
8,4
8,0
8,5
6,5
5,6

±
±
±
±
±
±

1,4
1,3
1,3
1,4
1,2
1,1

37,6
37,6
41,6
36,7
47,5
44,7

±
±
±
±
±
±

2,3
2,2
2,3
2,4
2,5
2,5

4,1
4,1
4,7
4,5
4,1
4,2

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0

0,0
3,3
2,8
3,1
3,5
5,6

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,8
0,9
0,9
1,2

4,5
0,7
0,7
1,1
0,8
0,8

±
±
±
±
±
±

1,0
0,4
0,4
0,5
0,4
0,5

100
100
100
100
100
100

77,5
84,6
79,0
77,8
78,8
81,4

±
±
±
±
±
±

1,7
1,5
1,8
1,9
1,9
1,8

21,5
12,7
19,0
20,1
18,7
16,9

±
±
±
±
±
±

1,7
1,4
1,7
1,8
1,8
1,7

0,9
2,7
1,9
2,1
2,5
1,7

±
±
±
±
±
±

0,4
0,7
0,6
0,7
0,7
0,6

100
100
100
100
100
100

2 299
2 165
2 140
1 954
1 915
1 869

Övriga, inklusive uppgift saknas
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012
Hela väljarkåren
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

32,0
34,7
34,4
36,3
31,4
31,0

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,3

3,8
4,8
4,0
5,0
4,1
3,8

6
6
4
10
6
2

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

±
±
±
±
±
±

0,5
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6

6,5
6,7
5,6
5,6
5,1
5,3

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6

3,6
3,6
2,8
3,0
2,7
2,9

±
±
±
±
±
±

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

10,3
9,7
9,5
11,0
8,3
8,5

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

33,4
31,3
34,3
29,8
38,5
36,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4

5,9
5,0
5,2
4,9
5,4
5,0

±
±
±
±
±
±

0,7
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6

0,0
3,2
3,2
3,4
3,9
5,7

±
±
±
±
±
±

0,0
0,5
0,5
0,5
0,6
0,7

4,4
0,9
0,9
0,9
0,7
0,8

±
±
±
±
±
±

0,6
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3

* Fram till och med maj 2010 ingår sympatierna för Sverigedemokraterna i gruppen "övriga partier".
Kommentar: Gråmarkerad skattning innebär att förändringen från föregående undersökning är approximativt statistiskt säkerställd.
Till sysselsatta räknas personer som under den senaste veckan arbetat minst en timme, tillfälligt borta från tjänst, tjänstlediga, föräldralediga samt
arbetslösa mindre än ett halvår. För definition av partisympati, se under Definitioner och förkortningar.
Källa: SCB:s Partisympatiundersökning, SCB:s befolkningsregister

100
100
100
100
100
100

77,8
85,6
80,6
79,3
81,1
82,3

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
1,0
1,0
1,1
1,0

21,5
12,8
18,0
19,0
17,1
16,6

±
±
±
±
±
±

1,0
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0

0,7
1,6
1,4
1,7
1,8
1,2

±
±
±
±
±
±

0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

6 134
6 192
6 147
5 907
5 473
5 479

49

Statistiska centralbyrån

Tabell 13

Partisympatier efter kön och socioekonomisk grupp (sysselsatta och ej sysselsatta)
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Män
Ej facklärda arbetare
maj 2010
17,8
nov 2010
25,2
maj 2011
24,6
nov 2011
27,5
maj 2012
21,4
nov 2012
21,2

±
±
±
±
±
±

3,7
4,0
4,0
4,2
4,0
3,8

3,1
5,7
4,4
4,8
2,8
3,1

±
±
±
±
±
±

1,7
2,1
1,9
2,0
1,6
1,6

3,2
3,0
3,6
4,1
1,8
1,7

±
±
±
±
±
±

1,7
1,5
1,7
1,9
1,3
1,2

1,4
2,1
0,6
1,7
1,0
1,4

±
±
±
±
±
±

1,1
1,3
0,7
1,2
0,9
1,1

5,2
7,0
4,3
7,1
4,7
5,0

±
±
±
±
±
±

2,2
2,4
1,8
2,4
2,1
2,0

52,0
42,6
48,7
39,4
53,8
48,3

±
±
±
±
±
±

4,8
4,6
4,6
4,6
4,8
4,7

7,7
6,6
5,8
4,6
5,3
7,9

±
±
±
±
±
±

2,6
2,3
2,2
1,9
2,2
2,6

0,0
7,2
6,8
7,6
7,9
10,0

±
±
±
±
±
±

0,0
2,4
2,3
2,4
2,6
2,8

9,5
0,7
1,1
3,3
1,3
1,4

±
±
±
±
±
±

2,8
0,8
1,0
1,7
1,1
1,1

100
100
100
100
100
100

76,0
80,9
74,7
76,9
78,2
82,4

±
±
±
±
±
±

3,6
3,3
3,5
3,5
3,5
3,3

22,9
17,2
23,8
21,3
20,3
17,2

±
±
±
±
±
±

3,5
3,2
3,4
3,4
3,4
3,2

1,1
1,9
1,4
1,8
1,5
0,3

±
±
±
±
±
±

0,9
1,2
1,0
1,1
1,0
0,5

100
100
100
100
100
100

545
555
603
579
526
530

Facklärda arbetare
maj 2010
21,3
nov 2010
28,6
maj 2011
25,9
nov 2011
24,3
maj 2012
19,9
nov 2012
21,7

±
±
±
±
±
±

4,0
4,1
4,1
4,0
3,9
4,0

2,4
3,6
2,5
3,1
3,4
3,6

±
±
±
±
±
±

1,5
1,7
1,5
1,6
1,8
1,8

3,4
2,9
1,7
3,1
1,1
1,7

±
±
±
±
±
±

1,8
1,5
1,2
1,6
1,1
1,2

1,4
1,7
1,7
2,3
2,8
2,1

±
±
±
±
±
±

1,1
1,2
1,2
1,4
1,7
1,4

4,4
6,4
5,4
7,7
4,1
3,2

±
±
±
±
±
±

2,0
2,2
2,1
2,5
2,0
1,7

51,2
43,5
49,4
43,1
53,8
49,2

±
±
±
±
±
±

4,8
4,5
4,6
4,6
4,9
4,8

7,7
6,6
7,1
7,4
5,1
4,1

±
±
±
±
±
±

2,6
2,2
2,4
2,5
2,1
1,9

0,0
5,8
5,0
8,9
9,1
13,7

±
±
±
±
±
±

0,0
2,1
2,0
2,6
2,9
3,4

8,2
0,8
1,4
0,0
0,7
0,8

±
±
±
±
±
±

2,6
0,8
1,1
0,0
0,8
0,9

100
100
100
100
100
100

74,5
82,7
80,2
78,8
81,2
83,0

±
±
±
±
±
±

3,7
3,1
3,3
3,4
3,5
3,3

25,0
16,0
18,3
19,2
16,7
16,4

±
±
±
±
±
±

3,6
3,0
3,2
3,3
3,3
3,3

0,5
1,4
1,4
2,0
2,2
0,6

±
±
±
±
±
±

0,6
1,0
1,0
1,2
1,3
0,7

100
100
100
100
100
100

552
573
560
562
492
489

Summa arbetare
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

±
±
±
±
±
±

2,7
2,9
2,8
2,9
2,8
2,8

2,7
4,6
3,5
3,9
3,1
3,3

±
±
±
±
±
±

1,1
1,4
1,2
1,3
1,2
1,2

3,3
2,9
2,6
3,6
1,5
1,7

±
±
±
±
±
±

1,2
1,1
1,0
1,2
0,8
0,9

1,4
1,9
1,2
2,0
1,9
1,7

±
±
±
±
±
±

0,8
0,9
0,7
0,9
1,0
0,9

4,8
6,7
4,8
7,4
4,4
4,1

±
±
±
±
±
±

1,5
1,6
1,4
1,8
1,4
1,3

51,6
43,0
49,0
41,2
53,8
48,7

±
±
±
±
±
±

3,4
3,2
3,3
3,2
3,4
3,3

7,7
6,6
6,5
6,0
5,2
6,1

±
±
±
±
±
±

1,8
1,6
1,6
1,6
1,5
1,6

0,0
6,5
5,9
8,2
8,5
11,8

±
±
±
±
±
±

0,0
1,6
1,5
1,8
1,9
2,2

8,8
0,7
1,2
1,6
1,0
1,1

±
±
±
±
±
±

1,9
0,6
0,7
0,9
0,7
0,7

100
100
100
100
100
100

75,3
81,8
77,4
77,8
79,6
82,7

±
±
±
±
±
±

2,6
2,3
2,4
2,4
2,5
2,3

23,9
16,6
21,2
20,2
18,6
16,8

±
±
±
±
±
±

2,5
2,2
2,4
2,4
2,4
2,3

0,8
1,6
1,4
1,9
1,8
0,5

±
±
±
±
±
±

0,5
0,8
0,7
0,8
0,8
0,4

100
100
100
100
100
100

1 097
1 128
1 163
1 141
1 018
1 019

8,4 ± 4,1
5,4 ± 3,0
5,4 ± 3,3

32,1 ±
24,1 ±
33,0 ±

7,0
5,8
6,6

5,4 ± 3,3
3,3 ± 2,4
3,4 ± 2,5

0,0 ± 0,0
6,2 ± 3,4
2,5 ± 2,2

5,6 ± 3,4
2,0 ± 1,9
1,9 ± 1,8

100
100
100

81,5 ±
85,8 ±
84,1 ±

5,2
4,5
4,7

18,1 ± 5,2
12,8 ± 4,3
14,5 ± 4,5

0,4 ± 0,8
1,4 ± 1,6
1,3 ± 1,5

100
100
100

3,9 ± 3,1

38,0 ±

7,6

5,8 ± 3,7

3,6 ± 2,9

0,0 ± 0,0

100

79,3 ±

5,7

18,3 ± 5,5

2,3 ± 2,1

100

216
242
237
199
201
190

19,5
26,9
25,2
25,9
20,7
21,5

Lägre tjänstemän
maj 2010
36,3
nov 2010
41,2
maj 2011
41,5
nov 2011
maj 2012
33,9
nov 2012

± 7,1
± 6,7
± 6,8
± 7,3

3,6
3,3 ±
2,6
4,0
5,5 ±
3,1
3,3
2,0 ±
1,9
Gruppen är för liten för att redovisas.
9,0 ±
4,4
3,1 ±
2,7
2,7 ± 2,4
Gruppen är för liten för att redovisas.

3,0 ± 2,6
3,1 ± 2,5
4,3 ± 2,8

6,0 ±
9,3 ±
5,9 ±

Tjänstemän på mellannivå
maj 2010
38,1 ± 4,5
nov 2010
43,3 ± 4,5
maj 2011
42,8 ± 4,5
nov 2011
48,4 ± 4,6
maj 2012
39,7 ± 4,7
nov 2012
35,5 ± 4,7

2,7
2,9
2,0
2,6
1,8
1,3

±
±
±
±
±
±

1,5
1,5
1,3
1,5
1,3
1,1

7,8
6,0
4,9
6,2
5,6
6,3

±
±
±
±
±
±

2,4
2,1
1,9
2,2
2,2
2,3

4,5
3,6
2,8
2,8
2,8
3,5

±
±
±
±
±
±

1,9
1,7
1,5
1,5
1,6
1,8

9,0
9,8
9,4
10,8
9,5
7,9

±
±
±
±
±
±

2,6
2,7
2,7
2,9
2,8
2,6

27,6
25,2
28,5
22,4
34,0
36,7

±
±
±
±
±
±

4,1
4,0
4,1
3,8
4,6
4,7

6,1
5,6
5,9
3,6
4,5
4,8

±
±
±
±
±
±

2,2
2,1
2,1
1,7
2,0
2,1

0,0
2,9
3,1
2,6
1,1
4,0

±
±
±
±
±
±

0,0
1,6
1,6
1,5
1,0
1,9

4,2
0,6
0,7
0,7
1,0
0,0

±
±
±
±
±
±

1,8
0,7
0,8
0,8
1,0
0,0

100
100
100
100
100
100

86,6
89,4
87,4
86,0
86,3
88,1

±
±
±
±
±
±

2,9
2,7
2,9
3,0
3,2
3,0

12,8
10,0
11,0
13,2
13,6
10,8

±
±
±
±
±
±

2,8
2,6
2,7
2,9
3,1
2,8

0,6
0,6
1,6
0,8
0,2
1,1

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
1,1
0,8
0,3
1,0

100
100
100
100
100
100

531
533
537
536
487
469

Högre tjänstemän
maj 2010
47,7
nov 2010
45,7
maj 2011
52,3
nov 2011
53,3
maj 2012
47,7
nov 2012
45,8

2,7
3,6
3,0
2,9
3,1
3,8

±
±
±
±
±
±

1,6
1,8
1,7
1,6
1,7
1,9

11,5
14,1
9,8
9,4
10,3
8,3

±
±
±
±
±
±

3,1
3,3
2,9
2,8
3,0
2,6

4,2
4,0
2,6
2,8
2,3
3,0

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,5
1,6
1,4
1,6

8,7
7,4
7,2
9,4
8,5
8,3

±
±
±
±
±
±

2,7
2,4
2,6
2,9
2,7
2,6

18,9
19,8
17,2
15,3
20,9
23,3

±
±
±
±
±
±

3,8
3,8
3,7
3,6
4,1
4,1

3,6
3,6
3,9
4,7
4,8
5,2

±
±
±
±
±
±

1,8
1,7
1,9
2,1
2,1
2,1

0,0
1,4
2,2
1,4
1,2
2,1

±
±
±
±
±
±

0,0
1,1
1,5
1,2
1,1
1,4

2,7
0,2
1,8
0,8
1,2
0,2

±
±
±
±
±
±

1,5
0,5
1,3
0,9
1,0
0,5

100
100
100
100
100
100

87,8
93,8
89,3
90,5
90,5
91,0

±
±
±
±
±
±

2,9
2,2
2,9
2,7
2,7
2,6

12,2
5,2
9,8
8,8
8,3
8,0

±
±
±
±
±
±

2,9
2,0
2,8
2,6
2,6
2,5

0,0
1,1
0,8
0,7
1,2
1,0

±
±
±
±
±
±

0,0
1,0
0,8
0,7
1,0
0,9

100
100
100
100
100
100

478
474
458
463
445
463

±
±
±
±
±
±

4,8
4,7
4,9
4,8
4,9
4,8

50

Statistiska centralbyrån

Tabell 13

Partisympatier efter kön och socioekonomisk grupp (sysselsatta och ej sysselsatta)
Med partisympati %
M

Summa tjänstemän
maj 2010
41,5
nov 2010
43,8
maj 2011
46,0
nov 2011
48,8
maj 2012
41,8
nov 2012
39,2

±
±
±
±
±
±

C

3,0
2,9
3,0
3,1
3,1
3,0

Ensamföretagare
maj 2010
45,2 ± 7,6
nov 2010
47,6 ± 7,1
maj 2011
51,4 ± 7,3
nov 2011
maj 2012
nov 2012
Övriga företagare
maj 2010
69,9
68,3
nov 2010
maj 2011
66,7
nov 2011
68,5
maj 2012
51,4
nov 2012

±
±
±
±
±

6,9
6,9
7,0
6,9
7,5

2,8
3,2
2,8
3,2
2,5
2,8

±
±
±
±
±
±

FP

6,5 ± 3,7
8,4 ± 4,0
8,9 ± 4,1

4,0
8,3
2,6
5,4
6,5

±
±
±
±
±

8,9
9,7
6,9
7,3
8,0
7,2

1,0
1,1
1,0
1,1
1,0
1,0

2,9
4,0
2,3
3,3
3,6

25,6 ± 6,5
25,9 ± 7,1

4,2
4,1
2,5
3,0
2,6
3,0

±
±
±
±
±
±

1,2
1,1
0,9
1,0
1,0
1,1

3,5
2,3 ±
2,3
3,3
2,3
2,7 ±
2,6
2,6 ±
2,3
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

4,4
3,7
5,9
4,8
7,7

±
3,0
2,8 ±
2,5
±
2,7
4,3 ±
2,9
±
3,6
4,2 ±
2,9
±
3,1
2,0 ±
1,9
±
3,9
2,4 ±
2,3
Gruppen är för liten för att redovisas.

5,2
5,1
4,7
4,3
4,2
3,2

±
±
±
±
±
±

2,2
2,1
2,1
2,0
2,0
1,7

3,1
3,8
3,4
2,3
2,6
3,3

±
±
±
±
±
±

1,8
1,9
1,8
1,4
1,6
1,9

0,6 ± 1,1

7,4 ±
3,9
1,6 ±
1,8
Gruppen är för liten för att redovisas.
1,3 ± 1,8
9,1 ±
4,6
1,9 ±
2,2
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

Uppgift saknas
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012
Samtliga män
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

1,7
1,7
1,5
1,6
1,7
1,6

MP

6,1 ±
5,9 ±
3,7 ±

Samtliga företagare (inklusive lantbrukare)
maj 2010
57,0 ± 5,1
6,7 ± 2,6
nov 2010
55,3 ± 5,0 11,0 ± 3,2
maj 2011
55,9 ± 5,0
9,8 ± 2,9
nov 2011
57,7 ± 5,0 12,5 ± 3,3
maj 2012
51,4 ± 5,2 10,7 ± 3,1
nov 2012
49,3 ± 5,2 10,7 ± 3,2
Studenter
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

±
±
±
±
±
±

KD

8,8
8,1
7,8
9,4
8,2
7,7

±
±
±
±
±
±

S

1,7
1,6
1,6
1,8
1,7
1,6

11,3 ± 4,8
9,7 ± 4,2
8,0 ± 3,8

25,0
23,0
25,3
20,9
29,6
30,5

V

SD*

±
±
±
±
±
±

2,6
2,5
2,6
2,5
2,9
2,9

5,0
4,4
4,7
4,3
4,9
4,8

14,7 ±
16,3 ±
14,5 ±

5,5
5,4
5,2

5,9 ± 3,6
4,3 ± 3,0
6,5 ± 3,7

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,3
1,4
1,3

0,0
3,0
2,7
2,2
1,6
4,2

ÖVR*

Andel
vet ej

100
100
100
100
100
100

86,1
90,2
87,4
87,1
86,5
89,1

±
±
±
±
±
±

1,9
1,7
1,9
1,9
2,0
1,8

13,6
8,8
11,3
12,2
12,5
10,0

0,0 ± 0,0
3,7 ± 2,7
4,4 ± 3,0

8,0 ± 4,2
1,6 ± 1,8
0,0 ± 0,0

100
100
100

78,6 ±
86,0 ±
84,7 ±

5,6
4,7
4,8

0,0
1,0
1,0
0,9
0,8
1,3

±
±
±
±
±
±

Andel
vägrare

S:a

0,3
0,6
0,7
0,5
0,6
0,5

100
100
100
100
100
100

1 225
1 249
1 232
1 198
1 133
1 122

21,0 ± 5,5
12,5 ± 4,4
14,1 ± 4,7

0,4 ± 0,8
1,4 ± 1,6
1,2 ± 1,3

100
100
100

211
222
220
199
179
190

±
±
±
±
±
±

1,9
1,6
1,8
1,9
2,0
1,8

0,3
0,9
1,3
0,7
1,0
0,9

±
±
±
±
±
±

6,4
3,7
3,3
4,0
2,5

±
±
±
±
±

3,7
2,7
2,6
3,0
2,5

10,8
9,5
12,7
9,1
19,2

±
±
±
±
±

4,7
4,4
5,0
4,3
6,0

0,5
0,5
0,5
1,9
2,3

±
±
±
±
±

1,0
0,9
0,9
2,1
2,2

0,0
1,3
4,2
3,6
8,0

±
±
±
±
±

0,0
1,7
3,1
2,7
4,1

1,2
0,5
0,0
0,6
0,0

±
±
±
±
±

1,6
1,0
0,0
1,2
0,0

100
100
100
100
100

85,0
88,4
82,8
85,7
88,1

±
±
±
±
±

4,9
4,4
5,2
4,9
4,4

13,6
8,8
16,7
12,2
8,6

±
±
±
±
±

4,7
3,9
5,2
4,6
3,8

1,4
2,8
0,5
2,1
3,4

±
±
±
±
±

1,6
2,3
0,9
2,1
2,5

100
100
100
100
100

204
204
213
207
201
188

8,2
6,4
5,5
4,7
4,7
5,6

±
±
±
±
±
±

2,8
2,4
2,2
2,1
2,2
2,4

12,4
12,5
13,0
8,8
14,8
13,8

±
±
±
±
±
±

3,4
3,4
3,4
2,9
3,7
3,7

2,9
2,3
3,4
2,8
3,4
3,1

±
±
±
±
±
±

1,7
1,5
1,9
1,7
1,9
1,8

0,0
2,6
4,0
6,0
8,2
10,5

±
±
±
±
±
±

0,0
1,6
2,0
2,4
2,9
3,2

4,5
1,0
0,3
0,8
0,0
0,3

±
±
±
±
±
±

2,2
1,0
0,6
0,9
0,0
0,6

100
100
100
100
100
100

80,9
86,8
83,1
83,2
85,9
85,0

±
±
±
±
±
±

3,7
3,2
3,4
3,5
3,3
3,5

17,9
11,1
16,0
14,7
11,3
12,9

±
±
±
±
±
±

3,6
2,9
3,4
3,4
3,0
3,3

1,1
2,2
1,0
2,1
2,8
2,1

±
±
±
±
±
±

1,0
1,4
0,9
1,4
1,6
1,4

100
100
100
100
100
100

447
452
475
458
427
418

20,2 ± 5,9

24,6 ±

6,5

8,5 ± 4,1

0,0 ± 0,0

11,5 ± 4,7

100

72,9 ±

5,7

26,7 ± 5,6

0,4 ± 0,8

100

19,5 ± 6,4

24,3 ±

7,1

8,7 ± 4,6

6,4 ± 4,1

2,8 ± 2,8

100

69,1 ±

6,3

29,8 ± 6,3

1,1 ± 1,5

100

241
184
210
150
165
159
40
46
17
49
47
50

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

34,8
38,0
38,5
40,7
34,4
33,3

±
±
±
±
±
±

1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

3,2
4,8
4,0
5,0
4,0
4,3

±
±
±
±
±
±

0,7
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

6,2
6,5
5,1
5,5
4,9
4,5

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
0,8

2,8
3,2
2,2
2,5
2,3
2,7

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,7

Antal
svarande

S:a

1,2
0,5
0,7
0,6
0,6
0,5

±
±
±
±
±
±

3,9
0,7
1,3
0,8
0,9
0,6

Andel med
partisympati

8,1
7,9
7,0
8,0
6,6
6,3

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0

32,6
29,0
32,2
27,0
36,3
34,6

±
±
±
±
±
±

1,9
1,7
1,8
1,8
2,0
1,9

6,0
5,3
5,4
5,0
5,1
5,1

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,0
4,3
4,4
5,3
5,5
8,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,8
0,9
1,0
1,1

6,3
0,9
1,2
1,2
1,0
1,1

±
±
±
±
±
±

1,0
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4

100
100
100
100
100
100

80,1
86,3
81,2
81,4
82,4
84,8

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

19,2
12,3
17,4
17,2
16,0
14,3

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3

0,7
1,4
1,3
1,5
1,6
0,9

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

3 050
3 059
3 097
2 996
2 790
2 768

51

Statistiska centralbyrån

Tabell 13

Partisympatier efter kön och socioekonomisk grupp (sysselsatta och ej sysselsatta)
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Kvinnor

52

Ej facklärda arbetare
maj 2010
16,4
nov 2010
21,2
maj 2011
18,7
nov 2011
22,0
maj 2012
14,9
nov 2012
17,4

±
±
±
±
±
±

3,5
3,6
3,6
4,1
3,4
3,7

4,4
4,9
5,1
5,1
3,5
2,9

±
±
±
±
±
±

2,0
1,9
2,0
2,2
1,8
1,7

2,7
3,0
1,8
2,0
2,5
2,7

±
±
±
±
±
±

1,5
1,5
1,2
1,4
1,5
1,6

4,1
4,4
2,4
3,0
2,9
2,3

±
±
±
±
±
±

2,0
1,8
1,4
1,7
1,6
1,5

7,6
7,9
7,3
8,8
7,3
6,3

±
±
±
±
±
±

2,5
2,4
2,3
2,8
2,6
2,4

54,8
48,5
56,5
51,3
60,7
60,3

±
±
±
±
±
±

4,8
4,4
4,5
4,9
4,7
4,7

5,7
4,8
4,9
5,3
5,2
3,8

±
±
±
±
±
±

2,2
1,8
1,9
2,2
2,1
1,8

0,0
4,0
2,2
2,1
2,7
3,7

±
±
±
±
±
±

0,0
1,7
1,3
1,4
1,6
1,8

4,4
1,3
1,0
0,4
0,2
0,5

±
±
±
±
±
±

2,0
1,0
0,9
0,6
0,4
0,7

100
100
100
100
100
100

68,9
79,4
71,1
66,4
74,4
75,5

±
±
±
±
±
±

3,7
3,2
3,5
3,8
3,7
3,6

30,3
18,9
26,2
31,8
24,8
22,8

±
±
±
±
±
±

3,7
3,1
3,4
3,8
3,7
3,5

0,8
1,7
2,6
1,8
0,8
1,8

±
±
±
±
±
±

0,7
1,0
1,3
1,1
0,7
1,2

100
100
100
100
100
100

609
629
646
589
553
541

Facklärda arbetare
maj 2010
17,5
nov 2010
20,1
maj 2011
17,4
nov 2011
23,7
maj 2012
17,1
nov 2012
17,6

±
±
±
±
±
±

4,6
4,3
4,2
4,7
4,4
4,6

2,4
3,5
2,3
3,3
6,2
4,8

±
±
±
±
±
±

1,7
2,0
1,7
2,0
2,9
2,7

5,4
4,2
2,1
2,1
1,5
2,3

±
±
±
±
±
±

2,7
2,2
1,5
1,5
1,5
1,9

6,0
5,0
2,4
1,0
2,8
3,6

±
±
±
±
±
±

2,9
2,4
1,8
1,1
1,9
2,3

7,9
6,4
6,9
9,5
6,4
8,0

±
±
±
±
±
±

3,2
2,6
2,9
3,3
2,9
3,3

47,7
50,7
56,2
52,6
56,8
51,4

±
±
±
±
±
±

6,0
5,4
5,6
5,6
5,9
6,1

9,2
6,5
7,3
3,8
5,3
5,4

±
±
±
±
±
±

3,4
2,6
2,9
2,1
2,7
2,8

0,0
3,3
5,2
3,2
3,9
6,5

±
±
±
±
±
±

0,0
2,0
2,6
2,0
2,4
3,1

3,9
0,3
0,3
0,8
0,0
0,3

±
±
±
±
±
±

2,4
0,6
0,6
1,0
0,0
0,7

100
100
100
100
100
100

71,6
82,6
77,0
74,9
77,9
76,1

±
±
±
±
±
±

4,6
3,8
4,2
4,2
4,4
4,6

27,8
16,2
21,5
23,3
20,0
22,7

±
±
±
±
±
±

4,5
3,7
4,1
4,1
4,2
4,5

0,6
1,2
1,5
1,8
2,0
1,2

±
±
±
±
±
±

0,8
1,1
1,2
1,3
1,5
1,2

100
100
100
100
100
100

378
401
394
412
353
335

Summa arbetare
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

16,8
20,8
18,2
22,7
15,8
17,5

±
±
±
±
±
±

2,8
2,8
2,7
3,1
2,7
2,9

3,6
4,4
4,0
4,3
4,6
3,6

±
±
±
±
±
±

1,4
1,4
1,4
1,5
1,6
1,4

3,7
3,5
1,9
2,0
2,1
2,5

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,0
1,0
1,1
1,2

4,8
4,6
2,4
2,1
2,9
2,8

±
±
±
±
±
±

1,6
1,5
1,1
1,1
1,2
1,3

7,7
7,3
7,1
9,1
7,0
7,0

±
±
±
±
±
±

2,0
1,8
1,8
2,1
1,9
1,9

52,1
49,4
56,3
51,8
59,1
56,9

±
±
±
±
±
±

3,8
3,4
3,5
3,7
3,6
3,8

7,1
5,4
5,8
4,6
5,2
4,4

±
±
±
±
±
±

1,9
1,5
1,6
1,5
1,7
1,5

0,0
3,7
3,4
2,6
3,2
4,8

±
±
±
±
±
±

0,0
1,3
1,3
1,2
1,3
1,6

4,2
0,9
0,7
0,6
0,1
0,4

±
±
±
±
±
±

1,5
0,6
0,6
0,5
0,3
0,5

100
100
100
100
100
100

69,9
80,6
73,3
69,8
75,8
75,7

±
±
±
±
±
±

2,9
2,4
2,7
2,9
2,8
2,9

29,4
17,9
24,5
28,3
22,9
22,7

±
±
±
±
±
±

2,9
2,4
2,6
2,8
2,8
2,8

0,7
1,5
2,2
1,8
1,3
1,6

±
±
±
±
±
±

0,5
0,8
0,9
0,8
0,7
0,9

100
100
100
100
100
100

987
1 030
1 040
1 001
906
876

Lägre tjänstemän
maj 2010
36,3
nov 2010
38,5
maj 2011
37,8
nov 2011
37,7
maj 2012
35,6
nov 2012
35,4

±
±
±
±
±
±

5,0
4,7
5,2
5,3
5,2
5,0

4,7
4,8
2,5
2,9
2,0
0,9

±
±
±
±
±
±

2,2
2,0
1,7
1,8
1,5
1,0

6,4
7,2
5,0
4,1
4,7
6,5

±
±
±
±
±
±

2,5
2,5
2,3
2,2
2,3
2,6

4,2
3,1
3,7
4,1
2,5
2,4

±
±
±
±
±
±

2,1
1,7
2,0
2,2
1,7
1,6

10,6
9,1
7,8
15,2
6,9
7,1

±
±
±
±
±
±

3,2
2,8
2,8
3,9
2,6
2,7

32,5
32,1
36,9
32,2
41,3
41,1

±
±
±
±
±
±

4,8
4,5
5,2
5,1
5,4
5,2

3,6
2,6
3,4
3,3
4,5
3,0

±
±
±
±
±
±

1,9
1,5
1,9
1,9
2,3
1,7

0,0
1,9
2,7
0,3
2,1
3,7

±
±
±
±
±
±

0,0
1,3
1,7
0,6
1,6
2,0

1,8
0,7
0,2
0,2
0,3
0,0

±
±
±
±
±
±

1,3
0,8
0,4
0,4
0,6
0,0

100
100
100
100
100
100

76,7
85,2
81,1
78,0
82,7
82,5

±
±
±
±
±
±

3,9
3,2
3,8
4,0
3,7
3,6

22,0
12,3
17,2
19,4
14,3
16,1

±
±
±
±
±
±

3,8
2,9
3,7
3,8
3,5
3,5

1,3
2,5
1,7
2,6
3,0
1,4

±
±
±
±
±
±

1,0
1,4
1,3
1,6
1,7
1,1

100
100
100
100
100
100

476
489
420
413
399
427

Tjänstemän på mellannivå
maj 2010
35,1 ± 4,1
nov 2010
36,6 ± 3,8
maj 2011
35,5 ± 3,8
nov 2011
35,8 ± 4,0
maj 2012
34,2 ± 4,1
nov 2012
33,5 ± 4,0

4,3
3,2
2,8
4,2
4,0
4,1

±
±
±
±
±
±

1,7
1,3
1,3
1,6
1,7
1,7

8,3
8,8
10,1
8,8
7,8
7,9

±
±
±
±
±
±

2,3
2,2
2,4
2,3
2,3
2,2

3,6
4,6
4,5
5,6
4,6
4,3

±
±
±
±
±
±

1,6
1,6
1,6
1,9
1,7
1,7

14,7
13,6
16,0
13,9
11,4
12,5

±
±
±
±
±
±

3,0
2,7
2,9
2,8
2,7
2,8

27,2
27,4
25,1
22,7
30,6
31,1

±
±
±
±
±
±

3,7
3,5
3,5
3,5
4,0
3,9

6,0
4,5
5,1
7,0
5,9
5,2

±
±
±
±
±
±

2,0
1,6
1,7
2,1
2,0
1,8

0,0
1,1
0,5
1,6
1,1
1,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,6
1,0
1,0
0,9

0,8
0,2
0,3
0,5
0,4
0,2

±
±
±
±
±
±

0,8
0,4
0,5
0,6
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

81,1
89,8
86,5
83,2
85,2
83,9

±
±
±
±
±
±

3,0
2,3
2,5
2,8
2,9
2,9

18,5
8,9
12,9
15,5
12,3
14,9

±
±
±
±
±
±

3,0
2,2
2,5
2,8
2,6
2,8

0,4
1,3
0,5
1,2
2,5
1,3

±
±
±
±
±
±

0,4
0,9
0,5
0,8
1,3
0,9

100
100
100
100
100
100

674
700
715
684
618
644

Högre tjänstemän
maj 2010
35,3
nov 2010
40,1
maj 2011
37,2
nov 2011
39,3
maj 2012
34,9
nov 2012
34,9

±
±
±
±
±
±

5,1
5,0
5,0
5,2
5,2
5,3

2,9
5,4
5,2
5,1
2,6
3,2

±
±
±
±
±
±

1,7
2,3
2,2
2,3
1,7
1,9

12,7
11,5
11,2
11,7
11,0
11,7

±
±
±
±
±
±

3,5
3,2
3,3
3,4
3,4
3,6

4,1
3,7
3,3
3,2
2,2
3,5

±
±
±
±
±
±

2,1
2,0
1,9
1,9
1,5
1,9

16,1
15,4
15,9
18,1
14,0
15,8

±
±
±
±
±
±

3,8
3,6
3,7
4,0
3,7
4,0

20,1
16,7
21,2
17,2
26,2
22,0

±
±
±
±
±
±

4,3
3,8
4,2
4,0
4,8
4,5

6,7
5,9
4,7
4,6
7,8
7,8

±
±
±
±
±
±

2,6
2,4
2,1
2,2
2,9
2,9

0,0
0,3
0,5
0,0
0,9
0,6

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,7
0,0
1,1
0,8

2,1
1,0
0,7
0,7
0,3
0,6

±
±
±
±
±
±

1,6
1,0
0,8
1,0
0,6
0,9

100
100
100
100
100
100

84,6
89,5
89,1
89,6
88,6
86,2

±
±
±
±
±
±

3,6
3,0
3,0
3,0
3,2
3,6

15,0
9,4
10,1
9,0
9,9
13,4

±
±
±
±
±
±

3,6
2,9
2,9
2,9
3,0
3,5

0,5
1,1
0,8
1,4
1,5
0,3

±
±
±
±
±
±

0,7
1,0
0,9
1,2
1,2
0,6

100
100
100
100
100
100

408
418
413
390
377
373

Summa tjänstemän
maj 2010
35,5
nov 2010
38,1
maj 2011
36,6
nov 2011
37,3
maj 2012
34,8
nov 2012
34,5

±
±
±
±
±
±

2,7
2,6
2,6
2,7
2,8
2,7

4,1
4,2
3,4
4,1
3,0
2,9

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
0,9
1,1
1,0
0,9

8,8
9,0
9,0
8,3
7,7
8,4

±
±
±
±
±
±

1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,6

3,9
3,9
4,0
4,5
3,3
3,5

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,1
1,2
1,0
1,0

13,8
12,6
13,7
15,4
10,8
11,6

±
±
±
±
±
±

1,9
1,7
1,8
2,0
1,7
1,8

27,0
26,2
27,4
23,8
32,7
32,0

±
±
±
±
±
±

2,5
2,3
2,4
2,4
2,7
2,6

5,4
4,3
4,5
5,3
6,0
5,1

±
±
±
±
±
±

1,2
1,0
1,1
1,2
1,3
1,2

0,0
1,2
1,1
0,8
1,4
1,8

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,6
0,5
0,7
0,8

1,4
0,6
0,4
0,5
0,3
0,2

±
±
±
±
±
±

0,7
0,4
0,3
0,4
0,3
0,3

100
100
100
100
100
100

80,5
88,2
85,6
83,3
85,3
84,0

±
±
±
±
±
±

2,0
1,6
1,8
1,9
1,9
1,9

18,8
10,1
13,5
15,0
12,3
14,9

±
±
±
±
±
±

2,0
1,5
1,7
1,8
1,7
1,9

0,7
1,7
1,0
1,7
2,4
1,1

±
±
±
±
±
±

0,4
0,6
0,5
0,7
0,8
0,5

100
100
100
100
100
100

1 558
1 607
1 548
1 487
1 394
1 444

Statistiska centralbyrån

Tabell 13

Partisympatier efter kön och socioekonomisk grupp (sysselsatta och ej sysselsatta)
Med partisympati %
M

Andel med
partisympati

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Ensamföretagare
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

107
104
101
90
84
89

Övriga företagare
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

73
75
73
54
52
56

Samtliga företagare (inklusive lantbrukare)
maj 2010
45,5 ± 7,6 14,0 ± 5,4
6,9 ±
3,8
7,6 ±
4,0
48,9 ± 7,4 11,1 ± 4,6
7,1 ±
3,6
5,9 ±
nov 2010
3,6
maj 2011
48,2 ± 7,5 10,2 ± 4,5
6,1 ±
3,6
6,2 ±
3,6
nov 2011
Gruppen är för liten för att redovisas.
maj 2012
Gruppen är för liten för att redovisas.
nov 2012
Gruppen är för liten för att redovisas.
Studenter
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

23,5 ± 6,1
21,0 ± 5,8
26,7 ± 6,7

1,5 ± 1,7
3,7 ± 2,7
1,1 ± 1,5

Uppgift saknas
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012
Samtliga kvinnor
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

6,7 ±
8,0 ±
5,3 ±

3,6
3,7 ±
2,7
3,8
1,4 ±
1,6
3,4
1,1 ±
1,6
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

8,6 ± 4,2
6,4 ± 3,7
7,0 ± 3,7

12,3 ±
14,3 ±
16,2 ±

5,0
5,2
5,6

2,0 ± 2,0
2,6 ± 2,3
2,1 ± 2,1

0,0 ± 0,0
2,0 ± 2,3
2,4 ± 2,4

3,1 ± 2,7
1,7 ± 1,9
1,6 ± 1,8

100
100
100

79,1 ±
85,0 ±
84,0 ±

5,6
5,1
5,0

18,8 ± 5,4
11,9 ± 4,6
14,2 ± 4,8

2,0 ± 2,0
3,1 ± 2,5
1,8 ± 1,7

100
100
100

213
206
208
182
163
177

26,2 ± 6,3
26,3 ± 6,3
26,9 ± 6,8

27,5 ±
28,9 ±
26,7 ±

6,5
6,6
6,8

8,3 ± 3,9
7,2 ± 3,7
8,9 ± 4,3

0,0 ± 0,0
1,6 ± 1,8
2,4 ± 2,3

2,6 ± 2,3
1,9 ± 1,9
1,0 ± 1,4

100
100
100

69,7 ±
87,0 ±
78,9 ±

5,5
4,5
5,6

29,8 ± 5,5
13,0 ± 4,5
21,1 ± 5,6

0,5 ± 1,0
0,0 ± 0,0
0,0 ± 0,0

100
100
100

270
217
211
176
166
170
56
73
43
65
54
44

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

29,2
31,5
30,4
31,9
28,3
28,7

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9

4,4
4,7
3,9
5,1
4,2
3,4

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,8

6,9
6,9
6,1
5,7
5,4
6,2

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0

4,4
4,1
3,4
3,6
3,1
3,2

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,7
0,8
0,7
0,7

12,5
11,5
12,0
14,1
10,1
10,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,4
1,3
1,3

34,2
33,6
36,4
32,6
40,7
39,2

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,9
1,9
2,1
2,0

5,8
4,7
5,1
4,8
5,6
4,9

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,9
0,9
1,0
0,9

0,0
2,1
2,1
1,5
2,3
3,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,6
0,5
0,7
0,8

2,6
0,9
0,6
0,6
0,3
0,5

±
±
±
±
±
±

0,7
0,4
0,3
0,3
0,2
0,3

100
100
100
100
100
100

75,6
84,9
79,9
77,4
79,9
79,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,4
1,5
1,5
1,5

23,6
13,3
18,5
20,8
18,2
18,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,2
1,4
1,5
1,5
1,5

0,8
1,8
1,6
1,8
1,9
1,4

±
±
±
±
±
±

0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

100
100
100
100
100
100

3 084
3 133
3 050
2 911
2 683
2 711

53

Statistiska centralbyrån

Tabell 13

Partisympatier efter kön och socioekonomisk grupp (sysselsatta och ej sysselsatta)
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Samtliga

54

Ej facklärda arbetare
maj 2010
17,1
nov 2010
23,1
maj 2011
21,5
nov 2011
24,8
maj 2012
18,0
nov 2012
19,3

±
±
±
±
±
±

2,5
2,7
2,7
2,9
2,6
2,7

3,8
5,3
4,8
4,9
3,2
3,0

±
±
±
±
±
±

1,3
1,4
1,4
1,5
1,2
1,2

2,9
3,0
2,7
3,1
2,2
2,2

±
±
±
±
±
±

1,1
1,1
1,0
1,2
1,0
1,0

2,8
3,3
1,6
2,3
2,0
1,9

±
±
±
±
±
±

1,2
1,1
0,8
1,0
0,9
0,9

6,4
7,5
5,8
7,9
6,1
5,7

±
±
±
±
±
±

1,7
1,7
1,5
1,9
1,7
1,6

53,4
45,7
52,7
45,2
57,4
54,3

±
±
±
±
±
±

3,4
3,2
3,2
3,4
3,4
3,3

6,7
5,6
5,4
4,9
5,3
5,8

±
±
±
±
±
±

1,7
1,5
1,4
1,4
1,5
1,6

0,0
5,5
4,4
4,9
5,2
6,9

±
±
±
±
±
±

0,0
1,4
1,3
1,4
1,5
1,7

6,9
1,0
1,1
1,9
0,7
1,0

±
±
±
±
±
±

1,7
0,6
0,7
0,9
0,6
0,7

100
100
100
100
100
100

72,2
80,1
72,8
71,4
76,2
78,8

±
±
±
±
±
±

2,6
2,3
2,5
2,6
2,6
2,5

26,9
18,1
25,1
26,8
22,7
20,1

±
±
±
±
±
±

2,6
2,2
2,4
2,6
2,5
2,4

0,9
1,8
2,1
1,8
1,1
1,1

±
±
±
±
±
±

0,6
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6

100
100
100
100
100
100

1 154
1 184
1 249
1 168
1 079
1 071

Facklärda arbetare
maj 2010
19,8
nov 2010
25,1
maj 2011
22,4
nov 2011
24,1
maj 2012
18,7
nov 2012
20,1

±
±
±
±
±
±

3,0
3,0
3,0
3,1
2,9
3,1

2,4
3,6
2,4
3,2
4,6
4,1

±
±
±
±
±
±

1,1
1,3
1,1
1,2
1,6
1,5

4,2
3,4
1,9
2,7
1,3
1,9

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
0,9
1,1
0,9
1,1

3,3
3,1
2,0
1,8
2,8
2,7

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,0
1,0
1,3
1,2

5,8
6,4
6,0
8,5
5,1
5,2

±
±
±
±
±
±

1,7
1,7
1,7
2,0
1,7
1,7

49,8
46,5
52,2
47,1
55,1
50,1

±
±
±
±
±
±

3,8
3,5
3,6
3,6
3,7
3,8

8,3
6,6
7,2
5,9
5,2
4,6

±
±
±
±
±
±

2,1
1,7
1,9
1,7
1,7
1,6

0,0
4,8
5,1
6,5
6,8
10,8

±
±
±
±
±
±

0,0
1,5
1,6
1,7
1,9
2,4

6,5
0,6
0,9
0,4
0,4
0,6

±
±
±
±
±
±

1,9
0,5
0,7
0,4
0,5
0,6

100
100
100
100
100
100

73,3
82,6
78,8
77,1
79,7
80,1

±
±
±
±
±
±

2,9
2,4
2,6
2,7
2,7
2,8

26,1
16,1
19,7
21,0
18,1
19,0

±
±
±
±
±
±

2,8
2,3
2,6
2,6
2,6
2,7

0,5
1,3
1,5
1,9
2,1
0,9

±
±
±
±
±
±

0,5
0,7
0,8
0,9
1,0
0,6

100
100
100
100
100
100

930
974
954
974
845
824

Summa arbetare
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

18,3
24,0
21,9
24,4
18,3
19,6

±
±
±
±
±
±

1,9
2,0
2,0
2,1
2,0
2,0

3,1
4,5
3,7
4,1
3,8
3,5

±
±
±
±
±
±

0,9
1,0
0,9
1,0
1,0
0,9

3,5
3,2
2,3
2,9
1,8
2,1

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,7
0,8
0,7
0,7

3,0
3,2
1,8
2,1
2,3
2,2

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,6
0,7
0,8
0,7

6,1
7,0
5,9
8,2
5,6
5,4

±
±
±
±
±
±

1,2
1,2
1,1
1,4
1,2
1,2

51,8
46,1
52,5
46,1
56,3
52,5

±
±
±
±
±
±

2,5
2,3
2,4
2,4
2,5
2,5

7,4
6,0
6,2
5,4
5,2
5,3

±
±
±
±
±
±

1,3
1,1
1,2
1,1
1,1
1,1

0,0
5,2
4,7
5,6
5,9
8,6

±
±
±
±
±
±

0,0
1,0
1,0
1,1
1,2
1,4

6,7
0,8
1,0
1,2
0,6
0,8

±
±
±
±
±
±

1,3
0,4
0,5
0,5
0,4
0,5

100
100
100
100
100
100

72,7
81,2
75,4
74,0
77,7
79,3

±
±
±
±
±
±

1,9
1,7
1,8
1,9
1,9
1,8

26,5
17,2
22,8
24,2
20,7
19,7

±
±
±
±
±
±

1,9
1,6
1,8
1,8
1,8
1,8

0,8
1,6
1,8
1,9
1,6
1,0

±
±
±
±
±
±

0,4
0,5
0,6
0,6
0,6
0,5

100
100
100
100
100
100

2 084
2 158
2 203
2 142
1 924
1 895

Lägre tjänstemän
maj 2010
36,3
nov 2010
39,4
maj 2011
39,1
nov 2011
38,1
maj 2012
35,1
nov 2012
34,7

±
±
±
±
±
±

4,1
3,9
4,1
4,3
4,3
4,1

4,1
4,2
3,2
3,8
2,2
1,8

±
±
±
±
±
±

1,7
1,6
1,5
1,7
1,3
1,1

6,3
7,9
5,3
4,6
6,0
6,6

±
±
±
±
±
±

2,1
2,1
1,9
1,9
2,1
2,1

3,9
3,9
3,1
4,1
2,7
2,2

±
±
±
±
±
±

1,7
1,5
1,5
1,8
1,5
1,3

9,9
7,9
7,0
12,1
6,0
6,7

±
±
±
±
±
±

2,6
2,1
2,2
2,9
2,1
2,1

32,4
29,5
35,5
31,5
40,3
38,4

±
±
±
±
±
±

4,0
3,6
4,1
4,2
4,4
4,2

4,1
2,8
3,4
4,0
4,9
3,2

±
±
±
±
±
±

1,7
1,3
1,5
1,7
2,0
1,5

0,0
3,3
2,6
1,2
2,6
5,5

±
±
±
±
±
±

0,0
1,4
1,4
1,0
1,4
2,0

3,0
1,1
0,8
0,6
0,2
0,8

±
±
±
±
±
±

1,4
0,8
0,7
0,6
0,4
0,8

100
100
100
100
100
100

78,2
85,4
82,2
79,4
81,7
84,0

±
±
±
±
±
±

3,1
2,6
3,0
3,3
3,1
2,9

20,8
12,5
16,2
18,6
15,5
15,0

±
±
±
±
±
±

3,1
2,4
2,9
3,1
2,9
2,9

1,0
2,1
1,6
2,0
2,8
1,0

±
±
±
±
±
±

0,8
1,1
1,0
1,2
1,3
0,8

100
100
100
100
100
100

692
731
657
612
600
617

Tjänstemän på mellannivå
maj 2010
36,5 ± 3,0
nov 2010
39,5 ± 2,9
maj 2011
38,6 ± 2,9
nov 2011
41,3 ± 3,0
maj 2012
36,6 ± 3,1
nov 2012
34,4 ± 3,1

3,6
3,1
2,5
3,5
3,0
2,9

±
±
±
±
±
±

1,2
1,0
0,9
1,1
1,1
1,0

8,0
7,6
7,9
7,6
6,8
7,2

±
±
±
±
±
±

1,7
1,5
1,6
1,6
1,6
1,6

4,1
4,2
3,8
4,4
3,8
4,0

±
±
±
±
±
±

1,2
1,2
1,1
1,3
1,2
1,2

12,1
11,9
13,2
12,5
10,6
10,5

±
±
±
±
±
±

2,0
1,9
2,0
2,0
1,9
1,9

27,4
26,4
26,5
22,6
32,1
33,5

±
±
±
±
±
±

2,8
2,6
2,7
2,6
3,0
3,0

6,0
5,0
5,4
5,5
5,3
5,0

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4

0,0
1,9
1,6
2,0
1,1
2,4

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,8
0,9
0,7
1,0

2,3
0,4
0,5
0,6
0,6
0,1

±
±
±
±
±
±

1,0
0,4
0,4
0,5
0,5
0,2

100
100
100
100
100
100

83,6
89,6
86,9
84,4
85,7
85,7

±
±
±
±
±
±

2,1
1,7
1,9
2,1
2,1
2,1

15,9
9,4
12,1
14,5
12,9
13,1

±
±
±
±
±
±

2,1
1,7
1,8
2,0
2,0
2,0

0,5
1,0
1,0
1,0
1,5
1,2

±
±
±
±
±
±

0,4
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7

100
100
100
100
100
100

1 205
1 233
1 252
1 220
1 105
1 113

Högre tjänstemän
maj 2010
42,1
nov 2010
43,2
maj 2011
45,0
nov 2011
46,8
maj 2012
41,7
nov 2012
41,0

±
±
±
±
±
±

3,5
3,4
3,5
3,6
3,6
3,6

2,8
4,4
4,0
3,9
2,9
3,5

±
±
±
±
±
±

1,2
1,4
1,4
1,4
1,2
1,3

12,1
12,9
10,5
10,5
10,7
9,8

±
±
±
±
±
±

2,3
2,3
2,2
2,2
2,2
2,1

4,1
3,9
2,9
3,0
2,2
3,2

±
±
±
±
±
±

1,4
1,3
1,2
1,2
1,0
1,2

12,1
11,0
11,4
13,5
11,1
11,6

±
±
±
±
±
±

2,3
2,1
2,3
2,4
2,3
2,3

19,4
18,4
19,2
16,2
23,4
22,7

±
±
±
±
±
±

2,8
2,7
2,8
2,7
3,1
3,0

5,0
4,7
4,3
4,7
6,2
6,4

±
±
±
±
±
±

1,5
1,4
1,4
1,5
1,7
1,7

0,0
0,9
1,4
0,8
1,1
1,4

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,8
0,6
0,8
0,9

2,4
0,6
1,3
0,8
0,8
0,4

±
±
±
±
±
±

1,1
0,5
0,8
0,7
0,6
0,5

100
100
100
100
100
100

86,3
91,8
89,2
90,1
89,6
88,8

±
±
±
±
±
±

2,3
1,8
2,1
2,0
2,1
2,2

13,5
7,1
10,0
8,9
9,1
10,5

±
±
±
±
±
±

2,3
1,7
2,0
1,9
2,0
2,1

0,2
1,1
0,8
1,1
1,3
0,7

±
±
±
±
±
±

0,3
0,7
0,6
0,7
0,8
0,6

100
100
100
100
100
100

886
892
871
853
822
836

Summa tjänstemän
maj 2010
38,2
nov 2010
40,6
maj 2011
40,7
nov 2011
42,4
maj 2012
37,9
nov 2012
36,6

±
±
±
±
±
±

2,0
1,9
2,0
2,0
2,1
2,0

3,5
3,8
3,1
3,7
2,8
2,8

±
±
±
±
±
±

0,8
0,7
0,7
0,8
0,7
0,7

8,9
9,3
8,0
7,9
7,9
7,9

±
±
±
±
±
±

1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

4,0
4,0
3,3
3,9
3,0
3,3

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,7
0,8
0,7
0,7

11,5
10,6
11,1
12,7
9,6
9,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,4
1,2
1,2

26,1
24,8
26,5
22,5
31,3
31,3

±
±
±
±
±
±

1,8
1,7
1,8
1,7
2,0
1,9

5,2
4,3
4,6
4,9
5,5
5,0

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,8
0,9
1,0
0,9

0,0
2,0
1,8
1,4
1,5
2,9

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,5
0,5
0,5
0,7

2,5
0,6
0,8
0,6
0,6
0,4

±
±
±
±
±
±

0,6
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3

100
100
100
100
100
100

83,0
89,1
86,4
84,9
85,8
86,2

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,3
1,4
1,4
1,4

16,5
9,6
12,5
13,8
12,4
12,8

±
±
±
±
±
±

1,4
1,1
1,3
1,3
1,3
1,3

0,5
1,3
1,1
1,3
1,8
1,0

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

2 783
2 856
2 780
2 685
2 527
2 566

Statistiska centralbyrån

Tabell 13

Partisympatier efter kön och socioekonomisk grupp (sysselsatta och ej sysselsatta)
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Ensamföretagare
maj 2010
42,6
nov 2010
45,8
maj 2011
49,6
nov 2011
51,8
maj 2012
50,6
nov 2012
46,1

±
±
±
±
±
±

6,2
5,9
6,0
6,4
6,7
6,4

5,7
7,5
7,9
7,9
6,5
4,4

±
±
±
±
±
±

2,8
3,1
3,2
3,4
3,2
2,5

7,2
7,3
3,7
5,6
2,1
3,2

±
±
±
±
±
±

3,2
2,9
2,1
2,9
1,9
2,2

4,0
2,9
3,6
2,6
3,3
3,2

±
±
±
±
±
±

2,5
2,0
2,2
1,9
2,3
2,2

12,6
10,5
9,4
10,4
9,2
9,5

±
±
±
±
±
±

4,1
3,6
3,4
3,8
3,7
3,7

15,9
16,7
15,9
10,8
12,9
15,7

±
±
±
±
±
±

4,6
4,5
4,5
4,0
4,5
4,7

5,3
4,4
5,4
3,5
6,8
5,1

±
±
±
±
±
±

2,7
2,4
2,8
2,3
3,2
2,8

0,0
2,9
3,4
6,3
8,0
10,9

±
±
±
±
±
±

0,0
2,0
2,2
3,1
3,7
4,0

6,7
2,2
1,1
1,2
0,5
1,8

±
±
±
±
±
±

3,2
1,7
1,3
1,3
1,0
1,8

100
100
100
100
100
100

78,9
84,4
84,4
82,1
84,0
85,9

±
±
±
±
±
±

4,5
4,0
4,0
4,5
4,5
4,1

20,8
13,4
14,2
17,3
13,4
12,1

±
±
±
±
±
±

4,5
3,8
3,9
4,5
4,2
3,9

0,3
2,2
1,3
0,6
2,6
2,0

±
±
±
±
±
±

0,6
1,7
1,2
0,8
1,9
1,6

100
100
100
100
100
100

318
326
321
289
263
279

Övriga företagare
maj 2010
69,8
nov 2010
68,2
maj 2011
64,9
nov 2011
68,6
maj 2012
52,1
nov 2012
57,6

±
±
±
±
±
±

6,0
5,9
6,1
6,2
6,7
6,8

4,5
7,4
3,4
4,8
6,7
5,0

±
±
±
±
±
±

2,6
3,2
2,2
2,8
3,3
3,0

5,0
4,3
7,0
5,2
7,5
5,0

±
±
±
±
±
±

2,8
2,5
3,4
2,9
3,5
2,9

2,8
5,4
4,9
2,7
2,4
3,4

±
±
±
±
±
±

2,1
2,9
2,7
2,2
2,1
2,5

5,8
3,2
2,8
4,1
4,4
5,6

±
±
±
±
±
±

3,1
2,2
2,0
2,7
2,8
3,2

9,9
9,0
12,3
9,2
18,2
13,4

±
±
±
±
±
±

4,0
3,7
4,2
3,9
5,3
4,7

0,4
0,7
0,7
1,5
1,8
1,5

±
±
±
±
±
±

0,7
0,9
1,0
1,7
1,8
1,7

0,0
1,4
4,0
3,5
7,0
8,4

±
±
±
±
±
±

0,0
1,6
2,5
2,4
3,5
3,9

1,7
0,4
0,0
0,5
0,0
0,0

±
±
±
±
±
±

1,6
0,8
0,0
1,0
0,0
0,0

100
100
100
100
100
100

83,4
88,2
84,7
84,0
85,5
84,1

±
±
±
±
±
±

4,5
3,9
4,3
4,6
4,4
4,7

14,9
9,3
14,6
14,4
11,9
14,3

±
±
±
±
±
±

4,3
3,5
4,2
4,4
4,1
4,5

1,7
2,5
0,7
1,6
2,6
1,6

±
±
±
±
±
±

1,5
1,9
1,0
1,6
1,9
1,6

100
100
100
100
100
100

277
279
286
261
253
244

Samtliga företagare (inklusive lantbrukare)
maj 2010
53,3 ± 4,3
9,1 ± 2,5
53,3 ± 4,1 11,0 ± 2,6
nov 2010
maj 2011
53,4 ± 4,1
9,9 ± 2,5
nov 2011
53,9 ± 4,3 14,2 ± 3,0
maj 2012
49,9 ± 4,5 11,5 ± 2,8
nov 2012
48,9 ± 4,4 10,1 ± 2,7

5,8
5,7
5,2
5,0
4,4
3,8

±
±
±
±
±
±

2,0
1,9
1,8
1,8
1,8
1,7

4,5
4,5
4,3
3,1
3,0
2,9

±
±
±
±
±
±

1,8
1,7
1,7
1,5
1,5
1,5

8,3
6,4
6,0
6,5
6,0
7,2

±
±
±
±
±
±

2,4
2,0
1,9
2,1
2,1
2,2

12,3
13,1
14,1
9,4
14,3
14,7

±
±
±
±
±
±

2,8
2,8
2,9
2,5
3,2
3,2

2,6
2,4
3,0
2,3
3,8
3,0

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,4
1,3
1,7
1,5

0,0
2,4
3,5
4,8
6,8
8,6

±
±
±
±
±
±

0,0
1,3
1,5
1,8
2,3
2,5

4,1
1,2
0,7
0,7
0,2
0,9

±
±
±
±
±
±

1,7
0,9
0,7
0,7
0,4
0,8

100
100
100
100
100
100

80,3
86,2
83,4
82,8
83,8
84,1

±
±
±
±
±
±

3,1
2,7
2,8
3,0
3,0
3,0

18,2
11,3
15,4
15,4
13,7
14,0

±
±
±
±
±
±

3,0
2,5
2,8
2,9
2,8
2,8

1,4
2,5
1,2
1,8
2,4
1,9

±
±
±
±
±
±

0,9
1,2
0,8
1,1
1,2
1,1

100
100
100
100
100
100

660
658
683
640
590
595

Studenter
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

7,1
9,0
7,0
6,1
5,9
7,5

±
±
±
±
±
±

2,6
3,0
2,8
2,9
2,9
3,3

2,7
1,8
1,5
1,9
2,1
3,2

±
±
±
±
±
±

1,7
1,4
1,3
1,7
1,8
2,2

23,3
21,6
23,6
23,8
18,1
20,9

±
±
±
±
±
±

4,3
4,3
4,7
5,4
5,0
5,2

26,1
27,6
25,7
23,3
25,7
28,4

±
±
±
±
±
±

4,6
4,7
4,9
5,4
5,7
5,7

8,4
8,1
8,8
7,9
9,0
7,1

±
±
±
±
±
±

2,8
2,8
3,1
3,4
3,7
3,3

0,0
2,6
4,2
2,9
5,7
4,1

±
±
±
±
±
±

0,0
1,7
2,2
2,1
3,1
2,5

6,8
1,8
1,8
1,9
2,8
3,6

±
±
±
±
±
±

2,6
1,4
1,5
1,7
2,0
2,3

100
100
100
100
100
100

71,2
88,1
74,2
74,2
69,2
73,4

±
±
±
±
±
±

4,0
3,2
4,2
4,8
5,1
4,9

28,4
11,9
25,3
25,4
30,5
25,9

±
±
±
±
±
±

3,9
3,2
4,2
4,7
5,0
4,8

0,4
0,0
0,5
0,4
0,3
0,6

±
±
±
±
±
±

0,6
0,0
0,7
0,8
0,7
0,9

100
100
100
100
100
100

511
401
421
326
331
329

24,5
24,6
26,3
29,1
28,3
22,2

±
±
±
±
±
±

4,4
4,5
4,9
5,7
5,9
5,2

1,1
2,7
1,2
3,1
2,4
2,9

±
±
±
±
±
±

1,1
1,7
1,2
2,1
2,1
2,0

Uppgift saknas
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012
Hela väljarkåren
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

96
119
60
114
101
94

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

32,0
34,7
34,4
36,3
31,4
31,0

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,3

3,8
4,8
4,0
5,0
4,1
3,8

±
±
±
±
±
±

0,5
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6

6,5
6,7
5,6
5,6
5,1
5,3

±
±
±
±
±
±

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6

3,6
3,6
2,8
3,0
2,7
2,9

±
±
±
±
±
±

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

10,3
9,7
9,5
11,0
8,3
8,5

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8

33,4
31,3
34,3
29,8
38,5
36,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4

5,9
5,0
5,2
4,9
5,4
5,0

±
±
±
±
±
±

0,7
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6

0,0
3,2
3,2
3,4
3,9
5,7

* Fram till och med maj 2010 ingår sympatierna för Sverigedemokraterna i gruppen "övriga partier".
Kommentar: Gråmarkerad skattning innebär att förändringen från föregående undersökning är approximativt statistiskt säkerställd.
Klassificeringen av socioekonomisk grupp är gjord enligt SCB:s standard för socioekonomisk indelning (se MIS 1982:4).
För definition av partisympati, se under Definitioner och förkortningar.
Källa: SCB:s Partisympatiundersökning, SCB:s befolkningsregister

±
±
±
±
±
±

0,0
0,5
0,5
0,5
0,6
0,7

4,4
0,9
0,9
0,9
0,7
0,8

±
±
±
±
±
±

0,6
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3

100
100
100
100
100
100

77,8
85,6
80,6
79,3
81,1
82,3

±
±
±
±
±
±

1,0
0,9
1,0
1,0
1,1
1,0

21,5
12,8
18,0
19,0
17,1
16,6

±
±
±
±
±
±

1,0
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0

0,7
1,6
1,4
1,7
1,8
1,2

±
±
±
±
±
±

0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

6 134
6 192
6 147
5 907
5 473
5 479

55

Statistiska centralbyrån

Tabell 14

Partisympatier efter kön och socioekonomisk grupp (sysselsatta)
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Män
Ej facklärda arbetare
maj 2010
21,2
nov 2010
30,5
maj 2011
29,7
nov 2011
30,6
maj 2012
22,5
nov 2012
23,9

±
±
±
±
±
±

4,7
4,9
5,1
5,0
4,8
4,5

2,4
4,5
3,9
4,0
1,6
2,3

±
±
±
±
±
±

1,7
2,2
2,1
2,1
1,4
1,6

3,3
3,6
4,3
3,5
1,6
1,7

±
±
±
±
±
±

2,0
1,9
2,2
2,1
1,4
1,4

1,7
2,5
0,3
1,7
1,0
1,5

±
±
±
±
±
±

1,4
1,6
0,6
1,4
1,1
1,3

5,3
7,9
5,5
8,7
5,6
6,3

±
±
±
±
±
±

2,6
2,9
2,5
3,1
2,6
2,6

45,9
37,5
43,5
36,7
52,1
43,6

±
±
±
±
±
±

5,8
5,1
5,5
5,2
5,7
5,3

9,7
5,3
4,9
4,1
4,8
8,2

±
±
±
±
±
±

3,4
2,3
2,4
2,1
2,5
2,9

0,0
7,3
6,9
7,7
9,0
10,7

±
±
±
±
±
±

0,0
2,8
2,8
2,8
3,2
3,3

10,5
0,9
0,9
3,1
1,7
1,8

±
±
±
±
±
±

3,5
1,0
1,0
1,9
1,5
1,4

100
100
100
100
100
100

74,4
82,7
72,3
75,9
78,2
82,0

±
±
±
±
±
±

4,3
3,7
4,3
4,0
4,1
3,7

24,6
16,0
26,7
22,1
20,8
17,8

±
±
±
±
±
±

4,3
3,6
4,2
3,9
4,1
3,7

1,0
1,3
1,0
2,0
1,0
0,2

±
±
±
±
±
±

1,0
1,1
1,0
1,3
1,0
0,5

100
100
100
100
100
100

390
418
432
438
382
418

Facklärda arbetare
maj 2010
23,9
nov 2010
33,5
maj 2011
30,3
nov 2011
29,4
maj 2012
24,8
nov 2012
27,0

±
±
±
±
±
±

5,0
5,0
5,3
5,2
5,3
5,4

2,0
4,0
3,1
3,8
3,7
3,6

±
±
±
±
±
±

1,6
2,1
2,0
2,1
2,3
2,2

4,1
3,8
2,3
3,4
1,6
1,9

±
±
±
±
±
±

2,4
2,0
1,7
2,1
1,6
1,7

1,7
1,2
2,0
3,4
3,9
1,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,1
1,6
2,1
2,4
1,6

3,9
7,0
5,5
9,0
5,4
4,2

±
±
±
±
±
±

2,3
2,7
2,6
3,3
2,8
2,4

46,1
36,3
41,9
34,0
42,8
41,0

±
±
±
±
±
±

5,8
5,2
5,7
5,4
6,0
6,0

8,4
7,4
6,6
7,1
5,5
4,9

±
±
±
±
±
±

3,3
2,8
2,9
2,9
2,7
2,6

0,0
5,6
6,4
10,0
11,4
14,7

±
±
±
±
±
±

0,0
2,5
2,8
3,4
3,9
4,3

10,0
1,1
1,9
0,0
0,8
0,8

±
±
±
±
±
±

3,5
1,1
1,6
0,0
1,1
1,1

100
100
100
100
100
100

73,4
83,0
77,2
76,6
79,1
81,2

±
±
±
±
±
±

4,5
3,7
4,3
4,2
4,4
4,3

26,3
16,2
21,8
22,4
19,7
18,2

±
±
±
±
±
±

4,4
3,6
4,2
4,2
4,3
4,2

0,2
0,8
1,0
1,0
1,2
0,6

±
±
±
±
±
±

0,5
0,9
1,0
0,9
1,2
0,9

100
100
100
100
100
100

383
406
378
389
330
320

Summa arbetare
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

±
±
±
±
±
±

3,4
3,5
3,7
3,6
3,5
3,5

2,2
4,3
3,5
3,9
2,6
2,9

±
±
±
±
±
±

1,2
1,5
1,5
1,5
1,3
1,3

3,7
3,7
3,3
3,5
1,6
1,8

±
±
±
±
±
±

1,6
1,4
1,4
1,5
1,1
1,1

1,7
1,8
1,1
2,5
2,3
1,6

±
±
±
±
±
±

1,0
1,0
0,8
1,2
1,3
1,0

4,6
7,5
5,5
8,8
5,5
5,4

±
±
±
±
±
±

1,7
2,0
1,8
2,2
1,9
1,8

46,0
36,9
42,7
35,4
47,8
42,5

±
±
±
±
±
±

4,1
3,6
3,9
3,7
4,2
3,9

9,1
6,3
5,7
5,5
5,1
6,8

±
±
±
±
±
±

2,4
1,8
1,9
1,8
1,8
2,0

0,0
6,5
6,7
8,7
10,1
12,4

±
±
±
±
±
±

0,0
1,9
2,0
2,2
2,5
2,6

10,2
1,0
1,4
1,6
1,3
1,4

±
±
±
±
±
±

2,5
0,7
0,9
1,0
1,0
0,9

100
100
100
100
100
100

73,9
82,9
74,6
76,2
78,6
81,7

±
±
±
±
±
±

3,1
2,6
3,0
2,9
3,0
2,8

25,5
16,1
24,5
22,3
20,3
17,9

±
±
±
±
±
±

3,1
2,5
3,0
2,8
2,9
2,8

0,6
1,0
1,0
1,5
1,1
0,4

±
±
±
±
±
±

0,6
0,7
0,7
0,8
0,8
0,5

100
100
100
100
100
100

773
824
810
827
712
738

22,5
32,0
30,0
30,0
23,5
25,2

Lägre tjänstemän
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

147
176
179
152
153
141

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

Tjänstemän på mellannivå
maj 2010
37,1 ± 5,4
nov 2010
46,4 ± 5,3
maj 2011
44,1 ± 5,3
nov 2011
51,0 ± 5,2
maj 2012
43,2 ± 5,6
nov 2012
37,1 ± 5,6

2,6
3,1
0,8
2,0
1,5
1,3

±
±
±
±
±
±

1,7
1,8
1,0
1,5
1,3
1,3

7,6
6,3
4,6
7,0
6,0
4,6

±
±
±
±
±
±

2,9
2,5
2,2
2,7
2,7
2,4

4,9
3,1
2,0
3,0
3,0
4,1

±
±
±
±
±
±

2,4
1,8
1,5
1,8
1,9
2,3

10,0
11,9
11,7
12,4
11,2
9,9

±
±
±
±
±
±

3,3
3,5
3,5
3,5
3,5
3,4

25,7
19,5
26,7
18,2
28,7
34,4

±
±
±
±
±
±

4,9
4,2
4,7
4,0
5,1
5,5

7,5
6,9
6,6
3,3
4,2
4,5

±
±
±
±
±
±

3,0
2,8
2,6
1,9
2,4
2,4

0,0
1,9
2,6
2,5
1,6
4,0

±
±
±
±
±
±

0,0
1,5
1,8
1,7
1,4
2,3

4,6
0,9
1,0
0,6
0,7
0,0

±
±
±
±
±
±

2,3
1,0
1,1
0,8
1,0
0,0

100
100
100
100
100
100

86,0
89,3
87,5
87,2
85,4
87,2

±
±
±
±
±
±

3,5
3,2
3,3
3,3
3,8
3,6

14,0
10,2
11,1
12,0
14,4
11,7

±
±
±
±
±
±

3,5
3,1
3,2
3,2
3,7
3,5

0,0
0,5
1,4
0,8
0,2
1,2

±
±
±
±
±
±

0,0
0,7
1,2
1,0
0,4
1,2

100
100
100
100
100
100

368
387
391
405
354
333

Högre tjänstemän
maj 2010
48,9
nov 2010
47,5
maj 2011
53,9
nov 2011
54,2
maj 2012
48,1
nov 2012
47,3

2,2
3,8
2,7
2,9
3,6
3,9

±
±
±
±
±
±

1,6
2,0
1,7
1,8
2,1
2,2

11,1
12,3
8,6
7,8
9,3
7,0

±
±
±
±
±
±

3,5
3,6
3,1
2,9
3,3
2,8

3,6
3,7
2,7
2,7
2,1
2,5

±
±
±
±
±
±

2,1
2,0
1,7
1,8
1,5
1,7

10,8
9,5
9,3
11,3
10,1
10,4

±
±
±
±
±
±

3,5
3,1
3,3
3,6
3,4
3,4

16,4
16,9
14,0
13,3
19,8
22,5

±
±
±
±
±
±

4,3
4,1
3,9
3,8
4,5
4,7

4,8
4,9
4,5
5,1
5,7
5,2

±
±
±
±
±
±

2,5
2,3
2,3
2,4
2,6
2,4

0,0
1,2
2,4
1,6
0,4
1,1

±
±
±
±
±
±

0,0
1,2
1,7
1,4
0,8
1,2

2,2
0,3
2,0
1,1
1,0
0,3

±
±
±
±
±
±

1,7
0,6
1,6
1,2
1,1
0,6

100
100
100
100
100
100

87,4
94,5
88,7
90,7
91,6
90,8

±
±
±
±
±
±

3,5
2,4
3,3
3,0
3,0
3,1

12,6
4,9
10,7
8,5
7,2
8,0

±
±
±
±
±
±

3,5
2,2
3,2
3,0
2,8
2,9

0,0
0,6
0,6
0,7
1,2
1,2

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,8
0,8
1,1
1,2

100
100
100
100
100
100

345
356
356
354
339
341

±
±
±
±
±
±

5,7
5,4
5,5
5,5
5,6
5,6

56

Statistiska centralbyrån

Tabell 14

Partisympatier efter kön och socioekonomisk grupp (sysselsatta)
Med partisympati %
M

Summa tjänstemän
maj 2010
42,8
nov 2010
47,0
maj 2011
48,4
nov 2011
50,8
maj 2012
44,1
nov 2012
41,1

±
±
±
±
±
±

C

3,6
3,4
3,5
3,5
3,6
3,6

2,1
3,3
2,2
3,2
2,6
3,0

±
±
±
±
±
±

FP

1,0
1,2
1,0
1,2
1,1
1,2

Samtliga företagare (inklusive lantbrukare)
maj 2010
56,4 ± 5,8
6,3 ± 2,8
nov 2010
55,1 ± 5,7
8,6 ± 3,2
maj 2011
55,6 ± 5,5
8,5 ± 3,0
nov 2011
57,4 ± 5,6 10,3 ± 3,4
maj 2012
52,1 ± 5,8 10,4 ± 3,4
9,7 ± 3,5
nov 2012
48,9 ± 6,0
Uppgift saknas
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

S:a

8,7
9,2
6,3
7,3
7,8
6,4

±
±
±
±
±
±

2,0
2,0
1,6
1,8
2,0
1,8

4,1
3,8
2,1
3,1
2,5
3,2

±
±
±
±
±
±

1,4
1,3
1,0
1,2
1,1
1,3

10,3
10,1
9,8
11,1
9,7
9,4

±
±
±
±
±
±

2,2
2,1
2,1
2,2
2,1
2,1

22,0
17,8
21,8
17,3
26,1
28,1

±
±
±
±
±
±

3,0
2,6
2,9
2,6
3,2
3,3

6,3
5,4
5,2
4,3
5,4
4,6

±
±
±
±
±
±

1,8
1,6
1,5
1,4
1,7
1,5

0,0
2,4
2,5
2,0
1,3
3,6

±
±
±
±
±
±

0,0
1,1
1,1
1,0
0,8
1,4

3,6
1,0
1,7
0,8
0,7
0,6

±
±
±
±
±
±

1,4
0,7
0,9
0,7
0,6
0,6

100
100
100
100
100
100

85,9
90,8
87,0
87,5
86,6
88,0

±
±
±
±
±
±

2,3
1,9
2,2
2,2
2,4
2,3

14,1
8,6
11,9
11,8
12,4
11,0

±
±
±
±
±
±

2,3
1,9
2,1
2,1
2,3
2,2

0,0
0,6
1,0
0,6
1,0
0,9

±
±
±
±
±
±

0,0
0,5
0,7
0,5
0,7
0,7

100
100
100
100
100
100

860
919
926
911
846
815

4,8
5,4
3,7
4,7
4,0
3,9

±
±
±
±
±
±

2,4
2,5
2,0
2,3
2,2
2,2

2,0
3,8
3,7
2,7
2,9
2,8

±
±
±
±
±
±

1,6
2,2
2,1
1,7
1,9
1,9

9,9
8,6
6,9
6,0
4,8
7,1

±
±
±
±
±
±

3,5
3,2
2,8
2,7
2,4
3,0

11,3
12,1
12,8
8,9
13,6
12,5

±
±
±
±
±
±

3,8
3,9
3,8
3,3
4,0
4,0

3,8
2,7
4,1
3,3
4,2
4,1

±
±
±
±
±
±

2,2
1,9
2,3
2,0
2,3
2,4

0,0
2,4
4,7
5,8
7,8
10,7

±
±
±
±
±
±

0,0
1,8
2,4
2,7
3,2
3,7

5,5
1,4
0,0
1,0
0,0
0,4

±
±
±
±
±
±

2,7
1,3
0,0
1,1
0,0
0,8

100
100
100
100
100
100

80,9
86,1
84,1
84,9
88,5
85,8

±
±
±
±
±
±

4,2
3,7
3,8
3,8
3,4
3,9

17,9
12,1
14,9
14,3
9,0
12,3

±
±
±
±
±
±

4,1
3,5
3,7
3,7
3,1
3,7

1,2
1,8
1,0
0,8
2,4
1,9

±
±
±
±
±
±

1,2
1,4
1,0
0,9
1,7
1,5

100
100
100
100
100
100

347
341
375
358
336
319
14
13
5
23
25
25

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

Samtliga sysselsatta män
maj 2010
37,6 ± 2,4
nov 2010
42,2 ± 2,3
maj 2011
42,8 ± 2,3
nov 2011
43,9 ± 2,3
maj 2012
37,7 ± 2,4
nov 2012
36,2 ± 2,3

Antal
svarande

3,0
4,6
3,9
4,7
4,0
4,0

±
±
±
±
±
±

0,8
1,0
0,9
1,0
0,9
0,9

6,1
6,4
4,7
5,3
4,7
4,3

±
±
±
±
±
±

1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0

2,8
3,0
2,1
2,8
2,5
2,4

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,7
0,8
0,8
0,8

8,1
8,9
7,7
9,3
7,3
7,4

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,3
1,4
1,3
1,3

29,0
24,5
28,0
22,9
32,1
31,2

±
±
±
±
±
±

2,2
2,0
2,1
2,0
2,3
2,3

6,9
5,4
5,2
4,7
5,1
5,4

±
±
±
±
±
±

1,3
1,0
1,1
1,0
1,1
1,1

0,0
4,0
4,5
5,2
5,9
8,2

±
±
±
±
±
±

0,0
0,9
1,0
1,1
1,2
1,4

6,4
1,1
1,3
1,2
0,8
0,9

±
±
±
±
±
±

1,2
0,5
0,5
0,5
0,4
0,5

100
100
100
100
100
100

80,0
86,8
81,4
82,0
83,6
84,8

±
±
±
±
±
±

1,8
1,5
1,7
1,7
1,7
1,6

19,4
12,3
17,6
17,0
15,0
14,3

±
±
±
±
±
±

1,7
1,4
1,7
1,6
1,6
1,6

0,5
1,0
1,0
1,1
1,4
0,9

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

1 994
2 097
2 116
2 119
1 919
1 897

Kvinnor

57

Ej facklärda arbetare
maj 2010
15,8
nov 2010
24,7
maj 2011
20,0
nov 2011
24,4
maj 2012
20,3
nov 2012
18,5

±
±
±
±
±
±

4,8
5,1
5,0
5,7
5,3
5,1

4,1
4,3
4,7
3,5
2,4
2,9

±
±
±
±
±
±

2,5
2,4
2,6
2,4
1,9
2,2

2,6
3,1
1,8
0,4
1,3
1,9

±
±
±
±
±
±

2,1
2,0
1,6
0,8
1,5
1,8

3,2
3,1
1,6
2,7
2,4
2,1

±
±
±
±
±
±

2,3
2,0
1,5
2,1
1,9
1,8

11,3
8,9
9,8
12,7
10,1
9,9

±
±
±
±
±
±

4,0
3,3
3,7
4,5
4,1
3,9

50,8
44,2
50,2
47,1
50,8
53,7

±
±
±
±
±
±

6,5
5,8
6,2
6,6
6,5
6,5

8,9
6,3
7,1
7,0
8,3
6,1

±
±
±
±
±
±

3,6
2,8
3,2
3,3
3,5
3,1

0,0
4,2
3,2
1,9
4,0
4,1

±
±
±
±
±
±

0,0
2,3
2,2
1,8
2,6
2,6

3,4
1,4
1,6
0,4
0,4
0,9

±
±
±
±
±
±

2,3
1,3
1,5
0,8
0,8
1,3

100
100
100
100
100
100

66,1
77,4
69,0
66,0
74,2
74,4

±
±
±
±
±
±

5,1
4,4
4,9
5,1
5,0
5,0

32,7
22,1
28,7
32,5
24,6
24,6

±
±
±
±
±
±

5,1
4,4
4,8
5,1
5,0
4,9

1,2
0,5
2,3
1,4
1,2
1,0

±
±
±
±
±
±

1,2
0,7
1,6
1,3
1,2
1,2

100
100
100
100
100
100

339
361
357
332
300
303

Facklärda arbetare
maj 2010
19,0
nov 2010
23,1
maj 2011
18,2
nov 2011
26,1
maj 2012
20,1
nov 2012
22,7

±
±
±
±
±
±

5,9
5,4
5,1
5,9
5,8
6,2

2,2
2,5
1,8
3,8
7,1
4,5

±
±
±
±
±
±

2,1
2,0
1,8
2,6
3,7
3,1

3,8
3,5
2,7
2,6
1,1
2,3

±
±
±
±
±
±

2,8
2,4
2,1
2,1
1,5
2,2

6,4
4,7
2,5
0,5
3,0
2,8

±
±
±
±
±
±

3,7
2,8
2,2
0,9
2,4
2,4

7,8
6,3
7,5
10,9
8,9
9,1

±
±
±
±
±
±

4,0
3,1
3,6
4,2
4,2
4,3

47,2
47,2
52,5
49,0
48,9
47,1

±
±
±
±
±
±

7,5
6,5
6,7
6,7
7,2
7,4

9,2
7,8
8,9
3,7
7,4
4,5

±
±
±
±
±
±

4,2
3,5
3,8
2,6
3,9
3,0

0,0
4,5
5,5
3,3
3,5
6,6

±
±
±
±
±
±

0,0
2,8
3,2
2,5
2,8
3,8

4,4
0,4
0,4
0,0
0,0
0,5

±
±
±
±
±
±

3,2
0,9
0,8
0,0
0,0
1,0

100
100
100
100
100
100

68,0
82,6
77,0
74,4
75,5
75,6

±
±
±
±
±
±

5,8
4,6
5,0
5,1
5,5
5,6

31,6
16,7
21,5
23,7
23,3
24,0

±
±
±
±
±
±

5,7
4,6
4,9
5,0
5,4
5,6

0,4
0,7
1,5
1,9
1,3
0,4

±
±
±
±
±
±

0,7
0,9
1,4
1,5
1,4
0,9

100
100
100
100
100
100

255
272
276
286
245
232

Summa arbetare
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

±
±
±
±
±
±

3,7
3,7
3,6
4,1
3,9
3,9

3,3
3,5
3,4
3,7
4,5
3,6

±
±
±
±
±
±

1,7
1,6
1,6
1,8
2,0
1,8

3,1
3,3
2,2
1,5
1,2
2,0

±
±
±
±
±
±

1,7
1,5
1,3
1,1
1,1
1,4

4,6
3,8
2,0
1,6
2,7
2,4

±
±
±
±
±
±

2,1
1,7
1,3
1,2
1,5
1,5

9,8
7,7
8,8
11,8
9,6
9,6

±
±
±
±
±
±

2,9
2,3
2,6
3,1
2,9
2,9

49,2
45,5
51,3
48,0
49,9
50,8

±
±
±
±
±
±

4,9
4,3
4,6
4,7
4,8
4,9

9,0
7,0
7,9
5,4
7,9
5,4

±
±
±
±
±
±

2,7
2,2
2,5
2,1
2,6
2,2

0,0
4,3
4,2
2,6
3,8
5,2

±
±
±
±
±
±

0,0
1,8
1,9
1,5
1,9
2,2

3,8
0,9
1,0
0,2
0,2
0,7

±
±
±
±
±
±

1,9
0,8
0,9
0,4
0,4
0,8

100
100
100
100
100
100

66,9
79,6
72,4
69,9
74,7
74,9

±
±
±
±
±
±

3,8
3,2
3,5
3,6
3,7
3,7

32,2
19,8
25,6
28,4
24,0
24,3

±
±
±
±
±
±

3,8
3,2
3,4
3,6
3,6
3,7

0,8
0,6
2,0
1,7
1,2
0,8

±
±
±
±
±
±

0,7
0,6
1,1
1,0
0,9
0,8

100
100
100
100
100
100

594
633
633
618
545
535

17,2
24,0
19,2
25,3
20,2
20,3

Statistiska centralbyrån

Tabell 14

Partisympatier efter kön och socioekonomisk grupp (sysselsatta)
Med partisympati %
M

Lägre tjänstemän
maj 2010
35,5
nov 2010
37,6
maj 2011
34,9
nov 2011
35,5
maj 2012
36,9
nov 2012
38,5

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

6,4
5,9
6,5
6,5
6,9
6,7

3,4
5,9
3,3
4,0
3,5
1,1

±
±
±
±
±
±

2,3
2,8
2,4
2,6
2,6
1,5

5,3
5,9
5,3
3,7
4,3
5,0

±
±
±
±
±
±

2,9
2,8
3,0
2,5
2,8
2,9

4,2
3,1
3,1
2,7
2,2
1,7

±
±
±
±
±
±

2,7
2,1
2,3
2,2
2,2
1,7

11,6
11,5
9,5
15,5
8,3
9,7

±
±
±
±
±
±

4,3
4,0
4,0
4,9
3,7
4,1

33,9
30,1
36,4
33,3
37,1
36,2

±
±
±
±
±
±

6,3
5,6
6,6
6,4
7,0
6,6

4,2
3,5
3,8
4,4
5,5
4,2

±
±
±
±
±
±

2,7
2,3
2,6
2,8
3,3
2,7

0,0
1,9
3,4
0,5
1,7
3,6

±
±
±
±
±
±

0,0
1,7
2,5
1,0
1,9
2,6

1,8
0,4
0,3
0,4
0,5
0,0

±
±
±
±
±
±

1,7
0,7
0,7
0,7
1,0
0,0

100
100
100
100
100
100

79,5
85,3
83,6
78,5
81,1
79,9

±
±
±
±
±
±

4,8
4,0
4,6
4,9
5,1
5,0

20,1
13,0
14,9
19,0
17,1
18,9

±
±
±
±
±
±

4,7
3,8
4,5
4,7
4,9
4,9

0,4
1,7
1,6
2,5
1,8
1,2

±
±
±
±
±
±

0,7
1,5
1,5
2,0
1,7
1,3

100
100
100
100
100
100

276
304
251
270
235
256

Tjänstemän på mellannivå
maj 2010
31,9 ± 4,6
nov 2010
33,2 ± 4,4
maj 2011
33,0 ± 4,3
nov 2011
32,7 ± 4,5
maj 2012
34,5 ± 4,9
nov 2012
34,2 ± 4,7

4,9
3,7
3,4
4,6
3,2
4,3

±
±
±
±
±
±

2,1
1,7
1,6
2,0
1,7
1,9

8,1
8,2
9,7
8,5
8,7
7,3

±
±
±
±
±
±

2,7
2,5
2,7
2,7
2,9
2,5

3,1
4,4
4,3
4,7
3,5
2,4

±
±
±
±
±
±

1,7
1,8
1,8
2,0
1,8
1,5

16,0
15,5
19,1
17,3
13,3
15,4

±
±
±
±
±
±

3,6
3,3
3,6
3,6
3,5
3,5

27,7
28,6
23,9
21,7
28,8
30,3

±
±
±
±
±
±

4,4
4,1
3,9
4,0
4,7
4,5

7,5
5,2
5,8
8,1
6,8
5,1

±
±
±
±
±
±

2,6
2,0
2,1
2,6
2,6
2,1

0,0
0,9
0,5
1,7
0,9
0,9

±
±
±
±
±
±

0,0
0,9
0,7
1,3
1,1
0,9

0,8
0,3
0,4
0,7
0,2
0,3

±
±
±
±
±
±

0,9
0,5
0,6
0,8
0,5
0,5

100
100
100
100
100
100

80,1
90,9
86,8
83,1
84,7
84,5

±
±
±
±
±
±

3,5
2,5
2,9
3,3
3,4
3,3

19,4
8,3
12,7
16,0
14,2
15,0

±
±
±
±
±
±

3,5
2,4
2,8
3,3
3,3
3,2

0,5
0,7
0,5
0,9
1,1
0,6

±
±
±
±
±
±

0,6
0,7
0,6
0,8
1,0
0,7

100
100
100
100
100
100

497
508
538
502
433
478

Högre tjänstemän
maj 2010
36,4
nov 2010
38,3
maj 2011
37,6
nov 2011
39,1
maj 2012
35,5
nov 2012
34,0

±
±
±
±
±
±

5,8
5,6
5,5
5,7
5,8
5,8

3,5
5,4
5,3
5,1
2,5
3,9

±
±
±
±
±
±

2,1
2,5
2,5
2,5
1,9
2,3

10,4
10,5
11,4
11,2
9,8
10,6

±
±
±
±
±
±

3,6
3,5
3,6
3,7
3,5
3,7

3,3
3,0
3,6
3,2
2,4
3,6

±
±
±
±
±
±

2,1
1,9
2,1
2,1
1,8
2,2

16,1
16,9
15,9
19,8
15,4
18,1

±
±
±
±
±
±

4,3
4,3
4,1
4,7
4,3
4,6

20,2
17,3
19,4
16,5
25,3
20,3

±
±
±
±
±
±

4,8
4,3
4,5
4,4
5,2
4,9

8,2
7,0
5,3
4,8
8,1
8,4

±
±
±
±
±
±

3,3
2,9
2,4
2,5
3,2
3,3

0,0
0,4
0,6
0,0
0,5
0,4

±
±
±
±
±
±

0,0
0,7
0,9
0,0
1,0
0,7

2,0
1,3
0,9
0,4
0,4
0,8

±
±
±
±
±
±

1,8
1,3
1,0
0,7
0,8
1,1

100
100
100
100
100
100

84,5
90,4
90,5
90,6
88,6
85,7

±
±
±
±
±
±

4,0
3,3
3,1
3,2
3,5
4,0

14,9
8,5
9,2
7,6
10,2
14,3

±
±
±
±
±
±

4,0
3,1
3,1
2,9
3,3
4,0

0,6
1,2
0,3
1,8
1,2
0,0

±
±
±
±
±
±

0,8
1,1
0,5
1,5
1,2
0,0

100
100
100
100
100
100

321
329
340
311
308
308

Summa tjänstemän
maj 2010
34,2
nov 2010
35,8
maj 2011
34,8
nov 2011
35,3
maj 2012
35,4
nov 2012
35,2

±
±
±
±
±
±

3,2
3,0
3,0
3,1
3,3
3,2

4,1
4,8
4,0
4,6
3,1
3,3

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,2
1,3
1,2
1,2

8,1
8,2
9,2
8,1
7,9
7,7

±
±
±
±
±
±

1,8
1,7
1,8
1,8
1,8
1,7

3,4
3,6
3,8
3,7
2,8
2,6

±
±
±
±
±
±

1,2
1,1
1,2
1,2
1,1
1,0

14,9
14,8
15,9
17,6
12,7
14,7

±
±
±
±
±
±

2,3
2,2
2,3
2,5
2,2
2,3

27,1
25,9
25,4
23,0
29,8
28,9

±
±
±
±
±
±

2,9
2,7
2,8
2,8
3,2
3,0

6,9
5,2
5,2
6,2
6,9
5,8

±
±
±
±
±
±

1,7
1,4
1,4
1,6
1,7
1,5

0,0
1,0
1,2
0,9
1,0
1,4

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,7
0,6
0,7
0,8

1,4
0,6
0,5
0,5
0,3
0,3

±
±
±
±
±
±

0,8
0,5
0,4
0,5
0,4
0,4

100
100
100
100
100
100

81,2
89,1
87,1
83,9
84,9
83,6

±
±
±
±
±
±

2,3
1,8
2,0
2,2
2,3
2,3

18,3
9,7
12,2
14,5
13,7
15,8

±
±
±
±
±
±

2,3
1,8
1,9
2,1
2,2
2,3

0,5
1,1
0,7
1,6
1,3
0,6

±
±
±
±
±
±

0,4
0,6
0,5
0,8
0,7
0,5

100
100
100
100
100
100

1 094
1 141
1 129
1 083
976
1 042

±
±
±
±
±
±

Samtliga företagare (inklusive lantbrukare)
maj 2010
Gruppen är för liten för att redovisas.
nov 2010
Gruppen är för liten för att redovisas.
maj 2011
Gruppen är för liten för att redovisas.
nov 2011
Gruppen är för liten för att redovisas.
maj 2012
Gruppen är för liten för att redovisas.
nov 2012
Gruppen är för liten för att redovisas.
Uppgift saknas
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012
Samtliga sysselsatta kvinnor
maj 2010
30,1 ± 2,4
nov 2010
32,8 ± 2,3
maj 2011
30,4 ± 2,3
nov 2011
32,5 ± 2,4
maj 2012
31,2 ± 2,5
nov 2012
31,5 ± 2,5

137
135
122
110
103
115
10
15
3
13
9
19

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

4,1
4,7
4,1
4,8
3,7
3,4

±
±
±
±
±
±

1,0
1,0
1,0
1,1
1,0
0,9

6,5
6,4
6,6
5,9
5,5
5,7

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

4,3
3,8
3,5
3,0
2,8
2,5

±
±
±
±
±
±

1,1
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8

13,1
12,1
13,3
15,8
11,6
13,2

±
±
±
±
±
±

1,8
1,6
1,7
1,9
1,7
1,8

32,6
31,6
32,9
30,2
35,5
34,7

±
±
±
±
±
±

2,5
2,3
2,4
2,4
2,6
2,5

7,2
5,7
5,9
5,7
7,2
5,5

±
±
±
±
±
±

1,3
1,1
1,2
1,2
1,4
1,2

0,0
2,2
2,3
1,6
2,2
2,8

±
±
±
±
±
±

0,0
0,7
0,8
0,7
0,8
0,9

2,1
0,8
0,9
0,4
0,4
0,7

±
±
±
±
±
±

0,8
0,4
0,5
0,3
0,3
0,4

100
100
100
100
100
100

76,1
85,7
81,6
78,4
81,2
80,6

±
±
±
±
±
±

2,0
1,6
1,8
1,9
1,9
1,9

23,3
13,3
17,2
19,9
17,5
18,6

±
±
±
±
±
±

2,0
1,6
1,7
1,9
1,9
1,9

0,6
1,0
1,2
1,7
1,3
0,9

±
±
±
±
±
±

0,4
0,4
0,5
0,6
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

1 835
1 924
1 887
1 824
1 633
1 711

58

Statistiska centralbyrån

Tabell 14

Partisympatier efter kön och socioekonomisk grupp (sysselsatta)
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Samtliga

59

Ej facklärda arbetare
maj 2010
18,8
nov 2010
27,9
maj 2011
25,4
nov 2011
28,0
maj 2012
21,5
nov 2012
21,7

±
±
±
±
±
±

3,4
3,5
3,6
3,8
3,5
3,4

3,1
4,4
4,3
3,8
2,0
2,5

±
±
±
±
±
±

1,5
1,6
1,7
1,6
1,2
1,3

3,0
3,4
3,1
2,2
1,5
1,8

±
±
±
±
±
±

1,5
1,4
1,4
1,3
1,0
1,1

2,3
2,8
0,9
2,1
1,6
1,7

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
0,8
1,2
1,1
1,1

8,0
8,3
7,5
10,3
7,6
7,8

±
±
±
±
±
±

2,3
2,2
2,2
2,6
2,3
2,2

48,1
40,5
46,5
41,0
51,5
47,7

±
±
±
±
±
±

4,3
3,8
4,1
4,1
4,3
4,1

9,3
5,7
5,9
5,3
6,4
7,3

±
±
±
±
±
±

2,5
1,8
2,0
1,9
2,1
2,1

0,0
5,9
5,2
5,3
6,8
8,0

±
±
±
±
±
±

0,0
1,9
1,8
1,8
2,1
2,2

7,4
1,1
1,2
2,0
1,1
1,4

±
±
±
±
±
±

2,2
0,8
0,9
1,1
0,9
1,0

100
100
100
100
100
100

70,5
80,2
70,7
71,5
76,4
78,7

±
±
±
±
±
±

3,3
2,8
3,2
3,2
3,2
3,0

28,4
18,9
27,7
26,8
22,6
20,7

±
±
±
±
±
±

3,3
2,8
3,2
3,2
3,2
3,0

1,1
0,9
1,6
1,8
1,1
0,6

±
±
±
±
±
±

0,8
0,7
0,9
0,9
0,7
0,6

100
100
100
100
100
100

729
779
789
770
682
721

Facklärda arbetare
maj 2010
22,0
nov 2010
29,3
maj 2011
25,1
nov 2011
28,0
maj 2012
22,8
nov 2012
25,2

±
±
±
±
±
±

3,8
3,7
3,8
3,9
3,9
4,1

2,1
3,4
2,5
3,8
5,2
4,0

±
±
±
±
±
±

1,3
1,5
1,4
1,6
2,1
1,8

4,0
3,7
2,5
3,1
1,4
2,1

±
±
±
±
±
±

1,8
1,6
1,3
1,5
1,1
1,3

3,5
2,6
2,2
2,2
3,5
2,2

±
±
±
±
±
±

1,7
1,3
1,3
1,3
1,7
1,4

5,4
6,8
6,4
9,8
6,9
6,3

±
±
±
±
±
±

2,1
2,1
2,2
2,6
2,4
2,3

46,5
40,7
46,4
40,4
45,5
43,5

±
±
±
±
±
±

4,6
4,1
4,4
4,3
4,6
4,7

8,7
7,6
7,6
5,7
6,3
4,7

±
±
±
±
±
±

2,6
2,2
2,3
2,0
2,3
2,0

0,0
5,2
6,0
7,1
8,0
11,3

±
±
±
±
±
±

0,0
1,8
2,1
2,2
2,5
3,0

7,8
0,9
1,2
0,0
0,4
0,7

±
±
±
±
±
±

2,5
0,8
1,0
0,0
0,6
0,8

100
100
100
100
100
100

71,3
82,9
77,1
75,7
77,5
78,8

±
±
±
±
±
±

3,5
2,9
3,3
3,3
3,4
3,4

28,4
16,4
21,7
23,0
21,3
20,7

±
±
±
±
±
±

3,5
2,8
3,2
3,2
3,4
3,4

0,3
0,7
1,2
1,4
1,2
0,5

±
±
±
±
±
±

0,4
0,6
0,8
0,9
0,9
0,6

100
100
100
100
100
100

638
678
654
675
575
552

Summa arbetare
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

20,3
28,6
25,2
28,0
22,1
23,2

±
±
±
±
±
±

2,5
2,6
2,6
2,7
2,6
2,6

2,6
3,9
3,5
3,8
3,4
3,2

±
±
±
±
±
±

1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

3,5
3,5
2,8
2,6
1,4
1,9

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,0
0,8
0,8

2,9
2,7
1,5
2,1
2,5
1,9

±
±
±
±
±
±

1,1
0,9
0,7
0,9
1,0
0,8

6,8
7,6
7,0
10,1
7,3
7,1

±
±
±
±
±
±

1,6
1,5
1,5
1,8
1,7
1,6

47,3
40,6
46,5
40,7
48,7
45,9

±
±
±
±
±
±

3,1
2,8
3,0
3,0
3,1
3,1

9,0
6,6
6,7
5,5
6,3
6,2

±
±
±
±
±
±

1,8
1,4
1,5
1,4
1,5
1,5

0,0
5,6
5,6
6,2
7,4
9,4

±
±
±
±
±
±

0,0
1,3
1,4
1,4
1,6
1,8

7,6
1,0
1,2
1,0
0,8
1,1

±
±
±
±
±
±

1,7
0,6
0,7
0,6
0,6
0,7

100
100
100
100
100
100

70,9
81,5
73,6
73,4
76,9
78,7

±
±
±
±
±
±

2,4
2,0
2,3
2,3
2,3
2,3

28,4
17,7
25,0
25,0
22,0
20,7

±
±
±
±
±
±

2,4
2,0
2,3
2,3
2,3
2,2

0,7
0,8
1,4
1,6
1,1
0,6

±
±
±
±
±
±

0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,4

100
100
100
100
100
100

1 367
1 457
1 443
1 445
1 257
1 273

Lägre tjänstemän
maj 2010
38,3
nov 2010
41,1
40,1
maj 2011
nov 2011
37,8
maj 2012
36,9
nov 2012
37,7

±
±
±
±
±
±

5,2
4,8
5,1
5,2
5,4
5,3

2,5
4,7
3,7
5,1
3,2
2,3

±
±
±
±
±
±

1,6
2,0
1,9
2,3
1,9
1,6

5,6
7,2
5,4
4,8
5,9
6,6

±
±
±
±
±
±

2,4
2,5
2,3
2,3
2,5
2,6

3,8
4,0
2,4
3,2
2,2
2,1

±
±
±
±
±
±

2,1
1,9
1,5
1,9
1,6
1,6

11,0
10,0
8,3
12,6
7,1
8,3

±
±
±
±
±
±

3,4
2,9
2,9
3,6
2,8
3,0

30,9
25,0
32,1
30,2
36,0
32,8

±
±
±
±
±
±

4,9
4,2
4,9
5,0
5,4
5,1

5,3
3,4
3,6
4,8
6,3
3,9

±
±
±
±
±
±

2,4
1,8
1,9
2,3
2,8
2,1

0,0
3,3
3,2
1,0
2,0
5,3

±
±
±
±
±
±

0,0
1,8
1,9
1,1
1,6
2,5

2,6
1,2
1,2
0,5
0,3
1,0

±
±
±
±
±
±

1,7
1,1
1,1
0,8
0,6
1,1

100
100
100
100
100
100

80,4
85,9
83,4
79,5
80,4
81,3

±
±
±
±
±
±

3,8
3,2
3,6
3,9
4,0
3,9

19,3
12,8
15,2
18,9
17,6
17,9

±
±
±
±
±
±

3,8
3,0
3,5
3,7
3,9
3,8

0,2
1,3
1,4
1,7
2,0
0,8

±
±
±
±
±
±

0,5
1,0
1,1
1,3
1,4
0,9

100
100
100
100
100
100

423
480
430
422
388
397

Tjänstemän på mellannivå
maj 2010
34,2 ± 3,5
nov 2010
38,9 ± 3,4
maj 2011
37,7 ± 3,4
nov 2011
41,1 ± 3,5
38,4 ± 3,7
maj 2012
nov 2012
35,4 ± 3,6

3,9
3,5
2,3
3,4
2,4
3,0

±
±
±
±
±
±

1,4
1,3
1,0
1,3
1,1
1,3

7,9
7,4
7,5
7,8
7,5
6,2

±
±
±
±
±
±

2,0
1,8
1,8
1,9
2,0
1,8

3,9
3,8
3,3
3,9
3,3
3,1

±
±
±
±
±
±

1,4
1,3
1,2
1,4
1,3
1,3

13,3
14,0
15,9
15,1
12,4
13,1

±
±
±
±
±
±

2,5
2,4
2,5
2,5
2,5
2,5

26,8
24,7
25,1
20,1
28,7
32,0

±
±
±
±
±
±

3,3
3,0
3,0
2,8
3,5
3,5

7,5
5,9
6,1
5,9
5,6
4,9

±
±
±
±
±
±

2,0
1,7
1,7
1,7
1,8
1,6

0,0
1,3
1,4
2,1
1,2
2,2

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,8
1,0
0,8
1,1

2,5
0,5
0,7
0,7
0,4
0,1

±
±
±
±
±
±

1,2
0,5
0,6
0,6
0,5
0,3

100
100
100
100
100
100

82,6
90,2
87,1
84,9
85,0
85,6

±
±
±
±
±
±

2,5
2,0
2,2
2,4
2,5
2,4

17,1
9,1
12,0
14,2
14,3
13,6

±
±
±
±
±
±

2,5
1,9
2,1
2,3
2,5
2,4

0,3
0,6
0,9
0,9
0,7
0,8

±
±
±
±
±
±

0,3
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6

100
100
100
100
100
100

865
895
929
907
787
811

Högre tjänstemän
maj 2010
43,0
nov 2010
43,2
maj 2011
45,7
nov 2011
47,0
maj 2012
42,0
nov 2012
41,1

±
±
±
±
±
±

4,1
3,9
3,9
4,0
4,1
4,0

2,8
4,5
4,0
4,0
3,1
3,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,6
1,5
1,5
1,4
1,6

10,8
11,5
10,0
9,4
9,5
8,7

±
±
±
±
±
±

2,5
2,5
2,4
2,3
2,4
2,3

3,4
3,3
3,1
3,0
2,2
3,0

±
±
±
±
±
±

1,5
1,4
1,4
1,4
1,2
1,4

13,3
13,0
12,6
15,3
12,7
14,0

±
±
±
±
±
±

2,8
2,6
2,6
2,9
2,7
2,8

18,2
17,1
16,7
14,8
22,5
21,5

±
±
±
±
±
±

3,2
3,0
3,0
2,9
3,4
3,4

6,4
5,9
4,9
4,9
6,9
6,7

±
±
±
±
±
±

2,0
1,8
1,7
1,7
2,1
2,0

0,0
0,8
1,5
0,8
0,4
0,7

±
±
±
±
±
±

0,0
0,7
1,0
0,8
0,6
0,7

2,1
0,8
1,5
0,7
0,7
0,5

±
±
±
±
±
±

1,2
0,7
1,0
0,7
0,7
0,6

100
100
100
100
100
100

86,0
92,5
89,6
90,7
90,1
88,4

±
±
±
±
±
±

2,7
2,0
2,3
2,2
2,3
2,5

13,7
6,6
10,0
8,1
8,7
11,0

±
±
±
±
±
±

2,6
1,9
2,2
2,1
2,2
2,5

0,3
0,9
0,4
1,3
1,2
0,6

±
±
±
±
±
±

0,4
0,7
0,5
0,8
0,8
0,6

100
100
100
100
100
100

666
685
696
665
647
649

Summa tjänstemän
maj 2010
38,1
nov 2010
40,9
maj 2011
40,9
nov 2011
42,4
maj 2012
39,4
nov 2012
37,9

±
±
±
±
±
±

2,4
2,2
2,3
2,4
2,4
2,4

3,2
4,1
3,2
4,0
2,8
3,2

±
±
±
±
±
±

0,8
0,9
0,8
0,9
0,8
0,8

8,4
8,7
7,9
7,7
7,9
7,1

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,2
1,3
1,3
1,3

3,7
3,7
3,1
3,4
2,7
2,8

±
±
±
±
±
±

0,9
0,9
0,8
0,9
0,8
0,8

12,8
12,7
13,1
14,6
11,4
12,3

±
±
±
±
±
±

1,6
1,5
1,6
1,7
1,6
1,6

24,8
22,2
23,8
20,4
28,1
28,6

±
±
±
±
±
±

2,1
1,9
2,0
1,9
2,3
2,2

6,6
5,3
5,2
5,3
6,2
5,3

±
±
±
±
±
±

1,2
1,0
1,0
1,1
1,2
1,1

0,0
1,6
1,8
1,4
1,1
2,4

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,8

2,4
0,8
1,1
0,7
0,5
0,5

±
±
±
±
±
±

0,8
0,4
0,5
0,4
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

83,2
89,9
87,1
85,5
85,7
85,5

±
±
±
±
±
±

1,7
1,3
1,5
1,6
1,6
1,6

16,5
9,2
12,1
13,3
13,2
13,7

±
±
±
±
±
±

1,7
1,3
1,4
1,5
1,6
1,6

0,3
0,9
0,8
1,2
1,2
0,7

±
±
±
±
±
±

0,2
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

1 954
2 060
2 055
1 994
1 822
1 857

Statistiska centralbyrån

Tabell 14

Partisympatier efter kön och socioekonomisk grupp (sysselsatta)
Med partisympati %
M

C

FP

Samtliga företagare (inklusive lantbrukare)
maj 2010
54,0 ± 5,0
6,5 ± 2,4
nov 2010
53,7 ± 4,8
8,5 ± 2,7
maj 2011
52,5 ± 4,8
8,7 ± 2,7
nov 2011
54,7 ± 5,0 11,1 ± 3,1
maj 2012
51,7 ± 5,0
9,3 ± 2,9
nov 2012
49,1 ± 5,1
8,2 ± 2,7
Uppgift saknas
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012
Samtliga sysselsatta
maj 2010
34,1
nov 2010
37,7
maj 2011
36,9
nov 2011
38,7
maj 2012
34,7
nov 2012
34,0

5,5
5,5
4,0
5,4
4,3
3,6

±
±
±
±
±
±

KD

2,2
2,1
1,8
2,2
2,0
1,8

4,2
4,2
4,7
2,7
3,0
2,8

±
±
±
±
±
±

MP

2,0
2,0
2,0
1,6
1,7
1,7

10,2
8,7
8,1
8,3
6,5
9,4

±
±
±
±
±
±

S

3,0
2,7
2,6
2,7
2,4
2,9

11,8
12,5
13,0
8,7
13,2
13,0

±
±
±
±
±
±

V

3,3
3,3
3,3
2,9
3,5
3,5

3,5
3,0
4,0
2,9
4,7
3,9

±
±
±
±
±
±

SD*

1,8
1,7
1,9
1,7
2,1
2,0

0,0
2,3
4,3
5,3
7,1
8,8

±
±
±
±
±
±

0,0
1,5
2,0
2,3
2,7
2,9

ÖVR*

4,2
1,7
0,7
1,0
0,3
1,2

±
±
±
±
±
±

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

80,1
87,0
84,5
84,0
88,0
85,8

18,8
11,4
14,4
15,0
9,8
12,3

Andel
vägrare

S:a

S:a

2,0
1,2
0,8
1,0
0,6
1,1

100
100
100
100
100
100

±
±
±
±
±
±

3,6
3,1
3,2
3,4
3,1
3,4

±
±
±
±
±
±

3,5
2,9
3,2
3,3
2,8
3,2

1,1
1,7
1,1
1,0
2,2
2,0

±
±
±
±
±
±

0,9
1,2
0,9
0,9
1,4
1,3

100
100
100
100
100
100

1,7
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7

3,5
4,6
4,0
4,7
3,8
3,7

±
±
±
±
±
±

0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

6,3
6,4
5,6
5,6
5,1
4,9

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

3,5
3,4
2,8
2,8
2,6
2,5

±
±
±
±
±
±

0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

10,4
10,4
10,3
12,3
9,3
10,1

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
1,1

30,7
27,8
30,3
26,3
33,7
32,8

±
±
±
±
±
±

1,7
1,5
1,6
1,5
1,7
1,7

7,1
5,5
5,5
5,2
6,0
5,5

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,8
0,8
0,9
0,8

0,0
3,2
3,4
3,6
4,2
5,7

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,6
0,7
0,7
0,8

4,4
1,0
1,1
0,9
0,6
0,8

±
±
±
±
±
±

0,7
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3

* Fram till och med maj 2010 ingår sympatierna för Sverigedemokraterna i gruppen "övriga partier".
Kommentar: Gråmarkerad skattning innebär att förändringen från föregående undersökning är approximativt statistiskt säkerställd.
Till sysselsatta räknas personer som under den senaste veckan arbetat minst en timme, tillfälligt borta från tjänst, tjänstlediga, föräldralediga samt
arbetslösa mindre än ett halvår. Klassificeringen av socioekonomisk grupp är gjord enligt SCB:s standard för socioekonomisk indelning (se MIS 1982:4).
För definition av partisympati, se under Definitioner och förkortningar.
Källa: SCB:s Partisympatiundersökning

484
476
497
468
439
434
24
28
8
36
34
44

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

±
±
±
±
±
±

Antal
svarande

100
100
100
100
100
100

78,1
86,3
81,5
80,3
82,5
82,8

±
±
±
±
±
±

1,3
1,1
1,2
1,3
1,3
1,3

21,3
12,8
17,4
18,3
16,2
16,4

±
±
±
±
±
±

1,3
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2

0,6
1,0
1,1
1,4
1,3
0,9

±
±
±
±
±
±

0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

3 829
4 021
4 003
3 943
3 552
3 608

60

Statistiska centralbyrån

Tabell 15

Partisympatier efter sektor (sysselsatta)
Med partisympati %
M

Statligt anställda
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

C

3,0
5,3
3,3
3,9
2,9
2,3

FP

23,7
30,4
31,5
31,7
37,2
31,4

±
±
±
±
±
±

5,4
5,5
5,4
5,6
5,9
5,7

Kommunalt anställda
maj 2010
19,5
nov 2010
24,0
maj 2011
24,5
nov 2011
26,9
maj 2012
21,9
nov 2012
21,6

±
±
±
±
±
±

2,8
2,8
2,9
3,1
3,0
2,9

Privatanställda arbetare
maj 2010
24,2 ±
32,8 ±
nov 2010
maj 2011
28,9 ±
nov 2011
31,3 ±
maj 2012
24,2 ±
nov 2012
26,8 ±

3,3
3,3
3,4
3,4
3,3
3,4

2,1
4,2
4,4
4,6
3,6
3,6

±
±
±
±
±
±

1,1
1,4
1,5
1,5
1,4
1,4

3,9
3,6
3,1
2,7
1,7
2,3

Privatanställda tjänstemän
maj 2010
48,8 ± 3,3
nov 2010
50,7 ± 3,1
maj 2011
49,7 ± 3,2
nov 2011
52,1 ± 3,2
maj 2012
47,7 ± 3,5
nov 2012
45,8 ± 3,4

2,8
3,8
3,2
3,6
2,5
2,7

±
±
±
±
±
±

1,1
1,2
1,1
1,2
1,0
1,1

Övriga sysselsatta
maj 2010
49,5
nov 2010
47,4
maj 2011
49,0
nov 2011
48,6
maj 2012
47,7
nov 2012
46,3

±
±
±
±
±
±

4,7
4,4
4,5
4,6
4,6
4,7

6,5
8,1
8,1
9,9
7,7
6,7

±
±
±
±
±
±

Samtliga sysselsatta
maj 2010
34,1
nov 2010
37,7
maj 2011
36,9
nov 2011
38,7
maj 2012
34,7
nov 2012
34,0

±
±
±
±
±
±

1,7
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7

3,5
4,6
4,0
4,7
3,8
3,7

±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

3,4
3,2
2,9
3,1
3,1
2,7

2,5
2,0
2,0
1,8
1,4
3,1

±
±
±
±
±
±

2,0
1,6
1,6
1,6
1,4
2,1

9,2
9,5
11,7
13,6
13,7
13,2

±
±
±
±
±
±

3,7
3,5
3,8
4,2
4,1
4,1

39,9
33,6
33,2
32,5
28,9
34,1

±
±
±
±
±
±

6,3
5,7
5,6
5,8
5,6
5,9

11,2
9,7
9,1
7,0
7,5
7,7

±
±
±
±
±
±

4,1
3,7
3,4
3,1
3,2
3,3

0,0
1,4
0,8
1,2
0,8
2,6

±
±
±
±
±
±

0,0
1,4
1,1
1,4
1,1
2,1

2,2
0,3
1,6
1,1
0,6
0,3

±
±
±
±
±
±

1,9
0,7
1,4
1,2
0,9
0,7

100
100
100
100
100
100

80,6
84,2
86,0
80,0
83,5
83,1

±
±
±
±
±
±

4,5
4,1
3,9
4,4
4,2
4,3

19,4
13,8
13,7
18,4
15,7
15,7

±
±
±
±
±
±

4,5
3,9
3,8
4,3
4,1
4,1

0,0
1,9
0,3
1,5
0,8
1,2

±
±
±
±
±
±

0,0
1,5
0,5
1,3
0,9
1,2

100
100
100
100
100
100

298
317
326
325
316
308

1,7
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5

3,7
3,8
3,3
3,1
3,3
2,5

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,2
1,2
1,3
1,1

14,7
13,9
14,3
15,4
10,7
12,9

±
±
±
±
±
±

2,5
2,3
2,3
2,5
2,2
2,3

38,4
36,2
39,5
35,1
43,1
42,1

±
±
±
±
±
±

3,5
3,2
3,3
3,3
3,6
3,5

10,7
8,5
7,3
6,9
9,8
8,5

±
±
±
±
±
±

2,2
1,8
1,7
1,7
2,2
2,0

0,0
2,7
2,3
3,2
2,2
3,4

±
±
±
±
±
±

0,0
1,1
1,0
1,3
1,1
1,3

3,1
0,5
0,6
0,5
0,4
0,3

±
±
±
±
±
±

1,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

78,3
87,6
82,5
80,3
82,3
82,6

±
±
±
±
±
±

2,6
2,1
2,4
2,5
2,5
2,5

20,6
11,6
16,5
18,3
16,3
16,9

±
±
±
±
±
±

2,6
2,0
2,3
2,4
2,5
2,5

1,1
0,9
1,0
1,5
1,4
0,6

±
±
±
±
±
±

0,7
0,6
0,6
0,7
0,8
0,5

100
100
100
100
100
100

984
1 028
1 040
1 020
918
944

±
±
±
±
±
±

1,5
1,3
1,3
1,2
1,0
1,1

2,5
2,3
1,4
2,5
2,4
1,9

±
±
±
±
±
±

1,2
1,1
0,9
1,2
1,2
1,0

6,7
7,8
5,7
9,6
6,4
6,2

±
±
±
±
±
±

1,9
1,9
1,7
2,2
1,9
1,8

44,0
36,1
42,0
36,4
46,5
41,4

±
±
±
±
±
±

3,9
3,4
3,7
3,6
3,8
3,7

7,5
5,6
6,1
5,2
5,1
5,8

±
±
±
±
±
±

2,1
1,6
1,8
1,6
1,7
1,8

0,0
6,4
6,7
6,5
8,9
10,9

±
±
±
±
±
±

0,0
1,7
1,9
1,8
2,2
2,4

9,1
1,1
1,6
1,1
1,1
1,1

±
±
±
±
±
±

2,2
0,7
0,9
0,8
0,8
0,8

100
100
100
100
100
100

70,8
81,7
73,2
73,5
78,2
79,4

±
±
±
±
±
±

3,0
2,5
2,8
2,8
2,8
2,8

28,7
17,7
25,2
25,0
20,8
20,1

±
±
±
±
±
±

3,0
2,5
2,8
2,8
2,8
2,7

0,5
0,6
1,6
1,5
1,0
0,6

±
±
±
±
±
±

0,5
0,5
0,8
0,8
0,7
0,5

100
100
100
100
100
100

894
961
948
953
833
842

8,3
8,4
7,8
7,5
7,8
7,5

±
±
±
±
±
±

1,8
1,7
1,7
1,7
1,8
1,7

4,0
3,9
2,2
3,2
2,3
2,9

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
0,9
1,1
1,0
1,1

9,4
10,0
10,8
13,2
10,5
9,9

±
±
±
±
±
±

1,9
1,9
2,0
2,2
2,1
2,0

20,0
17,8
19,6
15,0
23,7
25,2

±
±
±
±
±
±

2,6
2,4
2,5
2,3
3,0
2,9

4,0
2,8
3,5
3,4
3,4
2,5

±
±
±
±
±
±

1,3
1,0
1,2
1,2
1,3
1,0

0,0
1,5
2,1
1,5
1,6
2,8

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,9
0,8
0,9
1,2

2,7
1,0
1,1
0,6
0,5
0,6

±
±
±
±
±
±

1,1
0,6
0,7
0,5
0,5
0,6

100
100
100
100
100
100

83,6
89,9
86,3
86,1
84,5
86,1

±
±
±
±
±
±

2,2
1,8
2,0
2,1
2,4
2,2

16,4
9,3
12,7
12,9
14,3
13,3

±
±
±
±
±
±

2,2
1,7
2,0
2,0
2,3
2,2

0,1
0,8
1,0
1,0
1,2
0,6

±
±
±
±
±
±

0,2
0,6
0,6
0,6
0,7
0,5

100
100
100
100
100
100

1 085
1 127
1 115
1 077
951
981

2,3
2,4
2,4
2,7
2,4
2,3

5,2
6,3
4,4
5,9
4,3
4,2

±
±
±
±
±
±

2,0
2,0
1,8
2,1
1,8
1,8

4,1
4,0
5,3
2,9
3,0
2,4

±
±
±
±
±
±

1,8
1,7
2,0
1,5
1,5
1,4

11,4
9,8
8,7
8,6
7,2
10,3

±
±
±
±
±
±

3,0
2,6
2,5
2,6
2,4
2,8

14,8
16,7
15,8
13,4
18,4
16,4

±
±
±
±
±
±

3,3
3,3
3,4
3,2
3,6
3,5

4,2
3,5
3,5
4,5
5,1
3,9

±
±
±
±
±
±

1,8
1,6
1,7
1,9
2,0
1,8

0,0
2,7
4,5
4,9
6,4
8,2

±
±
±
±
±
±

0,0
1,4
1,9
2,0
2,3
2,6

4,4
1,6
0,9
1,5
0,2
1,7

±
±
±
±
±
±

1,9
1,1
0,9
1,1
0,5
1,2

100
100
100
100
100
100

78,4
86,1
82,7
81,7
86,0
82,8

±
±
±
±
±
±

3,4
2,9
3,2
3,3
3,0
3,3

20,7
12,4
16,2
16,8
11,7
15,0

±
±
±
±
±
±

3,4
2,7
3,1
3,2
2,8
3,1

0,9
1,5
1,1
1,5
2,3
2,2

±
±
±
±
±
±

0,8
1,0
0,8
1,0
1,3
1,3

100
100
100
100
100
100

568
588
574
568
534
533

0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

6,3
6,4
5,6
5,6
5,1
4,9

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

3,5
3,4
2,8
2,8
2,6
2,5

±
±
±
±
±
±

0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

10,4
10,4
10,3
12,3
9,3
10,1

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
1,1

30,7
27,8
30,3
26,3
33,7
32,8

±
±
±
±
±
±

1,7
1,5
1,6
1,5
1,7
1,7

7,1
5,5
5,5
5,2
6,0
5,5

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,8
0,8
0,9
0,8

0,0
3,2
3,4
3,6
4,2
5,7

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,6
0,7
0,7
0,8

4,4
1,0
1,1
0,9
0,6
0,8

±
±
±
±
±
±

0,7
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3

100
100
100
100
100
100

78,1
86,3
81,5
80,3
82,5
82,8

±
±
±
±
±
±

1,3
1,1
1,2
1,3
1,3
1,3

21,3
12,8
17,4
18,3
16,2
16,4

±
±
±
±
±
±

1,3
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2

0,6
1,0
1,1
1,4
1,3
0,9

±
±
±
±
±
±

0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

3 829
4 021
4 003
3 943
3 552
3 608

2,1
2,6
2,1
2,3
2,1
1,8

8,3
7,6
6,7
7,2
7,2
5,3

KD

Andel med
partisympati

±
±
±
±
±
±

(kommun och landsting)
3,9 ± 1,3
6,0 ±
3,7 ± 1,2
6,5 ±
2,4 ± 1,0
5,8 ±
3,4 ± 1,2
5,4 ±
3,4 ± 1,3
5,1 ±
3,8 ± 1,3
5,0 ±

* Fram till och med maj 2010 ingår sympatierna för Sverigedemokraterna i gruppen "övriga partier".
Kommentar: Gråmarkerad skattning innebär att förändringen från föregående undersökning är approximativt statistiskt säkerställd.
Frågan som ställdes var "Är/var du anställd i statlig, kommunal, landstings eller i privat tjänst?"
För definition av partisympati, se under Definitioner och förkortningar.
Källa: SCB:s Partisympatiundersökning, SCB:s befolkningsregister

61

Statistiska centralbyrån

Tabell 16

Partisympatier efter kön och sektor
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Män
Offentliganställda
maj 2010
20,5
nov 2010
25,7
maj 2011
30,6
nov 2011
33,1
maj 2012
27,9
nov 2012
25,8

±
±
±
±
±
±

4,3
4,4
4,7
5,0
4,8
4,6

2,9
3,9
1,6
2,5
2,5
2,9

±
±
±
±
±
±

1,7
1,9
1,3
1,6
1,7
1,8

8,1
8,2
5,7
6,5
5,7
4,5

±
±
±
±
±
±

2,8
2,8
2,3
2,5
2,5
2,2

3,6
3,5
2,6
2,5
2,0
2,1

±
±
±
±
±
±

2,0
1,8
1,6
1,6
1,5
1,5

9,9
13,7
11,7
12,3
8,7
8,3

±
±
±
±
±
±

3,1
3,5
3,3
3,5
3,0
2,9

36,5
30,6
37,4
30,6
40,5
41,6

±
±
±
±
±
±

5,1
4,8
5,0
4,9
5,3
5,3

14,0
10,8
7,7
6,8
8,9
9,2

±
±
±
±
±
±

3,7
3,2
2,7
2,6
3,1
3,1

0,0
3,1
1,7
4,3
3,0
4,9

±
±
±
±
±
±

0,0
1,8
1,4
2,2
1,9
2,3

4,4
0,5
1,1
1,3
0,9
0,7

±
±
±
±
±
±

2,2
0,8
1,1
1,3
1,0
0,9

100
100
100
100
100
100

84,2
87,1
84,8
82,0
84,6
86,2

±
±
±
±
±
±

3,5
3,3
3,4
3,7
3,6
3,5

15,3
11,3
14,5
17,0
14,2
13,2

±
±
±
±
±
±

3,5
3,1
3,4
3,6
3,5
3,4

0,5
1,6
0,7
0,9
1,2
0,6

±
±
±
±
±
±

0,7
1,2
0,8
0,9
1,1
0,7

100
100
100
100
100
100

413
426
439
428
396
399

Privatanställda
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

38,7
44,7
43,8
44,5
36,5
36,2

±
±
±
±
±
±

3,1
2,9
3,1
3,0
3,1
3,0

1,9
3,8
3,3
3,8
2,7
3,0

±
±
±
±
±
±

0,9
1,1
1,1
1,1
1,0
1,1

6,0
5,9
4,6
5,0
4,8
4,3

±
±
±
±
±
±

1,5
1,4
1,3
1,3
1,4
1,3

2,7
2,7
1,4
2,8
2,5
2,5

±
±
±
±
±
±

1,0
1,0
0,7
1,0
1,0
1,0

6,5
7,2
6,2
9,3
7,4
7,0

±
±
±
±
±
±

1,6
1,5
1,5
1,8
1,7
1,6

31,4
25,6
29,0
24,1
34,8
32,7

±
±
±
±
±
±

3,0
2,6
2,8
2,6
3,1
3,0

5,4
4,3
4,7
4,0
3,8
4,5

±
±
±
±
±
±

1,5
1,2
1,3
1,2
1,3
1,3

0,0
4,7
5,4
5,4
6,4
8,7

±
±
±
±
±
±

0,0
1,3
1,4
1,4
1,6
1,8

7,3
1,1
1,6
1,1
1,0
1,1

±
±
±
±
±
±

1,7
0,6
0,8
0,6
0,7
0,7

100
100
100
100
100
100

78,8
86,9
79,6
81,7
82,3
84,5

±
±
±
±
±
±

2,3
1,9
2,3
2,1
2,3
2,1

20,8
12,5
19,2
17,3
16,8
14,9

±
±
±
±
±
±

2,3
1,9
2,2
2,1
2,2
2,1

0,3
0,6
1,2
1,0
0,9
0,6

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,6
0,6
0,6
0,5

100
100
100
100
100
100

1 190
1 282
1 273
1 274
1 128
1 130

Övriga sysselsatta
maj 2010
53,2
nov 2010
51,2
maj 2011
53,0
nov 2011
52,7
maj 2012
50,0
nov 2012
46,9

±
±
±
±
±
±

5,6
5,4
5,4
5,3
5,4
5,6

6,3
8,1
8,0
9,5
9,0
8,6

±
±
±
±
±
±

2,7
2,9
2,9
3,1
3,0
3,1

4,4
6,3
4,1
5,0
3,5
4,2

±
±
±
±
±
±

2,2
2,5
2,0
2,3
1,9
2,1

2,1
3,6
3,8
2,9
2,7
2,5

±
±
±
±
±
±

1,5
2,0
2,0
1,7
1,7
1,7

10,9
9,4
7,8
6,2
6,0
7,6

±
±
±
±
±
±

3,5
3,1
2,9
2,6
2,5
3,0

13,4
14,0
14,6
11,8
16,7
15,4

±
±
±
±
±
±

3,8
3,9
3,9
3,5
4,1
4,1

3,8
3,0
3,8
4,7
5,0
4,1

±
±
±
±
±
±

2,1
1,8
2,1
2,3
2,3
2,2

0,0
3,0
4,7
5,6
7,1
10,4

±
±
±
±
±
±

0,0
1,8
2,3
2,5
2,9
3,4

5,9
1,5
0,4
1,4
0,0
0,4

±
±
±
±
±
±

2,7
1,3
0,7
1,3
0,0
0,7

100
100
100
100
100
100

79,5
85,9
83,5
82,8
86,5
84,3

±
±
±
±
±
±

4,0
3,5
3,7
3,7
3,4
3,8

19,4
12,5
15,6
15,8
10,7
13,8

±
±
±
±
±
±

3,9
3,4
3,6
3,6
3,1
3,6

1,1
1,6
0,9
1,4
2,8
1,9

±
±
±
±
±
±

1,1
1,2
0,9
1,1
1,6
1,4

100
100
100
100
100
100

391
389
404
417
395
368

Samtliga sysselsatta män
maj 2010
37,6 ± 2,4
nov 2010
42,2 ± 2,3
maj 2011
42,8 ± 2,3
nov 2011
43,9 ± 2,3
maj 2012
37,7 ± 2,4
nov 2012
36,2 ± 2,3

3,0
4,6
3,9
4,7
4,0
4,0

±
±
±
±
±
±

0,8
1,0
0,9
1,0
0,9
0,9

6,1
6,4
4,7
5,3
4,7
4,3

±
±
±
±
±
±

1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0

2,8
3,0
2,1
2,8
2,5
2,4

±
±
±
±
±
±

0,8
0,8
0,7
0,8
0,8
0,8

8,1
8,9
7,7
9,3
7,3
7,4

±
±
±
±
±
±

1,3
1,3
1,3
1,4
1,3
1,3

29,0
24,5
28,0
22,9
32,1
31,2

±
±
±
±
±
±

2,2
2,0
2,1
2,0
2,3
2,3

6,9
5,4
5,2
4,7
5,1
5,4

±
±
±
±
±
±

1,3
1,0
1,1
1,0
1,1
1,1

0,0
4,0
4,5
5,2
5,9
8,2

±
±
±
±
±
±

0,0
0,9
1,0
1,1
1,2
1,4

6,4
1,1
1,3
1,2
0,8
0,9

±
±
±
±
±
±

1,2
0,5
0,5
0,5
0,4
0,5

100
100
100
100
100
100

80,0
86,8
81,4
82,0
83,6
84,8

±
±
±
±
±
±

1,8
1,5
1,7
1,7
1,7
1,6

19,4
12,3
17,6
17,0
15,0
14,3

±
±
±
±
±
±

1,7
1,4
1,7
1,6
1,6
1,6

0,5
1,0
1,0
1,1
1,4
0,9

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

1 994
2 097
2 116
2 119
1 919
1 897

62

Statistiska centralbyrån

Tabell 16

Partisympatier efter kön och sektor
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Kvinnor
Offentliganställda
maj 2010
20,5
nov 2010
25,4
maj 2011
24,1
nov 2011
25,7
maj 2012
24,9
nov 2012
23,1

±
±
±
±
±
±

3,1
3,0
3,0
3,2
3,3
3,1

4,1
4,2
3,2
4,0
3,6
3,6

±
±
±
±
±
±

1,5
1,4
1,2
1,4
1,4
1,4

5,8
6,1
6,2
5,6
5,6
5,4

±
±
±
±
±
±

1,7
1,6
1,7
1,6
1,7
1,6

3,3
3,4
3,2
2,9
3,2
2,8

±
±
±
±
±
±

1,4
1,3
1,2
1,2
1,3
1,2

15,2
12,5
14,7
16,2
12,7
15,2

±
±
±
±
±
±

2,7
2,3
2,5
2,7
2,5
2,7

39,9
38,0
38,2
36,3
39,0
39,4

±
±
±
±
±
±

3,7
3,4
3,5
3,5
3,7
3,7

9,2
7,8
7,8
7,0
9,4
7,9

±
±
±
±
±
±

2,2
1,9
1,9
1,9
2,2
2,0

0,0
2,1
2,1
2,0
1,3
2,4

±
±
±
±
±
±

0,0
1,0
1,1
1,1
0,9
1,2

2,1
0,5
0,7
0,4
0,3
0,1

±
±
±
±
±
±

1,1
0,5
0,6
0,4
0,4
0,2

100
100
100
100
100
100

76,3
86,7
82,6
79,4
81,7
81,1

±
±
±
±
±
±

2,9
2,3
2,5
2,7
2,7
2,7

22,7
12,4
16,5
18,9
17,0
18,1

±
±
±
±
±
±

2,8
2,2
2,5
2,6
2,6
2,6

1,0
0,9
0,9
1,7
1,2
0,8

±
±
±
±
±
±

0,7
0,6
0,6
0,8
0,7
0,6

100
100
100
100
100
100

869
919
927
917
838
853

Privatanställda
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

±
±
±
±
±
±

3,9
3,7
3,7
4,0
4,1
4,0

3,5
4,3
4,3
4,6
3,7
3,5

±
±
±
±
±
±

1,4
1,5
1,6
1,7
1,6
1,5

7,2
6,8
7,5
5,8
5,1
6,3

±
±
±
±
±
±

2,0
1,8
2,0
1,8
1,8
2,0

4,3
3,9
2,7
3,0
2,0
2,2

±
±
±
±
±
±

1,7
1,4
1,2
1,4
1,2
1,2

11,0
11,9
12,2
15,5
10,4
10,2

±
±
±
±
±
±

2,5
2,4
2,5
2,9
2,6
2,5

28,1
26,9
30,1
25,6
34,1
32,9

±
±
±
±
±
±

3,6
3,4
3,6
3,6
4,1
3,9

5,6
3,7
4,5
4,5
4,9
3,3

±
±
±
±
±
±

1,8
1,4
1,6
1,7
1,8
1,4

0,0
2,3
2,2
0,9
2,7
3,1

±
±
±
±
±
±

0,0
1,2
1,2
0,8
1,5
1,5

2,4
1,0
0,8
0,3
0,4
0,4

±
±
±
±
±
±

1,2
0,8
0,7
0,4
0,5
0,5

100
100
100
100
100
100

75,8
84,6
80,7
77,2
80,0
80,2

±
±
±
±
±
±

3,0
2,6
2,8
3,0
3,1
3,0

24,0
14,5
17,9
21,2
18,6
19,3

±
±
±
±
±
±

3,0
2,5
2,7
3,0
3,0
3,0

0,2
1,0
1,4
1,6
1,4
0,5

±
±
±
±
±
±

0,3
0,7
0,8
0,9
0,9
0,5

100
100
100
100
100
100

789
806
790
756
656
693

38,0
39,2
35,6
39,7
36,7
38,2

Övriga sysselsatta
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012
Samtliga sysselsatta kvinnor
maj 2010
30,1 ± 2,4
nov 2010
32,8 ± 2,3
maj 2011
30,4 ± 2,3
nov 2011
32,5 ± 2,4
maj 2012
31,2 ± 2,5
nov 2012
31,5 ± 2,5

177
199
170
151
139
165

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

4,1
4,7
4,1
4,8
3,7
3,4

±
±
±
±
±
±

1,0
1,0
1,0
1,1
1,0
0,9

6,5
6,4
6,6
5,9
5,5
5,7

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

4,3
3,8
3,5
3,0
2,8
2,5

±
±
±
±
±
±

1,1
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8

13,1
12,1
13,3
15,8
11,6
13,2

±
±
±
±
±
±

1,8
1,6
1,7
1,9
1,7
1,8

32,6
31,6
32,9
30,2
35,5
34,7

±
±
±
±
±
±

2,5
2,3
2,4
2,4
2,6
2,5

7,2
5,7
5,9
5,7
7,2
5,5

±
±
±
±
±
±

1,3
1,1
1,2
1,2
1,4
1,2

0,0
2,2
2,3
1,6
2,2
2,8

±
±
±
±
±
±

0,0
0,7
0,8
0,7
0,8
0,9

2,1
0,8
0,9
0,4
0,4
0,7

±
±
±
±
±
±

0,8
0,4
0,5
0,3
0,3
0,4

100
100
100
100
100
100

76,1
85,7
81,6
78,4
81,2
80,6

±
±
±
±
±
±

2,0
1,6
1,8
1,9
1,9
1,9

23,3
13,3
17,2
19,9
17,5
18,6

±
±
±
±
±
±

2,0
1,6
1,7
1,9
1,9
1,9

0,6
1,0
1,2
1,7
1,3
0,9

±
±
±
±
±
±

0,4
0,4
0,5
0,6
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

1 835
1 924
1 887
1 824
1 633
1 711

63

Statistiska centralbyrån

Tabell 16

Partisympatier efter kön och sektor
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Samtliga
Offentliganställda
maj 2010
20,5
nov 2010
25,5
maj 2011
26,2
nov 2011
28,0
maj 2012
25,8
nov 2012
24,0

±
±
±
±
±
±

2,5
2,5
2,5
2,7
2,7
2,6

3,7
4,1
2,7
3,5
3,3
3,4

±
±
±
±
±
±

1,1
1,1
0,9
1,1
1,1
1,1

6,5
6,8
6,0
5,9
5,7
5,1

±
±
±
±
±
±

1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
1,3

3,4
3,4
3,0
2,8
2,8
2,6

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

13,4
12,9
13,7
15,0
11,5
13,0

±
±
±
±
±
±

2,1
1,9
2,0
2,1
2,0
2,0

38,7
35,6
37,9
34,5
39,5
40,1

±
±
±
±
±
±

3,0
2,8
2,8
2,9
3,0
3,0

10,8
8,8
7,7
7,0
9,2
8,3

±
±
±
±
±
±

1,9
1,6
1,6
1,5
1,8
1,7

0,0
2,4
2,0
2,8
1,8
3,2

±
±
±
±
±
±

0,0
0,9
0,8
1,0
0,9
1,1

2,9
0,5
0,8
0,7
0,5
0,3

±
±
±
±
±
±

1,1
0,4
0,5
0,5
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

78,8
86,8
83,3
80,2
82,6
82,7

±
±
±
±
±
±

2,3
1,9
2,0
2,2
2,2
2,1

20,3
12,1
15,8
18,3
16,2
16,6

±
±
±
±
±
±

2,2
1,8
2,0
2,1
2,1
2,1

0,9
1,1
0,8
1,5
1,2
0,7

±
±
±
±
±
±

0,5
0,6
0,5
0,6
0,6
0,5

100
100
100
100
100
100

1 282
1 345
1 366
1 345
1 234
1 252

Privatanställda
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

38,4
42,6
40,6
42,7
36,6
37,0

±
±
±
±
±
±

2,4
2,3
2,4
2,4
2,5
2,4

2,5
4,0
3,7
4,1
3,1
3,1

±
±
±
±
±
±

0,8
0,9
0,9
1,0
0,9
0,9

6,4
6,2
5,7
5,3
4,9
5,1

±
±
±
±
±
±

1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

3,4
3,2
1,9
2,9
2,3
2,4

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,6
0,8
0,8
0,8

8,3
9,0
8,6
11,6
8,6
8,2

±
±
±
±
±
±

1,4
1,3
1,3
1,6
1,4
1,4

30,1
26,1
29,4
24,6
34,5
32,7

±
±
±
±
±
±

2,3
2,0
2,2
2,1
2,4
2,4

5,5
4,1
4,7
4,2
4,2
4,0

±
±
±
±
±
±

1,2
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0

0,0
3,8
4,1
3,7
5,0
6,6

±
±
±
±
±
±

0,0
0,9
1,0
0,9
1,1
1,3

5,4
1,1
1,3
0,8
0,8
0,8

±
±
±
±
±
±

1,1
0,5
0,6
0,4
0,5
0,5

100
100
100
100
100
100

77,6
86,0
80,0
79,9
81,4
82,8

±
±
±
±
±
±

1,9
1,5
1,8
1,8
1,8
1,8

22,1
13,3
18,7
18,8
17,5
16,6

±
±
±
±
±
±

1,8
1,5
1,7
1,7
1,8
1,7

0,3
0,7
1,3
1,2
1,1
0,6

±
±
±
±
±
±

0,2
0,4
0,5
0,5
0,5
0,3

100
100
100
100
100
100

1 979
2 088
2 063
2 030
1 784
1 823

Övriga sysselsatta
maj 2010
49,5
nov 2010
47,4
maj 2011
49,0
nov 2011
48,6
maj 2012
47,7
nov 2012
46,3

±
±
±
±
±
±

4,7
4,4
4,5
4,6
4,6
4,7

6,5
8,1
8,1
9,9
7,7
6,7

±
±
±
±
±
±

2,3
2,4
2,4
2,7
2,4
2,3

5,2
6,3
4,4
5,9
4,3
4,2

±
±
±
±
±
±

2,0
2,0
1,8
2,1
1,8
1,8

4,1
4,0
5,3
2,9
3,0
2,4

±
±
±
±
±
±

1,8
1,7
2,0
1,5
1,5
1,4

11,4
9,8
8,7
8,6
7,2
10,3

±
±
±
±
±
±

3,0
2,6
2,5
2,6
2,4
2,8

14,8
16,7
15,8
13,4
18,4
16,4

±
±
±
±
±
±

3,3
3,3
3,4
3,2
3,6
3,5

4,2
3,5
3,5
4,5
5,1
3,9

±
±
±
±
±
±

1,8
1,6
1,7
1,9
2,0
1,8

0,0
2,7
4,5
4,9
6,4
8,2

±
±
±
±
±
±

0,0
1,4
1,9
2,0
2,3
2,6

4,4
1,6
0,9
1,5
0,2
1,7

±
±
±
±
±
±

1,9
1,1
0,9
1,1
0,5
1,2

100
100
100
100
100
100

78,4
86,1
82,7
81,7
86,0
82,8

±
±
±
±
±
±

3,4
2,9
3,2
3,3
3,0
3,3

20,7
12,4
16,2
16,8
11,7
15,0

±
±
±
±
±
±

3,4
2,7
3,1
3,2
2,8
3,1

0,9
1,5
1,1
1,5
2,3
2,2

±
±
±
±
±
±

0,8
1,0
0,8
1,0
1,3
1,3

100
100
100
100
100
100

568
588
574
568
534
533

Samtliga sysselsatta
maj 2010
34,1
nov 2010
37,7
maj 2011
36,9
nov 2011
38,7
maj 2012
34,7
nov 2012
34,0

±
±
±
±
±
±

1,7
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7

3,5
4,6
4,0
4,7
3,8
3,7

±
±
±
±
±
±

0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

6,3
6,4
5,6
5,6
5,1
4,9

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

3,5
3,4
2,8
2,8
2,6
2,5

±
±
±
±
±
±

0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

10,4
10,4
10,3
12,3
9,3
10,1

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
1,1

30,7
27,8
30,3
26,3
33,7
32,8

±
±
±
±
±
±

1,7
1,5
1,6
1,5
1,7
1,7

7,1
5,5
5,5
5,2
6,0
5,5

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,8
0,8
0,9
0,8

0,0
3,2
3,4
3,6
4,2
5,7

±
±
±
±
±
±

0,0
0,6
0,6
0,7
0,7
0,8

4,4
1,0
1,1
0,9
0,6
0,8

±
±
±
±
±
±

0,7
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3

100
100
100
100
100
100

78,1
86,3
81,5
80,3
82,5
82,8

±
±
±
±
±
±

1,3
1,1
1,2
1,3
1,3
1,3

21,3
12,8
17,4
18,3
16,2
16,4

±
±
±
±
±
±

1,3
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2

0,6
1,0
1,1
1,4
1,3
0,9

±
±
±
±
±
±

0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

3 829
4 021
4 003
3 943
3 552
3 608

* Fram till och med maj 2010 ingår sympatierna för Sverigedemokraterna i gruppen "övriga partier".
Kommentar: Gråmarkerad skattning innebär att förändringen från föregående undersökning är approximativt statistiskt säkerställd.
Frågan som ställdes var "Är/var du anställd i statlig, kommunal, landstings eller i privat tjänst?"
För definition av partisympati, se under Definitioner och förkortningar.
Källa: SCB:s Partisympatiundersökning, SCB:s befolkningsregister

64

Statistiska centralbyrån

Tabell 17

Partisympatier efter kön och fackförbund (anställda)
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Män
LO-medlemmar
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

20,6
27,9
24,0
24,1
17,2
16,4

±
±
±
±
±
±

4,0
4,1
4,2
4,2
3,9
3,6

2,0
3,7
3,7
3,1
1,9
2,7

±
±
±
±
±
±

1,4
1,7
1,8
1,6
1,3
1,5

1,6
2,9
1,3
3,5
1,3
0,5

±
±
±
±
±
±

1,3
1,5
1,1
1,8
1,1
0,7

1,1
2,1
1,2
2,5
2,6
1,8

±
±
±
±
±
±

1,1
1,3
1,1
1,5
1,7
1,3

4,6
6,4
4,9
6,1
4,2
3,7

±
±
±
±
±
±

2,1
2,2
2,1
2,4
2,0
1,9

54,0
43,1
49,3
44,6
54,7
53,8

±
±
±
±
±
±

5,0
4,6
4,9
4,8
5,1
4,9

8,7
6,7
7,4
6,9
7,3
9,3

±
±
±
±
±
±

2,9
2,3
2,6
2,4
2,7
2,9

0,0
6,1
5,9
8,0
9,5
10,6

±
±
±
±
±
±

0,0
2,2
2,3
2,6
3,0
3,0

7,3
1,1
2,3
1,2
1,3
1,3

±
±
±
±
±
±

2,6
0,9
1,5
1,1
1,2
1,1

100
100
100
100
100
100

76,7
82,0
75,9
77,0
81,6
82,5

±
±
±
±
±
±

3,7
3,3
3,7
3,6
3,6
3,4

22,9
16,9
23,2
22,0
18,2
17,1

±
±
±
±
±
±

3,7
3,2
3,6
3,6
3,5
3,4

0,4
1,1
1,0
0,9
0,2
0,4

±
±
±
±
±
±

0,5
0,9
0,9
0,8
0,4
0,6

100
100
100
100
100
100

500
552
526
529
455
482

TCO-medlemmar
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

33,6
40,7
44,6
46,5
37,5
33,8

±
±
±
±
±
±

5,9
5,7
5,6
5,9
6,3
5,7

1,8
2,1
2,1
3,0
2,5
3,9

±
±
±
±
±
±

1,6
1,6
1,6
2,0
2,0
2,3

10,1
8,0
7,1
5,3
7,5
7,0

±
±
±
±
±
±

3,7
3,1
2,8
2,6
3,4
3,1

5,2
1,4
2,6
3,8
3,1
2,3

±
±
±
±
±
±

2,6
1,3
1,8
2,3
2,3
1,8

6,5
9,3
5,8
10,4
7,1
8,9

±
±
±
±
±
±

3,0
3,4
2,6
3,6
3,3
3,4

28,7
27,2
28,0
23,0
37,7
36,4

±
±
±
±
±
±

5,6
5,3
5,1
4,9
6,3
5,8

10,5
8,5
5,6
4,2
2,9
3,4

±
±
±
±
±
±

3,8
3,3
2,5
2,4
2,2
2,2

0,0
2,2
2,8
3,1
1,7
4,4

±
±
±
±
±
±

0,0
1,8
1,9
2,1
1,7
2,6

3,6
0,7
1,3
0,7
0,0
0,0

±
±
±
±
±
±

2,3
0,9
1,3
1,0
0,0
0,0

100
100
100
100
100
100

88,0
91,8
88,7
87,3
88,8
85,8

±
±
±
±
±
±

3,8
3,1
3,4
3,7
3,9
4,0

12,0
7,4
10,4
11,7
10,1
13,5

±
±
±
±
±
±

3,8
2,9
3,3
3,5
3,8
3,9

0,0
0,7
0,9
1,0
1,0
0,7

±
±
±
±
±
±

0,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,0

100
100
100
100
100
100

287
310
348
323
260
310

20,2 ±

6,0

2,8 ± 2,5

100

86,3 ±

4,8

13,7 ± 4,8

0,0 ± 0,0

100

206
193
181
172
190
184

SACO-medlemmar
maj 2010
42,6 ± 7,3
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

2,3 ± 2,2

Övriga fackförbund
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

14,3 ± 5,1

6,5 ± 3,8

0,0 ± 0,0

98
88
90
120
130
60

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

Ej fackanslutna anställda
maj 2010
42,3 ± 4,9
nov 2010
49,8 ± 4,4
maj 2011
50,1 ± 4,7
nov 2011
53,6 ± 4,6
maj 2012
46,2 ± 4,9
nov 2012
45,7 ± 4,8

2,4
4,9
3,0
4,2
3,7
3,5

±
±
±
±
±
±

1,5
1,9
1,6
1,8
1,8
1,7

Okänd facktillhörighet
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

65

Samtliga anställda män
maj 2010
33,9 ±
nov 2010
39,8 ±
maj 2011
40,4 ±
nov 2011
41,4 ±
maj 2012
34,4 ±
nov 2012
33,5 ±

2,7 ±
2,4
8,7 ±
4,1
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

8,4
8,4
5,6
6,4
5,9
4,9

±
±
±
±
±
±

2,7
2,4
2,1
2,2
2,3
2,0

3,0
3,5
0,8
1,7
1,6
2,1

±
±
±
±
±
±

1,7
1,6
0,8
1,2
1,2
1,3

9,2
9,1
10,1
12,2
10,7
9,1

±
±
±
±
±
±

2,9
2,6
2,9
3,1
3,0
2,7

19,4
14,2
20,2
12,1
21,8
21,4

±
±
±
±
±
±

4,0
3,2
3,8
3,1
4,1
4,0

5,6
4,0
3,9
3,4
3,8
3,4

±
±
±
±
±
±

2,3
1,8
1,8
1,7
1,9
1,7

0,0
5,0
5,1
5,2
5,6
8,2

±
±
±
±
±
±

0,0
2,0
2,1
2,1
2,3
2,7

9,8
1,1
1,1
1,2
0,8
1,8

±
±
±
±
±
±

3,0
0,9
1,0
1,0
0,9
1,3

100
100
100
100
100
100

76,4
87,5
78,8
78,9
79,0
84,4

±
±
±
±
±
±

3,7
2,8
3,4
3,4
3,6
3,2

22,9
12,2
19,5
20,4
19,4
15,3

±
±
±
±
±
±

3,7
2,8
3,3
3,3
3,5
3,2

0,8
0,4
1,7
0,7
1,5
0,3

±
±
±
±
±
±

0,8
0,5
1,1
0,7
1,1
0,4

100
100
100
100
100
100

11
18
19
8
10
14

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

2,6
2,5
2,6
2,6
2,6
2,6

2,2
3,8
2,8
3,6
2,7
3,2

±
±
±
±
±
±

0,8
1,0
0,9
1,0
0,9
0,9

6,5
6,5
4,9
5,5
5,0
4,4

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,1
1,2
1,2
1,1

2,9
2,9
1,8
2,7
2,4
2,4

±
±
±
±
±
±

0,9
0,8
0,7
0,9
0,8
0,8

509
560
564
572
506
498

7,4
8,6
7,7
10,1
7,7
7,3

±
±
±
±
±
±

1,4
1,4
1,4
1,6
1,5
1,4

32,7
27,2
31,2
25,6
36,2
35,1

±
±
±
±
±
±

2,6
2,3
2,5
2,3
2,7
2,6

7,8
6,0
5,4
4,8
5,2
5,7

±
±
±
±
±
±

1,5
1,2
1,2
1,1
1,2
1,3

0,0
4,2
4,3
5,1
5,5
7,5

±
±
±
±
±
±

0,0
1,1
1,1
1,2
1,3
1,5

6,6
0,9
1,6
1,2
1,0
1,0

±
±
±
±
±
±

1,4
0,5
0,7
0,6
0,6
0,6

100
100
100
100
100
100

80,2
87,1
80,7
81,4
83,0
84,8

±
±
±
±
±
±

2,0
1,6
1,9
1,9
1,9
1,8

19,4
12,1
18,2
17,6
16,1
14,6

±
±
±
±
±
±

2,0
1,6
1,9
1,8
1,9
1,8

0,4
0,7
1,1
1,0
0,9
0,6

±
±
±
±
±
±

0,3
0,4
0,5
0,5
0,5
0,4

100
100
100
100
100
100

1 600
1 703
1 709
1 716
1 541
1 534

Statistiska centralbyrån

Tabell 17

Partisympatier efter kön och fackförbund (anställda)
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Kvinnor
LO-medlemmar
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

16,0
22,0
16,1
21,2
14,7
16,7

±
±
±
±
±
±

4,0
4,0
3,8
4,4
3,9
4,1

2,6
3,5
3,2
4,9
4,2
4,2

±
±
±
±
±
±

1,7
1,7
1,8
2,3
2,2
2,2

3,0
2,3
1,9
1,8
1,0
1,3

±
±
±
±
±
±

1,8
1,4
1,4
1,4
1,2
1,3

4,2
2,6
2,0
1,7
3,1
3,1

±
±
±
±
±
±

2,2
1,6
1,4
1,4
1,9
1,8

8,6
6,4
8,1
10,2
6,6
9,5

±
±
±
±
±
±

3,0
2,4
2,9
3,3
2,7
3,2

55,7
51,6
59,1
53,0
59,4
54,6

±
±
±
±
±
±

5,4
4,9
5,1
5,4
5,5
5,4

8,1
7,2
5,6
5,7
7,5
6,2

±
±
±
±
±
±

2,9
2,5
2,4
2,5
2,9
2,6

0,0
3,7
3,4
1,2
3,5
4,3

±
±
±
±
±
±

0,0
1,8
1,9
1,2
2,1
2,3

1,8
0,7
0,6
0,3
0,0
0,0

±
±
±
±
±
±

1,4
0,8
0,8
0,5
0,0
0,0

100
100
100
100
100
100

71,1
81,8
74,6
71,3
78,5
79,0

±
±
±
±
±
±

4,2
3,4
4,0
4,2
4,1
4,0

28,2
17,4
23,5
26,6
20,0
20,2

±
±
±
±
±
±

4,2
3,4
3,9
4,1
4,0
3,9

0,8
0,8
1,9
2,1
1,5
0,8

±
±
±
±
±
±

0,8
0,7
1,3
1,3
1,2
0,9

100
100
100
100
100
100

461
498
471
464
396
414

TCO-medlemmar
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

27,7
31,2
28,2
31,0
32,8
35,7

±
±
±
±
±
±

4,9
4,5
4,4
4,7
5,6
4,9

5,0
4,8
1,6
2,7
3,5
2,2

±
±
±
±
±
±

2,3
2,0
1,2
1,6
2,2
1,4

7,0
6,7
7,1
5,6
6,2
6,4

±
±
±
±
±
±

2,7
2,4
2,5
2,2
2,8
2,4

4,0
4,8
4,8
4,6
3,8
1,2

±
±
±
±
±
±

2,2
2,0
2,0
2,1
2,3
1,1

14,9
13,4
15,3
19,2
11,2
9,9

±
±
±
±
±
±

3,8
3,3
3,5
3,9
3,7
3,0

30,5
31,0
32,0
27,6
33,7
35,4

±
±
±
±
±
±

4,9
4,4
4,5
4,5
5,6
4,9

10,0
6,1
9,4
7,8
7,5
6,3

±
±
±
±
±
±

3,2
2,3
2,9
2,7
3,1
2,4

0,0
1,5
0,5
1,3
0,9
2,9

±
±
±
±
±
±

0,0
1,2
0,8
1,1
1,3
1,8

0,9
0,5
1,1
0,2
0,4
0,0

±
±
±
±
±
±

1,0
0,6
0,9
0,4
0,7
0,0

100
100
100
100
100
100

76,3
88,9
86,7
84,4
84,1
82,0

±
±
±
±
±
±

4,0
2,9
3,1
3,4
4,0
3,6

23,0
9,5
12,3
14,1
13,8
16,9

±
±
±
±
±
±

4,0
2,7
3,0
3,2
3,8
3,5

0,7
1,6
1,0
1,5
2,1
1,1

±
±
±
±
±
±

0,7
1,1
0,9
1,1
1,5
1,0

100
100
100
100
100
100

442
479
477
455
334
453

SACO-medlemmar
maj 2010
34,4
nov 2010
32,0
maj 2011
33,1
nov 2011
33,3
maj 2012
27,0
nov 2012
23,3

±
±
±
±
±
±

6,5
6,1
5,9
6,3
5,7
5,6

3,2
4,7
5,5
2,5
2,3
5,7

±
±
±
±
±
±

2,3
2,6
2,7
2,0
1,9
3,0

11,1
9,3
10,9
12,7
12,0
12,2

±
±
±
±
±
±

4,2
3,7
3,9
4,4
4,1
4,3

0,9
2,6
1,5
4,1
3,0
4,3

±
±
±
±
±
±

1,3
2,1
1,5
2,6
2,1
2,6

16,2
20,5
20,8
22,7
20,8
22,4

±
±
±
±
±
±

4,9
5,2
5,0
5,6
5,2
5,5

24,4
23,2
21,4
16,1
24,3
22,8

±
±
±
±
±
±

5,8
5,5
5,1
4,9
5,5
5,6

7,8
6,4
5,7
6,8
9,7
9,0

±
±
±
±
±
±

3,6
3,2
2,7
3,3
3,7
3,8

0,0
0,5
0,8
0,9
0,4
0,0

±
±
±
±
±
±

0,0
0,9
1,1
1,3
0,8
0,0

2,1
0,8
0,4
0,9
0,4
0,4

±
±
±
±
±
±

2,0
1,2
0,8
1,3
0,7
0,8

100
100
100
100
100
100

84,4
92,5
89,8
87,3
87,1
84,5

±
±
±
±
±
±

4,6
3,3
3,6
4,1
3,9
4,4

14,9
6,3
10,2
11,2
11,9
15,1

±
±
±
±
±
±

4,5
3,0
3,6
3,9
3,8
4,4

0,8
1,2
0,0
1,5
1,1
0,3

±
±
±
±
±
±

1,1
1,3
0,0
1,4
1,2
0,7

100
100
100
100
100
100

251
249
283
252
280
262

Övriga fackförbund
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012
Ej fackanslutna anställda
maj 2010
38,9 ± 5,2
nov 2010
43,2 ± 5,0
maj 2011
42,2 ± 5,2
nov 2011
45,5 ± 5,4
46,2 ± 5,7
maj 2012
nov 2012
41,6 ± 5,5

4,8
4,2
5,1
6,2
3,8
3,1

±
±
±
±
±
±

2,2
2,1
2,3
2,6
2,1
1,9

Okänd facktillhörighet
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

66

Samtliga anställda kvinnor
maj 2010
28,9 ± 2,5
nov 2010
32,0 ± 2,4
maj 2011
29,5 ± 2,4
nov 2011
32,1 ± 2,5
maj 2012
30,2 ± 2,6
nov 2012
30,2 ± 2,5

56
52
53
74
97
36

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

7,0
9,0
8,4
6,1
5,9
6,0

±
±
±
±
±
±

2,7
2,8
2,9
2,6
2,5
2,6

4,6
4,2
2,9
2,1
1,4
2,6

±
±
±
±
±
±

2,2
2,0
1,7
1,6
1,2
1,8

14,8
12,5
11,5
13,9
10,7
13,6

±
±
±
±
±
±

3,7
3,4
3,4
3,8
3,6
3,9

21,8
19,8
21,6
19,7
23,3
27,5

±
±
±
±
±
±

4,4
4,1
4,4
4,4
4,8
5,1

4,6
3,5
4,0
4,2
5,8
2,9

±
±
±
±
±
±

2,2
1,9
2,1
2,2
2,7
1,9

0,0
2,5
3,4
1,7
2,4
2,1

±
±
±
±
±
±

0,0
1,6
2,0
1,5
1,8
1,7

3,4
1,1
0,8
0,6
0,6
0,7

±
±
±
±
±
±

2,0
1,1
0,9
0,9
0,9
0,9

100
100
100
100
100
100

76,3
82,7
79,1
75,8
76,9
78,0

±
±
±
±
±
±

4,0
3,6
3,9
4,1
4,3
4,2

23,2
16,6
19,7
22,8
22,5
21,7

±
±
±
±
±
±

4,0
3,5
3,8
4,0
4,3
4,2

0,5
0,7
1,2
1,4
0,6
0,3

±
±
±
±
±
±

0,7
0,8
1,1
1,2
0,8
0,5

100
100
100
100
100
100

11
12
14
15
11
12

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

3,8
4,3
3,7
4,2
3,6
3,5

±
±
±
±
±
±

1,0
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0

6,4
6,5
6,7
5,7
5,5
5,8

±
±
±
±
±
±

1,3
1,2
1,3
1,2
1,2
1,3

3,8
3,6
2,9
3,0
2,7
2,5

±
±
±
±
±
±

1,1
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9

446
452
438
423
388
385

13,2
12,3
13,5
15,8
11,6
12,8

±
±
±
±
±
±

1,9
1,7
1,8
2,0
1,8
1,8

34,1
32,7
34,5
31,4
36,8
36,4

±
±
±
±
±
±

2,6
2,4
2,5
2,5
2,7
2,7

7,6
5,8
6,2
5,9
7,3
5,8

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,3
1,3
1,5
1,3

0,0
2,2
2,1
1,5
1,9
2,7

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,8
0,7
0,8
0,9

2,2
0,7
0,7
0,4
0,3
0,2

±
±
±
±
±
±

0,8
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3

100
100
100
100
100
100

76,0
85,5
81,3
78,3
80,7
80,5

±
±
±
±
±
±

2,1
1,7
1,9
2,0
2,0
2,0

23,4
13,5
17,5
20,0
18,0
18,8

±
±
±
±
±
±

2,1
1,7
1,8
1,9
2,0
2,0

0,6
1,0
1,2
1,6
1,3
0,7

±
±
±
±
±
±

0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,4

100
100
100
100
100
100

1 667
1 742
1 736
1 683
1 506
1 562

Statistiska centralbyrån

Tabell 17

Partisympatier efter kön och fackförbund (anställda)
Med partisympati %
M

C

FP

KD

MP

S

V

SD*

ÖVR*

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

Samtliga
LO-medlemmar
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

18,5
25,1
20,3
22,8
16,1
16,5

±
±
±
±
±
±

2,9
2,9
2,9
3,0
2,8
2,7

2,3
3,6
3,4
3,9
3,0
3,4

±
±
±
±
±
±

1,1
1,2
1,3
1,4
1,2
1,3

2,2
2,6
1,6
2,7
1,2
0,9

±
±
±
±
±
±

1,1
1,1
0,9
1,2
0,8
0,7

2,5
2,4
1,6
2,1
2,8
2,4

±
±
±
±
±
±

1,2
1,0
0,9
1,0
1,3
1,1

6,4
6,4
6,4
8,0
5,3
6,4

±
±
±
±
±
±

1,8
1,6
1,8
2,0
1,7
1,8

54,8
47,1
54,0
48,5
56,9
54,2

±
±
±
±
±
±

3,7
3,3
3,6
3,6
3,7
3,6

8,5
6,9
6,6
6,3
7,4
7,9

±
±
±
±
±
±

2,0
1,7
1,8
1,7
2,0
2,0

0,0
4,9
4,7
4,9
6,7
7,7

±
±
±
±
±
±

0,0
1,5
1,5
1,6
1,9
2,0

4,8
0,9
1,5
0,8
0,7
0,7

±
±
±
±
±
±

1,6
0,6
0,9
0,6
0,6
0,6

100
100
100
100
100
100

74,0
81,9
75,3
74,3
80,2
80,9

±
±
±
±
±
±

2,8
2,4
2,7
2,7
2,7
2,6

25,4
17,2
23,3
24,2
19,0
18,5

±
±
±
±
±
±

2,8
2,3
2,7
2,7
2,7
2,6

0,6
0,9
1,4
1,5
0,8
0,6

±
±
±
±
±
±

0,5
0,6
0,8
0,8
0,6
0,5

100
100
100
100
100
100

961
1 050
997
993
851
896

TCO-medlemmar
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

30,2
35,0
35,2
37,5
34,9
34,9

±
±
±
±
±
±

3,7
3,5
3,5
3,7
4,2
3,7

3,7
3,7
1,8
2,8
3,0
2,9

±
±
±
±
±
±

1,5
1,4
1,0
1,2
1,5
1,3

8,3
7,2
7,1
5,5
6,8
6,6

±
±
±
±
±
±

2,2
1,9
1,9
1,7
2,2
1,9

4,5
3,4
3,9
4,2
3,5
1,6

±
±
±
±
±
±

1,7
1,3
1,4
1,6
1,6
1,0

11,3
11,8
11,2
15,5
9,4
9,5

±
±
±
±
±
±

2,6
2,4
2,3
2,8
2,5
2,2

29,7
29,5
30,3
25,7
35,4
35,9

±
±
±
±
±
±

3,7
3,4
3,4
3,4
4,2
3,7

10,2
7,1
7,8
6,3
5,5
5,1

±
±
±
±
±
±

2,5
1,9
2,0
1,9
2,0
1,7

0,0
1,8
1,5
2,0
1,3
3,5

±
±
±
±
±
±

0,0
1,0
0,9
1,1
1,0
1,5

2,0
0,5
1,2
0,4
0,2
0,0

±
±
±
±
±
±

1,2
0,5
0,8
0,5
0,4
0,0

100
100
100
100
100
100

80,9
90,1
87,6
85,6
86,1
83,5

±
±
±
±
±
±

2,9
2,1
2,3
2,5
2,8
2,7

18,7
8,7
11,5
13,1
12,2
15,5

±
±
±
±
±
±

2,9
2,0
2,2
2,4
2,7
2,6

0,4
1,3
1,0
1,3
1,6
0,9

±
±
±
±
±
±

0,5
0,8
0,7
0,8
1,0
0,7

100
100
100
100
100
100

729
789
825
778
594
763

SACO-medlemmar
maj 2010
38,1
nov 2010
34,7
maj 2011
37,5
nov 2011
36,6
maj 2012
30,4
nov 2012
30,5

±
±
±
±
±
±

4,8
4,7
4,7
4,9
4,5
4,6

2,7
4,6
4,3
4,3
2,3
4,1

±
±
±
±
±
±

1,6
2,0
1,9
2,0
1,5
2,0

10,0
9,0
9,5
10,6
10,8
11,2

±
±
±
±
±
±

3,0
2,7
2,8
3,1
3,0
3,2

1,7
3,8
2,4
4,2
3,0
4,3

±
±
±
±
±
±

1,3
1,9
1,5
2,0
1,6
2,0

15,3
18,8
18,4
20,4
17,6
17,3

±
±
±
±
±
±

3,6
3,8
3,8
4,1
3,8
3,8

22,5
21,6
20,5
15,6
25,0
22,7

±
±
±
±
±
±

4,2
4,1
4,0
3,7
4,2
4,2

7,2
6,0
5,7
6,3
9,1
8,6

±
±
±
±
±
±

2,6
2,3
2,2
2,5
2,8
2,8

0,0
0,7
0,9
0,9
1,0
1,1

±
±
±
±
±
±

0,0
0,8
0,9
1,0
1,0
1,0

2,4
0,8
0,7
1,2
0,7
0,2

±
±
±
±
±
±

1,6
0,9
0,8
1,2
0,8
0,5

100
100
100
100
100
100

85,2
92,3
88,5
88,1
87,6
87,2

±
±
±
±
±
±

3,3
2,5
2,9
3,1
3,0
3,1

14,3
6,5
11,5
10,8
11,4
12,2

±
±
±
±
±
±

3,3
2,3
2,9
3,0
2,9
3,1

0,4
1,2
0,0
1,1
1,0
0,6

±
±
±
±
±
±

0,6
1,0
0,0
1,0
0,9
0,7

100
100
100
100
100
100

457
442
464
424
470
446

Övriga fackförbund
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
38,3 ± 7,0
nov 2012

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
4,0 ±
2,8
1,9 ±
1,9
3,4 ± 2,5
Gruppen är för liten för att redovisas.

Ej fackanslutna anställda
maj 2010
40,7 ± 3,6
nov 2010
46,9 ± 3,3
maj 2011
46,6 ± 3,5
nov 2011
50,1 ± 3,5
maj 2012
46,2 ± 3,7
nov 2012
43,9 ± 3,6

3,5
4,6
3,9
5,0
3,7
3,3

Okänd facktillhörighet
maj 2010
nov 2010
maj 2011
nov 2011
maj 2012
nov 2012

±
±
±
±
±
±

1,3
1,4
1,4
1,5
1,4
1,3

7,7
8,7
6,9
6,3
5,9
5,3

±
±
±
±
±
±

1,9
1,8
1,7
1,7
1,7
1,6

3,7
3,8
1,8
1,9
1,5
2,3

±
±
±
±
±
±

1,4
1,3
0,9
1,0
0,9
1,1

Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.
Gruppen är för liten för att redovisas.

8,1 ± 3,8

11,8
10,6
10,7
12,9
10,7
11,1

±
±
±
±
±
±

2,3
2,1
2,2
2,4
2,3
2,3

37,1 ±

7,0

3,9 ± 2,9

2,2 ± 2,2

1,0 ± 1,4

100

83,2 ±

4,9

16,4 ± 4,9

0,4 ± 0,8

100

20,5
16,7
20,8
15,4
22,5
24,0

3,0
2,5
2,9
2,6
3,1
3,1

5,2
3,8
3,9
3,7
4,7
3,2

0,0
3,9
4,4
3,7
4,2
5,6

6,8
1,1
1,0
0,9
0,7
1,3

100
100
100
100
100
100

76,3
85,3
78,9
77,5
78,1
81,5

2,7
2,2
2,6
2,6
2,8
2,6

23,0
14,2
19,6
21,4
20,8
18,2

0,7
0,5
1,5
1,0
1,1
0,3

100
100
100
100
100
100

±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±

1,6
1,3
1,4
1,3
1,6
1,3

±
±
±
±
±
±

0,0
1,3
1,5
1,4
1,5
1,7

±
±
±
±
±
±

1,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,9

±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±

2,7
2,2
2,5
2,6
2,7
2,6

±
±
±
±
±
±

0,5
0,4
0,8
0,6
0,7
0,3

154
140
143
194
227
96
955
1 012
1 002
995
894
883
22
30
33
23
21
26

67

Statistiska centralbyrån

Tabell 17

Partisympatier efter kön och fackförbund (anställda)
Med partisympati %
M

Samtliga anställda
maj 2010
31,4
nov 2010
36,0
maj 2011
34,9
nov 2011
36,8
maj 2012
32,4
nov 2012
31,9

±
±
±
±
±
±

C

1,8
1,7
1,8
1,8
1,8
1,8

3,0
4,0
3,3
4,0
3,2
3,3

±
±
±
±
±
±

FP

0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

6,5
6,5
5,8
5,5
5,2
5,1

±
±
±
±
±
±

KD

0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8

3,4
3,3
2,3
2,8
2,5
2,5

±
±
±
±
±
±

MP

0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

10,3
10,5
10,6
12,9
9,7
10,0

±
±
±
±
±
±

S

1,2
1,1
1,1
1,3
1,2
1,1

33,5
29,8
32,8
28,5
36,4
35,7

±
±
±
±
±
±

V

1,8
1,6
1,7
1,7
1,9
1,8

7,7
5,9
5,8
5,4
6,2
5,7

±
±
±
±
±
±

SD*

1,0
0,8
0,9
0,8
1,0
0,9

0,0
3,2
3,3
3,3
3,7
5,2

* Fram till och med maj 2010 ingår sympatierna för Sverigedemokraterna i gruppen "övriga partier".
Kommentar: Gråmarkerad skattning innebär att förändringen från föregående undersökning är approximativt statistiskt säkerställd.
Frågan som ställdes var "Är/var du medlem i någon fackförening ansluten till LO, TCO eller SACO?"
För definition av partisympati, se under Definitioner och förkortningar.
Källa: SCB:s Partisympatiundersökning, SCB:s befolkningsregister

±
±
±
±
±
±

0,0
0,7
0,7
0,7
0,8
0,9

ÖVR*

4,4
0,8
1,1
0,8
0,6
0,6

±
±
±
±
±
±

0,8
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3

Andel med
partisympati

Andel
vet ej

78,0
86,2
80,9
79,8
81,8
82,7

21,5
12,9
17,9
18,8
17,1
16,7

Andel
vägrare

S:a

Antal
svarande

S:a

100
100
100
100
100
100

±
±
±
±
±
±

1,4
1,2
1,3
1,4
1,4
1,4

±
±
±
±
±
±

1,4
1,1
1,3
1,3
1,4
1,3

0,5
0,9
1,2
1,3
1,1
0,6

±
±
±
±
±
±

0,2
0,3
0,4
0,4
0,4
0,3

100
100
100
100
100
100

3 278
3 463
3 464
3 407
3 057
3 110

68

Statistiska centralbyrån

Tabell 18

Väljarkåren fördelad på parti man skulle rösta på i november 2012
samt på partisympati i november 2012
Redovisade skattningar är procenttal samt dubbla standardavvikelsen (osäkerhetstalet). Det intervall som bildas av procenttalet ± osäkerhetstalet
utgör ett 95-procentigt konfidensintervall, dvs ett intervall som med 95% sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet
om inga systematiska fel förekommer

Partisympati i november 2012
Valt parti
i november 2012
Moderaterna

M
%
±

Centerpartiet

%
±

Folkpartiet

%
±

Kristdemokraterna

%
±

Miljöpartiet

%
±

Socialdemokraterna

%
±

Vänsterpartiet

%
±

Sverigedemokraterna

%
±

Övriga partier

%
±

Blankt

%
±

Vet ej

%
±

Uppgift saknas

%
±

Summa
Antal i urvalet

%

C

FP

KD

MP

S

V

SD

ÖVR

Ingen
sympati/
Vet ej

Vägrar/
Ej anträffad

Hela
väljarkåren

87,5

2,8

5,3

3,7

1,0

0,9

1,3

1,6

0,0

8,9

0,1

15,2

1,7

2,4

2,7

3,2

1,0

0,5

1,5

1,6

0,0

1,9

0,1

0,7

0,6

80,3

0,8

0,0

0,5

0,2

0,0

0,4

0,0

2,0

0,0

1,9

0,4

5,9

1,1

0,0

0,7

0,2

0,0

0,8

0,0

0,9

0,0

0,3

0,4

0,5

74,4

0,8

0,0

0,1

0,0

0,4

0,0

1,0

0,0

2,3

0,3

1,1

5,3

1,5

0,0

0,1

0,0

0,8

0,0

0,7

0,0

0,3

1,4

0,6

1,5

79,6

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

1,6

0,6

1,1

1,5

6,7

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,3

0,2

0,6

0,4

0,0

79,6

1,1

1,7

0,8

0,0

1,9

0,0

4,0

0,2

1,1

0,8

0,0

4,0

0,5

1,7

1,1

0,0

0,9

0,1

0,4

0,7

4,0

2,4

1,5

3,3

87,3

5,7

1,2

0,0

8,3

0,0

17,3

0,4

2,9

1,9

2,0

1,8

1,6

3,0

1,4

0,0

1,8

0,1

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

1,0

82,6

0,4

3,0

1,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,5

4,9

0,8

5,8

0,8

0,1

0,3

1,6

0,0

1,5

1,4

0,0

1,0

0,5

90,7

6,0

3,2

0,0

3,4

0,7

0,0

1,5

2,0

0,0

0,5

0,9

3,6

8,0

1,2

0,0

0,4

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,5

0,4

82,4

1,0

0,0

0,5

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,9

0,8

12,8

0,7

0,0

0,1

0,8

0,0

1,2

0,7

1,5

0,7

0,9

0,4

2,9

9,6

0,0

1,3

0,5

0,0

1,3

1,4

1,2

0,4

1,2

0,8

5,6

1,9

0,0

0,2

6,4

10,7

12,5

12,3

12,4

7,3

6,4

3,7

5,7

53,9

0,3

9,3

1,3

4,5

4,1

5,5

3,2

1,3

3,2

2,4

7,7

3,3

0,2

0,6

0,1

0,6

0,0

0,0

0,5

0,2

0,4

0,0

0,0

7,9

99,6

40,6

0,2

1,1

0,0

0,0

0,7

0,2

0,9

0,0

0,0

1,8

0,2

1,0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1 421

177

258

136

398

1 630

233

249

34

881

3 582

8 999

Kommentar: Tabellen redovisar fördelningen av hela urvalet, inklusive bortfallet.
Källa: SCB:s Partisympatiundersökning

69

Statistiska centralbyrån

Tabell 19

Väljarkåren fördelad på partisympati samt näst bästa parti november 2012
Redovisade skattningar är procenttal samt dubbla standardavvikelsen (osäkerhetstalet). Det intervall som bildas av procenttalet ± osäkerhetstalet
utgör ett 95-procentigt konfidensintervall, dvs ett intervall som med 95% sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet
om inga systematiska fel förekommer

Partisympati i november 2012
Näst bästa parti
i november 2012
Moderaterna

%
%
±

Folkpartiet

%
±

Kristdemokraterna

%
±

Miljöpartiet

%
±

Socialdemokraterna

%
±

Vänsterpartiet

%
±

Sverigedemokraterna

%
±

Övriga partier

%
±

Inget parti

%
±

Vet ej

%
±

Uppgift saknas

%
±

Summa
Antal i urvalet

30,0

11,4

0,0

0,0

5,6

5,7

10,5

0,0

0,0

0,5

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

2,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

0,3

4,3

0,4

5,5

5,8

0,0

0,0

6,8

1,0

0,8

2,8

7,8

0,0

0,0

0,5

1,3

0,8

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

1,6

1,1

0,4

0,0

1,7

0,0

0,0

0,0

0,3

5,0

0,0

23,5

34,7

2,3

17,6

0,0

0,0

6,8

3,6

0,0

2,1

6,1

1,8

12,8

0,0

0,0

0,5

12,1

6,9

37,8

0,0

49,0

28,7

9,0

0,0

0,0

6,2

4,0

4,3

4,8

0,0

6,4

5,6

9,7

0,0

0,0

0,5

1,1

0,0

0,7

17,3

20,4

0,0

2,5

17,6

0,0

0,0

4,7

1,6

0,0

1,3

3,7

2,0

0,0

2,0

12,7

0,0

0,0

0,4

5,8

1,2

1,5

1,5

0,8

3,6

2,6

0,0

6,1

0,0

0,0

1,8

1,2

1,6

1,5

2,1

0,9

0,9

2,1

0,0

8,2

0,0

0,0

0,3

0,6

0,6

0,0

0,0

1,3

0,2

3,8

0,0

2,9

0,0

0,0

0,3

0,4

1,1

0,0

0,0

1,1

0,2

2,5

0,0

5,6

0,0

0,0

0,1

15,5

16,5

8,2

13,0

14,1

20,6

5,1

19,3

29,6

0,0

0,0

8,3

1,9

5,5

3,3

5,6

3,4

2,0

2,8

4,9

15,4

0,0

0,0

0,6

12,2

12,1

5,9

9,7

8,9

14,3

2,1

8,0

0,0

0,0

0,0

5,7

1,7

4,8

2,9

5,0

2,8

1,7

1,9

3,4

0,0

0,0

0,0

0,5

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

0,4

0,0

100,0

100,0

49,8

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,9

0,8

0,0

0,0

0,0

1,0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1 421

177

258

136

398

1 630

233

249

34

881

3 582

8 999

M
±

Centerpartiet

ÖVR

Ingen
sympati/
Vet ej

%

C

FP

KD

0,0

33,8

45,8

36,6

0,0

7,0

6,1

8,1

7,3

0,0

13,9

1,4

0,0

4,2

32,7

12,4

2,4

4,8

7,0
1,3

S

V

SD

8,8

9,7

1,7

2,8

1,4

1,7

11,2

4,2

2,3

5,4

2,0

0,7

0,0

15,4

5,5

0,0

6,1

2,2

6,6

4,7

0,0

3,6

2,6

0,0

6,5

7,9

7,9

1,3

4,0

3,3

11,7

7,8

1,7

3,9

0,5
0,4

Kommentar: Tabellen redovisar fördelningen av hela urvalet, inklusive bortfallet.
Källa: SCB:s Partisympatiundersökning

MP

Vägrar/
Ej anträffad

Hela
väljarkåren

70

Statistiska centralbyrån

Tabell 20

Väljarkåren fördelad på uttalad avsikt att deltaga i riksdagsval i november 2012
samt på valt parti vid 2010 års riksdagsval
Redovisade skattningar är procenttal samt dubbla standardavvikelsen (osäkerhetstalet). Det intervall som bildas av procenttalet ± osäkerhetstalet
utgör ett 95-procentigt konfidensintervall, dvs ett intervall som med 95% sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet
om inga systematiska fel förekommer

Riksdagsvalet 2010
Uppgift
saknas
M

Valdeltagandeintresse november 12
Röstar
Röstar kanske
Röstar inte
Vet ej
Vägrar
Ej anträffad
Summa
Antal i urvalet

C

FP

KD

MP

S

V

SD

ÖVR

Ej
röstat

Ej röstberättigade*

Hela
väljarkåren

%
±

3,9

84,9

87,7

91,3

91,8

86,0

84,0

86,3

82,0

74,3

51,3

45,8

54,3

0,7

1,7

3,8

3,1

3,6

3,2

1,8

4,1

5,3

14,5

4,8

5,7

1,0

%
±

0,6

3,0

4,2

1,8

1,9

3,1

3,9

3,1

2,9

8,7

19,2

9,9

3,3

0,3

0,8

2,3

1,5

1,8

1,6

0,9

2,1

2,3

9,4

3,8

3,4

0,4

%
±

0,4

1,3

1,8

1,5

1,3

1,8

2,3

1,9

4,0

2,9

26,7

3,7

2,5

0,2

0,5

1,5

1,3

1,5

1,2

0,7

1,6

2,7

5,6

4,3

2,2

0,3

%
±

0,4

0,3

0,4

0,0

0,9

0,4

0,8

1,1

0,5

2,9

2,7

1,4

0,6

0,2

0,3

0,7

0,0

1,3

0,6

0,4

1,3

1,0

5,6

1,6

1,3

0,2

%
±

48,1

4,2

2,5

3,1

1,9

2,7

2,9

1,1

4,5

0,0

0,0

14,3

19,0

1,7

0,9

1,8

1,9

1,8

1,5

0,8

1,3

2,9

0,0

0,0

4,0

0,8

%
±

46,7

6,3

3,5

2,2

2,2

6,0

6,0

6,5

6,0

11,3

0,0

24,9

20,3

1,7

1,1

2,1

1,6

1,9

2,2

1,2

3,0

3,3

10,4

0,0

5,0

0,8

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3 113

1 763

290

326

220

450

1 638

264

199

35

408

293

8 999

Kommentar: Tabellen redovisar fördelningen av hela urvalet, inklusive bortfallet.
*Till ej röstberättigade räknas de som var för unga för att få rösta vid senaste riksdagsvalet 2010.
Källa: SCB:s Partisympatiundersökning

71

Statistiska centralbyrån

Tabell 21

Väljarkåren fördelad på parti man skulle rösta på i november 2012
samt på valt parti vid 2010 års riksdagsval
Redovisade skattningar är procenttal samt dubbla standardavvikelsen (osäkerhetstalet). Det intervall som bildas av procenttalet ± osäkerhetstalet
utgör ett 95-procentigt konfidensintervall, dvs ett intervall som med 95% sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet
om inga systematiska fel förekommer

Riksdagsvalet 2010
Uppgift
saknas
M

Valt parti
i november 2012
Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Övriga partier
Blankt
Vet ej
Uppgift saknas
Summa
Antal i urvalet

C

FP

KD

MP

S

V

SD

ÖVR

Ej
röstat

Ej röstberättigade*

Hela
väljarkåren

%
±

0,2

66,2

9,6

8,6

14,6

1,8

1,0

0,4

3,0

2,9

11,5

10,9

15,2

0,2

2,2

3,4

3,0

4,7

1,2

0,5

0,8

2,4

5,6

3,1

3,6

0,7

%
±

0,1

0,6

45,9

2,2

0,9

0,4

0,2

0,4

0,5

2,7

1,7

1,4

1,9

0,1

0,4

5,7

1,6

1,3

0,6

0,2

0,8

1,0

5,1

1,3

1,3

0,3

%
±

0,0

1,0

3,5

50,1

2,2

0,2

0,1

0,4

0,5

0,0

1,0

1,7

2,3

0,1

0,5

2,1

5,4

2,0

0,4

0,1

0,8

1,0

0,0

1,0

1,5

0,3

%
±

0,0

0,6

0,7

0,3

54,8

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,8

1,0

1,6

0,0

0,4

1,0

0,6

6,6

0,5

0,1

0,0

0,0

0,0

0,9

1,2

0,3

%
±

0,1

1,2

3,7

3,6

0,4

55,5

0,9

6,0

0,5

8,7

4,1

4,5

4,0

0,1

0,5

2,2

2,0

0,9

4,6

0,5

2,9

1,0

9,4

1,9

2,4

0,4

%
±

0,3

4,0

8,3

8,1

2,7

10,8

72,5

15,7

6,1

8,2

22,3

10,6

17,3

0,2

0,9

3,2

3,0

2,2

2,9

2,2

4,4

3,3

8,9

4,1

3,5

0,8

%
±

0,0

0,1

0,0

0,3

0,0

5,1

1,8

58,9

0,5

5,8

2,4

2,0

2,5

0,0

0,2

0,0

0,6

0,0

2,0

0,6

5,9

1,0

7,8

1,5

1,6

0,3

%
±

0,2

3,4

0,7

2,1

2,3

1,1

2,5

0,4

70,8

2,6

6,2

3,1

3,4

0,1

0,9

0,9

1,6

2,0

1,0

0,8

0,8

6,3

5,0

2,3

2,0

0,4

%
±

0,0

0,2

1,0

0,3

0,4

0,4

0,1

0,8

1,0

40,6

0,7

3,4

0,5

0,0

0,2

1,1

0,6

0,9

0,6

0,2

1,1

1,4

16,3

0,8

2,1

0,1

%
±

0,1

1,0

1,4

0,6

1,3

1,1

1,3

0,8

1,5

0,0

13,4

2,4

1,3

0,1

0,5

1,4

0,9

1,5

1,0

0,5

1,0

1,7

0,0

3,3

1,8

0,2

%
±

2,5

10,9

18,5

17,3

15,7

14,4

9,7

8,3

4,5

17,4

26,0

19,9

9,3

0,6

1,5

4,5

4,1

4,8

3,2

1,4

3,3

2,9

12,6

4,3

4,6

0,6

%
±

96,6

10,7

6,7

6,5

4,5

8,9

9,7

8,0

11,0

11,3

9,8

39,2

40,6

0,6

1,4

2,9

2,7

2,8

2,6

1,4

3,3

4,3

10,4

2,9

5,6

1,0

%

100
3 113

100
1 763

100
290

100
326

100
220

100
450

100
1 638

100
264

100
199

100
35

100
408

100
293

100
8 999

Kommentar: Tabellen redovisar fördelningen av hela urvalet, inklusive bortfallet.
*Till ej röstberättigade räknas de som var för unga för att få rösta vid senaste riksdagsvalet 2010.
Källa: SCB:s Partisympatiundersökning

72

Statistiska centralbyrån

Tabell 22

Väljarkåren fördelad på parti man skulle rösta på vid undersökningstillfället (röstningssympati)
i maj 2012 respektive november 2012
Redovisade skattningar är procenttal samt dubbla standardavvikelsen (osäkerhetstalet). Det intervall som bildas av procenttalet ± osäkerhetstalet
utgör ett 95-procentigt konfidensintervall, dvs ett intervall som med 95% sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet
om inga systematiska fel förekommer

Valt parti i maj 2012

Valt parti
i november 2012
Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Övriga partier
Vet ej
Vägrar
Ej anträffad
Summa
Antal i urvalet

M

C

FP

KD

MP

S

V

SD

ÖVR

Vet ej

Vägrar

Ej anträffad

Hela
väljarkåren

%
±

76,6

7,2

11,7

10,1

2,1

1,8

0,7

4,6

7,9

10,9

5,8

6,2

16,1

2,8

4,8

5,1

6,2

1,8

0,8

1,5

3,9

14,9

2,3

1,3

1,3

0,9

%
±

0,8

67,5

0,7

2,2

1,3

0,2

0,0

0,0

0,0

2,6

0,5

0,8

2,1

0,6

8,7

1,4

3,0

1,4

0,3

0,0

0,0

0,0

1,2

0,4

0,5

0,4

%
±

0,8

2,7

69,3

1,1

0,0

0,3

0,7

0,0

0,0

1,9

0,2

0,8

2,5

0,6

3,0

7,3

2,1

0,0

0,3

1,4

0,0

0,0

1,0

0,2

0,5

0,4

%
±

1,3

0,9

0,0

66,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,8

0,2

1,6

0,8

1,8

0,0

9,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

0,5

0,3

0,3

%
±

0,7

1,8

2,6

0,0

61,0

1,1

3,6

0,0

0,0

2,3

1,1

1,9

3,8

0,5

2,4

2,5

0,0

6,2

0,6

3,1

0,0

0,0

1,1

0,6

0,7

0,5

%
±

1,6

1,8

2,7

1,1

6,0

72,4

4,4

0,9

0,0

12,3

4,9

8,5

17,9

0,8

2,5

2,6

2,1

3,1

2,7

3,5

1,8

0,0

2,4

1,3

1,5

1,0

%
±

0,0

0,0

0,0

0,0

2,9

1,3

74,1

1,0

0,0

1,6

0,3

1,1

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

0,7

7,3

1,9

0,0

0,9

0,3

0,6

0,4

%
±

2,4

0,0

1,3

1,1

2,1

2,6

0,7

75,8

7,6

3,2

2,0

1,7

3,5

1,0

0,0

1,8

2,2

1,8

1,0

1,5

8,1

14,4

1,3

0,8

0,7

0,5

%
±

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,7

1,0

76,4

0,8

0,3

0,4

0,5

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

1,4

1,9

23,2

0,7

0,3

0,3

0,2

%
±

5,2

11,7

7,2

11,9

10,7

8,3

6,5

3,8

8,0

43,6

7,1

5,7

11,2

1,5

6,0

4,1

6,6

4,0

1,7

4,1

3,6

15,0

3,7

1,5

1,3

0,8

%
±

3,4

2,7

1,9

2,2

3,0

3,5

2,8

6,5

0,0

9,6

63,7

16,9

18,9

1,2

3,1

2,2

3,0

2,2

1,1

2,7

4,7

0,0

2,2

2,8

2,0

1,0

%
±

7,2

3,7

2,6

4,4

10,9

8,5

5,7

6,5

0,0

9,9

13,3

55,8

19,4

1,7

3,5

2,5

4,2

4,0

1,7

3,8

4,7

0,0

2,2

1,9

2,7

1,0

%

100
875

100
111

100
153

100
90

100
236

100
1 056

100
139

100
107

100
13

100
696

100
1 168

100
1 295

100
5 939

Kommentar: Tabellen redovisar fördelningen av hela urvalet, inklusive bortfallet. Endast de två paneler som varit med i urvalet i båda de två senaste undersökningarna ingår.
Källa: SCB:s Partisympatiundersökning

73

Statistiska centralbyrån

Tabell 23

Partisympatiundersökningen november 2012. Bortfall i befolkningsgrupper. Procent

Förhindrad
medverkan Bortfall totalt

Grupp

Ej anträffade Vägrare

Män
Kvinnor

16,3
17,0

18,3
19,6

3,2
3,8

37,8
40,4

18 - 24 år
25 - 34 år
35 - 44 år
45 - 54 år
55 - 64 år
65 - 74 år
75 år och äldre

26,8
28,3
18,2
16,1
12,9
7,5
6,2

15,2
14,2
17,6
20,2
22,7
21,1
21,0

1,3
1,0
1,0
1,8
1,7
3,2
18,6

43,2
43,5
36,8
38,0
37,3
31,8
45,7

Stormalmö
Övriga södra Götaland (län: 10, 12 utom Stormalmö)
Småland med öarna (län: 06, 07, 08, 09)
Göteborgs kommun
Övriga Västsverige (län: 13, 14, utom Göteborg)
Stockholms kommun
Övriga Stockholms län (exklusive Stockholms kommun)
Östra Mellansverige (län: 03, 04, 05, 18, 19)
Norra Mellansverige (län: 17, 20, 21)
Mellersta och övre Norrland (län: 22, 23, 24, 25)

17,1
17,2
15,7
17,0
14,8
19,5
17,9
15,6
17,7
16,2

18,8
23,3
18,7
15,7
20,2
15,9
19,8
18,2
18,4
18,9

3,9
4,2
4,8
3,3
3,9
3,2
3,0
3,2
2,3
3,8

39,8
44,6
39,2
36,0
38,9
38,6
40,7
37,0
38,5
38,9

Kön

Ålder

Region

74

Statistiska centralbyrån

Tabell 23

Partisympatiundersökningen november 2012. Bortfall i befolkningsgrupper. Procent

Grupp

Ej anträffade Vägrare

Förhindrad
medverkan Bortfall totalt

Utbildning
Förgymnasial utbildning
Gymnasial utbildning
Eftergymnasial utbildning mindre än 3 år
Eftergymnasial utbildning minst 3 år
Okänd utbildning

16,9
18,2
17,1
12,2
23,1

21,8
21,2
15,2
13,4
7,7

8,4
2,2
1,2
1,1
40,0

47,0
41,6
33,5
26,7
70,8

0 kr sammanräknad inkomst
0 - 20 %
21 - 40 %
41 - 60 %
61 - 80 %
81 - 100 %

32,0
22,8
15,7
13,4
15,7
11,9

17,2
17,0
20,7
20,9
19,8
16,9

4,1
6,7
7,2
2,3
1,0
0,5

53,3
46,4
43,6
36,6
36,5
29,3

Utrikes född
Inrikes född

21,8
16,0

14,8
19,4

5,9
3,2

42,5
38,7

Utländsk bakgrund
Svensk bakgrund

22,1
15,8

15,9
19,4

5,1
3,3

43,0
38,5

Inkomst

Födelseland

Bakgrund

75

Statistics Sweden
Statistiska centralbyrån

Partisympatiundersökningen (PSU)

All officiell statistik finns på: www.scb.se
Kundservice: tfn 08-506 948 01
All official statistics can be found at: www.scb.se
Customer service, phone +46 8 506 948 01

www.scb.se

November

2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful