www.glassrpske.

com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA

Proizvedeno U SRPSKOJ

na{e je
Srijeda, 5. decembar 2012. Broj 12.996 Godina LXX Cijena 0.80 KM

BOQE
HRONIKA SRBIJA
Pijani direktor usmrtio pje{aka u Bijeqini
14 странa 17

VIJESTI

Xombi}: Nema razloga za proteste radnika

PANORAMA HRONIKA

Kantama kupe ki{nicu u bawalu~koj osnovnoj {koli
странa 11 странa 14

странa 2 4

Rezovi u najve}em distributivnom preduze}u

Po~elo probno iskopavawe na lokalitetu Dariva u Sarajevu
Smijewena tri direktora u "Elektrokrajini"
странa 6 Nermin Nik{i}, predsjednik Vlade FBiH

LI PREMJE[TA la i tije i prikrival zlo~ine

Na sceni ucjene, smijeni}emo ministre
странa 5 Mara Kvrgi} iz [ipova umrla u 109. godini

Tijela ubijenih Srba spaqivana pored Miqacke
Institut po~eo probno iskopavawe jer postoje informacije da su qudi vidjeli da su tu dono{ena tijela ubijenih sarajevskih Srba, rekao Mandi} странa 3

Preminuo najstariji stanovnik Balkana
странa 11

Tu`ila{tvu BiH podneseni novi dokazi o zlo~inima biv{eg komandanta Petog korpusa Armije RBiH

"GLAS SRPSKE" OTKRIO
nove nekretnine u vlasni{tvu na~elnika Odjeqewa za bora~ko -invalidsku za{titu Bawaluke

Porodice `rtava tra`e izuze}e Vesne Budimir
Vesna Budimir nas godinama obmawuje, ka`e Mitrovi}. Budimirova sve {to se do sada dogovorila sa srpskim predstavnicima, nije ispunila. Vi{e joj ni{ta ne vjerujemo, dodaje Mandi} странa 2

[mitran tokom mandata kupio {est stanova
странa 7

2 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Akcija SIPA u Bijeqini i Prijedoru

I kada sije~e badwake, opozicija se moli Bogu i tra`i ostavku premijera. Radovan Vukovi}, poslanik SNSD-a u Narodnoj skup{tini RS

Uhap{ene tri osobe zbog ratnih zlo~ina
BIJEQINA - Pripadnici Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) uhapsili su ju~e na podru~ju Bijeqine Zorana Dragi~evi}a (50) zbog sumwe da je tokom 1992. i 1993. godine po~inio ratne zlo~ine na podru~ju Sarajeva, saop{teno je iz Tu`ila{tva BiH. SIPA je ju~e akciju izvela i u Prijedoru, gdje su uhap{eni D. V. i S. D, kojima se na teret stavqa ratni zlo~in u prijedorskom selu ^arkovo. U SIPA nisu `eqeli da otkrivaju wihov identitet dok ne budu saslu{ani. Dragi~evi} je bio pripadnik Vojske RS, a osumwi~en je da je u~estvovao u progonu civila nesrpske nacionalnosti u sarajevskim naseqima Grbavica i Vrace. - On je u~estvovao u progonu, mu~ewu, fizi~kom zlostavqawu, nezakonitom zatvarawu i silovawu civila. Dragi~evi} se sumwi~i i da je bio sau~esnik u ratnim zlo~inima za koje se sudi Veselinu Vlahovi}u Batku - naveli su u Tu`ila{tvu BiH. G. O.

Tu`ila{tvu BiH podneseni novi dokazi protiv Atifa Dudakovi}a

Kona~na presuda Ha{kog tribunala

Milanu Luki}u do`ivotna robija

Vesna Budimir

HAG - @albeno vije}e Ha{kog tribunala potvrdilo je ju~e prvostepenu presudu Milanu Luki}u kojom je osu|en na do`ivotni zatvor, dok je wegovom ro|aku Sredoji Luki}u kazna smawena sa 30 na 27 godina zatvora, javile su agencije. Milan i Sredoje Luki} su bili optu`eni da su po~inili zlo~ine nad Bo{wacima u Vi{egradu od 7. juna 1992. do 10. oktobra 1994. godine.

@albeno vije}e odbacilo je sve `albe koje je podnio Milan Luki} i potvrdilo prvostepenu presudu iz jula 2009. godine. Odbrana je tra`ila poni{tewe prvostepene presude ili ubla`avawe kazne, dok je Tu`ila{tvo ulo`ilo `albu samo na presudu Sredoji Luki}u i zatra`ilo da on bude progla{en krivim i za progon i pomagawe i podr`avawe istrebqewa.

Porodice `rtava tra`e izuze}e Vesne Budimir
Vesna Budimir nas godinama obmawuje, ka`e Mitrovi}. Budimirova, kao postupaju}i tu`ilac, sve {to se do sada dogovorila sa srpskim predstavnicima, nije ispunila. Vi{e joj ni{ta ne vjerujemo, dodaje Mandi}
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Preminuo Besim Muderizovi}

Umro optu`eni za zlo~ine u Sarajevu
SARAJEVO - Besim Muderizovi}, koji je bio optu`en za zlo~ine nad srpskim civilima u sarajevskoj kasarni "Viktor Bubaw", preminuo je 2. decembra, javio je ju~e BIRN pozivaju}i se na wegovog branioca Emira Kapiyi}a. U Slu`bi za odnose s javno{}u Suda BiH rekli su da nemaju informaciju o Muderizovi}evoj smrti. Uobi~ajena procedura Suda BiH je da poslije smrti donese rje{ewe o obustavqawu krivi~nog postupka protiv optu`enog. Su|ewe Muderizovi}u, koji je zajedno sa Ramizom Avdovi}em i Iliuanom Nikolae Vintilom bio optu`en za zlo~ine nad srpskim civilima u kasarni "Viktor Bubaw" u Sarajevu, po~elo je 22. marta u Sudu BiH. Oni su optu`eni da su od kraja juna do kraja novembra 1992. godine, kao ~lanovi udru`enog zlo~ina~kog poduhvata, u~estvovali u uspostavqawu i odr`avawu sistema zlostavqawa civila srpske nacionalnosti.

www.glassrpske.com
Samo jedan zaposlen u gra|evinskoj firmi ne mo`e samostalno ni soboslikar biti, treba mu neko lotricu premicati ako sam ne zna hoditi, licenca, aaa. Gli{in sin [ta im treba pismenost, svejedno }e se baviti politikom. Pero Krza

BAWALU KA - Po sli je dostavqawa dodatnih dokaza o zlostavqawu i ubistvu zastavnika Vojske RS Radeta Rogi}a iz kojih je jasno da je za to odgovoran biv{i komandant Petog korpusa Armije RBiH Atif Dudakovi}, v. d. zamjenika glavnog tu`ioca Tu`ila{tva BiH Vesna Budimir poslala nam je dopis u kojem stoji da }e ubrzo protiv Dudakovi}a biti podignuta optu`nica, ali mi joj vi{e ne vjerujemo jer nas godinama obmawuje. Izja vio je to "Gla su Srpske" predsjednik Organizacije porodica zarobqenih, poginulih vojnika i nestalih civila RS Nedeqko Mitrovi} isti~u}i da je taj dopis stigao prije nekoliko dana. On dodaje da je definitivno jasno da je u tom predmetu rije~ o politi~kom uticaju. Ka`e da postoji, uslovno re~eno, nevidqiva sila koja uti~e na taj predmet, isto kao {to postoji i samocenzura u Tu`ila{tvu BiH. - Znam da i u tom predmetu u bo{wa~kom interesu rade pripadnici rasformirane tajne bo{wa~ke slu`be AID. Najboqi primjer za to je slu~aj biv{eg glavnog tu`ioca Milorada Bara{ina kojeg su

sklonili kad je najavio da }e do juna donijeti tu`ila~ku odluku u "predmetu Dudakovi}" ka`e Mitrovi}. Ka`e da je jo{ 2006. godine zamjenik glavnog tu`ioca Vaso Marinkovi} rekao da }e "slu~aj Dudakovi}" biti procesuiran do kraja te godine.

RASFORMIRANI AID-ovi rade za Dudakovi}a
- Taj slu~aj bi}e procesuiran jedino ako se u strukturalnom dijalogu dogovori da ga preuzme Okru`no tu`ila{tvo Bawaluka kao mjesno nadle`no. U suprotnom, od tog nema ni{ta, kao ni od predmeta Dobrovoqa~ka ulica i Tuzlanska kolona - sma tra Mitrovi}. Pred sjednik Udru `ewa porodica nestalih lica sarajevsko-romanijske regije Milan Mandi} za "Glas Srpske"

ka`e da je to udru`ewe 28. novembra v. d. glavnog tu`ioca Jadranki Lokmi}-Misira~a podnijelo zahtjev za izuze}e Budimirove u vezi sa ekshumacijama Srba stradalih u Sarajevu. - Budimirova, kao postupaju}i tu`ilac, sve {to se do sada dogovorila sa srpskim predstavnicima, nije ispunila. Vi{e joj ni{ta ne vjerujemo. Pri li kom posqedwe ekshumacije u Sarajevu ona nam je odredila saradnika tu`ila{tva Eldara Jahi}a koji je prekinuo ekshumaciju na Alipa{inom poqu mada je i patolog, koji je Bo{wak, insistirao na tome da se ekshuma ci ja nas ta vi. Ja hi} je uradio kako mu je naredila Budimirova - ka`e Mandi}. On dodaje da je od Tu`ila{tva BiH u tom zah tjevu tra`io i sankcionisawe odgovornih u tom slu~aju, Budimirove i Jahi}a.

APEL
Mandi} ka`e da bi `elio da Tu`ila{tvo BiH bude profesionalno i da radi u interesu svih naroda, ali da to u stvarnosti nije tako. - Zato ono nama ne treba, jer nam samo nanosi {tetu. Ve} 20 godina tra`imo na{e nestale u Sarajevu, gradu koji je grobnica srpskog naroda. Apelujem na rukovodstvo RS i srpske predstavnike u zajedni~kim institucijama da nam pomognu u tome, jer niko drugi ne}e - ka`e Mandi}.

"Glas Srpske" nedavno je objavio da je istraga protiv Dudakovi}a davno zavr{ena, a da pripremqena i stopirana optu`nica protiv wega sadr`i osam ta~aka dokumentova nih doka zi ma i izja va ma svjedoka o zlo~inima. Izvor "Glasa" rekao je da Budimirova stopira podizawe optu`nice i da stalnim prolongirawem rokova obmawuje porodice srpskih `rtava. Ona je nedavno rekla da }e "istraga protiv Dudakovi}a biti okon~ana do 1. juna idu}e godine". Krajem avgusta CJB Bawalu ka dos ta vio je Tu `i la{ tvu BiH do pu nu izvje{taja o ratnim zlo~inima koje su po~inili Dudakovi} i pri padni ci Pe tog kor pusa Husni ja Avda gi}, Adil Ru`ni} i Mehura Selimovi}. Uz ranije podnesene izvje{taje protiv Dudakovi}a prilo`eni su snimci na kojima se vidi da on 1994. godine u Iza~i}u kod Biha}a nare|uje strijeqawa i spaqivawe srpskih sela. Jo{ 2006. godine tada{wi predsjednik i premijer RS Dragan ^avi} i Milorad Dodik, zbog sporog rada sudova, podnijeli su krivi~nu prijavu protiv Dudakovi}a za ratne zlo~ine nad Srbima, ali je on do danas na slobodi.

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 3

Smawiti {tetne efekte ulaska Hrvatske u EU
BAWALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ambasador Hrvatske u BiH Ton~i Stani~i} konstatovali su ju~e u Bawaluci da treba raditi na smawewu pote{ko}a koje }e u BiH izazvati ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, javile su agencije. Dodik je upoznao Stani~i}a sa realizacijom sporazuma izme|u SNSD-a i SDP-a BiH i razgovorima politi~kih lidera, te ukazao na dobru saradwu sa politi~kim predstavnicima hrvatskog naroda u BiH. Stani~i} je izrazio spremnost Hrvatske da dosada{wim iskustvima pomogne BiH u procesu evropskih integracija. Sastanku je prisustvovala i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradwu RS @eqka Cvijanovi}.

U Sarajevu na lokalitetu pored Miqacke po~elo probno iskopavawe

Vijesti
Bocan-Har~enko

Na Darivi spaqivana tijela ubijenih Srba
Institut po~eo probno iskopavawe jer postoje informacije da su qudi vidjeli da su tu dono{ena tijela ubijenih sarajevskih Srba, rekao Mandi}
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Konsenzus kqu~an
SARAJEVO - Ambasador Ruske Federacije u BiH Aleksandar Bocan-Har~enko is ta kao je da je unu tra{wi konsenzus uslov za normalan politi~ki `ivot u BiH i da je to su{tina Dejtonskog sporazuma, zbog ~ega se Rusija zala`e za {to hitnije zatvarawe OHR-a. On je u intervjuu Srni naglasio da Moskva `eli da da sna`an podsticaj razgovorima politi~kih lide ra, jer je postojawe takvog dijaloga jedan od najva`nijih procesa unutar BiH.

JO[ TRAJE potraga za 350 Srba nestalih u Sarajevu

Savjet ministara

SARAJEVO - Institut za nestala lica BiH po~eo je ju~e probno iskopavawe u mjes tu Da ri va uz ri je ku Miqacku, gdje se sumwa da se nalaze posmrtni ostaci ubijenih sarajevskih Srba, ~ija su tijela posipana `ivim kre~om, benzinom, naftom i spaqivana. Ovo je uz Ali pa {i no poqe, druga lokacija na podru~ju Sarajeva na kojoj su po~ela iskopavawa u posqedwih mjesec, a za koje postoje informacije da kriju tijela ubijenih Srba. Pred sjednik Udru `ewa porodica nestalih sarajevsko-romanijske regije Milan Mandi} kazao je da su stanovnici na podru~ju Darive vidjeli da su 1992. godine na toj lokaciji zakopavana tijela. - Institut je po~eo probno iskopavawe jer postoje informacije da su qudi vidjeli da su tu dono{ena tijela ubi je nih Srba - re kao je Man di} i dodao da tre ba ispitati ko je premje{tao tijela i poku{avao da sakrije zlo~in. - Sve je ra|eno pod patrona tom Kan tonal nog tu `i la{tva Sarajevo i visokih poli ti ~kih zva ni ~ni ka

Usvojen Fileov spisak
BAWALU KA - Sa vjet ministara usvojio je ju~e spisak kqu~nih mjera za idu}u godinu, koji je sastavni dio pisma evropskog komesara za pro{irewe [tefana Filea, a ~iji je ciq sprovo|ewe mjera da bi idu}e godine BiH dobila pozitivan izvje{taj o napretku na putu ka EU. Me|u najva`nijim mjerama su primjena odluke u "predmetu Sejdi} i Finci" i uspos tavqawe efi ka snog mehanizma koordinacije svih nivoa vlasti. V. K.

FOTO: SRNA

FBiH koji su i danas na visokim funkcijama u instituci ja ma BiH - ka zao je Mandi}. Dodao je da su "sanacije i ~i{ }ewa" oko Miqac ke vr{ili i MUP Kantona Sarajevo, sanitarne inspekcije, Civilna za{tita, a sve pod patronatom Komisije za tra-

`ewe nestalih Federacije i direktora Amora Ma{ovi}a. - Da su tijela premje{tana govori i to da je An|elko Si ma ni} nes tao u sa ra jev skom nasequ Bu}a potok, a tijelo mu je prona |e no u Zenici. To zna~i da se danas na ovom mjestu mogu na}i posmrtni ostaci Srba sa Stupa,

Brije{}a, op{tine Centar u Sarajevu - rekao je Mandi} i dodao da se traga za jo{ oko 350 Srba nestalih u Sarajevu.

PREMJE[TALI tijela i prikrivali zlo~ine
[ef Tima za koordinaci ju akti vnos ti is tra `i vawa ra tnih zlo~i na i tra`ewe nestalih Republike Srpske Sta{a Ko{arac rekao je "Glasu Srpske" da smatra da su is ko pa vawa na Da ri vi jo{ jedna podva la Instituta za tra`ewe nestalih i Tu`ila{tva BiH. - To je organizovano da bi se skre nula pa`wa ja vnos ti zbog be zra zlo `nog prekida ekshumacije na Alipa {i nom poqu. Ri je~ je o probnom iskopavawu, umjesto da se radi na su{tinskim ekshumacijama. Oni nam za-

ALIPA[INO POQE
Mandi} je, nakon {to je prekinuta ekshumacija na Alipa{inom poqu, pisao vr{iocu du`nosti glavnog tu`ioca BiH Jadranki Lokmi}-Misira~a, kao i Institutu za tra`ewe nestalih, da objasne za{to je ekshumacija prekinuta, ali nije dobio odgovor. Odgovore od Tu`ila{tva BiH tra`io je i Ko{arac. - Tu`ila{tvo o~igledno ne radi svoj posao, ve} radi u interesu dijela me|unarodne zajednice i bo{wa~kih politi~ara. Tu`ila{tvo BiH ovakvim pona{awem i bezrazlo`nim prekidima ekshumacija, tamo gdje su prona|eni posmrtni ostaci, nije ni{ta drugo nego sau~esnik u prikrivawu ratnog zlo~ina kazao je Ko{arac.

mazuju o~i kojekakvim probnim iskopavawima - rekao je Ko{arac i dodao da su institucije Srpske i MUP RS dostavili nadle`nom tu`ila{tvu informacije gdje se nalaze masovne i pojedina~ne grobnice. On je podsjetio da Vlada FBiH jo{ nije odgovorila na zahtjev koji joj je nalo`io Dom za qudska prava da dostavi informacije porodicama sarajevskih Srba o tome pod kakvim okolnostima i gdje su nestali wihovi najmiliji. S ciqem {to br`eg otkrivawa zlo~ina nad ubijenim Srbi ma u Sa ra je vu, Dr`avna agencija za istrage i za{titu BiH razmatra osni vawe po se bne ko mi si je ili tima koji bi se bavio zlo~i ni ma po~iwenim nad Srbi ma u Sa ra je vu za ko je niko nije odgovarao.

Sarajevo

Kom{i} na operaciji u SAD?
SARAJEVO - ^lan Predsjedni{tva BiH @eqko Kom{i} ve} nekoliko sedmica se bori sa povredom kuka koju je zadobio prilikom pada dok je igrao mali fudbal, a prema nezvani~nim informacijama, mogao bi otpu tova ti i na operativni zahvat u SAD, prenose sarajevski portali.

Federacija usvojila buxet za 2013. godinu
SARAJEVO - Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio je ju~e na vanrednoj sjednici buyet FBiH za 2013. godinu u iznosu od 2,21 milijardu maraka, {to je za 10,8 odsto vi{e u odnosu na ovogodi{wi buyet. Prijedlog buyeta FBiH, koji je u parlamentarnu proceduru uputio federalni premijer Nermin Nik{i} bez saglasnosti kompletne Vlade ~iji rad bojkotuje osam ministara, u ponedjeqak je na vanrednoj sjednici odobrio i Predstavni~ki dom federalnog Parlamenta. Oba do ma fede ral nog Parla men ta odo bri la su predlo`eni buyet u identi~nom tekstu, prenijele su agencije.

SDS i HDZ BiH saglasni o "slu~aju Sejdi}-Finci"
SARAJEVO - Lideri SDS-a i HDZ-a BiH Mladen Bosi} i Dragan ^ovi} istakli su ju~e da bi, ako bi o primjeni odluke u "slu~aju Sejdi}-Finci" odlu~ivale ove dvije stranke, ona bila ve} sprovedena. Bosi} i ^ovi} su poslije sastanka u Sarajevu istakli da je saradwa SDS-a i HDZ-a dobra i da nema otvorenih pitawa, niti politi~kih nesuglasica. ^ovi} je najavio da }e vrlo brzo biti pokrenuta inicijativa za smjenu ministara u Vladi FBiH koji opstrui{u wen rad. Rekonstrukcija federalne vlasti bila je i glavna tema sino}weg sastanka ^ovi}a sa liderom SDP-a Zlatkom Lagumyijom. @. D.

SDA ne}e podr`ati buxet institucija BiH
SARAJEVO - Buyet institucija BiH za idu}u godinu, koji je u Parlament BiH upu}en po hitnoj proceduri, na}i }e se na dnevnom redu sutra{we sjednice Predstavni~kog i Doma naroda. Predsjedavaju}i Doma naroda i lider SDA Sulejman Tihi} rekao je ju~e da ova stranka ne}e podr`ati buyet. - Glasa}emo protiv buyeta jer smatramo da je nedovoqan za funkcionisawe institucija BiH. To traje ve} dvije-tri godine, sa tendencijom da se nastavi i ugrozi put BiH ka EU i NATO-u - kazao je Tihi} i dodao da SDA ne}e iskoristiti mogu}nost blokade nedolaskom na sjednicu. @. D.

4 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Goran MAUNAGA

Xombi} u parlamentu RS

Poslanici NSRS razmatrali prijedlog buyeta za 2013. godinu

Tu`ila{tvo BiH
Na~inom na koji je radilo do sada Tu`ila{tvo BiH nije opravdalo razloge svog postojawa. Ono ne da nije osvjetlalo obraz toj profesiji, ve} nije ispunilo ni minimum pravnih, istra`iva~kih, ni tu`ila~kih profesionalnih standarda. Sigurno je da }e #trust tu`ila~kih mozgova# na ovakve i sli~ne kritike razmi{qati, odnosno #pre}utno odgovoriti#, na ovakav na~in: #ako Ha{ki tribunal, i tu`ila{tvo i sud, mogu raditi onako, za{to isto tako ne bi moglo i Tu`ila{tvo BiH#. Tu`ila{tvo BiH jesU vodu ve} padaju te i do sada radilo kao nadawa koja su da je preslikano ha{ko tu`ila{tvo, ali poslipolagana u rad je osloba|aju}ih pre{efa Odjeqewa su da hrvat skim za ratne zlo~ine generalima Anti GoVesne Budimir. to vi ni i Mla de nu Predstavnici Mar ka ~u, te biv {em udru`ewa iz RS ko man dan tu OVK Ra mu {u Ha ra di na ju i koji su bili kompaniji, svi koji su ubije|eni da }e od Tu`ila{tva i Suda Budimirova BiH o~ekivali pravo po~eti da radi po i pravdu treba na to depravilima, ve} su finitivno da zaborave. Toga su ve} odavno se razo~arali svjesni i predstavnici srpskih stradalni~kih kategorija koji, i kad, recimo, podnose dodatne dokaze za zlo~ine protiv Atifa Dudakovi}a, ni sami vi{e ne vjeruju da }e on ikada biti procesuiran. Tako u vodu ve} padaju i nadawa koja su u posqedwoj godini polagana u rad {efa Odjeqewa za ratne zlo~ine Vesne Budimir. Predstavnicima udru`ewa iz RS koji su bili ubije|eni da }e Budimirova, kao niko do sada, po~eti da radi po pravilima, pravu, pravdi i zakonima, postaje jasno da niko, pa ni ona, ne mo`e ni{ta da uradi bez odobrewa velikih sa zapada. Takav scenario je vrlo mogu}, a ako ikada najmo}niji zapadwaci Tu`ila{tvu BiH i dozvole da protiv wega podigne optu`nicu, a Sudu BiH da je prihvati, Dudakovi} }e biti oslobo|en isto kao {to su oslobo|eni Gotovina, Marka~, Haradinaj. Tu va`i jednostavno pravilo, onaj ko je tokom rata u biv{oj SFRJ ratovao uz bok svjetskim policajcima ne mo`e biti ni osumwi~en, ni optu`en, ni osu|en, bez obzira na to {ta je ~inio. Krivci su oni drugi. Zato ne treba puno, odnosno ni{ta, o~ekivati ni od probnog iskopavawa u Sarajevu koje je na Darivi, uz Miqacku, otpo~eo Institut za nestala lica BiH. Ako se razlo`nom poka`e sumwa da se tu nalaze posmrtni ostaci ubijenih sarajevskih Srba ~ija su tijela posipana `ivim kre~om i spaqiva na, tim pri je }e i to is ko pa vawe po na re |ewu Tu`ila{tva BiH biti prekinuto. Dakle, isto ono {to se nedavno desilo i sa ekshumacijom na Alipa{inom poqu. Za{to je to ura|eno, iz Tu`ila{tva BiH jo{ nema odgovora. A kakav odgovor uop{te i o~ekivati od institucije koja je formirana da bi radila za ve} dobro poznati, najmo}niji dio me|unarodne zajednice, kao i za bo{wa~ke politi~are.

sindikalne borbe. Na sjedniRekao je i da je smawena ci, na kojoj je razmatran prije- pozicija u buyetu za idu}u godlog buyeta RS za 2013. godinu, dinu za predsjednika RS. Yombi} je rekao da od para NAJVE]E koje }e biti dobijene smawepove}awe u wem plata buyetskim korisnisocijalnom sektoru ci ma za de set od sto, za PI[E: SVJETLANA TADI] socijalnu pomo} ide 18 miliza bora~ki dodatak svjetlanat@glassrpske.com ona, za zapo{qavawe deset, za - Zna~ajno je smawena raspovezivawe sta`a 13, za stamBAWALUKA - Predsjednik Vlade RS Aleksandar beno zbriwavawe porodica hodovna strana, materijalni i Yombi} smatra da radnici poginulih boraca i RVI de- svi ostali tro{kovi, a dio zaposleni u javnoj upravi set, za fond stanovawa 21, a za buyeta za socijalne namjene je, Srpske nemaju razloga za pro- poqoprivredu 28 miliona KM. prakti~no, ostao isti - rekao - Dosta smo od opozicije je Yombi}. teste, ve} treba da imaju raMinistar finansija RS zumijevawa prema kolegama u ~uli, ali nije bilo konkretrealnom sektoru koji imaju nih prijedloga i rje{ewa - ka- Zoran Tegeltija rekao je da je buyet predvi|en u iznosu od zao je Yombi}. znatno mawe plate. Govore}i o zahtjevu opozi- 1,945 milijardi maraka. - Radnici u javnoj upravi - Rashodi za li~na pritreba da imaju razumijevawa cije da podnese ostavku, Yomprema penzionerima, kolegama bi} je rekao da mu opozicija mawa smaweni su za 56,5 miliu realnom sektoru koji imaju nije ni dala mandat i da ne ona u odnosu na ovu godinu i iznose oko 642 miliona KM zna~ajno ni`e plate, porodi- mogu ni tra`iti ostavku. cama poginulih i izbjeglim i raseqenim licima koja jo{ JANDRI] nemaju rije{eno stambeno pitawe - rekao je Yombi}. Predsjednik Unije sindikata nisu podr`ali ni pozicija On je na ju~era{woj sjedniti opozicija u Narodnoj buyetskih korisnika Du{ko nici Skup{tine RS odbacio skup{tini. Jandri} ponovio je ju~e da optu`be opozicije da se preko - Pozicija `eli da nam }e ~etiri sindikata nastale|a prosvjete i policije otsmawi plate za deset odsto, viti sa najradikalnijim pla}uju krediti i istakao da a opozicija bi preko na{ih oblicima sindikalne borse u{tede od 114 miliona prele|a da bude pozicija. Mi be, koji podrazumijevaju usmjeravaju u socijalni pro{trajkove i proteste {irom ho}emo samo na{e plate i gram, ali uprkos tome, iz Srpske. Dodaje da sindikat da za{titimo ste~ena prava sindikalnih organizacija naju borbi za prava radnika radnika - rekao je Jandri}. avquju mogu}nost svih oblika

Od para koje }e biti dobijene smawewem plata buyetskim korisnicima za deset odsto, za socijalnu pomo} ide 18 miliona, za zapo{qavawe deset, a za povezivawe sta`a 13, rekao Yombi}

Xombi}: Nema razloga za proteste
rekao je Tegeltija i dodao da su doznake za socijalnu za{titu pove}ane sa 237,8 na 254,8 miliona maraka, a da se najve}e pove}awe u ovoj kategoriji odnosi na bora~ki dodatak. Poslanik SNSD-a Radovan Vi{kovi} rekao je da je u 2002. godini za bora~ku populaciju bilo namijeweno 113 miliona, u 2005. 136 miliona, a u 2013. godini 234 miliona maraka. Poslanik PDP-a Branislav Borenovi} rekao je da se time ne treba di~iti te bi, da je bilo prava i ravnomjerne raspodjele, danas bora~ke kategorije imale 17 odsto buyeta, odnosno 320 miliona maraka. Poslanik DP-a Vojislav Gligi} rekao je da je ve} 36.000 boraca izgubilo prava usvajawem Zakona o pravima boraca. Poslanik SDS-a Qiqana Bogdanovi} rekla je da treba vidjeti da li pojedinci primaju plate iz buyeta po vi{e osnova i da je tu trebalo tra`iti u{tede. [ef poslani~kog kluba PDP-a Zoran \eri} rekao je da }e ova stranka glasati protiv ekonomske politike i buyeta za 2013. godinu. Poslanici do zakqu~ewa ovog broja "Glasa Srpske" nisu glasali o prijedlozima buyeta i ekonomske politike.

Piter Galbrajt, biv{i ameri~ki ambasador u Hrvatskoj

Vi{i privredni sud u Bawaluci

Srbi za "Oluju" treba da krive Mladi}a i Karaxi}a
BEOGRAD - Ako Srbi `ele bilo koga da okrive za "Oluju" to bi trebalo da budu Ratko Mladi} i Radovan Karayi}, rekao je biv{i ameri~ki ambasador u Hrvatskoj Piter Galbrajt. On je u intervjuu beogradskom "Telegrafu" kazao da je "Oluja" bila legitimna vojna operacija. - Dvije sedmice prije "Oluje" srpska vojska je u{la u Srebrenicu i sistematski ubila 7.000 mu{karaca. [ta god da je Naser Ori} uradio, to ne opravdava ubistvo 7.000 nenaoru`anih mu{karaca i dje~aka. Tada je Mladi} zapo~eo napad na Biha} i vjerovali smo da bi tamo uradio istu stvar. Zato nismo zaustavili Hrvatsku - istakao je Galbrajt i dodao da su u "Oluji" po~iweni zlo~ini, ali da je Ha{ki tribunal utvrdio da za wih nisu odgovorni generali Ante Gotovina i Mladen Marka~. On je istakao da je zajedno sa biv{im ameri~kim izaslanikom za Balkan Ri~ardom Holbrukom rekao tada{wem hrvat skom pred sjedni ku Hrvatske Frawi Tu|manu da ne zauzima Bawaluku.

Poni{tio presudu Okru`nog privrednog suda u Trebiwu i smawio iznos obe{te}ewa koje RS i grad Trebiwe treba da isplate bra}i Salihu i Muameru Alijagi}u.

ZAUZIMAWE Bawaluke sprije~eno zbog straha za civile
- Glavni razlog za to bila je zabrinutost za ono {to bi moglo da se desi srpskim civilima ukqu~uju}i i izbjeglice iz Krajine. ^iwenica da su hrvatske vlasti tolerisale sistematsko pqa~kawe i paqewe srpskih ku}a u Krajini tokom "Oluje" natjerala nas je da se zapitamo {ta bi hrvatske snage mogle da urade civi-

Dragan Soraji}, biv{i predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Trebiwe
Smijewen sa funkcije predsjednika Gradskog odbora SNSD-a Trebiwe jer se na sjednici lokalnog parlamenta priklonio suparni~kom taboru.

lima u bawalu~kom regionu. Da nismo brinuli zbog toga, vjerovatno ne bismo ni rekli Tu|manu da se zaustavi - kazao je on. Galbrajt je kazao da su SAD trebalo vojno da interveni{u jo{ 1991. u vrijeme granatirawa Vukovara i Dubrovnika. On je istakao da su najgori za razgovor na prostoru biv{e SFRJ bili Slobodan Milo{evi} i Milan Marti}. - Milo{evi} je bio cinik koji nije brinuo {ta }e biti sa Srbima - kazao je ameri~ki diplomata.

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 5

Nermin Nik{i}, predsjednik Vlade FBiH, za "Glas Srpske"

Su|ewe za zlo~ine u ^apqini

Na sceni ucjene, smijeni}emo osam ministara
FOTO: GLAS SRPSKE

Srbi premla}ivani u logoru "Dreteq"
SARAJEVO - Svjedok Tu`ila{tva BiH Milivoje Gru`evi} ispri~ao je ju~e na su|ewu Ivanu Zeleniki, Sre}ku Hercegu, Edibu Buquba{i}u, Ivanu Medi}u i Marini Grubi{i}-Fejzi}, optu`enim za zlo~ine nad srpskim civilima u logoru "Dreteq" kod ^apqine da su on i wegov otac 1992. godine bili premla}ivani u tom logoru. Gru`evi} je rekao da je u julu 1992. zajedno sa roditeqima doveden u Dreteq, prenose agencije. On je ispri~ao da je u logoru "Dreteq" na smrt pretu~en Bo`o Balaban. Kazao je da je u grupi qudi koji su ga tukli bio i Buquba{i}, {to je optu`eni i potvrdio. Gru`evi} je rekao da je zatvorenike maltretirala Marina Grubi{i} i da je jednom natjerala zatvorenike na oralni seks.

O~igledno da Vlada FBiH ne funkcioni{e, ne radi kao tim i ne odr`ava sjednice. Zbog ~iwenice da osam ministara iz SDA, HSP-a i Narodne stranke "Radom za boqitak" bojkotuje rad Vlade, pokrenu}u proceduru za wihovu smjenu, rekao Nik{i}
RAZGOVARALA: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Savjet bezbjednosti UN

Bramerc i Meron danas predstavqaju izvje{taje
HAG - Predsjednik Ha{kog tribunala Teodor Meron i glavni tu`ilac Ser` Bramerc otputovali su u Wujork, gdje }e danas Savjetu bezbjednosti UN predstaviti svoje redovne polugodi{we izvje{taje o radu, potvr|eno je ju~e Tanjugu u ovom sudu. - Meron }e predstaviti {estomjese~ni izvje{taj o strategiji okon~awa rada suda i iznijeti najnovije informacije o radu i napretku koji je sud postigao ka okon~awu svog mandata - izjavila je portparol Tribunala Magdalena Spaliwska. Poslije wega Savjetu bezbjednosti }e se obratiti Bramerc, koji u svojim izvje{tajima iznosi i ocjenu o saradwi dr`ava biv{e Jugoslavije sa wegovom kancelarijom. Bramerc u izvje{taju navodi da je kancelarija tu`ioca, generalno, zadovoqna saradwom BiH, Srbije i Hrvatske.

Pretresno vije}e Ha{kog suda

Predlagawem buyeta samostalno, potpuno sam bio spreman da preuzmem odgovornost za to, ali i da deblokiram cijeli proces. Imao sam izbor da pristanem na ucjene ili da se ne osvr}em na wih. Izabrao sam ovo drugo i smatram da nisam pogrije{io. Rekao je to u intervjuu "Glasu Srpske" predsjednik Vlade FBiH Nermin Nik{i} i dodao da prilikom predlagawa buyeta nije `elio da pristane na ostvarivawe interesa mawe grupe qudi. - O~igledno je da Vlada FBiH ne funkcioni{e, ne radi kao tim i ne odr`ava sjednice. Zbog ~iwenice da osam ministara iz SDA, HSP-a i Narodne stranke "Radom za boqitak" bojkotuje rad Vlade, pokrenu}u proceduru za wihovu smjenu - rekao je Nik{i}. GLAS: Prvi put je ove godine u FBiH premijer umjesto Vlade formalni predlaga~ buyeta. Za{to ste se odlu~ili za taj potez? Iz opozicije ka`u da ste zloupotrijebili ovla{}ewa. NIK[I]: ^iwenica je da buyet za idu}u godinu nije do{ao uobi~ajenom procedurom i ~iwenica je i to da sam dva puta poku{avao da odr`im sjednicu Vlade na kojoj bi se glasalo o buyetu, ali osam ministara nije `eqelo da do|e na sjednicu, bojkotuju}i rad Vlade. Situ acija u kojoj je buyet predlo`en je specifi~na. U FBiH se ne mo`emo praviti da je stawe normalno i da su parlamentarna ve}ina i Vlada iste. Predlo`io sam buyet Parlamentu i nisam dozvolio da pristanem na ucjene i krajwe je vrijeme da se praksa ucjena poni{ti i prekine.

Karaxi} mora da smawi broj svjedoka
Nermin Nik{i}

Predlagawem buyeta samostalno, potpuno sam bio spreman da preuzmem odgovornost za to, ali i da deblokiram cijeli proces. Imao sam izbor da pristanem na ucjene ili da se ne osvr}em na wih. Izabrao sam ovo drugo i smatram da nisam pogrije{io. Nisam `elio da pristanem na ostvarivawe interesa mawe grupe qudi. Nedolaskom na sjednice Vlade FBiH nisam ucijewen samo ja, nego svi na koje se buyet odnosi. GLAS: Kako funkcioni{e Vlada? NIK[I]: O~igledno je da ne funkcioni{e. Ne radi kao tim i ne odr`ava sjednice. Imamo zvani~an stav osam ministara da ne `ele da u~estvuju u radu Vlade dok ne promijenim odluku o Razvojnoj banci. Oni rade u svojim ministarstvima i nijedno nije obezglavqeno i vjerujem da time {to ne dolaze na sjednice Vlade ne zna~i da ne rade u

svojim ministarstvima. Uostalom, ja ih ne kontroli{em, ali pretpostavqam da je to tako. GLAS: Da li }ete pokrenuti smjenu ministara koji opstrui{u rad Vlade? NIK[I]: Zbog ~iwenice da bojkotuju rad Vlade pokrenu}u proceduru za wihovu smjenu. S druge strane, imam i obavezu prema parlamentarnoj ve}ini i zakqu~cima oba doma da to u~inim. Nedolazak na sjednice ne mo`e se tolerisati i ne smijemo se pona{ati kao da je sve u redu, a o~igledno je da nije.

VLADA Federacije ne funkcioni{e
GLAS: [ta ako se predsjednik FBiH oglu{i o Va{ zahtjev? NIK[I]: Ako u Ustavu stoji da, ukoliko se ne donese buyet u odre|enom roku, predsjednik Federacije mo`e ras-

GODINA REFORMI
Ministar finansija Ante Krajina je obrazla`u}i buyet na Ekonomsko-socijalnom savjetu, koje ga je tako|e podr`alo, rekao da je rije~ o "socijalno-du`ni~kom buyetu i mo`emo slobodno re}i da sanira stawe u Federaciji i wegovo usvajawe je korak ka tome. Idu}a godina }e tako|e biti godina socijalnih i ekonomskih reformi. Da nismo usvojili buyet, otvorili bismo proces koji se ne bi mogao kontrolisati i wegove posqedice bilo bi te{ko predvidjeti."

pustiti Parlament, onda isto tako, ako mu premijer dostavi zahtjev za smjenu ministara koji opstrui{u rad Vlade on treba da ih smijeni. Ne bi bilo dobro da se oglu{i o taj zahtjev, jer tako stoji u Ustavu. GLAS: Iz SDA Vas optu`uju da FBiH iz demokratskog sistema prevodite u monarhiju. Kako komentari{ete te optu`be? NIK[I]: Zaista ne bih komentarisao sve gluposti koje sti`u iz SDA. Kada dolaze optu`be iz takve stranke koja je poznata "po svojoj demokratiji" onda je jedini komentar na to da se suzdr`im od komentarisawa gluposti. GLAS: Ipak, buyet koji ste predlo`ili dobio je ve}u podr{ku poslanika Predstavni~kog doma nego kada je Vlada stajala iza wega? NIK[I]: Ovo je buyet koji sam preuzeo i predlo`io kako bih sprije~io blokadu unutar Federacije i ucjewivawa da zbog wega dopustimo da nekoliko qudi raskr~mi imovinu Razvojne banke. To je dokument koji je sa~inila Vlada Federacije i Ministarstvo finansija u saradwi sa svim resornim ministarstvima. Nisam u wemu promijenio nijedan zarez ni ta~ku. ^ulo se da kao dijelimo 2,2 milijarde, ali moram re}i da za raspodjelu imamo 1,4 milijarde, a 800 miliona je otplata spoqnog i unutra{weg duga.

HAG - Pretresno vije}e Ha{kog tribunala nalo`ilo je ju~e nekada{wem predsjedniku RS Radovanu Karayi}u da do 14. decembra revidira spisak svjedoka odbrane i da se potrudi da ukqu~i samo one ~iji su iskazi relevantni za optu`nicu. Predsjedavaju}i sudija O-Gon Kvon upozorio je da bi Vije}e moglo da nametne ograni~ewa u vezi sa brojem svjedoka koje Karayi} mo`e da pozove, ukoliko podno{ewe revidiranog spiska ne poka`e da se optu`eni usredsredio na relevantnost iskaza, javile su agencije. Karayi} je najavio da }e pozvati oko 600 svjedoka, ali je u me|uvremenu wihov broj smawen. Karayi} je ju~e podnio novi zahtjev za izdavawe sudskog naloga za svjedo~ewe biv{eg operativca MUP-a RBiH Edina Garaplije, koji je u iskazu ha{kim tu`iocima 2000. godine naveo da su pripadnici specijalnih muslimanskih jedinica "[eve" izveli snajperski napad u kojem je ubijen francuski pripadnik UNPROFOR-a, a incident predstavqen tako kao da je "vatra do{la sa srpskih polo`aja".

Generalni direktor finansijske korporacije "Y. P. Morgan" iskreno je odgovorio djevojci koja je putem interneta tra`ila bogatog supruga - Odustani, ti si lo{a investicija. Mlada i lijepa djevojka, kako je sebe opisala na forumu, postavila je pitawe {ta treba da uradi kako bi se udala za bogata{a: "Bi}u iskrena. Imam 25 godina i jako sam lijepa. @elim da se udam za ~ovjeka koji zara|uje najmawe 500.000 dolara godi{we. Mo`da smatrate da sam pohlepna, ali po meni zarada od milion dolara godi{we u Wujorku spada u sredwu klasu". Gospo|ici je ubrzo stigao odgovor: "Dopusti mi da ti odgovorim iz profesionalnog ugla. Moj godi{wi prihod je ve}i od 500.000 dolara, {to zadovoqava tvoje potrebe. Sa gledi{ta poslovne osobe, lo{a odluka bi bila tebe o`eniti. Tvoja qepota }e nestati, ali moj novac ne}e. ^iwenica je da se moj prihod mo`e uve}avati iz godine u godinu, dok ti iz godine u godinu te{ko da mo`e{ biti qep{a".

6 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Seminar o ugostiteqsko-turisti~koj industriji

Dru{tvo
Du{an Topi}

BAWALUKA - Seminar pod nazivom "Povezivawe obrazovawa i ugostiteqsko-turisti~ke industrije" bi}e odr`an 6. i 7. decembra na Univerzitetu za poslovne studije u organizaciji Fakulteta za turizam i hotelijerstvo.

- Akcenat }e biti na ja~awu veza izme|u ugostiteqskoturisti~kih preduze}a i obrazovnih institucija, {to ima za ciq promociju menaymenta obrazovawa u turisti~ko-hotelijerskoj djelatnosti - navodi se u saop{tewu Univerziteta za poslovne studije. J. B.

Kadrovske promjene u najve}em distributivnom preduze}u u sastavu "ERS"

Dionica od Bawaluke do Prwavora

EIB dala saglasnost za tender za autoput
BAWALUKA - Evropska investiciona banka (EIB) dala je kona~nu saglasnost za raspisivawe tendera za izgradwu dionice autoputa Bawaluka - Doboj od Bawaluke do Prwavora, u du`ini od 36 kilometara, potvrdio je direktor preduze}a "Autoputevi RS " Du{an Topi}, prenose agencije. Topi} je rekao da }e tender biti otvoren do 15. februara, kada je otvarawe ponuda, te da su wegovi uslovi identi~ni kao i kod prve dionice od Doboja. - Htjeli smo da tender {to prije raspi{emo da ga obavimo tokom zime, tako da ve} na proqe}e mo`emo da potpi{emo kreditni sporazum sa EIB, a onda i ugovor sa izvo|a~em radova - rekao je Topi}.

Smijeweni izvr{ni direktori u "Elektrokrajini"
Funkciju izvr{nog direktora za tehni~ka pitawa do ju~e obavqao Nenad [ukalo, za ekonomska pitawa Miroslav Soldat, a za pravna pitawa Dujko Komqenovi}
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

BAWALUKA

EBRD

\oki} u Rusiji
BAWALUKA - Ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite RS Petar \oki} boravi}e do 7. decembra u slu`benoj posjeti Ruskoj Federaciji, saop{teno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javno{}u. \oki} }e danas u Moskvi, kao ~lan delegacije BiH iz Republike Srpske, prisustvovati pregovorima o zakqu~ivawu sporazuma izme|u Savjeta ministara BiH i ruske vlade o zapo{qavawu dr`avqana BiH u Rusiji i dr`avqana Ruske Federacije u BiH.

Razgovor o drugoj tran{i
BAWALUKA - Ministar saobra}aja i veza Republike Srpske Nedeqko ^ubrilovi} razgovara}e danas sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) o drugoj tran{i za projekat autoputa Bawaluka - Doboj, prenose agencije. Sa delegacijom EBRD-a, koju }e predvoditi kreditni menayer Odjeqewa za kredit i analizu projekata EBRD-a Irina Jakimets, ^ubrilovi} }e razgovarati i o aktivnostima u vezi sa tenderom za javno-privatno partnerstvo, koje je jedna od obaveza po tom projektu.

BAWALUKA - Nadzorni odbor "Elek trokra ji ne" Bawaluka smijenio je ju~e sva tri izvr{na direktora ovog preduze}a, saznaje "Glas Srpske". Funkciju izvr{nog direktora za tehni~ka pitawa u "Elektrokrajini" do ju~e je obavqao Ne nad [u ka lo, izvr{nog direktora za ekonom ska pi tawa Mi ro slav Soldat, dok je funkciju izvr{nog direktora za pravna pi tawa obavqao Duj ko Komqenovi}. Na wihova mjesta direktor "Elektrokrajine" Seka Ku zma novi} ime nova la je vr{ioce du `nos ti, a ka ko prenosi Radio RS, imenovani su Nenad Drqa~a, Rajko Srdi} i Ostoja Dumowi}. U "Elektrokrajini" ju~e nisu `eqeli da potvrde, ali

ni da demantuju ove informacije. Kuzmanovi}eva nam je u kratkom razgovoru rekla da }emo vi{e informacija mo}i da dobijemo danas. - Jo{ nije sve zavr{eno. Ima }e te da nas sa op {tewe predsjednice Nadzornog odbora - rekla je Kuzmanovi}eva. Predsjednik NO Bo`ica Vuka{inovi} ju~e nije odgovarala na telefonske pozive. Ministar industrije, ener ge ti ke i rudar stva RS @eqko Kova~evi} rekao je da je uputio zahtjev rukovodstvu "Elektroprivrede" da ga izvi-

jeste o razlozima ovih smjena po odluci Nadzornog odbora "Elektrokrajine".

VE] GODINAMA biqe`e gubitke na mre`i
- Ukoliko postoje razlozi i ukoliko su opravdane smjene, onda je u redu, a samo tra`imo informaciju o wima - dodao je Kova~evi} za Radio RS. Premijer RS Aleksandar Yombi} rekao je da nije upoznat sa smjenama u "Elektrokrajini".

REVIZIJA
Glavna slu`ba za reviziju javnog sektora RS utvrdila je da je od 2006. do 2010. me|u distributivnim preduze}ima najve}e distributivne gubitke imala "Elektrokrajina" Bawaluka, posebno 2006. godine kada su iznosili 23,53 odsto. Distributivni gubici "Elektrokrajine" u 2010. godini iznosili su 21,38 odsto.

- Nije me resorni ministar obavijestio o tome - kazao je Yombi}. "Elektrokrajina" je najve}e distributivno preduze}e u sastavu "Elektroprivrede RS", ali ve} godinama biqe`i gubitke na mre`i. Fi nansij ski iz vje {taj "Elek trokra ji ne" za tre }i kvartal 2012. pokazuje da je ovo preduze}e ostvarilo gubitak od 5,3 miliona KM, dok su 990.163 KM ostali gubici direktno u kapitalu. "Elektrokrajina" Bawaluka i ranije je bila u fokusu javnosti, posebno zbog distributivnih gubitaka, koji su u pro{loj godini prelazili 20 odsto iako tolerantna granica, koju je definisala Vlada RS, iznosi 14 odsto. Na kraju pro{le godine "Elek trokra ji na" je ima la 153,3 miliona KM potra`ivawa od kupaca.

Napad ispred FPN-a u Sarajevu

Dom naroda Parlamenta BiH imenovao nove ~lanove UO javnog servisa BiH

Pretu~en profesor, studenti gledali
SARAJEVO - Desetak osoba pretuklo je u Sarajevu profesora Harisa Ceri}a (38), zaposlenog na Fakultetu politi~kih nauka, nanijev{i mu te{ke povrede. - S posla sam iza{ao oko 15.30 ~asova. U prolazu ispred fakulteta bilo je nekoliko osoba. Apsolutno nisam o~ekivao da }e me napasti, jer nisam ni s kim u zavadi, niti mi je ko prijetio. Odjednom su me po~eli udarati {akama i nogama. Bio sam {okiran - ispri~ao je Ceri}, pi{u federalni mediji. Niko od gra|ana, a ni studenata Ceri}u nije pritekao u pomo}, a napada~i su pobjegli kada su vidjeli da jedan gra|anin, slu~ajni prolaznik, ide prema fakultetu. - Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo preduzimaju mjere i radwe na rasvjetqavawu ovog doga|aja. Jo{ niko nije uhap{en zbog sumwe da je po~inio ovo krivi~no djelo - kazao je portparol MUP-a KS Irfan Nefi}.

Mar ~eta, Gotovu{a i Rup~i} u UO BHRT
SARAJEVO - Delegati Doma naroda Parlamenta BiH imenovali su ju~e Vladimira Mar~etu, Esada Gotovu{u i Valentinu Rup~i} za ~lanove Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa iz srpskog, bo{wa~kog i hrvatskog naroda. Protiv ovog izbora bila su tri bo{wa~ka delegata iz SDA, dok su srpski delegati Ogwen Tadi} i Mladen Ivani} bili suzdr`ani. Delegat Ogwen Tadi} zalagao se za imenovawe Vedrana [kore za ~lana UO iz reda srpskog naroda, naglasiv{i da je on boqe rje{ewe od Mar~ete.

Vladimir Mar~eta

TADI] se zalagao za [koru
Delegati Halid Gewac i Nermina Kapetanovi} predlagali su odga|awe imenovawa

~lanova UO, isti~u}i mogu}nost su ko ba in te re sa kod Mar~ete i Gotovu{e, {to je odba~eno. Dom naroda sa 11 glasova za i tri protiv usvojio je i Izmjene zakona o komunikacijama kojima se reguli{e novi na~in izbora ~lanova Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH. Protiv su gla sa la tri dele ga ta bo{wa~kog naroda iz SDA.

[ef Kluba delegata srpskog naroda Sta{a Ko{arac rekao je da je zakon o komunika ci ja ma na me tnuo vi soki predstavnik i da je nedvosmisleno da zakon treba izmijeniti. - Odavno nismo zadovoqni kako i {ta RAK radi. Treba samo napomenuti ono {to se emitovalo u emisiji 60 minuta i TV1, a RAK nije reagovao - kazao je Ko{arac. @. D.

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 7

JAHORINA - "Skyscanner.net", vode}i portal kada je rije~ o tra`ewu najboqih i najjeftinijih letova, hotela, iznajmqivawa automobila i turisti~kih destinacija, svrstao je olimpijsku qepoticu Jahorinu me|u ~etiri najisplativije skija{ke destinacije u Evropi,

Jahorina me|u najisplativijim skijali{tima u Evropi
prenose portali. Ovaj portal pi{e da na Jahorini skija{i mogu u`ivati u 20 kilometara dugim stazama, kao i no}nom skijawu. [estodnevna skija{ka karta na Jahorini ko{ta 90 evra.

"Glas Srpske" otkrio jo{ nekretnina u vlasni{tvu na~elnika Odjeqewa za bora~ko-invalidsku za{titu Bawaluke

[mitran za mandata kupio {est stanova
Ta~no da sam, pored dva stana koje sam pretvorio u tri poslovna prostora, i stana koji sam dobio od grada, kupio jo{ tri stana od kada sam na~elnik. To vam pro{li put nisam rekao jer mi je izgledalo da }ete pisati s lo{om namjerom. Ali sad pi{ite {ta ho}ete, rekao [mitran
Stan u Kraqa Petra I Kara|or|evi}a, pretvoren u poslovni prostor

Stan u Ravnogorskoj

PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

BAWALUKA - Na~elnik Odjeqewa za bora~ko-invalidsku za{titu u Administrativnoj slu`bi grada Bawaluka Milo{ [mitran od ukupno osam stanova u Bawaluci, koji su u wegovom vlasni{tvu, {est je kupio za vrijeme vr{ewa funkcije na~elnika na kojoj je bio tri mandata. "Glas Srpske" objavio je da je u tom periodu [mitran stekao tri poslovna prostora koja je napravio od prethodno dva kupqena stana, da je dobio kadrovski stan od grada i da je bio osnovao firmu "Borac". Sve ovo je ta~no, ali smo u me|uvremenu do{li do podataka da je [mitran, pored ovih nekretnina, za vrijeme mandata na~elnika u Bawaluci kupio jo{ tri stana. Na pitawe za{to je u razgovoru sa novinarom "Glasa" pre}utao posjedovawe tri stana, [mitran ka`e "da ga o tome nismo pitali". - Izgledalo mi je da ste do{li da pi{ete s negativnom namjerom, zato vam nisam rekao. Ta~no je da imam osam stanova i vikendicu od kojih sam {est stanova stekao za vrijeme dok sam bio na~elnik. Dva od osam stanova prepravio sam u poslovne prostore. Sada pi{ite {ta ho}ete - ka`e [mitran. [mitran je prije tri i ~etiri godine kupio stanove u Bulevaru vojvode Stepe Stepanovi}a 107/A i u Cerskoj 55. U ulici Vojvode Prijezde 124 uredio je veliki stan, odnosno vilu s pomo}nim objektima. - Sve sam stekao po{teno.

Stan u Kraqa Alfonsa 13, pretvoren u dva poslovna prostora

Stan u ulici Talijanskog bataqona Mateoti

Stan na Bulevaru Vojvode Stepe Stepanovi}a

Nisam ja kriv {to sam kvalitetan kadar pa sam biran za na~elnika tri puta. Moja plata je bila 3.500 KM i ja sam mogao da steknem imovinu. Nisam ja kriv {to tvoja novinarska plata sigurno ne prelazi hiqadu KM, kazao je [mitran u razgovoru sa novinarom "Glasa Srpske".

Stan u ulici Bra}e Jugovi}a

NA^ELNIK "doma}in" ima osam stanova u vlasni{tvu
Kako smo ranije objavili, [mitran je 2005. godine kupio stan u prizemqu zgrade u ulici Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a 101, preko puta hotela "Bosna". Pretvorio ga je u poslovni prostor koji iznaj-

mquje. Stan u Kraqa Alfonsa 13. na broju 6, u samom centru grada iza "Citadele", [mitran je kupio 2007. godine. Pretvorio ga je u dva poslovna prostora koja tako|e izdaje pod

zakup. [mitran ima stanove i u Ravnogorskoj ulici 16. od 40 kvadratnih metara i stan u ulici Bra}e Jugovi}a 47 od 61 kvadratni metar. Od Administrativne slu`be grada 2000. godine dobio je kadrovski stan od 57 kvadratnih metara u ulici Italijanskog bataqona Mateoti 12. Za stan u Bra}e Jugovi}a rekao je ga je naslijedio od tetke, a za

onaj u Ravnogorskoj od mame. Za vrijeme wegovog mandata oformqena je i registrovana zanatska zadruga, odnosno gra|evinska firma pod nazivom "Borac", za koju ka`e da je formirana da bi se preko we zapo{qavali biv{i borci. Predstavnici bora~ke organizacije ka`u da ta firme nema veze s borcima i bora~kom organizacijom u Bawaluci. [mitran nam je ranije,

Stan u Cerskoj ulici

"[TEDWA"
[mitran ka`e da "novac od plate i rentirawa prostora i stanova ula`e u nekretnine" te da iznajmquje sve stanove koje ima. - Sin i ja nismo velikih prohtjeva, ja mjese~no tro{im 1.500 do 2.000 KM. Mogao sam novac i da stavim u banku i onda se ne bi ni{ta znalo i ne bih bio na udaru novina zbog tih stanova - ka`e [mitran.

kako smo i objavili, rekao da je on predsjednik Upravnog odbora "Borca", kako to pi{e i na wegovoj vizit-karti. Ju~e je rekao da nije predsjednik UO, nego Skup{tine akcionara kojih ima desetak, a da upravni odbor ne postoji. U toj firmi, za koju predstavnici boraca ka`u da je privatna "ta{na, ma{na" firma, zaposlen je samo jedan ~ovjek, direktor Miroslav \uri{i} zvani Kiro.

8 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE

"Na Drini }uprija" na hebrejskom jeziku

Panorama
Rizvanovi}i kod Prijedora

VI[EGRAD - Direktor Turisti~ke organizacije Vi{egrad Olivera Todorovi} donijela je ju~e u Spomen-biblioteku "Ivo Andri}" u ovom gradu roman Ive Andri}a "Na Drini }uprija" na hebrejskom jeziku, javile su agencije.

- Prilikom posjete na{em gradu istori~ar i kulturolog Rami Dovrat primijetio da, osim prevoda romana 'Na Drini }uprija' na mnoge svjetske jezike, nema ovog djela na hebrejskom - pojasnila je Todorovi}eva.

Vladika Grigorije slu`io liturgiju u Popovom poqu

Pe}i za {kolu

PRIJEDOR - Podru~noj osnovnoj {koli u povratni~kom nasequ Rizvanovi}i Administrativna slu`ba grada Prijedora nabavila je ~etiri nova kamina. Zamjenik gradona~elnika Prijedora Milenko \akovi} rekao je da }e {kola sada imati kvalitetnije grijawe i boqe uslove za odvijawe nastave tokom predstoje}e zime. Direktor Osnovne {kole "Dositej Obradovi}" Stevica Yogazovi} rekao je da }e nove pe}i zamijeniti stare i dotrajale, te da je na ovaj na~in rije{en problem grijawa. - Drugi problem je {to {kola nema dvori{te i {to u~enici za vrijeme {kolskog odmora izlaze direktno na ulicu, a nemaju ni prostor za sportske sadr`aje - dodao je Yogazovi}. S. Ta.

Previrawa u op{tini Vlasenica

Novi na~elnik optu`uje starog
VLASENICA - Stawe u op{tinskoj kasi je katastrofalno i ukoliko se u najskorije vrijeme ne uvedu o{tre restrikcije i ne smawe tro{kovi, op{tina Vlasenica na}i }e se pred bankrotom. Tvrdi ovo novoizabrani na~elnik vlaseni~ke op{tine Dragoslav Todorovi}, dodaju}i da restrikcije podrazumijevaju smawewe fun kcioner skih plata i koeficijenata zaposlenih u lokalnoj upravi, svih materijalnih tro{kova, kao i smawewe broja zaposlenih u op{tini, ukqu~uju}i i pripravnike i volontere. - Jedino na taj na~in u 2013. godini mo`e do}i do konsolidacije buyeta. Buyet op{tine Vlasenica je u ovom trenutku nelikvidan - ka`e Todorovi}. Funkciju na~elnika op{tine Todorovi} je, kao kandidat SDS-a, poslije oktobarskih izbora preuzeo od Mladena Popovi}a iz SNSD-a, koji tvrdi da stawe u op{tinskoj kasi "nije toliko stra{no". - Op{tina je zadu`ena 6,17 odsto, {to je jedno od mawih zadu`ewa u RS, a potra`uje oko 900.000 KM - kazao je Popovi} i dodao da preuveli~avawem finansijskih problema u op{tini SDS pravi alibi za vlastitu nesposobnost. G. P.

Manastir Zavala obnovqen vjerom
Rajkovi} se vratio u Mostar, ne gledaju}i na stradawe svojih roditeqa kao na smrt, nego kao na `ivot. Zato je toliko va`na vjera. Tako smo vjerom obnovili Zavalu, rekao vladika Grigorije
PI[E: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com

FOTO: AGENCIJE

TREBIWE - Lako je obnoviti materijalne stvari, ako nas ima i ako bude mo qudi, poru~io je ju~e vladika zahumsko-hercegova~ki i primorski Grigorije koji je slu`io svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Zavala u Popovom poqu, kod Trebiwa.

Episkop Grigorije je u besjedi, povodom praznika Vavedewe presvete Bogorodice krsne slave manastira Zavala, podsjetio kroz {ta su sve u ratnim i poratnim godinama pro{li manastir Zavala i istoimeno selo u Popovom poqu. - Velika je tajna prisustva Bo`ijeg me|u nama, ~udesna je tajna da Bog boravi me|u qudima koji se ne mogu sabrati

bez Boga kao {to se ne mo`e u~initi ni{ta veliko bez Boga - poru~io je vladika Grigorije.

IKONA Bogorodice darovana episkopu Grigoriju
Na svetoj liturgiji u ~in |akona rukopolo`eni su sve{tenoslu`iteqi Milan Sta-

SVETI VASILIJE OSTRO[KI
Ministarstvo prosvjete i kulture RS

Otvorena humanitarna izlo`ba u "Koracima"

Manastir Zavala pretrpio je veliku {tetu tokom Drugog svjetskog rata i posqedweg Odbrambeno otaybinskog. Obnovqen je 1995. godine uz pomo} {vedske Vlade, kada je obnovqen i mona{ki `ivot u ovom mjestu.

Prema narodnoj tradiciji, postanak crkve Vavedewa presvete Bogorodice vezuje se za prvog hri{}anskog cara Konstantina koji je poslije izgradwe velike crkve u Slanom do{ao u Zavalu i, vidjev{i da je stanovni{tvo

pobo`no, odlu~io da i tu sagradi hram. U manastiru Zavala je i sveti Vasilije Ostro{ki i Tvrdo{ki zapo~eo svoj mona{ki `ivot. Trenutno u ovom duhovnom mjestu `ive ~etiri monaha.

wevi} iz Gacka i Branislav Rajkovi}, diplomirani teolog iz Mostara ~iji su roditeqi ubi je ni na ku }nom pra gu u Mostaru 1991. godine. Vladika Grigorije napomenuo je da se Rajkovi} vratio u Mos tar, ne gleda ju }i na stradawe svojih roditeqa kao na smrt, nego kao na `ivot. - Zato je toliko va`na vjera, jer samo ~ovjek vjere mo`e da se odlu~i na takve stvari. Tako smo vjerom obnovili Zavalu, tako vjerom mo`emo da `ivimo, da hodimo i da imamo povjerewe jedan u drugoga istakao je episkop zahumskohercegova~ki i primorski. Iguman manastira Zavala, otac Va si li je za hva lio je svim qudima koji su pomogli obnovu manastira i uru~io ikonu Presvete Bogorodice u kamenu episkopu Grigoriju, kao duhovnom pastiru Hercegovine. Gradona~elnik Trebiwa Slav ko Vu ~u re vi}, ~estitao je krsnu slavu igumanu i vjernicima.

Srpske politi~ke partije iz Srebrenice slo`ne

Jo{ jedna `alba CIK-u
BAWALUKA - U izlo`benom prostoru "Koraci" u Ministarstvu prosvjete i kulture RS ju~e je otvorena izlo`ba radova {ti}enika Dje~ijeg doma "Rada Vrawe{evi}", Centra za obrazovawe, vaspitawe i rehabilitaciju slu{awa i govora i Centra "Za{titi me", te Zavoda za slijepe i slabovide "Budu}nost" Derventa i Javne ustanove Centar "Sunce" iz Prijedora, prenijele su agencije. Pomo}nik ministra prosvjete i kulture RS Irena SoldatVujanovi}, koja je otvorila izlo`bu, istakla je da Ministar stvo pros vje te i kul tu re Srpske ve} pe tu godi nu organizuje ovu humanitarnu izlo`bu i da je ove godine pove}an broj radova, kao i da su oni kreativniji i ma{tovitiji. BAWALUKA - Savez nezavisnih socijaldemokrata i Ko ali ci ja za Re pu bli ku Srpsku uputi}e Apelacionom odjeqewu Suda BiH `albu na odluku Centralne izborne komisije o odbijawu zahtjeva za poni{tewe izbora u Srebrenici, rekli su ju~e u SNSD-u. U ovoj stranci su potvrdili da su ju~e ujutro dobili ovu odluku CIK-a BiH i da }e u predvi |e nom roku preda ti `albu. - Nastavi}emo konsultacije sa Srpskom demokratskom stran kom u skladu sa koalicionim sporazumom o zajedni~kom djelovawu u interesu srpskog stanovni{tva i Republike Srpske - rekao je predsjednik OO SNSD Srebrenice Radomir Pavlovi}. Pavlovi} je naglasio da ova koalicija ima dva dana roka da ulo`i `albu Apelacionom odjeqewu Suda BiH na odluku CIK-a, kojom je 28. novembra odbijen wihov zahtjev za ponavqawe izbora u Srebrenici.

ROK OD DVA DANA za ulagawe `albe
- Svi ma je ja sno da je CIK donio politi~ku odluku i to pod pritiskom odre|enih uticajnih predstavnika me|unarodne zajednice u BiH, jer je Apelacioni sud prihvatio na{e `albe, {to ukazuje da je

bi lo ne pra vil nos ti tokom izbornog postupka u op{tini Srebrenica - rekao je Pavlovi}. Predsjednik srebreni~ke SDS Mom~ilo Cvjetinovi} rekao je da }e Koalicija, koju ~ine deset srpskih stranaka iz ove op{tine, iskoristiti sve pravne mogu}nosti da doka`u da je bilo zloupotreba, prevara i kr{ewa zakona tokom izbora u Srebrenici. K. ].

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 9

Bo`i~kovi}eva predsjednik SO
KOTOR VARO[ - Enisa Bo`i~kovi} izabrana je za predsjednika Skup{tine op{tine Kotor Varo{, a za wenog zamjenika je imenovan odbornik SDS-a Slavko \uki}, odlu~eno je na ju~era{woj sjednici SO Kotor Varo{. Za zamjenika na~elnika op{tine izabran je Marko Zeqkovi}. D. K.

Prijedlog op{tinskog rukovodstva iz Doboja

Odbornicima ni`e naknade

U SO Doboj sjedi 31 odbornik

Na sqede}em zasjedawu lokalnog parlamenta na}i }e se prijedlog o smawewu odborni~kih naknada, koje bi umjesto sada{wih 890 KM trebalo da budu srezane na 550 KM
PI[E: DIJANA DUJI] krozrs@glassrpske.com

DOBOJ - Najboqe pla}enim lokalnim odbornicima u BiH, koji mjese~no primaju po 890 maraka, od idu}eg zasjedawa dobojskog parlamenta mo gla bi da budu sre za na primawa. Na sqede }em za sjedawu dobojskog parlamenta na}i se prijedlog o smawewu odborni~kih naknada, a prema nezva ni ~nim in for ma ci ja ma, odborni~ke naknade odbornicima SO

Doboj bi}e smawewe za 340 maraka i iznosi}e 550 maraka. Inicijativu za smawewe odborni ~kih na knada po dr`ao je i gradona~elnik Doboja Obren Petrovi}, kao i novo iza bra ni pred sjednik Gradske skup{tine u Doboju Esmin Mahmutovi} iz Socijaldemokratske partije BiH (SDP).

PREVISOKE odborni~ke plate

- Mislim da su odborni~ke naknade visoke i u budu}em radu moja politi~ka partija i ja bi}emo jedni od inicijatora Tro{kovi za wihovo smawewe u skladu sa realnom situacijom u Za finansirawe odborni~kih naDoboju, Republiknada, komisija, dnevnica i drugih ci Srpskoj, ali skup{tinskih tro{kova do jula ove i cijeloj BiH godine iz gradskog buyeta potro{eobjasnio je Mahno je 340.000 maraka. mutovi}. Skup{tina

grada Doboja ima 31 odbornika i za idu}u godinu na raspola gawu iz grad skog buyeta ima}e 550.000 maraka. Prema rije~ima novoizabranog odbornika SNSD-a Sawe Vuli}, po tre bno je smawiti visinu odborni~kih naknada. - Kada uzme mo u ob zir prosje~nu platu u Srpskoj, 890 maraka je previ{e za jednog odbornika, naro~ito za one koji pored odborni~kog dodat ka ima ju i svo je pla te. Znam da }e mi kolege zamjeriti, ali visoka je to naknada kazala je Vuli}eva. I odbornik SDS-a Daliborka Luki}, koja je i u pro{lom sazivu bila odbornik, podr`ava smawewe odborni~kih dodataka. - U vre me nu ekonom ske kri ze, kada se govo ri o smawewu plata radnicima, sla`em se da treba smawiti i odborni~ka primawa - rekla je Luki}eva.

Predrag Mili}evi} o burnoj sjednici u Trebiwu

Smjena Soraji}a o~vrsnu}e SNSD
TREBIWE - SNSD je najja~a i ubjedqivo najorganizovanija partija na na{im prostorima. Smjena Dragana Soraji}a, koji je bio predsjednik Op{tinskog odbora stranke u Trebiwu, o~vrsnu}e na{e redove. Ovo je istakao Predrag Mili}evi}, privremeni predsjednik OO SNSD-a Trebiwe, komentari{u}i odluku predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da smijeni Soraji}a jer je pomogao PDP-u da stvori ve}inu u tom gradu. Soraji} je, izme|u ostalog, sara|ivao sa suprotnom stranom bez ovla{}ewa partijskih organa. - Ne mogu ni da pretpostavim {ta je motivisalo Soraji}a da se oglu{i o strana~ku disciplinu i glasa za ve}inu - ka`e Mili}evi}. Dosada{wi prvi ~ovjek trebiwskog SNSD-a bio je kandidat ve }inske vlas ti u gradskom parlamentu za jednu od komisija. Od Soraji}a ju~e nismo uspjeli da dobijemo izjavu jer se nije javqao na pozive. Predsjednik Izvr{nog odbora SNSD-a Neboj{a Radmanovi} izjavio je ju~e agencijama da u gotovo svim op{tinskim odborima stranke teku pripreme za sprovo|ewe unutarstrana~kih izbora i da nema spektakularnih de{avawa u ovoj partiji. On je kazao da, na`alost, uvijek do izra`aja do|u neke "bombasti~ne stvari", poput informacije o raspu{tenom OO u Isto~nom Novom Sarajevu i smjeni predsjednika OO u Trebiwu, istakav{i da su to dva, od 93 op{tinska odbora, koliko SNSD ima u BiH. A. P.

10 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Nacrt buyeta op{tine Zvornik

Vi{e novca za zapo{qavawe

Uzgajiva~ kavkaskih ov~ara iz Prijedora "pokorio" i Ruse

Porodica Zvicer sa nagradama na izlo`bi

ZVORNIK - Nacrtom buyeta op{tine Zvornik za idu}u godinu planirano je ostvarewe od 19,285 miliona KM, {to je za {est odsto mawe nego ove godine, rekao je na~elnik op{tinskog Odjeqewa za finansije Bojan Ivanovi}. Planirani su prilivi i prihodi od 15,2 miliona KM, dok su ostalo primici i neiskori{}ena sredstva po osnovu obveznica. Ivanovi} je naveo da su, kada je rije~ o rashodovnoj strani, podsticaji za zapo{qavawe planirani sa 130.000 KM i da su u odnosu na ovu godinu pove}ani za 40.000 KM. - Novost je i da se pozicija "podsticaji za poqoprivredu" bri{e, jer je u op{tini u pripremi osnivawe agrarnog fonda, za koji je planirano 220.000 KM - ka`e Ivanovi} i dodaje da bi se iz tog fonda podsticala poqoprivreda. Ivanovi} je napomenuo da se smawewa najvi{e odnose na grantove za koje je planirano oko 200.000 maraka mawe. S. S.

Psi lijek protiv stresa
Dru`e}i se sa psima djeca su postala mnogo odgovornija, a glavni "krivac" za to je pozitivna energija koju qubimci mogu da prenesu na ~ovjeka. Djeci radije poklawam {tene nego mobilni telefon, rekao Zvicer
PI[E: SNE@ANA TASI] krozrs@glassrpske.com

Skup{tina op{tine Bratunac

Ponovo prekinuta konstitutivna sjednica
BRATUNAC - Novoizabrani predsjednik Skup{tine op{tine Bratunac Adil Osmanovi} ponovo je ju~e prekinuo konstitutivnu sjednicu, a tre}i nastavak }e biti odr`an poslije sastanka Komisije za izbor i imenovawa. U tu komisiju imenovana su tri odbornika iz opozicionih politi~kih partija i dva iz skup{tinske ve}ine. Od ukupno 25 odbornika nastavku sjednice prisustvovalo je wih 15 iz stranaka koje su formirale ve}inu, te Miodrag Lon~arevi} koji je jedan od tri predstavnika DNS-a u ovom parlamentu. Odbornici su prihvatili prijedlog o imenovawu Sr|ana Ranki}a za potpredsjednika SO, a Osmanovi} je rekao da }e imenovawe za tu funkciju biti obavqeno nakon {to stignu prijedlozi opozicionih stranaka. Deset odbornika iz SNSD-a, DNS-a i Saveza SDA - Stranke za BiH napustili su u ponedjeqak konstitutivnu sjed nicu zbog, kako su rekli, pritisaka i uslova u kojima nije bio mogu} rad Skup{tine ~iju je ve}inu u Bratuncu formirala SDS. K. ].

Omladinska banka u Mrkowi} Gradu

U projekte mladih ulo`eno 14.000 KM

PRIJEDOR - Nema tog stresa koji ne mo`e da nadja~a dru`ewe ~ovjeka i psa, a svu qubav koju mu pru`ite bi}e vi{estruko vra}ena, tvrdi Bo`idar Zvicer (35). Ovaj vla snik od ga ji va ~nice pasa "Monterivaldog sa Kozare" iz Prijedora ve} pet godi na od ga ja is k qu~ivo kavkaske ov~are te je po tome postao prepoznatqiv u {i rem okru `ewu, pa ~ak i u Rusiji. - Qubav prema psima gajim jo{ od ranog djetiwstva, a kao sredwo{kolac Veterinarske {kole imao sam i mogu }nost da na ~a sovi ma prakti~ne nastave radim sa psima. Jo{ od tada mi je osta-

la `eqa da imam svoju odgajiva~nicu neke od pastirskih rasa pasa - ka`e Bo`idar i dodaje da je sada ponosni vlasnik {est velikih kavkaskih ov~a ra i de se to ro {tenadi. - Mno go mi zna~i

podr{ka supruge i djece. Sav trud koji ula`emo u uzgoj pasa oni nam vrate qubavqu i odano{ }u, {to je za nas ne mjerqivo bo gat stvo - ka `e Bo`idar i dodaje da su wegova djeca ba{ zbog te odgovornos ti ko je ima ju oko pa sa, postali mnogo odgovorniji i prema drugim obavezama.

PASTIRIMA poklawaju {tenad
- Glavni "krivac" za to je jedinstvena pozitivna energija koju qubimci mogu da prenesu na ~ovjeka. Djeci radije

poklawam {tene nego mobilni telefon ili video-igricu i to se pokazalo kao pravi potez. Zahvaquju}i tome u odgajiva~nici imam i zapadno{kotske bijele terijere koje djeca vode na izlo`be - ka`e Bo`idar ko ji je obja snio da kavkaski ov~ar poti~e, kako i naziv ka`e sa Kavkaza, i da ga je kod wih privukla odanost. - Qudi se sada ne{to vi{e bave ov~arstvom, ali pastirima ne prodajemo pse, nego poklawamo {tenad da bismo vratili taj stari duh najboqeg ~uvara stada - ka`e Bo`idar Zvicer.

FOTO: S. TASI]

[AMPION PA[A
Zvicer ka`e da je sa svojim psima dosta proputovao, obi{ao cijeli Balkan i da ima dosta {ampiona. - Sa svakog takmi~ewa dolazimo sa nekom medaqom, a na{i psi su uvijek me|u prvoplasiranima. Na listi Kinolo{kog dru{tva RS uvijek smo jedna od najnagra|enijih odgajiva~nica i svi kod nas imaju {ampionske titule u qepoti i karakteru - ka`e Zvicer. Da se trud isplati potvrdio je i uspjeh wegovog kavkaskog ov~ara po imenu Pa{a koji je na Specijalizovanoj izlo`bi ruskih rasa od 116 kavkaskih ov~ara osvojio drugo mjesto.

Pokrenuta humanitarna akcija u op{tini Fo~a

Humanitarni broj 1416 za pomo} slijepima
FO^A - Slavko Obrenovi} iz Fo~e, zbog dijabetesa oslijepio je i amputirane su mu obje noge. Ovaj sedamdesetdvo godi{wi pen zioner danas je prikovan za invalidska kolica koja su mu ve} dotrajala i hitno su mu potrebna nova. - Ova kolica sam dobio po sred stvom Fon da pri je tri godine, taj rok je pro{ao, kolica su ve} slaba pri~a Obrenovi}. O Slavku najvi{e brine supruga, ali ga ~esto obi|u i pri ja teqi iz Me |uop {tinske organizacije slijepih i slabovidih sa sjedi{tem u Fo~i.

MRKOWI] GRAD - Omladinska ban ka i Fon da ci ja "Mozaik" ulo`ili su ove godine 14.000 maraka u osam projekta neformalnih grupa mladih. Rije~ je o projektima koji su realizovani u gradu i selima, kao {to je ure|ewe igrali{ta u Kotoru i Majdanu, ali odr`avawe takmi~ewa za najboqi mladi bend u regionu. Na~elnik Mrkowi} Grada Divna Ani~i} je istakla da je ova op{tina u protekle ~etiri godine sa Omladinskom bankom i Fondacijom "Mozaik" finansirala 44 projekta mladih u ~iju je realizaciju utro{eno 95.000 maraka. Stru~ni saradnik za mlade \ur|ica [olak je istakla da je sve vi{e neformalnih grupa mladih zainteresovano za projekte Omladinske banke. - Svi projekti su bili interesantni, {to se moglo vidjeti i na prezentaciji na kojoj su nastupile ~lanice Plesne {kole i Etno-grupe "@ar". One su realizovale projekte za nabavku sve~anih kostima i haqina za nastupe - rekla je [olakova. S. D.

PENZIONERU potrebna kolica
- Zna~i mi to puno da se ne ko ipak bri ne za na {e stawe i poma`e nam koliko toliko - dodaje Slavko. Iz or ga ni za ci je sli je pih i slabovidih lica Fo~e ka`u da bi mnogo vi{e u~inili za Slavka, ali nisu u mogu}nosti. Kako bi pomogli svojim ~la novima ko ji `ive u te{kim uslovima, ova or ga ni za ci ja pokre nula je

akciju za prikupqawe novca. - Na{i ~lanovi `ive u veoma te{kom polo`aju, ima ih nepokretnih, ratnih vojnih invalida, onih koji `ive na ivici egzistencije i kojima je prijeko potrebna pomo}. Zbog toga smo pokrenuli humanitarni broj 1416 koji }e biti u funkciji cijeli decembar - ka`e predsjednik Me |uop {tin ske organizacije slijepih Dara \aji}, dodaju}i da ova organizacija obuhvata op{tinu Fo~a, ^ajni~e i Kalinovik i broji 50 ~lanova. R. \.

FOTO: R. \EVI] Slavko Obrenovi}

FOTO: S. DAKI]

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 11

Fiskulturna sala bawalu~ke O[ "Petar Petrovi} Wego{" u katastrofalnom stawu
FOTO: A. ^AVI]

Vijesti
Novi Grad

Nastavnici se pla{e za bezbjednost djece

Saradwa gra|ana i op{tinara
NOVI GRAD - Strategija komunikacije, prate}i dokument Strategije razvoja op{tine, koja treba da omogu}i efikasniji i transparentniji rad organa op{tinske uprave, br`i protok informacija i ve}e povjerewe gra|ana u rad lokalne vlasti predstavqena je ju~e u Novom Gradu, javile su agencije. Koordinator projekta Jovana Vojnovi} rekla je da je do sada u okviru sprovo|ewa Strategije komunikacije, koja je usvojena u julu, ura|ena nova internet stranica op{tine, uveden je servis "48 sati pitajte na~elnika op{tine", kao i "odborni~ki ~as" po mjesnim zajednicama.

Kantama kupe ki{nicu
Rukovodstvo {kole, nastavnici i |aci ne kriju da kada je napoqu ki{a u wihovoj fiskulturnoj sali lije kao iz kabla, ali ih to ipak ne spre~ava da imaju nastavu
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

Tesli}

BAWALUKA - Kada je ki{no vrijeme i snijeg u~enici bawalu~ke Osnovne {kole "Petar Petrovi} Wego{" uz pomo} mnogobrojnih kanti za vodu i parketa prekrivenog najlonom imaju ~asove fizi~kog vaspitawa, zbog toga {to wihova sportska sala proki{wava, a ruinirani krov ve} decenijama "vapi" za obnovom. Rukovodstvo {kole, nastavnici i |aci ka`u da kada je napoqu ki{a u wihovoj sali lije kao iz kabla, ali ih to ipak ne spre~ava da imaju nastavu. Me|utim, oni ne kriju ni nadu da }e wihova {kola biti sanirana uskoro, te da }e mo}i normalno da igraju odbojku, fudbal i ostale sportove, bez straha da se ne}e okliznuti na mokar pod ili sru{iti kantu prepunu vode. Uprkos lo{im

uslovima za rad, nastavnik fizi~kog vaspitawa u ovoj {koli Milorad Dodig ka`e da se trudi da |aci redovno imaju ~asove. - Krov je star vi{e od 40 godina, jer otkako je {kola sagra|ena na wemu ni{ta nije ura|eno - istakao je Dodig. Naglasio je da imaju niz sportskih sekcija, na kojima je neophodno da cijele godine vje`baju, ali da im ve} prva lo{a

vremenska prilika to ote`ava. - ^im po~ne da pada ki{a napoqu, i kod nas u sali pada. Jeste da se dovijamo na sve na~ine da se sa tim sami izborimo, ali ponekad se pla{im da }e se neko povrijediti, jer parket zna biti veoma opasan ako je mokar - pri~a Dodig. Direktor O[ "Petar Petrovi} Wego{" \or|a Graji} ka`e da razumije da je svuda te-

{ka ekonomska situacija te da treba imati strpqewa za ulagawa u obnovu, ali se nada da }e se novac uskoro izna}i, jer to u~enici zaslu`uju.

NADAJU SE pomo}i iz gradske uprave
- Trudimo se da razumijemo sve i vjerujem da ovo nije jedina {kola sa ovakvim problemima, bar kada su u pitawu one koje imaju ravni krov. Ipak, ovdje sam ve} godinama, znam svakog u~enika i radnika i zbog wih se nadam da }e dobiti boqe uslove. Ne mogu re}i da nadle`ni nemaju sluha za na{ problem, naprotiv, i zbog toga o~ekujem pomo}, jer vjerujem da to nije nemogu}e - istakla je Graji}eva. Dodala je da je rukovodstvo ove {kole nedavno uputilo molbu u Administrativnu slu`bu grada Bawaluka, od kojih

RODITEQI
Predsjednik Savjeta roditeqa u O[ "Petar Petrovi} Wego{" Dragana Stoisavqevi} rekla je da su roditeqi u~enika ove {kole nedavno imali sastanak, na kojem su iznijeli sve probleme, te da je jedan od goru}ih popravak krova fiskulturne sale. - Obrati}emo se svim nadle`nim institucijama, ali }emo potra`iti i neke donatore ako bude potrebno kako bi na{a djeca mogla imati boqe uslove u svom obrazovawu - kazala je Stoisavqevi}eva.

su tra`ili pomo} za popravak sale, kao i sredstva za poplo~avawe ulaza u {kolu, koji je o{te}en i klizav. - Nadamo se uskoro pozitivnom odgovoru, odnosno pomo}i gradske uprave - dodala je Graji}eva. Portparol Slu`be grada Bawaluka Milenko [aji} rekao je da su od O[ "Petar P. Wego{" zaprimili zahtjev za pomo} oko poplo~avawa ulaza, za koji je ve} izdvojeno oko 2.000 KM. - Jo{ nismo dobili zahtjev za popravku krova fiskulturne sale, tako da ne znamo ni o ~emu se radi, ni kolika je {teta. Kada zahtjev stigne vidje}emo {ta je sve po trebno za sanaciju. Ako bude mawe o{te}ewe nastoja}emo da to rije{imo do kraja godine, a ako je ve}i problem, onda }emo svakako napraviti plan za idu}u godinu - kazao je [aji}.

Marko~evi} predsjednik parlamenta
TESLI] - Predrag Mar ko~e vi} iz SRS "Dr Vojislav [e{eq" izabran je ju ~e za pred sjedni ka Skup{tine op{tine Tesli}, a funkciju potpredsjednika obavqa}e Mu jo Zukanovi} iz SDA. Skup{tinsku ve}inu ~ini {est odbornika SNSD-a, ~etiri NDS-a, po dva SDA i SRS "Dr Vo ji slav [e {eq", te jedan odbornik Socijalisti~ke partije. Novi saziv tesli}kog parlamenta ~ini 29 odbornika, {to je za dva mawe u odnosu na prethodni. Marko~e vi} je re kao da su stvoreni uslovi da se predizborna obe}awa gra|anima i ostvare. V. T.

Mara Kvrgi} iz [ipova umrla u 109. godini

Preminuo najstariji stanovnik Balkana
[IPOVO - U Babi}ima, selu udaqenom tridesetak kilometara od [ipova, u 109. godini preminula je Mara Kvrgi}, koja je ro|ena 19. jula 1903. godine. Od naj sta ri jeg sta no vnika u RS, a prema nezvani ~nim poda ci ma i na Balkanu, u utorak se oprosti la rodbi na, ko m{i je i brojni mje{tani Jawske viso ra vni. Oni ko ji su je boqe poznavali ka`u da je prestalo da kuca srce plemenite `ene, koja je "preturi la" tri ra ta i sa~u va la `i vu gla vu. Ro |ak sta ri ce Milenko Milovac iz Stroji ca pri ~a da je Ma ra posqedwih mje se ci ima la zdravstvenih problema, da je bila malaksala i te{ko se kretala. - Kod Mare sam bio priwene sna he Ma re, do posqedweg dana nije je napu{tao vedar duh i optimizam - pri ~a Mi lo vac, dodaju}i da je starica prije tridesetak godina bila te{ko bolesna i da su od we "ruke bili digli" i qekari. Ipak, wen sin Bo{ko je nabavio pri rodni li jek "me me" koji se spravqa od jele, ali i ~aj od maslinovog uqa i smokava i to je spasilo.
FOTO: ARHIVA

@eqe
Ekipa "Glasa Srpske" po~etkom ove godine posjetila je staricu Maru. Tada je uspjela da progovori nekoliko rije~i i da nam po`eli dobro zdravqe i dug `ivot. - Ka`u da imam 109 godina. To je, brate, mnogo, ali Bog je dao da `ivim ovako dugo - rekla je starica i dodala da `eli da od we mnogo du`e `ivi Republika Srpska. godi ne, pri ~a da se do bro slagala i `ivjela sa svekrvom do posqedweg dana. S. D.

UZIMALA med i rakiju lozova~u
- Uzimala je med i rakiju lozova~u i za pola godine je ozdra vi la. Sve do posqedwe tri godi ne je obavqala po slove u ku }i pri~a Milovac. Snaha Mara, koja ima 72

Mara Kvrgi}

je nekoliko dana i vidjelo se da je bolesna, djelovala je iznemoglo. Prema pri~awu

12 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE

"Wujork tajms" nudi otpremnine radi {tedwe

Biznis
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena Promjena 86,88 45,98 52,03 53,25 45,66 51,90 0,44 1,65 0,20 48,02 0,75 0,92 0,00 0,84 -0,41 0,41 0,47 0,84 0,00 1,63 0,00 -0,50 0,23 -0,13 15,00 0,00 Promet

WUJORK – "Wujork tajms" ponudi}e otpremninu dijelu zaposlenih u poku{aju da smawi tro{kove, a otpremninu mo`e da dobije 30 zaposlenih u menaymentu koji nisu ~lanovi sindikata, prenose agencije.

Izvr{na urednica "Wujork tajmsa" Yil Ejbramson navela je u pismu zaposlenima da u redakciji lista radi 1.150 qudi i da taj broj mora da se smawi. - Ako otpremnine ne donesu dovoqno u{tede, uslijedi}e otkazi - kazala je Ejbramson.

^uveni kreatorski par pred sudom u Milanu

FONDOVI
Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet cijena 3,40 2,51 3,00 3,79 8,48 0,04 3,42 5,16 4,48 1,18 0,60 3,35 3,98 6,99 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 -2,97 27.152,96 59,64 0,00 -2,01 1.164,40 815,60 -2,46 -8,57 1.267,61 23,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 39.645,44 ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Зептер фонд а.д. Бањалука

Dol~e i Gabana utajili porez
Kreatori poku{ali da izbjegnu pla}awe poreza tako {to su svoje brendove "D&G" i "Dolce&Gabbana" prodali holding kompaniji "Gado", osnovanoj 2004. u Luksemburgu, gdje su porezi ni`i Istraga
Istraga oko dizajnerskog dvojca "Dolce&Gabbana" po~ela je jo{ 2008. godine na inicijativu Ministarstvo privrede i finansija Italije. U aprilu 2011. godine, sud ni`eg stepena je odlu~io da nema osnova za tu`bu, me|utim, u novembru pro{le godine, Vrhovni sud tu odluku ukinuo je rekav{i da je "izbjegavawe poreza po zakonu krivi~no djelo". Su|ewe po~iwe u trenutku kada je italijanski premijer Mario Monti izjavio da je vlada "u ratu" sa svima koji izbjegavaju porez. MILANO - Modni kreato ri Do me ni ko Dol ~e i Stefano Gabana na{li su se pred sudom u Milanu zbog optu`bi da su utajili 400 miliona evra. ^uveni kreatorski par navodno je poku{ao da izbjegne pla}awe poreza tako {to je svo je bren dove "D&G" i "Dolce&Gabbana" prodao holding kompaniji "Gado", osnova noj 2004. u Lu ksem bur gu, gdje su porezi ni`i. Dok se u medijima uglavnom pomiwe cifra od oko 400 miliona evra na ime poreza koji su utajili, "Dejli mel" navodi da se radi o neprijavqivawu poreza na ciFOTO: AGENCIJE

KOTACIJA KOMPANIJA
Dioni~ko dru{tvo
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

FOTO: AGENCIJE

Република Српска - стара девизна штедња 4 Република Српска - измирење ратне штете 6 Република Српска - измирење ратне штете 3 Република Српска - измирење ратне штете 1 Република Српска - измирење ратне штете 5 Република Српска - измирење ратне штете 2 Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње Телеком Српске а.д. Бањалука РиТЕ Гацко а.д. Гацко Република Српска - измирење ратне штете 4 Нова банка а.д. Бањалука Меридиан а.д. Бањалука Аутопревоз а.д. Бањалука

154.633,40 31.004,99 15.581,50 12.895,52 8.796,84 7.448,17 6.842,51 4.728,90 2.840,67 2.112,80 2.005,04 552,00 206,74

OSUMWI^ENI za utaju 400 miliona evra

Bosnalijek d.d. Sarajevo

14.00

0.00 14,728.00

KOTACIJA FONDOVA
Investicioni fond ZIF Naprijed d.d. Sarajevo ZIF BIG Investiciona grupa d.d. Sarajevo
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

fru od oko milijardu evra, prenijeli su portali. Inspektori tvrde da su preduze}a prodata po cijeni od 360 miliona evra, {to je oko tre }i na wihove pra ve tr`i{ne vrijednosti.

2.50 3.70

0.00 0.00

12,500.00 284.90

PRIJETI im kazna zatvora do pet godina
Na ro~i{tu u ponedjeqak advokat modnog dvojca zatra`io poni{tavawe su|ewa na osnovu nepravilnosti u obavje{tavawu oko sudskih postu pa ka, o ~e mu }e sud donijeti odluku 14. decembra.

PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo BH Telekom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo
Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost

18.80 2.55

0.16 2.82

1,880.00 242.25

DOBITNIK
Hidroelektrane na Trebi{wici a.d. Trebiwe
Cijena (KM) Promjena

GUBITNIK
ZIF Polara invest fond a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

Kreatori odlu~no odbacuju optu`be, isti~u}i da su one apsurdne i zasnovane na "potpuno apstraktnim kalkula ci ja ma" tr`i {ne vri jednosti wihovih kompanija. - Svako zna da nismo ni{ta u~inili - napisali su dizajneri na 'Tviteru' kada je sud u Mi la nu na redio su |ewe. Ukoliko se ispostavi da su optu`be opravdane, dvojici poslovnih partnera prijeti ka zna za tvo ra do pet godina. Kako je saop{tilo tu`ila{tvo, u slu~aj je umije {a no jo{ pet oso ba, ukqu~uju}i i poreskog savjetnika.

Odobrena pomo} {panskim finansijskim institucijama

0,437

1,63%

4,48

-8,57%

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
Lloyds Banking Group PLC Vodafone Group PLC Barclays PLC Tesco PLC BP PLC

Sastanak u Briselu

Bankama 39,5 milijardi evra
bilnost, koji je namijewen za spas banaka, trebalo bi da budu dovoqna da se stabilizuje {panski bankarski sistem. Prva tran{a pomo}i trebalo bi da bude ispla}ena idu}e sedmice, prenijele su agencije. U me|uvremenu, {pansko Ministarstvo rada objavilo da je registrovano gotovo pet miliona nezaposlenih. Osim [panije, na dnevnom redu sjednice koja je zavr{ena u ponedjeqak kasno uve~e bio je i Kipar ~ijim bankama je potrebno 17,5 milijardi evra za konsolidovawe.

Cijena
46.11 159.65 245.7 326.75 424.55

Promjena
0.81% -0.78% 0.53% 1.33% -1.30%

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Naziv kompanije
Bank of America Corp Microsoft Corp Intel Corp Pfizer Inc Cisco Systems Inc

Cijena
9.8 26.43 19.55 25.07 19.05

Promjena
-0.61% -0.71% -0.10% 0.20% 0.74%

BRISEL - Na sastanku ministara finansija 17 zemaqa ~lanica evrozone u Briselu odlu~eno je da {panskim bankama bude odobrena pomo} od 39,5 milijardi evra. Iznos ko ji je odo bren {panskim bankama mnogo je mawi od 100 milijardi evra koliko je razmatrano u po~etku. Sredstva, koja }e biti dodijeqena iz novih fondova evropskog mehanizma za sta-

BEZ POSLA gotovo pet miliona qudi
Po sli je odlu ke da budu odobrena dodatna sredstva za pomo} gr~kim bankama, o~ekuje se da }e ista odluka biti donesena i za Kipar.

Wema~ki ministar finansija Volfgang [ojble izra zio je zadovoqstvo pos ti gnu tim rje {ewem za [paniju. Francuski ministar finansija Pjer Moskovici rekao je da vi{e uop{te nije zabrinut. Irski ministar finansija Majkl Nunan istakao je da je "izvjesno da je svim naga|awima o slomu evrozone do{ao kraj".

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 13

Junker napu{ta mjesto predsjednika Evrogrupe
BRISEL - Predsjedavaju}i sastancima ministara finansija ~lanica evrozone, odnosno Evrogrupe, @an-Klod Junker objavio je da }e na kraju mjeseca odstupiti sa te funkcije. Junker, koji je tako|e premijer Luksemburga, rekao je u ponedjeqak uve~e na sastanku u Briselu da }e namjeru da odstupi sa mjesta predsjednika Evrogrupe sprovesti u djelo "krajem ove godine ili po~etkom sqede}e", prenose agencije. Tu funkciju Junker obavqa od 2005. godine, a mandat je zvani~no trebalo da mu istekne 17. jula 2013.

Poslovawe dru{tava za osigurawe u RS u prvih devet mjeseci ove godine

Vijesti
"Volt Dizni"

Ispla}eno vi{e od 30 miliona KM od{tete
FOTO: ARHIVA

Kazna 319 miliona dolara
LOS AN\ELES - Ameri~ki federalni `albeni sud odbacio je zahtjev kompanije "Volt Dizni" za ponovno su|ewe i potvrdio kaznu od 319 miliona dolara zbog skrivawa profita od televizijskog kviza "Ko `eli da postane milioner?", prenijele su agencije. Ti me je pot vr|e na odluka porote na su|ewu 2010, prema kojoj je "Volt Dizni" skrivao zaradu od te emisije od wenih tvoraca, britanske kompanije "Celador International".

Najve}i iznos za {tetu ispla}en za osigurawe od odgovornosti za motorna vozila u iznosu od 19,66 miliona KM, navodi se u izvje{taju Agencije za osigurawe RS
PI[E: ANDREA SIMANI] andreas@glassrpske.com

Ukrajina

BAWALUKA - Dru{tva za osi gu rawe u Re pu bli ci Srpskoj u prvih devet mjeseci ove godine isplatila su oko 30,28 mi liona KM za naknadu {tete, {to je oko 1,72 miliona vi{e u odnosu na isti period pro{le godine. U izvje{taju Agencije za osigurawe RS o stawu u sektoru osigurawa navodi se da je ispla}ena {teta za ne`ivotno osigurawe u prvih devet mjeseci ove godine iznosila oko 28,66 miliona KM, dok je u istom periodu lani bila oko 27,42 miliona KM. - Za `ivotno osigurawe

Milijarde u slamaricama
KIJEV - Ukrajinci dr`e u slamaricama desetine milijardi dolara, a razlog je nepovjerewe u vladu i banke, prenijele su agencije. Dolari koji nisu deponovani u bankama ~ine oko tre}inu unutra{weg bruto proizvoda Ukrajine. To da Ukrajinci vi{e vole da ~uvaju ameri~ki novac u slamarici, govori o tome da oni ne vjeruju valutnim depozitima, upozoravaju eksperti.

Premija za osigurawe od auto-odgovornosti 67,27 miliona KM

do kraja septembra ispla}eno je 1,61 milion KM - navodi se u izvje{taju Agencije. Uku pna pre mi ja osi gurawa za prvih devet mjeseci u RS iznosila je oko 103,4 miliona KM, {to je za oko 6,57 miliona KM vi{e nego u istom periodu pro{le godine. - Premija ne`ivotnog osigurawa u ovoj godini iznosila je 95,48 miliona KM, a `ivotnog 7,91 milion KM - stoji u izLiberalizacija vje{taju Agencije. Najve}i iznos - Stawe na tr`i{tu osigurawa se za {te tu is pla mo`e promijeniti naboqe ukoliko }en je za osigubude uvedena liberalizacija u prorawe od daji auto-osigurawa, kako bi sva osodgovornosti za iguravaju}a dru{tva mogla legalno motorna vozila u da daju popuste i takmi~e se na taj izno su od 19,66 na~in - rekao je ^udi}. miliona KM, a za

isto osigurawe je bila i najve}a premija od oko ~ak 67,27 miliona KM, navodi se u izvje{taju.

ZA @IVOTNO osigurawe ispla}eno 1,61 milion KM
U 11 osi gu ra va ju }ih dru{ tva u Srpskoj u prvih devet mjeseci registrovano je 535.925 polisa osigurawa, pa je primjetan pad u odnosu na pro {lu godi nu za 1.083 polise. Broj slu ~a je va is pla te {tete u ovoj godini ve}i je za 656 ne go u is tom pe riodu pro{le godine. Direktor "Kosig Dunav osigurawa" Sa{a ^udi} rekao je da je kupovna mo} sta-

novni{tva u Srpskoj iz mjese ca u mje sec sve sla bi ja, {to se odra`ava i na prodaju polisa osigurawa. - Ono {to je obavezno se i kupuje, a sva osigurawa koja nisu obavezna qudi izbjegavaju, da bi novac sa~uvali za svoje svakodnevne potrebe. U na {em osi gu ra va ju }em dru{tvu ne postoji neka bitna razlika u odnosu na pro{lu godi nu, ali stvarno stawe }emo znati na kraju godine, kada sumiramo ispla}e nu {te tu i upla }e ne polise - objasnio je ^udi}. On je istakao da je u Republici Srpskoj nesre|eno tr`i{te osigurawa. - U se kto ru osi gu rawa vlada ne{to {to ba{ i nije normalno, a to je da malo os-

iguravaju}e dru{tvo mo`e da poremeti veliko jer mo`e da da popust koje veliko dru{tvo sebi ne mo`e da priu{ti, jer ima ve }i broj zaposlenih, ve}u odgovornost prema premiji i prema Agenciji - rekao je ^udi}. U "Ne{kovi} osigurawu" is ti ~u da je po ras tao broj slu~ajeva namje{tene {tete, te da se u sve vi{e od{tetnih zahtjeva ukqu~uju advokati, {to stva ra doda tne tro{kove poslovawa. - Iako jo{ nismo sumirali godi{we rezultate, broj osi gu ra ni ka kao i vi si na is pla }e nih na knada {te te pri bli `ni su pro {lo go di{wim - rekao je direktor "Ne{kovi} osigurawa" Milenko Mi{anovi}.

Boris Yonson

Evro opasan projekat
LONDON - Gradona~elnik Londona Boris Yonson izjavio je da je evro pos tao opa san pro je kat, prenose agencije. Prema wegovim rije~ima, stanovnici Britanije treba da odr`e referendum o tome da li `ele da ostanu na jedinstve nom tr`i {tu Evropske unije.

Razgovori u vezi sa rekonstrukcijom GP u Gradi{ci

Pro{iriti prelaz
GRADI[KA - Grani~ni prelaz Gradi{ka jedan je od najoptere}enijih u BiH, a s obzirom na to da Hrvatska 1. jula 2013. godine ulazi u EU, izvoz robe biqnog i `ivotiwskog porijekla na sjeveru BiH bi}e mogu} samo preko ovog prelaza, pa ga je potrebno hitno pro{iriti. Zakqu~eno je ovo ju~e u Gradi{ci na radnom sastanku predstavnika Uprave za indirek tno opo re zi vawe BiH, stru~nih timova lokalne zajednice i na~elnika op{tine Gradi{ka Zorana Latinovi}a. Portparol UIO BiH Ratko Kova~evi} rekao je da je usagla{eno da se do kraja godi ne na pra vi ope ra ti vni plan kojim }e se na}i prihvatqivo rje{ewe. Prema wegovim rije~ima, predvi|eno je da ovaj grani~ni prelaz na izlazu iz BiH bude pro{iren jo{ jednom trakom sa nadstre{nicom za teretna vozila. obezbijedila novac za novi prelaz koji }e se nalaziti na novoizgra|enom autoputu pored rijeke Save. Zamjenik dire kto ra UIO Haj rudin Lagumyija je rekao da je UIO obezbijedila 300.000 KM. La ti novi} je re kao da Gradi {ka, osim propusnog grani~nog prelaza, o~ekuje i da rije{i probleme sve ~e{}ih sao bra }aj nih kolapsa. Predstavnici UIO tvrde da }e od 1. jula idu}e godine preko Gradi{ke u EU i}i od 70 do 80 odsto svih po{iqki sa inspekcijskim nalazima. M. V.
Zemlja: Australija Kanada Hrvatska Danska Japan Norveška Švedska Švajcarska V. Britanija SAD Srbija BiH EMU Šifra: 036 124 191 208 392 578 752 756 826 840 941 977 978

Važi za dan 5.12.2012.
Oznaka valute: AUD CAD HRK DKK JPY NOK SEK CHF GBP USD RSD BAM EUR Paritet: 1 1 100 1 100 1 1 1 1 1 100 1 1 Kupovni kurs za efektivu 1.525914 1.465407 25.336268 0.255608 1.783000 0.259570 0.218788 1.566469 2.347574 1.449095 1.638768 1.000000 1.955830 Prodajni kurs za efektivu 1.596341 1.533042 26.297747 0.267405 1.854101 0.271551 0.230804 1.635768 2.441477 1.517068 1.768144 1.000000 1.955830

PREKO GRADI[KE u EU }e i}i do 80 odsto po{iqki
On je napomenuo da }e ovo biti samo privremeno rje{ewe, jer je UIO BiH ve}

Banka zadržava pravo promjene kursne liste. Provizija na otkup EUR-a 0,65% i na prodaju EUR-a 0,55%.

14 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Raznio se bombom zbog otkaza

Hronika
Hap{ewe u Bawaluci

VARE[ - Samir P. (47) ubio se u ponedjeqak ujutro u krugu "Autotransa" u Vare{u, nakon {to je dobio otkaz u tom preduze}u, potvr|eno je u policiji, gdje su naveli samo wegove inicijale. Samoubistvo jepo~iweno oko 9.30 ~asova tako {to se Samir P. raznio ru~nom bombom.

Prema nezvani~nim informacijama, rije~ je o radniku "Autotransa" koji se na o~ajni~ki ~in odlu~io nakon {to je dobio otkaz u toj firmi. U krugu preduze}a se u ponedjeqak ujutro navodno odvijala prava drama, ali u policiji nisu `eqeli da govore o detaqima, jer je rije~ o tragi~nom slu~aju. G. O.

Prvi ~ovjek Republi~kog inspektorata izazvao nesre}u u Bijeqini
Okru`no tu`ila{tvo u Bijeqini vodi istragu o nesre}i

Udario policajca
BAWALUKA - Milutin ]opi} iz Bawaluke uhap{en je zbog sumwe da je prijetio i udario policajca D. K., u Bawaluci, saznaje "Glas Srpske". Prije hap{ewa policajac D. K. je do{ao u ulicu Bo`idara Ayije u Bawaluci i poku{ao da ]opi}u uru~i pismeni akt Policijske stanice Lazarevo. Tada ga je ]opi} udario pesnicom po licu i prijetio rije~ima: "Sve }u vas pobiti!" Policajac je potom uspio da savlada i uhapsi ]opi}a. Poslije kriminalisti~ke obrade Milutin ]opi} je pu{ten na slobodu, a protiv wega }e biti podnesen izvje{taj tu`ila{tvu. G. O.

Optu`nica protiv dilera

Krijum~arili 100 kilograma skanka

@ivan Deli}

SARAJEVO - Protiv Dalibora Jurkovi}a (29) iz Stoca zvanog Ganfa i Spomenka Ragu`a (36) iz ^apqine Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu zbog sumwe da su u~estvovali u krijum~arewu oko 100 kilograma skanka vrijednog vi{e od milion maraka. Optu`eni Jurkovi} se tereti da je od januara do novembra pro{le godine organizovao

grupu qudi iz BiH, Hrvatske i Crne Gore radi neovla{}enog krijum~arewa skanka. Ova grupa je u vi{e navrata organizovala krijum~arewe ukupno 100 kilograma skanka, ~ija je vrijednost na narkotr`i{tu ve}a od milion maraka. Optu`nica je proslije|ena Sudu BiH na potvr|ivawe. G. O.

Pijani direktor usmrtio pje{aka
Postoji sumwa da je @ivan Deli} voze}i "pasat" udario pje{aka Fatimu Ibi{evi} dok je prelazila ulicu. Od udara Deli}eva odba~ena nekoliko metara i preminula na mjestu nesre}e
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Osma prijava protiv Dalibora Grgi}a

Predstavqao se kao radnik Vlade RS
BAWALUKA - Protiv Dalibora Grgi}a iz Bawaluke policiji je podnesena osma prijava zbog sumwe da je prevario vi{e osoba za oko 35.000 maraka, saznaje "Glas Srpske". U ponedjeqak je policiji Q. B. prijavio da je Grgi} 8. oktobra do{ao u wegovu prodavnicu u ulici Kwaza Milo{a, predstavio se kao radnik Vlade RS i rekao da mu je premijer tetak, te za potrebe Vlade uzeo uqe, akumulatore i drugu robu vrijednu oko 2.705 maraka. Grgi} je izjavio da su sve prijave protiv wega neta~ne i plod smi{qenih napada na wega od osoba koje to prijavquju policiji. - Rije~ je o la`nim prijavama protiv mene, zbog kojih moja porodica i ja imamo velike probleme - rekao je Dalibor Grgi}. G. O.

BIJEQINA - Direktor Republi~kog inspektorata @i van Deli} (50) osumwi~en je da je slu`benim auto mo bi lom "pa sat" udario i usmrtio pje{aka Fatimu Ibi{evi} (51) iz Bijeqine u ulici Stefana De~anskog u tom gradu, saznaje "Glas Srpske". Prema nepotvr|enim informacijama, Deli} je vozio pijan na dijelu osvijetqene ulice dok je `ena pje{ak prelazila kolovoz. Iz Centra javne bezbjednosti Bijeqina ju~e su, navode }i ini ci ja le u~e sni ka nesre}e, kazali da se dogodila 3. decembra oko 22.30 minuta. - Do nesre}e je do{lo kada je voza~ "pasata" @. D. iz Bi-

jeqine udario pje{aka F. O. u ulici Stefana De~anskog. Tada je pje{ak preminuo na na licu mjesta. Uvi|aj su obavili policijski slu`benici Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Bijeqina zajedno sa de`urnim tu`iocem Okru`nog tu`ila{tva - rekli su u CJB Bijeqina. De`urni Okru`ni tu`ilac u Bijeqini Muhamed Gruhowi} kazao je da }e uzrok

nesre}e biti poznat poslije istrage.

ULICA bila osvijetqena
- Nare|ena je obdukcija stradale osobe, kao i sva potrebna vje{ta~ewa kako bi se utvrdio uzrok ove nesre}e. Ne mo`emo govoriti o ovoj nesre}i bez vi{e detaqa - kazao je Gruhowi}. Na pitawe da li je voza~

INSPEKTORAT
U Republi~kom inspektoratu nisu `eqeli da komentari{u informaciju da je direktor @ivan Deli} izazvao saobra}ajnu nesre}u. Portparol ove institucije Du{ka Makivi} kazala je "Glasu Srpske" da ne mo`e ni{ta re}i jer istragu vodi Ministarstvo unutra{wih poslova RS. - U ciqu za{tite istrage ne mo`emo o tome da govorimo. Policija vodi cijeli slu~aj i oni imaju informacije - rekla je Du{anka Makivi}.

bio pijan ili ne u trenutku nesre}e, Gruhowi} je kazao da to ne mo`e potvrditi niti demantovati. O~evici nesre}e koji su `eqeli da ostanu anonimni kazali su da se "pasat" kretao brzo. - @ena je prelazila kolovoz kada je na wu naletio "pasat", uda rio je i odba cio nekoliko metara. Vidjelo se da nesre}na `ena ne daje znake `ivota - rekao je o~evidac ne `ele}i da se predstavi. Istakao je da je ulica u kojoj se desila nesre}a dobro osvijetqena, ravna i bez krivina pa mu nije jasno kako voza~ ni je na vri je me uo~io pje{aka. @ivan Deli} je na funkciju direktora Republi~kog inspektorata imenovan 2011. godine.

Dobojska policija privela dvojicu maloqetnika

Pqa~kali ku}e i prodavnice
DOBOJ - Protiv dvojice maloqetnika (u dobi od 17 godina) iz Tesli}a podnesen je iz vje {taj do boj skom Okru `nom tu`ila{tvu koji ih tereti za razbojni{tva i te{ke kra|e u kojima su ukrali novac i raznu robu u vrijednosti oko 5.500 maraka. U policiji su kazali da su obojica maloqetnika privedeni i saslu{ani u skladu sa Zakonom o za{titi i postupawu sa djecom i maloqetnicima. Ova dvo ji ca te sli }kih sredwo{kolaca su povratnici u ~iwewu krivi~nih djela. Saznajemo da se sumwi~e da su u prethodne dvije godine po~inili vi{e od 50 te{kih kra|a i kra|a. Iz dobojskog Centra javne bezbjednosti saop{teno je da su maloqetnici osumwi~eni da su na podru~ju op{tine Tesli} za pet mjeseci po~inili petnaest krivi~nih djela te{ke kra|e.

DVOJICA osumwi~ena za 50 kra|a
- Prijavqeni maloqetnici su, u periodu od jula do kraja novem bra ove godi ne, po~inili provale u pet prodavnica i jednu pekaru, odakle su kra li novac, kon di tor ske proizvode, cigarete i drugu

robu - navodi se u saop{tewu CJB Doboj. Prema navodima iz dobojske policije, dvojica maloqetnika su u pomenutom periodu provalili i u osam porodi~nih ku}a i jedan stan, odakle su krali zlatni nakit, muzi~ke linije, zvu~nike, motorne testere, dvogled, ukrasne svjetiqke, mobilne telefone i druge predmete za ku}nu upotrebu.

Ovim krivi~nim djelima maloqetnici su vlasnicima pri~inili {tetu u ukupnom iznosu od oko 5.500 maraka. Dobojska policija je saop{tila da je ve}ina ukradenih predmeta prona|ena i vra}ena vlasnicima. Postoji sumwa da su dvojica maloqetnika krivi~na djela po~i ni li ta ko {to su upotrebom fizi~ke snage i podesnih predmeta otvarali

prozore, balkonska i ulazna vrata na prodavnicama i porodi~nim ku}ama. Potom su poslije premeta~ine krali novac i razne predmete. Maloqetnici su za prvih devet mjeseci ove godine u deset op{tina koje operativno pokriva CJB Doboj po~inili 27 kra|a, 22 te{ke kra|e, te tri iznude i pet drugih krivi~nih djela protiv imovine. D. D.

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 15

Pritvor optu`enom za ubistvo zbog nepojavqivawa u sudu
BAWALUKA - Vije}e bawalu~kog Okru`nog suda odredilo je jednomjese~ni pritvor i izdalo naredbu za hap{ewe Stojka Mali}a (32) iz Tesli}a, koji je optu`en za ubistvo, jer se nije pojavio na su|ewu. Mali} je optu`en zajedno sa Petkom Baji}em (47) iz Prijedora za trostruko ubistvo koje su po~inili u Mi{inom Hanu kod Bawaluke. Prema navodima u optu`nici, Baji} i Mali} se terete da su 24. juna 1992. godine u Mi{inom Hanu sa jo{ dvije osobe, koje su kasnije preminule, hicima iz vatrenog oru`ja ubili V. Z., J. B. i L. A., svi iz Bawaluke. N. T.

Policija

Akcija Grani~ne policije BiH na spre~avawu trgovine qudima

Vijesti
Bijeqina

Uhap{eno 17 osoba zbog krijum~arewa
U okviru akcije "Loka 2" pretreseno 12 mjesta na podru~ju Sarajeva, Br~kog, Ora{ja i @ivinica i prona|eni dva pi{toqa, tri pu{ke i pet bombi. Osumwi~eni predati Tu`ila{tvu BiH
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com FOTO: "GLAS SRPSKE"

Priveden zbog tri provale
BIJEQINA - Policija je pri vela A. G. zbog sumwe da je prova lio u predu ze }e "Fe niks promet", ugostiteqsku radwu "Maja" i apoteku "Vidakovi}" u Bijeqini. Iz CJB Bijeqina je saop {te no da je poli ci ja kod A. G. prona{la dio ukradenog novca i ukradenih predmeta. N. T.

Bawaluka

Krali cijevi
BAWALUKA - Bawalu~ani N. M. i S. K. uhap{eni su zbog sumwe da su ukrali metalne cijevi iz dvori{ta ku}e vlasni{tvo S. B. u Bawaluci, potvr|eno je iz CJB u ovom gradu. Prilikom hap{ewa oni su zate~eni pored automobila "opel vektra" u ponedjeqak oko 11 ~asova u Suboti~koj ulici u Bawaluci. Potom je policija prona{la {est metalnih cijevi du`ine dva metra, 30 metara aluminijumske `ice, koje su ukrali iz dvori{ta pomenute napu{tene ku}e i isjekli u namjeri da ih prodaju na otpadu. G. O.

SA RA JE VO - Gra ni ~na policija BiH je u okviru akcije "Loka 2" ju~e uhapsila 17 osoba zbog sumwe da su se ba vi le kri ju m~a rewem dr`avqana Tur ske pre ma zemqama Evropske unije. Iz Gra ni ~ne poli ci je BiH je saop{teno da je tom prilikom pretreseno 12 mjesta na podru ~ju Sa ra je va, Br~kog, Ora{ja i @ivinica i prona|eni dva pi {toqa, tri pu{ke i pet bombi. U pretresima na osam lokacija na podru~ju Unsko-sanskog i Tu zlanskog kan tona uhap{eno je 12 osoba.

Privo|ewe osumwi~enih

MIGRANTE prebacivali preko BiH u zemqe EU
Izvor bli zak is tra zi ka zao je da se pri padni ci organizovane grupe sumwi~e da su pripremili, dogovarali i realizovali ilegalno pre ba ci vawe dr`avqana Tur ske pre ko BiH pre ma Hrvat skoj, Slo ve ni ji i zemqama zapadne Evrope. Za te uslu ge uzi ma li su vi {e

hiqada evra po jednoj osobi. Akcija "Loka 2" sprovedena je u saradwi sa pripadnici ma MUP-a Hrvat ske i Slovenije na podru~ju wihovih zemaqa. Podr{ku grani~nim poli caj ci ma u realizaciji akcije pru`ili su i pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona. "Loka 2" je pokre nu ta odmah poslije okon~awa akcije "Loka", u kojoj je zbog trgovi ne qudi ma uha p{e no 12 osoba osumwi~enih za to krivi~no djelo. U Grani~noj policiji su rekli da }e uhap{ene osobe bi ti preda te Tu `i la{ tvu BiH. U ovom tu`ila{tvu su kazali da }e poslije saslu{awa osumwi~e nih bi ti odlu~eno da li }e protiv wih biti podnesen prijedlog za pritvor ili ne}e. Portparol ovog tu`ila{tva Boris Grube{i} istakao je da ne mo`e da govori o detaqima akcije dok tu`ilac ne saslu{a osumwi~ene. Istakao

je da }e vi{e detaqa biti poznato danas. Akcije "Loka" i "Loka 2" usmjerene su na otkrivawe i krivi~no procesuirawe orga-

nizovanih kriminalnih grupa koje se bave krijum~arewem ilegalnih migranata. U Tu`ila{tvu BiH su potvrdili da }e da nas ta ve is tra gu u

PRITVOR
Poslije prve akcije "Loka", koja je sprovedena u julu ove godine, pritvoreni su: Arif ^ovi} (54) iz Cazina i wegovi sinovi Almir ^ovi} Amke (33), \ulaga ^ovi} \uro (28), Hasib ^ovi} (31), Alet ^ovi} (22) i Husmir ^ovi} (27), te turski dr`avqanin Emir Secgin Recep (24) iz mjesta Ada Pazar. Pritvor je odre|en u Sudu BiH. Oni se terete za krivi~no djelo krijum~arewe qudi.

ovom predmetu kako bi se prikupili dokazi da se odgovorni optu`e. Prema nezvani~nim informacijama, procjewuje se da je grupa krijum~ara koja je uhap{ena u akciji "Loka" preko granice BiH ilegalno prebacila najmawe 100 osoba, te tako zaradila ne{to vi{e od 200.000 evra. Sumwa se da su organizatori krijum~arewa dio novca dobijali prilikom prihvatawa imigranata, a dio putem "Vestern juniona" od organizatora iz Turske i to po zavr{et ku "po sla". Ka ko su ranije prenijeli neki mediji, krijum~ari su ilegalne migrante prebacivali na vi{e na~ina i preko vi{e ilegalnih puteva. Iz BiH su u Hrvat sku uglavnom i{li preko Biha}a i Rakovice za Zagreb, gdje su ih skrivali dok ne bi organizovali ilegalno prebacivawe u Sloveniju i to preko podru~ja kod Doweg ^emehovca.

Bijeqina

Na prevaru oteli lan~i}
BIJEQINA - Nepoznate osobe ukrale su zlatni lan~i} vrijedan 1.150 maraka od radnice u zlatari u Bijeqini, saop{teno je ju~e iz policije. Navodi se da je policiji prijavqeno da su dvije nepoznate osobe na prevaru ukrale lan~i} od radnice. N. T.

[est godina zatvora zbog premla}ivawa na smrt
BAWALUKA - ^edo Gali} (35) iz Ribnika osu|en je na {est godina zatvora u ponovqenom postupku u bawalu~kom Okru`nom sudu zbog nano{ewa te{kih povreda vlasniku ugostiteqskog objekta "Marakana" Radenku Cviji}u (42) u Dowem Zabla}u kod Ribnika 27. novembra 2011. godine. Cviji} je preminuo dva dana poslije povre|ivawa. Presuda je izre~ena nakon {to je Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo prvostepenu presudu Okru`nog suda kojom je Gali} bio osu|en na dvije godine zatvora zbog u~estvovawa u tu~i. Zbog nano{ewa povreda Cviji}u pravosna`no je osu|en Du}a Stojakovi} na sedam godina zatvora. N. T.

Od `ene oteo torbu sa novcem i dokumentima
PRIJEDOR - Policija traga za nepoznatom osobom koja je u ponedjeqak oko 18 ~asova u ulici Milana Tepi}a u Prijedoru pri{la s le|a Q. O. M. i iz ruke joj istrgla torbu sa dokumentima i novcem, istakli su u CJB Bawaluka. U torbi su se nalazili mobilni telefon, kqu~evi od stana, zdravstvena kwi`ica, nov~anik sa raznim karticama, 120 maraka i prehrambeni proizvodi. - Prilikom otimawa torbice Q. O. M. je pala na plo~nik i zadobila mawu povredu glave i ogrebotinu lakta - dodali su u policiji. [teta pri~iwa ovim krivi~nim djelom iznosi oko 300 maraka. G. O.

Prona|ena ispred ku}e sa te{kim povredama
SARAJEVO - Muradifa Ibrahimovi} (31) iz Sarajeva prona|ena je u ponedjeqak poslijepodne u besvjesnom stawu ispred svoje ku}e u Paqevskoj ulici u sarajevskom nasequ Dobro{evi}i, ali policija za sada nije otkrila na koji na~in je povrije|ena. Ona je prevezena u Kliniku urgentne medicine Klini~kog centra Ko{evo, gdje su joj utvr|ene povrede glave opasne po `ivot. Policajci tokom uvi|aja nisu prona{li tragove koji bi otkrili {ta se dogodilo. Za sada se pretpostavqa da je Ibrahimovi}eva napadnuta i pretu~ena na drugom mjestu, a potom donesena pred ku}u. G. O.

16 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Ja ve} imam ozbiqnog savetnika, svog oca Zorana.

Srbija
Ivica Da~i}, premijer Srbije

Milo{ Vu~evi}, gradona~elnik Novog Sada

FOTO: AGENCIJE

Istraga }e pokazati da li je Mi{kovi} kriv
BEOGRAD - Premijer Srbije i ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} izjavio je da saslu{awe biznismena Miroslava Mi{kovi}a pokazuje da danas u Srbiji ne postoji niko ko mo`e biti izuzet od odgovornosti i dodao da }e istraga utvrditi da li je neko kriv, prenosi Tanjug. - Osnovna poruka je sigurno da danas ne postoji bilo ko ko ne treba da daje odgovaraju}e izjave ili obja{wewa pred dr`avnim organima. U tome nema izuzetaka, a da li je neko kriv utvrdi}e istraga - kazao je Da~i}. Da~i} je dodao da }e se iz istrage vidjeti ko je u kakvom svojstvu davao izjave a da je Mi{kovi}, za sada, ispitan u svojstvu gra|anina.

Studenti nosili transparente "Od va{e pravde nema ve}e nepravde"

Vuk Jeremi} o izjavi Rasima Qaji}a

Ne mogu da verujem da kritikuju raspravu o Hagu
Vuk Jeremi}

BEOGRAD - Predsjednik Generalne skup{tine Ujediwenih nacija Vuk Jeremi} izjavio je da ne vjeruje da je potpredsjednik Vlade Srbije Rasim Qaji} rekao da rasprava o Ha{kom tribunalu u UN samo {teti Srbiji i da je ri-

je~ samo o wegovoj li~noj promociji. - Te{ko mi je da poverujem da je Rasim zaista rekao to {to mu se pripisuje u vezi s raspravom o Hagu u UN. Nadam se da sam u pravu - napisao je Jeremi} na svom "Tviter" nalogu. Rasprava je zakazana za 10. april idu}e godine, a Jeremi} je zakazao raspravu poslije osloba|aju}ih presuda hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Marka~u, kao i biv{em komandantu OVK Ramu{u Haradinaju. Qaji} je za srpske medije rekao da Srbiji samo {teti odluka Jeremi}a da zaka`e raspravu o Tribunalu. - Niko ozbiqan ne}e do}i na raspravu osim nas, Venecuele i Kube, na primer. Efekat }e biti nula, minus. To je samo Jeremi}eva li~na promocija i ni{ta drugo - rekao je Qaji}.

Protest stu de na ta zbog ha{kih presuda
Tra`e usvajawe rezolucije o osudi rada Ha{kog tribunala
Studenti se okupili kako bi pokazali da akademska omladina ose}a nepravdu koja se ti~e cele Srbije i da `eli da poka`e da ta nepravda boli, rekao organizator
BEO GRAD - Studen ti univerziteta u Beogradu, Ni{u, Kragujevcu, Novom Sadu i Pri{tini sa privremenim sjedi{tem u Kosovskoj Mi trovi ci oku pi li su se ju~e ispred Narodne skup{tine Srbije protestuju}i povodom najnovijih osloba|aju}ih presuda Ha{kog tribunala, prenosi Tanjug. Studentima Pravnog fakulteta u {etwi ka parlamen tu pridru `io se i ministar pravde Nikola Selakovi}, a ispred parlamenta studentima su se prikqu~ili i ~lanovi poslani~kog kluba DSS-a, direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo [trbac i advokat Toma Fila. Selakovi} je rekao da je potrebno di}i glas protiv tog suda, jer }e u protivnom biti sve vi{e i vi{e nepravdi.

SELAKOVI] se pridru`io studentima
Jedan od or ga ni za to ra, student FPN-a Vladi mir @ivkovi}, rekao je da su se studenti okupili ispred parlamenta iz svih univerzitet-

Folker Halbauer, komandant KFOR-a

skih gradova kako bi pokazali da akademska omladina osje}a nepravdu koja se ti~e cijele Srbije i da `eli da poka`e da ta nepravda boli. On je dodao da su studenti osje}ali odgovornost da poka`u svoje mi{qewe o cjelokupnom procesu u Hagu i naglasio da iza organizacije protesta ne stoji nijedna politi~ka partija.

Op{tinske vlasti odgovorne za tenzije
KOSOVSKA MITROVICA - Komandant KFOR-a Folker Halbauer rekao je da }e predsjednici kosovskih op{tina i zajednica, bez obzira na etni~ku ili partijsku pripadnost, biti smatrani odgovornim ako ponovo do|e do podizawa tenzija u Kosovskoj Mitrovici, prenijele su agencije. Halbauer je na ju~era{wem sastanku sa gradona~elnikom ju`ne Mitrovice Avnijem Kastratijem izrazio zabrinutost KFOR-a povodom skorih incidenata u nasequ Br|ani, gdje Srbi protestuju zbog planirawa izgradwe 174 ku}e za porodice biv{ih pripadnika takozvane Oslobodila~ke vojske Kosova (OVK). On je upozorio da svi u~esnici sukoba u nasequ Br|ani moraju da se uzdr`e od bilo kakvih postupaka koji bi mogli da pove}aju tenzije i dovedu do nasiqa, navodi se u saop{tewu Komande KFOR-a.

ZAHTJEVI
Kako je rekao student Fakulteta politi~kih nauka Nenad Uzelac, jedan od organizatora protesta, akademci }e na skupu ispred Narodne skup{tine zatra`iti i zvani~nu podr{ku javnoj raspravi u Generalnoj skup{tini UN, zakazanoj za april sqede}e godine. Studenti su najavili da }e svoje zahtjeve proslijediti predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoli}u i premijeru Ivici Da~i}u.

Studen ti Pra vnog fa kulteta nosili su transparen te "Udru `e ni Hag = zlo ~i na~ki podu hvat", "Srbi su ro |e ni kri vi", "Od va{e pravde nema ve}e nepravde". Studenti ovim povodom `ele da izraze protest povodom posqedwih osloba|aju }ih odlu ka Ha {kog tribunala hrvatskim genera li ma An ti Go to vi ni i Mla de nu Mar ka~u, kao i biv{em komandantu Oslobodila~ke vojske Kosova Ramu{u Haradinaju. Ka ko je ra ni je na javqeno, studenti }e zatra`iti da Skup{tina Srbije usvoji rezoluciju o osudi rada Ha{kog tribunala, zbog osloba|aju}ih presuda Gotovini, Marka~u i Haradinaju.

Vi{i sud u Beogradu

Produ`en pritvor Zoranu Jawu{evi}u
BEOGRAD - Vi{i sud u Beogradu produ`io je za jo{ mjesec pritvor Pavlu Miqkovi}u i Zoranu Jawu{evi}u, koji su osumwi~eni da su o{tetili preduze}e "Kargo logisti~ki centar brodogradili{ta Beograd" za 800.000 evra, prenosi Tanjug. Krivi~no vanpretresno vije}e suda produ`ilo im je pritvor zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogli da uti~u na svjedoke koji treba da budu saslu{ani u toku istrage, kazala je portparol suda Du{ica Risti}.

DOBRA VIJEST

BEOGRAD
Tri osobe su povrije|ene u te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u no}i izme|u utorka i srijede u Kumodra{koj ulici u Beogradu. cijalnog savjetnika u tom preduze}u Zorana Jawu{evi}a vodi se zbog sumwe da su o{tetili to preduze}e za 800.000 evra. Miqkovi} se tereti da je izvr{io krivi~no djelo zloupotreba slu`benog polo`aja, a Jawu{evi} podstrekavawe na zloupotrebu slu`benog polo`aja. Oni su uhap{eni 1. novembra, a dva dana kasnije im je odre|en pritvor. Miqkovi} se sumwi~i da je od 1. januara 2006. do 1. januara 2010. godine, uz podstrekivawe Jawu{evi}a, davao naloge finansijskoj slu`bi da odobrava pla}awa na teret ovog preduze}a za radove koji su izvr{eni na ku}i u Tolstojevoj ulici broj 7, ~iji je vlasnik Jawu{evi}. Time je tom preduze}u napravqena {teta od 800.000 evra. Jawu{evi} je ranije bio u centru nekoliko afera.

SOMBOR
Turisti~ka organizacija Sombora organizovala je po tre}i put Me|unarodni festival vina i hrane "Ravangrad vajn fest", u hotelu "InterNacion". Ciq festivala, koji je otvoren ju~e, jeste da se obogati turisti~ka ponuda grada i regije.

RANIJE bio u centru nekoliko afera
Istraga protiv direktora preduze}a "Kargo logisti~ki centar brodogradili{ta Beograd" Pavla Miqkovi}a i spe-

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 17

Policija spasla mladi}a koji je htio da sko~i sa dalekovoda
BEOGRAD - Specijalna ekipa MUP-a sprije~ila je ju~e nepoznatog mladi}a, da sko~i sa dalekovoda u ulici Bra}e Srni}a u beogradskom nasequ Medakovi}. Specijalna ekipa MUP-a popela se na dalekovod i ubijedila je mladi}a da si|e. Mladi}a koji je iz za sada nepoznatih razloga prijetio da }e sko~iti fotografisali su neki od prolaznika i slike objavili na "Tviteru". Me|u wima je i Awa Vu~kovi}, koja je uz fotografiju mladi}a na dalekovodu ostavila i komentar: "Mali ska~e zbog igrice kompjuterske". Na pitawe otkud joj informacija da je kompjuterska igrica povod za pewawe na dalekovod, ona je rekla da je prisustvovala pregovorima policije s mladi}em.

Ivica Da~i} uo~i susreta sa Ha{imom Ta~ijem i Ketrin E{ton

Vijesti
Vaqevo

Nikakva granica ne dolazi u obzir
Kad }emo ve} jednom da utuvimo u glavu da je nama ne{to oteto a da mi spa{avamo {to se spasti mo`e. Mi oteto ne}emo priznati ali moramo da `ivimo u realnosti, poru~io premijer
BEOGRAD - Premijer Srbije Ivica Da~i} izjavio je ju~e da nikakva granica izme|u Kosova i drugih dijelova Srbije ne dolazi u obzir i pozvao Srbe da se vrate pregovara~kom procesu, prenosi Tanjug. Da~i} je rekao da razumije proteste Srba na sjeveru Kosova i Metohije, ali da se sporazumom o integrisanom upravqawu prelazima ne uspostavqa granica. Premijer je istakao da onaj ko ka`e da se tim sporazumom uspostavqa granica la`e i da bi kosovski premijer Ha{im Ta~i volio da tako bude. - La` je da se sporazumom uspostavqa granica, to bi tako Ta~i voleo da bude - rekao je Da~i} podse}aju}i da od prelaza Merdare ka jugu Kosova takav sistem postoji ve} 12 godina, a da time nije uspostavqena granica niti se Srbija odrekla Kosova. Da~i} je rekao i da su razgovori u Briselu statusno neutralni, da nikakva granica ne dolazi u obzir. - Niko ne treba da o~ekuje od mene da kosovskog premijera Ha{ima Ta~ija ubedim da Pri{tinu vrati u ustavne okvire rekao je Da~i} ju~e uo~i sino}weg sastanka sa Ha{imom Ta~ijem i Ketrin E{ton u Briselu. Taj sastanak dolazi u veoma bitnom trenutku, jer }e od ishoda sastanka i primjene sporazuma na terenu zavisiti kako }e se sqede}e nedjeqe Savjet ministara izjasniti prema datumu o po~etku pregovora o ~lanstvu.
Ivica Da~i}
FOTO: ARHIVA

Suspendovan inspektor
VAQEVO - Inspektor vaqevske policije koji je, kako tvrde roditeqi, bez razloga pretukao wihovog sina (17) suspendovan je, a vaqevska policija istra`uje incident i najavquje disciplinski postupak protiv inspektora. Incident se dogodio u no}i izme|u subote i nedjeqe u Vaqevu. Policijski inspektor u civilu sukobio se sa grupom dje~aka sumwaju}i da posjeduju drogu.

Kosovo

EP: PRI[TINA mora suzbiti korupciju na visokom nivou
On je naglasio da je jedni na~in da se Srbija bori za svoje interese - u~e{}em u pregovorima. - I mi sami i na{i prijateqi mogu da dignu glas samo ako mi u~estvujemo u tom procesu. Oni nam ka`u da u~estvujemo, a ako neko misli da ima ne{to boqe neka ka`e {ta je alternativa - poru~io je premijer Srbima sa sjevera KiM. On im je poru~io i da treba da imaju jedinstvenu politiku sa svojom dr`avom, a da dr`ava ne}e dozvoliti nasiqe. - Mi }emo u~initi sve da za{titimo interese Srba sa Kosova i interese cele Srbije - rekao je Da~i}. Da~i} je ponovio da niko ne treba da bude u zabludi da Srbija na Kosovu ima ne{to {to mo`e da izgubi, poru~uju-

Prekinuto {tampawe paso{a
PRI[TINA - Austrijska dr`avna {tamparija je privremeno obustavila izradu kosovskih biometrijskih paso{a zbog "du`eg zaostatka u pla}awima od strane kosovskih vlasti". OeSD navodi da je prinu|en da usluge koje proizilaze iz sporazuma o isporuci paso{a privremeno obustavi. OeSD je na Kosovu suo~ena sa optu`bama da je podmitila kosovske slu`benike. }i da je sada pitawe {ta mo`emo da vratimo. - Kad }emo ve} jednom da utuvimo u glavu da je nama ne{to oteto a da mi spa{avamo {to se spasti mo`e. Mi oteto ne}emo priznati ali moramo da `ivimo u realnosti - poru~io je premijer. Prema wegovim rije~ima, me|unarodna zajednica nije pravedna i po{tena prema Srbiji, ali se to znalo i prije 15 godina. Kosovski Srbi okupili su se ju~e na Jariwu kako bi iskazali neslagawe sa namjerom da na tom mjestu od 10. decembra za`ivi sporazum o integrisanom upravqawu prelazima. Srbi sa Kosova su do{li sa nekoliko desetina automobila na mjesto gdje je po~ela izgradwa integrisanog administrativnog prelaza Jariwe na sjeveru Kosova. Radovi su zbog protesta ju~e obustavqeni. Evropski parlament u ponedjeqak je iskazao veliku zabrinutost zbog slabog suzbijawa organizovanog kriminala i korupcije na Kosovu, posebno na visokom nivou. U Briselu je poslije runde tehni~kih pregovora izme|u Beograda i Pri{tine, zaokru`en dogovor o carinskoj proceduri na prelazima na administrativnoj liniji sa Kosovom, kao i o ulozi EULEX-a, koja se mo`e nazvati izvr{nom.

Beograd

Crnogorci poma`u pozori{tu
BEOGRAD - U znak solidarnosti sa Narodnim pozori{tem u Beogradu, u kome je u no}i izme|u 2. i 3. decembra do{lo do po`a ra na Veli koj sce ni, Crnogorsko narodno pozo ri {te iz Pod go ri ce odlu ~i lo je da po mo gne toj ku}i. CNP }e ukupan pri hod od igrawa pred sta ve "Ri bar ske sva |e", koja je na repertoaru tog teatra 25. decembra, uplatiti na ra~un Narodnog pozori{ta u Beogradu.

REZOLUCIJA
Spoqnopoliti~ki odbor Evropskog parlamenta u ponedjeqak je u Briselu podr`ao rezoluciju kojom poziva Evropski savjet lidere EU, da "{to pre odrede datum po~etka pregovora sa Srbijom" o prijemu u Uniju. Izvjestilac za Srbiju Jelko Kacin je ocijenio da "Srbija nikada nije bila bli`a otvarawu pregovora o ~lanstvu. Ono je nadohvat ruke". Kacin, je naglasio da je to "ohrabrewe za Srbiju i wene gra|ane" i rekao da se "nada da }e Savet ministara EU brzo biti u polo`aju da odobri po~etak pregovora o ~lanstvu". U prijedlogu rezolucije se podvla~i da vlasti Srbije moraju da "opipqivo napreduju" ka ure|ivawu odnosa s Pri{tinom.

Subotica

Presuda [e{equ u julu idu}e godine
WUJORK - Prvostepena presuda lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu [e{equ, koji se pred Ha{kim tribunalom tereti za zlo~ine protiv ~ovje~nosti, bi}e izre~ena u julu sqede}e godine, navodi se u redovnom izvje{taju Ha{kog suda i tu`ila{tva koji }e danas biti predstavqen Savjetu bezbjednosti UN, prenosi Tanjug. U izvje{taju se navodi da }e ta prvostepena presuda [e{equ biti izre~ena ~etiri mjeseca kasnije nego {to je prvobitno bilo planirano. U izvje{taju predsjednika Tribunala Teodora Merona i glavnog tu`ioca Ser`a Bramerca, koji je predat UN prije izricawa osloba|aju}ih presuda Anti Gotovini, Mladenu Marka~u i Ramu{u Haradinaju, isti~e se da u ovom trenutku su|ewe traje za jo{ 18 pojedinaca.

Podnijet zahtjev za ste~aj u "Jugoremediji"
ZREWANIN - Hipo Alpe-Adrija banka podnijela je Privrednom sudu u Zrewaninu zahtjev za pokretawe ste~aja u Fabrici lijekova "Jugoremedija", saop{teno je ju~e u tom sudu, prenosi Tanjug. Dugovawa "Jugoremedije“ znatno su ve}a od procijewene vrijednosti fabrike, ~ija je cjelokupna imovina pod hipotekom vi{e banaka, me|u kojima je i Hipo Alpe Adrija. Ra~un zrewaninske fabrike lijekova u blokadi je godinu dana, koliko dugo su i 462 radnika bez plate. O zahtjevu bankara Privredni sud }e se izjasniti poslije uplate predujma od strane podnosioca zahtjeva. "Jugoremediji" je, zbog duga, 16. decembra iskqu~ena struja i sistem grijawa, zbog ~ega je novopostavqeni direktor Jelena Jovanov zatra`ila pomo} od dr`avnih organa kako bi od hladno}e bile spasene zalihe lijekova.

Pu{ten iz zatvora navija~ Uro{ Mi{i}
BEOGRAD - Uro{ Mi{i} pu{ten je iz zatvora Zabela u Po`arevcu gdje je izdr`avao kaznu od pet i po godina zatvora zbog napada na `andarma Neboj{u Trajkovi}a. Uro{ Mi{i} napao je `andarma Trajkovi}a na sjevernoj tribini stadiona Crvene zvezde 2. decembra 2007. godine. Poku{ao je da ugura bakqu u usta Neboj{i Trajkovi}u. Mi{i} je pripadao kategoriji zatvorenika kojima se prema nedavno usvojenom Zakonu o amnestiji kazna zatvora smawuje za ~etvrtinu. Mi{i}a je ispred zatvora sa~ekao prijateq i sestra koja mu je potr~ala u naru~je. Ina~e, on je trebalo da bude pu{ten na slobodu u junu idu}e godine. Mi{i} je dva puta osu|ivan na deset godina zatvora pred Vi{im sudom za krivi~no djelo te{ko ubistvo u poku{aju.

Tra`e amnestiju Temerinaca
SUBOTICA - Poslanik u Evropskom parlamentu Laslo Teke{ i predsjednik Savjeta za qudsko dostojanstvo Zoltan Lomnici uputili su molbu za pomilovawe preostale trojice Temerinaca ma|arske nacionalnosti, koji slu`e kazne u zatvorima Srbije zbog nano{ewa te{kih tjelesnih povreda jednom Srbinu.

18 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Region
Eksplozija u nik{i}koj "@eqezari"
FOTO: AGENCIJE

Svaka uspje{na `ena ima mnogo neprijateqa, a to su samo glupi mu{karci. Josip Leko, predsjednik Hrvatskog sabora

Demonstracije u Mariboru prerasle u sukob sa policijom
Ustanak
U Cequ je deset osoba privedeno. Demonstracije su najavqene na dru{tvenim mre`ama u Sloveniji ne kao protesti, ve} kao "pobuna i op{tenarodni ustanak". Demonstranti su na protestima nosili transparente: "Bez diskriminacije, ostavke svih", "Vlada qudi, a ne stranaka" i druge, pozivaju}i sve da iza|u na ulice i pridru`e im se.

Povrije|ena tri radnika u ~eli~ani
NIK[I] - Tri radnika su povrije|ena, od kojih jedan te`e, kada je izbila havarija u ~eli~ani koja je kqu~ni pogon nik{i}ke "@eqezare", prenijele su agencije. Havarija do koje je do{lo u ponedjeqak uve~e uslijedila je tokom procesa proizvodwe, odnosno iskuvavawa metala iz livnog kazana. Proizvodwa u ~eli~ani po~ela je 15. novembra, poslije tromjese~nog prekida i havarije na novoj pe}i. "@eqezaru", u kojoj je bilo 266 stalno zaposlenih, u novembru su napustila 52 radnika koja su se prijavila za socijalni pro gram, ali }e dok ne do bi ju ot pre mni ne, shodno dogovoru sa novim vlasnikom, turskom kompanijom "To{~elik", primati plate kao da rade.

Jovan Grkini}

Kerum samo Srbe mo`e da napada i ostane neka`wen
la{ tvo u Za gre bu po gri je {ilo kada je prijavu odbacilo, prenosi Tanjug. Pri ja va pro tiv Ke ru ma, prouzrokovana wegovim nepri mje re nim nas tu pom u emisiji HTV-a "Nedjeqom u dva" 2009. godine, odba~ena je polo vi nom no vem bra, a hrvatski mediji su tek poslije tri godine, koliko je i pri ja va ta vo ri la u fioci tu`ila{tva, doznali da je podnio Grkini}. Na pitawe voditeqa Aleksandra Stankovi}a protivi li se ulasku trgova~kog lanca Miroslava Mi{kovi}a na podru~je Hrvatske, Kerum je tada rekao: "Naravno, Srbi nikad ni{ta nisu dobro donijeli Hrvatskoj, pa tako ne}e ni sada".

Vatra gorjela na trgu pred op{tinom

Na protestima 119 uhap{enih
Demonstranti bacali fla{e, petarde, kamenice i bakqe na gradsku Skup{tinu na kojoj, uz vatru na balkonu, ima nekoliko polomqenih prozora
MARIBOR - Talas protesta koji je zahvatio Sloveniju i daqe ne jewava, a u posqedwem sukobu policije i demonstranata u Mariboru uhap{eno je 119 qudi, u bolnicama je zadr`ano {est policajaca, dok je 39 u~esnika povri je |e no, pre ni jele su agencije. U vi{e gradova u Sloveniji u ponedjeqak uve~e je protes tova lo hiqade qudi. U Mariboru, gdje se okupilo oko 10.000 demonstranata na protestima protiv gradona~elnika, ali i pro tiv Vlade Slovenije i svih politi~ara na vlasti, do{lo je do nasiqa i sukoba demonstranata sa policijom. Demonstranti su bacali fla{e, petarde, kamenice i bakqe na gradsku Skup{tinu na kojoj, uz vatru na balkonu, ima ne koli ko polomqenih prozora. sme}e. Policija je na grupu demonstranata bacila i suzavac kako bi ih rastjerala. Jedan policijski helikopter nadlijetao je mjesto protesta, a poslato je i policijsko poja~awe da pomogne rasturawe demonstra ci ja zbog ma sovnog kr{ewa javnog reda i mira. Na protestima koji su u po~etku proticali u miru, a zatim prerasli u sukob polici je i iz gredni ka, de monstranti su tra`ili ostavku gradona~elnika Franca Kanglera, koga gra|ani optu`uju za korupciju. U sukobima su iz gredni ci ko ris ti li za paqive rakete, granitne kocke i druga sredstva za uni{tavawe. Talas protesta koji je u ponedjeqak zahvatio Sloveniju je po svemu poseban jer se do sada u toj dr`avi ni{ta sli~no nije de{avalo, a u protestima su u~estvovali qudi koji nikada ranije nisu izlazili na ulice, pi{e qubqanski portal "24 sata". Niko ne zna kada i gdje }e se protesti zavr{iti, ali je jedna svar gotovo sigurna, pi{e portal i navodi da qudi vi{e ne}e patiti u ti{ini, jer "duh otpora je iza{ao iz boce".

ZAGREB - Potpredsjednik Vi je }a srpske na cional ne mawine grada Splita Jovan Grkini}, Srbin koji je tu`io @eqka Keruma zbog rasne i druge diskriminacije, tvrdi da splitski gradona~elnik samo Srbe mo`e da napada i ostane neka`wen i da je `u pa nij sko tu `i -

POVRIJE\ENO {est policajaca
Porazbijani su i izlozi radwi, nekoliko autobuskih stanica, vatra je gorjela na trgu pred op{tinom, a izgorjelo je i nekoliko kontejnera za
Policija na demonstrante bacala suzavac

Tra`e da se javno izvini generalu

Gotovinina odbrana tu`i Karlu del Ponte
ZAGREB - Odbrana generala Ante Gotovine ju~e je podnijela prijavu glavnom sekretaru UN Ban Ki Munu protiv biv{eg glavnog tu`ioca Karle del Ponte te zatra`ila da se protiv we sprovede istraga zbog wenih nedavnih izjava medijima da pravosna`na presuda kojom su oslobo|eni generali Ante Gotovina i Mladen Marka~ ne predstavqa zadovoqavawe pravde, objavio je na svom "Tviter" profilu advokat Luka Mi{eti}. Advokati generala Gotovine tra`e da se preduzmu potrebni koraci kako bi bilo obezbije|eno da se Del Ponte ubudu}e suzdr`i od takvih komentara i da se usvoje mjere koje }e popraviti {tetu nanesenu Gotovini, izme|u ostalih, da se ukine wen eventualni imunitet od krivi~nog gowewa, te da joj se nalo`i da se javno izvini generalu Gotovini.

NATO, EU i ve}a zaposlenost prioriteti nove vlasti Crne Gore

DOBRA VIJEST

ZAGREB
Dva pje{aka poginula su na pje{a~koj stazi u ulici Svetice na istoku Zagreba kad je na wih naletjelo vozilo ~iji je voza~ poku{ao da pobjegne, ali su ga sprije~ili prolaznici, prenijele su agencije. Zagreba~ka policija saop{tila je da su dva pje{aka poginula na licu mjesta.

\ukanovi} predstavio sastav nove Vlade
PODGORICA - Mandatar za sastav nove Vlade Crne Gore Milo \ukanovi} ju~e je predstavio sastav nove Vlade i naglasio da }e prioriteti budu}e izvr{ne vlasti biti u~lawewe u NATO, nastavak evropskih integracija i poboq{awe `ivotnog standarda, prenosi Tanjug. On je istakao da }e borba protiv korupcije i organizovanog kriminala biti u posebnom fokusu Vlade.

KNIN
Obnova pruge Knin - Zadar du`ine 94 kilometra i to na dionici Kistawe - Benkovac, po~ela je ju~e, saop{teno je iz "Hrvatskih `eqeznica". Radovi bi mogli trajati izme|u 24 i 36 mjeseci. Obnovom se brzina vo`we planira pove}ati sa 50 na 80 kilometara na ~as.

^ETIRI potpredsjednika i 16 ministara u novoj Vladi
\ukanovi} je parlamentu predlo`io sastav nove Vlade Crne Gore koja }e imati ~eti ri pot pred sjedni ka i 16 ministara. Ukoliko \ukanovi} ponovo bude izabran za premijera, to }e biti sedmi put da se na|e na ~elu Vlade Crne Gore. Nova lica u iz-

LO[A VIJEST

vr{noj vlas ti bi }e Rado je @ugi}, koji }e biti ministar fi nansi ja, Bra ni mir Gvozdenovi}, ministar turizma i odr`ivog razvoja, Predrag Ivanovi} koji }e voditi Ministarstvo poqoprivrede i Predrag Bo{kovi}, koji }e voditi resor rada i socijalnog starawa. Do sada{wi pre mi jer Igor Luk{i} bi}e potpredsjednik Vlade i ministar inos tra nih po slova. Su ad

Milo \ukanovi}

Numanovi} }e preuzeti Minis tar stvo za qud ska i mawinska prava, dok }e Du{ko Markovi} biti ministar pravde i qudskih prava. Na ~elu Ministarstva odbrane i daqe }e biti Milica Pejanovi}-\uri{i}.

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 19

20 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Svijet

Protiv egipatskog predsjednika Muhameda Mursija ustali su i novinari. Jedanaest listova odlu~ilo je da ne {tampa svoja izdawa, a pojedine privatne TV stanice odlu~ile su da ne emituju program ~itav dan.

TOP STORIES CNN

- Mursi i Muslimansko bratstvo mrze nezavisne medije i `ele im zlo. Odluka o obustavqawu {tampe logi~na je posqedica toga izjavio je urednik lista "El Vatan" Muhamed el Barguti.

Bespilotna letjelica SAD u iranskom vazdu{nom prostoru
FOTO: ARHIVA

Projekat ameri~ke in`ewerije

"Lokacija 911" bunker za Izraelce
VA[INGTON - In`ewerija ameri~ke vojske planira da nadgleda izgradwu velikog podzemnog bunkera na pet nivoa za izraelsku vojsku, koji }e se zvati "Lokacija 911". Bunker je smje{ten ispod baze izraelskih vazdu{nih snaga kraj Tel Aviva, javqa "Va{ington post". Prema javno dostupnim podacima, gradwa bi trebalo da traje najmawe dvije godine i ko{ta stotinu miliona dolara. Na prvom nivou bi}e smje{tene u~ionice, a na tre}em veliki amfiteatar. U sklopu kompleksa bi}e i laboratorija, sva vrata bi}e otporna na eksplozije, a cijeli kompleks za {ti }en od radi ja ci je i ima }e vrlo stro go obezbje|ewe.
Letjelica patrolirala iznad Persijskog zaliva

Iran uhvatio ameri~kog orla
Prikazan snimak dva mu{karca koji pokazuju na ogromnu mapu Persijskog zaliva i put ulaska letjelice u prostor Irana
TE HE RAN, DU BAI Iran je uhvatio ameri~ku bespilotnu letjelicu jer je u{la u iranski vazdu{ni prostor, saop{tila je ju~e iran ska Re volu ci onar na garda. - Ameri~ka bespilotna letjelica, koja je patrolirala iznad Per sij skog za li va, obavqala izvi |awe i skupqawe podataka, uhva}ena je ~im je u{la u iranski vazdu{ni prostor - saop{tila je iranska elitna jedinica, prenose agencije. U saop{tewu je navedeno da je letjelica tipa "ScanEagle" (orao za osmatrawe), odnosno to je mini-bespilotna letjelica koju su proizvele kompanije "Boing" i "Insitu grup". Detaqi o na~inu hvatawa letjelice nisu saop{teni. Iranski admiral Ali Fadavi rekao je da se takvi dronovi uglavnom lansiraju sa velikih ratnih brodova. Iranska dr`avna televizi ja El Alam pri ka za la je snimak dva mu{karca koji pokazuju na ogromnu mapu Persijskog zaliva i put ulaska letjelice u prostor Irana, sa tekstom na engleskom i persijskom "Zgazi}emo SAD na{im nogama". Fars je prenijela da je letjelica "uhva}ena u posqedwih nekoliko dana". Portparol ameri~ke mornarice je saop{tio da SAD nisu izgubile nijednu bespilotnu letjelicu u skorije vrijeme u Persijskom zalivu, po{to je iranska Revolucionarna garda saop{tila da je uhvatila letjelicu SAD u svom vazdu{nom prostoru.

GR^KA

NASA

Eksplozija ispred Zlatne zore
ATINA - Ispred lokalne kancelarije gr~ke neofa{isti~ke partije Zlatna zora u gradu Aspropirgos ju~e je eksplodirala mawa bomba, ali nije bilo povrije|enih, saop{tila je policija. Od eksplozije u pomenutoj kancelariji o{te}ena je jedna susjedna zgrada, prenijele su agencije. Ta ekstremno nacionalisti~ka antiimigrantska partija je na posqedwim parlamentarnim izborima osvojila 18 mjesta u gr~kom parlamentu. Partija je odbacila optu`be da je odgovorna za seriju nedavnih napada na imigrante.

"Kjuriositi" na Marsu na{ao ugqenik
VA[INGTON - NASA marsovski rover "Kjuriositi", prilikom prvog kori{}ewa svoje SAM laboratorije, prona{ao je tragove ugqenika, elementa koji je kqu~an za postojawe `ivota, objavila je NASA. Sama ~iwenica da smo na{li ugqenik ne mora zna~iti da ima neke veze s `ivotom, ili pronalaskom nastawive okoline - rekao je voditeq projekta Yon Grotzinger. Nau~nici jo{ nisu sigurni da li su ugqikovi spojevi prona|eni u uzorku tla samo one~i{}ewe u rezervoaru ili su do{li na povr{inu Marsa putem kometa.

SAD: NISMO izgubili nijednu bespilotnu letjelicu
- Ameri~ka mornarica u potpunosti raspola`e svim bespilotnim letjelicama koje operi{u u bliskoisto~nom regionu. Na{e operacije u zalivu ograni~ene su na me|unarodno priznate vode i vazdu{ni prostor - izjavio je portparol ameri~ke mornarice, ~ije je sjedi{te u Bahreinu. Ako bude potvr|eno hvatawe drona, to bi zna~ilo poja~avawe tenzija izme|u SAD i Irana na nebu iznad zaliva, {to je tre }i in cident u posqedwe dvije godine.

AHMADINEYAD
Bez spomiwawa drona, iranski predsjednik Mahmud Ahmadineyad je pro{le sedmice upozorio iranske protivnike na potencijalnu agresiju. - Na{i neprijateqi treba da otvore o~i. Oni mogu napraviti nekoliko koraka naprijed, ali na kraju, natjera}emo ih da se povuku iza svojih granica.

Hap{ewe u Bugarskoj

Katoli~ka ve}ina u Belfastu protjerala britansku zastavu

O{tetili buxet za 25 miliona evra
SOFIJA - Bugarska policija uhapsila je deset osoba zbog sumwe da su, posredstvom takozvanih fantomskih firmi, od 2007. godine o{tetili dr`avni buyet za oko 25 miliona evra, prenijeli su ju~e portali. Me|u uhap{enima ima i osu|ivanih za falsifikovawe dokumenata, saop{tila je bugarska policija. Tokom istrage utvr|eno je da su prevaranti koristili fantomske firme, pri ~emu su dio ste~enog kapitala prebacivali u of-{or kompanije. Policija je saop{tila da je razotkrila u~esnike u ovoj prevari koji su mjese~no dobijali od 100.000 do 125.000 evra u gotovini. Poslije toga, novac su upla}ivali na ra~une nepostoje}ih firmi. Bugarska Uprava prihoda blokirala je iznos od 2,5 miliona evra.

Protestanti upali u gradsku vije}nicu
BELFAST - Gomila protes ta na ta upa la je u ponedjeqak uve ~e u grad sku vije}nicu Belfasta, nakon {to je katoli~ka ve}ina izglasala da se ukloni britanska zastava sa vrha te zgrade, prenijele su agencije. Protestanti su se sukobili s policijom. Vlasti su saop{tile da je tokom sukoba na parkingu grad ske vi je }ni ce raweno najmawe pet policajaca.

RAWENO najmawe pet policajaca
Vi{e od hiqadu protes-

tanata, od kojih su mnogi nosili britansku zastavu, sukobilo se s policijom nakon {to su nacionalisti~ki posla ni ci [in Fej na i SDLP-a izglasali da se sa vrha zgrade ukloni zastava Ujediwenog Kraqevstva, koja se tu vijorila od otvarawa vije}nice 1906. godine.

Prema toj odluci, zastava bi se podizala samo tokom 17 zvani~nih praznika, prenose agencije. Izvjestan broj bijesnih protestanata poku{ao je da u|e kroz zakqu~anu kapiju, o{tetiv{i slu`bena vozila, a zatim su se sukobili s policajcima koji su upotrijebili pendreke.

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 21

Sergej Lavrov imao samo sportsku povredu
MOSKVA - Rusko ministarstvo spoqnih poslova demantovalo je ju~e da je {ef ruske diplomatije slomio ru~ni zglob tokom posjete Carigradu i poru~ilo da je rije~ o "bezna~ajnoj sportskoj povredi", prenijele su ruske agencije. Vi{e turskih medija objavilo je da je Lavrov u Carigradu, tokom posjete Turskoj sa predsjednikom Vladimirom Putinom, pao i slomio ~lanak lijeve ruke.

Ameri~ki zvani~nici upozorili sirijskog predsjednika

Vijesti
SAD

FOTO: AGENCIJE

Hemijsko oru`je "crvena linija" za Siriju
Svijet posmatra Asada i li~no }e biti odgovoran ako do|e do upotrebe te vrste oru`ja. Ne}emo dozvoliti otvarawe tamne stranice u istoriji, koju bi prouzrokovalo najstra{nije oru`je ovog vremena, rekao Obama
VA[INGTON - Ameri~ki predsjednik Barak Obama upozo rio je si rij skog lidera Ba{ara el Asada da je upotreba hemijskog oru`ja u sukobu s pobuwenicima u Siriji apsolutno neprihvatqiva i da }e biti posqedi ca po wega ako se odlu~i na taj korak, prenijele su ju~e agencije. Obama je reagovao nakon {to su ameri~ke obavje{tajne slu`be saop{tile da je primije}eno da sirijska vojska priprema upotrebu hemijskog oru `ja. Pred sjednik SAD je poru~io Asadu da ga svijet posmatra i da }e li~no biti odgovoran ako do|e do upotrebe te vrste oru`ja. - Ne}emo dozvoliti otvarawe tamne stranice u istoriji, koju bi prouzrokovalo naj stra {ni je oru `je ovog vre me na - re kao je Oba ma. Ameri~ki zvani~nici su ranije tokom sukoba u Siriji saop{tili da prate {ta se de{ava sa hemijskim oru`jem u toj zemqi, ali prije svega zbog straha da bi ono moglo da do|e u ruke islamskih ekstremista. Povodom oba vje {taj nih informacija da Sirija planira da upotrijebi hemijsko oru`je, portparol Bijele ku}e Yej Kerni rekao da bi kori{}ewe hemijskog oru`ja bila "crvena linija" za SAD, dok je sli~an stav iznijela i dr`avna sekretarka Hilari Klinton, koja je u Pragu.

Mit Romni se vra}a hotelima
WUJORK - Biv{i kandidat za pred sjedni ka SAD, republikanac Mit Romni ponovo se vra}a hoteli jer stvu i ula zi u Upra vni odbor fir me "Meriot interne{nel". To je prva najava zaposlewa Romnija od kada je na novembarskim izborima izgubio od Baraka Obame, prenijele su agencije. Romni je u upravi "Meriota" bio ve} dva putu - od 1993. do 2002, kada je oti{ao radi kampawe za guvernera Masa~usetsa, i od 2009. do 2011, kada je po~eo kampawu za pred sjedni ka SAD. Romni se nije pojavqivao u javnosti od izbora. Posqedwi mje sec uglavnom je proveo u porodi~noj ku}i u Kaliforniji.

Barak Obama

PROJEKTIL "PATRIOT"
U isto vrijeme kad sti`e upozorewe o kori{}ewu hemijskog oru`ja, NATO planira odobriti postavqawe projektila presreta~a tipa "patriot" u sklopu odbrane turske granice od Sirije. NATO zvani~nici su naglasili da ovaj potez ima ~istu odbrambenu ulogu. NATO tim je ve} posjetio niz mjesta u Turskoj u sklopu pripreme za postavqawe "patriot" baterija koje se mogu koristiti za obarawe bilo kojeg sirijskog projektila ili ratnog aviona du` granice sa Sirijom.

SIRIJA: Ne}emo upotrijebiti hemijsko oru`je
- Vjerujemo da slabi vlast re`ima, koji je poku{ao da ugu {i opozi ci ju obi ~nim oru`jem, i sada smo zabrinuti da }e poku{ati da to u~ini ko ri{ }ewem he mij skog oru`ja - rekao je Kerni. Obavje{tajne agencije plasirale su informacije da je sirijski re`im predsjednika Ba{ara el Asada, promijenio

Sirija jedna od zemqa sa najve}im programom za hemijsko oru`je u svijetu

lokacije hemijskog oru`ja, {to je izazvalo veliku zabrinutost me|unarodne zajednice, potvrdio je ministar odbrane SAD Leon Paneta.

- Vi jest o to me da se u Siriji nalazi hemijsko oru`je koja je pro{le sedmice do bi je na iz oba vje {taj nog izvora u ovoj zemqi, izazvala

je veliku pometwu i uzdrmala mnoge - izjavio je Paneta. On je naveo da je prema iz vje {ta ju oba vje {taj nih slu `bi Vlada u Si ri ji iz bezbjedonosnih razloga promijenila lokacije hemijskog oru`ja. Paneta je dodao da SAD smatra da su va`na podru~ja u kojima se nalazi hemij sko oru `je u Si ri ji sigurna. Sirija je jedna od zemqa sa najve}im programom za he mij sko oru `je u svijetu. Sirijska novinska agencija SANA je saop{tila da je visoki zvani~nik sirijskog Ministarstva spoqnih poslova izjavio da "sirijska vlast ni pod kojim okolnostima ne}e upotrijebiti hemij sko oru `je pro tiv svog na roda". U ra ni jem sa op {tewu Asadovog re `i ma u Siriji navedeno je da }e se hemijsko oru`je koje nije namijeweno za unutra{we suko be, ko ris ti ti pro tiv spoqnih sila.

Francuska

Uhap{eni Merahovi sau~esnici
TULUZ - Francuska policija je ju~e uhapsila dva navodna sau~esnika Mohameda Meraha, koji je u martu u je vrej skoj {koli u Tuluzu ubio rabina, troje djece i tri policajca, javile su agencije. Izvor iz policije, koji nije `elio da bude imenovan, naveo je da je u gradu Al bi uha p{en jedan pripadnik nomadske zajednice, dok je Merahova biv{a partnerka uhap{ena u Tuluzu. On je dodao da su dva navodna Merahova sau~esnika uhap{ena zbog sumwi da su mu pomogli da izvede napad.

Kina

Sna`an udar tajfuna na jugu Filipina

Uzgoj povr}a na Marsu
PEKING - Kineski astronauti pripremaju se za uzgajawe povr}a na Marsu i Mjesecu poslije uspje{nih preliminarnih testova u Pekingu, prenijeli su dr`avni mediji. ^etiri vrste povr}a uzgojene su u "ekolo{kom sistemu za odr`avawe `ivota", odnosno kabini zapremine 300 kubnih metara koja }e omogu}iti astronautima da proi zvode ki se onik, vodu i hranu dok su na svemirskim misijama. O~ekuje se da }e sistem koji se oslawa na biqke i alge "biti kori{}en u vanze maqskim ba za ma na Mjesecu ili Marsu".

"Bofa" odnio 43 `ivota
MANILA - Najmawe 43 qudi poginulo je u udaru tajfuna "Bofa" na jugu Filipina, a vi {e od 53.000 li ca potra`ilo je bezbjednost u skloni{tima, prenijele su agencije. Oluja je stigla na kopno ju~e ujutru u oblasti ostrva Mindanao i donijela jaku ki{u i vjetar brzine 210 kilometara na ~as. ^etiri ribara nestala su u blizini isto~ne obale ostrva. Ukupno 145 letova otkazano je na Mindanau, a vi{e od
Vi{e od 53.000 qudi u skloni{tima

dle`nih slu`bi. Nevrijeme je izazvalo prekid snabdijevawa elektri~nom energijom, poreme}aj u saobra}aju i poplave u oblastima u kojima postoji rizik od pojave klizi{ta.

FOTO: ROJTERS

OTKAZANO 145 letova, usidreno 3.000 brodova
"Bofa" je stigao godinu dana nakon {to je tajfun "Va{i" odnio skoro 1.500 `ivota na jugu ove zemqe. Predsjednik Bewino Akvino apelovao je da gra|ani

3.000 brodova usidreno je iz predostro`nosti u lukama. Zva ni ~ni ci ka `u da su

`rtve za sada minimalne i da je to rezultat dobre saradwe me|u qudima i zalagawa na-

ozbiqno shvate oluju, koja }e biti jedna od najja~ih ove godine. - Mo`emo da svedemo na minimum {tetu i gubitak `ivota ako budemo pomagali jedni drugima - rekao je ranije Akvino. Oluja {irine 600 kilometara kre}e se na zapad brzinom od 26 kilometara na ~as i o~ekuje se da }e zahvatiti ju`ne i centralne filipinske provincije prije nego {to za dva dana stigne do Ju`nog kineskog mora, navode meteorolozi.

22 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

8 5 Premalo patrola da sprije~e nasiqe
djevoj~ica

dje~aka

Na pozive policiji koje upu}uju Bawalu~ani ~esto nema odgovora

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 125 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

FOTO: ARHIVA

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

Gledala sam kako vi{e osoba tu~e mladi}a. Nisam mogla ni{ta vi{e da uradim osim da pozovem policiju, ali patrola nije do{la, ka`e stanarka Ko~i}evog vijenca
PI[E: DANIJELA STOKANI] danijelas@glassrpske.com

Broj de`urnih policijskih patrola odre|uje se po potrebi

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 463-025 216-661 324-310 437-222

prevoz
Autobuska stanica 315-355 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi

Dok ~lanci o tu~ama u gradu gotovo svakodnevno pune rubrike crne hronike, Bawalu ~a ni tvrde da ne ma dovoqno policijskih patrola, po se bno no }u, ko je bi sprije~ile nasiqe. O tome najboqe svjedo~i napad na mladi}a u nasequ Ko~i}ev vijenac za vrijeme vikenda krajem pro{log mjeseca. Jedna od mje{tanki ka`e da je sa prozora svog stana posmatrala kako vi{e osoba tu~e mladi}a. O tome svjedo~i i vi{e wenih kom{ija koji ka`u da je plo~nik bio krvav poslije obra~una. Pozvali su, isti~u, policiju u pomo}, ali patrola nije iza{la na poziv. - @ao mi je {to nisam mogla ni{ta vi{e da uradim

osim da pozovem policiju, ali niko se nije odazvao. Gledala sam bespomo}no dijete kako ga dvojica mladi}a premla}uju rukama i nogama, sve dok nisu drugi stanari povikali da ga ostave - pri~a mje{tanka koja nije `eqela da joj se objavi ime. Gra|ani se pitaju da li treba jo{ takvih incidenata da se desi da bi policija reagovala na wihove pozive i pritekla u pomo} `rtvama

nasiqa na ulici. - Svakodnevno sam, zajedno sa svojim kom{ijama, svjedok i `rtva neshvatqivog pona{awa pojedinih gra|ana, ali i pona{awa nadle`nih slu`bi grada za{to ne preduzimaju ni{ta po tom pitawu rekao je zabrinuti Bawalu~anin koji `ivi u centru grada. Ka`e da ne pamti kada je posqedwi put uspio da tri dana u nizu prespava ~itavu no}.

- Gotovo svaku drugu no} se probudim izme|u dva i pet ~asova ujutru jer ne mogu da spavam od galame usqed tu~e, ra zboj ni{ tva, pi jan ~ewa, divqawa voza~a i motociklista koji razvijaju nevjerovatnu brzi nu - dodao je ovaj sugra|anin okrivquju}i za to policiju i ostale nadle`ne slu`be, jer, kako navodi, na podru~ju grada nema dovoqno policijskih patrola kako bi pove}ale mjere bezbjednosti.

U Centru javne bezbjednosti nisu mogli da precizira ju koli ko je poli cij skih patrola tokom dana na terenu, ali su naglasili da policajci de`uraju 24 ~asa dnevno.

PLO^NIK bio krvav poslije obra~una
- Broj patrola zavisi od da na u sedmi ci i pro cje ne bezbjednosne situacije, a broj intervencija se razlikuje od dana do dana s obzirom na de{avawa. Policijski slu`benici interveni{u u prosjeku pet puta dnevno - rekao je na~elnik CJB Bawaluka Mladen Mari}. On isti~e da se broj intervencija u odnosu na protekle godi ne smawuje, a starosna dob po~inioca nasiqa i `rtve naj ~e{ }e je izme|u 21 i 40 godina.

NEOSVIJETQENE ULICE
Komandir policijske stanice Centar @eqko Stojni} ka`e da je jedan od ve}ih problema neosvijetqenost gradskih i prigradskih ulica i naseqa. Zbog toga u dijelu naseqa Borik neprestano de`ura policajac. - Apelujemo na Administrativnu slu`bu grada da u saradwi sa gra|anima i na{im slu`bama utvrde gdje se incidenti i drugi oblici nasiqa naj~e{}e de{avaju i da postave uli~nu rasvjetu na tim mjestima kako bi se unaprijedila bezbjednost rekao je Stojni}.

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 244-479 Inspekcija rada 244-479 Prosvjetna 334-600 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 334-627 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

REPERTOAR
MULTIPLEKS "PALAS" PET LEGENDI 3D @anr: avantura, animirani Uloge: Alek Bolvin, Hju Yekmen, Ajsla Fi{er Termini: 16.15, 18.15, 19.15 subotom i nedjeqom u 12.15, 14.15 ZAMKA @anr: triler, drama Uloge: Erik Bana, ^arli Hanam, Olivija Vajld Termini: 17.15, 21.15 SMRT ^OVJEKA NA BALKANU @anr: komedija, drama Uloge: Emir Hayihafizbegovi}, Radoslav Milenkovi}, Nata{a Ninkovi} Termini: 18.45, 20.30, 22.15 ARGO @anr: drama, triler Uloge: Ben Aflek, Brajan Krenston, Yon Gudmen Termini: 20, 22.30 Uloge: Yens Andersen, Bjern Henriksen Termini: subotom i nedjeqom u 11.15 SKYFALL 007 @anr: akcija Uloge: Danijel Krejg, Halen Mekrori Termini: 17.30 subotom i nedjeqom u 14.30 MARKO MAKAKO @anr: animirani, komedija Termini: subotom i nedjeqom u 12.30 ASTERIKS I OBELIKS U BRITANIJI 3D @anr: komedija, avantura Uloge: @erar Depardije, Eduard Ber Termini: subotom i nedjeqom u 13.30 PRI^A O SAWARU @anr: animirani, avantura Uloge: Robi Dajmond, Debra Repa{i Termini: subotom i nedjeqom u 11.15 NARODNO POZORI[TE RS "La`a i parala`a" Velika scena, 6. decembar u 20 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka "Od praistorije do savremenog doba" Multimedijalna izlo`ba "Jasenovac" Izlo`ba "Konzervatorski dosije" Izlo`ba "Ribe, vodozemci i gmizavci na{ih krajeva" MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI Izlo`ba "[ta se desilo sa Zbirkom Dragiwe i Voje Terzi}" GALERIJA UDAS "Jesen grafike 2012" Izlo`ba grafika Katarine \or|evi}

kvarovi
Prijava kvarova 258-686 Kvarovi na telefonima 1275

hoteli
"Bosna" 215-775 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE 2 @anr: fantazija, avantura Uloge: Kristen Stjuart, Robert Patinson Termini: 16.30, 20.15, 22.30, subotom i nedjeqom u 13 GUMENI TARZAN @anr: animirana komedija

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 23

Humanitarne `urke u DFK klubu
Demofest klub organizuje svake srijede i ~etvrtka do kraja mjeseca humanitarne zabave pod nazivom "DFK mjesec darivawa". - Pla}awe ulaznica na `urke koje ko{taju dvije marke nije obavezno, a prilog od wihove prodaje namijewen je sedmo~lanoj porodici Gale{i}. Na gostima je da odlu~e ho}e li se odre}i kafe, soka, piva, pola vo`we taksijem ili kutije cigareta da bi mogli da pomognu ovoj porodici - rekla je portparol DFK Brankica Stojanovi}. D. S.

Gradski {interi imaju pune ruke posla
FOTO: ARHIVA

GRADSKE VIJESTI

Dru{tveni dom u novom ruhu
Radnici preduze}a "Tehnika invest" iz Bawaluke zavr{ili su spoqa{we ure|ewe dru{tvenog doma u Radosavskoj, a radovi su ko{tali 54.680 maraka. - U okviru radova izgra|eni su vodovod, kanalizacija, septi~ka jama te ograda oko igrali{ta i klupe. Tokom pro{le godine na ovom domu je obnovqen krov, zamijewena je stolarija, izgra|ene su nove elektro i hidroinstalacije, obra|eni su plafoni, te spoqa{wi i unutra{wi zidovi. Dru{tveni dom u Radosavskoj je prizemni objekat povr{ine 120 metara kvadratnih, smje{ten u neposrednoj blizini osnovne {kole i igrali{ta - rekli su u gradskoj upravi. A. P.

Studenti izveli predstave po bajkama
Od po~etka godine sa ulica uklowena 734 psa i 638 {tenadi

Lutalice pla{e prolaznike
U ovo doba godine uvijek se pove}a broj napu{tenih pasa na ulicama, pa smo ve} poja~ali na{e aktivnosti i kontrole kako bi bili ukloweni sa javnih povr{ina i smje{teni u azil, rekao ]eli}
PI[E: NEDA DRE^ nedad@glassrpske.com

^o por pa sa lu ta li ca pres tra {io je pro te klih da na prola zni ke u Ka ra |or|evoj ulici na Lau{u i u ulici Bra}e Podgornika, pa su za po sle ni u Hi gi je ni~arskoj slu`bi poja~ali kontrole na terenu. Goran Toma{evi}, koji je u nedjequ u ve~erwim ~asovima prolazio pored biv{e Gra |e vin ske {kole, ka`e da ga je upla{io lave` vi{e od sedam pasa. - I{ao sam na autobusku stanicu i iako nisam dijete, upla{io sam se. Psi su lajali, a zatim su potr~ali za nekim automobilom. Mislio sam da }e me napasti, ali sre }om, pro ju ri li su po red me ne - is pri ~ao je To ma {e vi} i dodao da bi nadle`ni {to prije trebalo da reaguju i rije{e ovaj problem, jer bi bezbjednost gra|ana ipak trebalo da bude na prvom mjestu. U ne ugodnoj si tu aci ji zbog pa sa lu ta li ca na {la

se i Da ni je la Mar ko vi}, koju su ~etiri psa u Kara|or |e voj uli ci na Lau{u, kada je u ponedjeqak ujutro kre nula na po sao, pra ti la gotovo do ulaska u autobus. - Zaista sam se upla{ila. Ne pres ta no sam se os vrta la u stra hu da }e me ne ki od wih ugris ti. Ne znam otkud toliko napu{tenih pasa u na{em nasequ i naj vi {e se pla {im zbog djece kada idu u {kolu ili iza|u da se igraju - rekla je Markovi}eva. Ve te ri nar u grad skom Azilu za pse Mirko ]eli} ka zao je da su upozna ti sa

tim da na pomenutim lokacijama ima napu{tenih pasa, te da su ekipe ve} bile na te re nu, a ovi psi bi }e smje{teni u azil. - U ovo doba godine uvijek se pove}a broj napu{tenih pasa na ulicama, pa smo ve} po ja~a li na {e akti vnosti i kontrole kako bi `i vo tiwe bi le uklowene sa javnih povr{ina i smje{tene u azil - rekao je ]eli}. Prema wegovim rije~ima, broj na pu {te nih pa sa na ulicama se pove}ava i to najvi{e zbog toga {to qudi iz okol nih mjes ta do no se

pse i ostavqaju ih u gradu. - Po red wih, gla vni problem nam predstavqaju i nesavjesni vlasnici koji iz nekog razloga ne mogu ili ne `ele da se brinu o svojim qubim ci ma, pa ih pu {taju na ulicu, {to dovodi do nekontrolisanog razmno`avawa lutalica - naglasio je ]eli}.

Povodom 200 godina od prvog objavqivawa dje~ijih i doma}ih bajki bra}e Grim, studenti germanistike u ponedjeqak su na Velikoj sceni Narodnog pozo ri {ta RS u okvi ru manifestacije GRIMMREVUE izveli predstave "Pepequga", "Swe`ana i sedam patuqaka" i "Zlatna ptica". - Medij ski su pred stavqene i moderne bajke

koje su studenti sami napisali. Pored starih Grimovih bajki, studenti sa bawalu~kog Univerziteta su napisali i nove, kreativne, djelimi~no sociokri ti ~ne tekstove u tradi cional noj for mi bajki u kojima se oni suo~avaju sa `eqama, snovima, bajkama i realno{}u sa op {ti li su iz Na rodnog pozori{ta RS. N. D.

ZIMI najvi{e napu{tenih pasa
Od po~etka godine pa do po~et ka novem bra, Hi gi je ni~arska slu`ba sa javnih povr{i na ukloni la je 734 psa i 638 {tenadi, dok je u istom periodu uklowen 571 le{, ugla vnom zga `e nih `ivotiwa. Prema podacima iz Higi je ni ~ar ske slu `be, broj napu{tenih pasa je mawi u odnosu na isti period pro{le godine, dok je broj uklowenih le {e va pa sa i ma~aka sa javnih povr{ina u drasti~nom porastu.

Kosovska Mitrovica bratski grad
Udru`ewe gra|ana veterana FK Vrbas uputilo je gradona~elniku Slobodanu Gavranovi}u i predsjedniku Skup{tine grada Budimiru Balabanu inicijativu o bratimqewu Bawaluke i Kosovske Mitrovice. - Poslije velikog broja bratimqewa op{tina iz Srbije sa op{tinama sa sjevera Kosova i Metohije sigurni smo da su ova dva grada u posqedwih pet godina toliko povezana da imaju sve uslove da bratimqewem unaprijede saradwu na politi~kom, privrednom, kulturnom i sportskom planu - rekao je predsjednik Udru`ewa Milorad Arlov. On je dodao da su i proteklih godina ne samo humanitarnim, sportskim ve} politi~kim i kulturnim povezivawem napravili most izme|u Bawaluke, RS, Kosovske Mitrovice i Kosova i Metohije. D. S.

USVAJAWE
Svi zainteresovani gra|ani napu{tenim psima mogu pru`iti novi dom, tako {to }e ih usvojiti iz prihvatili{ta. - Psi koji se daju na usvajawe, pored veterinarskog pregleda i vakcinisawa, prolaze i test procjene karaktera - kazali su u Azilu. Slike nekih od pasa koji ~ekaju da budu udomqeni, kao i informacije o wihovoj starosti, gra|ani mogu na}i na zvani~nom sajtu Administrativne slu`be grada.

PA@WA
Naseqa i ulice bez struje
Zbog radova na elektromre`i danas }e do}i do prekida u snabdijevawu potro{a~a strujom u ulicama Lov}enska, Suboti~ka, Ivana Gorana Kova~i}a, Branka Popovi}a, Podgori~ka, Put srpskih branilaca, Sopo}anska, Sretena Stojanovi}a, Zmaj Ogwenog Vuka, Serdar Janka Vukoti}a i Prijedorski put od 8.30 do 13.30 ~asova, saop{teno je iz "Elektrokrajine". N. D.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Zoran Vu~eti}, sin Dejana i Jelene; Bojan ]etojevi}, sin Dragana i Branislave; \or|ije Savi}, sin Sa{e i Vesne; Marija Markovi}, k}i Svetislava i Jelene; Tijana Strika, k}i @eqka i Dragane; Ema Silva{i, k}i Narcisa i Vesne; Nemawa Gatari}, sin Zorana i Borke; Nemawa i Nikola Paji}, sinovi Sa{e i Nata{e; Nenad Jokanovi}, sin Predraga i Marijane; Teodora Radujko, k}i Igora i Sla|ane; Teodora Poli}, k}i Velibora i Maje; Nevena Iwac, k}i Dejana i Petre; Nik{a Kowevi}, sin Vladimira i Nata{e; Duwa Savi~i}, k}i Milana i Sla|ane; Danica Kevi}, k}i Mladena i Nata{e.

24 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Kultura
Dani srpske kulture u Hrvatskoj

Ivo Andri} GOSPO\ICA

Branko Miqkovi} UZALUD JE BUDIM

Jubilej najtrofejnijeg `enskog kamernog ansambla iz Srpske
FOTO: "GLAS SRPSKE" Hor "Bawalu~anke"

Burni aplauzi za predstavu "Maja"

ZAGREB - Predstava "Maja i ja i Maja", re`iserke Awe Su {a i dra ma tur ga Sa {e Bo `i }a izvede na je u ponedjeqak uve~e u punoj dvorani Teatra ITD u Zagrebu u okviru sedmih Dana srpske kulture i izazvala burne aplauze, javile su agencije. U Srpskom kulturnom dru{tvu "Prosvjeta", koje organizuje Dane srpske kulture, isti~u da je rije~ o jednom od ve}ih pozori{nih koprodukcijskih zahvata u regionu koji radi na uspostavqawu prekinutih kulturolo{kih veza i preispitivawu obrazaca tih veza. Projekat je inspirisan romanom srpskog autora Sretena Ugri~i}a i serijom slikovnica za djecu o Maji, a producent predstave je "Bitef teatar".

Narodno pozori{te Republike Srpske

Probe za predstavu "@iranti"
BAWALUKA - Probe za novu predstavu "@iranti", po tekstu Marija ]uluma i u re`iji Aleksandra Pejakovi}a, po~ele su u Narodnom pozori{tu Republike Srpske. - Mentor u radu na predstavi je umjetni~ki direktor Narodnog pozori{ta Republike Srpske i glumac @eqko Stjepanovi}. Rad na scenografiji novog komada povjeren je Neveni Mila{inovi}, dok je za kos ti mo gra fi ju zadu `e na Ivana Jovanovi} - rekla je marketing organizator nacionalnog teatra Srpske Jelena Trnini}-Mili}evi}. Uloge u predstavi "@iranti" tuma~i}e \or|e Markovi}, Raden ka [e va, Zo ran Stani{i}, Mirzeta Jak{i} i Koviqka [ipka. A. M.

"Bawalu~anke" proslavqaju 35. ro|endan
Koncertom na Svjetski dan horskog pjevawa najstariji i najtrofejniji horski ansambl u Republici Srpskoj istovremeno }e prvi put zvani~no obiqe`iti praznik horskog pjevawa
PI[E: ALEKSANDRA MAXAR aleksandram@glassrpske.com

Kulturni centar Isto~no Novo Sarajevo

Po~eo festival monodrame

BAWALUKA - @enski kamerni hor "Bawalu~anke" odr`a}e jubilarni koncert 9. decembra u Banskom dvoru Kulturnom centru, ~ime }e obiqe`iti trideset pet godina postojawa i uspje{nog umjetni~kog rada. Ovim koncertom na Svjetski dan horskog pjevawa najstariji i najtrofejniji horski ansambl u Republici Srpskoj, koji djeluje u okviru Udru`ewa umjetnika "Art Puls", istovremeno }e prvi put zvani~no obiqe`iti i ovaj muzi~ki praznik. - Vrijeme zaista brzo prolazi. ^ini nam se kao da smo ju~e obiqe`avali i proslavqali svoj trideseti ro|endan, a evo sada smo ve} na pragu novog jubileja - rekao je dirigent i umjetni~ki rukovodilac ansambla, kompozitor

Mladen Matovi} i istakao da je posebno ponosan na uspjehe koje je hor ostvario u periodu izme|u dva jubileja. Zlatne medaqe sa respektabilnih muzi~kih takmi~ewa u Lincu, Veneciji i Malti, te olimpijska srebra iz Kine i SAD, najboqe svjedo~e o tome koliko je hor postigao u posqedwih pet godina. Tako|e, to je i period u kojem su "Bawalu~anke" iza{le na me|unarodnu takmi~arsku scenu i postigle najzna~ajnije rezulta-

te u svojoj istoriji. - Hor je uvr{}en na zvani~nu rang-listu pedeset najboqih ka mernih ho rova svijeta. "Bawalu~anke" su na toj listi ve} tre}u godinu zaredom najboqe rangiran hor iz jugoisto~ne Evrope - podsjetio je Matovi} i dodao da realizacija odlazaka na ova takmi~ewa ne bi bila mogu}a bez podr{ke institucija Re pu bli ke Srpske i pri ja teqa ansambla. Ove godine obiqe`avawe

jubileja, 35 godina rada ansam bla, poklo pi lo se sa odr`avawem Svjetske horske Olimpijade u Sinsinatiju.

ZLATNE medaqe na festivalima
- Upravo zbog specifi~nos ti da na na ko ji }e se odr`ati koncert uvjereni smo da }emo dostojanstveno proslaviti ovaj zna~ajan kulturni jubilej grada Bawaluke i Republike Srpske, a publika }e u`ivati u pa`qivo odabranom programu - kazao je Matovi}. Zbog velikog interesovawa pu bli ke, ali i okupqawa svih generacija hora, ulaz na koncert bi}e mogu} samo uz pozivnicu. Matovi} je apelovao da se sve nekada{we ~lanice hora jave, kako bi uspjeli u namjeri da ro|endan proslave u {to ve}em broju.

KOMPAKT DISK I TURNEJA
- U okviru obiqe`avawa jubileja predvi|eno je i snimawe novog kompakt diska ansambla, kao i niz prate}ih aktivnosti, koje }e obuhvatiti cijelu sqede}u godinu. @elimo da povodom trideset pet godina postojawa hor "Bawalu~anke" 2013. godine realizuje regionalnu koncertnu turneju sa reprezentativnim programom i repertoarom sa kojim smo u prethodnom periodu osvojili Evropu i svijet - ka`e Mladen Matovi}.

Uru~ena priznawa najboqim stvaraocima u Studentskom pozori{tu

"Dabling" najgledaniji
ISTO^NO SARAJEVO - Me|unarodni festival malih scena i monodrame po~eo je sino} u Kulturnom centru Isto~no Novo Sarajevo. Direktor Kulturnog centra Nedeqko Zelenovi} rekao je da su u zvani~noj konkurenciji ~etiri pozori{ne predstave i ~etiri monodrame. On je naveo da }e publika mo}i da pogleda monodrame "Kabare kabarei" Zijaha Sokolovi}a, "Re~e mi jedan ~o'ek, }era}emo se jo{ kad budem bio mla|i", u re`iji Petra Bo`ovi}a, koji i igra u monodrami, "Deset naprema jedan", projekat glumice Tatjane Kecman i "Najposlije kraj" prema tekstu Pitera Turinija, u re `i ji Bla go ja Mi cev skog, a monodra mu }e igra ti Aleksandar Kopawa. @. D. BAWALUKA - Dodjelom godi{wih na grada i izvo |ewem predstave "Dabling" u ponedjeqak uve~e je zatvorena tri de set {es ta se zo na bawalu~kog Studentskog pozori{ta. Sve~anost u Domu omladine obiqe`ena je uru~ewem priznawa onima koji su svojim radom uti ca li na rad Studentskog pozori{ta. Ove sezone predstave bawalu~kog Studentskog pozori{ta pogledalo je vi{e od 10.000 gleda la ca, a naj gleda ni ja je predstava "Dabling".

VI[E od 10.000 gledalaca u pozori{tu
Nagradu "Likota" za najboqi amaterski anga`man

dobila je Jelena Stojakovi}, dok je za najboqi profesionalni anga`man nagra|ena Jovana \ori} kojoj je uru~ena nagrada "Dobrica Stefanovi}". Ovo godi{wa na gra da "Indeks" za najvjernijeg gledaoca pripala je Loli Lakobriji. Glumac i rediteq Ba hrudin Avda gi} ovo godi{wi je dobitnik nagrade

"Lucija Latinger" za `ivotno djelo. Nagrada "Crveni kesten", ko jom je `i ri na gra |i vao najboqu dramu i stimulisao kvalitet rada, ove godine nije dodi jeqena. Po red godi{wih nagrada, dodijeqene su i poveqe institucijama koje su u ovoj godini pomogle rad bawalu~kog Studentskog pozori{ta. A.M.

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 25

Wujor{ka MOMA video-igrice proglasila za umjetnost
WUJORK - Muzej moderne umjetnosti, ~uvena MOMA iz Wujorka, u svoju stalnu kolekciju uzeo je i primjerke 14 video-igara, proglasiv{i ih umjetno{}u, javile su agencije. "Pac-Man", "Tetris", "The Sims" i "Dwarf Fortress" imena su nekih od 14 video-igara ~ija je vje~na slava osigurana ovih dana. Kako su najavili iz wujor{kog muzeja, namjera im je da nabave ukupno 40 videoigrica, me|u wima "Super Mario 64", s ciqem uspostavqawa "nove umjetni~ke kolekcije" koja bi u budu}nosti samo trebalo da raste.

Jovanka Stoj~inovi}-Nikoli}, novoizabrani predsjednik Udru`ewa kwi`evnika RS

Vijesti
Bawaluka

Sigurna sam da }e se stvari ubrzo iskristalisati, jer nova uprava Udru`ewa ve} u "unutra{wosti" novih doga|aja i pozitivnih vibracija spremna da se uhvati u ko{tac sa nagomilanim problemima, rekla Stoj~inovi} -Nikoli}
RAZGOVARALA: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Treba uraditi novi statut dru{tva
je svoju djelatnost u potpunosti ispo{tovala. Nadam se da }e u skorije vrijeme za`ivjeti rad i u ostalim podru`nicama Republike Srpske, koje su dio te cjeline. Uprava, koju uz predsjednika Udru`ewa ~ine i dva potpredsjednika (Radoslav Milo{evi} i Predrag Bjelo{evi}), te svi predsjednici podru`nica, planira u skorije vrijeme da odr`i sastanak i zauzme stav o tome na dobrobit svih. Tako|e, u ime Udru`ewa kwi`evnika posla}emo cirkularno pismo na adrese svih op{tina u Srpskoj kako bi finansijski podr`ale rad podru`nica. GLAS: Na Skup{tini se moglo ~uti dosta primjedaba na ra~un biv{eg predsjednika Udru`ewa Zorana Kosti}a? STOJ^INOVI]: Prirodno je da ~ovjek, prelaze}i preko mosta, ostavi iza sebe drugu obalu, na koju se uvijek mo`e tor (kancelariju) za obavqawe vratiti... Ona nije izgubqena, svoje djelatnosti, to bi bio samo je potrebno malo vi{e prioritetan zadatak - izna}i "izdignuti" se iznad i vidjeti prostor i obezbijediti mate- da zaista postoji. GLAS: Sqede}a Skuprijalno-tehni~ka sredstva za rad. Istovremeno, potrebno je {tina zakazana je za mart uraditi preregistraciju 2013. godine. O~ekujete li podru{tva, napraviti novi sta- novo sva|ala~ku atmosferu tut i svu propratnu dokumenta- ili dijalog intelektualaca? STOJ^INOVI]: Nisam ciju i pravilnike, te program optere}ena "sva|ala~kom" rada za 2013. godinu. atmosferom. Ni{ta se ne mo`e u potpunosti izmijeniti PRVI UTISAK preko no}i, ali mo`e svakako sa Skup{tine odnos me|u qudima u mjeri dospora`avaju}i tojnoj imena kojeg nosimo. GLAS: ^iwenica je lo{a Svjesna sam da }e biti na putu komunikacija podru`nica prepreka, ali, uostalom, to je Udru`ewa? Iako je rije~ o je- prirodno... Mi, ipak, moramo dnom udru`ewu, izgleda da biti uzor dobrim qudskim odsvako "okre}e to~ak na svoju nosima i pravilnim shvatawima o tome, nara{taju koji vodenicu"? STOJ^INOVI]: Podru- nas sti`e. Mislim da imam `nice, u nedostatku finansij- dovoqno i fizi~ke i moralne ske podr{ke, pomalo su svoj snage da istrajem u svojoj narad zaustavqale, osim bawalu- mjeri i da za sqede}u skup~ke, koja je godinama planira- {tinu u saradwi sa ~lanovima na u buyetu op{tine uprave i ve} odre|enim komiBawaluka, a i grad je obezbije- sijama pripremim statut, prodio prostor, te su se stekli gram rada i pravilnike, koji uslovi za wen rad i smatram da su u vezi sa radom Udru`ewa.
Jovanka Stoj~inovi}-Nikoli} FOTO: D. DUJI]

Kwiga o Sowi Savi}
BAWALUKA - Multimedijalna promocija kwige "Sowa Sa vi} - otvo re na stranica" bi}e odr`ana ve~eras u 19 ~asova u vije}nici Banskog dvora kulturnog centra. Kwiga }e biti promovisana i u Lakta{ima u petak u 19 ~asova, a doma}in tamo{we promocije je Galerija Centra za kulturu i obrazovawe. O kwizi }e govoriti prire|iva~i Zdenka Tomi}, Milomirka Cica Jovovi} i urednik Aca Vidi}. A. M.

Biblioteka

Izlo`ba "Karneval"
BAWALUKA - Izlo`ba fo to gra fi ja "Karne val sjeveroisto~nog Brazila: ponovni susret sa multikulturalizmom" bi}e otvorena danas u 13 ~asova u holu Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske, javili su iz ove institucije. Bawalu~ka publika ima}e priliku da ovu izlo`bu pogleda do 20. decembra. A. M.

Udru`ewe kwi`evnika Republike Srpske nema obezbije|en prostor (kancelariju) za obavqawe svoje djelatnosti, pa bi prioritetan zadatak trebalo da bude pronala`ewe prostora i materijalno-tehni~kih sredstava za rad. Istovremeno, potrebno je uraditi preregistraciju dru{tva, napraviti novi statut i svu propratnu dokumentaciju i pravilnike, te program rada za 2013. godinu. Rekla je ovo za "Glas Srpske" predsjednik Udru`ewa kwi`evnika Republike Srpske Jovanka Stoj~inovi}Nikoli} iz Doboja, koja je u subotu izabrana za ~elnog ~ovjeka Udru`ewa na burnoj vanrednoj skup{tini Udru`ewa. GLAS: Na Izbornoj skup{tini Udru`ewa kwi`evnika bilo je uvreda, psovki. Ipak ste uspjeli da izaberete novog predsjednika, Vas. [ta su, po Va{em mi{qewu, kqu~ni problemi Udru`ewa? STOJ^INOVI]: Kao {to ve} rekoh, svaki po~etak je te`ak, pa otuda i dolazi do pote{ko}a. Naime, kako je ovo prva skup{tina Udru`ewa poslije osam godina, sve je ve} jasno... Jako mi je `ao i kao pjesnikiwi i kao ~lanu Udru-

`ewa {to je prvi utisak sa Skup{tine pora`avaju}i. Istina je da su pisci u te{kom polo`aju i da ne zauzimaju mjesto u dru{tvu koje im pripada, potom dugogodi{wi nagomilani problemi od materijalnog statusa, izdava~ke djelatnosti pa do nemogu}nosti izlaska na kwi`evnu scenu (jer kultura je ve} nekoliko decenija oblast ni`eg "reda", a kwi`evnost je wen neotu|ivi dio), pa otuda sve te emocije, koje su godinama "}utale" u qudima, postale su ta-

mna strana qudskih osobina i desilo se to {to se desilo. Sigurna sam da }e se stvari ubrzo iskristalisati, jer nova uprava Udru`ewa je ve} u "unutra{wosti" novih doga|aja i pozitivnih vibracija spremna da se uhvati u ko{tac sa nagomilanim problemima. GLAS: [ta }e biti Va{ prvi korak? STOJ^INOVI]: Prvi korak je najte`i, a svi ostali dolaze kao wegova posqedica... No, imaju}i u vidu da Udru`ewe nema obezbije|en pros-

Muzej RS

Predavawe o Hilandaru
BAWALUKA - Putopisac, istori~ar umjetnosti i sli kar Mi lu tin Dedi} odr`a}e predavawe "Hilandar zauvijek" danas u 13 ~asova u Mu ze ju Re pu bli ke Srpske, javili su iz ove institucije. On }e govoriti o izu ze tnom pu to pi su ko ji pri~om, slikom i muzikom predstavqa Hilandar kao vjekovnu riznicu kulture i umjetnosti srpskog naroda. Svoju kwigu "Trg ti{ine" Dedi} }e predstaviti sutra u 13 ~asova u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci RS. A. M.

IZBOR SEKRETARA
GLAS: Prepustili su Vam da izaberete sekretara. Kada }ete to u~initi i da li ste ve} odlu~ili koga }ete izabrati? STOJ^INOVI]: Ne jo{. Neke stvari moraju da se iskristali{u. Moja `eqa je da kada dobijemo prostor, on bude mjesto za dru`ewa i susrete. Da se pisci me|usobno susre}u i razmjewuju mi{qewa, kwige, ~asopise... rije~i vrijedne pa`we i `ivota u wima. Sigurna sam da }e se to desiti i da }e od tada Udru`ewe imati jednu drugu dimenziju.

Madrid

Odlazak bawalu~ke glumice

Hit komedija Juga Radivojevi}a

Nagra|en Goran Paskaqevi}
MADRID - Film "Kad sva ne dan" Go ra na Pas kaqevi}a osvojio je Gran pri za najboqi film i nagradu publike na upravo zavr{enom Me|unarodnom fil mskom fes ti va lu u {panskom gradu Merida, sa op {ti la je produ cen tska ku }a "Intermedija netvork", javio je Tanjug.

Umrla Katarina Nena Businger-Ivanovi}
BAWALUKA - Glumica Katarina Nena Businger-Ivanovi} pre mi nula je ju ~e u Bawaluci u 84. godini, saop{teno je iz Dje~ijeg pozori{ta RS. Profesionalni anga`man zapo~ela je u Narodnom pozori{tu Bosanske Krajine 1949. Od 1956. zaposlena je kao prva glumica bawalu~kog Dje~ijeg pozori{ta. Komemoracija }e biti sutra u 13 ~asova u Dje~ijem pozori{tu RS, a sahrana istog dana u 14 ~asova na Novom grobqu u Bawaluci.

"Tamo i nazad" u Bawaluci
BAWALUKA - Predstava "Tamo i nazad", koju je po tekstu Ste va na Ko pri vi ce re `i rao Jug Radi vo je vi}, bi}e izvedena u utorak, 11. de cem bra, u 20 ~a so va u bawalu~koj Sportskoj dvorani "Obili}evo", saop{tio je organizator, agencija "Kvin estrada". Crna ko medi ja u ko joj igraju popularni glumci Andrija Milo{evi} i Marinko Maygaq govori o duhovitoj i gorkoj rekapitulaciji `ivota glavnih glumaca i situacija u kojima su bili. Ko pri vi ca na po~et ku predstave glumce predstavqa kao zbuwene i o{amu}ene poslije saobra}ajne nesre}e. Da ne bi ostali izme|u `ivota i smrti, odlu~uju da "o~iste du{u" ne bi li tako uspjeli ili da se izbave ili da kona~no umru. Ulaznice ko{taju deset maraka i mogu da se kupe u dvorani "Obili}evo", a broj mjesta je ograni~en. A. M.

26 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE

OGLASI

ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA REPUBLIKE SRPSKE

JZU Zavod za medicinu rada i sporta RS 78000 Bawa Luka, Zdrave Korde 4 T: +387 51 219-042 F: +387 51 219-043 JIB: 4402560240002 e-mail: zavod-mris@blic.net www.medicinaradaisporta.net

Broj: 01-0501-2488/12 Datum: 3.12.2012. god. Na osnovu Odluke broj: 04/1-012-2-2610/12 od 8.11.2012. godine, o izmjenama i dopunama Odluke Vlade Republike Srpske, Filozofski fakultet Pale ogla{ava Na osnovu ~lana 31. Statuta Zavoda za medicinu rada i sporta RS, ~lana 9. Pravilnika o specijalizacijama i usmjerenim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 61/01, 79/02, 2/03 i 53/05) i Rje{ewa Ministarstva zdravqa i socijalne za{tite o odobrewu specijalizacije, broj 11/04-151-452/12, direktor Zavoda raspisuje

IZVOD IZ KONKURSA
za upis studenata drugog ciklusa studija na Studijskom programu psihologija u drugom upisnom roku:

KONKURS
za dodjelu specijalizacije Iz oblasti: 1. Medicine rada .......................................................................................1 specijalizacija Pored op{tih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispuwava i posebne uslove, i to: - Zavr{en medicinski fakultet, - Polo`en stru~ni ispit, - Jedna godina radnog iskustva u struci nakon polo`enog stru~nog ispita, - Aktivno poznavawa jednog stranog jezika. Uz prijavu na Konkurs kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu uslova Konkursa: - Ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enom medicinskom fakultetu, - Ovjerenu fotokopiju uvjerewa o polo`enom stru~nom ispitu/rje{ewe o priznavawu ako je polo`en u drugoj zemqi - Original uvjerewe o radnom iskustvu u struci nakon polo`enog stru~nog ispita - Ovjerenu fotokopiju uvjerewa o aktivnom poznavawu jednog stranog jezika - Ovjerenu fotokopiju uvjerewa o dr`avqanstvu (ne stariju od {est mjeseci) - Ovjerenu fotokopiju izvoda iz mati~ne kwige ro|enih (ne stariju od {est mjeseci) - Ovjerenu fotokopiju izvoda iz mati~ne kwige vjen~anih ukoliko je do{lo do promjene prezimena Ovjerenu fotokopiju radne kwi`ice. Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa u sredstvima javnog informisawa. Sve prijave sa dokumentacijom dostaviti putem po{te ili li~no na adresu: Zavod za medicinu rada i sporta RS, ul. Zdrave Korde br. 4, Bawa Luka, sa naznakom: "Prijava za konkurs za dodjelu specijalizacije". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Prim. dr Mira Popovi}

STUDIJSKI PROGRAM 1. Psihologija

Redovni buyet -

Redovni samofinansirawe Ukupno 20 20

Prijavqivawe kandidata vr{i}e se od 4.12. do 14.12.2012. godine. Kvalifikacioni ispit odr`a}e se 15.12.2012. godine u 9 ~asova. Rezultati konkursa objavi}e se do 17.12.2012. godine do 14 ~asova. Upis primqenih kandidata izvr{i}e se od 18.12. do 20.12.2012. godine od 9 do 13 ~asova. Prilikom prijave na konkurs potrebno je dostaviti sqede}a dokumenta: - ovjerena kopija diplome prvog ciklusa - uvjerewe o polo`enim ispitima (ili ovjerenu kopiju dodatka diplomi za bolowski studij) - izvod iz mati~ne kwige ro|enih - uvjerewe o dr`avqanstvu - 60 KM za polagawe kvalifikacionog ispita (uplate se mogu izvr{iti na {alteru po{te u prostorijama Fakulteta) - nastavne programe za polo`ene ispite za nebolowski studijski program (izuzev studenata koji su zavr{ili studije na Filozofskom fakultetu Pale)

ZEMQORADNI^KA ZADRUGA "PRIJEDOR" PRIJEDOR Kozarska br. 3 Tel/faks - 052/911-466 Na osnovu Odluke Skup{tine Zemqoradni~ke zadruge "Prijedor" Prijedor, odr`ane dana 2.10.2012. godine u Prijedoru - ogla{avamo:

AD "IZVOR" Bile}a, u ste~aju, Bile}a, Ul. Kraqa Aleksandra Na osnovu ~lana 107. stav 2. Zakona o ste~ajnom postupku ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 15/10- Pre~i{}en tekst), Odluke Skup{tine ste~ajnih povjerilaca od 19.9.2011. godine i saglasnosti Odbora povjerilaca od 23.11.2012. godine, ste~ajni upravnik objavquje

LICITACIJU - prodaja nekretnina 1. Prodaje se stariji objekat - prodavnica u [urkovcu povr{ine 140 m2, sa prizemqem zgrade (skladi{ni prostor i gara`e povr{ine 140 m2, na ~ijem se spratu nalaze prostorije Mjesne zajednice), sa pripadaju}im zemqi{tem ozna~enim sa: K.^. br. 2098/1 i K.^. br. 2098/2 - PL.Br. 90/2 - ukupne povr{ine 2642 m2 - sve K.O. [urkovac. Po~etna cijena iznosi 80.000 KM. 2. Prodaje se poslovni prostor (stara gradwa) povr{ine 22.80 m2, sa pripadaju}im magacinom na spratu, te gara`a povr{ine 17 m2 - K.^. Br. 2351/3 i K.^. Br. 2351/1 - PL. 3044/02. - Ulica Rade Kondi}a bb. Po~etna cijena iznosi 60.000 KM. Pravo u~e{}a u kupovini imaju sva pravna i fizi~ka lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od po~etne cijene na blagajni ZZ "PRIJEDOR", Ul. Kozarska br. 3. Prednost kod kupovine (pod istim uslovima) imaju sada{wi zakupci. U~esnicima na licitaciji, koji budu licitirali pa odustanu od kupovine, depozit se ne vra}a. Licitacija }e se obaviti u prostorijama ZZ "Prijedor" 11.12.2012. godine, sa po~etkom u 10 ~asova (pod 1) i 12 ~asova (pod 2), a u slu~aju neuspjeha druga licitacija se zakazuje za 18.12.2012. godine u isto vrijeme. Kupac koji ponudi najve}i iznos du`an je da u roku tri dana uplati izlicitirani iznos na blagajni zadruge, a u slu~aju odustajawa polo`eni depozit se ne vra}a. Sve tro{kove: ugovora-ukwi`be-poreza i ostalog snosi kupac. DIREKTOR

V OGLAS
O PRODAJI NEKRETNINA PRIKUPQAWEM PONUDA Zgrade Hotela "Trebi{wica" u Bile}i, Ul. Kraqa Aleksandra, sagra|ene na k.~. broj: 2418, upisane u p.l. broj: 22 KO Bile}a, ozna~ene kao zemqi{te uz privrednu zgradu povr{ine 4651 m2, poslovna zgrada u privredi povr{ine 1532 m2 , pomo}na zgrada u privredi povr{ine 8 m2, pomo}na zgrada u privredi povr{ine 40 m2 (novi premjer), odnosno sagra|ene na k.~. broj: 180/20 i 181/14 ( stari premjer), upisane u ZK ulo`ak broj: 389 KO Bile}a, pod sqede}im uslovima: Ponu|a~ je du`an u ponudi navesti: Najni`i iznos kupoprodajne cijene, koja ne mo`e biti ispod 870.490,50 KM, Planirani broj radnika koje namjerava zaposliti u tom objektu, s tim da u ukupnom broju zaposlenih mora biti zastupqeno najmawe 30% biv{ih radnika ste~ajnog du`nika, Planirani iznos investicionih ulagawa u objekat, Djelatnost koju namjerava obavqati, s tim da }e prednost prilikom odlu~ivawa o ponudi imati onaj ponu|a~ koji }e se u objektu baviti ugostiteqsko-turisti~kom djelatno{}u. Prodaja se obavqa putem prikupqawa zatvorenih ponuda, koje se predaju neposredno ste~ajnom du`niku ili mu se {aqu pismeno po{tom. Koverte moraju biti zatvorene, sa naznakom "Ne otvaraj", i imenom, prezimenom i adresom ponu|a~a. Imovina se prodaje u fakti~kom i pravnom stawu u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim ste~ajni du`nik raspola`e u momentu prodaje. Pravo u~e{}a na oglasu imaju sva pravna i fizi~ka lica koja na ra~un AD "Izvor" Bile}a, u ste~aju, broj: 562-0088097611707 uplate na ime avansa (depozita) iznos od 10.000,00 KM. Kupac je du`an u roku od 30 dana, ra~unaju}i od dana prihvatawa ponude, uplatiti cjelokupan iznos kupoprodajne cijene na ra~un ste~ajnog du`nika, umawen za iznos pla}enog avansa, na ime u~e{}a na oglasu. Ukoliko kupac, kao izabrani najpovoqniji ponu|a~, odustane od kupovine nekretnine, polo`eni avans mu ne}e biti vra}en. U tom slu~aju ste~ajni upravnik }e zakqu~kom prodaju oglasiti neva`e}om i donijeti novi zakqu~ak kojim se nekretnina prodaje drugom, najpovoqnijem, ponu|a~u. Ukoliko ni drugi najpovoqniji ponu|a~ ne deponuje prodajnu cijenu u predvi|enom roku, ista pravila va`e za tre}eg i sqede}e u~esnike na licitaciji. Ste~ajni upravnik }e u roku od 30 dana, ra~unaju}i od dana uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene, zakqu~iti sa najpovoqnijim ponu|a~em ugovor o prodaji predmetne nekretnine. Sve tro{kove oko zakqu~ivawa kupoprodajnog ugovora, ukqu~uju}i i pla}awe poreza, padaju na teret kupca. Oglas ostaje otvoren 30 dana, ra~unaju}i od dana objave ovog oglasa u novinama "Glas Srpske". Ponude dostavqene nakon ovog roka ne}e se razmatrati. Ponude }e se otvarati javno najkasnije u roku od 7 dana, ra~unaju}i od dana isteka oglasa, o ~emu }e u~esnici biti blagovremeno obavije{teni. Imovinu koja je predmet prodaje, kao i raspolo`ivu dokumentaciju, zainteresovana lica mogu razgledati svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 ~asova. Ste~ajni upravnik

REPUBLIKA SRPSKA Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju Bawa Luka, Trg Republike Srpske 1 Na osnovu ~lana 39. i ~lana 88. Zakona o za{titi `ivotne sredine ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 71/12) i ~lana 2. Uredbe o postrojewima koja mogu biti izgra|ena i pu{tena u rad samo ukoliko imaju ekolo{ku dozvolu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 7/06 i 21/10) Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju obavje{tava zainteresovanu javnost

O PODNO[EWU ZAHTJEVA ZA IZDAVAWE EKOLO[KE DOZVOLE
Za izgradwu Farme za tov pili}a, u nasequ Gorwi Kladari, op{tina Srbac, projektovanog kapaciteta 2 h 10 000 mjesta za pili}e Podnosilac zahtjeva: Cviji} \ura|, Gorwi Kladari, Srbac Dana 6.11.2012. godine podnosilac zahtjeva Cviji} \ura|, Gorwi Kladari, Srbac, predao je Ministarstvu za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju RS, zahtjev za izdavawe ekolo{ke dozvole za izgradwu Farme za tov pili}a, u nasequ Gorwi Kladari, op{tina Srbac, projektovanog kapaciteta 2 h 10 000 mjesta za pili}e. Zainteresovana javnost mo`e izvr{iti besplatan uvid u zahtjev za ekolo{ku dozvolu i prilo`enu dokumentaciju u prostorijama op{tine Srbac u roku od 30 dana od dana objavqivawa ovog obavje{tewa. U ovom roku zainteresovana javnost mo`e podnijeti ovom ministarstvu mi{qewe o zahtjevu i prilo`enoj dokumentaciji, u pisanoj formi. MINISTAR Srebrenka Goli}

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 27

Feqton

BILO JE TO 1991. (Susret u Kara|or|evu)

(6)

Tu|manovo oru`je i u Vojvodini
MIHAL RAMA^

U razgovoru s predsjednicima op{tina Milo{evi} uzvikuje: Ako treba da se tu~emo, bogami }emo da se tu~emo... Jer, ako ne umemo dobro da radimo i privre|ujemo, bar }emo znati dobro da se tu~emo... Oru`je nekim nacionalnim mawinama navodno slao Tu|manov re`im. Predsjednik Skup{tine Novog Sada Vlada Popovi} saop{tava da nadle`ni provjeravaju glasine o naoru`avawu pripadnika nekih nacionalnih mawina. Vlastima su sumwive samo "neke mawine". Neki Hrvati odlaze u Hrvatsku ili u inostranstvo

Borisav Jovi} podnosi ostavku. U dnevniku zapisuje da se povukao u dogovoru s Milo{evi}em, kako bi vojsci "stvorio prostor za preuzimawe vlasti i razoru`awe paravojnih formacija". Milo{evi} se obra}a gra|anima i objavquje da vi{e ne priznaje odluke Predsedni{tva i da ne}e u~estvovati u wegovom radu u funkciji zamewivawa ~lana iz Srbije. On ka`e: "Jugoslavija je ostala bez svog Predsedni{tva, ali nije ostala bez radnika, bez seqaka, bez miliona svojih gra|ana i qudi koji su po{teno i vredno radili, ~uvali svoju zemqu, brinuli o svojim porodicama. Milioni tih po{tenih qudi ne}e dati svoju zemqu. Zahtevam od Skup{tine Republike Srbije da shodno aktima o preuzimawu funkcija Skup{tine Kosova na prvoj sednici donese odluku o smewivawu Rize Sapunyije sa funkcije ~lana Predsedni{tva SFRJ. Republika Srbija, gra|ani Srbije i srpski narod suprotstavi}e se svim aktima razbijawa na{e domovine".

Ko je Sejdo Bajramovi}?
Srbija se, fakti~no, otcepila od Jugoslavije. U razgovoru s predsednicima op{tina, u zoru tog dana, Milo{evi} uzvikuje: "Ako treba da se tu~emo, bogami }emo da se tu~emo... Jer, ako ne umemo dobro da radimo i privre|ujemo, bar }emo znati dobro da se tu~emo..." Skup{tina Srbije odbija Jovi}evu ostavku i on se posle nekoliko dana, kao da se ni-

{ta nije dogodilo, vra}a u Predsedni{tvo Jugoslavije. Isto ~ini Jugoslav Kosti}. Zoran \in|i} komentari{e: "Povla~ewe ostavke podse}a na vra}awe poteza u {ahovskoj partiji. @rtva je bila naivna i neekonomi~na, igra~ po~etnik priznaje da je brzopleto pomerio figuru. Sve je zavr{eno bez materijalnih gubitaka, ali ne i bez {tete po ozbiqnost igre". Istovremeno, poslanici republi~ke Skup{tine smewuju Rizu Sapunyiju, s obrazlo`ewem da on otvoreno zastupa separatisti~ke stavove. Na wegovo mesto imenovan je Sejdo Bajramovi}, u javnosti potpuno nepoznat vojni penzioner iz Pri{tine. Novine pi{u da je doskora honorarno radio kao rukovodilac tombole u jednoj pri{tinskoj kafani. Skup{tina po kratkom postupku ukida Predsedni{tvo Kosova, ali odbija predlog da ukine Predsedni{tvo Vojvodine. Oru`je im je, tvrdi list, poslao Tu|manov re`im. Predsednik Skup{tine Novog Sada Vlada Popovi} saop{tava da nadle`ni proveravaju glasine o naoru`avawu pripadnika nekih nacionalnih mawina. Novi Sad je u to vreme pun oru`ja. Vlastima su sumwive samo "neke mawine". Mnogi Hrvati shvataju poruku te odlaze u Hrvatsku ili u inostranstvo. Krajem marta ~ini se da napetost u zemqi makar malo popu{ta. U Kara|or|evu su se nenajavqeno sreli Slobodan Milo{evi} i Frawo Tu|man.

re{ewa i predlozi, poput predloga Privredne komore Jugoslavije o promenama u radu i sastavu Saveznog izvr{nog ve}a u prelaznom periodu, u interesu za{tite zemqe od ekonomskog kolapsa".

Pismo Bu{a Markovi}u
Osnovan je Evropski pokret u Jugoslaviji. Za predsednika je izabran Sr|a Popovi}, potpredsednici su Ivan Zvonimir ^i~ak, Rastko Mo~nik, [keqzen Mali}i, Bo{ko Kova~evi} i Zoran Paji}. Predsednik SAD Yory Bu{ pi{e jugoslovenskom premijeru Markovi}u: "Pratim najnovije doga|aje u Jugoslaviji sa zabrinuto{}u. U ovim te{kim vremenima dozvolite mi da jo{ jednom izrazim moje divqewe za Va{ hrabar program politi~kih i ekonomskih reformi u prilog svim qudima Jugoslavije. Uveren sam da }e me|unarodna zajednica pru`iti daqu konkretnu podr{ku Jugoslaviji kako ona bude napredovala s ovim reformama... Bilo bi tragi~no ako Jugoslavija ne bi uspela da shvati mogu}nosti ovog trenutka istorije za uspostavqawe nove osnove za demokratsko jedinstvo i da se ukqu~i u razvoj Evrope kao slobodna celina". U Splitu se 28. marta sastaju predsednici svih {est jugoslovenskih republika i posti`u saglasnost da "re{ewe dr`avno-politi~ke krize Jugoslavije treba posti}i na temequ po{tovawa gra|anskih i nacionalnih prava i na demokratski na~in - pregovorima. Jugoslaviju kao dr`avnu zajednicu ravnopravnih naroda u me|unarodno priznatim granicama i weno dr`avno ure|ewe mogu}e je mewati jedino na temequ prava svakog naroda na samoopredeqewe, ukqu~uju}i pravo na otcepqewe". Samo tri dana kasnije ispostavi}e se da je mirno re{ewe sve daqe. U Nacionalnom parku Plitvice sukobqavaju se pripadnici policije SAO Krajine iz Knina i specijalci hrvatske policije. Poginuli su Hrvat Josip Jovi} iz Imotskog i Srbin Rajko Vukadinovi} iz Titove Korenice, 11 lica je raweno. Na Plitvice dolazi vojska i razdvaja sukobqene snage. (Nastavi}e se)

SKUP[TINA SRBIJE UKIDA Predsjedni{tvo Kosova, ali ne i Predsjedni{tvo Vojvodine
Razgovor je, ka`e se u saop{tewu, "vo|en u nastojawu: da se elimini{u opcije koje ugro`avaju interese bilo srpskog, bilo hrvatskog naroda u celini i da se tra`e trajna re{ewa, uz puno uva`avawe istorijskih inte re sa na roda; da se ut vrdi vre me za re{avawe postoje}ih jugoslovenskih problema, najdu`e do dva meseca, {to }e biti za jedni ~ki predlo `e no na predstoje}em susretu predsednika republi ka; kao i da se, u uslovi ma produbqivawa ekonom ske kri ze, ra zmo tre

Raspad
Te{ka politi~ko-ekonomska kriza od 1990. udarila je u same temeqe SFR Jugoslavije. Na sve strane nezadovoqstva, kao da je pukla finansijsko-politi~ka bomba. U to vrijeme pa nadaqe Zapad nije imao sluha za Jugoslaviju, nego je bio zaokupqen Persijskim zalivom. Srbi su u Hrvatskoj odlukom Sabora od konstitutivnog naroda pretvoreni u nacionalnu mawinu i time je uzdrmana biv{a dr`ava u temequ. Hrvatska se tajno naoru`ava...

5. decembar 1901. godine

5. decembar 1952. godine

5. decembar 2008.

Ro|en Volt Dizni
1901 - Ro|en je ameri~ki re`iser, autor stripova, filmski animator i producent Volter Ilajas Dizni, poznat kao Volt Dizni, tvorac modernog crtanog filma, dobitnik 29 "Oskara". Put ka slavi otvoren mu je 1920. kad je osmislio lik Mikija Mausa. Wegovi crtani filmovi "Sne`ana i sedam patuqaka", "Pepequga", "Petar Pan", "Bambi", "Pinokio", "Alisa u zemqi ~uda" i stripovi "Paja Patak", "Tri praseta" i drugi, popularni su i sada {irom svijeta. Prema wegovoj zamisli ure|eni su zabavni parkovi "Diznilend" u Kaliforniji i "Diznivorld" u Floridi.

Osnovan Teslin muzej
1952 - U Beogradu je, odlukom vlade tada{we FNR Jugoslavije, osnovan Muzej Nikole Tesle. Smje{ten u reprezentativnom zdawu sagra|enom 1929. godine, djelu arhitekte Dragi{e Bra{ovana, otvoren je za javnost 20. oktobra 1955. Postavka Muzeja sadr`i vi{e od 150.000 dokumenata, modele aparata, patente, makete, biblioteku i mno{tvo kwiga, publikacija i ~lanaka objavqenih o genijalnom srpskom nau~niku i wegovom stvarala{tvu. Osnivawem ovog muzeja u~iwen je veliki napredak u razvoju muzeolo{ke djelatnosti u Srbiji, a obezbije|eni su i potrebni uslovi da se sa~uva djelo velikog nau~nika.

Umro patrijarh Aleksej II
2008 - Umro je Aleksej II moskovski patrijarh. Bio je {esnaesti patrijarh na tronu Ruske crkve, koja je na nivo patrijar{ije uzdignuta 1589. Aleksej Mihailovi~ Ridiger bio je izdanak aristokratske porodice pribalti~kih Nijemaca Fon Ridiger, koja je u 18. vijeku prihvatila pravoslavqe. [kolovao se u Sanktpeterbur{koj duhovnoj akademiji. Patrijarh je postao 1990. Va`io je za li~nost od autoriteta u Rusiji, i imao je bitan uticaj u Kremqu, otuda je presudno pomogao da se obnovi moralni autoritet Crkve poslije decenija progona. Aleksej II boravio je u Beogradu tokom NATO bombardovawa 1999. i protivio se otcjepqewu Kosova od Srbije.

28 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Do{li Mujo i Fata na Jadran i poslije nekoliko dana Mujo priupita Fatu: - Fato, bona, za{to mi uvijek idemo na obi~ne pla`e, ajmo jednom na nudisti~ku, ~ujem da je tamo qep{e?

Fata ga poprijeko pogleda: - Bje`' bolan, sramota me i}' na tak'u pla`u! Mujo se zbuni: - [to sramota? Fata uzdahne: - Da ne vide svi da sam se udala zbog para ...

Anabela molila da joj frizer oprosti
Bukva je prekliwala svog biv{eg frizera da povu~e tu`bu protiv we jer ga je optu`ila da je u vezi s Mladenom Radulovi}em, pi{u srpski mediji. Anabela Bukva se pro{le sedmice prvi put suo~ila sa svojim nekada{wim frizerom Vladimirom Simi}em, i to na sudu. On je tu`io pjeva~icu za uvredu ~asti, jer ga je prije skoro dvije godine javno oklevetala. Naime, u januaru 2011. godine Anabela je optu`ila Simi}a da je glavni krivac za wen raskid s manekenom Mladenom Radulovi}em. Ta~nije, da je sa wim u vezi. Zbog tih navoda frizer je presavio tabak i tu`io pjeva~icu. Sada ona wega moli da joj oprosti i povu~e tu`bu. - Anabela i Vlada su se nedavno videli, prvi put nakon {to su se posva|ali. Odmah je po~ela da ga moli da odustane od tu`be jer je u drugom stawu. Navodno, te{ko joj pada povla~ewe po sudu. Uzalud ga je prekliwala i ube|ivala da su novinari krivi za sve, jer su wenu izjavu pogre{no preneli. Vlada nije pao na wene molbe. Nije hteo ni da ~uje za povla~ewe tu`be - ka`e izvor. Frizer potvr|uje da mu ne pada na pamet da se miri s nekada{wom bliskom saradnicom.
ХЕМИЈСКИ ЕЛЕМЕНТ
СПИС АТОМ ЈЕДАН ВЕЗНИК, ПРЕМДА РЕОН ИСТА СЛОВА

Ovo jelo se lako priprema i za ~etiri je osobe. Hrana bude gotova za 60 minuta. Slu`ite toplo uz pire od krompira i zelenu salatu Ko ne voli ukus karija, mo`e ovaj specijalitet da radi i bez wega, iako on daje specifi~an ukus.

Kuglice od pile}eg bijelog mesa
БИВШИ ЧЕШКИ ФУДБАЛЕР БЕЈБЛ ЊЕМАЧКИ ФИЛОЗОФ ИМАНУЕЛ ПОСТАВИТИ СЦЕНУ ИСТА СЛОВА

АУТОР: БИТ

МЈЕРА ЗА ЗЛАТО

РИЈЕЧНИ РИБАР

ТЕЛУР

ПРЕВЛАКА НА МАЛАКИ

АМПЕР

НАСРТИ, НАЛЕТИ

БИВШИ КОШАРКАШ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ДРАГАН

ГЛУМИЦА РАДИВОЈЕВИЋ БИВШИ КОШАРКАШ ПАРТИЗАНА ЂОРЂЕВИЋ

РАДИЈУМ
ВОЛУМЕН

ОБРОК (жарг.) ПЛАНИНСКИ МАСИВ У ИТАЛИЈИ

ВРСТА ЖИВОТИЊЕ

УЖИЧАНИН ФРАНЦУСКИ ФУДБАЛЕР ФРАНК

ВАСИЛИЈЕ ОДМИЛА ТУНИС АУТОР: БИТ ГЛУМАЦ СА СЛИКЕ ВРСТА ЗАНАТЛИЈЕ, МЕСАР

ЈЕДАН ПРИЈЕДЛОГ АМЕРИЧКА ГЛУМИЦА АНДЕРСОН

ХУНСКИ ВОЂА “БИЧ БОЖИЈИ”

КРАЉЕВСКА ЗАБАВА ИСТА СЛОВА
ФУДБАЛЕР ИЗ КОНГА ШАБАНИ СЛОВА ИЗА “Њ” И “П”

СУСЈЕДНА СЛОВА БРИТАНСКА МАРКА ТРАКТОРА

ИПОН МЈЕСТО У ИЗБОЧИНА НИГЕРИЈИ КОПНА У

МОРЕ

ПОСУДА ЗА ТЕЧНОСТ (мн.)
КАРАТ
ЕГИПАТСКИ БОГ СУНЦА АМЕРИЧКА ВАЛУТА (мн.)

ПОП ПЈЕВАЧИЦА БУКВА

РАДИЈУС
СУСЈЕДНА СЛОВА ВРСТА ЖИВОТИЊЕ РИЈЕКА У ФРАНЦУСКОЈ СУПРОТНИ ВЕЗНИК АМЕРИЦИЈУМ ПОКАЗНА ЗАМЈЕНИЦА

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

ФРАНЦУСКИ ФУДБАЛЕР ЗИНЕДИН ИСТА СЛОВА ЛИЧНА ЗАМЈЕНИЦА ФРАНЦУСКИ ГЛУМАЦ ДЕЛОН БЛАТО, КАЛ ФРАНЦУСКИ ФУДБАЛЕР ДИЈАБИ ВРСТА ПАПАГАЈА
“МИЛАН КАЛИНИЋ” ЕЛЕКТРОН

ВРСТА ДРВЕТА

6 2 9 6 2

9 2

5

1 9 5 8

АУТО ОЗНАКА ЗА ПАНЧЕВО

“ИВАНА МИХИЋ”

18. И 13. СЛОВО
“ОГЊЕН КОРОМАН”

4 6 8 3

4
ЛИТАР
АЗОТ

МЈЕСЕЦ У ГОДИНИ

6 4 9 5 2

АУТОР: БИТ

АЗИЈСКИ ИЗРАЗ ЗА ЉУБАВНИЦУ

РЈЕШЕЊЕ: А, Р, КАТАРИНА, КАНТ, АЛЕКСАНДАР, АА, РА, ТЕК, ЕРА, ПР, ВАСА, НОРКА, БАЛ, Т, ПА, И, НОНДА, ПЕТАР БОЖОВИЋ, КАНИСТЕРИ, КАМИЛА, Р, РА, СЕНА, ЗИДАН, АЛИ, МИ, ГЛИБ, И, ОЛ, АРА, Е, НОВЕМБАР, Л, КОНКУБИНА,

8 2 1 9 3 4 5 6 7

4 5 3 7 6 2 1 9 8

9 1 2 6 8 7 4 3 5

3 6 7 2 4 5 9 8 1

5 8 4 3 1 9 6 7 2

7 3 6 5 9 1 8 2 4

2 4 5 8 7 6 3 1 9

1 9 8 4 2 3 7 5 6

ОТИЛИЈА КРАЋЕ

6 7 9 1 5 8 2 4 3

Тежина: средње

Рјешење

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 29

Prati majka sina Crnogorca u Ameriku. Rida, pla~e… Drugi sin je tje{i:

- [to pla~e{, majko, pa ne ide za Beograd, vrati}e se.

Oliver Mlakar pita plavu{u u "Kviskoteci": "U kojoj ruci dr`im kamen?"

"Hmm... Ah... Um... Pomo}!" "Nije lijeva!" "Hmm... Uff... Pih... Kvisko?!"

Sastojci
200 g pile}eg bijelog mesa - mqevenog 1 kri{ka starog bijelog hqeba 2 ka{ike prezle 1 jaja malo soli malo karija u prahu malo bibera mqevenog malo muskatnog ora{~i}a u prahu malo suvog biqnog za~ina malo soda bikarbone 50 g margarina 1 glavica crvenog luka sredwe veli~ine 250 g {ampiwona 1 1/2 dl poluslatkog bijelog vina 1 dl kisele pavlake 1 ka{i~ica - prepuna skrobnog bra{na 1 dl vode malo soli malo mqevenog bibera

Priprema
1. Pile}e bijelo meso, ako niste nabavili samqeveno, sameqite na ma{ini za mqevewe mesa te na kraju mqevewa propustiti kroz ma{inu i jednu kri{ku hqeba. U slu~aju da radite sa ve} mqevenim mesom, tada kri{ku hqeba namo~ite u vodu, i za pet minuta je ocijedite i izgwe~ite i dodajte mqevenom mesu. 2. Od smjese pravite kuglice veli~ine oraha, tako {to malom ka{i~icom vadimo smjesu i stavqamo na dlan koji smo posuli prezlama i formiramo kuglice. Od ove koli~ine smjese dobije se 23-25 kuglica (zavisno od veli~ine par~eta hqeba i jajeta). 3. Luk o~istiti i sitno isjeckajte. [ampiwone o~istite i isjeckajte na listi}e. U tigaw stavite 50 g butera ili margarina da se otopi, dodajte isjeckani luk i dinstajte ga na slaboj temperaturi da postane staklast, dodajte {ampiwone, prodinstajte dok vlaga ne ispari, oko 15 minuta. Dodajte 1 1/2 dl vina, malo soli i malo bibera. 4. Poklopite posudu i dinstajte na laganoj vatri dok kuglice ne omek{aju oko 15 minuta uz povremeno mije{awe. Dok se kuglice dinstaju umutite jednu ka{i~icu skrobnog bra{na i malo kari praha sa jednim dl vode (uz polako dodavawe vode) i na kraju dodajte jedan dl pavlake i dobro izmije{ajte.

HOROSKOP
CIJENE U KM
pile}e bijelo meso margarin {ampiwoni bijelo vino kisela pavlaka 2,5 0,5 1,2 1,2 0,3

Ovan
(21.3 - 20.4)
O~ekuje vas idealno vrijeme za sre|ivawe dru{tvenih i poslovnih kontakata. Ukqu~ite se u kolektiv i sre}u potra`ite u timskom radu. Sa Blizancima i Djevicama }e biti daleko lak{e nego {to ste mogli da pretpostavite. Po`eqno je da neka ube|ewa ostavite po strani.

Vaga
(23.9 - 22.10)
Ukoliko se tro{ite na bezvrijedne stvari i poklawate pa`wu qudima koji to ne zavre|uju, bi}ete nervozni, skloni ekscentri~nom pona{awu. Po{to ste pripadnik uravnote`enog znaka, kao {to i samo wegovo ime govori, ne dozvolite da vas bilo ko "nasanka" da ka`ete rije~ vi{e.

Bik
(21.4 - 20.5)
Dobijate zaslu`eno priznawe, shodno situaciji u kojoj ste. Zahvaquju}i izrazitoj mentalnoj aktivnosti, uti~ete na okolinu. Problem dana se mo`e javiti ukoliko se sa partnerom budete konfrontirali u mi{qewima. Po`eqno je da ono {to vam on ka`e na jedno uvo u|e, a na drugo iza|e.

[korpija
(23.10 - 22.11)
Zastoj u doga|ajima po~eo je da vas zabriwava i ~ini nesigurnim. Preporu~uje se je odmor i da napravite plan za nove poteze. Ukoliko budete sa sebi svojstvenom {korpijskom uporno{}u poku{ali da ostvarite nemogu}e, natovari}ete nevoqu na vrat. I nervoza je tu.

CIJENA RU^KA

5,7

Blizanci
(21.5 - 20.6)
Iskoristite talase inspiracije na pravi na~in. Ne pretvarajte se i ne prenema`ite, ve} djelajte. Samo konkretna akcija dovodi do rezultata. Po{to ste idealisti~ki nastrojeni, mo`ete se razo~arati zbog svake sitnice koja ne zadovoqava va{e kriterijume.

Strijelac
(23.11 - 20.12)
Sami ne mo`ete da rije{ite problem, pa tra`ite podr{ku sa strane. Kad je tako, onda budite qubazni, jer ponekad to niste. Va{a spontanost mo`e nekome da zasmeta i da osujeti realizaciju ciqeva. [ta da se radi, kad samo mudrim potezima i lukavo{}u mo`ete ostvariti ciq. U protivnom...

Izgradwa radnih navika kod d jece
Pomozite djetetu u organizaciji. Poka`ite kako da se organizuje. Na primjer, za mla|u djecu, pospremawe igra~aka poslije igre. Starijoj djeci poka`ite kako da odrede prioritete i redoslijed u~ewa (npr. prvo te`i zadaci, onda lak{i…)
[to dijete ranije usvoji radne navike, to je ve}a vjerovatno}a da }e ih zadr`ati i razviti kasnije u `ivotu. Nikada nije prerano da dijete po~ne da razvija radne navike. Uloga roditeqa u procesu razvoja radnih navika, naro~ito kod {kolske djece, je da spoznaju i primijene efektivne tehnike da bi pomogli i ohrabrili dijete da razvije takve navike. Donosimo nekoliko savjeta.: 1. Budite dobar primjer. Razvijawe radnih navika kod djeteta zapo~iwe od rodisvjesno ~iwenice, pored toga {to }e roditeqi biti zadovoqni ako poka`e uspjeh u {koli, da je to prvenstveno ne{to {to ~ini samo za sebe i da zbog svog uspjeha treba da bude ponosno na samog/samu sebe. Takva spoznaja daje djetetu izuzetno samopouzdawe. 4. U~ite dijete da bude uporno i dosqedno. Da bi kod djeteta razvili dobre radne navike, roditeqi treba da pomognu djeci da nau~e da budu uporna. Najva`nija radna navika je upornost. Upornost i dosqednost zapravo razlikuju uspjeh od neuspjeha. 5. U~ite dijete odgovornosti. Primarni zadatak djeteta je obavqawe {kolskih obaveza i zadataka. Me|utim, ne treba da se ograni~i samo na takvu odgovornost. Dijete je ~lan porodice i treba da ima zadatke i u doma}instvu, naravno prilago|ene dje~ijem uzrastu. 6. Pomozite u organizaciji. Poka`ite djetetu kako da se organizuje. Na primjer, za mla|u djecu, pospremawe igra~aka poslije igre. Starijoj djeci poka`ite kako da odrede prioritete i redoslijed u~ewa (npr. prvo te`i zadaci, onda lak{i…)

Rak
(21.6 - 20.7)
Ra~i}i su danas tipi~ni predstavnici znaka: predu na ku}nom ogwi{tu i iziskuju pa`wu uku}ana; nije ni ~udo {to su te{ki i sebi i drugima. Okolina mora da zaslu`i wihovu naklonost, ina~e }e ostati kratkih rukava; partner posebno, jer je po~eo da "brqa".

Jarac
(21.12 - 19.1)
Uzrok nezadovoqstva vezan je za hroni~nu bolest koja vas sputava da se borite sa `ivotnim problemima. Niko nije kadar da olako prizna sopstvene slabosti, pa ni vi. Poku{avate da ih prebacite na partnera i okolinu. Po{to niste u pravu, popri~ajte sa mudrijim dijelom li~nosti.

Lav
(21.7 - 21.8)
Trenutni polo`aj vam se ~ini daleko te`i nego {to jeste. Smatrate da ciq zahtijeva prevelike `rtve, pa razmi{qate da li vrijedi truda. Povla~ite se u svoj svijet, koji samo potencira osje}awe nemo}i. Okru`eni ste osobama koje ne samo da su stare i bolesne ve} na vas djeluju i krajwe deprimiraju}e.

Vodolija
(20.1 - 18.2)
Iskoristite sposobnost lakog kontaktirawa u poslovne svrhe, jer je uspjeh ve}ih razmjera na pomolu. Ne dozvolite da vas opijenost qubavqu i kratkotrajna avantura u tome sprije~e. Nisu ni sve Vodolije iste, pa je samim tim i uzrok "sabota`e" individualan. Za neke su to djeca, za neke unuci.

teqa, i pri tome, kako ka`e stara izreka "nisu va`ne rije~i, nego djela". Sa razvijawem radnih navika, a posebno navika sticawa znawa i vje{tina, trebalo bi da se po~ne veoma rano, ve} u uzrastu od oko dvije godine starosti djeteta. Prva "lekcija" trebalo bi da bude posmatrawe roditeqa, wihovog pona{awa i wihovih radnih navika. 2. Izgradite qubav prema u~ewu. Nau~ite dijete da u~ewe mo`e da bude zabavno i to mnogo prije nego {to krene u {kolu. ^itajte djetetu i potrudite se da uvijek ima interesantne slikovnice i

kwige na dohvat ruke, te mu obezbijedite igra~ke koje razvijaju ma{tu. [to vi{e budete budili radoznalost kod djeteta, ve}a je vjerovatno}a da }e ono biti motivisano da radom i trudom do|e do odgovora na svoja pitawa.

KOD DJETETA treba da izgradite qubav prema u~ewu
3. U~ite dijete da se potrudi. Poka`ite djetetu {ta zna~i zadovoqstvo dobro ura|enim poslom kada se potrudi i zavr{i ono {to je zapo~elo, ~ak i ako to zahtijeva dodatni napor i trud. Va`no je da dijete bude

Djevica
(22.8 - 22.9)
Ukoliko imate zdravstvenih tegoba, ti~u se organa za varewe, jetre ili pankreasa. Po{to postoji mogu}nost pogre{ne dijagnoze, odlo`ite posjetu qekaru. Situacija vas ~ini optimistom bez razloga. Nadate se da }ete jedan problem eliminisati.

Ribe
(19.2 - 20.3)
Mislite da znate {ta ho}ete, ali da vas vi{a sila spre~ava u realizaciji. Razmislite o tome koliko ste u pravu, pa ukoliko treba, snizite kriterijume. Po`eqno je biti realan i iz date situacije izvu}i maksimum. Tako|e nije lo{e biti po pona{awu bliskiji sa onima sa kojima ste ~esto.

30 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u 9h10, novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem u Bawaluci, na Star~evici, stariju ku}u sa placem od 857 m2, tel. 065/698-012. Prodajem u Bawaluci dvije ku}e, ul. Kozarska, sa razli~itim kvadraturama placa, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u na Lau{u na placu 862 m2, cijena po dogovoru, tel. 065/561-918. Prodajem ku}u u ^elincu kod Doma zdravqa i plac u Trnu, tel. 065/322-144; 065/398-459; 051/436-593. Prodajem ku}u u Novom Sadu ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 065/214-822, 065/465-181. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana sa dvori{tem 120 m2, u ulici Gavrila Pincipa. Hitno, tel. 065/636-545, 065/192/000. Prodajem ku}u u Obili}evu, tel. 066/091091. Hitno prodajem ku}u u Srpskim toplicama ~etiri KM od centra Bawaluke, cijena 43.000 KM, tel. 066/750-139. Prodajem nedovr{enu ku}u P+1 i ~etiri dunuma zemqe, a mo`e i mawe, u Jablanu, papiri 1/1, tel. 065/575-903. Prodajem ku}u na sprat 170 m2 u Bugojnu u ulici Armije BiH prema fabrici "Slavko Rodi}" sa 670 m2 oku}nice, jako lijepa i sre|ena ku}a, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem stariju ku}u sa podrumom (struja, voda), 21 dunum obradive zemqe, tri {ume, 1/1, povoqno. Op{tina Gradi{ka, tel. 051/371-200. Prodajem ku}u s oku}nicom, 800 m2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 066/360674; 065/585-908. Prodajem ku}u u centru Doweg Vakufa, tel. 051/437-187. Prodajem ku}u u Kuqanima kod Pa`a na glavnom putu, tel. 065/249-183, 051/368-292. Prodajem useqivu nedovr{enu ku}u, novogradwa, u Jablanu ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/297-732. Prodajem noviju ku}u, 60 m2, 1/1, odmah useqiva, 1.300 m2 zemqe, ogra|eno, sa vo}em, selo Kri{kovci, cijena 10.000 KM, tel. 065/008-451. Prodajem povoqno ku}u i 12 dunuma zemqe u Mi{inom Hanu - Vukovi}i 210, cijena povoqna, tel. 051/466-170, 065/192390. Prodajem ku}u s poslovnim prostorom u centru Omarske, tel. 066/115-180. Prodajem imawe, starija prizemna ku}a, zemqi{te 16.000 m2 u Kuqanima, cijena 50 KM, tel. 065/763-941. Prodajem ku}u i placeve u Drago~aju, 300 m od {kole (mo`e zamjena za mawi stan), tel. 065/522-838. Prodajem useqivu prizemnu ku}u kod Kosmosa, mo`e zamjena za stan uz dogovor, tel. 051/454-066; 065/528-247. Prodajem povoqno u Debeqacima staru ku}u i novu neizgra|enu (sa papirima), sa oku}nicom od deset dunuma zemqe, tel. 065/547-969. Prodajem useqivu ku}u, dupleks vel. 13h11m (P+1+1) sa garsowerom u potkrovqu i lokalom u prizemqu, sa centralnim grijawem, plac 500 m2, Bawaluka, ul. Jovice Savinovi}a 101, tel. 065/696353. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, odvojeni ulazi, s dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem ku}e u Vrbawi i ^esmi, tel. 065/497-846, 051/216-155. Prodajem ku}u sa 1.000 m2 oku}nice na Petri}evcu kod `utih zgrada, papiri uredni, tel. 065/363-103. Prodajem u Kne`ici ku}u 9h8, visoka prizemnica, useqiva i namje{tena, sa ~istim papirima, podru~je K. Dubice, zvati uve~e, tel. 051/307-088. Prodajem ku}u na placu od 640 m2 preko puta bolnice na Paprikovcu, ul. J. Ra{kovi}a, tel. 065/421-795. Prodajem mawe imawe u Kosjerovu kod Lakta{a, cijena po dogovoru, tel. 065/622572. Prodajem sprat ku}e sa oku}nicom u ul. Rade Kondi}a 66, Bawaluka, tel. 066/204912; 051/354-596. Prodajem ku}u na sprat sa vi{e ve}ih pomo}nih objekata na deset dunuma zemqe u komadu, u centru Potkozarja - Ivawska, asfalt, struja, voda, tel. 065/531-101. Prodajem ku}u prizemnicu kod "Nove sirovine", povoqno, tel. 066/205-505, 051/216-155. Prodajem povoqno useqivu ku}u sa visokim potkrovqem na placu od 1.300 m2 u Ko~i}evu, Gradi{ka, ogra|eno, struja, voda i dvori{na zgrada, sa gra|evinskom dozvolom, tel. 065/417-581. Prodajem ku}u kod Zelenog mosta, Bawaluka, sa poslovnim prostorom i plac od 397 m2, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u u Motikama sa 2.000 m2 zemqe, tel. 066/130-333. Prodajem ku}u u Kqu~u (poslovni +gara`a+stambeni prostor) ili mijewam za ku}u ili stan u Bawaluci, M. Gradu, Prijedoru ili Gradi{ci, tel. 065/644-785. Prodajem ku}u sa oku}nicom u Glamo~anima kod {kole, tel. 065/912-912. Prodajem ili izdajem novu ku}u sa 500 m2 oku}nice, Lakta{i, kod jezera, tel. 066/136-177. Prodajem ku}u sa lokalom 15h10, prizemqe, sprat-potkrovqe, 450 m2, novogradwa na putu Kla{nice - Slatina, mo`e i stan u cijenu, 1/1, tel. 066/668612,066/091-527. Prodajem ku}u za ru{ewe sa placem od 480 m2 na Petri}evcu, po~etak ulice Jovice Savinovi}a, regulacionim planom predvi|ena gradwa ku}e 9h8, P+S+M, tel. 065/763-941. Prodajem ku}u na Paprikovcu 9h10 na placu od 640 m 2, prizemqe, sprat, potkrovqe nije izra|eno, ima centralno grijawe, tel. 065/448-763. Prodajem ku}u kod auto-{kole "Volan", tel. 065/601-772. Prodajem ku}u 9h9, P+S, sa 300 m2 zemqi{ta, na Petri}evcu, ulica Jovice Savinovi}a, cijena po dogovoru, tel. 065/763-941. Prodajem stariju ku}u 8h8 P+S sa 900 m2 zemqi{ta u Trnu, kod plave zgrade, cijena 110.000 KM, tel. 065/763-941. Prodajem ku}u i 3,5 dunuma zemqe u Glamo~anima nadvo`wak kraj "Robota", tel. 065/560-345. Prodajem ku}u, strogi centar grada, ul. Pave Radana br. 19, tel. 065/849-110. Prodajem ku}u u Lazarevu, kod kasarane "Kozara", tel. 065/925-186. Prodajem ku}u u Vrbawi kod Zelenog vira, tel. 065/601-772. Prodajem stariju ku}u sa 17 dunuma zemqe, {uma, ostalo obradivo, gradska voda, struja, ^arda~ani, tel. 00381112150-443; 051/314-523. Na placu od 460 m2 prodajem pola ku}e, dva stana sa podrumom, mogu}a izgradwa stana u potkrovqu, pogodno za predstavni{tvo, objekat je sa dva lica, tel. 051/307-445. Prodajem ku}u VP sa dvori{nim objektima na 700 m2 zemqi{ta u ul. @. Zgowanina, tel. 066/528-897. Prodajem ku}u, tri stana na Petri}evcu, gara`a, grijawe, 400 m2 zemqe, tel. 065/202-446. Prodajem ku}u 10,5h9m2 P+S+P, sprat 80 m2 sre|en, u Debeqacima kod marketa "Luki}", plac 549 m2, papiri 1/1, urbanisti~ka, tel. 065/611-803. Prodajem ku}u u Novoj varo{i, 14. sredwobosanke brigade, tel. 066/130-333. Prodajem ku}u u Bawaluci P+1+M, 660 m2 placa, tel. 065/513-006. Prodajem staru ku}u na 500 m2 zemqi{ta u nasequ Nova varo{, dozvoqena gradwa objekta Po+P+2, tel. 066/528-897. Prodajem ku}u, prelaz Trn - Jablan, prizemnica sa placem od 830 m2 sa centralnim grijawem, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u u Zalu`anima, tel. 065/925-186. Prodajem ku}u u Drakuli}u, tel. 065/ 601-772. Hitno prodajem ku}u, ~etiri kilometra od centra Bawaluke, cijena 43.000 KM, tel. 066/235-240. Prodajem nedovr{enu ku}u u Drago~aju, struja i voda razvedane, na placu 1.000 m2, tel. 065/213-691. Prodajem ku}u u Glamo~anima, asfalt, struja, voda i svi objekti koji se posjeduju, 40 dunuma obradive zemqe, tel. 585613; 066/668-355. Prodajem stariju ku}u sa 1.300 m 2 zemqi{ta u Kuqanima, cijena 30.000 KM, tel. 065/763-941. Na ulazu u Glamo~, na putu Glamo~ Livno - Split, na prodaju ku}a sa pomo}nim objektima na 900 m2, mo`e zamjena za Novi Sad i okolinu, povoqno, tel. 065/531-101. Prodajem ku}u, podrum, prizemqe i sprat, 10h9 m, na placu od 580 m2, ul. Davida [trpca, Paprikovac, povoqno, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2 u Krfskoj ulici, hitno i povoqno, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545. Ku}u sa zemqom na putu Bawaluka Krupa na Vrbasu prodajem ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 065/448-808; 065/549-200. Prodajem ku}u prizemnicu 9x8 na placu od 500 m2 u Bawaluci i gara`u 8x5, tel. 065/683-125. Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom, 4.220 m2 zemqe, Mi{in Han, tel. 066/063-560. Prodajem ku}u u Kqu~u, papiri uredni, tel. 064/4499-077. Prodajem blizu Naprijedovog igrali{ta ku}u na sprat, 130 m2, u ulici Gavrila Principa sa oku}nicom od 500 m2, povoqno, uz ulicu, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u sa tri dunuma zemqe i ~etiri dunuma {ume, tel. 066/416-816. Prodajem ku}u na sprat s potkovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito centralno grijawe, preko puta "Glasa Srpske", ulica ^aire, Hiseta, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 metara, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, odmah useqivo u ulici Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545. Prodajem mawu ku}u i deset dunuma zemqe na magistralnom putu Bawaluka Prijedor, preko puta "Petog neplana" ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 066/626-734. Prodajem ku}u na 1.000 m2 zemqe u ul. Bra}e Jugovi}a, tel. 065/291-076. Prodajem ku}u P+1 u Dervi{ima, Bawaluka, 370 m2 placa, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698-012. Prodajem u centru ku}u sa 1.000 m2 zemqe, predvi|ena regulacionim planom zgrada, tel. 065/291-076. Prodajem dvije stare ku}e na 1.670 m2 zemqi{ta u nasequ kod biv{e "Mqekare", dozvoqena gradwa stambenog objekta Po+P+5, tel. 066/528-897. Prodajem ku}u i zemqi{te oko 600 m2 u ^elincu dowem preko mosta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem hitno ku}u na sprat sa dvori{tem i velikim poslovnim prostorom u Obili}evu, u ulici Bra}e Jugovi}a, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u u centru u ul. Jovana Du~i}a, tel. 065/291-076. Prodajem povoqno ku}u, lokal i dvori{nu, ul. Zmaj Ogwenog Vuka, Lazarevo, tel. 065/591-823. Prodajem ku}u niskoprizemnicu sa dvori{tem i gara`om, 1.000 m2 placa, 1/1, po~etak Kuqana, tel. 065/687-698. Prodajem ku}u sagra|enu 2008. godine, 9h8 m, na povr{ini od 1.300 m2, prvi sprat zavr{en, potkrovqe nije zavr{eno u Rami}ima, cijena 80.000 KM, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u i 730 m2 zemqe u ul. Milana Brankovi}a 49, preko puta Doma "Rada Vrawe{evi}" Bawaluka, tel. 051/212-771; 065/096-547. Povoqno prodajem imawe u Aleksandrovcu (Borac), ku}a, dvori{na ku}a i {tala, sa 22 dunuma obradive zemqe, tel. 065/230-677; 051/580-500. Prodajem ku}u u Palama 12h9, centralno grijawe, gara`a, vo}wak i 1.000 m2 zemqi{ta na atraktivnoj lokaciji za biznis, tel. 057/224-695. Prodajem ku}u sa oku}nicom vrlo povoqno, tel. 065/586-500. Prodajem ku}u sa pomo}nim objektom na 1.500 m2 zemqe, ul. Pionirska, Bawaluka, tel. 065/260-908.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prodajem useqivu ku}u u Bawaluci, mo`e zamjena za stan uz dogovor, tel. 051/454-066; 065/528-247. Prodajem ku}u i dva dunuma zemqe u Krupi na Vrbasu pored mlinova, tel. 066/540-966. ZAMJENA Mijewam ku}u za stan uz doplatu, tel. 065/497-846, 051/216-155. Mijewam useqivu ku}u kod "Kosmosa" za stan u Bawaluci uz dogovor, tel. 065/528247. Mijewam ku}u u Bawaluci za stan uz dogovor, tel. 051/454-066; 065/972-569. IZDAVAWE U centru Bawaluke u ku}i izdajem mawi jednosoban stan studentima, TA grijawe, 230 KM + re`ije, tel. 065/384318; 051/314-932. Izdajem ku}u (dvije sobe, kuhiwa, kupatilo, hodnik) preko tranzita blizu medicinske {kole, 150 KM, namje{teno, tel. 065/373-794. Izdajem namje{tenu dvori{nu zgradu, 40 m2 (Rosuqe), cijena 240 KM, tel. 065/667-484. Izdajem prazan sprat ku}e i gara`u, Borik, tel. 065/297-962. Izdajem ku}u za dnevni odmor ili preno}i{te, povoqno, tel. 065/984-166. Izdajem namje{tenu ku}u na Star~evici za tri studenta, cijena 300 KM, tel. 065/828-437. Izdajem polunamje{tenu ku}u u Dervi{ima, povoqno, tel. 065/259-596. Izdajem u Novoj varo{i prizemqe mawe ku}e, soba, kuhiwa, hodnik, kupatilo, namje{teno za dvoje, veliki parking, bez gazde, cijena 200 KM + struja, tel. 066/897-405. Izdajem sprat ku}e, dvosoban stan, nenamje{ten, Bawaluka, lijeva Novoselija, tel. 065/947-053. Izdajem namje{teno prizemqe ku}e, blizu bolnice Paprikovac, tel. 065/812782. Bawaluka, Lijeva Novoselija, izdajem nenamje{ten sprat ku}e (dvosoban stan), tel. 065/947-053. Izdajem namje{tenu ku}u 150 m 2 (predvi|ena za osam osoba sa odvojenim sobama), 150 KM po osobi, ukqu~eno grijawe, ulica Vasilija Ostro{kog br. 1, Lazarevo (iznad "Centrum" marketa), zvati do 17 ~asova, tel. 066/117-190. POTRA@WA Hitno potrebna ku}a na ~uvawe bra~nom paru sa dvoje djece, tel. 064/4349775. Stariji bra~ni par tra`i ku}u ili stan na ~uvawe uz pla}awe re`ija, tel. 065/176-625.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem dvosoban stan od 57 m2, IV sprat, ul. Drage Mali}a br. 5, naseqe Ante Jaki}a, Bawaluka, tel. 387 65/662919. Prodajem stan u novogradwi 50 m2. Vlastito grijawe na gas, klima, bambus parketi itd. Cijena 1.500 KM/m2, tel. 38766/455-408. Prodajem trosoban stan u Bawaluci, Obili}evo, 74 m2, prvi sprat, tel. 38765/241-922. Prodajem ili mijewam za mawi stan ku}u u Trnu sa lokalom, tel. 065/601-772. Prodajem stan, 45 m2, Rosuqe, ekstra sre|en, drugi sprat, kod hotela "Cezar", ima i gara`no mjesto, tel. 065/583-683. Prodajem trosoban stan u Boriku, 92 m2 ili mijewam za mawi dvosoban, tel. 065/262-917. Prodajem stan, 37 m2, u nasequ Ante Jaki}a, prvi sprat, Bawaluka, tel. 065/698-012. Prodajem ~etvorosoban stan 109 m2, drugi sprat, u Boriku, cijena po dogovoru, tel. 066/307-992. Prodajem stan u Obili}evu 45 m 2 suteren, renoviran, klima, kablovska, zaseban vawski ulaz, povoqno, tel. 065/528232. Prodajem jednosoban stan, 30 m 2, ~etvrti sprat, sa balkonom, ul. M. Kraqevi}a, cijena 55.000, tel. 065/978485. Prodajem dvoiposoban stan, 74 m2, nov,

u nasequ Sunce, ulica Maksima Gorkog, mo`e zamjena za mawi stan, tel. 065/763941. Prodajem trosoban stan 86 m2, tre}i sprat, na Star~evici - ulica Ogwena Price, tel. 065/763-941. Prodajem dvosoban stan 61 m2 sa gara`om, 18 m2, u novoj zgradi kod "Mqekare", tel. 065/763-941. Hitno prodajem dvosoban stan 74 m2, potkrovqe, ul. Ilije Gara{anina, novogradwa, 1.200 KM/m2, tel. 065/284-450. Prodajem stan 46 m2, drugi sprat, kod Poqoprivredne {kole u Bawaluci, tel. 065/763-941; 051/300-465. Prodajem renoviran dvoiposoban stan 63 m2 u crvenim zgradama, tre}i sprat, tel. 065/763-941. Prodajem dvoiposoban stan, 57 m2, drugi sprat, preko puta supermarketa "Maksi", Borik, tel. 065/763-941. Prodajem troiposoban stan, 94 m2, generalno renoviran, u zgradi Pentagon, prvi sprat, mo`e pla}awe na rate, zamjena, tel. 065/583-683. Prodajem dvosoban stan, 47 m2, u Br~kom ili mijewam za Bawaluku, tel. 065/889959. Prodajem trosoban stan, 79 m 2, Bawaluka, Borik ili mijewam za mawi uz doplatu, tel. 051/252-419; 065/668-909. Prodajem stan 54 m2 u Boriku, 1.800 KM/m 2, peti sprat, renoviran, tel. 065/485-178. Prodajem noviji dvosoban stan, 47 m2, sa ugra|enom kuhiwom, klimom i plakarima, u ul. Majke Jugovi}a (kod fakulteta), tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem dvosobne stanove u izgradwi, 44 i 49 m2, ul. Despota Stefana Lazarevi}a, cijena 1.299 KM/m2 sa PDVom, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem u centru Bawaluke nov dvosoban stan, 64 m2, peti sprat, sa podzemnom gara`om, tel. 065/785-526. Prodajem stan, 126 m2, drugi sprat, u`i centar Bawaluke, ulica Branka Radi~evi}a, tel. 065/529-471. Prodajem trosoban stan, 70 m2, ul. Pave Radana i nov trosoban, 82 m2, Bulevar Cara Du{ana, tel. 065/524-505; 051/316955. Prodajem stan u Boriku, Bawaluka, 57 m2, tre}i sprat, kod kampusa, tel. 065/698012. Prodajem stan u Bawaluci, 68 m2, prvi sprat, po~etak Borika, tel. 065/698-012. Prodajem stan u Novoj varo{i, 40 m2, prvi sprat, renoviran, zvati poslije 17 ~asova, tel. 065/478-746; 051/300-076; 065/614-627. Prodajem nov stan 27 m2, u Boriku, kod kampusa, ~etvrti sprat, tel. 065/698-012. Prodajem stan 96 m2, prvi sprat, Centar, ekstra gradwa, sa gara`nim mjestom, tel. 065/698-012. Prodajem stan u Obili}evu, tel. 065/399-243. Prodajem stan 107 m2, drugi sprat, bli`e centru ili mijewam za jedan ili dva dvosobna po 50 m2, cijena 1.650 KM/m2, tel. 066/243-894; 065/048-109. Prodajem stan 59 m 2 u Bawaluci, Star~evica, drugi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem dvosoban stan 60 m2, drugi sprat, novogradwa, lift, useqiv, naseqe Centar, tel. 066/528-897. Prodajem u Bawaluci stan, nova gradwa, u ul. Stepe Stepanovi}a, 56 m2, prvi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem jednoiposoban stan u novijoj zgradi, podno`je Star~evice, 44 m2, klima, lift, interfon, tre}i sprat, 87.000 KM, tel. 065/601-288 i 065/779685. Prodajem stan od 59 m2 u centru grada. Godina izgradwe 2004. Cijena po m2 je 1.900 KM, tel. 066/429-971. Prodajem dvosoban stan u Obili}evu, 61 m2, tel. 066/125-704. Prodajem stan, 43,5 m2, iznad "Kalvana", ~etvrti sprat, nov, useqiv 31.12.2012, tel. 065/90-/228. Prodajem stan, ul. Romanijska, 63 m2, tel. 065/406-555. Prodajem stan, 54 m 2, peti sprat, Star~evica, tel. 065/698-012. Prodajem stan u Gavrila Principa, prvi sprat, cijena 75.000 KM, tel. 065/485-178.

OGLASI
Prodajem stan, 70 m2, blok 23, Novi Beograd, zvati poslije 16 ~asova, tel. 065/561-195. Prodajem stan 55 m2 u Kozarskoj, prvi sprat, novogradwa, tel. 066/130-333. Prodajem stan, 57 m2, u centru, cijena 100.000 KM, tel. 065/227-292. Prodajem baraku u Lazarevu, tel. 066/091091. Prodajem stan u centru Prwavora, 74 m2, prvi sprat, tel. 065/603-637. Prodajem jednosoban stan 37 m2 u centru grada u ul. Sime Matavuqa 10, Bawaluka, tel. 051/213-832; 065/160-928. Prodajem dvosoban stan 50 m2, prvi sprat, Obili}evo, cijena 1.600 KM/m2, tel. 065/757-031, 051/666-271. Izdajem dvosoban i trosoban stan, veoma komforni, mo`e namje{teni ili nenamje{teni, a povoqno i na du`i period, tel. 065/768-821. Prodajem dvosoban stan u centru, 58 m2, prvi sprat, podrum 12 m2, a mo`e i gara`a, 16 m2, Vase Pelagi}a 7, Bawaluka, tel. 065/461-655. Prodajem nov useqiv trosoban stan, 78 m2 (kod parka "M. Stojanovi}") i gara`u od 13 2 m , tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem stan u u centru Bawaluke 82 m2, drugi sprat, ~inovni~ke zgrade, preko puta Suda, tel. 065/587-337. Prodajem trosoban stan, 64 m2, u centru, v. p., sa podrumskim prostorom, 1.800 KM/m2, tel. 065/906-228. Prodajem nov jednosoban stan, 38 m2, u Lakta{ima, ulica Mladena Stojanovi}a, 60.000 KM, tel. 065/763-941. Prodajem stan u ku}i, 55 m2, u Kozarskoj ulici, novogradwa, prvi sprat, tel. 065/601-772. Prodajem povoqno ili izdajem jednosoban stan u Bawaluci, tel. 061/984-498. Prodajem dvosoban stan, prvi sprat, tel. 065/575-031,051/666-271. Prodajem nov trosoban stan, 66 m2, tre}i sprat, Skendera Kulenovi}a, tel. 065/733555. Prodajem dvoiposoban stan 70 m2 (komplet renoviran) i gara`u 20 m2 ul. Du{ka Ko{~ice (kod SUP-a), tel. 065/524-505, 051/316-955. Prodajem stan u izgradwi, 46 m2, tre}i sprat, Nova varo{, tel. 065/685-800. Prodajem dvosoban, ure|en stan 50 m2 u centru Soluna - Gr~ka ili uz dogovor mijewam za ve}i u Bawaluci, tel. 066/528-897. Prodajem dva useqiva stana u centru grada, 82 i 61 m2, cijena po dogovoru, papiri uredni 1/1, tel. 065/986-453. Prodajem stan u ul. Kraqa Petra Kara|or|evi}a br. 98, tel. 305-178. Prodajem stan, 39 m 2, u Boriku, Bawaluka, peti sprat, tel. 065/698-012. Prodajem stan, 70 m2, u centru grada ili mijewam za dvije garsowere uz dogovor, prvi sprat, tel. 051/305-604; 065/926-305. Prodajem nov stan, 47 m2, Bulevar Desanke Maksimovi}, prvi sprat. Cijena povoqna, tel. 066/633-885. Prodajem stan 64 m2 u Boriku u Titaniku, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem garsoweru 33 m2, drugi sprat, kod SUP-a, tel. 065/685-800. Prodajem nov stan, 56 m2, u ulici Stepe Stepanovi}a, drugi sprat, dvije sobe + dnevni boravak, tel. 065/685-800. Prodajem stanove 62 m2 i 42 m2, prvi sprat. Mogu da ~ine jednu cjelinu, a mo`e i odvojeno. Trg Desanke Maksimovi}, podno`je Star~evice, tel. 065/685-800. Prodajem stan, 48 m2, u Gajevoj, drugi sprat, bez posrednika, tel. 066/283-150. Prodajem komforan stan, 63 m2 na Star~evici u ulici Kosovke djevojke, tre}i sprat, hitno, nema lift, tel. 065/636-545. Prodajem stan 38m 2, ~etvrti sprat, Star~evica, bez posrednika, cijena 75.000 KM, tel. 051/437-407. Prodajem ~etvorosoban stan 116 m2, novogradwa, ure|en, odmah useqiv, ul. Stepe Stepanovi}a, tel. 066/528-897. Prodajem ku}u u nasequ Ada u Bawaluci, tel. 051/429-720. Prodajem jednosoban stan, 47 m2, u zgradi, ul. \ure \akovi}a, Bawaluka, tel. 065/740356. Prodajem trosoban stan 76 m2, VP, novija gradwa, useqiv, naseqe Sunce, tel. 066/528-897. Prodajem stan u Obili}evu, tel. 065/399243. Prodajem nov stan, 66 m2, drugi sprat, na Star~evici, ul. Sime Miqu{a, tel. 065/526-714. Prodajem dvosoban komforan stan, 61 m2, povoqno, u Obili}evu, ulica Carice Milice, biv{a Kaporova ili mijewam za ve}i uz dogovor, tel. 065/636-545. Prodajem nov trosoban stan 82 m2, tre}i sprat, ul. Vladimira Rolovi}a (kod "Juvente"), cijena 1.800 KM/m 2, tel. 065/524-505, 051/316-955. Prodajem ~etvorosoban stan 107 m2, drugi sprat, bli`e centru ili mijewam za jedan ili dva dvosobna do 50 m2, tel. 066/243-984, 065/048-109. Prodajem trosoban stan 94 m2, ~etvrti sprat, ekstra saniran, lift, odmah useqiv, naseqe Pentagon, tel. 066/528-897. Prodajem dvoiposoban stan 58 m2, ~etvrti sprat, lift, stara gradwa, odmah useqiv, Obili}evo, tel. 066/528-897. Prodajem dvoiposoban stan, 55 m2, sa ostavom od {est kvadrata, ul. Marije Bursa}, strogi centar, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem garsoweru 33 m2, drugi sprat, novogradwa, lift, useqiva, naseqe Centar, tel. 066/528-897. Prodajem u Boriku jednosoban stan 44 m2, VP, tel. 065/785-526. Prodajem dvosoban stan 64 m2, drugi sprat, saniran, ekstra ure|en, odmah useqiv, naseqe Centar, tel. 066/528-897. Prodajem stan, 64 m2, na Star~evici, 1.500 KM/m2 sa kuhiwom i vlastitim grijawem, tel. 065/548-396. Prodajem jednosoban komforan stan u stambenoj zgradi, izgra|en 2006. godine, pla}en PDV, uredni papiri, tel. 052/234723; 066/690-787. Prodajem dvosoban komforan stan 57 m2, ul. @ivojina Mi{i}a 43 ili mijewam za mawi do 30 m2 uz doplatu, Bawaluka, tel. 065/419-294. Prodajem stan, 33 m2, novogradwa, centar, 2.340 KM/m2, tel. 065/485-178. Prodajem stan 50 m2, podno`je Star~evice, suteren, povoqno, tel. 065/698012. Prodajem dvosoban komforan stan u ulici Talijankog bataqona Mateoti kod {kole "Jovan Cviji}" i kafi}a "007" u Bawaluci, 1/1, 55 m2, hitno, tel. 065/636545. Prodajem dvosoban stan, 67 m2, drugi sprat, Gunduli}eva 82, preko puta Bor~evog stadiona, sa kuhiwom, ugradnim plakarom, ADSL, ostava 8,5 m2, tel. 051/463-039; 065/656-660. Hitno prodajem dvosoban stan 74 m2, potkrovqe, ul. Ilije Gara{anina, novogradwa, 1.200 KM/m2, tel. 065/284-450. KUPOVINA Kupujem ~etvorosoban stan u centru, prvi ili drugi sprat, tel. 065/763-941. Kupujem stan do 40 m 2 Borik, pod Star~evicom i dva stana do 50 m2, tel. 065/763-941. Kupujem dvosoban stan do 50 m 2 u Bawaluci, bli`e centru, gotovina, tel. 066/939-995. Kupujem stan oko 35 m2 do drugog sprata, Obili}evo ili ^aire, pla}awe gotovinom, tel. 065/829-700. Kupujem jednosoban i dvosoban stan u Bawaluci, tel. 066/205-505, 051/216-155. ZAMJENA Mijewam otkupqen stan u RH za okolinu Bawaluke, vikendicu ili sli~no, tel. 063/028-406. Mijewam stan, 91 m2, u Bawaluci, kod Karingtonke za mawi do 50 m2 mo`e i prodaja, tel. 065/512-345. Mijewam stan, 43 m2, podrum pet m2, prvi sprat, Star~evica, za stan do 30 m2, tel. 066/818-356. Dvosoban stan 54 m2 u Bawaluci mijewam za stan u Bijeqini, mo`e i ku}a, tel. 051/253-285. Mijewam jednosoban stan u Boriku za dvosoban u N. varo{i ili Rosuqama, tel. 065/864-301. Mijewam stan na Star~evici, 91 m2, renoviran, funkcionalan, za dva jednosobna od 36 i 40 m2 ili prodajem, tel. 065/688-888. Mijewam ili prodajem jednosoban stan, 43 m2 u centru Trebiwa za stan u Bawaluci, tel. 066/670-145. Mijewam stan 51m2 u centru Bijeqine za stan u Beogradu, tel. 0038755210811. Mijewam dvosoban stan 61m2, drugi sprat, Obili}evo, Krfska ulica, za ve}i stan, tel. 066/528-485. Mijewam nov stan, 52 m2, drugi sprat, za trosoban u Bawaluci, tel. 066/913-106. Mijewam ili prodajem stan na Star~evici od 63 m2, renoviran, drugi sprat, za jednosoban, tel. 065/899-615. Mijewam stan 65 m2, za stan 35 m2 ili prodajem, cijena po m2 1.870 KM, drugi sprat, Borik 1, tel. 066/113-778. Mijewam ili prodajem jednosoban stan, 43 m2, u centru Trebiwa za stan u Bawaluci, tel. 066/670-145. Mijewam stan u Lazarevu, 50 m2, za ve}i u centru uz doplatu, tel. 065/984-166. Stan od 79 m2 kod "Glasa Srpske" mijewam za mawi, za Ko~i}ev vijenac ili ^ajni~e, tel. 051/463-419. Mijewam u centru renoviran stan, 44 m2, prvi sprat, za trosoban stan, tel. 066/913-106. Mijewam kod Pravnog fakulteta nov stan, 52 m2, drugi sprat za dvoiposoban ili trosoban stan, tel. 065/785-526. IZDAVAWE Izdajem stan, centar, prema fakultetima, za ~etiri studentkiwe, tel. 065/354-939; 065/639-405. Izdajem trosoban stan - prizemqe ku}e 78,2 ul. Maksima Gorkog br. 2, tel. 051/214-169. Izdajem u centru grada dvosoban namje{ten stan 60 m2, tel. 38765/580-670. Izdajem potpuno renoviran, namje{ten jednosoban stan kod Gradskog mosta, centralno grijawe, 300 KM plus re`ije (do 100 KM) tel, tel. 066/710-251;387 65/887114. Iznajmqujem potpuno opremqen stan, 40 m2, prvi sprat, vlastito grijawe, Majke Jugovi}a, zgrada "Centruma", Bawaluka, tel. 38766/888-718. Izdajem dvosoban stan, ul. Carice Milice 39, u zgradi, prvi sprat, na du`e vrijeme, useqiv odmah, tel. 051/251-152; 387 65/217-601. Izdajem jednosoban i dvosoban stan u centru Obili}eva kod "Klasa", prednost bra~ni par, tel. 065/333-770. Izdajem namje{tenu garsoweru u zgradi u centru, kablovska, centralno grijawe, tel. 065/415-332. Izdajem jednosoban stan, cijena 150 KM, tel. 065/189-137. Izdajem nov dvosoban stan, 51 m2, nenamje{ten, centar, Skendera Kulenovi}a br. 30 A, Bawaluka, tel. 051/216-931; 066/273-233. Izdajem sprat ku}e na Petri}evcu u blizini {kole, namje{ten, sa grijawem, 400 KM, tel. 065/236-402. Izdajem namje{ten dvosoban stan u Boriku u stambenoj zradi "Titanik" na du`i period, hitno, tel. 065/636/545, 065/192-000. Izdaje se stan u kuci zaseban ulaz, cijena 200 KM Obilicevo, tel. 065/961045. Iznajmqujem dvosoban stan, Kuqani, tel. 065/249-183. Izdajem stan - ku}u, sprat, centralno grijawe, poseban ulaz, tel. 065/644-933. Izdajem jednosoban namje{ten stan blizu `utih zgrada. Hitno, cijena 180 KM, tel. 066/946-555. Izdajem namje{ten jednosoban stan u stambenoj zgradi, centralno grijawe, ul. Kara|or|eva 81, tel. 052/234-723; 066/690787. Izdajem stan u Bawaluci u nasequ Obili}evo, tel. 065/651-605. Izdajem jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem, u Kosovskoj ulici, 250 KM, tel. 051/281-632. Izdajem namje{ten jednosoban stan sa centralnim grijawem, poseban ulaz i gara`a, tel. 065/203-924. Izdajem nepu{a~ima ekskluzivno namje{ten stan, 40 m2, kod MUP-a u centru, 400 KM + re`ije stana, tel. 066/234000. Izdajem jednosoban namje{ten stan sa parnim grijawem blizu centra povoqno, tel. 066/546-523. Izdajem garsoweru, ulaz poseban, prednost imaju studenti, tel. 051/306-392. Izdajem ve}u namje{tenu garsoweru, poseban ulaz, ul. Stepe Stepanovi}a, naseqe Ada, kod "Incela", tel. 051/429582; 065/368-341. Izdajem jednosoban stan, namje{ten, privatna ku}a kod stadiona "Lau{", B. @eraji}a 32, tel. 051/282-872. Izdajem prazan stan sa kuhiwom u ul. Srpskih rudara 48, na Lau{u, tel. 280922; 066/884-431,065/370/524. Izdajem namje{ten dvosoban stan 55 m2, novogradwa, naseqe Nova varo{, tel. 066/528-897. Izdajem u zakup trosoban stan, polunamje{ten (sprat ku}e), Zalu`ani, Nenada Kosti}a 304, tel. 065/169-469, 065/ 548-373. Izdajem u Bawaluci, u ku}i - centar, mawi jednosoban stan za studente, TA grijawe, 230 KM, tel. 065/384-318; 051/314-932. Potrebna djevojka u stanu, centar grada, tel. 066/675-019. Izdajem namje{ten jednosoban stan kod stadiona Lau{, privatna ku}a, B. @eraji}a 32, tel. 051/282-872. Izdajem ve}i stan studentima - sredwo{kolcima blizu kampusa, PMF-a, tel. 065/337-777.

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 31
Izdajem komforan jednosoban stan ul. Koste Jari}a 35E, tel. 065/410-485, 065/971-583. Izdajem namje{ten dvosoban stan 65 m2 (grijawe) Star~evica, tel. 062/703-281. Izdajem u centru dvoiposoban, namje{ten stan 60 m2, prvi sprat, ulica Sime [olaje, tel. 066/039-025. Izdajem jednosoban stan kod kasarne "Kozara", privatna ku}a, poseban ulaz, kablovska, tel. 065/439-072, 051/380-520. Izdajem jednosoban stan na Petri}evcu u novom dvori{nom objektu, tel. 066/223291. Izdajem namje{tenu garsoweru pogodnu za dva studenta u blizini PMF-a, tel. 065/322-725. Izdajem namje{ten stan za momka, cijena sa centralnim i re`ijama 150 KM, kod po{te Obili}evo, tel. 065/774-475. Izdajem stan 30 m2, dvori{na zgrada, ulaz poseban, 100 KM + re`ije, tel. 065/385-405. Izdajem jednosoban stan u ul. Milana Brankovi}a 12 A, tel. 065/582-290. Izdajem prazan, jednosoban stan, sve posebno, tel. 051/460-002. Izdajem dvojici studenata namje{ten stan, 44 m2, Obili}evo, tel. 065/983-590. Izdajem namje{ten stan u odvojenoj privatnoj ku}i za dvije zaposlene djevojke ili dva zaposlena momka, tel. 065/305-308. Izdajem jednosoban namje{ten stan, poseban ulaz, u ul. Jasimira Mal~i}a 35, Bawaluka, cijena 250 KM, tel. 065/513609. Izdajem jednosoban nenamje{ten stan na Star~evici, ul. Akademika Milana Vasi}a br. 40, stan je u ku}i, tel. 065/822382. Izdajem namje{tenu garsoweru sa centralnim grijawem za dva studenta i tra`im cimera u dvosobnom stanu, ul. Gavrila Principa 32, tel. 065/900-474. Izdajem namje{ten jednosoban stan, privatna ku}a, kod stadiona Lau{, ul. B. @eraji}a 32, tel. 051/282-872. Izdajem potpuno namje{ten trosoban stan u privatnoj ku}i, centralno, poseban ulaz, parking, Petri}evac ul. Majevi~ka, tel. 065/515-094. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa grijawem u Rosuqama, Lazari~ka 50 kod "Lesnine", tel. 051/318-634, 065/332-044. Izdajem u~enicama i studentkiwama nov ve}i dvosoban namje{ten stan u potkrovqu, sa centralnim grijawem, ul. Jasimira Mal~i}a, tel. 065/348-669. Izdajem stan, garsoweru i sobu, namje{teno, ima grijawe, veoma povoqno, tel. 065/636-195,051/212-691. Izdajem namje{ten stan u [argovcu, tel. 065/563-474. Izdajem jednosoban namje{ten stan u ku}i, poseban ulaz, kod auto-{kole "Volan", cijena 120 KM ,mo`e i sobe samcima, cijena 60 KM, tel. 065/697-062m 051/465-729. Izdajem jednosoban namje{ten stan, Rosuqe, kod "Lesnine", tel. 051/308-320. Izdajem namje{ten jednosoban stan kod nove bolnice, privatna ku}a, tel. 065/746295. Izdajem namje{ten stan na Lau{u, privatna ku}a, prvi sprat, centralno grijawe, poseban ulaz, povr{ina 70 m2, tel. 065/512-216. Izdajem veoma povoqno dvosoban namje{ten stan u ulici Stevana Bulaji}a 58 u Obili}evu, tel. 051/465-708; 051/465726. Izdajem kvalitetan dvosoban stan 58 m2, sa grijawem, tel. 066/465-202. Izdajem jednoiposoban stan, polunamje{ten, sa kori{}ewem gara`e, cijena 150 KM, tel. 051/281-331. Izdajem namje{ten, jednosoban stan 54 m2 sa centralnim grijawem, ul. Podgrme~ka, kod {kole, na Lau{u, tel. 065/612-648. Izdajem stan 60 m2, ul Bo`idara Ayije Lau{, 1,5 km od centra namje{ten sa grijawem djevojkama., tel. 065/470-842. Izdajem ~etvorosoban stan (prazan), prvi sprat i poslovni prostor, 50 m2, prizemqe, ul. \ure Jak{i}a, iza SUP-a, tel. 065/524-505; 051/316-955. Izdajem namje{ten dvosoban stan (grijawe), Star~evica, tel. 062/703-281. Izdajem prazan dvosoban stan, 60 m2 sa centralnim grijawem, Obili}evo, blizu vrti} i {kola, tel. 065/047-548. Izdajem namje{ten jednosoban stan u ku}i sa grijawem kod igrali{ta na Lau{u, ul. Bogdana @eraji}a 32, tel. 066/383-977; 051/282-396. Izdajem namje{ten jednosoban stan na Lau{u kod Ko`are, nova zgrada, drugi sprat, tel. 066/880-941; 051/280-343. Izdajem dvosobno namje{teno potkrovqe ku}e blizu Zelenog mosta, tel. 065/046852. Izdajem jednosoban namje{ten stan, blizu centra, `enskim osobama, parno grijawe, povoqno, tel. 066/331-179. Izdajem stan u Wego{evoj, nije namje{ten, cijena 180 KM, tel. 387 66/786-381; 051/355-135. Izdajem jednosoban stan bra~nom paru ili samcima u Novoj varo{i, tel. 065/180-500. Izdajem jednosoban namje{ten stan za jednu ili dvije osobe (zaposlenim), kablovska, internet, tel. 051/315-530. Izdajem dvosoban stan u ku}i sa centralnim grijawem, tel. 065/057-536, 051/280-281. Izdajem namje{ten jednosoban stan u ul. Ranka [ipke 26, stan slobodan, 1.12.2012, tel. 066/406-241. Izdajem jednosoban namje{ten stan u stambenoj zgradi na Obili}evu, sa odli~nim centralnim grijawem, tel. 065/733-225; 066/259-618. Izdajem jednosoban namje{ten stan u centru blizu Ekonomske {kole 28 m2, poseban ulaz, sprat ku}e, grijawe na struju, tel. 065/754-152. Izdajem polunamje{ten jednosoban stan, ul. Kara|or|eva 445, Bawaluka, jeftino, tel. 051/282-106; 065/635-449. Izdajem jednosoban namje{ten stan u dvori{nom objektu, Drvarska 2, tel. 065/309-494. Izdajem jednosoban namje{ten stan u zgradi u centru, prvi sprat, tel. 051/302623. Izdajem trosoban namje{ten stan u ulici Marka Miqanova br. 8, Bawaluka, tel. 051/381-051. Izdajem garsoweru dvori{ni objekat, @ivka We`i}a br. 13, Bawaluka, tel. 051/354-625. Izdajem jednosoban stan u Obili}evu kod "Klasa", gradsko grijawe, klima, kablovska, tel. 065/333-770. Izdajem prazan stan u ku}i, u ul. Du{ana Suboti}a 8, tel. 065/710-776. Izdajem jednosobne stanove u centru grada, prednost imaju studentkiwe, tel. 065/607-068. Izdajem stan za dva studenta u Prijedoru, tel. 066/844-382; 052/224.587. Izdajem namje{tenu garsoweru u centru, Nova varo{, Bawaluka, tel. 065/620595. Izdajem trosoban namje{ten stan u centru Bawaluke, tel. 051/216-228; 065/318-350. Izdajem stan, potkrovqe ku}e, u Prije~anima, tel. 385-259. Izdajem trosoban namje{ten stan (90 m2) u centru Bawaluke, tri spava}e sobe, dnevna, klima, sopstveno grijawe i ostale pogodnosti, poslovnim qudima i strancima, tel. 065/618-241. Izdajem namje{ten jednosoban stan mawoj porodici i zaposlenim licima, Bra}e Jugovi}a 23, Obili}evo, tel. 065/820-355. Izdajem sprat ku}e, dvosoban stan, nenamje{ten, Bawaluka, Novoselija, tel. 065/947-053. Izdajem jednoiposoban nenamje{ten stan u Lakta{ima, ul. Majke Jugovi}a 10, 200 KM, tel. 065/618-932. Izdajem namje{ten stan u privatnoj ku}i kod "Kosmosa", tel. 065/528-247; 051/454-066. Izdajem jednosoban stan, ul. Kara|or|eva kod "Jadranke", tel. 065/588-889. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u ulici Ranka [ipke studentima ili porodici, tel. 065/909-611. Izdajem zaposlenim djevojkama ili studentkiwama dvosoban stan, ul. Du{ka Ko{~ice, tel. 065/547-711. Izdajem namje{ten jednosoban stan u stambenoj zgradi sa centralnim grijawem, ul. Kara|or|eva 81, tel. 052/234723; 066/690-787. POTRA@WA Tra`im jednosoban stan u Novoj varo{i ili u Rosuqama, pla}am gotovinom, tel. 065/601-772. Potrebna cimerka, tel. 065/027-375. PONUDA Potrebne dvije djevojke u stanu u cenru grada, povoqno, tel. 065/561-087.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem kafe-poslasti~arnicu ili mijewam za stan, kod dvorane "Borik", sve opcije dolaze u obzir, tel. 065/601-772. Prodajem poslovni prostor - kancelarija 14 m2 u Bawaluci, ulica M. Selimovi}a, tel. 065/512-345.

32 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE
Prodajem ili izdajem poslovni prostor, 24 m2, ul. Dragana Bubi}a 14A, tel. 065/699569. Prodajem poslovni prostor, 21 m2, ulica Srpska, preko puta hotela "Talija". Pogodan za frizerski salon ili kancelariju, tel. 065/685-800. Izdajem prostor 20 i 200 m2 i prodajem 20 m2, centar Bawaluka, tel. 066/136-177. Prodajem halu 25h25 sa 26.000 m 2 zemqi{ta, ulica Blagoja Parovi}a, tel. 065/763-941. Prodajem motel u Bawaluci, tel. 065/513006. Prodajem poslovne prostore u ulici Stepe Stepanovi}a, 100 i 64 m2, tel. 066/130-333. Prodajem poslovni prostor, 25 m2, nov, ul. Gunduli}eva i nov kafi}, 32 m2, komplet opremqen, ul. Maksima Gorkog, tel. 065/524-505; 051/316-955. Izdajem halu u Glamo~anima, pored autoputa kod naplatne rampe, tel. 051/220170; 065/664-074. Prodajem poslovni prostor, 100 m2, vi{enamjenski, ulica Kara|or|eva kod "Jadranke", tel. 065/588-889. Prodajem ili iznajmqujem poslovni prostor, 90 m2, renoviran i namje{ten, vlastiti parking, centar Bawaluke, tel. 065/668-266. IZDAVAWE Izdajem vi{enamjenski moderan lokal na dobroj lokaciji u Obili}evu, povr{ine 50 kvadrata, povoqno, tel. 387 66/154-289 i 051/385-131. Izdajem poslovni prostor 22 m2 + magacin za sve namjene, povoqno, cijena po dogovoru, tel. 051/282-106; 065/635-449. Izdajem namje{ten trosoban stan u ku}i sa centralnim grijawem u ul. Jovana Cviji}a br. 2, tel. 065/644-933. Bawaluka, centar, izdajem poslovni prostor, kancelarija od 36 m2, preko puta hotela "Palas", tel. 066/240-509; 066/240509. Izdajem nov vi{enamjenski poslovni prostor pored glavne ulice, sa vlastitim parkingom, grijawem, internetom, kablovskom, povoqno na du`i period, tel. 065/784-849. Izdajem kancelarijski prostor 85 m2, sa grijawem, u`i centar grada, ul. Ranka [ipke 28, tel. 051/300-490, 065/176-559. Izdajem poslovni prostor 55 m2, ul. Veselina Masle{e, na drugom spratu, tel. 066/649-723. RK "Kastel": pet namje{tenih kancelarija - jedna cjelina, 95 m2 i prazan prostor od 100 m2 za kancelarije. Pogodno za predstavni{tva, agencije, kwigovodstvo i dr. Grijawe, klima, lift, obezbje|ewe, tel. 051/216-161; 216-384; 065/522-802. Izdajem poslovni prostor na Hani{tu, povoqno, tel. 065/417-141. Iznajmqujem kancelarijski prostor u krugu "^ajavca", 36 m2, povoqno, tel. 065/685-800. Izdajem povoqno u Bawaluci, centar, poslovni prostor, 50 m2, pogodan za kancelarije, predstavni{tva, biroe, tel. 065/936-987. Izdajem poslovni prostor, 25 m2 (Rosuqe), kancelarija, prodavnica sa inventarom, na nekoliko mjeseci besplatno, tel. 065/618-380. Iznajmqujem poslovni prostor u centru grada, prostorije vezane, sa mokrim ~vorom i ~ajnom kuhiwom oko 50 m2, tel. 066/615-193. Izdajem kancelarijski prostor 20 m2 iza MUP-a, tel. 065/840-850. Izdajem poslovni prostor 70 m2 u Zelengorskoj ulici, cijena po dogovoru, tel. 051/312-742. Iznajmqujem lokal, stari Zanatski centar, oko deset m2, tel. 065/587-337. U centru kod po{te izdajem poslovni prostor od 73 m2, tel. 065/291-076. Izdajem kancelarijski poslovni prostor 125 m2 u centru grada uz mogu}nost kori{}ewa gara`e, povoqno, tel. 066/528-897. Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 130+130 m2, upotrebna dozvola, ul. Bra}e Pi{teqi}a, tel. 065/217-909. Izdajem poslovni prostor 40 m2 (dvije prostorije i sanitarni ~vor) u Bawaluci, ul. M. Stojanovi}a 93, tel. 051/314-780, 065/769-537. Izdajem namje{tenu kancelariju u PC "Ekvator", 16 m2, prvi sprat, tel. 065/517821. Izdajem poslovni prostor, 16 m2, Aleja Svetog Save 70, tel. 065/512-186; 051/215695. Izdajem poslovni prostor, 40 m2 sa upotrebnom dozvolom, Kara|or|eva 5, Bawaluka, tel. 066/006-271. Izdajem poslovni prostor 30 m2, cent. grijawe, ul. Branka Popovi}a 18, tel. 370385. Povoqno izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom za trgovinu, mesnicu ili apoteku, ulica Jovana Ra{kovi}a 7, tel. 051/303-722; 065/367-413. Izdajem restoran u funkciji na Petri}evcu, papiri uredni, cijena 600 KM, tel. 051/355-572; 066/658-775. Izdajem poslovni prostor 18 m2, Aleja Svetog Save 59, lokal br. 4, preko puta SD "Borik", tel. 051/461-019, 066/286960. Izdajem kafi} na Paprikovcu, u Zelengorskoj ulici u Bawaluci, tel. 065/956-967. Izdajem poslovni prostor, 11 m2, u TC u Jevrejskoj ul., prvi sprat, klima, grijawe, tel. 065/546-333. Izdajem povoqno prostor, stari zanatski centar, tel. 066/808-510. Izdajem poslovni prostor, 130 m2, grijawe i pet parking mjesta, Borik, tel. 065/668-475. Izdajem poslovni prostor kod Rebrova~ke crkve, ul. Vojvode Stepe Stepanovi}a, 40 m2, tel. 065/227-280. Izdajem poslovni prostor 72 m 2 , ~etiri kancelarije, Jovana Du~i}a 55, tel. 065/228-870. Izdajem poslovni prostor u Malba{i}evoj zgradi, 50 m2, ul. Sv. Markovi}a, tel. 065/778-087. RK "Kastel" u prizemqu do 100 m2, drugi i tre}i sprat 18+22+34+37+55, mo`e spajawe. Ima grijawe, klima, lift, obezbje|ewe, tel. 051/216-161; 216384; 065/522-802. Izdajem kancelariju u centru Bawaluke, veoma povoqno,, tel. 066/263-040. Izdajem dvije kancelarije u strogom centaru Bawaluke preko puta suda, za advokate, notara, agenciju, tel. 065/587337. Izdajem poslovni prostor u Novoj varo{i povr{ine 140 m2, pogodan za razne djelatnosti, tel. 065/527-849. Izdajem poslovni prostor, 18 m2, u poslovnom centru, prvi sprat, Jevrejska ulica, 300 KM, tel. 065/529-471. Izdajem poslovni prostor 80 m2 u Drugovi}ima, pored puta Kla{nice - Prwavor, tel. 065/394-908. Izdajem kancelarijski prostor veli~ine 80 m2 u ulici Ive Andri}a 14 u Bawaluci, tel. 051/220-170; 065/664074. Izdajem poslovni kancelarijski prostor, 20 m2, kod MUP-a, cijena 200 KM, tel. 065/840-850. Izdajem poslovni prostor trgovinske namjene na Paprikovcu, tel. 065/956-967. Izdajem lokal u centru Prwavora 20 m2, tel. 065/603-637. Izdajem poslovni prostor u centru grada (tri kancelarije) pogodan za vi{e namjena, sa upotrebnom dozvolom, tel. 065/415-752; 051/466-112. Izdajem kancelarijski prostor, 100 m2, prvi sprat, ul. Veselina Masle{e 28 (Gospodska), tel. 066/649-723. Izdajem kancelarijski poslovni prostor, 16,71 m 2 , ul. Gunduli}eva 76, Bawaluka, tel. 065/433-995; 065/539-678. POTRA@WA Potrebni poslovni prostori od deset 2 do 15 m u u`em centru grada, tel. 066/915-710. Prodajem placeve na Lau{u i u ^esmi, tel. 066/205-505, 051/216-155. Prodajem plac u Zalu`anima kod {kole, tel. 066/205-505, 051/216-155. Prodajem plac 350 m2, sa dozvolom, Vrbawa, R. Petrovi}a, tel. 065/644-713. Povoqno prodajem dunum zemqe, {est kilometara od grada prema Sara~ici (asfalt, struja, voda, telefon), dva pojedina~na grobna mjesta na grobqu G. Drakuli} ili mijewam za drva, tel. 066/726-106. Prodajem u Pavlovcu plac sa infrastrukturom, tel. 065/601-772. Prodajem plac 1.680 m 2 u Desnoj novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m od Vodovoda, veoma povoqno, tel. 066/354500; 051/413-257. Prodajem u Bawaluci na Baw brdu 6.500 m2 zemqe, povoqno, tel. 065/698-012. Prodajem povoqno placeve u Pavlovcu, tel. 065/902-744. Prodajem plac 600 m2, N. Piva{evi}a, Ada, tel. 065/644-713. Prodajem 750 m2 zemqi{ta sa infrastrukturom (struja, voda, asfalt) u Slatini u neposrednoj blizini bawe, tel. 065/648-424. Prodajem 13 dunuma zemqe na Kr~maricama, cijena 13.000 KM, hitno, tel. 588150; 065/964-929. Prodajem 18 dunuma zemqe na ^okorskim poqima, asfalt, struja, voda (blizu Kowi~kog kluba), tel. 065/819555. Prodajem plac, 350 m2, Vrbawa, ul. R. Petrovi}a, tel. 065/644-713. Prodajem placeve od 800 do 1.000 m2 za gradwu stambenih objekata, lokacija Prije~ani, tel. 066/528-897. Prodajem 120 dunuma zemqe, pogodno za razne namjene, pored rijeke, hitno, tel. 051/588-150; 065/964-929. Prodajem plac u [argovcu 940 m2 + 140, vlasni{tvo 1/1, povoqno, dozvoqena gradwa, tel. 051/388-094, 066/252-990. Prodajem placeve blizu Kla{nica, cijena povoqna, tel. 065/159-677. Prodajem dva placa po 1.000 m 2 u centru ^elinca, iza hotela "Turist", tel. 065/437-918. Prodajem zemqu na Tuwicama, tel. 066/091-091. Prodajem 100 dunuma zemqe za vo}arstvo, cijena po dogovoru, tel. 051/588-150; 065/964-929. Prodajem dunum zemqe pod vo}em u blizini bawe Slatina, hitno, tel. 588150; 065/964-929. Prodajem gra|evinske placeve u ul. @arka Zgowanina od 600 m2 do 800 m2, dozvoqena gradwa stambenih objekata P+1+M, tel. 066/528-897. Prodajem 30 dunuma zemqe sa vikendicom s pogledom na grad, hitno, tel. 588150; 065/964-929. Prodajem u Ma|iru ogra|en plac, voda, struja, sve 1/1, povoqno, tel. 065/008-451. Prodajem 300 m2 placa ispod cijene, Ponir, Bawaluka, tel. 065/268-156. Prodajem 8.000 m2 kod {kole u Barlovcima, gra|. dozvola, papiri 1/1, tel. 0038 631/745-848. Prodajem 2.000 m2 (tri placa) uz glavni put i rijeku ili mijewam za mawi stan, tel. 065/882-511. Prodajem ~etiri dunuma zemqe na glavnom putu u ^arda~anima, na tre}em km od Kla{nica, tel. 051/501-634. Prodajem gra|evinski plac 260 m2, dozvoqena gradwa objekta P+1, naseqe Paprikovac, tel. 066/528-897. Prodajem plac, vo}wak, vinograd, zemqu, {umu, lokacija Derventa, tel. 066/485-496. Prodajem gra|evinski plac, vlas ni{tvo 1/1, 326 m2, Republika Hrvatska, op{tina Medlin. Plac je blizu mora, pristup uslovan, sa prilaznim putem automobilom, tel. 065/970-900. Prodajem plac u ul. Jovana Ra{kovi}a Paprikovac, tel. 066/152-155. Prodajem 4.000 m2 placa u Velikom Bla{ku, odmah uz ulicu i 1.000 m2 na Kr~maricama, Slatina, blizina vode i struje, hitno, tel. 065/636-545; 065/355359. Prodajem plac 1.000 m2 u Krminama pod borovima i plac 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/636545. Prodajem vi{e placeva u Dervi{ima, od 444 do 587 m2, voda i struja, uz Vrbas, tel. 065/698-012. Prodajem povoqno vi{e placeva po 500 m2 na Sara~ici uz asfalt, put prema ^okorskim poqima, tel. 051/305-585; 065/607-482. Prodajem mawe placeve i 2,5 dunuma zemqe, cijena povoqna, nalazi se blizu

OGLASI
novog autoputa na po~etku Jakupovaca, tel. 066/467-752. Prodajem plac u Glamo~anima 680 m2, voda, struja, dozvoqena gradwa, tel. 065/622-173. Prodajem plac, 400 m2, iza OBI-ja, tel. 065/685-800. Prodajem 14 dunuma obradive zemqe, 1,5 kilometara od centra Slatine, tel. 051/436-206; 066/817-930. Prodajem plac, 500 m2, ul. Slobodana Dubo~anina, Star~evica, Bawaluka, tel. 065/651-229. Peodajem plac u Lakta{ima, 600 m2, povoqno, po dogovoru, 1/1, odmah prepis, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem plac, 2.049 m2, uz glavni put, dozvoqena gradwa, Mi{in Han, tel. 066/063-560. Prodajem u Mahovqanima kod aerodroma dvije parcele zemqe osam i 12 dunuma, pogodno za sve vrste gradwe, tel. 037/687-347. Prodajem 3,5 dunuma zemqe mo`e i mawe parcele nalazi se blizu Kla{nica, tel. 065/159-677. Prodajem plac za ku}u, 600 m 2 u Prije~anima, {est km od centra Bawaluke, registrovana struja i voda, na placu, asfalt, 1/1, tel. 051/258-643, 065/970-068. Prodajem zemqu u Orlovcima kod Prijedora, prekrasan plac uz asfalt, blizina vode, struje, tel. 065/636-545. Prodajem plac u ^esmi, nalazi se blizu pekare pored puta, povr{ina 520 m2, cijena 65 KM po m2, tel. 065/903-800. Prodajem zemqi{te 27.000 m2 u Kuqanima u blizini prodavnice "Luka~", cijena sedam KM/m2, tel. 065/763-941. U selu Kokori ispod crkve prodajem 30 dunuma obradive zemqe sa dijelom {ume u komadu pored puta, tel. 062/135353. Prodajem plac, 800 m2, kod "Tropika", ulica Dragana Bubi}a, predvi|ena gradwa ku}e 12h12, P+2+M, tel. 065/ 763-941. Prodajem 1.700 m2 zemqe u Krupi na Vrbasu, blizu rijeke, voda, struja, asfalt, 1/1, tel. 051/216-067; 051/218-415. Prodajem 2,2 dunuma zemqe sa mawim objektom (mawa vikendica) u Velikom Bla{ku, povoqno, tel. 051/462-032. Prodajem plac u nasequ Ada u Bawaluci, tel. 051/429-720. Prodajem plac u Slatini, 1.000 m2, gradska voda, struja i telefon, tel. 065/510-918. Prodajem povoqno plac 1.700 m2, 4,5 km od centra grada za gradwu ku}e ili vikendice, tel. 051/282-106; 065/635-449. Prodajem dva placa od 500 i 700 m2 ul. Franca [uberta, Lau{, Bawaluka dozvoqena gradwa ku}a za stanovawe, tel. 051/437-862. Prodajem plac 500 m2 u Drakuli}u, od {kole 1.000 m, sa komplet gra|evinskim papirima i projektom, cijena 18.500 KM, tel. 065/588-889. Prodajem 4.500 m2 zemqe kod Tuwica u neposrednoj blizini budu}eg biznis parka, 19KM/m2, tel. 065/526-708. Prodajem placeve u centru Aleksandrovca, 1/1, svi UT uslovi, tel. 065/379088. Prodajem mawe placeve na po~etku Jakupovaca blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel. 066/467-752. Prodajem ekolo{ki ~istu zemqu s vinovom lozom i drigim vo}kama, prostorom za ba{tu i drvenu ku}icu, tel. 051/464-813. Prodajem ekolo{ki ~ist mali vo}wak i vinograd u Dowim Borkovi}ima, tel. 051/464-813. Prodajem parcelu zemqe, 1.230 m2, u Lakta{ima, Rije~ani, Tri{i}a brdo, po obodu zasa|eno tre{wama i {qivama, tel. 065/970-900. Prodajem 3.000 m 2 zemqe u [u{ warima isparcelisano, na parcele struja, voda, asfalt, pla}ene urbanisti~ke saglasnosti, povoqno, tel. 061/107-264.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem imawe 7,5 km od Bawaluke, tel. 065/857-636. Prodajem 20 dunuma zemqe pored magistralnog puta Prijedor - Bawaluka. Pogodno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem plac 1.000 m2 u Novoseliji izme|u magistralnog puta Bawaluka Jajce i Vrbasa, pogodno za poslovni prostor, vikend ku}u, dozvoqena gradwa, tel. 065/763-941. Prodajem u ^esmi gra|evinsku parcelu, 840 m2, za gradwu objekta, povoqno, tel. 066/913-106. Prodajem parcelu u Motikama, 1.200 m2, struja, gradska voda, papiri uredni, tel. 065/375-853. Prodajem plac u Adi iza "Incela", tel. 065/925-186. Prodajem plac u Krupi na Vrbasu pored rijeke Krupe, atraktivna lokacija, tel. 065/639-585. Prodajem 11 dunuma zemqe u Vakufu kod Aleksandrovca, 100 m od glavnog puta, tel. 051/538-195. Prodajem deset dunuma zemqe u Maglajanima kod Aleksandrovca, 100 m od asfalta, tel. 051/538-195. Prodajem u Bawaluci, u ^esmi, placeve 920 m2, 870 m2 i 503 m2, tel. 065/698-012. Prodajem 2.000 m2 zemqe u Bawaluci, ul. Starog Vujadina, asfalt, voda, struja, kanalizacija, dozvoqena gradwa, zasa|eno 30 stabala vo}a, cijena 35 KM/m2, tel. 065/465-516. Prodajem mawi placeve, cijena povoqna, nalazi se na po~etku Jakupovaca, tel. 066/467-752. Prodajem osam dunuma zemqe, jedan dunum ko{ta 3.000 KM, tel. 065/189-137. Prodajem 30.000 m2 zemqe u Motikama, ogra|ena, pored asfalta, sva infrastruktura, tel. 066/325-606. Prodajem 2.150 m2 zemqe kod "Frika", sa svom infrastrukturom, tel. 066/325606. Prodajem u Bawaluci zemqu, 6.700 m2, uz magistralni put za Prijedor, tel. 065/ 698-012. Prodajem 2.140 m2 zemqe kod "Frika", voda, struja, asfaltni put granica, tel. 066/325-606. Prodajem dva dunuma zemqe u Drago~aju (prema Motikama), povoqno, pogodno za sve namjene, tel. 065/251-944. Prodajem dunum zemqe u Gorwoj ^esmi, tel. 066/391-425. Prodajem od ~etiri do 14 dunuma zemqe u Mahovqanima, 1/1, uz glavni put, povoqno, tel. 066/791-259. Prodajem dva placa po 1.000 m2 uz asfaltni put Bawaluka - Sara~ica, od centra {est km, tel. 051/305-585; 065/607-482. Prodajem plac u [argovcu, 500 m2, kod prodavnice "Jabuka", tel. 066/314-262. Prodajem plac 1.650 m2 u Kuqanima vl. put, voda, struja, cijena deset KM/m2, tel. 065/763-941. Prodajem placeve 500, 800, 900 i 1.050 m2 u Kuqanima, cijena deset KM/m2, tel. 065/763-941. Prodajem plac u Trnu 2.140 m2 u ulici 23. aprila, tel. 051/584-249. Prodajem plac od 800 m2, 1/1, Bawaluka, ul. Starog Vujadina, na Star~evici, asfalt, kanalizacija, voda, stuja, dozvoqena gradwa, UT uslovi, tel. 065/465-516. Prodajem plac, 600 m2, ulica Vida We`i}a, Bawaluka, tel. 065/857-159. Prodajem zemqi{te 1.500 m2 pored Vrbasa u Trnu, predvi|ena gradwa ku}e P+S+M 10h10 cijena 55.000 KM, tel. 065/763-941. Prodajem osam dunuma zemqe, sve 1/1, u Novoj Topoli, naseqe Kraji{nik kod Gradi{ke, tel. 00385 52/543-601. Prodajem plac 1.000 m2, 1/1, sa dva monta`na objekta - voda, struja, zelena ograda, 400 m od bazena Lakta{i, tel. 051/282-772. Prodajem plac 1680 m 2 u desnoj Novoseliji kraj glavnog puta 80 m od Vodovoda, tel. 065/354-500; 051/413-257. Prodajem placeve, 1/1, UT uslovi, ul. Vida We`i}a 103, Rebrovac, tel. 065/697-245. Prodajem plac u centru Rami}a vel. 610 m2, imam urban. saglasnost, put, voda, struja do placa, tel. 065/846-572. Prodajem plac za ku}u, kraj asfalta, 1/1, dozvoqena gradwa, 500 m2, sa papirima, Tuzlanska 76, Star~evica, tel. 051/424-876, 066/523-197. Prodajem placeve od 600 m2 u ul. Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/716-250.

GARA@E
PRODAJA
Prodajem ili izdajem gara`u, Borik, @ivojina Mi{i}a 49 A, nova zgrada, tel. 065/034-822. U Gradi{ci prodajem dvije zidane gara`e, tel. 065/682-319. Prodajem zidanu gara`u u centru, ul. Vase Pelagi}a 1, Bawaluka kod parkinga Rajfajzen banke, tel. 065/461-655. Prodajem ili izdajem gara`u na staroj autobuskoj stanici (centar), tel. 065/497-846, 051/216-155. Prodajem zidanu gara`u u ul. Vilsonova, Bawaluka, tel. 066/941-888. Prodajem gara`u 15 m 2 , ul. \ure \akovi}a, vl. 1/1, tel. 065/614-050. Izdajem gara`u kod Okru`nog suda uz semafor, 17 m2, povoqno, tel. 065/979805. Bawaluka, velika gara`a u strogom centru, ul. Kraqa Alfonsa, vlasnik, izgra|ena 1975, bez papira, 9.000 KM, tel. 063/066-076. Prodajem gara`u u ul. Simeuna \aka 62, vl. 1/1 15 m2, tel. 065/512-822. POTRA@WA Tra`im za iznamqivawe podzemnu gara`u u stambenim zgradama u ulici Kraqa Alfonsa, Srpska ili Jevrejska, tel. 066/810-515.

KIOSCI
PRODAJA
Prodajem ili izdajem kiosk, tel. 065/682-573. Prodajem mawi metalni kiosk postakqen od polovine sa svih strana, 200 KM, tel. 066/679-527; 051/258-744. Prodajem tri aluminijumska kioska N[P "Oslobo|ewe" u Prijedoru, devet i sedam kvadrata, tel. 065/983-794. Prodajem ili izdajem kiosk, tel. 065/496-480.

OGLASI
Izdajem dvokrevetne i jednokrevetne sobe, kablovska, centralno grijawe, tel. 051/312-055. Izdajem sobu studentkiwi, upotreba kuhiwe, grijawe, kablovska TV, u neposrednoj blizini kampusa (pet min), tel. 065/195-881 051/255-621. Izdajem sobu dvjema djevojkama u stambenoj zgradi, centralno grijawe, Borik, cijena 130 KM, tel. 066/219-543. Izdajem `enskoj osobi namje{tenu sobu sa grijawem, upotrebom kuhiwe, blizu bolnice, tel. 051/351-680; 065/450-544. Izdajem studentkiwama dvokrevetnu namje{tenu sobu, poseban ulaz, kuhiwa, dnevni boravak, kupatilo, grijawe, cijena 130 KM, tel. 051/436-587; 065/668-870. Izdajem sobu u Boriku, u ul. @. Mi{i}a 65, povoqno - internet i kablovska (kod kampusa), tel. 051/255-715; 065/823-034. Izdajem djevojkama jednokrevetnu sobu (grijawe, kablovska) u zgradi u centru Obili}eva, zvati od 16 ~asova, tel. 462531. Izdajem le`aj i tra`im cimera studenta, za stan u privatnoj ku}i, sa super grijawem, 130 KM le`aj, blizu Ekonomskog fakulteta, tel. 065/270-797. Izdajem namje{tenu sobu kod Gimnazije sa grijawem, poseban ulaz, tel. 065/588889. Izdajem namje{tenu sobu u ul. Drage Mali}a 13, tel. 051/216-011. Izdajem sobu studentkiwi, centralno girjawe, ul. Mom~ila Popovi}a br. 4, tel. 065/983-590. Izdajem ozbiqnoj studentkiwi sobu sa balkonom u centru grada, grijawe, kablovska, cijena povoqna, zvati poslije 17 ~asova, tel. 051/313-477. Izdajem namje{tenu sobu sa grijawem, tel. 065/062-707. Izdajem djevojci jednokrevetnu sobu, TV kablovska, upotreba kuhiwe i kupatila, centralno, Obili}evo, tel. 063/893-982; 051/924-198. Izdajem dvokrevetnu sobu, centralno grijawe, TV, kablovska, centar grada, tel. 065/695-156. Izdajem sobu u centru grada studentu mu{karcu nepu{a~u, tel. 065/797-368. bika, 16 V, benzin, 1997. g. p., registrovan do decembra 2012. godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i, air beg, tel. 065/528238. Prodajem BMW 318 d "fejslift nejvi turing" M-sport, biznis paket, 105 KW, 2009. g, 150.000 km, uvoz iz Wema~ke, registrovan, 32.000 KM, tel. 387 65/179-949. Prodajem "astru" 1.7 DTI god. 2003. registrovana do 8.2013, cijena 7.800 KM, tel. 38765/911-775. Prodajem limuzinu "jugo koral 55 C", 1995. g. p., registrovan do maja 2013, plavi, Bawaluka, tel. 387 66/937-556. Prodajem "{kodu oktaviju" 1.9 TDI, karavan, 2004, klimatronik,alu felge. Cijena 9.700 KM, tel. 387 65/641-659. "Pe`o 206" 1.4 hdi 2005. g. p. 170.000 KM, ura|en veliki servis, tel. 38766/810-560. Prodajem "reno klio" 1992. g. p. benzinac, petoro vrata, registrovan 22.3.2013. cijena 1.650 KM, dobro o~uvan, tel. 051/581-033. Prodajem "ford sijeru" 2.0, 1987. g. p., registrovana do aprila 2013. godine, o~uvana, lakirana, hitno, 1.100 KM, tel. 065/610-118. "Nisan 100 -nx targa 2.oi", 1994, ko`a, kupe, ~vrsti krov, kabriolet, alu, bijeli, registrovan, 225 KM/~, drugi vlasnik, redovno servisiran, 3.550 KM, tel. 065/549-568. Prodajem "ford sijeru", 1987. g. p., lakirana, u dobrom stawu, registrovana do aprila 2013, hitno, 1.150 KM, tel. 065/354-915. "Ford eskort" 1.3 benzin 1992. g. p., registrovan do maja 2013. godine, tel. 065/365-163. Prodajem "pasat 1,6 D" karavan, reg. do kraja maja 2013. godine, cijena 1.950 KM, tel. 066/944-700. Prodajem motor "tomos APN 6 alpino", god. 1999, registrovan, tel. 065/864-293. Prodajem "alfa romeo" GT, 1.9 TD, ful oprema, metalik, crni, servisna kwiga, u odli~nom stawu, strane table, povoqno, tel. 066/528-897. Prodajem "golf 2", bijele boje i sre|en, tel. 065/397-138. Prodajem yip "hjundai santa fe 2,0 crdi", 4h4, 2001, tel. 065/512-345. Prodajem "golf 1", g. p. 1981, benzin gas, tel. 065/621-750. Prodajem "suzu" g. p. 1970, registrovana, u ispravnom stawu, tel. 051/460-963. Prodajem kamion hladwa~u furgon "fijat", kombinovani sa termo kingom, pet tona, pogodan za ugostiteqstvo, cijena 6.000 KM, tel. 065/585-733. Prodajem "reno megan" 2003. 1,5 DCI registrovan, pre{ao 166.000 km, servisna kwiga, cijena po dogovoru, tel. 065/415163. Prodajem kamion "mercedes 813" sa rampom, automatik, 1984. godi{te, cijena 3.500 KM, nije registrovan, tel. 065/540588. Prodajem "ford fijestu "1,4 HDCI, 2003. g. p., metalik plava, kompletna oprema, registrovan, tel. 066/238-698. Prodajem "opel korsu", 1.2, g. p. 2000., registrovana, nove gume, klima, tel. 066/399-121. "Mercedes E-220" dizel, automatik, 2002. godina, okac, registrovan, srebrni, o~uvan, vlasnik, ko`a, 12.500 KM, Bawaluka, tel. 065/416-311. Prodajem "ford eskort" karavan, 1.6 kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., registrovan do decembra 2012. godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i, air beg, tel. 065/528-238. Prodajem "pe`o 207", g. p. 2007, 1.4 benzin, 90 KS, ful oprema, pre{ao 70.000 km, prvi vlasnik, servisna kwiga, u odli~nom stawu, tel. 066/528-897. Prodajem "ford fijesta kurir" 1,8 dizel, registrovan, 1997. godi{te, povoqno, mogu}a zamjena, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "audi 2.0", g. p. 92, tek registovan ili mijewam za jeftiniji automobil, tel. 065/385-405. Prodajem "golf 2" dizel, godi{te 1986, registrovan, cijena 1.200 KM, tel. 065/540-588. Prodajem "golf 2", benzin 1,3, 1987. godi{te, 1.000 KM, tel. 065/540-588. Prodajem "oktaviju 1,9 SDI", g. p. 2000, tek registrovan ili mijewam za jeftiniji automobil, tel. 065/385-405. Prodajem "jugo koral" 55 GVL, g. p. 1989, registrovan do januara 2013, cijena po dogovoru, tel. 065/905-823. Prodajem "mercedes" A klasa 1,7 dizel 2001. g. p. u super stawu, mo`e zamjena, tel. 065/528-247. TAM 2001, 1988. g. p. kiper, cijena 4.000 KM, tel. 065/540-588. "Pe`o 406", 1,8 benzin, 2002. god., meta-

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 33
lik siva boja, 210.000 km, cijena po dogovoru, tel. 065/237-113. Prodajem "WV-golf 4", 2001. TDI, pla}ena carina i PDV, kao nov, tel. 065/040-404. "Opel kalibra 2.oi", 1990, klima, alu. felge, metalik crna, istekla registracija, hitno, 2.100 KM, Bawaluka, tel. 065/843-252. "Ford sijera" 1.8 benzinac, 1990, limuzina, ghia oprema, novi model, Bawaluka, tamnocrvena, neregistrovana, prvi lak, 1.100 KM, tel. 065/317-474. "Vito mercedes", 2002. god. putni~ki, tel. 065/513-795. Prodajem automobil "hjundai santano" benzin pumpa 2000 g. p. sedam sjedi{ta, registrovan, mogu}a zamjena, cijena 4.400 KM, tel. 065/903-800. "Pe`o 607" 2002,l 22 HDI ful, tel. 065/513-795. "Ford orion" 1.6 dizel, 1986, u voznom stawu, kompletan, istekla registracija, ~etvoro vrata, crno-sivi, Bawaluka, solidan, 680 KM, tel. 065/204-890. Prodajem "opel zafiru", 2-0 DTI, 2003, pla}ena carina i PDV, u odli~nom stawu, cijena 7.900 KM, tel. 065/040-404. Prodajem "audi 80" jaje, g. p. 1990, 1.9 benzin u ekstra stawu, tel. 065/639-713. Prodajem "golf 2", ofarban, registrovan i sre|en motor, cijena po dogovoru, tel. 066/617-811. Prodajem vespu "jamaha" 125 kubika, crvena, g. p. 1988. u neispravnom stawu, tel. 066/187-866. Prodajem "mercedes" 190 D u dobrom stawu, {iroka lajsna ABS, centralno zakqu~avawe 1992 g. p., tel. 051/305-585; 065/217-039. Prodajem havarisan "jugo 45" (predwa strana) odjavqen, 250 KM, tel. 065/382742. Prodajem "pasat karavan", dizel 1987., tel. 065/994-720. Prodajem "reno megan", sedan 1.9 DCI, 2004, pla}ena carina i PDV, kao nov, sivi metalik, cijena 9.900 KM, tel. 065/040-404. Prodajem "sitroen ksara" 20 HDI g. p. 2001. povoqno, registrovan, tel. 065/526282. Prodajem "reno megan sedan", 2003, registrovan, kao nov, crveni, 1.5 DCI, 9.500 KM, tel. 065/826-640. "Pasat CC 2.0 tdi", 2008. godi{te, kao nov, pre{ao 44.000 kilometara, redovno servisiran, 37.000 KM - ke{, Bawaluka, tel. 065/370-454. Prodajem "reno senik", 2004, 1.5 DCI, u odli~nom stawu, registrovan godinama, nove gume, 8.900 KM, tel. 065/826-640. Prodajem "gof 1" dizel, 1983. g. p., o~uvan, registrovan, cijena povoqna, tel. 066/225-356, 065/578-220. Prodajem reno megan sedan 1,6 16 V 2006. godine, metalik plava, klima, al. felge - ful oprema 8.100 KM, tel. 066/344-099. "Pasat 1,6 TD", karavan, dobar motor i limarija, sve ispravno 2.200 KM (odli~an), tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "golf 4", 1998. god. proizvodwe, TDI 66 kW, crveni metalik, petoro vrata, cijena 7.800 KM, tel. 065/612-185. Prodajem "pe`o 306" 1,9 dizel, 1995. g. p. u odli~nom stawu, tel. 065/528-247. Prodajem "fijat bravo" 1,6 16 V 1998. crveni metalik, ~etvoro vrata, klima i ostala oprema, odli~an 2.960 KM, tel. 065/611-359. Prodajem "jugo 55" 1,9 tempo, crvene boje, 1977. g. p. u odli~nom stawu, cijena 750 KM, tel. 065/611-359. Prodajem "mercedes gen{er 300 D", 1985 g. p., ura|ena generalka, tel. 063/893-982. Prodajem "kadet suzu" dizel, godi{te 1988, cijena 700 KM, tel. 065/540-588. Prodajem "ford kurir" dizel 1,8, u odli~nom stawu, 1996. godina, povoqno, mogu}a zamjena, tel. 065/297-493; 065/068663. Prodajem povoqno "mercedes 124" dizel, odli~an, registrovan, mogu}a zamjena za yip, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "reno 5" u dobrom stawu, registrovan, sjedi i vozi, 1.200 KM, mali potro{a~, 950 cm3, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "reno 5" 1,1, 1991. g. p., ekstra stawe, tek registrovan, 1,800 KM, tel. 065/279-176. Prodajem automobil "reno klio" 1,5 DCI, 2001. g. p. ful oprema, pla}ena carina i PDV, cijena 5.300 KM, mo`e zamjena, tel. 065/903-800. Prodajem "nisan laurel" 2,3 dizel, 1988. g. p., u super stawu, 2.500 KM, lak dobar, limarija, motor, sve, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem mazdu "primaci" 2,0 D 2002. g. p. crna metalik, boja klima - ful oprema, odli~no stawe, cijena 6.200 KM, tel. 066/344-099. Prodajem "mercedes 220 CDI", 1998. godina, karavan, pre{ao 224.000 km, registrovan, povoqno, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "pasat" 19. 66 KW, dizel, sivi metalik, 1998. g. p. alarm, zeder, cijena 8.400 KM, tel. 066/925-495,065/922-499. Prodajem "opel astru" 20 DTI dizel 60 kW, 82 KS, 99 g. p. siva metalik, 190.000 km, ABS, klima, centralno zakqu~avawe, registrovan do 28.8.2013. godine, cijena 5.600 KM, nov akumulator, tel. 065/633378. Prodajem "opel kadet (suza) 1,3", 1989., benzinac registrovan do januara 2013. godine, tel. 065/712-316. Prodajem kamion "ford bedford", nosivost pet tona, ispravan, o~uvan, al. stranice + karoserije, sa pokretnom rampom, neregistrovan, cijena po dogovoru, tel. 065/644-550; 052/911-266. "Pe`o 206" automatik 1.4i, registrovan, plavi, kao nov, troja vrata, mali potro{a~, 6.300 KM, Bawaluka, tel. 066/659-817. Prodajem "fijat uno", 2000. g. p., registrovan do novembra 2013. godine, tel. 065/949-750. Prodajem "golf 5" dizel SDI, g. p. novembar 2004, klima, cen. zakqu~avawe, petoro vrata, drugi vlasnik, pre{ao 163.000 kilometara, ima servisnu kwigu, tel. 065/156-249. Prodajem "golf 1 D", 1983. g. p., o~uvan, registrovan, cijena povoqna, tel. 066/225356; 065/578-220. Prodajem "pe`o 306" 1,9 dizel, g. p. 1995, u odli~nom stawu, tel. 065/528-247. KUPOVINA Kupujem sve vrste automobila do 300 KM, tel. 065/636-004. Otkupqujem sve vrste vozila koja su za otpis do 300 KM, tel. 065/859-069. DIJELOVI I OPREMA Prodajem potpuno nove ~eli~ne felge, 16 za "audi" A4 ili A6, tel. 387 65/518-375. Al. to~kovi 14 cola, "fijat punto", tel. 065/513-795. Felge 16, "tojota" petokrake, pet rupa, tel. 065/513-795. Prodajem sve vrste retrovizora za autobuse, kamione, kombi vozila, yipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom, farovi za "golf" i "mercedes", tel. 065/538-048. Prodajem stakla za "opel kadet" 1200, 1979. g. p. cijena 70 KM, tel. 065/185-856. Prodajem stop svjetla za "{kodu oktaviju", 2010 g. i ~etiri zimske gume za "mercedes jumba{", tel. 065/931-383. Prodajem ~etiri gume M+S 14 za "mercedes jumba{", tel. 065/931-383. Aluminijumske felge original za "reno", 16 cola, sa ili bez guma, Bawaluka, tel. 066/138-032. Prodajem dvije gume 255-35+20, tel. 065/931-383. Prodajem ~etiri alu. felge sa gumama 14-ke za "golf" dvojku ili trojku, cijena 250 maraka, tel. 066/521-989. Prodajem felge ~eli~ne za "reno megan" 16 sa ~etiri rupe, potpuno nove, 200 KM fiksno, tel. 065/040-404. Prodajem euro kuke za "reno-megan", "opel zatiru", "golfa 4" i "reno lagunu", tel. 065/040404. Prodajem prikolicu, neto nosivost 400 kg, sa ceradom, jamovi rostfraj, 450 KM, tel. 066/499-664. Prodajem povoqno prikolicu za prevoz automobila, istekla registracija, tel. 065/513-672. Prodajem auto-prikolicu, sva potrebna oprema, izuzetno kvalitetna ili mijewam za drva, tel. 051/281-695. Auto-prikolica ru~ni rad, odli~na, povoqno, ka~i pa vozi, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem novu hidrauli~nu dizalicu za podizawe kamiona i autobusa, tel. 064/4499-077. Prodajem alu. felge za "audi jaje", petokrake, 15 cola, ekstra, cijena 250 KM, tel. 065/828-437. Prodajem mjewa~ za "fijat bravo" 1.400 m3, tel. 065/470-842. Prodajem ~etiri gume "kleber" 195/65/15 M+C, skoro nove, tel. 065/526-282. Originalne aluminijumske felge za "opel", ~etiri rupe, 14 cola, 110 KM i `i~ane "bbs" alu. felge, pet rupa, tri komada, 100 KM, Bawaluka, tel. 063/962-774. Prodajem nov far za "opel astru", tel. 065/931-383. Aluminijuske felge za BMW, "opel",

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem sobu sa kuhiwom i kupatilom, poseban ulaz (dvori{na ku}a), tel. 066/093-105. Izdajem dvokrevetnu sobu s kuhiwom, kupatilom, centralnim grijawem, Obili}evo, tel. 387 65/515-135. Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama sa kuhiwom i kupatilom poseban ulaz, centralno grijawe, centar, tel. 38765/585-524 i 066/ 240-360. Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama, sa kuhiwom i kupatilom, poseban ulaz, centralno grijawe, centar, tel. 38765/585-524 i 066/ 240-360. Izdajem namje{tenu sobu, poseban ulaz i kupatilo, Kara|or|eva 259, Lau{, tel. 051/281-948; 066/114-644. Izdajem sobu za dvije djevojke na Star~evici, tel. 051/439-949. Izdajem sobe za studentkiwe u centru grada, tel. 065/974-535. Izdajem namje{tenu sobu sa grijawem, tel. 065/062-707. Izdajem jednokrevetnu sobu u Boriku blizu kampusa studentkiwi, odmah useqivo, povoqno, tel. 065/208-543; 065/208543; 051/250-173. Izdajem jednoj ili dvjema djevojkama sobu u Boriku, blizu kampusa, parno grijawe, kablovska, ul. Reqe Krilatice 9, tel. 065/485-926. Izdajem sobu sa kupatilom i kuhiwom, Obili}evo, tel. 065/513-795. Izdajem namje{tenu sobu sa kupatilom, centralno, kablovska, poseban ulaz, Lakta{i, tel. 066/323-935. Izdajem samcima namje{tenu sobu kod "Medicinske elektronike", tel. 066/981536; 051/302-550. Izdajem dvokrevetne sobe sa balkonom, kuhiwom, kupatilom i kablovskom u stambenoj zgradi u Boriku, tel. 051/251182; 065/664-698. Izdajem sobu studentu, centar preko puta parka "Petar Ko~i}", tel. 066/699054. Izdajem zaposlenim licima namje{tenu sobu u centru grada sa kablovskom TV i grijawem, tel. 066/792-751. Izdajem sobu sa grijawem u centru Bawaluke djevojkama, tel. 051/216-146. Slobodna soba za dvije studentkiwe u dvosobnom stanu blizu kampusa, tel. 065/760-689. Izdajem djevojci namje{tenu sobu u centru grada, cijena 130 KM, tel. 066/220-249. Izdajem djevojkama sobu sa kuhiwom, TV, centralno grijawe, poseban ulaz, Nova varo{, tel. 065/519-088. Izdajem dvokrevetne sobe, centralno grijawe, poseban ulaz, Pobr|e, tel. 065/523-246; 051/281-664. Izdajem jednokrevetnu namje{tenu sobu djevojci, u centru grada, ul. F. G. Lorke 23, tel. 065/228-768. Izdajem studentima dvokrevetnu sobu sa centralnim grijawem, internetom, poseban ulaz, u blizini fakulteta, tel. 051/438-590; 065/093-187. Izdajem studentkiwama dvokrevetnu sobu u stambenoj zgradi, centralno, upotreba kuhiwe, kablovska TV, tel. 065/713-688. Izdajem u Boriku dvokrevetnu sobu za dva studenta, tel. 066/202-225. Izdajem profesorima i studentima dvokrevetnu sobu ili le`aj, preko puta kampusa, tel. 051/255-425; 066/834-204. Izdajem sobu sa kupatilom, poseban ulaz, Rosuqe, Bawaluka, tel. 051/351-062. Izdajem namje{tenu sobu u Obili}evu, tel. 065/848-829. Izdajem sobu sa kupatilom studentima ili zaposlenim osobama, Star~evica, tel. 065/026-193. Izdajem namje{tenu sobu sa grijawem u centru, tel. 051/302-780; 065/572. Tra`im tri cimerke, studentkiwe u dvokrevetnoj i jednokrevetnoj sobi, povr{ina 80 m2, privatna ku}a sa grijawem, 120 KM po le`aju, blizu Ekonomskog i Pravnog fakulteta, tel. 065/ 270-797. Izdajem jednokrevetnu sobu u centru grada, centralno grijawe, tel. 065/573046. Izdajem sobu sa posebnim ulazom blizu Ekonomskog fakulteta, povoqno, tel. 066/850-650. Izdajem sobu u centru grada studentkiwi nepu{a~u, tel. 051/300-109. Izdajem dvije dvokrevetne sobe djevojkama, poseban ulaz, centralno grijawe, odli~ni uslovi, Nova varo{, Bawaluka, tel. 051/305-072.

VIKENDICE
PRODAJA
Prodajem u Slatini, Babi}a brdo, mawu vikendicu, na placu 800 m 2, uz asfalt, struja, voda, vo}ke, 12.000 evra, tel. 38765/404-140. Prodajem vikendicu i 1.500 placa (vo}wak) u Rije~anima kod Lakta{a sa gra|evinskom i urbanisti~kom dozvolom, papiri 1/1 uredni, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem vikendicu na putu Bawaluka Jajce, osam kilometara od Bawaluke, tel. 065/955-895. Prodajem u ^arda~anima ve}u vikendicu, voda, struja, vo}wak, sedam dunuma zemqe, useqivo, mo`e zamjena za stan, Bawaluka ili Lakta{i, tel. 051/783583. Prodajem vikendicu (devastiranu), kod Slatine u Gorwim Kadiwanima, od Bawaluke 18 km, struja, asfalt, vo}e, ograda, ~etiri metra od rijeke, tel. 065/319-295. Prodajem ili mijewam za stan mawu vikendicu u [u{warima sa pet dunuma zemqe, tel. 065/797-368. Prodajem vikendicu 7,5,h5,5, P+S, sa 1.100 m2 zemqi{ta, ogra|eno, u Slatini, udaqeno od centra Slatine 1.500 metara, tel. 065/763-941. Bawaluka, Kr~marice, prodajem vikendicu 6h4,5, sa 2.000 m2 zemqe, sa pogledom na grad, tel. 065/763-941. Prodajem povoqno vikend ku}u u Kne`ici 1/1, na 1 dunumu zemqe okru`ena borovom {umom u blizini asfaltni put, 2 balkona, gara`a, tel. 051/466-955. Prodajem vikendicu u ^arda~anima, ~vrsta gradwa, voda, struja, tel. 065/966808; 065/581-713. Prodajem vikend ku}u na Kr~maricama 7h8 metara, tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, asfalt, tel. 066/449-683. Prodajem ili mijewam vikendicu u Zelenom viru, 6h5 m, P+S, sa 4.600 m2 zemqe. Hitno, tel. 065/685-800. IZDAVAWE Izdajem vikendicu u Kne`evu 4+1 le`aja 30 KM, sedam dana minimalno, tel. 065/811-058.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem "ford eskort" karavan, 1.6 ku-

34 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE
folksvagen", "reno", 15 cola, ~etiri rupe, vi{e modela, sa ili bez guma, Bawaluka, tel. 065/393-803. ^eli~ne felge veli~ina 15, pet rupa, za "opel", u dobrom stawu, 100 KM, tel. 066/072-531. Prodajem dijelove "juga 45", anlaser, ~etiri gume, hladwak, {ajbu, tel. 065/979210. Prodajem dijelove za "ford {korpion", 2.0 benzin, 1997. g. p., bez limarije sve super, tel. 065/608-035. osam centimetara, sedam kubika, tel. 065/510-098. Prodajem hrastov parket, 400h42h16 mm, klase standard, tel. 065/617-033. Prodajem balkonska vrata, dva komada i dva prozora, dupla ostakqena, sa~uvani, 210x80; 140x120, tel. 051/281331. Prodajem upola cijene skoro novu stolariju za ku}u, prozori sa griqama, tel. 065/535-708. Tri vawske PVC roletne, komplet za ugradwu, o~uvane 170h120, tel. 065/548744. Prodajem plasti~ne roletne malo kori{}ene, komplet za dvosoban stan, tel. 051/213-824. Prodajem "gorewe" {poret sa staklokerami~kom plo~om star jednu god. i fri`ider, tel. 065/638-666. Prodajem kau~, bra~ni krevet, dvosjed, trosjed, regal i tepih, tel. 066/546-523. Prodajem o~uvan trosjed, cijena 50 KM, tel. 065/663-203. Prodajem francuski le`aj, cijena 250 KM, tel. 065/441-115. Prodajem {poret za parno grijawe polovan kao nov (desni), tel. 065/696071. Prodajem komodu du`ina 1,47 m, {irina 0,53 m, tel. 065/980-969. Prodajem radni sto du`ina 1,20 m, {irina 0,60 m, tel. 065/980-969. Prodajem dvosjed, fotequ, dva madraca, povoqno, tel. 051/303-359; 065/974-841. Prodajem elektri~ni {poret i {poret struja-gas, idealno stawe, cijena povoqna, tel. 065/357-498. Prodajem ugaonu se}iju, eko ko`a, o~uvana, povoqno, tel. 066/664-569. Prodajem povoqno o~uvan sto za TV i liniju, mo`e i za druge svrhe, tel. 065/716-678. Prodajem o~uvan trosjed, cijena 250 KM, tel. 066/664-569. Prodajem povoqno stari namje{taj, tel. 051/218-276; 066/931-453. Prodajem {iva}u ma{inu marke "Pfaff" timpatic 1035, tel. 065/529275. Prodajem stoli} za sobu, staklo 120h160 cm, povoqno, 20 KM, tel. 066/994-042. Prodajem elektri~ni {poret, odi~an, cijena 100 maraka, tel. 065/687-698. Prodajem povoqno staklo stoli} sobni 120h60, samo 20 KM, tel. 066/994042. Prodajem trpezariju "barbara" neraspakovanu, sto, stolice, dvije komode i vitrina, novo, tel. 065/510-969. Prodajem kuhiwske elemente, sudoper, radni sto, vise}e elemente, vrlo povoqno i uqni radijator 14 rebara, tel. 065/357-498. Elektri~ar vr{i zamjenu dotrajale opreme, popravqa stare i ugra|uje nove elektroinstalacije, tel. 065/418-878. Ma|ioni~ar, prodajem kwigu za ma|ioni~arske trikove sa kartama, deset KM, tel. 065/399-041. Maserka radi masa`u relaks, parcijalnu i masa`u cijelog tijela, tel. 066/252-905. Vr{im usluge klawa sviwa, prasi}a, teladi, jaradi i ostalo, tel. 065/566-181. Ku}ni majstor - voda, struja, popravke, ot~epqavawe odvoda, ostalo, stru~no povoqno, tel. 065/882-511. Ozbiqna `ena tra`i da ~uva dijete ili stariju osobu, tel. 066/520-931. Radim metalne ograde, kapije i nadstre{nice, tel. 051/463-329; 065/321-392. Profesor geografije daje instrukcije, tel. 065/390-670. Ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro, vodoinstalacije moleraj, kvalitetno i brzo, tel. 065/898-454. Molio bih dvojicu snimateqa iz Mrkowi} Grada koji su snimali svadbu u Javoranima kod Bawaluke 28.7.2012. godine da se jave radi va`nih informacija, tel. 065/210466 27668. VKV zidar radi kvalitetno malterisawe, cijena 3,5 KM/m2 i ostale poslove, tel. 066/850-695. Brusim i lakiram parket i brodski pod, tel. 065/178-743. Masa`e profesionalno i povoqno, na poziv dolazim na va{u adresu, tel. 066/750-139. Instrukcije iz matematike za osnovce i sredwo{kolce, dvo~as 15 KM, dolazim kod vas, tel. 065/562-027. Vodoinstalater izvodi sve sitne vodoinstalaterske radove, tel. 065/875684. Ma{inske glazure, fasade, moleraj, sanacije, tel. 066/777-377. Besplatno odvozim stare ve{ma{ine, {porete, zamrziva~e, kade, radijatore i sli~no, tel. 065/898-589. Popravqam digitalne i analogne fotoaparate, Miki, tel. 065/573-349. Ozbiqna `ena tra`i za ~uvawe i wegu starije osobe ili djecu, tel. 065/217-616. Servisiram ra~unare, di`em sisteme, instaliram sve vrste programa, tel. 066/852-373. Popravqam okvire svih vrsta nao~ara brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save 16, tel. 051/318-227. Ma|ioni~ar tra`i anga`man u restoranu ili kafi}u, tel. 065/399-041. Povoqno ~i{}ewe stanova zgrada poslovnih prostora, Bawaluka, tel. 065/583-653. Tra`im posao pomagawa u ku}i ~uvawa djeteta ili ~i{}ewa kancelarija, mo`e i povremeno, tel. 065/170-051. Profesor matematike daje instrukcije u~enicima i studentima. Po potrebi dolazimo na adresu, cijena povoqna, tel. 066/233-318. Kvalitetno i sa garancijom presvla~im i popravqam namje{taj, prevoz obezbije|en, gratis, tel. 051/429-108; 065/844-689. Izra|ujem {amote za "alfa" {porete "sedmicu" i "devetku", {amotiram i ostala lo`i{ta, tel. 051/350-923; 065/831729. ^istila bih ku}e, stanove, stubi{ta, poslovne prostore, tel. 064/4349775. Po naruybi radim slavske u{tipke i ukrasne poga~e (oblik zeca, bubamare, cvijeta), sve vrste peciva, slatke i slane pite, tel. 051/218-849. U~enicima osnovne {kole od prvog do petog razreda pru`am kvalitetnu pomo} u u~ewu, govorim wema~ki, tel. 065/867-635. Servis televizora, muzi~kih linija, poja~ala, sli~nih ure|aja, prevoz i dijagnostika besplatani, tel. 051/435-000; 065/965-291. Limarsko-bravarske poslove obavqam kvalitetno i povoqno, tel. 065/513-672. Profesorka daje instrukcije iz fizike i matematike (dvo~as deset KM), tel. 065/561-087. Povoqno dajem instrukcije u~e nicima od prvog do petog razreda, tel. 065/956-000. Ozbiqna `ena nepu{a~ ~uvala bi dijete od jedne do pet godina u va{em stanu, Bawaluka, tel. 065/832-837. Odgovorna `ena wegovala bi stariju osobu na podru~ju Bawaluke, tel. 065/ 848-829.

OGLASI
Vr{im selidbe, prevoz qudi i robe kombijem mercedes "sprinter", imam radnu snagu, tel. 065/011-183. Sre|ujem i ~istim stanove i stubi{ta, dvori{ta i ostalo, tel. 066/399903. @ena bila trgovac, tra`i posao ~uvawa djeteta ili starije polupokretne osobe, mo`e i povremeno, tel. 065/170-051. Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, cijena ~asa dijeli se sa brojem polaznika, tel. 051/465-553; 066/430-105. Vr{imo brzo i povoqno prevoz stvari, otvoreni kombi, tel. 065/513-672. Nastavnica matematike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196. Dimwa~ar - ~istim dimwake centralne pe}i i kotlove za grijawe, uz va`e}u potvrdu, tel. 051/483-144; 065/670-639. [kola ra~unara "Giga Computers" nudi sve vrste kurseva za rad na ra~unarima, polagawe sertifikata, zvati svaki dan od osam do 16 ~asova, tel. 051/213-088. Sve vrste masa`a povoqno, dolazim na va{u adresu, tel. 066/235-240. Instrukcije iz engleskog za sve uzraste, fonetika, gramatika, idiomi, konverzacija, tel. 065/054-805. Prevozim putnike automobilom u zemqi i inostranstvu, povoqno i profesionalno, po dogovoru, tel. 066/034484. @ena 42 godine, govori wema~ki, ~uvala bi djecu u Wema~koj, tel. +38766-328-933. Radim sve zidarske radove, malterisawe i postavqawe plo~ica, tel. 051/488-959; 066/691-216; 066/698-107. @ena tra`i ~uvawe djeteta, samo ozbiqne ponude, tel. 066/226-935. Povoqno dajem instrukcije iz wema~kog jezika, dolazim ku}i, tel. 065/ 543-303. Profesorica razredne nastave davala bi instrukcije djeci od prvog do petog razreda, tel. 065/767-645. Fizioterapeut povoqno nudi manuelnu masa`u - parcijalnu ili cijelog tijela. Lokacija centar, tel. 066/842-368. Izvodim molersko-farbarske radove, tel. 065/605-835. Fizioterapeut pru`a usluge kompletne i parcijalne masa`e u va{em domu, tel. 065/373-906. Otkupqujem vrlo stare predmete i stvari, tel. 065/984-166. Stalni sudski vje{tak vr{i procjene vrijednosti vozila i radnih ma{ina, kod podizawa kredita zvati od 16 do 20 ~asova, tel. 065/248-876.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem povoqno ma{inu za prawe auta "kercher" u odli~nom stawu sa crijevom i pi{toqem, profesionalna, do 150 bara i usisiva~ "ghibli" profesionalni, tel. 38765940821. Prodajem polovne (ispravne) industrijske {iva}e ma{ine, rupi~arku i mini fiksirani, tel. 065/518-125. Prodajem ru~nu ma{inu za mqevewe vo}a, tel. 065/548-744,051/303-603. Prodajem sjeka~ za plo~ice, nareziva~ za vodovodne cijevi i kilogram i po kaqa, tel. 065/546-523. Prodajem univerzalni rukohvat, teleoptik i brener -2-2,5 bora, malo kori{}eno, o~uvano, za autogeno zavarivawe, tel. 065/011-065. Prodajem aparat za prawe automobila, ima vru}u vodu i kompresor sa dvije glave, tel. 065/931-383. Prodajem traktor "kormik", ~etiri cilindra, brna~e, kosa~ica, traktorska prikolica, tel. 065/776-099. Prodajem motor cirkular 11 kW, zup~anike, crijevo za vazduh, tel. 066/063560. Hitno prodajem ma{inu "Mio standard" Osijek, mlin, cirkular, oblarica, brusilica, o~uvan ekstra, tel. 065/656-431. Prodajem motornu pilu "johenson", {vedska, cijena 200 KM, tel. 066/944-700. Prodajem ma{inu za {ivawe, portabl, tel. 051/308-895, 065/303-811. Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal "metalac SB - 26 profesional MK-2", ispravna, kao nova, povoqna cijena, tel. 066/814-693. Prodajem motornu pilu "partnerku", ispravnu, 200 KM, tel. 065/470-842.

RA^UNARI
PRODAJA
Prodajem ra~unar "pentijum 3", ispravan, 40 KM za po~etnike, tel. 051/413016. KUPOVINA Kupujem LCD monitor 17, 18 ili 19 in~a uz garanciju, tel. 065/870-004.

MOBILNI TELEFONI
PRODAJA
Prodajem neraspakovan telefon "samsung seh-e 1150 red" cijena 80 KM, tel. 066/429-643. Dijelovi za mobilne telefone, baterije, displeji, puwa~i, slu{alice... brzi servis, mogu}nost ugradwe, novopolovno, Bawaluka, tel. 066/345-056. Mobilni telefoni, sa i bez kamere, o~uvani, garancija, uvoz iz Austrije, prethodna generacija, sa puwa~ima, besplatna dostava, tel. 065/023-467.

MUZIKA
PRODAJA
Prodajem malu harmoniku, 48 basova, pet registara, novi kai{evi, marke "veltmajster", u odli~nom stawu, povoqno, tel. 387 65/940-821. Prodajem povoqno polovnu muzi~ku liniju AIWA, i dvoeta`ni stoli} za isti, tel. 065/716-678. Prodajem vufer sa poja~alom i zvu~nicima, 250 W, cijena 100 KM, tel. 065/470-842. POTRA@WA Potrebne djevojke koje `ele da pjevaju narodne i starogradske pjesme, primaju se i po~etnice, tel. 051/460-898.

USLUGE
OSTALO
Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila, povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Molerske radove izvodimo profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 051253-769; 387 65/773-852. Brzo, kvalitetno i sa garancijom radim vodoinstalacije i kanalizaciju, kao i sitne popravke, te ma{insko od{topavawe, Rako, tel. 051/211-763; 387 65/546-390. Ovla{}eni prevodilac - stalni sudski tuma~ za engleski i ruski jezik. Aleja Sv. Save 30. Prijem dokumenata od 8 do 20 ~asova, tel. 38765/5358-200 i 66/497-868. Kwigovodstvene usluge za sve djelatnosti, prijava i odjava radnika, PDV, poreska. Dolazimo po dokumentaciju. Povoqne cijene. Do|ite da se dogovorimo, tel. 387 65/940-821. Izra|ujem predmete od drveta za doma}instvo (stolove, stolice, stijene...), tel. 065/388-044. Profesor engleskog jezika daje ~asove (sedam KM) i instrukcije (osam KM), prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/938-401. Profesor wema~kog jezika vr{i prevod uz ovjeru i daje instrukcije, tel. 065/597-780. Za va{e proslave zabave, ro|endane, slave sve vrste koktel peciva, tel. 066/250-720. Usluge prawa i su{ewa svih vrsta tepiha, prevoz po potrebi obezbije|en, tel. 051/371-700; 065/885-944. Povoqno vr{im usluge terapijske i relaks masa`e, cijena le|a deset KM, a cijelog tijela 20 KM, tel. 051/200-221. ^uvala bih dijete u svom stanu, starosti do {est godina, tel. 065/412485. Iskusni ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro i vodoinstalacija, moleraj, bravarske i ostale poslove, vrlo kvalitetno i profesionalno, tel. 065/980-038. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, tel. 051/460-898. Elekti~ar-ugradwa, zamjena automatskih osigura~a, interfona, grija~a, bojlera, senzora, indikatora, gromobrana, instalacija. Dolazak besplatan, Bawaluka. Hitna intervencija 0-24 ~asa, tel. 065/566-141.

USLUGE
PRODAJA
Prodajem aparat za giros ili kebab, cijena 1.000 KM, rostfrajnu napu, cijena 850 KM, dva okrugla barska stola, cijena 80 KM po komadu, rashladnu rostfrajnu vitrinu, 120 cm, cijena 550 KM, tel. 065/414-555. Prodajem aluminijumske stolove i stolice za ugostiteqstvo, tel. 065/683-125. IZDAVAWE Izdajem (zakupqen) lokal-ugostiteqski (konoba) uz otkup inventara, tel. 065/948-436.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA
Prodajem bojler 50 litara, kao nov, trpezarijski okrugli sto i bagat {iva}u ma{inu, ispravna, stariji tip, tel. 38766/197-474. Prodajem termoakumulacionu pe} br. 3, cijena 150 KM, i pe} na ~vrsto gorivo, cijena 100 KM, tel. 387 65/403631. Prodajem DVD "daevu" nov videorikorder, fotoaparat "olimpus" sa puwa~em za baterije, mikrotalasnu pe}nicu, odli~na, tel. 065/011-065. Prodajem {poret, struja, gas, povoqno, tel. 065/974-841; 051/303-359. Prodajem ve{-ma{inu "gorewe" u ispravnom stawu, o~uvanu, povoqno, tel. 051/303-359; 065/974-841. Prodajem fri`ider "Gorewe", 200 l u odli~nom stawu, cijena 190 KM, tel. 065/983-892. Prodajem TV "Gorewe" u odli~nom stawu, a povoqno, 145 KM, tel. 051/467557.

GARDEROBA
PRODAJA
Prodajem bundu za dame, crna kratka, tel. 065/917-002. Prodajem kratku bundu od pravog krzna, zvati poslije 18 ~asova, tel. 051/464-813. Prodajem 50 novih `enskih i mu{kih odjevnih predmeta, iz Wema~ke, 15 KM po predmetu, tel. 066/429-643. Prodajem povoqno polovne mu{ke odjevne predmete i cipele u dobrom stawu za zimu i qeto, tel. 051/307-514. Radi zatvarawa butika prodajem `ensku garderobu - omladinski program, sve od pet KM, tel. 065/680-861. Prodajem dva nova zimska duksa "nortbrook" (vel. L i XXL, boja siva, 75 odsto pamuk, 25 odsto poliester, cijena 28 KM (jedan), tel. 052/233-550; 065/819819. Prodajem paket nove `enske i mu{ke garderobe 70 odsto jeftinije, tel. 066/429-643. Prodajem povoqno crnu bundu od nerca, tel. 066/485-496. Povoqno prodajem kratku bundu od pravog krzna, tel. 051/464-813. Radi zatvarawa butika povoqno prodajem klasi~ne kostime po 50 KM, pantalone i ostale odvojene stvari, tel. 065/767-888.

ZANATSTVO
PRODAJA
Grijawe, radijator, nov, tri rebra, 70x10, ventili i dr`a~i, 30 KM, tel. 065/988-047.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem `eqezo 12, kre~, siporeks, crijep, kaplaje, salonit plo~e kodor, trupac oraha, daska, kolica, tel. 066/949117. Prodajem krovnu konstrukciju od suve hrastove gra|e sa plafonskim gredama za ku}u ili vikendicu, vel. 5h6 metara, tel. 065/611-654. Prodajem prozorska krila vi{e dimenzija, odli~na, totalno niska cijena, postakqena, tel. 065/321-381, 051/532-417. Prodajem hrastova ulazna vrata sa dva krila 205h125, lijeva, skoro nova, tel. 066/776-188. Prodajem ostakqene prozore sa roletnama 210h140 jedan komad, 80h90 jedan komad i ulazna vrata 105h242 dva komada, lijeva, tel. 065/265-314; 051/439-935. Prodajem novi crijep "kikinda 333", 700 kom., cijena kom. 0,60 KM, tel. 065/925-909. Prodajem armiranobetonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem madru od tre{we debqine

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem ugaonu garnituru, fotequ na razvla~ewe, sto sa ~etiri stolice, komodu puno drvo, cijena po dogovoru, tel. 065/857-636. Prodajem trosjed kao nov, i pe} usku na drva sa rorovima, tel. 065/980-038. Povoqno prodajem klasi~ni dje~iji krevetac, 120/60, sa du{ekom ili bez, tel. 065/891-644. Prodajem sobni i kuhiwski namje{taj povoqno, kau~, dvosjed, trosjed, bra~ni krevet, regal i drugo, tel. 066/ 331-179. Prodajem bra~ni krevet eko ko`a, bez du{eka ima prostor za posteqinu 180h2,00 cijena 350 KM godina 2009, tel. 065/524-978.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem doma}u rakiju "viqamovku", povoqna cijena, tel. 38766/221-710. Prodajem fiskalnu kasu "inventa", tel. 065/902-804. Prodajem 25 metara pocin~anih cijevi za vodu, veliku bocu 80 l za auto-

OGLASI
gas, pogodna za kombi ili ve}i automobil, tel. 065/011-065. Prodajem digitalni "vitafon", nov, nekori{}en, cijena 200 KM, tel. 051/501-642; 065/830-352. Prodajem unikatnu etno-kolekciju, vez na staklu, pogodnu za poklone za svaku priliku, kao i za prodavnicu - butik, medijski poznati rad, tel. 051/501-642; 065/830-352. Stari novac, pegle, slike, ordeni, verige, brna~e, kantari, kubure, kwige, tel. 065/628-973. Prodajem "Rojalovo" kraqevsko posu|e, dva kompleta 2h6, original, u kutijama, tel. 066/168191. Prodajem dje~ija obi~na kolica dupla, odli~na sjedalica, quqa{ka, klackalica, tel. 066/168-191. Prodajem sliku Bekira Misirli}a "Makovi", uqe, tel. 066/168-191. Prodajem sef-kasu, pogodna za kancelariju, jeftino, tel. 065/522-220. Prodajem "soni plejstej{n1", sa svom opremom, vi{e igrica, svi kablovi, ispravan, Bawaluka, 100 KM, tel. 062/124-525. Puwa~i za digitalne fotoaparate, laptope, video-kamere, mobilne telefone, novo, garancija, Bawaluka, tel. 065/485-955. Pogoni za pe~ewe, zidani i limeni, sa jednim i dva ra`wa, okreta~i i sa ra`wevima za te`inu od 20 do 150 kg, tel. 065/548-744,051/303603. Prodajem muzi~ku liniju, tel. 051/302-196. Yepna konzola "soni plejstej{n", PSP, mode PS-VITA, osam igrica, otkqu~ana, puwa~ o~uvan, Bawaluka, 200 KM, tel. 063/674-534. Prodajem bocu gasa 44 litara, za automobil, tel. 065/385-405. Prodajem duwe, cijena 1,5 KM/kg, Bawaluka, tel. 065/276-398. Prodajem pi{toq "bereta" kalibar 7,65 mm, licima sa dozvolom i 40 metaka, tel. 065/321176. Prodajem pi{toq CZ M-70, 7,65 mm sa futrolom i malo municije, tel. 065/587-843. Prodajem telefaks "panasonik" uhf -90 sa "sekretaricom", tel. 065/587-843. Prodajem pumpe za grijawe "gruns", wema~ka proizvodwa, za hale, tel. 065/983-794. Prodajem futrovane nove gumene ~izme na pertlawe, tel. 065/917-002. Prodajem vuneni tepih povoqno, tel. 065/672507. Ugaona garnitura, 220 KM, kolor TV, ekran 66, daqinski, "^ajavec", 55 KM, mali kuhiwski bojler "tiki-gorewe", 45 KM, Bawaluka, tel. 061/683-060. Prodajem bicikl "mountinbike-ALPINA", {iroke gume, model "pacifik", srebrni, "{imano" oprema, Bawaluka, 140 KM, tel. 065/518-850. Povoqno prodajem grobna mjesta u grobqu "Sveti Pantelija", tel. 065/277-354. Prodajem "soni plejstej{n 2", posqedwi model, silver, otkqu~an, kao nov, igrice, yojstik, Bawaluka, 200 KM, tel. 065/754-572. Prodajem bojler 50 l, "mebo{" i programator za ve{-ma{inu, tel. 051/255-691. Prodajem dvoja blindirana vatrogasna vrata dim 85cmh205cm, cijena 150 KM/kom., tel. 066/230-996. Prodajem dje~iji sintisajzer iz Wema~ke, cijena 40 KM, tel. 066/429-643. Prodajem iz Wema~ke neraspakovan funk i hren radio, cijena 50 KM, tel. 066/429-643. Prodajem dje~iji du{ek, kao nov, 30 KM i ne{to stariji i ve}i krevetac, 30 KM ili mo`e oboje, cijena 50 KM, tel. 051/413-016. Zbog zatvarawa prodajem inventar za mawi butik, fiskalnu kasu "altera" i lutke, povoqno, tel. 065/237-113. Prodajem doma}e kupinovo vino, 10 KM/l, tel. 279-012; 065/697-835. Prodajem povoqno nekori{}en "vitafon", tel. 051/501-642; 065/830-352. Prodajem grobnicu {esticu u novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/517-528. Prodajem pi{toq "italijanska bereta", {estica, na dozvolu, tel. 066/152-155. Prodajem TV i ma{inu za ve{, tel. 052/333666. Prodajem deset vojnih metalnih kanistera za naftu, tel. 065/513-795. Prodajem sviwu 100-120 kg, tel. 065/249-183. Povoqno prodajem ili mijewam za drva ili rakiju dobro o~uvane stvari: ulazna `eqezna vrata, stolove za ro{tiqnice, kadu za kupatilo, dva fri`idera, ispravna i drugo, tel. 066/726106. Prodajem lova~ki CZ karabin sa dozvolom, tel. 065/988-109; 051/301-571. Prodajem doma}u rakiju od {qiva, 54 stepena, cijena osam KM/litar, 50-100 litara sedam KM, tel. 462-128. Prodajem dva grobna mjesta na novom grobqu, pogodna za gradwu grobnice sa ~etiri mjesta, tel. 066/316-867. Prodajem usisiva~ "rekord" 1400 w odli~an, mawi model, tel. 065/011-065. Prodajem betonsku grobnicu za dvoje sa mogu}no{}u pro{irewa, "Sveti Pantelija", Bawaluka, tel. 066/681-620. Prodajem sedam ~esama za vodu, o~uvanih cijevi za mali i veliki bojler, ventile, maske za ventile, ~esme za lavabo, tel. 065/011-065. Prodajem 3,5 m3 ogrevnog grabovog drveta, tel. 065/846-572. Prodajem iz Wema~ke neraspakovan Hydraulisch zatvara~ vrata, cijena 180 KM, tel. 066/429-643. Prodajem dva televizora ekran 60 cm i 50 cm, tel. 065/931-383. Prodajem cepter tigaw 3 l, nov, tel. 065/980-969. Monitori TFT, ispravni, 25 KM, crno-bijeli TV 35 KM, mala grijalica sa to~ki}ima, kerami~ka 40 KM, Bawaluka, tel. 065/767-421. Gipsane plo~e za spu{tene plafone i ugradne plafowerke sa ~etiri neonke, povoqno, Bawaluka, tel. 063/977-080. Prodajem futrovane gumene ~izme br. 42, Bawaluka, tel. 066/485-496. Prodajem gara`na vrata 2,65h1,80, cijena 150 KM, tel. 065/033-027. Prodajem dva prozora, 120h80, cijena 70 KM, tel. 065/393-953. Prodajem profesionalni kozmeti~ki sto sa usisiva~em i hidraulikom i kozmeti~ku stolicu, tel. 065/711-563. Prodajem zavr{enu grobnicu na grobqu u Drakuli}u, duplu, tel. 065/565-949; 065/575338. Prodajem dva grobna mjesta na Gradskom grobqu u Bawaluci, tel. 066/953-305. Prodajem vrlo povoqno kupinovo vino, razne rakije i likere vrhunskog kvaliteta, tel. 066/519-466; 051/465-626. Prodajem ovna te`ina oko 70 kg, 4 km po kilogramu, tel. 066/681-873. Digitalni fotaparat "samsung", 12 MPH, metalik crveni, kao nov, 105 KM i digitalni fotoaparat "pakard bel", tri MPH, o~uvan, 55 KM, Bawaluka, tel. 063/ 674-646. Pisa}a ma{ina "olimpija", o~uvana, ispravna, 60 KM, Bawaluka, tel. 064/414-3 246. Prodajem veoma povoqno TA pe} trojku, tel. 065/708-747. Prodajem povoqno dvije pisa}e ma{ine ve}a nova, tel. 051/307-514. Prodajem novu pr`ionicu kafe i mlin, na Paprikovcu, povoqno, tel. 065/692-276. Prodajem grobnicu na Drakuli}u, zavr{ena dva mjesta, tel. 065/565-949. Prodajem ku}ni bicikl, steper i orbitrek iz uvoza, u odli~nom stawu, povoqno, tel. 051/216-969; 065/516-441. Prodajem pi{toq "valter", cijena 600 evra, tel. 065/583-306. Prodajem liniju za dejonizaciju vode i ma{ine za proizvodwu sokova, povoqno, mogu}a zamjena, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem termoakumulacionu pe} od tri KW, tel. 065/257-003. Prodajem nov risiver za satelitsku antenu, tel. 064/4499-077. Prodajem ma{inu za izradu kqu~eva wema~ke proizvodwe, original, povoqno, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem na Perduvovom grobqu grobnicu za {est osoba, betonirana, tel. 065/633-378. Prodajem kwige "Pelagi}ev narodni u~iteq" (tvrdi povez, 957 str., 40 KM), "Trave i melemi" Jove Mijatovi}a (tvrdi povez, 284 str. 145 KM), obje kwige su u dobrom stawu, tel. 052/233-550; 065/819-819. Prodajem dje~iji krevetac braon boje, Bawaluka, tel. 066/485-496. Prodajem dje~iju harmoniku "Wesmaster Stela" u solidnom stawu, tel. 065/565-949. Prodajem veliki atlas svijeta u izdawu SN "Liber", ekstra stawe, tvrdi povez, 248 str.), cijena 70 KM, tel. 052/233-550; 065/819-819. Prodajem osam kg doma}e sviwske masti, cijena po kg pet KM, tel. 065/612-185. Prodajem tovqene sviwe od 120 kg - 180 kg, tel. 051/380-018. Prodajem tri grobna mjesta, zemqa, mo`e jedno ili dva mjesta na grobqu "Sveti Pantalija" u Boriku, tel. 065/819-546. Prodajem betoniranu grobnicu (tri mjesta) na pravoslavnom grobqu u Boriku, tel. 066/681-873. Povoqno prodajem rje~nik wema~kog jezika (aut. Gustav [am{alovi}), tel. 065/543-303. Prodajem tepih, povoqno, tel. 051/302-196. Prodajem dje~iji `enski bicikl "pinki", kao nov, za uzrast od pet do 12 godina, 70 KM, Bawaluka, tel. 064/414-39-70. Prodajem fiskalnu kasu "ekspert" u odli~nom stawu, defiskalizovana, tel. 065/680-861. Prodajem povoqno TA pe}, tri kW "elin D", malo kori{}ena, tel. 051/355-933. Prodajem 80 gajbi za "nektar" pivo sa bocama, tel. 065/368-563. Prodajem polovna starija vrata 200h90 balkonska vrata 220h80, prozori 140h140; 120h140, tel. 065/213-691. Povoqno prodajem drvo `ivota preko 220 cm visine, tel. 051/464-813. Prodajem okvire za goblene sa staklima, tel. 066/926-781. Prodajem jabuke zelenike i balirano sijeno, tel. 066/818-263; 051/272-647. Prodajem grobnicu {esticu oblo`enu mermerom na grobqu "Sveti Pantelija" iza kapele, uredna dokumentacija, tel. 065/527758. Prodajem povoqno stoli} za TV i muzi~ku liniju, dobro o~uvan, drvo, tel. 065/634-857. Prodajem pi{toq 7,62 osobi sa dozvolom, cijena povoqna, tel. 065/814-132. Prodajem pet kubika drveta, bukva i grab, u Drugovi}ima, tel. 066/860-892. Prodajem dva grobna mjesta sa zavr{enim spomenikom, grobqe "Sveti Pantelija", cijena povoqna, tel. 065/541-492. Prodajem cvije}e drvo `ivota, visoko 220 cm, za visoke holove, tel. 051/464-813. Prodajem mu{ki ru~ni sat sa pozlatom marke "roleks", tel. 064/449-90-77. KUPOVINA Kupujemo lomqeni zlatni i srebrni nakit u Lakta{ima, tel. 387 66/614-955. Otkupqujemo sve vrste srebrnog i zlatnog nakita po najboqim cijenama!!!Cara Lazara bb, Modri~a, tel. 38766/257-048. Otkup zlata i srebra u Derventi, tel. 387 66/299-097. Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog nakita po najboqim cijenama u Prwavoru, tel. 387 66/381-700. Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog nakita po najboqim cijenama, tel. 387 65/927-809. Kupujem 15 polovnih ispravnih salonit plo~a, Bawaluka, tel. 065/478-256. Kupujem stara odlikovawa, tel. 066/144-538.

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 35

IZDAJE SE
poslovni prostor u centru grada od 1.000 m2 pogodan za skladi{te ili proizvodwu

- utovarna rampa - teretni lift - portirska slu`ba - video-nadzor

051/231-077
Zvati od osam do 16 ~asova

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Prodajem petomjese~ne paunove, {arene, bijele i plave, tel. 065/515-041. Prodajem {tenad zlatnog retrivera, tel. 065/202-188. Prodajem kanarince, tel. 065/833-659.

ZAPO[QAVAWE
Djevojka tra`i posao ~i{}ewa, odr`avawa, wegovawa starije `enske osobe, kao pomo}nog frizera, tel. 066/979-947. Ako vam treba dodatna zarada, a nemate puno slobodnog vremena, bez ulagawa i rizika mo`ete ostvariti dodatni prihod, tel. 065/886/125. Tra`im partnera za posao koji posjeduje {tampariju. Hitno, tel. 066/235-240. Ozbiqna `ena tra`i posao ~uvawa starije osobe ili povremene pomo}i u ku}i, tel. 065/386-143. Iskusan konobar tra`i posao, tel. 065/425835. Mu{karac, iskren i po{ten, tra`i posao voza~a kombija, ku}nog majstora, elektri~ara, ~uvara, poslovi telekomunikacija i ostalo, tel. 066/135-000. NK radnik bez iskustva, 32 god. tra`i bilo kakav posao, mo`e dijeqewe letaka i propagandnog materijala, tel. 066/051-292.

TURIZAM
IZDAVAWE
Sobe za no}ewe i dnevni odmor u Bawaluci, cijene povoqne, tel. 051/305-644; 065/934-310.

LI^NI KONTAKTI
Ozbiqan mu{karac tra`i poznanstvo djevojke ili `ene do 36 godina za povremene susrete, tel. 387 65/510-242. Mu{karac kulturan, 55 godina, `eli da upozna lijepu damu za dru`ewe, tel. 387 65/098901. Ozbiqan mu{karac iz Bawaluke `elio bi da upozna obrazovanu stariju damu za ugodna dru`ewa. Prvi kontakt SMS, tel. 387 66/746491. Tra`im `ensku osobu za povremene susrete, naravno diskrecija, ozbiqan 45 g, Bawaluka, tel. 38765/787-112. Tra`im `enu za brak od 45 do 55 godina, zovem se Bore i imam 55 godina, penzioner, `ivim sam u blizini Lakta{a, tel. 38765/ 450-548.

mo`ete predati u "Minutica" kiosku br. 39 kod hotela "Palas" i u Gospodskoj ulici kiosk br. 44 ili putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka,
(za vi{e informacija obratite se na tel. 051/223-210)

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE

Tekst:

Telefon:

36 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE
"KOZARATURIST" a.d. u ste~aju ul. Kraqa Petra I Oslobodioca br. 94 52000 PRIJEDOR Broj: 57 0 St 090262 10 St Na osnovu ~lana 105, 106, 107 i 108. Zakona o ste~ajnom postupku-pre~i{}eni tekst ("Sl. gl. RS" br. 26/10) i ~lana 82, 89, 130. i 131. Zakona o izvr{nom postupku ("Sl. gl. RS" br. 59/83, 85/03 i 64/05), te odluke Skup{tine povjerilaca donesene na ro~i{tu 18.9.2012. godine, Ste~ajni upravnik dana 3.12.2012. godine donosi

OGLASI
Uplate depozita treba izvr{iti najkasnije do dana 20.12.2012. godine do 10 ~asova na `iro -ra~un ste~ajnog du`nika 562 007 8106638188 otvoren kod NLB Razvojne banke Prijedor, i o izvr{enoj uplati predo~iti dokaz, a {to }e nakon provjere uplate depozita licitirawu mo}i pristupiti samo oni u~esnici koji su uplatu izvr{ili u roku. 2. Fizi~ka lica mogu u~estvovati na javnoj prodaji li~no ili biti predstavqena po punomo}niku. Ako u nadmetawu u~estvuju li~no, du`na su radi dokazivawa identiteta, prije po~etka nadmetawa pokazati ste~ajnom upravniku li~nu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizi~ko lice zastupa punomo}nik, isti je obavezan predati ste~ajnom upravniku vaqanu punomo} za zastupawe i dokaz o uplati depozita. Pravna lica mogu biti predstavqena po zakonskom zastupniku ili punomo}niku. Ukoliko pravno lice predstavqa zakonski zastupnik isti je obavezan ste~ajnom upravniku predati na uvid li~nu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavqa punomo}nik, isti je obavezan da ste~ajnom upravniku preda na uvid vaqanu punomo} i dokaz o uplati depozita. 3. Predmetne nekretnine - oprema i sitan inventar koji su poimeni~no navedeni u nalazima sudskih vje{taka, gra|evinske, ma{inske i geodetske struke, sa svim opisima i tehni~kim karakteristikama kao i raspolo`ivu dokumentaciju, posebno su ura|eni snimci-skice kojima je odre|eno zemqi{te po objektima i po na~inu prodaje, zainteresovana lica mogu izvr{iti uvid svakog radnog dana po~ev 10 dana prije odr`avawa licitacije, u vremenu od 10 do 12 ~asova na mati~noj lokaciji preduze}a "Kozaraturist", a.d. u ste~aju u Prijedoru, ul. Kraqa Petra I Oslobodioca br. 94. pri ~emu se treba najaviti na telefon 052/214-985. 4. Javno nadmetawe odr`a}e se i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~.

ZAKQU^AK objavquje se
PRVO JAVNO NADMETAWE (LICITACIJA) za prodaju imovine ste~ajnog du`nika Prodaju se nekretnine koje se nalaze na lokacijama Prijedora, sa prilo`enim specifikacijama sadr`anim u elaboratima stalnih sudskih vje{taka, gra|evinske, ma{inske i geodetske struke. Nekretnine i oprema se prodaju po objektima po principu "vi|eno-kupqeno" i u postoje}em pravnom statusu, eventualna odstupawa ne}e uticati na izlicitiranu cijenu i naknadne reklamacije se ne}e razmatrati i na kupca se prenose obim i prava kojim ste~ajni du`nik raspola`e u momentu prodaje. Imovina ste~ajnog du`nika se prodaje po objektima.

RESTORAN "PIVNICA"
- zgrada-prizemqe Nalazi se u ulici Zanatska bb. 70 m2 161.500,00 KM

5. Nakon zakqu~ewa nadmetawa utvr|uje se lista ponu|a~a koji su ponudili cijene iznad minimuma (procijewena po~etna cijena) i konstatuje se da su nekretnine i oprema prodati najpovoqnijem ponu|a~u. 6. Ponu|a~ima ~ije ponude nisu prihva}ene vrati}e se obezbje|ewe-depozit odmah, najkasnije u roku od 3 dana nakon javnog nadmetawa. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatra}e se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vra}awe depozita. Depozit koji je upla}en od strane odabranog ponu|a~a-kupca, smatra se dijelom avansne uplate. 51,77 m2 23.009,00 KM 7. Ukoliko ponu|a~ sa najpovoqnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana ste~ajni upravnik }e Zakqu~kom proglasiti prodaju nevaqalom i novim Zakqu~kom odrediti da su nekretnine sa opremom prodane drugom po redu ponu|a~u koji po istim pravilima kao i prvi ponu|a~ treba da od dana prijema tog zakqu~ka deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponu|a~ ne deponuje prodajnu cijenu u predvi|enom roku, isto pravilo va`i i za tre}eg ponu|a~a. 8. Kupac je du`an u roku od 30 dana od dana prodaje za imovinu platiti cjelokupan iznos vrijednosti kupqene nekretnine i opreme na ra~un ste~ajnog du`nika 562-0078106638188 kod NLB Razvojne banke Prijedor. 9. Kupcu koji putem licitacije kupi ponu|enu nekretninu i opremu, izvr{i uplatu kupoprodajne cijene i zakqu~i ugovor o kupoprodaji, ste~ajni du`nik predaje u posjed predmetne nekretnine i opremu u roku od 30 dana od dana izvr{ene uplate i zakqu~enog ugovora o kupoprodaji. U protivnom prodavac mu nije du`an vratiti izlicitiranu cijenu. 10. Kupac imovine na lokaciji "Kozaraturist", a.d. u ste~aju u Prijedoru preuzima obavezu ~uvawa arhivske gra|e ste~ajnog du`nika u skladu sa Zakonom o arhivskoj gra|i Republike Srpske. 11. Sve tro{kove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadaju}e takse i poreze u vezi sa nepokretnim i pokretnim stvarima snosi kupac, a prodavac nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i pla}awem svih potrebnih poreza i taksi prestaju sve kup~eve obaveze prema prodavcu. 12. Pravila prodaje bi}e u~esnicima licitacije podijeqena neposredno prije odr`avawa licitacije, ili usmeno saop{teno. 13. Ovaj oglas-zakqu~ak je objavqen na oglasnoj tabli ste~ajnog du`nika, dnevnom listu "Glas Srpske" a.d. Bawa Luka, oglasnoj tabli suda i web stranicama: - www.komorars.ba (Privredna komora Republike Srpske) - www.bl.komorars.ba (Privredna komora grada Bawa Luka i Prijedora) - www.komorabih.ba (Privredna komora Federacije BiH) Ste~ajni upravnik Lazo Tomi}

SKLADI[TE U M ZGRADI
- zgrada-prizemqe

Nalazi se u ulici Majora Milana Tepi}a bb.

GRADSKO GRA\EVINSKO ZEMQI[TE
- zemqi{te 519 m2 620.562,00 KM

Nalazi se u ulici Svetosavska i Nikole Pa{i}a (kod stare Uprave prihoda). Zemqi{te je numerisano sa k.~. 2018/5, k.~. 2020/2, k.~. 2020/8, k.~. 2020/9, k.~. 2020/10, k.~. 2029/1, k.~. 2030/1 sve ukupne povr{ine 519 m2 upisane sa 1/1 upisane u p.l. 1875 k.o. Prijedor 1. Objekti se ne mogu prodati ispod navedenih cijena. Pokretna imovina - oprema i sitan inventar se prodaje u ukupnom iznosu

17.260,00 KM
Oprema i sitan inventar se nalaze u elaboratu procjeniteqa. Ne mo`e se prodavati ni ukupno niti pojedina~no ispod cijene koja se nalazi u elaboratu. Oprema i sitan inventar se prodaju 20.12.2012. godine (^ETVRTAK) sa po~etkom u 13 ~asova u prostorijama ste~ajnog du`nika u ulici Kraqa Petra I Oslobodioca br. 94. II sprat hotela "Balkan" Prijedor. Prodaja nepokretne imovine obavi}e se putem usmenog javnog nadmetawa-licitacije dana 21.12.2012. godine (PETAK) sa po~etkom u 15 ~asova u zgradi Okru`nog privrednog suda u Bawaluci, ulica Gunduli}eva 108. - velika sala u prizemqu. 1. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja uplate depozit i to: - 10% od ogla{ene cijene {to za restoran "PIVNICU" iznosi 16.150,00 KM, - 10% od ogla{ene cijene za Skladi{te u M zgradi {to iznosi 2.300,00 KM, - za gradsko gra|evinsko zemqi{te 50.000,00 KM.

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U TREBIWU Broj: 95 0 Mal 010268 11 Mal Trebiwe, 29.11.2012. godine U predmetu ovog suda pod gore navedenim brojem u pravnoj stvari po tu`bi tu`ioca MHE RS ZP "ELEKTROHERCEGOVINA"AD TREBIWE, protiv tu`enog Vesi} Du{ana, nepoznatog boravi{ta, u prilogu Vam se radi objavqivawa, a na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku dostavqa sqede}i:

Prodajem POSLOVNI PROSTOR

75 m2 u Bawaluci, Poslovni centar Jevrejska.

POVOQNO!

OGLAS
Dostavqa se tu`ba na odgovor tu`enom Vesi} Du{anu, ~ije se boravi{te, niti radno mjesto ne mogu utvrditi. Tu`eni je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u kojem mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev. Navedenom tu`bom tu`ilac tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`iocu na ime utro{ene elektri~ne energije plati iznos od 365,76 KM sa zateznom zakonskom kamatom od 09.02.2011. g. kao dana utu`ewa do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka koji se sastoje od takse na tu`bu i takse na presudu, sve u roku od 30 dana od dana dono{ewa presude pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Nakon objave tu`be s obzirom da je u tu`bi predlo`eno dono{ewe presude zbog propu{tawa sud }e ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, donijeti presudu zbog propu{tawa koju }e objaviti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objavqivawa ovog oglasa u dnevnom listu "Glas Srpske" smatra}e se da je tu`enom tu`ba dostavqena na odgovor. Sudija Dragan Puzi}

Telefon: 065/620-717.

OGLASI "ZADRU@NA TRGOVINA" AD MRKOWI] GRAD ul. Sime [olaje 18 MRKOWI] GRAD Na osnovu ~l. 304. Zakona o privrednim dru{tvima ("Sl. glasnik RS" br. 127/08 i 58/09), na osnovu ~l. 32. Statuta PPP "ZADRU@NA TRGOVINA" AD Mrkowi} Grad i ~lana 9. Poslovnika o radu Skup{tine akcionara "Zadru`ne trgovine" Upravni odbor dru{tva

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 37
Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe Zavisno preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugqevik" AD Ugqevik Broj: 20967/12. Datum, 4.12.2012. godine Na osnovu ~lana 36. i 44. Statuta Zavisnog preduze}a "Rudnik i Termoelektrana Ugqevik", AD Ugqevik, ~lana 8. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Zavisnog preduze}a "Rudnik i Termoelektrana Ugqevik", AD Ugqevik, ~lana 268. stav 1. ta~ka a Zakona o privrednim dru{tvima ("Sl. glasnik RS" broj:127/08, 100/11) te svoje Odluke 20966/12 od 4.12.2012. godine, Nadzorni odbor Preduze}a:

SAZIVA
Vanrednu sjednicu Skup{tine akcionara dru{tva koja }e se odr`ati 24.12.2012. god. (ponedjeqak) u prostorijama Uprave dru{tva u Mrkowi} Gradu ul. Sime [olaje 18. sa po~etkom u 12 ~asova. Ukoliko se, zbog nedostatka kvoruma, ne odr`i sjednica Skup{tine akcionara ponovqena sjednica }e se odr`ati 24.12.2012. god. ponedjeqak na istom mjestu u 15 ~asova. Za sjednicu Skup{tine akcionara dru{tva predla`e se sqede}i: DNEVNI RED 1. Izbor predsjednika Skup{tine akcionara 11. Imenovawe ~lanova komisije za glasawe 1.2. Imenovawe kandidacione komisije 1.3. Imenovawe zapisni~ara 1.4. Imenovawe dva ovjeriva~a zapisnika 2. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja komisije za glasawe i usvajawe dnevnog reda. 3. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa 12 sjednice Skup{tine akcionara odr`ane 20.4.2011. godine. 4. Razmatrawe i usvajawe Finansijskog izvje{taja za 2011. (u prilog finansijski izvje{taji) 5. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja nezavisnog revizora finansijskih izvje{taja za 2011. god. 6. Teku}a pitawa. Napomena: Pravo neposrednog u~e{}a u radu i odlu~ivawu u Skup{tini akcionara dru{tva imaju akcionari koji posjeduju akcije sa pravom glasa na ime i upisani su u kwigu akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske na dan 2.12.2012. god. Akcionari i punomo}nici, radi identifikacije, obavezni su pred sam po~etak rada skup{tine predo~iti verifikacionoj komisiji identifikaciona dokumenta (li~nu kartu ili paso{), a punomo}nici akcionara pored identifikacionog dokumenta i punomo} ovjerenu kod nadle`nog organa. Obavje{tavaju se akcionari da u skladu sa ~l. 435 va`e}eg Zakona o privrednim dru{tvima RS mogu koristiti pravo nesaglasnog akcionara. Svi materijali za rad Skup{tine akcionara su dostupni u Upravi dru{tva u Mrkowi} Gradu, ulica Sime [olaje br. 18. svakim radnim danom od 8 do 16 ~asova. Za sva pitawa u vezi sa odr`avawem Skup{tine akcionara i wihovi punomo}nici mogu se obratiti stru~noj slu`bi dru{tva na telefon 050 490 200 i 050 490 201. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

SAZIVA
VANREDNU SJEDNICU SKUP[TINE AKCIONARA ZAVISNOG PREDUZE]A "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK" AD UGQEVIK VANREDNA sjednica Skup{tine akcionara odr`a}e se dana, 21.12.2012. godine (PETAK) u Ugqeviku, sala Upravne zgrade Preduze}a sa po~etkom u 12 ~asova. Za VANREDNU sjednicu Skup{tine akcionara predlo`en je sqede}i Dnevni red: 1. Izbor radnih tijela: - predsjednika skup{tine - imenuje ga skup{tina - komisije za glasawe - imenuje je predsjednik skup{tine - zapisni~ara - imenuje ga predsjednik skup{tine - dva ovjeriva~a zapisnika - imenuje ih predsjednik skup{tine 2. Izvje{taj Komisije za glasawe (Verifikacione komisije) 3. Usvajawe Zapisnika sa vanredne sjednice Skup{tine akcionara Zavisnog preduze}a "Rudnik i Termoelektrana Ugqevik", AD Ugqevik odr`ane dana, 24.8.2012. godine. 4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o realizaciji Odluka i Zakqu~aka sa vanredne sjednice Skup{tine akcionara Zavisnog preduze}a "Rudnik i Termoelektrana Ugqevik", AD Ugqevik odr`ane dana, 24.8.2012. godine. 5. Razmatrawe i usvajawe Rebalansa plana poslovawa Zavisnog preduze}a "Rudnik i Termoelektrana Ugqevik", AD Ugqevik za 2012. godinu. 6. Razmatrawe i usvajawe Plana poslovawa Zavisnog preduze}a "Rudnik i Termoelektrana Ugqevik", AD Ugqevik za 2013. godinu 7. Razmatrawe i usvajawe Plana poslovawa Zavisnog preduze}a "Rudnik i Termoelektrana Ugqevik", AD Ugqevik za 2013 - 2015. godinu. 8. Razmatrawe i usvajawe Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Mje{ovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske "Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugqevik", AD Ugqevik 9. Razmatrawe i dono{ewe Odluke o pove}awu nov~anog uloga u "TERMO NOVA" DOO Ugqevik. sa ograni~enom odgovorno{}u "Comsar Energy Republika Srpska" Bawa Luka, sa sjedi{tem Poslovne jedinice u Ugqeviku. 12. Razmatrawe i dono{ewe Odluke o imenovawu predstavnika Zavisnog preduze}a "Rudnik i Termoelektrana Ugqevik" a.d. Ugqevik u Skup{tini ~lanova dru{tva "Comsar Energy Republika Srpska" Bawa Luka i Odluke o imenovawu predstavnika Zavisnog preduze}a "Rudnik i Termoelektrana Ugqevik" a.d. Ugqevik u Skup{tini ~lana "TERMO NOVA" DOO Ugqevik. 13. Teku}a pitawa. Pravo u~e{}a i pravo glasa na skup{tini ostvaruje se na osnovu Izvje{taja Centralnog registra koji sadr`i oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stawem na deseti dan prije dana odr`avawa sjednice Skup{tine akcionara, tj. na dan 11.12.2012. godinu. Pravo da u~estvuju u radu Skup{tine akcionara imaju svi akcionari li~no ili zastupani po punomo}nicima. Punomo} za zastupawe akcionara mora biti ovjerena kod nadle`nog organa. Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasawu mora biti ovjerena kod nadle`nog organa. Poziv za sjednicu Skup{tine akcionara bi}e objavqen bez prekida na internet stranici Preduze}a www.riteugljevik.com, a uz to objavi}e se u dnevnom listu "Glas Srpske" i "Nezavisne novine" kao i na oglasnim tablama Preduze}a odmah nakon dono{ewa ove odluke. Materijali za odr`avawe Skup{tine akcionara objavqeni su na oglasnoj tabli Upravne zgrade i Radnih jedinica Preduze}a, a uvid u iste se mo`e izvr{iti svakog radnog dana od dana objavqivawa ovog poziva do dana odr`avawa Skup{tine u terminu od 7 do 15 ~asova, u Pravnoj slu`bi Preduze}a kancelarija 105. Pozivaju se svi akcionari, fizi~ka i pravna lica da li~no ili putem punomo}nika odnosno glasawem pismenim putem uzmu u~e{}a u radu Skup{tine akcionara. U slu~aju da se zakazana Skup{tina akcionara ne odr`i dana, 21.12.2012. godine, ponovqena Skup{tina akcionara odr`a}e se dana, 28.12.2012. godine, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom i u isto vrijeme. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Miladin Gavri}, dipl. ecc

AD "Dobojputevi" Doboj - u ste~aju Ul. Kneza Milo{a br. 93 Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca od 9.11.2012. godine, saglasno ~lanovima 105-107 Zakona o ste~ajnom postupku, ste~ajni upravnik

10. Razmatrawe i dono{ewe Odluke o davawu saglasnosti na usvajawe Poslovnika o radu Skup{tine Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "Comsar Energy Republika Srpska" Bawa Luka. 11. Razmatrawe i dono{ewe Odluke o davawu saglasnosti na osnivawe Poslovne jedinice Dru{tva

OGLA[AVA
javno nadmetawe prodaje dijela imovine ste~ajnog du`nika PREDMET JAVNOG NADMETAWA:

MEDICINSKI FAKULTET U BAWOJ LUCI
Unov~ewe imovine ste~ajnog du`nika vr{i se parcijalno i to u fakti~kom i pravnom stawu sa obimom prava kojim ste~ajni du`nik raspola`e: 1. Mehani~ka radionica na Usori Doboj upisana u PL broj 723/3 KO Doboj 1/1, posjednik AD "Dobojputevi" Doboj - u ste~aju - ozna~ena na: k.p. br. 8111/1 privredna zgrada povr{ine 1.391 m2 k.p. br. 8111 dvori{te povr{ine 10.030 m2 Po~etna cijena za prodaju ovog dijela imovine ste~ajnog du`nika iznosi 700.370,00 KM, koja je utvr|ena u Elaboratu o procjeni imovine AD "Dobojputevi" Doboj - u ste~aju. Uslovi prodaje: 1. Prodaja imovine izvr{i}e se prikupqawem zatvorenih pismenih ponuda. 2. Predaja zatvorenih pismenih ponuda vr{i se do dana 18.12.2012. godine. Ponude se podnose u pismenom obliku na adresu AD "Dobojputevi" Doboj - u ste~aju - Ul. Kneza Milo{a br. 93 sa naznakom "PONUDA-NE OTVARAJ". 3. Pravo u~e{}a na nadmetawu imaju sva pravna i fizi~ka lica koja, uz prilo`enu ponudu polo`e depozit u iznosu 50.000,00 KM na `iro ra~un br. 567-541-11000018-29 Volksbank a.d. Bawa Luka, koja uplata treba biti evidentirana na izvodu `. ra~una dan prije odr`avawa licitacije. Pravna lica u~estvuju uz ovjerenu kopiju Rje{ewa o registraciji preduze}a putem zakonskog zastupnika ili uz punomo} punomo}nika, a fizi~ka lica uz li~nu kartu ili putem punomo}i punomo}nika i li~ne karte. 4. Onaj kupac ~ija ponuda bude najvi{a iznad po~etne cijene bi}e progla{en za kupca sa kojim }e se zakqu~iti kupoprodajni ugovor, i koji treba kupoprodajnu cijenu uplatiti u roku od 30 dana. 5. Ukoliko progla{eni najpovoqniji kupac odustane od kupovine, ste~ajni du`nik zadr`ava pravo da depozit ne vrati, a ste~ajni upravnik obavje{tava pismenim putem sqede}eg najpovoqnijeg ponu|a~a i poziva ga da se u roku od 8 dana izjasni da li ostaje kod ponude i u tom roku ukoliko prihvata du`an je da uplati iznos od 50.000,00 KM na ime depozita, a u narednih 30 dana od dana kada je dao izjavu da prihvata kupovinu da uplati kupoprodajnu cijenu, jer mu se u suprotnom istekom tog roka, odnosno odustajawe od kupovine ne}e vratiti upla}eni depozit. Ponude u slu~aju odustajawa idu do zadweg najpovoqnijeg ponu|a~a koji je ponudio cijenu iz oglasa. 6. Ponu|a~ima ~ije ponude nisu prihva}ene povrat depozita bi}e izvr{en naredni dan. 7. Porez i svi tro{kovi vezani za prenos vlasni{tva padaju na teret kupca. 8. Javno nadmetawe odr`a}e se i kad u~estvuje samo jedan ponu|a~. 9. Prodaja }e se izvr{iti u prostorijama u Doboju u ul. Kneza Milo{a br. 93 u 10 ~asova dana 19.12.2012. godine u prisustvu komisije imenovane od Skup{tine povjerilaca. 10. Razgledawe imovine se mo`e vr{iti svakim radnim danom od 9 do 13 ~asova kao i uvid u dokumentaciju koja se odnosi na predmetnu imovinu. Imovina se prodaje u vi|enom stawu i postoje}em pravnom statusu, naknadni prigovori ne}e se uva`avati. 11. Kontakt telefon: 065/415-726 Ste~ajni upravnik

OBJAVQUJE
Javna odbrana magistarske teze dr stom. Marijane Arapovi} Savi} pod nazivom "Uticaj vrste ortodontskog aparata na tvrda i meka tkiva usne dupqe" odr`a}e se dana 12.12.2012. godine u 16 ~asova u amfiteatru Studijskog programa stomatologija, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Bawaluci. Zainteresovana lica mogu se upoznati sa magistarskom tezom svaki radni dan od 9 do 14 ~asova, te prisustvovati javnoj odbrani. v.d. Dekan Prof. dr Milan Skrobi}

MEDICINSKI FAKULTET U BAWOJ LUCI

OBJAVQUJE
Javna odbrana magistarske teze dr stom. Igora \uki}a pod nazivom "Ispitivawe stepena vazokonstrikcije i vazodilatacije krvnih sudova pod uticajem lokalnih anesteti~kih rastvora primjenom termovizije" odr`a}e se dana 12.12.2012. godine u 17 ~asova u amfiteatru Studijskog programa stomatologija, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Bawaluci. Zainteresovana lica mogu se upoznati sa magistarskom tezom svaki radni dan od 9 do 14 ~asova, te prisustvovati javnoj odbrani. v.d. Dekan Prof. dr Milan Skrobi}

38 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE

OGLASI

REPUBLIKA SRPSKA JU ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE REPUBLIKE SRPSKE PALE

Na osnovu Odluke Upravnog odbora JU Zavod za zapo{qavawe Republike Srpske broj: 06-3445 od 29.11.2012. godine JU Zavod za zapo{qavawe Republike Srpske raspisuje ponovni

JAVNI POZIV
za kori{tewe preostalih sredstava po Projektu podr{ke zapo{qavawu i samozapo{qavawu ratnih vojnih invalida VRS, djece poginulih boraca VRS i nezaposlenih demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske "ZAJEDNO DO POSLA" 1. Predmet poziva JU Zavod za zapo{qavawe Republike Srpske raspisuje ponovni Javni poziv za kori{}ewe sredstava po Projektu podr{ke zapo{qavawu i samozapo{qavawu ratnih vojnih invalida VRS, djece poginulih boraca VRS i nezaposlenih demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske "ZAJEDNO DO POSLA". Kako Projekat nije u potpunosti realizovan ponovnim Javnim pozivom }e se sufinansirati samozapo{qavawe i zapo{qavawe kod poslodavaca i to: I KOMPONENTA: Sufinansirawe zapo{qavawa kod poslodavaca demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i djece poginulih boraca za 981 lica u iznosu od 2.000 KM po nezaposlenom licu, {to ukupno iznosi 1.962.000,00 KM; II KOMPONENTA: Sufinansirawe samozapo{qavawa demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida za 247 lica u iznosu od 4.000 KM po jednom licu, {to ukupno iznosi 988.000,00 KM; III KOMPONENTA: Sufinansirawe samozapo{qavawa djece poginulih boraca VRS za 166 lica u iznosu od 5.000 KM po nezaposlenom licu, {to ukupno iznosi 830.000,00 KM Projekat predvi|a sufinansirawe samozapo{qavawa i zapo{qavawa kod poslodavaca do utro{ka sredstava predvi|enih ovim Projektom. Sredstva se odobravaju bespovratno na sqede}i na~in: 1.1. Za programe samozapo{qavawa: - 70% ugovorenog iznosa bi}e ispla}eno po potpisivawu ugovora, a po podno{ewu odgovaraju}e dokumentacije od strane korisnika (rje{ewe o registraciji poreskog obveznika u Poreskoj upravi (JIB), obrazac PD 3100 (Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa) i ugovor sa bankom o otvarawu `iro-ra~una), - 30% bi}e ispla}eno nakon isteka ugovorenog perioda ukoliko ispuwava obaveze iz ugovora. 1.2. Za programe zapo{qavawa kod poslodavca: - 60% sredstava bi}e ispla}eno po prijemu radnika, - 40% sredstava bi}e ispla}eno nakon isteka ugovorenog perioda ukoliko ispuwava obaveze iz ugovora. Ukoliko vi{e ~lanova zajedni~kog doma}instva osnivaju jedno pravno lice ili registruju preduzetni~ku djelatnost sredstva se mogu dodijeliti samo jednom ~lanu doma}instva. Ukoliko dva ili vi{e lica iz zajedni~kog doma}instva kao i lica koja nisu u zajedni~kom doma}instvu osnivaju orta~ko dru{tvo pri ~emu osnivawe dru{tva podrazumijeva i radni odnos, sredstva }e se dodijeliti svakom licu posebno. 2. Prava i uslovi u~e{}a Pravo u~e{}a imaju preduze}a, zadruge, op{tine, javne slu`be dr`avne i druge institucije, preduzetnici i drugi poslodavci koji ispuwavaju uslove i zapo{qavaju lica iz utvr|ene ciqne grupe. 2.1. Poslodavac mo`e konkurisati za odobravawe sredstava pod sqede}im uslovima: - da je registrovan u skladu sa zakonskim propisima, - da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, - da je korisnik ekonomski sposoban da realizuje program, - da dostavi program u kojem }e obrazlo`iti potrebe i razloge prijema novih radnika, - da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren ste~ajni odnosno likvidacioni postupak, - da se zapo{qavaju lica iz utvr|ene ciqne grupe, koja su prijavqena na evidencije Zavoda prije objavqivawa javnog poziva, osim korisnika nov~ane naknade, lica koja ostvaruju pravo na penzijsko-invalidsko osigurawe u trajawu do tri godine ukoliko sa tim sta`om osigurawa ispuwavaju uslove za starosnu penziju, invalidnih lica i lica koja se prvi put prijavquju na evidenciju po zavr{enom {kolovawu; - da ne zapo{qava lica kojima je kod istog poslodavca prestao radni odnos u posqedwa 24 mjeseca, - da broj zaposlenih nije mawi za posqedwa tri mjeseca, koji prethode mjesecu u kome je podnijet zahtjev za odobravawe sredstava, osim u slu~aju normalne fluktuacije radnika 2.2. Da bi se sredstva odobrila za samozapo{qavawe nezaposleno lice treba da ispuwava sqede}e uslove: - da je registrovao ili pokrenuo postupak registracije privatne djelatnosti u skladu sa zakonskim propisima a nakon objavqivawa javnog poziva, - da je prijavqen na evidenciji nezaposlenih lica prije objavqivawa javnog poziva osim ukoliko je korisnik nov~ane naknade, lice koje ostvaruje pravo na penzijsko-invalidsko osigurawe u trajawu do tri godine ukoliko sa tim sta`om osigurawa ispuwavaju uslove za starosnu penziju, invalidno lice i lice koje se prvi put prijavquju na evidenciju po zavr{enom {kolovawu; - da lice spada u utvr|enu ciqnu grupu, - da dostavi program u kojem }e obrazlo`iti djelatnost kao i na~in rada i sticawe profita. 3. Prvenstvo u kori{}ewu sredstava - stvaraju uslovi za zapo{qavawe nezaposlenih lica kojima je do sticawa uslova za starosnu penziju potrebno do tri godine sta`a osigurawa, - stvaraju uslovi za zapo{qavawe nezaposlenih lica korisnika nov~ane naknade, - odobravaju sredstava poslodavcima koji su po ranijim programima zapo{qavawa zadr`ali radnike u radnom odnosu i nakon isteka ugovorenih obaveza. Prvenstvo u kori{}ewu sredstava ima}e programi koji ispuwavaju ve}i broj kriterijuma iz prethodnog stava. 4. Na~in podno{ewa zahtjeva, potrebna dokumentacija i obaveze poslodavaca i nezaposlenih lica - korisnika sredstava Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se mo`e dobiti u filijali Zavoda i birou nadle`nom prema sjedi{tu poslodavca kao i na internet stranici Zavoda za zapo{qavawe www.zzzrs.net. Uz zahtjev se, zavisno od toga da li se konkuri{e za sredstva samozapo{qavawa ili zapo{qavawe kod poslodavaca, podnosi: 4.1. Za poslodavca: - rje{ewe o osnivawu pravnog lica ili preduzetnika; - rje{ewe o registraciji poreskog obveznika u Poreskoj upravi (JIB); - program zapo{qavawa prema pripremqenom obrascu; - potvrda banke o likvidnosti korisnika sredstava iz mjeseca u kojem se podnosi zahtjev; - kopija ovjerenog bilansa stawa i bilansa uspjeha po posqedwem zavr{nom ra~unu za pravna lica ili propisani obrasci za preduzetnike i za male preduzetnike; - dokaz da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren ste~ajni odnosno likvidacioni postupak ne stariji od tri mjeseca; - poresko uvjerewe o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato u mjesecu u kojem se podnosi zahtjev ili u mjesecu koji prethodi mjesecu podno{ewa zahtjeva; - dokaz o broju zaposlenih za posqedwa tri mjeseca. 4.2. Za samozapo{qavawe: - rje{ewe o osnivawu pravnog lica ili preduzetnika ili potvrda o pokretawu postupka; - uvjerewe da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih i da spada u utvr|enu ciqnu grupu (dostavqa nadle`ni biro); - da dostavi program u kojem }e obrazlo`iti djelatnost kao i na~in rada i sticawe profita. 5. Obaveze korisnika sredstava su:

5.1. Obaveze poslodavaca: - da u roku od 60 dana od dana dostavqawa odluke o odobravawu sredstava zakqu~i ugovor sa Zavodom i da primi radnike u radni odnos i sa istim zakqu~i ugovor o radu u skladu sa zakonskim propisima; - da omogu}i Zavodu da prati i kontroli{e trajawe radnog odnosa i izvr{i uvid u isplatu plata i doprinosa na plate u trajawu od najmawe 12 mjeseci od dana prijema radnika u radni odnos; - da o svakoj promjeni koja mo`e uticati na odnose utvr|ene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Zavod. 5.2. Obaveze nezaposlenih lica: - da u roku od 60 dana od dana dostavqawa odluke o odobravawu sredstava izvr{i registraciju djelatnosti, izvr{i registraciju u Poreskoj upravi (JIB), izvr{i prijavu kod Poreske uprave po obrascu PD 3100 i zakqu~i ugovora sa Zavodom za one poslodavce koji nisu izvr{ili registraciju prilikom podno{ewa zahtjeva. Ukoliko je registracija izvr{ena prilikom podno{ewa zahtjeva potrebno je da dostavi prijavu po obrascu PD 3100, JIB i da zakqu~i ugovor sa Zavodom; - da omogu}i Zavodu da prati i kontroli{e izvr{ewe ugovornih obaveza poslodavca; - da o svakoj promjeni koja mo`e uticati na odnose utvr|ene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Zavod. Prilikom realizacije ugovora poslodavac - korisnik sredstava, je du`an dostaviti Zavodu garanciju banke za iznos sredstava preko 10.000 KM, odnosno mjenicu potpisanu od strane dva kreditno sposobna `iranta za iznos do 10.000 KM. Rok va`ewa garancije ne mo`e biti kra}i od 12 mjeseci ra~unaju}i od dana prijema posqedweg radnika. Prilikom realizacije ugovora korisnik sredstava – nezaposleno lice (samozapo{qavawe) du`an je dostaviti mjenicu potpisanu od strane dva kreditno sposobna `iranta osim nezaposlenih lica – djece poginulih boraca VRS koji konkuri{u pod komponentom III. 6. Rok za podno{ewe zahtjeva Krajwi rok za podno{ewe zahtjeva je 28.2.2013. godine. Detaqnije informacije fona: Bawa Luka Bijeqina Doboj Prijedor Isto~no Sarajevo Trebiwe mogu se dobiti u filijalama Zavoda i to na sqede}e brojeve telebroj telefona broj telefona broj telefona broj telefona broj telefona broj telefona 051/216-519 055/226-850 053/242-162 052/214-522 057/ 226-714 059/260-181

Za korisnike sredstava koji u cjelosti ispuwavaju uslove iz prethodnog ~lana utvr|uje se prvenstvo u kori{}ewu sredstava za one programe kojima se: - stvaraju uslovi za zapo{qavawe u oblasti poqoprivrede, prera|iva~ke industrije i proizvodnih uslu`nih djelatnosti,

Tako|e, detaqnije informacije mogu se na}i i na internet stranici Zavoda za zapo{qavawe www.zzzrs.net. Broj: 01-3445-1 Datum: 29.11.2012. godina

Dir e k t o r Milko ^olakovi}, dipl. pravnik

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 39

REPUBLIKA SRPSKA JU ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE REPUBLIKE SRPSKE Isto~no Sarajevo - Pale, Srpskih ratnika 44, Pale tel. 057/226-714, 057/223-107, faks: 057/227-531 web: www.zzrs.org

OGLA[AVA SLOBODNA RADNA MJESTA
filijala BAWALUKA
JU ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE REPUBLIKE SRPSKE – Pale Filijala Bawaluka Migracioni servisni centar Migracioni servisni centar vam pru`a: • informacije, • savjete i • upu}uje vas na nadle`ne slu`be o migracijama u Evropsku uniju, [vajcarsku, SAD, Kanadu, Novi Zeland i Australiju. Na}i }ete informacije o: • vizama, • zaposlewu i uslovima `ivota, • studirawu u inostranstvu, • imigracionim programima, • pravima migranata i podr{ci, • spajawu porodica i • programima reintegracije u Bosni i Hercegovini za migrante koji su se vratili. Napomena: Migracioni servisni centar nije predstavnik ambasade, ni konzulata, ne posreduje pri zapo{qavawu, niti obra|uje vize i pru`a druge konzularne usluge. Adresa: Zavod za zapo{qavawe Republike Srpske Filijala Bawaluka Save Mrkaqa 14 Telefon: 051/ 211 – 382 E-mail: msc2010@teol.net Website: http://www.migrantservicecentres.org JZU DOM ZDRAVQA "SVETI VRA^EVI " Ul. Vidovdanska br. 5 ^ELINAC K O N K U R S za prijem radnika na neodre|eno vrijeme 1. VSS dipl. in`iwer biohemije drugi ciklus ili specijalizacija iz klini~ke biohemije .....................................................................1 izvr{ilac Opis i djelokrug poslova za radno mjesto biohemi~ara utvr|uje se Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravqa "Sveti Vra~evi" ^elinac. I – Op{ti uslovi 1. Da je dr`avqanin RS, odnosno BiH, 2. Da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, 3. Da nije otpu{tan iz slu`be po osnovu disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije objavqivawa Prijave. 4. Da nije osu|ivan za krivi~no djelo na kaznu zatvora od najmawe 6 mjeseci. II – Posebni uslovi 1. VSS dipl. in`iwer biohemije drugi ciklus ili specijalizacija iz klini~ke biohemije, 2. Najmawe 1 godina radnog iskustva u struci, 3. Polo`en stru~ni ispit, 4. Poznavawe rada na ra~unaru, 5. Preporuka o radu od zadweg poslodavca. III – Potrebna dokumenta Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova. Dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti dostavqa naknadno izabrani kandidat Sva dokumenta uz prijavu se dostavqaju u ovjerenoj kopiji. Rok za podno{ewe prijava je 15 dana. Prijave se dostavqaju putem po{te na gore navedenu adresu. JU O[ "MILO[ DUJI]" ^ELINAC Kraqa P. Prvog Kara|or|evi}a 81. KONKURS za slobodno radno mjesto 1. Nastavnika wema~kog jezika, na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa bolovawa, a najdu`e do mjesec dana na 18 ~asova ................ 1 izvr{ilac Op{ti i posebni uslovi za prijem u radni odnos kandidat mora ispuwavati op{te uslove predvi|ene Zakonom o radu .- pre~i{}eni tekst ("Sl. glasnik Republike Srpske" broj: 55/07) uslove propisane ~lanom 105. i 106. stav 1, 2, i 3. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik Republike Srpske" 74/08, 71/09 i 104/11) i Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Sl. glasnik Republike Srpske" broj: 77/09. i 79/10). Prijem u radni odnos izvr{i}e se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Sl. glasnik Republike Srpske" broj: 45/12). Uz prijavu na konkurs kandidat je du`an dostaviti: - Prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefon, - original ili ovjereni prepis diplome ili uvjerewa o zavr{enom fakultetu, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studirawa, ili dodatak koji je izdat uz diplomu, - uvjerewe ili potvrdu izdata od Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, - rje{ewe ukoliko je je utvr|en status socijalnougro`enog lica izdato od nadle`nog Centra za socijalni rad, - kandidat koji bude izabran naknadno }e donijeti uvjerewe o zdravstvenoj fizi~koj i psihi~koj sposobnosti za rad u prosvjeti, - uvjerewe o neosu|ivanosti pribavi}e {kola slu`benim putem za izabranog kandidata, - ovjerena kopija radne kwi`ice, - uvjerewe o radnom sta`u u struci, i van nastave Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa, u dnevnom listu "Glas Srpske". Sva dokumenta koje kandidati dostavqaju, treba da budu ovjerene fotokopije. Prijave sa dokumentima slati na adresu {kole. Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e obavije{teni putem telefona o vremenu testirawa i davawa intervjua. O[ "SVETI SAVA" KOTOR VARO[ Ul. Svetosavska 2. Telefon: 051/782-176 KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta 1. Sekretar.......................1 izvr{ilac odre|eno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovawa Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa predvi|enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove predvi|ene ~lanom 105., ~lanom 111. i ~lanom 123. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS" br. 74/08, 71/09 i 104/11) i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Sl. glasnik RS" br. 77/09 i 86/10). Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti: - ovjerenu fotokopiju diplome - izvod iz mati~ne kwige ro|enih - uvjerewe o dr`avqanstvu - uvjerewe da nije pravosna`nom presudom osu|ivan za krivi~na djela protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom i maloqetnim licem (uvjerewe o neosu|ivanosti [kola }e slu`beno zatra`iti za radnika kojeg primi u radni odnos, nakon {to bude izabran putem konkursa a prije zasnivawa radnog odnosa) - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima (kandidat je du`an dostaviti nakon {to budu odabran po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa). Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave sa dokumentima dostaviti po{tom na adresu [kole ili predati neposredno u sekretarijatu {kole. JU MUZI^KA [KOLA "VLADO MILO[EVI]" Ul. Jovana Du~i}a br. 23 BAWALUKA KONKURS 1) Nastavni predmet: 1. Oboa - 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme Potrebni uslovi za radnike: Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o sredwem i osnovnom obrazovawu i vaspitawu. Kandidati moraju imati zavr{en odgovaraju}i instrumentalni odsjek muzi~ke akademije ili da ispuwavaju uslove po ~lanu 7. Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a. Uz prijavu se prila`u: - ovjerena fotokopija o zavr{enoj {koli, diploma muzi~ke akademije (odgovaraju}eg smjera) , - uvjerewe da nije pravosna`nom presudom osu|ivano za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, uvjerewe o dr`avqanstvu, - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, - dokumenta potrebna za bodovawe prilikom utvr|ivawa liste kandidat za prijem u radni odnos: (uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosje~noj ocjeni tokom studirawa, uvjerewe zavoda o zapo{qavawu gdje je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica i ovjerenu kopiju radne kwi`ice) Prijavu sa svim podacima (adresa, broj mobilnog telefon i drugo) i dokazima o ispuwavawu navedenih uslova dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Javna ustanova Muzi~ka {kola "Vlado Milo{evi}" Bawaluka, ulica Jovana Du~i}a broj 23. Napomena: Prije izbora kandidati koji ispuwavaju uslove bi}e pozvani na testirawe i intervju. Izabrani kandidat }e naknadno a prije zasnivawa radnog odnosa dostaviti qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavqivawa. O[ " VUK KARAYI] " Ul. Bara}i bb 70267 BARA]I KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta 1. Pedagog, jedan izvr{ilac do povratka radnice sa porodiqskog bolovawa. Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radupre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik RS", broj: 55/07.) kandidati treba da ispuwavaju i uslove propisane ~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS", broj: 74/08; 71/09; i 104/11) i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik RS" broj: 77/09 i 86/10). Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti original ili ovjerenu kopiju sqede}ih dokumenata: - uvjerewe o dr`avqanstvu; - izvod iz mati~ne kwige ro|enih; - diplomu o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoka ili vi{a stru~na sprema, - uvjerewe o prosjeku ocjena tokom studirawa; - uvjerewe zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica; - rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica (ukoliko ima status ugro`enog lica); - uvjerewe o radnom iskustvu i na kojim poslovima ili ovjerenu kopiju radne kwi`ice; - qekarsko uvjerewe kandidat }e dostaviti nakon izbora po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa; - uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, - uvjerewe o neosu|ivanosti tra`i}e {kola za kandidata koji bude izabran po konkursu. Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e obavije{teni putem telefona o vremenu testirawa i davawa intervjua. Prijem u radni odnos izvr{i}e se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik RS" broj: 45/12.). Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave slati na adresu {kole. JU O[ "STANKO RAKITA" JOVE G. POPOVI]A br.9 BAWALUKA KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Profesor-nastavnik fizi~kog vaspitawa - 1 izvr{ilac, 2 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme do kraja nastavne 2012/2013. godine 2. Profesor-nastavnik hemije - 1 izvr{ilac, 2 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme do kraja nastavne 2012/2013. godine. Svi kandidati moraju ispuwavati op{te uslove predvi|ene Zakonom o radu-pre~i{}en tekst ("Slu`beni glasnik RS" br.55/07), uslove propisane ~lanom 105. i 106. stav 1, 2 i 3. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS" br. 74/08,71/09 i 104/11) i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik RS" br. 77/09 i 86/10). Prijem u radni odnos izvr{i}e se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik RS" br. 45/12.) Kandidati su du`ni prilo`iti sqede}a dokumenta: - prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, - diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o stru~noj spremi, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerewe ili potvrda izdata od Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, - uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena koji je kandidat ostvario tokom studirawa ili dodatak koji je izdat uz diplomu, - rje{ewe ukoliko je utvr|en status socijalnog ugro`enog lica izdato od nadle`nog Centra za socijalni rad, - uvjerewe o radnom sta`u ste~enom nakon sticawa stru~ne spreme i profila tra`enog konkursom izdato od poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen (uvjerewe treba da sadr`i podatke: du`ina ostvarenog radnog sta`a po vrsti posla i ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom to radno vrijeme potrebno je prera~unati u puno radno vrijeme) ili ovjerena kopija radne kwi`ice. Qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima dostavqa kandidat koji bude odabran na konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa (ne starije od {est mjeseci). Uvjerewe o neosu|ivanosti [kola }e tra`iti slu`benim putem od nadle`ne institucije nakon {to kandidat bude odabran na konkursu. Svi dokumenti koje kandidat dostavi moraju biti originali ili ovjerene kopije. Prijave se dostavqaju li~no ili putem po{te na adresu {kole. Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e obavije{teni putem telefona o vremenu testirawa i davawa intervjua. Kandidati koji ne budu primqeni li~ne dokumente mogu preuzeti u kancelariji sekretara {kole. SREDWO[KOLSKI CENTAR "PETAR KO^I]" Ul. Nikole Tesle br. 34 70270 [IPOVO KONKURS za prijem radnika u radni odnos Na odre|eno radno vrijeme do kraja {kolske godine 1. Profesor demokratije i qudskih prava............1 izvr{ilac za 6 ~asova Pored uslova predvi|enih, Zakonom o radu Pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 55/07) i posebnih uslova predvi|enih Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`eni glasnik Republike Srpske", broj: 74/08, 106/09 i 104/11), kandidat treba da ispuwava i uslove predvi|ene ~lanom Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 29/2012). Poslove profesora demokratije i qudskih prava mogu obavqati: - svi nastavnici koji su uspje{no zavr{ili oba dijela sertifikacije (Savjet Evrope i Civitas BiH) - profesor filozofije i sociologije - profesor filozofije Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni da, kao dokaz o ispuwavawu uslova konkursa, dostave sqede}a dokumenta (originale ili ovjerene fotokopije ne starije od {est mjeseci): Kandidati su obavezni prilo`iti; - Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studirawa; - Uvjerewe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, - Uvjerewe o socijalnom statusu; - Uvjerewe o radnom sta`u; - Original diplomu o zavr{enoj {koli ili fotokopiju; - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih; - Uvjerewe o dr`avqanstvu; - Potvrdu da nije pravosna`nom presudom osu|ivan za krivi~na djela u~iwena protiv, dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawe djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem; - Qekarsko uvjerewe dostavi}e izabrani kandidat prije zasnivawa radnog odnosa. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijavu o potrebnim dokazima poslati na adresu {kole. JU CENTAR ZA OBRAZOVAWE I VASPITAWE I REHABILITACIJU SLU[AWA I GOVORA Ul. Jovana Ra{kovi}a br. 28 Bawaluka KONKURS za prijem radnika u radni odnos na odre|eno vrijeme 1. Profesor stru~no-teoretske nastave – 1 izvr{ilac, 8 ~asova, na odre|eno vrijeme – do kraja {kolske 2012/2013. godine. Uslovi: Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa propisanih Zakonom o radu ("Slu`beni glasnik RS" br. 55/07) kandidat treba da ispuwava i posebne uslove propisane Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 74/08, 106/09, 104/11) i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 29/12). Posebni uslovi: Diplomirani in`iwer prehrambene tehnologije. Kriterijumi koji se boduju prilikom utvr|ivawa liste kandidata za prijem kandidata u radni odnosu su:

40 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE
a) vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapo{qavawe na podru~ju lokalne jedinice samouprave gdje je kandidat prijavqen, b) prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studirawa, v) rezultati ostvareni na intervjuu i testirawu, g) socijalni status i d) du`ina radnog sta`a Na prijavi za konkurs obavezno navesti kontakt telefon. Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sqede}u dokumentaciju: (ovjerene fotokopije ) - Diplomu o zavr{enom obrazovawu - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - Uvjerewe o dr`avqanstvu - Uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe sa podru~ja jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon zavr{enog {kolovawa (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji u vrijeme prijavqivawa na konkurs), - Uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosje~noj ocjeni tokom studirawa (ili dodatak diplome iz kojeg je vidqiva prosje~na ocjena) - Uvjerewe o ukupnom radnom sta`u u vaspitnoobrazovnoj ustanovi ili van we, nakon sticawa stru~ne spreme i profila koji se tra`i konkursom ili ovjerena fotokopija radne kwi`ice. Uvjerewe treba da sadr`i podatke o: - vrsta posla - stepen stru~ne spreme - du`ina ostvarenog radnog sta`a po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, potrebno je to radno vrijeme prera~unati u puno radno vrijeme, iz kojeg se vidi na kojim je poslovima kandidat radio, - Rje{ewe nadle`nog Centra za socijalni rad o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica (ukoliko lice ima taj taj status). Sa kandidatima koji ispuwavaju uslove u pogledu stru~ne spreme i koji uz prijavu na konkurs dostave svu tra`enu dokumentaciju, obavi}e se razgovor-intervju i testirawe u prostorijama Centra o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije {teni putem telefona. Svi kandidati bi}e obavije{teni o izboru kandidata u roku od osam dana od dana izvr{enog izbora. Kandidat koji bude izabran du`an je prije zasnivawa radnog odnosa dostaviti qekarsko uvjerewe nadle`ne zdravstvene ustanove o op{toj sposobnosti za rad i o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima koje nije starije od {est mjeseci. Centar }e za kandidata koji bude izabran, prije zasnivawa radnog odnosa pribaviti uvjerewe o neosu|ivanosti. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama "Glas Srpske" Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti li~no u kancelariju sekretara ili putem po{te na adresu centra. JU O[ "BRANKO ]OPI]" BAWALUKA Mi{e Stupara 24 KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta 1. Nastavnik-profesor wema~kog jezika – 1 izvr{ilac, 6 ~asova, do kraja {kolske 2012/2013; 2. Nastavnik-profesor tehni~kog obrazovawa – 1 izvr{ilac, 1 ~as, do kraja {kolske 2012/2013; 3. Nastavnik-profesor informatike - 1 izvr{ilac, 1 ~as, do kraja {kolske 2012/2013. Svi kandidati moraju ispuwavati op{te uslove predvi|ene Zakonom o radu- pre~i{}en tekst ("Slu`beni glasnik Republike Srpske," broj 55/07), uslove propisane ~lanom 105. i 106. stav 1, 2. i 3. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 74/08,71/09 i 104/11) i Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 77/09 i 86/10). Prijem u radni odnos vr{i}e se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 45/12). Kandidati su du`ni prilo`iti sqede}a dokumenta: - Prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, - Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome, - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih ili ovjerena kopija li~ne karte, - Uvjerewe o radnom sta`u ili ovjerena kopija radne kwi`ice, - Uvjerewe o dr`avqanstvu ne starije od {est mjeseci, - Uvjerewe od Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, - Uvjerewe o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studirawa, - Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica doneseno od strane nadle`nog Centra za socijalni rad, ukoliko kandidat ima status ugro`enog lica, - Rje{ewe o priznavawu statusa borca, statusa RVI ili statusa ~lana porodice poginulih boraca (ukoliko kandidat posjeduje navedeno rje{ewe), - Qekarsko uvjerewe kandidat }e dostaviti nakon izbora po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa, O[ "PETAR PETROVI] WEGO[" BAWALUKA Vojvode Stepe Stepanovi}a br. 28 Tel. 465-188 KONKURS za popunu radnog mjesta: 1. Profesor informatike– na odre|eno vrijeme, puna norma, do povratka radnice sa bolovawa, a najkasnije do 30.6.2013. god. .............. 1 izvr{ilac Uslovi: Kandidat mora ispuwavati op{te uslove predvi|ene Zakonom o radu – pre~i{}eni tekst ("Sl. glasnik Republike Srpske" broj: 55/07), uslove propisane ~lanom 105. i 106. stav 1, 2. i 3. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik Republike Srpske" 74/08, 71/09 i 104/11) i Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Sl. glasnik Republike Srpske" broj: 77/09 i 79/10.) - Uvjerewe o neosu|ivanosti (pribavi}e {kola slu`benim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivawa radnog odnosa). Svi dokumenti koje kandidat dostavi moraju biti originalni ili ovjerene kopije. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave slati na adresu {kole: Javna ustanova Osnovna {kola "Branko ]opi}" Bawaluka, Mi{e Stupara br.24, 78000 Bawaluka, sa naznakom "ZA KONKURS" ili li~no sekretaru {kole. Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e obavije{teni putem telefona o vremenu testirawa i intervjua. Kandidati koji ne budu primqeni dokumente mogu preuzeti u kancelariji sekretara {kole. JU O[ "IVAN GORAN KOVA^I]" Ul. Marka Lipovca bo. 1 BAWALUKA KONKURS 1. Nastavnik engleskog jezika: 1 izvr{ilac za 2 ~asa, na odre|eno radno vrijeme, do kraja nastavnog procesa {k.2012/13. god.; 2. Nastavnik wema~kog jezika: 1 izvr{ilac za 2 ~asa, na odre|eno radno vrijeme, do kraja nastavnog procesa {k.2012/13. god.; 3. Nastavnik fizi~kog vaspitawa: 1 izvr{ilac za 2 ~asa, na odre|eno radno vrijeme, do kraja nastavnog procesa {k.2012/13. god.; 4. Nastavnik informatike: 1 izvr{ilac za 2 ~asa, na odre|eno radno vrijeme, do kraja nastavnog procesa {k.2012/13. god.; Kandidati treba da ispuwavaju uslove iz ~lana 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS" br.74/08, 71/09 i 104/11) i Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u osnovnoj {koli. Uz prijavu na raspisani konkurs (sa biografijom), kandidati su du`ni dostaviti sqede}a originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije: - diploma o zavr{enoj {koli; - izvod iz mati~ne kwige ro|enih; - uvjerewe o dr`avqanstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine; U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik RS" br.45/12) bi}e vr{eno bodovawe kandidata, te pored navedenog, kandidati uz obaveznu dokumentaciju treba da dostave: - Uvjerewe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapo{qavawe na podru~ju lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen; - Dokaz o prosje~noj ocjeni tokom studirawa, u formi uvjerewa izdatog od strane visoko{kolske ustanove ili dodatkom na diplomi o zavr{enom obrazovawu; - Dokaz o socijalnom statusu (ukoliko kandidat ima rje{ewe od nadle`nog Centra za socijalni rad, o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica); - Dokaz o ostvarenom radnom sta`u (ukoliko ima radnog sta`a), u formi uvjerewa od strane institucije gdje je sta` ste~en i iz kojeg se jasno vidi: a) vrsta posla koji je obavqao; b) sa kojom stru~nom spremom i profilom; v ) du`ina ostvarenog radnog sta`a po vrstama posla; Kandidat dostavqa i ovjerenu fotokopiju radne kwi`ice. Izabrani kandidat }e prije zasnivawa radnog odnosa dostaviti qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti radnika (ne starije od 6 mjeseci), a [kola }e obezbijediti uvjerewe od nadle`nog MUP-a da lice nije osu|ivano za krivi~na djela iz ~lana 105. stav 5 Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e testirani u prostorijama [kole dana 18.12.2012. god. sa po~etkom u 10 ~asova, nakon ~ega }e isti pristupiti intervjuu. Prijavu i potrebna dokumenta dostaviti na adresu [kole, u roku od 8 (osam) dana od dana objavqivawa konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske": Prijem u radni odnos izvr{i}e se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj:45/12). Kandidat je du`an uz prijavu dostaviti: - Prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefon, - diploma o zavr{enom fakultetu, - rodni list, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - uvjerewe ili potvrda izdata od Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, - uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena koji je kandidat ostvario tokom studirawa ili dodatak koji je izdat uz diplomu, - rje{ewe ukoliko je utvr|en status socijalnog ugro`enog lica izdato od nadle`nog centra za socijalni rad, - uvjerewe o radnom sta`u ste~enom nakon sticawa stru~ne spreme i profila tra`enog konkursom izdato od poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen. - kandidat koji bude izabran naknadno }e donijeti uvjerewe o zdravstvenoj fizi~koj i psihi~koj sposobnosti za rad u prosvjeti - uvjerewe o neosu|ivanosti pribavi}e [kola slu`benim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivawa radnog odnosa. Svi dokumenti se dostavqaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave na konkurs dostaviti na adresu {kole, u roku od 8 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske". Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e testirani u prostorijama {kole dana 17.12.2012. godine sa po~etkom u 12.30 ~asova, a nakon toga obavi}e se intervju sa istim. O[ "JOVAN DU^I]" ZALU@ANI KONKURS za popunu sqede}eg upra`wenog radnog mjesta 1. Nastavnika fizi~kog vaspitawa, 4 ~asa nedjeqno, odre|eno radno vrijeme - do 30.6.2013. godine.........................................................1 izvr{ilac Op{ti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: Pored op{tih uslova predvi|enih zakonom o radu – pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik RS ", br. 55/07 ), kandidati moraju ispuwavati i posebne uslove predvi|ene ~lanovima 122. i 123. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS", br. 74/08, 71/09, 104/11 ). Kandidati su du`ni prilo`iti sqede}a dokumenta: 1. Prijavu na konkurs sa kratkom biografijom. 2. Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa ili ekvivalent – pravni fakultet 3. Uvjerewe o dr`avqanstvu. 4. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih. 5. Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu. Svi dokumenti koje kandidat dostavqa moraju biti originali ili ovjerene kopije. Prijem u radni odnos izvr{i}e se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik RS", br. 45/12 ). Uz navedenu dokumentaciju kandidati su du`ni dostaviti: 1. Uvjerewe ili potvrdu od Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica. 2. Uvjerewe izdato od strane visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studirawa. 3. Rje{ewe o utvr|enom statusu Socijalno ugro`enog lica, doneseno od strane nadle`nog Centra za socijalni rad, ukoliko kandidat ima navedeno rje{ewe. 4. Uvjerewe o radnom sta`u izdato od strane poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, ili ovjerena kopija radne kwi`ice (nakon sticawa diplome Prvog ciklusa studija). Kandidat koji bude primqen na upra`weno radno mjesto, prije zasnivawa radnog odnosa, obavezan je dostaviti qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti, kao i uvjerewe o neosu|ivanosti. Testirawe i intervju sa kandidatima, koji ispuwavaju uslove konkursa, }e se obaviti u petak, 14.12.2012 sa po~etkom u 12 ~asova u prostorijama {kole. Ukoliko se na Konkurs ne prijave kandidati koji ispuwavaju uslove Konkursa iz Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik RS", broj:77/09), primi}e se neverifikovani nastavnici na odre|eno vrijeme tj. do kraja polugodi{ta teku}e godine. Kandidati koji ne budu primqeni, li~ne dokumente mogu preuzeti u kancelariji sekretara {kole. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave i dokaze o ispuwavawu uslova konkursa dostaviti po{tom na adresu Osnovna {kola "Jovan Du~i}", Zalu`ani, ul. Nenada Kosti}a br.7, sa naznakom "Za konkurs za popunu upra`wenog radnog mjesta", ili li~no Sekretaru {kole. O[ "DESANKA MAKSIMOVI]" DRAGO^AJ - BAWALUKA K O N K U R S za popunu upra`wenih radnih mjesta

OGLASI
1. Nastavnik engleskog jezika - 1 izvr{ilac, 2 ~asa do kraja {kolske 2012/2013. godine 2. Nastavnik wema~kog jezika – 1 izvr{ilac, 2 ~asa do kraja {kolske 2012/2013. godine 3. Nastavnik biologije - 1 izvr{ilac, 2 ~asa do kraja {kolske 2012/2013. godine 4. Nastavnik informatike - 1 izvr{ilac, 2 ~asa do kraja {kolske 2012/2013. godine 5. Nastavnik fizi~kog vaspitawa – 1 izvr{ilac, 2 ~asa do kraja {kolske 2012/2013. god. Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu ("Slu`beni glasnik RS" broj 55/07) i na osnovu Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. gl. RS" broj 74/08) te Zakona o izmjenama Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. gl. RS" broj:104/11) te uslova o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u osnovnoj {koli propisanih Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Sl. gl. RS" broj: 77/09) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Sl. glasnik" 45/12) Uz molbu potrebno dostaviti: 1. diplomu o zavr{enom fakultetu 2. izvod iz MKR 3. uvjerewe o dr`avqanstvu 4. uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosje~noj ocjeni tokom studirawa 5. ovjerenu fotokopiju radne kwi`ice 6. potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica izdatu od zavoda za zapo {qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen 7. rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica doneseno od nadle`nog centra rada (u slu~aju da se radi o socijalno ugro`enom licu) Kandidati koji budu izabrani naknadno }e dostaviti qekarsko uvjerewe o sposobnosti za rad i uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka. Prijave sa svim podacima i tra`enom dokume ntacijom dostaviti li~no ili po{tom na adresu {kole: Osnovna {kola "Desanka Maksimovi}" 78 215 Drago~aj Kandidati koji ispuwavaju uslove bi}e pozvani na testirawe i intervju. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA SRBAC NA^ELNIK OP[TINE JAVNI KONKURS za izbor i imenovawe sekretara Skup{tine op{tine Srbac I – Na~elnik op{tine raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovawe sekretara Skup{tine op{tine Srbac, II – Opis poslova - rukovodi Stru~nom slu`bom i Slu`bom zajedni~kih poslova i odgovara za wen rad, - u saradwi sa predsjednikom Skup{tine op{tine i na~elnikom op{tine priprema prijedlog dnevnog reda i obezbje|uje uslove za rad Skup{tine, - pru`a pravnu pomo} predsjedniku Skup{tine op{tine, potpredsjedniku Skup{tine op{tine, Klubovima odbornika i odbornicima, - obavje{tava javnost o radu Skup{tine op{tine i - vr{i druge poslove utvr|ene Statutom i Poslovnikom skup{tine op{tine. III – Mandat Sekretar Skup{tine op{tine bira se i imenuju na vrijeme trajawa mandata Skup{tine op{tine. IV – Status Sekretar Skup{tine op{tine ima status slu`benika u Administrativnoj slu`bi op{tine Srbac i prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu sa zakonom. V – Op{ti uslovi 1. Da je dr`avqanin Republike Srpske odnosno BiH, 2. Da je stariji od 18 godina, 3. Da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, 4. Da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6 mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u Administrativnoj slu`bi jedinice lokalne samouprave, 5. Da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u BiH (bilo na nivo dr`ave ili entiteta), kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavqivawa upra`wene pozicije, 6. Da ne slu`i kaznu izre~enu od strane Me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju i da nisu pod optu`nicom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu da se pojavi pred sudom. VI – Posebni uslovi Visoka stru~na sprema, VII stepen stru~ne spreme, diplomirani pravnik, pet godina radnog iskustva u struci i polo`en stru~ni ispit ili pravosudni ispit. VII – Sukob interesa Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o spre~avawu sukoba inte-

OGLASI
resa u organima vlasti Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi i ne mogu biti na funkciji u politi~koj stranci u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima. VIII – Potrebna dokumentacija Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti: - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - Uvjerewe o dr`avqanstvu, - Ovjerenu kopiju diplome o {kolskoj spremi, - Uvjerewe o radnom iskustvu, - Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, - Uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak, - Uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti dostavi}e izabrani kandidat do okon~awa izbornog procesa, - Potpisanu i ovjerenu izjavu da kandidat nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije objavqivawa konkursa i da se na wega ne odnose odredbe ~lana IX ta~ka 1. Ustava BiH. IX – Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija za izbor i imenovawe sekretara Skup{tine op{tine }e obaviti intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. X – Rok za podno{ewe prijava Rok za podno{ewe prijava je 30 dana od dana objavqivawa konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Op{tina Srbac, Mome Vidovi}a br. 7. Komisija za izbor i imenovawe sekretara Skup{tine op{tine. XI – Objavqivawe Javni konkurs }e se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske" i "Slu`benom glasniku Republike Srpske". Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa. REKTORAT UNIVERZITETA U BAWALUCI Ul. Bulevar vojvode Petra Bojovi}a br 1 A BAWALUKA KONKURS I ZA IZBOR NASTAVNIKA: Za u`e nau~ne oblasti: 1. Arhitektonsko projektovawe – 2 izvr{ioca 2. Organizacija i poslovi policije, na nastavnom predmetu: Policijska psihologija – 1 izvr{ilac 3. Kriminalisti~ko forenzi~ke nauke, na nastavnom predmetu: Kriminalisti~ka tehnika – 1 izvr{ilac 4. Kriminalisti~ka taktika, metodika i operativa, na nastavnom predmetu: Kriminalisti~ka strategija – 1 izvr{ilac 5. Organizacija i poslovi policije, na nastavnom predmetu: Policijska etika, kultura i komunikacije – 1 izvr{ilac 6. Otorinolaringologija – 1 izvr{ilac 7. Hirurgija – 2 izvr{ioca 8. Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina – 1 izvr{ilac 9. Pedijatrija – 1 izvr{ilac 10. Neurologija – 1 izvr{ilac 11. Imunologija i imunohematologija – 1 izvr{ilac 12. Epidemiologija – 1 izvr{ilac 13. Psihijatrija – 1 izvr{ilac 14. Paradontologija i oralna medicina – 1 izvr{ilac 15. Citologija, histologija i embriologija – 1 izvr{ilac 16. Specifi~ne kwi`evnosti – angloameri~ka kwi`evnost, na nastavnim predmetima: Sredwovjekovna engleska kwi`evnost, Engleska kwi`evnost renesanse; Moderna engleska kwi`evnost i [ekspir – 1 izvr{ilac 17. Specifi~ne kwi`evnosti – angloameri~ka kwi`evnost, na nastavnim predmetima: Starija ameri~ka kwi`evnost; Moderna ameri~ka kwi`evnost; Savremena ameri~ka kwi`evnost i Savremena engleska kwi`evnost – 1 izvr{ilac 18. Specifi~ni jezici – srpski jezik, na nastavnim predmetima: Istorijska fonetika srpskog jezika; Istorijska morfologija srpskog jezika 1 i 2 i Istorija srpskog kwi`evnog jezika – 1 izvr{ilac 19. Teorija kwi`evnosti na nastavnim predmetima: Teorija kwi`evnosti i Teorija kwi`evnosti 1 i 2 – 1 izvr{ilac 20. Specifi~ne kwi`evnosti – srpska kwi`evnost na nastavnom predmetu: Kwi`evnost za djecu – 1 izvr{ilac 21. Klini~ka psihologija i psihopatologija – 1 izvr{ilac 22. Biohemija i molekularna biologija, na nastavnim predmetima: Biohemija, Klini~ka biohemija, Biohemija ishrane i Biohemija makromolekula – 1 izvr{ilac 23. Politi~ki sistem, na nastavnom predmetu: Politi~ki sistem zemaqa jugoisto~ne Evrope – 1 izvr{ilac II ZA IZBOR SARADNIKA Za u`e nau~ne oblasti: 1. Upravqawe nepokretnostima, katastar, ure|ewe zemqi{ne teritorije i prostorno planirawe – 1 izvr{ilac 2. Geodetska mjerewa, metrologija, premjer, ra~un izravnawa, in`iwerska geodezija i upravqawe geodetskim radovima – 1 izvr{ilac 3. Matemati~ka analiza i primjene – 1 izvr{ilac 4. Specijalno fizi~ko obrazovawe, na nastavnim predmetima: Specijalno fizi~ko obrazovawe I i Specijalno fizi~ko obrazovawe II – 1 izvr{ilac 5. Bezbjednost i za{tita, na nastavnom predmetu: Privatna bezbjednost – 1 izvr{ilac 6. Bezbjedonosne nauke, na nastavnom predmetu Obavje{tajno bezbjedonosna djelatnost i slu`be – 1 izvr{ilac 7. Op{ta elektrotehnika – 1 izvr{ilac 8. Interna medicina – 5 izvr{ioca 9. Oralna hirurgija – 1 izvr{ilac 10. Ortopedija vilica – 2 izvr{ioca 11. Humana genetika – 1 izvr{ilac 12. Medicinska mikrobiologija – 1 izvr{ilac 13. Porodi~na medicina – 1 izvr{ilac 14. Higijena – 1 izvr{ilac 15. Poslovno (trgovinsko) pravo i pravo dru{tava na nastavnom predmetu Poslovno pravo – 1 izvr{ilac 16. Specifi~ne kwi`evnosti – italijanska kwi`evnost na nastavnim predmetima: Italijanska kwi`evnost 2 i Italijanska kwi`evnost 3 – 1 izvr{ilac 17. Specifi~ne kwi`evnosti – srpska kwi`evnost na nastavnim predmetima: Srpska poezija 20. vijeka i Srpska proza 20. vijeka – 1 izvr{ilac III ZA IZBOR NASTAVNIKA STRANOG JEZIKA 1. Specifi~ni jezici – ruski jezik, na nastavnom predmetu: Ruska terminologija – 1 izvr{ilac 1. OP[TI USLOVI 1.1 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II du`ni su dostaviti sqede}u dokumentaciju, kao dokaz o ispuwenosti op{tih uslova: - uvjerewe o dr`avqanstvu; - izvod iz mati~ne kwige ro|enih; - uvjerewe o radnoj sposobnosti; - uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak; 1.2 Navedena dokumenta iz ta~ke 1.1 Konkursa podnose kandidati koji nisu u radnom odnosu na Univerzitetu u Bawaluci. 2. POSEBNI USLOVI 2.1 Izbor u zvawe nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osobqe propisani su odredbama ~lanova od 76-83. Zakona o visokom obrazovawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 73/10, 104/11 i 84/12). Kandidati za izbor u nau~no-nastavna, odnosno umjetni~ko-nastavna zvawa na u`e nau~ne oblasti, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispuwenosti op{tih uslova, du`ni su dostaviti sqede}u dokumentaciju: Pod brojem I: - ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o nau~nom stepenu doktora nauka iz nau~ne oblasti za koju se vr{i izbor, - dokaz o izboru u zvawe (ako je ranije biran), - kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispuwenosti uslova za izbor u zvawe u koje se bira u skladu sa ~lanom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovawu, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji. Pod brojem II: - ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o nau~nom stepenu magistra/mastera ili o zavr{enoj VSS iz nau~ne oblasti za koju se vr{i izbor, - kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispuwenosti uslova za izbor u zvawe u koje se bira u skladu sa ~lanom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovawu, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji 2.2 Izbor u zvawe nastavnika stranog jezika propisan je odredbom ~lana 87. Zakona o visokom obrazovawu. Kandidati za izbor u zvawe nastavnika stranog jezika, uz prijavu na konkurs i dokaze o ispuwenosti op{tih uslova, du`ni su dostaviti sqede}u dokumentaciju: Pod brojem III - ovjeren prepis ili fotokopiju diplome osnovnih studija ili diplome sa drugog ciklusa studija s najmawom prosje~nom ocjenom 8,0 ili 3,5 na prvom i drugom ciklusu studija, - objavqene stru~ne radove u odgovaraju}oj oblasti i sposobnost za nastavni rad Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavqivawa Konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta: I ZA IZBOR NASTAVNIKA: - pod rednim brojem 1. ARHITEKTONSKO– GRA\EVINSKO–GEODETSKOM FAKULTETU, Vojvode Stepe Stepanovi}a 77, 78 000 Bawaluka - pod rednim brojevima 2, 3, 4. i 5. VISOKOJ [KOLI UNUTRA[WIH POSLOVA, Bulevar vojvode @ivojina Mi{i}a 10A, 78 000 Bawaluka - pod rednim brojevima 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. i 15. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkaqa 14, 78000 Bawaluka - pod rednim brojevima 16, 17, 18. i 19. FILOLO[KOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovi}a 1A, 78 000 Bawaluka - pod rednim brojevima 20. i 21. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovi}a 1A, 78 000 Bawaluka - pod rednim brojem 22. PRIRODNO-MATEMATI^KOM FAKULTETU, Mladena Stojanovi}a 2, 78 000 Bawaluka - pod rednim brojem 23. FAKULTETU POLITI^KIH NAUKA, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovi}a 1A, 78 000 Bawaluka II ZA IZBOR SARADNIKA: - pod rednim brojevima 1. i 2. ARHITEKTONSKO – GRA\EVINSKO- GEODETSKOM FAKULREKTORAT UNIVERZITETA U BAWALUCI Ul. Bulevar vojvode Petra Bojovi}a br. 1 A BAWALUKA PONI[TEWE DIJELA KONKURSA U konkursu Rektorata Univerziteta u Bawaluci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovi}a 1A, objavqenom u dnevnom listu "Glas Srpske" od 31.10.2012. godine, poni{tava se dio teksta konkursa: pod brojem I ZA IZBOR NASTAVNIKA za u`e nau~ne oblasti: " - pod rednim brojem 6. Biohemija i molekularna biologija, na nastavnim predmetima: Biohemija, Vi{i kurs iz biohemije, Klini~ka biohemija, Biohemija ishrane i Hemija 2 – 1 izvr{ilac UDRU@EWE SUDSKIH TUMA^A RS Ul. Aleja Svetog Save br. 17 BAWALUKA KONKURS za prijem u radni odnos - Administrativnog radnika u kancelariji USTRS-a u Doboju. Kandidati, pored op{tih uslova za prijem u radni odnos, trebaju da ispuwavaju i sqede}e uslove: - najmawe sredwa stru~na sprema, starosna dob do 35 godina, odli~no poznavawe rada na ra~unaru (Office programi) - poznavawe jednog stranog jezika, - odgovornost prema poslu, spremnost na samostalni rad, spremnost na timski rad, - bez radnog iskustva, du`e od 1 godine na Birou za zapo{qavawe. Lice ne smije biti prekr{ajno, niti krivi~no ka`wavano ili u kaznenom postupku. Radno mjesto: Doboj Opis posla: kancelarijsko poslovawe, samostalni rad u kancelariji. Radno vrijeme: od 8 - 16 (ponedjeqak-petak). Prijave slati na adresu: Udru`ewe sudskih tuma~a Republike Srpske Aleja Svetog Save 17, 78000 Bawaluka (u obzir }e se uzimati samo prijave dostavqene po{tom) Uz prijavu dostaviti neophodnu dokumentaciju. Konkurs ostaje otvoren do 9.12.2012. godine. JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "APOTEKA GRADI[KA" GRADI[KA KONKURS za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme - Diplomirani pravnik sa 240 ECTS bodova .......................................................................1 izvr{ilac Uslovi: - zavr{en pravni fakultet - polo`en stru~ni ispit za rad u organima uprave Republike Srpske - poznavawe engleskog jezika – aktivno - poznavawe rada na ra~unaru (Microsoft Word i Excel). Uz prijavu dostaviti: - ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enom fakultetu, - ovjerenu fotokopiju uvjerewa o polo`enom stru~nom ispitu, - ovjerena fotokopija sertifikata o poznavawu engleskog jezika, - ovjerena fotokopija sertifikata o poznavawu rada na ra~unaru, - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak - prijava prebivali{ta (CIPS) - fotokopija li~ne karte Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa, a prijave sa odgovaraju}om dokumentacijom mogu se dostaviti li~no na protokol Ustanove ili po{tom na adresu: JZU "APOTEKA GRADI[KA" Vidovdanska 11, 78400 Gradi{ka Sve eventualne informacije mogu se dobiti na telefon 051/813-130 svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. TETU, Vojvode Stepe Stepanovi}a 77, 78 000 Bawaluka - pod rednim brojem 3. PRIRODNO-MATEMATI^KOM FAKULTETU, Mladena Stojanovi}a 2, 78 000 Bawaluka - pod rednim brojevima 4, 5. i 6. VISOKOJ [KOLI UNUTRA[WIH POSLOVA, Bulevar vojvode @ivojina Mi{i}a 10A, 78 000 Bawaluka - pod rednim brojem 7. ELEKTROTEHNI^KOM FAKULTETU, Patre 5 78000 Bawaluka - pod rednim brojevima 8, 9, 10, 11, 12, 13. i 14. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkaqa 14, 78 000 Bawaluka - pod rednim brojem 15. PRAVNOM FAKULTETU, Vojvode Stepe Stepanovi}a 77, 78 000 Bawaluka - pod rednim brojevima 16. i 17. FILOLO[KOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar Vojvode Petra Bojovi}a 1A, 78 000 Bawaluka III ZA IZBOR NASTAVNIKA STRANOG JEZIKA: - pod rednim brojem 1. FILOLO[KOM FAKULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar Vojvode Petra Bojovi}a 1A, 78 000 Bawaluka

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 41

filijala PRIJEDOR
REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA PRIJEDOR O[ "PETAR PETROVI] WEGO[" BUSNOVI BROJ: 196/2012. DATUM: 28.11.2012. godine Na osnovu ~lana 105. i 114. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 74/08, 71/09, 104/11), direktor {kole r a s p i s u j e: KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta 1. Nastavnik engleskog jezika na odre|eno vrijeme do 30.6.2013. godine u P[ Krivaja, 2 ~asa; Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu, Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske"broj 77/09) kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u Osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik RS", broj: 45/12). Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti originalne ili ovjerene kopije sqede}ih dokumenata: 1. Diplomu o stru~noj spremi, 2. Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu; 3. Uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove ili dodatak diplome o prosje~noj ocjeni tokom studirawa. 4. Uvjerewe o dr`avqanstvu 5. Uvjerewe ili potvrda od Zavoda za zapo{qavawe na kojem je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, ako se lice nalazi na evidenciji zavoda; 6. Uvjerewe o utvr|enom statusu Socijalno ugro`enog lica doneseno od nadle`nog Centra za socijalni rad, ukoliko kandidat ima navedeno rje{ewe; 7. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, Qekarsko uvjerewe i uvjerewe o neosu|ivawu kandidat dostavqa nakon {to bude odabran na konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa. Oglas ostaje otvoren 8 dana po objavi u javnom glasilu "Glas Srpske". Prijave sa naznakom "Za konkurs" slati na adresu {kole. O[ "VUK KARAYI]" NOVI GRAD Ive Andri}a bb Tel/faks: +387(0) 52/751-052 e-mail: os040@teol.net Broj: 7/02-631-1/12. Datum: 3.12.2012. godine Na osnovu ~lana 105. i 114. Zakona o osnovnom obrazovawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 74/08, 71/09 i 104/11) i saglasnosti Predsjednika Aktiva direktora osnovnih {kola Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad i Krupa na Uni, br. 82/12 od 28.11.2012. godine, Direktor {kole r a s p i s u j e: KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta - Nastavnik tehni~kog obrazovawa na 4 ~asa sedmi~no na odre|eno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovawa u P[ Dobrqin ......................................................................1 izvr{ilac Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidati moraju ispuwavati i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 77/09). Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti originale ili ovjerene kopije sqede}ih dokumenata: 1. Diplomu o zavr{enom fakultetu, 2. Izvod iz Mati~ne kwige ro|enih 3. Uvjerewe o dr`avqanstvu, 4. Uvjerewe ili potvrda od Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, 5. Uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove ili dodatak diplomi o prosje~noj ocjeni tokom studirawa, 6. Rje{ewe o utvr|enom statusu Socijalno ugro`enog lica doneseno od nadle`nog Centra za socijalni rad, ukoliko kandidat ima navedeno rje{ewe, 7. Uvjerewe o radnom sta`u izdato od poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen ili ovjerena kopija radne kwi`ice (Poslije sticawa diplome Prvog ciklusa studija). Qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti i uvjerewe da pravosna`nom presudom nisu osu|eni za krivi~na djela za koja je izre~ena kazna u trajawu du`em od {est mjeseci, izabrani kandidat }e dostaviti naknadno, prije potpisivawa Ugovora o radu. Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e pozvani na intervju. Prijem kandidata u radni odnos vr{i}e se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima

42 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE
prijema radnika u radni odnos u Osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik RS", broj: 45/12) i ~lana 114. stav 7. Zakona o osnovnom obrazovawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 74/08, 71/09 i 104/11). Dokumenti prilo`eni uz prijavu na Konkurs ne}e se vra}ati kandidatima. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa preko Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave i dokaze o ispuwavawu uslova konkursa dostaviti po{tom na adresu Osnovna {kola "Vuk Karayi}" Novi Grad, Ive Andri}a bb sa naznakom "Za konkurs za popunu upra`wenog radnog mjesta" ili li~no Sekretaru {kole. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. uslova i to: ovjerewu kopiju diplome o zavr{enom pravnom fakultetu, ovjerenu kopiju li~ne karte, uvjerewe suda o nevo|ewu krivi~nog postupka, uvjerewe o dr`avqanstvu. Dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti (qekarsko uvjerewe) dostavi}e izabrani kandidat, po zavr{etku izborne procedure. Konkurs }e biti objavqen u "Slu`benom glasniku RS" i dnevnom listu "Glas Srpske", a rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa. Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok za podno{ewe prijava ra~una}e se od dana posqedweg objavqivawa. Sa kandidatima koji ispune sve uslove konkursa, Komisija za izbor kandidata }e obaviti intervju (razgovor), o ~emu }e kandidati biti obavije{teni putem kontakt telefona koji su du`ni obavezno navesti u prijavi na konkurs. Prijavu na konkurs sa dokazima o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova dostaviti Okru`nom tu`ila{tvu u Doboju, na protokol ili putem po{te na adresu: Doboj, ul. Svetog Save br. 22, sa naznakom "Prijava na konkurs - ne otvaraj". Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. O rezultatima konkursa svi kandidati }e biti obavije{teni pismenim putem. JU SREDWA [KOLA "NIKOLA TESLA" TESLI] KARA\OR\EVA BB 74 270 TESLI] Tel: 053/410-680 KONKURS za popunu radnog mjesta Na odre|eno vrijeme: 1. Nastavnik stru~no-teorijske nastave u struci elektrotehnika (diplomirani in`iwer elektrotehnike, smjer: elektronika ili automatika) – 10 ~asova ..........................................................1 izvr{ilac - do 30.6.2013. godine Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu – pre~i{}en tekst ("Slu`beni glasnik RS" broj 55/07) kandidati treba da ispuwavaju i uslove predvi|ene Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS" broj 74/08, 106/09 i 104/11) i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama ("Slu`beni glasnik RS" broj 29/12). Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti: 1. Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi (zavr{en prvi ciklus studijskog programa u trajawu od ~etiri godine i ostvarenih 240 ECTS bodova), 2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 3. Ovjerenu kopiju li~ne karte, 4. Uvjerewe o dr`avqanstvu, 5. Uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticawa stru~ne spreme tra`ene konkursom, ukoliko se radi o licu prijavqenom na evidenciju nezaposlenih lica, 6. Uvjerewe visoko{kolske ustanove ili dodatak diplomi o prosje~noj ocjeni tokom studirawa, 7. Uvjerewe o radnom sta`u ste~enom nakon sticawa stru~ne spreme i profila tra`enog konkursom izdato od strane poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, ukoliko je kandidat bio zaposlen u tra`enom zvawu, 8. Rje{ewe Centra za socijalni rad o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica, ukoliko kandidat ima navedeni status i 9. Rje{ewe o priznavawu statusa borca VRS, statusa RVI ili statusa ~lana porodice poginulog borca, ukoliko kandidat ima navedeni status. Dokaz o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima dostavi}e kandidat koji bude izabran po dono{ewu odluke o izboru, a prije zasnivawa radnog odnosa. U {koli ne mo`e obavqati rad lice koje je pravosna`nom presudom osu|ivano za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim, a dokaz o neka`wavawu pribavi}e {kola za izabranog kandidata prije zasnivawa radnog odnosa. Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova konkursa dostaviti na adresu {kole. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske". O terminu obavqawa razgovora i testirawa kandidata, kandidati }e biti naknadno obavije{teni. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. MEDICINSKA [KOLA DOBOJ POP QUBINA 103 Tel: 053/242-205 KONKURS za prijem radnika u radni odnos Na odre|eno vrijeme: 1. Doktor stomatologije na ~asove stru~nih predmeta za zanimawe zubno-stomatolo{ki tehni~ar na odre|eno radno vrijeme do 30.6.2013. godine – 15 ~asova.. .........................................................1 izvr{ilac Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu – Pre~i{}en tekst ("Slu`beni glasnik RS" broj: 55/07) i posebnih uslova propisanih Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS" broj: 74/08, 106/09 i 104/11), kandidat treba ispuwava i uslove iz Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama ("Slu`beni glasnik RS" broj: 29/12) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u sredwoj {koli ("Slu`beni glasnik RS" broj 45/12). Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti sqede}a dokumenta: - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - uvjerewe o neosu|ivanosti izdato od nadle`nog Centra javne bezbjednosti, - uvjerewe ili potvrda izdata od Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticawa stru~ne spreme tra`ene konkursom - uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove ili dodatak diplomi o prosje~noj ocjeni tokom studirawa, - uvjerewe o radnom sta`u ste~enom nakon sticawa stru~ne spreme i profila tra`enog konkursom, izdato od poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen ili ovjerena kopija radne kwi`ice kandidata, - rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica doneseno od nadle`nog Centra za socijalni rad (ukoliko kandidat posjeduje navedeno rje{ewe), - rje{ewe o priznavawu statusa borca, statusa RVI ili statusa ~lana porodice poginulih boraca (ukoliko kandidat posjeduje navedeno rje{ewe), Kandidat koji bude odabran po konkursu, prije zasnivawa radnog odnosa }e dostaviti qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima izdato od nadle`ne ustanove. Lice koje je pravosna`nom presudom osu|ivano za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licima ne mogu obavqati rad u {koli. Prijave sa neophodnom dokumentacijom dostavqaju se na adresu {kole: Medicinska {kola Doboj Pop Qubina 103 74 000 Doboj Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremeno prijave ne}e se razmatrati. Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e pozvani na testirawe i intervju. "TEHNI^KA [KOLA" DOBOJ CARA DU[ANA 18 74 000 DOBOJ Tel: 053/242-652 PONI[TAVAWE KONKURSA Poni{tava se u cjelosti konkurs objavqen u "Glasu Srpske" dana 28.11.2012. godine (broj 02-971) za radno mjesto bibliotekar – pripravnik (do 31.12.2013. godine) iz tehni~kih razloga. DOM ZDRAVQA "SVETI SAVA" MARKA PEJI]A BR. 3 74 270 TESLI] Tel: 053/415-000 e-mail: dzteslic@yahoo.com KONKURS za obavqawe poslova 1. Biohemi~ar ............................................1 izvr{ilac - sa radom na neodre|eno radno vrijeme u slu`bi laboratorije Doma zdravqa Tesli} Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom, kandidati treba da ispuwavaju posebne uslove: - Specijalista medicinske biohemije ili - magistar farmacije – medicinski biohemi~ar ili - diplomirani in`iwer medicinske biohemije. Ovaj konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa. Prijave na konkurs sa tra`enom dokumentacijom slati na adresu: Dom zdravqa "Sveti Sava" Tesli} sa naznakom "prijava na konkurs". O[ "DESANKA MAKSIMOVI]" STANARI BB 74208 STANARI Tel. 054/290-026 e-mail os118@teol.net KONKURS za upra`weno radno mjesto Na odre|eno vrijeme: 1. Profesor ruskog jezika – 24 ~asa (trenutno) ....... 1 izvr{ilac - do kraja {kolske godine, u centralnoj i podru~noj {koli Kandidati treba da pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni

OGLASI
odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik RS" broj 45/12) ispuwavaju i uslove predvi|ene Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik RS" broj: 77/09). Uz prijavu je potrebno dostaviti sqede}a dokumenta: 1. diploma o ste~enom obrazovawu, uvjerewe od visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studirawa ili dodatak diplome, 3. rodni list ili kopiju li~ne karte, 4. uvjerewe o dr`avqanstvu, 5. uvjerewe ili potvrdu Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, 6. rje{ewe Centra za socijalni rad o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica, ukoliko se posjeduje, 7. uvjerewe izdato od ranijih poslodavaca iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stru~ne spreme i vrsta ostvarenog sta`a po vrstama posla, ukoliko je ostvaren sta`, 8. uvjerewe da nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne stariju od tri mjeseca), 9. uvjerewe o neka`wavawu (ne starije od tri mjeseca), 10. qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima ( ne starije od 6 mjeseci). Qekarsko uvjerewe i uvjerewe o neka`wavawu dostavi}e lica koja budu izabrana, u roku od 7 dana od dana prijema obavje{tewa o izboru, a prije zasnivawa radnog odnosa. Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa o dnevnom listu. U prijavi obavezno napisati svoju e-mail adresu radi obavijesti o prijemu, te prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova konkursa dostavqati na adresu: O[ "Desanka Maksimovi}" Stanari, 74208 Stanari po{tom ili neposredno u kancelariju {kole.

filijala DOBOJ
O[ "OZREN" PAKLENICA DOWA Tel: 053/271-417 DOPUNA KONKURSA objavqenog dana 28.11.2012. godine za radno mjesto sekretara {kole Kandidati su du`ni dostaviti sqede}a dokumenta: Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa ili ekvivalent – pravni fakultet. SREDWA [KOLA "NIKOLA TESLA" BROD KRAQA PETRA I OSLOBODIOCA BB 74 450 BROD Tel: 053/610-094 KONKURS za prijemu radnika u radni odnos Na odre|eno vrijeme (do kraja {kolske godine): 1. Diplomirani pravnik – 2 ~asa.........1 izvr{ilac Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa predvi|enih Zakonom o radu ("Slu`beni glasnik RS", broj 55/07), kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove propisane Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS" broj: 74/08, 106/09 i 104/11) i uslove iz Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama ("Slu`beni glasnik RS" broj: 29/12). Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti: 1. Diplomu o zavr{enom obrazovawu, 2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 3. Uvjerewe o dr`avqanstvu 4. Uvjerewe ili potvrda o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica kod Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen, a nakon sticawa stru~ne spreme tra`ene konkursom 5. Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica, doneseno od nadle`nog Centra za socijalni rad (ukoliko ga kandidat posjeduje) 6. Uvjerewe visoko{kolske ustanove ili dodatak diplomi o prosje~noj ocjeni tokom studirawa, 7. Uvjerewe o radnom sta`u ste~enom nakon sticawa stru~ne spreme tra`ene konkursom, izdato od poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen ili ovjerena fotokopija radne kwi`ice kandidata. Kandidat koji bude odabran po konkursu }e prije zasnivawa radnog odnosa dostaviti qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima izdato od strane nadle`ne ustanove. Za kandidata koji bude izabran po konkursu {kola }e prije zasnivawa radnog odnosa od nadle`nog Centra javne bezbjednosti zatra`iti uvjerewe o neosu|ivanosti. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti iskqu~ivo po{tom na gore navedenu adresu. Svi dokumenti se dostavqaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne smiju biti stariji od 6 mjeseci. Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispuwavaju uslove ne}e se razmatrati. Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e pozvani na testirawe i intervju. Prijem kandidata u radni odnos vr{i}e se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u sredwoj {koli ("Slu`beni glasnik RS" broj 45/12). Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama. OKRU@NO TU@ILA[TVO U DOBOJU SVETOG SAVE 22 Tel: 053/201-903 JAVNI KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta 1. Pripravnik, diplomirani pravnik ..1 izvr{ilac - Radni odnos se zasniva na period od dvije godine. Op{ti uslovi za kandidate: - da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, - da ima propisanu stru~nu spremu, - da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak. Posebni uslovi za kandidate: - VSS – Pravni fakultet, zvawe diplomirani pravnik. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni da dostave dokaz o ispuwavawu op{tih i posebnih

filijala BIJEQINA
BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U ZVORNIKU Broj: 083-0-Su-12-001 018 Na osnovu ~l. 48. Zakona o sudovima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 37/12), a u vezi sa ~l. 73 i ~l. 74. istog Zakona, predsjednik Osnovnog suda u Zvorniku raspisuje JAVNI KONKURS Za prijem na obavqawe pripravni~kog sta`a u odre|enom trajawu od dvije godine bez zakqu~ivawa ugovora o radu jednog (1) sudijskog pripravnika -volontera. Kandidati koji se prijavquju moraju ispuwavati op{te i posebne uslove. Op{ti uslovi su: - da je dr`avqanin Republike Srpske ili BiH, - da je stariji od 18 godina, - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawem poslova u sudu. Posebni uslovi su: - diplomirani pravnik bez radnog iskustva u tra`enom obrazovawu. Broj izvr{ilaca: 1. Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti i sqede}e dokumente: - uvjerewe o dr`avqanstvu - izvod iz mati~ne kwige ro|enih - diplomu ili uvjerewe o diplomirawu - kopiju li~ne karte Dokumenti se dostavqaju u originalnom primjerku ili ovjerenoj kopiji. Izabrani kandidat dostavqa nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije potpisivawa ugovora o volonterskom radu uvjerewe o radnoj sposobnosti, a sud }e dokaz o osu|ivanosti pribaviti slu`benim putem za lice koje bude izabrano. Rok za podno{ewe prijave sa prilozima o ispuwavawu uslova je 15 (petnaest) dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske". Kandidati mogu dostaviti prijave putem po{te ili neposredno predati na adresu Osnovnog suda u Zvorniku, ul. Svetog Save br. l22. sa naznakom "Prijava na konkurs". Sa kandidatima koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e obavqen razgovor - intervju, a nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatrawe. TR "AQUACEF-VODA" - BIJEQINA Dimitrija Tucovi}a 149 BIJEQINA -raspisujeOGLAS za prijem radnika u radni odnos Potrebni saradnici za rad na poslovima prodaje. Uslovi: - SSS – KV - godine starosti preko 25 godina Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa Sve informacije na telefon 065 952 948

OGLASI
S[C "MILORAD VLA^I]" VLASENICA Broj: 05-1147/12 Na osnovu ~lana 30. stav 1. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" br.104/11 od 21.10.2012. godine) i ~lana 99. stav 3) ta~ka k. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" br: 74/08, 106/09 i 104/11), i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u sredwoj {koli ("Sl. glasnik RS" br. 45/12), direktor S[C "Milorad Vla~i}" Vlasenica, raspisuje K O N K U R S za sqede}a radna mjesta 1. Profesor istorije ............................ 4 ~asa na odre|eno vrijeme 2. Profesor matematike ................... 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme 19 ~asova I Op{ti uslovi 1. da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno BiH, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost i psihofizi~ku sposobnost za rad sa djecom, 4. da nije pravosna`nom presudom osu|ivan za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. II Posebni uslovi 1. Zavr{en fakultet odgovaraju}eg smjera u skladu sa Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama ("Sl. glasnik RS" br.29/12 od 29.3.2012. godine). III Potrebna dokumentacija: - Prijava na konkurs sa kratkom biografijom, - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - Izvod iz mati~ne kwige dr`avqana, - Fotokopija li~ne karte, - Qekarsko uvjerewe nadle`ne zdravstvene ustanove o op{toj i psihofizi~koj sposobnosti za rad sa djecom (dostavqa se nakon odabira kandidata, a prije zasnivawa radnog odnosa, ne starije od 6 mjeseci), - Uvjerewe da lice nije pravosna`nom presudom osu|ivano za krivi~na djela a posebno za djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem ({kola }e zatra`iti slu`benim putem od nadle`ne ustanove nakon {to kandidat bude izabran), - Uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka (ne starije od 6 mjeseci), - Ovjerena fotokopija diplome, ili uvjerewe o zavr{enom {kolovawu, - Uvjerewe fakulteta o prosjeku ocjena tokom studirawa, - Uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe R. Srpske o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica od dana diplomirawa, - Dokaz o ostvarenom radnom sta`u u obrazovno-vaspitnim ustanovama ili ovjerena fotokopija radne kwi`ice, - Rje{ewe Centra za socijalni rad o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica (ukoliko lice ima taj status) Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. O vremenu i mjestu testirawa i davawa intervjua svi kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e obavije{teni putem telefona. Kontakt telefon 056/490-711, 056/733-465 Prijave sa dokumentima slati po{tom ili dostaviti li~no u zape~a}enoj koverti na adresu: Sredwo{kolski centar "Milorad Vla~i}" Vlasenica Svetih apostola Petra i Pavla 37, 75440 Vlasenica, sa naznakom: Prijava na konkurs REPUBLIKA SRPSKA GRAD BIJEQINA O[ "ME[A SELIMOVI]" JAWA, Ul. Kara|or|eva 250, 76 316 Jawa ( sa naznakom "Konkurs za prijem radnika u radni odnos") Na osnovu ~lana 114. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 74/08, 71/09 i 104/11) i ~lana 6. Pravilnika o radu osnovne {kol "Me{a Selimovi}" Jawa raspisujem: KONKURS za prijem radnika u radni odnos - Nastavnik matematike (puna norma –jedan izvr{ilac na odre|eno do 31.8.2013. godine - Nastavnik demokratije i qudskih prava (6 ~asova redovne nastave – jedan izvr{ilac na odre|eno a nadu`e do 31.8.2013. godine). Uslovi konkursa: Kandidat mora ispuwavati uslove predvi|ene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Pravilniku o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a. Uz prijavu na konkurs, sa adresom prebivali{ta i telefonskim brojem, kandidat je du`an dostaviti dokaze o ispuwenosti uslova i to: - Ovjerenu kopiju diplome o potrebnoj stru~noj spremi - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih - Uvjerewe da se ne vodi sudski postupak (ne starije od 3 mjeseca) - Uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od 6 mjeseci). Pored gore navedene dokumentacije dostaviti i: - Uvjerewe ili potvrdu o du`ini ~ekawa zaposlewa na Zavodu za zapo{qavawe, - Prosjek ocjena tokom studirawa. - Rje{ewe o utvr|enom statusu ugro`enog lica doneseno od nadle`nog centra za socijalni rad. - Dokaz o radnom sta`u: - Uvjerewe izdato od strane vaspitno-obrazovne ustanove ili poslodavca u kojoj je radni sta` ostvaren - koje treba da sadr`i: vrste posla, stepen stru~ne spreme i du`ina ostvarenog radnog sta`a po vrstama posla ili - Ovjerena kopija radne kwi`ice Napomena: Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u Zavodu za zapo{qavawe u Bijeqini, u sredstvima javnog informisawa i na oglasnoj tabli u {koli. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene, ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no na protokol ili preporu~enom po{tom na adresu. REPUBLIKA SRPSKA JAVNA USTANOVA O[ "ALEKSA JAK[I]" MILI]I Telefon: 056/745-400 Na osnovu odredaba ~lana 114. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj:74/08, 71/09) i ~lana 28. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske"; broj: 104/11), direktor JU Osnovne {kole "Aleksa Jak{i}" Mili}i raspisuje KONKURS za izbor nastavnika: Na odre|eno vrijeme 1. Nastavnik muzi~ke kulture (16 ~asova) ................................................................... 1 izvr{ilac (do 30.6.2013. godine) Op{ti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove predvi|ene ~lanom 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 74/08, 71/09 i 104/11) Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika i stru~nih saradnika u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09 i 86/10). Ako se na slobodna radna mjesta ne prijave kandidati koji ispuwavaju potrebne uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovawa predvi|ene pravilnikom mogu se prijaviti i neverifikovana lica prema Uputstvu o anga`ovawu neverifikovanih lica na mjesto nastavnika ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj:71/10). Kandidati su du`ni dostaviti sqede}a dokumenta: 1. Prijava na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefon, 2. Diploma ili ovjerena kopija diplome o stru~noj spremi, 3. Uvjerewe o dr`avqanstvu, 4. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih. Svi dokumenti koje kandidat dostavi moraju biti original ili ovjerene kopije. Prijem u radni odnos izvr{i}e se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", 45/12). Uz navedenu dokumentaciju kandidati su du`ni dostaviti: 1. Uvjerewe ili potvrdu Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticawa odgovaraju}e stru~ne spreme, 2. Uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studirawa ili dodatak koji je izdat uz diplomu, 3. Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica izdato od strane nadle`nog Centra za socijalni rad, 4. Uvjerewe o radnom sta`u izdato od poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen ili ovjerena kopija radne kwi`ice ( poslije sticawa diplome Prvog ciklusa studija). Kandidat koji bude primqen na upra`weno radno mjesto, prije zasnivawa radnog odnosa, obavezan je dostaviti qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima (ne starije od 6 mjeseci) kao i uvjerewe o neosu|ivanosti. O terminu odr`avawa testirawa i intervjua kandidati koji budu ispuwavali uslove }e biti naknadno obavije{teni. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa. Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova konkursa dostaviti na adresu: Osnovna {kola "Aleksa Jak{i}" Mili}i, Ulica Jovana J. Zmaja broj 3. a bli`e informacije mogu se dobiti na telefon 056/ 745-400. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. REPUBLIKA SRPSKA JU O[ "SVETI SAVA" BIJEQINA Broj: 1492/12 Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 74/08, 71/09 i 104/11) direktor {kole raspisuje: JAVNI KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta - Nastavnik fizike, 9 ~asova sedmi~no, na neodre|eno vrijeme, za rad u podru~nom odjeqewu u Batkovi}u – 1 izvr{ilac. - Op{ti uslovi koje kandidati treba da ispuwavaju: a) da je dr`avqanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, {to se dokazuje uvjerewem o dr`avqanstvu, b) da je punoqetan, {to se dokazuje izvodom iz mati~ne kwige ro|enih ili kopijom li~ne karte, v) da je radno sposoban, {to se dokazuje qekarskim uvjerewem koje ne mo`e biti starije od {est mjeseci i koje prila`e samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivawa radnog odnosa. - Posebni uslovi: - odgovaraju}a stru~na sprema, {to se dokazuje ovjerenom kopijom diplome sa stru~nom spremom: - profesor fizike, - diplomirani fizi~ar sa polo`enom pedago{kom grupom predmeta, - diplomirani astrofizi~ar sa polo`enom pedago{kom grupom predmeta, - nastavnik koji ima zavr{enu pedago{ku akademiju, grupa fizika sa drugim nastavnim predmetom. - Uz prijavu, pored navedenog, kandidati su du`ni dostaviti: a) uvjerewe ili potvrdu o du`ini ~ekawa zaposlewa koje izdaje Zavod za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen, nakon sticawa odgovaraju}e stru~ne spreme, b) prosjek ocjena tokom studirawa, v) potvrda o du`ini radnog sta`a, {to se dokazuje uvjerewem ili ovjerenom kopijom radne kwi`ice, g) za socijalno ugro`ena lica i rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica, koje izdaje centar za socijalni rad, d) za ~lanove porodice poginulih boraca rje{ewe o priznawu statusa ~lana porodice poginulih boraca u skladu sa zakonskim propisima koji reguli{u prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otaybinskog rata Republike Srpske. |) za ratne vojne invalide rje{ewe o priznawu statusa ratnog vojnog invalida u skladu sa zakonskim propisima koji reguli{u prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otaybinskog rata Republike Srpske i e) za borce rje{ewe o priznawu statusa borca u skladu sa zakonskim propisima koji reguli{u prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otaybinskog rata Republike Srpske. Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e pozvani na intervju i test, tako da je potrebno da u prijavi navedu adresu i broj telefona. Prijave dostavqati li~no ili putem po{te na adresu: JU Osnovna {kola "Sveti Sava", ulica Svetog Save 26, Bijeqina, 76300. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa putem Zavoda za zapo{qavawe u Bijeqini. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. REPUBLIKA SRPSKA BIJEQINA O[ "KNEZ IVO OD SEMBERIJE" BROJ: 1314/2012. god. Na osnovu ~lana 116 Zakona o radu - pre~i{}en tekst - ("Slu`beni glasnik RS" broj 55/07) kao i na osnovu ~lana 114 stav 1 Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS" broj 74/2008, 71/2009 i 104/2011) direktor {kole donosi o d l u k u o RASPISIVAWU KONKURSA za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Jedan (1) nastavnik engleskog jezika - puna norma - na odre|eno vrijeme do 31.8.2013. godine – jedan izvr{ilac. 2. Jedan (1) nastavnik fizike i matematike - 12 ~asova - na odre|eno vrijeme do 31.8.2013. godine jedan izvr{ilac. Konkurisati mogu kandidati sa polo`enim stru~nim ispitom i bez polo`enog stru~nog ispita. Uslovi: Po Zakonu o osnovnoj {koli, a uz prijavu na konkurs dostaviti sqede}a dokumenta: 1. dokaz o stru~noj spremi – diploma 2. da se ne vodi krivi~ni postupak (uvjerewe od suda) 3. dokaz o dr`avqanstvu – da je kandidat dr`avqanin RS i BiH 4. rodni list

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 43
5. fotokopija li~ne karte 6. dokaz o du`ini vremena provedenog na evidenciji zavoda za zapo{qavawe. 7. potvrda sa fakulteta o prosjeku ocjena tokom studirawa 8. uvjerewe ako je utvr|en status socijalno ugro`enog lica izdat od nadle`ne institucije – centar za socijalni rad 9. uvjerewe o radnom anga`ovawu - ovjerena fotokopija radni~ke kwi`ice Kandidati koji ispuwavaju uslove bi}e pozvani na intervju i test. Izabrani kandidat }e naknadno izvaditi qekarsko uvjerewe. Dokumenta slati na adresu: Osnovna {kola "Knez Ivo od Semberije" Bijeqina Ul. Neznanog junaka broj 46 76300 Bijeqina Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa.

filijala ISTO^NO SARAJEVO
JAVNA USTANOVA ZA KULTURU I SPORT "KULTURNO-SPORTSKI CENTAR" PALE Ul. Srpskih ratnika br.4 71420 Pale raspisuje KONKURS za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme 1. Domar – ku}ni majstor…………….... 2 izvr{ioca 2. Radnik na odr`avawu ~isto}e.......2 izvr{ioca 3. Radnik na odr`avawu i izdavawu sportske opreme..........……………...........................1 izvr{ioca Opis poslova za navedena radna mjesta definisana su u Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta Kulturno-sportskog centra Pale II Op{ti uslovi - Da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno BiH - Da je stariji od 18 godina - Da ima op{tu zdravstvenu sposobnost - Da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak - Da se na wega ne odnosi ~lan 9. ta~ka 1 Ustava BiH - Da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmawe {est mjeseci ili krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u Ustanovi. III Posebni uslovi Za ta~ku 1. - Sredwa stru~na sprema ( IV stepen) - 1 (jedna) godina radnog iskustva Za ta~ku 2. - Sredwa stru~na sprema (III – IV stepen) - 1 (jedna) godina radnog iskustva Za ta~ku 3. - Sredwa stru~na sprema (III stepen) - 1 (jedna ) godina radnog iskustva IV Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - Uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci), - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - Qekarsko uvjerewe (ne starije od {est mjeseci), - Uvjerewe da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak (ne stariji od {est mjeseci), - Ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj stru~noj spremi, Sa svim kandidatima koji ispuwavaju uslove iz Konkursa, direktor Javne ustanove za kulturu i sport "Kulturno-sportski centar" Pale }e obaviti intervju o ~emu }e kandidati biti obavije{teni. V Rok za podno{ewe prijava na konkurs je 8 dana od dana objavqivawa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te, na adresu: Javna ustanova za kulturu i sport " Kulturnosportski centar" Ul. Srpskih ratnika br.4, 71420 Pale sa naznakom - Komisija za sprovo|ewe postupka prijema radnika.

Rok za podno{ewe prijava za sve raspisane oglase - konkurse po~iwe se ra~unati od prvog narednog dana od dana objavqivawa. Ako zadwi dan roka pada u nedjequ ili dan u koji se po zakonu ne radi, trajawe roka se produ`ava za prvi radni dan. Svi kandidati koji se prijavquju na oglas - konkurs, moraju ispuwavati op{te uslove predvi|ene zakonom. Prijave na oglas - konkurs sa pravno vaqanim dokazima o ispu wavawu uslova za obavqawe poslova na odre|eno radnom mjestu uputiti na adresu poslodavca. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.

44 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 4.12.2012. godine, u 62. godini `ivota, nakon kra}e i te`e bolesti preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav tetku Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima kom{ijama da je dana 3.12.2012. u 62. godini `ivota preminula na{a draga Posqedwi pozdrav dragoj sestri

PERI
od Bode i Dijane. 27670 A-1 G

MILANKI
od sestre Gospe sa porodicom.

PETAR (Miodraga) STANOJEVI]
Sahrana }e se obaviti dana 5.12.2012. godine u 12.30 ~asova na grobqu Slatina u Slatini. O`alo{}eni: supruga Gordana, sin Miodrag, unuka Elena, bra}a Borislav i Aleksandar, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 27670 A-8 G Lijepo sje}awe na supruga, oca, djeda, brata i prijateqa

Posqedwi pozdrav pa{i

MILANKA (ro|. Prerad) PETKOVI]
Sahrana }e se obaviti 5.12.2012. godine u 12.30 na grobqu ^ergi}iMelina. O`alo{}eni: suprug Ostoja, sinovi Zoran i Novica, snahe Marica i Qiqana, unu~ad Goran, Sawa, Marko i Milan, bra}a Milorad, Boro, Bo`o, Bo`idar, Nenad, sestre Gospa, Nada i Milosava sa porodicama, te ostala rodbina i prijateqi 27657 A-8 M Posqedwi pozdrav dragoj sestri Posqedwi pozdrav dragoj sestri

27658 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj sestri

PERI
od Mi{e i Slobodanke Ra~i} sa porodicom. 27670 A-1 G Posqedwi pozdrav voqenom suprugu, ocu i djedu

MILANKI
od sestre Milosave sa porodicom. 27658 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj sestri

MILANKI
od brata Bo`e sa porodicom.

MILANKI
od bra}e Bo`idara i Nenada sa porodicama. 27658 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj sestri

SIMU MARKOVI]A
3.6.1950 - 5.12.2008.

27658 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj sestri

MILANKI PERI
od sestre Nade sa porodicom. od supruge Gordane, sina Miodraga i unuke Elene. 27670 A-2 G 27658 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj majci

Dana 5.12.2012. godine navr{avaju se ~etiri tu`ne godine. Tvoja porodica 30/2012. A-8 GKD ^etrdeseti je dan kako nas je napustio na{ dragi

MILANKI
Posqedwi pozdrav na{oj dobroj priji od brata Bore sa porodicom. 27658 A-1 M

MILANKI
od brata Milorada sa porodicom. 27658 A-1 M

Dana 5.12.2012. godine navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama na{a draga mama, baka i prabaka

MILANKI
od sina Zorana sa porodicom. 27657 A-1 M

GOJKO
Mnogo je lijepih uspomena da bismo te zaboravili. Osta}e{ u na{im srcima dok postojimo, zajedno sa najbli`ima. Tvoji: Desa, Zoran, Svjetlana i Mi}a A-8 UP In memoriam

MILANKI
od prijateqa Zimowa Jovana i Milene. 27672 A-2 G Posqedwi pozdrav dugogodi{wem prijatequ i kolegi Posqedwi pozdrav dragoj majci

JELENA (ro|. Tati}) PEJI]
iz Glamo~ana Toga dana obiqe`i}emo dvogodi{wi pomen na na{u najdra`u koja nam je `ivote podarila. Weni potomci: sin Rodoqub, snaha Seka, unuka Duwa sa Mihaelom, praunuci Noel, Nik i Noa. Vje~no sje}awe 27665 A-8 G Sje}awe na voqenu sestru i svastiku

MILANKI
od sina Novice sa porodicom. 27657 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj supruzi

PETRU- PERI STANOJEVI]U

JELENA PEJI]
5.12.2010 - 5.12.2012. Mama, volim te, po{tujem i nosim u mislima i zahvaqujem Bogu {to mi je Tebe dao za majku. Tvoja k}erka Dragana sa porodicom 1107 A-8 Q Dana 5.12.2012. godine navr{ava se 10 tu`nih godina od smrti moje voqene majke Tu`no sje}awe na dragog

od Zorana [ukala sa porodicom. 27662 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom suprugu i ocu

JELENU (ro|. Tati}) PEJI]
Vrijeme ne mo`e umawiti bol za tobom i tvojom dobrotom. Tvoja sestra Seka i zet Uro{ 27666 A-6 G Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom sinu

MILANKI
od supruga Oste. 27657 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

MOMIRU BENCUZU DRAGU \URI]A
6.12.2002 - 6.12.2012. Porodica: supruga Nevenka, sin Darko sa porodicom, k}erka Sawa sa porodicom i sestra Slavica Jandri} sa porodicom 27635 A-3 G od supruge Stoje i sinova Dragana i Bojana. 27659 A-3 G

ZORKE (ro|. Jankovi}) GAJI]
7.7.1948 - 5.12.2002. K}erka Miqa sa porodicom 27642 A-3 G

MOMIRU
od bra}e Todora, Mirka i Nedeqka, sestara \uje, Stoje i Miqe. 27659 A-3 G

MOMIRU
od oca Bo`e i majke Aleksije. 27659 A-3 G

MOMIRU
od svastike Vukice, Dragoquba i Jelene. 27659 A-3 G

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 45
Tu`nim srcem javqamo da je dana 4.12.2012. godine u 56. godini preminula na{a draga Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 4.12.2012. godine, u 84. godini `ivota, preminula na{a draga Posqedwi pozdrav na{oj dragoj

SWE@ANA VU^KOVI]
Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 6.12.2012. godine, u 13 ~asova na Novom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: k}erka Milana, zet Milenko, sestra Ru`a, te ostala rodbina i prijateqi 27676 A-8 G Posqedwi pozdrav mojoj

KATARINA NENA BUSSINGER-IVANOVI]
dramska glumica Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 6.12.2012. godine, u 14 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: k}erka Swe`ana, sin Slavko Podgorelec, unuk Ivan, sestre Zdenka i Josipa, snaha Irena, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 27680 A-8 G Dana 5.12.2012. godine navr{ava se tu`na godina dana od smrti na{eg voqenog Tu`no sje}awe na dragu majku

KATARINI NENI BUSSINGER-IVANOVI]
prvoj glumici Dje~ijeg pozori{ta Republike Srpske Komemorativni skup }e se odr`ati u Dje~ijem pozori{tu Republike Srpske u ~etvrtak, 6. decembra, u 13 ~asova, a sahrana istog dana u 14 ~asova na Novom grobqu u Bawaluci. Dje~ije pozori{te Republike Srpske 27680 A-8 G Dana 5.12.2012. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od smrti na{eg dragog Tu`no sje}awe na na{eg

LAZARA LUKAJI]A

GORDANU IWAC
5.12.2009 - 5.12.2012. Sin Dalibor i k}erka Tawa 27679 A-2 G Posqedwi pozdrav dragoj kumi

SA[E MIHAJLOVI]A
Supruga Sla|ana, k}erke Marija i Ana 27641 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom

^EDOMIRA ATEQEVI]A
Godine prolaze, a bol ostaje. Baka i tetke sa porodicama 014118 A-2 E

SNEKI
Najdra`a moja majko, cijeli si svoj `ivot posvetila samo meni. Vje~no }e{ mi nedostajati i gdje god da bude{, moje }e misli biti s tobom. Tvoja Miki 27676 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj Posqedwi pozdrav dragoj

Sestra Vida Marjanac sa porodicom 27638 A-2 M Posqedwi pozdrav

SNEKI
od Dragana, Sawe i Biqe. 27676 A-1 G

SWE@I
od kumova Lukaji}a.

PETRU STANOJEVI]U
od porodice Radi}. 27578 A-1 G Posqedwi pozdrav voqenom stricu

27677 A-1 G Posqedwi pozdrav voqenom

SWE@I
od Slobodanke sa porodicom. 27676 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

SWE@I
od Olivere sa porodicom. 27676 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj Dana 6.12.2012. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od kada nije sa nama na{ dragi

SREDOJE BOGI]EVI] SWE@I
od tetke Ru`e sa porodicom. 27676 A-1 G

PETRU - PE]I STANOJEVI]U
Brat Boro, snaha Emina i mnogobrojna rodbina i prijateqi iz Srbije 27682 A-2 G

PETRU - PE]I STANOJEVI]U
Bratanci Alen i Oliver sa porodicama 27682 A-2 G

SWE@ANI
od sestre Dijane i porodice Jerkovi}. 27676 A-1 G Zauvijek u na{im srcima. S po{tovawem, Tvoji najmiliji 27673 A-3 G

46 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE

@ao mi je {to ranije nisam znao neke stvari o Tomislavu Karayi}u, druga~ije bih se postavio. Wemu nije mesto u fudbalu...

Sport
Kugla{ki klub Borac

Milovan \ori}, fudbalski trener u penziji

Juniori u Beogradu
BAWALU KA - Ju ni ori ku gla {kog klu ba Bo rac iz Bawaluke u~estvova}e na turniru gradova "Trofej Beograda" koji }e biti odr`an danas na kuglani Bawica u glavnom gra du Srbi je. Osim Bawalu ~a na, na tur ni ru }e nas tu pi ti i eki pe Zrewani na, Novog Sada, Kru {ev ca, Skopqa, Gradi{ke i Beograda. - S obzirom na to da je Srbija evropski prvak u kadetskoj i juniorskoj kategoriji, ovaj poziv za nas zna~i mnogo. Nastupi}e veoma jake ekipe i bi}e to prilika da na{i momci poka`u koliko znaju. Za Borac, koji }e braniti boje Bawaluke, nastupi}e Slavko Ninkovi}, Sa{a Mirkovi}, Sr|an @uti} i Luka Daki} - rekao je predsjednik KK Borac Du{an Kudra. Ekipa Borca aktuelni je {ampion BiH u juniorskoj konkurenciji. B. J.

[ampioni
Nemawa Majdov je prvak Republike Srpske sedam godina u nizu (11 starosnih kategorija), a u prethodnih {est godina osvojio je prvo mjesto u osam kategorija u BiH. Wegov brat Stefan osam godina je {ampion RS (13 kategorija), a BiH {est godina (sedam kategorija).

ST VELIKA ^A i za porodicu sport u RS

[ahovska manifestacija u Tesli}u

Simultanka Predojevi}a
TESLI] - Sportska dvorana Sportskog centra "Radolinka" u Tesli}u ponovo }e, u su bo tu, 8. de cem bra, ugostiti {ahiste. Na po~etku manifestacije, u 11 ~asova, bi }e odr`an {a hov ski me~ izme |u ve le maj sto ra Borkija Predojevi}a i na~el ni ka op {ti ne Te sli} Milana Mili~evi}a. Potom }e bh. olim pi jac odi gra ti simultanku na 30 tabli. Organizacioni odbor je pozvao za in te re sova ne da pri sustvuju manifestaciji, koja se u kontinuitetu odr`ava od 2008. godine, i na taj na~in se ukqu~e u promociju drevne igre.

Nemawa i Stefan Majdov
FOTO: GLAS SRPSKE

Stefan i Nemawa Majdov nastavqaju karijeru u Beogradu

U kimonu Srbije i Crvene zvezde
Poslije potpisivawa ugovora Stefan i Nemawa uzeli su i dr`avqanstvo Srbije, tako da }e ubudu}e nastupati za srpsku reprezentaciju, rekao otac i trener Qubi{a Majdov
PI[U: BOJAN JAKOVQEVI] sport@glassrpske.com GORAN ANDRI] sport@glassrpske.com

Novogodi{wi turnir u Derventi

Prve futsal utakmice 7. decembra

ISTO^NO SARAJEVO ^lanovi Yudo kluba Randori iz Is to~nog Sa ra je va bra }a Ne mawa i Ste fan Majdov karijeru }e nastaviti u Crvenoj zvezdi, a ubudu}e }e nas tu pa ti i za nacionalnu selekciju Srbije. Zlatne medaqe na me|unarodnim ta kmi ~ewima, te prvo mjesto na evropskoj i svjetskoj rang listi bili su naj boqa pre po ru ka bra }i Majdov. U~e}i od oca i diplo mi ra nog tre ne ra yuda Qubi{e Majdova (crni pojas

drugi dan), iza{li su na trofej ne sta ze ovog dre vnog sporta. - Ovo je veli ka ~ast za na{ klub, porodicu a smatram i sport Re pu bli ke Srpske. Nemawa i Stefan ve} de vet godi na ba ve se yudom. Obo ji ca su du go go di{wi reprezentativci Repu bli ke Srpske i BiH i nosioci crnog pojasa prvi dan. Osim {to su vlasnici titula prvaka, imali su mnogo uspjeha i na me|unarodnoj sce ni, {to ni je pro ma klo qudi ma iz Crve ne zvezde. Obradovao nas je wihov poziv s obzirom na to da kod nas skoro niko nije imao sluha za wihove uspjehe - rekao je

trener Majdov, zahvaliv{i se Ministarstvu porodice, omladine i sporta koje je jedino pomoglo talentovanim momcima. Mladi yudisti se raduju ki monu sa grbom Crve ne zvezde, ali jo{ vi{e reprezentacije Srbije. - Po sli je po tpi si vawa ugovora sa beogradskim klubom, Stefan i Nemawa uzeli su i dr`avqanstvo Srbije, tako da }e ubudu}e nastupati za srpsku re pre zen ta ci ju, ali }e os ta ti u Is to~nom Sarajevu dok ne zavr{e {kolovawe. Ranije smo imali veli kih pro ble ma sa fi nan si rawem wiho vih odla za ka na ta kmi ~ewa i

drago nam je {to je taj problem sada rije{en. Momci }e mo}i da se fokusiraju samo na postizawe jo{ boqih rezultata - istakao je Qubi{a Majdov.

NEMAWA prvi yudista iz BiH sa EJU zlatom
Nemawa je najmla|i seniorski prvak BiH u istoriji yuda i prvi koji je uspio da osvoji zlatnu medaqu na nekom od evropskih EJU A top kupova. U 2012. godini bio je prvi na svjet skoj (IJF) i evropskoj (EJU) rang-listi za kadete do 66 kilograma i na tom mjes tu se zadr`ao dva mjeseca i osam dana. Ujedno je i jedini u istoriji BiH koji je dospio na lidersku poziciju svjetske i evropske rang-liste.

Finalisti pro{logodi{we smotre

Me|unarodni turnir "Bawaluka open 2012" u sjede}oj odbojci

DERVENTA - U rukovodstvu Sportsko-kulturnog centra u Derventi privode se kraju pripreme za po~etak tradicionalnog Novogodi{weg turnira u malom fudbalu na kojem }e se prve utakmice odigrati u petak, 7. decembra. Tehni~ka komisija ima pune ruke posla, jer prijave sti`u sa svih strana, pa se o~ekuje da }e biti oboren pro{logodi{wi rekord kada je u ~etiri starosne kategorije nastupalo 75 ekipa iz pet zemaqa sa prostora biv{e Jugoslavije. Tada su izostali samo Crnogorci, a u finalu je slovena~ki Teleg M bio boqi izvo|ewem penala od zagreba~kog Dobermana (6:5). - @elimo da sa~uvamo rejting koji na{a revija ima ve} godinama. Ponovo su dolazak najavili Slovenci, Hrvati i Makedonci, uz ve} standardne goste iz Srbije, me|u kojima }e biti i nekoliko reprezentativaca. Turnir }e biti odigran u kategoriji pionira, kadeta i veterana, a po futsal pravilima igra}e seniori - rekao je rukovodilac tehni~ke komisije turnira Dejan Plisni}. Pri ja ve se pri ma ju da nas do 13 ~a sova, kada }e bi ti obavqeno izvla~ewe takmi~arskih grupa. B. R.

Doma}in brani pehar
BAWALUKA - Odbojka{ki klub invalida Bawaluka organizuje povodom 3. decembra, Svjetskog dana invalida, 11. me|unarodni turnir u sjede}oj odbojci za invalide "Bawaluka open 2012". Na turniru koji }e biti odr`an u subotu 8. decembra, u fiskulturnoj sali Studentskog kampusa, nastupi}e KSO Feniks iz Kikinde, SDI Hrabri (Zagreb), OKI Derventa, koji su zajedno sa doma}inom u grupi A, te IOK Zavidovi}i, beogradski KSO Sme~, OKI Marsonija iz Slavonskog Broda i OKI Doboj. Po~etak turnira zakazan je za devet ~asova, a sve~ano otvarawe je u 10.45.

TURNIR po~iwe 8. decembra u 9.00 ~asova
- Ovo je 11. turnir koji organizujemo i shodno finansijskoj situaciji morali smo da ograni~imo broj ekipa na osam, iako je interesovawe bilo daleko ve}e. Ranijih godina imali smo predstavnike iz Irana, Egipta, Wema~ke, Rusije, Gr~ke, ali sada smo odluOdbojka{ki klub invalida Bawaluka
FOTO: ARHIVA

~ili da pozovemo samo ekipe iz regiona - rekao je predsjednik OKI Bawaluka Novak Grbi}.

Prvo mjesto na turniru osvojeno pro{le godine brani doma}in OKI Bawaluka. B. J.

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 47

Crvena zvezda `eli nastavak serije u Evrokupu

"Zbornaja" tra`i selektora

I Orlean u nizu
FOTO: TANJUG Igor Rako~evi} i Vlada Vukoi~i}

Rusi `ele Obradovi}a
FOTO: AGENCIJE @eqko Obradovi}

MOSKVA - Ruska ko{arka{ka federacija u pregovorima je sa @eqkom Obradovi}em prenose ruski mediji. Najtrofejniji evropski trener od pro{log qeta i odlaska iz Panatinaikosa nema anga`man, a pred po~etak ove sezone odbio je ponudu Galatasaraja. U ruskoj federaciji nisu `eqeli da komentari{u mogu}e nasqednike Davida Blata koji je krajem oktobra podnio ostavku. Predsjednik federacije Aleksandar Kra{enkov najavio je da }e novi selektor potpisati ugovor do 25. decembra. Isti~e se da Obradovi}a `ele i Grci na klupi nacionalnog tima, ali da oni ne mogu da mu ponude ugovor kao Rusi. Poslije debakla sa reprezentacijom Srbije i Crne Gore na Evropskom prvenstvu 2005. godine Obradovi} nije vidio nijedan nacionalni tim i nekoliko puta je ponavqao da nikad ne}e predvoditi neku reprezentaciju.

Novi trijumf Trejl Blejzersa

Oldrix sru{io [arlot
Ne pomi{qamo na poraz, a ~iwenica da nemamo imperativ pobede nas stavqa u jo{ boqu poziciju, rekao Vukoi~i}
BEOGRAD - Ko{arka{i Crvene zvezde izborili su plasman u top 16 fazu Evrokupa, a trener Vlada Vukoi~i} rekao je da "crveno-bijeli" nemaju imperativ pobjede u me~u pe tog kola gru pe H na gostovawu protiv francuskog Orleana koji je na rasporedu ve~eras od 20.30 ~asova. Beo gra |a ni su u se ri ji od deset uzastopnih pobjeda od kojih je {est u ABA ligi i ~etiri u Evrokupu. Naravno `ele i 11 trijumf u nizu. - Ne ma mo pri ti sak u smislu da nam od ove utakmice za vi si nas ta vak ta kmi ~ewa, ta ko da eki pa ne razmi{qa o eventualnom negativnom ishodu i kakve bi sve to po sledi ce mo glo da ima. Ipak, moram da naglasim da ne pomi{qamo na poraz, a ~iwenica da nemamo imperativ pobede nas stavqa u jo{ boqu poziciju. Kad smo ve} dobro odigrali prethodne ~etiri utakmice, `elimo da u~i ni mo sve da i u Francuskoj pru`imo dobru partiju i upi{emo jo{ jedan trijumf - rekao je Vukoi~i}. On je dodao da }e uprkos tome poku{ati da zabiqe`e dobar rezultat u Francuskoj i nastave seriju bez poraza. za mjesto koje vodi u drugu rundu Evrokupa. Vukoi~i} je dodao da je Orlean tipi~an predstavnik francuske ko{arka{ke {kole u kojoj su nosioci tamnoputi ameri~ki internacionalci. - Uvek su aktivni u skoku, nagla{ena im je igra u tranziciji, izbegavaju pozicionu igru i tra`ewe komplikovanih re{ewa. Ukoliko se udje u wihov ritam mogu da budu jako neugodni. Me|utim, mi smo uspeli da im pariramo u prvom me~u pa se nadam da }e mo bi ti uspe {ni i ovog puta - objasnio je Vukoi~i}. Zvezda je poslije ~etiri kola upisala isto toliko pobjeda i obezbijedila plasman u drugu rundu Evrokupa, ali utakmica za "crveno-bijele" ima takmi~arski zna~aj, jer bi eventualnim trijumfom obezbijedili prvo mjesto u grupi. WUJORK - Portland je odigrao {est me~eva u posqedwih osam dana, ali je uspio da savlada i [arlot u gostima. Lamarkus Oldriy predvodio je goste sa 25 poena i 13 skokova, Luk Bebit pogodio je ne koli ko va `nih troj ki i Portland je uspio da nadoknadi 18 po ena de fi ci ta. Srpski in terna ciona lac Aleksandar Sa{a Pavlovi} u porazu Portlanda u igri je proveo sedam minuta i postigao tri po ena uz po jednu asistenciju i ukradenu loptu. U ekipi [arlota Ben Gordon je imao 29 poena. Rezultati: [arlot - Portland 112:110 (poslije produ`etka), Detroit - Klivlend 89:79, Wu Orle ans - Mil voki 102:81, Denver - Toronto 113:110, Juta - Los An |eles Kli pers 104:105, Golden Stejt - Orlando 94:102.

ZVEZDA bez poraza u Evrokupu
Sa druge strane Orleanu je duel sa Crvenom zvezdom biti ili ne biti, jer samo u slu~aju pobjede ostaju u trci

Srbin blizu povratka u NBA ligi

SKOT OPTIMISTA
Pun optimizma pred utakmicu sa Orleanom je i Majkl Skot. - Oni imaju veoma dobar tim. Svi wihovi igra~i su odli~ne atlete i mora}emo mnogo da se potrudimo ukoliko `elimo da zabiqe`imo i 11. trijumf u nizu, odnosno da i daqe budemo nepora`eni tim u Evrokupu. Najve}a opasnost prijeti nam od Kejleba Grina koji je wihov najboqi strijelac i skaka~, ali siguran sam da }emo imati spreman odgovor za wihov stil igre - konstatovao je Skot.

Jari} ponovo na meti Bulsa
^IKAGO - Srpskom ko{arka{u Marku Jari}u mogla bi da se ispuni `eqa da se jo{ jednom oproba u NBA ligi. ^ikago Bulsi razmi{qaju o potpisivawu ugovora sa jednim igra~em, a lokalni novinari najve}e {anse daju upravo Jari}u. Nekada{wi reprezentativac Jugoslavije tokom predsezone bio dio Bulsa, ali mu uo~i starta NBA karavana nije ponu|en ugovor.

Rafael Nadal, {panski teniser

Izraelski reprezentativac Gaj Pnini {okirao ko{arka{ku javnost
Gaj Pnini FOTO: AGENCIJE

Ne o~ekujem titulu na Australijen openu
FOTO: AGENCIJE

Po`elio protivniku rak na mozgu
Makabiju i wegovim navija~ima, qubiteqima sporta i svima koji su ostali uvrije|eni onim {to sam rekao. @elim da se izvinim svojoj familiji zbog neprijatnosti. Razo~arao sam sve, porodicu, klub, prijateqe, navija~e i najvi{e se be. Stidim se - re kao je Pnini. je oduzeo kapitensku traku, ka`wen je sa 100 hiqada evra, a neki se ~ak zala`u i da bude suspendovan do kraja sezone, kao i da vi{e ne bude pozivan u reprezentaciju. Selektor Izraela Arik [ivek i ministar kulture i sporta Limor Li vnat o{ tro su osudi li Pninijeve ispade. Pnini nije ostao u lijepom sje}awu ni navija~ima u Srbiji, po{to se u nekoliko navrata na gostovawima u Beogradu ponio nekorektno, a pamti se i "lakat" Nenadu Krsti}u na Evrobasketu pro{le godine.

TEL AVIV - Izraelski ko{arka{ki reprezentativac Gaj Pnini nazvao je ko{arka{a Hapoela Jonatana Skjoldebranda nacistom i "po`elio" mu da zajedno sa ocem oboli od tumora na mozgu. Skjoldebrand je optu`io Pninija poslije me~a Hapoela i Makabija - Kada me je ~uvao, nazivao me je "nacistom", govorio mi je da `eli da moj otac i ja dobijemo rak i mo`dani tumor, a i stal no mi je upu }i vao psovku na "j'" - rekao je Skojldebrand.

On je podnio `albu Ko{arka{kom savezu Izraela. - U po~etku sam mislio da sam ga pogre{no razumio, ali nazivao me je nacistom u kontinuitetu. Nepojmqivo je da me kapiten Makabija optu`i za tako ne{to. Govorimo o reprezentativcu Izraela koji me je nazvao nacistom - dodao je Skjoldebrand koji ima i {vedsko i izraelsko dr`avqanstvo. Pni ni se izvi nio se Skjoldebrandu. - Izviwavam se Skjoldebrandu i wegovoj porodici,

Rafael Nadal

KASNIJE se izvinio za svoje rije~i
Izraelca su snimile televizijske kamere, a Makabi mu

MANAKOR - [panski teniser Rafael Nadal koji je od juna odsutan zbog povrede koqena izjavio je da se ne nada osvajawu titule na Australijen openu. - Volio bih da se vratim u januaru, ali te{ko da }u pobijediti Melburnu. Ne postoje ~uda. Na prvim turnirima po povratku na teren ne}u razmi{qati o rezultatima - rekao je Nadal. On je naglasio da mu je najva`nije da se {to prije oporavi i naveo da bi mogao da zaigra ve} 27. decembra u Abu Dabiju, odnosno vi{e od dvije sedmice prije po~etka prvog grend slema u sezoni. - Prioritetni ciq mi je da se oporavim {to je mogu}e prije, stalno imaju}i na umu da moja karijera treba jo{ da traje, a ne da se zavr{i za godinu dana - rekao je Nadal.

48 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE

1. VELIBOR MAWI] rukomet

2. GORAN DOJ^INOVI] automobilizam

3. MILO[ KOMATINA ko{arka

4. MAJA MIRDIWA karate

5. MIODRAG SAVI] {ah

6. BIQANA CVIJANOVI]

atletika

7. VELIBOR VIDI] boks

8. DENIS MARJANOVI]

kik-boks

9. MIQANA ANTONI] stoni tenis

10. VLADIMIR KUVAQA biciklizam

11. @ANA NOVAKOVI] skijawe

12. MARKO PERI[I] fudbal

13. MARKO TRKQA kuglawe

14. ROBERT BJELAJAC aerosport

15. MARIO VASIQEVI] odbojka

16. DARKO SAVI] kajak

17. DARIJA KITI] streqa{tvo

18. DRA@EN SUBOTI] xudo

19. MAJA STOJKOVI] tekvondo

20. IVANA NINKOVI] plivawe

21. BORISLAV GAJI] sjede}a odbojka

22. BIQANA NEDI] ko{arka u kolicima

Glasati mo`ete tako {to u SMS poruci napi{ete npr. GS30 i po{aqete na broj 065 1370
cijena poruke 1.65 KM sa PDV-om

спонзор гласања

ГЛАСАЈТЕ И ВИ ЗА ВАШЕГ ФАВОРИТА!

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 49

50 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SPORT

58. izbor deset najboqih sportista RS
PREDSTAVQAMO KANDIDATE:
Ivana Ninkovi}, ~lan Pliva~kog kluba Olimp iz Bawaluke Motociklizam

Sezona rekorda
Iza mene je odli~na sezona, nastupi na Olimpijskim igrama, ali i Svjetskom i Evropskom prvenstvu, te jakim mitinzima u okru`ewu, gdje sam osvajala medaqe i vi{e puta ru{ila rekorde BiH, rekla Ivana Ninkovi}
PI[E: ^EDOMIL MUCOVI] chedomil@gmail.com Ivana Ninkovi}

Sjajni Popovi}
BAWALUKA - Na vje~noj listi najboqih sportista na{eg lista u prethodnih 57 izbo ra 14. mjes to zauzi ma motociklista Pero Popovi}. On se ~ak pet godina zaredom pojavqivao u odabranom dru{tvu, a posebno je zanimqivo da je to bilo na prvih pet izbora. U izboru najboqih sportista Bosanske Kra ji ne za 1955. godi nu ovaj Bawalu ~a nin bio je osmi. Godinu kasnije izabran je za najboqeg sportis tu, 1957. bio je tre }i, 1958. peti i 1959. godine ponovo tre}i. Uz wega, jedini motociklista koji se na{ao na listi bio je Sini{a Kezi}, kojem je u posqedwem izboru najboqih sportista Bosanske Krajine, odnosno 1991. godine, pripalo deseto mjesto. D. P.

TREBIWE - Biv{a ~lanica Pliva~kog kluba Le otar, a sada bawalu ~kog Olim pa Iva na Nin kovi}, po drugi put je u konkurenciji za najboqeg sportistu Republike Srpske. Pro{le godine joj je pripalo deveto mjesto, a ove s pra vom o~e ku je boqi plasman, pogo tovo {to je odli ~nu se zonu zaokru`ila nastupom na Olimpijskim igrama u Londonu, kao i desetim mjestom na Evropskom prvenstvu u malim bazeni ma u franc u s k o m [artru na 50 metara prsno. - Za me ne je velika satisfakcija {to se nalazim u konkuren ci ji za izbor spor tis te. Iza

me ne je odli ~na se zona, nas tu pi na Olimpijskim igrama, ali i Svjetskom i Evropskom prvenstvu, te jakim mitinzima u okru`ewu, gdje sam osvajala medaqe i vi{e puta ru{ila rekorde BiH - rekla je prva trebiwska olimpijka.

OSVOJILA 10. mjesto na Evropskom prvenstvu
Te{ko bi bilo pobrojati sve Ivanine uspjehe u 2012, ali treba pomenuti najva `ni je. Kao naj mla |i ~lan reprezentacije BiH na Olimpijskim igrama zauzela je 41. mjesto na 100 metara prsno. Na Evropskom prvenstvu u Debrecinu osvojila je 12. mjesto na 50 metara prsno (prvi put u istoriji pliva~ iz BiH u{ao u polufinale velikog takmi~ewa), a na 100 metara prsno ostvarila je rezultat 1:11,19, {to joj je donijelo pozi vno pi smo za OI. Na EP u [artru (mali bazeni) osvojila je 10. mjesto na 50 metara (najve}i uspjeh bh. plivawa), vi{estruki je rekorder BiH na 50, 100 i 200 metara prsno. Tako|e, ima ispuwenu normu za Svjetsko prvenstvo u [paniji krajem decembra u malim bazenima. Tu su i brojne medaqe na mitinzima u Cirihu, Bawaluci, Beogradu, Trebiwu, Rijeci... Zbog nepostojawa zatvorenog bazena u Trebiwu Ivana je bila primorana da napusti rodni grad i preseli se u Bawaluku, gdje joj je trener @eqko Pani}. Do tada, ona je svaki dan prelazila izme|u 60 i 80 kilometara do Dubrovnika ili Igala, gdje bi trenirala.

Kuglawe

[kolovawe
Ivana je, {to se ti~e plivawa, pravi profesionalac, ali, kako ka`e, za wu {kolovawe ima prioritet. - U prvom planu mi je {kolovawe i namjera mi je da sa {to boqim znawem i uspjehom zavr{im Gimnaziju. Tre}i sam razred i imam vremena da razmislim o nastavku {kolovawa. Velika strast su mi jezici i voqela bih da pored engleskog i wema~kog nau~im jo{ neki svjetski jezik. Ve} sam ranije govorila da kroz plivawe poku{avam da upi{em neki od ameri~kih koleya i tamo nastavim svoje usavr{avawe, kako u plivawu, tako i u obrazovawu - rekla je Ninkovi}eva.

Pa{tar ispred svih
BAWALUKA - Kugla{i su se do sada pet puta pojavqivali na listama, a najuspje{ni ji me |u wima bio je \or|e Pa{tar, koji se tri pu ta na {ao u oda bra nom dru{tvu. U izboru najboqih sportista Republike Srpske za 1998. godinu bio je sedmi, a godinu kasnije pripala mu je druga pozicija. Kruna dugo godi{wih tre nin ga i odricawa do{la je 2004. godine, na 50. jubilarnoj manifestaciji, kada je progla{en za najboqeg sportistu. Na Svjetskom prvenstvu bio je tre}i, bez premca u BiH, a sa Borcem je u {ampionatu bio na tre}em mjestu, te finalista Kupa Republike Srpske i po bjednik Ku pa BiH. U NBC pokalu Bawalu~ani su zauzeli deseto mjesto. Osim wega, na listama su se na{la jo{ dvojica kugla{a. Ratko Matulina je 1961. bio deveti, a Ibrahim Safi} 1984. godine deseti. D. P.

Miodrag Savi}, ~lan [ahovskog kluba Drina iz Zvornika

Godina ukra{ena brojnim titulama
ZVOR NIK [ahovski savez Repu bli ke Srpske i ove godine kao kandida ta za naj boqeg sportistu Republike Srpske predlo `io je ~lana [ahovskog kluba Drina, velemajstora Miodraga Savi}a iz Zvornika. Petostruki je prvak Republike Srpske, od ~ega je ~etiri puta uzastopno osvajao ovo priznawe. Ove godine imao je veoma dosta uspjeha, pa je popravio rejting, koji trenutno iznosi 2.530 poena. Savi} je predvodio ekipu Drine do prve titule prvaka Republike Srpske. - Prvenstvo, koje je ove godine odr`ano u Tesli}u, bilo je veoma jako, jer je u~estvovalo nekoliko velemajstora i internacionalnih majstora. Na {a eki pa je pokazala
Miodrag Savi}

da je najkompletnija, jer smo ubjedqivo osvojili titulu, ispred Pantera i [ahovskog kluba Bawaluka. Imali smo ~etiri boda vi {e od Bi jeqina ca i pet od Bawalu~ana. Pored svih pojedina~nih titula, ova klupska sa ekipom iz mog grada je najdra`a - rekao je Savi}, koji je na ovom takmi~ewu bio najuspje{niji na prvoj tabli, sa 5,5 poena iz sedam partija. Pored titule sa ekipom Drine, Savi} je bio ekipni prvak i sa ekipom Elektroprivrede iz Nik{i}a, na prvenstvu Crne Gore koje je odr`ano na Cetiwu.

Karate

Bakaj jedini
BAWALUKA - Prvi karatista koji se pojavio na listama u akciji "Glasa Srpske" i jedini u izborima najboqih sportista Bosanske Krajine bio je Nenad Bakaj. On je u izboru najboqih za 1988. godinu osvojio deseto mjesto. Tada vjerovatno niko, pa ni on sam nije ni slutio da je "probio led" za sve karatiste koji su se poslije wega u izborima najboqih sportista Republike Srpske na{li na listama. D. P.

Talenat
Savi} va`i za velemajstora koji se u igri mnogo oslawa na talenat i intuiciju. Uzori su mu Robert Bobi Fi{er od stranih i Svetozar Gligori} i Branko Damqanovi} od srpskih {ahista. Kada je bijeli, naj~e{}e bira sicilijanku, a kao crni se opredjequje za skandinavku.

TRENUTNI rejting 2.530 poena
- Na Cetiwu sam osvojio jo{ jedan trofej. Radi se o Balkanskom gran priju, na kojem sam osvojio novih 13 rejting poena - dodaje Savi}. Pored ovih uspjeha, Savi} je bio najboqi na turnirima u Sarajevu, Grada~cu i Br~kom, kao i na jubilarnom memorijalu "Boro Vukajlovi}" u Zvorniku, na kojem je u~estvovalo nekoliko velemajstora i internacionalnih majstora. D. G.

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 51

Legenda Crvene zvezde bi}e kandidat za predsjednika kluba

Davor [uker pozvao hrvatske navija~e

Povratak Xaji}a na mjesto uspjeha
Dragan Yaji}
FOTO: AGENCIJE

Nemojte zvi`dati himni Srbije
ZAGREB - Predsjednik Fudbalskog saveza Hrvatske Davor [uker zamolio je navija~e da ne zvi`de himni Srbije. - @elimo da to bude maksimalni spektakl, ono {to fudbal zaista jeste. @elimo da se odvojimo od politike, `elimo da jedina na{a politika budu tri boda. Normalno da Srbi dolaze u Zagreb sa namjerom da oni osvoje tri boda i sportski je sve dozvoqeno, ali politiku vi{e ne `elim da mije{am u tu utakmicu. Iskoristio bih ovu priliku da ka`em da, ako `elimo da poka`emo svijetu kakvi smo, napravimo onda od tog doga|aja neku lijepu pri~u, a to je da ne zvi`dimo srpskoj himni - jasan je bio [uker.

Prelazni rok u Partizanu

Silva prva `eqa, Ili} igra jo{ godinu
BEOGRAD - Brazilac Eliomar Silva iz Javora prva je `eqa Partizana u zimskom prelaznom roku, a olak{awe za upravu kluba je to {to je kapiten Sa{a Ili} dogovorio produ`etak saradwe na jo{ godinu. - Jesmo pri~ali o Silvi, ali je do realizacije dalek put - rekao je direktor Partizana Qubi{a Tumbakovi}a. U Partizanu }e, od stranaca, ostati Ivan Ivanov, jedini za koga se mo`e re}i da je pun pogodak. Medo Kamara i Mohamad Zabija definitivno odlaze. Prvi je imao i dobrih partija, ali ve} godinu i po traje natezawe koje }e se zavr{iti u januaru. Naime, Medo }e u junu biti slobodan i Partizan ga ne}e zadr`avaEliomar Silva

Ako bi jo{ neko hteo da se kandiduje, to je ve} u domenu egzibicionizma. Realno je i apsolutno sigurno da }e Yaja biti predsednik FK Crvena zvezda, rekao ^ovi}
BEOGRAD - Po zavr{etku ~etvrte sjednice Radne grupe za spas Crvene zvezde procurila je informacija da je Dragan Yaji} pristao da se kan didu je za novog predsjednika kluba sa "Marakane". S obzirom na wegov status najve}e legende kluba, pristanak je ravan ustoli~ewu. Trenutno predsjednik Radne grupe, Yaji} ne}e imati protivkandidata ako se odlu~i da iza|e na izbore, ali on ni je htio za sada da se izja{wava o tome da li je istina da je prihvatio kandidaturu. - Kr{io bih kodeks pona{awa ako bih vam davao izjave mimo saop{tewa koje smo potpisali. Molim vas, nemojte me sada ni{ta pitati. Uostalom, ja sam svaki dan na stadionu, vide}emo se - izjavio je Yaji} poslije sjednice. Potpredsjednik "crvenobijelih" Aleksandar Anti} prognozira da }e klub do kraja godine dobiti novog predsjednika i rukovodstvo i ka`e da su svi u Radnoj grupi jedinstveni oko toga da je Dragan Yaji} idealan izbor. - Sada je samo na wemu da se odlu~i - kratko je rekao Anti}. ^lan Radne grupe Neboj{a ^ovi} potvrdio je da }e na pred sto je }im izbo ri ma za pred sjedni ka klu ba jedi ni kandidat biti Yaji}.

- Na zajedni~kom sastanku Upravnog odbora i Komisije za stabilizaciju trebalo bi da bude donesena odluka o raspi si vawu izbo ra, a jedi ni kandidat bi}e Dragan Yaji}. Ako bi jo{ neko hteo da se kandiduje, to je ve} u domenu egzi bi cioni zma, po mom mi{qewu. Realno je i apsolutno sigurno da }e Yaja biti predsednik FK Crvena zvezda. Mi smo radili s ciqem da do bi je mo novu upra vu, a sa wom i potpuno nov na~in rada - rekao je ^ovi}.

ti, a {to se Zabije ti~e, tako|e je problem karakter.

Jagodinci sveli ra~une na polusezoni

Rezultati za pam}ewe
JAGODINA - Fudbalski klub Jagodina saop{tio je ju~e da je 2012. godina najuspje{nija u istoriji ovog kluba. Kako se navodi na klupskom sajtu, Jagodina "iz godine u godinu izrasta u jedan od najorganizovanijih srpskih sportskih klubova", a 2012. }e se pamtiti po plasmanu u kvalifikacije za Ligu Evrope. Pored toga, Gradski stadion nedavno je dobio reflektore, ~ime je ispuwen jedan od glavnih prioriteta rukovodstva kluba. Jesewi dio Superlige "}urani" su zavr{ili na tre}em mjestu sa 29 bodova iz 15 utakmica, {to je najboqi plasman u istoriji kluba i najve}i broj osvojenih bodova u prvom dijelu sezone od kada je Jagodina superliga{.

JANKOVI]
^lan Radne grupe koja rukovodi Crvenom zvezdom Zoran Stojadinovi} izjavio je da }e u petak biti poznato da li }e Aleksandar Jankovi} ostati trener "crveno-bijelih". - Jankovi} je podneo izve{taj o radu u prethodna tri meseca. Podneo je ostavku Radnoj grupi i to je bila glavna tema sastanka. To je jedna veoma ozbiqna odluka da bismo mogli da je donesemo odmah, ali u idu}ih nekoliko dana }emo doneti odluku da li se ostavka prihvata - kazao je Stojadinovi}. Pored Milovana Rajevca, kandidati koji bi mogli da, eventualno, naslijede Jankovi}a su portugalski stru~wak Sa Pinto i [panac Hoze Marija Barkero.

ZVEZDA DO kraja godine dobija predsjednika
I predsjednik Sportskog dru{tva Petar [kundri} potvrdio je da su u Radnoj grupi svi za Yaji}a, mada nije htio da potvrdi da je ve} prihvatio kandidaturu. - Svi su za Yaji}a, odluka je wegova - ocijenio je [kundri}.

Upozorewe prvog ~ovjeka UEFA

Platini prijeti kaznama
ZAGREB - Predsjednik Evrop ske fudbal ske uni je (UEFA) Mi{el Platini ponovo je zaprijetio fudbalskim sa ve zi ma Srbi je i Hrvatske da }e, u slu~aju nereda na me|usobnim susretima, oba sa ve za bi ti ka`wena. - Budu}i da je rije~ o kva li fi ka ci ja ma za SP, te utakmice su u nadle`nosti FIFA, a ne UEFA, ali ako bude incidenata, primijeni}emo sankcije, u to ne sumwajte rekao je Platini, ali nije rekao da li }e u slu~aju incidenata biti iskqu~ewa iz kvalifikacija. Prvi ~ovjek UEFA oci jenio je da je za imiy te dvije zemqe va`no da utakmice pro|u bez nereda. - Oni ko ji ove dvi je uta kmi ce `ele da uzmu kao taoce za promovisawe nasiqa, moraju da znaju da }e snositi posqedice. Fudbal je igra, a ne rat - naglasio je Platini i dodao da }e mo`da prisustvovati jednom od dva me~a koji se budu igrali.

Fudbaleri Partizana na pola ~asa obustavili rad

[trajkovali zbog dugova
BEO GRAD - Fudba le ri Partizana odbili su da treni ra ju ju ~e uju tro, ne zadovoqni zbog ne is pla }e nih zarada jer im je prije tri dana obe}ano da }e dobiti premije, ali se to nije dogodilo.
Fudbaleri Partizana

TUMBAKOVI]: Prene}u zahteve rukovodstvu
Zbog toga su, umjesto da iza|u na teren, ostali u svla~ioni ci gdje su, na vodno, imali sastanak sa sportskim direktorom Qubi{om Tumbakovi}em. Trener Vladimir Vermezovi} ~ekao ih je punih pola ~asa. Kako navode mediji u Srbiji, Tumbakovi} je obe}ao da }e prenijeti wihove stavove rukovodstvu, od kojeg zavisi i kada }e iza}i u susret ekipi. Poslije razgovora, koji je "otkinuo" pola sata treninga, igra~i su istr~ali na teren i radili prema planu, jer sutra ih o~ekuje posqedwi me~ u Ligi Evrope protiv Rubina iz Kazawa. Nije tajna da u Partizanu kasne sa isplatama igra~ima, a o tome je prije vi{e od mjesec pri~ao i Vermezovi}, rekav {i da je u lo {oj

finansijskoj situaciji te{ko motivisati igra~e na terenu. - Isplate nisu redovne... Igra~i su imali sastanak sa direktorom i obe}ano im je da }e sve biti regulisano u idu}em periodu. Vidim da su nezadovoqni i da im je to veliko optere}ewe. U Milanu nisu imali novca da odu do grada i eventualno kupe sebi ne{to, ostali su u hotelu. Te{ko im je. Kompletan klub zavisi od igra~a i mislim da mora ne{to da se u~ini da oni budu zadovoqni - rekao je po~etkom novembra Vermezovi}, zbog ~ega je zapao u nemilost rukovodstva kluba i nalazi se na rubu otkaza.

Mi{el Platini

52 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE
FOTO: AGENCIJE

Italijan "briqira" u [vajcarskoj

Gatuzov `uti karton protivni~kom igra~u

UEFA objavila listu od 40 fudbalera

SION - Biv{i fudbaler Milana, a sada Siona \enaro Gatuzo nastavio je sa problemati~nim pona{awem i u [vajcarskoj. Na utakmici Jang bojsa i Siona Gatuzo je "planuo" poslije jednog prekr{aja nad wegovim saigra~em. Temperamentni Italijan uzeo je `uti karton sudiji i pokazao ga igra~u Jang bojsa. Glavni sudija utakmice sve to je popratio osmijehom, ali na kraju cijele pri~e stvarno je pokazao `uti karton Rapu Nuzolu, jer mu je to bila i namjera prije intervencije prgavog Italijana.

Branislav Ivanovi} (desno)

FS Italije kaznio Juventus

Za transparent platili deset hiqada evra
TORINO - Mi smo ponos i slava Torina, vi ste samo olupina - napisali su tifozi Juventusa na me~u protiv Torina. Transparent se odnosio na pogibiju fudbalera Torina maja 1949. godine u avionskoj nesre}i, a Juventus je ka`wen nov~ano sa deset hiqada evra zbog uvredqivog transparenta. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Italije kaznila je i Torino sa 25.000 evra zbog demolirawa tribina i toaleta stadiona Juventusa.

Bane konkuri{e za tim godine
Defanzivac ^elzija nalazi se me|u 12 odbrambenih igra~a, ponajvi{e zahvaquju}i sjajnim partijama u pohodu na Ligu {ampiona
NION - Evropska fudbalska federacija (UEFA) napravila je listu od 40 najboqih igra~a u Evropi za 2012. godinu, me|u kojima je i Branislav Ivanovi}, a od kojih }e posjetioci sajta UEFA izabrati idealnih 11. ^etiri golmana i po 12 odbrambenih i veznih igra~a, te napada~a kandidati su za najboqi tim godine, a najvi{e predstavnika, po {est, imaju Barselona (\ordi Alba, Havijer Maskerano, \erard Pike, Andres Inijesta, ^avi Ernandez i Lionel Mesi) i Real Madrid (Iker Kasiqas, Pe pe, Serhio Ra mos, ^a bi Alonso, Mesut Ozil i Kristijano Ronaldo), dok aktuelni {ampion Evrope, pored Ivanovi}a, ima tri predstavnika (Petr ^eh, Eden Azar i Huan Mata).

Poslije pisawa {panske "Marke"

Rodrigez izaziva Ronalda na dvoboj

BARSELONA i Real imaju po {est predstavnika
Ivanovi} je ve} u{ao u konkurenciju od 20 defanzivnih fudba le ra ko ji su

KANDIDATI ZA TIM GODINE
Golmani: Bufon (Juventus), Iker Kasiqas (Real M.), Petr ^eh (^elzi), Nojer (Bajern). Odbrana: Barzaqi (Juventus), Ivanovi}, Kol (^elzi), Humels (Borusija D.) Alba, Maskerano, Pike (Barselona) Pepe, Serhio Ramos (Real M.) Kompani (Man~ester S.), Lam (Bajern), Tijago Silva (PS@). Vezni red: Alonso, Ozil (Real M.), Bla{~ikovski, Rojs, (Borusija D.) Azar, Mata (^elzi) Inijesta, ^avi (Barselona) Markizio, Pirlo (Juventus) Silva, Jaja Ture (Man~ester S.). Napada~i: Aguero (Man~ester S.), Burak Jilmaz (Galatasaraj), Kavani (Napoli), Drogba ([angaj), Falkao (Atletiko M.), Gomez (Bajern), Huntelar ([alke), Ibrahimovi} (PS@), Levandovski (Borusija D.), Mesi (Barselona), Ronaldo (Real M.), Van Persi (Man~ester J.).

MADRID - Iziritiran pisawem lista "Marka", najbr`i {panski sprinter David Rodrigez, izazvao je fudbalera Reala Kristijana Ronalda na "dvoboj". "Marka" je, naime, poslije madridskog derbija na kome je Portugalac zabiqe`io nevjerovatan sprint, u kojem je navodno 100 metara pretr~ao za deset sekundi, objavio da je on najbr`i ~ovjek u [paniji. - Ovom prilikom izazivam Ronalda na trku na sto metara, bilo na travi ili atletskoj stazi - napisao je atleti~ar na "Tviter" profilu. Da li }e i kako proslavqeni fudbaler odgovoriti ostaje da se vidi.

obiqe`ili godinu i od kojih }e igra~i izabrati najboqe. Pru`io je odli~ne partije u Ligi {ampiona, bio strijelac dva pogotka protiv Napolija u osmini finala i dao nemjerqiv doprinos osvajawu "u{atog" pehara. Iako ^elziju ove godine ne ide ba{ najboqe, kapiten "orlova" standardno je dobar na poziciji uz desnu aut-liniju, a po potrebi i na {tope ru, ta ko da ima veli ke {anse da se na|e u najboqoj postavi. Ukoliko od strane navija~a budu izabrani i ove godine, Kasiqas i Ronaldo mogli bi se na}i u idealnoj postavi {es ti put za redom, dok bi Mesiju i ^aviju ovo bio peti uzastopni izbor. UEFA }e 16. januara objaviti najboqu postavu Evrope, a samo pro{le godine glasalo je vi{e od pet miliona navija~a {irom svijeta.

Pablo Zabaleta, fudbaler Man~ester Sitija

Balotelija ponekad po`elim da ubijem
FOTO: AGENCIJE

Holandija u nevjerici

Ubijeni arbitar nije ni trebalo da sudi me~
AMSTERDAM - Pokojni arbitar Ri~ard Nivenhujzen, kojeg su tokom me~a ni`erazredne kadetske lige Holandije na smrt pretukli fudbaleri kluba Sloten, nije ni trebalo da sudi kobnu utakmicu. Prema pisawu tamo{wih medija, Nivenhujzen je "usko~io" umjesto kolege koji se nije pojavio, a na terenu je igrao i wegov sin, koji je gledao kako mu na smrt premla}uju oca. - Bilo mu je drago {to sudi utakmicu u kojoj igra wegovo dijete. Ovo nije tragedija samo za fudbal u na{oj zemqi, ve} i za dr`avu Holandiju - istakao je predsjednik kluba Bitenbojs, koji je igrao protiv Slotena, Marsel Ost. Sloten je izrazio duboko `aqewe i izjavio sau~e{}e porodici preminulog. Sloten je tako|e povukao svoju ekipu iz takmi~ewa, a najavquje se ~ak da }e taj klub biti rasformiran.

MAN^ESTER - Fudbaler Man~ester Sitija Pablo Zabaleta na{alio se na ra~un saigra~a Marija Balotelija i rekao da ponekad po`eli da ga "ubije" zbog ekscentri~nog pona{awa. Zabaleta je priznao da je Italijan od dolaska u Siti imao niz kontroverznih poteza, ali je naveo da je, uprkos svemu, pred Balotelijem velika karijera. - Otkako je Mario do{ao u klub napravio je neke dobre, ali i lo{e stvari. On je poseban igra~, ali i specifi~na li~nost. Te{ko ga je razumjeti, jer nikad ne znate koji mu je

Pablo Zabaleta i Mario Baloteli

bi se potrudio, sigurno bio jedan od najboqih napada~a na svijetu.

MAN]INI ga najboqe razumije
- Niko ne razumije Balotelija boqe od na{eg menayera Roberta Man}inija koji ga je trenirao u Interu, a doveo ga je i u Siti - dodao je Zabaleta. Baloteli je ove sezone za Siti odigrao 15 utakmica i postigao tri gola, a sve glasnije su pri~e da }e ve} na zimu na pus ti ti "Eti had" i vratiti se u Italiju, najvjerovatnije Milan.

sqede}i potez - rekao je Zabaleta. On je vrlo slikovito opisao Balotelijevo pona{awe u pojedinim situacijama. - Ponekad vam je smije{no kada vidite {ta Mario

radi, a ponekad po`elite da ga ubijete zbog toga. Ipak, on je velika li~nost - kazao je Zabaleta engleskim medijima. Defanzivac Sitija ocijenio je da bi Baloteli, kada

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 53

Osvaja~ Lige {ampiona na korak od eliminacije

^elzi se uzda u [ahtjor
Ukoliko Juventus ostane nepora`en u Dowecku, "plavci" }e se ve} poslije grupne faze oprostiti od odbrane pehara
PRIREDIO: DU[AN REPIJA dusanr@glassrpske.com FOTO: AGENCIJE

Grupa E
Parovi: ^elzi - Nordsjeland (20.45), [ahtjor - Juventus (20.45). 1. [ahtjor 2. Juventus 3. ^elzi 4. Nordsjeland 5 5 5 5 3 2 2 0 1 3 1 1 1 0 2 4 12:7 11:4 10:9 3:16 10 9 7 1

NION - Posqedwih 90 mi nu ta prve fa ze Li ge {ampiona u grupama E, F, G i H do no si vi {e uzbu |ewa nego sino}, jer je po jedno upra`weno mjes to preostalo u grupama H (Gala ta sa raj ili Klu`), G (Benfika ili Seltik) i E (Juventus ili ^elzi). Sva ka ko da naj vi {e pa`we privla~i situacija u gru pi E, jer je aktuel ni {ampion Evrope ^elzi na ko rak od eli mi na ci je. "Plavcima" je pored pobjede protiv Nordsjelanda potrebna po bjeda [ah tjo ra protiv Ju ven tusa. U sva kom drugom slu~aju, ekipa Rafe Beniteza ne}e nastaviti takmi~ewe, {to bi bio dodatni uda rac za ^el zi, ko ji ove godine posr}e u svim takmi ~ewima. U en gles kim medijima ve} nekoliko dana kru`e pri~e da }e [ahtjor i Juve podijeliti bodove i ta ko eli mi ni sa ti ^el zi. Ukrajinci su u svakom slu~aju u top 16, a dovoqan im je i bod da bi zadr`ali prvo mjesto i dobili ne{to lak{eg protivnika na `rijebu osmi ne fi na la 20. de cem bra. Tre ner "ruda ra" Mir~ea Lu~esku jo{ prije

tri dana je rekao da mu ne pada na pamet dogovor sa Juventusom, {to je jedina nada ^elziju. - Znamo da bi remi u tom me~u bio lo{ po nas ali pozitivna okolnost je to {to [ah tjor ima ve li ki broj kva li te tnih igra~a. Ipak, oni }e mo ra ti da do ka `u svijetu koliko su dobri na taj na~in {to }e savladati Ju ven tus - re kao je tre ner "plavaca" Rafael Benitez.

Grupa F
Parovi: Bajern - BATE (20.45), Lil - Valensija (20.45). 1. Bajern 2. Valensija 3. BATE 4. Lil 5 5 5 5 3 3 2 1 1 1 0 0 1 1 3 4 11:6 11:5 8:11 4:12 10 10 6 3

Grupa G
Parovi: Barselona - Benfika (20.45), Seltik - Spartak M. (20.45). 1. Barselona 2. Benfika 3. Seltik 4. Spartak M. 5 5 5 5 4 2 2 1 0 1 1 0 1 11:5 12 2 5:5 7 2 7:7 7 4 6:12 3

BENFIKA tra`i ~udo na "Nou kampu"
Zanimqivo }e biti i u grupi H, u kojoj Galatasaraj gostuje otpisanoj Bragi, dok Klu` ide na noge Man~ester ju naj tedu. Turci ima ju ve}u {ansu, jer Braga nema go tovo ni ka kav mo tiv, dok svi dobro znaju koliko je te{ko gostovawe na "Old Trafordu". Iako }e Aleks Ferguson prakti~no izvesti drugu postavu, to nije olak{avaju}a okolnost za Rumune. ^ak i u slu~aju da Turci i Rumuni zabiqe`e isti rezultat, u nokaut fazu prolazi Ga la ta sa raj zbog boqeg me|usobnog skora. U grupi G Barselona je sigurno prva, a me~ na "Nou kampu" mnogo vi{e }e zna~iti

Grupa H
Parovi: Man~ester j. - Klu` (20.45), Braga - Galatasaraj (20.45). 1. Man~ester j. 2. Galatasaraj 3. Klu` 4. Braga 5 5 5 5 4 2 2 1 0 1 1 0 1 9:5 2 5:5 2 8:7 4 6:11 12 7 7 3

Huan Mata (^elzi, desno)

Benfici, koja bi eventualnom pobjedom sa~uvala drugo mjesto ispred Seltika. Ipak, te{ko je o~ekivati da tako ne{to mo`e da se desi, bez

obzira na sastav koji }e izvesti trener Barse Tito Viqanova. Ukoliko bude na terenu, Lionel Me si bi mo gao da obori rekord Gerda Milera

po broju pogodaka u jednoj godini. Nijemac je postigao 85, a Argentinac, za sada, 84. Mno go vi {e {ansi od Benfike za prolaz ima Sel-

tik, koji do~ekuje posrnuli Spartak iz Moskve i pobjedom bi, uz uslov da Barsa ne izgubi od Benfike, napravio veliki uspjeh i pro{ao u drugi krug. U grupi F, Bajernu pobjeda nad BATE Borisovom, koji je sigurno tre}i, garantuje "kotu jedan" po{to imaju boqi skor protiv Valensije, koja gostuje u Lilu.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Beograd
Biha} Biha} Bawaluka Doboj Tuzla Zvornik Zvornik Zenica

Bijeqina

Obla~no sa snijegom
U Srbiji }e biti obla~no sa snijegom. Jutarwa temperatura bi}e od -4 na planinama, u ostalim krajevima od -1 do 2, a najvi{a dnevna od -3 na planinama, u ostalim krajevima od 1 do 5 stepeni Celzijusa.

Subotica

Maks. Min.

4 oC 1 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Daliborka SEKULI] (novosti) Dragana ]OSI] (dru{tvo, biznis) Sandra KQAJI] (Glas plus, agencije) Mehmed DIZDAR (hronika) Vawa POPOVI] (panorama) Tawa [IKAWI] (Srbija, region) Tawa MILAKOVI] (svijet) Aleksandra RAJKOVI] (kultura) Dragana RA\AN (dopisnici, Bawaluka) Darko GRABOVAC (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Obla~no i hladno
U Republici Srpskoj bi}e obla~no i hladno sa snijegom uz porast swe`nog pokriva~a, a na jugu sa ki{om i obilnijim padavinama. Sredinom dana i tokom poslijepodneva postepeni prestanak padavina, pa }e tokom no}i do}i do razvedravawa i opet }e biti vrlo hladno uz jak mraz. Jutarwe temperature na planinama od -5, u ostalim krajevima od -2 do -1, na jugu do 4, a najvi{e dnevne od -1 do 4, na jugu do 8 stepeni Celzijusa.

Sarajevo Pale

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i} Trebiwe

Bawaluka
Maks. Min.

3 oC 0 oC

Podgorica Pod-

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 4 12 -2 3 2 2
Budimpe{ta Bukure{t Carigrad Dablin Kopenhagen Lisabon 0 0 7 3 -1 12 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 0 5 2 -7 -8 3 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 0 9 2 0 1 0

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

54 srijeda, 5. decembar 2012. GLAS SRPSKE

BN

23.40

Antena
TV1 1.30

Ararat
Ararat je veoma sofisticiran film o bolnim lekcijama istorije i iscjequju}oj mo}i umjetnosti. S druge strane, to je i jezovita pri~a o `ivotu i legatu velikog slikara Ar{ila Gorkog. Progawan strahovitim masakrom Jermena 1915, duh Gorkog se javqa u razli~itim qudima i u razli~itim oblicima poslije wegovog samoubistva 1948. U onome {to zovemo stvarnost, Gorki je vode}i umjetnik 20. vijeka. Pored genija kakvi su bili Koning, Polok i Rotko, wegovo djelo je pomoglo definisawu umjetni~kih pravaca kakvi su bili nadrealizam i apstraktni ekspresionizam. Gorki je prikazan kao inspirativna kulturna ikona u ~iju je li~nu pri~u utkana tragi~na istorija wegovog naroda. Za Ani, istori~ara umjetnosti, slikar je fascinantna tema wene posqedwe kwige. Silija, wena k}erka, u umjetniku vidi samo bolno sje}awe na sumwivu smrt svog oca. Uloge: Sajmon Abkarijan, [arl Aznavur, Kristofer Plamer Re`ija: Atom Egojan

Kico{i
Oni su tra`ili ameri~ki san, a nai{li su na ameri~ku no}nu moru. Dva pankera iz velikog grada putuju svijetom u staroj "Folksvagenovoj" "bubi". @ele da osvete prijateqa koji je ubijen. Upoznaju}i razli~ite qude na putovawu, stekli su mnogo neprijateqa. Me|utim, u pomo} sti`e i mlada djevojka.

RTRS
6.00 6.30 9.00 9.10 10.00 Info kanal Jutarwi program Vijesti Su|ewa u Hagu Bio jednom jedan `ivot, crtani film Za{to Privatni `ivot remek-djela Enciklopedija velikih li~nosti Qetwe qubavi, serija Dnevnik Dragi Mopasane, serija Muzika Strasti, serija Vijesti Larin izbor, serija U fokusu Budimo qudi Srpska danas Strasti, serija Dragi Mopasane, serija Malac znalac Dnevnik 6.30

BN
Jutarwi program 8.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 FILM 12.00 Novosti 12.10 Crno na bijelo 14.00 Novosti 14.05 Neko te posmatra, serija 15.00 Larin izbor, serija 16.00 Dnevnik 16.20 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Larin izbor, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Serija 21.00 Stav i kontrastav 22.30 Dnevnik 23.00 Neko te posmatra, serija 23.40 FILM Ararat 1.30 Zvjezdano nebo 6.00 9.05

RTS1
Jutarwi program Pri~e preko pune linije, serija Trag Zadwa ku}a Srbija Ostrvo orangutana Kako se to radi Dnevnik Sport plus Mjesto zlo~ina: Wujork, serija FILM Bilo jednom u Pekamu I ja imam talenat Ovo je Srbija Moj ro|ak sa sela, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik 6.00 6.50 7.30 8.20 9.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.30 13.00 13.50 13.40 15.40 16.30 17.00 18.00 19.30 20.00 21.40 22.40 23.00 23.40 23.50 0.40

RTS2
Koncert za dobro jutro Slagalica Program za djecu [kolski program e-TV TV mre`a Emisija iz kulture Nauka Mokraw~evi dani Tehnologije Trezor Program za djecu [kolski program Vi i Mira Adawa Polak Legenda o Dragomancima Petar Veliki, serija Rukomet (`): Rusija - Crna Gora Program za djecu Rukomet (`): Ma|arska - Wema~ka Petar Veliki, serija U svijetu Beokult I ja imam talenat Ela Ficxerald Reprizni program 7.20 8.40 9.30 10.00 10.30 11.30 13.40 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.10 20.00 21.00 23.30 0.10 0.30 2.10 3.10 -

B92
Misteriozni slu~ajevi U zdravom tijelu Ka`iprst Vijesti Medvje|a pro`drqivost Crtani filmovi Nepobjedivi: Banzuke Nikita, serija Vijesti Sportski pregled Dva i po mu{karca, serija Prijateqi, serija Vijesti Nepobjedivi: Banzuke Nikita, serija FILM Ekskalibur Vijesti Sportski pregled Evrokup: Orlean - Crvena zvezda Sve {to treba da znate Medvje|a pro`drqivost Info 6.00 7.00 9.40 11.00 11.10 11.40 12.30 13.40 14.40 15.50 16.00 16.50 17.10 17.40 17.50 18.20 18.30 19.20

PINK BH
Nasqednici, serija Udri mu{ki Prvi VIP kuvar Info top Simar, serija Prequbnici Brze pare Prvi VIP kuvar Nasqednici, serija Info top Mala nevjesta, serija Simar, serija Prequbnici Savr{eno skladan svijet Info top Siti ekskluziv Ponos Ratkajevih, serija Mala nevjesta, serija

10.00 10.20 11.00 11.30 12.00 12.10 12.30 13.10 14.40 15.00 15.50 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30

10.20 10.30 11.20 11.30 12.00 12.20 12.50 13.10 14.00 14.10 15.00 15.50 16.30 17.10 18.00 19.00 19.30

14.10
7.30 8.50 9.00 9.10 9.30

ATV
Dolina sunca, serija Vijesti Helo Kiti, crtani film Garfild, crtani film Lijeni grad, crtani film Bakugan, crtani film Monsuno, crtani film Virus Atak, crtani film Vinks, crtani film Vijesti Bandini, serija Kad li{}e pada, serija Tiha oluja, serija Vijesti Magazin Take{i dvorac Krv nije voda, serija Dolina sunca, serija Vijesti Bandini, serija Krv nije voda, serija Vijesti Apostrof FILM Spas je u po{ti Zauvijek susjedi, serija No}ni program

17.20
9.00 9.05 10.00 11.00

K3
Vijesti Put za Ejvonli, serija Sva moja djeca, serija Vjetar u le|a, serija Vijesti Tito crveno i crno, serija SMS box Vijesti Put za Ejvonli, serija Potez Sva moja djeca, serija Hrana i vino Novosti Dnevnik RTS Vjetar u le|a, serija TV ordinacija, serija Novosti Medicinska istraga, serija Ostrvo smrti, serija 6.20 8.50 9.20 10.20 11.00 11.50 11.55 12.00 13.10 14.00 14.50 15.50 17.00 17.10 17.55 18.50 19.15 20.00 20.40 23.10 0.50 1.30 2.10 4.00 4.50

OBN
Crtani filmovi Princ iz Bel Ejra, serija Gorki `ivot, serija Stol za 4 Oluja u raju, serija Crtani film OBN info Najbr`i igra~, kviz Izgubqeni, serija Odba~ena, serija Larin izbor, serija Sulejman Veli~anstveni, serija OBN info Stol za 4 Ru`a vjetrova, serija OBN info In magazin Liga {ampiona Fudbal: Barselona - Benfika FILM Suo~ewe OBN info In magazin Fudbal, snimak OBN info ^uvari planete

16.50

LARIN IZBOR, SERIJA
20.10 Intervju 21.10 Istra`iteqi iz Majamija, serija 22.00 Ra~unica 22.30 Dnevnik 23.00 Poprokaut 23.30 FILM @dralovi lete 1.10 Dragi Mopasane, serija 2.10 Istra`iteqi iz Majamija, serija 2.50 Dnevnik 3.10 U fokusu 4.00 Budimo qudi 4.20 Intervju 5.10 Ra~unica 5.40 Muzika

9.50 10.10 10.30 11.00 11.40 12.00 13.00 14.30 16.00 16.10 16.30 17.00 18.00 19.00 19.50 21.00 22.00 22.20 23.00 0.30 1.00

[TA RADITE, BRE
20.00 Liga {ampiona 20.40 Liga {ampiona: Barselona - Benfika 0.00 Dnevnik 0.20 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 1.20 Heroji, serija 2.00 FILM Tri boje: Crveno 3.30 Reprizni program 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 17.10 18.10 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.40

SIMAR, SERIJA
20.30
FILM

Uhvati me ako mo`e{ 22.10 Bra~ni sudija 23.40 Sla`i ako smije{ 0.40 Siti ekskluziv 1.00 FILM Godina psa

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Sabornik Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare 12.30 12.40 13.00 13.05 14.00 14.05 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.05 Bawaluka ju~e danas sutra Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Dnevnik Muzika Vijesti Aktuelnosti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo 20.00 20.05 21.00 21.05 21.40 22.00 22.10 Vijesti Oaza Vijesti Riznica znawa Starogradska muzika Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Kad sam bio mlad 0.00 Vijesti 0.05 No}ni program 2.00 Sabornik 3.00 No}ni program

Preporu~ujemo...
100
PINK BH

Godina psa

Pegi obavqa posao izvr{nog asistenta u jednoj firmi. Ne skida osmijeh sa lica i svima oko sebe poku{ava da pomogne. Nema posao iz snova, partnera ni dijete, a qubav wenog `ivota je pas Pensil. Kada pas ugine, wen `ivot gubi smisao i otima se kontroli. Pegi primi poziv iz veterinarske klinike, a veterinar joj ponudi da udomi zlostavqanog psa. Pegi prihvati malu `ivotiwu, pa se zaqubquje u trenera pasa Wuta. Uloge: Timoti Haton, Lara Flin Bojl, Dvajt [ulc Re`ija: Majk Vajt

GLAS SRPSKE srijeda, 5. decembar 2012. 55

B92

21.00

PINK BH

20.30

Ekskalibur
^arobwak Merlin poma`e Uteru Pendragonu da pomo}u ma~a Ekskalibura pobijedi razjediwene engleske velika{e i ujedini Englesku u jedno kraqevstvo kojem je on kraq. Uter `udi za Igrein, `enom svog suparnika i to mu donosi propast. Prije nego {to umre, Uter zabije Ekskalibur u kamen iz kojeg ga ne mo`e izvu}i niko osim zakonitog nasqednika prestola. Nekoliko godina kasnije Uterov sin Artur, kojeg je za~eo sa Igrein, izvu~e ma~, nesvjestan wegove mo}i i zna~aja. Uz Merlinovu pomo} Artur je okruwen za kraqa Engleske i osniva Okrugli sto koji }e okupiti sve ~asne engleske vitezove. Uloge: Najyel Teri, Nikol Vilijamson, Helen Miren, Nikolas Klej, Pol Yefri Re`ija: Yon Borman

Uhvati me ako mo`e{
Inspirisani izuzetnom stvarnom pri~om o briqantnom mladom majstoru prevare i FBI agentu koji mu je stalno na tragu, u filmu "Uhvati me ako mo`e{", glumac koji je nominovan za "Oskara" Leonardo Dikaprio, kao i dvostruki dobitnik te nagrade Tom Henks, igraju u jednom od najve}ih hitova sezone. Trostruki dobitnik "Oskara" Stiven Spilberg snimio je ovu pri~u o Frenku Ebognejlu Junioru, koji se uspje{no izdaje za pilota, advokata i doktora, i sve to prije svog 21. ro|endana. Uloge: Leonardo Dikaprio, Tom Henks, Kristofer Voken Re`ija: Stiven Spilberg

BHT1
7.00 8.15 8.45 9.10 9.25 10.10 11.00 12.15 12.45 13.15 13.45 14.30 14.55 15.10 15.25 15.45 16.30 16.55 17.00 17.30 18.00 19.00 19.35 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 23.55 Dobro jutro Sjaj Pariza, serija Crtani film Mini {kola ^ovjek i vrijeme Obalska stra`a, serija Nova avantura Dru{tvo znawa Pod krovom Bar kod Josip Pejakovi}: U ime naroda Crtani film Ogledalo, drama Pravi talas Mini {kola Robiwa Isaura, serija Hronika regija Vijesti Euroimpuls BHT popodne Robiwa Isaura, serija Dnevnik Sjaj Pariza, serija Intervju: Vuk Dra{kovi} Biznis magazin Rado{ Dnevnik Na dnevnom redu Sudska hronika Hronika regija BHT popodne 5.40 6.20 7.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.30 13.30 14.20 14.30 14.50 15.30 16.00 16.50 17.00 18.00 18.10 19.00 19.30

HRT 1
Me|u nama Tema dana Dobro jutro Hrvatska Vijesti Mitskim putevima Kqu~ u ruke Dnevnik Prkosna qubav, serija Dr Oz Vijesti Jelovnici izgubqenog vremena Religijski program Obrazovni program Luda ku}a, serija Hrvatska u`ivo Vijesti Kontakt Osmi kat Tema dana Dnevnik 5.20 6.00 7.00 7.30

HRT 2
Mitskim putevima Prkosna qubav, serija Mala TV Hotel Zombi, crtani film Teletabis @ivot s Derekom, serija Fantasti~ni prijateqi, serija Sjednica Hrvatskog sabora FILM Enin vrh [kolski sat Regionalni dnevnik @upanijska panorama U uredu, serija Liga {ampiona: Dinamo - Dinamo K. Rukomet (`): Hrvatska - [panija Crtani film 6.40 7.00 7.30 10.00 11.00

NOVA
Astro Boj, crtani film Monsuno, crtani film Moja majka, serija Kako vrijeme prolazi, serija Voker, teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija In magazin Larin izbor, serija Master{ef Voker, teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti In magazin Kako vrijeme prolazi, serija Dnevnik 6.10 6.40

RTL
RTL danas Moji xepni qubimci, crtani film Jugioh, crtani film Ben 10, crtani film Galileo Isplati se - TV aukcija Flashpoint, serija Magazin Krv nije voda, serija Ru`a vjetrova, serija Sulejman Veli~anstveni, serija Flashpoint, serija RTL od 5 do 5 Galileo Magazin RTL danas Krv nije voda, serija

N. Geographic
8.50 9.40 Na tragu NLO Najte`e popravke na svijetu Misteriozni dosijei Nisam znao da Sekunde do katastrofe Opasni susreti Gra|evinska zona Sekunde do katastrofe Generali u ratu Megagra|evine Avionske nesre}e Opasni susreti Prava istina: NLO Na tragu NLO

10.40 11.30 12.30 13.20 14.20 14.40 15.10 16.10 17.00 18.00 19.00

7.00 7.30 7.50 9.00 9.10 11.20 11.40 13.00 14.00 15.00 16.50 17.00 18.00 18.30 19.00

7.50 8.20 8.40 10.00 13.30 15.10 16.00 16.20 16.40 17.00 18.10 19.40

12.00 12.30 13.20 14.20 15.20 16.20 17.00 17.20 18.00 19.10

19.50

TV1
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.10 18.40 19.00 20.00 21.00 22.00 22.40 23.30 0.30 1.30 3.00 Zakon qubavi, serija Red magazin Gimnazijalci, serija Put za Ejvonli, serija Sva moja djeca, serija Vjetar u le|a, serija Ekstremni sportovi Gimnazijalci, serija Zakon qubavi, serija Put za Ejnvoli, serija Ostrvo, serija Vijesti Sva moja djeca, serija Red magazin Mejkover - upoznaj novog sebe Dnevnik Vjetar u le|a, serija Junska no}, serija Vijesti Medicinska istraga, serija Ostrvo smrti, serija Dnevnik FILM Kico{i No}ni program

0.20

0.50

15.20

7.30

19.50

SEKS I GRAD, SERIJA
20.00 Loto 20.10 Globalno sijelo 20.40 Hrvatsko vodeno blago 21.30 Horizonti 22.30 Dnevnik 23.10 Drugi format 0.20 Seks i grad, serija 1.40 Regionalni dnevnik 1.20 FILM Anin vrh 2.30 Dr Oz 3.20 Jelovnici izgubqenog vremena 4.00 Dnevnik 5.00 Horizonti

MJESTO ZLO^INA: LAS VEGAS, SERIJA
20.00 Liga {ampiona 20.40 Fudbal: [ahtar - Juventus 23.20 Za{titnica svjedoka, serija 0.10 Zvjezdana vrata, serija 0.50 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 1.40 Koxak, serija 2.30 Bez odu{evqewa molim, serija 3.00 Muzika

VOKER, TEKSA[KI RENXER, SERIJA
20.00 Larin izbor, serija 21.00 Lud, zbuwen, normalan, serija 22.00 Master{ef 23.00 Vijesti 23.20 FILM Neko poput tebe 1.20 FILM 28 dana 3.10 Odbrojavawe, serija 4.00 Ezo TV 5.00 Dnevnik 5.50 In magazin

BEN 10, CRTANI FILM
20.00 Ru`a vjetrova, serija 21.00 Sulejman Veli~anstveni, serija 22.00 Vijesti 22.20 Mentalist, serija 23.20 FILM Norbit 1.20 Astro {ou 2.20 FILM ^udnovata nauka 3.50 RTL danas

NA TRAGU NLO
21.00 Istra`ivawe planete Zemqe 21.50 Na tragu NLO 22.50 Testiraj svoj mozak 23.40 Istra`ivawe planete Zemqe 0.40 Na tragu NLO 1.30 Testiraj svoj mozak 2.30 Istra`ivawe planete Zemqe 3.20 Sekunde do katastrofe 4.20 Istra`ivawe planete Zemqe 5.10 Sekunde do katastrofe 6.10 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane 7.00 Sekunde do katastrofe

2330
RTRS

@dralovi lete

1800
RTRS

Dragi Mopasane

Nakon {to joj vjerenik Boris odlazi u rat, usamqena Veronika zapo~iwe qubavnu vezu s Borisovim polubratom Markom i na kraju se i udaje za wega. Ubrzo se ispostavqa da je Mark neodgovorni alkoholi~ar. Jo{ uvijek zaqubqena u Borisa, Veronika odbija da povjeruje vijestima o wegovoj smrti. Po zavr{etku rata odlazi na stanicu nose}i cvije}e za Borisa, ali wega nema. Uloge: Tatjana Samojlova, Aleksej Batalov, Vasilij Merkurjev, A. [vorin, S. Haritonova Re`ija: Mihail Kalatozor

Serija snimqena prema pri~ama pisca Gija de Mopasana. Veoma zanimqiva radwa, idealno predstavqen svijet iz kwige u kombinaciji sa poznatim glumcima i nekim malo mawe poznatim, kao i dobra kostimografija rezultovali su odli~nim serijalom od kojeg se ne odustaje. Uloge: Sesil de Frans, Yoel Demarti, Olivije Ma{al Re`ija: @ak Santamarija

"Aleksandrija" sprema pjesmu za "Evroviziju" 2013.

Luda planeta

Najbr`e kre~ewe fasade
Beogradsko Udru`ewe molera, kerami~ara i fasadera objavilo je da namjerava da postavi Ginisov rekord u najbr`em kre~ewu fasade. U planu je da za samo nekoliko minuta jedna beogradska zgrada potpuno promijeni izgled i da od spoqa oronule postane atraktivna gra|evina, koja ostaje na ponos svom gradu. Udru`ewe molera, kerami~ara i fasadera pozvalo je Beogra|ane da predlo`e zgradu na kojoj `ele da bude promijewena fasada i koja }e u}i u Ginisovu kwiga rekorda.

D

aleko od o~iju javnosti bawalu~ka grupa "Aleksandrija" priprema pjesmu za pres ti `no ta kmi ~ewe za "Pje smu Evrovi zi je" u Mal meu 2013. godine, javili su sarajevski mediji. U producentskom timu nalazi se i proslavqeni kantautor Jadranka Stojakovi}. Pripreme su uveliko po~ele, a kao gost u pjesmi pojavquje se i

Maja Tati}, predstavnik BiH na "Pjesmi Evrovizije" 2002. godine. Grupa "Aleksandrija" osnovana je 2006. godine u Australiji. Idejni tvorac i autor svih pjesama je gitarista i vokal benda Tibor Ti{ma. Grupa "Aleksandrija" svo jim pre poznatqivim zvukom, autorskim izra`ajem i velikom energijom nikog ne ostavqa ravnodu{nim. Svaki od ~lanova benda nosi svoju sopstvenu energiju, {to zajedno, na sceni, ~ini nevjerovatan spoj neophodan za vrhunske nastupe. Debi album "Aktivni radio materijal" iza{ao je u izdawu Muzi~ke produkcije Radio-televizije Republike Srpske. Wihov spot za numeru "Hajde da ple{emo" nedavno je premijerno prikazan

i na MTV-ju, a u potpunosti je ra|en u produkciji tima Radio-televizije Republike Srpske. Na ideju za u~e{}e na presti`nom takmi~ewu do{ao je idejni tvorac i vokal benda, Tibor Ti{ma. - Ideja za "Evroviziju" je do{la iz znati`eqe i pitawa samom sebi, da li bih bio u stawu da napi{em pjesmu za "Evroviziju". Bili smo nesvjesni onoga {ta nas je ~ekalo pa smo, kada smo krenuli da radimo, po~eli da rje{avamo probleme i prepreke kako smo na koju dolazili. Pored toga, svjestan sam da je broj qudi koji gledaju "Evroviziju" zaista zapawuju}i i da je to nesumwivo jedna od najve}ih, ako ne i najve}a pozornica na svijetu, a to je bilo dovoqno da sam sebe ubijedim da vrijedi poku{ati - kazao je Tibor. On je rekao da je saradwa sa Majom do{la prirodno, jer se dru`e i privatno i da se woj svidjela pjesma poslije prvog preslu{avawa. - U svemu tome je jedna velika prednost {to se Jadranka Stojakovi} u ulozi producenta zainteresovala i pomogla u ogromnim razmjerama da pjesma dobije na svojim bojama. Imati jednog takvog umjetnika, tog kalibra, kao {to je Jadranka, poma`e mnogo ka`e Tibor.

Srne na trci kowa
Trka kowa u Pitsburgu, koju je jedna televizijska stanica u`ivo prenosila, na samom po~etku imala je nevjerovatan obrt - na stazu je prvo istr~ala jedna srna, a odmah za wom jo{ jedna, pa jo{ jedna... I dok su se rezultati trke kowa na ekranu konstantno mijewali, zbuwene srne su tr~ale ~as lijevo, ~as desno, a komentatori nisu mogli da obuzdaju smijeh.

Sve{tenica nosi "Pradu", mini sukwu i {tikle
Sve {te ni ca Seli Hi ~i ner je na svom profilu na "Tviteru" opisala sebe kao "anglikansku sve{tenicu, vjerskog savjetnika, prezentera i nalaza~a neobi~nih stvari". Hi~inerova je 32godi{wa sve {te ni ca An gli kanske crkve, a pro{log vikenda je pozirala za jedan ~asopis u ekstravagantnim modnim kombinacijama, a slike su objavqene pod naslovom "Sve{tenica nosi 'Pradu'". Ona se slikala zavaqena u ko`noj foteqi. Na sebi je imala ko`nu jaknu "Fransis Leon" koja ko{ta oko 600 evra, "Pradin" top od oko 620 evra i uske ko`ne pantalone srebrnaste boje od 1.300 evra. Na nogama nosi cipele sa visokim potpeticama "Kristijan Lobotan". Na drugoj slici, ispod {e{ira sa leopardovim printom, jednim okom, uokvirenim debelim slojem krejona, zavodqivo gleda u kameru. Ispod jarkocrvenih usana pa`wu privla~i bijeli sve{teni~ki okovratnik. - Za{to jedna sve{tenica ne smije da voli "Pradu"? Obla~im se na na~in koji odra`ava moju li~nost - ka`e Seli.

Ponovila vjen~awe zbog kila`e
Engleskiwa Rebeka Dobson odlu~ila je da ponovi dan iz snova kada je rekla "da" svom `ivotnom saputniku, jer joj se nisu svidjele fotografije s prve ceremonije. Rebeka se dosta udebqala tokom prve trudno}e te je na dan svog vjen~awa imala 158 kilograma. Da bi stala u vjen~anicu, smr{ala je {est kilograma, ali poslije toga vratila se starim navikama.

NEKAD BILO...
Pop pjeva~ Nenad Kne`evi} Knez ro|en je 5. decembra 1967. godine u muzi~koj porodici. Djetiwstvo je proveo u rodnom Cetiwu i u Nik{i}u. Uku}anima je redovno "probijao u{i" svojim nevjerovatno jakim glasom. Prvi javni nastup imao je kao {estogodi{wak na festivalu "Na{a radost" u Podgorici s pjesmom "Bio jednom jedan lav". Pobijediv{i postaje solista dje~ijeg hora "Suncokrili". Solo karijeru zapo~iwe 1992. godine nastupom na, tada najpresti`nijem, jugoslovenskom muzi~kom festivalu MESAM s pesmom "Da l' si ikada mene voqela" koja preko no}i postaje veliki hit. Uslijedio je album prvenac pod nazivom "Kao magija", a dvije godine kasnije na tr`i{tu se pojavquje i tre}i Knezov album "Automatik", koji je oborio sve rekorde prodaje.

POSQEDWA
Britanci se klade na prinovu na dvoru
Dok princ Vilijam obilazi trudnu suprugu Kejt u bolnici, gdje se ve} drugi dan nalazi zbog akutne jutarwe mu~nine, britanske kladionice uveliko objavquju kvote za kla|ewe na ~itav niz pitawa koja se ti~u budu}e bebe. U kladionici "Paddy Power", jednoj od vode}ih internet kladionica, mogu}e je kladiti se na to da li }e Kejt roditi dje~aka ili djevoj~icu, ili mo`da blizance (8:1), trojke (100:1) ili pak ~etvorke (500:1). Zainteresovani mogu da se klade i na to koliko }e beba biti te{ka - ispod 2.300 grama (5:1), vi{e od tri kilograma (7:1), kao i kako }e se zvati - Ketrin, Dajana, Vilijam, Britni, ^arls ili Arsen, kao Arsen Venger, trener fudbalskog tima Arsenal, mada je to malo vjerovatno, s obzirom na to da princ Vilijam navija za Aston Vilu. Kejt je na samom po~etku trudno}e, otprilike u 12 sedmici.

Ro|en Nenad Kne`evi} Knez

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful