mercury@Updatesofts.

com

Ebooks Team

Updatesofts.com

Ebook Team

1. all cats are grey in the dark (in the night) o (t c ng ) t t èn nhà ngói cũng như nhà tranh 2. cat in the pan (cat-in-the-pan) o k tr m t, k ph n b i 3. to turn cat in the pan o tr m t; thay i ý ki n (lúc lâm nguy); ph n h i 4. after rain comes fair weather (sunshine) 5. h t cơn bĩ c c t i h i thái lai 6. the cat is out the bag o i u bí m t ã b ti t l r i 7. to fight like Kilkemy cats o gi t h i l n nhau 8. in the room of... o thay th vào, vào a v ... 9. no room to swing a cat o h p b ng cái l mũi; không có ch nào mà xoay tr 10. back and belly o cái ăn cái m c 11. at the back of one's mind o trong thâm tâm, trong áy lòng 12. to be at the back of somebody o ng ng sau lưng ai; tr l c cho ai, ng h ai, làm h u thu n cho ai o u i theo sát ai 13. to be at the back of something o bi t ư c nguyên nhân sâu xa, n m ư c bí m t c a cái gì 14. to be on one's back o n m ng a o b thua, b th t b i, nàm vào hoàn c nh b t l c o m li t giư ng 15. behind one's back o làm vi c c t l c, làm vi c n s m c lưng 16. to break somebody's back o b t ai làm vi c c t l c o ánh gãy s ng lưng ai 17. to crouch one's back before somebody o lu n cúi ai, qu lu ai 18. to get (set) somebody's back up o làm cho ai n i gi n, làm cho ai phát cáu 19. to get (put, set) one's back up o n i gi n, phát cáu 20. to get to the back of something o hi u ư c th c ch t c a v n gì 21. to give (make) a back o cúi xu ng (chơi nh y c u) 22. to put one's back into something o mi t mài làm vi c gì, em h t nhi t tình ra làm vi c gì

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

1

Updatesofts.com

Ebook Team

23. to rob one's belly to cover one's back o (xem) rob t c ng ) l y c a ngư i này cho ngư i khác; vay ch này p vào ch kia 24. to talk throught the back of one's neck o (xem) neck (t lóng) nói lung tung, nói b a bãi 25. to turn one's back upon somebody o quay lưng l i v i ai 26. with one's back against (to) the wall o lâm vào th cùng 27. there is something at the back of it o trong vi c này có i u gì u n khúc 28. to be on one's bones o túng qu n, i n ch túng qu n 29. to bred in the bones o ăn vào t n xương tu , không t y tr ư c 30. what is bred in the bone will not go (come) out of the flesh o (t c ng ) quen n t ánh ch t không ch a 31. to cast [in] a bone between... o gây m i b t hoà gi a... 32. to cut price to the bone o gi m giá hàng t i m c t i thi u 33. to feel in one's bones o c m th y ch c ch n, tin hoàn toàn 34. to have a bone in one's arm (leg) o ( ùa c t) m t nh ngư i không mu n nh c tay (không bu n c t bư c) n a 35. to have a bone in one's throat o ( ùa c t) m t không mu n nói n a; không mu n m mi ng n a 36. to keep the bone green o gi s c kho t t; gi ư c tr lâu 37. to make no bones about (of) o không do d , không ng p ng ng; không nghi ng i gì; không gi u gi m 38. to make old bones o s ng dai, s ng lâu 39. blood and iron o chính sách vũ l c tàn b o 40. blood is thicker than water o (t c ng ) m t gi t máu ào hơn ao nư c lã 41. to breed (make, stir up) bad blood between persons o gây s b t hoà gi a ngư i n v i ngư i kia 42. to drown in blood o nh n chìm trong máu 43. to freeze someone's blood o (xem) freeze làm ai s h t h n 44. to get (have) one's blood up o n i nóng 45. to get someone's blood up

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

2

Updatesofts.com

Ebook Team

o làm cho ai n i nóng 46. in cold blood o ch tâm có suy tính trư c o nh n tâm, l nh lùng, không ghê tay (khi gi t ngư i) 47. to make one's blood boil o (xem) boil làm cho máu sôi lên, làm gi n sôi lên 48. to make someone's blood run cold o (xem) cold làm cho ai s khi p 49. you cannot get (take) blood (out of) stone o không th nào làm m i lòng k nh n tâm ư c 50. to be beyond (past) belief o không th tin ư c 51. to the best of my belief o theo s hi u bi t ch c ch n c a tôi, theo ch tôi bi t m t cách chính xác 52. it stahherst belief o khó mà tin ư c 53. to be a dog in the manger o như chó già gi xương; ích k , không mu n ai dùng n cái gì mình không c n n 54. to die a dog's death 55. to die like a dog o ch t kh , ch t s , ch t nh c nhã, ch t như m t con chó 56. dog and war o nh ng s tàn phá gi t chóc c a chi n tranh 57. every dog has his day o ai r i cũng có lúc g p v n; ai khó ba i 58. to give a dog an ill name and hang him o mu n gi t chó thì b o là chó d i; không ưa thì dưa có giòi 59. to go to the dogs o th t cơ l v n, khánh ki t, xu ng d c ((nghĩa bóng)) o sa o 60. to help a lame dog over stile o giúp ai trong lúc khó khăn 61. to leaf a dog's life o s ng m t cu c i kh như chó 62. to lead someone a dog's life o b t ai s ng m t cu c i kh c c 63. let sleeping dogs lie o (t c ng ) ng khêu g i l i nh ng chuy n ã êm th m; ng b i c t ra mà ng i 64. love me love my dog o yêu tôi thì hãy yêu c nh ng ngư i thân c a tôi 65. not even a dog's chance o không có chút may m n nào 66. not to have a word to throw at the dog

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

3

Updatesofts.com
o

Ebook Team

l m lì không m mi ng nói n a l i; kiêu kỳ không thèm m mi ng nói n al i 67. to put on dog o (thông t c) làm b làm t ch, làm ra v ta ây, làm ra v ta ây quan tr ng 68. it rains cats and dogs o (xem) rain 69. to take a hair of the dog that bit you o (xem) hair (t c ng ) l y c tr c 70. to throw to the dogs o v tb i, qu ng i (cho chó) 71. a bird in the bush o i u mình không bi t; i u không ch c ch n có 72. birds of a feather o nh ng ngư i gi ng tính n t nhau, nh ng ngư i cùng m t giu c 73. birds of a feather flock together o (t c ng ) ngưu t m ngưu, mã t m mã 74. a bird in the hand o v t mình có ch c trong tay; i u mình ch c ch n 75. a bird in the hand is worth two in the bush o (t c ng ) không nên th m i b t bóng 76. bird of ill omen o ngư i mang tin x u o ngư i không may, ngư i g p v n r i 77. bird of passage o chim di trú; (nghĩa bóng) ngư i nay ây mai ó 78. bird of peace o chim hoà bình, b câu 79. to get the bird o b huýt sáo, b la ó o b u i i 80. to give someone the bird o huýt sáo ai, la ó ai o u i ai, t ng c ai i 81. to kill two birds with one stone o m t công ôi vi c 82. little bird o ngư i báo tin vô danh 83. old bird o (xem) old cáo già 84. against the hair o ngư c lông (vu t) o (nghĩa bóng) trái v i y mu n, trái ngư c 85. both of a hair o cùng m t giu c 86. to bring somebody's gray hairs to the grave 87. to bring somebody's gray hairs with (in) sorrow to the grave

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

4

Updatesofts.com

Ebook Team

o làm cho ai ch t vì bu n 88. by a hair 89. within a hair of o suýt n a, ch m t ít n a 90. to a hair o r t úng, úng hoàn toàn 91. to comb somebody's hair for him 92. to stroke somebody's hair o m ng m ai, x v ai, s a lưng ai 93. to get (take) somebody by the short hairs o (t lóng) kh ng ch ai, b t ai th nào cũng ch u 94. to hang by a hair o treo trên s i tóc 95. to keep one's hair on o (t lóng) bình tĩnh 96. to lose one's hair o r ng tóc, r ng lông o (thông t c) n i cáu, m t bình tĩnh 97. to make somebody's hair curl o làm cho ai s ng s t, làm cho ai ng c nhiên, làm cho ai kinh ng c o làm cho ai khi p s 98. not to turn a hair 99. without turning a hair o không t ra v m t nh c m t chút nào o ph t t nh, không s hãi, không nao núng 100. one's hair stands on end o tóc d ng ngư c lên (vì s hãi...) 101. to split hairs o (xem) split 102. to take a hair of the dog that bit you o (t c ng ) l y c tr c 103. hard as nails o (th d c,th thao) r n r i; sung s c; ư c t p luy n k o c ng r n; tàn nh n 104. to fligh tooball and nail o (xem) tooth 105. to hit the [right] nail on the head o (xem) hit 106. a nail in one's coffin o cái có th làm cho ngư i ta chóng ch t 107. to pay on the nail o tr ngay không l n l a 108. right as nailsarmed to the teeth o (xem) arm 109. to cast something in someone's teeth o (xem) cast

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

5

Updatesofts.com 110.
o

Ebook Team

111.
o

112.
o

113.
o

114.
o

115.
o o

116.
o

117.
o

118.
o

119.
o

120.
o

121.
o

122.
o

123.
o

124.
o

125.
o

126.
o

127.
o

128.

to escape by (with) the skin of one's teeth may mà thoát, suýt n a thì nguy to fight tooth and nail chi n u ác li t, ánh nhau ác li t to have a sweet tooth (xem) sweet in the teeth of i l p v i, ch ng l i; b t ch p, b t c n 1. n the tooth of orders b t ch p các l nh ã ban ra 2. n the tooth of the wind ngư c gió to set someone's teeth on edge (xem) edge to show one's teeth nhe răng; t v hăm do úng l m, hoàn toàn úng armed to the teeth (xem) arm to cast something in someone's teeth (xem) cast to escape by (with) the skin of one's teeth may mà thoát, suýt n a thì nguy to fight tooth and nail chi n u ác li t, ánh nhau ác li t to have a sweet tooth (xem) sweet in the teeth of i l p v i, ch ng l i; b t ch p, b t c n 1. n the tooth of orders b t ch p các l nh ã ban ra 2. n the tooth of the wind ngư c gió to set someone's teeth on edge (xem) edge to show one's teeth nhe răng; t v hăm do to chance one's arm (xem) chance to keep someone at arm's length (xem) length to make a long arm (xem) long one's right arm (nghĩa bóng) cánh tay ph i, ngư i giúp vi c c l c to put one's out further than one can draw it back again

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

6

Updatesofts.com
o

Ebook Team

129.
o

130.
o

131.
o

132.
o o

133.
o o o

134.
o

135.
o

136.
o

137.
o

138.
o

139.
o

140.
o

141.
o

142.
o

143.
o

144.
o

145.
o

146.
o

147.
o

148.
o

149.
o

làm cái gì quá áng to shorten the arm of somebody h n ch quy n l c c a ai to throw oneself into the arms of somebody tìm s che ch c a ai, tìm s b o v c a ai to welcome (receive, greet) with open arms ón ti p ân c n, ni m n at someone's feet dư i trư ng ai; là c a ai ang c u c nh ai to be (stand) on one's feet ng th ng l i kho m nh có công ăn vi c làm, t l p to carry someone off his feet làm cho ai ph n kh i, gây c m h ng cho ai to fall on (upon) one's feet (xem) fall to find (know) the length of someone's feet bi t như c i m c a ai, n m ư c thóp c a ai to have the ball at one's feet (xem) ball to have feet of clay chân t sét d b l t , th không v ng to have one food in the grave g n t xa tr i to have (put, set) one's foot on the neck of somebody è u cư i c ai to keep one's feet (xem) feet to measure anothers foot by one's own last suy b ng ta ra b ng ngư i to put one's foot down (xem) put to put one's foot in it (xem) put to put (set) someone back on his feet ph c h i s c kho cho ai; ph c h i a v cho ai to set on foot (xem) set with foat at foot ã (ng a cái) [with one's] feet foremost b khiêng i chôn to cast about i tìm ng này, ng khác

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

7

Updatesofts.com
o

Ebook Team

150.
o

151.
o

152.
o

153.
o o

154.
o o o

155.
o o o o

156.
o

157.
o o o o

o

158.
o

159.
o

160.
o

161.
o

162.
o

163.
o

164.

tìm cách, ki m c , xoay s ( làm gì) to cast aside v t i, lo i ra, b i to cast away li ng ném, quăng, v t 1. o cast away all cares v t h t nh ng n i ưu tư to be cast away (hàng h i) b m (tàu) to cast back quay l i, tr l i (nghĩa bóng) nh c l i, h i tư ng l i to cast down v t xu ng, quăng xu ng nhìn xu ng (m t) làm th t v ng, làm chán n n 1. o be cast down chán n n, th t v ng to cast off lo i b , th i, v t b , t b th (chó) (hàng h i) th , qăng (dây...) thai l i (mũi an) to cast out u i ra to cast up tính, c ng l i, g p l i ng ng ( u); ngư c m t v t lên, quăng lên, ném lên trách móc 1. o cast something up to someone trách móc ai v vi c gì (y h c) nôn ra, m a ra to cast lott (xem) lot to cast in one's lot with somebody cùng chia s m t s ph n v i ai to cast oneself on (upon) somebody's mercy trông lòng thương c a ai to cast something in someone's teeth trách móc ai v vi c gì to cast a vote b phi u the die is cast (xem) die on the chance

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

8

Updatesofts.com
o

Ebook Team

165.
o

166.
o

167.
o

168.
o

169.
o

170.
o

171.
o

172.
o

173.
o

174.
o

175.
o

176.
o

177.
o

178.
o

179.
o

180.
o

181.
o

182.
o

183.
o

184.
o

may ra có th 1. 'll call at his house on the chance of seeing him before he leaves home tôi s l i nhà h n may ra có th g p h n trư c khi h n i the main chance cơ h i làm giàu, cơ h i ph t 1. he capitalist always has an eye to the main chance nhà tư b n luôn luôn tìm cơ h i ph t all my eye [and Betty martin] chuy n t m phào, chuy n tào lao, chuy n bá láp, i u vô lý an eye for an eye ăn mi ng tr mi ng to be all eyes nhìn ch m ch m to be up to the eyes in ng p u (công vi c, n n n) to be very much in the public eye là ngư i có tai m t trong thiên h to cast sheep's eyes (xem) sheep to catch the speaker's eye ư c ch t ch (ngh vi n) trông th y mình giơ tay và cho phát bi u to clap (set) one's eyes on nhìn eyes front! (xem) front eyes left! (quân s ) nhìn bên trái! eyes right! (quân s ) nhìn bên ph i! the eye of day m t tr i to give on eye to someone theo dõi ai; trông nom ai to give an eye to someone theo dõi ai; trông nom ai to give the glad eye to somebody (xem) glad to have an eye for có con m t tinh i v , r t tinh t to have an eye to something l y cái gì làm m c ích to have an eye to everything chú ý t ng li t ng tí to have eyes at the back of one's head có m t r t tinh, cái gì cũng nhìn th y

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

9

Updatesofts.com 185.
o

Ebook Team

186.
o

187.
o

188.
o

189.
o

190.
o

191.
o

192.
o

193.
o

194.
o

195.
o

196.
o

197.
o

198.
o

199.
o

200.
o

201.
o

202.
o

203.
o

204.
o o

205.
o

206.

to have one's eye well in at shooting m t tinh b n gi i his eyes arr bigger than his belly no b ng ói con m t if you had half an eye n u anh không mù, n u anh không n n in the eyes of theo s ánh giá c a, theo con m t c a in the eye of the law ng v m t pháp lý, ng v m t lu t pháp in the eye of the wind ngư c gió in the mind's eye trong trí tư ng tư ng; trong s nhìn trư c to lose an eye mù m t m t to make eyes li c m t ưa tình to make someone open his eyes làm ai tr m t nhìn (vì ng c nhiên) my eye(s)! l nh ! to maked eye m t thư ng (không c n eo kính) to see eye to eye with somebody ng ý v i ai to see with half an eye trông th y ngay to throw dust in somebody's eyes (xem) dust under the eye of somebody dư i s giám sát c a ai where are your eyes? thong manh à?, m t âu? to wipe somwone's eys (t lóng) ph ng tay trên ai, i nư c trư c ai with an eye to something nh m cái gì to bite the dust bite dust and heat gánh n ng c a cu c u tranh 1. o bear the dust and heat of the war gánh cái gánh năng c a cu c chi n tranh to give the dust to somebody (t M ,nghĩa M ) cho ai hít b i, vư t lên trư c ai in the dust

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

10

Updatesofts.com
o

Ebook Team

207.
o

208.
o

209.
o

210.
o

211.
o

212.
o

213.
o

214.
o

215.
o

216.
o

217. 218.
o

219.
o

220.
o

221.
o

222.
o

223.
o o

224.
o

225.
o

226.
o

227.
o

228.

ch t, v v i cát b i to shake of the dust of one's feet t c gi n b i to take somebody's dust (t M ,nghĩa M ) hít b i c a ai, ch y sau ai to throw dust in somebody's eyes loè ai to love in a cottage ái tình và nư c lã one can't get it for love or money không có cách gì l y ư c cái ó to play for love chơi vì thích không ph i vì ti n there is no love lost between them chúng nó ghét nhau như ào t i to addle one's head (xem) addle to bang (hammer knock) something into somebody's head nh i nhét cái gì vào u ai to be able to do something on one's head (t lóng) có th làm ư c m t cái gì m t cách d dàng to be head over ears in to be over head and ears in ng p lút n u n c , ng p n mang tai 1. o be head over ears in debt n n n ng p lên n t n u, n như chúa ch m to be (go) off one's head m t trí, hoá iên to beat somebody's head off ánh v u ai; ánh g c ai; ánh b i ai hoàn toàn better be the head of a dog than the tail of a lion (t c ng ) u gà còn hơn uôi trâu to buy something over somebody's head mua tranh ư c ai cái gì by head and shoulders above somebody kho hơn ai nhi u cao l n hơn ai m t u to carry (hold) one's head high ng ng cao u can't make head or tail of không hi u u uôi ra sao to cost someone his head làm chi ai m t u horse eats its head off (xem) eat to get (take) into one's head that

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

11

Updatesofts.com
o

Ebook Team

229.
o

230.
o

231. 232.
o

233.
o o

234.
o

235.
o

236.
o

237.
o

238.
o

239.
o

240.
o

241.
o

242.
o

243.
o

244.
o

245.
o

246.
o

247.
o

248.
o

249.
o

250.
o

nghĩ r ng, inh ninh r ng; mu n r ng to fet (put) somebody (something) out of one's head quên ai (cái gì) i, không nghĩ n ai (cái gì) n a to give a horse his head th dây cương ra cho ng a i t do tho i mái to have a head on one's shoulders to have [got] one's head screwed on the right way sáng su t, có óc phán oán, có óc suy xét head first (foremost) l n ph c u xu ng trư c (nghĩa bóng) v i vàng, h p t p head and front ngư i xư ng và lânh o (m t phong trào...) head of hair mái tóc dày c m head over heels (xem) heel to keep one's head (a level head, a cool head) gi bình tĩnh, i m tĩnh to keep one's head above water (xem) above to lay (put) heads together h i ý v i nhau, bàn b c v i nhau to lose one's head (xem) lose to make head ti n lên, ti n t i to make head against kháng c th ng l i not right in one's head gàn gàn, hâm hâm old head on young shoulders khôn ngoan trư c tu i out of one's head do mình nghĩ ra, do mình t o ra to stand on one's head (nghĩa bóng) l p d to talk somebody's head off (xem) talk to talk over someone's head nói khó hi u, làm cho ai không hi u gì c to turn something over in one's head suy i tính l i cái gì trong óc, nghi n ng m cái gì trong óc two heads are better than one (t c ng ) ý ki n t p th bao gi cũng sáng su t hơn, ba ông th da b ng Gia Cát Lư ng

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

12

Updatesofts.com 251.
o

Ebook Team

252.
o

253.
o

254.
o

255.
o

256.
o

257.
o

258.
o

259.
o

260.
o

261.
o

262.
o

263.
o

264.
o

265.
o

266.
o

267.
o

268.
o

269.
o

270.
o

271. 272.
o

bull in a china shop ngư i v ng v , lóng ngóng to take the bull by the horns không s khó khăn nguy hi m to coin money (xem) coin for my money (thông t c) theo ý tôi; theo s thích c a tôi to marry money l y ch ng giàu; l y v giàu money makes the mare [to] go có ti n mua tiên cũng ư c money for jam (for old rope) (t lóng) làm chơi ăn th t as pround as a cock on his own dunghill (t c ng ) chó c y g n nhà, gà c y g n chu ng old cock c n i, ông t (g i ngư i thân) that cock won't fight cái m o ó không ăn thua; k ho ch ó không ăn thua; lý l ó không nư c gì to set store by ánh giá cao to set no great store by coi thư ng store is no sore càng nhi u c a càng t t to gather roses (life's rose) tìm thú hư ng l c life is not all roses i không ph i hoa h ng c , i s ng không ph i lúc nào cũng sung sư ng an nhàn a path strewn with roses cu c s ng y l c thú there is no rose without a thorn (t c ng ) không có hoa h ng nào mà không có gai, không có i u gì sư ng mà không có cái kh kèm theo under the rose bí m t âm th m, kín áo, lén lút as large as life (xem) large to escape with life and limb thoát ư c an toàn for one's life for dear life thoát ch t

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

13

Updatesofts.com 1. o run for dear life ch y thoát ch t for the life of me upon my life dù ch t 1. can't for the life of me dù ch t tôi cũng không th nào to bring to life làm cho h i t nh to come to life h i t nh, h i sinh to have the time of one's life chưa bao gi vui thích tho i mái như th high life xã h i thư ng lưu, xã h i t ng l p trên in one's life lúc sinh th i in the prime of life lúc tu i thanh xuân to see life (xem) see single life (xem) single to take someone's life gi t ai to take one's own life t t , t sát, t v n to the life truy n th n, như th t all's fish that comes to his net l n bé, to nh h n quơ t t to be as drunk as a fish say bí t to be as mute as a fish câm như h n to drink like a fish (xem) drink to feed the fishes ch t u i b say sóng like a fish out of water (xem) water to have other fish to fly có công vi c khác quan tr ng hơn he who would catch fish must not mind getting wet mu n ăn cá ph i l i nư c, mu n ăn hét ph i ào giun

Ebook Team

273. 274.
o

275.
o

276.
o

277.
o

278.
o

279.
o

280.
o

281.
o

282.
o

283.
o

284.
o

285.
o

286.
o

287.
o

288.
o

289.
o

290.
o o

291.
o

292.
o

293.
o

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

14

Updatesofts.com 294.
o

Ebook Team

295.
o

296.
o

297.
o

298.
o

299.
o

300.
o

301.
o

302.
o

303.
o

304.
o

305.
o

306.
o

307.
o

308.
o

309.
o

310.
o

311.
o

312.
o

313.
o

314.
o

315.
o

316.
o

neither fish, fish, not good red herring môn ch ng ra môn, khoai ch ng ra khoai never fry a fish till it's caught chưa làm vòng ch v i mong ăn th t never offer to teach fish to swim ch nên múa rìu qua m t th a pretty kettle of fish (xem) kettle there's as good fish in the sea as ever came out of it th a m a ch a chan, nhi u vô k to back water chèo ngư c to be in deep water(s) (xem) deep to be in low water (xem) low to be in smooth water vào hoàn c nh thu n l i; thu n bu m xuôi gió to bring water to someone's mouth làm ai thèm ch y dãi to cast (throw) one's bread upon the water(s) làm i u t t không c n ư c tr ơn to go through fire and water (xem) fire to hold water (xem) hold to keep one's head above water (xem) above like a fish out of water như cá trên c n; l c lõng b ng trong m t môi trư ng m i l to spend money like water tiêu ti n như nư c still waters run deep (xem) deep to throw cold water on gi i gáo nư c l nh vào; làm cho n n chí written in water nh t th i (ti ng tăm); chóng b quên (thành tích) to go to sea tr thành thu th to follow the sea làm ngh thu th to put to sea ra khơi half seas over quá chén

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

15

Updatesofts.com 317.
o

Ebook Team

318.
o

319.
o

320.
o

321.
o

322.
o

323.
o

324.
o

325.
o

326.
o

327.
o

328.
o

329.
o

330.
o

331.
o

332.
o

333.
o

334.
o

335.
o

busy as a bee h ts cb n to have a bee in one's bonnet nung n u trong óc m t ý nghĩ gì; có m t cái gì ám nh trong u to have one's head full of bees; to have been in the hesd (brains) p trong lòng nh ng m ng tư ng vi n vông to put the bee on (t M ,nghĩa M ), (t lóng) nài xin, xin l i nh i to bread like rabbits sinh sôi n y n nhanh, nhanh (như th ) Weish rabbit món bánh mì rán v i phó mát hare and tortoise kiên nh n th ng tài ba more power to your elbow! c lên n a nào! to be in two minds do d , không nh t quy t to be of someone's mind ng ý ki n v i ai 1. e are all of one mind chúng tôi nh t trí v i nhau 2. am of his mind tôi ng ý v i nó 3. am not of a mind with him tôi không ng ý v i nó to be out of one's mind m t bình tĩnh not to be in one's right mind không t nh trí to bear (have, keep) in mind ghi nh ; nh , không quên to give someone a piece (bit) of one's mind nói cho ai m t tr n to have a great (good) mind to có ý mu n 1. have a good mind to visit him tôi mu n n thăm h n to have hair a mind to do something mi n cư ng làm gì; không toàn tâm toàn ý làm gì to have something on one's mind có cái gì b n tâm, có cái gì l n qu n trong tâm trí not to know one's own mind phân vân, do d to make up one's mind quy t nh, nh t nh; ành ph i coi như là không tránh ư c

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

16

Updatesofts.com

Ebook Team

336.
o

337.
o

338.
o

339.
o

340.
o

341.
o

342.
o

343.
o

344.
o

345.
o

346.
o

347.
o

348.
o

349.
o

350.
o

351.
o

352.
o

353.
o

354.
o

355.

1. o make up one's mind to do something quy t nh làm vi c gì 2. o make up one's mind to some mishap ành ph i ch u m t s không may nào ó coi như là không tránh ư c to pass (go) out of one's mind b quên i to put someone in mind of nh c nh ai (cái gì) to set one's mind on (xem) set to speak one's mind nói th ng, nghĩ gì nói n y to take one's mind off không ý, không chú ý; ý ra ch khác to tell someone one's mind nói cho ai hay ý nghĩ c a mình absence of mind (xem) absence frame (state) of mind tâm tr ng month's mind (xem) month out of sight out of mind (xem) sight presence of mind (xem) prresence time of mind to one's mind theo ý, như ý mu n 1. o my mind theo ý tôi at the top of the tree b c cao nh t c a ngành ngh to be up a tree (nghĩa bóng) g p khó khăn lúng túng to be put to fire and sword trong c nh nư c sôi l a b ng burnt child dreads the fire chim ph i tên s làn cây cong the fat is in the fire (xem) flat to go through fire and water ương u v i nguy hi m to hang fire (xem) hang to miss fire

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

17

Updatesofts.com
o o

Ebook Team

356.
o

357.
o

358. 359.
o

360.
o

361.
o

362.
o

363.
o o o

364.
o

365.
o

366.
o

367.
o

368.
o

369.
o

370.
o

371.
o

372.
o

373.
o

374.
o

375.

(như) to hang fire th t b i (trong vi c gì) out of the frying-pan into the fire tránh v dưa g p v d a to play with fire chơi v i l a ((nghĩa en) & (nghĩa bóng)) to pour oil on fire to add fuel to the fire l a cháy thêm d u to set the Thames on fire làm nh ng vi c kinh thiên ng a to set the world on fire (t M ,nghĩa M ) thành công r c r ; l ng danh to fit (put) the axe in (on) the helve gi i quy t ư c m t v n khó khăn to get the axe (thông t c) b th i h i b u i h c (h c sinh...) b (b n...) b rơi to hang up one's axe rút lui kh i công vi c; t b nh ng vi c làm không mang l i k t qu gì to have an axe to grind (xem) grind to lay the axe to the root of (xem) root to send the axe after the helve li u cho n cùng; âm lao theo lao to blush to the roots of one's hair th n c m t; m t tía tai roof and branch hoàn toàn, tri t 1. o destroy root and branch phá hu hoàn toàn to lay the axe to the root of ào t n g c (cây); phá hu i, tr t n g c (cái gì) to strike at the root of something (xem) strike to be all the world to là t t c 1. He was all the world to his mother i v i m nó thì nó là t t c to carry the world before one thành công hoàn toàn và nhanh chóng for all the world (xem) for for the world

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

18

Updatesofts.com
o

Ebook Team

376.
o

377.
o

378.
o

379.
o

380.
o

381.
o

382.
o

383.
o

384.
o

385.
o o

386.
o

o

387.
o

388.
o o

389.
o o o o

không vì b t c lý do gì, không i nào 1. would not do it for the world không i nào tôi làm cái ó to the world (t lóng) h t s c, r t m c 1. drunk to the world say bí t 2. tired to the world m t nhoài to take the world as it is i th nào thì ph i theo th top of the world (t lóng) không chê vào âu ư c, tuy t di u world without end vĩnh vi n the world, the flesh and the devil m i cái cám d con ngư i would give the world for something (xem) give to beat about the bush (xem) beat good wine needs no bush (t c ng ) h u x t nhiên hương to take to the bush tr n vào r ng i ăn cư p to beat about khua (b i...), khu y (nư c...) ( lùa ra) (hàng h i) i vát to beat down ánh tr ng, h 1. o beat down prices ánh h giá; m c c ư c h giá làm th t v ng, làm chán n n 1. e was thoroughly beaten down nó hoàn toàn th t v ng, nó chán n n rã r i to beat in ánh th ng; ánh v to beat out p b t ra, n n m ng ra (kim lo i...) d p t t (ng n l a...) to beat up ánh (tr ng, kem...) i kh p (m t vùng...) truy lùng, theo dõi (ai...) (quân s ) b t, m (lính)

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

19

Updatesofts.com

Ebook Team

1. o beat up recruits m lính o (hàng h i) i vát, ch y gi t vào b o khua (b i...), khu y (nư c...) ( lùa ra) 390. to beat about the bush o nói quanh 391. to beat it o (t M ,nghĩa M ), (t lóng) ch y tr n cho nhanh 1. eat it! (t M ,nghĩa M ) cút i!, cút ngay!, xéo ngay! 392. to beat one's brains o (xem) brain 393. to beat somebody hollow (all to prices, to nothing, to ribbands, to smithereens to stricks) o hoàn toàn ánh b i ai; ánh ai tơi b i 394. to beat up the quarters of somebody o (xem) quarter 395. against the sun o ngư c chi u kim ng h 396. to hail (adore) the rising sun o khúm núm xun xoe v i th l c m i, phù th nh 397. to hold a candle to the sun o t èn gi a ban ngày (làm m t vi c th a) 398. to make hay while the sun shines o (xem) hay 399. a place in the sun o a v t t trong xã h i 400. to rise with the sun o d ys m 401. Sun of righteousness o Chúa 402. with the sun o theo chi u kim ng h 403. to cry for the moon o (xem) cry 404. to shoot the moon o (t lóng) d n nhà i trong êm t i tránh tr ti n nhà 405. once in a blue moon o r t hi m, ít khi, năm thì mư i ho 406. the man in the moon o chú cu i, ngư i mơ m ng vơ v n 407. one's bright particular star o m c tiêu mà mình d c toàn tâm toàn ý th c hi n 408. to see stars o n om óm m t 409. against time

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

20

Updatesofts.com
o

Ebook Team

410.
o

411.
o

412.
o

413.
o o

414.
o

415.
o

416.
o

417.
o

418.
o

419.
o

420.
o

421.
o

422.
o

423.
o

424.
o

425.
o

426.
o

427.
o

428.
o

429.
o

430.
o

h t s c kh n trương; tranh th th i gian; vư t th i gian at times th nh tho ng, ôi khi, ôi lúc ahead of time x ahead to be ahead of one's time (nghĩa bóng) có nh ng tư tư ng quá c p ti n behind the times (xem) behind to be born before one's time (before times) non (tr ) i trư c th i i all the time su t, luôn luôn, lúc nào cũng between times gi a lúc y, trong kho ng th i gian y for the time being (xem) being from time to time th nh tho ng, ôi lúc to gain time trì hoãn, kéo dài th i gian in time úng lúc; úng nh p in no time (xem) no to keep good time (xem) keep to make up for lost time l y l i th i gian ã m t out of time không úng lúc; không úng nh p to pass the time of day with chào h i (ai) time of life tu i (c a ngư i) time of one's life th i gian vui thích tho i mái ư c tr i qua till the cow comes home mãi mãi, lâu dài, vô t n 1. 'll be with you till the cow comes home tôi s l i v i anh mãi mãi as cross as two sticks (xem) cross in a cleft stick vào th bí, vào th ti n lui u khó to cut one's stick (xem) cut

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

21

Updatesofts.com 431.
o

Ebook Team

432.
o

433.
o

434.
o

435.
o

436.
o

437.
o

438.
o

439.
o

440.
o o

441.
o

442.
o

443.
o o o

444.
o

445.
o

446.
o

447.
o

448.
o

449.
o

450. 451. 452. 453.
o

to want the stick mu n ph i òn to be at the pains of doing something ch u thương ch u khó làm cái gì to give someone a pain in the neck qu y r y ai, ch c t c ai the Man of Sorrows Chúa Giê-xu to be a fool for one's paims nh c mình mà ch ng nên công cán gì to be a fool to... không ra cái th gì khi em so sánh v i... to be no (nobody's) fool không ph i là ng c, không ph i là ngu d i; khôn ngoan láu fool's bolt is soon shot s p h t lý s to make a fool of oneself x s như m t th ng ng c to make a fool of somebody ánh l a ai làm cho ai hoá thanh m t th ng xu n ng c man is fool or physician at thirty ngư i khôn ngoan không c n bác sĩ no fool like an old fool già còn chơi trông b i to play the fool làm trò h l m to làm trò v v n, làm trò ng to be sweet on (upon) somebody ph i lòng ai, mê ai to drop a brick (t lóng) h , ph m sai l m to have a brick in one's hat (t lóng) say rư u like a hundred of bricks (thông t c) v i t t c s c m nh có th è b p ư c to make bricks without straw (xem) straw bad hat (nghĩa bóng) ngư i x u, ngư i ê ti n, ngư i không có luân thư ng to go round with the hat to make the hat go round to pass round the hat to send round the hat i quyên ti n

o lý

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

22

Updatesofts.com 454.
o

Ebook Team

455. 456.
o

457.
o

458.
o

459.
o

460.
o

461.
o

462.
o

463.
o

464.
o

465.
o

466.
o

467.
o

468.
o

469.
o

470.
o

471.
o o

472.
o

473.
o

474.
o

475.
o

476.
o

to hang one's hat on somebody (t M ,nghĩa M ) l thu c vào ai; bám vào ai, d a vào ai; hy v ng vào ai hat in hand with one's hat in one's hand khúm núm his hat covers his family (thông t c) anh ta s ng c thân không có gia ình to keep something under one's hat gi bí m t i u gì my hat! th t à!, th à! (t ý ng c nhiên) to take of one's hat to somebody (xem) take to talk through one's hat (t lóng) huênh hoang khoác lác to throw one's hat into the ring nh n l i thách under one's hat (thông t c) h t s c bí m t, t i m t there's many a slip 'twixt the cup and the lip (xem) cup to give someone the slip tr n ai, l n tr n ai a slip of a boy m t c u bé m nh kh nh to come to [an] anchor th neo, b neo (tàu) to lay (have) an anchor to windward (nghĩa bóng) có nh ng bi n pháp th n tr ng; c n t c vô ưu to be all tongue ch nói thôi, nói luôn m m to find one's tongue dè d t (ngư ng ngùng, lúng túng, im l ng...) mãi m i nói to give (throw) tongue nói to s a to have lost one's tongue r t rè ít nói to have one's tongue in one's cheek (xem) cheek to have a quick (ready) tongue lém mi ng; mau mi ng to hold one's tongue nín l ng, không nói gì to keep a civil tongue in one's head (xem) civil

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

23

Updatesofts.com 477.
o

Ebook Team

478.
o

479.
o

480.
o

481.
o

482.
o

483.
o

484.
o o

485.
o

486.
o

487.
o

488.
o

489.
o

490.
o o

491.
o

o

492.
o

493.
o o

494.
o

495.
o

much tongue and little judgment nói nhi u nghĩ ít to wag one's tongue (xem) wag a tongue debate m t cu c u kh u, m t cu c tranh lu n tongue valiant b o nói what a tongue! ăn nói l ch ! to play [the] wag tr n h c to look at someone out of the tail of one's eyes li c ai to put (have) one's tail between one's legs s c p uôi l y làm x u h , h th n to turn tail chu n m t, quay ít ch y m t to twist someone's tail qu y r y ai, làm phi n ai a near go s suýt ch t all (quite) the go (thông t c) h p th i trang it's no go (thông t c) vi c y không xong âu; không làm ăn gì ư c to be on the go b n r n ho t ng ang xu ng d c, ang suy to come about x y ra, x y n 1. ow could this come about? sao vi c ó có th x y ra ư c? i chi u 1. he wind had come abour gió ã i chi u to come across tình c g p, b t g p, tình c th y to come after theo sau, i theo n i dòng, n i nghi p, k nghi p, k th a to come again tr l i to come against ng ph i, va ph i

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

24

Updatesofts.com 496.
o

Ebook Team

497.
o

o

498.
o o

499.
o o o

500.
o o

501.
o o

502.
o

o o o

503.
o

o

504.
o

505.
o

to come apart (asunder) tách ra, lìa ra, r i ra, bung ra to come at t t i, n ư c, n m ư c, th y 1. could not easily come at the document now bây gi thì tôi không d gì mà n m ư c tài li u ó 2. o come at the truth th y s th t x vào, xông vào (t n công) 1. he dog came at me con chó x vào tôi to come away i xa, i kh i, r i kh i lìa ra, r i ra, bung ra to come back quay l i, tr l i ( a v , quy n l i...) ư c, nh l i (t M ,nghĩa M ), (t lóng) áp l i, cãi l i to come between ng gi a (làm môi gi i, i u ình) can thi p vào, xen vào to come by qua, i qua có ư c, ki m ư c, v ư c 1. ow did you come by this document? làm sao mà anh ki m ư c tài li u này? to come down xu ng, i xu ng 1. ricces are coming down giá ang xu ng 2. oast comes down to heels áo dài xu ng t n gót ư c truy n l i, ư c l i (phong t c, t p quán, truy n th ng...) s p (nhà c a...) sa sút, suy v , xu ng d c 1. o come down in the world sa sút, xu ng d c to come down upon (on) m ng nhi c, x v ; tr ng ph t 1. o come down upon (on) somebody like a cart-load of bricks m ng nhi c ai th m t ; m ng như tát nư c vào m t ai òi ti n; òi b i thư ng to come down with xu t ti n, tr ti n, chi to come forward ng ra, xung phong

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

25

Updatesofts.com

Ebook Team

506.
o o

o o

o o o

507.
o

508.
o

509.
o

o

510.
o

o

511.
o o

1. o come forward as a candidate ( ng) ra ng c to come in i vào, tr vào (th d c,th thao) v ích (ch y ua) 1. o come in third v th ba ư c tuy n, ư c b u; lên n m quy n vào két, nh p két, thu v (ti n) 1. oney is always coming in to him ti n vào nhà nó như nư c lên, dâng (thu tri u); b t u (mùa) thành m t, thành th i trang t ra 1. o come in useful t ra là có ích; dùng ư c (vào vi c gì) 2. don't see where the joke comes in tôi không th y có cái gì (t ra) là hay ho trong câu nói ùa ó to come in for có ph n, ư c hư ng ph n 1. e will come in for most of his uncle's property nó s ư c hư ng ph n l n tài s n c a ông chú nó 2. came in for 6d ph n c a tôi là 6 ng to come in upon ng t l i, ch n l i, nói ch n to come into to come into the world ra i; to come into power n m chính quy n; to come into being (existence) hình thành, ra i; to come into fashion thành m t; to come into force (effect) có hi u l c; to come into notice làm cho ph i chú ý ư c hư ng, th a hư ng 1. o come into a property th a hư ng m t tài s n to come of do... mà ra, b i... mà ra; là k t qu c a 1. hat comes of being quick tempered cái ó là do tính khí nóng n y quá xu t thân t 1. o come of a working family xu t thân tư m t gia ình lao ng to come off bong ra, róc ra, r i ra, b t ra thoát kh i vòng khó khăn, xoay x xong 1. o come off victorious vư t ư c vòng khó khăn m t cách th ng l i

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

26

Updatesofts.com
o

Ebook Team

o

512.
o o

o o o o o

513.
o o o o

o

o

o

514.
o o

o

515.
o o

ư c th c hi n, ư c hoàn thành 1. lan comes off satisfactorily k ho ch ư c th c hi n t t p (thông t c) come off it! thôi câm m m i! thôi i, ng có nói như v y!; thôi ng có d cái gi ng y ra n a! to come on i ti p, i t i ti n lên, t i g n 1. he enemy were coming on quân ch ang t i g n n i lên thình lình (gió, bão), phát ra thình lình (b nh); ti n b , ti p t c phát tri n, mau l n (cây, a bé...) ư c em ra th o lu n (v n , d lu t...) ư c trình di n trên sân kh u ra sân kh u (di n viên) ra toà 1. ome on! i nào, i i!; c vi c!; c th i, ta thách y! to come out ra, i ra ình công vư t kh i (th thách v i ít nhi u thành công) l ra ((nghĩa en) & (nghĩa bóng)) 1. he truth comes out s th t l ra 2. o come out against somebody ra m t ch ng l i ai ư c xu t b n; ra (sách, báo) 1. o come out on Saturday ra ngày th b y (báo) ư c x p (trong kỳ thi) 1. am came out first Tam thi ã ư c x p ng u m i ra i; m i lên sân kh u l n u to come over vư t (bi n), băng ( ng...) sang phe, theo phe 1. e has come over to us h n ã sang phe chúng tôi choán, trùm lên (ngư i nào) 1. fear comes over me cơn s trùm lên tôi, tôi s hãi to come round i nhanh, i vòng h i ph c (s c kho sau tr n m); h i t nh, t nh l i (sau cơn ng t, sau khi b ánh thu c mê); nguôi i, d u i (sau cơn gi n...)

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

27

Updatesofts.com
o

Ebook Team

o

o

516.
o

o

o

o

o

517.
o o

518.
o o

o

o

tr l i, quay l i, t i (có nh kỳ) 1. hen Spring comes round khi mùa xuân tr l i, khi xuân v t t l i chơi 1. o come round one evening th nào cũng t t l i chơi tôi m t bu i chi u nào ó thay i h n ý ki n, thay i h n quan i m to come to n, i n 1. o come to a decision i t i m t quy t nh 2. o come do nothing không i n âu, không i n k t qu nào 3. o come to the point i vào v n , i vào vi c 4. o come to a standstill ng ng l i; i n ch b t c h i t nh, t nh l i; t nh trí l i; t nh ng 1. o come to one's senses t nh l i; t nh trí l i; t nh ng th a hư ng, ư c hư ng 1. o come to one's own ư c hư ng ph n c a mình lên t i 1. t comes to one thousand s ti n lên t i m t nghìn (hàng h i) b neo; d ng l i (tàu) to come under rơi vào lo i, n n trong lo i rơi vào, ch u ( nh hư ng) to come up t i g n, n g n (ai, m t nơi nào) ư c nêu lên, ư c t ra (v n th o lu n) 1. o come up for discussion ư c nêu lên th o lu n (t hi m,nghĩa hi m) thành m t 1. igh cillars are coming up c c n cao ang tr thành m t lên t i, t t i, theo k p, b t k p 1. he water came up to his chin nư c lên t i c m nó 2. he performance did not come up to what we expected bu i bi u di n không ( t t i) thành công như ý chúng tôi mong i 3. came up with them just outside the town ra kh i thành ph thì tôi b t k p chúng nó

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

28

Updatesofts.com
o

Ebook Team

519.
o o o o

520.
o

521.
o

522.
o

523.
o

524. 525.
o

526.
o o

527.
o

528.
o

529.
o

530.
o

531.
o o

532.
o

533.
o

534.
o

vào i h c to come upon t n công b t thình lình, t kích ch t g p, b t g p, ch t th y ch t n y ra trong óc, ch t có ý nghĩ là m t gánh n ng cho, è lên u (ai); yêu c u òi h i, b t ch u trách nhi m 1. e came upon me for damages nó b t tôi ch u trách nhi m b i thư ng cho nó to come across the mind ch t n y ra ý nghĩ to come a cropper (xem) cropper come along (thông t c) i nào; mau lên, nhanh lên to come clean thú nh n, nói h t to come easy to somebody to come natural to somebody không có gì khó khăn i v i ai to come home tr v nhà, tr l i nhà gây n tư ng, ư c hi u rõ, có hi u l c, có hi u qu ; ánh trúng, ánh trúng vào ch y u, ch m n c 1. is remark came home to them l i nh n xét c a anh ta ánh trúng vào ch y u c a h to come near n g n, suýt n a 1. o come near failing suýt n a h ng, suýt n a th t b i to come of age n tu i trư ng thành come off your high horse (your perch)! (t M ,nghĩa M ), (thông t c) ng có làm b làm t ch n a!, ng có lên râu n a! come out with it! mu n nói gì thì nói i! to come right úng (tính...) thu x p, n tho , thu x p xong xuôi to come short không t ư c, th t b i to come short of thi u, không áp ng yêu c u first come first served n trư c thì ư c gi i quy t trư c, n trư c thì ư c ph c v trư c

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

29

Updatesofts.com 535.
o

Ebook Team

536.
o

537.
o

538.
o

539.
o

540.
o o o

541.
o

542.
o

543.
o

544.
o

545.
o

546.
o

547.
o

548.
o

549.
o o

550.
o o

o o o

551.
o

552.

how come? (t M ,nghĩa M ), (thông t c) th nào?, sao? it comes hard on him th t là m t v au cho nó to show in ưa vào, d n vào to whow off khoe khoang, phô trương (c a c i, tài năng) to show out ưa ra, d n ra to show up l ra, l m t n (ai) (thông t c) xu t hi n, ló m t ra, xu t u l di n; có m t (t M ,nghĩa M ), (thông t c) vư t xa, hơn nhi u to show a clean pair of heels (xem) heel to show the cloven hoof (xem) hoof to show one's colours l b n ch t c a mình; l ng phái c a mình to show fight (xem) fight to show one's hands l ý c a mình to show a leg (xem) leg to show the white feather (xem) feather to bring about làm x y ra, d n n, gây ra to bring back em tr l i, mang tr l i làm nh l i, g i l i to bring down em xu ng, ưa xu ng, mang xuông h xu ng, làm t t xu ng 1. o bring down the prices of goods h giá hàng hoá h , b n rơi (máy bay, chim) h b , làm nh c (ai) mang l i (s tr ng ph t...) cho (ai) 1. o bring down ruin on somebody mang l i l n b i cho ai to bring forth s n ra, sinh ra, gây ra to bring forward

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

30

Updatesofts.com
o

Ebook Team

o

553.
o o

554.
o

o

555.
o o

556.
o o o

o

o

557.
o

558.
o

559.
o

560.
o

ưa ra, nêu ra, ra, mang ra 1. an you bring forward any proofs of what you say? anh có th ưa ra ch ng c v nh ng i u anh nói ra không? 2. ring the matter forward at the next meeting! cu c h p sau ưa v n ó ra! (k toán) chuy n sang to bring in ưa vào, em vào, mang vào thu; em l i (l i t c...); ưa vào (thói quen) to bring off c u 1. o bring off the passengers on a wrecked ship c u các hành khách trên chi c tàu b n n (thông t c) ưa n thành công to bring on d n n, gây ra làm cho ph i bàn cãi to bring out ưa ra, mang ra, em ra nói lên xu t b n 1. o bring out a book xu t b n m t cu n sách làm n i b t, làm l rõ ra 1. o bring out the meaning more clearly làm n i b t nghĩa gi i thi u (m t thi u n cho m i d các cu c chiêu ãi, khiêu vũ...) to bring over làm cho thay i l i suy nghĩ, thuy t ph c to bring round làm cho t nh l i, làm cho h i l i 1. o bring round to làm cho thay i ý ki n theo to bring through giúp vư t qua khó khăn hi m nghèo to bring to d n n, ưa n (m t tình tr ng nào); làm cho 1. o bring to terms ưa n ch tho thu n; ưa n ch ph i nh n i u ki n 2. o bring to light ưa ra ánh sáng; khám phá 3. o bring to pass làm cho x y ra 4. o bring to an end k t thúc, ch m d t

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

31

Updatesofts.com

Ebook Team

o

561.
o o

562.
o

563.
o o

564.
o o o o o

565.
o

566.
o

567.
o

568.
o

o

569.
o o

570.
o

571.
o o

572.
o

o

5. o someone to his senses làm cho ai ph i th y trái, làm cho ai ph i bi t i u (hàng h i) d ng l i, l i to bring together gom l i; nhóm l i, h p l i k t thân (hai ngư i v i nhau) to bring under làm cho vào khuôn phép, làm cho ngoan ngoãn, làm cho vâng l i, làm cho ph c tùng to bring up em lên, mang lên, ưa ra nuôi dư ng, giáo d c, nuôi n ng, d y d to be brought up in the spirit of communism ư c giáo d c theo tinh th n c ng s n làm ng ng l i; ng ng l i, l i; (hàng h i) th neo lưu ý v (v n gì); nêu (v n ) làm cho (ai) ph i ng lên phát bi u ưa ra toà to bring down the house làm cho c r p v tay nhi t li t to bring home to làm cho nh n th y, làm cho th y rõ, làm cho hi u 1. o bring home a truth to someone làm cho ai hi u m t s th t to bring into play phát huy to bring to bear on dùng, s d ng 1. o bring presure to bear on someone dùng s c ép i v i ai hư ng v , chĩa v 1. o bring guns to bear on the enemy chĩa i bác v phía quân thù to send away g i i u i di to send after cho i tìm, cho u i theo to send down cho xu ng t m u i, u i (kh i trư ng) to send for g i t mua 1. o send for something g i t mua cái gì nh n n, cho i tìm n, cho m i n

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

32

Updatesofts.com 1. o send for somebody nh n ai tìm n, cho ngư i m i n 2. o send for somebody nh n ai n, cho ngư i m i ai to send forth to ra, b c ra (hương thơm, mùi, khói...) n y ra (l c non, lá...) to send in n p, giao ( ơn t ...) ghi, ăng (tên...) 1. o send in one's name ăng tên ( kỳ thi) to send off g i i (thư, quà) phái (ai) i (công tác) u i i, t ng kh ti n ưa, hoan t ng to send out g i i, phân phát to ra, b c ra (hương thơm, mùi, khói...) n y ra 1. rees send out young leaves cây ra lá non to send round chuy n tay, chuy n vòng (v t gì) to send up làm ng d y, làm trèo lên (t M ,nghĩa M ), (thông t c) k t án tù to send coals to Newcastle (xem) coal to send flying u i i, b t h i h ra i làm cho l o o, ánh b t ra (b ng m t cái òn) làm cho ch y tan tác, làm cho tan tác to send packing u i i, t ng c i to send someone to Jericho u i ai i, t ng c ai i to send to Coventry ph t l , không h p tác v i (ai) to take after gi ng 1. e takes after his uncle nó gi ng ông chú nó to take along mang theo, em theo

Ebook Team

573.
o o

574.
o o

575.
o o o

576.
o o o

577.
o

578.
o o

579.
o

580.
o o o

581.
o

582.
o

583.
o

584.
o

585.
o

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

33

Updatesofts.com

Ebook Team

586.
o

587.
o

588.
o

589.
o o o o o

590.
o

591.
o o

o

o o

o

o o

o

o

592.
o

1. 'll take that book along with me tôi s mang theo cu n sách này v i tôi to take aside kéo ra m t ch , ưa ra m t ch nói riêng to take away mang i, l y i, em i, c t i to take back l y l i, mang v , em v 1. o take back one's words nói l i, rút lui ý ki n to take down tháo xu ng, b xu ng, h xu ng tháo ra, d ra ghi chép làm nh c, s nh c nu t khó khăn to take from gi m b t, làm y u to take in m i vào, ưa vào, d n vào, em vào (ngư i àn bà mình s ng i c nh bàn ti c) ti p ón; nh n cho tr 1. o take in lodgers nh n khách tr thu nh n, nh n nuôi 1. o take in an orphan nh n nuôi m t tr m côi mua dài h n (báo chí...) nh n (công vi c) v nhà làm 1. o take in sewing nh n khâu v nhà làm thu nh , làm h p l i 1. o take in a dress khâu h p cái áo g m có, bao g m hi u, n m ư c, ánh giá úng 1. o take in a situation n m ư c tình hình v i tin, nh m m t mà tin 1. o take in a statement nh m m t mà tin m t b n tuyên b l a ph nh, l a g t, cho vào tròng, cho vào b y to take into ưa vào, vào, em vào 1. o take someone into one's confidence th l chuy n riêng v i ai

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

34

Updatesofts.com

Ebook Team

593.
o

o

o o o o o o

594.
o

o

o o o

595.
o o

o o

596.
o o

2. o take it into one's head (mind) có ý nghĩ, có ý nh to take off b (mũ), c i (qu n áo); gi t ra, l y i, cu n i 1. o take off one's hat to somebody thán ph c ai d n i, ưa i, ti n ưa (ai) 1. o take oneself off ra i, b i nh i, xoá b , làm m t tích nu t ch ng, n c, húp s ch b t, gi m (giá...) b t chư c; nh i, gi u (th d c,th thao) gi m nh y (hàng không) c t cánh to take on m nhi m, nh n làm, gách vác 1. o take on extra work nh n làm vi c thêm (vi c ngoài gi ) 2. o take on responsibilities m nh n trách nhi m nh n ánh cu c, nh n l i thách 1. o take someone on at billiards nh n u bi a v i ai 2. o take on a bet nh n ánh cu c nh n vào làm, thuê, mư n (ngư i làm...) d n i ti p (thông t c) choáng váng, xúc ng m nh, b kích thích; làm ho ng lên to take out ưa ra, d n ra ngoài l y ra, rút ra; xoá s ch, t y s ch, làm m t i 1. o take out a stain xoá s ch m t v t b n 2. o take it out of rút h t s c l c (c a ai), làm (ai) m t l ; tr thù (ai) nh n ư c, ư c c p, ư c phát (b ng, gi y phép, gi y ăng ký...) nh n (cái gì...) bù vào; nh n s lư ng tương ương bù vào 1. s he could not get paid he took it out in goods vì nó không l y ư c ti n nên ph i l y hàng bù vào to take over chuy n, ch , ưa, d n qua ( ư ng, sông...) ti p qu n, k t c, n i nghi p, ti p t c 1. e take over Hanoi in 1954 chúng ta ti p qu n Hà n i năm 1954

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

35

Updatesofts.com 2. o take over the watch thay ( i) phiên gác to take to dùng n, nh c y n, c n n 1. he ship was sinking and they had to take to the boats tàu b chìm và h ph i dùng n thuy n ch y tr n, tr n tránh 1. o take to flight b ch y, rút ch y 2. o take to the mountain tr n vào núi b t u ham thích, b t u say mê, t p, nhi m 1. o take to drinking b t u nghi n rư u 2. o take to bad habits nhi m nh ng thói x u 3. o take to chemistry ham thích hoá h c có c m tình, ưa, m n 1. he baby takes to her murse at once a bé m n ngay ngư i vú 2. o take to the streets xu ng ư ng (bi u tình, tu n hành...) to take up nh t, c m lên, lư m lên; ưa lên, d n lên, mang lên cho (hành khách) lên (ô tô, xe l a) 1. he car stops to take up passengers xe l i cho hành khách lên, xe l i l y khách ti p t c (m t công vi c b d ...) ch n (m t ngh ); m nhi m, gánh vác (m t công vi c) thu hút, choán, chi m (th i gian, tâm trí...) hút, th m 1. ponges take up water b t bi n th m (hút) nư c b t gi , tóm 1. e was taken up by the police nó b công an b t gi (thông t c) la r y, qu m ng, trách móc ng t l i (ai...) c p n, xét n, bàn n (m t v n ) hi u 1. o take up someone's idea hi u ý ai nh n, áp d ng 1. o take up a bet nh n ánh cu c

Ebook Team

597.
o

o

o

o

598.
o o

o o o o

o

o o o o

o

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

36

Updatesofts.com

Ebook Team

o

o

599.
o

600.
o

601.
o

602.
o

603.
o

604.
o

605.
o

606.
o o

607.
o

o

608.
o o

o

609.
o o

610.

2. o take up a challenge nh n l i thách 3. o take up a method áp d ng m t phương pháp móc lên (m t mũi an tu t...) 1. o take up a dropped stitch móc lên m t mũi an tu t v n ch t (ch jơ); căng (dây cáp) to take up with k t giao v i, giao thi p v i, i l i v i, thân thi t v i, chơi b i v i to take aim (xem) aim to take one's chance (xem) chance to take earth chui xu ng l ( en & bóng) to take one's life in one's hand li u m ng to let by cho i qua to let down h th p xu ng, buông thõng, b rơi 1. he lets down her hair cô ta b xoã tóc to let in cho vào, ưa vào (t lóng) l a, b p, ánh l a to let into cho vào 1. o let someone into some place cho ai vào nơi nào cho bi t 1. o let someone into the secret cho ai hi u bi t i u bí m t to let off tha, không tr ng ph t; ph t nh ; tha th b n ra 1. o let off a gun n súng 2. o let off an arrow b n m t mũi tên ch y m t, bay m t (hơi...) to let on (t lóng) mách l o, l bí m t (t M ,nghĩa M ) gi v , làm ra v to let out

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

37

Updatesofts.com
o

Ebook Team

o

o o

611.
o

612.
o o

613.
o

614.
o

615.
o

616.
o

617.
o

618.
o

619.
o

620.
o o

o

621.
o o

622.
o

623.
o

624.
o

cho i ra, cho ch y thoát, l t ra ngoài, cho ch y ra ngoài 1. o let the water out of the bath-tub cho nư c b n t m ch y ra ti t l , cho bi t 1. o let out a secret ti t l i u bí m t n i r ng, làm cho r ng ra cho thuê r ng rãi to let out at ánh m d , x v và ch i t c t n to let up (thông t c) d u i, b t i, y u i (t M ,nghĩa M ) ng ng l i to let alone không nói n, b m c, không dính vào, không ng ch m n to let somebody alone to do something giao phó cho ai làm vi c gì m t mình to let be b m c, m c như v y không dính vào 1. et me be k tôi, m c tôi to let blood cho máu ch y, trích máu; c t ti t let bygones be bygones (xem) bygone to let the cat out of the bag l bí m t to let somebody down gently (easity) khoan th v i m t ngư i nào; không x v làm nh c ai to let fall b xu ng, buông xu ng, ném xu ng nói buông, nói vô tình, nói thi u trách nhi m 1. o let fall a remark on someone buông ra m t l i nh n xét v ai (toán h c) k (m t ư ng th ng góc) xu ng (m t c nh) to let fly b n (súng, tên l a...) ném, văng ra, tung ra 1. o let fly a torrent of abuse văng ra nh ng tràng ch i r a to let go buông ra, th ra, b l ng ra, không nghĩ n n a to let oneself go không t kìm ư c cho tình c m lôi cu n i to let somebody know b o cho ai bi t, báo cho ai bi t

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

38

Updatesofts.com 625.
o

Ebook Team

626.
o

627.
o

628.
o

629.
o

630.
o

631.
o

632.
o

633.
o

634.
o o

635.
o

o

o

636.
o o

637.
o

o

o

to let loose (xem) loose to let loose the dogs of war tung ra t t c các l c lư ng tàn phá c a chi n tranh to let pass b qua, không ý let sleeping dogs lie (xem) dog to let slip cho tr n thoát, b l , m t 1. o let slip an opportunity b l m t n t cơ h i to lets one's tongue run away with one nói vong m ng, nói không suy nghĩ to call aside g i ra m t ch ; kéo sang m t bên to call away g i i; m i i to call back g i l i, g i v to call down g i (ai) xu ng (thông t c) x v , m ng nhi c th m t to call forth phát huy h t, em h t 1. o call forth one's energy em h t ngh l c 2. o call forth one's talents em h t tài năng gây ra 1. is behaviour calls forth numerous protests thái c a anh y gây ra nhi u s ph n i g i ra ngoài to call in thu v , òi v , l y v (ti n...) m i n, g i n, tri u n 1. o call in the doctor m i bác sĩ n to call off g i ra ch khác 1. lease call off your dog làm ơn g i con chó anh ra ch khác ình l i, hoãn l i, ng ng l i; b i 1. he match was called off cu c u ư c hoãn l i làm lãng i

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

39

Updatesofts.com 1. o call off one's attention làm ãng trí to call out g i ra g i to g i (quân n àn áp...) thách u gươm to call together tri u t p (m t cu c h p...) to call up g i tên g i l i, nh c l i (m t k ni m) 1. o call up a spirit g i h n, chiêu h n g i dây nói 1. 'll call you up this evening chi u nay tôi s g i dây nói cho anh n y ra (m t ý ki n); gây ra (m t cu c tranh lu n...) ánh th c, g i d y (quân s ) ng viên, g i (nh p ngũ) to call away one's attention làm cho ãng trí; làm cho không chú ý to call in question (xem) question to call into being (existence) t o ra, làm n y sinh ra to call into play (xem) play to call over names i m tên to call a person names (xem) name to call somebody over the coals (xem) coal to call something one's own (g i là) có cái gì 1. o have nothing to call one's own không có cái gì th c là c a mình to call a spade a spade (xem) spade at call s n sàng nh n l nh call to arms l nh nh p ngũ, l nh ng viên no call to blush vi c gì mà x u h

Ebook Team

638.
o o o o

639.
o

640.
o o

o

o o o

641.
o

642.
o

643.
o

644.
o

645.
o

646.
o

647.
o

648.
o

649.
o

650.
o

651.
o

652.
o

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

40

Updatesofts.com 653.
o

Ebook Team

654.
o

655.
o

656.
o

657.
o

658.
o

659.
o

660.
o

661.
o

662.
o

663.
o

664.
o

665.
o

666.
o

667.
o

668.
o

669.
o

670.
o

671.
o o o

672.
o

673.
o

674.
o

close call (xem) close to get (have) a call upon something có quy n ư c hư ng (nh n) cái gì place (house) of call nơi thư ng lui t i công tác to blow the coals thêm d u vào l a to cary coals to Newcastle (xem) carry to hand (call, rake, drag) somebody over the coals x v ai, m ng nhi c ai to heap coals of fire on someone's head l y ơn tr oán, l y thi n tr ác to pay someone in his own coin ăn mi ng tr mi ng suit yourself tuỳ anh mu n làm gì thì làm to dust someone's coat ánh cho ai m t tr n, s a cho ai m t tr n to kilt one's coats (văn h c) vén váy it is not the gay coat that makes the gentlemen ng l y b ngoài mà xét ngư i; m c áo cà sa không h n là sư to take off one's coat c i áo s n sàng ánh nhau to take off one's coat to the work hăm h b t tay vào vi c, s n sàng b t tay vào vi c to turn one's coat tr m t, ph n ng, ào ngũ Holy Land t thánh the land of the leal thiên ư ng the land of the living hi n t i trái t này land of milk and honey nơi này sung túc l c phúc c a tr i nư c Do-thái land of Nod gi c ng to make the land trông th y t li n (tàu bi n) to see how the land lies xem s th ra sao

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

41

Updatesofts.com 675.
o

Ebook Team

676.
o o

677. 678.
o

679.
o

680.
o

681.
o

682.
o

683.
o o

684.
o

685.
o

686.
o

687.
o o

688.
o

689.
o

690.
o

691.
o

692. 693.
o

694.
o

695.

it is no use crying over spilt milk (xem) spill to be down at heels v t gót (giày) i giày v t gót, ăn m c nh ch nhác (ngư i) to be down to be down in (at) health s c kho gi m sút to be down in the mouth u xìu, chán n n, th t v ng to be down on one's luck (xem) luck down to the ground hoàn toàn 1. hat suits me down to the ground cái ó hoàn toàn thích h p v i tôi down with! o! 1. Down with imperialism! o ch nghĩa qu c! down and out (th d c,th thao) g c không d y ư c n a, b o ván (quy n Anh) cùng ư ng, cùng k , th t cơ l v n; thua cháy túi ( ánh b c) down on the nail ngay l p t c up and down (xem) up to let go down the wind (nghĩa bóng) v t b , b i to down tools bãi công ng ng vi c a bad workman quarrels with his tools (xem) quarrel all his geese are swans (xem) swan can't say bo to a goose (xem) bo to cook that lays the golden eggs tham l i trư c m t to be friends with to keep friends with thân v i to make friend in need is a friend indeed b n trong lúc khó khăn ho n n n m i th t là b n to be on the make

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

42

Updatesofts.com
o o o

Ebook Team

696.
o

697.
o

698.
o

699.
o o o

700.
o

701.
o

702.
o

703.
o

o o

o

o

704.
o

o

705.
o

(thông t c) thích làm giàu ang tăng, ang ti n (t M ,nghĩa M ), (t lóng) ang tìm ngư i ăn n m v i to make after (t c ,nghĩa c ) theo u i, eo u i to make against b t l i, có h i cho to make away v i vàng ra i to make away with hu ho i, gi t, th tiêu, kh lãng phí, phung phí xoáy, ăn c p to make back off tr l i m t nơi nào... to make off i m t, chu n, cu n gói to make off with xoáy, ăn c p to make out t, d ng lên, l p 1. o make out a plan t k ho ch 2. o make out a list l p m t danh sách 3. o make out a cheque vi t m t t séc xác minh, ch ng minh hi u, gi i thích, tìm ra manh m i, n m ư c ý nghĩa, c ư c 1. cannot make out what he has wirtten tôi không th c ư c nh ng i u h n ta vi t phân bi t, nhìn th y, nh n ra 1. o make out a figure in the distance nhìn th y m t bóng ngư i ng xa (t M ,nghĩa M ) di n bi n, ti n tri n 1. ow are things making out? s vi c di n bi n ra sao? to make over chuy n, như ng, giao, l i 1. o make over one's all property to someone l i t t c c a c i cho ai s a l i (cái gì) to make up làm thành, c u thành, g p thành, h p l i, gói ghém, thu vén 1. o make all things up into a bundle gói ghém t t c l i thành m t bó

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

43

Updatesofts.com
o

Ebook Team

o

o

o

o

o

706.
o

707.
o

708. 709.
o

710.
o

711.
o

712.
o

713.
o

714.
o

715. 716.
o

717.
o

718.
o

719.
o

720.
o

721.

l p, d ng 1. o make up a list l p m t danh sách b a, b a t 1. t's all a made up story ó là m t câu chuy n hoàn toàn b a t hoá trang 1. o make up an actor hoá trang cho m t di n viên thu x p, dàn x p, dàn hoà 1. he two friends have had a quarrel, but they will soon make it up hai ngư i b n xích mích v i nhau, nhưng r i h s dàn hoà ngay thôi n bù, b i thư ng 1. o make some damage up to somebody b i thư ng thi t h i cho ai b khuy t, bù, bù p to make with (t lóng) s d ng to make amends for something (xem) amends to make as if to make as though làm như th , hành ng như th to make beleive (xem) beleive to make bold to (xem) bold to make both ends meet (xem) meet to make free with ti p ãi t nhiên không khách sáo to make friends with (xem) friend to make fun of to make game of ùa c t, ch nh o, gi u to make good (xem) good make haste! (xem) haste to make a hash of job (xem) hash to make hay while the sun shines (xem) hay to make head

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

44

Updatesofts.com
o

Ebook Team

722.
o

723.
o

724.
o

725.
o

726.
o

727.
o

728.
o

729.
o

730.
o

731.
o

732.
o

733.
o

734.
o

735.
o

736.
o

737.
o

738.
o

739.
o

740.
o

741.
o

742.
o

743.
o

744.

(xem) head to make head against (xem) head to make headway (xem) headway to make oneself at home t nhiên như nhà, không khách sáo to make love to someone (xem) love to make little (light, nothing) of coi thư ng, coi r , không chú ý ên, không quan tâm to make much of (xem) much to make the most of (xem) most to make mountains of molehills (xem) molehill to make one's mark (xem) makr to make merry (xem) merry to make one's mouth water (xem) water to make of mar (xem) mar to make ready chu n b sãn sàng to make room (place) for như ng ch cho to make sail gương bu m, căng bu m to make oneself scarce l n i, tr n i to make [a] shift to (xem) shift to make terms with (xem) term to make too much ado about nothing ch ng có chuy n gì cũng làm r i lên to make a tool of someone (xem) tool to make up one's mind (xem) mind to make up for lost time (xem) time to make war on

n

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

45

Updatesofts.com
o

Ebook Team

745.
o

746.
o

747.
o

748.
o

749.
o

750.
o

751.
o o

752.
o o o o

753.
o o

754.
o

755.
o o

756.
o

o o

757.
o

(xem) war to make water (xem) water to make way (xem) way to make way for (xem) way to do again làm l i, làm l i l n n a to do away [with] b i, hu b , g t b , di t i, làm m t i 1. his old custom is done away with t cc y ãb b ir i 2. o do away with oneself t t to do by x s , ix 1. o as you would be done by hãy x s v i ngư i khác như anh mu n ngư i ta x s v i mình to do for (thông t c) chăm nom công vi c gia ình cho, lo vi c n i tr cho (ai) kh i, tr kh , gi t i; phá hu , hu ho i i; làm tiêu ma i s nghi p, làm th t cơ l v n 1. He is done for h n ch t r i, h n b i r i, g n tiêu ma s nghi p r i to do in (thông t c) b t, tóm c (ai); t ng (ai) vào tù rình mò theo dõi (ai) kh (ai), phăng teo (ai) làm m t l , làm ki t s c to do off b ra (mũ), c i ra (áo) b (thói quen) to do on m c (áo) vào to do over làm l i, b t u l i (+ with) trát, ph t, b c to do up gói, b c 1. one up in brown paper gói b ng gi y nâu gói hàng s a l i (cái mũ, gian phòng...) làm m t l , làm ki t s c, làm s m lưng to do with vui lòng, v a ý v i; n, ư c, ch u ư c, thu x p ư c, xoay s ư c

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

46

Updatesofts.com

Ebook Team

758.
o

759.
o

760.
o

761.
o

762.
o

763.
o

764.
o

765.
o

766.
o

767.
o

768.
o

769.
o

770.
o

771.
o o

772.
o

773.
o

774.
o

1. He can do with a small house m t căn nhà nh thôi i v i chúng tôi cũng n r i; chúng tôi có th thu x p ư c v i m t căn nhà nh thôi 2. can do with another glass ( ùa c t) tôi có th làm m t c c n a cũng c ư c to do without b ư c, b qua ư c, nhin ư c, không c n n 1. He can't do without his pair of crutches anh ta không th nào b ôi n ng mà i ư c to do battle lâm chi n, ánh nhau to do somebody's business gi t ai to do one's damnedest (t lóng) làm h t s c mình to do to death gi t ch t to do in the eye (t lóng) b p, l a b p, ăn gian to do someone proud (t lóng) ph nh ai, tâng b c ai to do brown (xem) brown done! ư c ch ! ng ý ch ! it isn't done! không ai làm nh ng i u như th !, i u ó không n âu! well done! hay l m! hoan hô! to have at t n công, công kích to have on coa m c, v n m c (qu n áo...); có i, v n i (mũ...) 1. o have a hat on có i mũ 2. o have nothing on không m c cái gì, tr n tru ng to have up g i lên, tri u lên, m i lên b t, ưa ra toà had better (xem) better had rather (như) had better have done! ng ng l i!, thôi!

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

47

Updatesofts.com 775.
o o

Ebook Team

776.
o o

777.
o o o

778.
o

779.
o

780.
o

781.
o

782.
o

783.
o

784.
o

785.
o

786.
o

787.
o

788.
o o

789.
o

790.
o o o

791.
o

792.
o

793.
o

to have it out gi i quy t m t cu c tranh cãi (v i ai); nói cho ra lý l (v i ai) i nh răng to have nothing on someone (t M ,nghĩa M ) không có th l i gì hơn ai không có ch ng c gì bu c t i ai he has had it (t lóng) th ng cha y th là toi r i th ng cha y th là h t th i (l i th i) r i th ng cha y ch ng hòng gì ư c n a âu to eat away ăn d n ăn mòn ((nghĩa en) & (nghĩa bóng)) to eat up ăn s ch, ăn h t; ng n ((nghĩa en) & (nghĩa bóng)) to eat humble pie (xem) humble to eat one's dinners (terms) h c làm lu t sư to eat one's heart out (xem) heart to eat one's words rút lui ý ki n c a mình, t nhiên là sai to eat someone out of house ans home ăn s t nghi p ai to be eaten up with pride b tính kiêu căng hoàn toàn kh ng ch horse eats its head off ng a ăn h i ch ng ư c tích s gì well, don't eat me! ( ùa c t) này, nh ăn th t tôi à! to drink away rư u chè m t h t (lý trí...) u ng cho quên h t (n i s u...) to drink [someone] down u ng hơn (ai), t u lư ng b ai (xa) to drink in hút vào, th m vào nghe như u ng l y, nghe say sưa; ng m nhìn như u ng l y, ng m nhìn say sưa (thông t c) n c (rư u) vào to drink off; to drink up u ng m t hơi, n c th ng m t hơi to drink confusion to somebody (xem) confusion to drink someone under the table u ng ư c nhi u rư u hơn ai, t u lư ng b xa ai

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

48

Updatesofts.com 794.
o

Ebook Team

795.
o

796.
o o

797.
o

798.
o

799.
o

o

o

800. 801.
o

802. 803.
o o o

o

to sleep away ng cho qua (ngày gi ) 1. o sleep hours away ng cho qua gi to sleep in nh to live in (Ê-c t) ng mu n, ng quên, ng quá gi 1. o be slep in dùng ng ; có ngư i ng 2. he bed had not been slept in for months giư ng không có ngư i ng ã hàng tháng r i to sleep off ng ã s c ng cho h t (tác d ng c a cái gì) 1. o sleep off one's headache ng cho h t nh c u 2. o sleep it off ng cho giã rư u to sleep on; to sleep upon; to sleep over gác n ngày mai 1. o sleep on a question gác m t v n n ngày mai let sleeping dogs lie (xem) dog to lay aside gác sang m t bên, không nghĩ t i 1. o lay aside one's sorrow gác n i bu n riêng sang m t bên dành d m, dành 1. o lay aside money for one's old age dành d m ti n cho n lúc tu i già b ,b i 1. o lay aside one's old habits b nh ng thói quen cũ i to lay away to lay aside to lay before trình bày, bày t to lay by to lay aside to lay down t n m xu ng, xu ng c t (rư u) vào kho h b 1. o lay down one's arms h vũ khí, u hàng chuy n (m t mi ng t) thành ng c ( chăn nuôi) 1. o lay down land in (to, under, with) grass chuy n m t mi ng t thành cánh ng c

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

49

Updatesofts.com
o

Ebook Team

o

o

o

804.
o

805.
o o

806.
o

807.
o

808.
o

o

o

809.
o o o o o o o

810.
o

811.
o

812.
o

813.

hy sinh 1. o lay down one's life for the fatherland hy sinh tính m nh cho t qu c ánh cư c, cư c 1. o lay down on the result of the race ánh cư c v k t qu cu c ch y ua s p t, d ki n, b t u xây d ng 1. o lay down a railway b t u xây d ng m t ư ng xe l a ra, tuyên b ; xác nh n, th a 1. lay it down that this is a very intricate question tôi xác nh n ó là m t v n r t ph c t p to lay for (t M ,nghĩa M ), (t lóng) n m i to lay in d tr , dành (thông t c) ánh, quai, m t i t p to lay off (hàng h i) lái ra xa b , tránh ng ng (làm vi c) (t M ,nghĩa M ) th i, u i, giãn (th ) to lay on ánh, giáng òn 1. o lay on hard blows giáng cho nh ng òn n ng n r i lên, ph lên, quét lên 1. o lay on plaster ph m t lư t v a, ph v a lên t ng (d n hơi, d n nư c...); t ư ng dây ( i n) to lay out s p t, b trí (theo sơ ) trình bày, phơi bày, ưa ra tr i ra li m (ngư i ch t) tiêu (ti n) (t lóng) gi t d c s c làm 1. o lay oneself out n l c, d c h t s c làm (cái gì) to lay over tr i lên, ph lên to lay up tr , dành to lay about one ánh t phía to lay bare

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

50

Updatesofts.com
o

Ebook Team

814.
o

815.
o

816.
o

817.
o

818.
o

819.
o

820.
o

821.
o

822.
o

823.
o o

824.
o

825.
o

826.
o

827.
o

828.
o

829.
o

830.
o

831.
o

832.
o

833.
o

834.
o

835.
o

(xem) bare to lay one's bones g i xương, g i xác âu to lay somebody by the heels (xem) heel to lay captive b t gi , c m tù to lay one's card on the table (xem) card to lay fast n m ch t, gi ch t, không cho ch y thoát to laythe fire x pc i t to lay great store upon (on) someone ánh giá cao ai to lay hands on (xem) hand to lay heads together (xem) head to lay hold of (on) n m ch t, gi ch t, tóm, b t l i d ng to lay it on thick (xem) thick to lay an information agaisnt somebody ơn ki n ai to lay one's hope on t hy v ng vào to lay open tách v ra to lay siege to bao vây to lay under contribution (xem) contribution to lay stress on nh n m nh to lay something to heart (xem) heart to lay to rest (to sleep) chôn to lay under an obligation làm cho (ai) ph i ch u ơn to lay under necessity b t bu c (ai) ph i to lay waste tàu phá

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

51

Updatesofts.com 836.
o o o

Ebook Team

837.
o

o

838.
o o

839.
o o o o o o

840.
o o o

841.
o o o

842.
o o o o o o

o

o o

843.

put about (hàng h i) tr bu m, xoay hư ng i (c a con thuy n) làm quay l i, làm xoay hư ng i (ng a, oàn ngư i) (Ê-c t) gây b i r i cho, gây lúng túng cho; qu y r y; làm lo l ng put across th c hi n thành công; làm cho ư c hoan nghênh, làm cho ư c tán thư ng (m t v k ch, m t câu chuy n...) 1. ou'll never put that across c u ch ng th thành công ư c âu, c u ch ng làm nên chuy n ư c âu (t M ,nghĩa M ), (t lóng) làm cho hi u, làm cho ư c th a nh n to put aside dành, d m b i, g t sang m t bên put away dành, d m (ti n) (t lóng) u ng, n c (rư u); ăn, p (th c ăn) (t M ,nghĩa M ), (t lóng) gi t, kh (t lóng) b tù (t lóng) c m c (t c ,nghĩa c ) b , ly d (v ) put back l i (vào ch cũ...) v n (kim ng h ) lùi l i; làm ch m l i (hàng h i) tr l i b n c ng put by sang bên dành, dành d m l ng tránh (v n , câu h i, ai...) put down xu ng àn áp (m t cu c n i d y...) tư c quy n, giáng ch c, h b ; làm nh c; b t ph i im thôi không gi l i, b không duy trì (cái gì t n kém) ghi, biên chép cho là 1. o put somebody down for nine years old cho ai là ch ng chín tu i 2. o put somebody down as (for) a fool cho ai là iên cho, , t i, quy cho, gán cho 1. put it down to his pride i u ó tôi quy cho là tính kiêu căng c a h n cho h cánh (máy bay); h cánh (ngư i trong máy bay) ào (gi ng...) put forth

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

52

Updatesofts.com
o o o o o

Ebook Team

844.
o o

845.
o o

o

o o

o o o

846.
o

847.
o o

o

o o o

848.
o o

dùng h t (s c m nh), em h t (c g ng), tr (tài hùng bi n) m c, âm, n y (lá, ch i, m m...) (cây); m c lá, âm ch i, n y m m em truy n bá (m t thuy t...) (t M ,nghĩa M ) ngh , ưa ra, nêu ra (m t lu n i m...) (hàng h i) ra kh i b n put forward trình bày, xu t, ưa ra, nêu ra (k ho ch, lý thuy t...) văn ( ng h ) ch y mau hơn 1. o put oneself forward t cao mình, t làm cho mình n i b t put in ( ơn ki n); d n, ưa ra (ch ng c ) (pháp lý) thi hành 1. o put in a distress thi hành l nh t ch biên ưa vào, xen vào 1. o put in a remark xen vào m t l i nh n xét t vào (m t i v , ch c v ...) làm th c hi n 1. o put in the attack th c hi n cu c t n công ph , thêm vào (cái gì) (hàng h i) vào b n c ng; d ng l i (b n nào) (tàu bi n) (thông t c) dùng (thì gi làm vi c gì...) to put in for òi, yêu sách, xin 1. o put in for a job xin ( òi) vi c làm 2. o put in for an election ra ng c put off c i (qu n áo) ra hoân l i, ch m l i 1. ever put off till tomorrow what you can do today ng vi c gì sang ngày mai vi c gì có th làm hôm nay hoãn h n v i, l n l a vơi (ai); thoái thác, l ng tránh (m t l i yêu c u...) 1. o put somebody off with promises h a h n l n l a v i ai cho xong chuy n (+ from) ngăn c n, can ngăn, khuyên can (ai ng làm gì) t ng kh , v t b (ai, cái gì) (+ upon) ánh tráo, ánh l n sòng, t ng n (cái gì x u, gi m o... cho ai) put on m c (áo...) vào, i (mũ) vào, i (giày...) vào... khoác cái v , làm ra v , làm ra b

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

53

Updatesofts.com

Ebook Team

o

o

o o

o o

o

o

849.
o o o o o o o o o

850.
o

1. o put on an air of innocence làm ra v ngây thơ 2. er elegance is all put on v thanh l ch c a cô ta ch là gi v lên (cân); nâng (giá) 1. o put on flesh (weight) lên cân, béo ra tăng thêm; dùng h t 1. o put on speed tăng t c 2. o put on steam (thông t c) em h t s c c g ng, em h t ngh l c 3. o put the screw on gây s c ép bóp, p (phanh); v n (kim ng h ) lên, b t ( èn) lên em trình di n, ưa lên sân kh u (m t v k ch) 1. o put a play on the stage em trình di n m t v k ch t (cư c...), ánh (cá... vào m t con ng a ua) giao cho, b t ph i, ch nh (làm gì) 1. o put somebody on doing (to do) something giao cho ai làm vi c gì 2. o put on extra trains cho ch y thêm nh ng chuy n xe l a ph gán cho, cho 1. o put the blame on somebody t i lên u ai ánh (thu ) 1. o put a tax on something ánh thu vào cái gì put out t t ( èn), th i t t, d p t t (ng n l a...) u i ra ngoài (m t u th chơi trái phép...) móc (m t); làm sai kh p, làm tr t kh p (xương vai...); lè (lư i...) ra làm b i r i, làm lúng túng; qu y r y, làm phi n; làm khó ch u, làm phát cáu dùng h t (s c...), em h t (c g ng...) cho vay (ti n) l y lâi, u tư (t M ,nghĩa M ) xu t b n, phát hành giao (vi c) cho làm nhà (ngoài xư ng máy) s n xu t ra 1. o put out 1,000 bales of goods weekly m i tu n s n xu t ra 1 000 ki n hàng put over (t M ,nghĩa M ), (thông t c) hoàn thành (cái gì) trong hoàn c nh không thu n l i; hoàn thành (cái gì) nh tài khéo léo (nh mưu m o)

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

54

Updatesofts.com
o

Ebook Team

851.
o o

o

852.
o

853.
o

854.
o

o o o o o

o

o

o o o

o o o

giành ư c s tán thư ng cho (m t b phim, v k ch) 1. o put oneself over gây n tư ng t t p i v i, tranh th ư c c m tình c a (ngư i nghe) put through hoàn thành, làm tr n, làm xong xuôi, th c hi n th ng l i (công vi c gì) c m cho (ai) nói chuy n b ng dây nói (v i ai qua t ng ài) 1. ut me through to Mr X xin c m cho tôi nói chuy n v i ông X (t M ,nghĩa M ) b t ph i làm, b t ph i ch u put to bu c vào; móc vào 1. he horses are put to nh ng con ng a ã ư c bu c vào xe put together vào v i nhau, k t h p vào v i nhau, c ng vào v i nhau, ráp vào v i nhau 1. o put heads together h i ý v i nhau, bàn b c v i nhau put up lên, t lên, giơ (tay) lên, kéo (mành...) lên; búi (tóc) lên như ngư i l n (con gái); giương (ô); nâng lên (giá...); xây d ng (nhà...); l p t (m t cái máy...); treo (m t b c tranh...) em trình di n, ưa lên sân kh u (m t v k ch) xua ra (thú săn), xua lên, làm bay lên (chim săn) c u (kinh) ưa (ki n ngh ) c , ti n c (ai); ra ng c 1. o put up for the secretaryship ra ng c bí thư công b (vi c k t hôn); dán lên, y t lên (y t th ...) 1. o put up the bans thông báo hôn nhân nhà th ưa ra ( bán, bán u giá, c nh tranh...) 1. o put up goods for sale ưa hàng ra bán óng gói, óng h p, óng thùng... c t i tra (ki m vào v ) cho (ai) tr ; tr l i 1. o put up at an inn for the night tr l i êm quán tr (thông t c) xúi gi c, khích (ai làm i u x u...) (thông t c) bày t gian d i, bày mưu tính k (vi c làm en t i) làm tr n, t ư c 1. o put up a good fight ánh m t tr n hay

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

55

Updatesofts.com
o o

Ebook Team

855.
o o o

856.
o

857.
o

858.
o

859.
o

860.
o

861.
o

862.
o

863.
o

864.
o

865.
o

866.
o

867.
o

868.
o

869.
o

870.
o

(t M ,nghĩa M ) t (ti n), c p (v n); tr (ti n) trư c dùng (ai) làm dô k ( ua ng a) 1. o put up to cho hay, b o cho bi t, báo cho bi t 2. o put someone up the duties he will have to perform b o cho ai bi t nh ng nhi m v ngư i ó ph i thi hành 3. o put up with ch u ng, kiên nh n ch u ng; tha th 4. o put up with an annoying person kiên nh n ch u ng m t anh chàng qu y r y put upon hành h , ngư c ãi l a b p, ánh l a (thông t c) cho vào tròng, cho vào xi c 1. on't be put upon by them ng cho chúng nó vào tròng to put someone's back up làm cho ai gi n iên lên to put a good face on a matter (xem) face to put one's foot down kiên quy t, quy t tâm, gi v ng th ng c a mình (nghĩa bóng) to put one's best foot forward r o bư c, i g p lên to put one's foot in it sai l m ng ng n to put one's hand to b t tay vào (làm vi c gì) to put one's hand to the plough (xem) plough to put the lid on (xem) lid to put someone in mind of (xem) mind to put one's name down for ghi tên ng c ; ghi tên ăng ký mua (báo...) to put someone's nose out of joint (xem) nose to put in one's oar làm ra v , làm i u, cư ng i u to put [one's] shoulder to [the] wheel (xem) shoulder to put somebody on (t M ,nghĩa M ), (t lóng) ánh l a ai to put a spoke in someone's wheel (xem) spoke

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

56

Updatesofts.com 871.
o o

Ebook Team

872.
o

873.
o

874.
o

875.
o o

876.
o o

877.
o o o

878.
o o

879.
o o o

880.
o o o

o

881.
o

o o o o o

882.
o o

to put to it (t M ,nghĩa M ) y vào hoàn c nh khó khăn; thúc bách d ng b ng ph i ương u v i m i v n , ph i i phó v i m i v n to put two and two together rút ra k t lu n (sau khi xem xét s vi c) to put wise (t M ,nghĩa M ), (t lóng) làm cho sáng m t ra, ch giáo cho, làm cho h t sai làm, làm cho h t o tư ng to put words into someone's mouth (xem) mouth to pull about lôi i kéo l i, gi ng co ngư c ãi to pull apart xé to c ra chê bai, ch trích, kích tơi b i to pull down kéo xu ng, l t , phá (m t ngôi nhà...) (t M ,nghĩa M ) h b ; làm nh c làm gi m (s c kho ...); gi m (giá...), làm chán n n to pull for (t M ,nghĩa M ), (thông t c) tích c c, ng h , c vũ, ng viên hy v ng s thành công c a to pull in kéo v , lôi vào, kéo vào vào ga (xe l a) (t lóng) b t to pull off kéo b t ra, nh b t ra th ng (cu c u), o t gi i i xa kh i 1. he boat pulled off from the shore con thuy n ra xa b (t M ,nghĩa M ), (thông t c) th c hi n, làm xong, làm tr n to pull out kéo ra, lôi ra 1. he drawer won't pull out ngăn kéo không kéo ra ư c nh ra (răng) bơi chèo ra, chèo ra ra kh i ga (xe l a) rút ra (quân i); rút kh i (m t hi p ư c...) (hàng không) l y l i thăng b ng sau khi b nhào (máy bay) to pull over kéo s p xu ng; kéo (áo n t...) qua u lôi kéo v phía mình

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

57

Updatesofts.com
o

Ebook Team

883.
o o

884.
o

885.
o

886.
o o o o o o

887.
o o

888.
o

889.
o

890. 891.
o

892.
o

893.
o

894. 895.
o

896.
o

897.
o

898.
o

899.
o

900.

(t M ,nghĩa M ), (thông t c) lái v phía b ư ng to pull round bình ph c, ph c h i s c kho (sau khi m) ch a kh i 1. he doctors tried in vain to pull him round các bác sĩ ã c g ng h t s c mà không ch a kh i ư c cho anh ta to pull through qua kh i ư c (cơn m); thoát kh i ư c; xoay s ư c thoát (c nh khó khăn); làm cho qua kh i ư c (cơn m, c nh khó khăn...) to pull together hoà h p v i nhau, ăn ý v i nhau 1. o pull oneself together l y l i can m; bình tĩnh l i, t nh trí l i to pull up nh lên, lôi lên, kéo lên d ng l i; làm d ng l i la m ng, qu trách ghìm mình l i, nén mình l i vư t lên trư c (trong cu c ua...) (t lóng) b t to be pulled suy như c chán n n to pull caps (wigs) câi nhau, ánh nhau pull devil!, pull baker! (xem) baker to pull a face to pull faces nhăn m t to pull a long face (xem) face to pull someone's leg (xem) leg to pull someone's nose to pull someone by the nose ch i x ai; làm m t th si n c a ai to pull a good oar là tay chèo gi i, là tay bơi thuy n gi i to pull out of the fire c u vân ư c tình th vào lúc nguy ng p to pull the strings (ropes, wires) gi t dây (bóng) to pull one's weight (xem) weight to push along

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

58

Updatesofts.com 901.
o

Ebook Team

902.
o

903.
o

904.
o

905.
o o

906.
o o

907.
o o

908.
o o

909.
o

910.
o

911.
o

912.
o o

913.
o o

o

914.
o

o o

to push on to push away xô i, y i to push down xô , xô ngâ, y ngã to push forth làm nhú ra, làm nhô ra; âm nhú ra, nhô ra (r cây, mũi t...) to push in y vào g n (b ...) (thuy n) to push off ch ng sào y xa (b ...) (thuy n) (t M ,nghĩa M ), (thông t c) ra i, i, kh i hành; chu n t u to push on ti p t c, ti p t c i, i ti p y nhanh, thúc g p (công vi c...); v i vàng to push out xô y ra, y ra ngoài (như) to push forth to push through xô y qua, xô l n qua làm tr n, làm n cùng, ưa n ch k t thúc 1. o push the matter through c g ng ưa v n n ch k t thúc, c g ng gi i quy t v n to push up y lên to carry away em i, mang i, th i b t i to be carried away b lôi cu n i, b làm cho say mê 1. o be carried away by one's enthusiasm b nhi t tình lôi cu n i to carry forward ưa ra phía trư c (toán h c); (k toán) mang sang to cary off em i, b t i, ưa i kh i ch n tr n ai chi m o t 1. o carry off all the prices o t ư c t t c các gi i làm cho ch p nh n ư c, làm cho thông qua ư c to carry on xúc ti n, ti p t c 1. o carry on with one's work ti p t c công vi c c a mình i u khi n, trông nom (thông t c) có thái kỳ qu c; có thái nóng n y

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

59

Updatesofts.com

Ebook Team

o

915.
o

916.
o

917.
o o

918.
o

919.
o

920.
o

921.
o

922.
o

923.
o

924.
o

925.
o

926.
o

927.
o

928.
o

929.
o

930.
o

931.
o

o o

1. on't carry on so ng nóng n y th , hãy bình tĩnh tán t nh 1. o carry on with somebody tán t nh ai; dan díu bí m t v i ai to carry out ti n hành, th c hi n to carry over mang sang bên kia; (k toán) mang sang to carry through hoàn thành làm thoát kh i, làm vư t qua ư c (khó khăn) 1. is courage will carry him throught lòng can m c a anh ta giúp anh ta vư t qua t t c to carry all before one thành công, th ng ư c m i s ch ng i tr ng i to carry coals to Newcastle (t c ng ) ch c i v r ng to carry the day th ng l i thành công to carry into practice (execution) th c hành, th c hi n to carry it th ng l i, thành công to carry it off well gi ư c thái ư ng hoàng; không h nao núng to fetch and carry (xem) fetch to sell off bán xon to sell out bán r h t (hàng còn l i, hàng d tr ), bán t ng bán tháo to sell up bán hàng hoá (c a ngư i m c n b phá s n) to sell down the river ph n b i, ph n dân h i nư c to sell one's life dearly gi t ư c nhi u quân ch trư c khi hy sinh to buy back mua l i (cái gì mình ã bán i) to buy in mua tr 1. o buy in coal for the winter mua tr than cho mùa ông mua l i c a mình v i giá cao nh t (trong cu c bán u giá) (t lóng) mua ch c tư c; xuỳ ti n ra ư c gia nh p (m t t ch c...)

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

60

Updatesofts.com 932.
o

Ebook Team

933.
o

934.
o

935.
o

936.
o

937.
o

938.
o

939.
o

940.
o

941.
o

942.
o

943.
o

944.
o

945.
o

946. 947.
o

948.
o

949.
o

950.
o

951.
o

952.
o

953.
o

954.

to buy into mua c ph n (c a công ty...) to buy off m m m, út lót to buy out tr ti n (cho ai) ngư i ta b ch c v hay tài s n to buy over mua chu c, út lót to buy up mua s ch, mua nh n, mua toàn b to buy a pig in a poke (xem) pig I'll buy it (t lóng) t xin ch u, t không bi t ( tr l i m t câu , hay m t câu h i) as clean as new pin s ch như chùi clean tongue cách ăn nói nhã nh n clean slate (nghĩa bóng) tình tr ng không m t tí gì ràng bu c to have clean hands in the matter không dính líu gì v vi c ó to make a clean breast of (xem) breast to make a clean sweep of quét s ch, hoàn toàn xoá b to show a clean pair of heels (xem) heel as clear as day as clear as the sun at noonday rõ như ban ngày as clear as that two and two make four rõ như hai v i hai là b n the coast is clear (nghĩa bóng) không có khó khăn tr ng i gì; không có gì áng s ; không có gì c n tr to get away clear (nghĩa bóng) không có khó khăn tr ng i gì; không có gì áng s ; không ai c n tr to get away clear giũ s ch ư c in clear vi t rõ, không vi t b ng s ho c m t mã to work away ti p t c làm vi c, ti p t c ho t ng to work down

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

61

Updatesofts.com
o

Ebook Team

955.
o

956.
o o

957.
o o o

958.
o

o o o o o

959.
o

960.
o o o o o o o o

961.
o

962.
o

963.
o

964.
o

965.
o o

xu ng, rơi xu ng, t t xu ng; ưa xu ng, h xu ng to work in ưa vào, vào, út vào to work off bi n m t, tiêu tan g t b ; thanh toán h t; kh c ph c; bán tháo 1. o work off one's fat làm cho tiêu m , làm cho g y b t i 2. o work off arreasr of correspondence tr l i h t nh ng thư t còn ng l i to work on ti p t c làm vi c (thông t c) ch c t c (ai) ti p t c làm tác ng t i to work out n âu, t i âu, ra sao; k t thúc 1. t is impossible to tell how the situation will work out khó mà nói tình hình s ra sao thi hành, th c hi n, ti n hành (m t công vi c) trình bày, phát tri n (m t ý ki n) v ch ra t m (m t k ho ch) tính toán; gi i (bài toán); thanh toán (món n ); khai thác h t (m ) l p thành, l p (giá c ) to work round quay, vòng, r , quành to work up lên d n, ti n tri n, ti n d n lên gia công gây nên, gieo r c (s r i lo n) ch c t c (ai) so n, chu n b k lư ng (bài di n văn) tr n thành m t kh i nghiên c u n m ư c (v n ) mô t t m to work oneself up n i nóng, n i gi n to work oneself up to t t i (cái gì) b ng s c lao ng c a mình to work it (t lóng) t ư c m c ích that won't work with me (thông t c) i u ó không h p v i tôi to hunt down d n vào th cùng lùng s c, lùng b t

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

62

Updatesofts.com

Ebook Team

966.
o o

967.
o

968.
o

969.
o o

970.
o

971.
o

972.
o

973.
o

974.
o

975.
o

976.
o o

977.
o

978.
o

979.
o

980.
o o

981.
o o

982.
o

1. o hunt down a criminal lùng b t m t k ph m tôi to hunt out lùng u i, u i ra tìm ra, lùng ra to hunt up lùng s c, tìm ki m to hunt in couples (xem) couple smell about ánh hơi quen hơi (quen v i m t mùi gì) to smell up s c mùi th i, s c mùi ôi; làm n ng n c mùi hôi th i to smell of the lamp (xem) lamp to smell of the shop quá n ng tính ch t chuyên môn, quá n ng tính ch t k thu t to smell a rat (nghĩa bóng) c m th y có âm mưu, nghi có s d i trá all over the shop (t lóng) lung tung, l n x n; kh p m i nơi 1. have looked for it all over the shop tôi ã i tìm cái ó kh p m i nơi 2. y books are all over the shop sách c a tôi lung tung c lên to come to the wrong shop h i nh m ch ; h i nh m ngư i to sink the shop không bàn n chuy n làm ăn; không bàn n chuy n chuyên môn gi u ngh nghi p to smell of the shop (xem) smell to talk shop nói chuy n làm ăn, nói chuy n công tác; nói chuy n chuyên môn, nói chuy n ngh nghi p to tell against làm ch ng ch ng l i, nói i u ch ng l i to tell off nh, ch n, l a; phân công (thông t c) nói th ng vào m t, r y la, k t i to tell on làm m t, làm ki t s c (thông t c) mách to tell over m

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

63

Updatesofts.com 983.
o

Ebook Team

984.
o

985.
o

986.
o

987.
o

988.
o

989.
o

990.
o

991.
o

992.
o

993.
o

994.
o

995.
o

996.
o

997.
o

o

998.
o

999.
o

1000.
o

1001.
o

1002.

to get told off b làm nh c, b m ng nhi c to tell the tale (t lóng) b a ra m t câu chuy n áng thương làm ng lòng to tell the world (t M ,nghĩa M ) công b , kh ng nh you are telling me (t lóng) thôi tôi ã bi t th a r i to say on t c nói to say out nói th t, nói h t to say no t ch i to say yes ng ý to say someone nay (xem) nay to say the word ra l nh nói lên ý mu n c a mình it goes without saying (xem) go you may well say so i u anh nói hoàn toàn có căn c to talk about (of) nói v , bàn v 1. e'll talk about that point later chúng ta s bàn v i m ó sau 2. hat are they talking of? h ang nói v cái gì th ? to talk at nói ám ch , nói bóng gió, nói c nh to talk away nói chuy n cho h t (thì gi ); nói su t 1. o talk the afternoon away nói chuy n cho qua bu i chi u; nói chuy n su t c bu i chi u nói ti p, nói mãi, nói dài, nói d t không ra to talk back nói l i, cãi l i to talk down nói át, nói ch n h ng to talk into nói vào, d dành làm, thuy t ph c làm to talk out bàn kéo dài, tranh lu n n cùng to talk out of

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

64

Updatesofts.com
o

Ebook Team

1003.
o

1004.
o o

1005.
o o

1006.
o

1007.
o

1008.
o

1009.
o

1010.
o

1011.
o

1012.
o

1013.
o

1014.
o o o

1015.
o

1016.
o o

1017.
o

bàn ra, can ngăn, nói ng làm to talk someone out of a plan ngăn ai ng theo m t k ho ch to talk over d dành, thuy t ph c bàn lu n, xét k m i m t; nh n nh m i c nh khía 1. alk it over with your parents before you reply hãy bàn k v n ó v i th y m anh ã r i hãy tr l i to talk round thuy t ph c, d dành, làm thay i ý ki n bàn quanh bàn qu n không i n âu to talk to (thông t c) ch nh, xài, phê bình, qu trách 1. he lazy boy wants talking to c n ph i xài cho th ng bé trây lư i m t tr n to talk up tuyên truy n cho; h t l i ca ng i to talk for the sake of talking nói mà nói, nói ch ng m c ích gì to talk nineteen to the dozen (xem) dozen to talk shop (xem) shop to talk through one's hat (xem) hat to talk to the purpose nói úng lúc; nói cái ang nói to speak at ám ch (ai) to speak for bi n h cho (ai) là ngư i phát ngôn (c a ai) nói rõ, ch ng minh cho 1. hat speaks much for your courage i u ó nói rõ lòng can m c a anh to speak of nói v , c p n; vi t n 1. othing to speak of ch ng có gì áng nói to speak out nói to, nói l n nói th ng, nói to c ý ki n c a mình 1. o speak out one's mind nghĩ sao nói v y to speak to nói v ( i u gì) (v i ai)

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

65

Updatesofts.com
o

Ebook Team

1018.
o o

1019.
o

1020.
o

1021.
o

1022.
o

1023.
o

kh ng nh ( i u gì) 1. can speak to his having been there tôi có th kh ng nh là anh ta có n ó to speak up nói to hơn nói th ng, nói to c ý ki n c a mình so to speak (xem) so to speak like a book (xem) book to speak someone fair (xem) fair to speak volumes for (xem) volume to speak without book nói không c n sách, nh mà nói ra

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

66

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful