Mo no g rafi i s pecif i ce act i vi t `]i i c urent e

cazuri practice
Reglement`ri contabile privind taxa verde
Care este codul legal prin care taxa verde trebuie eviden]iat` separat \n contabilitate [i factura? Este o taxa fix` sau este o tax` \n euro la cursul zilei?
Pentru gestionarea de[eurilor de echipamente electrice [i electronice, produc`torii (importatori, produc`tori) au cele mai multe responsabilit`]i, conform legisla]iei \n vigoare. Organiza]ia colectiv` ECO TIC, una dintre organiza]iile care a preluat responsabilit`]ile produc`torilor de IT&C, \[i demareaz` activitatea de gestionare a echipamentelor de de[euri de echipamente electrice [i electronice (DEEE) prin aplicarea unui timbru verde de 7 lei pentru fiecare produs IT&C. Acesta \nseamn` c` to]i membrii acestei organiza]ii vor ad`uga produselor proprii acest timbru verde, care va ar`ta cåt cost` reciclarea produsului respectiv. Aceast` tax` nu este impus` de stat [i nu este obligatorie decåt pentru cei care au ales-o, respectiv membrii unei organiza]ii colective sau chiar produc`tori care au ales s` \[i gestioneze \n regim propriu de[eurile de echipamente electrice [i electronice. Ace[tia \[i stabilesc costurile de reciclare [i adaug` la costurile produsului [i aceast` „tax` verde“/„timbru verde“. Aceast` contribu]ie a fost instituit` ca urmare a demar`rii sistemului gestionarii, colect`rii [i recicl`rii DEEE, conform Directivei europene EC/96/2002 [i a H.G. nr. 448/2005. Pe site-ul acestei organiza]ii se reg`sesc r`spunsuri la o serie de \ntreb`ri legate de „timbrul verde“.

C=rei legisla]ii i se supune timbrul verde?
Timbrul verde este un mod de finan]are a procesului de gestiune al DEEE, adoptat de asocia]ia ECO TIC respectånd H.G. nr. 448/ 2005 [i Directiva European` 2002/96/CE, cu aprobarea comisiei de autorizare guvernamental`, care a acordat ECO TIC licen]a de operare 001/2007.

Cum trebuie facturat timbrul verde?
Timbrul verde se factureaz` ca pozi]ie separat` pe factur` [i este purt`tor de TVA. Prin excep]ie, \n special pentru vånz`rile c`tre clien]ii finali, timbrul verde poate fi inclus \n pre]ul total al produsului, cu men]ionarea \n factur` a acestui fapt.

Hot`rårea Guvernului nr. 448/2005 prevede la articolul 8: Costurile de colectare, tratare [i eliminare nepoluant` nu se eviden]iaz` separat la momentul vånz`rii de noi produse.
Revista Romån` de Monografii Contabile
G

www.monografii.ro

G

www.cd.monografii.ro

G

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Totu[i Hot`rårea Guvernului nr. 448/2005 nu face decåt s` legifereze obliga]ia operatorilor economici responsabili de a gestiona [i a finan]a colectarea [i reciclarea DEEE, fie \n mod individual, fie prin intermediul unor organiza]ii colective, f`r` a institui \n mod clar aceast` tax`: „timbru verde“ \n valoare de 7 lei/produs. Din acest motiv, „timbrul verde“ ar trebui prezentat separat atåt pe factur`, cåt [i \n contabilitate, deoarece el nu poate fi considerat un element de cost \n conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1.752/2005, care men]ioneaz` \n cadrul articolului 54 alin. (1): 54. – (1) Costul de achizi]ie al bunurilor cuprinde pre]ul de cump`rare, taxele de import [i alte taxe (cu excep]ia acelora pe care persoana juridic` le poate recupera de la autorit`]ile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare [i alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizi]iei bunurilor respective. Aplicarea timbrului verde este modalitatea aleas` de Asocia]ia ECOTIC de a finan]a procesul de colectare [i reciclare DEEE, f`r` a reprezenta astfel o tax` reglementat` expres de statul romån. Din aces motiv, ar fi mai prudent ca aceast` sum` s` fie reflectat` printr-un cont intermediar de genul „447 Fonduri speciale – taxe [i v`rs`minte asimilate“, avånd \n vedere [i modalitatea de colectare [i ulterior transfer c`tre ECOTIC, a[a cum sunt prezentate pe site-ul organiza]iei:

Ce raport=ri trebuie f=cute c=tre asocia]ia ECOTIC?
|n vederea colect`rii timbrului verde, firmele asociate \n ECOTIC transmit la sfår[itul fiec`rui trimestru calendaristic numarul total de echipamente purt`toare de timbru verde produse/importate [i våndute \n respectivul trimestru. Firma de contabilitate aflat` sub contract cu ECO TIC factureaz` pe baza acestor raport`ri contravaloarea timbrului verde colectat de fiecare membru; confiden]ialitatea acestor date este garantat` prin contractul existent \ntre firma de contabilitate [i ECOTIC. Periodic, la intervalele cerute de ANPM, fiecare membru transmite c`tre ECOTIC pe baza unui tabel de raportare, conform anexelor din O.M.M.D. nr. 1.223/2005, num`rul de unit`]i produse/importate [i våndute \n respectiva perioad`, ECO TIC \ntocmind raportarea c`tre ANPM prin totalizarea datelor la nivelul \ntregii asocia]ii. Modalitatea propus` de reflectare \n contabilitate, avånd \n vedere cele enun]ate mai sus, este:

Cazul 1 – Cazul unui importator de marf= – echipamente IT
a. Importul de echipamente IT: 371 „M`rfuri“ 4426 „TVA deductibil`“ = 401 „Furnizori“ 4427 „TVA colectat`“ 1.000 lei

=

190 lei

b. Vånzarea echipamentelor IT marf`: 4111 „Clien]i“ = % 1.436 lei 707 1.200 lei „Venituri din vånzarea m`rfurilor“ 447 7 lei „Fonduri speciale – taxe [i v`rs`minte asimilate“ 4427 229 lei „TVA colectat`“

2

Revista Romån` de Monografii Contabile

G

www.monografii.ro

G

www.cd.monografii.ro

G

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

c. Desc`rcarea gestiunii cu marfa våndut`: 607 „Cheltuieli privind m`rfurile“ = 371 „M`rfuri“ 1.000 lei

d. Facturarea sumei aferente timbrului verde de c`tre ECOTIC: % = 401 „Furnizori“ 8 lei 7 lei 1 leu

447 „Fonduri speciale – taxe [i v`rs`minte asimilate“ 4426 „TVA deductibil`“

Cazul 2 – Cazul unui produc=tor de echipamente IT
a. Vånzarea echipamentelor IT produse finite: 4111 „Clien]i“ = % 1.436 lei 701 1.200 lei „Venituri din vånzarea produselor finite“ 447 7 lei „Fonduri speciale – taxe [i v`rs`minte asimilate“ 4427 229 lei „TVA colectat`“

b. Desc`rcarea gestiunii cu produsele våndute: 711 „Varia]ia stocurilor“ = 345 „Produse finite“ 1.000 lei

c. Facturarea sumei aferente timbrului verde de c`tre ECOTIC: % = 401 „Furnizori“ 8 lei 7 lei 1 leu

447 „Fonduri speciale – taxe [i v`rs`minte asimilate“ 4426 „TVA deductibil`“

Revista Romån` de Monografii Contabile

G

www.monografii.ro

G

www.cd.monografii.ro

G

www.contabilul.ro

3

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Cazul 3 – Cazul unui distribuitor de echipamente IT marf=
a. Achizi]ia de echipamente IT, de c`tre un distribuitor: % = 371 „M`rfuri“ 447 „Fonduri speciale – taxe [i v`rs`minte asimilate“ 4426 „TVA deductibil`“ 401 „Furnizori“ 1.198 lei 1.000 lei 7 lei 191 lei

b. Achitarea facturii de la furnizor: 401 „Furnizori“ = 5121 „Conturi la b`nci \n lei“ 1.198 lei

c. Vånzarea m`rfurilor – echipamente IT: 4111 „Clien]i“ = % 1.436 lei 707 1.200 lei „Venituri din vånzarea m`rfurilor“ 447 7 lei „Fonduri speciale – taxe [i v`rs`minte asimilate“ 4427 229 lei „TVA colectat`“

d. Desc`rcarea gestiunii cu marfa våndut`: 607 „Cheltuieli privind m`rfurile“ = 371 „M`rfuri“ 1.000 lei

e. Deoarece distribuitorul achizi]ioneaz` deja echipamentele IT cu timbrul verde aplicat, el nu face decåt s` factureze mai departe aceast` valoare pentru a o recupera, deci nu se pune problema de a fi facturat de c`tre ECOTIC.

Retailerii sunt obliga]i s= aplice timbrul verde?
Conform prevederilor legale, a[a cum sunt redate [i \n cadrul site-ului ECOTIC: Timbrul verde este facturat de produc`tori/importatori (indiferent de originea comunitar` sau nu a echipamentului) la vånzarea c`tre clientul persoan` juridic` sau fizic`. |n diferitele etape ale lan]ului comercial, agen]ii economici pl`tesc timbrul verde c`tre furnizor [i \l recupereaz` ca valoare prin facturare c`tre client. Timbrul verde colectat \n acest fel de produc`tori/importatori este virat c`tre ECOTIC care dispune astfel de resursele necesare finan]`rii procesului de gestionare a DEEE. |n consecin]`, retailerii, chiar dac` nu sunt membrii ECOTIC (legisla]ia nu impune nicio obliga]ie de afiliere sau autogestionare a DEEE pentru retaileri), pl`tesc doar timbrul verde facturat de furnizori [i \l refactureaz` clien]ilor. |n cazul \n care retailerul achizi]ioneaz` EEE de la un furnizor care nu i-a facturat timbrul verde, e indicat ca aceast` situa]ie s` fie sesizat` asocia]iei pentru clarificare.

4

Revista Romån` de Monografii Contabile

G

www.monografii.ro

G

www.cd.monografii.ro

G

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

4) Produc`torii sau ter]ii care ac]ioneaz` \n numele lor sunt obliga]i s` organizeze colectarea, valorificarea [i reciclarea DEEE, pentru a \ndeplini obliga]iile prev`zute la art. 5 alin. (13) [i la art. 7 alin. (1), \n una dintre urm`toarele modalit`]i: a) individual, utilizånd propriile resurse; b) transferarea acestor responsabilit`]i, pe baz` de contract, c`tre operatorul economic legal constituit, denumit \n continuare organiza]ie colectiv`, autorizat` \n acest scop de Ministerul Mediului [i Gospod`ririi Apelor.

Revista Romån` de Monografii Contabile

G

www.monografii.ro

G

www.cd.monografii.ro

G

www.contabilul.ro

5

Construi]i corect propriile Monografii Contabile!
Proasp`t`, elegant`, inteligent`, fin`, sobr`, ca o doamn` \n fa]a c`reia \]i vine instinctiv s` \]i sco]i p`l`ria, Revista Romån` de Monografii Contabile reu[e[te \n fiecare lun` s` aduc` \n fa]a ochilor [i a min]ii cititorilor ei: Studii de caz, \nregistr`ri contabile Spe]e rezolvate Solu]ii pentru cazuri atipice Monografii contabile Nout`]i legislative Articole interesante.

Elimina]i acum din munca dvs. orice semn de \ntrebare! Asigura]i-v` c` fiecare \nregistrare contabil` este construit` absolut corect! Revista Romån` de Monografii Contabile v` arat` ce \nseamn` s`: lucra]i profesionist, ca la carte, dar \n acela[i timp relaxat, f`r` stresul gre[elii economisi]i timp [i bani \n procesul de informare economisi]i banii destina]i consultan]ei fiscale \n cabinetele cu tarife „piperate“ cå[tiga]i bani ca m`sur` a aprecierii conducerii, mul]umite de felul \n care gestiona]i resursele financiare ale firmei.

www.monografii.ro

Care este metoda low-cost pentru o contabilitate perfect= \n 2009?

R~SPUNS CORECT: Colec]ia de Monografii Contabile!
To]i speciali[tii departamentelor financiar-contabile cad de acord asupra unui aspect: dac` folose[ti monografii contabile care descriu perfect fluxul lunar de numerar al firmei \n care lucrezi, este clar c` deja ]i-ai u[urat [i simplificat cu cel pu]in 50% munca! {i asta pentru c` lucrul bine f`cut, Colec]ia celor 14 numere ale \n baza temeiului legal: Revistei Romåne de \nl`tur` posibilitatea amenzilor Monografii Contabile v` scute[te de teama [i de stresul generate de v` asigur` o baz` de informa]ii vizita organelor de control fiscal. contabile corecte, legale [i sigure!

www.colectie.monografii.ro

MONOGRAFII CONTABILE de nota 10,

la un clic distan]`
Studii de caz, \n 50 de direc]ii diferite!
Este momentul s` v` invit`m \n fa]a calculatorului: cu un singur clic pute]i avea \n fa]a ochilor una dintre cele mai interesante monografii contabile create special pentru dvs. de autorii Revistei Romåne de Monografii Contabile. Suntem convin[i c` ve]i g`si interesante [i utile pentru profesia dvs. subiectele propuse pentru apari]ia CD-ului Cele mai c`utate 50 monografii contabile!

Sunte]i abonat la Revista Romån` de Monografii Contabile? Ave]i acum 50% reducere: o minunat` ocazie de a v` proteja economiile!
Iat` numai cåteva dintre titlurile articolelor, „a[i \n månec`“ pentru dvs.:
G G G G G G G

Contabilitatea opera]iunilor de factoring Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor pensiunilor turistice Trecerea de la micro\ntreprindere la pl`titor de impozit pe profit Contabilitatea opera]iunilor privind capitalul social |nregistrarea avansurilor de trezorerie la sfår[itul anului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor de demolare a cl`dirilor [i construc]ia altora noi

Pentru lista complet` v` invit`m pe

www.cd.monografii.ro
Nu mai ezita]i! Comanda]i acum CD-ul

Cele mai c`utate 50 monografii contabile trimi]ånd datele dvs. la adresa monografii@rs.ro!

O nou= lege... nou=? Un nou Cod Fiscal care \l \nlocuie[te pe cel de diminea]=? S-a schimbat din nou schimbarea?

Iat= solu]ia!
Rapid, f=r= pierderi inutile de timp, po]i accesa legisla]ia din domeniul fiscal-contabil, complet= [i actualizat= la zi. Un motor de c=utare eficient \]i pune la dispozi]ie textul de lege, modific=rile [i abrog=rile actului, toate legile la care face referire actul respectiv.
G

ww

l u l .r o nt a bi w .c o

Noul Cod fiscal G TVA G Stocuri G Leasing G Contabilitate de gestiune G Control fiscal G Dividende G Standarde Interna]ionale de Contabilitate G Profit G Amortizare G Salarii G Legea contabilit=]ii actualizat= G Normele de aplicare a Codului fiscal G Catalog firme contabilitate gratuit G Newsletter zilnic gratuit G Codul de procedur= fiscal=

Informa]ii complete pe

Portalul www.contabilul.ro \]i pune la dispozi]ie: 
1.300 de comentarii ale actelor normative [i exemple
de \nregistr=ri contabile

www.contabilul.ro
sau la telefon:

021.209.45.45 

800 de cazuri practice, \nregistr=ri [i monografii contabile  700 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare
[i tabele ilustrative

www.contabilul.ro

Uita]i co[marul amenzilor!
Legea contabilit=]ii sanc]ioneaz= omisiunile sau erorile din registrele dvs. contabile
Consilier – Contabilitate v` pune la dispozi]ie tot ce trebuie s` [ti]i \n domeniul contabilit`]ii. Nu este un tratat ineficient [i sufocat de teorie, ci un instrument de lucru plin de exemple practice [i de sfaturi avizate, oferite de speciali[ti \n contabilitate. |n plus, toate informa]iile au la baz` cerin]ele normative privind introducerea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate!

Consilier – Contabilitate con]ine informa]ii complete [i permanent actualizate referitoare la: documentarea \nregistr`rilor contabile verificarea \nregistr`rilor contabile preg`tirea lucr`rilor de \nchidere elaborarea situa]iilor financiare anuale organizarea optim` a contabilit`]ii firmei \nregistrarea opera]iunilor de capital recunoa[terea [i \nregistrarea activelor calcula]ia costurilor [i stabilirea stocurilor implementarea contabilit`]ii de gestiune

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris Serviciul INFOLEX Newsletter electronic INFOCONTABILITATE

contabilitatea salariilor [i a altor drepturi de personal contabilitatea tranzac]iilor comerciale contabilitatea produc]iei.

cadou
Bro[ura Cum s` v` eficientiza]i activitatea financiar-contabil`

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.asistentacontabila.ro

www.contabilitateonline.ro

Confiden]ial
pentru contabilii din institu]iile publice
Consilierul – Contabilitate pentru institu]ii publice v` arat` cum trebuie aplicat` concret legea \n cazul dvs. specific. V` ve]i ]ine astfel la ad`post de sanc]iunile dure prev`zute pentru \nc`lcarea actelor normative care v` vizeaz` direct.
|n Consilierul – Contabilitate pentru institu]ii publice, autorii, specializa]i \n contabilitatea specific` institu]iilor publice, v` pun la dispozi]ie informa]ii ce v` ofer` sprijin \n: cunoa[terea detaliat` a noului plan de conturi [i a instruc]iunilor de aplicare a acestuia \n institu]iile publice \nregistrarea [i reflectarea corect` \n contabilitate a activit`]ii desf`[urate ca autoritate public` [i, acolo unde este cazul, ca agent economic rezolvarea rapid` [i corect`, conform` cu temeiul legal \n vigoare, a oric`rei probleme financiar-contabile identificarea [i solu]ionarea unor cazuri particulare controversate contabilitatea stocurilor contabilitatea salariilor contabilitatea capitalurilor contabilitatea veniturilor [i finan]`rilor clasifica]ia bugetar` func]ional` [i economic` contabilitatea creditelor bugetare [i a conturilor \n afara bilan]ului.

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate pentru institu]ii publice Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.institutiipublice.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful