Vitalii Pistriuga

17.07.2010

DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ
1. Noţiunea

Potrivit opiniei unor autori, procesul succesoral reprezintă acţiunile cu o valoare juridică a persoanelor împuternicite, reglementate prin legislaţie, care sunt determinate de trecerea drepturilor şi obligaţiilor defunctului către alte persoane.[, 7] Procedura notarială succesorală – reprezintă activitatea notarului şi a altor persoane care desfăşoară activitatea notarială, cu participarea, după caz, a moştenitorilor şi a altor persoane interesate, desfăşurată în conformitate cu prevederile legislaţiei succesorale şi notariale. Procedura notarială succesorală are ca scop asigurarea transmiterii patrimoniului succesoral către moştenitori, precum şi protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale statului şi altor persoane interesate. Deschiderea procedurii succesorale – acţiunea notarului de intentare a procedurii succesorale în vederea asigurării transmiterii patrimoniului succesoral către moştenitori, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale statului şi a altor persoane interesate, îndeplinită în temeiul cererii (declaraţiei) persoanei împuternicite. Este de atenţionat, că deschiderea procedurii succesorale şi deschiderea succesiunii nu sunt sinonime, avînd sens diferit! Este de notat practica diversă a anunţurilor în Monitorul Oficial al RM referitor la conţinut. Astfel: a) biroul notarial, conform art. 27 din Legea cu privire la notariat, este încăpere (loc special amenajat). Ca urmare, nu biroul ci notarul face anunţul şi cheamă moştenitori. Această concluzie rezultă şi din prevederile art. 55 alin.alin. (3) şi (4) din Legea cu privire la notariat; b) conform art. 55 din Legea cu privire la notariat, notarul deschide procedura succesorală, ci nu dosarul. 2. Legislaţie Legea cu privire la notariat, nr. 1453-XV din 08.11.2002// Monitorul Oficial al RM nr. 154157 din 21.11.2002, art. 1209. Cartea IV din Codul civil al RM. Modelele girurilor de autentificare şi a certificatelor notariale, aprobate prin Ordinul MJ al RM nr. 394 din 29.09.2005// Monitorul Oficial al RM nr. 135-138 din 14.10.2005, art. 448. Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale, aprobat prin Ordinul MJ al RM nr. 95 din 28.02.2008// MO al RM nr. 63-65 din 28.03.2008, art. 167. Registrul de evidenţă al dosarelor succesorale (anexa nr. 4) şi Opisul alfabetic al dosarelor succesorale (anexa nr. 5), aprobate prin Ordinul MJ al RM nr. 267 din 02.07.2003// MO al RM nr. 148 din 15.07.2003, art. 199. Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor, aprobat prin Ordinul MJ al RM nr. 38 din 03.02.2006// MO al RM nr. 43-46 din 17.03.2006, art. 145. 3. Efectele Deschiderea procedurii succesorale, fiind respectată legea, produce următoarele efecte: a) imposibilitatea deschiderii procedurii succesorale la alt notar; b) efectul opţiunii succesorale pentru persoanele care au depus declaraţia la notar; c) efectul garantării drepturilor creditorilor patrimoniului succesoral, în cazul în care aceştia depun pretenţia; d) neaplicarea termenului de opţiune succesorală pentru persoanele care au depus declaraţie.

1

Nu este incontestabilă stabilirea ultimului domiciliu în baza cărţii de imobil. doar notarul poate deschide procedura succesorală. dat fiind faptul că apar cel puţin două întrebări. consider că în cazul lărgirii competenţei teritoriale. cu excepţia următoarelor situaţii: a) procedura succesorală notarială este de competenţa notarului care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unde defunctul a avut ultimul domiciliu. fiind aplicabile regulile art. Norma în cauză nu este una echivocă. (3) din Legea cu privire la notariat. Totodată. I. 281 alin. şi de autorităţile publice locale). Concluzia dată se argumentează pe două argumente: a) dacă moştenitorul nu acceptă succesiunea. art. însă cel mai veridic este certificat (adeverinţă) eliberată de la Centrul de evidenţă şi documentare a populaţiei. persoana trebuie să accepte succesiunea. în unele cazuri. (1) lit. 1443 din Codul civil al RM. că în ordinul de învestire cu împuterniciri (de numire în funcţie) se stabileşte competenţa notarială generală. Consider posibilitatea de a stabili ultimul domiciliu în baza altor acte este imposibilă. b) dacă moştenitorul ar fi legalizat drepturile sale succesorale. atunci nu putem vorbi despre moştenire succesivă. nici o abordare teoretică sau practică. Ministerul Justiţiei poate schimba competenţa teritorială (în cazul transferului temporar [deja nu se mai aplică] sau învestirii cu împuterniciri pentru alte teritorii). Aici urmează de clarificat unele momente: I. notarul trebuie să desfăşoară activitatea pe teritoriul. a) din Legea cu privire la notariat. În cazul în care notarul nu poate stabili nici unul din aceste locuri. competenţa de îndeplinire a procedurii succesorale nu trebuie să fie atribuită. că în asemenea situaţie notarii trebuie să interpreteze norma juridică de faţă într-un mod mai larg. deoarece pentru a deveni moştenitor. noi nu putem vorbi despre o moştenire succesivă. Conform art. 1443 din Codul civil al RM prevede că în cazul în care nu este cunoscut ultimul domiciliu. Competenţa de a deschide procedura succesorală În art. locul deschiderii succesiunii este locul unde se află bunurile succesorale. care nu îşi găsesc nici reglementare juridică. ultimul domiciliul al defunctului poate fi stabilit prin diferite acte. dat fiind faptul că acelor documente nu-i este atribuită forţa probantă de a stabili faptul domicilierii defunctului. Între prevederile Legii cu privire la notariat (norma în cauză) şi Codului civil al RM depistăm unele discordanţe referitor la locul deschiderii succesiunii. notarul are competenţă generală. în afară de vocaţie succesorală generală. f) din Codul de Procedură Civilă al RM). Este de notat. Ce înseamnă „moştenire succesivă”? Consider că este vorba despre o situaţie juridică. în unele cazuri. Însă. Odată ce moştenitorul şi-a legalizat drepturile. (2) lit. în vederea excluderii posibilelor conflicte în viitor. poate fi de folos şi extras de pe actul de deces. 35 alin. (3) lit. atribuind sensul art. din motiv că altor persoane care desfăşoară activitatea notarială nu îi este atribuită această competenţă. b) din Legea cu privire la notariat este stipulat că procedura succesorală ţine de competenţa a notarilor. unde defunctul a avut ultimul domiciliu. II. 35 alin. în ordinea procedurii speciale (art. (3) În îndeplinirea atribuţiilor sale. în care moştenitorul a acceptat succesiunea după defunct. patrimoniul 2 . atunci locul deschiderii succesiunii va fi stabilit de instanţa de judecată. însă nu a reuşit să legalizeze drepturile sale succesorale. Astfel. 35 alin. b) în cazul moştenirilor succesive.Vitalii Pistriuga DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ 4. În cazul în care este imposibil de obţinut acest document. Consider. eliberat de oficiul de stare civilă (funcţiile cărora sunt exercitate. Astfel. moştenitorii pot alege pe oricare din notarii care desfăşoară activitate pe teritoriul unde defunctul a avut ultimul domiciliu. dat fiind faptul că fără acceptare el nu devine moştenitor asupra patrimoniului succesoral.

nr. cu respectarea prevederilor pct. (3) lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale. II. consider posibilă strămutarea tuturor procedurilor succesorale la un singur notar. Din conţinutul acestuia rezultă că notarul va elibera certificat de moştenitor după decesul moştenitorului. Cu referire la deschidere şi la înregistrare este de menţionat. 25 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a 3 . cîţi defuncţi sunt. [. în cazul moştenirii succesive. autorii explicau că în cazul decesului moştenitorului. Specificul procedurii de înregistrare a moştenirilor succesive se va menţiona mai jos. 61 din 16. însă nu a legalizat drepturile succesorale (a se vedea certificatul de moştenitor sub nr. în cazul în care alt notar va fi sesizat cu privire la patrimoniul primului defunct. 10 lit. Astfel. că numărul moştenitorilor care au acceptat succesiunea. însă nu au legalizat drepturile succesorale poate fi destul mare. 394 din 29. aprobat de Ministerul Justiţiei pentru cazul. iar în partea ce se referă la descrierea patrimoniului succesorale va menţiona că acest patrimoniu (sau o parte din el) a aparţinut primului defunct. Despre care defunct este vorbă? Legislaţia României (art. Însă. din motiv de lipsă de informaţii referitor la devoluţiunea succesorală al procedurilor precedente. Deschiderea procedurilor succesorale la diferiţi notari în cazul moştenirilor succesive poate duce la prejudicierea atît moştenitorilor. în prezent o astfel de precizare lipseşte. Conform normei juridice din art. pînă la finisarea procedurilor succesorale precedente (deschise după primul defunct). 520 (în prezent abrogată). Această concluzie se bazează inclusiv şi pe modelul certificatului de moştenitor. locul deschiderii succesiunii se consideră domiciliul acestui moştenitor defunct. care a decedat cel din urmă. în cazul în care notarul va afla că un alt notar a deschis deja procedura succesorală după decesul unuia dintre defuncţi din cadrul moştenirilor succesive. (2) din Legea cu privire la notariat.DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Vitalii Pistriuga defunctului s-a încorporat în patrimoniul său şi nu mai putem vorbi despre două patrimonii ale unei persoane. Astfel. cît şi însăşi a notarului. în cazul moştenirilor succesive. în cazul în care totuşi s-a creat o astfel de situaţie. 28 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. în vederea protecţiei dreptului moştenitorilor şi a altor persoane.2005). deşi certificat de moştenitor va fi eliberat asupra patrimoniului. nr. aprobate prin Ordinul MJ al RM nr. că orice procedură succesorală urmează a fi ţinută la evidenţă.09. b) din Legea RM cu privire la notariat. 119] Deşi autorii au comentat o lege. consider că această interpretare este aplicabilă şi în prezent.1997// Monitorul Oficial al RM. nr. repetate în pct. art. Această problemă trebuie dezbătută.09. 48 din Modelele girurilor de autentificare şi a certificatelor notariale. 55 alin. în care moştenitorul a acceptat succesiunea. Altfel. consider că primul trebuie să recomande solicitanţilor sesizarea notarului care deja a deschis o procedură succesorală.1997. toate procedurile succesorale următoare (deschise după moştenitor defunct) urmează a fi amînate. notarul trebuie să înregistreze după număr atîtea proceduri succesorale. 1153-XIII din 11. Este de menţionat. precum şi art. care a acceptat succesiunea însă care nu a reuşit să legalizeze drepturile sale. care nu a legalizat drepturile succesorale. legislaţia existentă nu reglementează procedura de deschidere. însă ea depăşeşte obiectul de studiu al prezentului raport. care în prezent este abrogată. Spre regret. Într-un comentariu din anul 1980. în partea ce ţine de unire. 36/1995). deşi folosesc terminologia dată. 37 alin. de înregistrare şi de unire a procedurilor succesorale. Totodată. Dacă nu va fi posibil de făcut această acţiune.04. însă stabilesc expres faptul că este vorba despre acel moştenitor. notarul nu va putea fi la curent cu faptul că un notar deja duce procedura succesorală după primul defunct. care a rămas după decesul primului defunct.

primind informaţia despre decesul persoanei. b) a reprezentanţilor organelor de stat. c) cererii creditorilor celui ce a lăsat moştenire. în susţinerea acestei poziţii ne vorbeşte şi pct. 394 din 29. deschiderea procedurii succesorale se transcrie în Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale şi în Opisul alfabetic al acestora. 11 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. toate acţiunile notarului vor rămîne absolut valabile. (1) din Legea cu privire la notariat. 55 alin. 19 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. cu alte cuvinte. Primul notar sesizat se consideră acel notar. Temeiul de deschidere a procedurii succesorale Conform art. Avînd în vedere conţinutul. 28 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. deşi primul în deschiderea acestei proceduri a fost sesizat notarul din altă ţară. În corespundere cu pct. 4 . c) a creditorilor defunctului. care primul a obţinut confirmarea de înregistrare a dosarului succesoral. atunci acest notar nu poate fi considerat că a fost primul sesizat. Ca urmare rezultă că există trei cazuri de deschidere a procedurii succesorale: a) declaraţie a moştenitorilor legali sau testamentari privind acceptarea sau renunţarea la succesiune. 26 (Ordinul MJ al RM nr. art. în cazul succesiunii vacante.2005// MO al RM nr. Strămutarea procedurii nu afectează valabilitatea actelor îndeplinite pînă la momentul transmiterii. Această prevedere este dezvoltată în pct. 5.2005. cu aplicarea girului nr. 24 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. potrivit căruia După obţinerea confirmării de înregistrare din Registrul dosarelor succesorale şi al testamentelor. trebuie să ţinem cont de specificul deschiderii procedurii succesorale în cazul elementului de extraneitate. 135-138 din 14. b) cererii organului financiar. În cazul în care pe unul şi acelaşi teritoriu îşi desfăşoară activitatea mai mulţi notari. Astfel.Vitalii Pistriuga DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ registrelor notariale. Ministerul Justiţiei a specificat. Totodată. notarul deschide procedura succesorală în temeiul declaraţiei moştenitorilor care acceptă sau renunţă la succesiune. cu condiţia că a fost solicitată şi deschiderea procedurii. care primul a înregistrat deschiderea dosarului succesoral în Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. din care motiv procedura urmează a fi strămutată la notarul.09.10. a deschis procedura succesorală fără a respecta regula menţionată. aceste declaraţii se depun în termenul opţiunii succesorale. că procedura se deschide cu condiţia că moştenitorul a solicitat şi deschiderea procedurii succesorale şi nu doar a întocmit o astfel de declaraţie. potrivit căruia notarul este obligat să completeze formularul interpelării de înregistrare a dosarului succesoral IMEDIAT după ce obţine răspunsul despre lipsa dosarului succesoral deschis. care primul a obţinut confirmarea de deschidere a procedurii succesorale. 448). deschide procedura succesorală în baza declaraţiei scrise: a) a moştenitorilor legali. Deşi în mod expres legislaţia notarială nu reglementează. pot fi cazuri cînd notarul din Moldova va deschide procedura succesorală. competenţa de îndeplinire a procedurii succesorale aparţine primului notar sesizat. moştenitorilor testamentari ori a mandatarilor lor legali de acceptare a succesiunii sau de renunţare la ea. Astfel. Astfel. Notarul. unde este stipulat: Notarul deschide procedura succesorală în baza: a) declaraţiei scrise a moştenitorilor legali sau testamentari privind acceptarea sau renunţarea la succesiune. Această concluzie se bazează pe pct. În cazul în care notarul a încălcat legislaţia.

dar nu o ie cu dînsul. reprezentantul statului se adresează la notar cu cererea de constatare a faptului că succesiunea este vacantă şi cu cererea de eliberare a certificatului de succesiune vacantă. c) pretenţia creditorilor defunctului. consider că prevederea art. savanţii utilizează expresia „repunerea în termen” în loc de „prelungirea termenului”. Ambele aceste cerinţe pot fi unite într-un singur document. dacă moştenitorul doreşte să fie deschisă procedura succesorală. După părerea autorului. precum şi nici nu este creditor al defunctului. 1544 din CC RM stipulează termenul de înaintare a pretenţiilor creditorilor defunctului. menţionînd expres şi lipsa efectului juridic dorit (procedura succesorală nu este deschisă. Astfel. ca şi cererea reprezentantului statului. de decădere (a se vedea pct. termenul SE PRELUNGEŞTE şi nu se restabileşte ori se stabileşte un nou termen de acceptare a succesiunii. Aici trebuie de relatat şi un alt punct de vedere. iar notarul în deschiderea procedurii succesorale în temeiul unei hotărîri. Întru evitarea unei contradicţii exprese menţionate. ceea ce este inadmisibil din motiv că aceste instituţii juridice au absolut diferită natură juridică. aplicat de mai mulţi judecători în practica sa. ci termenul special (art. 5 . instanţa de judecată urmează să refuză în admiterea cererii. Lacune: I) Conform art. Nu este clar.DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Vitalii Pistriuga b) cererea reprezentanţilor organelor de stat. 13 din 03. 1518). În cazul de faţă practica ne arată mai multe probleme. ceea ce nu corespunde prevederilor art. aceste pretenţii vin prin poştă. 1517). Totodată. fiind un termen precluziv (punitiv) [. legatarul are dreptul de a cere executarea legatului în termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii. 1519 CC RM. 1519 din CC RM. 57 din Legea cu privire la notariat. 2006. 1559 CC RM rezultă că. Totodată. prin care termenul a fost prelungit după ani de zile de la decesul persoanei. fiind lipsită în celelalte cazuri.10. din care considerente MJ a specificat necesitatea solicitării deschiderii procedurii doar în declaraţia moştenitorilor. precum şi privind opţiunea succesorală). acesta depune (!) declaraţia la notar. 1492 CC RM. nu este relatat cu care cerere urmează să se adreseze autorităţile publice. în cazul expirării termenului de faţă (6 luni plus 6 luni – termenul maxim de prelungire). A) Uneori. 487-488] sau. cu alte cuvinte. susţinută şi de unii autori [. Ca urmare. De regulă. dacă testamentul nu prevede altfel. 1519 din CC RM urmează a fi modificată în vederea înlăturării acestei dificultăţi. 1519 din CC RM. notează faptul că aceste pretenţii se prezintă în forma scrisă. instanţa de judecată poate prelungi termenul prevăzut în art. instanţa de judecată prelungeşte nu termenul general (art. B) Potrivit art. Astfel. nr. Din conţinutul art. specificarea faptului că se solicită şi deschiderea procedurii succesorală este de prisos. II) Conform art. Iar notarul este ţinut de obligaţia să explică necesitatea depunerii declaraţiei la notar. Art. În această parte Ministerul justiţiei a specificat că se referă doar la succesiunea vacantă. Cererea reprezentantului statului se înregistrează în Registrul de corespondenţă. 1184-1186] şi de o explicaţie a Plenului Curţii Supreme de Justiţie. în conformitate cu legislaţia. din care motiv urmează aceeaşi procedură de înregistrare.2005. 1517 (termen de 6 luni din ziua deschiderii succesiunii) cu cel mult 6 luni. Însă legatarul nu este moştenitor. pag. 55 din Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie al RM nr. cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la examinarea cauzelor despre succesiune// Buletinul CSJ al RM. Art. 4). 5. din motiv că rezultă din acţiunile persoanei. în temeiul acestei cereri notarul nu poate deschide procedura succesorală.

acesta riscă să fie chemat în instanţa de contencios 6 . care efectuează acţiuni notariale. (1) lit. Ba mai mult ca atît. Astfel. termenul de acceptare a succesiunii poate fi prelungit de către instanţa de judecată cu cel mult 6 luni de la data cînd au decăzut circumstanţele de imposibilitate de acceptare a succesiunii. 55 din Hotărîrea Plenului CSJ al RM. este situaţie în care moştenitorul a acceptat succesiunea prin intrarea în posesiunea patrimoniului succesoral. se va opri şi a gîndi ce de făcut pe urmă. În cazul prelungirii. termenul nou se calculează din momentul expirării termenului precedent. 1519 CC RM şi susţine art. Situaţie dată este una dubioasă din motiv că persoana (moştenitorul) depune nu declaraţia de acceptare a succesiunii (cum prevede art. moştenitorul urmăreşte scopul final de a obţine moştenirea (cu alte cuvinte de a obţine actele care confirmă dreptul lui la moştenire). stabilit în art. dat fiind faptul că scopul depunerii unei declaraţii de acceptare a succesiunii la notar este obţinerea certificatului de moştenitor. deoarece acest fapt juridic (acceptarea succesiunii) a fost deja constatat de către instanţa de judecată.281 alin. 1517 CC RM (aşa cum prevede expres şi art. a) din Legea cu privire la notariat). conform art. 282 alin. Însă.2008 Privind practica judiciară cu privire la constatarea faptelor care au valoare juridică şi declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată. cînd instanţa de judecată a constatat faptul acceptării succesiunii. ci nu unul intermediar – de a depune această declaraţie (de acceptare). 55 alin. 266 din Codul civil al RM. Concluzie dată o consider ca una greşită din motiv că conform art.07. este relatat că Reieşind din sensul art. 4 din 07.1519 alin. un astfel de sens nicidecum nu rezultă din prevederile art. Concluzia dată este susţinută şi în explicaţiile Plenului Curţii Supreme de Justiţie al RM. (1) lit. necesare pentru confirmarea în procedură notarială a faptului de intrare (aderare) în posesiunea averii succesorale. Consider. cu condiţia prezentării concomitente a unei hotărîri de constatare a faptului acceptării succesiunii.Vitalii Pistriuga DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ În acelaşi pct. care este aproape identică celei precedente. Totodată. instanţa de judecată examinează o asemenea pricină doar în cazul în care petiţionarul nu are o altă posibilitate de a obţine sau de a restabili documentele care ar certifica faptul juridic a cărui constatare o solicită.f) Cod de procedură civilă) se examinează în procedură specială numai în cazul în care organul. V) O altă situaţie. ci o cerere de eliberare a certificatului de moştenitor şi de deschidere a procedurii succesorale. În cazul în care notarul refuză neîntemeiat în deschiderea procedurii succesorale sau în eliberarea certificatului de moştenitor pe motivul dat. III) Nu este exclusă parvenirea cererilor de la legatar. şi nu din momentul cînd au decăzut circumstanţele de imposibilitate de acceptare a succesiunii. în asemenea situaţie notarul nu poate deschide procedura succesorală şi trebuie să explice dreptul acestor persoane de a-şi satisface propriile interese prin acţiune în judecată sau să aştepte să fie deschisă procedura succesorală în temeiul unei persoane împuternicite. executor testamentar sau creditorul moştenitorului. moştenitorul depune o cerere de eliberare a certificatului de moştenitor şi nu o declaraţie de acceptare a succesiunii.(1) din Codul civil. 266 CC RM). b) din Codul de procedură civilă al RM. explică că Cererea de constatare a acceptării unei succesiuni şi a locului ei de deschidere (art. IV)Nu este exclusă situaţie. Astfel. termenul nou trebuie să fie stabilit din momentul expirării termenului. că această normă juridică urmează a fi interpretată în sens larg. notarii neavînd competenţa necesară. Deci.(2) lit. care în pct. notarii pot deschide procedura succesorală. Potrivit cauzei. consider că notarul este împuternicit să deschidă procedura succesorală şi în temeiul unui cereri de eliberare a certificatului de moştenitor. În astfel de situaţie. şi să depună proprie cerere după deschiderea procedurii succesorale. însă notarul trebuie să aibă actele suficiente şi destule pentru a considera probat faptul acceptării în termen a succesiunii. Unii din notari consideră că într-o astfel de situaţie doar instanţa de judecată poate stabili acest fapt. bazîndu-se pe cauza juridică a acestei norme de drept. 17 din Hotărîre nr. 1519 din Codul civil al RM. nu este în drept să elibereze petiţionarului certificat de moştenitor din lipsa sau din insuficienţa documentelor corespunzătoare.

În cazul în care documentele necesare au fost prezentate organului notarial. care-i oferă dreptul la o parte din patrimoniul succesoral. Faptul dat la fel a fost explicat în pct. Trebuie să fie exclusă situaţie de incompatibilitate (art. din prezentul raport). 55 din Legea cu privire la notariat. putem face concluzia că notarul trebuie să verifice şi statutul declarat de persoana. această obligaţie este impusă notarului la eliberarea certificatului de moştenitor. 6. prezentată în forma scrisă (a se vedea pct. 6. Dublarea acestei obligaţii la diferite etape ale procesului succesoral nu poate constitui contraargument de lipsă a acestei obligaţii la etapa deschiderii procedurii succesorale. conform art. decît cel. pe care urmează să verifice notarul pînă a înregistra orice acţiune în registrele notariale (cu excepţia registrului de corespondenţă).2. În ordinea succesivă. în afară de simplă depunere a declaraţiei de acceptare/renunţare la succesiune. 4 din 07. 21 din Legea cu privire la notariat).4. în propriul Regulament cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale (pct. Din aceste motive. care este sesizat de deschiderea procedurii succesorale este obligat să verifice dreptul persoanei respective la deschiderea procedurii succesorale la momentul respectiv. Ca urmare.2008 Privind practica judiciară cu privire la constatarea faptelor care au valoare juridică şi declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată . Ministerul Justiţiei. consider că notarul.1. Toate documentele necesare se prezintă în forma scrisă. Oricare din aceste documente urmează a fi prezentat în formă scrisă. 7 . care a autentificat declaraţia de acceptare(renunţare) a (de la) succesiunii(e). (1) din Legea cu privire la notariat. Deschiderea procedurii succesorale din oficiu nu este permisă. Astfel. din prezentul raport). pe care le consider obligatorii. însă eliberarea certificatului de moştenitor a fost refuzată. Notarul este sesizat în deschiderea procedurii succesorale.3. acţiunile de deschidere a procedurii succesorală pot fi sistematizate în ordinea cronologică în modul următor: 7. petiţionarul este în drept să înainteze în instanţa judecătorească acţiune în ordinea contenciosului administrativ. Condiţiile de deschidere a procedurii succesorale În cazul de faţă. Notarului trebuie să fie prezentat document. În cazul în care se va depista această problemă după deschiderea procedurii succesorale. urmînd a fi aplicată doar în cazurile în care procedura succesorală o deschide un alt notar. Dispariţia calităţii corespunzătoare a persoanei care a solicitat deschiderea procedurii succesorale pe urmă nu influenţează la deschiderea procedurii succesorale şi la acţiunile îndeplinite de notar în cadrul procedurii succesorale. 6. fără a deschide procedura notarială. În mod expres. sub „condiţiile” se înţeleg acele fapte. În afara de cele menţionate. reieşind din conţinutul art. notează că moştenitorul trebuie să solicite şi deschiderea procedurii succesorală. 19).DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Vitalii Pistriuga administrativ.1. 6.07. 17 din Hotărîre nr. 65 alin. Consider că această normă de drept are un sens restrîns. În cazul în care notarul află despre decesul persoanei şi ştie cine sunt moştenitori ai patrimoniului rămas. notarul trebuie să solicite părţilor strămutarea procedurii către un alt notar competent. 7. în temeiul căruia se deschide procedura succesorală (a se vedea pct. Notarul trebuie să aibă competenţa notarială teritorială necesară. înainte de a deschide procedura succesorală notarul trebuie să verifice informaţia corespunzătoare privind ultimul domiciliul al defunctului. notarul va comunica acestor persoane despre dreptul lor la opţiune succesorală. 6. Acţiunile procedurale de deschidere a procedurii succesorale Notarul deschide procedura succesorală doar în cazul în care a fost sesizat.

„ţ”. Toate aceste informaţii se introduc din datele certificatului de deces. în vederea excluderii unor posibile conflicte. conform pct. conform pct. (2) din Legea cu privire la notariat.6. Această obligaţie rezultă din prevederile art. În cazul în care condiţiile sunt întrunite. Notarul verifică competenţa ordinea sesizării. 41 din Legea cu privire la notariat). Notarul stabileşte data şi locul deschiderii succesiunii. 7. sugerez să fie formulate mai multe interpelări: în mod literal şi fără utilizarea semnelor diacritice. primind informaţia despre deschiderea procedurii succesorale de alt notar. b) data decesului. notarul nu va putea încasa nici o plată pentru asistenţa notarială acordată. În această situaţie. de telefon). 9 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. 7. Conform art.4. Notarul este obligat să verifice dacă procedura succesorală nu a fost deschisă de un alt notar din acelaşi teritoriu. 1440 şi art. 55 alin. 7. „ş”.3. În cazul în care pe unul şi acelaşi teritoriu îşi desfăşoară activitatea mai mulţi notari. În cazul în care nu sunt respectate aceste condiţii. prenumele.gov. care stipulează că Informaţia despre toate actele notariale îndeplinite de notar se înregistrează în Registrul actelor notariale.2. competenţa de îndeplinire a procedurii succesorale aparţine primului notar sesizat. Informaţii urmează a fi introduse cu respectarea grafiei latine. notarul va recepţiona din Registru informaţia cu privire la dosarul succesoral deschis şi despre notarul la care a fost deschisă procedura. (3) din Legea cu privire la notariat. 7. numele. Notarul înregistrează temeiul deschiderii procedurii succesorale în Registrul actelor notariale. 10 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. fapt despre care îl informează pe solicitantul. Totodată. Aceste fapte juridice au o importanţă deosebită. 29 din Regulament cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. 8 . este obligat să informeze despre aceasta moştenitorii al căror domiciliu îi este cunoscut. fără nici o înscriere în Registrul actelor notariale. sediul şi nr.5.2. care influenţează întreagă procedură succesorală şi se stabilesc conform art. atunci nu va fi posibil de executat obligaţia descrisă în pct. „â”. Totodată. În cazul cînd procedura succesorală solicitată a fost înregistrată anterior în Registru. c) data naşterii (în cazul cînd aceasta este indicată în actul de deces). Notarul. Această verificare presupune următoarele acţiuni: 7.Vitalii Pistriuga DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Notarul verifică faptul decesului persoanei. 55 alin.md/ro/notari/. notarul întocmeşte încheiere de amînare a îndeplinirii actului notarial (în condiţiile art. Sub „temeiul deschiderii” se înţelege declaraţie sau cerere depusă de persoana împuternicită. (1) din Legea cu privire la notariat (… primind informaţia despre decesul persoanei …). de mai jos. în cazul în care notarul nu va înregistra acest temei. 40 alin. 1443 din Codul civil al RM. Această concluzie rezultă din art. „î”. numărul de identificare (în cazul cînd acesta este indicat în actul de deces). notarul îndeplineşte următoarele acţiuni. care a deschis procedura succesorală. Totodată. Verificarea se efectuează de notar prin intermediul completării formularului interpelării care conţine următoarele rubrici: a) numele şi prenumele defunctului. 7. Informaţie în cauză poate fi accesată de pe site-ul ministerului justiţiei http://justice. cu utilizarea literelor „ă”. Notarul verifică toate condiţiile de deschidere a procedurii succesorale. 47 din Legea cu privire la notariat.6. 55 alin. notarul refuză deschiderea procedurii succesorale şi comunică solicitantului datele notarului (cel puţin. 7. şi pct. (1) din Legea cu privire la notariat) sau de refuz în îndeplinirea actului notarial (în condiţiile art. Această concluzie se întemeiază pe art.1.6.

În conformitate cu pct. actele obţinute notarul trebuie să transmită notarului care a deschis procedura succesorală. (4) din Legea cu privire la notariat şi pct. consider că notarul trebuie să deschidă procedura imediat ce obţine informaţie despre lipsa procedurii succesorale deschide. e) ultimul domiciliu al defunctului sau locul aflării bunurilor succesorale. iar decesul persoanei care a lăsat moştenirea a survenit într-o dată anterioară înregistrării obligatorii a procedurilor succesorale deschise în registrul menţionat. prin accesarea informaţiei din Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. Întru susţinerea acestei concluzii ne vorbeşte şi raţionamentul normei de drept. numărul de identificare (în cazul cînd acesta este indicat în actul de deces). Conform pct.DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Vitalii Pistriuga Totodată. Deşi alineatul doi stipulează că notarul va deschide procedura succesorală doar după obţinerea răspunsului de la deţinătorul opisurilor. că deşi regulamentul utilizează termenul „notarul”. conform pct. d) numele şi prenumele persoanelor ce au depus declaraţie.3. 28 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale.6. Din această normă rezultă că notarul. notarul va înregistra deschiderea acesteia în Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. 11 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. 11 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. 9 . 55 alin. 11 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. conform datelor. va sesiza verificarea faptului deschiderii procedurii succesorale persoana. Astfel. Dacă din informaţia comunicată de către deţinătorul opisului alfabetic rezultă că procedura nu a fost deschisă. care deţine opisul alfabetic de evidenţă a procedurilor succesorale. Răspunsul la această interpelare urmează a fi păstrat în arhiva notarială. notarul este obligat să solicite suplimentar. fără a deschide procedura succesorală.7. Este de menţionat. fiecare notar va fi nevoit să sesizeze deţinătorul opisurilor în cazul în care va fi solicitată deschiderea procedurii succesorale. conform informaţiei obţinute din registrul electronic rezultă că. 7. întru respectarea prevederilor pct. în termen de 5 zile lucrătoare. în conformitate cu pct. în scris. sesizarea respectivă urmează a fi adresată către acesta. 23 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. notarul va recepţiona din Registru confirmarea privind lipsa înregistrării dosarului succesoral. În cazul în care. Această confirmare privind lipsa procedurii succesorale deschise urmează a fi păstrată în arhiva notarială. 4 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor) notarul oricum va înregistra deschiderea procedurii succesorale în Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. Informaţia despre existenţa sau absenţa înregistrării deschiderii dosarului succesoral va fi comunicată de către deţinătorii opisurilor alfabetice. prin actul de predare-primire. Acţiunile notarului nu vor fi trecutuţi în Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale! 7.8. procedura succesorală nu a fost deschisă. În temeiul acestei confirmări şi în scopul înregistrării dosarului succesoral în Registru. notarul va completa imediat formularul interpelării care conţine următoarele rubrici: a) numele şi prenumele defunctului. în loc să obţine această informaţie îndată. c) data naşterii (în cazul cînd aceasta este indicată în actul de deces). în cazul în care aceste opisuri deţine Ministerul Justiţiei. În cazul cînd procedura succesorală solicitată nu a fost înregistrată anterior în Registru. b) data decesului. Aici există o neconcordanţă între două norme juridice. în scris. verificarea informaţiei corespunzătoare în opisurile alfabetice de evidenţă a procedurilor succesorale înregistrate în teritoriul de activitate ce corespunde locului de deschidere a succesiunii. întru asigurarea regulilor de evidenţă a dosarelor succesorale (a se vedea art. Altfel. indicate în formularul interpelării. 7.

în modul prevăzut de Regulamentul cu privire la registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. iar persoanele care au renunţat de la succesiune urmează a fi înscrise în rubrică ce corespunde lit. În conformitate cu pct. inclusiv şi din declaraţiile de opţiune succesorale întocmite. şi datei declaraţiei – datele declaraţiei depuse şi înregistrate a moştenitorului viu.10. După obţinerea confirmării de înregistrare din Registrul dosarelor succesorale şi al testamentelor. Iar după completarea acestuia.145). Toate acestea se soldează cu înscrierea în Opisul alfabetic al actelor notariale. Consider că în rubrica. totuşi nu este clar momentul. Astfel. 7. şi să înregistreze deschiderea procedurii succesorale după fiecare defunct. şi în Opisul alfabetic al dosarelor succesorale. unde este stabilit că Deschiderea procedurii succesorale se înregistrează în Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. notarul va transcrie informaţie despre deschiderea procedurii succesorale în Registrul de evidenţă al dosarelor succesorale. aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr. 12 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor.11 al prezentului Regulament. Faptul moştenirilor succesive urmează a fi specificat în rubrica alte informaţii. 7. 8 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. Consider. Această confirmare în formă scrisă urmează a fi păstrată în arhiva notarială. Prima întrebare care apare este dacă toţi moştenitori urmează a fi introduşi. Totodată. şi pct. art. f). Astfel. lipsa transcrierilor în Registrul şi Opisul manual deţinut reprezintă o 10 . în rubrica numele şi prenumele se va menţiona datele moştenitorului defunct (la dosar succesoral al primului defunct). 7. data şi ora înregistrării lui atribuite în mod automat de Registru. prenumele notarului care a efectuat înregistrarea şi datele care au fost introduse de notar conform p. în afară de simplă verificare. pentru a stabili cine din notari a fost sesizat primul. 31 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. sau doar cei care au acceptat succesiunea.11. 24 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. notarul recepţionează din Registru confirmarea înregistrării dosarului succesoral care conţine: numărul de înregistrare a dosarului succesoral deschis. repet că ar fi binevenit ca notarul. Toată această informaţie urmează a fi introdusă din actele prezentate care confirmă aceste fapte. Totodată. deschiderea procedurii succesorale se transcrie în Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale şi în Opisul alfabetic al acestora. Putem releva o neconcordanţă dintre pct. În baza interpelării expediate. Obligaţia ţinerii acestuia rezultă din pct. nr. fiind una pertinentă. că procedura succesorală se consideră deschisă în momentul în care notarul a obţinut confirmarea înregistrării deschiderii procedurii succesorale în Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. 23 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale.Vitalii Pistriuga DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ f) altă informaţie. ce corespunde lit. notarul trebuie să verifică deschiderea dosarului succesoral după celelalte persoane care au lăsat moştenirea. Completarea acestui opis la finele deschiderii procedurii succesorale se bazează pe motivul că în cazul în care notarul va transmite dosarul succesoral către un alt notar. În conformitate cu pct. să fie specificată îndată şi această informaţie. care stipulează că Notarul deschide dosarul succesoral în baza confirmării obţinute din Registru.38 din 3 februarie 2006 (publicat în Monitorul Oficial 2006.43-46. Din pct. din care procedura succesorală se consideră deschisă. iar în cele a nr. în mod consecutiv.9. 27 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale rezultă că în cazul moştenirii succesive. d) urmează a fi introduse doar persoanele care au acceptat succesiunea. În compartimentul ce ţine de declaraţii depuse. numele.

de pensie sau de alte tipuri de venituri doar cu acordul curatorului. în afară de cele sus menţionate. De altfel. se are în vedere că persoanele respective nu pot depune aceste cereri de sine stătător. 20-22 din Codul civil al RM). Expresia „termenul stabilit de legislaţie” urmează a fi înţeles în sensul cel larg. însă nu va fi un temei pentru a-l declara nulitatea actului notarial de deschidere a procedurii succesorale. Refuzul de a deschide procedura succesorală În cazul în care legiuitorul stabileşte temeiuri pentru deschiderea procedurii succesorale. c) declaraţia a fost depusă de către creditorul defunctului după expirarea termenului stabilit de legislaţie. Potrivit art. (2) din CC RM. dacă declaraţia de acceptare a succesiunii va fi depusă cu acordul curatorului.art. atunci notarul la fel nu are temei de a refuza în deschiderea procedurii succesorale. în cazul în care declaraţia de acceptare a succesiunii va fi depusă de tutore. să primească şi să dispună de salariu. 8. (2) din CC RM. precum şi Această normă urmează a fi privită în sensul său literal. 58 din Legea cu privire la notariat. Actele juridice în numele persoanei fizice declarate incapabile se încheie de către tutore. 25 alin. este nevoie şi de o hotărîre judecătorească corespunzătoare. ori în numele acestuia acţionează reprezentant legal (a se vedea art. Astfel. Conform art. b) declaraţia de acceptare a succesiunii a fost depusă după expirarea termenului stabilit de legislaţie. Această normă nu poate fi aplicată pentru situaţii. prevăzute de legislaţie pot fi aduse multiple exemple: declaraţia de renunţare la succesiune a fost depusă după expirarea termenului de opţiune succesorală. dispare necesitatea de a stipula refuzul de a deschide procedura succesorală. altfel pot apărea unele discordanţe. 24 alin. d) în alte cazuri prevăzute de legislaţie. Deci. 1536 alin. Dacă moştenitorul este o persoană cu capacitate de exerciţiu restrînsă. statul 11 . 46 alin. Termenul respectiv este stipulat în art. În conformitate cu art. Astfel. persoana limitată în capacitate de exerciţiu are dreptul să încheie acte juridice cu privire la dispunerea de patrimoniu. Astfel. (6) din Constituţia RM). în dependenţă de vîrstă. Notarul refuză să deschidă procedura succesorală în următoarele cazuri: a) declaraţia de acceptare a succesiunii sau de renunţare la ea a fost depusă de o persoană incapabilă sau cu capacitate de exerciţiu limitată. care. vom fi în prezenţa încălcării drepturilor constituţionale a acestor persoane la moştenire (art. Şi această normă urmează a fi aplicată cu rezerve. acţionează cu acordul unui reprezentant legal. renunţarea la succesiune se face în temeiul unei hotărîri judecătoreşti. 1544 din Codul civil al RM.DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Vitalii Pistriuga încălcare a procedurii notariale. Această normă urmează a fi interpretată în sensul său limitat. La alte cazuri. lipsită de sau limitată în capacitatea de exerciţiu. pentru a depune o declaraţie de renunţare la succesiune. Concluzia dată se argumentează pe faptul că moştenitorul în aceste situaţii depune nu declaraţia de acceptare a succesiunii. Conform art. Aşa şi s-a întîmplat. în care moştenitorul depune o cerere de eliberare a certificatului de moştenitor. notarul nu are temeiul de a refuza în deschiderea procedurii succesorale. Este de notat şi o situaţie similară a minorului. ci o cerere de eliberare a certificatului de moştenitor. inclusiv termen special de acceptare şi prelungirea termenului de acceptare. (2) din Codul civil al RM. prezentînd hotărîrea instanţei de judecată de constatare a faptului acceptării succesiunii sau alte dovezi de acceptare a succesiunii prin intrare în posesiunea patrimoniului succesoral.

Celelalte cereri şi declaraţii. data adresării. stipulată în pct. Ca urmare. Notarul este obligat să ţină Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale şi Opisul alfabetic al dosarelor succesorale. numele. 26. nu conţine vreo regulă pentru acest caz. 31 alin. 1216-XII din 03. tipul certificatului (legal sau testamentar) şi data transmiterii dosarului în arhivă. numele şi prenumele moştenitorului (creditorului). (1) din Legea cu privire la notariat. se propune aprobarea unui anumit cuantum.12. În Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale se indică numărul de ordine. Dacă considerăm că deschiderea procedurii succesorale este un act notarial. 3 din Legea RM taxei de stat. taxa de stat. 19.Vitalii Pistriuga DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ depune cererea pînă la expirarea termenului de opţiune succesorală. Declaraţiile privind acceptarea sau renunţarea la succesiune şi cererile privind deschiderea procedurii succesorale se înregistrează. nr. 11.. constatăm că fiecare notar de sine stătător stabileşte cuantumul. cu alte cuvinte. Se propune un tarif fix de 30 de lei. Înscrieri în Registrul electronic al dosarelor succesorale şi a testamentelor Înscrierile urmează a fi introduse conform instrucţiunii de utilizare a programului. deschiderea procedurii succesorale ar fi în contradicţie cu lege. ultimul domiciliu al persoanei ce a lăsat moştenire. nefiind prevăzută de lege. prenumele persoanei care a lăsat moştenirea. Art. care stabileşte cuantumul taxei de stat. Dosarul de 12 . în procedura căruia se află dosarul. 30 alin.1992.. atunci acesta urmează a fi plătit. Tarifele Conform art. . în Registrul de evidenţă al dosarelor succesorale ţinut de notar. de mai sus. se efectuează contra plată. nu poate fi încasată. în care nu este întemeiată deschiderea procedurii succesorale. Aici putem conchide. (1) din Legea RM cu privire la notariat. redactarea proiectelor de documente şi prestarea altor servicii notariale. acordarea consultaţiilor notariale. 10. notează că moştenitorul trebuie să solicită şi deschiderea procedurii succesorală. Înscrieri în Registrul de evidenţă al dosarelor succesorale şi Opisul alfabetic al dosarelor succesorale Conform Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. în afară de simplă depunere a declaraţiei de acceptare/renunţare la succesiune. 33. care are un spectru de variere destul de mare. numărul dosarului succesoral. în ordinea parvenirii. Ca urmare. declaraţie a fost depusă de o persoană neîmputernicită etc. depuse în cadrul procedurii succesorale. Cuantumul taxei de stat se stabileşte de lege şi nu poate fi modificat. 26 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. data decesului. care ar fi aplicat de toţi. 32. Legislaţia nu conţine vreo specificare expresă privind tarifele pentru deschiderea procedurii succesorale. 9. Spre susţinerea ideii că deschiderea procedurii succesorale este un act notarial ne vorbeşte şi pct. Regulamentului cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor şi în ordinea. data şi numărul certificatului de moştenitor eliberat. se înregistrează în Registrul de corespondenţă. că notarul va refuza în deschiderea procedurii succesorale doar în situaţie. Cu referire la plata pentru serviciul notarial propriu-zis (onorariul notarului). În colţul stîng de sus al declaraţiei şi cererii se indică numărul dosarului succesoral şi data recepţionării acestora de către notarul. Conform art. Actele notariale.

pregătire. căsătorie şi alte acte prevăzute de lege care confirmă chemarea la succesiune. Luînd în consideraţie conţinutul nomenclatorului. numărul de ordine din Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale ţinut de notar şi anul deschiderii procedurii. Conform pct. copia actului de stare civilă ce confirmă faptul decesului persoanei care a lăsat moştenirea. 17 Regulamentul privind modul de evidenţă. La dosarul succesoral se anexează cererile şi declaraţiile moştenitorilor. data deschiderii procedurii succesorale.2009. În Opisul alfabetic al dosarelor succesorale se indică numele şi prenumele persoanei care a lăsat moştenirea. ale executorilor testamentari etc. Păstrarea în arhiva notarială În conformitate cu pct. notarul anexează la dosarul succesoral dovada verificării deschiderii dosarului succesoral după celelalte persoane care au lăsat moştenirea. au fost eliberate certificate de moştenitor pentru toată averea succesorală. Dacă procedura succesorală nu este finisată în anul curent. 12. în Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale. 17. dacă. păstrare şi predare la arhivă a actelor notariale. numărul şi data eliberării certificatului de moştenitor. Astfel. conform cererilor înregistrate. dosarul succesoral se transmite în anul următor cu acelaşi număr şi nu se reînregistrează. art. în cazul bunurilor supuse înregistrării. 78-79 din 13. ultimul domiciliu. Pe parcursul anului se va efectua gruparea în dosarele succesorale ale tuturor documentelor în baza cărora au fost eliberate certificatele de moştenitor (declaraţii. menţiuni privind expedierea dosarului la cererea organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată şi alte informaţii pertinente. de asemenea. data decesului.2009// Monitorul Oficial al RM nr. 287 din 13. În Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale se înregistrează declaraţiile de acceptare sau renunţare la succesiune. 338. aprobat prin Ordinul MJ al RM nr. Toate declaraţiile următoare (suplimentare) de la alţi moştenitori şi creditori se înregistrează. de numire a custodelui. 13 . actele de inventariere a bunurilor succesorale. certificate. În conformitate cu pct. originalul testamentului – în cazul succesiunii testamentare). legatarilor. La rubrica “menţiuni” se indică cazurile de strămutare a dosarului succesoral în procedura altui notar. aceste acte urmează a fi păstrate în dosar de arhivă sub indice 01-14 – Acte în baza cărora au fost eliberate certificatele de moştenitor. actele ce confirmă temeiul chemării la succesiune (copiile certificatelor de naştere. se prezintă extrasele din registrele de înregistrare a acestor bunuri. În dosarele succesorale se cos toate documentele care se referă la procedura succesorală. pretenţiile creditorilor. toate actele legate de deschiderea procedurii succesorale vor fi depuse în arhiva notarială la definitivarea procedurii succesorale. În cazul moştenirilor succesive. alte acte prezentate de către moştenitori sau eliberate de către notar în legătură cu procedura succesorală deschisă. alte acte legate de deschiderea procedurii succesorale şi eliberarea certificatului de moştenitor).DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Vitalii Pistriuga moştenire se transmite în arhivă. actele de evaluare a bunurilor moştenite. Numărul dosarului succesoral va include numărul unic din Registrul dosarelor succesorale şi al testamentelor. actele de proprietate care confirmă dreptul de proprietate asupra bunurilor incluse în masa succesorală. 27 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. informaţia privind renunţarea moştenitorului la succesiune. 24 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale.04. creditorilor. 35. cereri. cererile privind luarea măsurilor pentru conservarea bunurilor succesorale. numărul dosarului succesoral. 34.04..

Vol. Москва. în Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. ред. Фурси. Bucureşti. Alexandra Piatac. Киев. I. 1216 pag. Emil Poenaru.А. Cristinel Murzea. Н. Titlul IV. 2008. Opţiunea succesorală.-практ. 2008.Я. 14 ./ За заг. Осетрова. 2005. în Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. 1980. Ediţia a 2-a. Cartea a patra. Chişinău. Termenele. Capitolul I. 3. С. посiб.Vitalii Pistriuga DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Bibliografie 1. 2. Спадкове право: Нотарiат. Суд. Наук. Titlul V. 200 pag. ред. 260 pag. 4. Procedura succesorală notarială. I. Vasile Creţu. Государственный нотариат: Комментарий к законодательству/ Под. Адвокатура. Vol. 2005. Cartea întîi. 5. Chişinău.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful