You are on page 1of 426

Karl Kaser

Karl Kaser
POPIS
POPIS
LIKE
I

LIKE I KRBAVE
KRBAVE
1712.
GODINE

1712. GODINE

biblioteka IZVORI
ISBN 953-6627-52-3 skd prosvjeta
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 1

Karl Kaser
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
2 Karl Kaser

SKD »PROSVJETA«
Zagreb

Biblioteka
IZVORI

Karl Kaser i suradnici


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Obitelj, zemljišni posjed i etniènost u jugozapadnoj Hrvatskoj

Urednici
DRAGO ROKSANDIÆ
ÈEDOMIR VIŠNJIÆ

Urednica CD-ROM
NATAŠA ŠTEFANEC

Rad je nastao u Meðunarodnom istraživaèkom projektu


‘TRIPLEX CONFINIUM – hrvatska višegranièja u euromediteranskom kontekstu’
Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu,
sufinanciranom iz Ministarstva znanosti i tehnologije
Vlade Republike Hrvatske

CIP - KATALOGIZACIJA U PUBLIKACIJI


NACIONALNA I SVEUÈILIŠNA KNJIŽNICA – ZAGREB

UDK 94 (497.5-3 Lika) "17"(093)

POPIS Like i Krbave 1712. godine : obitelj, zemljišni


posjed i etniènost u jugozapadnoj Hrvatskoj / Karl Kaser, Hannes
Grandits, Siegfried Gruber. - Zagreb : Srpsko kulturno društvo
Prosvjeta, 2003. - (Biblioteka Izvori ; 1)

ISBN 953-6627-52-3

1. Kaser, Karl 2. Grandits, Hannes 3. Gruber, Siegfried


I. Lika -- Povijest -- 16.-18. st.

430228200
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 3

Karl Kaser
Hannes Grandits, Siegfried Gruber

POPIS LIKE I KRBAVE


1712. GODINE
Obitelj, zemljišni posjed i etniènost
u jugozapadnoj Hrvatskoj

Srpsko kulturno dru{tvo


PROSVJETA
Zagreb, 2003.
4 Karl Kaser
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 5

SADRŽAJ
Predgovor – Karl Kaser
(prijevod s njemaèkog: Sanja Lazanin) .................................................................................................... 7

Uvod – Karl Kaser


(prijevod s njemaèkog: Sanja Lazanin) .................................................................................................... 9

CONSCRIPTIO TERRENORUM ET HOMINUM BEEDER


GRAFFSCHAFTEN LIKA VND CORBAVIA ..................................................................................... 45

Summari Extract ............................................................................................................................... 45


Conscriptio terrenorum in Correniza ............................................................................................. 51
Beschreibung deren terrenen in Punich ........................................................................................ 91
Popisani Zemglie Heruaton Podlopachi ....................................................................................... 133
Petsione zu der haubtmanschaft Podlopaz gehörig ..................................................................... 137
Conscriptio terrenorum et hominum in Jossani ........................................................................... 141
Pisuchani i Podlapazani Vlasi ........................................................................................................ 149
Popisana Zemglia po uxu od Mekinara ........................................................................................ 155
Conscriptio terrenorum et hominum in Udbina in Carbavia .................................................... 163
Conscriptio Terrenorum in Mutilich sub Capitaneubu Udbinensi ........................................... 177
Conscriptio hominum in Visutsch, sub Capitaniatu Udbinensi et sunt Walachi .................... 189
Consribtie hominum in Srinogora sub Capitaniatu Udbinensi.
Consistentu Walachos ..................................................................................................................... 201
Conscriptio terrenorum et hominum in Comik. Consiltit in puris Walachis .......................... 209
Popisana Zemlia u brunu i oruzie, i ostalo .................................................................................. 219
Massin der Hauptmannschafft Udbina gehörig ........................................................................... 227
Popisanan Zermanÿ zemlia ÿ Puskori ÿ ostala Celiad ................................................................ 231
Popisani Zemlia ij Puskari skupa sa ostolom Celiadom u Grachachu ..................................... 241
6 Karl Kaser

Popisani Louinchani Ki zemglie y koliko oni imaiu ..................................................................... 255


Popisani Plochani ÿ nihoue zemglie .............................................................................................. 265
Conscriptio terrenorum ex Paglo Raduz ....................................................................................... 273
Conscriptio terrenorum Pagi Belai ................................................................................................ 283
Conscription v. Belai Bareta vnt Osterviza .................................................................................... 287
Popisana Zemlia u Perusichiu i Puskari ...................................................................................... 293
Popisana Zemlia u Kaliuderouchu ................................................................................................ 307
Terrena Conscriptio ex Novi .......................................................................................................... 311
Popisana zemlia u Divosellu .......................................................................................................... 319
Conscriptio terrenorum et hominum in Ribnig ........................................................................... 327
Popisani Vlasi Pocitelgani pod Ribnikom ..................................................................................... 333
Conscriptio terrenorum et hominum in Medak der wallachen .................................................. 341
Popisana Zemlia y Puskari u Pazarischih ..................................................................................... 343
Popisana zemlia y Puskari u Mogorichiu ...................................................................................... 351
Popisani zemlia i Puskari u Musa Luku ..................................................................................... 359
Popisana zemlia y Puskari u Sirokoi kulj ..................................................................................... 363
Popisana zemlia y puskari uu Budeku .......................................................................................... 371

BILJEŠKA: ZAVRŠNO IZVJEŠÆE OVLAŠTENOG POVJERENSTVA IZ 1713.


I POPIS SMILJANA I BRUŠANA – Drago Roksandiæ, Sanja Lazanin ........................................... 376

ZAVRŠNO IZVJEŠÆE OVLAŠTENOG POVJERENSTVA IZ 1713.


(prijepis s njemaèkog: Sanja Lazanin) ......................................................................................... ............ 377

DODATNO PROVEDENI POPIS SMILJANA I BRUŠANA IZ GODINE 1714.


(prijepis s njemaèkog: Sanja Lazanin) ..................................................................................................... 391

Pogovor - Drago Roksandiæ


LJUDI I PROSTORI LIKE I KRBAVE 1712. GODINE:
"CONSCRIPTIO TERRENORUM ET HOMINUM BEEDER
GRAFFSCHAFFTEN LICA VND CORBAVIA" (1712.) ............................................................. 395
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 7

PREDGOVOR

Poèetkom osamdesetih godina zapoèeo sam s pri- Boraveæi kao gost-profesor godine 1991. na University
premama za svoju habilitacijsku radnju – socijalna of Minnesota u Minneapolisu, upoznao sam kultur-
historija habsburške Vojne krajine u Hrvatskoj (1535.- nog antropologa Joela M. Halperna, koji je u to vri-
1881.). Bilo je to godine 1984., kada sam tijekom jeme predavao na Istoku SAD-a, na University of
svojih istraživanja u Štajerskom zemaljskom arhivu Amherst (Massachusetts). Taj mi je susret otvorio
naišao na svežanj spisa, èija mi stvarna vrijednost u jedno istraživaèko polje, koje doduše za mene nije
poèetku nije bila potpuno jasna. Taj je svežanj nosio bilo potpuno novo, ali mi je, ipak, u svim svojim
naslov "Conscriptio terrenorum et hominum beeder dimenzijama i moguænostima bilo nepoznato – his-
graffschafften Lica vnd Corbavia" (Popis zemalja i torijsko istraživanje obitelji u njezinim kako demo-
ljudi obje grofovije Like i Krbave). Zapoèeo sam s grafskim tako i antropološkim aspektima. Kao rezul-
ruènim prepisivanjem oko dvije tisuæe velikim dije- tat prvih istraživaèkih projekata na Odsjeku za povi-
lom teško èitljivih stranica. Tijekom toga u vremen- jest Jugoistoène Europe na Sveuèilištu u Grazu (Karl-
skom pogledu veoma zahtjevnog posla, ušao sam u Franzens-Universität) nastala je u suradnji s Joelom
mikrohistoriju pojedinih sela Like i Krbave, koja su M. Halpernom, Hannesom Granditsem, Siegfriedom
po svršetku habsburško-osmanskog rata bila u više Gruberom i Michaelom Mitterauerom (Beè) knjiga
navrata ponovno naseljavana ili novoutemeljena. Tada "Familie und Verwandschaft auf dem Balkan. Ana-
su mi osobito dragocjeni bili podaci o sastavu svakog lyse einer untergehenden Kultur" (Obitelj i srodstvo
od oko 2.500 kuæanstava. Gledano s distance, ti su na Balkanu. Analiza kulture u nestajanju), u kojoj
podaci neizravno davali poticaj za cijeli niz istraži- sam nastojao rekonstruirati povijest "balkanske obi-
vaèkih projekata, koji su u naèelu trebali dovesti do telji", kako sam je nazvao u svojim istraživanjima.
ponovnog vrednovanja povijesti obitelji u Jugoistoè- Podaci "Conscriptio" pružali su mi u to vrijeme mo-
noj Europi. guænost, da pratim oblike obitelji u kontinentalnoj
Nakon dovršavanja habilitacijske radnje godine Jugoistoènoj Europi sve do poèetka 18. stoljeæa. Na
1985., koja je 1997. izašla u hrvatskom prijevodu pod taj smo naèin u historijskom istraživanju obitelji Ju-
naslovom "Slobodan seljak i vojnik", okrenuo sam se goistoène Europe dosegnuli do tada nepoznatu his-
drugim pitanjima i znanstvenim zadacima. Usmjerio torijsku dubinu.
sam se na povijest rodovskih društava, poglavito u Unatoè tome, u sebi sam bio naèistu, da je bav-
Albaniji i Crnoj Gori, i tako sam došao u dodir s ljenje poviješæu Vojne krajine u Hrvatskoj odnosno
historijsko-antropološkim pristupom. Dva su susreta dublje istraživanje "Conscriptio" za mene završeno,
bila odluèujuæa za moj povratak na "Conscriptio". sve dok godine 1996. nije došao Drago Roksandiæ,
8 Karl Kaser

profesor Opæe povijesti novoga vijeka na Sveuèilištu To æe biti moguæe prije svega putem CD-a, koji
u Zagrebu i na Central European University u Bu- æe biti priložen publikaciji i koji æe sadržavati podatke
dimpešti – takoðer struènjak za vojnokrajišku povi- o sastavu obitelji iz "Conscriptio", obraðene u sta-
jest – s planom da se poènemo zajedno baviti vojno- tistièkom raèunalnom programu SPSS-u. Time æe
krajiškim temama. Moja poèetna suzdržanost kapi- akademska zajednica dobiti dobro ureðenu bazu po-
tulirala je pred uvjerljivim Roksandiæevim zalaga- dataka, uz èiju æe pomoæ biti moguæe dati odgovor na
njem. Preradio sam svoju habilitaciju za hrvatski pri- razlièita, s demografskog stanovišta, postavljena pi-
jevod i novo njemaèko izdanje u nakladi Böhlau. tanja. Unos podataka u kratkom periodu 1996./1997.
Godine 1997. zapoèeo je na Central European Uni- obavio je Hannes Grandits u suradnji sa Siegfriedom
versity u Budimpešti niz znanstvenih konferencija u Gruberom.
okviru projekta pod nazivom "Triplex Confinium", Na ovom im se mjestu zahvaljujem kao i Eva-
koji je nastojao oko ukljuèivanja i koordiniranja što mariji Schafzahl, koja je imala mukotrpan zadatak da
veæeg broja znanstvenika i znanstvenica, koji su se do prijepis "Conscriptio", koji sam vlastoruèno prepisao
tada izolirano i bez koordinacije bavili istraživanjem 1984., prenese u oblik èitljiv stroju.
habsburško-osmansko-mletaèkog pograniènog pod- Dakle, postojao je cijeli niz okolnosti i sluèajnosti
ruèja od 16. do 19. stoljeæa. Na temelju te inicijative koji su doveli do ove publikacije. Svima onima, koji
i ponovno na Roksandiæev poticaj nastao je plan da su uz veæ spomenute sudjelovali u tom kompleksnom
se po prvi put objavi cjelovit "Conscriptio", kako bi procesu i èija mi imena zbog proteklog vremena više
postao dostupan širem krugu znanstvenika i znan- nisu dostupna, na ovom se mjestu srdaèno zahva-
stvenica. ljujem.
Dubrovnik, u jesen 2000.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 9

UVOD

Ubrzo nakon neuspješne osmanske opsade Beèa bila su miješana vlaško-muslimanska ili – što je èešæe
godine 1683. i s poèetkom habsburške protuofenzive bio sluèaj – èisto vlaška. Slièni odnosi oko naselje-
poèele su se uoèavati temeljite promjene u sandžaku nosti postojali su i u okolici drugih veæih utvrda.3
Lika, koji se nalazio u jugozapadnoj Hrvatskoj i koji Osamdesetih godina 17. stoljeæa niz vojnih obra-
je u to vrijeme obuhvaæao veliki dio hrvatskih gro- èuna izmeðu habsburških i osmanskih snaga tijekom
fovija Like i Krbave1 zauzetih 1527. godine. Obje su nekoliko godina doveo je do raspadanja regionalne
regije bile oko stoljeæe i pol u sastavu Osmanskog socijalne strukture. Ti ratovi, tijekom kojih je bilo
Carstva, stoga su i u društvenom pogledu bile orga- protjerano gotovo cjelokupno stanovništvo koje je do
nizirane prema osmanskim predodžbama. Muslima- tada živjelo u Lici, ostavili su iza sebe opustošenu
ni, koji su predstavljali vodeæi sloj, i Vlasi, koji su zemlju. Buduæi da su se u tim ratovima nalazili i
tamo bili naseljeni iz južnijih balkanskih regija u zaèetnici novoustrojenog društva, potrebno je pobliže
posljednjoj èetvrtini 16. stoljeæa, tvorili su dvije naj- se pozabaviti razvojem ratnih zbivanja i skupinama
veæe skupine stanovništva. koje su u njima sudjelovale.
Žarišta naseljavanja nalazila su se iskljuèivo oko Manji pljaèkaški pohodi pojedinaènih bandi na
dobro izgraðenih utvrda, izmeðu ostalih oko Udbine, osmansku stranu u ranijim desetljeæima, kao i pohodi
Graèaca, Ostrovice (Ostrvice), Ribnika, Novog, Bi- s osmanskog podruèja na druge strane Triplex Con-
laja, Budaka i Perušiæa.2 Najvažnije naselje na pod- finiuma – osmansko-habsburško-mletaèki pogranièni
ruèju Like bila je tada svakako Udbina. U utvrdi je kompleks – nisu bili ništa neuobièajeno, a za dio
bila stalno smještena jaka posada od otprilike 500 krajiškog stanovništva na sve tri strane predstavljali
ljudi, koji su sa svojim èlanovima obitelji èinili veliki su oni djelomièno izvor egzistencije. S obzirom na
dio stanovnika Gornjeg grada. Podgraðe Udbine ima- relativnu ravnotežu snaga, jedva se moglo pomišljati
lo je u prvoj polovici 17. stoljeæa oko 300 kuæa i 1500 na temeljite promjene graniène crte. Meðutim, poraz
stanovnika. Udbina je bila sjedište kapetana, kadije i osmanske vojske pod Beèom i napredovanje snaga
veæeg broja viših upravnih službenika, koji su uz age "Svete lige" stvorili su posve novu situaciju. Tvrðavne
zemljoposjednike èinili gornji sloj grada. Dok je pod- posade u sandžaku Lika i u susjednim sandžacima
graðe bilo èisto muslimansko, sela u okolici grada bile su prepuštene same sebi, buduæi da u stvarnosti
1
Iviæ, Aleksa (1926): Migracije Srba u Hrvatsku tokom 16., 17., 2
Pavièiæ: Seobe, 133.
18. stoljeæa. Subotica, 7-8; Pavièiæ, Stjepan (1962): Seobe i naselja 3
Isto, 136 f.; Moaèanin, Nenad (1993): Naseljenost Like i izvori
u Lici. Zagreb (=Zbornik za narodni život i obièaje 41), 133; feudalne rente poèetkom 17. stoljeæa pod turskom vlašæu. U:
Enciklopedija Hrvatske povijesti i kulture (1980). Zagreb, 846. Historijski zbornik. Sv. 46, 1, 61-65.
10 Karl Kaser

gotovo i nisu mogle oèekivati pojaèanje, i stoga su u Rukavinom i Dujmom Kovaèeviæem napala je velika
vojnom pogledu bile u veoma slabom položaju. To skupina dragovoljaca – veæinom Bunjevaca iz dijela
su znale i dobrovoljaèke jedinice, koje su se u sve Krajine zvanog "Primorska krajina" – više manjih
veæem broju poèele spontano okupljati pod svojim mjesta u blizini Velebita. Pošlo im je za rukom osvo-
voðama na granicama osmanskog teritorija, i to na jiti i veæa naselja, kao primjerice Oštarije i Brušane. 7
habsburškom, mletaèkom ali i na osmanskom pod- Nakon vojnog pohoda Bunjevaca uslijedile su 1685.
ruèju. Do prvih borbenih djelovanja u podruèju Trip- i druge dragovoljaèke grupe iz habsburškog pogra-
lex Confiniuma u dalmatinskom planinskom zaleðu niènog podruèja kao i iz Dalmacije.8 Konaèno, pod
došlo je veæ nekoliko mjeseci nakon završetka opsade zapovjedništvom grofa Herbersteina, zapovijedajuæeg
Beèa. Brinjski pop Marko Mesiæ poveo je u tom smje- generala Karlovaèke krajine, uspio je odred habs-
ru dragovoljaèke jedinice krajiških seljaka iz podruèja burške vojske prodrijeti u Liku. Vojska, uz pratnju
oko Brinja i dragovoljaèke jedinice iz Senja, dakle dragovoljaca, osvojila je i devastirala jednu za drugom
jedinice s habsburške strane.4 Ovi su se ujedinili s osmanske utvrde. Tako su bili redom zauzeti Buniæ,
pobunjenim vlaškim skupinama iz Dalmacije i poèeli Grebenar i Korenica, a samo je Budak uspio odoljeti
napadu.9 Taj je osvajaèki pohod bio popraæen pljaè-
napadati i osvajati osmanske utvrde. Redom su osvo-
kom, razaranjima i masovnim bijegom kako musli-
jili i opljaèkali Benkovac, Obrovac, Nadin, Ostrovicu,
manskog stanovništva, koje je do tada tamo živjelo,
Polesnik i Perušiæ.5 Tijekom tih ratnih sukoba pok-
tako i vlaškog.
renuo se i prvi veliki val izbjeglica, u kojem su na
Nakon tih ratnih pohoda situacija se u Lici sta-
stotine vlaških obitelji migrirale na mletaèku stranu
bilizirala – unatoè povremenim pljaèkaškim poho-
(brojne su vlaške obitelji odselile iz Like na teritorij dima dobrovoljaèkih èeta – prije svega zbog slanja
pod habsburškim nadzorom). Kada je 1684. i Vene- habsburške krajiške vojske na druga ratna poprišta
cija ušla u rat protiv Osmanlija, mletaèke su se trupe duž novonastale crte bojišta. Doduše, to nije dugo
od tada borile zajedno s dobrovoljaèkim milicijama te trajalo, jer je osmanska vlast u Lici okonèana godine
su narednih godina osvojene i druge utvrde, a 1688. 1689. Pred još uvijek osmanskom utvrdom Novi oku-
i Knin, glavna osmanska utvrda u jugozapadnoj Hr- pila se 15. lipnja znatna vojna sila, koja je ponovno
vatskoj.6 stajala pod vrhovnim zapovjedništvom grofa Her-
Prvi veliki osvajaèki pohod u Lici kao i u dalma- bersteina.10 Nakon što se posada Novog predala, pa-
tinskom podruèju izveli su dragovoljaèki odredi 1684. dala je jedna utvrda za drugom. Najprije Ribnik, po-
godine. Predvoðeni knezovima – tradicionalni naziv tom Vrebac, Bilaj, Budak i Perušiæ kao i Široka Kula
za vojne voðe meðu Vlasima i Bunjevcima – Jerkom i Buniæ. U rujnu se predala i posada Udbine nakon

4
Lopašiæ, Radoslav (1888): Dva Hrvatska Junaka. Marko Mesiæ Militärgrenze. Agram, 124-144.; Pavlièeviæ, Dragutin (1989):
i Luka Ibišimoviæ. Zagreb, 35 f. Seobe Vlaha Krmpoæana u XVII st. U: Vojne krajine u jugo-
5
Horvat, Rudolf (1941): Lika i Krbava. Zagreb. Sv. I, 36 f. slovenskim zemljama u novom veku do karlovaèkog mira 1699.
6
Bracewell, Catherine W. (1982): Uskoks in Venetian Dalmatia (SANU knj. XLVIII, Odeljenje istorijskih nauka, knj. 12). Beo-
before the Venetian-Ottoman War of 1714-1718. U: Rothenberg grad, 155 f.
G., Kiraly B., Sugar P. (ur.): East Central European Society and 8
Roksandiæ, Drago (1991): Srbi u Hrvatskoj od 15. stoljeæa do
War in the Pre-Revolutionary Eighteenth Century. New York, naših dana. Zagreb, 48 f. Horvat: Lika i Krbava. Sv. I, 36-40.
431-437. Stanojeviæ, Gligor (1987): Dalmatinske krajine u XVIII 9
Vanièek, František (1875): Specialgeschichte der Militärgrenze.
vijeku. Beograd, Zagreb, 7 f. Wien. Bd. 1, 307.
7
Fras, Julius (1835): Vollständige Topographie der Karlstädter 10
Isto, 316-317. Horvat: Lika i Krbava. Sv. I, 36-40.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 11

kratkotrajne opsade, a padom Zvonigrada i Rako- Sinzendorfu ili Dvorskoj komori. Kada su 1693. Sin-
vnika pala su i posljednja osmanska uporišta u Lici.11 zendorfovi upravitelji od Lièana poèeli utjerivati de-
Vrijeme naseljavanja nakon ponovnog osvajanja setinu, postojala je prijetnja od izbijanja ustanka.
Like bilo je ispunjeno gotovo dvadesetogodišnjim na- Buduæi da se u tom isturenom pograniènom pod-
tezanjem oko buduænosti Like izmeðu lièkog stano- ruèju htjelo izbjeæi nemire, vojne i komorske vlasti su
vništva, nadležnih komorskih vlasti – to jest finan- nagovorile Sinzendorfa da odustane od kupovine.14
cijskih vlasti – u Grazu i Beèu kao i vojnokrajiških U administrativnom pogledu Lika ipak nije došla
vlasti. Ponovno ukljuèivanje u Hrvatsko Kraljevstvo pod nadležnost beèke Dvorske komore veæ je bila
bilo je doduše stavljeno na dnevni red, ali nije ni u predana na upravu Unutrašnjoaustrijskoj dvorskoj
jednom trenutku imalo izgleda da bude ostvareno. O komori u Grazu. Dvorska komora imenovala je go-
restituciji predosmanskim hrvatskim vlasnicima nije dine 1694. grofa Antona Coroninija za upravitelja
se takoðer raspravljalo, jer bi pravovaljane restitu- Like – on je dobio naslov zapovjednika i velikog
cijske zahtjeve mogli podnijeti samo Zrinski i Fran- kapetana Like i Karlobaga.15
kopani, a oni su dva desetljeæa ranije bili iskljuèeni Nakon sklapanja mira s Osmanskim Carstvom
iz politièkih zbivanja. godine 1699. i utvrðivanja definitivnog razgranièenja
Kralj Leopold i uprava beèke Dvorske komore od postavio se ponovno problem buduænosti lièkog kra-
samog su poèetka dali jasno do znanja da Liku sma- jišta. Nakon podužih rasprava izmeðu Dvorskog rat-
traju "neoaquisatumom" i da je žele podrediti komor- nog vijeæa i Dvorske komore16 kralj Leopold je u ko-
skoj upravi. Dvorska je komora opet nastojala, da bez lovozu 1700. odobrio projekt, koji je od samog poèet-
veæih upravnih troškova izvuèe iz novosteèenog pod- ka zbog svojih dalekosežnih posljedica bio osuðen na
ruèja što prije korist. Slièno kao što su podruèja Sla- neuspjeh. U svojoj osnovnoj namjeri taj je projekt
vonije, koja su u to vrijeme osvojena, prodavana dio predvidio da jedan dio Like ostane pod upravom Dvor-
po dio zainteresiranim kupcima, bila je prodana i ske komore, a dio uz granicu trebao je doæi pod vojnu
Lika i to grofu Adolfu von Sinzendorfu. On je godine upravu. Štete, koje je pretrpjela Dvorska komora, tre-
1692. kupio Liku zajedno s luèkim mjestom Karlo- bale su joj biti nadomještene dijelovima Karlovaèkog
bag za otprilike 80.000 guldena.12 generalata koji su u to vrijeme postali zaleðe. 17
Tom je prodajom otvoren niz razmirica, koje su U studenom 1701. postignut je dogovor izmeðu
konaèno dovele do pripajanja Like Vojnoj krajini.13 Dvorske komore i Dvorskog ratnog vijeæa o podruè-
Vojne su se vlasti žestoko protivile prodaji civilnim jima, koja su meðusobno trebali ustupiti. Provedba
vlasnicima, jer su u tome vidjeli nepotrebno izlaganje plana dovela bi gotovo do potpunog raspuštanja Kar-
opasnosti s obzirom da je Lika granièila s Osman- lovaèkog generalata, jer je kao krajiško podruèje bio
skim Carstvom i s mletaèkim posjedima. S druge predviðen samo relativno uski pojas, koji je poèinjao
strane, Lièani su povodom prodaje po prvi puta jasno oko Slunja išao preko Plaškog, Jesenica, Vrhovina i
pokazali, da ni pod kojim uvjetima nisu spremni pos- doline Brezovac do Krbave zatim preko Korenice i
tati podanicima, obveznim davati podavanja i robotu Udbine ulazio u gornju Liku, gdje su krajevi oko

11
AH/Spisi Like i Krbave. Kut. 1. br. 11, br. 12. 15
Isto, 71.
12
Vidjeti o tome npr. Amstadt, Jakob (1696): Die k.k. Militär- 16
O tome vidjeti KA/IÖHKR/Croatica 1700-VIII-14.
grenze 1522-1881 (mit einer Gesamtbibliographie). Phil. Diss. 17
Isto. Na èelu povjerenstva nalazili su se potpredsjednik Unu-
Würzburg, 129 f. trašnjoaustrijskog dvorskog ratnog vijeæa, grof Johann Ferdinand
13
Usporediti o tome i: Roksandiæ, Drago (1982): Bune u Senju i von Herberstein, i potpredsjednik Unutrašnjoaustrijske dvorske
Primorskoj krajini (1719-1722). U: Radovi 15, 38 f. komore, Ehrnreich von Trautmannstorff.
14
Lopašiæ: Dva junaka, 70 f.
12 Karl Kaser

Popine, Zvonigrada i Graèaca trebali predstavljati dotadašnji opseg, a cijela je Lika postala dijelom Voj-
završetak tako projektiranog pograniènog pojasa.18 ne krajine.22
Od Karlovaèkog bi generalata preostali još samo dije- U kojoj je mjeri komorska uprava bila u nemilosti
lovi kapetanija Otoèac, Ogulin i Slunj. Lièana svjedoèi i jedna molba Dvorske komore upra-
Provedbom tog projekta trebala je Vojna krajina vljena u studenom 1711. Dvorskom ratnom vijeæu.
biti prilagoðena novonastaloj situaciji. Pitanje o to- Naime, tada je bilo utemeljeno Dvorsko vojno pov-
me, kako bi reagirali krajišnici Karlovaèkog gene- jerenstvo, koje je trebalo izvršiti pripreme za preu-
ralata da je plan u stvarnosti bio proveden, mora os- zimanje Like od strane vojne uprave. Dvorska ko-
tati otvorenim. Teško je ipak zamisliti, da bi oni bez mora u molbi traži da se jedan od njezinih službe-
pružanja otpora pristali biti podložnicima Dvorske nika imenuje za èlana toga vojnog povjerenstva, koji
komore. bi prilikom preuzimanja Like trebao zastupati inte-
Konaèno, ozbiljni dogaðaji u Lici utjecali su na rese Dvorske komore. Naime, kao službeni predstav-
neuspjeh plana. Upravitelj Dvorske komore grof An- nik Dvorske komore taj službenik nije iz sigurnosnih
ton Coronini, koji je od 1694. obnašao službu upra- razloga mogao putovati u Liku. 23
vitelja u Lici, bio je poèetkom 1700., zbog sve veæih U drugoj polovici 1712. godine Povjerenstvo je
pritužbi na njegovo obavljanje službe, opozvan u Graz
poduzelo sve potrebne korake za prelazak Like pod
i zamijenjen turanjskim kapetanom Jakobom Ramb-
vojnu upravu. Lièki je distrikt unutar Karlovaèkog
schüsselom. Novi predstavnik Dvorske komore uspio
generalata dobio poseban upravni status. Zapovjed-
je veoma brzo na sebe navuæi srdžbu lièkog puèan-
nik distrikta imao je položaj velikog kapetana, dakle,
stva. Na vrhuncu nezadovoljstva, koje je poprimilo
bio je otprilike u istom rangu kao senjski i žumbe-
veæ prijeteæe oblike, vratio se u Liku bivši upravitelj
raèko-slunjski veliki kapetani. Meðutim, njegova je
Coronini. U upraviteljevom sjedištu u Ribniku izbio
funkcija nadilazila one drugih velikih kapetana, uto-
je u kolovozu 1702. otvoreni sukob izmeðu skupine
liko, što je za Liku bio uspostavljen poseban vojni
okupljenih Lièana, s jedne i obojice upravitelja, s
druge strane, koji je završio ubojstvom posljednje sud, a on je trebao imati zapovjedništvo nad dvanaest
dvojice. Preostali komorski službenici bili su prisilje- kapetanija.
ni na bijeg.19 Tako je provedba projekta bila privre- Lièki vojni sud bio je u pitanjima kaznenog prava
meno onemoguæena. podreðen Pukovnijskom sudu u Karlovcu, odnosno
Godinu dana kasnije za novog komorskog upra- presude lièkog suda morao je potvrditi Pukovnijski
vitelja u Lici bio je postavljen barun Andreas Ober- sud. U civilnim parnicama sud u Lici mogao je pos-
burg.20 Godine 1709. zadesila ga je slièna sudbina kao tupati neovisno od Pukovnijskog suda. U takvim je
i njegove prethodnike. Naime, ogorèeno stanovništvo parnicama Unutrašnjoaustrijsko dvorsko ratno vijeæe
zajedno s upravnim osobljem protjeralo ga je iz Like, bilo druga i posljednja instanca. U kaznenim par-
a veliki kapetan Senja morao je privremeno preuzeti nicama Dvorsko ratno vijeæe u Grazu predstavljalo je
upravu.21 Jedinstven otpor Lièana pružen komorskoj treæu i posljednju instancu.24
upravi konaèno je iznudio željeni dolazak cijele Like U kolovozu 1712. dovršena je administrativna pod-
pod vojnu upravu. Karlovaèki je generalat zadržao jela Lièkog distrikta na kapetanije. U Krbavi su bile

18
SHK, III, 208-212. 22
SHK, III, 268 f.: Carski dekret od 19.3.1712.
19
Lopašiæ: Dva junaka, 73-79. 23
SHK, III, 262 ff; KA/IÖHKR/Croatica, 1712-VIII-12.
20
Isto, 82. 24
KA/IÖHKR/Croatica, 1712-VIII-12.
21
Isto, 98 f.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 13

ureðene tri kapetanije i jedna porkulabija. Kapetanija Podruèje oko Smiljana bilo je, doduše, tek sre-
Buniæ obuhvaæala je sela Buniæ i Korenicu. Kape- dinom 1713. godine prikljuèeno Vojnoj krajini. Pro-
tanija Udbina sastojala se od šest sela: Udbina, Mu- blem oko Smiljana i sela koja su mu pripadala, Bru-
tiliæ, Visuæ, Srednja Gora, Bruvno i Mazin. Kape- šana i Oštarija, bio je u tome, što je teritorij za na-
tanija Podlapac obuhvaæala je sela Jošane, Mekinjar, seljavanje pripadao luèkom mjestu Karlobagu, pa su
Pisaè, Peæane i Podlapac. Komiæ je bio jedina por- žitelji ova tri mjesta bili uglavnom identièni stanov-
kulabija u Krbavi. Ona je u upravnom pogledu bila nicima Karlobaga. Oni su tamo vodili stoku na ispa-
podreðena kapetaniji u Udbini. šu pa su naizmjenièno stanovali u Karlobagu i Smi-
Lika je bila podijeljena na devet kapetanija i tri ljanu. Sam je Karlobag trebao ostati pod upravom Dvor-
porkulabije. Kapetanija Zvonigrad u podruèju Zr- ske komore. Problem je riješen tako da su oni, koji
manje obuhvaæala je sela Zvonigrad i Popinu, a ka- su oko Smiljana imali privremeno boravište, došli
petanija Graèac samo istoimeno selo. Kapetanija Lo- pod vojnu upravu. Oni koji su bili nastanjeni samo
vinac sastojala se od sela Lovinac, Ploèa i Raduè, u Karlobagu, potpali su pod upravu Dvorske komore.
kapetanija Bilaj od Bilaja i Ostrovice. Kapetaniju Pe- Tako se, primjerice, godine 1746. od 631 stanovnika
rušiæ èinila su èetiri sela: Perušiæ, Kaluðerovac, Mu- Karlobaga njih 226 nalazilo pod komorskom juris-
šaluk i Budak. Kapetanija Novi obuhvaæala je sela dikcijom, a 405 pod vojnom jurisdikcijom.26 Karlobag
Divoselo i Novi, kapetanija Ribnik sela Poèitelj i Rib- i Senj – izdvojeni iz Vojne krajine 1717. godine – bili
nik, kapetanija Vrebac Mogoriæ i Vrebac a kapetaniju su iz trgovaèkopolitièkih razloga stavljeni pod upravu
Medak èinilo je samo selo Medak. Porkulabije Smi- Dvorske komore. Godine 1746. oba su grada bila pod-
ljan i Pazarište dodijeljene su kapetaniji Novi, a por- reðena beèkom središnjem uredu za trgovaèke pos-
kulabija Široka Kula kapetaniji Perušiæ.25 Sveukupno love, "Universal-Commercien-Direktorium" (od 1749.
je u Lièkom distriktu bilo ureðeno 12 kapetanija i 4 "Commercien-Oberdirectorium"). Godine 1776. oba
porkulabije. su grada došla ponovno pod vojnu upravu.27

25
KA/IÖHKR/Croatica, 1712-VIII-12; objavljeno u: SHK, III, II-10; KA/WrHKR-KA VII-349, fol. 425.
282. Navode samo 11 kapetanija, nedostaje kapetanija Medak. Za 27
O toj problematici detaljnije vidjeti u Faber, Eva (1995): Li-
usporedbu: AH/SLK, kut. 1 (stanje 1725.), KA/WrHKR VII-349 torale Austriaco. Das österreichische und kroatische Küstenland
(stanje 1746.). 1700-1780. Trondheim-Graz.
26
KA/IÖHKR/Croatica, 1714-IV-21; KA/IÖHKR/Croatica, 1713-
14 Karl Kaser

1. CENZUS

Jedan od zadataka gore spomenutog Dvorskog ske komore u Zemaljskom arhivu u Grazu. Dijelovi
vojnog povjerenstva trebalo je biti provoðenje "Con- popisa (sumarni iskazi) nalaze se u Hrvatskom dr-
scripcije" – to jest popisa ljudi i posjeda – u Lici, kako žavnom arhivu/Zagreb (SLK, kut. 4) i u beèkom Rat-
bi se dobio uvid u broj veæ naseljenih obitelji, nji- nom arhivu IÖHKR/Croatica, 1713-V-35; IÖHKR/
hovih zemljišnih posjeda i broj raspoloživih vojno- Croatica, 1714-IV-21: instrukcija, završni izvještaj,
sposobnih muškaraca. Buduæi da to povjerenstvo, s naknadni popis Smiljana i Brušana. Sve u svemu
obzirom na raspoloživo vrijeme, nije bilo u moguæ- fond obuhvaæa oko 2.000 stranica. Fond Dvorske ko-
nosti realizirati taj zadatak, bilo je izabrano tako- more u Štajerskom zemaljskom arhivu nema nume-
zvano "Ovlašteno povjerenstvo" pod vodstvom lièkog rirane folije.
velikog kapetana grofa Raimunda von Attemisa i po- Nažalost, odredbe o provoðenju tog popisa stano-
vjerenika J. F. Edler zu Lebenegga, koje je bilo za- vništva nisu pronaðene. One su oèigledno postojale,
duženo za provoðenje popisa. To povjerenstvo – èiji buduæi da se Ovlašteno povjerenstvo dijelilo u pod-
toèan sastav nije poznat – krenulo je 17. rujna iz grupe, kako bi na taj naèin moglo djelotvornije i brže
Karlobaga, zapoèelo s radom u Korenici 20. rujna i raditi. To se može zakljuèiti samo posredno, na te-
završilo posao, vjerojatno, 30. listopada iste godine u melju podataka u "Conscriptio". Popisivaèi podije-
Novom. Rezultati toga popisa ostali su sreæom saèu- ljeni u manje grupe djelovali su sasvim sigurno pre-
vani. Bio je to prvi popis, koji je proveden u jednom ma odreðenom obrascu, jer su prvo zapisali ime sela
veæem, cjelovitom dijelu Vojne krajine, i jedini, koji i njegov položaj u upravnoj strukturi Like-Krbave,
je gotovo u potpunosti saèuvan s detaljnim rezul- zatim su zabilježili religijski odnosno etnièki sastav
tatima na razini kuæanstava. sela i tada su prešli na popisivanje stanovništva, pri
Detaljni rezultati svih narednih popisa bili su oèi- èemu su obièno zapoèinjali s kuæom zapovjednika
gledno škartirani, pa su ostali samo njihovi sumarni utvrde odnosno seoskog starješine/kneza i/ili pravo-
iskazi. "Conscriptio" je, najverojatnije, saèuvan pu- slavnog ili katolièkog sveæenika. Zatim su slijedili
kim sluèajem. On je oèito, kao i brojna druga arhiv- drugi dostojanstvenici, ako ih je bilo, te preostala
ska graða unutrašnjoaustrijskih središnjih vlasti, go- kuæanstva u selu, pri èemu je redovito na prvom mje-
dine 1846. bio odreðen za prenošenje iz Graza u Beè stu bilo zapisano ime kuænog starješine, zemljišni
(takozvani "Meiller-Akten"). "Conscriptio" je vjero- posjed kuæe i njegov udio u pojedinim zemljišnim
jatno bio zaboravljen i na taj naèin izbjegao škartira- cjelinama, potom su dolazila imena i dob muških
nje u Beèu. Danas se nalazi pod signaturom 1712-X- èlanova kuæanstva iznad 16 godina starosti – odnosno
268 u fondu Miscelanea Unutrašnjoaustrijske dvor- broj vojnosposobnih muškaraca – i njihovo srodstvo
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 15

s kuænim starješinom, broj muških èlanova obitelji, štvo, nego i u jeziku. "Conscriptio" je zapisan na tri
koji još nisu bili sposobni za službu, te broj ženskih jezika: na njemaèkom, hrvatskom (ikavskom) i tali-
èlanova. Prilikom popisivanja kuæanstava, koja još janskom, pri èemu se udio u postocima pojedinih
nisu posjedovala zemlju, nije se postupalo tako de- jezika procjenjuje na oko 80 (njemaèki) prema 15
taljno. (hrvatski) i 5 (talijanski). Nije moguæe istražiti zašto
U ovom sluèaju imamo posla s cenzusom, koji se su se upotrebljavali razlièiti jezici. Može se pretpos-
pored popisnih lista Dubrovaèke Republike, koji za taviti da je to bilo povezano s jeziènim kompeten-
neka sela donose podatke sliène kvalitete iz druge cijama pisara. Osim toga, bilježenje slavenskih gla-
polovice 17. stoljeæa, ubrajaju meðu najstarije baze sova na njemaèkom jeziku nije dosljedno provedeno.
podataka u jugoistoènoj Europi i najstariju bazu po- Format popisivaèkih listiæa pojedinih sela takoðer
dataka, koja s odreðenom toènošæu omoguæuje re- je veoma heterogen. U konaènoj pisanoj verziji poku-
konstrukciju obitelji odnosno kuæanstava. U Vojnoj šalo se predoèiti te razlièite formate.
krajini su stalno provoðeni popisi stanovništva, me-
ðutim, ostali su samo njihovi sumarni rezultati; ma- PROBLEMI I OGRANIÈENJA
terijali s detaljnim podacima bili su ili škartirani ili Arhivski fond ima svoja ogranièenja kako u for-
na drugi naèin izgubljeni. Tako je popis stanovništva malnom tako i u sadržajnom pogledu. Prvo o for-
Like i Krbave iz 1712. godine jedini, koji je saèuvan malnim ogranièenjima. U njih prije svega ulaze pro-
sa svim detaljnim podacima. blemi s brojnim teško èitljivim popisivaèkim listiæima
Naravno, cenzus iz ranog 18. stoljeæa krije u sebi pojedinih sela. To što sam i najteže dokumente uspio
probleme razlièite prirode. Pri tome je važno raz- transkribirati u svoj rukopis, mogu zahvaliti èinjenici
likovati probleme formalne i sadržajne naravi. U po- što sam se transkribirajuæi èitljivije dokumente toliko
gledu formalnih problema potrebno je imati na umu, udubio u materiju pa sam na temelju èitljivih dijelova
da je popisivanje provedeno u relativno kratkom peri- teksta i onog što se moglo pretpostaviti uspio rekon-
odu i da se zapisivanje osobnih imena i naziva zem- struirati stvarni tekst. Unatoè tome, nije bilo moguæe
ljišnih cjelina temeljilo prije na kazivanju nego na identificirati sve rijeèi ili èak nizove rijeèi kao i poje-
veæ postojeæim zabilježbama. Nije jasno, jesu li po- dina slova. Pojedine neèitljive rijeèi oznaèene su [...],
daci, koji se odnose na osobe i zemljište, preuzeti iz grupe rijeèi [... ...], a pojedina neèitljiva slova [.].
prikupljenih materijala seoskih starješina ili iz popi- Oèigledne pogreške pojedinog pisara popratio sam s
sivanja po kuæama. U svakom sluèaju zabilješke su [!], a svoje nesigurne prijepise s [?]. Skraæenja koja
nastale u velikoj žurbi, a zapisane su izjave stoga se ne mogu lako razriješiti napisao sam na sljedeæi
velikim dijelom teške za dešifriranje. Zabilješke su naèin: K[nes]. Sve kratice kao Prokh:, Porc:, Por: ili
napravljene na papiru razlièita formata, svakako ne Po: znaèe "Porkulab", èasnièki rang, koji su dobivali
na temelju unaprijed napravljenih obrazaca. Zbog zapovjednici utvrda koji su se nalazili pod glavnim
brzine kojom je provedeno popisivanje, potkrale su se zapovjedništvom kapetana. Samo je u rijetkim sluèa-
pogreške i nedosljednosti, primjerice, u pisanju osob- jevima ispunjeni popisivaèki listiæ tako ošteæen da su
nih imena, a osobito u pogledu naziva zemljišnih pojedini reci ili više njih nestali. To sam takoðer na-
cjelina. znaèio.
Èinjenica, da je povjerenstvo za popis stanovni- Pisari su upotrebljavali i kratice, koje su se uglav-
štva radilo u manjim grupama, ne dolazi do izražaja nom mogle razriješiti, samo u manjem broju to nije
samo u razlièitim rukopisima i razlièitom formalnom bilo moguæe; to, meðutim, ne predstavlja kvalitativni
stilu, kojim je zabilježeno popisano seosko stanovni- gubitak u razumijevanju izvora.
16 Karl Kaser

Sadržajnu kontrolu prikupljenih podataka s de- izostavljanje pojedinaca ili grupa stanovništva (žena
mografskog stajališta napravio je Siegfried Gruber.28 ili maloljetnih osoba); "Conscriptio" ne daje nikakve
U daljnjem tekstu njegovi æe rezultati biti sažeto pri- naznake da je bilo tako. To se odnosi i na registri-
kazani. Ukupno gledano ovaj je popis oèito potpuniji ranje zemljišnog posjeda pojedinih kuæa. Ljudi su i
i toèniji nego popis Slavonije (1698.), koji je s ob- danas èesto suzdržani kada se radi o davanju poda-
zirom na vrijeme nastanka usporediv s ovim.29 Taj taka o posjedu i imetku organima vlasti. Tako su se
slavonski popis uopæe ne navodi maloljetne osobe i vjerojatno i onomad ponašali. S druge strane, izo-
žene, a podaci o rodbinskim vezama neprecizniji su: stavljanje zemljišnog posjeda ne bi imalo smisla dok
tako su pojmovi "sin" ili "brat" oèigledno ukljuèivali i nije bilo uvedeno ubiranje poreza, do èega je došlo
druge rodbinske odnose. tek pola stoljeæa kasnije.31

Potpunost izvora Omjer spolova


Podruèje Like-Krbave sastojalo se u to vrijeme od Omjer spolova izražen u postocima izgleda 51,9%
38 sela, od kojih za 30 sela raspolažemo s detaljnim muških i 48,1% ženskih stanovnika odnosno 1.080
muškaraca na 1.000 žena. Taj omjer odgovara nekim
zabilješkama. Za pet sela (Medak, Pisaè, Podlapac,
kasnijim popisima stanovništva u 19. stoljeæu, pri-
Vrebac i Zvonigrad) postoje samo sumarni rezultati,
mjerice u Srbiji ili u Vojnoj krajini. Najniži udio
a detaljni su podaci izgubljeni. U sluèaju Zvonigrada
žena zabilježen je u nekim selima i iznosi oko 45%;
podaci su saèuvani u sklopu popisa Popine. Tri mje-
uz to postojalo je i devet sela u kojima je žensko sta-
sta porkulabije Smiljan (Smiljan, Brušane i Oštarije)
novništvo èinilo veæinu. Takoðer se ne mogu usta-
prikljuèena su tek 1713. Vojnoj krajini i naknadno noviti nikakve razlike u udjelu pojedinih spolova u
popisana;30 o tom popisu postoje takoðer samo su- ukupnom stanovništvu izmeðu pojedinih etnièkih
marni iskazi. Sve skupa popisom stanovništva u dru- skupina. Od prosjeka odstupaju samo "Novokršæani"
goj polovici 1712. bile su obuhvaæene 26.503 osobe, (Neochristiani) s gotovo izjednaèenim odnosom spo-
kojima treba pridodati još 1.405 muških i ženskih lova kao i kuæanstva s višim udjelom muškaraca, a
stanovnika porkulabije Smiljan; ukupno je dakle po- koja nisu bila svrstana prema etnièkom kriteriju. Po-
pisom bilo obuhvaæeno 27.908 osoba u 2.485 kuæan- sebne skupine doseljenika, koji su još uvijek bili bez
stava; postoje rezultati detaljnog popisivanja o 22.133 zemlje (Preszemljaken), najviše odstupaju od prosjeka
osobe ili 79,31% odnosno 2.178 kuæanstava ili 87,65 s omjerom 1.160 muškaraca na 1.000 žena.
posto. To odgovara opsegu podataka koji su obraðeni Razlozi za niži udio ženskog stanovništva mogli
u SPSS-u i pohranjeni na priloženom CD-u. bi biti u višoj smrtnosti žena (uvjetovanu omalova-
Drugo je pitanje, jesu li stvarno sve osobe, koje su žavanjem žena) ili svjesno izostavljanje žena prili-
živjele u to vrijeme, bile i obuhvaæene popisom. Ne kom popisivanja. Naravno, moguæe je da je stvarni
može se naravno iskljuèiti namjerno ili nenamjerno udio ženskog stanovništva bio niži od muškog.

28
Gruber, Siegfried (1988!): Die Konskription in der Lika 1712. 30
KA/IÖHKR/Croatica, 1714-IV-21.
Einige quellenkritische und demographische Überlegungen. U: 31
Kaser, Karl (1997). Freier Bauer und Soldat. Die Militarisie-
Roksandiæ, Drago (Ed.): Microhistory of the Triplex Confinium. rung der bäuerlichen Gesellschaft an der kroatisch-slawonischen
International Project Conference Papers (March 21-22. 1997). Militärgrenze (1535-1881). Wien-Köln-Weimar, 457 ff.; Kaser,
Budapest. Central European University, 69-87. Karl: Slobodan seljak i vojnik, knj. II: Povojaèeno društvo. Za-
29
Mažuran, Ive (1988): Popis naselja i stanovništva u Slavoniji greb. 1997, 80-95.
1698. godine. Osijek.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 17

nja na više ili niže brojke koje završavaju na 0 ili 5.


Popisivanje maloljetnih osoba To je oèigledno i ovdje sluèaj, jer 52,3% podataka o
Maloljetne su osobe èesto izostavljane prilikom starosnoj dobi završavaju na 0. A kod podataka o
takvih popisa. Udio muškog stanovništva (žene su starosnoj dobi kuænih starješina taj udio iznosi èak
bile registrirane bez navoðenja godina) ukljuèujuæi i 68,4% (dok kod osoba koje nisu kuæne starješine sa-
šesnaestogodišnjake iznosio je 58,4%. U usporedbi s mo 42,5%); kod katolièkog stanovništva udio od 41,6%
tim godine 1857. iznosio je on u cijeloj Vojnoj krajini najniži je meðu svim etnièkim skupinama. Iznena-
34,0% (doduše samo do 14. godine života). Stanov- ðuje netoènost podataka o starosti kuænih starješina,
ništvo u Lici-Krbavi, unatoè malim odstupanjima buduæi da se pretpostavlja da su podaci o važnijim
podataka dobivenih na terenu, bilo je mlaðe nego osobama precizniji. Gruber smatra da odgovornost za
ono sredinom 19. stoljeæa u cijeloj Vojnoj krajini. to snose dvije okolnosti: 1. podaci o starosnoj dobi
Udio maloljetnih godine 1712. otprilike odgovara udje- najtoèniji su za osobe u dobi od 16 do 19 godina;
lu u pojedinim afrièkim državama krajem 20. stoljeæa kuæne starješine obièno nisu u toj dobnoj kategoriji.
(Kenija 1991., s 48,8 postotnim udjelom u cjelokup- 2. kuæne su starješine starije od drugih ukuæana. Ten-
nom stanovništvu). dencija k zaokruživanju godina raste s poodmaklom
Meðu pojedinim etnièkim skupinama jedva da dobi, pa se na taj naèin dobivaju nepreciznije vrijed-
postoje odstupanja. Izmeðu najvišeg udjela od 60,3% nosti za kuæne starješine.
kod Bunjevaca i najnižeg s 56,8% kod skupine, èija Unatoè svim nedostacima (puko sumarno nabra-
kuæanstva nisu svrstana prema etnièkom kriteriju, janje više nego tri èetvrtine stanovništva, netoèni po-
postoji samo neznatna razlika. daci o dobnoj strukturi i nemoguænost izraèunavanja
Na temelju tih rezultata moramo pretpostaviti da prosjeène ženidbene dobi), ostaje "Conscriptio" sre-
je popis relativno cjelovito obuhvatio maloljetne dje- dišnji izvor za rekonstrukciju društvenog života u
èake. Vojnoj krajini poèetkom 18. stoljeæa. Za rekonstruk-
ciju obiteljskih struktura na temelju strukture po-
Podaci o starosti dataka nužne su dvije pretpostavke: 1) da su se muš-
"Conscriptio", uz neznatne iznimke, navodi dob karci, opæenito uzevši, nastojali oženiti (to znaèi u
samo za muško stanovništvo iznad šesnaest godina. gotovo 100 % sluèajeva), i 2) da su to èinili u mlaðoj
Postoje potpuni podaci o starosnoj dobi muškaraca dobi, to jest najkasnije do 25. godine života. To su
kuænih starješina. Kod popisa stanovništva u pretež- naravno znaèajne pretpostavke koje reduciraju pre-
no nepismenim društvima uvijek je prisutna opasnost ciznost rezultata rekonstrukcije, no, takav se pos-
od zaokruživanja broja godina, odnosno zaokruživa- tupak èini ipak opravdanim.
18 Karl Kaser

2. NEKI OPÆENITI REZULTATI

"Conscriptio" uz lokalnospecifièna istraživanja zah- a izbjegle se obitelji samo dijelom ponovno vratile, u
tijeva prije svega opæenita prouèavanja stanovništva i tom se periodu dogodila gotovo potpuna zamjena
njegovog etnièkog sastava, obiteljskih struktura kao i stanovništva.35
zemljovlasnièkih odnosa. Postoje veæ prvi opæeniti Muslimanske obitelji ostale su samo u sedam sela,
rezultati i oni su publicirani na drugim mjestima.32 i to u Perušiæu, Novom, Širokoj Kuli, Budaku, Bilaju,
Kako bi se olakšao pristup detaljnim rezultatima pot- Ribniku i Buniæu. U Poèitelju, Vrepcu i Ostrovici
rebno je na ovom mjestu još jednom navesti rezultate izgleda da su se Vlasi uspjeli održati cijelo vrijeme.36
obrade. Ponovno naseljavanje zapoèelo je djelomièno veæ
1685. i 1686. godine, kada se skupina dalmatinskih
STANOVNIŠTVO Bunjevaca i skupina obitelji s podruèja gornje Kupe
Kao što je veæ spomenuto, ratna zbivanja, koja su naselila u Smiljan i okolicu.37 Veæina tih obitelji ima-
u Lièkom distriktu trajala od 1685. do 1689., pro- la je kuæe i u Karlobagu.
uzroèila su masovno bježanje stanovništva. Musli- Meðu prvim mjestima, koja su od godine 1690.
mansko se stanovništvo najveæim dijelom povuklo u, bila ponovno stalno naseljena, bili su Vrebac, Ko-
za njih, sigurna podruèja i napustilo Liku. 33 Vlasi su renica i Pazarište.38 Mušaluk je od 1693. bio ponovno
kao drugi veliki element stanovništva uglavnom po- naseljen. U ovoj su fazi bila ponovno naseljena i na-
bjegli preko granice, u podruèje izmeðu Otoèca i Bri- puštena sela Podlapac, Kaluðerovac, Mogoriæ, Jošane,
nja. Samo od listopada 1685. do ožujka 1686. granicu Bruvno i Divoselo.39 Raduè i Medak su ponovno od
je prešlo oko 530 obitelji s 4.111 èlanova.34 Godine godine 1696. imali stanovnike, Pisaè od 1697., Ud-
1689. bila je Lika gotovo nenastanjena. bina, Srednja Gora i Lovinac od 1698.40 Mekinjar,
U naredna dva desetljeæa Lika je ponovno na- Komiæ, Visuæ i Mazin bili su ponovno naseljeni 1700.
seljena. Buduæi da su samo malobrojne obitelji ostale, i 1701. godine.41

32
Kaser: Freier Bauer, 239-277, 551-579; Kaser: Slobodan seljak. 34
StLA/IÖHK, 1685-VI-29.
Sv. I: Rana krajiška društva. Zagreb, 163-199, Sv. II, 150-163. 35
Pavièiæ: Seobe, 188-219.
Hannes Grandits und Karl Kaser (1988!): Familie und Gesell- 36
Isto, 212-218.
schaft in der Habsburgischen Militärgrenze: Lika und Krbava zu 37
Fras: Vollständige Topographie, 130-133; Pavièiæ: Seobe, 203-206.
Beginn des 18. Jahrhunderts. U: Roksandiæ, Drago (Ed.): Mic- 38
Pavièiæ: Seobe, 221, 199 ff. i 197.
rohistory of the Triplex Confinium. International Project Con- 39
Isto, 197-228.
ference Papers (March 21-22, 1997). Budapest, 31-37, 45-60. 40
Isto, 213-227.
33
O tome vidjeti npr. Pavièiæ: Seobe, 188-275. 41
Isto, 222-228.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 19

Tablica 1: Naseljenost u selima Like/Krbave 1696., 1701. i 1712.

SELO OBITELJI 1696. OBITELJI 1701. OBITELJI 1712.

N H B V N H B V N H B V
Perušiæ i i Kaluðerovac 56 - - - 70 20 6 - 33 56 8 15
Novi i Divoselo 28 34 - - 16 20 - 30 8 54 - 53
Široka Kula 12 - - 40 12 - - 50 - - - 59
Budak i Mušaluk 29 - - - 37 - - 1 50 - -
Bilaj i Ostrovica 23 - - 30 19 12 - 34 3 12 - 31
Ribnik i Poèitelj 5 8 - 40 7 23 - 40 - 30 - 41
Vrebac - - - 40 - - - 54 - - - 43
Mogoriæ - - - - - - - 66 - - - 65
Raduè i Ploèa - - - 50 - - - 120 - - - 113
Medak - - - 70 - - - 111 - 1 - 111
Lovinac - - - - - - 94 21 - - 95 26
Graèac - - - - - - 10 105 - - - 156
Zvonigrad i Popina - - - - - - - 70 - - - 188
Bruvno - - - - - - - 50 - - - 45
Komiæ - - - - - - - 60 - - - 29
Srednja Gora - - - - - - - 34 - - - 33
Udbina - - - - - - 14 1 - 44 6 20
Visuæ - - - - - - - 42 - - - 58
Podlapac - - - - - 40 - - - 52 - -
Pisaè - - - - - - - 32 - - - 49
Buniæ - - - - - - 180 1 - - 96
Korenica - - - 30 - - - 80 - - 119
Jošane, Peæane i Mekinjar - - - - - - - 40 - - - 115
Pazarište - - 50 - - - 105 - - - 95 -
Mutiliæ i Mazin43 - - - 96
UKUPNO 161 42 50 300 161 120 229 1.120 46 299 204 1.561
553 1.630 2.110
20 Karl Kaser

Od 1696. do 1701. utrostruèio se broj doseljenih bunjevaèkih. Godine 1705. nastanile su se u njemu
obitelji od 553 (1696.) na 1.630 (1701.). U godinama hrvatske i vlaške obitelji. U selu je 1726. živjelo 56
do 1712. broj obitelji je narastao na 2.110.42 obitelji neokršæana, 53 obitelji katolika i 15 obitelji
Vlaha.44 Ostankom muslimanskih obitelji saèuvan je
Broj Novokršæana (N) – muslimanskih obitelji odreðeni kontinuitet naselja.
koje su prešle na katolièku vjeru – ostao je u raz- Drukèije je primjerice bilo u Ribniku. Ovdje je još
doblju od 1696. i 1701. nepromijenjen, 1712. naglo je 1689. godine živjelo 120 muslimanskih obitelji. Do
opao i u toj je godini iznosio samo 46. Broj hrvatskih godine 1696. odselile su sve obitelji, osim njih pet.
obitelji (H) u razdoblju od 1696. do 1712. kontinu- Godine 1701. spominju se još sedam muslimanskih
irano je rastao. Broj bunjevaèkih obitelji (B) rastao je obitelji koje su prešle na katolièanstvo. No, i ove su
do godine 1701. ali je do godine 1712. ponovno opao. naposlijetku do 1712. odselile. Bivše muslimanske
Broj vlaških obitelji (V) naglo je porastao u godinama obitelji zamijenile su hrvatske. Godine 1696. bilo ih
izmeðu 1696. i 1712. (od 300 na 1.120), u godinama je naseljeno veæ osam. Njihov je broj do 1712. nara-
izmeðu 1701. i 1712. porast je bio nešto slabiji. Vlaške stao na 30.45 Od muslimanskog sela postalo je hrvat-
su obitelji godine 1712. sa 74,0% udjela u cjelokup- sko.
nom broju obitelji uvjerljivo dominirale. Druga naj- Opæenito gledano, postojale su èetiri skupine sta-
brojnija skupina bili su Hrvati s 14,2%. Bunjevaèke novništva koje su živjele u Lici i koje su èinile novo
su obitelji participirale s 9,6%, udio neokršæanskih krajiško društvo Like: Novokršæani, Hrvati, Bunjevci
obitelji s 2,2% bio je veæ 1712. beznaèajan. i Vlasi. Veæ kratko vrijeme nakon osvajanja Like bilo
Slika stanovništva u pojedinim selima Like te- je odluèeno da muslimanskom stanovništvu, koje je
meljito se promijenila u veoma kratkom periodu. Pri- ostalo u Lici, treba pružiti priliku da prijeðe na kato-
je ponovnog osvajanja dominirale su muslimanske lièku vjeru. Vjerska konverzija tim je obiteljima pru-
obitelji. Brojna su sela prije toga bila èisto musliman- žala moguænost da zadrže i da dalje obraðuju svoju
ska, a godine 1712. u njima su živjeli iskljuèivo kato- zemlju.46 Do poèetka 1696. bilo je pokršteno ukupno
lici i Vlasi. 882 osobe islamske vjere.47 Istodobno su èetiri dža-
Perušiæ je bio jedino selo u kojem su u znatnom mije bile pretvorene u crkve.48 Novokršæani su bili
broju ostale muslimanske obitelji kao Novokršæani. izloženi velikim neprijateljstvima i napadima, kako
Prije napada na Liku živjelo je ovdje oko 110 musli- od strane Hrvata tako i od strane Vlaha, pa je veliki
manskih i oko 50 vlaških obitelji. Godine 1685. vlaš- dio bivših muslimanskih obitelji koje su ostale –mije-
ko se stanovništvo povuklo, a s njim otprilike i polo- njajuæi vjerojatno u više navrata vjeru – odselio u
vica muslimanskog stanovništva. Izmeðu 1685. i 1705. Osmansko Carstvo.49
u selu su živjele samo neokršæanske obitelji i nekoliko Takozvani Bunjevci ili "Valachi Catolici"50 kako
42
Ove se tvrdnje temelje na sljedeæim izvorima: vizitacijski iz- od 26. 7. 1689., carska aprobacija od 30. 3. 1690.: SHK, II, 395 f.
vještaj senjskog biskupa Glaviniæa iz godine 1696. (SHK, III, 45- 47
SHK, III, 28.
52), vizitacijski izvještaj senjskog biskupa Brajkoviæa iz 1700. 48
U Perušiæu, Budaku, Bilaju i Ribniku: Lopašiæ: Dva junaka,
(SHK, III, 189 f.), relacija iz 1701. (AH/SLK, kut. 1) – podaci 53 f.
zadnja dva izvora su zbrojeni – , popis iz 1712. i za usporedbu 49
O tome vidjet npr. StLA/IÖHK, 1707-VIII-3; StLA/IÖHK,
podaci kod Pavièiæa: Seobe, 188-234. 1711-VI-27.
43
Poznato je samo za 1712. 50
Problem porijekla i etnièke pripadnosti Bunjevaca nije još uvi-
44
AH/GKV, kut. 2; Pavièiæ: Seobe, 139 f. i 192 ff. jek objašnjen na zadovoljavajuæi naèin. Vojna uprava u Lici nazi-
45
Pavièiæ: Seobe, 127 i 211 f. vala ih je katolièkim Vlasima: vidi Conscriptio i KA/WrHKR-KA
46
Prijedlog karlovaèkoga zapovijedajuæeg generala Herbersteina VII-183. O problemu Bunjevaca vidi npr. Pavièiæ: Seobe, 278-
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 21

ih se naziva u izvorima, došli su u Liku iz dva pravca. ponovno se vratio u Liku. Ovi su Vlasi primjerice
Jedna je skupina stigla iz dalmatinskog podruèja i naselili sela Vrebac, Komiæ, Mutiliæ i Peæane. Jedan
ušla preko Zrmanje. Bunjevci, koji su došli iz tog je dio došao iz dalmatinskog podruèja u podruèje
smjera, naselili su se veæinom u podruèju oko Gra- Zrmanje i nastanio se u Popini i Graèacu. Znatan
èaca i Lovinca. Druga skupina Bunjevaca došla je iz broj Vlaha došao je iz osmanskog pograniènog pod-
obalnog podruèja Karlovaèkog generalata: iz Jab- ruèja. Tako su Široka Kula, Korenica, Mekinjar i
lanca, Jurjeva, iz okolice Senja, iz Krmpota itd. Pod- Vrebac bili naseljeni Vlasima iz Kupresa, Grahova i
ruèje naseljavanja ovih skupina odvijalo se uglavnom Knezpolja. Vlasi iz Popine i Mazina potjecali su dije-
na podruèju Smiljan-Pazarište.51 Tako je primjerice lom iz Plavnog kod Knina.54
veliki dio Bunjevaca u Pazarištu došao iz Jablanca. Zanimljivo je da izvori naglašavaju jednu pose-
Prije nego su se naselili u Jablanac bili su oni nas- bnu skupinu Vlaha. Ta skupina – radi se ukupno o
tanjeni u Krmpotama.52 deset obitelji: jedna u Buniæu, jedna u Mogoriæu i
Meðu hrvatskim doseljenicima razlikovale su se osam u Graèacu – naziva se "stari Vlasi". Oni su vje-
dvije skupine: Hrvati i "Kranjci" ili "Cragnioli". Veliki rojatno potjecali iz kadiluka Stari Vlah (podruèje ju-
dio Hrvata došao je iz kraja Modruš-Stajnica-Otoèac- goistoèno od Beograda, u podruèju gornjih tokova
Brinje-Senj. Kranjci/Cragnioli vjerojatno nisu bili rijeka Studenice, Moravice i Rzava).55 Ova se pret-
nikakvi Kranjci ili Slovenci, veæ takoðer Hrvati. Mo- postavka èini tim vjerojatnijom, jer su se brojne obi-
guæe je da su nazvani Kranjci/Cragnioli jer su potje- telji iz podruèja Stari Vlah pridružile takozvanoj veli-
cali iz hrvatsko-kranjskog pograniènog podruèja, nai- koj seobi Srba u Ugarsku godine 1690.56 Dio tih "sta-
me, iz podruèja Delnice-Brod-Moravice. Velik dio rih Vlaha" vjerojatno se nije pridružio iseljenicima u
njih naselio se u selima Kaluðerovac, Mušaluk i Bru- Ugarsku veæ je otišao u Liku.
šane.53 Gore spomenuta mjesta porijekla istražena su ugla-
Naziv "Vlasi" upotrebljava se u popisu iz 1712. u vnom na temelju analize prezimena.57 Popis iz 1712.
dva znaèenja. Veæinom se koristio za oznaèavanje navodi za bezemljaše "preszemliaken" (doseljenici
pripadnosti grèko-pravoslavnoj vjerskoj zajednici. Ta- koji još nisu posjedovali zemlju) samo mjesta po-
ko se èesto primjenjivao opreèni par katolici-Vlasi ili rijekla. Ovi podaci velikim dijelom potvrðuju gore
naziv "vlaške vjere". Rjeðe se susreæe naziv "šizmatici" navedena mjesta porijekla. Godine 1712. nalazilo se
ili "šizmatièke vjeroispovijesti". Uporaba termina Vlah u Lici 400 obitelji bezemljaša. Za 87 obitelji navodi
ipak nije konstantna, jer se on ponekad upotrebljava se mjesto porijekla. Za 20 obitelji navodi se Osman-
i za oznaèavanje Vlaha kao etnièke skupine, primje- sko Carstvo kao podruèje iz kojega potjeèu, 17 obitelji
rice u opreci Hrvat-Vlah. bile su porijeklom iz Kotara (podruèje u sjevernoj
U Lici su se našli Vlasi porijeklom iz raznih, me- Dalmaciji izmeðu Bukovice na sjeveroistoku, Krke i
ðusobno udaljenih krajeva. Jedan dio Vlaha bio je Prokljanskog jezera na jugoistoku, Biogradskog i Za-
1685. i 1686. pobjegao u podruèje Otaèac-Brinje i darskog primorja na jugozapadu te Podgorskog ka-

283; Paveliæ, Rikard (1973): Bunjevci. Zagreb. Grof Marsigli, 53


Lopašiæ: Dva junaka, 55-59 i 61.
predsjednik Povjerenstva, koje je zajedno s osmanskim vlastima 54
Isto, 61 ff.
utvrðivalo granicu prema odredbama Karlovaèkog mira, nazvao 55
Njihovi kuæni starješine bili su: Vukossv Bulaia, Marian He-
ih je "Primorskim Hrvatima" (Meerkroaten). Oni nisu ipak bili rendas, Paval Segoievich, Jovan Preradovicz, Todor Calicz, Sta-
istinski Hrvati, veæ prije Vlasi: AH/SLK, kut. 2. noe Sacdych, Todor Styn.
51
Lopašiæ: Dva junaka, 59 ff. 56
Vidjeti Popoviæ, Dušan (1954): Velika seoba Srba. Beograd, 42.
52
Pavièiæ: Seobe, 199 ff. 57
Prije svega iz Lopašiæ: Dva junaka. i Pavièiæ: Seobe.
22 Karl Kaser

nala i Novigradskog mora na sjeverozapadu), èetiri iz Tablica 2: Porast stanovništva u Lièkom distriktu 1712.
Knina, èetiri iz Broda, èetiri iz podruèja Kapele, èetiri do 1746.
iz Brloga, dvije iz Kosinja, dvije iz Vrhovina, dvije iz
STANOVNIKA STANOVNIKA
Senja, dvije iz Dubrovnika, tri iz Gerone, jedna iz KAPETANIJA
1712. 1746.
±%
Krmpota, jedna iz Rijeke, a jedna je obitelj došla èak
Bilaj 536 1.296 +142,0
iz okolice Bude itd.
U Lici se dakle našlo jedno višekulturno društvo. Buniæ 3.326 5.922 +78,0
To je vrijedilo i za novonastala naselja. Za Liku je Graèac 1.940 2.166 +11,6
takoðer važilo ono što se može konstatirati i za druge Lovinac 2.907 4.301 +47,9
dijelove Vojne krajine: krajiška sela bila su razasuta
Medak 1.160 1.048 - 9,7
na širokom prostoru, èesto su to bila nepovezana raš-
trkana naselja. Samo se u rijetkim sluèajevima na- Novi 1.129 1.631 +44,5
seljavanje odvijalo planski i organizirano. U veæini je Perušiæ 1.888 3.011 +59,5
sluèajeva bilo tako, da je onaj, tko je osvojio komad Podlapac 2.412 3.077 +27,6
zemlje, podigao kuæu prema vlastitom nahoðenju.
Ribnik 720 838 +16,4
Popisno povjerenstvo, koje je bilo odgovorno za pro-
voðenje popisa godine 1712., dobilo je izrièitu na- Udbina 3.405 3.748 +10,1
redbu da raštrkane kuæe okupi u naselja zatvorenog Vrebac 1.570 2.023 +28,8
tipa. U tom pogledu povjerenstvo nije imalo uspje- Zvonigrad 3.213 1.531 - 52,3
ha.58 O kasnijim okupljanjima naselja nije ništa po-
Porkulabija
znato.
Popisno povjerenstvo imalo je nalog da miješana Komiæ 404 415 +2,7
katolièko-vlaška naselja razdvoji u èisto katolièka i Pazarište 1.188 1.976 +66,3
èisto vlaška. To je, po moguænosti, trebalo provesti uz Široka Kula 695 1.001 +44,0
pomoæ dragovoljne zamjene zemljišnih posjeda. No
Smiljan 1.405 2.149 +52,9
i po tom pitanju povjerenstvo nije ništa postiglo.59
Od 39 sela koja se spominju u Popisu jedan, ne UKUPNO 27.898 36.133 +29,5
tako neznatan dio, nastanjivali su zajedno Vlasi i
katolici, naime, njih jedanaest.60 Veæina je sela imala nika od 1712. do 1746. može se svesti gotovo isklju-
samo neznatnu manjinu one druge vjeroispovijesti: èivo na prirodni priraštaj: 62
Korenica (27 katolika, 1.786 Vlaha), Buniæ (18 kato- Broj stanovnika u te 34 godine porastao je ukupno
lika, 1.488 Vlaha), Ostrovica (57 katolika, 361 Vlah) za 8.235 osoba (29,5%), što znaèi prosjeèan godišnji
itd. Bilo je osam èisto katolièkih sela61 i 17 èisto vlaš- prirast od 242,2 osobe. Èini se da su brojne obitelji iz
kih. kapetanija Medak i Zvonigrad ponovno odselile. Po-
Stihijsko naseljavanje Lièkog distrikta bilo je uglav- rast stanovništva u porkulabiji Komiæ (porkulab: èas-
nom završeno godine 1712. Do 1746. nije zabilježen nièki rang zapovjednika utvrde, "Burggraf") i u ka-
znatniji porast broja stanovnika. Porast broja stanov- petanijama Udbina i Graèac bio je znatno ispod pro-
58
KA/IÖHKR/Croatica, 1713-V-35. 61
Podlapac, Bilaj, Kaluðerovac, Novi, Ribnik, Pazarište, Mu-
59
Isto. šaluk, Budak.
60
Smiljan, Široka Kula, Medak, Perušiæ, Ostrovica, Lovinac, Ko- 62
Conscriptio i KA/WrHKR-KA VII-349.
miæ, Mutiliæ, Udbina, Buniæ i Korenica.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 23

sjeka. Silovit porast stanovništva od 142% zabilježila Tablica 3: Prosjeèna velièina obitelji u pojedinim selima
je, u usporedbi s drugima, kapetanija Bilaj. Lièkog distrikta 1712.
S ta n o v n ic i
O b i t e l ji s a P ro s je è n a
STRUKTURA OBITELJI S e lo
sa
z e m l ji š n i m v e liè in a P re t e ž n o
z e m l ji š n i m
"Conscriptio"63 nudi izvrsne podatke o sastavu obi- p o s je d o m
p o s je d o m o b i t e l ji

telji u Lici, koji omoguæuju stvaranje relativno zao- B ila j 106 12 8 ,8 H rvati
kružene slike o njihovom stanju i strukturi. Istra- B rušane 130 19 6 ,8 H rvati

živaèko je polazište najprije utvrditi prosjeènu ve- B ruvno 658 45 1 4 ,6 V la s i

lièinu obitelji u pojedinim selima, a potom iznaæi B ud ak 258 33 7 ,8 H rvati

razlike u velièini obitelji izmeðu hrvatskog, vlaškog i B u n iæ 1 .3 7 6 97 1 4 ,2 V la s i


D iv o s e lo 591 53 1 1 ,1 V la s i
bunjevaèkog stanovništva.
G raèac 1 .6 5 1 156 1 0 ,6 V la s i
Odmah upada u oèi da je prosjeèna velièina obi-
J ošane 589 43 1 3 ,7 V la s i
telji u hrvatskim selima Podlapac, Udbina, Bilaj, Ka-
K a lu ð e r o v a c 163 27 6 ,0 H rvati
luðerovac, Novi, Ribnik, Mušaluk, Budak i Brušane K o m iæ 347 29 1 2 ,0 V la s i
bila manja nego u vlaškim i bunjevaèkim selima. Broj K o r e n ic a 1 .6 9 1 119 1 4 ,2 V la s i
èlanova u svim tim obiteljima bio je znatno manji od L o v in a c 1 .4 1 7 121 1 1 ,7 B u n je v c i
deset. Prosjeèna velièina obitelji u selima koja su bila M a zin 495 40 1 2 ,4 V la s i
pretežno nastanjena Vlasima i Bunjevcima kao i u M ed ak 1 .1 6 0 112 1 0 ,4 V la s i
Perušiæu, s pretežno novokršæanskim stanovništvom, M e k in ja r 632 59 1 0 ,7 V la s i
uz iznimku sela Mutiliæ i Smiljan, iznosila je znatno M o g o r iæ 715 65 1 1 ,0 V la s i
iznad deset èlanova. M u š a lu k 136 18 7 ,6 H rvati

Prosjeèna velièina obitelji sela Mutiliæ zavarava. M u t iliæ 497 56 8 ,9 V la s i

Ovdje je u trenutku popisivanja živjelo 170 hrvatskih N ovi 462 62 7 ,4 H rvati

i 327 vlaških stanovnika. Male hrvatske obitelji sma- O s t r o v ic a 408 34 1 2 ,0 V la s i


P a za r iš t e 1 .0 4 7 95 1 1 ,0 B u n je v c i
njile se prosjeènu velièinu obitelji znatno ispod deset
Pe æ a n e 142 13 1 0 ,9 V la s i
èlanova. U stvarnosti je prosjeèna velièina hrvatskih
N ovo-
obitelji iznosila 6,8 èlanova, a kod Vlaha oko 10,5 P e r u š iæ 961 85 1 1 ,3
k rš æani
èlanova. P is a è 602 49 1 2 ,3 V la s i
Iskaz za Smiljan stoga se može zanemariti, jer su P lo è a 527 43 1 2 ,4 V la s i

njegovi stanovnici velikim dijelom živjeli u Karlo- P o d la p a c 409 52 7 ,9 H rvati

bagu. Vlaške i bunjevaèke obitelji bile su prema ovim P o p in a 1 .2 1 2 93 1 3 ,0 V la s i

brojkama u prosjeku znatno veæe nego obitelji hr- P o è it e lj 504 41 1 2 ,3 V la s i

vatskog stanovništva. R ad uè 775 70 1 1 ,1 V la s i


R ib n ik 202 30 6 ,7 H rvati
Zatim su sve obitelji jednog sela prouèavane poje-
Š ir o k a K u la 668 59 1 1 ,3 V la s i
dinaèno prema broju èlanova. Podaci o broju obitelji
S m ilja n 1 .1 5 3 120 9 ,6 B u n je v c i
sa zemljišnim posjedom, kao i brojevi za prosjeènu S r e d n ja
velièinu obitelji, odstupaju u nekim selima u ovoj i u G ora
431 33 1 3 ,1 V la s i

sljedeæoj tablici od brojeva navedenih u gornjoj tab- U d b in a 527 70 7 ,5 H rvati

lici. Razlike su nastale zbog neujednaèenih podataka V is u æ 611 58 1 0 ,5 V la s i


Vreb ac 746 43 1 7 ,3 V la s i
63
Svi podaci i proraèuni u ovom poglavlju napravljeni su prema Z v o n ig r a d 1 .2 9 2 95 1 3 ,6 V la s i

Conscriptio. U kup no 2 5 .2 9 1 2 .2 4 9 1 1 ,2
24 Karl Kaser

Tablica 4: Usporedni prikaz velièine obitelji u pojedinim selima Lièkog distrikta 1712.

BROJ ÈLANOVA OBITELJI


SELO UKUPNO 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 VIŠE
Bilaj 24 9 11 2 1 - - 1 - -
100% 37,5 45,8 8,3 4,2 - - 4,2 - -
Bruvno 45 4 14 9 7 4 4 1 2 -
100% 8,9 31,1 20,0 15,6 8,9 8,9 2,2 4,4 -
Budak 33 9 17 4 3 - - - - -
100% 27,3 51,5 12,1 9,1 - - - - -
Buniæ 150 20 42 36 18 17 13 3 1 -
100% 13,3 28,0 24,0 12,0 11,3 8,7 2,0 0,7 -
Divoselo 53 5 25 14 7 1 - 1 - -
100% 9,4 47,2 26,4 13,2 1,9 - 1,9 - -
Graèac 158 25 70 42 11 5 2 2 1 -
100% 15,8 44,3 26,6 7,0 3,1 1,3 1,3 0,6 -
Kaluðerovac 27 8 17 2 - - - - - -
100% 29,6 63,0 7,4 - - - - - -
Komiæ 29 2 10 11 4 2 - - - -
100% 6,9 34,5 37,9 13,8 6,9 - - - -
Korenica 109 10 32 22 22 15 7 1 - -
100% 9,2 29,3 20,2 20,2 13,8 6,4 0,9 - -
Lovinac 123 14 47 33 20 5 2 - 1 -
100% 11,4 38,2 26,8 16,3 4,1 2,4 - 0,8 -
Mazin 40 5 13 12 5 3 2 - - -
100% 12,5 32,5 30,0 12,5 7,5 5,0 - - -
Medak 69 10 32 16 4 6 - 1 - -
100% 14,5 46,4 23,2 5,8 8,7 - 1,4 - -
Mekinjar 59 7 30 14 3 3 - 2 - -
100% 11,9 50,8 23,7 5,1 5,1 - 3,4 - -
Mogoriæ 65 5 31 16 9 3 1 - - -
100% 7,7 47,7 24,6 13,8 4,6 1,6 - - -
Mušaluk 18 5 7 5 - 1 - - - -
100% 27,8 38,9 27,8 - 5,5 - - - -
Mutiliæ 56 11 31 8 6 - - - - -
l00% 19,6 55,4 14,3 10,7 - - - - -
Novi 62 13 41 8 - - - - - -
100% 21,0 66,1 12,9 - - - - - -
Ostrovica 35 4 14 9 4 2 2 - - -
100% 11,4 40,1 25,7 11,4 5,7 5,7 - - -
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 25

SELO UKUPNO 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 VIŠE
Pazarište 102 5 56 25 10 4 - - - 2
100% 4,9 54,9 24,5 9,8 3,9 - - - 2,0
Peæane 13 1 6 3 1 2 - - - -
100% 7,7 46,1 23,1 7,7 15,4 - - - -
Perušiæ 80 10 31 24 9 4 1 1 - -
100% 12,5 38,8 30,0 11,3 5,0 1,2 1,2 - -
Ploèa 43 2 24 9 3 2 2 1 - -
100% 4,7 55,8 20,9 6,9 4,7 4,7 2,3 - -
Popina 89 19 26 17 7 9 6 3 1 -
100% 21,3 29,2 19,1 7,9 10,1 6,7 3,3 1,2 1,2
Poèitelj 41 3 14 15 4 4 1 - - -
100% 7,3 34,1 36,6 9,8 9,8 2,4 - - -
Raduè 70 5 33 18 8 3 2 1 - -
100% 7,1 47,2 25,7 11,4 4,3 2,9 1,4 - -
Ribnik 30 12 14 3 1 - - - - -
100% 40,0 46,7 10,0 3,3 - - - - -
Široka Kula 59 11 18 16 10 2 2 - - -
100% 18,6 30,5 27,1 17,0 3,4 3,4 - - -
Srednja Gora 33 3 7 12 9 1 1 - - -
100% 9,1 21,2 36,4 27,3 3,0 3,0 - - -
Udbina 69 18 39 10 2 - - - - -
100% 26,1 56,5 14,5 2,9 - - - - -
Visuæ 58 6 30 14 4 3 - - - -
100% 10,3 51,7 24,1 6,9 5,2 1,7 - - -
Ukupno 1.842 261 782 429 192 101 49 19 6 3
100% 14,2 42,4 23,3 10,4 515 2,7 1,0 0,3 0,2

u izvodima i u pojedinaènim zabilješkama cenzusa. ma obitelji s preko 20 èlanova nisu bile tako rijetke.
Raznoliki se podaci ne daju svesti na jedinstvene. U Osamnaest obitelji Bunjevaca i Vlaha imale su barem
tablicama koje slijede nedostaju podaci za Podlapac do 35, a tri obitelji èak preko 40 èlanova. Najveæa je
i Vrebac, upravo zato što nisu potpuni. Za Smiljan i bila ona Antona Balenoviæa u Pazarištu s 54 èlana.
Brušane postoje samo izvodi. Svi ti brojevi predstavljaju samo u ogranièenoj
mjeri pokazatelje dominacije ili odsutnosti velikih
Obitelji s više od 15 èlanova bile su u selima s složenih kuæanstava (komplexe Haushalte).64 Najvaž-
pretežno ili iskljuèivo hrvatskim stanovništvom prava nije pitanje, koje se ovdje postavlja, bez sumnje glasi:
iznimka, èak su i obitelji s preko deset èlanova bile
rijetkost. U svim hrvatskim selima, osim u Budaku i 64
Pod "složenim kuæanstvom" podrazumijevaju se obitelji, koje
Mušaluku, živjelo je preko 80% obitelji koje su imale se sastoje od dvije ili više konjugalnih jedinica u meðusobnom
samo do deset èlanova. U vlaškim i bunjevaèkim seli- srodstvu i koje èine potrošaèku i gospodarsku zajednicu.
26 Karl Kaser

Tablica 5: Broj obitelji s jednom ili više obiteljskih grana koje su posjedovale zemlju u Lièkom distriktu 1712.

BROJ OBITELJSKIH GRANA Prosjeèna


velièina
SELO Ukupno 1 2 3 4 5 više obitelji
Bilaj 24 19 3 1 1 - 7,5 -
100% 79,2 12,4 4,2 - 4,2 - -
Bruvno 45 10 18 6 9 2 - 14,8
100% 22,2 40,0 13,3 20,0 4,5 - -
Budak 33 27 3 2 1 - - 7,6
100% 81,8 g,i 6,1 3,0 - - -
Buniæ* 149 60 34 33 12 7 3 13,9
100% 40,3 22,8 22,1 8,1 4,7 2,0 -
Divoselo 53 24 21 5 3 - 2 11,0
100% 45,3 39,6 9,4 5,7 - 1,3 -
Graèac 158 92 46 15 2 1 - 10,5
100% 58,2 29,1 9,5 1,3 0,6 - -
Kaluðerovac 27 24 3 - - 6,5 - -
100% 88,9 11,1 - - - - -
Komiæ 29 8 14 5 2 2 12,0 -
100% 27,6 48,3 17,2 6,9 - 1,8 -
Korenica 109 37 26 28 11 5 1 14,4
100% 33,9 23,9 25,7 10,1 4,6 0,8 -
Lovinac 123 60 34 21 5 2 1 11,7
100% 48,8 27,6 17,1 4,1 1,6 2,5 -
Mazin 40 13 15 6 2 3 - 12,4
100% 32,5 37,5 15,0 5,0 7,5 - -
Mekinjar 59 32 12 13 1 1 - 10,6
100% 54,2 20,3 22,1 1,7 1,7 - -
Mogoriæ 65 30 24 7 2 2 - 10,9
100% 46,1 36,9 10,8 3,1 3,1 - -
Mušaluk 18 14 3 - 1 - - 8,3
100% 77,8 16,7 - 5,5 - - -
Mutiliæ 25 24 1 - - 6,8 - -
(Hrvati) 100% 96,0 4,0 - - - - -
Mutiliæ 31 18 7 4 2 10,5 - -
(Vlasi) 100% 58,1 22,6 12,9 6,4 - - -
Novi* 56 43 12 1 - 7,4 - -
100% 76,8 21,4 1,8 - - - -
Ostrovica 35 15 14 4 2 12,1 - -
100% 42,9 40,0 11,4 5,7 - - -
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 27

BROJ OBITELJSKIH GRANA Prosjeèna


velièina
SELO Ukupno 1 2 3 4 5 više obitelji
Pazarište 102 66 22 11 2 1 11,3 -
100% 64,7 21,5 10,8 2,0 1,0 - -
Peæane 13 6 5 2 - - 10,9 -
100% 46,1 38,5 15,4 - - - -
Perušiæ 80 41 29 8 - 2 11,2 -
100% 51,2 36,3 10,0 - 2,5 - -
Ploèa* 42 15 18 7 2 - 11,9 -
100% 35,7 42,8 16,7 4,8 - - -
Popina* 38 41 19 13 7 6 2 13,2
100% 46,6 21,6 14,8 7,9 6,8 2,3 -
PoèiteIj 41 20 10 6 4 1 - 12,3
100% 48,9 24,4 14,4 9,7 2,4 - -
Raduè 69 30 26 6 5 2 - 11,2
100% 43,5 37,7 8,7 7,2 2,9 - -
Ribnik 30 27 3 - - - - 6,7
100% 90,0 10,0 - - - - -
Široka Kula 59 31 14 9 3 1 1 11,3
100% 52,5 23,7 15,3 5,1 1,7 1,7 -
Srednja Gora 33 10 10 8 4 1 13,1 -
100% 30,3 30,3 24,2 12,1 3,1 - -
Udbina 69 55 12 2 - - - 7,5
100% 79,7 17,4 2,9 - - - -
Visuæ 58 33 15 10 - - - 10,5
100% 56,9 25,9 17,2 - - - -
Ukupno 1.763 925 473 233 82 37 13 10,7
100% 52,5 26,8 13,2 4,7 2,1 0,7 -

* Za jednu obitelj ne postoje podaci, u Novom za 6 obitelji nema podataka,


za Medak, Vrebac, Podlapac, Smiljan i Brušane nema podataka.

Žive li dvije ili više obitelji zajedno ili ne? Doduše, 1. Miho Hronich let 40, sin mali 1, xenske 3
"Conscriptio" u tom pogledu ne donosi stopostotno 2. Anton Balenovich od let 40, Bratia: Frane Stary brat
pouzdane obavijesti, ali pruža dovoljno uporišnih 50, Pave 38, Marko 36, Miho 34, Nicola 32, Ivan 30,
toèaka, na temelju kojih se može razriješiti pitanje o Illia 28, Sinovacz Stoian 20, Franin sin Jure 16, Markov
dominiranju ili odsustvu velikih složenih kuæanstava. sin Simun 16, mala 20, xenskoga 23
Obitelji se u "Conscriptio" opisuju uvijek na sljedeæi
naèin: U prvom sluèaju kuæni starješina je Miho Hroniæ,
star 40 godina. On ima maloljetnog sina. U kuæi žive
28 Karl Kaser

još tri osobe ženskog roda, vjerojatno Mihina žena i plexe Familien) s udjelom od 23,2% bile još najraši-
dvije kæerke. U ovom sluèaju radi se o nuklearnoj renije, a najmanje ih je bilo u Mutiliæu 4%. Samo je
obitelji. osam obitelji u èisto hrvatskim selima bilo sastavljeno
U drugom sluèaju, kuæni starješina Anton Bale- od više od dvije konjugalne obitelji.
noviæ ima 40 godina. On ima starijeg brata, 50-go- U vlaškim i bunjevaèkim selima nisu posvuda
dišnjeg Franu. Ostala braæa su Pave, Marko, Miho, dominirale složene obitelji. U Mekinjaru je samo 45,8%
Nikola, Ivan i Ilija. Stojan je neæak kuænog starješine, obitelji imalo kompleksnu strukturu, u Mutiliæu 41,9%,
Jure je Franin sin, a Šimun Markov. Nadalje, u kuæi u Visuæu 43,1%, u Graèacu 41,8%, u Širokoj Kuli
živi još 20 osoba muškog spola mlaðih od 16 godina 47,5%, a u Pazarištu samo 35,3%. U svim preostalim
i 23 ženske osobe. Obitelj broji 54 èlana i bez sumnje selima bile su dominantne složene obitelji. Kom-
ima kompleksnu strukturu. pleksna struktura obitelji bila je najraširenija u Bru-
Otkrivanje pojedinih obiteljskih grana u kuæan- vnu (77,8%), Komiæu (72,4%) i Mazinu (67,5%).
stvu nije uvijek jednostavno. U gornjem su sluèaju Prikazano stanje stvari jasno pokazuje da je sklo-
obiteljske grane djelomièno jasno prepoznatljive: An- nost formiranju složenih obitelji, koje su usto bile
ton je imao obitelj, Frane sasvim sigurno, jer se na- najèešæe i mnogoljudne, bila veoma naglašena kod
vodi njegov sin Jure, a to se može kazati i za Marka. Vlaha i Bunjevaca, a znatno slabije kod Hrvata. Za-
Prema godinama ostale braæe može se pretpostaviti nimljivo je to da, vjerojatno, ni vlaške ni bunjevaèke
da su svi oni imali obitelj. Velik broj muške i ženske obitelji, kao ni hrvatske, nisu u Liku došle u slo-
djece dopušta takav zakljuèak. Dakle, kuæanstvo se ženom obliku. Udio složenih obitelji u vlaškim i bu-
sastojalo od osam obiteljskih grana. njevaèkim selima poèeo je ponovno rasti tek nakon
Na temelju raspoloživog materijala relativno je doseljavanja. Prouèavanje obitelji, koje su u Liku
lako zakljuèiti da li je neko kuæanstvo imalo kom- doselile tijekom 1712. godine, odnosno kratko vri-
pleksnu strukturu – dakle, da li je imalo više od jed- jeme prije toga, i koje u trenutku popisivanja još uvi-
nog oženjenog braènog para. Sljedeæa tablica pokušat jek nisu mogle dobiti zemlju (takozvani bezemljaši),
æe prikazati broj obiteljskih grana. Pritom se mora pokazuje da su te obitelji bile veoma male i drugo da
raèunati na odreðeni faktor nesigurnosti kako je po- su samo u iznimnim sluèajevima doselile u Liku kao
kazao gornji sluèaj. Tablica polazi od pretpostavke, složene obitelji (tablica 6).
da je muški èlan obitelji stariji od 25 godina bio ože- Bezemljaši, koji su se 1712. nastanili u Lici, imali
njen i da èini zasebnu obiteljsku granu. Ženidbena su malu prosjeènu velièinu od 6,2 èlana po obitelji.
dob je pomaknuta nešto više, jer je sigurno bilo i Od 342 obitelji samo su njih 53 (15,5%) imale kom-
takvih sluèajeva, da jedan muški èlan obitelji nije bio pleksnu strukturu. Kod tih bezemljaških obitelji nije
oženjen. moguæe ustanoviti nikakve znaèajne razlike u velièini
Podaci poput: Jure Lullich od let 32, bratia Nicola obitelji izmeðu Vlaha, Bunjevaca i Hrvata (osim vlaš-
30, Mihat 25, Vid 20, Jurin sin Mate 17, mala 4 xen- kih bezemljaša u Popini i Ostrovici). S velikom se
skoga 12, dopuštaju pretpostavku da su postojale tri vjerojatnošæu može pretpostaviti da su veæ doseljene
obiteljske grane. obitelji u Liku stizale približno jednako velike. U
sluèaju da je ova pretpostavka toèna, to bi znaèilo da
U hrvatskim su selima složena kuæanstva èinila su obitelji, koje su prebjegle u Vojnu krajinu, samo u
izrazitu manjinu. U Udbini samo 20,3% obitelji po- rijetkim sluèajevima prelazile granicu u veæem i slo-
kazuje kompleksnu strukturu, u Bilaju 20,1%, u Ka- ženom sastavu, veæ su uglavnom dolazile pojedine
luðerovcu 11,1%, u Ribniku 10,0%, u Mušaluku 22,2% grane nekadašnjih velikih i složenih obitelji, odnos-
i u Budaku 18,2%. U Novom su složene obitelji (kom- no, da su obitelji u Krajinu dolazile kao nuklearne
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 29

Tablica 6: Broj bezemljaških obitelji s jednom ili više obiteljskih grana u pojedinim selima Lièkog distrikta 1712.

VELIÈINA
SELO UKUPNO 1 2 3 4 5 6 7
OBITELJI
Bilaj 3 3 - - - - - - 3,4
Bruvno 17 15 2 - - - - - 6,1
Buniæ 25 22 3 - - - - - 6,2
Divoselo 4 4 - - - - - - 5,2
Graèac 38 28 9 1 - - - - 7,6
Kaluðerovac 4 3 1 - - - - - 6,7
Komiæ 8 6 1 1 - - - - 7,1
Korenica 27 24 3 - - - - - 5,6
Lovinac 27 23 4 - - - - - 6,1
Mazin 6 5 1 - - - - - 5,4
Mekinjar 3 3 - - - - - - 5,0
Mogoriæ 2 2 - - - - - - 4,5
Mušaluk 9 9 - - - - - - 5,2
Novi 10 10 - - - - - - 5,5
Ostrovica 3 3 - - - - - - 9,4
Pazarište 26 23 2 1 - - - - 6,3
Peæane 1 1 - - - - - - 6,0
Perušiæ 68 63 4 1 - - - - 5,7
Ploèa 4 4 - - - - - - 7,0
Popina 38 22 8 6 1 - - 1 10,0
Raduè 5 5 - - - - - - 5,0
Ribnik 3 2 1 - - - - - 4,7
Široka Kula 3 3 - - - - - - 9,0
Srednja Gora 4 3 1 - - - - - 7,2
Visuæ 4 3 1 - - - - - 5,5
Ukupno 342 289 41 10 1 - - - 6,2
100,0% 84,5 12,0 2,9 0,3 - - - -

obitelji, jer su kao takve i ranije živjele. Prvo je vje- u malom broju formirali složene obitelji poput Bu-
rojatno bio sluèaj s obiteljima Bunjevaca i Vlaha: oni njevaca i Vlaha.
su se doselili u užim obiteljima, jer su se ranije bili Što znaèi ova spoznaja? Sve dok je izolirano pro-
razdvojili od svojih obitelji; a nakon doseljenja po- matramo, ona æe nam veoma malo govoriti. Iako smo
novno su formirali složene obitelji. Drugo je, uz od- se bavili porijeklom i doseljavanjem Vlaha, Bunje-
reðena ogranièenja, bio sluèaj s hrvatskim obiteljima. vaca i Hrvata u Vojnu krajinu, potrebno je uspostaviti
Oni su doselili u užim obiteljima, jer su i ranije obi- èvršæi kontekst. U osnovi moramo razlikovati dvije
èavali tako živjeti, stoga su nakon naseljavanja samo migracijske struje s razlièitom kulturnom pozadi-
30 Karl Kaser

nom: hrvatski doseljenièki val dolazi u Vojnu krajinu pravilo društvo pastirima, koji su tamo napasali svoju
iz sjevernog zaleða, a Vlasi i Bunjevci s juga. stoku, nego je preuzelo veæ prokušan obrazac bal-
Cenzus nije sluèajno pravoslavne doseljenike za- kanskog patrijarhata – tim više što su te patrilinearne
bilježio kao "Vlahe", a katolièke Bunjevce kao "kato- muškocentriène strukture bile idealne za izgradnju
lièke Vlahe". U to su vrijeme Vlasi i Bunjevci bili obrambenih zajednica. Na patrilinearnoj osnovi stvo-
dvije analogne socijalne grupe, koje su živjele po kul- reni su društveni oblici organiziranja, koji su sve do-
turnom obrascu balkanskog patrijarhata. Ako slije- nedavno odolijevali svim "napadima": takva su druš-
dimo migracijske smjerove obje grupe odvest æe nas tva na patrilinearnoj osnovi u sjevernoalbansko-crno-
oni u teško pristupaèna podruèja Dinarskih planina gorskom podruèju kao i na podruèju od središnje
– u središte balkanskog patrijarhata. Njegova je po- Albanije preko Makedonije i sjeverne Grèke. Središ-
vijest dugaèka i komplicirana, a o tome je napisana i nji element u oba oblika predstavljala je složena obi-
knjiga.65 Od 13./14. stoljeæa poveæava se broj pisanih telj.
svjedoèanstava o postojanju patrilinearnih društava u Za naš kontekst od presudne je važnosti to, da su
središnjim dinarskim podruèjima. Takva su uniline- te patrijarhalne strukture povratkom iz planina u rav-
arna društva predstavljala u Europi tog doba iznim- nice, o èemu na ovom mjestu nije moguæe detaljnije
ku. Možemo pretpostaviti da su se od kasne antike govoriti,66 prenijete na ratarsko stanovništvo u doli-
postojeæa unilinearna (patrilinearna) društva u ostaloj nama i ravnicama, daleko izvan dinarskih zona pas-
Europi preobrazila u bilinearna. Bilinearnost nam je toralnog gospodarstva. Jedan dio tih migracija èinile
veoma bliska, naš sustav srodstva temelji se na njoj: su vlaške i bunjevaèke obitelji koje su se konaèno
srodstvo nastaje ženidbom kako u muškoj tako i u nastanile u Vojnoj krajini. Doduše, patrijarhat i slo-
ženskoj liniji. Neprihvatljiva je pretpostavka da se žena patrilinearna obitelj izgubili su u Vojnoj krajini
patrilinearnost razvila u 13./14. stoljeæu. Ona potjeèe okvirne ekonomske i ekološke uvjete za svoju repro-
iz vremena prije uspostavljanja bilinearnosti. Ovaj dukciju; ali su ove obitelji zbog neke vrste cultural
ekstremno patrijarhalni kulturni obrazac mogao je lag-a još naraštajima reproducirale svoj tradicionalni
preživjeti samo u posebnim uvjetima – u uvjetima kulturni obrazac.
nomadskoga i polunomadskoga pastoralnog društva Iz tog se konteksta mogu bolje razumjeti razlike
u Dinarskim planinama. Opæenito se može ustvrditi u sastavu obitelji izmeðu pojedinih skupina doselje-
da to nije ništa neobièno. nika u Liku, Vlaha i Bunjevaca, s jedne strane i Hr-
Pastoralna društva obièno prakticiraju unilinearni vata, s druge strane. No, unatoè svim razlikama pos-
sustav srodstva (matrilinearni ili patrilinearni). No- tojale su i snažno izražene zajednièke osobine svih
sitelji balkanskog patrijarhata bile su uglavnom tri skupina naseljenika. Tu treba uvrstiti i èinjenicu da
socijalno-etnièke skupine: albanska, vlaška i slaven- je kod obitelji u hrvatskim selima postojala tenden-
ska. Od presudne važnosti za to nije bila etnièka pri- cija – iako nije bila tako snažno naglašena kao kod
padnost nego gospodarska djelatnost, poput uzga- Vlaha i Bunjevaca – ka kompleksnim strukturama
janja koza i ovaca u središnjim predjelima Dinarskog kuæanstva. To je rezultiralo time, da su hrvatske obi-
gorja. telji u Lici imale daleko veæu prosjeènu velièinu ku-
Nakon što su osmanska osvajanja pokrenula mi- æanstva od stanovništva u veæini susjednih srednjo-
gracije velikih razmjera, brojni su se stanovnici po- europskih regija, u pravcu sjevera.
vukli iz ravnice u planine. To stanovništvo nije samo To nas dovodi do oblika nasljednih obièaja koji su

65
Kaser, Karl (1992): Hirten, Kämpfer, Stammeshelden. Ur- 66
O tome vidjeti: Paveliæ: Bunjevci, 5, 8, 32 f; Pavièiæ: Seobe, 101-103,
sprünge und Gegenwart des balkanischen Patriarchats. Wien, 245-254; Cvijiæ, Jovan (1922): Metanatazièka kretanja, njihovi
Köln, Weimar. uzroci i posljedi. (=Srpski etnografski zbornik. Sv. 24) Beograd.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 31

bili presudni za naèin obiteljskog povezivanja, a koji No, koja je od spomenutih varijanti stoljeæima ili
se takoðer mora promatrati u širem kontekstu: u isto- samo u odreðenim razdobljima dominirala, ovisi o
ènoj kao i u jugoistoènoj Europi dominiralo je sve do cijelom nizu dodatnih faktora, kao primjerice o de-
kasnog 19. i poèetka 20. stoljeæa nasljedno pravo, ba- mografskom razvitku, raspoloživosti zemlje, kultur-
rem u seoskim podruèjima, prema kojemu su svi muš- noj pozadini ili o utjecaju vlasti.71
karci, iskljuèujuæi žene, bili ravnopravni u naslje- Ako se gore opisano primijeni na praksu naslje-
ðivanju nepokretne imovine vezane za zemlju.67 Ov- ðivanja u Lici, postaje jasno, da je obiteljski sustav
dje je više nasljednika bilo naèelno povezano u zajed- kod sve tri velike skupine stanovništva – kod Vlaha,
nicu zajednièkog privreðivanja (Gesamthandgem- Bunjevaca i Hrvata – poèivao na predodžbama o ko-
einschaft). Oni su zajedno stjecali nasljedstvo i sma- lektivnom nasljeðivanju i posjedovanju; dakle i kod
trani su zajednièkim nasljednicima ostavitelja. Na- obitelji koje su došle iz Hrvatske. Uzrok razlika u
èelno, svaki pojedini nasljednik nije mogao slobodno strukturi kuæanstva, prilikom opæenito jednakog pra-
raspolagati svojim dijelom, no, ipak je imao pravo va raspolaganja nasljedstvom, ležao je tada prven-
zahtijevati podjelu ostavštine, iako takva želja zbog stveno u ciklusu u kojem je provedena dioba kuæan-
višestrukog pritiska javnosti nije bila realizirana. 68 stava. Pokušajamo pobliže razmotriti stvarno stanje:
Nasljedni je sustav, doduše, predviðao kolektivno pre- Temeljno naèelo formiranja kuæanstava kod svih ov-
nošenje, ali je istovremeno ostavljao moguænost po- dje prouèavanih grupa bio je strogi patrilokalni sustav
djele zemljišnog posjeda, ponajèešæe nakon oèeve smr- ženidbe. Tako su sinovi nakon ženidbe ostajali u
ti, obièno meðu sinovima. Dakle, transfer naslije- kuæi, a kæerke su nakon udaje odlazile. Ta se praksa
ðivanog posjeda (der erbliche Besitztransfer) provodio može u jednakoj mjeri uoèiti kako kod hrvatskih tako
se u naèelu tako da je posjed naraštajima ostajao u i kod vlaških i bunjevaèkih obitelji. To potvrðuje i
zajednièkom vlasništvu ili je bio ravnomjerno po- èinjenica, da su izmeðu više od 22.000 ljudi, koji su
dijeljen izmeðu osoba s pravom nasljedstva.69 bili obuhvaæeni popisom, pronaðene samo tri osobe
Što se tièe historijskih sustava formiranja kuæan- koje su kao zetovi živjele u ženinoj obitelji (jedan u
stava, prakse nasljeðivanja – izvedene iz predodžbi o hrvatskoj i dva u vlaškim obiteljima).72 S time je bio
kolektivnom nasljedstvu – kriju u sebi dvostruki po- povezan i ravnopravan zahtjev svih odraslih muš-
tencijal: jedna je krajnost bio sustav koji je poèivao na karaca za kolektivnim vlasništvom nad kuæom. To je
kuæanstvu nuklearne obitelji u kombinaciji s neo- stupalo na snagu samo u sluèaju kada je dolazilo do
lokalnim reguliranjem boravišta, i to u sluèaju kada diobe posjeda. Samo u sluèaju smrti muškog starje-
se slobodna dioba prakticirala sustavno i u svakoj šine nuklearne obitelji mogla je udovica privremeno
generaciji; drugi je sustav poèivao na složenim ku- preuzeti voðenje kuæanstva i na taj naèin ostvariti
æanstvima, a pretpostavljao je patrilokalnost, u slu- pravo vlasništva. Ovakva je kombinacija, doduše, bila
èaju kada je slobodna dioba bila spreèavana gene- veoma rijetka. U popisu iz 1712. od 2.178 kuæanstava
racijama. Izmeðu te dvije ekstremne varijante moguæi bilo ih je ukupno 13 (0,59%), na èijem se èelu nala-
su brojni meðuoblici.70 zila žena (udovica) (šest hrvatskih, pet vlaških i jedno

67
O tome vidjeti Kaser, Karl (2000): Macht und Erbe. Männer- Linie". Historische Haushaltsformierungsmuster im Südosten
herrschaft, Besitz und Familie im östlichen Europa (1500-1900). Europas. U: Wiener Wege der Sozialgeschichte. Themen, Per-
Wien-Köln-Weimar. spektiven, Vermittlungen. Wien, Köln, Weimar, 169.
68
Kaser, Karl (1996): Fortgesetzte Leibeigenschaft in Osteuropa. 70
Isto, 168-169.
U: History of the European Family. (Manu.) 20. Usp. o tome i: 71
Isto.
Ogris, W. (1971): Erbengemeinschaft. Bd. 1/ 1971, 954. 72
Conscriptio.
69
Kaser, Karl (1997): Der Erbfall jenseits der "Hajnal-Mitterauer-
32 Karl Kaser

bunjevaèko kuæanstvo; kod jednog je kuæanstva pri- sustav koji se ravnao prema ciklusu obnove kuæanstva
padnost skupini nejasna).73 (nasljeðivanje vlasništva, ako se kuæanstvo tijekom
Patrilokalni naèin ženidbe i ravnopravno nasljeði- naraštaja podijelilo na razlièite grane). Unatoè tome,
vanje muških èlanova odreðivali su sustav formiranja diobe su u to vrijeme bile veoma èeste, što je vje-
kuæanstava kod sve tri skupine. Da li je u pojedinim rojatno ovisilo i o zalihama zemljišta, kojega je tada
selima postojala težnja da u kraæim intervalima doðe još uvijek bilo dovoljno na raspolaganju.74 Pokušajmo
do diobe kuæanstva ili je bila uobièajenija praksa da na ovom mjestu razmotriti daljnji razvitak obitelji
tijekom više generacija ne dolazi do diobe, moglo je kod sve tri etnije u Lici u prvoj polovici 18. stoljeæa:
– opæenito govoreæi – ovisiti o kombinaciji više èim- Regeneracijska faza složene obitelji kod Vlaha i Bu-
benika. U sluèaju cenzusa iz 1712. bio je to veæ gore njevaca, nakon ponovnog naseljavanja Like, bila je
podrobnije opisani èimbenik: kulturna tradicija. Ona sigurno uznapredovala, jer se u cenzusu jedva nalaze
objašnjava kako je, u tada još uvijek sliènim uvjetima pokazatelji veæ provedenih dioba obitelji. Popisno je
naseljavanja i vlasništva, došlo do razvoja tako raz- povjerenstvo zabilježilo kod tri obitelji da su se nala-
lièitih tendencija u praksi diobe kuæanstava u hr- zile neposredno pred diobom. U godinama i deset-
vatskim, vlaškim i bunjevaèkim mjestima. ljeæima nakon 1712. tempo dioba obitelji vjerojatno
Veæ je pobliže opisano, da je ta tradicija bila ukori- se ubrzao, kao primjerice u Perušiæu.
jenjena kod vlaškog i bunjevaèkog stanovništva. Ona Broj obitelji koje su u Perušiæu posjedovale zem-
hrvatskog stanovništva bila je velikim dijelom vezana ljište narastao je izmeðu 1712. i 1726. godine s 85 na
za hrvatsko zaleðe u kojem su prevladavala feudalna 127 obitelji,75 dakle za 42 obitelji. Uzrok ovog po-
imanja. Zbog njihove daleko èvršæe ukljuèenosti u veæanja može se tražiti velikim dijelom u diobama
vlastelinski i crkvenoorganizacijski sustav, kao i zbog obitelji i njihovih posjeda, a manjim dijelom u novim
njihovog naèina egzistencije temeljenog na poljo- naseljavanjima. U meðuvremenu je naseljeno devet
privredi, koji se znatno razlikovao od onoga Vlaha i novih obitelji,76 a barem 23 nove obitelji koje su po-
Bunjevaca, nije se gore opisani kulturni obrazac vlaš- sjedovale zemlju nastale su diobama. Do godine 1712.
kog i bunjevaèkog stanovništva dugo održao kod hr- provedene su u Perušiæu, vjerojatno, samo dvije diobe
vatskih kolonista. Unatoè tome, kod hrvatskih doselje- obitelji i zemljišnog posjeda. Porkulab Janko Jurišiæ
nièkih obitelji bila je takoðer zastupljena strogo odr- i knez Miko Jurišiæ (Novokršæani) podijelili su prvot-
žavana praksa agnatskog nasljeðivanja i sustav for- no zajednièki zemljišni posjed na dva jednaka dijela:
miranja kuæanstva, koji je predviðao zajednièki život,
barem s vremena na vrijeme, više oženjenih parova
Janko Jurissich Miko Jurissich
na temelju sustava nasljeðivanja i patrilokalne že-
Pod kuchiom 15 Strikh 15 Strikh
nidbe unutar kuæanstva. To je takoðer imalo za pos- U Kulinoi glavichi 25 25
ljedicu da su uskoro sva hrvatska sela imala veæi ili U Selischu 13 13
manji udio velikih i složenih kuæanstava. Diobe su u dugopolchih 26 26
tada najvjerojatnije predstavljale posve normalan dio U Kapitanovchu 13 13
obnove kuæanstva. No, nemoguæe je utvrditi nekakav pod Gredani 13 13
posebni obrazac u tempiranju tih dioba. U skladu s u Stitaru 13 13
težnjama nastojao se ostvariti sustav formiranja ku- kod Kalderne 13 13
æanstva, koji nije bio u skladu sa životnim ciklusom u Podshvih 72 72
(npr. oženjeni se sinovi dijele nakon smrti oca), nego Loncarski pod osmicha dol 35 35
veliki Duboki i Jurisima - 13
73
Isto. poliana i Kosa 13 -
74
Isto. vise Guunista 49 -
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 33

vise konskoga berda - 13


u uskih - 4 ZEMLJIŠNOPOSJEDOVNE PRILIKE
300 Strikh 300 Strikh
od let 40, od let 34, Zauzimanje zemlje
mala 2 mala 3
Zauzimanje zemlje u Lici dogaðalo se paralelno
xenskoga 2 xenskoga 5
s ponovnim naseljavanjem. Nakon stihijske faze na-
Usporedba broja stanovnika i obitelji u kapeta- seljavanja u razdoblju izmeðu 1696. do 1701. veliki
nijama i porkulabijama za 1712. i 1746. godinu po- dio obradive zemlje bio je ponovno kultiviran. Go-
kazuje da dogaðaji u Perušiæu nisu bili sporadièni dine 1712. zemljište je bilo veæ u tolikoj mjeri raz-
sluèajevi, veæ opæenita tendencija. Porast stanovnika, dijeljeno pa novi doseljenici više nisu mogli raèunati
koji su posjedovali zemljište, bio je u postocima ma- na dobivanje zemlje koja bi bila dovoljna za uzdr-
nji nego porast obitelji sa zemljišnim posjedom: žavanje obitelji.77
Lièani su na tri naèina mogli doæi u posjed zem-
Tablica 7: Broj stanovnika i obitelji sa zemljišnim lje. Kupovanje zemlje bila je vjerojatno najmanje uobi-
posjedom u Lièkom distriktu 1712. i 1746.
èajena moguænost. U "Conscriptio" se za to navode
Kapetani- Stanov- Stanov-
Obitelji Obitelji neki primjeri u selima Budak, Pazarište i Perušiæ. U
ja nika nika
Perušiæu su navodno Novokršæani prije svog odlaska
1712. 1746. 1712. 1846. pokušali prodati zemljište. Tako je oko 1705. Vlah
Bilaj 514 1.161 46 131 Milašin Javorina kupio zemljište velièine jedanaest
Buniæ 3.067 5.556 216 530
jutara od harambaše Murgiæa (Harambaga Murgich).
U Pazarištu su zabilježene dvije prodaje zemljišta. U
Graèac 1.651 2.083 156 234
oba sluèaja novopridošli su stanovnici u potrazi za
Lovinac 2.719 4.083 234 410 zemljom kupili male dijelove zemljišta od obitelji,
Medak 1.160 1.048 112 124 koje su veæ posjedovale zemlju. Grgo Hrvatin (Gergo
Novi 1.053 1.576 115 199
Hernatin) kupio je od Martina Butorca otprilike jed-
no jutro, Petar Štimac (Peter Stinach) od Gašpara
Perušiæ 1.518 2.613 163 264 Èaèiæa jedva pola jutra a od Grge Pavletiæa (Grge
Podlapac 2.374 3.015 216 323 Paulatich) treæinu jutra. U Budaku se zemljište kupo-
Ribnik 706 838 71 101 valo od onih obitelji, koje su ponovno napustile Liku.
Druga moguænost stjecanja zemlje bilo je dodje-
Udbina 3.219 3.580 302 375
ljivanje od strane uprave Dvorske komore. To se do-
Vrebac 1.461 1.987 108 201 gaðalo putem konfirmacijskog pisma. Popisno po-
Zvonigrad 2.504 1.464 188 168 vjerenstvo iz 1712. godine imalo je zadatak utvrditi
Porkulabija vlasnike takvih pisama.78 Istraga je pokazala da ih je
samo mali broj obitelji posjedovao. U Perušiæu je,
Komiæ 347 415 29 47
primjerice, od 85 obitelji njih 21 imala takav doku-
Pazarište 1.047 1.945 95 247
Široka 75
Usp. Conscriptio i AH/GKV, kut. 2, 1726.
668 932 59 98
Kula 76
Vidi Conscriptio. Tamo se još devet obitelji navodi kao be-
Smiljan 1.283 2.144 139 290 zemljaške, iako su veæ bile kupile zemljište.
77
KA/IÖHKR/Croatica, 1713-V-35.
Ukupno 25.291 34.410 2.249 3.742 78
KA/IÖHKR/Croatica, 1713-V-35.
34 Karl Kaser

ment, u Graèacu sedam obitelji od njih 156, u Ploèi


šest od 43, u Raduèu èetiri od 70 i u Bilaju jedna od Bezemljaške obitelji Buniæa imale su kuæe u i oko
dvanaest obitelji. Buniæa. U "Conscriptio" se njihova djelatnost pobliže
Velika je veæina zemljišta, kako su smatrali Li- ne specificira. Samo se navodi da su oni svoju egzi-
èani, bila "osvojena sabljom", odnosno uzurpirana, stenciju osiguravali fizièkim radom.
kako je držala vojna vlast.79 Lika je sasvim sigurno
Osmanlijama oteta "sabljom", a samo je mali dio Li- Dodjeljivanje zemljišta i struktura naselja
èana, koji su posjedovali zemlju, sudjelovao i u nje- Velik dio zemljišta u Lici bio je, dakle, uzurpiran.
zinom ponovnom osvajanju. U njihovom je sluèaju U tim sluèajevima komorske vlasti nisu mogle utje-
cati na oblikovanje naseobina, kao ni na raspodjelu
prisvajanje zemljišta bilo s moralne strane legitimno.
zemljišta. Samo u deset sela mogu se nazrijeti tragovi
Veæina je zemljišta zaposjednuta bez sudjelovanja
organiziranog djelovanja, naime, u Korenici, Buniæu,
komorskih vlasti koje bi to trebale regulirati. U skladu Visuæu, Peæanima, Jošanima, Ploèi, Mekinjaru (svi u
s tim veæina naselja kao i raspodjela zemljišta bila je Krbavi), Širokoj Kuli, Mušaluku i Kaluðerovcu.
nesreðena i neorganizirana. Naèelno se mogu ustanoviti dvije vrste organi-
Od obitelji, koje su do 1712. doselile u Liku, nije ziranog djelovanja: u veæini sluèajeva zadiralo se sa-
svaka mogla doæi do zemljišta. Velik broj obitelji os- mo u raspodjelu zemljišta, u dva sluèaja u raspodjelu
tao je bez zemljišnog posjeda. One su dobile status zemljišta kao i u oblikovanje naselja.
bezemljaša i nisu pozivane u vojnu službu. Kao što Prvo o onim sluèajevima u kojima je došlo do
pokazuje tablica 880 u veæini sela živjela je i poneka intervencije kod raspodjele zemljišta. Ovdje je opet
bezemljaška obitelj. Broj bezemljaških obitelji opao potrebno razlikovati dva naèina postupanja: 1. Podje-
je sa 400 (1712.) na toèno 300 godine 1746.81 la seoskog zemljišta na takozvane skvadre i petine i
Neke od ovih obitelji nastojale su da im Popisno 2. Dodjeljivanje zemljišta, koje je pripadalo jednom
povjerenstvo dodijeli zemljište. Meðutim, ono nije selu, svim obiteljima prema odreðenom kljuèu.
moglo pronaæi slobodno zemljište.82 Komorske su vlasti provele podjelu na skvadre i
petine samo u selima u Krbavi i to ne u svima. Taj
Tablica 8: Broj bezemljaških obitelji u pojedinim selima sustav podjele u osnovi je funkcionirao tako da su
Lièkog distrikta 1712. zemljišni posjedi jednog sela, ukoliko su bili dovoljno
veliki, najprije podijeljeni na skvadre. Zatim su skva-
SELO OBITELJI SELO OBITELJI dre bile podijeljene u proizvoljan broj petina. Jednu
Bilaj 3 Ostrovica 2 petinu mogla je posjedovati jedna ili više obitelji zaje-
Bruvno 17 Pazarište 24 dno. Velièina jedne skvadre i jedne petine oèito nije
Buniæ 23 Peæane 1
Divoselo 4 Perušiæ 61 bila utvrðena, veæ je njezina velièina odreðena indi-
Graèac 38 Ploèa 4 vidualno od sela do sela.
Jošane 6 Popina 6
Kaluðerovac 4 Ribnik 3 79
Isto.
Komiæ 8 Široka Kula 3 80
U "Conscriptio" se navode razlièite brojke bezemljaških obitelji.
Korenica 23 Smiljan 23
Izvodi navode manje brojke nego pojedinaèni iskazi. Koji su
Lovinac 27 Srednja Gora 4
podaci toèni teško je odluèiti. Ovdje se navode brojke iz izvoda.
Mazin 6 Visuæ 4 81
KA/WrHKR-KA VII-349.
Mušaluk 9 Vrebac 20 82
U Korenici primjerice šest obitelji, Luke Jovetsicha, Ostoie
Novi 10 Zvonigrad 37
Miroevika, Jovana Basilenika, Bože Pankovicha, Mihata Mil-
UKUPNO 400
kovicha i Ivana Miletika.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 35

Sve te jedinice mjerile su se prema tada uobièa- deset jednakih petina. Prva skvadra bila je primjerice
jenoj mjernoj jedinici, takozvanom štriku (Strikh/ razdijeljena na deset petina a 582 štrika, dakle, cijela
Strick, hrvatski: uže). Štrik je inaèe bio mjera za du- je skvadra obuhvaæala 5.820 štrikova. Buduæi da veli-
žinu, a ne za površinu. Dužina jednog štrika defi- èine zemljišnog posjeda nisu uvijek ispale prema pla-
nirana je u Popisu sa "40 welliche Ellen oder soge- nu, dolazilo je do manjih odstupanja pa je u kona-
nandte Braza", dakle dužinom od 40 venecijanskih ènici prva skvadra iznosila 5.953 štrika. Isto se pona-
lakata. Takav se štrik oznaèavao kao "großer Cor- vljalo i kod preostale tri skvadre, sve dok cijela povr-
baver-strikh" (veliki krbavski štrik). Pored toga pos- šina nije bila razdijeljena. Ukupne površine poje-
tojao je još jedan mali štrik, koji je bio dug samo 20 dinih skvadri pokazale su samo neznatna odstupanja:
venecijanskih lakata. Taj mali štrik primijenio se sa-
mo kod razmjeravanja zemljišta u selu Ostrovica. Tablica 9: Velièina pojedinih skvadri u selu Buniæ 1712.
Problem preraèunavanja štrika u neku uobièaje-
niju mjernu jedinicu leži u tome, što su se u to vri- 1. skvadra 5.953 štrika
jeme u tom podruèju primjenjivali mali i veliki vene- 2. skvadra 5.896 štrikova
cijanski lakat, a u "Conscriptio" se nigdje eksplicitno 3. skvadra 5.922 štrika
4. skvadra 6.009 štrikova
ne navodi kojim je laktom mjereno. Kratki venecijan- UKUPNO 23.780 štrikova
ski lakat iznosio je tada 639,59 mm, a dugi 685,77
mm.83 Raèunanje dugim laktom dalo bi štrik dužine
od 27,43 m, a kratkim laktom štrik dužine 25,58 m. Osim toga selo je posjedovalo još i zemljište, koje
Štrik je pretvoren od mjere za dužinu u mjeru za je bilo udaljeno od sela, a ležalo je u podruèju Koz-
površinu, tako je bilo definirano, da štrik kao mjera jan-Brezovo (sjeverno od Buniæa). Odmah nakon
za površinu iznosi u dužinu devet, a u širinu jednu protjerivanja Turaka oranice i livade u tom podruèju
desetinu štrika. U sluèaju dugog venecijanskog lakta dodijeljivane su doseljenim Vlasima. Gotovo svaka
dobiva se na taj naèin površina od 677,164 m2. U obitelj, koja je posjedovala zemlju u Buniæu, imala je
važnijim sluèajevima štrik (temeljen na izraèunu s i zemljišni posjed u podruèju Kozjan-Brezovo. Suk-
dugim venecijanskim laktom) æe se u daljnjem tek- ladno podjeli na skvadre u Buniæu bilo je i podruèje
stu preraèunati u beèko jutro – jedinicu za površinu Kozjan-Brezovo podijeljeno na èetiri skvadra a deset
(a 5.755 m2) koja se u to vrijeme obièno upotreblja- petina. Skvadre su doduše ovdje bile znatno manje,
vala.84 jer je podruèje obuhvaæalo ukupno samo 8.000 štri-
Samo je u Buniæu i u Korenici seoski zemljišni kova:
posjed bio dovoljno velik da se mogao podijeliti na
skvadre. Poljoprivredno korisna površina sela Buniæ Tablica 10: Velièine pojedinih skvadri podruèja
iznosila je primjerice 23.780 štrikova. Ta je površina Kozjan-Brezovo koje je pripadalo selu Buniæ 1712.
u prvom valu raspodjele bila podijeljena u èetiri skva-
1. skvadra 2.044 štrika
dre. Svaka skvadra bila je privremeno podijeljena na 2. skvadra 1.922 štrika
3. skvadra 1.992 štrika
83
Herkov, Zlatko (1971): Mjere hrvatskog Primorja. Rijeka, 103. 4. skvadra 2.042 štrika
84
Podaci u izvorima koji se odnose na mjere proturjeèni su i UKUPNO 8.000 štrikova
netoèni. Gruber interpretira mjere u izvorima drukèije i došao je
do rezultata, da 1štrik iznosi 7.524,49 m2 (dugi venecijanski lakat)
odnosno 6.545, 21 m2. Vidjeti Siegfried Gruber (2000): Good luck
Svakom od èetiri skvadre upravljao je takozvani
for pioneers and bad luck for latecomers: different settlement "Teiler" ("djelitelj"), odnosno razmjeravao ju je. Za-
patterns in resettling Lika around 1700 (manu). datak tih djelitelja je vjerojatno bio da provedu de-
36 Karl Kaser

taljnu podjelu zemlje u svojoj skvadri, da posreduju


u spornim sluèajevima i da vode nužnu dokumen- Treæa petina Radosaff Rinich ................................. 354 štrika
taciju. Djelitelj prve skvadre bio je primjerice kapetan Suprežnik Ivan Silarovich .................................... 220 štrikova
Iznos petine ............................................................ 574 štrika
Buniæa, Dubrava Knezoviæ (Dobrava Knesovik), a
djelitelj druge skvadre bio je Vasilj Panjkoviæ (Vasil
Nije potpuno jasno kako je mogao nastati takav
Paincovik). Kada je Popisno povjerenstvo stiglo, dje-
nesrazmjer u dijeljenju jedne petine. Moguæe bi obja-
litelji su prisegnuli i naloženo im je da objave veli-
èinu, položaj i vlasnike zemljišta. šnjenje bilo da su odreðene obitelji na temelju po-
Podruèje Korenice bilo je takoðer podijeljeno na sebnog položaja svoga starješine (knez, porkulab, ka-
èetiri skvdre. Ovdje su one bile veæe jer je ukupna petan) dobile veæe zemljište. Doseljenici koji su ne-
površina bila veæa (31.995,5 štrikova). Jedna je skva- prestano pristizali bili su raspodijeljeni na petine pro-
dra imala oko 8.000 štrikova, a prva je imala toèno sjeènih obitelji, tako da je jedna petina morala op-
8.626 štrikova. Jedna skvadra u Korenici sastojala se skrbljivati pet ili šest sudrugova. Velièina zemljišta
od 21 petine. U Buniæu je jedna skvadra imala deset bila je u svakom sluèaju neovisna o velièini obitelji.
petina. Petine jedne skvadre nisu bile jednake veli- Tako je primjerice obitelj Mihajla Batiniæa s 25 èla-
èine: One prve skvadre iznosile su izmeðu 555 štri- nova posjedovala zemljište od 160 štrikova, a obitelj
kova i 657 štrikova, one druge skvadre izmeðu 572 i Petra Franiæa s takoðer 25 èlanova imala je posjed od
600 štrikova. Velièina jedne petine mogla je ovisiti 256 štrikova. Obitelj Radojice Dozetoviæa s 19 èlanova
izmeðu ostaloga i o kvaliteti tla. posjedovala je zemljište velièine 274 štrika.
Petinu je mogao posjedovati jedan vlasnik zem- Zemljišni posjedi sela Peæane, Visuæ i Jošane bili
ljišta ili više njih zajedno. Kapetan Buniæa, primje- su takoðer podijeljeni na petine. Za podjelu u skvadre
rice, sam je posjedovao cijelu petinu koja je imala 600 bilo je zemljište ovih sela sve u svemu premalo. Zem-
štrikova. Ako je na jednoj petini bilo više vlasnika ljište sela Peæane velièine 2.561 štrik bilo je podi-
zemljišta, jednomu je meðu njima oèito bio povjeren jeljeno u èetiri petine, a ono sela Visuæ (7.490 štri-
zadatak voðenja manjih upravnih poslova. Ostali su- kova) i Jošane (9.624 štrika) u 21 petinu.
vlasnici na petini bili su takozvani "sudruzi" ili "su- Poseban oblik dijeljenja zemlje na petine bio je
prežnici". Jedna je petina mogla imati šest sudruga, primijenjen u selu Ploèa. Petina je ovdje oznaèena
kao primjerice treæa petina èetvrtog skvadra: kao buljuk (Bulliuk = turska vojna jedinica). Tako
je 11.788 štrikova seoskog zemljišta bilo podijeljeno
Treæa petina Milan Racavika ........................................ 155 štrikova u tri buljuka. Buljuci, koje Popis izrièito izjednaèava
1. suprežnik Novak Brasich ...................................... 78 štrikova
2. suprežnik Radan Brasich .................................. 77 štrikova
s petinom, ipak nisu imali sudruge. Buljuci su, osim
3. suprežnik Radosaff Rakovich ........................... 51 štrik toga, bili znatno veæi nego petine u drugim selima i
4. sudrug Radosin Miritsch .................................. 80 štrikova veoma su varirali s obzirom na velièinu površine:
5. sudrug Radoiza Schirrongia ............................ 80 štrikova
6. suprežnik Phillip Ratcovik ............................... 70 štrikova Tablica 11: Buljuci sela Ploèa 1712.
Iznos petine ........................................................ 591 štrik
OBITELJ ŠTRIK
Što je više sudrugova dijelilo petinu to je, naravno, 1. buljuk 9 2.577
2. buljuk 12 3.852
manji bio njihov individualni zemljišni posjed. Treæa
3. buljuk 22 5.359
petina prve skvadre imala je primjerice samo jednog UKUPNO 43 11.788
sudruga:
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 37

èe bi bilo svrstano u kategoriju zemljišnih posjeda


Prilikom podjele seoskog zemljišta na petine vje- velièine 255 štrikova.
rojatno je bilo tako da je jedna petina ležala uz drugu
i da su zemljišni posjedi, koji su pripadali jednoj kuæi, Zemljište velièine 255 štrikova bilo je rasporeðeno na
bili prilièno zbijeni. Prilikom primjene metode ras- sljedeæi naèin:
podjele svih zemljišnih cjelina koje su pripadale jed-
nom selu na sve obitelji sa zemljom, zemljišni posjedi Kuæa Nr. 5: Radien Jovich ima zemlie pod kuchiom ................... 70
Item u poliu Dohke ................................................................. 70
jedne kuæe nisu ležali prema odreðenom kljuèu jedni Item Kerchevine ..................................................................... 20
pored drugih. Svaka je kuæa naèelno imala udjela u Item Jagodnie ........................................................................ 15
svakoj zemljišnoj cjelini. Item u Stirchichu .................................................................... 15
Široka Kula imala je primjerice sedam zemljišnih Item u Podovich ..................................................................... 45
Item u Planini Livade ............................................................. 15
cjelina koje su nosile sljedeæe nazive: u poliu Dolike,
Item Bare ............................................................................... 5
Kerchevine, Strichichiu, u Jagodni, u Podovich, u Pla- 255
nini Livade i Bare. Od 59 kuæa njih 53 imale su udjela
u svakoj od spomenutih zemljišnih cjelina. Preostalih Kuæa sa 127,5 štrikova zemljišnog posjeda imala
šest kuæa nije imalo udjela u cjelini Kerchevine. Sva- je toèno polovicu zemljišnog posjeda kuæe sa 255 štri-
koj je kuæi bila dodijeljena još i okuænica. Udio poje- kova:
dinih kuæa u sedam zemljišnih cjelina nije bio jed-
nak, veæ je postojalo 15 razlièitih velièina. Velièina Kuæa Nr. 12: Bozo Millevznich ima zemlie pod kuchiom ............ 35
Item u poliu Dohke ................................................................. 35
zemljišta protezala se od 40 do 597 štrikova: Item u Kerchevini ................................................................... 10
Item Jagodnie ....................................................................... 7,5
Tablica 12: Raspodjela zemlje u selu Široka Kula 1712. Item u Stirchichu ................................................................... 7,5
Item u Podovich ................................................................. 22,5
17 kuæa a 255,0 štrikova 4.335,0 štrikova Item u Planini Livade ............................................................ 7,5
12 kuæa a 127,5 štrikova 1.530,0 štrikova Item Bare .............................................................................. 2,5
8 kuæa a 40,0 štrikova 320,0 štrikova 127,5
5 kuæa a 117,5 štrikova 587,5 štrikova
4 kuæe a 510,0 štrikova 2.040,0 štrikova Velièine zemljišnih posjeda, koje nisu mogle nas-
2 kuæe a 597,0 štrikova 1.194,0 štrika tati dijeljenjem ili množenjem iz 255 štrikova, dobile
2 kuæe a 188,0 štrikova 376,0 štrikova
2 kuæe a 84,0 štrika 168,0 štrikova su odgovarajuæi proporcionalni dio u zemljišnim cje-
1 kuæa 470,0 štrikova 470,0 štrikova linama:
1 kuæa 373,0 štrika 373,0 štrika
1 kuæa 327,0 štrikova 327,0 štrikova Kuæa Nr. 15: Mihailo Marych ima zemlie pod kuchiom ............ 11,5
1 kuæa 312,0 štrikova 312,0 štrikova Item u poliu Dolike ..................................................................... 11,5
1 kuæa 251,0 štrik 251,0 štrik Item u Jagodniu ............................................................................ 2
1 kuæa 235,0 štrikova 235,0 štrikova Item u Stirchichiu .......................................................................... 2
1 kuæa 135,0 štrikova 135,0 štrikova Item u Podovich ........................................................................... 7
Ukupno 12.653,5 štrikova Item u Planini Livade .................................................................... 2
Item Kerchevine ............................................................................. 3
Zemljišni posjedi velièine 117,5 štrikova odgo- Item Bare ....................................................................................... 1
40
varali su zemljišnim posjedima velièine 127,5 štrikova
bez zemljišne èestice "Kerchevine". Zemljištu velièine Kuæa Nr. 23: Stipan Zeech ima zemlie pod kuchiom ........... 175
235 štrikova nedostajala je jedinica "Kerchevine", ina- Item u poliu Dolike ............................................................... 175
38 Karl Kaser

Item u Kerchevini ................................................................... 50


Item u Podovich .................................................................. 110 Velièine zemljišnih posjeda
Item u Jagodniu .................................................................... 30
Item u Stirchichiu ................................................................... 30 Prema podacima u "Conscriptio" prosjeèna ve-
Item Bare ............................................................................... 12 lièina obiteljskih zemljišnih posjeda jednog sela veo-
Item u Planini Livade ............................................................. 15 ma se razlikovala od sela do sela:
597
Tablica 14: Prosjeèna velièina zemljišnog posjeda jedne
Zemljišne èestice svake kuæe imale su time jednak obitelji u selima Lièkog distrikta 1712.
procentualni udio u zemljišnim cjelinama sela:
Obradiva površina Obitelji Velièina zemljišta
Tablica 13: Udio u postocima èetiri velièine zemljišnog (jutara) jedne obitelji
posjeda u zemljišnim cjelinama sela Široka Kula 1712. Bilaj 45,0 12 3,7
Bruvno 411,0 45 9,1
ZEMLJIŠNA Budak 182,2 33 5,5
PARCELA 255 127,5 40 597 Buniæ 886,7 97 9,1
štrikova štrikova štrikova štrikova Divoselo 189,3 53 3,6
Graèac 894,5 156 5,7
Okuænica 27,5% 27,5% 28,75% 29,3% Jošane 458,3 43 10,7
u poliu Dolike 27,5% 27,5% 28,75% 29,3% Kaluðerovac 65,2 27 2,4
u Jagodniu 5,9% 5,9% 5,0% 5,05% Komiæ 117,7 29 4,1
u Stirchichiu 5,9% 5,9% 5,0% 5,05% Korenica 1.523,6 119 12,8
u Podovich 17,6% 17,6% 17,5% 18,4% Lovinac 667,8 121 5,5
u Planini Livade 5,9% 5,9% 5,0% 2,5% Mazin 291,7 40 7,3
Kerchevine 7,8% 7,8% 7,5% 8,4% Medak 1.380,2 112 12,3
Bare 1,9% 1,9% 2,5% 2,0% Mekinjar 339,2 59 5,7
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Mogoriæ 364,8 65 5,6
Mušaluk 94,9 18 5,3
Drugo selo u kojemu je zemljište bilo podijeljeno Mutiliæ 308,3 56 5,5
na taj naèin bio je Mekinjar. Selo je imalo pet zem- Novi 281,7 62 2,5
ljišnih cjelina: zu Rosalie wismäder, in Bari wismäder, Ostrovica 143,2 34 4,2
Pazarište 348,3 95 3,7
zu Sitnik akher, zu Suchepolie akher, zwischen den weeg Peæane 197.0 13 15,1
akher. Svaka obitelj koja je posjedovala zemljište, uz Perušiæ 830,9 85 9,8
jednu jedinu iznimku, imala je proporcionalno jed- Pisaè 356,7 49 7,3
nak udio u svakoj zemljišnoj cjelini sela. Ploèa 561,4 43 13,1
U Mekinjaru je postojala veæa raznolikost u po- Podlapac 116,0 52 2,2
Popina 474,6 93 5,1
gledu velièine zemljišta nego u Širokoj Kuli. Velièina
Poèitelj 446,1 41 10,9
deset zemljišnih posjeda iznosila je 85 štrikova, se- Raduè 719,2 70 10,3
dam je imalo velièinu 64 štrika, daljnjih sedam 119 Ribnik 180,2 30 6,0
štrikova, velièina pet posjeda bila je 243 štrika, pet 134 Široka Kula 606,4 59 10,3
štrika i po tri su posjeda imala velièinu 151 štrik od- Sredina Gora 160,9 33 4,9
nosno 68 štrikova. Pored toga postojalo je još 19 raz- Udbina 337,5 70 4,8
Visuæ 320,0 58 5,5
lièitih velièina zemljišta. Anologni ustroj zemljišnih Vrebac 619,9 43 14,4
cjelina može se, osim u navedenim selima, uoèiti još Zvonigrad 504,2 95 5,3
u Kaluðerovcu i u Mušaluku. Ukupno 15.424,6 2.110 7,3
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 39

Najmanje zemljišne posjede imale su obitelji u


Podlapcu i Kaluðerovcu, a najveæe obitelji Peæana, Tablica 15: Prosjeèna velièina zemljišnog posjeda
Ploèe i Vrepca. Sama velièina zemljišnog posjeda ne po stanovniku u selima Lièkog distrikta 1712.
govori još uvijek mnogo, važni su prije svega kvaliteta
i osobine tla. Može se pretpostaviti da su zemljišni SELO STANOVNIKA JUTARA PO PRETEŽNO
posjedi u plodnim dolinama bili manji od onih ne- STANOVNIKU
plodnih u brdovitim predjelima. Ta je okolnost vje- Bilaj 106 0,42 Hrvati
rojatno utjecala na velièinu zemljišnog posjeda, me- Brušane 130 0,93 Hrvati
Bruvno 658 0,62 Vlasi
ðutim, nije morala biti odluèujuæa. Naime, zemljište
Budak 258 0,71 Hrvati
u brdovitom podruèju Zrmanje (Popina, Zvonigrad) Buniæ 1.376 0,64 Vlasi
spadalo je meðu najmanje u Lici. Divoselo 591 0,32 Vlasi
Velièine zemljišnih posjeda nisu ovisile o velièini Graèac 1.651 0,54 Vlasi
obitelji na naèin, da su veæe obitelji posjedovale veæe Jošane 589 0,78 Vlasi
Kaluðerovac 163 0,40 Hrvati
zemljište i obrnuto. Tako je prosjeèna velièina zem- Komiæ 347 0,34 Vlasi
ljišta u Srednjoj Gori (prosjeèna velièina obitelji 13,1 Korenica 1.691 0,90 Vlasi
èlan) iznosila samo 4,9 jutara, u Komiæu (velièina Lovinac 1.417 0,47 Bunjevci
obitelji 12,0) samo 4,1 jutro. U Metku je prosjeèna Mazin 495 0,59 Vlasi
Medak 1.160 1,20 Vlasi
velièina zemljišta iznosila 12,3 jutra, a prosjeèna ve- Mekinjar 632 0,54 Vlasi
lièina obitelji 10,4 èlana. Mogoriæ 715 0,51 Vlasi
Preciznija slika o velièini zemljišnog posjeda mo- Mušaluk 136 0,70 Hrvati
že se dobiti ako se velièine zemljišnog posjeda stave Mutiliæ 497 0,62 Vlasi
u izravnu korelaciju s brojem stanovnika jednog sela. Novi 462 0,61 Hrvati
Ostrovica 408 0,35 Vlasi
Na temelju toga može se uoèiti da je selo Peæane za Pazarište 1.047 0,33 Bunjevci
prehranjivanje jednog stanovnika imalo na raspola- Peæane 142 1,40 Vlasi
ganju 1,4 jutra, obližnji Podlapac, meðutim, samo Perušiæ 961 0,86 Novokršæani
0,28 jutara zemlje. Stanovnici Peæana imali su, dakle, Pisaè 602 0,59 Vlasi
Ploèa 527 1,10 Vlasi
pet puta više zemlje na raspolaganju od stanovnika Podlapac 409 0,28 Hrvati
Podlapca. To pokazuje i tablica 14. Popina 1.212 0,39 Vlasi
Ako se razmatra broj jutara po obitelji i po sta- Poèitelj 504 0,88 Vlasi
novniku ispada da su zemljom najsiromašnija sela Raduè 775 0,93 Vlasi
bila Divoselo, Pazarište, Podlapac, Ostrovica i Sre- Ribnik 202 0,89 Hrvati
Široka Kula 668 0,91 Vlasi
dnja Gora. Velièina zemljišnog posjeda nije ovisila o Smiljan 1.153 1,33 Bunjevci
tome da li je zemlja pripadala Vlasima, Hrvatima i Srednja Gora 431 0,37 Vlasi
Bunjevcima. Vlaško selo Peæane raspolagalo je pro- Udbina 527 0,64 Hrvati
sjeènom velièinom zemljišnog posjeda od 15,1 jutro Visuæ 611 0,52 Vlasi
Vrebac 746 0,83 Vlasi
po obitelji, selo Komiæ, pretežno naseljeno Vlasima, Zvonigrad 1.292 0,39 Vlasi
imalo je prosjeènu velièinu zemljišnog posjeda od Ukupno 25.29 10,61
samo 4,1 jutra. Može se uoèiti samo to da su obitelji
hrvatskih sela raspolagale ispodprosjeènom velièinom Postoji samo jedno objašnjenje za tako velike raz-
zemljišnih posjeda: Podlapac (2,2 jutra), Bilaj (3,75 like u velièini zemljišnih posjeda: proces zauzimanja
jutara), Kaluðerovac (2,4 jutra) i Budak (7,8 jutara). zemljišta, koji se odvijao neorganizirano, mogao je
40 Karl Kaser

dovesti do toga da su neka sela bila relativno nena- bila crkvena zemlja. U Pazarištu su doduše stanovali
seljena, a neka prenaseljena. Kvaliteta tla, velièina katolièki Bunjevci, pa je župnik u Pazarištu nesum-
obitelji i porijeklo naseljenika sigurno su igrali od- njivo bio katolik, a katolièki sveæenici obièno nisu
reðenu ulogu, ali ipak nedovoljno objašnjavaju raz- dobivali crkvenu zemlju.
like u velièini zemljišnih posjeda. Èasnièko i sveæenièko zemljište nije bilo jedin-
Veæ je komorska uprava bila dodijelila èasnicima stvene velièine. Opæenito se može ustvrditi da su se
zemljišne posjede osloboðene plaæanja poreza. Ti su zemljišni posjedi èasnika i pravoslavnih paroha ub-
se posjedi nazivali "èasnièka zemlja" ili "Pocasbina" i rajali meðu veæe posjede u selu. Zemljišni posjedi
služili su kao naknada za troškove obavljanja èas- katolièkih župnika bili su opæenito manji od zem-
nièke službe. Doduše nije svaki èasnik imao na ras- ljišta njihovih pravoslavnih kolega. Velièina zem-
polaganju poèasbinu. ljišnog posjeda pojedinih èasnika ne odražava ni-
Udio poèasbine u sveukupnom zemljišnom po- kakav rang, to jest, zastavnik je mogao imati veæi
sjedu jednog èasnika bio je najèešæe veoma mali. Ka- zemljišni posjed od porkulaba, porkulab veæi od ka-
petan Graèaca posjedovao je 9,5 jutara zemljišta, od petana, knez je takoðer mogao imati više zemlje od
toga je 0,95 jutara bila poèasbina. Porkulab Raduèa kapetana itd. Neki primjeri velièine zemljišnog po-
imao je zemljišni posjed velièine 28 jutara, od èega je sjeda èasnika i župnika:
1,4 jutro bila poèasbina. Zemljišni posjed bilajskog
kneza iznosio je 30,5 jutara, a od toga je samo jedno Tablica 16: Velièina zemljišnog posjeda èasnika i župnika
jutro bila poèasbina. u selima Lièkog distrikta 1712.
Popisno povjerenstvo bilo je zaduženo da sve èas-
nike opskrbi utvrðenom kolièinom poèasbine. Tako

PROSJEK OBITELJI
je kapetan trebao dobiti 15 jutara, porkulab 12, knez

PRAVOS. PAROH

KATOL. ŽUPNIK
10 jutara, a zastavnik 8 jutara. Ti zemljišni posjedi
ZASTAVNIK
PORKULAB

SELO
KAPETAN

trebali su biti osloboðeni plaæanja poreza i vojne slu-

KNEZ
žbe,85 odnosno na njih se nije trebalo raèunati kad se
razmatrao broj vojnosposobnog ljudstva. Meðutim,
GRAÈAC 9,5 14,3 - 7,1 25,2 - 5,7
Popisno povjerenstvo nije provelo taj zadatak. To nije
igralo nikakvu ulogu, utoliko, što su zemljišni posjedi LOVINAC 21,4 27,6 - 25,5 - 10,5 5,5
ionako bili osloboðeni plaæanja poreza. KORENICA - 23,4 18,0 16,2 14,3 - 14,2
Neki pravoslavni parosi dobili su kao dodatak svom BUNIÆ 27,7 28,6 - 6,4 14,0 - 14,2
osobnom zemljišnom posjedu i takozvano "popovsko
PAZARIŠTE - 8,0 12,2- 14,1 - 13,7 3,7
zemljište". Prinos od osobnog zemljšta bio je odreðen
za pokrivanje osobnih potreba, dok su se crkvene po- MOGORIÆ - 15,9 4,6 16,8 29,0 - 5,6
trebe trebale pokriti prinosom od zemlje dobivene za UDBINA 10,5 13,8 6,9 - - 5,5 4,8
službu. Pravoslavni sveæenik u Raduèu posjedovao je
primjerice 36,3 jutra zemlje, a od toga je deset jutara
bilo zemljište dobiveno za službu. Paroh u Korenici U individualni posjed lièkog zemljovlasnika ula-
posjedovao je 14,3 jutara zemlje, polovica od toga bila zila je okuænica kao i jedna ili više oranica te livada.
je crkvena zemlja. Župnik u Pazarištu, Juraj Smolèiæ, Pašnjaci i šume bili su opæinski posjed i nisu ulazili
posjedovao je 43,1 jutro zemlje, od koje je 29,4 jutra u individualni zemljišni posjed te stoga nisu ni bili
popisani.
85
KA/IÖHKR/Croatica, 1713-V-35. Najvažnije zemljište bila je ustvari okuænica. Ona
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 41

je služila za zasaðivanje vrta, kao i za oranice i livade. posjed èinile su samo livade, kao primjerice na zem-
Prilikom procjenjivanja kakvoæe cjelokupnog zem- ljištu Laze Zoriæa:
ljišnog posjeda jedne kuæe svakako se mora uzeti u
obzir i velièina okuænice. U Budaku su primjerice Lazo Zorich ima zemlie pod sobom ...................................... 237
kostanice u pogliu .................................................................. 60
okuænice bile veoma male. Ukupno zemljište sela
u Chermernice kostanice ....................................................... 50
Budak iznosilo je 3.827 štrikova, samo 417, 5 štrikova 347
ili 10,9% od toga otpadalo je na površinu svih oku-
ænica. Okuænica je predstavljala samo mali dio cijelog Zemljišni posjed Tome Vujatoviæa sastojao se samo
posjeda, kao na primjeru zemljišnog posjeda Frane od okuænice:
Zlatara:
Thome Vujatovich oranice y kostanice ....................... 40 Strikh
Frane Zlatar ima zemlie pod kuchiom usa ............................. 6
Sekat ....................................................................................... 3 U selu Bruvno prosjeèni udio okuænice iznosio je
Item na Kossi usa .................................................................. 12 75% (ukupno 8.632 štrika, od toga 6.554 štrikova okuæ-
Item vu Svizdi usa .................................................................. 25 nice). I ovdje su preostali zemljišni posjedi bile li-
Item na Dertiache usa ............................................................ 5 vade:
Item vu gorniem poliu usa ..................................................... 7
Item vu Svizdi usa .................................................................. 9 Thadia Diviak ima zemlie pod kucziom uza .......................... 290
Item vu Svizdi usa .................................................................. 10 Item u Cremernich livade ....................................................... 30
Item vu Kliskom poliu usa ...................................................... 22 Item u dubravi livade ............................................................. 20
Item vu Lanischce usa ........................................................... 6 Item u Klapanichah livade ...................................................... 10
Item vu Lanischce usa ........................................................... 3 Item u Paklariziu livade .......................................................... 10
Item vu Vuksichiu usa ........................................................... 39
360
Sekat ....................................................................................... 6
Item vu Vuksichiu .................................................................. 22
Veæina okuænica imala je ogradu. Za Ribnik i Po-
175
èitelj "Conscriptio" izrièito navodi ograðene okuænice,
U Podlapcu su okuænice bile veæe. Od 1.698,5 štri- kao primjerice kod Vukašina Bobiæa u Poèitelju:
kova seoskog zemljišta 641 štrik ili 37,7% bile su okuæ-
zemlie Vukasina Bobicha kod kuche u ogradi uxa ...................... 80
nice. Zemljišni posjed Mate Dasoviæa bio je podije-
na kuchistu kod bukova glavice ................................................... 70
ljen na sljedeæi naèin: u Buxahu kod Bukovu glavice ...................................................... 80
kod Grebia na Luchi ...................................................................... 10
Mathe Dassovich, vnter den haus ..................................... 21 Strikh 240
zu Giagodno ................................................................. 16 Strikh
in Rossuglia ............................................................... 1,5 Strikh Najmanji udio u zemljišnom posjedu veæine sela
in Polize ....................................................................... 11 Strikh imale se oranice ("akher", "oranice") koje nisu bile
zu Brestane .................................................................... 5 Strikh sastavni dio okuænice, a najveæi uglavnom livade ("wi-
54,5 Strikh smähder", "fenilia", "kostanice", "livade"). Zemljište
Zemljišni posjedi sela Mazin i Bruvno imali su sela Podlapac velièine 1.698,5 štrikova86 sastojalo se
najveæi udio okuænica. Prosjeèni udio okuænice u zem- od sljedeæih dijelova:
ljištu sela Mazin iznosio je 72,1% (ukupno 6.126 štri-
kova, od toga 4.415,5 štrikova okuænice). Okuænice su 86
Bez èasnièke zemlje, bez zemljišta kapetana i bez zemlje Ni-
se sastojale od livada i oranica. Preostali zemljišni kole Lovriæa, koji je imao zemlju na drugim mjestima.
42 Karl Kaser

imala su opæenito veæe zemljišne posjede, ali su ta-


Tablica 17: Udio okuænice, oranica i livada u postocima koðer mogla imati isto tako male kao i hrvatska sela.
u selu Podlapac 1712. U sastav individualnog zemljišnog posjeda ulazili su
ograðena okuænica, oranice i livade, koje su se mogle,
VRSTA ZEMLJIŠTA ŠTRIKOVA % ovisno o procesu zauzimanja zemlje, nalaziti u bli-
okuænica 641,0 37,7
in Giagodni fenilia 545,5 32,1 zini okuænice ili biti veoma udaljene od nje. Šume i
in Policza fenilia 262,5 15,5 pašnjaci nisu ulazili u individualni posjed jedne ku-
in Rossulie fenilia 90,5 5,3 æe. Stanovnici sela uživali su u šumama samo pravo
in Brestane akher 159,0 9,4 korištenja, pašnjaci jednog sela bili su zajednièka imo-
Zajedno 1.698,5 100,0
vina svih stanovnika. U Lici oèito nije bilo razvijeno
vinogradarstvo.
U Podlapcu odnos okuænica : livade : oranice iz- Toliko, dakle, o opæem historijskom i demograf-
nosio je 37,7% : 52,9% : 9,4%. skom kontekstu, koji se mora uzeti u obzir prilikom
U Mekinjaru je udio okuænice bio približan onom bavljenja pojedinaènim primjerima, odnosno, pri-
u Podlapcu, udio oranica bio je veæi, a livada znatno likom mikrohistorijskog bavljenja pojedinim mjes-
manji: tima.87 Popis stanovništva i zemljišta iz godine 1712.
pruža s jedne strane dobar temelj za daljnja istra-
Tablica 18: Udio okuænica, oranica i livada živanja, a s druge strane omoguæuje opæenito uspo-
u selu Mekinjar 1712. izražen u postocima (u štrikovima) reðivanje s povojaèenim pograniènim podruèjima kao
i sa strukturom stanovništva i zemljišta u Civilnoj
Velièina Oku-
Ora- Liva- Hrvatskoj.
zemljišnog æni- % % %
nice de
posjeda ca
KRATICE:
243 95 39,1 50 20,6 98 40,3
AH – Arhiv Hrvatske
119 45 37,8 25 21,0 49 41,2 IÖHK – Steiermärkisches Landesarchiv/
151 68 45,0 27 17,9 56 37,1 Innerösterreichischer Hofkriegsrat
134 47 35,1 30 22,4 57 42,5
IÖHKR – Kriegsarchiv Wien/Innerösterreichischer
Hofkriegsrat
85 38 44,7 9 10,6 38 44,7
GKV – Generalkomanda Karlovac-Varaždin,
64 27 42,2 10 15,6 27 42,2 Arhiv Hrvatske
KA – Kriegsarchiv Wien
Rezimirajuæi može se kazati: naseljavanje i zau- SHK – Lopašiæ, Radoslav (1884-1889): Spomenici
zimanje zemlje u Lici odvijalo se u znatnoj mjeri Hrvatske Krajine. Zagreb Bde II, III.
nekontrolirano. Vojna uprava nije ništa promijenila SLK – Arhiv Hrvatske/Spisi Like i Krbave
u strukturi zemljišnog posjeda i strukturi naselja, StLA – Steiermärkisches Landesarchiv
nakon što je 1712. Lika bila ukljuèena u vojnokra- WrHKR – Wiener Hofkriegsrat
jiško podruèje. Velièine zemljišnih posjeda varirale su
od mjesta do mjesta. Uzroci toga ležali su u prilièno
neorganiziranom zauzimanju zemljišta. Sva hrvatska
sela pripadala su selima koja su raspolagala najma- 87
Za primjer vidjeti Grandits-Kaser: Familie und Gesellschaft,
njim zemljišnim posjedima. Vlaška i bunjevaèka sela 60-67.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 43

"HRVATSKA I ZADARSKO OKRUŽJE"


Giacomo Cantelli Da Vignola (Rim, 1690.)
44 Karl Kaser

"HRVATSKA I ZADARSKO OKRUŽJE"


Giacomo Cantelli Da Vignola (Rim, 1690.)
Detalj
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 45

Conscriptio terrenorum et hominum beeder Grafschaften


Lica vnd Corbavia

CONSCRIPTIO sser, vnd thailler ausgemessen, vnd solichen nach in


Terrenorum et hominum beeder Graffschafften Lika der Conscription ausgesezt worden, erstlichen von der
vnd Corbavia, weliches alles von der Dellegirten Co- Graffschafft Corbavia anfanget, nach Vollendung so-
mmission sovill, als möglich, vnd thuentlich were, ge- liche die Graffschafft Lika nachkhombet, alles von dorff
nau beschriben worden, wobey dises zu vermerkhen zu dorfschafften berittener vnd beschribener worbey
das in besagt, vnd nachvolgender beschreibung ieder die Grunt gleichfolls benenet, vnd zugleich bey ied-
strikh 40 wellische Ellen, oder, sogenandte Braza con- weder die Concessions brieff habungen besonders an-
stituirt, vnd dern 9 in der Lönge, der 10te in der bereithe gemerkht seint verfolglichen.
einen tag akherpau, was mit einen pflueg 4 par oxen
in einen tag vmbackhern khönen, nach dem Landtge- SUMMARI EXTRACT
brauch ausmachen,1 dise ausmössung obverstandner Was in beeden Graffschafften Lika, vnd Corbavia an
strikh ist gleichmössig in Corbavia vnd Lika gehalten, Gruntstükhen, vnd Seellen beederley geschlechts be-
vnd alle Grundstükh auf erst besagte mass von orth zu findet, was zu tragung der waffen föchig, oder annach
orth beeder graffschafften durch die geschworene mö- vnmindig ist, wie volgt.

Gruntstukh Köpf zum weiber Seellen Gruntstukh Köpf zum weiber Seellen
strikh dern waffen vnd Kinde in allem strikh dern waffen vnd Kinde in allem

Haubt: in dem
Coreniza orth
No. 1 .... 1387 16 51 67 Homogliaz
No. 2 .... 2681 1/4 62 190 252 No. 1 .... 1170 1/2 – – –
No. 3 .... 3428 1/2 62 183 245 No. 2 .... 1134 – – –
No. 4 .... 4596 1/2 74 178 252 No. 3 .... 1558 – – –
No. 5 .... 3398 55 175 230 No. 4 .... 1152 – – –
No. 6 .... 4422 78 235 313 No. 5 .... 1652 – – –
No. 7 .... 2333 1/2 56 155 211 No. 6 .... 888 – – –
No. 8 .... 1869 37 84 121 No. 7 .... 325 – – –

24115 3/4
440 1251 1691 31995 1/4
440 1251 1691

1
Mit “wellische Ellen” sind venezianische Ellen (Braccio) (1,02 Joch) ausmachen. Der Umrechnungsfaktor von Strick in
gemeint. Das Problem ist, daß damals sowohl die kurze Joch beträgt also entweder 21 (lange Elle) oder 22,6 (kurze
venezianische Elle (639,59 mm) als auch die lange Elle). Der Differenzbetrag zwischen langer und kurzer Elle
venezianische Elle (285,77 mm) in Gebrauch waren. Die beträgt bei angenommen 400 Strick 1,3 Joch, bei 50 Strick 0,2
Berechnung mit der kurzen Elle würde für einen Strick 27,43 m, Joch. In Ostrovica ist in kleinen Strikh (á 20 Ellen) gemessen
für den kurzen Strick 25,58 m ergeben. Dementsprechend worden. Der normale Strikh ist eigentlich der große Corbaver-
würde also im Tagbau 677,164 m² (1,18 Joch) oder 589 m² Strikh.
46 Karl Kaser

Gruntstukh Köpf zum weiber Seellen Gruntstukh Köpf zum weiber Seellen
strikh dern waffen vnd Kinde in allem strikh dern waffen vnd Kinde in allem
Sine
Mekinar
terreno
No. 1 .... – 36 65 101 No. 1 .... 2653 63 152 215
No. 2 .... – 4 17 21 No. 2 .... 2631 62 176 238
No. 3 .... 1839 52 127 179
31995 1/4
480 1333 1813
Summa 7123 177 455 632
Haubt:
Bunich Udbina
No. 1 .... 7032 85 227 312 No. 1 .... 1540 7/8 18 61 79
No. 2 .... 3191 59 209 268 No. 2 .... 1531 1/2 39 92 131
No. 3 .... 2242 52 129 181
No. 3 .... 1605 1/4 21 98 119
No. 4 .... 2414 70 179 249
No. 5 .... 2460 71 184 255 No. 4 .... 1619 2/4 36 106 142
No. 6 .... 1281 33 78 111 No. 5 .... 790 16 40 56

Sine Summa 7087 1/8


130 (127) 397 (394) 527 (521)
terreno
No. 1 .... – 25 80 105 Martilik
– 8 24 32 No. 1 .... 1474 3/4
29 66 87
No. 2 .... 1391 1/4
16 67 83
Summa 18620 403 1110 1513

Haubt: Summa
Potlopaz Catholicor-
No. 1 .... 1163 31 104 135 um 2866 37 133 170
No. 2 .... 618 38 98 136
No. 3 .... 655 39 99 138 Wollachen
des dorfs
Summa 2436 108 301 409
Martilik
Pechaine No. 1 .... 2194 48 120 168
No. 1 .... 2561 32 110 142 No. 2 .... 1414 2/4 44 115 159
Sine
terreno – 1 5 6 3608 2/4
92 235 327
vorige
Summa 2561 33 115 148 Summa 2866 37 133 170
Joussane
tota
No. 1 .... 5749 82 270 352
No. 2 .... 3875 61 176 237 Summa 6474 2/4
129 368 497
Carrent
terreno – 9 23 32 Visatsch
No. 1 .... 1989 30 122 152
Summa 9624 152 469 621 No. 2 .... 2147 2/4 43 157 200
No. 3 .... 2164 40 184 224
Pisachie No. 4 .... 420 7 -28 -35
No. 1 .... 3069 68 206 274
Sine
No. 2 .... 3065 63 176 239
No. 3 .... 1356 26 63 89 terreno – 8 -14 -22

Summa 7490 157 445 602 Summa 6720 2/4


128 505 633
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 47

Gruntstukh Köpf zum weiber Seellen Gruntstukh Köpf zum weiber Seellen
strikh dern waffen vnd Kinde in allem strikh dern waffen vnd Kinde in allem

Srinagora Svonigrad
No. 1 .... 16532/4 50 159 209 No. 1 .... 4106 99 268 367
No. 2 .... 1726 54 168 222 No. 2 .... 1465 56 188 244
Sine No. 3 .... 2983 85 273 358
No. 4 .... 1527 54 170 224
terreno – -9 -20 -29
No. 5 .... 507 21 78 99
Summa 3379 2/4 (3/4)
113 347 460 Sine
terreno – 55 154 209
Canik – 30 117 147
No. 1 .... 1245 22 -89 111 Summa 10588 400 1248 1648
No. 2 .... 2168 1/4 56 180 236
Grazaz 2517 48 166 214
Sine – -7 -32 -39
No. 1 .... 3037 50 199 249
terreno No. 2 .... 3062 64 219 283
– -7 -11 -18 No. 3 .... 2609 53 177 230
Summa 3413 1/4
92 312 404 No. 4 .... 2195 56 180 236
No. 5 .... 3044 47 168 215
Brunno No. 6 .... 2187 45 157 202
No. 7 .... 134 6 16 22
No. 1 .... 3612 2/4 56 200 256 132 173
No. 8 .... – 41
No. 2 .... 4004 2/4 79 239 318 Sine
No. 3 .... 834 17 67 84 terreno – 29 87 116
Sine
terreno 57 11 36 47 Summa 18785 439 1501 1940
Lovinaz
8508 163 542 705
No. 1 .... 4462 68 167 235
Itnn 124 15 41 56 No. 2 .... 2547 88 211 299
8632 178 583 761 No. 3 .... 2333 88 206 294
No. 4 .... 1892 51 148 199
No. 5 .... 1697 51 165 216
Messim No. 6 .... 1093 45 129 174
No. 1 .... 3164 61 178 239 Sine
No. 2 .... 2232 2/4 39 150 189 terreno – 36 98 134
No. 3 .... 729 2/4 15 52 67 – 6 23 29
Sine Summa 14024 433 1147 1580
terreno – 8 24 32
Ploza
6126 123 404 527 No. 1 .... 6137 67 205 272
No. 2 .... 4874 59 167 226
Popina No. 3 .... 777 8 21 29
Sine
No. 1 .... 3796 85 236 321 terreno – 10 15 25
No. 2 .... 1494 53 208 261
No. 3 .... 2784 83 265 348 Summa 11788 144 408 552
No. 4 .... 1451 59 172 231 Radaz
No. 5 .... 442 13 48 61 No. 1 .... 4081 54 152 206
Sine No. 2 .... 3705 60 182 242
terreno – 55 154 209 No. 3 .... 2820 57 138 195
– 28 116 144 No. 4 .... 2787 33 99 132
No. 5 .... 1710 – – –
Summa 9967 376 1199 1575
Summa 15103 204 571 775
48 Karl Kaser

Gruntstukh Köpf zum weiber Seellen Gruntstukh Köpf zum weiber Seellen
strikh dern waffen vnd Kinde in allem strikh dern waffen vnd Kinde in allem
Bellai Ribnik
No. 1 .... 946 21 85 106 No. 1 .... 2004 1/2 21 58 79
Sine No. 2 .... 1629 1/2 28 95 123
terreno – 3 9 12 No. 3 .... 150 – – –
Summa 946 24 94 118 Sine
terreno – 4 10 14
Ostroviza
No. 1 .... 1017 84 150 234 Catholicor- 3784 53 163 216
No. 2 .... 1991 43 131 174 um Summa
Sine
terreno – 3 7 10 Valacorum
No. 1 .... 3355 39 116 155
Summa 3008 130 288 418 No. 2 .... 3521 60 158 218
Perussich No. 3 .... 2492 1/2 32 99 131
No. 1 .... 5262 72 214 286
9368 1/2
131 373 504
No. 2 .... 4950 56 175 231
No. 3 .... 4552 56 176 232 obige
No. 4 .... 2538 44 143 187 Summa 3784 53 163 216
No. 5 .... 148 7 18 25 Summa: 13152 1/2
184 536 720
Sine
rum
terreno – 26 82 108
– 30 89 119 Medak
– 19 51 70 No. 1 .... 6075 50 141 191
Summa 17450 310 948 1258 No. 2 .... 5205 62 195 257
No. 3 .... 4814 48 161 209
Caludierov- No. 4 .... 4695 45 132 177
az No. 5 .... 5965 46 159 205
No. 1 .... 1085 29 91 120 No. 6 .... 2230 27 94 121
No. 2 .... 284 9 34 43
Sine Summa 28984 278 882 1160
terreno – 6 21 27
Pazarischia
Summa 1369 44 146 190 No. 1 .... 1987 67 181 248
Novi No. 2 .... 1624 61 227 288
No. 1 .... 1703 26 65 91 No. 3 .... 1821 50 197 247
No. 2 .... 1542 33 123 156 No. 4 .... 1388 48 140 188
No. 3 .... 2495 58 145 203 No. 5 .... 494 13 63 76
No. 4 .... 175 5 7 12 Sine
Sine terreno – 28 83 111
terreno – 11 44 55 – 6 24 30
Summa 5915 133 384 517 Summa 7314 273 915 1188
Divossello Rebaz
No. 1 .... 1801 61 187 248
No. 1 .... 7249 85 286 371
No. 2 .... 1176 45 136 181
No. 3 .... 998 39 123 162 No. 2 .... 5770 92 283 375
Sine Sine
terreno – 8 13 21 terreno – 37 72 109

Summa 3975 153 459 612 Summa 13019 214 641 855
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 49

ITINERAR
Gruntstukh Köpf zum weiber Seellen
strikh dern waffen vnd Kinde in allem
Annotirte öhrter in der Lika vndt Corbavia in der
Mochorich gesagten Delegirten Commission vndt zwar der anfang
No. 1 .... 2595 70 178 248 1mo Corennicza von dannen auf Bunitsch. Von dannen
No. 2 .... 2810 64 176 240 auf Pechion und Jouszani – von da auf Podlapach vndt
No. 3 .... 1839 49 157 206 Pissach – hernach auf Mekiniar von dannen auf
No. 4 .... 417 6 15 21 widerumb Coreniza vndt durch Buzonacz vnd
Homogliaz durch Turianski Chanke vndt Kosian auf
Summa 7661 189 526 715 Udbina von dannen auf Comitsch vndt dann Bruuno.
Massin dann durch beede Popina nach Zuonigradt
Masseluk durch Tinou doll alias Revision gewesen Gratschaz auf
No. 1 .... 1993 37 99 136 Vranik – von dann auf Verbacz hernach auf Barletto u.
Sine dann auf Medak von da auf Ribnik. Hernach auf Siroka
terreno – 14 32 46 kulla von da auf Perussitsch hernach auf Mussaluk von
dann auf Passarischie hernach Noui bis auf Carlopago.
Summa 1993 51 131 182

Sirokokula
No. 1 .... 5283 92 215 307
No. 2 .... 4256 61 166 227
No. 3 .... 3196 29 105 134
Sine
terreno – 7 20 27

Summa 12735 189 506 695

Budak
No. 1 .... 2365 46 142 188
No. 2 .... 1462 16 54 70

3827 62 196 258

Summa:
rum 323.285 6.633 19.870 26.503
50 Karl Kaser
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 51

PROTOCHOL

Von der terrensrevisions Comission beeder Grafschaften


Lika vnd Corbavia anno 1712 zu Coreniza in Corbavia
ligend anfangend.

O:A:N:D:G:

CONSCRIPTIO TERRENORUM IN CORRENIZA Strikh


die erste Squadre des Proculabo Jelia Funduk
Terrenorum et hominum beeder grafschaften Lika et in Pergel Borovo hat 18
Corbavia, welliches alles von der delegirten Commission
in ober Solvilenaz 17
sovill als möglich, vnd thuenlich was genau beschriben
worden wobey dises anvermerkhen, das in besagt, vnd gleich daran an Weeg 7
nachvolgender beschreibung, jeder strikh 40 wellische in den thall Aleaa genandt 9
Ellen, oder sogenandte Braza constituirt, vnd dern 9 in bey Borosits 13
der Länge, vnd der 10te in der braite einen tag akher Pau, in Bonor 10
was mit einem pflueg 4 Par oxen in einem tag in Brispi 6
vmbakhern können, nach dem Landtgebrauch ausma- bey Jesera 11
chen, dise ausmessung obverstandner strikh ist
vndter Schegonovaz 20
gleichmässig in Carbavia, vnd Lika gehalten, vnd alle
Gruntstükh auf erst besagte Mass von orth zu orth bey den Creiz 10
beeder grafschaften durch die beschworen Mässer, vnd in Vedropola 8
theiller ausgemessen, vnd solichen nach in der zu Cervigniak 10
Conscription eingesezt worden, Erstlichen von der zu Rudonaffaz 25
Grafschaft Carbavia anfanget, nach Vollendung solicher bey Verpilie gegen Punitsch 17
die Grafschaft Lika nachkhombet, alles von Dorff- zu bey sein des Funduk Haus 57
Dorfschaft britener, und beschribener, wobey die
in Barchosich auf den Perg gegen Plisiviza 10
officire grunt gleichfalls benennet, vnd zugleich bei
jedwede die Concessionsbrieff habungen bsonders vndterhalb daran Wilopolin 25
angemerkht mit verfolglichen mit welicher Conscription bey einer Kalchgrueben Clasniza 13
den 20. September der anfanggemacht worden. bey Bukovaz 25
zu Verdasits 10
CONSCRIPTIO zu Grobusik 25
in dem thall tollovi 22
terrenorum in Correniza, vnd bestehet dises territorium
378
in 3 Squadre halt 21 Petine machen in allen 63 Petine
alles auf die strikh außgemessen, vnd ieder strikh haelt Von Wismad in der Correniza 12
40 Zengger Braz. 390
52 Karl Kaser

NB: Item hat er Funduk einen gruntstükh hinter des Vutsen Govert Sinevik abzutreten, so er auch ex metu
Kallenberg Haus ober Segonovaz, so ihm von H: Bón v’ gethan, vnder Vutsen Govert Sinevik ihme H: Bón v’
Oberburg gegeben worden Teifenbach 16 Phillysi, der Funduk aber 8 Phillysi
50 strikh, oder 5 tag 50 gegeben haben, weillen aber dermahlen von der Löbl
Dan guette 4 tag officier Grunntstukh hinter dem Bonor Militar Posten Commission alle Vice Commandanten
in der abgestellt worden, verlisten sye ihr gemeltes regale,
Correniza hinab gegen Homolaz 50 worüber ihnen von der Delegirten Commission
100 gemeldet worden, sye sollen gegebene Regale gleich
vorige Summa 390 wollen von gemelten B. von Teifenbach repetiern.
Summa 490
Hierauf volgen die Köpf zum waffen tragen
hat khein Confermation brieff ÿber soliche terren ausser Köpf
ÿber die 50 strikh bey des Kallenberg Hauß, so ihm lauth Proculabo Illia Funduk ist bis 63 Jahre alt 1
Concessionbrieff v’ H: Bón v’ Oberburg date: dem 24 Sein Sohn Todor 45 Jahr 1
Juny 1704, wo vor er ihm H: Bón im Kothe türkhische Sein Sohn Vuzich 30 Jahr 1
erbhen vnd 2 Costraun gegeben habe, so alles 6B etwa Sohn Juan 22 Jahr 1
hath werth sein können. Sohn Milaztin 20 Jahr 1
Dise 490 strikh, haetet wider strikh 40 Zengger, oder Sohn Thoma 16 Jahr 1
Venetianer Ellen, oder Braza 9 strikh in der länge, vnd tauglich zu waffen 6
neue in der braitte, machen aller orthen hierumb in yber dise sambt weib vnd Kind hat er
tagpau, was 8 Par oxen in einen tag mit einen Pflug 7 Personi, worunter 2 – oder mansbilder vnmindig 9
vmbakhern khönnen, ertragen also dise 490 strikh, so Köpf 15
der Funduk Proculabo sambt seinen officirsgrunt hat 49
tagpau, das nicht mehr als 49 tagpau er Funduk habe, Volgt die 2te Petina
contestirt H: Syndicus Johannes Kurosski, vnd der
Capitan Rokovina zu weliche soliche grunt ordentlich Dise anderte Petina hat der Theiller Vucen Goversin, hat
abgemessen haben, der strikh ist auchante Commi- auch ein ganze Petina in allen disen örthern, wie der
ssionem Delegatam vorgebracht vnd gefunden worden, Proculabo, auch an eben disen orth als 390 strikh,
das selber 40 Braza halte, vnd hat sowohl H: gräniz iedoch der 50 strikh so ihme von H. Bón Oberburg
oberhaubtman, ich, vnd H: erzbriester Messich die exparte gegeben worden vnd ohne des officier grundt,
abmessung oder Confrontierung wievill soliche 10 so er Funduk gewesset. 390 strikh
strikh so vor einen tagpau gehalten werden, den 22 Ist also die 2te Petina auch aus
September 712 bey der Knezen Trankolich Juan in Köpf zum Waffen Köpf
Correniza persöhnlich beygewohnt, so beschrieben ist Vucen Govercin 40 Jahr alt 1
vmb 2 Uhr nachmittag. Nicola Govercin brueder 30 Jahr 1
Weiters stöllt er Funduk vor der Commission, das er, Vuk Govercin brueder 22 Jahr 1
vnd die Comunitet in Coreniza wegen des strittig orth zu Mileta Govercin Sohn des Vuken 15 Jahr alt 1
Bresovaz H: Petter Ronoza als gewesten Militarischen zum waffen tragen 4
interims Commandanten 50 Zighini gegeben haben, Vnmindiger Kinder Mansbilder 4
orth Bresovaz, vnd Homogliaz vor pye Correnizaner V: Weibsbilder 15
der Kriegs Stöll Gräz Confermiren zu lassen, 30 Zeghini Köpf in allem 23
hat er H: Ronaza vor seine mühewaltung behalten, vnd
die ybrigen 20 aber quitt: selbe nacher Gräz schikhen zu Die drite Petina
wollen, die Confermation aber peye darüber noch däto strikh
nicht eingangen. Michael Dotlich bey dem Haus 57
Item Contestatz er Funduk beschwerlich yber den zu Varkosits 10
Bón v’ Teifenbach als gewesten interims Comman- vnter der Plesiviza 11
danten in der Lika, das selber von ihm were beredet, vnd bey der Clasniza 13
betrochet worden, im Vice Commandanten Stöll in der zu Vucova 23
Correniza anzunemben, vnd sein Proculabodienst dem bey Verdasitsch 10
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 53

bey Grabusik 25 bey Schegorovaz beede 20


bey Kallenberg 15 Puri Wismadt 12
Vndter Prispa -6 in Rescina Draga 9
zu Soilenaz 17 bey Vuoresits 13
bey dem Weeg 7 bey Jasuoff luch 10
bey dem gfasten thall 18 bey Brispu 6
in Alexia Draga 22 in Verpila 18
in Vermilia 18 bey Rusiza 17
zwischen diesen wassern 10 Vndter der Blisiziza 10
zu Bonor 10 bey Verkusuh 10
zu Vedropolie 8 in Luhsvize 13
bey Zervigniak 10 bey Korsin 8
bey Brisetsiza 20 bey Vetasip 10
in Radunavaz 25 in Potozi 12
in Tergnia 10 in Tolina oder Graben 12
bey Bari Wismäder 12 zu Grabusik 25
in Potok 12 bey Bubina gaia 15
in Toloni oder Graben 12 Haetet also die 4te Petina 398
391 Haet also von diser Petina der Radosazz Gnatitsch 278
in Machalaize Wismader 16 der Gago 120
Summa der 3ten Petina 407 Summa 398

Köpf zum waffentragen NB Des Gago halber Gruntstukh ist dem Goldtschmidt
Köpf Petko Nankovich gegeben worden, aus recomendation
Michael Dotlich 80 Jahr 1 alhir ins gesambt weillen er Gago seinen Grunt
Vuk Sohn 60 Jahr 1 verlassen vnd entlassen ist.
Milos Sohn 40 Jahr 1
Stoian figlio Vuk 25 Jahr 1 Volgt der 5te Petina
Tobrasan figlio Vuk 22 Jahr 1 strikh
Janko figlio Vuk 19 Jahr 1 Radossau Jandrich hat bey dem Haus 20
Nicolo figlio Milos 19 Jahr 1 zu Varichasik 10
Relia figlio Milos 16 Jahr 1 zu Vklasniza 5
zum waffen 8 in Konsia 6
Vnmindige Mansbilder 4 zu Grabusik 4
Weiber 13 in Buchovaz 9
in allen 25 Vnter dem Kallenberg 3
Vnter Prispa 3
Die 4te Petina bey dem Wasser Satvilenaz 8
strikh bey der gfasten grueben 9
Radosav Gnatuk, vnd Gago bey dem Haus 40 bey der Alexia Draga 11
bey dem Haus ihr Gago 17 in Verpiha 9
in Rorous Berdo alle beede 18 zu Bonor 5
bey Sovi Lenaz alle beede 17 zu Borie 5
bey dem Weeg alle beede 7 zu Vedropoli 5
bey Bonor beede 10 bey Zervignia 4
bey Boriem beede 10 zu Seganovaz 10
bey Debelo Lugh oder in Vedropoli 8 in Rudovonaz 13
in Zeningniath beede 10 in Mochloviza 8
bey Rudoravaz beede 25 in Ternie 5
bey Machalarizze beede 16 in Buri Wismader 6
54 Karl Kaser

zu Potok 6 Janko brueder 40 Jahr 1


zu Tolouv, oder Grueben 6 Milasin brueder 35 Jahr 1
170 Vasil Sohn des Rado Sohn ist 35 Jahr alt 1
Cosso Sohn des Radasan 30 Jahr 1
Köpf zum Waffen Zuio Sohn des Rada 20 Jahr 1
Köpf Luca Sohn des Rada 16 Jahr 1
Radovan Jandrich 40 Jahr 1 zum Waffen 7
Atanisav Jandrich brueder 28 Jahr 1 vnföhige Mans bilder 7
Ilia Jandrich brueder 26 Jahr 1 weibs bilder 14
Milovan brueder 20 Jahr 1 Seellen in allen 28
4
Vnmindige Mans Persohnen 6 Volgt die 6te Petina
Weibs bilder 13 strikh
23 Hat der Radovan Lieunnick bey dem Haus 28
bey Verkasik 10
strikh bey der Blesiviza 11
Der mitgespan in diser 5ten Petina ist Bogdan bey dem Potozi 13
Liutiza hat bey dem Haus 28 zu Bukovaz 7
zu Beriasnich 5 bey den Kallenberg 10
zu Klosniza 5 in Verpilia 18
in Kongia 6 bey der Alexna Draga 13
zu Grabusik 4 bey Bonor grueben 8
zu Vetasik 12 in des gfußten grueben 10
bey den wasser Pilipovaz 7 bey Jasikovaz 10
zu Brispa 3 zu Vedropolia 8
zu Sevilevaz 9 ober dem dikhen Waldt oder Debelluk 10
in gfaßten Grueben 9 bey Bonovo Berdo 10
in Alexa Draga 9 zu Bari Wismäder 6
zu Verpilia 5 172
in Bonor 5
zu Borie 5 Köpf zum Waffen
in Vedropoli 4 Köpf
in Zernigniak 5 Radovan Lieunnich 50 Jahr alt 1
zu Seganovaz 12 Radona Sohn 19 Jahr alt 1
in Mahlariza Wismader 8 2
zu Ternie 5 Vntaugliche Mans bilder 5
zu Bari Wismader 6 Weibs bilder 4
bey Rotok 6 Seellen in allem 11
in Tolono oder Grueben 6
164 in diser 6ten Petina ist der erste mitgesel Vuk Dotlich
hat bey
strikh strikh
Der 3te mitgespan in diser 5ten Petina Stuput dem Haus 14
zu Borovo Berdo hat 20 zu Bukovaz 10
170 in Grabusik 10
164 in Ternie 10
Summa 354 zu Dolovi 5
bey Brispa 6
Köpf zu Sovilevaz 17
Radosan Stuput ist 60 Jahr alt 1 Von seinen Haus in Terograda 7
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 55

zu Bari Wismader 3 in Malahariza wismäder 16


in Meloiza Wismader 4 in Bari wismader 9
bey Schegonovaz 5 278
in Rudenoviza 5
96 die 7te Petina hat mitgespan dem Radoe Clasnik
bey Haus 14
der anderte mitgesel diser Petina ist Stoiak Glumaz in Brispa 6
hat bey dem Haus 24 bey Borie 10
bey Vedasik 10 Vnder der Plisiviza 11
zu Omegia 13 bey Segoravaz 20
in Dolovai 7 in Vedropoli 8
in Grabusik 5 in Tervisniak 10
zu Popovo Dolo 18 bey Ternia 10
bey Jessera stwarzan 10 zu Bari Wismader 3
zu Rudonovaz 25 92
zu Bari Wismader 3
zu Malahariza Wismader 4 der anderte mitgespan ist Janko Mikich
127 hat bey Haus 52/3
erster atus 172 zwischen wasser 10
anderter 96 in der gfasten Grueben 18
Summa: rum 395 bey Pottok 6
392/3
Köpf zum Waffen erstere Summa 278
Köpf anderte 92
Stojak Glumaz 50 Jahr alt 1 4092/3
Peter Sohn 25 Jahr 1
Kusman Sohn 20 Jahr 1 Volgt die 8te Petina
Todor Sohn 18 Jahr 1 strikh
zu Waffen 4 so der Dragoe Tsupurdia hat bey Haus 43
Vntaugliche Mans Persohnen 3 in Verkatnitz 10
weibs bilder 4 Vndter der Plisiviza 11
Seellen in allen 11 in Rusiza wasser 17
in Konsia 8
Volgt nun die 7te Petina zwischen denen Metales 13
zu Vetasik 10
so der Juce Mariezich hat bey dem Haus 37 bey Potok 12
zu Berkosik 10 zu Dolovo 12
in Clasniza 13 bey Brispa 6
Vndter der Plisiniza 11 zu Kallenberg 15
bey Grobia 15 zu Sovilenaz 17
bey wasser Rusiza 17 in Alexina Draga 22
bey Brispa 8 in Verpilia 8
zu Vedasik 10 zwischen denen wassern 10
bey Dolova 12 zu Bunov 10
bey Potok 6 zu Bari 10
in Grabusik 25 zu Bari Wismäder 12
bey der Alexa Draga 22 in Ternie 10
in Verpilia 18 in Malohoriza wismader 16
zu Rudorovaz 25 Summa 272
56 Karl Kaser

Köpf zum waffen Sa ple 1


Radoe Tuburdia 50 Jahr alt 1 Vntaugliche Mans bilder 2
Niat Sohn 18 Jahr alt 1 Waibs bilder 3
Thoma Sohn 16 Jahr alt 1 in allen 6
Jurai Vätter 30 Jahr alt 1
Nicola Vätter 25 Jahr alt 1 mitgespan diser Petina
5 strikh
Vntaugliche Mans Persohnen 5 Peter Zigich hat bey Haus 20
Weiber 10 in Bukovaz 17
Summa 20 bey Grobusik 7 1/2
zu Vedasik 10
strikh bey Potok 9
Dise 8te Petina hat mitgespan den Mikula Leka zu Rudovaz 12 1/2
hat bein Haus 14 zu Verpilie 10
zu Radovonaz 25 in Alexina Draga 16
in Niholovaz, oder darunter 20 bey Sovilenaz 15
ober der Debela 8 in Popoffo Dolo 5
in Popovo Dolo 10 in Bare Wismader 4 1/2
bey Sovi Lenaz 7 in Vedropolie 4
in Verpilia 10 in Mulahariza Wismader 8
94 zwischenen denen wasser Coreniza 6
ybertrag 272 Summa 144 1/2
Summa 366
der anderte mit Gespan
Köpf zum waffen
strikh
Köpf
Stonoe Plinovik hat bey Haus 22
Mikula Leka 60 Jahr alt 1
bey Bukovaz 71/2
Sohn Ilia Leka 23 Jahr alt 1
zu Berkosik 10
Sohn Vuk Leka 18 Jahr 1
bey Grobusik 171/2
zum waffen 3
bey Dolovi 8
Vnmindige Mans Persohnen 2
weibs bilder 4 bey Grabovaz 81/2
Summa 9 in gfasten thal 5
in Alexina Draga 11
Volgt die 9te Petina in Vedropolie 4
strikh bey Tergnia 10
so der Vuk Hrastovaz hat bey Haus 14 in Malahoriza wismader 8
zu Schegorovaz 20 bey Bari Wismader 41/2
in Vedrapolie 8 in Rudorovaz 121/2
zu Borie 10 in Verpilia 8
in Bonor 10 zwischen den wasser Correniza 4
in Rusiza 7 Vndter Kallenberg 1551/2 15
bey Blesiviza 11 in 9te Petina hat in allen 397
bey Brispa 6
zu Bari Wismader 3 Köpf zum waffen
in Popoffo Dolo 8 Stanoe Plenovik 30 Jahr 1
Summa 97 Michailo Vätter 16 Jahr 1
zum waffen 2
Köpf zum Waffen Vnmindige Mans Persohnen 2
Köpf Weibs bilder 6
Vuk Hrastovaz 45 Jahr alt 1 in allen 10
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 57

Volgt die 11te Petina


Die 10te Petina hat hat Damian Lieposechia bey Haus 221/2
Peter Kesik bey Haus 48 vndter der Plisiviza 11
zu Rudorovaz 25 in Rusiza 6
in Malahariza wismader 16 zu Brispo 6
in Zervigniak 10 in Sovilenaz 7
in Vedropolie 8 in Grabovaz 17
bey Schegoronaz 20 in Popofo Dolo 8
in Ternia 10 in Baro wismäder 4
bey Borie 10 in Verdropoli 8
bey Bonor 10 in Radorovaz 25
in Sovilevaz 17 Vnter Schegarovaz 20
in Malohoriz wismader 16
zu Priza 6
Summa 1601/2
in Alexina Draga 22
in Verpilia 18
Köpf zum waffen tragen
zwischen den wasser Correniza 10
Köpf
in Popofo Dolo 18 Damian Lieposechia 56 Jahr 1
bey Korgia 8 Janko sein Sohn 18 Jahr 1
in Rosiza 17 zum waffen 2
vndter Plisiviza 11 Vntaugliche Mans bilder 3
zu Vercasik 10 weibs bilder 5
zu Grabusik 25 Summa in allen 10
in Goleo Berdo 15
in Dolono 12 mitgespan in diser Petina
zu Potok 12 Vuk Borienovich bey Haus 34
in Bari Wismäder 12 zu Barkasik 10
Summa 370 in Konsia 8
in Rusiza 11
Köpf zum waffen bey denen Mitallen 13
Peter Kergich 30 Jahr alt 1 zu Vedosik 10
Radosaz Kergich brueder 28 Jahr 1 in Ternia 10
Bogosaff Kergich brueder 20 Jahr 1 zu Grabusik 25
zum waffen 3 in Golo Berda 15
Vnfähige Mans Persohnen 7 in popofo Dolo 10
Weibs bilder 13 in Alexina Draga 22
in allen 23 zwischen denen wassern Coreniza 10
in Verpilie 10
dise 10te Petina hat mitgespan den Mali Boxo zu Bonor 10
bey Haus 51/2 in Zervigniak 10
zu Bari 8
bey der Claisniza 13
in Dolovo 12
in Sovilenaz 7
in Potok 12
zu Verdasik 10
3 [?] 240
351/2
vorige Summa 1601/2
Vorige Summa 370 Summa der 11ten Petina 4001/2
Summa der 10ten Petina 4051/2
Die 12te Petina hat
NB der obige Peter Kergich hat versprochen den Mali strikh
Boxo von seinen gruntstukh noch 8 strikh zu geben Michailo Skorich bey Haus 27
zu Berkusik 10
58 Karl Kaser

in Grabusik 20 in Alexina Draga 13


bey Bedosits 10 in Malahariza Wismader 16
in Konsia 8 2091/2
bey Clasniza 13
Vndter Blesiviza 11 Köpf zum waffen tragen
in Rosiza 17 Köpf
bey Gollo Berdo 15 Sava Juanissevich 40 Jahr 1
in Brispa 6 Slatoe brueder 30 Jahr 1
bey Bonor 10 2
in Sovilenaz 81/2 Vntaugliche Mans Persohnen 1
in Popofo Dolo 9 Weibs bilder 8
zwischen wasser Coreniza 10 Summa in allen 11
bey Gesero Therno 10
bey Zervigniak 10 Dise 13te Petina hat mitgespan den
zu Schabriak 16 Lazo Scholiak bey Haus 281/2
in Potozi 12 in Vervasits 10
in Bari wismader 6 zu Bonore 10
Summa 2281/2 in Alexina Draga 9
zu Verpile 18
dise 12te Petina hat mit gespan zwischen den Wasser Correniza 10
Simon Xigich bey Haus 221/2 in Popofo Dolo 8
in Alexina Draga 22 in Sovilenaz 17
in Verpilia 18 in Borie 10
in Popofo Dolo 9 in Segonavaz 20
bey Sovilevaz bey den weeg 7 in Tergia 10
Item ober den Sovilevaz 81/2 zu Vedropoli 8
zu Schegoravaz 20 in Zervigniak 10
zu Rudonovok 25 in Rudonovak 25
zu Vedropoli 8 in Bari Wismäder 6
bey Grabusik 5 Summa 1991/2
in Bari wismäder 6 vorige Summa 2091/2
in Tergnie 10 409
161
vorige Summa 2281/2 Die 14te Petina hat Marian Vukobrod bey Haus 57
Summa der 12ten Petina 3891/2 zu Verkusik 10
bey Plisiniza 11
Die 13 Petina hat Sava Juanissevich bey zu Blasniza 13
dem Haus 281/2 in Konsia 8
in Konsia 8 in Grabusik 25
in Rusiza 16 zu Vedosik 10
bey Blisiviza 11 zu Bukovaz 17
bey Megio 13 in Pilipovaz 7
zu Vedusik 10 in Gollo Berdo 15
in Grabusik 25 bey Brispa 6
in Dolona 12 in Sovilenaz 17
in Potozi 12 in Popoffo Dolo 18
bey Gollo Berdo 15 in Alexina Draga 22
in Brispa 6 in Verpilie 18
zu Bilopaz 7 zwischen dem wasser Coreniza 10
in popoffo Dolo 11 in Bonor 10
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 59

in Borie 10
in Vedropolie 8 Köpf zum waffen tragen
in Zervigniak 10
zu Segarovaz 20 –––––
in Rudorovaz 25
in Malahariza wismad 16 Die 16te Petina hat der Dragiz Vukadinovik
in Ternie 10 bey Haus 281/2
in Bari Wismader 17 zu Vukasik 5
in Potok 12 in Blisiniza 6
in Doloff vodo planina 12 in Clasniza vnd Plisiniza 6
Summa diser Petina 409 in Konsia 4
zu Grabusik 10
Köpf zum waffen tragen
zu Vedasik 5
Marian Vukobrod 60 Jahr alt 1
vnter Vedasik 5
Sua Vukobrod bruder 50 Jahr 1
in Vukovaz 8
Radovie Vukobrod bruder 30 Jahr 1
in Pilipovaz 4
Jovan fighel de primo 20 Jahr 1
Stepan Vukobrod Vötter 16 Jahr 1 in Golo Berdo 15
zum waffen 5 in Sovilenovaz 9
Vnmindige Mans Persohnen 5 bey poffo Dolo 14
weibs bilder 11 in Alexina Draga 11
Summa in allem 21 in Verpila 14
zwischen wasser Coreniza 5
Die 15te Petina hat Radoss Szuput bey Haus 57 zu Bonor 5
zu Verkasich 10 in Borie 5
zu Blesiniza 11 in Vedropoli 4
in Clasniza 13 in Zervigniak 5
in Kongia 8 in Schegoraz 10
zu Grabusik 25 in Radonovaz 13
in Vedasik 10 in Malohoriza wismader 8
zu Bukofaz 17 in Tergnie 5
in Filipovaz 7 zu Borie wismäder 6
in Golo Berdo 15 zu Potok 6
zu Prispa 6 in Vodopolav Dolo 6
bey Lovilenaz 17 2221/2
in popofo Dolo 18
in Alexina Draga 22 Dise 16te Petina hat einen mitgespan
in Verpila 18 Dragie Vukadinovich
zwischen dem wasser Coreniza 10 bei dem Haus 281/2
zu Bonor 10
zu Verkasik 5
zu Borie 10
in Plesiniza 5
in Vedropolie 8
in Clasniza 7
in Zervigniak 10
in Kongie 4
zu Schegoranaz 20
in Rudorovaz 25 in Grabusik 15
in Mahelariza wismäder 16 in Vedasik 5
zu Ternie 10 in Vukovaz 9
zu Borii wismäder 12 in Polipovaz 3
zu Potok 12 in Prispa 6
in Dolovi Vodoplina 12 in Sovilenaz 8
Summa diser Petina 409 in Popofo Dola 14
60 Karl Kaser

in Alexia Draga 11 in Dolone Potok 6


in Verpilia 14 237
zwischen dem wasser 5
zu Bonor 5 Köpf zum waffen tragen
zu Borie 5 Köpf
in Vedropoli 4 Juanko Zigich 46 Jahr alt 1
in Zervigniak 5 Juanko Sohn 28 Jahr alt 1
in Schegovaz 10 Radaiz Sohn 16 Jahr alt 1
in Ridonovaz 12 Millin Vätter 16 Jahr alt 1
zu Molahariza wismader 8 zum waffen 4
zu Tergnie 5 Vntauglich mans Persohnen weibs bilder 7
zu Borie Wismäder 6 Summa in allem 11
zu Potok 6
in Vodo plavo Dolo 6 Die 17te Petina hat mit Gespan den
2111/2 Radoe Zigich bey Haus 15
2221/2 in Grabusik 5
Summa diser Petina 434 in Pilipovaz 7
zu Sunilenaz 5
Köpf zum Waffen in Alexina Draga 5
Köpf zwischen denen wassern Coreniza 10
Dragia Vukadinovich 60 Jahr 1 in Vedropoli 8
Sava Vukadinovich Sohn 30 Jahr 1 zu Schegoravaz 5
Radoiza Sohn 28 Jahr 1 bey Tergnie 4
Milos Sohn 25 Jahr 1 in Bari Wismäder 3
Rasoff Sohn 20 Jahr alt 1 bey Potok 3
zum waffen 5 zu Dolone Potok 3
Vntauglich Mans Persohnen 4 73
weiber 7
Summa in allen 16 Köpf zum waffen tragen
Köpf
strikh Radoe Zigich 35 Johr alt 1
Die 17te Petina hat Juanko Zigich bey Haus 30 Milovoi Vätter 25 Johr 1
in Grabusik 10 Jouan brueder des Milovoi 16 Johr 1
zu Blisiniza 11 Sana Radivoi Sohn 16 Johr 1
bey Clasniza 13 zum waffen 4
in Verkasik 10 vntauglich Mans Persohnen 4
in Buchovaz 17 weiber 10
zu Golo Berdo 15 in allem 18
in Brispa 6
bey Souilenaz 10 Der anderte mitgespan ist Radoiza Funduk
in Popofo Dolo 9 hat bey dem Haus 11
in Alexina Draga 12 in Konsie 8
in Verpile 12 in Grobusik 10
zu Bonor 10 in Souilevaz 5
in Zervigniak 10 zu Popofo Dolo 7
zu Segoronaz 11 bey der Alexina Draga 5
in Rudorovaz 25 in Verpilie 6
in Malahariza wismäder 9 in Borie 10
in Ternie 5 bey Schegorovaz 4
in Bari wismäder 6 bey Tergnie 3
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 61

in Bari wismäder 2 zu Clasniza 61/2


zu Potok 3 vndter dem Kallenberg 4
in Dolovi 3 zu Bunhouaz 2
77 bey Potok 3
vorige Summa 237 vnter Dolovi 3
die anderte 73 bey Petusik 3
Summa diser Petina 387 zu Grabusik 6
in Prispa 3
Köpf zum waffen tragen zu Sovibnaz 6
Köpf in Bonor 21/2
Radoiza Funduk 40 Johr 1 in Ternie 2
Stoian brueder 16 Johr 1
in Verpilie 4
zum waffen 2
zu Popofo Dolo 5
Vnföhige Mans Persohnen 3
bey Jesera 2
weibs bilder 2
zu Bari Wismäder 4
in allem 7
in Zervigniak 2
Die 18te Petina hat Thoma Petrisich hat zu Varcasik 5 in Vedropoli 2
zu Claniza 61/2 zu Schabrak 4
bey der Rusiza 71/2 zu Rudovaz 6
vnter Plesiviza 51/2 bey dem Haus 14
bey Potok 6 zu Rusiza 4
in Dolovo 6 zu Borie 6
zu Bukovaz 4 Summa 104
bey Kallenberg 7
in Grabusik 12 Köpf zum waffen tragen
zu Vedasik 5 Köpf
bey Brispa 3 Radoiza Vardich 40 Johr alt 1
in Alexina Draga 41/2 Casso Verdich Vötter 19 Johr 1
bey Verpilie 9 2
zu Souilenaz 12 Vntaugliche Mans Persohnen 4
in Popofo Dolo 10 weibs bilder 4
zu Bonor 5 Summa in allem 10
bey Ternia 5
bey Jesera 5 Der anderte mitgespan in diser Petina
bey Sambruk 71/2 ist Radosoff Vardich
bey dem Haus 281/2 bey Plisiviza 5
zwischen denen wassern Coreniza 5 zu Clasniza 3
bey der Bisika 10 bey Kallenberg 3
zu Bari wismader 6
bey Doloui 3
zu Zervigniak 5
zu Vetasik 2
zu Rudorovaz 121/2
zu Grobusik 6
Summa 200
in Bunovaz 2
Köpf zum waffen tragen zu Rusniza 4
zu Brispa 3
––––– zu Bonor 2
in Ternie 3
Köpf zu Bari Wismäder 3
Dise 18te Petina hat mitgespan den Rodaiza Vardich bey Jesera 2
hat bey Verkusich 5 zu Vedropolie 2
62 Karl Kaser

zu Zervigniak 3 zu Bresik 2
in Seobriak 3 in Malahariza wismäder 6
zu Brisika 5 zu Bari wismader 6
zwischen dem wasser Coreniza 3 zwischen wasser 4
bey dem Haus 9 in Popofo Dolo 8
70 in Rudorovnaz 7
erste Summa 200 zu Sovilenaz 24
anderte 104 zu Brispi 6
Summa diser Petina 374 zu Rusiza 8
vndter der Plisiviza 4
Volgt nun die 19te Petina wo der Radosau Clasnik hat in der Clasniza 6
bey dem Haus 31 zu Grabusik 16
neben Ternie 10 in Kallenberg 7
in Schegoravaz 11 zu Potok 6
zu Varkasits 10 Summa 169
in Clasniza 7
in Bonor 10 Köpf zum waffen tragen
in Grabusik 10 Köpf
zu Vetasik 10 Mirossav Clasnik 50 Johr 1
in Dolovi 7 Radovan Clasnik 40 Johr 1
in Volo Berdo 8 Jovan Vätter 30 Johr 1
in Popof Dol 10 Nicolo Sohn des ersten 25 Johr 1
in Verpilie 18
Vasil Sohn 17 Johr 1
in Bari wismäder 6
zum waffen 5
bey den wassern Coreniza 6
Vntaugliche Mans Persohnen 8
in Rudorovaz 8
weibs bilder 9
in Potok 9
Summa in allen 22
zu Plesiviza 5
in Rusiza 9
Volgt die 20te Petina wo der Vuk Keka
in Jesero 10
vnter dem Haus 50
zu Bresik 6
zu Rudorovaz 25
in Malahariza wismäder 7
Summa 208 zu Malahariza wismäder 13
zu Zervigniak 10
Köpf zum waffen tragen in Ternie 10
Köpf zu Bari wismader 12
Radossau Clasnik 50 Johr 1 zu Jesero 10
Tragoe Clasnik brueder 30 Johr alt 1 zu Bonor 10
Pauel Vötter 19 Johr 1 zwischen wasser Coreniza 10
Peter Clasnik Vötter 29 Johr alt 1 in Alexina Draga 22
Illia Clasnik Vötter 16 Johr alt 1 bey Sovilevaz 17
5 zu Briespa 6
Vnmündige Mans Persohnen 3 zu Verpie 18
weibs bilder 7 zu Vorkusik 10
in allem 15 in Plesiviza 11
zu Covaziza 13
Zu diser Petina ist der mitgespan Mirossav Clasnik in Vetasik 10
bey Haus 40 zu Rosiza 16
zu Segorovaz 9 Item bey Brispa 7
zu Zervigniak 10 in Dolovi 12
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 63

in Potok 6
zu Golobrola oder Kallenberg 15 Köpf zum waffen tragen
Summa 313 Köpf
Milos Juanissevich 40 Johr 1
Köpf zum waffen tragen Milih brueder 34 Johr 1
Milisia brueder 25 Johr 1
––––– Radissa brueder 20 Johr 1
zum waffen 4
Dise Petina hat mitgespan den Dragia Vukadinovich
Vntaugliche Mans bilder 3
vnter dem Haus hat er 7
bey Popovo Dolo 18 weibs Persohnen 15
in Vedropoli 8 Summa in allem 22
in Potok 6
39 Volgt nun die 2te Squadra
vorige Summa 313 so auf 21 Petina heltet die erste Petina
Summa diser Petina 352 hat Knes Gabrich
gazo Priza hat bey dem Haus 57
Köpf zum waffen tragen in Rudonofaz 15
bey Mihokuaz 18
––––– in Zervignak 10
in Vedropolie 8
Volgt nun die 21te Petina in dem ersten zu Ternie 12
Squadra Milich Jvanisevich in Malohoriza wismader 16
hat bey dem Haus 57
in Bari wismäder 12
in Verkusits 10
zu Borie 10
zu Plisiviza 11
in Clasniza 13 zu Bonor 12
zu Konsia 8 in Grabovaz 18
zu Grobusik 25 ober Grabovaz 6
zu Vedasik 10 zu Borosizie 8
in Vukavaz 17 ober Borosiz 6
in Pilipovaz 7 zu Verpilie 15
zu Gollo Berdo [?] zu Malepetine 10
zu Brispa 6 zu Borovo Berdo 20
in Souilenaz 17 in Krusiza 11
zu Popovo Dolo 18 zu Botsifalka 7
in Alexina Draga 22 vnter Blesiviza 10
zu Verpilie 18 zu Varkasik 8
zwischen wasser Coreniza 10 in Clasniza 15
zu Bonor 10
in Ledine zu orlokuk 10
in Borie 10
zu Vetasiza 6
zu Vedropoli 8
zu Zervignak 10 in Dolova 8
zu Schegorovaz 20 zu Potok 12
zu Rudorovaz 25 in Schibera 10
in Miloriza 16 zu Grabusik 8
zu Ternie 10 ober Grabusik 8
in Bari wismäder 12 bey Haus 10
in Potok 12 in Beloplie 10
zu Dolovi 12 Summa 386
409
64 Karl Kaser

Köpf zum waffen tragen Dise anderte Petina hat mitgespan den Stipe Grubich
Köpf zu Rudonovaz 3
Knes Gazo Priza 70 Johr alt 1 in Micholovaz 4
Marco Priza Sohn 36 Johr alt 1 zu Schabnak 3
Gregorio Priza Vätter 20 Johr 1 in Zervignak 2
Ilia Priza Vötter 20 Johr 1 in Vedropoli 2
4 in Bonor 3
Vnmündige Mans Persohnen 5 zu Bara wismäder 2
weibs bilder 7 in Borovo Berdo 8
in allem 16 zu Oronaz 2
zu Varaschisti 3
Volgt nun die anderte Petina zu Verpilie 3
so der Simon Grubich hat zu Radovaz 7 in Golouaz 9
in Micholevaz 9 zu Rusiza 3
zu Schabrok 7 vnter der Plisiviza 1
zu Zervignak 5 in Verkasiza 2
zu Vedropolie 5 zu Clasniza 8
zu Borie 8 zu Bukovaz 1
zu Borie Wismäder 6 in Vedasits 1
zwischen wasser 5 zu Grabusik 8
zu Verpilia 7 bey dem Haus 10
zu Borosizie 7 Summa 78
zu Golovovaz 13
Köpf zum waffen tragen
in Bonor 5
Stipan Grubich 36 Johr alt 1
in Borovo Prigo 10
Summa phe 1
in Rusiza 7
Mans Persohnen Kinder 4
zu Plesiviza 4
weibs bilder 3
in Verkasik 5
in allem 8
zu Clasniza 12
in Bucovaz 4
Der 2te mitgespan ist Misso Priza bey Micholoviz 5
zu Vedasik 3
zu Rudorovaz 4
in Potok 4 zu Vsabrok 3
in Golio Prigo 3 in Vedropoli 3
zu Dolovo 4 zu Borie 4
zu Grabusik 11 in Bari wismäder 4
in agrado 4 bey Burovo Berdo 3
bey Haus 23 zu Orovaz 3
Summa 178 zu Vorosize 4
in Verpilie 4
Köpf zum waffen tragen zu Gololovaz 9
Köpf in Bonor 4
Simon Grubich 40 Johr alt 1 zu Rusiza 4
Vassilio Sohn 25 Johr alt 1 in Plesiniza 3
Luca Sohn 20 Johr alt 1 in Clasniza 8
Juan Grubich des Simon Vötter 18 Johr alt 1 zu Verkasik 3
Jouan Grubich Sohn des Simon ist 16 Johr alt 1 in Vukofsehu 4
Köpf zum Waffen 5 zu Vetasik 2
Vnmindige Mans Persohnen 1 bey den Kallenberg 3
weibs bilder 5 zu Grobovaz 6
Summa in allem 11 bey dem Haus gartten 3
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 65

in Dolovi 3 Thoma Sohn des pfaffen 20 Johr 1


bey dem Haus 17 Thodor Sohn 18 Johr 1
Summa 106 Saviza Sohn 16 Johr 1
zum waffen 5
Köpf zum waffen tragen Vnmindige Mans Persohnen 4
Köpf weiber 8
Misso Priza 30 Johr alt 1 in allem 17
Costatin Priza brueder 20 Johr 1
zum waffen 2 Die 4te Petina hat Thoma Priza
Vnmindige Mans Persohnen 3 bey dem Haus 57
weibs bilder 3 zu Rudorofaz 15
in allem 8 in Micholevaz 18
in Zervigniak 10
Volgt nun die 3te Petina hat der Pop Stanoe Priza in Vedropoli 8
bey dem Haus 57 in Tergnie 12
zu Rudorovaz 15 in Molohoriza wismäder 16
in Miholevaz 18 in Bore wismäder 12
zu Zervigniak 10 in Borie 10
in Vedropoli 8 zu Bonor 12
in Ternie 12 zu Grobovaz 18
in Malahariza wismäder 16 ober Grobovaz 6
zu Bari wismäder 12 zu Barisitahia 8
in Borie 10 ober Barisitahia 6
zu Bonor 12 in Verpilie 15
in Grabovaz 18 ober dem Creuz in Mala Petina [.]
ober Grabovaz 6 zu Borofo Berdo 20
zu Barizitsie 6 zu Rusiza 11
in Verpilie 15 vndter Schibalik 7
ober den Creuz 10 vnter Plisiviza 10
zu Rastoffa Poliane 20 zu Varkusik 8
zu Rusiza 11 zu Clasniza 15
vnter Schibalik 7 in Orlokuk 10
vnter Plisiniza 10 in Vedusik 6
zu Varkasik 8 in Dolovai 8
zu Clasniza 15 in Potok 12
in Orlokuk 10 in Schibbera 10
zu Vedasik 6 in Grabusits 8
in Dolovai 8 ober Grabusits 8
in Potok 12 bey dem Haus gartten 10
in Schibbera 10 in Belopolie 10
zu Grabusits 8 Summa diser Petina 386
ober Grabusih 8
bey dem Haus gartten 10 Köpf zum waffen tragen
in Belopolie 10 Köpf
dise Petina Summa 386 Thoma Priza 40 Johr alt 1
Micho Priza brueder 47 Johr 1
Köpf zum waffen tragen Saua Priza brueder 37 Johr 1
Köpf Paual Priza brueder 30 Johr 1
Pfoff Stanoe Priza 50 Johr 1 Jouan Priza Vötter 16 Johr 1
Costadin brueder 40 Johr 1 Thoma Priza Sohn des Thoma Priza 16 Johr alt 1
66 Karl Kaser

6 Peter brueder 25 Johr alt 1


Vnmindige Mans Persohnen 7 Radoss brueder 20 Johr alt 1
weibs bilder 12 3
Summa in allem 25 Vntaugliche Mans Persohnen keine
weibs bilder 5
Die 5te Petina Milos Priza in allem 8
bey dem Haus 57
zu Rudorofaz 15 Die 7te Petina hat Radogina Nefaidich ein ganze petina
in Micholevaz 18 mit 386 strikh wie die obigen auf eben Jenem orth als
in Zervigniak 10 die obrecenssirte page 8 386
in Vetropoli 8 Saphe 386
zu Tergnie 12
in Milohariza wismäder 16 Kopf zum waffen tragen
in Bore wismäder 12 Radovan nefaidich 50 Johr 1
in Borie 10 Sohn Stepan nefaidich 20 Johr 1
zu Bonor 12 zum waffen 2
zu Grabovaz 18 Vnmindige Mans Persohnen 2
ober Grabovaz 6 weibs bilder 3
zu Barasitahia 6 in allem 7
in Verpilie 15
im Male Petine 10 Die 8te Petina Zuio Priza
zu Borofo Berdo 20 hat bey dem Haus 281/2
zu Rusiza 11 in Rudonovaz 71/2
vnter Schibalik 7 in Micholevaz 9
zu Plisiviza 10 in Zervigniak 5
zu Varcasik 8 in Vedropolie 4
zu Clasniza 15 in Tergnie 6
in Orlokuk 10 zu Malahoriza wismäder 8
in Vedasik 6 in Bari wismader 6
in Dolovai 8 zu Borie 5
in Potok 12 zu Bonor 6
in Schibbera 10 in Grabovaz 9
zu Grabusik 8 ober Grabovaz 3
ober Grabusik 8 in Barasitsihie 4
bey dem Haus gartten 10 ober Barasitsihie 3
in Belopolie 10 in Verpilie 71/2
Summa diser Petina 386 in Mala Petina [?]
in Boroffo Berdo 10
Köpf zum waffen tragen in Rusiza 51/2
zu Tsifalize 31/2
––––– vnter der Plisiviza 5
zu Verlasik 4
Die 6te Petina hat Nicola Priza vndter dem Haus vnd in Clasnize 71/2
ÿbrigen orthen alda, vnd sovill als Milos Priza als im zu orlobuk 5
ganze Petina, so machen 386 zu Vetasik 3
Saphe 386 in Dolova 4
zu Potoka 6
Köpf zum waffen in Schiber 5
Köpf zu Grabusik 4
Nicola Priza 30 Johr alt 1 ober Grabusik 4
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 67

bey dem Haus gartten 5 in Belopolie 10


in Belopolie 5 in Verpilie 15
Summa 193 in Potok 12
in den Haus gartten 8
Köpf zum waffen tragen vnter Kallenberg 6
Köpf zu Orlokuk 10
Zvio Priza 45 Johr alt 1 in Bonor 12
Sein Sohn Stoian 25 Johr alt 1 Summa diser Petina 261
Ostoin Sohn des Zvio 29 Johr 1
Item sein Sohn Jossan 18 Johr 1 Köpf zum waffen tragen
Vassil item Sohn 16 Johr 1 Köpf
5 Mirko Priza 50 Johr 1
Item Paval Zvio Sohn 20 Johr 1 Thodor Priza brueder 40 Johr 1
6 Miladin Priza brueder 25 Johr 1
Vnmindige Mans Persohnen 1 Jovan Priza brueder 20 Johr 1
weibs bilder 3 Basse Priza Vötter 17 Johr 1
Summa in allem 10 zum waffen 5
Vnmindige Mans Persohnen 8
In diser Petina ist nur ein mitgesell, als der Vuk Trakolik, weibs bilder 9
so eben so vill, vnd an jenem urthen, als der Zvio Priza Summa in allem 22
sein Gruntstükh hat, nemblich 193
Sa ple 193 Dise 9te Petina hat einen mitgespan als
Haltet also diese 8te Petina in allem 386 strikh Stanko Kudekich
bey Haus 221/2
Köpf zum waffen tragen in Micholevaz 18
Köpf zu Tsifalko 7
Vuk Drakolik 60 Johr 1 ober Debellugh 10
Jure Drakolik Sohn 30 J. 1 zu Vedasik 6
Thoma Drakolik 26 Johr 1 in Bari wismäder 4
Jovan Drakolik 16 Johre 1 zu Sobilevaz 6
Waffen 4 in Vorosischie 8
Vnmindige Mans Persohnen 6 zu Rusiza 11
weibs bilder 5 in Dulova 8
Summa in allem 15 zu Schibera 10
in Grabusik 8
Volgt nun die 9te Petina ober Grabusik 8
so der Mirko Priza hat, vnd zwar bey dem Haus 38 vnter Kallenberg 2
in Rudonovaz 15 1281/2
in Micholenaz 12 vorige Summa 261
in Zervigniak 10 Summa diser Petina 3891/2
in Vuorosichie 6
in Vedropoli 8 Köpf zum waffen tragen
in Borofo berdo 20
zu Grobovaz 18 –––––
in Mala Petina oder bey Creuz 10
in Malahariza wismäder 10 Die 10te Petina so der Vide Trakolik hat bey
zu Bari wismäder 8 dem Haus [?]
vnter Plesiviza 10 zu Rudorovaz 13
zu Variasik 8 in der Kleinen Priseka 11
in Clasniza 15 ober der Klein Priseka 5
68 Karl Kaser

zu Micholevaz 8 zu Michalenaz auf ein andern orth 9


in Vedropolie 6 1651/2
in Bari wismäder 4 vorige Summa 217
in Maleharize wismäder 8 sagt 382 strikh 3821/2
in Barie 5
in Grabovaz 9 Köpf zum waffen tragen
in Barositscha 7 Dragossan Priza 50 Johr alt 1
ober Barositscha 12 Vätter, vnd bruder nichts
Item darneben 6 1
zu Rusiza 4
zu Plesiviza 10 Vnmindige Mans Persohnen 4
zu Verkusik 4 weibs bilder 3
zu Clasniza 15 Summa in allem 8
in Olokuk 10
zu Verdasik 6 Volgt nun die 11te Petina so der Peter Trakolik
zu Dolovo 8 bey Haus 281/2
in Grabusik 8 in Rudorovaz 71/2
in Kallenberg 7 in Micholevaz 9
bey dem Haus gartten 10 zu Zervigniak 5
zu Belopolie 10 in Vedropolie 4
Summa 217 in Tergnie 6
in Malachariza wismäder 8
Köpf zum waffen tragen zu Bari wismäder 6
Köpf
in Borie 5
Vide Trakolik 50 Johr alt 1
zu Bonor 6
Radossau Sohn 30 Johr 1
in Grobovaz 9
Todor Sohn 20 Johr 1
zu ober Grabovaz 3
Stoian Sohn 16 Johr 1
in Vorositechia 4
Thoma Vötter 16 Johr alt 1
ober dem Vorositechia 3
zu waffen 5
in Verpilie 71/2
Vnmindige Mans Persohn 1
in male petina 5
weibs bilder 5
zu Boroffo Berdo 10
in allem 11
in Rusie 51/2
zu Tsifalize 31/2
Dise Petina hat mitgespan den Dragossan
Priza bey haus 28 vnter der Plisiviza 5
bey Ossoua Bolione 15 zu Varcasik 4
bey Micholevaz 9 in Clasnize 71/2
in Vedropoli 8 zu Orlokuk 5
in Bari wismäder 6 zu Vetasik 3
zu Malahariza 16 in Dolova 4
in Belica Bari wismäder bey Haus 41/2 zu Potoka 6
in Borofo Berdo 20 in Schiber 5
in Barasitschia 7 zu Grabusik 4
zu Grabovaz 9 ober Grabusik 4
bey dem Gemauerten Haus 6 bey dem Haus Gartten 5
in Rosiza 11 in Belopolie 5
zu Schibera 10 Summa 193
ober Schiber 7
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 69

Köpf zum waffen tragen zu Verpilie 15


bey dem Haus Gartten 10
––––– in Belopolie 10
Summa 43
Dise 11te Petina hat der mitgespan Sava Drakulich so
Vorige Summa 343
eben sovill, vnd in solichen örthern hat, als der vorige
Peter Drakulich, pago also 193 Summarum 386
traghero des erst gemelten Sava Drakulich Summa
mit 193 Köpf zum waffen tragen
sagt 386 strikh 386
–––––
Köpf zum waffen tragen
Volgt die 13 Petina, vnd hat selbe Juka Petrizich
––––– bey dem Haus 281/2
in Rudonovaz 71/2
Die 12te Petina hat Mirossav Vlaissovich, in Micholevaz 9
hat bey Haus 49 zu Zervigniak 5
in Rudonovaz 15 in Vedropolie 4
zu Micholevaz 18
in Tergnie 6
in Zervignak 10
zu Malohoriza wismäder 8
zu Vedropolie 8
zu Bari wismäder 6
in Tergnie 12
in Borie 5
zu Malahariza wismäder 16
zu Bari wismader 12 zu Bonor 6
zu Borie 10 in Grabovaz 9
in Bonor 12 ober Grabovaz 3
in Grabovaz 18 zu Varasits 4
ober Grabovaz 6 ober Varasits 3
zu Vrasaitsch 8 in Verpilie 71/2
ober Vrasitsch 6 in Male Petine 5
in Male Petine 10 in Bovofo Berdo 10
zu Borofo Berdo 20 zu Rusiza 51/2
in Rusiza 11 zu Tsifalize 31/2
zu Tsifalize 7 vnter der Plisiniza 5
vnter Plisiviza 10 zu Verkasik 4
zu Verkasik 8 in Clasniza 71/2
in Clasniza 15 zu Orlokuk 5
zu Orlokok 10 in Vetasik 3
in Vetasik 6 zu Dolovo 4
in Dolova 8 in Potoka 6
zu Potoka 12 zu Schiber 5
in Schiber 10 zu Grabusik 4
zu Grabusik 8 ober Grabusik 4
ober Grabusik 8 bey dem Haus gartten 5
Summa 343 in Belopolie 5
Summa 193
Köpf zum waffen tragen

––––– Köpf zum waffen tragen


Juka Petrizich 50 Johr 1
Dise 12te Petina hat einem mitgespan als den Peter Miter Petrizich Sohn 30 Johr 1
Drakulich als der vorige beschribener hat auch in diser Luka Petrizich Sohn 25 Johr 1
Petina, vnd zwar zu dem Haus gehörige 8 zum waffen 3
70 Karl Kaser

Vnmindige Mans Persohnen 3 Lesse Sohn 30 Johr 1


weibs bilder 7 Thoma Sohn 28 Johr 1
in allem 13 Rodesoff Sohn 23 Johr 1
Bosso Sohn 16 Johr 1
Die 13te Petina hat mitgespan Sava Petricich, ein zum waffen 5
Vätter des Juka, hat eben sovill, vnd oben im jenen Vnmindige Mans Persohnen 5
orthen wie der Vorige als der Juka Petrizich hat weibs bilder 8
dachero er Sava 193 Summa in allem 18
Sa ple 193
tragehero des Juka Summa 193 Dise Petina hat mit gespan den Milos Nefaidich
386 bey Haus 12
zwischen dem wasser 10
Köpf zum waffen tragen in Vuorosispia 8
Sava Petrizich 30 Johr alt 1 in Grobovaz 18
Jacob brueder 23 Johr 1 in Grabosizia 10
Marco brueder 20 Johr 1 zu Bari wismäder 4
Nicolo brueder 17 Johr 1 in Kleine Bare 6
zum waffen 4 bey der Cula 12
Vntaugliche Mans bilder 2 vnter Plesiviza 10
weibs Persohnen 8 in Orlokuk 10
Summa in allem 14 bey dem Gartten 10
Summa 110
Volgt nun die 14te Petina Vorige 272
so der Vucen Grubich hat bey dem Haus 45 Summarum 382
in Rudonovaz 15
bey Trenovaz 18 Köpf zum waffen tragen
zu Zervigniak 10
in Vedropolie 8 –––––
Ober Debeloluk 10
zu Bari wismäder 8 Die 15te Petina Sava Gerich
in Grobovaz 6 bey dem Haus hat er 51
zu Borovo Berdo 20 zu Rudonovaz 15
in Verpilie 15 zu Zervigniak 10
zu Rusiza 11 zu Vedropolie 8
zu Tsifalka 7 in Tergnie 12
in Verkasits 8 in Malohoriza 16
zu Bunofaz 15 zu Bari wismäder 12
in Vultasik 6 in Boria 10
zu Grabusik 8 zu Bonor 12
ober Grabusik 8 ober Gronovaz 6
in Potok 12 in Vuoritspa 8
in Dolova 8 ober Vuoritspa 6
in Belopolie 10 in Verpilie 15
in Golo Berdo 8 in Male Petine 10
in Orlokuk 10 in Boroffo Berdo 20
zwischen denen wässern 6 in Ruseza 11
Summa 272 vnter Tsifalka 7
vnter der Plisiviza 10
Köpf zum waffen tragen zu Vercasiza 8
Vucen Grubich 60 Johr alt 1 in Clasniza 15
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 71

zu Orlokuk 10 in Vercasik 8
zu Vetasits 6 zu Bukofaz 15
in Dolovo 8 zu Vuetasik 6
in Potok 12 zu Potok 12
in Schiber 10 zu Grabusik 8
zu Grobusik 8 in Gollo Berdo 8
ober Grobusik 8 in Belopolie 5
bey dem gartten 10 zu Vorositsa 8
in Belopolie 10 Summa 269
Summa 344
Köpf zum waffen tragen
Köpf zum waffen tragen Radoe Zigich 40 Johr alt 1
Sava Gerich 50 Johr 1 Mitar Sohn 17 Johr alt 1
Rodota Vätter 45 Johr 1 Michalo Sohn 16 Johr alt 1
Perat Gerich Vötter 30 Johr 1 zum waffen 3
Maxim brueder des Perrat 20 J. 1 Vntauglich Mans Persohnen 2
Radossau brueder 18 Johr 1 weibs bilder 3
Stipan Sohn 16 Johr 1 Summa in allem 8
zum waffen 6
Vnmindige Mans Persohnen 2 Dise Petina hat mitgespan den Radovan Nefaidich
weibs bilder 10 so bey den
in allem 18 Haus hat 13
in Micholenaz 6
in Malohoriza wismader 8
Dise 15te Petina hat mit gespan den Saua Vgrosak
zu Bari wismäder 2
bey Haus 6
zu Borie 7
in Miho Levaz 18
in Bonore 12
zu Grabovaz 18
ober Grabovaz 6
42
in Borofo Berdo 7
Vorige Summa 344
zu Tsifalka 7
Summarum 386
in Dolovi 8
in Schiber 10
Köpf zum waffen tragen bey dem Haus Gartten 10
zu Belopolie 5
––––– ober Varitsa 6
zu Orlokuk 10
Die 16te Petina hat Radivoi Zignich bey dem Haus 44 Summa 117
zu Rudonovaz 15 Vorige Summa 269
bey Micholenuaz 12 Summa diser Petina 386
in Zervigniak 10
zu Vedropolie 8 Köpf zum waffen tragen
in Tergnie 12 Radovan Nefaidich 50 Johr 1
in Malahariza wismäder 8 Males Vätter 50 Johr alt 1
zu Bari wismäder 10 Juriza Vätter 50 Johr alt 1
in Borie 3 Milos Sohn 20 Johr alt 1
in Grabovaz 18 Juinat Vötter 24 Johr alt 1
in Verpilie 15 Nicolo Vötter 20 Johr alt 1
in Male Petine 10 zum waffen 6
in Borovo Berdo 13 Vnmindige Mans Persohnen 4
in Rusiza 11 weibs bilder 20
zu Blesiviza 10 Summa in allem 30
72 Karl Kaser

Volgt die 17te Petina, Milin Grubich bey Haus 47


in Rudonovaz 15 Köpf zum waffen tragen
in Micholenaz 18 Miladin Xigich 60 Johr alt 1
in Zervigniak 10 zum waffen Sa ple 1
zu Vedropolie 8 Vntaugliche Mans bilder 1
in Tergnie 12 weibs Persohnen 3
zu Malahoriza wismäder 16 Summa in allem 5
zu Bari wismäder 8
zu Borie 10 Die 18te Petina Stipan Priza
in Grabovaz 18 hat bey Haus 35
zu Vuorositschia 8 in Rudonovaz 3
in Verpilie 15 in Micholenaz 10
in der Klein Petina 10 zu Vedropolie 8
zu Borofo Berdo 20 zu Malahariza wismäder 10
in Rusiza 11 zu Bari wismäder 8
zu Tsifalik 7 in Borie 8
in Barkusik 8 zu Bonor 10
in Clasniza 15 in Grabovaz 13
in Orlokuk 10 in Vuarosits 9
zu Vnetasik 6 zu Verpilie 9
in Dolovo 8 in Male Petina 6
zu Potok 8 in Borofo Berdo 12
Summa 288
in Rusiza 11
vnter der Plisiviza 5
Köpf zum waffen tragen
zu Vercasik 4
Milin Grubich 50 Johr alt 1
in Clasnize 9
Mihail brueder 30 Johr alt 1
zu Orlokuk 6
Sava brueder 28 Johr alt 1
in Vetasik 6
Nicola brueder 25 Johr alt 1
zu Potok 12
Milivoi 20 Johr alt 1
in Grabusik 8
zum waffen 5
bey dem Hausgartten 10
Vnföhige Mans Persohnen 3
weibs bilder 7 in Belopolie 4
Summa in allem 15 Summa 216

Die 17te Petina hat mitgespan dem Milatin Xigich Köpf zum waffen tragen
bey Haus 10 Stipan Priza 40 Johr alt 1
zu Bari wismäder 4 Sohn Stoian Priza 16 Johr 1
ober Grabovaz 6 zum waffen 2
ober Vnorositsia 6 Vntaugliche Mans Persohnen 3
vnter Plesiniza 10 weibs bilder 5
in Dolovo 4 Summa in allem 10
zu Schibber 10
in Grabusik 8 Die 18te Petina hat mitgespan den Jurai Priza
bey dem Haus gartten 10 ein Vätter des Stipan Priza
in Belopolie 10 bey dem Haus 11
ober Grabusik 8 zu Rudonovaz 12
Summa 86 in Michalenaz 8
Vorige Summa 288 zu Ternie 12
Summa diser Petina 374 in Malahariza wismader 3
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 73

zu Bari wismäder 2 Vnmindige Mans Persohnen nichts


zu Borie 2 weibs bilder 3
zu Bonor 2 Summa in allem 4
Ober Grabovaz 6
zu Vuarositsa 2 Die 19te Petina hat Illia Gerich bey Haus 47
in Verpilie 3 zu Rudonofaz 11
zu Male Petine 2 in Micholenaz 18
zu Boroffo Berdo 4 zu Vedropolie 8
in Brispa 8 in Tergnie 12
vnter Plisiniza 5 zu Malahariza wismäder 12
zu Vuarcosik 2 in Bari wismäder 8
in Clasniza 3 zu Borie 10
zu Orlokuk 2 in Bonor 12
in Dolovo 4 zu Grabovaz 18
zu Golo Berdo 8 ober Grabovaz 6
in Belopolie 3 ober Vuarasits 6
Summa 104 zu Verpilia 15
in Male [Petina] 10
Köpf zum waffen tragen in Boroffo Berdo 20
Jurai Priza 30 Johr alt 1 In Rusiza 11
Sa phle 1 vnter Plesiniza 10
Vnmindige Mans Persohnen 2 zu Vercasik 8
weibs bilder 2
in Orlokuk 10
Summa in allem 5
in Dolovo 8
zu Potok 12
Der anderte mitgespan diser Petina ist Male
in Schibber 10
Vuk bey Haus 11
zu Grabusik 8
in Zervigniak 10
ober Grabusik 8
in Malahariza wismäder 3
bey dem Haus gartten 10
zu Bari 2
in Belopolie 10
in Ober Grabovaz 5
Summa 318
in Vuorositsa 3
in Verpilie 3
in Male Petina 2 Köpf zum waffen tragen
in Boroffo Berdo 4 Ilia Gerich 40 Johr alt 1
zu Tsifalka 7 Novak Gerich brueder 38 Johr alt 1
zu Vercasik 2 Milin Gerich brueder 25 Johr 1
in Clasnize 3 Trifun Gerich brueder 20 Johr 1
zu Orlakuka 2 zum waffen 4
in Dolovo 4 Vnmindige Mans Persohnen 6
in Schibber 10 weibs bilder 9
in Belopolie 3 Summa in allem 19
Summa 74
erstere Summa 216 Die Petina hat mitgespan den Peter Jandrievich
anderte 104 bey Haus 10
Summa diser Petine 394 in Rudonovaz 4
zu Zervigniak 10
Köpf zum waffen tragen in Malahariza wismäder 4
Mal Vuk 40 Johr alt 1 in Bari wismäder 4
Sa ple 1 in Varositsa 8
74 Karl Kaser

bey Tsifalka 7 Dimitar brueder des Peter 20 Johr alt 1


bey Clasniza 15 zum waffen 5
zu Vetasik 6 Vnmindige Mans Persohnen 4
68 weibs bilder 6
Vorige Summa 318 Summa in allem 15
386
Die 20te Petina hat mitgespan den Nicola Lallich
Köpf zum waffen tragen bey Haus 11
Peter Jandrievich 60 Johr 1 in Rudonofaz 5
Radoiza Sohn 20 Johr alt 1 in Zervigniak 10
Marko Sohn 16 Johr alt 1 zu Vedropolie 8
zum waffen 3 in Bari wismäder 2
Mans Persohnen vnmindige keine – in Ober Grabovaz 6
weibs bilder 2 in Rusiza 11
in allem 5 Summa 53
Vorige Summa 333
Die 20te Petina hat Bradoe Drakulich bey Haus 46 Summa rum 386
in Rudonovaz 10
zu Micholenaz 18 Köpf zum waffen tragen
in Tergnie 12
in Malahariza wismäder 16 –––––
in Bari wismäder 10
zu Borie 10 Die 21. Petina hat Nicola Delich bey Haus 361/2
in Bonor 12 in Bukovaz 15
zu Grabovaz 18 zu Vedasik 6
in Varasitahie 8 in Orlokuk 10
Ober Varasitakie 6 zu Dolovo 8
in Verpilie 15 in Schiber 10
zu Male Petine 10 bey dem Haus gartten 10
in Boroffo Berdo 20 in Gollo Berdo 14
in Tsifalka 7 zu Grabusik 8
in Blesiviza 10 in Brispa 12
zu Vorositsa 8 in Rostoffe Poliane 20
in Clasniza 15 vnter Plesiviza 10
in Orlokuk 10 in Grabovaz 6
zu Vedasik 6 zu Malle Petine 10
in Dolovi 8 in Vedropolie 8
zu Potok 12 zu Malachariza wismäder 16
in Schibber 10 in Bari wismäder 8
zu Grobusik 8 zu Micholenaz 18
in Gollo Berdo 8 in Vuarosista 6
bey dem Haus gartten 10 in Borie 10
in Belopolie 10 Summa 2411/2
Summa 333
Nicola Delÿch 60 Johr alt 1
Köpf zum waffen tragen Juan Vötter 46 Johr 1
Pradoe Drakulich 45 Johr 1 Radossav Vötter 30 Johr 1
Koi sein brueder 35 Johr 1 Bikan des Nicolo Sohn 20 Johr 1
Peter des Pradoe Vätter 26 Johr alt 1 Milossina ein Vöter des Juan ist 16 Johr alt 1
Todor des Pradoe Sohn 23 J. 1 5
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 75

Milos des Nicola Sohn 20 Johr alt 1 in Bukovaz 9


zum waffen 6 in Vetasik 11
Vntaugliche Mans Persohnen 5 in Grabusik 15
weibs Persohnen 12 in Schibber 8
Summa in allem 23 zu Potok 21
zu Vagoraz 10
Die 21te Petina hat mitgespan den Save Dagulich hat sage 378
bey dem Haus 201/2
in Vercasik 8 Köpf zum waffen tragen
zu Rusiza 11 Knes loci Juan Drakulich sein Persohn 40 Johr alt 1
in Bonor 12 des Knes brueder Sava Drakulich lebt
zu Verpilie 15 vnter der Comunela
in Varositsa 8 mit seinem brueder ist alt 39 Johr 1
in Bari wismader 4 casse Drakulich brueder des Knes 27 Johr alt 1
zu Zervigniak 10 Manulle Drakolich ein brueder ist 25 Johr alt 1
in Rudonovaz 15 ein anderer brueder Gaicho 22 Johr 1
zu Potok 12 Item ein brueder Maxim 20 Johr 1
in Belopolie 10 des Knes Sohn Mileta 17 Johr 1
in Dolovo 8 zum waffen 7
1331/2 Vnmindige Mans Persohnen 11
Vorige Summa 2411/2 weibs bilder 14
Summarum 375 Summa in allem 32

Köpf zum waffen tragen Die 2te Petina hat der Radovoi Drakolich fendrich, hat die
2te petina vollstendig, eben sovill, vnd auf jenen orthen,
––––– wie der erst beschribene Knes Juan Drakolich, also
das selbes hier nicht mehr ausgesezt wird,
Volgt die 3te vnd lezte Squadra vnd in solicher sage dahero 378
die erste Petina Sphe 378
hat der Knes Juan Drakulich
bey Haus 57 Köpf zum waffen tragen
in Rudonofaz 15 fendrich Radovoi Drakulich ist 38 Johr alt 1
in Miholenaz 21 Theodorus sein brueder 25 Johr 1
in Zervigniak 13 sein Sohn 14 Johr 1
in Tergnie 8 zum waffen 3
in Malahorize 10 Vnmindige Mans Persohnen 6
zu Bari wismäder 10 weibs Persohnen 8
zu Jukovatsa 8 Summa in allem 17
in Trenovaza 17
in Borie 13 Die drite Petina hat Dragich Varichiak der Theiller. Hat
zu Bonor 13 auch ein ganze Petina, eben so vill, vnd auf jenen orthen
in Kelevo Berdo 26 wie die vorigen 2 als der Knes Drakulich, vnd Radovoi
zu Vuorasits 10 Drakulich, sage also
in Verpilie 14 378
zu Boroffo Berdo 20 Saphe 378
in Rusiza 13
vnter Blesiviza 12 Köpf zum waffen tragen
bey Vorcasik 10 Dragich Varichiak 60 Johr 1
in Clasniza 6 Jovan Varichiak Sohn 40 Johr 1
in Orlokuk 8 Radossa Sohn 29 Johr 1
76 Karl Kaser

Dragosa Varichiak 25 Johr 1 Radiuoi brueder 25 Johr 1


Juvan Varichiak 23 Johr 1 Josen Sohn Marci 16 Johr 1
zum waffen tragen 5 zum waffen 5
Vnmindige Mans Persohnen 5 Vnmindige Mans Persohnen 3
weibs bilder 10 weibs bilder 18
Summa in allem 20 Summa in allem 26

Die 4te Petina hat Jurassin Delÿch hat ein ganze Petina Die 7te Petina hat fendrich Vuicich Orlich
eben sovill, vnd an jenen orthen wie die vorigen drey, bey dem Haus 38
sezt also selbe aus mit 378 in Rudonovaz 15
Saphe 378 zu Michalenaz 21
in Zervigniak 13
Köpf zum waffen tragen in Tergnie 8
Jurassin Delÿch 50 Johr alt 1 zu Bari 10
Stanissav brueder 45 Johr alt 1 in Jucovassa 8
Berart brueder 35 Johr alt 1 in Ternovaz 17
Michalo Sohn des Jurassin 20 Johr 1 in Borie 13
Rodaiza Vötter des Jurassin 20 Johr 1 zu Bonor 13
zum waffen 5 in Kelevo Berdo 20
Vnmindige Mans Persohnen 5 zu Vuarasitsa 10
Veibs bilder 15 in Verpilie 14
Summa in allem 25 in Boroffo Berdo 20
zu Rusiza 13
Die 5te Petina hat der Radoe Agrianovik hat auch ein vnter Plesiviza 12
ganze Petina eben auf jenen orth, vnd sovill wie die zu Vuarkasik 10
vorige sezt also selbe aus mit 378 in Clasnize 6
Saphe 378 in Orlokuk 8
zu Vuetasik 11
Köpf zum waffen tragen in Grabusik 15
Radoe Agrianovik 60 Johr alt 1 in Potoko 21
Vasel Vätter 40 Johr alt 1 zu Vagaraz 10
Radosoff Sohn des Radoe 40 Johr alt 1 Summa 326
Dragosau Sohn Radoe 35 Johr 1
Mirosau Sohn Radova 30 Johr 1 Köpf zum waffen tragen
Bogosa Sohn Radoe 28 Johr 1 fendrich Vuicich Orlich 32 Johr 1
Maxim Radova 25 Johr 1 hat einen Vöttern Milos Orlich 50 1
zum waffen 7 Radongia Orlich des fendrich brueder alt 30 Johr 1
Vntaugliche Mans Pers. 6 Radoia Orlich brueder 26 Johr 1
weibs bilder 17 Duio Orlich brueder 28 Johr 1
in allem 30 Mileta Orlich brueder 24 Johr 1
Maxim Orlich Clericus brueder 23 Johr 1
Die 6te Petina hat Marco Orlÿch hat auch ein ganze Thoma Orlich brueder 16 Johr 1
Petina, vnd eben auf denen obgemelten orthen, vnd zum waffen 8
sovill als die obigen, sezt also 378 Vnmindige Mans Persohnen 4
Saphe 378 weibs bilder 13
zusamben 25
Köpf zum waffen tragen
Marco Orlich 50 Johr alt 1 Die 7te Petina hat mitgespan den Milos Hoidonich
Janko brueder 35 Johr 1 bey Haus 23
Radoss brueder 30 Johr 1 in Malahariza wismäder 10
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 77

in Kelevo werdo 6 in Schibber 8


in Bukofsku 9 in Potok 16
in Schibernak 8 zu Vogaraz 10
56 247
Vorige Summa 326 Vorige 131
sage 382 strikh 382 Sage 378 378

Die 8te Petina hat Nicola Drakulich, Köpf zum waffen tragen
hat bey den Haus 20 Nicolo Agrianovich 60 Johr 1
in Rudonovaz 15 Radoiza brueder 40 Johr 1
zu Zervigniak 13 Trifun Sohn 16 Johr 1
in Tergnie 8 Ostoia Sohn 16 Johr 1
in Malahariza wismäder 10 zum waffen 4
in Bari wismäder 5 Vnmindige Mans Persohnen 5
zu Trenovaz 6 weibs bilder 6
in Kelova Berda 12 in allen 15
zu Verpilie 14
in Boroffo Berdo 7 Volgt die 9te Petina
zu Rasiza 6 Luka Vuizich bey dem Haus 27
in Varcusik 5 in Rudonovaz 7
zu Potok 5 zu Micholenaz 9
Summa 131 in Zervigniak 6
zu Tergnie 3
Köpf zum waffen tragen in Malahariza wismäder 5
Nicolo Drakulich 40 Johr 1 zu Bari wismäder 5
Blaso Drakulich 38 Johr 1 in Jukovak 3
zum waffen 2 zu Trenovaz 8
Vnmindige Mans Persohnen 3 in Borie 6
weibs bilder 7 in Kelevo Berdo 10
in allem 12 in Vuarasitse 5
zu Boroffo Berdo 8
Dise Petina hat mitgespan den Nicola Agrianovich in Rusiza 3
bey Haus 37 vnter Plesiviza 5
in Michalenaz 21 in Veruasik 4
zu Bari wismäder 5 in Clasniza 2
zu Jukovats 8 zu Orlokuk 3
in Trenovatsa 11 in Lukovaz 9
in Borie 13 zu Grabusik 7
zu Bonor 13 in Schiber 3
in Kelevo Berdo 14 in Potoka 9
in Vorositso 5 in Vagaraz 4
zu Bonoffo Berdo 13 163
in Rusiza 7
vnter Plesiniza 12 Köpf zum waffen tragen
in Vercasits 5 Luka Vuizich 40 Johr alt 1
in Clasniza 6 Jovan Vuizich brueder 30 Johr 1
zu Brlokuk 8 zum waffen 2
in Bukovaz 9 Vnmindige Mans Persohnen 2
zu Vedasits 11 weibs bilder 6
zu Grabusik 15 in allen 10
78 Karl Kaser

in Bonor 61/2
Dise 9te Petina hat mitgespan den Marco Vuizich bey dem Haus, oder Hausgrunt 281/2
bey Haus 30 in Male Petine 101/2
in Rudonovaz 8 zu Grabusiza 71/2
in Michalenaz 12 ober Grabusik 4
zu Zervigniak 7 zu Vetasits 51/2
in Tergnie 3 in Bukossen 21/2
in Malahariza wismäder 5 auf einem andern orth zu Bukossen 2
zu Bari wismäder 5 wider auf einem andern orth zu Bucossen 21/2
in Jukovatsa 5 in Clasniz 3
in Tronovaz 9 in Vercasats 5
zu Borie 7 in Vagaraz 5
zu Bonor 7 vnter Plesiviza 6
in Kelova Berda 16 in Rusiza 61/2
zu Vuarasitsa 5 in Belo polie 101/2
in Verpilie 8 Summa 189
zu Boroffo Berdo 12
in Rusiza 10 Köpf zum waffen tragen
zu Vuercasiza 6 Radossau Xegaraz 60 Johr alt 1
vnter Plesiviza 7 Jovan Sohn 24 Johr alt 1
in Clasniza 4 Joveta Sohn 20 Johr alt 1
zu Orlokuka 5 Todor Sohn 18 Johr alt 1
in Vetasits 11 zum waffen 4
zu Grabusich 8 Vnmindige Mans Persohnen 2
in Schibber 5 weibs bilder 2
in Potoka 12 in allen 8
in Vagaraz 6
283 Dise 10te Petina hat mitgespan den Luka Drakulich
Voriger latus 163 in Rudonovaz 7
Summa diser Petina 376 in Trenovaz 9
zu Jukovaziza 4
Köpf zum waffen tragen in Malaharize wismäder 9
in Tergnie 4
––––– in Bari wismäder 5
zu Kelevo Berdo 5
Volgt die 10te Petina hat Item auf einer aus peithen 5
Radossau Xegaraz in Rudonovaz 7 Item ibidem 3
in Trenovaz 9 in Alexina Draga 5
in Jukovaziza 4 zu Verpilie 7
in Malachariza wismäder 5 in Boroffo Berdo 10
in Tergnie 4 in Bonor 61/2
in Bari wismäder 5 bey den Haus Grunt 281/2
in Kelevo Berdo 5 zu Grabusiza 71/2
in Kelevo Berdo der ander seiten 5 Item zu ober Grabusik 4
widerumben in Keleno Berdo auf ein anders orth 3 in Vetosits 51/2
in Gollovizovo obria draga 5 zu Bukosseu 2
in Verpilie 7 Item ibidem 21/2
in Boroffo Berdo 10 Item ibidem 4
in Vedropolie 61/2 zu Vagaraz 5
in Borie 61/2 in Clasniza 3
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 79

vndter Blesiviza 6 in Vetasik 22/4


in Rusiza 61/2 in Bukoffiza 1
in Belopolie 101/2 Item ibidem 2
sage 160 strikh Summa 1601/2 bey Clasniza 11/2
zu Vercasik 21/2
Köpf zum waffen tragen vnter Plesiviza 3
zu Rusiza 31/4
––––– in Belopolie 51/4
zu Vaguraz 2 2/4
Der anderte mitgespan ist Rudossa Vuizich Summa 69 2/4
zu Vercasik 5
zu Bari 61/2 Köpf zum waffen tragen
zu Vedropolie 61/2
Summa 8 –––––
Vorige Summa 189
die anderte 1601/2 Dise 11te Petina hat mitgespan Nicola Drakulich, hat
lezte 18 ebensovill, vnd an obbesagten örtern als wie der Luka
Summarum 3671/2 sagt also 69 2/4
Saphe 69 2/4
Köpf zum waffen tragen
Köpf zum waffen tragen
Radoss Vuizich 40 Johr alt 1 Nicola Drakulich 40 Johr 1
Marco brueder 38 Johr alt 1 zum waffen tragen 1
Basso brueder 33 Johr alt 1 Vnmindige Mans Persohnen 3
Nicola brueder 30 Johr alt 1 weibs bilder 4
Todor brueder 25 Johr alt 1 in allen 8
Bogai Sohn des Rados 18 Johr 1
6 Der anderte mitgespan ist Stipan Drakulich
Vnmindige Mans Persohnen 4 hat bey Haus 28 1/2
weibs bilder 19 in Rudonovaz 7 1/2
in allem 29 in Trenovaz 9
in Jukovats 4
Die 11te Petina hat Luka Drakulich auch in diser zu Malaharizu wismäder 5
Petina krafft Concession brieff v. hl B n v Oberburg in Borie 6 1/2
in Rudonofaz 31/4 zu Bonor 6 1/2
zu Trenovaz 41/4 in Boroffo Berdo 10
in Jukovaz 2 in Tergnie 4
in Tergnie 2 in Bari wismäder 5
zu Vetropolie 31/4 zu Kelevo Berdo 5
in Borie 31/4 Item ibidem 3
zu Ponor 31/4 zu Galovaz 5
in Kelevo Perdo 2 2/4 in Verpilie 7
Item ibidem 2 2/4 zu Grabusiz 7 1/2
Item darneben 1 2/4 Ober Grabusik 4
zu Gollovaz oder Alexia Draga 2 2/4 in Vetasik 5 1/2
bey Malachariza wismäder 2 2/4 in Clasniza 3
zu Bari wismäder 2 2/4 in Vercasich 5
zu Boroffo Berdo 5 in Gaia Plisiviza 6
zu Grabusika 2 2/4 in Rudiza 6 1/2
ober Grabusika 423/4 zu Vagoraz 5
80 Karl Kaser

in Belo polie 10 1/2 in Vetasits 7


Summa 159 zu Bunovaz 4 2/4
Item in Bukovaz 3 1/2
Köpf zum waffen tragen Item ibidem 5 2/4
Stipan Drakolich 22 Johr 1 in Clasniza 4
Milevoi brueder 18 Johr 1 in Vercasiz 7
zum waffen 2 vnter Plesiviza 8
Vnmindige Mans Persohnen nicht zu Rusiza 8
weibs bilder 4 in Belopolie 14
in allen 6 Summa 250 1/2

Der dritte mitgespan Milos Orlich hat zu Bunovaz 2 1/2 Köpf zum waffen tragen
Ibidem 2
Item ibidem 4 Vid Radxich 80 Johr alt 1
zu Kelevo Berdo 10 Vuka Radxich Vätter 70 Johr 1
Summa 18 1/2 Luka Vötter 40 Johr alt 1
18 1/2 Marian brueder des Luka 36 Johr 1
traghero 69 1/2 Basso Radxich brueder 28 Johr 1
Item 69 1/2 Petter Radxich brueder des vor vndlezten 22 Johr alt 1
dau 159- 6
sage 316 1/2 316 1/2 Vnmindige Mans Persohnen 5
weibs bilder 9
Köpf zum waffen tragen in allem 20

Milos Orlich 60 Johr alt 1 Dise Petina hat mitgespan dem Smolia Subonik
Nicola Sohn 20 Johr alt 1 hat in allen 140
Joueta Sohn 18 Johr alt 1 Saphe 140
zum waffen 3 traghero 250 1/2
Mans Persohnen vntauglich 3 390 1/2
weibs bilder 2
in allen 8 Köpf zum waffen tragen
Smolian Sukovich 50 Johr 1
Die 12te Petina Vid Radxich hat zu Rudonovaz 10 Radovan Sohn 24 Johr 1
zu Trenovaz 11 1/4 Vuko Sohn 18 Johr 1
zu Jukovaz 5 1/4 Ostaria Sohn 16 Johr alt 1
in Malahariza wismäder 7 zum waffen 4
in Vedropolie 9 Vnmindige Mans Persohnen 1
in Boro 9 weibs bilder 3
in Bonor 9 Summa in allen 8
zu Bari wismäder 7
in Tergnie 6 Die 13te Petina hat Pop Radissa Priza
in Kelevo Berdo 7 bey dem Haus 28 1/2
Item ibidem 4 in Rudonovaz 7 1/2
Item ibidem 7 zu Mihalevaz 10 1/2
zu Galovaz 7 in Zervigniak 6 1/2
in Verpilie 9 1/2 in Tergnie 4
in Boroffo Berdo 13 1/2 zu Malahariza wismäder 5
in Grabusik 10 zu Bari wismäder 5
bey dem Haus male Petine 52 zu Jukovatsa 4
ober Grabusik 5 1/2 in Trenovaz 8 1/2
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 81

in Gorie 6 1/2 zu Borie 13


zu Bonor 6 1/2 zu Bonora 13
in Kelova Berda 13 zu Keglievo Berdo 26
in Vuarasits 5 zu Varosichie 10
in Verpilie 7 zu Verpiglie 14
zu Boroffo Berdo 10 zu Borovo Berdo 20
in Rusiza 6 1/2 zu Rusiza 13
vnter Plesiviza 6 vnter Plesiviza 12
zu Varcasik 5 zu Clasniza 6
zu Clasniza 3 vndter Orlokuk 8
in Orlokuk 4 zu Bukovak 9
zu Bukovats 4 1/2 zu Grabusik 15
zu Vetasits 5 1/2 bey Potok 21
in Grabusik 7 1/2 in Vagraz 10
zu Schibber 4 Summa 321
zu Potok 10 1/2
in Vagaraz 5 Köpf zum waffen tragen
Summa 189
–––––
Köpf zum waffen tragen
Pop Radissa Priza 4 [?] Johr 1 Compagno in questa Petina
Simon Sohn 16 Johr alt 1 Rados Vichesih vnter Haus 16
zum waffen 2 zu Radonovaz 2
Vnmindige Mans Persohnen 4 zu Varlasich 10
weibs bilder 2 in Vedasich 10
in allen 8 in Tergnie 8
Bare fenilia 2
Dise Petina hat einen mitgespan, Dragich Varitsa der in Siber 8
just sovill, und auf diesen orthen hat, als wie der vorige 57
Pop Radissa Priza sagt also 189 vi porto 321
des pfaffen Summa 189 Summarum 378
Summarum 378
Die 15te Petina liene il Stipan Netiak bey Haus 23
NB Diser Dragich Varitsa gibt vor er habe ein in Mihalievaz 9
Concessionsbrieff den er aufweisen würde. in Bedro Poglie 13
zu Tergnia 8
Köpf zum waffen tragen zu Malahariz fen: 10
zu Bare fen: 4
––––– in Ponora 5
zu Verpiglie 14
Die 14. Petina hat Marco Radonovich zu Borovo Berdo 20
bey dem Haus 41 in Variasich 4
in Radonovaz 13 in Orlokuk 8
zu Michailevaz 21 zu Grabusih 6
zu Zervigniak 13 in Siberu 8
zu Malacharize fenilia 10 zu Potok 6
zu Bare fenilia 8 zu Vagoroz 10
zu Gicovaza 8 Summa 148
zu Dolnovaze 17
82 Karl Kaser

Köpf zum waffen tragen 53


Latus 148
––––– stem 90
Compagno Juro Sutich bey dem Haus 14 dan 75 1/2
zu Rudonovaz 6 Summarum 366 1/2
bey Mihailovaz 5
Bore fen: 2 Die 16te Petina Thoma Hosich
in Giucovaza 8 vnter Haus 43
zu Drenovaza 7 zu Michailevaz 21
bey Ponora 8 in Malachariz fen: 6
in Vorosischia 10 zu Bare fen: 7
zu Borovo Berdo 5 zu Drenovaz 17
zu Plesiviza 12 in Barie 13
in Orlokuk 5 zu Bonora 13
zu Grabusich 3 in Keglievo Berdo 19
bey Potok 5 zu Porovo Berdo 15
Summa 90
in Rusiza 13
bey Plesiviza 12
Köpf zum waffen tragen
zu Verkusich 10
Juro Sutich 34 Johr alt 1 in Clasniz 6
Stoian Sohn 20 Johr alt 1 in Orlokuk 8
Stipan 16 Johr alt 1 zu Bukovaz 9
zum waffen 3 in Vedasik 17
Vntaugliche Mans Persohnen 2 zu Grobusich 15
weibs bilder 4 in Sibera 8
in allen 9 zu Potok 21
Summa 267
2do Compagnio Kostadin Drakulich vnter Haus 10
bey Rudonovaz 4 1/2 Köpf zum waffen tragen
bey Michaelevaz 3
zu Borovo Berdo 20
–––––
in Vercasich 6
bey Clasnize 6
Compagno Giovan Vuizich 14
zu Bukovaz 4
zu Vedasich 11 vnter dem Haus 15
in Grabusich 6 zu Rudonovaz 13
zu Potok 5 zu Zervigniak 8
Summa 75 1/2 zu Tergnie 4
in Malachariz fen: 3
Köpf zum waffen tragen zu Bare fen: 8
zu Giucovaza 7
––––– in Keglieua Berda 10
in Barosizchia 14
3tio Compagno Milin Drakolich vndter Haus 10 in Verpigle 5
zu Rudonovaz 4 1/2
in Borovo Berdo 10
in Michailevaz 4
zu Vagaraz 111
in Malachariz fenilia 3 1/2
sagt 111
zu Drenovaz 10
in Baria 13 in allen 378
zu Rosiza 8
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 83

Köpf zum waffen tragen in Siber 8


zu Potok 16
––––– zu Vagaraz 10
Die 17te Petina Petar Milanovich 198
vnter dem Haus 21 Vorige Summa 162
zu Rudonovaz 15 Summarum 360
in Zervigniak 13
in Tergnia 8 Die 18te Petina hat Blagoe Drakolich bey dem Haus 34
zu Mallahariza fenilia 4 in Rudonovaz 10
zu Bare fenilia 4 in Malahariza 21
zu Giukovaze 8 zu Zervignak 7
in Drenovaz 17 zu Tergnia 4
zu Boria 6 in Malahariz fenilia 5
zu Ponora 5 in Bare fenilia 5
zu Keglieva Berdo 3 in Drenovaze 9
zu Varosischia 10 zu Borie 13
zu Verpilia 14 zu Keglieva Berda 13
in Borovo Berdo 8 zu Vorosischia 5
in Rusiza 5 zu Verpiglia 14
vnter Blesiaiza 12 zu Borovo Berdo 20
zu Vercasischia 4 vnter Blesiviza 6
zu Potoku 5 zu Varcasich 10
Summa 162 zu Orlokuk 4
zu Bukovaz 4
Köpf zum waffen tragen zu Grabusich 8
Petar Milanovich 48 Johr 1 in Sibera 4
Stipan brueder 35 Johr alt 1 zu Potok 10
Bogoie brueder 30 Johr alt 1 zu Vagaraz 6
Dragosaff Vötter v. allen 30 Johr 1 212
Sava brueder des Peter 25 Johr 1
Miter des Peter brueder 20 Johr 1 Köpf zum waffen tragen
zum waffen 6 Blagoe Drakolich 30 Johr 1
Mans Persohnen vnfehig 4 Milos Drakolich brueder 29 Johr
weibs bilder 11 1
Summarum 21 Basso Drakolich brueder 20 Johr 1
Compagno Milak Cordich Gabriel Drak: brueder 19 Johr 1
vnter dem Haus 36 Thoma brueder 16 Johr 1
zu Michailevaz 21 Dragossa Drs. brueder 15 Johr 1
in Malahariz fenilia 6 zum waffen 6
zu Bare fenilia 6 Vnmindige Mans Persohnen 4
zu Boria 7 weibs bilder 8
in Ponora 13 in allen 18
in Borono Berdo 12
zu Rusiza 8 Compagno Lozo Belich vnter dem Haus 11 1/2
in Varcasich 6 zu Rudonovaz 5
zu Vlasnize 6 in Zervignak 6
bey Orlokuk 8 in Tergnie 2
in Bukovaz 9 zu Malachariz fenilia 3
in Vedasich 11 in Bare 2
zu Grabusich 13 zu Drenovaze 4
84 Karl Kaser

zu Ponora 6 in Borovo Berdo 12


zu Keglievo Berdo 16 in Rusiza 13
vnter Plesiviza 3 vnter Plesiviza 7
zu Clasniza 3 zu Varosizchia 6
bey Orlokuk 2 bey Orlokuk 5
zu Bukovaz 3 zu Bukovaz 5
zu Varosischia 5 zu Vedasich 11
zu Sibera 4 zu Grabusich 8
zu Potok 5 zu Potok 12
in Vagaraz 4 Summa 191
84 1/2
Köpf zum waffen tragen
Köpf zum waffen tragen Dozen Sigitsch 55 Johr 1
Milos Sohn 20 Johr 1
––––– zum waffen 2
Vnmindige Mans Persohnen 3
2 Compagno Milos Mirolovich vnter Haus
ndo
12 1/2 weibs bilder 5
bey Rudonovaz 6 in allen 10
zu Ponor 2
zu Malachariz fenilia 2 Radossau Xigich vnter Haus 13
zu Bare fenilia 3 zu Rudonovaz 15
zu Giucovaza 8 zu Zervignak 13
in Drenovaz 4 zu Tergnia 8
zu Bare fenilia 4
zu Ponor 7
zu Giucovaza 8
zu Chegliena Berda 6
zu Borie 13
in Rusize 3
zu Bonor 5
vnter Plesiviza 3
zu Cheglieva Berda 10
zu Clasnize 3
bey Varosischie 10
zu Orlokuk 2
zu Verpiglie 14
zu Bunovaz 2
zu Borovo Berdo 8
zu Vedasich 6
vnter Plesiviza 5
zu Grabusich 7 zu Varcasich 4
zu Potok 6 zu Clasniza 6
Summa diser Petina 386 Summa 89 1/2 bey Orlokuk 3
zu Bukovaz 4
Köpf zum waffen tragen zu Grabusich 7
Milos Mirolovich 40 Johr 1 zu Potok 8
Milin Sohn 20 Johr alt 1 zu Sibera 9
zum waffen 2 zu Vagaraz 10
Vnmindige Mans Persohnen 1 177
weibs bilder 1 in porto 191
in allen 4 Summarum 368

Die 19te Petina hat Dozen Xigich vnter dem Haus 34 Köpf zum waffen tragen
zu Michailevaz 21 Radossau Xigich 36 Johr alt 1
zu Machalariz 10 Radivoi Sigitsch Sohn 16 Johr 1
zu Bare fenilia 6 zum waffen 2
zu Drenovaz 17 Vnmindige Mans Persohnen 4
zu Bonor 8 weibs bilder 2
zu Cheglievo Berdo 16 in allen 8
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 85

zu Varasischia 10
Die 20te Petina Novaz Sigitich vnter Haus 37 zu Verpigle 14
zu Cheglieva Berda 26 zu Rusize 13
zu Varosischia 10 vnter Plesiviza 12
zu Verpiglie 14 bey Varcasich 10
zu Borovo Berdo 20 zu Clasniza 6
zu Rusize 13 zu Orlokuk 8
vnter Plesiviza 12 zu Bukovaz 9
zu Varihasich 10 zu Vedasich 11
zu Plasniza 6 zu Grabusich 15
zu Bukovaz 9 in Sibera 8
zu Vedasich 11 zu Potok 21
zu Grubusich 15 in Vagaraz 10
zu Sibera 8 zu Borovo Berdo 20
zu Potok 21 378
zu Vagaraz 10
Summa 230 Köpf zum waffen tragen
David Priza 60 Johr 1
Köpf zum waffen tragen Basso brueder 40 Johr 1
Trifun Priza 44 Johr alt 1
––––– Petar figliol David 20 Johr 1
5
Stanissau Delÿch vnter Haus 20 Vnmindige Mans Persohnen 3
zu Michoilevaz 21 weibs bilder 10
in Zervigniak 13 18
in Tergnia 8
zu Malachariza fenilia 10
zu Bare 10 Seguvo li terreni di Homogliaz hora Fenili pero aratini1
zu Giucovaz 8
zu Drenovaz 17 Strikh
in Borie 13 Illia Funduk 240
zu Bonora 13 Vucen Govarzin 120
148 Miko Duatlich 150
230 Radosau Gnatich 85
Summa 378 Gago - “ - 17 1/2
Petko Stankovich 17 1/2
Die 21te vnd lezte Petina in diser Seiten, Radossau Giandrich 60
vnd lezten Squadra hat der David Priza Bogdan Liutiza 48
hat vor dem Haus 57 Radovan Glieunaich 60
zu Rudonovaz 15 Vuk Dotlich 150
zu Michailevaz 21 Stoiak Gleumaz 30
zu Zervigniak 13 Guiro Mariuich 78
zu Tergnia 8 Radoia Clasnich 30
zu Malachariz fenilia 10 Janko Michich 12
zu Bare fenilia 10
zu Giucovaz 8
in Drenovaz 17 1
Postoje dva prijepisa s razlièitim uvodima. Druga (2.) verzija:
in Baria 13 Conscriptio Terrenorum in dem quastionierten orth Homogliaz
qui pariter ab habitantibus Paghi Corenica possidentur, vnd
zu Bonor 13 ihre in Haus habende Seellen schon in voriger Conscription in
zu Cheglieva Berda 26 Coreniza einkhomben.
86 Karl Kaser

Dragoia Zuperdia 90 Radivoi Xigich 84


Mikula Leka 30 Radovan Nefaidich 42
Vuk Rastovaz 30 Millin Grubich 90
Petar Sigiz 42 Milladin Xigich 24
Stanoi Painovich 48 Stipan Priza 72
Petar Kersich 102 Jurai Priza 24
Mali Boso 12 Males Vuk 24
Damian Liposechia 60 Illia Gerich 96
Vuk Borianovich 60 Petar Giandrievich 30
Michailo Schorich 72 Predaie Zachulich 102
Simo Sigich 48 Nicola Lallich 18
Sava Juanissevich 60 Nicola Dellÿch 78
Lassa Salagia 60 Save Drakulich 48
Marian Vukobrat 120 Juan Drakulich 120
Radossau Suput 132 Radinoi Drakulich 138
Dragich Vukadinovich 60 Dragich Varisach 174
Dragoie Vukadinovich 78 Jurassin Deligich 120
Juan Cosiga 66 Radoi Ognanovich 114
Radiva Sigich 30 Marco Orlich 120
Radoiza Funduk 24 Vuich Orlich 120
Thoma Petrizich 60 Milos Hoidonich 48
Radoiza Vardich 36 Nicola Zacholich 42
Radossau Vardich 24 Nicola Agnianovich 78
Radossau Clasnich 66 Luka Vuizich 54
Mirossau Clasnich 54 Marco Vuizich 96
Vuk Keza 112 Radossau Segaraz 60
Millich Juasinovich 78 Luka Drakulich 60
Petar Juanisevich 48 Radossau Vuizich 30
Gabriel Gaza Priza 138 Nicola Drakulich 54
Simon Grubich 60 Stipan Drakulich 48
Stipe Grubich 24 Vid Hasigich 78
Misso Priza 36 Smoglian Zubovich 42
Stanossau Priza 120 Pop Radissa Priza 60
Thoma Priza 126 Marco Radanovich 72
Milos Priza 120 Radoss Vuizich 36
Nicola Priza 114 Stipan Netiak 48
Radognia Nefaidich 156 Giuro Sutich 30
Zuio Priza 60 Costadin Duavlich 21
Vuk Drakulich 60 Millin Drakulich 21
Mirko Priza 78 Thoma Hasigich 90
Stanko Radeuchich 48 Giovan Vuizich 30
Vid Drakulich 54 Petar Miglianovich 84
Dragossau Priza 66 Milak Kordich 72
Petar Zakula 78 Blagoie Drakulich 84
Sava Zacula 54 Caso Belich 24
Mirossau Vlaisaich 108 Milos Mirilovich 30
Gucha Petricich 60 Dosan Xigich 72
Sava Petricich 48 Radossau Sigitsch 48
Vucen Grubich 84 Novak Sigitsch 78
Sava Gerich 102 Stanisav Delÿch 42
Sava Vgarak 12 David Priza 125
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 87

Gianeo Petrivich so sonsten keinen orth hat zu Coreniza weibs bilder 4


zeigt ein ganzer Petina als 120 strikh zu haben, die in allen 11
Corenizaner aber wollen selben allein 80 strikh gestatten,
sage 80 Michat Milkovik ist 4 Johr in Correniza alt 38 Johr 1
8050 zum waffen 1
Vntauglich Mans Persohnen 2
NB: Vnter Coreniza gehörig Juriza Bogdanich hat bey weibs bilder 1
der Kula Delevina 150 strikh. Hat ein Concessionsbrieff in allen 4
v’dem H: Baón v’ Oberburg vnter 12. [...] 1710. Er wohnt
zu Ototsaz, hat aber versprochen, wan er diser grunnt Juan Miletik ist 5 Johr in Correniza, alt 28 Johr 1
confermirter bekhumbt, mit [...] zu wollen. Michat brueder 22 Johr 1
zum waffen 2
Sine terreno in Coreniza mansbilder nichts –
weibs Persohnen 2
Conscriptio Illorum qui sine terreno in Correniza in allen 4

Luka Jovetsitsch ist 6 Johr in Coreniza, NB. Dise 6 sinnt dem 4ten 8ber nacher dem dorff
ist aus Türkhai dahin gekomben sich einschreiben zu lassen felas man ihnen
komben, alt 35 Johr 1 einen gruntstukh geben könnte. als sienen Interogat:
zum waffen Saphe 1 sye solten enen finger Zeig geben, wie ihnen geholffen
Vnmindige Mans Persohnen 2 werden könndte, an im laherer gruntstukh weren resps.
weibs bilder 3 könndten nichts zeigen.
in allen 6
Jurai Vellmironich hat sein grunntstukh zu Perloch vnter
Ostoio Miroevik, ist gleich von anfang dem generalatischen, so er verlassen, vnd ist nacher
zu Correniza komben auch Correniza khomben, wo er 7 Johr ist ein Wollach alt 60
alda gebürtig alt 28 Johr 1 Johr 1
Zuio sein Vatter 70 Johr 1 Sa phle 1
zum waffen 2
Vnmindige Mans bilder 2 Juan Simonevik ist 9 Johr alda in Correniza NB. ist ein
weibs Persohnen 5 Catholisch alt 25 Johr 1
Summa 9 Phillip Vötter 60 Johr 1
Michat brueder des ersten 20 Johr 1
Jovan Basilevik ist 6 Johr in Correniza alt 24 Johr 1 zum waffen 3
Radosaff Vatter 50 Johr 1 Vnmindige Mans Persohnen 2
Cassu des ersten brueder 20 Johr 1 weibs bilder 2
zum waffen 3 in allen 7
Vnmindige Mans Persohnen 3
weibs bilder 3 Milossau Sokolovik ist ein Wollach, alt 30 Johr 1
Summa 9 ple 1
Mans Persohnen 2
Boxo Pankovich ist in Corr: 8 Johr von Perluch weibs bilder 2
dahin khomben Summa 5
alt 30 Johr 1
Jurat Vötter 70 Johr 1 Milovan Obratovik ist in Correniza 11 Johr, ein Wallach
Radoiza brueder des ersten 36 Johr alt 1 alt 35 Johr 1
Casso item brueder 20 Johr 1 Summa 1
Jovan item brueder 18 Johr 1 Vnmindige Mans Persohnen 3
zum waffen 5 weibs bilder 2
Vnföchige Mans Persohnen 2 Summa 6
88 Karl Kaser

Mathe Gertsovik ist 5 Johr in Correniza ein Catholisch weibs bilder 2


alt 30 Johr 1 in allen 5
zum waffen 1
Mans Persohnen vnmindige 2 Antonio Mikulevik ist 11 Johr zu Correniza ein Wallach
weibs Pilder 4 vorhin Cath: gewesen alt 35 Johr 1
Summa 7 zum waffen 1
Mans Pers. nicht
Radovan Vuinovik ist in Correniza 10 Johr, Murlauch weibs bilder vnmindige 2
alt 50 Johr 1 in allen 3
Radotu Sohn 20 Johr 1
zum waffen 2 Radosaff Vasilevich ist 7 Johr in Correniza ein Wallach
Mans Persohnen nichts – alt 50 Johr 1
weibs bilder 1 Jovan ein Vötter 20 Johr 1
in allen 3 Casso Vötter 19 Johr 1
zum waffen 3
Vucen Jandrievich stehet zuvor mit seinem brueder Vnmindige Mans Persohnen 3
Peter den grunnt, doch gibt er Vucen vor, das er keinen weibs bilder 3
grunnt habe, ist schon 8 Johr in Correniza ein Wallach in allen 9
alt 40 Johr 1
vnmindige Mans Persohnen 3 Zvio Raibutovik ist 4 Johr in Correniza, Valacus,
weibs bilder 3 Let 20 1
7 Sphe 1
Vnmindige Mans Pers: nichts –
Janko Xegaraz ist 6 Johr in Correniza, ein Wallach
weibs bilder 3
alt 30 Johr 1
in allen 4
zum waffen 1
Mans bilder nichts –
Stipe Luketich ist in Correniza 11 Johr ein Wollach
weibs bild 1
ist vorhin ein Cath: gewesen, alt 40 Johr 1
in allen 2
Sa phe 1
Jurai Denits ist 10 Johr in Correniza ein Wallach, Vnmindige Mans Persohnen 3
alt 26 1 weibs bilder 2
zum waffen 1 in allen 6
weibs Persohn 1
in allen 2 Mathe Fekorik ein Cath: ist 10 Johre in der Cor:
alt 30 1
Anton Velasik ein Cath. ist 3 Johr in Correniza, von Sphe 1
Brotie aus Vinodol dahin khomben, alt 60 Johr 1 Mans Persohnen vnmindige nichts –
Juan Sohn Cath. 22 Johr alt 1 weibsbilder 2
Borissa item Sohn Catho: alt 20 Johr 1 in allen 3
zum waffen 3
Vnmindige Mans bilder 1 beigelegter Zettel:2
Weibs Persohnen 1 Male [?]Vuik in Coreniza ist gestorben, dessen
in allen 5 grundtstukh will ein wittib an sich lost solliches hatt
strikh
Gergo Barissevik Cath: ist in Coreniza 11/2 Johr ist aus 74 strikh
der lika dahin komben ein [...] alt 50 Johr 1 9 dukati
Mikula Sohn Cath: 20 Johr 1 Dragossan Den[.]schiz von Mogoriz hatt sein grun-
Petar Sohn 16 Johr 1 dtstukh in 46 strikh, [...] sich der Radivoi Kosiza
zum waffen 3 anmeldet.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 89

Petar Brucich u medak: strikh


zu Tragung Weibs zu
Sava Canzar:
der Waffen personen allen
Thoma Conzar
tauglich vnmindig Köpf
Vuk Koichinouich
khöpf khins khöpf
[nach Extrakt: Junan Kolanskich vor 4 Jahren 1/7/8]
Proculabo Slia Fundich
Petar Stankonich hat 30 : 1 ein alter
ist v. 10. Jahren man der Sohn hat 490 6 2 7 15
weibs bilder 1 Knes Juan Tracolik 378 7 11 14 32
Vnmindige Kinder 4 Fendrich Rade Traulik 378 3 6 8 17
6 Fendrich Vucich Orlik 326 8 4 13 25
Vuken Govortsin 390 4 4 15 23
Janko Niksich hat 30 : 1 Luka Kalenberg 3 1 4 8
sein Vetter Nicola Niksits 16 : 1 Janko Bebersik 7 3 13 23
2 Knes Gazo Priza 386 4 5 7 16
weibsb: 2 Mate Vuk 74 1 – 3 4
Vnmindige Mansb: 3 Thoma Priza 386 6 7 12 25
7 Mikula Leka 94 3 2 4 9
Radovan Neffanich 286 2 2 3 7
Frane Lontsarevich 35 : 1 Stipan Priza 216 2 3 5 10
1 Blagoe Tracolik 212 6 4 8 18
Vnmind. Mansb. 4 Nicola Tracolik 131 2 3 7 12
weibs bild. 1 Tragiz Priza 4 4 8 16
6 Tragiz Vuaritsak 378 5 5 10 20
Juka Petrisich 193 3 3 7 13
Peter Lukovik ist 3 Johr zu Careniza v. Cartua daher Luca Vuisich 163 2 2 6 10
khomben ein Catholischer 30 : 1 Mirko Priza 261 5 8 9 22
1 Ilia Gerich 318 4 6 9 19
Vnmindige Mans Persohnen 2 Tragosa Priza 3821/2 1 4 3 8
weibsbilder 4 Jurai Priza 104 1 2 2 5
7 Tragosa Jatsoff 1 2 2 5
Misso Priza 106 2 3 3 8
Jakov Kulovsik ist schon zu Coreniza 4 Johr hot 20 : 1 Radoiza Vardik 104 2 4 4 10
1 Peter Kergik 370 3 7 13 23
Vnmünidge MansPers: 5 Tragia Vukadinovich 5 4 7 16
weibs bilder 2 Radosaff Sigitsch 177 2 4 2 8
8 Stanissa Sigitsch 4 4 3 11
Radivoi Jantrik 170 4 6 13 23
Radosaff Klasnik 208 5 3 7 15
EXTRACT Jovan Tracolik 2 4 4 10
Vid Hasÿck 2501/2 6 5 9 20
Was sich in den so genanten orth Coreniza in Corbavia Marian Vukoprach 409 5 5 11 21
an Heÿschen vnd Inzwohnern in allen befindt, als so vill Stanko Pleisavich 3 1 6 10
zu Tragung dern Waffen tauglich, als was am Weibs Vuk Tracolik 193 4 6 5 15
persohn unmindig khind alda ist; wobeÿ wohl dises zu Nicola Ognonovitsch 247 4 5 6 15
C.M.i [...] Inwohner alle wir gesamlt Schismatisch seind. Radosa Vartitsch 70 2 3 5 10
Radosaff Vukassovich 3 3 8 14

146 165 280 591


90 Karl Kaser

zu Tragung Weibs zu zu Tragung Weibs zu


der Waffen personen allen der Waffen personen allen
tauglich vnmindig Köpf tauglich vnmindig Köpf
khöpf khins khöpf khöpf khins khöpf
Radognia Nafaititsch 117 6 4 20 30 Tragits Vukadinovik 2221/2 4 4 4 12
Radosa Sigitsch 5 4 10 19 Rada Stuput 20 7 7 14 28
Stavoe Benovik 155 2 2 6 10 Vuk Rostovaz 95 1 2 3 6
Save Geritsch 344 6 2 10 18 Milosaff Sigits 3 8 8 19
Smolian Subovik 140 4 1 3 8 Milos Orlik 3161/2 3 3 2 8
Radoiza Funduk 77 2 3 2 7 Simon Grubich 178 5 1 5 11
Radovan Sigitsch 4 1 5 10 Jurassim Delÿch 378 5 5 15 25
Janko Sgorik 2 9 5 16 Milak Kordich 198 5 1 7 13
Jure Maritsith 278 5 6 6 17 Radova Ognanovik 378 7 6 17 30
Vutchen Grubitch 272 5 5 8 18 Radovan Liunaich 172 2 5 4 11
Tragoe Tsupurdia 272 5 5 10 20 Bogdan Priza 4 2 7 13
Miros Klasnik 169 5 8 9 22 Bosso Pisanovik 1 1 3 5
Stipan Schorschonich 1 3 1 5 Peter Jantriavich 3 - 2 5
Dossen Sigits 191 2 3 5 10 Sava Petrasich 193 4 2 8 14
Pop Stanisa Priza 386 5 4 8 17 Vuk Kesichk 10 7 12 29
Vosden Sigits 1 2 3 6 Nicolo Delÿch 241/2 6 5 12 23
Rodoe Sigits 289 3 2 3 8 Bogdan Malich 4 - 1 5
Juanko Sigits 237 4 - 7 11 Save Juanisevich 2091/2 2 1 8 11
Vide Trakolich 217 5 1 5 11 Radosa Schegaraz 189 4 2 2 8
13 Peter Milanovik 162 6 4 11 21
Peter Juanisevich 3 2 8
Stoian Glemaz 127 4 3 4 11
Marcho Orlich 378 5 3 18 26
Radosa Niksik 3 - 4 7
Mihale Dotlich 407 8 4 13 25
Pop Radisa Prissa 189 2 4 2 8
Marko Sorkovich 2 6 10 18
David Priza 378 5 3 10 18
Michalo Priza 6 6 17 29
Stipan Grubih 78 1 4 3 8
Nicola Priza 386 3 - 5 8
Milos Mirilovik 891/2 2 1 1 4
Milos Janisevich 409 4 3 15 22
Jovan Scholaia 5 4 11 20
Radovoi Sigich 73 4 4 10 18
Zuio Priza 183 6 1 3 10
Jure Sutich 90 3 2 4 9
Laso Delaz 1 4 3 8
Millin Grubitsch 288 5 3 7 15 Damian Lippotezia 1601/2 2 3 5 10
Grubisa Varditsch 1 1 1 3 Vukovoi Vlaisich 4 7 12 23
Thomas Zakolich 4 6 6 16 Nicola Zachocik 69 1 3 4 8
Stipan Trakolik 159 2 - 4 6 Bedoe Zacholik 333 5 4 6 15
Boso Hasÿts 6 4 10 20
Radon Sigits 3 1 4 8 266 720 986
Rados Vuicik 18 6 4 19 29
Sigits Miladin 86 1 1 3 5 412 1165 1577
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 91

Beschreibung deren terrenen in Punich

Dem 27ten 7ber 1712 ist die beschreibung deren terrenen Milin Knesouik Vötter des ersten 16 Johr 1
in Punich weiters Prosequirt worden, durch den theiller 6
Lasso Zorchan, vnd Radossau Rimich ad monenti de Vnmindige mans Persohnen 4
dicendo Veritate wirbben, pögen aus, vnd legen ob bey weibs bilder 11
ihren gewissen in allen waren 4 Squadra, jede zu 10 in allem 21
Petina dere hueter.
2ndo Radoiza Rinich auch in des Capitain Dobrouai Petina
Erstlichen das den Capitan Dobrava Knesovik Petina, begreiffen hot eben sovill Gruntstukh in denen
oder theill v. der porth 10 vnter seiner vnd zwar er benanten orthen, wie er Dobrouai auf ieden orth, vnd
Dobraua ein ganze Petina oder porth wie nachvolget, sovill, weliche ich in Suma aufsage 582

Erstlichen vnter, oder bey seinen haus zu Punitsch 240 Köpf zum waffen tragen
ieder gerechent wie zu Coreniza in Kleiner Carbauiza 70 Radoiza Rinich 67 Johr alt 1
vnter der Klisa 16 Radon Rinich brueder 70 Johr alt 1
bey tseira wismäder 16 des ersten Sohn Onichörl 24 Johr 1
ober tseier 16
Item Sohn Basso 18 Johr 1
vnter tseier 16
Item Sohn Mitar 16 Johr 1
in thall hinter Tseier 8
Radon Sohn Juan 20 Johr 1
bey den Tresh poden Persina genandt 5
Vötter des ersten Thodor 20 J. 1
in Vodo plana 6
Vötter Jurai 16 Johr alt 1
in lipo Crast 7
zum waffen 8
bey des pfaffn Posina Petina oder porth 7
vnter den Kleinen Perg genant 5 vnmindige mans Persohnen 4
vnter Cranz oder Pinaz 7 weibs bilder 10
in den grossen Porilaz 20 in allen 22
Vedropoli 10
Vgrainia Vsa 40 [Opaska: hat khein Concessions brieff von der terrenen]
Strane vsa oder strikh 30
bey Suenia luk 10 3tio Radosaff Rinich der theiller hat gleichmässig sovill,
bey taboriscie vnter Punitsch nicht das Coritentöse vnd an eben jenen orthen als der Dobrouai, daher
taboriscie 25 pago 582
bey Eglense 10 Saphe 582
vnter Grahot 8
bey Dinoselo 10 Köpf zum waffen tragen
Summa 582 Radosaff Rinich 51 Johr alt 1
brueder Jovan 37 Johr alt 1
Köpf zum waffen tragen Mares brueder 26 Johr alt 1
Capitain Dobrouai Knesouik alt 51 Johr 1 Sohn des ersten, thoma 22 Johr 1
luka Knesonik brueder 56 Johr 1 Item Sohn Radota 17 Johr 1
Basa Knesouik Vötter des Dobrouai Capitain 35 Johr 1 Mitar Vötter des ersten 16 Johr 1
Vuk Knesouik des ersten Vötter 22 Johr 1 zum waffen 6
Peter Knesouik Vötter des ersten 17 Johr 1 vnmindige mans Persohnen 9
92 Karl Kaser

weibs bilder 12
in allen 27 Köpf zum waffen tragen
Cuio Sekesovik 40 Johr 1
[Opaska: hat khein Concessions brieff] brueder Lasso 50/1
brueder Ive 36/1
4to Lasso Thordan hot in gleichen als wie die obigen Joviza brueder 30/1
page 582 Sohn des ersten Lucca 23/1
Saphe 582 Bosso auch sein Sohn 174/1
des Lasso Sohn Mitar 23/1
Köpf zum waffen tragen Summa 7/8/14/29
Lasso Tortan 30 Johr alt 1
Juri Tortan Vötter 30 Johr 1 [Rest fehlt oder überdeckt!]
Mitar des Lasso brueder 23 Johr 1
Janko des Lasso Vätter 25 Johr 1 [Opaska: ohne Concessions brieff]
zum waffen 4
vnmindige Mans Persohnen 6 8° Vuk Tsurzia item sovill, vnd auf soliche
weibs bilder 7 weis page 582
in allen 17 Saphe 582

[Opaska: hat kein Concessions brieff] Köpf zum waffen tragen


Vuk Tsurzia 40 Johr alt 1
5to Jure Viakovich in simili als der Dobrouai page 582 Juro brueder 43 Johr 1
Saphe 582 Milin Item brueder 25 Johr 1
Juvan Item brueder 20 Johr 1
Köpf zum waffen tragen zum waffen 4
Juro Vuiakovich 50 Johr alt 1 vnmindige Mans Persohnen 5
Sohn Radoiza 22 Johr 1 weibs bilder 17
Sohn Vukomor 20 Johr 1 in allen 26
zum waffen 3
vnmindige Mans Persohnen 5 9° Miladin Veselichich hot auf eben jenen orthen seine
weibs bilder 5 Gruntstükh als wie der Dobrouai page dahero 582
in allen 13 Saphe 582

6to Vuizich Obseniza Similiter et eo modo als der Köpf zum waffen tragen
Dobrouai page also 582 Miladin Vesselichich 50 Johr 1
Saphe 582 Nicola brueder 30 Johr 1
Sava brueder 25 Johr 1
Köpf zum waffen tragen Ristovoi brueder 20 Johr 1
Vuizich Obseniza 30 Johr alt 1 Lasso des Miladin Sohn 20 Johr 1
Jouan Vötter 20 Johr 1 Thodor Item Sohn 18 Johr 1
zum waffen 2 Jovan Item Sohn 17 Johr 1
vnmindige mans Persohnen 6 zum waffen 7
weibs bilder 3 vnmindige Mans Persohnen 2
in allen 11 weibs bilder 9
in allen 18
[Opaska: ohne Concessions brieff]
[Opaska: hat kein Concessions brieff]
7mo Koio Sekesovich zu gleichen als der
Capitain page 582 10mo Cusman Tschulum item sovill als die obigen
Saphe 582 page 582
Koio Sekesovich 40/1/8/4/29 Saphe 582
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 93

Die anderte Squadra


Köpf zum waffen tragen der theiller Jure Hernakovik vnd Vassil Bainkovik sagen
Cusman Tschulum 30 Johr 1 aus bey ihren gewissen, das erstgemelter Jure
Gaia brueder 25 Johr 1 Hernakovik als ieziger Knes seinen gruntstukh bey haus
Nicola brueder 22 Johr 1 habe als 221
Simon brueder 18 Joh 1 zu Gneda 20
zum waffen 4 in Vedro polie 50
vnmindige Mans Persohnen 3 vnter dem shloss in Campo in Carbaniza 50
weibs bilder 4 in Graine 9
in allen 11 zu Couatsiza 15
440
[Opaska: hat kein Concessions brieff]
Köpf zum waffen tragen
Dise 10te Petina oder parth so vnter sein des Capitan
Jure Hernakovik Knes vnd gewester
Piete somit ertragen strikh in der wir in Correniza [...]
theiller hat 40 Johr 1
strikh 232.800
Simon brueder des Knes 30 Johr 1
Der anderte als Radoiza Rinich hat wie oben gemelt ein Miladin Vötter 35 Johr 1
ganze Petina in solicher aber ÿber sein noch einander Juan Vötter des Knes 30 Johr 1
haus genant Vutsa Radossvich weliche beede zum waffen 4
bestechen in 37 pers., Mans vnd weibs personen nach vnmindige Mans Persohnen 8
der ersten theillung, dern in allen aber somit schon weibs bilder 16
meheres zu [...] weliches nach volgent wirt ausgemacht in allen 28
vnd ad Capitain gegeben worden. 1
Radosaff Rinich theiller hot noch ein anders erben [Opaska: ohne Concessions brieff]
seinen haus als den Johann Schilanevich in 37 Pers. wie
oben. 1 in diser Petina hat er Jure Hernak den Pernia Petrovich
Lasso Thordan hat in seiner Petina noch ander 3 der vndter seinem haus habe 10
heusser, als Tamian Thordan, Juan Vuxanovich, Vucen in Vedropole 10
Kovatsch, dise bestehen in 37 Pers. wie oben. 3 vnter Gneda 17
In der Juro Vuiakovich Petina seint noch andere 2 in Carbaniza 9
heysser Mitar Markovich vnd Thoma Posniak von 37 in Couatsize 5
Pers. wie oben. 2 51
In des Vuizich abseniza Petina seint noch andere 6
heysser Janiat abseniza, Antonium Schianovich, Mihat Köpf zum waffen tragen
Knesovich, Juan Knesuitsch, Rados Sartich, [.]ari Perina Petrovich 35 Johr 1
Serdia von 37 pers. wie oben. 6 Sphe 1
Coio Sekisovich hat noch ein Hauss als den Rudossin vnmindige mans Persohnen 4
Rakitsch zusamben sambt seinen weibs bilder 3
2 heysser alles dises von 37 pers. 2
in allen 8
Vuk Tsurzia hot noch andere 4 heysser, als den Nicola
Knesovich, luca Merksa, Maxim Chiarich, Jovan
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Nouakevich, alles nach der ersten theillung vor 37 Pers. 4
Miladin Veselichich hot ÿber sein haus noch andere 4
Item hab er Hernakovich nach den Vucen Giagnia der
heusser, als Paul Vesselichich, Triffon Zrälik, Vuziz
Zialits, Marco abryts. 4 zu Carbaniza habe 48
Cosman tsulum noch andere 2 heysser, als den Jurai zu Vgragniach 3
Serhu, Radiuoi Borats, mithin ist die erste Squadra, oder zu Vedropoli 15
die ersten 10 Petina oder Port: aus. 2 Summa 66
94 Karl Kaser

Köpf zum waffen tragen zum waffen 9


Vucen Giagnia 60 Johr alt 1 vnmindige Mans persohnen 7
Males Sohn 20 Johr alt 1 weibs bilder 11
zum waffen 2 in allen 27
mans persohnen nichts –
weibs bilder 3 [Opaska: hat kein Concessions brieff]
in allen 5
Die mitgesellen so in seiner Petina hat, ist der Radoiza
[Opaska: ohne Concessions brieff] Pankovich
so zu Carbauiza hat 144
Item den Danissa Vlaisovich zu Vedropoli 10
so bey seinen haben 30 in Campo Saboru Punitsch 33
traghero vorige Sumen 440 Summa 187
dan 51
Item 66 Köpf zum waffen tragen
in allen strikh 587 Radoiza Paincovith 40 Johr 1
Dragossa brueder 30 Johr 1
Köpf zum waffen tragen Nicola brueder 25 Johr 1
Danisa Vlaisovich 35 Johr 1 Radouan des Radoiza 18 Johr 1
Milisa brueder 30 Johr 1 zum waffen 4
zum waffen 2 Vnminidge Mans Persohnen 3
vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 11
weibs bilder 3 in allen 18
in allen 7
[Opaska: ohne Concessions brieff]
[Opaska: hat kein Concessions brieff]
der anderte mitgesell ist Beli Petar hot
NB: erscheinet also das hera umb 5 strikh mehrers als in in Klein Corbauiza
der ersten Petina angesezt wirdt, weliches von bey dem haus 82
darumben herkhombet, weillen diser leztrer grund bey Graigna 6
etwos besser ist, vnd danenhero vmb 5 strikh mehrers zu Vedropoli 17
hier ausgerehnet, vnd angesezt worden seint. 105
vorige Summa traghero 187
Segnitur die 2te Squadra vnd anderte Petina Item anderte Summa 292
Vassil Paincovik der theiller bey seinem haus 70 strikh 300
vnter dem Gschloss in Campo 130 592
zu Vedropoli 70 Summa diser Petina sage 592
bey Gaia Vode 30
Summa 300 Köpf zum waffen tragen
Beli Petar 50 Johr alt 1
Köpf zum waffen tragen Ilia Postorak stieff Sohn 22 Johr 1
Vassil Painkovik 69 Johr 1 Marco Sohn des Beli 20 Johr 1
Mitar brueder 66 Johr alt 1 Secula Sohn 17 Johr 1
Radouan brueder 50 Johr alt 1 zum waffen 4
Jurisa brueder 40 Johr alt 1 vnmindige mans persohnen 2
Vuk Sohn des Vasil 30 Johr alt 1 weibs bilder 3
Jacob Sohn dieti 21 Johr alt 1 in allem 9
Novak Sohn dieti 18 Johr alt 1
Vukassin Sohn Radouan 16 Johr 1 [Opaska: ohne Concessions brieff]
Vukosaf des Jurai Sohn 16 Johr 1
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 95

die 3te Petina bey Suchai 20


in Vedropoli 30
Hat in des Hernacovich, vnd Bankovich seiner Squadra, Summa 200
hat der Procvlabo Priedoe Zaclanovich, vnd zwar hot
grunt Köpf zum waffen tragen
vnter dem Gschloß 300 Jovan lucich 50 Johr 1
bey Gaie Wasser 120 Illia brueder 40 Johr 1
in Vedropoli 140 Radoff brueder 35 Johr 1
bey Greda 30 Radouan des Jouan Sohn 22 Johr 1
bey Cauatsiza 5 Milin Item Sohn 20 Johr 1
zu Graigna 5 Radoiza Item Sohn 18 Johr 1
Summa 600 Basso Item Sohn 16 Johr 1
zum waffen 7
[Opaska: hat ein Concessionsbrieff von den tottge- vnmindige mans Persohnen 8
schlagen graffen Corenini de amo 1697 den 15 9ber weibs bilder 10
confirmirt von Messich Marco den 12 May 1698.] in allen 25

Köpf zum waffen tragen [Opaska: ohne Concessions brieff]


Priedoe Saklanovich 56 Johr 1
Basso Sohn 30 Johr alt 1 der anderte mitgespan Jovan Laxouiz
Saua Sohn 21 Johr alt 1 hat bey seinem haus 35
zum waffen 3 zu tseruisiza 10
vnmindige mans Persohnen 4 zu Potpoka Cuscon[.]i 14
bey Suchaia 6
weibsbilder 3
Summa 65
in allen 10
Köpf zum waffen tragen
die 4te Petina hot Janko Mirik vnter seinem Haus 100
Jovan Lasconik 35 Johr alt 1
bey Machala priza 20
Jovan brueder 28 Johr alt 1
vnter den tsiherdak 20
zum waffen 2
ober Progon 15
vnmindige mans Persohnen nichts
in Vedropolie 30
weibs bilder 4
Summa 185 in allen 6
Köpf zum waffen tragen [Opaska: ohne Concessions brieff]
Janko Mirik 50 Johr alt 1
Simo Vötter 40 Johr alt 1 der 3te Mitgespan Radoe Mirik
Milos Sohn des Janko 30 Johr 1 bey dem haus 35
Nicola Sohn 16 Johr 1 bey Malachariza 30
zum waffen 4 in Vedropoli 10
vnmindige mans bilder 4 Summa 75
weibs bilder 4
in allen 12 Köpf zum waffen tragen
Radoe Miriths 55 Johr alt 1
[Opaska: hat kein Concessions brieff] Vid Sohn 26 Johr 1
Stanisa Sohn 24 Johr 1
Solicher hat in seiner Petina mitgespan Milin Sohn 17 Johr 1
den Jovan Lucich zum waffen 4
so bey den haus hot 100 mans Persohnen vnmindig nichts –
bey Bragon 30 weibs bilder 4
bey thmalariza 20 in allen 8
96 Karl Kaser

vnmindige mans Persohnen 4


[Opaska: ohne Concessions brieff] weibs bilder 3
in allen 8
Der 4te mitgespan Radosaff Raka bey seinen haus 30
bey Malahariza 10 [Opaska: hot kein Concessions brieff]
bey tscherdake 10
ober Broda 10 Der anderte mitgespan Michaelo Vlisnauik bey dem
60 haus 90
trag hero die Vorigen Summen 185 in Vedropole 15
Item 200 bey Greda 26
ferner 65 ober Greda in 2 orth 22
Item 75 in Couatsiza 8
aber mahlen 60 Summa 161
Summa: rum 585
Köpf zum waffen tragen
Köpf zum waffen tragen Michaelo Vleisavik 36 Johr alt 1
Radosaff Raka 30 Johr alt 1 Tragosaff brueder 43 Johr alt 1
Michael brueder 20 Johr 1 Zuio Vötter des ersten 16 Johr alt 1
zum waffen 2 [...] Sohn des ersten 16 Johr alt 1
vnmindige mans Persohnen nichts – zum waffen 4
weibs bilder 3 vnmindige Mans Persohnen 3
5 weibs bilder 7
in allen 14
[Opaska: ohne Concessions brieff]
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Die 5te Petina hot Marko Tragots bey dem haus hat 140
bey Gragnia 22
Der 3te mitgespan Vukosaz Vleisiavich bey haus 60
bey dem gschloss 27
bey Greda 20
in Vedropoli 32
ober Greda 12
Summa 221
zu Couaziza 4
Summa 96
Köpf zum waffen tragen
Marco Tragots 60 Johr alt 1
Vukik Sohn 30 Johr 1 Köpf zum waffen tragen
Radongie Sohn 25 Johr 1 Vukosaff Vleisiavich ist 50 Johr 1
Pilis Sohn 20 Johr 1 zum waffen Sphe 1
zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 2
vnmindige mans Persohnen 3 weibs bilder 6
weibs bilder 6 in allen 9
in allen 13
[Opaska: ohne Concessions brieff]
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der 4te mitgespan Sauisa Vlisanik bey haus 30
Diser hat in gemelter Petina mitgespan Michael Tragots zu Vedropoli 20
so vnter dem Haus hat 50 50
Sphe 50 traghero Vorige Summa 221
Item 50
Köpf zum waffen tragen Item 161
Michael tragoss 35 Johr 1 dan 96
Sphe 1 Summa: rum 578
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 97

weibs bilder 1
Köpf zum waffen tragen in allen 4
Sauisa Vlisanik 40 Johr 1
Sphe 1 [Opaska: ohne Concessions brieff]
vnmindige Mans bilder 2
weibs Persohnen 3 der anderte mit gespan Triffan Baulik bey haus 50
in allen 6 in Dol Voiuodik 20
Summa 70
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Köpf zum waffen tragen
Di 6te Petina hat Males Grahouaz bey dem haus 120 Triffon Baulik 30 Johr 1
in Carbauiza 80 Petko brueder 20 Johr 1
in Vagosiaz 70 Janko brueder 18 Johr 1
in Vedropoli 60 zum waffen 3
in Persina 60 vnmindige Mans Persohnen 5
Summarum 390 weibs bilder 5
in allen 13
Köpf zum waffen tragen traghero vorige Summa 390
Males Grahouaz 50 Johr 1 anderte 130
Vuk brueder 55 Johr 1 lezte 70
Radoss brueder 40 Johr 1 590
Milan brueder 35 Johr 1
Simon brueder 30 Johr 1 [Opaska: hat kein Concessions brieff]
Mileta brueder 20 Johr 1
Nicola Vuk Sohn 20 Johr 1 Di 7te Petina hat Budimir Saclanovik hot bey haus 160
Micola Vuk Sohn 17 Johr 1 in Graigna 30
Med Sohn des Vuk 16 Johr 1 in Vedropoli 30
Basso Males Sohn 18 Johr 1 Summa 220
Milosaff Rados Sohn 17 Johr 1
zum waffen 11 Köpf zum waffen tragen
vnmindige Mans Persohnen 10 Budimir Saclanovik 50 Johr alt 1
weibs bilder 8 Michalo Vötter 25 Johr 1
in allen 29 Stepan des ersten Sohn 20 Johr alt 1
Janko Item Sohn 18 Johr 1
[Opaska: hat kein Concessions brieff] zum waffen 5
vnmindige Mans Persohnen 5
Hat in diser Petina mitgespan den Basso Vlaiseuich weibsbilder 6
bey haus in allen 16
hat 50
vnter dem gschloss 20 [Opaska: ohne Concessions brieff]
bey Potpokue 10
vnter des Daichena haus 30 in diser Petina hat er mitgespan
Item bey Radoka auf einem andrem orth 20 den Mitre Milen Sinovich, hat
Summa 130 bey haus 50
bey Pot poza, oder bey dem flus 50
Köpf zum waffen tragen in Covaziza 20
Basso Vleiseuik 60 Johr alt 1 in Zaira 20
Milin Sohn 16 Johr alt 1 neben Casikovaz 40
zum waffen 2 Summa 180
vnmindige Mans Persohnen 1
98 Karl Kaser

Köpf zum waffen tragen in Divoselo 9


Mitrev Milen Sinovich alt 35 Johr 1 bey den gschloss 15
Simon Vötter 20 Johr 1 in Vedropoli 30
zum waffen 2 Summa 314
vnmindige Mans Persohnen 1
weibsbilder 6 Köpf zum waffen tragen
in allen 9 Stoian Vlaisevich 60 Johr alt 1
Milan brueder 40 Johr alt 1
[Opaska: hat kein Concessions brieff] Tokman des ersten Sohn 20 Johr 1
Ranisaff Sohn des ersten 18 Johr 1
Basso Slobotoviz der anderte mitgespan Vukasin Item Sohn 16 Johr alt 1
hot bey haus 120 Miladin Vötter 16 Johr alt 1
neben der stainen Prukhen 50 Milin des Milan Sohn 16 Johr 1
in Covaziza 20 zum waffen 8
bey Persina bey Gragnina 10 vnmindige Mans Persohnen 7
Summa 200 weibsbilder 8
traghero 220 in allen 23
item 180
Summa: arum 600 [Opaska: ohne Concessions brieff]

Köpf zum waffen tragen der anderte mitgespan ist der schmidt Radota Kovatsch
Bosso Slobotoviz 70 Johr 1
Bosso Vötter 30 Johr alt 1 Saclanovich bey dem haus hat er grint 42
Juan Vötter 25 Johr alt 1 bey Cladro berdo 29
Radoiza Vötter 20 Johr 1 vnter Greda 25
zum waffen 4 Summa 96
vnmindige mans persohnen 4 traghero vorige Summa 162
weibsbilder 6 Item 314
in allen 14 Summa diser Petina 572

[Opaska: hat kein Concessions brieff] Köpf zum waffen tragen


Radota Saclanovich 40 Johr 1
Die 8te Petina hat Damian Vlaisich bey dem haus 85 Illia Sohn 17 Johr alt 1
bey Podpoka, oder fluss 32 zum waffen 2
zu Vedropolie 35 vnmindige Mans Persohnen 1
in tserie 10 weibsbilder 1
Summa 162 in allen 4

Köpf zum waffen tragen [Opaska: ohne Concessions brieff]


Damian Vlaisich 70 Johr 1
Periza Sohn 30 Johr 1 Die 9te Petina hot Jovan Cuzaich, bey seinen haus 100
zum waffen 2 bey Brestovo Gaia 50
vnmindige Mans Persohnen 3 by Vedropoli 50
weibsbilder 4 Summa 200
in allen 9
Köpf zum waffen tragen
[Opaska: ohne Concessions brieff] Jovan Cuzaich 30 Johr alt 1
Juan sein Vatter 50 Johr 1
Diser hat mitgespan den Stoian Vlaisevich bey Sarvat des ersten brueder 40 Johr 1
den haus 260 Michalo des ersten brueder 16 Johr 1
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 99

zum waffen 4 in seinen garten 20


vnmindige mans Persohnen 8 in Cavatsiza 30
weibsbilder 8 vnter dem gschloss 15
in allen 20 bey Gaia 30
zu Salamovik 20
[Opaska: ohne Concessions brieff] vnter dem haus Marco traga 10
zu Berzina 5
Dise 9te Petina hat mitgespan den Radovan Mitrosinovik bey den haus Smilon 3
in Cavaziza 7
hat bey haus 40 Summa 301
veben Presto gaia 40
in Gragnia 20 Köpf zum waffen tragen
Summa 100 Simon Marinscovik 34 Johr 1
Illia brueder 53 Johr alt 1
Köpf zum waffen tragen Savat brueder 25 Johr alt 1
Radovan Mitrosinevich alt 30 Johr 1 Milos Illia Sohn 20 Johr alt 1
Jure brueder 20 Johr 1 Radosaff Illia Sohn 17 Johr 1
Mihat brueder 18 Johr 1 Vuk des ersten Vötter 16 Johr 1
zum waffen 3 Mileta des Illia Sohn 16 Johr 1
vmindige Mans Persohnen 3 Triffon des verstorbenen Jovan Sohn 25 Johr alt 1
weibs bilder 5 zum waffen 8
in allen 11 vnmindige Mans Persohnen nichts –
weibsbilder 15
[Opaska: ohne Concessions brieff] in allen 23

der anderte mit gespan Dragosa Nincovik [Opaska: ohne Concessions brieff]
bey haus 120
bey den hochen Pürn Paumb 100 Dise 10te Petina hat mitgespan den
Vedro polie 80 Save Mitrovinovich so
Summa 300 bey den haus hat 100
vorige 200 in Vedropol 50
Item 100 in Gladno Berdo 30
600 vnter den gschloss 10
in Graigno 10
Köpf zum waffen tragen in Petsane 20
Dragossa Nincovik 30 Johr 1 Summa 220
Vukosaff Vatter dessen 60 Johr 1
Radovan des Vukosaff brueder 70 1 Köpf zum waffen tragen
Jovan des ersten brueder 38 Johr 1 Sava Mitrosinovich 40 Johr alt 1
Milisaff des Radovan Sohn 20 Johr 1 Maxim Vötter 40 Johr 1
Janko des Vukosaff Sohn 20 Johr 1 Phillipp brueder des Sava 25 Johr alt 1
zum waffen 6 Radovan Sava Sohn 17 Johr 1
vnmindige mans Persohnen 3 Vmilim brueder des Sava 20 1
weibsbilder 13 zum waffen 5
in allen 22 vnmindige Mans Persohnen 6
weibsbilder 15
die lezte, vnd 10te Petina, hot der Simon Marincovik in allen 26
bey seinen haus 75
zu Carbaviza 16 [Opaska: ohne Concessions brieff]
zu Gragnia 17
100 Karl Kaser

der anderte mitgespan ist Jure Rapaik Vukassin brueder des ersten 30 1
hot in Carbaviza 30 Radossin auch brueder des ersten 28 Jahr 1
zu Petsane 20 Males Vötter des ersten 18 Johr 1
Summa 50 Jurai auch des erstern Vötter 18 1
Nicola des erstern Sohn 16 Johr 1
Köpf zum waffen tragen zum waffen 8
Jure Rapaik 40 Johr alt 1 Vnmindige Mans Persohnen 9
Luca Sohn 20 Johr alt 1 weibsbilder 12
zum waffen 2 in allen 29
vnmindige Mans Persohnen 2
weibs bilder 3 hat mitgespan den Triffon Holbina, so bey
in allen 7 den haus hot 150
in Gragnie 8
[Opaska: ohne Concessions brieff] in Vedropolie 54
Summa 212
Der 3te mitgespan Michalo Tsalÿtsch hot bey haus 15
in Cavaziza 6 Köpf zum waffen tragen
21 Triffon Holbina 30 Johr 1
traghero 301 Bogdan Votter 80 Johr 1
Item 220 Radota des ersten Sohn 40 Johr 1
Item 50 Jovan brueder des ersten 35 Johr 1
Summa: rum 592 Josip den er aufgenomben vor sein
Laibeigenen 20 Johr 1
Köpf zum waffen tragen 5
Michalo Tsalÿtsch 50 Johr 1 vnmindige Mans Persohnen 5
Ostoia Sohn 25 Johr 1 weibsbilder 13
zum waffen 2 23
Mans Persohnen keine –
weibs bilder 5 [Opaska: ohne Concessions brieff]
in allen 7
Der anderte mitgesell Jovan Ostovik bey haus 53
[Opaska: ohne Concessions brieff] zu Cavatsiza 12
neben Jarugamb 16
Volgt die 3te Squadra vnd erste in Scorinaz 9
Petina hat Vukadin Jellovaz bey Vstairi 7
vnter dem haus 196 in Besinavaguna 6
bey Kurtik Jesero 10 zu Losicovak 10
bey Vedropoli 7 ober seinen haus 5
bey Besrsinach 18 118
in Duboki 6 tragherumb 287
zu Rosuglie 10 Item 212
bey Bresovluk 10 Summa 617
in Greigne 13
bey Vucauatsiza 17 auch dise Petina macht mehr, als des Capitain aus mit
Summa 287 25 Strikh, weliches wie schon gemeldet worden von
darumben herrühret, angesechen diser grunt schlechter,
Köpf zum waffen tragen als des Capitain Dobrovai Squadra oder Port: sey.
Vukadin Jellovaz 36 Johr alt 1
Miladin sein Vatter 70 Johr 1 Köpf zum waffen tragen
Jovan des ersten brueder 40 Johr 1 Jovan Ostoviz 30 Johr alt 1
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 101

Jovan brueder 20 Johr alt 1 Zvio brueder 30 Johr 1


Ostoia Vatter des erstern alt 90 Johr 1 zum waffen 2
zum waffen 3 vnmindige Mans Persohnen 4
vnmindige Mans Persohnen 7 weibs bilder 6
weibsbilder 4 in allen 12
in allen 14
[Opaska: ohne Concessions brieff]
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der anderte mitgespan ist Radissa Milosevich
Segnitur die 3te Squadra Jovan Herhor, vnd Vukadin hot bey den haus 14
Jellovaz seint in einer Squadra. bey der Prukhen 19
Hat ein jeder ein Petina, dise ist also die 2te Petina, der Summa 33
Heror
hat bey den Haus 140 Köpf zum waffen tragen
bey Gaia 40 Radissa Milosevich 27 1
bey Inglerse 20 Janiat sein brueder 30 Johr 1
in Vuodo Chissene 10 zum waffen 2
bey Grebia 30 vnmindige Mans Persohnen 1
bey Bonorza 20 weibsbilder 4
in Gredie 20 7
in Cavaziza 60
Summa 340 [Opaska: ohne Concessions brieff]

Köpf zum waffen tragen Der 3te mitgespan Hazin Heror hot bey haus 14
Jovan Herhor 40 Johr alt 1 bey der Prukhen 13
Niksa brueder 50 Johr 1 in Vedropole 6
Milan brueder 45 Johr 1 in allen 33
Kosman Nixa Sohn 20 Johr 1
Dragoe des Milan Sohn 16 1 Köpf zum waffen tragen
Jacob ersten Vötter 16 Johr 1 Hazin Heror 25 Johr alt 1
Isaila des ersten Sohn 16 Johr 1 zum waffen Saphe 1
zum waffen 7 vnmindige Mans Persohnen 2
vnmindige Mans Persohnen 4 weibsbilder 1
weibs bilder 15 in allen 4
in allen 26
[Opaska: ohne Concessions brieff]
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der 4te mitgespan Juka Herchor bey dem haus 40
In diser Petina des Herhor ist mitgespan Milak Herhor bey Cruka 10
bey den haus hat er 34 bey Bertheno guno 10
bey Gaia Vode 9 bey den schenen Apfelpaumb 7
bey Ternia 7 in Vedropoli in 2 orth 19
in lipoha hrasta 7 bey Cosie vuntsch 10
in Vedro polle 7 Summa 96
bey Greda 10 traghero 340
in Cavaziza 20 Item 94
Summa 94 dan 33
Item 33
Köpf zum waffen tragen Summa diser Petina 596
Milak Herhor 35 Johr 1
102 Karl Kaser

Köpf zum waffen tragen


Juka Herchor 35 Johr alt 1 [Opaska: ohne Concessions brieff]
Saphe 1
vnmindige Mans Persohnen 2 Der anderte mitgespan Pavlo Pupovaz bey haus 80
weibs bilder 5 neben gaia 20
in allen 8 in tseirie 10
bey schenen Apfelpaumb 20
[Opaska: ohne Concessions brieff] in Vedropolie 30
zu Carbaviza 30
Die 3te Petina des Jellovaz vnd Herchor 190
hat Ragien Pupovaz traghero 350
bey den haus 200 Item 60
bey Bersine 50 600
in Vedro polie 30
bey Cavaziza 20 Köpf zum waffen tragen
in tseier 15 Pavlo Pupovaz 30 Johr alt 1
bey dem schonen Apfelpaumb 25 Radoe sein Vötter 60 Johr 1
bey der Prukhen 10 Jovan brueder des ersten 30 Johr 1
Summa 350 Bogoe des Radoe Sohn 22 1
Dragoe des Radoe Sohn 17 1
Köpf zum waffen tragen zum waffen 5
Ragien Pupovaz 50 Johr 1 vnmindige Mans Persohnen 5
Koio brueder ist blint. wirt also vnter die Kinder gesezt weibsbilder 12
Nicolo brueder 46 Johr 1
in allen 22
Illia auch brueder 30 Johr alt 1
Nicollo Vötter des ersten 30 1
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Maxim des blinten Sohn 20 Johr 1
Stoian Sohn Nicolo 18 Johr 1
Die 4te Petina hat Radovan Mathievich
Radosaff des ersten Sohn 17 1
bey seinen haus 100
zum waffen 7
in Cavazize 50
vnmindige Mans persohnen 7
in Vedropolie 50
weibsbilder 18
in allen 32 in Bersnie 50
Summa 250
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Köpf zum waffen tragen
Dise Petina hat mitgespan den pfaffen Radovan Mathicevich 36 Johr alt 1
Simon Pupovaz Milovan brueder 45 Johr 1
bey den haus 30 Marco brueder 28 Johr 1
in Bersnie 30 Blagoe brueder 20 Johr 1
Summa 60 Phillip des Milovan Sohn 20 Johr alt 1
zum waffen 5
Köpf zum waffen tragen vnmindige Mans Persohnen 10
Pop Simon Pupovaz 30 Johr alt 1 weibs bilder 10
Vukadin des pfaffen Votter 60 Johr alt 1 25
Marco des Simon brueder 20 1
Janko Item brueder 17 Johr 1 [Opaska: ohne Concessions brieff]
zum waffen 4
vnmindige Mans Persohnen 2 In diser Petina ist der mitgespan Vukan Mathievich
weibs bilder 4 bey den haus 60
in allen 10 in Vedropolie 30
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 103

bey der Stainen Prukhen 20


in Covazize 30 Die 5te Petina Jovan Sets
neben Englenssa 50 bey haus 57
Summa 190 bey tseieri 8
in Vedropoli 19
Köpf zum waffen tragen in Persina 15
Vukan Mathievik 50 Johr 1 in Carbaviza 17
Nicola Sohn 35 Johr 1 bey Greda 3
Juvan Sohn 30 Johr alt 1 in Covazize 5
Vukovo Sohn 25 Johr alt 1 Summa 124
Jovan Sohn 20 Johr alt 1
zum waffen 5 Köpf zum waffen tragen
vnmindige Mans Persohnen 4 Jovan Sets 30 Johr alt 1
weibs bilder 8 Vutsits brueder 28 Johr 1
in allen 17 Radiva des ersten Sohn 17 Johr 1
Michalo Terbokrovich der sich bey ihm
[Opaska: ohne Concessions brieff] aufhalt 40 Johr 1
zum waffen 4
der anderte mitgespan Juro Zapitlach vnmindige Mans Persohnen 5
bey seinen haus 30 weibs bilder 4
vnter dem gschloss 30 in allen 13
bey Gaia Bresto 30
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Summa 90
Der mitgespan in dieser Petina Michat Sez
Köpf zum waffen tragen
bey dem haus 40
Jurai Zapidlak 50 Johr 1
bey der Prukhen 12
Sphe 1
in Carbaviza 10
vnmindige Mans Pers. keine –
bey dem Apfelpaumb 6
weibs bilder 5
neben Casichatsch 7
in allen 6
in Greda 6
in Gragnia 4
[Opaska: ohne Concessions brieff] Summa 85
Der 3te mitgespan ist Ostoia Thomazetovich Köpf zum waffen tragen
bey seinem haus 50 Michat Sez 31 Johr alt 1
Sphe 50 Tadia sein brueder 25 Johr 1
traghero 250 Peter des ersten Sohn 17 Johr 1
Item 190 zum waffen 3
Item 90 vnmindige Mans Persohnen 3
Summa diser Petina 580 weibs bilder 5
in allen 11
Köpf zum waffen tragen
Ostoia Thomazetovich auch 17 Johr 1 [Opaska: ohne Concessions brieff]
zum waffen 1
vnmindige Mans Persohnen – Der anderte mitgespan Vukonan Sets bey haus 20
weibsbilder 1 zu Carbaviza 6
in allen 2 in Persina 7
in Vedropoli 4
[Opaska: ohne Concessions brieff] in Greda 3
104 Karl Kaser

zu Kodluga 5 zum waffen 1


Summa 45 vnmindige Mans Persohnen 2
weibs bilder 8
Köpf zum waffen tragen in allen 11
Vukoman Sets 30 Johr alt 1
Saphe 1 [Opaska: hat kein Concessions brieff]
vnmindige Mans Pers. 2
weibsbilder 1 Die 6te Petina hat Vuk Heror vnter seinen haus 160
in allen 4 in Taboriscie 50
in Corbaviza 56
[Opaska: ohne Concessions brieff] zu Cavatsiza 11
in Vedropoli 55
Der 3te mitgespan Nicola Sets vnter den haus 80 in Greda 27
bey Gaia 17 zu Thsereri 20
bey der Prukhen 13 in Ober Greda 7
zu Tseier 10 in Divo Selo 8
in Vedropoli 14 bey Persnia 8
zu Greda 3 Summa 402
zu Graigna 9
zu Carbaviza 27 Köpf zum waffen tragen
Summa 173 Vuk Heror 50 Johr alt 1
Vukovoi Vötter 50 Johr 1
Köpf zum waffen tragen Stanissa des Vukovoi Sohn 40 Johr alt 1
Nicola Sets 30 Johr alt 1 Illia ein Vötter des ersten 30 Johr alt 1
Radovan brueder 40 Johr 1 Stanoe des Vukovoi Sohn 20 Johr alt 1
Peter Item brueder 25 Johr alt 1 zum waffen 5
zum waffen 3 vnmindige mans Persohnen 9
vnmindige Mans Persohnen 6 weibs bilder 18
weibs bilder 6 in allen 32
in allen 15
in diser Petina ist der mitgespan Mergen Tserbetsiz
[Opaska: ohne Concessions brieff] bey dem haus 100
in Carbaviza 24
Der 4. mit gespan Radosaff Sez bey den haus 35 in Cavaziza 18
vnter Greda 22 zu Bersina 57
in Vedropoli 20 199
in tseire 10 trag hero 402
bey den grab 5 Summa diser Petina 601
zu Asaizza 5
Summa 97 Köpf zum waffen tragen
Mergien Tserbetsiz 40 J: 1
latus 124 Males brueder 30 Johr 1
85 Thomain brueder 25 Johr 1
45 Vasso Sohn des ersten 16 Johr 1
173 zum waffen 4
97 vnmindige Mans Persohnen 3
524 weibs bilder 7
in allen 14
Köpf zum waffen tragen
Radosaff Sets 45 Johr alt 1 [Opaska: ohne Concessions brieff]
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 105

vnmindige Mans Persohnen keine –


die 7te Petina hot Jure Despotevich vnter sein haus 60 weibsbilder 5
in Carbaviza 20 in allen 6
zu Gragnia 8
in Greda 10 [Opaska: ohne Concessions brieff]
bey der Prukhen 12
bey Scorinaz 15 der dritte mitgespan Illia Traxich bey haus 60
zu Persina 25 bei Klitse 60
150 zu Gragnia 20
in Vedropoli 30
Köpf zum waffen tragen Saphe 170
Jure Despotevik 40 Johr 1
Petko brueder 30 Johr 1 Köpf zum waffen tragen
Maxim Vötter 26 Johr 1 Illia Draxich 50 Johr alt 1
Mathe Sohn des ersten 17 Johr 1 Basso brueder 30 Johr 1
zum waffen 4 Radoiza brueder 20 Johr alt 1
vnmindige Mans Persohnen 4 Bavo des ersten Sohn 17 Johr alt 1
weibsbilder 7 zum waffen 4
in allen 15 vnmindige Mans Persohnen 9
weibsbilder 8
[Opaska: ohne Concessions brieff] 21

die 7te Petina hat mitgespan [Opaska: kein Concessions brieff]


als dem Blagoe Scheveronitsch
bey dem haus 30 Der 4. mitgespan Jovan Slatik bey haus 50
bey Klisse 30 zu Klitse 40
in Vedropoli 40 bey Tseier 8
Summa 100 bey Bersina 10
bey luk 12
Köpf zum waffen tragen Summa 120
Blagoe Scheveronitsch 18 J: 1
Juan sein Vötter 40 Johr alt 1 Köpf zum waffen tragen
Thoma des ersten Zwilling 18 Johr 1 Jovan Slatich 30 Johr 1
zum waffen 3 Sladove sein Vatter 60 Johr 1
vnmindige Mans Persohnen – Ignatie des ersten brueder 34 Johr alt 1
weibsbilder 1 Juro Item brueder 20 Johr 1
in allen 4 zum waffen 4
vnmindige Mans Persohnen 3
[Opaska: ohne Concessions brieff] weibsbilder 4
in allen 11
der anderte mitgespan Sava Zapidlak
bey dem haus 4 [Opaska: ohne Concessions brieff]
bey Klitse 14
in Vedropole 7 der 5te mitgespan Peter Slatich bey haus 10
bey losciovak 5 bey Klitse 7
Summa 30 Summa 17
traghero 150
Köpf zum waffen tragen Item 100
Sava Zapidlak 30 Johr alt 1 Item 30
Sa phe 1 Item 170
106 Karl Kaser

Item 120 Köpf zum waffen tragen


dan 17 Radassin Jellovaz 30 Johr 1
587 Sphe 1
vnmindige Mans Pers. 1
Köpf zum waffen tragen weibsbilder 1
Peter Slatitsch 40 Johr 1 in allen 3
Sphe 1
vnmindige Mans Per. keine – Der dritte mitgespan Bavo Obsenitschitsch
weibsbilder 3 bey haus 100
in allen 4 bey Bersona 22
zu Klitse 50
zu tseier 30
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Summa 202
Volgt die 8te Petina der obgemelten, vnd hat selbe
Köpf zum waffen tragen
der Sava Bleisavich bey dem haus 100
Bavo Obsenitschitsch 35 Johr 1
bey Gaia 10
Lasso brueder 25 Johr 1
zu Cavaziza 7 Radovan des ersten Sohn 18 1
Summa 117 zum waffen 3
vnmindige Mans Personen 3
Köpf zum waffen tragen weibsbilder 8
Sava Bleisavich 50 Johr 1 in allen 13
Saphe 1
vnmindige Mans Personen 1 [Opaska: ohne Concessions brieff]
weibsbilder 6
in allen 8 der 4te mitgespan Savo Paikovich bey hauss 80
zu Graigna 9
[Opaska: ohne Concessions brieff] zu Gredi 7
96
Dise 8te Petina hat auch mitgespan nachvolgend als trag hero 117
Jure Rastiz hot bey haus 90 Item 123
bey Tsauta 21 Item 60
zu Vedropoli 13 dan 202
zu Tsernitsize 39 Summa diser Petina 598
123
Köpf zum waffen tragen
Köpf zum waffen tragen Save Pakovik 20 Johr 1
Jure Rastiz 56 Johr alt 1 Joviza brueder 30 Johr alt 1
Basso Sohn 16 Johr alt 1 Jure des ersten Votter 70 Johr 1
Radoiza des ersten Vötter 60 Johr 1
zum waffen 2
zum waffen 4
vnmindige Mans Persohnen 2
vnmindige Mans Persohnen 4
weibsbilder 3
weibsbilder 8
in allen 7
in allen 16
[Opaska: ohne Concessions brieff] [Opaska: ohne Concessions brieff]

Der anderte mitgespan Radassin Jelovaz Die 9te Petina hat Maxim Negovanovich
bey den haus 60 hat bey seinem haus 84
Sphe 60 vndter dem gschloss 51
zu Carbaviza 26
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 107

bey Persina 31 Budimir Vatter 60 Johr 1


in Cavaziza 7 zum waffen 2
in Tseier 5 vnmindige Mans Persohnen 1
bey Solomovitsch 10 weibs bilder 6
Summa 214 in allen 9

Köpf zum waffen tragen [Opaska: ohne Concessions brieff]


Maxim Nigovanovich 36 J. 1
Nicola sein Vatter 70 Johr 1 Der 3te mitgespan ist Vucen Sagiak bey dem haus 37
Juvan des ersten brueder 30 1 in Tseier 20
Triffon des ersten brueder 28 Johr 1 bey der Prukhen 24
Illia Item des ersten brueder 20 1 in Vedropoli 20
Simo brueder 16 Johr alt 1 Summa 101
zum waffen 6
–“–2 Köpf zum waffen tragen
–“–5 Vutsen Sagia 24 Johr 1
in allen 13 Michat Vötter 40 Johr alt 1
zum waffen 2
[Opaska: ohne Concessions brieff] vnmindige Mans Persohnen 5
weibsbilder 5
Dise 9te Petina mitgespan den Ranisaff Negovanovich in allen 12
vnter dem haus 62
in Persina 14 [Opaska: ohne Concessions brieff]
bey Scena Lag 10
in Tseira 17 Der 4te mitgespan Filip Tsvitanovich bey dem haus 20
bey Gragnia 7 bey Greda 20
Summa 110 bey Grebla 10
zu Tseier 18
Köpf zum waffen tragen 68
Ranisaff Negovanovich 40 Johr alt 1 traghero die erste Summa 214
Males Sohn 20 Johr alt 1 Item 110
Milivoi Sohn 18 Johr alt 1 Item 107
Radota des 3te Sohn 17 Johr 1 Item 101
zum waffen 4 Summa diser Petina 600
vnmindige Mans Persohnen 4
weibsbilder 2 Köpf zum waffen tragen
in allen 10 Phillip Tsvitanovich 30 Johr 1
Sphe 1
[Opaska: ohne Concessions brieff] vnmindige Mans Pers. 2
weibsbilder 2
Der anderte mitgespan ist Vukosaff Doligna in allen 5
bey haus 40
zu Vedropoli 18 [Opaska: ohne Concessions brieff]
bey der Prukhen 14
zu Cavaziza 10 Die lezte vnd 10te Petina Marco Negovanovich hat
bey Klise 25 bey den haus 124
Summa 107 in Vedropoli 60
in Carbaviza 32
Köpf zum waffen tragen zu Cavaziza 14
Vukosaff Doligna 25 Johr 1 vnter den gschloss 20
108 Karl Kaser

bey tseier 8 weibsbilder 1


Summa 258 in allen 3

Köpf zum waffen tragen [Opaska: ohne Concessions brieff]


Marco Negovanovich 45 1
Moral brueder 50 Johr alt 1 der drite mitgespan Juan Negovanovich 90
Dragia brueder 24 Johr alt 1 traghero erste Summa 258
Thomior brueder 22 Johr alt 1 die anderte 181
Nicola Moral Sohn 20 Johr alt 1 die drite 90
zum waffen 5 Summa dieser Petina 619
vnmindige Mans Persohnen 1
weibs bilder 14 Köpf zum waffen tragen
in allen 20 Jovan Negovanovich 40 Johr 1
Sphe 1
[Opaska: ohne Concessions brieff] vnmindige Mans Persohnen 2
weibsbilder 5
Dise 10. Petina hot mitgespan in allen 8
als den Petko Negovanovich
bey dem haus 82 [Opaska: ohne Concessions brieff]
bey dem gschloss 10
zu Vedropoli 20 In der ersten Squadra gehörig des Capitain Dobravoi
zu Carbaniza 27 Kressovich weliche hier besser ausgesezt wirdt.
zu Graigna 10 1te Petina
zu Tseier 6 Radoiza Hinik vndter seinen haus hat 200
bey Scegnia luk 10 in Greda 100
zu Berschina 7 vndter der Greda 50
bey Gaia 11 bey Jesero 50
Summa 181 bey Vedropolie 100
Summa 500
Köpf zum waffen tragen
Petko Negovanovich 50 1 Köpf zum waffen tragen
Vucen brueder 40 Johr alt 1 NB: seint alle schon vorn beschriben
Janko brueder 30 Johr alt 1
Milatin Sohn des ersten 16 Johr 1 Volgen seine mitgesellen Vutso Radosavich
zum waffen 4 vnter dem gschloss 50
vnmindige Mans Pers. 3 bey Gaia 50
weibs bilder 9 Summa 100
in allen 16
Köpf zum waffen tragen
[Opaska: ohne Concessions brieff] Vutso Rasovich 50 Johr alt 1
Sphe 1
der anderte mitgespan ist Marian Priza vnmindige Mans Persohnen keine –
hat bey haus 90 weibsbilder 3
Summa 90 in allen 4

Köpf zum waffen tragen [Opaska: ohne Concessions brieff]


Marian Priza 50 Johr alt 1
Ivan sein Sohn 20 Johr alt 1 Mithin ist des Radoiza Rinich Petrina, oder porth: aus
zum waffen 2 welicher nur ein haus nebst seinen hat, so in allem
vnmindige Mans Persohnen kein ertrogen 600 strikh.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 109

Auch alhier ist ein Vngleich land in den grundstukh, als Köpf zum waffen tragen
600 strikh anstatt der 582, weliches aus obnerstandnen Toman Tsertan 50 Johr alt 1
Persöhnen herrühret. Nicola brueder 40 Johr 1
Juan Sohn des Toman 20 Johr 1
3.tie Petina Radosaff Rinich hot in Males sein Vötter 1
des haubtman Squadra bey seinen garten 250 zum waffen 4
vnter den Venaz bey Greda in 2 orth 80 vnmindige mans Persohnen 5
bey Jaruga 14 weibsbilder 7
bey Jeglensa 5 16
Item bey Jaruge 5
Summa 354 [Opaska: ohne Concessions brieff]

der anderte mitgespan Juan Vukanovich vnter seinen


Die Köpf seint vorn beschrieben
haus 70
bey Vedropolie 30
In diser Petina hot er mitgespan als
zu Cavaziza 40
den Juvan Silaronich vnd hat bey Petchiane 220
Summa 140
vorige Summa 354
Summa diser Petina 574 Köpf zum waffen tragen
Jovan Vukanovich 40 Johr 1
ist auch ein Vngleichheit der strikh, Triffon brueder 36 Johr 1
so aus obrecensierten Vrsachen herrüheret Grabriel brueder 24 Johr 1
Lasso brueder 20 Johr 1
Köpf zum waffen tragen zum waffen 4
Jovan Silarovich 45 Johr alt 1 vnmindige Mans Persohnen 6
Illia brueder 40 Johr alt 1 weibsbilder 10
brueder des ersten Maxim 25 Johr alt 1 in allen 20
brueder des ersten Juro 18 1
zum waffen 4 [Opaska: ohne Concessions brieff]
vnmindige Mans Persohnen 11
weibs bilder 13 der dritte mitgesell Vutsen Covats hat bey haus 40
in allen 28 bey dem gschloss 40
80
[Opaska: ohne Concessions brieff] traghero Summa 270
anderte 110
Des haubtman Dobrauai 4te Petina drite 140
hat Lasso Tsortan, vnd zwar Summa diser Petina 600
vnter seinen Haus 170
zu Cavaziza 80 Köpf zum waffen tragen
Vutsen Covatsch 50 Johr alt 1
bey Vedropolie 20
Radovan Sohn 23 Johr alt 1
Summa 270
2
vnmindige Mans Persohnen 2
Die Köpf zum waffen seint vorn beschrieben
weibsbilder 3
in allen 7
Des lasso tsortan hat einen mitgesellen in seiner Petina
Thoman tsortan vnd hat bey haus 50 [Opaska: ohne Concessions brieff]
bey Cavaziza 30
in Vedropolie 30 Die 5te Petina hot Jure Vuinakovich hat
110 vnter seinem haus 150
bey Petsiani 50
110 Karl Kaser

zu Vedropoli 50 traghero erste Summa 250


Summa 250 Item 160
Item 44
Die Köpf seint vorn beschrieben Item 50
Mitgesell Mitar Markovik Item 50
bey dem haus 100 Summa: rum 604
bey Petiane 50
in Vedropoli 10 Köpf zum waffen tragen
Summa 160 Radoiza Gasparovik 26 Johr 1
Thodor brueder 20 Johr 1
Köpf zum waffen tragen 2
Mitar Markovik 26 Johr 1 vnmindige Mans Persohnen 1
Saphe 1
weibsbilder 5
vnmindige Mans Persohnen 2
in allen 8
weibs bilder 4
in allen 7
[Opaska: ohne Concessions brieff]
[Opaska: ohne Concessions brieff]
die 6te Petina hat Vuizich Obseniza, vnd zwar
der anderte mitgesell Thome vnwissent vndter dem
den Zuenamben haus 30
hat bey der Kirchen 16 vndter den tseier 20
bey Englensa 10 bey Persina 10
bey Malachariz 10 auf den Baladin 8
bey Persine 8 in Vedropoli 3
Summa 44 bey Godgugna bey den tresch poden 7
bey den grossen Pürrn Paumb 4
Köpf zum waffen tragen, Thome bey Jastierovaz 5
vnwissend sein zuenamben Summa 87
30 Johr 1
1 Köpf zu waffen seint vorn beschrieben
vnmindige mans Persohnen 1
weibsbilder 6 Diser hat noch 5 mitgesellen in seiner Petina, oder Port:
in allen 8
der erste Janiat Obseniza
[Opaska: ohne Concessions brieff] so bey dem haus hat 50
bey Tscheier 30
der dritte mitgesell in diser Petina bey Persina 10
Jovan Hinich bey Versaz 50 in Grebia 14
Sphe 50
bey Kemendi brotta 8
bey Klissa 11
NB. Jovan Hinich ist schon in der dritten Petina zum
in Jasecovaz 7
waffen in des Radoss Hinich petina beschrieben
Summa 130
der 4te mitgesell Illia Schuiliarevich bey Petsione 50
Sphe 50 Köpf zum waffen tragen
Janiat Obseniza 30 Johr alt 1
zugleichen die Köpf vorne beschrieben seint Sava oder Rodosaff 28 Johr 1
2
der 5te mitgesell Radoiza Gasparovich Vnmindige Mans Persohn 7
vnder dem haus 50 weibsbilder 8
50 in allen 17
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 111

bey Kruska Eglense 7


[Opaska: ohne Concessions brieff] bey Persina in 2 örther 16
bey Tseier 7
der anderte mitgesell Stoia Serdia bey dem haus 70 Summa 128
in Geisgo berdu 8
vndter der Klisa 8 Köpf zum waffen tragen
in Vedropoli 11 Mitar Knessovich 25 Johr 1
bey Persina 3 sein Vater Juan 60 Johr alt 1
Summa 100 Peter brueder des Mitar 24 1
Radota brueder des Mitar 16 Johr alt 1
Köpf zum waffen tragen zum waffen 4
Stoia Sedia 70 Johr alt 1 vnmindige Mans Personen 2
Bave des Radoss Sohn 24 Johr 1 weibs bilder 5
Radissa Sohn 22 Johr alt 1 11
Stanoe Sohn 20 Johr alt 1 ihren Juan brueder Mitar 20 Johr 1
zum waffen 4 in allen 12
vnmindige Mansbilder 2
weibs Persohnen 9 [Opaska: ohne Concessions brieff]
in allen 15
der 5. mitgesell Michat Knesovich bey den haus 40
[Opaska: ohne Concessions brieff] Sphe 40
traghero 87
der drite mitgesell Anton Schianevich ein Catholischer item 130
vnd sein Vatter zugleichen, dessen 2 Kinder aber haben item 100
den Wallachischen glauben angenomben item 70
er hat bey seinem haus 56 item 128
bey Juraga Suai 5 Summa Summarum 555
bey Terniak 3
in Vedropoli 6 Köpf zum waffen tragen
Summa 70 Michat Knesovich 30 Johr 1
Saphe 1
Köpf zum waffen tragen vnmindige Mans Persohnen 3
Anton Schianevich 30 Johr alt 1 weibsbilder 4
Luca des ersten Vatter 70 Johr 1 in allen 8
Juri des Anton brueder der vom
Cath. glauben abgefallen ist, 28 1 [Opaska: hat kein Concessions brieff]
Juan des Anton brueder zugleich abgefallen 20 Johr 1
zum waffen 4 die 7te Petina in des Capitain Dobronai Squadra
vnmindige mans Persohnen 2 hat Koio Sekesovich,
weibs bilder 8 vnd zwar bey dem haus 200
14 bey Eglense 50
in Vedropoli 40
[Opaska: hat ein Concessionsbrieff, in ald. von Baron Summa 340
Raimbschissl der ansidlung halber]
Köpf zum waffen seint allschon vorn beschriben
der 4te mitgesell Mitar Knesovich hat bey haus 70
bey Cameni bey der Prukhen 8 hat mitgesellen in seiner Petina den Peter Racich, hat
bey Paladina 8 Gruntstükh –
bey ober Clisa 12 bey dem haus 160
112 Karl Kaser

bey Glisga Berdo 30 Jovan Radissa brueder 33 Johr 1


zu Persinie 30 zum waffen 3
bey Tseier wismäder 20 vnmindige Mans Persohnen 3
Summa 240 weibs bilder 7
traghero 340 in allen 13
Summa: rum 580
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Köpf zum waffen tragen
Peter Rakik 30 Johr alt 1 der anderte mitgesell Maxim Zalik in Corbaviza
Radassin brueder 40 Johr 1 vnter den haus 80
Simon brueder 28 Johr alt 1 Saphe 80
Nicolo brueder 25 Johr alt 1
4 Köpf zum waffen tragen
vnmindige Mans Persohnen 4 Maxim Zalits 24 Johr alt 1
weibsbilder 11 Sphe 1
in allen 19 vnmindige Mans Persohnen 2
weibsbilder 2
[Opaska: ohne Concessions brieff] in allen 5

Die 8te Petina des haubtman Vuk Tsurzia [Opaska: ohne Concessions brieff]
bey den haus 80
bey Vilipoaz, u. der Kirchen 9 der drite Mitgesell Merksa Luka vnter dem haus 30
zu Dobroriscie 5 bey Klisa 30
bey dem Apfelpaumb 30 bey Tseiere 20
hinter Tseier 8 Summa 80
in Tseier darinen 5
in Vedropoli 3 Köpf zum waffen tragen
zu Persina 5 Luka Meriksa 40 Johr alt 1
vndter den haus auf den Pergl 20 Vucen brueder 27 Johr alt 1
in fremder Petina des Tsubun genandt 17 zum waffen 2
vnter Dumbok 14 vnmindige Mans Persohnen 7
Pogredem, oder felsen 7 weibs bilder 2
Summa 203 in allen 11

Die zum waffen seint vorn beschriben [Opaska: ohne Concessions brieff]

Hat 4 mitgesellen, als den Radissa Covacovich hat vnter der 4te vnd lezte mitgespan Nicola Knesovich
bey haus 100
den haus 40 bey Persina hot an 2 örthern 40
bey Rosulia 30 bey Tseier 40
bey Persouina Gunio 10 Summa 180
in Vedropolie 10 traghero 203
bey luk 10 Item 114
Item dorneben in luk 10 Item 80
bey Graignach 4 Item 80
Summa 114 Summa: rum diser Petina 657

Köpf zum waffen tragen Köpf zum waffen tragen


Radissa Kouatsoviz 40 Johr 1 Nicola Knezovich 50 Johr alt 1
Dragosaff Vatter 60 Johr 1 Mitar Sohn 20 Johr alt 1
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 113

zum waffen 2 weibs bilder 2


vnmindige Mans Persohnen 4 in allen 8
weibsbilder 4
in allen 10 [Opaska: ohne Concessions brieff]

[Opaska: hat kein Concessions brieff] der drite mitgespan Pave Vukomirovich bey haus 90
bey Kertsina aliter Graina 10
die 9te Petina in des Capitain Dobrouai zu Suuchaia 10
Squadra hat Milatin Veselevich vnter dem haus 100 zu Tseier 8
bey Gaisgo Werdo 20 hinter Tseier 8
bey luk 30 vnter des Perpavaz haus 8
in Vedropoli 30 134
Summa 180 traghero 180
Item 180
Köpf zum waffen seint vorn beschriben Item 100
Summa: rum 594
hot 3 mitgespan in diser Petina.
der erste Triffun Tsalitsch vnter den Köpf zum waffen tragen
haus 100 Paul Vukmirovich 40 Johr 1
bey Brobor 40 Jovan Vötter 20 Johr 1
in Suhaia 20 zum waffen 2
bey Greda 20 vnmindige Mans Persohnen 4
180 weibsbilder 7
in allen 13
Köpf zum waffen tragen
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Triffun Tsalitsch 50 Johr 1
Zuio brueder 30 Johr alt 1 die 10te Petina vnter der Squadra des Capitain Dobrovai
Nicola Tsalitsch Sohn 23 Johr 1 hat Kusman Tsuluum bey den haus 120
Milan Item Sohn 20 Johr 1 bey Grebia 50
Item Sohn Milasin 18 Johr 1 bey Persina 50
zum waffen 5 bey Smerdelni 24
vnmindige Mans Persohnen 7 Item vor dem haus Pet.a 20
weibsbilder 8 Summa 264
in allen 20
Köpf zum waffen seint vorn beschriben
[Opaska: hat kein Concessions brieff]
hat 2 mitgespan der erste Stanko Pairaits vnter
der anderte mitgesell Mirko Obrik bey dem haus 30 den haus 120
bey Tseier 30 bey Persina 30
bey Klisan 20 bey schenen Apfelpaumb 50
bey Englensa 20 Summa 200
Summa 100
Köpf zum waffen tragen
Köpf zum waffen tragen Stanko Pairaits 35 Johr alt 1
Mirko Obrik 50 Johr alt 1 Radova brueder 40 Johr alt 1
Thanasia Sohn 20 Johr alt 1 Petar brueder 30 Johr alt 1
David Sohn 18 Johr alt 1 Jurai des Radavoi Sohn 20 Johr 1
3 Jovan des Radavoi Sohn 18 Johr 1
vnmindige Mans Persohnen 3 zum waffen 5
114 Karl Kaser

vnmindige Mans Persohnen 10 weibs bilder 13


weibs bilder 8 26
23
[Opaska: ohne Concessions brieff]
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der erste mitgespan Paval Stankovich
der anderte mitgespan Jure Suset bey haus 50 bey dem haus 210
bey Debola Verdo 25 in Vedropoli 40
bey Gaisgo Verdo 20 Summa 250
bey Clapso Vuro 20
in tseier 10 Köpf zum waffen tragen
Summa 125 Paul Stankovich 40 Johr alt 1
traghero erste Summa 264 Ostoia Vatter 90 Johr alt 1
Item 200 Sava des ersten brueder 32 Johr alt 1
Item 125 Sarol brueder des ersten 30 Johr alt 1
Summa Summarum 589 Jandre des ersten Sohn 20 Johr alt 1
Jovan des Paval Sohn 16 Johr 1
Köpf zum waffen tragen Juan des ersten Vötter 16 Johr alt 1
Jure Suset 40 Johr alt 1 1
Michalo Sohn 17 Johr alt 1 zum waffen 7
2 vnmindige Mans Persohnen 6
vnmindige Mans Persohnen 5 weibsbilder 12
weibsbilder 3 in allen 25
10
[Opaska: ohne Concessions brieff]
NB: der Jure Suset hat ein Concessionsbrieff von den
Capitain Dobrovai vnd Proculabo zu Punitsch bis zur der anderte mitgesell Miloe Stankovich bey haus 25
ankhunnft des Löbl: Militar Hoff Comission, dat: des in felt 25
Concession a. 1704 ohne den tag, so nicht ausgesezt in Summa 50
der Commission.
Köpf zum waffen tragen
Volgt nun die 4te Squadra worinen die theiller Nicolo Miloe Stankovik 50 Johr 1
Pribits mit Thoma Ropaia, vnd zwar diser leztrer an statt Sphe 1
des Milan Ratkovits, angesechen er Thoma dermahlen vnmindige Mans Persohnen 2
der theiller, vorinen 10 Petina gleich in denen andern weibsbilder 5
in allen 8
Nicola Pribits hot bey den haus 200
bey Gragnia 10 [Opaska: ohne Concessions brieff]
in Vedropoli 30
bey Greda vnten 10 der 3.te mitgespan Zuio Turos bey haus in Carbaviza 25
Summa 250 in felt 25

Köpf zum waffen tragen 50


Nicolo Pribits 40 Johr alt 1 traghero 250
Petko brueder 45 Johr alt 1 Item 250
Vuksin des Nicolo Sohn 17 Johr 1 Item 50
Todor sein Vötter des Petko Sohn 17 Johr 1 Summa diser Petina 600
Radoe des Petko Sohn 16 Johr 1
zum waffen 5 Köpf zum waffen tragen
vnmindige Mans Persohnen 8 Zuio Turos 50 Johr alt 1
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 115

Todor Sohn 20 Johr alt 1 Illia brueder 55 Johr 1


zum waffen 2 Milisaff Vötter des ersten 30 Johr 1
vnmindige Mans Persohnen 2 Basso des ersten Sohn 30 Johr 1
weibsbilder 3 Peter item des ersten Sohn alt 25 Johr 1
in allen 7 Nicolo item des ersten Sohn 20 Johr 1
Jovan des Illia Sohn 25 Johr 1
[Opaska: ohne Concessions brieff] Juro des Illia Sohn 20 Johr 1
1
Die 2.te Petina hat Thoma Rapaia, vnd Basso sein zum waffen 8
brueder haben bey den haus, vnd stehen zwar
vnmindige Mans Persohnen 4
absonderlich, hatten aber das Gruntstukh zusamben,
weibsbilder 11
bey den haus haben sy in Carbaviza worinnen der
in allen 23
Michael Tsalitsch 30 strikh hot, wie nochvolget, so hier
schon deualuirt worden
330 [Opaska: ohne Concessions brieff]
in Vedropoli 40
Summa 370 Die 3.te Petina holt der Milan Racavik
hat vnter dem haus 55
Köpf zum waffen tragen er hat zwar 70 strikh gehobt 153 in Carbaviza, darvon
Thoma Rapaia 30 Johr alt 1 den Michael Tsalik gegeben worden, Jdens 5
Bosso brueder 58 Johr alt 1 zu Graigna 10
Stanoe brueder 45 Johr alt 1 zu Cavaziza 20
Vucassin des Basso Sohn 30 Johr 1 vnter den felt bey gschloss 20
Milassin Basso Sohn 28 Johr 1 bey den stoth 10
Thodor Basso Sohn 26 Johr 1 zu Greda 10
Vassil Basso Sohn 22 Johr 1 zu Vedropol 14
Sava Basso Sohn 20 Johr 1 bey Suchaia 11
Bondelia Basso Sohn 18 Johr 1 Summa 155
Radovan des Thoma Sohn 19 Johr 1
Simon des Stanoe Sohn 23 Johr 1 Köpf zum waffen tragen
Triffon des Stanoe Sohn 19 Johr 1 Milan Racavik 55 Johr 1
zum waffen 12
Peter Sohn 20 Johr alt 1
vnmindige Mans Persohnen 6
Jaio Sohn 18 Johr alt 1
weibsbilder 17
Joseph Sohn 16 Johr alt 1
in allen 35
zum waffen 4
[Opaska: ohne Concessions brieff] vnmindige Mans Persohnen 2
weibsbilder 4
in diser anderten Petina seint mitgespan Vulete Panir in allen 10
Glanitsch
bey den haus 120 [Opaska: hat ein Concessionsbrieff quod monstrabit]
in Vedropoli 20
vnter den gschloss 20 der mitgespan in dieser 3ten Petina Novak Brasich
bey Gragnia 40 hat bey dem haus 38
200 vnter den gschloss 16
vorige Summa 370 bey Persina 12
Summa diser Petina 570 bey Vedropoli 10
in Persina Greba 2
Köpf zum waffen tragen Summa 78
Vuleta Banir Glanitsch hot 60 Johr 1
116 Karl Kaser

Köpf zum waffen tragen


Novak Brasik 50 Johr 1 Köpf zum waffen tragen
Radinoi Sohn 20 Johr alt 1 Radosin Miritsch 35 Johr 1
zum waffen 2 Illia brueder 30 Johr alt 1
vnmindige Mans Persohnen 1 Dragia brueder 25 Johr alt 1
weibsbilder 4 Tomiza Sohn des ersten 16 Johr 1
in allen 7 zum waffen 4
vnmindige Mans Persohnen 3
[Opaska: ohne Concessions brieff] weibsbilder 8
in allem 15
der anderte mitgespan Radan Brasitsch
vnter den haus 38
[Opaska: ohne Concessions brieff]
vnter den gschloss bey den feldt 16
bey Persina Gura 12
der 5.te mitgesell ist Radoiza Schirrongia
in Vedropoli 11
hat bey dem haus 38
Summa 77
bey Clapsa Berdu 12
Köpf zum waffen tragen in Vedropoli 25
Radov Brassitsch 40 Johr alt 1 in Carbaviza 5
Saphe 1 Summa 80
vnmindige Mans Persohnen 3
weibs bilder 4 Köpf zum waffen tragen
in allen 8 Radoiza Schirrongia hat 40 J: 1
Nicola sein Sohn 2 [?] Johr 1
[Opaska: hat kein Concessions brieff aufzuweisen] Radon sein Sohn 16 Johr 1
zum waffen 3
der dritte mitgespan ist Radosaff Rakovich vnmindige Mans Persohnen 2
hat bey dem haus 18 weibs bilder 2
vntren gschloss bey den felt 7 in allen 7
bey Bressina Gura 6
bey Gaia wasser 10 [Opaska: ohne Concessions brieff]
in Carbaviza 5
in Vedropol 5 der 6te mitgespan Phillip Ratcovik bey haus 30
Summa 51 in Vedropoli 10
vnter dem gschloss auf d. felt 10
Köpf zum waffen tragen
in Carbaviza 10
Radosaff Ratkovich 20 Johr 1
bey Gaia Voda 10
Tragosaff brueder 30 Johr alt 1
Summa 70
Jovan des lezten Sohn 36 1
zum waffen 3 traghero 155
vnmindige Mans Persohnen 5 Item 78
weibs bilder 3 Item 77
in allen 11 Item 51
Item 80
[Opaska: ohne Concessions brieff] abermohlen 80
Summa dieser Petina 591
der 4te mitgesell Radosin Miritsch bey den haus 43
vntern gschloss bey den felt 10 Köpf zum waffen tragen
in Suchaia 10 Pilipp Radcovik 30 Johr 1
in Vedropoli 7 Sphe 1
Summa 80 vnmindige Mans Persohnen 1
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 117

weibsbilder 2 Milanko Sohn 22 Johr alt 1


in allen 4 Stanisa Sohn 20 Johr alt 1
zum waffen 4
[Opaska: ohne Concessions brieff] vnmindige Mans Persohnen 5
weibs bilder 7
die 4te Petina hot Pop Nicola Knesovik bey dem in allen 16
haus 160
in Carbaviza hot er zwor 70 strikh, 30 aber [Opaska: ohne Concessions brieff]
mues er den neukkomenden Micula Tsalits geben,
pago als nur 40 der anderte mitgespan Mitar Milenovich
in Graigna 10 bey dem haus 15
vnter dem gschloss, auf d. felt 70 in Tserniziza 15
bey Clopsova luzi 30 in Vedropoli 15
in Vedropoli 40 Summa 45
bey Greda 20
Summa 370 Köpf zum waffen tragen
Mitar Milenovich 60 Johr 1
Köpf zum waffen tragen Todor Sohn 17 Johr alt 1
Pop Nicola Knesovich hat 40 Johr 1 zum waffen 2
Basso brueder 50 Johr 1 vnmindige Mans Persohnen keine –
Domian des Basso brueder 44 1 weibsbilder 3
Tomisa brueder 30 Johr 1 in allen 5
Stanisa brueder 25 Johr 1
Radoiza des Bosso Sohn 30 J: 1 [Opaska: ohne Concessions brieff]
Vuk zugleichen Sohn 22 Johr 1
Joviza in simili 18 Johr 1 der drite mitgesell Basso Milienovich bey den haus 15
Jovan des Domian Sohn 22 Johr 1 auf der Terbisiza 15
Vassil des Domi Sohn 18 Johr 1 in Vedropoli 30
zum waffen 10 Summa 60
vnmindige mans Persohnen 11
weibs bilder 15 Köpf zum waffen tragen
in allen 36 Basso Milienovich 20 Jöhr alt 1
Sphe 1
Hot ein Concessionsbrieff von Hl: Gral Edling Von vnmindige Mans Persohnen 2
Zengg, Vnter 21 Merzen 1702 das er sich zu Punitsch weibsbilder 2
ansidlen terff, disse Conc: ist ihm gegeben worden von in allen 5
den Edling, weillen der Knes Savik zu Brindl vnter sein
Commando war, gilt also dise Conc. nichts. [Opaska: ohne Concessions brieff]

Dise 4.te Petina hot mitgespan den Jure Suden, der 4.te mitgesell Michalo Tsalitsch so in des Pop
hat vnter Kosovik gruntstukh stehet, weliches den pfaffen schon
den haus 50 defalcirt worden, vnd disen Tsalich zuegeschriben
vnter den gschloss in felt 30 worden, hat vnter seinen haus in Carbaviza von den
in Vedropoli 20 pfaffen Kosovich grunnt 30
bey Greda 10 in des Katcovik Milan Petina in des nachvolgenden
Summa 110 Marolevich Petina so schon abgezogen worden 15
in des Thoma Rapaia Petina bey den haus 30
Köpf zum waffen tragen
Jure Suden 50 Johr alt 1 Summa 90
Janko Sohn 25 Johr alt 1 traghero 370
118 Karl Kaser

Item 110 bey den haus 60


Item 40 in Vedropolie 10
Item 60 in Petina Gora 10
Summa diser Petina 675 80
traghero 235
NB die Köpf zum waffen des Michalo Item 256
Tsalitsch seint alschon vorn beschriben Summa diser Petina 571

die 5te Petina Vuk Merlevich bey den haus 95 Köpf zum waffen tragen
bey dem gschloss auf den felt 60 Maxim Bosniak 22 Johr alt 1
in Vedropoli 60 Vutsits Vatter 80 Johr alt 1
in Greda 20 Veselin des ersten brueder 40 1
Summa 235 Ostoia auch brueder 30 Johr 1
Peter auch brueder 20 Johr 1
Köpf zum waffen tragen Radovan auch brueder 18 Johr alt 1
Vuk Marlevich 50 Johr alt 1 Michalo brueder 16 Johr alt 1
Vukasin Vötter 70 Johr alt 1 zum waffen 7
Juvan brueder des ersten 40 Johr 1 vnmindige Mans Personen 3
Radoiza brueder des ersten 35 1 weibsbilder 3
Stoia brueder 30 Johr alt 1 in allen 13
Simo Vuk Sohn 20 Johr 1
Stanisa auch des Vuk Sohn 16 J. 1 [Opaska: ohne Concessions brieff]
zum waffen 7
vnmindige Mans Persohnen 9 volgt nun die 6.te Petina so der Radoiza Desetovik
weibsbilder 9 hat vnter dem
in allen 25 haus 100
zu ober Greda 100
[Opaska: ohne Concessions brieff] in Vedropoli 74
Summa 274
der erste mitgesell diser Petina Peter Wranits hat bey
dem haus 106 Köpf zum waffen tragen
bey den gschloss auf den felt 90 Radoiza Desetovik 40 Johr 1
in Vedropoli 60 Joseph brueder 30 Johr alt 1
Summa 256 Radivoi brueder 25 Johr alt 1
Radivoi brueder Zwilling 25 Johr 1
Köpf zum waffen tragen Stipan des Radoiza Sohn 16 Johr 1
Peter Wranits 40 Johr alt 1 zum waffen 5
Jovan brueder 45 Johr 1 vnmindige Mans Persohnen 6
Jurisa brueder 35 Johr 1 weibsbilder 8
Radiuoi brueder 30 Johr 1 in allen 19
Luca brueder 25 Johr 1
Illia brueder 20 Johr 1 [Opaska: ohne Concessions brieff]
zum waffen 6
vnmindige Mans Persohnen 9 Dise Petina hat mitgespan den Michael Stella
weibsbilder 10 so vnter den
in allen 25 haus hat 40
zu Greda 20
[Opaska: ohne Concessions brieff] in Vedropoli 20
Summa 80
der anderte mitgespan Maxim Bosniak
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 119

Köpf zum waffen tragen Jacob brueder 30 Johr 1


Michael Stellar 20 Johr alt 1 Milan des ersten Sohn 20 Johr 1
Juro brueder 17 Johr alt 1 Vukasin des ersten Sohn 17 Johr 1
zum waffen 2 Miladin Vötter des ersten 16 1
vnmindige Mans Persohn keine – zum waffen 5
weibsbilder 3 vnmindige Mans Persohnen 5
in allem 5 weibsbilder 9
in allen 19
[Opaska: ohne Concessions brieff]
[Opaska: Hat kein Concessions brieff]
Der anderte mitgespan Luka Terlanovik
vnter dem haus 30 Der 5te mitgespan bey den haus Janiat Mirik 15
in Greda 5 15
in Vedropoli 13 traghero 274
Summa 48 80
48
Köpf zum waffen tragen 48
Luca Terlanovik 20 Johr alt 1 135
Radosal Vatter 70 Johr alt 1 Diser Petina Summa 600
Michat brueder des luca 17 1
zum waffen 3 Köpf zum waffen tragen
vnmindige Mans Persohnen – Janiat Mirik 30 Johr alt 1
weibsbilder 3 Saphe 1
in allen 6 vnmindige Mans Persohnen 2
weibs bilder 3
[Opaska: ohne Concessions brieff] in allen 6

Der drite mitgespan Rados Terlienovich vnter [Opaska: ohne Concessions brieff]
den haus 30
in Greda 5 Die 7te Petina hot Vid, vnd Nicola
in Vedropoli 1 [?] Stankovich miteinander stehen bey dem haus 60
vnter dem gschloss bey den felt 50
[?] in Vedropoli 50
in Gragnia 10
Köpf zum waffen tragen 170
Radoss Terlievich 30 Johr 1
Sphe 1 Köpf zum waffen tragen
vnmindige Mans Persohnen 1 Vid Stankovich 50 Johr alt 1
weibsbilder 3 Nicola brueder 5 Johr alt 1
in allen 5 Milivoi des Vid Sohn 20 Johr 1
Maxim des Vid Sohn 18 Johr 1
[Opaska: ohne Concessions brieff] zum waffen 4
vnmindige Mans Persohnen 2
Der 4te mitgespan Knes Todor Mirits hat bey haus in weibsbilder 8
Corbaviza 100 in allen 14
bey Bonora 35
135 [Opaska: ohne Concessions brieff]

Köpf zum waffen tragen Die 7te Petina hat mitgesellen als dem
Knes Todor Mirits 50 Johr 1 Knes Mirik bey Milariza 40
120 Karl Kaser

vnter dem gschloss bey den felt 15 Simo des ersten Vötter 30 Johr 1
in Vedropoli 10 zum waffen 3
Summa 65 vnmindige Mans Persohnen 8
weibsbilder 8
Die Köpf seint schon vorn beschriben 19

Der anderte mitgesell ist Milak Malbosa hat [Opaska: hat kein Concessions brieff]
vndter dem haus zu
Corbaviza 50 Der 5.te mitgesell Thoma Muretits hat
in Vedropoli 15 bey den gschloss 40
Summa 65 in Vedropoli 10
in Clapsa Verda 10
Köpf zum waffen tragen 60
Milak Malbosa 50 Johr alt 1 traghero 170
Stoiansin Sohn 30 Johr alt 1 Item 65
Milos des ersten Vötter 55 1 160
Perisa des ersten Sohn 20 1 80
zum waffen 4 60
vnmindige Mans Persohnen 1 Summa diser Petina 600
weibs bilder 6
in allen 11 Köpf zum waffen tragen
Thoma Muretits 50 Johr 1
[Opaska: ohne Concessions brieff] 1
vnmindige Mans Persohnen 2
Der drite mitgesell Michalo Batrinits bey dem haus 150 weibs bilder 3
in Vedropoli 10 in allen 6
Summa 160
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Köpf zum waffen tragen
Michalo Batinits 40 Johr 1 Die 8te Petina halt Nicolo Vranesevich
Tragosli sein Vatter 60 Johr 1 bey dem haus 154
Janko des ersten brueder 37 1 in Cavaziza 70
Vasin brueder des ersten 36 Johr 1 bey Greda 30
Baso brueder des ersten 36 Johr 1 in Vedropoli 70
Tomisa des ersten Sohn 23 Johr 1 in Suchaia 30
zum waffen 6 bey Persona Guno 30
vnmindige Mans Persohnen 7 Summa 384
weibsbilder 12
in allen 25 Köpf zum waffen tragen
Nicola Vranesevich 40 Johr 1
[Opaska: ohne Concessions brieff] Radoe sein brueder 50 Johr 1
Vukassin brueder 30 Johr 1
Der 4.te mitgesell Blagoe Bissko bey den haus 60 Peter des Radoe Sohn 22 Johr 1
bey Graigna 10 Illia des Radoe Sohn 19 1
in Vedropoli 10 Vucen des Radoe Sohn 18 Johr 1
Summa 80 Radoiza ein Vötter des ersten ist alt 17 Johr 1
zum waffen 7
Köpf zum waffen tragen vnmindige Mans Persohnen 5
Blagoe Wissik 32 Johr 1 weibs bilder 11
Dragoe brueder 27 Johr 1 in allen 23
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 121

bey Persina 60
[Opaska: kein Concessions brieff] in Cavaziza 120
vnter den gschloss in felt 20
Dise 8te Petina hat migesellen dem 260
Radoiza Chasperoviz
hat bey den haus 30 Köpf zum waffen tragen
bey Bersina Guno 10 Radasin Paripovik 40 Johr 1
in Vedropoli 40 Millin sein Vatter 70 Johr alt 1
Summa 80 Radota des ersten brueder 45 J: 1
Vuk Sohn des ersten 20 Johr 1
NB: Diser ist in des Capitain ersten Squadra in der 5.ten Jovan Vötter des ersten 16 Johr alt 1
Petina zu waffen geschriben worden. Sava des Radota Sohn 16 Johr 1
Leontia Sohn des Radota 17 J. 1
Der anderte mitgesell Vuicih Vukoivich bey haus 25 Nicola Sohn des Radasin 16 J. 1
in Cavaziza 5 zum waffen 8
Summa 30 vnmindige Mans Persohnen 10
weibs bilder 11
Köpf zum waffen tragen in allen 29
Vuizich Vucoivich 50 Johr alt 1
Milos sein Sohn 20 Johr alt 1 [Opaska: ohne Concessions brieff]
zum waffen 2
vnmindige Mans Persohnen 4 Dise 9.te Petina hat mitgespan den Vukosaff Topnia,
weibs bilder 3 vnd sein brueder Vutsits
in allen 9 vnter den haus 100
in Vedropoli 60
[Opaska: kein Concessions brieff] in Cavaziza 40
unter dem gschloss 20
der 3.te mitgesell Radovan Vucaienik bey haus 25 Summa 220
in Greda 13
vnter Greda 30 Köpf zum waffen tragen
in Presena Gvuna 10 Vukosaff Topnia 40 Johr 1
in Vedropoli 20 Vuk brueder 30 Johr 1
in Suchaia 10 Peter des ersten Sohn 19 J. 1
Summa 108 Domian des ersten Sohn 18 J. 1
traghero 384 Tomach des Vuk Sohn 17 J. 1
80 zum waffen 5
Item 30 vnmindige Mans Pers. 2
Summa diser Petina 602 weibsbilder 9
in allen 16
Köpf zum waffen tragen
Radovan Vuicaievits 40 Johr 1 Item sein brueder Vutsik Topnia 45 Johr alt 1
Ostoia sein Sohn 17 Johr 1 Jovan sein Sohn 30 Johr alt 1
zum waffen 2 Simon auch sein Sohn 20 Johr alt 1
vnmindige Mans Persohnen 2 Radoiza Item sein Sohn 18 1
weibs bilder 1 zum waffen 4
in allen 5 vnmindige Mans Persohnen 1
weibsbilder 7
[Opaska: ohne Concessions brieff] in allen 12

Volgt die 9te Petina Radossin Paripovik bey haus 60 [Opaska: ohne Concessions brieff]
122 Karl Kaser

Vuk Mirik zu Corbaviza 90 Köpf zum waffen tragen


in Vedropoli 30 NB: er khombt ein schon vorhin in der 4ten Squadra
120
traghero 260 Der anderte mitgespan ist Knese Kovasovich
Item 220 sambt seinen briedern Luku, vnd Marco haben
Hetet als dise Petina 600 bey dem haus 120
bey Vedropoli 30
Köpf zum waffen tragen bey Covaziza 30
Vuk Mirik 66 Johr alt 1 bey Persina 40
Stoian Sohn 35 Johr alt 1 in Corbaviza 30
zum waffen 2 250
vnmindige Mans Persohnen 1 traghero 293
weibs bilder 3 Item 57
in allen 6 Summa diser Petina 600

[Opaska: ohne Concessions brieff] Köpf zum waffen tragen


Knese Kovacovich 50 Johr 1
Die 10te vnd lezte Petina Radisa sein brueder 60 Johr 1
hat der Pop Basanitsch bey haus 120 Toma des Radisa Sohn 30 Johr 1
in Vedropoli 30 Todor auch Radisa Sohn 27 Johr 1
bey der felsen 30 Janko des Radisa sohn 25 Johr 1
vnter dem haus auf dem felt 10 Stoian des Radisa sohn 20 Johr 1
zu Carbaviza 30 Sava Knesen Sohn 16 Johr 1
in Persna 40
zum waffen 7
in Cavaziza 30
vnmindige Mans Persohnen 5
bey Gaia 3
weibsbilder 6
Summa 293
in allen 18
Köpf zum waffen tragen
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Pop Bosanitsch 40 Johr alt 1
Radoiza sein brueder 50 J. 1
Item Luka Kovakovich 25 Johr 1
Radoe brueder 30 Johr 1
Juvan des Radoiza sohn 25 1 Saphe 1
Maxim auch dessen Sohn 20 J: 1 vnmindige Mans Persohnen 2
Marco des Radoiza Sohn 16 1 weibsbilder 2
Peter Vötter des ersten 16 J. 1 in allen 5
7
vnmindige Mans Persohnen 10 Item Marko Kovakovich
weibsbilder 11 ist alt 40 Johr 1
28 Milos Sohn 17 Johr 1
zum waffen 2
[Opaska: ohne Concessions brieff] vnmindige Mans Persohnen 2
weibsbilder 2
Der mitgespan ist Zuio Turodema der pfaff Bosanitsch in allen 6
bey Gaio gibet 7
Item geben ihm die nachvolgende gebrieder [Opaska: kein Concessions brieff]
Covacovich in der Carbavica bey den haus 25
bey Tseira 10 Volgen hernach die ybrige gruntstukh so vorbesagte
in Vedropoli 15 Possess gemessen yber die erst gemelte ihnen gleich
Summa 57 anfenglich nach eroberungszeit des ottomanischen
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 123

Kriegs zuerkhenten, vnd zugeeigneten vor specificierten


4 Squadren vnd khombt hier ein die erste Squadra des Vertius Socius in Eadem Petina Domian Tsartanovich
Capitain Dobrouai Knesovich, wie volget. in eadem
die erste Petina Corido fenilia 40
der Capitain Dobrouai selbsten gemesset ferners zu Sphe 40
lubavo
sub Bonar 20 4tus Socius Vutse Kovatsch in Lubovo arabiles 10
Sapru Bonar 10 fenilia 10
auf der Obadina 50 Summa 20
80
Item in Cosian Wismäder 120 5ta Petina Jure Vuniakovich in lubovo fenilia 30
200 in Cosian feniles 50
Summa 80
Item in Medio gorie so der Capitain von Punitsch vor
alters zeiten iederzeit gemessen In Eadem Petina Mitar Markovitsch
hat in star honorariy ein anders orth, auf einen orth 90 in Cosian feniles 50
Item an einen andern orth alles fenilia 25 Saphe 50
115
traghero obige 200 Der anderte mitgespan Thoma in Lubovo fenilia 15
Summa 315 Saphe 15
Radoiza Hinich in Lubuhovo grunt zum agkhern 20 Radoiza Gasparoviz in eadem Petina
Wismäder ibidem 60 in Lubovo fenilia 15
zu Cosian 90
Saphe 15
170
Jovan Hinich in Cosian fenilia 15
In eben diser anderten Petina ist sein adherens Vuko
Saphe 15
Radacovich
in Cosian 30
Der 5.te mitgespan ist Ilias Svilarevich
Sphe 30
in Cosian fenilia 15
Saphe 15
Die 3. Petina Radovan Hinich in Lubohovo
te

sub Bunar 20
Supra Bunar wismäder 40 Die 6te Petina Vuizich abseniza in lubovo arabiles 21/2
in Cosian Wismäder 60 feniles ibidem 7
Summa 120 in Corido Bresovo feniles 20
Summa 291/2
in Eadem Petina Jovan Nikar in lubovo
supra Bunar wismäder 20 in Eadem Petina Janet abseniza in lubovo arabiles 4
in Cosian Wismäder 40 feniles ibidem 13
Summa 60 in Bresovo Corido feniles 20
Summa 37
4te Petina Lasso Tserdan in Lubovo arabiles 30
in Corido Bresovo fenilia 50 2dus in eadem Petina Radas Serdys in lubovo arabiles 3
Summa 80 ibidem feniles 13
in Bresovo Corido feniles 20
in eadem Petina Juan Vucezanovich Summa 36
in Lubovo fenilia 20
in Presovo Corido fenilia 30 3tius in hac Petina Anton Syanovik catholicus
Summa 50 in lubovo arabiles 31/2
124 Karl Kaser

Ibidem feniles 10 in Corido Bresovo 20


in Bresovo Corido feniles 20 Summa 25
Summa 331/2
Die 9te Petina Miladin Veselvich in lubovo 6
4tus in eadem Petina Todor Knesovich ibidem fenile 54
in Lubovo arabibes 4 Summa 60
ibidem fenilia 20
in Bresovo Corido feniles 30 in eadem Petina Triffun Chiolitsch in Corido Bresovo
Summa 54 feniles 54
in lubovo arabiles 6
5tus Socius Muhet Knesevich in lubovo arabiles 11/2 Summa 60
in Bresovo Corido feniles 10
Summa 111/2 2dus in eadem Petina Mirko Obrik in Corido Bresovo
feniles 30
Die 7te Petina Koio Sekesevich in lubovo arabiles 12 Saphe 30
Ibidem feniles 37
in Bresovo Corido feniles 70 3tius in eadem Petina Paul Vukmirovich
Summa 119 in Corido Bresovo feniles 30
in lubovo aratina 10
feniles ibidem 10
2dus in hoc Petina Peter Rakik in Bresovo Corido
Summa 50
feniles 50
in lubovo arabiles 8
die 10te vnd lezte Petina Kusman Tsulum
ibidem feniles 15
in Cosian feniles 60
Summa 73
in Lubovo aratina 10
ibidem feniles 10
Hierauf volget die 8te Petina
Summa 80
die 8te Petina Vuk Tsurzia in lubohovo arabiles 6
ibidem feniles 18 mitgespan in eadem Petina
Item in alio loco in lubovo feniles 36 Stanko Boratsch in Cosian feniles 40
Item in des Tsubun als 10ten vnd lezten Petina der in Bresovo Corido feniles 20
Squadra des Capitain Dobrovai fenilia 51/2 in lubovo arabiles 8
Summa 651/2 68

In eadem Petina Rodissa Kovacovich 2dus in eadem Petina Jure Sussa in Clenovaza aratine 5
in lubovo fenilia 24 Ibidem 35
Ibidem arabiles 4 Summa 40
in Bresevo Corido feniles 15
Summa 43 Volgt die anderte Squadra vnd zwar die erste Petina
Jure Hernakovich in Ternovaz feniles 90
2dus in eadem Petina Maxim Tsalitsch in in lukovo feniles 60
Bresevo Corido feniles 25 Summa 150
Saphe 25
der anderte in diser Petina Petrovich zu lubovo
tertius in eadem Petina feniles 8
Nicolo Knesovich in lubohovo arabiles 4 inter Ternovaz 10
Novo ibidem fenile 10 Summa 18
in Corido Bresovo 15
Summa 29 der drite Vutsen Jagnia zu Ternovaz feniles 20
in lubohovo feniles 12
4tus Luca Merksa in lubovo arabiles 5 Summa 32
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 125

arabiles 10
2da Petina Vassil Painkovich in Ternovaz arat: 10 Ibidem feniles 20
feniles ibi 50 Summa 30
in lubohovo feniles 40
Summa 100 in eadem Petina der 4te Michael Blaisovich in
Meragina Baleonia feniles 52
der anderte in dise Petina Radoiza Painkovich in Saphe 52
Ternovaz feniles 35
in lubovo feniles 25 der 5te in eadem Petina Sanisa Vlaisiavich in Ternovaz
Summa 60 feniles 10
in lubohovo feniles 6
Der dritte in diser Petina Belia Peter in Summa 16
Ternovaz feniles 25
in lubova 15 Vukosaff Vlaisiavich in Meragina Baleonia 30
Summa 40 Sphe 30

die 3te Petina Broculabo Bredoe Saklanovich die 6te Petina Males Grahovaz in ternovaz feniles 110
hat in Corido feniles 100 Summa 110
in Lubovo 80
Summa 180 in diser Petina der mitgespan Bosso Vlasevich
feniles in lubovo 50
die 4te Petina hat Janko Mirik in Ternovaz feniles 60 Sphe
Saphe 60
der 3te mitgespan Triffon Paulych feniles in lubovo 30
Sphe 30
der anderte mitgesell Juan Lucich in
Ternovaz arabiles 20
Di 7te Petina Budimir Saklonovich in Ternovaz
ibidem feniles 20
feniles 50
in Lubovo feniles 36
Sphe 50
Summa 76
in dieser 7ten ist mitgespan Mitre Sinovich
der drite mitgespan Jovan Lascovik
in Ternovaz feniles 50
in Ternovaz fen: 11
Sphe 50
in lubovo feniles 10
Summa 21 die 2te mitgespan Bosso Schobatovich feniles
in lubovo 50
der 4te mitgespan Radoe Mirik in Ternovaz 11 Sphe 50
in lubovo fenilia 10
Summa 21 die 8te Petina Damian Vulasavich in lubovo arabiles 10
feniles ibidem 40
der 5te mitgespan Radosaff Rokar in Sphe 50
Ternovaz feniles 10
in lubovo feniles 6 der mitgespan Stoian Vulaievich in
Summa 16 Ternovaz arabiles 20
feniles ibidem 100
5ta Petina Marco Dragoss in Ternovaz feniles 60 Summa 120
in lubovo arabiles 10
Summa 70 der 2te mitgespan Radota Covats Saclanovik
in lubovo fen: 30
der drite mitgespan ist Michael Dragoss in Lubovo Sphe 30
126 Karl Kaser

Di 9te Petina Jovan Cuzaich in lubovo feniles 80 80 in diser 2ten Petina ist der mitgespan Milak Heror hat zu
Saphe 80
lubovo feniles 11
der mitgespan Rudovan Mitrosinevich in Corido Jesenovo feniles 10
in Ternovaz feniles 20 in Heroviza feniles 7
in lubovo feniles 10 Sa 28
Saphe 30
der 2te mitgespan Radisan Milosevik zu
der anderte mitgespan Tragosa Nineovich lubovo feniles 3
in Ternovaz feniles 100 in Corido Jesonovine feniles 4
Saphe 100 in Cernoviza 3
Sa 10
di lezte vnt 10te Petina Simon Marincovik
der 3te mitgespan Hazin Heror in lubovo feniles 3
in Ternovaz feniles 100
in Corodo Gerinovo 4
Saphe 100
zu Terniza 3
Sa 10
in diser 10. Petina ist Sava Mitrosinevik
in lubovo arabiles 10 der 4te mitgespan Juka Heror in Corido Jesenovo
feniles ibidem 70 feniles 12
Sa 80 in Ternoviza feniles 18
Sa 30
der anderte mitgespan ist Jure Rapoich
in Ternovaz feniles 20 die 3te Petina
Saphe 20 Ragien Bupovaz in Corido Jasenovo feniles 70
in Lubovo arabiles 10
Michaelo Tsalits hot hier nichts ibidem feniles 35
Sa 115
Vollgt die 3te Squadra
der mitgespan Pop Simo Bupovaz
Vukadin Jelovaz in Corido Jasenovo feniles 55 in Lubovo feniles 25
zu lubovo arabiles 10 Saphe 25
feniles ibidem 26
zu Ternovaz 15 der anderte mitgespan Pavo Bupovaz
Sa 106 in Corido Jesenova fen: 50
in Lubovo feniles 15
Trifun Holbina mitgespan diser Petina hot in Corido Sa 65
Jasenovo feniles 67
Sa 67 die 4te Petina Radovan Mathievich in lubovo alhir 6
Ibidem in feniles 34
in Corido Jesenovo 50
der anderte mitgespan Jovan Ostroviz
Sa 90
in lubovo feniles 45
Sa 45
der Mitgespan Vukan Mathievich in lubovo äkher 5
Ibidem feniles 15
Jovan Heror in lubovo alhir grundt in Corid Jesenovo feniles 30
in lubovo 10 Sa 50
feniles ibidem 50
in Corido feniles 42 der anderte mitgespan Jure Jugidlak
in ternovaz feniles 40 in Corido Jesenovo fenil. 20
Sa 142 20
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 127

Ostoia Thomasetovich in Corida Jasenovo feniles 30 der 4te Jovan Slatits in lubovo akher 4
Saphe 30 feniles 31
Sa 35
die 5te Petina Jovan Sets hat in lubovo feniles 17
in Corido Jesenovo feniles 30 der 5te Peter Slatitsch in lubovo feniles 5
Sa 47 Saphe 5

der mitgespan Mihat Lets zu lubovo feniles 30 die 8te Petina Sava Plaisavits in Corido
in Corido Jasenovo feniles 23 Jasenovo fen 43
Saphe 43
Sa 53
der mitgesell Jure Rastiz in lubovo aratina 10
der anderte mitgespan Vukosav Sets
ibidem feniles 22
in Corido Jasenovo fen: 16 Sa 32
in lobova feniles 4
Sa 20 der anderte mitgespan Radosin Jelosach
der 3te mitgespan Nicola Sets in Corido in Corido Jesenovo feniles 21
Jesenovo fen: 63 Saphe 21
Saphe 63
der 3te mitgespan Pave Pave [?] absenitsich
der 4te Radosaff Sets in lubovo feniles hat 33 in lubovo akher 10
Saphe 33 ibidem feniles 63
Sa 73
die 6te Petina Vuk Heror in Corido Jesenovo 60
in Lubovo alher 10 der 4te mitgespan Sava Bovasovich in Jesenovo
Ibidem feniles 30 Corido fen: 36
Sa 100 Saphe

der mitgespan Mecren Tserbetik in Corido fen. 40 die 9te Petina Maxim Negovonovich hat
in lubovo feniles 20 in Vuinovo Glaba
Sa 60 fenilia 30
in lubovo akher 20
Ibidem fenilia 16
Die 7te Petina Jure Despotevich in
Sa 60
Corida Jesenova fen: 40
in lubovo 20
der erste mitgespan ist Savischa Negovonich
Sa 60 in lubovo akher 8
fenilia ibidem 7
der mitgespan der 7ten Petina Blagoe in Glavono Vuinovia fenil: 16
Schevenovich in Corida Sa 31
Jesenova fen: 20
Saphe 20 der 2te mitgespan Vukosaff Dolina in
Vuinovo Glave fen: 22
der 2te mitgespan Save Zapidluk in lubovo 20 in lubovo fenil: 15
Saphe 20 37

der 3te mitgespan Ilia Trasits in Corido Vutsen Sagiak in Ternovaz fenil: 20
Bresovo feniles 63 in Suhaia Mala fen. 16
Saphe 63 Sa 36
128 Karl Kaser

Pilip Tretovonik in lubovo fenilia 20 di 3te Petina Milan Ratcovik in Ternovaz fenilia 10
Saphe 20 in lubovo fenilia 33
in Juanko Poliana [...] ist er Milan u.
Die 10te Petina Marcko Niegovonits in Vuinove den Toma Kapraia NB 14
glaue feniles 45 Summa 57
in lubovo feniles 30
Sa 75 der mitgespan Novak Prassich zu lubovo fenilia 25
Saphe 25
der mitgespan Petko Niegovanovich in Vuicovo glave
fenilia 30 der anderte mitgespan Radon Prasitsch
in lubovo äkher 10 in lubovo fen: 25
ibidem fenilia 35 Saphe 25
Sa 75
Radosaff Kukovich zu lubovo fenilia 15
der 2te mitgespan Marco Priza in Clenovaz fenilia 25 Saphe 15
Saphe 25
Radosin Mirich in lubovo fenilia 27
der 3te mitgespan Jovan Niegovainovik in Velico Saphe 27
lubovo fen: 25
Saphe 25 Radoisa Schinovgia in lubovo fenilia 25
Saphe 25
Volgt die 4te Squadra
Nicolo Pribits erstere Petina in Tsurivine Poliane Philip Radcovik in lubovo fenilia 17
fenilia 60 Saphe 17
in lubovo fenilia 30
Sa 90 die 4te Petina Pop Nicola Knesovik in lubovo fenilia 125
Saphe 125
der mitgesell Pavo Stankovich in Mietla fenilia 60
in lubovo fenilia 20 der mitgespan Jure Sudan in lubovo akher 20
Sa 80 Ibidem fenilie 10
Sa 30
Miloe Stankovik der anderte mitgespan
zu lubovo fen: 20 Miter Milenovik in lubovo fenilia 15
Sa 20 Saphe 15

der 3te mitgespan Zuio Turos in Metla fenilia 10 Bosso Milenovik in lubovo 15
Saphe 10 Saphe 15

die anderte Petina Thoma Kapraia vnt Boso mitgesell Michaelo Tsalik in Ternovaz so den
gebrider Ternovaz v. den Toma Ragaia gegeben hot seint fenilia 10
fenilia 50: 10: seint als Michatsalik turosich noch 50 zu Corido Besovo fenilia 20
in Juankova Poliana fenilia 20 Saphe 30
in lubovo fenil: 53
Sa 123 Die 5te Petina Vuk Marelevik in Ternovaz fenilia 40
in lubovo fenilia 35
Mitgesell Borie Glavits in Ternovaz fenilia 30 Sa 75
in der Juanko Poliane fenilia 10
in lubovo fenilia 27 der mitgespan Peter Vuranik zu Ternovaz
Sa 67 NB: friher Catolisch nun aber hat er Wulachisch glauben
angenomben
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 129

fenilia 50
in lubovo fenilia 43 Die 8te Petina Nicola Vuranestevich in Ternovaz fen: 125
Sa 93 Sa 125

der anderte mitgespan Maxim Bosniak Ein Chatolischer und über Walah hat in lubovo fen: 27
in Ternovaz fenilia 20 Saphe 27
in lubovo fenilia 6
26 der anderte mitgesell Vucich Vucouiunits
in lubovo fen: 24
die 6te Petina Radoiza Dosetovik in Ternovaz fenilia 60 Saphe 24
in lubovo fenilia 30
Sa 90 der 3te mitgesell Rodovan Vucoutsits in lubovo fen: 24
Saphe 24
der mitgespan Michael Stalar in lubovo fenilia 27
Saphe 27 die 9te Petina Radosin Paripovik in Ternovaz fenilia 60
in lubovo fenilia 20
der anderte mitgesell Lauca Terlanovik akher ibidem 10
in Ternovaz fenil 161/2 Sa 90
Saphe 161/2
der mitgespan Vukosaff Topuia hebt seinen brieff [...]
der 3te mitgespan Radus Terlanevich in Ternovaz 161/2 in Ternovaz fenilia 42
fenilia 161/2 in lubovo fenilia 20
Saphe 161/2 Akher ibidem 10
Sa 72
der 4te mitgespan Knes Todor Mirik in
Ternovaz fenilia 45 der anderte mitgespan Vuk Mirik in ternovaz fenilia 39
Saphe 45 Saphe 39

der 5te mitgespan Janat Mirik in Ternovaz fenilia 5 die 10te vnt lezte Petina Pop Bosanitsch
Saphe 5 in Ternovaz fenilia 50
in omeragina Poliane fenil: 47
Die 7te Petina Nicolo Stankovik in Ternovaz fen: 40 97
in lubovo feni: 18
Sa 58 der mitgespan Zuio Duras in omeragina
Poliane fenilia 21
der mitgespan Knes Mirik in Ternovaz fenilia 21 Saphe 21
Saphe 21
der anderte mitgespan Knesoe Luca
der anderte mitgespan Milak Malbosa in lubovo fen: 6 et Marko Kouacovik
in Ternovaz fenilia 15 in Ternovaz fenilia 30
21 in omeragine Poliane 50
Summa 80
Michael Putinits in lubovo fen: 53
Saphe 53 Zuio Turos Iterum cum dicto Kovacovik in
Ternovaz fen: 20
Blaso Wisits in Ternovaz fen: 26 Saphe 20
Saphe 26
finis der 10ten vnt lezten Petina in der 4ten
Thoma Muretich in Ternovaz fenilia 21 vnt lezten Squadra
Saphe 21
130 Karl Kaser

Volgen die jenigen so in Punitsch 9. Sauissa Popeza Walach ist alhir 10: Johr
ohne grundtstukh stehen 30/1/3/1/5
1/3/1/5
1. Neo Xug: Juan Bilaits ist allererst noh Bunits erhelt sich wie die andern mit d. hantorbeith
khomben wo seint di gruntstükh daselbst schon
ausgetheillt worden; ist 10: Johr alhir, hot sein haus bey 10. Nicola Vuasilevik ist 10: Johr alhir ein Waloh helt
Bunitsch vnt u. der hot orbeith sich vnter den Rudovan Schobat bey Wnitsch auf
40/1/4/3 23/1/–/3/4
Walach 1/–/3/4
lebt wie die andern mit seiner orbeith
2. Milin Obsenitsitk
het niht wollen stehen [...]
9: Johr hir 30/1/1/4 11. Toman Niegouonovik bey Bunitsch ist 8: Johr alhir
Mihat brueder 20/1/ ein Woloch
Mileta brueder 19/1/ 60/1/2/4/9
3/1/4/ Ostoia sein Sohn 20/1/
hot sein haus bey Bunitsch erhalt sich mit der orbeith Stoian sein Sohn 16/1
3/2/4/9
3. Trugia Jelitsch Walah ist allererst 2: Johr alhir, hot
sein haus bey Punitsch 12. Milik Grubisits ein Walach ist 10: Johr alhir bey dem
30/1/–/1 gschloss
1/–/1 30//1/4/6/12
Monuch brueder 25//1
4. Stanoe Sacdÿch ist 6: Johr alhir, hot sein haus bey 2/4/6/12
Punitsch ist alt ein Balah Erhelt sich wie die andern mit der hantorbeit
30/1/3/4
13. Stanisaff Grakovik ein Woloh ist 14: Johr alhir
4. Juan Bach Walah ist alhir 7: bis 8: Johr hat sein haus 40/1/4/3/8
bey Punitsch vnt [...] hat orbeith 1/4/3/8
30/1/1/3/5 erhelt sich wie die andern

5.to Juan Pretuenik Walach ist alhir 8: Johr 14. Michat Steco ein Chatolischer [...] vor 10: Johr ist [...]
30/1/1/3/5 Wolohisch worden ist 10: Johr alhir
[...] hot orbeith erhelt sich wie die andern
28/1/–/2/3
6. Marcko Jukovich Woloh ist 10: Johr alhir [...]
40/1/[?] 15. Mathias Belasits bey Bunitsch ist ein Catolischer 11
Laso Sohn 18/1/[?] Johr alhir
2/[?]/ 42//1/5/2/8

7. Sava Markovik Woloh, ist 7: Johr alhir hot 16. Ilia Prodonovik ein Woloh ist 10: Johr alhir
30/1/2/3 26//1/–/3/4
Gruiza brueder 26/1
2/2/3/7 17. Radosaff Borkovich Woloh ist 6: Johr alhir
36//1/1/3/5
8. Martin Stipanovich ist Chatolisch, ist alhir 12: Johr
hot 18. Kusman Gelits Woloh ist ein Johr alhir
22/1/–/4/6 40/1/2/3/7
Juriza brueder 20/1 Tomian sein Sohn 20/1
2/–/4/6 2/2/3/7
erhelt sich wie die andern
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 131

19. Paval Dethits ein Sohn eines Catolischen, Walah, ist 23. Jure Lenaz Catolicus ist 12: Johr alhir35//1/4/2/7
6 Johr alhir erhelt sich wie die andern
26//1/1/6/9
Jure brueder 20//1 24. Lasso Juanevik Woloh ist 4: Johr alhier
2/1/6/9 50//1/2/3/7
erhelt sich wie die andern Mirko Sohn 16//1
2/2/3/7
20. Stoiak Terkÿts Woloh ist 7: Johr alhir 30//1/4/3/8 erhelt sich wie die andern
1/4/3/8
erhelt sich wie die andern 25. Vuk Juik Woloh ist 6: Johr alhir hot 18//1/–/1/3
Cusman sein Vatter 70/1/
21. Peter Lais[?]its 6: Johr alhir ein Woloh hot 2/–/1/3
30//1/1/2/4 erhelt sich wie die andern
erhelt sich wie die andern
26. Mikula ohne zunamen, dient bey den Radoiza Hinich
22. Martin Glavonovitsch ist ein Chatolicus ist schon 20: ist ein Catholische [...] ein Waloh ist alhir 11: Johr
Johr alhir, solte zu Berzevuluk geuond hoben alt 20/1
20//1/2/4 1
erhelt sich wie die andern
132 Karl Kaser
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 133

Popisani Zemglie Heruaton Podlopachi

Popisani Zemglie Heruaton Podlopachi zu Poliaz 2


Capitan Jure Holienaz vnter den haus 40 16
in draga do gubna 40
zu Ranisava 20 Vuce Korakass vnter den haus 13
bey lorgo [...] 70 Policza 7
bey bare 120 Lipodnie 18
od puta do Gmaine 130 Rossulie 11/2
Bare Fen: 70 Brestane 41/2
In Prestane Ackher 50 Sa 43
zu Selischie 40
in Ledenize Fen: 4 Miko Skeobina vnter den haus 13
od Staroga Drastua 4 zu Giagodno 18
zu Korita 2 in Brestane 4
Item Fen: 4 Policza 6
in Hersich Fen: 2 Sa 41
596
Gergo Rossandich vnter den haus 17
Knes Matko Novakovich vnter den haus 24 zu Giagodne 16
Item Vishe Knehie 15 Brestane 4
in Policij Fen: 15 in Rossuglie 2
zu Brestane 8 Item zu Giagodni Pozasbina 7
ÿber die Zuesda 5 Sa 53
in Rossuliah 3
zu Gia godnom 32 Mikiza Fumych vnter den haus 8
Sa 102 zu Giagodni 6
Brestane 2
Marko Plaxanin Dessetnik vnter den haus 181/2 in Rossuliah 1
zu Giagodni 16 17
Poliza 7
in Prestane 4 Gergo Palaran vnter den haus 23
45 zu Giagodno i rossulie 16
Policza 7
Thoma Plaxanin vnter den haus 8 brestane 4
zu Giagodni 8 Sa 30
vnter den haus 6
in Poliaze 31/2 Stanisav Buncich vnter den haus 9
zu Prestane 2 in Giagodne 7
271/2 zu Policza 3
Brestane 2
Paval Spoler 9 Rossulie 1
zu Giagodne 4 Sa 22
In Brestane 1
134 Karl Kaser

Vucina Roxich vnter den haus 11 Item in Kupih 10


zu Giagodni 8 Sa 69
Policza 3
Brestane 2 Miko Sertich vnter den haus 17
Rossulie 1 zu Giagodni 24
25 in Rossuglie 21/2
zu Brestane 6
Gergo Pavnovich vnter den haus 8 in Poliaz 10
Poliza 3 591/2
Rossuglia 9
Brestane 2 Males Maichich vnter den haus vnd zu
Sa 22 poglie in allen 9

Stiphan Kouicza vnter den haus 16 Miho Petanovich vnter den haus 5
in Policze 10 zu Giagodno vnd ross: 7
zu Giagodnich 24 in Brestane 2
in Rossulia 21/2 zu Pogliaz 4
521/2 Sa 18

Jure Klemen vnter den haus 20 Marko Hudurovich vnter den haus 6
zu Polliza 7 in Poglie 7
in Brestane 4 Sa 13
zu Giagodne 16
in Rossulie 11/2 Thoma Bobar vnter den haus 8
zu Lisine 7 in Giagodne 6
Sa 551/2 zu Pogliaz 11/2
in Brestane 11/2
Mikula Robinich vnter den haus 10 zu Rossulie 1/2

Polizia 4 Sa 181/2
Brestane 2
In giagodno i rossulie 3 Miho Sterk vnter den haus 12
Sa 19 zu Giagodno 8
in Polizy 31/2
Kusman Ciganin vnter den haus 15 zu Rossulie 1
zu Giagodne 20 in Brestane 2
in Rossulie 4 Sa 161/2
Policz 10
Brestane 6 Paval Tonsich vnter den haus 11
Sa 55 zu Giagodno 8
in Brestane 31/2
Paval Janzich vnter den haus 6 Rossulia 1
zu Rossulie 1 231/2
in Policz 3
zu Brestane 2 Marco Petanich vnter den haus 9
Sa 12 zu Giagodni 8
in Rossaglie 1
Mihat Buncich vnter den haus 19 zu Polizu 3
zu Giagodne 24 in Brestane 2
in Polize 10 Sa 23
zu Brestane 6
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 135

Mathe Dassovich vnter den haus 21


zu Giagodno 16 Jure Tonssich vnter den haus 51/2
in Rossuglie 11/2 zu Giagodno 8
in Polize 11 in Policij 31/2
zu Brestane 5 zu Brestane 2
Sa 541/2 Sa 19

Ivan Javor vnter den haus 5 Joveta Mlinarich vnter den haus 18
in Policy 31/2 in Policij 13
zu Brestani 2 in Rossulie 2
in Rossuglie 1 zu Brestane 8
zu Giagodno 8 in Giagodne 24
Sa 191/2 Sa 65

Vuk Zetich vnter den haus 20 Ivan Gergurich in allen 9


in Giagodna 16
Pollize 7 Ive Matkovich vnd Mate Vicich vnter den haus 10
in Brastane 3 in Rossuglie 31/2
zu Rossuliah 21/2 zu Giagodno 8
Sa 481/2 in Policij 3
141/2
Jovan Delaz vnter den haus 5
Miho Suden in allen 15
Stiphe Robinich vnter den haus 30
zu Giagodno 22 Mate Berletich vnter den haus 1
in Policij 10 zu Brestane 2
zu Brestane 6 in Policij 31/2
in Rossuliah 4 zu Rossuliah 1
NB. la conprato dal popolo per Spese 24 in Giagodna 1/2

87 Sa 8

Miko Marcovich vnter den haus 12 Novak Opacich vnter den haus 20
in Policij 4 zu Giagodna 17
zu Brestane 7 in Rossuglie 2
in Rossuliah 2 zu Poliza 3 1/2
zu Giagodno 2 in brestano 3 1/2
Sa 27 zu Poglize 7
Sa 49
Mihat Hundurovich vnter den haus 13
zu Pollicij 3 Martin Kolar vnter den haus 15
In Giagodno 3 zu Giagodno 18
zu Rusuliech 4 in Poliacij 7
Sa 23 zu Brestane 4
in Rossulie 1 1/2
Vide Tonssich vnter den haus 51/2 Sa 45 1/2
zu Giagodno 8
in Rossuliah 1 Martin Beloberg vnter den haus 12
zu Policij 31/2 zu Giagodno 4
in Brestane 2 in policia 2
Sa 20 Sa 18
136 Karl Kaser

Vucen Sertich vnter den haus 20 Jure Spehan vnter den haus 12
zu Giagodno 30 zu Giagodno 16
in Rossuliah 15 In Rossulia 11/2
zu Policij 21 zu Brestani 4
in Brestane 13 in Policij 6
ibidem 6 391/2
Sa 105
Juriza Serti wondt bey den Knes Sertich
Ive Vukovich vnter den haus 21 hat in allen 5
zu Giagodno 24
in Rossuliah 11/2 Anton Sterk vnter den haus vnd in allen 8
in Brestane 6
zu Policij 10 Ivan Vidmich vnter den haus 18
621/2 zu Jagodno 16
In Rossulie 3
Ivan Perkovich vnter den haus 271/2 zu Brestani 4
zu Giagodno 26 in Policij 8
in Rossuglie 21/2 Sa 49
Item zu Rossuglie 71/2
In Brestina 6 Nicola Lovrich vnter den haus 20
zu Policij 101/2 In Lipcich 30
Pozastbina 101/2 Sa 50
Sa 901/2
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 137

Petsione zu der haubtmanschaft Podlopaz gehörig

Petsione zu der haubtmanschaft Podlopaz gehörig 5. Toma Brasits 26//1/4/8/14


Radivoi brueder 30//1
4ten 8ber 1712 umb 8 Uhr fruh in Bunich aufgebrohen, vnd Sa 2/4/8/14
umb 10 Uhr in den so genanden dorff Petsione nach
Potlopaz gehörig vnd der Juristiction des hl Cpitan 6. Janko Brasits 30//1/2/4/7
Georgio Stolenaz [...] angelangt; deto umb 11:Uhr d.
beschreibung vor deren Terrenen daselbst vorgenom- 7. Philip Grekovik 35//1/3/7/12
ben; dise in 5:Petinen bestehn, d. Wunitsche teritorium Vuasin brueder 50//1
geht bishin des Ivan Salarevik, [...] 2/3/7/12

Petina Prima 8. Michalo Michovilonik 20//1/1/2/5


1. Miter Sudisavlits Knes sagt, das dises [...] vorhin nach Kusman brueder 18//1/
Bunitsch geherig wor; es ist aber ex post noch vnter der 2/1/2/5
administraturi des verstorbenen hl. b. v. Rambschisl
solihes erstgemeltes [...] v. Buntsch ex: vnd naher 9. Rudoigna Michovihnik 50//1/4/3/8
Potlopaz in corporirt worden.
10. Juan Silarevits 36//1/5/1/7
1. Miter Studisavlits 50//1
Radomier sein brueder 65//1/2/2/2 11. Jovan Bisÿts 25//1/1/8/12
Toma des ersten Vötter 40//1 Lucas brueder 30//1
Monculo des Toma Sohn 20//1 Nicola Votter d. ersten 60//1
Janko des ersten Sohn 20//1 3/1/8/12
Vukota sohn des ersten 16//1
[...] Ivan 20//1 12. v. allen 4: Petinen haben [...] vnd dem Maxim Bisits
Sa 7/2/12/21 gegeben:
20//1/1/3/5
2. Radugnia Stilarenik 50//1/4/7/16 Vukovan brueder 30//1/
Luca sein Vötter 44/1 Radosav 32//1/1
Zuio des ersten Sohn 20//1 3/2/3/8
Janko ersten sein Sohn 16//1
Milan des Luca Sohn 16//1
Sa 5/4/7/16 Vollgen hir di ohne Grundtstukh seind

3. Stanoe Masnikosa 40//1/3/3/7 Als der Radovan Bisupouk ist 4. Johr alhir vnd v. Blasko
vnter den [...] herkhomben, soll noch seinen grundstukh
in Blasko hoben.
4. Marko Brasits 35//1/6/15//25 hot 30//1/4/5
Nicola sein brueder 26//1/
Millin Vötter des ersten 26//1/ Sage 28 tauglich zum waffen tragen
Milan auch sein Vetter 20//1 32 vnmindige mans personen
Sa 4/6/15/25 71 weibs personen
138 Karl Kaser

in allen 132 seelen so sich in den dorff Petsione naher bey Vuenaz 30
Potlopaz gehörig in vorgemelten 12: heussern befinden. bey Gayga 5
bey Gaia 9
Primus der Knes Miter Studisavlits hat nah [...] vnd bey d. Jamb 4
abmessung deren 5:theiler ihen d. Jurament de bey den Pirn baumb 7
dicendo a Veritate gegeben worden, als d. erste theiller bey Petsina 6
fendrich Radongia Rilarevik, der anderte toma in Satelia 13
Budisavlits, der 3te Jovan Bilits; der 4te Toma Brasits, der Sa 154
5te vnd lezte Juan Svilarevich contestig vnd sagen aus. traghero 315
Er knes vill mehr noch wenige als nachvolgende 469
grundtstikh habe; nemblich ein [...] Petina nägsten nach
den Bunitsch [...], als 9: strikh in der lenge vnd einen in di 3te Petina
d. bräth etc. Marko Brasits hot bey s. haus 108
bey Vumaz 26
hat also Knes vnter seinen haus 240 bey Gaia 5
bey den Krovgen 94 auf der Kanga 6
bey Kansger 17 in Rosolia 10
in Gaia 28 zu Tergniak 10
bey den grueben 14 bey Petsina 20
bey den Pirn Paumb 22 in d. Planina Sasel 16
bey Petsina 201/4 in Sadolie 20
bey Paselin 40 zu Mengorie 10
4751/4 Sa 231

iber dises hat er kheinen Concessionsbrieff dise 3te Petina hat mitgespan Janko Brasits
Item hat er Knes in Podulistie [...] vnd in d. Planina 150 bey s. haus 20
ÿber dise 150: hat er einen Concessionsbrieff bey Vuenze 5
v. Baron Rambschisl vnter 16. April 1701. zu Terniak 1
zu Rosulia 2
2. Petina zu Gaia 2
Radoignia Svilarevik ein Theiller zu Kanga 5
bey d. haus 160 bey Petsina 2
bey Venza 60 bey Sasale 4
bey Gauga 11 zu Tergnie 7
bey Gaia 19 zu Dolina 4
bey d. Jama 10 Sa 52
bey den Pirn baumb 14
bey Petsina 14 der anderte mitgespan Philip Kregovik bey haus 60
auf der Saselia 27 bey Vuenza 15
315 bey Kausa 5
bey Gaia 5
[Randbemerkung: Item hat er zu Podalcie nah den zu Rosalia 7
Concessionsbrieff d. b. Rambschisl so in des zu Ternie 7
obgedahten Kness Concessionsbrieff [...]] [... ...] 6
150 bey Petsina 10
Sa in allen 465 auf Sakelia 10
Sa 125
dise anderte Petina hat mitgespan
den Stanoe Masnikosa Thona Brasits 3te mitgespan hot bey haus 60
so bey dem haus hat 80 bey Vuenize 15
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 139

bey Kanga 5
bey Gaia 5 der 3te mitgespan Jovan Strisÿts hot by d. haus 80
zu Rosulia 7 bey Vuenza 31
zu Ternie 7 bey Ganga 16
bey Petsina 10 bey Gaia 16
auf Sakelia 10 zu Rosulie 8
in Meugorie 10 zu Ternie 4
bey Smerda lusa 10 zu Petsina 16
Sa 139 in Saselie 16
traghero 231 Sa 187
52
125 der 4te vnd lezte Mitgespan ist Maxim Bisits
547 hot bey d. haus 4
bey Vuenaz 20
Vollgt di 4te Petina bey Ganga 2
Mihalo Michovilovik bey d. haus 60 bey Petsina in d. gmäu 21/2
bey Vuenza 23 281/2
bey Ganga 41/2
bey Gaia 71/4 Vukaman Bisits by haus 8
zu Jame 31/4 bey Vuinaz 40
bey dem Pirn baumb 51/2 bey Ganga 4
bey Petsina 10 bey Petsina 71/2
zu Saseloue 10 Sa 591/2
Sa 1231/2

dise 4te Petina hot nohvolgende mitgespän Extrakt

Radoigna Michovilnik [...] bey s. haus 40 5251/4 7 2 12 21


bey Vueniza 10 465 5 4 7 16
bey Kanga 8 469 1 3 3 7
bey Gaia 8 231 4 6 15 25
in Rosulia 4 52 1 2 4 7
in Ternie 2 125 2 3 7 12
by Petsina 8 139 2 4 8 14
zu Saselia 8 1231/2 2 1 2 5
Sa 88 88 1 4 3 8
1231/2 1 5 1 7
Ivan Silarenits hat sovill als Mihalo Mikovilenik 187 3 1 8 12
b. s. haus 60 281/2
bey Vuenza 23 591/2 3 2 3 8
bey Ganga 41/2 sine terreno 1 1 4 6
bey Gaia 71/2
zu Jame 31/4 mit Grund 32 37 73 142
bey den Pirn baumb 51/2
bey Petsina 10 ohn Grund 1 1 4 6
zu Saselovo 10
33 38 77 148
Sa 123 1/2
140 Karl Kaser
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 141

Conscriptio terrenorum et hominum in Jossani

Conscriptio terrenorum et hominum in Jossani [...] Milin figlinol di Marco 18//1


ad Cpitatu: Podlopatsienssem Juro Figliol di Marco 16//1
Vuko Jancou sin 16//1
Proculabo Joueta Mondik bey s. haus 79 Dunitar figlinol del Ines 16//1/10/16
in Grisi Betto in 2: luogi 101 10/10/16/36
in Dumboki 98
Akher 22 Zastaunik Sava Mandich vnter den haus 107
zu Vserkiu 30 zu Grisino Berdo 60
fenilia 90 bey Zaclopache 13
zu Grisinom Berdu 24 zu Dumboki 70
Item zu Durutovo Berdo 13 in Exich 30
bey Gaia 15 zu barij Koszan 90
zu Vedra Cerbaua 20 zu Durutovu Berdu 13
zu Grahoti 20 vnter d. weeg 24
in Potok akher 30 zu Vedra Corbava 20
Fenilia 30 zu Grohot 20
572 in Gaia 15
Proculabo Joueta Mondik 36//1 zu Pokust Ackher 9
Peter Padre 60//1 Fenilia 12
Medak fratel del primo 30//1 483
Doricza fratelo 26//1
Vutsik filioll dell Joueta 17//1/6/8 Zastupnik Sava Mandich 38//1
Sa 5/6/8/19 Nicola Fratello 30//1
Milin Figlinolom 16//1/8/6
3/8/6/17
K. Janiatz Radakovich vnter d. haus 180
zu Dumbokom ackher 48
4a Petina
Fenilia 22
Raien Radakovich vnter d. haus 178
zu Grahota 20
zu Slatina 60
zu Vedra Cerbaua 20
in Kraij 12
zu xerxichin Ackher 30
vnter den weeg 24
Fenilia 90
zu Durutov Berdu 13
bey der wecg von Odbina 24 zu Vedra Kerbava 20
zu Durutovo Berdo 13 in Grohot 20
bey Gaia 15 zu Exxich 30
462 zu Bari Kosz 90
bey Gaia 15
K. Ganiatz Radakovich 40//1 462
Marco Fratello 50//1
Gianco Fratello 48//1 Raien Radakovich 36//1
Nicolo Fratello 38//1 Gavrilo Fratello 28//1
Tuma 36//1 Illie Fratello 28//1/1/5
Miladin 20//1 3/1/5/9
142 Karl Kaser

zu Dumboki 10
5ta Petina in Planina ober Dumboki 10
Radan Radakovich vnter den haus 80 zu Grohot 4
zu Slatina 24 bey wasser Kerbaua 4
in miten der Slatina 6 zu Ograczena Bunara 4
110 zu Durutou berdo 21/2
zu Bari Fen: 15
Radan Radakovich 40//1 in Xerchiu 5
Radovan Fratello 35//1 Sa 841/2
Sekula Figliolo 20//1/3/9 331
Mihailo Figliolo 17//1 180
4/3/9/16 5951/2

zu Dumboki Akher 24 6ta Petina


Fenilia 11 Joveta Marzich vnter d. haus 180
in Grohot 10 zu Dumboki 48
bey d. wasser 10 zu Planina 22
in Gaia 151/2 In Gohot 20
bey Bunar Ogrossovich 12 Apreso l’aqua Kerbava 20
bey Kruszak 61/2 zu Ogros fenilia Gaia 15
in barij Fen: 45 dietro la Strada d. Odbina 24
in Erxich 27 zu Durutovo berdo 13
zu Sridgno Berdo 12
zu Bary Fen: 90
bey wosser Zuirda 12
In Erxich 30
a parte dell aqua 12
zu Gersina Berda et Zaklopake 10
zu Dumboki 8
472
in Planina 4
zu Barij 12
Joveta Marzich 40//1
331
Petar Fratello 39//1
Dimitar Fratello 27//1
Compagno Sava Radakovich
Dobrovoi Fratello 25//1
zu Slatine 16
vnter d. haus 54 Radoiza Fratello 20//1
in Dumboki 14 Milos Figlio di Joveta 23//1
zu Planina 12 Manoe Figliolo 17//1
zu Grohor 6 Malesz Figliolo 20//1
bey Kerbava 6 Marko Figliolo 18//1/8/15
bey Ogrosovo berdo 8 9/8/15/32
zu Durutova Berda 4
in Xerchie 10 7a Petina
zu Bari 28 Radoiza Kamencovich vnter den haus 51
in Berdo 12 zu Lucij 9
180 bey Knuzke –
In Xercich 20
Sava Radakovich 36//1 zu Barij Fen: 30
Vukassin Fratello 25//1/5/5 zu Rusuliah 12
2/5/5/12 In Dumboki 24
Apreso la strada di Komich 71/2
2do Compagno Jure Vlakovich vnter den haus 20 zu Sitniza 71/2
bey Hlagina 10 bey Gaia 5
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 143

zu Bukove drazi 1 in Xersich 10


Sa 157 zu Bare liuade 30
dietro la Strada 10
Radoiza Kamencovich 30//1/3/2/6 zu Dumbova Berda 6
zu Grohotu 7
Compagno Mitar Banianin in Vedra Kerb: 7
vnter d. haus 120 zu Dumboki 16
in Planina Fen: 20 Sopra Dumboki liuad 8
zu bidem branzc 26 zusammen 463
zu Sitnik 15
Apreso la Strada di Komich 15 Giovan Rainovich 30//1/
in Gaia 71/2 Mihailo Rainovich 36//1/2/8
zu Rosulich 24 Sa 2/2/8/12
in Bare liuade 60
zu Xernich 20 9a Petina
3071/2 Marco Diklich vnter den haus 72
157 zu Grisno Berdo 42
4641/2 bey Kerza na berdu 13
zu Dumboki 43
Mitar Banianin 40//1 in Xercich Fen: 56
Todor Fratello 30//1 zu Xercich Ackher 19
Vuko Fratello 22//1 in Grohot 14
Mihailo Figliol di zu Vedra Kerb: 13
Mitar 16//1/3/3/11 in Gaia 10
3/3/11/17 zu Rosuliah 15
zu Durutov berdo 8
8: Petina Sa 305
Jurai Vlatkovich vnter den haus 40
zu Berdich 80 Marco Diklich 38//1
in Dumboki 32 Janiat Fratello 36//1
zu Xercich 20 Janko 26//1/1/4
in Durutovo berdo 7 Sa 3/1/4/8
zu Rusuliah 13
zu Crohot 13 Compagno
in Vedra Carbava 13 Cuio Marnikossa vnter den haus 66
bey Gaia 10 zu Dumboki 171/2
zu bare liuade 60 in Grohot 6
Soura Dumboki 16 zu Potok 9
Sa 304 zu Bare liuade 33
zu Prosine Kerxichiu 11
Jurai Vlatconich 37//1 in Rosuliah 9
Milin Fratello 50//1 zu Dumboku berdu 5
Jovan Fratello 38//1 sopra dumboki liuade 7
Sava Nipote 18//1 zusammen 4681/2
Dimitar Figliol d. Giurai 16//1/7/13
Sa 5/7/13/25 Cuio Masnikossa 45//1
Toma 50//1
Compagno Giovan Raienovich Giovan Nipote 16//1/5/5
vnter d. haus 23 Sa 3/5/5/13
zu Bendich 37
144 Karl Kaser

10: Petina zu Duruta berda 5


Mede Radakovich vnter den haus 150 in Xerxich pross.: 14
zu Sladina 10 Item Bare 42
zu Berdu Grisinu 20 zu Grohot 9
in Dumboki 41 in Vedra Kerb: 9
sopra Dumboke liuade 22 bey Gaia 71/2
zu Grohot 20 Sa 2131/2
in Vedra Kerb: 20 2461/2
bey Gaia 15 Tiene in tutto la Petina 460
zu Halagina greba 24
zu Suruno Berdu 13 12. Petina
in Bereliu 90 Toma Mandich Kovaz vnter d. haus 54
zu Xersich prossine 30 zu Grisno berdo 39:30
462 in Xerxich u prossine 15
Item bare u Xerxich 45
Mede Radakovich 55//1 zu Rosuli 12
Mihailo Fratello 45//1 in Dumboko berdo 61/2
Cuio Fratello 35//1 in Grohot 10
Dragich 30//1 zu Vedra Kerb: 10
Radiuoi Figliol di Mede 25//1 zu Dumboki Ackher 24
Jovan Figliol 20//1 Fen: –
Dragosau 18//1/ /10/15 zu Gaia 71/2
Sa 7/10/15/32 231,301/4

11: Petina Compagno


Simo Cuianovich vnter den haus 81 Jovan Mandich vnter den haus 40
zu Grix berdo 15 zu Slatine 8
in Dumboki Ackher 20 zu Xersich 8
Fen: 16 in bare liuade 24
zu Prosina u Xerxi: 16 zu Rosaliah 7
in Bari liu.: 48 in Durutova berdo 5:30
zu Rosuli 14 zu Grohotu 6
zu Dunar berdo 7 in Vedra Kerb. 16
in Grohot 11 zu Dumboki Ackher 12:30
zu Vedra Kerb: 11 Item zu Dumboki Fen: 6:30
bey Gaia 71/2 Sa 1341/2
Sa 2461/2
2do Compagno
Simo Cugianovich 30//1 Milos Maistrovich vnter den haus 28
Mirko Fratello 24//1 zu Duruto berdo 15
Juro Fratello 22//1 in Rosolich 5 1/2
Nicola 20//1/5/9 zu Berdo 4
Sa 4/5/9/18 in Grohot 3
zu Vedra Kerb: 3
Compagno German Sadxacovich vnter den haus 37 in Dumboki Ackher 11
zu grisno berdo 10 Item Fen: 4
in Dumboki 34 731/2
bey Jergniu 18 231:30
bey Potok 20 1341/2
zu Rosuli 8 439:30
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 145

zu Xerni pross. 7
13: Petina Sa 2811/8
Radko Diklich vnter den haus 80
zu Dumboki 8 Stanco Vlatcovich 30//1
Im Grixino berdo 62 Nicola Fratello 20//1/–/–/1
zu Dumboki Ackher 57 Sa 2/–/1/3
in Xerxich 25
in Xerxich liuade 75 2do Compagno
in Rosuliah 20 Todor Vukmanovich
zu Durutoua berda 10 zu Xersich 4
in Grohot 16 in Bare 12
vnter den Potok 16 zu Duruto berdo 2
bey Gaia 15 in Rosuliah 4
Sa 384 zu Vedra Kerb: 3
in Grohot 3
Compagno Gaio Diklich zu Dumboki Ackher 7
zu Dumboki Ackher 16 Item Fen: 2
Item Fen: 4 Sa 3181/8
zu Xerxich 5
in Bare liuade 15 Todor Vukmanovich 35//1
zu Grohot 4 Dimitar Figliolo 17//1/2/2
bey Potok 4 2/2/2/6
zu Rosoliah 5
in Durutovo berdo 3 3o Compagno Radoiza Vlatcovich
insgesamt 440 zu Xerxich pross: 4
in bare linade 12
14. Petina zu Duruto berdo 2
Gaio Diklich vnter den haus 34 in Rosoliah 3
bey Kersta 12 zu Grohotu 3
hinter den weeg 141/2 in Vedra Cerb: 3
zu Sridgnio berdo 10 sopra Dumboki Kovats 2
in Bare 6 Sa 347
zu Xerxi pross. 11
in Bare liuade 33 Radoiza Vladcovich 30//1
zu Dumboki liuade 6 Mirko suo Padre 50//1
Item in Dumb: fen: 23 Boso Fratello 40//1/8/10
zu Grohot 7 Sa1 3/8/10/21
in Vedra Cerb: 7
zu Rosali 9 4o Compagno Radota
in Duruta berda 5 Merkobrata vnter d. haus 12
Sa 1771/2 zu Berdo grix: 6
Dietro la Strada d’ Vdbina 6
Compagno Vlateovich vnter den haus 42 Sa 3711/2
zu Dumboki Ackher 111/8
Item Fen: 4 latus 3711/2
in Crohot 5 zu Slatina 8
zu Vera Cerbava 5 in Xerxich pross 4
in Rosoliah 6 zu liuade Bare 12
zu Durutova berda 3 in Durutovo berdo 2
in bare liuade 21 zu Rosaliah 3
146 Karl Kaser

zu Vedra Cerb: 3 bey Gaia 5


in Grohos 3 zu Dumboki 31/2
zu Dumboki Akher 8 In Rossuliah 31/2
Item Fen: 2 zu Grohot 9
Sa 4161/2 In Dumboki Akher 9
Ibidem fen: 8
15. Petina Sa 130
Gavrilo Dragichieuich vnter den haus 63
Pod Kraiem 9 Todor Vukmanovich 35//1
zu Dumboki 20 Dimitar figliol 17//1/2/2
ybar Dumb: 10 2/2/2/6
in Grohotu 8
zu Vera Cerb: 8 Vucen Vukmanovich vnter den haus 40
bey Greba ograz 9 zu Grisno Berdo 11
bey Gaia 6 ibidem 7
zu Dumboki 4 30 Item in Berdo 18
in Xerxich pross: 12 in Xerxich 13
zu bare lieu. 36 Fen: ibidem 40
in Berdo Planina 6 zu Potok 6
Sa 191 3o Item ibidem Akher 6
bey Gaia 5
Gavrilo Dragichevich 38//1 zu Rossugliah 9
Sava Fratello 30//1 in Dumboki 8
Miladin Figleolo 16//1/5/9 zu Vedra Cerbava 9
Sa 3/5/9/17 in Grohoto 9
Item Vishe Dumboki 18
Compagno Stanissa Radakovich vnter d. haus 63 Item Akher 8
zu Gria : berdo 14 206
Item meistom 10
zu Slatine 11 Vucen Vukmanovich 47//1/1/5
bey Gaia 9 Lazo figliol 16//1/
bey Halagina groba 15 2/1/5/8
zu Durutovo berdo 9
bey weeg 10 Compagno Lazo Stinaz vnter den haus 18
zu bare lieu 55 in grixno berdo 20
in Xerxi pross. 18 Item zu berdo 22
zu Grohot 1212 zu Grisichiu pross: 10
in Vedra cerb: 12 Fen: 30
zu Dumboki Akher 28 in Duruto berdo 5
Item Fen: 12 zu Rosuli 5
Sa 4782 zu Gaia 5
in Vedra Cerb: 9
Stanisa Radakovich 60//1 zu Potok 9
Radovan Nepote 30//1 in Dumboki Akher 17
Vuko fratello –“– Item Fen: 7
157
16. Todor Vukmanovich unter d. haus 44
zu Grisno Berdo 22 17. Radoiza Vlatkovich vnter d. haus 44
in Xersich 7 in Grixno berdo 30
ibidum pross: 22 in sridgno berdo 20
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 147

bey d. weeg 15 zu Prossine 55


in lucij kod bara 11 Sa 2281/2
zu Dumboki Akher 24
ibidem Fen: 11 Compagno Nicola Radulovich vnter d. haus 60
in Hersich 15 Vishe Dumbokoga 7
in barah Fen: 45 zu Grohot 12
bey Gaia 71/2 in Rossoli 8
in Vedra Cerb: 10 zu Durutov berdo 4
zu Grohot 10 in Xerxich Fen: 30
in Rossuliah 121/2 Ibidem Akher 10
Visku Dumbokoga 61/2 Item zu Dumboki Akher 16
Sa 2611/2 Sa 147

Compagno Derko Strigakovich Compagno Juriza Karinaz vnter d. haus 30


vnter den haus 24 zu Dumboki Akher 8
zu Griano berdo 24 ibidem Fen: 3
in Bara Fen. 25 in Grohot 6
in Xerxich 18 bey Gaia 5
zu Dumboki Akher 11 zu Rossuli 4
ibidem Fen: 6 in Durut berdo 2
in Grohot 5 zu Bari Fen: 15
zu Vedra Cerb: 51/2 in Xerxich 5
bey Gaia 71/2 Sa 78
in Rossuliah 7
Vishe Dumbokoga 41/2 19. Vukosau Draxich vnter den haus 25
1371/2 in Slatine 12
kod Udbinska putta 20
Compagno Anton Staraxich zu Sridgna berda 8
vnter d. haus 18 zu griseno berdo 28
in Grixino berdo 30 in Rossuliah 12
zu Rossuliah 6 za puta Udbinskoga 61/2
zu Dumboki 31/2 bare Fen: 45
in barat Fen: 22 bey Gaia 15
zu Xerxich 7 In Prossine 15
in Grohotu 41/2 zu Grohoto 10
zu Vedra Cerb: 31/2 in Vedra Cerb: 104
in Dumboki Fen: 5 in Dumboki 24
Item Akher 101/2 bey Matichia pogliane 11
Sa 110 Sa 2411/2

18. Nicola Radkovich vnter den haus 45 Milos Draxich vnter den haus 60
in Zakloplechie 45 zu Slatine 20
zu Dumboki Akher 24 in Sridgno berdo 10
in Vuki pogliane 11 zu Dumboki Akher 24
zu Grohot 10 in Matichia poglie 11
in Vedroi Cerb: 10 zu Grohor 10
bey Gaia 5 zu Krai Vederli uedroi Cerb: 10
in Rossuliah 12 bey Gaia 71/2
zu Durutovo berdo 61/2 bey weeg zu Udbina 12
in bare fen: 45 in Durutova berda 61/2
148 Karl Kaser

zu barij 45 zu Durutovo berdo 7 1/2


in Pross: 15 in bare linade 51
Sa 231 zu Xerxich Akher 17
in Dumboki 27
20. Pop Mirco Hegich vnter d. haus 60 Vishe Dumboki 12
zu Sridgnia Gora 120 2711/4
in Dumboki 48
in Planina Fen: 22 Todor Harambasich vnter den haus 48
zu Grohotu 20 in Xerxichiu 8
in Vedra Cerb: 20 bare Fen: 25
bey Gaia 15 in Rossulie 10
bey Halagina Greba 24 zu Grohot 10
in Durutovo berdo 13 in Dumboki Akher 14
zu bare Fen: 90 ibidem Fen: 6
Prossine 30 Sa 121
Sa 462
Radotta Merkobrata vnter den haus 30
Jovan Pancovich vnter dem haus 66 in Xerxich 5
zu Dumboki Akher 22 zu bare Fen: 16
ibidem 8 in Duruto Berdo 6
in Vedra Cerb: 13 bey Potok 10
bey Gaia 15 in Dumboki Akher 8
in Rossuliah 13 ibidem Fen: 4
in Xerxichiu Fen: 33 79
ibidem Akher 11
Sa 181 Vermög der Anno 713 in beyden graffschafften Lika vnd
Corbavia beschehenen Conscription ist zu ersehen, das
Boxo Vattovaz vnter den haus 58 nach specificirten vnter die Capitain Podlopaz
in Slatina 15 gehörigen Inwohnern zu Jossan in [...] an grundtstukhen
bey ograsi bunara 11 zugeschriben worden wie volgt.
zu Dumboki 32
in Vedra Cerb: 171/2 Erstlich dem Raien Radakovich in Slatina 60
zu Rossuliah 17 Radan Radakovich pariter 30
in bare liuade 42 Sava Radkovich 16
in Xerxich 14 Jure Vlahovich 10
Sa 2061/2 Mede Radakovich 10
Jovan Mandich 8
Todor Dogansich vnter den haus 30 Radato Merkobrada 8
in Xerxich 5 Stanissa Radakovich 11
bare lieu. 15 Vukossau Drassich 12
zu Rossulie 6 Milos Drasich 20
in Grohot 61/2 Boto Grahovaz 15
zu Dumboki Akher 8 200
ibidem Fen: 3
Sa 731/2 Das obspecifirtermassen denen Jossanern vermög der
Concription die ausgew[.]stenen 200 strikh alhir in
21. Pavko Radossavich vnter den haus 102 Slatina zu geaignet: vnd von mir Ends benanten fideliter
bey Ved: Cerb: 13 auf dem wir von hhn v. Lebenegg hinterlossen protocoll
in Grohor 13 extrahirt worden bezeigt meine [.]fertigung. Carlobago
bey Gaia 15 den 25. april 721.
in Grixino berdo 133/4 Potpis
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 149

Pisuchani i Podlapazani Vlasi

Pisuchani i Podlopazani Vlasi 5te Petina


Popisana Zemglia Pisascka, podigliena od Dolaz Ivan Lemaich 133
in Podlopaz poglie 30
Porculab Juan Kosak vnter den haus 133 zu Durutovicij 30
in podlopazko poglie 30 in Lipcich 22
zu Durutovicy 30 zu Prossine 30
in Lipchich 22 Item na Lipcichiu 40
Item ibidem na pross. 30 ibidem 20
ibidem 40 in Gliubohovo Fen: 60
Item ibidem 20
pod Indgenize Fen: 25
in Gliubohou Fen: 60
zu Xerscich 70
zu Podkuchie Fen: 25
460[?]
in Xerscich Fen: 70
Item hat in Petina des Gerbich 153
613 6to
Filip Simglianich vnter den haus 133
2. Petina in Podlopazko poglien 20
Knes Radoiza Stanich vnter haus hat in allen orthen zu Durutovicy 20
sovill als wie der Porculabo 460 in Rossuliah 121/2
zu Lipchi 20
3. Petina ibidem 26
Zastavnik Mihailo Smiglianich Item ibidem 20
vnter dem haus 881/4 zu Glibovoh 40
in Podlopaz poglie 20 vnter haus 161/2[?]
zu Durutovicij 20 in Xerscich 461/2[?]
in Lipcich 141/4 2551/2
Item na pross. 20
in Gliuboh 40 Marco Barich vnter den haus 441/3
zu bare liuade 16 in Podlopaz: polie 10
in Xerscich Fen: 431/2 zu Durutovo 10
in Rosuli 62/3
4. Petina
zu Lipcij 10
Vuk Smilicovich 441/3
Item in Lipci 131/3
zu podlopaz poglie 10
ibidem 62/3
in Durutovicij 10
zu Gliubiliu 20
zu Lipcich 71/3
Itrem ibidem 10 bare 81/3
ibidem 13 in Xerscich 231/3
ibidem 71/2 Sa 1522/3
in Gliubohovo Fen: 20
zu podkuchniza Fen: 10 7: Petina
in xerscichin Fen: 231/2 Radosau Baraich vnter dem haus 441/3
Sa 156 in Podlopazko poglie 10
150 Karl Kaser

in Durutovo 10 ibidem 10
zu Lipazi 72/3 in Gliub Fen: 30
in Prossine 10 vnter dem haus Fen: 121/2
zu Lipazi 131/3 in Xerxich 35
Item ibiden 62/3 Sa 230
na Gliubiliu 20
vnter haus Fen: 81/3 Stanco Jariz hat sovill als wie der Marco Staniovich
zu Xerxich 231/2
1531/3 10: Petina
Gavrilo Cvianovich vnter den haus 441/2
Radoss Baraich vnter den haus 132/3 in Podlopazko poglien 10
in Podlopaz poglie 31/3 in Durutovici 10
zu Durutoviu 31/3 In Lipazi 7
in Rossuliah 21/2 zu prossine 10
auf prossine 31/2 in Lipizi 13
in Lipozi 41/2 ibidem 6
ibidem 21/3 zu Gliubutov Fen: 20
in Gliubiliu 61/3 vnter den haus Fen: 81/3
pod kuchiu bare 21/2 in Xerxich Fen: 231/3
in Xerxich 71/2
Sa 153
Sa 492/3
Philip Cuianovich hat als wie der Gaurilo 153
Marko Deslich vnter den haus 61/2:1/3
in Podlopazke poglie 11/2
Paval Molouchich totidem 153
zu Durutovia 11/2
in Rosuliah 11/4
zu Prossine 11/2 11 Petina
in Lipuz 21/4 Vukovoi Vukmirovich vnter den haus 441/3
ibiden 1 in Podlopazko poglie 10
in Gliub liuade 31/3 zu Durutovica 10
vnter den haus liuade 11/2 in Rossulie 71/3
zu xerxich 33/4 zu Prossine 10
Sa 243/4 in Lipaze 131/3
ibidem 62/3
Nicola Baraich hat in denen selbigen örthern vnd auch Item ibidem 20
so vill als wie der Marco Beslich vnter den haus bare 81/3
in Xerxich 231/3
8: Petina Sa 1531/3
Radossau Baraich vnter dem haus vnd in anderen
örthern als wie der Beslich. Blagoie Guoich totidem ut alij 1531/3
Ivan Bogdanovich hat sovill als wie die andern.
Pop Popovaz, etiam ut supradicti Vucen Bucich etiam 1531/3

9:te Petina 12 Petina


Marco Stainovich vnter d. haus 661/2 Juan Sainovich vnter d. haus 661/2
zu Podlopaz poglie 15 in Podlopazco poglie 15
in Durutovici 15 zu Durutovici 15
zu Lipcich 11 in Lipoziak 11
in Prossine 15 zu prossine 15
Item zu Lipcich 20 item in Lipoziach 20
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 151

ibidem 10 in podlopazko poglie 71/2


in Gliuboh Fen: 30 zu Durutoviza 71/2
vnter d. haus bare 131/2 in Lipzich 51/2
in Xerxich 35 zu Prossine 71/2
230 ibidem 10
ibidem 63/4
13. in Gliubohova 5
Luka Sainovich hat in allen orthen als wie der Ivan 230 vnter den haus Fen: 15
zu Xerxich 17
Vukoman Gerbich hat ein dritten Thal u. Petina Sa 1151/4
als wie der Vukovoi Vukmirovich 1531/3
Radoiza Smlianich hat sovill als wie der Nicola 1151/4
Porculab Juan Kosak ein drite Thal u. Petina 153 1/3

Vid Korak vnter dem haus 221/4


Males Kovaik totidem 1531/3 in Podlopazko poglie 5
zu Durutovcza 5
14. in Lipcich 32/4
Ivan Korak mit ein andern Ivan Korak totidem 1531/3 zu Prossine 5
in Lipziku 62/3
Petar Korak ein dritte Thal v. Petina 1531/3 ibidem 31/3
zu Gliuboh 10
Stiphan Korak totidem 1531/3 vnter dem haus Fen: 4
zu Xerxich 112/3
15. Sa 761/4
Joviza Smilianich vnter dem haus 133 Gianko Kovaz totidem 762/3
in podlopazko poglie 20
zu Durutoviza 20 17.
in Lipociak 142/3 Petar Stelich vnter den haus 661/2
zu Prossine 20 in potlopazko polie 15
Item in Lipcich 262/3 zu Durutoviza 15
ibidem 121/2 in Lipzich 11
zu Gliubahou Fen: 40 zu Prossine 15
vnter den haus Fen: 162/3 Item in Lipzich 20
in Xerxich 431/2 ibidem 10
247 in Gliubohou Fen: 30
vnter den haus Fen: 121/2
Mihat Stopich vnter dem haus 441/3 zu xerxich Fen: 35
in podlopazko poglie 10 230
zu Durutovici 10
in Rossuli 62/3 Periza Xorichial vnter den haus 112/3
zu Lipozich 10 in Potlopazko poglie 21/3
ibidem 131/3 zu Durutovizi 21/3
ibidem 62/3 in Lipcich 12/3
zu Gliuboti Fen: 20 zu Prossine 21/3
vnter d. haus Fen: 8 1/3 Item zu Lipcich 32/3
in Xerxich 231/2 ibidem 11/3
1522/3 in Gliubohou 52/3
vnter haus Fen: 22/3
16. in Xerxich 52/3
Nicola Smilianich vnter den haus 331/4 Sa 382/3
152 Karl Kaser

zu Durutovici 15
Blagoe Goich hat in allen 951/2 in Rossuliah 20
in Lipcich 10
Ivan Lemaich totidem 951/2 zu Gliubohou Fen: 30
vnter d. haus Fen: 11
die ganze 17:te Petina hat 460 Strikh in Xerxich 35
Sa 202
18:
Luka Baraich hat 1/2 Petina als wie der Petar Stelich 230 Sava Konzar hat in allen 169

Ivan Baraich vnter den haus 40 Radomir Gaiatovich vnter den haus 24
In Podlopazko poglie 9 in Poglic 6
zu Durutoviza 9 zu Durutovici 6
in Lipzich 9 in Lipcich 6
zu Prossine 9 in Rosuli 21/2
item in Lipzich 11 in Cimcich 4
ibidem 51/2 ibidem 20
zu Gliubohou Fen: 18 vnter den haus 5
vnter dem haus Fen: 7 zu Xerxich 16
in Xerxich 18 Sa 90
ibidem 1
Sa 134 die ganze Petina hat 461 Strikh
Marko Baraich vnter den haus 17
20.
in podlopazko poglie 4
Nicola Liuboiovich vnter dem haus 30
zu Durutovizi 4
in Poglie 30
in Lipcich 4
zu Durutovici 15
zu Prossine 3
in Rossuli 10
in Lipzich 6
zu Prossine 4
ibidem 3
in Gliuboi 30
zu Gliuboho 8
vnter den haus Fen: 4
in Bare 31/2
zu Xerxich 91/2 in Hersich Fen: 31
Sa 62 Sa 154

Jovan Opacich vnter den haus 81/2 Nicola Liuboievich vnter den haus 70
in poglie 2 in poglie 50
zu Durutovici 2 bey khirhen 10
in Lipziak 2 zu Durutovizi 15
zu Prossine 11/2 in Lipzich 20
in Linicich 3 zu Rossulie 10
ibidem 11/2 in Prossine 4
zu Gliubohou 4 bey lug 12
in Bare 11/2 bey weeg 8
zu Xerxich 41/2 in glub lie 30
Sa 301/2 bare Fen: 5
zu Herscich 30
19. Sa 264
Radivoi Vukassinovich vnter den haus 66
in podlopazko poglie 15 die ganze Petina hat 418
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 153

21. Petar Sainovich vnter den haus 11 Joviza Miliaczevich vnter den haus 44
in poglie 21/2 in poglie 13
zu Durutovici 21/2 zu Durutovici 13
in lipzich rossuliah 12/3 in Lipzich 14
zu Prossine 21/2 zu Prossine 14
zu Limzich 31/3 in Lizci 14
ibidem 12/3 ibidem 12
in Gliuboch 5 zu gliub 20
vnter den haus 233/4 vnter den haus Fen: 14
in Hersich 25 3/4[?] in Hersich 34
Sa 39 [?] Sa 192
154 Karl Kaser
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 155

Popisana Zemglia po uxu od Mekinara

Popisana Zemglia po vxu od Mekinara na 13.8bra 1712 zwischen den weeg akher 8
12ter 8ber 1712 nohmitag vmb 3: Uhr v. Podlopaz Sa 243
abgereist, vnd da gegen 5: Uhr Mechinar vnter
Podlopaz gehörig [...] angelangt; alhoch anderten Tag Radoiza Bunzich 50//1/2/14/22
doruf als den 13ten: d: beschreibumg deren terrenen Nicola ein Vötter 35//1
sowoll, als was deren zu tragung deren waffen tauget; Vuko ein Vötter 30//1
als was alda sich an seelben in allen befinden; die Marko des ersten Sohn 20//1
grundstukh seint alhier [...] di Petine aufgetheillt [...] Milutin Vötter 18//1
Ivan des Ersten Sohn 18//1
1. Prokulab Milak Marincovik Sa 6//2/14/22
pod kuchom 140
u Rosuliah Fen: 80 4. Fendrich Vuk Potkugnak hot bey den haus 95
u bare Fen: 18 zu Rosolie wismäder 80
na Sitniku 20 in Bari wismäder 18
u Suhom pogliu 17 zu Sitnik akher 25
meju puty 8 zu Suche polie 17
Item u bare Fen: Janioe za pochasbinu 20 zwischen den weeg 8
304 Sa 243

Milak Marinkovik hot 60//1/1/4 Fendrich Vuk Potkugnak 50//1/3/9/18


Mihalo Sohn 16//1 Lucca brueder zwilling 50//1/
Sa 2/1/4/7 Johan des ersten Sohn 30//1/
Janos Item Sohn 20//1/
2. Vuk Soretich ein Theiller bey d. haus 95 Radon Item Sohn 18//1/
zu Rosolie wismader 80 Tragosaff Sohn 19//1
zu Bari wismäder 18 Sa 6/3/9/18
zu Sitnik akher 25
zu Suho Polie 17 5. Radoe Kulakovich bey haus 95
zwischen den weeg 8 zu Rosolie wismäder 80
Sa 243 zu Bari wismäder 18
zu Sitnik akher 25
Vuk Soretich 35//1/3/10/ zu Suche polie 17
Grubisa 55//1 zwischen den weeg 8
Peter Sohn d. Grubisa 20//1 Sa 243
Peusa Vötter 20//1
4/3/10/17 Radoe Kulakovik hot 40//1/1/3/8
Save brueder 50//1/
3. Radoize Bunzich ein theiller bey haus 95 Johan brueder 30//1/
zu Rosalie wismäder 80 Johan Sohn des ersten 16//1/
in Bari wismäder 18 Sa 4/1/3/8
zu Sitnik akher 25
zu Suhe polie akher 17 6. Simo Tsankovik bey haus 55
156 Karl Kaser

zu Rosolie wismäder vnd akher 55 Tragosaff des Ersten Sohn 16//1


zu Sitnik akher 15 Sa 4/3/9/16
zu Bari wismäder 8
zwischen d. weeg akher 5 10. Peter Borak bey haus 22
zu Suhe polie 5 zu Rosolie wismäder 20
Sa 143 zu Bari wismäder 4
in Suhopolie akher 4
Simo Tsankovik 20//1/3/16/23 in Sitnik akher 6
Trifon brueder 40//1/ zwischen den weeg akher 2
Jovan brueder 25//1/ Sa 58
Stipan brueder 16//1
Sa 4/3/16/23 Peter Borak 40//1/2/2/5

7. Michat Mastilich b. haus 45 11: Vutseta Prisich by haus 45


zu Rosalie wismäder 40 zu Rosolie wismäder 40
zu Bari wismäder 9 zu Bari wismäder 9
in Suhopolie akher 9 in Suhopolie 9
in Sitnik akher 12 in Sitnik 12
zwischen den weg akher 4 zwischen den weeg 4
Sa 119 Sa 119

Mihat Mastilick hot 25//1/2/3/9 Vutseta Prisich 50//1/2/4/9


Radiuoi brueder 24//1/ Radusah Sohn 20//1/
Sava brueder 20//1 Vasil 16//1/
Jovan brueder 18//1 Sa 3//2/4/9
Sa 4/2/3/9
12. Vutseta Marinkovik bey den haus 45
8. Ilia Perich bey haus 45 zu Rosolie wismäder 40
zu Rosolie wismäder 40 zu Bari 9
zu Bari wismäder 9 in Suhopolie 9
zu Suho Polie akher 9 in Sitnik 12
in Sitnik akher 12 zwischen den weeg 4
zwischen den weeg 4 Sa 119
Sa 119
Vutseta Marinkovik 23//1/–/2/4
Ilia Perich 30//1/3/4/10 Vuk brueder 20//1/
Radosaf brueder 40//1/ Sa 2/–/2/4
Pavle brueder 20//1/
Sa 3/3/4/10 13. Stanko Sukraik bey haus 27
zu Rosolie wismäder 24
9. Jovan Terkolik bey haus 47 zu Berdon der unter den weg akher 5
zu Rosolie wismäder 45 zwischen den weeg 2
zwischen weeg akher 5 zu Bari wismäder 3
zu Suhopolie 10 zu Suchopolie akher 3
zu Bari wismäder 12 Sa 64
Sa 134
Stanko Sukraik 56//1/–/2/4
Jovan Terkolik 35//1/3/9/16 Costadin Sohn 20//1/
Suisko Votter 78//1 Sa 2/–/2/4
Dragik Sohn des Suisko 40//1
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 157

14. Radasin Bobik bey haus 27 zu Suhopolie akher 3


zu rosolie wismäder 24 zwischen den akher 2
zu Berdon akher 5 Sa 681/2
zwischen den weeg 2
zu Bari wismäder 3 Milan Vselaz 33//1/1/5/9
zu Suhopolie akher 3 Vasil brueder 20//1
Sa 64 Radota brueder 16//1/
Sa 3/1/5/9
Radasin Bobik 40//1/1/3/7
Milasin brueder 30//1 19. Vutsen Pokognak bey haus 38
Radosaff brueder 30//1 zu Rosolie wismäder 30
Sa 3/1/3/7 zu Bari wismäder 8
zu Sitnik akher 3
15. Lasso Podkognak bey haus 27 zu Suchopolie akher 3
zu Rosolie wismäder 24 zwischen den weeg akher 3
zu Berdon akher 5 Sa 85
zwischen den weeg akher 2
zu Bari wismäder 3 Vutsen Pokognak 50//1/6/5/14
zu Suho polie akher 3 Ivan Sohn 20//1
Sa 64 Radon Item Sohn 16//1
Sa 3/6/5/14
Lasso Podkognak hot 50//1/–/4/5
20. Stipan Ostoik bey haus 38
16. Nicolo Bunessgovich bey haus 311/2 zu Rosolie wismäder 30
bey Berdon akher 5 zu Bari wismäder 8
zu Rosolie wismäder 25 zu Sitnik akher 3
zu Bari wismäder 2 zu Suhopolie akher 3
zu Suhopolie akher 3 zwischen weeg akher 3
zwischen d. weeg akher 2 Sa 85
Sa 681/2
Stipan Ostoik 40//1/2/4/9
Nicolo Bunessgovik hot 16//1/–/4/6 Sohn Jovan 20//1
Marko brueder 20//1 Mihalo Item Sohn 18//1
Sa 3/2/4/9
17. Lasso Zuitnitsanin bey haus 311/2
bey Berdon akher 5 21. Nicolo Romik bey haus 38
zu Rosolie wismäder 25 zu Rosolie wismäder 30
zu Bari wismäder 2 zu Bari wismäder 8
zu Suhopolie akher 3 zu Sitnik akher 3
zwischen den weeg 2 zu Suhopolie 3
Sa 681/2 zwischen den weeg 3
Sa 85
Lasso Juitnitsovin hot 50//1/1/6/9
Saua sein Sohn 20//1 Nicolo Romik 30//1/3/5/11
Sa 2/1/6/9 Sladoe brueder 35//1/
Mitseta brueder 20//1
18. Milan Vselaz bey haus 311/2 Sa 3/3/5/11
bey Berdon akher 5
zu Rosolie wismäder 25 22. Radota Zvitnitsanin bey dem haus 38
zu Bari wismäder 2 zu Rosolie wismäder 30
158 Karl Kaser

zu Bari wismäder 8 zu Suhopolie akher 3


zu Sitnik akher 3 zwischen den weeg 3
zu Suho polie 3 Sa 85
zwischen den weeg 3
Sa 85 Radoize Terkolik 70//1/–/4/6
Triffen Sohn 16//1/
Radota Zvitnitsanin hot 50//1/–/5/7 Sa 2/–/4/6
Ostoia Sohn 20//1/
Sa 2/–/5/7 27. Stanissa Soisiz bey haus 38
zu Rosolie wismäder 30
23. Mihalo Bevik b. haus 38 zu Bari wismäder 8
zu Rosolie wismäder 30 zu Sitnik akher 3
zu Bari wismäder 8 in Suchopolie akher 3
zu Sitnik akher 3 zwischen den weeg akher 3
zu Suhepolie akher 3 85
zwischen den weeg 3
Sa 85 Stanissa Soisich 35//1/2/4/7

Mihalo Bevik hot 40//1/1/1/4 28. Sava Brisich bey haus 77


Simo Votter 60//1/ zu Rosolie wismader 60
Sa 2/1/1/4 zu Sitnik 15
zu Bari wismader 13
24. Michalo Vukouik bey haus 38 zu Suchopolie 13
zu Rosolie wismäder 30 zwischen den weeg 5
zu Bari wismäder 8 Sa 183
zu Sitnik akher 3
zu Suhopolie akher 3 Sava Brisich 40//1/1/8/11
zwischen den weeg akher 3 Radoiza Sohn 20//1
Sa 85 Sa 2/1/8/11

Michalo Vukouik hot 30//1/4/5/11 29. Radosin Sachich bey haus 77


Vassil brueder 40//1/ zu Rosolie wismäder 60
Sa 2/4/5/11 zu Sitnik akher 15
zu Bari wismäder 13
25. Vide Lantschor bey haus 38 zu Suchopolie akher 13
zu Rosolie wismäder 30 zwischen den weeg 5
zu Bari wismäder 8 Sa 183
zu Sitnik akher 3
zu Sucho polie akher 3 Radossin Sachich 60//1/2/9/14
zwischen den weeg 3 Vutsetin Sohn 20//1
Sa 85 Jurai Item Sohn 16//1
Sa 3/2/9/14
Vide Lantschor 45//1/1/6/9
Stoian sein Sohn 16//1 30. Lasso Radechik bey haus 30
Sa 2/1/6/9 zu Suchopolie akher 3
zu Bari wismader 25
26. Radoize Terkolik bey haus 38 in Sitnik akher 5
zu Rosolie wismäder 30 zwischen den weeg akher 2
zu Bari wismäder 8 Sa 67
zu Sitnik akher 3
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 159

Lasso Radechik 40//1/3/4/8 in Sucho polie 20


zwischen den weeg 8
31. Ivan Marinkovich by haus 30 Sa 238
zu Suchopoli akher 3
zu Bari wismäder 2 Bogoe Repaz 40//1/1/14/31
zu Rosolie wismäder 25 Schifgo brueder 30//1/
zu Sitnik akher 5 Juan brueder 25//1/
zwischen den weeg akher 2 Peter brueder 20//1/
Sa 67 Stoian brueder 16//1/
Sa 5/12/14/31
Ivan Marinkovik 30//1/1/4/6
36. Vutsko Klitsga bey haus 64
32. Vukman Sieiuukh bey haus 27 zu Rosolie wismäder 50
zu Rosolie wismäder 24 zu Bari wismäder 12
zu Berdon akher 5 zu Sucho polie akher 12
zwischen den weeg akher 2 in sitnik akher 13
zu Bari wismader 3 zwischen den weeg akher 5
zu Sucho poli akher 3 Sa 156
Sa 64
Vutsko Klisga 26//1/–/3
Vukman Sieiuvkh 30//1/3/4/9 Iviza Votter 80//1/
Jandre brueder 40//1/ Milos brueder des Iviza 50//1/
Sa 2/3/4/9 Ifkgo Sohn des Iviza 20//1/
Sa 4/–/3/7
33. Milan Ostoik bey haus 27
in Rosalie wismäder 24 37. Radolo Sachich hot b. haus 68
zu Berdon 5 zu rosolie wismäder 42
zwischen den weeg alhir 2 zu Bari wismäder 20
zu Bari wismäder 3 zu Sitnik akher 14
zu Suchopolie akher 3 zu Suhe polie akher 7
Sa 64 zwischen den weeg akher 6
Sa 157
Milan Ostoik 40//1/4/2/8
Milanke Sohn 16/1/ Radolo Sachich 30//1/8/9/21
Sa 2/4/2/8 Jaksa Votter 70//1/
Bosso brueder des Ersten 40/1/
34. Stanoe Ergoraz bey haus 52 Milassin Sohn des Radolo 20//1/
zu Rosolie wismäder 52 Sa 4/8/9/21
zu Bari wismäder 10
in Sitnik akher 15 war zuvor Chatolisch
zwischen den weeg akher 6
zu Sucho polie akher 9 38. Michat Barik bey haus 68
Sa 144 zu Rosolie wismäder 44
zu Bari wismäder 12
Stanoe Ergoraz 60//1/3/3/7 zu Sitnik akher 14
zu Suchopolie akher 7
35. Bogoe Repaz bey haus 90 zwischen den weeg akher 6
zu Rosolie wismäder 80 Sa 151
zu Bari wismäder 20
zu Sitnik akher 20 Michat Barik 60//1/4/6/16
160 Karl Kaser

Radoiza Sohn 40//1 42. Radomir Sachich bey haus 47


Johan Sohn 30//1 zu Rosolie wismäder 45
Nicolo item Sohn 25//1 zwischen den weeg akher 5
Marko Sohn 20//1 zu Sitnik akher 15
Janko Sohn 16//1 zu Suho polie akher 10
Sa 6/4/6/16 zu Bari wismäder 12
Sa 134
39. Raduko Berkik bey haus 68
in Rosulie wismäder 44 Radomir Sachich 50//1/2/2/8
zu Bari wismäder 12 Nicolo Sohn 20//1
in Sitnik akher 14 Vuk Sohn 16//1
in Suhopole akher 7 Iuizu Vötter des Ersten 16//1
zwischen den weeg 6 Sa 4/2/2/8
Sa 151
43. Nicolo Bosnonovik b. haus 47
Radniko Berkik 50//1/4/7/18 zu rosolie wismäder 45
Radolo brueder 40//1/ zwischen den weeg akher 5
Jacob brueder 30//1/ in Sitnik akher 15
Petko Sohn des Ersten 30//1/ zu Suchopolie akher 10
Jovan Item dessen Sohn 20//1/ zu Bari wismäder 12
Janko Item dessen Sohn 17//1/ Sa 134
Anton Item Sohn 16//1/
Sa 7/4/7/18 Nicolo Bosnonovik 40//1/6/7/16
Zuio Vötter 40/1/
40. Knes Belisak Bosnik bey haus 68 Radovan des Zuio brueder 30/1/
in Rosolie wismäder 44 Sa 3/6/7/16
in Sitnik akher 14
in Bari wismäder 12 44. Ostoia Vuratsa bey d. haus 120
in Suho polie akher 7 zu suchovo polie akher 18
zwischen den weeg akher 6 zu Barÿ wismäder 18
Sa 151 zwischen den weeg akher 8
zu Rosolie wismäder 80
Knes Belisak Bosnik 60//1/–/3/6 in Sitnik akher 25
Vmilien Sohn 23//1/ Sa 269
Radosah Sohn 18//1 8
Sa 3/–/3/6 Item zu Kovilatsa Sa 277

41. Radon Berlak bey haus 47 Ostoia Vuratsa 70//1/6/19/34


zu Rosolie wismäder 45 Boso Vötter 40//1
zwischen den weeg akher 5 Milen Vötter 30//1
in Sitnik akher 15 Milan des ersten Sohn 30//1
zu Suhopolie akher 10 Milik Item Sohn 25//1
zu Bari wismäder 12 Milatin Item Sohn 20//1
Sa 134 Ilia Item Sohn 19//1
Petko Item Sohn 17//1
Radon Berlak 40//1/4/6/13 Vukela des Boso brueder 20//1
Radota brueder 30//1/ Sa 9/6/19/34
Ivan brueder 16//1
Sa 3/4/6/13 45. Gruiza Radovantsovik hat bey den haus 45
zu Rosolie wismäder 40
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 161

zu Bari wismäder 9
zu Suhopolie akher 9 NB: Dise 134 strikh seind auf 10 personen geben
in Sitnik akher 12 worden vnd 2 personen hinweggezogen vor d. Mathim
zwischen den weeg akher 4 Opacik d. wohnung [...]
Sa 119
49. Maxim Polovina bey haus 27
Gruiza Radovantsovik 50//1/2/4/11 zu Rosalie wismäder 24
Vukas Sohn 25//1/ zu Berdon akher 5
Radosaf Sohn 20//1/ zwischen den weeg akher 2
Milosaff Sohn 19//1/ zu Suhopolie akher 3
Radoffoi Sohn 16//1/ zu Bari wismäder 3
5/2/4/11 Sa 64
46. Stanoe Bosnik bey haus 45
Maxim Polovina hot 40//1/2/3/7
zu Rosolie wismäder 40
Todor Sohn 20//1/
in Bari wismäder 9
Sa 2/2/3/7
in Suhopolie akher 9
in Sitnik akher 12
zwischen den weeg 4 50. Vukmer Koslize b. haus 40
Sa 119 zu Bari wismäder 7
zu Suhopolie akher 7
Stanoe Bosnik 50//1/1/4/9 in Sitnik akher 9
Nicoli Sohn 20//1/ zwischen den weeg akher 3
Miter Sohn 18//1/ zu Rosolie wismäder 19
Lasso Sohn 16//1/ Sa 85
4/1/4/9
Vukmer Kosliza 30//1/1/6/11
47. Stoiak Bosnik bey haus 45 Ivan brueder 25//1/
zu Rosolie wismäder 40 Raion brueder 20//1/
zu Bari wismäder 9 Radouai brueder 16//1/
zu Suho polie akher 9 4/1/6/11
in Sitnik akher 12
zwischen den weeg 4 51. Vule Adamovik 30
Sa 119 in Suhopolie akher 3
zu Bari wismäder 2
Stoiak Bosnik 40//1/1/6/9 zwischen den weeg akher 2
Ivan brueder 30//1/ in Rosolie wismäder 25
Sa 2/1/6/9
in Sitnik akher 5
Sa 67
48. Mitar Opaksik bey haus 47
zu Rosolie wismäder 45
zwischen den weeg akher 5 Vule Adamovik hot 30//1/–/2/5
in Sitnik akher 15 Sava brueder 20//1/
in Suchopolie akher 10 Antona brueder 18//1/
in Bari wismäder 12 3/–/2/5
Sa 134
52. Vuiaz Terkolik bey haus 42 1/2
Mitar Opaksiz 40//1/5/5/13 zu Rosolie wismäder 40
Matim brueder 30//1/ zu Suhopolie akher 8
Costadin brueder 30//1/ zwischen den weeg akher 4
Sa 3/5/5/13 in Sitnik akher 12
162 Karl Kaser

zu Bari akher 9
Sa 1151/2 Jure Merkobrada hot 50//1/1/7/13
Vukassin Sohn 25//1/
Vuiaz Terkolik hot 35//1/4/5/14 Nicolo Sohn 20//1/
Vukosaff brueder 30//1 Thoma Sohn 18//1/
Males brueder 25//1 Johan Sohn 17//1/
Jovan brueder 20//1 Sa 5/1/7/13
Sladoe brueder 18//1
Sa 5/4/5/14 57. Marko Bonik bey haus 27
in Rosolie wismäder 24
53. Vukosaff Schakik bey haus 6 zu Berdon akher 5
in Suhopolo akher 21/2 zwischen den weeg akher 2
in Mechinar akher 21/2 zu Bari wismäder 3
zu Rosolie wismäder 51/2 in Suho polie akher 3
zu Bari wismäder 1/4
Sa 64
Sa 163/4
Marko Bonik 22/1/1/4/6
Vukosaff Schaklik hot 24//1/–/3/4
58. Miter Schakik bey haus 131/2
54. Juko Schegiza bey haus 22 zu Rosolie wismäder 12
zu Rosolie wismäder 20 zu Berdon akher 21/2
zu Bari wismäder 4 zwischen den weeg akher 1
in Suho polie akher 4 zu Bari wismäder 11/2
in Sitnik akher 6 in Suhopoli akher 11/2
zwischen den weeg akher 2 Sa 32
Sa 58
Miter Schakik 30//1/1/4/6
Juko Schegiza 30//1/2/4/8
Radovan Votter 80//1/ NB. 1: Pop Radisa Bastala hot bey d. haus 95
Sa 2/2/4/8 zu Rosolie wismäder 80
zu Bari wismäder 18
55. Radogna Marinkovik b. haus 22 in Sitnik akher 25
zu Rosolie wismäder 20 in Suhopolie akher 17
zu Bari wismäder 4 zwischen den weeg akher 8
zu Suhopolie akher 4 Sa 243
in Sitnik akher 6
zwischen den weeg akher 2 Pop Radisa Bastala 30//1/2/3/6
Sa 58

Radogna Marinkovik 50//1/1/3/6 Vollgen di Jenigen ohne grunt Stükh seint in den dorff
Gabrielo Sohn 16//1/ Mechinar vnter Podlapaz gehörig
Sa 2/1/3/6
Marko Kraignaz Ein Chatolischer vorhin vnd nun aber
56. Jure Merkobrada hot bey haus 40 Woloch
zu Bari wismäder 7 30//1/2/3/6
zu Suchopolie akher 7
in Sitnik akher 9 Luca Bolevak ein Wolloh 50//1/1/2/4
zwischen den weeg akher 9
zu Rosolie wismäder 19 Ilia Komik ein Woloh 30//1/–/4/5
Sa 91
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 163

Conscriptio terrenorum et hominum in Udbina in Carbavia

Conscribtio terrenorum et hominum in Udbina in in Rosolie 51/4


Carbavia zu Male Rosolie 9
Alhoch hir delegirte Com. ist an den 18ten 8bris in Bare 6
nachmitag gegen 3: uhr v. Coreniza angelangt ist, alhir zu Hresik liuade 11
ist die massn: Zu Bunitsch nemblich. Ein Strikh v. 40: Sa 101
Ellen i dern 9 in die lenge lt 1: in der breithe. Ein tagbau
nach leut gebrauch, was 4: par oxen mit einen pflug in Item im gschloss 11
einen tag allen [...] geackert [...] Item bey dem gschloss wo d: Bolonken gewest 291/2
Sa 1151/2
1. Capitanus Loci ist Juan Stari Mesits.
hat bey den haus 200 Drug Bonchus Vicentiy 56/1/–/–
in Hersik 20 Morinssik hat 30/1
officier grunt gegeben Sa 220 einen [...] in allen 2

Capitanus loci Johr 78 1/–/1/2 3. Porculabo Mathe Nowakik bey


Sg erse 1/–/1/2 der traga des Mefik Haubthon 11
in Velika Buliku in Corbavia 22
Juan Rofikh bey haus 20 zu Molom Buliku Corbavia 8
in der bräthe 5 in Suchovo Cerbava 103/4
in Velika Stoluki 20 zu Rusolio liuada 6
in der bräthe 1 in Malom Rebik 41/4
in Suchany 10 in Hersik Bari 6
in Rosolie 10 zu tossak Udbina 200
in der bräthe 2/4
in Schlatinach 8
in Hrelik 5 in Schersich officiergrunt 9
in der bräthe 3/4
Sa 285
zu Mala Rulikum 8
in der bräthe 3/4
Mathe Novakik 40/1/1/2/4
in Mala Roluk 4
in der bräthe 1/4
4. Fendrich Mathe Besel bey s. haus
Sa 86 hat er 151/2
ober s. haus 4
Juan Rofik 33 1/1/2/4 Item auf ein ander orth by s. haus 10
Sgerse 1/1/2/4 In Corbavia h. der Mufik Haubtmann [...] 11
in Male Boluk in Corbavia 83/4
2. Drug Bonchus Vicentiy Marinssik hat in Velika Boliuk 21
bey Haus 15 in Suchai in Cerbavia 103/4
bey Berdu 6 in Rosolie liuada fer. 53/4
in Rebik 9 zu Sladina liuade 8
in grosn Buliku 21 zu Rosolie in Mala Boluk 41/4
in Suchaia 103/4 in Hersik bey saklagak fenilia 53/4
zu Slachitank 8 in Rebich 5
164 Karl Kaser

in Draga leter Rebich 6 in Hersik zu Bari 53/4


in Draga bey Juackuhe 7 bey Garaule 3
Item bey Cara Vula 4 zu Werdu h. Garaule 5
lter der schanz 7 Item alda 4
Sa 144 2/4 Sa 1181/4

Item officirs grunt zu Rebich 5 Pere Rusik 34/1/5/4/12


Sa 149 2/4 Paue brueder 25/1
Micho brueder 20/1
Fendrich Mathe in allen 3/5/4/12
Besel hat 34/1/1/5
Stipe Sohn 16/1 7. Nicolo Novalsik bey s. haus 15
Sa 2/1/5 bey Karasula zu Berdu 4
in Drasa Le. Karasula 6
[Opaska: hat kheinen Concession brieff] auf d. schanz 4
in Bole Schaternize 11
5. Desetnik Miko Sertik in Male Buluk 81/8
bey haus 15 zu Velika Wuluk 21 4/8
in Male Bulukiu Corbavia 9 1/5 zu Suhaia 11 2/8
in Velika Boluk 213/4 in Rosolie fenilia 6 2/8
zu Suchaia in Corbavia 111/4 zu Sladine fenilia 8
in Rosoliah fenilia 61/4 zu Rosolie in Male Wuluk 4 2/8
zu Slatina fenilia 8 Item zu Rosolie fenilia 5 6/8
in Rosoliak Male Boluk 43/4 in Hersik fenilia 10 6/8
zu Rosolie bey Gaia 43/4 in Hersik Bare 6 2/8
in Hersik fenilia 101/4 in Suchaia 3
in Hersik Bara 11 bey dem Gsch. Corbavia 4
zu Rebik 4 Sa 129 6/8
by Garaula 5
zu Bausnik ibe osten hat 8 Nicola Novalsik 30//1/3/5/9
Item alda ober fenilia 4 1/3/5/9
Sa 123 2/4
[Opaska: hat ein Concessionsbrieff v. hln B. teuffenbach
Miko Sertik 34/1/5/5/12 [...]]
Miho brueder 28/1
Sa in allen 2/5/5/12 8. Juan Kulgion bey haus 15
in Bolie h. denen häussern 11
[Opaska: B. v. teuffenbach ein Patent geben. d. er bis zur in Cerbavia Le. Rebik 9
alt [...] d. lob. Commission det.ch 3: 8ber 1711.] zu Veliku Bulu in Corbavia 21
zu Suchaia 103/4
6. Desetnik Pere Rusik by s. haus 15 in Rosulie wismäder 53/4
zu tersnie lte s. haus 11 zu Slatina livade 8
in Male Boluk in Corbavia 9 in Rosolie Male Boluk 41/4
zu Velika Buluk 21 in Hersik fenilia 103/4
in Suchaia in Corbavia 103/4 in Hersik Bare 53/4
zu Slatina 8 Sa 1011/4
Item alda 5
zu Rosolie wismäder 53/4 Juan Kulgeon 50//1/4/3/8
in Rosolie Male Buliku 41/4 1/4/3/8
in Hersik fenilia 103/4
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 165

9. Vid Messik bey s. haus 11 in Rosolie Wismäder 51/2


zu Werdu Geraula 8 in Male Wuluku Rosolie 4
lte den ther Vdbina 5 zu Hersik fenilia 101/2
lte den haus in Boljie 11 in Hersik Bare 51/2
Item [...] den von Geraula 5 Sa 741/2
In Corbava zu Mali Wohek 9
Stipan Glabusar 30//1/2/1/4
Vid Melik 30//1/2/6 Köpf 1/2/1/4
Iviza brueder 27/1
Mathe brueder 26/1 13. Desetnik Lore Raikovik bey
Sa 3/2/6/11 s. haus 15
gegeniber des felt 15
10. Pere Trasenovnik bey haus 13 bey Garaul 7
bey den haus in polie 101/2 in Berdu 4
in Corbava Mala Woluk 81/2 bey d. schanz 4
in Veliku Wulu Cerbavia 201/2 Item lte d. schanz 3
in Suchaia 101/2 zu polie lte den haus 121/2
zu Rosolie wismäder 101/4 lte Rebik 9
in Slatina fenilia 61/2 in Velika Wuluk 22
in Rosolie Mala Wuluku 4 zu Suchaia 111/2
zu Hersik 101/2 in Rosolie fenilia 11
in Hersik Bari 151/4 in Slatina 9
Sa 1091/2 zu Male Wuluk Rosilie 41/2
zu Hersik Wismäder 111/2
Pere Trasenovik 30//1/4/2/7 zu Hersik Bare 7
Sa 146
11. Juan Kersnaryk bey haus 14
bey d. Drasa der Onesik 103/4 Desetnik Lore Raikovik hat
zu Male Wuluk Corbavia 83/4 Jahr 60//1/4/8/18
in Velika Wuluk Corbavia 203/4 Jure Sohn 36//1/
zu Suchaia 103/4 Ivan Sohn 24//1/
in Slatina 73/4 Matia Sohn 23//1/
zu Rosolie wismäder 53/4 Marko 22//1/
In Male Wuluku Rosolie 4 Paue 20//1/
in Hersik fenilia 103/4 Sa 6/4/8/18
in Hersik Bare 53/4
Sa 99 14. Jure Fumych bey s. haus 141/2
in Coren. bey Laternik 103/4
Juan Kersaryk in Beli Wuluk 203/4
hat 30//1/1/5/ in Suchaia 101/2
Ilia brueder 20//1 zu Rosolie 53/4
Micho 17//1 zu Slatina Wismäder 73/4
Berek 16//1 in Rosolie zu Male Wuluk 4
Sa 4/1/5/10
Jure Fumych 50//1/2/6/11
12. Stipan Glabusar bey haus 13 Leua filiol 26//1
bey den Mesik Draga 101/2 Vide filiol 16//1
zu Male Wuluk 81/2 Sa 3/2/6/11
in Suchaia 101/2
zu Slatina 61/2 15. Mileta Todenik Walah hat bey s.
166 Karl Kaser

haus 14 18. Miche Suralevich hat bey den


in Cerbava zu Mala Wuluk 83/4 haus 15
zu Velika Wuluk 203/4 Item [...] den haus zu tergine 11
in Suchaia 101/2 in Male Wuluk Corbavia 9
zu Rosolia fenilia 73/4 zu Velika Wuluku i Corbavia 21
in Rosolia mala fenilia 4 in Suchaia 103/4
in Hersich fenilia 101/2 zu Rosolie fenilia 10 2/4
in Hersich Bare 53/4 in Slatina fenilia 8
Sa 82 in Rosolie Male Wuluka 41/4
in Hersik fenilia 103/4
Mileta Todenik 50//1/2/2/6 in Hersik Bare 6
[...] Sohn 16//1 ltn d. schanz 4
Ilia [...] 18//1 Sa 1101/4
Sa 3/1/2/6
Miche Surahnich 40//1/3/2
[Opaska: hat khein brieff] Vide Sohn 16//1
Sa 2/3/2/7
16. Marko Trauiza Balach hat bey den
haus 12 19. Juan Suton Walach bey haus 9
bey Rebich 83/4 in Male Wuluk Cerbavia 83/4
in Cerbava zu Velika Woluk 203/4 in Velika Wuluch 203/4
in Suhaia 10 2/4 zu Suchaia 102/4
zu Rosolie fenilia 53/4 in Rosolie wismäder 101/4
Item in Boluk Rosalie 4 zu Rosolie Male 53/4
in Hersik Bare 111/4 in Hersik fenilia 103/4
Sa 79 in Hersik Bare 5 2/4
Sa 851/4
Marko Trauiza 50//1/2/3/8
Boso Sohn 30//1 Ivan Suton 47//1/2/4/8
Mile Item Sohn 20//1 Mihal Sohn 17//1
Sa 3/2/3/8 Sa 2/2/4/8

17. Mathe Steden bey haus 12 20. Michal Jantsik Walah bey haus 15
bey d. schanz 6 in Mala Wuluk Corbavia 9
ltn Rebik 101/2 in Veluka Wulu Corbava 21
in Male Wuluk in Corbavia 81/2 zu Suchaia 103/4
zu Veliku Wuluk 201/2 in Rosolie fenilia 6
zu Suhai 101/4 zu Rosolie Male 6
In Rosolie fenilia 101/4 in Hersik fenilia 11
Item in Suchaia 7 2/4 in Hersik Bare 6
in Male Wuluku Rosolie 4 ltr haus auf ein [...] alh yber [...] 11
zu Hersik fenilia 101/4 Sa 953/4
in Hersik Bare 5 2/4
in Boluk 7 Michal Jantsik 50//1/1/2/6
Sa 1121/4 Milos Sohn 20//1/
Dragosa 16//1
Mathe Steden 23//1/2/2/5 Sa 3/1/2/6

[Opaska: hat kheine Concesion brieff] 21. Boso Bosanovik bey haus 15
in Malo Wuluku 9
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 167

zu Velika Wuluk in Corbava 21 Males Sohn 30//1


zu Suchaia 103/4 Sa 2/1/3/6
in Rosolie fenilia 6
zu Rosaliah bey Gaia 6 24. Simon Jantsits Walah bey haus 15
in Malo Wuluku wismäder 4 in Cerbava Mala Boluku 81/2
in Hersik fenilia 11 in Belim Wulukin Corbavia 21
in Hersik Bare 6 in Suchaia 103/4
Sa 883/4 zu Rosolie 103/4
in Suchaia ober wosser 6
Boso Bosanovik in Male Rosolie fenilia 51/4
hot Johr 40//1/3/4/9 in Hersik wismader 11
Sauo brueder 20//1 zu Hersik Bare 8
Sa 2/3/4/9 Sa 961/4

22. Desetnik Jure Gaier bey haus 10 Simon Jantsits 30//1/3/8/12


lte den haus bey den Rön 4
in Drasga 2 [Opaska: hat khein brieff]
bey Carasol 51/2
bey d. schanz 3 25. Miko Lenkik Walah hat
in Rohik bey Schaterniz 83/4 bey haus 9
Item Ibidem 103/4 in Rebik 81/2
in Veliku Wuluk Corbavia 203/4 zu Wuluk Bolicu in Corbavia 203/4
zu Suchaia 102/4 zu Suchaia 101/4
in Rosolie wismäder 101/4 in Rosolie wismäder 101/2
zu Slatine fenilia 73/4 zu Rosolie in Male Wuluku 51/4
zu Rosolie bey Gaia 5 in Hersik wismäder 73/4
in Hersik fenilia 10 2/4 in Hersik Bare 73/4
in Hersik Bari 53/4 Sa 793/4
Sa 114 2/4
Miko Lenkik 48//1/1/1/5
Desetnik Jure Gaier Saua Sohn 17//1/
hot 30//1/3/4/8 Stipan Sohn 16//1
Sa 1/3/4/8 Sa 3/1/1/5

23. Stipan Kernpotich bey haus 151/2 [Opaska: hat khein brieff]
Item ibidem 10
ober den haus v. d. Draga 4 26. Anton Kouatsch ist vorhin ein Chatolisch gebesn
bey Schaterniz 11 nun aber Walah
lete. Schaterniz 11 hat bey s. haus 14
zu Belina Wulu in Corvania 21 Gude Rebik 81/4
zu Suchaia 103/4 in Belica Wuluk Corbavia 203/4
in Rosolia fenelia 101/2 zu Suchaia 101/2
in Slatina 7 zu Rosolie wismäder 101/4
Item in ober Rosolie 41/4 in Male Boluku Rosolie 71/4
in Hersik wismäder 103/4 in Hersik wismäder 8
in Hersik Bare 6 zu Hersik Bare 73/4
Sa 1213/4 zu Cerbava bey Woluz 11
Sa 973/4
Stipan Kernpotik
hat 60//1/1/3/6 Anton Kovacs 25//1/–/2/4
168 Karl Kaser

Juriza bruder 20//1 zu Suchaia 101/4


Sa 2/–/2/4 in Rosolie fenilia
zu Khleine Rosolie 7
27. Todor Todorich Walah bey haus 14 in Hersik fenilia 101/2
bey Rebik 81/2 in Hersik Bare 71/2
in Velika Wulu in Corbavia 203/4 Sa 741/4
zu Suchaia 101/4
in Rosolie wismäder 101/2 Pere Raikovik 25//1/1/2/4
in Male Rosolie 7
in Hersik wismäder 103/4 [Opaska: hat khein brieff]
zu Hersik Bare 73/4
Sa 891/2 31. Miko Novatsits der andere Sohn
bey haus 15
Todor Todorik 26//1/2/2/5 bey Schaterniza 11
Item Ibidem 9
[Opaska: hat khein brieff] zu Beliku Wulu Corbavia 21
in Suchaia 103/4
28. Jure Kaps bey haus 14 zu Rosolie Wismäder 101/2
bey Rebik 83/4 zu Slatina fenilia 8
in Veliku Wuluk 203/4 in Mala Boluku Rosolie 4
in Suchaia 101/2 in Hersik fenilia 43/4
in Rosolie wismäder 101/4 zu Hersik Bare 6
Item in Suchaia 73/4 Sa 100
in Male Rosolie 7
in Hersik wismäder 103/4 Miko Novatsits 30//1/3/3/7
in Hersik Bare 73/4
Sa 971/2 [Opaska: hat kheine Concesion]

Jure Kaps 46//1/1/2/5 32. Pave Rosantik 8


Marko Sohn 20//1 in Voluk 4
Sa 2/1/2/5 bey d. schanz 4
gegen yber der schanz 7
29. Jacob Bissarovik bey s. haus 13 bey der Cpitan Mesik Draga 11
in Rebik 81/4 Item ibidem 101/2
zu Wuluk Beliku Corbavia 201/2 in Male Wuluku in Schaterniza 41/2
in Suchaia 101/4 in Velika Wuluku Corbavia 201/2
zu Rosolie fenilia 101/4 in Suchaia 101/2
zu Klein Rosolie 7 in Slatina fenilia 71/2
in Hersik Rosolie 101/2 in Rosolie fenilia 101/4
zu Hersik Bare 71/2 in Male Rosolie fenilia 4
in Hersik fenilia 51/2
Sa 741/4 in Hersik Bare 51/2
Sa 1123/4
Jacob Bisarovik 40//1/4/4/9
Pave Rosantik 24//1/2/2/5
[Opaska: hat khein brieff]
[Opaska: hat khein brieff]
30. Pere Raikovik in
Rebik 81/4 33. Saue Sakula ein Balah bey den haus 15
in Woluk Velika Corbavia 20 2/4 in Male Wuluk 83/4
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 169

in Weliku Wuluk in Corbavia 21 zu Suchaia 103/4


zu Suchaia 103/4 in Rosolie fenilia 6
bey Gai Rosolie 8 zu Slatina 8
In Rosolie wismäder 103/4 bey Gaia 41/4
zu Male Wuluku Rosolie 4 in Hersik Wismäder 103/4
in Hersik fenilia 103/4 zu Hersik Bare 6
in Hersik bare 6 Sa 1143/4
Sa 95
Peter Todorik 50//1/1/4/7
Saua Sakula 50//1/4/6/13 Radosa Sohn 20//1
Radivoi brueder 38/1 Sa 2/1/4/7
Peter der beyden Sohn 16//1
Sa 3/4/6/13 [Opaska: *Hiriber hat er eine Concesionsbrieff v. hl.
Misik [... ...]]
[Opaska: hat khein brieff]
37. Zanke Schudia bey s. haus 13
34. Mihat Koloranin Woloh hot lte Rebik 103/4
bey haus 19 zu Male Wuluku 81/2
in Rebik 83/4 in Beliku Wuluk Corbavia 20 1/5
in Beli Wuluk Corbavia 203/4 zu Suchaia 101/4
in Suchaia 10 2/4 in Rosolie Wismäder 5 2/4
in Rosolie Wismäder 53/4 zu Male Wuluku bey Gaia 4
bey Gaia Rosolie 73/4 in Hersik fenilia 101/2
in Mala Wuluk bey Gaia 4 in Hersik Bare 51/2
in Hersik Bare 61/2 Sa 88 2/4
Sa 83
Zanke Schudia 24//1/1/4/6
Michat Koloranin 50//1/1/5/7
[Opaska: hat khein Concession]
35. Mathe Kosignat bey haus 5
Item ibidem 7 38. Juriza Maichar bey haus 8
Item ibidem 103/4 in Suchaia 11
in Rebik 83/4 bey Gaia Rosolie 61/2
in Beli Wuluk Corbavia 203/4 in Hersik Bare 6
in Suchaia 10 2/4 311/2
zu Roslie fenilia 53/4
zu Slatina fenilia 73/4 Juriza Maicher 28//1/2/1/4
in Male Wuluk bey Gaia 4
in Hersik wismäder 10 2/4 39. Frane Babich [...] bey haus 12
in Hersik Bare 6 in Corbava Beliku Wuluk 20 3/4
Sa 963/4 in Slatina 8
zu Suchaia 11
Mathe Kosignat 30//1/3/8/12 in Rosolie bey Gaia 6
in Rosolie fenilia 53/4
[Opaska: hat khein brieff] zu Hersik Bare 61/2
bey Schaterniza in Corbavia 7
36. Peter Todorik Waloh bey haus 15 in Werdo Schanz 9
bey Beusniz 24 ober Tsoluk 8
in Male Wuluk* 9 Sa 94
in Veliku Wuluk Corbavia 21
170 Karl Kaser

Frane Babich 36//1/3/4/8 Gergo Galion 40//1/5/2/8


1/5/2/8
[Opaska: hat kheinen brieff d. Concession]
[Opaska: hat kheinen Concesionsbrieff]
40. Mathe Korokas bey haus 14
bey d. schanz 5 43. Pave Stankovik lte s. haus 14
bey Schaterniza 103/4 in Tergnie 103/4
Item ibidem 83/4 in Schaterniza 81/4
in Beliku Wuluk Corbavia 203/4 in Beliku Wuluk Corbavia 203/4
in Suchaia 101/2 zu Suchaia 8 2/4
zu Slatina 73/4 in Slatina 73/4
in Rosolie fenilia 101/4 in Rosolie fenilia 71/4
in Mali Wuluk bey Gaia 4 in Roslie bey Gaia 4
zu Hersik Bare fenilia 10 1/5 in Hersik fenilia 101/4
zu Hersik Bare alhir 53/4 in Hersik Bare 6
Sa 108 Sa 97 2/4

Mathe Korokas 24/1/–/5/6 Pave Stankovik 40//1/1/5/7


Sa 1/1/5/7
41. Lore Tikiak bey haus 15 1/5
bey Garagula 4 44. Milos Tsuitrozanin Walah
bey d. schanz 5 bey haus 19
Item Ibidem 3 in Schaterniz 11
zu Tsoluk 10 in Velika Wuluk 21
in Schaterniza 11 in Suchaia 8
Item ibidem 11 in Schaterniza 11
in Beliku Wuluku Corbavia 21 in Hersik fen. 11
zu Suchaia 11 in Hersik Bare 5
zu Rosalia Wismäder 101/4 Sa 95
in Slatina fenilia 8
in Male Wuluk bey Gaia 41/4 Milos Tsuitrozanin
in Hersik fenilia 103/4 hat 40//1/4/9/15
in Hersik Bari 7 2/4 Juan 38//1
1321/4 Sa 2/4/9/15

Lore Tikiak 18//1/2/3/6 [Opaska: hat kheine Concesion]

42. Gergo Galion bey haus 81/2 45. Vuio Terdon bey haus 91/4
bey den [...] 11 bey Schaternitz 10 2/4
in Schaternize 101/2 Item ibidem 8 2/4
Item ibidem 81/2 in Beli Wuluk 201/2
in Veliku Wuluk 201/2 in Suchaia 81/4
zu Suchaia 101/2 zu Slatina 71/2
in Slatina 71/2 in Rosolie fenilia 101/4
in Rosalie wismäder 71/4 Rosolie bey Gaia 4
in Hersik fenilia 101/2 in Hersik wismäder 10 2/4
in Hersik Bare 5 in Hersik Bare 4 2/4
in Garaule 3 Sa 933/4
1023/4
Vuio Terdon 24//1/1/3/5
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 171

46. Micho Terdon bey haus 12 50. Jacob Monze bey haus 13
bey Schaterniz 101/2 lter dem gschlos h. d. [...] 2
in Beliku Wulku 201/2 zu Schaterniza 101/2
in Suchaia 81/4 Item ibidem 81/4
in Slatina 71/2 in Velika Wuluku 20 2/4
zu Rosolie fenilia 10 1/2 in Suchaia 8 2/4
in Slatina 7 2/4
in Rosolie bey Gaia 4 zu Rosolie fen. 51/4
in Hersik fenilia 101/4 Rosolie bey Gaia 4
in Hersik Bare 41/2 in Hersik fen. 101/4
Sa 873/4 in Hersik Bare 5 2/4
Sa 951/4
Micho Terdon 30//1/2/2/5
Jacob Monze 30//1/2/4/7
47. Mathe Santik bey haus 113/4
bey der schanz [...] bey der Cula 31/4 [Opaska: hat khein Concesionbrieff]
Item ibidem 4
Item ibidem 4 51. Lore Fumik bey haus 15
bey Garaule 51/4 bey Garaule lt bey d. schanz 7
bey Schaterniza 10 2/4 Item bey Garagule 6
in Mala Wuluku lter Schaterniza 8 2/4 lter d. gschlos 31/2
bey Velika Wuluk Corbavia 201/2 zu Schaterniza 11
in Suchaia 81/2 Item ibidem 83/4
in Rosolie fenilie 51/4 in Veliku Wuluku Corbavia 21
in Slatina 71/4 zu Slatina 8
in Rosolie bey Gaia 4 in Rosolie fenilia 53/4
in Hersik fenilia 101/2 in Rosolie bey Gaia 4
in Hersik Bare 51/2 in Hersik fenilia 103/4
Sa 1083/4 in Hersik Bare 6
in Suho polie 53/4
Mathe Santik 28//1/2/3/6 Sa 112 2/4

49 [!] Marko Bosik bey haus 13 Lore Fumik 25//1/2/4/8


Item ibidem 10 2/4 Mathe brueder 20//1/
in Schaernizu 81/4 2/2/4/8
in Veliku Wuluku Corbavia 20 2/4
zu Suchaia 81/4 52. Stefan Tserenkovik hat bey haus 14
in Slatina 7 2/4 in Male Wuluku 81/2
in Rosolie fen. 5 2/4 in Veli Wuluk Corbavia 203/4
in Rosolie bey Gaia 4 in Suhaia 81/4
in Hersik fen. 101/4 zu Slatina 73/4
in Hersik bare 5 2/4 in Rosalie fen. 5 2/4
931/4 in Rosalie bey Gaia 4
in Hersik Bare 10 2/4
Marko Rosik 40//1/2/3/7 in Hersik fenilia 53/4
Juriza Sohn 16//1 Sa 85
Sa 2/2/3/7
Stefan Tserenkovik 55//1/1/3/6
[Opaska: hat khein Concessionsbrieff] Jacob Sohn 25//1
172 Karl Kaser

2/1/3/6 56. Mathe Perkovik by haus 5


in Male Wuluku bey Schaternizu 81/2
53. Zuio Mirik Walah bey haus 14 in Veliku Wuluku Corbavia 201/2
in Male Wuluku bey Schaterniz 71/2 in Suchaia 91/4
in Beliku Wuluk Corbavia 203/4 Item in tergnie 91/2
in Slatina 81/2 zu Tsoluk 7
Item Ibidem 73/4 in Rosolie bey Gaia 4
in Rosalie fenilia 51/2 in Rosolie Wismäder 101/4
in Rosolie bey Gaia 4 in Hersik fenilia 10 2/4
in Hersik fen. 101/2 in Hersik Bara 7 2/4
in Hersik Bare 53/4 Sa 92
Sa 841/4
Mathe Perkovik
Zuio Mirik 30//1/2/2/5 hat 50//1/2/1/6
Micho Sohn 19/1
[Opaska: khein brieff] Cuia Item Sohn 16/1
3/2/1/6
54. Milan Kiosik Walah bey haus 15
bey Schaterniz Male Wuluk 83/4 57. Martin Saffik et Juan Saffik stehen
in Weliku Wuluk Corbavia 21 bey einander bey haus 111/2
in Slatina 8 zu Karaula 41/4
zu Suchaia 93/4 Item ibidem 2 2/4
in Rosolie fenilia 53/4 bey der schanz 2 2/4
in Rosolie bey Gaia 4 in Mala Boluk 91/4
in Hersik wismäder 103/4 in Veliku Wuluk Corbavia 203/4
in Hersik Bare 6 in Suchaia 83/4
Sa 89 in Slatina 73/4
in Rosolie fen. 101/4
Milan Kiosik 36//1/4/10/17 in Rosolie bey Gaia 4
Laso brueder 33//1/ in Hersik fenilia 103/4
Janko brueder 30//1 in Hersik Bara 53/4
Sa 3/4/10/17 Sa 98

[Opaska: khein brieff] Martin Saffik 28//1/4/5/11


Juan Saffik 24//1
55. Radoiza Kiosik Walah bey haus 15 Sa 2/4/5/11
in Male Woluku bey Schaternizu 83/4
in Veliku Wuluku Corbavia 21 [Opaska: hat kheine Concession]
in Suchaia 93/4
zu Slatina 8 58. Juan Plasanin bey haus 15
in Rosolie fen. 53/4 lter s. haus 12
in Rosolie bey Gaia 4 in Rebik 5
in Hersik fenilia 103/4 in Breg bey Silaz 5
in Hersik Bari 6 in schanz bey d. Kula 6
Sa 89 in Slatina 5
bey der Mesik Drasa 81/4
Radoiza Kiosik 30//1/2/1/4 in Hersik fenilia 53/4
in Hersik Bare 6
[Opaska: hat kheine Concession] Sa 68
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 173

Juan Blasanin 51//1/3/4/10 Juriza Sohn 14//1


Vid Sohn 22//1 Sa 4/1/5/10
Mathe Sohn 16//1
Sa 3/3/4/10 [Opaska: kheine Concesion]

[Opaska: khein Concession brieff] 62. Vuk Montsilovik Balah bey haus 22
bey Rebik 83/4
59. Vuk Ifkovik bey haus 13 in Velika Wuluku Corbavia 203/4
zu Tergnie 91/2 in Suchaia 10
bey Schatterniza 101/4 zu Rosolie fenilia 101/4
in Veliku Wuluku 20 2/4 in Slatina fenilia 71/4
in Suchaia 8 2/4 in Malo Wuluku bey Gaia 4
in Slatine 4 in Hersik wismäder 103/4
in Rosolie Wismäder 51/2 In Hersik Barik 6
Rosolie bey Gaia 41/4 Sa 1101/4
in Hersik Wismäder 101/4
zu Hersik Bara 51/2 Vuk Montsilovik hat
Sa 911/4 Johr 40//1/–/3/5
Michal filiol 16//1
Vule Ifkovik 36//1/1/5/7 2/–/3/5

60. Jue Fronich bey haus 18 [Opaska: hat kheine Concession brieff]
in Hersik wismäder 9 2/4
63. Petko Schuti Walah bey haus 24
in Hersik Bara 6
bey Rebik 83/4
Sa 29 2/4
in Velika Woluk Corbavia 103/4
in Suchaia 101/2
Jue Fronich 40//1/–/4
in Slatina 73/4
Jure Sohn 20//1
zu Khleine Rosolie 101/4
Vide Sohn 19//1
in Male Wuluk 4
Stipe Sohn 16//1
in Hersik Bare 101/4
Sa 4/–/4
in Hersik fen. 51/2
Sa 913/4
[Opaska: hat khein brieff]
Petko Schuti 45//1/3/4/9
61. Miko Furnik bey haus 14 Vutsen brueder 40//1
zu Tergnie 103/4 Sa 2/3/4/9
in Male Wuluku bey Rebnik 83/4
in Velika Wuluk in Corbava 203/4 [Opaska: hat khein brieff]
in Suchaia 10 2/4
zu Rosolie fen 51/2 64. Radovan Vukiden Walah hat bey
in Slatina fenilia 71/2 s. haus 11
in Rosolie bey Gaia 4 in Schaterniza bey Rebik 81/4
in Hersik Wismäder 101/2 in Velicu Wuluk in Corbavia 101/4
in Hersik Bara 51/2 zu Suchaia 101/4
in Rosolie fen. 101/4
Sa 973/4 in Slatina fen. 71/4
zu Male Wuluk bey Gaia 4
Miko Furnyck 50//1/1/5/10 in Hersik fen. 101/4
Vide Sohn 23//1 in Hersik Bare 61/2
Bare Sohn 20//1 Sa 78
174 Karl Kaser

in Veliku Wuluku Corbavia 201/2


Radovan Vukaden 30//1/2/3/6 in Rosolie Wismäder 10
in Slatina 71/4
[Opaska: khein Concessionbrieff] in Rosolie bey Gaia 4
in Hersik Wismäder 101/4
65. Mihata Tukulia Walah bey haus 16 in Hersik Bare 61/4
in Schaternize 11 Sa 911/4
in Veliku Buluk Corbave 21
zu Suchaia 103/4 Martin Kresnarik 35//1/3/2/6
in Rosolia wismäder 101/4
zu Slatina 8 [Opaska: hat kheine Concesion]
Rosolia prima Gaia 4
in Hersik wismäder 11 68. Miko Stankovich bey haus 13
in Hersik Bare 7 bey denen millen lter den haus 101/4
Sa 99 in Male Wuluk 81/2
in Velika Wuluku in Corbava 201/4
Mihata Tukulia 48//1/4/3/11 in Suchaia 101/4
Nenko Sohn 30//1 in Rosolie Wismäder 101/4
Vuk 20//1 in Slatina Wismäder 103/4
Periza 18//1 in Rosolie bey Gaia 4
Sa 4/4/3/11 in Hersik 101/4
in Hersik Bare 61/2
[Opaska: khein brieff] Sa 104

66. Mathe Bukovich bey haus 13 Miko Stankovik 30/1/3/4/9


bey der Mesik Cpt. Draga 101/4 Jurisa brueder 20/1
bey den müllen zu Buluk 81/4 Sa 2/3/4/9
in Veli Buluk Cerbava 201/2
in Suchaia 101/4 69. Miter Merkovik Walah bey haus 4
in Rosolie wismäder 101/4 in Male Wuluku zu Rebik 81/4
in Slatina 71/4 in Veliku Wuluku Corbavia 201/2
in Mala Woluk 4 in Suchaia Dola 101/4
in Hersik fenilia 101/2 in Rosolie bey Gaia 4
in Hersik Bare 61/2 in Hersik wismäder 101/4
Sa 1003/4 in Hersik Bare 71/2
Sa 75
Mathe Bukovik 40//1/2/1/6
Micho figlio 20//1 Miter Merkovik 45//1/3/2/7
Vuk figliol 16//1 Pere brueder 30//1
Sa 3/2/1/6 Sa 2/3/2/7

67. Martin Kresnarik bey haus 13 NB der Smalziz vndter den Gralat Carlstatt hat mit Cilicia
bey denen müllen 12 vndter Vdbina 15 tagpau
in Male Wuluk 81/4
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 175

Conscriptio terrenorum et hominum in Udbina, welche Haubtmanschaft in Corbavia ligend ist

Strikh Köpf zu Weibs-bilder in allen Seellen


waffen tragen oder khöpf
Capitaniy Loci ist der Juan Messich hat in alleinigen 220 1 1 2
2: orth ohne Concessionbrieff
Juan Rofikh hat in 9: orth 86 1 3 4
Rendg: Donug: Borochus Vicentius Momitsik hat in
12: örther 115 1/2 Strikh - - - -
Proculab Mathe Novakik hat in 10: orth 285 1 3 4
fendrich Mathe Besel hat in 17 orth so in d.
Conscription alle benenet grundt 149 1/2
2 6 8
Desetnik Miko Sertik hat in 14: örther 123 1/2
2 10 12
Desetnik Pere Rusik hat in 14: örther 118 1/8
3 9 12
Nicola Novatsik hat in 16: örther 129 1/8
1 8 9
Juan Kolgion hat in 10: örthern 101 1/4
1 7 8
Vid Messik hat in 13: örthern 121 1/4
3 8 11
Pere Tresenucich hat in 10 örther 1091/2 1 6 7
Juan Kersnavich hat in 10 örther 99 4 6 10
Stipan Glabusar hat in 9: örther 741/2 1 3 4
Desetnik Lore Raikovik in 15 örther 146 6 12 18
Diser hat einen Concession brieff v. hl: Jl. Ronaza
ltn 30 April 1711: Jedoch nur al bis Jur
auflieggt der Commission
Jure Fumych hat in 10 örthern 99 3 8 11
Marko Trauiza Wallah hat in 8 örther 79 3 5 8
Mathe Studen hat in 12 örthern 112 1/4
1 4 5
Mihe Surelevich hat in 11: örthern 110 1/4
2 5 7
Juan Sutan Wallah hat in 9: örthern 85 1/4
2 6 8
Michat Jantsik Wallah hat in 9: örthern 95 3/4
3 3 6
Bosso Bosanovik hat in 9: örthern 88 3/4
2 7 9
Desetnik Jure Gaier hat in 14: örthern 114 2/4
1 7 8
Stipan Kernpotich hat in 12: örthern 121 2/4
2 4 6
Janke Schudia hat in 9: örthern 88 2/4
1 5 6
Juriza Maichar hat in 4: örthern 31 2/4
1 3 4
Frane Babich hat in 10: örthern 94 1 7 8
176 Karl Kaser

Köpf zu in allen Seellen


Strikh Weibs-bilder
waffen tragen oder khöpf
Mathe Korokos hat in 11: örthern 108 1 5 6
Lore Tikuk hat in 14: örthern 132 1/4
1 5 6
Gergo Gation hat in 11: örthern 102 3/4
1 7 8
Pave Stankovik hat in 10: örthern 97 2/4
1 6 7
Milos Tsuitrozanin hat in 8: örthern 95 2 13 15
Vizo Tudon hat in 10: örthern 93 3/4
1 4 5
Micha Tudon hat in 9: örthern 87 3/4
1 4 5
Mathe Sautztik hat in 14: örthern 108 1 5 6
Marko Bosik hat in 10: örthern 93 1/4
2 5 7
Jacob Manze hat in 11: örthern 95 1/4
1 6 7
Loure Fumik hat in 13: örthern 112 2/4
2 6 8
Stefan Tserenkovik hat in 9: örthern 85 2 4 6
Zuio Mirik Wallah hat in 9: örthern 84 1/4
1 4 5
Milan Kiosik hat in 9: örthern 89 3 14 17
Radoiza Kiosik Wallah hat in 9: örthern 89 1 3 4
Mathe Berkovik hat in 10: örthern 92 3 3 6
Martin Saffik et Juan Saffik hat in 12: örthern 98 2 9 11
Juan Blasanin hat in 9: örthern 68 3 7 10
Vule Ifkovik hat in 10: örthern 91 1/4
1 6 7
Jue Franich hat in 3: örthern 29 2/4
4 4 8
Miko Fumÿck hat in 10: örther 97 3/4
4 6 10
Vuk Montsihovik Balah hat in 9: örthern 110 1/4
2 3 5
Petko Schuti Wallah hat in 9: örthern 91 3/4
2 7 9
Radonan Vukaden Wallach hat in 9: örthern 78 1 5 6
Mihatu Tukulia Wallah hat in 9: örthern 99 4 7 11
Mathe Berkovik hat in 10: örthern 100 3/4
3 3 6
Martin Kresnarik hat in 9: örthern 91 2/4
1 5 6
Miko Stankovik hat in 10: örthern 104 2 7 9
Mitar Merkovik hat in 8: örthern 75 2 5 7
der Smalzih vnter den Generalat Carlstatt hat
mit Cilicia vnter Udbina 15: tagbau 150 - - -
7135 3/4
119 402 496
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 177

Conscriptio Terrenorum in Mutilich


sub Capitaneubu Udbinensi

Conscriptio Terrenorum in Mutilich sub Capitaneubu 3. Knes Miho Zuitovich sotto Casa 16
Udbinensi one e la Misura come in Udbina prine Sano li in berdo Ros 4
Chatolici dppo li Baluhi. in luchi 9
Apreso Begouiza 8
1. Dnus Parochus Vicentius Mariuchich Jun. Item apreso Begouiza 5
sotto Casa 13 in Chioluch 51/4
in luchi 111/2 in Chioluch deto 21/2
in Zagere 10 in deto locco 5
in Mechuglie 5 Item in deto Chioluch 31/4
in Zorluk 41/2
Item in deto Chioluch 6
in alio locco 7
Apreso Vdbina Dola 51/4
più ini 71/2
piu in deto locco 4
in Hondich 31/4
ibidem 41/2 piu in 3.° loco 5
ibidem 4 in Dol 3
in Klapanize 4 in Scuzeurane 3
in Meregeno poglie 51/4 na Kariazkog Mege 51/2
in Krazane 31/4 in Scuzeurane 21/2
in Rosuglie in altro loco 21/4 piu in deto locco 51/4
Sopra Rudka 6 ibidem 8
Sa 91 in Zaieniza Mula Fenu 8
in Zaieue Veli Feni 101/2
Per liarme e com preso in Udbina in Tereno dell Offizio 91/2
in Suchai 6
2. Porkulab Dubraucih sotto Casa 19 in Ondich 4
in Otoz 17 in Ondich 51/2
in Smerdeglia 8 in Umeragin Poglie 61/2
in Scoz Vragnie 19 in Clapauiza Feni 11
u Pozasbine ides loco 10
in Crazagnie 21/4
Item ibidem Scozo Vrancu [?] 12
in Berdo Chioluch 5
In Hertesaue 12
in Clapouiza 11 in Otoz 61/2
in Ondich 14 Sa 182
in Suchai 14
totto Cula 19 Knez Zuitovich 40//1
Apreso Cula 16 Miho figliol 18//1
in Chioluk 13 Jure figliol 16//1/4/4
Apreso Plotniza 6 Sa 3/4/4
Sa 190
4. Alfiere Miho Simatouich sotto la Casa 31
Proculab Dubrovaz 52//1/4/3/8 in Candich 221/2
Sa 1/4/3/8 in Ondich 71/4
178 Karl Kaser

in Suchai 101/2 in Ondich 31/2


in Zaire 111/4 ibidem 41/4
in Scozeuran 11 in Omeragino poglio 71/4
Soura Zaierou in berdo 10 Sa 94
Soura Male Zaierize 101/2
in Chioluch 22 Janderlouich 45//1
Luku u Hruschu 5 Miho Figliol 20//1/–/5
in Otaz 51/4 Sa 2/–/5/7
Apreso Duhutovaz 103/4
in Otaz 11 7. Miho Agustin in sotto Casa 221/2
in Clapauiza 10 in Otaz 71/2
Terra Offizio 6 in Zagare 6
Sa 184 Soura Zaieriza 5
in Chioluk 6
Miho Simatouich 26//1 in altro locco ibidem 5
Coganto Carlo 30//1/1/4 in Zaiere 61/4
2/1/4/7 in Suhai 5
in Ondich 31/2
5. Stipo Zuitcouich sotto Casa 17 in altro luogo Ondich 41/4
in berdo 61/2 in Omeraga poglie 51/4
in Otaz 61/2 Apreso Vodeni Dol 21/4
in Zaien 101/4 Sa 771/2
in Draga apreso Koziu[.]an 6
Miho Agustin 40//1/
Vishe Smereglia 61/2
Ive Figliol 22//1/
in Chioluch 41/2
Gergo Figliol 19//1/
Apreso logua 71/2
Marco 16//1/1/2
in Chioluzk 41/2
4/1/2/7
in Chioluk 91/2
in Bos: 21/2
8. Mate Naifufor sotto Casa 111/2
Apreso Vedenu dola 11/4
in luchi 61/2
in Suhai 5 in Zagere 7
in Ondich 31/2 in Scozeurane 81/4
piu deto locco 41/2 Ibidem 31/4
in Omeragne Poglie 71/4 in Berdo soura Scozeu: 31/4
Sa 1053/4 in Chioluch 51/4
in Chioluch 71/4
Stipe Zuitcouich 40//1 Apreso la Sepoloura del. Cap. 71/4
Filiph Figliolo 16//1/1/5 in Suhai 41/4
2/1/5/8 in Clapauiza 71/4
Sa 71
6. Jure Janderlouich sotto Casa 23
in Berdo 3 Mate Naifufor 30//1/2/2
in luche 71/2 1/2/2/5
in Zaiere 101/4
dietro Zaieri 6 9. Gergo Naifufor sotto Casa 33
in Scozeurane 21/2 in luchi 7
Sopra Mala Zaieru 61/2 in Zagere 71/4
Apreso Basarina Casu 6 in Scozi Vrane 81/4
in Chioluch 4 in Rosugliah 31/4
in altro loco Chioluch 51/4 in berdo apreso Meia Koriarsche 31/2
in Suhai 5 in Chialuch 51/2
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 179

item in deto locco 71/2 Miho Munich 17//1/–/3


sotto la Sepoltura del Cap. 71/4 1/–/3/4
in Suhai 4 1/2
in Clapauiza 71/4 13. Mathe Schelko bey haus