Het proces van 1 ontwikkelen 2 uittesten 3. evalueren 4.

rapporteren en 5 implementeren van zorginnovaties

Lezing prof. Guus Schrijvers op 12 november 2008 bij de NZA

Even voorstellen

• •

Ik ben hoogleraar public health en econoom Leider van de unit Innovaties in de zorg van het Julius Centrum UMC Utrecht • Doe onderzoek naar geïntegreerde zorg: chronische zorg, spoedzorg en jeugd(gezondheids)zorg • Drie soorten onderzoek 1. Analyse van grote databestanden 2. Evaluatie van medisch organisatorische innovaties 3. Ontwikkelen van meetinstrumenten om effecten van innovaties te meten • Promotor van dr. Claudia Brandenburg over relatie ziekenhuizen en zorgverzekeraars

Take Home messages:

• • • • •

Er zijn vele medisch organisatorische innovaties ontwikkeld Er zijn er weinig robuust geëvalueerd Implementatie stagneert NZA: Hanteer het Engelse proces Ontwikkeling-uittestenevaluatie-rapportage-implementatie NZA: speel je rol bij elke fase

Opbouw lezing

1. 2. 3. 4.

Wat is bereikt sinds 1994? Wat is nodig in 2008 -2012? Enkele kenmerken van innovaties Take home messages

Wat is bereikt sinds 1994?

• • • • • • • •

Vele transmurale netwerken Vele multidisciplinaire richtlijnen Spoedzorg ketens Ouderenzorg zonder drempels Vele GGz-zorgprogramma’s Jeugdzorg integreert Aandacht voor indicatiestelling Meer kennis over implementatie

Wat moet gebeuren tot 2012?

• • • • • •

Webbased patiëntendossier Grotere structuren voor professionals Andere relatie zorgaanbieder en zorgverzekeraar Professioneel Leiderschap Meer abonnementstarieven Beleidsvolle bekostiging en stimuleren van zorginnovaties

Webbased patiëntendossier

• • • •

Én per regio ontwikkelen én landelijk Met ingebouwde richtlijnen Met rapportages Patiënt moet er ook in kunnen

Grotere structuren

• Regionale huisartsen maatschappen • Regionaal stafoverleg • BV’s voor chronische zorg

Andere relatie verzekeraar en aanbieder

• • • • •

Open boek relatie Transmurale business plannen voor langere tijd Mantel contracten Niet jaarlijks onderhandelen Package deals

Leiderschap

• • • • •

Niet alleen planning en control Inspiratie bij Volksgezondheid Niet-hypocriet Actief en met eigen voorstellen komend niet alleen reactief: reagerend op NZA en VWS

Meer abonnementstarieven

• Eén keten DBC • Een standby tarief voor spoedzorg • Een abonnementstarief voor chronische zorg vanuit ziekenhuizen

Enkele kenmerken van innovaties

• • • • • • •

Medisch organisatorische innovaties en medisch inhoudelijke innovaties Vaak taakherschikking Vaak andere zorgprocessen: bv one stop shop Soms gebruik van webbased ICT: telemedicine Vaak andere context: thuis en niet in het ziekenhuis Vaak nieuw beroep Vaak andere rol voor patiënt

Effecten van innovatie

Innovaties hebben gevolgen voor: 1. Klinische uitkomsten 2. Patiëntervaringen 3. Logistieke uitkomsten • Vaak pas effect na circa vier jaar

Beleidsaspecten van geslaagde innovaties

• • • • •

Is er sprake van suppletie? Of van substitutie? Vaak baten pas in een later jaar beschikbaar Vaak baten binnen een andere wet Zvw, Awbz, Wmo, ww, wvp, wia Beginsel van goedkoopste adequate

Een innovatieproces (volgens de Medical Research Council)
1. 2. 3. 4. 5. Ontwikkeling van de innovatie Voor de eerste keer uittesten Evalueren van de innovatie Rapporteren en implementeerbaar verklaren Implementeren van een nieuwe vorm van zorgverlening die geen innovatie meer is

Bron: www.mrc.ac.uk/complexinterventionsguidance

Een innovatieproces (volgens de BMJ)

1. Ontwikkeling van de innovatie: te betalen uit eigen middelen en met ZonMw geld 2. Voor de eerste keer uittesten tijdelijk facilitering nodig van o.m. NZA 3. Evalueren van de innovatie 4. Rapporteren en implementeerbaar verklaren 5. Implementeren van een nieuwe vorm van zorgverlening die geen innovatie meer is

Een innovatieproces (volgens de BMJ)

1. Ontwikkeling van de innovatie: te betalen uit eigen middelen en met ZonMw geld 2. Voor de eerste keer uittesten tijdelijk facilitering nodig van NZA (Innovatiewijzer?) 3. Evalueren van de innovatie moet robuust, door derden gebeuren 4. Rapporteren en implementeerbaar verklaren NZA, CVZ en VWS hebben hier een taak 5. Implementeren van een nieuwe vorm van zorgverlening die geen innovatie meer is eventueel andere bekostiging

Innovatie geslaagd? Dan:

• • • • • • • • • •

Beslis onder welke wet de innovatieve zorg gaat vallen Omschrijf het nieuwe product in functionele termen Hanteer de eerste jaren specifieke prestatie indicatoren Vraag om business plan Creëer een helpdesk voor wie wil implementeren Maak de bekostiging beleidsvol, dus: Snel invoeren? Dan tarief per verrichting Substitutie bevorderen: dan geen extrageld maar budgettair neutrale verschuivingen toestaan Patiënt stimuleren: geen eigen bijdragen op bv thuiszorg Professional stimuleren: Pay for Performance

Maak de bekostiging beleidsvol, dus:

• • • • •

Snel invoeren? Dan tarief per verrichting Substitutie bevorderen? dan geen extrageld maar budgettair neutrale verschuivingen toestaan Preventie bevorderen? Dan abonnementstarief Patiënt stimuleren: geen eigen bijdragen op bv thuiszorg Professional stimuleren: bied een klein financieel voordeel als men meedoet

Take Home messages:

• • • • •

Er zijn vele medisch organisatorische innovaties ontwikkeld Er zijn er weinig robuust geëvalueerd Implementatie stagneert NZA: Hanteer het Engelse proces Ontwikkeling-uittestenevaluatie-rapportage-implementatie NZA: speel je rol bij elke fase

Ik dank u voor uw aandacht

Meer info a.j.p.schrijvers@umcutrecht.nl www.integratedcare.nl PH.Nieuwsbrief@planet.nl