You are on page 1of 4

ibasmaIllaaihr-rhmaainar-rhIma

AlakuAa-na

kuAa-na Sabdnaao Aqa-: ArbaI BaaYaa pa`maaNao kuAa-na SabdnauM maULa Co kaf-ro-hmaza. Jo pa`maaNao taonaao Aqa- qaaya
BaogauM krvauM, AokZuM krvauM ko saMga`h krvauM Anao AovaI rItao saurixata raKavauM JovaI rItao maataanaa gaBaa-SayamaaM flaIta qayaolauM baIJ saurixata haoya Co. taoqaI kuAa-nanao kuAa-na AoTlaa maaTo khovaamaaM Aavao Co ko tao Aayataaonao Anao saurtaaonao BaogaI ko AokZI kro Co Anao taomanao AokbaIJaqaI maoLavao Co. [maama ragaIba laKao Co ko taonao kuAa-na AoTlaa maaTo kho Co ko taoNao Aonaa paholaaM KaudaAo AapaolaI tamaama iktaabaaonaa (idvya paustakaonaa) saMdoSaaAaonao paaotaanaI AMdr samaaivaYT krI laIQaa Co ko saMga`hI laIQaa Co Anao &aananaI tamaama SaaKaaAaonaa Saarnao paNa paaotaanaamaaM AokZuM ko samaaivaYT krI laIQauM Co. [bnao AsaIr laKao Co ko taonao kuAa-na AoTlaa maaTo kho Co ko tao mahtvanaI AoOitahaisak vaataao, GaTnaaAao, hukmaao, inaYaoQaatmak AadoSaao Anao vacanaaonauM saMklana ko saMga`h Co. (taaJ). 75:17-18 KaroKar! taonao (kuAa-nanao) AokZuM krvauM Anao saurixata rItao saMga`hI raKavauM Ao AmaarI JvaabadarI Co. jyaaro Amao taonao saurixata rItao saMga`hI d[Ao , tyaaro tamao kuAa-nanao AnauMSarao.

koTlaak ivaWanaaonaa matao kAa- Ao hIba`u BaaYaanaao Sabd Co, Jonaao Aqa- qaaya Co: Aolaana krvauM ko Jahorata krvaI. (garIbaulakuAa-na) Aa Aqa-maaM paNa Aa Sabd paiva~a kuAa-namaaM Aavaolaao Co. 96:1 (ho rsaula! taMu) Kaudanaa rbba (paalanahar) tarIkonaa gauNanao Jahor krI do, Jo samaga` ba`|aMDnaao saJ-k Co. ArbaI BaaYaa: Jyaaro kao[ paustaknaao laoKak taonaa paustakmaaM vaarMvaar Aoma khotaao haoya ko Aa paustak flaaNaI BaaYaamaaM Co taao Ao paustaknao samaJvaa maaTo Ao BaaYaanauM vyaakrNa paNa JaNavauM paDo Anao Ao BaaYaanaa Sabdao paNa JaNavaa paDo. kuAa-namaaM paNa vaarMvaar khovaamaaM AavyauM Co ko Aa paustak ArbaI BaaYaamaaM ]taarvaamaaM AavyauM Co Anao Ao paNa payagaMbar saahobanaa kbaIlaanaI ArbaI BaaYaamaaM (26:195, 19:97, 44:58), tyaaro taonao samaJvaa maaTo kuAa-nanaa Sabdaonaa Aqa- payagaMbar saahobanaa samayamaaM SauM laovaataa htaa tao JaNavaa paDo Anao Ao samayamaaM pa`calaIta mauhavara Anao #@Ipa`yaaogaaonao paNa QyaanamaaM raKavaa J#rI qa[ paDo (3:7) Anao Aa maULa Aqa-nao naJr samaxa raKaInao Ao JaovauM paDo ko svayaM kuAa-na Ao Sabdnao kyaa saMdBamaaM ]payaaogamaaM lao Co. Aama, ArbaI BaaYaa Anao Sabdnaa saMdBa-nao QyaanamaaM laovaaqaI kuAa-nanaa Sabdao samaJaSao. KaudaAo kuAa-nao krImanao Alaiktaaba tarIko AaoLaKaavyauM Co, taao pa`qama iktaaba Sabdnaao Aqa- JaNaIAo, Jo JudaJuda sva#paaomaaM kuAa-nao krImamaaM Aavyaao Co. iktaaba: ArbaI BaaYaa pa`maaNao iktaaba SabdnauM maULa kaf-tao-bao Co. Jo pa`maaNao taonaa Aqa- qaaya Co: AadoSa ko hukma Aapavaao, kao[ kaya-nauM frPyaatapaNauM dSaa-vavauM, kayadao ko inayamaao, paustak. AadoSa ko frJnaa Aqa-maaM: kuAa-namaaM iktaaba Sabd Aovaa AadoSaaonaa Aqa-maaM paNa Aavaolaao Co JonauM paalana frPyaata haoya. 2:183 tamaara ]par raoJa frJ krvaamaaM Aavyaa. kayadao ko inayamanaa Aqa-maaM: kuAa-namaaM iktaaba Sabd inayama / hukmanaa Aqa-maaM paNa Aavaolaao Co. 4:24 Aa tamaara maaTo Allaaho sauinaiecata krolaa inayamaao Co. AhIM Aok baIJao maud\dao Qyaana par laovaa Jovaao Co ko inayamaao (ko iktaaba) bao pa`karnaa Co. pa`kRita ko kudrtanaa inayamaao Anao maanavaInaa Pvana AMgaonaa inayamaao.

Aok vaO&aainako k(uM Co ko Amao pa`kRitanaa inayamaaonao vaaMcaI SakIAo CIAo ko AByaasa krI SakIAo CIAo, parMtau, taomanao laKaI naqaI Saktaa Aama, gauJrataImaaM Jonao AapaNao SaaoQa ko saMSaaoQana khIAo CIAo taonaao Aqa- Aovaao qaaya ko Aok inayama AstaItvamaaM taao Co, paNa AapaNanao taonaI Kabar naqaI. jyaaro AapaNao Aa inayamanao JaNaI la[Ao CIAo tyaaro taonao SaaoQa khovaaya Co. AMga`PmaaM Jonao DISCOVER kho Co. Aqaa-ta A&aananaa AavarNanao hTavavauM: DIS-COVER. AaJo paiecamanaa doSaaomaaM maanavaIAo pa`kRita ko kudrtanaa GaNaa inayamaao, Jo AapaNao JaNataa na htaa tao SaaoQaI laIQaa Co ko JaNaI laIQaa Co. Aa inayamaao ivaYao kuAa-na kho Co ko kudrtanaa ko pa`kRitanaa Aa inayamaao maanavaI naqaI banaavaI Saktaao, maa~a tao JaNaI J Sako Co. Aa inayamaao paNa Allaaho J banaavaolaa Co. taoqaI JovaI rItao maanavaInaa Pvana AM gaonaa inayamaaonaoo iktaaba khovaaya Co, taovaI J rItao pa`kRitanaa inayamaaonaoo paNa iktaaba kho Co. kuAa-nanaI Aayata 9:36maaM pa`kRitanaa inayamaaonao paNa Allaah iktaaba khInao AaoLaKaavao Co. 9:36 inasaMdoh! Allaahnaa inayama pa`maaNao Jo idvasaqaI taoNao(Allaaho) AakaSa Anao paRqvaI banaavyaa (tyaarqaI) maihnaa baar Co Anao taomaaMqaI caar maihnaa Adbanaa Co. Aama, pa`kRitanaa inayamaaonao paNa iktaabaullaah khovaamaaM Aavyaa Co. pa`kRitanaa Aavaa inayamaaonaao (AoTlao ko AllaahnaI iktaabanaao) AByaasa krInao ko pa`kRitanaI Sai>taAaonao samaPnao taonaaqaI qataa naukSaanaqaI bacavaanauM Anao taonaa Wara maoLavavaamaaM Aavataa laaBaaonao maanavataanaa klyaaNa maaTo ]payaaogamaaM laavavaaqaI maanavaPvana sauKamaya banao Co. AaqaI Allaah taoNao Aapaolaa bannao pa`karnaa inayamaao, AoTlao ko pa`kRitanaa inayamaao Anao maanavaPvana AMgaonaa inayamaao (kuAa-na) pa`maaNao Pvana PvavaanauM kho Co. Allaahnaa inayamaaonaa kao[paNa BaaganaI AnaMuSarNaInao tyaP dovaanauM pairNaama naukSaanakark haoya Co. 2:85 SauM tamao iktaabanaa Aok Baaga ]par ivaevaasa krao Cao Anao baIJa Baaganao naqaI maanataa? Aa Aayata bannao Aqa-maaM la[ Sakaya. pa`qama Ao ko paiva~a kuAa-nanaa J Amauk Baaga ]par ivaevaasa raKavaao Anao Amauk Baaganao naa maanavaao taqaa baIJa Aqa-maaM, kuAa-nanaa inayamaao paNa iktaaba Co Anao pa`kRitanaa inayamaao paNa iktaaba Co taao taomaaMqaI kao[ Aoknao maanavaa Anao baIJanao naa maanavaa. paustaknaa Aqa-maaM: kuAa-namaaM iktaaba Sabd paustaknaa Aqa-maaM paNa Aavyaao Co. 2:2 (Aa) tao paustak Co. Aarba laaokao laKaolaa paanaaAaonaa AokZa krolaa Aovaa sva#panao J iktaaba khotaa htaa JomaaM laoKaIta paanaaAaonao AokZa krInao laaoKaMDnaI rIMga paraovaI dovaamaaM AavaI haoya ko taomanaI saIlaa[ krI dovaamaaM AavaI haoya. baIJa SabdaomaaM khIAo taao paustaknauM sva#pa AapaI dovaamaaM AavyauM haoya. vaQaumaaM, ArbaI BaaYaamaaM kao[ vastaunaI caao>ksataa dSaa-vavaa maaTo naamanaI AagaLa Ala pa`tyaya laKavaamaaM Aavao Co JovaI rItao AMga`oPmaaM THE. Aama, jyaaro GaNaI vastauAao paOkInaI kao[ Kaasa vastau ko caIJnaao ]llaoKa krvaao haoya ko kao[ AJaoD ko Ananya vastau ko caIJnao dSaa-vavaI haoya tyaaro tao SabdnaI AagaLa Ala pa`tyaya lagaavavaamaaM Aavao Co. baIJa SabdaomaaM khIAo taao kao[ caIJ Kaasa, AJaoD ko Ananya tyaaro J hao[ Sako jyaaro taonauM kao[ sva#pa haoya, taoqaI kuAa-na Alaiktaaba tarIko tyaaro J AaoLaKaa[ Sako jyaaro tao caao>ksa sva#pamaaM Aistatva QaravatauM haoya. kuAa-na Alaiktaaba AoTlaa maaTo Co ko tao Kaasa, AJaoD Anao Ananya Co. vaQaumaaM, kuAa-namaaM kuAa-nanao Alaiktaaba tarIko AaoLaKaavavaamaaM AavyauM haovaaqaI, AapaNauM Ao [maana (_@ivaevaasa) haovauM Jao[Ao ko paiva~a kuAa-nanao payagaMbar saahobanaa samayamaaM J paustaknauM sva#pa AapaI dovaamaaM AavyauM htauM. jyaaro AapaNanao Aa pa`aqaimak [maana haoya tyaaro J AapaNao Ad\dIna-Ala[slaamanao JaNaI SakIAo CIAo, Aonaa vagar nahIM. Aa taqyanaI saaibataI kuAa-nanaI Aayaataao paNa Aapao Co. hvao AapaNao AavaI Aayaataao Jao[Ao. 52:2-3 Aa paustak (kuAa-na) Jo narma, baarIk pa`ta ]par laKaolauM Co Anao Jonaao folaavaao dur dur sauQaI qa[ r(ao Co, taonaI saaOgaMQa. pa`acaIna JmaanaamaaM Aarba laaokao Jo laKaaNanao laaMbaa samaya sauQaI saacavaI raKavaa maagataa haoya taonao Kaasa pa`ik`yaa Wara kmaavaolaa hrNanaa caamaDa-cama-pa~a ]par laKaI laotaa htaa Anao Aa hkIktanao J ]parnaI AayatamaaM vaNa-vavaamaaM AavaI Co. mastaur AoTlao laKaolauM. Ala r>ku -AoTlao narma, baarIk paD ko pa`ta(PllaI) ko caamaDu Jonaa ]par laKavaamaaM Aavatau haoya (cama-pa~a) Anao manaSaur AoTlao vaaLaolauM ko lapaoTolauM naa haoya taovauM; Kaullau, Jaovaa, vaaMcavaa Anao samaJvaa maaTo sarLataaqaI pa`apya haoya AovaMu ko ivaSaaLa pa`maaNamaaM ivatarIta ko folaavaolauM haoya taovauM.

}Mcaa drjJanaa saMskarI, sanmaanainaya Anao pa`maaiNak laihyaaAaonaa haqao laKaayaolaa, ... Aama, payagaMbar saahobanaa Jmaanaanaa Jo laihyaaAao kuAa-na laKataa htaa taomanaa cair~anaI saaxaI svayaM kuAa-nao AapaI Co. vaQaumaaM, payagaMbarsaahoba kuAa-nanaI vahInao laKaavaI laotaa htaa taonaI saaibataI saura furkanamaaM paNa Co. JomaaM kuAa-namaaM vaNa-vavaamaaM AavaolaI GaTnaaAaonao KaudanaI vahI tarIko nakarvaavaaLaa laaokao kho Co ko tao Junaa JmaanaanaI vaataa-Aaoo Co, Jo vaataa-Aao savaar saaMJ payagaMbarsaahobanao saMBaLaavavaamaaM Aavao Co Anao tao vaataa-Aao taomaNao laKaavaI laIQaI Co. 25:5 Anao tao laaokao kho Co: " Aa taao pa`acaIna samayanaI vaataa-Aao Co, Jo taomanao savaar saaMJ saMBaLaavavaamaaM Aavao Co Anao tao (vaataa-Aaoo) taomaNao laKaavaI laIQaI Co. paiva~a kuAa-nanaI saurtaao Anao Aayaataao Jo k`mamaaM gaaoZvaayaolaI Co tao paNa Allaaho J gaaoZvaolaI Co, tao vaatanaI saaxaI paNa kuAa-na J Aapao Co. 25:32 Anao Amao taonao sauinayaaoPta k`mamaaM gaaoZvyauM. (maULa Sabd rotao -laama Co, Jonaao Aqa- qaaya sauinayaaoPta ko k`mabaw krvauM). 75:17-18 KaroKar! taonao (kuAa-nanao) AokZuM krvauM Anao saurixata rItao saMga`hI raKavauM Ao AmaarI JvaabadarI Co. jyaaro Amao taonao saurixata rItao saMga`hI d[Ao, tyaaro tamao kuAa-nanao AnauMSarao. 75:19 paCI Aonao laaokaonaI samaxa spaYT rItao laavavauM Ao paNa AmaarI J JvaabadarI Co. Aa AayaataaoqaI spaYT Co ko paiva~a kuAa-nanao payagaMbar saahobanaa samayamaaM J Aoki~ata Anao saurixata krI paustaknauM sva#pa AapaI dovaamaaM AavyauM htauM, JovauM AaJo AapaNaI paasao Co Anao Ao saacauM naqaI ko payagaMbar saahoba kuAa-nanao paustaknauM sva#pa Aapyaa vagar J Aa duinayaa CaoDI gayaa htaa Anao taomanaa Pvana baad Aa kama krvaamaaM AavyauM htauM. baIJa pauravaa taao Aok tarf, Kaud kuAa-na Sabd J Ao vaatanaI saaxaI pauro Co ko kuAa-na AokZa krolaa ko paustaknaa sva#pamaaM htauM. vaQaumaaM, AllaahnaI Aa iktaaba saMpauNa- Co taqaa Pvananaa drok paasaa, drok mauMzvaNa Anao drok samayagaaLaa maaTo maaga-dSa-k Co. AoTlao ko Aa iktaabamaaM kao[ ivaYaya baakI rhI gayaao naqaI. 6:115 tamaara paalanahar tarfqaI taonaI vaata (inayamaao Anao kayada) satya Anao nyaayanaI saaqao saMpauNa- rItao AavaI gayaa, JomaaM (inayamaao Anao kayadamaaM) kao[ forbadla nahIM krI Sako. klaImaa AoTlao ivacaarsarNaI, vaata, inayama. AaqaI, Ao vaata paNa spaYT qa[ ga[ ko hvao Aovaa kao[ inayama ko kayada Kauda tarfqaI maanavaJatanao Aapavaanaa baakI naqaI rhotaa, Jonaa maaTo kao[ nabaI ko payagaMbarnaI J#rta rho. AaqaI J hvao kao[ payagaMbar AavaSao nahIM taovaI Jahorata paNa krI dovaamaaM AavaI, Jonao Katmao nabauvata kho Co. vaQaumaaM, paiva~a kuAa-nanaI saurxaanaI JvaabadarI paNa KaudaAo paaotaanaa haqamaaM la[ laIQaI, JoqaI taomaaM kao[ forfar naa krI Sako. Aa ivaYayamaaM Kauda kho Co ko: 15:9 inasaMdoh! Ala Pk`nao (kuAa-nanao) Amao ]taayau-M Anao Amao taonauM rxaNa krISauM. Aama, kuAa-na Allaahnaa rxaNamaaM Co AoTlao J payagaMbar saahobanao Jo kuAa-na maLyauM htauM AovauM J AaJo AapaNaI paasao Co, naa taao taomaaM kao[ vaata rhI ga[ Co ko naa kao[ vaata vaQaaranaI Co. Jo AllaahnaI saurxaamaaM haoya taomaaM kao Na forfar krI Sako? Aa saurxaa AoTlaa maaTo J#rI Co ko hvao kao[ payagaMbar Aavavaanaa naqaI. taoqaI Jao Ao kayada Anao inayamaao saurixata naa rho taao CovaT sauQaI maanavaJatanauM maaga-dSa-na kovaI rItao qaaya? ]parnaI AayataaomaaM svayaM paiva~a kuAa-na Ao vaatanaI saaibataI Aapao Co ko: kuAa-nanao paustaknaa sva#pamaaM payagaMbar saahobanaa samayamaaM krI laovaamaaM AavyauM htauM, JovauM AaJo AapaNaI paasao Co. kuAa-namaaM Allaaho taonaI vaata paurI krI dIQaI Co, taoqaI hvao AllaahnaI kao[ vaata AavavaanaI baakI rhotaI naqaI. kuAa-nanaI saurxaanaI JvaabadarI svayaM Allaaho laIQaolaI Co, taoqaI Allaaho JovauM AapyauM htauM taovauM J, kao[paNa Jatanaa vaQaara GaTaDa vagarnauM saMpauNa- kuAa-na AapaNaI paasao Co. taomaaM naa taao kao[ Aayata baakI rhI ga[ Co ko naa kao[ vaQaaranaI Aayata AavaI ga[ Co, AoTlao ko taomaaM kao[ Jor ko Jbarnaao paNa frk naqaI qayaao.

80:15-16

kuAa-nanaI Aa Aayaataaonao KaaoTI paaDtaI kao[ paNa dlaIla ]par ivaevaasa krvaao AoTlao kuAa-na ]par Aivaevaasa krvaa barabar Co taqaa AllaahtAalaanaI kuAa-nanao saurixata raKavaanaI Saikta ]par paNa Aivaevaasa krvaa barabar Co.

kuAa-na, svayaM kuAa-nanaa ivaYayamaaM kho Co ko:

kuAa-naokrIma Ao iktaaba (PvananauM baMQaarNa) Co JomaaM drok vaata ivaevaasapaa~a Co Anao AonaaqaI drok pa`karnaI iWQaa Anao mananaI mauMzvaNa dur qa[ Jaya Co (2:2).kuAa-nao krIma JovaI baIP kao[ vastau naqaI (6:94).Jo kM[paNa KaudaAo payagaMbarsaahobanao vahI Wara AapyauM htauM tao kuAa-nao krImamaaM saurixata Co(6:19).maaomaInaaonao kuAa-namaaM maa~a kuAa-nanaa J AnauSarNanaao AadoSa AapavaamaaM Aavyaao Co Anao Aonaa isavaaya kao[naa paNa AnauSarNanaI CuT naqaI(7:3). payagaMbarsaahobanao paNa maa~a kuAa-naokrImanaa AnauSarNanaao hukma AapavaamaaM Aavyaao htaao(10:109).payagaMbar saahoba kuAa-na pa`maaNao J inaNa-ya krtaa htaa(5:48).Jo laaokao KaudanaI iktaaba pa`maaNao inaNa-ya naqaI krtaa taao Aovaa laaokao maaomaIna nahIM paNa kafIr haoya Co(5:44).kuAa-namaaM KaudanauM iSaxaNa saMpaUNa- sva#pamaaM AavaI caU>yauM Co Anao AomaaM kao[paNa vyai>ta kao[paNa pa`karnaao forfar ko vaQaaraoGaTaDao naqaI krI Saktaao(6:34, 6:116).kuAa-namaaM KaudaAo kuAa-naqaI paholaaM maaoklaolaa iSaxaNanao paNa samaaivaYT krI dIQauM Co(5:48).kuAa-namaaM kao[ ivaraoQaaBaaYaI vaata naqaI(4:82)Anao tamaama ivaraoQaaBaaYaao AonaaqaI (kuAa-naqaI) dur qa[ Sako Co(42:10).kuAa-namaaM Jo kM[ khovaamaaM AavyauM Co AonaI samaJNa Anao spaYTtaa svayaM KaudaAo krI dIQaI Co(75:19).AoTlaa maaTo J kuAa-nanao itaba\yaanana ilakullaI Saya[na (drok vastaunaI samaJNa AapavaavaaLaI vastau) khovaamaaM AavyauM Co(16:89) Anao Aa samaJNa taSarIfo AayaatanaI pawitaqaI AapavaamaaM AavaI Co,AoTlao ko Aayaataaonao Alaga Alaga $iYTkaoNaqaI vaarMvaar rIpaIT krInao (6:106,17:41). payagaMbarsaahoba taomanaI samaxa Aavataa baQaa ivavaadaonauM samaaQaana kuAa-nanaa AaQaaro krtaa htaa(16:64)Anao kuAa-namaaMqaI J laaokaonao iSaKaamaNa Aapataa htaa(50:45). kuAa-na svayaM pa`kaSa Co(5:15).Ao AoTlaa maaTo AapavaamaaM AavyauM Co ko maaNasa Aonaa pa`kaSamaaM Pvananaao pa`vaasa paurao kro(6:123),AoTlaa maaTo J kuAa-namaaM manana icaMtana Anao AByaasanaao hukma AapavaamaaM Aavyaao Co (47:24). kuAa-namaaMqaI salaah maoLavavaI sarLa Co (54:16), parMtau Aonaa maaTonaI paUva-Sarta Ao Co ko maaNasa paaotaanaa mana Anao magaJnao maanavaIya ivacaarao, vaarsaagata caalaI AavataI maanyataaAao ko AkIdaAao, paUva-ga`hao Anao paUvaQaarNaaAaoqaI paiva~a Anao Sauw krInao kuAa-namaaMqaI maaga-dSa-na maoLavavaanaao pa`yatna kro (56:79). kuAa-namaaM Jo ivacaarao, $iYTkaoNaao, klpanaaAao Anao maanyataaAao ko AkIdaAao naqaI taomanauM kuAa-namaaM BaoLasaoLa krvauM iSak- Co (42:21). parMtau, jyaaro maanavaI vyai>ta paUJamaaM sapaDa[ Jaya Co tyaaro Aonaa maaTo AavauM svaIkarvauM Aokdma kYTdayak saaibata qaaya Co (17:46, 39:45, 29:12), taoqaI Aavaa laaokao samaxa Jo vyai>ta maa~a Sauw kuAa-nanao J rJu kro Co Aonaa ]par taoAao tauTI paDo Co (22:72) Anao taoAao baIJa laaokaonao paNa AovauM kho Co ko AanaI vaata >yaaroya naa saaM BaLaao taqaa Aovaao GaaoMGaaT paoda krao ko baIJa laaokao paNa kuAa-nao krImanaao AvaaJ saaMBaLavaa naa paamao (41:26). AovaI rItao taoAao paaotao paNa kuAa-nao krImaqaI dur rho Co Anao baIJaAaonao paNa AonaI naPk Aavavaa naqaI dotaa (6:26). [slaamanaa ivaraoQaIAao AovauM [cCtaa htaa ko payagaMbarsaahoba kuAa-namaaM koTlaak forfar krI do paNa payagaMbarsaahoba naa taao AovauM krI Saktaa htaa ko naa payagaMbarsaahobao AovauM kyau-M Co (10:15). Sa#Aatanaa samayanaI maaomaIna Jmaatanaa maaoBaa Anao mahanataanauM rhsya maa~a kuAa-nanaa AnauSarNamaaM htauM (43:43), parMtau jyaaro taomanaa paCI AavavaavaaLaaAaoAo kuAa-nanauM AnauSarNa CaoDI dIQauM taao taoAao badnaama Anao itarskRta qa[ gayaa. Anao Aa J Ao frIyaad Co Jonao payagaMbar saahoba Kauda AagaLa rJu krSao (25:30), AoTlaa maaTo ko Ad\dIna ([slaamaAllaaho saucavaolaI Pvanapawita) maa~a Ao J Co Jo kuAa-namaaM Co Anao kuAa-nanao CaoDI dovaaqaI Ad\dIna J CuTI gayauM Co. AaJo frIqaI AapaNao Ad\dInaqaI JaoDa[ SakIAo CIAo Jao AapaNao Ao vaastaivaktaanao samaP la[Ao ko Ad\dIna Anao kuAa-nao krIma Aok J hkIktanaa bao naama Co. Ad\dIna maa~a Ao J Co Jo kuAa-nao krImanaI AMdr Co Anao Jo vaata kuAa-nao krImamaaM naqaI tao Ad\dIna naqaI. Aa Ao hkIktaao Co Jonaao ]llaoKa svayaM kuAa-namaaM Co. taoqaI kuAa-na ivaYaonaI kao[paNa AovaI vaata Jo kuAa-namaaM vaNa-vavaamaaM AavaolaI hkIktaaonao KaaoTI Zorvao Aonaa ]par [maana raKavauM, kuAa-na ]par [maanaqaI ivaparIta Co Anao taoqaI AavaI maanyataaAao iSak- Co. maaihtaI saMklana:vaPrBaa[ ibaharI Anao ihdayataullaaKaana ibaharI. (nagaaNaa) saMdBa-:-Allaamaa gaulaama Ahmad parvaoz saahobanaa saura Alafataohanaao pa`qama AaoDIyaao dsa- Anao laugaataula kuAa-na.
ABROGATION - A FALSE DOCTRINE by JOSEPH A. ISLAM.

Link: http://quransmessage.com/articles/abrogation%20FM3.htm