Тематско-процесно планирање

Време на реализација: Мај/ Јуни
Цели на наставната целина: Module 6 Our world
Тема:In the wild
Тема: Who cares?

1. да го разбере значењето на лексичките единци, да ги репродуцира и да ги употребува во соодветни говорни
ситуации
2. да може да зборува за што е можно а што не е можно
3. да користи правила и обврски
4. да може да води едноставна комуникација во соодветни говорни ситуации со примена на јазичните функции на ова
ниво на изучување на јазикот, односно блиски на неговата возраст
5. да може да разбира совет односно да разликува дали е добар совет или не
6. да може да зборува за проблем и да даде свое мислење
7. да зборува за рециклирање и за природната околина
8. да научи за климатските промени
9. да може да зборува за резултати и последици

Потребни наставни помагала: учебник - “Messages 2””, Cambridge University Press, касетофон, ЦД, флеш карти, слики,
креди во боја, наставни ливчиња, листи за проверка и друг дополнителен соодветен материјал.
Форми и методи на работа:
 комуникативен, аудио-лингвален, аудио-визуелен, дијалошки, физичко одговоарање (TRP), структурална метода
 фронтална работа, групна и работа во парови (затворен и отворен тип) и индивидуална.
Форми, методи, техники за оценување:
Набљудување
Усни одговори на прашања од наставникот
Усни одговори на прашања од учениците
Дискусија
Самооценување на учениците

Инструменти за оценување:
 Чек- листи
 Директно оценување на задача: техника семафор
 Усна и писмена повратна информација

Месец/
седмица

Лексички
единици

Прва
седмица

Verbs of action

Граматички
структури
Can/ Can’t for
possibility( за
способности)

Јазични функции
Зборување за што е
можно а што не е

Слушање со
разбирање

Говорење

Слушање
приказна –We
mustn’t panic

Зборување за
работи што моженеможе, смеенесмее, да се
прават на

Читање
Читање
пишани
правила

Пишување
Пишување
правила за
однесување
на училиште

Втора
седмица

Verbs of action

Must/ Mustn’t
for obligation-(
за искажување
обврска и
забрана)
Should/
Shouldn’t for
advice( за
давање совет)

Поставување и
почитување
правила

Слушање
разговор на
радио- Talk to
Tilda

Трета
седмица

Everyday
materials

Советување

Слушање
прашања и
поврзување
на прашањата
со одговори

Четврта
седмица

Природна
околина

Искажување
мислење

Зборувањер за
рециклирање и за
околина

Петта
седмица

Климатски
промени

Прв
кондиционал

Зборување за
резултати и
последици

Шеста
седмица

Утврдуваое /
Утврдуваое /
самппценуваое самппценуваое

училиште
Советување

Story- Swim
Chapter 5The big day

Пишување
совет

Зборување за
заштита на
природната
околина

Живпт и
културачитаое A
letter from
Canada

Слушање
разговор

Зборување за
последици

Читање
текст – The
tiger

Слушање
песна

Разговор за
слушната песна

Story- Swim
Chapter 6 –
The winner

Пишуваое
важнп
прашаое и
пдгпвпри за
истптп( Life’s
big questions)
Green ideasкако ќе и
помогнеме на
природната
околинаидеи
Изработка на
постер со
наслов – The
Earth needs
you
Прпектна
активнпст My
window on the
world

Живпт и
културачитаое
текст- The
World Wide
Fund for
Nature

Бр.
на
час

Датум на
реализација

Наставна единица

1.

Тема –In the wind-Обработка на структури ( Can/ Can’t, Must/ Mustn’t)
преку слушање со разбирање- We mustn’t panic- пишување правила- Our
school

2.

Обработка на граматички структури-Verbs of action, should/ shouldn’tQuiz

3.

Слушање со разбирање-Talk to Tilda- и пишување писмо за барање совет

4.

Обработка на граматички структури( Questions with Should) , презентација
на текст и пишување- Life’s big questions

5.

Читање- Swim- chapter 5- The big day

6.

Вежби за повторување на темата

7.

Живот и култура- A letter from Canada

8.

Тема- Who cares?-Обработка на лексички единици- names of everyday
materials

9.

Обработка на граматички структури( first conditional) , презентација на
текст ( If he wins, he’ll go to Maldivies)

10.

Пишување- Make a poster – The Earth needs you

Забелешка

11.

Читање -Is it too late-слушање песна и говорење

12.

Читање-Swim - Chapter 6- The winner

13.

Евалвација на целината- проверка на знаењето со тест

14.

Живот и култура-The world Wide Fund for Nature

15.

Работа со портфолио- Coursework 6– My window on the world- Avisit to my
country

16.

Повторување и утврдување на знаењето

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.