You are on page 1of 54

indrdznesc, sdscriu adicd despre PdrinteleArsenie.

o Deaceea, rog pe Preacurata Ndscdtoare Dumnezeu de sd-micurdte gi mintea inima, trupul sufletul, sdnumdrugineze ca Dumne9i giin Judecafii. zeu acum Ziua Preot Petru VAMVULESCU

lrenie Parintele Boca


ARAD,2OI2

MANTURIAME

tu ,,Mi' Petre, preamulte ai invigatde la mine..."

MAntuitorul IisusHristosi-a poruncit din celui iin tinutul Gherghesenilor, care scosese diavolii gi carevoia sI il ut-e"e ca ucenic: ,,Du-te la casata gi, pe unde vei merge,spuneoamenilorcit bine ;i-a 'ftcut EieDumnezeu". Agagi eu, carenu mi pot numi ucenic al Pirintelui Arsenie, cum imi zic unii, voi spunecit voi trii gi pe undevoi merge, cit bine mi-a flcut mie Dumnezeu prin Pirintele ArsenieBoca. Ne tocimpuginim cei carel-am cunoscut pe Pirintele Arseniefagicitre Fagi. si Am patruzecide ani de preogie simt ci am imbitrinit in rele.insi, daci nu voi mirturisi acum ;i voi ticea, nu voi fi oare sau socotit ca un nerecunoscitor ca unul Plrintecaream ascuns darul cunoasterii ' lui Arsenie?

Pr. PetruVamvulescu Acelsti cartenu-i un tratarde teologie, ci o marturieadevirati despreacestmare om d lui Dumnezeutrimis Neamului si Bisericiinoastre, cum l-am cunoscut afa a;acum mi-a ingiduir Bunul Dumne,si zeusi,mi sedescopere. Cdnd scriu acesterinduri, imi suni in minre si cuvintul Sftntului Apostol Pavel:,,,{.duceti-vi aminte de cei ce v-au griit cuv6.ntul Dumnezeusi, privind la lui sfhrgitulviegiilor, si le urmati credinga". cuvAntul pe care il $i, de asemonea, spune, in alt loc, corintenilor: ,,De agi avea Hristos multi invitirori, totugi nu in avegi mulgipirinti, cici in HrisrosIisuseu v-am ni.scutpe voi prin Evanghelie". Oricine l-a vizut pe Pirintele Arsenie ar pureamulte si scrie. Mie mi-a hirizir Dumnezeude l-am

Mdrturia mea AnenieBoca. Pdrintele Pirintele Arsenie,cind veimi spunea Sa, neam la SfinEia la Driginescu: ,,Scrie, Petre,cuvintelepe carele-amscris eu Pe nevoiede ele". El ;tia, perefi,cici vei avea o desigur,ci eu voi scrie cAndva carte despreSfingiaSa. Tot a;a, $tia ci voi vesti,de multe ori, la muljimi de oameni,pe undevoi merge, despreSfin;ia Sa. Sunt mii 9i mii de oameni care se adapi dirt sfingeniaPirintelui Arsenie gi a cuvintelorlui' Sunt tot mai mulgi arhierei,preoti,cilugiri 9i gi sfingenia ii simt mireni care-irecunosc gi prezenta ajutorul. '" Intt ei, se remarci in mod deosebit Mitropolitul Ardealului, IndtpreasfinEitul Laurengiual nostru, de origine din Simbita, a cirui mami evlavioasi,.Viorica,l-a dus de mic la PirinteleArsenie,si-i Cred ci sirute mina gi si-l binecuvinteze. gi Patriarhul Bisericii Onodoxe Romine pe intre sfingi, cerul va fi bucurossi-l a;eze Bisericii, impreuni cu ierarhii Sfintului Sinod, pe Pirintele ArsenieBoca,a cirui estedovediti prin mii de mirsfingenie Pirintelui Arsenieva fi turii. Canonizarea un acoperimAntpentru intreaganoastri Biserici Ortodoxi Romini gipentru ridiMintuirii slivitei biserici,Catedrala carea Neamului, din Bucuregti.

Niscitoare de Dumnezeu,a cirei Sftnti Icoani de la Betleemo porr cu nevrednicie, si-mi curige mintea si inima, trupul si sufletul,celestricatecu ror felul de pa_ cate- cum scrie la Sfhntul Maslu -, ca sanu mi rqineze Dumnezeuacum si in Ziua Judecigii, am scriscartea ci pe careo inchin preasliviriiei. ".."r,",

Pr. PeuuVamvulescu Avegiagadar aici, dragi ciritori, o seamd decuuinte, cum zicecronicarul, desprepirinteleArsenie, iubitul Maicii Domnului: ,,Din celece am vizut, din celece am auzit gicu miinile meleam pipiit", cum zice Sftnrul Ioan Evanghelistul epistolasa. in De tilcul multor cuvinreale pirintelui Arseniemi-am dar seama numai dupi ce s-auimplinit. SfingiaSa gtia,de pildi, ci am si port mereu cu mine sfhnra icoani a Maicii Domnului, dupi moarrea fiicei mele, Maria. De aceea, spunea nu mi tulimi si but .i nu sunrrmulgicaresi aibi evlavie adevirati la sfhntaicoani a Maicii Domnului,cu atermai putin smerenie inimii a gi blindegeadevirati. SfingiaSa nu obisnuia sI ne impuiezeminreacu numirul capitolelor al versetelor Biblie, de;i si din toatene indemna si le facemin acordcu SfinteleScripruri.lqa am urmar gi eu, in aceasti. carte. ci ,ffir-qllqisesc am invitat de la pirinteleArseniecir in ;apte institute teologice.De fapt, imi spunea zimbind, penrru ca stia ci il iubesc:,Mi perre, ru prea multeai invigarde la mine". nu ,,Oare ardea mine inima meacind in imi vorbea cale;i imi tAlcuia pe Scripturile ca;i lui Luca;i Cleopa?...", intrebgi eu mi

Boca'Mirruria rnea Arsenie Pdrintele clipe in care gindindu-mi la acele adesea, puteamfi cu PirinteleArsenie. Zicea Pirintele Arsenie:,,Mi, eu nu am pretengiesi -mi- ingeteagicei mai multi. Cici fieciruia ni S-a diruit Dutr Hristos'insi, cum Sfe't cat ";-";t;ilit i4 zice Sfhntul Apostol Pavel, tru nulBele d,eDurnne-

a-lu! -Du,mnezeu;i Maicii Dom4glui e

ea:,,Mf, P.trl, nu mi mai o4mepilor,cici mie imi este apira in faga Lasi'-i, lauda! mai de folosbatjocuradecAr

caqd-Y$-e ci. tti$gs lelgd.Magqi, Sfar,rtul lngqnigg-at ia de {9 lngepi;i S.fil}ti".


$i mai zicea ceva infrico;itor: 'Pe m-4 mine, penuu jertfa Brinco,vg5r-!1o1, seminatDumqepeu oi". ! Ce Ce maretaini! Dar ciEio pot crede?! Sfhntul Pavel: ,,Toate clar explici aceasta d-arpentru sunt curate Pentru cei curaqi, nir.nfcnu estecurat,cici necei necuraE!,

q!l*!

in lisus,idealuliubirii, coborit din Cer, motiv de vrajbi intre oameni.

r'. I11i,-s.!ibenggia 9-11 jnglPPgi. au A;a , 49;i--."i Pr.d $-

,rNimeni

nu iesea la Plrintele de nemAngAiat neluminat" gi


I

Cu ani in urmi, in 28 noiembrie,la mormintul Pirintelui Arsenie,Pir-intele P,rofesgr Moldov"an,trecut de cur6.nd I[ie la Domnul, spunea:,,Sfingi fost mulgi au gi vor mai fi, dar lirintele Arsenie este un Sfhnt providen;ial, Fs.e,rrlaf-misiune in lg.que, asemenea Sfhn-tului Serafim--de S.atqv, la rugi, pe care Maiqa QgrnJLude I ic, pr.inminu1rg,in Sftnrul Munte Athos". .Aqa dupi cum bine gtim, PirinteleArsenie era uneori m{. aspqu,alteori m,ai

dupn c.unt-f,lir-io"n"-".o" .bland,

gi

dupi cum eracazul, un doctor iscusit. ca adeseori9i le zicea oarne$.p*Snngrn" nilor: ,,Mil, de ce a;i v.enitatAtadrum la mine?Ci nu sunt eu rnai bun decit preoEiivogtri!". ll

'.1

pr. petruVamvulescu Se intAmpla,dac{ maf judgca*dl*"J."

Boca. M'irturia mea Pdrintele Arsenie din carton, pil. P-e dosul icoanei,careeste se gisesccuvintelescrise Pirintele Arde senie ,yA.ceasta icoanaceamai dragi,a : este mamei mele,Cristina Boca.Privind la ea, la Maica PreaCurati, ii cerea lacrimi cu si;i dea..glei.un.,hiiat, i-a dat, pe mine, 9i Zian Boca, mai tirziu fusenieBoca. Rui, to$ cei ce o privigipe Maica cum ne-am Cerului, pe Maica Precista, rugat 9i mama measi eu.Amin si slavi'. citigi gi Si vi dea gi voui., celor*care mi credegi,bucuria pe care am avut-o eu, Preotul Petru,cind m-am inchinat la Sa aceastiicoani. Am intelesde la Sfingia ci. Maica Domnului i-a invigat-muletaing.eledurnqezeirii Fiului ei gi peu-c-enici, pe sfin;i gi chiar gi gi pe evangheligti, gi pe picito,sii caresesmeresc credin Cuai vintul lui Dumnezeu.StipilireaJ:i este asuPra ttg..birui-ta-;i".-nelimirati ingerilor 9i oamenilor. $i cuvintele Pirintelui Arsenie, ca ale unui ucenicadeviratal Maicii Domnului, eraucurateca un izvortainic, venit de sus,carevindeci rinile sufletegti gi trupe;ti. Dupi ce a terminat liceul la Brad, PlrinteleArseniedoreasi meargila aviaEie. Dar s-a mihnit mult gi a plins, ci, neavAnd bani sa pliteascagaranfiaceruti, Atunci, rug6.ndu.se a trebuit si renunge.

Nimeni nu iegeade la pirinrele ne_ mingiiat si neluminat. Imi spuneaPirintele fusenie ci inima Sfingiei Saleesrela Sfrnta Icoani ffii "

t2

T3

( Pr. PeuuVa.arvulescu inainteasfintei icoanea Maicii Domnului, ca Samuel Proorocul,a-4gziq'g3_gl4s i-a din cer,,care zis: ,Nu mai plinge, Ziane,ci te voiinilgq eu-gu mult mai mult Aceasti mirturie mi-a decig ayf-o_4-n9le". spus-ocll-ugiJql ngvizitoq Sebastian,de la Minisdrea Simbita de Sus(Bragov). Dar inilEimile de har au fost implerite qr chkr-!,l{.i gi-lncerciri de rot mueenice$ri. felul. De aceea,zicea:,Mil, dacd. avea agi voi cruceamea,v-ar zdrobi!Dar si nu v-o dea Dumnezeu". Ce taine minunate i-a descoperirPiri ntelui ArseniE\{4ica De nF-dq-iB_S Mdrruria mea Boca. Arsenie Pdrintele sirutat in Sfrntul Munte. Si seimplineaspe ci gi cu mine cuvintul: ,,invaga-voi cei la firidelege ciile Talegi cei necredinciogi Tine sevor intoarce",ca si nu am osAndi cl am scrisaceasticarte. mare [,a28 nojgryb3leZ0i8'un gruP de ortodoqi din pirgile Moldovei, ajunla gAnd pe la ora trei-noaprea Ministirea fusenie' in Prislop, l--avizul-s'e-P"'irinrelE vedenig,la mormintul lui, cu un bral de luminiri careardeaui-nmiinile lui. Mi-a unespusIleana,una dintre credincioase, altele, l. dintr. cuvintelePirintelui. intre PirintcjleArsenie a sPus:,,Mi, nu-l mai judeca;i pe noqJlaltiafh' cici are o mi-

-tu

s,pti_! lf{tggl-$S$$*_d.

cum cel $aro_y, a auzit monahulSebastian, nevi.zitor,de la SimbS.ta! Multe nu le-a putut mirturisi Pirintelela-n-i"meni. Cind a venit la el moEulSebastian, intrebat l-a vederea trupeascisausuPirintele: , fleteasci?". el a rispuns, dupi un susIar pin :,, Qea.,s gteas,ci"*Rafiste". n tele Piri ufl Arseniei-azis:"8-l-g-9_!.-:g"gltt_d_igr"ng ! !1 _c.apiggl chlguri[or, insi, _ne a;teapti Acela Care a ;ters toati lacrima de la toati faqa'. Dorescca gi mie, picitosului preot Petru, si,-midiruiasci Hristos Domnul din apaceavie a pociingei,din carea primit si samarineanca Forini,|al cirei cap l-am

ocazie: ,le-amai zis, tot cu aceasti ,,SPoDumnezeu,intorcindu-vi iarigi la pi'cala tele voastre, Plecum99intqarcqc-iinele Apoi, virsitura lui", cum scriela Psalmi. Pirintele a dispirut impreuni cu lumina din jurul lui ;i au rimas in urmi lacrimiin pe le celor ingenuncheagi zlpadb, jurul mormintului sfhnt. n-auPututsa-linPePirinteleArsenie fringi nici plicerile tinere;ii, nici bogigia gi banii lumii acesteia nici slavaceade9i biserice;ti lumeqti' garti a funcgiilor 9i

el pentru. ci ri.ql:, -&?-ry-gtg1; rugaEi-vi 9;yy.9re.pir-fiqq1ilor..' 9i "; ;;fd agi _' $t

14

r5

Pr. PetruVamvulescu Mi-a spusodati, cind eram numai eu cu el, ci a venit unul marecu propunerea de a-l pune chiar mitropolit al Bisericii. Asta, pentrq ci, degigur,,,voiau si joace dupi.cumii,cAn.rau Ata L.-aispirir li i". pg" Ibn-ifr_-Cagant_qnia, posrea,zicind ci11dglJ ,,ToareJi le voi da Jie, lagana: daci Te vei inchina mie", cum scrie in SA;;" Evanghelie.Astizi, iSefigJq penrlu pJgggfi: penllu aver!gi penrru funcgiilegi

Cum l-am cunoscut pe Pirintele ArsenieBoca

, ctrm ziceHristo_s, creda ,,se fi mari binefrcitori ai nostri", cu toateci rnglti.-s-U.n:1,-i$kni.ZiceaPirinreleArsenie ci, i, ca

cgnd-gSS_qile*d-ege$. suntdin ce ale-!-umii in.99" p--q[plnip.9 -q-n-{. ;i. mai.vi-clzure, ,si_

vi mirturi$i acum, este timPul si sescin ce imprejuriri l-am cunoscutPe Pirintele Arsenie.Era in anul 1970,cind l-am ciutat la Sfinta Bisericidin Drigi.nscu. Av.eam,Pe afglci, douizeci ;i gase de ani. Adaug aici ci picturain temperaa Bisericiidin Dreginescu,dupi rinduiala ortodoxi, estemai de pregdecit Capela Sixtini din Roma. Am rimas orfan de tati la unsPrezece ani gi eram student la InstitutulGologic din Sibiu. Fostul PatriarhTeoctist,care la atunci eraepiscop Arad, m-aselectionat si mi hirotoneascidiacon Pentru Catedraladin Arad. Tiebuiadecica,inainte, si mi cisitoresc. Mama, fiind viduvi' de Ia de patruzeci ani, voia si fiu preot in satul munnostrude lingi Novaci,dela poalele gilor Paring.N-a fost voia lui Dumnezeu,

16

t7

1t

Pr. PetruVamvulescu de;i am incercat. aceea, mei nu au De ai fost foarteincintagi.M-am dus cu viitoarea sode s-o prezint mamei si surorilor mele.Mi-aupromisci vor veni la nunri.in Sibiu,insi nu a venit niciunul din partea mea.Dimpotrivi, mi-au scriso telegrami potrivnici.Nunta a fost amesrecate lacu crimile noastre,ale mirilor. Nu am avut alti scipare,decit la Paraclisul PreaSfintei Nispitoare d9 Dumnezeu.Grabnicaajutatoarem-a vestit,prin cineva,si merg la alesulei, la PirinteleArsenieBoca. De aceea, a;'dqrl ca aceasti cartesa fie un prinos de recunqtinEi gi citre Maica Do mnul ui, nidejdea,celor-firi"d"s_ de. n{dej P-irintele Arsenie, cind m-a vi.zut, dupi ce am intrat, s-adat jos de pe scheli si mi-a zis: ,,9ineai venit, Petre".Mi-a.zis pe num-e!!fuigrele puna ochelarifumurii. Atunci s:ainrimplar minuneacearnai mare.Am vizut venind, de la o-chiiSfingieiSale, spreochii -me_i, Eu m-am minunat tare, insi. el mi-a -resi mi-a zis: ,,De ce zici asa, -d.gp,ga$$Ul Petre;Doamne, ce ochi minunali are Pdrintele Arsenie?!I-Iire, ochi ca gi ochii sunr tii". Apoi, si-a luat ochelariide la ochi. Luminileceresri dispirut, insi eu ng t.g.. au voi uita niciodati! in ochii Pirintelui Arsenieam vizut lumina cea adevi.rati,pe l8

Boca'Mdrruria mea Arsenie Pdrintele

Pe Ierusalim,ci si-I..rog pe,Dumnezeu'


t

cqM;i;; D.*!"lul. 4.$ frti JsrssEli" I Dumnezeu Prin mi9i r, am fott de mai mul-

vizut-o venlnd din qchii Pirin..u* ".n telui Arsenie! tot Mi-a mai zis Pirintele Arsenie' si atunci: ,Spune-i soliei tale'Laurengia' Arci v-adezlegat frfr*md pllngi, pentru avut' clte t.ni. J.. fqate b-!q-$gaggJe, le-agi din veac".

hirotonie, in lacrimi de bucurie'

19

Pr. PetruVamvulescu Ne-au dar Dumnezeugi Maica Dom_ nului atit mie,citgi soriei mele,fiiceimele, Maria, gi fiului meu, Gabriel, darul de a mergede multe ori la Pirintele Arsenie. CAndau mersintAi soFia copiii, a vorbit ti cu ei o ori gi, degierauobosigide pe ffen _ dci dldtoriseri toati noaprea nu ar mai -, fi plecat. Apoi, Pirintele le-adat nisremere gi le-azis: ,,Hai, suntetibuni de drum, ci imediatvin dgii gi cu voi nu mai por picta decit noaptea".FataplAngea ugi, zicand, l" ,,,{m vizut gi eu un sftnr in via i!". Odati, fiind la Teologiesi venind in satul meu, au ddus Ia pirinrele Arsenie pe un biiat din sar,Nelu, de vreo noui_ sprezece ani, accidentatmortal. Era tare zdrobir de un brad din pidure, carecdzu_ sepesre Era multi jale!Eu mi-am luat el. inima in dinEi,l-am spilat, l-am imbricat gi l-am pus in sicriu. Cind m-am dus la Pirintele Arsenie, mgi" d-...ggp t, firi
--:--

Mdrturia mea Boca. Arsenie Pdrintele fai!4m eu un rile trupelti 9i- cu sufl"eql*in ''- 'F ..r" ,cu ggtt^g careii Fag !n ios pe tinerii care vor si 9esuiepre4din vremela cer"' M-a invigat si intru in SfhntulAltar cit

mult decit cele din Sfrnta Sfinrclor din Templul iudaic. Acolo erau Chivotul cu ,n-" ....".ci, TableleLegii ;i Toiagul lui Legii' cu Aaron.'Acum, in loc de Thblele ie; in porunci, celezece e' luiAarqn' loc deToiagul ^gi in loc de mani, . De sus, ffo,t."ra Sfrtt," Icoani a Maicii Domnului cu ingeri' inconjurali de Sfingii Iisusin brage, cu Agateologiefhcea noi, ceitineri' Pi'rintele Arsenie!Cele ce vi le impirti;esc in cartequ le pot scrieintr-o ordine nea-

mai zis: ,,Mi', il putea invia Dumnezeu, darajungea plicea biutura,'.

CAnd i-a

a_rAsirnit"-iia

gi mingiierea si puterealui Dumnezeu, mi-a reprosar: si fii gi-cuplice_ ,,

era student la teologie, ajuta efectiv pe de pictorul carepicta atunci Capela la Fa.r'rlt"t." de Teologie,cici era talentat de

z0

zl

Pr. PetruVamvulescu Dumnezeu.Si aceasra, pini a faceFacul_

Boca'Mdrturia mea Arsenie Pdrintele Simbita. Dar lumeaa inceputsi-l caute pe cel caremitura curtea!Atunci, Miqqsi-l hirotoneasci poligpl a fost constri.ns si duhovnic, pentru ca ,,I-umina fie pusi si in sfegnic, luminezeluturor", cum este scrisin SfhntaEvanghelie. ' Pentru PicaCind i:am cErut mele, celemulte si grele, tele tineretilor lui Dumnemi-a griic: te va canozeu, iat Pentru nisi El, Dumnez $i P9-lni.ne"' se ;i in

profesor zis: ,,Ziane,de ce te fortezi i-a

uifa niciodati. $i nu I-a rimas mincinos, pini la moarre!

Ptj
.varsate p* gi Duhovnicul pentru ca si nu se mAndriasci, a primir ascuharea de-a mitura .qurtea MAnistirii

insi atunci gu mi le-adesco-pgrit. El spunea -fieciru-ia ce-i descoperea Du-rr.r.u, o dati gi de doui ori, aPoi ii Lui. Preiisa i.t pace,in seamajudee.[gii pe toqi".gi ogilor ne spuneas-e;i"jnte,lp,gq,Sl si pitimim impreuni cu ei, i-nrugiciuqe, lor. .r.i-plinitile gi necazurile ii spovedea cu mare ribdare pe togi, lar calg-qr! l.ui era, mai ales,ca omu.l,$inu.mai p-[cttucum i-a zis.li.tgpfemeli il9-qi, a;" dupi desfrinate,Pe carepotrivnicii au vrut si i o omoarecu pietre.El gtiaci ;i inr sunt ingiduite Peg,q1g gi drept4reasa.rnenilor pentru canonirea

te-au invigat cilugirii de la Frisinei,

22

23

Pr. PetruVamvulescu va ra, .diqtrg pgdgp_s-e fi-,c-i..p!9!teasa pe ge_ careo iubqd t! cat_e-iubegre,rSyg,palisi flri tnot..ry".Si mi-a dat exemplupe un qur-nit pirinte, La Teposu. cursurilede inla Bucurqti, l-am intilnir pe drumare de PirinteleJbposusi mi-a confirmar acest adevir.Mi-a argumentat ci o.g+--9!li-din rg lfgsqemgale.*Sfrntului V-asile-impotriva diavolilor.Asa sunr oamenii...in loc si se

Boca'Mdrturia rnea Arsenie Pdrintele preot mulgi au a;tePtatsi-l hirotoneasci Nicolae Bii" ,*"f l,ti, d"t Mitropolitul Atunci' tot lan a numit PreotPeun altul' timp de lui satul s-a unit cu rudeniile 9i' la bisericl' trei luni, niciunul nu a venit ArsePirintele. Mitropolitul l-a trimis pe gi-a adus un,rn ,a irra"eptelucrurile' El Anafuri in .rr.io, cu aghiasml 9i Sfanta au inga De pe la iumitalea siptlminii' cite unul',cite lJp", ,i.'ina credinciogii in biseurrul gi tot mai mulgi s-atr.intors. Liturghie' ,i.4. npoi, duminica' la Sfinta venind 9i n-"., *^i avut loc nici in curte' din imPrejurimi'$i:

sj:9"*id..pre, ii cerpreo!lJ-"9{9T91
tului si selupte cu satana, c5, Iti de el. Zicea PirinreleArsenie:,,Undemai gise;ti preot ca , dg**ig1ir cale si porunceascivrajmagilor, ;! careau ingiduingi si chin_gias .p-_g_game " ni i picitoqi ? gi Nu era de acord, in ciuda insistengelor mamei mele, si mi duc preot in satul meu, spunindu-mi ci imi voi pierde autoritatea duhovniceasci a-i indrepta de din rele pe oameni. Nici Iisus n-a pucur si-i indreptepe cei dirl Nazarer,unde copilirise, deg.i era v_e_nig -cc.. Et din Am sivi dau doar un exemplu:intr-un sat din fudeal, cinra frumos la strani un teolog,care aveamulte:rudenii acolo. Dupi pensionarea pirinrelui din sat,

carePlingeaude mt Pirintele Arsenie ,' decit drepteazi oamenii la "sp'ovEdant' la-n--e-caprin predici. $i si-i mai ciutim lor"' ,,rril., la slibiciunile 9i la coliba

24

25

Mirturii, minuni si ziceri pf,q!ru"mai tirziu

Cu mulgi ani in urmi, a apirut, capr-in minu.ne, vremeaParirrteluiArsenie, la pe o libririe, un album.de icoane Maica cu Domnului, in patruzecide ipostaze,pe carton, alcituit de un pictor bitrin din Bucuresti,GheorgheRiducanu,intr-un "tiraj foarte mic si care, bineingeles, s-a epuizatimediat. Sogia luat unul pentru a noi si unul pentru PirinteleArsenie, pe care i l-a dus duminica cealalti,la Driginescu. Pirintele s-a bucurat;i i-a zis: pictorului ,,Mii preoteasi,di-mi adresa Riducanu din Bucuresti, mi duc si-l' ci felicit". Preoteasa rispuns:,,Nu o am, i-a Pi.rinte". Pirintele i-a zis: ,,Lasi. vine ci Pitru imediat gi mi-o da.l". Vedefi, larintele .lil ci eu am venit cu avionul gi de ci sunt in drum spreDriglnescu. .Aqa Zicea mari daruri avea,dar le ascundea!
)7

i pr. petru Vamvulescu ci.tremine, in faga oamenilor:,,Auzi,mf Perre,zic igriaci eu sunr inainte "ernt"iii Mdrturia mea Boca. Arsenie Pdrintele Zicea PomPler, l4*o--A*n"ggt". Nu pot si nu mi refergi lq-AcatiStul

Mon fi .t+g-Lad-nrslut Arsenle-de ahul Dode M-p-ian la.SAm ita, de care m-au q1.eti9 intrebat mulgi, 4lcituil imediat dupi moatteaPi.rinteluiArsenie cares-a ris9i nu repeziciune' numai in gari, pindit cu ci ;i in striinitate. Sigurci nu-i desivirgit, maici Zamfvu Dumcum zicearegretata Pirintele nezeus-o odihneascicu Sfingii! dupi Arseniemerita un Acatistdesivirgit, misura lui; dar pina va facecinevaunul -, mai reugit- probabil dupi canonizate il iubitorii de Pirintele Arsenie citesc pe Pirintele SavianBunescu, a la cirui bi_ cum zicea9i Rarinrelc'Nc'hifoiloacesta' '&r din Sibiu, prietenulPirintelui Arsenie. Ba unii i-au ficut - Dumnezeusi le care,trebuie rispliteasci! - gi Paraclisul, e si recunoagtem' foartefrumos. . De cenu citim inviansfan"t"ul"uiSimion No.qlTeologcum i-a ftcut slujbi 9i icoani SimeonEvlaJ.rhorrtticuluisiu, C-uviosul piminteasci, cu viospl, fiind inci in viaga toati. impotrivireacelorde atunci?LJnora le-a rimas mult din copiliria inimii 9i nu i' ;i-au putut insugi tg"{q1 ei' umnezeucum P1o1 qinst - .ziceaPi'rintele Arse; Pute

28

29

Pr. PetruVamvulescu nie - nebuniapi imporriva lui Hri j ca:e lgjlJrggl*bgr fchlo-piqim;i bdjbeim ca n$re o.r-bi, =-' cum ziceSftnrulllie in Cartea n -llLu, 6tor.

Arsenie Boca. Mdrturia mea Pdrintele plingem, cp va uii ani buni in urma lui. in2004... $i ziMi-a luat-oDumnezeu cea P.irinrele'ca,dae-f, .rrompe"n^ui.tegau" Ig..""dr,t"p i, d up i n as rea te a,4...d..q-u"4.-cezarian din biiatului, la maternitatea Timisoara, mai pg!.ea nagte .inci un copil,desi era in vi.rsti si scipa fXri cancer. imi zicea si mi scol dimineatausor, fhri si mi simti sogia, gtiindcaeadoarme la margine,iar eu si mi sprijinde stinpentru ghia dinspreperetede la recamier, ca, fiind bolnavi, ea si mai poari dormi firi vreo doui ore. Vedqr" s-tia, si-i -spun, Si . unde dormim fietare. era bun $ ca o mami, iar sAndF,ebgi.a, ca.qsab-ie! -e-ra imi vine uneori si mi bagpesubpimint, Pirintelui,gisi i le si,rut! pAni la picioarele

ta teologie, Arad, in devenindcolegi cu viitorul sog,pirintele $refan,;-;;;:'".. trei copii. L_a iubit pe pirinrel. err..,i. ci mai mult jecAt p. 1ed _i". _ ri predat citdvavremereligia " .offi,

crqierii, .ffil;fHiTT:: cr aga ;i gtt

o coasri o vertebri in plus. ;i Un profesor, doctor oase Bucurqri, de din rirt i^a*e nuJ vaopera copilul'l " el, *;;i;;gr., dalPirinrelEfuseniezissi nu a u_bt. ni_ meniacolo, aceadubluri cd d. ,"Jii;_ t4r:gteroracele cAnJva gi, ff d. ur*loua_ dt-ani, va 4v-ea,dpi me"i. ;i .i" lrrer ii:i Fiica,Maria,nu a reusir la facultatea de matematici arzis pirintele si Arsenie si_I multumimlui Dr

Fiu!rneu,Gabriel, ,_"

.u

'

imi zicea sg.jfu$9fp-qinery:sl -nu -sa c -is ; T,3-i, i,lJirzier"-n-hu,c- it oria-i nici si nu
fi9 diferenEe_ -v-4--r-s:+_.prqaintre ei. m4ri de ai omuNe vorbea de 9: gi

.rrra rcoana a prea Curatqi Niscitoare - 'EsvqLvcr de Dumnezeu, de la Bedeem. v.e soFa m.ea,Lag-_re^q[i.a, care aveacancer la sAnde mulgi ani, zicea ,a nu nl *"i

."r. . .og si mi tragi 9 i Maica Domnuftii, nd mingAip_urtdnd

c"gmsclie ;i Filocalia ' Sfingilor, ,,cici toatele putemprin c5qdingain Hristos, carene incingecu putere", cum scrieSfintul Pavel. I-am zis, la un moment dat, pirintelui Aurel Raduleg:,,Hai la pirintele Ar-

30

31

Pr. PetruVamvulescu senie!". a rispunsatunci:,,N-am pro_ El bleme, n-am dileme!La ce si mi duc?',. Dupi dqaf_p.ifi raani, s-adus la pirintele Arsenie.Chndl-a vizut, pirintele Arsenie i-a zis:,,Curn ai venit? Cd,ziceaici nu de problgme dileme". incepuseri 9i fi*r-u.-ai yriimadisi-l necijescipe pirisrele Aurel qpeli p,lg.blm elq ; j,-dile-qr.l ca l a e ;i il^c-ep e, om. 0-r-ggr"-.. - Pq_p dg4pni din Sibiu, Rispop -Rsdi_ ca, pirintele a scos-odinrr_o deznidejde cumpliti. A,vga-.o_ s-|ngg$ fii*ci, fecioari curari, absolventi a facultigii de medici_ ni, care a murit asfixi Pirintele Arseniea fhc dica si.vadi in chip mi asezat-o Dulqnezeupe,fiica gr, iar mama a ajuns si-i multumeasci,cu lacrimi. Tot aga intAmplat gi cu f"glg-ggggr. s-a a pirintelui Riduleg, una din cei doispre_

Mdrturia mea Boca. Arsenie Pdrintele frinare, a;a ci si-I multume;ti lui DumEaam sirutat icoanaSfAntului [.r.r.i". in Andrei ristignit Pe crucea formi de X, pirogravati de Pirintele Arsenie' nu imi ziceaPirinteleArsenie.si mai acuz pe ranirul.Vasiledin Micisasa ci-i de lene;,cici cu nervii lui, aga bolnavi, nu poate lucra. Dar e destul ci se roagi cu lacrimi Pentrutogineciji;ii' si-i rd'sMaica Zamfira- Dumnezeu

in hainamAntuirii' cu imi P.,a;infglsAlsenie sPunea smere,ri.r ,,Ca.tdurc muntele,mininc Q*b's-Ei'

a I

ztcea

Pirintele lor talete


aveaisufe.$ggga de mare, aga

suferinte_ Daca ,ru


n des_

mA.ntul Pirintelui gi plingea' Apoi' lua


aa

32

3J

pr. petru Vamvulescu .u.ntdgleqr_q_dn"candeli duceala spiral gi se ungeapg-bar-a-q-p-Est_e*!ot. ;i il Dupe care_ va luni, l-a dusmai

Pdrintele Arsenie Boca. M,irturia mea

pnnila

ii scrie Timot.i,-,,p;iirS{Ap.-PayeJ lui


:Ar| : '' '--r: t cel

rnrors lingi mama lui, gSgl:-W!Eu eram jos, Iinga minisrire, ;ft:q*U.*l1gr _ochi_me-i ! fatil tui, ir,rn, ! .,1. j"..-.ul,ti, i_apirasit, mergind dupi uta, rugtnd de gfq9.g1&ILiliei. Dar au fost gi cazurideoameni carenu s-autimaduit Ia pirintele Arsenie. Ag" a fost o fata, Ioaqa, din Sibiu, cu . bunica ei, pe careeu o spovedesc. Nepoa_ ta avea vreo l2 ani. Eram de fagi.anj pn_ rintele i-a spus clar: ,,Asraigi ..r. _qI pe viagi'. Sufereacu picioaiele, dJ-poli_ omieliti. I-a proorocit ci se va mai'imbuniti,ri pugin, dar nu mult, insi. va avea bun ;i copiibuni.A;a dupi.u_ ll."l ri

RY ,.Iui,ruru

qi adePistar boalamea PerilggleAt-s-e*qie din tinerege de soEiamea gi fagi ds.,gelozie mi-a dat vindecarea, spunind: 3L las;o in pace",$i ry" m-am ;i linigtit.$i a mai fost o alti boall a mea... Am inceput si imi l"r, 41., pindrje, barbi marede tot, aga cum m-a invlgatpirintele Cleopa.insi Pirintelefuseniemi-a zis: si-gi aranjeze mituroiul ,,Lasi, mii, sogia ila de birbpi, ci nu qti pustnic,9sq"Je i.!u!". Mare estetainavietii ;i h morgiiPirintelui Arsenie! , adormiti de vreo cigiva ari, .1.+ de -v-ipga. 102 ap_!, zicea:.Voi nu gtigi,ci-Pirintele ca A,sssnie, Sarov,, ;i Sfhntul Serafim d_e tgi ierminat.tqiplmisiunii incredingate ". de Dumnezeu Nu ;tiu daci cei de astizivor pune in studiul studencilor teologi;ial seminarig-i rilor Car.area^ ArInpdfgli_tia Pirir.r.qe!9i. senie, si-i lumineze viitorii preogi, ca pe .r -

maduiasca, fel ca;i la piiintel; la Arr.ni.. daruir penrru a;ezimAntul din Si_ .Am naia,undesunr mulre iin ultimel. t,.r.ruri alePirinteluiArsenie, carte o postali scrisi dePirintele Arsenieunui fiu ;"i.r;i;;;;, soldat front, in anul 1994,., pe ;; le Andrei,indemnAnduJ pe *"r, f" ' curata, si fie ocrotir de ",.1 ca bumrrer"u.

careau atita nevoie. Caci P_arintele Arsenie, udzind c5.la noi yelggge_nuare valoare, vrut si arda a carteaQa,afa cum a flcut Sflntul Moise Prooroculcu TableleLegii de pe Muntele Sinai, date de Dumnezeuinsugi - cu celezeceporunci -, c6nd avazut pigi4atatgapoporului care,la poalelemuntelui

34

35

o" peruvamvurescu

Mdrturia mea Boca. Arsenie Pdrintele Sa, firmat, cind triia, chiar Sfingia in casa ochi,.undel-am vizitat, in p4lru sa,[g-tqgBucuregti, cu binecuvintareaPi.rintelui Arsenie.Dupi ce Pirintele Stiniloae s-a mutat de la Institutul Teologicde la Side biu la InstitutulTeologic la Bucuregti, a avut o controversi teologici in ziarul Romdncu fostul Mitropolit al Telzgraful Ardealului, Nicolae Mladin, pe arunci profesorla Teologie,in legituri cu.Mai-

Sinai, m6.nca, si juca, uitind cu totul bea de Dumnezeu. A ver{r odati.laDriginescu un"ierar}r care 4e la_P"arriarlrie, i-a poruncit pirinte_ lui fusenie si_;reargi imaginileneortodo_ xepicrare biserici.pirintele Arsenie in i_a

c*a.."Dpmn*l"ui.

i-

"

Sfrntul Prooroc Isaia spune: ,,Doam_

lvlaicii a afirmat ci, desi zir*nislirea Sii paringi Domnului din dumnezeiegtii cu Ioachim si Ana este asemi,niroare a SfAntului Ioan Botezitorul, este totupi nu $i aceasta, nula adAncibitrineti, ci si pentru ca ea-..y-ine -api, , f+i_p,i_c-it-u-ri,-de .dupa ce preotul de la templu nu a yru! si 19.primeasci jer{a, pentru ci nu avea[ cop-ii. a fost luati $i, dupa cum lui in chip tainic din coasta Adam, aga;i Eva ceanoui, ceamai cinstitadecit toate puterile ingeresti,a fost luati tainic din nu noastri" Dar aceasta se'Poate gelegerea g"etglidogmatiza, cum g1qi.t au fhc.u.t-gg"ii-. fapt, eaa fost a;teptati de intreaga De flpturi a lui Dumnezeu,in chip tainic, gi

S$"tii,ll+:bi-;i.

de presus in, mai

36

t/

Fr. peftuVamvulescu de roate neamurile, ca-re suspinau_ mii de d_e d upi,taceea, -11-r! Careaveasi. zdro beas ci

PdrinteleArsenie Boca.Mdrturia mea

i, unde intra numai

MAntuitorul, de fapt, prima Sfrnti -Lirurghiq"*d"e P-amant din Cer. De aceea, gi Fe. noi trebuie si implinim porunca Maicii Domnului, singura,de la nunta din Cana Galileei,redati in Sfinta Evanghelie la de Ioan: ,,Si facegi ceea vi vaspuneEl!". ce tot rni+eledinCana,gi sogialui Natanael, si ag*dus","ynfefeciorel+ici au murit peninsugiHristru Hristos. D-arfecioria,.zice nu e, pe care il pot ir4.tos,e qameni.Pentru p_li-qiqeim{ gru_lEi _dfqtre din cei mai multi, es1-e-.su0ejcrui p_orunca Facerii: ,,Cregtegi vi inmulgigi, ;i ,Calgga umplegipimintul ;i-l stipinigi". Dar, mai intii, cunoaqtere-e gi

contemporane . In Maica. prin intrupa_ -p__gmngfui, rea Sa - zicea parintele Arsenie _, friu, "

Unii aUjilt{tpieit gregit cuvintul Pirintelui Arsenie fa;i de cei cisitori;i, _i{r aJg1rlllti!4 lg1,_iQ_gl0l. Prcntruaceasta, z-icep, ,,de-abiaa;teapti si se termine ci. odati c"!l-p*fgbl.e"ma- birbat gi femedintre ie, pentru caresi lui Dumnezeul-a pirut riu ci l-a fhcut pe om, pentrucarea venit i potopul". Desigur, cisitorigi pe carele-am adus, cgndiFi]c.pferite de Nunta Sfflnti; daci iq am adus dagide Dumnezeu gi 39

38

Pr. PetruVamvulescu trat haina Borzului. ,,Iari, eu gi pruncii pe caremi i-a dat Dumnezeu'-'.-zice Proorocul Isaia. Iar daci nu ni:i di Dumnezeu,gtie El de ce. De aceea, mul.gumi:n si atunci, insi gu r.nai seameqenujumya,-la:Lpprim. p4 !4*y;-q#r1.fe] vina. Nu cred ci pirin Arseniear fi fost de acord cu_..fu a , care soliciti masturbareabirbatului gi apoi a ferneii,cu totul nefireasci. Apoi, maeftrii;tiinyei igi permit si gmoare exemplarele gis-itede ei slabe,ceeace estg . ZipV gu-Erp-b"_an_.bamAn"cl unde-i min(e muld., gi prostieij tot atit, Sigurci;i le de copii zicea Pirintele Arsenie _, pentru ci 9999 ii tigiduiesc asrizi Pirintelui Arsenie,gU"*v-ig,lsnie, rocmai curigia viegii, mrgplgji._sflr;itul mucenicesc,gi a;a ii t9r,ltrena celrexizarca. tocmai acesrea Eu le accenruez carrea in aceasra. gi,q|gunt [-i cinstigiin poryp!!5rg4j4 lgt.I,g"-y.o.I cygVare. Nu cumva si Se mnnie D^u_mlezeu pe penuu tigiduirea adevirului despre loi, PirinteleArsenie! Tiebuie si vi spun 9i despre inci o mare minune, auziri din gura pirintelui

Pdintele ArsenieBoca.Mdrturia mea

-Ghighiu, fanteli.msn, de -la |ylilristigqa. gi in revislangi-Ploie$Lsud, Povestiti Pirintele Pantelimonafira Formula.,4S. lui mi ci, la intoarcerea de la mormintul 20.Qb, in.28noiembrie PirinteluiArsenie, susde o puautoturismula fost purtat Pe pini Ia Ploiegti.Cind tgredumnezeiascil, au revenit pe pimint, impreuni cu goin ferul care conduceamagina, spate vocea inconfundabili a Pirintelui Arsenie,carei-a fost duhovnic;i staretIa Ministirea Simbita, mplgumindu-le;i de binecuvintindu-i, ceeace i-a umP"lut Astfelde minuni qepiminteaqc-i. bucuSig nu pot fi primite decit numai prin darul carescrie fbri de margini despre credingei . Sf. Ap. Pavelin EpistolacatreCorinteni, atunci cind vorbe;te despre ,,drago-.s-g-e-3 carepe toatele crede".

{it

r r de care zlcea c5'i e. d9. printre puginiipreo-gi n ziuade astizi. De faPt, Pirintele Arseniea vru! gi"a9gund-id--.-sam.ni , ca si se sPuni, a;a cum ;i Lu"gg*ig zic mulgi,ci a murit de boali qi bitginege. referitor la P[ginl-e-!u! -I.larionJ",rgatu, acel moment, i-a spusci a ;tiut ci il iradiazi,, dar rtu i-a fost frici. $i a ;tiut ci

40

4l

Pr. PeuuVamrnrlescu vt muqi mutr m4i ti,rziu. Dupi eceea, Pirintele Arsenies-a dus la spital, unde era internat gravbolnav cu picioarelesi sculptorul Gheorghe Vilcea, carea lucrat in lemn rimpliria gi sculpturade la Miniscirea Prislop.Mi-a spuschiar el, sculptorulGheorghe, casa din Comarnic, in sa acum vreo trei ani, -l:a_binecuvan-q?!. ;i i-a poruncit si se scoalg degrabi.;i si vini cu el la Prislop;i si ii arate ce mai are de ficur, p,en.g9-11--ci _el,{gpi un timp nu prea lung, il Lg:lLva rgh,e. Vilcea.trimai mirturiseqte;i faprul i:mj*l:}.4;i ca Pirintele Arseniei:a rimiduit sogiade dgi-e"qa uhima faza.Gheorghe ln 9ll]_99rr Vilcea Iucrala Prislopimpreuni cu Pirintele Arsenie,iar ea era in spital la Bragov. Pirinrele Arsenie,vizindu-l ripus de durere, i-a zis: ,,Gheorghg, vezi;gide treabi, n u m ai plAnge, pi- pIn.q{g boeLa._ rale s_-o-t-iei. vofbescag g-g.pumnezeu". trei zile, soin giai-a dat lui Gheorgherelegramici nu mai are nimic si va iqi din spiral.Gheorghem-a intrebat pe mi.nel,P4_{1n.te.peuu, omul ista q..digssr".sag_ pq.pimint?" de Eu i-am raspuns: de p9 p4mint, dar "9
l .

Mdrturia mea Boca. Arsenie Pdrintele l-a in gi l-au alezar. ministire, cinev-a auzit cel Bqnescu, ciruia ii pe Pirinrelg Savianprintre lacrimi pictasebiserica,strigind lAngi trupul ParinteluiArsenie: ,,Doamne, Tu ;tii ci nu eu suqt de vina Pentru moarteaPirintelui Arsenie"' D-eci9 era de vini. ,,f)umnezeu- ziceaPirintele Arsenie-,

O toateaici, ci la ludqeaqli'. maici,azis ci -at__r1?d14t. Liturghie, de PirinteleArsenies-aoprit din slujire;i a cirr as{s"co-:" sgr,1g1-1 i .."-.tg-rs*tg.tp!-r4"b" c9gi Jp:c,glo vorbeaunimicuri: ,,.Pentru ?ll le-a Tot venit aici?". aga zisIisusucenicilor pe carei-a gasitdormind in Ghetsimani: ca ,,8!tga,9i.vi, sl nu cidegiin ispita'. , nu l-am gisit Pe -Qdar-a,-n*ft I gi Pirintele Arsenie.Eram cu sogia am sade rutat clan-la.u,gii la SfAntulAltar. Cind l-am reintAlnit,mi-a spus ci gtie ce am ficut gi ci s-a primit, Nu ci mai are numai doul. calendare. am taini.'. ing.i.;'.u torul, "tun.i, ".."rte Altadati, i-,a pgs ci. eu cu Preoteasa , impreuni, Pe cAteunii' In-

br,amulsrtnni-Cruci.din""-1-499P-t-qtn-b-r-ie,

1".

Dupi ce a rrecurla Domnul Plrinrele Arsenie l-au dus de la Sinaiala Prislop ;i

42

43

Pr. Petru Vamvulescu teresant mi-a rispuns:,D.eci maijudece '. caEi, o_sivip^flUdeEi insi nu fd_n mi-a tilcuit cum.Am ingeles ci {!-il..tA.fZiu era vorba, ca ;i la PatericulEgiptean,de
cel care l 4

PdrinteleArsenieBoca,Mdrturia mea

si-I- cinsteascige",,fiul cu- il cinstesc pe Tatil, cum sErie Sfinra Evanghelie. in

d*l g &tjrl, pentru-iiogi Ilut ,Lt:l*qg,

S_eqgejl-J,+-l""liq:n-tLie-tos,maipresusde i. irt$eI..-ggrl9as"ff ts"e


Pirintele Arseniea avut de Ia Dumnezeu daruri mari ;i ne-auezit multora ura fagi de pacat gi dorul dupi Dumnezeu, cu aseminAndu-se Mintuitorul. student, el De aceea, a stralucitpaelev, in ministire, si in cilugir ;i duhovnic,si inchisoaresi dezbricat de haina cilugide reasci,fiind cu totul mai Presus lume. mult Ne lffdrypa si fim mai

l*l: "1.p-grl_og 4 intr-un fel nestiutdt

Mai zicea: an-imalu"9bj.!g! 1n-orEii

s' P-9-9"!li9ii.gi'erit si m-a dojenir ci eu cu mintea mearslablam ispitit Thina

S?nrdillffif lai.n S ti'ini pirtisaian


nie, caredgpigggtg inrea oamenilorf.ijr Aceasra pAinea este coboriti din Cer. di-tigg35$-evia$ave$nici. nopti, in cei 20 de ani cit a fost ivlutte Pirintele Arsenie la bisericadin Driginescu, sj*:gg3 in Sfintul Altar yirsind SfhnruluiChivot, _lacrimifig1binri,in-faga cu SfinteleTaine,pent ti, ca si nu ne piriseasci Dumiidiu. Cind cineval-a intrebat de ajigea- la cei de a-colo de ce nu pleaca, si Pirintele Arsenie a rispuns prin cuvintul Sfintei EvangheIii: ,,Ceibolnavi au trebuintid_..dg-.lsr". C azvri cu trei preod care sofeaza la care,la verificarea si cantititii

de folos. girul pictat la intrare,pe peretele din stinga al bisericii din Driginescu ristignit pe cruce, citre carestrigau potrivnicii: ,Rabzi 94 un Prost!"-, este o Arsenie. a rg].egine Pirin-telu"i !a Driginescu, Hristos Cel Rastignit Se desprindedin cuie, ne imbrigigeazigi ne cheami la Sine: ,,Venitila Mine, togicei necijigigi impovi'ragi!"' Maj-.la-sFu;it, ;tiind ci va Plecadin !ume, Pirintele Arsenie ;i-a lisat iarigi 45

41

Pr. PetruVamvulescu b."rbg pugi.nr4ai,-mare, ci, zicea cd. gi aJp.leci.rii ?prop

Pdrintele Arsenie Boca. Mdrturia mea Domnului, rudenia e-i, Maria lui Cleopa, ca o sori, gi lvlaria Magdal-ena. care-i era "Mungnicit Pentru Hristos trebuie reaprinsi in fiecarezi in, , ftcindu-ne r gi ,,ca nigte oi {e junghiere" pg-ftslp,r",iln'ssi, ochii agintigila Crucu T,giHristos, cum ziceSftntul Pavel. cea PrecumscriePirinteleArseniein lucrarea sa de licengi.in teologie,incercdri duhounicesti, l-og-ttu si te p,izim cit mai curate,ca si ne impir-

din lu eng a. iat cii cgch"ip_u.!a{u3.9.!".9_g:pulr-4i5.rgif ggi5ie. P3.fuda Pirintele Arsenie C-El.viclean,

Si luim dar aminte! -D;;Jinilil; fost cu putinEi ade-

I I
fi
J

virul, rezulti. Pirintele ci. Arsenie urcar a toati scara desivirsirii aritati.de Sf, Ioan Scirarulin scrierea Scara sa, Raiului.

in , imbqig_ati negru, str4!uqir,rdde har, asigugindu-l ^ -c , aritAnd_u-i

qunfii*Eag4refslui.

qfu.turarAlexandru - care $1.r.nqnahul a peregrinat prin SfhnrulMuntegiin multe alte locuri, iar acum estela Ministirea Simbita-aspuscis i cunoscu-te* marcate unde i s-a fi parintelui q5gq luj.jnqA-s,i gt-gl. 4rlen ie, ig mom__e gtgt".-lgt-birbidndu-l ;i lumlnipdu,l. PeGolgota,sub Sfinta Cruce- remarca PirinteleArsenie-, eraunumai Maica
i

ripe cit estecu .putinfi, lor rele si zdrobindu-lede Piatra Hristos. -'"' Astfel, imitim, pe cit putem, pg Maipa i'' Domnului. care : ' -.*.--*-' , ince_1ci1r-d;i si ciutim 4oi _.j.g rAvn^a.gi a fi merqutincasa Thtilui". ,,de Pirintele Arseniea lirgit gamapicturii ortodoxe de la bisericadin Drigi.nescu,

t1im, $;1d-g_g$Ide, $ristosCelRascu ?djrnicind,in felulacesta' !tg$$"i,1qviat,

eg1gt"ld
I

plgt::

",t*:ggt"]ppn-

. Algii, .

mai ; : riticiti.t ' cauti -.-" :: '. .

qbjfpn"Splfr"gi3p-gllgU.-o"!"tire-apicatului. pnei doamnec1r*fip!pg,3p.c_u-ltator singurul fiu, de altfel-, i-azisPirintele ei +/

46

Pr. PetruVamvulescu Arsenies dreypluldin_6i, adici qrgj1*sj$ea"_fiu1. fiul siu, Pe ,

Pdrintete AriCnieBoca.M,irturia mea DumnezeusEli ajute si devini martsra a dulnnezeirii lui Hristos. .gr-igtgrf.qe;_te cd.a,gilzut ! Pirintelui stli.lqc_!.p{-._ca arigat9{e1 mirl..gici Pirintele i--a. tuirii in ministirea din Prislop. Odati, pe cind PirinteleArsenieerala biserica din Driginescu, oameniil-au rugat si le dea binecuvinrat. Atunci, el a-bitequyAnrar_am_diA_&.frti+.qbiselicii. Credinciosii,apoi, in evlavialor, au scos cu galeatanu.n11-m.ar__ap.3,.ci ;i milul_{e pe fundul fintinii. - ziceaFirintele Arse,,

careaveao.prietelle,mama l-a indemnat si nu se culcecu ea,pina dupi c-u4unie. Nu a asculmt, iar fata a rimas gravidi ;i el a obligat-o si avorreze. D_11 Dupgedepozitul la care lucra biiatul,gqg-p*t3.si i_asi_ lipsi maredin gestiune. cu Venind la D um n eze p-e_n *glr11 alo_r1g! -p e u, yi, 9-r^g_ a careestebine ci. " A",;;; P"irintele Arsenie,spuneaadevirul oricui, chfar qi-lu.iN!ggl+g..siEL-.:r.i Aeefgia-.s--e--temeauca Irod de el Qg.4qescu. de Sfrntul Iqan Borczi.torul. Dar cei doi qu l-au ascultat nu s-ausmeritin fatalui. si Pentrupicatelenoastre, aP , ca pest_e..ggip_gnii

Pirintele Arsenie aduceade prin imprejurimi sfinre cruci pirisite gi.pietre vechi, careistoris-e-sc guvip,te. acest fhri Si obicei l-a deprins ;i Lr9apjgggg.l_=pjul ftggr^e-p-c,g= ,,Mi Ioane - ziceaPirintele Arsenie unuia -, ag3_ Ig.-rqgi_lnjprdsu_{ur, cum t_e Jugag -o_o-aBlE.a3ffea, ai tr.gqut ai cind !p ap..a involbu-r_a-ti, punte, si au aBirut c._-e_e pe indati bandigiiiia peqigulosi, care-ti puteau lua cei {o-ui._mii sute de lei pe gapte care-iaveaila tine, aruncAndu-te api'. in

a,

- carea Meiqil Lqld_o_ra dg la__Prislop


fost cintireaEl de operi la Brasov- PirinteleArseniei-+spus saseroaggdj"qfpt slt'ls.nil, in timpul Sfintei Liturghii, ca

48

49

Pr. PetruVamvulescu Zicealirintele"Arsenieci lui Dumnezeu u pr4qgselgg$lurngreu pnn rugeci orii cuno_i. inlocuiescduhovni---,i:-t-YTl

PdrinteleArsenieBoca.Mdrturia mea

l.a 9-dan,-dueaSf--L!-t"-urghie,- qa -b:ssn PialaJmzeidin Bucuresti, Bgtca$u.-dtn


l-a vizut pe Pi;i;1tgleArsenls".a;a cum.era,imbirrinit, inainqE, moa;te, ;! a plins. Pirintele i-a zis: de ,,lu spun o tatna pe gate nu o pot spune oricui. $!".Sfinfd.,.mer...". aceasta Si a spus-odgpp1g s,ine. ii, ziceaPirintele Art t

oiiiai * n J. A, care, lorltg_1, sepo.ate nu substitui duhoynicuIgr,careare or e. ziceaPirintele Arsenie,ataci


I

nu lgele ti glgl1-e!_e._599p-1_ragqrii, i, care,de -cjsi f"p-t,in t4utr-g cd. tn-omcn_t se_!inigte,sl_g_g1lSU-1ug.igiunea-ci*c.u jlgara. Am si va dau un exemplu minunar.Cu mulEiani in urmd,ug.gr_gg*b.9gat din judggulSucg.?va, m_e-rg;e-nd la.lerusalim,. s-a g q1JU_q?l_fu9i "spgy.gdit in !]qze. Dar, revenind gari,cu prietenii, la a inceputsi fumeze nou, , din j"t -e3jlgp_rcsni qg"pleogii eu E-r-e.-drncioqii, e ti
le

c -t_u-iesc,

qicul de la Suceava,

b_i1b !-u aq. Airr_at cars

uCi nu mai fu3j prom_iq"_l_4_I*erusalim?". mez. Dar g cinge;!i?",,Cauti-mlin calendar, . i;'- L-a gisit,intr-adevir, qp.u!nostru calendar;i innu a mai fumat niciodati! i

M-am plins Pirintelui"Arsenie,inrrebnndu-l ce-o si ne facem cAnd va cidea la pat mamasoacri,careEecuse nouide zecide ani;i aveaun rrup greoi.Pjrintele mi-a rispunqsi nu ne facemgriji, pentru ci birrdna-e-c-u-v-19-asafi-va in curnnd, muri adiugind: ,,Dupi ce o spovedesti o imgi pirtfue;ti sub epitrahilul tiu". $i a;as-agi intAmplat!Dupi ce a zis cu mine Cuuinesecu adeudrAt, maicanoastri a adormit. Par de la Cinci;, de lAngi Hunedoara,carea fost inchis cu Pirinrele Arsenie, a_spg.g predici lqPain rintele Bo-giceanu Gherla ci s-au tidin

p, lfLgrp' er_*epgljl-pg.-qill i1 t" . "

!q!delp_{e _be-li I

., _!utAg$i..

Mi bucur mult ci rimAg -dr,r-pi pgeno_! j-a_s-i$r o gi; ! c.1,e-d -qare, j g l :"1t cy-5ro.!dgl 5l

50

Pr. PetruVamvulescu in 9utp. PirintefgAlgg{e qimp-glvig-gii


4,

Pdrintele Arsenie Boca. Mdrturia mea

ajutat mult. Sfhntul S-e_r4fim Pirintele 9i qjit-qu-p_reo{$Snle1n_Le,q.ajs_t_41_{_e;_am_-sf agadupi cugr mirturisesc piSintel_e P,-ggu Jigurghje. Mi-a tftji!__S"ar-o1l Dqgassa.n"u-dE".-la.-Gh.'la,piri"n-p-els-hlhn prins bine ci, atunci cind am fost elev, am invigat la scoali limba rusi..Arn vdzur . Ag.adar, sun.rcei ce ,,fe.-ricigi 11lugi -r^n-u,!ti eylav-is,. acesa de credci i-au dq qq 3ll.-v-e,zll!, _gu_ cum -c,1qpur", scrie in intrecut ;i pe greci. Ta ei am vizut Evanghelied-.- I_o.-411* -DumiSft,r-,1+ d,!q l+ cu-copifulin b;efp*frsind i. nicaTomii. Muncind odati la mamameaacasi., cu coasa "Cg"trl+li-r."n,9-l*_11e_"?r.'c.-e-a-_Par-inseleAr- gi toporul, m-am tiiat la mAni gi la senie - a-lpirut gi s;a intirit din cauza picior si m-a tlmiduit P[rintele Arsenie, dela i ..an"ghetieeincei friEie.qftil.e de ;i-au frcut cruce;i doctorii! insi mi-a put, porunciti de Hristos, Au spusatunci' ,,\4t Perre, plitegtemai bine didea la fiecare dupi un om, ca tp nu "qgJi grgbgrit.e p,_e-^nq5g agtea. a_u une93"t' af s-p,r-e*.b_o Tu fi SfhntaLiturghie, sfegtanii Sfrntul gi Maslu gispovede;te oamenii;i cerceteazi-i in ;i gredin,ta, i4y1ere." pe cei necijid'l. Si aceasta fac... '" Qgfglli td-au mi.rrurisit ci se inrorc O doamni, dupi Sfinta I iturghie de dSh ;-.;lg-4.{'j-ul*P-adntsh nffi;" la Prislop,din 28 noiembrie, t in dgp i _o_-h11 !ftrlrh ie. $-f tiBind citre lirintele Arsenie si-i dea un De multe ori, mergind spremormAnpic de S-fi"$a"Anaf-uri in acel moment, ;i, tul Pirintelui Arseniecu masinide ocazie, a venir repde,'Hn"".copila;un pumnul cu goferii, desi nu aveaudrum pini acolo, de Sfbnti Anafuri, zi-eind c,i il chearni mi duceau pini la Prislop, si aceasra, Femeiaa alergatprin muldme Ar-senie, pentru ci P_arin1-e-le m{.-y_e"_{-e_a,_;.1 ruga si-i deacevadulce, r. pe_ntlumlrre. A;? -!:e intigi-q_P_a:tqtgl: Sunt lucruri mici, dar minunate, un ca jloculcare piciggele,"[o."arn"bolnav"-e-g-mi fir de iarbi sauo floarepe carele-a fhcut r_ni chinuia.Am fost de,qg.gi o.1!.;i.la SSnDumnezeu. tyl Se1afim gg9y._i"n_.-Rusia-, dg SpuneaPirintele Arsenie ci el, j"y*rgriJe oamgnitor9i punindu-le

52

53

Pr. PetruVamvulescu i fpgJpi,ii gineminte pe oamenifbri - spuneaPirintele - e pomelnic.

Pdrintele Arsenie Boca. Mdrturia mea multi lumg. Dupi ce am vorbit putin cu Pirintele Arsenie,eu am rimas in spate, iar el s-a dus printre oameni,in fagi. Mi &Edgarn si alcatuiesco ruglciune citre Hr"istos.$iMai.ca-Dsmnului,cu care si-i cuprind.Pe to[r oamenii.Am formulat in gind afa:,Dgam,ne Iisp"p-9'_11'r-i$pase, er p9n_!t.$_ ."tggaciunile S-fiqt_ei MaiqriJalel'. Pirintele a venit repedelingi mine si mi-a zis: ,,Bine. gi_qdit". $i ai mi-a repetatrugaciunea, e;5_1-c-! .pu9_gT-9 gp".!t se_s_e-n Siqd! Eu saltamde bucurieJ Si m-am gindit sa mai zic: ,,Si pe mine, cel mai picitos...". Dar oare nu:i p;ea lungi?, mi intrebam tot in gindul meu. a. -am $i Pirintele i-a-r venit gi mi:a zis-ce gindit: ,,Potisi adaugi;i pe mine, celmai p acdtos, M-am minu4$.L!j _qa!0_l_ultgi'. nat! Pirlnrelg-q;"_.ugag-_!erursjl_ is:

a ;i, de aceea, devenitsimbol crqtin din veg"hi-m"e.$Lr.sre"b.rani"curati. Q9i Unui preot cunoscutde lingi Dumbriveni, cu care sunt prieten, i-a zis Pirintele Arsenie ci fiul lui se va indrepta cI numai dupi a douapugcirie, nu a vrut cum seintimpli cu si-l asculte,a;a dupi. mulgi copii de-ai no;tri - ;i mai alesde preogi-, carenu seindreapti nepedepsigi. impungindu-i s4tana boldul spurcatal cu iubirii de pliceri, nu mai aud durerilepirintilor;i nici sfaturile preotilor,pini nu le da Dumnezeuo bnti buni pestecap. Lg restaurarea bisericii Sfrncului C"ondin O cna Si bi ul ui, -BrAncovsanu Q!ar,r,fr-nTf-l l lqqre! {ft9 tineri careau biut gi au fumat in biserici. I i.a dat Pu*nezeuun semn, ci s-a imbolnivit. L:am sfhtuit si sespovedeasci s-aficut bine. gi i -la*Parinrele--.{rsene, m i - a zis: V1*.,rgi!.d ,,Ce si-i faci, ma' Pegg,,-dg_1g-{-ggid_au

;!dep-la-cp-tils-Jumii-acesreia,Q*-+lq?su lq !geipeggber_ cerdr$fir$fui*.in$lccc.se, c---aeEide.nmorlrte. in Sfhntul AI tar t-e,p.Jtfl-qmurs-Si. a scris:,,Chipul slaveitale celei negriite sunt,de;i port ranele picatelor". folosit A gi chipurile oamenilorcu rispunderein societate in.Bisericide atunci,zicind, 9i
))

picto qfi ii {rd-qga-aiyiisls vrii, drarrt


ei estenecesari. sfingirea dupi pictura". Ascultagi acum alti minune, una din cite mi le aduc aminte. F/lm odati la biserica din_Driginescu- pntruc >+

Pr. PetruVamvulescu Iustin, ,,si, impicim cu ne prin Patriarhul cum Dumnezeun', scrieSfhntul Pavel.

Pdrintele Arsenie Boca. Mdrturia mea legcriadin_ inchisoare mamei gi surorilor salesi-l caute pe Pici _rintele.fusenie, esteincredintat ci are viagi sfrnti. D-gl:al m'ar_gns.D u pJ_ , care s-a jertfit atiEiaani in temnigi, g ,

lgni,r-gr-o"&glBrinfo-c,s-un-b,a"s-mal"Bi-

Pirintele gi-a C;_ _sq.-heintp:ya.p_eg9r, ingiduit si-l pictezein lucririle salegi pe S-ftntul Frg-rg*is-g Ass|gi,desprecaregtia de yi_atici, de,gia -fb* -carolic,a-a-vu-! sfbn,ti. 9i un mare rol in intirirea credingeila

n T_._ npiti.,I n-sibir fitorii afio i n-au "5g 4_._.

tr-?

intirziat s5.-l acuze, degiPirintele a pictat dupi indemnulde Sus, neauzit cei mai de mulgidintre noi. in stinga, mai in fagi, liringglg g-pi.tat Catedral3f9pl9z9!]!-41!vi Oqgodoxiei, a Constantinopol. lrintto a tega_t-ode catedrala

care va fi 11lplaUq+q,a p_e*_fiunte -"..ea O. a scris Pi,rintele Arseniep te -al Bisericii dintre ei, care ne ispitegte a;a: ,,Nu _vi f*j f**i. TlS, .e

Cu idie_q L._l"qgt sl4eets n-e,b"g1r1!e".

:sg:.

!frntului P-.!Ig

a-peggligilor,

Un alt mareduhovnic, PirinreleIoan gi muh pe , care el il pre;uieste PirinteleArsenie, fhqut,cu mlinile lui, a mai multebiserici, cuiar

Sfintului Apostol Perru, ristiggit cB casi_s_e-_iqrggarpul in jos. Ei, catolicii,nu y-o.r gge auc4la Or_t-q{_-o-4!a.i,11 fos-t peste, o_mie de ani. Daf nici de noi, cit de ortodoqi ne credem, qu yg,r_n 9+-1.ge4 gu t!n-ei, cu viaga;i cu inyigitura ardrata Sfingigi de Pirin.tels-Arsenie, de nu va fi bine.

-, .i:!_[ e, cu haigab--o_-t9_z-ulr$pj-ta"qa-$_.zdrenl-u_iri,eiqicit de.dar-urile roadeleDuhului gi fliSfAnt, mind {9 Sfintele Thine;i in temnilllruin -r-Eg-g P94s-9tu .4;i- tune'" ta .de. mi".,, iti +ati
merge vestea ci egti viu, ",

56

>/

Pr. PetruVarnvulescu Ce orizont larg gi inspirat rseniecind ne tilcuia cuvintul lui Hristos, C;gyg.zic;e ,,.maiam ci staP. ;1alg,e_-9i, Pirintele Arseniene spuneaci s-arpu,lga si fe_.vorbaqrl5r.umai i, mai .afari de evrei, ci si de alrceva,r4g_!.q adinc, armonizind ca nimeni altul credingacu ;tiinEamultilarerali, nu unilaterali. sau doar o spoiali de gtiinEi.pesp-5-e

Pdrintele Arsenie Boca. Mdrturia rnea le spunea mereumaicilor bolnavesi se roagePirintelui Ars_e_nie si le primeasci undq q,ste $i le mai ziel. masa,qi puSri ceamaicilor, cind serveau o gustare pentru Pirlntelq Arsenie,ci-i gi O cregtini, distrusi de multe zile de nesomn, luind tot felul de medicamente, a venit la Pirintele. Pirintele i-a dat o iconiEi mici de catton, cu Maica Domnului ginindu:-L pe Iisus in br,age, care i-a pe spus sg o..tifr-i-ig1pili,-zicind rugiciuni pin_i a{oarmg, fh;i medicamente.Peste vreo trei luni, femeiaa venit si-i multumeasciPirintelui. E11ryaco-19.;i eu,.i4si n_-.4-ID*Er3L_r9.sgIr.e!eILLo,_PC_*at-it-^9 e a _{_e_ grf as lglU:n bag g-i. !"U ror i ! Parintele ii multumea Patriarhului Iustiniangi pequu micuga pensie care pe ficuse. i-o lirinlelui nu-i preaplicea g
. I v . I t

lpr_o -delt 1pe, l:ollyl :

id-e.3-lgl".*glg$t|.Si.gn__Pg'_tpi_zi-c_-e_a"
n I umea aceasr_a,.c_ry{^r;g9-i.pt raai _a lp"1,jhlp_Sl irngllite, cu roare _!t13t

iqqq rcirils _4--..sdJaF,

meile i, care simt se dGg!$!g,e de.restriclia_ tn dg*.-e"* nu , ca-si. nistea cilugirilor deaco
'.,.' 9

' . ' t

gi galu ri! 1d9v_igyg5 gi


Domn
, q4!_e .v-e e_rge

duhovnic , c$m ziqeaLrargterom6.n Dionisie din Sfintul Munte. Dupi ce Pirintele Arsehiea scipat de pugcirie, cei de.la Minisrirea "S_Ambita ;i

M_tgop""litul-Anronie,
l!i

i
a

l;ar prtml lnapol. lns

pr_imgsc, dar .tu c" du_ho-u"li, m3', 58

g1fi*t, cdci ziceacd g_g_:-t igl-+gtlea I Probabilse referea cea la de dincolode moarte. Adeseori,Pi.rintele suiain mungi, si. se I t'-*--*l-'i' ullde oamenilnu I mai imbul!,9-I93g9' zeaucu ninricur,ilelor. Silbiticiunile ve[a !ea.u" e"lgi le mi4giia. Ar uebui pusi o Sfinti Cruce pe locurile acelea unde a pe cilcat PirinteleArsenie...

59

Pr. PetruVamvulescu Pi.rintele Arseniea ajutat-omulr pe Sabina din,Tg. Mureg,care,de pestedouizecigi cinci de ani, sti intr-un cirucior cu rotile. Familia, cu mare gr.,it"t., a dus-o de citeva ori la mormAntul Pirintelui Arsenie,carenu a lisat-o fhri folos. ,,Minunat esteDumnezeuintru sfingiiSii", zice psalmistul. Mi invdga Pi.rintele cenu am mai auzit de la altcineva- ci i Sfinte

PdrinteleArsenieBoca. Mdrturia mea , cineva a urcat pe la amiazd, spre mormintul Pirintelui. Cind a ajuns

MgerJe

*plrte*e-in-lum-.,d-e-qALS--frr:
. insi mai spunea;i

i n poi eni gi, l;+.V"i.f-ute Piri nteIe Arsenie n i p*rgJ3?-4*tt, co;i borind sp-re minis.tire, alb s !9I. I-a zis atunci Pirintelecelui careil vizu-se age ci de implitt-t, daf fa.V.ecernie-ya.veni CAnd inapoi. a bitut clopotuldeyecernie a ulzut in, t_orcin_{g1,--s_-e.pfu j;rmAtmanr. r-i"..aisgrar p Pela Pirintele Arsenie venitsi actorul Nicu'Constantin, carea vorbit mult cu
timp. De asemenea, fost la Pirintele si a cintireagaDi-d"aDragan, carea sfhtupe it-o in fata noastri cum si ge ipblyea5ci noaprade-la .& ch_inurilcpecre le ar/ea

le strici c.utnu-lt-,rrni.mult basm3lgifa rugigigne.Arunci, 4gg nu a avut timp si explice,dar ne p_grem da seama aceasti_linuti ca Zl gi le pune in evidenri pirgi aleco.rpului priLeare-ispircsclirbafi.i, I ucruri pentru 9 Ieromo"nahUl "NiSg"din*Buj,or de la Cernica, carea adormitin Domnulin cel urmi cu vreun an ;i carea a_lc"ituit Acatistul SfAntului"Calinic;ial Sfhntului Srareg Gheo"rghe laCbrnica,l-aiubit mult pe de Pirintele Arsenie.El"aindurar,bftil.cumplire^deJ-a.un.calugargi s-e*q-ugsta primit la PirinteleArsenieun cojocpe carel-a de impirgit bucigelecredinciosilor evlaviosi.

vaima*d.
Multe sfatpli P3r!"n-tele spunea tare, le ca sa igrv-ege_.;i De pildi, in.ceea ce al.gii. privegte!o._t or, ne sfituia si-l facemplin._4fun{ar.e. .. Pe qraic,a Glicheriadin Ocna Sibiului, Pirintele Arseniea sfhtuit-o si nu se mai intoarci la Ministirea Bistrita,de unde a fost alungata timpul prigoanei in comuniste, ci si rimini la casaei, in Ocna Sibiului gi la bisericaPirintelui Mihiilescu Miron, careslujeazilnic Sf, Liturghie. $i iati ci a fost posibil - cu binecuvinrarea Pirinrelui Arsenie- si-si tina fecioria si

60

6r

Pr. PeuuVamvulescu cilugiria in lume si ,,si. deapasireadin nu mini pentru ceade pe gard", cum i-a zis arunciP.[rintele. mai spuneamaicii ca ii seamini cu mama SfingieiSale,Crisilla, si !"91i, in telige_qt*aevlavioasi. Venisera, un momenr dar, la Pirinla teleArseniedoi veri din frati, unul pe srilul nou ortodox, iar celilalt pe cel vechi ortodox. Pirintele i-a invigarca amindoui stilurile, la Dumnezeu,sunr tot asade bune, cu.gg$d|fia ginem,,stilulde viagi si al lui Iisus". Pegreco-catolici indemnat si seini-a toatcfli'GtoJo*ia de la careau plecat, pe la angl 1054,cum s-aupomenitmogii si strimosii nostri, 91q" areporuncd. Mi-a spusci.fi-c*bineca-i invit pe oameni sg$_fa e cu trei degete, de la frupre la piept si de la un umir la altul, dar si. nu insistpreamult, ca si. nu sespuni.ci;in mai mult la fomi decit la fondul credintei CelRistignit si inviat, in cu Care seinsemneazi. ,cu.ibsrile $a! zicea;,,Ny*d,e_ de viespiale r, ci qarsi te mugca". Sau: ,,Mi.nistirile ;i calugirii din Ardeal, distrusede generalul tiran Bucov,au avut un sfirsit frumos,mucenicesc. se fac acum vor rezista,oare, av6.nd credinga dragostea gi celorde demr'!t?" 62

Pdrintele Arsenie Boca. Mdrturia mea imi pare riu ci nu am ajuns sa citesc in ori gin al rp4ngs-gr!9u-l qelqlArsenie Pedff pe '4Je, care Pirintele David de la Sidinca l-a dat cuiva, careinci nu i l-a inapoiat.Parinrele David il poarti de copil pe PirinteleArseniein inimi;i in gind si ilvestegte mulrora. Privind uceniciacelor carel-au urmar pe PirinteleArsenie, s-arpureainrimpla ca multi dintre cei dintii si fie cei de pe urmi. Am cunoscutla Prislop p"eZian_a luggnja $avu,de 78 de aqi. Estechiar din VaEa Sus,vecini in copilirie cu Pirinde tele Arsenie,iar acum locuieste satul in Dridu, la 60 km de la BucurestispreUrziceni. Ea s-a niscut plina de pir pe tot ,.trupul,iar mamaei a pirisit-o la nasrere, astfelci nici nu a apucat sugi laptede la si pieptul ei. Bunicii au fugit la Pirintele Arsenie, carele-adat o sticlugicu ulei sfingit la SfAntulMaslu. Le-aspussi o uhgi peste tot trupul gi si.o inveleasci rimp de rrei o.Je cparceaf. i1r Cnnd au dezvelir-o, pirul a rimas in cearceaf,, ochii bolnavi i s-au insanitositsi i-a displrur si scincetulde durere cu carese ni.scuse. Zian studia la Facultatea picturi in Bucure;risi a ride mas nedespirgit fetigaaceasta. botede A zat-oca nag,di.ndu-i numeleZiana, dupi cum atesti.certificatulde botez pe care-l

63

Pr. PetruVamvulescu atagim la sfrr;it. Cind fetigaa avut vreo cinci ani, fiind la tatil siu, in Bucure;ti, mamavitregi a lovit-o cu un fier ascutit la un picior, de unde a inceput si-i curgi nivalnic singele.Zlan a sim$t si a venir caprin minune gi,dupa ce a legat-o pila cior, a fugit cu eala spitalul brAncovenesc din Bucuresti,unde i s-a ficur transfuzie directi, 330g din singelePirintelui Arsenie, salvind-o de la moarre. ii spunea Pirinrele: ,,Eu igi sunt naf, tati, pi.rinte gi profesor, ig m3----------------qr1.ta esre Maica _D9 pg-qlpi". Tor Pirintele a invigat-o si cinte frumos Cuuine-se ad.ecu u,irat ;i Ndscdtoarea Dumnezeu.Fiind de ageri la minte, a invitat-o si si scrie,iar primul cuvint pe carel-a scrisa fostlisus. In anul L953,intorcAndu-se la Cade nal, din derende, botez4 ;i pe _qf ngurul !4 ei fiu, Alexandru, ciruia i-a fosr;i lui ca un tati", penuu ci taral lui l-a pirisir de mic. in anul 2005, Dumnezeul-a.Juat pe Alexandru la El, cu.mptegtgEr.sePirinte1.9, din.bralele mamei sale,care a simrir sabiadurerii de mami. De aceea, cind am vizitat-o de curind pe Ziana,la Dridu, car_epgt[_q_c_g y_gfbind i ziua fi qg,aprea cu.Pirintele Arqenie,am viz-uf cLnadeida-eiesteplini Am slu{9*I"e.pgUd_r_e. fericir-o pe aceasre

Mdrturia mea Arsenie Boca. Pdrintele jitoare a lui Hristos, care,prin singele gi viagaei, estemai mult decit o ucenici a Pirintelui Arsenie.Ea ;tie sigur ci PirinteleArseniea fost iradiatin CasaPoporuCeaugescu. lui, din ordinul Elene-i I Pirintele Arsenie t, ca un inger, gi l-a inviEl-t.l-i pe s- . Alexandrusi bati la fel. gisa t insogimfiecareluqrp-pe care il facem cu *lgi,c-lgn%. n Mai esteo indoiali in legituri cu Cr-istin4, marna P--arinrc-lui A,rsenie,carea rim,as viduvi citndZian erain ;coali. Unii afirmi ci s-ar fi recisitorit cu un birbat ipotezi se cla. din Hilmagiu. Or, aceasri n tini, daci ne gAndim ci ;2

S-f -tsni. 4r'fu[-Mun--*9s=1=aspss-Pas$slsi-fu


g"m"e-i^salg -g!3guci;i $-;i Pte-r-rgq..c-um"Plit. $i, dupi cum ii era se gi fi-reafoarrc."rEligig.-asi, prea poate ci presupusul mormint de la Hilmagiu si. ei fie cel autentic,ci o confuziegi o asenu minare de nume. mi P,-irin.ggle mai invigaca, si-i sc-qi-e urgeS

,nrjl.-$_?g_e_q_qe.ng--b-ine_c,q-v_4+tsz va gli-${a gi ci, la bitrinege,_imi creqte la gemia;i ma F--sy-l[uia mai puEingdrllcu ciuri, spunindu-mi si nu exagerez piine gi grisimi. ,,Sa;r-idijduigimai sles in

64

65

p" petruyamvulescu

Pdrintele Arsenie Boca. Mdrturia mea Pirintele Arsenie a depl6.ns viata marelui poet Miha! Eminescu, inzesrrar de Dumnezeu cu atita talent. Daci gi conceptiapoetici ar fi unit-o cu o conceptie de viagi cregtine- era de pirere Pirintele -, ar fi suferit mai pugin in I.umea gi.np ar fi ggrcg't.31gi3-g"i aceasta prin iad. Q"r, pI! evlaviape careavut-o i, semingiia si uneori serefugiala ministire, cu prietenul lui de . suflet, scriitorul Ion Creangi, care avea seminarul de reologiede la Ministirea Neamg. .aruntl, impotriva cirora a scrisEminescu,au tibirAt mai la urmi asupralui si l-au bigat in spitalulde nebuni de la Socola, din la;i. Acolo-ziceaParinl--eleNico_dim_B-ujo"q,de ..la_-C-er4ica, uceniculPirintelui Arsenie-, l-a i-qfgc,tat g -4g1g_pgggrn!ci, cu cu un medicamentnociv,in urma ciruia, la scurt timp, i-a vgqit sfirgftul. $i totqi Eminescu,pr a avut ca".D-om.n.ului, parte i de Sfnntaimpir-de moarte tiganie,dupi insemnarea a rimas pe' care o carte veche de cult. Mihai Eminescu, intorcindu-se de la gustul amar al araror filozofii ;i credintede;arte,carei-au srors creierii,ca lui Mircea Eliade,si de la cele cu minte scurti ;i poale lungi, care i-au intinat viagaca lui Solomon, se agati ca 67

purrarea gnji a lui Dumnezeu;irnai de dggtori", ne spuneapirinte&i:yililpr le. Sau:,,Iubirea vrijma;i n.u e gfat,gi de -;; pgtqnq4) ifBint de pugcirie, Pirintele _Arsenie purra la el o Sfrnti Evanghelie,inrr-o traisri, care acum se afli la..onraici de Ia MS.nistirea Pasirea. Nu cred ci a pictat cinevain lume pe Mintuirorul, pe Maica Domnului si nici chiar pe Sfingi, ca Pirintele Arsenie. Ci vine omul in Sfhnta Biserici, fiind coplegit de glji ;i ptit de p-o_ft_s, f9 ir-r-g-bini SfinEilorfi W.ap-rinde_dinrr-.o _de dati doringade a le urmarfi a le cereajutorul! Cind a primit Pirintele Arsenie, la Prislop, porunca scrisl a Episcopului And-rei Mageriu, de la Arad, prin care il de la slujireapreogeasci treceala si-l P"_i.Utr""tele a strigar, in auzul tutu.s_tga^ni, ror: ,,Marp,.p.icirosu[e,la sffani!". $i a inpsalmul 145: cepur si cin-tg,ca u-n-.copil, ,Iaudi, sufleteal meu pe Domnul, cinta-voi Dumnezeului meu pini ce voi fi. Nu vi nidijduiEi in boieri,la care,nu esre mAntuire...Domnul face dreptatecelor nlpistuigi si pizegre Adevirul in veac. . ". . ,,Laurmi - 'zice Pi.rinteleArsenie ii voi ziceadevir gi vo, tilcui Biblia 66

Pr. PetruVamvulescu de o stinci de nidejdea celor firi de nidejde,inchinindu-i, ca un reolog,versuri nemuritoare: ,,Rugimu-ne-nduririlor, Luceafrruluimirilor, Din valul ce ne bAntuie, Ne apiri, ne mintuie! Privirea-gi adorati Asupri-ne coboari., O, Maici Preacurari Si purureaFecioari,Marie. Noi, ce din mila Sfrntului Facem umbri pimintului, Fii scdt de izbivire $i zid de mintuire! Din neguri re arari., Senini, dulce,clari, O, Maici Preacurati Si purureaFecioari,Marie!" Iati inci o perli de duh cre$rindin poeziilernareluiEminescu:,,Nu credeam si-nvit a.m.urivreodata.. ". . Regretatulpreot Constanrin Gderiu, care a fost gi intemnitat penrru credingi, interesanr,i-a alcituit marelui Eminescu,din preguire,un Acatist care se afli la doamna preoteasi. P,arfgpJgJi. codim Bul.. s-a rugar penrtu sufletul lui Eryinescusi i s-a aritat marelEpeer, in

PdrinteleArsenie Boca.Mdrturia mea

chilia lui, g1i;4zisqfuqbind; ,,Acumvid ". Aceasra, f"E;Maigji. p,.9n!ru _a_plnr?-tj_t_-_q pe. pimint. "ca_ PirinteleArsenie ziceadg c-r.edinciogii - o localitate din Mici-sasaaproape de Blaj -, cirora le-amfost pistor opt ani, ci, des"i ceamai mareparteau fost grein co-catolici, decit sunt,rnai,qredinciogi sitenii mei, de lingi Novaci,pe carenu-i . vizuseniciodati. $i, intr-adevir,primii veneauvineri,sEarala SfAntaLiturgh-ip mai-inaints--Lfiltita IPostulSfintelor din Pa;d, ajq$a'ri,..dupi rnunci.grea" seim;L pirtageau pe.atesu(a.de o4mgni. Veneau I . gi copiii lor duminica dintreprofesori, ;i degi pe timpul comuni;tilor. era fusenienespunea Parinrele, gi si citi m-Sfi tEl,e, ,n _E-v"anghelii+i imnuldraggg'g-e1_di_n-_Ep1$ol"S1tte-__e rinteni a tfhfrgdgi A_porjs_l_ ca _Payel, si. devenim-; . Apoi, ne intorceaI , din-Ye-ehiul Testament,qnde gg.3-t !rq_c_ur*e i. penlry* Ziceas!-g1 e, ch-ig1 fi ;i.retigioasl

68

69

Pr. PetruVamvulescu

Pdrintele Arsenie Boca. M,irturia mea in qE .s.prim gn grgp de credinciogi, pelefoll gi iagi p-irin-tglg re-spgcrinaj. CAn.da it tiv cu Sfrnt4Anafuri, nei! S-aretrasin Sfini,, {.jllLu-"-av_r al^d_g{:le,!99!re. ci Am fost la.staregi,c{e ne;a confirm_at intr-adevir, qfo-9tel, se. fosrul -duM,i;a zis pirintele-.1{icodir-n, ie hovnic,dela Frislop,ci?irln r, l-a chemat la Simbita, c
t t !

Qorynului, din Sf. Sb!9.1.t. ri.. .ltr. a. *i, ".iG


". i v_o, ! 5"{_b3[42_e_y9!! !m_fgpqng ci,

Unei femei din Sibiu, Pirintele i-a zis: si ,,Ce era si faci, md?". Ea incercase se sinucidi. insi Pirintele a scipat-o. Noui ne plicea la Prislop mai mult cum era pini acum, cAnd slujeam zeci de preogila hram'uri,pe un covorsimplu, pe pamAnt,la strea;inaministirii, l6.ngi sfinta cruce bitrina, adusi dintr-un sat de Pirintele Arsenie. 4co-lo_s_Lujea" .cu-.lacqim5.!4 gi Pirinrele. -!ra1ngri, Pirintele Arsenie nu-i _ sprs ajuror fi - d9 cei ce il cheama.
_ * , v r v

si:j repate uga. o p-la,{u-_PjdtrteEJ.:-l:a


lui Arsenie ci.np_se p_-e-a-t_9,,qiqitg5i, ci fug

..1,.t.

deel.$i P"ryete Afq."lg

is:

e'!$tp.eJag.a$ a, . bsr t$hi .sj:g"le_PJiel


gilaciteo_Sfinf a_L_irurghjes!.uJiri.de.cAte celor . fi pe la casble Asa se inrdmpli gi gq_ul Tecdjigi. ie, care a fost vizut de mai multe

ci, t!". Si s-alini;tit cu to1u-f gf gi g*d-u;,s! eAarea Ia m in isj i re. ch , - c-el care .l-am dus cu Arsenie p. -P-i51qlgle lrj_qic_trg, pAni la mormint credinciosilor desoremulte minuni si cuvinte 4;-P,lrinre!.ur -fusenie. E! a strigat citre mine, cAnd scoteamsicriul cu PirintCle
t -.--,.-....,.J-... ----+-----.--

gri -d-up-i..msar;e.
inrr-o noapte, am !.1ndva,*l_f^!.*ghinir, auzit cum plingea un preotila SfAntaLiturghie. Ne.a invitat pe cei trei preogiromini in Sf. Altar, si ne impi.rtfuim. VeniUnui pirinte, Gheorghe,de lingi Sibiu, venit cu unuldintre fiii lui, i-azisPirintele: ,,Cisitoregte-1, pirinte, ci are mi

70

7L

Pr. PetruVamvulescu , nu spre iniuntru. P-ttyitg+ Nu-i pehgrucilugirie!" Pe biiatul lui Ilie Rogianuldin Sibiu, careaveavreo 12 ani, l-a luat-p,irintelepe dupi cap fi i.-.a .zis-"rarilulsiu: Ilie, "Mi'

Pdrintele Arsenie Boca. Mdrturia mea menim morgii din neamul celor sinucigi, cind zicem cq_ggg -acolo ag;i .ei -0.e-4!*ul,

tol3y-"-r"g!ggitr__.g"t_?tldla*D*_ggr_1.:S_u".$i,
intr-unan,copilul mutatlacele s-a vesnice. cu-cisoaie i "C.._y9_T.*-{fu,p.qg-*e.-goi, g11.-u;1._c9"p!_sa-u__do_r. ii p 1nari. gi.nu-ipfurn!m?", ne le.
tr-

a-

. 4[a spri.- S-frn-ruI gr_ Eprsee-pdlggilor,

leA ne,yoiep.igi, in cele par-ru l1tgri ale lum_r1plr_qe*de n-eqaiigi,gi esc cuvinteazi." pentru alte viegiurmi.roare, aducea ne .1;e aminte cum scrie_ Sfroqtl!-Paveleit_r-e $omani: ,Dator esteomul o dati si"moari,

q-g.fl-qf or. p_l_g] .pen t-q-u Ar't" venit la Pirintele Arsenie o " mami, virsAnd multe lacrimi pentru fiul singcis. Pirintele i-a zls: ,,Facegi, md, o cisugi la un lecijit". $i au fbcut o ."ri mare.Pirintele Arsenietg-azis apoi ci s-a primit la Dumnezeu... Sigur ci judeca"ta pe-nr"ru si g,i -cqi

lar

-Sfrnt, cugl zlce Hristos, in Sf. Evanghe!ig, dS.qp{g lyg!: ,,Ma! bine era si nu se fi ni,scur". Zicea Pirintele .a, otgt*_.E#isi pecetluim I!;srd, gici glorm{.4t,q!" .n1r-l g ft parastas, -Cruce,q-ic-inici Sfhnti .c -S n-r.a Liturghie si nu le facem. cnnd po-

. Ca gi !a.9_9qr-o_1o.c-1t-11! d._ I_U&, care gi-a d4t sgg4qa a vindut singe neci vinovat.Dar*,r-uZ-il_e.d-e-p-reqFdelatemplu care l-au pliti"l c4 gil-L d9a pe $,riqt_o_9,!n mAinile piginilor, i;Quzis cu'.vjelggie: ,,Ce pf-iygs.tep-e Tu vei da seama!". Vor noi? !e da insi gi ei._seama cq_._v,irf in{esat de gi jrr*d:s.pre ceeaceaufhcut,cic!.p-gp._4g;a:l C are Pe J,qda sp.-r-e--H[is"!qs, p i t i mea chi ar atunci, gi Mintuitorul l-ar fi ierrat, ca gi pe Petru si ca pe togi cei caresi-au plins cu amar picatelelor. satana lasitatea cu i, unii ajun-

72

73

Pr. PetruVamvulescu

Pdrintele Arsenie Boca. Mdrturia mea


i!

si.le zici 9J9i.!,e,le_{sgg_Pu-B3nd-chiar


nezeu de asemenea -- - ^-"*--t-.'

os si vi scriu d-espre i, despre caream citit ci a fost oprit de la slujire dq*qp5 ui,

Poatear fi de

, caresffigau: dai preo"Si_ne_ inapoi!".Episcopul intrebar: i-a ,,Cine .tul suntetivoi?".Iar ei i-au rispuns: Estesinguru-t prqot caleser'ga+entru noi t putin chinurile".Dim_ineaga, l;4 chemat;^ rQptrs l.;-a in slujbi gi La rugat sA,se, r-o4ge u el, dar si nu mai bea in casele..viclenilor. lirinLele Arseniem-a rugar,.a"J fr"t6,nir,safaczilnic Sftnta litqgghiein-_P.-ssDar, cind $i am ri.mascu obiceiul acesra. preoteasa mea a ficut 40 de presgu-ri pentru 40 de SfinreLiurghii, penrru duminica urmitoare, pentru ca sa ajungem intr-o parohiemai buni, mi-a zis Pirintelei ,A.g?rt o .d. ou-".r..gii-"u qn4irec_pmanzi nirneni!". Ia Careva din multime l-a intrebat.odali pe Pirintele Arseniecum se roagi, iar el a raspunssmerit: ,,Mai zic si eu cit-e un Tatdl nostu!". Iar din multime s-a auzir /+

zicind: ,,Rugagi-vi,Pi.rinte, si zicem si noi aga!" ,,Cit de adeviratestecuvintul din rugiciune4 de s-fi"ngire ? apqi de la sfeqtanie, unde zice: Tu, Doamne, Ceh Ce imbldnzefti greu depurtat ah p.ldcecelq rilor - sesiza Pirintele Arsenie - penrru noi, cei pitimasi!" P.arim-e1e.",.Modesr*.Zamfir spus ne-a despredoi sogicares-au dus la Pirintele Arseniein PostulMaicii Domnului, si le dea voie si meargi.la rnare,ci au primit un bilet gratuit prin sindicat.Pirintele le-azis: Mi, voi nu mergegi mare,ci la " la inmormAntare!". nu si-audat seama Ei ce le-azisPirintele.Pela Slobozia, luar au ocazie bitrin, caremergeaintr-un un ...\a sat aproape. Le-a murit bitrA.nulin masini. Acestanu aveape nimeni, astfelci au fost nevoiti si-i faci ei inmormAnrarea, cu lor, cheltuielile si au ajunsgi pe'la procuraturi pentru declaratiiin cazde deces. Tot pirintele Modesrne-amai spusci. a ficut un rind de vesminte penrru un preot de linga Brasov, despre carePirintele a zis ci, dupi. doui-trei slujbe,va muri imbricat in ele.$i aga gi intimplat! s-a Mie mi se adresa zici.ndu-mi Penu gi, uneori, Toma. de \{i it{e5nu4 sarqi oggp_rngc.ar9._{grgs-c* mintuirea. Mai zicea c5., 99i

75

j
Pr. PetruVamvulescu pe unii hulind pe Dumnezeu, decit si mi iau la hargi cu ei,.m3lbrne penrru ei gi sa-i tas!n plan lui pugggzeu. Asa am piEit cu unUl foarte inriit, care fbcusepu;cariepenrlu crimi. M-am luat de el ci L-a injurat pe Dumnezeu.lirinte-le Arseniea z.isia putea si mi omoare. Ng-:-p,rlp" -r-gg1-c-llt!-e3 Sf. Efrem Sirul. Vestea PirinteleArseniea trecur despre demult granitelegirii gi mulgi din Grecia, Rusia,LJcraina, Germania,Italia, Spania, America gi.Sfrntul Muqre il.cheami-irr nia. O_scriitoare unguroaici i! vcqte;tg pe Pi.rintele,A.rsenie. ,,Casi vietuim in ministire si, de fapt, oriunde - ne spuneaPirintele -, a;a de i si.fim, ca si cind am fi gqbj,surzi gi-mpgi, dupi cum scriegi S{[gaLC3"qi.alt, rugAnd-rrne*iaJalfli pentru togi neputinciogii." ne dea Dumnezeu la fieqarE "Si - ziceaPirintele - momen[e deconrzertire mai profunda in -credingi." - zicga Pirinte-leI-Li.e-Moldovan, profesorde ngqmg _gicolindul triste Pdrintele Arsenie Boca. Mdrturia mea Iig,din c?wa criminalilor piringi, c4ri:as lipqiqde bof:z_. Pirintele Arseniea multumit cuiva ci i-a aduso sticli de uleide misline si a zis ci micar in zi de sirbitoare. aprindecandela Ne mai zicea:'Mi, voi si me-rgg$ la spoveditla Brgggii".v-9flri mir, care au de viagaaseminitoarecu a voastrl, EacicLlu.girii nq vi pot inget-egg;! pgg"qprieu vi .dE an-ii la Sfinta imp.irtifanie". Ne spuneaf!.noqi, f;ggjtlg_r:-"$i nu n_egliilm3,,,,,,,,,,,,,,, gnii la alfi, gdgse99 gpovedi glujim ori,' s .si-!ndrizgriln__s_{. I irurghie". Sfinta Asa de frumos ziceaPdrinteleci celor c,ealeg partea cea buni, a Marjei, care cuYan-lull-ui Dumn-eze-u, -; l! Dumng-zeu 9e_.frgg p4mi, , [aJi, o-dih frare, p rieten, h.ran-a,-E-a,[E, n i, -lu mi n i s-i-v-iell$-ri-{9"".599gte. Pirintele Arsenie A scos din Biserica Ministirii Simbita pg to{i cei c cele doui siptimini ale Postului Maicii Domnului 9i-i.a amAnai imi zicea si mi inchin cu spovedania. ;i iarigi in Sfintul Altal !a $fl3,tele Taine,qg"no.a-ra tuturor bunitigilor dumnezeiesti. Zicea ci,pot sainchid cite pu;in ochii ci.nd mi rog, ca si mi concentrez, iar cuvintelerugiciunii, cind sunt singur, si nu seaudi.. 77

rggi-qipff "-Ps.P.i"rlnte-[eArscniedin.Romt

sili.pqligde l5!e, Ea, r, c!-,g1r.. -a,g"_lq_mniri

76

pr. petruVamvulescu
Pdrintele Arsenie Boca. M,irturia
tv

mea

q4!t*t{t rqtr.gglme Dumnezeu,dupl lui Cuvnntul din inyehpciunea Solomon'. lui

ci;ruJgi d
e^

c9 p5inpr; ciur de furq9q_c_{_ri. un intr_adevir, unii au fostarestagi, s-auriticit, dgii insi

!,[adigi5eeti.

t*tut"s!i""ji, fe Maica.y.r-i."ll. h 9i

lu-irs;i qi acesq4 p.9elg-dlp*.Ja_rn6nd-rie, a9a cum i-au dusqi-p.-e-.-!.4grache"Lupu, de

Ucenicii lui Iisus se mirau ci vorbes_ te cu femeiasamarineanci frntAna Ia lui ...Iacob,iar evreii murmurauci a intrat in casalui Zaheu, vamesulpicitos,
**..-.*J

surveni si

- ziceaPirintele Arsenie_ se r
eJ c4 "lgll_ea_

ruiti.,s.4--si-qi_e*tgi_{si"*1*Os--pe_b-ul..Dar
78 79

D_ar pglcii gadggnilor _ a inrreba, pirirr* tele Arsenie p9-Ug_p--r*q*fe.s.g, _,cg boli dC nervi au avut?" 4lridari, cind pirinrele miruia, a zis unei doamnecareseapropia,sp{-e a fi mi_

stdst4. 1+,St-.*edi-s*-gu Mulgiri. .n *nrl de qervi,afeggiunf psihiqs, _dEprqsii.i loli

i Pr. PetruVamvulescu qa, min{s[, i:a zis Pirinrclui: ,Mii popi, poateny stii cu cine srai.de vorbi!".Iar el aiqgglu-t,in faga rururor, si-i spuni viala S-arusinatfemeia;i a fugir i sa.nus,e J-ineaca f49_dpe covoar.sau payaje,careapoi se in
PdrinteleArsenieBoca.Mdmtria mea

pdsa.
Pirintgt-q Alse5riezicea ci,Iisus a fost vizut de mulre ori plingi;1a, d3f_mfA;d, r4gio_{ati. departesuntem! Ce Am slujit intre anii 1980-1990 Sftnla ta Biserici din Ocna Sibiului, ctitoriti de Sfintul Consrantin Brincoveanu,alituri t r. -l de biserica pirintelui Miron Mihiilescu. Eu am vrut si fac Sfhnta Liturghie, in noaptea Sfintelor Pasti, in condnuarea Slujbei Sfinrei invieri ;i apoi si dim credincio;ilor Sfintele Pagti dupi Sfrnta rmpartafanle, penffu ca oameniimergeau acasi,mincau si veneau situi la Sfrnta Liturghie,pe la ora 10.00,in ziuade Sfintele Pa;d.PirinteleArseniemi-a spusci e bjne cum zic, dar si lascum ftceaPirinteleMihiilescu,penrru a nu-l supira ;i ci va veni timpul si seindrepteze roare. Iati ca,dupi +, un dmp, prin InalpreasfintitulMitropolit Laurendu,s-aindreptatrinduiala. vregi si faceE!. a "CAld -; ,sa_vi. a Pirintele Arsenie g3ge1i cu mie19. ginegi Si colt 91.ig_qt+g-sri
T v

mult mai sunt gi,c-ap-Ig:. "fi 1lp-i:liberbgci, !t-t-11lt"e,d"gp3lqj." Zicea ci are dreptate m-4ryl-gg.avenq Paulescu cel care a des-c_r_q*lq_Nicolae i ii conduc coperit insulina-, ci pe e, de apimai mult decAt-c-rediga.Despre nu n-t cond-gse de Fiul de h{sgo_gi lui Dumnezeu, li, firi !uruminginog5 l{..a rga FecioaraMaria gi firi Altarul Sftntei ilrEq!.noastre, ma-i:ilesloi, la Ci Vicp, Psalmi: ,,Voi sunteli i, ca nitte oarneni,mudumnezei, ca {ILEi-Sad.egL upul dintre cipetenii". - spuneaPirintele Arsenie-,Qar noi

co-rspgi banj,. -luqsd-dc,Ied",e d9


mei, de pliceri, de functii deEarte." r-.**L*--*,L--*-------.----...1..;, * Unei femei, pe care sogulo obliga si pa i:? de" criminal. avorteze, Spu$ SS.depp-arqa - CAnd i-a adus bfuana-A'urclia,din satul Boiu, dupi ce s-aintors din pu;cirie, ei, gesituri de in al!, lucrat cu mi.n;1 si-;i albi, cum faci din nou haini preogeasci, izbucqiq!qpl4gs,i-a mulpurta inainte,a fumit pnAnd capul pe material ;i, sirug-Letindu-l, i;e_ry-gs_ e. s3.9pgartg8l

80

Pr. PetruVamvulescu

ArsmieBoca. Mirturia mea Pdrintele Odati, eraudoui femei,careplingeau lingi ugi. Le-a zis: ,,J-uplingi ci te bate sogul,iar tu plingi ci Ei-amurit. Mingiiagi-vi una pe alta".Mi-a povestitSusana, din stradaDealului din Side la Biserica biu, ci ei au rimas, vreo ;asefragi,orfani de mami gi eaeramai mareintre ei. Tatil ei, viduv, s-a dus la Pirintele Arsenie.$i i-a zis Pirintele: ,A,fe, ggg_!g_pl4g| d"t o-b.arEail Si_ cind igi triia s-9Ei.4, ce ai dat.aga"^d-.-_qgqg.q-,1.p!s!"c,3. {-ega.rd,mi, ? uele ca5g:lin_ig,c-a,p d!4 -c-uibar omul se intreba aygt mili?". _Deaceea, Arseniee om sauinger. dlci Piringele * Unui pirinte tAnlr de la Ploiegti, Ciprian,i s-aumflattareo mini, ;i doctorii n-au putut si-l vindece.S-a dus-la mprnryilqlul Prislop,si, pe cind-se$$A-gjr P*5.-ftnlelui,la lacrimi,s-a*$;1q-s-u--u-l-qld-r4-g*Itd5li;-i;i-a mi-Da cu.un pic de girini de p-emorf.recat mint. Umflitgq-a.s:.?-.gpart vindecat. ;i s-a Unui alt pirlnte tinir, venit cu preoteaasta sa,i-a zis:,,Mii pirinte, preoteasa mai trebuie;i plimbati gi distrati citeodati'... Ii zicea Pi.rintele Arsenie preotesei r-nqlg nu meargi cu maginape drumul si Bucure;ti-Constan[a, o pige;te. ci corupgiiigtia - zicea-, mai arun"!a cati-lecite un os!"

eIor care e g13rl-g5b3g s _c.-rl_g1il+e, anie,ci &tiq flqqijfi l" *jqr. p9r!9!tin du5! yi!1o_a;_e"a" I fr-mjie gj iqtr"eagg y!a;i. Pirintele Arsenie spunea numele imi si in_fo,rm rilor de Securi din--p ato tate aqolrie, unii fiind chiarconsilierii Bisericii.
*rj.ffiffi%

Intr-o zi de toamni., eram numai eu cu Pirintele Arsenie in biserici si, la un moment dat, imi zice: ,,Fugi, petre, ci vjn doui. mp;ini cu securi;tj!". Am fugir in porumb gi, dupl o jumitate de ori, au aparut securistii. Dupi o vreme,au plecat,iar eu m-am dusdin nou la Sfin;iaSa. Pa-qiggglg 3 -qp$$m-t -qg_-9;4lor, issi &g.a!a si invidia celor

Alsenig Sfrnl3--------------Li$-rghiq

Ne

'rll,*lii
fi .e

a. avut impres_ia insu+i fi,{jngjlnrrrl. ci=i cnnda ie;it cu Sfinta Anafuri, gi-a NUmaj dat seama e, de fapt, Pirintele Arsenie, ci la carevenise!Cind l-a vi.zut, a simtit ca gi-cind ceval-ar fi glqqtri4ltfd.gi unii se indoiau de sfintenias.4 s_g. ql ;! gpmg4u, gra plin de Duh Sfrnt. printre noi in Biserica ne spusi nea, din tog ir.r_f-o_c',-!e$SS_+lg_-c_tt sc.operea Dumnezeu. 82

83

: Pr. PetruVarnvulescu vi gin aga- ziceaPirintele, ti, nind m6inilecu palmqlein sus-, dar cAnd c ?" -vo,lbfqelbe_pdm^ele, Doamne, ajuti-ne si riminem in veci cu Pirintele Arsenie! ,In noapteaaceasta le:a zis lisus ucenicilor -, to;i vi vegismin-tid9 !{i,49-,"-.$i Hristos va veni la Tudecati p,l S;a_qisgignit, 1. Ip-._lq$r,nqi gi zice cu jale in Sf Eranglelie: ,,*Cin4_va veni Fiul Omului, pe plrytr Lre(lln a r "r-gi:l isi dbstule.. d!rtde... ,Q11mne79u ziceaPirintele fusenie .; e \tt

Boca. Mdrturia mea Arsenie Pdrintele iat cu un cuvint provocatorgi greu de tille cuit: ,,Celelalte vom vorbi in Ceruri". Dar oarevoi ajungeeu in Cer? Mi-a spus Maria din Tirgu-Mureg culn a gisit-_gun preolstand.de..mei"zile

dsT-.p"prg ?8-"9[99]it9*i ."ig"{'.9tp,lst el4nge*m i-q.'lr_btfe*_1927--,


tUl, pentru ci n'a vrut ca doctorul si-i t-aie sp,unindu-ici Dpctopiciorul cangtenat, El o ru! cel mare esteD-Lrmg-e-ze-u-9.i-doar dimineasalva.$i, intr-adevir, mai PoatE la Ea,. Sfinta Liturghit, s--aimpirtigit gi vindecat.S-a dus inapoi la doctori 9i, s.-a j-i.ei cindau-v,azu!:qviq-d9ca.ta-4-qg$-1qq

e ma! "p;,"+p^.1!si:.si_fra$". Tirrma algasi,careL-a iubit pe Hrisros,


s-isufer;pe5r_!{g-"credi"sg in !!{-stos!"

e prin gi.frdurilEt_easrre." ,Iisus - mai zicea- c9_I"!a.pgjfig?g-a,. c.ge,ggita velpt_tl. -itii pe_s-te e-o-r-ahia ucenici, ".cr Thgi, linig;es;e.:tc." citre noi 2!cindul!: $i strigi, in taini, Iisus:,,indriznigi,!u qpnt, ti!". ,,TJ-neoti ziceaPirintele T

L! Duuqezeu.
devine ! &!r-r--H-g,ipt99, putern-i-gi,cu"H:"isrs; de Pe un cregtin,Toma, din Sebegul Olt, Pirintele Arseniel-a vindecatde picioare. Dar pe fiica-l.u,i,- -vfeo..-l*8-.gni, de n-a vindecat:o.Ea nici n-a vrut sl vorbeascicu Pirintele. Tttij gi.g"..zis .timi"ci'i

di, dar Pi

i:a:rupg5.i-"-Cg--hrarqii

ry.__g'sgaia
cind

de ce nu=i tirnidi?". Thtil a intrebat: ,,Pe ea cind mi-o vindecaEi?".ta-r .Pi5!-g-ggle !;&euva binevoi ca cindva ,, (9i si aces-tea se.prosliveasci a aritat oasele vor vindeca sde), sprepicioaJele picioareletalel', vorbind despreosemin-

."chierji

ci SI l-l1qlghie, njc_i u. -+l*-gg;3-le$a, "fg.!.-cJ Peun bilqel mi-a rransrnis, cinep-rin va, sf gri-,fe;.9.1-cdg o,amgn-ii.q?i inche;i a 84

i:lzis,--al-qtl9i,P-oltggd"gtgrgu.*clrvjng

85

Pr. PetruVamvulescu

Arsenie Boca. Mirruria mea Pdrintele lingi Simblta. ig.tFqnte" de."unde verea fgtt"q m-a Jqg l, .q-e..yed_.-a g_A re. D eod ati, Pirintele strigi la om: ,,Ie;i repede,ci vine rXul foarte mare!".Omul a iegit,det.-" into19du-pi un timp, pgnlru cI igi uitase ceva.Atunci a venit riul gi, cind si iasi, i! Vhzind aceasra, pu-te4d Pi1111 rlntelea z,is: mii!';i g"Sgg_ffSlT*gl o_Mi!, ucj deasupraapei ;i apa 1 :jat p-9l9ter la Ma1e,-a cg Rg;ie, cind a oprit=o Sfhntul Moise! A iegit omul 9i Pi-ringeje Arseniea frcut"iarigi semnul SfinteiCruci pesteapa, carea p"ornftnivalnic lavale. 'Fericigi misuntegi ce credegi aceste cei nuni lucratede Dumnezeu, prin Pirinteie Arsenie!Aga opreasci si. Dumnezeu *tp_"j-

tele SfingieiSalenu din mindrie, ci din prooroc_ie. 9nei mame de p.reot, care avea tulburiri, ira zis Pirintele ci .gqg-q_d-q. g3-tu;d.-bgmonali, pentru ca a rimap^ p1e_a,dg i. Atunci, bi.trina l-a rugat si o spovedeasci, insa Pirinrele i-a zis: ,,Daci.iarfui incep si spovedesc, bagi mi iar la puscirie". Dup5,ce a refbcursi Prislopul,luat de gr.eco c3tplici, a venir ordin ca mi.ni.s.13 tirea,s-?.-n_u, d-ecilugiri, cum fuseme!."fi_e. se rinduiti de ctitori, ucenicii S-fhntului Nicodim, ci de maici, ceeace l-a durut f,o g"-"." pe,Piri nteIe. ar m u_l..q efq**glg_*dtg*bc au ricur cind le-a spusPirinle.lE.daroarneniinici acum nu in^gs-t*zi lor! Pirintele a fhcut semnul Sfintei Cruci Besteni;te femei careil biteau la cap cu penrru -=confirstelEJer apoi a pu"''r.r. ;i tut vorbi despre celealelui Dumnezeucu doctorul veterinarNicolae Velicogl.u din Media;, afa cum mi-a mi.rturisit el.

diL-n-si, .ggigg "gdg"mania"gi*eraeuea

Sfintei Cruci fhcutede Pirintelg -Arsgn_ie gi cu rpgiciunile lui Eittg"Hfrs1os9i citre gg,ap-qgi e Maica Domnqlui, cici credin-t4 slabi. Noi ii tot cer_em DgglSzgy !1lffi

nuni,

dh-4_&_9-e.p+gate.

Cu multi ani in urmi, mi-a povestit r despreun om care lucra in albia riului cu PirinteleArssnis,probabil

imi mai ziceaParintele: ,,Mii Petre,nu ai condigii pentru rugiciunea neincetati, cum ai vreatu". Sau,cum ne ziceaPirinteleTeofil Piriianu, ci scrieSfintul Marcu Ascetul: ,,Rugagi-vi cum putegi, ca si ajungegi vi rugagicum treblrie". si $i-mi mai ziceaPirintele Arsenie:,,Nu te amiri ci nu pogi citi toate Acatistele, 87

86

Pr. PetruVamvulescu Paraclisele rogi Psalmii, cgpggg1gggu si S._Ele_lqei.gglq dec{gla cantitaregigf I mereu14El". srarega la Ministirea de Allp,+Mariqa, Big,a vestit purerearugiciunii Pirintelui Arsenie gari ;i prin srriini.tate,cu miin nunea ce i s-a intimplat. La 28 de ani, doctorii nu ii mai dadeaunici trei luni de viati, din cauzaproblemelorpe carele aveacu picioarele. Sla-d-up- _bige -Driig fa g.inescu s-a intorg -v14decati. numai gi $i mirturia ei ar fi suficienti pentru canonizareaPirintelui ,{rsenie... A fost odati la Pirintele Arsenie un om. simplu si s-a uitat in bulednul care era pe masagi a strigat: A5genie, "Pi-1!nte scrie aici c-i qg1r.lgli,-C.?.pp1gfit, 7ic cq5n1u p::il" -p_:. Pirintele i-a rispuns: l*,,n.gi!". .lt*yg:i:*fng! Dq_r9u am |4.D,umngzeg argumenrg_mu-h. mari decAtcarto-nul mai ila d,elqlepi-g!". uceniculascultitor P5 Nip-gd1*B..rJsr, al Pirintelui Arsenie, cum bitrinul S.Snt $-tmepn,cind rimit pe Iisus in brate, \V.4Qd9 Vile,s-a rugar si-l slobozeasciDumnezeu din lumea aggasra. logodnic gi pizitor al Maicii Domnului, "Igqif careL-a ginut d. ,ut. de ori pe Iisus in brage-, dlS4a il*i in ;i haq s14invrednicir. Ceruri-9i cit de 88

PdrinteleArsenieBoca.Mdrturia mea

pLrtinestelmiltig__inguJtulnosrruorrodox?! Oarenu s-ar putea indrepta aceasra? Cind a murit.S. fhnt-ul ldfurruirg;ul I-o*sifi S-qintorsd. dgp$lq:d9.glde_prqdica,=14 c4 capaffiiulJ..u! si ii aduci recunogtingi, dupi cum scriein Viap Maicii DomnuPoetaMaria Gabor din Figirag a cornpus minunate poezii la mormintul Pirintelui Arsenie,dind gi ea o mirturie in versuridespre ntenie Pirintelui. sfi Pirintele Arsenie nu a fost inregistrat pe vreo bandi magnetici sau de radio, cum incearci si il imite unii acum. De fapt, inregistririle de radio gi de televiziune deformeaziintrucAwacuvintul, cum ziceagi Pirintele RafailNoica. Acum, cei mai mulgi nu mai por vorbi fhri microfon, dar, cind va veni prigoana- ziceaun pirinte -, sevor ascunde se vor lepida si mulgi si de preo;ie,;i de ci.lugirie, si de teologie, frici. Cum ziceapirintele'gi de profesorul Ilie Moldovan, cea mai mare Taini, Sfinta Liturghie, nici nu ar rrebui uansmisi pe radio sau televiziune,de;i neputincio;ii de pe paruri gi calitorii se bucuri intruciwa, pentru ci nu ne putem dispensa prezenra de omului in biserici, unde sesivirge;teSfhntaLiturghie, gi nici de impirtigirea Sfintelortine, caresunr

/zi,l$.!g! yllg3l PSTg:.hi"..

89

Pr. PetruVamvulescu chiar scopulsivirsirii ei! Noi suntem datori si spunem aceste adeviruri. Ea este jer$5,a l$i Hrisros, nu specracol! Tlebuie si ne aducemsi pe noi in;ine ca jert?a de recunostingi inimii ;i a duhului gi si a aducempomelnicul,prescura, vinul, timAia, luminarea, uleiul penrru candele; nu si aprindem numai un bec electric, punind un ban,aga cum s-aajunsla unele religii. lS" . si cazulcandelelor electrice. Firi jertfa uleiului gi fhrl flacira fegtilei sunr doar lucruri arrificiale. Uneori, acum, si clopotul estecuplat electric; nu il mai rrage cu credingi clopotarul. insi nu cred ci e la fel de primit. Mai demulr se trigea clopotul ;i cind erau grindini., furtuni, boli si alre nenorocirigi Se indura Dumnezeude oameni,pentru ci se rugau cu totii. Astazi,toti se uita numai Ia stirile mereorologice, televizor, nu la si semai roagi, nu mai aprind o candeli. sau o luminare,acuzindu-Lpe Dumnezeu ci nu le di numai buniriti. Iar noi strigim ci suntem ortodocsi, acuzindu-i foarte asprupe algiigi uitdnd si.ne trlim cum se cuvine Orrodoxia. ,,Balaurulcare doboari cu coada o parte din srele,cum scrie in Apocalipsi - ziceaPirintele Arsenie- e diavolul, iar stelele sunt cre$tinii." Dar la cintarul lui 90

Boca.Mdrturia mea Pdrintele Arsenie cAndne va judecaEl, PlrinDumnezeu, ne teleArsenie va sprijini. Ne povestea pirintele profesorVoicu, rectorulInstitutuluiTeologicSibiu, ci a fost,cu mulgiani in urmi, la o conferinta a rectorilor facultigilor din gari. La acea conferingi, a parricipat gi Nicolae Ce3a ugescu. luind cuvintul, Ceauqescu $i, zis cL mulgi il critici, pentru ci exporti carnea poporului.,,Darpirintii nogtri ne vinerea mai indemnausi mai ;i posqim rsi - a spusatupci fostul presedinr.niercurea aminte te - Ei ar trebui sl le mai aducegi Ati de astazi faci aceasta". auzit si si celor de ce a spussecretarul partid? la SfAnta $i Ministire Tismana - imi spunea_S"1_i"93 -, s-a stareli Ierusalima Ceaugescu ine.-h-r: .nat la sfintele icoane.D-9agesS,_zj_g3L*!5

: ,,n!1.-Y1,n3_l^llg3Ji :i cr-lPe
?1r", !.un-i;i si-@i"' ra, Pirintele nu vor fi mai -or avea ce "f.g.,-3;."

Dar,pjntruil 4l.Ef5:1t1191a9ey3t,

lqyo_t.ugi4,-rizbs'4+g.IgUg1g],_!e91ia,in
a, r-1 -v-i-n j urilura, pentr u ci, p1i1_-1c-99-te 11 q pu-hul Sfinq, PirinteleArseniene-apovi-

9l

Pirintele Arseniegi copiii

$i, ca si destindpugin expunerea, rre_ btiie si arit ci.Pirintele Arseniei-a uimir nu numai pe invigagi teologi,ci s_a si pre_ ocupat gi de copii, pe care-ilua deoparte ;i-i inviga credinga. Sunt cunoscutetrei istorioare spuse copiilor cind erala Simbita. Sespuneci.,aruncicAndSfintul Iosif ;i Maica Domnului L-au pierdut pe Iisus,la Pa;tile evreilor,cind aveadoisprezece ani, L-au gisit dupi trei zile in mijlocul preogilorgi Bitrlnilor, careau rimas uimiti de intrebirile si rispunsurileLui, d"r, fii.rd invechiti in rele,nu L-au cunoscutci este chiar Fiul lui Dumnezeu i.rtrupat si, dupi ani de zile, au ristignit Iubirea pe Cru_ ce. Era atunci in Templu o femeiesiraci, datoarela un bogatnemilostiv.Femeiail rugasao mai ingiduie un timp, dar bogatul, ironic, a zis ci, numai daci selr" gti

92

93

Pr. PetruVamvulescu cinevasatreaciprin poartadreptitii, o va mai pisui. Poarta de fapr, formaredin era, doi stilpi alirurati, enormi, de piatri. Iisus,auzind;i fiindu-i mili de siraci, si-a indns minugeledumnezeiqti si a trecut! Dar, casi nu-L laudecineva, ascuns S-a in multime, scipind femeiade datorie. Un preot exigentnu voia si primeasci un miel de jertfh, gchiopde un picior. Se gtie ci, pentru jertfl, trebuia adusedoar animale sinitoase. ins5.omul nostru era sirac. Preotul a zis ci numai daci s-ar gisi cineva si uryble pe punrea dreptitii, numiti a Raiului- careerainfipti cu un capit in zidul Templului, iar celilalt capit balansa afari, deasupra in prlpasti-, ii va primi jertfa ei, in bitaia vintului sa.Auzind Iisusacestea, repezitsi Se S-a plimba pe punte,determinindu-lpe preot si-i primeascisiraculuimielul, iar El, din nou, a fugit de slavadqarti. Tot in acelezile, un copil, carenu era evreu, plXngea preotul nu-l primea si ci pe el la religiecu copiii evreilor.Zicea,cu ironie, ci numai daci seva gisi cinevasi sunedin cornullui Moise,rosde vremesi agigatin peretele Templului, va fi primit copil. IisusCel Milostiv S-a ridi;i acest cat,a luatvechiulcorn al lui Moisesi a suflat in el agade tare,incit s-a cutremurar

Pdrintele Arsenie Boca. Mdrturia mea Templul! Dupi care, Minunatul binefrci.tor S-aascuns dupi coloanele piatri. de Am aflat si citevaversuride rugiciune spusede Parintele Arseniecopiilor, care se cad a fi rostite cind acegtia rrezesc se din somn: ,,(Jite,noapteaa trecut, Iar ziua a si venit; Pecit eu m-am odihnit, Tir, Iisuse,m-ai pi.zit. Pentrutoate-Ji fnultumesc, Scumpul meu Thta Ceresc. Eu pe Tine Te iubesc!"

spu$i, pentru ci ii placeafranceza,le nea copiilor si in francezil: t'aime,Jesus! Je (Teiubesc, Iisuse) ci $tiu de Ia un credincios Plrintele a botezatun copil de vreo noui luni, bolnav,pe moarte,care,prin 6otez,s-af).cut sini.tos,si i-a pus numele Eugen, dupi numele Sfintei Eugenia,muceni;a din ajunul Criciunului. Astizi, copiii de odinioari.,care l-au cunoscutpe Parintele Arsenie,urci inlicrimaticolinade la Prislop ingenucheasi zi cu evlavie fata mormAntuluisi, inin chizind ochii,vorbesc tainic cu Pirintele.

94

95

PirinteleArsenieBoca gi Pirintele Ilie Cleopa

Odat5.,l-am apirat pe PirinreleArsenie in fagaPirintelui CleopaIIie de le Sihistria Neamtului gi a mulrora cares-au nimnerit a fi acolo si careau inceput si seindoiascl- prin uneltirilesatanei ale gi - de curigia Pirintelui Arsebirfitorilor nie, zicind ci riiegte cu o cilugirigi gi ci a smintit crqtinii. Eu am strigat:,,S-au smintit cei smintigi". Atunci, Pirintele Cleopa s-a corectatpugin si a zis: ,,Eu personal mi indoiesc curi.gia nu de Pirihtelui Arsenie,dar sunt gi unii mai s[abi". Cind m-arn intors de acolo pe la PirinteleArsenie,el mi-a zis, firi si-i spun, ci nu trebuia si-l apir, ci lui ii estemai de folos batjocura.Dar a adiugat ceva infricogitor: ,,Lasi-i,ci vor vedeaei, cAnd va veni Hristos la judecati.,inconjurat de alqii Lui". $tim ci Pirintele Cleopa i-a

97

Pr. PetruVamvulescu scrisPirinteluiArseniede douaori si vini la Ministire la NeamE, intireasci dusi-i hovniceste, dar Pirintele Aresenienu a purut. Probabil nu a avut invoire dz rus sau, cum scrieSf Ap. Pavel citre Romani, ,,i s-aimpotrivit satana". Pirintele Cleopa a fost putin prigonit si ii spovedea togi episcopiitirii gi pe pe togi careveneau le vorbeace doreapini si obosea. Cine indriznea s6, ia de Pirinse teleCleopa? Dar PirinteluiArsenie i-a nu fost ingaduit, timp de treizecide ani, nici haina neagri. pteoteascis-o imbrace!Nu l-au lisat mai-marii Bisericiisi slujeasci nici ultima SfAntdLiturghie, penrru care i-a rugat PS.rinrele lacrimi, ci simgea cu gi le spuneaci. pleaci din lume. Sfintia Sa stia ci, pesteputin timp, va sluji Sf Liturghiein Ceruri, impreunacu ingerii si Sfingiisi seruga,ca Sf. $tefan,penrru iertareatuturor. in Ceruri, va fi auzit glasul lui Hristos: ,,Bine,slugl buni si credincioasi., peste putineai fostpus,peste multe te voi pune.Intra in bucuriaDomnului tau",dupi glasul nemincinos Sfintei cel al Evanghelii. La Mitropolia Timisoarei i s-a recunoscut,dupi moarte,nevinovigia a fost gi reabilitat;i inilgat la treaprade protosinghel. Poatesi acesr tardiv va atirna la act

Pdrintele Arsenie Boca. Mdrturia mea canonizarea Poate,cAnd vor veni la sa. mormintul Pirintelui Arsenie,cu ocazia canonizirii, Dumnezeu va gtergetoate. Despresfinteleicoanede la Prislop,spuneaPirinteleArsenieci va ie;i foc din ele, cind vor vreasi le ia jos cu necredinti. Ci vine timpul cind ,,ceice ne vor prigoni vor credeci aduc slujbi lui Dumnezeu", cum scriein SfhntaEvanghelie.

98

99

Taina celortrei iubiri

Credin;a oamenilor are, din picate, multe gintegi con;inuturi pimintegri. Aga tilcuia Pirintele Arsenie o raini mare,a celor trei iubiri, a celor trei uceniciai lui Iisus: Ioan Evanghelistul, Perru ;i triditorul luda. Feciorelnicul Ioan a ajuns sL se reazeme pe pieptul iubirii Lui Iisus,la Cina cea de Taini, gi a ajuns cu Maica Domnului pini sub SfhntaCruce. Duhul iubirii lui Ioan rimine tainic pini la venirea din nou a lui lisus,cum i-a zis Iisuslui Perru, spresftrsitul Sfintei Evanghelii la Ioah. de Iubirea lui Petru 9i mirturisirea dumnezeiriilui Iisusa fost pusi ca o piatri de temeliela zidireaBisericii,desi acesta e nu meritul lui Petru,ci darul Lui Dumnezeu. Iubirea de dupi lepidare a lui Perrua fost mai taredecit ceadinrii gi un motiv de a-l reprimi pe Petru,dupi lacrimi amare,cind l0l

Pr. PetruVamvulescu a cintat cocosul spreintirirea fragilorlui de credinti.Dqr, caom, s-amai infricosat gi Sf. Ap. Perruin prigoane, bitrXnetea la confirmarmareaiubire, fiind risrignit cu in capul jos, asadupi cum a cerut. Ce picat ci. iubirea lui Iuda a eguar pentru vesnicie! fel ca si cei mai mulgi La din neamulsiu, el nu a ingeles iubirealui Hristos, Care n-a venit si-l dezrobeasci politic pe Israelde sub stipinirea romani., ci a venit si dezrobeascl toati suflarea, din picat. Iuda sperasi.-i fie lui Iisus un ministru de finagge ciupea pungacu si din bani a ucenicilor,pe careo purta. Satana, speculindu-i slibiciun ea, l-a determinar si-L vAndi.pe Hristos potrivnicilor Sii cu treizecide arginti, ca sa-sirecupereze slujirea de trei ani. Iisusnu a deconspirat cu duritate in fagacelorlalti ucenici odioasa vdnzare, l-a asreptat repetate ci in rinduri sasi-o mS.rturiseasci. Atunci cind s,aimpartigit insi cu PreasfintulTi-up;i Singe al Domnului, firi si-si spovedeasci vinzarea, satana primit dezlegare intre in a si inima lui gi a iesit Iuda de la Cini, ca si le aratela ristignitori locul unde aveasi meargiIisusla rugiciune si si-L vindi cu si.rutarea vicleani. Cu toate acestea, Iisus Hristos i-a mai acordatincd o sansa, lisAndu-lsi igi dea seama a vAndut sinci

Arsenie Boca. Mdrturia mea Pdrintele ge nevinovat.Dar iuzile de preogi de la satanei,i-au zldirTemplu, colaboratorii gansi,prin cuvintele:,,Ce ne nicit aceasti privestepe noi? Tu vei da seama!".Degi vor da gi ei seama, virf gi indesat,la cu au umplut cu virf picaJudecati!$i ry" tul impotriva Duhului Sfint, aruncinpe du-l satana Iuda in funia spAnzurlrii'gi pierzindu-l astfel pe vecie.Aceastaa fost nemisuratadurerea lui lisus. .Sfintul Dimitrie J Rortouului, carea Maialcituit, de la Duhul Sfhnt,Psaltirea cii Domnului, afirmi ci pe Iisus L-a duMaiPreaiubitei rut cel mai mult durerea cii Sale.Apoi, L-a durut nerecunoftinla multora carenu s-aupociit nici dupl ce batjocuri gi au cunoscut nemesuratele chinuri la carea fost supus,pentru isplgimai ales, mele. ale reapicatelornoastre;i, un Hristos a inviat, c-a Biluito_L* S-" aritat multora vremede patruzseidp zile Sfin-t--ei,=Lku-rghii, gi ne-a lisat chemarea sprecarene cheami iari gi iari dupi spoL vedanianoastrlr. Drape care ne-o acordi dumnezeiasca cu goster lacrimiletvtiiiii Dbmnuiui, i. Acum, sim.gim estecazul si ne spovedimgi, cu dezci d s,

t02

103

i Pr. PetruVamvulescu ", cgfn qemarca Sfangq[ gi Necrarie dp Eghina. Pirinrele fusenie nu I-a ce_De'aceea,

." lui t-qt Dumnezeu, I.r..hi. i-fni"t"f,


It4dgga viegii pimante;ti, desi purea,ci a scrispersonal,pe cruceasa. de.la_Priqlop, incheierea viegiipimintegti, 1989._!!rin--tele Arsenie a vizut gi",nu ne facem mai buni", cum mi-a spus mie ;i lui GheorgheMoraru din Ucea.

Cuvint de incheiere

Tot ceea ce am scris in aceasti mirturie a mea susEin rispund, ca Preot, si gi ihaintealui Dumnezeu9i a oamenilor scrise rimini! si Aceasta-ilupta cea buni, plicuti lui citre Dumnezeu- cum scrieSf.Ap. Pavel Timotei -, prin caredevenimvasealese ale Sfintului Duh, Care sufli unde vrea, prefhcind pimintul in Cer. -, Si strigim - cum scriePsalmistul cu ierarhii nogtri:,,Doamne, Doamne, caute vezisi cerceteazi lumeaaceasta, din Cer si Ta pe carea zidit-o dreapta gi o desivirfe;te pe eagi o vindeci'. Unii intuiescc6. guradc rai s-arfi intins gi pesteplaiurilegirii noastre, cum afirmi BaladaMioritei, dar s-a pierdut prin invidia dintre noi, ca gi a celor doi ciobani din strivechea baladi, careau plinuit si-l omoare'pecel de-al treieleaconfrate.De

r04

105

Pr. PeruVamvulescu ni aceea l-a rimis Dumnezeupe Pirintele gi Arseniq ca si nu ne pierdem credinga Neamul,ci si inviem prin Hristos si prin MaicaDomnului, ca pasireaPheonixdin vechea cenqi. Maica Domnului plinge in taini lingi Sfinta Cruce de la mormintul Pirintelui Arseniede la Prislopsi ne cheami din riticirea 9i invrijbirea ceaveche,ca si nu se implineasci gi cu noi cuvintele lui Iisus din Sf. Evanghelie: Ierusali' ,,Ierusalime, me, de cite ori am vrut si adun pe fiii tii, cum igi aduni clogcapuii sub aripi, dar nu ai vrut!". ,,Si pitimim impreuni cu Hristos,ca si inviem impreuni cu El", cum ziceSf, Pavel. ,,Si ne iubim unii pe altii, ca intr-un gind si mircurisim pe Thtil, pe Fiul gi pe Sfintul Duh!" de ,,Venigi luaqiLumini, din Lumina lui Hristos, care lumineazi tuturor, prin Sfinti, ca si nu vi cuprindi intunericul!"

Anexi

SfintelePegri20l}

Certificatulde botez alZimei EugeniaSavu

rc6

r07

Cuprins

,,Mi, Petre,tu prea multe ai invigat " d e l a m i n e . . .. . . . . . . f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 i.r. ! de ,,Nimeni nu iegea la Pirintele neII mingiiat gi neluminat" ................... Cum l-am cunoscut pe Pirintele Arsenie oca.......... B .......17 Mirturii, minuni gi ziceripentru mai tirziu ..........27 Pirintele Arsenie copiii.................... gi 93 Pirintele fusenie Boca gi Pirintele I l i eC l e o p a ....................97 Tainacelortrei iubiri........................ I 0I Cuvint de incheiere ........105 Anexi ............107

109

You might also like