Monografii specifice activit`]ii curente

cazuri practice
Reflectarea \n contabilitate a opera]iunilor \n cadrul comer]ului cu am`nuntul
Ordonan]a Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor [i serviciilor de pia]` define[te comer]ul cu am`nuntul ca fiind activitatea desf`[urat` de comercian]ii care vånd produse, de regul`, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora.
|n exemplul de mai jos se prezint` \nregistr`rile contabile \n condi]iile \n care evaluarea stocurilor se face prin metoda global valoric`.
Potrivit acestei metode, contabilitatea analitic` a m`rfurilor [i ambalajelor se ]ine global-valoric, atåt \n gestiune, cåt [i \n contabilitate, iar controlul concordan]ei \nregistr`rilor din eviden]a gestiunii [i din contabilitate se efectueaz` numai valoric la perioadele de timp stabilite de c`tre fiecare unitate. Raportul de gestiune se completeaz` pe baza mai multor documente, cum ar fi: documente ce atest` intrarea [i ie[irea de m`rfuri [i ambalaje, documente privind depunerea numerarului din vånzare. Acelea[i documente sunt utilizate [i la \ntocmirea fi[elor valorice ]inute pe gestiuni \n cadrul conturilor de m`rfuri [i ambalaje din contabilitate. Soldurile valorice ale m`rfurilor [i ambalajelor aflate \n gestiune se verific` pe baza raportului de gestiune predat la contabilitate, sau cu ocazia inventarierii, dup` caz.

Exemplu
La data de 31.08.2007, \n balan]a magazinului alimentar „Narcisa S.R.L.“ avem urm`toarele date:

Simbol cont 371 378 4428

Denumire Sold Ini]ial cont Debit „M`rfuri“ 7.140 „Diferen]e de pre] la m`rfuri“ „TVA neexigibil`“

Sold Ini]ial Rulaj Cumulat Crerdit Debit 5.712 1.000 1.140

Rulaj Cumulat Sold Final Credit Debit 12.852 800 912

Sold Final Credit

1.800 2.052

Revista Romån` de Monografii Contabile

G

www.monografii.ro

G

www.cd.monografii.ro

G

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

|n luna septembrie 2007 au loc urm`toarele evenimente: se achizi]ioneaz` marf` de la furnizor \n sum` de 500 lei la care se adaug` TVA; G se achit` factura c`tre furnizor; G se \ncaseaz` \n numerar, prin casa de marcat, suma de 2.500 lei; G adaosul comercial practicat de societate este de 20%; G pe data de 20 a lunii se constat` dep`[irea termenului de valabilitate la unele dintre produse [i se decide scoaterea acestora de la vånzare. Valoarea la vånzare a produselor expirate este de 500 lei.
G

|nregistrarea \n contabilitate
1) |nregistrarea intr`rii m`rfii \n gestiune pe baza facturii [i a Notei de Intrare Recep]ie: 371 „M`rfuri“ = % 401 „Furnizori“ 378 „Diferen]e de pre] la m`rfuri“ 4428 „TVA neexigibil`“ [i 4426 „TVA deductibil`“ = 401 „Furnizori“ 95 714 500 100 114

2) |nregistrarea pl`]ii facturii c`tre furnizor:

401 „Furnizori“

=

5311 „Casa \n lei“

595

3) |nregistrarea \ncas`rilor \n numerar: 5311 „Casa \n lei“ = % 707 „Venituri din vånzarea m`rfurilor“ 4427 „TVA colectat`“ 2.500 2.100,84 399,16

4) Calculul coeficientului ,,K“ de desc`rcare a gestiunii |n conformitate cu prevederile art. 130 alin. (4) din O.M.F. nr. 1.752/2005, repartizarea diferen]elor de pre] asupra valorii bunurilor ie[ite [i asupra stocurilor se efectueaz` cu ajutorul unui coeficient care se calculeaz` astfel:

2

Revista Romån` de Monografii Contabile

G

www.monografii.ro

G

www.cd.monografii.ro

G

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Dif. de pre] aferente intr`rilor \n cursul + perioadei, cumulate de la \nceputul exerci]iului financiar pån` la finele perioadei de referin]` Coeficient de = —————————————————————————————————————––––– x 100 repartizare Soldul ini]ial al Valoarea intr`rilor \n cursul perioadei, stocurilor la pre] + la pre] de \nregistrare cumulat de la de \nregistrare \nceputul exerci]iului financiar pån` la finele perioadei de referin]`

Soldul ini]ial al diferen]elor de pre]

ATEN}IE!
La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul ini]ial al contului de m`rfuri [i valoarea intr`rilor de m`rfuri nu vor include TVA neexigibil`. Acest coeficient se \nmul]e[te cu valoarea bunurilor ie[ite din gestiune la pre] de \nregistrare, iar suma rezultat` se \nregistreaz` \n conturile corespunz`toare \n care au fost \nregistrate bunurile ie[ite. 1.000 + 800 + 100 1.900 K = ———————————————————————————— = ————— x 100 = 16,67% (7.140 – 1.140) + ( 5.712 – 912) + (714 – 114) 11.400 5) Calculul adaosului comercial aferent m`rfii våndute se face prin aplicarea coeficientului K asupra vånz`rilor din lun` mai pu]in TVA. Adaos aferent m`rfii ie[ite = (2.500 – 399,16) x 16,67% = 350,21 Costul m`rfii våndute = Valoarea de vånzare – Adaos aferent m`rfii ie[ite – TVA = 2.500 – 350,21 – 399,16 = 1.750,63

6) |nregistrarea desc`rc`rii de gestiune pentru marfa våndut` \n sum` de 2.500 lei: % 607 „Cheltuieli privind m`rfurile“ 378 „Diferen]e de pre] la m`rfuri“ 4428 „TVA neexigibil`“ = 371 „M`rfuri“ 2.500 1.750,63 350,21 399,16

7) Scoaterea din eviden]` a m`rfii al c`rei termen de garan]ie a fost dep`[it se realizeaz` prin aplicarea coeficientului K asupra valorii f`r` TVA

Adaos aferent m`rfii expirate = (500 – 79.83) x 16,67 = 70,04

Revista Romån` de Monografii Contabile

G

www.monografii.ro

G

www.cd.monografii.ro

G

www.contabilul.ro

3

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

|nregistrarea \n contabilitate a desc`rc`rii de gestiune: % 607/nedeductibil „Cheltuieli privind m`rfurile“ 378 „Diferen]e de pre] la m`rfuri“ 4428 „TVA neexigibil`“ = 371 „M`rfuri“ 500 350,13 70,04 79,83

Costul m`rfurilor expirate va fi considerat cheltuial` nedeductibil` la calculul impozitului pe profit.

De asemenea, TVA aferent` de 66,52 lei (350,13 x 19%) dedus \n momentul achizi]iei va deveni nedeductibil [i se va face urm`torul articol contabil:

635/nedeductibil „Cheltuieli cu alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate“

=

4426 „TVA deductibil`“

66,52

4

Revista Romån` de Monografii Contabile

G

www.monografii.ro

G

www.cd.monografii.ro

G

www.contabilul.ro

Construi]i corect propriile Monografii Contabile!
Proasp`t`, elegant`, inteligent`, fin`, sobr`, ca o doamn` \n fa]a c`reia \]i vine instinctiv s` \]i sco]i p`l`ria, Revista Romån` de Monografii Contabile reu[e[te \n fiecare lun` s` aduc` \n fa]a ochilor [i a min]ii cititorilor ei: Studii de caz, \nregistr`ri contabile Spe]e rezolvate Solu]ii pentru cazuri atipice Monografii contabile Nout`]i legislative Articole interesante.

Elimina]i acum din munca dvs. orice semn de \ntrebare! Asigura]i-v` c` fiecare \nregistrare contabil` este construit` absolut corect! Revista Romån` de Monografii Contabile v` arat` ce \nseamn` s`: lucra]i profesionist, ca la carte, dar \n acela[i timp relaxat, f`r` stresul gre[elii economisi]i timp [i bani \n procesul de informare economisi]i banii destina]i consultan]ei fiscale \n cabinetele cu tarife „piperate“ cå[tiga]i bani ca m`sur` a aprecierii conducerii, mul]umite de felul \n care gestiona]i resursele financiare ale firmei.

www.monografii.ro

Care este metoda low-cost pentru o contabilitate perfect= \n 2009?

R~SPUNS CORECT: Colec]ia de Monografii Contabile!
To]i speciali[tii departamentelor financiar-contabile cad de acord asupra unui aspect: dac` folose[ti monografii contabile care descriu perfect fluxul lunar de numerar al firmei \n care lucrezi, este clar c` deja ]i-ai u[urat [i simplificat cu cel pu]in 50% munca! {i asta pentru c` lucrul bine f`cut, Colec]ia celor 14 numere ale \n baza temeiului legal: Revistei Romåne de \nl`tur` posibilitatea amenzilor Monografii Contabile v` scute[te de teama [i de stresul generate de v` asigur` o baz` de informa]ii vizita organelor de control fiscal. contabile corecte, legale [i sigure!

www.colectie.monografii.ro

MONOGRAFII CONTABILE de nota 10,

la un clic distan]`
Studii de caz, \n 50 de direc]ii diferite!
Este momentul s` v` invit`m \n fa]a calculatorului: cu un singur clic pute]i avea \n fa]a ochilor una dintre cele mai interesante monografii contabile create special pentru dvs. de autorii Revistei Romåne de Monografii Contabile. Suntem convin[i c` ve]i g`si interesante [i utile pentru profesia dvs. subiectele propuse pentru apari]ia CD-ului Cele mai c`utate 50 monografii contabile!

Sunte]i abonat la Revista Romån` de Monografii Contabile? Ave]i acum 50% reducere: o minunat` ocazie de a v` proteja economiile!
Iat` numai cåteva dintre titlurile articolelor, „a[i \n månec`“ pentru dvs.:
G G G G G G G

Contabilitatea opera]iunilor de factoring Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor pensiunilor turistice Trecerea de la micro\ntreprindere la pl`titor de impozit pe profit Contabilitatea opera]iunilor privind capitalul social |nregistrarea avansurilor de trezorerie la sfår[itul anului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor de demolare a cl`dirilor [i construc]ia altora noi

Pentru lista complet` v` invit`m pe

www.cd.monografii.ro
Nu mai ezita]i! Comanda]i acum CD-ul

Cele mai c`utate 50 monografii contabile trimi]ånd datele dvs. la adresa monografii@rs.ro!

O nou= lege... nou=? Un nou Cod Fiscal care \l \nlocuie[te pe cel de diminea]=? S-a schimbat din nou schimbarea?

Iat= solu]ia!
Rapid, f=r= pierderi inutile de timp, po]i accesa legisla]ia din domeniul fiscal-contabil, complet= [i actualizat= la zi. Un motor de c=utare eficient \]i pune la dispozi]ie textul de lege, modific=rile [i abrog=rile actului, toate legile la care face referire actul respectiv.
G

ww

l u l .r o nt a bi w .c o

Noul Cod fiscal G TVA G Stocuri G Leasing G Contabilitate de gestiune G Control fiscal G Dividende G Standarde Interna]ionale de Contabilitate G Profit G Amortizare G Salarii G Legea contabilit=]ii actualizat= G Normele de aplicare a Codului fiscal G Catalog firme contabilitate gratuit G Newsletter zilnic gratuit G Codul de procedur= fiscal=

Informa]ii complete pe

Portalul www.contabilul.ro \]i pune la dispozi]ie: 
1.300 de comentarii ale actelor normative [i exemple
de \nregistr=ri contabile

www.contabilul.ro
sau la telefon:

021.209.45.45 

800 de cazuri practice, \nregistr=ri [i monografii contabile  700 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare
[i tabele ilustrative

www.contabilul.ro

Uita]i co[marul amenzilor!
Legea contabilit=]ii sanc]ioneaz= omisiunile sau erorile din registrele dvs. contabile
Consilier – Contabilitate v` pune la dispozi]ie tot ce trebuie s` [ti]i \n domeniul contabilit`]ii. Nu este un tratat ineficient [i sufocat de teorie, ci un instrument de lucru plin de exemple practice [i de sfaturi avizate, oferite de speciali[ti \n contabilitate. |n plus, toate informa]iile au la baz` cerin]ele normative privind introducerea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate!

Consilier – Contabilitate con]ine informa]ii complete [i permanent actualizate referitoare la: documentarea \nregistr`rilor contabile verificarea \nregistr`rilor contabile preg`tirea lucr`rilor de \nchidere elaborarea situa]iilor financiare anuale organizarea optim` a contabilit`]ii firmei \nregistrarea opera]iunilor de capital recunoa[terea [i \nregistrarea activelor calcula]ia costurilor [i stabilirea stocurilor implementarea contabilit`]ii de gestiune

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris Serviciul INFOLEX Newsletter electronic INFOCONTABILITATE

contabilitatea salariilor [i a altor drepturi de personal contabilitatea tranzac]iilor comerciale contabilitatea produc]iei.

cadou
Bro[ura Cum s` v` eficientiza]i activitatea financiar-contabil`

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.asistentacontabila.ro

www.contabilitateonline.ro

Confiden]ial
pentru contabilii din institu]iile publice
Consilierul – Contabilitate pentru institu]ii publice v` arat` cum trebuie aplicat` concret legea \n cazul dvs. specific. V` ve]i ]ine astfel la ad`post de sanc]iunile dure prev`zute pentru \nc`lcarea actelor normative care v` vizeaz` direct.
|n Consilierul – Contabilitate pentru institu]ii publice, autorii, specializa]i \n contabilitatea specific` institu]iilor publice, v` pun la dispozi]ie informa]ii ce v` ofer` sprijin \n: cunoa[terea detaliat` a noului plan de conturi [i a instruc]iunilor de aplicare a acestuia \n institu]iile publice \nregistrarea [i reflectarea corect` \n contabilitate a activit`]ii desf`[urate ca autoritate public` [i, acolo unde este cazul, ca agent economic rezolvarea rapid` [i corect`, conform` cu temeiul legal \n vigoare, a oric`rei probleme financiar-contabile identificarea [i solu]ionarea unor cazuri particulare controversate contabilitatea stocurilor contabilitatea salariilor contabilitatea capitalurilor contabilitatea veniturilor [i finan]`rilor clasifica]ia bugetar` func]ional` [i economic` contabilitatea creditelor bugetare [i a conturilor \n afara bilan]ului.

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate pentru institu]ii publice Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.institutiipublice.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful