‫תמי ׁשם־טוֹ ב‬ ‫ָּ ִ ֵ‬

‫הס ּפ ּור ׁשל אלִ יעזֶר בן־יְ ה ּו ָדה‬ ‫ֶ ֱ ֶ ֶּ‬ ‫ַ ִּ‬
‫ׁש ַּפ ַעם כ ֲעס ּו ָעלָ יו (בה ְרבה שָׂ פוֹ ת)‬ ‫ְּ ַ ֵּ‬ ‫ָּ‬ ‫ֶ‬ ‫וְ ה ּיוֹ ם אוֹ מ ִרים לוֹ תוֹ ָדה ַרבה (ב ִעבְ ִרית)‬ ‫ָּ ְּ‬ ‫ְ‬ ‫ַ‬ ‫ּ‬

‫א ּיו ִּרים: רוֹ נִ י פחימה‬ ‫ָ ִ ָ‬ ‫ִ‬

‫כנרת, זמורה־ביתן מוציאים לאור‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful