You are on page 1of 426

POPIS LIKE I KRBAVE 1712.

GODINE
biblioteka IZVORI

Karl Kaser

skd prosvjeta

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

1

Karl Kaser POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

2

Karl Kaser

SKD »PROSVJETA« Zagreb Biblioteka IZVORI Karl Kaser i suradnici POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Obitelj, zemljišni posjed i etniènost u jugozapadnoj Hrvatskoj Urednici DRAGO ROKSANDIÆ ÈEDOMIR VIŠNJIÆ Urednica CD-ROM NATAŠA ŠTEFANEC Rad je nastao u Meðunarodnom istraživaèkom projektu ‘TRIPLEX CONFINIUM – hrvatska višegranièja u euromediteranskom kontekstu’ Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sufinanciranom iz Ministarstva znanosti i tehnologije Vlade Republike Hrvatske
CIP - KATALOGIZACIJA U PUBLIKACIJI NACIONALNA I SVEUÈILIŠNA KNJIŽNICA – ZAGREB UDK 94 (497.5-3 Lika) "17"(093) POPIS Like i Krbave 1712. godine : obitelj, zemljišni posjed i etniènost u jugozapadnoj Hrvatskoj / Karl Kaser, Hannes Grandits, Siegfried Gruber. - Zagreb : Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, 2003. - (Biblioteka Izvori ; 1) ISBN 953-6627-52-3 1. Kaser, Karl 2. Grandits, Hannes 3. Gruber, Siegfried I. Lika -- Povijest -- 16.-18. st. 430228200

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

3

Hannes Grandits, Siegfried Gruber

Karl Kaser

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Obitelj, zemljišni posjed i etniènost u jugozapadnoj Hrvatskoj

Srpsko kulturno dru{tvo

PROSVJETA
Zagreb, 2003.

4

Karl Kaser

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

5

SADRŽAJ
Predgovor – Karl Kaser (prijevod s njemaèkog: Sanja Lazanin) .................................................................................................... 7 Uvod – Karl Kaser (prijevod s njemaèkog: Sanja Lazanin) .................................................................................................... 9 CONSCRIPTIO TERRENORUM ET HOMINUM BEEDER GRAFFSCHAFTEN LIKA VND CORBAVIA ..................................................................................... 45 Summari Extract ............................................................................................................................... 45 Conscriptio terrenorum in Correniza ............................................................................................. 51 Beschreibung deren terrenen in Punich ........................................................................................ 91 Popisani Zemglie Heruaton Podlopachi ....................................................................................... 133 Petsione zu der haubtmanschaft Podlopaz gehörig ..................................................................... 137 Conscriptio terrenorum et hominum in Jossani ........................................................................... 141 Pisuchani i Podlapazani Vlasi ........................................................................................................ 149 Popisana Zemglia po uxu od Mekinara ........................................................................................ 155 Conscriptio terrenorum et hominum in Udbina in Carbavia .................................................... 163 Conscriptio Terrenorum in Mutilich sub Capitaneubu Udbinensi ........................................... 177 Conscriptio hominum in Visutsch, sub Capitaniatu Udbinensi et sunt Walachi .................... 189 Consribtie hominum in Srinogora sub Capitaniatu Udbinensi. Consistentu Walachos ..................................................................................................................... 201 Conscriptio terrenorum et hominum in Comik. Consiltit in puris Walachis .......................... 209 Popisana Zemlia u brunu i oruzie, i ostalo .................................................................................. 219 Massin der Hauptmannschafft Udbina gehörig ........................................................................... 227 Popisanan Zermanÿ zemlia ÿ Puskori ÿ ostala Celiad ................................................................ 231 Popisani Zemlia ij Puskari skupa sa ostolom Celiadom u Grachachu ..................................... 241

6

Karl Kaser

Popisani Louinchani Ki zemglie y koliko oni imaiu ..................................................................... 255 Popisani Plochani ÿ nihoue zemglie .............................................................................................. 265 Conscriptio terrenorum ex Paglo Raduz ....................................................................................... 273 Conscriptio terrenorum Pagi Belai ................................................................................................ 283 Conscription v. Belai Bareta vnt Osterviza .................................................................................... 287 Popisana Zemlia u Perusichiu i Puskari ...................................................................................... 293 Popisana Zemlia u Kaliuderouchu ................................................................................................ 307 Terrena Conscriptio ex Novi .......................................................................................................... 311 Popisana zemlia u Divosellu .......................................................................................................... 319 Conscriptio terrenorum et hominum in Ribnig ........................................................................... 327 Popisani Vlasi Pocitelgani pod Ribnikom ..................................................................................... 333 Conscriptio terrenorum et hominum in Medak der wallachen .................................................. 341 Popisana Zemlia y Puskari u Pazarischih ..................................................................................... 343 Popisana zemlia y Puskari u Mogorichiu ...................................................................................... 351 Popisani zemlia i Puskari u Musa Luku ..................................................................................... 359 Popisana zemlia y Puskari u Sirokoi kulj ..................................................................................... 363 Popisana zemlia y puskari uu Budeku .......................................................................................... 371 BILJEŠKA: ZAVRŠNO IZVJEŠÆE OVLAŠTENOG POVJERENSTVA IZ 1713. I POPIS SMILJANA I BRUŠANA – Drago Roksandiæ, Sanja Lazanin ........................................... 376 ZAVRŠNO IZVJEŠÆE OVLAŠTENOG POVJERENSTVA IZ 1713. (prijepis s njemaèkog: Sanja Lazanin) ......................................................................................... ............ 377 DODATNO PROVEDENI POPIS SMILJANA I BRUŠANA IZ GODINE 1714. (prijepis s njemaèkog: Sanja Lazanin) ..................................................................................................... 391 Pogovor - Drago Roksandiæ LJUDI I PROSTORI LIKE I KRBAVE 1712. GODINE: "CONSCRIPTIO TERRENORUM ET HOMINUM BEEDER GRAFFSCHAFFTEN LICA VND CORBAVIA" (1712.) ............................................................. 395

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

7

PREDGOVOR
Poèetkom osamdesetih godina zapoèeo sam s pripremama za svoju habilitacijsku radnju – socijalna historija habsburške Vojne krajine u Hrvatskoj (1535.1881.). Bilo je to godine 1984., kada sam tijekom svojih istraživanja u Štajerskom zemaljskom arhivu naišao na svežanj spisa, èija mi stvarna vrijednost u poèetku nije bila potpuno jasna. Taj je svežanj nosio naslov "Conscriptio terrenorum et hominum beeder graffschafften Lica vnd Corbavia" (Popis zemalja i ljudi obje grofovije Like i Krbave). Zapoèeo sam s ruènim prepisivanjem oko dvije tisuæe velikim dijelom teško èitljivih stranica. Tijekom toga u vremenskom pogledu veoma zahtjevnog posla, ušao sam u mikrohistoriju pojedinih sela Like i Krbave, koja su po svršetku habsburško-osmanskog rata bila u više navrata ponovno naseljavana ili novoutemeljena. Tada su mi osobito dragocjeni bili podaci o sastavu svakog od oko 2.500 kuæanstava. Gledano s distance, ti su podaci neizravno davali poticaj za cijeli niz istraživaèkih projekata, koji su u naèelu trebali dovesti do ponovnog vrednovanja povijesti obitelji u Jugoistoènoj Europi. Nakon dovršavanja habilitacijske radnje godine 1985., koja je 1997. izašla u hrvatskom prijevodu pod naslovom "Slobodan seljak i vojnik", okrenuo sam se drugim pitanjima i znanstvenim zadacima. Usmjerio sam se na povijest rodovskih društava, poglavito u Albaniji i Crnoj Gori, i tako sam došao u dodir s historijsko-antropološkim pristupom. Dva su susreta bila odluèujuæa za moj povratak na "Conscriptio". Boraveæi kao gost-profesor godine 1991. na University of Minnesota u Minneapolisu, upoznao sam kulturnog antropologa Joela M. Halperna, koji je u to vrijeme predavao na Istoku SAD-a, na University of Amherst (Massachusetts). Taj mi je susret otvorio jedno istraživaèko polje, koje doduše za mene nije bilo potpuno novo, ali mi je, ipak, u svim svojim dimenzijama i moguænostima bilo nepoznato – historijsko istraživanje obitelji u njezinim kako demografskim tako i antropološkim aspektima. Kao rezultat prvih istraživaèkih projekata na Odsjeku za povijest Jugoistoène Europe na Sveuèilištu u Grazu (KarlFranzens-Universität) nastala je u suradnji s Joelom M. Halpernom, Hannesom Granditsem, Siegfriedom Gruberom i Michaelom Mitterauerom (Beè) knjiga "Familie und Verwandschaft auf dem Balkan. Analyse einer untergehenden Kultur" (Obitelj i srodstvo na Balkanu. Analiza kulture u nestajanju), u kojoj sam nastojao rekonstruirati povijest "balkanske obitelji", kako sam je nazvao u svojim istraživanjima. Podaci "Conscriptio" pružali su mi u to vrijeme moguænost, da pratim oblike obitelji u kontinentalnoj Jugoistoènoj Europi sve do poèetka 18. stoljeæa. Na taj smo naèin u historijskom istraživanju obitelji Jugoistoène Europe dosegnuli do tada nepoznatu historijsku dubinu. Unatoè tome, u sebi sam bio naèistu, da je bavljenje poviješæu Vojne krajine u Hrvatskoj odnosno dublje istraživanje "Conscriptio" za mene završeno, sve dok godine 1996. nije došao Drago Roksandiæ,

8

Karl Kaser

profesor Opæe povijesti novoga vijeka na Sveuèilištu u Zagrebu i na Central European University u Budimpešti – takoðer struènjak za vojnokrajišku povijest – s planom da se poènemo zajedno baviti vojnokrajiškim temama. Moja poèetna suzdržanost kapitulirala je pred uvjerljivim Roksandiæevim zalaganjem. Preradio sam svoju habilitaciju za hrvatski prijevod i novo njemaèko izdanje u nakladi Böhlau. Godine 1997. zapoèeo je na Central European University u Budimpešti niz znanstvenih konferencija u okviru projekta pod nazivom "Triplex Confinium", koji je nastojao oko ukljuèivanja i koordiniranja što veæeg broja znanstvenika i znanstvenica, koji su se do tada izolirano i bez koordinacije bavili istraživanjem habsburško-osmansko-mletaèkog pograniènog podruèja od 16. do 19. stoljeæa. Na temelju te inicijative i ponovno na Roksandiæev poticaj nastao je plan da se po prvi put objavi cjelovit "Conscriptio", kako bi postao dostupan širem krugu znanstvenika i znanstvenica.

To æe biti moguæe prije svega putem CD-a, koji æe biti priložen publikaciji i koji æe sadržavati podatke o sastavu obitelji iz "Conscriptio", obraðene u statistièkom raèunalnom programu SPSS-u. Time æe akademska zajednica dobiti dobro ureðenu bazu podataka, uz èiju æe pomoæ biti moguæe dati odgovor na razlièita, s demografskog stanovišta, postavljena pitanja. Unos podataka u kratkom periodu 1996./1997. obavio je Hannes Grandits u suradnji sa Siegfriedom Gruberom. Na ovom im se mjestu zahvaljujem kao i Evamariji Schafzahl, koja je imala mukotrpan zadatak da prijepis "Conscriptio", koji sam vlastoruèno prepisao 1984., prenese u oblik èitljiv stroju. Dakle, postojao je cijeli niz okolnosti i sluèajnosti koji su doveli do ove publikacije. Svima onima, koji su uz veæ spomenute sudjelovali u tom kompleksnom procesu i èija mi imena zbog proteklog vremena više nisu dostupna, na ovom se mjestu srdaèno zahvaljujem. Dubrovnik, u jesen 2000.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

9

UVOD
Ubrzo nakon neuspješne osmanske opsade Beèa godine 1683. i s poèetkom habsburške protuofenzive poèele su se uoèavati temeljite promjene u sandžaku Lika, koji se nalazio u jugozapadnoj Hrvatskoj i koji je u to vrijeme obuhvaæao veliki dio hrvatskih grofovija Like i Krbave1 zauzetih 1527. godine. Obje su regije bile oko stoljeæe i pol u sastavu Osmanskog Carstva, stoga su i u društvenom pogledu bile organizirane prema osmanskim predodžbama. Muslimani, koji su predstavljali vodeæi sloj, i Vlasi, koji su tamo bili naseljeni iz južnijih balkanskih regija u posljednjoj èetvrtini 16. stoljeæa, tvorili su dvije najveæe skupine stanovništva. Žarišta naseljavanja nalazila su se iskljuèivo oko dobro izgraðenih utvrda, izmeðu ostalih oko Udbine, Graèaca, Ostrovice (Ostrvice), Ribnika, Novog, Bilaja, Budaka i Perušiæa.2 Najvažnije naselje na podruèju Like bila je tada svakako Udbina. U utvrdi je bila stalno smještena jaka posada od otprilike 500 ljudi, koji su sa svojim èlanovima obitelji èinili veliki dio stanovnika Gornjeg grada. Podgraðe Udbine imalo je u prvoj polovici 17. stoljeæa oko 300 kuæa i 1500 stanovnika. Udbina je bila sjedište kapetana, kadije i veæeg broja viših upravnih službenika, koji su uz age zemljoposjednike èinili gornji sloj grada. Dok je podgraðe bilo èisto muslimansko, sela u okolici grada
1

bila su miješana vlaško-muslimanska ili – što je èešæe bio sluèaj – èisto vlaška. Slièni odnosi oko naseljenosti postojali su i u okolici drugih veæih utvrda.3 Osamdesetih godina 17. stoljeæa niz vojnih obraèuna izmeðu habsburških i osmanskih snaga tijekom nekoliko godina doveo je do raspadanja regionalne socijalne strukture. Ti ratovi, tijekom kojih je bilo protjerano gotovo cjelokupno stanovništvo koje je do tada živjelo u Lici, ostavili su iza sebe opustošenu zemlju. Buduæi da su se u tim ratovima nalazili i zaèetnici novoustrojenog društva, potrebno je pobliže se pozabaviti razvojem ratnih zbivanja i skupinama koje su u njima sudjelovale. Manji pljaèkaški pohodi pojedinaènih bandi na osmansku stranu u ranijim desetljeæima, kao i pohodi s osmanskog podruèja na druge strane Triplex Confiniuma – osmansko-habsburško-mletaèki pogranièni kompleks – nisu bili ništa neuobièajeno, a za dio krajiškog stanovništva na sve tri strane predstavljali su oni djelomièno izvor egzistencije. S obzirom na relativnu ravnotežu snaga, jedva se moglo pomišljati na temeljite promjene graniène crte. Meðutim, poraz osmanske vojske pod Beèom i napredovanje snaga "Svete lige" stvorili su posve novu situaciju. Tvrðavne posade u sandžaku Lika i u susjednim sandžacima bile su prepuštene same sebi, buduæi da u stvarnosti
2 3

Iviæ, Aleksa (1926): Migracije Srba u Hrvatsku tokom 16., 17., 18. stoljeæa. Subotica, 7-8; Pavièiæ, Stjepan (1962): Seobe i naselja u Lici. Zagreb (=Zbornik za narodni život i obièaje 41), 133; Enciklopedija Hrvatske povijesti i kulture (1980). Zagreb, 846.

Pavièiæ: Seobe, 133. Isto, 136 f.; Moaèanin, Nenad (1993): Naseljenost Like i izvori feudalne rente poèetkom 17. stoljeæa pod turskom vlašæu. U: Historijski zbornik. Sv. 46, 1, 61-65.

10

Karl Kaser

gotovo i nisu mogle oèekivati pojaèanje, i stoga su u vojnom pogledu bile u veoma slabom položaju. To su znale i dobrovoljaèke jedinice, koje su se u sve veæem broju poèele spontano okupljati pod svojim voðama na granicama osmanskog teritorija, i to na habsburškom, mletaèkom ali i na osmanskom podruèju. Do prvih borbenih djelovanja u podruèju Triplex Confiniuma u dalmatinskom planinskom zaleðu došlo je veæ nekoliko mjeseci nakon završetka opsade Beèa. Brinjski pop Marko Mesiæ poveo je u tom smjeru dragovoljaèke jedinice krajiških seljaka iz podruèja oko Brinja i dragovoljaèke jedinice iz Senja, dakle jedinice s habsburške strane.4 Ovi su se ujedinili s pobunjenim vlaškim skupinama iz Dalmacije i poèeli napadati i osvajati osmanske utvrde. Redom su osvojili i opljaèkali Benkovac, Obrovac, Nadin, Ostrovicu, Polesnik i Perušiæ.5 Tijekom tih ratnih sukoba pokrenuo se i prvi veliki val izbjeglica, u kojem su na stotine vlaških obitelji migrirale na mletaèku stranu (brojne su vlaške obitelji odselile iz Like na teritorij pod habsburškim nadzorom). Kada je 1684. i Venecija ušla u rat protiv Osmanlija, mletaèke su se trupe od tada borile zajedno s dobrovoljaèkim milicijama te su narednih godina osvojene i druge utvrde, a 1688. i Knin, glavna osmanska utvrda u jugozapadnoj Hrvatskoj.6 Prvi veliki osvajaèki pohod u Lici kao i u dalmatinskom podruèju izveli su dragovoljaèki odredi 1684. godine. Predvoðeni knezovima – tradicionalni naziv za vojne voðe meðu Vlasima i Bunjevcima – Jerkom
Lopašiæ, Radoslav (1888): Dva Hrvatska Junaka. Marko Mesiæ i Luka Ibišimoviæ. Zagreb, 35 f. 5 Horvat, Rudolf (1941): Lika i Krbava. Zagreb. Sv. I, 36 f. 6 Bracewell, Catherine W. (1982): Uskoks in Venetian Dalmatia before the Venetian-Ottoman War of 1714-1718. U: Rothenberg G., Kiraly B., Sugar P. (ur.): East Central European Society and War in the Pre-Revolutionary Eighteenth Century. New York, 431-437. Stanojeviæ, Gligor (1987): Dalmatinske krajine u XVIII vijeku. Beograd, Zagreb, 7 f. 7 Fras, Julius (1835): Vollständige Topographie der Karlstädter
4

Rukavinom i Dujmom Kovaèeviæem napala je velika skupina dragovoljaca – veæinom Bunjevaca iz dijela Krajine zvanog "Primorska krajina" – više manjih mjesta u blizini Velebita. Pošlo im je za rukom osvojiti i veæa naselja, kao primjerice Oštarije i Brušane. 7 Nakon vojnog pohoda Bunjevaca uslijedile su 1685. i druge dragovoljaèke grupe iz habsburškog pograniènog podruèja kao i iz Dalmacije.8 Konaèno, pod zapovjedništvom grofa Herbersteina, zapovijedajuæeg generala Karlovaèke krajine, uspio je odred habsburške vojske prodrijeti u Liku. Vojska, uz pratnju dragovoljaca, osvojila je i devastirala jednu za drugom osmanske utvrde. Tako su bili redom zauzeti Buniæ, Grebenar i Korenica, a samo je Budak uspio odoljeti napadu.9 Taj je osvajaèki pohod bio popraæen pljaèkom, razaranjima i masovnim bijegom kako muslimanskog stanovništva, koje je do tada tamo živjelo, tako i vlaškog. Nakon tih ratnih pohoda situacija se u Lici stabilizirala – unatoè povremenim pljaèkaškim pohodima dobrovoljaèkih èeta – prije svega zbog slanja habsburške krajiške vojske na druga ratna poprišta duž novonastale crte bojišta. Doduše, to nije dugo trajalo, jer je osmanska vlast u Lici okonèana godine 1689. Pred još uvijek osmanskom utvrdom Novi okupila se 15. lipnja znatna vojna sila, koja je ponovno stajala pod vrhovnim zapovjedništvom grofa Herbersteina.10 Nakon što se posada Novog predala, padala je jedna utvrda za drugom. Najprije Ribnik, potom Vrebac, Bilaj, Budak i Perušiæ kao i Široka Kula i Buniæ. U rujnu se predala i posada Udbine nakon
Militärgrenze. Agram, 124-144.; Pavlièeviæ, Dragutin (1989): Seobe Vlaha Krmpoæana u XVII st. U: Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do karlovaèkog mira 1699. (SANU knj. XLVIII, Odeljenje istorijskih nauka, knj. 12). Beograd, 155 f. 8 Roksandiæ, Drago (1991): Srbi u Hrvatskoj od 15. stoljeæa do naših dana. Zagreb, 48 f. Horvat: Lika i Krbava. Sv. I, 36-40. 9 Vanièek, František (1875): Specialgeschichte der Militärgrenze. Wien. Bd. 1, 307. 10 Isto, 316-317. Horvat: Lika i Krbava. Sv. I, 36-40.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

11

kratkotrajne opsade, a padom Zvonigrada i Rakovnika pala su i posljednja osmanska uporišta u Lici.11 Vrijeme naseljavanja nakon ponovnog osvajanja Like bilo je ispunjeno gotovo dvadesetogodišnjim natezanjem oko buduænosti Like izmeðu lièkog stanovništva, nadležnih komorskih vlasti – to jest financijskih vlasti – u Grazu i Beèu kao i vojnokrajiških vlasti. Ponovno ukljuèivanje u Hrvatsko Kraljevstvo bilo je doduše stavljeno na dnevni red, ali nije ni u jednom trenutku imalo izgleda da bude ostvareno. O restituciji predosmanskim hrvatskim vlasnicima nije se takoðer raspravljalo, jer bi pravovaljane restitucijske zahtjeve mogli podnijeti samo Zrinski i Frankopani, a oni su dva desetljeæa ranije bili iskljuèeni iz politièkih zbivanja. Kralj Leopold i uprava beèke Dvorske komore od samog su poèetka dali jasno do znanja da Liku smatraju "neoaquisatumom" i da je žele podrediti komorskoj upravi. Dvorska je komora opet nastojala, da bez veæih upravnih troškova izvuèe iz novosteèenog podruèja što prije korist. Slièno kao što su podruèja Slavonije, koja su u to vrijeme osvojena, prodavana dio po dio zainteresiranim kupcima, bila je prodana i Lika i to grofu Adolfu von Sinzendorfu. On je godine 1692. kupio Liku zajedno s luèkim mjestom Karlobag za otprilike 80.000 guldena.12 Tom je prodajom otvoren niz razmirica, koje su konaèno dovele do pripajanja Like Vojnoj krajini.13 Vojne su se vlasti žestoko protivile prodaji civilnim vlasnicima, jer su u tome vidjeli nepotrebno izlaganje opasnosti s obzirom da je Lika granièila s Osmanskim Carstvom i s mletaèkim posjedima. S druge strane, Lièani su povodom prodaje po prvi puta jasno pokazali, da ni pod kojim uvjetima nisu spremni postati podanicima, obveznim davati podavanja i robotu
AH/Spisi Like i Krbave. Kut. 1. br. 11, br. 12. Vidjeti o tome npr. Amstadt, Jakob (1696): Die k.k. Militärgrenze 1522-1881 (mit einer Gesamtbibliographie). Phil. Diss. Würzburg, 129 f. 13 Usporediti o tome i: Roksandiæ, Drago (1982): Bune u Senju i Primorskoj krajini (1719-1722). U: Radovi 15, 38 f. 14 Lopašiæ: Dva junaka, 70 f.
11 12

Sinzendorfu ili Dvorskoj komori. Kada su 1693. Sinzendorfovi upravitelji od Lièana poèeli utjerivati desetinu, postojala je prijetnja od izbijanja ustanka. Buduæi da se u tom isturenom pograniènom podruèju htjelo izbjeæi nemire, vojne i komorske vlasti su nagovorile Sinzendorfa da odustane od kupovine.14 U administrativnom pogledu Lika ipak nije došla pod nadležnost beèke Dvorske komore veæ je bila predana na upravu Unutrašnjoaustrijskoj dvorskoj komori u Grazu. Dvorska komora imenovala je godine 1694. grofa Antona Coroninija za upravitelja Like – on je dobio naslov zapovjednika i velikog kapetana Like i Karlobaga.15 Nakon sklapanja mira s Osmanskim Carstvom godine 1699. i utvrðivanja definitivnog razgranièenja postavio se ponovno problem buduænosti lièkog krajišta. Nakon podužih rasprava izmeðu Dvorskog ratnog vijeæa i Dvorske komore16 kralj Leopold je u kolovozu 1700. odobrio projekt, koji je od samog poèetka zbog svojih dalekosežnih posljedica bio osuðen na neuspjeh. U svojoj osnovnoj namjeri taj je projekt predvidio da jedan dio Like ostane pod upravom Dvorske komore, a dio uz granicu trebao je doæi pod vojnu upravu. Štete, koje je pretrpjela Dvorska komora, trebale su joj biti nadomještene dijelovima Karlovaèkog generalata koji su u to vrijeme postali zaleðe. 17 U studenom 1701. postignut je dogovor izmeðu Dvorske komore i Dvorskog ratnog vijeæa o podruèjima, koja su meðusobno trebali ustupiti. Provedba plana dovela bi gotovo do potpunog raspuštanja Karlovaèkog generalata, jer je kao krajiško podruèje bio predviðen samo relativno uski pojas, koji je poèinjao oko Slunja išao preko Plaškog, Jesenica, Vrhovina i doline Brezovac do Krbave zatim preko Korenice i Udbine ulazio u gornju Liku, gdje su krajevi oko
Isto, 71. O tome vidjeti KA/IÖHKR/Croatica 1700-VIII-14. 17 Isto. Na èelu povjerenstva nalazili su se potpredsjednik Unutrašnjoaustrijskog dvorskog ratnog vijeæa, grof Johann Ferdinand von Herberstein, i potpredsjednik Unutrašnjoaustrijske dvorske komore, Ehrnreich von Trautmannstorff.
15 16

12

Karl Kaser

Popine, Zvonigrada i Graèaca trebali predstavljati završetak tako projektiranog pograniènog pojasa.18 Od Karlovaèkog bi generalata preostali još samo dijelovi kapetanija Otoèac, Ogulin i Slunj. Provedbom tog projekta trebala je Vojna krajina biti prilagoðena novonastaloj situaciji. Pitanje o tome, kako bi reagirali krajišnici Karlovaèkog generalata da je plan u stvarnosti bio proveden, mora ostati otvorenim. Teško je ipak zamisliti, da bi oni bez pružanja otpora pristali biti podložnicima Dvorske komore. Konaèno, ozbiljni dogaðaji u Lici utjecali su na neuspjeh plana. Upravitelj Dvorske komore grof Anton Coronini, koji je od 1694. obnašao službu upravitelja u Lici, bio je poèetkom 1700., zbog sve veæih pritužbi na njegovo obavljanje službe, opozvan u Graz i zamijenjen turanjskim kapetanom Jakobom Rambschüsselom. Novi predstavnik Dvorske komore uspio je veoma brzo na sebe navuæi srdžbu lièkog puèanstva. Na vrhuncu nezadovoljstva, koje je poprimilo veæ prijeteæe oblike, vratio se u Liku bivši upravitelj Coronini. U upraviteljevom sjedištu u Ribniku izbio je u kolovozu 1702. otvoreni sukob izmeðu skupine okupljenih Lièana, s jedne i obojice upravitelja, s druge strane, koji je završio ubojstvom posljednje dvojice. Preostali komorski službenici bili su prisiljeni na bijeg.19 Tako je provedba projekta bila privremeno onemoguæena. Godinu dana kasnije za novog komorskog upravitelja u Lici bio je postavljen barun Andreas Oberburg.20 Godine 1709. zadesila ga je slièna sudbina kao i njegove prethodnike. Naime, ogorèeno stanovništvo zajedno s upravnim osobljem protjeralo ga je iz Like, a veliki kapetan Senja morao je privremeno preuzeti upravu.21 Jedinstven otpor Lièana pružen komorskoj upravi konaèno je iznudio željeni dolazak cijele Like pod vojnu upravu. Karlovaèki je generalat zadržao
18 19 20 21

dotadašnji opseg, a cijela je Lika postala dijelom Vojne krajine.22 U kojoj je mjeri komorska uprava bila u nemilosti Lièana svjedoèi i jedna molba Dvorske komore upravljena u studenom 1711. Dvorskom ratnom vijeæu. Naime, tada je bilo utemeljeno Dvorsko vojno povjerenstvo, koje je trebalo izvršiti pripreme za preuzimanje Like od strane vojne uprave. Dvorska komora u molbi traži da se jedan od njezinih službenika imenuje za èlana toga vojnog povjerenstva, koji bi prilikom preuzimanja Like trebao zastupati interese Dvorske komore. Naime, kao službeni predstavnik Dvorske komore taj službenik nije iz sigurnosnih razloga mogao putovati u Liku. 23 U drugoj polovici 1712. godine Povjerenstvo je poduzelo sve potrebne korake za prelazak Like pod vojnu upravu. Lièki je distrikt unutar Karlovaèkog generalata dobio poseban upravni status. Zapovjednik distrikta imao je položaj velikog kapetana, dakle, bio je otprilike u istom rangu kao senjski i žumberaèko-slunjski veliki kapetani. Meðutim, njegova je funkcija nadilazila one drugih velikih kapetana, utoliko, što je za Liku bio uspostavljen poseban vojni sud, a on je trebao imati zapovjedništvo nad dvanaest kapetanija. Lièki vojni sud bio je u pitanjima kaznenog prava podreðen Pukovnijskom sudu u Karlovcu, odnosno presude lièkog suda morao je potvrditi Pukovnijski sud. U civilnim parnicama sud u Lici mogao je postupati neovisno od Pukovnijskog suda. U takvim je parnicama Unutrašnjoaustrijsko dvorsko ratno vijeæe bilo druga i posljednja instanca. U kaznenim parnicama Dvorsko ratno vijeæe u Grazu predstavljalo je treæu i posljednju instancu.24 U kolovozu 1712. dovršena je administrativna podjela Lièkog distrikta na kapetanije. U Krbavi su bile
22 23 24

SHK, III, 208-212. Lopašiæ: Dva junaka, 73-79. Isto, 82. Isto, 98 f.

SHK, III, 268 f.: Carski dekret od 19.3.1712. SHK, III, 262 ff; KA/IÖHKR/Croatica, 1712-VIII-12. KA/IÖHKR/Croatica, 1712-VIII-12.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

13

ureðene tri kapetanije i jedna porkulabija. Kapetanija Buniæ obuhvaæala je sela Buniæ i Korenicu. Kapetanija Udbina sastojala se od šest sela: Udbina, Mutiliæ, Visuæ, Srednja Gora, Bruvno i Mazin. Kapetanija Podlapac obuhvaæala je sela Jošane, Mekinjar, Pisaè, Peæane i Podlapac. Komiæ je bio jedina porkulabija u Krbavi. Ona je u upravnom pogledu bila podreðena kapetaniji u Udbini. Lika je bila podijeljena na devet kapetanija i tri porkulabije. Kapetanija Zvonigrad u podruèju Zrmanje obuhvaæala je sela Zvonigrad i Popinu, a kapetanija Graèac samo istoimeno selo. Kapetanija Lovinac sastojala se od sela Lovinac, Ploèa i Raduè, kapetanija Bilaj od Bilaja i Ostrovice. Kapetaniju Perušiæ èinila su èetiri sela: Perušiæ, Kaluðerovac, Mušaluk i Budak. Kapetanija Novi obuhvaæala je sela Divoselo i Novi, kapetanija Ribnik sela Poèitelj i Ribnik, kapetanija Vrebac Mogoriæ i Vrebac a kapetaniju Medak èinilo je samo selo Medak. Porkulabije Smiljan i Pazarište dodijeljene su kapetaniji Novi, a porkulabija Široka Kula kapetaniji Perušiæ.25 Sveukupno je u Lièkom distriktu bilo ureðeno 12 kapetanija i 4 porkulabije.

Podruèje oko Smiljana bilo je, doduše, tek sredinom 1713. godine prikljuèeno Vojnoj krajini. Problem oko Smiljana i sela koja su mu pripadala, Brušana i Oštarija, bio je u tome, što je teritorij za naseljavanje pripadao luèkom mjestu Karlobagu, pa su žitelji ova tri mjesta bili uglavnom identièni stanovnicima Karlobaga. Oni su tamo vodili stoku na ispašu pa su naizmjenièno stanovali u Karlobagu i Smiljanu. Sam je Karlobag trebao ostati pod upravom Dvorske komore. Problem je riješen tako da su oni, koji su oko Smiljana imali privremeno boravište, došli pod vojnu upravu. Oni koji su bili nastanjeni samo u Karlobagu, potpali su pod upravu Dvorske komore. Tako se, primjerice, godine 1746. od 631 stanovnika Karlobaga njih 226 nalazilo pod komorskom jurisdikcijom, a 405 pod vojnom jurisdikcijom.26 Karlobag i Senj – izdvojeni iz Vojne krajine 1717. godine – bili su iz trgovaèkopolitièkih razloga stavljeni pod upravu Dvorske komore. Godine 1746. oba su grada bila podreðena beèkom središnjem uredu za trgovaèke poslove, "Universal-Commercien-Direktorium" (od 1749. "Commercien-Oberdirectorium"). Godine 1776. oba su grada došla ponovno pod vojnu upravu.27

KA/IÖHKR/Croatica, 1712-VIII-12; objavljeno u: SHK, III, 282. Navode samo 11 kapetanija, nedostaje kapetanija Medak. Za usporedbu: AH/SLK, kut. 1 (stanje 1725.), KA/WrHKR VII-349 (stanje 1746.). 26 KA/IÖHKR/Croatica, 1714-IV-21; KA/IÖHKR/Croatica, 171325

27

II-10; KA/WrHKR-KA VII-349, fol. 425. O toj problematici detaljnije vidjeti u Faber, Eva (1995): Litorale Austriaco. Das österreichische und kroatische Küstenland 1700-1780. Trondheim-Graz.

14

Karl Kaser

1. CENZUS
Jedan od zadataka gore spomenutog Dvorskog vojnog povjerenstva trebalo je biti provoðenje "Conscripcije" – to jest popisa ljudi i posjeda – u Lici, kako bi se dobio uvid u broj veæ naseljenih obitelji, njihovih zemljišnih posjeda i broj raspoloživih vojnosposobnih muškaraca. Buduæi da to povjerenstvo, s obzirom na raspoloživo vrijeme, nije bilo u moguænosti realizirati taj zadatak, bilo je izabrano takozvano "Ovlašteno povjerenstvo" pod vodstvom lièkog velikog kapetana grofa Raimunda von Attemisa i povjerenika J. F. Edler zu Lebenegga, koje je bilo zaduženo za provoðenje popisa. To povjerenstvo – èiji toèan sastav nije poznat – krenulo je 17. rujna iz Karlobaga, zapoèelo s radom u Korenici 20. rujna i završilo posao, vjerojatno, 30. listopada iste godine u Novom. Rezultati toga popisa ostali su sreæom saèuvani. Bio je to prvi popis, koji je proveden u jednom veæem, cjelovitom dijelu Vojne krajine, i jedini, koji je gotovo u potpunosti saèuvan s detaljnim rezultatima na razini kuæanstava. Detaljni rezultati svih narednih popisa bili su oèigledno škartirani, pa su ostali samo njihovi sumarni iskazi. "Conscriptio" je, najverojatnije, saèuvan pukim sluèajem. On je oèito, kao i brojna druga arhivska graða unutrašnjoaustrijskih središnjih vlasti, godine 1846. bio odreðen za prenošenje iz Graza u Beè (takozvani "Meiller-Akten"). "Conscriptio" je vjerojatno bio zaboravljen i na taj naèin izbjegao škartiranje u Beèu. Danas se nalazi pod signaturom 1712-X268 u fondu Miscelanea Unutrašnjoaustrijske dvorske komore u Zemaljskom arhivu u Grazu. Dijelovi popisa (sumarni iskazi) nalaze se u Hrvatskom državnom arhivu/Zagreb (SLK, kut. 4) i u beèkom Ratnom arhivu IÖHKR/Croatica, 1713-V-35; IÖHKR/ Croatica, 1714-IV-21: instrukcija, završni izvještaj, naknadni popis Smiljana i Brušana. Sve u svemu fond obuhvaæa oko 2.000 stranica. Fond Dvorske komore u Štajerskom zemaljskom arhivu nema numerirane folije. Nažalost, odredbe o provoðenju tog popisa stanovništva nisu pronaðene. One su oèigledno postojale, buduæi da se Ovlašteno povjerenstvo dijelilo u podgrupe, kako bi na taj naèin moglo djelotvornije i brže raditi. To se može zakljuèiti samo posredno, na temelju podataka u "Conscriptio". Popisivaèi podijeljeni u manje grupe djelovali su sasvim sigurno prema odreðenom obrascu, jer su prvo zapisali ime sela i njegov položaj u upravnoj strukturi Like-Krbave, zatim su zabilježili religijski odnosno etnièki sastav sela i tada su prešli na popisivanje stanovništva, pri èemu su obièno zapoèinjali s kuæom zapovjednika utvrde odnosno seoskog starješine/kneza i/ili pravoslavnog ili katolièkog sveæenika. Zatim su slijedili drugi dostojanstvenici, ako ih je bilo, te preostala kuæanstva u selu, pri èemu je redovito na prvom mjestu bilo zapisano ime kuænog starješine, zemljišni posjed kuæe i njegov udio u pojedinim zemljišnim cjelinama, potom su dolazila imena i dob muških èlanova kuæanstva iznad 16 godina starosti – odnosno broj vojnosposobnih muškaraca – i njihovo srodstvo

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

15

s kuænim starješinom, broj muških èlanova obitelji, koji još nisu bili sposobni za službu, te broj ženskih èlanova. Prilikom popisivanja kuæanstava, koja još nisu posjedovala zemlju, nije se postupalo tako detaljno. U ovom sluèaju imamo posla s cenzusom, koji se pored popisnih lista Dubrovaèke Republike, koji za neka sela donose podatke sliène kvalitete iz druge polovice 17. stoljeæa, ubrajaju meðu najstarije baze podataka u jugoistoènoj Europi i najstariju bazu podataka, koja s odreðenom toènošæu omoguæuje rekonstrukciju obitelji odnosno kuæanstava. U Vojnoj krajini su stalno provoðeni popisi stanovništva, meðutim, ostali su samo njihovi sumarni rezultati; materijali s detaljnim podacima bili su ili škartirani ili na drugi naèin izgubljeni. Tako je popis stanovništva Like i Krbave iz 1712. godine jedini, koji je saèuvan sa svim detaljnim podacima. Naravno, cenzus iz ranog 18. stoljeæa krije u sebi probleme razlièite prirode. Pri tome je važno razlikovati probleme formalne i sadržajne naravi. U pogledu formalnih problema potrebno je imati na umu, da je popisivanje provedeno u relativno kratkom periodu i da se zapisivanje osobnih imena i naziva zemljišnih cjelina temeljilo prije na kazivanju nego na veæ postojeæim zabilježbama. Nije jasno, jesu li podaci, koji se odnose na osobe i zemljište, preuzeti iz prikupljenih materijala seoskih starješina ili iz popisivanja po kuæama. U svakom sluèaju zabilješke su nastale u velikoj žurbi, a zapisane su izjave stoga velikim dijelom teške za dešifriranje. Zabilješke su napravljene na papiru razlièita formata, svakako ne na temelju unaprijed napravljenih obrazaca. Zbog brzine kojom je provedeno popisivanje, potkrale su se pogreške i nedosljednosti, primjerice, u pisanju osobnih imena, a osobito u pogledu naziva zemljišnih cjelina. Èinjenica, da je povjerenstvo za popis stanovništva radilo u manjim grupama, ne dolazi do izražaja samo u razlièitim rukopisima i razlièitom formalnom stilu, kojim je zabilježeno popisano seosko stanovni-

štvo, nego i u jeziku. "Conscriptio" je zapisan na tri jezika: na njemaèkom, hrvatskom (ikavskom) i talijanskom, pri èemu se udio u postocima pojedinih jezika procjenjuje na oko 80 (njemaèki) prema 15 (hrvatski) i 5 (talijanski). Nije moguæe istražiti zašto su se upotrebljavali razlièiti jezici. Može se pretpostaviti da je to bilo povezano s jeziènim kompetencijama pisara. Osim toga, bilježenje slavenskih glasova na njemaèkom jeziku nije dosljedno provedeno. Format popisivaèkih listiæa pojedinih sela takoðer je veoma heterogen. U konaènoj pisanoj verziji pokušalo se predoèiti te razlièite formate. PROBLEMI I OGRANIÈENJA Arhivski fond ima svoja ogranièenja kako u formalnom tako i u sadržajnom pogledu. Prvo o formalnim ogranièenjima. U njih prije svega ulaze problemi s brojnim teško èitljivim popisivaèkim listiæima pojedinih sela. To što sam i najteže dokumente uspio transkribirati u svoj rukopis, mogu zahvaliti èinjenici što sam se transkribirajuæi èitljivije dokumente toliko udubio u materiju pa sam na temelju èitljivih dijelova teksta i onog što se moglo pretpostaviti uspio rekonstruirati stvarni tekst. Unatoè tome, nije bilo moguæe identificirati sve rijeèi ili èak nizove rijeèi kao i pojedina slova. Pojedine neèitljive rijeèi oznaèene su [...], grupe rijeèi [... ...], a pojedina neèitljiva slova [.]. Oèigledne pogreške pojedinog pisara popratio sam s [!], a svoje nesigurne prijepise s [?]. Skraæenja koja se ne mogu lako razriješiti napisao sam na sljedeæi naèin: K[nes]. Sve kratice kao Prokh:, Porc:, Por: ili Po: znaèe "Porkulab", èasnièki rang, koji su dobivali zapovjednici utvrda koji su se nalazili pod glavnim zapovjedništvom kapetana. Samo je u rijetkim sluèajevima ispunjeni popisivaèki listiæ tako ošteæen da su pojedini reci ili više njih nestali. To sam takoðer naznaèio. Pisari su upotrebljavali i kratice, koje su se uglavnom mogle razriješiti, samo u manjem broju to nije bilo moguæe; to, meðutim, ne predstavlja kvalitativni gubitak u razumijevanju izvora.

16

Karl Kaser

Sadržajnu kontrolu prikupljenih podataka s demografskog stajališta napravio je Siegfried Gruber.28 U daljnjem tekstu njegovi æe rezultati biti sažeto prikazani. Ukupno gledano ovaj je popis oèito potpuniji i toèniji nego popis Slavonije (1698.), koji je s obzirom na vrijeme nastanka usporediv s ovim.29 Taj slavonski popis uopæe ne navodi maloljetne osobe i žene, a podaci o rodbinskim vezama neprecizniji su: tako su pojmovi "sin" ili "brat" oèigledno ukljuèivali i druge rodbinske odnose. Potpunost izvora Podruèje Like-Krbave sastojalo se u to vrijeme od 38 sela, od kojih za 30 sela raspolažemo s detaljnim zabilješkama. Za pet sela (Medak, Pisaè, Podlapac, Vrebac i Zvonigrad) postoje samo sumarni rezultati, a detaljni su podaci izgubljeni. U sluèaju Zvonigrada podaci su saèuvani u sklopu popisa Popine. Tri mjesta porkulabije Smiljan (Smiljan, Brušane i Oštarije) prikljuèena su tek 1713. Vojnoj krajini i naknadno popisana;30 o tom popisu postoje takoðer samo sumarni iskazi. Sve skupa popisom stanovništva u drugoj polovici 1712. bile su obuhvaæene 26.503 osobe, kojima treba pridodati još 1.405 muških i ženskih stanovnika porkulabije Smiljan; ukupno je dakle popisom bilo obuhvaæeno 27.908 osoba u 2.485 kuæanstava; postoje rezultati detaljnog popisivanja o 22.133 osobe ili 79,31% odnosno 2.178 kuæanstava ili 87,65 posto. To odgovara opsegu podataka koji su obraðeni u SPSS-u i pohranjeni na priloženom CD-u. Drugo je pitanje, jesu li stvarno sve osobe, koje su živjele u to vrijeme, bile i obuhvaæene popisom. Ne može se naravno iskljuèiti namjerno ili nenamjerno
28 Gruber, Siegfried (1988!): Die Konskription in der Lika 1712. Einige quellenkritische und demographische Überlegungen. U: Roksandiæ, Drago (Ed.): Microhistory of the Triplex Confinium. International Project Conference Papers (March 21-22. 1997). Budapest. Central European University, 69-87. 29 Mažuran, Ive (1988): Popis naselja i stanovništva u Slavoniji 1698. godine. Osijek.

izostavljanje pojedinaca ili grupa stanovništva (žena ili maloljetnih osoba); "Conscriptio" ne daje nikakve naznake da je bilo tako. To se odnosi i na registriranje zemljišnog posjeda pojedinih kuæa. Ljudi su i danas èesto suzdržani kada se radi o davanju podataka o posjedu i imetku organima vlasti. Tako su se vjerojatno i onomad ponašali. S druge strane, izostavljanje zemljišnog posjeda ne bi imalo smisla dok nije bilo uvedeno ubiranje poreza, do èega je došlo tek pola stoljeæa kasnije.31 Omjer spolova Omjer spolova izražen u postocima izgleda 51,9% muških i 48,1% ženskih stanovnika odnosno 1.080 muškaraca na 1.000 žena. Taj omjer odgovara nekim kasnijim popisima stanovništva u 19. stoljeæu, primjerice u Srbiji ili u Vojnoj krajini. Najniži udio žena zabilježen je u nekim selima i iznosi oko 45%; uz to postojalo je i devet sela u kojima je žensko stanovništvo èinilo veæinu. Takoðer se ne mogu ustanoviti nikakve razlike u udjelu pojedinih spolova u ukupnom stanovništvu izmeðu pojedinih etnièkih skupina. Od prosjeka odstupaju samo "Novokršæani" (Neochristiani) s gotovo izjednaèenim odnosom spolova kao i kuæanstva s višim udjelom muškaraca, a koja nisu bila svrstana prema etnièkom kriteriju. Posebne skupine doseljenika, koji su još uvijek bili bez zemlje (Preszemljaken), najviše odstupaju od prosjeka s omjerom 1.160 muškaraca na 1.000 žena. Razlozi za niži udio ženskog stanovništva mogli bi biti u višoj smrtnosti žena (uvjetovanu omalovažavanjem žena) ili svjesno izostavljanje žena prilikom popisivanja. Naravno, moguæe je da je stvarni udio ženskog stanovništva bio niži od muškog.
KA/IÖHKR/Croatica, 1714-IV-21. Kaser, Karl (1997). Freier Bauer und Soldat. Die Militarisierung der bäuerlichen Gesellschaft an der kroatisch-slawonischen Militärgrenze (1535-1881). Wien-Köln-Weimar, 457 ff.; Kaser, Karl: Slobodan seljak i vojnik, knj. II: Povojaèeno društvo. Zagreb. 1997, 80-95.
30 31

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

17

Popisivanje maloljetnih osoba Maloljetne su osobe èesto izostavljane prilikom takvih popisa. Udio muškog stanovništva (žene su bile registrirane bez navoðenja godina) ukljuèujuæi i šesnaestogodišnjake iznosio je 58,4%. U usporedbi s tim godine 1857. iznosio je on u cijeloj Vojnoj krajini 34,0% (doduše samo do 14. godine života). Stanovništvo u Lici-Krbavi, unatoè malim odstupanjima podataka dobivenih na terenu, bilo je mlaðe nego ono sredinom 19. stoljeæa u cijeloj Vojnoj krajini. Udio maloljetnih godine 1712. otprilike odgovara udjelu u pojedinim afrièkim državama krajem 20. stoljeæa (Kenija 1991., s 48,8 postotnim udjelom u cjelokupnom stanovništvu). Meðu pojedinim etnièkim skupinama jedva da postoje odstupanja. Izmeðu najvišeg udjela od 60,3% kod Bunjevaca i najnižeg s 56,8% kod skupine, èija kuæanstva nisu svrstana prema etnièkom kriteriju, postoji samo neznatna razlika. Na temelju tih rezultata moramo pretpostaviti da je popis relativno cjelovito obuhvatio maloljetne djeèake. Podaci o starosti "Conscriptio", uz neznatne iznimke, navodi dob samo za muško stanovništvo iznad šesnaest godina. Postoje potpuni podaci o starosnoj dobi muškaraca kuænih starješina. Kod popisa stanovništva u pretežno nepismenim društvima uvijek je prisutna opasnost od zaokruživanja broja godina, odnosno zaokruživa-

nja na više ili niže brojke koje završavaju na 0 ili 5. To je oèigledno i ovdje sluèaj, jer 52,3% podataka o starosnoj dobi završavaju na 0. A kod podataka o starosnoj dobi kuænih starješina taj udio iznosi èak 68,4% (dok kod osoba koje nisu kuæne starješine samo 42,5%); kod katolièkog stanovništva udio od 41,6% najniži je meðu svim etnièkim skupinama. Iznenaðuje netoènost podataka o starosti kuænih starješina, buduæi da se pretpostavlja da su podaci o važnijim osobama precizniji. Gruber smatra da odgovornost za to snose dvije okolnosti: 1. podaci o starosnoj dobi najtoèniji su za osobe u dobi od 16 do 19 godina; kuæne starješine obièno nisu u toj dobnoj kategoriji. 2. kuæne su starješine starije od drugih ukuæana. Tendencija k zaokruživanju godina raste s poodmaklom dobi, pa se na taj naèin dobivaju nepreciznije vrijednosti za kuæne starješine. Unatoè svim nedostacima (puko sumarno nabrajanje više nego tri èetvrtine stanovništva, netoèni podaci o dobnoj strukturi i nemoguænost izraèunavanja prosjeène ženidbene dobi), ostaje "Conscriptio" središnji izvor za rekonstrukciju društvenog života u Vojnoj krajini poèetkom 18. stoljeæa. Za rekonstrukciju obiteljskih struktura na temelju strukture podataka nužne su dvije pretpostavke: 1) da su se muškarci, opæenito uzevši, nastojali oženiti (to znaèi u gotovo 100 % sluèajeva), i 2) da su to èinili u mlaðoj dobi, to jest najkasnije do 25. godine života. To su naravno znaèajne pretpostavke koje reduciraju preciznost rezultata rekonstrukcije, no, takav se postupak èini ipak opravdanim.

18

Karl Kaser

2. NEKI OPÆENITI REZULTATI
"Conscriptio" uz lokalnospecifièna istraživanja zahtijeva prije svega opæenita prouèavanja stanovništva i njegovog etnièkog sastava, obiteljskih struktura kao i zemljovlasnièkih odnosa. Postoje veæ prvi opæeniti rezultati i oni su publicirani na drugim mjestima.32 Kako bi se olakšao pristup detaljnim rezultatima potrebno je na ovom mjestu još jednom navesti rezultate obrade. STANOVNIŠTVO Kao što je veæ spomenuto, ratna zbivanja, koja su u Lièkom distriktu trajala od 1685. do 1689., prouzroèila su masovno bježanje stanovništva. Muslimansko se stanovništvo najveæim dijelom povuklo u, za njih, sigurna podruèja i napustilo Liku. 33 Vlasi su kao drugi veliki element stanovništva uglavnom pobjegli preko granice, u podruèje izmeðu Otoèca i Brinja. Samo od listopada 1685. do ožujka 1686. granicu je prešlo oko 530 obitelji s 4.111 èlanova.34 Godine 1689. bila je Lika gotovo nenastanjena. U naredna dva desetljeæa Lika je ponovno naseljena. Buduæi da su samo malobrojne obitelji ostale,
32 Kaser: Freier Bauer, 239-277, 551-579; Kaser: Slobodan seljak. Sv. I: Rana krajiška društva. Zagreb, 163-199, Sv. II, 150-163. Hannes Grandits und Karl Kaser (1988!): Familie und Gesellschaft in der Habsburgischen Militärgrenze: Lika und Krbava zu Beginn des 18. Jahrhunderts. U: Roksandiæ, Drago (Ed.): Microhistory of the Triplex Confinium. International Project Conference Papers (March 21-22, 1997). Budapest, 31-37, 45-60. 33 O tome vidjeti npr. Pavièiæ: Seobe, 188-275.

a izbjegle se obitelji samo dijelom ponovno vratile, u tom se periodu dogodila gotovo potpuna zamjena stanovništva.35 Muslimanske obitelji ostale su samo u sedam sela, i to u Perušiæu, Novom, Širokoj Kuli, Budaku, Bilaju, Ribniku i Buniæu. U Poèitelju, Vrepcu i Ostrovici izgleda da su se Vlasi uspjeli održati cijelo vrijeme.36 Ponovno naseljavanje zapoèelo je djelomièno veæ 1685. i 1686. godine, kada se skupina dalmatinskih Bunjevaca i skupina obitelji s podruèja gornje Kupe naselila u Smiljan i okolicu.37 Veæina tih obitelji imala je kuæe i u Karlobagu. Meðu prvim mjestima, koja su od godine 1690. bila ponovno stalno naseljena, bili su Vrebac, Korenica i Pazarište.38 Mušaluk je od 1693. bio ponovno naseljen. U ovoj su fazi bila ponovno naseljena i napuštena sela Podlapac, Kaluðerovac, Mogoriæ, Jošane, Bruvno i Divoselo.39 Raduè i Medak su ponovno od godine 1696. imali stanovnike, Pisaè od 1697., Udbina, Srednja Gora i Lovinac od 1698.40 Mekinjar, Komiæ, Visuæ i Mazin bili su ponovno naseljeni 1700. i 1701. godine.41
StLA/IÖHK, 1685-VI-29. Pavièiæ: Seobe, 188-219. 36 Isto, 212-218. 37 Fras: Vollständige Topographie, 130-133; Pavièiæ: Seobe, 203-206. 38 Pavièiæ: Seobe, 221, 199 ff. i 197. 39 Isto, 197-228. 40 Isto, 213-227. 41 Isto, 222-228.
34 35

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

19

Tablica 1: Naseljenost u selima Like/Krbave 1696., 1701. i 1712.
SELO N Perušiæ i i Kaluðerovac Novi i Divoselo Široka Kula Budak i Mušaluk Bilaj i Ostrovica Ribnik i Poèitelj Vrebac Mogoriæ Raduè i Ploèa Medak Lovinac Graèac Zvonigrad i Popina Bruvno Komiæ Srednja Gora Udbina Visuæ Podlapac Pisaè Buniæ Korenica Jošane, Peæane i Mekinjar Pazarište Mutiliæ i Mazin43 UKUPNO 161 42 553 50 300 161 120 229 1.120 1.630 56 28 12 29 23 5 OBITELJI 1696. H 34 8 B 50 V 40 30 40 40 50 70 30 N 70 16 12 37 19 7 12 23 40 OBITELJI 1701. H 20 20 B 6 94 10 14 105 V 30 50 34 40 54 66 120 111 21 105 70 50 60 34 1 42 32 180 80 40 46 N 33 8 1 3 1 OBITELJI 1712. H 56 54 50 12 30 1 44 52 299 2.110 B 8 95 6 95 204 V 15 53 59 31 41 43 65 113 111 26 156 188 45 29 33 20 58 49 96 119 115 96 1.561

20

Karl Kaser

Od 1696. do 1701. utrostruèio se broj doseljenih obitelji od 553 (1696.) na 1.630 (1701.). U godinama do 1712. broj obitelji je narastao na 2.110.42 Broj Novokršæana (N) – muslimanskih obitelji koje su prešle na katolièku vjeru – ostao je u razdoblju od 1696. i 1701. nepromijenjen, 1712. naglo je opao i u toj je godini iznosio samo 46. Broj hrvatskih obitelji (H) u razdoblju od 1696. do 1712. kontinuirano je rastao. Broj bunjevaèkih obitelji (B) rastao je do godine 1701. ali je do godine 1712. ponovno opao. Broj vlaških obitelji (V) naglo je porastao u godinama izmeðu 1696. i 1712. (od 300 na 1.120), u godinama izmeðu 1701. i 1712. porast je bio nešto slabiji. Vlaške su obitelji godine 1712. sa 74,0% udjela u cjelokupnom broju obitelji uvjerljivo dominirale. Druga najbrojnija skupina bili su Hrvati s 14,2%. Bunjevaèke su obitelji participirale s 9,6%, udio neokršæanskih obitelji s 2,2% bio je veæ 1712. beznaèajan. Slika stanovništva u pojedinim selima Like temeljito se promijenila u veoma kratkom periodu. Prije ponovnog osvajanja dominirale su muslimanske obitelji. Brojna su sela prije toga bila èisto muslimanska, a godine 1712. u njima su živjeli iskljuèivo katolici i Vlasi. Perušiæ je bio jedino selo u kojem su u znatnom broju ostale muslimanske obitelji kao Novokršæani. Prije napada na Liku živjelo je ovdje oko 110 muslimanskih i oko 50 vlaških obitelji. Godine 1685. vlaško se stanovništvo povuklo, a s njim otprilike i polovica muslimanskog stanovništva. Izmeðu 1685. i 1705. u selu su živjele samo neokršæanske obitelji i nekoliko
Ove se tvrdnje temelje na sljedeæim izvorima: vizitacijski izvještaj senjskog biskupa Glaviniæa iz godine 1696. (SHK, III, 4552), vizitacijski izvještaj senjskog biskupa Brajkoviæa iz 1700. (SHK, III, 189 f.), relacija iz 1701. (AH/SLK, kut. 1) – podaci zadnja dva izvora su zbrojeni – , popis iz 1712. i za usporedbu podaci kod Pavièiæa: Seobe, 188-234. 43 Poznato je samo za 1712. 44 AH/GKV, kut. 2; Pavièiæ: Seobe, 139 f. i 192 ff. 45 Pavièiæ: Seobe, 127 i 211 f. 46 Prijedlog karlovaèkoga zapovijedajuæeg generala Herbersteina
42

bunjevaèkih. Godine 1705. nastanile su se u njemu hrvatske i vlaške obitelji. U selu je 1726. živjelo 56 obitelji neokršæana, 53 obitelji katolika i 15 obitelji Vlaha.44 Ostankom muslimanskih obitelji saèuvan je odreðeni kontinuitet naselja. Drukèije je primjerice bilo u Ribniku. Ovdje je još 1689. godine živjelo 120 muslimanskih obitelji. Do godine 1696. odselile su sve obitelji, osim njih pet. Godine 1701. spominju se još sedam muslimanskih obitelji koje su prešle na katolièanstvo. No, i ove su naposlijetku do 1712. odselile. Bivše muslimanske obitelji zamijenile su hrvatske. Godine 1696. bilo ih je naseljeno veæ osam. Njihov je broj do 1712. narastao na 30.45 Od muslimanskog sela postalo je hrvatsko. Opæenito gledano, postojale su èetiri skupine stanovništva koje su živjele u Lici i koje su èinile novo krajiško društvo Like: Novokršæani, Hrvati, Bunjevci i Vlasi. Veæ kratko vrijeme nakon osvajanja Like bilo je odluèeno da muslimanskom stanovništvu, koje je ostalo u Lici, treba pružiti priliku da prijeðe na katolièku vjeru. Vjerska konverzija tim je obiteljima pružala moguænost da zadrže i da dalje obraðuju svoju zemlju.46 Do poèetka 1696. bilo je pokršteno ukupno 882 osobe islamske vjere.47 Istodobno su èetiri džamije bile pretvorene u crkve.48 Novokršæani su bili izloženi velikim neprijateljstvima i napadima, kako od strane Hrvata tako i od strane Vlaha, pa je veliki dio bivših muslimanskih obitelji koje su ostale –mijenjajuæi vjerojatno u više navrata vjeru – odselio u Osmansko Carstvo.49 Takozvani Bunjevci ili "Valachi Catolici"50 kako
od 26. 7. 1689., carska aprobacija od 30. 3. 1690.: SHK, II, 395 f. 47 SHK, III, 28. 48 U Perušiæu, Budaku, Bilaju i Ribniku: Lopašiæ: Dva junaka, 53 f. 49 O tome vidjet npr. StLA/IÖHK, 1707-VIII-3; StLA/IÖHK, 1711-VI-27. 50 Problem porijekla i etnièke pripadnosti Bunjevaca nije još uvijek objašnjen na zadovoljavajuæi naèin. Vojna uprava u Lici nazivala ih je katolièkim Vlasima: vidi Conscriptio i KA/WrHKR-KA VII-183. O problemu Bunjevaca vidi npr. Pavièiæ: Seobe, 278-

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

21

ih se naziva u izvorima, došli su u Liku iz dva pravca. Jedna je skupina stigla iz dalmatinskog podruèja i ušla preko Zrmanje. Bunjevci, koji su došli iz tog smjera, naselili su se veæinom u podruèju oko Graèaca i Lovinca. Druga skupina Bunjevaca došla je iz obalnog podruèja Karlovaèkog generalata: iz Jablanca, Jurjeva, iz okolice Senja, iz Krmpota itd. Podruèje naseljavanja ovih skupina odvijalo se uglavnom na podruèju Smiljan-Pazarište.51 Tako je primjerice veliki dio Bunjevaca u Pazarištu došao iz Jablanca. Prije nego su se naselili u Jablanac bili su oni nastanjeni u Krmpotama.52 Meðu hrvatskim doseljenicima razlikovale su se dvije skupine: Hrvati i "Kranjci" ili "Cragnioli". Veliki dio Hrvata došao je iz kraja Modruš-Stajnica-OtoèacBrinje-Senj. Kranjci/Cragnioli vjerojatno nisu bili nikakvi Kranjci ili Slovenci, veæ takoðer Hrvati. Moguæe je da su nazvani Kranjci/Cragnioli jer su potjecali iz hrvatsko-kranjskog pograniènog podruèja, naime, iz podruèja Delnice-Brod-Moravice. Velik dio njih naselio se u selima Kaluðerovac, Mušaluk i Brušane.53 Naziv "Vlasi" upotrebljava se u popisu iz 1712. u dva znaèenja. Veæinom se koristio za oznaèavanje pripadnosti grèko-pravoslavnoj vjerskoj zajednici. Tako se èesto primjenjivao opreèni par katolici-Vlasi ili naziv "vlaške vjere". Rjeðe se susreæe naziv "šizmatici" ili "šizmatièke vjeroispovijesti". Uporaba termina Vlah ipak nije konstantna, jer se on ponekad upotrebljava i za oznaèavanje Vlaha kao etnièke skupine, primjerice u opreci Hrvat-Vlah. U Lici su se našli Vlasi porijeklom iz raznih, meðusobno udaljenih krajeva. Jedan dio Vlaha bio je 1685. i 1686. pobjegao u podruèje Otaèac-Brinje i
283; Paveliæ, Rikard (1973): Bunjevci. Zagreb. Grof Marsigli, predsjednik Povjerenstva, koje je zajedno s osmanskim vlastima utvrðivalo granicu prema odredbama Karlovaèkog mira, nazvao ih je "Primorskim Hrvatima" (Meerkroaten). Oni nisu ipak bili istinski Hrvati, veæ prije Vlasi: AH/SLK, kut. 2. 51 Lopašiæ: Dva junaka, 59 ff. 52 Pavièiæ: Seobe, 199 ff.

ponovno se vratio u Liku. Ovi su Vlasi primjerice naselili sela Vrebac, Komiæ, Mutiliæ i Peæane. Jedan je dio došao iz dalmatinskog podruèja u podruèje Zrmanje i nastanio se u Popini i Graèacu. Znatan broj Vlaha došao je iz osmanskog pograniènog podruèja. Tako su Široka Kula, Korenica, Mekinjar i Vrebac bili naseljeni Vlasima iz Kupresa, Grahova i Knezpolja. Vlasi iz Popine i Mazina potjecali su dijelom iz Plavnog kod Knina.54 Zanimljivo je da izvori naglašavaju jednu posebnu skupinu Vlaha. Ta skupina – radi se ukupno o deset obitelji: jedna u Buniæu, jedna u Mogoriæu i osam u Graèacu – naziva se "stari Vlasi". Oni su vjerojatno potjecali iz kadiluka Stari Vlah (podruèje jugoistoèno od Beograda, u podruèju gornjih tokova rijeka Studenice, Moravice i Rzava).55 Ova se pretpostavka èini tim vjerojatnijom, jer su se brojne obitelji iz podruèja Stari Vlah pridružile takozvanoj velikoj seobi Srba u Ugarsku godine 1690.56 Dio tih "starih Vlaha" vjerojatno se nije pridružio iseljenicima u Ugarsku veæ je otišao u Liku. Gore spomenuta mjesta porijekla istražena su uglavnom na temelju analize prezimena.57 Popis iz 1712. navodi za bezemljaše "preszemliaken" (doseljenici koji još nisu posjedovali zemlju) samo mjesta porijekla. Ovi podaci velikim dijelom potvrðuju gore navedena mjesta porijekla. Godine 1712. nalazilo se u Lici 400 obitelji bezemljaša. Za 87 obitelji navodi se mjesto porijekla. Za 20 obitelji navodi se Osmansko Carstvo kao podruèje iz kojega potjeèu, 17 obitelji bile su porijeklom iz Kotara (podruèje u sjevernoj Dalmaciji izmeðu Bukovice na sjeveroistoku, Krke i Prokljanskog jezera na jugoistoku, Biogradskog i Zadarskog primorja na jugozapadu te Podgorskog kaLopašiæ: Dva junaka, 55-59 i 61. Isto, 61 ff. 55 Njihovi kuæni starješine bili su: Vukossv Bulaia, Marian Herendas, Paval Segoievich, Jovan Preradovicz, Todor Calicz, Stanoe Sacdych, Todor Styn. 56 Vidjeti Popoviæ, Dušan (1954): Velika seoba Srba. Beograd, 42. 57 Prije svega iz Lopašiæ: Dva junaka. i Pavièiæ: Seobe.
53 54

22

Karl Kaser

nala i Novigradskog mora na sjeverozapadu), èetiri iz Knina, èetiri iz Broda, èetiri iz podruèja Kapele, èetiri iz Brloga, dvije iz Kosinja, dvije iz Vrhovina, dvije iz Senja, dvije iz Dubrovnika, tri iz Gerone, jedna iz Krmpota, jedna iz Rijeke, a jedna je obitelj došla èak iz okolice Bude itd. U Lici se dakle našlo jedno višekulturno društvo. To je vrijedilo i za novonastala naselja. Za Liku je takoðer važilo ono što se može konstatirati i za druge dijelove Vojne krajine: krajiška sela bila su razasuta na širokom prostoru, èesto su to bila nepovezana raštrkana naselja. Samo se u rijetkim sluèajevima naseljavanje odvijalo planski i organizirano. U veæini je sluèajeva bilo tako, da je onaj, tko je osvojio komad zemlje, podigao kuæu prema vlastitom nahoðenju. Popisno povjerenstvo, koje je bilo odgovorno za provoðenje popisa godine 1712., dobilo je izrièitu naredbu da raštrkane kuæe okupi u naselja zatvorenog tipa. U tom pogledu povjerenstvo nije imalo uspjeha.58 O kasnijim okupljanjima naselja nije ništa poznato. Popisno povjerenstvo imalo je nalog da miješana katolièko-vlaška naselja razdvoji u èisto katolièka i èisto vlaška. To je, po moguænosti, trebalo provesti uz pomoæ dragovoljne zamjene zemljišnih posjeda. No i po tom pitanju povjerenstvo nije ništa postiglo.59 Od 39 sela koja se spominju u Popisu jedan, ne tako neznatan dio, nastanjivali su zajedno Vlasi i katolici, naime, njih jedanaest.60 Veæina je sela imala samo neznatnu manjinu one druge vjeroispovijesti: Korenica (27 katolika, 1.786 Vlaha), Buniæ (18 katolika, 1.488 Vlaha), Ostrovica (57 katolika, 361 Vlah) itd. Bilo je osam èisto katolièkih sela61 i 17 èisto vlaških. Stihijsko naseljavanje Lièkog distrikta bilo je uglavnom završeno godine 1712. Do 1746. nije zabilježen znatniji porast broja stanovnika. Porast broja stanovKA/IÖHKR/Croatica, 1713-V-35. Isto. 60 Smiljan, Široka Kula, Medak, Perušiæ, Ostrovica, Lovinac, Komiæ, Mutiliæ, Udbina, Buniæ i Korenica.
58 59

Tablica 2: Porast stanovništva u Lièkom distriktu 1712. do 1746.
KAPETANIJA Bilaj Buniæ Graèac Lovinac Medak Novi Perušiæ Podlapac Ribnik Udbina Vrebac Zvonigrad Porkulabija Komiæ Pazarište Široka Kula Smiljan UKUPNO 404 1.188 695 1.405 27.898 415 1.976 1.001 2.149 36.133 +2,7 +66,3 +44,0 +52,9 +29,5 STANOVNIKA 1712. 536 3.326 1.940 2.907 1.160 1.129 1.888 2.412 720 3.405 1.570 3.213 STANOVNIKA 1746. 1.296 5.922 2.166 4.301 1.048 1.631 3.011 3.077 838 3.748 2.023 1.531 ±% +142,0 +78,0 +11,6 +47,9 - 9,7 +44,5 +59,5 +27,6 +16,4 +10,1 +28,8 - 52,3

nika od 1712. do 1746. može se svesti gotovo iskljuèivo na prirodni priraštaj: 62 Broj stanovnika u te 34 godine porastao je ukupno za 8.235 osoba (29,5%), što znaèi prosjeèan godišnji prirast od 242,2 osobe. Èini se da su brojne obitelji iz kapetanija Medak i Zvonigrad ponovno odselile. Porast stanovništva u porkulabiji Komiæ (porkulab: èasnièki rang zapovjednika utvrde, "Burggraf") i u kapetanijama Udbina i Graèac bio je znatno ispod proPodlapac, Bilaj, Kaluðerovac, Novi, Ribnik, Pazarište, Mušaluk, Budak. 62 Conscriptio i KA/WrHKR-KA VII-349.
61

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

23

sjeka. Silovit porast stanovništva od 142% zabilježila je, u usporedbi s drugima, kapetanija Bilaj. STRUKTURA OBITELJI "Conscriptio"63 nudi izvrsne podatke o sastavu obitelji u Lici, koji omoguæuju stvaranje relativno zaokružene slike o njihovom stanju i strukturi. Istraživaèko je polazište najprije utvrditi prosjeènu velièinu obitelji u pojedinim selima, a potom iznaæi razlike u velièini obitelji izmeðu hrvatskog, vlaškog i bunjevaèkog stanovništva. Odmah upada u oèi da je prosjeèna velièina obitelji u hrvatskim selima Podlapac, Udbina, Bilaj, Kaluðerovac, Novi, Ribnik, Mušaluk, Budak i Brušane bila manja nego u vlaškim i bunjevaèkim selima. Broj èlanova u svim tim obiteljima bio je znatno manji od deset. Prosjeèna velièina obitelji u selima koja su bila pretežno nastanjena Vlasima i Bunjevcima kao i u Perušiæu, s pretežno novokršæanskim stanovništvom, uz iznimku sela Mutiliæ i Smiljan, iznosila je znatno iznad deset èlanova. Prosjeèna velièina obitelji sela Mutiliæ zavarava. Ovdje je u trenutku popisivanja živjelo 170 hrvatskih i 327 vlaških stanovnika. Male hrvatske obitelji smanjile se prosjeènu velièinu obitelji znatno ispod deset èlanova. U stvarnosti je prosjeèna velièina hrvatskih obitelji iznosila 6,8 èlanova, a kod Vlaha oko 10,5 èlanova. Iskaz za Smiljan stoga se može zanemariti, jer su njegovi stanovnici velikim dijelom živjeli u Karlobagu. Vlaške i bunjevaèke obitelji bile su prema ovim brojkama u prosjeku znatno veæe nego obitelji hrvatskog stanovništva. Zatim su sve obitelji jednog sela prouèavane pojedinaèno prema broju èlanova. Podaci o broju obitelji sa zemljišnim posjedom, kao i brojevi za prosjeènu velièinu obitelji, odstupaju u nekim selima u ovoj i u sljedeæoj tablici od brojeva navedenih u gornjoj tablici. Razlike su nastale zbog neujednaèenih podataka
63 Svi podaci i proraèuni u ovom poglavlju napravljeni su prema Conscriptio.

Tablica 3: Prosjeèna velièina obitelji u pojedinim selima Lièkog distrikta 1712.
S e lo B ila j B rušane B ruvno B ud ak B u n iæ D iv o s e lo G raèac J ošane K a lu ð e r o v a c K o m iæ K o r e n ic a L o v in a c M a zin M ed ak M e k in ja r M o g o r iæ M u š a lu k M u t iliæ N ovi O s t r o v ic a P a za r iš t e Pe æ a n e P e r u š iæ P is a è P lo è a P o d la p a c P o p in a P o è it e lj R ad uè R ib n ik Š ir o k a K u la S m ilja n S r e d n ja G ora U d b in a V is u æ Vreb ac Z v o n ig r a d U kup no S ta n o v n ic i O b i t e l ji s a sa z e m l ji š n i m z e m l ji š n i m p o s je d o m p o s je d o m 106 130 658 258 1 .3 7 6 591 1 .6 5 1 589 163 347 1 .6 9 1 1 .4 1 7 495 1 .1 6 0 632 715 136 497 462 408 1 .0 4 7 142 961 602 527 409 1 .2 1 2 504 775 202 668 1 .1 5 3 431 527 611 746 1 .2 9 2 2 5 .2 9 1 12 19 45 33 97 53 156 43 27 29 119 121 40 112 59 65 18 56 62 34 95 13 85 49 43 52 93 41 70 30 59 120 33 70 58 43 95 2 .2 4 9 P ro s je è n a v e liè in a o b i t e l ji 8 ,8 6 ,8 1 4 ,6 7 ,8 1 4 ,2 1 1 ,1 1 0 ,6 1 3 ,7 6 ,0 1 2 ,0 1 4 ,2 1 1 ,7 1 2 ,4 1 0 ,4 1 0 ,7 1 1 ,0 7 ,6 8 ,9 7 ,4 1 2 ,0 1 1 ,0 1 0 ,9 1 1 ,3 1 2 ,3 1 2 ,4 7 ,9 1 3 ,0 1 2 ,3 1 1 ,1 6 ,7 1 1 ,3 9 ,6 1 3 ,1 7 ,5 1 0 ,5 1 7 ,3 1 3 ,6 1 1 ,2 P re t e ž n o H rvati H rvati V la s i H rvati V la s i V la s i V la s i V la s i H rvati V la s i V la s i B u n je v c i V la s i V la s i V la s i V la s i H rvati V la s i H rvati V la s i B u n je v c i V la s i N ovok rš æani V la s i V la s i H rvati V la s i V la s i V la s i H rvati V la s i B u n je v c i V la s i H rvati V la s i V la s i V la s i

24

Karl Kaser

Tablica 4: Usporedni prikaz velièine obitelji u pojedinim selima Lièkog distrikta 1712.
BROJ ÈLANOVA OBITELJI SELO Bilaj Bruvno Budak Buniæ Divoselo Graèac Kaluðerovac Komiæ Korenica Lovinac Mazin Medak Mekinjar Mogoriæ Mušaluk Mutiliæ Novi Ostrovica UKUPNO 24 100% 45 100% 33 100% 150 100% 53 100% 158 100% 27 100% 29 100% 109 100% 123 100% 40 100% 69 100% 59 100% 65 100% 18 100% 56 l00% 62 100% 35 100% 1-5 9 37,5 4 8,9 9 27,3 20 13,3 5 9,4 25 15,8 8 29,6 2 6,9 10 9,2 14 11,4 5 12,5 10 14,5 7 11,9 5 7,7 5 27,8 11 19,6 13 21,0 4 11,4 6-10 11 45,8 14 31,1 17 51,5 42 28,0 25 47,2 70 44,3 17 63,0 10 34,5 32 29,3 47 38,2 13 32,5 32 46,4 30 50,8 31 47,7 7 38,9 31 55,4 41 66,1 14 40,1 11-15 2 8,3 9 20,0 4 12,1 36 24,0 14 26,4 42 26,6 2 7,4 11 37,9 22 20,2 33 26,8 12 30,0 16 23,2 14 23,7 16 24,6 5 27,8 8 14,3 8 12,9 9 25,7 16-20 1 4,2 7 15,6 3 9,1 18 12,0 7 13,2 11 7,0 4 13,8 22 20,2 20 16,3 5 12,5 4 5,8 3 5,1 9 13,8 6 10,7 4 11,4 21-25 4 8,9 17 11,3 1 1,9 5 3,1 2 6,9 15 13,8 5 4,1 3 7,5 6 8,7 3 5,1 3 4,6 1 5,5 2 5,7 26-30 4 8,9 13 8,7 2 1,3 7 6,4 2 2,4 2 5,0 1 1,6 2 5,7 31-35 1 4,2 1 2,2 3 2,0 1 1,9 2 1,3 1 0,9 1 1,4 2 3,4 36-40 2 4,4 1 0,7 1 0,6 1 0,8 VIŠE -

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
SELO Pazarište Peæane Perušiæ Ploèa Popina Poèitelj Raduè Ribnik Široka Kula Srednja Gora Udbina Visuæ Ukupno UKUPNO 102 100% 13 100% 80 100% 43 100% 89 100% 41 100% 70 100% 30 100% 59 100% 33 100% 69 100% 58 100% 1.842 100% 1-5 5 4,9 1 7,7 10 12,5 2 4,7 19 21,3 3 7,3 5 7,1 12 40,0 11 18,6 3 9,1 18 26,1 6 10,3 261 14,2 6-10 56 54,9 6 46,1 31 38,8 24 55,8 26 29,2 14 34,1 33 47,2 14 46,7 18 30,5 7 21,2 39 56,5 30 51,7 782 42,4 11-15 25 24,5 3 23,1 24 30,0 9 20,9 17 19,1 15 36,6 18 25,7 3 10,0 16 27,1 12 36,4 10 14,5 14 24,1 429 23,3 16-20 10 9,8 1 7,7 9 11,3 3 6,9 7 7,9 4 9,8 8 11,4 1 3,3 10 17,0 9 27,3 2 2,9 4 6,9 192 10,4 21-25 4 3,9 2 15,4 4 5,0 2 4,7 9 10,1 4 9,8 3 4,3 2 3,4 1 3,0 3 5,2 101 515 26-30 1 1,2 2 4,7 6 6,7 1 2,4 2 2,9 2 3,4 1 3,0 1,7 49 2,7 31-35 1 1,2 1 2,3 3 3,3 1 1,4 19 1,0 36-40 1 1,2 6 0,3 VIŠE 2 2,0 1,2 3 0,2

25

u izvodima i u pojedinaènim zabilješkama cenzusa. Raznoliki se podaci ne daju svesti na jedinstvene. U tablicama koje slijede nedostaju podaci za Podlapac i Vrebac, upravo zato što nisu potpuni. Za Smiljan i Brušane postoje samo izvodi. Obitelji s više od 15 èlanova bile su u selima s pretežno ili iskljuèivo hrvatskim stanovništvom prava iznimka, èak su i obitelji s preko deset èlanova bile rijetkost. U svim hrvatskim selima, osim u Budaku i Mušaluku, živjelo je preko 80% obitelji koje su imale samo do deset èlanova. U vlaškim i bunjevaèkim seli-

ma obitelji s preko 20 èlanova nisu bile tako rijetke. Osamnaest obitelji Bunjevaca i Vlaha imale su barem do 35, a tri obitelji èak preko 40 èlanova. Najveæa je bila ona Antona Balenoviæa u Pazarištu s 54 èlana. Svi ti brojevi predstavljaju samo u ogranièenoj mjeri pokazatelje dominacije ili odsutnosti velikih složenih kuæanstava (komplexe Haushalte).64 Najvažnije pitanje, koje se ovdje postavlja, bez sumnje glasi:
Pod "složenim kuæanstvom" podrazumijevaju se obitelji, koje se sastoje od dvije ili više konjugalnih jedinica u meðusobnom srodstvu i koje èine potrošaèku i gospodarsku zajednicu.
64

26

Karl Kaser

Tablica 5: Broj obitelji s jednom ili više obiteljskih grana koje su posjedovale zemlju u Lièkom distriktu 1712.
BROJ OBITELJSKIH GRANA SELO Bilaj Bruvno Budak Buniæ* Divoselo Graèac Kaluðerovac Komiæ Korenica Lovinac Mazin Mekinjar Mogoriæ Mušaluk Mutiliæ (Hrvati) Mutiliæ (Vlasi) Novi* Ostrovica Ukupno 24 100% 45 100% 33 100% 149 100% 53 100% 158 100% 27 100% 29 100% 109 100% 123 100% 40 100% 59 100% 65 100% 18 100% 25 100% 31 100% 56 100% 35 100% 1 19 79,2 10 22,2 27 81,8 60 40,3 24 45,3 92 58,2 24 88,9 8 27,6 37 33,9 60 48,8 13 32,5 32 54,2 30 46,1 14 77,8 24 96,0 18 58,1 43 76,8 15 42,9 2 3 12,4 18 40,0 3 g,i 34 22,8 21 39,6 46 29,1 3 11,1 14 48,3 26 23,9 34 27,6 15 37,5 12 20,3 24 36,9 3 16,7 1 4,0 7 22,6 12 21,4 14 40,0 3 1 4,2 6 13,3 2 6,1 33 22,1 5 9,4 15 9,5 5 17,2 28 25,7 21 17,1 6 15,0 13 22,1 7 10,8 4 12,9 1 1,8 4 11,4 4 1 9 20,0 1 3,0 12 8,1 3 5,7 2 1,3 2 6,9 11 10,1 5 4,1 2 5,0 1 1,7 2 3,1 1 5,5 2 6,4 2 5,7 5 4,2 2 4,5 7 4,7 1 0,6 6,5 2 5 4,6 2 1,6 3 7,5 1 1,7 2 3,1 6,8 10,5 7,4 12,1 više 7,5 3 2,0 2 1,3 12,0 1,8 1 0,8 1 2,5 Prosjeèna velièina obitelji 14,8 7,6 13,9 11,0 10,5 14,4 11,7 12,4 10,6 10,9 8,3 -

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

27
Prosjeèna velièina obitelji 11,3 10,9 11,2 11,9 2 2,3 1 1,7 13,1 13 0,7 13,2 12,3 11,2 6,7 11,3 7,5 10,5 10,7 -

BROJ OBITELJSKIH GRANA SELO Pazarište Peæane Perušiæ Ploèa* Popina* PoèiteIj Raduè Ribnik Široka Kula Srednja Gora Udbina Visuæ Ukupno Ukupno 102 100% 13 100% 80 100% 42 100% 38 100% 41 100% 69 100% 30 100% 59 100% 33 100% 69 100% 58 100% 1.763 100% 1 66 64,7 6 46,1 41 51,2 15 35,7 41 46,6 20 48,9 30 43,5 27 90,0 31 52,5 10 30,3 55 79,7 33 56,9 925 52,5 2 22 21,5 5 38,5 29 36,3 18 42,8 19 21,6 10 24,4 26 37,7 3 10,0 14 23,7 10 30,3 12 17,4 15 25,9 473 26,8 3 11 10,8 2 15,4 8 10,0 7 16,7 13 14,8 6 14,4 6 8,7 9 15,3 8 24,2 2 2,9 10 17,2 233 13,2 4 2 2,0 2 4,8 7 7,9 4 9,7 5 7,2 3 5,1 4 12,1 82 4,7 5 1 1,0 2 2,5 6 6,8 1 2,4 2 2,9 1 1,7 1 3,1 37 2,1 više

* Za jednu obitelj ne postoje podaci, u Novom za 6 obitelji nema podataka, za Medak, Vrebac, Podlapac, Smiljan i Brušane nema podataka.

Žive li dvije ili više obitelji zajedno ili ne? Doduše, "Conscriptio" u tom pogledu ne donosi stopostotno pouzdane obavijesti, ali pruža dovoljno uporišnih toèaka, na temelju kojih se može razriješiti pitanje o dominiranju ili odsustvu velikih složenih kuæanstava. Obitelji se u "Conscriptio" opisuju uvijek na sljedeæi naèin:

1. Miho Hronich let 40, sin mali 1, xenske 3 2. Anton Balenovich od let 40, Bratia: Frane Stary brat 50, Pave 38, Marko 36, Miho 34, Nicola 32, Ivan 30, Illia 28, Sinovacz Stoian 20, Franin sin Jure 16, Markov sin Simun 16, mala 20, xenskoga 23 U prvom sluèaju kuæni starješina je Miho Hroniæ, star 40 godina. On ima maloljetnog sina. U kuæi žive

28

Karl Kaser

još tri osobe ženskog roda, vjerojatno Mihina žena i dvije kæerke. U ovom sluèaju radi se o nuklearnoj obitelji. U drugom sluèaju, kuæni starješina Anton Balenoviæ ima 40 godina. On ima starijeg brata, 50-godišnjeg Franu. Ostala braæa su Pave, Marko, Miho, Nikola, Ivan i Ilija. Stojan je neæak kuænog starješine, Jure je Franin sin, a Šimun Markov. Nadalje, u kuæi živi još 20 osoba muškog spola mlaðih od 16 godina i 23 ženske osobe. Obitelj broji 54 èlana i bez sumnje ima kompleksnu strukturu. Otkrivanje pojedinih obiteljskih grana u kuæanstvu nije uvijek jednostavno. U gornjem su sluèaju obiteljske grane djelomièno jasno prepoznatljive: Anton je imao obitelj, Frane sasvim sigurno, jer se navodi njegov sin Jure, a to se može kazati i za Marka. Prema godinama ostale braæe može se pretpostaviti da su svi oni imali obitelj. Velik broj muške i ženske djece dopušta takav zakljuèak. Dakle, kuæanstvo se sastojalo od osam obiteljskih grana. Na temelju raspoloživog materijala relativno je lako zakljuèiti da li je neko kuæanstvo imalo kompleksnu strukturu – dakle, da li je imalo više od jednog oženjenog braènog para. Sljedeæa tablica pokušat æe prikazati broj obiteljskih grana. Pritom se mora raèunati na odreðeni faktor nesigurnosti kako je pokazao gornji sluèaj. Tablica polazi od pretpostavke, da je muški èlan obitelji stariji od 25 godina bio oženjen i da èini zasebnu obiteljsku granu. Ženidbena dob je pomaknuta nešto više, jer je sigurno bilo i takvih sluèajeva, da jedan muški èlan obitelji nije bio oženjen. Podaci poput: Jure Lullich od let 32, bratia Nicola 30, Mihat 25, Vid 20, Jurin sin Mate 17, mala 4 xenskoga 12, dopuštaju pretpostavku da su postojale tri obiteljske grane. U hrvatskim su selima složena kuæanstva èinila izrazitu manjinu. U Udbini samo 20,3% obitelji pokazuje kompleksnu strukturu, u Bilaju 20,1%, u Kaluðerovcu 11,1%, u Ribniku 10,0%, u Mušaluku 22,2% i u Budaku 18,2%. U Novom su složene obitelji (kom-

plexe Familien) s udjelom od 23,2% bile još najraširenije, a najmanje ih je bilo u Mutiliæu 4%. Samo je osam obitelji u èisto hrvatskim selima bilo sastavljeno od više od dvije konjugalne obitelji. U vlaškim i bunjevaèkim selima nisu posvuda dominirale složene obitelji. U Mekinjaru je samo 45,8% obitelji imalo kompleksnu strukturu, u Mutiliæu 41,9%, u Visuæu 43,1%, u Graèacu 41,8%, u Širokoj Kuli 47,5%, a u Pazarištu samo 35,3%. U svim preostalim selima bile su dominantne složene obitelji. Kompleksna struktura obitelji bila je najraširenija u Bruvnu (77,8%), Komiæu (72,4%) i Mazinu (67,5%). Prikazano stanje stvari jasno pokazuje da je sklonost formiranju složenih obitelji, koje su usto bile najèešæe i mnogoljudne, bila veoma naglašena kod Vlaha i Bunjevaca, a znatno slabije kod Hrvata. Zanimljivo je to da, vjerojatno, ni vlaške ni bunjevaèke obitelji, kao ni hrvatske, nisu u Liku došle u složenom obliku. Udio složenih obitelji u vlaškim i bunjevaèkim selima poèeo je ponovno rasti tek nakon doseljavanja. Prouèavanje obitelji, koje su u Liku doselile tijekom 1712. godine, odnosno kratko vrijeme prije toga, i koje u trenutku popisivanja još uvijek nisu mogle dobiti zemlju (takozvani bezemljaši), pokazuje da su te obitelji bile veoma male i drugo da su samo u iznimnim sluèajevima doselile u Liku kao složene obitelji (tablica 6). Bezemljaši, koji su se 1712. nastanili u Lici, imali su malu prosjeènu velièinu od 6,2 èlana po obitelji. Od 342 obitelji samo su njih 53 (15,5%) imale kompleksnu strukturu. Kod tih bezemljaških obitelji nije moguæe ustanoviti nikakve znaèajne razlike u velièini obitelji izmeðu Vlaha, Bunjevaca i Hrvata (osim vlaških bezemljaša u Popini i Ostrovici). S velikom se vjerojatnošæu može pretpostaviti da su veæ doseljene obitelji u Liku stizale približno jednako velike. U sluèaju da je ova pretpostavka toèna, to bi znaèilo da su obitelji, koje su prebjegle u Vojnu krajinu, samo u rijetkim sluèajevima prelazile granicu u veæem i složenom sastavu, veæ su uglavnom dolazile pojedine grane nekadašnjih velikih i složenih obitelji, odnosno, da su obitelji u Krajinu dolazile kao nuklearne

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

29

Tablica 6: Broj bezemljaških obitelji s jednom ili više obiteljskih grana u pojedinim selima Lièkog distrikta 1712.
SELO Bilaj Bruvno Buniæ Divoselo Graèac Kaluðerovac Komiæ Korenica Lovinac Mazin Mekinjar Mogoriæ Mušaluk Novi Ostrovica Pazarište Peæane Perušiæ Ploèa Popina Raduè Ribnik Široka Kula Srednja Gora Visuæ Ukupno UKUPNO 3 17 25 4 38 4 8 27 27 6 3 2 9 10 3 26 1 68 4 38 5 3 3 4 4 342 100,0% 1 3 15 22 4 28 3 6 24 23 5 3 2 9 10 3 23 1 63 4 22 5 2 3 3 3 289 84,5 2 2 3 9 1 1 3 4 1 2 4 8 1 1 1 41 12,0 3 1 1 1 1 6 10 2,9 4 1 1 0,3 5 6 7 1 VELIÈINA OBITELJI 3,4 6,1 6,2 5,2 7,6 6,7 7,1 5,6 6,1 5,4 5,0 4,5 5,2 5,5 9,4 6,3 6,0 5,7 7,0 10,0 5,0 4,7 9,0 7,2 5,5 6,2 -

obitelji, jer su kao takve i ranije živjele. Prvo je vjerojatno bio sluèaj s obiteljima Bunjevaca i Vlaha: oni su se doselili u užim obiteljima, jer su se ranije bili razdvojili od svojih obitelji; a nakon doseljenja ponovno su formirali složene obitelji. Drugo je, uz odreðena ogranièenja, bio sluèaj s hrvatskim obiteljima. Oni su doselili u užim obiteljima, jer su i ranije obièavali tako živjeti, stoga su nakon naseljavanja samo

u malom broju formirali složene obitelji poput Bunjevaca i Vlaha. Što znaèi ova spoznaja? Sve dok je izolirano promatramo, ona æe nam veoma malo govoriti. Iako smo se bavili porijeklom i doseljavanjem Vlaha, Bunjevaca i Hrvata u Vojnu krajinu, potrebno je uspostaviti èvršæi kontekst. U osnovi moramo razlikovati dvije migracijske struje s razlièitom kulturnom pozadi-

30

Karl Kaser

nom: hrvatski doseljenièki val dolazi u Vojnu krajinu iz sjevernog zaleða, a Vlasi i Bunjevci s juga. Cenzus nije sluèajno pravoslavne doseljenike zabilježio kao "Vlahe", a katolièke Bunjevce kao "katolièke Vlahe". U to su vrijeme Vlasi i Bunjevci bili dvije analogne socijalne grupe, koje su živjele po kulturnom obrascu balkanskog patrijarhata. Ako slijedimo migracijske smjerove obje grupe odvest æe nas oni u teško pristupaèna podruèja Dinarskih planina – u središte balkanskog patrijarhata. Njegova je povijest dugaèka i komplicirana, a o tome je napisana i knjiga.65 Od 13./14. stoljeæa poveæava se broj pisanih svjedoèanstava o postojanju patrilinearnih društava u središnjim dinarskim podruèjima. Takva su unilinearna društva predstavljala u Europi tog doba iznimku. Možemo pretpostaviti da su se od kasne antike postojeæa unilinearna (patrilinearna) društva u ostaloj Europi preobrazila u bilinearna. Bilinearnost nam je veoma bliska, naš sustav srodstva temelji se na njoj: srodstvo nastaje ženidbom kako u muškoj tako i u ženskoj liniji. Neprihvatljiva je pretpostavka da se patrilinearnost razvila u 13./14. stoljeæu. Ona potjeèe iz vremena prije uspostavljanja bilinearnosti. Ovaj ekstremno patrijarhalni kulturni obrazac mogao je preživjeti samo u posebnim uvjetima – u uvjetima nomadskoga i polunomadskoga pastoralnog društva u Dinarskim planinama. Opæenito se može ustvrditi da to nije ništa neobièno. Pastoralna društva obièno prakticiraju unilinearni sustav srodstva (matrilinearni ili patrilinearni). Nositelji balkanskog patrijarhata bile su uglavnom tri socijalno-etnièke skupine: albanska, vlaška i slavenska. Od presudne važnosti za to nije bila etnièka pripadnost nego gospodarska djelatnost, poput uzgajanja koza i ovaca u središnjim predjelima Dinarskog gorja. Nakon što su osmanska osvajanja pokrenula migracije velikih razmjera, brojni su se stanovnici povukli iz ravnice u planine. To stanovništvo nije samo
Kaser, Karl (1992): Hirten, Kämpfer, Stammeshelden. Ursprünge und Gegenwart des balkanischen Patriarchats. Wien, Köln, Weimar.
65

pravilo društvo pastirima, koji su tamo napasali svoju stoku, nego je preuzelo veæ prokušan obrazac balkanskog patrijarhata – tim više što su te patrilinearne muškocentriène strukture bile idealne za izgradnju obrambenih zajednica. Na patrilinearnoj osnovi stvoreni su društveni oblici organiziranja, koji su sve donedavno odolijevali svim "napadima": takva su društva na patrilinearnoj osnovi u sjevernoalbansko-crnogorskom podruèju kao i na podruèju od središnje Albanije preko Makedonije i sjeverne Grèke. Središnji element u oba oblika predstavljala je složena obitelj. Za naš kontekst od presudne je važnosti to, da su te patrijarhalne strukture povratkom iz planina u ravnice, o èemu na ovom mjestu nije moguæe detaljnije govoriti,66 prenijete na ratarsko stanovništvo u dolinama i ravnicama, daleko izvan dinarskih zona pastoralnog gospodarstva. Jedan dio tih migracija èinile su vlaške i bunjevaèke obitelji koje su se konaèno nastanile u Vojnoj krajini. Doduše, patrijarhat i složena patrilinearna obitelj izgubili su u Vojnoj krajini okvirne ekonomske i ekološke uvjete za svoju reprodukciju; ali su ove obitelji zbog neke vrste cultural lag-a još naraštajima reproducirale svoj tradicionalni kulturni obrazac. Iz tog se konteksta mogu bolje razumjeti razlike u sastavu obitelji izmeðu pojedinih skupina doseljenika u Liku, Vlaha i Bunjevaca, s jedne strane i Hrvata, s druge strane. No, unatoè svim razlikama postojale su i snažno izražene zajednièke osobine svih skupina naseljenika. Tu treba uvrstiti i èinjenicu da je kod obitelji u hrvatskim selima postojala tendencija – iako nije bila tako snažno naglašena kao kod Vlaha i Bunjevaca – ka kompleksnim strukturama kuæanstva. To je rezultiralo time, da su hrvatske obitelji u Lici imale daleko veæu prosjeènu velièinu kuæanstva od stanovništva u veæini susjednih srednjoeuropskih regija, u pravcu sjevera. To nas dovodi do oblika nasljednih obièaja koji su
O tome vidjeti: Paveliæ: Bunjevci, 5, 8, 32 f; Pavièiæ: Seobe, 101-103, 245-254; Cvijiæ, Jovan (1922): Metanatazièka kretanja, njihovi uzroci i posljedi. (=Srpski etnografski zbornik. Sv. 24) Beograd.
66

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

31

bili presudni za naèin obiteljskog povezivanja, a koji se takoðer mora promatrati u širem kontekstu: u istoènoj kao i u jugoistoènoj Europi dominiralo je sve do kasnog 19. i poèetka 20. stoljeæa nasljedno pravo, barem u seoskim podruèjima, prema kojemu su svi muškarci, iskljuèujuæi žene, bili ravnopravni u nasljeðivanju nepokretne imovine vezane za zemlju.67 Ovdje je više nasljednika bilo naèelno povezano u zajednicu zajednièkog privreðivanja (Gesamthandgemeinschaft). Oni su zajedno stjecali nasljedstvo i smatrani su zajednièkim nasljednicima ostavitelja. Naèelno, svaki pojedini nasljednik nije mogao slobodno raspolagati svojim dijelom, no, ipak je imao pravo zahtijevati podjelu ostavštine, iako takva želja zbog višestrukog pritiska javnosti nije bila realizirana. 68 Nasljedni je sustav, doduše, predviðao kolektivno prenošenje, ali je istovremeno ostavljao moguænost podjele zemljišnog posjeda, ponajèešæe nakon oèeve smrti, obièno meðu sinovima. Dakle, transfer naslijeðivanog posjeda (der erbliche Besitztransfer) provodio se u naèelu tako da je posjed naraštajima ostajao u zajednièkom vlasništvu ili je bio ravnomjerno podijeljen izmeðu osoba s pravom nasljedstva.69 Što se tièe historijskih sustava formiranja kuæanstava, prakse nasljeðivanja – izvedene iz predodžbi o kolektivnom nasljedstvu – kriju u sebi dvostruki potencijal: jedna je krajnost bio sustav koji je poèivao na kuæanstvu nuklearne obitelji u kombinaciji s neolokalnim reguliranjem boravišta, i to u sluèaju kada se slobodna dioba prakticirala sustavno i u svakoj generaciji; drugi je sustav poèivao na složenim kuæanstvima, a pretpostavljao je patrilokalnost, u sluèaju kada je slobodna dioba bila spreèavana generacijama. Izmeðu te dvije ekstremne varijante moguæi su brojni meðuoblici.70
O tome vidjeti Kaser, Karl (2000): Macht und Erbe. Männerherrschaft, Besitz und Familie im östlichen Europa (1500-1900). Wien-Köln-Weimar. 68 Kaser, Karl (1996): Fortgesetzte Leibeigenschaft in Osteuropa. U: History of the European Family. (Manu.) 20. Usp. o tome i: Ogris, W. (1971): Erbengemeinschaft. Bd. 1/ 1971, 954. 69 Kaser, Karl (1997): Der Erbfall jenseits der "Hajnal-Mitterauer67

No, koja je od spomenutih varijanti stoljeæima ili samo u odreðenim razdobljima dominirala, ovisi o cijelom nizu dodatnih faktora, kao primjerice o demografskom razvitku, raspoloživosti zemlje, kulturnoj pozadini ili o utjecaju vlasti.71 Ako se gore opisano primijeni na praksu nasljeðivanja u Lici, postaje jasno, da je obiteljski sustav kod sve tri velike skupine stanovništva – kod Vlaha, Bunjevaca i Hrvata – poèivao na predodžbama o kolektivnom nasljeðivanju i posjedovanju; dakle i kod obitelji koje su došle iz Hrvatske. Uzrok razlika u strukturi kuæanstva, prilikom opæenito jednakog prava raspolaganja nasljedstvom, ležao je tada prvenstveno u ciklusu u kojem je provedena dioba kuæanstava. Pokušajamo pobliže razmotriti stvarno stanje: Temeljno naèelo formiranja kuæanstava kod svih ovdje prouèavanih grupa bio je strogi patrilokalni sustav ženidbe. Tako su sinovi nakon ženidbe ostajali u kuæi, a kæerke su nakon udaje odlazile. Ta se praksa može u jednakoj mjeri uoèiti kako kod hrvatskih tako i kod vlaških i bunjevaèkih obitelji. To potvrðuje i èinjenica, da su izmeðu više od 22.000 ljudi, koji su bili obuhvaæeni popisom, pronaðene samo tri osobe koje su kao zetovi živjele u ženinoj obitelji (jedan u hrvatskoj i dva u vlaškim obiteljima).72 S time je bio povezan i ravnopravan zahtjev svih odraslih muškaraca za kolektivnim vlasništvom nad kuæom. To je stupalo na snagu samo u sluèaju kada je dolazilo do diobe posjeda. Samo u sluèaju smrti muškog starješine nuklearne obitelji mogla je udovica privremeno preuzeti voðenje kuæanstva i na taj naèin ostvariti pravo vlasništva. Ovakva je kombinacija, doduše, bila veoma rijetka. U popisu iz 1712. od 2.178 kuæanstava bilo ih je ukupno 13 (0,59%), na èijem se èelu nalazila žena (udovica) (šest hrvatskih, pet vlaških i jedno
Linie". Historische Haushaltsformierungsmuster im Südosten Europas. U: Wiener Wege der Sozialgeschichte. Themen, Perspektiven, Vermittlungen. Wien, Köln, Weimar, 169. 70 Isto, 168-169. 71 Isto. 72 Conscriptio.

32

Karl Kaser

bunjevaèko kuæanstvo; kod jednog je kuæanstva pripadnost skupini nejasna).73 Patrilokalni naèin ženidbe i ravnopravno nasljeðivanje muških èlanova odreðivali su sustav formiranja kuæanstava kod sve tri skupine. Da li je u pojedinim selima postojala težnja da u kraæim intervalima doðe do diobe kuæanstva ili je bila uobièajenija praksa da tijekom više generacija ne dolazi do diobe, moglo je – opæenito govoreæi – ovisiti o kombinaciji više èimbenika. U sluèaju cenzusa iz 1712. bio je to veæ gore podrobnije opisani èimbenik: kulturna tradicija. Ona objašnjava kako je, u tada još uvijek sliènim uvjetima naseljavanja i vlasništva, došlo do razvoja tako razlièitih tendencija u praksi diobe kuæanstava u hrvatskim, vlaškim i bunjevaèkim mjestima. Veæ je pobliže opisano, da je ta tradicija bila ukorijenjena kod vlaškog i bunjevaèkog stanovništva. Ona hrvatskog stanovništva bila je velikim dijelom vezana za hrvatsko zaleðe u kojem su prevladavala feudalna imanja. Zbog njihove daleko èvršæe ukljuèenosti u vlastelinski i crkvenoorganizacijski sustav, kao i zbog njihovog naèina egzistencije temeljenog na poljoprivredi, koji se znatno razlikovao od onoga Vlaha i Bunjevaca, nije se gore opisani kulturni obrazac vlaškog i bunjevaèkog stanovništva dugo održao kod hrvatskih kolonista. Unatoè tome, kod hrvatskih doseljenièkih obitelji bila je takoðer zastupljena strogo održavana praksa agnatskog nasljeðivanja i sustav formiranja kuæanstva, koji je predviðao zajednièki život, barem s vremena na vrijeme, više oženjenih parova na temelju sustava nasljeðivanja i patrilokalne ženidbe unutar kuæanstva. To je takoðer imalo za posljedicu da su uskoro sva hrvatska sela imala veæi ili manji udio velikih i složenih kuæanstava. Diobe su tada najvjerojatnije predstavljale posve normalan dio obnove kuæanstva. No, nemoguæe je utvrditi nekakav posebni obrazac u tempiranju tih dioba. U skladu s težnjama nastojao se ostvariti sustav formiranja kuæanstva, koji nije bio u skladu sa životnim ciklusom (npr. oženjeni se sinovi dijele nakon smrti oca), nego
73 74

sustav koji se ravnao prema ciklusu obnove kuæanstva (nasljeðivanje vlasništva, ako se kuæanstvo tijekom naraštaja podijelilo na razlièite grane). Unatoè tome, diobe su u to vrijeme bile veoma èeste, što je vjerojatno ovisilo i o zalihama zemljišta, kojega je tada još uvijek bilo dovoljno na raspolaganju.74 Pokušajmo na ovom mjestu razmotriti daljnji razvitak obitelji kod sve tri etnije u Lici u prvoj polovici 18. stoljeæa: Regeneracijska faza složene obitelji kod Vlaha i Bunjevaca, nakon ponovnog naseljavanja Like, bila je sigurno uznapredovala, jer se u cenzusu jedva nalaze pokazatelji veæ provedenih dioba obitelji. Popisno je povjerenstvo zabilježilo kod tri obitelji da su se nalazile neposredno pred diobom. U godinama i desetljeæima nakon 1712. tempo dioba obitelji vjerojatno se ubrzao, kao primjerice u Perušiæu. Broj obitelji koje su u Perušiæu posjedovale zemljište narastao je izmeðu 1712. i 1726. godine s 85 na 127 obitelji,75 dakle za 42 obitelji. Uzrok ovog poveæanja može se tražiti velikim dijelom u diobama obitelji i njihovih posjeda, a manjim dijelom u novim naseljavanjima. U meðuvremenu je naseljeno devet novih obitelji,76 a barem 23 nove obitelji koje su posjedovale zemlju nastale su diobama. Do godine 1712. provedene su u Perušiæu, vjerojatno, samo dvije diobe obitelji i zemljišnog posjeda. Porkulab Janko Jurišiæ i knez Miko Jurišiæ (Novokršæani) podijelili su prvotno zajednièki zemljišni posjed na dva jednaka dijela:
Janko Jurissich Pod kuchiom 15 Strikh U Kulinoi glavichi 25 U Selischu 13 u dugopolchih 26 U Kapitanovchu 13 pod Gredani 13 u Stitaru 13 kod Kalderne 13 u Podshvih 72 Loncarski pod osmicha dol 35 veliki Duboki i Jurisima poliana i Kosa 13 vise Guunista 49 Miko Jurissich 15 Strikh 25 13 26 13 13 13 13 72 35 13 -

Isto. Isto.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

33

vise konskoga berda u uskih

300 Strikh od let 40, mala 2 xenskoga 2

13 4

300 Strikh od let 34, mala 3 xenskoga 5

ZEMLJIŠNOPOSJEDOVNE PRILIKE Zauzimanje zemlje Zauzimanje zemlje u Lici dogaðalo se paralelno s ponovnim naseljavanjem. Nakon stihijske faze naseljavanja u razdoblju izmeðu 1696. do 1701. veliki dio obradive zemlje bio je ponovno kultiviran. Godine 1712. zemljište je bilo veæ u tolikoj mjeri razdijeljeno pa novi doseljenici više nisu mogli raèunati na dobivanje zemlje koja bi bila dovoljna za uzdržavanje obitelji.77 Lièani su na tri naèina mogli doæi u posjed zemlje. Kupovanje zemlje bila je vjerojatno najmanje uobièajena moguænost. U "Conscriptio" se za to navode neki primjeri u selima Budak, Pazarište i Perušiæ. U Perušiæu su navodno Novokršæani prije svog odlaska pokušali prodati zemljište. Tako je oko 1705. Vlah Milašin Javorina kupio zemljište velièine jedanaest jutara od harambaše Murgiæa (Harambaga Murgich). U Pazarištu su zabilježene dvije prodaje zemljišta. U oba sluèaja novopridošli su stanovnici u potrazi za zemljom kupili male dijelove zemljišta od obitelji, koje su veæ posjedovale zemlju. Grgo Hrvatin (Gergo Hernatin) kupio je od Martina Butorca otprilike jedno jutro, Petar Štimac (Peter Stinach) od Gašpara Èaèiæa jedva pola jutra a od Grge Pavletiæa (Grge Paulatich) treæinu jutra. U Budaku se zemljište kupovalo od onih obitelji, koje su ponovno napustile Liku. Druga moguænost stjecanja zemlje bilo je dodjeljivanje od strane uprave Dvorske komore. To se dogaðalo putem konfirmacijskog pisma. Popisno povjerenstvo iz 1712. godine imalo je zadatak utvrditi vlasnike takvih pisama.78 Istraga je pokazala da ih je samo mali broj obitelji posjedovao. U Perušiæu je, primjerice, od 85 obitelji njih 21 imala takav dokuUsp. Conscriptio i AH/GKV, kut. 2, 1726. Vidi Conscriptio. Tamo se još devet obitelji navodi kao bezemljaške, iako su veæ bile kupile zemljište. 77 KA/IÖHKR/Croatica, 1713-V-35. 78 KA/IÖHKR/Croatica, 1713-V-35.
75 76

Usporedba broja stanovnika i obitelji u kapetanijama i porkulabijama za 1712. i 1746. godinu pokazuje da dogaðaji u Perušiæu nisu bili sporadièni sluèajevi, veæ opæenita tendencija. Porast stanovnika, koji su posjedovali zemljište, bio je u postocima manji nego porast obitelji sa zemljišnim posjedom:
Tablica 7: Broj stanovnika i obitelji sa zemljišnim posjedom u Lièkom distriktu 1712. i 1746.
Kapetanija Bilaj Buniæ Graèac Lovinac Medak Novi Perušiæ Podlapac Ribnik Udbina Vrebac Zvonigrad Porkulabija Komiæ Pazarište Široka Kula Smiljan Ukupno 347 1.047 668 1.283 25.291 415 1.945 932 2.144 34.410 29 95 59 139 2.249 47 247 98 290 3.742 Stanovnika 1712. 514 3.067 1.651 2.719 1.160 1.053 1.518 2.374 706 3.219 1.461 2.504 Stanovnika 1746. 1.161 5.556 2.083 4.083 1.048 1.576 2.613 3.015 838 3.580 1.987 1.464 Obitelji 1712. 46 216 156 234 112 115 163 216 71 302 108 188 Obitelji 1846. 131 530 234 410 124 199 264 323 101 375 201 168

34

Karl Kaser

ment, u Graèacu sedam obitelji od njih 156, u Ploèi šest od 43, u Raduèu èetiri od 70 i u Bilaju jedna od dvanaest obitelji. Velika je veæina zemljišta, kako su smatrali Lièani, bila "osvojena sabljom", odnosno uzurpirana, kako je držala vojna vlast.79 Lika je sasvim sigurno Osmanlijama oteta "sabljom", a samo je mali dio Lièana, koji su posjedovali zemlju, sudjelovao i u njezinom ponovnom osvajanju. U njihovom je sluèaju prisvajanje zemljišta bilo s moralne strane legitimno. Veæina je zemljišta zaposjednuta bez sudjelovanja komorskih vlasti koje bi to trebale regulirati. U skladu s tim veæina naselja kao i raspodjela zemljišta bila je nesreðena i neorganizirana. Od obitelji, koje su do 1712. doselile u Liku, nije svaka mogla doæi do zemljišta. Velik broj obitelji ostao je bez zemljišnog posjeda. One su dobile status bezemljaša i nisu pozivane u vojnu službu. Kao što pokazuje tablica 880 u veæini sela živjela je i poneka bezemljaška obitelj. Broj bezemljaških obitelji opao je sa 400 (1712.) na toèno 300 godine 1746.81 Neke od ovih obitelji nastojale su da im Popisno povjerenstvo dodijeli zemljište. Meðutim, ono nije moglo pronaæi slobodno zemljište.82
Tablica 8: Broj bezemljaških obitelji u pojedinim selima Lièkog distrikta 1712.
SELO Bilaj Bruvno Buniæ Divoselo Graèac Jošane Kaluðerovac Komiæ Korenica Lovinac Mazin Mušaluk Novi OBITELJI 3 17 23 4 38 6 4 8 23 27 6 9 10 SELO Ostrovica Pazarište Peæane Perušiæ Ploèa Popina Ribnik Široka Kula Smiljan Srednja Gora Visuæ Vrebac Zvonigrad UKUPNO OBITELJI 2 24 1 61 4 6 3 3 23 4 4 20 37 400

Bezemljaške obitelji Buniæa imale su kuæe u i oko Buniæa. U "Conscriptio" se njihova djelatnost pobliže ne specificira. Samo se navodi da su oni svoju egzistenciju osiguravali fizièkim radom. Dodjeljivanje zemljišta i struktura naselja Velik dio zemljišta u Lici bio je, dakle, uzurpiran. U tim sluèajevima komorske vlasti nisu mogle utjecati na oblikovanje naseobina, kao ni na raspodjelu zemljišta. Samo u deset sela mogu se nazrijeti tragovi organiziranog djelovanja, naime, u Korenici, Buniæu, Visuæu, Peæanima, Jošanima, Ploèi, Mekinjaru (svi u Krbavi), Širokoj Kuli, Mušaluku i Kaluðerovcu. Naèelno se mogu ustanoviti dvije vrste organiziranog djelovanja: u veæini sluèajeva zadiralo se samo u raspodjelu zemljišta, u dva sluèaja u raspodjelu zemljišta kao i u oblikovanje naselja. Prvo o onim sluèajevima u kojima je došlo do intervencije kod raspodjele zemljišta. Ovdje je opet potrebno razlikovati dva naèina postupanja: 1. Podjela seoskog zemljišta na takozvane skvadre i petine i 2. Dodjeljivanje zemljišta, koje je pripadalo jednom selu, svim obiteljima prema odreðenom kljuèu. Komorske su vlasti provele podjelu na skvadre i petine samo u selima u Krbavi i to ne u svima. Taj sustav podjele u osnovi je funkcionirao tako da su zemljišni posjedi jednog sela, ukoliko su bili dovoljno veliki, najprije podijeljeni na skvadre. Zatim su skvadre bile podijeljene u proizvoljan broj petina. Jednu petinu mogla je posjedovati jedna ili više obitelji zajedno. Velièina jedne skvadre i jedne petine oèito nije bila utvrðena, veæ je njezina velièina odreðena individualno od sela do sela.
Isto. U "Conscriptio" se navode razlièite brojke bezemljaških obitelji. Izvodi navode manje brojke nego pojedinaèni iskazi. Koji su podaci toèni teško je odluèiti. Ovdje se navode brojke iz izvoda. 81 KA/WrHKR-KA VII-349. 82 U Korenici primjerice šest obitelji, Luke Jovetsicha, Ostoie Miroevika, Jovana Basilenika, Bože Pankovicha, Mihata Milkovicha i Ivana Miletika.
79 80

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

35

Sve te jedinice mjerile su se prema tada uobièajenoj mjernoj jedinici, takozvanom štriku (Strikh/ Strick, hrvatski: uže). Štrik je inaèe bio mjera za dužinu, a ne za površinu. Dužina jednog štrika definirana je u Popisu sa "40 welliche Ellen oder sogenandte Braza", dakle dužinom od 40 venecijanskih lakata. Takav se štrik oznaèavao kao "großer Corbaver-strikh" (veliki krbavski štrik). Pored toga postojao je još jedan mali štrik, koji je bio dug samo 20 venecijanskih lakata. Taj mali štrik primijenio se samo kod razmjeravanja zemljišta u selu Ostrovica. Problem preraèunavanja štrika u neku uobièajeniju mjernu jedinicu leži u tome, što su se u to vrijeme u tom podruèju primjenjivali mali i veliki venecijanski lakat, a u "Conscriptio" se nigdje eksplicitno ne navodi kojim je laktom mjereno. Kratki venecijanski lakat iznosio je tada 639,59 mm, a dugi 685,77 mm.83 Raèunanje dugim laktom dalo bi štrik dužine od 27,43 m, a kratkim laktom štrik dužine 25,58 m. Štrik je pretvoren od mjere za dužinu u mjeru za površinu, tako je bilo definirano, da štrik kao mjera za površinu iznosi u dužinu devet, a u širinu jednu desetinu štrika. U sluèaju dugog venecijanskog lakta dobiva se na taj naèin površina od 677,164 m2. U važnijim sluèajevima štrik (temeljen na izraèunu s dugim venecijanskim laktom) æe se u daljnjem tekstu preraèunati u beèko jutro – jedinicu za površinu (a 5.755 m2) koja se u to vrijeme obièno upotrebljavala.84 Samo je u Buniæu i u Korenici seoski zemljišni posjed bio dovoljno velik da se mogao podijeliti na skvadre. Poljoprivredno korisna površina sela Buniæ iznosila je primjerice 23.780 štrikova. Ta je površina u prvom valu raspodjele bila podijeljena u èetiri skvadre. Svaka skvadra bila je privremeno podijeljena na
Herkov, Zlatko (1971): Mjere hrvatskog Primorja. Rijeka, 103. Podaci u izvorima koji se odnose na mjere proturjeèni su i netoèni. Gruber interpretira mjere u izvorima drukèije i došao je do rezultata, da 1štrik iznosi 7.524,49 m2 (dugi venecijanski lakat) odnosno 6.545, 21 m2. Vidjeti Siegfried Gruber (2000): Good luck for pioneers and bad luck for latecomers: different settlement patterns in resettling Lika around 1700 (manu).
83 84

deset jednakih petina. Prva skvadra bila je primjerice razdijeljena na deset petina a 582 štrika, dakle, cijela je skvadra obuhvaæala 5.820 štrikova. Buduæi da velièine zemljišnog posjeda nisu uvijek ispale prema planu, dolazilo je do manjih odstupanja pa je u konaènici prva skvadra iznosila 5.953 štrika. Isto se ponavljalo i kod preostale tri skvadre, sve dok cijela površina nije bila razdijeljena. Ukupne površine pojedinih skvadri pokazale su samo neznatna odstupanja:
Tablica 9: Velièina pojedinih skvadri u selu Buniæ 1712.
1. skvadra 2. skvadra 3. skvadra 4. skvadra UKUPNO 5.953 štrika 5.896 štrikova 5.922 štrika 6.009 štrikova 23.780 štrikova

Osim toga selo je posjedovalo još i zemljište, koje je bilo udaljeno od sela, a ležalo je u podruèju Kozjan-Brezovo (sjeverno od Buniæa). Odmah nakon protjerivanja Turaka oranice i livade u tom podruèju dodijeljivane su doseljenim Vlasima. Gotovo svaka obitelj, koja je posjedovala zemlju u Buniæu, imala je i zemljišni posjed u podruèju Kozjan-Brezovo. Sukladno podjeli na skvadre u Buniæu bilo je i podruèje Kozjan-Brezovo podijeljeno na èetiri skvadra a deset petina. Skvadre su doduše ovdje bile znatno manje, jer je podruèje obuhvaæalo ukupno samo 8.000 štrikova:
Tablica 10: Velièine pojedinih skvadri podruèja Kozjan-Brezovo koje je pripadalo selu Buniæ 1712.
1. skvadra 2. skvadra 3. skvadra 4. skvadra UKUPNO 2.044 1.922 1.992 2.042 8.000 štrika štrika štrika štrika štrikova

Svakom od èetiri skvadre upravljao je takozvani "Teiler" ("djelitelj"), odnosno razmjeravao ju je. Zadatak tih djelitelja je vjerojatno bio da provedu de-

36

Karl Kaser

taljnu podjelu zemlje u svojoj skvadri, da posreduju u spornim sluèajevima i da vode nužnu dokumentaciju. Djelitelj prve skvadre bio je primjerice kapetan Buniæa, Dubrava Knezoviæ (Dobrava Knesovik), a djelitelj druge skvadre bio je Vasilj Panjkoviæ (Vasil Paincovik). Kada je Popisno povjerenstvo stiglo, djelitelji su prisegnuli i naloženo im je da objave velièinu, položaj i vlasnike zemljišta. Podruèje Korenice bilo je takoðer podijeljeno na èetiri skvdre. Ovdje su one bile veæe jer je ukupna površina bila veæa (31.995,5 štrikova). Jedna je skvadra imala oko 8.000 štrikova, a prva je imala toèno 8.626 štrikova. Jedna skvadra u Korenici sastojala se od 21 petine. U Buniæu je jedna skvadra imala deset petina. Petine jedne skvadre nisu bile jednake velièine: One prve skvadre iznosile su izmeðu 555 štrikova i 657 štrikova, one druge skvadre izmeðu 572 i 600 štrikova. Velièina jedne petine mogla je ovisiti izmeðu ostaloga i o kvaliteti tla. Petinu je mogao posjedovati jedan vlasnik zemljišta ili više njih zajedno. Kapetan Buniæa, primjerice, sam je posjedovao cijelu petinu koja je imala 600 štrikova. Ako je na jednoj petini bilo više vlasnika zemljišta, jednomu je meðu njima oèito bio povjeren zadatak voðenja manjih upravnih poslova. Ostali suvlasnici na petini bili su takozvani "sudruzi" ili "suprežnici". Jedna je petina mogla imati šest sudruga, kao primjerice treæa petina èetvrtog skvadra:
Treæa petina Milan Racavika ........................................ 155 štrikova 1. suprežnik Novak Brasich ...................................... 78 štrikova 2. suprežnik Radan Brasich .................................. 77 štrikova 3. suprežnik Radosaff Rakovich ........................... 51 štrik 4. sudrug Radosin Miritsch .................................. 80 štrikova 5. sudrug Radoiza Schirrongia ............................ 80 štrikova 6. suprežnik Phillip Ratcovik ............................... 70 štrikova Iznos petine ........................................................ 591 štrik

Treæa petina Radosaff Rinich ................................. 354 štrika Suprežnik Ivan Silarovich .................................... 220 štrikova Iznos petine ............................................................ 574 štrika

Nije potpuno jasno kako je mogao nastati takav nesrazmjer u dijeljenju jedne petine. Moguæe bi objašnjenje bilo da su odreðene obitelji na temelju posebnog položaja svoga starješine (knez, porkulab, kapetan) dobile veæe zemljište. Doseljenici koji su neprestano pristizali bili su raspodijeljeni na petine prosjeènih obitelji, tako da je jedna petina morala opskrbljivati pet ili šest sudrugova. Velièina zemljišta bila je u svakom sluèaju neovisna o velièini obitelji. Tako je primjerice obitelj Mihajla Batiniæa s 25 èlanova posjedovala zemljište od 160 štrikova, a obitelj Petra Franiæa s takoðer 25 èlanova imala je posjed od 256 štrikova. Obitelj Radojice Dozetoviæa s 19 èlanova posjedovala je zemljište velièine 274 štrika. Zemljišni posjedi sela Peæane, Visuæ i Jošane bili su takoðer podijeljeni na petine. Za podjelu u skvadre bilo je zemljište ovih sela sve u svemu premalo. Zemljište sela Peæane velièine 2.561 štrik bilo je podijeljeno u èetiri petine, a ono sela Visuæ (7.490 štrikova) i Jošane (9.624 štrika) u 21 petinu. Poseban oblik dijeljenja zemlje na petine bio je primijenjen u selu Ploèa. Petina je ovdje oznaèena kao buljuk (Bulliuk = turska vojna jedinica). Tako je 11.788 štrikova seoskog zemljišta bilo podijeljeno u tri buljuka. Buljuci, koje Popis izrièito izjednaèava s petinom, ipak nisu imali sudruge. Buljuci su, osim toga, bili znatno veæi nego petine u drugim selima i veoma su varirali s obzirom na velièinu površine: Tablica 11: Buljuci sela Ploèa 1712.
1. buljuk 2. buljuk 3. buljuk UKUPNO OBITELJ 9 12 22 43 ŠTRIK 2.577 3.852 5.359 11.788

Što je više sudrugova dijelilo petinu to je, naravno, manji bio njihov individualni zemljišni posjed. Treæa petina prve skvadre imala je primjerice samo jednog sudruga:

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

37

Prilikom podjele seoskog zemljišta na petine vjerojatno je bilo tako da je jedna petina ležala uz drugu i da su zemljišni posjedi, koji su pripadali jednoj kuæi, bili prilièno zbijeni. Prilikom primjene metode raspodjele svih zemljišnih cjelina koje su pripadale jednom selu na sve obitelji sa zemljom, zemljišni posjedi jedne kuæe nisu ležali prema odreðenom kljuèu jedni pored drugih. Svaka je kuæa naèelno imala udjela u svakoj zemljišnoj cjelini. Široka Kula imala je primjerice sedam zemljišnih cjelina koje su nosile sljedeæe nazive: u poliu Dolike, Kerchevine, Strichichiu, u Jagodni, u Podovich, u Planini Livade i Bare. Od 59 kuæa njih 53 imale su udjela u svakoj od spomenutih zemljišnih cjelina. Preostalih šest kuæa nije imalo udjela u cjelini Kerchevine. Svakoj je kuæi bila dodijeljena još i okuænica. Udio pojedinih kuæa u sedam zemljišnih cjelina nije bio jednak, veæ je postojalo 15 razlièitih velièina. Velièina zemljišta protezala se od 40 do 597 štrikova:
Tablica 12: Raspodjela zemlje u selu Široka Kula 1712.
17 kuæa 12 kuæa 8 kuæa 5 kuæa 4 kuæe 2 kuæe 2 kuæe 2 kuæe 1 kuæa 1 kuæa 1 kuæa 1 kuæa 1 kuæa 1 kuæa 1 kuæa Ukupno a a a a a a a a 255,0 štrikova 127,5 štrikova 40,0 štrikova 117,5 štrikova 510,0 štrikova 597,0 štrikova 188,0 štrikova 84,0 štrika 470,0 štrikova 373,0 štrika 327,0 štrikova 312,0 štrikova 251,0 štrik 235,0 štrikova 135,0 štrikova 4.335,0 štrikova 1.530,0 štrikova 320,0 štrikova 587,5 štrikova 2.040,0 štrikova 1.194,0 štrika 376,0 štrikova 168,0 štrikova 470,0 štrikova 373,0 štrika 327,0 štrikova 312,0 štrikova 251,0 štrik 235,0 štrikova 135,0 štrikova 12.653,5 štrikova

èe bi bilo svrstano u kategoriju zemljišnih posjeda velièine 255 štrikova. Zemljište velièine 255 štrikova bilo je rasporeðeno na sljedeæi naèin:
Kuæa Nr. 5: Radien Jovich ima zemlie pod kuchiom ................... 70 Item u poliu Dohke ................................................................. 70 Item Kerchevine ..................................................................... 20 Item Jagodnie ........................................................................ 15 Item u Stirchichu .................................................................... 15 Item u Podovich ..................................................................... 45 Item u Planini Livade ............................................................. 15 Item Bare ............................................................................... 5 255

Kuæa sa 127,5 štrikova zemljišnog posjeda imala je toèno polovicu zemljišnog posjeda kuæe sa 255 štrikova:
Kuæa Nr. 12: Bozo Millevznich ima zemlie pod kuchiom ............ 35 Item u poliu Dohke ................................................................. 35 Item u Kerchevini ................................................................... 10 Item Jagodnie ....................................................................... 7,5 Item u Stirchichu ................................................................... 7,5 Item u Podovich ................................................................. 22,5 Item u Planini Livade ............................................................ 7,5 Item Bare .............................................................................. 2,5 127,5

Velièine zemljišnih posjeda, koje nisu mogle nastati dijeljenjem ili množenjem iz 255 štrikova, dobile su odgovarajuæi proporcionalni dio u zemljišnim cjelinama:
Kuæa Nr. 15: Mihailo Marych ima zemlie pod kuchiom ............ 11,5 Item u poliu Dolike ..................................................................... 11,5 Item u Jagodniu ............................................................................ 2 Item u Stirchichiu .......................................................................... 2 Item u Podovich ........................................................................... 7 Item u Planini Livade .................................................................... 2 Item Kerchevine ............................................................................. 3 Item Bare ....................................................................................... 1 40 Kuæa Nr. 23: Stipan Zeech ima zemlie pod kuchiom ........... 175 Item u poliu Dolike ............................................................... 175

Zemljišni posjedi velièine 117,5 štrikova odgovarali su zemljišnim posjedima velièine 127,5 štrikova bez zemljišne èestice "Kerchevine". Zemljištu velièine 235 štrikova nedostajala je jedinica "Kerchevine", ina-

38

Karl Kaser Item u Kerchevini ................................................................... 50 Item u Podovich .................................................................. 110 Item u Jagodniu .................................................................... 30 Item u Stirchichiu ................................................................... 30 Item Bare ............................................................................... 12 Item u Planini Livade ............................................................. 15 597

Velièine zemljišnih posjeda Prema podacima u "Conscriptio" prosjeèna velièina obiteljskih zemljišnih posjeda jednog sela veoma se razlikovala od sela do sela:
Tablica 14: Prosjeèna velièina zemljišnog posjeda jedne obitelji u selima Lièkog distrikta 1712.
Obradiva površina (jutara) Bilaj 45,0 Bruvno 411,0 Budak 182,2 Buniæ 886,7 Divoselo 189,3 Graèac 894,5 Jošane 458,3 Kaluðerovac 65,2 Komiæ 117,7 Korenica 1.523,6 Lovinac 667,8 Mazin 291,7 Medak 1.380,2 Mekinjar 339,2 Mogoriæ 364,8 Mušaluk 94,9 Mutiliæ 308,3 Novi 281,7 Ostrovica 143,2 Pazarište 348,3 Peæane 197.0 Perušiæ 830,9 Pisaè 356,7 Ploèa 561,4 Podlapac 116,0 Popina 474,6 Poèitelj 446,1 Raduè 719,2 Ribnik 180,2 Široka Kula 606,4 Sredina Gora 160,9 Udbina 337,5 Visuæ 320,0 Vrebac 619,9 Zvonigrad 504,2 Ukupno 15.424,6 Obitelji 12 45 33 97 53 156 43 27 29 119 121 40 112 59 65 18 56 62 34 95 13 85 49 43 52 93 41 70 30 59 33 70 58 43 95 2.110 Velièina zemljišta jedne obitelji 3,7 9,1 5,5 9,1 3,6 5,7 10,7 2,4 4,1 12,8 5,5 7,3 12,3 5,7 5,6 5,3 5,5 2,5 4,2 3,7 15,1 9,8 7,3 13,1 2,2 5,1 10,9 10,3 6,0 10,3 4,9 4,8 5,5 14,4 5,3 7,3

Zemljišne èestice svake kuæe imale su time jednak procentualni udio u zemljišnim cjelinama sela:
Tablica 13: Udio u postocima èetiri velièine zemljišnog posjeda u zemljišnim cjelinama sela Široka Kula 1712.
ZEMLJIŠNA PARCELA Okuænica u poliu Dolike u Jagodniu u Stirchichiu u Podovich u Planini Livade Kerchevine Bare 255 štrikova 27,5% 27,5% 5,9% 5,9% 17,6% 5,9% 7,8% 1,9% 100,0% 127,5 štrikova 27,5% 27,5% 5,9% 5,9% 17,6% 5,9% 7,8% 1,9% 100,0% 40 štrikova 28,75% 28,75% 5,0% 5,0% 17,5% 5,0% 7,5% 2,5% 100,0% 597 štrikova 29,3% 29,3% 5,05% 5,05% 18,4% 2,5% 8,4% 2,0% 100,0%

Drugo selo u kojemu je zemljište bilo podijeljeno na taj naèin bio je Mekinjar. Selo je imalo pet zemljišnih cjelina: zu Rosalie wismäder, in Bari wismäder, zu Sitnik akher, zu Suchepolie akher, zwischen den weeg akher. Svaka obitelj koja je posjedovala zemljište, uz jednu jedinu iznimku, imala je proporcionalno jednak udio u svakoj zemljišnoj cjelini sela. U Mekinjaru je postojala veæa raznolikost u pogledu velièine zemljišta nego u Širokoj Kuli. Velièina deset zemljišnih posjeda iznosila je 85 štrikova, sedam je imalo velièinu 64 štrika, daljnjih sedam 119 štrikova, velièina pet posjeda bila je 243 štrika, pet 134 štrika i po tri su posjeda imala velièinu 151 štrik odnosno 68 štrikova. Pored toga postojalo je još 19 razlièitih velièina zemljišta. Anologni ustroj zemljišnih cjelina može se, osim u navedenim selima, uoèiti još u Kaluðerovcu i u Mušaluku.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

39

Najmanje zemljišne posjede imale su obitelji u Podlapcu i Kaluðerovcu, a najveæe obitelji Peæana, Ploèe i Vrepca. Sama velièina zemljišnog posjeda ne govori još uvijek mnogo, važni su prije svega kvaliteta i osobine tla. Može se pretpostaviti da su zemljišni posjedi u plodnim dolinama bili manji od onih neplodnih u brdovitim predjelima. Ta je okolnost vjerojatno utjecala na velièinu zemljišnog posjeda, meðutim, nije morala biti odluèujuæa. Naime, zemljište u brdovitom podruèju Zrmanje (Popina, Zvonigrad) spadalo je meðu najmanje u Lici. Velièine zemljišnih posjeda nisu ovisile o velièini obitelji na naèin, da su veæe obitelji posjedovale veæe zemljište i obrnuto. Tako je prosjeèna velièina zemljišta u Srednjoj Gori (prosjeèna velièina obitelji 13,1 èlan) iznosila samo 4,9 jutara, u Komiæu (velièina obitelji 12,0) samo 4,1 jutro. U Metku je prosjeèna velièina zemljišta iznosila 12,3 jutra, a prosjeèna velièina obitelji 10,4 èlana. Preciznija slika o velièini zemljišnog posjeda može se dobiti ako se velièine zemljišnog posjeda stave u izravnu korelaciju s brojem stanovnika jednog sela. Na temelju toga može se uoèiti da je selo Peæane za prehranjivanje jednog stanovnika imalo na raspolaganju 1,4 jutra, obližnji Podlapac, meðutim, samo 0,28 jutara zemlje. Stanovnici Peæana imali su, dakle, pet puta više zemlje na raspolaganju od stanovnika Podlapca. To pokazuje i tablica 14. Ako se razmatra broj jutara po obitelji i po stanovniku ispada da su zemljom najsiromašnija sela bila Divoselo, Pazarište, Podlapac, Ostrovica i Srednja Gora. Velièina zemljišnog posjeda nije ovisila o tome da li je zemlja pripadala Vlasima, Hrvatima i Bunjevcima. Vlaško selo Peæane raspolagalo je prosjeènom velièinom zemljišnog posjeda od 15,1 jutro po obitelji, selo Komiæ, pretežno naseljeno Vlasima, imalo je prosjeènu velièinu zemljišnog posjeda od samo 4,1 jutra. Može se uoèiti samo to da su obitelji hrvatskih sela raspolagale ispodprosjeènom velièinom zemljišnih posjeda: Podlapac (2,2 jutra), Bilaj (3,75 jutara), Kaluðerovac (2,4 jutra) i Budak (7,8 jutara).

Tablica 15: Prosjeèna velièina zemljišnog posjeda po stanovniku u selima Lièkog distrikta 1712.
SELO Bilaj Brušane Bruvno Budak Buniæ Divoselo Graèac Jošane Kaluðerovac Komiæ Korenica Lovinac Mazin Medak Mekinjar Mogoriæ Mušaluk Mutiliæ Novi Ostrovica Pazarište Peæane Perušiæ Pisaè Ploèa Podlapac Popina Poèitelj Raduè Ribnik Široka Kula Smiljan Srednja Gora Udbina Visuæ Vrebac Zvonigrad Ukupno STANOVNIKA 106 130 658 258 1.376 591 1.651 589 163 347 1.691 1.417 495 1.160 632 715 136 497 462 408 1.047 142 961 602 527 409 1.212 504 775 202 668 1.153 431 527 611 746 1.292 25.29 10,61 JUTARA PO PRETEŽNO STANOVNIKU 0,42 Hrvati 0,93 Hrvati 0,62 Vlasi 0,71 Hrvati 0,64 Vlasi 0,32 Vlasi 0,54 Vlasi 0,78 Vlasi 0,40 Hrvati 0,34 Vlasi 0,90 Vlasi 0,47 Bunjevci 0,59 Vlasi 1,20 Vlasi 0,54 Vlasi 0,51 Vlasi 0,70 Hrvati 0,62 Vlasi 0,61 Hrvati 0,35 Vlasi 0,33 Bunjevci 1,40 Vlasi 0,86 Novokršæani 0,59 Vlasi 1,10 Vlasi 0,28 Hrvati 0,39 Vlasi 0,88 Vlasi 0,93 Vlasi 0,89 Hrvati 0,91 Vlasi 1,33 Bunjevci 0,37 Vlasi 0,64 Hrvati 0,52 Vlasi 0,83 Vlasi 0,39 Vlasi

Postoji samo jedno objašnjenje za tako velike razlike u velièini zemljišnih posjeda: proces zauzimanja zemljišta, koji se odvijao neorganizirano, mogao je

40

Karl Kaser

dovesti do toga da su neka sela bila relativno nenaseljena, a neka prenaseljena. Kvaliteta tla, velièina obitelji i porijeklo naseljenika sigurno su igrali odreðenu ulogu, ali ipak nedovoljno objašnjavaju razlike u velièini zemljišnih posjeda. Veæ je komorska uprava bila dodijelila èasnicima zemljišne posjede osloboðene plaæanja poreza. Ti su se posjedi nazivali "èasnièka zemlja" ili "Pocasbina" i služili su kao naknada za troškove obavljanja èasnièke službe. Doduše nije svaki èasnik imao na raspolaganju poèasbinu. Udio poèasbine u sveukupnom zemljišnom posjedu jednog èasnika bio je najèešæe veoma mali. Kapetan Graèaca posjedovao je 9,5 jutara zemljišta, od toga je 0,95 jutara bila poèasbina. Porkulab Raduèa imao je zemljišni posjed velièine 28 jutara, od èega je 1,4 jutro bila poèasbina. Zemljišni posjed bilajskog kneza iznosio je 30,5 jutara, a od toga je samo jedno jutro bila poèasbina. Popisno povjerenstvo bilo je zaduženo da sve èasnike opskrbi utvrðenom kolièinom poèasbine. Tako je kapetan trebao dobiti 15 jutara, porkulab 12, knez 10 jutara, a zastavnik 8 jutara. Ti zemljišni posjedi trebali su biti osloboðeni plaæanja poreza i vojne službe,85 odnosno na njih se nije trebalo raèunati kad se razmatrao broj vojnosposobnog ljudstva. Meðutim, Popisno povjerenstvo nije provelo taj zadatak. To nije igralo nikakvu ulogu, utoliko, što su zemljišni posjedi ionako bili osloboðeni plaæanja poreza. Neki pravoslavni parosi dobili su kao dodatak svom osobnom zemljišnom posjedu i takozvano "popovsko zemljište". Prinos od osobnog zemljšta bio je odreðen za pokrivanje osobnih potreba, dok su se crkvene potrebe trebale pokriti prinosom od zemlje dobivene za službu. Pravoslavni sveæenik u Raduèu posjedovao je primjerice 36,3 jutra zemlje, a od toga je deset jutara bilo zemljište dobiveno za službu. Paroh u Korenici posjedovao je 14,3 jutara zemlje, polovica od toga bila je crkvena zemlja. Župnik u Pazarištu, Juraj Smolèiæ, posjedovao je 43,1 jutro zemlje, od koje je 29,4 jutra
85

bila crkvena zemlja. U Pazarištu su doduše stanovali katolièki Bunjevci, pa je župnik u Pazarištu nesumnjivo bio katolik, a katolièki sveæenici obièno nisu dobivali crkvenu zemlju. Èasnièko i sveæenièko zemljište nije bilo jedinstvene velièine. Opæenito se može ustvrditi da su se zemljišni posjedi èasnika i pravoslavnih paroha ubrajali meðu veæe posjede u selu. Zemljišni posjedi katolièkih župnika bili su opæenito manji od zemljišta njihovih pravoslavnih kolega. Velièina zemljišnog posjeda pojedinih èasnika ne odražava nikakav rang, to jest, zastavnik je mogao imati veæi zemljišni posjed od porkulaba, porkulab veæi od kapetana, knez je takoðer mogao imati više zemlje od kapetana itd. Neki primjeri velièine zemljišnog posjeda èasnika i župnika:
Tablica 16: Velièina zemljišnog posjeda èasnika i župnika u selima Lièkog distrikta 1712.
PROSJEK OBITELJI

PRAVOS. PAROH

KAPETAN

SELO

GRAÈAC LOVINAC KORENICA BUNIÆ PAZARIŠTE MOGORIÆ UDBINA

9,5 21,4 27,7 10,5

14,3 27,6 23,4 28,6 15,9 13,8

18,0 4,6 6,9

7,1 25,2 25,5 16,2 6,4 14,1 16,8 14,3 14,0 29,0 -

KATOL. ŽUPNIK

ZASTAVNIK

PORKULAB

KNEZ

10,5 13,7 5,5

5,7 5,5 14,2 14,2 3,7 5,6 4,8

8,0 12,2-

KA/IÖHKR/Croatica, 1713-V-35.

U individualni posjed lièkog zemljovlasnika ulazila je okuænica kao i jedna ili više oranica te livada. Pašnjaci i šume bili su opæinski posjed i nisu ulazili u individualni zemljišni posjed te stoga nisu ni bili popisani. Najvažnije zemljište bila je ustvari okuænica. Ona

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

41

je služila za zasaðivanje vrta, kao i za oranice i livade. Prilikom procjenjivanja kakvoæe cjelokupnog zemljišnog posjeda jedne kuæe svakako se mora uzeti u obzir i velièina okuænice. U Budaku su primjerice okuænice bile veoma male. Ukupno zemljište sela Budak iznosilo je 3.827 štrikova, samo 417, 5 štrikova ili 10,9% od toga otpadalo je na površinu svih okuænica. Okuænica je predstavljala samo mali dio cijelog posjeda, kao na primjeru zemljišnog posjeda Frane Zlatara:
Frane Zlatar ima zemlie pod kuchiom usa ............................. 6 Sekat ....................................................................................... 3 Item na Kossi usa .................................................................. 12 Item vu Svizdi usa .................................................................. 25 Item na Dertiache usa ............................................................ 5 Item vu gorniem poliu usa ..................................................... 7 Item vu Svizdi usa .................................................................. 9 Item vu Svizdi usa .................................................................. 10 Item vu Kliskom poliu usa ...................................................... 22 Item vu Lanischce usa ........................................................... 6 Item vu Lanischce usa ........................................................... 3 Item vu Vuksichiu usa ........................................................... 39 Sekat ....................................................................................... 6 Item vu Vuksichiu .................................................................. 22 175

posjed èinile su samo livade, kao primjerice na zemljištu Laze Zoriæa:
Lazo Zorich ima zemlie pod sobom ...................................... 237 kostanice u pogliu .................................................................. 60 u Chermernice kostanice ....................................................... 50 347

Zemljišni posjed Tome Vujatoviæa sastojao se samo od okuænice:
Thome Vujatovich oranice y kostanice ....................... 40 Strikh

U selu Bruvno prosjeèni udio okuænice iznosio je 75% (ukupno 8.632 štrika, od toga 6.554 štrikova okuænice). I ovdje su preostali zemljišni posjedi bile livade:
Thadia Diviak ima zemlie pod kucziom uza .......................... 290 Item u Cremernich livade ....................................................... 30 Item u dubravi livade ............................................................. 20 Item u Klapanichah livade ...................................................... 10 Item u Paklariziu livade .......................................................... 10 360

U Podlapcu su okuænice bile veæe. Od 1.698,5 štrikova seoskog zemljišta 641 štrik ili 37,7% bile su okuænice. Zemljišni posjed Mate Dasoviæa bio je podijeljen na sljedeæi naèin:
Mathe Dassovich, vnter den haus ..................................... 21 Strikh zu Giagodno ................................................................. 16 Strikh in Rossuglia ............................................................... 1,5 Strikh in Polize ....................................................................... 11 Strikh zu Brestane .................................................................... 5 Strikh 54,5 Strikh

Veæina okuænica imala je ogradu. Za Ribnik i Poèitelj "Conscriptio" izrièito navodi ograðene okuænice, kao primjerice kod Vukašina Bobiæa u Poèitelju:
zemlie Vukasina Bobicha kod kuche u ogradi uxa ...................... 80 na kuchistu kod bukova glavice ................................................... 70 u Buxahu kod Bukovu glavice ...................................................... 80 kod Grebia na Luchi ...................................................................... 10 240

Zemljišni posjedi sela Mazin i Bruvno imali su najveæi udio okuænica. Prosjeèni udio okuænice u zemljištu sela Mazin iznosio je 72,1% (ukupno 6.126 štrikova, od toga 4.415,5 štrikova okuænice). Okuænice su se sastojale od livada i oranica. Preostali zemljišni

Najmanji udio u zemljišnom posjedu veæine sela imale se oranice ("akher", "oranice") koje nisu bile sastavni dio okuænice, a najveæi uglavnom livade ("wismähder", "fenilia", "kostanice", "livade"). Zemljište sela Podlapac velièine 1.698,5 štrikova86 sastojalo se od sljedeæih dijelova:
Bez èasnièke zemlje, bez zemljišta kapetana i bez zemlje Nikole Lovriæa, koji je imao zemlju na drugim mjestima.
86

42

Karl Kaser

Tablica 17: Udio okuænice, oranica i livada u postocima u selu Podlapac 1712.
VRSTA ZEMLJIŠTA okuænica in Giagodni fenilia in Policza fenilia in Rossulie fenilia in Brestane akher Zajedno ŠTRIKOVA 641,0 545,5 262,5 90,5 159,0 1.698,5 % 37,7 32,1 15,5 5,3 9,4 100,0

U Podlapcu odnos okuænica : livade : oranice iznosio je 37,7% : 52,9% : 9,4%. U Mekinjaru je udio okuænice bio približan onom u Podlapcu, udio oranica bio je veæi, a livada znatno manji:
Tablica 18: Udio okuænica, oranica i livada u selu Mekinjar 1712. izražen u postocima (u štrikovima)
Velièina zemljišnog posjeda 243 119 151 134 85 64 Okuænica 95 45 68 47 38 27 Oranice 50 25 27 30 9 10 Livade 98 49 56 57 38 27

% 39,1 37,8 45,0 35,1 44,7 42,2

% 20,6 21,0 17,9 22,4 10,6 15,6

% 40,3 41,2 37,1 42,5 44,7 42,2

imala su opæenito veæe zemljišne posjede, ali su takoðer mogla imati isto tako male kao i hrvatska sela. U sastav individualnog zemljišnog posjeda ulazili su ograðena okuænica, oranice i livade, koje su se mogle, ovisno o procesu zauzimanja zemlje, nalaziti u blizini okuænice ili biti veoma udaljene od nje. Šume i pašnjaci nisu ulazili u individualni posjed jedne kuæe. Stanovnici sela uživali su u šumama samo pravo korištenja, pašnjaci jednog sela bili su zajednièka imovina svih stanovnika. U Lici oèito nije bilo razvijeno vinogradarstvo. Toliko, dakle, o opæem historijskom i demografskom kontekstu, koji se mora uzeti u obzir prilikom bavljenja pojedinaènim primjerima, odnosno, prilikom mikrohistorijskog bavljenja pojedinim mjestima.87 Popis stanovništva i zemljišta iz godine 1712. pruža s jedne strane dobar temelj za daljnja istraživanja, a s druge strane omoguæuje opæenito usporeðivanje s povojaèenim pograniènim podruèjima kao i sa strukturom stanovništva i zemljišta u Civilnoj Hrvatskoj. KRATICE: AH – Arhiv Hrvatske IÖHK – Steiermärkisches Landesarchiv/ Innerösterreichischer Hofkriegsrat IÖHKR – Kriegsarchiv Wien/Innerösterreichischer Hofkriegsrat GKV – Generalkomanda Karlovac-Varaždin, Arhiv Hrvatske KA – Kriegsarchiv Wien SHK – Lopašiæ, Radoslav (1884-1889): Spomenici Hrvatske Krajine. Zagreb Bde II, III. SLK – Arhiv Hrvatske/Spisi Like i Krbave StLA – Steiermärkisches Landesarchiv WrHKR – Wiener Hofkriegsrat

Rezimirajuæi može se kazati: naseljavanje i zauzimanje zemlje u Lici odvijalo se u znatnoj mjeri nekontrolirano. Vojna uprava nije ništa promijenila u strukturi zemljišnog posjeda i strukturi naselja, nakon što je 1712. Lika bila ukljuèena u vojnokrajiško podruèje. Velièine zemljišnih posjeda varirale su od mjesta do mjesta. Uzroci toga ležali su u prilièno neorganiziranom zauzimanju zemljišta. Sva hrvatska sela pripadala su selima koja su raspolagala najmanjim zemljišnim posjedima. Vlaška i bunjevaèka sela

87

Za primjer vidjeti Grandits-Kaser: Familie und Gesellschaft, 60-67.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

43

"HRVATSKA I ZADARSKO OKRUŽJE"
Giacomo Cantelli Da Vignola (Rim, 1690.)

44

Karl Kaser

"HRVATSKA I ZADARSKO OKRUŽJE"
Giacomo Cantelli Da Vignola (Rim, 1690.) Detalj

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

45

Conscriptio terrenorum et hominum beeder Grafschaften Lica vnd Corbavia

CONSCRIPTIO Terrenorum et hominum beeder Graffschafften Lika vnd Corbavia, weliches alles von der Dellegirten Commission sovill, als möglich, vnd thuentlich were, genau beschriben worden, wobey dises zu vermerkhen das in besagt, vnd nachvolgender beschreibung ieder strikh 40 wellische Ellen, oder, sogenandte Braza constituirt, vnd dern 9 in der Lönge, der 10te in der bereithe einen tag akherpau, was mit einen pflueg 4 par oxen in einen tag vmbackhern khönen, nach dem Landtgebrauch ausmachen,1 dise ausmössung obverstandner strikh ist gleichmössig in Corbavia vnd Lika gehalten, vnd alle Grundstükh auf erst besagte mass von orth zu orth beeder graffschafften durch die geschworene möGruntstukh strikh dern Haubt: Coreniza No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... No. 6 .... No. 7 .... No. 8 .... Köpf zum waffen weiber vnd Kinde Seellen in allem

sser, vnd thailler ausgemessen, vnd solichen nach in der Conscription ausgesezt worden, erstlichen von der Graffschafft Corbavia anfanget, nach Vollendung soliche die Graffschafft Lika nachkhombet, alles von dorff zu dorfschafften berittener vnd beschribener worbey die Grunt gleichfolls benenet, vnd zugleich bey iedweder die Concessions brieff habungen besonders angemerkht seint verfolglichen. SUMMARI EXTRACT Was in beeden Graffschafften Lika, vnd Corbavia an Gruntstükhen, vnd Seellen beederley geschlechts befindet, was zu tragung der waffen föchig, oder annach vnmindig ist, wie volgt.
Gruntstukh strikh dern in dem orth Homogliaz No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... No. 6 .... No. 7 .... Köpf zum waffen weiber vnd Kinde Seellen in allem

1387 2681 1/4 3428 1/2 4596 1/2 3398 4422 2333 1/2 1869 24115
3/4

16 62 62 74 55 78 56 37 440

51 190 183 178 175 235 155 84 1251

67 252 245 252 230 313 211 121 1691

1170 1/2 1134 1558 1152 1652 888 325 31995
1/4

– – – – – – – 440

– – – – – – – 1251

– – – – – – – 1691

1 Mit “wellische Ellen” sind venezianische Ellen (Braccio) gemeint. Das Problem ist, daß damals sowohl die kurze venezianische Elle (639,59 mm) als auch die lange venezianische Elle (285,77 mm) in Gebrauch waren. Die Berechnung mit der kurzen Elle würde für einen Strick 27,43 m, für den kurzen Strick 25,58 m ergeben. Dementsprechend würde also im Tagbau 677,164 m² (1,18 Joch) oder 589 m²

(1,02 Joch) ausmachen. Der Umrechnungsfaktor von Strick in Joch beträgt also entweder 21 (lange Elle) oder 22,6 (kurze Elle). Der Differenzbetrag zwischen langer und kurzer Elle beträgt bei angenommen 400 Strick 1,3 Joch, bei 50 Strick 0,2 Joch. In Ostrovica ist in kleinen Strikh (á 20 Ellen) gemessen worden. Der normale Strikh ist eigentlich der große CorbaverStrikh.

46
Gruntstukh Köpf zum strikh dern waffen Sine terreno No. 1 .... No. 2 .... 31995 Haubt: Bunich No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... No. 6 .... Sine terreno No. 1 .... Summa Haubt: Potlopaz No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... Summa Pechaine No. 1 .... Sine terreno Summa Joussane No. 1 .... No. 2 .... Carrent terreno Summa Pisachie No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... Summa weiber vnd Kinde

Karl Kaser
Seellen in allem

Gruntstukh Köpf zum strikh dern waffen Mekinar No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... Summa Udbina No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... Summa 2653 2631 1839 7123 1540 7/8 1531 1/2 1605 1/4 1619 2/4 790 7087 1474 1391
1/8

weiber vnd Kinde 63 62 52 152 176 127 455 61 92 98 106 40 397 (394) 66 67

Seellen in allem 215 238 179 632 79 131 119 142 56 527 (521) 87 83

– –
1/4

36 4 480

65 17 1333

101 21 1813

177 18 39 21 36 16 130 (127) 29 16

7032 3191 2242 2414 2460 1281

85 59 52 70 71 33

227 209 129 179 184 78

312 268 181 249 255 111

– – 18620

25 8 403

80 24 1110

105 32 1513

Martilik No. 1 .... No. 2 .... Summa Catholicorum Wollachen des dorfs Martilik No. 1 .... No. 2 .... vorige Summa tota Summa Visatsch No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... Sine terreno Summa

3/4 1/4

1163 618 655 2436 2561 – 2561 5749 3875 – 9624 3069 3065 1356 7490

31 38 39 108 32 1 33 82 61 9 152 68 63 26 157

104 98 99 301 110 5 115 270 176 23 469 206 176 63 445

135 136 138 409 142 6 148 352 237 32 621 274 239 89 602

2866

37

133

170

2194 1414 2/4 3608
2/4

48 44 92 37 129 30 43 40 7 8 128

120 115 235 133 368 122 157 184 -28 -14 505

168 159 327 170 497 152 200 224 -35 -22 633

2866 6474
2/4

1989 2147 2/4 2164 420 – 6720
2/4

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Gruntstukh Köpf zum strikh dern waffen Srinagora No. 1 .... No. 2 .... Sine terreno Summa Canik No. 1 .... No. 2 .... Sine terreno Summa Brunno No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... Sine terreno Itnn 8632 Messim No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... Sine terreno 16532/4 1726 – 3379
2/4 (3/4)

47
weiber vnd Kinde 99 56 85 54 21 55 30 400 48 50 64 53 56 47 45 6 41 29 439 68 88 88 51 51 45 36 6 433 67 59 8 10 144 54 60 57 33 – 204 268 188 273 170 78 154 117 1248 166 199 219 177 180 168 157 16 132 87 1501 167 211 206 148 165 129 98 23 1147 205 167 21 15 408 152 182 138 99 – 571 Seellen in allem 367 244 358 224 99 209 147 1648 214 249 283 230 236 215 202 22 173 116 1940 235 299 294 199 216 174 134 29 1580 272 226 29 25 552 206 242 195 132 – 775

weiber vnd Kinde 50 54 -9 159 168 -20 347 -89 180 -32 -11 312 200 239 67 36 542 41 583

Seellen in allem 209 222 -29 460 111 236 -39 -18 404 256 318 84 47 705 56 761

Gruntstukh Köpf zum strikh dern waffen Svonigrad No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... Sine terreno Summa Grazaz No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... No. 6 .... No. 7 .... No. 8 .... Sine terreno Summa Lovinaz No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... No. 6 .... Sine terreno Summa Ploza No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... Sine terreno Summa Radaz No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... Summa 4106 1465 2983 1527 507 – – 10588 2517 3037 3062 2609 2195 3044 2187 134 – – 18785 4462 2547 2333 1892 1697 1093 – – 14024 6137 4874 777 – 11788 4081 3705 2820 2787 1710 15103

113 22 56 -7 -7 92 56 79 17 11 163 15 178

1245 2168 1/4 – – 3413
1/4

3612 2/4 4004 2/4 834 57 8508 124

3164 2232 2/4 729 2/4 – 6126

61 39 15 8 123

178 150 52 24 404

239 189 67 32 527

Popina No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... Sine terreno Summa

3796 1494 2784 1451 442 – – 9967

85 53 83 59 13 55 28 376

236 208 265 172 48 154 116 1199

321 261 348 231 61 209 144 1575

48
Gruntstukh strikh dern Bellai No. 1 .... Sine terreno Summa Ostroviza No. 1 .... No. 2 .... Sine terreno Summa Perussich No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... Sine terreno 946 – 946 1017 1991 – 3008 5262 4950 4552 2538 148 – – – 17450 Köpf zum waffen 21 3 24 84 43 3 130 72 56 56 44 7 26 30 19 310 weiber vnd Kinde 85 9 94 150 131 7 288 214 175 176 143 18 82 89 51 948

Karl Kaser
Seellen in allem 106 12 118 234 174 10 418 286 231 232 187 25 108 119 70 1258 Ribnik No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... Sine terreno Catholicorum Summa Valacorum No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... obige Summa Summa: rum Medak No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... No. 6 .... Summa Pazarischia No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... Sine terreno Summa Rebaz No. 1 .... No. 2 .... Sine terreno Summa Gruntstukh strikh dern 2004 1/2 1629 1/2 150 – 3784 Köpf zum waffen 21 28 – 4 53 weiber vnd Kinde 58 95 – 10 163 Seellen in allem 79 123 – 14 216

3355 3521 2492 1/2 9368
1/2

39 60 32 131 53 184

116 158 99 373 163 536

155 218 131 504 216 720

3784 13152
1/2

Summa Caludierovaz No. 1 .... No. 2 .... Sine terreno Summa Novi No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... Sine terreno Summa Divossello No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... Sine terreno Summa

1085 284 – 1369 1703 1542 2495 175 – 5915 1801 1176 998 – 3975

29 9 6 44 26 33 58 5 11 133 61 45 39 8 153

91 34 21 146 65 123 145 7 44 384 187 136 123 13 459

120 43 27 190 91 156 203 12 55 517 248 181 162 21 612

6075 5205 4814 4695 5965 2230 28984 1987 1624 1821 1388 494 – – 7314 7249 5770 – 13019

50 62 48 45 46 27 278 67 61 50 48 13 28 6 273 85 92 37 214

141 195 161 132 159 94 882 181 227 197 140 63 83 24 915 286 283 72 641

191 257 209 177 205 121 1160 248 288 247 188 76 111 30 1188 371 375 109 855

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

49

Gruntstukh strikh dern Mochorich No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... Summa Masseluk No. 1 .... Sine terreno Summa Sirokokula No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... Sine terreno Summa Budak No. 1 .... No. 2 .... 2595 2810 1839 417 7661 1993 – 1993 5283 4256 3196 – 12735 2365 1462 3827 Summa: rum 323.285

Köpf zum waffen 70 64 49 6 189 37 14 51 92 61 29 7 189 46 16 62 6.633

weiber vnd Kinde 178 176 157 15 526 99 32 131 215 166 105 20 506 142 54 196 19.870

Seellen in allem 248 240 206 21 715 136 46 182 307 227 134 27 695 188 70 258 26.503

ITINERAR Annotirte öhrter in der Lika vndt Corbavia in der gesagten Delegirten Commission vndt zwar der anfang 1mo Corennicza von dannen auf Bunitsch. Von dannen auf Pechion und Jouszani – von da auf Podlapach vndt Pissach – hernach auf Mekiniar von dannen auf widerumb Coreniza vndt durch Buzonacz vnd Homogliaz durch Turianski Chanke vndt Kosian auf Udbina von dannen auf Comitsch vndt dann Bruuno. Massin dann durch beede Popina nach Zuonigradt durch Tinou doll alias Revision gewesen Gratschaz auf Vranik – von dann auf Verbacz hernach auf Barletto u. dann auf Medak von da auf Ribnik. Hernach auf Siroka kulla von da auf Perussitsch hernach auf Mussaluk von dann auf Passarischie hernach Noui bis auf Carlopago.

50

Karl Kaser

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

51

PROTOCHOL Von der terrensrevisions Comission beeder Grafschaften Lika vnd Corbavia anno 1712 zu Coreniza in Corbavia ligend anfangend. O:A:N:D:G:

CONSCRIPTIO TERRENORUM IN CORRENIZA Terrenorum et hominum beeder grafschaften Lika et Corbavia, welliches alles von der delegirten Commission sovill als möglich, vnd thuenlich was genau beschriben worden wobey dises anvermerkhen, das in besagt, vnd nachvolgender beschreibung, jeder strikh 40 wellische Ellen, oder sogenandte Braza constituirt, vnd dern 9 in der Länge, vnd der 10te in der braite einen tag akher Pau, was mit einem pflueg 4 Par oxen in einem tag vmbakhern können, nach dem Landtgebrauch ausmachen, dise ausmessung obverstandner strikh ist gleichmässig in Carbavia, vnd Lika gehalten, vnd alle Gruntstükh auf erst besagte Mass von orth zu orth beeder grafschaften durch die beschworen Mässer, vnd theiller ausgemessen, vnd solichen nach in der Conscription eingesezt worden, Erstlichen von der Grafschaft Carbavia anfanget, nach Vollendung solicher die Grafschaft Lika nachkhombet, alles von Dorff- zu Dorfschaft britener, und beschribener, wobey die officire grunt gleichfalls benennet, vnd zugleich bei jedwede die Concessionsbrieff habungen bsonders angemerkht mit verfolglichen mit welicher Conscription den 20. September der anfanggemacht worden. CONSCRIPTIO terrenorum in Correniza, vnd bestehet dises territorium in 3 Squadre halt 21 Petine machen in allen 63 Petine alles auf die strikh außgemessen, vnd ieder strikh haelt 40 Zengger Braz. die erste Squadre des Proculabo Jelia Funduk in Pergel Borovo hat in ober Solvilenaz gleich daran an Weeg in den thall Aleaa genandt bey Borosits in Bonor in Brispi bey Jesera vndter Schegonovaz bey den Creiz in Vedropola zu Cervigniak zu Rudonaffaz bey Verpilie gegen Punitsch bey sein des Funduk Haus in Barchosich auf den Perg gegen Plisiviza vndterhalb daran Wilopolin bey einer Kalchgrueben Clasniza bey Bukovaz zu Verdasits zu Grobusik in dem thall tollovi Von Wismad in der Correniza

Strikh 18 17 7 9 13 10 6 11 20 10 8 10 25 17 57 10 25 13 25 10 25 22 378 12 390

52

Karl Kaser Vutsen Govert Sinevik abzutreten, so er auch ex metu gethan, vnder Vutsen Govert Sinevik ihme H: Bón v’ Teifenbach 16 Phillysi, der Funduk aber 8 Phillysi gegeben haben, weillen aber dermahlen von der Löbl Militar Posten Commission alle Vice Commandanten abgestellt worden, verlisten sye ihr gemeltes regale, worüber ihnen von der Delegirten Commission gemeldet worden, sye sollen gegebene Regale gleich wollen von gemelten B. von Teifenbach repetiern. Köpf Proculabo Illia Funduk ist bis 63 Jahre alt 1 Sein Sohn Todor 45 Jahr 1 Sein Sohn Vuzich 30 Jahr 1 Sohn Juan 22 Jahr 1 Sohn Milaztin 20 Jahr 1 1 Sohn Thoma 16 Jahr tauglich zu waffen 6 yber dise sambt weib vnd Kind hat er 7 Personi, worunter 2 – oder mansbilder vnmindig 9 Köpf 15 Volgt die 2te Petina Dise anderte Petina hat der Theiller Vucen Goversin, hat auch ein ganze Petina in allen disen örthern, wie der Proculabo, auch an eben disen orth als 390 strikh, iedoch der 50 strikh so ihme von H. Bón Oberburg exparte gegeben worden vnd ohne des officier grundt, so er Funduk gewesset. 390 strikh Ist also die 2te Petina auch aus Köpf zum Waffen Köpf Vucen Govercin 40 Jahr alt 1 Nicola Govercin brueder 30 Jahr 1 Vuk Govercin brueder 22 Jahr 1 Mileta Govercin Sohn des Vuken 15 Jahr alt 1 zum waffen tragen 4 Vnmindiger Kinder Mansbilder 4 Weibsbilder 15 Köpf in allem 23 Die drite Petina Michael Dotlich bey dem Haus zu Varkosits vnter der Plesiviza bey der Clasniza zu Vucova bey Verdasitsch strikh 57 10 11 13 23 10 Hierauf volgen die Köpf zum waffen tragen

NB: Item hat er Funduk einen gruntstükh hinter des Kallenberg Haus ober Segonovaz, so ihm von H: Bón v’ Oberburg gegeben worden 50 strikh, oder 5 tag 50 Dan guette 4 tag officier Grunntstukh hinter dem Bonor in der Correniza hinab gegen Homolaz 50 100 vorige Summa 390 Summa 490 hat khein Confermation brieff ÿber soliche terren ausser ÿber die 50 strikh bey des Kallenberg Hauß, so ihm lauth Concessionbrieff v’ H: Bón v’ Oberburg date: dem 24 Juny 1704, wo vor er ihm H: Bón im Kothe türkhische erbhen vnd 2 Costraun gegeben habe, so alles 6B etwa hath werth sein können. Dise 490 strikh, haetet wider strikh 40 Zengger, oder Venetianer Ellen, oder Braza 9 strikh in der länge, vnd neue in der braitte, machen aller orthen hierumb in tagpau, was 8 Par oxen in einen tag mit einen Pflug vmbakhern khönnen, ertragen also dise 490 strikh, so der Funduk Proculabo sambt seinen officirsgrunt hat 49 tagpau, das nicht mehr als 49 tagpau er Funduk habe, contestirt H: Syndicus Johannes Kurosski, vnd der Capitan Rokovina zu weliche soliche grunt ordentlich abgemessen haben, der strikh ist auchante Commissionem Delegatam vorgebracht vnd gefunden worden, das selber 40 Braza halte, vnd hat sowohl H: gräniz oberhaubtman, ich, vnd H: erzbriester Messich die abmessung oder Confrontierung wievill soliche 10 strikh so vor einen tagpau gehalten werden, den 22 September 712 bey der Knezen Trankolich Juan in Correniza persöhnlich beygewohnt, so beschrieben ist vmb 2 Uhr nachmittag. Weiters stöllt er Funduk vor der Commission, das er, vnd die Comunitet in Coreniza wegen des strittig orth zu Bresovaz H: Petter Ronoza als gewesten Militarischen interims Commandanten 50 Zighini gegeben haben, orth Bresovaz, vnd Homogliaz vor pye Correnizaner V: der Kriegs Stöll Gräz Confermiren zu lassen, 30 Zeghini hat er H: Ronaza vor seine mühewaltung behalten, vnd die ybrigen 20 aber quitt: selbe nacher Gräz schikhen zu wollen, die Confermation aber peye darüber noch däto nicht eingangen. Item Contestatz er Funduk beschwerlich yber den Bón v’ Teifenbach als gewesten interims Commandanten in der Lika, das selber von ihm were beredet, vnd betrochet worden, im Vice Commandanten Stöll in der Correniza anzunemben, vnd sein Proculabodienst dem

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE bey Grabusik bey Kallenberg Vndter Prispa zu Soilenaz bey dem Weeg bey dem gfasten thall in Alexia Draga in Vermilia zwischen diesen wassern zu Bonor zu Vedropolie bey Zervigniak bey Brisetsiza in Radunavaz in Tergnia bey Bari Wismäder in Potok in Toloni oder Graben in Machalaize Wismader Summa der 3ten 25 15 -6 17 7 18 22 18 10 10 8 10 20 25 10 12 12 12 391 16 Petina 407 bey Schegorovaz beede Puri Wismadt in Rescina Draga bey Vuoresits bey Jasuoff luch bey Brispu in Verpila bey Rusiza Vndter der Blisiziza bey Verkusuh in Luhsvize bey Korsin bey Vetasip in Potozi in Tolina oder Graben zu Grabusik bey Bubina gaia

53

20 12 9 13 10 6 18 17 10 10 13 8 10 12 12 25 15 Haetet also die 4te Petina 398 Haet also von diser Petina der Radosazz Gnatitsch 278 120 der Gago Summa 398 NB Des Gago halber Gruntstukh ist dem Goldtschmidt Petko Nankovich gegeben worden, aus recomendation alhir ins gesambt weillen er Gago seinen Grunt verlassen vnd entlassen ist. Volgt der 5te Petina Radossau Jandrich hat bey dem Haus zu Varichasik zu Vklasniza in Konsia zu Grabusik in Buchovaz Vnter dem Kallenberg Vnter Prispa bey dem Wasser Satvilenaz bey der gfasten grueben bey der Alexia Draga in Verpiha zu Bonor zu Borie zu Vedropoli bey Zervignia zu Seganovaz in Rudovonaz in Mochloviza in Ternie in Buri Wismader strikh 20 10 5 6 4 9 3 3 8 9 11 9 5 5 5 4 10 13 8 5 6

Köpf zum waffentragen Michael Dotlich 80 Jahr Vuk Sohn 60 Jahr Milos Sohn 40 Jahr Stoian figlio Vuk 25 Jahr Tobrasan figlio Vuk 22 Jahr Janko figlio Vuk 19 Jahr Nicolo figlio Milos 19 Jahr Relia figlio Milos 16 Jahr Vnmindige Mansbilder Weiber Die 4te Petina

Köpf 1 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 8 4 13 in allen 25 strikh 40 17 18 17 7 10 10 8 10 25 16

Radosav Gnatuk, vnd Gago bey dem Haus bey dem Haus ihr Gago in Rorous Berdo alle beede bey Sovi Lenaz alle beede bey dem Weeg alle beede bey Bonor beede bey Boriem beede bey Debelo Lugh oder in Vedropoli in Zeningniath beede bey Rudoravaz beede bey Machalarizze beede

54
zu Potok zu Tolouv, oder Grueben Köpf zum Waffen Radovan Jandrich 40 Jahr Atanisav Jandrich brueder 28 Jahr Ilia Jandrich brueder 26 Jahr Milovan brueder 20 Jahr Vnmindige Mans Persohnen Weibs bilder

Karl Kaser 6 6 170 Köpf 1 1 1 1 4 6 13 23 strikh 28 5 5 6 4 12 7 3 9 9 9 5 5 5 4 5 12 8 5 6 6 6 164 strikh Janko brueder 40 Jahr Milasin brueder 35 Jahr Vasil Sohn des Rado Sohn ist 35 Jahr alt Cosso Sohn des Radasan 30 Jahr Zuio Sohn des Rada 20 Jahr Luca Sohn des Rada 16 Jahr vnföhige Mans bilder weibs bilder 1 1 1 1 1 1 zum Waffen 7 7 14 Seellen in allen 28 strikh 28 10 11 13 7 10 18 13 8 10 10 8 10 10 6 172

Volgt die 6te Petina Hat der Radovan Lieunnick bey dem Haus bey Verkasik bey der Blesiviza bey dem Potozi zu Bukovaz bey den Kallenberg in Verpilia bey der Alexna Draga bey Bonor grueben in des gfußten grueben bey Jasikovaz zu Vedropolia ober dem dikhen Waldt oder Debelluk bey Bonovo Berdo zu Bari Wismäder Köpf zum Waffen Radovan Lieunnich 50 Jahr alt Radona Sohn 19 Jahr alt Vntaugliche Mans bilder Weibs bilder

Der mitgespan in diser 5ten Petina ist Bogdan Liutiza hat bey dem Haus zu Beriasnich zu Klosniza in Kongia zu Grabusik zu Vetasik bey den wasser Pilipovaz zu Brispa zu Sevilevaz in gfaßten Grueben in Alexa Draga zu Verpilia in Bonor zu Borie in Vedropoli in Zernigniak zu Seganovaz in Mahlariza Wismader zu Ternie zu Bari Wismader bey Rotok in Tolono oder Grueben

Köpf 1 1 2 5 4 Seellen in allem 11

Der 3te mitgespan in diser 5ten Petina Stuput zu Borovo Berdo hat

20 170 164 Summa 354 Köpf 1

Radosan Stuput ist 60 Jahr alt

in diser 6ten Petina ist der erste mitgesel Vuk Dotlich hat bey strikh dem Haus 14 zu Bukovaz 10 in Grabusik 10 in Ternie 10 zu Dolovi 5 bey Brispa 6 zu Sovilevaz 17 Von seinen Haus in Terograda 7

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE zu Bari Wismader in Meloiza Wismader bey Schegonovaz in Rudenoviza 3 4 5 5 96 in Malahariza wismäder in Bari wismader die 7te Petina hat mitgespan dem Radoe Clasnik bey Haus in Brispa bey Borie Vnder der Plisiviza bey Segoravaz in Vedropoli in Tervisniak bey Ternia zu Bari Wismader der anderte mitgespan ist Janko Mikich hat bey Haus zwischen wasser in der gfasten Grueben bey Pottok

55
16 9 278 14 6 10 11 20 8 10 10 3 92

der anderte mitgesel diser Petina ist Stoiak Glumaz hat bey dem Haus 24 bey Vedasik 10 zu Omegia 13 in Dolovai 7 in Grabusik 5 zu Popovo Dolo 18 bey Jessera stwarzan 10 zu Rudonovaz 25 zu Bari Wismader 3 zu Malahariza Wismader 4 127 erster atus 172 anderter 96 Summa: rum 395 Köpf zum Waffen Stojak Glumaz 50 Jahr alt Peter Sohn 25 Jahr Kusman Sohn 20 Jahr Todor Sohn 18 Jahr Vntaugliche Mans Persohnen weibs bilder Köpf 1 1 1 1 zu Waffen 4 3 4 Seellen in allen 11

52/3 10 18 6 392/3 erstere Summa 278 anderte 92 4092/3 strikh 43 10 11 17 8 13 10 12 12 6 15 17 22 8 10 10 10 12 10 16 Summa 272

Volgt die 8te Petina so der Dragoe Tsupurdia hat bey Haus in Verkatnitz Vndter der Plisiviza in Rusiza wasser in Konsia zwischen denen Metales zu Vetasik bey Potok zu Dolovo bey Brispa zu Kallenberg zu Sovilenaz in Alexina Draga in Verpilia zwischen denen wassern zu Bunov zu Bari zu Bari Wismäder in Ternie in Malohoriza wismader

Volgt nun die 7te Petina so der Juce Mariezich hat bey dem Haus zu Berkosik in Clasniza Vndter der Plisiniza bey Grobia bey wasser Rusiza bey Brispa zu Vedasik bey Dolova bey Potok in Grabusik bey der Alexa Draga in Verpilia zu Rudorovaz 37 10 13 11 15 17 8 10 12 6 25 22 18 25

56
Köpf zum waffen Radoe Tuburdia 50 Jahr alt Niat Sohn 18 Jahr alt Thoma Sohn 16 Jahr alt Jurai Vätter 30 Jahr alt Nicola Vätter 25 Jahr alt Vntaugliche Mans Persohnen Weiber

Karl Kaser Sa ple 1 2 3 in allen 6 strikh 20 17 7 1/2 10 9 12 1/2 10 16 15 5 4 1/2 4 8 6 Summa 144 1/2

1 1 1 1 1 5 5 10 Summa 20 strikh

Vntaugliche Mans bilder Waibs bilder mitgespan diser Petina Peter Zigich hat bey Haus in Bukovaz bey Grobusik zu Vedasik bey Potok zu Rudovaz zu Verpilie in Alexina Draga bey Sovilenaz in Popoffo Dolo in Bare Wismader in Vedropolie in Mulahariza Wismader zwischenen denen wasser Coreniza der anderte mit Gespan

Dise 8te Petina hat mitgespan den Mikula Leka hat bein Haus zu Radovonaz in Niholovaz, oder darunter ober der Debela in Popovo Dolo bey Sovi Lenaz in Verpilia

14 25 20 8 10 7 10 94 ybertrag 272 Summa 366

Köpf zum waffen Mikula Leka 60 Jahr alt Sohn Ilia Leka 23 Jahr alt Sohn Vuk Leka 18 Jahr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder Volgt die 9te Petina so der Vuk Hrastovaz hat bey Haus zu Schegorovaz in Vedrapolie zu Borie in Bonor in Rusiza bey Blesiviza bey Brispa zu Bari Wismader in Popoffo Dolo Köpf zum Waffen Vuk Hrastovaz 45 Jahr alt

Köpf 1 1 1 zum waffen 3 2 4 Summa 9 strikh 14 20 8 10 10 7 11 6 3 8 Summa 97 Köpf 1

strikh Stonoe Plinovik hat bey Haus 22 bey Bukovaz 71/2 zu Berkosik 10 bey Grobusik 171/2 bey Dolovi 8 bey Grabovaz 81/2 in gfasten thal 5 in Alexina Draga 11 in Vedropolie 4 bey Tergnia 10 in Malahoriza wismader 8 bey Bari Wismader 41/2 in Rudorovaz 121/2 in Verpilia 8 zwischen den wasser Correniza 4 Vndter Kallenberg 1551/2 15 in 9te Petina hat in allen 397 Köpf zum waffen Stanoe Plenovik 30 Jahr Michailo Vätter 16 Jahr Vnmindige Mans Persohnen Weibs bilder 1 1 zum waffen 2 2 6 in allen 10

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Volgt die 11te Petina hat Damian Lieposechia bey Haus vndter der Plisiviza in Rusiza zu Brispo in Sovilenaz in Grabovaz in Popofo Dolo in Baro wismäder in Verdropoli in Radorovaz Vnter Schegarovaz in Malohoriz wismader Köpf zum waffen tragen Damian Lieposechia 56 Jahr Janko sein Sohn 18 Jahr Vntaugliche Mans bilder weibs bilder

57
221/2 11 6 6 7 17 8 4 8 25 20 16 Summa 1601/2 Köpf 1 1 zum waffen 2 3 5 Summa in allen 10

Die 10te Petina hat Peter Kesik bey Haus zu Rudorovaz in Malahariza wismader in Zervigniak in Vedropolie bey Schegoronaz in Ternia bey Borie bey Bonor in Sovilevaz zu Priza in Alexina Draga in Verpilia zwischen den wasser Correniza in Popofo Dolo bey Korgia in Rosiza vndter Plisiviza zu Vercasik zu Grabusik in Goleo Berdo in Dolono zu Potok in Bari Wismäder Köpf zum waffen Peter Kergich 30 Jahr alt Radosaz Kergich brueder 28 Jahr Bogosaff Kergich brueder 20 Jahr Vnfähige Mans Persohnen Weibs bilder

48 25 16 10 8 20 10 10 10 17 6 22 18 10 18 8 17 11 10 25 15 12 12 12 Summa 370 1 1 1 zum waffen 3 7 13 in allen 23

dise 10te Petina hat mitgespan den Mali Boxo bey Haus bey der Claisniza in Sovilenaz zu Verdasik

51/2 13 7 10 351/2 Vorige Summa 370 Summa der 10ten Petina 4051/2

mitgespan in diser Petina Vuk Borienovich bey Haus 34 zu Barkasik 10 in Konsia 8 in Rusiza 11 bey denen Mitallen 13 zu Vedosik 10 in Ternia 10 zu Grabusik 25 in Golo Berda 15 in popofo Dolo 10 in Alexina Draga 22 zwischen denen wassern Coreniza 10 in Verpilie 10 zu Bonor 10 in Zervigniak 10 zu Bari 8 in Dolovo 12 12 in Potok 3 [?] 240 vorige Summa 1601/2 Summa der 11ten Petina 4001/2 Die 12te Petina hat Michailo Skorich bey Haus zu Berkusik strikh 27 10

NB der obige Peter Kergich hat versprochen den Mali Boxo von seinen gruntstukh noch 8 strikh zu geben

58
in Grabusik bey Bedosits in Konsia bey Clasniza Vndter Blesiviza in Rosiza bey Gollo Berdo in Brispa bey Bonor in Sovilenaz in Popofo Dolo zwischen wasser Coreniza bey Gesero Therno bey Zervigniak zu Schabriak in Potozi in Bari wismader dise 12te Petina hat mit gespan Simon Xigich bey Haus in Alexina Draga in Verpilia in Popofo Dolo bey Sovilevaz bey den weeg Item ober den Sovilevaz zu Schegoravaz zu Rudonovok zu Vedropoli bey Grabusik in Bari wismäder in Tergnie

Karl Kaser 20 10 8 13 11 17 15 6 10 81/2 9 10 10 10 16 12 6 Summa 2281/2 in Alexina Draga in Malahariza Wismader Köpf zum waffen tragen Sava Juanissevich 40 Jahr Slatoe brueder 30 Jahr Vntaugliche Mans Persohnen Weibs bilder Dise 13te Petina hat mitgespan den Lazo Scholiak bey Haus in Vervasits zu Bonore in Alexina Draga zu Verpile zwischen den Wasser Correniza in Popofo Dolo in Sovilenaz in Borie in Segonavaz in Tergia zu Vedropoli in Zervigniak in Rudonovak in Bari Wismäder 13 16 2091/2 Köpf 1 1 2 1 8 Summa in allen 11

221/2 22 18 9 7 81/2 20 25 8 5 6 10 161 vorige Summa 2281/2 Summa der 12ten Petina 3891/2 281/2 8 16 11 13 10 25 12 12 15 6 7 11

281/2 10 10 9 18 10 8 17 10 20 10 8 10 25 6 Summa 1991/2 vorige Summa 2091/2 409 57 10 11 13 8 25 10 17 7 15 6 17 18 22 18 10 10

Die 13 Petina hat Sava Juanissevich bey dem Haus in Konsia in Rusiza bey Blisiviza bey Megio zu Vedusik in Grabusik in Dolona in Potozi bey Gollo Berdo in Brispa zu Bilopaz in popoffo Dolo

Die 14te Petina hat Marian Vukobrod bey Haus zu Verkusik bey Plisiniza zu Blasniza in Konsia in Grabusik zu Vedosik zu Bukovaz in Pilipovaz in Gollo Berdo bey Brispa in Sovilenaz in Popoffo Dolo in Alexina Draga in Verpilie zwischen dem wasser Coreniza in Bonor

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE in Borie in Vedropolie in Zervigniak zu Segarovaz in Rudorovaz in Malahariza wismad in Ternie in Bari Wismader in Potok in Doloff vodo planina 10 8 10 20 25 16 10 17 12 12 Summa diser Petina 409 1 1 1 1 1 zum waffen 5 Vnmindige Mans Persohnen 5 weibs bilder 11 Summa in allem 21 57 10 11 13 8 25 10 17 7 15 6 17 18 22 18 10 10 10 8 10 20 25 16 10 12 12 12 409

59

Köpf zum waffen tragen ––––– Die 16te Petina hat der Dragiz Vukadinovik bey Haus zu Vukasik in Blisiniza in Clasniza vnd Plisiniza in Konsia zu Grabusik zu Vedasik vnter Vedasik in Vukovaz in Pilipovaz in Golo Berdo in Sovilenovaz bey poffo Dolo in Alexina Draga in Verpila zwischen wasser Coreniza zu Bonor in Borie in Vedropoli in Zervigniak in Schegoraz in Radonovaz in Malohoriza wismader in Tergnie zu Borie wismäder zu Potok in Vodopolav Dolo Dise 16te Petina hat einen mitgespan Dragie Vukadinovich bei dem Haus zu Verkasik in Plesiniza in Clasniza in Kongie in Grabusik in Vedasik in Vukovaz in Polipovaz in Prispa in Sovilenaz in Popofo Dola 281/2 5 6 6 4 10 5 5 8 4 15 9 14 11 14 5 5 5 4 5 10 13 8 5 6 6 6 2221/2

Köpf zum waffen tragen Marian Vukobrod 60 Jahr alt Sua Vukobrod bruder 50 Jahr Radovie Vukobrod bruder 30 Jahr Jovan fighel de primo 20 Jahr Stepan Vukobrod Vötter 16 Jahr

Die 15te Petina hat Radoss Szuput bey Haus zu Verkasich zu Blesiniza in Clasniza in Kongia zu Grabusik in Vedasik zu Bukofaz in Filipovaz in Golo Berdo zu Prispa bey Lovilenaz in popofo Dolo in Alexina Draga in Verpila zwischen dem wasser Coreniza zu Bonor zu Borie in Vedropolie in Zervigniak zu Schegoranaz in Rudorovaz in Mahelariza wismäder zu Ternie zu Borii wismäder zu Potok in Dolovi Vodoplina Summa diser Petina

281/2 5 5 7 4 15 5 9 3 6 8 14

60
in Alexia Draga in Verpilia zwischen dem wasser zu Bonor zu Borie in Vedropoli in Zervigniak in Schegovaz in Ridonovaz zu Molahariza wismader zu Tergnie zu Borie Wismäder zu Potok in Vodo plavo Dolo

Karl Kaser 11 14 5 5 5 4 5 10 12 8 5 6 6 6 2111/2 2221/2 Summa diser Petina 434 Köpf 1 1 1 1 1 zum waffen 5 Vntauglich Mans Persohnen 4 weiber 7 Summa in allen 16 strikh 30 10 11 13 10 17 15 6 10 9 12 12 10 10 11 25 9 5 6 in Dolone Potok Köpf zum waffen tragen 6 237

Köpf 1 1 1 1 zum waffen 4 Vntauglich mans Persohnen weibs bilder 7 Summa in allem 11 Juanko Zigich 46 Jahr alt Juanko Sohn 28 Jahr alt Radaiz Sohn 16 Jahr alt Millin Vätter 16 Jahr alt Die 17te Petina hat mit Gespan den Radoe Zigich bey Haus in Grabusik in Pilipovaz zu Sunilenaz in Alexina Draga zwischen denen wassern Coreniza in Vedropoli zu Schegoravaz bey Tergnie in Bari Wismäder bey Potok zu Dolone Potok Köpf zum waffen tragen Radoe Zigich 35 Johr alt Milovoi Vätter 25 Johr Jouan brueder des Milovoi 16 Johr Sana Radivoi Sohn 16 Johr vntauglich Mans Persohnen weiber 15 5 7 5 5 10 8 5 4 3 3 3 73 Köpf 1 1 1 1 zum waffen 4 4 10 in allem 18 11 8 10 5 7 5 6 10 4 3

Köpf zum Waffen Dragia Vukadinovich 60 Jahr Sava Vukadinovich Sohn 30 Jahr Radoiza Sohn 28 Jahr Milos Sohn 25 Jahr Rasoff Sohn 20 Jahr alt

Die 17te Petina hat Juanko Zigich bey Haus in Grabusik zu Blisiniza bey Clasniza in Verkasik in Buchovaz zu Golo Berdo in Brispa bey Souilenaz in Popofo Dolo in Alexina Draga in Verpile zu Bonor in Zervigniak zu Segoronaz in Rudorovaz in Malahariza wismäder in Ternie in Bari wismäder

Der anderte mitgespan ist Radoiza Funduk hat bey dem Haus in Konsie in Grobusik in Souilevaz zu Popofo Dolo bey der Alexina Draga in Verpilie in Borie bey Schegorovaz bey Tergnie

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE in Bari wismäder zu Potok in Dolovi 2 3 3 77 vorige Summa 237 die anderte 73 Summa diser Petina 387 Köpf 1 1 zum waffen 2 3 2 in allem 7 zu Clasniza vndter dem Kallenberg zu Bunhouaz bey Potok vnter Dolovi bey Petusik zu Grabusik in Prispa zu Sovibnaz in Bonor in Ternie in Verpilie zu Popofo Dolo bey Jesera zu Bari Wismäder in Zervigniak in Vedropoli zu Schabrak zu Rudovaz bey dem Haus zu Rusiza zu Borie Köpf zum waffen tragen Radoiza Vardich 40 Johr alt Casso Verdich Vötter 19 Johr Vntaugliche Mans Persohnen weibs bilder

61
61/2 4 2 3 3 3 6 3 6 21/2 2 4 5 2 4 2 2 4 6 14 4 6 Summa 104 Köpf 1 1 2 4 4 Summa in allem 10

Köpf zum waffen tragen Radoiza Funduk 40 Johr Stoian brueder 16 Johr Vnföhige Mans Persohnen weibs bilder

Die 18te Petina hat Thoma Petrisich hat zu Varcasik 5 zu Claniza 61/2 bey der Rusiza 71/2 vnter Plesiviza 51/2 bey Potok 6 in Dolovo 6 zu Bukovaz 4 bey Kallenberg 7 in Grabusik 12 zu Vedasik 5 bey Brispa 3 in Alexina Draga 41/2 bey Verpilie 9 zu Souilenaz 12 in Popofo Dolo 10 zu Bonor 5 bey Ternia 5 bey Jesera 5 bey Sambruk 71/2 bey dem Haus 281/2 zwischen denen wassern Coreniza 5 bey der Bisika 10 zu Bari wismader 6 zu Zervigniak 5 121/2 zu Rudorovaz Summa 200 Köpf zum waffen tragen ––––– Köpf Dise 18te Petina hat mitgespan den Rodaiza Vardich hat bey Verkusich 5

Der anderte mitgespan in diser Petina ist Radosoff Vardich bey Plisiviza zu Clasniza bey Kallenberg bey Doloui zu Vetasik zu Grobusik in Bunovaz zu Rusniza zu Brispa zu Bonor in Ternie zu Bari Wismäder bey Jesera zu Vedropolie

5 3 3 3 2 6 2 4 3 2 3 3 2 2

62
zu Zervigniak in Seobriak zu Brisika zwischen dem wasser Coreniza bey dem Haus

Karl Kaser 3 3 5 3 9 70 erste Summa 200 anderte 104 Summa diser Petina 374 zu Bresik in Malahariza wismäder zu Bari wismader zwischen wasser in Popofo Dolo in Rudorovnaz zu Sovilenaz zu Brispi zu Rusiza vndter der Plisiviza in der Clasniza zu Grabusik in Kallenberg zu Potok Köpf zum waffen tragen Mirossav Clasnik 50 Johr Radovan Clasnik 40 Johr Jovan Vätter 30 Johr Nicolo Sohn des ersten 25 Johr Vasil Sohn 17 Johr Vntaugliche Mans Persohnen weibs bilder 2 6 6 4 8 7 24 6 8 4 6 16 7 6 Summa 169 Köpf 1 1 1 1 1 zum waffen 5 8 9 Summa in allen 22 50 25 13 10 10 12 10 10 10 22 17 6 18 10 11 13 10 16 7 12

Volgt nun die 19te Petina wo der Radosau Clasnik hat bey dem Haus 31 neben Ternie 10 in Schegoravaz 11 zu Varkasits 10 in Clasniza 7 in Bonor 10 in Grabusik 10 zu Vetasik 10 in Dolovi 7 in Volo Berdo 8 in Popof Dol 10 in Verpilie 18 in Bari wismäder 6 bey den wassern Coreniza 6 in Rudorovaz 8 in Potok 9 zu Plesiviza 5 in Rusiza 9 in Jesero 10 zu Bresik 6 in Malahariza wismäder 7 Summa 208 Köpf zum waffen tragen Radossau Clasnik 50 Johr Tragoe Clasnik brueder 30 Johr alt Pauel Vötter 19 Johr Peter Clasnik Vötter 29 Johr alt Illia Clasnik Vötter 16 Johr alt Vnmündige Mans Persohnen weibs bilder Köpf 1 1 1 1 1 5 3 7 in allem 15

Zu diser Petina ist der mitgespan Mirossav Clasnik bey Haus 40 zu Segorovaz 9 zu Zervigniak 10

Volgt die 20te Petina wo der Vuk Keka vnter dem Haus zu Rudorovaz zu Malahariza wismäder zu Zervigniak in Ternie zu Bari wismader zu Jesero zu Bonor zwischen wasser Coreniza in Alexina Draga bey Sovilevaz zu Briespa zu Verpie zu Vorkusik in Plesiviza zu Covaziza in Vetasik zu Rosiza Item bey Brispa in Dolovi

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE in Potok zu Golobrola oder Kallenberg Köpf zum waffen tragen ––––– Dise Petina hat mitgespan den Dragia Vukadinovich vnter dem Haus hat er 7 bey Popovo Dolo 18 in Vedropoli 8 6 in Potok 39 vorige Summa 313 Summa diser Petina 352 Köpf zum waffen tragen ––––– Volgt nun die 21te Petina in dem ersten Squadra Milich Jvanisevich hat bey dem Haus in Verkusits zu Plisiviza in Clasniza zu Konsia zu Grobusik zu Vedasik in Vukavaz in Pilipovaz zu Gollo Berdo zu Brispa in Souilenaz zu Popovo Dolo in Alexina Draga zu Verpilie zwischen wasser Coreniza zu Bonor in Borie zu Vedropoli zu Zervignak zu Schegorovaz zu Rudorovaz in Miloriza zu Ternie in Bari wismäder in Potok zu Dolovi 6 15 Summa 313

63

Köpf zum waffen tragen Milos Juanissevich 40 Johr Milih brueder 34 Johr Milisia brueder 25 Johr Radissa brueder 20 Johr Vntaugliche Mans bilder weibs Persohnen

Köpf 1 1 1 1 zum waffen 4 3 15 Summa in allem 22

57 10 11 13 8 25 10 17 7 [?] 6 17 18 22 18 10 10 10 8 10 20 25 16 10 12 12 12 409

Volgt nun die 2te Squadra so auf 21 Petina heltet die erste Petina hat Knes Gabrich gazo Priza hat bey dem Haus in Rudonofaz bey Mihokuaz in Zervignak in Vedropolie zu Ternie in Malohoriza wismader in Bari wismäder zu Borie zu Bonor in Grabovaz ober Grabovaz zu Borosizie ober Borosiz zu Verpilie zu Malepetine zu Borovo Berdo in Krusiza zu Botsifalka vnter Blesiviza zu Varkasik in Clasniza in Ledine zu orlokuk zu Vetasiza in Dolova zu Potok in Schibera zu Grabusik ober Grabusik bey Haus in Beloplie

57 15 18 10 8 12 16 12 10 12 18 6 8 6 15 10 20 11 7 10 8 15 10 6 8 12 10 8 8 10 10 Summa 386

64
Köpf zum waffen tragen Knes Gazo Priza 70 Johr alt Marco Priza Sohn 36 Johr alt Gregorio Priza Vätter 20 Johr Ilia Priza Vötter 20 Johr Vnmündige Mans Persohnen weibs bilder Volgt nun die anderte Petina so der Simon Grubich hat zu Radovaz in Micholevaz zu Schabrok zu Zervignak zu Vedropolie zu Borie zu Borie Wismäder zwischen wasser zu Verpilia zu Borosizie zu Golovovaz in Bonor in Borovo Prigo in Rusiza zu Plesiviza in Verkasik zu Clasniza in Bucovaz zu Vedasik in Potok in Golio Prigo zu Dolovo zu Grabusik in agrado bey Haus Köpf zum waffen tragen

Karl Kaser Dise anderte Petina hat mitgespan den Stipe Grubich zu Rudonovaz 3 in Micholovaz 4 zu Schabnak 3 in Zervignak 2 in Vedropoli 2 in Bonor 3 zu Bara wismäder 2 in Borovo Berdo 8 zu Oronaz 2 zu Varaschisti 3 zu Verpilie 3 in Golouaz 9 zu Rusiza 3 vnter der Plisiviza 1 in Verkasiza 2 zu Clasniza 8 zu Bukovaz 1 in Vedasits 1 zu Grabusik 8 10 bey dem Haus Summa 78 Köpf zum waffen tragen Stipan Grubich 36 Johr alt Mans Persohnen Kinder weibs bilder 1 Summa phe 1 4 3 in allem 8 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 9 4 4 3 8 3 4 2 3 6 3

Köpf 1 1 1 1 4 5 7 in allem 16 7 9 7 5 5 8 6 5 7 7 13 5 10 7 4 5 12 4 3 4 3 4 11 4 23 Summa 178

Köpf Simon Grubich 40 Johr alt 1 Vassilio Sohn 25 Johr alt 1 Luca Sohn 20 Johr alt 1 Juan Grubich des Simon Vötter 18 Johr alt 1 Jouan Grubich Sohn des Simon ist 16 Johr alt 1 Köpf zum Waffen 5 Vnmindige Mans Persohnen 1 weibs bilder 5 Summa in allem 11

Der 2te mitgespan ist Misso Priza bey Micholoviz zu Rudorovaz zu Vsabrok in Vedropoli zu Borie in Bari wismäder bey Burovo Berdo zu Orovaz zu Vorosize in Verpilie zu Gololovaz in Bonor zu Rusiza in Plesiniza in Clasniza zu Verkasik in Vukofsehu zu Vetasik bey den Kallenberg zu Grobovaz bey dem Haus gartten

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE in Dolovi bey dem Haus Köpf zum waffen tragen Misso Priza 30 Johr alt Costatin Priza brueder 20 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder 3 17 Summa 106 Köpf 1 1 zum waffen 2 3 3 in allem 8 57 15 18 10 8 12 16 12 10 12 18 6 6 15 10 20 11 7 10 8 15 10 6 8 12 10 8 8 10 10 386 Thoma Sohn des pfaffen 20 Johr Thodor Sohn 18 Johr Saviza Sohn 16 Johr Vnmindige Mans Persohnen weiber

65
1 1 1 zum waffen 5 4 8 in allem 17 57 15 18 10 8 12 16 12 10 12 18 6 8 6 15 [.] 20 11 7 10 8 15 10 6 8 12 10 8 8 10 10 386

Volgt nun die 3te Petina hat der Pop Stanoe Priza bey dem Haus zu Rudorovaz in Miholevaz zu Zervigniak in Vedropoli in Ternie in Malahariza wismäder zu Bari wismäder in Borie zu Bonor in Grabovaz ober Grabovaz zu Barizitsie in Verpilie ober den Creuz zu Rastoffa Poliane zu Rusiza vnter Schibalik vnter Plisiniza zu Varkasik zu Clasniza in Orlokuk zu Vedasik in Dolovai in Potok in Schibbera zu Grabusits ober Grabusih bey dem Haus gartten in Belopolie dise Petina Summa Köpf zum waffen tragen Pfoff Stanoe Priza 50 Johr Costadin brueder 40 Johr

Die 4te Petina hat Thoma Priza bey dem Haus zu Rudorofaz in Micholevaz in Zervigniak in Vedropoli in Tergnie in Molohoriza wismäder in Bore wismäder in Borie zu Bonor zu Grobovaz ober Grobovaz zu Barisitahia ober Barisitahia in Verpilie ober dem Creuz in Mala Petina zu Borofo Berdo zu Rusiza vndter Schibalik vnter Plisiviza zu Varkusik zu Clasniza in Orlokuk in Vedusik in Dolovai in Potok in Schibbera in Grabusits ober Grabusits bey dem Haus gartten in Belopolie Summa diser Petina Köpf zum waffen tragen Thoma Priza 40 Johr alt Micho Priza brueder 47 Johr Saua Priza brueder 37 Johr Paual Priza brueder 30 Johr Jouan Priza Vötter 16 Johr Thoma Priza Sohn des Thoma Priza 16 Johr alt

Köpf 1 1

Köpf 1 1 1 1 1 1

66
Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder Die 5te Petina Milos Priza bey dem Haus zu Rudorofaz in Micholevaz in Zervigniak in Vetropoli zu Tergnie in Milohariza wismäder in Bore wismäder in Borie zu Bonor zu Grabovaz ober Grabovaz zu Barasitahia in Verpilie im Male Petine zu Borofo Berdo zu Rusiza vnter Schibalik zu Plisiviza zu Varcasik zu Clasniza in Orlokuk in Vedasik in Dolovai in Potok in Schibbera zu Grabusik ober Grabusik bey dem Haus gartten in Belopolie

Karl Kaser 6 7 12 Summa in allem 25 57 15 18 10 8 12 16 12 10 12 18 6 6 15 10 20 11 7 10 8 15 10 6 8 12 10 8 8 10 10 Summa diser Petina 386 Peter brueder 25 Johr alt Radoss brueder 20 Johr alt Vntaugliche Mans Persohnen keine weibs bilder 1 1 3 5 in allem 8

Die 7te Petina hat Radogina Nefaidich ein ganze petina mit 386 strikh wie die obigen auf eben Jenem orth als 386 die obrecenssirte page 8 Saphe 386 Kopf zum waffen tragen Radovan nefaidich 50 Johr Sohn Stepan nefaidich 20 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder Die 8te Petina Zuio Priza hat bey dem Haus in Rudonovaz in Micholevaz in Zervigniak in Vedropolie in Tergnie zu Malahoriza wismäder in Bari wismader zu Borie zu Bonor in Grabovaz ober Grabovaz in Barasitsihie ober Barasitsihie in Verpilie in Mala Petina in Boroffo Berdo in Rusiza zu Tsifalize vnter der Plisiviza zu Verlasik in Clasnize zu orlobuk zu Vetasik in Dolova zu Potoka in Schiber zu Grabusik ober Grabusik 1 1 zum waffen 2 2 3 in allem 7 281/2 71/2 9 5 4 6 8 6 5 6 9 3 4 3 71/2 [?] 10 51/2 31/2 5 4 71/2 5 3 4 6 5 4 4

Köpf zum waffen tragen ––––– Die 6te Petina hat Nicola Priza vndter dem Haus vnd ÿbrigen orthen alda, vnd sovill als Milos Priza als im ganze Petina, so machen 386 Saphe 386 Köpf zum waffen Nicola Priza 30 Johr alt Köpf 1

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE bey dem Haus gartten in Belopolie Köpf zum waffen tragen Zvio Priza 45 Johr alt Sein Sohn Stoian 25 Johr alt Ostoin Sohn des Zvio 29 Johr Item sein Sohn Jossan 18 Johr Vassil item Sohn 16 Johr Item Paval Zvio Sohn 20 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder 5 5 Summa 193 Köpf 1 1 1 1 1 5 1 6 1 3 Summa in allem 10 in Belopolie in Verpilie in Potok in den Haus gartten vnter Kallenberg zu Orlokuk in Bonor

67
10 15 12 8 6 10 12 Summa diser Petina 261 Köpf 1 1 1 1 1 zum waffen 5 8 9 Summa in allem 22

Köpf zum waffen tragen Mirko Priza 50 Johr Thodor Priza brueder 40 Johr Miladin Priza brueder 25 Johr Jovan Priza brueder 20 Johr Basse Priza Vötter 17 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

In diser Petina ist nur ein mitgesell, als der Vuk Trakolik, so eben so vill, vnd an jenem urthen, als der Zvio Priza sein Gruntstükh hat, nemblich 193 Sa ple 193 Haltet also diese 8te Petina in allem 386 strikh Köpf zum waffen tragen Vuk Drakolik 60 Johr Jure Drakolik Sohn 30 J. Thoma Drakolik 26 Johr Jovan Drakolik 16 Johre Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder Köpf 1 1 1 1 Waffen 4 6 5 Summa in allem 15 38 15 12 10 6 8 20 18 10 10 8 10 8 15

Volgt nun die 9te Petina so der Mirko Priza hat, vnd zwar bey dem Haus in Rudonovaz in Micholenaz in Zervigniak in Vuorosichie in Vedropoli in Borofo berdo zu Grobovaz in Mala Petina oder bey Creuz in Malahariza wismäder zu Bari wismäder vnter Plesiviza zu Variasik in Clasniza

Dise 9te Petina hat einen mitgespan als Stanko Kudekich bey Haus in Micholevaz zu Tsifalko ober Debellugh zu Vedasik in Bari wismäder zu Sobilevaz in Vorosischie zu Rusiza in Dulova zu Schibera in Grabusik ober Grabusik vnter Kallenberg

221/2 18 7 10 6 4 6 8 11 8 10 8 8 2 1281/2 vorige Summa 261 Summa diser Petina 3891/2

Köpf zum waffen tragen ––––– Die 10te Petina so der Vide Trakolik hat bey dem Haus zu Rudorovaz in der Kleinen Priseka ober der Klein Priseka [?] 13 11 5

68
zu Micholevaz in Vedropolie in Bari wismäder in Maleharize wismäder in Barie in Grabovaz in Barositscha ober Barositscha Item darneben zu Rusiza zu Plesiviza zu Verkusik zu Clasniza in Olokuk zu Verdasik zu Dolovo in Grabusik in Kallenberg bey dem Haus gartten zu Belopolie Köpf zum waffen tragen Vide Trakolik 50 Johr alt Radossau Sohn 30 Johr Todor Sohn 20 Johr Stoian Sohn 16 Johr Thoma Vötter 16 Johr alt Vnmindige Mans Persohn weibs bilder Dise Petina hat mitgespan den Dragossan Priza bey haus bey Ossoua Bolione bey Micholevaz in Vedropoli in Bari wismäder zu Malahariza in Belica Bari wismäder bey Haus in Borofo Berdo in Barasitschia zu Grabovaz bey dem Gemauerten Haus in Rosiza zu Schibera ober Schiber

Karl Kaser 8 6 4 8 5 9 7 12 6 4 10 4 15 10 6 8 8 7 10 10 Summa 217 Köpf 1 1 1 1 1 zu waffen 5 1 5 in allem 11 28 15 9 8 6 16 41/2 20 7 9 6 11 10 7 zu Michalenaz auf ein andern orth 9 1651/2 vorige Summa 217 sagt 382 strikh 3821/2 1 1

Köpf zum waffen tragen Dragossan Priza 50 Johr alt Vätter, vnd bruder nichts Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

4 3 Summa in allem 8

Volgt nun die 11te Petina so der Peter Trakolik bey Haus 281/2 in Rudorovaz 71/2 in Micholevaz 9 zu Zervigniak 5 in Vedropolie 4 in Tergnie 6 in Malachariza wismäder 8 zu Bari wismäder 6 in Borie 5 zu Bonor 6 in Grobovaz 9 zu ober Grabovaz 3 in Vorositechia 4 ober dem Vorositechia 3 in Verpilie 71/2 in male petina 5 zu Boroffo Berdo 10 in Rusie 51/2 zu Tsifalize 31/2 vnter der Plisiviza 5 zu Varcasik 4 in Clasnize 71/2 zu Orlokuk 5 zu Vetasik 3 in Dolova 4 zu Potoka 6 in Schiber 5 zu Grabusik 4 ober Grabusik 4 bey dem Haus Gartten 5 in Belopolie 5 Summa 193

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Köpf zum waffen tragen ––––– Dise 11te Petina hat der mitgespan Sava Drakulich so eben sovill, vnd in solichen örthern hat, als der vorige Peter Drakulich, pago also 193 traghero des erst gemelten Sava Drakulich Summa 193 mit sagt 386 strikh 386 Köpf zum waffen tragen ––––– Die 12te Petina hat Mirossav Vlaissovich, hat bey Haus in Rudonovaz zu Micholevaz in Zervignak zu Vedropolie in Tergnie zu Malahariza wismäder zu Bari wismader zu Borie in Bonor in Grabovaz ober Grabovaz zu Vrasaitsch ober Vrasitsch in Male Petine zu Borofo Berdo in Rusiza zu Tsifalize vnter Plisiviza zu Verkasik in Clasniza zu Orlokok in Vetasik in Dolova zu Potoka in Schiber zu Grabusik ober Grabusik Köpf zum waffen tragen ––––– Dise 12te Petina hat einem mitgespan als den Peter Drakulich als der vorige beschribener hat auch in diser Petina, vnd zwar zu dem Haus gehörige 8 49 15 18 10 8 12 16 12 10 12 18 6 8 6 10 20 11 7 10 8 15 10 6 8 12 10 8 8 Summa 343 zu Verpilie bey dem Haus Gartten in Belopolie

69
15 10 10 Summa 43 Vorige Summa 343 Summarum 386

Köpf zum waffen tragen ––––– Volgt die 13 Petina, vnd hat selbe Juka Petrizich bey dem Haus 281/2 in Rudonovaz 71/2 in Micholevaz 9 zu Zervigniak 5 in Vedropolie 4 in Tergnie 6 zu Malohoriza wismäder 8 zu Bari wismäder 6 in Borie 5 zu Bonor 6 in Grabovaz 9 ober Grabovaz 3 zu Varasits 4 ober Varasits 3 in Verpilie 71/2 in Male Petine 5 in Bovofo Berdo 10 zu Rusiza 51/2 zu Tsifalize 31/2 vnter der Plisiniza 5 zu Verkasik 4 in Clasniza 71/2 zu Orlokuk 5 in Vetasik 3 zu Dolovo 4 in Potoka 6 zu Schiber 5 zu Grabusik 4 ober Grabusik 4 bey dem Haus gartten 5 in Belopolie 5 Summa 193 Köpf zum waffen tragen Juka Petrizich 50 Johr Miter Petrizich Sohn 30 Johr Luka Petrizich Sohn 25 Johr 1 1 1 zum waffen 3

70
Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

Karl Kaser 3 7 in allem 13 Lesse Sohn 30 Johr Thoma Sohn 28 Johr Rodesoff Sohn 23 Johr Bosso Sohn 16 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder 1 1 1 1 zum waffen 5 5 8 Summa in allem 18

Die 13te Petina hat mitgespan Sava Petricich, ein Vätter des Juka, hat eben sovill, vnd oben im jenen orthen wie der Vorige als der Juka Petrizich hat dachero er Sava 193 Sa ple 193 tragehero des Juka Summa 193 386 Köpf zum waffen tragen Sava Petrizich 30 Johr alt Jacob brueder 23 Johr Marco brueder 20 Johr Nicolo brueder 17 Johr Vntaugliche Mans bilder weibs Persohnen 1 1 1 1 zum waffen 4 2 8 Summa in allem 14 45 15 18 10 8 10 8 6 20 15 11 7 8 15 6 8 8 12 8 10 8 10 6 Summa 272 1

Volgt nun die 14te Petina so der Vucen Grubich hat bey dem Haus in Rudonovaz bey Trenovaz zu Zervigniak in Vedropolie Ober Debeloluk zu Bari wismäder in Grobovaz zu Borovo Berdo in Verpilie zu Rusiza zu Tsifalka in Verkasits zu Bunofaz in Vultasik zu Grabusik ober Grabusik in Potok in Dolova in Belopolie in Golo Berdo in Orlokuk zwischen denen wässern Köpf zum waffen tragen Vucen Grubich 60 Johr alt

Dise Petina hat mit gespan den Milos Nefaidich bey Haus 12 zwischen dem wasser 10 in Vuorosispia 8 in Grobovaz 18 in Grabosizia 10 zu Bari wismäder 4 in Kleine Bare 6 bey der Cula 12 vnter Plesiviza 10 in Orlokuk 10 10 bey dem Gartten Summa 110 Vorige 272 Summarum 382 Köpf zum waffen tragen ––––– Die 15te Petina Sava Gerich bey dem Haus hat er zu Rudonovaz zu Zervigniak zu Vedropolie in Tergnie in Malohoriza zu Bari wismäder in Boria zu Bonor ober Gronovaz in Vuoritspa ober Vuoritspa in Verpilie in Male Petine in Boroffo Berdo in Ruseza vnter Tsifalka vnter der Plisiviza zu Vercasiza in Clasniza 51 15 10 8 12 16 12 10 12 6 8 6 15 10 20 11 7 10 8 15

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE zu Orlokuk zu Vetasits in Dolovo in Potok in Schiber zu Grobusik ober Grobusik bey dem gartten in Belopolie Köpf zum waffen tragen Sava Gerich 50 Johr Rodota Vätter 45 Johr Perat Gerich Vötter 30 Johr Maxim brueder des Perrat 20 J. Radossau brueder 18 Johr Stipan Sohn 16 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder 10 6 8 12 10 8 8 10 10 Summa 344 1 1 1 1 1 1 zum waffen 6 2 10 in allem 18 in Vercasik zu Bukofaz zu Vuetasik zu Potok zu Grabusik in Gollo Berdo in Belopolie zu Vorositsa Köpf zum waffen tragen Radoe Zigich 40 Johr alt Mitar Sohn 17 Johr alt Michalo Sohn 16 Johr alt Vntauglich Mans Persohnen weibs bilder

71
8 15 6 12 8 8 5 8 Summa 269 1 1 1 zum waffen 3 2 3 Summa in allem 8

Dise 15te Petina hat mit gespan den Saua Vgrosak bey Haus in Miho Levaz zu Grabovaz

6 18 18 42 Vorige Summa 344 Summarum 386

Köpf zum waffen tragen ––––– Die 16te Petina hat Radivoi Zignich bey dem Haus zu Rudonovaz bey Micholenuaz in Zervigniak zu Vedropolie in Tergnie in Malahariza wismäder zu Bari wismäder in Borie in Grabovaz in Verpilie in Male Petine in Borovo Berdo in Rusiza zu Blesiviza 44 15 12 10 8 12 8 10 3 18 15 10 13 11 10

Dise Petina hat mitgespan den Radovan Nefaidich so bey den Haus hat 13 in Micholenaz 6 in Malohoriza wismader 8 zu Bari wismäder 2 zu Borie 7 in Bonore 12 ober Grabovaz 6 in Borofo Berdo 7 zu Tsifalka 7 in Dolovi 8 in Schiber 10 bey dem Haus Gartten 10 zu Belopolie 5 ober Varitsa 6 10 zu Orlokuk Summa 117 Vorige Summa 269 Summa diser Petina 386 Köpf zum waffen tragen Radovan Nefaidich 50 Johr Males Vätter 50 Johr alt Juriza Vätter 50 Johr alt Milos Sohn 20 Johr alt Juinat Vötter 24 Johr alt Nicolo Vötter 20 Johr alt Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder 1 1 1 1 1 1 zum waffen 6 4 20 Summa in allem 30

72

Karl Kaser 47 15 18 10 8 12 16 8 10 18 8 15 10 20 11 7 8 15 10 6 8 8 288

Volgt die 17te Petina, Milin Grubich bey Haus in Rudonovaz in Micholenaz in Zervigniak zu Vedropolie in Tergnie zu Malahoriza wismäder zu Bari wismäder zu Borie in Grabovaz zu Vuorositschia in Verpilie in der Klein Petina zu Borofo Berdo in Rusiza zu Tsifalik in Barkusik in Clasniza in Orlokuk zu Vnetasik in Dolovo zu Potok Summa Köpf zum waffen tragen Milin Grubich 50 Johr alt Mihail brueder 30 Johr alt Sava brueder 28 Johr alt Nicola brueder 25 Johr alt Milivoi 20 Johr alt Vnföhige Mans Persohnen weibs bilder

Köpf zum waffen tragen 1 Miladin Xigich 60 Johr alt zum waffen Sa ple 1 Vntaugliche Mans bilder 1 weibs Persohnen 3 Summa in allem 5 Die 18te Petina Stipan Priza hat bey Haus in Rudonovaz in Micholenaz zu Vedropolie zu Malahariza wismäder zu Bari wismäder in Borie zu Bonor in Grabovaz in Vuarosits zu Verpilie in Male Petina in Borofo Berdo in Rusiza vnter der Plisiviza zu Vercasik in Clasnize zu Orlokuk in Vetasik zu Potok in Grabusik bey dem Hausgartten in Belopolie Köpf zum waffen tragen Stipan Priza 40 Johr alt Sohn Stoian Priza 16 Johr Vntaugliche Mans Persohnen weibs bilder 35 3 10 8 10 8 8 10 13 9 9 6 12 11 5 4 9 6 6 12 8 10 4 Summa 216 1 1 zum waffen 2 3 5 Summa in allem 10

1 1 1 1 1 zum waffen 5 3 7 Summa in allem 15

Die 17te Petina hat mitgespan dem Milatin Xigich bey Haus 10 zu Bari wismäder 4 ober Grabovaz 6 ober Vnorositsia 6 vnter Plesiniza 10 in Dolovo 4 zu Schibber 10 in Grabusik 8 bey dem Haus gartten 10 in Belopolie 10 ober Grabusik 8 Summa 86 Vorige Summa 288 Summa diser Petina 374

Die 18te Petina hat mitgespan den Jurai Priza ein Vätter des Stipan Priza bey dem Haus zu Rudonovaz in Michalenaz zu Ternie in Malahariza wismader

11 12 8 12 3

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE zu Bari wismäder zu Borie zu Bonor Ober Grabovaz zu Vuarositsa in Verpilie zu Male Petine zu Boroffo Berdo in Brispa vnter Plisiniza zu Vuarcosik in Clasniza zu Orlokuk in Dolovo zu Golo Berdo in Belopolie Köpf zum waffen tragen Jurai Priza 30 Johr alt Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder 2 2 2 6 2 3 2 4 8 5 2 3 2 4 8 3 Summa 104 1 Sa phle 1 2 2 Summa in allem 5 Vnmindige Mans Persohnen nichts weibs bilder

73
3 Summa in allem 4 47 11 18 8 12 12 8 10 12 18 6 6 15 10 20 11 10 8 10 8 12 10 8 8 10 10 Summa 318

Der anderte mitgespan diser Petina ist Male Vuk bey Haus in Zervigniak in Malahariza wismäder zu Bari in Ober Grabovaz in Vuorositsa in Verpilie in Male Petina in Boroffo Berdo zu Tsifalka zu Vercasik in Clasnize zu Orlakuka in Dolovo in Schibber in Belopolie

11 10 3 2 5 3 3 2 4 7 2 3 2 4 10 3 Summa 74 erstere Summa 216 anderte 104 Summa diser Petine 394 1 Sa ple 1

Die 19te Petina hat Illia Gerich bey Haus zu Rudonofaz in Micholenaz zu Vedropolie in Tergnie zu Malahariza wismäder in Bari wismäder zu Borie in Bonor zu Grabovaz ober Grabovaz ober Vuarasits zu Verpilia in Male [Petina] in Boroffo Berdo In Rusiza vnter Plesiniza zu Vercasik in Orlokuk in Dolovo zu Potok in Schibber zu Grabusik ober Grabusik bey dem Haus gartten in Belopolie Köpf zum waffen tragen Ilia Gerich 40 Johr alt Novak Gerich brueder 38 Johr alt Milin Gerich brueder 25 Johr Trifun Gerich brueder 20 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

1 1 1 1 zum waffen 4 6 9 Summa in allem 19 10 4 10 4 4 8

Köpf zum waffen tragen Mal Vuk 40 Johr alt

Die Petina hat mitgespan den Peter Jandrievich bey Haus in Rudonovaz zu Zervigniak in Malahariza wismäder in Bari wismäder in Varositsa

74
bey Tsifalka bey Clasniza zu Vetasik

Karl Kaser 7 15 6 68 Vorige Summa 318 386 1 1 1 zum waffen 3 – 2 in allem 5 46 10 18 12 16 10 10 12 18 8 6 15 10 20 7 10 8 15 10 6 8 12 10 8 8 10 10 333 1 1 1 1 Dimitar brueder des Peter 20 Johr alt Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder 1 zum waffen 5 4 6 Summa in allem 15

Köpf zum waffen tragen Peter Jandrievich 60 Johr Radoiza Sohn 20 Johr alt Marko Sohn 16 Johr alt Mans Persohnen vnmindige keine weibs bilder

Die 20te Petina hat Bradoe Drakulich bey Haus in Rudonovaz zu Micholenaz in Tergnie in Malahariza wismäder in Bari wismäder zu Borie in Bonor zu Grabovaz in Varasitahie Ober Varasitakie in Verpilie zu Male Petine in Boroffo Berdo in Tsifalka in Blesiviza zu Vorositsa in Clasniza in Orlokuk zu Vedasik in Dolovi zu Potok in Schibber zu Grobusik in Gollo Berdo bey dem Haus gartten in Belopolie Summa Köpf zum waffen tragen Pradoe Drakulich 45 Johr Koi sein brueder 35 Johr Peter des Pradoe Vätter 26 Johr alt Todor des Pradoe Sohn 23 J.

Die 20te Petina hat mitgespan den Nicola Lallich bey Haus 11 in Rudonofaz 5 in Zervigniak 10 zu Vedropolie 8 in Bari wismäder 2 in Ober Grabovaz 6 11 in Rusiza Summa 53 Vorige Summa 333 Summa rum 386 Köpf zum waffen tragen ––––– Die 21. Petina hat Nicola Delich bey Haus 361/2 in Bukovaz 15 zu Vedasik 6 in Orlokuk 10 zu Dolovo 8 in Schiber 10 bey dem Haus gartten 10 in Gollo Berdo 14 zu Grabusik 8 in Brispa 12 in Rostoffe Poliane 20 vnter Plesiviza 10 in Grabovaz 6 zu Malle Petine 10 in Vedropolie 8 zu Malachariza wismäder 16 in Bari wismäder 8 zu Micholenaz 18 in Vuarosista 6 in Borie 10 Summa 2411/2 Nicola Delÿch 60 Johr alt Juan Vötter 46 Johr Radossav Vötter 30 Johr Bikan des Nicolo Sohn 20 Johr Milossina ein Vöter des Juan ist 16 Johr alt 1 1 1 1 1 5

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Milos des Nicola Sohn 20 Johr alt Vntaugliche Mans Persohnen weibs Persohnen 1 zum waffen 6 5 12 Summa in allem 23 in Bukovaz in Vetasik in Grabusik in Schibber zu Potok zu Vagoraz

75
9 11 15 8 21 10 sage 378

Die 21te Petina hat mitgespan den Save Dagulich hat bey dem Haus 201/2 in Vercasik 8 zu Rusiza 11 in Bonor 12 zu Verpilie 15 in Varositsa 8 in Bari wismader 4 zu Zervigniak 10 in Rudonovaz 15 zu Potok 12 in Belopolie 10 in Dolovo 8 1331/2 Vorige Summa 2411/2 Summarum 375 Köpf zum waffen tragen ––––– Volgt die 3te vnd lezte Squadra vnd in solicher die erste Petina hat der Knes Juan Drakulich bey Haus in Rudonofaz in Miholenaz in Zervigniak in Tergnie in Malahorize zu Bari wismäder zu Jukovatsa in Trenovaza in Borie zu Bonor in Kelevo Berdo zu Vuorasits in Verpilie zu Boroffo Berdo in Rusiza vnter Blesiviza bey Vorcasik in Clasniza in Orlokuk

Köpf zum waffen tragen Knes loci Juan Drakulich sein Persohn 40 Johr alt 1 des Knes brueder Sava Drakulich lebt vnter der Comunela mit seinem brueder ist alt 39 Johr 1 casse Drakulich brueder des Knes 27 Johr alt 1 Manulle Drakolich ein brueder ist 25 Johr alt 1 ein anderer brueder Gaicho 22 Johr 1 Item ein brueder Maxim 20 Johr 1 des Knes Sohn Mileta 17 Johr 1 zum waffen 7 Vnmindige Mans Persohnen 11 weibs bilder 14 Summa in allem 32 Die 2te Petina hat der Radovoi Drakolich fendrich, hat die 2te petina vollstendig, eben sovill, vnd auf jenen orthen, wie der erst beschribene Knes Juan Drakolich, also das selbes hier nicht mehr ausgesezt wird, sage dahero 378 Sphe 378

57 15 21 13 8 10 10 8 17 13 13 26 10 14 20 13 12 10 6 8

Köpf zum waffen tragen fendrich Radovoi Drakulich ist 38 Johr alt Theodorus sein brueder 25 Johr sein Sohn 14 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs Persohnen

1 1 1 zum waffen 3 6 8 Summa in allem 17

Die drite Petina hat Dragich Varichiak der Theiller. Hat auch ein ganze Petina, eben so vill, vnd auf jenen orthen wie die vorigen 2 als der Knes Drakulich, vnd Radovoi Drakulich, sage also 378 Saphe 378 Köpf zum waffen tragen Dragich Varichiak 60 Johr Jovan Varichiak Sohn 40 Johr Radossa Sohn 29 Johr 1 1 1

76
Dragosa Varichiak 25 Johr Juvan Varichiak 23 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

Karl Kaser 1 1 zum waffen tragen 5 5 10 Summa in allem 20 Radiuoi brueder 25 Johr Josen Sohn Marci 16 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder 1 1 zum waffen 5 3 18 Summa in allem 26 38 15 21 13 8 10 8 17 13 13 20 10 14 20 13 12 10 6 8 11 15 21 10 Summa 326

Die 4te Petina hat Jurassin Delÿch hat ein ganze Petina eben sovill, vnd an jenen orthen wie die vorigen drey, 378 sezt also selbe aus mit Saphe 378 Köpf zum waffen tragen Jurassin Delÿch 50 Johr alt Stanissav brueder 45 Johr alt Berart brueder 35 Johr alt Michalo Sohn des Jurassin 20 Johr Rodaiza Vötter des Jurassin 20 Johr Vnmindige Mans Persohnen Veibs bilder 1 1 1 1 1 zum waffen 5 5 15 Summa in allem 25

Die 5te Petina hat der Radoe Agrianovik hat auch ein ganze Petina eben auf jenen orth, vnd sovill wie die vorige sezt also selbe aus mit 378 Saphe 378 Köpf zum waffen tragen Radoe Agrianovik 60 Johr alt Vasel Vätter 40 Johr alt Radosoff Sohn des Radoe 40 Johr alt Dragosau Sohn Radoe 35 Johr Mirosau Sohn Radova 30 Johr Bogosa Sohn Radoe 28 Johr Maxim Radova 25 Johr Vntaugliche Mans Pers. weibs bilder 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 7 6 17 in allem 30

Die 7te Petina hat fendrich Vuicich Orlich bey dem Haus in Rudonovaz zu Michalenaz in Zervigniak in Tergnie zu Bari in Jucovassa in Ternovaz in Borie zu Bonor in Kelevo Berdo zu Vuarasitsa in Verpilie in Boroffo Berdo zu Rusiza vnter Plesiviza zu Vuarkasik in Clasnize in Orlokuk zu Vuetasik in Grabusik in Potoko zu Vagaraz

Die 6te Petina hat Marco Orlÿch hat auch ein ganze Petina, vnd eben auf denen obgemelten orthen, vnd sovill als die obigen, sezt also 378 Saphe 378 Köpf zum waffen tragen Marco Orlich 50 Johr alt Janko brueder 35 Johr Radoss brueder 30 Johr 1 1 1

Köpf zum waffen tragen fendrich Vuicich Orlich 32 Johr 1 hat einen Vöttern Milos Orlich 50 1 Radongia Orlich des fendrich brueder alt 30 Johr 1 Radoia Orlich brueder 26 Johr 1 Duio Orlich brueder 28 Johr 1 Mileta Orlich brueder 24 Johr 1 Maxim Orlich Clericus brueder 23 Johr 1 Thoma Orlich brueder 16 Johr 1 zum waffen 8 Vnmindige Mans Persohnen 4 13 weibs bilder zusamben 25 Die 7te Petina hat mitgespan den Milos Hoidonich bey Haus in Malahariza wismäder 23 10

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE in Kelevo werdo in Bukofsku in Schibernak 6 9 8 56 Vorige Summa 326 sage 382 strikh 382 20 15 13 8 10 5 6 12 14 7 6 5 5 Summa 131 1 1 zum waffen 2 3 7 in allem 12 in Schibber in Potok zu Vogaraz Sage 378 Köpf zum waffen tragen Nicolo Agrianovich 60 Johr Radoiza brueder 40 Johr Trifun Sohn 16 Johr Ostoia Sohn 16 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder Volgt die 9te Petina Luka Vuizich bey dem Haus in Rudonovaz zu Micholenaz in Zervigniak zu Tergnie in Malahariza wismäder zu Bari wismäder in Jukovak zu Trenovaz in Borie in Kelevo Berdo in Vuarasitse zu Boroffo Berdo in Rusiza vnter Plesiviza in Veruasik in Clasniza zu Orlokuk in Lukovaz zu Grabusik in Schiber in Potoka in Vagaraz Köpf zum waffen tragen Luka Vuizich 40 Johr alt Jovan Vuizich brueder 30 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

77
8 16 10 247 Vorige 131 378 1 1 1 1 zum waffen 4 5 6 in allen 15 27 7 9 6 3 5 5 3 8 6 10 5 8 3 5 4 2 3 9 7 3 9 4 163 1 1 zum waffen 2 2 6 in allen 10

Die 8te Petina hat Nicola Drakulich, hat bey den Haus in Rudonovaz zu Zervigniak in Tergnie in Malahariza wismäder in Bari wismäder zu Trenovaz in Kelova Berda zu Verpilie in Boroffo Berdo zu Rasiza in Varcusik zu Potok Köpf zum waffen tragen Nicolo Drakulich 40 Johr Blaso Drakulich 38 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

Dise Petina hat mitgespan den Nicola Agrianovich bey Haus 37 in Michalenaz 21 zu Bari wismäder 5 zu Jukovats 8 in Trenovatsa 11 in Borie 13 zu Bonor 13 in Kelevo Berdo 14 in Vorositso 5 zu Bonoffo Berdo 13 in Rusiza 7 vnter Plesiniza 12 in Vercasits 5 in Clasniza 6 zu Brlokuk 8 in Bukovaz 9 zu Vedasits 11 zu Grabusik 15

78
Dise 9te Petina hat mitgespan den Marco Vuizich bey Haus in Rudonovaz in Michalenaz zu Zervigniak in Tergnie in Malahariza wismäder zu Bari wismäder in Jukovatsa in Tronovaz zu Borie zu Bonor in Kelova Berda zu Vuarasitsa in Verpilie zu Boroffo Berdo in Rusiza zu Vuercasiza vnter Plesiviza in Clasniza zu Orlokuka in Vetasits zu Grabusich in Schibber in Potoka in Vagaraz

Karl Kaser in Bonor bey dem Haus, oder Hausgrunt in Male Petine zu Grabusiza ober Grabusik zu Vetasits in Bukossen auf einem andern orth zu Bukossen wider auf einem andern orth zu Bucossen in Clasniz in Vercasats in Vagaraz vnter Plesiviza in Rusiza in Belo polie Köpf zum waffen tragen Radossau Xegaraz 60 Johr alt Jovan Sohn 24 Johr alt Joveta Sohn 20 Johr alt Todor Sohn 18 Johr alt Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder 61/2 281/2 101/2 71/2 4 51/2 21/2 2 21/2 3 5 5 6 61/2 101/2 Summa 189

30 8 12 7 3 5 5 5 9 7 7 16 5 8 12 10 6 7 4 5 11 8 5 12 6 283 Voriger latus 163 Summa diser Petina 376

1 1 1 1 zum waffen 4 2 2 in allen 8

Köpf zum waffen tragen ––––– Volgt die 10te Petina hat Radossau Xegaraz in Rudonovaz in Trenovaz in Jukovaziza in Malachariza wismäder in Tergnie in Bari wismäder in Kelevo Berdo in Kelevo Berdo der ander seiten widerumben in Keleno Berdo auf ein anders orth in Gollovizovo obria draga in Verpilie in Boroffo Berdo in Vedropolie in Borie 7 9 4 5 4 5 5 5 3 5 7 10 61/2 61/2

Dise 10te Petina hat mitgespan den Luka Drakulich in Rudonovaz 7 in Trenovaz 9 zu Jukovaziza 4 in Malaharize wismäder 9 in Tergnie 4 in Bari wismäder 5 zu Kelevo Berdo 5 Item auf einer aus peithen 5 Item ibidem 3 in Alexina Draga 5 zu Verpilie 7 in Boroffo Berdo 10 in Bonor 61/2 bey den Haus Grunt 281/2 zu Grabusiza 71/2 Item zu ober Grabusik 4 in Vetosits 51/2 zu Bukosseu 2 Item ibidem 21/2 Item ibidem 4 zu Vagaraz 5 in Clasniza 3

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE vndter Blesiviza in Rusiza in Belopolie 6 61/2 101/2 Summa 1601/2 in Vetasik in Bukoffiza Item ibidem bey Clasniza zu Vercasik vnter Plesiviza zu Rusiza in Belopolie zu Vaguraz Köpf zum waffen tragen –––––

79
22/4 1 2 11/2 21/2 3 31/4 51/4 2 2/4 Summa 69 2/4

sage 160 strikh

Köpf zum waffen tragen ––––– Der anderte mitgespan ist Rudossa Vuizich zu Vercasik zu Bari zu Vedropolie 5 61/2 61/2 Summa 8 Vorige Summa 189 die anderte 1601/2 lezte 18 Summarum 3671/2

Köpf zum waffen tragen Radoss Vuizich 40 Johr alt Marco brueder 38 Johr alt Basso brueder 33 Johr alt Nicola brueder 30 Johr alt Todor brueder 25 Johr alt Bogai Sohn des Rados 18 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder 1 1 1 1 1 1 6 4 19 in allem 29

Dise 11te Petina hat mitgespan Nicola Drakulich, hat ebensovill, vnd an obbesagten örtern als wie der Luka sagt also 69 2/4 Saphe 69 2/4 Köpf zum waffen tragen Nicola Drakulich 40 Johr 1 zum waffen tragen 1 Vnmindige Mans Persohnen 3 weibs bilder 4 in allen 8 Der anderte mitgespan ist Stipan Drakulich hat bey Haus in Rudonovaz in Trenovaz in Jukovats zu Malaharizu wismäder in Borie zu Bonor in Boroffo Berdo in Tergnie in Bari wismäder zu Kelevo Berdo Item ibidem zu Galovaz in Verpilie zu Grabusiz Ober Grabusik in Vetasik in Clasniza in Vercasich in Gaia Plisiviza in Rudiza zu Vagoraz 28 1/2 7 1/2 9 4 5 6 1/2 6 1/2 10 4 5 5 3 5 7 7 1/2 4 5 1/2 3 5 6 6 1/2 5

Die 11te Petina hat Luka Drakulich auch in diser Petina krafft Concession brieff v. hl B n v Oberburg in Rudonofaz 31/4 zu Trenovaz 41/4 in Jukovaz 2 in Tergnie 2 zu Vetropolie 31/4 in Borie 31/4 zu Ponor 31/4 in Kelevo Perdo 2 2/4 Item ibidem 2 2/4 Item darneben 1 2/4 zu Gollovaz oder Alexia Draga 2 2/4 bey Malachariza wismäder 2 2/4 zu Bari wismäder 2 2/4 zu Boroffo Berdo 5 zu Grabusika 2 2/4 ober Grabusika 423/4

80
in Belo polie Köpf zum waffen tragen Stipan Drakolich 22 Johr Milevoi brueder 18 Johr Vnmindige Mans Persohnen nicht weibs bilder

Karl Kaser 10 1/2 Summa 159 1 1 zum waffen 2 4 in allen 6 in Vetasits zu Bunovaz Item in Bukovaz Item ibidem in Clasniza in Vercasiz vnter Plesiviza zu Rusiza in Belopolie Köpf zum waffen tragen Vid Radxich 80 Johr alt Vuka Radxich Vätter 70 Johr Luka Vötter 40 Johr alt Marian brueder des Luka 36 Johr Basso Radxich brueder 28 Johr Petter Radxich brueder des vor vndlezten 22 Johr alt Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder 1 1 1 1 1 1 6 5 9 in allem 20 7 4 2/4 3 1/2 5 2/4 4 7 8 8 14 Summa 250 1/2

Der dritte mitgespan Milos Orlich hat zu Bunovaz 2 1/2 Ibidem 2 Item ibidem 4 10 zu Kelevo Berdo Summa 18 1/2 18 1/2 traghero 69 1/2 Item 69 1/2 dau 159sage 316 1/2 316 1/2 Köpf zum waffen tragen Milos Orlich 60 Johr alt Nicola Sohn 20 Johr alt Joueta Sohn 18 Johr alt Mans Persohnen vntauglich weibs bilder 1 1 1 zum waffen 3 3 2 in allen 8 10 11 1/4 5 1/4 7 9 9 9 7 6 7 4 7 7 9 1/2 13 1/2 10 52 5 1/2

Dise Petina hat mitgespan dem Smolia Subonik hat in allen 140 Saphe 140 traghero 250 1/2 390 1/2 Köpf zum waffen tragen Smolian Sukovich 50 Johr Radovan Sohn 24 Johr Vuko Sohn 18 Johr Ostaria Sohn 16 Johr alt Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder Die 13te Petina hat Pop Radissa Priza bey dem Haus in Rudonovaz zu Mihalevaz in Zervigniak in Tergnie zu Malahariza wismäder zu Bari wismäder zu Jukovatsa in Trenovaz 1 1 1 1 zum waffen 4 1 3 Summa in allen 8 28 1/2 7 1/2 10 1/2 6 1/2 4 5 5 4 8 1/2

Die 12te Petina Vid Radxich hat zu Rudonovaz zu Trenovaz zu Jukovaz in Malahariza wismäder in Vedropolie in Boro in Bonor zu Bari wismäder in Tergnie in Kelevo Berdo Item ibidem Item ibidem zu Galovaz in Verpilie in Boroffo Berdo in Grabusik bey dem Haus male Petine ober Grabusik

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE in Gorie zu Bonor in Kelova Berda in Vuarasits in Verpilie zu Boroffo Berdo in Rusiza vnter Plesiviza zu Varcasik zu Clasniza in Orlokuk zu Bukovats zu Vetasits in Grabusik zu Schibber zu Potok in Vagaraz Köpf zum waffen tragen Pop Radissa Priza 4 [?] Johr Simon Sohn 16 Johr alt Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder 6 1/2 6 1/2 13 5 7 10 6 1/2 6 5 3 4 4 1/2 5 1/2 7 1/2 4 10 1/2 5 Summa 189 1 1 zum waffen 2 4 2 in allen 8 zu Borie zu Bonora zu Keglievo Berdo zu Varosichie zu Verpiglie zu Borovo Berdo zu Rusiza vnter Plesiviza zu Clasniza vndter Orlokuk zu Bukovak zu Grabusik bey Potok in Vagraz Köpf zum waffen tragen ––––– Compagno in questa Petina Rados Vichesih vnter Haus zu Radonovaz zu Varlasich in Vedasich in Tergnie Bare fenilia in Siber

81
13 13 26 10 14 20 13 12 6 8 9 15 21 10 Summa 321

Dise Petina hat einen mitgespan, Dragich Varitsa der just sovill, und auf diesen orthen hat, als wie der vorige Pop Radissa Priza sagt also 189 des pfaffen Summa 189 Summarum 378 NB Diser Dragich Varitsa gibt vor er habe ein Concessionsbrieff den er aufweisen würde. Köpf zum waffen tragen ––––– Die 14. Petina hat Marco Radonovich bey dem Haus in Radonovaz zu Michailevaz zu Zervigniak zu Malacharize fenilia zu Bare fenilia zu Gicovaza zu Dolnovaze 41 13 21 13 10 8 8 17

16 2 10 10 8 2 8 57 vi porto 321 Summarum 378 23 9 13 8 10 4 5 14 20 4 8 6 8 6 10 148

Die 15te Petina liene il Stipan Netiak bey Haus in Mihalievaz in Bedro Poglie zu Tergnia zu Malahariz fen: zu Bare fen: in Ponora zu Verpiglie zu Borovo Berdo in Variasich in Orlokuk zu Grabusih in Siberu zu Potok zu Vagoroz Summa

82
Köpf zum waffen tragen ––––– Compagno Juro Sutich bey dem Haus zu Rudonovaz bey Mihailovaz Bore fen: in Giucovaza zu Drenovaza bey Ponora in Vorosischia zu Borovo Berdo zu Plesiviza in Orlokuk zu Grabusich bey Potok Köpf zum waffen tragen Juro Sutich 34 Johr alt Stoian Sohn 20 Johr alt Stipan 16 Johr alt Vntaugliche Mans Persohnen weibs bilder

Karl Kaser 53 Latus 148 stem 90 dan 75 1/2 Summarum 366 1/2 Die 16te Petina Thoma Hosich vnter Haus zu Michailevaz in Malachariz fen: zu Bare fen: zu Drenovaz in Barie zu Bonora in Keglievo Berdo zu Porovo Berdo in Rusiza bey Plesiviza zu Verkusich in Clasniz in Orlokuk zu Bukovaz in Vedasik zu Grobusich in Sibera zu Potok Köpf zum waffen tragen ––––– Compagno Giovan Vuizich vnter dem Haus zu Rudonovaz zu Zervigniak zu Tergnie in Malachariz fen: zu Bare fen: zu Giucovaza in Keglieua Berda in Barosizchia in Verpigle in Borovo Berdo zu Vagaraz 14 15 13 8 4 3 8 7 10 14 5 10 111 sagt 111 in allen 378 43 21 6 7 17 13 13 19 15 13 12 10 6 8 9 17 15 8 21 Summa 267

14 6 5 2 8 7 8 10 5 12 5 3 5 Summa 90

1 1 1 zum waffen 3 2 4 in allen 9

10 2do Compagnio Kostadin Drakulich vnter Haus bey Rudonovaz 4 1/2 bey Michaelevaz 3 zu Borovo Berdo 20 in Vercasich 6 bey Clasnize 6 zu Bukovaz 4 zu Vedasich 11 in Grabusich 6 5 zu Potok Summa 75 1/2 Köpf zum waffen tragen ––––– 3tio Compagno Milin Drakolich vndter Haus zu Rudonovaz in Michailevaz in Malachariz fenilia zu Drenovaz in Baria zu Rosiza 10 4 1/2 4 3 1/2 10 13 8

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Köpf zum waffen tragen ––––– Die 17te Petina Petar Milanovich vnter dem Haus zu Rudonovaz in Zervigniak in Tergnia zu Mallahariza fenilia zu Bare fenilia zu Giukovaze in Drenovaz zu Boria zu Ponora zu Keglieva Berdo zu Varosischia zu Verpilia in Borovo Berdo in Rusiza vnter Blesiaiza zu Vercasischia zu Potoku Köpf zum waffen tragen Petar Milanovich 48 Johr Stipan brueder 35 Johr alt Bogoie brueder 30 Johr alt Dragosaff Vötter v. allen 30 Johr Sava brueder des Peter 25 Johr Miter des Peter brueder 20 Johr Mans Persohnen vnfehig weibs bilder Compagno Milak Cordich vnter dem Haus zu Michailevaz in Malahariz fenilia zu Bare fenilia zu Boria in Ponora in Borono Berdo zu Rusiza in Varcasich zu Vlasnize bey Orlokuk in Bukovaz in Vedasich zu Grabusich 21 15 13 8 4 4 8 17 6 5 3 10 14 8 5 12 4 5 Summa 162 1 1 1 1 1 1 zum waffen 6 4 11 Summarum 21 36 21 6 6 7 13 12 8 6 6 8 9 11 13 in Siber zu Potok zu Vagaraz

83
8 16 10 198 Vorige Summa 162 Summarum 360

Die 18te Petina hat Blagoe Drakolich bey dem Haus 34 in Rudonovaz 10 in Malahariza 21 zu Zervignak 7 zu Tergnia 4 in Malahariz fenilia 5 in Bare fenilia 5 in Drenovaze 9 zu Borie 13 zu Keglieva Berda 13 zu Vorosischia 5 zu Verpiglia 14 zu Borovo Berdo 20 vnter Blesiviza 6 zu Varcasich 10 zu Orlokuk 4 zu Bukovaz 4 zu Grabusich 8 in Sibera 4 zu Potok 10 zu Vagaraz 6 212 Köpf zum waffen tragen Blagoe Drakolich 30 Johr Milos Drakolich brueder 29 Johr Basso Drakolich brueder 20 Johr Gabriel Drak: brueder 19 Johr Thoma brueder 16 Johr Dragossa Drs. brueder 15 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder Compagno Lozo Belich vnter dem Haus zu Rudonovaz in Zervignak in Tergnie zu Malachariz fenilia in Bare zu Drenovaze 1 1 1 1 1 1 zum waffen 6 4 8 in allen 18 11 1/2 5 6 2 3 2 4

84
zu Ponora zu Keglievo Berdo vnter Plesiviza zu Clasniza bey Orlokuk zu Bukovaz zu Varosischia zu Sibera zu Potok in Vagaraz Köpf zum waffen tragen –––––

Karl Kaser 6 16 3 3 2 3 5 4 5 4 84 1/2 in Borovo Berdo in Rusiza vnter Plesiviza zu Varosizchia bey Orlokuk zu Bukovaz zu Vedasich zu Grabusich zu Potok Köpf zum waffen tragen Dozen Sigitsch 55 Johr Milos Sohn 20 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder Radossau Xigich vnter Haus zu Rudonovaz zu Zervignak zu Tergnia zu Bare fenilia zu Giucovaza zu Borie zu Bonor zu Cheglieva Berda bey Varosischie zu Verpiglie zu Borovo Berdo vnter Plesiviza zu Varcasich zu Clasniza bey Orlokuk zu Bukovaz zu Grabusich zu Potok zu Sibera zu Vagaraz 12 13 7 6 5 5 11 8 12 Summa 191 1 1 zum waffen 2 3 5 in allen 10

2 Compagno Milos Mirolovich vnter Haus 12 bey Rudonovaz 6 zu Ponor 2 zu Malachariz fenilia 2 zu Bare fenilia 3 zu Giucovaza 8 in Drenovaz 4 zu Ponor 7 zu Chegliena Berda 6 in Rusize 3 vnter Plesiviza 3 zu Clasnize 3 zu Orlokuk 2 zu Bunovaz 2 zu Vedasich 6 zu Grabusich 7 zu Potok 6 Summa diser Petina 386 Summa 89 1/2
ndo 1/2

Köpf zum waffen tragen Milos Mirolovich 40 Johr Milin Sohn 20 Johr alt Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

1 1 zum waffen 2 1 1 in allen 4 34 21 10 6 17 8 16

13 15 13 8 4 8 13 5 10 10 14 8 5 4 6 3 4 7 8 9 10 177 in porto 191 Summarum 368 1 1 zum waffen 2 4 2 in allen 8

Die 19te Petina hat Dozen Xigich vnter dem Haus zu Michailevaz zu Machalariz zu Bare fenilia zu Drenovaz zu Bonor zu Cheglievo Berdo

Köpf zum waffen tragen Radossau Xigich 36 Johr alt Radivoi Sigitsch Sohn 16 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE zu Varasischia zu Verpigle zu Rusize vnter Plesiviza bey Varcasich zu Clasniza zu Orlokuk zu Bukovaz zu Vedasich zu Grabusich in Sibera zu Potok in Vagaraz zu Borovo Berdo Köpf zum waffen tragen David Priza 60 Johr Basso brueder 40 Johr Trifun Priza 44 Johr alt Petar figliol David 20 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

85
10 14 13 12 10 6 8 9 11 15 8 21 10 20 378 1 1 1 1 5 3 10 18

Die 20te Petina Novaz Sigitich vnter Haus zu Cheglieva Berda zu Varosischia zu Verpiglie zu Borovo Berdo zu Rusize vnter Plesiviza zu Varihasich zu Plasniza zu Bukovaz zu Vedasich zu Grubusich zu Sibera zu Potok zu Vagaraz Köpf zum waffen tragen ––––– Stanissau Delÿch vnter Haus zu Michoilevaz in Zervigniak in Tergnia zu Malachariza fenilia zu Bare zu Giucovaz zu Drenovaz in Borie zu Bonora

37 26 10 14 20 13 12 10 6 9 11 15 8 21 10 Summa 230

20 21 13 8 10 10 8 17 13 13 148 230 Summa 378

Seguvo li terreni di Homogliaz hora Fenili pero aratini1 Illia Funduk Vucen Govarzin Miko Duatlich Radosau Gnatich Gago - “ Petko Stankovich Radossau Giandrich Bogdan Liutiza Radovan Glieunaich Vuk Dotlich Stoiak Gleumaz Guiro Mariuich Radoia Clasnich Janko Michich
1

Die 21te vnd lezte Petina in diser Seiten, vnd lezten Squadra hat der David Priza hat vor dem Haus zu Rudonovaz zu Michailevaz zu Zervigniak zu Tergnia zu Malachariz fenilia zu Bare fenilia zu Giucovaz in Drenovaz in Baria zu Bonor zu Cheglieva Berda

57 15 21 13 8 10 10 8 17 13 13 26

Strikh 240 120 150 85 17 1/2 17 1/2 60 48 60 150 30 78 30 12

Postoje dva prijepisa s razlièitim uvodima. Druga (2.) verzija: Conscriptio Terrenorum in dem quastionierten orth Homogliaz qui pariter ab habitantibus Paghi Corenica possidentur, vnd ihre in Haus habende Seellen schon in voriger Conscription in Coreniza einkhomben.

86
Dragoia Zuperdia Mikula Leka Vuk Rastovaz Petar Sigiz Stanoi Painovich Petar Kersich Mali Boso Damian Liposechia Vuk Borianovich Michailo Schorich Simo Sigich Sava Juanissevich Lassa Salagia Marian Vukobrat Radossau Suput Dragich Vukadinovich Dragoie Vukadinovich Juan Cosiga Radiva Sigich Radoiza Funduk Thoma Petrizich Radoiza Vardich Radossau Vardich Radossau Clasnich Mirossau Clasnich Vuk Keza Millich Juasinovich Petar Juanisevich Gabriel Gaza Priza Simon Grubich Stipe Grubich Misso Priza Stanossau Priza Thoma Priza Milos Priza Nicola Priza Radognia Nefaidich Zuio Priza Vuk Drakulich Mirko Priza Stanko Radeuchich Vid Drakulich Dragossau Priza Petar Zakula Sava Zacula Mirossau Vlaisaich Gucha Petricich Sava Petricich Vucen Grubich Sava Gerich Sava Vgarak

Karl Kaser 90 30 30 42 48 102 12 60 60 72 48 60 60 120 132 60 78 66 30 24 60 36 24 66 54 112 78 48 138 60 24 36 120 126 120 114 156 60 60 78 48 54 66 78 54 108 60 48 84 102 12 Radivoi Xigich Radovan Nefaidich Millin Grubich Milladin Xigich Stipan Priza Jurai Priza Males Vuk Illia Gerich Petar Giandrievich Predaie Zachulich Nicola Lallich Nicola Dellÿch Save Drakulich Juan Drakulich Radinoi Drakulich Dragich Varisach Jurassin Deligich Radoi Ognanovich Marco Orlich Vuich Orlich Milos Hoidonich Nicola Zacholich Nicola Agnianovich Luka Vuizich Marco Vuizich Radossau Segaraz Luka Drakulich Radossau Vuizich Nicola Drakulich Stipan Drakulich Vid Hasigich Smoglian Zubovich Pop Radissa Priza Marco Radanovich Radoss Vuizich Stipan Netiak Giuro Sutich Costadin Duavlich Millin Drakulich Thoma Hasigich Giovan Vuizich Petar Miglianovich Milak Kordich Blagoie Drakulich Caso Belich Milos Mirilovich Dosan Xigich Radossau Sigitsch Novak Sigitsch Stanisav Delÿch David Priza 84 42 90 24 72 24 24 96 30 102 18 78 48 120 138 174 120 114 120 120 48 42 78 54 96 60 60 30 54 48 78 42 60 72 36 48 30 21 21 90 30 84 72 84 24 30 72 48 78 42 125

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Gianeo Petrivich so sonsten keinen orth hat zu Coreniza zeigt ein ganzer Petina als 120 strikh zu haben, die Corenizaner aber wollen selben allein 80 strikh gestatten, sage 80 8050 NB: Vnter Coreniza gehörig Juriza Bogdanich hat bey der Kula Delevina 150 strikh. Hat ein Concessionsbrieff v’dem H: Baón v’ Oberburg vnter 12. [...] 1710. Er wohnt zu Ototsaz, hat aber versprochen, wan er diser grunnt confermirter bekhumbt, mit [...] zu wollen. Sine terreno in Coreniza Conscriptio Illorum qui sine terreno in Correniza Luka Jovetsitsch ist 6 Johr in Coreniza, ist aus Türkhai dahin 1 komben, alt 35 Johr zum waffen Saphe 1 Vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 3 in allen 6 Ostoio Miroevik, ist gleich von anfang zu Correniza komben auch alda gebürtig alt 28 Johr Zuio sein Vatter 70 Johr Vnmindige Mans bilder weibs Persohnen weibs bilder

87
4 in allen 11

Michat Milkovik ist 4 Johr in Correniza alt 38 Johr 1 zum waffen 1 Vntauglich Mans Persohnen 2 weibs bilder 1 in allen 4 Juan Miletik ist 5 Johr in Correniza, alt 28 Johr 1 1 Michat brueder 22 Johr zum waffen 2 mansbilder nichts – weibs Persohnen 2 in allen 4 NB. Dise 6 sinnt dem 4ten 8ber nacher dem dorff gekomben sich einschreiben zu lassen felas man ihnen einen gruntstukh geben könnte. als sienen Interogat: sye solten enen finger Zeig geben, wie ihnen geholffen werden könndte, an im laherer gruntstukh weren resps. könndten nichts zeigen. Jurai Vellmironich hat sein grunntstukh zu Perloch vnter dem generalatischen, so er verlassen, vnd ist nacher Correniza khomben, wo er 7 Johr ist ein Wollach alt 60 Johr 1 Sa phle 1 Juan Simonevik ist 9 Johr alda in Correniza NB. ist ein Catholisch alt 25 Johr 1 Phillip Vötter 60 Johr 1 Michat brueder des ersten 20 Johr 1 zum waffen 3 Vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 2 in allen 7 Milossau Sokolovik ist ein Wollach, alt 30 Johr Mans Persohnen weibs bilder 1 ple 1 2 2 Summa 5

1 1 zum waffen 2 2 5 Summa 9

Jovan Basilevik ist 6 Johr in Correniza alt 24 Johr 1 Radosaff Vatter 50 Johr 1 Cassu des ersten brueder 20 Johr 1 zum waffen 3 Vnmindige Mans Persohnen 3 weibs bilder 3 Summa 9 Boxo Pankovich ist in Corr: 8 Johr von Perluch dahin khomben alt 30 Johr 1 Jurat Vötter 70 Johr 1 Radoiza brueder des ersten 36 Johr alt 1 Casso item brueder 20 Johr 1 Jovan item brueder 18 Johr 1 zum waffen 5 Vnföchige Mans Persohnen 2

Milovan Obratovik ist in Correniza 11 Johr, ein Wallach alt 35 Johr 1 Summa 1 Vnmindige Mans Persohnen 3 weibs bilder 2 Summa 6

88

Karl Kaser weibs bilder 2 in allen 5

Mathe Gertsovik ist 5 Johr in Correniza ein Catholisch alt 30 Johr 1 zum waffen 1 Mans Persohnen vnmindige 2 weibs Pilder 4 Summa 7 Radovan Vuinovik ist in Correniza 10 Johr, Murlauch alt 50 Johr 1 1 Radotu Sohn 20 Johr zum waffen 2 Mans Persohnen nichts – weibs bilder 1 in allen 3 Vucen Jandrievich stehet zuvor mit seinem brueder Peter den grunnt, doch gibt er Vucen vor, das er keinen grunnt habe, ist schon 8 Johr in Correniza ein Wallach alt 40 Johr 1 vnmindige Mans Persohnen 3 weibs bilder 3 7 Janko Xegaraz ist 6 Johr in Correniza, ein Wallach alt 30 Johr 1 zum waffen 1 Mans bilder nichts – weibs bild 1 in allen 2 Jurai Denits ist 10 Johr in Correniza ein Wallach, alt 26 1 zum waffen 1 weibs Persohn 1 in allen 2 Anton Velasik ein Cath. ist 3 Johr in Correniza, von Brotie aus Vinodol dahin khomben, alt 60 Johr 1 Juan Sohn Cath. 22 Johr alt 1 Borissa item Sohn Catho: alt 20 Johr 1 zum waffen 3 Vnmindige Mans bilder 1 Weibs Persohnen 1 in allen 5 Gergo Barissevik Cath: ist in Coreniza 11/2 Johr ist aus der lika dahin komben ein [...] alt 50 Johr 1 Mikula Sohn Cath: 20 Johr 1 Petar Sohn 16 Johr 1 zum waffen 3

Antonio Mikulevik ist 11 Johr zu Correniza ein Wallach vorhin Cath: gewesen alt 35 Johr 1 zum waffen 1 Mans Pers. nicht weibs bilder vnmindige 2 in allen 3 Radosaff Vasilevich ist 7 Johr in Correniza ein Wallach alt 50 Johr 1 Jovan ein Vötter 20 Johr 1 Casso Vötter 19 Johr 1 zum waffen 3 Vnmindige Mans Persohnen 3 weibs bilder 3 in allen 9 Zvio Raibutovik ist 4 Johr in Correniza, Valacus, Let 20 1 Sphe 1 Vnmindige Mans Pers: nichts – 3 weibs bilder in allen 4 Stipe Luketich ist in Correniza 11 Johr ein Wollach 1 ist vorhin ein Cath: gewesen, alt 40 Johr Sa phe 1 Vnmindige Mans Persohnen 3 2 weibs bilder in allen 6 Mathe Fekorik ein Cath: ist 10 Johre in der Cor: alt 30 Mans Persohnen vnmindige nichts weibsbilder 1 Sphe 1 – 2 in allen 3

beigelegter Zettel:2 Male [?]Vuik in Coreniza ist gestorben, dessen grundtstukh will ein wittib an sich lost solliches hatt strikh 74 strikh 9 dukati Dragossan Den[.]schiz von Mogoriz hatt sein grundtstukh in 46 strikh, [...] sich der Radivoi Kosiza anmeldet.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Petar Brucich u medak: strikh Sava Canzar: Thoma Conzar Vuk Koichinouich [nach Extrakt: Junan Kolanskich vor 4 Jahren 1/7/8] Petar Stankonich hat ist v. 10. Jahren weibs bilder Vnmindige Kinder Janko Niksich hat sein Vetter Nicola Niksits weibsb: Vnmindige Mansb: Frane Lontsarevich Vnmind. Mansb. weibs bild. 30 : 1 1 4 6 30 : 1 16 : 1 2 2 3 7 35 : 1 1 4 1 6

89
zu Tragung der Waffen tauglich khöpf Weibs personen vnmindig khins khöpf zu allen Köpf

Peter Lukovik ist 3 Johr zu Careniza v. Cartua daher khomben ein Catholischer 30 : 1 1 Vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 4 7 Jakov Kulovsik ist schon zu Coreniza 4 Johr hot 20 : 1 1 Vnmünidge MansPers: 5 weibs bilder 2 8 EXTRACT Was sich in den so genanten orth Coreniza in Corbavia an Heÿschen vnd Inzwohnern in allen befindt, als so vill zu Tragung dern Waffen tauglich, als was am Weibs persohn unmindig khind alda ist; wobeÿ wohl dises zu C.M.i [...] Inwohner alle wir gesamlt Schismatisch seind.

Proculabo Slia Fundich ein alter man der Sohn hat Knes Juan Tracolik Fendrich Rade Traulik Fendrich Vucich Orlik Vuken Govortsin Luka Kalenberg Janko Bebersik Knes Gazo Priza Mate Vuk Thoma Priza Mikula Leka Radovan Neffanich Stipan Priza Blagoe Tracolik Nicola Tracolik Tragiz Priza Tragiz Vuaritsak Juka Petrisich Luca Vuisich Mirko Priza Ilia Gerich Tragosa Priza Jurai Priza Tragosa Jatsoff Misso Priza Radoiza Vardik Peter Kergik Tragia Vukadinovich Radosaff Sigitsch Stanissa Sigitsch Radivoi Jantrik Radosaff Klasnik Jovan Tracolik Vid Hasÿck Marian Vukoprach Stanko Pleisavich Vuk Tracolik Nicola Ognonovitsch Radosa Vartitsch Radosaff Vukassovich

490 378 378 326 390 386 74 386 94 286 216 212 131 378 193 163 261 318 3821/2 104 106 104 370 177 170 208 2501/2 409 193 247 70

6 7 3 8 4 3 7 4 1 6 3 2 2 6 2 4 5 3 2 5 4 1 1 1 2 2 3 5 2 4 4 5 2 6 5 3 4 4 2 3

2 11 6 4 4 1 3 5 – 7 2 2 3 4 3 4 5 3 2 8 6 4 2 2 3 4 7 4 4 4 6 3 4 5 5 1 6 5 3 3

7 14 8 13 15 4 13 7 3 12 4 3 5 8 7 8 10 7 6 9 9 3 2 2 3 4 13 7 2 3 13 7 4 9 11 6 5 6 5 8 280

15 32 17 25 23 8 23 16 4 25 9 7 10 18 12 16 20 13 10 22 19 8 5 5 8 10 23 16 8 11 23 15 10 20 21 10 15 15 10 14 591

146 165

90
zu Tragung der Waffen tauglich khöpf Radognia Nafaititsch Radosa Sigitsch Stavoe Benovik Save Geritsch Smolian Subovik Radoiza Funduk Radovan Sigitsch Janko Sgorik Jure Maritsith Vutchen Grubitch Tragoe Tsupurdia Miros Klasnik Stipan Schorschonich Dossen Sigits Pop Stanisa Priza Vosden Sigits Rodoe Sigits Juanko Sigits Vide Trakolich Peter Juanisevich Marcho Orlich Mihale Dotlich Marko Sorkovich Michalo Priza Nicola Priza Milos Janisevich Radovoi Sigich Jure Sutich Millin Grubitsch Grubisa Varditsch Thomas Zakolich Stipan Trakolik Boso Hasÿts Radon Sigits Rados Vuicik Sigits Miladin 117 155 344 140 77 278 272 272 169 191 386 289 237 217 378 407 386 409 73 90 288 159 18 86 6 5 2 6 4 2 4 2 5 5 5 5 1 2 5 1 3 4 5 3 5 8 2 6 3 4 4 3 5 1 4 2 6 3 6 1 Weibs personen vnmindig khins khöpf 4 4 2 2 1 3 1 9 6 5 5 8 3 3 4 2 2 1 2 3 4 6 6 3 4 2 3 1 6 4 1 4 1

Karl Kaser

zu allen Köpf 30 19 10 18 8 7 10 16 17 18 20 22 5 10 17 6 8 11 11 13 26 25 18 29 8 22 18 9 15 3 16 6 20 8 29 5
Tragits Vukadinovik Rada Stuput Vuk Rostovaz Milosaff Sigits Milos Orlik Simon Grubich Jurassim Delÿch Milak Kordich Radova Ognanovik Radovan Liunaich Bogdan Priza Bosso Pisanovik Peter Jantriavich Sava Petrasich Vuk Kesichk Nicolo Delÿch Bogdan Malich Save Juanisevich Radosa Schegaraz Peter Milanovik Stoian Glemaz Radosa Niksik Pop Radisa Prissa David Priza Stipan Grubih Milos Mirilovik Jovan Scholaia Zuio Priza Laso Delaz Damian Lippotezia Vukovoi Vlaisich Nicola Zachocik Bedoe Zacholik 2221/2 20 95 3161/2 178 378 198 378 172

zu Tragung der Waffen tauglich khöpf 4 7 1 3 3 5 5 5 7 2 4 1 3 4 10 6 4 2 4 6 4 3 2 5 1 2 5 6 1 2 4 1 5 266 412

Weibs personen vnmindig khins khöpf 4 7 2 8 3 1 5 1 6 5 2 1 2 7 5 1 2 4 3 4 3 4 1 4 1 4 3 7 3 4 4 14 3 8 2 5 15 7 17 4 7 3 2 8 12 12 1 8 2 11 4 4 2 10 3 1 11 3 3 5 12 4 6 720

zu allen Köpf 12 28 6 19 8 11 25 13 30 11 13 5 5 14 29 23 5 11 8 21 11 7 8 18 8 4 20 10 8 10 23 8 15 986

20 10 6 10 3 2 5 5 6 8 10 9 1 5 8 3 3 7 5 8 18 13 10 17 5 15 10 4 7 1 6 4 10 4 19 3

193 241/2 2091/2 189 162 127 189 378 78 891/2 183 1601/2 69 333

1165 1577

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

91

Beschreibung deren terrenen in Punich
Dem 27ten 7ber 1712 ist die beschreibung deren terrenen in Punich weiters Prosequirt worden, durch den theiller Lasso Zorchan, vnd Radossau Rimich ad monenti de dicendo Veritate wirbben, pögen aus, vnd legen ob bey ihren gewissen in allen waren 4 Squadra, jede zu 10 Petina dere hueter. Erstlichen das den Capitan Dobrava Knesovik Petina, oder theill v. der porth 10 vnter seiner vnd zwar er Dobraua ein ganze Petina oder porth wie nachvolget, Erstlichen vnter, oder bey seinen haus zu Punitsch 240 ieder gerechent wie zu Coreniza in Kleiner Carbauiza 70 vnter der Klisa 16 bey tseira wismäder 16 ober tseier 16 vnter tseier 16 in thall hinter Tseier 8 bey den Tresh poden Persina genandt 5 in Vodo plana 6 in lipo Crast 7 bey des pfaffn Posina Petina oder porth 7 vnter den Kleinen Perg genant 5 vnter Cranz oder Pinaz 7 in den grossen Porilaz 20 Vedropoli 10 Vgrainia Vsa 40 Strane vsa oder strikh 30 bey Suenia luk 10 bey taboriscie vnter Punitsch nicht das Coritentöse taboriscie 25 bey Eglense 10 vnter Grahot 8 10 bey Dinoselo Summa 582 Köpf zum waffen tragen Capitain Dobrouai Knesouik alt 51 Johr 1 luka Knesonik brueder 56 Johr 1 Basa Knesouik Vötter des Dobrouai Capitain 35 Johr 1 Vuk Knesouik des ersten Vötter 22 Johr 1 Peter Knesouik Vötter des ersten 17 Johr 1 Milin Knesouik Vötter des ersten 16 Johr Vnmindige mans Persohnen weibs bilder 1 6 4 11 in allem 21

2ndo Radoiza Rinich auch in des Capitain Dobrouai Petina begreiffen hot eben sovill Gruntstukh in denen benanten orthen, wie er Dobrouai auf ieden orth, vnd sovill, weliche ich in Suma aufsage 582 Köpf zum waffen tragen Radoiza Rinich 67 Johr alt Radon Rinich brueder 70 Johr alt des ersten Sohn Onichörl 24 Johr Item Sohn Basso 18 Johr Item Sohn Mitar 16 Johr Radon Sohn Juan 20 Johr Vötter des ersten Thodor 20 J. Vötter Jurai 16 Johr alt vnmindige mans Persohnen weibs bilder 1 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 8 4 10 in allen 22

[Opaska: hat khein Concessions brieff von der terrenen] 3tio Radosaff Rinich der theiller hat gleichmässig sovill, vnd an eben jenen orthen als der Dobrouai, daher pago 582 Saphe 582 Köpf zum waffen tragen Radosaff Rinich 51 Johr alt brueder Jovan 37 Johr alt Mares brueder 26 Johr alt Sohn des ersten, thoma 22 Johr Item Sohn Radota 17 Johr Mitar Vötter des ersten 16 Johr vnmindige mans Persohnen 1 1 1 1 1 1 zum waffen 6 9

92
weibs bilder [Opaska: hat khein Concessions brieff]

Karl Kaser 12 in allen 27

4to Lasso Thordan hot in gleichen als wie die obigen 582 page Saphe 582 Köpf zum waffen tragen Lasso Tortan 30 Johr alt Juri Tortan Vötter 30 Johr Mitar des Lasso brueder 23 Johr Janko des Lasso Vätter 25 Johr vnmindige Mans Persohnen weibs bilder [Opaska: hat kein Concessions brieff] 5to Jure Viakovich in simili als der Dobrouai page 582 Saphe 582 Köpf zum waffen tragen Juro Vuiakovich 50 Johr alt Sohn Radoiza 22 Johr Sohn Vukomor 20 Johr vnmindige Mans Persohnen weibs bilder 1 1 1 zum waffen 3 5 5 in allen 13 1 1 1 1 zum waffen 4 6 7 in allen 17

Köpf zum waffen tragen Cuio Sekesovik 40 Johr brueder Lasso 50/1 brueder Ive 36/1 Joviza brueder 30/1 Sohn des ersten Lucca 23/1 Bosso auch sein Sohn 174/1 des Lasso Sohn Mitar 23/1 Summa 7/8/14/29 [Rest fehlt oder überdeckt!] [Opaska: ohne Concessions brieff] 8° Vuk Tsurzia item sovill, vnd auf soliche weis page Köpf zum waffen tragen Vuk Tsurzia 40 Johr alt Juro brueder 43 Johr Milin Item brueder 25 Johr Juvan Item brueder 20 Johr vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

1

582 Saphe 582

1 1 1 1 zum waffen 4 5 17 in allen 26

9° Miladin Veselichich hot auf eben jenen orthen seine 582 Gruntstükh als wie der Dobrouai page dahero Saphe 582 Köpf zum waffen tragen Miladin Vesselichich 50 Johr Nicola brueder 30 Johr Sava brueder 25 Johr Ristovoi brueder 20 Johr Lasso des Miladin Sohn 20 Johr Thodor Item Sohn 18 Johr Jovan Item Sohn 17 Johr vnmindige Mans Persohnen weibs bilder [Opaska: hat kein Concessions brieff] page 10mo Cusman Tschulum item sovill als die obigen 582 Saphe 582 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 7 2 9 in allen 18

6to Vuizich Obseniza Similiter et eo modo als der 582 Dobrouai page also Saphe 582 Köpf zum waffen tragen Vuizich Obseniza 30 Johr alt Jouan Vötter 20 Johr vnmindige mans Persohnen weibs bilder [Opaska: ohne Concessions brieff] 7mo Koio Sekesovich zu gleichen als der Capitain page 582 Saphe 582 Koio Sekesovich 40/1/8/4/29 1 1 zum waffen 2 6 3 in allen 11

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

93

Köpf zum waffen tragen Cusman Tschulum 30 Johr Gaia brueder 25 Johr Nicola brueder 22 Johr Simon brueder 18 Joh vnmindige Mans Persohnen weibs bilder [Opaska: hat kein Concessions brieff]

1 1 1 1 zum waffen 4 3 4 in allen 11

Die anderte Squadra der theiller Jure Hernakovik vnd Vassil Bainkovik sagen aus bey ihren gewissen, das erstgemelter Jure Hernakovik als ieziger Knes seinen gruntstukh bey haus habe als 221 zu Gneda 20 in Vedro polie 50 vnter dem shloss in Campo in Carbaniza 50 in Graine 9 zu Couatsiza 15 440 Köpf zum waffen tragen Jure Hernakovik Knes vnd gewester theiller hat 40 Johr Simon brueder des Knes 30 Johr Miladin Vötter 35 Johr Juan Vötter des Knes 30 Johr vnmindige Mans Persohnen weibs bilder [Opaska: ohne Concessions brieff] in diser Petina hat er Jure Hernak den Pernia Petrovich der vndter seinem haus habe 10 in Vedropole 10 vnter Gneda 17 in Carbaniza 9 in Couatsize 5 51 Köpf zum waffen tragen Perina Petrovich 35 Johr vnmindige mans Persohnen weibs bilder [Opaska: ohne Concessions brieff] Item hab er Hernakovich nach den Vucen Giagnia der zu Carbaniza habe 48 zu Vgragniach 3 zu Vedropoli 15 Summa 66 1 Sphe 1 4 3 in allen 8

Dise 10te Petina oder parth so vnter sein des Capitan Piete somit ertragen strikh in der wir in Correniza [...] strikh 232.800 Der anderte als Radoiza Rinich hat wie oben gemelt ein ganze Petina in solicher aber ÿber sein noch einander haus genant Vutsa Radossvich weliche beede bestechen in 37 pers., Mans vnd weibs personen nach der ersten theillung, dern in allen aber somit schon meheres zu [...] weliches nach volgent wirt ausgemacht vnd ad Capitain gegeben worden. 1 Radosaff Rinich theiller hot noch ein anders erben seinen haus als den Johann Schilanevich in 37 Pers. wie oben. 1 Lasso Thordan hat in seiner Petina noch ander 3 heusser, als Tamian Thordan, Juan Vuxanovich, Vucen Kovatsch, dise bestehen in 37 Pers. wie oben. 3 In der Juro Vuiakovich Petina seint noch andere 2 heysser Mitar Markovich vnd Thoma Posniak von 37 Pers. wie oben. 2 In des Vuizich abseniza Petina seint noch andere 6 heysser Janiat abseniza, Antonium Schianovich, Mihat Knesovich, Juan Knesuitsch, Rados Sartich, [.]ari Serdia von 37 pers. wie oben. 6 Coio Sekisovich hat noch ein Hauss als den Rudossin Rakitsch zusamben sambt seinen 2 heysser alles dises von 37 pers. 2 Vuk Tsurzia hot noch andere 4 heysser, als den Nicola Knesovich, luca Merksa, Maxim Chiarich, Jovan Nouakevich, alles nach der ersten theillung vor 37 Pers. 4 Miladin Veselichich hot ÿber sein haus noch andere 4 heusser, als Paul Vesselichich, Triffon Zrälik, Vuziz Zialits, Marco abryts. 4 Cosman tsulum noch andere 2 heysser, als den Jurai Serhu, Radiuoi Borats, mithin ist die erste Squadra, oder die ersten 10 Petina oder Port: aus. 2

1 1 1 1 zum waffen 4 8 16 in allen 28

94
Köpf zum waffen tragen Vucen Giagnia 60 Johr alt Males Sohn 20 Johr alt mans persohnen nichts weibs bilder [Opaska: ohne Concessions brieff] Item den Danissa Vlaisovich so bey seinen haben traghero vorige Sumen dan Item

Karl Kaser zum waffen 9 7 11 in allen 27

1 1 zum waffen 2 – 3 in allen 5

vnmindige Mans persohnen weibs bilder [Opaska: hat kein Concessions brieff]

30 440 51 66 in allen strikh 587 1 1 zum waffen 2 2 3 in allen 7

Die mitgesellen so in seiner Petina hat, ist der Radoiza Pankovich so zu Carbauiza hat 144 zu Vedropoli 10 in Campo Saboru Punitsch 33 Summa 187 Köpf zum waffen tragen Radoiza Paincovith 40 Johr Dragossa brueder 30 Johr Nicola brueder 25 Johr Radouan des Radoiza 18 Johr Vnminidge Mans Persohnen weibs bilder [Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgesell ist Beli Petar hot in Klein Corbauiza bey dem haus bey Graigna zu Vedropoli 1 1 1 1 zum waffen 4 3 11 in allen 18

Köpf zum waffen tragen Danisa Vlaisovich 35 Johr Milisa brueder 30 Johr vnmindige Mans Persohnen weibs bilder [Opaska: hat kein Concessions brieff]

NB: erscheinet also das hera umb 5 strikh mehrers als in der ersten Petina angesezt wirdt, weliches von darumben herkhombet, weillen diser leztrer grund etwos besser ist, vnd danenhero vmb 5 strikh mehrers hier ausgerehnet, vnd angesezt worden seint. Segnitur die 2te Squadra vnd anderte Petina Vassil Paincovik der theiller bey seinem haus vnter dem Gschloss in Campo zu Vedropoli bey Gaia Vode Summa Köpf zum waffen tragen Vassil Painkovik 69 Johr Mitar brueder 66 Johr alt Radouan brueder 50 Johr alt Jurisa brueder 40 Johr alt Vuk Sohn des Vasil 30 Johr alt Jacob Sohn dieti 21 Johr alt Novak Sohn dieti 18 Johr alt Vukassin Sohn Radouan 16 Johr Vukosaf des Jurai Sohn 16 Johr 70 130 70 30 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1

82 6 17 105 vorige Summa traghero 187 Item anderte Summa 292 strikh 300 592 Summa diser Petina sage 592 1 1 1 1 zum waffen 4 2 3 in allem 9

Köpf zum waffen tragen Beli Petar 50 Johr alt Ilia Postorak stieff Sohn 22 Johr Marco Sohn des Beli 20 Johr Secula Sohn 17 Johr vnmindige mans persohnen weibs bilder [Opaska: ohne Concessions brieff]

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE die 3te Petina Hat in des Hernacovich, vnd Bankovich seiner Squadra, hat der Procvlabo Priedoe Zaclanovich, vnd zwar hot grunt vnter dem Gschloß 300 bey Gaie Wasser 120 in Vedropoli 140 bey Greda 30 bey Cauatsiza 5 5 zu Graigna Summa 600 [Opaska: hat ein Concessionsbrieff von den tottgeschlagen graffen Corenini de amo 1697 den 15 9ber confirmirt von Messich Marco den 12 May 1698.] Köpf zum waffen tragen Priedoe Saklanovich 56 Johr Basso Sohn 30 Johr alt Saua Sohn 21 Johr alt vnmindige mans Persohnen weibsbilder 1 1 1 zum waffen 3 4 3 in allen 10 100 20 20 15 30 185 bey Suchai in Vedropoli Köpf zum waffen tragen Jovan lucich 50 Johr Illia brueder 40 Johr Radoff brueder 35 Johr Radouan des Jouan Sohn 22 Johr Milin Item Sohn 20 Johr Radoiza Item Sohn 18 Johr Basso Item Sohn 16 Johr vnmindige mans Persohnen weibs bilder [Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgespan Jovan Laxouiz hat bey seinem haus zu tseruisiza zu Potpoka Cuscon[.]i bey Suchaia Köpf zum waffen tragen Jovan Lasconik 35 Johr alt Jovan brueder 28 Johr alt vnmindige mans Persohnen nichts weibs bilder [Opaska: ohne Concessions brieff] der 3te Mitgespan Radoe Mirik bey dem haus bey Malachariza in Vedropoli Köpf zum waffen tragen Radoe Miriths 55 Johr alt Vid Sohn 26 Johr Stanisa Sohn 24 Johr Milin Sohn 17 Johr mans Persohnen vnmindig nichts weibs bilder

95
20 30 Summa 200 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 7 8 10 in allen 25

35 10 14 6 Summa 65 1 1 zum waffen 2 4 in allen 6

die 4te Petina hot Janko Mirik vnter seinem Haus bey Machala priza vnter den tsiherdak ober Progon in Vedropolie Summa Köpf zum waffen tragen Janko Mirik 50 Johr alt Simo Vötter 40 Johr alt Milos Sohn des Janko 30 Johr Nicola Sohn 16 Johr vnmindige mans bilder weibs bilder [Opaska: hat kein Concessions brieff] Solicher hat in seiner Petina mitgespan den Jovan Lucich so bey den haus hot bey Bragon bey thmalariza

1 1 1 1 zum waffen 4 4 4 in allen 12

35 30 10 Summa 75 1 1 1 1 zum waffen 4 – 4 in allen 8

100 30 20

96
[Opaska: ohne Concessions brieff]

Karl Kaser vnmindige mans Persohnen weibs bilder [Opaska: hot kein Concessions brieff] Der anderte mitgespan Michaelo Vlisnauik bey dem haus 90 in Vedropole 15 bey Greda 26 ober Greda in 2 orth 22 in Couatsiza 8 Summa 161 Köpf zum waffen tragen Michaelo Vleisavik 36 Johr alt Tragosaff brueder 43 Johr alt Zuio Vötter des ersten 16 Johr alt [...] Sohn des ersten 16 Johr alt vnmindige Mans Persohnen weibs bilder [Opaska: ohne Concessions brieff] Der 3te mitgespan Vukosaz Vleisiavich bey haus 60 bey Greda 20 ober Greda 12 zu Couaziza 4 Summa 96 Köpf zum waffen tragen Vukosaff Vleisiavich ist 50 Johr 1 zum waffen Sphe 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 6 in allen 9 [Opaska: ohne Concessions brieff] Der 4te mitgespan Sauisa Vlisanik bey haus zu Vedropoli 30 20 50 traghero Vorige Summa 221 Item 50 Item 161 dan 96 Summa: rum 578 1 1 1 1 zum waffen 4 3 7 in allen 14 4 3 in allen 8

Der 4te mitgespan Radosaff Raka bey seinen haus bey Malahariza bey tscherdake ober Broda

30 10 10 10 60 trag hero die Vorigen Summen 185 Item 200 ferner 65 Item 75 aber mahlen 60 Summa: rum 585 1 1 zum waffen 2 – 3 5

Köpf zum waffen tragen Radosaff Raka 30 Johr alt Michael brueder 20 Johr vnmindige mans Persohnen nichts weibs bilder [Opaska: ohne Concessions brieff]

Die 5te Petina hot Marko Tragots bey dem haus hat 140 bey Gragnia 22 bey dem gschloss 27 in Vedropoli 32 Summa 221 Köpf zum waffen tragen Marco Tragots 60 Johr alt Vukik Sohn 30 Johr Radongie Sohn 25 Johr Pilis Sohn 20 Johr vnmindige mans Persohnen weibs bilder [Opaska: ohne Concessions brieff] Diser hat in gemelter Petina mitgespan Michael Tragots so vnter dem Haus hat 50 Sphe 50 Köpf zum waffen tragen Michael tragoss 35 Johr 1 Sphe 1 1 1 1 1 zum waffen 4 3 6 in allen 13

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE weibs bilder 1 Sphe 1 2 3 in allen 6 [Opaska: ohne Concessions brieff]

97
1 in allen 4

Köpf zum waffen tragen Sauisa Vlisanik 40 Johr vnmindige Mans bilder weibs Persohnen [Opaska: ohne Concessions brieff]

der anderte mit gespan Triffan Baulik bey haus 50 in Dol Voiuodik 20 Summa 70 1 1 1 zum waffen 3 vnmindige Mans Persohnen 5 weibs bilder 5 in allen 13 traghero vorige Summa 390 anderte 130 lezte 70 590 [Opaska: hat kein Concessions brieff] Di 7te Petina hat Budimir Saclanovik hot bey haus in Graigna in Vedropoli Summa Köpf zum waffen tragen Budimir Saclanovik 50 Johr alt Michalo Vötter 25 Johr Stepan des ersten Sohn 20 Johr alt Janko Item Sohn 18 Johr vnmindige Mans Persohnen weibsbilder [Opaska: ohne Concessions brieff] in diser Petina hat er mitgespan den Mitre Milen Sinovich, hat bey haus bey Pot poza, oder bey dem flus in Covaziza in Zaira neben Casikovaz 160 30 30 220 Köpf zum waffen tragen Triffon Baulik 30 Johr Petko brueder 20 Johr Janko brueder 18 Johr

Di 6te Petina hat Males Grahouaz bey dem haus in Carbauiza in Vagosiaz in Vedropoli in Persina Summarum Köpf zum waffen tragen Males Grahouaz 50 Johr Vuk brueder 55 Johr Radoss brueder 40 Johr Milan brueder 35 Johr Simon brueder 30 Johr Mileta brueder 20 Johr Nicola Vuk Sohn 20 Johr Micola Vuk Sohn 17 Johr Med Sohn des Vuk 16 Johr Basso Males Sohn 18 Johr Milosaff Rados Sohn 17 Johr vnmindige Mans Persohnen weibs bilder [Opaska: hat kein Concessions brieff]

120 80 70 60 60 390

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 11 10 8 in allen 29

Hat in diser Petina mitgespan den Basso Vlaiseuich bey haus hat 50 vnter dem gschloss 20 bey Potpokue 10 vnter des Daichena haus 30 Item bey Radoka auf einem andrem orth 20 Summa 130 Köpf zum waffen tragen Basso Vleiseuik 60 Johr alt Milin Sohn 16 Johr alt vnmindige Mans Persohnen 1 1 zum waffen 2 1

1 1 1 1 zum waffen 5 5 6 in allen 16

50 50 20 20 40 Summa 180

98
Köpf zum waffen tragen Mitrev Milen Sinovich alt 35 Johr Simon Vötter 20 Johr

Karl Kaser in Divoselo bey den gschloss in Vedropoli Köpf zum waffen tragen Stoian Vlaisevich 60 Johr alt Milan brueder 40 Johr alt Tokman des ersten Sohn 20 Johr Ranisaff Sohn des ersten 18 Johr Vukasin Item Sohn 16 Johr alt Miladin Vötter 16 Johr alt Milin des Milan Sohn 16 Johr 9 15 30 Summa 314 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 8 vnmindige Mans Persohnen 7 weibsbilder 8 in allen 23

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 1 weibsbilder 6 in allen 9

[Opaska: hat kein Concessions brieff] Basso Slobotoviz der anderte mitgespan hot bey haus neben der stainen Prukhen in Covaziza bey Persina bey Gragnina 120 50 20 10 Summa 200 traghero 220 item 180 Summa: arum 600

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgespan ist der schmidt Radota Kovatsch Saclanovich bey dem haus hat er grint bey Cladro berdo vnter Greda 42 29 25 Summa 96 traghero vorige Summa 162 Item 314 Summa diser Petina 572

Köpf zum waffen tragen Bosso Slobotoviz 70 Johr Bosso Vötter 30 Johr alt Juan Vötter 25 Johr alt Radoiza Vötter 20 Johr

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige mans persohnen 4 weibsbilder 6 in allen 14

[Opaska: hat kein Concessions brieff] Die 8te Petina hat Damian Vlaisich bey dem haus bey Podpoka, oder fluss zu Vedropolie in tserie Summa Köpf zum waffen tragen Damian Vlaisich 70 Johr Periza Sohn 30 Johr 85 32 35 10 162

Köpf zum waffen tragen Radota Saclanovich 40 Johr Illia Sohn 17 Johr alt

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 1 weibsbilder 1 in allen 4

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 3 weibsbilder 4 in allen 9

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 9te Petina hot Jovan Cuzaich, bey seinen haus 100 bey Brestovo Gaia 50 by Vedropoli 50 Summa 200 Köpf zum waffen tragen Jovan Cuzaich 30 Johr alt Juan sein Vatter 50 Johr Sarvat des ersten brueder 40 Johr Michalo des ersten brueder 16 Johr 1 1 1 1

[Opaska: ohne Concessions brieff] Diser hat mitgespan den Stoian Vlaisevich bey den haus 260

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE zum waffen 4 vnmindige mans Persohnen 8 weibsbilder 8 in allen 20 [Opaska: ohne Concessions brieff] Dise 9te Petina hat mitgespan den Radovan Mitrosinovik hat bey haus veben Presto gaia in Gragnia Köpf zum waffen tragen Radovan Mitrosinevich alt 30 Johr Jure brueder 20 Johr Mihat brueder 18 Johr 40 40 20 Summa 100 1 1 1 zum waffen 3 vmindige Mans Persohnen 3 weibs bilder 5 in allen 11 in seinen garten in Cavatsiza vnter dem gschloss bey Gaia zu Salamovik vnter dem haus Marco traga zu Berzina bey den haus Smilon in Cavaziza

99
20 30 15 30 20 10 5 3 7 Summa 301

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mit gespan Dragosa Nincovik bey haus bey den hochen Pürn Paumb Vedro polie 120 100 80 Summa 300 vorige 200 Item 100 600

Köpf zum waffen tragen Simon Marinscovik 34 Johr 1 Illia brueder 53 Johr alt 1 Savat brueder 25 Johr alt 1 Milos Illia Sohn 20 Johr alt 1 Radosaff Illia Sohn 17 Johr 1 Vuk des ersten Vötter 16 Johr 1 Mileta des Illia Sohn 16 Johr 1 Triffon des verstorbenen Jovan Sohn 25 Johr alt 1 zum waffen 8 vnmindige Mans Persohnen nichts – weibsbilder 15 in allen 23 [Opaska: ohne Concessions brieff] Dise 10te Petina hat mitgespan den Save Mitrovinovich so bey den haus hat in Vedropol in Gladno Berdo vnter den gschloss in Graigno in Petsane Köpf zum waffen tragen Sava Mitrosinovich 40 Johr alt Maxim Vötter 40 Johr Phillipp brueder des Sava 25 Johr alt Radovan Sava Sohn 17 Johr Vmilim brueder des Sava 20

Köpf zum waffen tragen Dragossa Nincovik 30 Johr Vukosaff Vatter dessen 60 Johr Radovan des Vukosaff brueder 70 Jovan des ersten brueder 38 Johr Milisaff des Radovan Sohn 20 Johr Janko des Vukosaff Sohn 20 Johr

1 1 1 1 1 1 zum waffen 6 vnmindige mans Persohnen 3 weibsbilder 13 in allen 22

100 50 30 10 10 20 Summa 220

die lezte, vnd 10te Petina, hot der Simon Marincovik bey seinen haus 75 zu Carbaviza 16 zu Gragnia 17

1 1 1 1 1 zum waffen 5 vnmindige Mans Persohnen 6 weibsbilder 15 in allen 26

[Opaska: ohne Concessions brieff]

100
der anderte mitgespan ist Jure Rapaik hot in Carbaviza zu Petsane Köpf zum waffen tragen Jure Rapaik 40 Johr alt Luca Sohn 20 Johr alt

Karl Kaser Vukassin brueder des ersten 30 1 Radossin auch brueder des ersten 28 Jahr 1 Males Vötter des ersten 18 Johr 1 Jurai auch des erstern Vötter 18 1 Nicola des erstern Sohn 16 Johr 1 zum waffen 8 Vnmindige Mans Persohnen 9 weibsbilder 12 in allen 29 hat mitgespan den Triffon Holbina, so bey den haus hot in Gragnie in Vedropolie Köpf zum waffen tragen Triffon Holbina 30 Johr Bogdan Votter 80 Johr Radota des ersten Sohn 40 Johr Jovan brueder des ersten 35 Johr Josip den er aufgenomben vor sein Laibeigenen 20 Johr 150 8 54 Summa 212 1 1 1 1

30 20 Summa 50

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 3 in allen 7

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der 3te mitgespan Michalo Tsalÿtsch hot bey haus in Cavaziza 15 6 21 traghero 301 Item 220 Item 50 Summa: rum 592

Köpf zum waffen tragen Michalo Tsalÿtsch 50 Johr Ostoia Sohn 25 Johr

1 1 zum waffen 2 Mans Persohnen keine – weibs bilder 5 in allen 7

1 5 vnmindige Mans Persohnen 5 weibsbilder 13 23

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der anderte mitgesell Jovan Ostovik bey haus zu Cavatsiza neben Jarugamb in Scorinaz bey Vstairi in Besinavaguna zu Losicovak ober seinen haus 53 12 16 9 7 6 10 5 118 tragherumb 287 Item 212 Summa 617

[Opaska: ohne Concessions brieff] Volgt die 3te Squadra vnd erste Petina hat Vukadin Jellovaz vnter dem haus bey Kurtik Jesero bey Vedropoli bey Besrsinach in Duboki zu Rosuglie bey Bresovluk in Greigne bey Vucauatsiza Köpf zum waffen tragen Vukadin Jellovaz 36 Johr alt Miladin sein Vatter 70 Johr Jovan des ersten brueder 40 Johr

196 10 7 18 6 10 10 13 17 Summa 287 1 1 1

auch dise Petina macht mehr, als des Capitain aus mit 25 Strikh, weliches wie schon gemeldet worden von darumben herrühret, angesechen diser grunt schlechter, als des Capitain Dobrovai Squadra oder Port: sey. Köpf zum waffen tragen Jovan Ostoviz 30 Johr alt 1

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Jovan brueder 20 Johr alt Ostoia Vatter des erstern alt 90 Johr 1 1 zum waffen 3 vnmindige Mans Persohnen 7 weibsbilder 4 in allen 14 Zvio brueder 30 Johr

101

1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 4 weibs bilder 6 in allen 12

[Opaska: ohne Concessions brieff] Segnitur die 3te Squadra Jovan Herhor, vnd Vukadin Jellovaz seint in einer Squadra. Hat ein jeder ein Petina, dise ist also die 2te Petina, der Heror hat bey den Haus 140 bey Gaia 40 bey Inglerse 20 in Vuodo Chissene 10 bey Grebia 30 bey Bonorza 20 in Gredie 20 in Cavaziza 60 Summa 340 Köpf zum waffen tragen Jovan Herhor 40 Johr alt Niksa brueder 50 Johr Milan brueder 45 Johr Kosman Nixa Sohn 20 Johr Dragoe des Milan Sohn 16 Jacob ersten Vötter 16 Johr Isaila des ersten Sohn 16 Johr 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 7 vnmindige Mans Persohnen 4 weibs bilder 15 in allen 26

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgespan ist Radissa Milosevich hot bey den haus 14 19 bey der Prukhen Summa 33 Köpf zum waffen tragen Radissa Milosevich 27 Janiat sein brueder 30 Johr 1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 1 weibsbilder 4 7

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der 3te mitgespan Hazin Heror hot bey haus bey der Prukhen in Vedropole 14 13 6 in allen 33

Köpf zum waffen tragen Hazin Heror 25 Johr alt 1 zum waffen Saphe 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 1 in allen 4 [Opaska: ohne Concessions brieff] Der 4te mitgespan Juka Herchor bey dem haus 40 bey Cruka 10 bey Bertheno guno 10 bey den schenen Apfelpaumb 7 in Vedropoli in 2 orth 19 bey Cosie vuntsch 10 Summa 96 traghero 340 Item 94 dan 33 Item 33 Summa diser Petina 596

[Opaska: ohne Concessions brieff] In diser Petina des Herhor ist mitgespan Milak Herhor bey den haus hat er 34 bey Gaia Vode 9 bey Ternia 7 in lipoha hrasta 7 in Vedro polle 7 bey Greda 10 in Cavaziza 20 Summa 94 Köpf zum waffen tragen Milak Herhor 35 Johr 1

102
Köpf zum waffen tragen Juka Herchor 35 Johr alt

Karl Kaser

1 Saphe 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 5 in allen 8

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der anderte mitgespan Pavlo Pupovaz bey haus neben gaia in tseirie bey schenen Apfelpaumb in Vedropolie zu Carbaviza 80 20 10 20 30 30 190 traghero 350 Item 60 600

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 3te Petina des Jellovaz vnd Herchor hat Ragien Pupovaz bey den haus bey Bersine in Vedro polie bey Cavaziza in tseier bey dem schonen Apfelpaumb bey der Prukhen

200 50 30 20 15 25 10 Summa 350

Köpf zum waffen tragen Ragien Pupovaz 50 Johr 1 Koio brueder ist blint. wirt also vnter die Kinder gesezt Nicolo brueder 46 Johr 1 Illia auch brueder 30 Johr alt 1 Nicollo Vötter des ersten 30 1 Maxim des blinten Sohn 20 Johr 1 Stoian Sohn Nicolo 18 Johr 1 1 Radosaff des ersten Sohn 17 zum waffen 7 vnmindige Mans persohnen 7 weibsbilder 18 in allen 32 [Opaska: ohne Concessions brieff] Dise Petina hat mitgespan den pfaffen Simon Pupovaz bey den haus in Bersnie Köpf zum waffen tragen Pop Simon Pupovaz 30 Johr alt Vukadin des pfaffen Votter 60 Johr alt Marco des Simon brueder 20 Janko Item brueder 17 Johr

Köpf zum waffen tragen Pavlo Pupovaz 30 Johr alt Radoe sein Vötter 60 Johr Jovan brueder des ersten 30 Johr Bogoe des Radoe Sohn 22 Dragoe des Radoe Sohn 17

1 1 1 1 1 zum waffen 5 vnmindige Mans Persohnen 5 weibsbilder 12 in allen 22

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 4te Petina hat Radovan Mathievich bey seinen haus in Cavazize in Vedropolie in Bersnie Köpf zum waffen tragen Radovan Mathicevich 36 Johr alt Milovan brueder 45 Johr Marco brueder 28 Johr Blagoe brueder 20 Johr Phillip des Milovan Sohn 20 Johr alt 100 50 50 50 Summa 250

30 30 Summa 60

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 4 in allen 10

1 1 1 1 1 zum waffen 5 vnmindige Mans Persohnen 10 weibs bilder 10 25

[Opaska: ohne Concessions brieff] In diser Petina ist der mitgespan Vukan Mathievich bey den haus 60 in Vedropolie 30

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE bey der Stainen Prukhen in Covazize neben Englenssa Köpf zum waffen tragen Vukan Mathievik 50 Johr Nicola Sohn 35 Johr Juvan Sohn 30 Johr alt Vukovo Sohn 25 Johr alt Jovan Sohn 20 Johr alt 20 30 50 Summa 190 1 1 1 1 1 zum waffen 5 vnmindige Mans Persohnen 4 weibs bilder 8 in allen 17

103

Die 5te Petina Jovan Sets bey haus bey tseieri in Vedropoli in Persina in Carbaviza bey Greda in Covazize Köpf zum waffen tragen Jovan Sets 30 Johr alt Vutsits brueder 28 Johr Radiva des ersten Sohn 17 Johr Michalo Terbokrovich der sich bey ihm aufhalt 40 Johr

57 8 19 15 17 3 5 Summa 124 1 1 1

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgespan Juro Zapitlach bey seinen haus vnter dem gschloss bey Gaia Bresto Köpf zum waffen tragen Jurai Zapidlak 50 Johr 30 30 30 Summa 90

1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 5 weibs bilder 4 in allen 13

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der mitgespan in dieser Petina Michat Sez bey dem haus bey der Prukhen in Carbaviza bey dem Apfelpaumb neben Casichatsch in Greda in Gragnia Köpf zum waffen tragen Michat Sez 31 Johr alt Tadia sein brueder 25 Johr Peter des ersten Sohn 17 Johr 40 12 10 6 7 6 4 Summa 85

1 Sphe 1 vnmindige Mans Pers. keine – weibs bilder 5 in allen 6

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der 3te mitgespan ist Ostoia Thomazetovich bey seinem haus 50 Sphe 50 traghero 250 Item 190 Item 90 Summa diser Petina 580

Köpf zum waffen tragen Ostoia Thomazetovich auch 17 Johr

1 1 1 zum waffen 3 vnmindige Mans Persohnen 3 weibs bilder 5 in allen 11

1 zum waffen 1 vnmindige Mans Persohnen – weibsbilder 1 in allen 2

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der anderte mitgespan Vukonan Sets bey haus zu Carbaviza in Persina in Vedropoli in Greda 20 6 7 4 3

[Opaska: ohne Concessions brieff]

104
zu Kodluga Köpf zum waffen tragen Vukoman Sets 30 Johr alt

Karl Kaser 5 Summa 45 1 Saphe 1 vnmindige Mans Pers. 2 weibsbilder 1 in allen 4 zum waffen 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 8 in allen 11 [Opaska: hat kein Concessions brieff] Die 6te Petina hat Vuk Heror vnter seinen haus 160 in Taboriscie 50 in Corbaviza 56 zu Cavatsiza 11 in Vedropoli 55 in Greda 27 zu Thsereri 20 in Ober Greda 7 in Divo Selo 8 8 bey Persnia Summa 402 Köpf zum waffen tragen Vuk Heror 50 Johr alt Vukovoi Vötter 50 Johr Stanissa des Vukovoi Sohn 40 Johr alt Illia ein Vötter des ersten 30 Johr alt Stanoe des Vukovoi Sohn 20 Johr alt 1 1 1 1 1 zum waffen 5 vnmindige mans Persohnen 9 weibs bilder 18 in allen 32

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der 3te mitgespan Nicola Sets vnter den haus bey Gaia bey der Prukhen zu Tseier in Vedropoli zu Greda zu Graigna zu Carbaviza Summa Köpf zum waffen tragen Nicola Sets 30 Johr alt Radovan brueder 40 Johr Peter Item brueder 25 Johr alt 80 17 13 10 14 3 9 27 173

1 1 1 zum waffen 3 vnmindige Mans Persohnen 6 weibs bilder 6 in allen 15

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der 4. mit gespan Radosaff Sez bey den haus 35 vnter Greda 22 in Vedropoli 20 in tseire 10 bey den grab 5 zu Asaizza 5 Summa 97 latus 124 85 45 173 97 524 1

in diser Petina ist der mitgespan Mergen Tserbetsiz bey dem haus 100 in Carbaviza 24 in Cavaziza 18 zu Bersina 57 199 trag hero 402 Summa diser Petina 601 Köpf zum waffen tragen Mergien Tserbetsiz 40 J: Males brueder 30 Johr Thomain brueder 25 Johr Vasso Sohn des ersten 16 Johr 1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 3 weibs bilder 7 in allen 14

Köpf zum waffen tragen Radosaff Sets 45 Johr alt

[Opaska: ohne Concessions brieff]

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

105

die 7te Petina hot Jure Despotevich vnter sein haus 60 in Carbaviza 20 zu Gragnia 8 in Greda 10 bey der Prukhen 12 bey Scorinaz 15 zu Persina 25 150 Köpf zum waffen tragen Jure Despotevik 40 Johr Petko brueder 30 Johr Maxim Vötter 26 Johr Mathe Sohn des ersten 17 Johr 1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 4 weibsbilder 7 in allen 15

vnmindige Mans Persohnen keine – weibsbilder 5 in allen 6 [Opaska: ohne Concessions brieff] der dritte mitgespan Illia Traxich bey haus bei Klitse zu Gragnia in Vedropoli Köpf zum waffen tragen Illia Draxich 50 Johr alt Basso brueder 30 Johr Radoiza brueder 20 Johr alt Bavo des ersten Sohn 17 Johr alt 60 60 20 30 Saphe 170

[Opaska: ohne Concessions brieff] die 7te Petina hat mitgespan als dem Blagoe Scheveronitsch bey dem haus bey Klisse in Vedropoli Köpf zum waffen tragen Blagoe Scheveronitsch 18 J: Juan sein Vötter 40 Johr alt Thoma des ersten Zwilling 18 Johr

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 9 weibsbilder 8 21

[Opaska: kein Concessions brieff] 30 30 40 Summa 100 Der 4. mitgespan Jovan Slatik bey haus zu Klitse bey Tseier bey Bersina bey luk Köpf zum waffen tragen Jovan Slatich 30 Johr Sladove sein Vatter 60 Johr Ignatie des ersten brueder 34 Johr alt Juro Item brueder 20 Johr 50 40 8 10 12 Summa 120

1 1 1 zum waffen 3 vnmindige Mans Persohnen – weibsbilder 1 in allen 4

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgespan Sava Zapidlak bey dem haus bey Klitse in Vedropole bey losciovak Köpf zum waffen tragen Sava Zapidlak 30 Johr alt 4 14 7 5 Summa 30 1 Sa phe 1

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 3 weibsbilder 4 in allen 11

[Opaska: ohne Concessions brieff] der 5te mitgespan Peter Slatich bey haus bey Klitse 10 7 Summa 17 traghero 150 Item 100 Item 30 Item 170

106

Karl Kaser Item 120 dan 17 587 Köpf zum waffen tragen Radassin Jellovaz 30 Johr

Köpf zum waffen tragen Peter Slatitsch 40 Johr

1 Sphe 1 vnmindige Mans Per. keine – weibsbilder 3 in allen 4

1 Sphe 1 vnmindige Mans Pers. 1 weibsbilder 1 in allen 3 100 22 50 30 202

[Opaska: ohne Concessions brieff] Volgt die 8te Petina der obgemelten, vnd hat selbe der Sava Bleisavich bey dem haus 100 bey Gaia 10 zu Cavaziza 7 Summa 117 Köpf zum waffen tragen Sava Bleisavich 50 Johr 1 Saphe 1 vnmindige Mans Personen 1 weibsbilder 6 in allen 8

Der dritte mitgespan Bavo Obsenitschitsch bey haus bey Bersona zu Klitse zu tseier Summa Köpf zum waffen tragen Bavo Obsenitschitsch 35 Johr Lasso brueder 25 Johr Radovan des ersten Sohn 18

1 1 1 zum waffen 3 vnmindige Mans Personen 3 weibsbilder 8 in allen 13

[Opaska: ohne Concessions brieff] der 4te mitgespan Savo Paikovich bey hauss zu Graigna zu Gredi 80 9 7 96 trag hero 117 Item 123 Item 60 dan 202 Summa diser Petina 598

[Opaska: ohne Concessions brieff] Dise 8te Petina hat auch mitgespan nachvolgend als Jure Rastiz hot bey haus 90 bey Tsauta 21 zu Vedropoli 13 zu Tsernitsize 39 123 Köpf zum waffen tragen Jure Rastiz 56 Johr alt Basso Sohn 16 Johr alt 1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 3 in allen 7

Köpf zum waffen tragen Save Pakovik 20 Johr Joviza brueder 30 Johr alt Jure des ersten Votter 70 Johr Radoiza des ersten Vötter 60 Johr

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 4 weibsbilder 8 in allen 16

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der anderte mitgespan Radassin Jelovaz bey den haus 60 Sphe 60

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 9te Petina hat Maxim Negovanovich hat bey seinem haus vndter dem gschloss zu Carbaviza 84 51 26

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE bey Persina in Cavaziza in Tseier bey Solomovitsch Köpf zum waffen tragen Maxim Nigovanovich 36 J. Nicola sein Vatter 70 Johr Juvan des ersten brueder 30 Triffon des ersten brueder 28 Johr Illia Item des ersten brueder 20 Simo brueder 16 Johr alt 31 7 5 10 Summa 214 1 1 1 1 1 1 zum waffen 6 –“–2 –“–5 in allen 13 Budimir Vatter 60 Johr

107

1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 1 weibs bilder 6 in allen 9

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der 3te mitgespan ist Vucen Sagiak bey dem haus in Tseier bey der Prukhen in Vedropoli Summa Köpf zum waffen tragen Vutsen Sagia 24 Johr Michat Vötter 40 Johr alt 37 20 24 20 101

[Opaska: ohne Concessions brieff] Dise 9te Petina mitgespan den Ranisaff Negovanovich vnter dem haus 62 in Persina 14 bey Scena Lag 10 in Tseira 17 bey Gragnia 7 Summa 110 Köpf zum waffen tragen Ranisaff Negovanovich 40 Johr alt Males Sohn 20 Johr alt Milivoi Sohn 18 Johr alt Radota des 3te Sohn 17 Johr 1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 4 weibsbilder 2 in allen 10

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 5 weibsbilder 5 in allen 12

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der 4te mitgespan Filip Tsvitanovich bey dem haus 20 bey Greda 20 bey Grebla 10 zu Tseier 18 68 traghero die erste Summa 214 Item 110 Item 107 Item 101 Summa diser Petina 600 Köpf zum waffen tragen Phillip Tsvitanovich 30 Johr 1 Sphe 1 vnmindige Mans Pers. 2 weibsbilder 2 in allen 5

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der anderte mitgespan ist Vukosaff Doligna bey haus zu Vedropoli bey der Prukhen zu Cavaziza bey Klise Summa Köpf zum waffen tragen Vukosaff Doligna 25 Johr 40 18 14 10 25 107 1

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die lezte vnd 10te Petina Marco Negovanovich hat bey den haus 124 in Vedropoli 60 in Carbaviza 32 zu Cavaziza 14 vnter den gschloss 20

108
bey tseier Köpf zum waffen tragen Marco Negovanovich 45 Moral brueder 50 Johr alt Dragia brueder 24 Johr alt Thomior brueder 22 Johr alt Nicola Moral Sohn 20 Johr alt

Karl Kaser 8 Summa 258 1 1 1 1 1 zum waffen 5 vnmindige Mans Persohnen 1 weibs bilder 14 in allen 20 [Opaska: ohne Concessions brieff] der drite mitgespan Juan Negovanovich 90 traghero erste Summa 258 die anderte 181 die drite 90 Summa dieser Petina 619 Köpf zum waffen tragen Jovan Negovanovich 40 Johr 1 Sphe 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 5 in allen 8 weibsbilder 1 in allen 3

[Opaska: ohne Concessions brieff] Dise 10. Petina hot mitgespan als den Petko Negovanovich bey dem haus bey dem gschloss zu Vedropoli zu Carbaniza zu Graigna zu Tseier bey Scegnia luk zu Berschina bey Gaia Köpf zum waffen tragen Petko Negovanovich 50 Vucen brueder 40 Johr alt Janko brueder 30 Johr alt Milatin Sohn des ersten 16 Johr

82 10 20 27 10 6 10 7 11 Summa 181 1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Pers. 3 weibs bilder 9 in allen 16

[Opaska: ohne Concessions brieff] In der ersten Squadra gehörig des Capitain Dobravoi Kressovich weliche hier besser ausgesezt wirdt. 1te Petina Radoiza Hinik vndter seinen haus hat 200 in Greda 100 vndter der Greda 50 bey Jesero 50 bey Vedropolie 100 Summa 500 Köpf zum waffen tragen NB: seint alle schon vorn beschriben Volgen seine mitgesellen Vutso Radosavich vnter dem gschloss 50 bey Gaia 50 Summa 100 Köpf zum waffen tragen Vutso Rasovich 50 Johr alt 1 Sphe 1 vnmindige Mans Persohnen keine – weibsbilder 3 in allen 4

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgespan ist Marian Priza hat bey haus Köpf zum waffen tragen Marian Priza 50 Johr alt Ivan sein Sohn 20 Johr alt 90 Summa 90

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen kein

[Opaska: ohne Concessions brieff] Mithin ist des Radoiza Rinich Petrina, oder porth: aus welicher nur ein haus nebst seinen hat, so in allem ertrogen 600 strikh.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Auch alhier ist ein Vngleich land in den grundstukh, als 600 strikh anstatt der 582, weliches aus obnerstandnen Persöhnen herrühret. 3.tie Petina Radosaff Rinich hot in des haubtman Squadra bey seinen garten vnter den Venaz bey Greda in 2 orth bey Jaruga bey Jeglensa Item bey Jaruge 250 80 14 5 5 Summa 354 Köpf zum waffen tragen Toman Tsertan 50 Johr alt Nicola brueder 40 Johr Juan Sohn des Toman 20 Johr Males sein Vötter

109

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige mans Persohnen 5 weibsbilder 7 16

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgespan Juan Vukanovich vnter seinen haus 70 bey Vedropolie 30 40 zu Cavaziza Summa 140 Köpf zum waffen tragen Jovan Vukanovich 40 Johr Triffon brueder 36 Johr Grabriel brueder 24 Johr Lasso brueder 20 Johr 1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 6 weibsbilder 10 in allen 20

Die Köpf seint vorn beschrieben In diser Petina hot er mitgespan als den Juvan Silaronich vnd hat bey Petchiane 220 vorige Summa 354 Summa diser Petina 574 ist auch ein Vngleichheit der strikh, so aus obrecensierten Vrsachen herrüheret Köpf zum waffen tragen Jovan Silarovich 45 Johr alt Illia brueder 40 Johr alt brueder des ersten Maxim 25 Johr alt brueder des ersten Juro 18 1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 11 weibs bilder 13 in allen 28

[Opaska: ohne Concessions brieff] der dritte mitgesell Vutsen Covats hat bey haus bey dem gschloss 40 40 80 traghero Summa 270 anderte 110 drite 140 Summa diser Petina 600

[Opaska: ohne Concessions brieff] Des haubtman Dobrauai 4te Petina hat Lasso Tsortan, vnd zwar vnter seinen Haus zu Cavaziza bey Vedropolie

170 80 20 Summa 270

Köpf zum waffen tragen Vutsen Covatsch 50 Johr alt Radovan Sohn 23 Johr alt

Die Köpf zum waffen seint vorn beschrieben Des lasso tsortan hat einen mitgesellen in seiner Petina Thoman tsortan vnd hat bey haus 50 bey Cavaziza 30 in Vedropolie 30 110

1 1 2 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 3 in allen 7

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 5te Petina hot Jure Vuinakovich hat vnter seinem haus bey Petsiani 150 50

110
zu Vedropoli

Karl Kaser 50 Summa 250 traghero erste Summa 250 Item 160 Item 44 Item 50 Item 50 Summa: rum 604 Köpf zum waffen tragen Radoiza Gasparovik 26 Johr Thodor brueder 20 Johr 1 1 2 vnmindige Mans Persohnen 1 weibsbilder 5 in allen 8

Die Köpf seint vorn beschrieben Mitgesell Mitar Markovik bey dem haus bey Petiane in Vedropoli Summa Köpf zum waffen tragen Mitar Markovik 26 Johr

100 50 10 160

1 Saphe 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 4 in allen 7

[Opaska: ohne Concessions brieff] die 6te Petina hat Vuizich Obseniza, vnd zwar vndter dem haus 30 vndter den tseier 20 bey Persina 10 auf den Baladin 8 in Vedropoli 3 bey Godgugna bey den tresch poden 7 bey den grossen Pürrn Paumb 4 bey Jastierovaz 5 Summa 87 Köpf zu waffen seint vorn beschrieben Diser hat noch 5 mitgesellen in seiner Petina, oder Port: der erste Janiat Obseniza so bey dem haus hat bey Tscheier bey Persina in Grebia bey Kemendi brotta bey Klissa in Jasecovaz Köpf zum waffen tragen Janiat Obseniza 30 Johr alt Sava oder Rodosaff 28 Johr 50 30 10 14 8 11 7 Summa 130 1 1 2 Vnmindige Mans Persohn 7 weibsbilder 8 in allen 17

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgesell Thome vnwissent den Zuenamben hat bey der Kirchen bey Englensa bey Malachariz bey Persine Köpf zum waffen tragen, Thome vnwissend sein zuenamben

16 10 10 8 Summa 44

30 Johr 1 1 vnmindige mans Persohnen 1 weibsbilder 6 in allen 8

[Opaska: ohne Concessions brieff] der dritte mitgesell in diser Petina Jovan Hinich bey Versaz 50 Sphe 50

NB. Jovan Hinich ist schon in der dritten Petina zum waffen in des Radoss Hinich petina beschrieben 50 der 4te mitgesell Illia Schuiliarevich bey Petsione Sphe 50 zugleichen die Köpf vorne beschrieben seint der 5te mitgesell Radoiza Gasparovich vnder dem haus 50 50

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE bey Kruska Eglense bey Persina in 2 örther bey Tseier Köpf zum waffen tragen Mitar Knessovich 25 Johr sein Vater Juan 60 Johr alt Peter brueder des Mitar 24 Radota brueder des Mitar 16 Johr alt

111
7 16 7 Summa 128

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgesell Stoia Serdia bey dem haus 70 in Geisgo berdu 8 vndter der Klisa 8 in Vedropoli 11 bey Persina 3 Summa 100 Köpf zum waffen tragen Stoia Sedia 70 Johr alt Bave des Radoss Sohn 24 Johr Radissa Sohn 22 Johr alt Stanoe Sohn 20 Johr alt 1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mansbilder 2 weibs Persohnen 9 in allen 15

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Personen 2 weibs bilder 5 11 ihren Juan brueder Mitar 20 Johr 1 in allen 12

[Opaska: ohne Concessions brieff] der 5. mitgesell Michat Knesovich bey den haus 40 Sphe 40 traghero 87 item 130 item 100 item 70 item 128 Summa Summarum 555 Köpf zum waffen tragen Michat Knesovich 30 Johr 1 Saphe 1 vnmindige Mans Persohnen 3 weibsbilder 4 in allen 8

[Opaska: ohne Concessions brieff] der drite mitgesell Anton Schianevich ein Catholischer vnd sein Vatter zugleichen, dessen 2 Kinder aber haben den Wallachischen glauben angenomben er hat bey seinem haus 56 bey Juraga Suai 5 bey Terniak 3 in Vedropoli 6 Summa 70 Köpf zum waffen tragen Anton Schianevich 30 Johr alt 1 Luca des ersten Vatter 70 Johr 1 Juri des Anton brueder der vom Cath. glauben abgefallen ist, 28 1 Juan des Anton brueder zugleich abgefallen 20 Johr 1 zum waffen 4 vnmindige mans Persohnen 2 weibs bilder 8 14 [Opaska: hat ein Concessionsbrieff, in ald. von Baron Raimbschissl der ansidlung halber] der 4te mitgesell Mitar Knesovich hat bey haus bey Cameni bey der Prukhen bey Paladina bey ober Clisa 70 8 8 12

[Opaska: hat kein Concessions brieff] die 7te Petina in des Capitain Dobronai Squadra hat Koio Sekesovich, vnd zwar bey dem haus 200 bey Eglense 50 in Vedropoli 40 Summa 340 Köpf zum waffen seint allschon vorn beschriben hat mitgesellen in seiner Petina den Peter Racich, hat Gruntstükh – bey dem haus 160

112
bey Glisga Berdo zu Persinie bey Tseier wismäder

Karl Kaser 30 30 20 Summa 240 traghero 340 Summa: rum 580 1 1 1 1 4 vnmindige Mans Persohnen 4 weibsbilder 11 in allen 19 Jovan Radissa brueder 33 Johr 1 zum waffen 3 vnmindige Mans Persohnen 3 weibs bilder 7 in allen 13

Köpf zum waffen tragen Peter Rakik 30 Johr alt Radassin brueder 40 Johr Simon brueder 28 Johr alt Nicolo brueder 25 Johr alt

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgesell Maxim Zalik in Corbaviza 80 vnter den haus Saphe 80 Köpf zum waffen tragen Maxim Zalits 24 Johr alt 1 Sphe 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 2 in allen 5

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 8te Petina des haubtman Vuk Tsurzia bey den haus bey Vilipoaz, u. der Kirchen zu Dobroriscie bey dem Apfelpaumb hinter Tseier in Tseier darinen in Vedropoli zu Persina vndter den haus auf den Pergl in fremder Petina des Tsubun genandt vnter Dumbok Pogredem, oder felsen 80 9 5 30 8 5 3 5 20 17 14 7 Summa 203

[Opaska: ohne Concessions brieff] der drite Mitgesell Merksa Luka vnter dem haus 30 bey Klisa 30 20 bey Tseiere Summa 80 Köpf zum waffen tragen Luka Meriksa 40 Johr alt Vucen brueder 27 Johr alt 1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 7 weibs bilder 2 in allen 11

Die zum waffen seint vorn beschriben Hat 4 mitgesellen, als den Radissa Covacovich hat vnter den haus bey Rosulia bey Persouina Gunio in Vedropolie bey luk Item dorneben in luk bey Graignach Köpf zum waffen tragen Radissa Kouatsoviz 40 Johr Dragosaff Vatter 60 Johr 40 30 10 10 10 10 4 Summa 114 1 1

[Opaska: ohne Concessions brieff] der 4te vnd lezte mitgespan Nicola Knesovich bey haus 100 bey Persina hot an 2 örthern 40 40 bey Tseier Summa 180 traghero 203 Item 114 Item 80 Item 80 Summa: rum diser Petina 657 Köpf zum waffen tragen Nicola Knezovich 50 Johr alt Mitar Sohn 20 Johr alt 1 1

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 4 weibsbilder 4 in allen 10 [Opaska: hat kein Concessions brieff] die 9te Petina in des Capitain Dobrouai Squadra hat Milatin Veselevich vnter dem haus bey Gaisgo Werdo bey luk in Vedropoli Summa Köpf zum waffen seint vorn beschriben hot 3 mitgespan in diser Petina. der erste Triffun Tsalitsch vnter den haus bey Brobor in Suhaia bey Greda Köpf zum waffen tragen Triffun Tsalitsch 50 Johr Zuio brueder 30 Johr alt Nicola Tsalitsch Sohn 23 Johr Milan Item Sohn 20 Johr Item Sohn Milasin 18 Johr 1 1 1 1 1 zum waffen 5 vnmindige Mans Persohnen 7 weibsbilder 8 in allen 20 100 20 30 30 180

113
weibs bilder 2 in allen 8

[Opaska: ohne Concessions brieff] der drite mitgespan Pave Vukomirovich bey haus bey Kertsina aliter Graina zu Suuchaia zu Tseier hinter Tseier vnter des Perpavaz haus 90 10 10 8 8 8 134 traghero 180 Item 180 Item 100 Summa: rum 594

100 40 20 20 180

Köpf zum waffen tragen Paul Vukmirovich 40 Johr Jovan Vötter 20 Johr

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 4 weibsbilder 7 in allen 13

[Opaska: ohne Concessions brieff] die 10te Petina vnter der Squadra des Capitain Dobrovai hat Kusman Tsuluum bey den haus 120 bey Grebia 50 bey Persina 50 bey Smerdelni 24 Item vor dem haus Pet.a 20 Summa 264 Köpf zum waffen seint vorn beschriben hat 2 mitgespan der erste Stanko Pairaits vnter den haus bey Persina bey schenen Apfelpaumb Summa Köpf zum waffen tragen Stanko Pairaits 35 Johr alt Radova brueder 40 Johr alt Petar brueder 30 Johr alt Jurai des Radavoi Sohn 20 Johr Jovan des Radavoi Sohn 18 Johr 120 30 50 200

[Opaska: hat kein Concessions brieff] der anderte mitgesell Mirko Obrik bey dem haus bey Tseier bey Klisan bey Englensa Summa Köpf zum waffen tragen Mirko Obrik 50 Johr alt Thanasia Sohn 20 Johr alt David Sohn 18 Johr alt 30 30 20 20 100

1 1 1 3 vnmindige Mans Persohnen 3

1 1 1 1 1 zum waffen 5

114

Karl Kaser vnmindige Mans Persohnen 10 weibs bilder 8 23 weibs bilder 13 26 [Opaska: ohne Concessions brieff] der erste mitgespan Paval Stankovich bey dem haus in Vedropoli Köpf zum waffen tragen Paul Stankovich 40 Johr alt Ostoia Vatter 90 Johr alt Sava des ersten brueder 32 Johr alt Sarol brueder des ersten 30 Johr alt Jandre des ersten Sohn 20 Johr alt Jovan des Paval Sohn 16 Johr Juan des ersten Vötter 16 Johr alt 210 40 Summa 250

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgespan Jure Suset bey haus 50 bey Debola Verdo 25 bey Gaisgo Verdo 20 bey Clapso Vuro 20 10 in tseier Summa 125 traghero erste Summa 264 Item 200 Item 125 Summa Summarum 589 Köpf zum waffen tragen Jure Suset 40 Johr alt Michalo Sohn 17 Johr alt 1 1 2 vnmindige Mans Persohnen 5 weibsbilder 3 10

1 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 7 vnmindige Mans Persohnen 6 weibsbilder 12 in allen 25

NB: der Jure Suset hat ein Concessionsbrieff von den Capitain Dobrovai vnd Proculabo zu Punitsch bis zur ankhunnft des Löbl: Militar Hoff Comission, dat: des Concession a. 1704 ohne den tag, so nicht ausgesezt in der Commission. Volgt nun die 4te Squadra worinen die theiller Nicolo Pribits mit Thoma Ropaia, vnd zwar diser leztrer an statt des Milan Ratkovits, angesechen er Thoma dermahlen der theiller, vorinen 10 Petina gleich in denen andern Nicola Pribits hot bey den haus bey Gragnia in Vedropoli bey Greda vnten 200 10 30 10 Summa 250

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgesell Miloe Stankovich bey haus 25 in felt 25 Summa 50 Köpf zum waffen tragen Miloe Stankovik 50 Johr 1 Sphe 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 5 in allen 8

[Opaska: ohne Concessions brieff] der 3.te mitgespan Zuio Turos bey haus in Carbaviza 25 in felt 25 50 traghero 250 Item 250 Item 50 Summa diser Petina 600 Köpf zum waffen tragen Zuio Turos 50 Johr alt 1

Köpf zum waffen tragen Nicolo Pribits 40 Johr alt 1 Petko brueder 45 Johr alt 1 Vuksin des Nicolo Sohn 17 Johr 1 Todor sein Vötter des Petko Sohn 17 Johr 1 1 Radoe des Petko Sohn 16 Johr zum waffen 5 vnmindige Mans Persohnen 8

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Todor Sohn 20 Johr alt 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 3 in allen 7 Illia brueder 55 Johr Milisaff Vötter des ersten 30 Johr Basso des ersten Sohn 30 Johr Peter item des ersten Sohn alt 25 Johr Nicolo item des ersten Sohn 20 Johr Jovan des Illia Sohn 25 Johr Juro des Illia Sohn 20 Johr

115

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 2.te Petina hat Thoma Rapaia, vnd Basso sein brueder haben bey den haus, vnd stehen zwar absonderlich, hatten aber das Gruntstukh zusamben, bey den haus haben sy in Carbaviza worinnen der Michael Tsalitsch 30 strikh hot, wie nochvolget, so hier schon deualuirt worden 330 in Vedropoli 40 Summa 370 Köpf zum waffen tragen Thoma Rapaia 30 Johr alt Bosso brueder 58 Johr alt Stanoe brueder 45 Johr alt Vucassin des Basso Sohn 30 Johr Milassin Basso Sohn 28 Johr Thodor Basso Sohn 26 Johr Vassil Basso Sohn 22 Johr Sava Basso Sohn 20 Johr Bondelia Basso Sohn 18 Johr Radovan des Thoma Sohn 19 Johr Simon des Stanoe Sohn 23 Johr Triffon des Stanoe Sohn 19 Johr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 12 vnmindige Mans Persohnen 6 weibsbilder 17 in allen 35

1 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 8 vnmindige Mans Persohnen 4 weibsbilder 11 in allen 23

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 3.te Petina holt der Milan Racavik hat vnter dem haus 55 er hat zwar 70 strikh gehobt 153 in Carbaviza, darvon den Michael Tsalik gegeben worden, Jdens 5 zu Graigna 10 zu Cavaziza 20 vnter den felt bey gschloss 20 bey den stoth 10 zu Greda 10 zu Vedropol 14 11 bey Suchaia Summa 155 Köpf zum waffen tragen Milan Racavik 55 Johr Peter Sohn 20 Johr alt Jaio Sohn 18 Johr alt Joseph Sohn 16 Johr alt 1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 4 in allen 10

[Opaska: ohne Concessions brieff] in diser anderten Petina seint mitgespan Vulete Panir Glanitsch bey den haus 120 in Vedropoli 20 vnter den gschloss 20 bey Gragnia 40 200 vorige Summa 370 Summa diser Petina 570 Köpf zum waffen tragen Vuleta Banir Glanitsch hot 60 Johr 1

[Opaska: hat ein Concessionsbrieff quod monstrabit] der mitgespan in dieser 3ten Petina Novak Brasich hat bey dem haus vnter den gschloss bey Persina bey Vedropoli in Persina Greba Summa 38 16 12 10 2 78

116
Köpf zum waffen tragen Novak Brasik 50 Johr Radinoi Sohn 20 Johr alt

Karl Kaser

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 1 weibsbilder 4 in allen 7

Köpf zum waffen tragen Radosin Miritsch 35 Johr Illia brueder 30 Johr alt Dragia brueder 25 Johr alt Tomiza Sohn des ersten 16 Johr

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgespan Radan Brasitsch vnter den haus vnter den gschloss bey den feldt bey Persina Gura in Vedropoli Köpf zum waffen tragen Radov Brassitsch 40 Johr alt 38 16 12 11 Summa 77

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 3 weibsbilder 8 in allem 15

[Opaska: ohne Concessions brieff] der 5.te mitgesell ist Radoiza Schirrongia hat bey dem haus bey Clapsa Berdu in Vedropoli in Carbaviza Köpf zum waffen tragen Radoiza Schirrongia hat 40 J: Nicola sein Sohn 2 [?] Johr Radon sein Sohn 16 Johr 38 12 25 5 Summa 80

1 Saphe 1 vnmindige Mans Persohnen 3 weibs bilder 4 in allen 8

[Opaska: hat kein Concessions brieff aufzuweisen] der dritte mitgespan ist Radosaff Rakovich hat bey dem haus vntren gschloss bey den felt bey Bressina Gura bey Gaia wasser in Carbaviza in Vedropol Köpf zum waffen tragen Radosaff Ratkovich 20 Johr Tragosaff brueder 30 Johr alt Jovan des lezten Sohn 36 18 7 6 10 5 5 Summa 51

1 1 1 zum waffen 3 vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 2 in allen 7

[Opaska: ohne Concessions brieff] der 6te mitgespan Phillip Ratcovik bey haus in Vedropoli vnter dem gschloss auf d. felt in Carbaviza bey Gaia Voda 30 10 10 10 10 Summa 70 traghero 155 Item 78 Item 77 Item 51 Item 80 abermohlen 80 Summa dieser Petina 591

1 1 1 zum waffen 3 vnmindige Mans Persohnen 5 weibs bilder 3 in allen 11

[Opaska: ohne Concessions brieff] der 4te mitgesell Radosin Miritsch bey den haus vntern gschloss bey den felt in Suchaia in Vedropoli Summa 43 10 10 7 80

Köpf zum waffen tragen Pilipp Radcovik 30 Johr

1 Sphe 1 vnmindige Mans Persohnen 1

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE weibsbilder 2 in allen 4 [Opaska: ohne Concessions brieff] die 4te Petina hot Pop Nicola Knesovik bey dem haus in Carbaviza hot er zwor 70 strikh, 30 aber mues er den neukkomenden Micula Tsalits geben, pago als nur in Graigna vnter dem gschloss, auf d. felt bey Clopsova luzi in Vedropoli bey Greda Summa Köpf zum waffen tragen Pop Nicola Knesovich hat 40 Johr Basso brueder 50 Johr Domian des Basso brueder 44 Tomisa brueder 30 Johr Stanisa brueder 25 Johr Radoiza des Bosso Sohn 30 J: Vuk zugleichen Sohn 22 Johr Joviza in simili 18 Johr Jovan des Domian Sohn 22 Johr Vassil des Domi Sohn 18 Johr 160 40 10 70 30 40 20 370 Milanko Sohn 22 Johr alt Stanisa Sohn 20 Johr alt

117

1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 5 weibs bilder 7 in allen 16

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgespan Mitar Milenovich bey dem haus in Tserniziza in Vedropoli Köpf zum waffen tragen Mitar Milenovich 60 Johr Todor Sohn 17 Johr alt 15 15 15 Summa 45

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 10 vnmindige mans Persohnen 11 weibs bilder 15 in allen 36

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen keine – weibsbilder 3 in allen 5

[Opaska: ohne Concessions brieff] der drite mitgesell Basso Milienovich bey den haus 15 auf der Terbisiza 15 in Vedropoli 30 Summa 60 Köpf zum waffen tragen Basso Milienovich 20 Jöhr alt 1 Sphe 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 2 in allen 5

Hot ein Concessionsbrieff von Hl: Gral Edling Von Zengg, Vnter 21 Merzen 1702 das er sich zu Punitsch ansidlen terff, disse Conc: ist ihm gegeben worden von den Edling, weillen der Knes Savik zu Brindl vnter sein Commando war, gilt also dise Conc. nichts. Dise 4.te Petina hot mitgespan den Jure Suden, hat vnter den haus vnter den gschloss in felt in Vedropoli bey Greda Summa Köpf zum waffen tragen Jure Suden 50 Johr alt Janko Sohn 25 Johr alt

[Opaska: ohne Concessions brieff] der 4.te mitgesell Michalo Tsalitsch so in des Pop Kosovik gruntstukh stehet, weliches den pfaffen schon defalcirt worden, vnd disen Tsalich zuegeschriben worden, hat vnter seinen haus in Carbaviza von den pfaffen Kosovich grunnt 30 in des Katcovik Milan Petina in des nachvolgenden Marolevich Petina so schon abgezogen worden 15 in des Thoma Rapaia Petina bey den haus 30 Summa 90 traghero 370

50 30 20 10 110 1 1

118

Karl Kaser Item 110 Item 40 Item 60 Summa diser Petina 675 bey den haus in Vedropolie in Petina Gora 60 10 10 80 traghero 235 Item 256 Summa diser Petina 571 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 7 vnmindige Mans Personen 3 weibsbilder 3 in allen 13

NB die Köpf zum waffen des Michalo Tsalitsch seint alschon vorn beschriben die 5te Petina Vuk Merlevich bey den haus bey dem gschloss auf den felt in Vedropoli in Greda Köpf zum waffen tragen Vuk Marlevich 50 Johr alt Vukasin Vötter 70 Johr alt Juvan brueder des ersten 40 Johr Radoiza brueder des ersten 35 Stoia brueder 30 Johr alt Simo Vuk Sohn 20 Johr Stanisa auch des Vuk Sohn 16 J. 95 60 60 20 Summa 235

1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 7 vnmindige Mans Persohnen 9 weibsbilder 9 in allen 25

Köpf zum waffen tragen Maxim Bosniak 22 Johr alt Vutsits Vatter 80 Johr alt Veselin des ersten brueder 40 Ostoia auch brueder 30 Johr Peter auch brueder 20 Johr Radovan auch brueder 18 Johr alt Michalo brueder 16 Johr alt

[Opaska: ohne Concessions brieff] volgt nun die 6.te Petina so der Radoiza Desetovik hat vnter dem haus 100 zu ober Greda 100 in Vedropoli 74 Summa 274 Köpf zum waffen tragen Radoiza Desetovik 40 Johr Joseph brueder 30 Johr alt Radivoi brueder 25 Johr alt Radivoi brueder Zwilling 25 Johr Stipan des Radoiza Sohn 16 Johr 1 1 1 1 1 zum waffen 5 vnmindige Mans Persohnen 6 weibsbilder 8 in allen 19

[Opaska: ohne Concessions brieff] der erste mitgesell diser Petina Peter Wranits hat bey dem haus 106 bey den gschloss auf den felt 90 in Vedropoli 60 Summa 256 Köpf zum waffen tragen Peter Wranits 40 Johr alt Jovan brueder 45 Johr Jurisa brueder 35 Johr Radiuoi brueder 30 Johr Luca brueder 25 Johr Illia brueder 20 Johr 1 1 1 1 1 1 zum waffen 6 vnmindige Mans Persohnen 9 weibsbilder 10 in allen 25

[Opaska: ohne Concessions brieff] Dise Petina hat mitgespan den Michael Stella so vnter den haus hat zu Greda in Vedropoli Summa

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgespan Maxim Bosniak

40 20 20 80

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Köpf zum waffen tragen Michael Stellar 20 Johr alt Juro brueder 17 Johr alt Jacob brueder 30 Johr Milan des ersten Sohn 20 Johr Vukasin des ersten Sohn 17 Johr Miladin Vötter des ersten 16

119

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohn keine – weibsbilder 3 in allem 5

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der anderte mitgespan Luka Terlanovik vnter dem haus in Greda in Vedropoli Köpf zum waffen tragen Luca Terlanovik 20 Johr alt Radosal Vatter 70 Johr alt Michat brueder des luca 17 30 5 13 Summa 48

1 1 1 1 zum waffen 5 vnmindige Mans Persohnen 5 weibsbilder 9 in allen 19

[Opaska: Hat kein Concessions brieff] Der 5te mitgespan bey den haus Janiat Mirik 15 15 traghero 274 80 48 48 135 Diser Petina Summa 600

1 1 1 zum waffen 3 vnmindige Mans Persohnen – weibsbilder 3 in allen 6

Köpf zum waffen tragen Janiat Mirik 30 Johr alt

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der drite mitgespan Rados Terlienovich vnter den haus in Greda in Vedropoli 30 5 1 [?] [?] Köpf zum waffen tragen Radoss Terlievich 30 Johr 1 Sphe 1 vnmindige Mans Persohnen 1 weibsbilder 3 in allen 5

1 Saphe 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 3 in allen 6

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 7te Petina hot Vid, vnd Nicola Stankovich miteinander stehen bey dem haus vnter dem gschloss bey den felt in Vedropoli in Gragnia Köpf zum waffen tragen Vid Stankovich 50 Johr alt Nicola brueder 5 Johr alt Milivoi des Vid Sohn 20 Johr Maxim des Vid Sohn 18 Johr 60 50 50 10 170

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der 4te mitgespan Knes Todor Mirits hat bey haus in Corbaviza 100 bey Bonora 35 135 Köpf zum waffen tragen Knes Todor Mirits 50 Johr 1

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 8 in allen 14

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 7te Petina hat mitgesellen als dem Knes Mirik bey Milariza 40

120
vnter dem gschloss bey den felt in Vedropoli

Karl Kaser 15 10 Summa 65 Simo des ersten Vötter 30 Johr 1 zum waffen 3 vnmindige Mans Persohnen 8 weibsbilder 8 19

Die Köpf seint schon vorn beschriben Der anderte mitgesell ist Milak Malbosa hat vndter dem haus zu Corbaviza in Vedropoli Köpf zum waffen tragen Milak Malbosa 50 Johr alt Stoiansin Sohn 30 Johr alt Milos des ersten Vötter 55 Perisa des ersten Sohn 20

[Opaska: hat kein Concessions brieff] 50 15 Summa 65 Der 5.te mitgesell Thoma Muretits hat bey den gschloss in Vedropoli in Clapsa Verda 40 10 10 60 traghero 170 Item 65 160 80 60 Summa diser Petina 600

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 1 weibs bilder 6 in allen 11

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der drite mitgesell Michalo Batrinits bey dem haus 150 in Vedropoli 10 Summa 160 Köpf zum waffen tragen Michalo Batinits 40 Johr Tragosli sein Vatter 60 Johr Janko des ersten brueder 37 Vasin brueder des ersten 36 Johr Baso brueder des ersten 36 Johr Tomisa des ersten Sohn 23 Johr 1 1 1 1 1 1 zum waffen 6 vnmindige Mans Persohnen 7 weibsbilder 12 in allen 25

Köpf zum waffen tragen Thoma Muretits 50 Johr

1 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 3 in allen 6

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 8te Petina halt Nicolo Vranesevich bey dem haus in Cavaziza bey Greda in Vedropoli in Suchaia bey Persona Guno 154 70 30 70 30 30 Summa 384

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der 4.te mitgesell Blagoe Bissko bey den haus 60 bey Graigna 10 in Vedropoli 10 Summa 80 Köpf zum waffen tragen Blagoe Wissik 32 Johr Dragoe brueder 27 Johr 1 1

Köpf zum waffen tragen Nicola Vranesevich 40 Johr 1 Radoe sein brueder 50 Johr 1 Vukassin brueder 30 Johr 1 Peter des Radoe Sohn 22 Johr 1 Illia des Radoe Sohn 19 1 Vucen des Radoe Sohn 18 Johr 1 Radoiza ein Vötter des ersten ist alt 17 Johr 1 zum waffen 7 vnmindige Mans Persohnen 5 weibs bilder 11 in allen 23

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE bey Persina in Cavaziza vnter den gschloss in felt 30 10 40 Summa 80 Köpf zum waffen tragen Radasin Paripovik 40 Johr Millin sein Vatter 70 Johr alt Radota des ersten brueder 45 J: Vuk Sohn des ersten 20 Johr Jovan Vötter des ersten 16 Johr alt Sava des Radota Sohn 16 Johr Leontia Sohn des Radota 17 J. Nicola Sohn des Radasin 16 J.

121
60 120 20 260

[Opaska: kein Concessions brieff] Dise 8te Petina hat migesellen dem Radoiza Chasperoviz hat bey den haus bey Bersina Guno in Vedropoli

NB: Diser ist in des Capitain ersten Squadra in der 5.ten Petina zu waffen geschriben worden. Der anderte mitgesell Vuicih Vukoivich bey haus 25 in Cavaziza 5 Summa 30 Köpf zum waffen tragen Vuizich Vucoivich 50 Johr alt Milos sein Sohn 20 Johr alt 1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 4 weibs bilder 3 in allen 9

1 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 8 vnmindige Mans Persohnen 10 weibs bilder 11 in allen 29

[Opaska: ohne Concessions brieff] Dise 9.te Petina hat mitgespan den Vukosaff Topnia, vnd sein brueder Vutsits vnter den haus 100 in Vedropoli 60 in Cavaziza 40 unter dem gschloss 20 Summa 220 Köpf zum waffen tragen Vukosaff Topnia 40 Johr Vuk brueder 30 Johr Peter des ersten Sohn 19 J. Domian des ersten Sohn 18 J. Tomach des Vuk Sohn 17 J. 1 1 1 1 1 zum waffen 5 vnmindige Mans Pers. 2 weibsbilder 9 in allen 16

[Opaska: kein Concessions brieff] der 3.te mitgesell Radovan Vucaienik bey haus 25 in Greda 13 vnter Greda 30 in Presena Gvuna 10 in Vedropoli 20 in Suchaia 10 Summa 108 traghero 384 80 Item 30 Summa diser Petina 602 Köpf zum waffen tragen Radovan Vuicaievits 40 Johr Ostoia sein Sohn 17 Johr 1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 1 in allen 5

[Opaska: ohne Concessions brieff] Volgt die 9te Petina Radossin Paripovik bey haus 60

Item sein brueder Vutsik Topnia 45 Johr alt 1 Jovan sein Sohn 30 Johr alt 1 Simon auch sein Sohn 20 Johr alt 1 Radoiza Item sein Sohn 18 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 1 weibsbilder 7 in allen 12 [Opaska: ohne Concessions brieff]

122
Vuk Mirik zu Corbaviza in Vedropoli

Karl Kaser

90 30 120 traghero 260 Item 220 Hetet als dise Petina 600 1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 1 weibs bilder 3 in allen 6

Köpf zum waffen tragen NB: er khombt ein schon vorhin in der 4ten Squadra Der anderte mitgespan ist Knese Kovasovich sambt seinen briedern Luku, vnd Marco haben bey dem haus bey Vedropoli bey Covaziza bey Persina in Corbaviza

Köpf zum waffen tragen Vuk Mirik 66 Johr alt Stoian Sohn 35 Johr alt

120 30 30 40 30 250 traghero 293 Item 57 Summa diser Petina 600

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 10te vnd lezte Petina hat der Pop Basanitsch bey haus in Vedropoli bey der felsen vnter dem haus auf dem felt zu Carbaviza in Persna in Cavaziza bey Gaia Köpf zum waffen tragen Pop Bosanitsch 40 Johr alt Radoiza sein brueder 50 J. Radoe brueder 30 Johr Juvan des Radoiza sohn 25 Maxim auch dessen Sohn 20 J: Marco des Radoiza Sohn 16 Peter Vötter des ersten 16 J. 120 30 30 10 30 40 30 3 Summa 293

Köpf zum waffen tragen Knese Kovacovich 50 Johr Radisa sein brueder 60 Johr Toma des Radisa Sohn 30 Johr Todor auch Radisa Sohn 27 Johr Janko des Radisa sohn 25 Johr Stoian des Radisa sohn 20 Johr Sava Knesen Sohn 16 Johr

1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 7 vnmindige Mans Persohnen 5 weibsbilder 6 in allen 18

1 1 1 1 1 1 1 7 vnmindige Mans Persohnen 10 weibsbilder 11 28

[Opaska: ohne Concessions brieff] Item Luka Kovakovich 25 Johr 1 Saphe 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 2 in allen 5 1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 2 in allen 6

Item Marko Kovakovich ist alt 40 Johr Milos Sohn 17 Johr

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der mitgespan ist Zuio Turodema der pfaff Bosanitsch bey Gaio gibet 7 Item geben ihm die nachvolgende gebrieder Covacovich in der Carbavica bey den haus 25 bey Tseira 10 15 in Vedropoli Summa 57

[Opaska: kein Concessions brieff] Volgen hernach die ybrige gruntstukh so vorbesagte Possess gemessen yber die erst gemelte ihnen gleich anfenglich nach eroberungszeit des ottomanischen

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Kriegs zuerkhenten, vnd zugeeigneten vor specificierten 4 Squadren vnd khombt hier ein die erste Squadra des Capitain Dobrouai Knesovich, wie volget. die erste Petina der Capitain Dobrouai selbsten gemesset ferners zu lubavo sub Bonar 20 Sapru Bonar 10 50 auf der Obadina 80 Item in Cosian Wismäder 120 200 Item in Medio gorie so der Capitain von Punitsch vor alters zeiten iederzeit gemessen hat in star honorariy ein anders orth, auf einen orth 90 Item an einen andern orth alles fenilia 25 115 traghero obige 200 Summa 315 Radoiza Hinich in Lubuhovo grunt zum agkhern Wismäder ibidem zu Cosian 20 60 90 170

123

Vertius Socius in Eadem Petina Domian Tsartanovich in eadem 40 Corido fenilia Sphe 40 4tus Socius Vutse Kovatsch in Lubovo arabiles 10 fenilia 10 Summa 20 5ta Petina Jure Vuniakovich in lubovo fenilia in Cosian feniles In Eadem Petina Mitar Markovitsch in Cosian feniles 30 50 Summa 80 50 Saphe 50

Der anderte mitgespan Thoma in Lubovo fenilia 15 Saphe 15 Radoiza Gasparoviz in eadem Petina in Lubovo fenilia Jovan Hinich in Cosian fenilia Der 5.te mitgespan ist Ilias Svilarevich in Cosian fenilia 15 Saphe 15 15 Saphe 15 15 Saphe 15

In eben diser anderten Petina ist sein adherens Vuko Radacovich in Cosian 30 Sphe 30 Die 3. Petina Radovan Hinich in Lubohovo sub Bunar Supra Bunar wismäder in Cosian Wismäder Summa
te

20 40 60 120

Die 6te Petina Vuizich abseniza in lubovo arabiles 21/2 feniles ibidem 7 in Corido Bresovo feniles 20 Summa 291/2 in Eadem Petina Janet abseniza in lubovo arabiles 4 feniles ibidem 13 in Bresovo Corido feniles 20 Summa 37 2dus in eadem Petina Radas Serdys in lubovo arabiles 3 ibidem feniles 13 in Bresovo Corido feniles 20 Summa 36 3tius in hac Petina Anton Syanovik catholicus in lubovo arabiles 31/2

in Eadem Petina Jovan Nikar in lubovo supra Bunar wismäder in Cosian Wismäder 4te Petina Lasso Tserdan in Lubovo arabiles in Corido Bresovo fenilia in eadem Petina Juan Vucezanovich in Lubovo fenilia in Presovo Corido fenilia

20 40 Summa 60 30 50 Summa 80 20 30 Summa 50

124
Ibidem feniles in Bresovo Corido feniles 4tus in eadem Petina Todor Knesovich in Lubovo arabibes ibidem fenilia in Bresovo Corido feniles

Karl Kaser 10 20 Summa 331/2 4 20 30 Summa 54 in Corido Bresovo Die 9te Petina Miladin Veselvich in lubovo ibidem fenile 20 Summa 25 6 54 Summa 60

11/2 5tus Socius Muhet Knesevich in lubovo arabiles in Bresovo Corido feniles 10 Summa 111/2 Die 7te Petina Koio Sekesevich in lubovo arabiles Ibidem feniles in Bresovo Corido feniles Summa 12 37 70 119 50 8 15 73

in eadem Petina Triffun Chiolitsch in Corido Bresovo feniles 54 6 in lubovo arabiles Summa 60 2dus in eadem Petina Mirko Obrik in Corido Bresovo 30 feniles Saphe 30 3tius in eadem Petina Paul Vukmirovich in Corido Bresovo feniles in lubovo aratina feniles ibidem die 10te vnd lezte Petina Kusman Tsulum in Cosian feniles in Lubovo aratina ibidem feniles mitgespan in eadem Petina Stanko Boratsch in Cosian feniles in Bresovo Corido feniles in lubovo arabiles 30 10 10 Summa 50 60 10 10 Summa 80 40 20 8 68

2dus in hoc Petina Peter Rakik in Bresovo Corido feniles in lubovo arabiles ibidem feniles Summa

Hierauf volget die 8te Petina die 8te Petina Vuk Tsurzia in lubohovo arabiles 6 ibidem feniles 18 Item in alio loco in lubovo feniles 36 Item in des Tsubun als 10ten vnd lezten Petina der 51/2 Squadra des Capitain Dobrovai fenilia Summa 651/2 In eadem Petina Rodissa Kovacovich in lubovo fenilia Ibidem arabiles in Bresevo Corido feniles 2dus in eadem Petina Maxim Tsalitsch in Bresevo Corido feniles tertius in eadem Petina Nicolo Knesovich in lubohovo arabiles Novo ibidem fenile in Corido Bresovo 4tus Luca Merksa in lubovo arabiles 24 4 15 Summa 43 25 Saphe 25 4 10 15 Summa 29 5

2dus in eadem Petina Jure Sussa in Clenovaza aratine 5 Ibidem 35 Summa 40 Volgt die anderte Squadra vnd zwar die erste Petina Jure Hernakovich in Ternovaz feniles 90 60 in lukovo feniles Summa 150 der anderte in diser Petina Petrovich zu lubovo feniles 8 10 inter Ternovaz Summa 18 der drite Vutsen Jagnia zu Ternovaz feniles in lubohovo feniles 20 12 Summa 32

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE arabiles Ibidem feniles

125
10 20 Summa 30 52 Saphe 52

2da Petina Vassil Painkovich in Ternovaz arat: feniles ibi in lubohovo feniles Summa

10 50 40 100

in eadem Petina der 4te Michael Blaisovich in Meragina Baleonia feniles

der anderte in dise Petina Radoiza Painkovich in Ternovaz feniles 35 in lubovo feniles 25 Summa 60 Der dritte in diser Petina Belia Peter in Ternovaz feniles in lubova 25 15 Summa 40

der 5te in eadem Petina Sanisa Vlaisiavich in Ternovaz feniles 10 6 in lubohovo feniles Summa 16 Vukosaff Vlaisiavich in Meragina Baleonia 30 Sphe 30

die 3te Petina Broculabo Bredoe Saklanovich hat in Corido feniles 100 in Lubovo 80 Summa 180 die 4te Petina hat Janko Mirik in Ternovaz feniles 60 Saphe 60 der anderte mitgesell Juan Lucich in Ternovaz arabiles ibidem feniles in Lubovo feniles der drite mitgespan Jovan Lascovik in Ternovaz fen: in lubovo feniles der 4te mitgespan Radoe Mirik in Ternovaz in lubovo fenilia der 5te mitgespan Radosaff Rokar in Ternovaz feniles in lubovo feniles 20 20 36 Summa 76 11 10 Summa 21 11 10 Summa 21 10 6 Summa 16

die 6te Petina Males Grahovaz in ternovaz feniles 110 Summa 110 in diser Petina der mitgespan Bosso Vlasevich feniles in lubovo 50 Sphe

der 3te mitgespan Triffon Paulych feniles in lubovo 30 Sphe 30 Di 7te Petina Budimir Saklonovich in Ternovaz feniles in dieser 7ten ist mitgespan Mitre Sinovich in Ternovaz feniles die 2te mitgespan Bosso Schobatovich feniles in lubovo 50 Sphe 50 50 Sphe 50 50 Sphe 50

die 8te Petina Damian Vulasavich in lubovo arabiles 10 feniles ibidem 40 Sphe 50 der mitgespan Stoian Vulaievich in Ternovaz arabiles feniles ibidem 20 100 Summa 120 30 Sphe 30

5ta Petina Marco Dragoss in Ternovaz feniles 60 in lubovo arabiles 10 Summa 70 der drite mitgespan ist Michael Dragoss in Lubovo

der 2te mitgespan Radota Covats Saclanovik in lubovo fen:

126

Karl Kaser in diser 2ten Petina ist der mitgespan Milak Heror hat zu lubovo feniles in Corido Jesenovo feniles in Heroviza feniles der 2te mitgespan Radisan Milosevik zu lubovo feniles in Corido Jesonovine feniles in Cernoviza der 3te mitgespan Hazin Heror in lubovo feniles in Corodo Gerinovo zu Terniza 11 10 7 Sa 28 3 4 3 Sa 10 3 4 3 Sa 10

Di 9te Petina Jovan Cuzaich in lubovo feniles 80 80 Saphe 80 der mitgespan Rudovan Mitrosinevich in Ternovaz feniles in lubovo feniles der anderte mitgespan Tragosa Nineovich in Ternovaz feniles di lezte vnt 10te Petina Simon Marincovik in Ternovaz feniles in diser 10. Petina ist Sava Mitrosinevik in lubovo arabiles feniles ibidem der anderte mitgespan ist Jure Rapoich in Ternovaz feniles Michaelo Tsalits hot hier nichts Vollgt die 3te Squadra Vukadin Jelovaz in Corido Jasenovo feniles zu lubovo arabiles feniles ibidem zu Ternovaz 55 10 26 15 Sa 106 20 10 Saphe 30 100 Saphe 100 100 Saphe 100 10 70 Sa 80 20 Saphe 20

der 4te mitgespan Juka Heror in Corido Jesenovo feniles 12 18 in Ternoviza feniles Sa 30 die 3te Petina Ragien Bupovaz in Corido Jasenovo feniles in Lubovo arabiles ibidem feniles der mitgespan Pop Simo Bupovaz in Lubovo feniles der anderte mitgespan Pavo Bupovaz in Corido Jesenova fen: in Lubovo feniles die 4te Petina Radovan Mathievich in lubovo alhir Ibidem in feniles in Corido Jesenovo 70 10 35 Sa 115 25 Saphe 25 50 15 Sa 65 6 34 50 Sa 90

Trifun Holbina mitgespan diser Petina hot in Corido Jasenovo feniles 67 Sa 67 der anderte mitgespan Jovan Ostroviz in lubovo feniles Jovan Heror in lubovo alhir grundt in lubovo feniles ibidem in Corido feniles in ternovaz feniles 45 Sa 45 10 50 42 40 Sa 142

der Mitgespan Vukan Mathievich in lubovo äkher 5 Ibidem feniles 15 30 in Corid Jesenovo feniles Sa 50 der anderte mitgespan Jure Jugidlak in Corido Jesenovo fenil. 20 20

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Ostoia Thomasetovich in Corida Jasenovo feniles 30 Saphe 30 die 5te Petina Jovan Sets hat in lubovo feniles in Corido Jesenovo feniles der mitgespan Mihat Lets zu lubovo feniles in Corido Jasenovo feniles der anderte mitgespan Vukosav Sets in Corido Jasenovo fen: in lobova feniles der 3te mitgespan Nicola Sets in Corido Jesenovo fen: der 4te Radosaff Sets in lubovo feniles hat die 6te Petina Vuk Heror in Corido Jesenovo in Lubovo alher Ibidem feniles der mitgespan Mecren Tserbetik in Corido fen. in lubovo feniles Die 7te Petina Jure Despotevich in Corida Jesenova fen: in lubovo der mitgespan der 7ten Petina Blagoe Schevenovich in Corida Jesenova fen: der 2te mitgespan Save Zapidluk in lubovo der 3te mitgespan Ilia Trasits in Corido Bresovo feniles 17 30 Sa 47 30 23 Sa 53 16 4 Sa 20 63 Saphe 63 33 Saphe 33 60 10 30 Sa 100 40 20 Sa 60 40 20 Sa 60 der 4te Jovan Slatits in lubovo akher feniles der 5te Peter Slatitsch in lubovo feniles die 8te Petina Sava Plaisavits in Corido Jasenovo fen der mitgesell Jure Rastiz in lubovo aratina ibidem feniles der anderte mitgespan Radosin Jelosach in Corido Jesenovo feniles der 3te mitgespan Pave Pave [?] absenitsich in lubovo akher ibidem feniles der 4te mitgespan Sava Bovasovich in Jesenovo Corido fen: die 9te Petina Maxim Negovonovich hat in Vuinovo Glaba fenilia in lubovo akher Ibidem fenilia der erste mitgespan ist Savischa Negovonich in lubovo akher fenilia ibidem in Glavono Vuinovia fenil: der 2te mitgespan Vukosaff Dolina in Vuinovo Glave fen: in lubovo fenil: Vutsen Sagiak in Ternovaz fenil: in Suhaia Mala fen.

127
4 31 Sa 35 5 Saphe 5 43 Saphe 43 10 22 Sa 32 21 Saphe 21 10 63 Sa 73 36 Saphe

30 20 16 Sa 60 8 7 16 Sa 31 22 15 37 20 16 Sa 36

20 Saphe 20 20 Saphe 20 63 Saphe 63

128
Pilip Tretovonik in lubovo fenilia

Karl Kaser 20 Saphe 20 45 30 Sa 75 di 3te Petina Milan Ratcovik in Ternovaz fenilia in lubovo fenilia in Juanko Poliana [...] ist er Milan u. den Toma Kapraia NB Summa 10 33 14 57

Die 10te Petina Marcko Niegovonits in Vuinove glaue feniles in lubovo feniles

der mitgespan Petko Niegovanovich in Vuicovo glave fenilia 30 in lubovo äkher 10 ibidem fenilia 35 Sa 75 25 der 2te mitgespan Marco Priza in Clenovaz fenilia Saphe 25 der 3te mitgespan Jovan Niegovainovik in Velico 25 lubovo fen: Saphe 25 Volgt die 4te Squadra Nicolo Pribits erstere Petina in Tsurivine Poliane fenilia in lubovo fenilia der mitgesell Pavo Stankovich in Mietla fenilia in lubovo fenilia Miloe Stankovik der anderte mitgespan zu lubovo fen: der 3te mitgespan Zuio Turos in Metla fenilia

25 der mitgespan Novak Prassich zu lubovo fenilia Saphe 25 der anderte mitgespan Radon Prasitsch in lubovo fen: Radosaff Kukovich zu lubovo fenilia Radosin Mirich in lubovo fenilia Radoisa Schinovgia in lubovo fenilia Philip Radcovik in lubovo fenilia 25 Saphe 25 15 Saphe 15 27 Saphe 27 25 Saphe 25 17 Saphe 17

60 30 Sa 90 60 20 Sa 80 20 Sa 20

die 4te Petina Pop Nicola Knesovik in lubovo fenilia 125 Saphe 125 der mitgespan Jure Sudan in lubovo akher Ibidem fenilie Miter Milenovik in lubovo fenilia Bosso Milenovik in lubovo mitgesell Michaelo Tsalik in Ternovaz so den v. den Toma Ragaia gegeben hot seint fenilia zu Corido Besovo fenilia 20 10 Sa 30 15 Saphe 15 15 Saphe 15 10 20 Saphe 30 40 35 Sa 75

10 Saphe 10

die anderte Petina Thoma Kapraia vnt Boso gebrider Ternovaz fenilia 50: 10: seint als Michatsalik turosich noch 50 in Juankova Poliana fenilia 20 in lubovo fenil: 53 Sa 123 Mitgesell Borie Glavits in Ternovaz fenilia in der Juanko Poliane fenilia in lubovo fenilia 30 10 27 Sa 67

Die 5te Petina Vuk Marelevik in Ternovaz fenilia in lubovo fenilia

der mitgespan Peter Vuranik zu Ternovaz NB: friher Catolisch nun aber hat er Wulachisch glauben angenomben

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE fenilia in lubovo fenilia der anderte mitgespan Maxim Bosniak in Ternovaz fenilia in lubovo fenilia 50 43 Sa 93 20 6 26

129

Die 8te Petina Nicola Vuranestevich in Ternovaz fen: 125 Sa 125 Ein Chatolischer und über Walah hat in lubovo fen: 27 Saphe 27 der anderte mitgesell Vucich Vucouiunits in lubovo fen: 24 Saphe 24

die 6te Petina Radoiza Dosetovik in Ternovaz fenilia 60 in lubovo fenilia 30 Sa 90 27 der mitgespan Michael Stalar in lubovo fenilia Saphe 27 der anderte mitgesell Lauca Terlanovik in Ternovaz fenil 161/2 Saphe 161/2

der 3te mitgesell Rodovan Vucoutsits in lubovo fen: 24 Saphe 24 die 9te Petina Radosin Paripovik in Ternovaz fenilia 60 in lubovo fenilia 20 akher ibidem 10 Sa 90 der mitgespan Vukosaff Topuia hebt seinen brieff [...] in Ternovaz fenilia 42 in lubovo fenilia 20 Akher ibidem 10 Sa 72 der anderte mitgespan Vuk Mirik in ternovaz fenilia 39 Saphe 39 die 10te vnt lezte Petina Pop Bosanitsch in Ternovaz fenilia in omeragina Poliane fenil: der mitgespan Zuio Duras in omeragina Poliane fenilia der anderte mitgespan Knesoe Luca et Marko Kouacovik in Ternovaz fenilia in omeragine Poliane Zuio Turos Iterum cum dicto Kovacovik in Ternovaz fen: finis der 10ten vnt lezten Petina in der 4ten vnt lezten Squadra 50 47 97 21 Saphe 21

der 3te mitgespan Radus Terlanevich in Ternovaz 161/2 fenilia 161/2 Saphe 161/2 der 4te mitgespan Knes Todor Mirik in Ternovaz fenilia 45 Saphe 45

5 der 5te mitgespan Janat Mirik in Ternovaz fenilia Saphe 5 Die 7te Petina Nicolo Stankovik in Ternovaz fen: in lubovo feni: der mitgespan Knes Mirik in Ternovaz fenilia 40 18 Sa 58

21 Saphe 21

der anderte mitgespan Milak Malbosa in lubovo fen: 6 in Ternovaz fenilia 15 21 Michael Putinits in lubovo fen: Blaso Wisits in Ternovaz fen: Thoma Muretich in Ternovaz fenilia 53 Saphe 53 26 Saphe 26 21 Saphe 21

30 50 Summa 80 20 Saphe 20

130
Volgen die jenigen so in Punitsch ohne grundtstukh stehen

Karl Kaser 9. Sauissa Popeza Walach ist alhir 10: Johr 30/1/3/1/5 1/3/1/5 erhelt sich wie die andern mit d. hantorbeith 10. Nicola Vuasilevik ist 10: Johr alhir ein Waloh helt sich vnter den Rudovan Schobat bey Wnitsch auf 23/1/–/3/4 1/–/3/4 lebt wie die andern mit seiner orbeith 11. Toman Niegouonovik bey Bunitsch ist 8: Johr alhir ein Woloch 60/1/2/4/9 Ostoia sein Sohn 20/1/ Stoian sein Sohn 16/1 3/2/4/9 12. Milik Grubisits ein Walach ist 10: Johr alhir bey dem gschloss 30//1/4/6/12 Monuch brueder 25//1 2/4/6/12 Erhelt sich wie die andern mit der hantorbeit 13. Stanisaff Grakovik ein Woloh ist 14: Johr alhir 40/1/4/3/8 1/4/3/8 erhelt sich wie die andern 14. Michat Steco ein Chatolischer [...] vor 10: Johr ist [...] Wolohisch worden ist 10: Johr alhir erhelt sich wie die andern 28/1/–/2/3 15. Mathias Belasits bey Bunitsch ist ein Catolischer 11 Johr alhir 42//1/5/2/8 16. Ilia Prodonovik ein Woloh ist 10: Johr alhir 26//1/–/3/4 17. Radosaff Borkovich Woloh ist 6: Johr alhir 36//1/1/3/5 18. Kusman Gelits Woloh ist ein Johr alhir 40/1/2/3/7 Tomian sein Sohn 20/1 2/2/3/7 erhelt sich wie die andern

1. Neo Xug: Juan Bilaits ist allererst noh Bunits khomben wo seint di gruntstükh daselbst schon ausgetheillt worden; ist 10: Johr alhir, hot sein haus bey Bunitsch vnt u. der hot orbeith 40/1/4/3 Walach het niht wollen stehen [...] 30/1/1/4 20/1/ 19/1/ 3/1/4/ hot sein haus bey Bunitsch erhalt sich mit der orbeith 3. Trugia Jelitsch Walah ist allererst 2: Johr alhir, hot sein haus bey Punitsch 30/1/–/1 1/–/1 4. Stanoe Sacdÿch ist 6: Johr alhir, hot sein haus bey Punitsch ist alt ein Balah 30/1/3/4 4. Juan Bach Walah ist alhir 7: bis 8: Johr hat sein haus bey Punitsch vnt [...] hat orbeith 30/1/1/3/5 5.to Juan Pretuenik Walach ist alhir 8: Johr 30/1/1/3/5 [...] hot orbeith 6. Marcko Jukovich Woloh ist 10: Johr alhir [...] 40/1/[?] Laso Sohn 18/1/[?] 2/[?]/ 7. Sava Markovik Woloh, ist 7: Johr alhir hot 30/1/2/3 Gruiza brueder 26/1 2/2/3/7 8. Martin Stipanovich ist Chatolisch, ist alhir 12: Johr hot 22/1/–/4/6 Juriza brueder 20/1 2/–/4/6 2. Milin Obsenitsitk 9: Johr hir Mihat brueder Mileta brueder

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

131

19. Paval Dethits ein Sohn eines Catolischen, Walah, ist 6 Johr alhir 26//1/1/6/9 Jure brueder 20//1 2/1/6/9 erhelt sich wie die andern 20. Stoiak Terkÿts Woloh ist 7: Johr alhir 30//1/4/3/8 1/4/3/8 erhelt sich wie die andern 21. Peter Lais[?]its 6: Johr alhir ein Woloh hot 30//1/1/2/4 erhelt sich wie die andern 22. Martin Glavonovitsch ist ein Chatolicus ist schon 20: Johr alhir, solte zu Berzevuluk geuond hoben 20//1/2/4 erhelt sich wie die andern

23. Jure Lenaz Catolicus ist 12: Johr alhir35//1/4/2/7 erhelt sich wie die andern 24. Lasso Juanevik Woloh ist 4: Johr alhier 50//1/2/3/7 Mirko Sohn 16//1 2/2/3/7 erhelt sich wie die andern 25. Vuk Juik Woloh ist 6: Johr alhir hot Cusman sein Vatter erhelt sich wie die andern 18//1/–/1/3 70/1/ 2/–/1/3

26. Mikula ohne zunamen, dient bey den Radoiza Hinich ist ein Catholische [...] ein Waloh ist alhir 11: Johr alt 20/1 1

132

Karl Kaser

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

133

Popisani Zemglie Heruaton Podlopachi
Popisani Zemglie Heruaton Podlopachi Capitan Jure Holienaz vnter den haus in draga do gubna zu Ranisava bey lorgo [...] bey bare od puta do Gmaine Bare Fen: In Prestane Ackher zu Selischie in Ledenize Fen: od Staroga Drastua zu Korita Item Fen: in Hersich Fen: Knes Matko Novakovich vnter den haus Item Vishe Knehie in Policij Fen: zu Brestane ÿber die Zuesda in Rossuliah zu Gia godnom Marko Plaxanin Dessetnik vnter den haus zu Giagodni Poliza in Prestane Thoma Plaxanin vnter den haus zu Giagodni vnter den haus in Poliaze zu Prestane Paval Spoler zu Giagodne In Brestane zu Poliaz Vuce Korakass vnter den haus Policza Lipodnie Rossulie Brestane Miko Skeobina vnter den haus zu Giagodno in Brestane Policza Gergo Rossandich vnter den haus zu Giagodne Brestane in Rossuglie Item zu Giagodni Pozasbina Mikiza Fumych vnter den haus zu Giagodni Brestane in Rossuliah Gergo Palaran vnter den haus zu Giagodno i rossulie Policza brestane Stanisav Buncich vnter den haus in Giagodne zu Policza Brestane Rossulie 2 16 13 7 18 11/2 41/2 Sa 43 13 18 4 6 Sa 41 17 16 4 2 7 Sa 53 8 6 2 1 17 23 16 7 4 Sa 30 9 7 3 2 1 Sa 22

40 40 20 70 120 130 70 50 40 4 4 2 4 2 596 24 15 15 8 5 3 32 Sa 102 181/2 16 7 4 45 8 8 6

31/2 2 271/2

9 4 1

134
Vucina Roxich vnter den haus zu Giagodni Policza Brestane Rossulie Gergo Pavnovich vnter den haus Poliza Rossuglia Brestane Stiphan Kouicza vnter den haus in Policze zu Giagodnich in Rossulia Jure Klemen vnter den haus zu Polliza in Brestane zu Giagodne in Rossulie zu Lisine Mikula Robinich vnter den haus Polizia Brestane In giagodno i rossulie Kusman Ciganin vnter den haus zu Giagodne in Rossulie Policz Brestane Paval Janzich vnter den haus zu Rossulie in Policz zu Brestane Mihat Buncich vnter den haus zu Giagodne in Polize zu Brestane

Karl Kaser 11 8 3 2 1 25 8 3 9 2 Sa 22 16 10 24 21/2 521/2 20 7 4 16 11/2 7 Sa 551/2 10 4 2 3 Sa 19 15 20 4 10 6 Sa 55 6 1 3 2 Sa 12 19 24 10 6 Item in Kupih Miko Sertich vnter den haus zu Giagodni in Rossuglie zu Brestane in Poliaz Males Maichich vnter den haus vnd zu poglie in allen Miho Petanovich vnter den haus zu Giagodno vnd ross: in Brestane zu Pogliaz Marko Hudurovich vnter den haus in Poglie Thoma Bobar vnter den haus in Giagodne zu Pogliaz in Brestane zu Rossulie Miho Sterk vnter den haus zu Giagodno in Polizy zu Rossulie in Brestane Paval Tonsich vnter den haus zu Giagodno in Brestane Rossulia Marco Petanich vnter den haus zu Giagodni in Rossaglie zu Polizu in Brestane 10 Sa 69 17 24 21/2 6 10 591/2 9 5 7 2 4 Sa 18 6 7 Sa 13 8 6

11/2 11/2
1/2

Sa 181/2 12 8 31/2 1 2 Sa 161/2 11 8 31/2 1 231/2 9 8 1 3 2 Sa 23

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Mathe Dassovich vnter den haus zu Giagodno in Rossuglie in Polize zu Brestane Ivan Javor vnter den haus in Policy zu Brestani in Rossuglie zu Giagodno Vuk Zetich vnter den haus in Giagodna Pollize in Brastane zu Rossuliah Jovan Delaz vnter den haus Stiphe Robinich vnter den haus zu Giagodno in Policij zu Brestane in Rossuliah NB. la conprato dal popolo per Spese Miko Marcovich vnter den haus in Policij zu Brestane in Rossuliah zu Giagodno Mihat Hundurovich vnter den haus zu Pollicij In Giagodno zu Rusuliech Vide Tonssich vnter den haus zu Giagodno in Rossuliah zu Policij in Brestane 21 16 11/2 11 5 Sa 541/2 5 31/2 2 1 8 Sa 191/2 20 16 7 3 21/2 Sa 481/2 5 30 22 10 6 4 24 87 12 4 7 2 2 Sa 27 13 3 3 4 Sa 23 51/2 8 1 31/2 2 Sa 20

135
51/2 8 31/2 2 Sa 19 18 13 2 8 24 Sa 65 9 10 31/2 8 3 141/2 15 1 2

Jure Tonssich vnter den haus zu Giagodno in Policij zu Brestane Joveta Mlinarich vnter den haus in Policij in Rossulie zu Brestane in Giagodne Ivan Gergurich in allen Ive Matkovich vnd Mate Vicich vnter den haus in Rossuglie zu Giagodno in Policij Miho Suden in allen Mate Berletich vnter den haus zu Brestane in Policij zu Rossuliah in Giagodna Novak Opacich vnter den haus zu Giagodna in Rossuglie zu Poliza in brestano zu Poglize Martin Kolar vnter den haus zu Giagodno in Poliacij zu Brestane in Rossulie Martin Beloberg vnter den haus zu Giagodno in policia

31/2 1
1/2

Sa 8 20 17 2 3 1/2 3 1/2 7 Sa 49 15 18 7 4 1 1/2 Sa 45 1/2 12 4 2 Sa 18

136
Vucen Sertich vnter den haus zu Giagodno in Rossuliah zu Policij in Brestane ibidem Ive Vukovich vnter den haus zu Giagodno in Rossuliah in Brestane zu Policij Ivan Perkovich vnter den haus zu Giagodno in Rossuglie Item zu Rossuglie In Brestina zu Policij Pozastbina

Karl Kaser 20 30 15 21 13 6 Sa 105 21 24 11/2 6 10 621/2 271/2 26 21/2 71/2 6 101/2 101/2 Sa 901/2 Jure Spehan vnter den haus zu Giagodno In Rossulia zu Brestani in Policij Juriza Serti wondt bey den Knes Sertich hat in allen Anton Sterk vnter den haus vnd in allen Ivan Vidmich vnter den haus zu Jagodno In Rossulie zu Brestani in Policij Nicola Lovrich vnter den haus In Lipcich 12 16 11/2 4 6 391/2 5 8 18 16 3 4 8 Sa 49 20 30 Sa 50

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

137

Petsione zu der haubtmanschaft Podlopaz gehörig
Petsione zu der haubtmanschaft Podlopaz gehörig 4ten 8ber 1712 umb 8 Uhr fruh in Bunich aufgebrohen, vnd umb 10 Uhr in den so genanden dorff Petsione nach Potlopaz gehörig vnd der Juristiction des hl Cpitan Georgio Stolenaz [...] angelangt; deto umb 11:Uhr d. beschreibung vor deren Terrenen daselbst vorgenomben; dise in 5:Petinen bestehn, d. Wunitsche teritorium geht bishin des Ivan Salarevik, [...] Petina Prima 1. Miter Sudisavlits Knes sagt, das dises [...] vorhin nach Bunitsch geherig wor; es ist aber ex post noch vnter der administraturi des verstorbenen hl. b. v. Rambschisl solihes erstgemeltes [...] v. Buntsch ex: vnd naher Potlopaz in corporirt worden. 1. Miter Studisavlits Radomier sein brueder Toma des ersten Vötter Monculo des Toma Sohn Janko des ersten Sohn Vukota sohn des ersten [...] Ivan Sa 2. Radugnia Stilarenik Luca sein Vötter Zuio des ersten Sohn Janko ersten sein Sohn Milan des Luca Sohn Sa 3. Stanoe Masnikosa 4. Marko Brasits Nicola sein brueder Millin Vötter des ersten Milan auch sein Vetter Sa 50//1 65//1/2/2/2 40//1 20//1 20//1 16//1 20//1 7/2/12/21 50//1/4/7/16 44/1 20//1 16//1 16//1 5/4/7/16 40//1/3/3/7 35//1/6/15//25 26//1/ 26//1/ 20//1 4/6/15/25 5. Toma Brasits Radivoi brueder 6. Janko Brasits 7. Philip Grekovik Vuasin brueder 8. Michalo Michovilonik Kusman brueder 9. Rudoigna Michovihnik 10. Juan Silarevits 11. Jovan Bisÿts Lucas brueder Nicola Votter d. ersten 26//1/4/8/14 30//1 2/4/8/14 30//1/2/4/7 35//1/3/7/12 50//1 2/3/7/12 20//1/1/2/5 18//1/ 2/1/2/5 50//1/4/3/8 36//1/5/1/7 25//1/1/8/12 30//1 60//1 3/1/8/12

Sa

12. v. allen 4: Petinen haben [...] vnd dem Maxim Bisits gegeben: 20//1/1/3/5 Vukovan brueder 30//1/ Radosav 32//1/1 3/2/3/8 Vollgen hir di ohne Grundtstukh seind Als der Radovan Bisupouk ist 4. Johr alhir vnd v. Blasko vnter den [...] herkhomben, soll noch seinen grundstukh in Blasko hoben. hot 30//1/4/5 Sage 28 tauglich zum waffen tragen 32 vnmindige mans personen 71 weibs personen

138

Karl Kaser bey Vuenaz bey Gayga bey Gaia bey d. Jamb bey den Pirn baumb bey Petsina in Satelia 30 5 9 4 7 6 13 Sa 154 traghero 315 469 108 26 5 6 10 10 20 16 20 10 Sa 231 20 5 1 2 2 5 2 4 7 4 Sa 52

in allen 132 seelen so sich in den dorff Petsione naher Potlopaz gehörig in vorgemelten 12: heussern befinden. Primus der Knes Miter Studisavlits hat nah [...] vnd abmessung deren 5:theiler ihen d. Jurament de dicendo a Veritate gegeben worden, als d. erste theiller fendrich Radongia Rilarevik, der anderte toma Budisavlits, der 3te Jovan Bilits; der 4te Toma Brasits, der 5te vnd lezte Juan Svilarevich contestig vnd sagen aus. Er knes vill mehr noch wenige als nachvolgende grundtstikh habe; nemblich ein [...] Petina nägsten nach den Bunitsch [...], als 9: strikh in der lenge vnd einen in d. bräth etc. hat also Knes vnter seinen haus bey den Krovgen bey Kansger in Gaia bey den grueben bey den Pirn Paumb bey Petsina bey Paselin 240 94 17 28 14 22 201/4 40 4751/4

di 3te Petina Marko Brasits hot bey s. haus bey Vumaz bey Gaia auf der Kanga in Rosolia zu Tergniak bey Petsina in d. Planina Sasel in Sadolie zu Mengorie dise 3te Petina hat mitgespan Janko Brasits bey s. haus bey Vuenze zu Terniak zu Rosulia zu Gaia zu Kanga bey Petsina bey Sasale zu Tergnie zu Dolina

iber dises hat er kheinen Concessionsbrieff Item hat er Knes in Podulistie [...] vnd in d. Planina 150 ÿber dise 150: hat er einen Concessionsbrieff v. Baron Rambschisl vnter 16. April 1701. 2. Petina Radoignia Svilarevik ein Theiller bey d. haus bey Venza bey Gauga bey Gaia bey d. Jama bey den Pirn baumb bey Petsina auf der Saselia

160 60 11 19 10 14 14 27 315

[Randbemerkung: Item hat er zu Podalcie nah den Concessionsbrieff d. b. Rambschisl so in des obgedahten Kness Concessionsbrieff [...]] 150 Sa in allen 465 dise anderte Petina hat mitgespan den Stanoe Masnikosa so bey dem haus hat

der anderte mitgespan Philip Kregovik bey haus 60 bey Vuenza 15 bey Kausa 5 bey Gaia 5 zu Rosalia 7 zu Ternie 7 [... ...] 6 bey Petsina 10 auf Sakelia 10 Sa 125 Thona Brasits 3te mitgespan hot bey haus bey Vuenize 60 15

80

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE bey Kanga bey Gaia zu Rosulia zu Ternie bey Petsina auf Sakelia in Meugorie bey Smerda lusa 5 5 7 7 10 10 10 10 Sa 139 traghero 231 52 125 547 60 23 41/2 71/4 31/4 51/2 10 10 Sa 1231/2

139
80 31 16 16 8 4 16 16 Sa 187 4 20 2 21/2 281/2 8 40 4 71/2 Sa 591/2

der 3te mitgespan Jovan Strisÿts hot by d. haus bey Vuenza bey Ganga bey Gaia zu Rosulie zu Ternie zu Petsina in Saselie der 4te vnd lezte Mitgespan ist Maxim Bisits hot bey d. haus bey Vuenaz bey Ganga bey Petsina in d. gmäu Vukaman Bisits by haus bey Vuinaz bey Ganga bey Petsina

Vollgt di 4te Petina Mihalo Michovilovik bey d. haus bey Vuenza bey Ganga bey Gaia zu Jame bey dem Pirn baumb bey Petsina zu Saseloue dise 4te Petina hot nohvolgende mitgespän Radoigna Michovilnik [...] bey s. haus bey Vueniza bey Kanga bey Gaia in Rosulia in Ternie by Petsina zu Saselia

Extrakt 40 10 8 8 4 2 8 8 Sa 88
5251/4 465 469 231 52 125 139 1231/2 88 1231/2 187 281/2 591/2 7 5 1 4 1 2 2 2 1 1 3 3 1 32 1 33 2 4 3 6 2 3 4 1 4 5 1 2 1 37 1 38 12 7 3 15 4 7 8 2 3 1 8 3 4 73 4 77 21 16 7 25 7 12 14 5 8 7 12 8 6 142 6 148

Ivan Silarenits hat sovill als Mihalo Mikovilenik b. s. haus 60 bey Vuenza 23 bey Ganga 41/2 bey Gaia 71/2 zu Jame 31/4 bey den Pirn baumb 51/2 bey Petsina 10 zu Saselovo 10 Sa 123 1/2

sine terreno mit Grund ohn Grund

140

Karl Kaser

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

141

Conscriptio terrenorum et hominum in Jossani
Conscriptio terrenorum et hominum in Jossani [...] ad Cpitatu: Podlopatsienssem Proculabo Joueta Mondik bey s. haus in Grisi Betto in 2: luogi in Dumboki Akher zu Vserkiu fenilia zu Grisinom Berdu Item zu Durutovo Berdo bey Gaia zu Vedra Cerbaua zu Grahoti in Potok akher Fenilia Proculabo Joueta Mondik Peter Padre Medak fratel del primo Doricza fratelo Vutsik filioll dell Joueta Sa 36//1 60//1 30//1 26//1 17//1/6/8 5/6/8/19 79 101 98 22 30 90 24 13 15 20 20 30 30 572 Milin figlinol di Marco Juro Figliol di Marco Vuko Jancou sin Dunitar figlinol del Ines 18//1

16//1 16//1 16//1/10/16 10/10/16/36 107 60 13 70 30 90 13 24 20 20 15 9 12

Zastaunik Sava Mandich vnter den haus zu Grisino Berdo bey Zaclopache zu Dumboki in Exich zu barij Koszan zu Durutovu Berdu vnter d. weeg zu Vedra Corbava zu Grohot in Gaia zu Pokust Ackher Fenilia 483 Zastupnik Sava Mandich Nicola Fratello Milin Figlinolom 38//1 30//1 16//1/8/6 3/8/6/17

K. Janiatz Radakovich vnter d. haus zu Dumbokom ackher Fenilia zu Grahota zu Vedra Cerbaua zu xerxichin Ackher Fenilia bey der wecg von Odbina zu Durutovo Berdo bey Gaia K. Ganiatz Radakovich Marco Fratello Gianco Fratello Nicolo Fratello Tuma Miladin 40//1 50//1 48//1 38//1 36//1 20//1

180 48 22 20 20 30 90 24 13 15 462

4a Petina Raien Radakovich vnter d. haus zu Slatina in Kraij vnter den weeg zu Durutov Berdu zu Vedra Kerbava in Grohot zu Exxich zu Bari Kosz bey Gaia Raien Radakovich Gavrilo Fratello Illie Fratello 36//1 28//1 28//1/1/5 3/1/5/9

178 60 12 24 13 20 20 30 90 15 462

142
5ta Petina Radan Radakovich vnter den haus zu Slatina in miten der Slatina Radan Radakovich Radovan Fratello Sekula Figliolo Mihailo Figliolo zu Dumboki Akher Fenilia in Grohot bey d. wasser in Gaia bey Bunar Ogrossovich bey Kruszak in barij Fen: in Erxich zu Sridgno Berdo bey wosser Zuirda a parte dell aqua zu Dumboki in Planina zu Barij Compagno Sava Radakovich zu Slatine vnter d. haus in Dumboki zu Planina zu Grohor bey Kerbava bey Ogrosovo berdo zu Durutova Berda in Xerchie zu Bari in Berdo Sava Radakovich Vukassin Fratello 36//1 25//1/5/5 2/5/5/12 40//1 35//1 20//1/3/9 17//1 4/3/9/16

Karl Kaser zu Dumboki in Planina ober Dumboki zu Grohot bey wasser Kerbaua zu Ograczena Bunara zu Durutou berdo zu Bari Fen: in Xerchiu 10 10 4 4 4 21/2 15 5 Sa 841/2 331 180 5951/2 180 48 22 20 20 15 24 13 90 30 10 472

80 24 6 110

24 11 10 10 151/2 12 61/2 45 27 12 12 12 8 4 12 331 16 54 14 12 6 6 8 4 10 28 12 180

6ta Petina Joveta Marzich vnter d. haus zu Dumboki zu Planina In Gohot Apreso l’aqua Kerbava zu Ogros fenilia Gaia dietro la Strada d. Odbina zu Durutovo berdo zu Bary Fen: In Erxich zu Gersina Berda et Zaklopake Joveta Marzich Petar Fratello Dimitar Fratello Dobrovoi Fratello Radoiza Fratello Milos Figlio di Joveta Manoe Figliolo Malesz Figliolo Marko Figliolo 40//1 39//1 27//1 25//1 20//1 23//1 17//1 20//1 18//1/8/15 9/8/15/32

2do Compagno Jure Vlakovich vnter den haus bey Hlagina

20 10

7a Petina Radoiza Kamencovich vnter den haus zu Lucij bey Knuzke In Xercich zu Barij Fen: zu Rusuliah In Dumboki Apreso la strada di Komich zu Sitniza bey Gaia

51 9 – 20 30 12 24 71/2 71/2 5

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE zu Bukove drazi Radoiza Kamencovich 30//1/3/2/6 120 20 26 15 15 71/2 24 60 20 3071/2 157 4641/2 1 Sa 157 in Xersich zu Bare liuade dietro la Strada zu Dumbova Berda zu Grohotu in Vedra Kerb: zu Dumboki Sopra Dumboki liuad Giovan Rainovich Mihailo Rainovich 30//1/ 36//1/2/8 2/2/8/12

143
10 30 10 6 7 7 16 8 zusammen 463

Compagno Mitar Banianin vnter d. haus in Planina Fen: zu bidem branzc zu Sitnik Apreso la Strada di Komich in Gaia zu Rosulich in Bare liuade zu Xernich

Sa

Mitar Banianin Todor Fratello Vuko Fratello Mihailo Figliol di Mitar

40//1 30//1 22//1 16//1/3/3/11 3/3/11/17 40 80 32 20 7 13 13 13 10 60 16 Sa 304

8: Petina Jurai Vlatkovich vnter den haus zu Berdich in Dumboki zu Xercich in Durutovo berdo zu Rusuliah zu Crohot in Vedra Carbava bey Gaia zu bare liuade Soura Dumboki Jurai Vlatconich Milin Fratello Jovan Fratello Sava Nipote Dimitar Figliol d. Giurai Sa 37//1 50//1 38//1 18//1 16//1/7/13 5/7/13/25

9a Petina Marco Diklich vnter den haus zu Grisno Berdo bey Kerza na berdu zu Dumboki in Xercich Fen: zu Xercich Ackher in Grohot zu Vedra Kerb: in Gaia zu Rosuliah zu Durutov berdo Marco Diklich Janiat Fratello Janko Sa 38//1 36//1 26//1/1/4 3/1/4/8

72 42 13 43 56 19 14 13 10 15 8 Sa 305

Compagno Cuio Marnikossa vnter den haus zu Dumboki in Grohot zu Potok zu Bare liuade zu Prosine Kerxichiu in Rosuliah zu Dumboku berdu sopra dumboki liuade Cuio Masnikossa Toma Giovan Nipote

66 171/2 6 9 33 11 9 5 7 zusammen 4681/2

Compagno Giovan Raienovich vnter d. haus zu Bendich

23 37

Sa

45//1 50//1 16//1/5/5 3/5/5/13

144
10: Petina Mede Radakovich vnter den haus zu Sladina zu Berdu Grisinu in Dumboki sopra Dumboke liuade zu Grohot in Vedra Kerb: bey Gaia zu Halagina greba zu Suruno Berdu in Bereliu zu Xersich prossine Mede Radakovich Mihailo Fratello Cuio Fratello Dragich Radiuoi Figliol di Mede Jovan Figliol Dragosau Sa 55//1 45//1 35//1 30//1 25//1 20//1 18//1/ /10/15 7/10/15/32

Karl Kaser zu Duruta berda in Xerxich pross.: Item Bare zu Grohot in Vedra Kerb: bey Gaia 5 14 42 9 9 71/2 Sa 2131/2 2461/2 Tiene in tutto la Petina 460 54 39:30 15 45 12 61/2 10 10 24 – 71/2 231,301/4 40 8 8 24 7 5:30 6 16 12:30 6:30 Sa 1341/2 28 15

150 10 20 41 22 20 20 15 24 13 90 30 462

12. Petina Toma Mandich Kovaz vnter d. haus zu Grisno berdo in Xerxich u prossine Item bare u Xerxich zu Rosuli in Dumboko berdo in Grohot zu Vedra Kerb: zu Dumboki Ackher Fen: zu Gaia Compagno Jovan Mandich vnter den haus zu Slatine zu Xersich in bare liuade zu Rosaliah in Durutova berdo zu Grohotu in Vedra Kerb. zu Dumboki Ackher Item zu Dumboki Fen: 2do Compagno Milos Maistrovich vnter den haus zu Duruto berdo in Rosolich zu Berdo in Grohot zu Vedra Kerb: in Dumboki Ackher Item Fen:

11: Petina Simo Cuianovich vnter den haus zu Grix berdo in Dumboki Ackher Fen: zu Prosina u Xerxi: in Bari liu.: zu Rosuli zu Dunar berdo in Grohot zu Vedra Kerb: bey Gaia Simo Cugianovich Mirko Fratello Juro Fratello Nicola 30//1 24//1 22//1 20//1/5/9 4/5/9/18

81 15 20 16 16 48 14 7 11 11 71/2 Sa 2461/2

Sa

Compagno German Sadxacovich vnter den haus zu grisno berdo in Dumboki bey Jergniu bey Potok zu Rosuli

37 10 34 18 20 8

5 1/2 4 3 3 11 4 731/2 231:30 1341/2 439:30

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE zu Xerni pross. 80 8 62 57 25 75 20 10 16 16 15 Sa 384 16 4 5 15 4 4 5 3 insgesamt 440 34 12 141/2 10 6 11 33 6 23 7 7 9 5 Sa 1771/2 42 111/8 4 5 5 6 3 21 Stanco Vlatcovich Nicola Fratello 2do Compagno Todor Vukmanovich zu Xersich in Bare zu Duruto berdo in Rosuliah zu Vedra Kerb: in Grohot zu Dumboki Ackher Item Fen: Todor Vukmanovich Dimitar Figliolo 35//1 17//1/2/2 2/2/2/6 30//1 20//1/–/–/1 2/–/1/3

145
7 Sa 2811/8

13: Petina Radko Diklich vnter den haus zu Dumboki Im Grixino berdo zu Dumboki Ackher in Xerxich in Xerxich liuade in Rosuliah zu Durutoua berda in Grohot vnter den Potok bey Gaia Compagno Gaio Diklich zu Dumboki Ackher Item Fen: zu Xerxich in Bare liuade zu Grohot bey Potok zu Rosoliah in Durutovo berdo 14. Petina Gaio Diklich vnter den haus bey Kersta hinter den weeg zu Sridgnio berdo in Bare zu Xerxi pross. in Bare liuade zu Dumboki liuade Item in Dumb: fen: zu Grohot in Vedra Cerb: zu Rosali in Duruta berda Compagno Vlateovich vnter den haus zu Dumboki Ackher Item Fen: in Crohot zu Vera Cerbava in Rosoliah zu Durutova berda in bare liuade

Sa

4 12 2 4 3 3 7 2 Sa 3181/8

3o Compagno Radoiza Vlatcovich zu Xerxich pross: in bare linade zu Duruto berdo in Rosoliah zu Grohotu in Vedra Cerb: sopra Dumboki Kovats Radoiza Vladcovich Mirko suo Padre Boso Fratello 30//1 50//1 40//1/8/10 3/8/10/21

4 12 2 3 3 3 2 Sa 347

Sa1

4o Compagno Radota Merkobrata vnter d. haus zu Berdo grix: Dietro la Strada d’ Vdbina latus zu Slatina in Xerxich pross zu liuade Bare in Durutovo berdo zu Rosaliah

12 6 6 Sa 3711/2 3711/2 8 4 12 2 3

146
zu Vedra Cerb: in Grohos zu Dumboki Akher Item Fen: 15. Petina Gavrilo Dragichieuich vnter den haus Pod Kraiem zu Dumboki ybar Dumb: in Grohotu zu Vera Cerb: bey Greba ograz bey Gaia zu Dumboki in Xerxich pross: zu bare lieu. in Berdo Planina Gavrilo Dragichevich Sava Fratello Miladin Figleolo Sa 38//1 30//1 16//1/5/9 3/5/9/17

Karl Kaser 3 3 8 2 bey Gaia zu Dumboki In Rossuliah zu Grohot In Dumboki Akher Ibidem fen: Todor Vukmanovich Dimitar figliol 35//1 17//1/2/2 2/2/2/6 40 11 7 18 13 40 6 6 5 9 8 9 9 18 8 206 5 31/2 31/2 9 9 8 Sa 130

Sa 4161/2

63 9 20 10 8 8 9 6 4 30 12 36 6 Sa 191 3o

Compagno Stanissa Radakovich vnter d. haus zu Gria : berdo Item meistom zu Slatine bey Gaia bey Halagina groba zu Durutovo berdo bey weeg zu bare lieu in Xerxi pross. zu Grohot in Vedra cerb: zu Dumboki Akher Item Fen: Stanisa Radakovich Radovan Nepote Vuko fratello 60//1 30//1 –“–

63 14 10 11 9 15 9 10 55 18 1212 12 28 12 Sa 4782

Vucen Vukmanovich vnter den haus zu Grisno Berdo ibidem Item in Berdo in Xerxich Fen: ibidem zu Potok Item ibidem Akher bey Gaia zu Rossugliah in Dumboki zu Vedra Cerbava in Grohoto Item Vishe Dumboki Item Akher Vucen Vukmanovich Lazo figliol 47//1/1/5 16//1/ 2/1/5/8

Compagno Lazo Stinaz vnter den haus in grixno berdo Item zu berdo zu Grisichiu pross: Fen: in Duruto berdo zu Rosuli zu Gaia in Vedra Cerb: zu Potok in Dumboki Akher Item Fen: 17. Radoiza Vlatkovich vnter d. haus in Grixno berdo in sridgno berdo

16. Todor Vukmanovich unter d. haus zu Grisno Berdo in Xersich ibidum pross:

44 22 7 22

18 20 22 10 30 5 5 5 9 9 17 7 157 44 30 20

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE bey d. weeg in lucij kod bara zu Dumboki Akher ibidem Fen: in Hersich in barah Fen: bey Gaia in Vedra Cerb: zu Grohot in Rossuliah Visku Dumbokoga Compagno Derko Strigakovich vnter den haus zu Griano berdo in Bara Fen. in Xerxich zu Dumboki Akher ibidem Fen: in Grohot zu Vedra Cerb: bey Gaia in Rossuliah Vishe Dumbokoga Compagno Anton Staraxich vnter d. haus in Grixino berdo zu Rossuliah zu Dumboki in barat Fen: zu Xerxich in Grohotu zu Vedra Cerb: in Dumboki Fen: Item Akher 18. Nicola Radkovich vnter den haus in Zakloplechie zu Dumboki Akher in Vuki pogliane zu Grohot in Vedroi Cerb: bey Gaia in Rossuliah zu Durutovo berdo in bare fen: 15 11 24 11 15 45 71/2 10 10 121/2 61/2 Sa 2611/2 24 24 25 18 11 6 5 51/2 71/2 7 41/2 1371/2 18 30 6 31/2 22 7 41/2 31/2 5 101/2 Sa 110 45 45 24 11 10 10 5 12 61/2 45 zu Prossine Compagno Nicola Radulovich vnter d. haus Vishe Dumbokoga zu Grohot in Rossoli zu Durutov berdo in Xerxich Fen: Ibidem Akher Item zu Dumboki Akher Compagno Juriza Karinaz vnter d. haus zu Dumboki Akher ibidem Fen: in Grohot bey Gaia zu Rossuli in Durut berdo zu Bari Fen: in Xerxich 19. Vukosau Draxich vnter den haus in Slatine kod Udbinska putta zu Sridgna berda zu griseno berdo in Rossuliah za puta Udbinskoga bare Fen: bey Gaia In Prossine zu Grohoto in Vedra Cerb: in Dumboki bey Matichia pogliane Milos Draxich vnter den haus zu Slatine in Sridgno berdo zu Dumboki Akher in Matichia poglie zu Grohor zu Krai Vederli uedroi Cerb: bey Gaia bey weeg zu Udbina in Durutova berda

147
55 Sa 2281/2 60 7 12 8 4 30 10 16 Sa 147 30 8 3 6 5 4 2 15 5 Sa 78 25 12 20 8 28 12 61/2 45 15 15 10 104 24 11 Sa 2411/2 60 20 10 24 11 10 10 71/2 12 61/2

148
zu barij in Pross: 20. Pop Mirco Hegich vnter d. haus zu Sridgnia Gora in Dumboki in Planina Fen: zu Grohotu in Vedra Cerb: bey Gaia bey Halagina Greba in Durutovo berdo zu bare Fen: Prossine Jovan Pancovich vnter dem haus zu Dumboki Akher ibidem in Vedra Cerb: bey Gaia in Rossuliah in Xerxichiu Fen: ibidem Akher Boxo Vattovaz vnter den haus in Slatina bey ograsi bunara zu Dumboki in Vedra Cerb: zu Rossuliah in bare liuade in Xerxich Todor Dogansich vnter den haus in Xerxich bare lieu. zu Rossulie in Grohot zu Dumboki Akher ibidem Fen: 21. Pavko Radossavich vnter den haus bey Ved: Cerb: in Grohor bey Gaia in Grixino berdo

Karl Kaser 45 15 Sa 231 60 120 48 22 20 20 15 24 13 90 30 Sa 462 66 22 8 13 15 13 33 11 Sa 181 58 15 11 32 171/2 17 42 14 Sa 2061/2 30 5 15 6 61/2 8 3 Sa 731/2 102 13 13 15 133/4 zu Durutovo berdo in bare linade zu Xerxich Akher in Dumboki Vishe Dumboki Todor Harambasich vnter den haus in Xerxichiu bare Fen: in Rossulie zu Grohot in Dumboki Akher ibidem Fen: Radotta Merkobrata vnter den haus in Xerxich zu bare Fen: in Duruto Berdo bey Potok in Dumboki Akher ibidem Fen: 7 1/2 51 17 27 12 2711/4 48 8 25 10 10 14 6 Sa 121 30 5 16 6 10 8 4 79

Vermög der Anno 713 in beyden graffschafften Lika vnd Corbavia beschehenen Conscription ist zu ersehen, das nach specificirten vnter die Capitain Podlopaz gehörigen Inwohnern zu Jossan in [...] an grundtstukhen zugeschriben worden wie volgt. Erstlich dem Raien Radakovich in Slatina Radan Radakovich pariter Sava Radkovich Jure Vlahovich Mede Radakovich Jovan Mandich Radato Merkobrada Stanissa Radakovich Vukossau Drassich Milos Drasich Boto Grahovaz 60 30 16 10 10 8 8 11 12 20 15 200

Das obspecifirtermassen denen Jossanern vermög der Concription die ausgew[.]stenen 200 strikh alhir in Slatina zu geaignet: vnd von mir Ends benanten fideliter auf dem wir von hhn v. Lebenegg hinterlossen protocoll extrahirt worden bezeigt meine [.]fertigung. Carlobago den 25. april 721. Potpis

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

149

Pisuchani i Podlapazani Vlasi
Pisuchani i Podlopazani Vlasi Popisana Zemglia Pisascka, podigliena od Dolaz Porculab Juan Kosak vnter den haus in podlopazko poglie zu Durutovicy in Lipchich Item ibidem na pross. ibidem Item ibidem in Gliubohou Fen: zu Podkuchie Fen: in Xerscich Fen: Item hat in Petina des Gerbich 133 30 30 22 30 40 20 60 25 70 153 613 5te Petina Ivan Lemaich in Podlopaz poglie zu Durutovicij in Lipcich zu Prossine Item na Lipcichiu ibidem in Gliubohovo Fen: pod Indgenize Fen: zu Xerscich 6to Filip Simglianich vnter den haus in Podlopazko poglien zu Durutovicy in Rossuliah zu Lipchi ibidem Item ibidem zu Glibovoh vnter haus in Xerscich Marco Barich vnter den haus in Podlopaz: polie zu Durutovo in Rosuli zu Lipcij Item in Lipci ibidem zu Gliubiliu bare in Xerscich 7: Petina Radosau Baraich vnter dem haus in Podlopazko poglie

133 30 30 22 30 40 20 60 25 70 460[?] 133 20 20 121/2 20 26 20 40 161/2[?] 461/2[?] 2551/2 441/3 10 10 62/3 10 131/3 62/3 20 81/3 231/3 Sa 1522/3 441/3 10

2. Petina Knes Radoiza Stanich vnter haus hat in allen orthen 460 sovill als wie der Porculabo 3. Petina Zastavnik Mihailo Smiglianich vnter dem haus in Podlopaz poglie zu Durutovicij in Lipcich Item na pross. in Gliuboh zu bare liuade in Xerscich Fen: 4. Petina Vuk Smilicovich zu podlopaz poglie in Durutovicij zu Lipcich Itrem ibidem ibidem ibidem in Gliubohovo Fen: zu podkuchniza Fen: in xerscichin Fen:

881/4 20 20 141/4 20 40 16 431/2 441/3 10 10 71/3 10 13 71/2 20 10 231/2 Sa 156

150
in Durutovo zu Lipazi in Prossine zu Lipazi Item ibiden na Gliubiliu vnter haus Fen: zu Xerxich Radoss Baraich vnter den haus in Podlopaz poglie zu Durutoviu in Rossuliah auf prossine in Lipozi ibidem in Gliubiliu pod kuchiu bare in Xerxich Marko Deslich vnter den haus in Podlopazke poglie zu Durutovia in Rosuliah zu Prossine in Lipuz ibiden in Gliub liuade vnter den haus liuade zu xerxich

Karl Kaser 10 72/3 10 131/3 62/3 20 81/3 231/2 1531/3 132/3 31/3 31/3 21/2 31/2 41/2 21/3 61/3 21/2 71/2 Sa 492/3 61/2:1/3 11/2 11/2 11/4 11/2 21/4 1 31/3 11/2 33/4 Sa 243/4 ibidem in Gliub Fen: vnter dem haus Fen: in Xerxich 10 30 121/2 35 Sa 230

Stanco Jariz hat sovill als wie der Marco Staniovich 10: Petina Gavrilo Cvianovich vnter den haus in Podlopazko poglien in Durutovici In Lipazi zu prossine in Lipizi ibidem zu Gliubutov Fen: vnter den haus Fen: in Xerxich Fen: Philip Cuianovich hat als wie der Gaurilo Paval Molouchich totidem 11 Petina Vukovoi Vukmirovich vnter den haus in Podlopazko poglie zu Durutovica in Rossulie zu Prossine in Lipaze ibidem Item ibidem vnter den haus bare in Xerxich Blagoie Guoich totidem ut alij Vucen Bucich etiam 12 Petina Juan Sainovich vnter d. haus in Podlopazco poglie zu Durutovici in Lipoziak zu prossine item in Lipoziach 441/2 10 10 7 10 13 6 20 81/3 231/3 Sa 153 153 153 441/3 10 10 71/3 10 131/3 62/3 20 81/3 231/3 Sa 1531/3 1531/3 1531/3 661/2 15 15 11 15 20

Nicola Baraich hat in denen selbigen örthern vnd auch so vill als wie der Marco Beslich 8: Petina Radossau Baraich vnter dem haus vnd in anderen örthern als wie der Beslich. Ivan Bogdanovich hat sovill als wie die andern. Pop Popovaz, etiam ut supradicti 9:te Petina Marco Stainovich vnter d. haus zu Podlopaz poglie in Durutovici zu Lipcich in Prossine Item zu Lipcich 661/2 15 15 11 15 20

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE ibidem in Gliuboh Fen: vnter d. haus bare in Xerxich 10 30 131/2 35 230 in podlopazko poglie zu Durutoviza in Lipzich zu Prossine ibidem ibidem in Gliubohova vnter den haus Fen: zu Xerxich

151
71/2 71/2 51/2 71/2 10 63/4 5 15 17 Sa 1151/4 1151/4 221/4 5 5 32/4 5 62/3 31/3 10 4 112/3 Sa 761/4 762/3 661/2 15 15 11 15 20 10 30 121/2 35 230 112/3 21/3 21/3 12/3 21/3 32/3 11/3 52/3 22/3 52/3 Sa 382/3

13. Luka Sainovich hat in allen orthen als wie der Ivan 230 Vukoman Gerbich hat ein dritten Thal u. Petina als wie der Vukovoi Vukmirovich Porculab Juan Kosak ein drite Thal u. Petina Males Kovaik totidem 14. Ivan Korak mit ein andern Ivan Korak totidem Petar Korak ein dritte Thal v. Petina Stiphan Korak totidem 15. Joviza Smilianich vnter dem haus in podlopazko poglie zu Durutoviza in Lipociak zu Prossine Item in Lipcich ibidem zu Gliubahou Fen: vnter den haus Fen: in Xerxich Mihat Stopich vnter dem haus in podlopazko poglie zu Durutovici in Rossuli zu Lipozich ibidem ibidem zu Gliuboti Fen: vnter d. haus Fen: in Xerxich 16. Nicola Smilianich vnter den haus 1531/3 153
1/3

Radoiza Smlianich hat sovill als wie der Nicola Vid Korak vnter dem haus in Podlopazko poglie zu Durutovcza in Lipcich zu Prossine in Lipziku ibidem zu Gliuboh vnter dem haus Fen: zu Xerxich Gianko Kovaz totidem 17. Petar Stelich vnter den haus in potlopazko polie zu Durutoviza in Lipzich zu Prossine Item in Lipzich ibidem in Gliubohou Fen: vnter den haus Fen: zu xerxich Fen: Periza Xorichial vnter den haus in Potlopazko poglie zu Durutovizi in Lipcich zu Prossine Item zu Lipcich ibidem in Gliubohou vnter haus Fen: in Xerxich

1531/3 1531/3 1531/3 1531/3 133 20 20 142/3 20 262/3 121/2 40 162/3 431/2 247 441/3 10 10 62/3 10 131/3 62/3 20 8 1/3 231/2 1522/3 331/4

152
Blagoe Goich hat in allen Ivan Lemaich totidem die ganze 17:te Petina hat

Karl Kaser zu Durutovici in Rossuliah in Lipcich zu Gliubohou Fen: vnter d. haus Fen: in Xerxich Sava Konzar hat in allen Radomir Gaiatovich vnter den haus in Poglic zu Durutovici in Lipcich in Rosuli in Cimcich ibidem vnter den haus zu Xerxich die ganze Petina hat 20. Nicola Liuboiovich vnter dem haus in Poglie zu Durutovici in Rossuli zu Prossine in Gliuboi vnter den haus Fen: in Hersich Fen: Nicola Liuboievich vnter den haus in poglie bey khirhen zu Durutovizi in Lipzich zu Rossulie in Prossine bey lug bey weeg in glub lie bare Fen: zu Herscich die ganze Petina hat 15 20 10 30 11 35 Sa 202 169 24 6 6 6 21/2 4 20 5 16 Sa 90 461 Strikh 30 30 15 10 4 30 4 31 Sa 154 70 50 10 15 20 10 4 12 8 30 5 30 Sa 264 418

951/2 951/2 460 Strikh

18: Luka Baraich hat 1/2 Petina als wie der Petar Stelich 230 Ivan Baraich vnter den haus In Podlopazko poglie zu Durutoviza in Lipzich zu Prossine item in Lipzich ibidem zu Gliubohou Fen: vnter dem haus Fen: in Xerxich ibidem Marko Baraich vnter den haus in podlopazko poglie zu Durutovizi in Lipcich zu Prossine in Lipzich ibidem zu Gliuboho in Bare zu Xerxich Jovan Opacich vnter den haus in poglie zu Durutovici in Lipziak zu Prossine in Linicich ibidem zu Gliubohou in Bare zu Xerxich 19. Radivoi Vukassinovich vnter den haus in podlopazko poglie 40 9 9 9 9 11 51/2 18 7 18 1 Sa 134 17 4 4 4 3 6 3 8 31/2 91/2 Sa 62 81/2 2 2 2 11/2 3 11/2 4 11/2 41/2 Sa 301/2 66 15

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

153
44 13 13 14 14 14 12 20 14 34 Sa 192

21. Petar Sainovich vnter den haus in poglie zu Durutovici in lipzich rossuliah zu Prossine zu Limzich ibidem in Gliuboch vnter den haus in Hersich

11 21/2 21/2 12/3 21/2 31/3 12/3 5 233/4 25 3/4[?] Sa 39 [?]

Joviza Miliaczevich vnter den haus in poglie zu Durutovici in Lipzich zu Prossine in Lizci ibidem zu gliub vnter den haus Fen: in Hersich

154

Karl Kaser

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

155

Popisana Zemglia po uxu od Mekinara
Popisana Zemglia po vxu od Mekinara na 13.8bra 1712 12ter 8ber 1712 nohmitag vmb 3: Uhr v. Podlopaz abgereist, vnd da gegen 5: Uhr Mechinar vnter Podlopaz gehörig [...] angelangt; alhoch anderten Tag doruf als den 13ten: d: beschreibumg deren terrenen sowoll, als was deren zu tragung deren waffen tauget; als was alda sich an seelben in allen befinden; die grundstukh seint alhier [...] di Petine aufgetheillt [...] 1. Prokulab Milak Marincovik pod kuchom u Rosuliah Fen: u bare Fen: na Sitniku u Suhom pogliu meju puty Item u bare Fen: Janioe za pochasbinu Milak Marinkovik hot Mihalo Sohn 60//1/1/4 16//1 Sa 2/1/4/7 95 80 18 25 17 8 Sa 243 140 80 18 20 17 8 20 304 zwischen den weeg akher Radoiza Bunzich Nicola ein Vötter Vuko ein Vötter Marko des ersten Sohn Milutin Vötter Ivan des Ersten Sohn 50//1/2/14/22 35//1 30//1 20//1 18//1 18//1 Sa 6//2/14/22 95 80 18 25 17 8 Sa 243 8 Sa 243

4. Fendrich Vuk Potkugnak hot bey den haus zu Rosolie wismäder in Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suche polie zwischen den weeg Fendrich Vuk Potkugnak Lucca brueder zwilling Johan des ersten Sohn Janos Item Sohn Radon Item Sohn Tragosaff Sohn 50//1/3/9/18 50//1/ 30//1/ 20//1/ 18//1/ 19//1 Sa 6/3/9/18

2. Vuk Soretich ein Theiller bey d. haus zu Rosolie wismader zu Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suho Polie zwischen den weeg Vuk Soretich Grubisa Peter Sohn d. Grubisa Peusa Vötter 35//1/3/10/ 55//1 20//1 20//1 4/3/10/17

5. Radoe Kulakovich bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suche polie zwischen den weeg Radoe Kulakovik hot Save brueder Johan brueder Johan Sohn des ersten 40//1/1/3/8 50//1/ 30//1/ 16//1/ Sa 4/1/3/8

95 80 18 25 17 8 Sa 243

3. Radoize Bunzich ein theiller bey haus zu Rosalie wismäder in Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suhe polie akher

95 80 18 25 17

6. Simo Tsankovik bey haus

55

156
zu Rosolie wismäder vnd akher zu Sitnik akher zu Bari wismäder zwischen d. weeg akher zu Suhe polie Simo Tsankovik Trifon brueder Jovan brueder Stipan brueder 7. Michat Mastilich b. haus zu Rosalie wismäder zu Bari wismäder in Suhopolie akher in Sitnik akher zwischen den weg akher Mihat Mastilick hot Radiuoi brueder Sava brueder Jovan brueder 8. Ilia Perich bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Suho Polie akher in Sitnik akher zwischen den weeg Ilia Perich Radosaf brueder Pavle brueder 9. Jovan Terkolik bey haus zu Rosolie wismäder zwischen weeg akher zu Suhopolie zu Bari wismäder Jovan Terkolik Suisko Votter Dragik Sohn des Suisko 35//1/3/9/16 78//1 40//1 30//1/3/4/10 40//1/ 20//1/ Sa 3/3/4/10 25//1/2/3/9 24//1/ 20//1 18//1 Sa 4/2/3/9 20//1/3/16/23 40//1/ 25//1/ 16//1 Sa 4/3/16/23

Karl Kaser 55 15 8 5 5 Sa 143 Tragosaff des Ersten Sohn 16//1 Sa 4/3/9/16 10. Peter Borak bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder in Suhopolie akher in Sitnik akher zwischen den weeg akher Peter Borak 45 40 9 9 12 4 Sa 119 11: Vutseta Prisich by haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder in Suhopolie in Sitnik zwischen den weeg Sa 119 Vutseta Prisich Radusah Sohn Vasil 50//1/2/4/9 20//1/ 16//1/ Sa 3//2/4/9 45 40 9 9 12 4 Sa 119 40//1/2/2/5 45 40 9 9 12 4 22 20 4 4 6 2 Sa 58

45 40 9 9 12 4 Sa 119

12. Vutseta Marinkovik bey den haus zu Rosolie wismäder zu Bari in Suhopolie in Sitnik zwischen den weeg Vutseta Marinkovik Vuk brueder 23//1/–/2/4 20//1/ Sa 2/–/2/4

47 45 5 10 12 Sa 134

13. Stanko Sukraik bey haus zu Rosolie wismäder zu Berdon der unter den weg akher zwischen den weeg zu Bari wismäder zu Suchopolie akher Stanko Sukraik Costadin Sohn 56//1/–/2/4 20//1/ Sa 2/–/2/4

27 24 5 2 3 3 Sa 64

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 14. Radasin Bobik bey haus zu rosolie wismäder zu Berdon akher zwischen den weeg zu Bari wismäder zu Suhopolie akher Radasin Bobik Milasin brueder Radosaff brueder 40//1/1/3/7 30//1 30//1 Sa 3/1/3/7 27 24 5 2 3 3 Sa 64 50//1/–/4/5 311/2 5 25 2 3 2 Sa 681/2 27 24 5 2 3 3 Sa 64 zu Suhopolie akher zwischen den akher Milan Vselaz Vasil brueder Radota brueder 33//1/1/5/9 20//1 16//1/ Sa 3/1/5/9

157
3 2

Sa 681/2

15. Lasso Podkognak bey haus zu Rosolie wismäder zu Berdon akher zwischen den weeg akher zu Bari wismäder zu Suho polie akher Lasso Podkognak hot

19. Vutsen Pokognak bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suchopolie akher zwischen den weeg akher Vutsen Pokognak Ivan Sohn Radon Item Sohn 20. Stipan Ostoik bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suhopolie akher zwischen weeg akher Stipan Ostoik Sohn Jovan Mihalo Item Sohn 21. Nicolo Romik bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suhopolie zwischen den weeg Nicolo Romik Sladoe brueder Mitseta brueder 30//1/3/5/11 35//1/ 20//1 Sa 3/3/5/11 40//1/2/4/9 20//1 18//1 Sa 3/2/4/9 50//1/6/5/14 20//1 16//1 Sa 3/6/5/14

38 30 8 3 3 3 Sa 85

16. Nicolo Bunessgovich bey haus bey Berdon akher zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Suhopolie akher zwischen d. weeg akher Nicolo Bunessgovik hot Marko brueder 16//1/–/4/6 20//1

38 30 8 3 3 3 Sa 85

17. Lasso Zuitnitsanin bey haus bey Berdon akher zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Suhopolie akher zwischen den weeg Lasso Juitnitsovin hot Saua sein Sohn 18. Milan Vselaz bey haus bey Berdon akher zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder 50//1/1/6/9 20//1 Sa 2/1/6/9

311/2 5 25 2 3 2 Sa 681/2

38 30 8 3 3 3 Sa 85

311/2 5 25 2

22. Radota Zvitnitsanin bey dem haus zu Rosolie wismäder

38 30

158
zu Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suho polie zwischen den weeg Radota Zvitnitsanin hot Ostoia Sohn 23. Mihalo Bevik b. haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suhepolie akher zwischen den weeg Mihalo Bevik hot Simo Votter 40//1/1/1/4 60//1/ Sa 2/1/1/4 50//1/–/5/7 20//1/ Sa 2/–/5/7

Karl Kaser 8 3 3 3 Sa 85 zu Suhopolie akher zwischen den weeg Radoize Terkolik Triffen Sohn 70//1/–/4/6 16//1/ Sa 2/–/4/6 38 30 8 3 3 3 85 3 3 Sa 85

38 30 8 3 3 3 Sa 85

27. Stanissa Soisiz bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher in Suchopolie akher zwischen den weeg akher Stanissa Soisich 28. Sava Brisich bey haus zu Rosolie wismader zu Sitnik zu Bari wismader zu Suchopolie zwischen den weeg Sava Brisich Radoiza Sohn 40//1/1/8/11 20//1 Sa 2/1/8/11 35//1/2/4/7

24. Michalo Vukouik bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suhopolie akher zwischen den weeg akher Michalo Vukouik hot Vassil brueder 30//1/4/5/11 40//1/ Sa 2/4/5/11

38 30 8 3 3 3 Sa 85

77 60 15 13 13 5 Sa 183

25. Vide Lantschor bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher zu Sucho polie akher zwischen den weeg Vide Lantschor Stoian sein Sohn 45//1/1/6/9 16//1 Sa 2/1/6/9

38 30 8 3 3 3 Sa 85

29. Radosin Sachich bey haus zu Rosolie wismäder zu Sitnik akher zu Bari wismäder zu Suchopolie akher zwischen den weeg Radossin Sachich Vutsetin Sohn Jurai Item Sohn 60//1/2/9/14 20//1 16//1 Sa 3/2/9/14

77 60 15 13 13 5 Sa 183

26. Radoize Terkolik bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher

38 30 8 3

30. Lasso Radechik bey haus zu Suchopolie akher zu Bari wismader in Sitnik akher zwischen den weeg akher

30 3 25 5 2 Sa 67

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Lasso Radechik 40//1/3/4/8 30 3 2 25 5 2 Sa 67 in Sucho polie zwischen den weeg Bogoe Repaz Schifgo brueder Juan brueder Peter brueder Stoian brueder 40//1/1/14/31 30//1/ 25//1/ 20//1/ 16//1/ Sa 5/12/14/31

159
20 8 Sa 238

31. Ivan Marinkovich by haus zu Suchopoli akher zu Bari wismäder zu Rosolie wismäder zu Sitnik akher zwischen den weeg akher Ivan Marinkovik 30//1/1/4/6

32. Vukman Sieiuukh bey haus zu Rosolie wismäder zu Berdon akher zwischen den weeg akher zu Bari wismader zu Sucho poli akher Vukman Sieiuvkh Jandre brueder 33. Milan Ostoik bey haus in Rosalie wismäder zu Berdon zwischen den weeg alhir zu Bari wismäder zu Suchopolie akher Milan Ostoik Milanke Sohn 40//1/4/2/8 16/1/ Sa 2/4/2/8 30//1/3/4/9 40//1/ Sa 2/3/4/9

27 24 5 2 3 3 Sa 64

36. Vutsko Klitsga bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sucho polie akher in sitnik akher zwischen den weeg akher Vutsko Klisga Iviza Votter Milos brueder des Iviza Ifkgo Sohn des Iviza 26//1/–/3 80//1/ 50//1/ 20//1/ Sa 4/–/3/7

64 50 12 12 13 5 Sa 156

27 24 5 2 3 3 Sa 64

37. Radolo Sachich hot b. haus zu rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suhe polie akher zwischen den weeg akher Radolo Sachich Jaksa Votter Bosso brueder des Ersten Milassin Sohn des Radolo war zuvor Chatolisch 38. Michat Barik bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suchopolie akher zwischen den weeg akher Michat Barik 60//1/4/6/16 30//1/8/9/21 70//1/ 40/1/ 20//1/ Sa 4/8/9/21

68 42 20 14 7 6 Sa 157

34. Stanoe Ergoraz bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder in Sitnik akher zwischen den weeg akher zu Sucho polie akher Stanoe Ergoraz 35. Bogoe Repaz bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher 60//1/3/3/7

52 52 10 15 6 9 Sa 144

90 80 20 20

68 44 12 14 7 6 Sa 151

160
Radoiza Sohn Johan Sohn Nicolo item Sohn Marko Sohn Janko Sohn 40//1 30//1 25//1 20//1 16//1 Sa 6/4/6/16

Karl Kaser 42. Radomir Sachich bey haus zu Rosolie wismäder zwischen den weeg akher zu Sitnik akher zu Suho polie akher zu Bari wismäder 68 44 12 14 7 6 Sa 151 Radomir Sachich Nicolo Sohn Vuk Sohn Iuizu Vötter des Ersten 50//1/2/2/8 20//1 16//1 16//1 Sa 4/2/2/8 47 45 5 15 10 12 Sa 134 47 45 5 15 10 12 Sa 134

39. Raduko Berkik bey haus in Rosulie wismäder zu Bari wismäder in Sitnik akher in Suhopole akher zwischen den weeg Radniko Berkik Radolo brueder Jacob brueder Petko Sohn des Ersten Jovan Item dessen Sohn Janko Item dessen Sohn Anton Item Sohn 50//1/4/7/18 40//1/ 30//1/ 30//1/ 20//1/ 17//1/ 16//1/ Sa 7/4/7/18

43. Nicolo Bosnonovik b. haus zu rosolie wismäder zwischen den weeg akher in Sitnik akher zu Suchopolie akher zu Bari wismäder Nicolo Bosnonovik 40//1/6/7/16 Zuio Vötter 40/1/ Radovan des Zuio brueder 30/1/ Sa 3/6/7/16 44. Ostoia Vuratsa bey d. haus zu suchovo polie akher zu Barÿ wismäder zwischen den weeg akher zu Rosolie wismäder in Sitnik akher Item zu Kovilatsa

40. Knes Belisak Bosnik bey haus in Rosolie wismäder in Sitnik akher in Bari wismäder in Suho polie akher zwischen den weeg akher Knes Belisak Bosnik Vmilien Sohn Radosah Sohn 41. Radon Berlak bey haus zu Rosolie wismäder zwischen den weeg akher in Sitnik akher zu Suhopolie akher zu Bari wismäder Radon Berlak Radota brueder Ivan brueder 40//1/4/6/13 30//1/ 16//1 Sa 3/4/6/13 60//1/–/3/6 23//1/ 18//1 Sa 3/–/3/6

68 44 14 12 7 6 Sa 151

120 18 18 8 80 25 Sa 269 8 Sa 277

47 45 5 15 10 12 Sa 134

Ostoia Vuratsa Boso Vötter Milen Vötter Milan des ersten Sohn Milik Item Sohn Milatin Item Sohn Ilia Item Sohn Petko Item Sohn Vukela des Boso brueder

70//1/6/19/34 40//1 30//1 30//1 25//1 20//1 19//1 17//1 20//1 Sa 9/6/19/34 45 40

45. Gruiza Radovantsovik hat bey den haus zu Rosolie wismäder

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE zu Bari wismäder zu Suhopolie akher in Sitnik akher zwischen den weeg akher Gruiza Radovantsovik Vukas Sohn Radosaf Sohn Milosaff Sohn Radoffoi Sohn 50//1/2/4/11 25//1/ 20//1/ 19//1/ 16//1/ 5/2/4/11 45 40 9 9 12 4 Sa 119 9 9 12 4 Sa 119

161

NB: Dise 134 strikh seind auf 10 personen geben worden vnd 2 personen hinweggezogen vor d. Mathim Opacik d. wohnung [...] 49. Maxim Polovina bey haus zu Rosalie wismäder zu Berdon akher zwischen den weeg akher zu Suhopolie akher zu Bari wismäder Maxim Polovina hot Todor Sohn 50. Vukmer Koslize b. haus zu Bari wismäder zu Suhopolie akher in Sitnik akher zwischen den weeg akher zu Rosolie wismäder Vukmer Kosliza Ivan brueder Raion brueder Radouai brueder 51. Vule Adamovik in Suhopolie akher zu Bari wismäder zwischen den weeg akher in Rosolie wismäder in Sitnik akher Vule Adamovik hot Sava brueder Antona brueder 52. Vuiaz Terkolik bey haus zu Rosolie wismäder zu Suhopolie akher zwischen den weeg akher in Sitnik akher 30//1/–/2/5 20//1/ 18//1/ 3/–/2/5 42 1/2 40 8 4 12 30//1/1/6/11 25//1/ 20//1/ 16//1/ 4/1/6/11 30 3 2 2 25 5 Sa 67 40//1/2/3/7 20//1/ Sa 2/2/3/7 40 7 7 9 3 19 Sa 85 27 24 5 2 3 3 Sa 64

46. Stanoe Bosnik bey haus zu Rosolie wismäder in Bari wismäder in Suhopolie akher in Sitnik akher zwischen den weeg Stanoe Bosnik Nicoli Sohn Miter Sohn Lasso Sohn 50//1/1/4/9 20//1/ 18//1/ 16//1/ 4/1/4/9

47. Stoiak Bosnik bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Suho polie akher in Sitnik akher zwischen den weeg Stoiak Bosnik Ivan brueder 48. Mitar Opaksik bey haus zu Rosolie wismäder zwischen den weeg akher in Sitnik akher in Suchopolie akher in Bari wismäder Mitar Opaksiz 40//1/5/5/13 Matim brueder 30//1/ 30//1/ Costadin brueder Sa 3/5/5/13 40//1/1/6/9 30//1/ Sa 2/1/6/9

45 40 9 9 12 4 Sa 119

47 45 5 15 10 12 Sa 134

162
zu Bari akher Vuiaz Terkolik hot Vukosaff brueder Males brueder Jovan brueder Sladoe brueder 35//1/4/5/14 30//1 25//1 20//1 18//1 Sa 5/4/5/14

Karl Kaser 9 Sa 1151/2

Jure Merkobrada hot Vukassin Sohn Nicolo Sohn Thoma Sohn Johan Sohn 57. Marko Bonik bey haus in Rosolie wismäder zu Berdon akher zwischen den weeg akher zu Bari wismäder in Suho polie akher Marko Bonik 58. Miter Schakik bey haus zu Rosolie wismäder zu Berdon akher zwischen den weeg akher zu Bari wismäder in Suhopoli akher Miter Schakik

50//1/1/7/13 25//1/ 20//1/ 18//1/ 17//1/ Sa 5/1/7/13 27 24 5 2 3 3 Sa 64 22/1/1/4/6 131/2 12 21/2 1 11/2 11/2 Sa 32 30//1/1/4/6 95 80 18 25 17 8 Sa 243

53. Vukosaff Schakik bey haus in Suhopolo akher in Mechinar akher zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder Vukosaff Schaklik hot 24//1/–/3/4

6 21/2 21/2 51/2
1/4

Sa 163/4

54. Juko Schegiza bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder in Suho polie akher in Sitnik akher zwischen den weeg akher Juko Schegiza Radovan Votter 30//1/2/4/8 80//1/ Sa 2/2/4/8

22 20 4 4 6 2 Sa 58

55. Radogna Marinkovik b. haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Suhopolie akher in Sitnik akher zwischen den weeg akher Radogna Marinkovik Gabrielo Sohn 50//1/1/3/6 16//1/ Sa 2/1/3/6

22 20 4 4 6 2 Sa 58

NB. 1: Pop Radisa Bastala hot bey d. haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder in Sitnik akher in Suhopolie akher zwischen den weeg akher Pop Radisa Bastala 30//1/2/3/6

Vollgen di Jenigen ohne grunt Stükh seint in den dorff Mechinar vnter Podlapaz gehörig 40 7 7 9 9 19 Sa 91 Marko Kraignaz Ein Chatolischer vorhin vnd nun aber Woloch 30//1/2/3/6 Luca Bolevak ein Wolloh Ilia Komik ein Woloh 50//1/1/2/4 30//1/–/4/5

56. Jure Merkobrada hot bey haus zu Bari wismäder zu Suchopolie akher in Sitnik akher zwischen den weeg akher zu Rosolie wismäder

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

163

Conscriptio terrenorum et hominum in Udbina in Carbavia
Conscribtio terrenorum et hominum in Udbina in Carbavia Alhoch hir delegirte Com. ist an den 18ten 8bris nachmitag gegen 3: uhr v. Coreniza angelangt ist, alhir ist die massn: Zu Bunitsch nemblich. Ein Strikh v. 40: Ellen i dern 9 in die lenge lt 1: in der breithe. Ein tagbau nach leut gebrauch, was 4: par oxen mit einen pflug in einen tag allen [...] geackert [...] 1. Capitanus Loci ist Juan Stari Mesits. hat bey den haus in Hersik officier grunt gegeben Capitanus loci Johr 78 Sg erse Juan Rofikh bey haus in der bräthe in Velika Stoluki in der bräthe in Suchany in Rosolie in der bräthe in Hrelik in der bräthe zu Mala Rulikum in der bräthe in Mala Roluk in der bräthe Juan Rofik 33 1/1/2/4 1/1/2/4 15 6 9 21 103/4 8 1/–/1/2 1/–/1/2 20 5 20 1 10 10
2/4 3/4

in Rosolie zu Male Rosolie in Bare zu Hresik liuade

51/4 9 6 11 Sa 101

Item im gschloss 11 Item bey dem gschloss wo d: Bolonken gewest 291/2 Sa 1151/2 Drug Bonchus Vicentiy 56/1/–/– Morinssik hat 30/1 einen [...] in allen 2 3. Porculabo Mathe Nowakik bey der traga des Mefik Haubthon in Velika Buliku in Corbavia zu Molom Buliku Corbavia in Suchovo Cerbava zu Rusolio liuada in Malom Rebik in Hersik Bari zu tossak Udbina in Schlatinach in Schersich officiergrunt Mathe Novakik 40/1/1/2/4 151/2 4 10 11 83/4 21 103/4 53/4 8 41/4 53/4 5 11 22 8 103/4 6 41/4 6 200 8 9 Sa 285

200 20 Sa 220

5

3/4

8 4

1/4

Sa 86

Sgerse

2. Drug Bonchus Vicentiy Marinssik hat bey Haus bey Berdu in Rebik in grosn Buliku in Suchaia zu Slachitank

4. Fendrich Mathe Besel bey s. haus hat er ober s. haus Item auf ein ander orth by s. haus In Corbavia h. der Mufik Haubtmann [...] in Male Boluk in Corbavia in Velika Boliuk in Suchai in Cerbavia in Rosolie liuada fer. zu Sladina liuade zu Rosolie in Mala Boluk in Hersik bey saklagak fenilia in Rebich

164
in Draga leter Rebich in Draga bey Juackuhe Item bey Cara Vula lter der schanz Item officirs grunt zu Rebich Fendrich Mathe Besel hat Stipe Sohn

Karl Kaser 6 7 4 7 in Hersik zu Bari bey Garaule zu Werdu h. Garaule Item alda Pere Rusik Paue brueder Micho brueder 34/1/5/4/12 25/1 20/1 in allen 3/5/4/12 15 4 6 4 11 81/8 21 4/8 11 2/8 6 2/8 8 4 2/8 5 6/8 10 6/8 6 2/8 3 4 Sa 129 6/8 53/4 3 5 4 Sa 1181/4

Sa 144 2/4

5 Sa 149 2/4

34/1/1/5 16/1 Sa 2/1/5

[Opaska: hat kheinen Concession brieff] 5. Desetnik Miko Sertik bey haus in Male Bulukiu Corbavia in Velika Boluk zu Suchaia in Corbavia in Rosoliah fenilia zu Slatina fenilia in Rosoliak Male Boluk zu Rosolie bey Gaia in Hersik fenilia in Hersik Bara zu Rebik by Garaula zu Bausnik ibe osten hat Item alda ober fenilia Miko Sertik Miho brueder 34/1/5/5/12 28/1 2/5/5/12 15 9 1/5 213/4 111/4 61/4 8 43/4 43/4 101/4 11 4 5 8 4 Sa 123 2/4

7. Nicolo Novalsik bey s. haus bey Karasula zu Berdu in Drasa Le. Karasula auf d. schanz in Bole Schaternize in Male Buluk zu Velika Wuluk zu Suhaia in Rosolie fenilia zu Sladine fenilia zu Rosolie in Male Wuluk Item zu Rosolie fenilia in Hersik fenilia in Hersik Bare in Suchaia bey dem Gsch. Corbavia Nicola Novalsik 30//1/3/5/9 1/3/5/9

[Opaska: hat ein Concessionsbrieff v. hln B. teuffenbach [...]] 8. Juan Kulgion bey haus in Bolie h. denen häussern in Cerbavia Le. Rebik zu Veliku Bulu in Corbavia zu Suchaia in Rosulie wismäder zu Slatina livade in Rosolie Male Boluk in Hersik fenilia in Hersik Bare Juan Kulgeon 50//1/4/3/8 1/4/3/8 15 11 9 21 103/4 53/4 8 41/4 103/4 53/4 Sa 1011/4

Sa in allen

[Opaska: B. v. teuffenbach ein Patent geben. d. er bis zur alt [...] d. lob. Commission det.ch 3: 8ber 1711.] 6. Desetnik Pere Rusik by s. haus zu tersnie lte s. haus in Male Boluk in Corbavia zu Velika Buluk in Suchaia in Corbavia zu Slatina Item alda zu Rosolie wismäder in Rosolie Male Buliku in Hersik fenilia 15 11 9 21 103/4 8 5 53/4 41/4 103/4

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 9. Vid Messik bey s. haus zu Werdu Geraula lte den ther Vdbina lte den haus in Boljie Item [...] den von Geraula In Corbava zu Mali Wohek Vid Melik Iviza brueder Mathe brueder 30//1/2/6 27/1 26/1 Sa 3/2/6/11 13 101/2 81/2 201/2 101/2 101/4 61/2 4 101/2 151/4 Sa 1091/2 11 8 5 11 5 9 in Rosolie Wismäder in Male Wuluku Rosolie zu Hersik fenilia in Hersik Bare Stipan Glabusar 30//1/2/1/4 1/2/1/4

165
51/2 4 101/2 51/2 Sa 741/2

Köpf

10. Pere Trasenovnik bey haus bey den haus in polie in Corbava Mala Woluk in Veliku Wulu Cerbavia in Suchaia zu Rosolie wismäder in Slatina fenilia in Rosolie Mala Wuluku zu Hersik in Hersik Bari Pere Trasenovik 30//1/4/2/7

13. Desetnik Lore Raikovik bey s. haus gegeniber des felt bey Garaul in Berdu bey d. schanz Item lte d. schanz zu polie lte den haus lte Rebik in Velika Wuluk zu Suchaia in Rosolie fenilia in Slatina zu Male Wuluk Rosilie zu Hersik Wismäder zu Hersik Bare Desetnik Lore Raikovik hat Jahr Jure Sohn Ivan Sohn Matia Sohn Marko Paue

11. Juan Kersnaryk bey haus bey d. Drasa der Onesik zu Male Wuluk Corbavia in Velika Wuluk Corbavia zu Suchaia in Slatina zu Rosolie wismäder In Male Wuluku Rosolie in Hersik fenilia in Hersik Bare Juan Kersaryk hat Ilia brueder Micho Berek

14 103/4 83/4 203/4 103/4 73/4 53/4 4 103/4 53/4 Sa 99

15 15 7 4 4 3 121/2 9 22 111/2 11 9 41/2 111/2 7 Sa 146

60//1/4/8/18 36//1/ 24//1/ 23//1/ 22//1/ 20//1/ Sa 6/4/8/18 141/2 103/4 203/4 101/2 53/4 73/4 4

30//1/1/5/ 20//1 17//1 16//1 Sa 4/1/5/10 13 101/2 81/2 101/2 61/2

14. Jure Fumych bey s. haus in Coren. bey Laternik in Beli Wuluk in Suchaia zu Rosolie zu Slatina Wismäder in Rosolie zu Male Wuluk Jure Fumych Leua filiol Vide filiol 50//1/2/6/11 26//1 16//1 Sa 3/2/6/11

12. Stipan Glabusar bey haus bey den Mesik Draga zu Male Wuluk in Suchaia zu Slatina

15. Mileta Todenik Walah hat bey s.

166
haus in Cerbava zu Mala Wuluk zu Velika Wuluk in Suchaia zu Rosolia fenilia in Rosolia mala fenilia in Hersich fenilia in Hersich Bare Mileta Todenik [...] Sohn Ilia [...] [Opaska: hat khein brieff] 16. Marko Trauiza Balach hat bey den haus bey Rebich in Cerbava zu Velika Woluk in Suhaia zu Rosolie fenilia Item in Boluk Rosalie in Hersik Bare Marko Trauiza Boso Sohn Mile Item Sohn 50//1/2/3/8 30//1 20//1 Sa 3/2/3/8 50//1/2/2/6 16//1 18//1 Sa 3/1/2/6

Karl Kaser 14 83/4 203/4 101/2 73/4 4 101/2 53/4 Sa 82 18. Miche Suralevich hat bey den haus Item [...] den haus zu tergine in Male Wuluk Corbavia zu Velika Wuluku i Corbavia in Suchaia zu Rosolie fenilia in Slatina fenilia in Rosolie Male Wuluka in Hersik fenilia in Hersik Bare ltn d. schanz Miche Surahnich Vide Sohn 12 83/4 203/4 10 2/4 53/4 4 111/4 Sa 79 40//1/3/2 16//1 Sa 2/3/2/7 9 83/4 203/4 102/4 101/4 53/4 103/4 5 2/4 Sa 851/4

15 11 9 21 103/4 10 2/4 8 41/4 103/4 6 4 Sa 1101/4

19. Juan Suton Walach bey haus in Male Wuluk Cerbavia in Velika Wuluch zu Suchaia in Rosolie wismäder zu Rosolie Male in Hersik fenilia in Hersik Bare Ivan Suton Mihal Sohn 47//1/2/4/8 17//1 Sa 2/2/4/8

17. Mathe Steden bey haus bey d. schanz ltn Rebik in Male Wuluk in Corbavia zu Veliku Wuluk zu Suhai In Rosolie fenilia Item in Suchaia in Male Wuluku Rosolie zu Hersik fenilia in Hersik Bare in Boluk Mathe Steden 23//1/2/2/5

12 6 101/2 81/2 201/2 101/4 101/4 7 2/4 4 101/4 5 2/4 7 Sa 1121/4

20. Michal Jantsik Walah bey haus in Mala Wuluk Corbavia in Veluka Wulu Corbava zu Suchaia in Rosolie fenilia zu Rosolie Male in Hersik fenilia in Hersik Bare ltr haus auf ein [...] alh yber [...] Michal Jantsik Milos Sohn Dragosa 50//1/1/2/6 20//1/ 16//1 Sa 3/1/2/6

15 9 21 103/4 6 6 11 6 11 Sa 953/4

[Opaska: hat kheine Concesion brieff]

21. Boso Bosanovik bey haus in Malo Wuluku

15 9

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE zu Velika Wuluk in Corbava zu Suchaia in Rosolie fenilia zu Rosaliah bey Gaia in Malo Wuluku wismäder in Hersik fenilia in Hersik Bare Boso Bosanovik hot Johr Sauo brueder 21 103/4 6 6 4 11 6 Sa 883/4 40//1/3/4/9 20//1 Sa 2/3/4/9 10 4 2 51/2 3 83/4 103/4 203/4 102/4 101/4 73/4 5 10 2/4 53/4 Sa 114 2/4 Males Sohn 30//1 Sa 2/1/3/6

167

24. Simon Jantsits Walah bey haus in Cerbava Mala Boluku in Belim Wulukin Corbavia in Suchaia zu Rosolie in Suchaia ober wosser in Male Rosolie fenilia in Hersik wismader zu Hersik Bare Simon Jantsits [Opaska: hat khein brieff] 25. Miko Lenkik Walah hat bey haus in Rebik zu Wuluk Bolicu in Corbavia zu Suchaia in Rosolie wismäder zu Rosolie in Male Wuluku in Hersik wismäder in Hersik Bare Miko Lenkik Saua Sohn Stipan Sohn [Opaska: hat khein brieff] 48//1/1/1/5 17//1/ 16//1 Sa 3/1/1/5 30//1/3/8/12

15 81/2 21 103/4 103/4 6 51/4 11 8 Sa 961/4

22. Desetnik Jure Gaier bey haus lte den haus bey den Rön in Drasga bey Carasol bey d. schanz in Rohik bey Schaterniz Item Ibidem in Veliku Wuluk Corbavia zu Suchaia in Rosolie wismäder zu Slatine fenilia zu Rosolie bey Gaia in Hersik fenilia in Hersik Bari Desetnik Jure Gaier hot

9 81/2 203/4 101/4 101/2 51/4 73/4 73/4 Sa 793/4

30//1/3/4/8 Sa 1/3/4/8 151/2 10 4 11 11 21 103/4 101/2 7 41/4 103/4 6 Sa 1213/4

23. Stipan Kernpotich bey haus Item ibidem ober den haus v. d. Draga bey Schaterniz lete. Schaterniz zu Belina Wulu in Corvania zu Suchaia in Rosolia fenelia in Slatina Item in ober Rosolie in Hersik wismäder in Hersik Bare Stipan Kernpotik hat

26. Anton Kouatsch ist vorhin ein Chatolisch gebesn nun aber Walah hat bey s. haus 14 Gude Rebik 81/4 in Belica Wuluk Corbavia 203/4 zu Suchaia 101/2 zu Rosolie wismäder 101/4 in Male Boluku Rosolie 71/4 in Hersik wismäder 8 zu Hersik Bare 73/4 zu Cerbava bey Woluz 11 Sa 973/4 Anton Kovacs 25//1/–/2/4

60//1/1/3/6

168
Juriza bruder 20//1 Sa 2/–/2/4

Karl Kaser zu Suchaia in Rosolie fenilia zu Khleine Rosolie in Hersik fenilia in Hersik Bare Pere Raikovik [Opaska: hat khein brieff] 31. Miko Novatsits der andere Sohn bey haus bey Schaterniza Item Ibidem zu Beliku Wulu Corbavia in Suchaia zu Rosolie Wismäder zu Slatina fenilia in Mala Boluku Rosolie in Hersik fenilia zu Hersik Bare Miko Novatsits 30//1/3/3/7 15 11 9 21 103/4 101/2 8 4 43/4 6 Sa 100 25//1/1/2/4 101/4 7 101/2 71/2 Sa 741/4

27. Todor Todorich Walah bey haus bey Rebik in Velika Wulu in Corbavia zu Suchaia in Rosolie wismäder in Male Rosolie in Hersik wismäder zu Hersik Bare Todor Todorik [Opaska: hat khein brieff] 28. Jure Kaps bey haus bey Rebik in Veliku Wuluk in Suchaia in Rosolie wismäder Item in Suchaia in Male Rosolie in Hersik wismäder in Hersik Bare Jure Kaps Marko Sohn 46//1/1/2/5 20//1 Sa 2/1/2/5 26//1/2/2/5

14 81/2 203/4 101/4 101/2 7 103/4 73/4 Sa 891/2

14 83/4 203/4 101/2 101/4 73/4 7 103/4 73/4 Sa 971/2

[Opaska: hat kheine Concesion] 32. Pave Rosantik in Voluk bey d. schanz gegen yber der schanz bey der Cpitan Mesik Draga Item ibidem in Male Wuluku in Schaterniza in Velika Wuluku Corbavia in Suchaia in Slatina fenilia in Rosolie fenilia in Male Rosolie fenilia in Hersik fenilia in Hersik Bare Pave Rosantik [Opaska: hat khein brieff] 24//1/2/2/5 8 4 4 7 11 101/2 41/2 201/2 101/2 71/2 101/4 4 51/2 51/2 Sa 1123/4

29. Jacob Bissarovik bey s. haus in Rebik zu Wuluk Beliku Corbavia in Suchaia zu Rosolie fenilia zu Klein Rosolie in Hersik Rosolie zu Hersik Bare

13 81/4 201/2 101/4 101/4 7 101/2 71/2 Sa 741/4

Jacob Bisarovik [Opaska: hat khein brieff] 30. Pere Raikovik in Rebik in Woluk Velika Corbavia

40//1/4/4/9

81/4 20 2/4

33. Saue Sakula ein Balah bey den haus in Male Wuluk

15 83/4

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE in Weliku Wuluk in Corbavia zu Suchaia bey Gai Rosolie In Rosolie wismäder zu Male Wuluku Rosolie in Hersik fenilia in Hersik bare Saua Sakula Radivoi brueder Peter der beyden Sohn [Opaska: hat khein brieff] 34. Mihat Koloranin Woloh hot bey haus in Rebik in Beli Wuluk Corbavia in Suchaia in Rosolie Wismäder bey Gaia Rosolie in Mala Wuluk bey Gaia in Hersik Bare Michat Koloranin 50//1/1/5/7 5 7 19 83/4 203/4 10 2/4 53/4 73/4 4 61/2 Sa 83 50//1/4/6/13 38/1 16//1 Sa 3/4/6/13 21 103/4 8 103/4 4 103/4 6 Sa 95 zu Suchaia in Rosolie fenilia zu Slatina bey Gaia in Hersik Wismäder zu Hersik Bare Peter Todorik Radosa Sohn 50//1/1/4/7 20//1 Sa 2/1/4/7

169
103/4 6 8 41/4 103/4 6 Sa 1143/4

[Opaska: *Hiriber hat er eine Concesionsbrieff v. hl. Misik [... ...]] 37. Zanke Schudia bey s. haus lte Rebik zu Male Wuluku in Beliku Wuluk Corbavia zu Suchaia in Rosolie Wismäder zu Male Wuluku bey Gaia in Hersik fenilia in Hersik Bare Zanke Schudia 24//1/1/4/6 13 103/4 81/2 20 1/5 101/4 5 2/4 4 101/2 51/2 Sa 88 2/4

35. Mathe Kosignat bey haus Item ibidem Item ibidem in Rebik in Beli Wuluk Corbavia in Suchaia zu Roslie fenilia zu Slatina fenilia in Male Wuluk bey Gaia in Hersik wismäder in Hersik Bare Mathe Kosignat [Opaska: hat khein brieff] 36. Peter Todorik Waloh bey haus bey Beusniz in Male Wuluk* in Veliku Wuluk Corbavia 30//1/3/8/12

[Opaska: hat khein Concession] 38. Juriza Maichar bey haus in Suchaia bey Gaia Rosolie in Hersik Bare Juriza Maicher 28//1/2/1/4 12 20 3/4 8 11 6 53/4 61/2 7 9 8 Sa 94 8 11 61/2 6 311/2

103/4 83/4 203/4 10 2/4 53/4 73/4 4 10 2/4 6 Sa 963/4

15 24 9 21

39. Frane Babich [...] bey haus in Corbava Beliku Wuluk in Slatina zu Suchaia in Rosolie bey Gaia in Rosolie fenilia zu Hersik Bare bey Schaterniza in Corbavia in Werdo Schanz ober Tsoluk

170
Frane Babich 36//1/3/4/8

Karl Kaser Gergo Galion 40//1/5/2/8 1/5/2/8

[Opaska: hat kheinen brieff d. Concession] 40. Mathe Korokas bey haus bey d. schanz bey Schaterniza Item ibidem in Beliku Wuluk Corbavia in Suchaia zu Slatina in Rosolie fenilia in Mali Wuluk bey Gaia zu Hersik Bare fenilia zu Hersik Bare alhir Mathe Korokas 41. Lore Tikiak bey haus bey Garagula bey d. schanz Item Ibidem zu Tsoluk in Schaterniza Item ibidem in Beliku Wuluku Corbavia zu Suchaia zu Rosalia Wismäder in Slatina fenilia in Male Wuluk bey Gaia in Hersik fenilia in Hersik Bari Lore Tikiak 42. Gergo Galion bey haus bey den [...] in Schaternize Item ibidem in Veliku Wuluk zu Suchaia in Slatina in Rosalie wismäder in Hersik fenilia in Hersik Bare in Garaule 18//1/2/3/6 81/2 11 101/2 81/2 201/2 101/2 71/2 71/4 101/2 5 3 1023/4 24/1/–/5/6 15 1/5 4 5 3 10 11 11 21 11 101/4 8 41/4 103/4 7 2/4 1321/4 14 5 103/4 83/4 203/4 101/2 73/4 101/4 4 10 1/5 53/4 Sa 108

[Opaska: hat kheinen Concesionsbrieff] 43. Pave Stankovik lte s. haus in Tergnie in Schaterniza in Beliku Wuluk Corbavia zu Suchaia in Slatina in Rosolie fenilia in Roslie bey Gaia in Hersik fenilia in Hersik Bare Pave Stankovik 40//1/1/5/7 Sa 1/1/5/7 19 11 21 8 11 11 5 Sa 95 14 103/4 81/4 203/4 8 2/4 73/4 71/4 4 101/4 6 Sa 97 2/4

44. Milos Tsuitrozanin Walah bey haus in Schaterniz in Velika Wuluk in Suchaia in Schaterniza in Hersik fen. in Hersik Bare Milos Tsuitrozanin hat Juan

40//1/4/9/15 38//1 Sa 2/4/9/15

[Opaska: hat kheine Concesion] 45. Vuio Terdon bey haus bey Schaternitz Item ibidem in Beli Wuluk in Suchaia zu Slatina in Rosolie fenilia Rosolie bey Gaia in Hersik wismäder in Hersik Bare Vuio Terdon 24//1/1/3/5 91/4 10 2/4 8 2/4 201/2 81/4 71/2 101/4 4 10 2/4 4 2/4 Sa 933/4

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

171
13 2 101/2 81/4 20 2/4 8 2/4 7 2/4 51/4 4 101/4 5 2/4 Sa 951/4 30//1/2/4/7

46. Micho Terdon bey haus bey Schaterniz in Beliku Wulku in Suchaia in Slatina zu Rosolie fenilia in Rosolie bey Gaia in Hersik fenilia in Hersik Bare Micho Terdon 30//1/2/2/5

12 101/2 201/2 81/4 71/2 10 1/2 4 101/4 41/2 Sa 873/4

50. Jacob Monze bey haus lter dem gschlos h. d. [...] zu Schaterniza Item ibidem in Velika Wuluku in Suchaia in Slatina zu Rosolie fen. Rosolie bey Gaia in Hersik fen. in Hersik Bare Jacob Monze

47. Mathe Santik bey haus bey der schanz [...] bey der Cula Item ibidem Item ibidem bey Garaule bey Schaterniza in Mala Wuluku lter Schaterniza bey Velika Wuluk Corbavia in Suchaia in Rosolie fenilie in Slatina in Rosolie bey Gaia in Hersik fenilia in Hersik Bare Mathe Santik 28//1/2/3/6

113/4 31/4 4 4 51/4 10 2/4 8 2/4 201/2 81/2 51/4 71/4 4 101/2 51/2 Sa 1083/4

[Opaska: hat khein Concesionbrieff] 51. Lore Fumik bey haus bey Garaule lt bey d. schanz Item bey Garagule lter d. gschlos zu Schaterniza Item ibidem in Veliku Wuluku Corbavia zu Slatina in Rosolie fenilia in Rosolie bey Gaia in Hersik fenilia in Hersik Bare in Suho polie Lore Fumik Mathe brueder 25//1/2/4/8 20//1/ 2/2/4/8 14 81/2 203/4 81/4 73/4 5 2/4 4 10 2/4 53/4 Sa 85 15 7 6 31/2 11 83/4 21 8 53/4 4 103/4 6 53/4 Sa 112 2/4

49 [!] Marko Bosik bey haus Item ibidem in Schaernizu in Veliku Wuluku Corbavia zu Suchaia in Slatina in Rosolie fen. in Rosolie bey Gaia in Hersik fen. in Hersik bare Marko Rosik Juriza Sohn 40//1/2/3/7 16//1 Sa 2/2/3/7

13 10 2/4 81/4 20 2/4 81/4 7 2/4 5 2/4 4 101/4 5 2/4 931/4

52. Stefan Tserenkovik hat bey haus in Male Wuluku in Veli Wuluk Corbavia in Suhaia zu Slatina in Rosalie fen. in Rosalie bey Gaia in Hersik Bare in Hersik fenilia Stefan Tserenkovik Jacob Sohn 55//1/1/3/6 25//1

[Opaska: hat khein Concessionsbrieff]

172
2/1/3/6 53. Zuio Mirik Walah bey haus in Male Wuluku bey Schaterniz in Beliku Wuluk Corbavia in Slatina Item Ibidem in Rosalie fenilia in Rosolie bey Gaia in Hersik fen. in Hersik Bare Zuio Mirik [Opaska: khein brieff] 54. Milan Kiosik Walah bey haus bey Schaterniz Male Wuluk in Weliku Wuluk Corbavia in Slatina zu Suchaia in Rosolie fenilia in Rosolie bey Gaia in Hersik wismäder in Hersik Bare Milan Kiosik Laso brueder Janko brueder [Opaska: khein brieff] 55. Radoiza Kiosik Walah bey haus in Male Woluku bey Schaternizu in Veliku Wuluku Corbavia in Suchaia zu Slatina in Rosolie fen. in Rosolie bey Gaia in Hersik fenilia in Hersik Bari Radoiza Kiosik 30//1/2/1/4 36//1/4/10/17 33//1/ 30//1 Sa 3/4/10/17 30//1/2/2/5

Karl Kaser 56. Mathe Perkovik by haus in Male Wuluku bey Schaternizu in Veliku Wuluku Corbavia in Suchaia Item in tergnie zu Tsoluk in Rosolie bey Gaia in Rosolie Wismäder in Hersik fenilia in Hersik Bara Mathe Perkovik hat Micho Sohn Cuia Item Sohn 5 81/2 201/2 91/4 91/2 7 4 101/4 10 2/4 7 2/4 Sa 92

14 71/2 203/4 81/2 73/4 51/2 4 101/2 53/4 Sa 841/4

15 83/4 21 8 93/4 53/4 4 103/4 6 Sa 89

50//1/2/1/6 19/1 16/1 3/2/1/6 111/2 41/4 2 2/4 2 2/4 91/4 203/4 83/4 73/4 101/4 4 103/4 53/4 Sa 98

57. Martin Saffik et Juan Saffik stehen bey einander bey haus zu Karaula Item ibidem bey der schanz in Mala Boluk in Veliku Wuluk Corbavia in Suchaia in Slatina in Rosolie fen. in Rosolie bey Gaia in Hersik fenilia in Hersik Bara Martin Saffik Juan Saffik 28//1/4/5/11 24//1 Sa 2/4/5/11

15 83/4 21 93/4 8 53/4 4 103/4 6 Sa 89

[Opaska: hat kheine Concession] 58. Juan Plasanin bey haus lter s. haus in Rebik in Breg bey Silaz in schanz bey d. Kula in Slatina bey der Mesik Drasa in Hersik fenilia in Hersik Bare 15 12 5 5 6 5 81/4 53/4 6 Sa 68

[Opaska: hat kheine Concession]

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Juan Blasanin Vid Sohn Mathe Sohn 51//1/3/4/10 22//1 16//1 Sa 3/3/4/10 Juriza Sohn 14//1 Sa 4/1/5/10

173

[Opaska: kheine Concesion] 62. Vuk Montsilovik Balah bey haus bey Rebik in Velika Wuluku Corbavia in Suchaia zu Rosolie fenilia in Slatina fenilia in Malo Wuluku bey Gaia in Hersik wismäder In Hersik Barik Vuk Montsilovik hat Johr Michal filiol 22 83/4 203/4 10 101/4 71/4 4 103/4 6 Sa 1101/4

[Opaska: khein Concession brieff] 59. Vuk Ifkovik bey haus zu Tergnie bey Schatterniza in Veliku Wuluku in Suchaia in Slatine in Rosolie Wismäder Rosolie bey Gaia in Hersik Wismäder zu Hersik Bara Vule Ifkovik 60. Jue Fronich bey haus in Hersik wismäder in Hersik Bara Jue Fronich Jure Sohn Vide Sohn Stipe Sohn [Opaska: hat khein brieff] 61. Miko Furnik bey haus zu Tergnie in Male Wuluku bey Rebnik in Velika Wuluk in Corbava in Suchaia zu Rosolie fen in Slatina fenilia in Rosolie bey Gaia in Hersik Wismäder in Hersik Bara 14 103/4 83/4 203/4 10 2/4 51/2 71/2 4 101/2 51/2 Sa 973/4 Miko Furnyck Vide Sohn Bare Sohn 50//1/1/5/10 23//1 20//1 40//1/–/4 20//1 19//1 16//1 Sa 4/–/4 36//1/1/5/7 18 9 2/4 6 Sa 29 2/4 13 91/2 101/4 20 2/4 8 2/4 4 51/2 41/4 101/4 51/2 Sa 911/4

40//1/–/3/5 16//1 2/–/3/5

[Opaska: hat kheine Concession brieff] 63. Petko Schuti Walah bey haus bey Rebik in Velika Woluk Corbavia in Suchaia in Slatina zu Khleine Rosolie in Male Wuluk in Hersik Bare in Hersik fen. Petko Schuti Vutsen brueder [Opaska: hat khein brieff] 64. Radovan Vukiden Walah hat bey s. haus in Schaterniza bey Rebik in Velicu Wuluk in Corbavia zu Suchaia in Rosolie fen. in Slatina fen. zu Male Wuluk bey Gaia in Hersik fen. in Hersik Bare 11 81/4 101/4 101/4 101/4 71/4 4 101/4 61/2 Sa 78 45//1/3/4/9 40//1 Sa 2/3/4/9 24 83/4 103/4 101/2 73/4 101/4 4 101/4 51/2 Sa 913/4

174
Radovan Vukaden 30//1/2/3/6

Karl Kaser in in in in in in Veliku Wuluku Corbavia Rosolie Wismäder Slatina Rosolie bey Gaia Hersik Wismäder Hersik Bare 35//1/3/2/6 201/2 10 71/4 4 101/4 61/4 Sa 911/4

[Opaska: khein Concessionbrieff] 65. Mihata Tukulia Walah bey haus in Schaternize in Veliku Buluk Corbave zu Suchaia in Rosolia wismäder zu Slatina Rosolia prima Gaia in Hersik wismäder in Hersik Bare Mihata Tukulia Nenko Sohn Vuk Periza [Opaska: khein brieff] 66. Mathe Bukovich bey haus bey der Mesik Cpt. Draga bey den müllen zu Buluk in Veli Buluk Cerbava in Suchaia in Rosolie wismäder in Slatina in Mala Woluk in Hersik fenilia in Hersik Bare Mathe Bukovik Micho figlio Vuk figliol 40//1/2/1/6 20//1 16//1 Sa 3/2/1/6 13 12 81/4 13 101/4 81/4 201/2 101/4 101/4 71/4 4 101/2 61/2 Sa 1003/4 48//1/4/3/11 30//1 20//1 18//1 Sa 4/4/3/11 16 11 21 103/4 101/4 8 4 11 7 Sa 99

Martin Kresnarik

[Opaska: hat kheine Concesion] 68. Miko Stankovich bey haus bey denen millen lter den haus in Male Wuluk in Velika Wuluku in Corbava in Suchaia in Rosolie Wismäder in Slatina Wismäder in Rosolie bey Gaia in Hersik in Hersik Bare Miko Stankovik Jurisa brueder 30/1/3/4/9 20/1 Sa 2/3/4/9 4 81/4 201/2 101/4 4 101/4 71/2 Sa 75 13 101/4 81/2 201/4 101/4 101/4 103/4 4 101/4 61/2 Sa 104

69. Miter Merkovik Walah bey haus in Male Wuluku zu Rebik in Veliku Wuluku Corbavia in Suchaia Dola in Rosolie bey Gaia in Hersik wismäder in Hersik Bare Miter Merkovik Pere brueder 45//1/3/2/7 30//1 Sa 2/3/2/7

67. Martin Kresnarik bey haus bey denen müllen in Male Wuluk

NB der Smalziz vndter den Gralat Carlstatt hat mit Cilicia vndter Vdbina 15 tagpau

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Conscriptio terrenorum et hominum in Udbina, welche Haubtmanschaft in Corbavia ligend ist
Köpf zu waffen tragen 1 1 1 2 2 3 1 1 3 1 4 1 6

175

Strikh Capitaniy Loci ist der Juan Messich hat in alleinigen 2: orth ohne Concessionbrieff Juan Rofikh hat in 9: orth Rendg: Donug: Borochus Vicentius Momitsik hat in 12: örther 115 1/2 Strikh Proculab Mathe Novakik hat in 10: orth fendrich Mathe Besel hat in 17 orth so in d. Conscription alle benenet grundt Desetnik Miko Sertik hat in 14: örther Desetnik Pere Rusik hat in 14: örther Nicola Novatsik hat in 16: örther Juan Kolgion hat in 10: örthern Vid Messik hat in 13: örthern Pere Tresenucich hat in 10 örther Juan Kersnavich hat in 10 örther Stipan Glabusar hat in 9: örther Desetnik Lore Raikovik in 15 örther Diser hat einen Concession brieff v. hl: Jl. Ronaza ltn 30 April 1711: Jedoch nur al bis Jur auflieggt der Commission Jure Fumych hat in 10 örthern Marko Trauiza Wallah hat in 8 örther Mathe Studen hat in 12 örthern Mihe Surelevich hat in 11: örthern Juan Sutan Wallah hat in 9: örthern Michat Jantsik Wallah hat in 9: örthern Bosso Bosanovik hat in 9: örthern Desetnik Jure Gaier hat in 14: örthern Stipan Kernpotich hat in 12: örthern Janke Schudia hat in 9: örthern Juriza Maichar hat in 4: örthern Frane Babich hat in 10: örthern 112 110 85 95 88 114 121 88 31 99 79
1/4 1/4 1/4 3/4 3/4 2/4 2/4 2/4 2/4

Weibs-bilder 1 3 3 6 10 9 8 7 8 6 6 3 12

in allen Seellen oder khöpf 2 4 4 8 12 12 9 8 11 7 10 4 18

220 86 285 149 123 118 129 101 121
1/2 1/2 1/8 1/8 1/4 1/4

1091/2 99 741/2 146

3 3 1 2 2 3 2 1 2 1 1 1

8 5 4 5 6 3 7 7 4 5 3 7

11 8 5 7 8 6 9 8 6 6 4 8

94

176

Karl Kaser
Köpf zu Weibs-bilder waffen tragen 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 3 2 3 1 4 4 2 2 1 4 3 1 2 2 119 5 5 7 6 13 4 4 5 5 6 6 4 4 14 3 3 9 7 6 4 6 3 7 5 7 3 5 7 5 402
1/4 3/4 2/4

Strikh Mathe Korokos hat in 11: örthern Lore Tikuk hat in 14: örthern Gergo Gation hat in 11: örthern Pave Stankovik hat in 10: örthern Milos Tsuitrozanin hat in 8: örthern Vizo Tudon hat in 10: örthern Micha Tudon hat in 9: örthern Mathe Sautztik hat in 14: örthern Marko Bosik hat in 10: örthern Jacob Manze hat in 11: örthern Loure Fumik hat in 13: örthern Stefan Tserenkovik hat in 9: örthern Zuio Mirik Wallah hat in 9: örthern Milan Kiosik hat in 9: örthern Radoiza Kiosik Wallah hat in 9: örthern Mathe Berkovik hat in 10: örthern Martin Saffik et Juan Saffik hat in 12: örthern Juan Blasanin hat in 9: örthern Vule Ifkovik hat in 10: örthern Jue Franich hat in 3: örthern Miko Fumÿck hat in 10: örther Vuk Montsihovik Balah hat in 9: örthern Petko Schuti Wallah hat in 9: örthern Radonan Vukaden Wallach hat in 9: örthern Mihatu Tukulia Wallah hat in 9: örthern Mathe Berkovik hat in 10: örthern Martin Kresnarik hat in 9: örthern Miko Stankovik hat in 10: örthern Mitar Merkovik hat in 8: örthern der Smalzih vnter den Generalat Carlstatt hat mit Cilicia vnter Udbina 15: tagbau 100 91 91 29 97 110 91 84 87 93 95 112 108 132 102 97 93

in allen Seellen oder khöpf 6 6 8 7 15 5 5 6 7 7 8 6 5 17 4 6 11 10 7 8 10 5 9 6 11 6 6 9 7 496

95
3/4 3/4

108
1/4 1/4 2/4

85
1/4

89 89 92 98 68
1/4 2/4 3/4 1/4 3/4

78 99
3/4 2/4

104 75 150 7135
3/4

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

177

Conscriptio Terrenorum in Mutilich sub Capitaneubu Udbinensi
Conscriptio Terrenorum in Mutilich sub Capitaneubu Udbinensi one e la Misura come in Udbina prine Sano li Chatolici dppo li Baluhi. 1. Dnus Parochus Vicentius Mariuchich Jun. sotto Casa in luchi in Zagere in Mechuglie in Zorluk in alio locco più ini in Hondich ibidem ibidem in Klapanize in Meregeno poglie in Krazane in Rosuglie in altro loco Sopra Rudka Per liarme e com preso in Udbina 2. Porkulab Dubraucih sotto Casa in Otoz in Smerdeglia in Scoz Vragnie u Pozasbine ides loco Item ibidem Scozo Vrancu [?] In Hertesaue in Clapouiza in Ondich in Suchai totto Cula Apreso Cula in Chioluk Apreso Plotniza Proculab Dubrovaz 52//1/4/3/8 Sa 1/4/3/8 19 17 8 19 10 12 12 11 14 14 19 16 13 6 Sa 190 13 111/2 10 5 41/2 7 71/2 31/4 41/2 4 4 51/4 31/4 21/4 6 Sa 91 3. Knes Miho Zuitovich sotto Casa in berdo Ros in luchi Apreso Begouiza Item apreso Begouiza in Chioluch in Chioluch deto in deto locco Item in deto Chioluch Item in deto Chioluch Apreso Vdbina Dola piu in deto locco piu in 3.° loco in Dol in Scuzeurane na Kariazkog Mege in Scuzeurane piu in deto locco ibidem in Zaieniza Mula Fenu in Zaieue Veli Feni in Tereno dell Offizio in Suchai in Ondich in Ondich in Umeragin Poglie in Clapauiza Feni in Crazagnie in Berdo Chioluch in Otoz Knez Zuitovich Miho figliol Jure figliol 40//1 18//1 16//1/4/4 Sa 3/4/4 31 221/2 71/4 16 4 9 8 5 51/4 21/2 5 31/4 6 51/4 4 5 3 3 51/2 21/2 51/4 8 8 101/2 91/2 6 4 51/2 61/2 11 21/4 5 61/2 Sa 182

4. Alfiere Miho Simatouich sotto la Casa in Candich in Ondich

178
in Suchai in Zaire in Scozeuran Soura Zaierou in berdo Soura Male Zaierize in Chioluch Luku u Hruschu in Otaz Apreso Duhutovaz in Otaz in Clapauiza Terra Offizio Miho Simatouich Coganto Carlo 26//1 30//1/1/4 2/1/4/7

Karl Kaser 101/2 111/4 11 10 101/2 22 5 51/4 103/4 11 10 6 Sa 184 in Ondich ibidem in Omeragino poglio Janderlouich Miho Figliol 45//1 20//1/–/5 Sa 2/–/5/7 221/2 71/2 6 5 6 5 61/4 5 31/2 41/4 51/4 21/4 Sa 771/2 31/2 41/4 71/4 Sa 94

5. Stipo Zuitcouich sotto Casa in berdo in Otaz in Zaien in Draga apreso Koziu[.]an Vishe Smereglia in Chioluch Apreso logua in Chioluzk in Chioluk in Bos: Apreso Vedenu dola in Suhai in Ondich piu deto locco in Omeragne Poglie Stipe Zuitcouich Filiph Figliolo 40//1 16//1/1/5 2/1/5/8

17 61/2 61/2 101/4 6 61/2 41/2 71/2 41/2 91/2 21/2 11/4 5 31/2 41/2 71/4 Sa 1053/4

7. Miho Agustin in sotto Casa in Otaz in Zagare Soura Zaieriza in Chioluk in altro locco ibidem in Zaiere in Suhai in Ondich in altro luogo Ondich in Omeraga poglie Apreso Vodeni Dol Miho Agustin Ive Figliol Gergo Figliol Marco 40//1/ 22//1/ 19//1/ 16//1/1/2 4/1/2/7

8. Mate Naifufor sotto Casa in luchi in Zagere in Scozeurane Ibidem in Berdo soura Scozeu: in Chioluch in Chioluch Apreso la Sepoloura del. Cap. in Suhai in Clapauiza Mate Naifufor 30//1/2/2 1/2/2/5

6. Jure Janderlouich sotto Casa in Berdo in luche in Zaiere dietro Zaieri in Scozeurane Sopra Mala Zaieru Apreso Basarina Casu in Chioluch in altro loco Chioluch in Suhai

23 3 71/2 101/4 6 21/2 61/2 6 4 51/4 5

111/2 61/2 7 81/4 31/4 31/4 51/4 71/4 71/4 41/4 71/4 Sa 71

9. Gergo Naifufor sotto Casa in luchi in Zagere in Scozi Vrane in Rosugliah in berdo apreso Meia Koriarsche in Chialuch

33 7 71/4 81/4 31/4 31/2 51/2

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE item in deto locco sotto la Sepoltura del Cap. in Suhai in Clapauiza Gergo Naifufor 10. Miho Gerich sotto Casa Scoziurane ibidem Mala Juriza Chioluk Apreso Greb Suhai Ondich Omerago Poglie Veli Zagere Miho Gerich 11. Jure Munich sotto Casa In Zaiere In Zaiere Fen in Scozerane in Chioluch ibidem Apreso Dol in Berdo in Clupauiza in Ondich in Suhai Jure Munich 35//1/3/4 Sa 1/3/4/8 31 5 3 6 8 5 4 41/2 81/4 71/4 82 30//1/2/5 1/2/5/8 26 11 51/4 8 8 8 31/2 3 81/4 81/2 21/2 92 20//1/–/4 1/–/4/5 191/2 61/4 51/2 41/2 6 61/2 31/2 6 61/4 101/4 Sa 741/4 71/2 71/4 4 1/2 71/4 Sa 941/2 Miho Munich 17//1/–/3 1/–/3/4

179

13. Mathe Schelko bey haus in luchi Ibidem zu Berdu in Rosulie unter Luka unter Tsheir in Suchaia zu Ontits in Omeragopolie zu Klapouiza Mathe Schelko weibs bilder 35//1 4 5 in allen Johr

16 71/2 6 31/2 51/2 71/4 101/4 2 81/4 6 8 Sa 801/4

14. Miko Gerits bey haus in Luchi ibidem in tsheir in Scoffiterane Ibidem in Suchaia in Klapauiza Miko Gerits weibspersonen Johr 30//1 3 Sa 4

121/2 7 6 31/2 71/4 6 51/4 81/4 553/4

12. Miho Munich sotto Casa in luchi in Berdo in Chioluk Apreso Verba Apreso Vodenu Dolu in Suhaie in Ondich in Clapaviza in Zaiere

15. Mathe Dubrautsik bey haus in luki zu hersna [?] zu Rosulie in Luka Zu tsheir in Kotsifane in Kioluk ibidem zu Schermia bey Ondik in Suchaia zu Klapaniza zu tseier Mathe Dubrautsik Stipe bruder Johr 25//1 20//1 2

201/2 71/2 41/2 2 61/2 4 4 3 41/2 21/4 81/4 111/4 781/4

180
unmindige weibsbilder 2 4 8

Karl Kaser in Kioluku in Gotti frane zu tsheir in Suchaia in Clogauiza Jondre Staitacher Johr vnmindig mans bilder Weibsbilder 50//1 5 3 Sa 9 23 3 71/2 101/4 6 21/2 61/2 6 4 51/4 5 3 2/4 4 2/4 71/4 Sa 941/4 71/2 6 61/4 41/4 71/4 Sa 671/4

in allen

16. Mathe Bakarik bey haus in Luka zu tsheir in hotsifane Ibidem Ibidem zu Chioluk zu Ondik zu Klapaniza Mathe Bakarik vnmindige weibsbilder 35//1 3 3 7 in allen Johr

24 71/2 113/4 71/2 51/4 6 2/4 11 5 8 2/4 87 2/4

[Randbemerkung: Hat eine Concession [... ...]] 17. Mathe Bakarik brueder des ersten hat bey haus zu tsheir bey Degouatsa Voda Mathe Bakarik Jöhr vnmindige khinder weibsbilder 33//1 5 2 Sa 8 18 71/2 7 9 6 8 71/2 6 8 7 31/2 51/2 Sa 93 3 17 14 Sa 34

20. Martin Valentin bey haus zu Berdo in Luki zu tsheir ibidem in Skottifrane in Vise Male tsaicite zu Baserene Kukie oder Chioluk in Chioloku Ibidem in Chioluku in Suchaia in Ondikiu Ibidem in omergnia polie Martin Valentin brider kheine weibsbilder 60//1 2 5 8 in allen Johr

18. Jure Tseronkouik bey hauss In Luka bey Bregouats in Chieluk zu Berda in Skatsi frane zu tsheir in Suchaia zu Ondik Opergana Polie in Vodina Dola in Male tsheir Jure Tseronkouik Johr 40//1 vnmindige khinder 4 2 Weibsbilder 7 in allen 19. Jondre Staitacher bey haus

21. Caspar Tedinont bei haus in Berdu in Luku in tsheirsa unter tsheir in Skatinfrane in Vise Male tseierze in Kioluku Ibidem Ibidem in Suchaia in Ondikiu Ibidem in omeragia Polie Caspar Tedinont Janko Sohn Jöhr 80//1 20//1 Sa 2 1

23 3 41/2 101/4 6 21/2 61/2 6 4 51/4 5 31/2 41/4 71/4 Sa 94

36

unmindige khinder

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE weibspersonen 5 8 23 71/4 101/4 6 22/4 62/4 6 4 51/4 5 3 2/4 41/4 71/4 Sa 903/4 Ibidem in omeragnie polie Jacob Jureta Miho Sohn Giosipp weibspersonen 25. Lucha Saga bey haus in Luku in vise Skotsifrane Ibidem Ibidem in tsheir in Chioluku Ibidem Ibidem zu Klopauiza in ondik zu Suchaia Lucha Saga Juan Sohn weibsbilder 40//1 20//1 in allen 2 4 in allen Sa 6 Johr Johr 58//1 23//1 16//1 3 5 8

181
41/4 71/4 911/4

in allen

22. Stanko Verbaraz bey haus In Luka zu tsheir unter tsheir in Skatsi frane in Vise Male tsaierize in Kioluk Ibidem Ibidem in Suchaia in Ondikiu Ibidem in omergia Polie Stanko Verbonaz Johr 40//1 unmindige manspersonen 2 3 weibspersonen 5 in allen 23. Jarne Pinter bey haus in tuku in tsheir in klein Rebik in Skotsifrane zu Ibidem bey Vodine Dole Ibidem In Suchaia in Ondich zu omeragnia polie Jarne Pinter 30//1 unmindige manspersonen 2 5 weibspersonen in allen Sa 8 24. Jacob Jureta bey haus in Berdo zu Luku in tsheir unter tsheir zu Skotsifrane in Vitse Male tsarize in Chioluk Ibidem Ibidem in Suchaia in onedikiu

17 61/2 121/2 61/4 63/4 32/4 4 7 32/4 42/4 101/4 Sa 81 1/2

10 5 71/4 4 2/4 7 10 7 71/4 4 61/4 9 21/4 Sa 79 2/4

dise 25: beschriben guet leuthen Murlaken oder Chatolische, wurte nur der Jenige vorgemelte vorgibt einen brieff zu haben, di ÿbrigen haben kheinen Concessionbrieff. Folgen nun die Walahen 1. Knes Vuk Galouik bey haus in Ondik in tsheir in Chioluk in Perdi potmer dolie in Klogouiza officiergrunt zu tsheir Knes Vuk Galouik Milisan brueder Todor Sohn des ersten 40//1 36//1 20//1 110 20 20 18 8 8 25 209 10 Sa 219

201/4 3 71/4 101/4 6 21/2 61/2 6 4 51/4 5 32/4

182
Kusman Item Sohn 19//1 Jovan Item Sohn 18//1 Peter Vötter 18//1 16//1 Males Sohn des Milisa zum waffen 7 vnminidige manspersonen 8 4 weibsbilder in allen 19

Karl Kaser In capaces od orma frem. 4 4 9 47 5 4 4 12 5 10 15 6 5 5 118

2. Zuio Galeuik bey haus, diser brueder des vorgemelten Knes Vuk Galouik gegeben hat 70 in Gandik 10 in tsolok 10 in tseierza 14 unter tseierza 5 in Berdu 5 20 in Klopaniz 134 Zuio Galeuik [... ...] 3. Jouan Krecouik apud dom in Gondÿch in omoragine Polie bey Potrosichie in Vkapiza in Ondich zu tsheir in Chioluk in Werdo Jouan Krepouik Radoe brueder Jure brueder 30//1 36//1 33/1 3 in Capaces ad orma Gen. Mas. 4 9 Gen. frem. 16 Sa 49 13 9 4 6 10 3 10 2 6 112 40//1 Johr 98 10 30 10 20 8 12 15 15 Sa 218

5. Jouan Radocheuich apud dom Jezero tsaer sudedel Morluk Charez Homeraga Klopouiz Suai Berdo apud dom Ratko Jouan Radoheuich frater Borko Juan frater in capaces frem 30//1 24//1 20//1 3 1 4 8

6. Jouan Popouich apud dom Ondich Klogouiz Hondich Grede Berdo tsurluk tsariz ibidem Stublich Jouan Popouich filius filius radota filius Gerpson filius Lazo filius Milouan in capaces frem 56//1 28//1 26//1 24//1 20//1 17//1 6 1 5 12

90 30 34 4 10 8 16 10 10 7 219

4. Jure Perich apud dom za uodom in Corluk [.] sudedel in Berdo tsaer in Hondich in Klopouiz Patrasiz Suhai Jure Perich

7. Petar Ostrokaga apud dom Berdo Tsaeriz Stublich Tsurluk Hondich

110 18 12 10 3 10

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Gerlo Klapouiz Homeraga Petar Ostrokaga filius Jouan filius Mihail filius Lazo nepos Stanisau nepos Janko in capaces frem. 8. Miliuoi Gallouich domin Berdo Kondich Corluk Hondich Klapouiz Miliuoi Gallouich incapaces frem. 9. Vuk Conchor apud dom Kondich Poliu Hondeg Corluk Berdo Tsaer Klapouiz item Vuk Conchor filius Petar filius Jacou filius Dragoilo In capaces frem. 60//1 40//1 30//1 4 7 7 18 40//1 3 5 8 100 10 6 15 15 3 20 50 219 70//1 40//1 37//1 30//1 18//1 16//1 6 1 9 10 62 13 8 24 3 20 130 10 20 12 205 Osinuz Dragi Stublich Hondich Kiachan Klapouiz Polie Hondeg Mihailo Hropaich frater Simo frater Radoiza in capaces frem. 40//1 20//1 3 6 9 18

183
3 3 3 9 6 6 3 209

30//1

Summa

[Opaska: Hat ein Concessionbrieff] 11. Mikula Komadina dom Homerag Polie Stublich Berdo Corluk Platiz Klapouiz Mikula Komadina filius filius 40//1 20//1 16//1 3 3 frem. 6 Summa 40 7 16 12 3 6 12 11 5 2 9 17 149 49//1 36//1 2 2 60 10 10 5 5 12 6 108

25//1

Summa

12. Stanoe Basarich dom item Tsaer item item Stochiurana item Tsorluk item item item Klapouiz Stanoe Besarich frater In capaces

9. Mihailo Hropaich dom Bodink Corluk Suer dol Item Item

84 12 4 6 10 50

184
frem. Summa 9 13

Karl Kaser 16. Prodan Krignaik bey haus in Tsoluk in Verdi bey des Milouan haus in omeragine polie zu Gerli in Klopinice bey Rado Koprus haus zu Werda in Luku Prodan Krignaik Johr Stoian Sohn vnmindige mans bilder Weibsbilder 60//1 20//1 2 1 2 Sa 5 40 8 4 6 Sa 58 30//1 18//1 16//1 3 2 2 Sa 7 21 5 5 3 1 Sa 35 40 10 10 6 5 5 10 2 6 4 Sa 98

13. Batko Stanich dom Klapoiz Batko hat anos filius frater in capaces frem. 14. Nouak Topuiza dom. Tsierluk Skouana Hantouaz Tser Hondich Klapouiz Nouak filius Radota Marko Radoiza Vasil in capaces frem. 40//1 30//1 20//1 20//1 16 5 3 6 Summa 14 40//1 20//1 17//1 3 3 3 9

35 15 50

40 5 18 16 7 5 17 108

17. Saua Luben bey haus zu Tsheir in Kotsifran in Klopauiza Saue Luben hat Radosaff Vötter Trososaff Johr

vnmindige manspers. weibsbilder

15. Vatsik Maiestrofik bey haus bey Radinku bey Verbasu in Tserluk Ibidem under Radcoue Kukie zu ondik in Omeragin polie in Vklapiuiza Vatsik Maiestroffik Johr Milanko Sohn Petar Sohn Vucatin Sohn Stipan Veter des ersten unmindige mansbilder Weibsbilder 70//1 22//1 17//1 17//1 5 1 4 Sa 10

90 12 2 4 10 2 9 6 16 Sa 151 26//1

18. Milossau Stanik bey haus in Tsoluk in Tandossgka zu Klopauiza bey des Radkoue hauss Milosau Stanik Incapaces Ger. fremi. Johr 40//1 3 4 Sa 8

19. Saua Haiduk bey haus habet Annos infantes Mas. frem. 37//1 1 3 5

50 50

20. Radouan Haiduk apud dom Tsorluk

31 12

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Skativrana Tsaeriz Krachian Suhai Skativran frenile habet annos frater Jouiza frater Radissa filius Milisan filius Milassin in capaces freme 50//1 25//1 23//1 18//1 5 6 8 Summa 19 13 12 7 6 7 11 99 Rosulia habet annos filius Vuk filius Boxo item Vuchen Item Ilia in capaces frem. 56//1 25//1 20//1 17//1 16//1 5 3 5 Summa 13

185
5 751/2

35//1

21. Stipan Haiduk apud dom ad Mlin Tsoiluk item Skochiuran Suhai Krachon frenilia habet annos frem. 30//1 1 Summa 2

30 22 12 6 7 3 5 51/2 901/2

24. Marco Kosouaz apud dom Skachiuran Coiluk item Suhai frenile habet annos filius Koio nepos Pero in capaces frem. 60//1 30//1 16//1 3 3 5 Summa 11

31 13 12 7 6 11 80

22. Stoian Bastah apud dom Tsoiluk Klapouiz Suai Tsaer habet annos filius Radouan filius Janko in capaces frem. 80//1 30//1 26//1 3 4 3 Summa 10

30 22 6 5 111/2 741/2

25. Danilo Vzelaz apud dom Caier Handich Klapouiza frenile habet annos filius Iuiza in capaces frem. 50//1 16//1 2 2 2 Summa 6

12 11 12 16 51/2 461/2

23. Hadon Kernoich apud dom Klapouiz Zanosi Berdo Corluk ite Cad. Stubail

14 11 7 7 12 7 7 51/2

26. Janko Uzelaz apud dom. Tsaer Handich Coiluk Homeraga polie Suchai Klapauiza frenile

131/2 281/2 12 12 2 51/2 9 11 981/2

186
habet annos nepos Thodor in capaces frem. 27. Vuk Uzelaz dom. Suhai Homerag polie Rosedi Coiluk Hondich Klapouiza Item het annos filij Dragich filij Vukomir in capaces frem. 60//1 30//1 24//1 2 [!] 6 6 14 30//1 17//1 2 4 9 15

Karl Kaser ibidem Berdo Skalidon Suhai Polie Homerag Klapauiz 321/2 111/2 13 13 111/2 111/2 11 51/2 1091/2 het annos filius Mitar in capaces frem. 30. Vasil Barta dom Coiluk Skochivran Suhai Klapouiz het annos frater 12 22 12 11 12 111/2 6 4 101/2 101 frem. 23//1 30//1 2 4 Summa 6 30 21/2 51/2 51/2 6 10 5 5 741/2 40//1 16//1 2 3 4 9 40//1 16//1 2 2 6 10 33 12 12 11 11 79 101/2 11 11 101/2 101/2 51/2 94

Sma

Sma

Sma

28. Radon Vzelaz dom Item Item Homerag polie Hondich Skochiuran Suhai Hondich Klapouiz het annos frater Radiuoi frater Janko in capaces frem. 30//1 24//1 20//1 3 3 3 Summa 9

31. Dragoie Basan dom Rasboina Buluk Kod Dola [...] Kuhe Klapouiza Suhai Grobouzu het annos filius in capaces frem.

29. Boxo Uzelaz dom ibidem Caier

12 12 11

Sma

Di frau Postreni hot gruntstukh in Glumatsa 500: Cula lt. zu Kailoinza Draga.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

187

Concsriptio terrenorum et hominum beydes Mutilik vnter d. Haubtmanschaft Udbina gehörig. erstlich di Catholischen.

Dominus Parochus Vincentius Marincich hat in 15: örthern Viuill seellen in haus habe, ist alschon in Conscription zu Udbina alh [... ...] Porkulab Dubrauich hot in 15: örthern Knes Micho Zuitiouich hot in 30: örthern Alfiere Micho Zuiteouich hot in 15: örthern Stipe Zuiteouich hot in 16: örthern Jure Janderlouich hot in 14: örthern Micho Agustin hot in 12: örthern Mate Naifusor hot in 11: örthern Gergo Naifusor hot in 11: örthern Micho Gerich hot in 10: örthern Jure Munich hot in 11: örthern Micho Munich hot in 10: örthern Mathe Schelko hot in 11: örthern Micho Geritsch hot in 8: örthern Mathe Dubrautsik hot in 12: örthern Mathe Bakarich hot in 9: örthern Ein ander Mathe Bakarich hot in 3: örthern Jure Tseronkouich hot in 12: örthern Jandre Steitacher hot in 6: örthern Martin Valentin hot in 14: örthern Capra Tedinaz hot in 14: örthern Stanko Verbonaz hot in 13: örthern Jarne Binter hot in 11: örthern Jacob Jurita hot in 14: örthern Lucca Sagor hot in 12: örthern di frau Postreuin hot in Glumatsa Cula, hot zu Kailainiza

912/4

-

-

-

-

190 1821/4 184 1053/4 94 77
2/4

1 3 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 37

4 4 1 1 1 2 2 3 2 5 3 4 5 2 1 2 2 -

3 4 4 5 5 2 2 4 5 4 3 4 3 4 2 3 2 3 5 5 2 5 5 4 1

8 11 7 8 7 7 5 5 8 8 4 5 4 8 8 7 7 9 8 8 5 8 8 6 1 170

71 942/4 74
1/4

92 82 80
1/4

552/4 78
1/4

34 872/4 93 671/4 941/4 94 903/4 812/4 91
1/4

792/4 500

44

89

188
So dern 26: Croatisch: od. Catholischen Volgen nun di Walahen des dorffs Mutilik
Knes Vuk Galouik hot in 7: erthern Zuio Galenik hot in 7: örthern Jouan Knesouik hot in 9: örthern Jure Perich hot in 10: örthern Jouan Radacheutik hot in 11: örthern Jouan Popouich hot in 10: örthern Petar Ostrokgea hot in 9: örthern Miluoi Gallouich hot in 6: örthern Wuk Lonchar hot in 8: örthern Michailo Hropaich hot in 14: örthern Nikola Komadina hot in 17: örthern Stanse Pasarich hot in 12: örthern Ratko Stonik hot in 2: örthern Nouak Dopuia hot in 7: örthern Vutsik Maiestrofik hot in 9: örthern Prodan Krignaik hot in 10: örthern Saua Luben hot in 4: örthern Milossau Stanik hot in 5: örthern Saua Haiduk hot allein in einen orth Radouan Haiduk hot in 8: örthern Stipan Haiduk hot in 8: örthern Stoian Pastach hot in 5: örthern Hadon Kernaich hot in 9: örthern Marco Kosouaz hot in 6: örthern Danilo Uzelaz hot in 5: örthern Janko Uzelaz hot in 8: örthern Vuk Uzelaz der hot in 8: örthern Radau Uzelaz hot in 9: örthern Boro Uzelaz hot in 9: örthern Vasil Barta hot in 5: örthern Dragoie Pasaradon hot in 8: örthern

Karl Kaser

219 134 218 112 118 219 205 130 219 209 108 145 50 108 151 98 58 35 50 99 902/4 74 75 46
2/4 2/4

7 1 3 1 3 6 6 1 4 3 3 2 3 5 5 2 3 13 1 5 1 3 5 3 2 2 2 3 2 2 2 92

8 4 4 1 1 1 3 7 6 2 3 3 1 1 2 3 1 6 4 3 3 2 4 6 3 2 3 87

4 9 4 4 5 9 5 7 9 3 9 3 6 4 2 2 4 3 8 1 3 5 5 2 9 6 3 6 4 4 148

19 1 16 9 8 12 16 9 18 18 6 13 9 14 10 5 7 8 5 19 2 10 13 11 6 15 14 9 10 6 9 327

80
2/4

982/4 1092/4 101 94 79 74
2/4

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

189

Conscriptio hominum in Visutsch, sub Capitaniatu Udbinensi et sunt Walachi

Conscribtio hominum in Visutsch, sub Capitaniatu Udbinensi et sunt [...] Walachi 1. Proculabo Mikula Jetnotsason bey haus zu Vseliskiu zu trenouo in Smerdelu zu Duk bey Gaia bey Brigh in Kartasiza in Tsasbina in ternoua in Sareovo 70 50 17 10 30 20 50 10 30 30 40 357

Milos Sohn Stipan Sohn vnmindig Weiber 3. Milos Tseuitkomu fendrih bey haus in ternouo Dellu zu Smerdeliu unter Kuk bey Brigu bey Bari in Begoua Klonze bey Snisuiza zu Vtsbasniza Milos Tseuitskomu Johr Juan brueder Sa vnmindige khinder weibsbilder Sa 40//1 50//1 2 4 9 15

20//1 18//1 Sa 3 1 2 Sa 6 20 10 10 20 20 20 40 20 20 180

Proculabo Mikula Ksiutnicha [...] hot Johr 30//1 Milan brueder 26//1 Stoian brueder 18//1 zum waffen Sa 3 vnmindige 4 Weibsbilder 8 Sa 15 2. Knes Marko Kouatkovik bey s. haus zu Vseliskiu bey Lokue in Smedeliu in ternouo Dolu bey Gaia bey Brigam zu Potsbasnische in Jesero Wismäder in Mengorie in Sareno Knes Marko Kouatkovik hot Johr 65//1 70 30 20 10 17 30 30 15 40 20 40 322

Latus unter Udbina bey des Chatilsch grunt. 4. Jure Kunik bey haus zu Lokue zu Kuk in Dolinu Polgni in Suisniza fer. in Klinku Jure Kunik hot Johr mansbilder khleine weibsbilder 20//1 7 20 20 20 20 20 20 Sa 120 3 3

190
5. Milos Milosevik bey haus bey Kraian bey Brigu in Vseliskiu bey Stara fen. in Patuzi in trenou Delu zu tuku bey tsatuna fen. bey Vserlak Milos Milosevik Johr Milanie brueder Petko Item brueder zum waffen vnmindige khinder Weibsbilder Sa 40//1 30//1 15//1 3 6 4 13

Karl Kaser Marko Tuetnichanin Johr Mathia brueder Dragisa brueder Sa vnmindige mans bilder weibsbilder Sa 8. Marko Ponouik bey haus bey Kertasiza zu Vseliskiu bey Gaia zu Dumboku fenilia in Suisniza Marko Bonovik Johr vnmindige mansbilder weibsbilder 30 10 10 10 10 10 10 10 50 Sa 150 9. Michat Jarich hot zu Vselisk bey Kokum bey Kartisizu in Madiku Dolu in Mlingorie fenilia zu Meminiza Draga Michat Jarich hot Nicola Jarich vnmindige khinder weibsbilder Johr 50//1 30//1 2 8 4 14 40//1 1 3 Sa 5 5 5 5 5 10 10 Sa 40 30//1 25//1 20//1 3 3 10 16 10 10 10 10 10 10 Sa 60

30 10 10 10 10 10 10 10 10 50 Sa 160

6. Mikula Miloseuik bey haus bey Prisan zu Pula in Vedropoli in Polize unter Gaia zu trenoue Drasa zu Petofi fenilia sub Kuk Mikula Miloseuik Vukela brueder Radisa Vätter Johr 30//1 50//1 30//1 3 4 8 15

Sa vnmindige mans bilder weibsbilder Sa

Sa

Nicola Jariz grunt bei d. lt. stehen in den grunt bey brueder lupethelter. 20 20 10 20 10 10 30 20 Sa 140 10. Rados Ponunovik bey haus bey Briza in ternouo Delu bey Kuku fen in Mlingorie zu Menimie Drasu Rados Ponunovik hot Stoiko brueder Johr 30//1 20//1 5 10 10 5 10 10 Sa 50

7. Marko Tsuetnichanin by haus zu Vselikiu in Ternouo Delu bey Kuku zu Ponor in Kikva d. thuh in ternoue Polane fe zu tsirnizu

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 2 vnmindige mansbilder 4 weibsbilder 3 Sa in allen 9 11. Bosso Panunovik bey haus in Vselikiu bey Kuku in Dolignie Poliu bey Gaia in Mlingorie fen. in Memine Drasa Bosso Panunouik Radosaff Johr 60//1 30//1 Sa 2 4 8 14 30 20 20 20 10 30 30 160 20//1 2 6 7 40//1 30 20 20 20 15 25 25 Sa 155 weibsbilder 14. Jure Velÿk bey haus zu Beigouie zu tuk in tsertornie in trenouo delu zu dolignie Polu in Stasbinze fen. Jure Velÿk hot Nicolo Sohn Johr 50//1 17//1 Sa 2 2 5 Sa 9 2 Sa 8

191

10 10 10 20 10 6 35 Sa 151

vnmindige mansbilder weibsbilder in allen Sa 12. Radiuoi Korak bey haus in Vselikiu in Doligniu Polu bey Koku in Trenouo Delu in Dragu Dolu fen. in Novuitso berdu Radiuoi Korak Radovan brueder vnmindige khinder weibsbilder Johr

vnmindige mansbilder weibsbilder 15. Bogoe Velÿk bey haus in tuku zu Dolignie Polu in Vselik zu Brigoe bey Gaia in trenouo Delu zu Jeseri wismäder Brogoe Velÿk Johr Radovan Sohn 60//1

10 10 10 10 10 10 61/2 35 Sa 1011/2

30//1 Sa 2 vnmindige mansbilder 3 weibsbilder 4 in allen Sa 9 16. Danielo Parakovich bey haus in Vselisku in tuku zu tseterne unter Katatsme in Strasbenize Danilo Parakouik Radoiza Sohn Johr 60//1 7 10 10 10 10 17 64 30//1

13. Vmilien Mileÿch bey haus in Vselisk in Doligneu Dolu bey Koku in ternouo Delu zu Dusu Dolu fen. in Novuitsih Berdu Vmilien Milÿk hot Michat Sohn Milik Item Sohn Johr 20//1 30//1 20//1 Sa 3 3

20 10 20 10 5 20 20 Sa 95

vnmindig mansbilder

Sa 2 vnmindige Manspersonen 1 weibsbilder 3 in allen Sa 6

192
17. Stanisa Vuranesevik bey haus bey Kukum in Dolignu Polu zu Vseliskiu in Kuku oben auf fenilia bey tsulak Stanisa Vuranesevik Johr Stavre brueder Rados [...] Sa mans bilder vnmindig weibsbilder in allen Sa 18. Saue Tsakolik in Vselisk in trenouo Delu vnter Kuku in Dolinu Polu zu Mlingorie fen. zu tserlak Saue Tsakolik Radivoi brueder Males Jöhr 60//1 40//1 30//1 3 8 8 19 50//1 40//1 20//1 3 6 4 13

Karl Kaser zu Vselikiu bey Kuku zu Dolignie Polu in Kuku ober wismäder in Megiak Nicola Tsuitsnichovin vnmindige mansbilder weibsbilder 40//1 3 3 in allen Sa 7 4 20 20 20 20 10 Sa 97 Jöhr 10 10 10 10 10 Sa 60

35 20 20 20 30 20 Sa 145

10 10 20 20 30 20 Sa 110

21. Gabrilo Bosnonouik bey haus in Vseliskiu bey Kokum in Polignie Polu in Kuku bey d. wismäder oben in Muhiak

mansbilder vnmindig weibsbilder Sa

Diser hot auch in Udbina unter den Chatolischen grünt, so der ein [... ...] Gabrielo Bossonouik Jöhr 30//1 Bosso brueder 50//1 Vassil brueder 17//1 3 vnmindige manspersonen 3 weibsbilder 7 13 in allen Sa 22. Rados Radouanovik bey haus in Vselikiu in Kukum in Kubasiza in Tsaternia bey Joure wismäder in Megio gorin Rados Radouanovik hot Jöhr vnmindige mans bilder weibsbilder in allen Sa 23. Ristofai Tsuitsnionin bey haus in Vselikhiu in Drenouo Delu bey Kakum zu Rasboiskiu 50//1 1 1 4 6 11 10 11 11 11 11 10 10 10 10 11 10 Sa 72

19. Ludoui Tsvitsniachovin bey haus in Vselikie bey Kukum in Dolignie Polu in Kuku obenauf wismäder in Megiak Ludoui Tsvitsnichovin Vutsin Sohn Vukutsin brueder mans bilder weibsbilder Jöhr 70//1 30//1 20//1 3 2 4 Sa 9

10 10 10 20 20 5 Sa 75

20. Nicola Tsuitsnichovin bey haus

10

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE bey Ponor in Mlio gorni wismäder bey Joura Ristofai Tsuitsnionin Johr Maxim Sohn 50//1 17//1 Sa 2 vnmindige manspersonen 4 weibsbilder 3 Sa 9 25 15 10 10 20 30 20 10 Sa 140 11 10 10 Sa 85 in Snesnize 20//1 1 infarus gent Masulini 4 weibsbilder 4 in allen Sa 9 hot auch [...] grunt in Udbina 26. Lasso Korak bey haus in Cosie Drage zu Tsaternie zu Kuku bey Vola bey Bari in obriku Poliana in Snesnize in Lisniza Lasso Korak hot Radoe brueder Dragoe brueder Vutsen Vötter Jöhr 17//1 60//1 40//1 30//1 4 9 10 23 Ilia Jantsik hot Johr

193
20 150

24. Vid Tsuetnionin bey haus in Vselikiu in Ternovu Delu bey Kukum in Dolignie Polu in Doliu fen. in lisaz bey tnesnize Vid Tsuetnionin Milosaff Sohn Marko Sohn 80//1 18//1 16//1 Sa 3 vnmindige manspersonen 4 weibsbilder 2 Sa 9 Johr

55 30 15 15 15 15 30 30 15 Sa 220

Juko Tontsol bey haus zu Vseliskie bey Kukum in Dolignie Polu in Dolu wismäder in Litzu Juku Tontsol 25//1 1 vnmindige mansbilder 1 weibsbilder 2 in allen Sa 4 25. Ilia Jantsik bey haus in Vseliskiu in Trenouo Delu zu Kukum in Dolignie Polu bey Brisu wismäder Jöhr

10 10 10 10 20 20 Sa 80

vnmindige mansbilder weibsbilder Sa 27. Kosdin Preca bey haus in Vselikiu in Smerdeliu bey Kuku bey Brigum zu Poliane wismäder in Snesniza Kosdin Breco hot

30 10 10 10 20 20 20 Sa 120

35 15 10 20 20 30

70//1 1 vnmindige manspersonen 1 weibsbilder 4 in allen Sa 6 28. Toma Korak bey haus in Vseliskiu bey Kukum in Dolegniu Polu 40 30 20 25

Johr

194
in Poliane fen. in Strasbinize in litfier Toma Korak hot Jacou brueder Stanisa brueder Peter Vötter Johr 70//1 40//1 30//1 20//1 4 10 9 23

Karl Kaser 20 20 20 175 bey Kokum in Jeura in Meiogorie Zuio Lassik Tragossau Sohn weibsbilder 50//1 17//1 2 1 in allen 3 50 20 20 30 25 25 25 25 30 Sa 250 Johr 10 10 10 60

Sa vnmindige mansbilder weibsbilder Sa 29. Vuk Mergik bey haus in Vselikiu in trenouo Delu bey Kokum in Dolegniu Polu in Dombukum fen. in Jurtina Poliu Vuk Mergik Radiuoi brueder Vukouoi Sohn Johr

40 30 10 30 30 30 30 Sa 200 70//1 50//1 20//1 3 4 4 11 20 15 5 15 7 10 20 92 50//1 30//1 2 6 4 12 10 10 10

32. Vuk Malik bey haus in Vselisku in trenoue delu bey Kokum in Dolignie Polu in Kroskum Delu in litzu wismäder zu lontsarizu in Sardigu 60//1 30//1 30//1 3 vnmindige mansbilder 7 weibsbilder 19 in allen 29 33. Juko Kouatsouik bey haus in Vseliskiu in Deligniu Polu in Svoni Polu in Poliane wismäder zu Voitsika berda Juko Kouatsouik hotJohr Vkela brueder Jukina Sohn des ersten vnmindige mansbilder weibsbilder Sa 60//1 40//1 30//1 3 5 8 16 Vuk Malik Vukasin brueder Stanisa brueder Johr

Sa mansbilder vnmindig weibsbilder Sa 30. Saua Sauaia bey haus in Vseliskiu in trenoue Delu zu Kukum in Male Poliu in Dumbukom wismäder in Snesnize Saua Sauaia Juan brueder vnmindige khinder weibsbilder Johr

40 30 30 15 30 20 Sa 165

Sa

31. Zuio Lossich bey haus in Vselikie in trenouo Delu

34. Jouan Bosnanouik bey haus in Vselisku in Dolignen Poliu zu Goriem Poliu

15 15 5 5

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE bey Bechouni Glonben fen. zu Mehiak Jouan Bosnonouik Jöhr Miliuoi brueder vnmindige mansbilder Weibsbilder 30//1 25//1 2 5 2 Sa 9 35 25 20 20 20 20 30 20 Sa 170 20 5 Sa 65 zu lisite Jouan Jamer Svio Vötter Jöhr 40//1 30//1 2 1 3 6

195
2 Sa 38

vnmindige mansbilder weibsbilder in allen Sa 38. Vuleta Marinouik bey haus in Vselisk zu Dolignie Polu in Gorimsie Polu in Vuitsa Berdu fen. Vuleta Marinouik Johr vnmindige mansbilder Weiber 50//1 3 2 Sa 6

35. Radon Varitchiak bey haus in Vseliskiu in Tuku bey Brigom in Osviem in Vsnilia gaia fen. in Moio Gorie

12 10 10 10 20 Sa 62

Radon Vuaritkiak Dragosaff Sohn Peter Vötter Michalo vötter

Jöhr

vnmindige mansbilder weibsbilder Sa

80//1 30//1 25//1 20//1 4 3 6 13 16 17 18 7 20 17 Sa 95 50//1 20//1 2 4 6 12 10 7 7 2 10

39. Janko Kauatsouik bey haus in Vseliskiu in Goriem polu in doligiem polu in Dubokum fen. in Poliane Janko Kouatsouik hot Johr 50//1 Bosso Sohn 17//1 2 vnmindige mansbilder 2 4 weibsbilder in allen 8 40. Bosso Tepouaz bey haus in Vseliskie trenovo Delu in Poliogorie wismäder Bosso Tepauaz Vuk Sohn Johr 80//1 20//1 2 3 5 10

20 20 20 10 20 10 100

36. Dobrosaff Tsuetniontsin bey haus in trenouo Delu in Gorniem polu zu Dolignem Polu bey Strasbenizam fen. bey Nouosinsku Putu Dobrosaff Tsuetnikionin Doitsin Sohn vnmindige mansbilder weibsbilder 37. Jouan Jamer bey haus in Vseliskiu in trenouo delu in Tolegnie Polu in Kuku fen. Johr Sa Sa

28 50 2 40 Sa 120

Sa vnmindige khinder mansbilder Weibsbilder Sa

196
41. Milin Korak bey haus 22 bey Brigom zu Bulione wismäder Milin Korak hat Weibsbilder allein Johr 30//1 Sa 1 3 Sa 4

Karl Kaser

40 30 Sa 92

45. Radin Zuianouich bey haus in Vseliskiu zu Dolignie Polu bey Kukum in Vetropoli zu Vpolie wismäder in Strasbinize 46. Radin Juinouich hot Johr Juka brueder vnmindige mansbilder weibsbilder 47. Milouan Trakolik bey haus in Vseliskie bey Brigu bey Kukum in Vedropoli in Mechiak wismäder 40//1 17//1 Sa 2 5 2 Sa 9

10 3 3 2 3 10 5 Sa 36

42. Maxim Teopouaz bey haus in Tuku zu Kertasiza in Kuku Wismäder in Smerdelia Maxim Tepouaz hot Jöhr Lasse brueder vnmindige mansbilder weibsbilder in allen 43. Vuk Kouatsouik bey haus in Vselitsie in ternouo delu unter Strase wismäder Vuk Kouatsouik hot Jöhr Mikula brueder Zuio brueder vnmindige mansbilder weibsbilder Sa 50//1 40//1 30//1 3 6 7 16 30//1 20//1 2 4 8 14

20 20 15 30 3 Sa 88

28 50 2 40 Sa 120

15 10 5 5 5 15 Sa 55

Milouan Tsakolik Jöhr vnmindige mansbilder weibsbilder

30//1 1 4 4 Sa 9 15 10 5 10 15 10 10 5 15 5 10 Sa 110

44. Peter Kouakouich bey haus bey Brigu in Kertatlizu in Matichu Dolu in Jasika fenil. Peter Kouakouik hot Jöhr 50//1 1 vnmindige mansbilder 2 4 Weibsbilder Sa 7

20 40 15 5 30 Sa 110

48. Janko Pausonik bey haus zu Vselikiu zu Vise logo zu Trenouo Delu zu Dognie Pole bey Kukum in Tsaternize zu Dumbokum fen. in Metle bey Schnesniza in Meingerie Janko Pauronik hot Johr vnmindige mansbilder weibsbilder in allen Sa 40//1 6 3 10

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 49. Vutsen Paurouik bey haus in Vseliskiu zu logu in Trenouo delu zu Kukum in Doglnie Polu zu Dumbokum wismäder zu Metli in Mliogorie Vutsen Baurouik Johr vnmindige mansbilder weibsbilder in allen Sa 40//1 1 3 4  8 10 10 10 10 10 20 70 17 17 10 15 17 10 10 17 10 123 zu Ternouo delu bey Kukum in Dolgnie Polu in Megiak wismäder in Jasikak in Meio gorni zu Pottsasuine oder [...] grund in Saraiuo wismäder Pop Vukatsin Kosonouik Johr Milanko brueder Daco brueder Juo Vötter

197
5 20 20 10 20 20 60 15 225

50. Ratko Tsakolik bey haus in Vseliskie bey Kukum in Dolignie polu in Megik wismäder in Suisnize Ratko Tsakolik Jöhr hot vnmindige mansbilder weibsbilder 40//1 1 1 4 6

50//1 40//1 30//1 20//1 4 vnmindige mansbilder 11 weibsbilder 9 in allen Sa 24 53. Peter Kusanouik bey haus in Vselisku zu Ternouo Delu in Snerdeliu bey Tsatergnie in Kukum zu Dolgnie Polu In Megiak wismäder in Schnesnize fen. zu Jasiku fen. 70:1 20//1 Sa 2 vnmindige manspersonen 5 weibsbilder 3 10 Sa 54. Micha Frukinik bey haus in Vselikiu zu Ternouo Delu bey Kukum in Dolnie Polu in Liszie wismäder in Schnesnize fen. Michalo Frukinik Johr 20//1 1 20 7 5 10 10 10 20 Sa 82 Peter Kusanouik Milasin Sohn Johr 35 15 10 10 10 10 10 10 20 20 150

51. Stanoe Milkouik bey haus in Vseliskie zu Ternou Delu bey Kukum zu Dolgnie Polu in Poliza in Mechiak wismäder bey Strasak Stanoe Milkouik Staniza brueder 30//1 20//1 Sa 2 vnmindige mansbilder 2 Weibsbilder 4 in allen 8 Jöhr

10 5 5 [?] [?] [?] 10 20 70

52. Pop Vukatsin Kosonouik bey dem haus in Vseliskiu

35 20

198
vnmindige mansbilder weibsbilder 55. Vukom Bruua bey haus in Vseliskiu zu ternou Delu bey Kukum in dognie Polu zu Potozi in Lisize wismäder in Snesnize wismäder Vukom BruuaJohr 50//1 1 1 Sa 3

Karl Kaser in Dolgnie Polu in Schnegnize wismäder in Lisziu wismäder 13 7 5 15 10 10 10 10 80 1 4 2 7 5 3 3 7 5 5 Sa 28 Thoma Jarne a. Briza vnmindige mansbilder weibsbilder in allen 40//1 5 10 2 Sa 41 1 2 3 6

volgen nun hinauf die Jenigen so ohne gruntstükh seind in dem dorff Visuk vnter die haubtmanschafft Udbina gehörig dern noch aussag des Proculabo 4: sein sollen. Vuk Jusik ist 6: Johr zu Visuts, voher zuvor zu Gratsaz sub Johr 60//1 Boson sein Sohn 20//1 2 weibsbilder 3 Sa 5 Stanko Tiuitnitsanin ist alda ú ogbeg hot Jöhr 40//1 Nicola Sohn 16//1 Sa 2 khleine mansbilder 3 weibsbilder 2 Sa 7 diser hat bey den haus einen grunt [...] der grunt ist gar khlein. Marko Brodanouik ist vor 2: Johr alda ú. Chator dahin khomben hot Jöhr 45//1 Mihits Sohn 20//1 2 weibsbilder 2 4 Sergien Grauarik ist vor ein Johr aus türkhey khomben hot Jöhr 50//1 Jacob Sohn 25//1 2 khleine mansbilder 1 weibsbilder 3 6

vnmindige mansbilder weibsbilder in allen 56. Damian Bukoriza bey haus in Vseliskiu bey Kukum in Dolgnie Polu in Dolu wismäder in Lisizu wismäder Damian Buchoriza Johr weibsbilder

20//1 1 2 in allen 3 7 6 6 8 6 6 Sa 39

57. Juko Borakouik bey haus in Vseliskiu bey Kukum in Dolgnie Polu bey Gesera wismäder bey Metli fen. Juko Barakouik 30//1 1 vnmindige manspersonen [?] 3 weibsbilder Sa 6 Jöhr

58. Thoma Jarne alias Briza bey haus in Vseliskiu bey Kukum

10 7 7

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

199

Conscriptio terrenorum et hominum des orths Visutsch vnter der Haubtmanschafft Udbina gehörig, wo leuthe Schismatischm glaubensgenossen seint.

Proculabo Michich fetnotsasan hot in 11:örthern Knes Marko Kouatsouik hot in 11: örthern Milos Tseuitshnin fendrih in 9: örthern Jure Kunik hot in 6: örthern Milos Miloseuik hot in 10: örthern Mikula Miloseuik hot in 9: örthern Marko Tsuitnichauin hot in 8: örthern Marko Bonouik hot in 6: örthern Mihat vnt Nicola Zaizschich [... ...] vnd hoben in 6: örthern Rados Pauunouik hot in 6: örthern Bosso Pauunouik hot in 7: örthern Radiuoi Korak hot in 7: örthern Vmilien Mileych hot in 7: örthern Jure Velÿk hot in 7: örthern Bogoe Velÿk hot in 8: örthern Danielo Borakouik hot in 6: örthern Stanisa Vuraneseuik hot in 6: örthern Saue Tsakulik hot in 6: örthern Ludoui Tsitsnachamin hot in 6: örthern Nicola Tsuitsanin hot in 6: örthern Gabrilo Bosnanouik hot in 6: örthern Rados Radauanouik hot in 7: örthern Ristofai Tsuitsnianin hot in 8: örthern Vid Tsuetsnianin hot in 8: örthern Juko Tantsol hot in 6: örthern Ilia Jantsik hot in 7: örthern Lasso Koratsch hot in 9: örthern Kosdin Brua hot in 7: örthern Toma Korak hot in 7: örthern Vuk Mersik hot in 7: örthern Saua vnt Jouan Sauaia gebrider hoben ein grunt vngethaillt in 7: örthern Zuio Lussich hot in 6: örthern Vuk Matik hot in 9: örthern

357 322 180 120 160 150 140 60 40 50 155 160 95 101 1012/4 64 145 110 75 60 97 72 85 140 80 150 220 120 175 200 92 60 250

3 3 2 1 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 1 3 1 2 3 1 1 4 1 4 3 2 2 3

4 1 4 3 6 4 3 1 8 4 4 6 3 2 3 1 6 8 2 3 3 1 4 4 1 4 9 1 10 4 6 -

8 2 9 3 4 8 10 3 4 3 8 7 2 5 4 3 4 8 4 3 7 4 3 2 2 4 10 4 9 4 4 1 19

15 6 15 7 13 15 16 5 14 9 14 15 8 9 9 6 13 19 9 7 13 6 9 9 4 9 23 6 23 11 12 3 29

200
Juko Kouatsouik hot in 6: örthern Juan Bosnonouik hot in 6: örthern Radan Vuaritseliak hot in 7: örthern Dobrosath Tsnetnikianin hot in 6: örthern Jouan Jamer hot in 6: örthern Vuleta Marinkouik hot in 5: örthern Janko Kouatsouik hot in 6: örthern Bosso Tegouaz hot in 4: örthern Milin Korats hot in 3: örthern Maxim Tegouaz hot in 5: örthern Vuk Kouatsouik hot in 4: örthern Peter Kouakouik hot in 5: örthern Radin Zuianouich hot in 7: örthern Milouan Tsakolik hot in 6: örthern Janko Paunouich hot in 11: örthern Vutsen Paunouich hot in 9: örthern Ratko Tsakolik hot in 6: örthern Stanoe Milkouik hot in 8: örthern Pop Vukatin Kosanonik hot in 10: örthern Peter Kusanouich hot in 10: örthern Micha Frukinik hot in 7: örthern Vukan Bruua hot in 8: örthern Damian Bukariza hot in 6: örthern Juka Barakouik hot in 6: örthern Thoma Jamer alias Briza in 6: örthern Seellen dern so ohne grunt stukh seint Vuk Tutik Stanko Tsuitnitsanin Marko Brodonouik Sergien Graurik

Karl Kaser
165 65 170 95 38 62 100 120 92 88 120 110 36 55 110 123 70 70 225 150 82 80 28 39 41 3 2 4 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 120 2 2 2 2 8 128 5 5 3 4 1 3 2 3 4 6 2 5 4 6 3 1 2 11 5 1 4 2 2 214 3 1 4 218 8 2 6 6 3 2 4 5 3 8 7 4 2 4 3 4 4 4 9 3 1 2 2 3 3 277 3 2 2 3 10 16 9 13 12 6 6 8 10 4 14 16 7 9 9 10 8 6 8 24 10 3 7 3 6 6 611 5 7 4 6 22

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

201

Consribtie hominum in Srinogora sub Capitaniatu Udbinensi. Consistentu Walachos
Conscribtie hominum in Srinogora sub Capitaniatu Udbinensi, et quod terrena ille habent; Consistentu Walachos. Knes Todor Klaich vnter dem haus assieme con Radoiza Klaich in Buriakh in Glaniza bey haus vnter berdo in Ciscouaz ibidem Ibidem ibidem in Giauuse ibidem bey Skorodoll In Sridgnia gora bey Grebie in Susagn in Sridgna Gora in Garuse mali ploz in Tuhouia fen. vnter Troueroh Todor Klaich Milin Figliol Mitar Petar Miloie Trifun Radoiza Klaich Stanisau fratello 42//1 18//1 50//1 36//1 34//1 32//1/3/9 46//1 23//1/1/3 Sa 2/1/3/6 [!] 14 11 13 111/2 12 8 1/2 16 131/4 23 13 101/2 81/2 81/2 41/2 51/2 51/2 17 101/2 91/2 101/2 11 101/2 13 10 1/2 Sa 2003/4 yber Skorodol in Tuuan bey Poglia in Bariza in Dolina vnter Trouerk In Giarusa bey Schrupscha Mitrou Greb in Susagn vnter Chiadin vnter Karaula Fen. bey Gercoucuh Miladin Duchich Vukadin fratel 38//1 41/4 10 101/2 41/4 4 6 5 5 5 61/2 4 16 4 1/2 Sa 1521/4 25//1/5//4 2/5//4//11 12 101/2 11 10 111/2 111/2 6 Sa 721/2

3. Todor Juchich vnter d. haus ibidem in Laginaz in Giarusa in Tuhouia Fen. in Sussagn in Poliza Fen. Todor Juchich Milich fratello Saua Petar 27//1 38//1 35//1 30//1//6//8 4//6//8//18

Miladin Duehich vnter den haus bey haus vnter Logna vnter d. Schirhen bey haus in berdo Skoro dol in Tauagn

4. Sauan Juchich vnter d. haus in Kumenihe gniue vnter Raune berdo vnter berdo in Doline vnter Camenize glauize in Srigna Gora

31 21 6 6 6 6

202
in Vueiach in Tuhouia vnter trouerk in Giaruse Sauan Juchich Giouiza fratel Juan 50//1 40//1 30//1//5//5//13 3//5//5//13

Karl Kaser 6 18 6 6 Sa 102 7. Radan Basta vnter den haus ÿber d. haus bey Greda in Leskouaz in Giaruse bey haus vnter d. kirhen vnter haus zu Sridgna Gora in Suragn Radouan Basta 45//1/1/5 1/1/5/7 111/2 12 31/2 5 6 6 6 3 Sa 53 131/2 81/2 6 6 111/2 23/4 6 31/2 6 633/4

5. Jucho Juchich vnter d. haus in Skorodol Vodene Berdo Giebuku vnter d. haus in Sridna gora in Dolouska Petina in Juhouia in Giaruge Fen. in Skora dol Juko Juchich Simo fratello 40//1 35//1//5//5 2//5//5//12

4 6 8 6 6 [?] [?] [?] 6 6 Sa 78

8. Vuisan Basta vnter d. haus zu poglie ibidem in luchi zu Suraga zu Selischie bey Schreiz bey pechina Vuisan Basta Vuk fratello 30//1 25//1/2/5 2/2/5/9

6. Radouan Matich vnter den haus in Jurcouich berdo zu Berda bey greda in Gaia in Petina berska zu Leskouaz in [...] in Giarusa bey Klanaz in Sridgnia gora in Suragn ibidem bey Karaula in Tuhouia Radouan Matich Vuk figlio Boso Ostaia Dragia 68//1 30//1 25//1 28//1 16//1/7/7 4/7/7/18

14 15 5 5 6 6 81/2 5 5 41/2 16 11 111/2 111/2 Sa 124

9. Juro Basta vnter d. haus bey Greda yber d. haus in Halaginz ibidem in Skorodol vnter Kuriak in Susagn in Tuhouia Juro Basta 10. Medo Basta vnter haus vnter Skuriak bey Kruscha vnter Gora in palo bey alte khirhen in Selischie in Susagen bey logna 50//1/1/3 Sa 1/1/3/5

13 6 6 8 6 11 61/2 31/2 111/2 Sa 711/2

111/2 111/2 8 6 6 8 8 8 Sa 67

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Mitar fratello Illia 111/2 11 6 Sa 28 30//1 24//1/3/6 3/3/6/12

203

Medo Basta

30//1/3/4 1/3/4//8

11. Stoyak Gerkouich in Suragn in Sridgna gora in Vuziak Stoyak Gercouich 40//1//1// 1//1//

12. Filiph Juchich vnter d. haus bey Bunar vnter haus in Dol vnter Clauiza Gerco zu Vodeni Dol in Fralaginaz yber Halaginaz Ibidem In Sridgnia gora zu Skorodol in Suragn in Pogliz in Tuhouia ibidem in Skuriak Filip Juchich Tadia figliol Mitar 70//1 50//1 34//1/5/8 3/5/8

13 111/2 11 111/2 11 8 11 6 4 6 12 8 8 3 6 Sa 130

14. Lucha Gercouich unter haus bey Kuriah zu berdo in Skorodol in Skorodol ibidem zu Sridgnia gora bey alte khirhen zu Sridna gora ibidem in Suragn ibidem ibidem in Poglize zu Buhouia Lucha Gercouich Juan figliol Boso Kusman Manoilo 60//1 30//1 25//1 20//1 18//1/2/5 5/2/5//12

13 13 7 8 8 8 6 8 6 6 6 6 7 111/2 Sa 1131/2

13. Michat Juchich unter d. haus ibidem in Bariza zu Vodeni Dol in Berdo in Halaginaz in Doloni zu Sridgna gora in Ledenize in Tuhouie ibidem ibidem Michat Juchich 34//1

121/2 11 6 6 16 3 3 6 3 8 3 8 Sa 85

15. Simo Gercouich unter den haus In Sridgnia gora zu Pogliza in Susagn zu Vazal in Tuhouia unter Glonaz unter Mali Skuriak in Garuge zu Skorodol vnter Kuriak zu Laginaz bey Gaia Simo Gercouich Petar figliol 50//1 20//1//1//5 2//1//5//8

11 8 3 6 6 6 6 6 6 3 121/2 6 13 Sa 83

16. Trifum Jancouich unter haus in Dol zu Veziak bey d. haus

12 12 13 6

204
zu Pogliz in Suragn unter Rudegnaz ibidem Mutin Korizo zu Vuziak in Tuhouie in Skorodol bey Matich vnter Chiadin Trifun Jancouich Giouan fratello Simo Stiphan 34//1 30//1 28//1 22//1//2/14 4//2/14//20

Karl Kaser 6 11 11 11 6 6 11 61/2 51/2 6 Sa 123

19. Nicola Basta unter d. haus unter di alte khirhen in Sredgnia Gora zu Surgnia ibidem bey Klanaz bey Orlonich bey Pechina in Garuze bey Chiudina kuchia Nicola Basta Vukadin fratel Giouan 40//1

13 11 1/2 111/2 121/2 8 8 81/2 6 11 5 Sa 95

30//1 25//1/5/8 3/5/8/16 16 171/2 121/2 12 111/2 8 8 8 8 8 15 15 6 6 111/2 111/2 11 8 111/2 6 Sa 211

17. Prodan Basta unter d. haus bey Vodeni dol bey thrusthe ibidem bey Pechina unter di alte khirhn in Caginaz zu Tuhouia unter Karaula zu Giaruga Brodan Basta Saual figliol Petar nipote Boso 90//1 46//1 30//1 20//1/3/7 4/3/7/14

13 121/2 8 8 131/2 13 12 12 111/2 3 Sa 1061/2

18. Mitar Gercouich unter d. haus ibidem unter Rudegnaz zu Pogliza in Rastaglie ibidem bey Stasa unter Kuriak in Skorodol ibidem Mitar Gercouich Milan fratello 50//1 40//1//3/7 2//3/7/12

41/2 111/2 8 5 6 3 111/2 Sa 751/2

8 8 7

20. Ostoia Orlouich unter den haus ibidem zu Sridgnia gora bey Karaula zu Pogliza In Susagn bey Sridgnia gora in Sabasen Dol bey thrupath bey haus bey thrupthon unter Mali Kuriak in giaruga bey Bunau in Skordol bey Kuriak in Halaginaz Vishe Skorodola Tuhouia bey Saikoua Kerchisebuia Ostoia Orlouich Illia fratelo Ristiuoi fratelo 30//1 25//1 20/1/1/7 3/1/7/11

21. Dragich Basta unter d. haus Pod Grad bey Grad unter Kuriak

14 13 121/2 8

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE in giurose zu Vuziak in Vuziak zu sridgnia gora bey mala pechina bey Giouanon greb bey Chiudinoua kucha zu Pogliz in Susaga Dragich Basta Radoiza figliol Radouan Giouan Koio 56//1 34//1 6 6 11 8 6 6 8 8 111/2 Sa 118 24. Biskup Basta unter d. haus bey thrupath in greda bey gora zu ledeniza bey haus in Halaginaz bey Juriouaz ibidem in Skorodol Tuhouia Biskup Basta Vide suo fio. Milan Marco Nipote Ristiuoi 14 13 111/2 6 111/2 8 8 8 6 111/2 Sa 971/2 in tutto 32 25. Prokulab Medak Rudokouich unter haus bey threiz in Suraga in Pogliz ibidem in Suragn in Vuziak zu Kuriak bey grebie in Skorodol bey Jaterne wasser bey gognila bey Klaich in giarugi zu Tuhouia Proculabo Nouak fratello Milak fratello Vuk nipote Miliuoi Ostoia 50//1 60//1 54//1 30//1 19//1 18//1/2/12 6/2/12/20 50//1 60//1 24//1 30//1 20/1/10/17 5/10/17/32

205
18 15 15 13 16 20 12 6 16 12 Sa 143

29//1 20//1 18//1/3/[?] 5/3/4/12

22. Vuk Radechich unter d. haus zu Sridgnia gora in Tuhouia Tuhouia zu Skorodol vnter Kuriak in dol bey Pechina bey [...] unter Chiudin In Susgne Vuk Radehich Radoie fratel 40//1 30//1/5/9 2/5/9/16

23. Nicola Chaglian unter d. haus bey Grebie bey d. thrson in berdo Tuhouia bey logna bey haus in Rosuglia in Skorodol in Pogliz Nicola Chaglian Illia fio. 40//1 38//1/4/6 2/4/6/12

15 6 6 16 11 5 6 15 11 6 Sa 97

20 8 12 111/2 11 11 6 16 12 111/2 6 111/2 6 11 12 Sa 1651/2

26. Stoyan Basta unter d. haus unter den haus des durin bey haus in berdo

16 111/2 9 9

206
zu Giarugo bey Mlin bey Klanaz in Dol in Suragn zu Jusich fen. ibidem Stoyan Basta Ristiuoi 35//1 20//1/3/5 2/3/5/10

Karl Kaser 81/2 11 6 131/2 16 16 16 Sa 1321/2 bey Pechine in Jusich in Rosuglie zu Suragn Milan Basta Miladin fratello 30//1 35//1/7/5 2/7/5/14 16 13 8 12 11 11 11 41/2 12 11 8 111/2 Sa 129 8 6 8 8 Sa 62

27. Marco Jukich vnter den haus in Dol zu Halaginaz in Berdo Jusich in Sridgnia gora Marco Juchich figliol 50//1 16//1/2/4 Sa 2/2/4/8

13 111/2 11 6 6 8 Sa 551/2

30. Zudo Basta unter d. haus ibidem ibidem in Susagn zu Vuziak in ledenize in Dolouska petina ibidem in Klanaz zu Skorodol bey Saclanoua kuchia zu sridgna gora Zudo Basta Jelco fratello Vid figliolo laso Nipote Vuk 60//1 50//1 25//1 20//1 30//1/4/7 5/4/7/16

28. Toma Knechich vnter den haus in Pogliz zu Susaga in Vuciak zu sridgnia gora bey [...] vnter d. [...] bey Buskgua bey Pechine bey Klanaz in glusinom Selischiu zu Skorodol ibidem bey der khirhen bey Klaichia kuchie Toma Kugich Paual fratello Giouan 30//1 20//1 16//1/5/9 3/5/9/17

16 81/2 12 6 6 111/2 8 6 6 6 11 111/2 8 6 6 Sa 1281/2

31. Boso Glusiza unter d. haus in Susaga zu Vuzniak bey Klanaz bey Kuriak zu Halaginaz in Garuga Boso Glusich Paual figliol 50//1 16//1/1/2 2/1/2/5

111/2 11 11 11 111/2 8 6 Sa 70

29. Milan Basta unter den haus bey Klanaz bey Vodeni dol

16 8 8

32. Petar Kouazich unter haus bey Kuriak ibidem zu pechina bey d. [...] zu Pogliaz

13 13 81/2 6 81/2 111/2

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE in Suragn bey d. haus zu Vuziak Petar Kouazich Dragosau figliastro 40//1 30//1/2/4 2/2/4/8 12 13 11 11 11 Sa 58 11 51/2 11 Sa 88

207

33. Jacou Dragaseuich Pop unter d. haus bey d. khirhen ibidem zu Halaginaz in Suragn Jacou Dragaseuich Seellen ohne terren seint 39//1

Mitar Mitrouits ist von Cotor vor 6: bis 7: Johr dahir noch Srinagora khomben hot 50//1 Vuasin Vötter 27//1 Peter Sohn des ersten 20//1 3 vnmindige 1 Weibsbilder 5 9 in allen Mileta Kresouits ist v. Verchouine unter Ototsaz gehörig vor 12: Johr dahirkhomben hot Jöhr 22//1 Radoiza brueder 18//1 2 vnmindige mansbilder 2 Weibsbilder 4 Sa 8 Todor Vuianouits ist vor 6: Johr von Cotar dahir khomben hot Jöhr 20//1 1 mansbild vnmind. 1 weibsbilder 3 5

Maxim Boilak ist vor 7: Johr aus Perloh unter den dohir khonben hot 30//1 Juan brueder 20//1 Miter brueder 18//1 Sa 3 vnmindige mans bilder 1 weibsbilder 3 7 in allen

208

Karl Kaser

Conscriptio terrenorum et hominum zu Srinagora, vnter die haubtmannschafft Udbina gehörig

Knes Todor Klaich hot samt seinen brueder Radoiza in 18: örthern Miladin Duchich hot in 19: örthern Todor Juchich hot in 7: örthern Sauan Juchich hot in 10: örthern Jucho Juchich hot in 10: örthern Radouan Matich hot in 14: örthern Radouan Baasta hot in 9: örthern Vusan Basta hot in 8: örthern Juro Basta hot in 9: örthern Medo Basta hot in 8: örthern Stoiak Gerkouich hot in 3: örthern Filiph Juchich hot in 15: örthern Michat Juchich hot in 12: örthern Luca Gercouich hot in 14: örthern Simo Gercouich hot in 13: örthern Trifun Joncouich hot in 14: örthern Prodan Basta hot in 10: örthern Mita Gercouich hot in 11: örthern Nicola Basta hot in 10: örthern Ostoica Orlouich hot in 20: örthern Dragich Basta hot in 13: örthern Vuk Rudechich hot in 10: örthern Nicola Chaslion hot in 10: örthern Binkup Basta Prokulab Medach Radakouik hot in 15: örthern Stoian Basta hot in 11: örthern Marko Jukik hot in 6: örthern Toma Kuchich hot in 15: örthern Milan Basta hot in 7: örthern Zudo Basta hot in 12: örthern Boso Glusiza hot in 7: örthern Petar Kouazich hot in 9: örthern Jacou Dragoseuich Wallachischer pastor hot in 5: örthern Volgen Jene so ohne grund stukh seindt Maxim Beillak Mitar Mitrovitsch Mileta Kresouitsch Todor Vicianouits

2003/4 1511/4 722/4 102 78 124 633/4 53 712/4 67 282/4 130 852/4 1132/4 83 123 1062/4 752/4 95 211 118 972/4 97 143 1652/4 1322/4 552/4 1282/4 62 129 70 88 58

8 2 4 3 2 4 1 2 1 1 1 3 3 5 2 4 4 2 3 3 5 2 2 5 6 2 2 3 2 5 2 2 3 99

4 5 6 5 5 7 1 2 1 3 5 3 2 1 2 3 3 5 1 3 5 4 10 2 3 2 5 7 4 1 2 5

12 4 8 5 5 7 5 5 3 4 1 8 6 5 5 14 7 7 8 7 4 9 6 17 12 5 4 9 5 7 2 4 5

24 11 18 13 12 18 7 9 5 8 2 16 12 12 8 20 14 12 16 11 12 16 12 32 20 10 8 17 14 16 5 8 13 431

-

3 3 2 1 9 108

1 1 2 1

3 5 4 3

7 9 8 5 29

122

230

460

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

209

Conscriptio terrenorum et hominum in Comik. Consiltit in puris Walachis
Conscriptio terrenorum et hominum in Comik, qui locus pudentit u dependenca Capitanatu Udbinense et consiltit in puris Walachis, omnes sine literis concessiones. 1. Pop Juan Paulitsik bey haus in Polihu by Lastotik in Kriuodol in Rouinidol in Padrasik in Suchaiu Ibidem in lastotik zu Prazniku in Viselastotika bey den haus ober Gradina Pop Juan Paulitsik Jacob brueder Jöhr 33/1 36/1 2 4 7 13 120 60 7 6 11 12 21 237 13 60 25 7 7 12 7 7 7 35 6 9 Sa 195 Ibidem in Konskuu dolu by Peskulak Ibidem in Podklark in Suchaiu zu vosulink Item ibidem in Kriuan dolu zu Koridu Knes Radosa Luzÿk hot Johr Nicola brueder Saua Vötter vnmindige mansbilder weibsbilder Sa 4. Jouan Luzÿk bey haus in Kanskiua dolu bey Grebia in Rosolie zu Suchaia in Hrasniku auf 2: orth Jouan Luzÿk Johr 37:1 1 3 4 8 18 9 6 6 7 7 7 42//1 40//1 20//1 3 6 9 18 13 7 7 5 5 7 Sa 44 7 8 7 7 12 5 7 6 7 8 185

vnmindige mansbilder Weibsbilder Sa

2. Proculabo Matahia bey haus Ibidem in Bulizu bey Grede in Podklark in Peskuliar zu Prasniku Proculabo Mathaia Jöhr 60:1

vnmindige mansbilder weibsbilder in allen Sa

diser hot auch in d. Lika grünt [...] 3. Knes Radosa Luzÿk bey haus in Polizu 9 1 [?]

5. fendrih Mihat Vukmanouik hot by haus in Hrasnik zu Paulasza in leskoltsk in Suchaia in Klepalistu zu Primalastolik

210
in Polizu zu Rosolie in Haloginzu in Zulenoga Greda zu Paputkie Policzu in Rusiski

Karl Kaser 7 9 7 6 6 6 6 107 ibidem Item ibidem bey Grebiu zu Sitnik in Leskouazna Berda zu Luzi Milos Hrelik Jöhr vnmindige mansbilder weibsbilder 50//1 2 2 Sa 5 6 9 3 7 7 7 6 6 6 6 6 79 6 5 7 4 6 4 Sa 59

fendrich Michat Vukmanouik hot Johr 30//1 Michalo Vötter 25//1 Ivucta Vötter 23//1 20//1 Rade Vötter Sa 4 vnmindige mansbilder 6 Weibsbilder 5 15 Sa 6. Desetnik Mako Sunaikouik bey haus bey Kraske in Vaganu zu Rosolie in Visse Karske zu Prima Kuku dolu ibidem in Luzi zu Suchaia ibidem vilustotik ibidem in Dolu Prima Komiku bey [...] vode bey Vube Hrasnik in Leskouaz dolu Desetnik Mirko Sunaikouik hot Johr 44:1 1 vnmindige mansbilder 4 weibsbilder 2 Sa 7 7. Milos Hrelik bey haus in Polizu bey Konska bey lestotik 13 4 4 6 16 14 11 8 14 6 8 8 6 7 7 12 7 6 6 6 Sa 147

8. Jongiat Pokosniak bey haus in Rosolie vn. Kraia in Saliskiu zu Korosebu bey Pustuhania bey Kanske zu Sitniku in Suchaiu Item bey Pustuhana in lastotik bey Zrisnie Jongiat Potkongiak Johr 35//1 Jouan Vötter 30//1 Michal brueder des ersten 28//1 3 vnmindige mansbilder 3 Weibsbilder 8 14 Sa 9. Petar Vukovik bey s. haus in Polizu bey Ranika in tseilene grede na berdu bey Grede in Kriuo Dolu in Leskouizu in Tserlene grede Sgora Dolu ibidem in besiziz zu Pauluszu bey Pod rouenhan Item bey den haus Ibidem

18 7 7 7 7 8 6 6 7 6 4 6 6 9 9 Sa 113

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE in lostotiku zu Banloszu in Sgora Dolu bey d. mühl in Suchaia in Berdu Rosolie Ibidem in [...] in Berdok bey Ponau bey mlina opatsikia bey den haus opatsikia Radoize Cenik [...] Sohn Saua Vötter Jöhr 80//1 28//1 17//1 Sa 3 3 2 Sa 8

211
7 6 6

Petar Vukouik hot Marko brueder Nicola Radota

40//1 30//1 28//1 24//1 4 vnmindige mansbilder 6 weibsbilder in allen 18 16 7 6 6 9 7 6 6 6 10 Sa 79 70//1 30//1 25//1 3 3 7 13 14 8 7 7 5 6 6 6 Sa 59

Jöhr

10. Milin Patinik bey haus Ibidem in Zigonsgo taborischie zu Rosolie bey berda in Polizu in lastotik Item bey s. haus in Malahina Kukeschia in Kriuan Dolu bey Rosinika Milin Patinik Johr Todor brueder Gaco item brueder Sa vnmindige mans bilder weibsbilder Sa

31/4 6 6 6 6 6 6 6 Sa 111 2/4

vnmindige mansbilder weibsbilder 13. Saue Teklik bey haus in Hrasniku in Corlouiza Vode zu Sitnik in Suchaia ibidem bey tsulina greda in Kruskuso Dolu zu Poliza in tsulene grede Item Saue Teklik Johr Tragossau Sohn vnmindige weibsbilder 14. Ilia Teklik bey haus Ibidem bey ein wasser Carlouaz in Kasniku in Suchaia Ibidem zu Sitnik in Pod [...] in Kerskof dol in Rodieszu

11. Vuasin Mischanik by haus bey Kroske in Sitnik zu Luzu in lastotik bey Grede bey traga Vsukan bey haus Item Vuasin Mischanik Johr vnmindige mansbilder weibsbilder 12. Radoize Cenik bey haus bey Glabazu Rosulu in Hrasnik zu Sitnik bey lastotnik in Hrasnik bey lusnizi 35//1 3 2 Sa 6

50 7 7 8 6 6 6 6 6 6 Sa 108 50//1 25//1 Sa 2 3 1 Sa 6 60 8 7 7 6 6 6 11 14 8

17 9 7 7 7

212
zu lastotik Ilia Teklik Marko Sohn Jacob Sohn Milos Sohn Jöhr 60//1 30//1 25//1 16//1 4 2 5 11

Karl Kaser 6 Sa 132 bey Carlaze Vode in Belu Berdu in Polizu zu Lebonara bey Verda Muchain in Suchaia Item by tsulene grede bey Hrasnikon zu leskouuza in Vise grade bey tsaernise in Hrasnik Item in Suchaia Abracham opatsik hot Jöhr 50//1 Vutsen Vötter 30//1 Vutseta Vötter 27//1 17//1 Milan Item Vötter Sa 4 vnmindige mansbilder 4 9 weibsbilder 17 Sa 17. Luca Litsenik bey haus in Hrasniku in Peskulia Item in Hrasnik Ibidem in Peskulie Luca Litsenik hot Johr 40//1 1 2 1 4 26 7 6 7 6 6 6 6 9 6 85 13 7 7 7 7 Sa 41 6 5 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 135

Sa vnmindig mansbilder Weibsbilder in allen Sa

15. Simon Montsilouik bey haus in Hrasnik zu Rosolie in Tsalerin bey Gritsigiu zu lognize bey den haus zu opatsika zu Kriuatsi in lestotik zu Sitnik in Dolenezu Konsku dol ibidem ibidem in lestotik in Polnizu ibidem in Suchaia unter dem Haus Simon Montsilouik Johr 48//1 Tragik brueder 40//1 Janko brueder 38//1 Vukoe vötter des ersten 26//1 Peter Kusik vötter des Simon somit [...] hot Johr 30//1 Malniza brueder des Peter 25//1 6 vnmindige mansbilder 3 weibsbilder 16 Sa 25 16. Abracham Opatsik bey haus in Krasnize bey Verbe bey tserlenu Grede bey des haus des Opatsik bey Rosolie bey Ponara bey den haus obruth

70 30 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 6 6 54 Sa 250

vnmindige mansbilder Weibsbilder

19 7 7 7 7 6 8

18. Dragik Harambasik bey haus in Hrasnik zu Peskulie in Tserlene grede bey Punara bey bastotika ibidem in Koroseb bey lize bey Potsasbine Dragik Harambasik Jöhr Mainola Sa 50//1 30//1 2

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE vnmindige manspersonen weibsbilder Sa 19. Radosaff Posigh bey haus ibidem bey Ponara Kimon Dolu Vin tola na berdu in Suchaia bey opelikaia Kuku in Sgoro Dol in Suchaia Item in Panlofzu in Petkulia in lastotik Radosaff Posigh Jöhr Milin Sohn Mileta Item Sohn Radouan Vötter des ersten Sa vnmindige mansbilder weibsbilder Sa 50//1 25//1 20//1 20//1 4 4 4 12 16 7 7 6 6 18 7 6 6 6 6 6 97 4 5 11 16 7 6 7 7 12 6 6 8 6 6 6 Sa 93

213

gegen erlegung 5 Ducati verlighen worden. NB die erste helfte geniest der Mihail Buchasich. 21. Peter Vukouik bey haus in Polize zu lastotik in Leskovaz zu Suchaia bey Vode Carlouuza in Kustasiza bey Tsaterne bey d. haus Item in Suchaia luka na Berdu Visu Suchaiu bey opalinen Kukiome bey Verbe Ibidem in Paulouaz Peter Vukouik Jöhr Milos Sohn Marko brueder des Peter Mihalo item brueder des ersten Sa vnmindige mansbilder weibsbilder Sa 50//1 28//1 38//1 30//1 4 5 9 18 15 15 6 6 7 7 11 6 6 6 6 91 70//1 25//1 20//1 3 3 4 10 16 7 7 6 6 7 7 6 6 6 6 7 6 7 6 Sa 106

20. Juriza Puchasits bey haus Ibidem bey Dolu bey Suchaia bey Grede in Hrasnik in Peskulia in Polizu zu Visetola ibidem bey Peskulia bey Grede in Leskouaz Juriza Bucharits Jöhr 30//1 1 5 2 Sa 8

22. Radisa Mirkouik bey haus in Vagau zu Polizu in Koroseb in lastotik bey Meie Mutilik in Podlorik in Suchaia bey Krusgofsga in lestotik Item in leskouiz Radisa Mirkouik hot Johr Radosaf Sohn Boscho Sohn vnmindige mansbilder Weibsbilder

vnmindige mansbilder weibsbilder

Sa Sa

NB dieses grundstukh ist mit seines brueders kinder vertheilt vnd di andere helfte aber dem Milin Bossich

214
23. Saua Tsurtsyk bey haus bey Suchaia in Hrasnik in Luka Item in Hrasnik Berdi in Paulouzu in Peskulia Rasnitsghi by Lontsikyia bey tebru in Rosolie in Suchaia Naberdi zu Lastotik in Peskalia in Krusofsku bey Polizu in Koroseb Saua Tsurtsyk hot Johr Ristifoi Sohn Nicola Milin 60//1 20//1 18//1 16//1 Sa 4 vnmindige manspersonen 1 3 weibspersonen Sa 8

Karl Kaser zu Peskulia in Konsgu Berdum zu Klepalistu bey Lemina Mlina in Hrasnik Item bey Tserbine grede in Sgoro dol in Halaginzu zu lisgouaz in Polize bey Potkukie bey Rudinach bey Pengora Tragosaff Grostanik Johr Nicola brueder Marko brueder Sa vnmindige mansbilder weibsbilder Sa 45//1 25//1 22/1 3 6 3 12 18 6 7 7 7 9 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 7 6 5 Sa 136 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 118

16 7 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 105

24. Simo Luzyk bey haus bey Rasnikum in Kriuo Dragi zu Sitnik in Lustsiza by Suchaia zu Pulifizu zu Kruskunin Berdu in Lisskofozu Simon Luzuk Jöhr 30//1 Glia Vötter 25//1 Marko brueder v. d. ersten 40//1 3 vnmindige mansbilder 6 6 weibsbilder Sa 15 25. Tragosaf Grostanik by haus bey Vode Karlouaz in Hrasnik zu Suchaiu in lastotik

13 9 9 6 6 8 6 6 Sa 63

26. Radosan Lemik bey haus Ibidem in Polizu Ibidem Item ibidem in lastotik zu listofsku in Hrasniku zu Luzi bey Hrasnikum bey den Udbina weg Item in luzi bey Buriara bey der Khirh in Kriuo Dolu Ibidem bey Vusikiem in Peskulia vt Taku Kresuun in Scheliskiu Radosau Lenik Radosaff vötter Jouan vötter Jöhr 40//1 30//1 20//1 3 6 12 21

15 7 7 9 6

Sa vnmindige mansbilder weibsbilder Sa

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE u Hrasnik Cusizi u Kas Kofzu u paulofzu u Sgoro Dolu kod mlina u Suhani u Berdu Rossolu u Zbudini u lestotiku u Budak kod bumara kod mlina opalicha kod kutga opalicha

215
7 7 6 6

27. Radosaff Osmokruh by haus in Polizu bey Konske vnter Hrasnikum bey tserbine grede Item in Hrasnika Ibidem bey den Carl [...] wasser Item bey haus bey Kriuosa dolu Radosaff Osmokruh Jöhr Simo Sohn Luca Sohn vnmindige mansbilder Weibsbilder 60//1 38//1 23//1 Sa 3 2 4 Sa 9

48 5 5 8 6 5 7 6 6 6 Sa 102

1111/4

31/4 6 6 6 6 6 6 6 uza

Extractum ex prothocolla Cesareo per me Casarnne Commissarium. 29. Wiskup Raiadsik bey haus bey d. haus des Wossinom in Tsaterne zu lutsiza in Vise paulofza zu Verdi Prima Paulouzu bey Gredum Vsahaiu in Suchau Lukouaz bey Kruske in Polizu in Berdu Tserlene Grede vnter d. haus Witskup Raidsik Sohn Janko Mali Weiber 100//1 40//1 2 5 5 12 80 9 6 11 Sa 106 80 5 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 Sa 146

28. Milinko Skokik bey haus in Polize bey Kruske bey Suchaia in Polu Rosulie vnter des haus des Nontsileuik bey vode Carleuaz bey den haus des opatsika bey Konsga Berdu unter Hrasta Lipoga in Hrasniku Miliu Skokik Vid brueder Jöhr 50//1 45//1 2 5 6 13

17 7 7 7 8 7 6 6 6 6 7 Sa 84

Sa vnmindige mansbilder Weibsbilder Sa

Sa

Naknadni upis: Radoiza Lenik iz Komich ima po Casarske prothocol zemlia kod Kontgo kod glabozu Rosulu u Rasnik u Sitnik lastotich 17 9 7 7

30. Saua Marianouich unter d. haus in Hrasnich in Suchai in lastotich Saua Marianouich 70//1/4/5 1/4/5/10

All in Comik seint ohne Concessionbrieff.

216

Karl Kaser Volgen hinach vnten ohne gruntstukh Catolisch. Luka Wukouats ist v. d. Capellen hiher vor 10. Johrn khomben 35 hot Jöhr 1 vnmindige manspersonen 2 weibsbilder 2 5 Sa Mathe Delaz ist v. Louinaz hot Johr Ive Sohn Terne Sohn Georgiy filiy vnmind. weibsbilder khomben 50//1 30//1 20//1 16//1 4 3 Sa 7

Seellen Jener so ohne gruntstukh in Comik seint alle Wolochen Marko Opatsik ist dises Johr v. Türgey khomben hot 20 Johr/1 Vuk brueder 30/1 Vutsen brueder 25/1 3 mansbilder 5 weibsbilder 6 Sa 14 Thome Montsileuik ist alhir 5: Johr ist v. Cosin khomben 30//1 1 vnmindige mansbilder 3 weibsbilder 3 in allen Sa 7 Vuk Juinouik ist 8: Johr alhir v. Cosin khomben hot Johr 30//1 1 vnmindige mansbilder 5 weibsbilder 3 Sa 9 Radisa Osoraz ist ein Johr alhir vnt aus tirkkey khomben hot 30/1 brueder 1 2 vnmindige mansbilder 2 Weibsbilder 4 Sa 8

Mathe Lestrik ist v. d. Capellen vor 8 Johrn hiher khomben Catolisch hot 35/1 1 vnmind. mansbilder 2 weibsbilder 1 Sa 4 Juan Kerponeuik ist v. Zeng vor ein Johr hiher khomben im Catholisch25//1 Sa 1 Weibsbilder 1 in allen 2

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

217

Conscriptio terrenorum et hominum in Comik welhes dorff v. der Haubtmanschafft Udbina [...] dahin incorporirt worden ist, vnt besteht dise dorffschafft in leuth Bolachen.
Pop oder pfaff Juan Paulitsik hot in 12 örthern Proculabo Matahaia ein Catholisch –7– besitzt seinen Grund in Novi - ist ein Katholik Knes Radosa Luzyk –13– Jouan Luzÿk –6– fendrih Mihat Vukmanouik –14– Dessetnik Mirko Sunikouik –17– Milos Hrelik –10– Jungiat Pokogniak –11– Peter Vukouik –15– Milin Patinik –10– Vucasin Mischauik –8– Radoie Lenik hot in –16– Saue Teklik –10– Ilia Teklik –10– Simon Montshilouik –17– Abracham Gratsik –20– Luca Litsenik –5– Dragik Harambasik –10– Radosaff Bosigh –12– Juriza Bucharits –12– Peter Vukouik –15– Radisa Mirkouik –11– Saua Tsurtsy –16– Simo luzyk –8– Tragosaf Grostanik –17– Radosau Lemik –20– Radosaff Osmokruk –10– Milin Skosik –11– Wiskupp Raidasik –12– Saua Marianouich –4– Seellen Jener so ohne grunt stukh seint Marko Opatsik Thome Montsileuik Vuk Zuionouik Radisa Osorat Seellen der Catolisch so ohne gruntstukh, vnd sich auf des Proculaho Methaia pocht befinden sollen gegen Irer bewerlich Luka Wukouats Mathe Delaz Mathe Sestik Juan Kerpaneuik 195 237 185 44 107 147 59 79 113 79 59 1111/4 108 132 250 135 41 85 93 97 106 91 105 63 118 136 102 84 146 106 2 3 1 4 1 1 3 4 3 1 3 2 4 6 4 1 2 4 1 4 3 4 3 3 3 3 2 2 1 78 3 1 1 2 7 4 6 3 6 4 2 3 6 3 2 3 1 2 3 4 2 4 4 2 5 3 1 6 6 6 2 5 5 4 107 5 3 3 2 13 7 9 4 5 2 2 8 8 7 3 2 3 5 16 9 1 5 4 5 9 4 3 6 3 12 4 6 5 5 162 6 4 5 4 19 13 18 8 15 7 5 14 18 13 6 8 6 11 25 17 4 11 12 8 18 10 8 15 12 21 9 13 12 10 347 14 8 9 8 39

-

1 4 1 1 7

2 3 4

2 3 1 1 7

5 7 4 2 18

218

Karl Kaser

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

219

Popisana Zemlia u brunu i oruzie, i ostalo
Popisana Zemlia u brunu i oruzie, i ostalo kako Jdda 1712. 1. Pork: Marko Kraina ima zemlie pod kuchiom sue skupa siroka i duga 200 i sesdeset Item u dubraui 20 u Tuchom poliu 100 trideset u Camernichi liuade 30 u Dubraui liuade 10 od let 48, sin Ilia 20, Thoma 17, mala 3 xenskoga 7 2. Dragosau Radakouicz ima zemlie pod kuchiom uza 400 Item u Guosdu liuade 30 u Gluhoi Dubraui liuade 20 u Klapauichah liuade 20 od let 60. sin. 1. Vuk 30, 2. brata, Dragoia 45, Radoja 36, Sinouacz Manoilo 20 malih 7 xenskog: 18 3. Todor Milias, ima zemlie pod kuchiom, u sue uza od let 36, ima brata Radiuoi 40 mala 4 xensko: 4. Saua Cubrilouich ima zemlie uze Item u Cemernichi liuade uza u dubraui liuade uza od let 30 ima brata Stariega Thrifun 40: Trifunoui sini Saua 18, Simo 16, 3 mala, xenskoga 120 7 180 10 5 11

7. Bogdan Plechaz ima zemlie ze Item u Cemernizi liuade u dubraui liuade od let 70. ima 2. sina, Radosau 25 Radoiza 22 mala 2 xenskoga 8. Thadia Diuiak ima zemlie pod kucziom uza Item u Cremernich liuade u dubraui liuade u Klapauichah liuade u Paklariziu liuade od let 70. ima brata 1. Vuka 60. Sinoucheu 4. Vuche 30, uuchich, 28 Gaio 26. Radosan 20. Vukou sin Milouan 20 Jurai. 18 malih 8 xenskoga 9. Juan Karanouich ima zemlie pod kuchiom uza Item u Cemernichi liuade u dubraui liuade u Klapanichah liuade u Planichiu liuade od let 50. iedan mala xenskoga 10. Petar Klaich ima zemlie Item u dubraui liuade u Cerouchu liuade od let 40 ima brata 1: Paula 25 mala 1 xenskoga 11. Thoma Sanader ima zemlie Item Pod Groschom liuade u Dubraui liuade od let 50 ima brata 1. Radisa 30 sin: Radouan 17 mala 5 xenskoga 12. Radulo Drachich ima zemlie pod kuchiom uza Item u Cemernichi liuade u Patelaricziu od let 30 brata Radosaua 26 mala 4 xenskoga

200 20 10 4 290 30 20 10 10

16 80 5 5 5 5 3 110 61/2 6 8 150 10 10 12 75 5 4 5

5. Mitar Cubrilouicz ima zemlie 120 Item u Cemernichi 10 u dubraui 5 od let 40. ima brata Stariega Millos, 46 mala, 2 xens: 7 6. Vujasin Cubrilouicz ima zemlie pod ze Item u Cemernichi u Dubraui Item kod Pork: Pocasbine u dubraui liuade od let 56. sina 3. Stanisa 30. Petar 20. Nicola 16 mali 1 xenskoga 150 10 5 5 3 6

13. Vuchen Bulianich ima zemlie pod kuchiom uza 100 Item u Gluhoi Dubraui liuade 3

220

Karl Kaser zemlia skupa Vuchich 55 ima Sinou 5 Filip 23, Sekula 20, Guosden 16 malih 4 xenskoga 20. Millasin Radmanouich ima zemlie Item u Plaklarichiu u klopauicza liuade u Guosdu liuade od let 60 sina Ilia 20, Jouo 18 Marko 16 brat Vucen 40 Sinouci Mahat, 30 Stoian 16 mala 3 xenskoga 21. Vasil Popouich ima pod kuciom Item u Cemerniczi Item u dubraui liuade u Zitniku u Klapauiczah u Kremenu od let 40 ima 4 brata Saua 30 Petar 28 Radisa 24 Radiuoi 23 mala 3 xenskoga

u Gaui liuade 2 od let 60 ima sina 2. Radiuoi 25 Nenko 20 xenskoga 3 14. Nicola Kertina ima zemlie pod kuchiom od let 80. sin Milan 30 mala 2 xenskoga 15. Nicola Kuysich ima zemlie pod kuchiom Item u Cemernichi liuade u Dubraui liuade od let 60 ima 6 sinoui Radouan 30, Dokman 26 Marko 23, Thoma 20 Trifun 18 Mitar 16. mala 2 xenskoga 16. Rados Popouicz ima zemlie Item u Cemernichi liuade u Gluhoi Dubraui liuade u Sitniku liuade u Cerouchu liuade u klapanichah liuade u Paklariczu liuade od let 40 ima brat 3. Vuk 30 Radiuoi 28 Juro 25 malih 9 xenskoga 17. Mitar Cubrilouicz ima zemlie Item kod puta Jesenarskoga kod lipoue Glauicze na brunu pod vrlaiem u Cemerniczi liude u Paklaricza kod graba kod lakue u Paklaricziu pod Suhouerhom Draziczia Poliani mali Paklaricz od let 51, brata 1 Marko 20 sin Todor 20 malih 5 xenskoga 18. Radoicha Olierouich ima zemlie pod kuchiom Item u Gluzoi dubraui liuade od let 28. mali 2 xenskog. 19. Juicha Popouich ima zemlie pod kucziom Item u Gluhoi Dubraui liuade u Cemerniczi liuade u Guosdu liuade u Klapauiczah u liutochu u Caterni u Cokui od let 60. ima 5. sinoui, Radoicza 30 Nicola 25 Vuk 2 Mihalio 16 brat oui posebi stoi a 40 3 148 10 10 7 270 30 10 5 10 5 10 15 260 15 20 15 10 5 2 4 3 3 9 10 30 6 360 6 20 4 2 4 6 2

8 260 10 10 6 8 120 12 12 5 5 6 11

22. Radosau Radmanouicz ima zemlie pod kuchiom 190 Item u Cemernichi liuade 15 u Zitniku liuade 2 u Paklaricziu liuade 7 15 u klapauikah od let 40 ima brata 2 Thoma 30 Juan 20 mala 3 xeni 5 23. Jouan Cubrilouich ima zemlie pod kuchiom Item u uelikom Paklaricziu liuade u Jeliouom klanicziu liuade u Zitniku liuade u Gluhoi Dubraui liuade u Cemerniczi liuade od let 45. ima 2 brata, Ilia 40. Boxo 30 Sinouacz Stoian 17 malih 6 xenskoga 24. Vukosau Paskas ima zemlie pod kuchiom aliti u vodom poliu Item kod Mlina u Gaiu iz Liponoga klanca kadi je iz hodi na bruna kod Kerstasicza ima belom berdu u Gluhih Dubrauah u Zitniku liuade u klapauichah pod gradinom u verh kremena liuade u Poliani u violah u Kriuo dolu od let 70. sina ima 2. Dragosan 30. Nicola 28 Sinouacz Mirko 40 i Sinouacz Vuchen 27. malih 5 xensko: 200 2 3 2 2 2 6 190 10 10 10 4 1 4 4 4 3 11

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE u Cernouczu u Rudom poliu u Klapauiczah ibidem pod vodenom glauom od let 70. ima brata 1. Radoiza 60. Radosau ima Sinou 4. Radomir 4 [!] Pop Marko 35, Achim, 30. Mitar 20 Radoiza ima Sinou 4. Andria 18. Petar 16 malih 12 xenskoga 30. Stipan Telaÿch ima sue zemlie uza od let 30 mala 3 xenskog. 31. Todor Polouinich sue zemlie ima uza od let 30 ima 2 brata Jouan 25. Milan 20, xens: 32. Petar Kertinich ima zemlie pod sobom aliti pod kuchiom u sue Item u Gluhoi Dubraui liuade u Cemernichi liu. u Paklaricziu liu. u Klapauiczah u Zitniku od let 90. ima sina 3: Mihalio 50, Cusman 38. Jouan 30. Mihaliou sin Luka 20. Cusmanou sin. ostaia 17 malih 8, xenskoga 33. Radoie Kouacz ima zemlie opet u suem poliu casima Item u Cemerniczi u Cerouchih Klapauiczah od let 30 ima brata 1. Radiuoi 28 mala 4 xenskog.

221
30 11 5 10 33

25. Stanisa Gachesicz ima zemlie pod kuchiom aliti u vodom poliu Item okol kuchie u vodenoi Glaui izpod vrlaia u Zitniku u Dubraui u Cermerniczi u Klapauichah u Jancharichi u Paklarichiu u verh Dubraue od let 40 brata 1 Radisa 30. mala 2. xenskoga 26. Saua Plochar ima zemlie pod kuchiom Item kod kuchie Radosine pod urlaiem kod Cernoga Cuga u Dubraui ibidem u Dubraui liuade u Cerouchih dolchih od let 60. ima 2 Sina Luka 30 Predoie 20. mala 2 xen: 27. Ninko Kussulicz ima zemlie pod sobom aliti kuchiom a to u vodom Poliu Item u Cemernizi liuade u Zitniku liuade Pod liutocem u Suhouerku pod Planinom u Paklarich kod bunara od let 46. ima brata 3. Nicola 40. Myrko 30. Mircheta 26. malih 5 xenskoga 28. Mirosau Pauicz ima zemlie pod kuchiom uza Item u vodom poliu ibidem u Cemerniczi liuade u Gluhoi Dubraui u Zitniku liuade za urlaiem liuade od let 70 ima sina 1. Todor 20, xenskoga 29. Radosau Kernetich ima zemlie pod kucziom siroka ÿ duga Item u Gluhih Dubrauah u kossi Berguchkoi u Zitniku ibidem u gluchih Dubrauah pod Gradinom

30 15 10 10 2 3 4 6 3 2 3 3 40 30 15 5 15 10 3 3 250 10 5 5 6 3 15 40 6 4 5 5 5 4 2 50 20 20 20 10

18 50 2 20 7 250 20 20 5 5 5 16 50 80 30 20 10 4

34. Radota Klaich ima zemlie pod pod [!] sobom aliti pod kuchiom 167 Item u Cemernichi 10 u Paklanichah 5 u Paklanichiu 1 kod pochasbine 11 u Zitniku 6 u Ceriu 6 od let 70 ima sina 3 Nicola 30 Marko 25 Janko 23 mali 1. xenskoga 6 35. Jouan Obradouich ima sue zemlie Item u Cemernihi u Dubrauah u Klapauiczah u Paklarichiu 220 15 10 2 15

222
u Zitniku od let 80 ima dua sina, Cuio 48 Jurai 30 mali 1 xenskoga

Karl Kaser 10 8

36. Millisa Olerouich ima zemlie sue pod kuchiom 70 Item u Gluhoi Dubraui 20 od let, 30. ima brata 1, Mitina 25. mala 4, xenskoga 4 37. Vkouoi Radakouich ima zemlie sua skupa mala i velika siroka i duga od let 80. ima 3: sina Stoian 40. Grubisa 30. Tomica 20. Stoianoui Sini Janko 19 Jouan 17. Grubisin sin Mihat 17, mala 4 zenskoga 38. Juka Dracha, ima zemlie pod kuchiom aliti u vodom poliu Item u Paklaricziu Zitniku pod gradinom u Cemerniczi od let 50. ima 4 sina Marko 17 mala 4 xenskogi 39. Knes Saua Obradoienicz, ima zemlie pod sobom Item u Cemerniczi u Gluhoi Dubraui u Zitniku u Zitniku u Klapauicziu od let 100. ima sina kneza Vkadina 50. Sinouacz 20. Nicola 36. Gaurilo 30 Radan 21 Simo 20. Baio 18. malih 15 xenskoga 400 16 42 5 10 6 12 4 350 30 14 20 20 6 17

40. Vuk Pauicz ima zemlie Item u Zitniku u dubraui Gluhoi u Cemerniczi u Klapauiczi od let 40. mala 3 xenskoga 41. Stanko Cichia ima zemlie od let 60. sinu Ostoia 25 xenskoga

70 6 5 5 10 3 40 3

42. Plouan Pop Marko Kernet ima zemlie pod sobom Cerkoune uza 27 43. Vukasin Kosutÿch ima zemlie Item pod lipoue Glauicz u Cemernichi u Gluhoi dubraui u Zitniku pod Suhoui [...] u Klapauiczah u Paklaricziu od let 35. ima brata 3 Gruicha 30. Tatomir 28 Kresoie 25 malih 8 xenskoga 44. Nouak Cubrilouich ima zemlie pod kuchiom Item u Paklaricziu od let 50 mala 2 xenskoga 45. Juan Cugal ima zemlie sue mala: velika uza od let, 38. ima brata 1 Milan 36 malo 1 xens: 100 15 10 3 4 4 3 4 9 45 10 3 60 3

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

223

Conscriptio terrenorum et hominum des dorffs Bruno, velhes gleihfalls vnter die Haubtmanschafft Udbina gehörig sein [...]

Wolahen Proculabo Marco Kraina hot in 5: örthern Dragosau Radakouiz hot in 4: örthern Thodor Milias hot in einen örth Saua Jubrilouich hot in 3: örthern Mitar Jubrilouich hot in 3: örthern Vuiasin Jubrilouich hot in 5: örthern Bogdan Blizaz hot in 3: örthern Thadia Diuiak hot in 5: örthern Juan Karanouich hot in 5: örthern Peter Klaich hot in 3: örthern Thoma Sanuder hot in 3: örthern Radulo Drachich hot in 3: örthern Vucen Balienich hot in 3: örthern Nicola Kertina hot in einem orth Nicola Kuÿkich hot in 3: örthern Rados Popouiz hot in 7: örthern Mitar Jubrilouich hot in 10: örthern Radoiza Olierouich hot in 2: örthern Juriza Popouich hot in 8: örthern Milasin Radmanouich hot in 4: örthern Vassil Popouich hot in 6: örthern Radosau Radmauouich hot in 5: örthern Jouan Jubrilouich hot in 6: örthern Vukosau Potkas hot in 10: örthern Stanisa Gachesiz hot in 11: örthern Saua Placha hot in 7: örthern Ninko Kussulits Mirosau Pauicz Radosau Kernetich hot in 10: örthern Stiphan Klaÿch hot in einen orth allein 450 470 120 195 135 173 230 360 100 1222/4 170 84 113 40 168 340 342 130 418 286 160 229 211 240 88 69 279 69 209 50 2 5 2 4 2 4 3 7 1 2 3 2 3 2 7 4 3 1 9 4 5 3 4 5 2 89 3 4 2 8 1 3 7 4 3 2 1 2 8 1 1 5 4 2 2 9 5 1 4 3 3 3 6 5 2 86 2 5 12 3 7 18 7 11 7 6 4 16 3 8 12 5 3 3 7 15 9 6 8 8 11 5 6 11 3 199 3 15 23 18 2 12 30 13 18 11 11 9 31 5 11 20 11 6 7 16 28 17 8 21 15 19 11 16 21 7 347 8 24 4 38 6

224

Karl Kaser

Wolahen Thodor Pobunich hot in einem orth Petar Kertinich hot in 6: örthern Radoie Kouaz hot in 5: örthern Radota Klaÿch hot in 7: örthern Jouan Obradouich hot in 6: örthern Milisa Olenouich hot in 2: örthern Vukouoi Radakouik hot in allen Juko Draka hot in 5: örthern Knes Saua Obradouich hot in 6: örthern Vuk Plauiz hot in 5: örthern Stanko Cichia hot in einen orth allein Pop Marko Kerneti hot in einem orth allein Vukasin Kosatijch hot in 8: örthern Nouak Cubrilouich hot in 2: örthern Juan Jugal hot in einen orth Seellen Jener so zu Bruno fast ohne grunt Stukh seind Bogdan Segrits Ilia Vitouik Petko Dobrouich Deon Tompalik hot in Rud polie Marian Saboniza in Rudo polie Juko Nembkonik Milin Senetsia Milouan Garanouits Jouan Malbassa Saue Trakolik Vosco Tenedits hot in Belopolie Marko Martes Jure Tanteuich Rados Milieuich Vutsen Tsobrilenik hot in 3 orthern Vukoui Smerlich dan der Pere u. Kator 20 305 190 206 272 90 400 742/4 440 96 43 27 143 55 30 3 20 20 10 4 30 10 16 3 65 3 6 2 4 3 2 6 2 6 1 2 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 2 1 1 8 4 1 1 4 4 4 17 3 8 2 1 1 2 4 1 1 2 2 1 1 1 3 4 2 3 7 16 5 6 8 4 16 4 15 3 3 9 3 3 1 4 7 2 1 1 5 2 3 5 3 5 2 3 2 2 1 10 30 11 11 12 100 26 100 38 7 5 1 21 6 6 4 8 13 4 3 4 6 5 7 7 6 7 4 7 8 5 5 726

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Preszemliaki mit Grundstück Item. 16/ 11/ 31/ 58 159/166/341/666 10/ 17/ 19/ 46 185/194/391/770 Weibsbilder Juko Nemkouik kleine weibsbilder Milin Senetsia b. haus 4 pre zemliaki u brunu 1. Milouan Koranouicz od let 30 mala 2 xenskoga 2. Jouan Malbasa ima zemlie, 30. uza ima let 50, ima 3 sina, Milouan 25, Ilia 20, Paual 16 xenskoga 3. Saua Drakulich ima zemlie od let 30, mala 1 xenskoga 4. Boxo Dereticz ima zemlie uza od let 60 Sina, 2 Nicola, 20, Jurai 14, xenskoga 5. Marko Martess, ima zemlie uza od let 32 mali 1 xensko 6. Bogdan Coprich ima zemlie uza od let 50 2 Sina Petar 18 mali 1 xensk. 7. Ilia Vidouicz ima zemlie uza od let 30 brat 1, Jouan 25, mala 2, xenskoga 8. Petko Dobrienich ima zemlia od let 25, brata 1 Ratko 23, mala 4 xenskoga Dean Tompulik in Rudopolie 20: hot Johr kheine Mansbilder weibsbilder Marian Saboniza in Rudopolie 10 hot Johr kheine Mansbilder 2 5 weibsbilder

225
1 3 Johr 25:1 od Banie dostal 2 1 Sa 4 Johr 48:1 5 6

[Slijedi poduži odlomak o izbjeglicama i naseljavanju, ali je neèitak]

3 5

7 10 7 16

Jure Tantenich uenato do Perletott auanti 16 auni a 30 anni un picolo Femine 2 in tutto 4 Radas Milieuich auenuto l anno passota da Turchia a 30 anni 3 picoli et tre femine in tutto 7 Vutsen Tsobrilouik bey s. haus 55 etc. Sa 65 Peter Sohn kheine Mansbilder Weibsbilder Vukmir Smerlich ist u. d. Capellen khomben vor ist ohne grunt alt vnmindige Mansbilder weibsbilder Pere [...] ist vor 14: Johr v. Kator khomben hot Jöhr vnmindige Mansbilder weibsbilder hot Johr 40:1 16:1 2 4 2 Sa 8 20: Johr 35:1 2 2 Sa 5 [?]:1 3 1 5

3 3 5 1

6 7 3 4 20

5

9

7

13 50:1 1 2 4 20:1 1

Jöhr

226

Karl Kaser

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

227

Massin der Hauptmannschafft Udbina gehörig
8. 9ber 1712: frueh gegen 8 Uhr u. Bruno nohe Massin obgereist, alda gegen halber 10: angelangt lt. d. beschreibung auf gerecht vorgen auch wie volgt: auch diser orth ist [...] der Haubtmanschafft Udbina gehörig. 1. Pfaf Simo Mitrouich vnter den haus Item zu Begouaz bey Stubliz in Vaganz ibidem bey Kula zu Zemergniza bey Preuie 40 31 64 60 30 10 10 10 255 Mitar Sohn Barisan Vuica Vuk doga Milos Prueder 30//1 28//1 27//1 20//1 70//1/8/10 6/8/10/24 160 80 14

4. Cuio Baich ima zemlie pod sobom Item u Cemernichi od let 40 ima brata 3 Bogdan 36. Radouan 30, Jurai 25 mala 2 xenskoga

dises grundstukh ist der Comunitet den Marko Kernetik als [... ...] Pop Masinski Achim Pruader 35//1 30//1/2/2 2/2/2/6 420 50 20 Sa 494 [?]

5. Stipan Medich ima sue zemlie pod sobom 60 Item kod Cu[?]dmika liuade 38 od let 60 ima brata 1 Jure 54 Sini Ilia, 26. Lacka 20, Boxo 18 mala 3 xenskoga 7 6. Vuchich Voinouicz ima zemlie u poglie Item u cemernichi od let 30 mala 4 xenskoga 70 10 1

Porkulab Stosa Zorich hot in poglie in Zemergniza Fen. bey Lubardenik Fen. Procul. Stosa Johr Jouan Prueder Mitar Prueder Radoiza Vetter Milan Cuian Simo Petar 60//1 70//1 64//1 30//1 28//1 25//1 24//1 20//1/11/8 8/11/8

7. Simo Rasetich ima zemlie pod sobom 130 Item u Cemernichi liuade 50 od let 30 ima brata 1 Abrame 23, mala 5, xensko: 4 8. Milich Medich ima zemlie sue skupa uza Item upoliu liuade u Cemerniczi liuade od let 43, ima brata 1 Stoian 30 xenskoga 9. Milanko Japunzich ima zemlie pod kuchniche Item kod gradine liuade u bukouchu kod naslona Pauloua u Poliu kod Ponora kod bieloga usila u Cemernicz od let 32 ima 3 brata, Nicola 29. Marko 20, Paual 16. xenksoga 110 30 21 9 30 40 20 10 20 5 25 6

in allen 27 140 45 185

3. Bile Harezina vnter den haus Item Fen: vische kuchie Bile Harezina 80//1

10. Zast. Grube Voinouich ima zemlie u sue upoliu 380 Item u cemernichi liuade 52

228

Karl Kaser

od let 50, brat iedan Juan 30, Stricz 1 Stanko, 60. sini Mitar 25. Voin, 16 Milich 17 malih 6, xenskoga 12 11. Radiuoi Medich ima Sue zemlie uza Item u Cemernichi liuade od let 60 ima sinou 2, Ilia 30 Peter 20 malih 6 xenskoga 12. Paual Voiuodich ima zemlie pod kuchiom uza Item u poliu uza Ibidem Item u Cemerniczi liuade Item u vaganie liuade od let 58 ima brata 1 Radoie 40. Sin Paulou Ostoia 25, Sinouaczi Stipan 20, mala 6 xenskoga 13. Vuchich Zorich ima zemlie pod kuchiom uza Item u Cemernichi liuada pod gradinom liuade kod Cardaka od let 80, sin 1, Milan 50, bratued Petko 40 brat Petkou Vukadin 30, Miladin 28, Mitar 20 malih 5 xensko: 14. Mihalicha Netiakouicz ima zemlie sue od let 60 ima 3 sina maxim 30 Boxo 25. Jurai 20 mali 1 xenskoga 15. Miliuoi Guosdenchenicz ima sue zemlie Item u Cemernichi liuade u Poliu liuade od let 70 ima tri Sina Jouan 30, Stoian 28, Ilia 16 Sinouacz Thoma 16 malih 4 xenskoga 16. Juka Zorich ima zemlie sue skupa od let 40. ima Sinou 6 Mitar 16 ima dua brata Jouan 30. Janko 25 malih 5 xenskoga 17. Koio Medich ima sue zemlie pod sobom od let. 30 ima brata 1 Jouan 25 mala 3 xens: 18. Boxo Bunchich ima zemlie sue od let 40 mali 6 xenskoga 30 20 4 10 80 80 60 20 16 260 20 50 40 12 30 3 130 40 30 5 227 6 120 6 133 3

21. Vlaisau Voinouich ima zemlie pod sobom 120 25 Item u Cemernichi liuade od let 80 ima Sina 4 Marko 40, Jouan 35, Trifum 32, Juan 25 mala 3 xenskoga 12 22. Vuk Kechilouicz sue zemlie mala i uelika uza od let 60 ima Sinoucza 1 Saua 40 mala 3, xensko 23. Cuio Torbicha ima zemlie sue skupa od let 30 xenskoga 24. Knez Petar Kouacheuicz ima zemlie Item u Poliu liuade a to Pocasbine u pogliu liuade uxe u Cemernichi liuade od let 50 ima brata 1 Vuiasin 40, sinouacz Simo 30 mala 4 xenskoga 25. Juan Kouacheuicz ima zemlie Item u Cemernichi liuade Item liuade upogliu od let 30 ima brata 1 Paual 28 mala 5 xenskoga 26. Luka Juanouich ima zemlie oranice Item u pogliu liuade opet kod kuchie na Stazi Visuchka od let 35 malih 1 xensko: 27. Mihalio Paulouiz ima zemlie od let 35, brata 1, Cusman 30 malih 5 xensko 28. Marko Skorich im zemlie sue od let 25 mala 5 xenskoga 29. Obrad Skorich ima sue zemlie Item u Cemernicza liuade od let 30 xenskoga 30. Stanko u Vrachalo ima zemlie Item u poliu liuade u planini liuade od let 6 nedjak Marko 30 mala 2 xensko: 80 2 40 1 100 50 30 21 4 100 21 30 4 70 7 1/2 10 10 1 82 7 170 3 25 10 1 8 22 50 5

19. Medo Zorich ima zemlie sue skupa uza liuade 300 od let 40. ima brata 2 Radosau 38 Ostoio 23 malih 8 xenskoga 7 20. Radoiza Lakich ima zemlie pod kuchiom u sue od let 40, ima brata 2. Maxim 28 Stipan 24 malih 2, xenskoga 93 4

135 ipol 31. Vuk Xiukouicz ima zemlie od let 76 brata 1 Stoicate 44 malih 6 xenskog. 7 32. Stipan Mandich ima zemlie od let 30 brata 2 Jouan 25 Vucheta 23 mala 5 xenskoga 80 11

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 33. Maxim Torbicha ima zemlie od let 33 mala 4 xenskoga 34. Trifun Torbicha ima zemlie pod sobom od let 27 xenskoga 60 4 50 3

229
40 2 40 3

39. Simo Sauich ima zemlie od let 60 brat Miladin, 50 mala 3 xenskoga 40. Thome Vujatouich oranice y kostanice Thome 32, malih 3 xens: Popisani pres zemliachi od mazina Millos Deraticz od let, 28 Sina 3, dragicz 18, mala 2 xenskoga Janko Diuiceuicz od let 60 maloga 1, xenskoga Kuzman Radoich od let 60 sin Ilia 25 mali 1, xenskoga Miko Mandich od let 30 mala 2 xenskoga Janko Jouanouich od let 38, mali 1, xenskoga Petar Mudrinich 60, Sina maloga 1, xenskoga

35. Lazo Zorich ima zemlie pod sobom 237 kostanice upoglie 60 50 u Chemernice kostanice od let 48 brata 3 Nouak 60 Starij brat Vuchen 30 Sinouacz Radosau 24 mala 7 xenskoga 9 36. Thoma Balach ima zemlie pod sobom Item upoglia liuade od let 52 ima Sina 4 Petar 19, Jouan 16 mala 2 xenskoga 37. Mikula Balach ima sue zemlie od let 26 nihil amplias 38. Nicola Tezakouich ima zemlie uza Item u poliu liuade od let 30 ima Stariega brata, Juan 58 xensk: 521/2 32 4 20 321/2 321/2 8

1 2 4 4 4 2

Conscriptio terrenorum et hominum des dorffs Messin in leuthe Schismatisch glaubens gewesten [...]
Pop oder Schismatische pastor Simon Mitrouich hot in 8 örthern Proculabo Stosa Zorich –”– – 3 – Bile Storchina – 2 – Cuio Baich – 2 – Stipan Medich – 2 – Vuzich Voinouiz – 2 – Simo Kosetich – 2 – Michich Medich – 3 – Milanko Dopunzich – 7 – Sastaunik Grube Voinouich – 2 – Radiuoi Medich – 2 – Basil Voiuodoich – 5 – Vucich Zorich – 4 – Michailiza Hetiacouich hot in allen Juka Zorich –”– Miliuoi Guosdenouich – 3 – Koio Medich hot in allen Boxo Puncich –”– Medo Zorich –”– Radoiza Lokich –”– Vlaisau Voinouich – 2 – Vuk Kekilouiz –”– Cuio Zorbiza –”– Knes Petar Kouazenich – 4 – Juan Kouazenich – 3 – 255 494 185 240 98 80 180 161 150 432 50 257 370 130 227 200 120 133 300 93 145 80 40 201 151 2 8 6 4 5 1 2 2 4 6 3 4 6 4 4 5 2 1 3 3 5 2 1 3 2 88 2 11 8 2 3 4 5 6 6 6 5 1 5 4 3 6 8 2 3 3 4 5 2 8 10 14 7 1 4 9 6 12 4 16 12 3 6 5 6 3 7 7 12 2 1 4 4 6 27 24 20 15 6 11 11 10 24 13 26 23 8 15 14 11 10 18 12 20 7 2 11 11

230
Luka Jouaneuich – 4 – Michailo Paulouiz – Marco Skorich – Obrad Skorich – 2 – Stanko Vurakula – 3 – Vuk Hiukouich – Stipan Mondich – Maxim Zorbiza – Trifun Zorbiza – Lazo Zorich Lazo Balach – 2 – Mikula Balach – Nicola Tezerkouich – 2 – Simo Sauiz – Thoma Vuaikouich Seellen jener ohne Grunt stukh in den dorff Messin Milos Deratits Janko Diuietuits Kusman Radouik Miko Mandik Janko Jouanouik Peter Mudrenik

Karl Kaser
1171/4 82 170 35 150 135 80 60 50 842/4 20 85 40 40 1 3 1 1 2 2 3 1 1 4 3 1 2 2 1 115 2 1 2 1 1 1 8 115 123 1 1 5 2 6 5 4 7 2 3 3 141 2 1 1 2 1 1 8 141 149 1 7 9 1 5 7 11 4 3 9 4 8 2 3 239 1 1 4 4 4 2 16 239 255 3 10 15 2 9 15 19 9 4 20 9 1 10 7 7 495 5 3 7 7 6 4 32 495 527

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

231

Popisanan Zermanÿ zemlia ÿ Puskori ÿ ostala Celiad
Popisanan Zermanÿ zemlia ÿ Puskori ÿ ostala Celiad Leta 1712 Suonigrad 1. Zasta: Vuk Pupauach ima zemlie pod sekom Item na Popini velikoga na Popini velikoi liude na Maloi Popini liuade u Hrustieuu na Parlieuu u luki u Zermani kod kusscha vise Klancza u Zermani od let 30, ima brata Stariega Mihalio 36, mala 6 xenskoga 8 2. Des: Vuk Marchetich ima zemlia pod sobom Item u Velikoi Popini uza ibidem liuade kod Verbe liuade na maloi Popini ibidem ibidem na Magarecem poliu liuade u Rasticheuu liuade u Bribuchichiu u Perlieuu kod Rakounika kod Zuonigrada od let 50, sin Petar 20, Sinouacz Andria 16, mala 1, xenskoga 10. 20 30 11 10 10 20 33 33 10 176 zu Maglaui in Barichi od let 40, ima brata 6. Radoiza Starÿ brat 50, Rados 30, Nicola 28, Petar 20, bratucedi 3: Marko 30, Janko 20, Vuin 24, Stoiak, 20 mala 10 xenskoga 22 4. Stoian Milinkouich ima zemlie Item u Vilinu Klanczu livad. kod Bunara Starca od let 36. Sinouacz Vuczich 20, mala 2, xenskoga 8 5. Gruicha Millinkouich ima zemlie sueskupa na iednom mestu Item u Hrastieu liuade od let 26, brat Radoicza Starij 30, Sinouacz Strain 20, mala 4, xenskoga 2 6. Sekula Lapcheuich ima zemlie Item u Hrastibuu u Popini maloi u Velikoi Popini u Magarecem Poliu od let 30, brat Starÿ Nouak 40 mala 5, xenskoga 5 7. Desetniak Knes Vuczen Bachimouich ima zemlie Item u Popini Velikoi u Maloi Popini u Magarecem Poliu u Zermani u Zermani pod Stranom u Perlieuu u Pribuchichiu od let 50, ima 2 brata Lazo 40, Maxim 34, Sinouacza 12 Petko 25, Nicola 23, Mitar 20, Juraj 17, Jouan 16, Lazin sin Ilia 16, mala 6 xenskoga 11 10 5 Sa 235

40 9 5 54

20 701/2 20 15 20 30 15 10 30 20 20 20 Sa 270

30 4 34

20 20 4 20 10 110

3. Dest: Rachiuoi Chuk ima zemlie pod kuchiom uza 30 ibidem 30 in Dogliane 50 zu Otrich 30 in Mala Popina 20 bey Zermagnia 10 zu Barouko 20 in Ruistuo 10 zu Otrich Fen. 10 in Cerno dol: 10

40 160 50 20 70 30 100 20 490

232
8. Jouan Dobrichich ima zemlie Item u Pribuchichiu u Hrasticeuu u Pribuchichiu i u Hrasticeu liuade

Karl Kaser Item u Souichiu u Bribuchicziu u Perlicuu u Hrasticheuu u Hrasticheuu liuade od let 60, brati Petar 50 Lazo 40 Sinouacz Vuk 30, Vuezen 26 Boxo 23 Petko 20 Thoma 16, mala 5 xens: 12 15. Todor Lapcheuicz ima zemlie suega mala i velika Item u Hrasticheuu na velikoi Popini na maloi Popini u Zermani od let 40, mala 2 xenskoga 2 16. Ognan Skundrich ima zemlie ibidem Item u Pribuchich u Zermani na velikoi Popini u maloi Popini od let 60, brat Damnian 55, Sinouachi Ilia 40, Jouan 25, Ognanoui sini Saua 40, Jouan 30, Radosau 26 mala 7, xenskoga 9 Radosau Voinouich ima zemlie na Pribuchichiu Item u Popini velikoi od let 30, bratu Jouan 20, mali 1 xenskoga 2 50 50 10 40 50 250

od let 38, ima brata 3, Vuleta 25, Vuicha 20, Maxim 19, Sinouacz Juan 16 mala 10, xenskoga 12 9. Nicola Millinkouich ima zemlie Item u Hrasticeuu od let 40, Sin Vuk 20, Sinouacz Diuka 20, Vasil 18 mala 4 xenskoga 3 10. Pantelia Voinouich ima zemlie Item na velikoi Popini u Zermani

50 100 40 50 150

40 20 60

od let 60, brat Millan 40, Sinouacz Jouan 32, Pantelyni Sin Mitar 30, Stoian 20, Todor 18, bratuced Bogdan 20, mala 6 xenskoga 7 11. Sudacz Radiuoi Jouanich ima zemlie Item u Zermani na velikoi Popini od let 55, sin Stoian 16, mali 1 xenskoga 5 12. Radosau Starcheuich ima zemlie od let 30 xenskoga 6

50 200 60 Sa 310

27 70 10 10 10 127 30 30 30 30 140 20 280

15 70 85 140 225 40

13. Kostadin Budimirouich ima zemlie pod sobom 30 Item u velikoi Popini 190 u maloi Popini 35 u Magarcem Poliu 15 u Hrasticeuu 10 u Zermani 60 u Zermani ustranah 30 u Pribudicziu 30 u Perlieuu 30 u Mrachaiu 50 290 od let 50, brata 3: Janko 40, Stipan 34, Stoian 30, Kostadina sin Radomir 20, Sinouach Jouan 20, Vukadin 18 Vuicha 17 mala 9 xenskoga 9 14. Desetniak Dekich ima zemlie 50

15 20 35

18. Vdoua Poko: Jouana Berkichia koja ima zemlie 10 Item u Cerou Dolu liuade 10 u Maloi Popini Siroko i duga vze 1 Sa 21 od let Sina ima Nicola 16, male 1 zenskoga 1 19. Jurai Skakauacz ima zemlie u Maloi Popini u Ruistu liuade od let 40 mala 4 xenskoga 2 20. Vuk Starcheuich ima zemlie Item na velikoi Popini 15 10 3 Sa 28 30 25

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE na maloi Popini od let 50, Sini Negomir 20 mala 5 xenskoga 3 21. Janko Toiaga ima zemlie Item u Verbich u Zermani od let 56, mala 3 xenskoga 5 22. Sauan Gorbicz ima zemlie Item u Zermani u Otrichiu u Maloi Popini u Smes Iliuchu u Ruistu liuade od let 30, brat baio 20 bratuced Radosau 18, mala 3, xenskoga 8 23. Miladin Gerbich ima zemlie Item u Otrichiu u Maloi Popini u Ruistu od let 40 xenskoga 2 24. Petar Prodanouicz ima zemlie Item u Zermani u Popini maloi u Bosouczu u Ruistu u Smerdliachu od let 37, ima brate 2, Radosau 30, Radoiza 26, mala 8, xenskoga 11 25. Vuk Rakich ima zemlie pod [...] Item u Zermani u Popini Maloi u Ruistu od let 40, Sinouczi Todor 20, mala 2 xenskoga 4 26. Pantelia Merdich ima zemlie Item u Dolani u Cerouom Dolu u Ruistih od let 50, mala 3, xenskoga 5 5 60 71/2 10 20 371/2 10 30 10 10 4 20 120

233
20 10 10 40 13 13 Sa 26 70 20 10 130 230

27. Radoicha Lukachich ima zemlie Item u Popini maloi u Borouczu od let 28, mala 3, xenskoga 1 28. Jouan Puchachik ima zemlie Item u Otrichiu od let 30, brat 1 Jouicza 20, mala 3, xenskoga 8 29. Nicola Marichich ima zemlie Item u maloi Popini u Taborichiu u Velikoi Popini od let 30, brat Starij Patnelia 40, Rachoicza 28, Radiuoi 25, Pantelin sin Paual 16. Nicolin Sin Petar 16, mala 4, xenskoga 15 30. Pere Marÿch ima zemlie Item na uelikoi Popini na Maloi Popini od let 20, ima Stricza Heriega Marko 40 mala 2, xenskoga 6 31. Stanisa Mitrouich ima zemlie Item na Popini Maloi u Cernouom Dolu u Ruistu od let 50, bratisa Radosau naistraij 70, Marko 60, Kostandin 30, Raduo 20, Jouan 16, mala 4, xens: 8 32. Mihalio Mandicz ima zemlie Item u uelikoi Popini u Maloi Popini od let 30, mali 1, xenskoga 3 33. Vuk Mandich ima zemlie Item u Velikoi Popini u maloi Popini u Cernouom dolu u Ruistu liuade u Javorniku liuade

16 10 10 5 41 10 3 20 20 20 4 77

30 20 10 60

30 10 30 10 80

5 30 10 10 Sa 55 20 5 5 5 Sa 35

10 10 5 Sa 25 60 50 10 10 10 10 Sa 150

234
od let 60, brata 2, Nicola 50, Ilia 40, Vuka sin Maxim 20, malih 9 xenskoga 7 34. Vuk Oljer ima zemlie suega mala i velika od let 40, mali 1 xenskoga 3

Karl Kaser Todor 26, Milos 20 Milak 18 Sin Perin Vuczan 16, Jakoua Sin Paval 16 mali 9 xenskoga 13 42. Luka Nouakouich ima zemlie Item u Hrasticheuom u velikoi Popini od let 70 Sini Radiuoi 30, Stoiak 27, Miladin 25, Nicola 20, Petar 17 mala 7 xenskoga 12 43. Petar Berklacz ima zemlie ibidem Item u uelikoi Popini u Maloi Popini od let 80, brat Cuzman 70, Sinouaczi Achim 50, Radiuoi 40, Marko Sinouacz 30 Petrou sin Saua 16 mala 7, xenskoga 18 44. Petar Starcheuicz ima zemlie Comuniter od let 60, brat 1 Tadia 50, Petroui sini Nouack, 30 Radiuoi 20, Tadyn sin Gergoria 20 mala 4 xens: 12 45. Kap: Vukelia Nouakouicz ima zemlia Item u Lukah u uelikoi Popini u maloi Popini od let 70, brata 2, Vukman 60, Nenko 40, Sinouchi Stoiak 30, Ilia Vukelini Sini 30 Pantelia 20, Vuchko 18, Vukmanoui sini, Mitar 20 malih 9, xenskoga 16 46. Filip Berkich ima zemlie Item na Popini maloi u Cerouom dolu od let 40 mala 3 xenskoga 2 47. Millos Dimich ima zemlie Item na Popini velikoi u maloi Popini od let 40, brat Starÿ Luka 50. brat Miladin 25, Sinouacz Mitar 20, bratuced Jouan 20 mali 8, xenskoga 10 60 10 190 260

30

35. Vukan Bogunouicz ima zemlie Suega Comuniter 120 od let 60, brati Ostoia 50, Bogdan 40, Sinouczi Jouan 20, bogdanou sin Mihailo 16 Ostoin sin, Stoian 16, mali 1 xenskoga 7 36. Luka Jarich ima zemlie Item na Ruistih u Velikoi Popini u Ostrichiu u maloi Popini u Cerouom dolu od let 100, ima 3 sina Mitar 50, Vucheta 40, Paual 30, Strich Radosau 60, brat Radosaulieu Jouan 50, u Radosaua Sini Miladin 23, mala 11, xensko: 20 37. Marian Jurich ima zemlie i Item na Popini velikoi na maloi Popini u Brouom dolu i na Ruistik od let 60 ima brata 1 Gnato 40 Marianou sin Juan 20, malih 6 xenskoga 3 38. Nicola Canakzia ima zemlie Item u Popini velikoi u Popini maloi od let 50, Starij brat Radonia 60, mala 1 xens: 2 39. Millan Bogunouich ima zemlie Communiter od let 30 mala 3 xenskoga 3 40. Saua Gaÿch ima zemlie Comuniter od let 70, Sina 1, Marko 20 xenskoga 1 41. Jakou Millanouicz ima zemlie Item u Taborischiu u Maloi Popini u velikoi Popini od let 50, bratie 6 Pero 40, Milin 35, Saua 30, 60 20 30 20 20 10 150

30 20 170 20 Sa 240

180

20 20 20 10 70

50 50 190 20 310

10 15 5 30 50 20 60 20 20 200 300

16 2 2 Sa 20 60 100 20 180

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 48. Thoma Dÿmich ima zemlie Item u maloi Popini i Hrasticeuo u velikoi Popini u Zermani od let 30, brata 2, Voin 20 blizanci Juan 20, bratuced Saua 30, Sinouacz Damian 30, Filip 20, Ilia 18 mala 9 xenskoga 10 49. Ilia Katlibaba ima zemlia Communiter od let 40, sin Toma, 20. Sinouacz Jakou 16, xenskoga 50. Juraÿ Gerbich ima zemlie Item u Hrasticheuci od 50 brat 1 Vuchen 40, Sinoucza 2, Thoma 30, Radoicza 16, Jurceu sin Boxo 20, Vuczenou sin Jouan 16 mala 8, xenskoga 7 51. Petar Terzina ima zemlie Communiter od let 60 mala 2 xenskoga 3 52. Juan Mahatouich ima zemlie Ibidem okolo kuchie Item u maloi Popini u uelikoi Popini u Hrasticu liuade od let 40, mala 3, xenskoga 3 53. Vukmir Nouakouich im zemlie Item u uelikoi Popini u maloi Popini od let 40 ima brata 4. Petar 30, Miliuoi 28, Maxim 26 Dosen 20 malih 13 xenskoga 10 54. Bogoie Zecch ima pod sobom Item u Popstuaku suega skupa ibidem okolo kuchije od let 40 brata 2, Millan 30, Toma 25, Sinouacz Radouicha 20 mala 6 xenskoga 9 55. Radoie Csuitkouicz ima zemlie Item u Magarcem Poliu kod Begoucha u Otrichiu u Popini uelikoi 50 50 200 20 320 od let 50, brata 1 Mihailo 40, mala 2 xenskoga 4 56. Radoicha Gunieuich ima zemlie Item u Zermani u borouczu kod male Popine Item u Ruistu od let 40 brat Starij Millosau 50, Vuin 30, mala 6, xenskoga 13 57. Vuk Budimirouicz ima zemlie Item u Popini uelikoi od let 60, sina 2 Jouan 20, Vukelia 16, xensko: 4 58. Mihailo Dukich ima zemlia Item u Postaku u Popini uelikoi od let 30, ima Stariega Stricza Czuijo 60. Cuÿn sin Radoicza 20, Nicola 16 mala 1, xenskoga 6 59. Jouan Lukach ima zemlie Item u maloi Popini kod boroucza u Ruistih liuade od let 30 ima 2 brata Stariega Vuicza 38, Vuin 25, mala 2 xenkoga 4 60. Milan Munimagarach ima zemlie od let 70 ima 2 sina Radoicza 30 Janko 25 malih 5 xenskoga 5 61. Cuijo Nouakouijch ima zemlie Item u Zermani u Popini uelikoi u Ciubouu od let 35 ima 2 brata Pop Mihalio 30, Vukasau 23, mala 5, xenskoga 7. Radosau Dragisich ima zemlie i u Popini uelikoi Item u Postaku i Hrasticeuu u liubinoi Poliani u Postagu kmedÿ u Dumanu kod bunara od let 30, ima brata 1 Saua 26 Sinouczi Cuiÿo 20,

235

6 40 10 5 61

60 6 60 60 120

30 20 50 70 10 20 100

15 20 50 10 18 10 108 80 230 20 330

10 5 5 20

21

100 80 7 187

30 40 40 10 120

12 3 5 5 27 52

120 5 5 2 3 1 136

236
Petar 19, Stoian 18 Vuleta 16, mala 4 xens: 10 63. Stanko Gladusich ima zemlie Item u Popini maloi i uelikoi od let 40 brat Ostoia 25 mala 3, xenskoga 6 64. Janko Voinouicz ima zemlie pod sobom Item u Popini velikoi u Zermani od let 60 mali 1 xenskoga 4 65. Merden Jokich ima zemlie Item u uelikoi Popini

Karl Kaser ibidem ibidem u Popini pod kuchiom od let 62 Sina 2 Jouan 22 Radosau 20 Sinouacz Radouan 40 mali 1 xenskoga 11 70. Illia Bogunouich ima zemlie Item u uelikoi Popini od let 30, brata 3, Radomir 25, Radossau 16, mala 3, xenskoga 4 71. Nicola Marijch ima zemlie od let 30 brat Starij Stanoie 40, Nicolin sin Saua 16 mala 4 xenskoga 7 72. Vukadin Vuich ima zemlie Communiter od let 40, brat Lazo 30 mala 3, xenskoga 7 73. Malles Suÿcha ima zemlie Item u Popini velikoi Item u maloi Popini ibidem liuade od let 38, brat Miladin 32, mala 3, xenskoga 3 74. Radoiza Deuich ima zemlie Item u Popini uelikoi u Popini maloi u Zermani u Popini nelikoi liuade kod kuchie liuade od let 23, brata 2, Radiuoi 21, Vuicha 18, mala 2, xenskoga 4 75. Paual Borouchich ima zemlie Communiter od let 30 xenskoga 1 76. Vucheta Ratkouich ima zemlie od let 34 xenskoga 2 77. Jouan Bogunouich ima zemlie Item u Hrasticeu u Zermani u Popini uelikoi od let 30, brata 3, Miladin 20, Nenko 16, Stricz Millin 60, Milinoui sini Pave 30, Saua 20, mala 3, xenskoga 5 20 10 5 136

35 5 40 8 40 40 88 130 50 Sa 180

33 50 83

25

od let 50 brata 2 Ilia 40 Prodan 30, Merdienou sin Radoicza 20 malih 6 xenskoga 11 66. Radosau Berkicz ima zemlie Item u Cerni dolu od let 30 mala 2 xenskoga 3 67. Petko Marchetich ima zemlie Item u maloi Popini kod Verbe u uelikoi Popini liuade u Perlieuu u Hrasticheuu u Magarcem poliu liuade od let 40 Sina 4, Jouan 16 mala 3 xenskoga 4 68. Simo Munimagarach ima zemlie pod Vilinem klanzu od let 44 mala 5 xenskoga 3 69. Marko Skumdrich ima zemlie Item u Pribudiziu ibidem Item u Perlieuu naduih mestih u Slaukouoi glanichi u Dunieuchu u luchi kod graba u Oslanik u uelikoi Popini ibidem

30 20 15 15 15 65 20 10 10 20 10 10 80

15 1 16 50 20 10 10 20 10 10 130 18 10 28 22 17 5 17 4 7 7 10 22 10

10 24 10 20 20 100 150

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE od let 60, Sina 4 Radisa 30, Jouan 16, mala 4, xens: 4 87. Raduo Berkich ima zemlie od let 30, mala 2, xenskoga 2 88. Pork. Petar Kernpotich ima zemlie Item opet kod kuchie u Ruistu u babinu dolu oui stoi sa suom kuchiom u bilaiu oudi uzesmani derfi zemliu ouu osgor imenouana i Porkulabia Pfof Jouo Osmokruh pod kuchiom uxa v Suppe v Berdo v Zermagnie Bare liuade Jouo Osmokruh let 40, muske glaue malec, xenskoga 3 Petar Chiuchcouich in allen Akher vnd Fen.: 64 Petar 55//1/3/4/8 Illia Labus in allen Illia Brat Jovan Lazo Seppa in Vaganz Lazo 70 25// 7//1/ 2/1/5/8 24 55//1/4/1/6

237

78. Millin Mitrouich ima zemlie Item u Hrasticeu u Popini od let 50, Sina 2 Milossau 20, Jouan 16, Starij sin Miletta 26, mala 3, xenskoga 5 79. Baio Beskich ima zemlie Item u Ruistu ibidem od let 28, xenskoga 7 81. Nenko Drakulich ima zemlie od let 38, xenskoga 4 80. Radien Dimich ima zemlie Item uise klaucha od let 50, xenskoga 2

30 30 20 80

10 40 50 30 120

10 10 10 30 10 20 15 35

10 15 16 32 73

Christianus Mihat Millosseuich od let 35 xenskoga 1 od zemlie nima nistar 82. Radoua Brekich ima sue zemlie od let 38, mala 2, xenskoga 2 83. Janko [?] Droniak ima zemlie Item u uelikoi Popini od let 35, brata 3, Vladeta 30, Milin 27, Milun 18, bratucedi Ostoia 25, Jurai 16, Stricz naistarij 70 malih 6, xenskoga 13 84. Stoian Pernÿa ima zemlie Item u Popini maloi od let 50 mala 3 xenskoga 1 85. Milanko Vujanich ima zemlie Communiter od let 63, mala 2 xenskoga 2 86. Sauan Tojaga ima zemlie ibidem Item u Zermani u Verbichi u Cerouom Dolu u Ruistu 20 51/2 30 351/2

24 10 34 50 20 3 10 30 51/2 4 Sa 39

Stanisa Bolobaua in Vaganz 45 Stanisa 27//1 Stanko brueder 25//1/2/3 2/2/3/7 Popisani Preszemliachi u Zermani i na Popinah 1. Mihalio Mirchetich od let 55, Sinoua 5, Todor 30, Boxo 2, Ilia 25 mala 3, xenskoga 3 2. Janus Stoisaulich od let 50 brat 1 Milos 45, Sinouacz [...] 20, mala 3 xenskoga 11 3. Stanisau Stoisaulich od let 70 ima 2 Obrad 50, Vuin 35, Sinouacz Vuk 20, mala 3, xenskoga 7

238
4. Matias Mirkouich od let 26, mali 1, xenskoga 1

Karl Kaser 23. Todor Labus od let 35, Mala 1 xenskoga 2 24. Marko Konieuich od let 38, brat Ilia 23, Mala 6, xenskoga 6 25. Juro Noukouicz od let 38, Mala 2, xenskoga 3 26. Stipan Malleseuicz od let 40 mali 1 xenskoga 4 27. Jouan Jaglich od let 30, mala 3, xenskoga 4 28. Mitar Liubichich od let 40, Sinouci Marko 30, Matias 25, mali 5 xenskoga 8 29. Ilia Tarbug od let 35 mala 2, xenskoga 3 30. Radisa Germus od let 30, brat Starij Stanko 36, mala 4, xenskoga 5 31. Radoicha Gaich od let 30, mala 2, xenskoga 3 32. Maleuuk Gerbich od let 30, brata Radiuoi 20, Lazo 18, mala 4, xenskoga 12 33. Dragosau Gerbich od let 50, brat Radouan 30, Sinouchi Juan 20. Niegouan 16, mala 4, xenskoga 18 34. Gergo Kraniach od 60, mala 2, xenskoga 3 35. Gergo Rudanouicz od let 35, mala 1, xenskoga 2 36. Stoian Otass od let 20, xenskoga 1 37. Dragissich Vukouoi od let 40, brat Maxim 30, Vukouoia sin Radota 16, xenskoga 6 38. Jurai Adamouich od let 40, mala 1, xenskoga 2 39. Marko Dragisich od let 25, mala 2, xenskoga 2 Stoian Omoich od let 12

5. Stoich Stoisaulich od let 70, brat 1 Vuicha 60 Sin Pantelia 40, Petko 30, Juro 29, Jouan 26, Boxo 24, Nouak 23, Radiuoi 22, Sinouchi Janko 27, Marko 20, Vuchen 19, malih 5, xenskoga 9 6. Marko Vlaÿch od let 38, mala 2, xenskoga 2 7. Jouan Jouanich od let 35, brata Millich 40, Miladin 26, malih 7, xenskoga 8 – 9. Vuin Munimagaraz od let 60, brat Marko 50, Mali 1, xenskoga 9 – 11. Lazo Seppa od let 55, mala 4, xenskoga 1 12. Stanisau Bolobana od let 27, brat Stanko 25 mala 2, xenskoga 3 13. Rados Cucko od let 40 mala 2 xenskoga 2 14. Jouan Juaniseuicz od let 60. Sinouchi Miloie 30, Nicola, Sin Jouan 20, mala 5, xenskoga 3 15. Radouan Milleuich od let 35, xenskoga 2 16. Petar Cuchko od let 60, mala 3, xenskoga 3 17. Vukadin Marijch od let 40, Starij brat Costadin 50, Sinoucha 2, Vasil 35, Todor 30, Sin Costadina Jouan 18, mala 4, xenskoga 11 18. Damnian Oppachicz od let 80 ima 2 sina Vuk 30, Radosau 20, bratueed Jouan 30 mala 5, xenskoga 6 19. Radiuoi Busouich od let 27, bratucedi Ilia 30, Marko 25, mala 4, xenskoga 4 20. Thoma Bujonicz od let 30 mala 5, xenskoga 2 21. Trifun Voiuodich od let 70, mala 3, xenskoga 5 22. Jouan Gerlich od let 55, bratia Juko 40, Cuio 30, Mala 7, xenskoga 10.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

239

Svonigrad
Pribrojeno Popini!

240

Karl Kaser

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

241

Popisani Zemlia ij Puskari skupa sa ostolom Celiadom u Grachachu
Popisani u Grachachu Pres Zemliachi 1712 1. Voin. Brekich od let, 66. brat Starij Petar, 30 mala, zenskoga 4 2. Marko Kouacz od let 30 otacz Guosden let 100 brat Mitar 20 zenskoga 3 principoue zemlie od let, 50 mala 1, zenskoga 15. Stanko Mihokouicz ima cetiri godiscza daie dosal od Klina od Principoue zemlie, od, 40 brat, Todor, 30 mali 1, zenskoga 16. Paual Segoieuich Stari Vlasi od let 60. zetu Juan, 30 zenskoga 17. Vuchich Popouich ima deset let daie dosal od Principoue zemlie od let, 60 mala, 3 zenskoga

6

5 6 3

3. Radosau Stancheuicz od let, 30, mala 3 zenskoga 3 4. Mitar Grubacheuich od let, 30, brat Starij Thoma 40 mala 3 zenskoga 5. Mihalio Ostoijch od let 30, brat Vid, 20 Mali 1 zenskoga 6. Stanisau Komlienouich od let 50, sini Staniuute 26 Minuoi 17, mala, 2. zenskoga 7. Nicola Vujanouicz od let, 30 mala 2. zenskoga 8. Stipan Sekulicz od let 35 mala 2 zenskoga 9. Millosau Vukouich, od let, 40 brat Velisau 20, mali 1 zenskga 10. Millich Chakich od let, 50. brat Marko 24, Sinouaczi Jouan 19, Nicola 16 mali i zenskoga 11. Vukosau Bulaia Stari Vlah od let 48. brati Nicola 40, Petar 30, mala 7 zenskoga 12. Marian Herendas Stari Vlah od let, 40 Sinouacz Stanko 30. mala 7 zenskoga 13. Negomir Vodogas ono leto dosli iz turak od polia bilaiskoga od let 30. bratia, Paual 24. Vuchen, 20 Marko, 16, mala 1, zenskoga 7 5 2 2 7 6

18. Kusman Zegaracz ouie halil u turke i opet dosal iz turak od let, 40, Sin Jouan 20. Vuchen, 18 mala 3 zensko: 4 19. Vuk Mislienouicz oui ie dosal prolito iz turak, od let 40 Sin Stoian, 16 zenskoga 20. Vasil Jouanouicz oui ie dosal iz turak uir ima tri leta daie dosal iz Serba, od 40, mala 2 xenskoga 21. Jouan Preradouicz Stari Vlah od let 50, mala 1, zensko: 22. Vdoua Cuita Pokoi Nicole Juaniseuicza dosla ie iz Kotara ima Sinou, 5. Simun 20, Nicola 16 mala 3 zensko: 23. Mikula Olierouicz Stari Vlah od let 20 nistar drugo [?] 24. Vuiasin Gredal dosal iz turak prolitos od let 60, Sini Rachosau 20, Radouan 18 mala 3 zenskoga 25. Vucheta Gerbich bil oudi pak prosal u turke pak dosal opet oudi od let, 28 mala 4 zenskoga 2 4 3 2 1

6 5 6

3

5

14. Antona Bulich ima tri leta daie dosal od Klina od

26. Marko Blagojeuicz bio oudi i stal pak prosal u turke i opet dosal Simo, od let, 28 mali i zenskoga 4

242

Karl Kaser

27. Radosau Pupauacz dosal iz Kotara ouo Prolitie od let 30, mala 3 xenskog. 28. Guosden Pupauacz dosal iz Kotara ima 7. let od let 30, mala 2 xenskoga

3 3

29. Juan Vostarenicz Starij Vlah od let, 20 zenskoga 2 30. Mitar Kriuokuchia dosalie iz Kotara uir ima 4 leta, od let 28. oue Milisau, 50 bratia Mitroua Juan 16 mala 3 zenskoga 4 31. Marko Volareuicz dosalie iz Kotara od Benkouiza od let 28 mala 3, zenskoga 3 32. Stoich Popuchich. dosalie iz turak prolitos od let 30 bratia Bogich, 2. Vasil 16 mala 4 zenskoga 33. Milloie Popuchicz dosalie iz turak ima 15 dan od let 22, brat Stoiak, 16 mala 2 xenskoga

2. Pork: Jouan Dosenonich ima zemlie pod kuchiom 80 Item u Tupolik 110 u Gubaucha poliu i Klanichu 30 u Glogouom 5 u barahi Liuade 30 u Palizu 8 pod Gachesinom kuchiom 9 u bari liuade 5 kod Mlina 5 u Resniku 3 u Kokirinoi 10 Pochasbine 20 20 u Gubaucha Poliu 300 od let 51, ocu Petar 78, Sina 3, Duam 20 Nicola, 17 mala 2 zensko 6 3. Duet: Mirko Milluiseuich ima zemlie pod sobom 94 Item pod uodenom glauom 44 u Gubaucha poliu 110 u bari 9 u Polichu pod Kossom 90 328 od let 60 Dua brata, Vujak, 50. Milosau 46 Mirkoua, 2 sina Todor 36, Guosden 36 Vujakoui Sini, Dragicz, 20 Milosaulien sin Maxim 23. Stipan 19. mala, 10 zenskoga 20 4. Vukadin Ingijch ima zemlie pod sobom Item u Glubauca poliu ibidem bare kod Kersta u glogouom u Gubaucza od let 68, Sini Illia, 25, Vukosau 24, mala, 5 zens: 15 20 6 2 4 4 6 57 7 10 30 6 9 60 15 10 221 5

5 3

34. Vujasin Macut dosalie iz Lapcha prolitos od turake od let 20, brat Jurica, 18 mala 2 zenskoga 3 35. Simun Pauelicz Vlah Stari od let 14, brat Starij Marko 31, Duam 16, mala 1 zenskoga 36. Millicz Dukicz dosalie ouo uir ima leto i pol iz principoue zemlie od let 30 brat Vuica, 20 mala 2, zens: 37. Stoich Guokich ima tri leta daie dosal iz Kotara od let 38, mala 3 zenskoga 38. Todor Calicz Vlah Starij od let 20 zenskog. 2

4 4 1

Popisana Zemlia ij Puskari skupa sa ostolom Celiadom u Grachachu 40 70 20 20 20 20 200 od let 40 sinaz. mala zenskoga 1 ima ugouornika Paula od let, 26 nihil amplius 1. Kap: Miho Boxiche ima zemlie je Item pod gradom ibidem iza gradom u Sarampoiui u Polizu pod Casbine

5. Gnatia Hrastouich ima zemlie Item u poliu na Kuchiscu u Lukah ibidem u Kokirinoi u glogouom bare liuade od let 34, otacz Radoie, 70 brat Zelko, 20 mali 5, zenskoga

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 6. Sudacz Mislien Dragosauacz ima zemlie Item u Smiceuu u vodenoi glaui u Resniku u Tupalih u liubouiczu ibidem u bari liuade od let 36 bratuced Vasif, 25 malih, 6 zenskoga 7. Millasin Dessich ima zemlie ze u Tupulih Item u barah u Gubaucza poliu od let, 43 mala 4 zenskoga 8. Radoiza Merdal ima zemlie Item kod Cankouichia kuchie u Susniu u vodenoi glaui u Tupalih u Gubaucha poliu ibidem pod glauichami u Rasniku u Lukah u barah od let 36 brat Trifun, 26 mala 6 zenskoga 9. Nicola Calich im zemlie z Item u Tupolih u lipouoi glauichi od let, 20 mala 2. zenskoga 10. Stanko Radakouicz ima zemlie Comunitei Item u Smiceiui od let, 28 otacz Jouan, 60 bratia Stankoua, Janko 25, Luka 20 Paual 18, bratuced Vuk 20 mala 6 zensko. 11. Lazo Tomaz ima zemlie Comunitei Item bare od let, 60 brat Jurai 28 mala 3 zenskoga 15 5 50 5 5 6 7 8 146 3 40 20 9 30 99 2 75 20 12 6 35 23 5 4 9 3 12 191 6 10 20 5 35 4 90 100 12. Vukasin Cuijch ima zemlie pod kuciom u Gubaucza Poliu od let 40 mala 1 zenskoga 13. Stanisa Terticha ima zemlie Comuniter od let 60 sin Pericha 18 zenskog 14. Damnian Terticha zemlie Comuniter od let 50 xenskoga nima 15. Milouan Hrelich ima zemlie Item u Gubacha Poliu od let 60 Sina 3 Marko 26 Radiuoi 20 dragas 18, mala 1 zenskoga 16. Ilia Stanichich ima zemlie Item pod glauom vodenom pod gradom u varicha Poliani u kruskouom Selischu u Gerchaly od let 30 mala 3 zenskoga 17. Stoiak Vuchkouich ima zemlie Comuniter od let, 70 Sina 3 Radouan, 30 Radoicza 26 malih 4 zenskoga 18. Manoilio osmokruh im zemlie Item u Prauij na osimchi u Gubacha poliu u Drenachchu od let 46. sina Jeptenie, 20 mala 2 zenskoga

243
20 20 40 5 70 3 30 50 55 105 7 50 17 8 10 17 10 112 1 100 7 16 10 10 30 12 84 6

19. Vuchen Vuchkouich ima zemlie Comuniter 100 Item bare liade 10 od let, 80. Sina 2. Milak, 30, Nicola 28 mala 2 xensko 4 20. Radisau Dukih ima zemlie Comuniter Item u barak liuade u Planini u Gubacza poliu od let, 50 bratie Mirko 48. Radosau 38 Toma 30, bratuud Stipan 30 Vucko 25 malih 9 zenskoga 140 30 20 80 450 19

9 90 9 99 8

244
21. Ratko Grubisich ima zemlie ze Item u Lukah pod velebitom u Gubaucha poliu kod otuca bare liuade od let, 48. brat Jouicza, 30 mala, 3 zenskoga

Karl Kaser vise Sborisiche pod Kokirinom u Cipcu pod lachinom gradom u Omsichij ibidem liuade niza bunara bare liuade u ogradinah od let 60, brata 2, Stepan 50 Simo 49, Michaliou Sin Achim, 30, Stepanou Sin Mitar 19 mala 4 zenskoga 31. Ilia Buliaich ima zemlie Item bare liuade od let 30, mala 2 zenskoga 32. Jouan Damianouicz ima zemlie Item na omsichi i ostaloga suega u Sabaucza poliu od let, 36. mala 4 zenskoga 33. Lazo Vukouich ima zemlie Comuniter od let, 30 brat Sauan 29 mala 4 zenskoga 34. Janko Kesich ima zemlie pod kuchiom Item bare liuade u Gubaucha poliu u Gerchalih u Omsichi u Kokirini u Lukauchih pod velebitom u Smacheuu 30 30 10 10 10 10 10 15 30 265 11 60 4 1 15 15 10 5 70 4

40 10 10 5 10 75 8

22. Radoicha Cankouich ima zemlie Comuniter 80 Item bare liuade 8 od let, 45 brata 2 Nouak 40, Boxo 28 mala 3 xenskog:11 23. Vid Milliuseuicz ima zemlie Comuniter Item u bare liuade u gubauca poliu od let 30, mala 2 xenskoga 24. Janiat Ostoich ima zemlie Comuniter Item u Smiceuu u Hrasniku liuade od let 30, brata 2 Starij Leonitia, 38 Vuchkotin 20 mala 3 zenskoga 25. Costadin Korach ima zemlie Comuniter Item u Smeceui od let, 80 Sina, 2 Stoian 16 mala 1 zenskog 26. Dragosau Korach ima zemlie Item u Smeceu od let 30, mala 1 zenskoga 27. Vujasin Manchich ima zemlie suega Item u bari liuade od let 50. Sini Kuie 28, Mihat. 25. Trifun 20 Vukosau 16 Sinouchi Nicola, 20 Dragosau 19 mala 7 zenskoga 29. Stanisau Zutich ima zemlie Comuniter Item u Smecuu od let, 30 mali. 1. zenskoga 30. Mihalio Marichicz ima zemlie Item u bari u Gerchalih 70 7 2 79 1 50 10 30 90 6 50 2 73 3 40 2 42 4 130 13 133 7 10 10 3 40 30 10

60 4 30 50 10 30 20 30 234 od let, 30. brati Petar 29 Boxo 26 mala, 8 zenskoga 4 30 30 4 200 2 4 30 20 10 9 10

35. Jure Gutlaui ima zemlie Comuniter Item Kercheuine od let, 60. Sini Dobre 18, Todor, 16 zenskoga 36. Gerga Starcheuicz ima zemlie Item u barah od let, 30 mali 1 xenskoga 37. Nouak Selanouich ima zemlie Item Gubaucha poliu u Glogouom u bari bara liuade

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE kod Otuice od let 36 brat Radan 25, mala 3 zenskoga 38. Vukosau Kesich ima zemlie pod ze Item na omsichi u Gubaucha poliu pod Kokirinom liuade u Gubacza poliu liuade u Gubaucza od let, 36 mala 2 xenskoga 39. Millos Zezel ima zemlie pod kuchiom Item u Lukah pod velebitom u vodenoi glaui u poliu Smecheuu u barij liuade u Kokirinoi od let 50 malih 5 xenskoga 40. Radouan Indijch ima zemlie Item u Gubaca poliu u Lukauchik u Smecauu u bari liuade bare kod kuche od let 20, mala 6 skupa i Sinouchi xenskoga 41. Nixa Dukich ima zemlie pod kuchiom Item pod velebitom u Glogouom liuade uplanini u Smechiu u barah liuade od. 40 brat Bile, 36 mala 3 xenskoga 42. Jouica Cuchkouich ima zemlie pod kuchiom Item u Gubaucheu poliu u omsichi u Sabaucheu poliu upolia izpod kuchie u Planini liuade u bari liuade u Gerchalih od let 26, mala, 2. xenskoga 10 170 4 20 20 25 30 10 14 119 3 10 12 9 100 30 5 166 3 40 40 30 50 15 10 195 2 55 33 60 30 50 10 138 8 40 50 20 10 30 10 20 20 200 3

245
10 27 20 2 64 5 80 50 20 20 20 190 7 14 30 15 140 3 70 6

43. Todor Tucakouich ima zemlie pod ze pod velebichem u Smeceuu u Glogouu od let, 30 mala 2 xenskoga 44. Bogdan Banianin ima ze Item u Tupalih u Stikachi u Smicheui u Gubaucha poliu od let 36. brat Lazo 30. mala 4 xenskoga 45. Radouan Popouich ima zemlie z Item u Gubaucha poliu liuade u barah u Smicheuu u Planini u Tomichicha gaiu od let 25. mala 4 xenskoga i ios ova kuchia na ovoj zemlij Starii brat od let Daan Popovich, 40, brat Simo 20, mala 5, xenskoga 4 46. Thoma Popouicz ima zemlie ze Item u Gubaucha poliu u Saram pouci za uodom pod bukarichinom glauichom od let 60 Sini Jouan, 20. Radouan 16 zenskoga 47. Vuchich Vuchkouich ima zemlie Item u Smicheuu u Kokirinoi u bari od let 50, Sini Petar, 20 Toma 16 mala 4 zensko: [Opaska: Habet scripta de tera.] 48. Nicola Lanusich ima zemlie Item u Strazistu upolu iz pod Kuchie bare liuade u Resniku na medi Bruanskoi

20 10 30 7 40 107 4 40 30 10 3 83 1

60 30 60 10 10 10

246
od let 40 mala 5 zenskoga 49. Juan Bruicza ima zemlie ibidem u Gubauczu Poliu u Tupali u Smecauu u Basichinichi u barah liuade od let, 30 brat Vuchko, 28. mala, 3 zenskoga 50. Radiuoi Zutich – ima zemlie pod sobom Comuniter Item u Resniku Vise Caternie u bari Liuade od let, 40, brat Zauisa, 30 mala 4 zenskoga 51. Jouan Seganouicz ima zemlie u uodenoi glaui u Smichauu u bari liuade od let 30 mala 3 xenskoga 52. Zastaunik Stipan Souill ima zemlie Item u Gardachischu u Gubaucha Poliu u Kianih kod Potoga u barÿ Liuade u Kokorini od let 46, mala, 4 xenskoga

Karl Kaser 180 2 10 4 30 40 30 4 10 120 8 140 3 8 8 159 8 10 20 10 5 45 2 30 5 10 6 30 2 83 5

55. Ostoia Dragisicz ima zemlie ze Item u tupalih u Osmecheuu od let 40, brat Vuchen, 20. mala 5 xenkoga 56. Radiuoi Desicz ima zemlie ze Item u Smechauu u bari liuade od let, 30 mala 3 zenskoga 57. Dauid Petrouicz ima zemlie ze Item u Gubaucha Polia u Kokirinoi u barij od let, 30 bratuudi Radouan, 26 Nicola, 18 mala 2 zenskoga [Opaska: Habet scripta de terra] 58. Vuk Kouach ima zemlie ze Item u Gubaucha poliu u Tupalih u Liubauichia u Smecheuu u glauichi Bukarichinom u Tupelik od let, 60 mala 3 zenskoga 59. Andre Kokotouicz ima zemlie ze Item pod glauichom bukarichinom u Gubaucha poliu u Smicheuu kod Debeloga liuade u barah liuade u liubouichiu u Resniku od let 70 ima Sini 3, Petar. 35, Gajo, 28 Vuk, 21. malih 5 xenskoga 60. Vujasin Merdal ima zemlie ze Item u Tomichica Gaiu u Gubaucha poliu u Tupalih u Resniku

20 20 20 60 1 50 20 5 75 2 70 120 5 30 270 8

4 20 15 10 10 5 8 72 2 30 10 17 25 7 7 6 10 92 8 40 50 40 60 6

53. Vukouoi Jellachich ima zemlia pod kuchiom ze 30 Item u Gubacha Poliu 10 Item u Barach liuade 10 upoliu 20 70 od let, 30. malih 6 xenskoga 5 54. Jouan Dessich ima zemlie ze Item u Smeceuu u poliu u bari liuade od let, 30. mala 3 xenskoga 70 30 10 7 117 4

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE u u u u Jasenaru barah Tarsou doliu Poleuine Gmaini 15 20 30 100 361 u [...] u bari liuade od let 50, Sini Jouan 18 Paual 16 mali 1 zenskoga 66. Marko Vruchinich ima zemlie ze Item u Tupalih u Gubacu poliu u Lipouoi glaniczi u Silienachi u Smecheuu u baraz od let, 30 brat Janko 26. Saua 20 mala 3 zensk. 67. Bogdan Segan ima zemlie pod sobom Item za runiauom glauiczom kod Basini u Jesenaru u Gubaucha poliu u Baraz liuade u Smecheuu od let 30, Sini Nicola, 20 mala 2 zenskoga 68. Illia Oragisicz ima zemlie u tupalih Item u Vodenoi glaui u turouom dolu od let 30 mali 1 zenskoga 69. Juan Stoisaulich ima zemlie ze Item vise Kuchie u dolu [...] bare kozagine u uerhu omsihe u Zrenouchu u preuÿ u poliu bare liuade od let 46. sini Milie 17, mali 1, zenskoga 70. Jouan Vzelacz ima zemlie ze Item u Lukauczu u barah luke u polani kod Vernicheua u stikadi bare liuade kod kuchie Kercheuine

247
2 7 55 2 10 5 3 4 4 10 7 43 5 10 30 10 5 3 8 20 86 42 13 7 15 35 2 20 6 7 20 11 14 [?] 5 88 1 30 26 14 17 2 8 2 167

od let 70 Sini Radien 40 Robman 36, Radouan 30 Jairo 23, Stipan 18, Radienou sin Todar 19 mali 7, xenskoga 61. Marko Zubouicz ima zemlie pod ze Item iza vodine glaui u Gubaucha poliu upoliu Senecheuu bare liuade u Resniku liuade od let 50. brata 2 Starÿ Janko 53 Vuchen 47 Sinouachi Radoie, 30 Milasin 28 Radan 25, Juro, 20 Jouan 18, malih 5 zenskoga 62. Stoiak Dragisisz ima zemlie ze Item u vodenoi glaui u Tupalih u Gubaucza poliu u Tomichicha gaia u Smecheuu od let 40. brat Saue, 35. Stoiakou Sin Jouan, 16 mala 1 zenskoga 63. Petko Radienouicz ima zemlie ze Item u bari liuade u Otochi u verbichi od let 30. brat Pericha, 20 Sinouzi Toma, 20 bratuedi Radulko 20, Mileta 18, Blagoie 16 mala 5 zenskoga 64. Jouan Callih ima zemlie ze Item u tupali u Smecheuu od let 80, Sine 2, [...] 20, Ilia 17 zenskoga 65. Vujo Callich ima zemlie Item u Tupali u dubaucha poliu u vodenom dolu

15 70 70 50 150 30 30 260 20 10 10 13 10 10 20 78 2 70 12 10 15 107 8 10 5 10 25 7 3 30 10 3

248

Karl Kaser 78. Deset: Vuk Gacheja ima zemlie ze Item Staro Kuchische u Lukah bare pod gradom u grabu u Subaucza poliu u Slogoiui u Vrachih u mihi [...] u bari liuade bare [...] vrahe od let 38. bratÿ Sauan Starij 40. Vukosau 30, Sinoui Vuka, Stoian 24, Stoiak, 22, Sauanoui sini Ostoia, 20 mala 5 zenskoga 79. Guosden Gachesa ima zemlie Item u Smeceuu u Lukah pod Vrachich u Jououu u uerbici od let 50, mala 3, zenskoga 80. Pantelia Adamouicz ima zemlie pod sobom Item u Vrachih u Lukah iza Kuchie uiola kod Mlina u Prisichi kerceuine u Glogouom u bari liuade od let, 70. brat Ranisau, 60. Pantelin Sini, Mitar, 20, mala 4 zenskoga 81. Ostoia Dragoracach ima zemlie Comuniter Item bare liuade 8 50 93 20 12 12 15 10 40 10 20 170 7 8 10 60 5 8 91 4 10 6 4 2 5 4 5 2 38 6

od let 48. sini Marko, 23 Jakou, 18 mala 2 zenskoga 6 71. Bogoie Jelachicz ima zemlie z Item u Gubaucza poliu u Richichah u Pereui u Liuade u barah u Kokirinoi liuade od let 30, brata 4, Starÿ brat Cuio, 50, Sauan, 28 Millos, 23 Rados 20, malih, 13 zenskoga 70 50 30 4 15 10 179 10

72. Boxmestar Juan Juezich ima zemlie Communiter 160 Item u bari liuade 15 od let 58 sini Miho. 30, Petar 26 Filip, 20 Juan 16 mala 4 zenskoga 6 [Opaska: habet scripta] 73. Mihalio Vuchinich ima zemlie Communiter kod kuchie Item u barah liuade od 30 brati Stanko 20 zenskoga 74. Damian Cuitkouicz, Comuniter od let, 40 Sin Mihalio, 16 mali 1 zenskoga 75. Milich Poplasen ima pod kuchiom Item u Glogouu ua labusouom Kuchischiu bara u Kauerchi od let 56, mala 2, zenskoga 76. Radonja Kouchareuicz, ima zemlie u poliu Item u barah liuade od let 36. mala 1 zenskoga 77. Millojin Bulaia ima zemlia pod kuchiom Item ubarah u luhi pod kuchiom u Glogouom u bari liuade od let 50 zenskoga 50 3 53 3 150 6 120 20 20 3 163 5 50 3 53 6 50 40 140 20 4 254 2

60 10 70 od let, 30. Sinouci Stanko 17, Filip 16 mala 4, zens: 4 82. Simo Utisanouich ima zemlie Communiter Item u Kokirinoi liuade u bari od let, 30. brat Radoicza, 18. mali 1 zenskoga 83. Janko Sanader ima zemlie ze Item u Lakah u glogouom 120 15 10 145 6 3 30 20

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE u bari liuade u Milinoi liuade u Kokirinoi od let 50. Sinouci Voin 17 mali 6 zenskoga 84. Vuchen Dragosauacz ima zemlie Item u vodenoi glaui u liubosuriu Pod bukarichinom glauichom u liubouichiu u Smeceuu u bari liuade od let, 28. mala 4 zenskoga 85. Stanko Jaksich ima zemlie Item pod Stazom kod Ponora pod Kekirinom u Srichoricku u Glogouom u bari liuade u glogouom od let 30, mala, 2 zenskoga 86. Petar Ceranich ima zemlie Communiter Item u bari liuade u Planini Kercheuine na Gmanij od let 30, brat Starij Mihat 40 malih 5 zenskoga 87. Stanko Stanisaulich ima zemlie Item u luki u Poliu iz pod kokirine u Glagouom u barach liuade od let 60 Sin Petar, 20 mala 1 zenskoga 88. Stanoie Dekicz ima zemlie Item u lukah u Glogouom u Vrachih u bari liuade od let 40, brat Bile 30, mala 3 zenskoga 5 20 3 81 [?] 20 20 3 5 4 3 5 60 5 15 13 13 30 20 15 5 4 109 2 130 5 10 10 260 5 10 7 20 5 8 50 5 25 50 10 15 13 113 4 89. Grubisa Kesich ima Zemlie Communiter od let, 36 brat Raduo, 30 mali 5 zenskoga 90. Juan Bobich ima Communiter od let 30 Strich Starij Radoicza 50 mala 2, zensko. 91. Nicola Mamuzich ima zemlie ze Item u Gubaucza poliu opet pod kuchiom u bari liuade od let, 20 brat Petar, 19 mala 2 xenskoga 92. Radouan Cuetkouich ima zemlie ze Item ulukah u Glogouom u Kokirini pod Kokirinom u bari liuade od let, 60. brati Marcheta, 30, Radiuoi, 26 mala 8 zenskoga

249
150 8 10 5 60 20 20 2 102 3 60 60 20 5 10 13 168 8

93. Vuchko Miluss ima zemlie Communiter 100 Item u barah liuade 13 od let 36, brati Saua 30, Radosau 23, mala 3, zensko: 6 94. Radak Terbuhouich ima zemlie Item u luchi u Planini u bari liuade od 30, bratj Stanoie 23. Pasanchi Juan 30 mala 5 zenskoga 40 40 20 13 113 7

95. Milin Dukicz ima zemlie umrecheuu Comuniter 50 Item u glogouom 20 70 od let, 30 brati Radouan, 25. Nicola 20. mala 3, xens: 1 96. Mihat Djekich ima zemlie Item u bari liuade 80 2 82 od let 30, bratia, Milin 20 Mitar 16 mala 2 zenskoga 7 Dessen brueder einer ist gestorben, der aber ist in die türkhey [... ...] 97. Blagoie Komlianich ima zemlie Item u Lukah 6 16

250
u Kokirinoi u Glugouom Liuade Vise bukoia u bari od let 25 mali, 1. zenskoga 98. Petar Gerbich ima zemlie ze Item kod Kruskoue Lokue Item u uuchi poliu u Cerouih Dolchih u poliu urie u barah liuade od let 60 Sin Stoian, 30 mala 5 zenskog. 99. Vuchen Burnouich ima zemlie ze Item u Lucki u Glogouom vise tochaka u Poliu od let 26 zenskoga 100. Guosden Sanader ima zemlie pod sobom Item u uchai poliu iza kuchie u barah suih od let 60, Sini Gruicha. 30. Jerko 19. zenskoga 101. Ilia Mihokouich ima zemlie Item u Lukah u Kokirinoi u Dolonih Vise tocaka u bari liuade od let 30. Sinouaczi Jouan, 26. Jouica 20. malih 5, zenskoga 102. Zauisa Dukich ima zemlie Communiter Item u Resniku u Smezeuu u barah liuade u Cernouczu

Karl Kaser 5 5 5 pol uza 37 1 9 60 60 6 2 4 141 8 15 20 10 4 15 64 3 60 4 7 3 74 5 40 25 6 8 20 8 102 8 Item kod gruba voda kod uucie Jame u Glogouom u Ogredinah u ucoi nize Terzine kuchie u cerdecu kuchie ubari liuade od let 60, bratu 4, Vukosau, 30, Radouan 26 Milouan 18 mala 4 zenskoga 104. Nicola Honchar ima zemlie Item u lukah i u Vrachih iza bare u burah liuade od let 25, brat Marko 18 zenskoga 105. Jouan Sanader ima zemlie ze communiter Item u milinoi gori ubari liuade u Glogouom od let 36 brat Starij Marian 60 Sinouacz Jurai, 20 Jouanou Sin, Janiat, 18 mala 1 zenskoga 106. Blagoie Sladoieuicz ima zemlie communiter Item u bari liuade u Glogouom u liscu 37 70 40 30 10 30 15 20 267 6 30 30 10 3 73 4 60 10 4 10 84 5

110 5 5 4 124 od let, 40. sini Stoian, 18, Mihouilo, 16. mala 4, zen: 4 107. Saua Stanisaulich ima zemlie Item u luki u Glagouom u bari liuade iz pod Kokirine 25 80 5 13 15 138 od let 40, bratia Tadia, 30, Vuczen 20, mala 5 zensko: 7 108. Stoian Prisika ima zemlie Item iza Porkulaboue kuchie iz pod Velebita ibidem u Kokirinoi vise Popine 50 8 2 8 6 5 79 4

90 7 10 6 5 118 od let 30 brata 2, Stanoie 26, Vuk 19 mala 7, zensko 9 103. Radosau Kobilanin ima Zemlie ze 20

od let 30, Sin Mitar, 18. mala 3 xenskoga

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Item u barah liuade od let 30, mali 2 zenskoga [Opaska: habet Scripta] 117. Knes Radosau Surlich ima zemlie ze. Item u barah liuade ato Pocasbine liuade u barah od let, 50 Sin Petar, 20 Sinouacz Prodan, 20 Millos 19 zenskoga 118. Mihalio Bukaricza ima zemlie ze Item u barah liuade od let 30. brat Jouicza 29 mala 4 zenskoga [Opaska: habet Drecreto de terra] 119. Petko Bastaa ime zemlie pod sobom Item u barah liuade Item u vodenom poliu od let 24. brat Stanko, 18. Sinouacza Miladin, 16 mala 3 zenskoga [Opaska: habet Scripta] 120. Radoicza Rusnouoi ima zemlie ze Item u Subaucza polia u bari liuade od let 40 mala 3, zen. 121. Vuchich Susa ima zemlie Item u Verbici u barah liuade u liubouichiu od let 30, brat Starÿ Vuk 40, Vuiasin 28 mala 8 zenskoga 122. Koio Paukouicz ima zemlie ze Item u barah liuade od let, 30 mala 3. zenskoga 123. Milin Cuianouich ima zemlie Item Kercheuine u barah liuade

251
10 120 4

109. Paual Ketmanouicz ima zemlie Item na Starom kuchiscu u lukij pod uelebitom u Glagouom u Smoceu pod Kokirinom Item u barah liuade od let 25, brat Starij Milloj, 30, mala 3 zenskoga 110. Marko Jaksich ima zemlie ze Item pod Velebitom na glogouom kod Jezera u bari Liuade pod Kokirinom od let, 33 brat Vuiasin, 28 mala 3 zenskoga 111. Stanisa Vuchkouich ima zemlie Communiter Item u barah liuade od let, 43 Mali 4 zenskoga 112. Todor Bukanichich ima zemlie ze Item u Gubaucza Poliu Item za uodom od let 30. brat Trifun. 29. Millin, 20 Radosau 18 zenskoga 113. Janko Bossich ima zemlie ze Item u Kokirinoi u Kokirinoi od let 58. brat Marko 50 mala 2. zenskoga 114. Pop Trifun Kouacheuich ima ze. Item bare cerkoune Cerkoune u bare liuade od let 46. mala 4 zenskoga 115. Jure Sikich ima zemlie ze. Item u bara liuade od let, 50 sini Stipan 30 Miho 20, mala 3 zenskoga 116. Juicha Vuchkouich ima zemlie

30 30 15 10 30 2 1 118 4 25 40 20 10 4 15 114 6 60 6 3 50 30 2 82 7 50 15 8 63 5 100 30 300 100 530 4 70 7 77 4 110

90 30 30 150 6 50 4 7

120 12 pol uza 6

40 100 4 144 4 150 3 16 6 125 11 50 5 55 3 110 6 10 126

252
od let 30 mala 2 zenskoga 124. Maxim Kriuokuchia ima zemlie Item u barah liuade u Lukauchih od let, 36. mali 1 zenskoga 125. Marko Juaniseuich ima zemlie Item u Verbichi planina u ubarah liuade od let, 40 brat Anton, 30. mala 4 zenskoga 126. Juan Jukouicza ima zemlie Item ubarah liuade od let 40, mala 2 zenskoga 127. Jouan Callich ima zemlie pod sobom Item u barah liuade u Resniku od let 40 mali 1. zenskoga 128. Radosau Banianin ima zemlie Item u barah liuade u Subaue Zapolie od let, 45 sin Radoie 17 mala 1 zenskoga 129. Mihalio Dukich ima zemlie pod sobom Item u barah liuade u Smecouu

Karl Kaser 2 80 8 6 94 5 15 30 101/2 55 3 50 5 55 2 70 5 5 80 5 60 6 15 81 4 97 2 70 7 2 6 85 5 130 12 13 10 165 5 130 10 20 10 30 20 220 6 90 10 30 4 7 20 171 11 100 3 103 3 50 11 2 40 93 9

od let 54 Sini Saua, 20. mala 3, zenskoga 132. Jouan Zuttich ima zemlie Item u barah liuade ugrabouom klanczu u Liubouichiu od let 58. Sin Vuk 26. mala, 2 zenskoga 133. Juro Lonchareuich ima zemlie Item u bari liuade u Stikadi u Kercheuini pod vodom od let, 38. brat Simo, 40. Starÿ – mala 7 zensko: 134. Mirosau Aggbabicz ima zemlie Item u bari liuade u Turouom dolu u Gubaucha Poliu u Smeceuu u Smeceuu kod Dola loga luga od let 28, brati Mitar, 24. Ilia, 20 Radota 18, Boxo 16 mali 1 zenskoga 135. Deset: Juan Duperouicz ima zemlie Item [...] u lukauchich za uodom u Resniku okolo kuchie u bari liuade od let 40. bratia Luka Starij 50, Vukdrag 30 mala 11 zenskoga 136. Petar Dosenouicz ima zemlie ze Item ubari liuade od let 50, mala 4, zenskoga 137. Milos Zubouicz ima zemlie Item u bari liuade u Resniku Kerceuine od let 30, bratie, 6 Miholio 20, Baio 19 Jouan 16. mala 12, xenskoga

110 13 100 223 od let 30, otacz Stoian, 60. Sin Stoianoui sini Mitar 28 Juan 23. Radosau, 18 Simo, 16. malih 6, zenskoga 6 130. Mihalio Olierouicz ima zemlie Item u bari liuade u liubouicziu kod cerkue u Stikadi 50 8 20 9 87 5 90 7

od let 30, brat Toma, 20 male, 2 zenskoga 131. Luka Kosanouicz ima zemlie ze Item u barah liuade

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE od let 60, brat Radoie, 40 Sinouacz Cuio, 20 mala 2, xenskoga Soll hatt 80 strickh 144. Millin Mihokouicz ima zemlie pod kuchiom Item u lukeh izpod velebita u Glogouom vise Tocka ibidem liuade u Kokirinoi u poliu iz pod kokirine kercheuine u grabu upoliu bare od let 40 mala 2 zenskoga 145. Alexa Dragisich ima zemlie pod kuchiom Item na starom kuchiscu u lukah pod velebitom u Gubaucha Poliu u Planini liuade kod otuce luka u omsichi

253
5

138. Ilia Matieuicz ima zemlie pod sobom Item u barah liuade u Stikacz kod Planine tremzÿne u Lukauchik u Luibouiczui u vodenoi glaui u Turouom Dolu u Tunieuom Selischiu kod grebia u Stikadi ibidem od let 30, brati Petar Straij, 40. Milisa, 25. Nicola, 20 malih 7 xenskoga 139. Toma Radasouicz ima zemlie pod sobom od let, 50 Sinouacz Juan, 20 mala 1 xenskoga 140. Udoua Cuita Pokoinoga Stanoia Vruchinicza ima zemlie Item Pod lipouom glauichom u gubaucza poliu u barah liuade u Smeceuu ime Sina Luku od let 10 zenskoga 141. Vuk Vruchinich ima zemlie pod Sobom Item u Smeceuu od let 28 mala, 2 xenskoga 142. Juan Momchilouicz ima zemlie Item u polia prima kuchi u Glogouom ibidem u lukah iz poduelebita ibidem ibidem vise mlina Porkulaba u barah liuade pod velebitom u Kokirinom u poliu iz pod kokirine od let 40 Sin Andria, 16 mala 4 xenskoga

30 10 30 8 10 6 34 30 14 7 5 256 8 20 4 20 3 20 5 5 34 1 1 5 6 3 30 28 22 10 10 20 20 10 15 10 5 30 200 6

50 40 10 20 20 10 20 10 18 188 5

5 30 29 20 2 4 6 76 od let 40 bratia Koio 29 Vuchen, 23 mala 2, zenskoga 1 Radosau Dobacz ima zemlie pod kuchiom Item u lukah pod velebitom ibidem u Smeceuu u Planini liuade u liscu od let 30. brat Radoicza, 26 xenskoga 147. Dauid Hrelich ima zemlie pod kuchiom Item u lukah pod velebitom ubarah liuade od let, 50 mali 1 zenskoga [Opaska: Habetum decretum de terra] 148. Jure Panieuicz ima zemlie pod kuchiom Communiter od let 23 zensko 30 3 30 20 20 30 20 10 130 4 30 30 2 62 1

143. Ilia Nanich ima zemlie pod sobom aliti kuciom 3 30 Item u omsichi 33

149. Millos Konta ima zemlie pod sobom aliti pod kuciom 60

254
Item u Smeceuu u barah liuade od let, 36 sin Gergo 17 mala 3 xenskog 150. Vuk Zezel ima zemlie pod sobom aliti pod kuciom od let 20 mala, 2 xenskoga 151. Sauan Balianin im zemlie Item u Glogouom u lukas u Kokirinoi u barah liuade od let 20 brat Ilia 17 mala 3 xenskoga 152. Rade Medakouicz ima zemlie pod kuchiom Item u lukah pod velebitom u vrachih u Kokirinoi u Glogouom bere iza Zapnisike od let 17 brat Petar 16 mala 2 –

Karl Kaser 30 6 96 4 10 1 10 5 10 2 12 34 3 60 26 6 10 10 10 10 132 od let 30 brat Radiuoi 28. mala 5 zenskog: 155. Milos Jerkouich ima zemlie pod ze Item u luchi u Kokirinoi Kercheuine u barah liuade u Turouom dolu od let, 30 mala 3 xenskoga 156. Rade Kullunzia ima zemlie z. Item u Kokirinoi od let 30 brat Jouan 20 mali 1 zenskoga 156. [!] Vasil Rusnou ima zemlie pod sobom Item Kercheuine od let, 50 Sini Ilia 17 mala 3 xenskoga 157. Lazo Radicz ima zemlie pod kuchiom Item Kercheuine od let 20 xenskoga 158. Vukosau Souil ima zemlie pod kuchiom Item u richicah liuade u Kokirinoi liuade barah liuade od let 30 Sinouacz Todor 16 bratuced Marko 43 mala 3, zenskoga 9 40 20 6 8 3 10 87 4 50 2 52 2 50 10 60 3 6 3 9 2 200 200 10 15 225 5

153. Jouan Bulaicz ima zemlie pod Gubaucza poliu 30 Item ubarah liuade 2 32 od let 30 mali 1 zenskoga 3 3 154. Jurisa Dobacz ima zemlie Z. Item u lukah u Polia u Kokirinoi u dolouich u Milinoi gori vise tocaka 30 50 20 10 10 10 20 150

Guosden Berlinich grundstuckh ist die helstten [?] vacant. Saua Liubouich et Illia Liubouich sinnd in die türkheÿ gangen: [...] die helstten [?] die terren vacant worden. Mil Gickich ist auch auf die helstten [?] Vacant.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

255

Popisani Louinchani Ki zemglie y koliko oni imaiu
Popisani Louinchani Ki zemglie y koliko oni imaiu ki [...] 1. Capitan Kouacheuich Stoian, zemglie pod kuchiom ima Item u Pauchichih Item u Bari pod kuchiom Blanouichia Item u Planini Item u Piraginu Pogliu Item u Gaiu Lipouachinu Item Pochazbine in Vraniku Item u Pirapinu Pogliu pochasbine od let 42, brata 2, Zastaunik Juan 37, Duia 22, Sinoucza 2, Nikola litt 17, Marko 16, mala 5, xenskoga 11, Puskara 5. 2. Prokulab Petar Verklian ima zemglie pod kuchiom uxa Item u Pilauu pod Vodom ÿ u porovi pod Gradom kod Glauiczi Cuiteske u Ratoich u Richicza Pochasbine od litt 50, Sina 3, Nikola 25, Paual 22, Jure 20, Mala 3, xenskoga Spola 9, Puskara 4 280 30 20 30 20 10 30 30 450 4. Parochus Pv Damianus Zduna habet de terra sub domo et in Duoby alijs locis in toto 220 od lett 35 5. Nikola Pauelich ima zemlie pod kuchiom Item kod Glauicze Cuiteske u Bonorczi Liuadi u Panini od lett 38, brat Mihat lett 34, Jurissa 25, Sin Mate 16 malla momka 5 xenskoga 9 Puskari 4 6. Radiuoi Jampunna ima zemglie pod kuchiom Item u Parchichi kod [...] kod kuchie Millouane u Poglia Liuade ibidem ibidem od lett 50, Sin Stipan 25, Juan Pastorak 25, Juicze sin 16, Malla 2, xenskoga 6, Puskara 4 7. Paual Kouacheuich ima zemglie pod kuchiom Item u Parchichi kod Glauiczi Cuiteske u Planini 60 30 10 10 110

110 40 100 200 40 20 20 50 580

140 40 40 40 40 10 40 350

3. Knez Marko Aneuich ima zemglie pod kuchiom u Portichi uxa 190 Item u Vuseniku 90 u Doleze Juankouu 90 pod Cuitesticz. 90 u Pogliu pod Gaia Lipouchinin 30 kod Grada 25 u Dolczu Peinouichia Liuade 20 535 od litt 45, Bratia Matti 42, Nikola 39, Medi 26, Juan 23, Martin Sinouacz 16, Mallih 5, xenskoga 10, Puskara 6

140 15 15 15 185 od lett 35, brat Jure 20, mali 1, xenskoga 4, Puskara 2 50 10 15 75 od lett 51, Sin Stoian 26. mall 2 xenskoga 5, Puskara 2 9. Radouan Rubreuich Valacus ima zemglie pod kuchiom Item ibidem 80 30 8. Millos Chauchich Valacus ima zemglie pod kuchiom Item u Pireginu Pogliu u Richiza

256
u Richicze u Parchichih na Krimenu u Piragina Pogliu liuade u Smokichiu od lett 40. Otacz Milos lett 60, sin Staniuuk 17, Gaio 16 xenskoga 5, Puskara 4 10. Stanisau Milÿch Valacus ima zemglie pod kuchiom Item kod Krimena kod Bogoucza u Smokuichiu liuade u Resniku liuade u Piraginu Pogliu od lett 30, brat Wicza 40, Koio 20, Malli 5 xenskoga 11 Puskara 3 11. Jua Kerpan ima zemglie pod kuchiom Item u Richicza u Volaricha u Locichie u Vrasniku u Resniku Liuade kod Obueniczi od litta 50, Sin Bori 23, Matti 20, Mala 3, xenskoga 7 Puskara 3 12. Sima Stumotich ima zemglie pod kuchiom ÿ po sund od litt 26, mala sina 2, xenskoga 4, Puskari 1 13. Jerko Stumotich ima zemglie pod kuchiom ÿ u Richicza od litt 60, Sin Paue litt 20, Marko 19, Machim 18, Juan 17, Malli 1, xenskoga 6, Puskara 5 14. Juricza Kerpan ima zemglie pod kuchiom Item u Piraginu Pogliu u Vraniku u Pauchichi od litt 60, sin Matti 30, Antona 20, Osip 18, Jadrÿ 17, Sinoucza Marko 20, Pilip 16, Malla 4, xensko 8, Puskara 7

Karl Kaser 30 30 30 10 10 220 15. Osip Vidakouich ima zemglie pod kuchiom Item u Pauchichi u Richiczah u Piraginu Pogliu u Smokriuichiu Liuade u Loczichi od litt 25, Juri lit 40, mali 1, xenskoga 4, Puskara 2 120 50 10 10 10 51/2 2351/2 16. Illia Katallinich ime zemglie pod kuchiom Item kod Cerne Rike ÿ liuade ÿ oranicza od lett 56, brat Matti 40, Petar 30, Simun 16, malli 5, xenskoga 8, Puskara 4 17. Juan Berogrich ima zemglie pod kuchiom sue pod kuchiom od lett 40, Brat Mihat 30, Illia 25, Sin Simun 16, malli 1, xenskoga 5, puskara 4 18. Jua Perpich ima zemglie pod kuchiom Item u Piraginu Pogliu u Pibaru od lett 54, Sin Simun 25, Martin 25, Jure 20, Juan 17, Marko 16, Malli 1, xenskoga 5, Puskari 6 120 20 20 5 2 10 177 50 200 250

65

50 20 10 10 10 10 20 130

40 30 10 180

19. Matissa Perpich ima zemglie pod kuchiom ÿ u Pogliu 70 od lett 60, Sin Illia 20, Malli 1, xenskoga 4, Puskara 2 20. Petar Smalchich ima pod kuchiom zemglie od lett 35, sini Malli 7, zenskoga 3, Puskar 1 21. Mattouina Kerpan ima zemglie pod kuchiom Item kod Cmitessiczi od lett 66, Sin Nikola 40, Juan 35, Simun 25, Paual 20 Malla 2 xenskoga 7, Puskara 5 62 150 6 156

50

150

100 170 130 130 530

22. Miho Budisalich ima zemglie pod kuchiom Item dalie kuchie u Piragina Pogliu kod Cerne Rike u Riczicza od litt 50, Brat Nikola 40, Simun 30, Matti 24, Sin Juri 16, Malla 2, Puskara 5, xenskoga 8

70 30 10 20 20 150

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 23. Juri Sillouich ima zemglie pod kuchiom Item u Luczichi kod Cerni Riki u Piraginu Poglia liuadi od litt 36, Brat Miho 50, Sin Matti 18, Peri 20 Sin Mihin, Malli 5, xenskoga 10, Puskara 4 24. Nikola Sullentich ima zemglie pod kuchiom posuud od litt 50, Sin Jura 23, Stipan 16, xenskoga 10, Puskara 25. Toma Babich ima pod kuchiom zemglie Item u Piraginu pogliu ÿ kod Cmitussiczi liuadi u Richiczu od lett 50, Brat Jure 36, Mito 23, Matti 20, Marko 18, Malla 3, xenskoga 11, Puskara 5 26. Juacz Jerkouich ima zemglie pod kuchiom Item kod Zmillouache od litt 60, Sin Nikola 27, Jura 25, Medi 16, Malla 3, xenskoga 5, Puskara 4 27. Simun Duich ima zemglie pod kuchiom Item u Loczichi kod Cmitessicz u Parchichi od litt 80, Sin Stipan 40, Nikola 38, Malla 4, xenskoga 7, Puskara 3 28. Duia Mattieuich ima zemglie pod kuchiom Item kod Cmitessicz Li. od litt 60, Sin Jura 30, Petar 19, Medi 16, xenskoga 6, Puskara 4 29. Marko Meduid ima zemglie pod kuchiom Item u Parchichi u Piraginu Pogliu od litt 80, Sin Mikula 25, Mihat 24, Vid 18, Malli 1, xenskoga 3, Puskara 4 30. Matti Ballien ima zemglie pod kuchiom Item u Piraginu pogliu 40 15 30 7 112 u Loczichi od lit 30, Mallÿ 1, xenskoga 4, Puskara 1 31. Mihat Pauichich ima pod kuchiom Item u Volauicza u Piraginu Pogliu ÿ u Cmidessiczi u Vraiku ÿ u Smokaichiu Liuadi

257
2 22 80 40 20 20 160

10 [?] 3 140 10 10 160

od litt 43, Brat Petar 41, Simunu 37, Boui 32, Sin Juan 16, Juri 16, Malli 6, xenskoga 15, Puskara 6 32. Pericza Smiatouich Valacus ima zemglia pod kuchiom Item u Smokrichiu liuad. od litt 80, Sin Dispot 25, Saua 20, Malli 1, xenskoga 2, Puskara 3 33. Radiuoij Smiatouich Valacus ima zemglie pod kuchiom Item u Smokrichiu liuadi od litt 60, Brat Marko 30, sin Petar 20, Janko 19, Malla 2, xenskoga 7, Puskara 4 34. Juricza Mattatia ima zemglie pod kuchiom Item u Muntag[.]i u Planini liuadi od litt 80, Sin Juan 60, Marko 50, Stipan 40, Paual 32, Martin 28, Vnuk Mihat 18, Malli 5, xenskoga 25, Puskari 7 35. Mihailo Mirkobrada Valacus ima zemglie pod kuchiom ÿ suega od lett 40, Brat Stoian 17, Mihat 16, Malla 3, xenskoga 6, Puskara 3 36. Ninko Mirkobrada Valacus ima zemglie ÿ kod kuchie ÿ u Piraginu Pogliu od litt 40, Brat Stanko 30, Janko 22, Mattis 20, Malla 4, xenskoga 8, Puskara 4 37. Pilip Pastrouich ima zemglia pod kuchiom od litt 60, Sin Mihat 20, Jure 16, Malli 1, xensko 2, Puskari 3 38. Vule Jarich ima zemglie pod kuchiom Item u Piragiuu Pogliu

60 5 65

50 30 80

80 10 90

80 10 10 10 110

230 10 5 245

100 30 130

50

40 20 5 85

30

110

10 10

40 10

258
pod Vrarikom

Karl Kaser Item u Richicza Item kod Cmitupliczi liuade od let 40, Verban Ochuh 60, Malli 5, xenskoga 3, Puskara 2 46. Mihat Bupchich ima zemglie pod kuchiom Item u Richicza u Piraginu Pogliu liuadi kod Cmitepiczi u Lucichi u Vraniku od let 30, Brat Juan 24, Antun 20, Nikola 16, Malli 2, xenskoga 4, Puskara 4 47. Juan Despot ima zemglie pod kuchiom Item u Richicza Cmituski ÿ Volaritike u Parchichi ÿ u Vraniku u Lucichi u Blaninu Dolcze u Starom Luniuczu u Piraginu Pogliu pod Cmitessiczom kod Cmitessiczi od litt 60, Sin Duia 19, Brat Nikola 40, Sinoucza Vule 22, Luka 19, Illia 16, Malla 4 xenskoga 6, Puskara 6 48. Mati Blaneuich ima zemglie pod kuchiom Item pod Gostessom pod Gorniom Kuchiom pod Gredom Vranikom kod Cerni Reki od litt 39, Otacz Simun 85, Viczoko Brat 45, Paual brat 33, Jakou Brat 27, Petar Brat 23, Juan Sinouacz 18, Mihat Sinouacz 16, Franko Sin 16 Mallih 9, xenski 12, Puskara 9 49. Juan Skarich ima zemglie pod kuchiom Item u Vraniku u Grabouczu u Planini u Golichiu Liuadi kod Cuitessiczi u Piraginu Pogliu kod Grada Louincza 20 5 45

10 60 od litt 40, Sin Mito 20, Malla 4, xenskoga 5, Puskara 2 39. Dragosau Dragichieuich Valacus ima zemglie pod kuchiom Item kod Cmitessiczi u Piraginu Pogliu od let 70, Sin Marko 20, Nicola 16, Malli 1, xenskoga 2, Puskara 3 40. Paual Serdar ima zemglie pod kuchiom Item u Loczichi u Richicza u Volaricza ibidem kod emitupliczi u Parchichi ibidem 30 5 20 55

250 30 30 20 60 10 80 15 495 od litt 60, Sinoucza Matti 30, Nikoli 27, alter Nikola 23, Paui 17, Marko 16, Malli 3, xenskoga 5, Puskara 6 41. Martin Dorich ima zemglie pod kuchiom Item u Piraginu Pogliu u Pauchichi u Vraniku u Richiczu 10 5 5 5 5 30

100 25 15 5 10 15 170

190 20 20 70 10 15 20 10 40 50 400

od litt 30, Sinouacz Juan 16, Malla 4, xenskoga 4, Puskara 2 42. Nikola Serdarouich ima zemglia pod kuchiom Item u Smokrichiu liuadi

od litt 60, Sin Toma 36, Marko 33, Juan 30, Nikola 27, Antona 20, Malla 3, xenskoga 9, Puskara 6 43. Marko Sarich ima zemglie pd kuchiom Item u Smokriuchiu liuadi od litt 42, Brat Nikolo 37, Antuna 35, Malli 6, xenskoga 9, Puskara 3 44. Stoian Metina ima zemglie pod kuchiom Item u Smokrichiu liuadi od litt 38, Malla 2, xenskoga 4 45. Gergo Viobanouich ima zemglie pod kuchiom

95 15 100

20 10 10 40 20 100

170 30

80 10 90 20

90 35 45 20 5 10 20 10 135

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE od litt 51, Brat Nikola 45, Sinouacz Paual 22, Sinouacz Matti 20, Vranko 16 Sinouacz, Malla 4 xenskoga 15, Puskara 5 50. Petar Sulentich ima zemglie pod kuchiom y suega od litt 27, xenskoga 3, Puskar 1 51. Jure Rachich ima zemglie pod kuchiom Item u Vraniku u Planini 25

259

od lett 66. Mati sin 40, Mihat sin 35, Juri sin 30, Duiad sin 24, Marko sin 21. Damian sin 19, Nikola sin 17. Vnuk Lourin 17, Malla 4, xenskoga 8, Puskara 9 58. Illia Peinouich Valacus ima zemglie pod kuchiom Item u Smokrichiu liuade u Pogliu od lett 50, Radogria sin 20, Stoian sin 18, Ostoia sin 16 Mala 2, xenskoga 5 Puskara 4 59. Stipan Pauchich ima zemglie pod kuchiom Item u Pogliu piraginu u Smokrichiu u Planini liuadi od lett 42, brat Juan 33, Mati brat 32, Antona brat 22, Osip brat 20. Juanko brat 19, Paue Sin 17, Malli 8, xenskoga 10 Puskara 9 60. Jure Chuliat ima zemglie pod kuchiom Item u Richiza od lett 65, Marko sin 30, Paual sin 25, Filip Sin 17, Petar sin 16, male 5, xenskoga 4, Puskara 5 61. Stipan Krusich ima zemglie pod kuchiom Item u Piraginu Poliu Liuade u Parchichi od litt 47, Martin sin 19, Duid sin 17, Mali 1, xenskoga 4, Puskara 3 62. Dommian Kergan ima zemglie pod kuchiom Item u Vraniku u Parchichi od lett 40, mala 3, xenskoga 3, Puskar 1. 63. Nikola Skovup ima zemglie pod kuchiom ÿ po suud od litt 40, Mala 2 xenskoga 5, Puskar 1 30 20 10 60

60 110 20 190 od litt 60, Sin Gergo 27, Mali 3, xenskoga 4, Puskara 2 52. Marko Rachich ima zemgli pod kuchiom Item u Piraginu pogliu kod Obremiczi kod Cuitessiczi od let 57, Malla 3, xenskoga 4, Puskar 1 53. Marko Banik ima zemglie pod kuchiom Item u Bernichuu 140 20 20 20 200 20 10 30

60 60 60 10 190

20 30 50

od litt 40, Brat Juricza 37, brat Illia 39, Malla 2, xenskoga 6, Puskara 3 54. Jakou Banik ima zemglie pod kuchiom Item u Bernichui od litt 45 Sin Juan 17 Malla 4 xinskoga 3, Puskara 2

20 10 30

20 20 20 60

55. Juan Sekula ima zemlie pod kuchiom ÿ po suud 100 od lett 86, Sin Nikola 50, Sin Marko 40, Sin Jure 37, Juan Sin Nikolin 20, Jakou 18 im Nikolin, Tadia 17 sin Nikolin, Martin lit 17, sin Markou, Petar 16 sin Jurin, Malli 8, xenskoga 10, Puskara 9 56. Vid Smokrouich ima zemglie pod kuchiom Item u Bernicheuu polske zemglie u Richicza od let 26. Petar brat 30. Juan brat 23, Antona brat 23, Bori brat 19, Malla 3, xenskoga 6, Puskara 5 57. Illia Krixeuich ima zemglie pod kuchiom Item u Bernichiuu u Razbina 10 30 20 60

10 10 8 28

55

20 30 10 60

64. Millasin Romcheuich Valacus ima zemglie pod kuchiom 5 25 Item u Pogliu ÿ po suud 30 od let 43, brat Saua 30, Juan sin 16, mala 5, xenskoga 6, Puskara 3

260
65. Zauissa Krichkouich Valacus ima zemglie pod kuchiom od lett 40, Malli 5, xenskoga 3, Puskar 1 66. Saua Griatouich Valacus ima zemglie pod kuchiom Item u Ratoih u Polizu u Pogliu ÿ u Smokrichiu liuade od let 29, Mala 2, xenskoga 4, Puskar 1 67. Illia Griatovich Valacus ima zemglie po suud od lett 56, xensko 1, Puskar 1 68. Trifun Griatovich Valacus ima zemglie svega od lett 26, xenskoga 4, Puskar 1 69. Radan Dukich Valacus ima zemglie pod kuchiom Item u Smokrichiu liude od lett 50, brat Radasin 30, Malli 5, xenskoga 10 Puskara 2 70. Paual Tombrouich ima zemglie pod kuchiom ÿ po suud od lett 50, Sin Illia 20, Sin Stipan 18, Nikola sin od lett 16, Mala 3, xenskoga 7. Puskari 4 71. Vuli Jigotich ima zemglie pod kuchiom Item kod Obrenicze u Piraginu pogliu kod glauicze u Vraniku u Planini liuade

Karl Kaser

15

73. Matte Berogrich ima zemglie pod kuchiom ÿ po suud od lett 40 Mala 4, xenskoga 6, Puskar 1 74. Juan Wichich ima zemglie pod kuchiom Item kod Cuitenicze u Vraniku u Piraginu poglia liuade kod Ciuni Reki od let 50, Sin Antona 21, Sin Juan 19, Sin Martin 17, Sin Matÿl 16, Mali 2, xenskoga 4, Puskara 5

90 24 5 10 10 15 55

10 10 10 20 50 20 20

75. Barich Skarich ima zemglie pod kuchiom sua 120 od lett 62, Juan sin 25, Paual sin 21, Jandri Siu 20, Anton sin 18, Petar sin 16, Malli 1, xenskoga 2, Puskari 6 30 10 10 50 od lett 50, Sin Luka 18, Mali 1, xenskoga 6, Puskara 2 77. Vuk Mirkobrada Valacus ima zemglie pod kuchiom Item u Pogliu kod Debreuicze od let 30, brat Marko 20, brat Saua 18, mala 3, xenskoga 5, Puskara 3 78. Vid Jubetich ime zemlie pod kuchiom Item u Piraginu Pogliu od lett 100, Sin Miko 40, Sin Illia 37, Vnuk Mato 16, Mala 4 xenskoga 7, Puskara 4 79. Vuchko Romchiuich Valacus ima zemglie pod kuchiom Item u pogliu od lett 28, brat Jakou 30, Male 2, xenskoga 6, Puskara 2 80. Sime Mikizouich ima zemglie pod kuchiom Item pod obrmiczom 30 30 20 80 76. Berisau Mirkobrada Valacus ima zemglie pod kuchiom Item u pogliu liuade

80 20 100

75

70 130 30 20 25 25 300 od lett 60, brat Nikola 40, Juan sin 26, Stipan sin 20, Mati sin 16, Marko sin Nikolin 20, Jakou sin Nikolin 16, xenskoga glau 11, Puskaron 7 72. Nikola Pussut ima zemglie pod kuchiom Item u Vraniku u Planini liuade u Pogliu ÿ u Muntagni [?] u sue posuud od let 60, sin Nikola 22, Sin Gerga 20, Mala 2 xenskoga 5, Puskara 3 80 30 20 180 310

20 5 25

5 25 30

35 65

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE u Piraginu Pogliu kod Crne Reke pod Gaia Lipouechimin od lett 34, Mala 2, xenskoga 2, Puskar 1 81. Gergo Mikizouich ima zemglia pod kuchiom Item pod obrimiczom u piragine bogliu kod Cerni Riki pod Gaia Lipouoczinin od litt 28, mali 1 xensko 2 Puskar 1 82. Vule Chuliat ima zemglie pod kuchiom Item u Richicza pod Vranika u Piraginu Pogliu ÿ Planini Liuadi u Volariaza od let 40, brat Dommian 35, Juan brat 25, Malli 5, xenskoga 8, Puskara 3 83. Toma Rupchich ima zemglie pod kuchiom Item u Richiczah u Vraniku u Piraginu Pogliu ÿ u Vraniku liuade u Volaricza od let 50, brat Juan 40, Sin Paue 18, Antona sin lett 16, Miko Juanu sin 16, Mala 2, xenskoga 10, Puskara 5 84. Vule [...] ima zemglie pod kuchiom Item u Richicza u Pireginu Pogliu 15 20 30 170 25 35 5 16 20 101 120 70 10 10 16 216

261

87. Matte Matahia ima zemglie pod kuchiom sue u skupa 50 od lett 35, sin Nikola 18 mali 1 xenskoga 5, Puskara 2 88. Paua Tomichich ima zemglie pod kuchiom Item u Louichich u Smokricziu od let 35, Marko 30, Brat Pop Marko, lett 29, Juri Sin 16. Mali 1, xenskoga 8, Puskara 4 89. Jure Birkliacza ima zemglie pod kuchiom Item u Podraga od let 70, Vid lett 20 Sin, Tomissa sin 17, Mala 2, xenskoga 3, Puskara 3 100 10 10 120

50 40 90

120 70 10 10 6 216

90. Juan Mirkobrada Valacus ima zemglie pod kuchiom ÿ u Piraginu pogliu 50 Item u Piraginu Pogliu liuade 5 55 od lett 40, brat Illia 30, Matessbrat 23, Jouan brat 20, Mala Sine 3, xenskoga 7, Puskara 4 91. Illia Karan ima zemglia pod kuchiom tri mista 70 od let 90, Sin Vuk 40, Sin Paua 35, Mala 3, xenskoga 7, Puskara 3 92. Paua Krunich ima zemglie pod kuchiom ÿ sue od lett 36, Mala sine 3, xenskoga 4, Puskar 1 47

40 35 5 80 od let 40, brat Marko 35, Malli 5, xenskoga 9, Puskara 2 85. Vuchko Milletich ima zemglie pod kuchiom Item kod kuchie od lett 70, Gergo sin 40 Marko sin 38, Pilip sin 28, Mala 5, xenskoga 11, Puskara 4 86. Petar Kerpan ima zemglie pod kuchiom Item u Richiczah od let 70, Jandri Sin 30, Mati sin 26, mala 3, xenskoga 7 Puskara 3 220 120 340

93. Radoiza Vukassipouich Valacu ima zemglie pod 25 kuchiom ÿ posund od let 50, Stoian sin 17, mala 2, xenskoga 3, Puskara 2 94. Miho Klarich ima zemglie u sue 20 od let 60, sin Loura 18, Juri sin 16, mala 2 xenskoga 3 95. Berisau Vukassinouich Valacu ima zemglie pod kuchiom ÿ suega 50 od lett 40, Jouan brat 30, Sin Nicola 17, Mala 7, xenskoga 6 Puskara 4 96. Juricza Vukassinouich Valacu ima zemglie ÿ sund od lett 35, Mala 3 xenskoga 3 125

20 60 80

97. Marko Kerpan ima zemglie pod kuchiom ÿ sund 125 od lett 30 Mala sina 5, xenskoga 3, Puskar 1

262
98. Simich Kerpan ima zemglie suega Item u Pauchichih od lett 47, Luka sin 16, Malli sinoua 5, xenskoga 2 Puskara 2

Karl Kaser Item u Smokrichiu liuade u Pogliu od let 36, brat Toma 40, Saua Sin Tomin 16, Mali Sinou ÿ Sinouaez 7, xenskoga 6, Puskara 3 109. Millos Peinouich Valacus ima zemglie pod kuchiom Item u Smokrichiu u Pogliu od let 50, Sin Janko 18, sina mala 2, xenskoga 5 Puskara 2 110. Vule Balen ima zemglie pod kuchiom Item u Piraginu Pogliu liuade u Louichih 111. Marko Ballen ima zemglie pod kuchiom Item u piraginu pogliu u Louichih od let 17, brat mali 1, xenskoga 2 Puskar 1 112. Miko Sulentich ima zemglie pod kuchiom Item kod Cuileski glauiczi u Piraginu pogliu liuade od lett 40, brat Paual 15, Sin Jure 16, Malli sinou 6, xenskoga 5, Puskari 3 113. Vule Suhentich ima zemglie suega od lett 30, Sina mala 2, xenskoga 4, Puskar 1 114. Stipan Kerpan ima zemglie suego Item Kercheuine od lett 60, Sina mala 2, xenskoga 3, Puskar 1 115. Juo Rupchich ima zemglie pod kuchiom Item u pogliu piraginu ostali sue od lett 40, Neput Tome 30, Netiak Martin 16, malla sina ÿ neputa 4, xenskoga 10, Puskara 3 116. Jura Kerpan ima zemglie pod kuchiom 40 20 130

150 9 153

99. Rade Cuitich ima zemglie suega uno 10 od lett 80, Sin Nikola 35, mala 3, xenskoga 7, Puskara 2 100. Vid Pagnich od G[?]oga ima zemglie suega 20 Item Kercheuine 10 10 Kercheuine [...] od let 50, Sin Mihal 20, Mali 1, xenskoga 1, Puskara 2 101. Mitat Jellich ima zemglie pod kuchiom Item u Pauchichih u Mantagni pod ostrom glauicza od litt 40, Mala sina 4, xenskoga 3, Puskar 1 102. Juan Illich ima zemglie pod kuchiom Item u Parchichih u Planini liuadi kercheuine liuadi od lit 37, Mali sin 1 xenskoga 3 Puskar 1 103. Juan Stinarich ima zemglie suega od let 90, Liarstiponu 40, mala 3, xenskoga 4, Puskara 2 104. Vid Stinanich ima zemglie suega od lett 46, sin Mate 20, mali 5, xenskoga 4 Puskara 2 15 5 20 10 50 30 5 5 5 45 65

30 20 10 60

10 10 2 22 30 20 6 56 55 10 10 75

65

25 10 5 15 35 10 35 80

105. Stanko Pillipouich Valacus ima zemglie suega 30 od lett 50, sin malli 1, xenskoga 6, puskar 1 106. Radoe Pillipouich Valacus ima zemglie od lett 25, mali sin 1, xenskoga 2 Puskar 1 107. Marko Tomlenouich ima zemglie suega okolo kuchie od lett 60, Male sin 24, Jure sin 22, Juan sin 18, sin mali 1, xenskoga 4, Puskara 4 20

10

108. Milllich Peinouich Valacus ima zemglie pod kuchiom 60

60

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Item kod Glauize Cuitoske u Bernicheuu ÿ u Razboina u Risniku liuade od lett 40, sin Antono 16, mali Sinou 3, xenskoga 7, Puskara 2 117. Malte Mersich ima zemglia suega od lett 50, sin Paua 20, Petar sin 18, xenskoga 4, Puskara 3 118. Janko Pauichich ima zemglie pod kuchiom Item u Pauchichi od let 63, sin Miko 27, Sin Damnian 25, sin Marko 23 sin Jura 21, Sin Paual 17, Mali unuki 2, xenskoga 5, Puskara 6 119. Juan Klepes ima zemglie pod kuchiom Item pod Cmitussicze u Parchichi od lett 40, sin mali 1, xenskoga 3 Puskar 1 120. Juan Xugan ima zemglie pod kuchom Item u Toczichi sue ostali od let 50, Sin Mihat 27, Sin Nikola 24, Sin Paual 16, xenskoga 5, Puskara 4 10 20 10 100 Jouan Brainouich ima zemglie ispod Komichia na planine uxa Ouo su pre zemliazi u Louinczu

263
20

60

1. Sladoie Popouich Valacus od lett 30, dossal iz Kotara let 7 daie oude iz Kotara mala 2 xenskoga 3 Puskar 1 2. Mate Kualich od lett 45. Mala 2, xenskoga 3. dossal iz Dubrounika na onoÿ zemgli litt 13, Puskar 1

30 30 60

3. Anton Perichich od lett 40 od Dubrounika daie oudi litt 10, xenskoga 3, Puskar 1 4. Marko Jandriasseuich od litt 50 od Budima d’ Ongar daie oudi litt 11: Mala 3 xenskoga 1 Puskar 1

50 30 20 100 10 10 10 30

5. Vuchich Mirkobrada Valacus litt 60, iz Dabra, sin Vuk 20, Mali 1, xenskoga 1 Puskara 2 6. Juri Zorchich od Karloucza dossal ima litt 15, od litt 30, xenskoga 2, Puskar 1 7. Vid Maliner od Hocheuia, daie oude litt 14, od litt 40, Mali 1 xenskoga 5 Puskar 1 8. Mati Vgarkouich od Lipi Vissi Rike s. Viti. daie oudi litt 13, od litt 27. mala 2 xenskoga 1 Puskar 1 9. Paual Krulich od Hocheuia daie dossal litt 14, od litt 60, sin Osip litt 16, xenskoga 4, Puskara 2 10. Marko Lonchareuich iz Moravicz daie dossal lett[?] od lett 27, Mali 1, xenskoga 2 Puskar 1 11. Gaspar Tkalchich iz Lipa vissi Rike s. Vida daie dossal lett 3, od let 30. mala 3, xenskoga 1 Puskara 2 12. Paual Vauricza od Knina daie dossal letta 4, od lett 20, Tacz Dmitar od lett 60, mala 2 xenskoga 3 Puskara 2 13. Petar V[.]vderbar od Polian daie dossal let 8, od lett 26, mali 1 xenskoga 1, Puskar 1 14. Radomir Ziraich Valacus iz Turske zemglie dossal im lett 15/ od lett 60 Milanko lett 30 Sin, Janko sin litt 20, xenskoga 4 Puskara 3 15. Jure Mlinarouich od Hochenia daie dosal litt 17, od litt 25, mala 2 zenskoga 3 puskar 1

121. Martin Tomlinouich ima zemglie pod kuchiom 20 Item u Piraginu pogliu 10 30 od lett 27, Sin mali 1, xenskoga 2, Puskar 1 122. Blagoe Kuissich Valacus ima zemglie pod kuchiom Item u Pogliu ÿ po suud od lett 55, Sinouacz Stoian od lett 26, Sin Malli 1, xenskoga 2, Puskara 2 10 20 30

123. Gerga Bauichienich ima zemglie pod kuchiom 10 Item u Pouchichi 10 u Planini liuade 10 30 od let 25, xenskoga 2, Puskar 1 NB: in sequenti folio in [.]era parte ueste

264

Karl Kaser

16. Jouan Braienouich od Kotara daie oudi dosal litt 8 od lett 38, Nikola Sin lett 17, Mali 1, xenskoga 3, Puskara 2 17. Maksin Duobriak Valacus od Kostainiczi daie dossal let 16. od lett 30, brat Staniuuk litt 40 Radoie brat 20 Malli 10, xenskoga 6 Puskara 3 18. Juan Paulouich Valacus iz Turak daie dossal litt 17 od lett 30, Mala sina 3, xenskoga 3 Puskar 1 19. Juan Merkognia od Segnia. daie dossal litt 10 od litt 40, brat Vule 50 Mala 4, zenskoga 3 Puskara 2 20. Matko Ssarich iz Vinodola daie dossal litt 9 od litt 20 xena 1 Puskar 1 21. Jandri Skendir iz Broda vissi Vinodola daie dossal 8 od lett 35 Mala sina 5, xenskoga 3 Puskar 1

22. Mikula Karlouich od Ozlia ispod Karloucza daie dossal 12 od litt 40 Mala xenskoga 3 Puskar 1 23. Jandri Jakoucheuich od Broda vissi Vinodola daie dossal litt 17. od litt 50 xenskoga 4 Puskar 1 24. Gergo Jurieuich [...] Rike od Kastna daio dossal litta 3 od lett 20. Mali 3 xenskoga 2 Puskar 1 25. Vid Modrich Bunieuacz dossal od Sugria iz Kernpota daie dossal lett 13. od lett 62 sin Paual 20, mala sina 3 xenskoga 3 26. Juricza Duimouich od Gerona daie dossal 12. let od litt 50 mala sina 4 xenskoga 2 Puskar 1 27. Juan Duimouich od Gerona daie dossal litt 12 od lett 46, Sina Mala 4 xenskoga 1 Puskar 1

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

265

Popisani Plochani ÿ nihoue zemglie
Popisani Plochani ÿ nihoue zemglie der erste bulliuk 1. Knes Orlouitsch beÿm haus strikh zu Mar[.]uscha zu Manduscha in dem gaieskom bulliuk in dem kammeritschen bulliuk in dem weissen feldt in östesth bey Vrannite vuter des Vuukobratowitsch sein haus in Tagschiunisch doll zu brezow gaÿ bey d. plocicze bey dem grossen weeg hinter d. graborom zu Pollicz 105 25 35 120 118 20 24 231/2 10 5 40 30 20 16 20 Sa 6111/2 bey des Chiotschina sein haus in dem Buzou gaÿ hinter d. graben bey den grossen weeg bey d. Dotlicze auf des Radnan seiner vorherig wohnung ohrt vnter diesen grundtstukh hat Er auf ein theill im Concessionsbrieff von hl. baron v. Oberburg. Item von d. theillung bekomm. strikh 16 65 25 35 25 10

30 692

Janko Banieglau von 43 johr. Paule 40, Luka 35, [...] 21, sein Vötter 19. der Paule sein sohn 16. kleine 15, weibsbilder 14. für gewöhr taught 6 mahnsbildt kleine 15 14 weibsbilder Sa 29 3. Janissa Kouatsch vnter d. haus zu gaieskom bulliuk zu Östeth in dem grossen bulliuk [...] bey d. tegschinu drage zu Vrannik strikh zu Billopoglie vnter des Wukobratowitsch sein haus zu Plochicze in des Radmanowitsch sein behausung vnter graboro zu Pollitsch zu Bresou gaÿ bey dem gratschauer weeg 31 40 61/2 39 11/2 5 5 3 10 3 4 8 10 5 200

NB. darunter ist etwas grundstuckh worauf er Kness die Concessionsbrieff aufzuweisen habe. Item hat Er Kness ein officiergrundt bey gleichen 6. tag akhern. der Kness hat 63. jahr. Milak brueder 30, Jouan sein Sohn 25, Mihat Sohn 23. Stoian Sohn 17, kleine mansbilder 2, weibsbilder 11 fürs gewöhr 5 die and. aber 13 2. Janko Banieglau vnter d. haus Item zu Claussi in der grossen bulliuk Item ibidem zu Östesth auch in dem andern bulliuk In dem Treschin doll zu Plochizu zu [...] in dem weissen feldt 105 73 126 80 40 200 7 40 35 30

Janissa 50 jahr, Stipan Sohn 20. Damian Sohn 17, kheine Mansbild 1, weibsbilder 5. 4. Radossau Klaich beym haus

31

266
in dem gaiskom bulliuk zu Östesth in den andern bulliuk in den Tegschiu doll zu Plocija zu Vrannicsh zu billo polie bey Tschotschith sein haus bey bresou gaj bey d. weeg hinter d. graben zu Polliza Radossau hat 37 johr, d. Vatter Radossau 100, kheine mansbilder 4, weibsbilder 2 fürs gewöhr 1 andere 6 5. Thome Xinitsch beym haus vndt das übrige überall wie d. obige Radossau KlaichThoma Xinitsch 66, Mathe brueder 50, weibsbilder 6. fürs gewöhr 2 andere 6 6. Thodor Klaich beym haus zu Östesth in dem grossen bulliuk in dem Kamenit bulliuk zu Plochize zu bresou gay zu graborou hinter grabero zu billo polie zu Vrannik zu Tepschin Doll zu Polliz bey der tschotsche sein haus Todor Klaitsch 28. Stipan Klaitsch brueder 20 Kostadin brueder 17 fürs gewöhr 3 weibsbilder 2 7. Stoiak Tschurunia vnter d. haus in d. grossen bulliuk

Karl Kaser 40 5 [?] 11/2 10 8 5 3 10 5 5 6 154 zu Kamenit bulliuk zu Jöstedh zu Plotschicze zu Treschin doll zu Vranitsch zu bello poglie zu bresou gay bey des tschotschits sein haus bey dem grossen weeg hinter grabaro zu Polliza Stoiak hat 30. brueder Luke 50, Thodor brueder 20 3 kleine mansbilder 7 weibsbilder 14 8. Petar Woinow bey haus zu gros bulliuk zu Jostedh in dem ander bulliuk zu treschin doll zu plotscha zu Vranik zu billo poglie bey Tschotschin haus bey bresou gay bey d. weeg hinter d. groborow zu Poliza Petar hat 18 jahr, Milouan brueder 16, fürs gewöhr 2 weibsbilder 1 9. Miloie Chinturilo beym haus zu gros bulliuk oder gaieskom bulliuk zu Jöstedh in dem andern bulliuk zu Treschin doll zu Plotscha zu Vrannikh zu billo polie bey Tschotschitsch sein haus bey Breson gaÿ bey d. grossen weeg hinter d. graborow 36 40 5 38 1 1/2 10 8 5 3 10 5 5 50 10 10 21/2 10 10 20 2 10 8 10 244

31

25 5 35 25 5 10 5 5 5 6 1 5 2 134

30 40 5 38 11/2 10 8 5 3 10 5 5 6 166

52 50

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE zu Policza Miloie hat 30 johr, Jouan brueder 25. für gewöhr 2 kleine 4 weibsbilder 4 2. Bulliuk 1. Fendrich Marko Stulitsch neben d. haus in d. gaÿska bulliukh zu Jöstidh in den andern bulliukh bey d. gaiske bulliuk zu brosow gay zu billo polie zu Vrannich bey Plociza bey d. weeg gegen gratschatschacz beym grabaro bey den bresowagisch bulliuk zu Treschen doll zu Polliza bey des Vuukobratowitsch sein haus v Skerlaczÿ vnter der behausung feldtera 105 1261/2 24 118 39 211/2 33 32 20 16 161/2 5 22 10 20 161/2 6 162 zu Vrannit bey Plocize bey d. gratscharisch weeg vnter graboro bey d. bulliukh zwischen andern bulliukh zu Telschin doll bey polliza bey des Vukobratowitsch sein haus bey Skerlagi vnter den haus grundt des Illia sein Vötter Vukossau 70. johr Jue brueder 40. Illia 30, Hreglia brueder 20 fürs gewöhr 4 kleine 5 weibsbilder 6 3. Nikola Gaitsch bey haus in den bulliukh beym gaÿ zu Jöstidh zu bulliukh an d. andern zu gaÿ zu Bresou gaÿ in d. weissen feldt zu Vraunith in d. Plociza bey d. gratschazer weeg vnter d. graboro bey bulliukh zwischen den andern bulliukh bey Treschin Doll bey Polliza bey der Vukobratowitsch sein haus bey Skerlazi vnter dem haus grundt

267
11 16 10 8 8 2 11 5 10 8 289

NB. folgt d. grundstukh worauf er die Concessionsbrieff von d. hl. seel. Rambschissel hat, auch krafft der [...] von d. oberburg confirmion. 207 macht in allen hin und her 20 Item officier grundtstukh 30 Item ein special grundtstukh von dem Theill strikh 868 dem Marco sein Vatter Nikola 76. Marko Sohn 37, Jouan brueder 30, Costadin brueder 25, Milassin brueder 20, Juan brueder 18, Stoian Vetter 18 fürs gewöhr 8 kleine 4 weibsbilder 15 2. Illia Gaitsch beym haus in dem bulliukh beym d. gay zu Jöstith zu Bulliukh [...] d. andern bulliukh zu gay zu Bresou gay in d. weissen feldt 471/2 63 12 59 19 24 [?] 10

42 63 12 59 19 10 11 16 10 8 8 2 11 5 10 8 284

Nikola hat 40 johr, Radoe brueder 25, Stoian des Nikola sein Sohn 16. Summa fürs gewöhr 3 kleine 6 weibsbilder 7 4. Vukan Kialich beyn haus in dem wuglitsch beÿn gay zu Jöstitch zu bulliukh an den andern zu gaÿ zu brösau gay in den weisen Veldt 45 56 101/2 521/2 17 10

268

Karl Kaser vnter d. haus des Boxo Vukobratouich zu griz vnter den haus grundt Gnieto hat 50 Jahr, Cuio Suhn 20, khlane 3, weibsbilder 2 7. Cuio Petkouich beym haus hat in allen orthen, vnd souill als der Gniato Zouich Cuio hat 40, Kostadin 35, Marko Prueder 30, khlane 5 weibsbilder 7 77 1/2 70 16 90 30 15 19 21 15 11 [?] 11 31/2 161/2 7 15 9 Sa 426 8. Vuiassin totidem uti Cuio Vniassin hat 54 Johr, Radosau Suhn 20, Petar 18, Milouan 16, khlane 1, weibsbilder 4 [Opaska: a parte als ein theiller hat strikh 30] 9. Nikola Rugtitsch neben d. haus in dem gaiski bulliukh zu Jöstuth in dem andern bulliukh oder bey d. gay zu Bresow gay zu Bello poglie zu Vranickh bey Plouiza bey d. weeg gegen gratschatz bey graboro bey d. Bresoua [...] bulliukh bey Treschin doll zu Poliza bey des Wukobratuitsch seinen haus zu polerazi vnter dem haus veltern Nikhola hat 36 jahr, Markho stieff sohn 22, Martin stieff sohn 18, kleine 3, weibsbildter 3 10. Juan Kokitsch bey dem haus 21 311/2 42 8 37 1/2 13 7 8 101/2 7 51/2 5 11/2 71/2 31/2 7 5 Sa 991/2 3081/2 4 8 8

zu Vranik 10 in der Ploziza 141/2 bey d. grazazer weeg 9 vnter den grabaro 71/4 bey den boliutsch zwischen denen andern bogluth 71/4 by Tegschin doll 2 bey der Poliza 10 bey Vuk Obradonich sein haus 41/2 bey Skerlazi 9 vnter den haus grundt 41/2 Sa 279 Vukan hat 30 Johr, khlane 4 weibsbilder 2 5. Achim Popouich beyn haus in bogliutsch, bey d. gaÿ zu Jostoz bey den gaÿtschen bogliukh in bresou gaÿ in weissen Veldt zu Vranik bey Ploziza bey grazazer weeg vnter d. grabaro zwischen den boliutschen bey gaÿ zu treschin doll in Pogliz vnter den haus des Boxo Vukobratovich bey Scherlazi vnter d. haus grundt Achim hat 45 Johr, Thoma brueder 30, Philip Suhn 20, khlane 3 weibsbilder 6 6. Gniate Zouich beyn haus in bogliukh bey gay zu Jostez in bogliukh zwischen d. boglukh bey gay in Bresou gay in weisen Veldt zu Vranik in Ploziza bey grazazer weeg vnter d. graber in bogliukh zwischen brosouar Bogliukh zu Treschin doll in Pogliza 42 80 9 80 16 8 9 12 8 7 7 2 81/2

Sa 3081/2

3081/2

Er Kokitsch hat überall soviel wie d. obere. Juan 25 jahr, kleine 4, weibsbilder 5.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 11. Nouak Prainanowitsch beym haus zu gaÿ zu Jostukh zwischen den bulliukh zu Bresow gay zu bello poglie zu Vranikh zu Plociza bey dem gratsch. weeg bey graboro bey bulliukh bresow bey Treschin doll zu Poliza vnder des Vukobratowatsch sein haus zu Skerlegi vnter d. haus feldern Nouak hat 18 jahr, Millosau Vetter 16, kleine 2, weibsbilder 3 12. Vuk Draganitsch beym haus sonsten hat er uberall souiel wie der Nouak. Vuk 50, Dragossau brueder 26. [...] Sohn 16, kleine 3 weibsbilder 7 3.te Bogliukh 1. Mihailo Malinouich bey den haus zu gay ibidem zu Bresau gay in Ploziza ibidem zu Jestiz bey garug zu Pogliz Mihailo hat 40 Jahr Vuk Suhn 17, khlane 2, weibsbilder 5. 2. Petar Zuruuia totidem et in iisdem locis uti Mihailo Malinouich femes 30 10 10 5 10 5 10 5 5 Sa 90 311/2

269

42 63 12 39 20 11 11 16 10 8 8 21/2 11 5 10 8 296

Petar hat 30 Johr, Juan Vatter 70: khlane 2, weibsbilder 4 3. Stanoe Radekitsch beym haus zu billo poglie zu Vranikh zu Debelliatscha zu Treschin doll in dem kleinen bulliukh in dem grossen bulliukh bey dem gratzatschischen weeg bey dem grossen felsen bey Bresow gay hinter grabero bey der Tschotschisch seyn haus zu Jöstekh hinter den wasser Jadanoe zu Polize neben des Draganitsch sein haus 105 20 20 30 5 100 100 20 20 40 16 10 20 16 20 14 456

Mirossau Radekitsch hat 60 Jahr, Rados Sohn 30, Vuujassin Vetter 30, Stanoe 26, Vassil des Mirossau sein Sohn 16. kheine 9, weibsbilder 13 4. Lazo Stulitsch beym haus 42

Sonsten hat der Lazo überall so viel vndt in allen öhrtern gleich wie der Stanoe Radekitsch, absonderlich aber vermög der Concessionsbrieff von dem hl. baron Oberburg hat er vndter der Ploze noch 52 strikh Marko Stulich 35 johr, Lazo 30, Peter des Lazo sein Vetter 16, kleine 7, weibsbilder 5. 5. Praisiainowitsch Nouak beym haus 521/2

NB. diser hat sein grundstukh in dem andern bulliukh sub No. 11, vndt diese 521/2 strikh hat er kraft concessionsbrieff mit dem Lazo Stulisch 6. Pfaff Illia Pawlicza beym haus 70

90

Selbe pfaff Illia hat eben so viel haus grundtstukh wie

270

Karl Kaser zu Polliza bey dem gratschatschisch weeg Vuchen Dukitsch Vatter 60, Mathe Sohn 30, Marko Sohn 20, kleine 4 weibsbilder 3 9. Juse Vstschiuberascha bey dem haus zu billopole in dem grossen gaitsch Pulliukh in dem kleinen bulliukh zu Jöstikh vnder der Debelliatscha bey der Teschiner draga bey des Radmanowitsch sein haus bey den wasser Jadaua zu Vranuitsch zu Pollicza bey d. gratschatschisch weeg Jure hat 30. jahr, Illia brueder 25, kleine Mansbilder 2 weibsb. 2. 10. Jouan Saratsch bey dem haus zu billopoglie zu Vraunitsch zu Debelliatscha zu Treschin doll in dem kleinen bulliukh in dem grossen bulliukh neben d. gratschatscher weeg neben d. grossen felsen bey Bresow gay hinter grabouo bey des Tschotschitz sein haus zu Jöstikh hinter d. wasser Jadawe zu Polize neben des Draganitsch sein haus Jouan hat 50. Johr, Stoian Vetter 30, kheine 4, weibsbilder 4. 11. Radouan Manditsch beÿm haus 37 37 10 10 3 2 26 30 10 7 131/2 15 3 7 5 7 41/2 Sa 134 65 12 80 70 12 16 7 5 10 12 20 12 Sa 322 10 6 Sa 1631/2

der Lazo vndt Radetitsch überall. a parte aber pfaff grundtstukh wie folgt. laut Concessionsbrieff Juan Paulitschisch 70 jahr, Saue Sohn 40. Illia 30, Marko 24, 2 kleine, weibsbilder 9 bey der vntern kürch 30 bey des Manditsch sein haus 30 zu grossen bulliukh 40 zu Vrannickh 7 zu Brosou gaÿ 13 in dem Kameniti bulliuckh 20 zu Treschin doll 21/2 vnter des Tschotschitsch sein haus 3 zu Polliza 7 zu billo poglie 12 zu Plociza 17 zwischen den wegs von gratschaz her 19 Sa 200 7. Jurai Budimlia bey dem haus zu billo pogle zu Vranitsch zu Debelliatscha zu Treschin doll in den kleinen bulliukh bey den gratschatz weeg neben den grossen feldt bey Bresow gaÿ hinter graboro bey des tschotschitsch sein haus zu Jösteth hinter d. wasser Judana genant zu Poliza neben der Draganitsch sein haus 25 5 5 8 11/2 25 5 5 10 4 21/2 5 4 4 31/2 1121/2

Saua 80 johr, Jura bruder 40, kleine, weibsbilder 3 8. Mathe Dukitsch vnter d. haus zu billapoglie zu gaisli gross. bulliukh in dem kleinen bulliukh zu Jöstickh vnter der Debelliatsche bey der Treshiner draga bey des Radmanowitsch seiner behausung bey der Jadawa zu Vrannith 35 16 40 35 6 8 31/2 3 5 6

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Er hat eben soviel wie der Jouan voriger vndt auf allen diesen öhrtern. Radouan 60 johr, Kusman Sohn 30, Radossau Sohn 20, weibsbilder 6 12. Radienko Milkowitsch beym haus sonsten hat der Radienko überall sofiel wie der Mathe Dukitsch sub No 8

271

Sa 134 311/2 Sa 31/2

15. Marchinko Chialitsch hat auch so viel beym haus vndt uberall in benannten öhrtern wie der obere. Marchinko hat 45 jahr. Jouan Sohn 25. Juan Sohn 16, weibsbilder 4. 16. Modo Batinitsch vnter d. haus zu Jöstikh in dem grossen bulliukh zu Graboro bey dem gratschaner weeg zu Plotschiza in dem Treschin doll zu Vrannikh zu billo pogli bey Tschotscha sein haus zu Bresou gaÿ zu Poliza Modo hat 80 jahr, Gajo Sohn 30, des Gajo kheine Söhn 4, weibsbilder 3 17. Simo Battinitsch Er hat auch so viel überall vndt vnter d. haus wie der Modo Simo hat 40. jahr 2 kheine weibsbilder 4 18. Mihat Draganitsch Er hat auf diese 7. Theill überall auch beym haus wie die 2. Mihat hat 28, 2 kleine, weibsbilder dreÿ 19. Miliuoi Jukich vnter d. haus 311/2 zu Jöstekh 8 in dem grossen bulliukh 45 etc etc hat überall in dem Veldt durch v. durch [!] wie der Modo Bakinitsch sub No. 16 151 Miliuoi hat 30 johr, 4 kleine, weibsbilder 3 20. Milassin Mirilouich vnter dem haus sonstern hat er auch in dem Veldt überall so viel wie der obere vndt wie d. Modo Battinitsch 311/2 151 35 8 45 7 7 7 11/2 9 7 11/2 13 10 Sa 151

Radienko hat 30 jahr. Peter brueder 20, Dragie brueder 18, Vid brueder 16, kleine 1, weibsbilder 3 13. Vgrin Millkowitsch beym haus in dem grossen gaiskom bulliukh zu bresou waldt bey dem gratschazer weeg in dem grossen bulliukh in Treschin doll zu Plotschize zu Vranikh zu billo pogle bey Tschatschitsch sein haus zu Poliza Vgrin hat 40, Juan brueder 30, Manoilo brueder 25, Nikola Sohn 20, Mihat Vetter 20, Malles Sohn 16, kleine 5, weibsbilder 10 14. Illia Skarich vnter dem haus zu Göstekh in dem grossen bulliukh in dem kleinen bulliukh zu Plociza zu Breson gaÿ neben den gratschazer weeg beym graborouo zu Vranikh zu billopoglie vnder des Tschatschiz sein haus vnter der Plotscha in der Polize 31 6 30 28 8 12 6 4 7 5 2 2 10 Sa 151 71 126 30 20 20 5 20 20 20 15 20 Sa 467

Sa 151

Illia hat 40 jahr. Petko brueder 30, Rade brueder 20, Miloss Sohn 17, Marko Sohn 16, kheine 2, weibsbilder 5.

272
Milassin 50, Nikola Sohn 30, Jouan Sohn 16, 1 kleiner, weibsbilder 2 21. Boxo Vukobratowitsch vnter d. haus zu Jöstukh in dem grossen gaÿ zu Grabaro zu Bresov gaÿ vnter d. gratschazer weeg zu Plotschicza zu Treschin doll zu billo pogle zu Vranikh haus grundstukh zu Poliza Boxo hat 30 jahr, Mihailo brueder 50, Radossau 26, kleine 5, weibsbilder 8 22. Stanko Rablenowitsch dieser hat beÿm haus vndt überall im feldt so viel wie der vorige Boxo Stanko hat 40 johr, Jouan Sohn 16, Vgrien brueder 39, kleine 3, weibsbilder 9

Karl Kaser 2. Radoicza Vuchotitsch ist aus Türkhey aus der Bosnia alhero angelangt, ist 15 jahr alhir er hat 46 johr, kheine ohnmindige mansbilder 4, weibsbild nur eins. 50 12 45 4 20 10 15 11/2 71/2 81/2 71/2 7 188 3. Mathe Jandriewitsch sonsten Catholisch gebohren ist von den generalath her komen noch in Kriegszeith hat alhir gedienth diese zeith hernach wallachisch worden vndt sich alhir in der Plocha mit einer wallachin hat lassen zusammen geben. Er hat 26 johr, hat brueder d. Thoma vndt Marko beÿ sich, so auch wallachisch worden Thoma hat 20 johr, Marko 16 johr, kleine mansbilder 1, weibsbilder 2. 4. Vuk Vukassowitsch ist aus Dalmaciy herkommen wallach er hat 5 jähr. zweÿ kleine mansbilder, weibsbilder 2. s. nichts mehr. NB. Jouan Banieglau hat ein Concessionsbrieff auf ein grundstukh des Millin Battinitsch, welcher auf die Biennicza abgangen Dato von dem hl. baron d. Oberburg vnd schreiben er hat sowoll von der Millin sein grundstukh als auch von den so ihn zum theill gegeben worden er hat mit dem Radotitschen grundtstukh auch halben theill. beym haus strikh zu billo poglie zu Vranikh zu Debelliatsch zu Treschin Doll in dem kleinen bulliukh in dem grossen bulliukh bey den gratschatschischen weeg bey d. grossen Velsen bey Bresow gaÿ zu graboro bey der Tschotschitsch sein haus zu Jöstikh hinter dem wasser Jadawe zu Poliza neben des Draganitsch sein haus 100 10 10 15 21/2 50 50 18 10 20 8 5 10 8 10 7 325

Sa 188

NB. Radossau Klaich ist schon oben geschrieben in des Knessen Orlowitsch seiner petine oder bulliukh alwo er sub No 4to seine grundstükh benant hat. Er hat aber annach in des Vuiassin Pettkowitsch petine 6. theill, eben soviel im selben wie der Gniato Chonid scripten sub No. 6to in der fendrich Marko Stulid seiner petine bey [...] nemblich strikh 64 Vollgen nun so in Plotsa ohne Grundt Stukh 1. Radosz Vuitschitsch er ist aus Berlog von der Ottotschauer Haubtmanschafft her khomben vor 14. jähr hero. er behilft sich neben denen andern wallachen. Er hat 48. jahr, Mihat Sohn von 16 jahr kheine mansbilder 6, weibsbilder 3.

Jouan hat 36 jähr, Nouak brueder 30, Cuio brueder 20, Thodor brueder 16, 1 kleine, weibsbilder 7.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

273

Conscriptio terrenorum ex Paglo Raduz
Conscriptio Terrenorum ex Pagho Raduz ds erste bogliukh 30 250 40 68 26 36 20 20 24 24 30 20 Sa 588 Dean hat 50 Jahr, Voin Prueder 52, Radiuoi 30, Vucen Suhn des Dean 20, Jandria 21, Nicola 16, Jure 16, khlane 4 weibsbilder 11 2. Mirkailo Radas vnter d. haus bey den wasser bey lipach bey Reka zu blatie zu Drenouez in papratno berdo zu blatie Mirkailo hat 50 Jahr, Petko Suhn 25, Jouan 17, khlane 3 weibsbilder 5 3. Radoiza Mirkaile bey den haus beym wasser zu Velika petina bey Reka bey Oglaiz zu Drenouaz vnter lipach bey Bukoua glaniza 521/2 71/2 20 20 15 15 13 17 Sa 160 Dean Dukouich terra offizij [... ...] [... ...] [... ...] [... ...] [... ...] [... ...] [... ...] [... ...] vnter Bukoua glauiza bey Medazka megia in Rika ÿber den Mlin Sa 1261/2

Radoiza hat 50 Johr, Milisau Suhn 30, khlane 1, weibsbilder 5 4. Janko Zegliu bey d. haus ibidem vnter lipach bey pechina bey Reka vnter Bukua vnter Bukua glaniza Janko hat 60 Johr, Radoiza Suhn 30, khlane 1 weibsbilder 3 [Opaska: hat ein schrifft v. B. de Oberburg] 5. Juro Zegliuh bey den haus zu Vamizienaz bey Thamen in papratno berdo bey Reka Juro hat 50 Jahr weibsbild 4 6. Juro Kneseuich bey den haus zu Osgliak vnter lipach bey Megia Louinazka vnter den gschloss Raduz bey Cerna Rika bey Bukau ibidem ibidem zu berdo bey glata in Luchach Juro hat 36 Johr, Jouan Prueder 19, Petar 25, Dmitar 23, Lazo 21, khlane 2, weibsbilder 17

42 90 20 10 12 15 12 Sa 111

30 20 15 13 13 Sa 90

37 71/2 20 15 15 20 12

105 10 211/2 25 8 1161/2 30 25 3 7 20 Sa 371

274
7. Erzpriester Juan Knesseuich totidem et in iydem locis, uti Juro Erzpriester hat 40 Johr, Saua Prueder 26 8. Stoÿan Leunaich bey den haus vnter Bukoua glaniza zu Drenouaz Stoyan hat 40 Johr khlaner 3 weibsbilder 3 9. Milanko Zegliuh bey d. haus bey Mizinse in Veliko berdo bey Pechina bey Reka by Vrelima zu Trudbeniza

Karl Kaser vnter d. gschloss bey Bukue ibidem bey glintih zu berdo bey gliath bey Vrelina zu Drenouaz bey Obseniza bey Reka bey Bukau 8 6 25 20 7 35 15 271/2 50 16 Sa 340

371

25 30 25 Sa 80

70 45 30 10 40 15 30 Sa 240 Milanko hat 50 Johr, Stanisa Prueder 40, Radouan Suhn 16, Boxo Vetter 16, khlane 3 weibsbilder 9 10. Radisa Koraich bey den haus bey Douaz bey Rika 42 40 40 Sa 122

Illia hat 35 Johr Dragosau Votter 80, Lazo Prueder 30, Paual Prueder 20, khlane 3 weibsbilder 16 13. Janko Painouich bey den haus bey Obgliara bey d. gschloss in pogliana zu Trudbeniza in Kriuo doll zu Slo Jutrenze bey Oglaia vnter den gschloss zu Osgliak zu Vrelina bey Bukoue glanize zu Rakitiza Janko hat 50 Jahr, Radosau Prueder 34, Vuk 30, khlane 3, weibsbilder 11.

Radisa hat 30 Johr, Saua Votter 62, Juro Vetter 40, Radosan Vetter 28, Vukich Prueder 27, khlane 5, weibsbild 4 11. Jouan Plouich bey d. haus vnter Lipach zu Veliko berdo in Cerna Rika vnter Bukoua Clauiza zu Drenouaz Jouan hat 35 Jahr, Radoie Prueder 20, khlane 4 weibsbild 5 12. Illia Zageraz bey d. haus vnter Bukua bey Rich zu Osgliak vnter lipach

95 16 30 5 30 50 72 70 16 20 46 90 49 Sa 589

37 20 13 12 12 15 Sa 109

[Opaska: hat ein schrifft auf disen Terren vom graff Coronini, vnd Convermato u. d. B. Oberburg.] 14. Dauid Deanouich bey d. haus bey Bukau bey Obliaia vnter d. Bukau bey Bukoua glauiza bey Rakitiza zu Vaszi Dauid hat 50 Johr Vuk Suhn 18, weibsbild 2 15. Paual Deanouich bey den haus zu Drenouaz ÿber Bukoua glauiza 42 32 50 12 24 13 4 Sa 137

49 25 25 10 211/2

74 100 16

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE bey Bukau zu Osgliak bey Megia Paual hat 30 Johr, Vuk Prueder 40, Milouan 20, Thadia 20, Simo 16, khlane 4. weibsbilder 8 von diesen grund ist d. 5te theill vacant worden. 16. Jouan Dobrich bey d. haus zu Osgliak bey d. gschloss berda bey Bukau vnter d. khirhen zu gliutikh vnter Oblacu zu Drenouaz in Megia bey Vrelia bey Raketiza bey Terna 671/2 71/2 6 16 41/2 41/2 15 181/2 181/2 20 17 25 45 Sa 265 14 8 27 Sa 239 zu Zlogiutrouzi ibidem bey Jouaz Stoÿak hat 40 Jahr, Jouan Suhn 17, khlane 3, weibsbilder 1 20. Milin Gluczouich bey d. haus zu Zlogiutrouaz bey Bukoua glaniza Milin hat 30 Johr, Jure Prueder 25, khlane 3, weibsbilder 5 21. Stiphan Deanouich bey den haus zu Drenouaz in Bukoua glauiza zu napoischie zu Vapaz vnter den Bukau zu Veliko berdo bey Megia zu Pratouaz zu Trubeniza

275
10 14 9 Sa 83

37 35 49 Sa 121

Jouan Dobrich hat 30, Radosau Prueder 34, Mitar 27, Petar 20, Juan 18, khlane 2, weibsbilder 7 17. Thodor Rabatta by d. haus vnter d. gschloss bey Reka bey den großen bergg zu papratno berdo Thodor hat 20 Johr, Marko Prueder 30, Petar 16, khlane 3, weibsbilder 5 18. Radosau Chreseuich bey d. haus bey Reka vnter d. gschloss zu gliubik Radosau hat 56 Johr Jouan Suhn 25, Thodor 20, khlane 1, brueder 2 19. Stoÿak Cernobrelich bey den haus bey Dremaua glauiza bey khirhen

45 60 40 15 13 Sa 173

Stiphan hat 50 Johr, Mirzeta Prueder 40, Mirosau Suhn 20, Berisau 16, khlane 3 weibsbilder 5 22. Knes Mihailo Pokraiaz bey d. haus zu Drenouaz Item bey d. haus zu Praprouaz bey Pechina vnter der glauiza zu luchi vnter den khirhen zu thriui doll bey der khirhen vnter buthur bey Cerna Rika in Veliko berdo zu Megia Terra offizij in Praprouaz Mihailo hat 40 Johr, Vuk Prueder 56, Radisa 50, Radosau 48, Milan 19, Marko 18, Stanisa 18, Thoma Suhn 16, khlane 8, weibsbilder 15

126 104 59 27 30 14 26 27 15 30 Sa 458

25 25 15 10 Sa 75

25 15 10

126 32 38 200 15 12 24 20 20 20 28 16 16 54 20 Sa 641

276
23. Saua Gaich bey d. haus zu Kriuo doll zu papratno berdo zu Veliki bugliuk bey blati zu Drenouaz

Karl Kaser bey Bunar Marko hat 40 Jahr, Nicola Prueder 30, Jouan 20, Simo 16, khlane 2, weibsbilder 11 28. Thoma Cernobregnia bey d. haus zu Vasiz bey Misizienaz bey Gliutich zu Drenouaz in dollouie bey den großen weeg Thoma hat 32 Johr, khlane 1, weibsbilder 4 29. Nicola Danouich bey den haus bey Rika vnter d. schloss bey Jesero Nicola hat 40, Jouan Prueder 30, khlan 1, weibsbilder 4 30. Marko Julaza bey d. haus zu Praprouaz bey Veselinouo berdo vnter Bukoua glauiza vnter Oblaiu bey khirhen bey Vreline bey Jesserina zu gliutik bey Bukaua bey Megia zu Osgliak 12 Sa 1481/2

341/2 8 15 30 17 17 Sa 1211/2 Saua hat 60 Johr, Radan Suhn 30, Radosau 27, Marko 25, khlane 5, weibsbilder 10 24. Vuiza Painkouich bey den haus zu Velika petina in papratno berdo zu berkliazina pogliana in Kerzeuina Vuiza hat 35 Johr, khlane 1, weibsbilder 6. 25. Jouan Cernobregnia beg den haus vnter Denoua glauiza bey der khirhen vnter Bukue zu Osgliak bey Cerna Rika vnter den schloss bey Bukue 311/2 55 13 20 10 Sa 1291/2

12 1/2 12 1/2 13 13 16 27 Sa 94

25 25 15 5 Sa 70

12 100 10 40 10 112 5 14 Sa 303 Jouan hat 40 Johr, Luka Prueder 37, Kusman 33, Milouan 30, khlane 8, weibsbilder 16 26. Nicola Vutich bey den haus zu Drenouaz vnter den haus ibidem Nicola hat 25, Radosau Prueder 20, Stanko 18, weibsbilder 4 27. Marko Kogneuich bey den haus zu Drenouaz zu Osgliak bey Mizienaz bey Prukhen beÿ haus des Khnes 20 27 14 14 Sa 75

105 15 12 32 10 20 4[?] 6[?] 2[?] 14 2[?] [?] Sa 36[?] Marko hat 50 Johr, Petar Prueder 60, Thoma 40, Mirko 4 [!], Vukan 35, Jouanu 20, khlane 10, weibsbilder 10 31. Cuio Segauaz bey d. haus bey Rika ibidem bey wasser vnter d. schloss zu Osgliak yber Bukoua vnter Bukau 50 12 11 12 12 5 8 10

521/2 42 4 13 11 14

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE zu gliutik bey khirchen bey Obliuiu vnter Oblaiz zu Veselino berdo zu praprouaz in Drenouaz vnter Bukoua glaniza Cuio hat 45 Jahr, Illia Suhn 19, Paual 17, khlane 7, weibsbilder 3 32. Juan Cernobragnia bey d. haus bey Miziaz zu Vasez bey Bukaua bey Cerna Rika bey Bukaua Juan hat 50 Jahr, Doxen Prueder 40, Milosau Suhn 19, khlane 4, weibsbilder 7 33. Mihailo Pokraiaz bey d. haus bey Mera vnter d. gschloss vnter Bukua in berdo in Rika bey khirhen zu Prossina zu Drenouaz vnter Bukoua glauiza zu Miziruaz 5 6 10[?] 7 6 6 7 7 Sa 1751/2 bey Trudba Dilaska Radosau hat 25 Johr, Smoglian Votter 50, Stiphan Prueder 20, Nicola 17, weisbilder 5

277
30 Sa 231

[Opaska: hat ein Concession v. herren Portner v. 13. 8ber 1704] 35. Milich Milikich bey den haus vnter Lipach zu Prapratno berdo vnter Bukue zu blatie in Praprat zu Srenouaz Milich hat Johr 40, Jouan Prueder 30, khlane 4, weibsbilder 7 36. Jouan Chapeglia bey den haus vnter Lipach in Rika Jouan hat 40 Johr, khlane 2, weibsbilder 5 37. Vmilin Zubrila bey den haus vnter Lipach bey Mizinz bey Reka 50 20 13 15 27 10 15 Sa 150

12 25 22 60 17 25 Sa 161

Mihailo hat 50 Johr, Bogoie brueder 45, Radich 30, Radosa Suhn des Mihailo 20, Vuk 20, khlane 3, weibsbilder 9 34. Radosau Milkich Vnter d. haus in Veliki bogliuk bey ogredak zu Blati bey Pechina zu Praprouaz in Luku bey Miziruaz in Lukah vnter d. gschloss

145 27 27 14 14 8 20 10 14 14 14 Sa 303

20 20 40 Sa 80

74 90 15 20 Sa 199 Milin hat 30 Johr, Vuk Votter 60, Illia Prueder 20, Simo 18, Juan 16, khlane 1, weibsbilder 4 38. Milanko Miszenich bey d. haus zu Osgliak bey Koraich sein haus vnter den gschloss in Cerna Reka Milanko hat 65, Janiath Suhn 30, Mihat 27, Milich 24, Illia 21, khlane 3, weibsbilder 8 39. Rudien Zodanouich bey d. haus bey Bukuu zu sloiutrouizi 40 43 7 40 55 Sa 185

671/2 40 12 12 10 10 15 15 20

25 36 10

278
bey blatie item zu Sloiutrouiza bey Strianske glauize zu Veliki bog liukh

Karl Kaser zu Slogiutrouzi zu Drenouaz bey Bukoua glauiza vnter Oblaia zu Rosuglie Stoijan hat 40 Johr Vukadin Prueder 30, Laxo Vetter 17, khlane 7, weibsbilder 2 45. Stanko Teslich bey den haus ibidem zu Jeserino zu Thnesaui ogradi vnter Bukoua glauiza ÿber Vrelina ÿber Cerno Vrelia zu Therino doll vnter Oblaia zu liutich Vnter Bukue in Cerna Rika bey Occo zu Trudbeniza Stanko hat 30 Johr, Boxo Votter 50 Johr, khlane 2, weibsbilder 5 46. Milasin Teslich bey d. haus vnter Oblaia zu Veselino berdo zu gliutik bey Terna bey d. khirhen Milasin hat 35 Johr, khlane 1, weibsbilder 5 47. Radouan Chreseuich bey d. haus zu Luzizi bey gliutitsch zu papratno berdo Radiuan hat 40 Johr, Stiphan Prueder 30, khlane 5, weibsbilder 4 48. Radouan Cernobregiu bey d. haus Radouan hat 40 Johr, khlane 4, weibsbilder 2 8 10 20 10 10 Sa 138

11 3 10 15 Sa 104 Radie hat 60 Johr, Vuiosin Suhn 19, weibsbilder 3 40. Radouan Prodanouich totidem et in ÿsdem locis uti Radien Zodanouich Radouan hat 60 Johr, Milich Suhn khlane 3, weibsbilder 3 41. Radosau Zuianouich bey d. haus bey berkliazine pogliane vnter Lipaz vnter d. gschloss Radosau hat 40 Johr, luka Suhn 16, khlane 2, weibsbilder 4 42. Lazo Chiurunia bey d. haus zu Drenonaz vnter Bukoua glaniza zu Slogiutrouze bey Cerna Rika Lazo hat 40 Johr, khlane 3, weibsbilder 2 43. Dragosau Bastada bey haus zu Osgliak In Megia zu gliutik vnter Oblaia bey Vrelie vnter Bukoua glauiza zu Drenouaz yber Bukoua glaniza Dragosau hat 40 Jahr, Saua Vetter 20, khlane 3, weibsbilder 7 44. Stoijan Grubisa bey haus in Megia bey Krusiza zu glintisch bey Jesero 104

45 10 20 20 Sa 95

30 20 10 10 10 Sa 80

42 10 11 7 7 7 16 10 10 4 7 13 5 30 Sa 179

60 10 16 20 25 13 30 15 19 Sa 228

26 15 12 8 15 10 Sa 86

25 5 23 15 Sa 68

35 11 6 20 8

8

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE bey haus zu Vasiz bey d. gschloss bey Oblaia bey Bukoua glauiza Ostoija hat 35, khlane 2, weibsbilder 4 54. Vuk Draskouich bey d. haus vnter Lipach vnter Bukue bey Reka zu Velika petina zu praprouaz zu Drenouaz Vuk hat 25 Jahr, Luka Votter 50, Lasco Prueder 20, khlane 5, weibsbilder 3 55. Petar Sobath bey d. haus vnter Lipach zu berdo bey Mizeuaz bey Bukauu zu Slogiutreuzi zu Veliki bogliukh in papratno berdo vnter Bukoua glauiza Petar hat 55 Johr, Radoiza Vetter 30, Luka 25, Simo 20, Triffun 26, khlane 3, weibsbilder 8 56. Radouan Duancich bey d. haus bey bosser Occa zu Dollonir zu Slogiutrouza zu blatir bey Napoische vnter Bakoua glauiza vnter Oblaie Radan hat 70 Jahr, Vucen Vetter 30, Mihaelo Suhn 16, khlane 1, weibsbilder 4 57. Stoijak Teslich bey d. haus vnter Oblie

279
6 36 16 24 56 Sa 138

49. Nicola Skorich bey den haus bey Bukauaz vnter d. khirhen vnter Oblaia bey Bukoue glauize zu Drenouaz Nicola hot 32 Jahr, Juro Votter 60. khlane 3 weibsbilder 3 50. Lasco Lizina bey d. haus unter Lipach in berdo in Papratino berdo bey Jouan Cernobayn sein haus bey Oblach zu Drenouaz zu blatir in Dolloui Lasco hat 30 Jahr, Stnisa Votter 70, Vukadin Prueder 27, Radosau 26, Thodor 20, Simo 16, khlane 3, weibsbilder 8 51. Petar Zagaraz bey d. haus bey Cerna Rika bey Occa vnter den gschloss zu Osgliak unter Oblaia vnter der khirhen zu Veselinouo berdo vnter Bukoua glauiza zu Drenouaz vnter Bukue Petar hat 30 Johr, khlane 5, weibsbilder 1 52. Simo Bukoriza bey Vrila Johouza bey Miziruaz Simo hat 30 Johr, Stiphan Votter 70, Gaurilo Prueder 20, Mihailo 16, khlane 1, weibsbilder 4 53. Ostoia Kulunzia

36 14 10 7 20 24 Sa 111

63 20 20 20 12 30 12 40 10 Sa 227

40 20 15 40 40 20 20 Sa 167

311/2 12 6 12 4 12 6 6 6 6 10 Sa 1111/2

103 20 100 16 20 12 40 14 12 Sa 339

18 16 Sa 34

40 20 17 12 13 10 12 15 Sa 139

15 20

280
ibidem Stoijak hat 30 Johr, khlane 2 weibsbilder 4 58. Vucko Zegaraz bey den haus vnter Chik in Velika Petina vnter Bugue vnter den gschloss bey Cerna Rika zu Papratniza Vucko hat 60 Johr, Stanko 24 Johr, Suhu Radouan 20, khlane 1, weibsbilder 4 59. Paual Begaraz bey d. haus zu Slogiutrouzi zu Drenouaz in Osgliak bey der khirhen in Papratno berdo vnter Oblaia zu Drenouaz in Glutith zu Vregline

Karl Kaser 5 Sa 40 in Veliki Bogliuk zu Debelo berdo in Dernouizie bey Bugliuk in Megia Vuiassin hat 50 Johr, Jouan Prueder 40, Rudogna Vetter 20, Radoiza 18, Saua 16, Vuk 16, khlane 3, weibsbilder 4. 62. Milouan Lumaz bey d. haus zu Drenouaz bey Obliaiaz bey d. khirhen bey stubglia Milouan hat 32. Nicola Vetter 18, khlane 3, weibsbilder 4 63. Milich Cernobrenich bey den haus zu Osgliak bey Istrianska glauinza bey berdo vnter den gschloss bey Cerna Rika zu Bukau in Teshan doll in Slogiutrouiza bey Cerna Rika zu Giutritsch 36 36 23 27 Sa 302

14 30 25 6 23 40 7 Sa 144

35 28 20 8 24 Sa 115

521/2 42 15 10 10 6 23 28 8 35 Sa 2291/2 Paual hat 40 Johr, Thodor Prueder 30, Mitar 25, Juan 20, Juassin 18, khlane 2, weibsbilder 7 60. Nicola Platisich bey d. haus zu Glutitsch in Papratno berdo 110 12 15 137

Milich hat 18 Jahr, khlane 1, weibsbilder 4, Vukosau Vetter 50, mikailo 20, khlane 4, weibsbilder 4 64. Illia Belobabich bey den haus bey gliutritsch Illia hat 60 Johr, khlane 3, weibsbilder 4 65. Radoiza Dobrich bey den haus in Cerna Rika bey Bukaua bey d. gschloss bey Istrianska glauiza bey gliutitsch

56 10 20 20 18 60 30 45 50 50 6 Sa 355

Nicola hat 30 Johr, Jouan Votter 60, Radiuoi Prueder, khlane 3, weibsbilder 9. 61. Vuiassin Lumaz bey d. haus zu Drenouaz vnter Bukoua glauiza zu Napoistuo zu Pratrouaz Vnter der khirhen zu Vaszi in Papratno berdo Vnter den Bukue in Cerna Rika

90 14 14 12 15 30 10 14 14 8

25 25 Sa 50

50 50 15 10 10 10 Sa 145

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Radoiza hat 25 Johr Dobrouoi Prueder 24, weibsbilder 9 66. Thodor Korkut bey den haus 25 in berdo bey Jessero 10 Thodor hat 20 Johr, Saua Prueder 18, weibsbilder 3 67. Radouan Baich bey den haus in Cerna Rika zu Istrianska glauiza bey gliutitsch bey Bukoue Radouan hat 40, Kusman Suhn Luka 16, khlane 1, weibsbilder 4 68. Bogdan Baich bey den haus in Cerna Rika bey Istrianskha glaniza bey berdo vnter den gschloss Bogdan hat 35 Jahr, khlane 3, weibsbilder 2 69. Mihat Skorich bey den haus vnter den khirhen bey Drenouaz vnter glauiza zu Osgliatsch Mihat Skorich hat 20 Johr Saua Prueder 20, khlane 2, weibsbilder 4 30 50 10 10 10 Sa 110 Nicola Buncich bey den haus bey Obgliaiz zu Drenouaz zu Osgliatsch vnter d. gschloss bey berdo vnter berdo vnter Bugue vnter d. khirhen zu glubik bey Vrelina bey [...] bey Terna Nicola hat 35 Johr, weibsbilder 5 20 30 10 10 Sa 70 Conscriptio [.]uum qui sunt sine Terreno

281
26 61/2 61/2 21/2 2 2 7 11/2 11/2 5 5 7 15 Sa 851/2

Nouak Deanouich ist kohmen vor 16 Johr, hat 30 Johr, khlane 1, weibsbilder 3 Giouan Pokraiaz gekhomen u. Khotar vor 8 Johren hat 30 Johr, khlane 2, weibsbilder 3 Radoiza Kogneuich gekhomben v. Khotar vor 8 Johren, hat 40: Petko Suhn 20, weibsbilder 3. Petar Niksich gekhomben v. Tirkkey vor ein Johr hat 25 Johr, khlane 1, weibsbilder 1 Jure Buncich, gekhomben v. Fiume vor 10 Johren hat 35 Johr khlane 2, weibsbilder 3

36 10 14 20 10 Sa 90

282

Karl Kaser

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

283

Conscriptio terrenorum Pagi Belai
Ju:mi, Sig:i Sig:i Proni Gratio:mi Il terreno resosi uacuo, per le fuge intraprese de Jurchi, epistente sotto il Castello di Belai habbiamo sin ad hora sdoi humilis:mi Supplichanti goduto, abbenche confusamente senzaueruna egualita, ne sappiamo come consriuerlo prima che le Sig:ie Vre Ju:me ci compartischano licenza poter egualmente diuider il medemo, mentre se in auenire non douessimo possederlo ci giona pocco anco tal conscrittione, per il ehe humilmente instiamo acio le Sig:ie Vre Ju:me si dey nino (: con le dibite riflessioni della sdra pauperta et misseria et la seruitu dalla situatione, sin à questhora prestata:) decidere, et determinare, se libero ci restara il nominato Terreno, ò pune (: il che non speriamo conoscendo la benignita delle Sig:ie Vre Ju:me:) insinuarci il sbrato à fine altroue per dro et delle nre famiglie sostentamento potiamo prouedersi il che sperando d’ Ottmere humilis:mi inchiniamo. Delle Sig:ne Vre Ju:me Humilis:mi Ld: Le 20 Case postatesi sopra [...] li Terreni abbandone dé Specifichatione del Terreno abbando nato, da Turchi che uiene dalli Seguenti posseduto Il Sig. Giorgio Portner in Tabor Giadre Lustich Apresso Tabor ibidem in Doll Apreso Ribnik in berdo 90 Apersso il ponte di Belai in Vidich sotto glauiza in deto locco in doll Apresso Ribnik d’ Anni 36: picoli 3: femine 4 Anton Zop Apresso la Casa in Tabor d’ Anni 30: femine quatro Anton Busio sotto la Casa sotto sridgna glauiza in Dugzan 4 5 4 6 5 7 Sa 48

8 7 Sa 15

191/2 91/2 5 Sa 34 d’ anni 22: Luka 30: Fratello Giandre 16 picoli 3, femine 5 La una scritura del Sig: franz Portner Anton Rosich sotto la Casa Apreso il Tabor in berdo Apreso la Strada dietro la sridgnia glauiza ibidem d’ Anni 30: picoli uno, femine 3 Miho Sarenich sotto Cleny Apreso il ponte sotto Craina glauiza in Bidich in Duuzan d’ anni 35. femine una 11 31/2 7 5 6 3 Sa 35

51/2 61/2 5 3 3 Sa 23 D’ Anni 35 picboli 2, Vn Fratello Gianko 25 femine 2 Anton Skender Appresso la Casa in Tabor 11 6

7 14 4 5 13 Sa 43

284
Jure Illich sotto la Casa In Bidich sotto Craina glauiza in detto locco Apreso Sridgna glauiza in detto locco in Duuzan

Karl Kaser del Campo apreso il ponte in Duge gniue d’ anni 34: picoli uno femine 5 Luka Sagar pod gradom Juan Popraukouich Appresso la Casa Apreso il ponte Apresso il Tabor in detto locco Juan hat 36, weibsbilder 3 Marco Sagar Apresso Ograd in Douzane Apresso il Castell Apreso il ponte Paual Skender in Ograda Appreso il Tabor in Klegn sotto Craina glauiza in Duuzan Mikula Budkouich In Duuzan Apresso il Tabor in Zagora Juan Resman zu Duuzan sotto la glauiza 71/2 7 9 Sa 631/2 8 13 8 8 3 Sa 40

11 10 4 4 4 31/2 8 Sa 441/2 d’ Anni 73: Mate Fratello 20: picoli due, femine 2 Martin Starzeuich In Ograda in berdo in Dubzani d’ Anni 34 picoli 1, femine due Thoma Serych sotto il Castell di Belai la altro Terreno d’ anni 20, Miho Fratel 50 picoli sei femine 8 Jure Fink in Duge gniue la altro Terreno d’Anni 50 femine 1 Marco Michelcich in Duuzan ibidem sotto glauiza in deto locco in liske apresso il ponte sotto Craina glauiza sotto la Casa apreso la Strada apresso il Tabor d’ Anni 30 piccoli 3 femine 3 9 14 7 Sa 20

20

10 12 3 4 Sa 29 18 41/2 4 6 5 Sa 371/2 6 4 7 Sa 17 2 3 5

10

41/2 41/2 2 9 6 111/2 61/2 7 5 8 Sa 74 78

Miho Budkouich sotto la Casa d’ anni 40 // Mate fratello 22 // picoli uno femine 4 Jure Valentich dietro la Craina glauiza sotto sidgna glauiza Apreso rastinik

Jure Medunich bey den gschloss 33 Jure d’ anni 42 // Luka Figliol 16 picoli due femina 1 Andrÿ Budkouich in Meduedouaz Petar Domglianouich 5

21 16 3

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Apresso Klis sopra Meduedouaze Stiphan Michelich nel Campo Conscriptio Terrenoruun Pagi Belai Cap.us Georigius Portner U Tuhouiak pod Ograda izpod potoka izpod Barlette do potoka iedne i druge strane d’ Ograde na cerkouomu kneischu V Velikom seleschiu V drugom seleschiu V Tugneuzu V Giagmah V Skadrichu Selischu kot [.]illaria moie semlie ÿ ondi kot kule sone strane vode Item u Pechikuiak sone strane iosmaka [?] u Drugi Pechikuiak Molih [?] Item kot stare kuche moie ograde ÿ medan skupa uski imo Stari Sakamenom ÿ[.]a dugi niui Item Potkrainio Glauichi Item u ogradi Bilipoi [?] Sakamenom [... ...] na Dugi micah [?] u Dolu u Bilicik u Potgorinicha u Josisichu u kot udouichinu kule niua na rosuliach kot petine y Drugra niua Katnie u Dubcanu na luki 66 24 30 158 30 14 25 12 20 329 [?] 15 20 21 22 71 10 15 159 [?] 10 10 10 8 90 30 60 20 30 15 10 Sa 352 20 9 Sa 29 6 Jure hat 50 // weibsbild 1 Luka Sagar vnter den gschloss Luka hat 22 Johr picoli 2 femine 3 Thoma Serÿch vnter den haus bey Ribnikh Thoma hat 20 Johr Miho Prueder 50 // khlane 6 // weibsbild 8 [Opaska: Hat ein die Patent v. denen Vorigen Comandanten] Marco Sagur bey den haus Marco hat 40 Johr khlane 3 // weibsbild: 1 Paual Skender zu Zeiri bey Craina glauiza in doll zu breg in bidich zu Duuzan Paual hat 32 Johr, Jure Votter 60: Marco Prueder 25 khlane 3 weibsbilder 7 Mikula Budkouich bey den haus zu Bidich in Duzan Vnter den gschloss belai Mikula hat 27 Johr, khlane 3 weibsbilder 2 Jure Praskogna Vnter den haus in den Veldt zu khlen bey berdo bey denen staner vnter den gschloss zu Duuzan Jure hat 40 Johr, khlane 4 weibsbilder 2 Juan Resman bey den haus Juan hat 36 Johr khlane 1 weibsbilder 1

285

4

47 33 Sa 80

3

7 10 4 9 15 Sa 45

12 6 6 5 Sa 29

Conscriptio Terrenorum Pagi Belai che ditonto tengeogia possedono Jure Fink vnter den haus 25

81/2 9 13 14 4 41/2 6 Sa 59

4

286
Andry Budkouich vnter den haus Andry hat 54 Johr, Nicola Suhn 20. Marco 18, khlane 3 weibsbilder 1 Petar Domglianouich Vnter den haus zu Pezikuia in Duuzan in den Veldt Petar hat 65 Johr Stiphan Suhn 40 Jadre 30 Nicola 35 Mate 25 khlane 13 weibsbilder 14 Stiphan Mihelich

Karl Kaser vnter den haus in den Veldt Stiphan hat 30 Johr khlane 3 weibsbilder 1 150 20 30 20 Sa 220 Prezemgliazi Juan Jurissich gekhomen v. Capella vor 14 Johren hat 24 Johr weibsbilder 1 Juan Pasderaz gekhomben v. boli rischir vor 9. Johren hat 40 Johr weibsbilder 1 Petar Clemenich hot 46 khlane 4 weibsbilder 3 12 25 37

88

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

287

Conscription v. Belai Bareta vnt Osterviza
Popissana Zemglia 3tem 7ber 1712 in Barleta angekhomben, vnt den 4: 7bris darauf die Conscritpion v. Belai Bareta vnt Osterviza vorgenomben, vnt ihrer erstlich Osterbiza. noh dem Strikh einen Corbauia zu 40: Bras einen Strikh Porkulab Vukadin Stankouitsch hat in der ograda bey den [...] strikh 15 bey seinen haus 15 zu Wolanize 10 bey der Klupa 10 bey den Zobemath 10 zwischen denen wassern 10 neben den lug 10 zu Zittnith 10 neben des Regaz seinen bergl offir grundt 10 neben der strassen 10 auf den witterno berdo auch zu buzak 10 in Schladritsch [?] auch in [...] ibidem wismath 10 auch in dem Razbogische wismath 10 officier grundt stukh bey der tschaternia 10 strikh wismath Summa sambt d. chargen 150 grundtstukh in allen Vukadin het johr 56 Radotta Sohn 30 Vassil Sohn 20 khleine 6 weibsbilder 7 2. Kness Dragossau Petkowitsch bey den haus in d. Barlette bey d. lug zu Sittnith auch in d. grosina neben des Regatz bergl bey d. Schuliza zu Tschewanuscha wismath ober d. berg wismath zu Schadenitsch zu Rasbegischtsche offir grundtstukh wismath auch akher grundt offir grundt 20 40 20 10 10 10 10 10 10 4 Sa in allen 135 Kness 60 Dragitsch brueder 40. Radissa Sohn 30, Maxim auch des Knesen sein Sohn 20, kleine 6, weibsbilder 7 3. fendrich Marko Sauatowitsch bey den haus 13 in d. ograda 5 neben d. glauize 2 vnter d. kluga 4 1/2 bey d. lug 5 1/2 vnter d. lug 5 in do thal neben d. bergl 4 1/2 in d. buppag 5 zu barletta 6 1/2 neben ogliaiaz wismath 7 in d. buppag wismath 3 zu Rasbogischtsche wismath 3 offir grund wismath hinter d. glauiza 1 grosse strikh Sa strikh 65 Jouiza Vatter 60, Marko 36, Nicola brueder 20, Janko brueder 16. kleine 2, weibsbilder 6 4. Thoma Sudarowitsch neben d. haus in d. barletha Item ibidem auf d. bergl neben d. weg auf d. Calderma vnter des Regaz bergl neben des Porkhulab sein haus in d. rossulia Item neben des fendrich ograda zu Skadritsch bey oblaitschitsch wismath zu chiwalvuscha wismath zu Rasbogischtsche wismath hat grosse strikh Thoma 55 jahr. Jowiza brueder 40. des Thoma sein brueders sohn Vuk 35, Mihailo auch bru: sohn 32. khleine Mans: 11. weibsbilder 15. 14 5 3 6 5 5 8 6 5 7 2 4 97

288
5. Mihailo Chiuturilo neben den haus in d. barletha bey d. lug neben d. bergl auf d. berg rossulia zu Skadritsch wismath Mihailo 70 johr. Boxo Sohn 20. kleine 2, weibsbilder 3 6. Tadia Seolunxid neben d. haus zu wollaritza zu rossulia bey d. lug bey der gross stein auf d. gross gtarr neben d. Calderma neben d. strass zu Skadritsch wismath bey d. gelben gerlina neben d. weeg Tadia 40. Stoian Sohn 20. Luka Sohn 16, kleine 2 weibsbilder 2 NB: in d. rasboisch. wismath 4 strikh Item 10 strikh 7. Filip Radmanowitsch neben d. haus in d. barleta neben d. bergl auf 2 orth bey d. kulliza neben der strass bey d. lug neben d. maslar weeg zu glazar bey wutschiath zu Skadriz hinter d. berg wismath zu Rasbogischtsche filip 60. Radoiza brueder 70, Vuk des Filip sein Sohn 20 Petar des Radoiza Sohn 20, Luka Filips Sohn 16, auch des Radoiza and. Sohn Dragitsch 16, kleine 4, weibsbilder 8 8. Vukman Stankowitsch beym haus in d. ograda

Karl Kaser zu barletha bey d. lug in der lang petina auf d. Khalen berg bey d. khuliza Item ibidem auch bey d. Kreuz neben d. aichelbaum neben des Sudarowits haus auf d. Tschera [...] bergl auf d. planina wismath zu Tschewanusch wismath neben d. Tschulianer grundt Item auch in d. barletha zu psopla[?] Vukman 50, Cuio Sohn 30, Janiath brueder 20 Boxo Sohn 20 Marko Vetter 20, kleine 3 weibsbilder 16 9. Cuio Liuliaitsch vnter d. haus zu barleta bey d. lug bey d. lang petina auf d. khalen berg bey d. khuliza Item ibidem bey d. kreuz neben d. aichelbaum neben [?] owitsch sein haus auf des Cho[?]atschs bergl auf d. planina wismath zu Tschowanuscha neben d. Kullianer grundt Cuio 60 jahr Boxo Sohn 20 Maxim Sohn 20, Thodor 17 Sohn 2 kleine weibsbilder 4 10. Juosz Bassaritsch beym haus in d. barleta hinter d. barletta bey d. Trophnie neben d. bachel hinter d. Tumi was. by Miloiow. haus in d. planina wismath Juosz – 70. Simo Sohn 40. Jankho Sohn 36. Marko 30. Petar Sohn 26. Radossan Sohn 22. kleine 9, weibsbilder 12. 13 11. Guosden Sassitsch 8 8 8 10 8 10 6 4 4 5 5 5 15 Sa 109

101/2 1 1 1
1/2

11/2 strikh 171/2

2 11/2 11/2 2 11/2 2 1 1 4 2 1 19 1/2

10 10 10 10 5 6 7 7 2 10 2 79

8 21/2 21/2 21/2 31/4 2 31/4 2 11/4 11/4 2 2 22/4 35

15 15 1 1 1 1 15 49

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE neben d. haus vnter d. glauize vnter d. kluga ober des Regatz glauiza zu [...] zwischen den wässer auf d. rossiula zu barleta hinter Tuniowaz in der planina wismath Guosden 26 johr, Thome brueder 20. kleine 4, weibsbilder 3 12. Vassil Dimitsch neben den haus vnter d. lug bey d. haubtweeg vnter d. bergl neben maslar zu glaza Item bey d. strass In der planina wismath Dimitsch Vassil hat 30 jahr. Masian brueder 28, Radoe brueder 20, Thoma Sohn des Vassil 18, Simo Sohn 16, kleine 6, weibsbilder 2 13. Millosz Badisch vnter d. haus vnter d. lug bey d. bergl zu khuliza Item neben der Porkulab haus zu barletha In d. planina wismath Miloss 40, Jatomir Sohn 25, Rade Sohn 20, Janko Sohn 16 Weibsbilder 2 14. Radoiza Bogdanowitsch vnter d. haus beym. bergl neben Porkulab haus zu Skadritsch Radoiza 34. kleine 1 weibsbilder 2 11/2 11/2 11/2 3 Sa 71/2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 Sa 20

289

wallachen in grundtstukh beschrieben wir inen von der Osteruiza oder Barletta Juka Raitschitsch neben den haus auch vndter barletta Juka 50. Baio brueder 35. Laso brueder 32. Vetter Radossan johr 18. Maxim Sohn des Juka 16. johr. 6 kleine weibsbilder. Milloss Raissich bey d. haus strikh sonst nichts Milloss 30: johr Radoss brueder 20, Triffun brueder 19, 1 kleine Mansbilder weibsbilder 3 Milloie Raischitsch auf d. lang Petina vor kuche Item g. barletta Milloie 36, Jouan brueder 29 3 kleine Mansbilder 4 weibsbilder. Sekula Ciganouitsch neben d. haus weither nichts Sekula 30. Janicze brueder 20, 1 kleine mansbildt, weibsbilder 5. Illia Cherkouich in 9 örther 90/3/6/9 Ohne grundtstukh wallachen neben d. Barletta stehende. Sauan Ciganouitsch hot 30 Johr. Marcheta brueder 20 johr, Mihat brueder 17 johr, Jouan brueder 16 johr. Mansbilder 7 weibsbilder 7. 15. wallachischer Pfoff Radoicza Dolouinitsch neben d. haus zu Tschitluk zu Rossulia zu Radouanusch zu Tschenir was. in d. barlette In den Thall bey der Klupa wismath zu Skadritsch in Tschedelisch neben Seltische auf d. Zobeniate Item neben ohneben thal 131/2 12 40 12 11 11 7 10 5 5 Sa 1261/2 90

25

15 8 4 4 2 4 2 15 Sa 54

5 13 7 Sa 25

38

1/2

5 5 3 1 5 6

Sa 251/2

NB. Von der Osterwiza vndt neben Barletta etliche

290

Karl Kaser Sa 141/2 Thoma 28, Radoiza brueder 30, kleine 1 weibsbilder 5 20. Gavrilo Vruchinitsch Neben d. haus vnter d. lug auf d. Calderna vnter d. bergl zu khulliza in d. barletta bey der strass. In d. planina Skadritsch vnter der modene strana auch bey d. strane in dumbok dol zu Rasboischtsche Gavrilo jöhr 40. Millin Sohn 18 jöhr kleine 2, weibsbilder 6 21. Paul Tschortschowitsch vnder d. haus in d. grada in d. Calderna in d. Ploga in d. thall vnter d. glauitschize vnter d. kluga auf der mustesau sein behausung in d. khullize bey d. bruckh in d. Barlette in d. ander petine zu barletta in der Planina Paul 26 johr Petar Vetter 40. weibsbilder 6 das seynd kleine strikh von 20. Ellen macht grosse Corbauer strikh 75 1/2 22. Kussman Thomitschitsch bey d. haus bey d. lug hart dabey zwischen den wassern zu Wutschitsch neben den weeg gg. budakh neben den bergl bey d. khulliza zu den Thall in der barletha 12 10 15 10 20 10 10 10 15 20 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

der pfaff 40 johr, sein Vatter 70 jahr, Thoman des pfaff sein bruder 20. kleine 8, weibsbilder 2. 16. Vukan Pettkowitsch In d. ograda bey haus bey lug bey d. strass vnder d. weeg ober d. weeg vnter d. morast auf d. khalen berg wismath zu Skadritsch Vukan hat 60 johr: klein. 12 weibsbilder 2 17: Marko Kraintschowitsch vnter d. haus zu berlethe bey d. lug bey d. glauichiza auf d. Calderna neben des Lenitsch seÿn graab zu Khulliza zu Skadritsch wismath zu Rasboisete bey d. kullianern grundt Marko 60, Stoian Sohn 18 kleine 1, weiber 2 18. Nikola Kraintschowitsch vnder d. haus zu barletta bey d. lug bey d. bergl auf d. Calderma neben des Lenitsch sein graab zu khulliza zu Skadritsch wismath auf rasboisch bey d. Kullianer grundt 11 1 1 11/2 11/2 1 6 strikh 23

1/2

6 1 10 1 2 1 1 1
1/2

Sa 161/2

1 241/2

6 1 10 1 2

7 10 10 15 20 10 20 10 10 40 20 10 151 751/2

1 11/2 1 241/2 Nikola – 50. Rade Sohn 20. kleine 9, weibsbilder zwey Thoma Panzitsch vnter d. haus vnter d. lug bey d. glauichza auf der Calderna zu khulliza in d. barletta in d. planina wismath 11/2 2 2 2 2 2 3

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE zwischen d. weeg gegen d. bergl auf d. Calderna zu Skadritsch in d. Sellische wismath zu rasboischtsche wismath zu Rudina wismath Kusman hat 38 jahr Radivan bruder 30. Damian 20 kleine 5 weibsbilder 6 23. Boxo Tscherkhowitsch beym haus neben d. bergl neben d. Plotscha auf d. Thal auf d. Calderna zwischen den wässern bey d. aichel baum bey d. lug bey barlette zu Skadritsch wismath Boxo 18 jahr, Nikola Vatter 50 filip bruder des Boxo 30 Marko brueder 16 2 kleine, weibsbilder 5 24. Vukossau Petkowitsch vnter d. haus Item ibidem In d. ograda bey d. tschitluk bey d. glauiza bey lug In des Knes seiner behausung ober des Purg graffen sein pacht zu Skadritsch zu rasboische Vukossau 48, milloss Sohn 22, Rade Sohn 20, Stoian Sohn 18, Nikola Sohn 17, kleine 2 weibsbilder 3 25. Marko Tesslich neben d. haus bey d. lug zu Rossulia bey d. platiza auf d. bergl auf d. haubtweeg zu wutschiakh bey d. Plaza 10 10 20 15 10 Sa 197 bey d. khullize in der Radmanowitsch sein bergl zu barletta Item ibidem In d. Planina bey dem wasser zu rasboische 1: wagen hei bey obtaiatz Marko hat 30 johr, Dmitar 40. hot bruder Janko brueder 28, Radota Vetter 16, kleine 4 weibsbilder 8 26. Cuio Radmanowitsch beym haus auf d. Lukha zwischen den weeg auf d. berg neben der strassn auf d. Calderna zu barlette neben Purggraf. sein haus in d. geburg Skadritsch Item bey wasser Tschewams [?] Cuio 30 johr. Medak brueder 18. kleine Mansbilder 1, weibsbilder 5 12 11 10 12 10 11 7 6 25 25 124 27. Radan Radmanowitsch neben haus auf d. Lukha bey d. lug auf d. bergl auf d. Calderma auf d. andern Calderma bey d. khulliza neben d. Purg wass. vnder des Panxitsch sein haus bey des filipus sein haus zu barletta zu Thunirwatz In d. planina bey obliaiaz zu d. Sellische zu rasboyisch Radan 40 jahr, Radoie 30. Radoss brueder 20 kleine 7, weibsbilder 7 28. Radossan Kekitsch vnter d. haus auf d. Calderma auf d. ander Calderma

291
10 20 2 15 15 10 10 129

13 20 10 20 10 10 10 10 20 20 Sa 143

12 20 30 20 30 20 10 7 5 Sa 154

13 20 20 20 20 10 20 10

40 10 40 30 40 50 30 20 10 10 50 10 10 8 6 164

101/2 15 10

292
auf d. bergl vnter d. haus bey Sudarowitsch zu barlette in planine wismath Radossan Kerkich 22 johr 1 kleiner mansbild, 2 weibsbilder 29. Stoian Rassetisch vnter d. haus zu Plotscha bey lug bey d. glauitschize auf d. prossihe auf d. [...] zu Skadritsch zu rasbogische Stoian 30, kleine 2, weibsbilder 6 30. Radouan Xikssitsch bey d. haus kleine strikh bey d. glauize Item ibidem Item ibidem Item ibidem

Karl Kaser 10 10 15 5 Sa 751/2 auf d. maslawer weeg zu barletta zu obliajaz wismath zu Sellische zu rasboissce Radouan 30 johr. Miliuoi Vetter 16 kleine 3 weibsbilder 6 50 15 15 20 20 10 6 Sa 85 31. Radiuoi Kekich vnder d. haus kleine strikh vnder des filip sein haus vnter d. lug zu barletta wismath neben d. kullianer ihrer gründtstükh Radiuoi 28. Stephan Vatter 80, 3 weibsbilder die ohne grundstukh Vuleta Lassitsch 40 johr 2 kleine Mansbilder, 3 weibsbilder Stoiak Tolitsch 30 jahr 1 klein Mansbild, 2 weibsbilder 20 50 10 10 5 Sa 233

20 20 20 10 5 Sa 75

50 33 30 15 10

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

293

Popisana Zemlia u Perusichiu i Puskari
Popisani pres zemliachi ÿ Puskari od Perusicha 1. Stipan Gauran kupilie od Pokoinoga Gerge Bogeticha zemlie pod kuchiom uza 14 Item u Kouachichah kupil od Kasumouicha uza 24 Item Kercheuine u tuerdoi glauichi kupil od obuchine 6 od let, 70 brat Miko, 50. Stipanou sin Jakou, 28. Mihin sin, Mihouil, 20. mala, 3. xenskoga 8 2. Pauko Lilieuacz ima zemlie u malom poliu Haidukoue i ta stoi i sada u praudati, ca ima uza od let, 30. mala, 2. xenskoga 3. Filip Lalich kupilie od Haidukouicza Pokoinoga zemlie u tuerdoi glauichi uza od let, 30. mali 1 xenskoga 4. Loura Paulouich, od let, 40. mala, 3. Pastorak Tome 18 xenskoga 5. Jure Amizich od let, 70. Sin Juan, 23. xenskoga 6. Gaspar Binichki, od let, 35. male 4 xenskoga 7. Martin Cernkouich od let, 30. brat Andre, 28. xenskoga 8. Mate Suilokos od let, 30 mala 3. xenskoga 9. Miho Harahor od let, 35. mala 2 xenskoga 10. Juricza Louas od let, 50. mala, 3. xenskoga 10 5 6 3 6 2 1 3 3 2 2 14. Paue Pautich od let, 20 xenskoga 15. Miho Gergurich od, 20. xenskoga 16. Matÿ Sandrouach od let, 23. mala 2. xenskoga 17. Mate Barina od let, 46. mala, 3. xenskoga 18. Luka Papich od let, 20 xenskoga 19. Martin Bachah od let 40 mali 1. zenskoga 20. Stipan Simeon od let, 43. sin Juan, 16. mala 4. xensko: 21. Luka Papes kupilie zemlie od Kreka i Kurkseuicza uza, Item Mihata Rukauine kupilie zemlie uza od let, 35, 35. mali, 1. xenskoga 22. Stipan Stimacz od let, 20 mali. 1. xenskoga 23. Loure Peterlicz kupilie od Kreka zemlie uza Item od Malesa Domazetouicza kupilie zemlie uza od let, 60. sin Mate, 26. xenskoga 24. Paue Gergurich od let, 30. xenskoga 25. Juan Babich od let, 40. mali 1. zenskoga 26. Andre Hunich od let, 43. mala, 3. xenskoga 1 2 1 3 2 1 2 15 5 3 2 10 10 2 4 2 3

11. Mate Jurkouicz od let, 25. brat Gergo 22. xenskoga 3 12. Martin Papich od let 36. mala, 3, xenskoga 13. Petar Duich pod kuchiom zemlie kupilie od Baylicha Juana uza suega od let, 36. mala, 2. xenskoga 3 211/2 3

27. Pokerschenik Juan Hajicz od let, 68. mala, 2. xens: 2 28. Jure Pirsich od let, 40. xenskoga 1

29. Juan Kercmar od let, 68. sin Juan, 19. xenskoga 2 30. Marko Bukouacz od let, 20. xenskoga 1

31. Voloua Jelka Poikonoga Petra Letuke sin. 1. xensk: 5

294

Karl Kaser

32. Jure Caculouich od let. 30. mala, 3. xenskoga 33. Mate Piskulich od let 30. xenskoga 34. Miho Delauich od let, 26. mali, 1. xenskoga 35. Jure Gobbo od let 36, Pastorki Mate, 20. Tome, 18. xenskoga 36. Gergo Delacz od let, 26, mali. 1. zenskoga 37. Mate Markouchik od let, 23. mali. xenskoga 38. Osip Pozareuich od let, 50 Sin Paue, 18. Jue 16. mali 1 xenskoga 39. Jure Cernkouicz od let, 26. malo 1. xenskoga 40. Mate Kriznik od let, 28. mala 2. xenskoga 45. Mate Marchan od let. 40 mali 1 xenskoga 46. Martin Sute od let, 38. mala. 3. xenskoga 47. Thoma Suegal od let 46. Sin Martin, 16. mala 3. xenskoga 48. Vucke Dessich kupilie zemlie od Cuie Rogica uza od let, 25. mala, 2. xenskoga 49. Jakou Certa od let 70 mala 4 xenskoga 50. Miho Suaglicz od let 20, zet Gergo, 30 mali 1 xenskoga 51. Martin Mihelchicz od let, 30. mali, 1. xenskoga 52. Stepan Krizmanicz od let, 30. mala, 2. xenskoga 53. Jure Jakouach od let, 28 mala, 2. zenskoga 54. Martin Kostelacz od let, 30. Pastorchi Tome, 20 Jurica, 16. mala, 2. xenskoga 55. Miho Glamoczanin kupil zemlie od Druze Kasumouicza uza od let, 30. Sinisnik Juan. 18. malih, 3. xenskoga 56. Martin Sachich, od let, 30 mala, 2. xenskoga

2 5 3 3 2 3 3 4 2 3 3 1 10 3 1 7 1 4 4 2 15 3 2

57. Milanko Jellachich kupilie od Juana Griuichica zemlie uza Item kupilie od Kurtesa martina liuade uza od let, 80 Sin, Petar, 20. xenskoga 58. Jure Lisacz od let, 16. mali. 1. xenskoga 59. Juan Sandrouacz od let 30. mala 3. xenskoga 60. Vlah Simo Opachih od let, 60. sin Lazo, 16. mala, 2. xenskoga 61. Vlah Stipan Martacicz od let, 20. brat Paual 16. mali 1 zenskoga 62. Vlah Grubija Peinouicz kupilie zemlie od Mihata Rukauine u sue uza Item od Kasumouicheu uza Item od Baie Opachicza uza od let 30. brat Janus 20. Sinouacz Marko, 16. malih 5 xenskoga

10 20 3 2 1 2 1 80 20 10 5

63. Vicko Musilieuicz od let 40. mala, 2. zenskog 4 Vlah Vuk Markouicz kupilie zemlie od Smerdelia uza 16 od let, 50. mala 4 xenskoga 2 64. Mate Bakranin od let 40 Sin Mate. 19. xenskoga 65. Mikouil Sokolich od let, 20. mala 2. xenskoga 66. Mate Oriskouicz od let 30 brat Starij Pere 35. Jure, 20 mala 4 xenskoga 67. Jue Simatouicz od let, 28. zenskoga 68. Andre Sute od let, 50 mali. xensko: 69. Vlah Vuk Miskouicz kupil zemlie od Nicole Hasanciaicza uza od let, 60 Sin Juraj 20. Sinovach Radouan, 30. xenskoga 70. Stipan Canderlich od let 40. mala, 3. zens: 71. Bogoie Opachich od let 28. mala. 3. xenskog. 72. Stanko Bukouacz od let, 23. xenskoga 1 2 4 2 1 22 1/2 2 1 3 1

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Popisana Zemlia u Perusichiu i Puskari 1. Kapitan Juan Messich ima zemlie pod sobom 8 Item u ogradi i iza klancha 66 – " – u ogradi kod Nouoga grebia 311/2 – " – u ogradi kod Kalderme 53 – " – u Ponorchicz 531/2 – " – u Kapitanouczu 37 – " – u Stitaru 18 – " – vodenom dolu 12 – " – u Varojisti 30 – " – pod Sredami 8 – " – Kilieru 15 – " – kod Jasikoua jezera i krateli 18 – " – u Selischu 20 – " – u stanschich 30 – " – u Rasboistu 15 11 – " – u Kermachi Sa 245 od let 45, Sin Vuche 18. mala 4, zenskoga 5 [Opaska: hat ein Patent u. den ger. Rambschissel] 2. Pork: Janko Jurisich ima zemlie pod kuchiom Item u Kulinoi glauichi u Selischu u dugopolchih i tverdem glauichom u Kapitarouchu pod gredami Stitau i Kriue siue kod Kalderme vise guunista u Podsuih Loucarski pod i osmicha dol veliki Dubok jurisina poliaua i Kosa od let 40 mala, 2. xenskoga 3. Knez Miko Jurissich ima zemlie pod kuchiom Item u Kulinoi glauichi Item u Selischu u dugopolchih i vodenim dolom u kapitanouczu pod Drinouoi bulmi u Stitaru kod Kalderme vise Konskoga berda u Podouih Loucarski pod i osmica dol 15 25 13 26 13 13 13 13 49 72 35 13 299 2 15 25 13 26 13 13 13 45 13 72 35 veliki duboki jurisina poliana i kosa u uksich od let, 34. mala, 3. xenskoga

295
13 4 292 5

4. Zastau: Janko Krekouich ima zemlie pod kuchiom 80 Item Pod Konskim berdom 36 ibidem 10 Pod Stitarom 10 u lipouoi glauichi 30 u dolouih 30 20 u Letischu 216 od let 36. otacz Boxo, 70. Sin Jankou, Juan, 20. Tomica, 16. Sinouacz, Ilia, 25 xenskoga 6 5. Gergo Pochiernich ima zemlie pod kuchiom i upoliu haliloucza Item u bukouczu i Guunistik okolo konskoga berda u Caternichi i bliznichah Item malom poliu i Vutesicziu Zakerzem i u Kosi u kriuik Niuah pod ugom glauicom i doloui od let 50 Sini Andria, 31. Matan, 30. mala. 6. xenskoga [Opaska: hot ein schrifft v. den Oberburg] 6. Jakou Lulich ima zemlie pod kuchiom i Kouacicah 47 Item u Loncarskom pod u kupouine 40 Item u vodenom dolu 10 u Kriuih Niuah 20 u dugom Dolu 5 Pod Kilierom 5 u Jasikouom Jezeru 7 u Kratelih 9 u Gunistih 30 u Konskom berdu 11 1/2 u Dubokom malom 15 u Selschiu 40 u Dolouich 18 u lipouoi glauichi 17 iza konskoga berda 4 1/2 kod bunera iza konskoga berda 18 u Kapitanouczu i Rasboistu 36 Staro Kuchische 25 30 24 20 20 13 30 23 130 3

296
kod veizoua mosta od let, 40 bratie Nicola Stary 50. Marko, 36. Vid, 30. mali 11. xenskoga – [Opaska: hot ein schrifft v. d. Oberburg] 7. Thoma Aliuoiuodich ima zemlie pod kuchiom Item pol gorniom Klisom u dubokom malom Dubraui u Caternichi u Kouskom berdu okolo Stitara Kapitanouacz i varosiste u Ponorchih i raboistu od let 70. Sini Jure 30 Juan, 25. Mate, 20. mala, 2. xenskoga

Karl Kaser 14 321 13 Miho, 45, Juan, 40. Mikin sin, Mate, 16 malih, 12. xenskoga

15

12 8 10 10 10 20 10 18 10 100 5

10. Janko Hechimouich ima zemlie pod kucziom uza 46 Item u bukouczu 38 u lipouoi glauichi 14 u Konskom berdu 14 izpod Guunista 4 u Halilouchu 20 u Ponorchi 2 u Podouih oranicze i Kosanicze 4 5 u Halilouczu Caira 137 od let, 20. bratia Tomicza, 19. Paue, 16. xenskoga 5 11. Jakou Markouich ima zemlie pod kuchiom uza Item pod Milankouom kuchiom za tuerdom glauichom u dugo Polchih ibidem u Varosistu Item u dugom Dolu u Klenouchu u Konskom berdu u lipouoi glauichi u Padouih oranice i Kosanicze u Lilieuoi Poliani i u Kosi Halilouach oraniche i Caira od let, 70. Sini, Luka, 30. Jurisa, 25. Simun, 18. brat Filip, 50. Sinouacz. Juan. 25. Filipou Sin Miho, 16 malih 9, xenskoga [Opaska: Hot ein schrifft v. d. Oberburg] 12. Juan Tomich ima zemlie pod kuchiom u sue uza 50 od let, 30. mala, 2. xenskoga 3 13. Fabe Kollak ima zemlie pod kuchiom uza Item u lipouoi glauichi u Klenouchu izpod tuerde glauicze u Kapitanouczu pod Stitarom pod Kuartami u Konskom berdu u Knezeuih polianiah u Padouih sue Jurisinoi Poliani Kosaniche upodouih 50 10 10 15 20 20 10 8 6 50 20 10 Sa 229 9 9 20 15 15 15 15 10 25 10 60 40 80 307 9

8. Serdar Panga Rukauina ima zemlie pod kuchiom 83 Item u Ponorchik i tuerda glauicha 50 u Kapitanouczu 21 u konskom berdu i iza berda 52 u Jurisinoi Poliani 22 u Magarichah liuade 150 pod Dolnom Klisom 90 u Knezeuoi Poliani 15 u kriuih Niuah 16 u Dugom Dolu 17 u Jasikouom Jezeru 22 u Halilouchu 18 u Halilouu Dolu 46 u Klacnichi 8 602 od let, 29 bratia Paue, 25. Marko, 19. mala 4 zens: 6 [Opaska: hot ein schrifft v. d. Strathan] 9. Jure Hechimouich ima zemlie pod kuchiom uza 180 Item u bukouczu 110 iz pod konskoga berda 60 u Gunistih 15 u Halilouczu 80 u Lipouoi glauichi 56 u Ponorchih 20 u Podouih oramiche i liuade 20 iz nad lipoue glauicze 4 Sa 545 od let, 70. Sini, Juacz. 30, Males, 20. bratia, Pere, 50.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE od let. 67, Sini Martin, 30, Jue 20, Janko, 18. mala i zenskoga. [Opaska: Hot ein schrifft v.d. Teüffenbach] 14. Druze Kasumouich ima zemlie pod kuchiom Item kod Pechine u Klenouczu Varosisti u Kapitanouczu Pod Stitarom u Konskom berdu u Guunistik u Podouih suega bara osichena Jauorin Polianah od let 30. bratia. Mille, 26. Mileta, 23. Frane, 20. Janko, 18 malih, 5. xenskoga 40 50 20 35 40 25 55 3 60 7 12 Sa 340 10 u dugom dolu. i pod tuerdom glauiczom ublisnichah u dolouih u Caterniczi oranicze y Kosanicze Jauorina Poliani pod Diklica glauiczom u Jurisinoi poliani i Kosi liuade od let, 50 Sini Vukman, 20. Petko, 16 bratia Todor 30. mala, 2. xenskoga. [Opaska: Hot ein schrifft v. d. Oberburg] 17. Stipan Murgicz ima zemlie pod kuchiom uza Item u Guunisti konskom berdu ato udolu kod Suhe Jezerine ustitaru u glaui pod gredami u Rasboistu u Cauistih ibidem iz pod Kiliera u Runiauoi glauiczi pod tuerdom glauiczom u Klenauchu u Dugo polchih u Podouih u sue u uelikom Dubokom od let 60, brat Dane souom zemliom u dilu, Sini Luka, 18. Males. 17. Ilia, 16. malih 6 xenskoga 18. Vlah Luka Lemich ima zemlie pod kuchiom Item u Guunistik u Konskom berdu u dolu kod Suhe Jezerine u Stitaru glaui pod gredami u Rasboistu u Canistik Pod Kilierom u Runiauoi glauiczi u tuerdoi glauichi u Klenouczu u dugo polchich u Dugo polchih u Juemu uelikom Dubokom od let, 40. Sin, Stoian. 20 mala 3. xenskoga

297
60 10 5 30 30 20 6 311 7

5

15. Vlah Milasin Jauorina ima zemlie pod kuchiom uza 60 Item u Runiauoi glauiczi 29 Item u Rasboistu 6 Item Pod Gredami 5 Item u Glachom berdu 6 Item Loncarskom Podu 10 Item u Stanistu 12 kod Suhe Jezerine 7 u Lanistik 51/2 u Kapitanouczu 25 u Klenouczu 19 u Tuerdoi glauiczi 11 pod glauiczom diklicza 31/2 u Dugo polchih 24 Selischu 10 u Studenchih 30 Sa 212 od let, 40. brat Starij Ninko, 50. Sinouaczi Juro. 23. Stipan, 20. Milasinou Sin Mihalio, 18. mala 5. zens: 6 [Opaska: Kupilie zemlia od Harambase Murgica i ima Patent v. Oberberg.] 16. Vlah Stipan Staka ima zemlie pod kuchiom Item pod Stitarom na troie pod dugom glauiczom 10 30 110

40 121/2 121/2 10 71/2 5 10 6 6 71/2 10 6 14 25 42 5 223 4 30 7 71/2 6 21/2 31/2 6 9 2 6 4 10 16 31 3 142 3

298
[Opaska: hat ein schrifft v. d. Teüffenbach] 19. Petar Kulas ima zemlie pod sobom uza Item iza Klise Item u Klenauchu i dugom Dolu Item Pod Kuastami i u Kapitanoucu Item Pod Gredami okolo Stitara kod Haidaroucza Podolnom Klisom u Padouih u suih iza Kersa izpod Konskoga berda Rasboistu od let, 80. Sini Mate, 30, Jure 25. Janko 20 mala 5 xenskoga 20. Mate Simatouich ima zemlie pod kuchiom Item vodenom dolu u Kriuih Niuah u dugom dolu pod Kilierom u Jasikouom Jezeru u Kratelich u Guunistih u konskom berdu u Dubokom malom u Selischa u dolouich u lipouoi Glauichi iza konskoga berda kapitanouczu i Rasboistu Staro Kuchische kod Veizoua Mosta iza Kersa buluk od let, 20. brat Starij Miho, 23. mala 3 zenskog: 21. Ilia Pasich ime zemlie pod kuchiom Item Caira izpod Klisine kod Jezera u Halilovii Dolu u Dubrouah u Malom Dubokom u Kermaci u Stanischih u Poliani u Kriuih Niuah

Karl Kaser Pod gredami iza Lonchara bare u Guunistih od let, 40. mala. 3. xenskoga 22. Janko Passich ima zemlie pod kuchiom Item Caira izpod Klisine kod Jezera u Halilou Dolu u Dubrauah u Malom Dubokom u Kermachi u Stanischih u poliani u Kriuich Niuah Pod Gredami iza Lonchara bare u Guunistih uelikom buliuku kod Kilieoa i Jasikoua Jezera kod Konskoga berda od let, 30. brat Juan 28. Sinouacz. Vuk 20. mala 2, zens: 22 25 71/2 2471/2 4 40 20 10 10 80 20 20 40 80 60 44 5 15 10 40 15 429 6 [od. 8] 4 21 8 21 55 15 60 34 5 70 20 302 2 40 10 10 10 15 Sa 45 5

40 10 20 15 10 15 20 30 10 10 10 10 200 8 40 5 5 2 2 11/2 21/2 71/2 3 31/2 10 41/2 4 5 8 61/2 3 15 115 5 23 10 5 5 40 10 10 20 40 30

23. Martin Kurteseuich ima zemlie pod kuchiom Item u dugo polchih Klauouacz Rasboiste i dugi dol izpod Kuarat u Stitaru u Kriuich Niuah u konskom berdu u Haidorouchu Halilou Dol u Selischu Kercheuine i Bare od let, 50 Sin Stoian, 18. mala 3 zenskoga 24. Rade Raibud ima zemlie pod kuchiom Item u Kriuih Niuah i vodenom dolu konsko berdo: Runiauoi glauici u Caternichi u kerceuinih polianah od let, 30. otacz Juan, 80. mali 1, xenskoga

24. [!] Juan Griuichich ima zemlie pod kuchiom uza 10 Item Haidarouacz 10

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE iza konskoga berda u konskom berdu iza iaruge Stitar u Kuartah Kapitanouach u Dugo polchih u Klenouczu Selischiu Caternicha od let 60. mala 3 zenskoga 26. Jakou Rukauina ima zemlie pod kuchiom Item u Bukouchu u Jeuschu ibidem u dolouich u mochilih u Cardachiscu iza konskoga berda u Kriuih Niuah Pod gredami Pod Kilierom i Krateli u Guunistih u Mogarichah od let, 60. sini, Mate 30, Luka, 19. Nicola, 18, mala 4 xenskoga 27. Juan Rukauina Kap: Rebacki ima zemlie Item u Mochilich Bare Vise puta iz pod Klise u u uezouoi poliani u Kuartah Pod Konskim berdom Magarichah od let 36, brat Marko, 30, Mala, 5 xenskoga [Opaska: Hot ein schrifft v. d. strathan] 28. Petar Krunich ima zemlie pod kuchiom Item konsko berdo lipoua glauicza Selisce i dolnia Klisa na Lucarskom podu Janiacka Kosa kod Kule Mandicza u Koritu 60 40 70 12 50 3 40 275 35 35 10 20 15 15 45 5 10 20 170 3 83 25 [...] 20 17 15 25 431/2 45 22 42 85 65 460 5 50 30 22 30 30 20 50 202 7 od let 35, brat Michat, 25. otacz Jure, 70. mala 5. zenskoga [Opaska: ein schrifft d. Rabatta et Crisanich] 29. Petar Milkouicz ima zemlie pod kuchiom uza Item udugom Dolu Kapitanouczu Diklicza glauicza Stitar Pod Kuartami i Rasboiszu Lipoua glauicza u podouih Suih od let 35, mal. 1. xenskoga 30. Mihat Zuatich ima zemlie pod kuchiom uza Itemau Dugom Dolu Kapitanouczu Diklicza glauicza u Stitaru pod Kuartami i Rasboischu Lipoua Glauicza u Pod ouich Suih od let, 60. Sin Vuk, 17. mali. 1 xenskoga i na ouoi zemli ie Paual Starcheuicz od let 50 sin Stipan, 16. mala, 2. xenskoga 31. Juan Turich ima zemlie pod kuchiom uza Item iza benta ograda u Malom Poliu u dugo Polchih dugi dol i Klenouacz Pod tuerdom glauichom izpod Kuarat Rasboischu Stitar i pod gredami Konskom berdu u suem u Guunistu Caternicza pod Dolnom Klisom u velikom Dubokom u Cailuku izpod Kraia

299
5

25 15 20 5 5 15 10 55 150 6 5 15 20 5 5 15 10 55 130 2 3

50 20 10 10 15 7 16 14 22 20 12 20 3 20 239 od let, 60. Sini Stoian, 20 Vid, 19. Nicola 16. xenskoga 5 32. Miko Izdrizagicz ima zemlie pod kuchiom uza Item u Halilouczu u suem od let 26. mali. 1. xenskoga 10 200 210 3

300
33. Hrela Seferagich ima zemlie pod kuchiom Item u Haliloucziu u suem od let, 26. mala, 3. xenskoga 34. Cuio Rogich ima zemlie pod Kuchiom uza Item upoliani Zerpicha u Kapitanouczu u Ponorchih Kercheuine uselischu u Murtinoi poliani u uuksichiu kod Miedie budacke ibidem u Budkoucziu iza verha iznad grabouiza Kercheuine do dolniega Mlina iza potoka u Samagradu iza grada od let, 36 mala, 5. xenskoga

Karl Kaser od let 45. brat Pere 40, Sinouacz Paue, 16. Jurini Sini Paue, 18. Stipe, 16. Perini Sini Vide, 19. Paue, 16. mala 4. xenskoga [Opaska: Ein schrifft v. d. Endtres] 37. Jure Nurgich ima zemlie pod kuchiom uza Item kod Bunera ubari Rasboiste dugi Dol i Klenouacz iza Drenoue Glauicze kod Miazina Mosta pod Kuartami pod gredami i Kriuich Niuah vodeni Dol iza bare Halilouach Lipoua glauicza i u Kersu Halilou Dol Kosa i mali Duboki Jauorine poliane i Keurine Selische od let, 60. Sin Juan, 35 mala 5. xenskoga 38. Ante Pemen ima pod kuchiom uza Item u Kapitanouczu pod Gredami izpod Kersa u Konskom Berdu u Kriuih Niuah iza Batina Caira Halilouczu Pod tuerdom glauniczom Rasboicze u Selischu Loncarski pod za Knezeuom polianom Lipoua glauicza od let, 40. xenskoga [Opaska: Ein schrifft v. d. Rambsel.] 39. Anton Miloseuich ima zemlie pod kuchiom uza Item Runiauoi glauiczi izpod Kuarat kod Suhe Jezerine u Konskom berdu u Guunistu knezenoi Poliani Lipouoi glauichi 30 10 5 5 71/2 71/2 5 5 10 3 10 30 10 20 20 20 10 20 30 30 20 110 370 4 50 5 8 8 4 7 121/2 5 5 5 13 8 5 5 75 1

10 207 217 3 24 22 22 171/2 7 22 8 141/2 4 21/2 3 2 148 4 22 20 20 20 10 10 6 20 3 3 3 137 8 42 12 4 108 17 17 24 40 80 40 30 30 35 16 10 415

12

35. Dane Aleskouich ima zemlie pod kuchiom uza Item u Bukoucziu Do Haliloucza Kercheuine do Haliloucza izpod Stitara Kapitanouacz Selischiu u Ponorcih iznad grabouicza kod Like vode u velikom Dubokom od let 30 bratuced Vukas, 20. mala 3. xenskoga 36. Jure Dasouich ima zemlie pod kuchiom u Halilou Dol u Dubokom uelikom i malom u Selischu kod Obuchina Dola Pod Mikinom glauichinom u Cardaciscu i lipouoi glauichi okolo Konskoga berda ogradi Marinoi i Bukouchu u staniszu u Kriuih Niuah izpod Kuarat Kapitanouczu pod Diklicza glauichom u Dugom Dolu i u Miazinoucu

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 5 5 10 10 10 114 od let, 60. Sini Jure, 27. Pere, 22. mala, 2. xenskoga 4 [Opaska: Ein schrifft v. d. Oberburg] 40. Martin Culumouicz ima zemlie pod kuchiom uza Item na Poliani Zerpiozia u Bukouchu Halilouczu ibidem Pod Guunistih u Lipouoi glauichi udolouih i ugostouachi udubokom uelikom pod Gredami pod Dugom glauichom kod velina Mlinista u Ponorchih za Klanchem od let, 30 brat Bile, 28. Simun, 23, mala, 3. xens: 41. Jure Braikouich ima zemlie pod kuchiom uza Item u Caternichi u Dolouih u Bliznichah Lipoua glauicza u Kermachi i Guunistih u Konskom berdu u Kriuih Niuah okolo Stitara u malom Rasboistu Dugom glauiczom i Klisinom u Klenouchu i tuerdom glauichom kod Ramicha Carternie od let 48. Sini, Miho, 24. Tomicha 16. mala, 4. xenskoga 50 10 7 30 7 30 40 40 5 20 40 5 20 10 314 9 24 15 12 25 8 20 14 20 21 9 45 20 10 223 4 Halilouczu Bliznichah udubraui u Podouih Bare vise Haidaroucza sue Guunistih od let, 33. brat, Martin, 26. mala, 1. xenskoga 43. Juan Jurkouich ima zemlie pod kuchiom ibidem kupouine Item u u malom poliu Knezeuoi Poliani u Dolouik oraniche i Kosaniche Gostauachi oranice i Liuade mali Duboki i kosa u Kermachi konskom berdu u Klenouchu u dugo polchih Item okolo Stitara vodeni dol i Kriue Niue od let 44, brat Simun, 30. Juanoui Sini, Marko. 18. Mate, 16. mala, 4. xenskoga [Opaska: Ein schrifft v. den strathan] 44. Mihat Rukauina ima zemlie pod kuchiom uza Item udolchichih Caternichi u Selischu pod Konskim berdom ibidem u dugopolchih pod Diklicza glauiczom Varosistu Studenchih Vukouoi Stazi i Samogradu ibidem Rasboistu Kriuih Niuah u Lanistu od let 67, Sini Sureta, 30. Began, 16. mala 4, xenskoga [Opaska: Ein schrifft v. den strathan] 45. Miko Baÿlijch ima zemlie pod kuchiom uza Item u Kapitanouczu u Varosisti okolo Stitara u Dugo polchik podiklicha glauichom

301
11 20 67 4 48 30 30 7 50 53 65 7 8 9 13 48 368 8

50 100 10 40 10 10 10 40 15 30 50 50 10 10 20 355 5

42. Filip Kouachich ima zemlie pod kuciom kupouine 4 Item u Rasboischu 10 Item u Gostouacj 12 u polichichah 5 u Knezenoi Poliani 4

60 20 10 40 10 10

302
u u u u u u u u u u Halilouchu Studenchih Klenouczu Rasboiscu malom Dubokom Kosi Liuade Gostouachi dolnoi Klisi Selischu dolouih

Karl Kaser od let, 45. bratia Luka, 30. Petar 24, Mihat, 20. mala, 5. xenskoga [Opaska: Ein schrifft v. d. Messich] 49. Marko Diotich ima zemlie pod kuchiom uza Item vodenom dolu konskom berdu Klenouczu i Varosiste pod gredami u Kotlu-Kercheuine kod Jasikoua Jezera Selistu u Rasboistu u dubraui malom poliu ogradah Simino Rasboische zakersom pod tuerdom glauizom u Kosi kod grada kod grabaucza kod Grebouza u Ograde od let, 50. brat Janko 40. Markou Sin, Vuk, 19. Jankou sin 19. mala 10, xenskoga 50 60 60 114 12 40 12 30 70 30 40 20 15 30 15 10 8 636 [!] 5

15 20 17 10 15 10 15 10 20 5 207 od let, 30. brat Vuk, 20. Paual, 16. mala, 2. xenskoga 5 46. Juan Baÿlÿch ima pod kuchiom zemlie uza ibidem u dugo polchih u Dugom Dolu Rasboischu kod mosta obuchina okolo Stitara kod Haidoroucza i Lipoua glauicza kod grada dui ograde u Podouih u sue od let, 28. mala, 2. xenskoga 47. Mihat Baÿlÿch ima zemlie pod kuchiom Item u dugo polchih i Varosistu u Klenouczu u Studenchih u Kapitanouchu u Stitaru Lipoua glauicza i Haidarouacz u Halilouczu u Duih ogadah kod grada u Podouich Suega od let, 50. malo, 1. xenskoga 48. Marko Diurouicz ima zemlie pod kuchiom uza Item pod Dikliczah glaniczi Varosistih pod tuerdom glauichom Bare Varosistih Pod dugom glauiczom Pod gredami okolo Stitara u konskom berdu u suih Podouih i Selischu 221/2 5 20 10 10 10 35 10 15 50 182 3 46 40 10 20 10 15 10 20 15 50 231 6 60 10 7 3 7 4 24 32 15 60 222

14

50. Krizan Tomaseuicz ima zemlie pod kuchiom uza 15 Item dugi Dol Kapitanouacz pod Kuartami i gredami kod Bunara i kod Hrastia u konskom berdu Lipouoi glauichi Kriuih Niuah i vodenom Dolu u Bukouczu u Ponorchih Caternichi i u kosi kriuyh Nivah u Dolchichih od let, 60. Sin Stoian 16, mala 2 xenskoga 5 15 10 15 5 10 15 10 10 25 13 6 164 2

La comprato da Mate Orikouich et sa Mihat Rukavina 51. Mitar Nenadich ima zemlie pod kuchiom uza Item Dugi dol i Kapitanouach pod gradami pod Kuartami kod Bunara i kod Hrastia 20 20 10 15

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE u Lipouoi glanichi i konskom berdu u Bukouchu v Kose za Kosem od let, 40. brat Zelko oni ie Vlah od let, 30 mala 3 xenskoga La comprato da Mate Orikouich 52. Thoma Jurkouicz ima zemlie pod kuchiom Item u ogradi umalom poliu pod tuerdom glauiczom u dolouich u Kermachi i Knezeuoi poliani Liuade u Kosi Konskom berdu Suega okolo Stitara u Kriuih Niuah bare u Klenoucu od let 55. Sin., Boxo. 20. Mihat, 17. Petar, 16. mala, 3. xenskoga [Opaska: Ein schrifft v. d. strathan] 53. Vlah Radosau Kokotouich ima zemlie pod kuciom 75 Item ibidem 5 u Kriuih Niuah 14 u Konskom berdu 13 u Gostouoi poliani 66 u Kosi Liuade i Dubokom liuade 15 Rasboischu 6 uratnichah 20 od let, 50 bratia Juro. 40. Radien 30. Radosaulieuj sini Paual 20. Lazo, 19. Petar, 16. mala, 4. zensko: 6 [Opaska: Ein schrifft v. den Oberburg] 54. Paual Lonchareuich ima zemlie pod kuchiom uza 140 Item u Dugopolichih 80 u Lanistih i bare asicena 40 u bari Mandicza 27 okolo Stitara i Kriuih Niuah 25 izpod Kuarat 15 uselischu dolchichih i bliznichah 80 u Koritu 40 u velikom Dubokom i u Kosi 60 11 25 12 9 9 18 13 10 11 7 125 4 15 10 20 125 4 u Karaulichi Noukouicza Tribleuine i ukoua Staza Studenchih pod kuchiom blagoieuom od let, 26. brat Uid, 20. bratuad Marko, 23. Zet Blagoie 30 mala 6. xenskoga [Opaska: Ein schrifft v. den Rabatta et Crisanich] 55. Janko Hasanchiaich ima zemlie pod kuchiom uza Item u Caternichi u Dolouih u Bliznichah u Lipouoi glauichi u Guunistih velikom Dubokom u konskom berdu okolo Stitara Kriuih Niuah Podgredami Pod dugom Glauichom za Drenouom glauichom pod Kraiem ogradi vuksicz od let 40. brat, Nicola, 36. malih 6 xenskoga 56. Baio opachih ima zemlie suega skupa od let, 30. mala 2 xenskoga

303
40 10 15 66 638 7

15 35 14 20 8 7 15 4 20 10 10 72 4 20 10 174 5 25 2

57. Vlah Vuk Glemichicz ima zemlie pod Kuchiom 2 Item u runianoi glauichi 29 u Rasboistu 6 pod Gredami 5 u gladnom berdu 6 Kod Jezerine i u Lanistu 121/2 Klenouacz i Kapitanouach 44 u tuerdi glauichi i pod Diklica glauicom 14 1/2 u dugo polchih 24 142 od let, 40 bratia, Vukman, 36 Jouan, 30. mala 7 xenskoga 13 La Comprato questo terreno da Dane Muruich 58. Miko Kolar ime zemlie pod Kucami uza Item Runiauoi glauichi 7 23

304
Podgredachi i Konskim berdom kod Suhe Jezerine i ubarj Cardaschiscu Knezenoi Poliani i Dolchichih Loncharch pod od let 50 Sin, Jura, 26. mali 1 zenskoga La comprato da Rade Oriskouich 59. Stipan Bogunouich ima zemlie upoliu Item u Rasboistu i Pod Kuartami za Mandica barem u Dolchichih i Knezeuoi poliani u Podu Riszuinu u Loucarskom Poda uelikom Dubokom od let 46. mala 3. xenskoga La comprato da Rade Oriskouich 60. Jurisa Tomich ima zemlie pod kuchiom uza Item Konskom berdu okolo Stitara i Kriuih Niuah na Kuertah u Klenouczu i pod tuerdom glauiczom od let, 26. brat Juan, 19. xenskoga 61. R. Dane Murgich ima zemlie pod kuchiom Item u studencih u Selischu u Boistu u Cardausu iza Kouachih od let, 50. Sin Vuijo, 16. malih 1 xenskoga 62. Thoma Kostelach ima zemlie pod kuchiom Item Podolnom klisom ibidem u Kriuih Niuah okolo Stitara u dugo polchich rosulie Klenouchu u Varosistih u dugom dolu pod klisinom Kratelj Lipouoi glauichi

Karl Kaser 20 25 25 10 2 112 2 u kosi Liuade od let, 70. Sin, Mate 26. Tomica, 23. Gaspar, 20. mala 4 xenskoga [Opaska: Ein schrifft v. den per. Coronini] 63. Vujo Stimach ima zemlie pod Kuchiom uza Item u malom poliu iz nad vrila Podgradom u uertlu Mochilih u Dugih Dilih u suih pod gredami u vodenom Dolu i Kriuih Niuah bare u Klenouczu u stitaru u konskom berdu suega u Guunistih u Kermacj i Lipoua glauicza ibidem Liuade kod Dolnie Crikue oranice i kosanice Dubraui oraniche Kosaniche Gostouachi i malom Dubokom Kosi Liuade od let, 35. otacz Jurica, 70. Sini Vuini, Juan, 20 Paue, 16. mala 4 xenskoga [Opaska: Ein schrifft v. dem Messich] 64. Males Domazetouich ima zemlie pod Kuchiom uz 25 Item u Kriuih Niuah i vodenom Dolu 21 pod Dugom glauiczom 20 Varosistih 38 Klenouczu i bare uponorchih 24 kod osichenicze Rosulie 12 pod Klisom u Loucarskom podom 50 Jurisina Poliania i Kosi Liuade 12 u Kermachi 25 kod Ponora u malom police 15 222 od let, 20. xenskoga 2 65. Boxmestar Luka Jurisicz ima zemlie pod kuchiom 40 Item kod Graboucza 12 u malom poliu 20 kod Ramica Caternie 13 pod tuerdom glauiczom i Klenouchu 13 kod Obuchina mosta 13 115 10 4 3 18 15 40 7 31 35 20 29 5 41 35 311/2 30 452 4 2 Sa 86 8

10 10 15 10 7 2 5 59 3

35 20 23 20 13 111 4 29 15 10 15 2 4 75 3 12 74 7 21 25 15 12 4 10 6 12

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE u Stitaru u Kriuih Niuah kod jezera ternoua u Kulienoi glauichi kod kod [!] Kolderme kod Kriza u Ksichiu u Siminu Rasboista u Mikinoi glauichi u dolouih u Caternichi u Kosi i Jurisinoi poliani u Podouih suih Locanski pod i osmicza dol kosa i Jurisina poliana, i veliki Duboki u Selischu i malom poliu za Jarugom i polichah od let, 29. mala, 1. xenskoga 66. Thome Jurissicz ima pod Kucziom Item u malom poliu i grabouczu kod Ramicza Caternicze pod tuerdom glauichem i Klenouczu kod mosta obuchina i stitara kod bulme Drinoue u Rasboischu u Rasboischu Siminu u Kriuih niuah i vodenom dolu u Kulienoi glauiczi kod Kalderme kod Kriza u Mikinoi glauiczih u dolouih u Caternichi u Kosi i Jurisinoi poliani u Podouich suih u Loncharskom pod i Dolu osmica u Kosi Dubokom i poliana Jurisina od let 50 sini Stoian, 20. Jurisa 16. mali 1, xen: 13 13 25 13 4 8 5 21/2 15 3 14 30 13 10 26 295 3 35 10 10 10 30 7 7 20 20 10 5 21/2 15 3 53 21 10 491 5

305

La comprato da Illia Pasich 69. Vlah Stipan Brucho ima zemlie pod Kuchiom uza 55 Item u blizniczah 50 u dugom Dolu 15 120 od let, 30. brat, Mitisau Straij 34. mala, 2 xenskoga 8 [Opaska: ein schrifft v. den Oberburg] 70. Vdoua Cate pokoinoga Sarkouicza Jure sue zemlie ima uza Sina iednog od let. 9 xenskoga 71. Bartol Jurseuicz ima zemlie sue skupa od let, 20 xenskoga 2 [Opaska: la comprato da Mate Orisskouich] 72. Mate Kanich ima zemlie pod kuchiom uza Item u Dubokom velikom kod bliznicza pod Konskim berdom u Stitara pod Kuartami u Varosisth u Rasboischu bara Miazinoucza u Kratelih u ogradah malom poliu od let 60, Sin Stipan 30 Miho, 22, Pane, 18, Miko 16 xenskoga 73. Vlah Joke Kokotouicz ima pod Kuchiom zemlie uza Item u Rasboischu konskom berdu u Lipouoi glauiczi u Suih Podouih pod oblaicem kod Stitara u Lanistih u Runauoi glauiczi izmed dugih glauich kod Suhe Jeserina od let 50, mala 4. xenskoga 10 20 10 8 10 30 71/2 10 15 5 22 147 8 28 8 12 6 30 10 8 10 6 10 13 141 2 30 3 65

67. Mihat Diotich ima zemlie pod kuchiom, uza 71/2 Item Marko Diotich ie uergat ostala zemlia u Rauhun iaie bilo Kakose nahodi u numeru 49. ona ie skupa ne podiliena od let 50. Sini Juan, 20. Males, 16, mali. 1. zenskog: 3 68. Mihat Jurkouicz ima zemlie pod Kuchiom uza Kupouina od basichia suega Item u podouih od let 40 brat Juanko, 30 Mihatou Sin Marko 16. malih 4 xenskoga 82 10 92 11

306
74. Vlah Vuchen Borchich ima zemlie sue skupa po suem Komfinu Perusichkom uza od let, 60. sin Vuchenou Laxo 30, Todor 28. mala 1. xenskoga La comprato da Mihat et Juan Rukzauina 75. Jouan Vzelach Vlah, ima zemlie usem Perusickom poliu in komfinu uza od let 60. brat, Radoiche, 50 Jouanou sin Gaio, 16 Sinouach Ilia 18. malih, 10 xenskoga La comprato da Illia Basich 76. Pork: Kaliuderouacki Mate Oriskouicz pod kuciom Item u Kapitanouczu iza Klise u ogradi Rahmaniceuoi u selischu od let, 30. brat Hrelia 25 mala 5 zenskoga 77. Pisach Juica Srtossich ima zemlie Item u Haidarouiha u Lanista u ponorchich i osicenoi bari u Rasboiscu u Selischu u Keurinih polianah u Dugo potchih u vodenom dolu u silieuoi poliani i u Kosi pod gornom Crikuom u prisoinicah

Karl Kaser u dugih Dilih u ukliui 1151/2 4 od let 36 mala 3 xenskoga 78. Vdoue Pokoiga Vide Baridza Mande pod kuciom Item u Mochilih u Haidoroucha u Lipouoi glauiczi u Suih podouih u Stitara pod dugo glauicom u Dugom Dolu Varosistih bare u dugo polchih xenskoga 79. Petar Obuchina ima zemlie pod kucom Item pod gredami i pod Kilierom u Kratelich i velina Mlinista u vodenom Dolu kod Klisine iza Konskoga berda u dolu vise Guunisca u Cardauscu u Kapitanouczu u Dugo polih u Dugom Dolu Halilou Dol u Halilouu u Seliscu Duboki i kosa Podgradom vertal od let 50. brat Mate 36 mala 5. xenskoga 20 10 273 3 2 20 10 5 15 10 10 5 20 5 90 3

90 4

20 60 8 8 50 146 5 12 70 20 13 7 40 15 15 10 10 18 10

60 15 20 30 16 9 25 30 17 36 36 30 26 200 40 10 Sa 391 6

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

307

Popisana Zemlia u Kaliuderouchu
Popisana Zemlia u Kaliuderouchu 1. Porkulab Mate Oriskouicz ouchi nima zemlie u Kaliuderouchu od let, 30. mala, 3. zenskoga 2. Sudacz Martin Knizmanich ima zemlie pod kuchiom uza Item u upoliu Kaliuderouackom usue Item Kercheuine iznete iz gore Item u Paulouoi Poliani casmo prominili od let, 46. mali, 1. zenskoga 3. Mihal Holieuich ima zmelie pod kuchom Item upoliu Kal. usue Item Kercheuine iznete izgore Item u Paulouoi Poliani casmo prominili od let, 30. mala, 2. zenskoga 4. Gergo Abramouich ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Kal. usue Item Kerchevine iznete izgore Item u Paulouoi Poliani casmo prominili od let, 37. malo, 1. zenskoga 5. Petar Abramouich ima zemlie pod Kuchiom Item upoliu Kal. usuem Item Kercheuine iznate izgore Item u Paulouoi Poliani casmo prominili od let, 50. mala 2. zenskoga 4 10 45 4 1 Sa 60 2 10 45 4 1 60 2 10 45 4 1 60 5 10 45 4 1 60 3 pod kuchiom uza Item u poliu Kal. usuem Item Kercheuine iznete izgore Item u Paulouoi Poliani casmo prominilj od let, 50. Sini Marko, 20. Mate, 16. zenskoga 8. Simun Jurkouich ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Kal. usuem Item Kercheuine iznete izgore Item u Paulouoi Poliani casmo prominilj od let, 25. brat Blas. 17. zenskoga 9. Petar Krulach ima zemlie pod kuchiom uza Item u poliu Kal. usuem Item Kerceuine iznete izgore Item u Paulouoi Poliani casmo prominili od let, 36. mala, 3. zenskoga 10. Jurica Arbanas ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Kal. usuem Item Kercheuine iznete izgore Item u Paulouoi Poliani casmo prominili od let 70 Sini Mate, 30. Andre, 20 Juan, 16. mala 3, zenskoga 11. Mate Gauran ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Kal. usuem Item Kercheuine iznete izgore Item u Poliani casmo prominilj od let 40 Sin Jure, 16. mali. 1. zenskoga 12. Stipan Czoph ima zemlie pod sobom ali kuchiom Item upoliu Kal. usuem Item Kercheuine iznete izgore Item u Paulouoi Poliani casmo prominili od let, 38. mala 3. zenskoga 5 221/2 2 2/1 Sa 30 2 10 45 4 1 60 2 5 45 4 1 55 2 20 90 8 2 120 6 10 45 4 1 60 3 5 221/2 2
1/2

6. Juricha Gergurich ima zemlie pod kuchiom uza 10 Item u poliu Kal. usuem 45 Item Kercheuine iznete izgore 4 Item u Paulouoi Poliani casmo prominili 1 Sa 60 od let, 38. malo. 1. zenskoga 5 7. Juricha Gergurich Starij ima zemlie

30 2

308
13. Gergo Czoph ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Kal. usuem Item Kercheuine iznete izgore Item u Paulouoi Poliani casmo prominili od let, 25. zenskoga 14. Jure Ozannich ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Kal. u suem Item Kercheuine iznete izgore Item u Paulouoi Poliani casmo prominilj od let, 55. mala. 1. zenskoga 15. Paual Persse ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Kal. usuem Item Kercheuine iznete izgore Item u Paulouoi Poliani casmo prominilj od let. 30. brat Jakou, 20. mali 1 zenskog: 16. Juricha Krulach ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Kal. u. suem Item Kercheuine iznete izgore Item u Paulouoi Poliani Casmo prominilj od let, 70 Sini Andre, 25. mala, 2. zenskoga 17. Jakou Persse ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Kal. usuem Item Kercheuine iznete izgore Item u Paulouoi Poliani Casmo prominilj

Karl Kaser

5 221/2 2
1/2

30 4 10 45 4 1 60 5 10 45 4 1 60 3 10 45 4 1 Sa 60 3

20. Martin Clemenchich ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Kal. usuem Item Kercheuine iznete Item Paulouoi Poliani Casmo prominilj od let, 16. brat. 1. zenskoga 21. Mate Cernkouich ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Kal. usuem Item Kercheuine iznete izgore Item u Paulouoi Poliani casmo prominilj od let, 30 brat Tome, 20. mali. 2. zenskoga 22. Mihol Podnar ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Kal. usuem Item Kercheuine iznete izgore Item u Paulouoi Poliani Casmo prominili od let, 40. Sin Juan, 16. mala, 2. zenskoga 23. Martin Jurkouich ima zemlie pod sobom Item upoliu Kal. usuem Item Kercheuine iznete izgore Item u Paulouoi Poliani Casmo prominili od let, 26. mali 1. zenskoga 24. Miho Pauian ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Kal. usuem Item Kercheuine iznete izgore Item u Paulouoi Poliani casmo prominili od let 40. mali. 1. zenskoga 25. Mate Jurkouich ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Kal. usuem Item Kercheuine izgore iznete Item u Paulouoi Poliani casmo prominilj od let, 50. mala. 3. zenskoga 26. Mate Abramouich ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Kal. usuem Item Kercheuine iznete izgore Item u Paulouoi Poliani Casmo prominili od let, 32. mali. 1. zenskoga

10 45 4 1 60 1 10 45 4 1 60 3 5 221/2 4 1 32 5 5 221/2 2
1/2

30 2 10 45 4 1 60 3 10 45 4 1 60 4 5 11 1
1/2

20 45 4 1 Sa 70 od let, 30 brat Matko 25. Martin 20 mala 4, zenskoga 4 18. Mikulaz Staulich ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Kal. u suem Item Kercheuine iznete izgore Item u Paulouoi Poliani casmo prominilj od let, 30. mali 1. zenskoga 19. Jakou Krulach ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Kal. Item Kercheuine iznete izgore Item u Paulouoi Poliani Casmo prominilj od let, 35. mala. 2. zenskoga 10 45 4 1 60 4 5 221/2 2
1/2

30 4

17 1

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

309
1 4 4 2

27. Loure Gerbach ima poliu Kal. usuem Item Kercheuine iznete izgore Item u Paulouoi Poliani casmo prominili od let, 20 mala 2 zenskoga Popisani Prez zemliachi od Kaliuderoucha

221/2 2
1/2

25 4

1. Paual Grichnik od let, 28 mala 2. zenskoga 2. Stepan Sepach od let, 40 Sin Mate 18. mala, 2. zens: 3. [...] Gargusich od let, 80. set Simun, 34. Simunoui sini, 3. zenskoga 4. Mate Zemich od let, 40. mali, 3. zenskoga Huala bogu.

310

Karl Kaser

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

311

Terrena Conscriptio ex Novi
Terrena Conscriptio ex Novi Parochus Petrus Butkouich Pod kuchiom uxa v Tokatih Cirichia Berdu Pod Ostru Velikom poglia Pod kullom liuade kod Cabanouichia Kuch Zemlia Popa Simun Zdunichia Pod kuchiom Pod Ostrom kod Marka Terkouichia Na Lucij Na Helixianouichia kuch seli u lipah 30 30 20 20 20 30 20 160 80 30 20 15 20 20 185 Popisana zemlia [...] Matte Zdunicha pod kuchom vza v Raichichu vza v Lipach vza v Codoruanu vza Puskara 3 meni lita 31 Sori lita 27 Jouan 22 muska glaua 1 mala zenskih gaua 5

120 15 40 10 187

Popisana zemlia Jure Vbirilanovicha pod kuchom vza v Raichichu vza v Braloue vza v Ledericone vza 25 Puskara 2 meni Juri hat 33 bratu [...] leet 28 muske glaue 3 male zenskih 5

20 15 20 [?]

Gergo Markouich pod kuchom vza 15 Puskar 1 meni Gergi lita 25, muska glava 1, zenske 2 Anton Stilinouich pod kuchiu vza priko Tasmacka vza kod Masla vza na Sedruuanu vza Puschkara 4 NB NB Popisana zemlia V.[oivoda] Juana Zunichna Pod kuchiom vza Pod Ostrom vza v Pagniu vza Pod Klisom vza Pod Busiom vza v Lipah vza v Raicichiu vza Medi Voiuodi Juanu litah ceterdeset manie iedan Puskara dua Bartulu litah 16, muske 1, zenska glaua iedna Popisana zemlia Petra Zdunia Pod Luchiom uza kod Guada uza Pod Guadomna drugom mista vza 80 20 10 50

Popisana zemlia Juana Sensofskoga Syndika nad vlasi Diuoselliani Kod zenkouichia kull oranicze 20 Item kod ladischia 15 Item kod Kouachiuo zemlie 10 Item Liuade kod Zenkouicha kull 30 Item Liuade na Cadaginoi bare 10 Item Liuade priko Jazmatia 6 Item oranuicze na uzumlia berdu ÿ kod mlina kod puta 60 Item u Buxaku priko berdo 6 Item na Radakouichia kuchuschiu 20 10 Item u vedrom pogliu na 2 moste Sa 187 Popisana zemlia Gerge Buneta pod kuchom uza kod chouia za liuade v Tokoti uza na Luci vza v Kraievich Livade uza Puskara 2 meri Gorgi leta 30, Hardviga 28, muske glaue 2 zenskih glau 7 60 10 70 10 20

90 10 20 20 40 20 10 210

80 10 10

312

Karl Kaser 20 10 Popisana zemlia Marka Stilinovicha Pod kuchom vza v Saderueonu vza Puskara 3, meni Marku let 40, Savi Sinu lit 17, Gergoru 16, muske glaue dua male zenske glaue 3 Popisana zemlia Petra Berklace pod kuchom vza v Sibu vza v Roicichiu vza meni Petru lita 40 Puskara 2 Martinu Sinu lita 16 zenske glaue 3

v Lipah uza v Raicichiu uza Meni litah trideset i sedom, Puskara dua Gergi litah 16 muske 1 zenske glaue tri Popisana zemlia Giuana Malaize pod kuchiom uza v Tokati uza v Raicichiu uza kod Gabuke uza v Sademanu uza Medi Giuanu litah pedeset i dua, Sina medi litah ceternadeset Drugomu Sina Simi litah cetiri zenski glaua pet Popisana zemlia Save Gatcha pod kuchiom uza kod Kieblia uza u Raieichiu uza u Saclevuana uza Puskara 4 Savici litah 60 Sinu Sandriu litah 25 Mikuli 22, Sinu Antonu litah 18, Sine Sandriev Savi[?], 2 zenski glaua 3 Popisana zemlia Save Tomkovichia Pod kuchiom uza Pod Busian uza v Tokali uza v Sadervanu uza Pod Guadom uza Puskara iedan Meni Savi litah trideset i sedam a Sinu Paulu [?] a zenski glaua osam Popisana zemlia Tomice Zdonichu pod kuchom vza sesdeset v Tokotih vza v Ladovuonu vza v Lipah uza u Raicichu vza Puskara 2 meni Tomici 32 a bratu Stipanu 21 zenskih glaua pet Popisana zemlia Mattia Sueticha pod kuchiom vza v chaievo vza liuade v Raicichu vza Puskara 3, muska glaua 1, meni Mattigu litta 50, Savi Sinu lita 30, Stipanu 22 xenskih glaua 7

35 15

100 20 60 4 25

150 40 10

10 5 10 50

Popisana zemlia Gerga Berklace pod kuchom vza dvisto 200 v Sibu vza 40 v Raichichu vza 10 Puskara 3, meni Gergovu lita 46, Savi Sinu lita 20 Doima Sinu lita 18, muske glaue 3, male zenske glaue 4 Popisana zemlia Stipana Magassicha pod kuchom vza v Lederceonu vza Puskara 4, meni Stipanu lit 40, Sordri Sime lit 23, Mikali 18, Savi Sinu 16 muske glaue 2, xenske 4 Popisana zemlia Juana Jungicza pod kuchom vza v Raicichu vza na Kucischih vza pod Ostrom vza v Saderceonu vza kod Busie vza puskara 4, meni Juane lita 45, Sinu Malesu lita 18, Vuginu lita 30, Paui lita 16, muske glaue mala 3, xenske 4 Ivan Gengich pod kuchiom uza na [...] Berdu v Raicichiu Puskara 2, Muscha glaua mala 1, zenske 2 Juan let 18, Juancho 17 Martin Stancich Pod kuciom vza v Sibu v Siplanu za gradom 15 5

5 10 4 30 10

60 10 10 40 15

40 15 15 10 40 20

60 65 5

30 35 10

40 20 15 20

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Puscari 3, Malle musche glaue 4 zensche glaue 4, Martin lete 38, Anton let 18, Juan let 15 Juan Kos pod kuchiom vza na Serichia Berdu na seperouoi ogradi u Tocatin vza v Cadernanu Puskari 3 Juan let 80, Andre 26, Simun 22, Male muske glaue 3, sensche 3 Anton Vmiglonovich pod kuchiom vza v Raicichiu vza Puscara 2, Anton let 50, Andria 17, Malle Musche glaue 3, zenscha 1 Simon Tussich pod kuchiom vza na [...] Berdu na teninou Kneiu v Jasmachu v Raicichiu Simun let 80, Puscar 1 Juan let 30, Musche glaue Malle 2, zenscheg 6 Petar Stimaz pod kuciom vza kod Jasnachea vza v Paprachianem v Sadernanu Puscar 1 Petar let 26, Malle Musche glaue 2, zensche 3 Petar Mataia pod kuchiom vza v Sdralouzu vza v Sederuanu Puschari 3, Musche glaue Malle 3, Petar let 26, Mate 23, Jure 16 zensche glaue 3 60 30 10 15 [?]

313
10 5

Michola Jerchouich pod kuchiom vza v Lederuanu vza Puscari 1, Malle Musche glaue 4, zensche 4, Michula let 42 Petar Stanetich pod kuchiom vza v Jasmachu vza Puschar 1, Musche glaue Malle 1, zenskog 5, Petar let 30 Juan Zindrich pod kuchiom vza Puscara 2 Mala muscha glaua 1, zensche 4, Juan let 20, Ilia 18 Stipan Jurich pod grada vza pod kuchiom vza v Blazeh Puskar 1, Malle Musche glaue 2, zensche 4, Stipan let 25 Illia Musich pod kuchiom vza na Muibia Cuekistro pod ostrom v Sdralouza Puskara 2, Musche glaue Male 2, zensche 3, Illia let 50, Duimu 21 Giancho Hasich pod kuchiom vza na Nosulom kod Cadernanu na 3 mista vza Puschari 2, Mallo Muscho 3, zenscho 3, Giancho 48, Jure let 16 Jure Vmilenouich pod kuchiom vza v Cadernanu Puskara 1 Malle Musche glaue 3, zenske 2, Jure let 32 Petar Matieuich pod kuchiom vza pod Ostrom 10, Puschara 2, Male Musche glaue 1, zensche 2, Petar lit 50, Mate 16 Popisana zemlia Juana Ferichia pod kuchiom uza na Herninu Berdu uza kod Alencichia kuchischia uza v Kikoucu uza [Rest abgerissen]

10 10

100 15

10

60 40 30 30 20

5 5 15

15 10 15 20

30 30 15 10

5 10 10

30 20 50

Petar Sabanouich pod kuchiom vza 100 na Rosuli 10 10 v Raicichiu Puscara 2, Musche glaue Male 6, zensche 3, Petar [Rest ist abgerissen] Juan Francetich pod kuchiom vza 50 pod Busiom 10 u Cageru liuade 50 v nou Selu 10 Caderneonu 10 Puschari 2, Musche glaue malle 3, zensche 2, Juan let 40, Martin 20

10 5

5

25 25 25

314
Popisana zemlia Giuana Chanichia pod kuchiom uza v Raicichiu uza v Siba uza Pod Ostrom uza Pod Guadom uza Kod [...] kod Babine Na Zdraloucu usa Puskar iedan, mucka glaua, mala iedna, zensko glaue dui, meni Giuanu litach 30 Popisana zemlia Giuana Dessichia pod kuchiom usa pod Ostrom usa v Raicichiu usa v Bari uza liuade Puskar iedan, muske glaue male tri a zenske tri meni Giuici 16 Popisana zemlia Jakoua Mestrouichia Pod kuchiom usa v Raicichiu usa Puskara dua muska mala glaua iedna, zenske tri, meni Jakou litach 40 a Sinu Jakou 20 Popisana zemlia Luke Stincha Pod kuchiom usa v Saderuane usa v Raicichiu usa Puskara muske glaue male dui, zenske 6, Meni Luki godin 30, Mikuli 16 Popisana zemlia Mikata Bubasa Pod kuchiom usa Puskara duo muski glaua mali 5 a zenski 5 meni Mihatu godin 35 a Giuanu 30

Karl Kaser Na Kukinliu Duckikia vza v Gudaginoi bari liuade vza a Pricko vode Vbari vza Puschari 5 Marcko lit 50, Juan 25, Andre 30, Lucha 18 Mate 16 zenskeg Glau 8 Tome Ferkouich pod Busiom vza Kot Lipoga broda vza v Sadevranu vza Puskara 5 Tomas lit 52, Mate 25, Andre lit 18, Anton lit 15 Juan 23 zenche Glau 7 Mate Ferchouich Pod Kuchiu vza v Tocazin vza v Lederuanu vza limse nad grobia vza Puschara 3 Mate let 40 Tome 17, Juri 16, zensche 4 20 10 10

10 30 10 25 15 5 30 10

10 10 5

30 30 20 50

25 40 40 10

15 5

Tome Ferckouich Pod kuchiu vza 40 na Herminu Berdu vza 10 Pusara 1 Mate, Musche Glau 2 zenche 3, Tome lit 25 Vide Ferkouich pod kuchiom 40 a na Herninu Berdu vza 10 u Kanize vza 10 Puscara 1 vde lit 30 Malle Musche glaue 3, zensche 3 Mischo Stilinouich pod kuchiom vza v Jasmachu vza Kod Busie vza v Raicichiu uza v Pricho vza v Sadernanu vza Puschara 2, Mischo let 50, Juanu 22, Musche Glaue Male 3 zensche 3 Popisana zemlia Matia Buslete nad glichin pod kuchiom uza Puskar iedan mucki glaua mali 5 zenske 3, meni mali litah 30 Popisana zemlia Paula Buslete Pod kuchiom vsa Pod Ostrom vsa pet Liuade v Raicichiu uza Puskara dua muska glaua mala 1, zenske 2 meni Paulu litah 25 a Stipanu litah 16 Popisana zemlia Marka Paiena Pod kuchiom usa 30 10 [?] 10 5 50

40 20 1

10

Popisana zemlia Vka Tonkouichia Pod kuchiom usa 20 v Saderuanu usa 10 v Raicichiu usa 5 muske glaue male 2, Vku litah 40 [Rest abgerissen] NB Anton Stilinouich lit 25 Miletta lit 23 Toma lit 18 Paual lit 16 zensche Glaue 4 Marcko Ferchouich pod kuchiu vza v Zdralouzu vza Nad Jevda Giaia Kuchschian vza 60 30 60

5 15

15 5 5

10

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE v Sacleruanu usa kod Bucleline kuchie usa v Rosulia usa Puskara dua muska glaua mala 1, zenski glaua 6, meni Marku litah 40 medi litah 17 Popisana zemlia Giandre Perisichia Pod kuchiom usa v Lugu usa Pos Ostrom usa Puskara dua, meni gandri litah 50, Sandri 25 muske glaue male 2, zenske 3 Popisana zemlia Vka Gelacichia Pod kuchiom usa v Sacleruanu liuade usa Pos Gvadom usa liuade Puskara dua meni Vuchiu litah 60, Mali litah 20, muska glaua mala 1, zenski glaua 7 Popisana zemlia Giuana Beloberka liuade usa Puskar Gelan meni Giuanu litah[?], muska glaua mala iedua zenski pet Popisana zemlia Giuana Gurcichia Pod kuchiom usa V Soderuanu usa v Lugu usa Puskar iedan, muske glaue male 2, zenske 2, meni Giuanu lit 30 Popisana zemlia Vdoue illie Stinsa Pod Kuchiom uza V Saderuanu uza Muske glaue male tri á zenske 2 Popisana zemlia Vranka Canichia Pod kuchiom uza Kod kule uza Raicichiu Sibu uza Pod Ostrom uza V Tokali uza Na Zinichiu Berdu usa Kod Baline uza u Zdraloucu uza kod iayinsa uza 15 5 5 Puskara 2 muski glaua 6 zenska 1 Vranku litah [?] Stoianu 15

315

30 10 5

Popisana zemlia Juana Hallichia Pod kuchiom usa sto i pedeset 150 20 u Sibu uza Puskar iedan mali momake iedan zenske glaue 3, meni Giuanu godina 20 Popisana zemlia Martina Snaidara pod kuchiom uza [?] v Raicihiu uza [?] v Zdraloucu uza [?] Puskar iedan muske male Glaue dui, zenska iedna, meni Martinu litah 30 Popisana zemlia Guana Paienu Pod kuchiom uza kod Buslete uza v Rosulia uza v Saderuanu uza Puskara 2, Muske male glaue tri, zenske tri, Giuanu litah 35, Mikuli 30 Zemglia Juana Senotskoga sÿndiku na Konfinu Nouskomu nad Grada u Tokati kod puta te Gospichiu u Raichichiu u Saderuanu liuade [?] [?] [?] [?]

10 5 60

5

10 5 5

10 5 2 10 10 Sa 37

30 20

NB in atera Cedula stat Terrenu inter Diuosellensos Pezemliazi od Nouoga Matte Maragouich Puschar Mala Muscka glaua Marka zenscha Mate let 25 Juan Zubinouich Puscar Matte Musche glaue zensche Ima let Andre Krischouich Puscar Matte Musche glaue zensche Ima let 1 1 1 1 4 2 30 1 2 2 30

25 20 30 10 20 10 10 30 [?] [?] 175

316
Jure Segouaz Puschara Mille Musche glaue zensche let Juroueg Miculla let Juan Vindulin Presemliak Muske glaue dui zenske Giuanu litah Mate Alaroenich puskar iedan muska glaua mala zenska meni Mati godina Giuan Beg puskar jedan muske glaue male zenske

Karl Kaser meni Giuan godina Mate Odorich puskar iedan muska glaua iedna zenske meni Mati godina Juan Matan puskar iedan Mala muska glaua zenske glaue meni Giuanu litah Jure Krizasich puskar iedan muske glaue male zenske glaue meni Juri godina 1712 – 30. October 35

2 2 4 67 18

2 27 2 3 28 2 3 29

3 35 1 1 25 4 2

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Conscriptio Terrenorum et Hominum in Lika Noui, Diuosello, Ribnik Pochitegl, et Medak ut intuh. Conscriptio terrenorum et hominum ex Noui in Lika
strickh Voiuoda Juan Zduna Cairalda hat in 7 öhrter mit einem Concessbrieff von dem kosig Hl. Cont. Juan Seusoffstei hormeg der von dem vorig. Hl. Comissar ihm ertheilten Concessionsbrieff hat in 15. öhrter Petrus Zduna hat in 5. öhrter Juan Matahia hat ein Concessionsbrieff auf sein grundstukh zu Noui von dem Hl. seel: graffen Coronin vndt Hl. Coms. hat in 5. öhrter Jun Gatacz hat in 4 öhrter Anton Tankouich hat in 5 ohrter Thoma Zdunitsch hat in 5. öhrter Mathias Suetich hat in 3 öhrter Marko Stilonouich hat in 2. öhrter Marko Paien hat in 4 öhrtern Juan Juochÿch hat in 2. ohrter Jandre Perissich hat in 3. öhrter Petrus Buttkouitsch Parochus hat in 7 öhrtern Simon Zduna pfarr zu Smilian hat in 7. öhrtern Vuk Jellatschitsch hat in 3. öhrter Johann Ballobeska wismather einen ohrt 210 224 160 209 75 59 135 136 50 35 20 45 160 185 82 5 Köpf zum waffen 2 3 2 1 4 1 2 3 3 2 1 2 2 1 29 Vdoua Illia Stinach hat in 2. ohrth Vranko Chanitsch hat in 10 öhrt Juan Hallitsch hat in 2. ohrt Martin Schnaider hat in 3. öhrt Juan Paien hat in 4 öhrtern Mathias Buslota hat in 2. öhrt Paul Baslota hat in 3. öhrt Juan Francotich hat in 5. öhrter Mikola Jerkouich Petar Stanetich hat in 2 ohrt Juan Zindrich hat in ein ohrt Stephanus Juritsch hat in 3. ohrt Illia Mussitsch hat in 4 öhrtern Janko Hassitsch hat in 3 ohrt Jure Vmiglenowitsch hat in 2 ohrt Petar Mathieuich hat in Zwaÿohrt 50 175 170 40 101 20 25 130 14 20 10 25 85 100 15 15 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 Vnminde Kind. u weib 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 18 3 6 1 2 3 5 1 3 4 1 1 2 2 3 3 1 1 5 2 5 3 7 5 7 3 6 2 3 7 5 61 2 1 3 1 3 3 2 2 4 5 4 4 3 3 2 2

317

Sellen in allen 4 10 5 8 8 9 7 11 8 9 5 7 10 7 108 5 9 5 4 8 9 5 7 9 7 7 7 7 8 6 5

318
Juan Ferich hat in 4 ohrt Juan Chanitsch hat in 8. öhrtern Juan Sessitsch hat in 4. öhrtern Jacou Mestrowitsch hat in 2. ohrt Luka Stimacz hat in 3. öhrtern Mihat Bubass hat nur beym haus Wolff Jankowitsch hat in 3. ohrt Marko Ferkowitsch hat in 6. ohrtern Tomas Ferkowitsch hat in 3. öhrtern Mathias Ferkowitsch hat in 4 ohrt Thome Ferkowitsch hat in 2 ohrt Vide Ferkowitsch hat in 3. ohrt Missko Stilinowitsch hat in 6. öhrter

Karl Kaser

100 135 130 20 71 10 35 190 25 115 80 60 120

1 1 1 2 2 2 2 5 5 3 1 1 2 51

1 1 3 1 2 5 2 2 3 3 64 1 4 3 3 2 2 3 6 3 2 3 2 1 3 1 39 18 64 121

2 2 3 3 6 5 2 8 7 4 3 3 3 95 2 4 3 1 6 3 3 3 5 4 4 4 7 5 5 2 4 63 61 95 219

4 4 7 6 10 12 6 13 12 7 6 7 8 210 5 11 9 6 9 6 9 11 5 10 10 11 11 9 10 4 8 144 108 210 462

Juan Jengitsch hat in 3. ohrt Martin Stanchich hat in 4. öhrtern Juan Koss hat in 5. öhrter Anton Viniglonowitsch hat in 2. ohrt strikh Simon Tuwitsch hat in 5. öhrtern Petar Stimacz hat in 4. öhrtern Petrus Matahia hat in 3. ohrt Petrus Sabanowitsch hat in 3. ohrt Petrus Berklacha hat in 3. ohrt Gregorius Berklacha hat auch in 3. ohrt Stephanus Magassitsch hat in 2 ohrt Item ein anderer Juan Jongitsch hat in 6. öhrt Gregorius Buneta hat in 5. öhrtern fendrich Mathias Zdunitsch hat in 4 ohrt Paul vndt Georg Umiglanowitsch hat in 4. öhrtern Gergo Markowitsch hat an sein ohrt Antonius Stilinowitsch hat in 4 ohrt

75 95 145 115 180 60 25 120 200 250 20 140 170 185 80 15 160

2 3 3 2 1 1 3 2 2 3 4 4 2 3 2 1 4 42 29 51 122

Conscriptio eorum in do loco Noui qui sunt absqs terreno uti Sequitur. Mathias Maragonich Juan Zubinowitsch Andreas Krischowitsch Jure Szigauacz Juan Uindulin Mathias Alaroenich Juan Beg Mathias Odorchich Juan Matan Jure Krixanitsch

11 122 133

1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 21 121 142

1 4 2 2 2 1 4 4 2

1 2 2 4 3 1 2 2 3 3 23 219 242

3 7 5 8 6 3 7 4 6 6 55 462 517

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

319

Popisana zemlia u Divosellu
Popisana zemlia Janka Paichia Pod kuchiom uza v Kosiaci liuade uza Puskar 2 muske glaue male 4, zenski glaua 4 meni Janku godina 40 a Sinu Simi 17 Popisana zemlia Lase Ostreue Liuade usa kod Visanija usa Puskara dua muski glaua mali 3, zenski glaua 2, meni Lasi godina 60 Dmitru godina 65 Popisana zemlia Bogoia Jouichia Pod kuchiom usa kod Kosie Berui liuade usa Puskar iedan muski glaua mali 2 zenski glaua 4 meni Bogoiu litah 30 Liuade ublati u pogliu Zloio ima let 60. Radosau sÿn 16 xenskih 1 Illia Voiuodich Pod kuchiom u pogliu liuade ublati Item idem Voivodich hat auf des hl. Portner sein grundstukh in Diuosello kod kuche u Kercheuine Liuade ublati Ima Ilia 36 brat Mirossau 30. malih muskih 2 xens. 4 Popisana zemlia Laze Raicouiha Pod kuchiom uza v Buliuci ina Puskara 2, muske glaue male 4, zenski glaua 5 meni Lazi litah 40, Stipana 30 Popisana zemlia Marka Pocusichia Pod kuchiom usa v Gaiu v Hada usa Puskara 3 muske glaue 2 à zenski glaua 5, meni Marku litah 30 Giuici 50 20 [!] Popisana zemlia Radise Motkichia Pod kuchiom usa Puskara 2, muski mali glaua 4, zenski glaua 4 meni Radisi godina 30 à Petku 26 Popisana zemlia Marka Radukouichia Pod kuchiom usa v Hada liuade usa v zenkouchia Citkulia usa Puskara 2 mali muski glaua 4 zenski glaua 4 meni Marku godina 48 Sinu Mikoli 19 Popisana zemlia Petra Obradouichia Pod kuchiom usa 20 40

15 15

15 15

40 30 15 30 30 15

15 4

Popisana zemlia Dragisze Kouaca Pod kuchiom usa 20 v Blatim liuade usa 15 v Boliu usa 20 Puskara 3 muska glaua mala iedna, zenski glaua 3, meni Drazi godine 50, Sinu Vcenu godina 27 [?] à Sina Kusmanu godina 18 Biao Griah pod kucho u pogliu u blatik liuade u Oslicah u Vissniah Baio 90 let Vuchina Sÿn 40, Vuchid sÿn 30. 5 malih, zenskih 3 Koio Matich pod kuchiom liuade u Kraiu Koio ima let 36, muszkih malih 4, xenskih 2 Zloio Vukouoi Pod kuchiom 20 40 15 10 10

15 15

15 10 15

90

20 5

40 15 20

30

20

320
v Vechrom poliu usa Na Usumlia usa v Kosiaci usa Puskara 2 muske male glaue 3 zenski glaua 6 meni Petra godina 40 a Jouanu 32 Popisana zemlia Illie Lukichia Pod kuchiom usa v Boliu usa v Blatim Liuade usa Puskara 2, zenski glaua 3 meni Illij godina 50 Sinu Marku godina 19 Popisana zemlia Vkadina Matichia Pod kuchiom usa Liuade usa Puskara 3 mali muski glaua 7, zenski glaua 4 meni Vkadinu godinu 60 Radosu 40, Saui 20

Karl Kaser 10 10 15 Popisana zemlia Save Obadouichia Pod kuchiom usa trista kod Banouca usa Meni Savi litah Ceterdeset i pet Sinu Janku litah deset Marku osam a Bosi sest zenske glaue cetiri Popisana zemlia Rade Obradouichia kod kuchiom usa Pod Klisom usa v Vedrom Poliu usa v Savinoi Hadi usa Na Kuchischiu Zabouichia usa Na Halaginu Kuchischiu usa Puskara 4 Radi godin 40, Stoiku 50 Vuksanu 20, Vkjanu 16, Bosi godin 12, Radina Sina triolino [?] i zenski glaua trinagest Popisana zemlia K[nes] Revaine pod kuchiom usa v Gasikouaci usa v Blabim usa v Buliusi usa Na Klaichia kuchischiu usa kod Visania usa kod Crigne usa Meni Knesu Godina 100, Puskara 4, Sinu Dragoiu pedeset Dmitru 20 Radosau osamnaest tri muske glaue male zenske glaue cetiri Popisana zemlia Stanise Podkolniaka Pod kuchiom usa kod Visania usa Na Poliani usa Puskara 3 Meni Stanisi godina 40, Radosau 35, Vkouanu 25 Miaitu 17 Mali muski glaua 6 zenski glaua osam Popisana zemlia Radouana Bigoeuichia Pod kuchiom usa v Vedrom Poliu usa u Couinoi Bari usa Puskara tri, Radouanu godin 40 Milouanu 35, Radanu 30 Muske glaue male 4 zenski glaua osam Popisana zemlia Vkosaua Vuicichia Pod kuchiom usa v Buliuku usa kod Cergue usa

30 10

15 15 5

10 15

30 10 15 10 5 10

Popisana zemlia Porkulaba Ogniania Obradouichia Pod kuchiom usa 30 Pod Klisom usa 30 Na Halaginu Kuchischiu usa 15 v Votniaku usa 50 Na Zubouichia kuchischiu usa 20 145 Meni Porkulabu litah sesdeset manie dua Sinu Vasiliu litah trideset Sinu Tomi 25, duadeset i tri a sinu Illij duadeset i iedno a Milouanu Sinu trideset, Sinu Vasilieu Marku Godischia dua zenski glaua deset. Popisana zemlia Vkadina Plechiasa Pod kuchiom usa Pod Klisom usa v Vetrom Poliu usa Na Velichia dollu usa Na Poroblieniku usa v Kuni Bari usa v Dulibi usa Meni Vkadinu litah sesdeset Puskara 86, Radinoiu Sina trideset Godischia Sinu Saui duadeset i pet Sina Marku duadeset i dua Sinu Simi duadeset Sinu Milosu osamnazest Sinu Goui litah sesnaest Sinu Diurgia dvanaest, Radiuoieu Sinu Illij Godischia deuet i Dmitru sedam Sauina Sinu tri iaio Godin osam, Bogich godin 6, Stipanu 4 v Marka Sina dua Gardri godin 5 a Trifun 3 zenski glaua 16. 25 20 10 20 15 25 10

100 45 30 40 20 10 15

30 30 20

8 10 55

20 10 15

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE v Blatim usa Meni Vkosau godin Sedandeset Sinu Marku godin 21 mali iedan zenski glaua 4 Popisana zemlia Dmitra Kugichia Pod kuchiom usa v Buliuci usa kod Cergue usa kod Visania usa v Baram usa Puskara 3, Dmitru litah trideset, Radouanu litah 17, Radiuoiu 5, mali iedan zenske glaue 3 Popisana zemlia Radose Matichia Pod kuchiom usa Na Halaginu usa kod Geouca usa u Kerceuini usa Pod Giuicinom kuchiom usa Puskara 3 Starsu medaku litah deuedeset Radosi litah 50 Radoici litah 20, Paulu litah 16 muska glaua iedna zenske glaue cetiri Popisana zemlia Giuala Lukichia Pod kuchiom usa v Baram usa Puskar iedan ia illia meni godina pedeset i pet, male tri muske glaue i zenski glaua pet Popisana zemlia Vka Fuinouichia Pod kuchiom usa Pod Klisom usa v Vedrom Poliu usa v Buskarici usa Meni Vku godina trideset Puskara dua a Petru duadeset Male muske glaue cetiri zenski glaua 5 Popisana zemlia Sime Lukichia Pod Kuchiom usa kod Rainoue kuchie usa v Sugalim usa Puskara cetiri Dmitru godina sesdeset Simi Cetrideset popu Saui duadeset á Petru Godin 20 mala muska glaua iedna zenski glaua sedam Popisana zemlia Milina Gouichia Pod kuchiom usa v Buliuci sa 20 10 10 kod cergue usa v Blatim usa Puskara dua meni Milinu godina 40 a Stoinu godina 20, muske glaue male 4 zenske glaue 3 Popisana zemlia Mihata Popucichia Pod kuchiom usa v Kobiliaci usa Puskara dua miatu godin 20, Dmitru 15, muske glaue male tri zenske glaue tri Popisana zemlia Bogoia Piuaca Pod kuchiom usa v Buliuci usa kod Visaria usa v Ornica usa Pod Velebitom usa Puskara tri, Bogoiu godina 40, Giuanu 30, Sergi 16 mali muski glaua 7 zenski glaua 10 Popisana zemlia Kusmana Basarichia Pod kuchiom usa Na Vsumlia Pod Klisom usa v Zugalu usa kod Oka usa Puskara 4 Kusmanu godina 45, Vlaisau 23, Marku 20, Gouanu litah 16 muski glaue, male tri zenski glaua pet Popisana zemli Basarichia Stanoia Pod kuchiom ua Pod Klisom usa Na Vsumlia usa kod oka usa v Zugali usa v Bukoucu usa Puskara 3 Stanoiu litah 50, Todoru 30 Illij 20 muske glaue malle 2 zenski glaua sedam Popisana zemlia Vka Podkolniaka Pod kuchiom usa Na Kuchischiu usa Na Burouaci usa kod Baichia kuchie usa kod kuchie Koine usa kod ianiatoue kuchie usa v Hadam Kolaki usa

321
15 35

20 25 10 10 5

15 20

25 10 10 10 5

25 25 15 20 20

15 15 10 10 10

15 15 5 12

10 10 10 5 15 10

15 10

25 15

30 20 10 10 5 3 40

322
Puskara tri Vku godina 40 Diuri 25 Marku 16 mali muski glaua 3 zenski glaua 5 Popisana zemlia Petra Bukarice Pod kuchiom usa v Buliuci usa v Blatim usa Puskara 3, meni Petru godinu 40, Savi 30, Bogoiu 20, mali muski glaua 3 zenski glaua 9

Karl Kaser v vodrom poliu uza v [...] dah vza puskara 2 meni Saui lit 35 bratu Dragosauu lita 25, muskih glaua malih 6 xenska 3 Popisana zemlia Koie Cuianouicha pod kuchom uza v vedrom poliu uza v Kercevina uza puskara 3 meni Koi lita 60, Nikoli lita 30 Vidu lita 25 mala muska i xenskih 5 Popisana zemlia Nikole Kekicha pod kuchom uza olipah uza puskara 2 meni Nikoli lita 40 Ostoi lita 25 muske glaue 4 xenske glaue 3 Popisana zemlia Bose Kekicha pod kuchom uza olipah uza puskara 2 muske glaue m. 3 xenske glaue 3 meni Bosi lita 38 a Sinu Tomi lita 19 Vzeto Basauich pod kuciom vza Vedrouom Pogliu uza Vbariu uza Puskara 4 Vzet lit 50 Stareviza lit 30, Stoian lit 22 Jouan lit 18 zensche glaue 4 Jure Popouich pod kuchiom uza v Lipan uza v [...] liuade Vedrom pogliu kod Vuinouoi grade Puschara 2 Male muske glaua 2 zenskeg glau 6, Jure let 38 Sime let 16 Juan Matich pod kuchiom uza Puschar 1, Musche glaue Male 2, zensche 2 Juan let 55 Vzeto Bigegouich pod kuchiom uza Vedrom Pogliu v Kuroi pod Klise Puschari 3 Male musche glaue 5 zenscheg 12 Vzto let 17 Radiuoi 30 Raduta 25 30 5 30 15

50 15 20

20 20 25

Popisana zemlia Nikole Cubrilouichia Pod kuchiom usa 10 v Buliuci usa 5 Kod Visnie usa 5 v Blatin usa 10 Puskara pet, Nikoli godina 90 Marku godina 40 Dimitru godina 30 Gnaio godina 25 Petru godina 20 mali pet muski glaua zenski glaua 7 Popisana zemlia Miaila Bocichia Pod kuchiom usa v sugali usa Puskara dua Miailu duadeset i pet Tomi 20 muska glaua iedna zenske glaue dui Popisana zemlia Lase Niksichia Pod kuchiom usa kod Kosie Klade usa v Drainci usa Puskara iedan Meni Lazi godina 30 muska glaua mala iedna zenski glaua 5 Popisana zemlia mene Radiuoia Jerkouicha pod kuchom uza v Vodrom polia uza v Lipouu uza v Abranusi uza v Kercevina uza Puskara 6 meni Radiuoia 55 [?] Xadosu lita 52, Milolinu 48, Dragosau lita 30 Mirosauu 18, muskih glaua malih 9 xenskih 10 Popisana zemlia Maxima Paicha pod kuchom vza v Radonuti uza puskara 3, Achimu lita 30 Maximu 26, Stipanu 22 muske glaue m. 3 Axenske 3 Popisana zemlia Saue Dukicha pod kuchom uza 10 25

30 5

40 40 5

2 30 35

50 10 30 35 20

10 15 20 20 20

80

20 15

20 10 25 10

30

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Puskara dua muski glaua mali 5 zenski glaua 7 meni Stoiaku 32 litah Stoisi 18 Popisana zemlia Dragosaua Pocucichia Pod kuchiom usa v Vedrom Poliu usa kod Ninkoue kuchie usa v Kiuom Potoku usa Puskara tri muske glaue male 4 zenske glaue dui, meni Dragosau litach 50 Sinu Milinu litah [?] Tomi Sinu litah 15 Presemliaci

323

Radan Plechias Pod kuchiom uza Pod Klise v Kuroi v Dubili Puschari 6 Male musche glaue 4 zenscheg: 10 Dragich let 50, Radan 40 Boze 20 Paue 18 Bogoi 17 Sime 16 Popisana zemlia Milaka Marinkouichia Pod kuchiom usa Na Imbrisi usa Puskara dua muske glaue male 2 zenske glaue dui Meni Milaku litah 40 Sinu Milouan 16 Popisana zemlia Veichia Tepsichia Pod kuchiom usa v Blalachieusu usa v Zamerschienu usa Puskara dua Muske male glaue dui Meni Veichiu litah 50 Ognenu litah Popisana zemlia Stoiaka Rabatichia Pod kuchiom usa Kod Mramora usa kod Motke usa v zamerschienu v Blalachieusu

10 10 15 15

10 40 5 60

30 10

30 15 5

Raien Dugancia puskara 2 muska glaua 1 zenska 1, meni Raieni Godina 40 Sinu Vku 16 Simun Buiancich puskar 1 muska glaua 1 zenska 1 meni Simunu litah 20 Jouan Neuaida puskara 2 muske glaue male 2 zenske 3 meni Jouanu litah 30, Radiuoiu Sinu 17 Conscriptio terrenorum et hominum in Diuosello, welcher ohrt vnder der Haubtmanschafft oder Commando zu obbenanten Noui gehörig ist [Izvor: Arhiv Hrvatske, Spisi Like i Krbave, kut. 4]

15 5 15 5 10

324
Purgraff Ognian Obradowitsch hat in 5 öhrtern Vukadin Plechass hat in 7. öhrtern Jure [Save[?] Obradowitsch hat in 2. öhrtern Rade Obradowitsch hat in 6. öhrtern Kness Seragina hat in 7. ohrtern Stanissa Podkoniate hat in 3. öhrtern Radouan Biegoiewitsch hat in 3 ohrt Vukossan Vuicich hat in 4. öhrtern Dmitar Hugritsch hat in 5. öhrtern Lazo Raitschowitsch hat in 2. öhrtern Marko Pochucich hat in 4. öhrtern Nikola Chubrilowitsch hat in 4. ohrt Mihailo Bocich hat in 2 ohrt Lazo Nikssitsch hat in 3 öhrtern Radiuoi Jerkowitsch hat in 5 öhrtern Maxim Paitsch hat in zwaÿ öhrtern Saua Dukitsch hat in 3. öhrtern Koio Cuijanowitsch hat in 3. ohrtern Nikola Kekitsch hat in 2 öhrtern Boxo Kekitsch hat auch in 2 öhrt. Vuchina Bassaritsch hat in 3. öhrtern Jure Popowitsch hat in 5. öhrtern Koio Matitsch hat in 2 öhrtern Zloio Vukouoi hat in 3. öhrtern Illia Voiuditsch hat in 3 öhrtern

Karl Kaser

145 125 310 110 268 80 73 55 70 30 40 30 35 85 135 35 75 65 35 35 67 85 25 90 85

5 7 1 4 4 3 3 2 3 2 3 5 2 1 6 3 2 3 2 2 4 2 1 2 2 74

3 10 1 3 3 6 4 1 1 4 2 5 1 1 9 3 6 1 4 3 2 4 2 79

9 16 6 13 4 8 8 4 3 5 5 7 2 5 10 3 3 5 3 3 4 6 2 1 4 139

170 33 8 200 11 17 15 7 7 11 10 17 5 7 25 9 11 9 9 8 8 10 7 3 8 292

Eben besagter Illia Voiuoditsch halt auch des Hl. Portner, so ihm ein Concessionsbrieff ertheilt worden [...] er in 3. öhrthern Radissa Motkitsch hat in allen Marko Radukowitsch hat in 3. öhrtern Petar Obradowitsch hat in 4. öhrtern Illia Lukitsch hat in 3. öhrtern Vukadin Matich hat in 2. ohrt Janko Paitsch hat in 2. ohrt 75 90 85 55 35 25 30 2 2 2 2 3 2 4 4 3 7 4 4 4 6 3 4 4 10 10 11 5 14 10

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

325
3 2 1 5 2 5 4 2 2 5 4 1 3 4 1 4 1 7 3 2 84 3 5 8 79 84 171 1 1 2 2 6 171 176 2 4 3 3 2 12 10 2 7 2 4 5 5 7 3 3 10 5 7 112 5 9 14 139 112 265 1 1 3 2 7 265 283 7 7 7 11 5 20 20 6 4 14 9 8 9 11 12 9 7 20 12 12 262 11 17 28 292 262 582 4 3 7 7 21 582 612

Lazo Ostreua hat in 2 ohrt Bogoie Jowitsch hat in 2. öhrtern Dragissa Kouach hat in 3. öhrtern Baio Griak hat in 5. öhrtern Juan Matitsch hat in allen Vruchko Biegoiewitsch hat in 4 öhrtern Radan Plechass hat in 4 öhrtern Milak Marinkowitsch hat in 2 ohrt Vutschitsch Tepssitsch hat in 3. öhrtern Stoiak Rabatitsch hat in 5. öhrtern Dragossau Pochutschutsch hat in 4 ohrt Radosa Matitsch hat in 4 öhrtern Juan Lukitsch hat in 2 öhrtern Vuk Vuinowitsch hat in 4 öhrtern Simo Lukitsch hat in 3. öhrtern Milin Jowitsch hat in 4. öhrtern Mihat Pochuchich hat in 2 öhrtern Bogoie Pienach hat in 5 öhrtern Kussman Bassaritsch hat in 5 öhrtern Stoian Bassaritsch hat in 6. öhrtern

30 19 55 95 80 65 50 40 50 50 115 60 30 55 45 90 35 105 60 60

2 1 3 3 1 3 6 2 2 2 3 3 1 2 4 2 2 3 4 3 66

fendrich Vuk Podkoniak hat in 7. öhrtern Petar Bukaricza hat in 3. öhrtern

118 85

3 3 6 74 66 146

Die folgenden haben kein grundstukh als nemblichen Raien Doganxia Simon Buiancich Jouan Kefaida Janiah Podkoniak 2 1 2 3 8 146 153

NB: Vucadin Merkobrada ist in der Conscription nicht eingetragen, hatt aber grundstukh in Diuosello, solle haben in circa 13 tag bau ackher, Weid ans. 3 Jud. heuwisen.

326

Karl Kaser

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

327

Conscriptio terrenorum et hominum in Ribnig
Conscriptio terrenorum et hominum in Ribnig zemlie Kapitana Paue Mudroucicha kod kucha na ogradi uxa u Perhosu kod kuche Mate Ogulina u Perhosu kod begoue glauice med selom na bara ktoueueoÿ ogradi za nadom u Rustisu u baxiu u Janu za vodom u Buxahom na berdu kod Stale na vosuli kod Tauna iza plocana Ciuchista [...] na bardy u dragina bombulu na dragom mestu na bembulu kod Dubuke kod Hlacnice Paue Mudroucich let 48, bratu Gurliacu 30, Sinu Juanu 18 let, mali 1 xenskoga 4. zemlie Jouana Kuruckom kod kuche na ogradi uxa na ogradi mjeuanoue kod Sehendie i ferenco u Perhosu na berda na Dragi na Houegenom u Perhosu ispod Cuihuina u Hliku y Dua dolca isa Cuibuine kod vode na hrixim u pocitelu u vu[...] Draga u Buxahu i priko na Dua mesta u Bemluka kod Dokmanoua in lipa [?] Velika Draga u Suhom Dolu kod Stipicne Luke na Plocana hrachista na suiti Draga na dua mesta 55 20 20 15 20 35 15 35 90 70 33 28 10 5 10 5 Suma 343 25 18 2 [?] 20 Suma 392 [?] Iuanu Kuruckom let 44, Anton sin 16 mali 5, xenske 3 Item kod Saibute uxe 15 [Opaska: von hl. baron u. Oberberg Concessions brieff darauff] zemlie Luke Lukeucha kod kuche na ogradi uxa u Perkosu na Drazi kod Vidine kuche na ogradi na Razharsinca na Rosulij za vodom u Bemluhu na Hauateli kod Banara u Bemluhu kod Jabuse u Bemluhu kod Japnenice kod Suhoga dola kod vode na Halischu u Bunaku kod puta Luka Luketich let 50 miho sin 19 mali 3 muski glau, xenskih 4 100 10 10 15 20 20 12 20 11 10 10 6 Summa 249 kod Tarna i priko kod Crichme kod Item zemlie na Luci Liuade na [...] berdu

50 20 35 25 10 10 12 15 3 10 10 10 3 20 15 15 20 12

[Opaska: er hat ein decretum von d. löbl. Camer auf des völligend strikh] Zemlie Ferenca Juancichu u Buxahu pod kuchu uxa u Mumina Potoku u Baxiu na drugem mestu u Rustini u Begluku za [.] ustinom Verenc Juanceuich let 40, sin Pere let 16, mali 1, xenske 3 21 5 20 50 5 20 121 [?]

328
Zemlie Mihe Hronicha kod kuche u ogradi uxa Rosulie i Perhosu na bardu i Perhosu vise Bexia na barda u Starmacina bardu kod Veline Glauice na Velikoy liuadi u Sanu u Buxahu u Baxya u Rustina na Benluhu pod Bunauicha na Berluhu na bardu u Perhosu na lucij kod Nichkose kuche ograde u Suhodolu kod Raunicz u drage kod osmanagisa berda Miho Hronich let 40, sin mali 1 xenske 3 [Opaska: hat von dem hl. b. Teiffenbach Concessionsbrieff] Zemlie Mihouila Franicha kod kuche na ogradi uxa kod begoue Glauice na Rosuli u Perhosu kod Cvihoe u Perhosu na velikoi liuadi za vodom u Stanoe u Sanu kod veline glauice uxe u berdu u [...] u begluku u due meste kod Grebia Milouil Franich let 35, Sina 2 [... ...] 3 weiber Zemlie Mikul Sekulicha kod kuche u ograde uxa u Buxahu u Baxiju u Rastine na dua mesta u Perluhu kod bare za vodom u Prehosu u Gradine [...]

Karl Kaser Mikula Sekulich let 60, Sinu Mati 30, Mihi 18, Filip 37, Jue 22 male muski glau 4, xenske 10 Zemlie Nikole Stinca kod kuchuche u ogradi uxa u Prehosu kod vode pocitelice kod luga na dua mesta kod Crihouine kod Varbe na plocena Hrusticha kod Varbe na druga mesta u Berluhu na bardu u Bemluhu na dragom mestu u Bemluhu vina iedna kod Potoku Hupreschu kod Grebine Vise Potoka Vise Rasti na dragom mestu vise Buxia u Perhosu kod [...] Nikola Stinac let 33, Sina mala 2, xenska 6 20 10 5 10 20 10 5 5 71/2 5 10 1071/2 Zemlie Juaua Paliana kod kuch u ogradij uxa u Bemluku u Rustini Juan Palian let 60, sin Mate 20, xenske 3 Zemlie Stipana Stimca kod kuche na ogradi uxa u Perhosu u velikoÿ dragi kod veline Glauice za vodom u Buxiu u Suhom dolu u Bemluku kod Blacinice bare i barda na plocanu [...] na lipom berda kod Sabnetaroue zemlie Rosulie kod Darÿcuih Stipici Stimcu let 60, Zelu Stipanou Mati let 35 sina Matieou mala 2 xenska glaua 5 Zemlie Mihe Vuleucicla kod kuche na ogradi uxa 25 20 30 40 4 3 8 35 9 5 30 10 10 20 10 20 15 15 386

20 10 10 10 71/2 5 20 31/2 10 5 20 7 11 5 10 10 5 71/2 1711/2

5 15 26 41

9 8 20 20 5 110 10 219

70 50 20 4 15 10 3 20 12 10 169

10

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Priko puta [...] kod Petra Gurievicha u Berhosu u Suhom Dolu kod Verbe luha na bardu u Bemluhu za vodom kod Buxenbu u uerh begluke Miho 38, Sÿn Pere 16, xenske 4 [?] Zemlie Mate Alesicha kod kuche na ogradi uxa u Perhosu kod pocitelice u Suhom Dolu i perhosu kod Basicha berda kod begoue glauice u Sanu Zuodom za vodom u Baxiu u Rustini kod Grebia na Bemluku na Farnouituj Dragi na dugom berdu kod [...] u Suhom Dolu na Bemluku na broda kod putu na Plocana Ceuhistu u Rustiri kod Potoka Mate Alesich let 40, Suriat niegou Vide let 22, Sina mala 2, xenska 9 Zemlie Petra Gurievicha kod kuche na ogradi uxa u Perhosa u draga kod Louretine kuche na Mutincu u Rustini u Besuluhu u Suagi na Klacniu na bardu kod [...] zemlie u dragi kod Potoka na drugom mestu kod one zemlie na bardu prama Vuslini na Plocana Cuchista kod Cuihaine Petru Gureuicha let 27, bratu Matiu 24, Jure brat 16, let mali 2, xenska 6. Zemlie Vide Sekulichu kod kuche na ogradi uxa 12 8 5 12 15 25 12 247 na osmaginu berdu kod Gradine na velikom [...] u Beruluhe u Buxiu kod Cnihue kod Vosonticha [...] isa Ploca kuchista

329

27 18 28 11 9 3 8 9 143 Vide Sekulich let 40 Sina Mihilet 16, mali 5, xenska 3 Zemlie Janke Tutekouicha kod kuche na ogradi uxa u Buxahu u Bemluhu u Starmau kod Veline Glauice 10 5 5 10 20 50

45 30 10 10 10 10 5 15 5 20 5 10 7 60 5 247

Janko Tutakouich let 25, xenska 3 Zemlie Gerge Cindricha kod kuche na ogradi uxa u Rustini u Bemluhu Gerga Cindrich let 31, Sina 2 mala, xenska 2 Zemlia Petra Strila u Starmaci kod veline glauice za uodusa u Perhosu na Drugom mestu u Perhosu Petar Strile let 34, Sin Jure 16, mala sina 2, xenske 5 Mihailo Mihailouich kod kuche u Begluku u Stermacz u Buxi u Peskossu Mihalo 35, khleine mansbilder 3, weibsbilder 3 Mathe Ogulinacz kod kuche kod veline glauicze Mathe 35, muske 2, xenskih 3

20 5 5 30

60 30 10 5 10 25 15 20 30 7 5 15 1 239

12 12 20 12 10 66

20 10 30 20 2 Sa 82

28

8 30 38

330
Petar Dukouich Petar 35, muszkih 3, xens: 3 Mathias Jex u ograde kod kuche za vodom Mathias 36, 3 xenskih Ribaricza Jele u ograde u Baxe u Kermachi u Hrustine i Luke Ribaricze 60 lett Juricza Golik Pod kuchiom u Gradine u Hrustine na Luchiczi u Pekossu kod lugoue gl. Juricza 45, Malih 2, xens. 1 Viczko Hromich kod kuche u ograde kod Begoue glauice u Peskosu kod [...] u Hrustine kod Jesna rohich na plochana [...] kod Cocheuine kod veline glauice na Begluku Viczko 22, Jure brat 20, xens: 2

Karl Kaser u Starusaczi kod potoka na Plochine Kuchische kod Terne u Prkossn Martin Murat Gima zemglie Martin let 20 Juan Faniak Gima zemglie Juan gime let 28, 2 xenskih Jureta Rogich kod kuche u Pestossin od let 40, mus. 2, xens. 3 Miheta Cindricz 25, muskih 1, xenske 2 Mathe Vranessich od let 30, muskih 3, xenskih 3, Shebail Mate od let 26, 2 xenske 10 20 15 15 15 10 7 7 20 31/2 1291/2 30 10 30 30 10 Sa 150 30

3 3

40 10 50

43 40 20 30 133

30

1 10 11 19 15 2

15 10 10 5 10 50

Jandre Gergerutsch der Ribarkh. oder Fischerin ihr Aidem hat nach ihrem todt das grundstukh als ein erb zu possediren Jandre hat 36, 2 kleine mansbilder 2 weibsbilder Ohne Grundtstukh 30 [?] 1) Loure Smole Loure 60 let, Thoma let 35, muskhih 2, xenska 3 2) Jure Kouachich 26, xens. 1 3) Jure Rogich 36, 2 mala syne, xenska 2

Plouanska zemglie [= Parochus M. Tomitschitsch] na ograde uxa 30 u Hrustini 10

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Conscriptio terrenorum et hominum Catholicorum in Ribnik
Capitain Paue Mudroutschitsch hat in 16 öhrtern Sindicus Johann Kurojttskÿ krafft eines Jhme v. dem Hl baron v. Oberburg ertheilten Concessionsbrief hat in 24. öhrtern Lucas Luketich hat ein Decretu von d. löbl. Camer: Com’on auf das völlige grundstukh so in 12. öhrtern bestehet in strikh Franciscus Juretschitsch hat in 6. öhrtern Miho Hromitsch hat auf ein theil des inbegriffenen grundstukhs eine Patente oder Concessions brieff von dem intenn geweste Comt. Hl v. Teiffenbach vndt das völlige grundstukh bestehet in strikh Miho Franitsch hat in 11 öhrtern Mikola Sekulitsch hat in 8 öhrtern Nikolaus Stimacz hat in 18 öhrtern Juan Paglian hat in 3. öhrtern Stipan Stimacz hat in 10. öhrtern Miko Rossanditsch hat in 8 öhrtern obiges posses ist der fendrich Vid Jureich ohne patent Mathias Allessitsch hat in 15. öhrtern Petrus Jurieuitsch hat in 13. öhrtern fendrich Vidus Sekulitsch hat in 9 öhrtern Janko Tutekowitsch hat in 5. öhrtern Gregoriich Zindritsch hat in 3. öhrtern Peter Strille hat in 5 öhrtern* Michel Mihailowitsch hat in 5 öhrtern Mathias Ogullinacz hat in 2 öhrtern Peter Suhowtsitsch hat in allem Mathias Jeph hat in 2. öhrtern Holena Fischerin wittfrau hat in 4 öh. Miheta Zindritsch hat in allen Mathias Vranessitsch hat in allen Mathias Sebail in allem, ist dem Zindrich ohne bezahlung u. kln graffn. geben worden Martinus Murath in allen Juan Paniak in allen ist v. hln graffen dem Murath geben worden: zahlt d. 9 ten Junij 723 Jureta Rogitsch in allen
* Hatt sein terren 2 Johr verlassen gehabt, vnd [... ...]

331

343

3

1

4

8

357

3

5

3

11

249 131

2 2

3 1

4 3

9 6

1711/2 107 219 386 41 169 102 247 239 143 50 30 66 82 38 3 50 133 10 15 2 30 30 11 50

1 2 5 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 4 2 2 2 3 2 1 1 2 34 3 2 3 3 2 2

3 3 10 6 3 5 4 9 6 3 3 2 5 76 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 1

5 7 19 9 5 9 6 13 11 10 4 5 9 146 7 6 7 4 1 3 7 3 1 3 6

332
Georg Golik hat in 5. öhrtern Viczko Hromitsch hat in 11 öhrtern

Karl Kaser
1291/2 1 2 2 4 4

Andre Gerguritsch hat sonsten kein grundtstukh, wird aber nach dem todt der obbesagten wittib selbes grundstukh mit der Tochter zu Erben haben Parochus Maceus Tomitschitsch hat in 7. öhrtern als Pfarr grundstuckh 150 13 36 49 Crobath Catholische ohne grundstuckh alda zu Ribnik. Lorenz Smolle Georg Kowatschitsch Jure Rogitsch 2 1 1 4 49 53 2 2 4 49 53 3 1 2 6 104 110 7 2 5 14 202 216 15 34 49 28 76 104 56 146 202 (1) (2 2) (5)

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

333

Popisani Vlasi Pocitelgani pod Ribnikom
Popisani Vlasi Pocitelgani pod Ribnikom Zemlie Knesa Radoseuicha u Kriuom dolu uxa kod kuche ograde u Gaÿu u Sitniku u Bemluku kod Benta Na vili Sarudene kuchistu u Suho doloni kod Paulouu Glanice na Sidom dolu na vuletinoi bari kod Rogichia kuche na Rogicha bare Jure Radoseuich let 40, brata 4 Jouanu 35 let, Gaurilu 25, Malesu 21, Todoru 19, muski glau mali 5, xenska 11 darauf hat er von d. Comman. Desite confirmation zemlie Boxe Bobicha kod kuche u ogradi uxa u Buxahu kod Potoka Na luki u ohrugliczi u Citluhu u Sitniku u Rogicha bari kod Mostista [...] 100 10 5 5 5 6 131 Boxo Bobich let 41, sin Miladin 16, mala 4 sina, xena 1 Zemlie Vukasina Bobicha kod kuche u ogradi uxa Na kuchistu kod bukoua glauice u Buxahu kod Buhau Glauice kod Grebia na Luchi Vukasin Bobich let 51, Sinu Vuchu 35, Sinu [...] 16, xene 6, muski glaua mali 3 80 70 80 10 240 50 50 90 15 15 20 10 50 90 50 460 20 30 10

zemlie Porculaba Vucicha Vitasa kod kuche u ogradi uxa u Sitniku u Citluhu Pod Goÿcem brisouim u brisihu za bihom kod ulnskoga grebia Vuchich Vitas let 32, brata 2, Radas 45, Vuceta 28, sina mala 4 xensko 8 Zemlie Vulu bunta Radasouich kod kuche u ogradi uxa u Sitniku u Citluhu za [...] kod vlaskoga Grebia Vulobunta Radasouichu let 31, bratu Mihailu 28, sina mala 3, xena 5 Zemlie Jouice Vitasouicha kod kuche u gradi uxa kod J[.]sicha Jouica Vitasouich let 60, Sinom Vuchu 30, xenska 3 Zemlie Ilie Serdicha kod kuche u ogradi uxa u Sitniku na kuchistu u pocitelu u Perkosu na [...] u Perkosu kod Radosaue luke [?] u Citluhu pod buhouom glauicom kod musuisovca kod Josicha Ilia Siardich let 50, Sin Jouanu 30, 2 mala sina, xenska 5

160 40 30 25 50 50 51 407

100 25 10 10 30 185

100 10 110

80 30 10 20 10 20 10 10 20 210

334
Zemlie Milina Cuboieuicha kod kuche u ogradi uxa u kriai Doloui kod benta u buxahu u greiachova Gaÿa u Sitniku Item kod Suhodola

Karl Kaser

110 145 30 130 25 15 460

Zemlie Nikole Vitasouicha kod kuche na ogradi uxa za vodom kod mesta na plocane kuchistu u Buisovom gaÿa u Sitsuhu u poliu u perbsa Nikole Vitasouicha let 55, brata Jouanu 45, Mihailu 40, Jetua 30, sin Dragiche 20, Drugemu sini 25, Dÿaku 17, mala 4, xena 12 Zemlie Zauise Mischeuicha pod popom kuche kod kuche na ogradi uxa u Perhosu na chouicha kuchista na [...] u Sitniku Zauisa Mischeuich let 50, Sinu Mihinu 20, Truunu 18, Mihatu 16, tri mala xenska

Milin Ciuboieuichu let 35, brata Milisauu 32, Todoru 28, [...] 25, Michaylu 17, male muxki 6, xenski 4 Zemlie Bogdaua Ciuboieuicha kod kuche u ogradi uxa u Levini Doloui u Buxahu kod benta u Pociteliu u Chitluku Bogdan Ciuboienich let 40, bratu Saui 35, Toma 33, Dmitru 23, Dva male muska 6, xenska 8 Zemlie Vukasin Tarkulia kod kuche u ogradi uxa u Gaya Avriahouu u Sitniku u Kriu Doloui Vukasin Tarkulij let 50, Saui 22, Radouan 18, mali 2, xenska 3 Zemlie Petra Paulice kod kuche u ogradiusca na kuchistu varcelia kod vainoue kuche kod Ptocuna Potoka Petar Pauliea let 40, musche glaue mala 3, xensche 2 Zemlie Vukosaua Bucha kod kuche u ogradÿ uxa u citluku u Brisichu u Citluhu na Kriuoÿ Doliani u Sitniku kod lihe na [...] Vukosau Bucha let 40, sin Jouan 10, xenska 5 80 140 70 110 30 400

90 60 40 40 50 20 300

20 44 55 10 20 10 169

40 60 30 102 232

50 25 30 15 120

Zemlie Mihalia Juacheuich kod kuche na ogradi uxa na dolu kod Irniapoua uxa na Rosulia na begluku u Suodolu u Irniakouu Gaiu u Sitniku kod Lise u Parkasu Mihalu lita 30, Radoichi lata 20, Radouan lata 16, 3 mali muski glaua, zenski 4 Zemlia Jouana Juaucheuicha uxa kod kuche na ogradi kod Sarapoua uxa kod Varbe na begluku kod Dokmanoua mlina u Juodolu u edefichu na uedromu poliu pod bukouom Glauichom u Irniakouu Gaiu Marku let 60, Radosu let 50, Jouanu let 40,

70 14 6 40 11 60 20 6 14 240

20 10 10 20 20 20 100

80 13 5 35 40 [?] 40 30 10 370

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Bosi sinu Radaseuu 15, Mali muski glaua 6, xenski 10 Zemlie Saue Cuturilo kod kuche na ogradi u Perhosu liuade u Sitniku bare u glibay Saua Cuturilo let 30, brata Juriu 23, Maksim 20, mali 6, muski Juria brata 2 Sina mala 6 xensko 4 Zemlie Dokmana Juanceuicha kod kuchu na ogradi uxa za vodom u Sitniku u Poliu liuade u buxahu kod Plocana kuchista u bemluhu za maminoucem u bunluhu u bunluhu na Dragom mestu kod Gosicha kod na poista Vise luga na Drugom mestu Vise luga Item bare liuade Dokman 80, sin Dokmana 40, Paulu 38, Dosenu 36, Jouana 34, Dimitru 20, Nikoli 18, mali muski gla. 8, xenska 7 Zemlie Maksima Paulice kod kuche na ogradi uxa u Citluhu u Perbasu Maksimu Pauliei let 35, Sinova Dua, iedan od 15 let, á drugi od 16 let male 3 muske glaue, xensk. 6 Zemlie Cuie Basicha sasuom suaiom kod kuche na ogradi u Sitniku u breziku na berdu kod Josicha kod Jasikoua Gaia na ueliki nini kod na [...] u dolu kod maha Doue Glauiche Jenoucha potaka u dolu kod lokaua 206 60 10 3 333 na berdu kod mlina i bare kod mlina u buzaku Cuij godina let 60 Kuzmanu beratu let 40 Daki bratu let 40 Stipanu Sinu Cujnu let 30 Marku bratu Stipanom let 23 Todoru sinouachu Cuijnu 19 Sinu Dakinu Jouanu let 15 mali muski glaua 9 zenski glaue 13 Zemlie Maksima Bobicha kod kuche na ogradi u b[...] za pochitelichom kod klise kod Deberloga luga u Gaiem Pod kucham Radoium za barom Marku Botichu lata 80, Sinu Markouu Masimu leta 31, Sinu Masimouu Jouanu 18, Sinu uoinu 16, Mnitru Sinu 14, xenski 4 Zemlie Jouaua Bobicha kod kuche na ogradi na Sitniku kod kusicha [...] na [...] romu Kachigetu Vise Dragicheue kuche kod Stanisina kuchischu u parkosu u bare pod kuisicha kuchom Jouanu babichu leta 28, xenski glaua 4 Zemlie Petra Uzeocha kod kuche na ogradi na kuchistu pod Velebitom u poliani Jasikouoi na Nouakom kuchischu u Parkahu Nikoli Kouachu lata Sinu Kouacheuu Petru 10 30

335
10 6 13 Summa 150

100 70 10 70 80 10 40 10 8 10 12 4 9 453

20 80 20 10 10 15 20 10 185

80 50 70 200

60 10 13 20 10 11 40 9 164

6 [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] 12

90 30 10 10 60 200

336
Milahu lata mali muski glaua zenski Zemlie Stoiana Kirisicha kod kuche na ogradi kod Debeloga luga kod Pocitelche Stoianu Kirisichu lata Ostoi bratu leta Kuzman bratu leta Damnauu bratu leta Juri brata Mali muski glaua zenski 32 20 18 16 14 7 6 20 3 7

Karl Kaser Zemlie Radouana Desenouicha kod kuche na ogradu uxa na Sitniku na medu sichu na [...] bare liuade zaudem u Buxaku pod planinom u glibay za begouom glaliauom kod munieusue potoka kod Gruiciue kuche Radouanu Dosenouich let 50, Simu Jouanu let 20, Lazi 17, mali 2 xenska 6 Radouan Dosenouitsch hat von den hl. baron Rambschissel auf all grundstukh Concessionsbrieff auch von d. hl. Pater Messich Zemlie Radosaua Vuksanouicha kod kuche na ogradi uxa u Drasina [...] kuchisuhe uxe na selistu uxu kod kipila uxa u Drenohi Glauicha uxa kod Vrilacha pod kraiem uxa med Potochi uxa na sitniku uxa kod Debeloga bega uxa na sitnoi bari uxa Radoiu Star let Sinu Radouanu let muski glaua xenski 50 30 4 5 80 30 10 3 3 12 40 2 20 10 210

90 40 6 136

200 20 20 20 6 10 3 2 2 6 290

Zemlia Radosaua Kirisicha kod Debeloga luga Radosauu Kirisichu lata Sinu Jouanu 16 mala muska glaua 1 zenski 3 Zemlie Gruiche Pauliche kod kuche na ogradi Grnichi Paulichi leta Sinu Guuichinu Petru lata Simi Sinu Guichinu lata Sinu Radasu lata mali muski zenski

13 35

50 23 18 16 3 3

130

Zemlie Jure Dosenouicha kod kuche na ogradi uxa kod hauaceue kuche u Sitniku u Buxahu kod Jubuke vise luga Prasna kuchie na bari u Doloui vise Vucihaua na stonu u besaluku u Derhosu u Pocitelÿu bare kod Radouanoe kucha bare u otoki, vbare Jure Dosenouich let 40 brat Stipan 30, luku 20, mali muski 5 [...] 15 bratu Vissouoin 30 let xenska 5

30 15 20 15 12 14 12 10 15 9 6 9 167

Zemlie Janka Cialicha kod kuche na ogradi uxa pod bare suhom uxa kod potroka u dolu uxa na kriuoi luki uxa u Tarnoui luku uxa pod bukouom glauichom uxa u Citluku uxa u Sitniku uxa Janka Calich star let Petku let bratu Jouanu xenski 25 22 16 3

30 15 10 3 10 3 20 20 111

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Zemlie Radoie Rogicha kod kuche na ogradi uxa za likom uxa let Star Radoie Rogich Vukmanu brata latu mali muski xenski Marko Rogich ÿ Milassin kod kuche u Peskossu u Sitniku Item po peskosu Marko 60, Milassin brat 36, Syn Markom Ilie 16, 2 mala, xens. 7. Zemlie Nikole Lasskouich kod kuche na ogradi uxa pod Cukouinu bardom uxa u citluku kod furinu [...] uxa kod Debeloga luga uxa na Staromu kuchischu uxa na Carnisnia uxa na [...] luka uxa Nikole Laskouichu lat Junu Sinu Nikole let Simi sinu Nikolinu leta Xenki Zemlie Dragicha kod kuche na ogradi uxa u chitluku uxa Dragichu Laskouich lat Miska sinu Dragichevu lat Kostadinu sinu Dragichem lat Malinu muski xenski Zemlie Mihata Cuturila kod kuche na ogradi uxa u Parkosu uxa u Sitniku uxa Star Mihat let Sina Dua mala xenske 40 2 3 50 30 16 2 5 70 22 20 8 35 34 1 5

337

200 [?] 10 210

Zemlie Sime Kuisicha kod kuche na ogradi uxa u duai uxa na berdu uxa u Sitniku uxa u citluku uxa kod gaia [...] uxa Star Simo Kuisich lat Sinovi mali xenski 5 6 40

80 30 20 10 50 10 200

711/2 60 40 200 3711/2

70 40 60 15 10 30 30 255

Zemlia Vitora Pauliche kod kuchie ua ogradi uxa pod brezikom uxa u cipoi bari uxa u tauniu uxa u Taunoui polianu uxa u Sitniku uxa u Ponkasu u suomu dolu uxa na Pirouistu uxa Velisau Paulichu Star let sin Vitor star let Ostoia star let Sinouac luka Star latu Muski glaua xenski Zemlie Tadie Nÿgouana kod kuche na ogradi uxa u Buxahu kod Cnihuine Tadia Nÿgouan let bratu Juan Toma brat malÿ muski glau xen. Zemlie Ilie Nigouanu kod kuche na ogradi uxa u Buxaku kod luga kod Plocu na Proloba na bemluhu kod Melinca kod Potoka bare liuade u Buxaku za glauicom kod justa 30 35 27 4 4 70 30 26 4 6

40 52 6 3 3 13 6 10 261 20

100 40 140

30 100 50 180

60 25 5 90

95 57 15 15 26 15 10 6

338
na brodu kod Kulischa kod Micline kuche u Selu Ilia Nigouan let 60 bratiu Mihouilu let 40, Juan Iliÿn sÿn 25, Nikole sÿn 20 Radiuoi sÿn 16 mala 1 xensko 14 Jouan Lubenouich kod kuche u Sitniku na kuchischiu Vuksenina za vodom kod Simine kuche liuade Jouan 25, xenskih 4 Vukadin Vitass kod kuche na ograde kod pochitelische uxe pod pochiteliom u bare

Karl Kaser 5 25 309 u Chitluku kod mlina na kuchi u Sitniku uxe u gaiu brezouu u uedossicheu u Breziku u Gaiu Orniakouu za vodom kod Carke bare xute bare u uedossichiu u Poskossu uxa Vukadin let Milak Radiuoi Milin Luka Stipan malik xenskih 70 65 30 28 18 16 7 9 5 10 60 10 30 30 80 40 8 15 40 414

20 20 6 3 3 Sa 62

70 10 6

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

339

Conscriptio Terrenorum et hominum der wallachen aus Pochitegl, welche der Haubtmanschafft Ribnik gehörig vndt alda incorporirt seyn.
Porkulab Vuchich Vitassowitsch hat in 7. öhrtern Kness Juan Radoschewitsch aliter Torteullia hat von dern vorig löbl. Commission die Confirmations-decreta, vndt bestehet sein grundstuckh in 12. öhrtern mit strikh Boxo Bobitsch hat in 6 öhrtern Vukassin Bobitsch hat in 4 öhrtern Vule Radassowitsch hat in 5. öhrtern Jouicza Vitassowitsch hat in 2. öhrtern Illia Serdijch hat in 9 öhrtern Millin Gliuboiewitsch hat ein Concessionsbrieff mit seinen gebrüdern auf sein grundstuckh von damahls gewesten Com. Seel. Hl. Pater Messich vndt bestehet sein grundstuckh in 6 öhrtern Bogdan Gliuboiewitsch hat in 5. öhrtern Vukassin Terkullia hat in 4. ohrtern Peter Paulicza hat in 4. öhrtern Vukossau Butschia hat in 6. öhrtern Nikola Vitasowitsch hat in 6. öhrtern Zauisza Mischewitsch hat in 7. öhrtern Mihailo Juantschewitsch hat in 9. öhrtern Jouan Iwantschewitsch in 9 öhrtern Saua Chiuturilo in 4 öhrtern Dokman Juantschewitsch in 13. öhrtern Maxim Paulicza in 3 öhrtern Cuio Bassitsch mit allen seinen gebrüdern hat in 12. öhrtern Maxim Bobitsch hat in 8. öhrtern Jouan Bobitsch hat in 8 öhrtern 407 3 5 7 15

460 131 240 185 110 210

5 2 3 2 2 2

5 4 6 3 2

11 1 3 5 3 5

21 7 12 10 5 9

460 400 232 120 100 300 169 240 370 333 453 200 150 185 164

5 4 2 1 1 7 4 3 4 3 7 3 7 4 1

6 6 3 3 1 4 3 6 6 8 3 9 4 -

4 8 2 2 5 12 3 4 10 4 7 6 13 4 4

15 18 7 6 7 23 7 10 20 13 22 12 29 12 5

340
Petar Vzelacz in 5. öhrtern Stoian Kuglssitsch in 3. öhrtern Radossau Kuglssitsch Grnicza Paulicza hat in allen Georg Doszenowitsch in 12 öhrtern

Karl Kaser
200 136 13 130 167 3 4 2 4 3 3 8 1 3 5 7 6 3 3 5 13 18 6 10 13

Radouan Dosenowitsch hat von dem Hl. baron Rämbschissl auf alle grundstückh ein Concessionsbrieff auch v. dem Hl. Pu. Messitsch seel. vndt bestehet es im 10. ohrtern mit strikh Radossau Vuukssanowitsch in 19. öhrtern Janko Chiatitsch oder Mertich hat in 8. öhrtern Radoe Rogitsch in 2. öhrtern Marko Rogitsch mit seinem brueder Milassin haben in 4. öhrtern Nicola Laskowitsch hat in 7. öhrtern Dragitsch Laskowitsch hat in 2 öhrtern Mihat Chiuturilo in 3 öhrtern Simo Kuglssitsch in 6 öhrtern Victor Paulicza in 8 öhrtern Tadia Ciegouan wallach hat aber sein grundstuckh vnder den Croathen zu Ribnik krafft Conces: brief v. d. lobl. Con. Illia Ciegouan auch sein grundstuckh zu Ribnik betreffend in 12 öhrtern mit vndt krafft Conces: brieff wie obige Jouan Lubenowitsch in 5. öhrtern Vukadin Vitass in 14. öhrtern

290 210 111 210 3711/2 255 140 90 200 261 180 309 62 414

3 2 3 2 3 3 3 1 1 4 3 5 1 6 7 60 64 131

2 4 1 2 2 2 5 4 4 1 7 7 71 63 141

6 5 3 5 7 8 5 3 6 6 4 14 4 9 13 96 123 232

11 11 6 8 12 11 10 6 12 14 11 20 5 22 27 227 250 504

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

341

Conscriptio terrenorum et hominum in Medak der wallachen
Conscriptio terrenorum et hominum in Medak der wallachen [Izvor: Arhiv Hrvatske, Spisi Like i Krbave, kut. 4]
Haubtmann Catholisch von Ottotschatz gebürtig Philipus Bogdanitsch in allen Portculab Vukadin Liustina hat ein patent vndt Conces: brieff v. Hl. baron u. Oberburg hat in allen fendrich Radassin Suhnieitsch hat in 8. öhrtern Mergien Chialitsch in 12. öhrtern Mitar Panowitsch in 11. öhrtern Mihat Mucfail hat in 3. öhrtern Vuk Zagoracz in 4 öhrtern Marko Lesskouacz hat in 3. öhrtern Jouan Skoritsch in 11 öhrtern Kusman Glumacz in 7 öhrtern Vasigl Vgarak in 8 öhrtern Vrosz Maudusz hat in 24 öhrtern Er hat auf ein früheres vnd diesen grundtstuckh ein Concessionsbrief. v. hl. bn v. Oberburg Dragossau Lepossanin auf 15 öhrtern Nihola Vlaissuitsch hat in 9 öhrtern Paul Raditsch in 14 öhrtern Todor Terbuhowitsch in 9 öhrtern Mitar Soberchina in 10. öhrtern Saua Raditsch in 15 öhrtern Stoian Jouitschitsch hat in 13. öhrtern Nikola Terbuchowitsch in 11 öhrtern Antona Medtschanin in 13 öhrtern Vujassin Zernokrak in 13 öhrtern Radota Furlitsch in 9 öhrtern Radouan Medtschanin in 3 ohrtern Boxo Kouatschewitsch in 10 öhrtern Lazo Vzelacz hat in 12 öhrtern Vukadin Vuletich in 7. öhrtern Jouan Vuletich in 5. öhrtern Juanko Kalinitsch in 12 öhrtern Vule Prakitschitsch in 10 öhrtern 520 700 755 230 215 285 230 150 295 220 295 475 1 3 5 2 2 1 1 2 5 2 1 6 1 7 19 6 3 9 8 8 8 3 6 6 2 10 24 8 5 10 9 10 13 5 7 12

585 370 595 315 170 335 306 260 350 260 185 30 170 550 130 100 280 265

10 5 6 3 2 3 5 3 7 2 4 1 2 4 2 1 1 1

24 15 19 5 11 7 13 13 17 13 8 4 4 7 7 5 7 5

34 20 25 8 13 10 18 16 24 15 12 5 6 11 9 6 8 6

342
Vugin Koraitsch in 11 öhrtern Radoie Samotok in 4 öhrtern Nikolau Guosditsch in 6 öhrtern Mihailo Vzelacz in 11 öhrtern Mia Startschewitsch in 5 öhrtern Boxo Didulicza hat in 14. öhrtern Vassigl Terbuh in 4 öhrtern Nikolla Klentowitsch in 5 öhrtern Guozden Zagoracz in 5 öhrtern Radoicza Dragitschiwitsch in 2 öhrtern Illia Bruitsch in 13 öhrtern Juro Tarbuk in 7 öhrtern Marin Vlahinitsch in 8 öhrtern Mitar Glumacz in 12 öhrtern Pericza Dossenowitsch in 10 öhrtern Vuchen Raditsch in 9. öhrtern Radiuoi Vzelacz in 7 öhrtern Radoicza Zernokrak in 11 öhrtern Luka Sukniaitsch in 7. öhrtern Mileta Bruitsch in 5. öhrtern Marko Marunitsch in 13. öhrtern Vuchko Vukotin in 8 öhrtern Radass Chokessa in 11 örthern Marko Jurassowitschin 8 öhrtern Sekula Lontscharewitsch in 11 öhrtern Thoma Lontscharewitsch in 5 öhrtern Radossau Marunitsch in 11 öhrtern Cuijo Radinowitsch hat in 9. öhrtern Lazo Kalinitsch in 14. öhrtern Stanissa Dragnitsch in 2 öhrtern Kness Petar Acketisch in 13. öhrtern Suue Acketitsch in 15 öhrtern Paul Vzelacz in allen Illia Possernia hat in 4. öhrtern ist vacant Radoicza Vratschar hat in 3 öhrtern

Karl Kaser
180 64 160 320 140 180 90 280 110 200 495 215 330 330 385 360 450 435 145 250 530 240 200 110 195 90 375 190 425 100 320 250 40 45 250 3 2 1 5 2 1 2 5 1 2 4 1 3 2 2 3 1 3 2 1 3 2 1 1 3 1 2 4 2 1 2 5 1 1 4 6 8 6 16 7 6 5 18 3 10 13 4 10 2 10 9 7 10 5 5 4 8 7 6 7 5 5 11 12 4 12 6 1 3 18 9 10 7 21 9 7 7 23 4 12 17 5 13 4 12 12 8 13 7 6 7 10 8 7 10 6 7 15 14 5 14 11 2 4 22

Vallachisch bischoff neben d. gemauerten Haus zu medackh, sonsten kulla Kosliczina genant aber beÿsammen das grundstuckh bestehet in grossen strikh Radass Stranina in 2 öhrtern Jakssa Hrubitsch in 9 öhrten Marko Liustina in 5 öhrtern Dobrossau Zagoracz in 5 öhrtern

70 90 100 170 180

1 3 1 2

6 11 6 4

7 14 7 6 743 sind aber 1160[!]

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

343

Popisana Zemlia y Puskari u Pazarischih
Popis na Zemlia y Puskari u Pazarischih Leta 1712 Plouan Pazariski Gdin: Pop Jurai Smolchik, ima zemlie Pouanske uza 18 Item u Pazarischih 12 Item u Vagancu i Metli 5 Item u Zitniku 5 Item u Brizah 12 Ao Glusbe pod kuciom 6 12 u Brizah 70 od let 56 Sinouacz Jurai 17 mali 7 zenskoga 2 1. Pork: Millos Starcheuich ima zemlie pod kuchiom uza Item u Vagancu i pod metlom Item u Zitniku Item u Brizah Item u Pocasbine Sue od let 56. Sini Jakou, 20 mali i zenskoga 2. Luka Rukavina ima zemlie pod kuchiom Item ibidem ibidem Item u Pazarischah Item Pocasbine Item u Vagancch i pod metlom Item u Zitniku Item u Brizah od let 86. Sini Anton 30, Jura 28. Mihomil 26, Marko 24 Nikola 23, Mate 21, Juan 20, Sin Antonou Luka 16 malik 12, zenskoga 3. Zasta: Mede Tecklanovich ima zemlie pod kuchiom uza Item Pazarishah Doli Item u Brizah Item u Zitnik Item Vagancu i Metla od let, 40 Sinovaz Juan 17, mala 6 zenskoga 541/2 50 50 11 31/2 168 5 73 73 146 48 15 20 20 44 296 22 154 36 36 15 15 u 256 3 4. Sudacz Martin Butoracz ima zemlie pod kuchiom uza Item Pod glauicom Alexinom Item u Brizah Item u Pazarischah Item u Brizah opet Item u Zitniku Item trud bana od let 70 Sini Pauol, 26, Petar 25. Nicola, 20. Stipan 16, mala, 4. zenskoga 5. Juan Bacit ima zemlie pod kuciom uza Item u Katinouacu Item u Pazariscih Item u Zitniku od let, 43. Otach Juan, 90. Brat Juanou Duam, 30. Juanov Sin Nicola, 19. Duimou Sin Simun, 16. mala 9, zenskoga 6. Nicola Rukavina ima zemlie pod kuchiom uza Item u Pazariscih Item kod Otesa Item u Kalinouachi od let 22 brat Jure 20, Petar 19. zenskoga 7. Jure Gabrich ima zemlie pod kuchiom uza Item u Dunieuchu Item u Malom zitniku Item umetlikom zitniku Item u Brizah Item u Vaganczu i kod metle od let 60 Sini Jakou, 30. Gerga i Marko blizanchi, 17. mala, 2. zenskoga 8. Mate Ticak ima zemlie pod kuziom uza Item u Zitniku od let 40 Sini, Jure, 17. Juan 16. mala 4. zen:

181/2 37 271/2 18 17 5 18 110 4 70 18 18 7 113 6 18 12 18 18 66 4 9 18 9 5 6 5 52 5 26 21/2 28 6

344
9. Juan Starzeuich ima zemlie pod kuchiom uza Item kod Kossom Item u Pazarischih Item u Brizah Item u Zitniku Item u Vaganchih od let, 25. Bratia Mate 23. Vid, 16. zenskoga 10. Nicola Liubicz ima zemlie pod kuchiom uza Item u Vranouinah Item iza otesa Item Pod glauicom Alexinom Item u Dubrani Item u Zitniku Item u klancu kod Brikue Item u Vaganczu Item u poliu kod klostra

Karl Kaser i ostala Sve od let 50 Sin Mito 18 zenskoga 45 6

37 18 12 12 5 5 89 3

12 18 22 9 20 15 9 8 41/2 97 od let. 78. Sin, Duam, 30 Martio, 28. malih 7. zens: 6 11. Petar Zupan ima zemlie pod kuchiom uza od let, 48. brat Starÿ Jakou 50; Sin Jakoulien Stipan 20 mala, 2. zenskoga 90 5

19. Marko Balanouich ima zemlie i uza pod kuchiom 45 Item u Pazarischih 8 Item u Vaganczu 5 Item u Brizah 12 Item u Zitniku 5 75 od let, 45. brat Juan 40 Sin Markou Illia 16, mala 5 zenskoga 6 20 Juan Kuchan ima zemlie pod kuchiom Item u Pazarischih Item u Klanchu Item u Zitniku od let, 70. Sin Nicola, 26. mala 3. zenskog: 21. Nicola Millinkouich ima zemlie pod z. Item upoliu na Kladi Item u Pazarisyh Item u Brizah Item u Vagancu od let, 30 brat Andria, 18. mala, 4. zenskog. 22. Juan Millinkouicz ima zemlie pod kucziom Item upoliu na kladi Item u Pazarischih Item u Brizah Item u Vaganczu od let, 70. Sini Dura 27. Petar 23. mala, 2. zens: 23. Juras Duich ima zemlie pod kuchiom uza Item kod otesa Item u Pazarisca Item u Prizah Item u Zitnik Item u Vaganczu od let, 60. Sini Paue 23, Bozo 20 Marko 16, Sinovacz Juan 35, malo 1 zenskoga 24. Petar Suknaich ima zemlie pod kuciom Item u Dunieucu Item u Pazarischih Item u Vagancu Item pod Metlom 50 12 50 8 120 4 27 1/2 55 18 18 71/2 125 4 27 1/2 55 18 18 71/2 125 5 18 18 10 10 4 5 57 10 36 36 10 5 5

12. Marko Abramouicz ima zemlie pod kuchiom uza 18 Item kod uedroga Polia 5 27 od let 30 mala 3 zenskoga 4 13. Jakou Basiceuich ima zemlie pod kuchiom uza 1121/2 od let, 65. Sini Simun, 22. Mihouil, 20. Osip, 16. mala. 4. zenskoga 6 14. Matesa Gobcheuich ima zemlie pod kuchiom uza Suega Skupa od let, 70. Sini Luka, 26. Jure 20. mala 3. zen: 15. Gergo Gobcheuich ima Sue zemlie uza od let, 68. Sini Paual, 20 Petar, 16. mala 2. zens: 16. Vid Gobchenich ima Sue zemlie uza od let, 40. Sini Mate, 18. Tome 16 mali 1 zens: 45 3 45 5 45 4

17. Franko Blessich imo zemlie pod kuchiom uza 22 ibidem 18 od let 30, otasz Juan 70, Suriak Andre 18 mala 4 zens: 4 18. Tome Beuisich ima zemlie pod kuchiom

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Item u Zitniku Item u Brizah 10 10 152 Item u poliu Item u Zitniku

345

od let, 30. brat Stary Jurisa, 40. Sinouacz Sime 16, mali 9. zenskoga 13 25. Mate Magdich ima zemlie pod kuchiom uza Item kod otesnice vode Item upoliu Item u Pazariscah doli Item u Vagancu i Metli Item u Zitniku Item u Brizah

45 5 95 od let, 80. Sini Miho, 30. Juan 28. malih 6, zenskoga 8 32. Petar Mikes, ima sue zemlie skupa uza od let 70, Sini Duam 30 Juan 20 mala 3 zenskoga 33. Jakou Snarich ima zemlie pod kuciom Item u poliu Item u Zitniku Item u Brizah Item u Vagancu i Metli Item u Pazariscah od let, 38. Bratia Marko, 30. Luka, 28. mala 9, zenskoga 34. Juan Butorach ima zemlie pod kuciom z. Item u poliu Item u Zitniku Item u Vaganczu od let, 30. bratia Matÿ, 20. mali, 5. zenskog. 35. Jure Lutich ima zemlie pod kuciom Item u poliu Item u Pazarischah Item pod Metlom vagancu Item u Zitniku Item u Brizah od let, 32 bratia Nicola, 30. Mihat, 25. Vid 20, Jurin Sin Mate, 17. mala, 4. zenskoga 36. Marko Butoracz ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Item u Zitniku Item u Brizah od let 43. Sini, Bozo, 20. mala. 2. zenskog: 37. Miho Pauletich ima zemlie pod kuchiom uza Item upoliu Item u Brizah i Zitniku Item kod Mlina otascice 45 4 8 221/2 5 12 5 12 64 13 18 18 18 18 72 5 36 36 24 10 10 24 140 12 9 9

52 1/2 12 5 5 12 100 od let 50 Sini Nicola 20. Marko 16, Suriak Vulle 30, mala 7, zensk: 7 26. Anton Balenouich ima zemlie pod kuchiom Item u Pazarischah Item u Zitniku Item u Brizah Item u Vaganczu i Metli 180 12 10 24 10 Sa 236

8 6

od let, 40. Bratia Frane Starÿ brat 50. Paue 38. Marko 36. Miho 34. Nicola, 32. Juan, 30. Illia, 28. Sinovacz Stoian, 20. Franin sin Jure, 16. Markou Sin Simun 16. mala 20, zenskoga 27. Gergo Ziukouich ima suie zemlie skupa uza od let, 30. malo, 3. zenskoga 28. Gergo Jerbich ima sve zemlie skupa uza od let, 30 malo 5 zenskoga 29. Jure Filkouicz ima zemlie pod kuciom uza Item kod vode otesine Item u poliu Item u pazariscah Item u vagancu i Metli Item u Zitniku Item u Brizah od let, 36. Sinovacz Marko, 16. mala 4, zens: 30. Nicola Balenouicz ima zemlie pod kuciom Item u Zitniku

23 23 3 23 3 4 3

211/2 6 21/2 21/2 6 44 5 45 45 – 6 45

41/2 9 31 6

od let 50 Sini Gergo 25. Marko, 20. mala 6. zens: 31. Marko Stoiauich ima zemlie pod kuchiom uza

45 18 27 10 100 od let, 40 Sin Nicola, 20. Jure 18. mala, 6. zenskoga 4 38. Jure Fomach ima zemlie pod Kuchiom z. 221/2

346
od let. 36, mala, 3. zenskoga 39. Marko Vlakouicz ima zemlie pod kuciom Item u Vranouinah Item Bare od let 50. Sini Matko, 20. Sinovacz Antona, malih 1, zenskoga 40. Andriach Fuksich ima zemlie pod kuchiom Item u Dubraui od let 40, mala 4, zenskoga 41. Rade Suknaich ima zemlie pod kuchiom uza Item u poliu od let, 40. mali. 1. zenskoga 42. Martin Sikich ima zemlie pod kuciom uza Item u Vaganczu Item kod vode otiscice Item kod otesa Item u Brizah od let, 30 Bratia Juan, 26. Marko, 20. Stipan 16 mala 4 zenskoga 43. Loure Sikich ima zemlie pod kuchiom z. Item u Vaganczu Item kod vode oteschice Item kod otesa Item u Brizah od let 40. otach Matÿ, 80. mala 3. zenskog. 44. Stipan Duich ima zemlie pod kuciom u sue od let 50 Sin Mate 20 mala 3. zenskoga

Karl Kaser 5 18 24 3 45 5 60 15 75 2 30 20 50 3 15 21/2 18 9 16 60 4 15 21/2 18 9 6 50 4 64 4 Item Pod Vagancem Item u Poliu Item u Brizah od let 25. Brat Jakou, 16. mala, 4. zenskog: 48. Paue Pauletich ima zemlie pod kuciom Item u poliu Item Vaganczu od let, 36. mala, 5. zenskoga 49. Juan Pauletich ima zemlie pod kucziom Item u poliu Item zitnik i Brizah od let, 35. mala 2. zenskoga 50. Blas Illÿch ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Item Vaganczu od let, 36. zenskoga 51. Luka Marinach ima zemlie pod kuchiom Item ibidem ibidem Item u Pazarischak Item u Brizah Item Vaganacz i Zitnik od let 53. Sini Ilia 20. Simun 17. mala 3, zenskoga 52. Marko Starcheuich ima zemlie pod kuciom Item u poliu Pazariskom Item Kalinouachi Item u Brizah Item Zitnik 10 20 4 u 54 4 10 20 10 40 4 15 20 10 45 3 71/2 10 4 21 3 9 9 9 6 6 5 44 4

128 45. Nicola Duich ima sue zemlie pod sobom od let 40., Sinovi, Mitat, 23. Olip, 20. mala 4 zenskoga 9 46. Nicola Kerbauacz ima zemlie pod kuciom Item Pod otesom Item Pod Vranovinom Item Vaganach i Zitnik od let, 40. Sin, 17. mali. 1. zenskoga 47. Juan Kerbauach ima zemlie pod kuchiom 20 10 20 5 55 4 20

6 40 27 12 10 Zu 95 od let 50 Sini Antona 20. Stipan 18. mala 2. zenskoga 6 53. Vichko Leuar ima zemlie pod kuciom Item kod otesa Item u Brizah Item u gori kercza Item opet u brizah Item u zitniku Item Pod metlom i Vaganczu u Kerzu kod Tisouza 12 18 18 181/2 12 5 15 10 103

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE od let 50 Sini Bule 26. Petar 20. Netiak Andrij 30. mala, 3 zenskoga 13 54. Millos Butoracz ima zemlie Z. Item Pazarischah Doli Item u Brigu Item Vaganacz i Metla Item u Brijah item u Zitniku od let 30. mala 5, zenskoga Nr. 55 fehlt beigelegter Zettel: Popisani Pres zemliaki iz Mogorichia 1. Janko Konchar [: dosalie iz kotara ivr ima let 12:] od let 50 malo. 2. zenskoga 2. Todor Stÿn [: Starÿ Vlah od Pochetka:] od let, 60 mali. 1. zenskoga 56. Mate Bachich ima zemlie pod kuchiom Item kod Alexine glauice Item na Rudinah Item u Duoraui Item u Brizah Item u Vranouinah Item Vaganach Item u Zitniku od let, 25. brat Juka 20 mala, 3. zenskoga 57. Juan Vuckouich ima sue zemlie uza od let, 40. mala, 2. zenskoga 58. Stipan Kermpotich ima zemlie pod kuchiom Item kod otesa Item u Brizah Item Vaganacz i Metla Item Zitnik Item u Kalinoncu Item u Pariu od let 50. Sin Jure, 30. malih, 5. zenskoga 59. Stipan Samolcich ima zemlie pod kuchiom Item u Zitniku Item Pazariscah Item Vagancu i Metli Item u Brizah 18 27 9 5 16 15 90 3 Item u Poliu od let 31. brat Jure 17 zenskoga 60. Mate Ruzich ima zemlie pod kuchiom Item u Polu Item Vaganczu od let, 36. mali 1. zenskoga 61. Marko zupan, ima zemlie pod kuchiom uza Item u poliu Pazariskom Item u Brizah Item u Zitniku Item Vaganacz i Metla Item u gori Cernoi od let, 60. Sini Luka, 30. Juan, 25. Duam, 20. mala 9 zenskoga 62. Mata Jouanouich ima zemlie pod ze. Item kod otesa okolo Item u poliu Item Zitnik Item u Brizah Item Metla i Vaganecz Item Vranouinah Item ugori od let, 58. Sini Mihat, 28. Martin, 26. Gergo, 23. Illij, 17. mala, 4, zenskoga 63. Martin Kerpan ima zemlie pod kuchiom Item u Zitnik i Metla Item ubrizah od let, 18. mala 2. zenskoga 64. Petar Hodak ima zemlie u sue skupa uza od let, 50. mala, 3. zenskoga 65. Matÿ Kalÿan ima zemlie pod kuciom ze Item u skuadri

347
9 45 5 20 20 5 45 6 6 80 18 71/2 71/2 27 145 5 18 18 18 71/2 16 5 18 18 118 10 68 10 12 90 3 571/2 5

3 1

18 27 18 19 18 18 71/2 71/2 132 6 23 4 30 9 12 5 5 19 16 87 3 9 5 6 10 6

47 10 57 od let, 60. Sini Jura, 30. Nicola 18 mala 3. zenskoga 5 66. Andrij Voinich ima zemlie pod kuciom Item u Zitniku od let, 30. mala, 4. zenskoga 40 5 45 4

348
67. Paual Starceuich ima zemlie ze Item u Luchi Item u Kalinouaci Item u poliu Item u brizah Item Vaganacz i Metla Item Zitnik od let, 30. brat Miho, 26. mali 6. zenskoga 68. Nicola Lulich ima zemlie pod kuciom Item u Dunieuczu Item u Zitniku Item okolo Vaganicza od let, 50. bratia Ilia, 36. Juan, 30. Martin 26. Barija, 20, Juanu, 16. malih. 6. zenskoga 69. Juan Smolchich ima zemlie ze Item okolo Vaganicza Item u poliu Item Dunieucu Item u brizah od let, 45. mala, 5. zenskoga 70. Paue Pechina ima sue zemlie skupa uza od let, 15. mala 3. zenskoga 71. Mihat Brusich ima zemlie pod ze Item Pazarischih Item u Brizah Item u Zitniku od let, 50. mala 3. zenskoga 72. Martin Duich ima zemlie ze Item u Brizah Item u Zitniku Item Vagancu od let 60. sini Marko, 30. Paulu, 25. Duiam, 20. malih, 5. zensko. 73. Matÿ Hodak ima zemlie pod kuciom Item u Brizah od let, 60. sini Paual, 30. Marko. 20 Petar 18. Toma 16 mali, 1. zensko

Karl Kaser

18 18 40 30 25 50 15 196 6 70 80 10 45 205 10 18 20 12 12 4 66 5 23 3 22 1/2 6 6 5 39 4 18 39 15 5 77 8 15 30 45 5

74. Juan Simich ima zemlie ze Item u Kercu od let, 30. mala 3. zenskoga 75. Petar Muhar ima zemlie pod kuchiom Item u Kerchu ibidem od let, 36, mala 3. zensk. 76. Luka Kalajeuich ima zemlie pod kuciom Item u poliu Pazariskom Item kod Kucia Item Vaganach i u Metlj Item ugori Kerceuine od let, 36. mala, 2. zenskoga 77. Vuchen Smolchih ima zemlie ze Item u Zitniku i Metli Item u Dunieuchu Item u Poliu Pazariskom Item Vaganczu od let, 50. Sini Stipan 25. Antona, 20. Mate, 18. zenskoga 78. Mate Komadina ima zemlie pod ku: ze Item u Poliu Item pod Vranouinom Item u Prizah Item Vaganacz Item u Zitniku od let, 50. sin Juan 20. mala, 2. zensk 79. Mate Pauletich ima zemlie pod sobom ze Item u Dunieuczu Item u Poliu Item u Zitniku Item ubrizah Item u polia primaku od let 30 brat Filip, 16. mali. 1. zensk. 80. Juan Duich ima zemlie pod kuciom uza Item pod otejom item u Brizah

7 16 23 3 10 10 3 23 2 9 6 9 14 9 47 5 9 6 9 16 6 46 1 9 9 6 6 5 5 40 u 3 9 9 9

21/2 10 19 58 7 20 27 12

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Item Vaganacz i Metla Item Zitnik Item opet u Brizah od let. 36 mala 1. zenskog. 81. Stipan Herhor ima zemlie pod sobom Item ibidem od let, 30 brat Starÿ Simun, 40. mala 6, zenskoga 82. Marko Voinich ima zemlie sue skupa od let, 60. Sini Jure 25, Juan 20. Paue 16. mala 2, zenskoga 83. Nicola Kermpotich ima zemlie pod kuciom Item u planah u Tisoucu Item u Zitniku Item u Brizah od let, 20. zenskoga 84. Nicola Starceuich ima zemlie pod kuciom uza Item u Poliu Pazariskom Item u zitniku od let, 40 Sini Andria, 20. Duam 18 mala 1. zen: 85. Stipan Lulich ima zemlie pod kuciom Item kod obroucica Item u Dunieuczu od let, 36. mala 2 zenskoga 86. Vuce Biskupouich ima zemlie z Item u Zitniku od let, 50, Sini Matÿ 28, Nicola 24, Duam 16, mali 1 xenskoga 87. Grubisa Miletich ima zemlie z. Item u Zitniku od let 49. Sini Miho 23 Otip 20. mala, 5. zens: 88. Marko Kuppchih ima zemlie pod kuciom Item u Brizah Item u Zitnik Item u Planah 15 5 9 88 5 20 25 45 6 90 4 100 20 7 8 135 2 12 73 5 – 4 15 15 15 45 5 85 48 133 9 57 3 – 4 93 18 5 18 134 od let, 36. sin Boxo 18, malih 6 zenskoga 89. Nicola Jurichih ima zemlie pod kuciom od let, 30 mala 3. zenskoga 90. Stisan Jurchih ima zemlie pod kuchiom Item u planah od let, 46. mala, 4. zenskoga 91. Matesa Jurchih ima zemlie pod kuchiom uza Item u plani od let, 80. Sin Jura, 30. mali, 1. zens: 92. Duam Milinkouich ima zemlie pod kuchiom Item u brizah Item u Zitniku Item barah Item Vaganczu od let, 80. Sini Mate, 21. Andria 16. zens.: 93. Nicola Milinkouich ima zemlie pod kuchiom Item u Brzah Item upoliu Pazariskome od let, 45. mala, 3. zenskoga 94. Frane Vlahouich ima zemlie s bratom Markom Vlahouichem kako sgora od let 38, sin Jure 17, Matÿ, 16. mala 3 zens. 95. Miho Vlahouich ima sue zemlie uza od let 40 mala 1 zenskoga 96. Janko Hudunuich ima sue zemlie uza od let 26 mala 2, zenskoga 97. Vid Pechinich ima zemlie pod ze od let 26 brat starÿ Petar 30, mali 1 zens. 98. Mate Balenouicz ima pod kuchiom uza Item u Pazarischah Item uzitnik od let, 32. bratia Miho, 29. Stipe, 28. mala, 6. zenskoga

349
3 23 3 30 15 4 30 15 45 5 30 12 14 19 15 80 3 23 9 15 38 3 38 4 221/2 5 221/2 3 75 6 45 25 25 95 6

100 99. Mate Rogich ima sue zemlie uza od let 70, sin Antona, 32. Blagoie 16 mala 5, zenskoga 4

350

Karl Kaser 9. Blas Zagar od let, 30. mali, 1. zens: 2 10. Matiach Malinar od let, 21. nihil amptuel 11. Gergo Hernatin od let, 60. sini Mate, 27. Luka 25. Gergo, 20. Miho, 17. mali, 1. zenskoga 6. i oni su kupili zemlie od Martina Butorca uza – 9 i od Suega [...]gora uza – 23 12. Anton Juasouich od let, 20 zens: 1 13. Mate Vidulin od let, 40. sini Luka, 20. Gergo 18. Jure 16. zenskoga [...] 5 14. Petar Stimach kupitce zemlie od Gaspara Cacica uza – 9 i kupilie od Gerge Paulaticha uza – 7 od let, 50. sin Petar 18 zenskoga [...] 8 15. Frane Cekich, od let 20. zenskoga [...] 2 16. Juan Franich od let 28. mala 3 zens: 4 17. Paual Kerpanouich od let, 30. mala 3. zens: 2 18. Mate Malieuach od let, 33. mali. 1. zens: 4 19. Stepan Naglich od let 40 sin Mate, 20 Petar, 17. malo, 2. zensko [...] 4 20. Gerga Gerbach od let, 30. mala, 3. zensko: 1 21. Stipan Kocian od let, 30. mala, 2. zens 1 22. Mate Golich od let 50. sini Petar, 24. Martin 18. mala, 1. zens. .. 3 23. Petar Radetich od let, 30 zenskoga .. 4 24. Gergo Busia od let 30. mala 4 zenskoga [...] 3 25. Jura Stauflin od let, 36 brat starÿ Petar, 50. mala 2 zenskoga [...] 6 26. Juan Marincich od let, 50. Sin Vichko, 16. mali 1. zenksoga [...] 4

100. Vdbua Popoinoga Marko Peunex ima Stanax sue zemlie u sue skupa uza pod kuchiom 45 mala, 3. zenskoga ios 2 101. Jure Muhar ima sue zemlie pod kuchiom od let, 46. sini Jakou, 16. mali 7 zens: 102. Ilia Tomich ima zemlie pod kuchiom uza Item kod otesa Item pod vranouinom Item vagancu i metla Item brizah Item zitnik od let 21. mala 3 zenskoga Popisani Peszemliachi u Pazarisca. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Stipan Buitkouich od let, 30. mali, 1. zens: 2 Juan Dragsich od let, 20. malo, 1. zens: 5 Jura Lenar od let, 70. mala, 2. zens: 2 Simun Marinchiz od 25. male, 2. zen: 2 Javna Jarnichich od let 25. mala, 2. zens: 2 Ferenach Potahar od let 20. brat stary Juan 25, male 2 zenskoga 4 7. Petar Brencik od let, 20. mala, 5. zen: 2 8. Nicola Zagar od let, 46. mala 2. zens: 1 45 2 30 5 25 5 18 7 90 7

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

351

Popisana zemlia y Puskari u Mogorichiu
Popisana zemlia y Puskari u Mogorichiu 1. Por. R. Stipan Koricha ima zemlie pod kuchiom 130 Item u Gaiu Ilijcha 70 Item u Buliu Celina 50 Item kod gaia Jasikoua 25 Item kod Broda Cipoga 25 Item u planini Liuade 22 Item Pocasbeina hact a bullu tog riu d un lattulo 12 334 od let 40. brat starÿ Radiuoi, 80. Stipanoui Sini Nicola, 16. malih, 5. zenskoga 8 2. Knes Bogdan Radakouich ima zemlie pod kuchiom 130 Item kod Biliga Ilijna 50 Item u Buluku 50 Item kod Biliega Vukachinoua 50 Item kod Kemeniche Ilijne 20 Item Pocasbina 20 Item u planini Liuade 20 340 od let, 60. sini Dragoie, 40. Pop Jouan, 25. Nicola, 20. sin Dragoieu Stoian, 16. mala, 2. zenskoga 8 3. Jouan Ferkich ima zemlie pod kuchiom Item kod Strasbeniche Item u Buliuku Item kod Miedie Medachke Item kod Jadosta Item kod Medie Orloue Item u planini Liuade Item u planini u Bainouchu od let, 40. stari brati Radivoi, 60. Radan, 50. Radosau, 48. Rada, 43. mala, 5. zenskoga 4. Millin Zoden ime zemlie pod kuchiom Item kod Roinoucha Item u Buliuku Item kod Miedie Meduchke Item u Jadochu 30 30 10 30 10 10 7 12 139 10 30 30 10 30 10 Item kod Orloue Miedie Item u planine Liuade od let, 60. bratia Juan, 40. Rade, 30, Milinou Sin, Mirosa 25. mali 3 zenskoga 5. Stanisau Guoich ima zemlie pod kuchiom item kod Roinoucha Item u Buliuku Item kod Miede Medachke Item kod Gaia Orloua Item kod Jadocha Item Planini Liuade od let, 30. Brat, Saua, 25. Jouan, 20. mala 3. zens: 6. Vuk Koricha ima zemlie pod kuchiom Item kod Kersta Item kod Humchicha Item u Buliuku Item kod Miedie Medachke Item kod Gaia Item u Planini od let, 60, sin Thoma, 30. mali 1, zenskoga 7. Jouan Koricha ima zemlie pod kuchiom Item kod Kersta Item kod Humchicha Item u Buliuku Item kod Miedie Medachke Item kod Gaia Item u planini od let, 50. Sini Simo, 20. Mihat, 16. mala 2, zens: 8. Stanoie Radakouich ima zemlie pod kuchiom Item kod Mostichia Item u Buliuku Item kod Miadie Medachke Item kod Gaia Orloua Item kod Karaula 10 7 127 4 15 7 5 15 6 6 4 58 5 20 10 10 10 20 10 7 87 5 20 10 10 10 20 10 7 87 3 130 30 50 50 30 10

352
Item u Planini Liuade

Karl Kaser Item kod Gaia Orloua Item Planini Liuade od let, 40. brat stari Filis, 45. sini Nicolini, Juan 20. Martin, 17. Filipoui Sini, Nicola, 23. Juan, 18. Petar, 16. mala, 2. zenskoga 14. Saua Lazich ima zemlie pod kuchiom Item na Blatu Item kod Karaule Item u Buliuku Item kod Caternie Item kod Miedie Medachke Item kod Orloua Gaia Item Planine Liuade od let, 50. brat Vuchen. 40. sini Sauini Jouan, 20. Juan 17. Vuchenoui sini, Vasil, 17, Vucko, 16. mala 3. zenskoga 15. Vukobrat Margaretich ima zemlie pod kuchiom Item u Blatu Item kod Jadave Item kod Karaule Item u Buliuku Item kod puta zupskoga Item u Planini Liuade od let, 60. mali zenskoga 16. Vukouoi Margaretich ima zemlie z Item na Blatu item u Buliuku Item kod Karaule Item u Planini Liuade od let, 40. Sin, Grubisa, 16. mala, 2. zenskoga 17. Vukman Margaretich ima zemlie pod kuchiom Item na Blatu Item u Buliuku Item kod Ternaue Item kod Karaule Item kod Orloua Gaia Item u Planini Liuade od let, 30. Sinouacz Filip 16, zenskoga 18. Raduan Margaretich ima zemlie pod kuchiom Item na Blatu Item kod Karaule 10 10 170 5 30 15 5 10 10 10 10 10 8 40 20 5 5 20 10 7 107 4 8 5 5 2 3 23 3 20 10 10 10 5 5 5 65 4 8 10 5

20 320 od let, 60. Sini, Marko, 38. Petko, 30. mala, 6. zensko: 10 9. Vochich Illijch ima zemlie pod kuchiom Item na Poberdiechiu Item u Buliuku Item kod Miedie Medachke Item kod Orloua Gaia Item kod Karaule Item u Planini Liuade od let, 40. bratia Malles, 38. Petar, 36. Vuchiceu sin Jouan 16. malih, 5. zenskoga 10. Radasin Illich ima zemlie pod kuchiom Item na Poberdechiu Item u Buliu Item kod Miedie Medacke Item kod Orloua Gaia Item kod Karaule Item u Planini Liuade 20 10 10 20 10 3 6 79 12 20 10 10 20 10 3 6 79

od let, 50. bratia Vukasin, 40. Rados, 30. Mihalio Pop, 28. Dragosau, 26. Budisau, 20. mala, 6. zenskoga 14 11. Nicola Millanouich ima zemlie pod kuchiom Item ibidem Item u Buliuku Item kod Miedie Medacke Item kod Medie Orloue Item kod Priboia Item u Jadochu Item u Planini Liuade od let, 40. bratia, Vuchich, 34. Dragosau, 16. mala 2, zenskoga 12. Vlaisau Stoisalieuich ima zemlie pod kuchiom Item kod Grebia Item u Buliuku Item kod Illÿne Kameniche Item u Planini Liuade od let, 30. sin Simo, 16. mala, 2. zenskoga 13. Nicola Cankouich ima zemlie pod kuchiom Item kod Jadaue Item u Buliuku Item kod Medie Medacke 20 20 10 20 10 10 10 7 107 3 10 10 5 5 5 35 3 50 50 10 30

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 5 10 4 4 46 od let, 60. sini Koio, 20. Marko, 18. mala. 1, zenskoga 2 19. Juan Cankouich ima zemlie pod kuchiom Item kod Jadaue Item u Buliuku Item kod Medie Medachie Item kod Orloua Gaia Item kod Karaule Item Planini Liuade od let, 60. sini Rade, 30. Luka, 25. Damnian, 19. Marko, 18. Simo, 17. mala 3. zenskoga 20. Simo Margaretich ima zemlie pod kuchiom Item kod Broda Item u Buliuku Item kod Medie Medachke Item kod Orloua Gaia Item kod Strasbeniche Item u Planini Liuade od let, 60. brat starÿ Vukadin 65. sini Lazo, 20. Bozo 18, mala, 2 zenskoga 21. Millin Margaretich ima zemlie pod kuciom Item kod Strasbeniche Item u Buliuku Item kod Medie Medachke Item kod Gaia Orloua Item kod Radochu Item u Planini Liuade od let, 80. sini Osip 30, Millisaua 25. Simo 17. mala. 4. zenskoga 22. Stanisa Margaretich ima zemlie pod kuchiom Item kod Broda Item kod Karaule Item u Buliuku Item kod Medie Medacke Item kod Gaia Orloua Item u planini Liuade od let, 60. sini Mihalio, 23. Juro, 18. mali, 1. zens: 50 50 10 20 10 10 10 160 7 20 20 10 15 5 10 6 86 5 20 10 10 20 10 10 6 86 7 20 15 5 10 10 10 3 73 3 Item Item Item Item u Buliuku u Ternaui kod Orloua Gaia u Planini Liuade 23. Boroie Verlinich ima zemlie pod kuchiom Item kod Humchicha Item u Buliuku Item kod Puta Item u Planini Liuade od let, 50, sini, Marko, 30. Mali, 2. zenskoga 24. Radan Krauich ima zemlie pod kuchiom Item kod Humcica Item u Buliuku Item kod Medie Medachke Item Planini Liuade od let 50, sin Juan, 25. Sinouacz, Marko, 16. mala 2. zenskoga 25. Koio Jastich ima zemlie ima zemlie (!) pod kuchiom Item Pod Humchicem Item u Buliuku Item Miedie Medachke Item kod Orloua Gaia Item u Planini Liuade od let, 27. brat Petar, 20. mala 2. zenskoga 26. Radota Borkouich ima zemlie pod kuchiom Item kod Karaule Item u Buliuku Item kod Miedie Medacke Item kod Gaia Orloua Item u Planini Liuade od let, 60. sini, Mitar 30, Jouan, 20. Juro 18 mala 3 zenskoga 27. Juan Borkouich ima zemlie pod kuchiom Item kod Karaule Item kod Humchica Item u Buliuku Item kod Medie Medacke Item kod Orloua Gaia Item Planinj Liuade od let, 40. sin Filip, 20 mali. 1. zenskoga 28. Radota Radakouich ima zemlie pod kuchiom Item u Kercheuinah Item kod Potoka

353
40 20 20 20 6 106 4 40 20 20 20 7 107 2 20 20 20 30 10 7 107 3 30 10 10 20 10 6 86 4 20 10 5 5 10 10 6 66 3 90 30 10

354
Item Item Item Item Item u Buliaku iza puta u Liuadi u Papratnom Buliuku kod Gaia Ilÿa u Planini Liuade

Karl Kaser 40 50 30 40 20 310 12 70 10 10 10 10 10 10 130 7 170 Item kod Pechine Item u Traunih Buluchih Item kod Ciganaschu Grebia od let, 50. Bratia Radoicha, 25. Vuk, 20, mala 2, zenskoga 34. Vujasin Koricza ima zemlie pod kuchiom Item u Buliuku Item kod Lipoga Broda Item kod Jaduue Item u Planini Liuade od let, 50. sini Todor 20. Dragosau, 16. mala 4 zens: 35. Radoj Bassanich ima zemlie pod kuchiom Item u poliu kod Crisnie Item u Papratnichi Item u Buliuku Item u poliu za Jadavom Item u Planini Liuade od let, 50. sin Jouan, 30. mala, 2. zenskoga 36. Vuchko Basarich ima zemlie pod kuchiom Item kod Gaia Item kod Jadava Item kod Buliachih Item kod miadie medacke Item u Planine livade od let, 50, sin Radosau 20, mali 1, xenskoga 37. Nouak Bassarich ima zemlie pod kuchiom Item u Papratnichah Item u Planini Liuade Item iza Jadaue Item kod Miedie Medacke Item kod Jabachiche Item kod Gaia Ilijcha od let, 20. zenskoga 38. Milanko Radakouich ima zemlie pod kuciom Item u Marinkouchich Item u Buliuku Item kod Medacke Medie Item kod Karaule Item kod Gaia Orloua Item u Planini Liuade 5 5 20 95 8 20 10 10 10 3 53 3 30 10 10 10 10 6 75 5 25 5 20 10 10 10 80 3 2 4 4 4 4 10 10 47 3 130 50 50 30 20 20 20 320

od let, 35. brat Miliuoi, 20. malo, 6. zenskoga 29. Filip Radakouicz ima zemlie pod kuchiom Item kod Grebia Item na urdi Item u Ciuadah Item kod Grebia Ciganskoga Item kod Ternaue Item Planini Liuade od let, 60. bratia Filip, 46. Radan, 30. Saudia [?] brat, 26. mala, 4 zens: 30. Radosau Matkouich ima zemlie pod kuchiom [4 Zeilen durchgestrichen]

od let, 70. Sini Jouan, 20, Nicola, 18 mala 7, zenskoga 10 31. Zastaunik Radiuoi Vuchkouicz ima zemlie ze Item iza vode Item u Liuadah Item u Buliuku Item u Papratnichi Item kod Puta velikoga Item u Planini Liuade od let, 50 sin Jurai, 16. sinouaz, Petar 20. zens: 32. Dragich Radakouich ima zemlie pod kuchiom Item u Klenu Item u Buliu Item kod Miedie Medachke Item kod Biliega Vukachinoua Item kod Gaia Liuade od let, 50 mali. 1. zenskog 33. Nicola Kernaich ima zemlie pod kuciom Item u Buliuku Item u Planini Item na Papratnichah Item kod Ternaue Item kod usebacke Medie 40 10 10 10 10 10 7 97 5 130 100 50 30 20 20 370 5 30 5 5 5 15 5

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE od let, 40. bratia Stipan, 26. Radoichca 20 sin Milankou Janko 20, Jauus, 16. Stipanou sin Nicola, 16. mali 6, zenskoga 39. Milosau Kuduzouich ima zemlie pod sobom z Item u Buliuchih Item u Papratnichah Item kod Crasnie Item kod Medacke miede Item kod Medie Urebacke Item u Planini Liuade od let, 50 sini, Juan, 20. Andria, 16. zenskoga 40. Jouan Bobanouich ima zemlie pod kuciom Item u Buliuchih Item kod Stupe Item kod Ternaue Item u Planini Liuade od let, 30. brat Cuio, 20. Stoian, 16. mali, 1. zens: 41. Nicola Zaklanouicz ima zemlie pod kuchiom Item u Buliuchich Item kod Stupe Item kod Ternaue Item u planini Liuade od let, 30. brat, Rachoicha, 20. Mala, 4. zenskoga 42. Radonia Banieglau ima zemlie pod kuchiom Item kod mlina Item u Buluchih Item Pod Gaiem Item kod Medie Medacke Item u Planini Liuade Item u Suhodolu od let, 70. Sini Jouan, 40. Radoie 30. Vukajin, 25. Manoilio, 20. Sinouaczi Ilia, 20. Milosau, 16. mali, 1. zen: 43. Milos Bassarich ima zemlie pod kuchiom Item kod Grebia Item pod Gaiem Item kod Medie Urebaczke Item kod Medie Medacke Item u Papratnichah Item u Suhodolu Item u Planini Liuade 10 30 10 10 10 10 10 6 86 2 40 10 20 20 10 100 5 40 10 20 20 10 100 4 60 10 20 20 20 10 10 150 14 60 20 20 20 20 10 10 od let, 50. brat. Dragich, 30 Milojeu sin, Rade, 20. mala, 3. zenskoga 44. Vukoman Koricha ima zemlie pod kuchiom Item u Buliuchih Item u Papratnichah Item kod Medie Medacke Item kod Jabuchice Item kod Medie Vrebacke Item kod Grebia Item u Planini Liuade od let, 60. brat Nouak, 30, Vukmanou sin, Milachin, 20, Jurai, 16 Sinouacz Nicola, 18. mala, 4. zensko: 45. Stanisa Teoricha ima zemlie pod kuchiom Item u Buliuchih Item u Papratnichah Item kod Jabuke Item kod Ternaue Item kod Suhodolu Item kod medie Urebacke Item kod Grebia Item u Planini Liuade

355
10 170 5 80 20 20 20 20 20 30 10 220 3

30 10 10 10 10 10 10 10 7 107 od let, 58. sin Jouan, 30. Ristouoi, 20. mali, 1. zen: 4 46. Vukosau Diakonich ima zemlie pod kuchiom Item u Planini Liuade Item u Buliuchih Item kod Gaia Item u Papratnichah Item u Traunich Buliuchih Item kod Medie Medacke Item kod miedie Vrebacke od let, 30. brat Vijd, 25. Stoiak, 20. Ostoia, 16. mala 4. zensko: 47. Vuleta Miloieuich ima zemlie pod kuciom Item u Germich Item kod Broda Item u Buliuku Item kod Medie Medacke Item u Planini od let, 30. bratia Rade, 25. Stoian 20 mali. 1. zens: 32 5 10 10 5 10 10 10 4 10 5 15 10 10 6 56 10

356
48. Petar Diakouicz ima zemlie pod kuchiom Item u Marinkochich Item u Buliuku Item kod Ternaue Item kod Gaia Orlouicha Item Planini Liuade od let, 30. brat Milasin, 25. mala 4. zenskoga 49. Juan Diakouicz ima zemlie pod kuchiom Item u Marinkouchih Item u Buliuku Item kod Ternaue Item Nise Mosta Item u Planini Liuade od let, 40. brat starÿ Gaurilo, 45. sin Juanou, Marko, 20. mala 3. zenskoga 50. Janko Miloieuich ima zemlie pod kuchiom Item kod Mosticha Item kod buliuka Item kod vode Ternaue Item u Planini Liuade od let, 40. sin, Janiah, 16. mala. 3. zenskoga

Karl Kaser 40 20 10 20 10 7 107 10 50 30 20 30 20 10 160 10 5 5 5 5 5 25 3 20 5 5 10 10 5 55 6 32 5 10 10 10 10 5 5 10 97 9 32 Item u Planini Liuade Item kod Gaia Item u Buliuchih Item kod Ternaue Item u Papratnichah Item kod Cresnie od let, 20. brat Toma 16. zenskoga 54. Todor Diakonicz ima zemlie pod kuciom Item u Buliuchih Item kod Gaia Item kod Cresnie Item kod Jabuke Item kod Medachke Medie Item kod Nebuche Medie od let, 30. brat, Preran, 20. mala, 3. zenskoga 55. Toma Kuaijch ima zemlie pod kuchiom Item u Planini Liuade Item u Buliuchih Item kod Gaia Item kod Cresnie Item kod Medie Medacke Item kod Rebacke od let, 20. Mala. 3. zenskoga 56. Maroie Koricha ima zemlie pod kuchiom Item u Planini Liuade Item u Buliuchih Item kod Gaia Ilija Item kod Medie Medacke Item u poliu kod Gutesina Rusta Item u Papratnichah od let, 50, brat, Radiha, 40. Sinouchi Radosan 17, Mitisau, 16 mala 6, zenskoga 57. Ostoia Koricha ima zemlie pod kuchiom Item u Planini Liuade Item u Buliuchih Item kod Gaiu ilijcha Item kod Ternaue Item kod Medie Rebachie Item u Papratnichah od let, 40. brat, Radiuoi, 30. mala. 1. zenskoga 5 10 10 10 5 5 87 4 15 10 10 10 10 10 10 75 5 15 21/2 5 5 5 5 5 42 4 20 15 15 20 20 10 10 110 4 20 15 10 15 10 10 10 90 4

51. Radoicza Radakouick, ima zemlie pod kuchiom Item u Buliuku Item kod Mosta Item kod Ternaue Item u Marinkouchih Item u Planini Liuade od let, 30. brat, Simo 20. mali. 1. zenskoga 52. Milouan Liubichih ima zemlie pod kuchiom Item u Planini Item kod Gaia Ilijcha Item u Buliuchih Item kod Medie Medachko Item kod Medie Rebachke Item u Papratnichah Item kod Cresnie Item kod Grebia od let, 60. sini Mitar, 26. Radiuoi, 22. Juan, 20. mala, 4. zenskoga 53. Jouan Liubichih ima zemlie pod kuchiom

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 58. Dragosau Tepsich ima zemlie pod kuchiom Item u Planini Liuade Item u Buliuchih Item kod Gaia Item kod Ternaue Item na puchini Item kod rebachke medie od let, 25. mali 1 zenskoga 59. Vukosau Milkouich ima zemlie pod kuchiom Item u traunih Buliuchih Item kod Gaiem u Liuadah Item na Babinu Berdu Item kod Grebia Item kod Rebacke miedie Item u Planini Liuade od let, 60. sin Milak 30 mala 2. zenskoga 60. Veselin Koricha ima zemlie pod kuchiom Item kod Suhodola Item kod Jabuchicke Item Prid Gaiem Item u Buliuchik Item u Papratnichah Item u Planini Liuale od let, 30. mali. 1. zenskoga 4 4 5 10 7 5 5 40 1 30 5 5 20 40 5 5 70 5 20 10 10 10 5 5 5 65 4 64. Janko Radakouich ima zemlie pod kuchiom Item u Buliuchih Item za uodom Item kod Puta zupskoga Item vise Ternaue Item kod Puta Zupskoga od let, 38 mala 4. zenskoga 65. Toma Teorichia ima zemlie pod kuchiom Item nise Jadaue Item u Buliuchih Item nise Puta Item u Planini Liuade Item kod Ternaue od let, 30. mala. 1. zenskoga

357
6 10 10 10 15 10 61 3 20 20 15 15 5 10 85 6

66. Pop Radiuoi Radakouicz ima zemlie pod kuchiom 50 Item Pod vodom 20 Item do puta zupskoga 20 Item pod Gaiem Ilijlijcha i buliuchih traunich 20 Item kod Cresnie 20 Item Planini Liuade 20 Item Pocasbine aliti Cerkoune zemlie 150 300 od let, 30. otacz Juan, 60 brat Straij popa Vuk, 40. Sinouacz Stoian, 16. mala 3. zenskoga 5 67. Jouan Guosdenouicz ima zemlie pod kuciom Item u Planini Liuade Item u Buliuchi Item u Traunih Buliuchih Item kod miedie Rebucke od let 20. nihil amplius Popisani Preszemliaki iz Mogorichia 1. Janko Kouchar (dosalie iz kotara i ime let 12:) od let 50 malo 2, zenskoga 3 2. Todor Stijn (Starÿ Vlah od Pochetka:) od let 60, mali 1 zenskoga 1 15 2 1/2 5 5 5 32

61. Udoua Bare Pokoi: Paula Poliancha (: Cristiana:) ima zemlie pod kuchiom 30 Ima sina od let, Mikula 13. i sestre male 2 62. Marko Cankouich ima zemlie pod kuchiom od let 17, zenskoga 63. Ognan Bolieuerkouicz ima zemlie pod kuciom Item u Buliuchih Item u Papratnichah Item kod Grebia Item kod miedie Rebacke Item kod Jabuchie od let, 30. mala 3. zenskoga 30 1 5 5 10 10 10 10 3

358

Karl Kaser

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

359

Popisani zemlia i Puskari u Musa Luku
Popisani pres zemliachi u Musaluku Item Item Item Item Item Item u Hrastiu u Sastauchih Pod Karaulom kod Basche u Haidinouchu u Rosulidak 81/2 51/2 17 61/2 31/2 21/2 100 4 45 12 81/2 51/2 17 61/2 31/2 21/2 Sa 90 4 45 12 81/2 51/2 17 61/2 31/2 21/2 230 4 45 12 81/2 51/2 17 61/2 31/2 21/2 90 7

1. Paval Gergunich od let, 28. mala 2. zenskoga 2. Miko Abramovich od let, 20, zenskoga 3. Lovre Pokraiach od let, 30 brat Ivan, 20, mala 2 zenskoga 4. Martin Jerbich od let 30 zenskoga 5. Martin Vidmanich od 25. mala 2: zenskoga 6. Miho Jamich od let 40 mala, 2. zenskoga 7. Mate Safar od let, 60 Sini Pere 20 Gerga 16 mala, 2. zenskoga 8. Mate Volar od let, 50 Sin Jure, 20 zenskoga 9. Vdova Jelle Bublichka mala 3. zenskoga ios

4 3 6 3 5 8 9 3 5

1 2 2 2 2 5 4 1 2

od let 40, Sini Jure 16, mala 2 zenskoga 3. Andre Jurianich ima zemlie pod kuchiom uza Item kod Grubisine Glauiche Item u Hrastiu Item u Sastaucih Item pod Karaulom Item kod Basche Item u Haidinouchu Item u Rosulichah od let, 50 mala, 2 zenskoga 4. Miho Vukovich ima zemlie pod kuchiom uza Item kod Grubisine glauiche Item u Hrastiu Item u Sastauchih Item pod Karaulom Item kod Basche Item kod Haidinoucha Item u Rosulichah od let, 30, mala, 3 zenskoga 5. Juan Gergusich ima zemlie pod kuchiom uza Item kod Grubisine Glauice Item u Hrastiu Item u Sastauchih Item Pod Karaulom Item kod Basce Item kod Haidinoucha Item u Rosulichah od let, 34. Bratia Maty 26 Blas, 20 malo 3, zens

Popisana zemlia i Puskari u Musa Luku 1. Sudach Mate Punchich ima zemlie pod kuchiom uza Item kod Grubisine glaviche Item u Hrastiu Item u Sastanchih Item Pod Karaulom item kod Basce Item u Haidinouchu Item u Rosulichah od let 50, Sin Jure 16, mala 2 zenskoga 2. Pero Znepergar ima zemlie pod kuchiom uza Item kod Grubisine Glavidze 45 12 81/2 51/2 17 61/2 31/2 21/2 100 7 45 12

360
6. Iuica Antonovich ima zemlie pod kuciom uza Item kod Grubisine glauiche Item u Hrastiu Item u Sastauchih Item pod Karaulom Item kod Basce Item kod Haidinoucha Item u Rosulichah od let, 20 malo 1 zenskoga 7. Marko Seitanovich ima zemlie pod kuchiom uza Item kod Grubisine glavice Item u Hrastiu Item u Sastanchih Item Pod Karaulom Item kod Basce Item u Rosulichah od let 16 brat 1 zenskoga 8. Ivan Basso ima zemlie pod kuciom uza Item kod Grubisine glavice Item u Hrastiu Item u Sastauchih Item Pod Karaulom Item Kod Basce Item Rosulichah od let, 50 mali. 1. zenskoga 9. Vuk Verbanacz ima zemlie pod kuciom uza Item kod Grubisine glauice Item u Hrastiu Item u Sastauchih Item Pod Karaulom Item kod Basce Item u Rosulicza od let, 50 ugouornik Nicola iy 10. Vicko Robinich ima zemlie pod kuchiom uza Item kod Grubisine Glauice Item u Hrastiu Item u Sastauchih Item pod Karaulom Item kod Basca Item kod Haidinouca Item u Rosulichah od let 45. Sinouacz Gergo, 16. mala 2. zenskoga

Karl Kaser 45 12 81/2 51/2 17 61/2 31/2 21/2 1001/2 5 45 12 81/2 51/2 17 61/2 21/2 97 1 45 12 81/2 51/2 17 61/2 21/2 Sa 97 2 45 12 81/2 51/2 17 61/2 21/2 85 2 90 24 17 11 34 13 7 5 191 7 11. Iue Kouachevich ima zemlie pod kuciom Item kod Grubisine Glauiche Item u Hrastiu Item u Sastauchih Item pod Karaulom Item kod Basce Item kod Haidinouca Item u Rosulichah od let 48 Sin Marko, 16. mala 1 zenskog. 12. Blas Kaifes ima zemlie pod kuciom uza Item kod Grubisine Glaviche Item u Hrastiu Item u Sastauchih Item Pod Karaulom Item kod Basce Item kod Haidinouca Item u Rosulichah od let, 50 Sin Iuan 18. zenskoga 13. Loure Stimach ima zemlie pod kuchiom uza Item kod Grubisine glauice Item u Hrastiu Item u sastauchih Item pod Karaulom Item kod Basce Item u Haidinoucza Item u Rosulichah od let 50 Sin Filip. 18. Simun 16, mala 3 zens. 14. Marko Stimach ima zemlie pod kuciom uza Item kod grubisine glauice Item u Hrastiu Item u Sastanchih Item pod Karaulom Item kod Basce Item kod Haidinoucza Item u Rosulicah od let 40. mala 2. zenskoga 15. Anton nefaidich ima zemlie pod kuciom uza Item kod grubisina glauice Item u Hrastiu Item u Sastauchih Item pod Karaulom Item kod Basce 45 12 81/2 51/2 17 61/2 31/2 21/2 100 6 45 12 81/2 51/2 17 61/2 31/2 21/2 100 1 45 12 81/2 51/2 17 61/2 31/2 21/2 100 2 90 24 17 11 34 13 7 5 201 4 45 12 81/2 51/2 17 61/2

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Item u Haidinoucza Item u Rosulicah od let. 40 brat Jakou 30. zenskoga 16. Ilia Franich ima zemlie pod kuchiom uza Item kod Grbisine glauice Item u Hrastiu Item u Sastaucih Item pod Karaulom Item kod Basce Item kod Haidinoucza Item u Rosulinczah od let, 35. mala 3 zenskoga 17. Gergo Gollich ima zemlie pod kuchiom uza Item kod Grubisene glauice Item u Hrastiu Item u Sastauchik Item pod Karaulom Item kod Basca Item kod Haidinoucha Item u Rosulichah od let, 40 bratia Jakou, 30. Miko 26. Verban 25 Mate, 18. malo 1, zenskoga 18. Gergo Bublich ima zemlie pod kuchiom uza Item kod grubisine glauice Item u Hrastiu Item u Sastaucih Item pod Karaulom Item kod Basce Item kod Haidinoucza Item u Rosulicah od let, 40. brat Mihat, 30. malih, 4 zenskoga 31/2 21/2 Za 100 2 45 12 81/2 51/2 17 61/2 31/2 21/2 100 2 45 12 81/2 51/2 17 61/2 31/2 21/2 Sa 100 5 45 12 81/2 51/2 17 61/2 31/2 21/2 Sa 100 5
männl. unmünd. 2 2 2 3 3 1 1 1 3 2 3 2 3 1 4 35 11 46

361
Weibl. 7 4 4 4 7 5 1 2 2 7 6 1 2 4 2 2 5 5 64 21 85 insgesamt 11 8 7 8 13 7 3 4 4 12 22 3 8 7 4 6 11 11 136 46 182

Strickh 100 100 90 100 90 100 97 97 85 191 100 100 100 201 100 100 100 100 2051 Flüchtlinge

Waffenfähig 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 3 1 2 1 5 2 37 14 51

362

Karl Kaser

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

363

Popisana zemlia ÿ Puskari u Sirokoi kulj
Popisana zemlia ÿ Puskari u Sirokoi kulj Caffuj Pork: Mate Nixich ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Dolike Item kercheuine Item Jagodniu Item u Stirchiczu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item Bare Item Pochasbine rauno toliko koliko ie oue sgora zemlie upisate ÿ szue na iednom mestu. od let, 40 Sini Tomicza 16. mala, 5. zenskoga 70 70 20 15 15 45 15 5 255 3 od let, 33. Sin, Achim 16. Strich Mihalis. 23. Brat Mitrou Milajin, 27. Bratucedi Vukadin, 17. Bogich 16. Mihalou Sin Jouan, 16. mala, 4. zenskoga [Opaska: Hat auch 2: theill des Cosliha grunt.] 4. Saua Reppach ima zemlie pod kuchiom Item u Poliu Item u Stirchichu Item Jagodinu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item Bare Item Kercheuine od let, 43. Sin Jurai, 16. Bratia, Bozo, 33. Radouan, 26. mala, 2. zenskoga [Opaska: [... ...] 5. Radien Jouich im Zemlie pod kuchiom Item u poliu Do Like Item Kercheuine Item Jagodnie Item u Stirchichu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item Bare 70 70 20 15 15 45 15 5 255 od let, 60. Sini Nicola, 30. Todor, 18. Brat Radiuoi 50. Sin Radiuoiu Michalio, 18. malo 1. zensko: 8 6. Millisau Milleuznich ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Dolike Item u Kercheuine Item Jagodniu Item u Stirchichu Item u Bodouih Item u Planini Liuade Item Bare 140 140 40 30 30 50 30 10 470 100 105 24 25 572 25 72 30 373 11

10

[Opaska: Hat 1: theill d. Cosliza grunt. [...] 255 [...] 1: des : post [.] 225/2 Strikh] 2. Knes Bogdan Milleusnicz ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Do Like Item Kercheuine Item u Stirchichiu Item u Jagodni Item u Podouich Item Planini Liuade Item Bare od let, 50. Sini Stoian, 27. Stipan, 22. Mitar. 20 mala 2. zenskoga [Opaska: Hat Kotlitch grunt Z: theill. ein theill ist 255 Strikh.] 3. Zastau: Mitar Mileusnih ima Zemlie pod kuchiom Item upoliu Dolike Item Kercheuine Item u Jagodni Item u Stirchichiu Item u Podouich Item u Planiai Liuade Item Bare 70 70 20 15 15 41 15 5 251 140 140 40 30 30 90 30 10 510 10

364

Karl Kaser Item u Bari 8 i pol 327 od let, 60. Sini, Ristouoi, 28. Pericha, 26. Dobrouoi 18. Sinouchi Despot, 36. Duka, 30. mala 6. zensko: 14 [Opaska: Meza parte di terreno del Coslizu] 11. Janiah Milleuznich ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Dolike Item u Jagodniu Item u Stirchichu Item u Bodouih Item u Planini Liuade Item u Kercheuine Item Bare 35 35 72/1 72/1 222/1 72/1 10 22/1 115 od let, 30. brat Starij Rachiuoi, 40. mala, 3. zenskoga 4 12. Bozo Milleuznich ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Dolike Item u Stirchickiu Item Jagodniu Item u Kercheuini Item u Podouih Item u Planini Liuade Item Bare 35 35 72/1 72/1 10 222/1 72/1 22/1 107 5

od let, 80. Sini Saua 40. Trifun, 39. Vukasin, 37. Ilia, 30. Mihalio, 29. Milinko, 27. Tachia, 26. Sauin Sin Ostoica 16., mala, 6. zenskoga 15 [Opaska: ... ...] 7. Serdar Vukosau Milleuznih ima zemlie pod sobom 175 Item u poliu Do Like 175 Item u Kercheuini 50 Item u podouih 110 Item u Jagodnÿ 30 Item u Stirchicu 30 Item Bare 122 Item u Planini Liuade 15 597 od let, 70. Sini Radas, 30. Radman, 26. Brat Janko, 60. Jankou sin Millin, 20. Sinouach Marko, 30. mala. 4. zenskoga. 14 8. Petar Milleuznich ima zemlie pod kuchiom Item upoliu do Like Item u Kercheuini Item Jagodniu Item u Stirchichiu Item upodouih Item u Planini Liuade Item Bare od let, 50. Sini, Rade, 19. Jouan, 16. Brat Mitur 47. Mitroui Sini, Vasil, 19. Stoian, 17. mala, 4. zenskoga 9. Radoicha Jouich ima zemlie pod kuchiom Item upoliu do Like Item Kercheuine Item u Jagodni Item u Stirchiczu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item Bare od let, 70. Sini Petar, 30. Paual, 18. Brat, Nouak, 40. mala 3. zenskoga 10. Tomicka Rakich ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Dolike Item u Kercheuine Item Jagodni Item u Stirchichu Item u Palouih Item u Planini Liuade 70 70 20 15 15 45 15 5 255 7 70 70 20 15 15 45 15 5 245 6 92 92 25 20 20 50 20

od let, 50. Sini Millien, 30. Milin, 25. Juan, 20. Jouan, 17. Strich Mihat, 40. Sini Jouan 16. mala. 7. zenskoga 13. Jerman Gallouich ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Dolike Item u Stirchicu Item u Jagodniu Item u Kercheuini Item u Podouih Item u Planini Liuade Item Bare

35 35 72/1 72/1 10 222/1 72/1 22/1 127 od let, 50. Sini Nicola, 20. Jouan, 16. mali. 1. zenskoga 6 14. Allexa Zigericha ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Dolike Item u Kercheuini Item u Jagodni Item u Stirchichiu Item u Podouich Item u Planini Liuade Item Bare od let, 50. Sini, Vid, 23. Juraj 20. Sekula, 17. zens: 70 70 20 15 15 45 15 5 255 7

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Item u Jagodini Item u Stirchichu Item u Poduich Item u Planini Liuade Item u Bare

365

15. Mihalio Marijch ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Dolike Item u Jagodniu Item u Stirchichiu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item Kercheuine Item Bare od let, 20. zenskoga 16. Jouan Paskas im[a] zemlie pod kuchiom Item u poliu Do Like Item u Kercheuini Item u Jagodni Item u Stirchichu Item u Podouich Item u Planini Liuade Item u Bari od let, 30. Sinouchi Vuk, 20. Mihat, 19. Janko, 16. mala, 6 zenskoga 17. Janko Milleuznich ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Dolike Item u Jagodni Item u Stirchichu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item Kercheuine Item Bare od let, 30. zenskoga 18. Toma Jellich ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Dolike Item Kercheuine Item u Jagodinu Item u Stirchichu Item u Podouih Item u Plamini Liuade Item u Bari od let 26. Otacz Jouan, 80. Sinouahi Damnian, 19. Luka, 16. mala, 2. zenskoga 19. Rados Mitrouich ima zemlie zemlie ze: Item u poliu Do Like Item u Kercheuini

112/1 112/1 2 2 7 2 3 1 40 3 70 70 20 15 15 45 15 5 255 8 112/1 112/1 2 2 7 2 3 1 40 2 70 70 20 15 15 45 15 5 255 7 53 53 15

11 11 31 11 3 188 od let, 60. Sini Vukosau, 30. Guosden, 25. mala, 2. zens: 9 [Opaska: Retto questo i del Cosliza et non ultro.] 20. Obren Korach ima zemlie. Koslichinu u sue uza135 2/1 od let, 60. Sini Vukouoi, 30. Milos, 20. Nicola, 19. Juan, 16. mali 1. zenskoga 4 21. Bozo Gagula ima zemlie pod kuchiom Item u Poliu Do Like Item Kercheuini Item u Jagodni Item u Stirchichu Item u Poduih Item u Planini Liuade Item Bare od let 50. Sin Jouan, 20. mala 1. zenskoga 22. Radosau Milienouich ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Dolike Item Kercheuine Item u Stirchichu Item u Jagodni item u Poduih Item u Planini Liuade Item u Bari 70 70 20 15 15 45 15 5 255 2

140 140 40 30 30 90 30 10 510 od let, 38. Bratia Maxim 20 Petar, 18. mala, 4. zens. 7 23. Stipan Zllch ima zemlie pod kuchiom Item u polie Dolike Item u Kercheuini Item u Podouih Item u Jagodni Item u Stirchichu Item Bare Item u Planini Liuade 175 175 50 110 30 30 122/1 15 597 od let, 36, Brat Starij Boroie, 50, Sinouaczi Vuk, 20. Todor, 18. Radus, 16. mala, 4. zenskoga 8 24. Stoian Mitrouich ima zemlie pod kuchiom 35

366
Item Item Item Item Item Item Item u poliu Dolike u Stirchichiu u Jagodni u Kercheuini u Podouih u Planini Liuade Bare

Karl Kaser 35 72/1 72/1 10 222/1 72/1 22/1 Sa 127 3 23 23 71/2 5 5 15 5 1 84 6 35 35 71/2 71/2 221/2 71/2 10 21/2 127,5 1 23 23 71/2 5 5 15 5 1 84 3 111/2 111/2 2 2 7 2 3 1 40 od let 50, Sini Jouan 20. Radosau, 18. Male 3 zenskoga 4 29. Radoicha Vukelich ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Do Like Item u Jagodni Item u Stirchichu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item Kercheuine Item Bare 35 35 71/2 71/2 221/2 71/2 10 21/2 127,5 9 Item Bare

od let 30. mala 2. zenskoga 25. Janilo Marijch ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Do Like Item Kercheuine Item u Jagodni item u Stirchichu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item ubari od let, 50. mali. 1. zenskoga 26. Mileta Nozinich ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Dolike Item u Jagodni Item u Stirchichu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item u Kercheuini Item Bare od let, 30. mala, 2. zenskoga 27. Nicola Taritauich ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Do Like Item Kercheuine Item u Jagodni Item u Stirchichu Item u Podouih Item u Planini Item u Bari od let, 20. brat Petar 18, mali 1. zenskoga 28. Marko Marijch ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Dolike Item u Jagodni Item u Stirchichu Item u Palouih Item u Planini Liuade Item Kercheuine

od let, 50. Sini Mitar, 20. Trifun, 18. Dragoie 16. brat Mihalio 45. Sinouacz, Petar, 30, mala 2. zens: 30. Koio Reppach ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Do Like Item u Jagodni Item u Stirchichu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item Bare

35 35 71/2 71/2 221/2 71/2 21/2 102 od let 60. brat Mihalio, 30. Mihalou brat 26; Sinouacz Radoicha 40. Sin Radas 18, mala, 2. zenskoga 7 31. Pop Simo Gallouicz ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Do like Item Kercheuine Item u Jagodni Item u Stirchichu Item u Podouich Item u Planini Liuade Item Bare od let, 30. brat. Allexa, 20 Tadia 16. zenskoga 32. Bozo Gallouicz ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Do Like Item Kercheuine Item Jagodni Item u Stirchichu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item u Bari od let, 36. brat Mates, 30. Malih 7, zenskoga 33. Lazo Jellich ima zemlie pod kuchiom 70 70 20 15 15 45 15 5 235 4 70 70 20 15 15 45 15 5 335 8 35

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Item Item Item Item Item Item Item upolia Do Like u Jagodni u Stirchichu u Podouih u Planini Liuade u Kercheuini Bare 35 71/2 71/2 221/2 71/2 10 21/2 Sa 97 3 70 70 20 15 15 45 15 5 Sa 255 6 Item u Podouih Item Kercheuine Item Bare od let 50. Sini Vuchich, 28. Dragosau, 25. Vÿd, 20. Nicola, 16 mala, 2. zenskoga 38. Vchisa Cankouich ima zemlie Item u Poliu Do Like Item u Jagodni Item u Stirchich Item u Podouih Item u Planini Liuade Item u Kercheuine Item Bare od let, 45. brat Stipan, 26. Valisaulieu sin Mihalio 17 mala 1 zenskoga 39. Jouan Cankouich ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Dolike Item Jagodni Item u Stirchichu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item u Kercheuine Item u Bari od let, 48. mali. 1. zenskoga 40. Milanko Uzelacz ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Item Kercheuine Item Jagodniu Item u Stirchichu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item Bare od let, 30. otacz Radien, 80. sin Milich, 31. mala. 3. zenskoga 41. Janko Milleusnich ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Do Like Item Jagodniu Item u Stirchichu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item Bare

367
221/2 10 21/2 127,5 6 35 35 71/2 71/2 221/2 71/2 10 21/2 120 7 35 35 71/2 71/2 221/2 71/2 10 21/2 127,5 3 70 70 20 15 15 45 15 5 255 8 70 70 15 15 45 15 5

od let, 40. Mala 2. zenskoga 34. Hodan Millensnich ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Do Like Item Kercheuine Item Jagodni Item u Stirchichu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item Bare od let, 70. Sini. Luku, 30. Vuk, 23, Marko, 20. Mala 4 zenskoga

35. Radosau Deanouich ima zemlie pod kuchiom 35 Item u poliu 35 Item u Jagodni 71/2 Item u Stirchichu 71/2 Item u Podouih 221/2 Item u Planini Liuade 71/2 Item Bare 1 116 od let, 30. Brat Dragosau, 20. Koio, 18. Mihalio 17, Milich 16 mala 4 zenskoga 5 36. Milien Vzelacz ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Do Like Item u Jogodni Item u Stirchichu Item u Poduih Item u Planini Liuade Item u Kercheuine Item u Bari od let, 40. Sin Saua, 22. Jouan, 20. Stipan, 16. mala 1 zenskoga 37. Vukosau Voinouich ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Item u Jagodni Item u Stirchichu Item u Planini 35 35 71/2 71/2 221/2 71/2 10 21/2 127,5 4 35 35 71/2 71/2 71/2

368
od let 40, brat Vuchich. 30. Jankoui sini Ostoia, 17. Juro, 16. Mala 6. zenskoga 42. Nicola Milleuznich ima zemlie Z. Item u poliu Do Like Item Jagodni Item u Stirchichu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item u Kercheuini Item Bare od let, 35. mala 3. zenskoga 43. Pop Anton Cuitnichanin ima zemlie pod kuchiom i toie sua zemlia Cerkouna uza Item u poliu Do Like Item Kercheuine Item u Jagodniu Item u Stirchichu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item Bare od let, 40. malo 1. zenskoga

Karl Kaser 235 4 11 1/2 111/2 2 2 71/2 2 3 1 40 1 od let, 60. brat Millos, 36. Sinouacz Jouan, 20. Toma otach 100. mala 1 zenskoga 46. Vuchich Kupiro ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Do Like Item Jagodni Item u Stirchichu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item u Kercheuini Item Bare od let 70 Sinouaz Juan 30, mala, 2. zenskoga 47. Millanko Mitrouicz ima zemlie pod kuchiom Item u poliu kod like Item Kercheuine item u Jagodni Item u Stirchichu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item Bare od let, 50. sini Radoiza, 30. Jouan, 25. zenskoga 48. Guosden Mileuznich ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Do Like Item Kercheuine Item Jagodni Item u Stirchichu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item u Bari od let, 28. zenskoga 49. Millanko Milleuznich ima zemlie pod kuchiom Item upoliu Do Like Item Kercheuine Item u Jagodniu Item u Stirchichu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item u Bari od let, 46. Sini Mihalio, 23. Stipe, 16. Sinouacz Vukasin, 28. Mala, 2. zenskoga 50. Jouan Rippach ima zemlie pod kuchiom Item u polie Do Like

8 111/2 111/2 2 2 71/2 2 3 1 40 1 53 53 15 11 11 31 11 3 188 8 70 70 20 15 15 45 15 5 255 4 70 70 20 15 15 45 15 5 255 7 35 35

70 70 20 15 15 45 15 5 255 7

44. Radiuoi Cuitnichanin C: Skupa s bratom Popom imaui on pola zemliu popisanin od zela Koslichina Juza 140 Item u poliu Dolike 140 Item. Kercheuine 40 Item u Stirchichu 30 Item u Jagodni 30 Item u Padouih 90 Item u planini Liuade 30 Item Bare 10 510 od let, 50. mala 4. zenskoga 7 45. Radouan Marijch ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Dolike Item Kercheuine Item u Jagodni Item u Stirchichu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item u Bare 90 901/2 22 17 17 521/2 17 6 312

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Item Item Item Item Item u Jagodni u Stirchichu u Podouih u Planini Liuade Bare 21/2 71/2 221/2 71/2 21/2 117 8 35 35 71/2 71/2 221/2 71/2 21/2 117 3 111/2 111/2 2 2 71/2 2 3 1 40 3 70 70 20 15 15 45 15 5 255 1 35 35 71/2 71/2 221/2 71/2 10 21/2 127 od let, 40. mala, 2. zenkoga 55. Nicola Klatnich ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Do Like Item u Stirchicu Item u Jagodni Item u Podouih Item u Planini Liuade Item Kercheuine Item Bare od let 40. mala 2. zenskoga 56. Paual Noukouich pod kuchiom u pogliu Kerzeuine Jagodni V Strizichiu Podouich Planini Bare od let 60. Siouun Sin 20 Mala 2 zenskoga Stanko Marijch pod kuchiom V pogliu do like V Jugodni Strizichiu Padouich Planine Liuade Kerzeuine Bare od let 30 Vukasin brat 25 Mala 1 zenskoga Vmiglen Vzelaz pod Kuchiom u Logliu Strizichiu u Padouich Planini Liuade Kerzeuine Bare od let 40. Boxo sin 20. Mala 3 xenskoga Anne Oriskouich ima zemlie pod kuchiom V pogliu Kerzeuine Strizichiu Jagodni

369
3 11 1/2 111/2 2 2 71/2 2 3 1 40 5 70 70 20 15 15 45 15 5 255 3 11 11 2 2 7 2 3 1 Sa 39 2 35 35 7 22 7 10 2 Sa 118 5 140 140 40 30 30

od let, 36. brat Ziuko Starij, 38. mala, 4. zensk. 51. Miho Bukouacz Kerschanin ima zemlie Ze Item u poliu do Like Item u Jagodni Item u Stirchichu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item Bare od let, 40. Mali. 1. zenskoga 52. Petar Rakich ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Do Like Item Jagodni Item u Stirchichu Item u Podouih Item u Planini Liuade Item Kercheuine Item Bare od let, 38. Sin Stoian, 16. mala 1. zenskoga 53. Matja Vdoua Nixichka ima zemlie Z Item u poliu Do Like Item Kercheuine Item u Jagodniu Item u Stirchichu Item u Podouich Item u Planini Liuade Item Bare Jos ima onoliko zemlie Koslichine koie Intersana ima sina od let, 10 i ios zensko: 54. Stipan Reppach ima zemlie pod kuchiom Item u poliu Do Like Item u Stirchichu Item u Jagodni Item u Podouich Item u Planini Liuade Item Kercheuine Item Bare

370
Padouich v planini Liuade

Karl Kaser Bogoie Peraskouich dosal od Kotara prid 6 lit, ima let 40, Thodor sin 20. Mala 3 xenskoga Periza Repaz iz Sirokekule, od let 50. Cuio Sin 16 Mali 4, xenskoga Gianco Repaz od Verkouen prisal prid 4 leta, od let 40, Gaurilo sin 20. Paual 17 Mala 2 xenskoga

90 10 510 Sin Hreglia od lett 20. Matthias 18 mala 4 xenskoga 3 Prezemyliazi

2 3 6

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

371

Popisana zemlia ÿ puskari uu Budeku
Popisana zemlia ÿ puskari uu Budeku 1. Pork Kuchina Mi[.]vich ima zemlie pod kuchu usa Item na Kosci usa Item kod Kutina usa Item kod Bainize Kucha usa Item nu Suizdi uusa Item nu Razuati uusa Item nu Vuksichiu uusa Item uu drugan Misbu usa Item kod g[.]ada usa Item uu Musaluku usa Item pochozbine uusa Item uu Kliskom poliu usa od liet 60 Juriza 20 mali 2 zenskoga 2 2. Zeftaunite Gergo Sukizich ima zemlie pod kuchu usa Item kod Kuchina uusa Item uu Kliskom poliu uusa Item uu Vuksichiu uusa od liet 40 mali 2 senskoga 3 [Opaska: Er hat ein Decretum auf sein grundstukh von d. Löb. Com. Cameralisch] 3. Janko Mestrouich ima zemlie pod kuchium usa Item nu Vuksichiu uusa Item nu Kliskom poliu usa Item uu gorniem poliu usa Item na Kosci usa od liet 40 mali 2 senskoga 3 4. Frane Zlatar ima zemlie pod kuchium usa Sekat Item na Kossi usa Item uu Suizdi usa Item na Dertiache usa 5 38 11 17 9 75 6 3 12 25 5 13 33 11 33 41 22 38 11 32 11 38 11 294 Item uu gorniem poliu usa Item uu Suizdi usa Item uu Suizdi usa Item uu Kliskom poliu usa Item uu Lanischce usa Item uu Lanischce usa Item uu Vuksichiu usa Sekat 6 Item uu Vuksichiu od let 40 Gergo brat 35 Siijn Marko 16 mali 3 senskoga 11 [Opaska: Er hat ein Concossiant brieff von d. hl. b. von Oberburg drrauf] 5.to Thome Markouich ima zemlie pod kuchium usa 14 Item uu drugim komadu usa 10 Item uu tretem usa 3 Item uu Klosniu usa 8 Item Sakat 11 Item uu Kliskom poliu usa 7 Item uu drugoi Kerpi usa 3 38 Item uu Vuksichiu usa Sa 94 od liet 40 Juan brat 20 mali 3 sensko 6. [Opaska: Er hat sein grundstukh gekaufft von dem Paul Cassio cum [... ...] der hl. b. v. Oberburg] 6.to Thome Susich ima zemlie pod kuchiu usa Item uu drugom komadu usa Item uu Vuksichiu usa Item uu Kliskom poliu usa Item uu drugom komadu usa Item uu Suizdi usa Item na Kosci usa Item uu drugom komadu usa od liet stari 80 siijn Marko 35 Thome 40 Jure 25 Ante 20 mali 1 Senskoga 10 12 9 37 2 [?] 3 25 10 3 114 7 9 10 22 6 3 99 22 171

4 16 12 41 69

372
7mo Luka Tholian ima zemlie pod kuchum usa Item na Kosci usa Sakat 6. Item uu drugom komadu usa Item na Kizirouczu usa Item uu Suizdi usa Item uu gorniem poliu usa Item na Kosce usa Item uu Luga usa Item uu Kliskom poliu usa Item uu Vuksichu usa od liet 30 brat Martin 19 Gergo 16 mali 1 sene 3 8. Mathi Miscer ima zemlie pod kuchum usa Item kod grada usa Item nu Suizdi usa Item uu Raznati usa od liete 60, Scijn Gergo 16 mali 1 Seskoga 4

Karl Kaser 5 12 32 12 25 8 10 12 181/2 91/2 124 18 4 10 4 36

13. Miho Spatianich ima zemlie pod kuchum usa 10 Item kod Zairine kuche usa 6 Item kod Gergine kuche usa 2 Item un Canische usa 111/2 Item uu Suizdi usa 6 Item uu Vuksichu uusa 26 Item uu Kliskom poliu usa 61/2 47 od lieta 45 Scijn Jue 17 Jandri 16 mali 5 senskoga 2 suie zemlia kupit od Luki Jurisichia [Opaska: Er hat von d. Drne Huglianowitsch u. Jablanaz [...] gekaufft] 14. Jue Rukavina ima zemlie pod kuchum usa Item uu Canische usa Item uu Suizdi usa Item uu Vuksichia usa od lita 60 Scijn Mathi 30 Juan 22 Nicola 20 Mede 18 zekam 16 mali 3 sensko 7 15. Mathe Paulitich ima zemlie pod kuchia usa Item uu Canische uusa Item uu Suizdi usa Item uu Kliskom poliu usa Item uu Vuksichu uusa od let 6[.] Scijn Marko 30 Nicola 28 Petar 20 Jure 18 mali 3 sensko 6 [Opaska: Er hat von d. Cmodozitsch gekaufft.] 16. Petar Jeidich ima zemlie pod kuchio usa Item uu gorniem poliu usa Item uu Kliskom poliu usa Item drugom komadu usa Item uu Vuksichiu usa od let 35 mali 3 sensko 2 17. Anton Jurkouich ima zemle kuliko ÿ Peza – nego uu Kliskom poliu [...] usa od let 35 mali 1 sini 5 18. Jure Butkouich ima zemlie pod kuchu usa Item uu Suizdi usa 10 33 11 19 37 110 13 21/2 4 39 Sa 58

[Opaska: Er hat das grundstukh kaufft von dem Jastouitsch aus Ottossatz] 9. Luka Adamouich ima zemlie pod kuchum usa Item kod [.]tina tina uusa Item uu Razuati usa Item uu glauich usa Item uu Kliskom poliu usa Item uu Vuksichiu usa od lieta 35 mali 1 sesko 6 10. Mathe Viniza ima zemli na Suakom misctu koliko ÿ Luka Ramouich od liete 40 mali 3 sensko 4 11. Mihal Antonchich ima zemie pod kuchum uza Item uu Kliskom poliu usa Item uu gorniem poliu usa Item uu Suizdi usa Item uu Vuksichu usa od liet 40 mali 2 sene 3 12. Juan Antonchich ima zemle kuliko ij Mihal brat nie [...] od lieta 45 Scijn [...] od 20 mali 1 senskoga 5 18 20 7 10 2 7 Sa 66

1 [?] 21/2 42 2 38 115

66 5 62 57 6 37 162

162

19 211/2 22

[Opaska: Es hat der Juan [.]essitzch angesezt vndt hat von ein. wallach gekaufft.]

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Item uu Vuksichu usa Item uu drugom komadu usa Item uu Vuksichu usa Item uu Kliskom poliu usa od let 30 Mikicza brat 35 mali 2 sensko 6 [Opaska: Er hat ein Canussionsbrieff von d. hl. b. Oberburg.] 19. Stipan Borchich pod kuchum usa Item uu Kesirouizu usa ÿ razuati Item uu gorniem poliu usa Item uu Derliachi usa Item uu Kliskom poliu usa Item uu Vuksichu usa od let 50 Scÿn Bartol 24 mali 1 sene 4 21 11 21 16 27 38 134 14 18 37 7 159 Item pod Glauiczum usa Item uu razvali usa Item Kliskom poliu usa Sakat 20 Item uu Vuksichu usa Sakat 6. Item na drugom komadu usa od let 40 brat Luka 33 Jure 25 mali 6 sene 6 24. Pere Tecerdinich pod kuchum usa Item uu Kliskom poliu usa Item uu Vuksichu usa Item Suizde usa Item uu Vuksichu usa od let 30 mali 1 sena 1 25. Jure Czernkouich pod kuchum usa Sakat 10 Item uu Suizde usa Item uu Kliskom poliu usa Item uu Vuksichu usa Sakta 3. Item u drugom komadu usa od let 50 Scijn Ilia 20 mali 3. sensko 6 26. Mikula Kouach pod kuchum usa Item uu drugom komadu usa Item na Kosu usa Item uu Vuksichu usa Item na drugom komadu usa od let 34 mali 3 sensko 3

373
4 16 101/2 39 6 116 12 4 8 21 37 82 14 36 6 38 30 174 7 5 7 16 16 50

[Opaska: Er hat von ein. ottotschaner mit nahmen Ostoich gekaufft cum licentia des hl. b. u. Oberburg] 20. Anton Stimacz pod kuchum usa Item uu Suizdi usa Item uu Sugu usa Item na drugom komadu usa Item kod G. Duha usa Item uu Razvali usa Item uu Kliskom poliu usa Item uu Vuksichu usa od let 34 mali 3 senskoga 3 21. Mihat Tonkouich pod kuchum usa Item kod Bairine kuchi usa Item na Derlinche usa Item na drugom komadu usa Item uu Suizde usa Item Kliskom poliu usa Sakat 4 Item uu Vuksichu usa od let 40 mali i sensko 3 10 31 9 10 10 14 22 37 Sa 145 4 8 10 17 4 8 15 66

22. Marko Bosich ima zemlie kuliko ÿ Stipan Borchich na Suakom mistu od let 60 mali 1 sene 2 23. Bartol Pauechich pod kuchum usa Item uu Suizde usa 20 211/2

27. Scirote pukoinoga Jure Paulinicha pod kuchum imaiu zemlie usa 6 Item kod grada usa 5 Item uu Kliskom poliu usa 8 Item na drugom komadu usa 4 Item uu Vuksichu usa 38 61 od let mali 2 sensko 2 28. Gerko Czuzak pod Kuchum usa Item na Kosce usa Item uu Sarische usa Sakat 30 Item uu Kliskom poliu usa 10 13 3 5

374
Item uu Vuksichu usa od let 50 Scijn Stipe od 16 mali 3 Sene 3 29. Mathe Kerbauacz pod kuchum usa Item kod Ramichia kuche usa Item na Derliachi – usa Item na Suizdi – usa Item uu drugom komadu usa Item kod grada – usa Item uu Vuksichu – usa od let 35, mali 4 senskoga 2 30. G. Plouan pod kuchum usa Item uu Canischi usa Item kliskom poliu usa Item uu Vuksichu usa Sakat 6. od let 50 anderer Bogen Jurai Ceuar V. Vksichiu usca V. Kliskom pogliu Pod kuchiom Kod Kulena Kod grada V. Zuisdi V. Kerzeuine od let 27 xenskoga 2

Karl Kaser 37 129 [?] 12 13 9 7 9 3 38 291 6 13 19 39 Sa 77

Blas Kouazich V. Vuksichiu V. Kliskom pogliu Pod Kuchiom kod Kulena kod grada V Zuisdi Kerzeuine od let 25, xenskoga 2. questi ambi hano compruto da Luka Jurissichua Mate Vidouich Pod kuchiom usca na Kose V. Vksichia V. Vksichia na drugom mista V. Kliskom pogliu od let 40. Loure Sin 16 xenskoga 1 Luka Jurissich kod grada kod kuchie V Suizdi V. Vksichiu V. Kosi Kod S. Duha V. Keser ouzu V. Bari Liuade

35 1 12 1 7 2 1 2 3 Sa 63

3 3 37 37 1 Sa 81

35 1 12 1 7 2 1 2 Sa 60 3 63

81 40 16 94 35 4 10 10 Sa 212

habita in Perussich et questo, é il Jeuueno del suo Louro Lessich adgiudicato con Ces:a resolutione.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

375

ZAVRŠNO IZVJEŠÆE OVLAŠTENOG POVJERENSTVA IZ 1713. I POPIS SMILJANA I BRUŠANA
Ovaj važni izvor – bez kojega je teško istraživaèki koristiti podatke iz Conscriptio terrenorum et hominum beeder Graffschaften Lika vnd Corbavia iz 1712. godine – objavio je Radoslav Lopašiæ 1889. godine u Spomenicima Hrvatske krajine, sv. III, str. 283-301. Meðutim, u Lopašiæevu prijepisu izostavljeni su dijelovi teksta tog izvještaja, a prijepis sadrži i brojne pogreške, stoga se èinilo opravdanim ponovno prepisati i objaviti taj izvještaj zajedno s Popisom Smiljana i Brušana iz 1714. kao dodatak uz Conscriptio. Unatoè razmjerno dobroj èitljivosti rukopis obiluje, prije svega, pravopisnim nedosljednostima. Kako je to tada ponajèešæe bio sluèaj i s drugim rukopisima kancelarijskih provenijencija, danas je uobièajeno èitav niz takvih nedosljednosti razrješavati na ujednaèen naèin. Arhivistièka pravila s time u vezi ipak nisu dovoljno dosljedna te je tim veæa obveza prilikom objavljivanja nekog arhivskog izvora precizno objasniti kako su koje nedosljednosti razriješene. Tako æemo i mi ovdje uèiniti. Dakle: 1. Velika i mala slova najèešæe su nedosljedno korištena pa je prilikom transkripcije bilo nužno u nekim sluèajevima ujednaèiti naèin njihova pisanja. Primjerice grafemi /l/, /u/, /ü/, /z/ pisani su na poèetku rijeèi, bez obzira na njezinu vrstu, tako da je teško odluèiti jesu li pisani kao velika ili mala slova, u tim sluèajevima postupali smo prema današnjim pravilima; imenice smo transkribirali velikim poèetnim slovom, a druge vrste rijeèi malim (npr. Landt i lassen, Volkh i vorhero, Überlegung i übrig, Zeit i zu). U ostalim sluèajevima pisanje velikih i malih slova ostavljali smo kao u izvorniku. 2. Imena mjesta, koja u izvorniku takoðer nisu dosljedno pisana velikim poèetnim slovom, ujednaèili smo u transkripciji (npr. gospitsch, Gospitsch, attotschaz transkribirali smo kao Gospitsch, Attotschaz). 3. Kratice smo razriješavali stavljanjem u uglate zagrade izostavljenih dijelova rijeèi. 4. Uèestalu kraticu dß i v za veznik i prijedlog transkribirali smo bez naznaèavanja skraæenja kao daß i von. 5. Rijeèi latinskog porijekla pisane su u izvorniku latinskom humanistikom, meðutim to nije u prijepisu posebno naznaèeno. 6. Složenice kao i druge rijeèi koje se prema današnjem pravopisu pišu zajedno ostavljali smo kao u izvorniku, dakle rastavljeno. dr. sc. Drago Roksandiæ, mr. sc. Sanja Lazanin

376

Karl Kaser

ZAVRŠNO IZVJEŠÆE OVLAŠTENOG POVJERENSTVA IZ 1713.
Karlobag, 7. svibnja 1713. Ovlašteno povjerenstvo izvješæuje Unutrašnjoaustrijsko Dvorsko ratno vijeæe u Grazu o obavljenom poslu – popisu stanovnika, njihovim posjedima i obvezama prema središnjim vlastima kao i o rješavanju zemljišnih sporova izmeðu pojedinih sela – tijekom vizitacije Like i Krbave u jesen 1712. godine. Izvještaj sadrži i dvanaest toèaka uputa Dvorskog ratnog povjerenstva o kojima je Ovlašteno povjerenstvo prilikom vizitacije trebalo voditi raèuna. Hochlöb[licher] I[nner] Ö[sterreichischer] Hoff Kriegs Rath etc. etc. 1713 Maii 35 Hoch und Wollgebohrner Reichss Graff, vnd Herr Herr Hoff Kriegss Rathss Vice Praesident, Auch andere Hoch vnd Wollgebohrne, Wollgebohrne, gnedig, vnnd Hochgebietunde Herrn Herrn. Auß beyligunden Copial anschluß A, Ersichet ein hochlöb[licher] I[nner] Ö[sterreichischer] hoff Kriegs Rath, welichergestalten ein löb[liche] abgeordnet geweste Militar hoff Commission den g[nä]digen befelh an vnß Ergechen lassen, des Inhalts Inmassen sich in decursu Commissionis geeissert habe, das man ratione der terrenen in beeden graffschafften Lika, vnd Carbauia, weliche von denen Landts Inwohnern dermahlen possidirt, vnnd genossen wurden, niht leichter auß der Sach khomben möge, alß wan der ganze Landts bezürkh beritten, vnd daruon der augenschein eingezogen werde, dises aber, das es ain löb[liche] Militar hoff Commission selbsten verrichten solle, liesse die Zeit nicht mehr zue, vnd also vmb den Zwekh gleichwohl zuerraichen, kändt es niht anderst, alß durch eine delegierende Commission beschechen, weliche man dan mir Gräniz Oberhaubtman graffen von Attemis, mir Commissario von Lebenegg, dan Ihro hochwürden h[errn] Erzbriestern beeder graffschafften Lika, vnd Carbauia Marco Mesich, so aber nach vollender Commission von welicher er sich zwar etliche wochen vorhero Vnpäslichkheit halber Separiert hat, zwiffelsohne auß vnwankhelbahren Willen Gottes das Zeitliche mit dem Ewigen vermenget hat, vnd danenhero dise delegierte Commissions relation nothwendiger weiß allein von vnß beeden Comissarien vndterschriben werden kan, mit einen abermähligen beygeschlossenen Pattent, Crafft welichen denen Landts Inwohnern auf das Neue soliche hoff Commissions intention, vnd befelh kundt gemacht werden, würkhlichen aufgetragen hat. Damit wür Delegierte Commissarien annebens aber wissen mögen, was in ein, vnd andern bey sothaner Vissitation, vnd Augenscheins Commission in Substantialibus zu obseruiern seye, seint vnß zugleich nachuolgende puncta pro norma mitangefüeget worden vnd zwar 1mo sey haubtsächlich erforderlich, alle titulos possesorios, Khauffbrieff, Conferier- vnd Confirmations decreten de praeterito abzufordern, zu welichen Ende dan alle die Memorialien, weliche quo ad terrena der löb[lichen] Militar hoff Commission Eingereicht worden, mit herüber gegeben, vnd soliche von darumb Vndecretierter weren gelassen worden, damit zuuor alles woll examiniert, vnd Endlichen Stabiliert werde, was ein Jeder rechtmässig zu possediern, vnnd zugeniessen habe.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 2do Solte gleichfahls abgesechen werden, wie alle die angebaute terrenen von denen Inwohnern quo ad Seruitia publica Bedienet werden, dieweillen sehr uill sich beschwärten, das einer der weniger terren possidiere, eben souill, alß der mehrers besizet praestiern mieste, auch nach darneben gegen ein ander ansprüch macheten, das man nicht wuste, wer darzue am besten befuegt seye, dachero die benachbahrte Attotschaner, vnd Perloger, oder die sonsten aus dem Carllstetterischen G[ene]ralat mit anzufordern vermainten, ad Delagationem berueffet werden möchten. 3 Wurde Guett sein, wan die Insassen sich bequemben thetten, alle terren nach denen Jahrn, oder Tagwerchen abmessen zu lassen, vmb desto richtiger den Calculum ziehen zu khönen, wieuill einen ieden zu stellung eines dienstmans zu pferdt, vnd zu fueß erfordert wurde, ob man zwar nicht verlange Jemandt seiner rechtmässig gezaigten possessior etwas zubenemben, so wolt es Jedoch billich sein, das keiner vor dem andern in praestierung dern herrn diensten, et ad portanda onera publica mehr, oder weniger grauirt, sondern durchgehendts eine proportionierte gleichheit introducirt werde. Volglich wurde auch nöthig sein, nicht allein in generali alle die Insassen, vnd Seellen bederley Geschlechts, sondern zuforderist die Mans Persohnen, weliche die waffen zu tragen, vnd zu herrn dienst tauglich sein könen, nochmahlig zu conscribiern, darüber ein ordentliches register zu formiern, dabey aber die sach Caute zu menegiern, damit das Volkh nicht etwo in dem wahn geratte, alß ob man gedenkhen wolte, selbe zu bauern zumachen, gestalten dan auch an sich selbsten die Kay[serliche] Intention keines weegs dachin gienge; Wann nun
tio

377

möglich die Schismatische Wallachen allein, vnd die Catholische, oder neo Christiani auch widerumben allein, vnd von einander Separierter wohnen möchten, wegen welicher Zusamben ziechung aber, vnd zuforderist wegen verwex[lung] oder austauschung deren Grundtstükhen die possessores selbsten vndtereinander sich güettlich zuuergleichen haben wurden, in dem ihnen an durch nichts Derogirt, sondern alles nur zu ihrer selbst aignen könfftigen sicherheit, vnnd bessern Ruhe angesechen seye. 5to Gedenkhete man auch nebst sogedachter Zusamben ziechung in der Coreniza zu Uduina, vnd Ribnik, an welichen leztern orth der wohnsüz vor mih Oberhaubtman sein solte, wie Ingleichen zu Grätschaz, vnd Suonigrad defensions werkher anzulegen, vnd erforderte danenhero, das eben aldorthen, oder zum wenigsten negst darbey die Zahlreichisten Communiteten Stabiliert werden möchten, vnd sollen die Inwohner obligiert sein aller orthen, wo die Zusamben ziechung deren dorffschafften beschehen wirdt, nicht allein die Pallankhen mit brustwöhren zuumbfangen, vnd zubewöhren, auch tschardakhen, woselbst es vnumbgenlich aufzurichten, sondern ingleichen mit denen laboribus gratuitis, vnd beyschaffung deren Pau Materialien, weliche auß den Landt zuerzaigen sein wurden, zu oberwehnten fortifications werkhen zu Concuriern, gleichwie es Ihnen Landts Inwohnern bereiths intimiert, in denen puncten mit mehrern eungefühert, vnd darüber der gesambten Inwohner ihre erclärungen, vnd versprechen des gehorschambs durch ihre deputierte zu handten offt gedachter löb[licher] Militar hoff Commission gleichermassen schon eingeschikht worden seye. 6to Seye vndter vnß Delegierten Commissarien der h[err] Erzbriester Marco Messich nunmehro aber see[lig] am besten informiert, was in p[unc]to Bresovaz, Homogliaz, auch der Grosß[en] vnd Kleinen Popina für strittigkheiten, vnd gegen ein ander schwewende Differentien abwalteten, alß das auch darinfahls sich zubemühen sein wurde, wie der sach abgehollffen werden köndte, vnd vermainte ein löb[lich] Militar hoff Commission, es wurde zum vorträglichsten sein (wan anderst die Corenitschaner nit vnumbgenlichen ein mehrers terren vonnethen hetten) das man trachten möchte, alda zu Bresouaz, vnd Homogliaz Catholische Christen auf das Neue anzusidlen, dern sich in den Landt, vnd in sonderheit auf der erst genandten Popina genueg Einfindeten, so noch De facto da, vnd dorthen ohne grundtstükh wören, vnd gleich wie übrigens

4to dises einigermassen geschechen, vnd wie zuuerhoffen stundte, von ihnen Insassen selbsten fridlich, vnd freywillig an die handt wurdt gegangen worden sein, so meisten hernach die Landts Situationen woll beobachtet, vnd ausgesechen werden, welicher orthen vnd in waß für gegenden, alwo wasser, vnd holz an der Stöll sich befinde, vnd wo auch die passagen von denen benachbahrten zwey Potenzen des türkhisch[en] vnd Venetianischen gebüeths dem Kay[serlichen] territorio am nögsten gelegen seint, die Communiteten zusamben gezogen werden köndten, massen soliches S[einer] Kay[serlichen] vnd König[lichen] May[estät] etc. etc. Erenstliche allerg[nä]digste Mainung seye, das die biß däto da, vnd dorten zerstreyet stechende Inwohner in dorffschafften sich zusamben ziechen, vnd dabey in obacht genomben werden solle, damit wo

378

Karl Kaser zwar zuuerhietten, hingegen gleichwollen sich zubewerben schuldig seye, ob niht per indirectum einiger nuzen pro Cassa Militari erzaigt werden köndte, alß findete sye löb[liche] Militar hoff Commission pro nunc nur volgende mittl für thuenlich zu sein, Nemblich das vor allen die gelt straffen noch den genombenen Concert, vnd mit der â parte vorgeschriebenen modalitet ad praedictam Cassam Militarem geleget, so dan usum publicum diser villberüherten beeden graffschafften nach aller g[nä]digsten Kay[serlichen] befelh indes mahl emploiiret werden sollen, Item das man sueche von denen Confirmationen dern iezt in den Landt schon würkhlich in Pau befindlichen grundtstükhen per modum eines regals eine taxam zubeheben, niht weniger vor die gleichmössige Confirmationes, vnd respectiue Neue bestellung dern gräniz Chargen (von welichen fürohin niht mehr alß die 4 gradus, benandlich von Capitainen, Proculaben, Knesen vnd fendrichen sein sollen) Eben fahls eine taxam vnd zwar etwo von einen Capitain 30 f. von einen Proculaben 24 f. von einen Knesen 20 f. vnd von einen fendrich 16 f. so offt dergleichen Charge Vacand wirdt, gleichmössig ad Cassam bezahlen zu lassen, wobey aber noch dises anzumerkhen khombete, daß gleich wie sogemelte officier kein Stipendium, noch sonsten was anders geniessen, als was vor die Vorstecher von gelt straffen Stipuliert, auch deren etweliche qua gräniz gerichts assessores von denen Sportulen zu participiern haben, so erachtete sye löb[liche] Commission niht vnbillich zu sein Ihnen darneben ein gewisses Spatium von terren beyzulegen, weliches sowohl von der tax, vnd praestierenden herrn diensten befreyet, alß fürohin bey der Charge verbleiben, vnnd dem Successori bey Eraigender apertur wider zuegewidmet sollen, so erwehntes Spatium des terrens aber wurde in quanto genug sein, wan einen Capitain 15 einen Porculabo 12 einen Knesen 10 vnd einen fendrich 8 Joch, oder souill zuuerstechen, was 8 oxen mit einen pflueg in einen tag agkhern mögen, zuegetheilt wurde, glaubte auch darinfahls desto weniger difficultet anzutreffen, als den vernemben noch die maiste von Ernenten officiern ohne deme schon dergleichen Charge terrenen, ia woll auch zum Überfluß bereiths possediern, vnd dachero zu examiniern sein wurde, in quali titulo dise possession gegrindet seye, vmb allen fahls das nimium anderen die etwo noch nichts haben assigniern zu khönen, belangent aber diser in Chargen bestelten officier andere particular grundtstükh hab es damit nicht den Verstandt das soliche von der obangeregten abzihlenden Confirmations tax, vnd herrn diensten eximiert

7mo die Catholische geistlichkheit von sothanen beeden graffschafften vor ihro löb[lichen] Militar hoff Commission wehemüettig vorgebracht habe, das selbe niht einmahl zu ihres Lebens Vndterhalt die höchst bedürfftige hillff, vnd Subsistenz mitl geniessete, wochingegen die Schischmatischen pastores von ihren glaubensgenossen niht nur mit der behärigen nothwendigkheit, sondern sogar mit Überfluß besorget wurden, dises aber an sich selbsten eine gewissens sach seye, vnd noch benebens in Conspectu Schischmaticorum zur ärgernuß, vnd Spott geraichete, auch der sellen heyl darunter Versierte, wan bedeüte Catholische geistlichkheit auß noth, vnd abgang des Lebens vndterhalt sich aus dem dem Landt zubegeben bezwungen sein mieste, wo hernach vnser Christ-Catholischer Glauben selbiger orthen nothwendig in abfahl geratten, vnd völlig zu Grundt gehen derffte, dachingegen Ihrer Kay[serlichen] May[estät] allerchristmildeste Intention villmehr dachin abzihlete, wie so thaner allein selligmachender glauben in allen dero Landten, vnd Pottmössigkheit, volglich auch in disen graffschafften nach eisseristen Cröfften vndterstüzet, augiert, vnd forthgepflanzet werden köndte, hierzue aber sogleich dermahlen die mitl niht vorhanden wören, vmb die geistlichkheit ex aerario Stipendiern zukhönen, so wolte gleichwohlen die höchste schuldigkheit erfordern, sich zubeeifern, wie darinfahls ausgehollffen werden möchte, also solten wür Delegierte Commissarien alle sorg, vnd fleiß ankheren, vnd trachten wiewoll berüherter Catholischen geistlichkheit Entweder durch Zuetheillung genuegsamber Grundtstükhen, durch Zechendt, oder sonst durch einigerley ersinliches mittl der Competente Vndterhalt zu wegen gebracht, vnd verschafft werden möchte, in weitherer Considerierung, wo man die vorgemelte haubt Posten anzulegen vermaine, auch des vorhabens seye, vnd allerdings haben wolle, die Catholischen pfarn, vnd Kürchen dabey zu sechen 8o Verbleibete noch übrig respectu oeconomici etwas zumelden, vnd weillen noch villfältiger Reiffer Überlegung sye löb[liche] Militar hoff Commission für so wenig rathsamb, alß villmehr für allzugefährlich zu sein erachtete, derzeit gegen solichen vngezaumbten vollkh von Contribution, Kopf Steyer, oder einig anderer formalen anlaag die geringeste anregung zumachen, worauß Neüer aufstandt, vnd gräniz Vnruhe leichtlich Entstechen derffte, ein soliches aber moderno rerum Statu bey ihro Kay[serlichen] May[estät] niht zuuerandtworten wöre, mithin man es auf alle weiß

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE sein, sondern gleich denen andern Insassen â proportione des mehr, oder wenigen zubezahlen, vnd darauf die dienst Leüth zuhalten, oder das Surplus andern zuüberlassen haben solten, ob aber so angeregte intendierende taxa dern Confirmations terrenen aus ieden particularn absonderlich zuschlagen, oder es uill mehr von denen sambentlichen Communiteten, wie selbe ein- vnd abgetheillet, zubewerkhen, auch wieuill für iedes Joch, oder pflueg zu taxiern sein möchte, das wurde der Delegierten Commisssion ihren guett bedunkhen anheimb gestellet, mit dem beysaz, das die Insassen nur Capace gemacht werden miesten, wie das soliches petitum auf kheinen tribut, oder formliche anlaag gemeinet seye, sondern weillen selbige vormahls denen Commendanten sowoll vor die Chargen, als terrenen weith gressere regalien, oder discretionen (wie man es Nenen möchte) zugeben kein bedenkhen Getragen hetten, sye es auch aniezo vmb soweniger difficultiern köndten, dieweillen das gelt niht einen particulari zu khombete, sondern wie vorgemeldet, ad Cassam Militarem geleget vnd widerumb zu des Landts, vnd ihrer selbst aignen wollfahrt wurdt emploiiret werden; concernierend 9no die hin khönfftige Neüe Ansidlung seye Eines theils haubtsachlich dachin zu reflectiern, damit soliche wan anderst möglich, in lauter Römisch[e] Catholische Christen bestechen, vnd anderseits getrachtet werden köndte, auf dergleichen Neue Ansidlungen per modum arendae, oder Jahrlichen bestandts etwas gewisses zubedingen, wobey doch die ansidler einen Weeg qua gräniz Soldathen, vnd niht gleich denen bauern zuhalten sein, auch mit billicher limitation â misura des bestandts gleichwohlen die herrn dienst zu praestiern haben wurden, weillen auch 10mo biß anhero der District Gospitsch sambt dem theill, der vmb Bellai gelegen, für die vohrmhälige Cammeral Commendanten zu ihren genuß gewidmet gewesen seye, man aber vor das könfftige mit selbigen eine andere disposition zumachen vorhabe, als Nemblichen zumahlen sich eisserte, das die teutsche Manschafft sambt officiern, vnd gemainen mit der außgeworffenen Monathlichen geltlähnung allein nicht bestechen köndte, vnd dachero für selbige das brodtportion mässig nothwendig wurde beyzutragen sein, auch das mir oberhaubtman sowoll, alß den h[errn] Oberleüdtenandt, vnd den Kriegs Commissario Etwaß von sothanen terrenen zur beihillff zuegetheillet wurde, so gienge der Militar hoff Commission disfältige Intention dachin, das man eines theils von obermelten districten

379

souill absendern möge, alß ich Oberhaubtman vor 6 pferdt, vnd souill horn Vüch, der h[err] Oberleüdtenandt, vnd Kriegs Commissariens aber Jeder vor 3 pferdt, vnd souill horn Vüch zu erzaigung Rauch, vnd glatten Fuetters, wie auch etwas zur Kuchel an Krauth, vnd Gartten Speiß vonethen haben derffte, daß Übrige aber köndte ebenfahlß in bestandt ausgelassen werden, vmb dauon die abzihlende brodt portiones, wie soliche in einen â parte Entwurff weren angesezt worden, Jahrlichen beheben vnd bestreitten zu khönen, seye auch niht zu zweifflen, es wurden zu solichen Vorhaben, vmb so leichter bestandt Leüth sich finden, alß dise districten so dan von weithern praestierungen dern herrn diensten, vnd von der obigen tax forderung befreit zu sein hetten. 11mo Wurdt auch mit der gleich iezt berüherten taxnembung noch solicher Vndterschaidt zu obseruiern sein, das alle die Jenige Grundtstükh, weliche die besizer durch Khauffbrieff an sich gebracht hetten, keine iezige Confirmations bezahlung leisten derfften, Ingleichen wurden bey eraigenden Tottfahl die Erbuolger nur etwas pro regale zu antrettung der Erbschafft zubezahlen haben, gleichwie dan alles dises eben sowohl, alß wie das obige, auch vnß Delegierten Commissarien überlassen wurde, was wür noch weithern Überlegung für möglich, vnd practicabl Ermössen wurden, massen ohne deme ich Kriegs Commissarius von Lebenegg mich Eingefunden habe, wie man hieruon Commissionaliter gehandlet hette, alß solte hingegen Niemandten erlaubet sein, die grundtstükh zuuerkhauffen, oder sonst zuueralieniern, vmb andurch die Caduciteten zu Saluiern, weliche ihrer Kay[serlichen] May[estät] etc. etc. alß dem gresten Grundt herrn vorbehalten, wiewohlen soliche nach augenschein deren zahlreichen freindtschafften in uillen Jahren fäst niht zugehoffen sein wurden. Wan nun Hierauff 12mo ein, vnd das andere, was derzeit möglich, wirt fürgekhert, vnd mit denen Landts Insasßen entweder durch güettliche vergleich, oder sonsten mit glimpflicher Dexteritet geschlichtet, vnnd abgehandlet worden sein, so köndten hernach von mir Oberhaubtman vndter meiner alleinigen Vndterschrifft gegen erleg- vnd hinübergebung ad Cassam Militarem der Stipulierenden tax, oder sogenandten regals die Confirmations expeditiones sowoll über die terrenen, alß Chargen schon hinauß gefertiget werden, massen ich Oberhaubtman bereiths auch â parte instruiert wöre, wessen ich mih ratione dern leztern bey känfftigen ferrern ersezung nich zuuerhalten habe, dise wören also in

380

Karl Kaser relation punctatim vnd zwar ad punctum 1mum wasmassen wür alle titulos possessorios, Khauffbrieff, Conferier- vnd Confirmations Decreten de praeterito von Jeden Grundt Inhabern, oder besizern niht allein abgefordert, wie dan alle dise, so mit einen dergleichen priuilegio ad praerogatium versechen waren, ante Commissionem alß weliche Jeden besonders darumb befragt, vnd ad producendum Angehalten vorgewissen, in der beyligunden ganz ausführlichen Conscription annotiert vnd angemerkht seindt, darauf wür vnß auch gehor[samst] bewerffen, sondern die bey einer löb[lichen] Militar hoff Commission quo ad terrena eingeraicht, vnd vnß vndecretierter herüber gegebene Memorialien noch woll, vnd Reiffer examinier auch Überlegung was einen Jedwedern rechtmässig zuestendig seye Jeder Parthey mit ihrer Verbschaidung obschon Hinauß gegeben, vnd selbe mithin genzlichen zufriden gestellet haben, niht weniger ad 2dum Ist die Einrichtung allschon beschechen daß hinkhänfftig durchauß zwischen denen Insassen quod ad Seruitia Publica ein soliche Gleichheit abhangen wirdet, das Jederman â proportione dern besizenden terrenen ad portanda onera angehalten, mithin also keiner mehrers alß seine geniessente Grunt mit sich bringen, grauirt sein solle, wie zumahlen dan die benachbahrte Attotsaner, vnd waß dachin gehörig, vnnd incorporirt, verschidene praetensiones an gewissen zu der Graffschafft Lika gehörigen Districten formirn, seint gleichfahls selbe ad Dellegationem berueffen worden, alda ihre habende fundamenta, oder titulos Possessiones vorzubringen, in deme, das die Perusianer, vnd zwar neo Christiani albereiths von souill Jahren hero sich sowoll bey denen von Zeit zu Zeit in beede Graffschafften Lika vnd Carbauia abgeordnete gewesten löb[lichen] Commiss[io]nen alß auch bey den Kay[serlichen] hoff selbsten wehemüetigst erclaget haben, waßmassen die benachbarten Attotschaner einen zimblichen bezirkh von den Perusianer territorio so in der zeit, vnd auch tempore des türkhen, alß beede Graffschafften vndter dessen Joch noch gestanden, dachin nacher Perussich were gehörig, auch selben von den verstorbenen herrn G[ene]ral obristen von Carllstatt graffen von Hörberstain, da er gemelte graffschafften den Erbeindt glikhlichen abgenomben habe, gemelten neo Christianis mit Handt vnd Mundt versprochen, vnd zuegesaget habe, dasselbe wan Jenne bey ihren terrenen vndter vnß verbleiben alle die Jenige Confin Inenhaben, vnd genuzen sollen, wie ihnen selbe in Zeiten des türkhen zuestentig gewest weren, Vsurpirt

Substantialibus die haubt puncten, weliche man van Commissions wegen, vns Delegierten Commissarien zur etwelichen richtschnur habe anzeigen wollen. Übrigens das vesste Vertrauen in vnß sezendt, wür wurden alle ins gesambt, vnd ein ieder besonders vnsern fleiß, sorg, vnd Embsigkheit also Rüemblich daran strekhen, wordurch einer seiths der allerhöchste Kay[serliche] dienst, vnd Interesße zu dero fromb, vnd nuzen zwar beobachtet, dabey aber auch das werkh dermassen fürsichtig tractiert werde, vmb daß alles in dem Landt ohne aufruhr ablauffen möge, wo zugleich man der zuuersichtlichen hoffnung lebete, die Inwohner wurden, als gethreye Vasallen gehorsamb, vnd willig sich erzaigen, mithin niht Vrsach geben wollen, das allerhöchst Erwöhnte S[eine] Kay[serliche] May[estät] etc. etc. gezwungen sein miessten, wider selbige mit schörffe, vnd Vngnadt zuuerfahren, disen allen dan sye Leztlich nihts mehrers vor iezo beyzurukhen, alß das Ingleichen erwogen wurde, ob niht alda in dem Landt durchgehendts gleiches gewicht, masß, vnd Ellen auch köndte eingefühert werden, gleichwie dem vernemben nach sye Inwohner selbsten darumben, bittlich anlangeten, was aber von Zeith zu Zeith durante hac Delegatione vorfahlen derffte, das wurde Jederzeit an die löb[liche] offt berüherte hoff Commission zuberichten sein, absonderlich so lang sich dise annoch In denen I[nner] Ö[sterreichischen] Landen befinden, vnd aufhalten wurde. Zur gehorsamber Volge abrecapituliertes an vnß Delegierten Commissarien heriber gelassenen Militar hoff Commissions decret haben wür sogleich zugedachter Delegierten Commission handt angelegt, vnd seint von hier 12 [Septem]bris J[ü]ngst Entwichenen Jahrs von hier nacher Lika, vnd Carbauia aufgebrochen, volgbahr dise Commission an denen eisersten gräniz, alß vornemblich in Carbauia, vnd Erstlichen in der sogenandten Correniza vndter die haubtmanschafft Punitsch gehörig, eröffnet, nach dem daselbst das vnß in vorgemerkhten decret beygeschlossene Pattent ordentlich publicirt, weliches auch nachgehendts in allen übrigen dorfschafften, vnd orthen ist beabsorget worden, nach vollführten Commissions verrichtungen alda, seint wür von hinen nacher Punitsch, vnd so forth durch ganz Carbauia, vnd Lika von dorff- zu dorffschafft abgangen, all das Jenige gehor[samst] zuuollziechen, was von wolluermelter löb[licher] Militar hoff Commission vnß in gnaden Committirt worden ist, vnd moderno rerum Statu Immer thuentlich ware, Erstatten danenhero hiemit nachuolgendt Vnser gehor[samste]

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE vnd entzogen hetten, benantlichen Jantsche, Jessen, Klein- vnd Grosß Rauniane, vnd Silena Poliona biß auf den benandten Skok, weliches lezte orth die Metales zwischen Perusik, vnd Wunitsch von vhralten gewesen sein sollen, vnd biß an däto annoch die Punitschaner sogestalten geniessen; Hüerüber haben die Attotschaner ihr Verandtwortung bey vnß schrifft- vnd Mundlichen eingelegt, vnd mithin vorgetragen, gemelte örther weren Niemahlens in die graffschafft Lika gehörig, oder dachin incorporirt, sondern das selbe tempore belli nur loca praedae gewesen, vnd weillen dan sye Attotschaner beede Graffschafften Lika, vnnd Carbauia hatten mit Einnemben gehollffen, vnd noch dahmahlens occupirt, wurden selbe hoffen, man wierd es ihnen weder zu däto absprechen, vnd umbsouill mehrers selbe einmahl in pacifico possessu lassen, alß ihre familien, vnd Descendentien sich sogestalten vermehret hetten, das selbe mit den territorio von Ottotschaz schon Niemahlens wurden bestechen könen. Über dises hetten sye Jederzeit bey allen fahl beeden Graffschafften Lika, vnd Carbauia vnd Insonderheit denen Perusianer neo Christianis, wan selbe von denen Wallachen haben verfolget, oder gar angriffen werden wollen, alle assistenz, alß nächste angelegene Gränizer gebürdet, vnd der Vrsachen willen auch von den vorgewesenen h[errn] Cammeral Commendanten graffen Corenini see[lig] einen Concession brieff von Koren biß Skok erhalten, die Perusianer Nembeten disen lezten Vortrag gar vor bekhant an, vnd wollen dardurch probiern, angesechen sye Attotsaner einen Concessions brieff von gemelten h[errn] Graffen Corenini angesuecht hetten, diser aber Cammeralische Commendanten über beede Graffschafften wehre; hetten also andurch sye Attotsaner von selben bekhenet, das gemelte orth zu der Graffschafft Lika, vnd Carbauia gehörig weren, zu deme aber hetten gemelte Attotsaner woll schrifftliche anregung gemacht, solichen concessions brieff von obgemelten h[errn] graffen Correnini see[lig] erhalten zu haben, Jenen aber Niemahlens producirt, das also zu glauben seye, das sye weder mit solichen vorgebenden Concessions brieff versechen weren, es hat ein- vnd anderer theill dise ihre behellffe pro et contra per longum et latum ante Commissionem Delegatam vorgebracht, so wür breuitatis Gratia hier vmbgehen, vnd allein Substantiam mithin Euer Hochgraff[liche] Exc[ellenz] g[na]den, vnd g[na]den vndterth[änig] gehor[samst] vorstellen, vnd zwar kan von seiten dern Perisianer ihnen Attotsaner keiner Dingen in abredt gestelt werden, das die leztern nicht allschon gegen 17 Jahr Crafft eines der allererstens in die Lika gekho-

381

mbenen Cammeral Commission auf ihre noch damahls eingereichten Supp[lik] erhaltenen Decrets de däto 27 [Septem]ber 1696 in possessorio iedoch niht in pacifico possessu gestanden, massen gemelte Perusianer von Zeit zu Zeit bey allen herinen gewesenen Militar, vnd Cammeralischen Commissionen auch bey den Kay[serlichen] hoff selbsten ihre beschwerde wider sye Attotschaner der Vsurpirung halber Cläglich eingelegt, vnd angelangt haben, das gemelte Attotschaner das ihnen usurpirte abtreten, vnd zurukh geben sollen, warüber die Commissions Decreta iederzeit ergangen, biß zur ankhunfft der Haubt, oder einrichtungs Commission in Statu quo zuuerbleiben, vnd sich von allen weitern eingriff zuenthalten; von hoff auß aber haben gemelte Perusianer neo Christiani beyligundes schuz Patent auf ihr dachin eingereichte vndterthste Supp[lik] überkhomben, in Crafft welichen allerg[nä]digst demandirt worden ist, sye Perusianer bey ihren alten Confinen zu manuteniern, vnd handt haben zu lassen, wie zumahlen aber in solichen die Metales niht außgesezt, sondern nur generaliter laudent ist, haben wolluermelte Perusianer noch beykhombende auß einer alten türkhischen schrifft in daß Wellische vbersezte beylag producirt, worinnen zwar die Rain Stainer nominetenus ausgesezt, sonsten aber in Jenen kein datum angemerkht wirdt, weliches vmb souill weniger so starkh anzuziechen, alß wissentlich auf den gränizen, vnd zu forderist der orthen in vorigen Jahren man sich mehrers die auf uninteressierten aussagen dern alten Gränizern, dan auf ein schrifft, so wunderselten gewöhnlich ware, gepunden, vnd darüber allein geschlossen hat, welichen alten gräniz gebrauch man auch dermahlen moderno rerum Statu noch allerdings auß ermanglung dern ordentlichen Instrumenten, auch in ansechung zu däto einige schrifftliche instrumenta deraro contingenti in der ganzen Gräniz zufinden sein, vnd nur alles an denen aussagen dern alten uninteressierten gränizern abhanget, necessitatis gratia nachzufuessen billich anlasß nemben mueß, zu solichen Ende dan haben wür allen möglichsten fleiß angekhert, den wahren beweistumb darüber wo von alters hero die metales Confinii zwischen Berusik vnd Attotschaz wohren; nach arth des Gräniz gebrauch durch die alten uninteresierten gränizern genau zu wissen, weliche einhöllig contestiern, vnd bestöttigen, daß solicher alte Confin per lineam rectam von den wasser Koren auf das schlosß Deruegniak so hart an Rounione anligendt, von danen auf Werpilo Radoff Clanaz neben den feldt Turionsghi, vnd Miletina Corida weliche 2 örther dermahlen die Wallachen von Villitsch vndter der hau-

382

Karl Kaser ssouaz, vnd deme was dachin gehörig abtretten sollen, sogestaltig wirt einer seits denen neo Christianis gehollffen, anderer seits auch auf denen zurukh bekhombenden örthern ein ganze Haubt[mannschafft] von denen Röm[isch] Cath[olischen] glaubens genossenen angesezt werden könen, weliches umb souill mehrers erforderlich sein will, alß uill ohne deme die Eyserster gräniz gegen der ottomanischen Portten in lauther von dem Schischmatischen ab Ecclessia damnirten glauben, oder Sect constituirt ist, vnd damit auch dise einwendung theilß gehoben werde, das die Attotsaner, Perlogianer, vnd Vilitsaner vorgehen wollen, Jene köndten weegen angewaxener zallreichen familien sich nun mehro mit den attotsaner District oder bezirkh keines weegs vndterhalten massen alda vor souill dern Insassen die terren was dachin nacher Attotschaz gehörig bey weithen niht zuelenglich weren, fünten wür nach dises expediens, das sowoll gemelten Perusianern, alß theilß denen Attotschaner vnd Perlogianer, waß vnsers glaubens genossene seint, mit deme vndter die arm gegriffen, vnd gehollffen werden köndte, wan obrecenssierte nacher der Graffschafft Lika gehörige orth respectiue vnangefochten, vnd abgetretten sein werden, das man mit solichen ein sogestältige auß theillung vorhandt nemben köndte, das erstlichen offt gemelten Perusianern, vnd zuforderist denen neochristianis souill terren zueerkhent werde, von wahnen selbe Ehrlichen zu leben haben wurden, nachgehents gleichwohlen auf denen benachbarten Attotsanern, vnd Perlogianern, so vnsers glaubens nicht aber denen Vilitschaner so die Schischmatische Sect aufhoben, von gemelten orthen souill terren alß möglich sein wirdt zuegethaillet werden möchte, Jedoch mit disen expressa reseruata das selbe alle denen man einige terren zuerkhenen, vnnd zueeignen wirdet, Jene mit strikhen besizen khonten, deme sye auch niht zugegen sein werden, vnd allein von hiessiger Likanischen Oberhaubt[manschaft] Dependent, alda also die onera publica praestiern vnd tragen sollen, auf soliche weiß wirt niht allein ein so anderer theill gehollffen, sondern andurch auch der wahre Röm[isch] Cath[olische] glauben in beeden graffschafften Lika, vnd Carbauia einen merkhlichen vorschub in effectu überkhomben, vnd mithin also auch hierinfahls die allerg[nä]digste Intention des Landts Fürsten in vndterthenigkheit befolget sein, vnd wie zumahlen sich offt gemelte neo christiani von Perusik offters bey denen löb[lichen] Stöllen woll, alß dermahlen bey vnß Delegirten Commissarien wehemüetig erclaget haben, waßmassen ihnen auch von denen Attotsanern vor Jahren in solichen quaestioni-

bt[mannschaft] Attotachaz gehörig possediern, von hinen durch den Waldt Babina gora, durch Babina gora auf Broschie alwo ein grosser See in der gresße eines dorffs woselbst ein gemeines orth in eissersten Confin, vnd alda öffters sowoll die Türkhen alß die vnsrigen zufüschen pflegen, von dar auf den vornembsten Perg Blisiuiza welicher die Likam von der Türkhai, oder Bosnien vndterscheidt, wan man danenhero angemerkhten metalem per lineam rectam nachgehet, so fahlet zu der graffschafft Lika niht allein die quaestionierten örther Jantsche, Klein vnd grosß Rauniane, Jessen, vnndt Sileua Polione sambt den schlosß Deruegniak, sondern auch Turiansghi, Miletina Corida, vnd Bressouaz, dachero mehr alß wahr, das offt gemelte attotschaner vnd die zu solicher haubt[mannschaft] gewidmete Perlogianer vnd Vilitschaner alle soliche orth nur vsurpirt durch daß faust recht von der graffschafft Lika abgesendert, vnd zu sich gezogen, darüber auch keinen andern titulum possessionis zu zeigen haben, aldieweillen dan die Ehedessen von denen benachbahrten Attotschaner vnd vbrigen Wallachen Perlogianer vnd Vilitschaner sehr betrangte neo Chrisitani Perusianer wenig Grintstükh besizen auch andere biß 60 des wahren Röm[isch] Cath[olischen] Glaubens genossene Perusianer ohne Gruntstükh leben miessen, massen ihnen von ihre alten Confinen souill usurpirt, vnd entzogen worden in der graffschafft Lika auch gar wenig des Röm[isch] Cath[olischen] glaubens seint, Jezt vmb desto mehrer vnser gehor[sam]ste vnmasßuorschreibliche Mainung das niht allein von einen hochlöb[lichen] I[nner] Ö[sterreichischen] hoff Kriegs Rath durch gemössene Verordnung h[err] haubtman zu Attotschaz graffen Jacob Strasoldo aufgetragen werden möchte, seinen vndtergebenen Attotschanern, Pelogian- vnd Vilitschanern alles Ernnst zugebietten, das selbe angeregte questionirte örther Jantsche weliches orth gleich nach abzug einer löb[lichen] Militar hoff Commission h[err] haubtman von Attotschaz mit denen der graffschafft Lika souill alß zuerkhent massen selber gleich denen Attotsanern verbotten alda niht zu agkhern, oder einige handt anzulegen, Jesen Sileua Poliona hinkhönfftig vnangefochten sein zu lassen wissen, sondern auch Klein - vnd grosß Rouniane woselbst den vergwisten vernemben nach ein grosße unthohirt vhralte Khalhgrueben von welicher nicht ein mahl die Türkhen einige wissenschafft getragen haben, vnd geglaubt werden will das noch von denen Cath[olischen] solicher Kalh dachin gelegt worden seye, in der Mainung daselbst eine Cath[olische] Kürchen zu erpauen, sambt Turiansghi, Miletira Corida, vnd Bre-

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE rten örthern, alß vor nemblich zu Jantsche, vnd Rauignona 40 schöber hey so sye Perusianer Propriis Sumptibus zusamben gebracht mit ihren vüch von Attotsaz absumirt worden, vnd alda vmb die refusion gehor[samst] angelangt haben, dachero were vnsern doch vnmasß vorschreiblichen gehor[samst] erwehnen nach gleichfahls billich, das sye usurpatores Attotsaner gemelten Perusianer den betrag angeregt, vnd consumirten 40 schöber Rauch fuetter in aequivalenti widerumben refundiern, vnd guett machen sollen, weliches ihnen neo-christianis woll vmb souill mehrers zugönnen were alß selbe Ehedessen niht allein von denen benachbarten Wallachen; sondern von denen Attotsanern selbsten souillualtig verfolget, vndterdrukhet, sich aber Jedoch niht gar verstossen zu lassen veranlasset worden sein, offters ihre beschwörde bey denen Gräniz Gerichten löb[lichen] Dycasterien, ia so gahr bey den kay[serlichen] hoff selbsten beweglichsten vorzustellen, dergleichen vorzunemben nötig gewesene litigiae aber haben ihnen merlkhlichen in den Peitl gegriffen, vnd uill gelt annebens gekost, so sye annoch Empfinden, vnd sich widrumben Empor zu bringen niht sobalt des vermögens sein werden; wür Stellen aber soliche vormainte refussion gleichwie alles anderes ainen hochlöb[lichen] I[nner] Ö[sterreichischen] hoff Kriegs Rath hiemit zu dero g[nä]digen weithern resolution gehor[samst] anhaimb. 3tio Kan von selbsten in g[na]den erwogen werden, wie beschwör, auch gefährlich dise biß anhero in genzlicher disolution, vnd freuel gelebte Gränizer, zubewegen waren; biß sich selbe insgesambt, vnd ieder besonders beschlossen hat, seine habende entweder mit den Sabel erworbene, oder wenigist mit solichen biß an däto erhaldene Grindt, nach denen Johen, oder Tagwerchen abmessen, vnd darneben niht allein in generali alle die Inssassen, vnd Seellen beederbey geschlechts, sondern zu forderist die Manß Persohnen, weliche zutragen deren waffen tauglich anzugeben,vnd beschreiben zulassen; man hat aber die sachmitels göttlichen Göttlichen beystandt dergestalten Caute Menagiret, das man quo ad hoc den zwekh Erraichet, vnd mit angeregten vnß in g[na]den aufgetragenen Conscription tenerorum, et animarum utriusque Sexus in Commitatibus Likae, et Corbauiae existentibus fürgegangen, vnd auch dits orths den beuelh, vnd intention Einer löb[lichen] Militar hoff Commission, ob zwar niht mit Geringen beschwörnus, vnd sich öffters heruor gebrochenen zimblichen difficulteten vollzogen hat, wie wür dan angeregte Conscription hiemit originaliter

383

gehor[samst] beyschliessen, worauß ein hochlöb[licher] I[nner] Ö[sterreichischer] hoff Kriegs Rath alles gar außführlichen auß denen noch benebens bey ieden dorff, vnd volgbahr graffschafften in fine formierten extract in g[na]den zuermessen haben werden, vnd solicher beschreibung nach ist gleichfahls alle proportionierte gleichheit mit deme introduciert worden, dass hinkhönfftigung zu praestierung dern herrn diensten et ad portanda onera publicae keiner mehr, oder weniger agrauirt, sondern ieder durchgehents gleich â propartione wirdt gehalten sein, nach dem auch soliches vollführet worden, ist man 4to gleichfahlß beabsorget gewesen, vnd hat nachgechents die Landts Situationen von haubt- zu haubt- auch dorff- zu dorffschafft woll beobachtet, vnd ausgesechen, welicher orthen, in was für gegenden, wo selbst wasser, vnd holz an der stelle, auch wo die passagen von denen benachbahrten zweyen Potenzen dem Kay[serlichen] territorio am nägsten gelegen seint, verfolglichen denen Insassen alles erenst von seithen der delegierten Commission iniungiret, daß sye biß däto da, vnd dorth herumb zerstreiet gelebte Inwohner sich sogewiß an daß ausgezeichnete orth in die Communiteten zusamben ziechen sollen, alß bey widrigen fahl S[eine] Kay[serliche] vnd König[liche] May[estät] soliches ohne widerredt allerg[nä]digst haben wolten, bezwungen sein wurden, wider ihre vngehorschambe Vassalen, vnd Vndterthanen mit der allschon betrochender schörffe ohne einziger ferrer Zurukhsechung, in effectu zuuerfahren; respectu Separationis der Schischmathischen Wallachen von denen Catholischen, oder neo Christianis auf das sowoll die leztern hinkhönfftig abgesondert, vnd besonders ihre Wohnung, vnd Zusamben ziechungen haben sollen, ist zwar ebenermassen auch hierinfahls gebüherendt reflectiert, vnd souill alß derzeit möglich ware, in sachen alle gutte Vorsechung gemacht worden; Es beruechet aber der würkhliche effect darüber erst damahls, wan man würkhlichen zu denen ausgezeihneten föste orth zuerpauen handt angelegt haben wirdt, anerwogen vorhero schwörlich, oder gar niht die gesambten Inwohner sich resoluiern werden, in die Communiteten zusamben zu ziechen, beuor selbe niht würkhlichen absehen werden, das man mit erstuermelten defensions werkher fürgehet; qua occassione sodan allererst die Verwex[lung] oder außtauschung deren grundtstükhen zwischen denen Catholischen et neo christianos mit denen Schischmathischen wirt vorgenomben werden khönen; an welicher Verwexlung die iezigen po-

384

Karl Kaser versprochene Pau Materialien, so in den Landt zuerzaigen sein werden, ihren obligen nach Successiue beybringen, vnd beyschaffen werden. 6to Die wegen Bresouaz, Homogliaz, auch der grosß[en] vnd kleinen Popina obwaltenden differenzien anbelangent, bestechen einerseiths in deme, daß die Corenitschaner das orth Bresouaz (so die Perloganer vndter die haubtmanschafft Attotsaz gehörig, von beyleiffig 20 Jahren in possessario haben, nicht zwar pacifice besizen) gleichfahls ansprüchig machen, vnd soliches zu ihren Confin gehörig zu sein allerdings behaubten wollen. Homogliaz hingegen wirdt von ihnen Corenitschaner noch zu däto Possediret, das aber auch Bresouaz in die Graffschafft Lika gehörig seye, wan man die lineam rectam nach denen vhralten Metalen Ziechen will, weliches von denen uninteressierten alten gränizern abgelegt, vnd contestirt wirdet, auch soliches Juramentaliter ablegen zu wollen sich anerbotten haben, da seint wie allschon respectu dessen in vorgemerkhten puncto oder §o 2do Mehrern Inhalts in g[na]den verstendiget worden, weliches man weiters hier recapitulirt, sondern allein nur nach souill beyzurukhen vor nötig zu sein erachtet, das wan gleich die Perlogianer von mehr Jahren hero das questionirte orth Bressauaz genossen, vnd Possedirt haben, so seint selbe Jedoch Niemahlens in pacifico possessu gestanden, vnd nur alle sowoll I[nner] Ö[sterreichischer] hoff Kriegs Räthliche g[nä]dige befelh, alß die Commissions Decreta dachin ergangen, das angemerkhtes Bressauaz die Perloganer, die Correnitsaner aber Homogliaz biß zur ankhunfft der haubt, oder einrichtungs Commission geniessen, vnd Inen haben sollen, vnd bestechen dern Perlogianer Fundamenta allein in deme, das selbe so geraumbe Zeit in possesario Stunten, dan das die Corenitschaner biß zu dato ohne besezten orth Bressauaz gelebet, vnd sich vndterhalten hetten, dise zwey Fundamenta aber Suffragiern keines weegs gemelte Perlogianer vnd seint bey weithen nicht zuelenglich ihr Vorhaben zubehaubten, dan wan gleich gemelte Corenitschaner souill Jahr hero ohne den orth Bressauaz gelebt, vnd sich durchgewikhlet haben, so volgt doch darauß niht, das es deswegen denen Perloganeren verbleiben sollen; ex ratione das für eins selbe Niemahlens in pacifico possessu waren für das anderte haben sich auch der Corenitschaner Familien zahlreich vermeret, daß selbe auch dermahlen mehrers grunt gebrauchen; für das 3te das alß die Corenitschaner von Perlog auß Correniza angesidlet, ihnen Perloganern ihre alda Gehabte gruntstükh von darumb verlassen

ssessores vnsern Erwöhnens keine sonderliche difficulteten zu formiern Vrsach nemben werden, anerwogen soliche permutation wo ieder widerumben sein aequivalens hat, nur zu ihrer selbstaignen hinkhönfftigen sicherheit, vnd bessern Ruhestandt angesechen ist, wie zumahlen man dan auch des Vorhabens ist 5to nebst erstgedachter Zusamben ziechung, in der Coreniza, Udbina, Ribnik, Grätschäz, vnd Suonigrad defensions werkher anzulegen, haben wür allschon soliche Veranstaltungen bey denen Inwohnern ergriffen, das wie es ratio Belli allerdings erfordert, theils aldorthen, theilß aber gleich daran die zahlreichisten Communiteten eingesezt werden, wie niht weniger aller orthen, wo die Zusamben ziechung dern dorffschafften beschechen wirt, die Inwohner verobligiert, vnd verpunden sein sollen, lauth an ihnen mit denen von einer löb[lichen] Militar hoff Commission zugeschikhten Puncten mithin also ergangenen intimato, [(]worüber sye auch ihre erclörungen, vnd Versprechen des gehorsambs durch ihre deputierte zu handen wolluermelter löb[licher] Militar hoff Commission bereiths eingeschikht, vnd dachin angelobet haben) niht allein die Pallanken mit brustwöhren zubewahren, auch tschardakhen wo es vonnethen aufzurichten, sondern Ingleichen mit denen laboribus gratuitis, vnd beyschaffung deren Pau Materialien, weliche auß dem Landt erzeigt werden können, zu oberwehnten Fortifications werkhen zu Concuriern, worüber sye gesambte Insassen ihr nochmahlige erclörung etiam ante Commiss[io]nem delegatam Mindlich eingelegt haben, von disen Leztern oblige auch vmb desto weniger mit befuegnus sich Entschitten, könen alß uill es wissentlich, daß solicher der Gräniz brauch durchgehents der orthen seye, ob sye aber Ihren widerholten versprechen, vnd gräniz schuldigkheit würkhlichen güettlich werden nacheben wollen, wirt sich damahls eissern, vnd von selbsten an tag legen, wan man einesmahls an erwehnte defensions werkher handt anzulegen anfangen lassen wirdt, weliches alle damahls mehr alß erforderlich, wan man anderst ein guttes gouerno, vnd standthafftige ruhe in den Landt selbsten abzusechen, des rechten meinens ist, vnd were allschon die Zeit verhanden hierzue auf die praeliminaria, alß machung dern kalch grüeben etc. vnmäßgeblichen zugedenkhen, auch hüerüber die g[nä]dige Verordnungen ergechen zu lassen, zum fahl man disen erst könfftigen frühling, oder somber an solichen Defensions werkhen, oder gebeyen wenigist einigen anfang machen will, anerwogen es mit denen Landt Insassen mehrer Zeit gebrauchen wirt, biß selbe die

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE haben, angesechen selbe die h[errn] dienst nicht auf 2 orth haben aufnemben könen; des weithern Versechens, selbe wurden hingegen Coreniza mit ihrem alten Confinen, wochin auch gedachtes Bressauaz fahlet, vnnd gehörig ist, zugeniessen haben, eben dise causales propter onera partanda ist dermahlen respectu Bresouaz so die Perloganer geniessen, vnd gleich wollen keiner alda in Bressouaz, sondern alle in Perlog demnach von 2 seithen die onera publica auch tragen miesten, wohnent ist, massen selber bezirkh in Bresouaz in kheinen agkher Pau sondern in Pur lauter wißmader bestechet, alda auch wegen allzugrosser Kälte nihts geakhert, sondern nur in souill wißmader erhalten, vnd genuzet werden kan, weiters ist wissentlich das Berlog von Bressouaz gegen 6 stundt, von Coreniza aber nur ein kleine Stundt entlegent seye, Mit waß befuegnus also wollen sye Perlogianer gemeltes Bressauaz behaubten, in ansechung dessen allen also seint wür nochmahlig vorgemelter vnser gehor[samst] vnmaßuorschreiblichen Mainung inhaesiue, was wür disseitig §o 2do mit mehrern berüheret haben, das, wan ein Hochlöb[licher] I[nner] Ö[sterreichischer] hoff Kriegs Rath gemeltes Bressauaz, vnd übrige der graffschafft Lika usurpirten örther selber widerumben incorporirn wirdet, wie wür es niht anderst hoffen wollen, das man volgbahr ein Neye ansidlung von einer ganzen haubt[mannschaft] mit lauther Christ Cath[olischen] glaubens genossenen gegen 200 heyser, wan man auch gleich einem guetten antheill von Bressouaz denen Corenitschaner sowenig gruntstükh haben, zuewidmete, oder mehr alda ansidlete, einsezen köndte, Nebst deme weiters ist in g[na]den zuerwögen, das das orth Correniza respectu der haubtstatt Bichatsch der eiserste posto seye, vnd selber in lauther Schischmatischen glaubens genossenen bestechet, dachero auch hierwillen mehr alß erforderlich ratio Status gibet, das man wenigist in den eisersten gränizen die Catholischen einsezen zu khönen allen möglichsten fleiß anwenden solle, weliches dermahlen auf soliche weiß bewerkhet, mithin also auch die Ehre des höchsten befördert, vnd zugleich auch ein Nambhafftes von denen Ney ansidleten ad Cassam Militarem geschafft, vnd gebracht werden köndte. 7mo Haben wür zwar alle sorg, vnd fleiß angekheret vnd getrachtet der Catholischen geistlichkheit Entweder durch Zuetheillung genuegsamber Gründtstükhen, oder durch einrichtung des sonst den Clero zugeben gebreüchlichen Zechent vndter die armb zu greiffen, es hat sich aber moderno rerum Statu weder eines nach

385

des andere von disen vorgeschribenen Formaliteten zu däto noch keines weegs bewerkhen lassen, Erstlichen wahren keine Vacante grundtstükh, anderseiths ist die einführung des Zechent pro hic, et nunc allzugefährlich zu sein, billichermassen ermössen, vnd erachtet worden, damit man aber gleichwohlen Ihro Catholischen Geistlichkheit souill, als derzeit möglich ware, doch in etwas, vnd mit deme mehrere hillf, vnd Subsistenz mitl verschafft, hat man die Schischmatische Wallachen, weliche dermahlen soliche grundtstükh besizen, so vorhero von denen Catholischen, oder neo Christianis possediert worden seint, zu reichung der Jenigen gebüher obligiert, vnd angehalten, was Ehebeuorn von denen Catholischen besizern vnser geistlichkheit ist gereicht, vnd abgefühert worden. Übrigens haben wür niht gefunden, das gemelte Catholische Geistlichkheit sogar ohne der höchst bedürfftigen hillfe, vnd Subsistenz stundte, in deme noch Endlichen alle (ausser etwo ein oder zwey) deren souill Einkhauffen haben, das selbe sich darmit ihnen geistlichen Standt gemäß ohne prostituierung ihres Carrecteris vndterhalten könen, vnd ob es gleich niht in abredt gestellet werden kan, das die Schischmathischen pastores sowoll mit weithmehrers grundtstükhen, alß von ihren glaubensgenossen mit der behörigen nothwendigkheit in Überfluß besorget werden, so ist Jedoch darbey dises zuerwögen, das die Schischmathischen glaubens Vorstecher vndter zwey Specialiteten die gruntstükh geniessen, einen qua Pastor, den andern vor sein weib, vnnd Kinder, welicher Leztere iederzeit seinen Erbuolgern zuuerbleiben, der erstere aber an seinen Successori zufahlen, von den andern auch die h[errn] dienst praestierung, et onera publica zutragen hat, vnd sonsten auch gar nathierlich sein will, daß wer mehrers seellen in seinen hauß hat, souill gruntstükh geniesse, das er selbe abzuspeissen, vnd zu vndterhalten, darmit auslangen köne, vnd were freylich zu wintschen, das S[einer] Kay[serlichen] May[estät] aller Christmildeste Intention, so allein dachin abzihlet, wider allein, seligmachende Röm[isch] Cath][olische] glauben in allen dero Landten, Pottmössigkheit vnuolglichen also auch in disen beeden graffschafften nacheiseristen Cröfften, vndterstüzet, augiert, vnd forthgepflanzt, oder abtringente Schischmathische von der Röm[isch] Cath[olischen] Kirchen domnierte vntichtige glauben hingegen zurukhgesezt, vnd gar mitler zeit Sradihiert werden köndte, in aller Vndterthenigkheit beuolget werde, wan man aber in gegenstandt die Vorseyende weithers aussechene Coniuncturn vnd Vmbstende anderst reiffig überlegen will, wirdt dises Leztere aller erst tractu tem-

386

Karl Kaser lenger in gedachten graffschafften hetten aufhalten, vnd verbleiben miessen, wan aldar auch die Confirmations Decreten auf die terren, vnd Chargen, von welichen leztern zwar biß zu däto die wenigsten ia fast kheiner die Confirmation ansuechet auß Vrsach weillen ihnen der 3te theill von denen vorhin iederzeit gehabten straffen entnomben, vnd auf ein gar geringes quantum von einer löb[lichen] Militar hoff Commission herabgesezt worden ist, weliches souill fructificieret hat, das dise 7 Monath hero sowenig straffen eingangen, in dem sich kein officier, angesechen selber darbey wenig proffit zuerwarten hat, ob es zwar Vi officii schuldig were, bemiehet, die malifactores ad manum Justitiae zugeben, oder der herrschafft anzuzeigen, vnd danenhero den Kay[serlichen] aerario vill vorträglicher sein wurde, wie ich oberhaubtman nach vorlengst dise Meine füherende gethreye Mainung offtgedachter löb[licher] Militar hoff Commission vmbstendlichen gehor[samst] relationiert, vnd Endtdekhet habe, wan man denen officiern ihr vorhin iederzeit gehabtes 3tl von denen eingehenden Straffen zuekhomben liesse, weren außgetheilt worden, also das von hier auß vorgemelte Confirmations brieff werden ausgefertiget worden, vnd wür möglichst beflissen sein souill ad Cassam Militarem zubringen, alß immer thuentlich sein wirdt, zu welichen Ende allschon der Gräniz kundt gemacht worden ist, das von ieden orth die officier, vnd beuelhshaber ohne Zeitverspliterung sich hiechero Sistiern sollen, mit welichen man das pro Confirmationibus ad Cassam Militarem zuerlegen habende regale Concertiern, vnd Ehaistens ein zu Cassiern trachten, den weithern eruolg aber allererstens einen hochlöb[lichen] I[nner] Ö[sterreichischen] hoff Kriegs Rath gehor[samst] relationiern werden, vnd ist übrigens all das Jenige bereiths gehor[samst] Voluieret, was in disen 8ten punct respectu residui vns in gnaden ist aufgetragen worden. Gleichförmig 9o haben wür vnß zwar aller nachtrukhsambst beeiffert neye anidlungen zumachen, selbe in lauter Römischen Catholischen Christen zu Constituiern, anderseits zu trachten, durch dergleichen neye ansidlungen per modum arendae, oder Jährlich Bestandts etwas gewises zubedingen, darbey das auch, vnd Jedoch die ansidler einen weeg qua Gräniz Soldathen, vnd niht alß bauern zu halten sein, auch mit billicher limitation â misura des bestandts die herrn dienst zu praestiern haben wurden, es ware aber dises vmb souill weniger zubewerkhen möglich, alß uill his Stantibus von einiger arenda oder bestandts Lechnung die geringeste anre-

poris mit bester politica, vnd nur Successiue vorgenomben werden, miessen, weliche genzliche ausrottung nach, vnd nach mehrrers Zeit gebrauchen wirt, worüber die weithere obsorg, vnd Vertilgung uill mehrers denen frequenten heilligen Missionen obligen will, denen man ex parte Dominii iederzeit alle hillffliche handtbiettung laisten wirt, zu denen anligenden haubt Posten aber, alß Udbina, vnd Ribnik allein, könen zwar die Catholischen nacher Coreniza, Gratsaz, vnd Suonigrad, hingegen miessen nur die Schischmathischen Wallachen massen selber orthen lauter vntichtige Glaubens genossene zusamben gezogen werden. 8o Ist es einen hochlöb[lichen] I[nner] Ö[sterreichischen] hoff Kriegs Rath von selbsten bestens beywohnent, was die beschreibung deren terren, vnd Seellen, beederley geschlechts, vnd zu forderist wer zu praestierung der herrn dienst, vnd tragung der waffen fähig seye, in diser gräniz vor verschidene yble imprensiones nach sich gezogen, ia sogar theils Insasßen veranlasset habe, einen gräniz sbor, oder Zusambenkunfft zu halten, vnd hierzue die Convocations brieff auszuschreiben, von orth zu orth zu schikhen niht weniger Locum Comitii bey der Belleier Pruggen in der Lika zubenenen, worzue sich auch etliche dern allschon versamblet haben, weliches aber volglichen durch vorgenombene guette Vorsechung dannach zurukhgetriben hat, alles dises nur aus voreillender beysorg vorgenomben worden, man gedenkhe sye gränizer durch die abgeordnete Delegierte Commission, vnd von solicher vorgenobener Conscription zu bauern, oder tributarien zumachen, wessentwegen wür allerdings vor rathsamb, vnd vorträglicher zu sein ermessen haben, vmb mit der angeordnet[en] auch angefangenen, vnd dermahlen mitelß göttlichen Beystandt geendigten obgemelten beschreibung, an welicher das meiste anrichtungswerckh abhanget, wan man einmahl den wahren stand in grundtstükhen, vnd Seellen beeder graffschafften zuuerlässlichen erhalten hat, biß auf den lezten puzen forthfahren, zu khönen, vmb niht etwo vor der Zeit selbe vnterbrochener sechen zu miessen, weliches vnfelbahr, vnd nur gar zu gewiß eruolget were, wan wür wehrender solicher delegierten Commission in der Carbauia, oder Lika Einige taxa oder regale pro Confirmatione terrenorum angesezte vnd Collectiert hetten, mit solichen abforderungen biß zur genzlichen terminierung der Conscription, auch ex eo zu Supersediern, vnd soliche allererst alhier, alwo man etwaaß besser, alß in denen graffschafften gesichert, vorzunemben; massen wür annach wenigst 3 Monath vns

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE gung zu machen war, ohne würkhlichen zubesorgen gehabten Gräniz aufstandt, vnd Vnruhe, weliche volglich bey S[einer] Kay[serlichen] vnd König[lichen] May[estät] etc. etc. niht so leicht zuuerandtwortten wöre, dan primo seint in der ganzen Lika, vnd Carbauia kein oedt stehende Grindt Sine possessoribus, in dem sobaldt ein Grundt in vorigen Jahren Vacand worden ist, solicher gleich von disem oder Jenen Benachbarten auch theils insico Dominio zu sich gezogen worden vnd dermahlen schon vorgeben werden will wann er gleich ilegitimus possessor genendt werden kan, das er besagten grundt entweder mit den Sabel erobert, oder wenigstens mit selben biß anhero erhalten hette, wan man also moderno rerum Statu einige ansidlung selber orthen hatte vornemben, vnd benebens per modum arendae einen Jahrlichen bestandt Statuiern wollen, were sogleich der schall in die Gräniz durchgechendts ergangen, alß ob man Vorhabens seye, die alten, vnd vorigen possessores von ihren Grindten zuuerstossen, vnd an dern Stath dachin tributorios einzusezen, vnd Successiue auch auß denen übrigen alten gränizern Pauern, vnd Robather zumachen, man hat aber auch hierinfahls, Jedoch all das Jenige möglichst beabsorget, was zu S[einer] Kay[serlichen] vnd König[lichen] May[estät] immer gedeylich sein kan, vnd durante hoc Commissione delegata zwey ansidlungen Eingesezt, eine in den sogenandten Waldt, vnd thall Tschonkhi, ober Punitsch zwischen Rogriane, Miletira Corida Cassion gegen Jantsche vnd nacher Punitsch gehörig gewesenen orth, woselbst 20 heyser vnsers allein seelligmachenden wahren Römischen Catholischen glaubensgenossene gegen Erlag ad Cassam Militarem 50 Zighini, weliche aber zu däto, daran nihts erleget haben, vnd aller erst zugewartten stechet, ob selbe noch alda, alß alwo nur lauter Wälder vnd gar keine Wismather seint, demnach denen armen leithen sehr beschwörlich fahlen mueß, wan selbe khein fuetter vot ihr S. V. Vüch zubeheben haben, werden ansidlen, oder von ihren Vorhaben widerumben resilliern wollen, Situiern, vnd nach benebens ein Cath[olische] Küerchen, so eben vor mehren Jahren daselbst, vnd annoch die Vestigia solicher zu sechen waren, sambt ihren seell sorgen daselbst einsezen sollen. Die andere ansidlung ist angeordnet worden in der klein vnd grosß Popina, mit denen auß der Tirkhey herüber gesezten Wallachen, so bey Einer löb[lichen] Militar hoff Commission ratione diser ansidlung noch damahlß Supplicando gehor[samst] angelangt haben, zusamben biß 15 heyser, wie zumahlen wür aber die

387

Concessions oder Confirmations brieff über erst Erwehnte ansidlungen auß mehr bewegnus Vrsachen so lang ihnen niht zu extradiern vor rathsamber erachtet haben, biß wür auß der Lika hinhero niht zurukhgekhert sein wurden, dachero haben wür ihnen neyen ansidlern nach zu däto kheine taxam ansezen khönen, vnd miessen nothwendiger weiß so lang darmit Supersediern, biß man ihnen obangeregte Concessions, vnd confirmations brieff außgehendiget haben wirt, zu welicher Erhöbung gemelte ansidler allschon hiechero citiert seindt, auch erster tagen erwartet werden. Ad 10mum hat man auch dits orths allen fleiß angekhert, der district Gospitsch sambt den theill, der vmb Bellai ligendt, für die vormählige Cammeral Commendanten zu ihren genuß gewidmet gewesenen grundtstükh in bestandt außzulassen, vnd von solichen Grindten souill abzusondern, das darmit der teutschen Manschafft sambt officiern, vnd Gemainen, alß weliche leztere zuforderist mit der ausgeworffenen Monäthlichen gelt löhnung allein niht bestechen könen, das tägliche brodt portion mässig beytragen werden möchte, vnd obgleich soliche bestandtauslassung angeregtes orth Gospitsch aller orthen Kundtgemacht werden, so hat sich Jedoch vndter andern mehr Vrsachen, auch ex eo kheiner heruor gemacht, der sich vmb soliche bestandt Übernembung angenomben, oder nur gezeigt hette, darzue die Mindeste Intention zu haben, aldieweillen in J[ü]ngst verflossenen 1712 auch selber orthen in Lica, vnd Carbauia, vnd beforderist zu Noui in der gegendt Gospitsch der S. V. Vüch vmbfahl zweiffelsohne auß vnwankhelbahren willen gottes dergestalten eingerissen hat, das selben das horn Vüch fast totaliter wekhgenomben, nur etwas weniges, vnd fast zu sagen nihts daruon übrig gelassen, weliches verfolglichen die Vnmöglichkheit selbsten mit deme an tag gelegt hat, das keiner mehr fächig ware, sich vmb solichen bestandt anzunemelden, massen ihme aus ermanglung des horn Vüch, vnd mithin auch abgehenden thüen oder gällung Jene vor nihtig gewesen, denen grindten selbsten, weliche Ehedessen von darumben in einen schlechtesten standt, weillen h[err] Baron von Oberburg in gemelten district Gospitsch nur etweliches weniges horn vnd anders khleines Vüch gehalten, demnach etliche Jahr hero wenig oder gar nihts gedienet hat, nur schödlich, vnd zum gresten ruin angekhomben wer, selbe widerumben einen solichen in Bestandt zuüberlassen, der niht bastanz sein köndte Jene mit den gehörigen zuuersechen, wie zumahlen dan offt vermelte löb[liche] Militar hoff Commission vor allen sich

388

Karl Kaser dachter löb[licher] Militar hoff Commission zuerkhent, vnd ausgeworffene brodt portiones zur beyhillff in effectu geniessen zu lassen, die gnedige Veranstaltung mache, wan man anderst dise arme teutsche der orthen behalten, vnd ihnen bey widrigen fahl niht die Gelegenheit auß nothstandt gestatten will, so andere gestalt fast niht woll möglich zu reprimiern, vnd zuuerhindern were, ihr glikh mit der fürnembender desertierung weithers zusueche. Der 11te, 12te vnd lezte punct respectu erst berüherten tax nembung der Jenigen grundtstükh so die besizer durch Khauff brieff an sich gebracht haben, weliche dermahlen exempt zuhalten, was bey eraigenden tott fahl auf die Erbuolger fahlet, warüber gleichfahls nur etwas pro regale zu antrettung der Erbschafft abzufordern sein, vnd dises sowoll, alß wie das obige vnß delegierten Commissarien überlassen wurde, was wür nach weiterer Überlegung für möglich, vnd practicabl erachten werden, sowoll alß das keine possessori die Grundtstükh zuuerkhauffen, oder sonsten zuueralieniern vmb an durch die caduciteten, weliche zwar bey einer so zahlreichen freindtschafft in uillen Jahren fast nicht zugehoffen, zu Saluiern vnd den Landtsfürsten vorzubehalten gestattet sein solle, vnd nach dem alles dises, was vnß mitels der in g[na]den anuerthrauten Delegierungs Comm[i]ss[i]on füergekhert, auch mit denen Landts Insassen entweder durch güettliche vergleich wirdt geschlichtet vnd abgehandlet worden sein, das sodan von mir Oberhaubtman vndter meiner alleinigen Vndterschrifft gegen Erleg[ung] vnd hinibergebung ad Cassam Militarem der Stipulierenden tax, oder sogenanten regals die Confirmations expeditiones, sowohl über die terrenen, als Chargen hinauß geförtiget, dan leztlichen wasmassen getrachtet werden solte, ob niht in den Landt durchgehents gleiches gewicht, Maasß, vnd Ellen auch könte Eingefühert werden, warumben den vernemben noch die Inwohner selbsten, bittlich anlangeten, da wirt soliches alles nach masß mehr gedachter löb[licher] Militar hoff Commission geführten g[nä]digen intention ad ammissim gehor[samst] vollzogen, vnd deme allen pflicht schuldigist nachgelebet werden, vnd gleich wie man von seithen mehr berüherten löb[lichen] hoff Commission dise obzwar woll sehr beschwörlich gewesene Delegierungs Commission, niht allein in g[na]den vnß anuerthraut, woruor wie hiemit alß vor das in vns gesezte vöste Verthrauen, den gehor[samen] dankh erstatten, sondern keinen Zweiffel getragen hat, wür alle insgesambt, vnd ein ieder besonders, wurden vnsern fleiß, sorg, vnd

dachin beschlossen hat, von erstgemelten terren vor mih Oberhaubtman den h[errn] Oberleüdenandt, vnd Kriegs Commissario etwas zur beyhillff zuezutheillen, vnd zwar vor den ersten vor 6 pferdt, vnd souill horn Vüch, vor die andern beede aber Jeden vor 3 pferdt, vnd wider souill horn Vüch zu erzaigung rauch, vnd glatten fuetters, wie auch etwas zur Kuchel, an Krauth vnd gartten speiß, so ist weiters zu Consideriern, das gemelter district Gospitsch, welicher zwar in allen 195 tagpau ausmachet, in mehrern theils vntröchtig, vnd schlechten grindten auß obangemerkhten Vrsachen bestechet, vnd woll mehr Jahr erfordert werden biß selbe in einen gutten, vnd Erträglichen standt, wan man auch allen möglichsten fleiß darauf anwendet, werden gebracht, vnnd gesezt werden könen, kaumb souill geben, vnd dachin auslangen kan, das darmit die mir Oberhaubtman, den h[errn] Oberleütenant vnd Kriegs Commissario von einer löb[lichen] Militar hoff Commission zue etwelicher beyhillff zuerkhente grindt zu Vndterhaltung obgemelter pferdt, vnd andern horn Vüchs, werden khönen behebt, vnd erzeigt werden, aldiewaillen der orthen die Grindt bey weithen niht so Guett, oder sogestalten fructificiert, vnd genossen werden, wie in den Teutschlandt, vnd andern orthen. Ratione dern aber vmb Bellai ligenden herrschaffts grindt, seint selbe allschon mit lauter vnsers glauben genossen angesezt, vnd ob zwar soliche ihnen dermahligen besizern allein Entzwischen biß zur ankhunfft der souill Jahren hero Erwahrten haubt Commission verlichen worden seint so hat es vnß Jedoch ein alzuschwere sach zu sein gedunkhet, Jene zu Dispossessioniern vnd mit solichen Grindt so selbe schon mehr Jahr Inengehabt, genossen, meliorirt, vnd sich darauf mit weib, vnd khindern angesidlet haben, ein andere dispossition zumachen, weliches auch vnsers Erwehnens ohne besorgenden gräniz aufstandt schon Niemahlens hette bewerkhet werden mögen, das aber die herein Commandierte teutsche Manschafft mit der ihnen ausgeworffenen so geringen Monathlichen geltlöhnung dern 4 f. pro partione woruon noch die Mondur abgezogen wirdet, in disen Landten Insonderheit, woselbst selbe alles vmb das Pare gelt zu ihrer Subsistenz ihnen beyschaffen miessen, fast keines weegs oder woll höchst beschwörlichen, vnd allzukhümerlich auslangen khönen, ist ein sohnen Clare sach, vnd danenhero ein vnumbgengliche noth das ein hochlöb[licher] I[nner] Ö[sterreichischen] hoff kriegs Rath, gemelten teutschen Manschafft auf ein so andere weis die einsmahls ihro teutschen Manschafft von offtge-

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Embsigkheit also Rüemblich daran sterkhen, wordurch Einer seiths der allerhöchste Kay[serliche] dienst, vnd Interesse zu dero fromb vnd nuzen zwar beobachtet, dabey aber auch das werkh dermassen fürsichtig tractiert werde, auf das alles in dem Landt fridlich, vnd ohne aufruhr ablauffen möge. Alß könen wür Euer Ex[cellenz] g[na]den vnd g[na]den woll in Vndterthenigkheit versichern, das vnserer seits niht das mindeste ausser acht gelassen worden seye, was wür anderst vorträglich zu des Landtsfürsten allerhöchst vnd gnedigsten diensten, vnd nach Vmbstant deren von Zeit zu Zeit sich heruor gemachten Coniuncturn practicabl zu sein gehor[samst] abgesechen haben, vnd wan etwo mit diser vnß in g[na]den Committierten Commission niht alles nach vollstendiger Zufridenheit, eines hochlöb[lichen] I[nner] Ö[sterreichischen] hoff Kriegs Rath wider verhoffen were, geschlichtet oder ausgefühert worden, weder Euer Exc[ellenz] g[na]den, vnd g[na]den ein so andere etwo Subversierend oder daruor haltende Vnuolkombenheit keinesweegs vnserm Vnfleiß oder laulikheit sondern nur allein denen beuor Gestandenen gefährlich ausgesechenen Vmbstenden, vnd deme annoch vndisciplinierten gräniz Vollkh (mit welichen man alle circumspection, Vorsechung vnd behuethsambkheit damit selbes niht etwo mouiter, wochin Jenes Durante hoc Commissione delegata gehor[samst] berichtermassen, das zweytemahl gesinet ware, in einen wahn gerathe) weliches volgbahr mehr Zeit, vnd Kosten erfordert hette, das Vnheyll zu stillen, allerdings hat gebrauchen miessen, zuezulegen das g[na]dige auch billiche belieben tragen, vnd von selbsten in g[na]den erwögen könen, das ein weiß niht waß für ein authorisierte löb[liche] Commission (wan selbe auch ein würkhliche ergibige bedekhung) deren wir priuatiue gestanten, vnd danach den bezirkh beeder graffschafften von dorff zu dorff auch von haubt zu haubt Manschafften beritten, alle terrenen sowoll als die Seellen Beederley geschlechts in solichen beschriben, die quaestioniert

389

vnd strittige Confinen was zwischen denen Insassen beeder Graffschafften were beygelegt, auch gar kein Reü oder anstandt genomben haben, dise Delegierungs Commission in der Rauchesten wintters Zeit biß auf den lezten puzen fortzutreiben, vnd von Jener kheines weegs re infecta auszusezen, ob es zwar mehr alß Strapacierlich in solichen wintters Zeit zu Commissien, wo selbst fast kein Vndterkhombung ist, bey sich gehabt hette, an solichen, vnd dergleichen orthen bey weithen das werkh niht sogestalten vollkhombentlich, alß in einen andern Ruechigen Landt, vnd orth, alwo man alles gehorschamb vnd parition sich zuuersichern hat, auß zuführen, vnd außzuarbeithen des Vermögens Gewest wäre, in ansechung dessen also werden Euer Exc[ellenz] g[na]den vnd g[na]den sich mit disen in g[na]den befridigen, vnd Contentiern, waß moderno rerum Statu möglich gewesen wahre, zuuolfüheren, weliches von vnß versicherlich mit ankherung aller gethrey, vnd Eiffers auf kheinerley weiß vndterbrochen, vndterwegs gelassen, sondern mit aller erforderlihkheit gehor[samst] ist attendiert, vnndt bewerckhet worden. Die wür vnß anmit zu G[nä]digen Gewehr Gehor[samst] Empfelhen. Euer Exc[ellenz] gnaden vnd gnaden. vnsterthenig Gehorsambe[r] Carl Raimund graff von Attimis J. F. Edler uon Lebenegg, Commissarius Carlobago den 7 May 1713 KA, IÖ HKR, Croatica, 171- V-35 (F. 1-56) Prijepis: mr. sc. Sanja Lazanin

390

Karl Kaser

Dodatno provedeni popis Smiljana i Brušana iz godine 1714.
Gospiæ, 25. srpnja 1714. Hoch Löb[liche] Kay[serliche] I[nner] Ö[sterreichische] Hoff Kriegs Stölle etc. etc. Gnädig vndt Hochgebiettendeste herrn herrn Ewer Excell[enz] gnaden, vndt gnaden, an vns gnädig erlassene Verordnung von 19ten Junii in stehenden Jahrs haben wür mit unterthänigsten Respect erhalten, vndt daraus mit mehrern vernomben, was vns gnädig aufgetragen worden, nemblich die Conscription der Terrains in denen dreyen von Ihro May[estä]t untern 13ten gedachten Monaths Junii undt Jahrs unter die Militar Jurisdiction gleich den anderen landt, ausser Carlobago, allergnädigst resoluierte dorffschafften Smigliane, Bruschane vnndt Osterie zu prosequiern, zu ende zu bringen, vndt die übrige Commisions Dispositiones zu bewerckhen. Deme zur unterthänigsten folge, haben wür erstens in Smigliane hernach Bruschane vndt Osterie vns begeben, undt daselbst die hiebey ligende Conscription deren Terrains sambt beschreibung deren Persohnen, undt zum gewöhr tauglichen Leüthen in der gütte, undt Verhinderung aller besorgten unruhe gemacht. Zu Osterie ist keine dorffschafft auch keine haüser. Das daselbst stehende Feldt wirdt von denen auf Carlobago undt zurukh gehenden Inwohnern vndt samern maistens gewaidet. Etwas weniges dauon vndt einige in Podgorie sich befindende, undt zur Osterie gehörige grundtstücke seindt unter die Smiglianer Conscription begriffen, in deme die Smiglianer solche als ein Teritorium undt Confin geniessen, welches ganze Teritorium der dreyen orth die Inwohner zu Carlobago als ein zuuor dahin gehöriges Teritorium innen haben, undt Smigliane keine andere Leüthe als eben die Carlobaganer seye, welche so wohl heroben als darunten Ihre haüser haben. Die übrige Commissions Dispositiones haben wür dato nicht bewerckhen können, weillen wür keine instruction vorhanden haben, so der delegirten Commission von der löb[lichen] Militar Hoff Comm[issi]on vormahls hinderlassen worden ist, wür auch nicht wissen, was gedachte delegirte Commission bis dato bewercket, undt annoch zu bewerckhen seye. Daher haben wür vnsere Commission pro dato bies zu dero ferern gnädigen Disposition schlissen, undt vns zu hohen gnaden undt hulden unterthönigst Empfehlen sollen. Ewer Excell[enz], gnaden vndt gnaden Gospi[tsch] den 25ten Julii 1714 Vnterth[änigst] gehorsamste Joseph de Quintana oberleith[enant] F[ranz] G[abriel] v[on] Aichelburg Conscription der dreyen orth Smigliane, Bruschane, vndt Osterie. Conscription deren grundtstuckhen zu Smigliane, Brussane, undt Osterie, sambt der Specification der sich aldaselbst befündenden Manschafft Smigliane Zum gewöhr taugliche Mannschaft andere Personen Joch oder ein tag akher Knes Nikhola Bewanditsch 5 16 56 Jurischa Pawitschitsch 5 25 40 Mathias Pawitschitsch 2 12 20 Vidt Pawitschitsch 6 7 20 Jure Marassowitsch 2 8 10 Lovre Lowritsch 2 6 20 Martin Lowritsch 2 2 10 Vule Kudelitsch 3 8 10 Miloss Marassowitsch 1 6 10 Pere Zoritsch 4 6 10 Summa 32 86 206 Stipan Daschitsch 2 2 10 Andre Pezel 3 4 10 Dujam Kowatschewitsch 4 11 50 Miho Dokozitsch 3 7 10 Boxo Dokozitsch 5 4 10 Anthon Dokozitsch 3 5 10 Johann Werban 3 6 10 Losso Lokatelli 2 6 10 Mathe Mazuran 3 10 15

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Anthon Tomlienowitsch Jure Thomlienowitsch Jure Thomlienowitsch Paul Zubtschitsch Dujam Schikhitsch Johan Schikhitsch Dujam Zubtschitsch Vule Schikhitsch Martin Schikhitsch Iuan Drutschitsch [?] Miho Schebail Gergo Pezehl Thoma Lukhtschewitsch Gaspar Thschatschitsch Rade Zubtschitsch Iuan Schmoiber Miho Schmoiber Mathias Jotitsch Anthon Tschiatschitsch Markho Baburitsch Lowre Baburitsch Mathe Berkliatschitsch Nikholo Berkhliatschitsch Illia Berkhliatschitsch Dujam Blaxewitsch Petar Serdar Petar Perpitsch Iuan Miskulinowitasch Illia Miskulinowitsch Filip Perpitsch Marckho Perpitsch Jure Perpitsch Jacob Perpitsch Marthin Milinowitsch Stipan Milinowitsch Stipan Khrunitsch Markho Khrunitsch Iuan Khrunitsch Vizkho Scharitsch Mathe Scharitsch Miho Thomlienowitsch Mikhola Thomlienowitsch Paul Thomlienowitsch Gergo Rubtschitsch Nikholo Rubtschitsch Lukha Spagliewitsch Mathe Billianitsch Jure Scharitsch 5 11 30 2 6 10 3 6 10 2 8 20 3 11 20 2 7 10 2 5 10 2 7 20 2 3 8 10 13 46 2 7 16 63 139 395 4 4 10 4 7 10 3 6 10 2 5 10 5 10 15 2 6 8 5 8 20 4 7 10 3 5 4 3 7 10 4 6 10 2 6 10 9 20 30 3 8 15 4 15 40 4 6 10 3 4 10 1 2 2 3 5 10 3 8 20 1 5 10 1 3 5 73 153 279 3 7 15 1 5 6 1 8 10 2 8 10 2 4 10 3 7 15 2 8 10 2 6 4 2 6 3 3 7 5 3 8 10 4 7 10 2 6 10 5 6 5 3 17 20 Paul Scharitsch Iuan Duitsch Nikholo Kerpan Iuan Khleman Lazo Khleman Iuan Schikhitsch Nikholo Schopitsch Mihowil Schopitsch Peter Pekhassowitsch Simon Pekhasowitsch Markho Batschitsch Simon Batschitsch Juriza Babitsch Milassin Doschenowitsch Paul Doschenowitsch Nikholo Doschenowitsch Mathias Budissawlisch Anthon Muzitsch Jurischa Pezehl Marckho Pawelitsch Mihath Pawelisch Nikholo Pawelisch Dajo Berkhliatschitsch Jure Berkhliatschitsch Vule Berkhliatsitsch Stipan Samanitsch [I]uan Jellinitsch Jure Jellinitsch Gergo Jellinitsch Peter Jellinitsch Markho Sussikrußka [N]owakh Uzelacz Jurischa Vranitsch Mihat Uzelaz Jure Mlaien Mihat Lemaitsch [D]ragitsch Uzelaz Vutschen Vuinowitsch Rade Pejenowitsch Radowan Vraneschewitsch Radiwoi Khatisch [V]ukh Gritsch [A]lekßa Lukhitsch [J]ossa Pejenowitsch Markho Raitschewitsch [Si]me Radanow Dujam Pejenowitsch

391
1 7 10 1 6 6 2 3 10 2 6 10 1 3 1 2 3 6 47 133 181 4 7 10 2 8 10 2 9 10 1 3 6 4 16 20 3 7 10 3 7 10 3 8 10 3 8 10 3 7 10 3 8 6 1 5 4 2 7 10 1 3 10 1 7 10 3 6 15 1 9 16 1 5 4 1 5 6 2 4 6 44 139 193 2 8 10 1 5 6 3 6 10 2 3 2 3 5 6 3 5 20 3 8 10 1 6 7 3 6 8 5 15 40 2 11 9 4 6 10 2 5 5 3 6 8 2 13 8 4 8 12 3 7 10 3 5 6 1 4 8 2 10 10 52 142 205 1 4 6

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

392
Pawe Vranitsch Nikhola Vranitsch Janckho Raitschewitsch Jowan Raitschewitsch Gawrilo Raitschewitsch Milanckho Pejenowitsch Brussane Kneß Jure Naglisch Nikhola Ubanowitsch Jacow Peterlisch Siman Peterlisch Miho Horgitsch Jure Hankowitsch Gaspar Naglisch Jure Peterlitsch Martin Naglitsch Mathe Iwantschitsch Iuan Pigliar 1 3 1 1 1 4 12 6 3 2 3 4 16 38

Karl Kaser 7 7 6 6 5 40 77 Iwe Zdellar Anthon Khomatar Jure Stipkhowitsch Jacob Tkalacz Sime Jebibaba Gergo Rogullia Mathias Rogullia Petar Magaracz Andre Zdelliar Peter Rogullia Jankho Bukhowacz Jure Bukhowatsch Jure Dimitrowitsch Anton Jontar Thome Buttina Iwan Maxar Andre Mugoritsch Paul M[..]arakh Summa Suma Aller Smiglianern Summa aller Brussaner Summa deren, so keine grundtstükhe haben Summa Summarum 1 2 1 3 16 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 4 4 5 33 4 5 3 1 5 3 5 4 4 1 8 5 3 5

Summa

Summa

3 6 10 2 4 8 4 9 5 2 6 5 4 6 4 1 3 10 1 4 4 2 7 10 1 5 10 1 5 7 1 5 4 Summa 22 60 74 [V]ukh Sterckh 2 4 8 Gergo Sudar 2 4 5 Gaspar Tschop 2 5 7 [P]eter Iwanuschitsch 2 7 4 Pawe Iwanuschitsch 1 5 10 Jure Iwanuschitsch 1 5 4 [T]homiza Khlobuschar 1 3 2 Iuan Khowasch 1 3 4 Summa 12 36 44 Specification dere die kheine grundtstükhen haben Stipan Stimaz Mathe Serwar [Ba]rischa Buthina Peter Buthina Lowre Tkalaz 3 2 1 2 1 4 3 4 4 2

17 323 34 33 390

56 8301536 96 121 89 10151657

alle dise grundtstükhe in Smigliane, Brussane vndt Osterie geniessen die Inwonner in Carlobago, dann Sie Ihre heüsser sowoll in Carlobago als auff denen grundtstükhen halten, vnndt haben. KA, IÖ HKR, Croatica, 1714-IV-21

Prijepis: mr. sc. Sanja Lazanin

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

393

Drago Roksandiæ

LJUDI I PROSTORI LIKE I KRBAVE 1712. GODINE: "CONSCRIPTIO TERRENORUM ET HOMINUM BEEDER GRAFFSCHAFFTEN LICA VND CORBAVIA" (1712.)
PROTOSTATISTIÈKI CENZUS U POVJESNIÈAREVOJ RADIONICI: O PRISTUPU I KONTEKSTIMA U nas se još uvijek rijetko dogaða da neki važan historiografski izvor bude objavljen u obliku knjige i CD-ROM i to suradnjom skupine povjesnièara-èlanova meðunarodnoga istraživaèkog projekta i nakladnika. Sada je to sluèaj s djelom "Ljudi i prostori Like i Krbave 1712. godine" – popisom ljudi i dobara te godine u ove dvije pokrajine – gradaèkoga sveuèilišnog profesora Karla Kasera te njegovih suradnika dr. sc. Hannesa Granditsa i dr. sc. Siegfrieda Grubera.1 Ovakvo kakvo se pojavljuje pred èitateljima, u izdanju SKD "Prosvjete" iz Zagreba, oblikovano je u
1 Opravdano se može reæi da nije najprimjerenije izraz terrenorum prevoditi s izrazom 'dobara'. Najbliže istini u ovom sluèaju bilo bi napisati 'posjeda', ali bi i taj pojam iziskivao pojašnjenja. Pojam 'dobro' je toliko 'neutralan' da ne bi morao izazivati nesporazume. Uostalom, zato se u podnaslovu i nalazi izvorni naziv.

Meðunarodnom istraživaèkom projektu "Triplex Confinium" Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sa zagrebaèke strane tome su najviše doprinijele mr. sc. Nataša Štefanec, mr. sc. Sanja Lazanin te dr. sc. Mirela Altiæ Slukan uz suradnju potpisanog voditelja Projekata i suurednika knjige, zajedno s Èedomirom Višnjiæem iz SKD "Prosvjete". Èitav projektni tim mu duguje zahvalnost za iskazanu spremnost objaviti ovako zahtjevan rukopis na u nas optimalan naèin. Naroèito æe CD-ROM istog naslova omoguæiti mnogostruko uveæano korištenje obavijesti, ukljuèujuæi pretraživanja baze podataka stvorene iz popisnih sadržaja. Ponajprije, zašto bi taj izvor bio toliko važan da zavreðuje biti objelodanjen na ovaj naèin?2
2

Prostor nam ne dozvoljava ulaziti u vrlo složenu problematiku povijesti popisa stanovništva i katastara u hrvatskom prostoru ranoga novog vijeka. Jedan je od 'klasiènih' uvoda: Alfred Sauvy. La population. Sa mesure, ses mouvements, ses lois. Paris, 1992. Iako ovaj popis nije katastar u strogom smislu, iznimno je važan za

394

Karl Kaser

To nije jedini – a nije niti prvi – popis ljudi i dobara u dijelu hrvatskog prostora poslije Beèkog rata (1683.-1699.) u kojem je s tim ratom prestala osmanska vlast. S tim u vezi, historijskodemografski je najviše uèinjeno na slavonske teme i prije i poslije Beèkog rata.3 Ipak, suglasit æu se s Karlom Kaserom da je "Conscriptio terrenorum et hominum beeder graffschafften Lica vnd Corbavia" (1712.) rijetko izdašno vrelo s poèetka 18. stoljeæa u èitavoj Jugoistoènoj Europi za
povijest katastara u nas. Otuda i sljedeæa sugestija. Za povijest katastara u upravnom, dokumentarnom, fiskalnom, pravnom i tehnièkom pogledu, vidjeti 'case-study': Stéphane Lavigne. Le cadastre de la France. Paris, 1996. U sluèaju "Popisa ljudi i dobara Like i Krbave 1712. godine", u srednjoevropskom kontekstu korisne mogu biti obavijesti iz jednoga od najboljih uvoda u studij povijesti ranoga novog vijeka: Ernst Opgenoorth. Einführung in das Studium der neueren Geschichte. Ferdinand Schöning UTB Wissenschaft. 1997. U jugoistoènoevropskom kontekstu u istom bih smislu preporuèio: Suraiya Faroqhi. Approaching Ottoman History. An Introduction to the Sources. Cambridge University Press. Cambridge, 1999. Velika je šteta što ne postoji knjiga koja bi na isti naèin olakšavala pristup povijesti Mletaèke Republike u ranom novom vijeku. Uvijek se treba vraæati, po mome skromnom mišljenju, Fernandu Braudelu. U ovom sluèaju vidjeti: Fernand Braudel. Strukture svakidašnjice. Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV. do XVIII. stoljeæa. Zagreb, 1992, 19-100. Na kraju, kada je o katastarskim vidovima ovog popisa rijeè, vrijedi upozoriti na nedavno objavljeni godišnjak koji sadržava cijeli niz radova u vezi sa situacijama 18. stoljeæa, koji bi i u nas mogao biti vrlo poticajan. Imajuæi na umu njegovu važnost, dat æu na ovom mjestu iscrpniju obavijest o njegovu sadržaju: Kataster und moderner Staat in Italien, Spanien und Frankreich (18. Jh.) / Cadastre and Modern State in Italy, Spain and France (18th c.) / Cadastre et Etat moderne en Italie, Espagne et France (18e s.). Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte 13/2001. Sadržaj zbornika: Antonella Alimento. Between Distributive Justice and Economic Development; the Fight for the Creation of General Cadastres in the 18th Century (str. 1-27); Luca Mannori. "Aestima sive Cadastra"; Land Register and Legal Thought in Roman-Law Europe (14th-18th Centuries) (str. 29-53); Carlo Capra – Giancarlo Galli. The 18th-Century Land Register in the State of Milan (str. 55-81); Alfredo Viggiano, Estimates and Cadastres in the 18th-Century Venetian State (str. 83-100); Alessandra Contini – Francesco Martelli. Land Register, Taxation System and Political Conflict in 18th-Century Tuscany (str. 101119); Stefano Tabacchi. Land Registers and Cadastral Policy in the Papal State (17th-18th Century) (str. 121-143); Alessandra Bulgarelli Lukacs. Genesis of the Cadastre in the Kingdom of

ona povijesna istraživanja kojima su najveæi izazov istovremeno historijskodemografska, socioekonomska i historijskoantropologijska problematika.4 Izvor æe biti jednako poticajan i sljedbenicima tradicionalnije i inovativnije usmjerenih škola povijesnog mišljenja. Njegova je draž ponajviše u tome što nam nudi mnoštvo obavijesti do kojih u sluèaju brojnih drugih pred ili protostatistièkih izvora uopæe ne bi bilo moguæe doæi.5

Naples in the Early 18th Century (str. 145-166); Concepción Camarero Bullón. The Cadastre of the Crown of Castile in the Mid-18th Century (str. 167-191); Pilar García Trobat. A Forgotten Result of the Spanish War of Succession; the Cadastre and its Fiscal Effects on the Crown of Aragón (str. 193-216); Mireille Touzery. Between "taille réelle" and "taille personnelle"; the French Monarchy and the Cadastre in the 18thCentury(str.217246); Alain Blanchard. The Cadastre in Limousin in the Century of the Enlightenment; an Unfinished Experiment (str. 247-262); Antoine-Marie Graziani. The Corsican "Plan Terrier", 1770-1795 (str. 263-284); Claude de Moreau de Gerbehaye, The Realisation of the Luxembourg Cadastre, its Aims and Consequences (17th18th Century) (str. 285-315); Toomas Anepaio – Marju Luts. Estonian Administrative Historiography (str. 319-343); Christof Distrer, "Storia, Amministrazione, Costituzione"; a Periodical's Portrait (str. 345-357). U Hrvatskoj se poviješæu katastra ponajviše bavi dr. sc. Mirela Slukan Altiæ. 3 Ne zaboravljajuæi rane doprinose Tadije Smièiklasa i Radoslava Lopašiæa, daleko najviše uèinio je Ive Mažuran. Vidi npr. Popis zapadne i srednje Slavonije. Osijek, 1966.; Popis naselja i stanovništva u Slavoniji 1698. Osijek, 1988.; Izvještaj Caraffine komisije o ureðenju Slavonije i Srijema nakon osmanske vladavine 1698. i 1702. godine. Osijek, 1989. Kada se ima na umu sve što je u novije vrijeme uèinjeno na teme iz povijesti Slavonije i Srijema u osmansko doba, prije svega sustavnim istraživanjima Nenada Moaèanina – ukljuèujuæi i objavljivanje izvora – uopæe nije teško zamisliti što bi se sve moglo uèiniti daljnjim inovativnim pomacima u shvaæanju predmeta, pristupa i metoda istraživanja rastereæenim 'fatalizama' periodizacija s imperijalnim konotacijama. Vidi: Nenad Moaèanin. Slavonija i Srijem u razdoblju osmanske vladavine. Slavonski Brod, 2001. Dodao bih još nešto na ovom mjestu. Kada bi isto tako neumorni Stjepan Pavièiæ mogao raditi na drugom izdanju svoje monografije (Stjepan Pavièiæ. Podrijetlo hrvatskih i srpskih naselja i govora u Slavoniji. Zagreb, 1953.), bila bi to nesumnjivo mnogo sadržajnija i pouzdanija knjiga. Za razliku od Slavonije pod osmanskom vlašæu i u desetljeæima nakon njezina sloma, èitav prostor od Save do Jadranskog mora

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

395

U najboljem sluèaju bilo bi nužno uložiti silne dodatne istraživaèke napore – kreæuæi od pretpostavki i konstruirajuæi teorijske modele – da bi se na temelju tako stvorenih uporišta s manje ili više sigurnosti moglo nastaviti raditi s obavijestima razlièitih provenijencija.6 Korištenjem "Conscriptio" iz 1712. godine moguæe je stvoriti vrlo zornu predodžbu o ljudima u Lici i Krbavi tog doba te naroèito o lièkom i krbavskom okolišu.7 O muškom se dijelu tog žiteljstva, sve do razine personalizacije, može štošta pouzdano istraživaèki kazati, naroèito s istovremenim korištenjem drugih raspoloživih dokumentarnih obavijesti. To nije sluèaj navedenih slavonskih popisa. Žene, do– koji je isto tako bio do Beèkog rata znatnim dijelom u Osmanskom Carstvu – mnogo je slabije istražen, naroèito do 1683.1699. godine. Lika i Krbava su donekle iznimka, ponajviše zahvaljujuæi istraživanjima nažalost pokojnog Mehmeda Spahe i u novije vrijeme pojedinaènim doprinosima Snježane Buzov. Meðutim, nijedan popis nastao poslije Beèkog rata nije objavljen slièno slavonskima. 4 Kao što to nerijetko biva u arhivskim istraživanjima, Karl Kaser ga je neoèekivano pronašao. Mnoštvo dragocjene vojnokrajiške arhivske graðe je nestalo, posebno kada je rijeè o mnogobrojnim vojnokrajiškim popisima, birokratskim škartiranjem u prvoj polovici 19. stoljeæa. "Conscriptio" je najvjerojatnije sluèajno pošteðen i saèuvan time što je ostao u Grazu, gdje je i izvorno bio pohranjen, a nije bio prenijet u Beè – što se inaèe trebalo dogoditi – s pravom pretpostavlja Kaser. (Kao i brojna druga arhivska graða unutrašnjoaustrijskih središnjih vlasti, bio je odreðen za prijenos iz Graza u Beè godine 1846. godine – tzv., "MeillerAkten"). Njegova je današnja signatura 1712-X-268 u zbirci Miscellanea fonda Unutrašnjoaustrijske dvorske komore u Zemaljskom arhivu u Grazu. U Grazu saèuvani popis obuhvaæa oko 2.000 folija bez numeracije. Vrlo važni spisi s ovim popisom u vezi nalaze se i u Hrvatskom državnom arhivu (dalje: HDA) u Zagrebu u zbirci Spisi Like i Krbave (dalje: SLK), kut. 4 te u beèkom Ratnom arhivu (IÖHKR/ Croatica, 1713-V-35; IÖHKR/Croatica, 1714-IV-21: naputci, završni izvještaj, naknadni popis Smiljana i Brušana). Xeroxkopije navedene beèke graðe takoðer su dostupne u HDA u Zagrebu. Zahvaljujuæi ljubaznoj susretljivosti i odobrenju prof. dr. sc. Josipa Kolanoviæa, ravnatelja HDA te gospoðe prof. Mirjane Hurem iz istog Arhiva, Naputci i Izvještaj te naknadni popis Smiljana i Brušana su kao izvori pripremljeni za ovo izdanje. Prijepise je napravila mr. sc. Sanja Lazanin. 5 Problemima istraživanja demografskih promjena u Hrvatskoj u 'statistièkom' razdoblju najviše se u nas bavio Jakov Gelo. Vidi:

duše, nisu poimenièno popisane te su svedene skoro iskljuèivo na brojke. Ipak, raspoložive su obavijesti i o njima mnogo bogatije nego što je to redovito sluèaj s drugim sliènim izvorima iz istog vremena. Èini se najvažnijim uoèiti da je nerijetko moguæe bolje se obavijestiti o posjedima nego o ljudima koji ih koriste. Najveæim su to dijelom oèigledno bili zadružni posjedi, neovisno o tome što je popis redovito identificirao samo kuænog starješinu. Popis nam daje opis pojedinaènih posjeda, s obiljem topografskog nazivlja, kao i podatke o velièini njegovih dijelova. I s tog je stajališta ovaj popis bolji od istovremenih slavonskih.8 Iako u njemu nema obavijesti o šumama i pašJakov Gelo. Demografske promjene u Hrvatskoj od 1780. do 1981. godine. Zagreb, 1987. 6 Takav rad, inaèe, nikako ne treba podcjenjivati. Veæ i mukotrpno prikupljanje obavijesti iz najrazlièitijih izvora, poduzeto sa ciljem da se "stvori mozaik", uvijek æe biti dragocjeno svakom ozbiljnom istraživaèu, neovisno o tome koliko prihvaæa ili ne prihvaæa pišèeve pretpostavke i/ili tvrdnje. Nitko se ni danas ne može baviti historijskom demografijom Like i Krbave u Novom vijeku ako ne posegne za nekim od tih djela. Kaser naroèito koristi dva meðu njima: Aleksa Iviæ. Migracije Srba u Hrvatsku tokom 16., 17., 18. stoljeæa. Subotica, 1926.; Stjepan Pavièiæ. Seobe i naselja u Lici. Zagreb, 1962. = Zbornik za narodni život i obièaje 41. 7 Kada je rijeè o lièko-krbavskom okolišu, mnogo je više uèinjeno nego što bi to neupuæeniji mogli pomisliti. Inaèe, èitav prostor izmeðu Pokuplja i Pounja te od Posavine do Hrvatskog primorja predmet je još uvijek vrlo poticajne monografije André Blanca (La Croatie occidentale. Étude de géographie humaine. Paris, 1957.), koja æe uskoro biti tiskana i u prijevodu na naš jezik. Problemima povijesti okoliša, vrlo važnima za èitavu našu temu, bavi se nedavno tiskana "Povijest europskog okoliša". Robert Delort – François Walter. Povijest europskog okoliša. Zagreb, 2002. 8 Citirat æu samog Kasera: Podruèje Like-Krbave sastojalo se u to vrijeme od 38 sela, od kojih za 30 sela raspolažemo s detaljnim zabilješkama. Za pet sela (Medak, Pisaæ, Podlapac, Vrebac i Zvonigrad) postoje samo sumarni rezultati, a detaljni su podaci izgubljeni. U sluèaju Zvonigrada podaci su saèuvani u sklopu popisa Popine. Tri mjesta porkulabije Smiljan (Smiljan, Brušane i Oštarije) prikljuèena su tek 1713. Vojnoj krajini i naknadno popisana; o tom popisu postoje takoðer samo sumarni iskazi. Sve skupa popisom stanovništva u drugoj polovici 1712. bile su obuhvaæene 26.503 osobe, kojima treba pridodati još 1.405 muških i ženskih stanovnika porkulabije Smiljan; ukupno je dakle popisom bilo obuhvaæeno 27.908 osoba u 2.485 kuæanstava; postoje rezultati detaljnog popisivanja o 22.133 osobe ili

396

Karl Kaser

njacima, sve ono što sadrži dovoljno je za mnogovrsne struène rekonstrukcije. Ukratko, korištenjem razlièitih drugih dostupnih izvora, èitava bi ranonovovjekovna povijest Like i Krbave mogla postati drugaèija nego što je sada, a po razini historiografske istraženosti taj bi prostor mogao prijeæi sa svoje sadašnje – u biti marginalne – pozicije u Hrvatskoj na jednu od središnjih. Sigurno je da bi ovaj popis imao donekle drugaèiju 'specifiènu težinu' da se za Beèkog rata (1683.1699.) žiteljstvo Like i Krbave nije silno izmijenilo. Ovu formulaciju treba prihvatiti uvjetno. Kada se danas pažljivo sravnjuje sve raspoložive obavijesti iz recentne literature, ukljuèujuæi i objavljene izvore, nemoguæe je ne uoèiti velike razlike u interpretacijama demografske 'slike' lièkog i krbavskog prostora poslije 1689. godine. Dovoljno je usporediti Kaserovu ocjenu, koju je ponavljao u posljednje vrijeme. Citirat æu je prema djelu "Slobodan seljak i vojnik": Godine 1689. bila je Lika gotovo potpuno nenaseljena. U sljedeæa dva desetljeæa Lika je ponovo naseljena. Buduæi da je vrlo malo obitelji ostalo, a i one koje su pobjegle samo su se djelomice vraæale, puèanstvo Like u ta se dva desetljeæa gotovo posve promijenilo.9 Kaser se pritom poziva na djelo Stjepana Pavièiæa "Seobe i naselja u Lici", nesumnjivo odliènog poznavatelja lièke historijske demografije. U djelu Vojina S. Dabiæa "Vojna krajina. Karlovaèki generalat (1530-1746)", moguæe je proèitati formulaciju s kojom bi se možda i Pavièiæ i Kaser
79,31% odnosno 2.178 kuæanstava ili 87,65 %. Kaser, predgovor ove knjige. 9 Karl Kaser. Slobodan seljak i vojnik. Svezak 1.Rana krajiška društva (1545.-1754.). 1. Zagreb, 1997, 171. 10 Vojin S. Dabiæ. Vojna krajina. Karlovaèki generalat (1530-1746). Beograd, 2000, 122. 11 Najupeèatljiviji su s tim u vezi mletaèki izvori objavljeni u dvosvešèanoj zbirci arhivske graðe "Istorija kotarskih uskoka" Boška Desnice (Beograd, 1950, 1951.). "Sveska I" obuhvaæa razdoblje 1646.-1684., a "Sveska II" razdoblje 1684.-1749. Samo njih dvije, kada i ne bi bilo druge graðe, omoguæuju potresnu, upravo

mogli suglasiti, ali koja ipak implicira vrlo razlièit zakljuèak: Znatan deo srpskog, pravoslavnog stanovništva, koje je 1685. bilo raseljeno, vratio se posle izgona Turaka 1689. godine na svoja stara staništa i obnovio svoja naselja u Lici i Krbavi skoro bez ikakvog podsticaja i uticaja vojnih i komorskih vlasti. Njima su se pridružili i novi srpski doseljenici, koji su tokom Beèkog rata, svojom voljom ili nevoljno, napustili svoja staništa na turskoj i preselili se na austrijsku teritoriju. Na svojim starim staništima u nekoliko lièkih i krbavskih naselja nastavio je da živi i deo nekadašnjeg muslimanskog stanovništva, ali mu je nasilno nametnuta nova, katolièka vera. Jedino je naseljavanje katolièkog stanovništva, koje u Lici i Krbavi nije postojalo za vreme turske vlasti, delimièno ostvareno planski, pod uticajem novih vlasti i Rimokatolièke crkve.10 Možemo samo žaliti što u hrvatskoj historiografiji do danas nije bilo moguæe utemeljiti seriozniji projekt sustavnih historijskodemografskih istraživanja u ranom novom vijeku. U ovom sluèaju, kada se sravnjuje izvore mletaèke i habsburške provenijencije koji se odnose na ratna zbivanja u Lici i Krbavi 1683.1699., reklo bi se da je malo tko u njoj mogao preživjeti veæ 1685. godinu. Broj izbjeglih, protjeranih, nasilno preseljenih, ali i poginulih i pobijenih, do kojega bismo mogli doæi zbrajanjem i oduzimanjem brojèanih obavijesti iz suvremenih izvora, daleko bi premašio ukupan broj stanovnika Like i Krbave uoèi rata.11 Nešto kasnije æemo raspravljati promjene u razdoblju od 1689. do 1712. godine. Ovog je trenutka
zastrašujuæu rekonstrukciju tragedije koju je proživljavalo stanovništvo Like i Krbave u to doba, neovisno o etnokonfesionalnoj pripadnosti. Izloženo napadima iz smjera Zadra, Senja i Karlovca, ali i svojim unutrašnjim obraèunima i to ne samo u odnosima muslimani – pravoslavni – katolici, nego i unutar svake od tih zajednica itd., ono je doživljavalo svoj 'smak svijeta'. Dakle, prije nego što bismo mogli bilo što sigurnije napisati, morali bismo više znati o stanovništvu Like i Krbave prije 1683., o promjenama u ratu 1683.-1699., istražujuæi 'iznutra' sam rat u tom prostoru, a ne samo iz habsburške i mletaèke perspektive. Velika je šteta što su u tri zbirke Radoslava Lopašiæa. (Spomenici Hr-

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

397

važno istaæi da se do 1712. godine stanje naseljenosti i zaposjednutosti iskoristivog tla u Lici i Krbavi veæ vidno bilo ustalilo, iako svih tih godina nisu prestajali sporovi u vezi sa razdiobom zemalja meðu lièkokrbavskim žiteljima. Nisu prestajale ni rasprave o ‘konaènom’ statusu èitava tog prostora, u kojima su na razlièite naèine sudjelovali svi oni koji su na bilo koji naèin bili interesno tangirani – od žitelja ove dvije pokrajine do unutrašnjoaustrijskih staleža te na koncu, do vladara. U njima su najmanje bili ukljuèeni hrvatski staleži, ne svojom voljom.12 Vjerojatno je okonèanje zaposijedanja iskoristivog tla – sve do granice razmjerne agrarne prenaseljenosti – u vrijeme uoèi ovog popisa takoðer bilo jednim od važnih razloga što su rasprave o pravnom statusu i ustrojstvu
vatske krajine. Knj I., Knj. II., Knj. III. Zagreb, 1884., 1885., 1889.) objavljeni tako malobrojni izvori za zbivanja u Beèkom ratu do 1689. godine. To èak mora i èuditi jer je istovremeno jasno da je Lopašiæ svoj rad o Marku Mesiæu (Radoslav Lopašiæ. Dva hrvatska junaka. Marko Mesiæ i Luka Ibrišimoviæ. Zagreb, 1888.) objavio na temelju vrlo bogate graðe upravo o tom razdoblju i to bez signatura, k tome u Zagrebu 1888. godine! Za žaljenje je da meðu bosanskohercegovaèkim povjesnièarima-orijentalistima sada nema nikoga tko bi se htio baviti poviješæu Like i Krbave u osmanskom razdoblju, sve do sloma osmanske vlasti. Nadajmo se da tome uskoro neæe biti tako. 12 Razmjerno je brojna historiografska literatura koja se bavi tim pitanjem, ali je ono još uvijek daleko od relativno apsolviranog jer nije dovoljno iskorištena raspoloživa izvorna graða. Noviji su doprinosi, pored ostalih veæ spomenuta Kaserova knjiga "Slobodan seljak i vojnik. Rana krajiška društva (1545.-1754.)"; Eva Faber. "Lika and Krbava under the administration of the Inner Austrian Court Chamber." u Drago Roksandiæ – Nataša Štefanec (ur.). Constructing Border Societies on the Triplex Confinium. Budimpešta, 2000, 157-185. Oba rada sadrže iscrpnu bibliografiju. Kada je rijeè o hrvatskim staležima u raspravama o statusu Like i Krbave još je uvijek u biti neprevladan rad Vjekoslava Klaiæa "Život i djela Pavla Rittera Vitezoviæa" (Zagreb, 1914.). Vidjeti i Drago Roksandiæ. "Bune u Senju i Primorskoj krajini (17191722)." u Radovi Instituta za hrvatsku povijest. Br. 15. Zagreb, 1982, 33-106. 13 Izravnih potvrda za takvu pretpostavku izgleda da nema u raspoloživim izvorima. Kaser o tome ne govori, a niti Eva Faber, koja je posljednja iscrpno radila na arhivskim dokumentima o tome ne piše. Vidjeti prethodno citirane radove. Dvije njezine spoznaje su ipak vrlo važne: The correspondence of the Court Chamber in Graz shows that it was often annoyed that information about

Like i Krbave, koje nisu prestajale od 1689. godine, u osnovi izgubile praktièan smisao, bar u tadašnjoj zbilji tromeðe.13 Rješenje je moralo biti prilagoðeno novostvorenom naselbenom i posjedovnom stanju, tim više što je veæ tada bilo moguæe predvidjeti nove sukobe s Osmanlijama.14 Tromeða jednostavno nije mogla biti slaba habsburška toèka. Vlasti to sebi nisu smjele dozvoliti u prostoru gdje je uvijek postojala bar naèelna moguænost izbjegavanja èak preko dvije granice. Nakon što je osmanska vojska hametice potukla rusku na rijeci Prutu 1711. godine, teško je bilo predvidjeti kako æe se Osmanlije ponašati u svojim odnosima s Habsburškom Monarhijom i Mletaèkom Republikom.15 Uostalom, uskoro potom se i zaratilo – osmanskolocal people and conditions was coming in so slowly from their representatives, and that many of their questions were not answered in sufficient detail to be taken as a base for informed decisions. (…) But the correspondence also reflects that the Court Chamber in Graz knew the situation in Lika. Faber, 2000, 182-183. Meðutim, iz brojnih izvora poznato je da je glad stalna u Lici i Krbavi u 18. i 19. stoljeæu: Stalna oskudica a poèešæe i glad glavni su uzrok iseljavanja iz Gornje krajine u tzv. 'Donje krajeve' – Slavoniju, Baranju, Srem, Baèku i Banat. (...) Najjaèe i najmasovnije bilo je iz najpasivnijeg dela Gornje krajine – iz Like i Krbave." Slavko Gavriloviæ. "Migracije iz Gornje krajine u Slavoniju i Srem od poèetka XVIII do sredine XIX veka." u Zbornik o Srbima u Hrvatskoj 2. Beograd, 1991, 7. O tome sam i sam pisao (vidi: Drago Roksandiæ. Vojna Hrvatska – La Croatie militaire. Krajiško društvo u Francuskom Carstvu /1809-1813. Knj. I-II. Zagreb, 1988, ovdje Knj. I, 74-95. Poglavlje "Društvo trajne agrarne krize"). Glad i razmjerna agrarna prenaseljenost èesto su nerazluèivi jedno od drugog. Izuzetno je pouzdano istraživaèko uporište studija Frana Vrbaniæa "Prilozi gospodarskom razvoju hrv.-slav. Krajine u 19. vijeku" (Rad Jugoslavenske akademija znanosti i umjetnosti. Knjiga 144. Zagreb, 1900, 40-131.) jer može biti upotrijebljena komparatistièki sa èitava niza stajališta za studije vojnokrajiške povijesti u 18. stoljeæu. 14 Vidi: Enes Pelidija. Bosanski ejalet od Karlovaèkog do Požarevaèkog mira 1699-1718. Veselin Masleša. Sarajevo, 1989.; Mustafa Imamoviæ. Historija Bošnjaka. Bošnjaèka zajednica kulture. Sarajevo, 1997.; Daniel Goffman. The Ottoman Empire and Early Modern Europe. Cambridge University Press. Cambridge, 2002. 15 Vidi: Gunther Erich Rothenberg. The Austrian Military Border in Croatia, 1522-1747. The University of Illinois Press, 1960.; Jozef Matuz. Osmansko Carstvo. Školska knjiga. Zagreb, 1992, 120-122.

398

Karl Kaser

mletaèki rat poèeo je 1714. godine, a 1716. i habsburško-osmanski. Ne treba isto tako smetnuti s uma da je habsburški dvor, ratujuæi za španjolsko naslijeðe (1701.-1714.), imao najveæih muka s pokretom Franje II. Rákoczyja u Ugarskoj, dakle – u nedalekom susjedstvu – sve do 1711. godine. Mirovni je ugovor bio takav da su Habsburgovci još više bili usmjereni prema kontinentalnom Jugoistoku.16 Habsburškomletaèki odnosi na Jadranskom moru su svih tih godina silno optereæeni izravnom opreènošæu interesa. Napetosti nisu prestajale niti duž granice na tromeði od Lukova do Zvonigrada. Habsburško osporavanje mletaèke premoæi na Jadranskom moru nikada nije bilo toliko otvoreno, a podanici s obje strane Velebita teško su prihvaæali granice koje su dovodile u pitanje njihov arhaièni naèin života i gospodarenja.17 Sve su to bili moguæi poticaji da se pitanje statusa Like i Krbave riješi prije svega na naèin koji æe geostrategijski biti najusklaðeniji s dinastièkim imperijalnim interesima na granicama Osmanskog Carstva i Mletaèke Republike. Tada je to znaèilo u biti samo jedno – ukljuèenje Like i Krbave u vojnokrajiški sistem. Rješenje nije bilo neupitno jer je bila iskljuèena moguænost da bi i te dvije pokrajine bile financirane na isti naèin kao ‘stare krajine’ još od Bruèke libele (1578.). Praktièno je to znaèilo da su Lika i Krbava naèelno bile ukljuèene u Vojnu krajinu prije nego što
16 Erich Zöllner – Therese Schüssel. Povijest Austrije. Barbat. Zagreb, 1997, 185-186; U Povijesti Maðarske urednika Pétera Hanáka (Barbat. Zagreb, 1995, 100.) napisat æe se: Mir u Utrechtu (1713.) ogranièio je Habsburgovce na njihove dunavske zemlje. 17 Bunjevci i Vlasi s obje strane habsburško-mletaèke granice, za koje teško da bi se sve moglo reæi kako su se bili meðusobno isprepleteni i koji su u proteklom ratu toliko puta zajedno ratovali – mnogi meðu njima u oba, da ne kažem i sva tri podaništva – suoèili su se nakon 1699. godine s implikacijama modernog razgranièenja. S njima nisu bile sposobne izlaziti na kraj ni vlasti na svim hijerarhijskim razinama, a podanici, nerijetko dojuèerašnji suborci, bili su na rubu još jednoga beskrajnog 'malog rata'. Na ovom æe mjestu biti umjesno navesti sluèaj dvoboja izmeðu popa Marka Mesiæa i jednoga od serdara Jankoviæa. Boško Desnica o tome piše: Zadar, 20 aprila 1706. U sporu sa æesarovcima o granicama Velebitskog Podgorja, Mleèiæi su tvrdili da njihov

je bilo odluèeno kako æe biti financirane. Otuda su i rješenja bila takva da su u osnovi morala poæi od prihvaæanja stvorenog stanja, ponajprije kada je u pitanju bila naseobena i gospodarski iskoristiva zemlja, neovisno o tome što je to stanje bilo vrlo daleko od onoga što su vlasti htjele. Što sadržajniji popis ljudi i zemalja bio je nužan za bilo kakve daljnje promjene. Bio je tim nužniji što su Lika i Krbava kolonizirane na naèin razlièit od onoga u Slavoniji u isto to doba. Aristokratska elita se nije trudila namiriti svoja klijentelistièka potraživanja posjedima u Lici i Krbavi, kao što je to radila u Slavoniji. Malo je tko od onih kojima se ukazivala moguænost unosne zarade u 'novim steèevinama' pokušavao namiriti se na tromeði. To jednostavno nije bilo isplativo. Unutrašnjoaustrijska Dvorska komora, kojoj se nudila moguænost srediti stanje u Lici i Krbavi, nije imala imaginacije, ali ni volje pa ni snage, uvesti ustroj koji æe istovremeno biti proraèunski isplativ i prihvaæen meðu stanovništvom. Vojne vlasti, sa svoje strane, nikoga nisu ni htjele imati na tromeði, svjesne da je vrijeme radilo za njih, odnosno, da æe svaki neuspjeh drugih sve više njih legitimirati da naðu rješenje koje æe biti i vojno i financijski isplativo.18 U kroniènoj novèanoj oskudici, habsburški se dvor – u potrazi za 'formulom' koja æe ga osloboditi obveza financiranja Like i Krbave, a koja æe jamèiti uèinkovitost vojnoposed dopire do Lukova i da je Lukovo prava granica. Meðu dokazima za tu tvrdnju generalni providur Justino da Riva u depeši upuæenoj senatu povodom tog spora, istièe da su svi megdani meðu mletaèkim i æesarskim podanicima deljeni uvek u Lukovu kao zajednièkoj meði. Lukovo je bilo poprište i megdana meðu (serdarom Zavišom – vjerojatno – nap. D.R.) i popom Mesiæem. Boško Desnica. Istorija kotarskih uskoka 1684-1749. Sveska II. Beograd, 1951, 395-396. 18 Više je nego pouèan, s tim u vezi, sluèaj prodaje Like i Krbave grofu Adolfu von Sinzendorfu 1692. godine za 80.000 guldena. Svi su ga na razlièite naèine izigravali, a i on je svoja 'prava' nastojao ostvariti na naèin koji bi možda mogao uspjeti u Slavoniji i Srijemu. Ovdje je doživio fijasko. Lopašiæ, 1888, 70-71; Kaser, I, 1997, 164. Lopašiæ piše: Valja ipak priznati, da je otpor proti njemu poèeo i rastao ponajviše huškanjem vojnièkih èastnika. Lopašiæ, 1888, 71.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

399

krajiškog ustroja u ovim pokrajinama na imperijalnoj tromeði, u biti sam ogranièio prije nego što je i poèeo voditi bilo kakvu osmišljeniju reformsku politiku. Najoštrije ocjene uèinaka kontradiktornih mehanizama dvorske vlasti u Lici i Krbavi dao je veæ Radoslav Lopašiæ. Èak i ako bismo ih smatrali pojednostavljenima, zavreðuju biti razmotrene: Njemaèka ili austrijska uprava u Krajini bila je veæ od davna na rdjavu glasu. Malo joj je kada bio pravac izviestan, a u provadjanju nije bilo gotovo nikada stalnosti i uztrajnosti. Jedva da se štogodj ovako ili onako odluèilo ili prihvatilo, eto se u skori èas pomoliše novi predlozi, koji ponajviše sve na novo pomiešaše. Na pravu potrebu zemlje i naroda nije se gotovo nikad mislilo, veæ se radilo prema probitku ili vojne uprave ili komore, ili pak austrijskih pokrajina. Zloglasne su bile osobito komisije, što su èesto na Krajinu izašiljane; mnogo su one novaca stajale a bogme i mnoge smutnje prouzroèile.19 Moralo se tražiti što brže rješenje èiju æe cijenu prije svega snositi samo stanovništvo. Popis ljudi i dobara je bio i zbog toga potreban. ZAŠTO JE OVAJ POPIS TOLIKO VAŽAN ZA "TRIPLEX CONFINIUM"? Sada veæ u davnim danima sedamdesetih godina proteklog stoljeæa, kada sam se poèeo profesionalno baviti poviješæu Vojne krajine, brzo sam bio postao svjestan svojevrsnog paradoksa vojnokrajiške historiografije. Kada je rijeè o izvorima za hrvatsku i srpsku povijest Novog vijeka u Habsburškoj Monarhiji, malo je fondova i zbirki koji su toliko bogati kao vojnokrajiški, a ipak je vojnokrajiška povijest u obje nacionalne historiografije bila i tada, a u biti ostala do danas, razmjerno nerazvijenija, optereæenija mitoLopašiæ, 1888, 69-70. Dovoljno je uzeti bilo koju sintezu bilo hrvatske, bilo srpske povijesti da bi se u to uvjerilo. Dakako da su meðu piscima velike razlike u poimanju vojnokrajiških vidova jedne ili druge povijesti. One su još veæe kada se ima na umu da su vojnokrajiški sustavi na razlièite naèine postojali sa sve tri imperijalne strane, t.j., na
19 20

vima i profesionalno kontroverznija nego ‘matrièna’ istraživanja u podruèjima bitnima za nastanak moderne hrvatske i srpske historiografije.20 Dijelom mi je bilo jednostavno shvatiti zašto je tome tako. Prvo, nacionalna modernost u bilo kojem od ova dva sluèaja nije mogla imati svoje vitalno uporište u iskustvu vojnokrajiškog sustava, jedne od ponajvažnijih ustanova habsburške imperijalne moæi. Drugo, nukleusi hrvatske i srpske nacionalne modernosti vrlo usporeno su se oblikovali, pomicali prostorno/vremenski i ustaljivali prije svega u gradskim sredinama civilnih podruèja, neovisno o staleškim atributima nositelja modernizacijskih inicijativa. Treæe, iako se nikako ne bi moglo reæi da je povijest Vojne krajine ikada bila inkompatibilna s izazovima modernosti, inovativno istraživaèko ‘prepoznavanje’ tema modernosti uvijek je od povjesnièara iziskivalo složenije postavljena pitanja, rašèlanjenije pristupe i zahtjevnije metode i tehnike rada nego što je to obièno bivalo u obje nacionalne historiografije. Iziskivalo je multi i interdisciplinarnu te internacionalnu suradnju, kojih nikada nije bilo dovoljno, sve do najnovijih vremena. Èetvrto, osnovni ton vojnokrajiškoj historiografiji dali su tradicionalni austrijski povjesnièari 19. stoljeæa, prije svega Franz Vanièek, koji su uz sve svoje profesionalne vrline u biti pisali apologije dinastièkom i vojnokrajiškom iskustvu kao iskustvu imperijalne institucije. Peto, iako su i hrvatski (npr., Radoslav Lopašiæ) i srpski povjesnièari (npr., Aleksa Iviæ) zarana bili poèeli objavljivati izvorno arhivsko gradivo, nitko nije imao dovoljno snage, sve do najnovijih dana, ponuditi sintezu vojnokrajiške povijesti koja bi bila funkcionalna ili u jednoj ili u drugoj nacionalnoj historiografiji i dakako, povijesti Habsburške Monarhije.21
habsburškoj, mletaèkoj i osmanskoj. Jedini realizirani pokušaj da se o svima njima raspravlja objavljen je u: Vasa Èubriloviæ (ur.). Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u Novom veku do karlovaèkog mira 1699. Zbornik radova sa nauènog skupa održanog 24. i 25. aprila 1986. Beograd, 1989. 21 U meðuvremenu je tiskan uistinu veliki broj radova na vojno-

400

Karl Kaser

"Freier Bauer und Soldat. Die Militarisierung der agrarischen Gesellschaft in der kroatisch-slawonischen Militärgrenze 1535.-1881.", habilitacijsku radnju gradaèkog profesora Karla Kasera – objavljenu najprije u broširanu izdanju u Grazu 1986. godine – dobio sam ubrzo nakon što se pojavila i to u vrijeme kada sam praktièno veæ bio završio rad na svojoj doktorskoj disertaciji, koja æe pod naslovom "Vojna Hrvatska – La Croatie militaire. Krajiško društvo u Francuskom Carstvu /1809-1813/" uskoro i sama biti obranjena i objavljena.22 Iako sam odmah uoèio neke temeljne razlike u našim pristupima vojnokrajiškoj povijesti, Kaserovo djelo me je obradovalo i novinom pristupa i ozbiljnošæu istraživaèkog napora. Zato sam nekoliko godina kasnije, 1993., inicirao u suradnji s pokojnim profesorom Igorom Karamanon – s njime sam, naime, u zagrebaèkom “Naprijedu” ureðivao biblioteku “Povijest i historija” – hrvatski prijevod ovog djela. Bio sam duboko uvjeren da æe hrvatsko izdanje biti važan poticaj inovacijski usmjerenim pristupima vojnokrajiškoj povijesti.23 Išèitavajuæi knjigu s velikom pozornošæu, u poglavlju “Lika” (I, 163-199, 263-265 hrvatskog izdanja) proèitao sam da su saèuvani popisi stanovništva, njihovih zemljišnih posjeda i vojnosposobnih muškaraca Like i Krbave iz 1712. godine: Ona (konskripcija – D.R.) je bila prva što
krajiške teme, objavljene su i monografije, sada je dostupno i dosta tiskanih izvora, a ipak se ne bi moglo reæi da je vojnokrajiška historiografija predmetno, pristupima i metodama ono što bi mogla i trebala biti. U posljednjih se petnaestak godina u štoèemu stanje nesumnjivo pogoršalo, imajuæi na umu razmjere ratnih manipulacija vojnokrajiškim temama. S jednim uvjetnim izuzetkom, Jovan Savkoviæ. Pregled postanka, razvitka i razvojaèenja Vojne granice (od XVI veka do 1873. godine. Novi Sad, 1964., ako ne raèunamo vrlo sažete preglede i u novije vrijeme zbornike, sve su sinteze dolazile prije svega s njemaèkoga govornog podruèja, odnosno, iz svijeta (npr., E. G. Rothenberg). Tako je bilo i sa sintezama koje su se javljale kao alternative ustaljenim obrascima interpretiranja vojnokrajiške povijesti. 22 Roksandiæ, 1988. 23 Rad na “Naprijedovu” izdanju završen je 1997. godine, tiskanjem dva sveska knjige "Slobodan seljak i vojnik", prvog s podnaslovom "Rana krajiška društva (1545 – 1754.)" i drugog s podnaslovom "Povojaèeno društvo (1754 – 1881)". (Vidjeti i Dra-

je provedena na širem podruèju krajine i jedina je koja nam je do u pojedinosti ostala saèuvana.24 Silno me je bila inspirirala ta spoznaja. Poèetkom 1990-ih najveæi sam dio radnog vremena proveo izmeðu svoga radnog mjesta na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Instituta za znanosti o èovjeku ("Institut für die Wissenschaften vom Menschen") u Beèu kao njegov gostujuæi, a potom i dopisni èlan. Beèko iskustvo mi je omoguæilo suoèiti se u izvanredno poticajnim radnim uvjetima s temeljnom problematikom, uvjetno reèeno, ‘povratka èovjeku’ u društvenim i humanistièkim znanostima.25 U to se vrijeme od Tonyja Judta, profesora s New York University i mene te više drugih povjesnièara iz niza zemalja oèekivalo razviti istraživanja u podruèju "Modern History of Central Europe: Society and Politics". Mi smo to radili poèinjuæi s interdisciplinarnim projektom iz povijesti otpora i kolaboracije u drugom svjetskom ratu te povijesti sjeæanja i pamæenja iskustva Drugoga svjetskog rata u Europi.26 Istovremeno sam sudjelovao u nizu mirovnih inicijativa za okonèanje rata i nasilja u Hrvatskoj i èitavu bivšem jugoslavenskom prostoru, redovito u njima sudjelujuæi i kao povjesnièar koji kritièki reflektira iskustvo rata.27 Moje kritièko promišljanje iskustava Drugoga svjetgo Roksandiæ. "Predgovor. Dijaloški o povijesti Vojne krajine u Hrvatskoj." u Kaser, 1997, 7-13). Iste se godine pojavilo i novo njemaèko izdanje Kaserove knjige (Böhlau Verlag. Wien – Köln – Weimar, 1997.). 24 Kaser, I, 1997, 169. 25 Teško bi mi bilo i poèeti navoditi naslove iz odliène institutske knjižnice, u kojoj je nerijetko u rekordnom roku bilo moguæe èitati najrecentniju literaturu iz èitava niza ne samo društvenih i humanistièkih èasopisa te što je nerijetko moglo biti i važnije, imati moguænost raspravljati sa èitavim nizom vrhunskih eksperata o pitanjima koja su me toliko zaokupljala. 26 Vidjeti, npr., Lonnie Johnson – Klaus Nellen (ur.). Institute for Human Sciences – Institut für die Wissenschaften vom Menschen. Wien – Vienna, 1993, 9-10. 27 Manji dio zagrebaèkih i beèkih tekstova iz toga doba objavio sam u knjizi "Protiv rata" (Prosvjeta. Zagreb, 1996.), a veæi njihov beèki dio trebao bih tek objaviti u veæ dogovorenom izdanju jednog zagrebaèkog nakladnika.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

401

skog rata te još više rata u Hrvatskoj i èitavu bivšem jugoslavenskom prostoru 1991.-1995. godine još je više pojaèalo moj interes za temeljna specijalistièka istraživanja vojnokrajiške povijesti. Predmetno mi se ta potreba nametnula kao izraz otpora tada tako tragiènim manipulacijama vojnokrajiškom baštinom na prvom mjestu na srpskoj strani (‘Republika Srpska Krajina’), ali i na hrvatskoj (obnovljeni, Huntingtonovski intonirani ‘antemurale Christianitatis’). Taj je moj otpor bio izraz kontinuiteta profesionalnog poimanja predmeta vlastitih vojnokrajiških istraživanja. Iskazao sam ga možda ponajjasnije 1988. godine u "Predgovoru" svojoj veæ spomenutoj monografiji "Vojna Hrvatska: La Croatie militaire. Krajiško društvo u Francuskom Carstvu (1809-1813)": Od tih dana u 1971. godini povijest Vojne krajine doživljavam kao povijest sistema represivnog obešèovjeèenja, kao povijest uzaludnog žrtvovanja, kao povijest služništva, laži i mržnje, ali i u kontrapunktu kao povijest traganja za smislom ljudskog života, otpora uvjerenju da ‘More zala ov’je svet!’ (Sava Mrkalj). Možda je najvažnije da je od tada doživljavam kao povijest bilo koje druge ljudske zajednice, a to znaèi s legitimnim pravom da bude istražena, objašnjena i razumljena kao i bilo koja druga, nasuprot i tada i sada još uvijek raširenu uvjerenju da je povijest krajiškog ‘barbarstva’ contradictio in adjecto.28 Takva moja vlastita istraživaèka usmjerenja podudarala su se s razvojnim trendovima u svjetskoj historiografiji u onom smislu koji je tada ponajbolje iskazivao Peter Burke.29 Za razliku od postmodernistièke teorijske iskljuèivosti, povjesnièari poput Burkea i Levyja bili su spremni prihvatiti svaki teorijski i istraživaèki izazov, ali nikada nisu bili spremni prestati
Roksandiæ, I, 1988, 6. Imam prije svega na umu dvije njegove knjige. U jednoj, u kojoj se javlja kao urednik (Peter Burke (ur.). New Perspectives on Historical Writing. The Pennsylvania University Press. University Park, Pennsylvania, 1991.), Burke je na problematiziranju novih podruèja istraživanja te pristupa i metoda uspio okupiti suradnike poput Jima Sharpea, Joan Scott, Henka Wesselinga, Giovannija Levija, Gwyna Prinsa, Roberta Darntona, Ivana Gaskella, Richarda Tucka i Roya Portera. Pored samog Burka, za mene je naj28 29

podsjeæati na “složenost i razlièitost ljudskih iskustava i ustanova koje teorije neizbježno pojednostavnjuju”.30 S dubokim uvjerenjem sam mogao prihvatiti Levyjevu potrebu za mikrohistorijom kao praksom u biti temeljenom na sužavanju ‘skale opserviranja’, na mikroskopskoj analizi i produbljenom istraživanju dokumentarnog materijala.31 Mogao sam prihvatiti i njegovo odbijanje “relativizma, iracionalizma i redukcije povjesnièareva rada na puku retorièku aktivnost koja interpretira tekstove, a ne same dogaðaje”.32 Takvo “sužavanje” predmeta istraživanja za mene je uvijek znaèilo obvezu suoèavanja s iskustvom ljudskih praksi, ponašanja, vjerovanja itd., što je s druge strane znaèilo interdisciplinarno razgranjavanje povijesnih istraživanja u svim onim smjerovima koji bi u pojedinom istraživaèkom sluèaju bili nužna pretpostavka traženju moguæih odgovora. U vojnokrajiškom sluèaju, neovisno da li je rijeè o seoskim ili gradskim (preciznije: obièno protourbanim) zajednicama, to je uvijek znaèilo ‘povratak’ prije svega historijskoj demografiji, ekohistoriji, povijesti obitelji, kulturnoj i ekonomskoj antropologiji, kvantitativnoj historiji itd., rad s izvorima koji bi trebao osigurati pretpostavke za postavljanje mnogo složenijih pitanja u vezi s iskustvima ljudske opstojnosti u vojnokrajiškoj zbilji i preko granica njezinih represivnih ‘neupitnosti’. Baveæi se tih godina ponajviše stoljeæe kasnijim zbivanjima u Vojnoj krajini, krajem 18. i poèetkom 19. stoljeæa, dobom iz kojega se isto tako nisu saèuvale brojne popisne dokumentacije, lièko-krbavski popis iz 1712. godine uèinio mi se moguæim uporištem jedne ‘obnove’ vojnokrajiške historiografije.
poticajniji bio Giovanni Levi s èlankom o mikrohistoriji (“On Microhistory”, Burke, 1991, 93-113). Druga knjiga je bila Burkeovo autorsko djelo. Peter Burke. History and Social Theory. Cornell University Press. Ithaca-New York, 1993. 30 Izvorno: In return, historians, like ethnographers, offer reminders of the complexity and variety of human experience and institutions which theories inevitably simplify. Burke, 1993, 164. 31 Burke, 1991, 95 32 Burke, 1991, 95

402

Karl Kaser

Meðutim, u to doba nitko u Hrvatskoj ne bi mogao biti sposoban izvesti takav poduhvat, poduhvat koji bi ukljuèivao i kritièko objavljivanje tako zahtjevnog izvora i njegovu raèunalnu obradu u kvantitativnohistorijskom programu. Znajuæi da se kolega Kaser sve više poèinje baviti poviješæu obitelji, nastojao sam ga uvjeriti da bi lièko-krbavski popis trebalo pripremiti za tisak i više od toga – raèunalno obraditi u jednom od programa za procesiranje brojèanih obavijesti.33 S Karlom Kaserom te s njegovim suradnicima Hannesom Granditsem i Christianom Promitzerom od proljeæa 1994. godine sam raspravljao o razlièitim moguænostima istraživaèke suradnje s težištem na mikrohistoriji, historijskoj demografiji i povijesti obitelji. Lièko-krbavski popis je od poèetka bio na popisu moguæih projekata. Kraæe je vrijeme Gomirje figuriralo kao realistièniji posao. Dosta je govora bilo i o Kosinju, Perušiæu itd. Ipak je prevagnula izazovnost cjelovite obrade lièko-krbavskog popisa iz 1712. godine u mikrohistorijskom kontekstu. U to mi je vrijeme u Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu bio odobren komparatistièki projekt "Habsburške, mletaèke i osmanske zemlje u europskoj povijesti", što mi je omoguæilo da svoje interese za mikrohistorijske studije stavim u šire kontekste. U to je doba Kaser vodio svoj projekt "Patriarchale Sozialstrukturen auf dem Balkan",34 što
Brzo se pokazalo da je za takve potrebe bio najprikladniji SPSS. 34 1. rujna 1995.-31. kolovoza 1997. 35 Koliko sam i danas zbog toga zahvalan Ivi Bancu, nikako ne bih mogao zaboraviti ni uistinu iznimnu praktiènu podršku koju nam je, onda kada je bila najpotrebnija, danomice davao dr. sc. Vladimir Bilandžiæ, pomoænik profesora Banca. 36 Konaèno, 21. veljaèe 1997. godine dobio sam e-mail poruku od kolege Granditsa: ... Ich habe den ganzen Census (ca. 1.000 Seiten) ausgedruckt und moechte ihn als ganzes nach Budapest uebermitteln. Dazu lege ich auch noch eine Diskette mit den Files bei, die vielleicht kopiert an alle Teilnehmer geschickt werden koennten (das erspart das Kopieren aller 1.000 Seiten). Ausserdem habe ich auch noch ein Hand-out bereitgestellt, das alle wichtigen Informationen zur 1712Censusquelle, zur Transkription und Kodierung beinhaltet und an einem Beispeil moegliche Auswertungsprozeduren veranschaulicht.
33

nam je dodatno olakšalo poduzetniju suradnju. Kako sam u to doba veæ uveliko držao nastavu i na Srednjoeuropskom sveuèilištu (CEU) u Budimpešti, gdje je tada profesor Ivo Banac poèeo utemeljivati OSI Institute on Southeastern Europe i CEU Southeastern Program, uz njegovo smo razumijevanje i inicijalnu podršku Karl Kaser i ja dogovorili u rujnu 1996. godine održavanje meðunarodnoga znanstvenog kolokvija "'Triplex Confinium' poslije Beèkog rata. Problemi mikrohistorijskog istraživanja" u Budimpešti 1997. godine.35 Za taj kolokvij trebala je biti pripremljena raèunalna obrada podataka o stanovništvu Like i Krbave 1712. godine. Kaser je ranijih godina veæ bio napravio prijepis popisnih listova. Bio je to doista velik posao. Radilo se o nešto manje od tridesetak tisuæa ljudi u tridesetak sela – zaokruženo reèeno i dakako, njihovim podrobno popisanim posjedima! Vjerojatno ništa manji napor nije bila ni raèunalna obrada. Nju su najveæim dijelom u spomenutom SPSS-u izveli Hannes Grandits i Siegfried Gruber.36 Kolokvij je održan 21. i 22. ožujka 1997. na Srednjoeuropskom institutu u Budimpešti. Iako su za taj kolokvij bili pripremljeni i drugi vrijedni istraživaèki radovi, koji su i sami bili jezgrom dugoroènijih istraživanja, raèunalna obrada lièko-krbavskog popisa iz 1712. godine omoguæila je iznimno sadržajnu raspravu.37
Diesem Handout sind zur Illustration auch beispielhaft Kopien des Originaldokuments und Transkripts beigefuegt. 37 Vidi: Drago Roksandiæ (ur.). Microhistory of the Triplex Confinium. International Project Conference Paper (Budapest, March 21-22, 1997). Budimpešta, 1998. Ona je na svojevrstan naèin i otvorila širok prostor utemeljenju Meðunarodnoga istraživaèkog projekta ‘Triplex Confinium’ u suradnji Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odjela za jugoistoènoeuropsku povijest Sveuèilišta u Grazu te Odsjeka za povijest i Jugoistoènoeuropskog programa Srednjoeuropskog sveuèilišta u Budimpešti. Iako je èvrsta namjera postojala, iako su postojale i brojne druge pretpostavke, nikako se ne bi smjelo previdjeti uèinak rada obavljena s ovim popisom u vezi te mnoštva pitanja koje su njegovi uèinci potakli. U tom sam smislu gradaèkim kolegama i prijateljima uistinu vrlo zahvalan.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

403

Popis Like i Krbave 1712. godine nastao je sa ciljem da omoguæi uvoðenje vojnokrajiškog ureðenja u ove dvije pokrajine na novim ustrojbenim pretpostavkama. Kako je bila iskljuèena moguænost da bi troškovi njihova financiranja mogli biti pokriveni na isti onaj naèin kako su 1578. godine bili ugovoreni izmeðu unutrašnjoaustrijskih staleža i Nadvojvode za Hrvatsku i Slavonsku krajinu, dvorske su vlasti nastojale osigurati autofinanciranje Vojne krajine u Lici i Krbavi. Seljaci su trebali dobiti zemlju na korištenje pod uvjetom obavljanja vojnokrajiških službi. Plaæene krajiške službe za ‘domaæe’ stanovništvo nisu praktièno uopæe bile predviðene, èak niti za njihove starješine. Ambicija je dvorskih vlasti bila naplatama razlièitih taksa i kazni osigurati najveæi dio novca i za plaæanje nekolicine onih koje se moralo platiti.38 Dakle, vlasti su morale osigurati najpouzdaniji moguæi uvid u stanovništvo i posjede kojima je ono raspolagalo. Ovlašteno je povjerenstvo tada prikupilo obavijesti o ljudima i prostorima kakve nikada ranije na taj naèin u Lici i Krbavi nisu bile zapisane. Kada danas o tome razmišljamo, ne možemo previdjeti da su nam popisivaèi baštinili dobro bez kojega danas ne bismo mogli govoriti o historiografskom 'povratku èovjeku' i 'povratku prirodi', neovisno da li u mikrohistorijskom, historijskoantropološkom, ekohistorijskom ili nekom drugom pristupu. Baštinili su nam dobro koje nam bitno olakšava korištenje i sve druge raspoložive dokumentacije prije svega za lièko-krbavsko podruèje u to doba. Meðutim, kada je rijeè o istraživaèkom projektu "Triplex Confinium", potakli su nas na istraživanja mletaèkih katastara za susjedna podruèja sjeKaser, I, 1997, 170-171. Kako se u meðuvremenu Projektu pridružio i CEU History Department, njegov proèelnik profesor Alfred J. Rieber je bio podržao moju inicijativu javno distribuirati poziv (CEU History Department, Budapest, 28. svibnja 1999.) istraživaèima-osmanistima koji bi htjeli raditi na kritièkom izdanju dva izvora iz 1702. godine (Tapu Tahrir 861 i Maliyeden Müdevver 10310, pohranjena u Basbakanlik Osmanli Arsivi, Istanbul), koji bi nam omoguæili na susjednoj bosanskoj strani one uvide koje nam je na habsburškoj omoguæio lièko-krbavski popis. Slièan poziv upu38 39

verne Dalmacije u to doba, kao i osmanskih deftera za susjedna bosanska podruèja.39 Nakon Karlovaèkog mira 1699. godine, sve su tri strane nastojale steæi što je moguæe pouzdaniji uvid u naselbenu i društevnogospodarsku zbilju prostora u kojem se svaka od njih morala suoèavati s druge dvije u najširem rasponu izazova – od svakodnevnih potreba ljudi tog prostora do imperijalnih geostrateških kalkulacija, prièem su stalno morali imati u vidu ljude s tromeðe, takve kakvi su bili. Najveæi je istraživaèki izazov u tome što su tada sa sve tri strane novostvorene tromeðe bili ljudi koji su na razlièite naèine nerijetko dijelili iskustvo cijele tromeðe. Beèki i Morejski rat su ispremiješali ljude na tromeði, nerijetko u svim smjerovima, na naèin na koji to nikada ranije nije bio sluèaj. Iako je tromeða povijesno stvorena veæ u prvoj polovici 16. stoljeæa, sa svime što je u ljudskoj svakodnevnici mogla biti, ovo dugotrajno, iscrpljujuæe i nerijetko vrlo surovo ratovanje – s tako velikim mirovnim promjenama granica – više nego ikada ranije poslije ranoga 16. stoljeæa usmjerilo je mnogobrojne ljudske živote k novim 'poèecima'. Dakako, rijeè je o preživjelima jer su i ljudski gubici, o kojima malo što pouzdanijeg znamo, bili nesumnjivo vrlo veliki. Rat na tromeði razdvojio je brojne srodnike, nerijetko i najbliže, usmjerio ljude u nove zajednice, od obiteljskih nadalje, izmjestio ih u nove prostore, suoèio s novim iskustvima, osuðujuæi ih istovremeno na sjeæanja i pamæenja starih, iz napuštenih prostora itd., itd. Doveo ih je nerijetko u nova, ponekad željena, a ponekad neželjena podaništva, možda i u vjere u kojima se nikada ranije ne bi bili htjeli naæi. Promijenio im je stubokom živote.
æen je istraživaèima-venecijanistima, s pozivom sudjelovati u istraživanjima mletaèkih katastara u sjevernoj Dalmaciji poèetkom 18. stoljeæa (12. studenog 1999.). Unatoè dosta velikim naporima, s osmanistima do danas nije ništa ozbiljno dogovoreno. Zalaganjem dr. sc. Borne Fürst-Bjeliš, s Prirodoslovno-matematièkog fakulteta u Zagrebu te njezinih suradnika prof. Olge Dikliæ i mr. sc. Giovanni d'Alessio zapoèeo je rad na izabranim mletaèkim katastrima. Ambicija je slijediti sliènu metodologiju kao i u Grazu, dakako, vodeæi raèuna da je rijeè o uveliko razlièitim izvorima.

404

Karl Kaser

Dakako da u popisima s poèetka 18. stoljeæa, èak i kada su za svoje vrijeme najbolji – poput lièko-krbavskog iz 1712. godine, nema ovakovih povijesti svakodnevnog života ili mikrohistorijskih studija. Njih æe tek trebati napisati, dakako, crpeæi iz svega dostupnog što nam je ostavilo samo to doba ili što je nastalo tradicijom, kulturnom i znanstvenom u najširem smislu. KARLOBAŠKI IZVJEŠTAJ OVLAŠTENOG POVJERENSTVA (7. SVIBNJA 1713.): ISPUNJENI ILI NEISPUNJENI NALOZI? Sam je popis izgleda doista obavljen od 17. rujna do (vjerojatno) 30. listopada 1712. godine, kao što redovito istièe i Kaser. Buduæi da je Ovlašteno povjerenstvo poslalo svoj izvještaj Unutrašnjoaustrijskom Dvorskom ratnom vijeæu tek 7. svibnja 1713. godine, postavlja se pitanje što je sve mogao biti razlog takvu 'kašnjenju'. Odgovor æe vjerojatno biti da je izrada popisa bila samo jedna od njegovih zadaæa.40 Doista, u spomenutoj Lopašiæevoj zbirci regesta istièe da je rijeè o izvješæu povjerenika grofa Attemsa i Libenega gradaèkome Dvorskom ratnom vijeæu o razdiobi zemalja u Lici i Krbavi.41
40 Ovaj je izvještaj, inaèe, objavljen u treæoj knjizi Lopašiæevih "Spomenika Hrvatske krajine" (Lopašiæ, 1889, 283-301), što se u historiografiji previða. Meðutim, takav kakav je tiskan sadrži dosta raznovrsnih grešaka pa su urednici odluèili uvrstiti u ovu knjigu nov prijepis. S druge strane, taj dokument – Izvještaj Ovlaštenog povjerenstva od 7. svibnja 1713. godine je toliko važan, naroèito u ovoj knjizi, da nam se kvalitetnije negovo objavljivanje nametalo kao imperativna potreba. To je bilo moguæe izvesti razmjerno brzo jer je u Hrvatskom državnom arhivu u xeroxkopijama dostupna èitava Croatica Unutrašnjoaustrijskog Dvorskog ratnog vijeæa. Zahvaljujuæi ljubaznosti prof. dr. sc. Josipa Kolanoviæa, ravnatelja Arhiva, dobili smo moguænost napraviti novi prijepis. Najljepše mu se i na ovom mjestu na tome zahvaljujemo. Realizirala ga je mr. sc. Sanja Lazanin u suradnji sa mnom. Ona je na isti naèin napravila i hrvatske prijevode ulomaka Izvještaja uvrštenih u ovaj dio teksta. Kaser je u svojim radovima koristio ovaj izvještaj. Koristio ga je mjestimice, u dijelovima, ali ga nije istražio i vrednovao u cijelosti. Taj æe posao tek trebati obaviti, tim prije što je vrlo važan za projektne potrebe. Izvještaj sadržava, kao što æemo vidjeti, sustavno izložene popisne naputke, vjerojatno doslovno prepi-

Pitanje je ipak mnogo složenije. Prijenos vlasti u Lici i Krbavi s Unutrašnjoaustrijske Dvorske komore na Unutrašnjoaustrijsko Dvorsko ratno vijeæe – koji uostalom nije znaèio i potpuno iskljuèenje Komore iz pokrajinske uprave – uopæe nije bio jednostavan. E. Faber bilježi sukobe meðu vojnim i komorskim vlastima na svim razinama od Like i Krbave do Graza i Beèa u vremenu koje je prethodilo vladarskoj odluci o prijenosu vlasti. Tada su Buniæani i Udbinjani bili tražili ukljuèenje u Karlovaèki generalat, tužeæi se pritom na komorskog lièkog kapetana Oberburga.42 Vojne su vlasti to iskoristile da bi bez dozvole s viših razina odluèivanja intervenirale u uzbunjenom podruèju. Time su izazvale bijes u beèkoj Dvorskoj komori. Ova je od Dvorskoga ratnog vijeæa smjesta zatražila imenovanje – kako E. Faber piše – te dodaje: The commission consisted of councilors of the Court Chamber, a 'Viennese military commission' and Father Marko Mesiæ. (...) The latter had been asked repeatedly by the Court Chamber to act as a mediator between the authority and the inhabitants and had been paid out of the cameral treasury.43
sane te stavove Povjerenstva o svakome od njih, isto tako sustavno izložene. 41 Lopašiæ, 1889, 283. Sliènu æe tvrdnju Lopašiæ iscrpnije iznijeti u svome radu o Marku Mesiæu: Napokon stiže god. 1712. kraljevsko rješenje, kojim je Lika i Krbava konaèno oduzeta komorskoj upravi i podèinjena karlovaèkomu generalu; umjesto komorskoga upravitelja postavljen bude na èelo pokrajini posebni veliki kapetan, grof Karlo Attems. Poradi buduæe uprave Like i Krbave odobri kralj posebne ustanove, kojimi bude uredjena vojska, mjestna uprava i sudstvo. Zemlje je valjalo razdieliti meðu žitelje s obzirom na njihove vojne službe i broj obiteljskih èlanova. Taj težki zadatak imao je glasom naputka od 23. srpnja god. 1712. izvesti uz kapetana grofa Attemsa Marko Mesiæ i komesar Lebeneg. Kako je to bio muèan posao, a težko je bilo oduzimati zemlje, što ih veæ pojedina sela i obitelji u vlasti držahu, nije se to moglo za života Mesiæeva konaèno niti izvesti, a poslije je naputak u kojeèem prilagodjen postojalim prilikam, pa je ponajviše svakomu ono ostalo, što je držao. Lopašiæ, 1888, 99. 42 Lopašiæ objavljuje dokumente s time u vezi u Lopašiæ, 1889, 247-252. 43 Roksandiæ – Štefanec, 2000, 176.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

405

Meðutim, to nije bilo povjerenstvo o kojem je u ovom radu rijeè. Pripremajuæi se za prelazak Like i Krbave pod vojnu vlast, vladar je svojim naputkom (instruction) od 12. prosinca 1711. godine imenovao Militar hoff Commission, u sastavu Carl Leopold graff von Herberstein, Johann Christoph freyherr von Waidtmanstorff i Raimund Franz edler herr von Pozzo auf Hartenegg, sve beèki i gradaèki vojni dužnosnici.44 Oni su u Udbini, 19. ožujka 1712., pred velikim mnoštvom Lièana i Krbavljana proèitali vladarev patent o prijenosu vlasti na Dvorsko ratno vijeæe, što su ovi doèekali s oduševljenjem.45 U Karlovac su se vratili 17. rujna, a svoj su izvještaj zakljuèili 19. studenog i.g. S tim u vezi je važno i pitanje tko je i zašto imenovao delegierende Commission i to baš u sastavu Gräniz Oberhaubtman graff von Attemis, Commissarius von Lebenegg, Erzbriester beeder graffschafften Lika, vnd Carbauia Marco Mesich? To æe oèigledno trebati istražiti, ali se veæ sada kao vrlo vjerojatna nameæe pretpostavka da je delegierende Commission djelovala kao svojevrsno radno tijelo Militar hoff Commission, sa sasvim jasno odreðenim naputkom, kojim æemo se podrobnije baviti. Za razliku od grofa Attemsa i von Lebenegga, koji izgleda nisu bili ljudi veæeg iskustva u Lici i Krbavi, èovjek koji je 'inkarnirao' povijest Like i Krbave od 1683. do te, 1712., godine bio je nesumnjivo arkiðakon Marko Mesiæ. Bila je to paradoksalna situacija. Vojne su vlasti bile nezadovoljne i time kako su Lika i Krbava naseljavane i kako su dijeljeni posjedi i kako su žiteVidjeti njihov izvještaj od 1. prosinca 1712. godine kod Lopašiæa. Lopašiæ, 1889, 266-278. Njihovu povratku u Beè u istom je mjesecu uslijedio "Naputak za uredjenje Like i Krbave", koji je Lopašiæ takoðer objavio u istoj zbirci. Lopašiæ, 1889, 278-281. 45 U izvještaju s tim u vezi piše: ...welches sye auch mit allervnterthänigster veneration angehöret vnd sich bedankhet, dass euer kaysl. vnd königl. Mayst. allergnädigst geruhet haben, sie von der cameral-jurisdiction abzusondern vnd dem militari zu untergeben. Lopašiæ, 1889, 268-269. 46 Lopašiæ, 1888, 62-63. 47 Nijedan iscrpniji istraživaèki rad još uvijek nije napisan o Senjskoj biskupiji u sporovima o buduænosti Like i Krbave do 1712. godine. Jedino je jasno da ga se ne bi moglo svesti na pro44

ljima utvrðivane obveze itd., a ako je netko u svemu tome na razlièite naèine uvijek imao udjela, onda je to bio Marko Mesiæ. Lopašiæ o tome sam kaže: Doseljenikom podjeljivali su naselbene listove ponajviše krajiški generali, komisari i kapitani senjski i otoèki, ali na zemlje ih je namještao i selišta medju njih razdjeljivao vazda i svuda samo Marko Mesiæ, pa zato je on jedini, kako dokazuju mnogi saèuvani spisi i zapisnici, poznavao pravo i taèno pojedine kotare, imajuæi mnogo puta pri nastalih pravdah sgode i prilike, da izkaže i naznaèi kotare i medjaše obæinam i pojedinim stanovnikom.46 Mesiæev je status bio mnogo više stvoren na temelju povjerenja koje je vremenom stekao kod vojnih i komorskih vlasti nego što bi ga dobio kao sveæenik Senjske biskupije, u koju su unutrašnjoaustrijske vojne i komorske vlasti samo donekle mogle imati povjerenja. Ta je biskupija najpouzdanije mogla štititi hrvatske staleške interese, kada je veæ samim staležima takvo pravo bilo uskraæeno. Izgleda da je Mesiæ za sve sudionike, èak i kada su se meðusobno vrlo teško sporazumijevali, bio èovjek bez kojega se u Lici i Krbavi ne može.47 Nije jasno tko je sve radio za potrebe Ovlaštenog povjerenstva, t.j., delegierende Commission. Posao je bio vrlo velik, još više naporan i na kraju, birokratski vrlo zahtjevan – njime je bilo obuhvaæeno 30 sela, 2.178 domaæinstava te 22.133 osobe. Povjerenstvo se moralo suoèiti najmanje s 2.178 kuænih domaæina. Rukopis popisa ima nekih 2.000 stranica, dakle, u
matraèku ulogu. Znajuæi koliko su hrvatski staleži službeno bili iskljuèeni iz rasprava, moglo bi se postaviti pitanje nije li Senjska biskupija makar i posredno zastupala i staleške interese. Još je uvijek vrlo korisna prva objavljena knjiga s tim u vezi: Manojlo Sladoviæ. Povest biskupiah senjske i modruške ili krbavske. Trst, 1856. U novije vrijeme rimokatolièkom crkvenom poviješæu tog doba ponajviše se bavi dr. sc. Mile Bogoviæ. Meðu njegovim recentnijim radovima izdvojio bih sljedeæe: Mile Bogoviæ. "Takozvani Glaviniæev opis Like i Krbave iz 1696. godine". u Croatica Christiana Periodica. Br. 27/XV. Zagreb, 1991, 117-128.; Mile Bogoviæ. Restauracija Katolièke Crkve u Lici i Krbavi nakon osloboðenja od Turaka godine 1689." u Senjski zbornik. Br. 20. Senj, 1993, 103-118.

406

Karl Kaser

prosjeku stranicu po domaæinstvu. Što je sve Povjerenstvo uèinilo, može se istražiti ponajprije na temelju njegova izvještaja od 7. svibnja 1713. godine, dakle, nastala nekih pola godine nakon obavljena posla popisivanja Like i Krbave. Izvještaj je bio upuæen Unutrašnjoaustrijskom Dvorskom ratnom vijeæu, dakle, svojim je sastavom više bio akt potvrde kontinuiteta interesa unutrašnjoaustrijskih staleža u tom dijelu Hrvatske, nego akt beèke dvorskoapsolutistièke volje. U tom je trenutku to bilo od velike važnosti kada su bili u pitanju moguæi uèinci rada tog povjerenstva. Izvještaj se sastoji od dvanaest dijelova, a svaki je dalje podijeljen na dva dijela. Prvi redovito sadržava naputak Ovlaštenom povjerenstvu, možda èak i u doslovnim izrièajima, a drugi sam izvještaj i, ako je to bilo potrebno, stav ovog Povjerenstva. Dakle, prvi je zadatak bio zahtijevati od svih titulos possesorios njihove Khauffbrieff, Conferier- vnd Confirmations decreten, s tim što je nadreðena Militar hoff Commission trebala u konaènici u provjeri i potvrdi tih dokumenata imati punog, odluèujuæeg udjela. Krajnji je cilj bio da svatko u Lici i Krbavi pravomoæno bude potvrðen u svom posjedu (Endlichen Stabiliert werde, was ein Jeder rechtmässig zu possediern, vnnd zugeniessen habe). Bilo je to jednostavno zahtijevati, a vrlo, vrlo teško ostvariti jer je velika veæina ljudi dolazila do posjeda na naèin koji je u to vrijeme bilo (skoro) nemoguæe provjeriti. Ipak je Povjerenstvo obavilo taj posao. U izvještaju stoji da je svatko tko je po bilo kom naslovu posjedovao neku zemlju bio ispitan pred Povjerenstvom (ante Commissionem ... befragt). Sve su izjave zapisane, prema Izvještaju, sadržane u priloženom popisu (in der beyligunden ganz ausführlichen Conscription annotiert vnd angemerkht seindt). Suglasio bih se s Kaserom da je Povjerenstvo ovim
48 ... nama su predani neriješeni memorijali – nakon dublje i zrelije provjere i razmatranja o tome što bi svakom pojedincu po pravu pripadalo – odluke Povjerenstva date su svakoj stranci i prema tome iste u potpunosti zadovoljili... 49 ... buduæi da bi stanovnici quo ad Seruitia publica za sve obra-

popisom dalo prednost potvrdi stanja stvorena promjenama nakon 1689. godine – sve do popisa samog. Ostaje otvoreno pitanje što je sve praktièno podrazumijevao stav ... vnß vndecretierter herüber gegebene Memorialien nach woll, vnd Reiffer examinier auch Überlegung was einen Jedwedern rechtmässig zuestendig seye Jeder Parthey mit ihrer Verbschaidung obschon Hinauß gegeben, vnd selbe mithin genzlichen zufriden gestellet haben ... ?48 Mogli bismo pretpostaviti da se to prije svega odnosilo na otvorene zemljišne sporove, ali su moguæi i drugaèiji pristupi. Drugo, od Povjerenstva se ipak oèekivalo mnogo više nego što bi bila tek puka potvrda postojeæeg posjedovnog stanja. Dijelom su tome bili razlog brojni sporovi meðu samim stanovništvom, koji su na razlièite naèine dopirali do vlasti (... wie alle die angebaute terrenen von denen Inwohnern quo ad Seruitia publica Bedienet werden, dieweillen sehr uill sich beschwärten, das einer der weniger terren possidiere, eben souill, alß der mehrers besizet praestiern mieste, auch nach darneben gegen ein ander ansprüch macheten...).49 Dalje, dijelom su tome razlog bili sporovi u vezi sa zaposjedanjem zemlje u koje su se upuštali Otoèani i Brložani pa i drugi krajišnici Karlovaèkog generalata na lièkom i krbavskom prostoru, odnosno, njihova nastojanja da poveæaju svoje posjede. Kada se èita drugi naputak, stjeèe se dojam da je gradaèkim vlastima bila muka od same pomisli na posjedovni kaos u Lici i Krbavi. Pritom, dakako, nije moglo biti rijeèi o tome kako je do kaosa došlo. Postojala je potreba da se posjedovni odnosi racionalno urede. Ovaj naputak ne sadrži ništa više od naèelnog stava. Povjerenstvu to nije moglo nešto naroèito koristiti. Dugaèki izvještaj u vezi s naputkom br. 2, prepun obavijesti o posjedovnim sporovima, od kojih su neki potjecali iz vremena osmanske vlasti u Lici i Krbavi,
ðene zemlje plaæali porez, mnogi su se izmeðu ostalog žalili da je onaj koji posjeduje malo zemlje morao davati jednaka podavanja kao i onaj s više zemlje, a osim toga imali su jedni prema drugima odreðena zahtjevanja.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

407

SANDŽAK LIKA-KRKA 1606. GODINE (Izvor: Hazim Šabanoviæ. Bosanski pašaluk – postanak i upravna podjela. Sarajevo, 1982.)

408

Karl Kaser

odnosno, bili povezani sa sukobima zbog zemlje na nekoæ imperijalnoj granici u podruèju izmeðu Otoèca i Perušiæa, Vrhovina i Buniæa itd., te, dakako, naroèito iz razdoblja poslije 1689. godine – sve do vremena samog popisa. Naroèito je bio složen sluèaj Perušiæana jer su mnogi meðu njima konvertirali, postavši od muslimana rimokatolici, kao što je toga bilo i drugdje u Lici i Krbavi i to oèigledno s velikim zalaganjem zapovijedajuæeg generala Karlovaèkog generalata u vrijeme rata za Liku i Krbavu, koji je svima onima koji konvertiraju obeæao posjede koje su starinom uživali.50 To je dijelom ugrozilo ranije steèena 'prava' primorskih krajišnika iz 'malog rata' na granici. Doista, ...gemelten neo Christianis mit Handt vnd Mundt versprochen, vnd zuegesaget habe, dasselbe wan Jenne bey ihren terrenen vndter vnß verbleiben alle die Jenige Confin Inenhaben, vnd genuzen sollen, wie ihnen selbe in Zeiten des türkhen zuestentig gewest weren, Vsurpirt vnd entzogen hetten, benantlichen Jantsche, Jessen, Kleinvnd Grosß Rauniane, vnd Silena Poliona biß auf den benandten Skok, weliches lezte orth die Metales zwischen Perusik, vnd Wunitsch von vhralten gewesen sein sollen, vnd biß an däto annoch die Punitschaner sogestalten geniessen (...).51 Ovim dolazimo do pitanja pokrštavanja lièko-krbavskih muslimana, t.j. do pitanja koje je u svakom pogledu imalo veliku težinu u zbivanjima u Lici i Krbavi u to doba. Iako se u popisu malo ljudi bilo
50 Marko Mesiæ je znatno kasnije, 26. ožujka 1709. godine, oèigledno zbog mnogih razloga, javno posvjedoèio kako su pokršteni perušiæki muslimani: Ja pop Marko Mesiæ, arkižakan Like i Krbave, svidoèim s ovim mojim otvorenim pismom toliko gospodinu komandantu, koliko cesarskoj pravdi i svake vrste èasti gospodi, i poglavitim i vitežkim ljudem, kako u ono doba, kad se je vazela Lika i Krbava, je došal pred grad Perušiæ pokojni dobroga spomenuæa gospodin Ivan Josef grof od Herbersteina, general Karlovaèki i z manom skupa stojeæi na vratih Perušiækih gori spomenuti gospodin, a Turci, ki su ostali u Perušiæu, da æe se krstiti, svi su izašli pred grad, i poèel je meni govoriti, da im povim, da ki godar se hoæe krstiti i veran biti g. Bogu, veri katolièanskoj i njih cesarovoj svitlosti, da je svakomu sve ono, što je užival za Turèina, mužkomu i ženskomu, a on, ki je prošal, da sve njegovo ostaje pod cesara, i da u napridak nimadu živiti

izjasnilo novopokrštenima, Izvještaj nam otkriva da je mnoštvo sporova bilo upravo s njima u vezi i dva desetljeæa poslije njihove konverzije. Otuda bih se na ovom mjestu zadržao na tom pitanju. Odmah bih htio reæi da pitanje u osnovi smatram historiografski krajnje otvorenim, a i jednom od iznimno važnih u hrvatskoj ranonovovjekovnoj povijesti. Neovisno o tome kako je do pokrštavanja došlo, bio je to skoro sluèaj bez presedana da jedna oveæa skupina muslimana, oèigledno autohtonog porijekla, ushtjedne prijeæi na rimokatolièanstvo pod uvjetom da joj bude dozvoljeno zadržati posjede. Ne treba sumnjati da je to ponajviše bila najbolja zemlja. Raspoloživa je graða krajnje nedovoljna za bilo kakve dalekosežnije zakljuèke. U Lopašiæevoj se zbirci nalaze tri dokumenta koji to potvrðuju. Prvi je pismo brinjskog popa Marka Mesiæa vikaru Senjske biskupije, kanoniku Stjepanu Božiæu od 25. srpnja 1689., kojim mu je ovaj javio da æe u utorak poiti kerstiti Turke u Liku. S tim u vezi ga je zamolio licencziu y auctoritet, pravdajuæi svoju molbu zapoviješæu zapovijedajuæeg generala grofa Herbersteina da pokrsti lièke muslimane. Buduæi da æe mu biti teško samu pokrstiti sve one koji bi to htjeli, molio je da se s njime pošalje jednoga dobra redovnika, a ako to ovaj ne bi htio dopustiti, Mesiæ bi htio potribouati jednoga fratra, sto bi szuim nam popom szuprot reputaczij bilo, y u napridak morebiti kvar. Mesiæu je bilo najvažnije da netko s njime krene
onim naèinom niti pravicom, kako su pod Turèinom, po nijedan naèin, nego kakovom pravicom kršæani živu, tako oni i njihova dica da živu u svakom dugovanju. To svidoèim polag moje konšciencie i to zna svaki, ki je ondi bil, ki æe prav reæi, kako i ja. Pisano u Mušaluku, na 26. marca 1709. Idem qui supra. Lopašiæ, 1889, 246-247. 51 ... spomenutim je novim kršæanima (zapovjedajuæi general – op. prev.) prisegnuo i obeæao ostaviti, ako ostanu na svom zemljištu pod našom vlašæu, sve one konfine u vlasništvo i na uživanje koje su im pripadale u tursko vrijeme, (a koje su Otoèani – op. prev.) uzurpirali i oduzeli – spomenute Janèe, Jessen, Male i Velike Ravnjane te Zelenu Poljanu sve do spomenutog Skoka, koje je zadnje mjesto bilo od davnine meðaš (Metales) izmeðu Perušiæa i Buniæa, a sve do sada uživaju ga Buniæani ...

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

409

(Izvor: Drago Roksandiæ. Bune u Senju i Primorskoj krajini, 1719.-1722. godine. Magistarski rad, 1980.)

410

Karl Kaser

te da ponese sa sobom vina, za sto tamo nitti chie naiti uina, ni mesza, a kruha nechie ochie bitti. Pored toga molio je Božiæa da mu naðe doktrinu heruaczku, zach ie ja nimam, y kakouih drugih heruaczkih knixich itd. Dalje: Szuetoga ulia posalite mi, sto sze veche more, zach ie tih liudi dosta.52 Sljedeæeg je dana, 26. srpnja, grof Herberstein iz Karlovca molio vladara da dozvoli pokrštavanje lièkokrbavskih muslimana, što je ovaj 30. ožujka 1690. godine i dozvolio. O tome je ostao saèuvan samo fragmentaran trag: Relation von der gewesten herrn generallen zu Carlstatt, graffen I.I. von Herberstein wegen eroberung Licae vnd Corbaue, vnd dessen vorschlag, dass denen Türkhen, so alda verbleiben vnd getaufft worden, ihre guetter vnd grundt, wie sie es vorhero gewessen, gelassen werden möcht. Datirt Carlstatt, 26. Jullij 1689. Hierüber von ihro kays. Mayestet die aprobation vnderm 30. martij 1690. nicht allein eingelangt, sondern anbey aller gnedigst anbeuolchen worden, guette Khristliche dahin zu stöllen, auf dass dieselbe alda verbleibende neue Christen in glauben vnterweisen sollen.53 U nastavku Lopašiæ dodaje da samo izvješæe nije žalibože mogao naæi ni u arhivu ni u registraturi ratnoga ministarstva.54 Skoro je sigurno da bi podrobnije istraživanje pomoglo pronaæi više drugih dokumenata u vezi s ovom vrlo važnom epizodom lièke i krbavske povijesti tog doba. Istraživanja Stjepana Pavièiæa s tim u vezi ostaju još uvijek neprevladana. Mesiæeva misionarska djelatnost u Lici i Krbavi nije bila s 'oduševljenjem' podržavana u Senjskoj biskupiji. Ostaje otvoreno pitanje koji su tome sve bili uzroci. U Lopašiæevoj je zbirci objavljen koncept pisma kanonika Božiæa generalu Herbersteinu od 16. listopada 1689. godine, koje otvara više pitanja. Ponajprije, kanonik je odgovorio na pismo koje mu je general bio uputio 12. t.m., oèigledno ga prekorije52 53 54

vajuæi zbog njegova odnosa spram Mesiæa. Drugo, kanoniku nije sporan Mesiæev misionarski rad u naèelu: …al uzrok mandata ucigniena gistomu pouanu Mesichu bisse, da on ne samo u Liku y Karbauu, paçe po razliçnih mistih y darxauah nepristanom prohodechi prez suakoga moga znania, a plouaina gniegoua u neredu nahodechi se, kako da ie sam suoi praelat, y mene licet immeritum zada vicara capitulara spoznati nechie. Treæe, izgleda da je Božiæa najviše smetalo pretpostavljanje Mesiæeva misionarskog rada radu drugih, koji su imali ovlaštenje biskupa Glaviniæa. Bili su to kanonici Raèiæ i Domazetoviæ, …koy po dua miseczadel del uechi onoga naroda karstechi y u ueri catholiçanskoi izuçeuaiuchi s vlastouitim ne malim troskom …55 Oèigledno je u pitanju bila bitka za vlast u Lici i Krbavi, u kojoj je Mesiæ, sudeæi prema ovim izvorima, bio èovjek ‘generalske stranke’. Ipak, bilo bi to silno pojednostavljivanje. Mesiæ je nesumnjivo bio isuviše jaka osobnost, spremna ulaziti u sve moguæe vrste aranžmana, ako su oni, po njegovu mišljenju, vodili do nekoga od njegovih ciljeva. (Ipak, ostaje potreba za monografijom o Mesiæu.) Koliko je lièko-krbavskih muslimana bilo pokršteno, neovisno o tome da li ostali katolici ili se vratili u islam odlazeæi u Bosnu, doista je teško reæi. Prema jednom izvješæu senjsko-modruškog ili krbavskog biskupa Benedikta Bedekoviæa Svetoj Stolici od 23. sijeènja 1708. godine, taj broj nije bio mali: In Comitatu Likensi, et Corbaviensi exstunt Animae circiter 13.000 ex Jugo Mahometico in Catholicam fidem Assumptae, quibus praesunt decem Sacerdotes, eosdemque in fide Ortodoxa incessanter instruere satagunt.56 Znajuæi koliko je u to doba u Lici i Krbavi inaèe bilo žitelja, teško da bismo mogli prihvatiti ovaj podatak kao pouzdan. Ipak je sigurno da je broj pokrštenih bio velik, kao što je sigurno da se dosta njih
Lopašiæ, 1885, 395, Koncept u arhivu kaptola Senjskoga. Marko Jaèov. Spisi tajnog vatikanskog arhiva XVI-XVIII veka. Beograd, 1983, 186.
55 56

Lopašiæ, 1885, 395, Izvornik u arhivu kaptola Segnskoga. Lopašiæ, 1885, 395-396, Croatica, 1724, juli, fasc. 2. Lopašiæ 1885, 395-396, Croatica, 1724, juli, fasc. 2.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

411

iselilo u Bosnu, a nije mali broj onih kojima se statistièki brzo izgubio trag kao “novim kršæanima”. Da bi stvorili pretpostavke za unošenje kakvatakva reda u posjedovne odnose na nekadašnjim graniènim podruèjima Primorske krajine, odnosno, Karlovaèkog generalata i Like i Krbave, trebalo je najprije što jasnije utvrditi graniènu crtu do 1683. godine. Povjerenstvo je to i pokušalo uèiniti, iako to uopæe nije bilo jednostavno. U državnopravnom smislu takva granica nikada nije postojala. Radilo se o sljedeæoj graniènoj crti. Danas bi je vrijedilo što je moguæe preciznije rekonstruirati: ... zu solichen Ende dan haben wür allen möglichsten fleiß angekhert, den wahren beweistumb darüber wo von alters hero die metales Confinii zwischen Berusik vnd Attotschaz wohren; nach arth des Gräniz gebrauch durch die alten uninteresierten gränizern genau zu wissen, weliche einhöllig contestiern, vnd bestöttigen, daß solicher alte Confin per lineam rectam von den wasser Koren auf das schlosß Deruegniak so hart an Rounione anligendt, von danen auf Werpilo Radoff Clanaz neben den feldt Turionsghi, vnd Miletina Corida weliche 2 örther dermahlen die Wallachen von Villitsch vndter der haubt[mannschaft] Attotachaz gehörig possediern, von hinen durch den Waldt Babina gora, durch Babina gora auf Broschie alwo ein grosser See in der gresße eines dorffs woselbst ein gemeines orth in eissersten Confin, vnd alda öffters sowoll die Türkhen alß die vnsrigen zufüschen pflegen, von dar auf den vornembsten Perg Blisiuiza welicher die Likam von der Türkhai, oder Bosnien vndterscheidt, wan man danenhero angemerkhten metalem per lineam rectam nachgehet, so fahlet zu der graffschafft Lika niht allein die quaestionierten
57 ...u tu svrhu uložili smo sav moguæi trud kako bismo uz pomoæ starih, nepristranih krajišnika došli do pouzdanog dokaza o tome gdje je od davnine bila granica izmeðu Perušiæa i Otoèca, kako su je obièavali koristiti te koji jednodušno kontestiraju i potvrðuju da je ta stara granica išla ravnom crtom od vode Koren do tvrdog grada Deruegniak, vrlo blizu Rounione, a odatle na Werpilo Radoff Clanaz pored Turionsghi polja i Miletina Corida – ta dva mjesta trenutno posjeduju Vlasi iz Viliæa, koje pripada kapetaniji Otoèac – od tamo kroz šumu Babina gora preko Babine gore na Broschie, gdje se

örther Jantsche, Klein vnd grosß Rauniane, Jessen, vnndt Sileua Polione sambt den schlosß Deruegniak, sondern auch Turiansghi, Miletina Corida, vnd Bressouaz... .57 Doduše, u Lopašiæevu radu o Mesiæu navodi se drugi jedan opis granice izmeðu osmanske Like i Krbave te habsburške Primorske krajine. U nekom nedatiranom trenutku u to doba napravio ga je Durak-aga Kozlièiæ, dizdar Široke kule.58 Primorski su krajišnici – u tom dijelu više njihov vlaški (Viliæani i Brložani), a manje bunjevaèki dio – nerijetko bili obiteljski razdijeljeni imperijalnom granicom, a još su èešæe na razlièite naèine koristili zemlju s druge strane granice daleko prije poèetka rata. Naroèito su oni slom osmanske vlasti iskoristili da 'legaliziraju' svoja 'prava', onako kako su ih oni poimali. Vjerojatno to ne bi nikada ni bilo sporno da se zapovijedajuæi general Herberstein nije odluèio za pokrštavanje lièkih i krbavskih muslimana, koji su ne malim svojim dijelom u vrijeme posvemašnjeg sloma osmanske moæi na mnoštvu strana bili spremni na taj naèin saèuvati svoje živote i ništa manje – posjede. Meðutim, nisu bila u pitanju samo imovinska prava novopokrštenih. Do zemlje su teško dolazili i "pravi rimokatolici" (...auch andere biß 60 des wahren Röm[isch] Cath[olischen] Glaubens genossene Perusianer ohne Gruntstükh leben miessen...). Pored toga, vlastima nikako nije odgovaralo da se pravoslavni posjedovno uèvršæuju sve do nove granice Osmanskog Carstva. Bilo im je stalo da se u tom prostoru stvori jasna rimokatolièka veæina. O tome svjedoèi i ovaj ulomak navedenog dijela Izvještaja: ... anderer seits auch auf denen zurukh bekhombenden örthern ein ganze Haubt[mannschafft] von
nalazi veliko jezero velièine jednog sela – zajednièko mjesto na krajnjoj granici konfina na kojem i Turci i naši èesto znaju pecati ribe – od tamo na najvažniju planinu Plješivicu (Perg Blisiuiza), koja razdvaja Liku od Turske odnosno Bosne. Ako se od tamo po ravnoj crti prati naznaèeni meðaš, grofoviji Lici bi pripali ne samo sporni Janèe, Veliko i Malo Ravnjane, Jesen i Zelena Poljana zajedno s tvrdim gradom Drvenjakom nego i Turionsghi, Miletina Corida i Bressouaz ... 58 Lopašiæ, 1888, 54-55.

412

Karl Kaser

denen Röm[isch] Cath[olischen] glaubens genossenen angesezt werden könen, weliches umb souill mehrers erforderlich sein will, alß uill ohne deme die Eyserster gräniz gegen der ottomanischen Portten in lauther von dem Schischmatischen ab Ecclessia damnirten glauben, oder Sect constituirt ist... .59 Dakle, neovisno o vladarskim povlastima pravoslavnima u to doba, koje su veæ bile protegnute i na Liku i Krbavu, unutrašnjoaustrijski plemiæi nisu smatrali da su njima na bilo koji naèin obvezani.60 Da bi se u uspjelo u smirivanju napetosti na staroj granici, Povjerenstvo je smatralo potrebnim obvezati otoèaèkog kapetana grofa Jacoba Strassoldo da sprijeèi svoje podreðene Otoèane, Brložane i Viliæane zaposijedati zemlju u novim steèevinama. Iznoseæi dijeliæ sporova u vezi s posjedovnim odnosima na granici Primorske krajine s Likom i Krbavom, htio bih upozoriti da je takvih sporova bilo na svim stranama granica ove dvije pokrajine i prema velebitskom podruèju i dakako, još više prema novoj habsburško-mletaèkoj granici od Triplex Confiniuma prema morskoj obali. U razlièitim dijelovima Izvještaja o tome ima dosta vrlo korisnih obavijesti. Treæe, od Povjerenstva se bilo oèekivalo da æe meðu Lièanima i Krbavljanima stvoriti pretpostavke za preraspodjelu zemljišnih posjeda usklaðenu sa stvarnim potrebama njihovih domaæinstava i dakako, voj... s druge strane, u iznova steèenim mjestima mogla bi se namjestiti cijela jedna kapetanija od rimokatolièkih vjernika, što æe biti tim potrebnije jer se i bez toga na najisturenijoj granici prema osmanskoj Porti nalaze samo (pripadnici) šizmatièke, od Crkve izopæene vjere ili sekte ... 60 Mesiæev bi odnos prema pravoslavnima i pravoslavlju isto tako trebalo podrobnije istražiti. Sadašnje, bipolarno strukturirane predodžbe, teško da bi izdržale ozbiljnija istraživanja. Lopašiæ, iako idealizirajuæi, indicira što bi sve trebalo biti predmet istraživanja: I pop Marko Mesiæ je, osobito dok je bio odsutan vladika Ljuboviæ, upravljao donekle i poslovi pravoslavne crkve; on je smetao, kako Emanuel Sladoviæ u poviestih biskupije senjsko-modruške kaže, sebièno i simeonsko prodavanje parohija i protopopija, pa je dielio parohije, nevaljale popove karao, ali se takodjer brinuo, da mogu sveæenici živjeti medju narodom, nadielivši i pravoslavne crkve i popove zemljami. Zbog takove skrbi ima više priznanica ondašnjega pravoslavnoga sveæenstva brižljivu Marku Mesiæu. God. 1702. dao je
59

ne službe u pješaštvu ili konjaništvu, imajuæi na umu da bi morali uvažavati èinjenicu da su uspjeli osigurati ukljuèenje u Vojnu krajinu: ... so wolt es Jedoch billich sein, das keiner vor dem andern in praestierung dern herrn diensten, et ad portanda onera publica mehr, oder weniger grauirt, sondern durchgehendts eine proportionierte gleichheit introducirt werde... ."61 Da bi procjene mogle biti što pouzdanije, Povjerenstvo je bilo zaduženo popisati i ukupno žiteljstvo oba spola i posebno one koji su bili sposobni za vojnu službu. Cilj je bio uvesti stalni popis (ein ordentliches register), koji bi omoguæio isto tako stalno praæenje potreba. Povjerenstvo se doista moglo pohvaliti da je popisalo ljude i posjede u Lici i Krbavi. Oèigledno sa zadovoljstvom je u njemaèki pisanom izvještaju upotrijebilo latinski naslov saèinjenog popisa Conscriptio tenerorum, et animarum utriusque Sexus in Commitatibus Likae, et Corbauiae existentibus. Dakako da ono nije moglo iskazati isto zadovoljstvo izvještavajuæi o prvom dijelu treæeg naputka. Moglo se jedino reæi da bi bilo jako opasno (gefährlich) pokretati bilo kakva pitanja u vezi s posjedima kada je rijeè o ljudima koji su te posjede stekli sabljom itd. Drugo ništa nisu mogli ni napisati jer je bilo potpuno neutemeljeno oèekivati od takva jednog povjerenstva da u jedva mjesec dana obavi posao popisa žitelja i dobara
Mesiæ protopopu lièkom u Raduèu zemlje, proste od svake daæe, toliko, koliko je pripadalo na 23 duše, a popu Pavlici u gornjem selu Raduèu zemlje za dvadeset duša. Isto tako dao je Mesiæ popu u Ploèi zemlje, ... , a te zemlje da budu za uviek proste od svake službe i da ostanu popovske. I pop Nikola Popoviæ u Poèitelju dobio je od Mesiæa dovoljno zemlje i pismo na nju, pa je bio još mnogo godina kasnije (g. 1725.) kapetanu Pavlu Mudrovèiæu zahvalan, što mu je izhodio kod Mesiæa zemlje kod vode Poèiteljice. Lopašiæ, 1888, 67-68. S time u vezi, kada je rijeè o Mesiæu, ništa se ne može naæi kod Grbiæa i Radeke. Vidi: Manojlo Grbiæ. Karlovaèko vladièanstvo. Knj. IIII. Topusko, 1990.; Milan Radeka. Gornja krajina ili Karlovaèko vladièanstvo. Lika, Krbava, Gacka, Kapelsko, Kordun i Banija. Zagreb, 1975. 61 ... tako bi ipak pravedno bilo da nitko prilikom obavljanja službe vladaru et ad portanda onera publica nije više ili manje optereæen od drugih, nego da se bez razlike uvede razmjerna jednakost (optereæenja – op. prev.).

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

413

i istovremeno riješi sva moguæa otvorena posjedovna pitanja stvarana najmanje èetvrt stoljeæa i to na naèin koji æe biti primjeren potrebama uspješnog funkcioniranja vojnokrajiškog sustava na tromeði! Èetvrto, naseljavanje Like i Krbave te posjedovne sporove Povjerenstvo je trebalo rješavati ravnajuæi se prema još jednom važnom naèelu izgradnje ureðenih naselja, tj. napuštanjem tada posvuda rasutih obitavališta. Nova su naselja trebala nastajati na prometnicama te na pogodnim mjestima i to na mjestima s dosta vode i drva. Važno je bilo, prema naputku, graditi nova naselja vodeæi raèuna o prijelazima u Osmansko Carstvo i Mletaèku Republiku. Na kraju, zbog veæe sigurnosti i mira, naselja je trebalo graditi tako da rimokatolici te rimokatolièki obraæenici i pravoslavni budu meðusobno odvojeni! Dakako da je to ukljuèivalo razmjene posjeda, ali i druge mjere potrebne da bi se ostvarilo meðusobno razdvajanje inovjernika! O tome se izrijekom kaže: ... dabey in obacht genomben werden solle, damit wo möglich die Schismatische Wallachen allein, vnd die Catholische, oder neo Christiani auch widerumben allein, vnd von einander Separierter wohnen möchten, wegen welicher Zusamben ziechung aber, vnd zuforderist wegen verwex[lung] oder austauschung deren Grundtstükhen die possessores selbsten vndtereinander sich güettlich zuuergleichen haben wurden, in dem ihnen an durch nichts Derogirt, sondern alles nur zu ihrer selbst aignen könfftigen sicherheit, vnnd bessern Ruhe angesechen seye.62 Povjerenstvo je jedino moglo zakljuèiti da je to izazov s kojim se ne bi moglo suoèiti bez odluènih i oštrih mjera i to poduzetih na najvišim razinama vlasti i moæi. Isto bi se moglo zakljuèiti iz naèina kako je Povjerenstvo izvijestilo o etnokonfesionalnim razdvajanjima naselja. Izrièaj je takav da se mora zapitati da li su njegovi èlanovi išta poduzeli da bi takav jedan cilj bio ostvaren. Oèigledno je da je zemlja po62 ...pritom je trebalo paziti na to da, gdje god je to moguæe, šizmatièki Vlasi – kao i katolici ili novopokršteni – stanuju sami, razdvojeno jedni od drugih. Meðutim, zbog takvog bi se okupljanja (istovjernika – op. prev.) i prije svega zbog zamjene ili razmjene

godna za gospodarstvo bila najvažniji motiv posjedovnih sporova meðu Lièanima i Krbavljanima, a da su etnokonfesionalni kriteriji imali veæu težinu samo onda kada su mogli biti uspješno primijenjeni da bi se došlo do što više što bolje zemlje. U sluèajevima kada bi se neke obitelji negdje naselile pod uvjetima i na naèin koji su zadovoljavali njihova oèekivanja, jako ih je teško u to doba bilo uvjeriti da bi trebali iæi negdje drugdje da bi mogli živjeti u etnokonfesionalno homogenom naselju. Meðutim, iz popisnih je podataka jasno, što uoèava i Kaser, da je veæina naselja veæ i u to doba bila monoetnokonfesionalna. Peto, u to doba više nije imala smisla gradnja utvrda koje æe nastajati razdvojeno od naselja. Fortifikacijske su funkcije postajale samo jedne, nesumnjivo vrlo važne, ali ne i jedine u razvitku naselja koja su trebala udovoljavati nizu novih potreba. Po naèinu kako se pisalo naputke moguæe je prepoznati komorske interese, ali je za vjerovati da su i vojne vlasti u Grazu bar donekle dijelile takvu potrebu. Naime, Lika i Krbava su bile isuviše prostrane i smještene na isuviše važnom razmeðu, a da ne bi imale i jaèih naselja gradskog tipa, odnosno, èak i manja ureðenija naselja koja æe moæi udovoljiti raznovrsnijim potrebama. U petom naputku se u tom smislu spomenulo, s razlièitim motivacijama, Korenicu, Udbinu i Ribnik te Graèac i Zvonigrad itd. U tom se èlanku isto tako moralo naglasiti da æe mnogobrojne graditeljske potrebe morati biti zadovoljavane besplatnom rabotom, doduše koristeæi se pojmom koji se moglo razlièito prevoditi (laboribus gratuitis). Povjerenstvo je moglo podsjetiti da su brojne mjere sa cijelim tim pitanjem u vezi veæ bile poduzimane te da su i naselja i utvrde u nizu sluèajeva bili graðeni kako bi se to i dalje htjelo i to na naèin koji se preporuèa – korištenjem neplaæenog rada stanovništva. Dakako da je mnoštvo teškoæa ostajalo i dalje, kada
zemljišta, sami vlasnici trebali meðusobno sporazumno nagoditi, buduæi da im time ništa ne bi bilo derogirano veæ bi sve služilo samo za njihovu buduæu sigurnost i bolji mir.

414

Karl Kaser

je rijeè o zahtjevnijim poslovima. Bili su to poslovi koji su iziskivali prikupljanje veæih kolièina drvne graðe itd., a što æe nametati, prema mišljenju Povjerenstva, primjerena nareðenja veæ za sljedeæe proljeæe ili ljeto. Šesto, arkiðakon Marko Mesiæ je prema mišljenju druge dvojice èlanova Povjerenstva najbolje znao u èemu su se sve sastojali sporovi u vezi s posjedima u Brezovcu, Homoljcu te Velikoj i Maloj Popini, a najjasnije mu je bilo kako bi te sporove valjalo riješiti. Njegovo je rješenje ukljuèivalo i naseljavanje Catholische Christen u Homoljcu i Brezovcu, kojih je tada još uvijek bilo dosta bez zemlje. S Mesiæevom smræu postalo je oèigledno teže tražiti rješenja koja bi Povjerenstvo zadovoljila. U Brezovcu i Homoljcu sukobljavali su se primorski Brložani s krbavskim Korenièanima, s tim što su argumenti jednih i drugih, kao i situacije jednih i drugih nerijetko bili toliko isprepleteni ili teško razriješivi, da rješenje nikako ne bi moglo biti jednostavno. Pored toga, bili su to posjedi veæim dijelom mnogo bliži Korenièanima, koji su uz to i mnogo brže brojèano jaèali, tako da i u sluèajevima kada argumenti nisu išli njima u prilog, rješenja su nametala sama stanja. Ipak, imajuæi na umu blizinu Bihaæa, geostrategijsku važnost kraja itd., Povjerenstvo je bilo mišljenja da bi u spornom prostoru trebalo naseliti nekih 200 kuæa katolika. U šestoj toèki Izvještaja izrijekom se kaže: ... wie wür es niht anderst hoffen wollen, das man volgbahr ein Neye ansidlung von einer ganzen haubt[mannschaft] mit lauther Christ Cath[olischen] glaubens genossenen gegen 200 heyser, wan man auch gleich einem guetten antheill von Bressouaz denen Corenitschaner sowenig gruntstükh haben,
63

zuewidmete, oder mehr alda ansidlete, einsezen köndte, Nebst deme weiters ist in g[na]den zuerwögen, das das orth Correniza respectu der haubtstatt Bichatsch der eiserste posto seye, vnd selber in lauther Schischmatischen glaubens genossenen bestechet, dachero auch hierwillen mehr alß erforderlich ratio Status gibet, das man wenigist in den eisersten gränizen die Catholischen einsezen zu khönen allen möglichsten fleiß anwenden solle, weliches dermahlen auf soliche weiß bewerkhet, mithin also auch die Ehre des höchsten befördert, vnd zugleich auch ein Nambhafftes von denen Ney ansidleten ad Cassam Militarem geschafft, vnd gebracht werden köndte.63 Sedmo, Naputak je Povjerenstvo naroèito obvezivao voditi raèuna o interesima Rimokatolièke crkve u Lici i Krbavi, koja je u to vrijeme, prema tvrdnjama katolièkih sveæenika, svojim statusom i utjecajem bila mnogo slabija od Pravoslavne crkve i njezinih Schischmatischen pastores, koji imaju i mnogo jaèi utjecaj na narod. Dakako, sve su to tvrdnje iz Naputka. Imajuæi na umu interese Rimokatolièke crkve u Monarhiji, od Povjerenstva se traži da predloži sredstva i naèine kojima bi se ti interesi zaštitili i unaprijedili u Lici i Krbavi. U tom se smislu u sedmoj toèki Naputka na kraju kaže: ...also solten wür Delegierte Commissarien alle sorg, vnd fleiß ankheren, vnd trachten wiewoll berüherter Catholischen geistlichkheit Entweder durch Zuetheillung genuegsamber Grundtstükhen, durch Zechendt, oder sonst durch einigerley ersinliches mittl der Competente Vndterhalt zu wegen gebracht, vnd verschafft werden möchte, in weitherer Considerierung, wo man die vorgemelte haubt Posten anzulegen vermaine, auch des vorhabens seye, vnd allerdings haben wolle, die Catholischen pfarn, vnd Kürchen dabey zu sechen.64
krajnjoj granici mogli postaviti katolici, što bi se sada moglo postiæi na taj naèin te time takoðer pridonijeti najvišoj èasti a istodobno bi se od novonaseljenih mogla namaknuti znatna sredstva za vojnu blagajnu. 64 ...dakle trebali bi mi, ovlašteni povjerenici, uložiti sve napore i nastojati – iako se spomenutim katolièkim sveæenicima želi pribaviti i osigurati doliènu egzistenciju dodjelom dovoljne kolièine zemljišta, desetinom ili nekim drugim moguæim sredstvima – da se dalje razmo-

... kako se ne želimo drugaèije nadati, moglo bi se prema tome zapoèeti s novim naseljavanjem cijele jedne kapetanije s oko dvjesto kuæa samo katolièkih vjernika, ako bi se jedan dobar dio Brezovca odmah ustupio Korenièanima, koji imaju malo zemlje ili bi ih se tamo više naselilo. Uz to bi nadalje trebalo milostivo uzeti u obzir da je mjesto Korenica najistureniji položaj prema Bihaæu i da je nastanjeno samim šizmatièkim vjernicima. Stoga ovdje ratio Status nadasve zahtijeva da se uloži sav moguæi napor kako bi se barem na

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

415

Povjerenstvo je ispitalo što bi se moglo uèiniti u vezi s dodjeljivanjem zemljišnih posjeda katolièkim sveæenicima, a što eventualno uvoðenjem crkvene desetine i zakljuèilo da nijedno od tih rješenja ne bi poluèilo željene uèinke. Raspoložive zemlje više nema, a uvoðenje desetine bi bilo isuviše opasno. Toliko se katolièkim sveæenicima ipak nije smjelo iæi u susret: Erstlichen wahren keine Vacante grundtstükh, anderseiths ist die einführung des Zechent pro hic, et nunc allzugefährlich zu sein, billichermassen ermössen, vnd erachtet worden. Po njegovu bi mišljenju najbolje rješenje bilo poveæanje pomoæi, ukljuèujuæi Subsistenz mitl sveæenicima. Sve bi se to dijelom podmirivalo i obvezivanjem Schischmatische Wallachen, koji uživaju zemlje koje su nekoæ pripadale katolicima. Povjerenstvo se nije suglasilo da ima katolièkih sveæenika koji su u krajnjoj oskudici. Ono je takoðer prikazalo i složeni položaj pravoslavnih paroha, koji žive u svojim domaæinstvima. Najviše je pažnje ono posvetilo mjerama koje bi trebalo poduzeti da se ojaèa položaj Rimokatolièke crkve u Lici i Krbavi u odnsou spram Schischmathische u skladu s imperijalnim imperativima. Po njihovu se mišljenju sve svodilo na postupnu misionarsku djelatnost, usporedno s primjerenom politikom. S tim u vezi, zakljuèak sedme toèke Izvještaja je bio sljedeæi: ...wirdt dises Leztere aller erst tractu temporis mit bester politica, vnd nur Successiue vorgenomben werden, miessen, weliche genzliche ausrottung nach, vnd nach mehrrers Zeit gebrauchen wirt, worüber die weithere obsorg, vnd Vertilgung uill mehrers denen frequenten heilligen Missionen obligen will, denen man ex parte Dominii iederzeit alle hillffliche handtbiettung laisten wirt, zu denen anligenden haubt
tri gdje se mislilo, namjeravalo i htjelo podiæi spomenuta glavna uporišta da se tamo predvide katolièke župe i crkve. 65 ... morat æe se ovo posljednje prije svega tractu temporis obaviti s najboljom politica i samo Successiue, èime æe potpuno iskorjenjivanje zahtijevati prilièno vremena, pri èemu æe daljnja briga i zatiranje (pravoslavlja – op. prev.) biti puno više u nadležnosti uèestalih svetih misija, kojima æe se ex parte Dominii u svako doba

Posten aber, alß Udbina, vnd Ribnik allein, könen zwar die Catholischen nacher Coreniza, Gratsaz, vnd Suonigrad, hingegen miessen nur die Schischmathischen Wallachen massen selber orthen lauter vntichtige Glaubens genossene zusamben gezogen werden.65 Osmo, u dijelu respectu oeconomici od Povjerenstva se oèekivalo doprinijeti rješavanju pitanja ubiranja prihoda. Poslije svega što se zbilo u Lici i Krbavi od 1689. nadalje, nitko više nije imao iluzija kakve bi bile posljedice uvoðenja Contribution, Kopf Steyer. Ipak se nije moglo odustati od ubiranja prihoda, makar ubiranjem kazni, razlièitih taksa, kao što su takse za potvrdu postavljenja kapetana, porkulaba, knezova i zastavnika itd. Bilo je to oèigledno nedovoljno domišljeno rješenje jer se gornjem sloju lièkih i krbavskih patrijarhalnih zajednica uskraæivalo moguænost da i sami profitiraju ubiranjem kazni i sl., a što je još gore, oèekivalo se da æe optereæivanjem njihovih prihoda biti omoguæeno ubiranje državnih prihoda. Taj je sloj ipak bio presudan za uspješno ostvarivanje dalekosežnijih ciljeva habsburške politike! Povjerenstvo je moglo iz vlastitog iskustva osjetiti kakve bi sve posljedice moglo imati uvoðenje državno poželjnih optereæenja. Ponajprije, uopæe nije bilo jednostavno privoljeti ljude da se popišu i dadu iskaze o svojim posjedima. Glasine su išle tako daleko da se u popisu vidjelo namjeru sye gränizer durch die abgeordnete Delegierte Commission, vnd von solicher vorgenobener Conscription zu bauern, oder tributarien zumachen.66 Povjerenstvo se naroèito žalilo na kratkoæu vremena u kojem je tako brojne poslove trebalo obaviti te ukazalo na ogranièene ili èak i štetne uèinke predviðenih mjera, iako, dakako, uopæe nije dovodilo u pitanje potrebu da se i u Lici i Krbavi
pružiti svu moguæu pomoæ. U susjednim utvrdama, kao što su Udbina i sam Ribnik, mogu se okupiti katolici, a u Korenici, Graèacu i Zvonigradu, naprotiv, moraju se okupiti samo šizmatièki Vlasi jer su u istim mjestima samo loši (vntichtige) vjernici. 66 ... [da] izaslano Ovlašteno povjerenstvo poduzetom konskripcijom njih krajišnike pretvori u seljake ili tributare.

416

Karl Kaser

poène voditi drugaèiju politiku, primjereniju potrebama. Deveto, Povjerenstvu je reèeno da bi buduæi naseljenici u Lici i Krbavi najveæim dijelom trebali biti rimokatolici (damit soliche wan anderst möglich, in lauter Römisch[e] Catholische Christen bestechen), koji bi svoja imanja dobivali u arendu, koji bi godišnje bili optereæeni davanjima te istovremeno bili i krajišnici, s tim što njihove obveze ne bi bile seljaèke. Sve je to Povjerenstvu bilo neprovedivo. Prvo, nigdje u pokrajinama više nije bilo raspoloživih zemalja (primo seint in der ganzen Lika, vnd Carbauia kein oedt stehende Grindt Sine possessoribus, in dem sobaldt ein Grundt in vorigen Jahren Vacand worden ist), a bilo kakvi pokušaji da se uvedu predložena rješenja, kojih je bilo i još ih uvijek mjestimice ima, pokazuju se neuspješnima. Deseto, gospiæko podruèje, zajedno s dijelom bilajskoga (der District Gospitsch sambt dem theill, der vmb Bellai gelegen), bilo je namijenjeno komorskom zapovjedniku, a ubuduæe bi njegov status drugaèije trebalo riješiti. Njemaèka se posada s mjeseènim plaæama u njemu ne bi mogla održati, a i svakovrsne potrebe zapovjedništva se ne bi mogle jednostavno podmirivati iz prihoda "distrikta" sa svim ogranièenjima u optereæivanju stanovništva. Povjerenstvo je u Gospiæu zateklo teško stanje. U njemu jedva da je ièega bilo ostalo što bi omoguæavalo udovoljavanje novim potrebama, od krupne stoke nadalje. Doista, njemaèku bi posadu tamo bilo vrlo teško naseliti i to ne samo zbog posjedovnih pitanja veæ i zbog ogranièenih moguænosti održanja s malim prihodima koje ima. Povjerenstvo ne bi èudilo kada bi poèela dezertirati. Jedanaesto i dvanaesto, Naputak se iznova vraæao pitanju taksi za potvrdu posjedovnih lista i svih promjena u vlasništvu, ustrajuæi na stavu da se ništa s time u vezi više ne bi moglo raditi bez odgovarajuæeg postupka. Povjerenstvu je isto tako bilo propisano kako æe obaviti svoj posao, od smjera kretanja – nadalje.

Na kraju je Povjerenstvo sa svoje strane, s dužnim iskazima podanièkog uvažavanja, izvijestilo o teškim uvjetima u kojima je obavilo svoj posao, kreæuæi se Likom i Krbavom u svim smjerovima, oèigledno i po vrlo lošem vremenu, u uvjetima koji nisu bili svakidašnji – ukljuèujuæi smještaj koji nerijetko nije bio nikakav. Ono je naroèito istaklo teškoæe rada s ljudima u Lici i Krbavi te ako u nekim svojim zadaæama nije uspjelo, uzroke treba tražiti na drugoj strani, t.j., u deme annoch vndisciplinierten gräniz Vollkh. Izvještaj je datiran sa 7. svibnjem 1713. u Karlobagu, što znaèi, a za to ima dovoljno potvrda, da su èlanovi Povjerenstva ostali u Lici i Krbavi èitavu zimu, sve do proljeæa. Ostaje pitanje što su sve radili nakon što su završili popis. To æe svakako trebati istražiti. Carl Raimund graff von Attimis i J. F. Edler uon Lebenegg su, zajedno s preminulim Markom Mesiæem, za razliku od brojnih drugih povjerenstava, obavili posao koji æe u dugoroènijoj perspektivi ostati kao jedno od najtrajnijih uporišta habsburške vojne vlasti u Lici i Krbavi. Možda je tome bilo tako što su mnogobrojne ambicije u Grazu i Beèu umjeli svesti na mjere lièkih i krbavskih stvarnosti, takvih kakve su bile, a da istovremeno nisu zatvarali moguænosti sve neizbježnijim promjenama u mnogom pogledu. UMJESTO ZAKLJUÈKA Imajuæi na umu duže vremensko trajanje od kasnoga 15. stoljeæa do ranoga 18. stoljeæa u prostoru tromeðe s historijskodemografskog te šire, s društvenopovijesnog stajališta, najveæi se 'rez' dogodio ranije i to od kasnoga 15. do kasnoga 16. stoljeæa. S postupnim nestankom kasnosrednjovjekovnog hrvatskog društva, odnosno, s njegovim distinktivnim vojnokrajiškim preobrazbama u tri imperijalna podaništva – što je na sve tri strane ukljuèivalo vojnokrajišku integraciju razlièitih socioprofesionalnih i etnokonfesionalnih skupina vrlo razlièita porijekla – na svakoj od tri strane tromeðe bila su stvorena tri tipa po-

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

417

graniènih vojnokrajiških društava. Svako od njih bilo je u razlièitu odnosu prema 'civilnim' jezgrama iz kojih je generirano (hrvatsko-slavonski provincijal u habsburškom podaništvu, dalmatinske komune u mletaèkom te posebni sluèaj Bosanskog pašaluka kao serhata). Kako je najveæi dio prostora tromeðe bio prostor dinarskih planina, u sva tri vojnokrajiška društva važan je bio i udio bunjevaèkih/morlaèkih/vlaških zajednica. Njihov naèin života i privreðivanja, njihov pravni položaj kao i njihove vojnokrajiške obaveze mogli su se vremenom donekle mijenjati èak i na istim stranama, a još više voljnim ili nevoljnim prelascima u druga imperijalna podaništva, a da se u osnovi ništa bitno ne bi mijenjalo. S deteriorizacijom ekosistema tromeðe do kraja 17. i poèetka 18. stoljeæa vlaške zajednice su one koje se u njemu egzistencijalno najbolje mogu održati. To je glavni razlog što se sve tri strane u ratovima tog doba natjeèu koja æe ih više dobiti u svoje podaništvo, odnosno, koja æe drugim dvjema smanjiti udio vlaških podanika. Kako su se te zajednice na tromeði primarno bavile transhumanim stoèarstvom, a sekundarno poljodjelstvom, njihovi su se vlastiti interesi na najosebujnije naèine ispreplitali s imperijalnim interesima jedne ili više sila. U tom bi smislu bilo teško prihvatiti da je kolonizacija lièkog i krbavskog prostora poslije 1689. godine bila na prvom mjestu 'anarhièni' proces u svijetu patrijarhalnih zajednica. Kao što pokazuje iskustvo ovog popisa, naroèito obavijesti iz Izvještaja Ovlaštenog povjerenstva, uvijek su vlasti – koje tamo nikada nisu bile samo jedne provenijencije – imale velikog, ako ne i odluèujuæeg utjecaja na svakovrsne promjene. Drugo je pitanje kako su vlasti djelovale. Bilo je to nerijetko po obrascima ponašanja i vrijednostima tih zajednica, ali uvijek i s motivacijama koje su od tog svijeta bile vrlo, vrlo daleko. To je jedna od tema istraživanja koja tek slijedi nakon objavljivanja "Ljudi i dobara u Lici i Krbavi 1712. godine" Karla Kasera i suradnika.

IZVORI I LITERATURA •Neobjavljeni izvori Beè. Kriegsarchiv. IÖHKR/Croatica, 1713-V-35; IÖHKR/Croatica, 1714-IV-21: naputci, završni izvještaj, naknadni popis Smiljana i Brušana. Kartensammlung. Graz. Steiermärkisches Landesarchiv. IÖ Hofkammer. Miscellanea, 1712-X-268. Conscriptio terrenorum et hominum beeder graffschafften Lica vnd Corbavia (1712.); Militaria. Zagreb. Hrvatski državni arhiv. Spisi Like i Krbave. Kutija 4. Xerox-kopije IÖHKR/Croatica. •Objavljeni izvori Desnica, Boško. Istorija kotarskih uskoka 1684-1749. Svezak I. (1646-1684) Svezak II. (1684-1749). Beograd, 1950-1951. Jaèov, Marko. Spisi tajnog vatikanskog arhiva XVIXVIII veka. Beograd, 1983, 186. Lopašiæ, Radoslav. Spomenici Hrvatske krajine. Knj. II. Zagreb, 1885. Lopašiæ, Radoslav. Spomenici Hrvatske krajine. Knj. III. Zagreb, 1889. •Literatura Amstadt, Jakob. Die k.k. Militärgrenze 1552-1881 (mit einer Gesamtbibliographie). Phil. Diss. Würzburg, 1969. Altiæ Slukan, Mirela. Povijest mletaèkog katastra Dalmacije (Morlaci u mletaèkim katastarskim izvorima). u Arhivski vjesnik. Br. 43. Zagreb, 2001, 139-155. Altiæ Slukan, Mirela. Katastarsko blago u arhivima Hrvatske, zbornik radova Prvog hrvatskog kongresa o katastru. Zagreb, 1997., 95-100. Altiæ Slukan, Mirela. Državna geodetska uprava (18471963). Edicija Povijest hrvatskog katastra: I Hrvatska i Slavonija. Zagreb, 2000.

418

Karl Kaser

Blanc, André. La Croatie occidentale. Étude de géographie humaine. Paris, 1957. Bogoviæ, Mile. "Restauracija Katolièke Crkve u Lici i Krbavi nakon osloboðenja od Turaka godine 1689." u Senjski zbornik. Br. 20. Senj, 1993, 103-118. Bogoviæ, Mile. "Takozvani Glaviniæev opis Like i Krbave iz 1696. godine." u Croatica Christiana Periodica. Br. 27/XV. Zagreb, 1991, 117-128. Braudel, Fernand. Strukture svakidašnjice. Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV. do XVIII. stoljeæa. Zagreb, 1992. Burke, Peter (ur.). New Perspectives on Historical Writing. The Pennsylvania University Press. University Park, Pennsylvania, 1991. Burke, Peter. History and Social Theory. Cornell University Press. Ithaca-New York, 1993. Cvijiæ, Jovan. Metanastazièka kretanja, njihovi uzroci i posledice. Srpski etnografski zbornik 24. Beograd, 1922. Èubriloviæ, Vasa (ur.). Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u Novom veku do karlovaèkog mira 1699. Zbornik radova sa nauènog skupa održanog 24. i 25. aprila 1986. Beograd, 1989. Dabiæ, Vojin S. Vojna krajina. Karlovaèki generalat (1530-1746). Beograd, 2000. Delort, Robert – Walter, François. Povijest europskog okoliša. Zagreb, 2002. Faber, Eva. "Lika and Krbava under the administration of the Inner Austrian Court Chamber." u Drago Roksandiæ – Nataša Štefanec (ur.). Constructing Border Societies on the Triplex Confinium. Budimpešta, 2000., 157-185. Faber, Eva. Litorale Austriaco. Das österreichische und kroatische Küstenland 1700-1780. Trondheim-Graz, 1995. Faroqhi, Suraiya. Approaching Ottoman History. An Introduction to the Sources. Cambridge University Press. Cambridge, 1999. Gavriloviæ, Slavko. "Migracije iz Gornje krajine u Slavoniju i Srem od poèetka XVIII do sredine XIX veka." u Zbornik o Srbima u Hrvatskoj 2. Beograd, 1991.

Gelo, Jakov. Demografske promjene u Hrvatskoj od 1780. do 1981. godine. Zagreb, 1987. Goffman, Daniel. The Ottoman Empire and Early Modern Europe. Cambridge University Press. Cambridge, 2002. Grbiæ, Manojlo. Karlovaèko vladièanstvo. Knj. I-III. Topusko, 1990. Grgiæ, Ivan. "Opis lièkog sandžaka s ove strane Velebita i Dinare iz godine 1572." u Zadarska revija. Br. V. Zadar, 1956, 257-261. Hanák, Péter. Povijest Maðarske. Barbat. Zagreb, 1995. Holjevac, Željko. Gospiæ u Vojnoj krajini. Zagreb, 2002. Imamoviæ, Mustafa. Historija Bošnjaka. Bošnjaèka zajednica kulture. Sarajevo, 1997. Iviæ, Aleksa. Migracije Srba u Hrvatsku tokom 16., 17., 18. stoljeæa. Subotica, 1926. Johnson, Lonnie – Nellen, Klaus (ur.). Institute for Human Sciences – Institut für die Wissenschaften vom Menschen. Wien – Vienna, 1993. Kaser, Karl. Hirten, Kämpfer, Stammeshelden. Urspünge und Gegenwart des balkanischen Patriarchats. Wien-Köln-Weimar, 1992. Kaser, Karl. Slobodan seljak i vojnik: Knjiga 1. Rana krajiška društva (1545 – 1754.), Knjiga 2. Povojaèeno društvo (1754 – 1881). Naprijed. Zagreb, 1997. Kataster und moderner Staat in Italien, Spanien und Frankreich (18. Jh.) / Cadastre and Modern State in Italy, Spain and France (18th c.) / Cadastre et Etat moderne en Italie, Espagne et France (18e s.). Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte 13/ 2001. (Sadržaj zbornika vidi u bilješci 3). Klaiæ, Vjekoslav. Život i djela Pavla Rittera Vitezoviæa. Zagreb, 1914. Krbavska bitka i njezine posljedice. Zagreb, 1997. Lavigne, Stéphane. Le cadastre de la France. Paris, 1996. Lopašiæ, Radoslav. Dva hrvatska junaka. Marko Mesiæ i Luka Ibrišimoviæ. Zagreb, 1888. Matuz, Jozef. Osmansko Carstvo. Školska knjiga. Zagreb, 1992.

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

419

Mažuran, Ive. Izvještaj Caraffine komisije o ureðenju Slavonije i Srijema nakon osmanske vladavine 1698. i 1702. godine. Osijek, 1989. Mažuran, Ive. Popis naselja i stanovništva u Slavoniji 1698. Osijek, 1988. Mažuran, Ive. Popis zapadne i srednje Slavonije. Osijek, 1966. Moaèanin, Nenad. "Naseljenost Like i izvori feudalne rente poèetkom 17. stoljeæa pod turskom vlašæu." u Historijski zbornik. Br. 46. Zagreb, 1993, 61-65. Moaèanin, Nenad. "Upravna podjela hrvatskih zemalja u sklopu Osmanskog Carstva." u Hrvatske županije kroz stoljeæa. Zagreb, 1996. Moaèanin, Nenad. Slavonija i Srijem u razdoblju osmanske vladavine. Slavonski Brod, 2001. Opgenoorth, Ernst. Einführung in das Studium der neueren Geschichte. Ferdinand Schöning UTB Wissenschaft. 1997. Pavièiæ, Stjepan. Podrijetlo hrvatskih i srpskih naselja i govora u Slavoniji. Zagreb, 1953. Pavièiæ, Stjepan. Seobe i naselja u Lici. Zagreb, 1962. = Zbornik za narodni život i obièaje 41. Pelidija, Enes. Bosanski ejalet od Karlovaèkog do Požarevaèkog mira 1699-1718. Veselin Masleša. Sarajevo, 1989. Radeka, Milan. Gornja krajina ili Karlovaèko vladièanstvo. Lika, Krbava, Gacka, Kapelsko, Kordun i Banija. Zagreb, 1975. Roksandiæ, Drago. "Bune u Senju i Primorskoj krajini (1719-1722)." u Radovi Instituta za hrvatsku povijest. Br. 15. Zagreb, 1982, 33-106. Roksandiæ, Drago – Štefanec, Nataša (ur.). Constructing Border Societies on the Triplex Confinium. Budimpešta, 2000. Roksandiæ, Drago (ur.). Microhistory of the Triplex

Confinium. International Project Conference Paper (Budapest, March 21-22, 1997). Budimpešta, 1998. Roksandiæ, Drago. "Predgovor. Dijaloški o povijesti Vojne krajine u Hrvatskoj." u Kaser, Karl. Slobodan seljak i vojnik. Knj. 1-2. Naprijed. Zagreb, 1997. Roksandiæ, Drago. Vojna Hrvatska – La Croatie militaire. Krajiško društvo u Francuskom Carstvu /18091813. Knj. I-II. Zagreb, 1988. Rothenberg, Gunther Erich. The Austrian Military Border in Croatia, 1522-1747. The University of Illinois Press, 1960. Sauvy, Alfred. La population. Sa mesure, ses mouvements, ses lois. Paris, 1992. Savkoviæ, Jovan. Pregled postanka, razvitka i razvojaèenja Vojne granice (od XVI veka do 1873. godine. Novi Sad, 1964. Sladoviæ, Manojlo. Povest biskupiah senjske i modruške ili krbavske. Trst, 1856. Šabanoviæ, Hazim. Bosanski pašaluk – postanak i upravna podjela. Sarajevo, 1982. Šariæ, Marko. "Društveni odnosi i previranja u sandžaku Lika-Krka u 16. i poèetkom 17. stoljeæa." u Roksandiæ, Drago – Štefanec, Nataša (ur.). Diplomska radionica 1 prof. dr. Drage Roksandiæa. Zagreb, 1999, 67-130. Traljiæ, Seid. "Vrana i njezini gospodari u doba turske vladavine." u Povijest Vrane. Zadar, 1971, 347351. Vinaver, Vuk. "Dogaðaji u Lici 1609/10." u Istorijski glasnik. Sv. ¾. Beograd, 1951. Vrbaniæ, Fran. "Prilozi gospodarskom razvoju hrv.slav. Krajine u 19. vijeku." u Rad Jugoslavenske akademija znanosti i umjetnosti. Knjiga 144. Zagreb, 1900, 40-131. Zöllner, Erich – Schüssel, Therese. Povijest Austrije. Barbat. Zagreb, 1997.

420

Karl Kaser

Izdavaè SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO »PROSVJETA« Zagreb, Berislaviæeva 10

Za izdavaèa ÈEDOMIR VIŠNJIÆ Likovni urednik BORIVOJ DOVNIKOVIÆ BORDO Grafièka obrada BRANKO NOVAKOVIÆ Korektor JOVAN ÈORAK

Tiraž 500 primjeraka

Zagreb, 2003.

ISBN 953-6627-52-3