You are on page 1of 13

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 7. decembar/prosinac 2012. godine

7

PROCES UPRAVLJANJA OTPADOM U USK-U

PETO GODI[NJE DOBA

Pi{e: Niha D`ani} Ninski

U }orsokaku i nakon deset godina
Proces upravljanja otpadom na podru~ju USK mora se ubrzati i unaprijediti zaklju~ak je svih relevantnih institucija ove oblasti. Ovakav zaklju~ak je i suvi{e dovoljan razlog da Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoli{a USK odr`i sastanak sa predstavnicima vlasti svih osam op}ina USK-a. Sastanku su bili pozvani na~elnici op}ina, predsjedavaju}i op}inskih vije}a, predsjednici klubova vije}nika te direktori JKP nadle`nih za ovu djelatnost. Na`alost, niko od na~elnika nije do{ao. Predstavnice resornog ministarstva hronolo{ki su izlo`ile aktivnosti u vezi s projektom upravljanja otpadom na podru~ju USK-a. Sve ura|eno u proteklih deset godina danas je gotovo u }orsokaku zbog nedefinirane mikro lokacije za deponiju. Predstavnici Federalnog ministarstva okoli{a i turizma predo~ili su informacije o statusu procesa upravljanja otpadom na federalnom nivou sa osvrtom na kantonalni i zakonske obaveze op}ina USK-a. Provedba Zakona upravljanja otpadom Federacije BiH iz 2003. godine na prostoru USK-a u mnogim segmentima kasni. Op}ine su bile obavezne do 2008. godine uraditi vlastite planove upravljanja otpadom, a ni jedna do danas to nije uradila. Nedono{enje ovih planova uzrok je dobivanja kazni za nadle`ne pojedince u op}inama od federalnih inspekcija. Uz dosta rasprave koja je imala i politi~ku pozadinu na sastanku su usvojeni zaklju~ci: da su op}ine u obavezi donijeti Plan prilago|avanja op}inskih deponija, nastaviti aktivnosti na izgradnji regionalnog sanitarnog odlagali{ta te na usvajanju Studije izvodljivosti Regionalnog centra za upravljanje otpadom Grabe` – projekat EU, na sudjelovanju u izradi Plana upravljanja otpadom USK-a, zapo~eti aktivnosti na izradi op}inskih planova upravljanja otpadom i nastaviti sudjelovati u implementaciji projekata koji doprinose unapre|enju procesa upravljanja otpadom u USK-u. I.Zukanovi}

Slovenski protesti u prijevodu na Na{
Ne mo`emo mi skontati te Slovence, prvo zato jer pri~aju sloven{~inom, a ne nekom od verzija na{ih jezika. Onda, prokleti hudi~i digli se na proteste. I staro i mlado arlau~e po cestama: gotof je, fertik je, konc je! Spalili radare, ka~ili ih za auta i ~upali iz „korijena“. Kao, `upan pare od kazni za brzu vo`nju davao svome prijatelju. I zato na proteste? Sva{ta! Kod nas uzimaju sebi, pa niko repom ne mrda. Obja{njavaju Janezi da im je dost pokvarjene politik, da su kurbe politi~ne vse pokradli i prodali, da su vse sebi uzeli, narodu ni~ dali niso. [ta Slovenci znaju {ta je plja~ka i uzimanje sebi. Kod nas to nikako nije razlog za demonstracije i vri{tanje „dolje lopovi“. Ka`u i da ne bodo vi{e trpjeli da su im nizke pla~e. Po bosfilu (~itaj: bosanska filozofija), na proteste se zbog pla}a ne ide nikad, sve kad ih nema nikako, i dizati larmu jer su nizke je ~ista nezahvalnost spram vlastodr`aca. Slovenci su drski, nemaju po{tovanja prema vlastima i pohlepni su. Vi{je bi pla~e? Pa kamenjem po zgradi vlade? Bosfil to obja{njava, a Slovencima nije jasno, da je sve dobro dok se ne puca, da uvijek mo`e biti gore, i ako je `iva glava sve je ostalo potaman. Ali, ne, oni ne posustaju, osvi}u ispred vladinih zgrada i na ulicama, vi~u i ne daju se omesti, velijo da se ne~e predati dok lopove ne otjeraju s vlasti. Kao, pokvarjeni politi~ari su uni~ili slovensko privredo. Hajd molim te, mi nemamo ni preduze}a, pa dr`imo i dalje nivo. Jebala ih slovenska kultura, svi vidimo kako su kulturni, psuju politi~arima i vi~u im da spizde i odpizde, jer su ih kao pravo zajebli, nima pravic za obi~ne ljude. Obi~ni ljudi kod nas za pravico nikad ne}e na ulice. Kod nas }e na ulice u {etnju i radi nama, nek’ vidi kom{ija da se ko fol ima, i nek’ mu crkne krava od ljubomore. Uzet }emo pare od dje~jih sendvi~a i ispijati vazdan kafe na trgovima i nismo mi kao Slovenci, da kamenje sa poplo~anih trgova ~upamo jer smo ga mi i platili i frndeljamo na prozore iza kojih nam se cerekaju ni{ta manje politi~ke kurbe od onih kod prokletih hudi~a. Proti gnilo dr`avo kao digli su se. Na{a se od gnjile`i ve} sva usmrdila pa nama ne smeta. Od smrada niko umro nije. Oni nama ka`u da smo glupi, (zamisli drskosti), mi njima da su ru`ni. Slovenski pokvarjeni politi~ari pozivaju na{e jo{ pokvarenije proklete jebivjetre i mole za pomo}., {ta da rade, de`ela se trese, otpast }e sa globusa. Na{i poru~uju: jebi ga sad, da ste im dali tri a ne jednu zastavu, ne bi dizali lamru na vas, nego bi se me|usobno grizli ~ija je dr`avnija. Dabudete im dati himnu. Ko vam je kriv {to ne mo`ete iza}i pred mase i kazati da je za stanje kriv drugi i tre}i slovenski narod, sad bi vama oni drugu pjesmu pjevali. I naravno, prokleti Janezi nisu shvatili... Ni mi njih, jer upravo spremamo novi udar me|unacionalnog `deranja. Jebe{ pravico i vi{je pla~e!

SURADNJA BIOTEHNI^KIH FAKULTETA IZ BIHA]A I LJUBLJANE

VOLONTERI IZ BIHA]A I CAZINA

Pomagali `rtve potresa u Italiji
Skupina volontera iz USK-a vratila se iz Italije gdje su od 18. studenog posredstvom Caritasovog koordinacijskog centra boravili u pokrajini Emilia koju je u svibnju ove godine pogodila serija potresa s epicentrom u gradu Mirandola. Potres je prouzro~io ogromne materijalne {tete, 27 ljudi je poginulo a 15.000 ostalo bez domova. Volonteri iz cijelog svijeta, me|u njima i {estoro iz USK-a, to~nije Biha}a i Cazina - Senad D`aferovi}, Alan D`aferovi}, Samir Samard`i}, Smail Seferagi}, Jasmin [i{i} i Suad Sjenar, bili su na pomo}i `rtvama i radili na distribuciji hrane, obu}e i ostalih potrep{tina ljudima koji jo{ `ive u {atorima. Na ovaj na~in, ka`u, `eljeli su zahvaliti za pomo} koju je talijanski narod i Crkva u Italiji poslala u Bosnu i Hercegovinu, pogotovo u Biha} (u obliku hrane, odje}e, obu}e, plastenika i poljoprivrednih strojeva), jer su neki od njih bili korisnici usluga mre`e Caritasa i drugih talijanskih organizacija poslije rata. Sada su se odlu~ili odu`iti za sva dobro~instva. Ideju o putovanju oni su prezentirali ravnatelju Katoli~kog {kolskog centra u Biha}u don Slavi Grgi}u i mre`i Caritasa u BiH i Italiji koji su im pomogli u realizaciji. Njihov primjer je dokaz prijateljstva i velike solidarnosti izme|u Italije i BiH.

Zajedni~ki me|unarodni projekti
Predstavnici Biotehni~kog fakulteta iz Biha}a na ~elu sa dekanom Halidom Maki}em u okviru projekta Federalnog ministarstva obrazovanja “Razvoj nastavnih planova i programa drugog ciklusa studija Analiza hrane” posjetili su 29. i 30. novembra Biotehni~ki fakultet Univerziteta u Ljubljani. Posjeta je bila radno-konsultativnog karaktera i predstavnici oba fakulteta razmijenili su iskustva i upoznali se s organizacijom i na~inom rada, rezultatima dosada{njih aktivnosti na unapre|enju planova i programa te uskla|ivanju sa bolonjskim procesom. Posjeta je ujedno bila i prilika da se u~ine konkretni kontakti na uspostavi me|usobne suradnje. Dogovorena je i saradnja na zajedni~kim me|unarodnim projektima, anga`man nastavnika na oba ciklusa studija te mogu}nost kori{tenja laboiratorijske opreme za izradu magistarskih radova i doktorskih disertacija uposlenika Biotehni~kog fakulteta iz Biha}a.

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Doktorirao [emso Ro{i}
Prim.mr.sc. [emso Ro{i}, spec. ginekologije i aku{erstva, uposlenik Doma zdravlja Velika Kladu{a, 28. novembra, godine uspje{no je odbranio doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu pred tro~lanom komisijom: akademik, prof.dr. Slobodan Loga, prof. dr. Ned`ad Mulabegovi} i prof.dr. Jadranka Dizdarevi}. Rad je ra|en pod mentorstvom prof. dr Jadranke Dizdarevi} na temu: “Uticaj selektivnih modulatora estrogenskih receptora na kongnitivne funkcije u postmenopauzi”, kojom je potvrdio i obznanio pozitivnu povezanost izme|u primjene fito: SERM-a kvalitete `ivota, optimizma i emocionalnog stanja u postmenopauzi. Odbranom svoje disertacije stekao je akademsku tituli “doktor medicinskih nauka/znanosti”, a disertacija je ocijenjena kao zna~ajan doprinos za nauku i struku s ciljem o~uvanja, unapre|enja zdravlja kvalitete `ivota `ena u postmenopauzi.

prof.dr.sc. Sulejman KENDI]

8

Unsko-sanske novine KRAJINA

zakupljen prostor

Biha}, 7. decembar/prosinac 2012. godine

Cazin

Konkretna podr{ka zapo{ljavanju
U organizaciji Vlade USK, Kantonalne razvojne agencije i op}ine Cazin, u Kulturnom centru u Cazinu prezentiran je program “Instrumenti podr{ke poduzetni{tvu“. Radi se o ~etiri projekta koje je iniciralo Ministarstvo privrede USK a bi}e implementirani posredstvom Kantonalne razvojne agencije. Realizacijom ovog projekta bi}e omogu}ena kvalitetnija podr{ka poduzetnicima po~etnicima, pove}anje zaposlenosti kroz poticanje zapo{ljavanja volontera,te podr{ka u subvencioniranju kamata. veliki interes cazinskih poduzetnika i potencijalnih korisnika ovih programa. Radi se o programu podr{ke za pove}anje zaposlenosti kroz poticanje zapo{ljavanja volontera, programu podr{ke po-duzetnicima-po~etnicima, programu subvencioniranja kamata i kreditno-garancijskom fondu. - Ovo je tre}a po redu op}ina u kojoj organiziramo prezentaciju programa koji je inicirala Vlada USK. Radi se o programima koji trebaju da doprinesu revitalizaciji privrede kroz konkretnu podr{ku poduzetnicima. Nadam se da }e biti uspje{ni, - kazao je ministar privrede Red`o Kurbegovi}. - Cilj prezentacije je da se poduzetnici upoznaju sa programima a interes je doista velik. Poseban interes vlada za programe za koje je ve} raspisan javni poziv poput programa subvencioniranja kamata, kazala je Samra ]ehaji}, menad`er za podr{ku poduzetni{tvu u Razvojnoj agenciji USK. je zna~aj i napore koji se ~ine na pobolj{anju ambijenta za privredni razvoj. - Mi imamo veliki broj registriranih firmi i preduze}a pa o~ekujem da }e i veliki broj poduzetnika iz Cazina aplicirati na neki od ova ~etiri programa. Mi smo istakli na{e strate{ko opredjeljenje kada je u pitanju podr{ka privredi i stoga podr`avamo i ove programe. Nadam se da }e njihova implementacija biti transparantna i da }e podr{ku dobiti oni koji budu imali najbolje projekte, da }e efekti biti pozitivni i da }e privrednim subjektima ovo biti zna~ajna pomo} u krizi, - naglasio je na~elnik Ogre{evi}.

PREZENTACIJA PROGRAMA: INSTRUMENTI PODR[KE PODUZETNI[TVU

Velik interes Prezentacija je izazvala veliki

Red`o Kurbegovi}, ministar privrede

Nermin Ogre{evi}, na~elnik op}ine Cazin

Pomo} u krizi U obra}anju poduzetnicima i gra|anima zainteresiranim za u~e{}e u nekom od ovih programa koje }e implementirati kantonalno ministarstvo privrede i kantonalna razvojna agencija Nermin Ogre{evi} na~elnik op}ine Cazin istakao

ZAVR[ENO ASFALTIRANJE ULICE PETOG KORPUSA

Lak{e zimsko odr`avanje
Prije nekoliko dana zavr{eni su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju Ulice Petog korpusa, du`ine 500 metara. Projekat je vrijedan oko 160 hiljada maraka a zajedni~ki su ga finansirali mje{tani naselja Ba{~e i op}ina Cazin. - S obzirom da je u Ulici Petog korpusa kolovoz bio u velikoj mjeri devastiran, mje{tani naselja Ba{~e su prije tri godine inicirali rekonstrukciju ove gradske saobra}ajnice ukupne du`ine 500 metara. Radovi na pripremi trase puta bili su veoma zahtjevni zbog konfiguracije tla i to je u velikoj mjeri utjecalo i na finansijsku konstrukciju projekta, istakao je Sead Abdi}, predsjednik Gra|evinskog od-

JESENJA SJETVA

Plan preba~en 2,7 posto
Zahvaljuju}i pogodnim vremenskim prilikama, rokovi za jesenju sjetvu na podru~ju op}ine Cazin bili su znatno produ`eni. Prema podacima Slu`be za razvoj i poduzetni{tvo, ove jeseni je na podru~ju op}ine Cazin zasijano 5.065 hektara oranica, a uz pove}anje cijena repromaterijala i goriva poljoprivrednici su se suo~ili i s poskupljenjem poljoprivrednih usluga. - S obzirom na pogodne vremenske uvjete i ne{to kasnije skidanje usjeva sa njiva, pripreme za jesenju sjetvu po~ele su dosta kasno pa su, u odnosu na neke ranije godine, i optimalni rokovi bili znatno produ`eni. U jesen je na podru~ju na{e op}ine zasijano 5.065 hektara oranica, {to je u odnosu na plan vi{e za 2,7 posto. I ove jeseni najvi{e je zasijano `itarica - 4.400 hektara, ne{to vi{e u odnosu na plan, dok je povr}em i krmnim biljem zasijana povr{ina koja je i planirana povr}em od 65 do 70 hektara a krmnim biljem 6 hektara. Tokom pripreme jesenje sjetve

bora. Novoizgra|eni put posjetio je i na~elnik op}ine Cazin Nermin Ogre{evi} koji

nije krio zadovoljstvo uspje{nim zavr{etkom jo{ jednog infrastrukturnog projekta u ovoj op}ini. Izgradnjom ov-

og puta rije{en je problem ote`anog odvijanja saobra}aja ali i zimsko odr`avanje ove ulice.

Mehira Kapi}, {efica Op}inske slu`be za razvoj i poduzetni{tvo
poljoprivrednim proizvo|a~ima je preporu~eno da posebnu pa`nju obrate na kvalitet i sortu sjemena koje planiraju zasijati, kazala je Mehira Kapi}, {efica Op}inske slu`be za razvoj i poduzetni{tvo. Zbog nepovoljnog stanja na tr`i{tu poljoprivredni proizvo|a~i su se, uz pove}anje cijena repromaterijala i goriva, u toku jesenje sjetve suo~ili i s poskupljenjem poljoprivrednih usluga, {to }e, vjerojatno, imati negativnog utjecaja na koli~inu i kvalitet ukupnih prinosa.

EPIZOOTIOLO[KA SITUACIJA ZADOVOLJAVAJU]A
Na podru~ju op}ine Cazin trenutna epizootiolo{ka situacija je na zadovoljavaju}em nivou {to potvr|uju rezultati dijagnosti~kih ispitivanja koje je u ovoj godini provela Veterinarska stanica. Tokom ove godine otkrivene su samo ~etiri seropozitivne `ivotinje na brucelozu, i to je, u odnosu na ranije godine kada je bilo oboljelih `ivotinja i od enzootske leukoze, puno bolje stanje. Veterinarska stanica Cazin je u ovoj godini pru`ila i preko 670 usluga lije~enja bolesnih i ozlije|enih `ivotinja. ke moram naglasiti da su oboljenja uglavnom ista iz godine u godinu. Naj~e{}e bolesti goveda su vezane za `elu~ano-probavni trakt i bolesti vimena, a imali smo intervencije i kod poroda i lije~enja steriliteta `ivotinja. Kad su u pitanju male `ivotinje a u njih ubrajamo ovce, pse i ma~ke, moram re}i da je broj intervencija u odnosu na broj `ivotinja dosta mali. Veterinarska stanica je u ovoj godini imala 573 intervencije na bolesnim ili ozlije|enim govedima, 56 na ovcama i 42 na psima i ma~kama, istakao je [emsudin @uni}, direktor Veterinarske stanice Cazin. Kako bi odr`ala stabilnom epizootiolo{ku situaciju na podru~ju op}ine Cazin i tako doprinijela o~uvanju zdravlja ljudi i `ivotinja, Veterinarska stanica Cazin je i u ovoj godini provela i brojna dijagnosti~ka ispitivanja i preventivna cijepljenja doma}ih `ivotinja. Protiv antraksa je preventivno cijepljeno 2.400 goveda i 4.624 ovce, protiv bruceloze 1.296 jagnjadi, procesu dehelmintizacije podvrgnuta su 2.164 goveda, a protiv bjesnila cijepljeno 1.045 pasa.

Samo ~etiri zara`ene `ivotinje
nog stanja `ivotinja ~ije se mlijeko koristi za {iru potro{nju, u ovoj godini su uzimani i uzorci za tzv. mlije~ni karton koji obuhvata dijagnosti~ka ispitivanja na brucelozu, tuberkulozu, enzootsku leukozu i za CMT-bolest mlje~nih `lijezda. - U 2012.godini na mlije~ni karton smo ispitali 3.302 krave muzare, od toga na CMT 3.185. Ova razlika do 3.302 grla bile su krave u suhostaju koje se nisu mogle ispitati, ali to }e biti ura|eno nakon telenja. Uzeli smo ove godine i 215 uzoraka krvi junadi na brucelozu i tuberkulozu, kazao je @uni}.

573 intervencije

- Kad je u pitanju lije~enje sto-

Mlije~ni karton

U cilju utvr|ivanja zdravstve-

Priredile: Sehija Muminovi} i Irma Ali~aji}

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi

Biha}, 7. decembar/prosinac 2012. godine

9

PONUDA
Na nekretnine iz na{e ponude kupcima ne napla}ujemo agencijsku proviziju!!!
Bijelo brdo, BIHA]

... da bi san postao dom...

Agencija za nekretnine “Novi dom”,
Bosanska 9, 77000 Biha} Cazinskih brigada bb. 77220 Cazin tel: +387 62 708 427 i +387 66 885 399; e-mail: info@novidom.ba

Cijene nekretnina direktno povezane finansijama i investicijama u privredu
Trenutna ekonomska situacija se direktno odrazila na cijene nekretnina na podru~ju USK-a. U zadnjih godinu dana vidljiv je pad cijena nekretnina ~ak do 30%. Sve do jula 2013. godine cijene nekretnina }e biti jo{ uvijek u blagom padu, nakon ~ega se o~ekuje stagnacija pada cijena nekretnina te blagi rast. Ovo se ne odnosi na ve} nerealno postavljene cijene, koje su formirane 2007. i 2008. godine kada su cijene nekretnina bile na vrhuncu. Vrhunac tih cijena bio je uzrokovan inflacijom, odnosno plasiranjem velike koli~ine kredita od strane banaka i finansijskih institucija. Neki od mogu}ih razloga stabilizacije cijena nekretnina su i stabilizacija globalnog tr`i{ta kapitala koje se postepeno uravnote`uje nakon ~etverogodi{nje globalne ekonomske krize, te deflacije vrijednosti kapitala prouzrokovane povla~enjem kapitala iz opticaja od strane banaka. Drugi razlog potencijalne stabilizacije cijena nekretnina je ulazak Republike Hrvatske u EU {to }e imati direktan uticaj na na{u privredu, a samim tim i na cijene nekrtnina u USK-u. U zadnje vrijeme pove}ana je potra`nja za industrijskim i poslovnim prostorima u USK-u iz razloga {to se ve}i broj kompanija iz Hrvatske i regiona `eli dislocirati na podru~je van EU-e. Ovo direktno otvara mogu}nosti zapo{ljavanja, te stranim investicijama. Prema informacijama koje smo prikupili tokom na{eg poslovanja, strani ulaga~i odnosno strani kupci ili zakupci nekretnina su generalno do{li u USK samoinicijativno ili su dovedeni od strane nekog od na{ih sunarodnjaka koji `ive u dijaspori. Kako bi se pove}ao broj stranih investicija potrebno je sistemsko rje{enje koje bi omogu}ilo prikaz ekonomskih potencijala USK-a te prezentiranje istih kompanijama koje bi potencijalno imale interesa za ulaganje na ovom podru~ju. Veliki broj potencijalnih investitora nakon prvih mjesec do dva mjeseca odustanu od poslovanja u USK-u iz razloga {to ne postoji sistem podr{ke ulaga~ima. Razlog odustajanja stranih ulaga~a jeste sistem administracije koji je neefikasan i predugo traje. U tom slu~aju odlu~uju se za investiranje na drugom podru~ju. Kako bi se stabilizirale cijene nekretnina potrebno je stabilizirati privredu u ovom Kantonu, te se pobrinuti za privla~enje investicija u Kanton. Privla~enje investicija na ovo podru~je se mo`e jedino ostvariti tako {to }e op}ine i Kanton ponuditi dodatnu motivaciju stranim investitorima u slu~aju da investiraju u privredu. Trenutno ne postoji na~in motiviranja investitora kao ni na~in promovisanja mogu}nosti investiranja u USK.

IZNAJMLJIVANJE

Ovaj objekat je dugoro~na investicija u ve} razra|en posao na osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora. Poslovni prostor ima odvojen mu{ki i `enski toalet, te skladi{te. Sprat je namijenjen u stambene svrhe i u odli~nom je stanju. Otvo-rena je mogu}nost eta`iranja, te odvojene kupnje bilo poslovnog, bilo stambenog dijela. Ukupna cijena poslovnog i stambenog dijela: 300.000,00 KM. Povr{ina: 66,3 0m².
Ozimice I, BIHA]

Prodaje se vikendica/ku}a na lokaciji Bijelo brdo-Podstrana, udaljena od gradske gu`ve i buke gdje imate svoj mir i mo`ete u`ivati u ~arima {to Vam nudi priroda. Vikendica je spratnosti prizemlje + potkrovlje sa 2 spava}e sobe na potkrovlju, te sa prostranim dnevnim boravkom, kuhinjom i kupatilom na prizemlju. Postoji mogu}nost kupovine ove vikendice sa namje{tajem ili bez. Povr{ina: 290 m². Cijena: 97.000,00 KM.
Ribi}, BIHA]

Trosoban stan na iznimno atraktivnoj lokaciji samo 5min hoda do centra. Stan je renoviran 2004. godine tako da s kupovinom ovog stana Vi nemate nikakvih dodatih ulaganja. Posjeduje prostranu terasu s koje ima svoj poseban ulaz pored regularnog {to je svakako veliki plus u odnosu na ostale stanove u zgradi. Tako|er je bitno naglasiti da ovaj stan posjeduje vi{e kvadrata u svom tlocrtu nego {to je uknji`eno. Stan oficijelno ima 62m² ali je nadogra|en na 95m² a mo`e se nadograditi na 125m². Cijena: 115.000,00 KM.

Interesantna ku}a u Ribi}u nekih 500m od Une, smje{tena dalje od gradske gu`ve i buke. Ku}a posjeduje prostrane prostorije gdje se tu najvi{e isti~e dnevni boravak sa ugra|enim kaminom. Ugra|eno je centralno grijanje, ali potrebno je renoviranje same ku}e kako bi od nje dobili najbolje {to Vam ona mo`e pru`iti. U sklopu svoje terase ima sagra|en ro{tilj, a uz lijepo ure|eno dvori{te sa vo}kama imate sve komponente za miran porodi~ni `ivot. Povr{ina parcele: 432m². Cijena: 170.000,00 KM. Ripa~, BIHA]

Dino Teljigovi}, M.Sc. Finance and Strategic Management Vlasnik Agencije za nekretnine „Novi dom“

Ozimice II, BIHA] Impresivna ku}a preko puta zgrade Oslobo|enja koja je sinonim za luksuz i ugodan `ivotni stil sa modernim dizajnerskim interijerom, koja je kompletno renovirana prema najvi{im standardima. U ovoj elegantnoj ku}i je sprovedeno centralno grijanje, klima ure|aj i svi drugi uobi~ajeni dodatci koji se o~ekuju u ovakvoj nekretnini bez kompromisa po pitanju savr{enstva i kvalitete. Ova ku}a je za ljude sa istan~anim ukusom i osje}ajem za lijepe stvari u `ivotu. Povr{ina: 250 m². Cijena SNI@ENA sa 120.000,00 Eura na 150.000,00 KM. 501. slavne, BIHA]

Prodaju se dvije parcele u Mid`i} mahali na fantasti~noj lokaciji uz samu rijeku Unu, {to ~ini ovo zemlji{te top ponudom na tr`i{tu nekretnina. Zemlji{te ima pogled na Dom zdravlja, te je sada trenutno vo}njak. Sva dokumentacija je uredna i ima dozvolu za gradnju, tako da ovdje mo`ete osnovat svoj dom iz snova. Povr{ina ukupno: 3264m². Cijena: 130 KM/m².

Irfana Ljubijanki}a, BIHA]

Predivno zemlji{te – parcela, sa sru{enim objektom u Rip~u, koje je idealno za stanovanje ili vikendice. Prelijep pejza` ovoj nekretnini daje dodatnu vrijednost. Za objekte koji se nalaze na parceli postoje dokumenti, gra|evinska dozvola, urbanisti~ka dozvola. Postoji mogu}nost parcelisanja zemlji{ta u ~etiri parcele, tako da potencijalni kupci mogu da u`ivaju u predivnom pejza`u i ambijentu uklju~uju}i u posjed i manji vo}njak koji jo{ uvijek urodi plodom. Povr{ina ukupno: 12.000 m². Cijena: 108.000,00 KM.

Mid`i} mahala, BIHA]

Prodaje se gra|evinsko zemlji{te u Ul. Irfana Ljukijanki}a prije Klokotskog mosta, koja je poznata kao sjedi{te mnogih firmi. Zemlji{te ima gra|evinsku dozvolu, te je idealno za izgradnju poslovnih objekata. Ima priklju~ak vode, telefona, a isto tako ne}e biti problem se priklju~iti na gradsku mre`u {to se ti~e struje. Ovo zemlji{te ima ogroman potencijal postati kolijevka velikog biznisa u Biha}u, {to }e svaki pravi poslovni ~ovjek odmah uvidjeti na prvu. Povr{ina: 4260 m². Cijena: 400.000,00 KM.

10

Unsko-sanske novine KRAJINA

zakupljen prostor

Biha}, 7. decembar/prosinac 2012. godine

Sanski Most
RAZVOJNA AGENCIJA, VLADA USK-A I SANSKI PRIVREDNICI

Prezentacija programa potpore
Predstavnici ministarstva privrede u Vladi USK-a predstavili su 30. novembra sanskim privrednicima programe poticaja za razvoj male privrede. Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici Razvojne agencije USK-a, lokalnih vlasti na ~elu s na~elnikom Mustafom Avdagi}em te veliki broj zainteresiranih privrednika. U ime ministra privrede Red`e Kurbegovi}a, koji nije prisustvovao prezentaciji zbog ranije preuzetih obveza, prisutne je pozdravio njegov zamjenik Kemal Hamedovi}. Privrednim subjektima i potencijalnim korisnicima poticaja predstavljeni su: Programi potpore za pove}anje zaposlenosti kroz poticaje zapo{ljavanja volontera, Program potpore poduzetnicima po~etnicima, Program subvencioniranje kamata te Program podr{ke putem kreditnogarantnog fonda. Izdavanje garancija za kreditiranje subjekata male privrede pod povoljnim uvjetima ima za stru~noj spremi. Ovim Programom predvi|aju se sredstva potpore, koje }e poslodavac iskoristiti za izmirenje zakonom predvi|enih financijskih obaveza na na~in da }e svakog mjeseca za svakog volontera redovno u ovu namjenu izmirivati zakonom predvi|ene financijske obaveze. Subvencioniranjem kamata Vlada USK-a `eli ubla`iti negativne posljedice svjetske ekonomske krize kod privrednika koji su u cilju odr`avanja postoje}e proizvodnje i zaposlenosti kao i pove}anja proizvodnje, u nedostatku povoljnih financijskih sredstava na podru~ju USK-a uzimali financijska sredstva komercijalnih banaka. Program je namijenjen za subvencioniranje kamata pla}enih u 2011. godini po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u 2009. i 20l0. godini za rast i razvoj malih i srednjih preduze}a i obrta. Prezentacije ovih programa odr`avaju se u svih osam op}ina USK-a. u.

NEKADA[NJI USPJE[AN SANSKI KOLEKTIV

Opusto{ena imovina «Famosa»
za{tititi imovinu. Strojevi su demontirani i prodani u staro `eljezo. Bilo je vrijednih i upotrebljivih strojeva koji su mogli i danas raditi, - govori Muharem Feli}, predstavnik radnika. Op}insko vije}e Sanski Most zatra`ilo je da USK donese zakon kojim bi imovina firme u dr`avnom vlasni{tvu bila prenesena u nadle`nost lokalnih vlasti kako bi se imovina i samo poduze}e lak{e i efikasnije za{titilo. Sli~nu sudbinu u Sanskom Mostu do`ivjela su i druga poduze}a, prijeratni privredni giganti i nosioci razvoja privrede u sanskoj op}ini koja se jo{ nalaze u dr`avnom vlasni{tvu ili je u njima proces pretvorbe vlasni{tva okon~an neuspjehom. Najve}i problemi u tom procesu bili su imovinski odnosi jer je ve}i dio imovine pod bankovnom hipotekom. Trideset biv{ih radnika su bez posla, zdravstvenog i socijalnog osiguranja.

cilj pru`iti financijsku podr{ku i potporu subjektima male privrede koji imaju proizvodne kapacitete ili izgra|uju nove, a neophodna su im dodatna sredstva osiguranja kako bi zadovoljili uslove banke. Program potpore za po-

ve}anje zaposlenosti osmi{ljen je za podr{ku mladim osobama, bez radnog iskustva koji se nalaze na evidencijama nezaposlenih i koji se prvi put zapo{ljavaju s namjerom stjecanja radnog iskustva u trajanju od godinu dana ili {est mjeseci, ovisno o

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

Zavr{eni radovi u Mahali
U najstarijem sanskom naselju Mahala okon~ani su radovi na postavljanju drugog sloja asfaltne povr{ine. Ranije je u Hamzibegovoj ulici zavr{ena kanalizacija, {to je dio projekta izgradnje sistema kanalizacione mre`e u ovom dijelu sanske op}ine. Doma}instva su stekla uslove da se priklju~e na sistem. Projekt je podrazumijevao i kompletno ure|enje ulice, a ovih dana postavljen je i drugi sloj asfalta, a za naredni period predvi|eno je ure|enje i trotoara. Radili{te u Mahali posjetio je i na~elnik Mustafa Avdagi}, - Izgradnja i pro{irenje gradske kanalizacione mre`e su projekti koje }e lokalna vlast realizirati u narednom periodu. Projekt koji je zavr{en financiran je zajedni~kim sredstvima lokalnih vlasti i projekta Gov-Wade, u kojem sudjeluje i op}ina Sanski Most. Ovaj projekt se financira sredstvima {vicarske vlade i usmjeren je na za{titu i o~uvanje voda i `ivotne okoline, kazao je na~elnik Avdagi}.

Na ulazu Sanskog Mosta iz pravca Lu{ci Palanke i Kamengrada, u prigradskom na-selju Husimovci, o~i prolazni-cima „bode“ zapu{tena fabrika spojnica Famos. Prije rata Famos je bio u sastavu istoimenog privrednog giganta iz Hrasnice nedaleko Sarajeva, a po rezultatima poslovanja dolazio u red najboljih radnih organizacija iz lanca Famosa. Danas je, na`alost, gotovo cjelokupna imovina ovog poduze}a u Sanskom Mostu, uklju~uju}i strojeve, inventar pa ~ak i limeni krov te za{titnu ogradu u potpunosti opusto{ena, devastirana i pokradena. Upravna zgrada i radni krug daju sablasnu sliku, na {to ve} godinama upozoravaju iz Sindikata. - Sve {to je vrijedilo pokradeno je. Imovina firme u potpunosti je opusto{ena. Poduze}e je godinama prepu{teno samo sebi i o njemu niko ne vodi ra~una. Radnici odgovornima smatraju kantonalne vlasti koje su trebale

PODGRME^KA SELA

ZBOG NEDOVOLJNOG BROJA KONTEJNERA U NASELJU 17. VITE[KE

Divlje deponije sme}a nagr|uju izgled naselja
Godinama stanovnike stambenog naselja “l7. vite{ke kraji{ke brigade“ mu~i problem nedostatka kontejnera. Velike koli~ine sme}a zavr{avaju zato uz kontejnere {to ostavljaju ru`nu sliku na cijelo naselje. Male divlje deponije pravi su problem ljeti kada osim neprijatnog mirisa postoji i ozbiljna opasnost od raznih zaraznih bolesti. Radnici JKP “Sana“ redovno, jednom tjedno, odvoze na gradsku deponiju, ali o~ito je da fali kontejnera. - Mi znamo za problem stanovnika l7. vite{ke, kontejneri su pretrpani sme}em. ^esto i gra|ani iz drugih dijelova grada dovoze sme}e i bacaju ga obi~no kraj kontejnera, izjavio je Senad Me{anovi}, direktor JKP “Sana“. Jo{ jedna ru`na slika ve} godinama je prisutna u ovom naselju. Skoro sve zelene povr{ine su uni{tene, stvoreni su parking prostori, drva stoje preko cijele godine, nema cvije}a, zelenila mladih sadnica. Komunalna policija trebala bi sankcionirati gra|ane koje uni{tavaju zelene povr{ine. U naselju ima veliki broj djece, tu su i O[ “5. oktobar“, Dje~je obdani{te “Kraji{ka radost“, a prije dvije godine otvorena je i moderna igraonica za najmla|e. Ve}ina gra|ana o~ekuje pomo} i lokalne zajednice, da nadle`ne institucije redovno posje}uju ovo naselje i primjenjuju zakonom predvi|ene sankcije kako bi se vratio sjaj i izgled nekada{njeg naselja Narodni front. Mnogi se pitaju nije li ve} kasno. Iako je pove}an procenat naplate usluga odvoza sme}a u JKP “Sana“ isti~u ~injenicu da postoji jo{ uvijek veliki broj doma}instava i pravnih

Vodovod u Modroj
Izgradnja vodovoda Modra koji }e pitkom vodom snabdijevati {est podgrme~kih sela traje ve} nekoliko godina. Po rije~ima na~elnika Mustafe Avdagi}a trebao bi biti okon~an do kraja ove godine. Ura|en je najve}i dio distributivnog voda koji }e snabdijevati kvalitetnom pitkom vodom nekoliko podgrme~kih sela. Rije{en je i najve}i problem oko izgradnje trase elektrodalekovoda koja }e strujom napajati pumpne stanice na izvori{tu vodovoda. Mje{tani sela Slatina i Podvida~a, povratnici srpske nacionalnosti, pristali su da trasa elektromre`e ide preko njihovih zemlji{ta, {to je «otko~ilo» realizaciju ovog projekta zapo~etog prije nekoliko godina. Mje{tani }e zauzvrat dobiti jedan krak ovog vodovoda koji }e snadbijevati i njihova sela. Zahvaljuju}i ovom projektu osam ovda{njih sela u skorom periodu rije{it }e problem vodosnabdijevanja. Investitori ovog kapitalnog projekta su op}ina Sanski Most u iznosu od 300.000 KM, Agencija za vode sliva rijeke Save sa preko 200.000 KM, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva USK-a sa l00.000 KM te austrijska firma “Styrian aqva service“ sa 110.000 KM. Ovaj kapitalni projekt op}ina Sanski Most je realizira bez kreditnih zadu`enja. Priredio: Emir Tabakovi}

subjekata koji nisu zaklju~ili ugovore sa ovom firmom. Iako je to zakonska obaveza, jo{ uvijek 45 posto potencijalnih korisnika nema zaklju~ene takve ugovore. Veliki broj doma}instava i pravnih subjekata sme}e odla`u na razli~ita mjesta {to na kraju dovodi do formiranja divljih deponija i velikog ekolo{kog problema. U narednom periodu protiv takvih neodgovornih pojedinaca i kolektiva bi}e poo{trene sankcije, a insistirat }e se i na zaklju~enju ugovora o odvozu sme}a.

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi

Biha}, 7. decembar/prosinac 2012. godine
*NOVA UPRAVNA ZGRADA, PEKARA I SKLADI[TE; *Spratnost: Suteren+Prizemlje +2; * Veli~ina objekta: ukupne povr{ine 4420,00 m²; *k.~.br. 2990/9 zv „Dolovi“, kulture privredna zgrada (nova upravna zgrada, pekara i skladi{te) u povr{ini od 1890 m², ekonomsko dvori{te u povr{ini od 785 m²; Sve upisane u p.l.br. 4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu, odgovaraju}a stara k.~.br. 2618/6 zvana „pekara poslovni objekt i ekonomsko dvori{te“ u povr{ini od 2675 m², upisana u z.k.ul.br. 848 k.o. Biha}. NEKRETNINA: POSLOVNI PROSTOR U PRIZEMLJU STAMBENO – POSLOVNOG OBJEKTA, CAZIN, NASELJE ALAGI]A OGRADA Poslovni prostor – bruto povr{ine 107,00 m², Ukupno neto povr{ina poslovnog prostora 90,95 m², *k.~.br. 1310,u povr{ini od 107,00 m², k.o. Cazin-grad, posjedovni list P ul. broj 302/01, k.o. Cazin-grad; .L. Poslovni prostor se nalazi na gra|evinskoj parceli.

15

DD «@ITOPRERADA» u ste~aju
Adresa: DD «@ITOPRERADA» BIHA] u ste~aju, Mlinska bb, 77000 BIHA], Identifiacioni broj: 4263327530009, Mati~ni broj: 1-387-00; Datum otvaranja ste~ajnog postupka: 17.03.2009.godine; Broj rje{enja: 017-0-St-08-000011; Transakcijski ra~un: 1374906003652457 otvoren kod MOJA BANKA DD Filijala Cazin

LOT 9

600.000,00

Na osnovu ~lana 99. stav 2. i ~lana 101. Zakona o ste~ajnom postupku (»Slu`bene novine Federacije BiH«, broj 29/03, 32/04, 68/05 i 42/06), Odluke Odbora povjerilaca od 30.11.2012. godine i usmenog Zaklju~ka ste~ajnog sudije, ste~ajni upravnik DD «@ITOPRERADA» BIHA] U STE^AJU, objavljuje:

O [ESTOJ PRODAJI IMOVINE LOT 2, LOT 3, LOT 5 I LOT 9, I PRVOJ PRODAJI IMOVINE LOT 16 STE^AJNOG DU@NIKA DD »@ITOPRERADA« BIHA] U STE^AJU
Prodaja imovine }e se vr{iti putem kombinovanog metoda – pismene ponude i usmenog javnog nadmetanja, a ista }e se odr`ati dana:11.01.2012.godine (Dana: PETAK) sa po~etkom u 9:00 sati u Op}inskog suda u Biha}u, ul. Bosanska 11, soba 45/III, Op}ina Biha}.

OGLAS

LOT 16

120.382,00

I NEPOKRETNA IMOVINA
BROJ OPIS NEKRETNINE KOJE ^INE NAVEDENI LOT LOT-A *ZEMLJI[TE U BIHA]U U KRUGU DD “@ITOPRERADA” BIHA] U STE^AJU; * k.~. br. 6021 zv “Dolovi”, kulture pa{anjak u povr{ini 2.971 m², upisana u p.l.br. 4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu odgovaraju}a stara k.~.br. 210/1 livada u povr{ini od 2.971 m² upisana u z.k.ul.br. 1739 k.o. Biha}; * SILOS.MAGACIN; *Spratnost: Suteren+Prizemlje; *Veli~ina objekta: Ukupne povr{ine 2622,00 m²; * k.~.br. 2990/6 zv „Dolovi“, kulture privredna zgrada (Silos magacin) u povr{ini od 1293 m², ekonomsko dvori{te u povr{ini 317 m², ukupno 1610 m², upisane u p.l.br. 4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu odgovaraju}a stara k.~.br. 2618/9 zvana „silos poslovni objekt i ekonomsko dvori{te“ u povr{ini od 1610 m², upisana u z.k.ul.br. 848 k.o. Biha}; *MLIN STARI SA EKONOMSKIM DVORI[TEM; *Spratnost: Prizemlje (mlin) + 4 sprat (mlin i kancelarije) + potkrovlje (kancelarije); *Veli~ina objekta: 3000 m²; * Dio k.~.br. 2990/1 zv „Dolovi“, kulture privredna zgrada (stari mlin) u povr{ini od 1010 m², upisane u p.l.br. 4915 k.o. Biha}Grad, po novom katastarskom operatu, odgovaraju}a stara k.~.br. 2618/4, zvana „mlin stari“ u povr{ini od 1010 m², upisana u z.k.ul.br. 848 k.o. Biha}; * MLIN NOVI SA EKONOMSKIM DVORI[TEM; *Spratnost: Prizemlje (mlin i skladi{te) + 10 spratova (mlin); *k.~.br. 2990/3 zv „Dolovi“, kulture privredna zgrada (novi mlin) u povr{ini od 222 m², upisane u p.l.br. 4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu; odgovaraju}a stara k.~.br. 210/4 zvana „privredna zgrada-mlin novi“ u povr{ini od 222 m², upisana u z.k.ul.br. 1739 k.o. Biha}; *STARI SILOS-A; *Spratnost: Silos visine 30 m; *NOVI SILOS-B; * Spratnost: Silos visine 30 m; * k.~.br.2990/2 zv. „Dolovi“, kulture privredna zgrada (novi silos) u povr{ini od 350 m²; upisana u p.l.br. 4915 k.o. Biha}-Grad po novom katastarskom operatu; odgovaraju}a stara k.~.br. 210/3 zvana „privredna zg-silos novi“ u povr{ini od 350 m², upisana u z.k.ul.br. 1739 K.o. Biha}; * dio k.~. br. 2990/1 zv „Dolovi“, kulture privredna zgrada (silos stari) u povr{ini od 182 m²; upisana u p.l.br. 4915 k.o. Biha}Grad po novom katastarskom operatu; odgovaraju}a stara k.~.br. 2618/5 zvana „privredna zgrada-silos stari“, u povr{ini od 182 m², upisana u z.k.ul.br. 848. k.o. Biha}; * dio k.~. br. 2990/1 zv „Dolovi“, kulture privredna zgrada ( silos stari) u povr{ini od 476 m²; upisana u p.l.br. 4915 k.o. Biha}Grad po novom katastarskon operatu; odgovaraju}a stara k.~.br. 2618/7 zvana „privredna zgrada-silos stari“, u povr{ini od 476 m², upisana u z.k.ul.br. 848. k.o. Biha}; * k.~.br. 2937 zv. „Dolovi“, kulture neplodno u povr{ini od 2271 m²; upisana u p.l.br. 4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu, dio odgovaraju}e stare k.~.br. 2618/1 ekonomsko dvori{te u povr{ini od 2271 m², upisana u z.k.ul.br. 848 k.o. Biha}; * k.~.br. 2939/2 zv. „Dolovi“, kulture njiva/3 u povr{ini od 1246 m²; upisana u p.l.br.4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu, dio odgovaraju}e stare k.~.br. 2618/1 ekonomsko dvori{te u povr{ini od 1246 m², upisana u z.k.ul.br. 848 k.o. Biha}; * dio k.~.br. 2990/1 zv. „Dolovi“, kulture ekonomsko dvori{te u povr{ini od 4242 m²; upisana u p.l.br. 4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu, dio odgovaraju}e stare k.~.br. 2618/1 ekonomsko dvori{te u povr{ini od 4242 m², upisane u z.k.ul.br. 848 k.o. Biha}; CIJENA DO SADA – DVA PUTA OBJAVLJIVANO

II NA^IN PRODAJE IMOVINE
- Imovina se prodaje u zate~enom stanju. - Imovina }e se prodavati kombinovanom metodom – pismenim ponudama i usmene pogodbe, a po~etna cijena za usmeno javno nadmetanje ne mo`e biti manja od ponu|ene cijene u oglasu. - Sva pravna ili fizi~ka lica koja dostave pismene ponude i uplate depozit imaju pravo ponovnog u~e{}a na usmenom nadmetanju, s tim {to je po~etna cijena kod usmenog nadmetanja najvi{a cijena od pravnog ili fizi~kog lica u pismenoj ponudi, a koja ne mo`e biti ni`a od cijena iz oglasa. - Minimalni iznos pojedina~no ponu|enog iznosa (podizanje cijene) u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 1% od utvr|ene vrijednosti svakog pojedina~nog dijela ponu|ene imovine. Maksimalni iznos pojedina~nog iznosa (podizanje cijene) u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 10% od utvr|ene po~etne vrijednosti svakog pojedina~nog dijela ponu|ene imovine. - Imovina se mo`e pogledati svakog radnog dana u vremenu od 11 do 14 sati, uz predhodnu najavu na telefon: 061/105-197.

LOT 2

60.000,00

LOT 3

250.000,00

III USLOVI PRODAJE I ROKOVI PODNO[ENJA PRIJAVE ZA IMOVINU
- Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju za prodaju nepokretne imovine imaju sva pravna i fizi~ka lica koja do 10.01. 2012. godine dostave zatvorene pismene ponude, ~ija cijena nije ni`a od utvr|ene po~etne vrijednosti na oglasu i uplate depozit u iznosu od 10.000,00 KM za svaki Lot pojedina~no. - Uplatu nazna~enog depozita treba izvr{iti na ra~un ste~ajnog du`nika broj: 1374906003652457 otvoren kod MOJA BANKA DD Filijala Cazin, sa naznakom: Osiguranje za u~e{}e na javnom nadmetanju za Lot: (broj lota). - Kupac nepokretne imovine du`an je platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana progla{enja kupca. Nakon uplate kupoprodajne cijene u cijelosti, kupac nekretnine uve{}e se u posjed temeljem rje{enja suda o dosudi nepokretne imovine i protoka roka za `albu. - Ukoliko ponu|a~ sa najvi{om ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predvi|enom roku, gubi pravo na povrat osiguranja, ta prodaja }e se smatrati neuspjehom, a imovina iz Lot-a }e se dodijeliti drugoplasiranom, odnosno tre}eplasiranom, ukoliko drugoplasirani ne ispuni propisanu proceduru. - Ponu|a~ima, osim tri prvoplasirana, vratit }e se prilo`eno osiguranje nakon zaklju~enja javne prodaje. - Prodaja se vr{i po na~elu “VI\ENO KUPLJENO” i naknadne reklamacije se ne}e uva`avati. - Kupac nepokretne imovine snosi sve tr{kove vezane za uspostavljanje vlasni{tva na nekretnini (porezi, takse i ostalo). Kupac snosi sve tro{kove koji terete kupoprodaju: tro{kove PDV-a, poreza, izrade i ovjere ugovora u vezi sa prodajom nekretnina, taksom i drugim tro{kovima u vezi s imovinom. - Sve informacije u vezi prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon: 061/105-197.

IV NAPOMENA
4.000.000,00 - Svaki Lot se prodaje kao cjelina, te za svaki Lot zainteresirani kupac mora predujmiti odgovaraju}i predujam. - U dostavljenoj ponudi pored nazna~enog predmeta ponude, mora obavezno stajati uplatnica o uplati tra`enog predujma. - Ponude trebaju biti zatvorene, u neprovidnoj koverti, ovjerene pe~etom ili potpisom ponu|a~a sa naznakom „PONUDA ZA U^E[]E NA JAVNOJ PRODAJI ZA LOT:___“. - Pristigle ponude se otvaraju na dan prodaje u prostorijama suda od strane komisije koja }e biti imenovana na dan prodaje. - Ponude se dostavljaju na adresu ste~ajnog du`nika DD »@ITOPRERADA« BIHA] U STE^AJU, ul. Mlinska bb, 77000 Biha}. Kupovinom imovine navedene u lotu 2, 3, 5 i 9 kupci sti~u pravo slu`nosti nad slijede}im nekretninama: a) prilazni put unutar industrijske ograde koji nosi oznaku, k.~.br.-2990/8 zv. „Dolovi“ kulture prilazni put u povr{ini od 2120 m², upisana u p.l.br. 4915 u k.o. Biha} Grad, odnosno njoj odgovara stara k.~.br.2618/1 put u povr{ini od 2120 m², upisana u z.k.ul.br. 848 k.o.Biha}; b) industrijski kolosjek ozna~en kao k.~.br. 9555/3 u povr{ini od 6257 m² upisana u p.l.br. 4915 k.o. Biha} – Grad, po novom operatu odnosno stara k.~.br 2618/16 u povr{ini od 1221 m² i k.~.br. 2618/18 u povr{ini od 5036 m², obje upisane u z.k.ul.br. 848 k.o. Biha}; i c) industrijski kolosjek ozna~en kao k.~.br.2990/10 kulture industrijski kolosjek u povr{ini od 1300 m² upisane u p.l.br. 4915 k.o. Biha} – Grad, odnosno stara k.~. 2618/17 u povr{ini od 1300 m² upisane u z.k.ul.br. 848 k.o. Biha}. - Nekretnine navedene u prethodnom stavu slu`iti }e kupcima u svrhu za koju su izgra|eni i bilo kakvo dodatno optere}enje od strane jednog kupca na {tetu drugog je isklju~ivo zabranjeno.

LOT 5

16

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 7. decembar/prosinac 2012. godine

Dana 2.12.2012. navr{ilo se 40 dana od prerane smrti na{eg dragog prijatelja

ESNAF KE[KI] – Eso
Ljudi ka`u vrijeme lije~i sve rane, ali nas jo{ nije izlije~ilo. Tuga u na{im srcima sve vi{e ja~a i ni{ta ne mo`e popuniti prazninu niti ubla`iti bol nastalu tvojim odlaskom. Ostaju nam sje}anja na trenutke provedene zajedno. Lako te je bilo voljeti, te{ko izgubiti, a najte`e bez tebe dalje `ivjeti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj prijatelj Emir Rakovi} sa porodicom

Dana 2.12.2012. navr{ilo se 40 dana od smrti na{eg prijatelja

ESNAF KE[KI] – Eso
Sa neizmjernom tugom ~uvamo uspomene na tebe. S tugom koju vrijeme ne lije~i i s ljubavlju koju smrt ne prekida i dalje `ivi{ u na{im srcima. Tvoj prijatelj Muhamed Selimovi} sa porodicom

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 7. decembar/prosinac 2012. godine

17

Dana 2.12.2012. god. navr{ilo se 40 tu`nih dana od prerane smrti na{eg dragog

TU@NO SJE]ANJE
Dana 2.12.2012. navr{ile su se ~etiri godine od smrti na{eg dragog oca i dide

ESNAF (Himze) KE[KI] – Eso
I nakon 40 dana ne postoje rije~i koje mogu opisati prazninu koju si ostavio iza sebe. Krasila te je skromnost i strpljenje. Uvijek si imao lijepu rije~ za svakoga i savakome si bio pri ruci kad je trebalo. Hvala ti za vrijeme koje smo proveli skupa, ljubav i pa`nju koju si pru`ao. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni d`enet. Tvoja supruga Kerima i k}erke Muniba, Nejra i Edina i kum Ifo s porodicom
Dana 2.12.2012. godine navr{ilo se 40 dana od kako nisi sa nama, dragi brate

IBRO (Jahija) HALILAGI]
Hvala ti za sve {to si u~inio za nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Jasna sa sinom Endijem

Dana 25.11.2012. godine navr{ilo se 18 godina od smrti na{eg dragog

Dana 3.12.2012. godine navr{ilo se pet godina od preseljenja na ahiret

ESNAF (Himze) KE[KI] – Eso
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na trenutak kad si zauvijek oti{ao od nas. Hvala ti za sve {to si nam u `ivotu pru`io. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Inez sa porodicom

25.11.1994. – 25.11.2012.
Godine iza tebe su duge i puste, to znamo mi koji smo te iskreno voljeli. Ljubav koju ni smrt ne mo`e prekinuti, ni vrijeme izlije~iti osta}e u srcima. Tvoji: supruga Izeta, sinovi Jasmin i Asmir, snaha Raca i unuka Lara

SENAD (Muharem) FAZLI]

AJKA (ro|. Begi}) BAJRI]
S ljubavlju i po{tovanjem }emo se sje}ati tvog dragog lika i plemenitog srca. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijep d`ennet. Suprug Junuz sa djecom

Dana 2.12.2012. god. navr{ilo se 40 tu`nih dana od prerane smrti mog kuma

ESNAF (Himze) KE[KI] – Eso
Sje}anje na tebe, tvoju plemenitost i dobrotu je dio na{ih `ivota u kojima }e{ nam uvijek nedostajati. Ti `ivi{ kroz djela i ljubav koju si nam poklanjao. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoj kum Hasan Demirovi} sa porodicom

SJE]ANJE
Neka vam Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Sin Sead, snaha Emira, unuke Ned`ada i Nermina i praunuci Ema i Harun

FATIMA (Osman) KADI]
2002. – 2012.

MEHO (Ahmet) KADI]
1992. – 2012.

TU@NO SJE]ANJE
Dana 13.12.2012. godine navr{ava se 18 godina od pogibije na{eg dragog

Dana 5.12.212. god. navr{ilo se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog dajd`e

Dana 7.12.2012. navr{ava se devet godina od smrti na{eg plemenitog supruga i tate

dipl. ing. agr. IDRIZ (Muharema) PE^ENKOVI]
07.12.2003. – 07.12.2012.
Uvijek voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Hurmeta, k}erka Zinaida, sin Sanel Sje}aju}i se divnih ljudi i roditelja, ponosni na blagost va{ih du{a. @elimo da vam Allah d`.{. podari blagostanje u d`ennetu. Va{a djeca sa porodicama: Rasema, Asima, Red`o, Huse, Red`ep, Zemira, Mejase

REFIK HAMZI]
Utjehe nema, zaborav ne postoji, a bol koju nosimo je do`ivotna. Vrijeme nije lijek, nego samo nijemi svjedok na{e boli. Porodica

MEHMED MUSTEDANAGI] – Medo
S ljubavlju i po{tovanjem Edita, Edin i Elvira

MUMIN BILI]
1927. – 1989.

SEJIDA BILI]
1927. – 1975.

18

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 7. decembar/prosinac 2012. godine

Danas se navr{ava 13 tu`nih godina od smrti na{eg kolege i prijatelja

doc. dr. ADEMA D@AFEROVI]A
Neka ti dragi Allah podari d`ennet. Kolektiv Pedago{kog fakulteta u Biha}u

SJE]ANJE
Dana 9.12.2012. u nedjelju navr{ava se 40 dana od kako je na ahiret preselio na{ dragi

EDMIR (Ismet) BIBANOVI]
1977. – 2012.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijep d`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i u Kulen Vakufu.

VASVA (ro|. Memagi}) ALIJAGI]
25.11.1936. – 11.12.2011.

ZUHDIJA (Muharem) ALIJAGI]
18.06.1935. – 24.06.1993.

HUSEIN (Salko) VUKOVI]
23.07.1956. – 19.07.1992.

Gdje se prekine nit `ivota, odmotava se klupko sje}anja. K}erka i supruga Damira, djeca i unu~ad Damir, Jasna i Vesna

Dana 5.12.2012. godine navr{ilo se 40 dana od smrti na{eg dragog

Dana 4.12.2012. navr{ilo se sedam godina od smrti

MEHMEDA MUSTEDANAGI] – Mede
01.04.1933. – 26.10.2012.

HAFIJA (Dupanovi}) PEHLIVANOVI]
@ivot prestaje u trenu, ali postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Draga majka neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Muharem, Rifo, Seka, Sandina i Jasmina

Dani prolaze a uspomene ne blijede, uvijek }emo te voljeti i misliti na tebe. Nedostaje{ nam... Tvoja supruga Sadika – Dika, sin Dinko i snaha Enisa, k}erka Nerma i zet Zlatan, unuka Edita i unuk Adnan

IN MEMORIAM
s ljubavlju i neizmjernom tugom

IN MEMORIAM
u spomen dragom ne}aku

Dana 4.12.2012. godine navr{ile su se 23 godine od smrti na{e drage Emire

EMIRA (Mersad) KULENOVI]
Prerano nas napustila ali zauvijek u na{im srcima. Vrijeme prolazi, ali sje}anja ne blijede Tvoji najmiliji: tata Mersad, mama ]atiba i sestre Indira i Aida sa porodicom

SJE]ANJE NA NA[E DRAGE
majku i sestru

AMIR DUPANOVI]
29.10.2012. – 08.12.2012.
Roditelji: Ahmet i Mele}a i brat Edin s porodicom

AMIR DUPANOVI]
1968. - 2012.
Tetka Hata i njena obitelj

Vrijeme prolazi, a bol je sve ve}a. Ljubav prema vama ostat }e vje~na. Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet. Sin i brat Ismet, snaha Ziba, unuke i brati{ne Jasmina, Irma i Nermina sa porodicama

FATIMA DEDI]

10.12.2008. – 10.12.2012.

SAFETA (ro|. Dedi}) AHMETOVI]
10.09.2011. – 10.12.2012.

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja/oglasi

Biha}, 7. decembar/prosinac 2012. godine

19

SJE]ANJE

Dana 7.12.2012. godine navr{ilo se sedam godina od smrti na{eg dragog

doc. dr. ADEM (Omer) D@AFEROVI]
25.02.1949. – 05.12.1999.
S ljubavlju i po{tovanjem Supruga Besima, sinovi Amir i Zlatan

[ABAN (Rame) MU[I]

Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak sa tobom. Vrijeme prolazi, tuga i bol ostaju zauvijek. Tvoje mjesto u ku}i je prazno ali postoji ne{to {to umrijeti ne mo`e a to je ljubav i sje}anje na tebe jer ti si ostao dio mog `ivota. Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Ai{a, sinovi Asmir i Almir, k}erka Almira, snahe Mevlida i Emira, zet Jusuf i unu~ad Jasmina, Zinajda, Almedina, Ajla, Imana i Jusmir

Dana 5.12.2012. navr{ilo se sedam dana od smrti najdra`eg oca, svekra i dide

Dana 5.12.2012. navr{ilo se sedam dana od smrti voljenog i plemenitog oca i dide

Pet godina je ispunjeno tugom i bolom od kako nije sa nama na{a

JASMINKA TUTI] – Jaca
08.12.2007. – 08.12.2012.

Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. Hvala ti za lijepe uspomene koje }e nas uvijek podsje}ati na tvoju dobrotu, vedri lik i veliku ljubav koju si nam nesebi~no pru`ala. Tvoji: suprug Ilija, sin Alen, sestra Hermina, sestri} Zlatan, snaha Maida

EMINA LAKI]A
28.11.2012. –05.12.2012.
Uvijek }emo se sje}ati tvog vedrog, dostojanstvenog i voljenog lika. Neka ti je vje~ni rahmet. Sin Mirsad, snaha Fikreta, unuk Emir i unuka Emela

EMINA LAKI]A
28.11.2012. –05.12.2012.
Puno }e{ nam nedostajati, a u na{im srcima uvijek }e{ biti sa nama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. K}erka Mirsada i unuke Lejla i [ejla

SJE]ANJE
na drage roditelje S ljubavlju i po{tovanjem Va{a djeca i unu~ad

AJ[A ZANA^I]
1997. – 2012.

ARIF ZANA^I^
2008. –2012.
Dana 10.12.2012. godine navr{it }e se 40 tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga mama, majka, svekrva, punica

Dana 5.12.2012. godine navr{ilo se 19 godina od smrti na{eg dragog

RAMIZ (Ibrahim) KOZLICA – Zele
05.12.1993. – 05.12.2012.

Ramiz je bio pripadnik Rezervnog sastava policije te kasnije nakon formiranja 5. korpusa prelazi u Odred za specijalna dejstva gdje ostaje do pogibije na borbenom zadatku dana 5.12.1993. godine. Posthumno je nagra|en Zlatnom policijskom zvijezdom. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: otac Ibrahim, mati Alije, bra}a Ramo, Mersad i Adnan

GARA (ro|. Kova~evi}) BA[AGI]
1921. - 2012.
Te{ko je shvatiti da vi{e nisi sa nama. Nije pro{ao ni jedan dan da ne pomislimo na tebe i zajedni~ke trenutke koje smo proveli skupa. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet a porodici sabur. O`alo{}ena porodica

Dana 3.12.2012. navr{ilo se 19 tu`nih godina od smrti

OMER (Husein) HARBA[
Lako te je bilo voljeti, te{ko izgubiti, a jo{ te`e `ivjeti bez tebe. Du{a }e uvijek boljeti, srce }e uvijek patiti, a mi }emo te uvijek voljeti i nikada zaboraviti. Neka ti dragi Alah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoja supruga Zarifa, sin Alen, k}erka Irma

MaLi
PRODAJA STANOVA
• prodajem stan na Ozimicama I, Bihaæ, 92 m2, cijena po viðenju i dogovoru, tel. 062-395-915 • prodajem stan 45 m2 kod Kombiteksa (soliter), stan je 5. sprat, renoviran, ima centralno grijanje i kuhinju, cijena 65.000 KM, tel. 061-606-952 • prodajem stan u strogom centru stan ima 42 m2 + terasa 45 m2 i podrum, sve informacije na tel. 223-513 • prodajem stan 45 m2 novogradnja, cijena po dogovoru, tel. 061-224-929 • prodajem stan u Bihaæu, 45 m2, nova zgrada u Boriæima, tel. 061-965-435 • prodajem useljiv stan 39 m2, na Ozimicama II, cijena po dogovoru, tel. 061-240-862 • prodajem ili iznajmljujem dvosoban namješten stan, 56 m2, Ozimice I TO 17, cijena po dogovoru, tel. 061-197-260

OgLasi
prostorom pov. 120 m2 Jablanska na prometnom mjestu sa veæim parkingom, i prodajem plac 7 dunuma u M. Zalo`ju, tel. 0043-650-3416739 prodaje se kuæa na sprat, poslovni prostor, centralno grijanje, bašta, nalazi se 10 minuta od centra grada u blizini pijace, autobusne i `eljeznièke stanice, poliklinike, vrlo blizu osnovna i veæina srednjih škola, cijena po dogovoru, tel. 061-809959 prodajem više kuæa u gradskom i prigradskom dijelu grada, plac i placeve sa devas. objektima na Ru`ici, placeve u Kladuškoj ulici po 12-17 KM/m2, dvosoban stan u centru grada – Harmani, prizemlje, pogodan za poslovni – kancelar. prostor, tel. 066-629-188 prodajem kuæu sa prateæim objektom i okuænicom od 1000 m2 u predgraðu Bihaæa, tel. 061586-878 povoljno prodajem kuæu u u`em centru grada (Nova èetvrt) P+S gara­a, sve ograðeno, èisto

Dana 10.12.2012. godine navr{ava se 10 tu`nih godina otkako nas je napustio na{ dragi

ADIL (Ale) DURMI]
Tvoja smrt je tren a sje}anje na tebe vje~no. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: Senad, Kada, Admir i Almin

• •

PRODAJA KUÆA

• prodajem ili iznajmljujem kuæu u Bihaæu, sa posl.

20

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi
Izrada ko`ne galanterije i tapaciranje namje{taja. Tel: 062-160-741 www.kozadani.com
Namje{ten jednosoban stan u privatnoj ku}u sa posebnim ulazom i odvojenom strujom i vodom vrlo povoljno izdajem samcu ili mladom bra~nom paru, u Ul. Me{e Selimovi}a br. 55 (Hatinac), tel. 310-236, tel. 062-108-870
Auto {kola vr{i obuku voza~a B kategorije sa: iskusnim instruktorskim kadrom, obezbje|enim testovima, kvalitetnim teoretskim predava~ima, te prakti~nu obuku. Mogu}nost kreditiranja preko banke od 3 do 36 mjese~nih rata. Tel. 061-108-848, 037-352-071

Biha}, 7. decembar/prosinac 2012. godine

KRAJINAPUTEVI d.d. U STE^AJU Biha}
dru{tvo za izgradnju, rekonstrukciju i odr`avanje cesta, Bedem 1. 77000 Biha},

MaLi

OgLasi

1/1, cijena po dogovoru, ili mijenjam za stan, tel. 037-222-415, 061-849-115

Tr.ra~. 1020220000060831, Union banka PIB – 263038260001 Mob: 061/105-197;

PRODAJA ZEMLJIŠTA

Shodno odredbi ~lana 29. Zakona o ste~ajnom postupku («Slu`bene novine FBiH», broj 29/03, 32/04 i 68/05) i na osnovu usmene saglasnosti ste~ajnog sudije i Odluke Odbor povjerilaca na sjednici odr`anoj 29.11. 2012.g., utvrdio je

O PRVOJ PRODAJI IMOVINE STE^AJNOG DU@NIKA »KRAJINAPUTEVI« d.d. U STE^AJU BIHA]
Prodaja imovine }e se vr{iti putem kombiniranog metoda – pismene ponude i usmenog javnog nadmetanja, a ista }e se odr`ati 11.01. 2013. godine (dan:PETAK), s po~etkom u 12:00 sati u zgradi Op}inskog suda u Biha}u, ul. Bosanska 4,, soba 49/III..

OGLAS

I NEPOKRETNA I POKRETNA IMOVINA STE^AJNOG DU@NIKA
B R O J OPIS NEKRETNINE I POKRETNIH STVARI KOJE ^INE LOT-A A NAVEDENI LOT *GRA\EVINSKI OBJEKAT I ZEMLJI[TE U BIHA]U (LOKACIJA: VEDRO POLJE, ZGRADA BEDEM I LOHOVO) I POKRETNA IMOVINA NA NAVEDENIM LOKACIJAMA * k.~. br. povr{ina m2,ZK ulo`ak, podaci novog i starog katasterskog operata su sastavni dio procijena vje{taka geodetske i gra|evinske struke, i isti }e biti sastavni dio rje{enja o dosudi nekretnine kupcu“; Pokretne stvari ~ine: gra|evinske ma{ine, teretna i putni~ka vozila, i oprema za proizvodnju frakcija od kamena – separacija, oprema za proizvodnju betona i oprema za proizvodnju asfalta. Tehni~ke karakteristike i drugi podaci su sastvni dio procijene vje{taka ma{inske struke. U ukupnu cijenu uklju~en je i dio imovine koju je procijenio vje{tak finansijske struke. CIJENA

Iznajmljujem sobe za studentice i |ake u centru Biha}a (iznad BBI banke kod gradskog mosta) sobe imaju centralno grijanje i kupatila, te kablovsku i Internet, tel. 061-142-667
JU OSNOVNA ŠKOLA „5. oktobar“ SANSKI MOST

• prodajem u Raèiæu 3000 m2 komplet ureðenog imanja sa sreðenom i useljivom kuæom, vodom i grað. dozvolom, parcelu 3300 m2 uz Unu i kompleks od 16 dunuma uz Unu – mo­e i po dunum, zemljište uz potok i glavni put, 2 devas. objekta sa 3000 m2 i grað. dozv. 17 dunuma voænjaka sa objektom pod ploèom po 2 KM/m2, voænjak, njive i šumu po 1,5 KM/m2, tel. 065-683-745 • povoljno prodajem u Pritoci uz glavni put parcelu od 2400 m2 i 22000 m2, parcelu od 2000 m2 sa devast. objektom i grað. dozv. plac površine 600 m2 sa grað. dozv. u Lohovu 2 placa uz glavni put i imanje 2700 m2 sa devas. kuæom i grað. dozvolom na Bukvi, tel. 065-683-745 • povoljno prodajem u Jankovcu 40 dunuma šume sa izvorom Viškup, 5 dunuma zemljišta uz Unu, imanje sa devast. objektom i zemljište po 1,5 KM/m2, i na Zlopoljcu placeve za gradnju i zemljište za obraðivanje, tel. 065-683-745 • prodajem placeve na Zlopoljcu cijena 5 KM po 1

Na osnovu èlana 135.i èlana 155.Zakona o osnovnom i opæem srednjem odgoju i obrazovanju, èlana 137.Pravila JU O.Š. „5.oktobar“ Sanski Most, te Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a br.: 10-34-11056-2/12.od 16. 11. 2012., Školski odbor na sjednici odr­anoj 04.12. 2012. donio je Odluku kojom se raspisuje: 9.546.246,08 KM

LOT br.1

ZA POPUNU UPRA­NJENOG RADNOG MJESTA
1. Nastavnik Pravoslavne vjeronauke 2 èasa 1 izvršilac na odreðeno radno vrijeme do 31.8.2013. godine 2. Nastavnik islamske vjeronauke puna norma 1 izvršilac na odreðeno radno vrijeme do povratka radnice s porodiljskog bolovanja Pored opæih uvjeta predviðenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete predviðene Nastavnim planom i programom, Zakonom o osnovnom i opæem srednjem odgoju i obrazovanju, Pedagoškim standardima, Pravilnikom o radu i Pravilima škole. Uz prijavu za konkurs kandidati su du­ni dostaviti slijedeæu dokumentaciju: - kraæu biografiju,adresu i kontakt telefon - diplomu o završenoj školi (original ili ovjerena kopija) - izvod iz matiène knjige roðenih (ne stariji od 6 mjeseci) - uvjerenje o dr­avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje da se ne vodi krivièni postupak (ne starije od 6 mjeseci) - ljekarsko uvjerenje po prijemu u radni odnos. Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvršit æe se u skladu sa Kriterijima o naèinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u predškolskim, osnovnim i srednjim školama i ðaèkim domovima na podruèju USK-a br: 10-34-173-1/12. od 6.1.2012. godine(u daljem tekstu: „Kriteriji“). Pored naprijed navedenih dokumenata,kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs dostaviti i dodatnu dokumentaciju (ukoliko se na njega odnosi): - dokaz o proglašenju tehnološkim viškom od strane nadle`ne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na podruèju USK - uvjerenje o radnom odnosu na neodreðeno vrijeme sa nepotpunom normom - uvjerenje o polo­enom struènom ispitu - uvjerenje o du­ini èekanja na posao nakon sticanja odgovarajuæe struène spreme - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi - uvjerenje o du­ini radnog sta­a u obrazovanju nakon sticanja odgovarajuæe struène spreme Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i èlanova njihovih porodica, potrebno je dostaviti slijedeæe dokumente: - Rješenje nadle­ne opæinske slu­be o priznanju svojstva ratnog vojnog invalida - Rješenje nadle­ne opæinske slu­be o priznanju svojstva demobilisanog branitelja - Rješenje nadle­ne opæinske slu­be o priznanju svojstva èlana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja - Uvjerenje Slu­be za zapošljavanje da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe - za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBIH kandidata i èlanova njihovih porodica du­ne su prilo­iti posljednje Rješenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom. - Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih ­rtava rata i zaštiti porodica sa djecom i Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih ­rtava rata i zaštiti porodice sa djecom USK, potrebno je dostaviti odgovarajuæi dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Pored bodovanja sa kandidatima æe biti obavljen intervju, a o terminu odr­avanja kandidati æe biti naknadno telefonski obaviješteni o datumu i terminu odr­avanja intervjua. Prijave sa dokumentima iskljuèivo poštom sa naznakom „prijava na konkurs“ slati na adresu: JU O.Š. „5. oktobar“ Naselje 17.vkbb 79260 Sanski Most Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neæe se uzimati u razmatranje. Predsjednik ŠO Ferida Karariæ

KONKURS

- Imovina se prodaje u zate~enom stanju. - Imovina }e se prodavati kombiniranom metodom – pismenim ponudama i usmene pogodbe, a po~etna cijena za pismenu ponudu i usmeno javno nadmetanje ne mo`e biti manja od ponu|ene cijene u oglasu. - Sve pravne ili fizi~ke osobe koje dostave pismene ponude i uplate depozit imaju pravo u~e{}a na usmenom nadmetanju, s tim {to je po~etna cijena kod usmenog nadmetanja najvi{a cijena data u pismenoj ponudi, a koja ne mo`e biti ni`a od cijena iz oglasa. - Minimalni iznos pojedina~no ponu|enog iznosa (podizanje cijene) u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 1% od ponu|ene cijene. Maksimalni iznos pojedina~nog iznosa (podizanje cijene) u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 10% od utvr|ene po~etne vrijednosti. - Imovina se mo`e pogledati svakog dana prije dana prodaje u vremenu od 08 do 14 sati. - Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju za prodaju imovine imaju sve pravne i fizi~ke osobe koje do 10.01.2013. godine dostave zatvorene pismene ponude, ~ija cijena nije ni`a od utvr|ene po~etne vrijednosti u oglasu i uplate depozit u iznosu od 10.000,00 KM za Lot br.1. - Uplatu nazna~enog depozita treba izvr{iti na ra~un ste~ajnog du`nika broj: 1020220000060831 -otvoren kod Union banke Filijala Biha}, s naznakom: Osiguranje za u~e{}e na javnom nadmetanju za Lot 1. - Kupac imovine du`an je platiti prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana progla{enja kupca, u cijelosti i odjednom. Nakon uplate prodajne cijene, kupac bit }e biti uveden u posjed kupljene imovine, temeljem pravosna`nog rje{enja o dosudi. - Ukoliko ponu|a~ s najvi{om ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u odre|enom roku, gubi pravo na povrat osiguranja/depozita, ta prodaja }e se smatrati neuspjelom, a imovina iz Lot-a }e se dodijeliti drugoplasiranom, odnosno tre}eplasiranom, ukoliko drugoplasirani ne ispuni propisanu proceduru. - Ponu|a~ima, osim tri prvoplasirana, vratit }e se prilo`eno osiguranje nakon zaklju~enja javne prodaje. - Prodaja se vr{i po na~elu “VI\ENO KUPLJENO” i naknadne reklamacije se ne}e uva`avati. - Kupac imovine snosi sve tr{kove vezane za uspostavljanje vlasni{tva na nekretnini (porezi, takse i ostalo). Kupac snosi sve tro{kove koji terete prodaju: tro{kove PDV-a, poreza, izrade i ovjere ugovora u vezi sa prodajom nekretnina, pokretne imovine, taksama i drugim tro{kovima u vezi s imovinom. - Nepokretna i pokretna imovina ste~ajnog du`nika se prodaje kao cjelina, a kupac danom uvo|enja u posjed i pravosna`nim rije{enjem suda mo`e da ODMAH obavlja djelatnost eksploatacije i separisanja kamenog materijal, proizvodnju betona i asfaltne mase. - Ponude trebaju biti zatvorene, u neprovidnoj koverti, ovjerene pe~etom ili potpisom ponu|a~a s naznakom „PONUDA ZA U^E[]E NA JAVNOJ PRODAJI ZA LOT:1“. - Pristigle ponude se otvaraju na dan prodaje u prostorijama gdje se vr{i prodaja od strane komisije koja }e biti imenovana na dan prodaje. - Ponude se dostavljaju na adresu ste~ajnog du`nika »KRAJINAPUTEVI« d.d. u ste~aju, Ul. Bedem 1, 77000 BIHA]. - Prednost prilikom kupovine }e imati kupci koji su zainteresovani za kupovinu imovine kao cjeline. - Ukoliko se pojedini kupac odlu~i da kupuje samo dio imovine ste~ajnog du`nika, npr. samo pojedinu nekretninu koja se i ekonomski mo`e dijeliti, ili pojedinu pokretnu imovinu isti ima pravo da dostavi tzv. pismo namjere o kupovini pojedinog dijela imovine. U pismu namjere treda da navede cijenu koju nudi za imovinu za koju je zainteresovan. Odbor povjerilaca }e na sjednici isto razmatrati i dostaviti odgovor. - Kompletan pregled imovine ste~ajnog du`nika u pisanom obliku kupac mo`e da dobije uz prethodnu uplatu iznosa od 200,00 KM na ra~un ste~ajnog du`nika.

II NA^IN PRODAJE IMOVINE

III UVJETI PRODAJE I ROKOVI PODNO[ENJA PRIJAVE ZA IMOVINU

IV NAPOMENA

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi
MaLi
m2 papiri 1/1. tel. 065-657-668 • prodajem plac u Golubiæu velièine 5.000 m2 sa asfaltiranim prilaznim putem, prikljuèci struje i vode su na placu, cijena povoljna, tel. 061-436940 • prodajem 2 placa po 500 m2 u Novom naselju Kalina, 1800 m do centra grada, zemlja èista 1/1 dozvoljena gradnja, asfalt, struja, tel. 062-414182 • prodajem zemljište na zaobilaznici bakšaiški most pumpa Èavkunoviæ, zemljište 1/1, tel. 312-769

Biha}, 7. decembar/prosinac 2012. godine

21

Tra`i se konstruktor u autoindustriji. Obavezno dobro poznavanje programa CATIA V5. Mo`e i bez radnog iskustva. Prijave na email: info@konsim.com.
Prodaju se zemlji{ta (ku}i{ta) u Biha}u Mali Lug sa uplanjenim pristupnim putem i mogu}im priklju~cima na svu infrastrukturu, dozvoljena je gradnja, stambeno-poslovnih i individualnih objekata, tel. 037-220-821, 062-135-342

OgLasi
janjem, kablovskom, internetom, poseban ulaz, na lokaciji Crkvina – Ozimice II, tel. 061-535-194 • izdajem apartman namješten sa grijanjem nedaleko od Vlade, tel. 060-3214-975 • izdajem manji namješten stan sa posebnim ulazom, centralnim grijanjem za zaposlenog muškarca, tel. 312-431, 311-888 • izdajem stan za studente kod Biotehnièkog fakulteta sa centralnim grijanjem, kablovska tv, internet, povoljno, tel. 062-247-377, 062-397-647 • izdajem kompletnu kuæu kod bakšaiškog mosta 4 sobe + trpezarija + kuhinja, bez centralnog grijanja, tel. 061-737-036

SERVIS
Serviser ku}anskih aparata Gorenje Velenje
Ul. Harmani – neboder H-5 Biha} Raspisuje:

OGLAS
Serviser ku}anskih aparata - 2 izvr{ioca Uslovi. - zavr{ena srednja ili vi{a elektro {kola - voza~ki ispit «B» kategorije - radna sposobnost (naknadno ljekarsko uvjerenje) Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti na radno mjesto: - serviser po~etnik - serviser - samostalni serviser, zavisno o radnom iskustvu Prednost imaju: - kandidati koji poznaju servisiranje aparata gorenje - mla|i kandidati ili stariji sa iskustvom - kandidati spremni na timski rad - kandidati spremni na obrazovanje u struci PROBNI RAD OBAVEZAN Prijave na oglas pisane isklju~ivo vlastoru~no sa kratkom biografijom predati osobno. Oglas otvoren do popune. Kontakt osoba Alen 222-788 od 8-16 h

Ozimice I, povoljno prodajem stan 75 m2, visoko prizemlje, tel. 061-180-468
Prodajem stan u centru grada na drugom spratu, Trg mar{ala Tita, sa lo|om ukupne povr{ine od 65 m2 cijena po dogovoru. Zvati na tel. 061-418-964, 061-180-936

IZNAJMLJIVANJE

Medicinska sestra tra`i posao ~uvanja djece ili njegu bolesnih i starijih osoba, tel. 062-697-615
Izdajem renoviran dvosoban stan namje{ten ili nenamje{ten Harmani H3, tel. 063-799-020

Prodaje se poslovnostambeni objekat u Biha}u, Ozimice I, tel. 061-197-149
Izdajem namje{ten stan za 2 ili 3 studenta ili studentice, stan se nalazi u u`em centru grada u Ul. 502. vite{ke br. 9, u stambenoj zgradi (preko puta RTV USK-a) obezbje|eno grijanje, kablovska i internet, tel. 062-520-743 prodajem vikendicu na Zavalju (Vuèijak) 7,5 x 7 m i okuænice 600 m2, novogradnja, papiri uredni 1/1, struja i voda, cijena po dogovoru, mo­e se pogledati na http://www.pik.ba artikal 1807298 , tel. 061-145-977

Izdaje se dvosoban namje{ten stan za bra~ni par, {upa za drava kod`eljezni~ke stanice. Tel: 061-374-145
Prodaje se dvosoban stan (61m2) u Biha}u. Stan se nalazi u naselju Ozimice I na prvom spratu. Kompletno je renoviran po~ev{i od novih elektro i vodo instalacija, kupatila, kuhinje, unutra{nje i vanjske stolarije, ulaznih vrata, parketa, zidova itd. Sastoji se od velikog dnevnog boravka, trpezarije, predsoblja, hodnika, kuhinje, kupatila, spava}e sobe, sobe za ostavu i balkona. Stan se prodaje zajedno sa potpuno renoviranom gara`om (nova gara`na vrata, okre~ena, saniran krov i nove police) udaljenom tridesetak metara od stana. Cijena stana je veoma povoljna. Vi{e informacija:061-231-066

• izdajem dvosoban namje{ten stan u Ul. `rtava fa{izma. Tel: 037 351-614 • izdajem sobe za studentice u centru Bihaæa kod MUP-a sa centralnim grijanjem, kablovskom, tel. 061-459-458, 063-556-870 • izdajem sobu za studentice u centru Bihaæu blizu Tehnièkog fakulteta, sa centralnim grijanjem, Internet, kablovska tv, tel. 061-458-048, 061621-884 • izdajem stan studentima centralno grijanje, kablovska, internet kod Teh. fakulteta, tel. 063983-763 • izdajem na du`i period dvosoban nenamješten renoviran stan u centru grada, II sprat, fiksno 250 KM, tel. 061-259-109 • iznajmljujem stan 80 KM Bihaæ (Luke) centralno grijanje, tel. 066-813-113 • izdajem namješten stan sa centralnim grijanjem u u`em centru grada (kablovska tv i internet) za studenticu, tel. 221-665, 061-394-288 • izdajem namješten stan u prizemlju kuæe s zasebnim ulazom, centralnim grijanjem za uèenike ili studente, stan je u blizini med. škole i turskog koled`a, tel. 037-310-819 • izdajem komforan stan na Ozimicama II na du`i period, sa klima ureðajem i namještenom kuhinjom, sobe nisu namješten, cijena 250 KM, tel. 061-873-434 • izdaje se dvokrevetna soba za zaposlene samce ili studente, sa internetom, kom. kuhinjom, tv, odvojeno el. broj. kod MUP-a, tel. 223-544 ili 062-514-825 • izdajem garsonjere i sobe za studente, uèenike i radnike, Internet, kablovska, centralno grijanje, Ceravaèka brda 58 Bihaæ, tel. 061-706-075 • iznajmljujem dvosoban nenamješten stan, Ozimice 2, blok 6, ulaz 5, kat 4. cijena 220 KM, tel. 062-079-074 • izdajem sobu sa grijanjem sa kupatilom i kuhinjom, odvojen ulaz, kod Fisa i Intereksa, tel. 061786-638, 037-351-125 • izdajem namješten dvosoban stan za 2 studenta, studentice ili zaposlene osobe, stan se nalazi iza Islamskog centra, tel. 222-495, 062-241-052 • izdaje se manja namještana kuæa pogodna za dva studenta ili mladi braèni par, Ul. I. Ljubijankiæa u blizini Tehnièkog fakulteta, tel. 061-288-789 zvati poslije 16 h, • izdajem sobe za radnike, radnice, mladi braèni par, sve namješteno vrlo povoljno, cijena sobe su sa kuhinjom i kupatilom i prodajem 2 peæi na drva, tel. 310-908 • izdajem sobe za cure koje rade ili studiraju, stan je ekstra namješten sve novo, centralno grijanje, radijatori i podno, parketi, nova kuhinja, kablovska, be`ièni, internet, veš mašina kod Kantonalne bolnice, tel. 037-350-269. 061-021-982 • izdajem sobe za studentice, centralno grijanje i zaseban ulaz, informacije na tel. 061-613-468 • izdajem stan za studente-ce kod tehnièkog fakulteta 1 dvokrevetna i 1 jednokrevetna, poseban ulaz, c. grijanje, tel. 062-404-789 • vrlo povoljno izdajem posebno ureðenu kuæu na Lukama, povoljno za braèni par, vojnike ili uèenike, polunamješteno, cijena oko 100 eura ili 70 KM/èlanu, 037-221-043 • izdajem namještenu garsonjeru sa centralnim gri-

POSLOVNI PROSTORI:

• prodaje se stambeno-poslovni objekat u u`em centru grada Bihaæa pored Une Ul. plandišæe kod starog vatrogasnog, tel. 061-443-238, 061-460-137 • izdajem poslovni prostor centar grada 70 m2, eta`no grijanje, papiri uredni, pogodan za apoteku, ordinacije, advokatske kanc. osiguranja, butike, biroe i druge djelatnosti, i izdajem sobe za studente, centralno grijanje, kablovska i internet, tel. 062-193-021, 061-465-584 • iznajmljujem poslovni prostor od 75 m2 u Ul. Saliha Mušanoviæa, sva dokumentacija je uredna, cijena povoljna, tel. 061-236-489

PRODAJA RAZNO

• prodajem braèni krevet sa 2 noæna ormariæa, malo korišteni u dobrom stanju 100 KM, tel. 037221-102

PRODAJA AUTA:

• prodajem AUDI A-6 1.9 TDI, SEAT «Leon» 1,6 2003. g., tel. 061-833-233 • prodajem Renault TWINGO 2006. god. registriran do aprila, 5.000 KM, tel. 062-247-511

RAZNO:

• Grijanje – Alagiæ – Bihaæ 061-284-727, instalacija – servis grijanje – voda – solarno, www.solaralagic.com, naše iskustvo je naša prednost

Bosna i Hrcegovina Federacija Bosne i Hrcegovine Unsko –Sanski kanton OP]INA BU@IM JU OSNOVNA [KOLA “KONJODOR « Na osnovu ~lana 135. i ~lana 155. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju (Sl. glasnik USK-a broj 5/04), ~lana 84. Pravila JU O[ “KONJODOR” i odluke [kolskog odbora br. 566/12 od 27.11.2012. godine raspisuje se

KONKURS za prijem u radni odnos na upra`njeno radno mjesto
Razredna nastava - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 30.06.2013. godine Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom, kandidat treba da ispunjava uvjete propisane Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovnu {kolu i Pedago{kim standardima. Uz prijavu s kra}om biografijom, adresom i kontakt – telefonom kandidati su du`ni prilo`iti (ovjerene kopije): - Odgovaraju}u diplomu o ste~enoj stru~noj spremi za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Prioritet pod jednakim uslovima uz prilo`eni odgovaraju}i dokaz imaju: - Osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima boraca i ~lanova njihovih porodica. Prilo`iti odgovaraju}i dokaz o ste~enom statusu iz Zakona. - Osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom. Prilo`iti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti odre|enoj kategoriji. Izabrani kandidat je du`an prije stupanja na posao dostaviti: - Ljekarsko uvjerenje nadle`ne zdravstvene ustanove o op}oj zdravstvenoj sposobnosti koje ne mo`e biti starije od 6 mjeseci - Uvjerenje da se protiv njega nevodi krivi~ni postupak Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bi}e telefonski obavje{teni o datumu i terminu obavljanja intervjua sa Komisijom za izbor nastavnika, stru~nih saradnika, saradnika i ostalih zaposlenika. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti po{tom (sa naznakom za konkurs) na adresu JU O[ “KONJODOR” Bu`im 77249 KONJODOR

Prodajem ku}u 8x8 papiri 1/1 useljiva, eta`no grijanje, cijena po dogovoru, ku}a se nalazi u Ul. Mehmeda Kolakovi}a 46, kod Novog naselja Ribi}, mo`e se pogledati od ponedjeljka do ponedjeljka od 14 do 18 sati. Kontakt tel. 065-225-987

22

Unsko-sanske novine KRAJINA

sport

Biha}, 7. decembar/prosinac 2012. godine

SPORTSKI SAVEZ UNSKO SANSKOG KANTONA

SMAIL [ADI] NOGOMETA[ IZ SANSKOG MOSTA

[adi} u dilemi gdje nastaviti karijeru
Smail [adi} (l9), nekada{nji bh reprezentativac u U – l7 selekciji, nogometa{ biha}kog Jedinstva, Olimpika, premijerliga{a Rudara iz Prijedora, zagreba~kog NUR-a i kratko vrijeme nogometa{ {vedskog kluba GIF FF SALLEFTEA, odmara se u rodnoj Sanici. [adi} je ovih dana stigao na odmor, ali se nalazi u dilemi gdje nastaviti karijeru. Ima sve potrebne papire u d`epu, slobodan je nogometa{ i „va`e“nekoliko zanimljivih inozemnih ponuda. Jedan francuski tre}eliga{ je zainteresiran za ovog sjajnog nogometa{a sredine terena. ^eka se odgovor iz Francuske. Stigle su i ponude iz [vicarske, ima ponuda i iz [vedske. Ukoliko bi se pojavila interesantna doma}a ponuda od premjer ili prvoliga{a [adi} je spreman ukoliko postigne dogovor nastaviti karijeru i u Bosni i Hercegovini. - Igrao sam jesensku sezonu za {vedsku mom~ad GIF FF SALLEFTEA. [ve|ani nemaju ambicije za vi{i rang i

Emir Dautovi} predsjednik
Nakon nedavno neuspjele redovne Izborne skup{tine Sportskog saveza Unsko sanskog kantona u Biha}u je u pravoj sportskoj atmosferi odr`ana vanredna Izborna skup{tina Saveza koju je otvorio Damir Juki}, dosada{nji predsjednik. ^lanovi skup{tine iz svih osam op}ina USK-a su izabrali ljude koji }e ih voditi i zastupati interese sporta USK u naredne ~etiri godine. Od 48 ~lanova Skup{tine sjednici je prisustvovalo 47. Za novog predsjednika Upravnog odbora Sportskog saveza USK-a izabran je Emir Dautovi} iz Sportskog saveza Cazin, za kojeg je glasalo 46 skup{tinara, dok je jedan bio protiv. Za predsjednika Skup{tine Sportskog saveza USK izabran je Stipe ^elan koji dolazi ispred Nogometnog saveza USK, dok su svoje kandidature za mjesto predsjednika skup{tine povukli Suljo Sulji} iz Bosanske Krupe i Asmir Hafuri} iz Biha}a. Skup{tinari su na sjednici izabrali i 13 ~lanova Upravnog odbora i tri ~lana Nadzornog odbora Sportskog saveza USK. Na sjednici je usvojen izmijenjen i dopunjen Statut, kao i poslovnik o radu Skup{tine sa ugra|enim dopunama. Na kraju Skup{tine prisutnima se obratio Emir Dautovi} i istakao da je sport na USK vrtoglavo krenuo prema dolje i da }e njegova kao i zada}a svih izabranih u narednom periodu biti {to prije zaustaviti taj negativan trend, stabilizirati stanje i dati maksimalni napor da se stanje pobolj{alo. Podr{ku radu Skup{tine dao je i Edin Ma{i}, u ime resornog ministarstva, koji je uz ~estitke svim izabranima, istakao da }e ministarstvo kao i do sada stajati uz sport i razvoj sporta na USK.

bolje rezultate. A ja `elim igrati tamo gdje mom~ad ima ambicije za visok plasman. Nakon kratkog odmora u krugu moje obitelji trenirat }u marljivo da budem {to spremniji jer ponuda mo`e svaki ~as do}i, - ka`e mladi [adi}. @elim, ka`e [adi}, igrati i potvrditi svoje kvalitete i nada se da }e ve} na prolje}e igrati u jednom ili inozemnom ili doma}em klubu. / E.T.

BOSANSKA KRUPA: KO[ARKA[KI SAVEZ UNSKO SANSKOG KANTONA

Klju~anin zadoPolaganje za Seminar za ko{ar- u~eni~ka zvanja voljan nastupom Podgrme~a ka{ke sudije
U Bosanskoj Krupi je na inicijativu Jasenka [ertovi}a, predsjednika Ko{arka{kog saveza USK pod pokroviteljstvom Saveza prvi put odr`an seminar za ko{arka{ke sudije, komesare i ko{arka{ke trenere sa ciljem {to boljeg napretka i razvoja ko{arka{kog sporta na USK. Predava~ na seminaru bio je jedan od najboljih sudija u BiH Ademir Zurapovi}. Prisutnim su prezentirane novosti u prezentaciji pravila prema kojima se igra ko{arka pod okriljem FIBE-Svjetske ko{arka{ke organizacije. Posebna pa`nja seminara usmjerena je na novinu su|enja trojice sudija kao i tuma~enjima situacija koje naj~e{}e izazivaju dvojbu i kod sudija i gledalaca. ^injenica da se sucima i komesarima sa podru~ja Unsko sanskog kantona ~esto uskra}uje vo|enje utakmica jer navodno nemaju dovoljno iskustva i ne prisustvuju edukacija koje se po pravilu organiziraju u Sarajevu ili Tuzli dovoljan je razlog bio da se u Kantonalnom ko{arka{kom U sklopu redovnih aktivnosti Karate klub Biha} je u nedjelju organizirao i odr`ao polaganja za u~eni~ko zvanje u karateu za polaznike karate sekcije Srbljani, koja djeluje u sastavu kluba Biha}. U sve~anoj atmosferi uz prisustvo velikog broja roditelja polaganju za karate pojaseve pristupilo je ukupno 44 ~lana karate sekcije Srbljani. Mladi polaznici iz MZ Srbljani na najbolji na~in pokazali su da su talentirani i da uz odli~an rad trenera u Karate klubu Biha}, ovaj najtrofejniji klub na USK i {ire mo`e ra~unati na nove medalje od takmi~ara ove sekcije. Sekcija Srbljani je zasigurno pun pogodak Karate kluba Biha} da pru`i priliku mladim da se bave ovim sportom. - Veoma sam zadovoljan i mi{ljenja sam da }e za kratko vrijeme iz ove sekcije izniknuti novi {ampion. ^estitam svim polaznicima i nadam se da }e i u narednom periodu opravdati ste~ena zvanja, istakao je Bajro Durd`i}, trener u KK Biha}. Polaznici su polagali pred tro~lanom komisijom u sastavu Husein Huzejrovi}, Nermin Babi} i Bajro Durd`i}, koji su zadovoljni prikazanim. Svim polaznicima uz `elje za {to bolji rad diplome je uru~io Bajro Durd`i}.
Povratnik u dru{tvo federalnih prvoliga{a mom~ad Podgrme~a iz Sanskog Mosta odli~no je startovala u Prvoj nogometnoj ligi F/BiH. U prvom ciklusu od ~etiri utakmice Sanjani su na doma}em terenu slavili protiv lidera jeseni mom~adi Viteza sa 2:0 i doju~era{njeg Premjer liga{a Slobode sa l:0. Sa vru}eg terena u Lukavcu nogometa{i Podgrme~a vratili su se nepora`eni osvojiv{i veliki bod, a jedini poraz Sanjani su do`ivjeli u Kaknju od Rudara sa 2:0,osvojiv{i sedam bodova iznenadila je mnoge poznavaoce nogometa u Federaciji BiH. [ef struke Podgrme~a Benjamin Klju~anin, Upravni odbor i navija~i kluba su vi{e nego zadovoljni startom povratnika u dru{tvu federalnih prvoliga{a. Sanjani su bili u usponu forme sve do desetog kola, kada u derbiju jeseni u Sanskom Mostu Bratstvo iz Gra~anice nanosi prvi poraz Sanjanima i slavi pobjedu od 2:0. Usljedili su porazi u Gora`du i Biha}u, kada je mom~ad do{la u krizu. Ali, izabranici trenera Klju~anina brzo su se vratili i ponovo su do{li u formu i u fini{u prvenstva na doma}em terenu

KARATE SEKCIJA SRBLJANI

NK PODGRME^ IZ SANSKOG MOSTA

savezu potrude i organiziraju seminar koji }e sigurno unaprijediti su|enje na ko{arka{kim utakmicama USK-a ali i omogu}iti da sudije sa ovog podru~ja sude i najzna~ajnije ko{arka{ke utakmice u na{oj zemlji. Seminar je bio odli~no posje}en sa puno odli~nih diskusija i razgovora te svi prisutni nisu krili zadovoljstvo nakon zavr{etka, sa `eljom da se i u narednom periodu organiziraju ovakvi seminari kako bi se slu`bena lica {to bolje educirala za vo|enje ko{arka{kih utakmica.

bodovi su osvojeni protiv odli~ne mom~adi ^apljine sa l:0,dok je mom~ad Podgrme~a dva puta bila u vodstvu u Livnu i na kraju je rezultat glasio 2:2, da bi posljednji susret na svom terenu odigrao sa solidnom mom~adi Branitelja iz Mostara l:l. Jesenski u~inkak svoje mom~adi trener Klju~anin je ovako komentarisao: - Kao povratnici zadovoljan sam u~inkom svoje mom~adi u jesenskom djelu prvenstva. Jesen je afirmisala nekoliko mla|ih nogometa{a kao vratara Mirzu Hamzibegovi}u, Arnela Dedi}a, Adnana Kaltaka, Mirzu Burni}a., Mehmeda [ehovi}a, Ahmeda Rizvana, Ermana ]osi}a, Emina Brki}a, Anela Podunavca , Adnana Hod`i}a i jo{ neke. Uz iskusne Fifi}a, B.Ibri~i}a, Kranti}a, Suba{i}a dana{nji Podgrme~ je spoj iskustva i mladosti, - izjavio je Benjamin Klju~anin. Jesen je pripala odli~noj mom~adi Viteza. Puleni trenera Valentina Plav~i}a zaslu`eno su postali jesenski prvaci. Bratstvo je palo u fini{u do`ivjev{i dva visoka poraza u Kaknju i derbiju kod ku}e sa liderom Vitezom. Plasman ostalih mom~adi je realan i odgovora trenutnoj vrijednosti njihovih ekipa.

Priredio: Edin Alagi}

Unsko-sanske novine KRAJINA

sport
PRVA RUKOMETNA LIGA –@ENE

Biha}, 7. decembar/prosinac 2012. godine

23

Rukometa{ice Krajine do~ekuju @RK Biha}
Proteklog vikenda odigrani su susreti u `enskoj rukometnoj ligi. Derbi kola odigran je u Biha}u gdje su rukometa{ice Biha}a na svom terenu do~ekale prvoplasiranu ekipu Gruda. Susret je pratilo oko 100 gledalaca, a obje ekipe pru`ile su dobru igru. Pobjedu su ostvarile go{}e rezultatom 28:31, poluvrijeme 14:15. Rukometa{ice iz Gruda u susret su u{le kao favoritkinje te su po~etak susreta bolje otvorile. Ipak mlade Bi{}anke se nisu predavale i uspjele su maksimalnim zalaganjem dr`ati gol razliku na minimalnih jedan pogodak. Na poluvrijeme se oti{lo minimalnom predno{}u go{}i rezultatom 14:15. Drugi dio pru`io je odli~nu igru u kojoj su go{}e pokazale malo vi{e te su pet minuta do kraja imale pobjedu u rukama rezultatom 23:28. Ipak doma}e igra~ice se bude i ulaze u odli~nu seriju te susti`u prednost go{}i na 27:28. U napadu za izjedna~enje doma}e igra~ice grije{e, {to koriste go{}e i posti`u pogodak, {to je utjecalo na motivaciju doma}ih igra~ica u samom fini{u susreta u kojem su go{}e postigle tri vezana pogodka i odnijele sigurnu pobjedu rezultatom 28:31. Takmi~enje se nastavlja sutra (subota) Biha}ke rukometa{ice u kom{ijskom derbiju putuju u Cazin, gdje ih do~ekuje ekipa Krajine.

NOGOMETNA [KOLA KOLIBRI IZ BIHA]A

POLITIKA I SPORT

Eli Halava} naj- Sportski savez USK-a u razgovoru sa predsjedavaju}im Skup{tine USK bolji igra~ turnira u Sloveniji
Nogometa{i Kolibrija koji imaju zapa`ene rezultate u kadetskoj i juniorskoj omladinskoj ligi BiH, kvalitetan rad pokazali su i u mla|im kategorijama (1998/1999) koja je proteklog vikenda nastupala na me|unarodnom nogometnom turniru u Trbovlju (Slovenija). Mladi nogometa{i Kolibrija u konkurenciji velikog broja kvalitetnih klubova iz vi{e evropskih zemalja uspjeli su ostvariti pobjedu i osvojiti naslov najboljih na turniru. Ekipa Kolibri iz Biha}a nastupala je u sastavu Mevludin ^oli}, Nedim Hrustanovi}, Elmin Zuli}, Sandi ^avki}, Eli Halava}, Ami Kadiri}, Luka Alti}, Stipe Franji}, Muhamed Mujagi}. Ekipu je vodio trener Suad Samard`i}. Nakon odli~nih nastupa u grupnim natjecanjima i sigurnih pobjeda ekipa Kolibrija zaslu`eno se na{la u finalu gdje su ih do~ekali vr{njaci iz ekipe Mure (Slovenija). U odli~noj pravoj finalnoj utakmici mladi Bi{}ani pokazali su vi{e te su odnijeli pobjedu u ovom susretu i osvojili prvo mjesto. Pored prvog mjesta za ekipu Suada Samard`i}a, za najboljeg igra~a i strijelca turnira progla{en je Eli Halava}, ~lan pobjedni~ke ekipe Kolibri iz Biha}a. Polaznici {kole Kolibri iz Biha}a sutra (subota) u~eRukovodstvo Sportskog saveza USK na ~elu sa predsjednikom Emirom Dautovi}em odr`alo je sastanak sa Admirom Had`ipa{i}em, predsjedavaju}im Skup{tine USK. Planirano je bilo da sastanku prisustvuju i predsjednici klubova politi~kih stranaka koje participiraju u Skup{tini, ali od pozvanih sastanku se odazvao samo Dejan Duri}, NS RZB. Tema sastanka bilo je dosada{nje financiranje sporta na USK, kao i planovi za budu}e financiranje. Prisutni ~lanovi od predsjedavaju}eg Skup{tine tra`ili su po{tivanje izglasanog zakona u kojem se za sport izdvaja 0,7 posto od bud`etskih prihoda. Sjednici je prisustvovao i Edin Ma{i}, Ministarstvo obrazovanja, koje je, kazao je Ma{i} ispunilo svoje zakonske obaveze i uputilo prijedlog Vladi i da je adresa za razgovor o tome sad ve} kod Vlade USK. Od

stvovat }e na jo{ jednom me|unarodnom turniru u Klagenfurtu (Austrija).

politike se tra`i samo po{tovanje zakona o financiranju. Predsjedavaju}i je istakao odli~nu dosada{nju suradnju, isti~u}i da se i do sada vodilo ra~una o sredstvima za sport , te da je ubje|en da }e tako biti i u narednom periodu. Zaklju~eno je da se u {to skorije vrijeme zaka`e sastanak sa predsjedavaju}ima vije}a svih op}ina, kako bi se razgovaralo o povratku

ukinute stope financiranja koje su op}ine imale prema svojim sportskim savezima,

te da se dogovori sastanak s premijerom USK-a.

JUDO ME\UNARODNI TURNIR KUP “LIKA”

Haris Tuti} zlatni u Zagrebu
Proteklog vikenda u Zagrebu je odr`an me|unarodni judo turnir pod nazivom Kup LIKA na kojem su odli~ne nastupe zabilje`ili i takmi~ari Judo kluba Una iz Biha}a. Bi{}ani su se predstavili sa devet takmi~ara, koji su u jakoj konkurenciji uspjeli osvojiti devet medalja - jednu zlatnu, tri srebrene i pet bron~anih. medalja. Na takmi~enju je nastupilo 391 takmi~ar iz 32 kluba iz Austrije, Slovenije, Irana, BiH i Hrvatske, u vi{e starosnih i te`inskih kategorija. Najbolji rezultat i osvojeno prvo mjesto i zlatnu medalju u jakoj konkurenciji u Zagrebu od takmi~ara Judo kluba Una iz Biha}a zabilje`io je Haris Tuti}, koji je nastupao u konkurenciji dje~aka do 60 kg. Tri druga mjesta i srebrene medalje u svojim kategorijama uz odli~ne nastupe zabilje`ili su Alma Pajali}, Alen Kor~i} i Amil Mujagi}. Klub iz Biha}a mo`e se pohvaliti i sa pet novih bron~anih medalja koje su u svojim kategorijama ostvarili Anamarija Franji}, Ajla Hrnjica, Mirza Omrdi}, Kenan Alivuk i Haris Alibabi}. Treneri juda{a iz Biha}a zadovoljni su uspjehom svojih mla|ih takmi~ara, koji su garant da Judo klub i u narednim godinama mo`e o~ekivati nove medalje. Priredio: Edin Alagi}