BIBLIOGRAFI E LIBRIT SHQIP në fondet e Bibliotekës Kombëtare (1913-1944) BIBLIOTEKA KOMBE TARE Sektori i Bibliografisë Kombëtare MAKSIM

GJINAJ MARGARITA MELE MYRYETE ELMAZI BIBLIOGRAFI E LIBRIT SHQIP në fondet e Bibliotekës Kombëtare (1913-1944) cn BIBLIOTEKA KOflABETARE Tiranë, 2010 Në 90-vjetorin e Bibliotekës Kombëtare kujdesin e Ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë d he Sporteve z. Ferdincmd Xhaferaj REDAKSIA: Etleva DOMI (kryetar) Afërdita SHARXHI Nasho IORGAQI Ramazan VOZG A Sherif DELVINA <© Biblioteka Kombëtare ISBN: 978-99927-731-8-5 Shtypurnë shtypshkronjën e Shtëpisë Botuese Onufri Rr. “S. Pasha’, Tiranë, Tel & Fax 00355 4 2220 017 http: //www.Onufri.com E-mail: onufri@abissnet.al BIBLIOGRAFI E LIBRIT SHQIP në fondet e Bibliotekës Kombëtare (1913-1944) PËRMBAJTJA E LËNDËS Parathënie........................................................................ .....................................................13 Lista e shkurtimeve............................................................. ..................................................19 BIBLIOGRAFIE LIBRIT SHQIP (1913-1944) I. FILOZOFI. SOCIOLOGII. PSIKOLOGII. ETIKË................................... ......................23 II. SHKENCA EKONOMIKE....................................................... ......................................36 III. PARTITË POLITIKE ......................................................... ..........................................36 1. Partitë politike në Shqipëri.................................................. .................................36 2. Partitë politike në vendet e tjera.......................................... .................................37 a) Partitë politike shqiptare jashtë Shqipërisë......................................... ............39 IV. ORGANIZATA. SHOQATA. KLUBE. (Veprimtaria e veçantë klasifikuar në lëndë) ....40 1. Organizata, shoqata, klube në Shqipëri...................................... ............................40 2. Organizata në vendet e tjera.............................................. ......................................46 a) Organizata, shoqata, klube shqiptare jashtë Shqipërisë........................ ...........46 V. GIENDIA POLITIKE, EKONOMIKE DHE SHOQËRORE E SHQIPERISË NËVITET 1913-1944...... ................................................................................ .....................50 1. Gjendja e brendshme politike, ekonomike e shoqërore....................... ..................50 2. Politika e jashtme e Shqipërisë. Marrëveshjet, konventat me vendet e t jera. Shqipëria në organizatat dhe konferencat ndërkombëtare............................ .......66 3. Bashkatdhetarët tanë dlie të huajt për Shqipërinë................................... ...............75

a) Bashkatdhetarët tanë për Shqipërinë............................................... .................75 b) Të huajt për Shqipërinë......................................................... .............................76 VI. GIENDIA POLITIKE, EKONOMIKE DHE SHOQËRORE E VENDEVE TË TIERA NË VITET 1913-194 4 .............................................................................. .........77 1. Probleme të përgjithslune. Organizatat dhe konferencat ndërkombëtare............ ...77 2. Gjendja politike ekonomike dhe shoqërore.................................. ..........................77 a) Shqiptarët në vendet e tjera..................................................... ..........................79 3. Politika e jashtme e vendeve të tjera..................................... .................................80 VII. SHTETIDHE E DREJTA...................................................... .......................................84 1. Probleme të përgjithshme.Teoria dhe historia e shtetit dhe e së drejtës......... ........84 2. Shteti dhe e drejta në Shqipëri. Histori e shtetit dhe e së drejtës në Shq ipëri Legjislacioni administrativ dhe civil....................................... .............................84 a) Pushteti legjislativ. Legjislacioni përkatës................................ ....................94 b) Pushteti ekzekutiv qendror e lokal. Legjislacioni përkatës.................. ...........97 c) Kodi penal. Veprimtaria e organeve gjyqësore.............................. ...............105 d) Prona. Legjislacioni i pronësisë. Probleme të pronësisë........................... ....113 e) Forcat e ruajtjes së rendit............................................... .................................116 3. Shteti dlie e drejta në vendet e tjera.................................... ................................121 4. E drejta ndërkombëtare...................................................... ................................123 VIII. PROBLEME SOCIALE DHE DEMOGRAFIKE. STATISTIKA E PËRGJITHSHME DHE EKONOMIKE. ................................................................................ ..........................124 1. Statistika. Demografia.................................................. .......................................124 2. Probleme sociale........................................................ .........................................128 IX. PUNA. KONTRATAT......................................................... .......................................129 X. FINANCAT. KONTABILITETI................................................. .................................131 1. Probleme të përgjithshme. Buxheti. Kontabiliteti............................ ........................ 2. Financat. (Financa e degëve të veçanta klasifikohet në lëndë)....................... ............ 3. Paraja. Çmimet. Tatimet. Dogana. (Taksat, çmimet e degëve të veçanta klasifikohen në lëndë)............................................................................. ...............................142 a) Bankat. Veprimtariabankare................................................... ........................147 4. Ndilunat sociale........................................................ ...........................................149 XI. USHTRIA................................................................. ....................................................151

1. Probleme të përgjithshme. Histori e artit ushtarak.......................... .....................151 2. Ushtria shqiptare. Histori e artit ushtarak shqiptar.................... ..........................152 a) Probleme të përgjithslune të ushtrisë shqiptare................................. ............152 b) Probleme ekonomike, financiare, shëndetësore të ushtrisë shqiptare.............. .166 c) Teknika ushtarake për annët e veçanta. Stërvitja ushtarake...................... ....172 3. Forcat e annatosura në vendet e tjera..................................... ............................190 a) Shqiptarët në ushtritë e shkollat ushtarake të vendeve të tjera........................ 193 XII. SHKENCAT E NATYRËS. MATEMATIKA............................................ ................194 1. Probleme të përgjithslune................................................... .................................194 2. Fizika. Matematika. Astronomia.......................................... ................................197 a) Matematika. Aritmetika. Gjeometria........................................... .................198 3. Kimia. Gjeologjia. Mineralogjia......................................... ..................................213 4. Gjeografia. Hidrologjia................................................. .....................................215 5. Gjeodezia. Topografia................................................... .....................................222 6. Biologjia............................................................... .............................................222 XIII. INDUSTRIA. TEKNIKA...................................................... ..................................224 1. Probleme të përgjithslune................................................... ...............................224 2. Ndërtim. Materiale ndërtimi. Lloje ndërtimi (Ndërtesa, rrugë, ura, porte).....226 3. Energjia elektrike. Ndriçimi elektrik..................................... ...........................229 4. Minierat. Nafta dhe gazi. Produktet e naftës.............................. ........................231 5. Prodhimet ushqimore dhe pijet........................................... ...............................232 a) Duhani. Përpunimi i duhanit.................................................... ....................236 6. Ekonomia pyjore dhe e përpunimit të drurit.................................. .................238 7. Artizanati. Rrobaqepësia.................................................. .................................239 XIV BUIQËSIA. EKONOMIA AGRARE..................................................... .................241 1. Problemetëpërgjithshmetëbujqësisë etë ekonomisë agrare............................... .241 a) Ekonomia agrare.............................................................. ..............................246 2. Rritja e bimëve........................................................... ........................................252 a) Mbrojtja e bimëve......................................................... ..............................256 3. Blegtoria. Zooteknia. Bletaria. Sericikultura (krimbi i mëndafshit , mëndafshi bujqësor)............................................................... .............................................257

4. Gjuetia. Peshkimi....................................................... ..........................................263 5. Veterinaria............................................................. ............................................264 XV. TRANSPORTI. MJETET E TRANSPORTIT. ...................................... ............266 XVI. NDËRLIDHJA. POSTAT. FILATELIA............................................. ....................270 1. Marrëveshje e marrëdhënie telegrafike e postare me vendet e tjera............. ....274 XVII. TREGTIA. HOTELERIA. TURIZMI............................................. ..................276 1. Probleme të përgjithshme.................................................... .............................276 2. Tregtia e brendshme..................................................... .......................................278 3. Tregtia e jashtme....................................................... .........................................279 4. Hoteleria. Turizmi...................................................... .......................................287 5. Tregtia në vendet e tjera................................................. ...................................288 XVIII. PUNIME KOMUNALE. SHËRBIMET E POPULLSISË. EKONOMIA SHTËPIAKE................... ................................................................................ ...................289 XIX. SHËNDETËSIA. MJEKËSIA. KRYQI I KUQ SHQIPTAR.............................290 1. Probleme të përgjithshme. Organizimi i shërbimit shëndetësor. Sëmundjet dhe kurimi i tyre................................................................... ....................................290 a) Kryqi i Kuq Shqiptar. .................................................. .................................301 XX. KULTURA FIZIKE. SPORTI.................................................. ..........................303 1. Probleme të përgjithshme.................................................... .............................303 2. Llojet e sportit. Turizmi (si sport). Lojrat e fatit.................... ..........................306 XXI. KULTURA. ARSIMI. SHKENCA................................................ ........................308 1. Probleme të përgjithshme.................................................... .................................308 a) Histori e arsimit dhe e kulturës shqiptare. Albanologji........................ ..........316 2. Veprimtaria e institucioneve shkencore.................................. ...........................317 3. Pedagogjia. Familja dhe shkolla......................................... ...............................319 4. Edukimiparashkollor..................................................... ......................................323 5. Shtëpitë e fëmijëve. Konviktet.................................................. ...........................323 6. Puna mësimore - edukative në shkollë. Drejtimi i shkollës....................... .........324 a) Metodika e mësimdhënies në lëndë të veçanta. Programe shkollore................324 7. Kultura, arsimi, shkenca në vendet e tj era............................... ...............................336 XXII. FILOLOGIIA. GIUHËSIA...................................................... ..............................336 1. Probleme të përgjithslune................................................... .................................336

2. Gjuha shqipe............................................................ ............................................336 a) Abetaret e gjuhës shqipe....................................................... ..........................355 3. Gjuhët e huaja. Mësimi i gjuhëve të huaja....................................... ...................363 4. Fjalorë. Librabashkëbisedimi................................................ ..............................373 XXIII. LETËRSIA ARTISTIKE DHE DOKUMENTARE ....................................... ...382 1. Teoria dlie historia e letërsisë. Kritika letrare........................... ..........................382 a) Letërsi shqipe............................................................ .....................................383 b) Letërsi e huaj............................................................ .....................................389 2. Krijimtaria letrare..................................................... ...........................................390 Antologji letrare....................................................... ..................................397 Libra këndimi e leximi.................................................... ............................401 a) Letërsi shqipe............................................................ ....................................415 -Poezi.......................................................................... .................................419 Vepra dramatike......................................................... .................................478 -Prozë............................................................................ ...............................491 b) Letërsi e huaj............................................................ .....................................509 -Poezi.......................................................................... .................................510 Vepra dramatike......................................................... ................................518 Prozë..................................................................... .....................................529 XXIV. ARTI.................................................................... ....................................................578 1. Probleme të përgjithshme.................................................... ................................578 2. Arkitektura. Urbanistika................................................ .......................................578 3. Artet figurative. Artet e aplikuara..................................... ...................................579 4. Muzika. Vepra muzikore.................................................. ..................................580 XXV. ETNOKULTURA............................................................. .......................................584 1. Teori dhe histori e folklorit........................................... ......................................584 2. FoMor gojor, muzikor, koreografik....................................... ............................586 3.Etnograf i............................................................... ................................................593 XXVI. HISTORIA. ETNOGJENEZA................................................... ...........................594 1. Probleme të përgjithshme. Historiografi. Studime burimore. Arekologji....... ...594

2. Histori e përgjithslune .................................................. .....................................595 3. Histori e Shqipërisë ....................................................... ....................................595 4. Histori e shqiptarëve në vendet e tjera..................................... ..........................610 5. Histori e marrëdhënieve të shqiptarëve me të huajt................................ ............611 6. Histori e vendeve të tjera................................................ ...................................613 XXVII. BIOGRAFI................................................................ ............................................619 1. Biografi të shqiptarëve .................................................... ..................................619 2. Biografi të të huajve ...................................................... ....................................625 XXVIII. FEJA. TEOLOGJIA......................................................... ...................................630 1. Çështje të përgjithslune........................................................ ..............................630 2. Feja kristiane.......................................................... .............................................634 3. Fetë jo kristiane......................................................... ..........................................682 XXIX. SHTYPI. LIBRI. BIBLIOTEKAT. GAZETARIA................................... ...............707 1. Shtypi. Histori e shtypit dhe e librit. Gazetaria. Stenografia.......... ........................707 a) Katalogë të shtëpive botuese ...................................................... ................708 2. Veprimtaria e bibliotekave. Bibliografi................................. ............................709 3. Shtypi shqiptarnë diasporë.................................................. ................................712 XXX. MANUALE ME KARAKTER TË PËRGJITHSHËM. ENCIKLOPEDI. HARTA. PLLAKATE............. ................................................................................ ............................712 1. Harta .................................................................. .................................................712 2. Albume. Materiale figurative ........................................... ..................................728 Treguesit....................................................................... .......................................................731 Treguesi i autorëve ...................................................... ......................................733 Treguesi i personave dhe vendeve ....................................... ...........................765 Treguesi i titujve të librave ............................................ ...............................777 Treguesi i vendeve te botimit dlie shtypshkrimit ....................... ..............887 Treguesi i botuesve .................................................... .......................................895 Treguesi kronologjik i botimeve ........................................ .............................915 Treguesi i autografëve dlie i kushtimeve ................................. ....................923 Treguesi i vulave ...................................................... .........................................939 PARATHËNIE

"Bibliografia e librit shqip në fondet e Bibliotekës Kombëtare (1913-1944) ’ është përpil ar mbi bazën e botimeve, që gjenden në fondin e Librit Shqip të Bibliotekës Kombëtare të Shqi isë (më tej BKSh). Hartimi i bibliografisë është mbështetur në kriterin territorial e gjuhëso Ajo përfshin botime të realizuara në ndërkohën 1913-1944: - Në territorin e Republikës së Shqipërisë në shqip dhe në gjuhë të huaj; - Jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, të autorëve shqiptarë e të huaj në gju Proceset bibliografike janë kryer në bazë të shqyrtimit fizik të çdo titulli dhe ekzempl ari, që gjendet në koleksionet e BKSh. Por, ndonëse të pakta në numër, ka edhe botime të papë hira në këtë bibliografi, të cilat gjenden në biblioteka publike dhe/ose personale. Informacioni bibliografik u referohet botimeve që tradicionalisht janë përfshirë në no cionin “libër’: monografi, vepra letrare, antologji, botime zyrtare, botime shkollore, botime muzikore, albume, fletëpalosje etj., si edhe gramatika e manuale të shqipes, botuar jashtë Shqipërisë, të cilat përmbajnë ushtrime, tekste, krijime folklorike etj. në ma të konsiderueshme në gjuhën shqipe, fjalorë dygjuhësh, harta etj. Si burim informacioni ka në shërbyer: - Skedarët e Bibliotekës Kombëtare: skedari kronologjik i librit shqip, skedari universal alfabetik dhe sistematik i librit shqip; në ndonjë rast edhe skedari alfab etik i librit në gjuhë të huaj; - Bibliografitë e autorëve shqiptarë e të huaj të botuara në formë punimesh, listash në typin periodik apo në kopertinat e librave në ndërkohën 1913-1944; - Njoftimet dhe artikujt e shtypit retrospektiv për veprat e botuara gjatë per iudhës në fjalë etj.; - Studimet dhe artikujt për veprat e autorëve shqiptarë e të huaj të botuar në Shqipëri I. Kriteret e përshkrimit Përshkrimi është bërë simbas standardeve të përshkrimit bibliografik të viteve kur nisi p për hartimin e kësaj bibliografie, pasuruar edhe me elementë të tjerë bibliografikë, të vend sura nga autorët bibliografë në funksion të çdo informacioni për botimet. Në të dhënat bazë t ibliografike është ruajtur drejtshkrimi i kohës kur është botuar vepra; edhe në zonën e shëni e është bërë kujdes që ai të mund të ruhet në masën më të madhe të mundshme. Në shqyrtimin dhe regjistrimin e të dhënave ka shërbyer si bazë fleta e titullit; në ras tet kur ajo ka pasur mangësi, të dhënat janë saktësuar nga kopertina apo teksti. Është ruajtu origjinaliteti i të dhënave duke u kryer përshkrimi i tyre ashtu siç është dhënë në libër, p typshkroja "Nikaj". Shtypshkronja "Mbrothësia" Kristo P. Luarasi, Shtypëtoija et Lib rëtorja "Korça". Shtypëtoija et Libraria "Korça" Dhori Kote, Shtypshkrqja "E pa përlycmc". Shtypshkrqjac "Zojës së Papërlycmc". Atclicrs graphiques Socec & Comp. Societe Anonym e, Drejtoria e P. Botore e Bujqësiës, Enti Kombëtar "Djclmënia Shqiptarc". Impr. Francis caine, Shoqënija Letrare e Shë Jeronimit etj. Kjo formë të shkruari është ruajtur edhe në ato raste kur të dhënat e pasqyruara në zonën e shënimeve janë marrë nga bibliografi të ndryshme. Të dhënat që pasqyrohen për çdo njësi bibliografike janë: autori, titulli, nëntitulli, të për hartuesit, përmbledhësit, përshtatësit, përkthyesit, redaktorët, kompozitorët. Në të dhënat e botimit janë përfshirë: vendi i botimit, botuesi (persona, ente dhe insti tucione botuese apo përgjegjëse për botimet, shtypshkronja) dhe viti i botimit. Në shumë b otime të kohës nuk ka patur përcaktim të qartë mes botuesve (shtëpive botuese) dhe shtypshkr onjave. Kjo është pasqyruar edhe në përshkrimin e zërave bibliografikë duke shënuar shtypshkr njën në zonën e botuesit. Në shumicën e zërave bibliografikë me botues të evidentuar në zonën eve janë shtuar edhe shtypshkronjat përkatëse me arsyetimin se do të jenë ndihmesë për histor në e tipografisë shqiptare. Kufizimi me kllapa katrore [ ] i të dhënave në trupin e zërit bibliografik pasqyron ndërhyrjet e bibliografit për saktësimet përkatëse. Në të dhënat sasiore janë përfshirë: numri i faqeve, ilustrimeve, hartave e tabelave jas htë tekstit, formati, tirazhi dhe çmimi. Mbititulli është përshkruar mbas të dhënave të formatit të librit. Në rastet kur nuk jepe dhënat e vendeve, të vitit të botimit, tirazhi apo çmimi, janë përdorur shkurtimet: pa vd.= pa vend botimi; pa em. = botuesi apo shtypshkronja; pa vt.= pa vit botimi; pa ti r.= pa tirazh; pa ç. = pa çmim. Një vend të veçantë për pasurimin e informacionit ka zona e shënimeve, e cila plotëson të at bazë të përshkrimit bibliografik. Në këtë zonë janë shënuar: 1. Pseudonimet, inicialet e autorëve, përmbledhësve, hartuesve, përkthyesve; 2. Autorët e parathënieve, hyijeve, shënimeve, pasthënieve; 3. Burimet ngajanë siguruar të dhënat plotësuese;

 

4. Listat apo pasqyrat e botimeve bibliografike në tekst, në fund të tekstit apo në kopertinën e fundit, si edhe listat e botimeve në qarkullim të enteve botuese; 5. Ndryshimet midis të dhënave të faqes së titullit dhe atyre të kopertinës; 6. Përmbajtja e antologjive letrare si dhe specifikime të përmbajtjes. Librat me një deri në tre autorë janë përshkruar sipas kritereve të përshkrimit të libra me autorë. Librat me mbi tre autorë dhe vetëm me titull janë përshkruar sipas kritereve të pë shkrimit të librave me titull. Në raste të veçanta, kur librave u mungojnë kopertina dhe fleta e titullit, titulli është formuluar nga të dhënat e tekstit. Autorët shqiptarë, para përshkrimit të titullit, janë regjistruar ashtu siç njihen sot, duke evidentuar në zonën e autorit formën e shkruar në libër; p.sh. Çapari, Refo.../ Refo Ch apari; Harapi, Anton.../ P. Anton Harapi, O.F.M.; Miho, Tasi... / Pika (pseud.) etj. Autorët e huaj janë dhënë ashtu siç shkruhen në original, ndërsa në zonën e autorit ashtu në shkruar në libër. P. sh. Gobineau, Joseph-Arthur... / Comte de Gabineau. Kur autorët shkruajnë me pseudonime apo iniciale, që njihen, libri është përshkruar me të dhënat e plota të autorit dhe në zonën e autorit është dhënë pseudonimi apo iniciali. P. sh. aj, Luigj.../ Daj-Jaku (pseud.) etj. I njëjti kriter është ndjekur edhe për autorët e para thënieve, përmbledhësit, hartuesit, përkthyesit. Në rastet kur pseudonimet apo inicialet j anë të pazgjidhura, ato pasqyrohen ashtu siç janë gjetur, pra autorët me inicialet apo pse udonimet e tyre. Për përcaktimin e autorëve të botimeve shkollore të tilla, si: abetare, libra leximi, libra gjuhe (gramatike), që në përgjithësi janë botuar me titull, autorët janë përcaktuar duk konsultuar me studimet dhe bibliografitë e viteve 1913-1944, si dhe me botimet e të njëjtit titull në vite të ndryshme. Kështu u përcaktuan autorë, si A. Xhuvani, P. Pogoni, . Nikaj, N. Mjeda, M. Logoreci etj. Burimet përkatës janë regjistruar në zonën e shënimeve. Në përcaktimin e viteve të munguara të botimit, në shumë raste janë përdorur parathëniet hënimet e vetë autorëve të librit apo parathënieve, si edhe shtypi i kohës etj. II. Kriteret e hartimit Përmbajtja e bibliografisë është organizuar në 30 kapituj. Çdo kapitull bibliografik ësht darë në degë dhe nëndegë. Në klasifikimin lëndor kombinohen numrat romakë me numrat arabë, si shkronjat e alfabetit. P. sh. "E drejta penale në Shqipëri" është klasifikuar tek: VII, 2, c pra: VII. Shteti dhe e drejta, 2. Shteti dhe e drejta në Shqipëri. Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri, c. Veprimtaria e orga neve gjyqësore. Librat, përmbajtja e të cilëve pasqyron ngjaijet dhe veprimtaritë e viteve 1913-1944 , janë konsideruar aktualë dhe janë klasifikuar në kapitujt dhe degët përkatëse. Librat, përm tj a e të cilëve pasqyron ngj aij et dhe veprimtaritë para vitit 1913, j anë konsideruar historikë dhe materiali është klasifikuar në histori, në ndaijet përkatëse. Përjashtim bëjnë me karakter biografik, të cilat janë klasifikuar fillimisht te biografia, duke viju ar me referimet në degët përkatëse. Në librat, ku janë trajtuar disa tema apo probleme, përmb jtja është klasifikuar te tema kryesore, duke dhënë referime edhe për nëntemat. Pra, për libr të tillë ka dy e më shumë klasifikime (referime). Materiali është ndarë në bazë të klasifikimit të parë të çdo libri. Skeda është vendosur in e parë. Brenda çdo rubrike klasifikimi materiali është renditur alfabetikisht sipas a utorit apo titullit (për librat pa autorë). Pëijashtim është bërë në rastet kur i njëjti titu botuar disa herë; në këto raste është ruajtur renditja sipas vitit të botimit të librit, duke filluar nga botimi i parë. Të gjithë zërat bibliografikë mbajnë numrin rendor në rritje progresive nga 1 deri në 383 . Numri rendor i skedës është bazë për pasqyrimin e klasifikimeve të dyta, të treta etj., në përkatëse, si edhe për hartimin e treguesve. Kërkohet mirëkuptimi i përdoruesve të bibliogra isë për disa raste teknike kur autorët janë detyruar të përdorin ndonjë numër rendor me fraks , apo edhe kapërcim numri. Referimi nënkupton pasqyrimin e të gjitha klasifikimeve që ka libri, pa të parin. Pr a, skeda vendoset në klasifikimin e parë dhe për klasifikimet e tjera vendoset numri r endor i kësaj skede në fund të zërave bibliografikë të rubrikës përkatëse kryesore. III. Aparati informues Aparati informues zgjeron të dhënat për materialin që pasqyron bibliografia dhe ndih mon në lehtësimin e përdorimit të saj; ai përmban tetë tregues dhe listën e shkurtimeve. Treg esit j anë:

1. Treguesi i autorëve. Përfshihen autorët e librave, autorët në tekst, autorët e parathënieve, përkthyesit, përs tësit, përmbledhësit, piktorët, kompozitorët dhe redaktorët. Secili emër shoqërohet me numrin rendor që mban në bibliografi, si dhe rolin që luan në atë libër, pra është autor kryesor, autor i një pjese në tekst apo parathënieje, përmbledhës, or etj. Nëse autorët janë dhënë me pseudonime apo iniciale, janë shënuar edhe ekuivalentët e emra të tyre në se janë të përcaktuar. P.sh: Ales shih: Zamputti, Injac., Chri-Chri shih: Bulka , Nonda. Ky rregull qendron dhe për emrat e shkruar në disa mënyra p.sh. Chapari, Refo shih: Çapari, Refo Chekrezi, C.A. shih: Çekrezi, K.A. De Rada, Girolamo shih: De Rada, Jeronim etj. 2. Treguesi i personave dhe vendeve. Pasqyrohen të gjithë personat dhe vendet që kanë rol të konsiderueshëm në përmbajtjen e l ave. 3. Treguesi i titujve të librave. Përmban titujt e librave, shoqëruar dhe me autorin. Për titujt e njëjtë janë dhënë edhe i i botimit ose vendi i botimit apo numri i faqeve. 4. Treguesi i vendeve (qyteteve) të botimit. 5. Treguesi i botuesve. Pasqyrohen të gjithë botuesit, entet botuese, shoqëritë botuese, shtypshkronjat. Tre guesit e mësipërm janë të renditur alfabetikisht dhe çdo zë është i shoqëruar me numrin rendo bibliografi. 6. Treguesi kronologjik i botimeve Pasqyron të gjithë numrat rendorë të librave sipas vitit të botimit nga viti 1913 deri në vitin 1944. Librat pa vit botimi janë vendosur në fillim të këtij treguesi. Për librat p a vit botimi, për të cilët, përmes të dhënave, është mundësuar përafrimi i dekadës së botimit përkatës në skedë dhe në tregues duke e kufizuar me kllapa katrore, si p. sh. [192-]. Në aparatin informativ rëndësi kanë dy tregues krejttë veçantë për këtë botim. Një numër në kopertinë a frontespic, në disa raste dhe në faqe të tekstit, vula, etiketa, autografe, kushtime; madje një pjesë e madhe e tyre janë të dorëshkruara. Për të dhënë jo vetëm një pan orikut të pasurimit të fondeve të BKSh-së, por, edhe përtë vënë në dukje marrëdhëniet njerëzo përmes shkëmbimit dhe/ose dhurimit të librave, si dhe vlerën që këto elemente përshkruese ma rin në rrethana të tilla, janë hartuar edhe: 7. Treguesi i autografeve, kushtimeve, dhuruesve, personave apo institucion eve që ujanë dhuruar librat dhe 8. Treguesi i vulave. Treguesitjanë të renditur alfabeti kisht. Për çdo numër rendor të librit janë dhënë numrat e vendit të ekzemplarëve që kanë të d Lista e termave të shkurtuar, - e pranishme në punimet bibliografike, - do të lehtës ojë përdorimin e shkurtimeve, të cilat gjenden në çdo njësi bibliografike. Duke qenë punimi i parë bibliografik retrospektiv për periudhën në fjalë. mirëpritet çdo ormacion, vërejtje, sugjerim dhe/ose këshillë, që do të ndihmonte në plotësimin e mëtejshëm t ibliografie, me botime të munguara, dhe si njedhojë të paregjistruara në këtë vepër. Autorët LISTAE SHKURTIMEVE aut. = autor(ë) BK = Biblioteka Kombëtare bibliogr. = bibliografi bl. = ble, bleni, bleu bot. = botim, botues cm. = centimetra ç. = çmimi disp. = dispensë dok. = dokument drejt. = drejtori(a) edit. = editor, edituar etj. = e tjerë(a) f. = faqe fig. = figurë(a) fl. = fletë

foto. = fotografi fr. = franga gaz. = gazetë(a) graf. = grafika il. = ilustrime, ilustrues inic. = inicial j. t. = jashtë tekstit kap. = kapitull(j) kl. = klasa komp. = kompozoi, kompozitor kopert. kopertinë(a) k(r, or) = korona 1. = lekë mbitit. = mbititull mbl. = mbledhës, mblodhi, mbledhur Min. = Ministria muz. = muzika, muzikoi nëntit. = nëntitull nr. = numër, numra origj. = origjinal pa ç. = pa çmim pa em. = pa emër botuesi pa num. = të panumëruara pa tir. = pa tirazh pa vd. = pa vend botimi pa vt. = pa vit botimi palos. = palosur parath. = parathënie përg. = përgatiti, përgatitur përgj. (përgjith.) = përgjithshëm(me) përkoh. = përkohshme(ëm) përkth. = përkthim, përktheu, përkthyes pënnbl. = pënnbledhje, pënnbledhur përp. = përpunoi përsht. = përshtatje, përshtatës pikt. = piktor, pikturë Pj- = pjesa plotës. = plotësuar portr. = portret pseud. = pseudonim publ. = publikoi, publikuar qind. = qindarka rec. = recencë, recenzues red. = redaktoi, redaktor rev. = revistë(a) ribot. = ribotim, ribotuar, ribotoi ripun. = ripunoi, ripunuar sekt. = sektori(i) shq. = shqiptar (p.sh. frang shqiptar) shqipër. = shqipëroi, shqipërues tab. = tabela tip. = tipografi tir. = tirazh tit. = titull(i) trans. = transliteroi v. vol. = vëllim vd. = vend vt. = vit zgj. = zgjedh, zgjodhi BIBLIOGRAFI E LIBRIT SHQIP (1913-1944) I. FILOZOFI. SOCIOLOGJI. PSIKOLOGJI. ETIKË. 1. Azeglio, Massimo (D’). Maksime / Massimo D Azeglio. - Tiranë : Shtypshkronja "Vlora" Cav. G. Direttore et C., [193-].- XVIII + 27 f., 16 cm., (Biblioteka e Vogël e Entit. N. 1) pa tir., pa ç. Shënime për autorin, f. XV-XVIII. Parathënie, autor: G.A.P, f. III. Hymni i N. M. së Tij Mbretit (Floqi, Kristo; muzika Nassi, Thoma), f. IX-X . Hymni i Djelmënis Shqiptare (Mosi, Hilë; muzika Cirenei, L.), f. XI-XII. Hymni i Miliciës (Mosi, Hilë; muzika Cirenei, L.), f. XIII-XIV. 89a S 70 S9G 146 S 10 R 3 S 53 V 97-99 S 312 G 63

 

2. Beltoja, Gaspër. Mësime qytetarije. Për përdorim ndër shkollatë mjesme / Gaspër Belto a. - Tiranë : Shtypshkroja "Tcknikc". 1931.-V+ 153 f.me il., 23 cm., patir., pa ÇVt. i bot. në kopertinë: 1932. 88 D 111 S 12C48 3. Berlutti, [Giorgio]. Doktrina fashiste shpjeguar popullit / Berlutti. Tiranë : Nikaj, 1940,- TTT+ 57 f., 19 cm., (Biblioteka e Fashistit. 2) patir, Lekë 1 .50. Parathënie, autor: Alarupi, Vasil D., f.I-III. Titulli në kopertinë: DVX. 89 G 175 S 10F40 S 54T126,127 S 286 G 67 4. Challaye, Felicien. Mësime morali. Për përdorim të shkollave të mesme t ulta. [Pje sa e parë] / Felicien Challaye, Marguerite Reynier; përkthyem prej Kolë Shirokës. Tiranë : Shtypshkronja "Gutcnbcrg". 1936,- 230 f., 20 cm., (Edukatë morale e qytetare) patir., Fr. ari 2. Titulli në kopertinë: Moral. Pjesë e parë. S 314 F 33 i cunguar. 88 G 15 S54U 108 S 314 F 33 5. Cicero, Marcus Tullius. Orationes selectae / M. Tullii Ciceronis. - Shko dër : Shtypshkroja e së Paperlyemes, 1922,- 57 f., 21 cm., (Tubë librash për shkollë gjymn azike e tregtare botue prej Etneve Jezuit. Bleni VII) patir., Kr.2. 89a D 59 6. Cordignano, Fulv[io]. Nji tjeter filozofi a fë izlame? Çka don Hamid Gjylbeg aj. Çka thotë nji meshtar katolik / P. Fulv Cordignano S. J. - Shkodër : Shtypshkroja “Z oja e Paperlyeme”, 1932,- 45 fi, 18 cm., patir., Fr. ari 1. Parathënie. 89 S 65 S 10G40 S 53 S 78 S 53 V 8 7. Çaushi, Abedin Ali. Mësime shtetnore. Për klasa të nalta të shkollavet fillore. Mb as Mitat Sadullahut / Abedin Ali Çaushi. - Elbasan : Shtypshkronja "Saidc". 1932. -104 f., 1 fi. portr., 21 cm., patir., Lekë 3. Të dhënat nga kopertina. Parathënie, autor: Çaushi, Abedin Ali. 88 E34 S 11 C64 S 58 B 106, 107 8. Çaushi, Abedin Ali. Mësime shtetnore. Për klasa të nalta të shkollavet fillore / A bedin Ali Çaushi. - Botim i dytë i përmirësuem e ilustruem. - Tiranë : Shtëpija Botonjëse “Lu sr’, 1933,- 106 f. me il., 1 fl. portr., 22 cm., patir., Lekë 3. Parathënie, autor: Çaushi, Abedin Ali, f.3. Përmban aprovimin e Ministris s Arsimit. 91 B42 S9C29 S 298 A 65 9. Çaushi, Abedin Ali. Mësime shtetnore. Për klasa të nalta të shkollavet fillore / A bedin Ali Çaushi. - Botim i tretë i përmirësuem e ilustruem. - Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Luarasr’, 1934,- 126 f. me il., 1 fl. portr., 21 cm., patir., Lekë 3. Parathënie, autor: Çaushi, Abedin Ali. Kopertina e fundit përmban listën e librave shkollorë botuar nga Shtëpia Botuese "Luarasi". 89 E 68 10. Çaushi, Abedin Ali. Mësime shtetnore. Për klasa të nalta të shkollavet fillore / A bedin Ali Çaushi. - Botim i tretë [katërt] i përmirësuem e ilustruem. - Tiranë : Shtëpija Bo onjëse "Kristo Luarasi". 1935,- 108 f. me il., 24 cm., patir., Lekë 3. Parathënie, autor: Çaushi, Abedin Ali. Në kopertinën e fundit: Lista e librave për shkollat fillore që do të botojë shtëpija botuese "Kristo Luarasi". Ar122B 18 11. Çaushi, Abedin Ali. Mësime shtetnore për klasa të nalta të shkollavet fillore / Ab edin Ali Çaushi. - Botim i pestë i përmirësuem e i ilustruem. - Tiranë : Shtëpija Botonjëse “ sto Luarasr’, 1938.-112 f. me il., 1 fl. portr., 22 cm., patir., Lek 3. Parathënie, autor: Çaushi, Abedin Ali, f.5, parathënie e vitit 1932.

 

 

 

Bibliogr. 1939. Titulli në kopertinë: Njeriu dhe maqina. (fi 3). autor: I. (Vlorë). patir. -Korçë : Shtyp.. (Abeçeja e Komunizmit..70.. Studim politik e psikollogjik / Nebil Çik a. KartoleriaPeppo. përkëthyer prej Beqir Çelës. Çvillimi i organizatës kapitaliste. . Beqir Çela (f. Durant.59 f. 89 D 9 S 10 D 92 S 58 A 70. Edukatë morale dhe mësime civike për të pestën klasë fillore. .]. Lek 2. 21 cm.50. (Biblioteka e Përkthimeve Filosofike) pa tir...78 fi. 1938. Fr.50. Parathënie. 89 E 107 16. .. Direttore et C. [Ismet Toto].]. 46. 7). paç. Ar29 G24 15. Parathënie.[Tiranë] : Botim i Mi tris s Arsimit. 89 G 56 S2D 125 S 11 E23 S 12 D 94 S 41A 111 S 53 R 45. 3.. . Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". Kapitulli B) pa tir.(Republika Shqiptare.[Tiranë] : Botim i Minis ris s Arsimit.] : [pa em.. Dy fjalë të përkthenjësit. Descartes. patir. Renë.) patir. Luarasi (Tiranë).Tiranë : Botim i Min strisë s Arsimit.134 f. [1936]. Fjalimi i Methodës. Fjala e kryetarit të përkohëshëm [Universiteti John Hopkins (ShBA)] Alfred Asgis . Wats on. 49.36 fi.. 88 E 60 S 10 C 12 S 49 A 49-50 S 11 C57 S 314 F 37 19. Durant.. Direttore et C. Shtypshkronja "Vlora" G. Nebil. Domini. Çika. . . 75) 88 F 77 S 9 E 120 S 53 R 41 18. Titulli në kopertinë: Edukatë morale dhe mësime civike përtë V-tën dhe të Vl-tën klas re. .. T. patir. 20 cm. 71 12.50. 48 13.-91 f. portr. ari 0. "Mbrothësija" Kristo P.. Shaptilografuar. Will. I. Titulli edhe frëngjisht. Fjala e kryetarit të përherëshëm [Universiteti John Hopkins (ShBA)] John B. 193 41 fi.Libër për lexime jasht klase për nxënës e mësues hartuar mbi bazën e librit "Ycni Yur Bilgisi” të Mitat Sadullahut. shqipëroi Ismet Toto.. përkth. Nebil. 32 cm. Will.43 fi . 20 cm. Njimendësija shqiptare. Lek 2. 89 B 101 S 10C 11 S 38 A 40. Fr. 1 fl. 88 C 27 S 10 C 13 S 38 A 41.. Fotorapid.. autor: Domini. Fashizmë/AqifDomini.. 20 cm.ar 0. Përtë udhëhequr mirë arësyen e vetë dhe për të k tetën në shkëncat / Renë Descartes. 7. patir. Aqif.[Pa vd. 24 cm. 48 -         .+8 f.. Vangjel Koça. Edukatë morale e mësime civike përtë tretën klasë fillore. [pa vt. (Vlorë). 1927.. . 1927...Tiranë : Përpjekja Shqiptare. patir. Lek 2. 23 cm. pa ç. 24 cm. 18 cm.. Herojt e mendimit.80 fi. panum. Shtypur në shtyp.. Platoni / Will Durant.. Fr. 50 20. Shtypshkronja "Vlora" G. autor: Çika. Njeriu dhe maqina. Lek 1. 1943. (f. 1927. Parathënie. apo "diçkatjetër9"/Will D urant.59 f. 88aA18 " 14. Aësht jetamekanike.Durrës : Litho-Tipografia "Stamles”. f. sh q. Edukatë morale e mësime civike për të katërtën klasë fillore. Clarence Darrow. 89 B 97 S9C25 S 54 A 7-10 S89D88 17..Aqif. Viti i botimit marrë nga parathënia. patir. -Tiranë : Shtypshkronja"Tirana”.

Vlerë shpirtërore. . f.l. 2 3 cm. 88 F 140 S 56 U 9-11 S 314G 13 24. Në fund të librit: Fjaluer i vocërr.Botim i dytë. Harapi. 1924. Lek 5. ar 1. 140-147 89 C 136 S 10 C 1 S 38A103. Gj. përkëthy em nga Gjush Sheldija. Haçi. patir.IV+100 f.15 f. 104 S 314 B 57 28.50. .. 193 1.. 21 cm. 1 f l. . Gorgolini. e përsht.. Anton..M. [përkth. Anton Harapi redimens us..7. 1936.) patir. O. . Punue për mësues e mësuese të shko llavet shqyptare / mbas A.M. Luarasi. Hipnotizma dhe porosia. 1943.Shkodër : Shtypshkronja Franciskane. Difton: gjendjet e çuditçme të shpirtit. Të dhënat për përshtatësin e përkthyesin. Form e I rë / Isuf Agjah Korça. Punuar posaçërisht për djalërin por i nevojshë e për prindërit.F. patir. 22 cm. Kontribut për trajtimin mendor të shqiptarit / P.32 f.Tiranë : Shoqni Anonime Botonjëse Shqiptare.-147 fi. 21 cm. Isuf Agjah. i Anton Harapi)]. Ditunië fillozofike oksidentale. [Frassinetti. 23 cm. Udhëheqës i mirësjelljes. Edukata a se mirërritja e fëmivet. 1931. pa ç. Dy fjalë lexuesit. Autori marrë nga parathënia (Zef Frassinetti). Anton. . Korça. Lekë 3..Shkodër : Shtypshkroja Françeskane. Pietro. 89 G 127 S 11 F 115 22. sipas Aurel Plasari. autor: Harapi. Beqir. për shkollën Teknike të Tiranës. Shkodër : Botim i së përkohshmes "Lajmtari i zemërs së Krishtif’. Form e Il-të / Isuf Agjah Korça.. Parathënie. Kopertina e fundit përmban: Botimet e Lajmëtarit (1920-1930) Shtypshkroja "Zoja e Papcrlycme" (Shkodër). 88 E 81 S 11 C27 S 51 A 104-105 26. Parathënie.. Distaptur. Isuf Agjah. Gjush.38 fi. Korça. il..50.. Anton Harapi. Beqir.. 1924. 1932.. autor: Harapi. Një besim.Tiranë : 1994. Detyrët e prindve ndaj finit / Zef Frassinetti. Fultz..I-IV. Lista e librave botuar prej Beqir Haçit.+ 6 f. Anton. autor: Haçi. 16 cm. Anton.] prej njij Franciskani shqypta r (pseud. Fishta". 6 tit. (Psikollogjie = Psycho     .Tiranë : Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo P. 21 cm. gegënisht-tosknisht.69 fi.Shkodër : Shtypshkroja “A. panum. Giuseppe]. Libri u dedikohet intelektualëve shqiptarë. Libri i kushtohet Harry T. Kr. autor: Sheldija.21. një revolucion. Për doktrinën e Fashizmit. . pa ç.. autor: X (pseud. i Anton Harapi). Harapi. Fashizmi i spjeguem popullit / Pietro Gorgolini.D. Fr. Anton Harapi.-IV+149 f. Ka fotografinë e bustit në bronx "Djali shqiptar" vepër e skulptorit Odise Pas kali. f. 19 cm.S. Parathënie. .Bibliogr.. Anton. (Libra popullore Nr. patir.Shkodër : Shtypshkroja "Ora". Vlerë shpirtërore. f. mësuesit dhe për çdo njeri që dëshiron plotësimin e virtuteve të tij dhe mir n e brezit të ri / Beqir Haçi.. Titulli nga kopertina. 1925... O.. 89 C 124 S 51A106 27. 88 F38-1 S 12 C 107 S 314 F 45 29..10 23. (A. Hyije. 3-4..G. Herget. pa tir.F.. -31 fi. (Psikologjie-Psychollogie) patir.. pa ç. 89 C 133 S 12 C 75 s 305 C 9.-48 f. 20 cm.4) pa tir.Tiranë : Shtypshkronja "Tcknike". Shkodër : Shtypshkroja "Ora". Kontribut përtrajtimin mendortë shqiptarit / P . .. paç. 1942..M .. 88 T 82 S 10R42 25. Francesca. f. Herget. . patir. një doktrinë / Roberto La Fr ancesca. Roberto (La).

Qytetnimi fashist / Vincenzo Meletti. shqipëruarë prej Lumo Skendo (pseud. 1939. Alexandre.] : [pa em. Vincenzo. Zjerrë p rej Nr. Kulturë e kundra-kulturë.. Form e Ill-të / Isuf Agjah Korça. 1923. Sadik.. Parathënie. Vincenzo. 2 3 cm. pa ç. . 1..s. pa tir .. anglishte. autor: Bega. 91 D23 S 59A 119 33.Tiranë : Shtypshkroja Nikaj. 20 cm. pa ç. . 88 F 38-2 S 11 C50 S 314 F 35 30. 88a E 95 " 37.. Tre mësime mbi Descartes in / Alexandre Koyrë. Gustave. përkthyem shqip në disa pje së prej Theodor Stamati. Shaptilografuar.             .. Mendime t arta. 86b D 36 90 B 94 S 10F 11 S 56 U 14. ShtypshkrojaFrançeskane. .. Parathënie. . rumanishte. 15 cm. Nji monument historik pazotsije në lamë t arësimit në Shqipni / P.. 17 cm. Oriental apor okcidental? Zjerrë prej Nr. . ..Shkodër : Shtypshkroja "Ora e Shkodrës".159 f. patir. Psikologji e edukatës / Gustave Le Bon.. 88 D 33 S9D41 S 12 B 112 36. Parathënie. pa tir. Titulli nga kopertina.. patir. 1930. .-39 f. pa tir. Ushqim për mendjen dhe shpirtin / u mblodhën nëpër fleta prej Be qir Haçi-t. 88 S 81 S9G73 S 11 G51 S 54 V 8 S 53 T69-71 38. Shtypshkroja Françeskane.. 1923.. hungar ishte etj. Përgjigje Izet Bebeziqit. . përkthyesit. .. pa ç. Bega. Krist. Maloki.. 88 F 11 S 314 F 38 39..57 f. 23 cm... Giuseppe Detyrët e njeriut / Zef Mazzini. 88 G 165 S 5 S 41 S 19S89 S 11 G69 S 309 G 22 S 310 G 71 32. 1932. Fr.[Pa vd.M.logie) patir.Botim i tretë..Tiranë : Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P. Libri shoqërohet me një fjalor të ijalëve të huaja që përdoren në tekst.Peruxhia : Shtypshkroja "Gucrricro Guerra". 1 fl.. Alexandre. Prof.Shkodër : Botim i së Përkoh. p a ç..19 fi.100 f. pa ç. 1922.F. Meletti. 15 S 314 G 20 34...).58 f. Le Bon..]. Parathënie. hollandishte. Ambros Marlaskaj. patir.Shkodër: Shtypshkroja Franciskane.. shq. Marlaskaj. [pa vt. + 16 f. 17 cm. pa ç. Materializma dialektike dhe historike. 21 cm. 1 të vjetit 1939.Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". (Libra popullor e Nr. Koronë 1. O. 1937. Lek 8.. Përkthye në gjermanishte. Luarasi. Psikollogji..87 f. Sugzhestioni e hipnotisma....l. 22 cm. autor: Meletti. 21 cm. Korça. autor: Koyrë. Sadik R. patir. Isuf Agjah.Shkodër : Botim i "Hyllit të Dritës".57 f. pa tir. . Mazzini. portr.. Të dhënat nga kopertina. 1926. 1 të vjetit 1937 / Krist Maloki. 88 F 38-3 S 314F42 31. Beqir.32 f. Dy fjalë të ncvojshme". Përkthim i lirë.. pa ç..]. Koyrë. "Hylli i Dritës". .. 88 C 98 S 10D38 S 38A80-82 35. autor: Haçi. Në rasë të nji sulmi filozofik-historik-dogmatik... 20 cm. e përkth. Kr. 1942. (Seije e re 3) pa tir.2) pa tir.15 f.Tiranë : Shtypshkroja "Tcknike". .. Ambros.. 60.

Korçë : Shtypëshkronia A. 21 cm. 89 E 97 S 11 D 1 S 314 F 32 43. autor: Lo Russo-Attoma. Papahristo. Prisi në rrugë të njerzis. f.Botim nën kujdesjen e Drejtorisë së Përgjithëshme të Shtypit. Doktrina e fashizmit / Benito Mussolini.. .. Hyije. Plutarchus. Shtyp i parë. Fashizmi.     . Fr. . Doktrina e fashizmit / Benito Mussolini.. f. Mussolini. pa ç. . 1924. (Shqyrtue prej Komisjonit TeknikN. Virtyte grash / Plutarque. Përmbledhje prej vepravet më të çquara. pa ç. në kopertinë: 1945.XII + 74 f. 89 C 46 S 12 C 40 S 53 A45 S 316 C 44 44. përkthimi dhe parathënia prej Vasil D. autor: Kodheli. "Mbrothësija" Kristo P. . Kopertina e fundit përmban botimet "Argus".. (Serje e re. Parathënie... (Për Arsim Politik të Kombit) patir. 34 S 55 U 89..119 S55U9 46..111 f. Mussolinit të zgjedhuna e të përkthyme prej Terenc Toçi. Vt..64 fi. patir . patir.Shkodër : Botime të "Hylli i Dritës". . Nicola. autor: Toçi. autor: Papahristo. (Libër e tepëmevojëshme për çdo nie e famili). 90 C 70 S 12C52 S 70 T 9 45.80 f. Benito. Alessandro. përkëthyer nga p rof. Kolë. Shtypur në Shtypshkronjën "Atdheu" Tiranë. Alarupi. Dashurija vëllazërore.XXIX+ 8 lf. f.. 19 cm. Për përdorim të djelmvet të ri e të xansavet të shkollavet pe / përmbl. . Politesa. 11) patir. Parathënie. Gj. përkëthyem ngaprof. 15 cm.. patir. 20 cm. 22 cm . . 89 41. Kritoni ose detyra qi ka njeri për Atdhe e Apologjija e Sokratit / Platoni. Spiro Konda. portr. 118. Mussolini. Libri shtypur ne Itali. Mussolini.. pa ç. i shqipëroi S. 90 B 98 S26R59. Kolë Shiroka. f.. Benito.Tiranë : Shtëpija Botonj Kristo Luarasi". f. Përkthyesi marrë nga parathënia. pa ç. 90 S 320 D 45 42.. Parathënie. Lek 2.l. Propagandës e Turizmit. Shtojcë: Dënimi edhe vdekja e Sokratit.. Kolë Kodheli.Botim i dytë. Shënime bio-bibliografike. Mbi edukatën e fëmijvet. . . 60 S 2 D 105.. Benito.. f.). autor: Konda. patir. Si mund të shohim të mirë edhe nga armiqtë. 89 D 17 S 55 B 43 S 55 U 87. i bot. 23 cm.. Spiro. 1940. 1944. patir.-120 f. S 307 G 24 mungon kopertina. Nga veprat morale. dhe përkth. 7-14.... 1 fl. 1918 . (M. 88 R 146 S 80 T 51 47.Tiranë : Botimi i Minist ris s Arsimit. Fashizmi /Alessandro Nicotera.Korçë : Peppo dhe Marko. Lek 3.399 f. Parathënie. Fishta". Lek 5. 75-79. Propagandës e Turizmit. Terenc.Tiranë : Argus.B. Drasa e emrave. I-XII. ar. Luaras i. Të mos pushtohemi prej zemërimit. Parathënie. 1937. 1928. Biseda e shkrime të B. -64 fi. 1941. 7-8... VII-XXIX. Botime të Drejtoris së Përgjithëshme të Shtypit. 1940. 22) pa tir. Nicotera. 62-64. Shtypshkroja "A. autor: Alarupi. 17 cm. Vasil D. Platonis. 89 E 106 ” S 39 A 23. 60-61. . A.Tiranë : Shtypur në Shtyp. f. ..Shkodër : Shtypshkroja “Nikaj”. S.2. Vangieli.88 U21 S9R56 40. f. 23 cm. hymje e shënime nga Salvatore Valitutti.

Angelo. Cekës. Schenoni. Stalin. B. f. patir. Ndriçime të Schopenhauer-it. T. patir. portr. 17 cm.Tiranë : Distaptur.]. . Parathënie. Dueli". 89 G 212 54. 88 R 131 S9G20 S53 V 139 S 64 S 162 49. . B. Fr. 89 E 6 S 3 E3 S 19 B 94 S 63 A 41-42 57. Psykologjia dhe historia e Fashismës / Shefki Selenica. f.. V. Myslim. . 21 cm. Leninizmi theorik dhe praktik.. Shefki. f. Saunders. 1944. Libri I-rë. Rregulla e zakone se si me u sjellun në shoqni të mirë. . Ndriçime të Schopenhauer-it.] : [pa em.[Pa vd.. Prushi..].Tiranë : Shtyps hkroja "Tcknike". 19..94 f. Fr. 10. Parathënie. 21 cm. Lazer. Lek 5. ... Angelo.Korçë : Libraria G. patir. 1940. me parathanje ng a Vangjel Koça.Bibliogr.147 f. 88 R 122 S 54V52 S 56U 124 55. Fr.4 . Udhzime dhe mend ime të vërteta / Saunders. 88a E 89 " 56.. Leninizmi theorik-praktik / JosifVisarionoviç St alin.Korçë : L ibraria e “Gazetës së Korçës”.88 U35 S 11 R 14 S 52 U 88-90 S 307 G 24 48.Tiranë : Shtypëshkronja " Mbrothësija". 17 cm. Lek 1... T. Dashuria dhe gruaja / Arthur Schopenhauer.. Lazer. patir. Josif Visarionoviç. 193 8. patir. B.. Parathënie.. . 20 cm. Fr. Parathënie.. përkthyer prej Salim H. 1 fl..50 f. 90 B 46 S 101R 41 52. 1936.. V-VI. Sh. Me kës hillë të posaçme për djelmt e rij / Angelo Schenoni. [pa vt. 194 4. Parathënie: Ceka. Shaptilografuar.]. 1 fl. Dy fjalë lexuesit. Ditunija e jetës / Saunders. Selenica.. Shaptilografuar...123 f.VI+80 f. Vangjel. Libri Il-të. . .Tiranë : Shtypëshkronja "Mbrothësija”... Leninizmi zhvillim i marxizmit / Josif Visarionoviç Stalin. Parathënie. B. . 5.. Parathënie. Fashizmi dhe fryma shqiptare / Lazer Radi.... Titulli në kopertinë: "Dashuria dhe gruaja. ar2.. Tiranë : Shtypshkronja "Bashkimi". . . 1929.104 f. ... Schopenhauer. autor: Selenica. Josif Visarionoviç. autor: Ceka. S 19 B 94 i mungon kopertina.. Cekës. pa ç. Lek 1. Evangj eli. Salim H. Ceka për librat e përkthyer dhe të punuar prej tij. 17 cm. autor: Saunders... patir.50.37 f. Thomas B..5 6 f. Salim H. patir... Radi.. 21 cm.174 f. 24 cm. Stalin. autor : Koça. portr.. autor: Saunders.. Leninizmi : Theorik dhe praktik / Josif Visari onoviç Stalin. autor: Schenoni. 1944. . -Bibliog r. 21 cm. autor: Radi. patir. Arthur.ari 1. shq. Josif Visarionoviç. Mendime t arta/ Myslim Prushi.] : [pa em. 10. shq.. përkthyer prej Salim H. Thomas B. 20 cm. T. 89 E 57 S 9E 19 53.. autor: Stalin.Tiranë : "Gutenberg".Tiranë : Shtypshkronja “Tirana”. Stalin. 89 B 59 S9C 10 S 53 A 43-44 50.. Parathënie. Josif Visarionoviç. patir. përkthyem prej italishtes nga Lazër Çett . H. T. Saunders. 1942. shq. Shënime të përkthyesit S.[Pa vd. 1.. Ar 1 D 25 S 101 R37 51. patir. Fr. . pa ç.U porositen të gjitha instituteve t edukatës civile e ushtarake. 88a E 88 "     .-56 f. 1930.

... shq.20. [pa vt . Mendime ngatë njerësve të çquar të botës mbi çdo problemë të jetës.[Pa vd.5) patir. "Luarasi" (Tiranë).shq.1. Fr. në fund të librit.44 f.5) pa tir. Elementa të ekonomisë politike për kursin praktik të nënëpunësve të sh   .. . 88 E 47 S 52A13. Islam e Fascismo / Bexhet Shapati.. 22 cm.12 f. Nr.-15 f.Tiranë : Botim nën kujdesjen e Drejtoris së Përgjithëshme të Shtypit. Ushqim për mëndjen dhe shpirtin. . 89 B 113 S 12C54 S 62 A 77 62. f. [Autor: Theophrastos (Teofrasti). pa ç. (Dega Normale. Floqi. Udhëheqës i atdhetarit të ri. . Parathënie.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg". Voll.Natick. 1. SHKENCA EKONOMIKE.. Për studentët e klasës së lartë të Normales / Va il Vinjau. 91 63. Propaganda e il Turismo. 19 cm. (Bibliotheka e Rinis Shqiptare) patir. autor: Qamo.. 19 cm. pa tir. Parathënie. Parathënie. 1659. 5-6. Parathënie.. f. Qamo. Leninizmi theorik dhe praktik. (Bibliotheka e Rinis Shqiptare.14 I shih edhe 793.40. [Theophrastos] Karakteret e Theofrastit. Fr. Josif Visarionoviç..il. 89 R 2 S 54 S 90. Shtypshkroja "Tcknike" (Tiranë). L.Tiranë : Shkolla Teknike. autor: Haçi. 114 65. Bexhet.rreshtuar mbas alfabetit / u mblodhën në këndimet prej Be açit.] 58 f. Propagandës e Turizmit. Stalin. Libra popullorë botuar prej Beqir Haçit.. 3566. 1940. Beqir.57 fi. 1499. 1646. 21 cm. (Libra popullore N r.. . 1658. 89 A 17 S 42 A 56-57 61.. ari 0.L. Kapitujt Vl-të deri në XX-të / Josif Visarionoviç Stalin. 3222-3238.. 3606..Tiranë : Botim i Ministris së Kulturës opullore. 1932. Bexhet.Tiranë : Botim i Ministris së Kulturës Popullore. 5-6. 1943. Shapati. Vasil.. Mass.. Islami dhe fashizmi / Bexhet Shapati.]. 2 fl.. Udhëheqës i Atdhetarit të ri. Thërrime filosofike. Histori e filozofisë. Libri i kushtohet Naim Frashërit. pa ç. Botim i dytë. Fr.. (Nr. 88a E 72 " 59. Të dhënat nga kopertina. "Luarasi" (Tiranë). Të dhënat nga kopertina. 5) pa tir. pa ç. : Commercial Press. filozof i Greqisë së lashtë]. 27 cm.. 66. II. Tip. 1944. (Nr. 23 cm. 2 fl. Vinjau. Nëntitulli nga kopertina.. paç.il. pa ç... 1920. 3) pa tir. Kristo.. I / përkth.Tiranë : Edito a cur a della direzione generale per la Stampa. 27 cm. . 1940.. (Rulle mi sjelljat. 3637 -3643.20. Shaptilografuar. Broshura e Il-të. Ar99 A22 S9B72 S 139 B 69 60. ..64 f. Ar45 E57 S 9F 100 64. Tip.58. 3284. 1935.] : [pa em. Shapati. L. . Teksti italisht.l) patir. 88 F 191 S 10 F 86 S 54T 113. ... 20 cm. L.42 f. dhe përparimi n).. patir.104 f. Nr.

i bot... 1 fi. PARTITË POLITIKE. Vt.. [1944]. Tip.. i bot..] : [Balli Kombëtar]. 90 C 98 76... 89 E 177 68.A.Tiranë : Botim nën k ujdesjen e Drejtoris së Përgjithëshme të Shtypit. 17 cm... 16 cm. 88 S 144 S 11G150 73.. Vdekje trathëtarvet) pa tir. pa ç..]. së T.6 f. Programi e statut-rregullorja e Partis Demokrat-Nacionale.it / Kristo Floqi.10 f. Statut Rregullori Grupit Politiktë Korçës. Titulli plotësuar nga teksti..80 f. (Shqipnija Fashiste) pa tir. Mboria... patir.. 1924.. 19 .. Direttore “Vlorë”. 17 cm. paç. 1921.. 88 B 41 S 91 C 22 70. 89 S 154 75. pa ç.[Tiranë] : [pa em... 24 cm.7 f. "Luarasi" (Tiranë).118 f. 1944. Themeluarë prej grupit Parlamentar në Tiranë më 24 prill 1921.[Pa vd. [1920]. 15 cm. p a ÇTitulli nga kopertina. 88 A 166 S 12B41 S 55A 158 69.[Pa vd.Vlorë : Shtypshkronja J. Titulli nga kopertina..Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj".] : [pa em. Resolucion i Konferencës së Parë të vendit të Partis Komuniste Shqipëtare. 185.13 fi.Tiranë : Shtyp. Thirija e Aqif Pashë Elbasanit për bashkimin rreth Partisë Kombëtare. 1.. pa tir..]. Propagandës e Turizmit. patir.. . Statuti i Partis Kombëtare Fashiste Shqiptare.?! Disa fakte. .. . 173-176. 1940. . .14 f. Ar 122 G 27 71.. paç. 17 cm. Program i Partisë Popullore Themeluarë prej grupit Parlamentar në Tiranë më 24 prill 1921. Botim i posaçëm i "Zërit të popullit" (Organ i Partisë Komuniste Shqi ptare).Disa trakte.Tiranë : Shtypshkronja "Tirana".14 f. patir. 202 III. Luarasi. [1921].45 f.] : “Zëri i popullif’. -Korçë : Shtyp. pa ç. . Parti Komuniste apo parti terroriste... patir. paç. Shaptilografuar.[Pa vd. . 67. ] : [paem. Partitë politike në Shqipëri.. 13 cm. . pa ç. 16 cm.. ... A. patir... Mars 1943 në Labinot. [192-]. Ar 39 G 149 S 307G31 74. . pa ç. Tefik. Programi dhe rregulloria e Partiës Kombëtare... pa ç. 1923.. Statut e regullore. Themelue në Tir anë më 2 tetuër 1924. Vangjeli.. ngatitulli.Vlorë : Shtypshkronia G. Fjalimi i Ministrit Sekretar Sh.]. 22 jenar 1940. . Partia Popullore. patir. [1943]. Disa dokumenta..[Pa vd. .. Dje dhe sot. . pati r. Direttore... 22 cm. 1921.14 f. Vt.. ngateksti. Programi i Partis Popullore Kombëtare formuar prejë anëtarve të Këshillës Kombëtare n iranë me 10 tetuër 1920.. Të dhënat nga teksti. Tefik Mboria në Raport in e Gjerarkivet [të Partis] Fashiste Shqiptare... 88 S 100 S 11 G 106 72. 27 cm.. 23 cm. 201..il. (Shqipnija e s hqiptarvet. pa tir. 89 U 41 " S 15 U 41 77.. . paç. 181. 89 A 78 S 10 C 73 II shih edhe 164.8 f.

.Q.]. 22 cm. Të dhënat në fletën e titullit shkruar me dorë. .Moskë : Shtëpia Boton jëse e Gjuhëve të Huaja. sipas krahasimit me vijueset me nr.) 1938. 78. Vendi i botimit në fletën e titullit.S.. 88aA 13 formati: 36 cm. (Prolet arë të gjithë Botës Bashkohuni!) patir.B. . Kapitulli i pestë. 9 S 93 D 37 79. sipas krahasimit me vijueset me nr. Historija e Partisë Bolshevike t U. 91 B 71 80.[Pa vd.. ] : [pa em.(B. Botuar prej një komisjoni të K...] : [pa em.]. 20 cm. Historia e Partisë Komuniste të Bashkimit Sovietik (Bolshevikët). i bot.17 f. Përshkrim i shkurtër.).. Historia e Partisë Komuniste të Bashkimit Sovietik (Bolshevikët).] : [paem. të P. Kapitull i Ill-të.. 20 cm. pa ç..[Pa vd.B.]..Q. (Prolet arë të gjithë Botës bashkohuni!) pa tir. të P. 21 cm. Përshkrim i shkurtër.77 f.K. të P.[Zonat e Çliruara-Shqipëri] : [pa em. Autorizuar pr ej K. të P.S. 1944. Ka 11 kapituj: 1-11. [194-]. rendor 78-80. Kapitulli III.. patir. 1944.. 23 cm. i bot.Moskë : Shtëpia Boton jëse e Gjuhëve të Huaja. Përshkrim i shkurtër. .S.. 88a A 13 88a E 84 85. patir.Q.S. Vendi i botimit në fletën e titullit. Konkluzion: f.. pa tir.. Numri i kapitujve marrë ngateksti. (Proletarë të gjithë Botës bashkohuni!) patir.. [1944]. Parathënie: f..[1912-1914]. 89 D 175 84.[Pavd.K..R.. 91 B 63 S 19B30 83. Vendi i botimit në fletën e titullit...B. 1-2. 1939.K. Kapitulli VI -VII. [194-]..Q. Shaptilografuar.Moskë : Shtëpia Boton jëse e Gjuhëve të Huaja.Q. Partitë politike në vendet e tjera. [194-].42. 89 C 232 S 54 S 8. Nëntitulli: 1912-1914. 1939. Historia e Partis Komuniste (Bolshevike). patir.]. të P. 89 F 35 2. Ar7 C 37 82.-     .S. pa ç. [194-].30 f.S. ..53 f. sipas origjinalit: ..).(B.(B.B.S. paç.]. Në kopertinë: Shtypur në Zonat e Çliruara-Shqipëri 1944. sipas origjinalit: .Moskë : Shtëpia Boton jëse e Gjuhëve të Huaja. [Pa vd.B..] : [pa em. Botuar prej një Komisjoni të K.S..].).. sipas origjinalit: . Përshkrim i shkurtër. [Historija e PK (Bolshevike) të BS].Shqipëri Të dhënat për kapitujt nga kopertina. 1939.40 f. Botuar prej një Komisjoni të K.. sipas origjinalit: . Historia e Partisë Komuniste të Bashkimit Sovietik (Bolshevikët). pa ç. Historija e PK(b).K. 1944. Të dhëna marrë nga teksti. (Proletarë të gjithë Botës bashkohuni!).Q.(B.. Vt.B. marrë nga teksti..].) 1938.K. patir.83 f.Q. 1939. Botuar prej një komisjoni të K.[Pa vd. Historia e Partisë Komuniste të Bashkimit Sovietik (Bolshevikët).]. 35 f.] : [pa em. të dhënat e botimit në Shqipëri: Shtypur në Zonat e Çliruara.. . pa ç.] : [paem. rendor 78-80.] : [pa em.K.. Vt. të P... Kapitulli i tetë: Partija Bolshevike në kohën e intervencio nit ushtarak të huaj dhe të luftës civile (1918-1920).) 1938. 14-40. pa ç. Ar 6 C 21 S 54 S 10-11 81.(B.[Pavd.. Kapitulli IV V.70 f. 21 cm. Autorizuar prej K. . Autorizuar prej K.. Vendi i botimit në fletën e titullit.. 23 cm. 22 cm.(B. Kapitulli i katërt. Në kopertinë. të PKBS(B) 1938.86 f.[Pa vd. pa ç. pa ç.

25. Vt..42 f. -19 faqe fotokopjuar dyshe. . pa ç. (Veprimtaria e veçantë klasifikuar në lëndë). paç.. patir. Bekir [Beqir Valteri]. Beslidhje.. Ar11G 19 91. 23 cm. "Luarasi" (Tiranë). 1944. Kanonizma e shoqërisë "Bashkimi" në Berat.]. nga Fjalori Enciklopedik Shqiptar.Korçë : Shtyp. Vit 1932 / Myqerem Hamzar aj. : [pa em.40.. Shtyp. [1917]. 89 G 109 S 12E70 S 12 G 128 93. paç. autor: Hamzaraj.11 fl..Korçë : Sht yp. i bot. 88° D 16 86. 25 88. Politika e bashkimit kombëtar të komunistave. patir. 16 cm.. Myqerrem.] : [pa em. dhe Libraria Dhori Koti. Kanunore dhe regullore e shoqërisë Federata "Vatra" e Shqipërisë.. Fotorapid. i bot. -Korçë : Shtyp dhe Libr. Vangjeli. nga teksti. Parathënie. patir.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg".25 f..28 fi.-8 f. paç. Ar 7 E 15 a) Partitë politike shqiptare jashtë Shqipërisë. 1935.. Fotorapid. Kanonisma e shoqërisë. 88 F 154 S 12 D 127 S 88 C 40 S 314 G 19 90. . 89.8 f. . 89a S 83 92.. patir.. 19 cm. paç. 1927. Fr. Myqerrem. Fotorapid. A. "Dhori Koti".. Ar39G 150 95. 23 cm. 1920.. patir. 89 B 145 A133 B 12 S 4 A 24. Organizata e mbëshehtë e Vlorës. 1921.. Ma. patir.. ar 0. A. A.. patir. Të dhënat nga kopertina. Shtyp.. shoqata.... Raport kuadrove t organizatës ko muniste napoletane (11 prill 1944)... pa tir. 1924.[Pa vd. Hamzaraj. 15 cm. 14 cm. . 15 cm..... A. pa ç. .. 1. 1920.. 14 cm.12 fi. autor: Walter.. 2.. KLUBE.. klube në Shqipëri. 20 cm. me il.28 f. Ar 11 G4 94.Tiranë : Partija Na cional-Ballkanike Shqiptare. 89 B 145 Shenjat e anëtarëve të Partisë Nacional-Ballkanike Shqiptare dhe të Konfe deratistëve Ballkanikë: f. Ekzemplar për nevojat e mbrendshme të Partis. . Vangjeli (Korçë). Ar23 G82   . Constitution (The) of the Albanian National Party = Kanunorja dhe regull oija e Partisë Politike për shpetimin edhe sigurimin të Independences Shqipërisë. patir.80.. Kanunore e Shoqërisë Boboshtare "Shpresa".Korçë : Shtypëtoija [dhe] Librëtorja "Ko " Koti [dhe] Xoxe. 13 cm.]. Teksti shqip e anglisht.Korçë : Shtypëtor a [dhe] Libraria "Korça" Dhori Koti.]. ORGANIZATA... .-6 f. 87. Ar 16 G 149 87 U 4 S 307 G 30 IV. paç. SHOQATA.. Kanunore e shoqërisë ziçishtare "Shën-Trinia". Mungon kopertina. 1919. Organizata.10 fi. Filluar më 21 Janar 1926. -[Worces ter. Parathënie.48 f. .. 1944. 18 cm. Kanunore e Shoqërisë Kombëtare "Bashkim". Shqiptarët në Worcester. Formuar më 25 maj 1924. Nëntitulli dhe Vt. pa ç. pa ç.Korçë : Shoqëria e Grave të Korçës "Përlindja".. patir. Titulli shënuar me dorë në fletën e titullit. Ma. patir. Të dhëna nga kopertina. Fr.

i bot.. 1924. pa ç. paç.. .. 22 cm.Tiranë : Shtypshkronja “Dielli ’..8 f.4 f. Statut i Shoqëris së Voskopojës "Përparimi". 1929. 88 T 70 87 U 7 107. . 1922.[Korçë] : Shtypëshkronja e “Gazetës së 4. .Korçë : Shtypëtoija et Librëtoija "Korça" Koti dhe Xoxe..[Berat] : [paem. Rëglement de l Association Nationale Albanaise "Le Progres" = Kanonism e S hoqëries Kombëtare "Përparim"... Vt. paç..Liri Popullit) patir. 13 cm. Sous le haut patronage de S.14 f.Berat : Boti m i Këshillit të Përgjithshëm të Gruas Antifashiste Shqiptare.. Regullore e Shoqëris Vllazënore Mirëbërëse e lagjes Goricës Beratit. 1944. pa ç. A1 4 F 66 (Fotorapid) Ar 122 G 23 A1 4 F 66 S 121 S 1 100.... 8..Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj".14 f. 1927.Vlorë : Shtyp. 1930.. patir.. . Shtypëshkronja Drita (Korçë).4 f. 15 cm. . Peppo et Marko.. Shtyp.M. 1914. Dardhë.. Shoqëria Vllaznore Mirëbërëse e Lagjes Vakëf "Djersa".. Ar 120G39 108. A. Kr.. patir. 15 cm. pa ç. patir.. -14 faqe fotokopjuar dyshe. Ar39G 152 101. Teksti frëngjisht. Ar 43D 12 105. Votë par l Assamblëe Gënërale le 28 Janvier 1929. G. Të dhënat nga kopertina..Tiranë : Imprimerie “Dielli ’.. A1 11 G 18 Fotorapid 90 T 84 A1 11G 18 S 310 G 80 104. dhe Libraria Dhori Ko ti. Filluar më 1 kor ik 1925.. marrë në fund të tekstit. Rregullorja e degavet të Shoqëris "Gruaja shqiptare"..12 f. patir. Statuti Shoqërisë Bradvicarëvet "Rilindja". Kanunoija e Shoqniës "Atdheu"..-9 fl. pa ç.Shkodër : Shtypshkroja Franciskane. Ar11G 17           . patir. la R eine Mëre.. -Të dhënat nga kopertina.. ... 88 U 127 S 9R 153 97. . Ar 43 G 109 102. Ligja e Shoqnis "Bogdani". 17 cm. 15 cm.. Regulloija e shoqnis "Bashkimi". . 88 G46 106. Komiteti drejtues. 191 16 f.. Të dhënat e botimit marrë nga statuti i kësaj shoqërie.... Rezolucion i Kongresit të I-rë të Gruas Antifashiste Shqiptare. 18 cm.2 5 f. Të dhënat nga kopertina. patir. patir. pa ç.. Vangje li. 1929. . 29. Statut de la Sociëtë "Gruaja shqiptare".15 f.Korçë : Shtyp. patir.. 1926. ...Korçë : Shtyp.]. nga libri me numër vendi: Ar 39G 139.. Regulloija e shoqërisë së zonjave shqiptare "Bashkimi". Të dhënat nga kopertina... pa ç. patir.96. Të dhënat nga kopertina..... . Filluar më 30 qers hor 1929. paç. 15 cm... 15 cm. f. Ar 45 G 81 99.. Direttore et C. patir. paç.. -Korçë : [p ]. 15 cm. Ar39G 153 103. 89 F 109 98.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". 1923. 20 cm.. Kanunore e vëllazërisë mirëbërëse Shpresa. pa ç.16 f. patir. . pa ç. (Vdek je Fashizmit .l. 15 cm. Regullore.8 f.. patir. 13 cm.13 f. Fotorapid.

1928.Tiranë : Shoqata mirëbase kulturale dhe edukative e rinisë musliman e të Kryeqytetit. Statuti i Federatës së madhe "Atdheu".Korçë : Shtyp.... patir.. 16 cm. Shoqëria me qendër në Korçë. 1938. 1944.Korçë). . pa tir.Korçë : ShtypshkronjaDrita. 89 S 137 117.. 15 cm. paç. . . [pa vt. Tiranë).. patir... ngateksti. Titulli nga kopertina.13 f.Tiranë : Shtypshkronja “Gut enberg"’.Korçë : Shtyp. 1931. paç. Titulli dhe të dhënat e botimit marrë ngateksti. 1921. . 15 cm. Direttore. patir. 15 cm. 16 cm. A1 11 G 10 Fotorapid 88 S 74 A1 11 G 10 S 12 R 21 114. patir.... Ar 35 G 136 118. pa ç.. Vt.12 f.Korçë : Shtypëshkronja Peppo t Marko. [1940]. . 17 cm. ngateksti. Statuti dhe Rregulloijae Shoqnis "Vaso Pasha" ("Vaso Pasha" Shoqni e nxa nësve t Institutit "Vaso Pasha" Nr.16 f. paç.. patir. 17 cm. . pa ç. . Ar 21F 42 119. Vt.. i bot. 1927.Korçë : Shtyp dhe Librari Dhori K ti.. . Statuti.]. Statuti i Shoqërisë Mirëbërëse Mborjare "Qyteti". Të dhënat nga kopertina.. .Korçë : Shtyp. 89 U 74 “ 113.. patir.. patir. et Libraria ori Koti.Korçë : [paem.109. pa ç.. paç.. Statuti i Shoqëris Mirëbërëse Voskopojare "Rilindja". 1929. Ar 11 G7 121.. (Mbretnija Shqiptare.. patir... Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). 1938.. -17 faqe e fotokopjuar dyshe.. Fotorapid. Statuti i Lidhjes Shqiptaro-Helenike. Statuti i Shoqëris Mirëbërëse e djalërisë Starova. 89 T 155     . 14 cm.. Prefektura e Korçës) pa tir. 89 S 81 S9G 16 S 10G87 S 53 T 56-58 112.Tiranë : Shtypshkroja Nikaj".7 f.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg" . ..[9] fl.. Fotorapid... paç.20 f. . pa ç. [193 ... Shoqata me qendër në Tiranë..8 f..14 f... pa ç. pa ç. 17 cm.. [1930]... i bot. 1929. . Statuti i Shoqëris Mirëbërëse Voskopojare "Rilindja". Ar39G 137 120. Statut i Shoqëris mirëbërëse të Lagjes Kala të Beratit.. Të dhënat nga kopertina. 41.. 16 cm. "Shoqata mirëbërëse e Prefekturës së Gjinokastrës".Korçë) Ar11G 10 110. Statuti i Kllubit Sportiv-Artistik "Devolli". 15 cm.. Ar11G 15 115.. . Ar 21F 26 116. 21 cm. Statuti i Shoqërisë Krahu i Drejtësisë Dishnicës "Çardhaku". dhe Lib ia Dhori Koti.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg" .. Të dhënat nga kopertina. patir. Fotorapid (Origjinali gjendet në Bibliotekën e Shtetit . paç.Vlonë : Shtypshkroja J.16 f.16 f. Fotokopje. patir. Statuti i Rrethit Italo-Shqiptar "Skanderbeg".. . patir. Fotorapid (Origjinali gjendet në Bibliotekën e Shtetit .. Statuti. 8 faqe fotokopjuar dyshe.16 f.6 fl. 18 cm.. 89 R 247 S 63 V 8 111.]. dhe Librari D hori Koti. pa ç..15 f.

] : [pa em. 15 cm.Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". pa ç. 88 T 52 A1 11G 16 133.. patir.. paç. A. 1921.. Statuti i Shoqnis "Gruaja Shqiptare".. .17 f.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". pa tir. 15 cm. 89 S 203 130. patir. A1 11 G 16 Kseroks. .. Vladimir Iliç.. . 1929. Fotorapid. Lenini dhe rinija.Tiranë : Shtypshkroja "Tcknikc". 89 U 31 S 174 V 128 129. pa ç. Shtypëshkronja Drita (Korçë).. paç. 15 cm. ...]. 1924. Në krye të faqes së parë katë shënuar me dorë: Dhjetor 1942. Organizata në vendet e tjera.Korçë : Shtyp. Ar11G 16 124. dhe Libr. 15 cm. Ar23 G84 125. 1924... pa ç... 22 cm. Filluar më 30 qershor 1929. A1 11 G 17 Kseroks 88 U 99 A1 11 G 17 S 307 G 33 128.. Fotorapid. .. patir. pa ç. Statuti i shoqnis "Shqiptarka".. Shoqëria polenare "Djalëria" në Polenë.15 f.8 f . pa ç. Avni Rustemit).Shkodër : Shtypshkroja Françeskane. patir... pa ç..Korçë : Shtyp.122.. 16 cm. 14 cm... . patir. ..9 fl. Ar11G 12 2. 1929. (Origjinali ndodhet në Bibliotekën e rrethit Korçë). Fotorapid. 88 T 158 A1 11 G 19 S 53 T199 131. Filluar më 18 qershor 1921. A1 11 G 19 kseroks.11 f. 17 cm. patir.10 f. A... Statuti i Shoqërisë Mirëbërëse me emërin "Përparimi" i katundit Borovë. Fjali mi i mbajtur në Kongresin e Ill-të Pan-Rus të Bashkimit të Rinive Komuniste Ruse në 4 Tetor 1920 / Vladimir Iliç Lenin. -15 faqe të fotokopjuara dyshe. -Korçë : Shty Libraria Dhori Koti. 192 . ... 1. "Dhori Koti ’. . Statuti i Shoqniës "Pcllazgu". 90 U 19 S 52 V 174 S 53 T 166. Lenin.10 f.Tiranë : Shtypshkronja "Tirana"..... .]. [1942]. 15 cm. Statuti i Shoqërisë Mirëbërëse Përparimi të Katundit Borovë.   .. . 134... patir.. Statuti i Shoqnis "Bashkimi" (e themelueme më 13 tetuer 1922 prej Kryetari t të sajë të pa vdekun. -Tiranë : Shtypshkro nja “Diellr’.. Statuti Shoqëris Korporative Mirëbërëse "Djersa" e Lagjes Vakëf-Berat. 1926.Berat : [pa em. Shoqëri e vajzave Çvillimi Korçë. Statuti i shoqërisë "Skëndcrbcj" i aprovuar prej asamblesë së përgjithshme.[Pa vd.13 f. Të dhënat nga kopertina.. Statuti i shoqnis "Lulzimi" Tiranë... Kr. 14 cm.16 f... Nën Patronazhin e Naltë të N. së Saj Nënës M bretneshë. 1933. V .10 f. et Libraria Dhori Koti. 14 cm.Korçë : Shtypëtorja [ ] Libraria Dhori Koti.. patir.. Të dhënat nga kopertina. 14 cm. pa ç.. patir. Shaptilografuar.13 f. pa tir.. Pranuem prej Mbledhjes së Përgjithshme me 28 Janar 1929..M.26 f.. 88 R 182 S 53 T26 123. pa ç. patir. pa ç. Statuti i Shoqnis "Bogdani". Detyrat e rinive komuniste. 88 T 72 S 11 R4 S 52 U 104 S 52 V 172 127. 1929. 1924. pa ç... 220 S 307F3 126. 1929. Ar39G 139 132. -Korçë : yp. patir. 1927.. 15 cm. Pas kopertinës së parë : Zyrtarët e Shoqërisë për vitin 1929.23 f.

89 R 220 S 12 G 128 138. de la Cai ro Advertising Cy. . paç.Worcester.. 23 cm. pa ç. filluarë më 19 gusht. patir.28 fi... . pa ç.Misir : [pa em. Vendi e Vt. 89 C 10 136. pa ç. 16 cm.. patir.. patir. Ar 7 D 45 145... 15 cm. 14 cm. nga teksti. Autori dhe të dhënat e botimit marrë nga teksti.: 1909.Worce ter. Qendrim i Federatës Shoqërive shqiptare për Arësim "Dëshira" në Bulgari. 15 cm. paç.88a E 77 " a) Organizata. patir..L..].. Komente të thirrjes së Koço Tasit nga Vasil I. 16 cm... i bot.11 f. shoqata.13 fi. A1 8 G 11 Fotokopje.. : [ a em.. i bot. 23 cm. paç. 16 cm.. patir. 1910. 1927. ngateksti. Mass. 89 C 9 146. Rio ganizuar 29 maj. Kanunoijae Shoqërisë Mirëbërëse drenovare "Bashkimi". Kanunore e Shoqërisë Korchare "Arësimi". Mass. Mass. patir. 19 29. 1912. patir. Sofie = Ust av na sjuza na albanskit kultumi d-vab Blgarija "Dëshira" Sofia. patir... Worcester. Ar39 G97 140.[Boston] : [paem.. 89a S 79 143. (Letër 3) patir. 8.]. . Të dhënat nga kopertina. . klube shqiptare jashtë Shqipërisë. patir.19 f. . 88 R 205 141.7 fi. 20 cm... Regullim i Vëllazërisë Shqipëtarve të Misirit "Bashkimi". f. D. paç.. 1922. -Worcester. Vt. : [paem. fabrikë për shtampillo. më 13 të qershorit. : [pa em. pa ç. Kanunore e Shoqërisë mirëbërëse e Luarasit "Mbarësia". . Njohur nga Qeveria në Boston.. . Tako. Nënë hijen dhe përkrajen e Shoqërisë Drenovare Bashkimi me emërin Dita e Drenovës. .Sofija : Peçatni ca “Rosova Dolina”... libërlidhje.36 f. -Chicago : Shtypur prej John Adams. [1919].. kartonazhe. paç. Filluar më 31 janar.8 f. 22 cm.8 f. 135. 89 R 128 A18G11 139. Gjigie kombëtare. 1927..11 f.].-6 fi. .10 f...Caka. Caka. 1936.     .]... [1926]. Kanunore e Shoqërisë të beratasve Shpresa. [pa vt.. pa tir. . paç. pa ç.Sarajevë : Stamparija “Prosveta ’. 1928.]. Kanunore e Shoqërisë "Vëllazëria Mirëbërëse e Fshatit Polena".. Krijimi i shoqërisë "Zcmra shqiptare" në Paris. 16 cm. Lasua e Drenovës. Kanunore e Federatës Panshqiptare Vatra (The Hearth).Cairo : Imp..8 f. -Konstancë : ypëshkronjë. 1922.. Mas s. 22 cm. 1930. Filluarë prej punëtorëve të Amerikës 28 korik 1918. Titulli nga kopertina.].Boston : Shtypëshkronja shqiptare "Shqiponja". . Leva 10. 1920. Në kopertinë Vt.].. Letër e hapur për "Bashkimin Kombëtar" [Paris]. 89 T 197 142... Kush asht "Bashkimi Kombëtaf’? / D. patir. Mass..L. 89a D 21 144. ... i bot.Caka (Dom Loro Caka).. 22 cm. : [pa em].. patir..Boston.. Loro.Vien : [pa em.10 fi. Rreth krijimit të shoqërisë ort odokse të Misirit. pa ç. 89 G 32 S54U98 S9G78 5 11 D 144 137. 89a S 81 S 307 G 32 147. Mungojnë kopertina dhe fleta e titullit. Kanuntorea e Shoqërisë mirëbërëse "Bashkimi e dardharëve në Bukurcsht". 1920. Titulli nga kopertina. papeteri. 1922. 1918.

Statuti i Bashkësisë Shqiptare në Egjypt. 17 cm. 16 cm. patir. frëngjisht dhe arabisht...]. . .]. 89 S 32 S 11 G 102 152. pa ç..14 f. 89G 131 A1 8 G 15 156. Mass. Të dhënat për pjesën shqipe dhe franceze nga kopertina. pa ç. 7 f.Boston. . pa ç. . Keshishian .S.. ngateksti... 17 cm.. Tetor 1917. 17 cm.S... Në faqen e fundit të ekzemplarit 88 S 105.... 89 C 104 S9D70 148.. Titulli nga kopertina. paç.-10 f. pa ç.Aleksandrie : Phacos. 89a E 83 158.. [1931]. Vt..88 f. . 1937. Ethemeluar më 1929 = Statuts de la Comm unautë Albanaise en Egypte.Sofia : [pa em..20 fi. 24 cm. 23 152/1. 1919 në Paine Memorial Hall... Statutat. 89 R 188 155. A1 9 G 17 kseroks 89 G 232 A1 9 G 17 149. Rekordi i Kuvendit të Federatës Panshqiptare "Vatra" mbajtur më 6 korrik. 18 cm.. Përpillue me rastin e 25 vjetorit të Vetqeverim it kombëtar prej Komisionit përkatës në Bullgari. patir. i bot. . i bot.. Kryetar i nënkomisionit të redaksisë Spiro .Tiranë : Shtypshkronja e Shtetit. ngateksti. 88 S 105 S 9G 123 S53T22. në John Winthrop Hall. (E votuarnë Kuvedin e moti t 1917) .. 1919. 1921. Statuti i Shoqnis "Djelmënia" 1 gusht 1919. 19 cm.14 f. patir.. Boston.Boston : Shtypur në shtypëshkronjën e gazetës Dielli.. Shënime historike 1893-1937.. Teksti shqip. K eshishian. Dedikuemë Naltmadhënis Tij Zogut I Mbret i Shqipt arëvet prej kollonisë shqiptare të Sofies.Stamboll : Shtyp. 88 S 8 157. ..10 f. [1919] . patir. shtuar me shkrim dore përbëije e ndry shme e kryesisë.. S. : Shtypëshkronja e Diell it.. 89 R 234 A1 8 G 10 154. pa tir. il. Boston Mass. 22 cm.36 f.. . pa ç.Titulli në kopertinë : "Regullim i vëllezerisë. Rro   . Kongresi i Prizrenit më 16-19 shtator 1943. Regullore e Federatës Pan-Shqiptaretë Amerikës VATRA. Statuti i Organizatës "Lidhja e Il-të e Prizrendit". 89 G 25 150. [1918]. 19 cm. patir. Coumoulos. 17 cm. 89 G 43 S314G7 151. .[Boston] : Shtypur në Shtypëshkronjën e “Diellif’. paç. 1918. Statuti i Bashkësisë Shqipëtare në Egjypt. Të dhënat e botimit marrë nga teksti.. (Shoqërija Djelmoshe) patir. Rehova... Në fund të librit: Themeltarët [Listë e anëtarëve]. patir. Phacos.. Statuti i Komitetit Qendrortë Kolonisë Shqipëtare në Turqi. 1944. pa ç. Rekordi i Kuvendit të Federatës pan-shqiptare "Vatra" mbajtur më 7-18 korrik.Konstantinopoj : Sociëtë Anonyme de Papeterie et d Imprimerie.K..8 f.. 1929. 9 fl.Aleksandrie : Imp. pa ç..Stamboll: Shtyp.. 1929. Fondëe en 1929. Statyti i Shoqërisë mirëbenjëse Tomori Kairo (Egjipt). 19 cm. A1 8 G 10 fotorapid....K.-7 f.il. patir.. 1 fl. -Wien : [p aem.. paç. patir.71 f.[Kajro] : Imprimerie E.. patir.-8 f. Titulli nga kopertina. 1918. 17 cm. . Ar 55 E 31 153.. (Rroftë Shqipëria.15 f. Vt.. Statuti i Shoqëniës së studentëve shqiptarë "Albania" në Wien. . 7 f. paç. 1921.

. 90 E 129 161. Demir Alizotti.l.. . EKONOMIKE DHE SHOQËRORE E SHQIPËRISË NË VITET 1913-194 4. me il..XX + 344 f. Teksti frëngjisht. patir.Bari : R... R.].. Kosturi.52 f. Ar106A 15 87 A 22 163.Tiranë : Editë par l Office National du Tourisme. . Texte par Rexh. Demir Alizotti. (Me rastin e një përvjetori) patir.] : [pa em. Bruno Wi ehr..                           . f. portr... Përmban Mesazhin e mbretit Zog I-rë me rastin e festimit të 25 vjetorit të Pavarës isë së Shqipërisë. pa ç.-[38] f. Photographies par Bruno Wiehr et Franz Lamperg. nga mbititulli.. dell Ente Nazionale di Turismo. portr.. 56 161/1.. Imprimeur Luarasi (Tiranë). fotografie: Franz Lamperg. me il.. L Albania pittoresca. 55. Përmban: Librat të shtypura në Bullgari. 1 fl. Parathënie. nga shtypi i kohës. 1944. 1 fl. 21 cm. 1937.. panum. . Albania/publ. 37 cm.Tiranë : Pub.Tiranë : [pa em. Printed in Italy.il. [1937].. f.. etj.Fedetto et C. 1938. Parathënie. paç. 31 cm. Clichës eseguiti dalla Zin cografia Kosturi.8 f. i bot. Mboria.ftë Mbreti) pa tir. pa ç. 2. Sipas Cirka. Albania. GJENDJA POLITIKE.60 f. Tip. Perikli Mboria. Epopea e të njëzetenjë ditëve në Drashovicë. Teksti italisht. 1.-[38] f. . 290. autor: Dino. 55. Teksti italisht. P. 33 cm. Luarasi.[Pa vd. . 159. f. 31 cm. hartë e palos.V. "Chants Nuptiaux" recueil lis et traduits par Paul Goujon et Perikli Mboria.15 f. Kosturi.. 6 f. libri u përgatit nga Zoi Xoxa e Stefan Shundi.. Zoi. [19 37]. Vt. Kosturi. me i l. V.. Ar 114 B 9 A18C9 S287 C 54. 18. L Albanie pittoresque. me il. Demir Alizotti. [1931]. (XXV-e Anniversaire de l Independance) pa tir. pa ç. . XII. Kel Marubi. Në fund të tekstit nënshkruar: A. patir. "Canti Nuziali " raccolti da Paul Boujon et Perikli Mboria. 89 B 33 S 41 A 10-11 V.. Aperçu Gëographique. Teksti frëngjisht. Clichës executës par Nexhdet Kosturi..2) pa tir. Tipografia Luarasi (Tiranë).Tiranë : Ministero dell EconomiaNazionale. 1938. Kel Marubi.. Kosturi. autor: Xoxa. 87-88. Histoire.. A.. Vt. 19 38. i bot. portr. Hyije. (Direzione del Commercio e dell Indus tria).. 88 A 204 S 12 B 1 S24A9 S 55 A76 160. 22 cm. nr. XVII-XX. 3. Population. Gjendja e brendshme politike. acuradel rappresentante ufficiale del Govemo Reale d Albani a presso la IX Fiera del Levante. Publication Nr. .. R.me il. L Albanie. 2 fl. ispettore al Ministero dell E conomia Nazionale. 1 fl. 87 A 48 163/1.Tiranë : Minis tëre Royal des Affaires Etrangëres d Albanie. A1 5 C 54 162. Xhemil. Testo e presentazione Rex. nga mbititulli. pa ç. . (XXVAnniversario dell Indipendenza) patir.. pa ç.]. ekonomike e shoqërore. Shaptilografuar. S 287 C 55 Fotorapid. "Mbrothësi ja" Kristo P. Ministero dell Economia Nazionale. pa ç. 1 fl. (Direction de la Presse. Teksti italisht. 10 Vjet Mbretni 1928-1938.

Teksti frëngjisht. patroneshë dhe Kryetare e Naltë e Turizmit..109 f. Aqif. Ibrahim. 89 C 11 166..Tiranë : Shtyp. pa ç. Përmban edhe: Letra e princeshës Maxhide Zogu. Dedikim N. pati r. 1937. Aqif.3.5 fi. Dardha. me parathënie nga z. 1930.. Aqif Domini. Jusuf.... 88 C 32 S 10B45 S 12 B 100 S 42 A 116.Tiranë : Shtypshkronja "Tirana”. 89 F 53 S 11 D 94 S 54A 119 S 54 R 142-145 171. Parathënie.T. autor: Logoreci. Tipografia "Albania" (Konstanca). Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). 23 cm. Konferenca patriotike për djelmëninë (Të pëlqyeme nga Drejtorija e Për gjithëshme e Entit Kombëtar "Djelmënija Shqiptare") / Aqif Domini. të Dielmën is Shqiptare General Leon de Ghilardi. Le dëveloppement de l Albanie Modeme.. Beshiri. (Direction de la Presse. 7. . Domini.Tiranë : Ministria e Ekonomis Komtare. Korçë : Shtyp. Ar34 A22 87 A 47 164. . pa ç.. Parathënie. pa ç. Loro. pa ç. Përmban: Mesazhi i Lart Madhëris Tij Zog I-rë.ligjë e Shtojcës së ligjës për themelimin e Odave t Ekonomis me datë 14 Ma rs 1929. 1936.. S 10 D 98 mungon kopertina. pa ç. 89 G 47 S 11 D42 168. (Nënë patronazhin e Entit Kombëtar të Turismit) pa tir.32 f. Titulli nga kopertina. patir. Libri i kushtohet nënkolonel Banush Hamdiut. me il. Të dhënat e botimit marrë ngateksti. Drejtue Komandantit Përgj. Luarasi. 29 cm.Përmban Mesazhin e mbretit Zog I-rë me rastin e festimit të 25 vjetorit të Pavarës isë së Shqipërisë. autor: Domini. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. Mati Logoreci. "Mbrothësia" Kristo P. 21 cm. 1929. Publication Nr. Dekret . Autor: D. 89 F 48 S 9F2       .. Mbretit të Shqiptarve. Autor: Prof. L.. 1930. . 19 cm.].Konstancë (Rumani) : Botim i Sho qërive dardhare "Bashkimi" Bukuresht edhe "Shpresa" Dardhë. drejtuar Kryetarit të Shoqërisë "Shpresa" Dardhë dhe poezinë "Dashuri dardhare" të Lasgush Poradecit. 3.Durrës : Litho . Konferenca e mbajtur në "Nasional" nga z...Tiranë : Ministëre Royal des Affaires Entrangëres d Albanie.Vjenë : [paem. 1933. Loro Caka.. Kushjanëtrathtarët? /D.13 fi. [1938]. (Letër 6) pa tir.. autor: Domini. . . 23 cm. Parathënie. Kartoleria Peppo et Marko. Aqif. Vizitoni Dardhën. ngateksti... 20 cm. . I. pa tir.. i bot. Mati.. paç. Jusuf Beshiri dhe vazhdimi i saj / Jusuf Beshiri. Dalliu. Vt. paç. f. patir. Parathënie.. Album turistik.M..80 f.117 S 55A220 165.22 fi. . Domini. Loro Caka (Dom Loro Caka).. Mungojnë kopertina dhe fleta e titullit. f. Drejt nji politike shoqnore dhe ekonomike. duhet të përgatitet" Zog / Aqif Domini. 1931. 20 cm. Dalliu.. Patriotizma më Tiranë /H... . 89 D 47 S 10D98 S 57 A 120-122 167. Aqif. Ar 117 A20 170. Caka.3) pa tir. "Djelmënija. f. 89 F 154 S 306 f19 169. shpresa e ardhëshme.63 fi..Tipografia "Stamles". 14. 2 0 cm.13 f..

Mehdi. Të dhënat nga kopertina. patir.. Luarasi. Tipografia "Tirana" (Tiranë). Mehdi. . Karl. 23 cm.. 1944.. E. pat ir. 89 F 141 S 11 E 102 S 41 A 168-171           ... -Tiranë : [paem.. Ibi 1731-VIII-1940. Ngrehja e një mbretërie Zog I dhe populli i tij / Gaqo Gogo. Frashëri... pa tir. 1938. 90 C 90 S 12E29 S 51A102 S 87A99 S 314F47 175.Tiranë : Distaptur. . patir. Mbi mbledhjen në Tiranë për themelimin e shoqërisë SAPRES (ShoqëriaAnonime e Përgjith hme për Rindërtimin Ekonomik të Shqipërisë) më 30 janar 1944.. autor: Frashëri. 19 cm. Mithat]. Ekzemplari S 314 F 47 i cunguar.. [1940]. patir. 16 cm. Mehdi... Frashëri.. .18 f. patir. Lekë 70.Ko Shtyp. . -Ti ranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".. 22 cm. 1 fl. Dhimitriu. serm.143 f. 1924. (Qendr e Kaj ros. paç.. f.. Botonjës.21 f. autor: S. Ç.. 2.) 88 R 112 S 10 G 58 S 12 R 3 S 54 V 38-41 178. Autori: marrë nga parathënia. 88 C 15 S 12 B 130 S 56 A 27-29 S 58A128 180. 89 B 126 S 3 A 26-30 S 19 E 3 S 19B78 S 57 A 53-56 176. . 28 cm. 26 cm. 50 177. Fushimi i parë i Goliardëve shqiptarë = I campo dei Goliardi Albanesi. Frashëri. Ar116 A 28 85 B 93 181. Rruga Ibrahim Pasha 53) patir. 90 F 6 S 314B 59 173. Reportazh / K. Përmes Mirditës në dimër. il. Të dhënat plotësuar nga kopertina. Mbi autonomin t ekonomis kombëtare / E. 1943.255 f. Kor. S.. Parathënie. [Frashëri.Tiranë : Shtypshkronja "Mbrothësia" Kristo P. "Gurakuqi". [K. S. 1944. 1936. I-IV. patir.1 diritti dell Albania. Ç. Shtypur në shtypshkronjën "Nikaj"... 88 S41 S28T65 S 54 V 47. S..[Pavd.[Kajro] : Bashkësië Shqipëtare n Egjypt.. 1941.Tiranë : Ismail Mal O smani... Stavre Th.. et Libraria Dhor i Koti. 17 cm..28 f. Konferencë e mbajturnë gjuhën shqipe pre j advokati-t Karl Dhimitriu më 26 shkurt 1940 në "Shtëpinë e Italisë" të Kajros / Karl Dhimi triu. 17 cm. (Fjalimi i Shk. Teksti italisht.Th. Frashëri. Kryetarit të Këshillit të Naltë mbajtur me në të Radios më 28 Nanduer 1943) / Mehdi Frashëri. Fr.Tiranë.].. Gaqo.Korçë : Shtyp. 88 A 209 179.24 fi.. skicë portr.. e Kartoleria Peppo-Marko.] Shqiptari zot në shtëpin e vet.me il.]. Kopertina e fundit ka: Botimet që janë në qarkullim dhe që do të qarkullojnë së shpej i. Një studim / Stavre Th.. 5 fl.. 49. pa ç. Teksti edhe italisht. Parathënie. (inic. Problemet shqipëtare / Mehdi Frashëri..] : [paem..S 11 E67 S 62A121 S 63 A 148-151 172. [1940]. paç. patir. pa tir.. pa ç. . 88 S 118 S 10 G 104 S 53 V 174 174. . Fr.l. autor: L. Plagët tona.61 f. Gogo.78 f... 22 cm..Tiranë : NgrehinaT yp. .F. Nacionalizma Shqiptare dhe faktorët ngatërrestarë të Mbrendshëm dhe të Jashtëm.. Çë na mungon? Çë duhet të kemi? / Lumo Skendo (pseud . ari 1. Shqipërijadje dhe sot. 20 cm.24 f. Tij Mehdi Frashërit.... 1930. pa ç. p a ç. Të dhënat e titullit nga kopertina. Parathënie. . shq.96 f.

. Vt.] : Kryesia e Këshillit Antifashist Nacional-Çlirimtar. Kruja. Në hulli të historisë. dall albanese / Mustafa Merlika-Kru ja. Mustafa. 1944. 126 188. Lire 1. . 1942. 1941.22 f. 28 cm.Programi dhe Statuti i Frontit Nacional-Çlirimtar të Shqipërisë. Të dhënat nga kopertina dhe teksti. Tip. Teksti shqip-italisht. Ar 116 A25 186. pa ç.4) patir. Gjendja ekonomike e Shqipnis = La situazione economica dell Albania. (Fjala e shokut K oçi Xoxe.58 fi.Proklamatë. pa ç.. 1942... i bot. 1940. . Mustafa. .10 f. (Nr. Libohova. në Berat). Mustafa.[Pa vd.18 fi. [1944 ]. Kostandin.Këshilli i Përgjithshëm i Frontit Nacional-Çlirimta r [përbëija].21 f. 88 E 137 90 D 25 S 3 F4 S 314 F 41 183. 83 A 8 85 B 13 88 A 174 S 55 A 97-99 185.. Propagandës e Turizmit. ..               .16 fi. Konferencë e mbajtun më 22 nëntor 1942-XXI në heatrin Savoia në Tiranë / Mustafa Merlika Kruja... Mufid.Tiranë : Distaptur. . L Albania stato unito all Italianel quadro dell Impero d i Roma : testo della conferenza tenuta dal senatore Mustafa Merlika-Kruja al tea tro "Savoia" di Tirana : 16. pa ç. me il. Teksti italisht. Nënpresident i Këshillit Antifashist N. patir. patir. 24 cm.Tiranë : Ministria e Ekonomis Kombëtare. . 91 B 67 S 12 F 6 S79C 16 S 87A49 184. Nr.20 f.. Tip. Mustafa. 27 cm. Gjirokastre : Shtypshkronj e "Konkordies". Konferenca e Parë e Frontit Nacional-Çlirimtar. [1940]. Propagandae il Tu rismo.. Ligjëratë e bame prej Senatorit Mustafa Merlika-Kruja në thjatron "Savoja" të Tiranës më 16... . Fjalim i shkëlqesës Kostandin Kote Ministër i Ekonomis Kombëtare / Kostand in Kote. 20 cm. 27 cm..50... pa ç.. 20 cm. 111. "Luarasi" (Tiranë) 88 A 168 S9B73 S 59A12-14 190.Tiranë : Edizioni "Distaptur". Politika ime nde Shqipëri (1916-1920) / Mufid Libohova.. Shqipnijashtetibashkuem me Italinnë suazën e Perëndoris së Romës. (Vdekje Fashizmit-Liri Popullit) patir. pa ç. Kote.."Rreth bashkimit politik të popullit shqiptar". .] : [pa em. Kruja.. Kës hillit dhe të Kryesisë së Këshillit Antifashist Nacional-Çlirimtar.... Luarasi. Mbajtur në Konferencën e Akademisë së Italisë.Tiranë : Shtypur në shtyp..6) patir.. (Quademi di Attu alita N. 6) patir.Tiranë : Botim nën kujdesjen e Drejtoris së Përgjit hëshme të Shtypit. Caratteri naturali e storici della Grande Albania / Must afa Kruja.. . . "Mbrothësi ja" Kristo P. Përmban: .. paç. 21 cm.[Pa vd.29 fi.. Kongresi i I-rë Antifashist Nacional-Çlirimtar [Përmet]. pa ç.22 f.182. . . 1940 / Mustafa Merlika Kruja. 89 B 22 S 12 B 90 S 56A 13-16.]. 1 fl. (Shqipnija Shtet i Bashkuem me Italin nën Suazën e Perëndoris së Romës.111. pa ç. 89 F 7 S 11 C69 S 12 D 24 191.Tiranë : Edito acuradellaDirezione Generale per la Stampa. (Vdekje Fashizmit-L iri Popullit) pa tir. me il.Ç. hartë... sipas datës së Konferencës. 1921. 1929.Shpallje.. Tipografia Militare (Tiranë). Kruja.1940 : trad. Kruja. patir.6) pa tir. (Fashikull aktualiteti nr.. Vendime të Kongresit. Ligje për themelimin e odave t ekonomis. Ar99 A 53 85 B 98 187. mbajtur në Kongresin e I-rë të Frontit N . Luarasi (Tiranë). 23 cm. 27 cm.

. 88A 171 S9B63 S 55 A 35-37 199. Serafi n Mazrreku.. Ligjë dhe v ndime të Këshillit Antifashist Nacional-Çlirimtar. Polemikë / Pika (pseud).51 f. pa ç. Autorët marrë nga teksti.. Tiranë : "Distaptur".14 f. Mitrovica. 20 cm. Shqipnija drejt fatit të sajë. e fundit e kopertinës. 89 C 13 200. f. Nga “Triumfi i Lcgalitetit" në revolucionin popullor. paç.... (Vdekje Fashizmit .. . 16 cm.Gjakovë : [pa em.56 f..Tiranë : Shtypshkronja "Atdheu".Përmban: Tarifë e lidhun Ligjës mbi Odat e Ekonomis. Ligjë dhe vendime. Ligjërata e Shk. pa tir. Mirakaj. Lek 2. botuar në Vjenë.] : Kryesia e Këshillit Anti fashist Nacional-Çlirimtar të Shqipërisë. (Quademi di attualita. Propagandës e Turizmit. Lek 1. (Vde kje Fashizmit. pa tir. 1944. 88 B 78 S 12 B 80 S 56A184-186 195. Shqipnia e ka zgjedhë rrugën e sajë / Kolë Bibë Mirakaj. 5. Përmban: Botimet e Drejtorisë së Përgjithshme të Shtypit Propagandës e Turizmit. Tasi]. autor: Miho. L Albania ha scelto la sua strada / Kolë Bibë Mirakaj.16 f. paç.. 1 fl. . Kolë Bibë..Çl. 89 G 75 S 11 C 111 196. 23 cm. Vox populi..l) patir. 3-4. [1934]. 88 C 158 S 19 B 80 S 56 A 34.. Të dhënat nga kopertina.. 1944. Për ngritjen e godinës qeveritare në Korçë. .. 25 cm. N. 1936. Tirana (Tiranë). .   .. [Mirakaj.Korçë : [pa em.. Mbreti Perandor në Shqipëri. Mitrovica e mbajtur në Radio-Tirana në 7 prill 1944 / Rexhep Mitrovica. "Luarasi" (Tiranë). Kolë Bibë]. 140-143 192. f. 5) p atir. Fr. 23 cm. (BroshuraNr.[Pa vd. Bashkimit të nji pjesës muhamedane / Kolë Bibë Mirakaj. pa tir. . Tip.40 fi.. 24 cm. [Pa vd. 24 cm.16 f. 88 F 85 S 11D 136 S 62A 138.Liri Popullit) pa tir.Tiranë : Botim nën kujdesjen e Drejtoris së Përgji me të Shtypit..Tiranë : Distaptur.98 fi.....] ... Mirakaj. . pa ç. (Fashikuj aktualiteti Nr.15 f. 1929.. Të dhënat e titulli plotësuar nga kopertina. Mbledhje e Dytë e Këshillit Antifashist Nacional-Çlirimtar. 90 A 7 S 12B39 198.. pa ç.. Reagim mbi një letër të Rasim Efendi Gjyrezit.. Kolë Bibë. Spiro Kosova..[Gjenevë] : Komiteti i Çl. 1940. 1942. 27 cm..... Teksti italisht. Mungon kopertina dhe fleta e titullit. 1941... .. Tasi. vox dei. portr. Ar 104A31 197.Liri Popullit) patir. pa ç Berat: 23 tetor 1944. Mirakaj. R.8) pa ti r. [Miho. Nacional. patir. Mbledhja e dytë e Këshillit Antifashist Nacional-Çlirimtar të Shqipërisë.. 39-43 193. pa tir. 89 B 68 S 12 B 95 S 63 A 6-9 201. Kolë Bibë. Parathënie.] : Kryesia e Këshillit Antifashist N.. Përmbledhja e Konferencave të mba jtuna nëpër Shqipni / Kolë Bibë Mirakaj.. Shtyp. 27 cm.].me il. Berat: 23 tetor 1944. -Tira në : Edizioni "Distaptur".24 f.14 f.. drejtuar Dom Loro Cakës. 1944. 89 C 6 S3C 11 S 56 A 35-38 S 87 A 71-73 S 87 D 8-10 194. pa ç. 27 cm. 1942. Rexhep.

113 f... 2007. 1930... Shënime letrare.. paç. pa tir. Mitrush Kuteli. patir. 1928. pa tir. 1944. 19.112 f.. 90 D 149 A122 F52 S 197 S 98 203. 88° D 19 S9C48 S 11 B41 208. . Xhafer. 1938. paç. 64 202.. GrandPrind.5 cm.Tij Zog I Mbret i Shqiptarëvet me konte shën GeraldinaApponyi (27. "Distaptur".. por indaluar të qarkullonte dhe i asgjësuar po më 1944". Officina Tipografica Italiana. pa ç.. Programi i Kremtimit të martesës së N. 1938)..Alfred Rijedhjaepunvetnë Shqipni/AlfredRappaport.Tiranë : Ed. ushtar i Shqipnis. Librin. pa ç.-8 f. .-67 f. 194 1. Dhimitri P.Të dhënat nga kopertina. pa tir.Roma : [paem. patir. Regullorja për zbatimin e ligjës 14 mars 1929 mbi Odat e Ekonomis. Viti V.. 89 R 24 207. 19 cm. 1941. Titulli dhe teksti italisht dhe shqip. pa ç. Të dhënat nga shënimet me dorë në kopertinë.. Program i festimevet të Dhjet vjetorit të Shpalljes së Mbretnis 1928-1938. 88a E 69 " A19G 11 210. . 21 cm. 1942.5 cm.... 5.-245 f.]. Shkrimi është marrë nga Revista "Die Kricgsschuldfragc".]. (Listë) Fotokopje.Tiranë : Shtypur në Shtypshkronjë "Mbrothësija".. f. . Perchë l Italia ë venuta in Albania? = Përse Italia ka ardhurë në Shqypërië?. Në fund të çdo artikulli shënohet organi ku është botuar për herë të parë. Teksti shqip dhe italisht.. "Gutcnbcrg" (Tiranë). [191-].16 f. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). Nr. Rezolucioni i Konferencës së Pezës .. pa ç. Të dhënat e botimit marrë nga teksti. 89 E 198 S 49A 151 209. frënge. Vepra ekonomike të autorit: Në gjuhën rumune..Shtator 1942. Pjesa e parë: Pro memoria : le rivendicazioni albanesi (Promemoria present         .M. Ufficio Pro paganda) pa tir.. shqipe. Parathënie. (Mbretnija Shqiptare ) pa tir. . Shtator 1927. pa ç. Rappaportit....përkthyem shqip n ga Karl Gurakuqi. Shënime ekonomike / Dr. 13.Tiranë : Bashkijae Kryeqytetit. -Valona : R.14 fi. Le rivendicazioni albanesi. "Komitcti i Çlirimit Nacional" ia kushton Avni Rustemit.]. soldato d Albania = Përty. [Pasko. Ar 122 G 24 205. Pas (pseud). Shënime për jetën e A. paç. 19 cm... Botim "i shtypur. Titulli nga kopertina.]. pa tir.. f. -Ti ranë : [pa em.9. Sip as Aurel Plasari në. 23 cm. 19 cm. 163 S 54 S 113 S 63 V 62. . Ar 8 G 20 A1 26 G 35 S 52 V 162.23 f.IV.] : [paem. 2 fl.. Të dhënat nga kopertina.[Pavd. autor: Ypi. . Rappaport. 89 R 25 S 89 G 109 206. 17 cm. Perte.Tiranë : Botime të Ministris s Ekonomis Komtare. Tiranë. Shaptilografuar. . 1938. me il. patir.8 f. 22 cm.Tiranë : Shtypu r në Shtypshkronjën e shtetit. 28 . . hartë. 80 T 51 82 U 43 88 R 188 S 18 S 161 S 56 U 125 204.. Shtyp. Parathënie. pa ç. (Stato Maggiore Regio Esercito.

28 cm. 1932. patir. f...ato al R. "Albania" (Konstancë).. Për kursin special të Krye tarve dhe të Sekretarve të Komunave / Filip Schipani. f. 1928.50.. Mustafa. Shqipria më 1927. patir. Stenografue prej Serafin Mazrrekut. 1924.16 f... Xhelal. Selenica. 25 cm. .XVIII + 400 f. f. 89 F 135 212. Esteri a Roma. 1942. Demetrio [D himitër] Shtylla. autor: Selenica. (Shqipërianë Kuadrin e Perandorisë Romake. (76 tit). 17 cm. . .. . 88A 118 S 12B38 S 55 A 12. Filip. patir. 24 cm. Të dhënat nga kopertina. Spasse. Shtyp. Selenica. A cjenda e Nozullimit = Partito Nazionale Fascista Albanese. Azienda di Approvvigionamento. patir. Parathënie..Bibliogr. Shqipria e ilustruar. Teki. Rreth vorrit t Avni Rustemit. Merlika-Kruja. I-IV.58 fi. Tri mbledhje të mbajtuna në Vlonë me 1 e 2. Albumi i "Shqipris më 1927" = L Alba nie illustree. Lekë 1. Serafin.. pa ç. autor: Selenica. Teki. Schipani. Kurs mësimesh ekonomije shqiptare.Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". Parathënie. Fejzi. Stamati.. 27 cm.Tiranë : Shtypëshkronja "Mbr othësija" Kristo Luarasi.. Për situatën politike në Shqipëri gjatë vitit 1923. autor: Schipani. 16 cm.. f.Tiranë : Partija Kombëtare Fashiste Shqiptare.. il 3 M aggio 1941-XIX) Ar119A44 A1 29 A 6 211.. Sterjo. III-VII.Tiranë : Tip. L Albanie en 1927 / T. 1928. Letërkëmbim për probleme kombëtare. Traktet e Xhelal Staraveckës / Xhelal Staravecka. f. 1 fi. Tortur e terror. 88 A 123 S 12 B 25 S42A68 219. 88 T”l20 S 10R45 S 12G33 217. 13 S 314A67             .Konstancë : Botim i gazetës “S hqipëriae re”. IX-XVIII.. Parathënie. f. Ministero degli A. "Luarasi". 89 T 64 218. Prespa e Vogël / Steijo Spasse. pa ç. V. patir. me tab. Parathënie shqip e italisht. pa tir. autor: Staravecka. .Tiranë : Shtypshkronja “Tirana”.. Atdheu / Theodhor Stamati. Selenica. autor: Mazrreku. 1924. Filip. pa ç...Tiranë : Shtypshkronja "Atdheu". .27 fi. patir. 90 A 84 S 12 B 145 S 58 C 54 S314B 45.. ..46 214. in data 3 Maggio 1941-XIX) / autorë Al izoti. Tahir. pa ç.. 1924. Dino.8 f.. 16 cm.. pa ç. me il.. . Album de “L Albanie en 1927" / T. I-IV 88 B 57 S41A13 S43A5. 81 D 66 90 C 10 S 43 A 1-4 215. Xhelal. 6 216. Titulli dhe teksti shqip dhe italisht. Fjalimi i mbajtur prej Don Lazer Shantojës me rastin e dorëzi mit të Flamurit të Ri popullit shqiptar / Lazer Shantoja. e palos.7 f.. 1944. . .IV+76 fi.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". paç. Lazër. 19 cm..Tiranë : Shtypur në Shtyps hkronjën "Tirana"... patir.29 f. Selenica. Gemil [Xhemil]. 1 931. Parathënie.me il. Staravecka. 89 S 149 S9G43 213.. Societa Anonima Editoriale Albanese.. Shënime e mendime të të huajve mbi librin "Shqipria më 1927". Teki.4) pa tir. [ 1939]. Shantoja. Pjesa e dytë: Caratteri naturali e storici dela Grande Albania (Conferenza tenuta dal Senatore Mustafa Merlika-Kruja alla Reale Accademia d Italia. 22 cm. Theodhor. Beratti. Nr.V-VIII.CLXC + 573 f. pa ç.. 5-9. pa ç. Rregullore = Regolamento. Teki. Të dhënat nga kopertina....

.-32 f. Veprimi shtetnor gjatë njëzet e pesë vjetëve të parë të vetqeverr Vëllimi II. Ministrija e Ekonomis Kombëtare. Fishta".. (L Albania nel quadro dell Impero di Rom a. 22 cm.64 f.. ngateksti.-272 f.4) pa tir.Tiranë : Botimet e Komisjonittë Kremtimeve të 25 vjetorit të vet. patir. . M. Vëllimi I.390 f. Të dhënat nga kopertina.[Pa vd. Tiranë : Shtypshkroja "Gutenberg". 22 cm. Kryqi i Kuq Shqiptar. Shtypshkroja "A.. me il..Tiranë : 1940. 2 fl. Titulli i tekstit: Katholicizmi në Shqipni e anmiqt e tij para gjykatores së historis. Tip. 9 fl.. Historija flet kështu.. pa ç. . 7 prill 1939 = 7 avril 1939. patir..]. .. "Luarasi" (Tiranë). patir... 88 R 142 S 11 G82 S 52 V 29       . paç. Teksti edhe frëngjisht. Ar99 A24 85 B 85 PP 94(496.Gj.75 f. Shqipënija më 1937.. O. Sheshori.. Komanda e Mbrojtjes Kombtare. Nr. Të dhënat nga kopertina... Shtyp. 23 cm. .Botim i 2-të. Përmban: Drejtoria e P. 1937..il. [1940].. 1944.12 f.] ..7 f. patir. 88 D 20 224. Gjon.IX. . paç. vuajtjet e veprimet e mija" të Nikollë I vanajt. i bot. 22 c m. Veprimi shtetnor gjat njëzet e pesë vjetëve të parë të vetqeverri . botuar më 1937. 20 cm. 3 fl. "Kristo Luarasi" (Tiranë)... Ivanajt / Dr.qeverrimi t 1912-1937. Kristo Luarasi" (Tiranë). 1939.me il. pa ç.portr. 88 C 56 S 19B 31 S 52 A 24-26 225...Istanbul: Cesar Rigo.. Mbi librin "Historija e Shqipëniës së re. il. 89 R 7 S 12D98 S 56 R 155.] : [pa em.. Libri bashkëlidhur me vëllimin I. e Shëndetësisë. Shqipëria e re. pa ç.Tiranë : Edito a cura della Direzione Generale per la Stampa. Lazër. 89 D 39 S 12 C 100 227. pati r. Testo del discorso tenuto daDon Lazër Shantojain occasione della consegna della nuovo Bandiera al popolo Albanese.. Në përgjigje të broshurës me titull “7 Prill 1939" botuar në Stamboll. Parathënie.156 222. Pëijetësimi i dynastis za-madhe "Zogu" / Shaban Sheshori.. Teksti italisht. F. 24 cm. patir. Shaban.220. patir. e G jindarmërisë. pa ç. shq.. Teksti frëngjisht... 21 cm. Përgjegje z. 80 E 103 88 C 157 228. Gj on Shllaku. A. Komanda e Përgj. . autor: Berati. 28..1 fl.Athinë : 1936. 27 cm.. Ar121C 23 223. Shllaku... Ministrija e Punve Botore. 88 C56 S3A6 226. Propaganda e il Turismo.Shkodër : Botim i "Hylli i Dritës”. 4. 1938. . Dhimitër. Shkodra (Scutari) la ville des montagnards. Tasi. Shtyp.. N. . Krizajonë kombtare dhe programi i yn politik / Koço Tasi. pa ç.5)/Shan 221.8 f. . 1938. Lek 2. (Albanie) patir.. Shqipënija më 1937. 17 cm. Fr. Vt. e palos.1939 / Lazer Shant oja. [pa v t.. Shantoja...Tiranë : Komisjonit të Kremtimeve të 25 vjetorit të vet-qeverrimit 1912-193 7. Koço.

Costa P. patir. Parathënie..Gardner.. 1935. . autor: Theodos. 28 cm.21 f. (Botue prej Bashkis me rastin e 25 vjetorit të Pamvarsis) pa tir. . Parathënie. pa ç.il. 89 C 12 230. 160 S 314A66 238. 89 A 27 S 12 B 45 S 42 A 63-66. Të dhënat e botimit marrë ngateksti. Mass. f. Të dhënat nga kopertina. pa ç.Bukuresht : [ paem.Tiranë : Botim nën kujdesjen e Drejtoris së Përgjithëshme të Shtypit. Mass. 89 R 69 A1 34 G 17 S 11 F48 S 140 S 40 235.3) p a tir. e T. Trizzino.14 fi. : Joumal Press. Tirana. 26 cm. 88 A 140 A14A 10 S 9B 84 234. Kosta Pappa.1940 /       . pa tir. Aleko. Thoma.229.. 90 U 13 A1 4 G 20 237.11. f. patir.... Mungojnë kopertina dhe fleta e titullit. Trizzino. Cent. : Botonjës ThomaTheodos (Katundi).Tiranë : Imprimerie “Gutenberg”.25. C[ent] 35.. V. f. 1936. Të dhënat nga kopertina. Tir.5.]. 1940.[Athinë] : [pa em... patir. 15. 1940. Koço]. Shqipëriame 7 prill-15 prill 1939. -Romë : S. 24 cm. Cilinnuk le të vdesë.000.72 f. Shtypur: Meals Pringting Co.. ndërsa përgatitja e pjesës urbanistike u realizua sipas regj istrave të Bashkisë së Tiranës. Vërlaci.5-10. Të vërteta e gënjeshtra mbi ekspeditën në Shqipni / A. Senator Shevket Vërlaci Kryetar i Këshilli t të Ministravet mbajti në Theatrin "Savoia" mbi themën "Rendi i ri në Shqipëri" 18. ) pa tir. . 1937. me il. 90 B 1 S9D73 S 10 D 102 232. Teksti frengjisht. Trathtia dhe pabesia e dytë e muhamedanvet të Shqipnis / Koço Tasi .. patir.. Barbaritë greke në Shqipëri [të Jugut në vitet 1913-14] / C osta P.. Sipas shënimit të kryetarit të bashkisë Abidin Nepravishta. . (Rendi i ri në Shqipëri. .16 f. "Luarasi" (Tiranë).XXXV +35 f. 1916.78 f. Autori marrë nga teksti..Tiranë : Botime "Distaptur". 27 cm. 19 cm. 80 S 8 89 F 158 S 12 D 198 233. Presidente del Consiglio dei Ministri al teatro "Savoia" 18. Shevket. 1917. . A. Vançi. 77. pa ç.. 77 231.. (Ju Shqipëtar me vllazën jini tuj vra.. Osman Myderiz i përgatiti pjesën historike. 27 cm. autor: Tomori..194 0 / Shevket Vërlaci.].. Vërlaci. 20 cm.. pa ç.Framingham..2.P... Fjalimi që Sh.. Tirana 1604-1937. Testo del discorso tenuto dall Eccellenza Senatore Shev ket Vërlaci. ropagandës e Turizmit. Nuktë le të rrosh! /Aleko Vançi. Lei 10. 88 A 147 S 42 A 67 S 55 A 157. Librat e botuar nga botuesi Thoma Theodor.. Tomori-Leusa. Shtyp "Luarasi" (Tiranë). 23 cm.15 fi. Tomori-Leusa. Përmban: Dy poezi dhe lista e ndihmëtarëve shqiptarë. 15 cm.13 f. Nr. [Tasi. Libri i kushtohet Mehmet Be Konicës. Istituto Romano Arti Grafiche di Tumminelli. A.. L. Shevket.11. 1941.11 f. ..Tiranë : Bashkia e Kryeqytatit.me il. 1 fl.. me il. “Të rënët e Korsches". Tip. .. 1929. 89 A 49 S 12B48 236. En nj qind çeta jini shpëmda. pa ç. 159. Të drejtat e Shqipërisë..

252. [Convention Consulaire entre l Albanie etlaGrece 1926]. Parathënie. 1256-1259.. Teksti frëngjisht.Tiranë : Botime "Distaptur".. 1942.. 377-379.Tiranë : Botime "Distaptur". Vt. Të dhënat nga kopertina.. 1926. Ar 121G 17 83 T 29 244. Galeazzo..-39 f. Ar 119F54 86 G 54 245...Tiranë : Edito a cura della Direzione Generale per la Stampa. Gjon. paç.1113. 484.6) pa tir. paç.14 fi.. 328. 2330. 23. Kopliku në vitin 1920-1921 / Gjon Zeka. patir.. Croates et Slovenes.41 f. qershor 1928.       . 88 D 94 S 10 D 1 S 56 A 66-69 V. Lamissione storica della Grande Albania/ Galeazzo Ciano di Cortellazzo. (Ordine nuovo in Albania.. Sh qipëria në organizatat dhe konferencat ndërkombëtare. 260. Bisedim në Këshillin e Shoqnisë së Kombevet mbi çështjen e minoritetit shqiptar dhe të pasuniëve shqiptare në Greqië. patir. Tip. paç. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). 23 cm. Të dhënat nga kopertina.[Tiranë].8 f. Convention concemant l etablissement et le service consulaire entre la R epublique Albanaise et la Republique Hellenique..].portr. . 19 cm.. 1928. Luarasi (Tiranë)..3) patir. Politis dhe raporti i raportuesit Zaleski. Sesioni 50. 696. Në titull: Serres në vend të Serbes. Ar99 A23 85 B 86 86a C 8 PP 94(496.. 286-2 89. patir. Libri i dedikohet Nënës Mbretëreshë.. 27 cm. .. 102.. 22 cm.. 1926.Shevket Vërlaci. pa ç. f. me il. pa ç. 1932. 3107 2. 1940.-39 f. . Të dhënat nga teksti. Galeazzo..Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". Ciano. 1114. 88 A 178 S49A39. 19 cm. 27 cm. Misioni historik i Shqipëris së Madhe / Galeazzo Ciano di C ortellazzo. paç.. Marrëveshjet. pa ç. Fjala e përfaqësuesit të Qeverisë Shqiptare Mehdi Fras hëri. 1942. Teksti frëngjisht.. patir. të Qeverisë Greke. Zeka. i bot.. 1 shih edhe: 7. 19 cm... Ciano.[Tiranë] : [paem . 312. Nr . Sadije Zogu. 40 S 297 A 33 242. 25. Gjon. Nëpër lufta në liri. 49-91. “N ikaj"’. Teksti frëngjisht.. -Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". 272-274.39 f. (Fashikuj aktualit eti Nr. 87. 1926. konventat me vendet e tjera. 723. 27 cm. Teksti italisht. 1 fl.. Të dhënat nga kopertina.. (Republika Shqiptare) patir. 282. autor: Zeka. . (Quademi di a ttualita N. 280. Politika e jashtme e Shqipërisë. 240. Convention concemant l etablissement et le service consulaire entre la Rëp ublique Albanaise et le Royaume des Serbes. nga teksti dhe kopertina. Ar 119 A 4 243. .Tiranë : Ministri e P. Tip.5)/Vër 239.6) pa tir.. 240. të Jashtme. Teksti edhe frëngjisht. Pr opaganda e il Turismo..91 f. ..8 f. . 89 C 72 S9D25 S 55 B 49 S 55 S 61-63 241. paç.

11 fi. M... f. 1928. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë)... 192 3.12 f. Ar116A20 85 B 50 86a C 12 247. Dekretligja e tarifa konsulore. [Ferrero.T iranë : Shtypshkroja "Nikaj". Aut. Fr. 1920. Agli albanesi dei territori di nuova occupazione = S hqypetarevët te krahinavët te zanemë rishtas : [20 tetor 1918. 171-172. Mustafa. -Tiranë : Shtypëshkronj                     . patir.11 f. 1943.Ar113 G67 246. Artale. . Vladan. -Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". Raportet e Komisionit të Kufijve të Shqipërisë dhe e Komisionit Ndërkombëtar Kontrol lit. patir.. Teksti frëngjisht. pa ç. Convention de Nationalitë entre la Republique Albanaise et la Rëpublique Hel lënique.I-VII. Gjergj Fishtës O. . 89 S 174 A1 21G 62 250.Tiranë : Bureau de la Presse.. Deux documents sur le crime de Janina.[Pa vd. ... . Teksti frëngjisht. patir. Teksti italisht dhe shqip. Giacinto]. 90 A 154 83 F29 S7S4 S 11 C96 S 54 R 131-133 252/1.. 19 cm.. patir. [Fishta. Mehdi.. Përkthyem prej serbishtes nga Mustafa Kruja. 16 cm. . 1918. mbajtur përkatësisht nga Dhimitër Berati dhe Mehdi Frashëri.29 f. Dema. shpallur në Gjirokastër].-16 f. Shqyptarët e të drejtat e tyne.15 f.ar.[Boston] : [paem. Ekzemplari 83 F 29 bashkëlidhur me origjinalin serbisht të vitit 1913. 26 cm. Ar121G 18 249. Mihal Grameno.Shkodër : Shtypshkroja Fran ciskane.18 f.. .. Konferencë e mbajtur prej zotni Mehdi Frashëri më 3 ndanduer 19 29 në klubin italian të Tiranës = Conferenca tenuta dal signor Mehdi Frashëri in data 3 novembre 1929 nel circolo italiano di Tirana / Mehdi Frashëri. .. Convention d etablissement entre l Etat d Albanie et le Royaume d Ital ie.Zara : Shtypshkroja S. paç.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". Dako. 13.4. pa ç. Parathënie. patir. 1926. Memorandum. 90 A 83 A1 29 A 5 A130A30 S 10D25 S 12C33 S 52A63 S 317 C 27 254. 19.. 1926. autor: Kruja. . f. . 88 R 7 S 54T 116 S 55 T146 251. Shqiptarët e Fuqit e Mëdha/Vladan Djordevic. (Tekst shqyp i konferencës s mbajt[m]e frengisht prej të Pershndritshmit e Pemderueshmit Emzot Luigj Bumçit. Gjergj]. patir. pa ç. 25 cm..VII+ 172 fi.. Djordevic. Veprimi letrar i A. 19 cm. 1918.. dërguar Presidentit Wilson prej z.. Albania s rights and claims to independence and territoria l integrity = Të drejtat dhe kërkimet e Shqipërisë për independencë dhe tërësinë e vendit / C o A. pa ç.. Autorët marrë nga teksti.. Convention Consulaire entre l Etat d Albanie et le Royaume d Italie. pa ç. Ipe shkvit të Lezhjes në salë t Universitetit Katolik në Paris). F.Tiranë : Ministrija e Financavet.]. 21 cm.] : [paem]. . 21 cm. 23 cm. (Republika Shqiptare.. Dako. Të dhënat ngateksti. Kristo.. pa ç. 81 S 33 253. Kristo Dako dhe Mihal Grame no. (Etat Albanais) patir. Ar119c 39 85 C 14 248.. sipas B.5 cm. pa tir.15 f. paç.. Gjenerali Ferrero mbi P roklamatën italiane të 3 qershorit 1917. Ar69 D24 82 D 22 A1 5 D 46 S 311 B 8 252. 1925. 1928. Seksjoni i Taksave Direkte e Indirekte) patir... Frashëri.

23 cm. 67 .. .Valone : Imprimerie Nationale Albanaise.10 f... Ligja konsullore.e palos. 27 cm. Përmban përshëndetjen e ministrit italian Ugo Sola. 27 cm. . 77 . 1 fl.13. Kroatëvet dhe të Slovenëvet. Les droits de l Albanie a ses frontieres naturelles. 1929. 1926. Mustafa. f. pa ç. f. 1926.. Titulli nga kopertina. Diogjen]. (Quademi di attualitaNr. L Albania in guerraper il Nuovo Ordine. pa tir. .. 16 cm.10. 11 . Kufini serb. Batzi..Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". 15 cm.19f. Teksti edhe frëngjisht.12 f. 23 cm.a "Diellr’. de Djakova et de Rojai [t abelë]. 80 aT 17 88 C 12 S 10 B 52 S 61 A 43-46 S 87A87 S 314B 51 255. Un ëchantillon des atrocitës grecques a Tchameria [tabelë].. 3 ..Tchami. 19 cm. pa ç. f. 20 cm. 85 B 36 88b A 6 261. 90 A148 S 12C85 S57D89 S 61 A 25-27 259. patir. Assaf). (Mbretnija Shqiptare) patir. pa ç.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj”. Discorso pronunz iato a Roma in Campidoglio il 19 febraio 1942.. 19-65..7) patir . ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë). Athinë : 1913..17.Tiranë : Ministri e P. paç. patir.80 f.XX / Mustafa Kruja (Merlika). Bedri. f. 89 S 148 A1 5 G 14 S 12R15 262. të Jashtme. 1928..8 f. f. 89 G 28 S 11 D 174 S 53 R 87-89 S 57 R 19-22 S 63A127. patir. Vt... Catastrophe de Rougova.35 f.58 fi. . marrë ngateksti. pa ç. . i bot. 22 cm. 1929.Tiranë : Kom anda e Mbrojtjes Kombtare. Konvencjon që i përket vendosjes dhe shërbimit konsulluer midis Republikës Shqip tare dhe Heline. 88 F 187 S 11 F 8 258.80. Teksti edhe italisht.T iranë : Edizioni "Distaptur". paç.. Akordi i Londonit: 1913. patir..76. Komisjoni ndërkombëtar i caktimit të kufijve të Shqipnis. Atrocites et pillages dans les regions d Ipek. pa ç. Konventë konsullore midis Francës dhe Shqipnis.. Teksti i apelit : Les Comitë Unis des Albanais Irrëdents aux nations du mond e civilisë (Autorë: Pejani.Tiranë : Ministria e P. patir.. Protokoll i kufizimit (me 10 shtoj ca) Firence 1926. Autor: Diojen i Haritos. Documentations. 21-35. Konventë mbi vendosjen dhe mbi shërbimin konsullor në mes të Republikës Shqiptare dhe të Mbretërisë të Serbëvet. .. Ar99A 25 80 A 69 85 B 40 263. 18 cm. pa ç.. Vendim i Paris-it: 9 nanduër 1921)... . drejtuar Mehdi Frashërit. de Plava et de Goussigne (Du 8 Fëvrier 1919 au 25 Fëvrier 1919): Extrait des archives du Comitë de la Dëfense Nationale de Cossovo [tabe lë].. 1921. 90 B 148 S 11 E74 260.. 128 257. 89 T 134 S 310 G 79 256. Konvencjon nënshtetësie midis Republikës Shqiptare dhe Republikës Helene. -Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj".34 f... sloven-shqiptar.. Të dhënat nga kopertina. .. Kruja. 1942. pa ç. të Jash tme.             .18 f. patir.37 f. f. ngateksti. [Harito. 1931.. Kol . Statistiques demographiques des regions de l Albanie irrëdente [tabelë]. Appel aux nations d u monde civilisë. f. kroat. 15 .. (Mbretnija Shqipt are. Shqipëtarët me cin duhet të kenë miqësi / Diojen i Haritos. (Comitë Unis des Albanais Irrëdents). . ShtypshkrojaNikaj (Tiranë).

22 f. Fan S.. S. 1937. paç.S. i bot.. 20 Janvier 1937.. Ar 121C 27 272... tab. Noli.Tiranë : Shtyp. pa ç. pa ç...Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". Teksti frëngjisht dhe shqip. patir.. Noli. Lista e kongresistëve. patir.. i bot. Shtypshkronja "Diellr’ (Tiranë). Luarassi (Tiranë)... Teksti frëngjisht. 1922.23 f. ngateksti... 89 R 97 S 10 G 13 266. ... Ligjë për tarifën konsullore. pa tir.5 f.. Noli. paç. .] : em. pa tir .. Liste du Corps Diplomatique a Tirana. Vt.7 f. Impr. 20 cm. Protection des minorities en Albanie. . Zogut për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji.Tiranë : Ministere Royal des Affaires Etran gëres 1927... Noli.[Tir anë] : Ministere Royal des Affaires Etrangëres.. .20 f. A1 2 A 33 (Fotorapid)   . Teksti frëngjisht. .. paç.. [1929]. 79a D 94 87 E 24 89 D 6 S62A45.. "Mbrothësija" Kristo Lua rasi. Teksti frëngjisht.Tiranë : Ministere des Affaires Et rangëres. Ar 121C 30 271. Dekllarata që bëri përfaqësonjësi i Shqipërisë më 2 tetor 1921 / F. patir.. 22 cm. . "Luarasi" (Tiranë). Fan S. pa ç. les membres de Corps Diplomatique. ngateksti. 19 cm. Ar121C 24 268. 88 U 62 S 11 R 40 S 52 V 188-191 265... 21 cm.. 89a D 7 S 317 D 16 264. Nënshkruar nga F. Nënshkruar nga F.... 30 cm. 21 cm. 90 D 22 269. 21 cm..Tira në : Ministere Royal des Affaires Etrangëres. Mbrojtje e minoriteteve në Shqipëni. S. S. . Impr.24 fl. pa ç. les membres du Corps Diplomatique. 1913.[Tiranë] : Ministere des Affai res Etrangëres. 1924.. Çpallje bërë prej përfaqësuesit Shq pëniës më dy (2) të Oktombrit. Liste du Corps Diplomatique aTirana 1929. Kongresi i Trieshtit më 1 marc 1913. Luarassi (Tiranë).. 22 cm. M. Teksti frëngjisht dhe shqip. Liste de M. Ndreqje emrash e faktesh me shkrim dore.. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. .M... patir. Legjislacioni për këtë çështje. Ar 12 E 2 273.. Përmban Dekretin e A. pa ç. Noli.Noli. Impr. pa ç. [1934-35]. patir. Përmban: Ditët e festave kombëtare të vendeve të huaja.[Pa vd. Ar 123 F60 267. 1921. Të dhënat e botimit nga kopertina. Liste du corps diplomatique. Liste de M. pa tir.Tiranë : Ministere des Affaires Et rangëres. Declaration faite par le representant de l Albanie le 2 octobre 1921 = Mproitia e minoriteteve në Shqipër i.]..24 f. pa ç.Triesht : Shty pëshkroja Dolenc. . 1921 / F. Liste du Corps Diplomatique a Tirana. 46 270. [1938]. . [1932].4 f..21 f. 19 cm. patir. paç. 5 fevrier 1938. patir. 14 cm.19 f. Vt...

Qëllimet dhe Organizimi i Lidhjes së Kombeve. .. Terenc. ( Shoqënia e Kombeve. 1922.8 f. 88 A 70 S55A26. 30 cm. 42 f.7 cm. (Shoqënia e Kombeve.Roma : Tip. Luarasi. President i Delegacion it të Qeverisë Italiane dhe Fejzi Alizoti. 88 A 215 S 55 A28. -Tiranë : Se kretaria e Lidhjes së Kombeve. Diftime e vrime mi Kongres Shqyptaar t Trieshtës 1-4 marcit 1913 = Resoconto e note sul Congresso Albanese di Trieste. 1919.. 68 S 314A68 278. . Ble i parë (Dokumenta zyrtarë të paraqitun ng a ana e Dërgatës Shqiptare. 1922. Ble i dytë..32 f. Të nxjeruna prej dokumentat të Komisionit Anketës në Shqipëni.. Me një parthanie edhe nji shtojcë mbi marrdhaniet e Shqipnijs me Lidhjen e Kombeve prej Dhimitër Beratit. e të botuem nga ana e Qeverriës së Përkohëshme). 2.. ag osto 1939-XVII). Dhimitër: Shënime historike mbi marrdhaniet e Shqipërisë me Lidhjen e Kombeve.T. pa ç. . Luarasi. 15 cm.. patir.Tiranë : Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P. Titulli marrë nga kopertina. 3-6.. 1921. 1921. Përmban edhe një ijalorth në katër gjuhë: shqip-turqisht-frëngjisht-italisht. Scambi di note fra l Italia e l Albania (Roma. . 6586. Raport i Komisionit Anketës mbi vepërimet e tij. patir. paç.. 1939.82 A 69 85 A70 87 A 50 88 A 216 A1 2 A 33 S 312A22 274.R. Komunikatë e Këshillit dhe Anëtarëve të Shoqëniës C. M. Gjënjevë më 29 dhjetuer 1921) patir.VI + 98 f. -Shkodër : Shtypshkroja Françi skane. pa ç. f.6 f. Riservatadel Ministero degli Affari Esteri. Dy vërejtje për kënduesit. pa ç. 31. 33 cm.[Përktheu.B.. Toçi. Ministër i Financave i Shqipërisë. 1-4 marzo 1913 / Tere nzio Tocci.. Teksti italisht. "Mbrothësia" Kristo P. Luigj. 6-7. autor: Beratti.2-10.5)/Dif 280. .86 fi. Komunikatë e Këshillit dhe Anëtarëve të Shoqëniës C. patir. Dokumenta zyrtarë të paraqitun ng a ana e Dërgatës Shqiptare qyshë prej 24 korrik 1919 e deri më 11 shkurt 1920 e të botuem nga ana e Qeverriës shqiptare. pa ç.. Përkthyesi marrë nga parathënia. 547. Luarasi. Tirana 3 luglio . 84 A 19 90 A 33 S 56 A 12 S 59A49 PP 94(496. pa ç.Roma : Tipografia Cooperativa Sociale... S 120 A 4 Fotorapid. Shqipnia përpara Konferencës së Paqes. f. Tekstet shqip dhe italisht të notave mes Ivo Bagli.. 20 cm. qyshë prej 12 shkurt e deri më 5 qershor-1919.67 f. patir. 22. . + 42 f. prej 19 nanturit deri më 20 të dhjeturit 1921. Luigj.. (Trattati e convenzioni.. 30 cm.. Terenc].         . paç. patir. f.. . . 387. Shtojcë. përktheu në shqip: M.. 27 279. autor : Gurakuqi. Luigj Gurakuqi]. Tiranë : Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P. 84 D 24 275. 91 A 18 S 120 A 4 277. Shtyp.. [Toçi. I delitti del "Taraboshi" ovvero la Civilta Europea a Scutar i d Albania / Terenzio Tocci. Shqipnia përpara Konferencës së Paqes. Shqipëri.15 f. Gjenjevë më 29 dhjetuer 1921) patir. Shqipeni. autor: Bumçi.. 1939-XVII. VII. VII. pa ç. 1921. A1 3 A 10 Fotorapid 88 A 5 A13A10 276.Riservato) patir. 28 cm. 1914. Parathënie. 88 F 101 S9E99 S 12 D 93 S 11 D 79 S 58 B 64-66 S 56 T 123-126 274/1. Autori marrë nga teksti.182 fi. 1931.Scutari : Tipografia Taraboshi di C..X.Milano : 1913. 24 cm. Teksti edhe italisht.

1077. pa ç. 666. 290-293. i Shoqë isë drenovare "Bashkimi".14 f. Të dhënat nga kopertina.].. 200. 24 cm..Ar103 G74 281. Tako. 1078.. Kjo letër është e lidhur së bashku me përgjigjen e Vasil J. 89 C 14 289. 303/1. Përmban edhe letrën e Koço Tasit "Shqiptarëvc të krishten bashkpuntorë të muhamedanve f. portr. patir..[Bukuresht] : [pa em. Takos. greqisht. il. Të dhënat e botimit marrë ngateksti.114 288. dhe ch kanë vendosur të bëjnë drenovarët për Drenovën / Zissi Kalo. 490...15 f. Lek. Shqiptarvet të krishten bashkpuntorë të muhamedanvet / Koço Tasi. Përgjigje të quajturvet Themistokli Gërmenji dhe Kristo Dako : [letra]. 679.]. . 81 G38 83 G 12 88 E 8 S 12 C 69 S 57 A 125-127 283. pa ç. [Tako.. .148 4. Teksti në gjuhët: shqip. a) Bashkatdhetarët tanë për Shqipërinë. Editoriale Albanese. 234. Të dhënat nga teksti.. Theocharis Galata. 1 fl... 28 cm. 2998. Bashkatdhetarët tanë dhe të huajt për Shqipërinë.. 1441 . Teksti italisht. Autori marrë nga teksti. . Teksti edhe italisht.. 8-15 . Kalo.2. 89 A 22 S 12B 31 S 19 A 41 V. 1929. 422.R. 1940. Toçi.. 1919. -24 f. -Shkodër : Shtypshkronja Taraboshi e C.]. Koço.. L idea imperiale e l Albania.Constantinople : Imprimerie C.]. 196-198. 23 cm. Vani Botka.T. patir.               . Përgjigjie e shqiptarvet krishten të Misirit për botimet e K oço Tasit / Vasil J. 27 cm. [1915]. Traktat miqsije konventë vendosje marëveshtia për mbi nënshtesi nërmjes të Shqipnis e të Turqis.. ..24 f. 89 S 97 S 10G84 286.. pa tir. patir..6 f. Zotërinjtë Kristo Luarasi dhe Midhat Frashëri. ch po bëjmë.At hinë : 1929.. 3218. 312. 1175. Shqipëria e re.. frëngjisht. 230. 2 shih edhe: 189. Terenc. : Bot.24 f. Ar95 B51 81 C 109 83 C 16 85 D 108 282.. 89 F 55 S9E 131 S9F22 S 56 R 113. 16 cm.Worcester.J. 1413-1420. Zissi.23 fi.Tiranë : Tip. 2 fl. Victor-Emmanuel III. 203. . 3143.. Kushtrim. Conferenza tenuta a Milano il 20 aprile 1942-XX / Terenzio Tocci. Grosh 50 (3 korona). . 3165.Misir : [pa em.. Mesazhi i Mbretit Perandor popullit të dashur shqiptar me rastin e inaugurimit të Legjislaturës së parë të Këshillit Epruer Fashist Korporativ / Viktor-Emanuel III. Drenova dhe bijt e saj ch kanë bërë.. Terenc. 3832. (2..2 f. Toçi. ..62 f. osmanisht.. 17 cm. patir.. pa ç.7) patir. Thirije për situatën në Shqipëri nga një grup të rinjsh intelektualë. 24 cm. 1170-1173. patir. patir. 84 A 44 90 A 44 S 12 B 67 S 19 A 50 284. 1914. Pazotnimi shqyptaar = L anarchia albanese / Terenzio Tocci..A. Vasil J. "Luarasi". Mass. 1938.. paç.. Quademi del "Tomorr’) patir. Titulli dhe të dhënat e botimit marrë ngateksti.Tiranë : S. 285.Paris : [paem. 3. 21 cm. 1925. . Ar12 C 21 287. 15 dhetor 1923 në Angora. pa ç. 545-549. Tasi. 20 cm.. (Nr. 657. Titulli nga kopertina.. 1942. pa ç. pa ç..

272-278. Nikollë]. 1944. Të dhënat nga kopertina. a shih edhe: 85. . Rivolucioni fashist I / Vasil D. Probleme të përgjithshme. [Mazreku. dedicato alla memoria dei militari caduti combattendo in Albania". [1941]. .. ngateksti. Amerika.Botimi i dytë. 3. Botim i veçantë për Ballkanin.Vlorë : më 1927 dhe 1929. pa ç. Shtypshkroja "Cirka" (Shkodër). Themistokli Gërmenji.me il. .).. I. [Mazreku..50 Vt. . Gjendja politike. Rreth artikullit të Fulvio Cordignano-s "L Albania" nella vita". Alarupi. Dy prej fjalimeve mbajtur në sallën e Fashos në . 1. sipas dedikimit të autorit. mbështetur në datën e konferencës së fundit. Dako. 20 cm. .). ngateksti. i bot.64 f. GJENDJA POLITIKE. pa ç. ("Biblioteka e Fashistit" No 3) patir.. Skandali "Cordignano" dhe mprojtja e kombit shqiptar / Nikë Barcolla (pseud. Argumenti i skedës paraardhëse (290).Tiranë : Shtypshkroja "Gurakuqi". [1941]. . .208 f. Nikollë]. Tip. Fernando. Parole di Fede / Giuseppe Aneris.. 88 D 18 S12B78 S 55 S 4 290/1. [1941]. patir..36 f. patir. 2617. 0. pa tir. pa tir. pa ç. Cento giomi fragli Schipetari. 23 cm. b) Të huajt për Shqipërinë. [1929]. 20 cm. 27 cm. 2.. i bot.84 S 54V 118 296. 322. 90 C 89 S 51 C 58 S 55 R 1-4 292.79 f. Vasil D. 261. 294.. 88 S 146 S 53 S 168 V.2.[USA] : Qeveria e Shteteve të Bashkuem t Amerikës. 90 A 11 S 42 A 62 S 87A25 295. 3431. 285.. 1941. b shih edhe: 207.Letra dërguar nga Nikolla Stathi. . Skandali "Cordignano" dhe mprojtja e kombit shqiptar / Nikë Barcolla (pseud... Arl23 C 18         . Cordignano në gjyq përpara Botës. Nikollë]. Gori. C av... Direttore & C. Në kopertinë: Botimi i tretë. Fr.31 f.).. botuar në " Rivista d Albania". . [194-]. VI. pa ç. Vt. 84 B 44 291. [Mazreku. Në kopertinë: Botimi i dytë. Aneris. . Giuseppe. Autor: Nikë Barcolla (pseud. Alarupi. i bot. 1512. Kopertina e fundit: "A totale beneficio dell erigendo "Tcmpio dei Martir i" in Valona. EKONOMIKE DHE SHOQËRORE E VENDEVE TË TJERA NË VITET 1913-1944... -36 f. 1422-1428. 490. fasc. 15 cm. i bot. Shq. i bot. G. 3.. 10 lek.. 88 D 117 S 19 B 58 S 55 R5 S 87 A 51 293. 88 U41 S 28 T 82. Lek 3. Miha l Bellkameni. Vt. ngateksti. A. "Luarasi ".Vlorë : Stab. mars 1941.36 f. Kristo A.Shkodër : E boton Grupi i Profesorëve të Lyceut Shtetnuertë Shkodrës. [1941]. pa tir. ekonomike dhe shoqërore.Tiranë : Shtypshkroja "Gurakuqi". 22 cm. 91 D24 S 89 D 61 V... pa tir. . i bot. Shih: 240.. 86. Vt. 281. patir. 20 cm.Tiranë : Shtëp ija Botonjëse "Kristo Luarasi". 157.Tiranë : Casa Ed. 23 cm. ngateksti. 290.. Roma. paç. . Skandali "Cordignano" dhe mprojtja e kombit shqiptar / Nikë Barcolla (pseud.Botimi i tretë.. Vt. .Tiranë : Shtypshkroja "Gurakuqi".. Vt. Organizata dhe konferenca ndërkombëtare.31 f.).

88 C 134 S 10 D 73 S 55 R 157-159 301. 35 cm. 88 S 66 S9G5 S 53 U95. 21 cm..Bibliogr. . 23 cm. Konaj. B.[Tiranë] : Botim i "Zërit të Popullit" (organ i Partis Komuniste Shqiptare ). Lek. 88 U53 S9R25 300/1. 1943. Titulli në kopertinë: "Gjaksit e kuq".. 1944.16 f. autor: Peiani.. Parathënie ... Ar 45 T 53 S 64 D 10.Tiranë : Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo Luaras i. a) Shqiptarët në vendet e tjera. Bardhi. Dhjetë ditë që tronditën botën.. Shënim mbi jetën e John Reed-it. Vasfi. Shaptilografuar. Arnaldo. 11 298. .]. pa ç.. 1933. nr. 1923. 20 cm. 88CD 71 VI. Çudi me Zotin / Douglas Reed. 1943. . 17 cm.. autor: Krupskaja. 133. Përkthyer nga frëngjishtja / John Reed.. 2.. Reforma agrare e ish Jugosllavisë dhe kollonizimi i vise ve të Jugut / Gjon Mark Konaj. . përkth yes: Bedri Pejani.. panum. V. f.297.48 fi. Fraccaroli.. f... I. Përshty pje udhtimi ngaTokat e Liruara. Ndjenja dhe mendime. patir.. 1942. Gjaksitekuqnë CastellondelaPlana 13-14korrik 1938. 88a E 80 " 302. patir.] : [pa em. 75-84. nr. 131-134. pa ç.114 f.Prizren : [pa em.Korçë : Libraria Drita. 90 F 50 300. p a tir. 7 cm. Shaptilografuar + 1 f. 91 A8 303/1. paç. 306. 303.K. Naudeau. 30 7. 1938.50. 85 B 37 304... Parathënie. Në fund të broshurës iniciali B. Ludovik. Bashkëngjitur raporti i Gjon Mark Konaj. Çështja nacionale në Jugosllavi në dritën e Luftës Nacional-Çlirimt re / Tito. (Vdekje Fashizmit . patir. 325. 96 S 54 V76 S56U 149 299. 18-21. Bedri. 10. pa ç. [194]. janar 1937. 32..Shkodër : Botim i "Hyllit të Dr itës”. Koron Serm 1. kthyer prej Andon Mazrekut.22 f. Sqena nga jeta sociale amerikane / Am aldo Fraccaroli. -Autor: Ti to.. Mbas I. 24 cm. 33. drejtuar Ministrit për Tokat e Liru ara. 3225. B. 321. pa tir. Gjon Mark. e përg. Përkth.1. Hebrejtë në Evropë. Shtypshkroja Françeskane... 1937.Pjesa e parë.. 30. . me il.23 fi. patir. patir. 310.l.[Pa vd. f.   .. 3382/1. pa ç.mars. Tiranë-Kosovë 1938-1943 / Vasfi Samimi-Visoka.25 f. sipas Hylli i dritës . N. Të dhënat nga teksti. pa ç.Shkodër: Shtypshkroja “Zo ja e Paperlyeme”.134 f. Teksti në gjuhën gjermane. + 8 f. Tito.. .Liri Popullit) patir. Pashk. 17-27. 319.]. [Reed. deri në pranverë 1939. 16 cm.2-3 shkurt . E vërteta mbi ndolljet e Spanjës. Die Rechte Albaniens. 202. Gra t Amerikës.. 20 cm. 2 shih edhe: 2. Parathënie për botimin amerikan.. Parathënie për botimin rus. .. patir. John. Douglas].. Shkodër.. Titulli i plotë marrë nga teksti. 541. 92-102. pa ç.]. 313-317...Tiranë : "Distaptur"-Vcrlag. . [Tiranë] : [pa em.24 fi.24 f. Ekrem Vlora. Reed. 23 cm. Japoni modem e shvillimi i tii / Ludovik Naudeau. . Josif Broz.72 fi. 1941. Për Kosovën.Tiranë : Shtypshkronja e Shtetit. autor: Lenin.. 3-5. pa ç. 11. Shqipërija e vërtetë Nëna Kosovë. patir. dorëshkrim. Samimi-Visoka. f. 203. 1492. .

144 7. . [1939].48 f. Benito. Ambrosini. me il. a shih edhe: 135-146. 17 cm. Teksti në formë diçiture ndër ilustrimet e librit. Laguerracontro laGrecia. Fjalimi i pa-harrushëm i Kontit Galeazzo Ciano në Dhomën e Fa sheve dhe të Korporatave. [1 944]. portr. paç.. Teksti italisht. Luftanë Pacifik. me il.[USA] : Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 27 cm. 30125. 89 T 31 S 52 U 47-48 S 56 U 189-190 312.7 f. Politika e jashtme e vendeve të tjera. La guerra contro la Grecia / Silvio Bitocco. Beteja e Atlantikut. 1944.[Pavd. Titulli nga kopertina. Shtypur në : Tipografia Cav.] : [paem..65..] : [paem. 1941. patir.30294. .18 fi... Ar90 A 21 A1 27 C 23 84 A 108 85b B 28 pp. 1941. (Italia përpara luftës evropiane) pa tir. Vi dico che verra il bello e verra su ognuno dei quattro punti cardinali". Tipografia militare (Tiranë). pa tir. 3.Parathënie. .-9 5 fi. V..32 f. të Dr... pa ç.Tiranë : Ed izioni Distaptur. . Sulmet e Japonisë kundër Kinës: 1931-1944.38 f. 305. 2. Majori anglez Seymour njofton Londonin..949. jashtë tekstit. pa ç.[Pavd. 89 E105 S 12 D 101 S 39 A 41. 23 cm. 1 fl. 302. Të dhënat nga kopertina. f.15 f... 16 cm. sipas vitit të fundit të ngjaijes së përshkruar. 3239.me il. L. Ciano. Fialët e mesazhit antibolshevik të Kontit Gal eazzo Ciano. pa ç. "Luarasi ". -Tiranë : Distaptur. 306. Gray. Të dhënat nga kopertina.157 f. 32350.].2) patir. pa tir. Romë. .16 f. . paç.. 89 B 81 308. 1642...]. pa t ir.Tiranë : Tip. [194-].EzioM. 3093. Broshurë propagandistike e UNRA-s. 111-114. Impressioni di guerra al fronte gr eco / Giuseppe Fontanelli. Bitocco. Tende all alba. Ciano. 172. Studime e vepratë botuara dhe në botim. 1 fl. Gray.. patir. 1943. 279.]. Nr. patir. . 230.me il.. 7-8.. Vt.. 27 cm. Fontanelli. hartë e palos. 32347. 16 dhjetor 1939 / Galeazzo Ciano. 90 C 50 S 12 B 102 S 19 E 1 S 56 A 24-26 S 313 B51 VI. Silvio. autor: Samimi-Visoka. 240..] : [paem. 42 S 55 T 93-95 310.... 282. 24 cm. 3686. [1944]. 3418.. 1941. Ar 121B39 81 C 102 309. 20 cm. “A primavera verra il bello. Galeazzo. 89 A 34 S 87 A 31 307. -Tiranë : Edizioni "Distaptur". Beteja e Atlantikut: 1939-1944.. Luftë shlirimi. paç. -Teksti italisht. pa ç. Para fletës së titullit vlerësime për veprat e Giuseppe Fontanelli-t. 17 cm. 90 B 235 313.[Pavd. 89 T 52 S 11 G 122 S 52 V 46 305/1. II discorso del Duce al Rapport   . Galeazzo. përhapun ngatë gjitha stacjonet e radios të Boshtit ditën 11 shtatuer 1941 /Galeazzo Ciano.. f. 265. Fashizmi dhe Europa/Ezio M.me il. Lire 1. paç. Samim Visoka.. 70 A 17 Ar124 C 11 311. . Giuseppe. i bot.Bit. (Quademi di Attualita. pa tir.50.. Mussolini. Vasfi.Tiranë : Tipografia "Nikaj". 148-156. ..

Ar 116 A23 319.. Tiranë : Drejt.. 51-61. .Tiranë : Botime "Distaptur".Tiranë : Edizioni "Distaptur".12 f. Tirana (Tiranë). Benito]. Benito. Mussolini. propaganda e turismo. së Përgj. : [paem. "Midis arit dhe gjakut Zoti i drejtë që jeton në shpirtin e popujve të rinj. pa tir. “A primavera verra il bello. Centsa 35.. pa ç.. Emrat e ndihmëtarëve për Adriatikun d he Luftën Evropiane. 1941. Të dhënat nga kopertina. pa ç.. Mussolini. Degët e Vatrës. 27 cm. Tip. Mussolini.1 2 f. pa ç.. f. paç. Benito. Pani.9 fi. 28 cm. 88 A 127 S 59 A 20-22 318. Edizioni "Distaptur"..Natick. "Tirana" (Tiranë). Mussolini.Tiranë : Edizio ni del “Tomorr’. 88 A 138 S 317A140 316. Ar 33 A 5 314. patir.. Edizioni "Distaptur". Ar116A24 320. Discorso pronunciat o dal Duce il 18 novembre 1940 / Duce. Teksti italisht..4 f. Të dhënat nga kopertina. pa tir. Benito. Tiranë : Partito Fascista Albanese. Vi dico che verra il bello e verra su ognuno dei quattro punti cardinali". [Mussolini.. 89 F 216 Ba20 G 56             . Josif G. 28 cm.. . autor: Pani. patir. II discorso del Duce al Rapport o delle Gerarchie Fasciste romane nel teatro "Adriano" di Roma. 1940. "Gutenberg" (Tiranë). ka vendosur tanimë: Ne do të fitojmëP Fjalimi i mbajtur prej Duçe-s në Mbl edhjen Solemne të Dhomës së Fasheve e të Korporatave me rastin e përvjetorittë hyijes në Luft Italisë / Duçe. 45-49. Fjalim i Duçes më 18 nëntor 1940 jerarkëvet krahinorë fashistë në aniversarin e 5-të të sanksioneve = "Spczzeremo le reni all a Grecia". 1940. Teksti italisht. patir .]. 1941.. 1917. Teksti italisht. “Greqisë do t i thyejmë brinjëf’. Josif G. 19 cm. Teksti italisht. Pani..o delle Gerarchie Fasciste romane nel teatro "Adriano" di Roma. Autori marrë nga teksti. Teksti italisht.Tiranë : Direzione generale per la stampa ..16 f. Adriatiku dhe Lufta Europjane / Josif G. 23 febbraio 1941 / Duce. Mass. 27 cm. 28 cm. Lek 1.. 23 febbraio 1941 / Duce. Parathënie. (Quademi di attualita N° 3) pa tir. Tip. si dhe 1 faqe koment. Pjesë nga ijala e mbajtur në 18 nëntor në Romë. Ar 122 F56 S 129 C 9 315. Discorso pronunciato dal Duce il 18 novembre 1940 ai gerarchi provinc iali del facismo nel 50 anniversario delle sanzioni / Duçe.16 f.8 f. Statistika e Vatrës. pa tir.. "Iddio giusto ha scelto: Vinccremo!" II discorso del Duce alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni nell Anniversario dell entrata in Guerra dell Italia Fascista / Duce.. Tip. 20 cm. 28 cm. Tiranë : Partito Fascista Albanese. . Benito. Teksti shqip e italisht. e Turiz... Tipografia "Tirana" (Tiranë). "Spczzcrcmo le reni alla Grccia".. "Ti rana" (Tiranë). të Shtyp... 1941. Tip. f. pa ç. Prop.. Mussolini... patir. Perchë siamo in guerra con la Grecia. Në fund të tekstit: Edizioni del "Tomori".. Benito.-61 f. Ar 116 A27 317. pa ç. . 1940. . 1941..

f. Prop. 234. 1923. Fr . [1940]. 20 cm. . 88 B 42 S 12 B 93 S41A14.. 1931...32 f.. paç. Karl Gurakuqi. patir. 20 cm. 241-248. 3 shih edhe: 200.c. Nikolla D.5 cm. Probleme të përgjithshme. 1077. 88 F 72 S 292 E34 328. Parathënie. Para-historija e Luftës Bo tnore / Dr. patir. Leva 6. 28 3. (Radhuer i Luftës. Alfred V. Alfred V. V. 266-271. 19 24.. Theodor. Nr. . patir. Fjalime. 254. Wegerer. Al. Vincere... [1924]. 1921. . Emid Tedeschini [Emil Tedeskini].K. ari 6.. . 89 U 94 S 312 G 66 VII. 15 S 313 B 49 323..l) patir.Tir anë : Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo Luarasi. e fundit e kopertinës. ngateksti. paç.. . Codice civile del Regno d Albania /Versione italiana a cura di Dr.. 15 cm.321.Tiranë : Drejtoria e Përgjithshme e Shtypit. Parathënie. e Turiz.         . me il. Për një sistem republikan qeverisjeje. Dilo. 490. 327. 1476-1484. 89 F 66 S 12D85 S 19G87 S 63A 135. Fr.Sofje : [paem. 89 T 193 326. i bot. Përgj. f. pa ç. 1170-1173. Senc.]. Si u shkaktue Lufta e Madhe. 20 cm. 1 shihedhe: 392...Elbasan : Shtypshkronja "Elbasani".Scutari: Tipografia dell Immacolata. Kostandin A. Karl. 136 325. Botime të Drejt. VII. -Tiranë : [paem.110 f. 1442. 1921.il. 1415. 2. Fotorapid... të Shtyp. autor: Stamati. Mole. Dilo. 24 cm. Stambolisqi. Emid Tedeschini. K. Turizmit. Arësyenat / paraqitur nga Petro Poga. . Korona 3. Shteti dhe e drejta në Shqipëri. Mendime mbi gjendjen botnore / Theodhor Stamati. giudice a Scutari. Vt. Tashko. 545-549. J[ani] Trebicka. 21 cm. autor: Dilo.8 f..-12 f. Propagandës. 324.Tiranë : Shtypshkronja "Diellr’.. : [pa em. pa tir. 75.. Mole. Wegerer.. Wegerer. 1923. Tashko.. patir. 284. Legjislacioni administrativ dhe civil. proklamata për shpalljen e luftës nga Italia. 23. Mass. 22 cm.Korçë : Shtyp.Tiranë : Bo timet e Shoqënis Editoriale Kolektive "BESA . 1929.. patir. Ar 21F 27 329. patir. Të dhënat nga teksti. Konstitucionalismi / Nikolla D. Parathënie. 227.24 f. 256-259. pa ç. Alfred V. .. Lekë 3. (Nr. 90 A 74 S 10 C 80 322.13 f. 1. 16 cm. 90 B 97 S 11 D 162 S 12 D 96 S 54 S 131-133 S 54T81 VI. 666. 16 cm. patir. 360 fi.13 f.3. 1 fl. Teori dhe histori e shtetit dhe e së drejtës. 1939.63 f. Çelsi i Kodit Civil ose radhor alfabetik i përmbajtjes tij / Av. autor: Gurakuqi. Nikolla D.. . Stamati..l) patir.. Stambolisqi. 279. . ari 5. Parathënie.Boston. V. f. Parathënie.]. Vasil Koço.]. V-VII. SHTETI DHE E DREJTA. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). Theodor.c. Histori e shtetit dhe e së drejtës në Shq ipëri.. autor: Mole. përkthyerë prej K[osta]. . Dr. Arsyet e Elbasanit për kryeqytet. h. Princip i naltë ikombqeverrimit/Al. Ar 117B 43 A136D 15 S 228 C 27 330. f.. 3832. 235. përkthyem nga Prof. . dhe Libraria Dhori Koti. I-IV... h.485 f.. Regullat parllamentare për regullimin e mbledhjeve të n dryshme / Kostandin A..

. Kopertina e firndit përmban librat e botuar të Mark Dindit dhe librat e pa s htypur.. pa ç.].48 fi. gjyqtarve.. Kanuni i Lekë Dukagjinit. Shënjime biografike mbi A.. patir. Parathanie.M. Tra jtim shqenzuer. Libri i kushtohet motrës së autorit. Faik.26 fi. Dindit.F.Shkodër : Shtypëshkroja Franciskane. 5. XVI-XVII. 30 cm. 141-144. me parathane t A. 1920. portr. ligje e dekret ligje civile që kanë hy në fuqi në Tokat e Çlirueme në bazë të D ambësuer nr. Dispozitatë përgjithshme mbi regulloren e përgjithshme e ceremoniës. 20 cm.F .41 f.M. 89 G 86 S9F50 S54 R55.M. s hq. Ar 16 G 44 S 9R38 S 54 V 142 S 307G 15 331. Mark P. Fr. 133-139. Mehdi. .. Bashkë-ndërgj yqësi. Frashëri.[Tiranë] : [pa em. Sipas Hylli i dritës.. Atnuer Pushtet.Kopertina e fundit: Vepra të tjera të autorit. Dindi. avokatve. Pas hk Bardhit. E drejta themelore ose konstitucjonare (Hukuki-esas). pa ç.. f. Ar57 G26 333. Tirana kryeqytet / Mehdi Frashëri. Gjëmetime civile-proceduriale nga Jurisprudenca shqiptare d he e huaj / Mark P.. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë).. Avokat. . Akt-Njohuni. 1944. Shtej fën Konst. f. patir. autor: Fishta. f. Parathënie. 30 cm. Shtjefën Konstantin Gjeçov. . Fjalor i ijalvet e i frazevet të rralla. Faqja e firndit e kopertinës: Libra për botim.Shkodër : Shtypshkroja Françeskane.-28 fi .. . Dëmi dhe Dëshmitari. -Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg". të Jashtme. [1942]. Ca kujtime mbi At Gjechovin. .5. 1940. përg. paç. Të dhënat janë shkruar me dorë në kopertinë.. Shkodër.. sermi 10. për bot. . O.F.. 88 E99 S 10D45 S49A83-86 335. Gjergj.. 20 cm. Çels i procedurës civile shtojcavet dhe gjithë modifikimeve të sa j /kompilluar prej MarkP. ~ Kanuni i Lekë Dukagjinit. patir. Kristo.. 1928. Gjeçov O. 1933. patir. Çkunorëzimi. I-rë këtu) patir. Për përdorim të njerësve të Shtetit.133 332. XXII-XXXIV . Fr. Sipërmarrës shtypshkrimesh : Ismail Mal Osmani.Tiranë : [pa em. studentave të Drejtsis e përgjithrisht të nënshtetasve s hqyptarë / Kristo Floqi. A. Kode. f.P.Tiranë : Shtypshkronja " Tirana”. nënpunsave të Qeveris Shqyptare. O. Libri i dedikohet Mbretit Zog. autor: Bardhi. (Vepër postume) / përmbledhë e kodifikue prej A. 21 cm.131 4 Gjyqit Shk. (Nr. 88 A 23 S 1 A20 S9B 15 S 12 B 20 S 19A46 S 59A27 337.19 f. kreu rendimin organ ik dhe pajisi me tregues dhe ijalor Benedikt Dema.56 S 89 G 98-102 336.2.       . autor: Konitza. Mark.19 S 55 T132. 619. Floqi. 1924. 1 fl . 88 S 21 S 11 F 172 S 53 T 38-41 334. (Republika Shqiptare) patir. 1943.. Mark P.209 f. Beja.].. Faqja e fundit e kopertinës përmban listën e librave të autorit të botuara ose gat i për shtyp.. autor: Dindi. pa ç. f. juristave.. Kr. Tregues alfabetik.F. Gjergj Fishtës O. 77 U 1. 88 G 62 S 12 D 105 S 53 R18. Nëntitulli në kopertinë: Afati. XXXV-XXXVI.Tiranë : Mi nistrija e P. e biografi t a. Çpronësimi. 18 cm. 20 cm.. Dindi. f. Dindi. Ceremonitë publike.. patir.1942-XX..XXXVI + 144 fi.M.

-Tiranë : Botimet e Këshillit të Shtetit. patir. . Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). 5.. -Tiranë : Botimet e Këshillit të Shtetit. 24 cm.. paç. 90 F 1 340. Tiranë : Këshilli i Shtetit. Ligje dekret ligje e rregullore të vjetit 1927. patir. Shtyp. Përmban: Statuti Themeltar i Republikës Shqiptare. 1938.Tiranë : Ministrija e Punëve të Mbrendëshme. me tab. . (Republika Shqiptare). (Mbretnija Shqipt are) pa tir. ari 4.]. Fr. shq. Tabela sinotike. Shtyp. 3 i Përmbledhjes së ligje ve. Vol. me tab. Fr. . 4 i Përmbledhjes së ligje ve. paç.. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). Shtypshkronja "Vlora" G. Kodi civil. Titulli nga kopertina. 1923. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). 25 cm. (Mbretnia Shqiptare) pa tir..Ar 13A 17 338.. Ligja e passaportave. pa ç.. Cav. 24 cm. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). 715 f. 89A59 S 16A44 S 19B59 S 60 A 8-9 347. 1922. (Mbretnija Shqip tare) pa tir. Direttore et C.1195 f. 1939. (Republika Shqiptare) pa tir.... 90 A60 S 9D 3 S 320 B 12 344.Tiranë : Ministria e Punëve të Mbrendshme.1 6 f. i Përmbledhjes së Ligjeve.576 f. 2 i Përmbledhjes së ligje ve.1052 f. 1939. Ligja e pasaportave. 25 cm. (Mbretnija Shqiptare. (Mbretnija Shqi ptare) pa tir. "Mbrothësija" Kristo P. (Drejtoria e Shtetit Civil) pa tir. Ligje dekret ligje e rregullore të vjetit 1926. ari 2. panum. [193-]. 6 346. pa ç.680 f. 1928. 2 5 cm. 23 cm. -[Tiranë] : [p aem.Tiranë : 1940.. Të mbledhuna e të mbajtuna prej Major Sht. pa ç.... Ligje dekret ligje e rregullore të vjetit 1925.. .. Madh. Vol. . 88 T 104 S 3 U 1-2 S 10R97 339.. Vol. 1928. Luarasi (Tiranë).8 f. pa tir. 24 cm..Tiranë : Ministria e Drejtësis. tab..Tiranë : Ministri e Drejtësis.. (Vlorë). 89A60-1 S 16A45 S 60 A 11-13 348... Ali Erebara.. Ligje dekret ligje e rregullore të vjetit 1929.Tiranë : Ministria e Drejtësiës..7 f. Botimet e Këshillit të Shtetit.496 f. G.. pa ç. Tiranë : Këshilli i Shtetit. ... 16 cm. . 1938. 24 cm. 5 i Përmbledhjes së ligje ve. 22 cm. 90 C 79 342.. (Mbretnija Shqipta re) pa tir. 88 D 57 S9D22 S 61 A28 341. pa ç. Kodi civil e penal... (Vlorë).) patir. Vol.19 fl. S 16 A 44 Në kopertinë titulli edhe frëngjisht... 89A58 S 10 B 2-2 S 16A43 S 60 A 5. 1927. 89 A 57 S 10 B 2-1 S 16A42 S 60 A 2 S 313 B 46 345. + LXIX f. 89G 12 S 11 F4 S 62 A 145 S 316 E 18 343. pa ç.462 f.. 20 cm. 89 A 61 S 60 A 14-15 . Ligja mbi aplikimin e kodit civil.. 6. Ligje dekret ligje e rregullore të vjetit 1928. Shtypur në Shtypshkronjën "Tirana". Kodi Civil Shqiptar. Direttore et C. Fr. Këshilli i Shtetit.. Vol.. Mësime për kryetarët e komuneve në kursin 1931-1932.

. 19 cm. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. . Përmban: Dekretin e Ahmet Zogut për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji. Ligje dekret ligje e rregullore të vjetit 1932 dhe kodi tregtar. 1929. Shtypun në shtypshkronjën "Tirana" (Tiranë). [1920]. 192 7.Shkodër : Shtypshkroja “Nik aj”.503 f. (Mbretnija Shqiptare) patir.. 9 i Përmbledhjes së Ligjeve. 88 R 125 S9G71 S 52 U 51-53 358.. Regullore e përgjithshme e ceremonive. 1923. (Titulli II i librit IV të K. paç. (Mbretnija Shqiptare..P.. . Ligje dekret ligje e rregullore të vjetit 1933.Tiranë : Këshilli i Shtetit. 88° A 18 357.[T iranë] : Ministria e Drejtësisë. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. 89 A 63 S 60A18-19 351. Fr.724 f. Ligjë mbi ndryshimin e neneve 29 e 30 të ligjës Shtojcës së Procedurës Civile dhe të enit 38 të ligjës Mbi disandrime të ligjeve vepruese.Tiranë : Shtypshkronja “Tirana”. pa ç.. 11 i Përmbledhjes së ligj eve.. 8 i Përmbledhjes së ligje ve. Tiranë : Këshilli i Shtetit. Ligje dekret ligje e rregullore të vjetit 1934.5.. Vol..... 1943. 3. Tiranë : Këshilli i Shtetit..1016 f. . Botimet e Këshillit të Shtetit.15 f. patir. 10 i Përmbledhjes së ligj eve. 90 B 92 S 11 D 81 S 56 T 80-82. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë).). 1932. (Drejtorija e Shtetit Civil) patir. 22 cm. pa ç. Të dhënat nga kopertina. 89 A 65 S 10 B 3 S 60 A 21-22 353...C..) patir. 25 cm. Fr... Botim i dytë.Tiranë : Këshilli i Shtetit.. Rregullorja e shtetit civil.10 fi.. 192 2. 1940.. 89 A 64 S 16 A 50 352. Vol. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. paç.. . 84. Fr. shq... 88 R 60 S 10F61 S 53 R 167-171 S 314 G 14 359. pa ç. .. Tiranë : Këshilli i Shtetit.. Vol. Vol. . Në fletën e titullit simboli i shqiponjës me yll. 89 S 309 G 20 355. Ligje dekret ligje e rregullore të vjetit 1931... 89a S 73 356. Obligimet dhe kontratat përgjithësisht.15 fi. Punëra Grafike "Stamles" (Durrës). Fr. 7 i Përmbledhjes së Ligjeve ) patir..8 f.   . (Mbretnija Shqiptare. Vol. Ligje dekret ligje e rregullore të vjetit 1930. patir..-735 f. Parashkresë mbi disa ndrrime të ligjevet vepruese.Tiranë : Kryesia e Këshi llit Ministruer. shq... (Komentar i Kodit Civil) patir. Ligje mbi disa ndrime të ligjeve vepruese. 25 cm.349.22 fi. shq.Tiranë : Ministrija e Drejtësisë. Shtyp. pa ç. 24 cm. 1942.222 f.714 f. shq.. 1942. 28 cm.. . 25 cm. 17 cm. 6. patir. "Mbrothësija" Kr. Fr. 89 A 62 S 60A16-17 350.me tab. shq. Të dhënat nga kopertina. 17 cm. 24 cm. 1942.5 89 A 66 S 60 A 23-24 354. 19 cm. . Luarasi (Tiranë).6 S 10 B 3 i cunguar.Tiranë : Ministrija e Punëve të Mbrendshme. Shtyp "Tirana" (Tiranë).

Tiranë : Camera Fascista del Regno d Albania. pa ç...88° D 56 360. Mbretëri apo republikë? / Pr.. Lekë 15. Imprimerie "Nikaj" (Tiranë). 1944. Statuti Themeltar i Republikës Shqiptare.. Ar106A22 362. .. 1925.14 f. Fr. 0...15 f. Tipografia "Gurakuqi" (Tiranë). 20 cm..         . Shtojca e dytë e Kodit të Procedurës Civile.. Shtypshkroja "Gurakuqi" (Tiranë).. 1929. . Statuti themeltar i Mbretnisë së Shqipnisë. Theori e ligjës së ligjavet / Koço Tasi. paç.. Sherko. ar. Koço. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë). patir. A. S 12 A 2 Fotorapid.Tiranë : Ismail Mal Osmani . 88 R 76 S 9F 88 366. 88 E 117 S 11 D 18 S 54 T 26-28 S 56 S 43-44 S 71 T20 S 87D 138 S 87 D 140 363... Botonjës. (Kancellerija e Urdhneve Kalorsije e Mbretnisë Shqiptare) pa tir.A. Statuti themeltar i Mbretnis Shqiptare. 88 A 89 365.Tiranë : Ministria e Drejtësis...Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". 1922. paç.35 fi. Teksti : shqip-italisht. me urdhërat. Statutithemeltari Republikës Shqiptare.. paç....Tiranë : Bureau de la Presse. . paç.. 89 S 71 S 11 G 100 S 25 T 63 S 53 T 27-30 S56F97 364.. .. 17 cm.[Tiranë] : [pa em.Korçë : Posta e Korçës. -34 f. (Mbretnia Shqiptare) patir.XVIII. 49 368. -Tiranë : DhomaFashiste e Mbretnis së Shqipnis.16 f.... [1925].Tiranë : Shtyp. M..39 f. Statuti e regolamenti degli ordini cavallereschi della besa e di Skander beg. qershor 1922. Të dhënat nga teksti.. 13 cm. Botuar në Fletoren Zyrtare e Mbretnisë Shqiptare me 7 shtatuer 1940. -Tiranë : Shtypshkrqja"Nikaj". "Mbrothësija" Kris to P... patir.]. Ar 103 G 73 367. -[T iranë] : Ministriae P. 35 cm. 1925. 19 cm.. .45 fi..36 + 7 f. (Republique Albanaise) patir. patir. Mbititulli edhe italisht. të Jashtme. pa tir. . pa ç. 15 cm. pa ç. 192 9. 17 cm. 88 T\02 S 10 R 56 S 54 V 90-93 S 64 S 172 S 307 G 29 370.38 f. 1941. Sherko.. Teksti frëngjisht. Statuto fondamentale del Regno di Albania. patir. (Biblioteka e Gaz. Tasi. Teksti italisht. pa ç. 1941.17 f. 21 cm.. 88 D 95 A13A13 S 10 C 108 S 41 A 40-41 S 120 A 2 369. Shtatuti i Shtetit Shqiptar . 88 U 150 S 15 U 48. 21 cm. 19 cm. Vangjeli (Korçë). Luarasi. 29 cm. . 1941. patir.2 5. Shtyp. Le statut constitutionnel de la Republique Albanaise. pa ç. Ar45 E53 80 R 17 82 S47 83 S 45 87b G 58 144 e D 54 361. Posta e Korçës) pa tir. Dekretuar nga Viktor Emanueli III.. Pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale del Regno di Albania" del 7 settembre 1940-XVIII = Statutet dhe rregulloret të urdhneve kalorsije e besës dhe e Skanderbeg -ut.290 f. Tipografia riservata del Ministero degli Affari Esteri (Roma). M[ihal]. Omaggio agl Italiani Residen ti nel Regno d Albania. pa tir.

1645 a) Pushteti legjislativ. pa ç. Tsitsos avokat. bashkëp. f. 2008. Gjon Pantalja.Shkodër : Shtyp. Parathënie.. LEKA : bibliografi kronologjike. ar. Gjergj Fishtës O. autor: Vinjau. 1923. 1931.. nr..25. . .Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". Shq. Legjislacioni përkatës. pa tir. 246 S 132 C36 374. 88 E59 S 10E23 S 49 A 67-69 S 301 A29 373.. Vangjeli (Korçë).. "Zoja e Papcrlycme".32 f i. . patir. A1 4 G 36 88 S 148 S3U26 S 10R86 S 53 T 200-203 S 63 V55 S 65 R 145 VII. 89 U 18 S 11 R 48 372. 7 dhe H ylli i dritës.F. Niko Ev. B otime që do qarkullojnë së shpejti. Niko Ev. 1924. Caka. Shkodër. f. . Tsitso-s [Cico]. pa tir. Vëllimi i parë. Fr. Mësime të dhëna në kursin praktik të dre jtësis / Stavro Vinjau . [Fishta. 23 cm. Giuseppe].. Elementa të së drejtës të personavet e të familjes / të kompillueme prej Niko Ev.. Dema. Hyije. 89 B 48 S 10 C 72 S 38A22 376. pa ç.56 fi. Parathënie. Stavro. [Valentini.15 f. Krimet e politikës / Terenc Toçi..Korçë : Posta e Korçës.-60 f. patir . .. ShtypshkrojaFranciskane. 1923.. Fr. Autorë Giuseppe Valentini .. 433. 1) pa tir. Lorenc [Loro]. E drejta konstitucionale. f. . Antonio Toldo.544 f.3. Veprimi letrar i A. Botimet e qershorit 1944. Vinjau. Fr.. A.ar 10. A. pa ç.. Faqja e tretë e kopertinës: botime të autorit.Antonio Toldo.242 f. Brendëshme. Të dhënat nga kopertina. 0. sipas B.XVI + 382 f. patir. (Botonjës Ismail Mal Osmani-Tiranë) 89 F 64 S 2 D 93-97 S 11 D 120 S 19 R 66. Tsitso.. Tsitso.. Kopertina e fundit përmban: Botime në qarkullim.Bibliogr. 1922. 377. Përmban: “Një apel inteligencës shqyptare" mbajtur nga Fan Noli. 20 cm. Bleni i d ytë. 23 cm. Shtyp. 67 S 54 R 5-8 S 102 E 33 371. 90 D 8 S 56 S 245. . Gjon Pantalja (sipas Wil ly Kamsi.... 16 cm. Shkodër. 1923.433-447 f. Bleni i dytë nga kopertina. Aut.Shtypur në Shtypshkronjën "Dielli" . 23 cm. pa ç. bas hkëp..Bibliogr. Stavro.. 8). 1944. Posta e Korçës Nr. Ligjëratë e majtun në Prekal me 27 dhetuer 1923 në rasë të sgje dhjevet politike / Lorenc Caka.M.Bibliogr. 1922.Korçë : Shtypëshkronja Dhori Koti. Parathënie. (Libraria e Gaz.Shkodër : Shtypshkroja Franciskane.. . 20 cm.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". . Gjergj]. Parathënie. 89 B 24 S 12B 51 S 19A97 S 313 B 45 375.. (Leka) patir. "Deklaratë e depu   .Korçë : Shtypëshkronja Dhori Koti.. 91 R 13 378. 20. 2 shih edhe 1644. f. Zgjanimi i Shtatutit të Lushnjës. Tagret e Shqipnisë për Pamvarsi Politike / Giuseppe Valentini. pa ç. patir. 10. Hyije. 1933.. me il. 14 cm. Parime të përgjithëshme të së drejtës civile /të kompillueme prej Ni o Ev. Toçi.. Të drejtat e Shqipnisë Ethnike.Shtypur me ndihmën e Ministrisë P. 24 cm. Lirija e zgjedhjeve e obstrukcjonizmi i "Opozitës".. Terenc.Tiranë..Sh kodër : Botim i veçantë i “Hyllit të Dritës”.

. Ligjë për zgjedhjen e anëtarëve të Mbledhjes Konstituante. . Të dhënat nga kopertina. 18 cm. Anton.. pa ç..LigjëpërzgjedhjeneDhomëssëDeputetvet. 21 cm... 91 S 317 D 23 380.. 90 D 52 S 55 T90. (Republika Shqiptare) patir...41 fi. patir.Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". Ligjë për zgjedhjen e Dhomës së Deputetvet. Ligjë për zgjedhjet e misvet të Kuvendit Kushtetues. p a ç.. Vt.. Ligjë për zgjedhjen e Dhomës së Deputetvet...Tiranë : Dhoma e Depu tetve. pa tir . Të dhënat nga teksti. 88 R 47 S 11 E93 S 57R85-88 387. Libohova. S 56 S 28. 21 cm. bibl. sipas një shënimi me laps në libër. paç.]. pa tir. 20 cm.Tiranë : Shtypshkroja “Nikaj” 1923. [1923].Tiranë : Shtypshkronja e Shtetit. patir. i bot. 1944.30 fi. 382. Ligjë për zgjedhje të deputetvet. me il. 90 B 164 389. . patir. . . [1923]. 20 cm. Titulli nga kopertina.5 f. 88 D 23 385. (Me rasën e betimit përpara Parlamentit) pa tir. paç.tetvet t opozitës bamun në mbledhjen e Parlamentit me 29 shtator 1923" mbajtur në emërtë o pozitës nga Bahri Omari.130-131 388.[Pavd.15 f . 90 B 201 S 11 G 109 382.31 f. pa ç. paç.. Përgjigjet e dhënura Komisionit Hetuës Parlamentar prej Mufid Libohovës / Mufid Libohova. pa ç. Titulli nga kopertina.28 fi. Raport justifikativ i projekt-ligjës mbi zgjedhjen e anëtarvet të Mbledhjes Ko nstituante. Raporti i Komisjonit hetues parlamentar mbi veprimet e Zotni Mufid Liboh ovës ish Ministrit të Financave dhe Zëv. 16 cm. 22 cm.71 fi.. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). 21 cm.. 90 A 138 390. Vt.. 88 F 84 S 11 D 76 S 56 S 28-32 384. 90 A 144 S 12 C 97 S 62 A 23-24 383.. 90 D 128 386. .. 1920. 1924...Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj". 89 E 66 S 51 C 74 S57R8 S 314 G 11 381. ..Tiranë : Shtypshkronja "Mbrothësija" K risto P. patir. 1925.. Fjalim i Shkëlqesës P. i bot. patir. 88 D 52 S 10 C 124 S 30A63 379. 1925. patir.. pa ç.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". Harapi.Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". 30..13 f.. -Tiranë : Shtypshkronja Tclegraf .33 fi. pa ç. patir. pa ç... nr.. 88 F 86 S 11 D 128 S 56 T 75. Mufid. 1923. të Jashtme. 25 cm. 193 2. 32 pa frontespic. Luarasi. . . Përmban : Dekret-ligjë si shtojcë e Ligjës mbi zgjedhjet e deputetëve me 14 marc 925. Anton Harapi. Ligjë për zgjedhjen e misëvet të Kuvendit Kushtetues.. Ligjë për zgjedhjen e Misëvet të Kuvendit Kushtetues dhe dekret-ligjë mbi zgjedhje t Parlamentare. . 89A51             ..] : [paem. 19 cm. .. S 62 A 24 ka 5 faqe të veçanta: "Raport justifikativ i projekt-ligjës mbi zgje dhjen e anëtarvet të Mbledhjes Konstituante".Tiranë : Shtypshkronja "Tirana"..Tiranë : Shtypshkroja " Nikaj".21 fi. Ministrit të P. 1925. "T a bajmë monumentin kombtar: Bashkimin e shqiptarvct" . pa ç. patir. . (Projekt i Komisivet t Ad ministratës e të Drejtësis) . 22 cm.23 f... ngakrahasimi me nj. 1928. 23 cm. paç...31 fi.

15 cm. 88 T 168 S9R113 S 63 V 60 S 307 G 27 392. Hysni. . patir.. [pavt... Rregulloija e Parlamentit. ari 2.. 1925.. Dekret-Ligjë mbi taksat e bashkis së Kryeqytetit. Shtypshkroja . Dekret-ligja-organike e Ministris s Ekonomis Komtare. .-   . 21 cm.. Agjah Libohovës. pa ç.. patir. (Mbretnija Shq iptare. 88 R 86 S9F85 S 54 T 132-135 S 300 G 54 402. Zenel dhe Damësi. Hysni Damësi. 89 D 69 S 71 T 13 396. Fr..].. pa ç. Përmban edhe Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e dekr et-ligjit. 23 cm. pa ç. Drejtorija e Kontabilitetit) pa tir. 89aS 100 399.. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). 1931... . Parathënie. 31 cm..Shkodër : Shtypshkroja “Nikaj”. e parë e tekstit.. 1926. . [192-]. Luarasi. pa ç. 90 A 2 398.... Pjesa I.S9B89 S 38 A 1-4 S 87 A 28. Zenel dhe Damësi. Parathënie.Tiranë : Shtypur në Shty pëshkronjën "Mbrothësija" Kristo P. patir. 88 R 99 S 10 G 6 S 54T128-131 S 300 G 52 401.40 f. paç. Titulli marrë nga f. Hysni Damësi. 1929. pa ç.Tiranë : Shtyp. patir. paç. . 89 T 77 395. .22 f. patir.Tiranë : [pa em.Tiranë : Shtypshkronja “Diellr’. . 89 R 229 S 52 V 7-10 S 65 G 193 400.. pati r.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj".Tiranë : Ministrija e Financavet. 88 G 128 S9F36 S 54 R 171-174 403. . patir. Zenel. Dekret-ligjë mbi Formimin e Këshillit Kontrollues. Agjah Libohova. Të dhënat e titullit marrë nga teksti. 16 cm. Lu arasi.14 f. Rregullamenti i parlamentit. . autorë: Damësi. Damësi.. . .. pa ç.. 36 391. Regullorja e mbrendshme e Parlamentit. 16 cm. . Legjislacioni përkatës.Botim i tretë.. Dekret-Ligja për shpenxime udhtimi e djete të nëpunsave e Rregulloija mbi zbat imin e sajë.Tiranë : Shtypshkroja „Nika j". Mësimet e kursit të komunave. .[Tiranë] : [paem. "Mbrothësija" Kr. 1923. patir. autorë: Damësi. Zenel.. 1924. Mbledhun në bazë të konferenca ve të profesorëve prej Zenel e Hysni Damësit / Zenel Damësi.70 f.144 f.. Rraport i grupit monarhist të komisionit të Statutit. 1928. . 18 cm. 19 cm. pa tir...18 f.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj"..Tiranë : Ministria e Ekonomis Komtare. . P... Për financën.Tiranë : Shtypshkronja “Diellr’.. 1921.]. 1929.. Pjesa 1. Hysni. patir. (Mbretnija Shqiptare) patir. 89 A 76 S 313 B52 393. Rregulloreja e brendëshme e Senatit. vistuar prej prof.144 f. Rregullore e përmbrendshme e Këshillit Kombtar. 24 cm.Bot im i dytë. Për formën e shtetit.56 f. paç.. pa ç.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg ".30 f..13 f. Administrata e vendit. 1925.. 18 cm.. 15 cm.21 f.]. korrigjuarë prej Prof. . Damësi.16 f. 397. 89 D 27 S 11 D 3 S 192 U 84 b) Pushteti ekzekutiv qendror e lokal. 90 A 94 S 12 B 106 S 38A89 S 61 A98 394. 1929..Nikaj" (Tiranë). 21 cm. Mësimet e kursit të komunave. Mbledhun në bazë të konferenca ve të profesorëve / Zenel Damësi.. pa ç.

autor: Floqi. Ligje. Traj tim theorik e praktik për dobi të nëpunësve e nështetasve shqyptarë. . .. 1934... pa ç. -Tir anë : Ministrija e P.. 7.ar.. pa ç.Tiranë : Ministria e P. 20 cm.8 fi. 19 cm. 90 C 144 S 54 S 108 407. (Mbretria Shqiptare) pa tir. 1929. Ligja organike e Ministris së Financavet.3). Përmban edhe prefekturat e nënprefekturat e vendit. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). Të dhënat nga kopertina.Tclegraf" (Tiranë). 1941. Zyra sekrete) pa tir.23 f.. Ligja e bashkive. (Fashikuj Ak tualiteti N. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë).. Botue në Fletoren Zyrtare Nr..Tiranë : Ministriae P. Kruja. (Republika Shqiptare. Mungojnë kopertina dhe fleta e titullit.. pa tir. pa ç.Gjinokastrë : Shtypëshkronj e Qeverrisë. Parathënie. të Mbrendshme. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë)..Tiranë : Ministria e Financavet. .. Shtypshkronja . Përmban: Listë e veprave të autorit që janë botuar e do të botohen f. 23 cm.8 f. 17 cm... Vlorë : Shtypshkronja "Vlora" G. 89 B100 S 10 C 84 S 11 B 51 S 58 A 50-53 411.. të Brendshme.. 1928.474 fi. Direttore.Bibliogr. 88 G 122 S 10F47 S 56 S 184-186 S 314G 17 412. Kanoni i dëmeve. Kryeministrit Mustafa Merlika Kruja përpara Këshillit t Epërm Fashist Korporativ. 20 cm.00. të Mbrendshme. 20 cm.13 f. pa ç. 1942.. pa ç. për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligj i. 90 A 132 404. Ligjae katundarive (komuneve). 88 B 82 S9C79 S 54A28 S 55 B 16-18 S 55 S 25 406.118 f. e fundit e kop ertinës. "Mbrothësija" Kristo P. Fr. pa ç.. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu. 10. 1920. patir. patir..[21] f. 90 D 117 405. Për prefekturat.. Luarasi (Tiranë). me tab. . Të dhënat nga teksti. . Ligjet bashkijake dhe rregulloret e Bashkis Kryeqytetit. Libri i shifrave. Pjesa e përgjithshme. 1923. pa ç... pa tir. 89 R 12 S 12 D 144 S 56T 132 S 314F49 410.1941 / Must afa Merlika Kruja.. 1929. 1926. 23 cm.. Floqi.. Kristo.XII.334 f. Të dhënat nga kopertina..Tiranë : Shtyps hkronja "Gutenberg”. .. . pa ç. Shtyp. Drejtoria e Kontabil itetit) patir. (Mbretnija Shqiptare) patir... 89 R 152 S 12 G 124 S52U68     . . Titulli nga kopertina. -109 f. pa ç. Kristo.. 89 A 18 S 12 B 37 408. (Mbretnija Shqiptare) pa tir.Tiranë : Ministria e Fina ncavet.Tiranë : Botime "Distaptur". . Programi i Kabinetit të ri në fjalimin e shk. 27 cm.8 fi. Administrata ose e drejta sundimore (Hukkuki-idare). Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e Ligjit të b ashkive. 24 cm. Mustafa. Dekret-ligjë për shpenzime udhtimi e djete për nëpunësa. 17 cm. (Republika Shqiptare. patir. 26 me datë 10 maj 1934. Ar 2 F 27 409..

Përmban: Dekret-Ligjë mbi rregjistrimin e përgjithshëm të popullsis më 30 maj 1930.(Mbretnija Shqiptare) patir. 1929. Botue në Fletoren Zyrtare Nr.. Nëntitulli nga kopertina.të Mbrendëshme.Tiranë : Ministri Punvet të Mbrendëshme..Tiranë : [pa em. 19 cm. 19 cm..Luarasi (Tiranë). f. (Republika Shqiptare. 89 R 55 S 11 F 81 415.Tiranë : Ministria e P. Ligjë e administratës civile e Republikës Shqiptare. patir. 19 cm. . patir.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". . Shtypëshkronja "Mbrothësija K.Tiranë : Shtyp shkroja "Nikaj"...pa ç. Ligjë mbi aktet e gjendjes civile... 1929. të Mbrendëshme. 3 4 cm.Tiranë : Ministria e Fina ncavet. Ligji organik i Ministris së Punëve të Jashtme. 19 cm. pa ç.413. patir. .-19 f. Të dhënat nga kopertina. Luarasi (Tiranë). Ligji organik i Ministris së P.M. Përmban Dekretin e A. 20 cm. . Ligjë mbi organizimin e funksionimin e Këshillit Kontrollues.. (Republika Shqiptare) patir. 1927. Ligji i nënpunësvet. të Jashtme. 88 C 148 S 10B41 S 10 D 30 S 62 A 13. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). Zogut për aprovimin dhe zbatimin e këtij Dekret-Ligji. (Mbr etnija Shqiptare) pa tir. 88 T 81 S 10 R 8 S 56 U 159-162.. ... 88 R 44 S 56 S 209-214 S 310 G 69 414.. Ligji i katundarive. 86 datë     . Përmban edhe : "Dekret..Nr.40 f. Luarasi (Tiranë)... 88 R 30 S 11 F 132 S 57 R 77-80 422. pa ç..P. të Mbren dëshme.. 1929. Ligjë mbi krijimin e inspektorivet të përgjithëshme e regullore mbi detyrët e insp ektoravet të përgjithëshëm. (Mbretnija Shqyptare) patir. 27 ] bis datë 8 Maj 1929. 22 cm.. 89 R 16 S 10 G 2 S 56T120 421. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë).paç. 88 D16 V S 12 C 10.Tiranë : Ministria e P.Tiranë : Ministri e Punëvettë Mbrendëshme. pa ç. 1922.. 88 A 7 418..35 423. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). të Mbrendëshme.130 f..Ligjë mbi zbatimin e afatit për zbatimin e ligjës mbi ad ministrimin e pasunis e të kontabilitetit të Shtetit e mbi Këshillin Kontrollues" si d he Dekretin e A. ..pa ç. Ligjë mbi organizimin e Këshillit të Shtetit.19 f.. Shtypëshkroja "Mbrothësija" Kristo P..19 f.29 f. 90 B 111 S 9F 16 S 56 S 111 S 314G9 419.. 1928. Ligji i administratës civile të Shtetit Shqiptar.]. . 1928. 89 R 46 S9F46 417. pa ç. Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P.Tiranë : Ministria e P. 1-3 si dhe Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e ligjit. N-ri 2560/11) patir...(Shteti Shqiptar.53 S317C 17 420... patir. . pa ç. Zogut për aprovimin dhe zbatimin e kësaj rregulloreje. pa ç. Modifikim i Konstitutës së Këshillave Administrative të Prefekturavet e të Nënprefek turave dhe krijimi i Konsultës Bashkiake e Komunale. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë). 179 S 310 G 83 416... Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji .-6 f.20 f. .-17 f.. 1922. . 23 cm. Drejtorija e t Ardhunavet) p a tir..28 f.. 19 cm. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e ligjit.Tiranë : Ministria e P. (D. 16 cm. 1921. paç.... 1929.

Tiranë : Ministrija e Drejtësisë. patir.23 fi. (Mbretnija Shq iptare) pa tir. 14 fruer 1940-XVIII Nr.X. 10 i datës 12 janar 1943 . 89 F 40 S 11D 139 S 49 A 164 426. pa ç.... 1921. 20 cm. 1941]..24 cm. pa ç.38 f.14.27 cm. ngateksti.Tiranë : Ministrija e P.9893 datë 8 Prill 1940-XVIII. . .pa ÇTeksti shqip e italisht. patir. 1941-18.. 20 cm. 89 B 39 428.. 14 të datës 8 fruer 1943-XXI). 88 F 64 S 56R122 432. Punimet e Kuvendit Kombëtar për aprovimin e Programit të Qeverisë Mitrovica.Tiranë : Shtypur në Shtypshkronjën e Shtetit "A tdheu’. (Mbretnija Shqi ptare) pa tir. XII. 88 A 183 S 12B40 S 27 A 106 S 87A24 431...32f. pa ç. pa ç. Teksti shqip e italisht. 1936. 86 dhe instruksjone ministrore 8 prill 1940-XVIII). i bot. 24 cm. Mehdi.. pa ç. (Mbretnija Shqiptare) patir. autor: Frashëri.. 1932.6 fi. Programi i kryeministrit mbi reformat ekonomike dhe financjare të konkretu eme me projekt-ligjë dhe me raportet justifikuës. 89 C 7 S 38A86 427. 88 ¥153 429....15 fi. pa ç. 91 D 20 424. Projekt-ligjë e regullore mbi aktet e gjendjes civile. të Mbrendshme. . Organizim i shërbimeve të Ministris së Kulturës Popullore = Organizzazione del Ministero della Coltura Popolare (Dekreti Mëkambësuer Nr. Ligjë Nr.. 519 datë 12. patir. 1931.1940-XVIII dhe instrukcionet ministr ore Nr. 1940.. f. Parathënie.X.Tiranë : Mini strija e P.(Mbretnia Shqiptare) pa tir. Organizim i administratës së provincës së Shkodrës.23 f. Mbrothësija" Kristo P. të Mbrendëshme.. 1943. 1923. Tiranë : Ministrija e P. paç. 3-13. Tiranë : Kryesia e Këshillit Ministruer. Shtyp. Luarasi.1940-XVIII këthyer në Ligjë Nr. 519 datë 11..[1943]. me il. Shaptilografuar.       .24 f.11. Drejtorija e Korre spondencës) pa tir.1940. Organizimi i Ministries së Drejtësies. paç.126 fi. I. të Mbrendshme.Tiranë : Shtypur në Shtypshkronjën "Gu tenberg”..XVIII. 23 cm. ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë). -Tiranë : Ministri jae Kulturës Popullore. 91 C 11 51 B 64 425. 19 cm.. 88A 114 S 9B 34 S 87 A 19 430. Të dhënat nga kopertina. paç. . pa ç.. pa tir..36 f. Shtypshkronja Gutenberg (Tiranë)..Tiranë : Shkolla e Nxansave Oficera Plotsimit.145 fl.. 89 F 147 S 56R 131-133 433. . Titulli nga kopertina.. Programi i Qeverisë Mitrovica. 23 cm. Organizim i shtetit. Qarkore Prefekturavet [10.). . patir.Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj”. Luarasi (Tiranë).. Për kursin special të kryetarve dhe të sekretarve të komun eve. (Mbretnija Shqiptare. 1929. 1941. "Mbrothësija" Kr.M.. i botuem në "Fletoren Zyrtare" Nr.. Shtypshkroja "Diellr’ (Tiranë). 30 cm. . Modifikim i kushtitutës së Këshillave Administrative të Prefekturave e të Nënprefekt urave dhe krijim i Konsultës Bashkijake e Komunale (D. Vt.Tiranë : Shtypur në s htyp. Projekt-ligjë mbi gjendjenjuridike dhe rregulliminhjerarkiktë nëpunsave civil.X XI. P. . 32 cm....40 fi. (11) patir. 1941. 21 cm.

57 S 314 B 60 438. 25 cm. 89 R 189 439. pa ç.].... 1921. . Statuti dhe rregulloija e Këshillavet Nac. Vt. krahasuar me aprovimin e statutit nga Konf.. Kallnuer . Teki. Musa Juka.paç. 14 cm. pa ç. Tahir Dizdari.9 i përmbledhjes së vendimeve) patir. Shoqni Anonime Botonjëse Shqiptare. 88 B 11 S 10 B 3 S 56A5-7 S 87A79   . Rregullore e jetëshkrimeve. (Repub lika Shqiptare. 14 cm. 1935. (Shteti Shqiptar) patir.[Pa vd..(Mbretnia Shqiptare. Raport-justifikues. . Botimet e bibliotekës. B otimet e Këshillit të Shtetit Nr. IX. Regullore ministerjale. . Udhëhjekës për konferenca. pa ç..110 f.Marc 1938. “Dhori Koti ’.2) patir..[Tiranë] : Ministriae P. 1938. autor: Selenica. Fotorapid. 88 U 73 436. si dhe përgëzimin e ministrit të P.270 f.Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj". të Mbrendëshme. 17 cm. 1. 1942.[Tiranë] : [pa em. (Mbretnija Shqiptare. pa ç. Vendimet e Këshillit të Shtetit të vjetit 1937. 27 cm.. nr. . Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). Udhëzime për zyrat e prefekturave dhe të nënprefekturave. [1926].] : [pa em. paç. e Shqipërisë (shtator 1943]. drejtuar drejtorit të Korrespondencës. nënprefekturave. . të Mbrendëshme. Selenica. Teki. . Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".. 19 cm. Përmban qarkoren e ministrit të Punëve të Brendshme Musa Juka. Nr. Drejtoria e Korispondencës) pa tir. 1928. Çlirimtare.. 23 cm. patir.Tiranë : Zyra Qendrore e Statistikës e Mbretnis Shqiptare.. Bashkit e Shqipris si duhet të regullojnë veprimin e tyre / Teki Selenica..4 f. 88 B 5 S 11 B 15 S 56 A 1-4 442. f. . patir. patir.Ar 7 B 34 434.24 f. të Brendsh me. 89 E 17 S 10D82 S 54 A 56.. patir. .. pa ç. Titulli nga kopertina..ari 2. [1943]. 24 cm. -185 f.paç. 1938. të Mbrendshme. -29 f. Vol. . Titulli dhe të dhënat e botimit marrë nga teksti. Për nëpunësit. e Dytë NÇl. i bot. Ligje financat e bashkive.. . Ar11G 11 438/1..50.Korçë : Shtyp dhe ... bashkive e komunave.71 f. Fr. Statuti i shoqërisë "Lidhja e nënpunsavct" të Prefekturës Korçës... 89 T 76 S 310 G 78 437.120 f.9 f. . 1924... 89 B 87 S9C55 S 42 A 118-120 440. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). 1924. Parathënie. III-VIII.. Për zyrat e regjistrimit.Tiranë : Këshilli i Shtetit. drejtuar prefektu rave..Tiranë : Ministria e P. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". 10. 88 A 177 441. . Origjinali ndodhet në Bibliotekën e Korçës.].8 f... Vendimet e Këshillit të Shtetit të vjetit 1938. 22 cm.Tiranë : Ministri e P. Titulli nga kopertina. Litho-Tipografia "Stamles" (Durrës). për hartimin e bo timin e këtij libri. 88 F 178 S 12 G 6 435. pa tir.

. 91 B49 S9C 17 446. pa ç. 19 cm.24 f.5 cm. Tipografia Legione CC.]. paç. 613-620. pa tir. 88 B 136 S 11 D64 S 306 F 18 449. .. patir. 20 cm. paç. 1161. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu. Mark. 3107.. marrë nga teksti.Tiranë : Ministri e Drejtësis. . pa ç.. 3815 c) Kodi penal.(Bari).134 f. 1929. Dekret-ligja mbi Organizimin e gjykatave të drejtësiës. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). (Post.16 f.. Avni. 20 cm. 19 c m. 23 cm. 1943. Dekret-ligjë mbi avokatët. . Dindi. 659. pa ç. . 649. 2.. Degapenale 1929-1942 M ark P. Shtypshkronja "Mbrothësia" Kristo P. marrë nga teksti.VII. Ar47 F52 S 10 E 4 454. b shih edhe: 454... Të dhënat nga teksti. 1924.. Tipografia Legione CC. E drejta ndëshkimore e formuar prej mësimevet të dhënura në kursin praktik të drejtësis / Avni Dabulla. 1115. Vendi i bot.. . Rrok].. Libra në botim. "Lazio" (Roma). Dindi. 1943. 10.. 1943. 443. RR. në shpinë të librit. 646. paç. 608-610. 626-631. Tiranë : Ministrija e Financavet. Ar 116 A 30 445. Vendi i bot. "Ministri i Financave në gjyq për vepërim arbitrar" / Rrok Gera. (Mbretnija Shqiptar e) patir..Tiranë : ShtypshkrojaNikaj.. pa ç.25 f. . 673.. 88 R35 S 11 E86 451.14 f. 192 5. Fr.. Dijeni mbi ligjë (e pa aprovuëme). Veprimtaria e organeve gjyqësore. . Mark P. . f. pa ç. patir. 3. 1175. Në shpinë: listë librash të autorit në botim e të botuar.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". Dabulla.Tiranë : Ministrija e Drejtësis. Dindi. 89 T 103 S 11 G34 452.[Tiranë] : Comando Carabinie ri Reali d Albania. Dekret-ligja mbi ndjekjet dhe gjykimin penal kundra nëpunsave civil të shtet it. [Gera. 24.komandantave) patir. 20 cm. . 647.. patir.Fr.. (Gjemëtime juridike) p atir. Ar123 E 10 A1 22 E53 444. RR... Parathënie.. 21 cm. patir.     . 671. Pjesë të kodit penal.Tiranë : Shtëpija Botuese “Luarasr’. Codice penale albanese (testo in italiano).[Tiranë] : Comando Carabinie ri Reali d Albani. 1931.32 f.. 1939. Luarasi (Tiranë). . .. Dekret-ligja për dame.13 f. 16 cm.Tiranë : [pa em. 1925.IV + 175 f. Dekret-ligjë mbi avokatët.. Codice penale albanese (testo in italiano). 89 E 281 448..Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj".. 3728.. Ar57 G25 S9E57 S 12 D 38 S 55 R 171-174 S 314F46 453. 1113.]. 1928..80 fi. patir. 89 E148 S 11 F90 S 71 T 47 450. 19 c m. 2. Shënime nga jurisprudenca shqiptare. autor: Dindi. Çels i Kodit Penal / kompilluar prej Mark Dindit. Mark P. pa ç.124 f.. p a tir. .. Shq. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e këtij dekre t-ligjiShtypshkronja “Diellr’ (Tiranë). 89 E 149 S 11 F 87 S 56 S 151-153 447.Tiranë : [pa em... 20 cm. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. 606. 1923.. 562.76 f.

pa ç. Instrukcione mbi funksionimin e rregjistrit të gjendjes gjyqsore. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë). Faik.Fire nze : Scuola Centrale Carabinieri Reali = Shkolla Qëndrore e Karabinierve Mbretnor e. Kodi penal shqiptar. 1927. Pris i gjykatësve përmbi rregullat e gjykimit të padinavet civ ile / Elmas Kokona. "Mbrothësija" Kristo P. Mbi hetime fillimtare.. Fjalorth i Kodit penal. Zogut për aprovimin dhe zbatimin e Kodit Penal.Luarasi. 88 B 80 459.Luarasi (Tiranë). Shtypëshkronja "Mbrothësi ja" Kristo P.. . Agjah Libohova. . dhe Dabulla.Durrës : Litho-Tipografia "Stamles". Libohova. 24 cm. 1924.pa ç. 16 cm. Të dhënat nga kopertina. 30 korrik 1936. 1926.306 f. (Republika Shqiptare) pa tir. 1931. f. Per i corsi dei sottuff iciali e appuntati albanesi = Për kurset e nënoficerave dhe e appuntatëve Shqiptarë. Fotokopje. Agjah. Kodi Penal Shqiptar. 88 B 77 S 10B53 S 59A60 458. (Republika Shqiptare) pa tir.[Tiranë] : Ministri e Drejtësis..98 f. Thoma Orolloga. (Mbretnija Shqiptare) patir.Tiranë : Ministri e Drejtësis. f. Josif. patir. 28..Tiranë : Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P. si edhe disa shënime e njoftime për lehtësi e sigurim të hetimevet pyetsore / Josif Haxhimima. 306. . patir. . për aprovimin dhe zbatimin e Kodit p enal. Përmban detyrat e Policis së drejtësi s në faje të dukshme e të mosdukshme.. Luarasi (Tiranë). pa ç. 281-305.. Ramellaet C. Parathënie nga komisioni. A c ura della scuolae fuori commercio = Me kujdesinë e shkollës dhe jasht tregtisë. . 88 C 37 S 9D 18 S 10 D 60 S 12 C 9 S 56A 141 S 314B 61 455.Tiranë : Ministri e Drejtësis.. autor: Kokona. patir. Orolloga. Avni Dabulla.XII +136 f. .T.. Kr.. 19 cm.31 fi. Bashkëngjitur edhe : "Ligja mbi aplikimin e Kodit PenaF’ dhe lista errata co rrige e Kodit Penal(edicioni i fundit).Ministrisë së Drejtësisë Tiranë. 89 G 190 S 10F 18 457. 15 cm. Botuar në Fletoren "Arbëria dt. 29 cm. Elmas. 89 D 66 S 10E58 S 314 F 36 462.(Mbretnija Shqiptare) pa tir. Kodi Penal Shqiptar. . Stabilimento Tipografico G. I-XV... 1-28 edhe pas f.. 21 cm. 88 D 39 S9D20 S 62 A 93 S 62 A 100 S 63 B 92 S 314 B 47 460. . (Firenze).serm 8.. I-XII. Komisioni legjislativ: Fa ik Dibra. pa ç.. Kodi penal shqiptar. Ligja mbi aplikimin e Kodit penal. Haxhimima. 1-6. patir. Përmban: Dekretin e mbretit Ahmet Zogu. f. Parathënie.. Bashkangjitur edhe: P..-87 f. 24 cm.Tiranë : Ministrija Drejtësies.. autorë : Dibra..Direttore et C.. T h[oma].13 f. Luarasi (Tiranë). pa ç. .+ 28 f. 1927. 1929. Të dhënat nga kopertina. pa ç.Tiranë : Shtyp. 88 T 23 S 9G 137 456.. 23 cm. f.-47 f. Lua rasi. Elmas. Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P. Kokona. (Vlorë). Përmban Dekretin e A.. Shtypshkronja "Vlora" G. Autori marrë nga teksti. pa ç.XX+V + 176 f.-229 f.. 22 cm.. (Republika Shqiptare) pa tir. Të dhënat nga kopertina. f. . Lezioni di Codice Penale = Mësime mbi Kodin Penal. Ar28 A35     . 1925. 88 T 184 S9R62 S 50 U 1 S52U 184 S 64 S 164 461. pa ç.. "Mbrothësija" Kristo P. Shtyp.. Avni. 1940. 1936. + 23 f..Tiranë : Ministrija e Drejtësiës.

21cm. 93 466.. 1921. 1923. e MB. 39 S9D28 467...Tiranë : Shtypur në shtyp.. 89 R 78 S 91 S 52 471. 22 cm.40 fi. (Mbretnija Shqiptare) patir. pa ç. 31 korrik 1933 hyen në fuqi me datë 1 tetuer 1933.8 f. . 1927.Shkodër : Shtypshkroja Franciskane. Ligje të organizimit të gjykatavet.. 30 cm... 1929.. Titulli nga kopertina.7 f . 24 cm. 88 R 51 S 56 S 103-105 464. Korona 2. pa ç.[Tiranë] : Ministri e Drejtësis.. 19 cm. 46 dt. Si dhe përgjigja e Komisisë Letrare Shqyptare Nr. . Shtyp. Luarasi. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). Titulli nga kopertina. . 1916. pa tir. (Republika Shqiptare) patir. Shtyp..P.pa ÇTitulli nga kopertina. . pati r.5. 1917. Ligja mbi taksat kontraktore.Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj". gjyqsore dhe përmbarimi... pa ç.23 cm. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e ligjit. Nëntitulli marrë nga faqja e parë e tekstit.43.Direttore et C. Përmban : "Raport" nga Drejtori i Drejtësisë e Kryetari i Apelit. pa ç..patir. (Mbretnija Shqiptare) patir.. 88 T 198 465. Ligjë mbi organizimin e drejtësis. Në kopertinë nëntitulli 1917 dhe Vt.Tiranë : Ministri ja e Drejtësis. (Shteti Shqiptar) pa t ir. 88 G 72     .. i bot.. Shtypshkronja "Elbasani" (Elbasan) 90 C 85 470.22 f.Tiranë : [pa em. 19 cm. 15 cm.Tiranë : Ministrijae Drejtësis. Mbrothësija" Kristo P.. Ligjat e rea. drejtuar Kor pskomandës XIX P..14 fi. Përmban: Dekretin e A..43 f .. Zogut për aprovimin dhe aplikimin e Kodit Penal. pa ç.29 f. si dhe përgjigjen e Korpskomandës gjermanisht..463. Luarasi (Tiranë). . "Mbrothësija" Kr.57 f... Paraprihet nga Dekreti që aprovon ligjin mbi aplikimin e Kodit Penal. -S 12B 19kanjë shtojcë të daktilografuar "Qarkorc". . Ligja për gjyqet paqi.. 89 R 28 S 11 F 83 S314G6 473. 91 B48 S 12 B 70 S62A14.Tiranë : Ministrijae Drejtësisë.23 f.patir. patir. Ligja mbi aplikimin e Kodit Penal. 88 D 22.. 20 cm. Ligjae organizimit të gjyqevet.. Ligja mbi aplikimin e Kodit Penal. 88A61 S 12 B 19 468. Mbrothësija" Kr. .Korçë : Shtypëtorja [dhe] Libraria "Korça" Koti dhe Xoxe.paç.. S 62 A 93 përmban edhe Kodin Penal Shqiptar. 1923.]. . 19 cm. Shtypshkronia "Vlora" G.. pa ç. f . 1927. 88 D 39 lidhur me Kodin Penal Shqiptar. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). (Kanun për organizimin e gjyqevet ndë Shqipnië).55 f. Ligjapër gjyqet paqi. 1933. patir.Luarasi (Tiranë). nga Gjergj Pekmezi. pa ç. (Vlorë).. 3 fl. .. Botue në Fletoren Zyr tare Nr.Tiranë : Ministrija e Drejtësisë.. P. . 1920. Ligjae avokatave. 89 G 17 S 12 D 44 S 56 S 119-120 469.. 1921.

Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë).. pa ç..47 fi.. Terenc. Ligjë mbi organizimin -noterial. 16 maj 1931. . (Njoftime elementare). e Rr. pa tir. 1940.25 f.. (Librezë Nr. Titulli nga kopertina. Parathënie.C / përmbledhun prej Baltasar Benussit. 15 cm.15 f. Ar 8 D 53 480.45 f. Shtyp.5. për vrasjen e njij msuesi. patir. inskriptime. Mësime për komunikuesa. 89 E144 S 58 B 67-69 481.. 19 cm. 1931. Fr. ..]. Terenc. 1926. 88 F 162 S 11 D 172 S 54 R 116-119 485.. . Shtypshkronja "Diellr’ (Tiranë). 1931.Tiranë : Shtypun në Shtypshkron jën "Tirana". . Procedimi civil përpara gjyqtarit paqtues. përtërime dhe notime. -S53S171Në kopertinë dekreti i Zogut I për aprovimin dhe zbatimin e ligjit mbi organiz imin e Noterisë.. 89 G 9 S 9F4 S 54T33 S 63 A 161-164 479. Kopertina e fundit: "Botimet së shpejti të autorit".Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj”. Ar 7 F 35 483.. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. Ligjë mbi rregjistrin e gjendjes gjyqsore.pa ç. 1921.. Parimet e përgjithëshme. 1928.   . Vendimet e Diktimit (Civile dhe ndëshkimore) Nr. Dhori Koti. f.pa ç.20 cm.l) patir....[Pa vd . Botue në Fletoren Zyrtare Nr.. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji . I. Toçi. 1918. 16 cm. pa ç. patir. Libri III i K. autor: Florian.(Kommentar i Kodit Civil) patir.paç. 1927. 1942.. antar i Gjyqit të Diktimit. f.S 10G70 S 56T 133-134 474. Ministrija e Financavet.24 cm. 88 U 68 “ 478. Eugenio..patir.Korçë : Shtyp.(Me letra të profesorv et Ferri e Florian në parathanjen) / Terenc Toçi. E drejta ndëshkimore. . Sendet.. (Komanda Mb.12 fi. . për nderin e familjes shqiptare / Terenc Toçi. 16 cm.. -344 f.Tiranë : Ministrija e Drejtësiës... I-VIII.111 f. autor: Minga. I..60. .. ma e naltë në Shqipni E. .. Tri mprojtje ndëshkimore.54 fi. Për lirin e shtypit. 32 cm. Ligjë për advokata. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. "Mbrothësija" Kristo P.patir.57 f.Shkodër : ShtypshkrojaFranciskane. Terenc. 1929.0.. 88 R 17 S 10 G 3 S 62 A 164 476. 20 cm .-VIII+ 403 f.... Qarkore instrukcjonale mbi transkriptime.. Parathënie. . 19cm.Tiranë : Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P.Shkodër : Shtypshkronja Franciskan e.4 f.. 1929. 21 cm. .. Toçi.V. pa ç.Shkodër : Shtypshkronja e "Postës së Shqypnis".. . . pa ç. Luarasi (Tiranë). 30 d.Luarasi..l (Jurisprudenca shqipëtare) . pa ç. 14cm. autor: Toçi. Statuti i shoqërisë "Baro e avokatëve të Korçës". patir. Lehtësuës i difikultetevet në padinat q i përkasin gjanave të palujëshme. Parathënie. Tiranë : Ministrija e Drejtësiës. 89 S 194 477. Nr. Fr. pa ç.Tiranë : Botim i Ministris së Drejtësis . 88 F 73 S9E87 S 10 E 2 S 53 R 1-4 S 102 E 26 484.. 89 T 164 S 52 V 154-155 S 53 S 171 475. Qarkoija e dy ministrave : Milto Tutulani dhe Hiqmet Delvina. pa tir. zotënimi dhe modifikimet e tija.. 88a A 19 482.ar.5.710-11) . Minga.] : [pa em.

1928. Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P.. 1927.. 88 G 73 S 135 G38 492. (Shteti Shqipëtar) pa tir. . Ligje e testamenteve..pa ç. 29 cm. 756.70 fi. Luarasi (Tiranë).. pa ç. Probleme të pronësisë. 19 cm.98 fi.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". E pranueme prej Këshillit Ministruer dhe e aprovueme prej Këshillit Naltë me Nr. Luarasi. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).Tiranë : Ministria e Drejtësisë. në përfaqësim të Institutit Gjeografik Ushtarak Mbretëror të Firences. 90 A 153     .. 19 cm.pa ç. .74 f. Abidin. Shtypshkronja "Tclegraf (Tiranë).Tiranë : Ministrija e Financavet. A1 8 G 12 Fotorapid. Legjislacioni i pronësisë.. Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P. 88 R 148 S 10G94 VII. Kontratë e lidhur ndërmjet Qeverisë shqiptare dhe Kryetarit të Misionit Italian.. 708.1 lf.ligjë mbi administrimin e pasunis dhe mbi kontabilitetin e përgjith shëm të shtetit. Luarasi (Tiranë).. paç..... 1930. 1926. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). Dekret . Parathënie.. 1926. ... Ministrija e Financavet. 20 cm.. 89F38 S 9E 140 S 56T137 494. S 57 R 29 ka Dekretin e Ahmet Zogut për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji .. patir. 1922.. Instrukcione mbi mbajtjen e formularve të mateijalit dhe mbi kategorizimin e pasunis së lujtëshme. Mbititulli në kopertinë: Mbretrija Shqiptare. Lakçe..23 f. Titullinë kopertinë: Ligjë e regullore mbi administrimin e pasunisë dhe Kontabil itetin e Përgjithshëm të Shtetit e mbi organizimin e funkcjonimin e këshillit kontrollue s. (Republika Shqiptare. -Tiranë : Ministria e Financavet.. patir.XIII +23 f. Drejt orija e Kontabilitetit të Përgjithëshëm të Shtetit. . Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). 720. Testament i fundit. 89 C96 S 12B 141 S 12C21 490. f. Drejtorija e Kontabilitetit të Përgjithëshëm të Shtetit) pa tir.. 1928. paç. pa ç. Ligjë mbi administrimin e pasunisë dhe kontabilitetin e përgjithëshëm të shtetit. 1922.. pa ç. c shih edhe: 349. 22 cm.Korçë : Shtyp. 2. Titulli nga kopertina.III. 19 cm. (Kopio) / Anastas Avramidhi Liakshe. 488. pa ç. 90 B 18 S 11 F 80 493.Tiranë : Ministri e Drejtësis. 20 cm. dhe Libraria Dhori Koti. Ar 13 A51 486.Tiranë : Shtypur në shtypëshkronjë "Mbrothësia" Kristo P. 125/1 Datë 29. Kontratë mbi punimet topografike-kadastriale qi do të bahen në tokën e Republikës Shqypëtare. Anastas Avramidhi. (Mbretnija Shqipt are.16 fi. Drejtorija e Kontabilitetit) pa tir. patir.121 f. patir. 1924. Tiranë : Ministrija e Financavet. . 89 F 214 A1 8 12 491.. . 721.Tiranë : Ministrija e Ekonomis Kombtare. pa ç.14 f. 1938. . 755. Ligja mbi organizimin e zyrave kadastrore e mbi detyrat e nëpunësave të tyne. E drejtandëshkimore..3. 88 R 34 S 54T 117 489. (Mbretnija Shqiptare) patir. 775 d) Prona. Të dhënat nga kopertina. (Repu blika Shqiptare. Drejt oria e t Ardhunavet) pa tir. 21 cm... me ta b. Xhiku.. Mësime të dhanunanë shkollën ushtarake / Abidi n Xhiku. 17 cm.

(Mbretnija Shqiptare. Emri i plotë marrë në fund të tekstit. 19 cm. 88 A 62 502.. 1929. 90 B 135 S9F76 S 57 R 91-94 S314G8 498. të dhuratavet e të transferimeve pa kurrfarë eq uivalenti. Pasuria e Mustafa Pashës [Bushatlliu]. Shënime mbi të drejtën administrative. pa ç.15 f.23 fi.13 f..(inic. .. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e ligjit.Tiranë : Ministria e Finan cavet..... Gjithë ministrinave dhe instituteve të nalta. .). Ligjë mbi tatimin e trashigimit. f . .. Titulli në kopertinë: "Ligja dhe regullorja mbi administrimin e pasunisë dhe k ontabilitetin e përgjithshëm të shtetit".. Ligjë mbi të vuemit dorë në tokat shtetnore të grabituna prej privatve.15 f.. Ymer]. 19 cm.Tiranë : Ministrija e Financavet.. Shtyp. patir.Tiranë : Ministrija e Financave. . Nji pasuni e trashigueme /Y. Ligjë mbi administrimin e pasunisë dhe kontabilitetin e përgjithëshëm të shtetit. Gjithë ministrive dhe instituteve të nalta.. 1936. 89 E 24 S 12 D 42 S 62 A 43-44 497. Ligjë mbi kufinimin e rregjistrimin e Pasuniëve të pa-tundshme.. 30 cm. (Mbretnija Shqiptare. 19 cm. pa ç. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). anë : Shkolla Mbretnore Ushtarake.. 1931. 19 42.. . (Mbretnija Shqiptare. 1923. të Shtetit) patir. Drejtorija e Kontabilitetit) patir. 1940. .23 f.172f.. 88G87 S 11 E39 S 63 A 165-168 S 314G 12 500..21.Tiranë : M inistrija e Financavet. 89 E 207 S28T51 S 58 B 61-63       . [Lufti. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). Nikaj" (Tiranë).21 fi.88 501.. 21 cm. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji . Drejto ria e Kontabilitetit të Përgjith.. (Mbretnija Shqiptare. 19 cm. -T iranë : Ministrijae Financavet. L. (Mbretnija Shq iptare. pa ç.(inic.. 1929. (Kursi Intendacjerave) pa tir... Drejtorija e t Ardhunavet.S 12 D 9 S 57 R 28-29 S 312 D 34 S 314 B 67 495. Qarkore instruksionale mbi mbajtjen e inventarëve të pasunis së tundshme të shte tit. Autor: Y.. p a ç. 90 A 77 S 38A95 S 71 T72 S 316B 87. Vezir i Shkodrës. 90 D 85 S 56T169 S 56 S 13-14 S9F72 S 314 G 22 499. pa ç. .51 f.Shkodër : Shtypsh kroja “Orae Shkodrës”.7 f. 1932. Drejtorija e Kontabilitetit) patir. . Ligjë mbi zyrat e ipotekavet dhe taksat e tyne.. Shënime mbi të drejtën tregtare. pa ç. pa ç. 89 E 141 S 12 D 146 503. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë).). paç. (Mbretnija Shqiptare) patir..Tiranë : Shtyp shkroja “Nikaj”. Përmbledhja e mësimeve mbi: Administrimin e pasunisë dhe të kontabilitetit të përgji thshëm të shtetit. 89 E 98 S 10 F 2 S 56T107 S 314 G 1-3 496... 19 cm.Tiranë : Ministrija e Financavet. pa ç.patir.. Qarkore instruksionale mbi mbajtjen e inventarëve të pasunis së tundëshme të shtet it.) pa tir.23 cm. [193-]. Drejtorija e t Ardhunavet) pa tir. 20 cm. Përmban Dekretin e mbretit Zog për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji. L.

A.7 f. (Komanda Mb. Përmban Dekretin e Ahmet Zogut për aprovimin e zbatimin e shtojcës së tarifës kada strore.Tiranë : Bashkija e Kryeqytetit. (Mbretnija Shqiptar e) pa tir.. Ar 123 F59 509. Rregullore e tatimit mbi ndërtesa e tokë ndërtimi (vergji).. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë)... 19 cm.Tiranë : Shtypshkronja "Tirana"..[Shkodër]. .. (Republika Shqiptare.A. Auszug aus dem Militarstrafgesetz zum Gebrauche fiir die k. Përpiluar në bazë të skedës së fotokopjuar në f.k.ligjë mbi mbledhjen e armëve e të municjoneve dhe mbi mbajtjen e tyne me leje.Nr. 508. Detyrat pratike të gjindarmëriës. Dekret mbi atributat e auktoritetevet me funksjone Policie dhe krijim e funkcjonim i Trupit t Armatosun të Policis.35 f .Koritza : Imprim. Teksti frëngjisht dhe shqip. . 88 F 97 505. paç. . Vangheli.-34 f. pa ç. e fundit.. .           . Shtypshkronja "Nikaj" (Tiranë)..Tiranë : Ministria e Financavet. paç.. Titulli nga kopertina.16 f.. Detyrat e policis bashkijake që si mbas ligjës kryhen edhe nga gjindarmërija q ytetse. e parë. patir.. pa ç.V. Përmban Dekretin e mbretit Zog. më 10. "Gurakuqi" (Tiranë).. 21 cm. Dekret .230 f. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).Tiranë : Botime të Kom. S 310 D 61.. 17 cm.. E . 4610.. Drejtoria e T Ardhunavet) patir.... 19 cm. . Heler 60. Në fund të librit: Fjalor i ijalëve të reja. [Vergji]. (Republika Shqiptare... Shtypsh kroja Franciskane. 1918. 19 cm. 89 CU9 e) Forcat e ruajtjes së rendit. . Fotorapid. të Trupit t Armatosun të Policisë.Tiranë : Ministria e Financavet. 23 cm. patir. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). Code de simple police = Kod i gjyqësies policore.. Regulloija e tatimit mbi ndërtesa e tokë ndërtimi (vergji). Të dhënat nga kopertina. . Drejtoria e t Ardhura vet) pa tir. 88 R 68 S 12 E 83 S 56 S 199-200 S 56 U 68-69 S 310 D 60-61 512.10 f. pa ç. 1935. 23 cm. . 90 B 4 511. 1931. S 12 E 83 u mungojnë kopertina dhe fleta e titullit. Teksti edhe në gjuhën italiane.Tiranë : Drejtoria e Përgjithshme e Policisë. patir. S 56 S 199-200 mungon kopertina dhe 4 f. pa ç. ..9 f. pa ç. 1942. 1927. 1917. Kodi i Policisë.504. 88 U 119 513. Regulloija e tatimit mbi ndërtesa e tokë ndërtimi. . Gjend. ma e naltë në Shqipni..20 cm.u... Dekret mbi matarimin ek onomik të personelit të Trupit t Armatosun të Policisë. e Rr.Skutari : Buchdruckerei der Unbefleckten Empfangnis. .-7 f. Gendarme rie in Albanien.. pa ç. 1924. Shtojcë-ligja mbi tarifën kadastrore. Teksti gjermanisht.. patir.. S 310 D 60 mungon pjesa italisht. 1918. 20 cm. 1922. Shtyp.. 14 cm. patir.. Dekret mbi ndryshime në pasqyrën e Ruolit Org..18 f. pa ç.Tiranë : Shtypshk ronja Mali Dajti. 90 B 93 S 314 G 66 506. P. 89 G 94 510. 89 C 114 507. Tetuer 1917) patir...-34 f. Dekret mbi ndryshimin e Tabellës O rganike të Trupit të Armatosun të Policisë. 1927. (Mbretnija Shqiptare) patir.

Frashëri. f. 1930.. 88 0 D 69 523.Tiranë : Drejtorija e Përgjithshme e Shtypit. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë).31 fi. Komanda e përgjithshme. 1 fl. Këshillat e një të vjetëri nji gjindarmi të ri. Parathënie. 88 B 50 S 59A 111 520. Leka.. Shtypur me lejën të Këshillës Qev tare. .. pa ç.. Teksti shqip e italisht..57 f. “Pse jam milic” / Pandi M. 21 cm. Stërvitje praktike për g indarmërinë.... të daktilografuara. Qarkore Nr. paç. + 17 fl.Tiranë : Shtyp/’Gutenberg”. 1940. patir.5 fi.144 f. Ligjë mbi atributat e auktoritetevet me funkcjone Policie dhe krijim e fun kcjonim i Trupit t Armatosun të Policis.Lek 1. f.. Pandi M. Zogut për zbatimin e këtij instruksioni.22 cm.. 120 f... 1929. Tiranë : Shtyp. 1932. Fotokopje.89 T 41 S 11 G33 S53T46 514. 91 A89 521. Edhe aprovimi i A. 6 fl.23 cm.137 f.. . Urdhërime të përgjithshme Tiranë më 7 sht er 1929. .. 1942. (Shqipërië Vetqeveritare) patir. Përmbledhja dhe funksionimi i nji Di vizioni provizor i Milicës Paraushtarake në Tiranë.Korçë : Shtypur në Shtypëshkronjën "Korça". pa ç. (Mbretnia Shqiptare) patir. ..pa ç. Tip. Seksioni i Doganave) patir. Luarasi (Tiranë). pa ç.Tiranë : Shtëpija Botonjëse “Kristo Luarasr 37. Botime Distaptur. 1931.21 cm.... .. .35 f. 24 cm. 25 cm. pa ç. Kanonizmë mbi organizimin të policiës përgjithshme. Instrukcjon i shërbimit matrikullor për armën e gjindarmëriës mbretnore.         . Sektori i I) pa tir. Pandi M.. 1917. 20 cm. Kuadri organik. pa ç. E pa aprovuem e.. 30 cm. Lista e personave rënë gjatë luftimeve. Hilmi. 1922.. Frashëri. autor: Leka. Krijim i Milicjes Shqiptare të Rrugës = Istituzione della Milizia Albanese d ella Strada.. autor: Frashëri. pa ç.138 f. 1 fl. Hilmi. Ligje dhe rregullore mbi detyrat e përgjithshme të gjindarmëris. Përshtatun në shqipe / Hilmi Leka.Tiranë : Komanda e Përgjithshme e Gjin darmëris.671. 88 C 144 S 3 A79 S9C74 522. patir. Vlorë : Shtypshkronja "Vlora" G. Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo P. Tiranë : Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P. pa tir. 20 cm. Direttore.Tiranë : Drejtoria e Përgjithshme e Policisë. . pa ç. 88 D 146 S9E32 524.patir. 91 B 11 519. "Tirana" (Tiranë). p a tir. 2 fl.7. Për vjetin 1930-1931. Ar 3 E 57 517. (Mbretnija Shqipt are. dhe të paplotësuara. (Të pregatitura nga g rup komanda). Mbrothësija" Kristo P. (Mbre tnia Shqiptare) patir. 88 B 44 515.Tiranë : Ministrija e Financave.5. 1943.203 f. (Mbretnija Shqiptare) patir.. E pa aprovuem e.e palos..pa ç.....-[12] fi. 20 cm. Ar 21F 43 518.Tiranë : Enti Kombëtar "Djelmnia Shqyptare". 23 cm. Luarasi. Parathënie. (Mbretnija Shqiptare. portr. Të dhënat nga kopertina. il. Ligje dhe rregullore mbi detyrat e përgjithshme të gjindarmëris. Drejtorija e t Ardhunave. Propagandës e Turizmit.... Instruksione mbi shërbimin e Rojes Mbretnore të Kufirit. regji stri të panum...Luarasi.8.13 fi. .8.. . Ar 114B21 516. 1925. me tab..

d. (Mbretnija Shqiptare) patir. pa ç. Projekt-ligjë mbi themelimin. Drejtorija e t Ardhunavet) patir. (Regno d Albania) patir. (Për përdorim të karabinjerve mbretnorë shqiptarë) pa tir. Rregullat e mësimit për formimin e stërvitjen e bataljonave të milicjes parausht arake. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë)..24.pa ç. 90 D 92 S 12 E 83 S 56 S 199-200 525. Pjesë "shërbim në luftë".. 90 D 92 Është në gjuhën shqip.17 fi. 30 cm.pa ç. . 18 cm. 88 G 137 S9F75 S 56 S 9. .190 fi. Botue në fletoren Zyrtare Nr. Publicato nella Gazzetta Uffic iale N..M. funkcionimin dhe thirrjet e Miliciës Paraushtarake. 91 D 25 S34E9 528. .(Mbretnija Shqiptare. Njoftime të përgjithshme për nxanës gjindarmë.Tiranë : Shkolla e Gjindarmëriës Mb nore. (Tiranë).9. Përmban edhe Rraport-justifikues mbi Projekt-ligjën për sigurimin publik. 1930. .Tiranë : Comando Generale della Milizia Premil itare.. 19 cm. Drejtorija e t Ardhunavet) p a tir.Tiranë : Shtypshkronja "Tirana"..Tiranë : Ministrija e Fi nancave.... pa ç. 88 G 160 S 310 g 97 S 11F 161 S 25 T 60 S 53 R 166 S 53 S 86 S 54 T122 533. 21 cm.59. 1939.. (Mbretnija Shqiptare.22 fi.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. 91 B 14 S 5 A 69-71 S 316B 3 535. patir.12 fi... Titulli dhe teksti italisht.Tiranë : Shtypur në shtypëshkronjët "Mbrothësia" Kristo P. 90 F 57 527. 1929.Luarasi. Trupi i Rojes Mbretnore Kufinit Shtypshkroja Ushtarake. Decretato da S.83-85 526. 1930.. pa ç.. Regullore për Qendrën e Istrukcjonit Rojës Mbretnore Kufinit.22 fi. Dekretue prej L.. Litho-Tipografia "Stamles" (Durrës). 1930.. paç. 16 cm. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë).. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). pa tir.. pa ç. 89a D 30 529.Tiranë : Enti komtarë "Djelmnija shqiptare".. . 23 cm. il Re 1 8 Settembre 1930. Shtypshkroja “Diellr’ (Tiranë).Tiranë : Komanda Eprore e Karabinjerve Mbretnorë të Shqip is. ..(Mretnija Shqiptare. Regullore mbi shërbimin e policis së kufinit... 88 G50 S 11 F42 S 62 A 178-179 531. Komanda e përgjithëshme) patir. 24cm..A.VIII+ 201 fi.Tiranë : Komanda e P. paç. M. . Tip. .. Regolamento d amministrazione della Milizia Premilitare (Prelimitare sic ?). . 1932. (Mbretnija Shqiptare. Regulloria administrative e milicis paraushtarake. 1940. (Ble-provizor). 1 933. 1935. Teksti shqip dhe italisht.Të dhënat nga fleta e titullit i pjesës italisht. .. 59 del 24 Settembre 1930. Projekt-ligjë mbi sigurimin publik. pa ç.T. 22 cm. Ligjë mbi rregullimin e Rojes Mbretnore të kufinit. Ar121C 25 532.1930. . 90 A 5 530. 23 cm. e Milicis Paraushtarake. (Mretnia Shqiptare) pa tir.19 fi. Ti j Mbretit me 8 shtator 1930.S. patir..pa ç..15 f. formimin. 89 S 31 534. . paç.. Përmban dhe Dekretin e Ahmet Zogut për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji.35 fi.[Tiranë] : Shkolla e Gjindarmëriës M tnore. Stabilimento Tipografico Militare del C. patir.           . 19 cm.Tiranë : Ministrija e Financav et.72 fi. Njoftime të përgjithshme për nxanësa gjindarmë... . 1930. "Gurakuqi" (Tiranë). 1929..13 f. 24cm.

231 f. Luarasi (Tiranë).2.88 f. . autor: Myftiu. 1924. pa tir. 1932. Ruka. Nëpunës Komunash. 89a D 13 536. -Tir anë : Ministri e Drejtësiës.patir.. Procedura çivile. 90 A 118 S34E8 S316B9 544. pa ç. Pe qin 1927... "Mbrothësia" Kristo RLuarasi (Tiranë).. f.Tiranë : Shtypshkroja Nikaj".. 88 C 70 S 11 B 11 537.. pa ç. 21 cm. Shteti dhe e drejta në vendet e tjera. Idris. 1936. Parathënie. Terenc. S 12 D 46 Teksti është me shënime.40 fi. Shënime fillëstore për zy is dhe të mprojtjes kombtare / Terenc Toçi. Libri ka një ijalor shpjegues. Priës pratik edhe theorik për Komisarë Policie. Policia shkencore. . Për kursin e veçantë të kryetarve e se kretarve të komunave.20 cm. f.65 f.60 f. 965 4. 538. Fr. 138 S 11 D 80 S 56 R 39-40 S 62 A 174-177 S 102 E 35 543. Xhandama. Fjaluerth. Gjindarmërija pas së Drejtës Ndërkombëtare.. 23 cm.257-274. 89 C 32 S 10 C 10 542. Shtyp.].Tiranë : Shkolla e Nxanës Oficerave Plotsimi. 122 S 56 S 20-23 S 89 G 82 541.S. Mehmet Karagjozi.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj".. Rreth Komandanta. . .. 23cm. Përkthyer nga turqishtja prei Dh[imitër] Kacimbra dhe Koço Tas i.. Mbrothësija" Kristo P. e shih edhe: 538. patir. 1924. 1923. përktheu Niko Ev. 3. 88 S 108 S9G28 S 19S91 S 53 U 45-46.Tiranë : Shtypshk ronja "Tcknike".. 1933. Mbrothësija" Kristo P. Tsitso. . 17 cm. 1. Shyqri. Përkthye prej Gani Kryeziu.. 1927. Ç duhet të dijë axhent i autoritetit. Shtypshkronja "Elbasani" (Elbasan). Luarasi. 1239. pa vt. Vrejtje nga Ministri i Drej. Pol ica. Në kopertinë edhe: Theori dhe praktikë (Përkthim dhe adaptim me autorizim t auto rëvet). Fr. Rojtësa Pyjesh dhe Rojtësa Katundesh dhe për kandidatët në këto fonksjone të n ryshme / Joseph Firmin. 3 shih edhe : 202. Përkthyer ngaturqishtjaprej Dh[imitër] Kacimbrae Koço Tasit.Toçi. François Pascal.74 f. Pjesa e I... 16 cm. . Tiranë : [pa em. Malazezt në parlament. patir. patir. 1240. "Mbrothësija" Kristo P.. 99-101 VII.. .I. patir.Tiranë : Shtyp ur në shtyp. 88 G 35 S 2 D 121.Shtyp. 22 cm. (Ushtrija Shqiptare) patir.-96 f. 251. Shtojca e procedurës civile / përkthyesi e spjeguesi dr. Kristo P. -Tiranë : ShtypshkronjaKristo P. Rregullimi dhe detyrat e trupave të policisë. Shtypur në shtyp.Tiranë : Ministri e Drejtësiës. 1928.. ari 5.Tiranë : Shtypur në Shtypshkronjën "Gutenberg". patir. Luarasi. Përkthyem nga arabishtja prej Shyqri Myftiut. 545. 88 E 6 S 12 C 82 S 102 E 21 VII. Post Komandanta. 90 S 10 S3U3 S 10 R 6 S 53 U 72 539. Joseph. nxjerrë nga sinose italiane / Idris Ruka. 89 E 53 S9E43 S 12D48 540.ar... . Firmin. 1926. patir. 699.. 22 cm.. Krahinarë... pa ç.Korona serm 3. Titulli nga kopertina.-             .. Konventë mbi ekstradimin e keqbërësëvet në mes të Republikës Shqiptare e të Mbretëris kuar të Britanis së Madhe. paç. Libër i trashigimit Feraiz. Luarasi (Tiranë). Shtypur në Shtyp. pa ç.-52 f.275 f. pa ç...Luarasi (Tiranë). E drejta ndërkombëtare. 88 E^124 S 12 D 46. 19 cm.. Ligjapenale.Vinjau.

patir. Kroatëvet e Slovenëvet. 1929.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj"..22 f.. 1931.. 1923.24 f. 42 548. 1926. 1. 24 cm. 1926.. Franz..16 f. Për prefektat e nënprefektat etj. paç. 1929.-48 f. Vt.28 cm. 17 cm.. Të dhënat nga kopertina... E drejta ndërkombtare botore.. Traitë d extradition entre le Grëce e l Albanie. patir. Numrim i parë i popullsis në Shqipni / Franz Seiner. 2.16 f..134 S 314 G 45 547. . 1923.. . Terenc. pa tir.. pa tir.. 89 R 257 S52U9 S 310 G 12.. . 19 cm. pa ç. 88 A 153 S 295 A 66 552. pa ç.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj".. 88 E 16 S 10 D 109 S 62 A 41.Shkoder : Shtypshkroja Franciskane. 19 cm.. -45 f. Komisioni i regjistrimit të përgjithshëm të popullsis) patir.. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë).. (Mbretnija Shqiptare) pa tir.. . 88 R 63 550. 1926. . 19 cm. 22 cm.: 1930. 88 C 138 S 56A164 S57R12 S 58A123 555. 88 F 142 S 63 A 129-132 546. të Mbrendshme.patir..Tiranë : [pa em. Statistika. Përmbledhje instrukcionesh Nr.pa ç. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë).. 19 cm.. pa tir. 4 shih edhe: 534.paç. Lista e katundeve të prefekturës (provincës) së Shkodrës. 1922... . Seiner.paç.. paç. Parathënie : f.. .. patir. Konventë mbi ekstradimin e keqëbërësve në mest të Republikës Shqiptare e të Mbretrisë bvet.p a ç..Tiranë : Ministria P.48 f. 89 R 62 S9F56 S 63A 133. 88 S 168 554. .. në rast të reg       .. . Toçi..Tiranë : Mi nistrija e Ekonomisë Kombëtare.. Ligji mbi vendosjen e imigrantëve. Të dhënat e titullit plotësuar dhe nga të dhënat e kopertinës. Traktat ekstradimi në mes të Greqisë e të Shqipërisë.-19 f . 15 cm. Ar113 G63 80 T 12 549. . 1932.2. STATISTIKA E PËRGJITHSHME DHE EK ONOMIKE. Përmbledhje instalacjonesh për prefektat e nënprefektat etj. Përmban Dekretin e Ahmet Zogut për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji.Tiranë : Shtypshkroja "Nik aj". Të dhënat nga teksti. 88 T^125 S9R43 S 10R94 S 52 U 157-159 S 312G 11 556. Titulli në kopertinë : Përmbledhje instruksionesh Nr. (Mbretnia Shqiptare) patir.Tiranë : Drejtorija e Përgjithshme e Refo rmës Agrare. VIII. në rast të regjistrim it No. PROBLEME SOCIALE DHE DEMOGRAFIKE.16 f. Ligjë e rregullore mbi statistikën e gjendjes s ekonomisë kombëtare. Msime të dhanuna në kursin praktik të Drejtësis / Terenc Toçi..paç..(Nxjer rë prej “Hyllit të Dritës" të vjetës 1922-1923). 89 A 75 S 11 B 34 VII. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). Teksti frëngjisht. Demografia...21 cm.16 f. 2. (Mbretnija Shq iptare.patir. Konventë mbi ekstradimin e keqbërësve në mest të Shqipënisë dhe Greqisë. 15 cm. -Tiranë : Sh krojaNikaj.Shkodër : Shtypshkroja Franciskane. 13 553. 551.]. pa ç. pa ç.3-4. i bot.22 f.

21 cm... Dek reti i mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e dekret-ligjit mbi rregjistr imin e përgjithshëm të popullsisë... Jepen kërkesat për statistikat e përgjithshme por të pa plotësuara me të dhënat.IV+23 f. f. 89 D 93 S 12 D 16 S 49 A 157-159 563. pa ç. autor: Selenica. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). Tiranë : Zyra Qendrore e Statistikave të Mbretnis Shqiptare. (Komisioni i regjistrimit të përgjithshëm të popullsis) pa tir. ( Mod.. Shoqni Anonime Botonjëse Shqiptare. patir. 1924.jistrimit. pa tir. Botim i dytë... e fundit e kopertinës.Tiranë : Zyra Qëndrore e Statistikës e Mbretnis Shqipt are. pa ç. Titulli nga kopertina. 1925. 1930. .. pa tir. 20 cm.. Krahinës.31 f. 15 cm... Sëmlaku. Ministria e P. Nr.Tiranë : Ministria e P.Lek 2. Mbrendshme. Mbrendshme. pa ç.24 f. nëpunsat e rregjistrimit dhe të kontrollimit. . 1936. 2 7 cm.. Teki. (Mbretria Shqiptare) pa tir.. Të dhëna statistikore për Shqipërinë.. 38) patir. 23..12 f. . Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). Statistika e përgjithshme. Përmbledhje instrukcionesh për nëpunsit e rregjistrimit. të Mbrendshme. 88 D 105 S 12 C 88 S 51A108 S 314 G 59 565. Të dhënat nga kopertina. 1942.Tiranë : Ministrija e P.Tiranë : Ministria e P. pa ç. N/prefekturës. 90 B 99 S 11 E 89 S 11 F43 S 314 G 72 558... 88 A 184 S 295 A 63 562. Selenica.     . Të dhënat nga kopertina. Bilbili shqiptar / Abdullah Sëmlaku. E Prefekturës. Ar124 B 19 S 42 A 75 561. . Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë).. (Republika Shqiptare). 1930... (Mbretnija Shqiptare) patir.242 f. 1929. Për fshatin Gurz (Milot).. Rregullore për regjistrimin e popullsisë ndër Bashkit e Komunet e Tokave të Liru eme me pëijashtim të atyne të Prefekturës Dibrë dhe Nënprefekturës Carizvorë.ligjë mbi rregjistrimin e përgjithshëm të popullsisë.. të Mbrendshme. Shqipria më 1923 / Teki Selenica. Shtypurnë shtypshkronjën "Tirana" (Tiranë). nënprefekturat. Statistika e përgjithshme. Parathënie..Tiranë : Ministria e P. Katundit.. 88 G 47 S 11 F40 559. Botim i dytë. 20 cm.. paç. pa ç. të Mbrendshme. 1923. Teki. Përmban: Dekret. IV..27 f. Rregullore për regjistrimin e popullsisë ndër bashkit e komunet e Prefekturës Di brës dhe Nënprefekturës Carizvorit. 20 cm. 88 U 91 557. me tab.Tiranë : Ministria e P.. . paç. . 20 cm. Përmbledhje urdhnash mbi rregjistrimin për prefekturat. -Ti ranë : Ministria e P. pa ç. (Shteti Shqiptar) patir.23 f. f. I-III.. Mbre ndshme. 1930. 22 cm. Listë librash f. 20 cm. 28 cm. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). Abdullah.-48 f. . Botimet e Bibliotekës së saj.Korçë : Shtyp.27 f. Kartole ria Peppo et Marko.. Botim i tretë..12 f.. paç. 89 F 133 S 314 G 76 560. 1943. (Mbretnija Shqiptare) patir.l) patir. 90 D 73 S 314 G 52 564. Vendimi i Këshillit të Ministrave për aprovimin e f rmularit për instruksionet për nëpunësit e rregjistrimit. (Shteti Shqiptar. të Mbrendëshme. . të Mbrendshme. . f.. Përmbledhje instrukcionesh për nëpunsit e rregjistrimit.Tiranë : Ministria e P.

tregtare e lëvizjet e popullsis d he sistemi ushterues i zyrave të ndryshme qeveritare të vitit 1922. Mithat. 22 fl. 89 B 99 S 10 C 79 S 56A176 572.50.Tiranë : Librarija Lumo Skendo. "Nikaj" (Tiranë). 215.Soije : Shtypëshk ronja dhe libraria "Mbrothësia" Kristo Luarasi. Dilo. 1342. Qarkore Nr. 20 cm...për periudhën 1933-1940. Vt.il. të palos. 571. Luarasi (Tiranë). Listë e botimeve të M. [1940].të veçanta.. Qind arka 0. Ar 1 C 35 566.. 441.. . 25 cm.83 f. (Shteti Shqyptar) patir. Vt.15 fi. (Mbretnija Shqip tare. . 1483. 1545-1552. me il. 16 cm. Mbititulli dhe të dhënat e botimit nga kopertina. Nëntitulli në kopertinë: .. Mithat. Përmban listën e mjekëve. 90 A 15 VIII..-16 fi. autor: Basho. 1915. Frashëri. pa tir. 1458-1475.. 1942. Kristo P. pa tir.Shkodër : Shtypshkronja e së Paperlyemes. . dentistëve e mamive. 24 cm... . 1928. Statistikë shëndetësore dhe demografike për periudhën 1932-1940. 1441. 13 fl.1452-1455. i bot.104 f. Statistikë mbi mënyrën e sistemet indystriale. 89 A 92 S 10B23 S 55 A 215-218 S 55 S 36 573. me il. pa tir.55 fi. . Parathënie.Tiranë : Drejtori ja e Përgjithëshme e Shëndetësisë. 5-6.. 1333 .. patir. (Mbretnija Shqiptare)pa tir. Frashëri. Shënime mbi statistikën demografike. 5 fl. f.. Dedikuarë trupit arsimor s qipëtar / Lumo Skendo (pseud). 1156.31 cm. Vasil Koço. Frashërit. Shtypurnë Shtyp. 88 A141 A14A9 S 42 A 43-47 S 98A28 S 309 A 43. Vasil Koço. f. . Përmban:5 fl.. Tiranë : Drejtorija e Përgjithshme e Shëndetësis. autor: Frashëri. 262.95 f. 1941. 2. 1484. 1928. Shtyp. pa ç.. autor: Dilo. me tab. 44 569. 24 cm. (Mbretnija Shqy ptare) pa tir. pa ç. f. Mithat.. farmacistëve. 7/D) pa tir. Divorci në Shqypni. f. 89 A 46 S 87A29 568. në kopertinë: 1929. Parathënie: Drejtoria e Përgjithshme. 1933. Parathënie.Tiranë : Zyra Qendrore e Statistikës. 26 cm. Parathënie. 2 5 cm. Probleme sociale. Martesa nëpër shekuj dhe krushqia midis elementave ndryshme në Shqipërië të lirë / Vasil Dilo.-40 fi.. 7-9. Jan. pa ç. . pa ç.Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). . Shtypshkronja "Kastrioti" (Tiranë). Pritmi i Shqipërisë / Lumo Skendo (pseud). 28 cm. . 1377. e dytë e kopertinës 88 T 80 . 1 shih edhe: 214. 89 D136 570. i bot. 88 C 33 S 10 C 38 S 55 S 21. 1113..-36 fi. Instrukcione mbi mbushjen e shtypshkrim eve. pa ç. 1923. 1924. 5-6. 1285-1291.. pa tir. ngateksti. Librë për gratë dhe për burratë. 1115. pa ç. 3 fl.. 91A92 A14A5 S9B28 S42A18 S 98A22 S 308A20 567.35 f. "Gutenberg" (Tiranë).Kryesia e Këshillit të Ministrave. Udhzime mbi plotsimin e statistikës demografike për vitin 1942. . Gruaja.. pa ç.. 87-89 574.Tiranë : Ministr i e Punve të Mbrendshme.. pa ç. Statistikë e lëvizjes demografike dhe gjendjes shëndetësore në periudën 1927-1932..Tiranë : Shtypshkronja "Gjinokastra".Tiranë : Zyr a Qendrore e Statistikës së Mbretnis Shqiptare.il. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). të veçantamodele çertifikatash që përdoren në zyrat e gjendjes civile. 1155.

Tiranë : [paem. .. 90 C 142 S 12 C 117 S 314 G 63 584. Ekonomis Ko mbëtare dhe shoq. Titulli në kopertinë: “.Tiranë : Societa Anonima Editoriale Albanese. Luftim i lluksit dhe i disa zakoneve primitive. Vrasa... 1944. Mbititulli nga kopertina. 21 cm... 16 cm.. 1930. Kondita . "Mbrothësija Kristo P. Plumbi. Luarasi (Tiranë)... .-15 f. Kontratë pune midis shtypshkronjës "Atdheu" dhe punëtorëve të saj. (Confederazione Fascista degli Industriali... për grumb ullimin dhe shpëmdamjen e drithnave.... dekreteve e rreg ulloreve të Mbretnis Shqiptare) patir. Mbrothësija" Kristo P. (Mbretnija Shqyptare) pa tir.. pa ç. (Republika Shqiptare) pa tir..A. patir. (N.Shkodër : Bashk ija e Shkodërs. .39) pa tir.E. 88 A 112 S 9B 60 581.T. . PUNA... 1930.Shkodër : Botimet e revistës "Lcka": Shty pshkroja “Zoja e Paperlyeme”.. 79a F 35 Ar120 B 26 580.. (Mbretnija Shqiptare) patir.. E baz ueme n urdhnin e N. Mbretit të Shqiptarve dhe në ligjin relativ. 28 cm.25 f.. 89 T 48 S 10 R 12 S 52V63 VIII..             .S.kontratë për kryeijen e punimeve. Parathënie.. pa ç. Shtyp.S. 24 cm.. ]. 474. 1942... Tiranë : "Distaptur".15 f.esplicano la loro opera in Albania”. 1942. 29 cm... Confederazione Fascista dei Lavoratori dell Industria.. 28 cm. imprenditori di opere ed industriali affini e che esplicano la lo ro attivita in Albania.S 10 R 39. Parathënie: Mbi kuptimin e Vrasës (vrasies). Shtypshkroia "Ora e Shkodrës" (Shkodër)..16 fi.. 89 A 40 S 12 B 42 582. morte.B. IX.2 shih edhe: 15. 89a S 99 576. pa ç. Kontratë konçesioni lidhurmidis Min. pa ç.A.2570.B. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë).E. me n.12 f... 2) Gruaja shqiptare dhe ekonomia e vendit. marrjennë dorëzim dhe shpëmdamjen e gjanave ushqimore. (V epra Pijore N.. Konditatë përgjithëshme kontrate përtë kryemit e punimeve.6 f.Tiranë : Ministria e Pu nve Botore.. 74 S 11 G 162 S 54 V 97-104 575. Botore. Fotorapid. Luarasi (Tiranë).M.. Rregullore për qytetarët shkodranë nder martesa.112 f. patir. . . (Përmbledhja e ligjeve. etj. pa ç. 1928. . 23 cm. Kontratë konçesjoni lidhur midis Min.. Delegazioni per L Albania) pa tir.7) patir.Tiranë : Ministrija e P.Shkodër : Shtypshkroja “Zoja e Paperlyeme”. . Për kryeijen e punimeve. pa ç. 579. Fleta e titullit dhe teksti: shqip dhe italisht.Tiranë : Ministria e Punve Botore. 88 B 59 577.15 f.12 f. Fjala e P.Korçë : Shtyp et Libraria Dhori Koti. pa ç. Shtyp.. 26 cm . Të dhënat nga kopertina.. KONTRATAT.. Ar29A 96 578. 1932. 1931. Ekonomis Kombëtare e S.kontratë.T. S... pa ç.. 15 cm. 1936. Contratto Collettivo di Lavoro riguardante gli operai dipendenti da cost ruttori edili.... Fjala e S. Papahristo..T. Në kopertinë: Rregj. synetlleqe. Përmban: 1) Zakonet e ndryshme të trashëguara nga të parët tanë.kontratë. Kondita . (Mbretnija Shqiptare) pa tir. 1932.. 16 cm.. pa ç.pa ç. Nji ligjë eugjenike edhe në Shqipni? . 88 A148 S9B53 583.63 fi. Kondita ..

EditorialeAlbanese.Shkodër : Shtypshkroja "Ora e Sh kodrës”.Tiranë : Bashkija e Tiranës. Budgeti i Bashkis Shkodrës për vjetin 1931.9 f. i Kontabilitetit) patir. 212) patir. -Tiranë : ShtypshkrojaNikaj. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë). Ar 121B 41 A1 5 C 22 586.Tiranë : Ministriae P.. 28 cm. 1269. (Republ ika Shqiptare. Të dhënat nga kopertina. 1163. Buxheti. 501. Kontabiliteti. Tipografia "Nikaj" (Tiranë). Bilancio preventivo dello stato per l esercizio finanziario 1941-42. 31 cm. .. A. (Regno d Albania.. Paraqitun prej Ministri t të Financavet Kolë Thaçi (Kohë : 1 prill 1933 deri 31 mars 1934). 1274. 480. Shtypshkroja "Shkodra" (Tiranë).(Mbretnija Shqiptare... .. 1179.. A1 4 F 67 Fotorapid 88 S 145 A1 4 F 67 S 121 S 7 IX shih edhe: 213. Statut.35 f. Shoqëria Punëtore e Kuçovës dhe e qarkut "Puna" 1935.. 24 cm. Sek. Drejtoria e Kontabilitetit) pa tir. 1935.28 cm. .Tiranë : Ministri e Financavet. 1928.-8 fi. Servizi oNazionale del Lavoro). 1. 16 cm. 1929.. 1942. -Tiranë : S. pa ç. 1273. [1926]. 1 L uglio 1941-XIX-30 Giugno 1942-XX con l indice delle leggi. pa ç.Tiranë : Shtypshkr onja “Tirana”. Për vjetin financjar 1929-1930. decreti e regolamenti relativi ai vari capitoli d entrata. KONTABILITETI. 27 cm. Budgeti konsuntiv i të hymevet e të dalunavet të vjetit financjar 1926-27 mbas kontrollimit të bamun nga Këshilli Kontrollues. Parathënie Vittorio Agnoli. Budgeti konsumptif i të dalunave t ushtrimit financjar 1925-1926 (1 prill 1925-31 maj 1926).. . pa ç. të Mbrendëshme. Llogaria) pa tir. Rregulloija e përgjithshme. A. pa ç. Budgeti konsuntiv i ushtrimit financjar 1933-34..19 f.. tab. Budgeti i Bashkis për vitin. pa ç. paç. Budget i Ministris P. 1932. Teksti italisht.Tiranë : Ministrija           .Selenicës.. Të dhënat nga kopertina. paç. FINANCAT. 88 C 77 591. 1927. Budgeti konsuntiv i të hymevet e të dalunavettë vjetit financjar 1926-27 (1 Pr ill 1926-31 Mai 1927). Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). tab... F.. .-21 fi.. 1931.. 1162.Vlorë : Shtypshkro ja "Atdheu". 411. X. 588. .Legge 30 Giugno 1941-XIX.-41 f. 1201..-23 f. 80a R 23 Ar 117A 10 589.. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). pa.Hartuar prej T. 1928. . 91 A^l S27A98 593.-39 f. . 88 A 56 587. 88 A 196 592. 88A41 590. (Repu blika Shqyptare. 32 cm. patir. patir. patir. 624.Tiranë : Ministria e Financavet.41 cm. patir. Probleme të përgjithshme.. pa ç. të Mbrendshme. tir.. Për sipërmanjet e vepravet që mvaren prej Bashkis së K ryeqytetit. 1941. Direzione della contabilita Generale dello Stato.. N. Vrioni) . (P. Prontuario delle principali disposizioni riguardanti i lavoratori in Alb ania... patir. 30 cm..Tiranë : Ministero delle Finanze.Ar39G 142 585. 23 cm. pa ç.. 88 A185 594.-14 fi. . pa ç. Të dhënat nga kopertina. Presentato dal Ministro Segretario di Stat o per le Finanze (K. Nr. 356.206 f. 88 A 160 595.

ligjë për aprovimin e Budgetit Konsuntiv për vj etin financiar 1928-29. 28 cm. 27 cm. Drejtorija e Kontabilitetit të Përgjithshëm të Shtetit) pa tir. i bot. pa ç.. Nr. ngateksti. 27 cm.. Budgeti konsuntiv i vjetit financjar 1931-1932. Luarasi (Tiranë). S. pa ç.. 32 cm. Budgeti konsuntiv i vjetit financjar 1930-1931. Projekt. (Mbretnija Shqiptare. me tab. (Mbretnija Shqiptare.XII + 126 f. 1932. .. 1935... të Mbrendëshme për tre muejt e parë të vjetit 1923. pa ç.. pa ç. Drejtorija e Kontabilitetit të Përgjithshëm të Shtetit) pa tir.. 91 B46   .. 1938. Përmban: Relacjon Parlamentit mbi Budgetin Konsuntiv t Administratës së shteti t për vjetin financjar 1928-29. Titulli nga kopertina. pa ç. 88 A 162 S 9B 80 601. Drejtoria e K ontabilitetit të Përgjithshëm të Shtetit) pa tir. .. Budgeti konsuntiv i vjetit financiar 1928-29.[Tiranë] : Ministrija e Financavet. pa ç. Paraqitun prej Ministrit të Financavet Kolë Thaçi (Kohë : 1 prill 1931 deri 31 mars 1932).. 28 cm. Fleta e titullit dhe teksti shqip dhe italisht. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). 24 cm. 1931. Budxheti i Ministris P.67 f.Tiranë : Ministri ja e Financavet. . Drejtorija e Kont abilitetit të Përgjithëshëm të Shtetit) patir. Editoriale Albanese. të Mbrendshme për tre muejt e parë të vjetit 1923. pa ç.Tiranë : Këshilli i Epër m Fashist Korporativ.. Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P.-104 + 8f.me tab..me tab. me tab... 89A20 604... [Lame]) (Kohë : 1 prill 1929 deri 31 mars 1930).30 fi.Tiranë : Minis trija e Financavet. 1939. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". 88 A 164 597.. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). pa tir.Tiranë : Mini strijae Financavet. [Lame]) (Kohë : 1 prillë 1928 deri 31 mars 1929). Budgeti konsuntiv i vjetit financjar 1929-1930. Paraqitun prej Ministrit të Financavet (Kareco. 28 cm. . (Mbretnija Shqiptare.122 f.28 cm. . Budgeti konsuntiv i vjetit financjar 1939-1940. Vt.. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).. ... 1942... Vrioni (Kohë: 1 prill 1939-30 qershuer 1940). 88 A159 600. Budgeti konsuntiv i vjetit financjar 1927-28.. Paraqitun prej Ministrit të Financavet K. Budgeti Konsuntiv i Vjetit Financjar 1926-27 paraqitun prej Ministrit të F inancavet (Milto Tutulani) (Kohë: 1 Prillë 1926 deri më 31 Majë 1927)..].173 fi.Tiranë : Ministrija e Financavet. Drejtorija e Kontabilitetit të Përgjithëshëm të Shtetit) pa tir. Firenze : Casa Editrice Marzocco. .List a e shpenzimevet të zyravet qi mvaren nga Min.[22] fl. 88 A158 602.X +113 f. pa ç. Paraqitun prej Ministrit të Financavet (Kareco. Buletini zyrtar dhe përmbledhje ekonomike-financiare = Bolletino ufficiale e rassegna economico-finanziaria. Shtypur në Shtypshkronjën “Diellr’ (Tiranë). (Mbretnija Shqiptare. (Mbretnija Shqiptare. Drejtorij a e Kontabilitetit të Përgjithshëm të Shtetit) pa tir. [1939].e Financavet.A.. 1929. ( Mbretnija Shqiptare) pa tir. 4 e P... (Mbretnija Shqiptare.. Drejtorija e Kontabilitetit të Përgjithshëm të Shtetit) pa tir. pa ç.. (Mbretnija Shqiptare.109 fi. . Paraqitun prej ministrit të Financavet A[bdurrahman] Dibra (Kohë:l prill 1930 deri 31 mars 1931).Tiranë : Mi nistrija e Financavet. edhe me tab.121 f.[Tiranë] : [pa em. pa ç. Paraqitun prej Ministrit të Financavet (Milto Tutulani) (Kohë : 1 prillë 1927 deri më 31 mars 1928). .7 e 8) p atir.(Mbretnija Shqiptare.Tiranë : M inistrija e Financavet. 88 A165 S 12 B 44 596. 88 A 26 603. 1930. 27 cm. [1923] . 27 cm. 88 A161 598. 88 A163 599.

Mufid.. 90 C 40 S 12 B 79 610. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). Luarasi. Gjendja e parapame e të hymevet e shpenximevet të përgjith. “Diellr’. e palos. f. pa ç. 1940..31 cm. pa ç.Tiranë : Shtypur në shtyp shkronjën Kristo P.68 f.. Drejtorija e Kontabili tetit të Përgjithëshëm të Shtetit) pa tir. me tab.Tiranë : Shtypurë në Shtypëshkronjët "Mbrothësija" Kristo P. Mufid. 1930.. "Shkodra" (Tiranë). Ligja e budgetit.               .. Paraqitun prej Ministrit Sekretar Shteti për Fi nancat (K.. 1929. 1941. Teksti italisht. Teksti shqip e italisht.125...262.. del 7 Luglio 1940-XVIII). -Tiranë : Shtyp. Ligj a e budgetit. pa tir. Përgjegje raportit të komisionit Hetuës Parlamentar / Mufid L ibohova. 88 A 65 S 302 A 9 607. 89 E180 S9F71 S 56 S 135-138 S 314 G 50 613.. 23 cm. Gjendje e pa rapamjevet t ardhunavet e të shpenzimevet të përgjithshme të Mbretnis Shqiptare për ushtri min financjar prej 1 prill 1930 deri më 31 mars 1931. (Mbretnija Shqiptare. pa ç. Ill ustrazione della legge relativa alla concessione di indennizzi. 20 cm. 23 cm.. Buxheti preventiv i Shtetit për ushtrimin financjar 1941-42 prej 1 korrik 1941-XIX deri më 30 qershor 1942-XX. 81 B 56 90 A 49 S 87A43 608. me tab. . (Aktet e Dhomës Fashiste) patir. Bilanci o preventivo dello stato.Tiranë : Ministri e Financavet. 17 cm. 88 A 46 S 59 A 3 611.. Shtyp. . Ligja e dorëzanis dhe instrukcjonet për zbatimin e sajë. Lek 5. Paraqitun prej Ministrit të Financavet (Thaçi). 1940.. pa ç. paç. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë)..Tiranë : Ministrija e Financavet. Gj endj e e parapamjevet të t ardhunavet e të shpenzimevet të përgjithshme të Mbretnis S hqiptare për ushtrimin financjar prej 1 prill 1929 deri më 31 mars 1930.108 f. Vrioni). Libohova. Direzione della Contabilita dello Stato) pa tir. 30 cm.Tiranë : Ministrija e Financ avet.. Ligjë e budgetit..-104 f. Ligjë 30 qershuer 1941-XIX. decreti e regolamenti relativi ai vari capito li d entrata. Të dhënat nga kopertina. 2 fl. 1929. Në përgjigje të akuzave në kryeijen e detyrës së tij si Ministër i Financave.. Buxheti i Shqipnis së re. Legge sul bilancio preventivo (nr. (Mbretn ija Shqiptare) patir. Presentato dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze (Kemal Vrioni).T iranë : Ministrijae Financavet. 88 A113 S 59 A 4 S87A1 612.. .. 3-4. Drejtorija e t Ardhunav et) pa tir. Dame lufte. me tab.77 f. . Tipografia "Nikaj" (Tiranë). Drejtorija e Kontabilitetit të Përgjithshëm të Shtetit.. 1926. . Pas përmbledhjes stenografike të ditës 30 prill 1940. 212) patir.. tab... 30 cm. të Republikës Shqiptare për u shtrimin financiar prej 1 Prill 1928 deri në 31 marc 1929. (1 Luglio 1940-30 Giugno) con l indice delle leggi. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). Paraqitun prej Ministrit të Financavet (Milto Tutulani) .. 30 cm.605. Per l esercizio finanziario 1940-41.16 fi. .243 fi. Parathënie...36 f . . Ar 117A 19 80 A 14 609. pa ç. Tiranë : Ministero delle Finanze. autor: Libohova. (Mbretnija Shqiptare. 30 c m. pa ç. (Mbretnija Shqiptare. Botimi i II..Tiranë : Ministrija e Financavet..44 f.. Ndriçime mbi ligjën që cakton dam-shpërblimet = Danni di guerra. 1941. (Mbretnija Shqiptare) patir.20 f. 88 R 160 S 11 G28 S 53 V 59-62 606. patir. (Regno d Alb ania.. Luarasi. pa ç.. 1928. Paraqitun prej Ministrit të Financavet (Sulejman Starova ). Nr.

Gjendja e pa rapamjevet e t ardhunavet e të shpenzimevet të përgjithshme të Mbretnis Shqiptare për usht rimin financjar prej 1 prill 1938 deri më 31 Mars 1939. pa ç. ..-103 f..me tab. 30 cm.. Paraqitun prej Ministrit të Financavet A[bdurrahman] Dibra .. 30 cm. . Për ushtrimin financjar prej 1 prill 1933 deri me 31 mars 1934.Tiranë : M inistrijae Financavet. pa ç. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). Ligjë e budgetit. 30 cm.Tiranë : Mi nistrija e Financavet. Paraqitun prej Ministrit të Financavet (Kareco. (Mbretnija Shqiptare.Tiranë : Ministrija e Fin ancavet. Ligjë e Budgetit paraqitun prej Ministrit të Financavet K. . 1931. Përushtrimin financjar prej 1 prill 1931 deri më 31 mars 1932.86 f. 91 A91 S 59 A 6 S 59 A 6 614.. Drejtorija e Kontabilitetit të Përgjithshëm të Shtetit) pa tir. . Drejtorija e Kontab ilitetit të Përgjithshëm të Shtetit) pa tir. (Mbretnija Shqiptare. Budgeti Preventiv i Shtetit për ushtrimin financjar 1940-41 (1 korrik 1940-30 qershuer 1941).. me tab. pa ç. Drejtoria e Kontabili tetit të Përgjithshëm të Shtetit) pa tir. 30 cm.Tiranë : Minis trija e Financavet. Thaçi. Paraqitun prej Ministrit të Financavet F.-123 f. 88 A 72 620.Tiranë : Ministrija e Fina ncavet. 88 A 75 S 9B 35 S 308A33 616. Shtypshkroja Nikaj (Tiranë). ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). G jendje e parapamjevet e t ardhunavet e të shpenzimevet të përgjithshme të Mbretnis Shqip tare.. 1938.. .80 fi. (Mbretnija Shqiptare. Ligjë e budgetit.. 30 cm. pa ç. Ligjë e budgetit.. [Lame]). 88 A 59 S 12B21 S 38 A 53 618. 1934..262. (Mbretnija Shqiptare. (Mbretnija Shqiptare.72 fi. (Mbretnija Shqiptare. pa ç. Paraqitun prej Ministrit të Financavet (Kareco. 88 A 78 S 59 A 5 S 98 A 21 619. 88A 111 S 9B 36 615. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). Paraqit un prej Ministrit Sekretar Shteti për Financat K.101 f. Për ushtrimin financjar prej 1 prill 1934 deri më 31 mars 1935. Drejto ria e Kontabilitetit të Përgjithshëm të Shtetit) pa tir. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). 30 cm. Gjendja e parapamjevet e t ardhunavet e të shpenzimevet të përgjithshme të Mbretnis Sh qiptare. Ligjë e budgetit preventiv (nr. G jendje e parapamjevet e t ardhunavet e të shpenzimevet të përgjithshme të Mbretnis Shqip tare. 1939.. 30 cm. 1933.. me tab.. . Ligjë e budgetit. Drejtorija e Kontabilitetit të Përgjithshëm të Shtetit) patir. Përmban Dekretin e Ahmet Zogut për aprovimin dhe zbatimin e buxhetit prevent iv për vitin financiar 1932-33. me tab. 1940. Për ushtrimin financjar prej 1 prill 1932 deri më 31 mars 1933. Drejtorija e Kont abilitetit të Përgjithshëm të Shtetit) pa tir. .ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).Tiranë : Ministr ija e Financavet. d. [Lame]).Vrioni. Alizotti. dekret-ligjeve dhe rreg ulloreve në të cilat bazohen taksat shtetërore. Ministrija e Fin ancavet.. Gjendje e parapamjevet e t ardhunavet e shpenzimevet të përgjithshme të Mbretnis Shq iptare.80 fi.. 88 A 34 617.Tiranë : Minist rija e Financavet. 7 korrik 1940). (Mbretnija Shqiptare. Drejtorija e K ontabilitetit të Përgjithshëm të Shtetit) pa tir. . Indeksi i ligjeve. Ligjë e budgetit. 1932.. Shtypshkroja "Nikaj". Gjendja e parapamjevet e t ardhunavet e të shpenzimevet të për gjithshme të Mbretnis Shqiptare për ushtrimin financjar prej 1 prill 1939 deri më 30 q ershuer 1940. Paraqitun prej ministrit të Financavet A[bdurrahman] Dibra . pa ç. pa ç. 88A91             . Përmban: Dekreti i mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e buxhetit preventiv për vitin financiarl934-1935.

91 A72 625. . 23 cm. 81 cm. 90 B 83 S9F67 S 56 T 71-74 S 314 G 51 623. Daktilografuar dhe fotokopjuar. 19 cm. (Vëhet në zbatim si rregullo re deri sa të votohet nga Dhomat legjislative). pa ç. Ministrisë së P. (Nr. pa ç.Telegrafeve. Lombardi. 1926. 88 A 33 Ar 13 A49 S 12 B 22 627.+ 24 f.Tiranë : "Luarasi".36 fi. . Organe të ratë të drejtës publike plotsojnë fuqinat vepruëse të jet financiare shqiptare. Raport i mbajtur në Tiranë më 4 qershor 1940-XVIII Organeve të Fin ancës së Shqipëris me rastin e fillimit t ushtrimit financiar 1940-1941 = Nuovi organi di diritto pubblico integrano le forze operanti della vita Finanziaria albanese .9 fl. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). Gjend ja e parapame e të Hymevet e Shpenzimevet të përgjith.Tiranë : Dhoma e Deputetv.. Vt.Luarasi (Tiranë). Përmbledhje e çështjeve kryesore ekonomike dhe financiare të Shqipnis.-12 f. Ligjë për nxjenjen e t ardhunave shtetnore.. Shtyp. "Mbrothësija" Kristo P. të Jashtme. . 90 B 108 S 11 F 12 S 57R89 622. Ministrisë t. i bot. Ministrisë së P. 1927                 . (Mbretnija Shqiptare) patir.Mars 1943. Përmban 9 fashikuj.. Ligjë mbi të nxjerrunit e bashkadhanavet. Paraqitun prej Ministrit të Financavet (a. Enrico. të Brendshme.. Teksti shqip e italisht. (Republika Shqiptare. patir.[118] fi..24 f. Ministrisë P..105 628. me numra të veçantë faqesh. + 25 f. 30 cm. Paraqitun prej Ministrit të Financavet (Fejzi Alizotti)... (Zyra e Studimeve) patir.32 fi. Ministrisë së Luftës.Tiranë : Dhoma e Deputetve.. . Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). Ministria e Financavet..i... 1932. pa ç.Tiranë : Ministria e Financavet..S 308A34 621.Tiranë : Ministrija e Financavet .. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).. pa ç.. Përmban dekretin e Ahmet Zogut për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji. . .. Gj endja parapame e të Hymevet e Shpenximevet të përgjith. . 1. 90 B 150 S 11 F 164 S 57 R141 626.+ 29 f + 2 3 f. 1927.28 f. 88 A 33 përmban vetëm fashikullin Nr. patir. Rapporto tenuto a Tirana il 4 giugno 1940-XVIII agli Organi della Finanza d Al bania nell occasione dell inizio dell esercizio finanziario 1940-1941 / Enric o Lombardi.. pa ç.pa ç. isë së Përgjithshme të Postë. 40 fl. Projekt ligje. 77 624.1-9) patir. 1 927. Projekt ligje. Drejtoria e t Ardhunavet) patir. Projekt ligja organike e Ministris së Financavet.. . + 18 f. M. 1943..Tiranë : Kuvendi Kushtetues.. Ministrisë së Drejtësisë. 1 fl. 88 B 107 S 10C 121 S 12C56 S 38 A 76. + 23 f. tab. të Republikës Shqiptare për ushtrimi n financjar prej 1 Prill 1927 deri me 31 Marc 1928. Botore e Bujqësisë. Katërvjetor Prill 1939.. të Republikës Shqiptare për ushtrimin financjar prej 1 Prill 1927 deri më 31 Marc 1928. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). 88 Alll S9B32 S 27 A104.. pa ç.Tiranë : Ministrija e Financavet. 32 cm. ngateksti.(Republika Shqiptare. 1940. + 18 f. për gjendjen e paraparë të shpenzimev të: Ministrisë së Financave. S 57 R 89 mungon fleta e titullit. Projekt ligjë. Libohova) më 30 Marc 1924. 30 cm. S 11 F 12. Paraqitun prej Ministrit të Financavet (Fejzi Alizoti).Tiranë : Banka Kombëtare e Shqipnis. 19 cm. + 31 f. hartë. Drejtoria e t Ardhunavet) pa tir. [1924]. Gjendja e parapame e të hymevet për ushtrimin financjar prej 1 Priell 1924 deri me 31 Marc 1925.

[96] f... 88 A 51 631. (Dhoma e Deputetve) patir.[125] fi. Drejtorija e t Ar dhunavet) pa tir. Raport mbi budgetin konsuntiv t ushtrimit financjar 1929/30. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë).. pa ç.. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e rregullor es.16 fi.. Shtëpia Botonjëse "Kristo Luarasi". të Republikës Shqiptare për ushtrim in financjar prej 1 Prill 1928 deri më 31 Marc 1929. .17 fi. [1932]... (Mbretnija Shqiptare) patir... Të_dhënat e botimit nga kopertina. . (Mbretnia Shqiptare) patir. f. 1-13.Tiranë : Kësh illi Kontrollues.. Raport mbi budgetin konsuntiv t ushtrimit financjar 1930/31.32 f. pa ç.Tiranë : Kësh illi Kontrollues. nga faqja e parë e tekstit... [1927]. Raporti i Komisis mbi shqyrtimin e buxhetit 1926-27. [1938]. f. nga faqja e parë e tekstit. Të dhënat nga teksti. 88 A 63 S9B38 630. i bot.Tiranë : Kësh illi Kontrollues. 152 636. 21 cm. 30 cm. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). Vt. Punëra Grafike "Stamles" (Durrës). i bot. 29. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). 1935.. Gje ndja e parapame e të hymevet e Shpenximevet të përgjith. 88 A 25 634.20 fi. 90 A 6 635. Projekt ligjë. Vt. .-116 f. 31 cm. Shtyp "Mbrothësija" Kristo P.] . . 1929. 88 A130 633. 30 cm. Paraqitun prej ministrit të Financavet (Tutulani). Të dhënat nga kopertina. i bot.. pa ç. 31 cm. Projekt-ligjë e budgetit. (Mbretnija Shqiptare.. paç.[Tiranë] : [pa em. Shtyp.Tiranë : Minis trija e Financavet. 20 cm. pa ç.Tiranë : Dhoma e Deputetve. 88 A”85 S 1 A 1 629. "Mbrothësija" Kristo P.. Paraqitun prej Ministrittë Financavet (Sulejman Starova).[Tiranë] : : Ministri e Financavet. 1 928. Luarasi (Tiranë). ngateksti... pa ç. Titulli nga kopertina. 30 cm. Luarasi (Tiranë). 1932.. (Mbretnija Shqiptare) patir. (Mbretni ja shqiptare) patir.. Raport mbi budgetin Konsuntiv t Ushtrimit Financjar 1928. patir.. patir. 1929. 32.. pa ç.19 fi.Tiranë : Kës hilli Kontrolluës. Gjendje e parapamjevet e t ardhunavet e të shpenximevet të përgjithshme të Mbretnis Shq iptare për ushtrimin financjar prej 1 prill 1929 deri më 31 mars 1930. 29 cm. Regullore për zbatimin e ligjës mbi nxjerrje të bashkadhanavet. 88 A 44 S 9B 17 632... (Mbretnija Shqyptare.. . Raport mbi budgetin konsuntiv t ushtrimit financjar 1931-32. 88 G 29 S49A 138-139. . me tab. pa ç. pa ç. . Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë). . 770/92 mbi Budgetin Konsuntiv t Ushtrimit Financja r 1928/29. 28 cm. Këshilli Kontrollu es) pa tir. Përmban edhe:Vendim Nr.17 fi. Përmban: Raport justifikues mbi budgetin preventif të përgjithshëm të vjetit finan cjar 1929-30... 90 A 168               . Vt.

24 cm. 1940. Roma : Casa Editrice Italia. Haxhi. Toçi. Tabelat organike emnore të personelit t administratës financjare më datën 1 kall nduer 1942-XX.. .[Tiranë] : Banka Kombëtare e Shqipnis. [Roma] : F.. 1436. 495. 30 cm.[Tiranë] : Banka Kombëtare e Shqipnis.. pa ç..53 f. Banca Nazionale d Alb ania. pa tir.. 77. 1914. 82 5. 494. 1939. Shkoza. 23 cm. pa ç.Shkodër : Shtypshkroja Taraboshi e C. [1938]. 9 fl. 79 645.S 11 D70 S 317 F 79 637.Roma : S. 88 A 68 641. 815.Tiranë : Ministrija e Financavet. Relacion i bilançit më 31 dhetuer 1937 paraqitun Mbledhjes së Përgjithëshme të Aksio nistavet dat 29 prill 1938. Damasso.. autor: Shkoza. Çastjafinancjare n Shqypnii = Laquestione finanziaria inAlbani a / M. .75 f. me tab. 88 B 75 S9C76 S 19 D 14 S 53 A76. (Mbretnija Shqiptare) patir.[Tiranë] : Banka Kombëtare e Shqipnis.. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). Qind. F. .83 f. 10 Autor: M. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). Financat e Shqipnis (1839-1934) / Haxhi Shkoza. 1942..patir. 486.. 88 A 87 A1 27 A 39 87bA 48-1 642. pa ç.. Relacion i bilançit me 31 dhetuer 1939-XVII paraqitun Mbledhjes së Përgjithëshme të Aksionistave datë 16 Prill 1940-XVIII.). 89 B102 S 313 B50                       ... me tab. pa ç. patir. 81 G37 83 F 3 89 A 89 S 12 C 66.1133.. 794-797. Shini (pseud. 1 shih edhe: 213. Relacion i Bilançit me 31 dhetuer 1938-XVII paraqitun Mbledhjes së Përgjithshm e të Aksionistavet datë 10 Qershuer 1939-XVII.. 88 A 80 S9B20 638.. Haxhi.86 f.. Relacjon mbi Bilancin më 31 dhetuer 1926 i parashtruem Asembles së Përgjithshm e t Akcjonisvet më 27 prill 1927. 1940. (Mbr etnija Shqiptare) patir.51 f. 1927. pa ç. 88 B 93 647. Mbi huan dhënë Qeverisë Shqiptare për veprat botore.E. (Financa e degëve të veçanta klasifikohet në lëndë) 646. 1935. ..Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". 1458-1475. 30 cm. Relacjonmbi bilancinmë 31 dhetuer 1926 iparaqitunAsembles së Përgjithshme t Ak cjonistvet më 27 prill 1927. me tab. 24 cm.il. . 2 2 cm. patir. 30 cm.IX +907 f. -VII +37 fi. Damasso. Banca Nazionale d Albania. 88 A 71 S 42 A 51-53 644. Parathënie. Roma : F. .R.Tiranë : M inistrija e Financavet. [1937]. Terenc. 102 X. patir. 1206-1209. 30 cm. Banca Nazionale d Albania) patir...-16 fi.. 2. pa ç. 30 cm. 488 489.. 811. (Banka Kombëtare e Shqipnis. 827. Teksti edhe italisht. 88 A 79 S42A50 640.A.. . me il. Stabilimento Tipografico Riccardo Garroni (Roma). . i Terenc Toçit). patir..[Tiranë] : Banka Kombëtare d Albania.. Financat. Romë : Stab.. 1378.. (Shoqni për zhvillim ekonomik të Shqipnis) pa tir. 501-503. 1927. [Roma] : F. Damasso. .. 30 cm.[Tiranë] : Banca Nazionale D Albania = Banka Kombëtare e Shqipnis. . Tabelat organike emnore të personelit t administratës financjare. 820. Banca Nazionale d Albania. Shini (pseud.53 fi. pa ç..V... 828. . pa ç.T.. Relacion i bilançit më 31 dhetuer 1936 paraqitun mbledhjes përgjithshme të aksio nistavet më 7 maj 1937.il. 1154. 10 fl.. 88 A 81 S 42 A 48-49 639. Damasso.39 fi. pa ç. 1135-1137.

Seksjoni i Taksave Direk te e indirekte) pa tir. 18 c m.].-27 fi. Seks ioni i Doganavet) patir.Tiranë : Ministria e Financavet. (Mbretnia Shqiptare.62 fi. 20 00. .-XIII + 146 fi. dei fiammiferi e della carta da sigarette. paç.. SllF 155 u mungon fleta e titullit.. paç. 1350.. 7. 817. -Tiranë : Ministriae Financavet. . 88 R 97 650. (Botue në Fletoren Zyrtare Nr. [1925]. Convenzione per il prestito per i lavori pubblici dell Albania. 88 A157 S 59 A 10 653. paç. T. kalk. 20 cm. pa ç. 90 D 106 S 12 D 143 S 56T159 S 59 A 10 655. 88 R 64 S9F92 S 11F 155 652. 3 fl.. S 59 A 10 i mungojnë fleta e titullit dhe kopertina. .. Paraja. (Republika Shqiptare. . 95 S 63 A 17-19 654. Instruksjone mbi të mrapambetuna. 1938. Drejtoria e t Ardhunavet) pa tir. 434. 7. paç. pa ç. -7 f. 22 cm. . 90 B 27 S 12 D 95 649. pa tir. Ligja mbi tatimin e fitimit. [1928]. çmimet e degëve të veçanta klasifikohen në lëndë) 648.. Vt. Ligjaetarifadoganore.]. 28 cm. të palos.. 404. patir.] . Ligja e tarifa doganore e shtetit shqypëtar.50 per cento 1925. (Mbretnija Shqiptare) patir. d.. Ligja doganore. Instrukcjone mbi zbatimin e ligjës për tatimin e fitimit..15 fl. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). 1. 1185.. 566. . pa ç. 35 cm.. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).. 401.[Tiranë] : [pa em. Ar106A29 648/2.[Tiranë] : [pa em. 416. 1926.50 per cento 1925. ..11 fi. 1926.. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). 1127-1137. Ligja e tarifa doganore. 40 cm..68 fi.. 1623 3. 89 C139 S 12 C 45. 801. [1928]. 402.. . i bot. -S9F92. 1923.Tiranë : Ministria e Financavet. [192-]. Shtypshkronja "Diellr’ (Tiranë). Dogana. 20 cm. Përmban edhe "Tarifa e përgjithshme e tagrevet doganore t importacjonit". sipas Zana Bufi. pa ç. 2 shih edhe: 391. Drejtoria e t Ardhunavet.15 + 111 fi. (Taksat. Ar 124A5 648/1. pa ç.X. Vendimi i Ministrisë së Financave për njoftim e veprim. 88 G 103               . (Republika Shqiptare.4 f. 18 cm. . Tatimet. Accordo esecutivo circa la Convenzione per il prestito per i lavori pubb lici dell Albania. 814. 89 G 99 S 56T 154 S 63 A 160 651. Të dhënat nga teksti. 18 cm. 20 cm. 51. garantito dalle dogane dell Albania e dal gettito dei monopoli albanesi del sale. Titulli marrë nga teksti. pa tir. patir.. .133 fi. f.Tiranë : Ministria e Financavet. 454. (Republika Shqiptare.[Tiranë] : [pa em. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). Drejtorija e t Ardhunavet) patir.. 803. 89. pa ç.Tiranë : Ministria e Financav et.]. ..Tir anë : Ministrijae Financavet. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). V. 1929. 804. Bibliografia e akteve ligjore. [Ligja e tarifës doganore]. Çmimet.[Tiranë] : [paem.. Edicion i Il-të. [1925 ]. patir.. 7 korrik 1938) . tab. 806-811.

26 janar 189 6. (Komanda Mb. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). (Mbretn ija Shqiptare) pa tir. 23 cm. pa ç. . Nr. 30 cm. 1928..-74 f.. letra cigaresh. Qarkoret mbi dogana. .4. e shkrepsa. Nr..20. 1929. 1929. 573 dt.M. më 7 Ndanduer 1917) patir. 1926. 88 A 210 665. Pas kopertinës së parë: Radhue i disa ijalve të reja. S 11 F 84 i mungojnë fleta e titullit dhe kopertina..1919 e deri më 26. 90 B 86 S 11 F 84 659. 1944.N.             . Qarkore mbi dogana. Ligjë doganore. D. të lidhuna ndërmjet Mbretnis Italiane dhe Mbretnis Sh qiptare.(Republika Shqiptare. Ç prej 19..17 fi.S 10 F 104 656. Pasqyrë mbi shtesat e rrogave të nëpunsavet të ruolit në bazë të D. 71 me datë 18-111-1944. 90 C 3 S9B87 S 312 B 86 658. 1922.47 dt. K[oronë] 1. (Shteti Shqyptar) patir.. 30-X940 dhe D.573 me datë 30-X-1940. botue rispektivisht në fleto ret zyrtare N N. Ligjë mbi dënimin e gjobitjen e kontrabandistavettë gjanave të monopolizueme.116 f. paç. Rregullore e tatimit mbi patentë (temetty).. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). Drejtorija e t Ardhunave) patir. patir.Tiranë : Ministria e Ekonomis Komtare.7-4-42 dhe D.(Seksioni Teknik) patir. e Rr. me modifikimet suksesive dhe ligjet tjera përkatëse të bashkueme në apendiçe të zba tuëshme në tokat që formojnë bashkimin doganor në virtut të konventave ekonomike. (Mbretnija Shqiptare. (Ç prej 6-VI-1921 e deri më 30-XII-21).. -1 2 fi.Nr. N.Romë : Instituti Poligrafik i Shtetit..Nr. . 23-1-42. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu mbi aprovimin dhe zbatimin e këtij lig ji.. 19 cm.6 fi. Të dhënat nga kopertina.Shkodër : Shtyps hkroja "Nikaj". Tekst i vetëm i aprovuem me dekret mbretnor të D.000. 88 R 11 S 11F 134 S 56T67-70 661. D..e palos.7 fi. 11. pa ç.27 e 42 D. .D. (Unione doganale italo-albanese) patir. 19 cm. D.155 f. 1921.l dt.Shkodër: ShtypshkrojaFranciska ne. 1917. Lista e çëmimeve unitare. ma e naltë në Shqipni. pa ç. 90 A 3 662. 89a C 10 664. Ligjë mbi ndalimin e kontrabandave. më 14.47 me datë 7IV-1942. pa ç.... Përmban Dekretin e Ahmet Zogut për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji. 32 cm. 88 R 10 S 12 D 151 657. Tiranë : Ministria e Financavet.Nr..8 fi. 90 B 116 S 300 G 53 660. .Tiranë : Bashkia e Tiranës. Drejtoria e t Ardhunavet) pa tir. Ligj doganor për kafshët e importuara.Tiranë : Shtyp "Shkolla Profesjonale In dustrore".K. 25 cm ..3 fi. . Nr.Shkodër : Shtyp shkroja "Nikaj".. nënëshkrue në Tiranë me 20 prill e 28 maj 1939-XVII.K. pa ç.V..Tiranë : Ministrija e Financave. 30 cm. Viti 1932-1933.. 18 fi.Nr. .VI. 1 fl. 1922.(Republika Shqiptare. 1925. 23 cm. 91 D 14 663. 1932. 18-3-944. Drejtorija e T Ardhunavet) patir. Për letra lojet.l me datë 23-1-1942.Nr.V. Kan hy në fiaqi: D. 5.. 71 dt... Nr. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). ... L. Ligjë mbi tatimin e t ardhunave . 19cm. Ligjë. 1940. (Shteti Shqyptar) patir. E.doganorevalutare dhe tekniko-doganore.Tiranë : Ministria e Financavet. Dekreti i Ahmet Zogut. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). . 19 cm... 1 Maj el3 Qershor 1939-XVII.. pa ç. pa ç.

. G. (Mbretnija Shqiptare.9 më 25. pa ç. . 27 e 42 D.. e Doganavet) patir. Tarifa doganore e Mbretnis Shqiptare me gjith ndryshimet deri më 31 dhjeto r 1935. me modifikimet dhe shtojcat e bamuna nga dekretet mbretnore 19 tetor 1916. .. Drejt orija e Monopolevet dhe e Tatimeve Indirekte) pa tir.. të Mbrendëshme. N.Tiranë : Ministrië e Fi nancavet. . 2 fl. pa ç. (Vlorë). 2-e të art. 23 cm. 1922. Përmban: Kadrua e personalit t administratës Qendrës [dhe prefekturave] .98 fi. N.Lista e shpenzimevet të zyravet qi mvaren nga Min. -Tiranë : Ministrija e Financave. si dhe s hkresën e Kryeministrit K. 1924. me tab. .1. 1940. 91 A90 S 42 A 19-20 669.. Kotta drejtuar Ministrisë së Financave për dijeni e veprim të l igjit të mësipërm. L. 1930. 1936. patir. 6. pa ç.. Direttore et C. 90 A 1 S 12 B 17 S 42 A 10-13.. 1959 e koordinueme me konvent at e lidhuna ndërmjet Mbretnis Italiane dhe Mbretnis Shqiptare. . e Dogan avet) patir. 22. 15 cm.65. 21 cm. pa tir.ar. patir. .. patir. 26 cm.pa ç. 90 C 2 S 9B 88 667. 88 T137 S 10R65 S 12R67 S 312 G 59 673. (Mbretnija Shqiptare.Z.7 f.-[30] fi.136 fi. Aprovue me dekret mbretnor 13 shk urt 1896.39 f.182-1 me 5. Përmban Dekretin e A.[Tiranë] : [pa em. Tarifa e tagrave doganore e shtetit shqyptar. Zogut për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji.[Tiranë] : Ministrië e Financavet. Fr. Për tre muejt e parë të v jetit 1923. (Drejtorië e Përgjith.     . 90 A 135 S 12 C 111 S 38A149 668. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Shtyp. Luarasi. 2 7 cm. 1943. .[Tiranë] : Instituti Kombëtar i Shigurimevet. Ar 13 A50 674. 1460. palos.89 C 87 666. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).. e Këshillit Kombëtar në mbledhje më 4. Rregullore për zbatimin e ligjës doganore. nënshkrue në Tiranë më 20 prill e 28 maj 1939-XVII. 1929. I.Tiranë : Ministria e Financavet.XXII + 83 f. N. pa ç. Drejtorija e t Ardhunavet) pa tir. 17 cm. Cav..50. Urdhënesaqë rregullojnë ndaijen e ndëshkimeve në të holla.8 fi. Mungojnë kopertina dhe fleta e titullit... Tabloa e barasimit të taksave pshtetun në paragr.. Teksti shqip e italisht. Nr. + VIII f... e P. [pa vt. paç.Tiranë : Shtypur në Shtypëshkronjët "Mbrothësija" isto P. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). [1923]. Titull i I-rë Shpenxime të rendshme. pa ç.shembulla. Pranue prej Këshillit Minist ruer në mbledhje Nr. Nr.Tiranë : Ministrija e Fi ancavet. 1.. me tab.. e 2 shtator 1923. 17 671. 32 cm. mësimore.. . 89 E 49 S9E 110 672. Shtojcë mbi përmirësimin e disa artikujve të tarifës doganore të vjetit 1926. 1 maj e 13 qershor 1939 dhe e aplikuëshme në tokën e Mbretnis Shqiptare në virtut të konventave në fjalë . . IV të regolamen tit të Konventionit Kryesuër të Madritit. (Unione doganale Italo-Albanese) patir. Tarifa. Tarat ligjore mbi caktimin e enëvet e të pështjellsavet.]. 461.8 fi.. II. Titulli dhe të dhënat e botimit marrë ngateksti. 2 fl. II. lidhje e veçantë. 22.Romë : Instituti Poligrafik i Shtetit. Shtypshkroja "Nikaj" (Shkodër). Nr. (Dr ejtorië e Përgjith. 21 cm.-108 fi. tab të shkëput. të botueme rispektivisht në F. 30 cm..]. 89 S 108 670. 22.

pa ç.Konstancë : "Shqipëria e re". .]. 1445. Për ratifikimin e marrëveshjes së nënëshkruar më 15. Akord mbi likuidimin e huas 26 Qershor 1931 = Accordo per la liquidazion e del prestito 26 Giugno 1931. Staderini. 90 B 53 S 55 T18. Të dhënat nga kopertina. paç.[Tiranë] : [p a em.1498. 467. 1284.19 681. [Alberti. pa ç.]. në: Hylli i dritës. 1270. Dekret .38 f. 1211. Sipas Gcizetci shqipëtare. f.VIII fi. 1 fl. 3 shih edhe: 356.Tiranë : [pa em. 88 A 88 X. 1940.Roma : Stabilime nto A. 1932. Inaugurimi i Selis së re të Bankës Kombëtare në Tiranë. .[Tiranë] : Banka Kombëtare e Shqipnis = Banca Nazionale d Albania. 816. 10 nëntor 1928. 1538. 88 E103 S 11 C51 S 54 R 81-84         .. Ar6 C 13 S 314 B 58 675. patir.8 fi. Kuteli. . Mosconi.. [1936] . 3-13. 676. patir. T. 31 cm. 30 cm.. . 1384. 1925 në mes Qeverisë shqiptare dhe grupit financiar italian. 1203. Banka Kombëtare e Shqypëniës. 1213-1217.[Tiranë] : [paem. 1166. Shtypëshkronja "Albania"(Konstanca). pa ç.. Damasso. e quajtur marrëveshje ekzekutuese e posaçme.63 fi. 1994.13 fi. Të dhënat nga teksti. Bari. 21 c m.... 1444. autori. 1202. Të dhënat e botimit marrë nga teksti. ("Shqipëria e re" ekonomike) pa tir. 20cm. pa ç. 1559. Teksti shqip dhe italisht. pa tir. [1936].13 fi. f. .52 f. Mario]. 1527. 1198.. 1260. 3. 1414. [1928]. për një hua prej 1 milion fr. Dhimitri.ari. Teksti shqip italisht.Vlonë : Shtypëshkroja e Shtetit Shqypëtar.ligjë. . 1557. patir. ..pa ç. (Me disa aneksa) / Dhimitri Pasko. Veprimtaria bankare. 1427.. patir. 1205. f. 89a D 4 679.+ hartë. %. Banka Kombëtare e Shqipnis = Banca Nazionale d Albania. i bot. të përshtatuname strukturën e zaneve rispektive të Tarifës Doganore. Pasko. 91 A51 677.. 1410-1412. Mosconi.pa ç. Roma : F. Ar 117A 17 678.. f.. 1199. 20cm.497-499.. 504-507..Shtypun në Ngrehinën Typografike "Gurakuqi" (Tiranë). a) Bankat. pa ç. 1184. Titulli marrë nga teksti. 38).19 fi. 1925. 1292.. 1383.. 88 A 76 A127 A 40 S 55 A39 682. 22 cm. 1393.. A .. Mosconi. patir. 1152. Libri u konfiskua nga qeveria e atëhershme "po prapë u futën kontrabandë mjaft k opje" (M. A[ntonio].. 642.[Tiranë] : Banka Kombëtar e e Shqipnis. 1263-126 5. Tri problema në lidhje me Bankën Kombëtare. president i Kës hillit të Administratës së Bankës Kombëtare të Shqipërisë. Durrës : Punëra Grafike "Stamles”. Të dhënat nga teksti. për inaugurimin e Selis së re në Tiranë / A. e palos. Urdhnime të nxjeruna nga ligja mbi ndryshimet tarifore zbatue më 28 mars 1936. 29 cm. Përmban edhe: E dymbëdhjetamarrëveshtje zbatuese. Vt.. Fjalim i mbajtur prej kryetarit për inaugurimin e selis së Durrësit = Discorso pronunciato dal presidente per l inaugurazione della sede di Durazzo.31 cm. nr... 1177. patir.. po aty. Fjalim i mbajtur prej kryetarit Shkëlqesis së tij Sen.. 1555. 1938. 1. 1367. . 90 D 69 81 S 6 680. 403. 1914.]. Teksti edhe italisht. 1261. 1154. Banca Nazionale d Albania. 1374. .me il.IV.

89 f. Projekt ligji mbi kreditin fondjar.200 687. 1280..48 f. M ostre ekonomike. Vt.22 f. pa ç. 23 cm. pa ç. autor: Siliqi. Tiranë Nanduer 1937 = Mostra economica.9 fl. 89 T 20 S 9G 133 S 310 G 73 X.[Pa vd. [1925]. . Zogut për zbatimin e këtij ligji. pa ç. (Kredit Fondjar i S hqipnis) pa tir.16 fi.Tiranë : Bashkija e Kryeqytetit... p a ç.00. 89 R 27 S9F27 S 10E90 S 10F43 S 56T90-93 693. Tirana Novembre 1937. patir. Ari deri më 31 marc 1930. 88 A 35 689. Sharra.23 fi.Botimi III.Tiranë : Shtypur në shtypëshkronjën "Mbrot hësi ja" Kristo P. .. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e ligjit të p             .Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombët are. Risto. Parathënie.. 691. . Ndihmat sociale.. 88 A 57 686.. Librëzë pratikore për të gjetur lehtësisht vleftën e ndryshimin të ar t e mbështeturë mbi dy thelbe / Xhelal Sharra. 30 cm. Risto.31 cm. 3.39 f. 89 C 91 684.683. 14 cm. pa ç. . Lit. 1937. Luarasi (Tiranë). patir. patir. Luarasi.. [1930]. Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo P.. Ekstratë -llogarije për ndihmat e të vobektëve të kryeqytetit. 88A 110 688. Komisioni për ndihmat e të vobektëve të kryeqytetit) patir.000 Fr.] : [Banka Kombëtare e Shqipnis = Banca Naziona le d Albania].[Tiranë] : [pa em. Pasqyrë mbi aktivitetin e Bankës Kombëtare të Shqipnis të paraqiturë në mostrën ekono e të Tiranës = Grafici sull attivita dellaBancaNazionale d Albania presentati alla m ostra economica di Tirana. 1939.... i bot. 88 A 60 690. 30 cm. .. 1275. Titulli dhe teksti shqip-italisht. Statut.] : BankaKombëtare e Shqipnis.Tiranë : Ministria e Punve Botore.20fi..]. 1927. 88 U 116 S 53 S 199.22 f. 1937. 1934...pa ç. Shoqëria Anonime me aksione me emrin Kredit Fondiar i Shqipnis. nga shënimet në libër. (Mbretnija Shqiptare) patir.il. patir.Vlorë : Librëshitja “Shpres a” Ibrahim Shyti..Tiranë : Ministria e Financave. .. pa ç. .. Statut = Statuto. () pa tir. Siliqi.20 cm. 1921.. 30 cm. E drejta kambjalore / Risto Siliqi. 19 cm.Vlorë : E boton Krist o Karbunara.. Përmban : Shënime mbi nevojën e emanacionit të ligjit mbi kreditin fondjar. 89 G 112 692... Shtypshkronja "Vlora" (Vlorë). Teksti shqip dhe italisht. pa ç.. .44 fi. Titulli në kopertinë: Banka Kombëtare e Shqipëris = Banka Nazionale d Albania.. 4. Statut = Statuto. . 1929. .[Pavd. . me qendër në T iranë. 17 cm.. 1922. Ligjë e pensioneve civile dhe ushtarake.. [1929].. .. (Republika Shqiptare.26 fi. pa ç.. ..Tiranë : [Banka Kombëtare e Shqipëris = Banka Nazionale d Albania].. Ligja e pensjoneve civile. Përmbledhje e veprimevet përgjithshme të huas 50. Xhelal. Sekcjon i Llogariës) patir. Përmban Dekretin e A.000. 22 cm. Faqja e fundit e kopertinës përmban një listë librash. Seksjoni i taksave direkte e indirekte) patir. (Mbretnija Shqyp tare. patir. 30 cm. 88A58 S9B22 685. a shih edhe: 1267-1269... pa ç. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). (Mbretnija shqiptare. 2.

. Projekt-ligjë e pensioneve civilë e ushtarakë. paç. Probleme të përgjithshme. Drejt. (Shoqnija Ndimtare e Puntoris-Shkodër ) pa tir. tab.. (ShoqnijaNdimtare e Puntoris . tab.38 bis datë 5 korrik 1934. Rregullore për zbatimin e Ligjës së pensjoneve civile më datë 28.Tiranë : Drejtorija e Përgjith. .Tiranë : Komiteti për të ndihmuar të mjeruarit nga lufta. (Vlorë). patir. 89 S 167 702. 1944. 90 B 101 S 11 E51 S 56 U 17 699. [192-].22 cm. Ar 121C 31 700..Tiranë : Koma     . 89 T 237 S 307 G 28 701. ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë). Histori e artit ushtarak. .12 fi. Datë 20. Ligji i pensioneve. Rregullore e Shoqnis Ndimtare të Puntoris.14 f. . 1935. 19 cm.. 17 fi. 17 fl. 1433. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë).. 19. 19 cm.[Tiranë] : Ministrijae Financavet. 15 cm. 703.Shkodër: ShtypshkrojaFranciskane.63fi. . "Kastrioti" (Tiranë). pa ç.Vlorë : Societa Italiana Miniere di Selenizza = Shoqnija Italiane e Minierave të Selenicës.. paç... Titulli nga kopertina..) patir.16 fi.101) patir. XI. . patir. 89 D 14 694. [1926 ]. paç. Rregullore e ShoqnisNdimtaretë Puntoris.. Titulli në kopertinë: Ligjë e rregullore mbi pensionet civile dhe ushtarake..XI. Shtyp. .16 + 15 fi.. . (Shpallë në Fletoren Zyrtare më datë 3.. 192 7.1927). 1. 16 cm.].16 fi.12 fi.. (Mbretnija Shqiptare.. 1930.Tiranë : Ministrija e Financavet.ensioneve civile e ushtarake. Shtypshkronja G. 90 B 51 698. (Republika Shqiptare. (Mbretnija Shqiptare. Të dhënat nga teksti. Projekt-ligjë e pensjoneve civil. Titulli nga kopertina. Të dhënat nga teksti. Shoqëruar me kërkesën e S. USHTRIA. Shpallë në Fletoren Z yrtare Nr. e Pensioneve. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu.Tiranë : Kryesia e Këshillit Mini struer. [pavt.. patir. 1934.. pa ç. .43 f. 23 cm.. Ndihmë vëllaznore.] .7 cm.66 fi. 1927. ..X. . 89 B 129 S9D65 S 11 C7 S 56 A 61-64 697.. paç. Ligjë e pensioneve civile dhe ushtarake.VI. 19cm. Drejtorija e Pe nsjonevet) patir. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).paç. 25 cm. Regolamento per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro = Rregul lore për sigurimin kundra gjymtymeve në punë (Përkëthim). 1923. .[Pa vd.] : [paem. 2 fl. t ArdhunavetNr. 4 shih edhe: 812. 91 B 10 S 59A 15-17 S 62 A 1-2 S 308 B 27 695. pa ç. 88 G133 S 53 R 126 X. (Mbretnija Shqiptare) patir. 89 D 2 S 12 D 77 696.Shkodër : [Shtypshkroja Francis kane]. . Parathënie. .. paç. Shtëpija boto njëse "Kristo Luarasi". Direttore & C.. ..Shkodër) patir.Starovës për këtë projekt-ligj. 1927. Historija politike-ushtarake (prej vjetit 1815 deri 1918).

[80 f.Themelimin e Entit Kombtar "Djelmnija Shqiptare". Vivaldi. autor: Vivaldi.. e palos.nda e Mbrojtjes Kombtare.. në shqip prej Llambi Gjoni. 707. ...Tiranë : Shty pshkronjaUshtarake.-O   . . Ar 123 B 43 708. Istituzione dell Ente Nazionale Gioventu Albanese. . Tipografia Militare (Tiranë).M.. 19 cm. Botuarë në fletoren Zyrtare Nr. formimin.143 f. 1933. 3. Publicati nella Gazzetta Ufficiale N.. Shtypshkronja Ushtarake (Tiranë).]. a) Probleme të përgjithshme të ushtrisë shqiptare. 2.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombt are.. A ricordo della Celebrazione del XIII annuale della festa del Corpo di A mministrazione Militare in Albania = Në kujtim të Celebrazionit të XIII vjetorit të festës të Trupit Administratës Ushtarake në Shqipni 18 febbraio-shkurt.... pa ç. 2.. 38 fl. patir. Vepra të konsultueme. Teksti shqip e italisht.65 f. 16 cm. [plotësuar me dorë fir. paç. 23 cm. 25 cm. formazione. autor: Çetta. f. 3 .. . pa ç. 1930. Histori e artit ushtarak shqiptar. Manual bisedimi mbi landë ushtarake shqip-italisht-jugosllavisht.. Parathënie. . patir. 1967. Dy fjalë lexuesit.Tiranë : [Shtypshkronja "Tirana"|. 88 b E 48 S 54 S 139-141 S 55 R75 S 300 G 47 710. 1931. pa ç. Luarasi (Tiranë). 89 T \21 S 10R20 706.35 bis. .. Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo P.. Dekretue prej N. Ushtria shqiptare. 3205.. Përmban: Indeksi i figuravet. 89 T 440 S 28 T 73-75 S 64 S 159 708/1. Ushtarake. 4.46 fi. 36 fi. pa ç.VI+422 fi.. Historija politike-ushtarake (Skica). funkcionimin dhe thinjen e Miliciës Paraushtarake. il Re degli Albanesi il 6 Giugno 1930... ari 3]. Lazër. Organizzazione e funzionamento dei Corsi Premilitari. (Regno di Albania) patir. paç. Zyra Kontabilitetit e Reviz ionit.paç. 88 A 201 704.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombëtare. . Tij Mbretit me datë 6 Qershor 1930. funksionimin dhe thirien e Milicis Paraushtarake. 1 shihedhe: 1119. përkthyem p rej italishtes nga Lazër Çetta-shef Seksjoni në Ministrin e Arsimit. pa tir. ShtypshkroniaUshtarake (Tiranë). Aprovuar nga General Xh. Themelimin e Entit Kombtar "Djelmnija Shqiptare" 2.0rganizimin dhe funkcionimin e stërvitjevet Paraushtarake.. 63 S 88 C 15 XI. patir. Araniti.. skicatë palos. Libri i kushtohet ushtrisë shqiptare nga Gjeneral Alberto Pariani. formimin. Decreti = Legge per 1.Tiranë : Comando Superiore Truppe Albania. Çels për përdorimin e kodeve penale edhe të procedurës P. 16 cm. 23 cm. Një kapitull për historinë ush tarake shqiptare deri në kohën e Skënderbeut.Tiranë : Kryesia e Këshillit Ministruer. autor: Erebara. 19cm .Themelimin. 1940 / përkth. Dekret-ligjet për 1. 2. 2 fl. 25 cm. Përmbledhje historije ushtarake / Raoul Vivaldi. pa tir.. 1933. Ar115 B 93 709. 1930. Decretati da S. (Mbretnija Shqiptare) patir. Ali. 1940. pa ç. 1935. . Ufficio di Contabi lita e Revisione = Komanda Eprore e Trupave Shqipni.. Themelimin.. Costituzione.20 fl.. funzionamento e chiamate della Milizia Premili tare. 1 fl. M . 1935. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). p alos. Raoul.257 fi. Ar 116A44 705. Parathënie.Ricci. të palos. 3. 3 5 bis del 6 Giugno 1930. Dekret-ligjet për 1. 3. (Mbretnija Shqiptare) patir..Firenze : Tipog rafla M. Datë 6 qershor 1 930. 88 D 10 S9D8 S 57 A 61. Raoul.

91 B 79 717. .. 90 B 33 S 102 E 24 712. . [Hermann]. . Ar 122G 18 718. (Mbretnija Shqiptare) patir. 16 cm. 16 cm. të daktilografuara.19 fi. Dekret ligjë mbi rregullimin e ushtrisë kombëtare. . . Në titull:. 88 C60 716.VI. 1 fl.. 32 cm. e palos. pa ç.Patirotike. Kurse perfekcjonimi. . [1932]. Ar 5 G 18 s310G84 719. 14 cm. tab. Shtypshkronja "Mbrothësija" K..Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. Luarasi. 1931..Luarasi (Tiranë)..Tiranë : Shtëp ja e Oficerave të Tiranës.. Prova dhe pr ograme të provimit.-1 9 f.Tiranë : Komanda e Mbroj tjes Kombëtare.kuadro të gradimit. paç. 1938. Baron Kirchner në Kursin e Perfekcjonimit t Oficerave në vj.13 fi. (Mbretnija Shqiptare) patir. patir.30 qershuer 1931.40 d. pa ç. 1938. .219 fi. pa ç. pa ç...1930.. Mbrothësija" Kristo P.. Shtyp. 27 cm. pa ç. i bot.Tiranë : Shtypur në Shtypshkronjët "Mbrothësia" Kristo P. 1932. Rreziku aero-kimik / Sinan Imami. Dispozita për funksionimin provizor të Shtëpis Oficeravet në Tiranë. pa ç.Tiranë : Shkolla e Aspirantavet. 1937. pa ç. Kodi penal ushtarak për kohë paqi.. patir.. Botue në Fletoren Zyrtare Nr.. 88 D 72 S 12C37 721. . 1930. . pa ç. 1931.M. 1932. Zyra e stërvitjes.Tiranë : Komanda Rojës M bretnore të Kufinit... il.Tiranë : Komandae Bataljon it Dajt.. . 1937-38 / Kirchner..6... pa ç. Shtypshkronja Ushtarake (Tiranë). Instrukcione morale edhe argumentapatriotike. Zhvillue prej Nënkolo nelit Sht.30 fi. Libri i 1-rë. (Mbretnija Shqiptare) patir.     . pa ç. 20 cm. Doke luftet.23 cm.. 22 cm.. Shtyp.9 f. Tij Mbr etit Shqiptarëve me d. 35 bis d.pa ÇShtypshkroja "Nikaj" (Tiranë)..]. (Mbretnija Shqiptare) patir. Gradimi i oficerave.. Luarasi (Tiranë). ShtypshkroiaKristo P. Kirchner... Titulli në kopertinë: Procedura dhe kodi penal ushtarak për kohë paqi.79 fl.. (Mbretnia Shqiptare) patir.patir.15 fi. ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë).(Ushtrija Shqiptare) patir. Përmban Dekretin e Mbretit Zog. Shpallun në Fletoren Zyrtare Nr.. . Sinan.[Tiranë] : [pa em. Gjeografi ushtarake e Shqipnis.P. .rganizimin dhe funksionimin e stërvitjeve paraustarake. .(Mbretnija Shqipt are) patir.. Luarasi. Vt. 17 cm.. 22 cm. 1930..Tiranë : Shkolla e Nxanës Oficerave Plotsimi. 22 cm.16 f.. 89 S 157 S310G9 713. nga autografi. (Mbret nija Shqiptare) pa tir.. Instrukcione mbi korrispondencën zyrtare.34 fi. Dekretue prej L. 91 A26 720. 6 qershor 1 930. Ushtarake (Tiranë).. (Mbretnija Shqiptare) patir.20 cm. 1931.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. 90 B 40 714. 12 fl. ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë). Instrukcjone mbi shërbimin e informatave ushtarake.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare.48 fi. 1930. ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë). Kodi penal ushtarak.Tiranë : Komanda e Trupit Rojes Mbretnore Kufinit. Madh. Imami. 89 D 45 S 12 C 113 715.37 f.. Zyra e I-rë. 88 A 149 S 42 A 14-16 711. Fajet dhe ndëshkimet përgjithësisht ..

90-91 725. patir. patir. Shtyp. 40 d.paç.15 fi. 90 B 115 S 12 D 140 S56S8 729. mbi gjendjen e nënoficeravet dhe graduatëvet t ushtris.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombëtare. Komunikatë e Jashtëzakonëshme mbi Veprimet e Divizionit të Parë. 1927. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu.. . (Vdekje fas hizmit-Liri popullit) pa tir. Të dhënat nga kopertina. 22 cm.. të Shtyp. pa ç. 1940. pa ç. 20 cm. Përmban Dekretin e A.. Ar25 A99 A1 9 G 12 724. 23 cm..Ti ranë : Tip. Parimet themeltare të dirigjimit të luftës / Major Sami Koka. ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë).Tiranë : Ministrija e Luftës.Vt.34 fi. Botim nën kujdesjen e Drejtoris së Përgjithëshme të Shtypit. pa tir.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. 28 cm. e Turiz. (Mbretnija Shqiptare) patir.. Të dhënat nga kopertina.e palos. 90 C13 S 12 B 99 726. kompletimin dhe gradimin e oficerave..1 fl..].. 89 C 141 S 12 C 62 S 314 B 63 730... paç.72 fi. e fundit e kopertinës. 20 cm. 88 D 143 727. 55 cm. (Republika S hqiptare) pa tir. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji ... Fotokopje. Shtypshkronja Ushtarake (Tiranë). 4 qershuer 1937) . Ligjë mbi kompletimin e trupit t oficeravet e mbi gradimin e oficerave e t aspirantave. Ligja e rekrutimit.. 22 cm. Shtati Madhuer Sekc. Botimet e Drejt. Ligjë mbi gjendjen e oficeravet të fuqivet t armatosuna. Armate..-17 fi. Ushtarake (Tiranë).l. kompletimin dhe gradimin e nënofic erave dhe graduatëve t ushtrisë. Përgj. f..23 cm. Kuptimi i luftës dhe ligja e mobilizimit civil. 1923.pa ç. 88 S 151 S 64 S 163 722. 89 S 144 S 310 G 82 728.14 f... Ligjë mbi organizimin e fuqivet armate. pa ÇShtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo Luarasi (Tiranë). 1937. pa ç.. (Radhuer i Luftës No.14 fi. . pa ç. 1944. Koka. mbi rekrutimin.13 fi. 90 A 8 S 9B 62 S 59 A 29-32. Sami. mbi gjendjen e oficerave të fuqive të armatosuna.13 f.. 88. 1929. Shtabi i Divizion it të Parë komunikon.. ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë). 1937. në kopertinë: 1932.(Mbretnija Shqiptare) pa t ir. .. "Tirana".. Përmban: Dekretin e Ahmet Zogut. 1934. -Tir anë : Shtypshkronja Ushtarake. . F.[Tiranë] : [pa em. Ligjë mbi rekrutimin.Tiranë : Komanda e P.2. Propagandës e Turizmit) patir. Zogut për zbatimin e këtij ligji. patir. (Të gjith të shpallun në Fletoren Zyrtare Nr... 17 cm.Tiranë : Komanda e Mprojtjes Kombt are. Përmban Dekretin e mbretit Zog për aprovimin dhe zbatimin e ligjit mbi gjend jen e oficerave të Fuqive të armatosura. . Të shpjeguara popullit.. 1932. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). Prop. Ligja për martesën e oficerve që ndodhen në shërbim të përhershëm të fuqive armate. në : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. i bot. pa ç. 88 C 11 723. 89 R 45           . .

Ligji i rekrutimit dhe rregulloija për aplikimin e ligjit. Më datë 1 kallnduer 1934.. 19 cm.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. Lista e shkallëzimit t oficerave në shërbim të përhershëm (me datë 1 kallnduer 1937).. Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo P. 24 cm. iranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare.. Mbledhje qarkoresh në fuqi me karaktertë qëndrueshëm. 88 R 53 S 10F76 S 56 U 13 734. Fashikul li II) pa tir.Tiranë : Komand a e Mbrojtjes Kombtare. 89 B 76 740.. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. 17 cm. (Me datë 1 qershuer 1938). pa ç. Tiranë 1931.... 90 C34 739. pa ç. pa ç. ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë). Ushtarake (Tiranë). Tiranë 1930. Mbledhje qarkoresh në fuqi me karakter të qëndrushëm. pa ç. 1 fl. pa ç. 88 R 54 S 57 R 139-140 733.. Luarasi (Tiranë). pa ç..41 data 27 Maj 1927).. 88 B 90 738. 88 Ef102 735.117 + 5 fi. 23 cm. Përmban Dekretin e A. 1937.. Ligji i rekrutimit dhe rregullorja për aplikimin e ligjit. portr . Lista e shkallëzimit t oficerave në shërbim të përhershëm. Armate.Tiranë : Komand a e Mbrojtjes Kombtare.365 fi. 1 fl. 1939. Shtyp.7 f. 1928. Kjo listë asht e përditsuëm eri më 1 prill 1933. anë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. Ligjë ushtarake Nr. 18 cm. pa ç.Tiranë : Komanda e Përgjith. 1938. ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë). 22 cm. 27 cm.94 f. Shtypshkronja Ushtarake (Tiranë). e Armës së Gjindarmërisë Mbretnore. . 1929.90 fi.-76 fi. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). 1927. . Zogut për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji. pa ç. pa ç. . ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë). (Mbretnija Shqiptare) patir. me tab.. 23 cm. .me tab. pa ç. (Me datë 15 majë 1932). .. Adjut nturaMadhore. 90 C 49 737.. Luarasi (Tiranë).. ... 1 fl. .S56S 10 731. e Fuqive Armate.... (Mbretnija Shqiptare) patir. "Mbrothësia" Kristo P. 1936.. 24 cm.. 1932... Shtyp.85 fi. (Mbretnija Shqiptare) pa tir.Tiranë : Komand a e Mbrojtjes Kombtare.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. 4...27 f. (Mbr etnija Shqiptare) pa tir. (Mbretnija Shqiptare. Çpallun në fletoren zyrtare Nr. 1933.90 f. portr. pa ç.. . Lista e shkallëzimit t oficerave në shërbim të përhershëm.105 f. 90 A 24 S9B52 742. 1930. 88 C 40 741. 89 S 61 S 11 G 135 S 310 G 74 732. (Me datë 1 Prill 1939). 1934.Tiranë : Komand a e P. (Mbretnija Shqiptare) pa tir.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. portr.F. (Mbretnija Shqiptare) pa tir.. tab. Ligjë i gradimit të graduatvet. ... (Re publika Shqiptare) pa tir. Lista e shkallëzimit t oficerave në shërbim të përhershëm.88 fi. Shtypshkroja "Diellr’ (Tiranë). 1 fl. Shtypshkronja Ushtarake (Tiranë). Lista e shkallëzimit t oficerave në shërbim të përhershëm (me datë 1 kallnduer 1936).               . . . 23 cm.87 fi. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. Lista e shkallëzimit t oficerave në shërbim të përhershëm. 91 B 76 736. (Mbretnija Shqiptare) pa tir.Tiranë : Komanda P.. Lista e shkallzimit t oficerave në shërbim të përhershëm... . 1932. 24 cm..portr. Shtypshkronja "Nikaj" (Tiranë)... 24 cm..Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. pa ç.

. Ar 5 C 62 S 56 A 147-148 S 87 A 44-45. (Mbretnija Shqiptare) patir.Tiranë : Komanda e Shkollës Nxanës Oficera Plotsimit.-45 f. 91 B 44 Ar 5 C 62 S 313 B54 746. Mbledhje qarkoresh në fuqi me karakter të qëndrueshëm. në kopertinë: 1936. 1933. (Prej 1 kallnor deri me 31 mars 1931). 1 fi. 90A81 749.(Ushtrija Shqiptare ) pa tir. pa ç.. Mbledhje qarkoresh në fuqi me karakter të qëndrushëm.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare..... pa ç. Ar 5 C 62 përmban të katër tremujorët të lidhur së bashku... 24 cm. Shtypshkronja "Nikaj" (Tiranë). Shtëpi ja Botonjëse "Kristo Luarasi".. Organika. . pa ç. (Prej 1 tetor deri më 31 dhetor 1931).. Organikë ushtarake. . Ar6C 18 S 87A74 747. Mbledhje qarkoresh në fuqi me karakter të qëndrueshëm..99 f. 1931. pa ç. Shtyp..22cm.. pa ç. Shtypshkronja "Nikaj" (Tiranë). 89a D 11 752.139-205 fi. 1 tetor-31 dhetor 193 1). Shtypshkronja "Nikaj" (Tiranë). Shtypshkronja "Nikaj" (Tiranë). e palos. Mësime mbi gjeografmë ushtarake. 1933. Ar 5 C 62 S 87A46 745. 1933.62 fi. 24 cm.. Mbledhje qarkoresh në fuqi me karakter të qëndrushëm.Komanda e Mbrojtjes Kombtare) patir. (Mbre tnija Shqiptare) pa tir. Shtypshkronja Ushtarake (Tiranë).67-133 f. pa ç. 20 cm...295 fi....211-295 fi. (Mbretnija Sh qiptare) pa tir.90A53 743.(Prej 1 korrik deri me 30 shtator 1931).(Prej 1 kallnor deri më 3 mar s 1931..Tiranë : Shkolla e Perfekcjonimit t Oficera vet.Tiranë : Shkolla e Perfekcjonimit t Oficeravet. . (Mbretnija Shqiptare. (Prej 1 kallnduer e deri më 31 dhetuer 1935). . Parathënie..88 fi.45 fi. pa ç. 1933.Luarasi. Shtypshkroja "Shkodra" (Tiranë). 1931. 1 prill-30 qershor 1931. (Mb retnija Shqiptare) pa tir. "Mbrothësija" Kristo P. 1 korrik-30 shtator 1931. Shtypshkronja "Nikaj" (Tiranë).Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. Mbititulli nga kopertina.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombëtare.Tiranë : . .. 88 D 97 S 12C36 751. 89 E 132 750. 1933. e palos. Titulli në kopertinë: Mësime mbi organikë. 75 748. Mbledhje qarkoresh në fuqi me karakter të qëndrushëm (prej 1 prillë deri me 30 qer shor 1931).. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). Ar 5 C 5 S 64 A 69 744. i bot. Mbledhje qarkoresh në fuqi me karakter të qëndrueshëm. 24 cm.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare.. . (Mbretnija Shqiptare) patir. Komanda e Mbrojtjes Kombtare. pa ç.. 1935.. pa ç.. 24 cm. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. -Tiranë : ShkollaeNxanës OficeraPlotsimi. 1935.. . 89 C 127       . Organizatat e Djelmënisë.101 f..pa ç.( Mbretnija Shqiptare) pa tir... 24 cm. Vt.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. 23 cm. Për kursin specjal të Kryetarve dhe të Sekretarve të Komun ave.24 cm.. (Mbretnija Shqip tare) pa tir.. . 1 fl. 1931. 23 cm..

.(Regno d Albania). Regullimi.18 f. 1923. 18 c m. 1935. .Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj”.. rekrutimi dhe mobilizimi i fuqive armate. 90 B 149 S 11 E 115 763. pa ç. 1932. Procedura dhe kodi penal ushtarak për kohë paqi. paç. pa ç. 17 cm. 1932). Përmban dekretin e Ahmet Zogut për aprovimin dhe zbatimin e Procedurës dhe kod it penal.18 fi. Regolamento d ammnistrazione dell Ente Nazionale Gioventu Albanese. D. Ar 117 a 21 760..Tiranë : Ente Nazionale "Giovcntu Albanese". Programa e edukatës fizike dhe dekret-ligjët mbi Krijimin e "Entit Komtar Dj elmnija Shqiptare" e mbi istrukcjonet paraushtarake.1.. 1933. pa ç.28 cm. 88 SBO S 64 S 153 757.. patir. 18.V.. Shpallun me Fletoren Zyrtar e Nr. pa ç.18. 1932.28. 108-109 d. Djelmnija Shqi ptare. App rovato con Decreto Reale dell 8 Settembre 1930.1 lf...[Tiranë] : Ente Nazionale "Giovcntu Albanese"’. Të dhënat e botimit marrë nga nëntitulli.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombëtare.V. . 17 cm. Shënjime mbi organizimin e kombit për luftë / Prenk Parvizi... Për formimin e ri të ligjit të rekrutimit. 1921. Përmbledhjae dispozitave legjislative që i përkasin Entit Kombëtar "Djelmënija Shq iptare".. 1929. Raport justifikues.[Pa vd. Shtypëshkronja "Tirana" (Tiranë). Ar121C 26 84 D 85 762. 22-29 Nanduër të vjetit 1928.]. [1930].Tiranë : Shkolla e           ..S 10D35 753.8 fi. .. Programi i ushtërimit rekrutave për gjasht javë. . Tiranë : Shtypshkronja Ushtarake.. 21 cm. Titulli nga kopertina. Ministrija e Arsimit.18 f.. 29 cm.. 59 del 24 Settembre 1930. 89 B 55 754. (Regno di Albania) pa tir. Pervizi. 1932. .23 f.. pa ti r.29 f. Përmban dekretet e Ahmet Zogut për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji. Raccolta delle disposizioni legislative riguardanti l Ente Nazionale "Gi oventu Albanese". Vendi i botimit marrë nga teksti. 19 cm. Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo P. Teksti italisht. Vendi i botimit marrë nga teksti. Të dhënat nga teksti. Teksti italisht.... . 89 G 184 761.. patir. . pa ç. .26 cm. ..Tiranë : Ministria e Luftës.] . [pavt. 88 S 114 759. Ar 120 G 42 756. ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë).(Shpallun në Fletoren Zyrtare Nr. pa tir.. Procedura dhe kodi penal ushtarak për kohë paqi.191 fi. të botueme në Fletoren Zyrtare ndër Nr. pa ç.1932. pa ç. Shtypshkronja "Diellr’ (Tiranë). (Shteti Shqiptar) patir.. Inspektor ija Qendrore e Edukatës Fizike) patir. Regullamenti i rekrutimit.. Pubblicato nella Gazzetta Uffic iale N. 89A53 S 9B 91 S 27 A 110-113 758.(Mbretnija Shqiptare.Tiranë : Komandae Mbrojtjes Kombtare.230 fi.. 88 A 145 755. Prenk. 24 cm. patir.. Luarasi (Tiranë). (Mbretnija Shqiptare) patir.[Tiranë] : Enti Kombëtar "Djelmënija Shqiptare". paç. paç.(Mbretnia Shqiptare) patir. Përmban edhe Dekretin e Ahmet Zogut.14 fi.. 16 cm.bis d.923 që ishte në fuqi".] : [p a em. "Përmirësim i ligjit provizor prej datës 31.. 28 bis.Tiranë : Enti Komtar..

18 cm..Tiranë : Enti Kombtar "Djelmnia shqiptare". 88 R 45 S 11 E91 S 54 S 109 S314G5 769. Shtyp. .308 fi. Pjesa e parë.. Armate. me nota muzikore. Parathënie. pa ç. 1930. 17 cm.. pa ç. 19 cm. (Mbretnija Shqiptare) patir. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).. 23 cm.82 f.-24 fi. Dekretu e prej L.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. Peppo et Marko (Korçë). Shtypshkronja "Vlora" Cav.9..Tiranë : Komanda e P. 88 G 118 S 11 E91 S 314 G 16 768.. 23 cm. Shtyp. (Me pëijashtimin e Gjenda rmëris)...+89 fi. Shërbime fushate. Regulloija e instrukcjonit. . Shtyp. (Mbretnija Shqiptare. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). paç. Regulloija e shërbimit të mbrendshëm për armët e ndryshme. me tab. paç. patir. me nota muzikore. 9-10. 47 fi..-XL f.[Tiranë] : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. . F. 1927. 1 fl. Direttore et C. 88 S\25 771. e palos.. -88T157pa kopertinë dhe ballinë. pa tir...Armate. Pjesa e dytë. 1931.. 88 T 157 S 310 G 76 766... 15 cm.Nxanës Oficerave Plotsimit... Shtypshkronja Cav. (Me pëijashtimin e Gjenda rmëris). me il.104 f. Botue në fletoren Zyrtare Nr. Regullorja e shërbimit të mbrendshëm për armët e ndryshme. 1927. e palos. 19 cm. 91 B 43 S9C53 S41A16 S 307 B 44 765.[Tiranë] : Komanda e M brojtjes Kombtare.. 88 S”l3 773. Regulloija e disiplinës ushtarake për fuqinat armate. 1930...Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombëtare.45 fi.F. 1929. (Mbretnija Shqiptare) patir... 1931.Tiranë : Komanda e P. Përmban aprovimin e rregullores së uniformës nga mbreti A. Regulloija e uniformës s ushtris e gjendarmëris shqiptare.Tiranë : Komanda e P. Shërbime të mbrendshme.(Republika Shqiptare) patir.11 f. Regulloija e Shërbimit të Mbrendshëm për armët e ndryshme. pa ç.. F.M. Armate. paç. pa ç. 28 mars 1931.(Ushtria Shqiptare).. 1 fl. Shtypje e dytë. Aprovuar nga Zog I. 1928. "Mbrothësija" Kristo P. 17 cm. Tij Mbretit më 8 shtator 1930. pa ç.143 fi. pa ç. 1930. . Luarasi (Tiranë). 1929. 89 R 210 S 53 S 5 767. Parathënie. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). 1 7 cm. . pa tir. pa ç. .... (Mbretnija Shqiptare) patir. f.. Zogu. "Mbrothësija" Kristo P. (Republika Shqiptare) pa tir. (Mbretnia Shqiptare) patir.Tiranë : ShtypshkrojaNikaj.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare.92 fi. 88 S192 S 53 S 143 770.192 f. 17 cm. 89 S 166 S53 S 11 772. 90 B 125   . (Mbret nia Shqiptare). 1928. . 19 cm. Projekt. (Me përjashtimin e Gjenda rmëris). (Vlorë). 59 d. (Republika Shqi ptare) pa tir. G. Regulloija e uniformës. Regulloija e shërbimevet në ushtrien shqiptare. Regulloija e shërbimevet në ushtrien shqiptare. ...) patir. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë)... Direttore et C. Pjesa me notat muzikore është shtypur në shtypshkronjën "Vlora". 89 C 237 764.-79 fi. (Tiranë). .. pa ç. Regulloria administrative e Entit Kombtar "Djelmnija Shqiptare". 1931. Luarasi (Tiranë). 24. Projekt. . . G.

1924.l) patir.. Përmban aprovimin e kësaj rregulloreje nga Ahmet Zogu. Shtypshkronja Ushtarake (Tiranë)..23 cm. paç. pa ç. lidhur me ndryshimet dhe sht ojcat në regulloren e uniformave. Shënime ndriçuese mbi dispozitat që regullojnë aktivitetin e reparteve kuadro..51 f. G. (Në bazë të Nenit jit mbi gjendjen e officerave 1922).Tiranë : Shkolla e Perfekcjonimi t t Oficerave. (Mbretnija Shqiptare) patir. Rregulloija e lejevet. të palos....Tiranë : Komanda e Mprojtjes Kombtare . Rregulloija e instruksjonit. Rregulloija e lejevet. pa ç. . pa ç. të palos.. (Mbretnija Shqiptare) patir. Shtypshkronja Cav.. (Mbretnija Shqiptare) patir. Përmban: Qarkore e Komandës së Mbrojtjes Kombëtare.24 f. 1931. .68 f. Se       . (Vlorë).Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtar e.. 1931.. Seri e I-rë e shtimeve ose ndryshimeve që do t i sillen regullores së uniformës.. Shtypshkroja “Diellr’ (Tiranë)...Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj". Tiranë : Komandae Mbrojtjes Kombtare..paç. 1934 . .. Shtypshkronja Cav. Regulloija mbi koncedimin e ordinancavet. 90 D103 784....32 fi .31 f.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes K ombtare.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare.. "Bashkimi" (Tiranë). i bot. Rregulloijae Uniformës.23 cm. 1921.. të panumëruara. 89 D 44 777. 17 cm. (Nr. 15 cm.Tiranë : Shkolla e Nxansavet Nëno ficerave.. pa ç. Direttore e C. Botime 1932. 19 cm. 1938. Rregullorja e nderimit e e paradës. "Mbrothësija" Kristo P.Tiranë : Ministri e Luftës. Rregullore provizore e shërbimit mbrendshëm. (Mbretnija Shqiptare) patir. -Përmban aprovimin e rregullores nga mbreti Ahmet Zogu. 18 cm. (Vlorë). Shtyp. Rregullore mbi procedurën për të ndjekë në Këshillat e disiplinës. 1930..(Mbretnija Shqiptare) patir.. . 1929.. 20 cm. Të dhënat e plota nga kopertina.Tiranë : Komandae Mbrojtjes Kombëtare.. 88 S 70 S 12 R 9 780. Shtyp. 91 B 81 786. Shtypshkronjaushtarake (Tiranë). Mbrothësija" Kristo P. Rregulloija e lejeve [Në ushtri]..21 fi.. .Vlorë : Shtyp. .Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. Shtyp. ngateksti.. 17 cm. Vt. 6 fl. Luarasi (Tiranë). Rregullore mbi funksionimin e gjyqeve ushtarake.. pa ç. 3 fl.11 fi.Luarasi (Tiranë).2 3 f.. 1 7 cm. Botim 1930. 89 E212 778.. . paç. 89 S 178 783. Shënime historijet ushtarake të përgjithshme...Tiranë : Komanda e Përgji thëshme e Ushtrisë Nacional Çlirimtare Shqiptare. Direttore et C. 90 B 237 785. . il.774...Luarasi (Tiranë). Direttore et C.il.32 fi. 70 fl.. paç. Të dhënat nga kopertina. pa tir. Shtyp. "Mbrothësia" Kristo P. 21 cm. 20 cm. 1944. 1932.. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). (Botim 1929). 4 fl. (Mbretnija Shqiptare) patir. paç. . . 19 cm. .15 fi. paç.. patir. (Mbretnija Shqiptare) patir. 1934.32 f. 89 R 263 779. 89 S 36 781. 88 E179 776. 18 cm. (Mbretnija Shqiptare. G. Cav.. 1936.. Shta t Madhnorija. 1930. 3 fl. ... pa ç.14 fi. patir.. 89 R 178 775. 89 R 173 782.G. të palos.+ 10 f.. pa tir..113 f.

Zyrës II Stërvitjes) pa tir. . Vitelli. 89 A88 S 39 A 12 789. Pjes a e III.. (Tiranë). 1932..Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg". Shtypshkronja "Vlora" Cav. pa ç. 16 cm. 88 R 159 S 11 G24 S 53 T35-37. Intendanca e Përgjithëshme. 3690. Shtypshkronja Ushtarake (Tiranë). Administrim e kontabilitetet i reparteve të Fuqivet Armate. 1612. Luarasi (Tiranë).. Parathënie. 2. "Mbrothësia" Kristo P. 89 G 59 S 10 F 15 S 55 R121 795. 88 G21 S 54T152 793. . paç. të palos.. paç. pa ç.pa ç.Ti ranë : Komanda e Mbrojtjes Kombëtare. (Mbretnija Shqiptare) patir. 89 D130 788. .13 fi . e palos. Dispozitatë ndryshme mbi administrimin e kontabilitetin e repartevet.. 794. 1928. -Par athënie. (Mbretnia Shqiptare) patir. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). Kristo P. 22 cm..kc. Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P. f.. 31 cm. 1930. Administracion e kontabilitet ushtarake. 88 B 111 S 42 A 23 S 12 C 22 790. Shtyp. . Seks. pa ç. 0257 2. Të dhënat nga kopertina.52 fi. -995 f i.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare.-XIV+ III +1022 fi. pa ç. 1935. 1932.. (Mbretnija Shqiptare) patir..56 fi. Vitelli. 7 S 55 R85 796. (Mbretnija Shqiptare) patir. 1 fl.48 fi. Shtypshkronja Ushtarake (Tiranë).. Thezatë organikës.. autor: Vitelli. (Republika Shqi   .Tipografia "Stamlcs" (Durrës).[Tiranë] : Komanda e Mbrojtjes Kombëtare.38 fi. pa ç.. Tiranë : Komanda e P. 1944. 1931. "Mbrothësija" Kristo P. G. shëndetësore të ushtrisë shqiptare... Luarasi (Tiranë). 89 T 5 792. 19 cm.80 fi. pa ç... .Tiranë : Komanda e Shkollës Perfekcjonimit. 1931.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombëtare.. financiare.23 cm. Udhëheqsja e nënoficerit.. 89a C 9 791.. 89 C34 S 33 A67 787... I-XIV. 2 fl. a shih edhe: 486.30 fi. Direttore et C. Shtypshkroja "Shkodra" (Tiranë). Regulla për mir-sjellje / G. (Shteti Shqiptar) pa tir.. . .II.. Litho.(Mbretnija Shqiptare.. Shtyp. 20 cm. Qarkore Nr.70 f .Tiranë : Komanda e Fuqive Armate. Udhëheqsja e nënoficerit. (Mbretnia Shqiptare) patir. 1932. 20 cm.-23 fi.II. paç.Tiranë : Shkolla e Nxansave Oficera Plotësimi. 88 F183 S 11 F 165 S53U6. Terminollogji ushtarake. Përmban: "Hymni i Djelmënis Shqiptare" me vargje të Hil Mosit.Tiranë : Shkolla Mbretnore Ushtarake. .. (Republika Shqiptare) pa tir. Shtat Madhoris.Luarasi (Tiranë). e Fuqive Armate. 19 cm. G. . Shtyp. Shënime organiket ushtarake. 20 cm. 1933. Luarasi (Tiranë). Dispozita të ndryshme mbi administrimin e kontabilitetit e repartvet. 1928.Tiranë : Shkolla e Perfekcionim it t Oficeravet. b) Probleme ekonomike... pa ç. -Tiranë : më 15-6-1930) patir. Giuseppe.. 103 797. Pjesa e II. 17 cm. 17 cm. 89 T 23 S 53 S 38-40 XI.. (Ushtrija Shqiptare) patir. . pa tir. Shërbim i rojes.

88 R 61 798. 88 D 99 S 12 B 142 S43A19 S 87 C 17 800. 1933. Mbrothësija" Kristo P. 88° F 93 803. Intendanca e Përgjithëshme. Kontratë e fomiturës t ushqimit për Spitale e Shkolla Ushtarake. Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo P.24 fi. Intendenca e përgjithshme. Intendanca e Përgjithëshme.Tiranë :..79 fi. Luarasi (Tiranë).79 fi.Kristo P. 10.) pa tir. Armate. 1933.75 fi. Parathënie.. Mbrothësija" Kristo P. 19 cm.. . 90 B 242 S 310 G 77 804. Qamil. . 22 cm..) patir..10. Hygjeni ushtarake. Ushtrime aiatë stërvities ushtarke.. 1932. Ushtërimet e syvet / Qamil Elbasani. . Qamil.. Përmban edhe Fletë shërbimi Nr. (Mbretnija Shqiptare) patir. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë).. F. 90 B 171 806. Ar 13 A23 805. ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë). Instrukcjon mbi përdorimin e modelarvet administrativo-kontabile. [192-]. 1933.47 fi. .. 20 cm..Konstancë : Shtypëshkr onjë.F. Mungojnë kopertina dhe fleta e titullit.. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). Shtyp.pa ç. . Instrukcion për veprimin e shërbimit intendancier në ushtriën-shqiptare. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). Hygjeni ushtarak. pa ç.. Të dhënat nga teksti. 90 A 152 808. autor: Elbasani.[Tiranë] : Shkolla e Nxanës Oficerave Plotsimi. (Mbretnija Shqiptare) pa tir.24 f. 90 B 47 S 12D58 807. paç. pa ç.126 fi. pa tir. Shtyp. 88 b D 29 801. Për ushqimin e kafshëve të ushtrisë tokësore e detare.ptare) pa tir. Luarasi (Tiranë). 17 cm.. Koha e paqes. 16 gusht 1932.... . Intendancë e Përgjithshme. 89 D 22 802. (Mbretnija Shqiptare) patir..Armate.36 fi. me ta b. pa ç.Luarasi (Tiranë). Intendanca e Përgjithshme. 15 cm. Qind. (Republika Shqipta re.Tiranë : Koma nda e Mbrojtjes Kombëtare.. . 22 cm. 4 f.32 fi. (me tekst e fl. (Ushtrija Shqiptare) patir. 1. 1928. . paç. paç. Instrukcjon mbi funkcjonimin e bukëpjekjes ushtarake. 1936... N r.Tiranë : Komanda e M brojtjes Kombëtare. (Mbretnija Shqiptare) p atir. Shtypshkronja Ushtarake (Tiranë).-51 fi. (Biblioteka Albania. 23 cm. Intendanca e Përgjithëshme. patir.. (Mbretnija Shqiptare) pa ti           .Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. . Konditat e përgjithshme për sende ushqimore t ushtris. 88 S 202 S 9R45 S 10R54 S 307G 18 799.Tiranë : Komanda e P.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. pa ç. 17 cm.. . Elbasani. Araniti. . Kontratë për fomiturën e ushqimeve të gamizonit. Kontratë e fomiturës t ushqimit 1930-31. 1934.ll) patir.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombëtar e. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). 17 cm.23 f. (Mbretnija Shqiptare.. 19 prill 1930 deri Nr. Aprovuar nga general Xh.Tiranë : Komanda e P. 30 cm..Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Ko mbëtare.. pa ç. të bardha) 22 cm. Shtyp. 1931.ar. Librëlidhje dhe Librari "Albania".paç... 1923. Luarasi (Tiranë). 1930.

Tiranë : Ministrija e Luftës.. 88 T 141 S9R53 818.r. 90 A 27 S 10 B 10 814. Titulli në kopertinë: Ligjë e rregullore mbi. . (Mbretni ja Shqyptare) pa tir. Shtypëshkronja Kristo P.patir. 1928. Shërbimeve-S ekcjoni II. 1928.(Shteti Shqiptar) patir. Intendanca e Përgjithshme. (Mbretnija Shqiptare) patir.të palos.48 fi.Tiranë : Komandae Mprojtjes Kombëtare.. Luarasi (Tiranë).83 fi. -Tiranë : Min istrija e Financavet.Ligjë të ndryshme mbi rrogat e nënoficerave. 1931.. Model për Inventarin e Mateijalit Artileriës. 1932.. (Republik a Shqiptare) pa tir. (1).. 15 c m.-13 fi..112 f. Shtyp. pa ç.. 88 C^IOO S 10 C 123 813.. pa ç. [Tiranë] : Komanda e Mbrojtjes Kombtare.3. 20 cm. 22 cm. (Tiranë).Dispozita të ndryshme rreth aplikimit të ligjvet mbi rroga e shpër blime. 88G^121 S9F90 S 56 S 123..Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Ko mbtare. . G..91 fi. 1930. pa ç. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). i bot... Rishtypë me të gjitha dispozitat e shpalluna deri më 31 dhetuer 1 932. Intendanca e Përgjithshme..Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. 20 cm. Kontratë për fomiturën e ushqimeve të gamizonit.. me tab..317 fi..83 fi.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. patir. 4.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes K ombtare. 90 D 80 817. . ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë). graduatve. . In tendanca e Përgjithëshme. 192 3. Kontratë për ushqimin e gamizonit. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. 33 cm. nga kopertina. Ligja e pensioneve ushtarake e dorhekje. pa ç.. 125 815. [pa vt. Vt. .. 89 C 244 811. ushtarve rrogtar e rekmta. Shtypshkronjaushtarake (Tiranë). Drejtorija e t Ardhunavet. Artileriës) pa tir. Sekc.. 1944. Ushtarake (Tiranë). 1937. 22 cm.. pa ç.Ligjë mbi rrogat e oficerave.pa ç. . pa ç.tab..].. 90 C 73 809.Ligjë mbi shpërblimet eventuale e shp enzime udhtimi. Ligjë mbi organizimin e Intendancës së Përgjithshme të Fuqivet Armate.. Shtypshkronja "Vlora" Cav.     .Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Ko mbtare. . Kontratë për fomiturën e ushqimeve të gamizonit..II. 88 D 124 810. Intendanca e Përgjithshme. 13 fl.. Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo Luarasi (Tiranë).Tiranë : Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo P. [1932]. .. Titulli në kopertinë: Regullore mbi administratën e kontabilitetit të materialit të Fuqis Armate. . të mjeteve dhe t automjeteve të transportit e të pajimeve (bardaturave). pa ç."Gurakuqi" (Tiranë).Luarasi... .12 fi. Ligjë-rregullore-dispozita mbi administrimin e kontabilitetin e repartevet të fuqive armate (Pjesa e I-II-III-IV) e rregullorja mbi administrimin e kontabil itetin e materjalit. (Mbretnija Shqiptare. Ligje mbi rekuizimin e kafshëve. 19 cm. pa ç. (Mbretnija Shqiptare) pa tir . Mësime për shërbimin e mbrendëshme të magazinave e mirëmbajtje e materialit "vcshje e pajim"..-64 f.. pa ç.. Ngrehina Typ. 17 cm. Direttore et C.. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. 89 D120 812.. pa ç. 2. 22 cm.-32 f. 90 B 136 S 11F 121 S 310 G 75 816. Zyra IV..

Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo P. (Shteti Shqiptar) pa tir. Kom btare) patir. (Republika Shqiptare) pa ç. Rregullore mbi administratën e kontabilitetit të materjalit të Fuqis Armate. patir. (Mbretnija Shqiptare) patir. Përmbledhje mësimesh për kontabilitetin e kompanis.. Model për Inventarin e Materjalit Artileriës.. Regullore mbi përdorimin e mirëmbajtjen e godinave ushtarake. Përmban Dekretin e A.58 fi. ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë). 1935..2 i instruksionit për funksionimin e shërbimit Xhenjos të Komandës Mbr. Regullorja për vizitimin e zotsiës trupore të rekrutave dhe tabela e sëmundjevet . 88 R 42 S 49 A 160-163 824. pa ç. 88 R59 823.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. 18 cm. 1944. pa ç. pa ç.317 f. Intendanca e Përgjithshme. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë)... 1 fl. . Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). . . pa ç.(Shteti Shqiptar) pa t ir. ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë). Parathënie. Regullorja shendetsore e shërbimeve-toksore.. . pa ç.. (Mbretnija Shqiptare.. nr.Araniti..16 f.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes K ombtare. Tiranë : Shtypshkrqja Tirana".Tiranë : Komanda e Mbrojtj es Kombëtare. Ar 12 E36 826. pa ç. 90 B 34 827. 24 cm. .-Në kopertinë Vt. Shtypshkronia "Tirana" (Tiranë). 1933. Rregullore e botuar së pari në Fletoija zyrtare. 1933.. 1931.Pjes a e I. 1928.53 fi.47 fi. 17 cm... Sek cj. Të dhënat e plota nga kopertina.Tiranë : Koman da e Mbrojtjes Kombëtare. Rregullore mbi përdorimin e mirëmbajtjen e Godinave ushtarake. Aprovimi nga Zogu I.. 18 cm. Rregullore Administratet e Kontabilitetit të Reparteve të Fuqive Armate. Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. pa ç.25 cm. . Zyra IV Shërbimeve.Luarasi (Tiranë). . e veçantë. Të dhënat nga kopertina.. 1938.Tiranë : Komanda e Fuqive Armate. -T iranë : Shtypur në shtypshkronjën "Tirana".-112 f. . Rregullore mbi administratën e kontabilitetin e Komandës P.-75 fi. 19 cm.143 f. 1926. Shërbimi Xhenjo s. 1933. Ar 120 G 40 S 53 S 4 829.. -11 fi. Zogut.. Rregullore e shërbimit t ushqimit.. 13 prill 1928. 15 cm..-20 fi. 20 cm. i bot. 19 cm. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). Aprovuar nga Xh.. 90 C 14 S 313 B 48 828. pa ç.II Artileriës) pa tir. pa ç.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj"..pa ç. e veçantë. 89 U 75 822. 88 A 9 819. (Mbretnija Shqiptare. 1944.Tiranë : Koma     ..(Mbretnija Shqiptare) p a tir. lfl. Lidhje Nr. patir. 88 S 27 S 5 S 46 S 53 S 63 825..Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombëtare.: 1933. (Mbretnija Shqiptare) patir.. ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë). 37. 89 E174 821.me tab... Fuqis Armate. 90 C12 820. 20 cm.. Regulloija për vizitimin e zotësiës trupore të rekrutave dhe tabela e sëmundjevet dhe mungesave.

patir. Të dhënat e botimit nga kopertina. Vol.Tiranë : Shtypshkroja “Ni kaj”.Shkodër : Shtypshkroja "Ora e Shkodrës". pa ç.51-600) pa tir. 1936.. 17 cm..-41 f.M. 89a S^ 77 c) Teknika ushtarake për armët e veçanta.124 f.. Shaban . Berati.. pa ç. (Ushtria Shqiptare) pa tir.. Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo P. II.. të palos. Armë e qitje. Arm e qitje. 88 G 169 S 11 G37 841.D. [pa vt. 23 c m.. 1930. 20 cm.72 f . (Mbretnija Shqiptare. Ka një dedikim për Lazar Prendushi nga shtypshkronja. Artilerija e Grupit III. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. paç. 22 cm. Rexhep.H. . Parathënie. Armate. Luarasi (Tiranë). I / M. 1915. Parime.Luarasi (Tiranë). F. Balistik. 1930.] : [pa em. Mbrothësija" Kristo P.. Shërbimi i Xhenjos.           .Luarasi (Tiranë). 3. pa ç. 89 C 239 834. pa ç. .. 1932. . f... 1 fl.skica. Sht.. autor: Begëja. .] . Sekc. 88b D 35 838. 3-4.V.0 2600.. Berati. 91 C 13 833. . -Tiranë : 16. .Tiranë : Komanda e P.. I-rë. Shtypshkronja Ushtarake (Tiranë). patir.ndae Mprojtjes Kombtare.. Armë pruese.pa tir.2 4 fi. 1926.63 fi.. Shtypshkroja "Gutenberg" (Tiranë). pa ç.L..Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare.Shkodër : Shtypshkroja "Ora e Shkodrës" . .. Nxjerrun prej mësimeve të taktikës dhe shërbimit në luftë. 22 cm. autor: Berati. 23 cm.. pa ç.Nr. patir.. 4 fl. Shtypshkronja "Tirana". 6 fl.. "Mbrothësija" Kristo P. Stërvitja ushtarake. 16 cm.20 cm. Rexhep. Dema.Tiranë : Kom anda e Përgj. 15 cm. (Mbretnija Shqiptare) patir. 1931.-18 f..Tiranë : Shkolla e Nxansave të Plotsimit.të palos. 21 cm. pa ç. Shtyp. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë).. . f.].. 17 cm. me il. pa ç. 88 S 36 S 11 G29 839. 89 E88 832.160 f. (Mbretnija Shqiptare.Tiranë : Komanda e Mbrojtje s Kombtare. 4fl.. patir.. Z yrës II Stërvitjes Nr. .Tiranë : Shkolla e Perfekcionimit t Oficeravet. 1931.. Të dhënat nga kopertina..[Pa vd. 89 S 193 835. Arm e qitje.(Republika Shqiptare) pa tir. 1930-1931. Njoftime mbi armë / Rexhep Berati. Direktivat për stërvitjen e rekrutave D. -Tiranë : Komandae Shkollës Perfekcjonimit. Luarasi (Tiranë). Stërvitja e bombave të dorës / Shaban Begëja. 1924.148 f. pa ç. Dallim e shënim i objektivave. Shaban.88 fi. Parathënie..(Pjesa e jashtme) / Rexhep Berati. 89a D 19 S 10D93 837. .. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë)... 1926.26 f. 23 cm. . e palos. 1930.32 fi. (Mbretnija Shqip tare) pa tir. paç.10 fi. Prisi i vlefshëm për oficerin ndër manevrime.. Shtyp.Tiranë : Shkolla e Nxënsave Oficerave Plotsimit.. Mbrothësia" Kristo P. 17 cm.. pa ç. 1931) pa tir. Shtyp. Ar 123 C 5 831. Bashkëveprimi taktik i artiljerisë. (Mbretnija Shqiptare) pa tir... (in ic.. Sekc. 830.Rezervat -nuk shitet në treg. 1933. Rexhep. Major Hysni Dema).93 fi.. 88 S”l8 840. pa ç. e Fuqis Armate. . Begeja. Hysni. 89 C 242 836.

Kaçulini..-69 fi. Shtyp. .29 fi.13 f. patir.Tiranë : Shtyps hkronja "Tirana". "Mbrothësia" Kristo P. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).. Punue lirisht edhe përshtatë organikës s ushtris kombëtare n             . 25 cm. 19 cm.82 fi. 1928. I) patir..[Tiranë] : Shkolla e Perfe cjonimit Oficerave. 1930.83 f. Formacjon i Paqës i Armës së Xhenjos . Luarasi.. Qitja e çtitrimit / Qamil M. 88 B 56 S 12 B 62 S 55 A 188. patir. 89 S 47 854. Instrukcjon i përkohëshem mbi topin prej 105/28 për batteri të pozicjonit. 17 cm ..33 cm.25 cm. patir. paç... . Instrukcjone për radio-telegrafistatushtarakë. 91 B 91 S 10 C 112 S 51 A49 S 305 C 40 843. M. Fortifikata. 23 cm. Shtypshkroja Françeskane (Shkodër).Shkodër : Komanda Qendrës Instrukcjonit Artileris. Elbasani. Skuadrilja autoblind e tanks. 88 F 195 S 11 F98 S 53 V 7 851. 90 B 225 853. Baoni i ka mbësoris. (MbretnijaShqi ptare) patir. paç.(Mbretnia Shqiptare) patir. 18 cm..(Sekc. 1929.8 fl... Instrukcjon i përkohëshëm mbi topin prej 75/27 model 1906 për batteri të pozicjoni t. Punëra grafike "Stamles" (Durrës).. -Ti ranë : Shtypshkronja "Tirana". 19 cm. Skema taktike e marrëveshtjet me artiljeri.40 f. pa tir. Qamil. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. 20 cm. 89 E 223 S28T54 852.(Përfshi deri në veprim in e bataljonit të kamsoris). 1931 .. ShtypshkrojaFrançeskane (Shkodër).. 22 cm...(Sekc.-18 f..pa ç. me tab.. Ushtërime fillorë për qitje msimi / Qamil M. Elbasani. 89 T 81 S 10G96 S 310 G 28 845. pa ç. M.Tiranë : Komanda e Mbrojties Kombëtare.Tiranë : Komanda e Mprojtjes Kombëtare. (Tiranë).-114 f. patir. Istrukcjon i përkohëshëm mbi topin prej 149/35 për batteri të pozicjonit. 1930.. 1931. -Shaptilografuar. paç. Shtypshkroja Françeskane (Shkodër). paç. 89 R 50 850. Instrukcjon i përkohëshem mbi topin prej 149/12 model 1916 për batteri të pozicj onit. me tab.. 1927. . me il. -Shko dër : Komanda Qendrës Instrukcjonit Artileris. ShtypshkrojaFrançeskane (Shkodër). pa ç. 1931.. Qamil.14fl.Tiranë : Komanda e Mprojtjes Kombtare. 1926..85 f. 88 U 60 S 9R64 S 307G 17 844. Shtati Madhuer... [Tiranë] : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. . 1932.. Kristo P. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).. 1931.të palos..38 f....paç. Formacion i paqës. . 15 cm. . . pa ç..... pa ç. pa ç.. pa tir.[ Tiranë] : Komandae Mbrojtjes Kombtare. Elbasani. 1931. 89 A 48 848. (Sekc.204 846. Dispozitatë përkohëshme që rregullojnë stërvitjet paraushtarake dhe shërbimin e milic s paraushtarake pranë reparteve kuadro. paç. me il.. Kolë. Formacjon i Paqës s autorepartit. Komanda e Grupit të kambësoriës. Elbasani. I) patir. Arma e kambësoris. I) patir.Tiranë : Komanda e Mprojtjes K ombtare. Shtyp.me tab. 17 cm. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).126 f..88° D 12 842.. Për shënime për studimin e fortifikatës. Fashikulli I.. 89 A 54 S 55A189 847. Volum i IV. 91 A 11 " 849. Shtati Madhuer. Botim 1929. Luarasi (Tiranë).Shkodër : Komanda Qendrës Instrukcjonit Artileris. . .. Shtati Madhuer.

. 22 cm. Mateijali i artileris dhe eksplosivi. . 1928.. 1) patir.paç. 32 cm. paç. Adelmo. Mbrothësija" Kristo P. Kamsorija. Regulla të përgjithëshme për zbatimin praktik të nji vizatjes panor amike ushtarake. 1931.8 fl.Tiranë : Komanda Artilerisë. Lidhur bashkë me dispensën "Ndërlidhëse".. Konditatë përgjithshme për sipërmarrje punimeshtë xhenjos ushtarak. 21 cm. Logjistika. me il. Manna. pa ç... .. pa tir. 90 A131 S 12C58 864. 1934. Proponim i Kodit për shkurtimet e shërbimit për t u përdorun në Stacjonet R.P Luarasi (Tiranë).53 fi .pa ç.53 fi. . (Mbretria Sh qiptare) pa tir.Tiranë : Koman da e Mbrojtjes Kombëtare. . Komanda e lajmërime për m u përdorue në pregatitjen e qitjes dhe në zbatimin e zja rmit. Kushtuar gjeneral Xhemal Aranitit.. 88 F 166 861. pa ç.. . 33 cm. 90 A147 S 12 C 84 S 59 A 82-85 857. .(Mbretnija Shqiptare) patir. të Shtypit Propagandës e Turizmit f. 90 D 84 S 54 T 94-96 S 39 A 24. Logjistika.-56 f. 88 A16 862.. Titulli nga kopertina... 2 2 cm. Botimet e Drejtoris së Përgjith.. Mbrojtja kundrajrore = La protezione antiaerea. Punëra Grafike "Stamles" (Durrës). 88 A 28 863. . .[Tiranë] : Shkolla e Përfekcjonimit t Oficerave. e Fuqive Armate.10 f.(Lekcjone Taktike disp.. [193-]. 1931. Mbititulli nga kopertina. Titulli marrë nga faqja e parë e tekstit.pa ç. 1931...Tiranë : Komanda e P. Teksti shqip e italisht. 20 cm. Luarasi (Tiranë). Të dhënat nga teksti.e fundit e kopertinës.22 f.Tiranë : Shkolla e Nxansave të Plots imit. patir. (Mbretnija Shqiptare) pa t ir. Kodi Y. 19 cm.8 fi. Adelmo. (Shtojcë e tekstit "Vizatja Panoramike Ushtarake") / Adelmo Manna . 88 F 22 S 56 S 101 860. paç.. (Tiranë) 91 A^17 859. (Ushtrija Mbretnore Shqiptare) pa tir. Direttore e C... pa ç..24 f.Tiranë : Shtypshkronja "Luarasi". (Mbretnija Shqiptare) patir. Shtypshk roj a "Ti rana"(Ti ranë). (Ushtrija shqiptare) pa tir.(Radhuer i Luftës = N° 3) pa tir..120 fi. pa ç. 28 cm.. 16 cm. 1928. Shtyp. Përmbledhja e mësimeve të vizatjes panoramike militare / Adelmo Manna. 19 40. Manna. . ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë). ..21 f. . (Ushtrija Shqiptare) pa tir. ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë). 91 A 14 856. 89 T 39 858. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë).Tiranë : Shkolla Mbretnore Ushta rake. pa ç. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). 1937.. Ushtriake të Shqipnis. Shtypshkronja "Vlora" Cav.Tiranë : Shkolla e Perfekcionimit t Oficeravet. 31 cm. . 1930. T..me ill..             .Vetëm për përdorimin e Shkollës e nuk shitet.. 1930..18 f.Tiranë : Tip.. Shtypshkronja "Mbrothësija" K. 28 855.-86 fi. 32 cm.Tiranë : Shkolla Mbretnore Ushtarake. G. Tirana. shaptil..Tiranë : Shkollae Perfekcionimitt Oficeravet. paç.ga Kolë Kaçulini..

12 fl. pa ç. pa ç. 88 S 6 S 11F 168 874. . Punëra Grafike "Stamles" (Durrës). .-153 f . 3-4. 88 G 104 S 58 B 171 867...V..53 f. 88 R 120 S 10G81 S 53 V 142-144 866. Njoftime mi qitje / përkthyës major M.57 f. 88 T 172 S 11 R7 S 52 V 115-116 872. patir. Kartoleria Peppo et Marko (Korçë).Stërvitje (Sekc.. 15 cm. Të dhënat nga kopertina.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. Msime për ushtarë kambësorë.e palos.Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". n ecje e mbas ecjes / përkthyës major M . II.Tiranë : Shtypshkronja "Tirana".. . 15 cm. 15 cm. Shtyp. pa ç. . . Msime për ushtarë kambësorë..[Tiranë] : Shkolla e P ecjonimit Oficerave. Vt. 162 D 11 165 B 6 875. me il.. Përkthim i përmirsuë simbas armës M. IV. pa ç.. 19 26. pa tir. [1930]. . 1931.     .. patir. Marshi i N. . (Mbretnia Shqiptare) patir.-51 fi. Para ecjes. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). .. Përkthim i përmirsuë. f. Me njofitë tokën dhe me përfitue prej sajë / përkthyë M. Atlante. Xh. 1926. 1926... Të dhënat nga kopertina.. 1932. 15cm. pa ç. pa tir. 22 cm. paç...Korçë : Roja Mbretnore e Kufinit. 88 T 155 S 9R67 868. Njoftime llogjistike.Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". Shtypshkronja "Vlora" Cav. pa ç. (Mbretnija Shqiptare...Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". Qami l Elbasani. Zyra e II. Msime për ushtarë kambësorë. G.Tiranë : Shtypshkronja Ushtarake. Msime për ushtarë kambësorë. (Mbretnija Shqiptare) patir. 33 cm.... pa ç..85 B 25 88 A 139 S 1 A41 S 12 B 34 S49A41 S 59A 18 865. 1926. 22 cm. 1932. 23 cm. nga data e aprovimit të tekstit.me il. Qarkore nga : Araniti. pa ç.-39 fi. Mësime për gjimnastikën ushtarake.e palos. Lidhurbashkë me dispencën "Kamsorija".M. pa ç.64 fi. Normambi luftimin defensiv. 1 fl. Shaptilografuar. III. . Mësime për nxanësat roje.Njoftimellogjistike. (Mbretnija Shqiptare) patir. Shtypshkronja "Shkodra" (Tiranë). pa ç.53 fi.64 fi..50 fi.Tiranë : Komanda e Shkollës Nxansave Oficera Plotsim i. Ndërlidhëse. 16 cm. 15 cm.I)) patir. i bot. 1933. Përmban edhe: Hymni kombëtar.Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". -Tiranë : ShkollaeNëxanësOficjeravePlotsimi.. Qamil Elbasa ni. Qamil Elbasani. 19 cm. patir. Për shënime për studimin e mjeteve ndërlidhëse. 1928. .320 f. Qamil Elbasani. 1 fl.86 fi. .. Direttore et C. Nozioni militari. pa tir. pa ç. Tij Zogut I Mbret i Shqiptarvet dhe Betimi mi flamur. 1933. Libri i aprovuar nga mbreti Zog I.... 88 T 113 S9R61 S 52 V 114 870. 89 C 238 876. 1926..Tiranë : Komandae Mbrojtjes Kombtare. 18 cm. Qamil Elbasani. .. . Pushka manliher model 95 / përkthyës Major M. 88 T 154 S 9R60 S 52V 113 S 307 G 25 869. . (Buletini dhe e përkohëshmja Ushtarake) pa tir.. pa tir. (Tiranë). 88 T 152 S9R71 S 11 R6 S 307 G 26 871. I. 95. Komanda e Qendrës Inst rukcjonit. Msime për ushtarë kambësorë. Sellja në luftim e ushtarve / përkthyës major M. 91 A 14 873.

-72 f.. Ar 123 C 4 880. 22 cm.Tiranë : Shkolla e Nxanës Oficerave Plotsimi. Njoftime mbi fortifikatën fushore.. . 90 D101 S 10E78 S53R15.F. [193-].160 fi. 23 cm.. . 20 cm. paç. 89 a D 23 884. 4 fl. 1931. 89 D 11 S 39 A 10 877. Kristo P.2 fl.. Shtyp. Luarasi (Tiranë). (Ushtrija Shqiptare).pa ç. (Mbretnija Shqiptare) patir. 17. me il.. tab. Njoftime mbi armët pruse.10 fi. 88 cno S2C28 S 10 C 94-3 881. 89 D121 S 56 R109 885. "Mbrothësija". 20 cm.. Luarasi (Tiranë). 90 A 96 878.Oficerave të Plotsimit. Njoftime ndërlidhjesh. [1931].. Armate . "Mbrothësia" Kristo P. z. Instrukcjon të Xhenjos.176 f.Shkodër : Komanda Qendrës Instrukcionit Arti leriës. Volum i III. ngateksti.148 fi. 4 fl.. Njoftime mbi specjalitetin zapator-minator.[14] f. (Mbretnija Shqiptare) patir.. 22 cm. oficerave t Artileris të Shkodrës në bisedimet e bame prej organizatorit Kapiten I Carlo Baffa         .. [1931]. 49 879.. Volum i I. pa ç. Luarasi (Tiranë).Tiranë : Shkolla e Nxanës Oficerave Plotsimi.Tiranë : Shkolla e Nëxanës Oficjerave Plotsimi. Vt. (Mbretnija Shqiptare) patir.Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo P. .. Shtypshkronja "Shkodra" (Tiranë). 1931. pa ç.. Për të trajtue shpirtin e ushtarit t onë. të palos. 88 D 15 S 10 C 120 S 61 A68 S 314 B 56 887.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. pa ç.. (Usht rija Shqiptare) pa tir. Njoftime ndërlidhje. pa ç.251 fi.. mbi ekspllozivat.(P rogram përnxansat e kambsoris e të xhenjos).. paç. Njoftime mbi specjalitetin zapator-minator. pa ç... Kristo P. Luarasi (Tiranë). + 68 fi. Shënime të mbajtuna prej z. 1931.-72 f.43 fi. patir. [Pa vd. Parime taktike e shërbim në luftë. (U shtrija Shqiptare) pa tir. Të dhënat nga kopertina. Titulli në fletën e titullit: Armë e qitje. 89 C 117 882.. . pa ç. Shtyp. .. Shtyp. .. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). (Mbretnija Shqiptare. . 1933. -Tiranë : Komandae Shkollës Perfekcjonimit..24 cm.të palos. nji baterijet 65/17. -Tiranë : Shkolla e Nxanës Oficerave Plotsimi... 24 fl.II + 165 f.. . 1931. "Mbrothësija" Kristo P.[Tiranë] : S hkolla e Nxanës.. Të dhënat nga kopertina. Kursi i 2-të Aplikativ. Pasqyrat numerike për artileriën. . 1933. Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo P. Paqe. Luarasi (Tiranë). 88a E 93 883.. 20 cm.] : Komandae P. 22 cm. të palos.. 22 cm. i bot. Shtyp. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. 90 C 36 886. Organizimi dhe stërvitja paraushtarake. palos. Vjeti shkolluer 1931-1932. Të dhënat nga kopertina. Luarasi (Tiranë). Viti 1933) pat ir. patir.Tiranë : Komanda e Shkollës Perfekcjonimit. Pasqyra e formimit të nji komandës artilerijet.. 22 cm. Luarasi. Instrukcjon të xhenjos. pa ç. Shkodër. Mbititulli marrë nga kopertinë. mbi artiljerin e mbi qitjen. Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo P. pa t ir. 1931.

. (Mbretnija Shqiptare. Programet e msimeve për kurset e nxanës oficerave plotsimit.l-rë e 2-të në provime gradimi. Kursi i 2-të Aplikativ 1933..51265 d. Ar 3 E 62 S 11 F39 S 12 D 106 S 314G 18 895.23 cm. Programet e mësimit për kurset paraushtarake. 88 E 39 S 11 C25 894.Tiranë : Enti Komtarë "Djelmnija shqiptare". .30 f.124 fi. pa tir..Tiranë : Komanda e Shkollës Perfekcjonimit.. (Artilerija e Grupit III) patir.. Kambsorija) patir.. -T iranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. pa ç. pa ç. Ble 1929. Titulli nga kopertina. 1931.. 26.Luarasi" (Tiranë)..51265 . 1923. 18 cm. 1923.. 20 cm. Rregullores s ushtrimit për kamsorë.Madhnuer.mbi çashtjen e sipërme. 89 T 38 897. pa ç. 23 cm.. 1929. Projekt regullorja e ushtrimit të kambsorisë : mitraljozë të randa. Zyrae Sht. në bazë të programave aprovue nga Kom.111 .. pa tir.. Pyetje kryesore mbi lëndët e ndryshme të msimit zhvillua gjatë kursit 2-të aplikat iv 1933. 4 fl. 1931.. Të dhënat nga kopertina. Shtyp. e Mbrojtjes Kombëtare (Nr.. .të shkëput. 89 C 241 892.Luarasi (Tiranë). Regullore e shërbimeve të përbrendëshme për kamsorië. S 12 D 106 i mungojnë 4 fl. pa ç.23 fi. 88 D 8 893. paç. .Shkodër : Shtyp/’Ora e Shkodrës”.65 fi. Shtypshkronja "Mbrothësia" Kristo P. 26. 1924.. pa ç 89 S 192 888.Luarasi (Tiranë). Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). . Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P. . Titulli nga kopertina. pa ç. Program 12 javësh për stervitje të rekrutvet 1924.Tiranë : Kom anda e P.. Luarasi (Tiranë). [192-]. pa ç. 19 cm. Pjesa e dytë. patir. 88 R 65 S 310 G 70 889. Armate.. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. 89 a D 37 891..23 fi.Tiranë : Ministri e Luftës. Mbrothësia" Kristo P. .1922) për pregatitjen e Majorave dhe Kapitenave të kambsories kl. Ar 120 G43 896. 1930. (Ushtria Shqiptare) patir. Komanda e Mbro jtjes Komtare.46 fi. Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo P.70 f. pa ç. Programe të stërvitjes paraushtarake për t u zhvillue pranë Reparteve Kuadro. Parathënie. në bazë të programave aprovue nga Kom.23 cm.Tiranë : Shkoll a e Nxanës Oficerave Plotsimit.115 f. 1-rë e 2-të në provime gradimi. Inspektorija Paraushtarake) patir.Ti ranë : Shkolla e Perfekcjonimit t Oficerave.. (Kursi i 1-rë aplikativ 1932. 19 cm.           .. Pjesa e II. Luarasi (Tiranë). Shtyp... "Mbrothtësia" Kristo P. Shtypshkronja "Mbrothësija" "Kristo P. (Republika Shqiptare ) pa tir. . Programi për Stërvitjen e paraushtarakve për t u zhvilluë pranë Reparteve Kuadër. e Mbrojtjes Kombëtare (Nr.. Pytje kryesore mbi landët e ndryshme të msimit zhvillue gjatë kursit 1-rë aplika tiv 1932..1 11. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). Luarasi (Tiranë).20 fi. 89 A119 890.F. 16 cm. 1933. Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombëtare. (Mbretnija Shqiptare.....103 fi.Tiranë : Ministrija e Luftës. . 15 cm.Tiranë : Minitr e Luftës. Kambsorij a) pa tir.. të shkëputura. 1932...124 f..1932) për pregatitjen e kapitenave të kambsoriës kl. . . pa ç. paç. 17 cm. 20 cm. 1933.

Tiranë : Komanda P. (Republika Shqyptare) pa tir. Zyra e II. 1936.-328 fi.Tiranë : Komanda e P. pa ç.1930. [pa vt.. Të dhënat nga kopertina. 1928. paç.IV + 353 fi. 1928. Armate. 1 fl.. Mod. Mod.. S 73 S 20 ka një qarkore të daktilografuar prej 3 faqesh të vitit 1938.. G.[Pa vd. Titulli marrë nga teksti.28 f. paç. Regullore e telegrafis optike. 89 R 218 909.. 89a S 74 900. pa ç.A. 1922. 16 cm..Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). 25. 1936.-10 fi. (Republika Shqiptare) pa tir. 1931.. patir.. Në fi 150-153. 15 cm.. . Komanda e Mbrojtjes Kombëtare. 89 S 190 S 53 S 20-21 908. . Regulloriae ushtrimitpërkamsorë. 88 D 21 903.Tiranë : Komanda e P. Përmban Dekretin e A. Regulloija e të shtimit për kambsori. 20 cm. Rregullore për stërvitjen vetmore. Direttore et C.I..] : [pa em..59 fi. 16 cm.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj".. Luarasi. 89 R 225 905. Shtyp. . me il. pa ç.3.1931. Rregullorja e stërvitjes së Kamsoris në luftim. 20 cm. E Stërvitjes) pa tir. Zogut për aprovimin dhe zbatimin e kësaj rregulloreje. Shtypshkronja Cav.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Krist o Luarasi".(Mbretnija Shqiptare. Rregullim i Shkollës dhe Rregulloija e mbrendëshme. 88 S 2 S 54V78 906. Zyra e II.(Me nji lidhje).Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".154 f i.. Aprovuar nga Zog I..].-64 fi. (Mbretnija Shqiptare. të palos. Aprovuar nga Zog I. 1928. 17 cm.1918.. 89 E214 S 53 S 64-66 S 54 T 125 S314G4 901. 27.. Komanda e Mbrojtjes Kombëtare. dt. . 3 fl.F..Armate ...328 fi.Tiranë : Shtypshkronja "V lora" Cav. 1931. 16 cm.Tiranë : Shkolla e Nxanës Oficerave Plotsimi.. (Me nji lidhje).1931.. Regulloija e mitraljozave Fiat. (Republika Shqiptare) patir. 1914.Tiranë : Shtyp..] . Komanda e Mbro jtjes Kombtare) pa tir.. Lidhje e I-rë Mitraljozi i randë Fiat. e palos. Rregullore e stërvitjes Vetmore. 23 cm. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). (Ushtrija Shqiptare) patir. (Republika Shqiptare) patir. 88 R 169 907.... pa ç.1914.33 fi. "Mbrothësija" Kristo P. 90 D 146 902.. Rregullore e mitraljozit të lehtë S. 1927. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). pa ç. 1931 . 89 E 145 899.Tiranë : Komanda e P.. (Me nji lidhje). Rregullore për stërvitjen vetmore. 21 cm. . pa ç. Koman da e Mbrojtjes Kombtare) pa tir. Titulli në kopertinë : Regullore për stërvitjen vetmore. F. 155-156 ka pjesë të fshira me urdhër të Komitetit Mbrojtjes Kombëtare dt.F. Armate. dt. 17 cm. 89 a E 79 898.. (Mbretnija Shqiptare .(Mbretnija Shqiptare.. Direttore. . pa ç. 25. 88 G144 S 54T 118 904.Arm ate. 18 cm. (Kjo rregullore asht e zbatushme dhe për të gjith trupat e armatosuna me armë kambsorije) . Rregullore për stërvitjen vetmore. Direttore et C..V+370 f. Rregulloija e të shtimit për kambsorië.. 192     .260 fi me tab. (Vlorë). Shtypshkroja "Nikaj". = M. G. pa ç. . Mbrothësi a" Kristo P. F. patir.11. . paç. Luarasi. .11. e Stërvitjes) pa tir. -Vlorë : ShtypshkronjaG.

Fashikulli IV.... 88 R 190   ..pa ç.84 f..77 f. (Mbretnija Shqiptare) pa tir.-61 f. Instrukcjon mbi Obuzin 14 9/12 për bateri pozicjoni. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë).Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. 14 fi. . (Mb retnija Shqiptare) pa tir...të palos. (Vlorë). Theodor. Shtypshkronja Kristo P.. Shtat Madhnorija. Rregulloija e ushtrimeve trupore.II +60 fi.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. (Mbretnija Shqiptare) pa tir.. Stervitja e artileris. (Ushtrija Shqiptare) patir.. 17 cm. il. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë).199 f. G.. .. 1931...144 f. Instrukcjon mbi qitje.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Komtare. .Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. 906. 7 fl. 89 E 213 911.. 1931. Fashikulli VIII. Stamati. Instrukcjon të xhenjos. 1931. 88 R 197 921.. G. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). Vol. Rregulla për luftim. Shtyp. pa ç. . Instrukcjoni mbi Kanonin 7 5/27 Mod.. 17 cm. patir. 90 D 81 910.. 20 cm.pa ç. . ..Studjue nga Ministrija e luftës. Vol.I. 88 R 80 916. 18 cm. Stervitja e artileris. Nuk shitet. të palos. I. Vol.të veçanta shtesë. 88 R 194 919. 88 R 96 915. (Mbretnija Shqiptare) patir. 88 C 140 S 11 B 55 S 12 B 114 S 313 B53 914. Stervitja e artiljeris.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. 1932. Direttore et C.3..Luarasi (Tiranë).. pa ç.. -Tira në : Shkolla e nxanës oficerave plotsimi... 88 R193 918. patir.. 19 cm. 4 fl .7 fl. pa ç. . Stervitja e artileris. 88 R 189 917. Stervitja e Artileries. 1 fl.79 fi.. 1938. II. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë). Kursi komunal.. 906 për baterit e pozicionit.90 f. patir.me il. Rruga të zakonshme.. Shtypshkronja "Vlora" Cav.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare .I. me tab. Direttore et C. 1931. Fashikulli 1.të palos. 18 cm. (Mbretnija Shqiptare) patir. 88 R 196 920..2 fl.. 11 fl. 1931. I.. pa ç. Volumi I... 1932..73 f.. paç.59 fi. Vol.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". 22 cm. Pjesa e I-rë. 17 cm.. (Ushtrija Mbretnore S hqiptare) patir. 17 cm. (Mbretnija Shqiptare) patir.Vol. Stervitja e artileris.Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj". 23 cm.. 17 cm. E përkthyeme prej nji pjesës të Rregullor es t Ushtrisë italjane të luftimit për sa i përket kambsorisë / Theodor Stamati. . Instrukcjon të xhenjos. "Mbrothësija" Kristo P.. Instrukcjon mbi Kanonin 75/2 7 Mod. . e palos. 17 cm. Stervitja e artileris.. 1921. Instrukcjon i Specialistav e Goniometrista. -Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. 1930. Rruga të zakonshme. Shtypshkronja "Vlora" Cav. Instrukcjon mbi topin pr ej 65/17. 1923. pa ç.. 90 1 912.. paç.50 fi. pa ç. Fashikulli II.il.. Instrukcjon mbi topin 70 Ma lit. Vol.. Të dhënat nga kopertina. 17 fl. Stervitja e artileris. (Mbretnija Shqiptare) patir. pa ç. . . 17 cm. . ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë).Luarasi (Tiranë). 88 S 84 913.II. Fashikulli V.Tiranë : Shkolla e Nxanës Oficerav e Plotsimi. të palos.Tiranë : Komanda e Mprojtjes Kombtare. 121 f. 1932. pa ç.76 fi. pati r. pa ç.64 fi.Fashikulli II.

90 S 52 V 175 931. Stërvitja e trupave. (Mbretnija Shqiptare. 89 E 225 932.. Parathënie. 8 fl.. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. 17 cm. . Punime në fushatën e luftës / Shefki Shatku. 20 cm.. 13 fl.-Nr. 89 E 220 930. Fashikull III. Shëmbëllataktikenë aplikim 1... [Tiranë] : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. Shtypshkronja Cav.. 1937.Vol. 1932. (Republika Shqyptare.308 fi. 17 cm. togës pushkatere e togës mitraljere). Instrukcjon mbi udhëheqjen e kafshvet me dorë_e hypun. 51 -66..Nxjerrun ngapje ae dytë Stërvitjanë luftim (Stërvitjaformale e skuadrës). "Mbrothësija" Kristo P.. të palos.. (Vlorë). Toga në forma të përmbyllta. (Vlorë). pa ç. (Mbretnia Shqiptare) patir. 1931. 88 R 195 924. (Mbretnija Shqiptare) patir. fillon në f. pa ç. të palos.. ShtypshkronjaUshtarake. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). 17 cm.922. 16 cm. Stërvitja në formën e përmbylltë. 1931..] : [paem. 1930. Shtypshkronja "Vlora" Cav. Stervitja e artileris. [193-]. 16 f. (Mbretnija Shqiptare) patir. pa ç. Autori marrë nga teksti. G. IV. II.. .. 17 cm. pa ç. 88 R 198 929. pa ç.-110 f. 89 U 24 S 11 R52 S 28 T 89. Stervitja e artileris...Tiranë : Komanda e PF.të palos. pa tir. Zyra e II-Se kc. Shtypshkronja "Gutcnberg". Parathënie. .39 fi. me il. .313 fi. Titulli nga kopertina. Direttore et C. 14 cm. pa ç. Vol.G.. . Stervitjae kambsoris në luftim. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë).-66 fi. .74 fi. 18. G.     .Tiranë : Komanda e M brojtjes Kombtare. Pjesa e dytë.19f. pa ç. pa ç. paç. 23 cm. 17 cm. Libri i cunguar. Stervitja e kambsoris. patir. 6 fl.]... Togapushkatare n afrim.. 88 S 73 S 52 V 22-25 S 11 G47 928.. Shtyp. (Vlorë). 7 fl.paç. paç. Vol. 88 C 123 S 12B 121 933. 17 cm. Stervitja e artileris. fig. 1931.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. Shenja konvencjonale (si zavendsim i botimit 1929). Zyrae II e Stërvitjes).144 fi.. 1928... 23 cm. . 193 4.. [193-]. . 1 maj 1934) patir. 88 R 191 925. Instrukcjoni mbi Obuzin p rej 75/13. Stervitja e Kamsorisë. 1932. 9. I) patir. 88 R 192 923. Arm ate.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. Stër vitja në luftim (Instruksjon formal) (Stërvitja e skuadrës pushkatare.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare.. Luarasi (Tiranë). Stervitja kamsorisë në Luftim.(Mbretnija Shqiptare) patir.të palos. . Pjesa e parë. Fashikulli i I. Shënime mbi mbajtjen e armëve dhe municjoneve. FArmate... Shtypshkroja Françeskane (Shkodër).. Direttore et C. 1932.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. Pjesa e parë.. 20 fl. 90 T 72 926..[Pa vd. 2 fl.Direttore et C. II. Shenime mbi Projekt Regulloren e ushtrimeve për kambsorië. Ar 5 G 16 927.. pa ç.. (Mbretnija Shqiptare.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kom btare. .. palos. [Shatku.Instrukcjon i Specialista ve Vrojtuesa.) pa tir. patir. Fashikull i IV..-35 f.. Shtypshkronja "Vlora" Cav.Tiranë : Shkoll a e Aspirantave. Shefki]..31 f.Tiranë : Komandae P. (Mbretnija Shqiptare) pa tir.3 cm.. -Tiranë: Shtypshkronja Ush tarake. skuadrës mitralje re..67 f.

palos.Tiranë : Shkolla e Nxanës Oficerave Plotsimi. Taktika dhe shërbimi në luftë.Tiranë : Komanda e Shkollës Plotsimit. tab. .3 fi... (Program i njillojtë për të gjithë armët Tiranë : Shkolla e Nxanës Oficerave Plotsimi. Luarasi (Tiranë).142 fi..Tiranë : Komandae Mbroj... pa ç. .Tiranë : Komanda e P.Tiranë : Shkolla e Nxanës Oficerave Plotsimi. E përk theu Perikli Haxhistasa. -. "Mbrothësija" Kristo P. 88 D 86 S 10D22 942. Titulli nga kopertina.. Luarasi (Tiranë). Taktika dhe shërbimi në luftë. Shtyp "Mbrothësija" Kristo P.. (Mbretni ja Shqiptare) pa tir.23c m. Pjesa e Il-të.. 1 fl.. 1931. tab... Mbrothësija" Kristo P.F.26 f. 1931. 16 fl. 1932... 90 A 129 936. Luarasi (Tiranë).Shkodër : Shtyp.Luarasi (Tiranë). 2 fl.Shtypshkronja Ushtarake (Tiranë).Tiranë : Shkolla e Nxanës Oficerave Plotsimi. 23 cm. 31 cm.XI +67 fi. 90 F 61 934.. Kombtare.. pa ç. . Ar 123 C 13 S 10 C 7 945. (Mbretnija Shqiptare) pa tir.. 89 C70 S 10C20 S 51 A68 940.107 fi. 20 cm. Shtyp "Mbrothësija" Kristo P.. 23 cm. pa ç. 1930-1931. 22 cm. . Tabela qitjet të vogëluëme dhe shkalla e njivleftësimit numerik për Kanona prej 65 /17. (Republik     . Shtojcë e dispozitave të Regullores Fushatës e të Regull ores Ushtrimevet. . Pjesa e Il-të.VII +164 f. 1930. Stabilimento Tipo-Litografico del Genio Civile (Roma). 22 cm. "Mbrothësija" Kristo P.II +110 fi.15 fl.. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). Taktika e luftës në malsie.. 88 A 50 939. 1927.. (Ushtrij a Shqiptare) pa tir. Shtyp. 1931. (Program i njëllojtë për nxansa oficerat të kambësoris).. 23 cm.. 88 F 114 937. .. 90 A101 935. (Mbretnija Shqiptare) patir. (Mbretnija Shqiptare) patir.. “Ora e Shkodrës”.Luarasi (Tiranë). pa ç. 15 cm. 1938. Shtyp. (Ushtrija Shqiptare) patir.313 f. Shka duhet të dijn kambsori e artiljeri i Grupit të kambsoris sa për përdorimin e Artileris si edhe të Baterive të topave 65/17 në kohën e luftimit. (Program për nxansa oficera të xhenjos ). Të dhënat nga kopertina.. Shtyp.. Shënjim dhe qitje artileije. [193-]. Mbrothësija" Kristo P... 89 C55-1 941.Pjesa e II-të. Pjesa e Il-të. 22 cm.Tiranë : Shkolla e Nxanës Oficerave Plotsimi.Luarasi (Tiranë). .Shkodër: Komanda Qendrës Instrukc ionit Artileries Shkodër. Taktika dhe shërbimi në luftë.52 f.. 20 cm. pa tir. Taktika dhe shërbimi në luftë. Shifër. . Pjesa e I-rë. Luarasi (Tiranë). (Ushtrija Shqiptare) patir.Tiranë : Shkolla e Nxënësave Oficera Plotsimi..Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombëtare.. . pa ç.il. . (Program i veçantë për armën e Artiljer . (Ushtrija Shqiptare) patir. 22 cm .pa ç. Obusaprej 75/13.(Artilerija e Grupit) pa tir. Shënjim e qitje.4 fl. 1 931. 89 C55-2 S 12 C 3 944.. Kanonaprej 75/27 mod.. pa ç. Kristo P. Përkursin e nxansave oficeratë Plotsimit të Armës Artileris. (Program i njillojtë për nxansa oficer at të kambësoris). 89 S 211 938. pa ç.-II + llOfi. Shtyp. (Ushtrija S hqiptare) pa tir.. palos. Shtyp... 1931. pa ç.Armate. 1930. Shtypshkronja "Shkodra" (Tiranë). 906. Taktika dhe shërbimi në luftë. Tabela me shenja konvencionale. . pa ç. pa ç. Ar 123 C 14 943.

Konstancë : Botonjës : M. . 89 S 69 S 19R132 950. 20 cm.. Parathënie. Kursi i Oficerave Madhorë 1937) pa t           . Shtypshkronja Kristo P. 33 cm. Përgjithësina mbi telefonin.. Përmban edhe tre poezi. 6 fl. Forcat e armatosura në vendet e tjera. Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombëtare.Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. autor: Zyma. . (Mbretnija Shqiptare) patir.39 f. 22 cm. Shtypshkronja Kristo P. (Mbretnija Shqiptare) patir. me il. R. pa ç. (Vetmore dhe e repartit).IX + 126 f. Teksti italisht. 88 G 59 3.. 954.Korçë : Shtyp. dhe Librari "Dhori Koti". Topografie. 1 fl. 1 fl. 1 fl. Ko mutacion telefonik manual. installime e shër bim i stacioneve elekrike. përkth. 1926. Franga 0.. Ushtrime për kompanjit telegrafiste. Për topografinë ushtarake... 17 cm. Formë I/ SelimZyma. Njoftim elementare të optikës. Ar92 G72 955. Shënime llogjistike / Nënkolonel Alfredo d Andrea.152 f. Shaptilografuar. Ushtrime për kompanjit telegrafiste. të palos. pa ç. 1932.: Ali Ereb ra.. Ushtrimet ushtëriake ose talimi ushtëriak.Tiranë : Shkolla e Perfekcjonimit t Oficerave.28 fi..48 f. Kolë Kaçulini. portr. 1 939. . Udhëheqës për nënoficerat e graduatët shqiptarë. paç.me il. 1932. Ushtrime për kompanit telegrafiste. e palos. Luarasi (Tiranë). Selim. 91 A 13 947.30 fi..Edicion i 1-1925.. Shtypur në shtypëshkronjën "Albania" (Konstanca). Punëra Grafike "Stamles" (Durrës). Të dhënat plotësuar nga kopertina.. f. . patir. e palos. 9 fl.. pa ç.. St itja formale.. 14 fl. pa ç. 1928. Njoftime elementare mbi e lektriçiten e mbi manjetizmë. pa ç. .180 fi. 17 cm.. 1937. Ufficio Propaganda.3.. 1923. Të përbëra në Vlorë më 1913 dhe të shtypur e parë në e Përkohëshmja "Xgjimi".a Shqiptare) pa tir. . me il. patir.. 7-9. . pa ç.. . Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". Pjesa e katërt. Mjete dënse për armët e tjera.. Volum i II. 18 cm. M. 88 S 15 952... installime e shërbim i stacioneve optik. Stërvitja e kambsoris. 89 T 32 953.palos. Punëra Grafike "Stamles" (Durrës). Përshkrime. 17 cm. (Libra Ushtarake) pa tir.12 fl. Officina Tipografica Italiana (Vlorë). (Mbretnija Shqiptare. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. . Për shënim për studimin e topografijes. Alfredo (d’). patir. pa ç. Pjesa e dytë.. Luarasi (Tiranë). . Shërbim telefonik. 107 946. 27-28. 18 cm. Volum i I. pa ç.. Shtypshkronia "Tirana". Pjesa e parë.. Zyma. Përshkrime. Piro. 1916. patir. patir.Valona: Comando Superiore delle Forze Italiane nei Balcani.. 8 fl.. autor: Piro.. 88 R 69 S 10F71 S 54T 110-112 S 56 U 43-44 949.. 90 B 224 951. Parathënie.50. f. 17 cm.. Dicembre 1189 [1918]. Ai soldati d Italia in Albania. .109 fi.Tiranë : Shkolla e Perfecj onimit Oficerave. 88 G 31 S 11 F 15 S 54R106.. Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombëtare..Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombëtare. Udhëheqës për ushtrimet dhe stërvitjet të rekrutave të kambsories / përkth.144 fi. Fashikulli I. Instrukcjone të Xhenjos 1932.. 89 G 215 948. të palos . Selim.. Msime mbitopografië. 19 cm.. Andrea. të palos. Instrukcjone të Xhenjos.

Kaloshi. Për përd orimin e nxansave të Shkollës Mbretnore / Ferrario Gaude. Për përdorimin e nxanësve të Shkollës Mb etnore / Ferrario Gaude. Gaude.. Vlora" Cav. portr. . Waterloo. 23 cm. G..1-3. Vt. Kaloshi.-29 f. Armë e qitje. Të dhënat nga kopertina. Njoftime mbi : Elementët qimiket. Zogut prej Qamil Elbasanit. autor: Briesen.111 fi.. i bot. Ferrario. Ferrario. Alfredo (d’). Pregatitja e qitjes / A.. 91 B 15 959. . Shënime taktike /Nënkolonel Alfredo d Andrea. 88 B 63 962. Shtyp. Ushtarake.ir. Shtypshkronja Cav.. patir. 24 cm. Briesen. R.11 f. 20 cm. Mati. 7 fl.. paç. (Mbretnija Shqiptare) patir.. R. . pa ç.. autor: Logoreci. 1938.. . Gavet. Vt..... f. .Tiranë : Shkolla Mbretnore Ushtarake. G. patir.Tiranë : Shtypshkronja "Sh kodra”..tab të palos. 90 C 20 i mungon kopertina.[Tiranë] : Shkolla Mbretnore Ushtara ke.. 89 F 104 S 54 S 20-23 964. 17 956. Qamil Elbasanit. ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë).. përkth.. Hasan M.. 1 fl.. Vrejtje mbi bartjen e qitjes së menjihershme.Gaude. 1 fl. Kursi i Oficerave Madhore 1937) patir. pa ç. Ndërtimi i f iurudhës me anën e tabelave grafike e numrore. e palos. 24 cm. nga autografi. 1-41. Eksplosivët-artificë.Tiranë : Shtypshkron ja Ushtarake. 1932. Briesen.. Carravetta.. 21 cm. paç.Tir           . 90 B 48 S 12 D 150 S 292 G 37 958.V..140 fi.191 fi.. të palos. ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë). pa tir.Roma : Novissima. Direttore e C. përkthyë nga frëngjishtjaprej majorM.90 fi.. (Tiranë). Përmban: Fjalorthi.39 f. [1939].Tiranë : Shtyp.pa ç. 1938. Fantapie.. i bot.. pa ç.. pa ç. Kolë K açulini. pa ç. 1935.. patir. Fuqit e Armatosuna të Italis. 23 cm. Nga jeta ushtarake e Jul Çeza rit /Hasan M. Luigi. 88A 17 S 12 B 10 961. . Libri i dedikohet A.17 fi.. 60 S289B 18 957. 12 fl. Kodi penal ushtarak / i përkthyem nga tyrqishtja prej Abidin Xhikut. përkthye shqyp prej Mati Logorecit.. Qazim Herri. Carravetta. f.. patir. (Mbretnija Shqiptare) patir. 1937. (Mbretnija Shqip tare) pa tir. Parathënie. Parime urdhnimi për nervlim t oficervet të çdo rrangu / Andrë Gavet. -Tiranë : Shtypshkronja"Tirana". -Autori nga kopertin a.me il.. pa ç. A. përkth. ngateksti. Andrea. 88 D 53 S52A54. (Vlorë). Harti i urdhnimit. 1925.. V.Tiranë : Shkolla e Perfekcjonimit Oflcera ve. 1930.. Shtypshkronja Ushtarake (Tiranë). Parathënie. 24 cm. 24 cm. .il.. 88 B 64 963. Problema mi luftimin e kompanisë / R. . 1930. 31 cm.Tiranë : Shkolla e Perfekcjonimit t Oficerave.41 f. Andrë. V. Përmbledhje mësimesh të zhvillueme prej nënkolonel Luigi Fantapie / përkthye nga Kolë Kaçulini. . Njoftime mbi armët bajtëse. Të dhënat nga kopertina. Direttore et C. 90 F 65 S 12E23 S 55A206 S289B 16.. . 91 B 18 S 12 B 61 960. paç.. 90 C 20 S 33 A62 965.(Mbr etnija Shqiptare.

gjeologji e b ujqësi).22 f.. Abidin.5-6. . f. 1937. Guido. il. e përktheu Hasan M. Rregullore e program mbi dërgimin e oficerave në shtete të huaja për ndjekjen e kurseve në shkollën e luftës.. Fille të historis së Naturës.. pa ç. 20 cm.... autor: Baggini. Zyrës II. p a ç.. Probleme të përgjithshme. 89 S 35 S 10G36 972. Parathënie.. 23 cm. . Për rendet e nalta të shkollavet fillore.. V. 2059. pa ç. shqipëtarë në Shtetet e Bashkuar të Amer / Aqif Përmeti..Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. Botim i dytë.. .23 f. SHKENCAT E NATYRES. 192 6. 16 cm.. 20 cm. Shih: 1685/1. .. .anë : Shtypshkroja "Nikaj”. 21 cm. Notice për të ushtëruar T.190 fi me il.. (Trupi i njeriut. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi" (Tiranë).37 fi. 1927. "Mbr othësija" Kristo P.Tiranë : Shtëpi ja Botonjëse “Kristo Luarasr’. Luarasi.138 f. Vitelli.me il. pa ç.. C[ent] 35. pa tir.5-6..Tiranë : Shtyp. 88 C 13 S 51 A 15 970.95 f.. Teksti shqip e italisht. Gaspër. "Nei secoli fcdele" = "Besnik në shekuj". Libër i tretë për shkolla fillore të Shqypnis / Gasper Beltoja. 971. Udhëheqja e mitraljerit / përkthyer prej N/tog. (Mbre tnija Shqiptare) pa tir. Borla. W. të palos.botanikë. 2052.. pa ç. 1931. pa ç. 1936. autor: Xhiku. Beltoja. Giuseppe. -Framingham. 88 F 151 S2E 116 S 11 D 170 S 56T53 S 314 G 15 966. 90 C 107 968. Hasan M. MATEMATIKA. Titulli në kopertinë: Fille të Historisë së natyrës.. patir. 89 F 82 S 56 S 252 969. Shkodrë. Aqif. patir. 88 T 18 S 10 F 115 S 11 G95 967. 88 C 95 S 41 A 64 XII.. W.46 f. 2111..67 fi. (Mbretnija Shqiptare. Libri i kushtohet dy vëllezërve të autorit. patir. 973.       . 1936. ..Romë : Istituto Romano di Arti G rafiche di Tumminelli et C. 3 fl... f. 22 cm. Shtypshkroja "Nikaj". Përmeti. 3 shih edhe: 311. 2062. . Dilaver Halit. ShtëpijaBotonjëse "Kristo Luarasi" (Tiranë).Nxjerrje prej Buletin i dhe e përkohëshmja ushtarake të numrit 1 të datës 1 qershorit 1931. 1918. Detyrat e n/komadantit / W... Mazzei. 18 cm. E përktheu Hasan Murat Kaloshi.303 f. e ilustruara. Parathënie.patir. 89 G 63 S 11 C55 S 51A 152 XI. autor: Kaloshi.il.. S 10 G 36 të dhënat i ka të shkruara me dorë. Kaloshi. Mazzei.. 20 cm. Përmbledhja praktike e qitjes për artilerinë. 88 C 13 i mungojnë fl.. 1. . Umberto e Çesar Vitelli. Shtypshkronja Ushtarake (Tiranë). patir. a) Shqiptarët në ushtritë e shkollat ushtarake të vendeve të tjera.Southbridge.Trup i njeriut. Parathënie.. Tiranë : Komanda e Mbrojtjes Kombtare. (26 vjetuer i themelimitt armës) pa tir.. 1934. pa tir.. Disiplina / Giuseppe Vitelli. Stëvitjes) patir. 23 cm. : [pa em]. 1940..8 fl.Tiranë : Shkolla e Aplikimit. Mass..[Tiranë] : Ministria e Arsimit. paç. Të dhënat nga kopertina. The Joumal Press. me il. 1917. 89 F 89 S 11 F59 S 58 B 123-125 974. Massachusetts. zoologji..23 cm. pa ç..... pa ç.

Ledoux.. gjeologjije.66 fi. Parathënie. Salih. 1922. Lekturë ushqenjëse e shkollare / Vas. fizike e higjene për kla sën e pestë. përshtatun prej Salih Çekës. Lekë 3.. f. me il.. në buj qësi e n industri / P. autor: Çeka. Firenze : Shtëpija Botuese Marzocco. Pjes e parë..Qindarka ar 60.. Periudha e mesme. Mësime arithmetike.76 f. 95 982. Mass. . Ledoux. 89 E\43 S54U 136 978. "Mbrothësija" Kristo P. pa tir. . 20 cm. Shtyp. 22 cm. 20 cm. 1923. Mësime mbi shkenca fizike e naturore. autor: Çeka. Shtyp. . Parathënie. . 1917. Për programat t ona t arsimit filluer. Ledoux. 90 A 67 S 12 B 135 983. (Republika Shqiptare) patir. Pjes e pa rë / P..Watertown.. 21 cm. Periudha e mesme. patir. Lekë 2.me il.-109 f. Shtypshkronja "Vlora" G. dhe Libraria Dhori Koti. 1923. Dhori. Mani. Periudha e mesme. fillon në f. me il. për programat t ona t arsimit filluer. 88 G 151 976... (Nr. . Ar 0. Pjes e dytë. Kamci [Kamsi]. Me zbatime në shëndetsi. 21 cm.... 18 cm.50. 89 E 27-1 S 54 U 5-8 S 309 C 14 980. 88 G63 S 9F28 S 54 U 162 979. . me il.[Tiranë] : Drejtoria e Përgjithshme e Arsimi t. Shtypshkroja "Vlora" (Vlorë). Të rrjeshtuara pas programit për rendin e III të shkollave fillore / Kol Kamci. Rustem. Kopertina e fundit ka njoftimin për dy librat e Kol Kamsit: 1) Jetë e ree. 3-4. Mësime mbi shkenca fizike e naturore. Ledoux.. patir.Shtypje e I I. P.40 fi. Salih. f. bujqësore. në bujqës i e n industri. pa tir. Parathënie.156 f. paç. (Vlorë). Luarasi (Tiranë).Tiranë : Ministria e Arsimit. .me il.. P.60 f. K. përshtatun prej Salih Çekës për programat t ona t arsimit f illuer.. 89E^12 S 10C 110 S 10 D 59 S 58 A 94.III. përkth. . Me zbatime në shëndetsi. f. përshtatun prej Salih Çekës për programat t ona t arsimit f illuer. Me zbatime në shëndetsi. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). : Shtypur në Shtypëshkronjën e "Shkëndijes". Për shkollat fillore / Dhori Koti.Parathënie.Tiranë : Ministria e Arsimit.3-5. Luarasi (Tiranë). Kën dime për shkolla fillore. në buj qësi e n industri / P. Salih. në buj qësi e n industri / P.. -Korçë : Shtyp. autor: Çeka. Ledoux. botanike. .Tiranë : Ministria e Arsimit. P..Tiranë : Ministria e Arsimit. me il. I-III. 20 cm. Franga 0. 1928.18) pa tir.. Ledoux. Parathënie. Çkëputje dhe përshkrim i shkurtër i dukjeve me shpirt e pashpirt. Koti.64 f. Mësime sendesh për rendet e ulta të shkollës fillore / Rustem Lopçi. "Mbrothësija" Kristo P. 1928. K. Lopçi. P. 1927. Historia naturale. Periudha e mesme. 23 cm. Mësime përmbi natyrë. për rend të tretë..(Republika Shqiptare) patir. 1927. Salih Çeka. 88° D 73 977.. . 2) Mësime përmbi natyrë. Send njoftësi. Njohuri për sendet që na rrethojnë. Luarasi (Tiranë). 27. Me zbatime në shëndetësi. Kol.. 89 E 27-2 S9E7 S 54 U 1-4 S 309 C 15 981.. pa ç.. . Vas. Vaskë.-                                 . 3-5. pa tir. e përsht.90 f. autor: Mani.Tiranë : Ministria e Arsimit. 96 f. Pjes e parë. Mani. Direttore et C. Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo P. Ledoux.80. 1940. pa ç. Ledoux.me il. 88 D27 S9D4 S 53 A 37-40 975. Fr.. Mësime mbi shkenca fizike e naturore. f. Mësime mbi shkenca fizike e naturore. S 53 A 38 i cunguar.Vlonë : Shtypëshkronja Italiane. 88 G 127 S 10 F 9 S 54 U 133-135 Pjes e dytë.

[Saraçi.86 f. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). 15. Shtypshkronja "Vlora" G..Kr. 1 shihedhe: 1649. 89 F 128 S 10 F 14 S 56 S 156 S 58 B 173. fizike. 20 cm. .botuar në vitet 1922-1926. Katalogu i librave. Ndoc Injac]. Kopertina e fundit përmban : Tubë librash për shkollë gjimnazike tregtare e fill ore botue prej Etenve Jezuit (1922-1927)..46 f. Pogoni. me il.Bleni II.1. Katalogu i librave. Bleni III. . [Saraçi. shkollat tr egtare e fillore. përkthyem prej H. Kopertina e fundit përmban listën e librave shkollorë për gjimnazet. Kopertina e fundit përmban : Tubë librash për shkollë gjimnazike tregtare e fill ore botue prej Etenve Jezuit (1922-1926). [Saraçi. 177 S 89 G 103 987. 1 fl.9) patir.. 89 D 20 S 12 C 79 S55T10 XII. 20 cm.. me il.. Bleni I. 1927. Histori natyre.. 1. 20 cm. Bleni XXVI I) patir. Roshi.. Xekës. Mësime arithmetike.30. Aut.. . paç.. Dituni natyre e histori natyre për klasët fillore. me il. 15. me il. Lekë 5. sipas Luigj Shestani.Tiranë : Ministria e Arsimit. Mësime sendesh për klasën e V të shkollavet fillore / Hiqmet Rosh i. 89 E 71 S 12 D 69 984.(Tubë libr ash për shkollë gjimnazike.. 1936. zologjije.. Pertev.. Për klasët fillore...ll) patir. . Klasa e katërtë. 22 cm. . Titulli në kopertinë: Njohuni të ndryshme..272 f. 22 cm. Bleni XXIV) pa tir.f.   . me il. 15.. 1927. Botue prej Etenve Jezuit. Direttore (Vlorë). 89 E 10 S 11 C22 S 54 A 102 S 54 S 46 S55T11 990/1. 3133.148 f... Fr. Fizika. Katalogu i librave të botuem nga shtypshkroja "Zoja e Paperlveme” t Etenve Jezuitprej vjetit 1871 .64 f. Botue prej Etenve Jezuit.1928 (25 mars). tregtare e fillore. Dituni natyre e histori natyre për klasët fillore. -Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes. 1938.. 1926. ari 1.. patir. Pertev. Fr.Tiranë : Ministria e Arsimit.. 10) pa tir.nr. Mësimet e para mbi shkencat për rendet e ulëta të shkollavet fil lore / Pertev Pogoni. Kr.. patir. 90 A 145 S 11 C21 S55T12 S 311 B 15 990. ari 0. 89 D 79 S 314 F 34 985. (Libra Shteti për shkollat fillore. Klasa e pestë. Firenze : Shtëpija Botuese Marzocco.50. m e il. pa tir.l.75 fi. -Tiranë : ShtëpijaBotonjëse "Luarasi". Dituni natyre për shkolla qytetse / Neumann.. Hiqmet. Kr. Dituni natyre. Lekë 5.75 f. (Tubë libra sh për shkollë gjimnazike. Bleni XXVI) pa tir.(Libra Shteti për shkollat fillore.. Titulli në kopertinë: Njohuni të ndryshme. Astronomia.50 (Lek 3). me il. . Neumann. portr. 22 cm. 1922. -280 f.Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes. 22 cm. Matematika.. 88 D 74 S 10D84 S 58 A 66-68 988. 90 D 40 989. sipas fotokopjes së dorëshkrimit: Luigj Shestani. 20 cm. -Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes. 22 cm.50) Aut. 2.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Ndoc Injac].. pa ç. Botue prej Etenve Jezuit.54 f.. fiziologjije.nr. 1965. me il.Botim i dytë. tregtare e fillore. kimije e higjene për kl asën e katërtë. sipas Luigj Shestani.. 1925.Tiranë : Ministria e Arsimit. Aut... f.25 (Lek2. (Tubë libra sh për shkollë gjimnazike tregtare e fillore. (Nr.. 88 D 69 S 10D 11 S 11 C3 S 53 A 18-21 986..... Ndoc Injac]. Pogoni. Mësimet e para mbi shkencat për rendet e ulëta të shkollavet fil lore / Pertev Pogoni.f.. 1940.

. (Tubë librash për shkollë gymnazike. Bleni IX) patir.. Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes.72 fi.. 13. . Klasa e tretë". Aritmetikë me rregulla e ushtrime të vueme me rend për klasën e pestë e klasën e gja shtë fillore. Arithmetikë për Klasën e tretë të shkollavet fillore. Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes. 13. Botue prej Etenve Jezuit.1. . 1922. 1926. portr. Lekë 2 A -Titulli në kopertinë : "Libër arithmetike. 89 E 77 S 55 R 19-21..Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes.. Kopertina e fundit: Tubë librash për shkollë gymnazike.Bibliogr. Aritmetikë... 31 S 292 E 35 996.. 1925.3. 20 cm.. Aut. Aritmetika. tregtare e fillore.123 fi.n. me il. Ndoc Injac Saraçi.Shkodër : Sht ypshkroja e së Paperlyemes. tregtare e fillore botue prej etenve jezuit. Me rregulla e ushtrime të vueme me rend për klasën e tretë fillore. . Aritmetikë. Kor.50. Aritmetikë me rregulla e ushtrime të vueme me rend per klasën e II fillore.. (Hartuar pre j Komisjonit të Ministris s Arsimit) patir. Kopertina e fundit përmban listën e librave botuar në vitet 1922-1926 prej Ete nve Jezuit.. sipas krahasimit me botimin e parë nr.. Ndoc Injac Saraçi. Arithmetike gia ta demotika sholeia tes Albania. Bleni XVI II) pa tir.Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes... Arithmetikë theorike e praktike për shkollët e mjesme.f. tregtare e fillore bot ue prej Etenve Jezuit (1922-1925). 1923.50. 22 cm.50.. Gjeometria.88 fi. aut. 20 cm. Kr. 20 cm. 1936. Bleni XVI) pa tir.. Katalogu i librave. 89 E 112 S 12 D 86 S 55 R 10 S 160 D 18 997. (Tubë librash për shkollë gjimnazike.50. Firenze : Shtëpija Botuese Marzocco. Kr.f. 1928. 21 cm.. Kr. 21 cm.Tiranë : Shtëpia Botonjëse "Kristo Luarasi".9) patir. bo tue prej Etenve Jezuit (1922-1925).. ..126 fi. Ndoc Injac Saraçi. 1.q. 20 cm.50..75 f. aut.. Botue prej Etenve Jezuit... botime të Etenve Jezuit 1922-1928. 21 cm.f. (Tubë lib rash për shkollë gjimnazike.. tregtare e fillore botue prej etenve jezuit. 88 E 110 S 55 R 36-39 S 314 B 65 S 314 F 44 993. 1940.72 f. 88 E20 S 12 D 4 S 55 R 32-33 995. 22 cm. 1164.Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes. 1 fl... Katalogu i librave. (Tu bë librash për shkollë gymnazike e tregtare botue prej etenve jezuit. 91 B 87 S 136 C 19 998.. Në faqen e fundit të kopertinës listë librash të botuara gjatë viteve 1922-1923 për g imnazet dhe shkollat tregtare.. 55 994. me il. 13. Lek 2.1. (Libër shteti për shkollat fillore ... tregtare e fillore botue prej Etenve Jezuit. Katalogu i librave. Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlymes. tregtare e fillore. 991. Me rregulla e ushtrime të vueme me rend për klasën e katërt fillore.. Saraçi. 89 D 80 S 292 E 33 999.. Aritmetikë teorike e praktike për shkollët e mjesme.. Algjebër.76 fi. 1101. Sipas Luigj Shestani. . tregtare e fillore. Në faqen e fundit të kopertinës listë librash për shkollat. (Tubë librash për s hkollë gymnazike.50. 1925. Ndoc Injac. ” Kopertina e fundit: Tubë librash për shkollë gymnazike.. (Tubë librash për shkollë gymnazike e tregtare     .Shih: 977-980. 1927.83 fi. 88 E 3 S 54 A 89-92 992. Biblio trito. Bleni XV) pa tir. 2. rendor 999. Sipas Luigj Shestani. aut.128 f. 88 E 109 S 12 D 7 S 55 R 40-41. .. Kr. (Tubë librash për shkollë gjimnazike. Botim i dytë. -Tiranë : Ministriae Arsimit. Bl eni XXVIII) patir. Sipas Luigj Shestani. Bleni XI) pa tir . 1. Kr. 3713 a) Matematika.

Arithmetikë praktike për shkollat e paratë Shqipëris.169 f.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Luarasi". Babameto. Buxbaum. 88 F 14 S 292 E36 1000. Në kopertinë Vt. . Buxbaum. patir.Tiranë : Shtyp.. Lek 2. Ndoc Injac Saraçi . . 23 cm.50.. Babameto. Rudolf Zimmel. 1931. Kopertina e fundit: librat shkollorë për klasat fillore. patir.1. 24 cm. Pjesa e IV. Babameto. 1932. . përkthye nga f rengjishtja prej nëkolonel M. Bourlet. Rend i pa rë / Husni Babameto. punue e përshtatun prej Ndu e Palucë-s e Kol Margjini-t.. Baffi. (Për v itin e III shkolluer) / Eduard Buxbaum. . .N. . Baffi. Pjesa e III. .botue prej Etnevet Jezuit.50... me il. patir. patir. Fr..64 S 55 R 50-52 1007... (Për v itin e IV shkolluer) / Eduard Buxbaum. Për Institutet Teknike. i bot.. (Për vitin e IV shkolluer) / Eduard Buxbaum. Fr.. botuar nga shtëpia bo tuese "Kristo Luarasi". Hysni.81 fi.. 21 cm. . Pjesa e IV. përkth. 1920. 2. 1939. Eduard.. 1919. 89 G 23 S 10E25 S 54 T 63. pa ç. me il. 1938. Karl.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". pa ç.Vlorë : Shtypshkronia Italiane. 88 G 161 S 10 G 49-2 S 53 U 51-53 1002.22) patir..III + 88 fi. Luarasi.. 23 cm.. ari 0. Arithmetikë praktike për shkollat e para të Shqipëris. Bleni IX) patir. Rend i d ytë / Husni Babameto. Rudolf Zimmel. Buxbaum. Arithmetikë për shkollat fillore të Shqipnis. 13) pa tir.. Lekë 4l/i.. Arithmetikë për shkollat fillore të Shqipnisë.: 1923. 1941.80 fi. 89 B 32 S 12 B 73 S 55 A77. pa tir. ari 0.Vlorë : Shtypshkronia Italiane. (Libra Shteti për shkolla të mesme . Hysni. 88° D 67 1003. patir.. me il. 78 1008.. "Mbrothësija Kristo P..Tiranë : Shtyp. 19 cm. 88 E 4 S 12 C 105 S 132 C 33 1005. Lekë 10. punue e përshtatun prej Ndue Palucë-s e Kol Margjini-t. pa tir. 23 cm. Rudolf Zimmel.Lek 0. Luarasi. punue e përshtatun prej Ndu e Palucës e Kol Margjinit.. . Luarasi. Arithmetikë për shkollat fillore të Shqipnisë. 1935. Arithmetikë për shkollat fillore të Shqipërisë.Tiranë : Shtyp. 88 C 3 S 12 B 74 1010. aut. . Contardo. 18 cm. "Mbrothësija" Kristo P. patir. Eduard. pa ç.32 f. 19 cm. 1943.[Tiranë] : Ministria e Arsimit. Njohtime ndihmëtarë për mësimet e algjebrës në klasën e IV-të të shk bretnore Ushtarake / Hysni Babameto.47 f.50. 1938. Eduard. 21 cm.. Në kopertinë: Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo P.ari 5. Gjeometri.Luarasi.     . Pjesa e III. për Normalet dhe për Kursi n e Naltë të Shkollavet të Mesme / Contardo Baffi. Titulli në kopertinë: Arithmetikë Klasa e tretë". Nexhat Peshkëpija. Katalogu i librave.. Qamil Elbasanit. Kr.6 3 fi. Gjeometri praktike për shkallën e ulët të shkollavettë mesme / Co ntardo Baffi. [Tiranë] : Ministria e Arsimit. 89 B 30 1009. Eduard.. 89 G 165 S9F95 S 56 U 49-52 1006. Contardo. Sipas Luigj Shestani. 89 E 168 S 12 D 13 S 53 R20 1004. (Për vitin e III shkolluer) / Eduard Buxbaum. . pa ç. (Libra Shteti për shko lla të mesme Nr.. Dijeni filletare gjeometrije / Karl Bourlet.438 fi. .40. 1930. Kristo P. Gjeometri plane për klasën e III-të e të IV-të të shkollës Mbretnore Ushtarake / Hysni Babameto. 19 cm. Fr..50 ..271 fi.. . patir.. Buxbaum. punue e përshtatun prej Nd ue Palucës e Kol Margjinit. Babameto. 13.. 18 cm. Rudolf Zimmel. 88 R 115 S 10 G 49-1 S 286 G 59 1001.123 f.-TTT+ 77 f. Hysni. Hysni.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".

numrim e njehsim. f.. . . 22 cm. Eduard. Në kopertinë: Pëlqyer nga Ministrija e Arsimit me nr. Shtëpija Botonjëse "Luar asi". E. patir..Tiranë : ShtëpijaBotonjëse "Kristo Luarasi". . Kristo A. Arithmetikë praktike / Kristo A. Eduard. (Për vi tin e V shkolluer) / Eduard Buxbaum. Katalogu i librave. 1 f l.Spielmann.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Luarasi". 23 cm.me il. 1936.]. i dytë]. 21 cm. Natse.. 20 cm. 88 F 51 S9E80 S 55 R 57-60 1015.-96 fi. Vangjel Gjikondi.. Alexander Zinnecker. autor Ndoc Injac Saraçi. Kr. ( Tubë librash për shkollë gymnazike e tregtare botue prej Etnëve Jezuit.. Heinrich Kolar. Pini. . Rudolf Zimmel.. (Libra shteti për shkollatë mesme. Luarasi. Alexander Zinnecker.. Pjesa e V.. Lek 3.60. pa ç. Kristo A. Për klasën e katërt të kursit t ulët të shkollavet të mesme / pë e nga Prof. botuar nga shtëpia botuese "Kristo Lua rasi". 1934.[Bot.72 fi. Dako. .Tiranë : Shtëpia Botonjëse "Kristo Luarasi". përkthyer e përshtat un prej Sulejman Harrit. Habernal. patir.X. Pjesa e V. Moriz... Manarini. botuar nga shtëpia botuese "Kristo Lua rasi". 1934. [1917]. patir.. Moriz. botuar nga shtëpia botuese "Kristo Lua rasi". 1935. patir. Në kopertinë: Shtëpija Botonjëse "Luarasi"... Arithmetikë për shkollat fillore të Shqipnisë. përshtatun për pei judhën e ultë të shkollave të mesme të Shqipnis prej Kol Margjinit. 88 C 162 S 10C67 1018.89B 31 S55 S 15 1011. Lekë 12. datë 24. portr.] : [pa em. autor: Dako. Në shpinë: Listë tekstesh shkollorë të Shtëp. kata metafrasin tou kathegetou L. Kopertina e fundit: librat shkollorë. 88 F 95 S9E 14 1016. 4000/1 31.) patir. punue e përshtatun prej Ndue P alucës e Kol Margjinit. Lek 3. Fillime t algjebrës.. Arithmetikë për shkollat fillore të Shqipnisë. Rudolf Zimmel.. Fr. (Për vi tin e V shkolluer) / Eduard Buxbaum. Parathënie e botimit të parë dhe e botimit të dytë. Eduard.68 f.. 24 cm. Ushtrime njehsimi për vitin e parë shkolluer / Moriz Habemal. Bot. Nr. Kopertina e fundit: librat shkollorë. 1942. Autori në fl. Arithmetikë gia ta demotika sholeia tes Albanias.4. 19 31.f. Bleni V. Buxbaum... ari 0. .. Shëkim. 1932 . 23 cm.68 f.Tiranë : Ministria e Arsimit. Rudolf Zimmel. Qindarka 0. 1933. titullit Johann . 24 c m. Arithmetikë për shkollat fillore të Shqipnisë. pa ç. Mass. 91 D27 S 54 A 64-68 1019.. Lek 2. patir.. Volpi.Tiranë : Shtëpija Botonjëse “Luarasr’. patir. ..7) patir.       .3-4. Autorë: M.128 fi. Buxbaum.. . 13. R. Kopertina e fundit: librat shkollorë. (Për vi tin e V shkolluer) / Eduard Buxbaum. Heinrich Kolar.185 f.Botim i dytë. Dako. .. 22 cm.96 fi.Tiranë : Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P. . .295 fi. S 314B 53 1012.96 f me il. Habernal. Të dhënat e botimit marrë nga parathënia. . Dhematje. punue e përshtatun prej Ndue P alucë-s e Kol Margjini-t. patir..50. Pjesa e V. "Luarasi". 1922. Fille të para të geometris mbas Mocnik-ut / Johann Spielmann.Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes.. Ar 122B 19 1014. Manarini. Sipas Luigj Shestani. 88 E 129 S9E6 S 10 E 7 1017. 21 cm.Tiranë : Shtëpija Boton e “Luarasr’. Buxbaum. punue e përshtatun prej Ndue P alucës e Kol Margjinit.. 88 D 38 S 10B50 S 307 B 42 1013. Biblio proto / Moriz Habemal. -[Ja maica Plain.60.

. numrim e njehsim.. përshtatun prej P ertev Pogonit.Botim i përmirësuar. patir.Shtypje e III . patir. portr. 1 fl. patir.. 1926. me il. Ar113 G23 S 55 R 28. portr. Habernal.. Jacob.. pa ç.8 fi. 22 cm.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". portr.Botim i përmirësuar. Habernal... Moriz Habemal.F. Lek 2. ..68 f. 24 cm. Lekë 2. kata metafrasin tou kathegetou L..15 f.Tiranë : Shtëpija Botonjëse “Kristo Luarasr’. Arithmetikë për shkollat fillore të Shqipëris. patir. 22 cm. . Titulli në kopertinë: Arithmetikë...Tiranë : Drejtoria e Përgjith. përshtatun prej P ertev Pogonit. Titulli në kopertinë: Arithmetikë. Ushtrime njehsimi për vitin e parë shkolluer / Moriz Habemal. Arithmetikë për shkollat fillore të Shqipëris.. 88 C 82 S 10 C 125 S 41 A 37 S 314B 52 1020. 1 fl.Marussig. Josif.50.. Lek 2.. Kraus... 1936.. Heinrich Kolar.. Dhori. paç.Në kopertinë: Aprovuem prej Ministris s Arsimit me shkresë Nr. Ushtrime njehsimi për vitin e parë shkolluer / Moriz Habemal.62 fi. Haxhimima. patir. Lek 2 e gjysëm. 19 cm. Klasa e parë. Ar 2 C 68 1022. 1936.Tiranë : Shtëpija Botonjëse “Kristo Luarasr’. [ripunuar] P. 88 F 79 S9F 14 S 10 E 17 S 56 R 87-90 1024.Shkodër : Shtypshkroj a Françeskane. Methoda e gjeometris ndër shkollat fillore / Ismail Hakiu. 89 B 122 S 54 A 60-63 S 314 B 48 1027. Alexander Zinnecker. -Tira në : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". 1 fl. R..Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasr’. O. patir.-6 fi. Klasa e dytë". Njehsime të shpiegueme me kallzime vizatimesh / Karl Kraus. Karl.. Moriz Habemal.. Ismail. Moriz.. 29. pa ç. Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo P. 3239 Data 29.. Kraus. 89 B 47 1029. Moriz Habemal. Klasa e parë". Arithmitikë. . Alexander Zinnecker. 1931. Klasa e dytë. patir.89 fi.. përkthyer e përshtat un prej Sulejman Harrit. pa tir..Biblion deut eron / Karl Kraus.56 fi..Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".. 1932. Për shkollat fillore / Dhori Koti. Shëkim. 23 cm.64 fi. 23 cm. etj. 89 A 103 S 10C28 S 56A140 1023. Luarasi (Tiranë).68 f. Koti. 1921. Për shkolla f illore t ulta djelmsh e vajzash / Josif Haxhimima. . . Heinrich Kolar. 20 cm. Marussig. Jacob.. Klasa e dytë. 88 C48 1028. Klasa e dytë. Në përdorim të shkollavet të mjesme / Z. S 10 C 125: mungojnë kopertina dhe fleta e titullit. 1937. 43-49 1026. Kraus. Karl. autor: Dema. 1 fl.v. R. Shëkim. e Arsimit. Benedikt Dema. . përshtatun prej P ertev Pogonit. p aç. 22 cm. (Republika Shqiptare) pa tir. .Botim i përmirësuar. përkthyer e përshtat un prej Sulejman Harrit. Titulli në kopertinë: “Arithmetikë. Z. -Korçë : Shtypëtoija dhe Libraria "Korça" Dhori Koti. Arithmetikë për shkollat fillore të Shqipëris. 1938. Lek 2 e gjysëm. Natse. Titulli në kopertinë: "Arithmetikë. Parathënie.portr.portr.Gjirokastër : Shtypëshkronja "Labërija". përkthyer prej Xhafo Poshit. Arithmetikë dia ta demotika sholeia tes Albanias..68 f. Lek 2. Moriz... me il. Hakiu. . . . . Karl.. 88 C 120 S55 S 16 S 305 C 12 1025.23 cm. Prijës i mësimevet të para të arithmetikës praktike.M. Kraus. 1 fl... 88 D 67 S 8 F 46. Benedikt.50. Njehsime të shpiegueme me kallzime vizatimesh / Karl Kraus. patir. 47 S 10 D 6 1021.     .50. 24 cm. 1936. Njehsime të shpjegueme me kallzime vizatimesh / Karl Kraus. 1938... Aritmetika. 1926. . Karl. Moriz Habemal. numrim e njehsim.

Libri itretë i arithmetikës për shkollatfillore.. për shkollat fillore.. Direttore et C.126 1033.Luarasi. Kraus. Moriz Habemal.56 f .50. . 22 cm. Shtypshkronja "Vlora". 20 cm. Njeh sime të shpjegueme me kallzime vizatimesh / Karl Kraus. ari 0..68 fi.].0. .Tiranë : Drejtoria e Përgjithëshme e Arsimit.ar 0. pa ç. Kraus.Botim i katërt.40. 88 E 85 S 11C 37-2 S 12 C 109. përshtatun prej Pertev Pogonit.. 88 E 17 1036. Rendi i II. . . Libri i parë i njehësimit për shkollat fillore. 19 35. Moriz Habemal.89 B 46 S 10B48 1030.. 1934. 88 E 52 1032.. 89 E 64 S9E41 S 11 D 10 S 58 B 148-152 1038. Shtypshkronja "Vlora" (Vlorë).20 cm. Njeh sime të shpjegueme me kallzime vizatimesh / Karl Kraus. . ar. Rendi i I-rë. Libri i tretë i arithmetikës për shkollat fillore.Tiranë : [pa em.. 21 cm.55 fi. Luarasi. Libr i dytë i arithmetikës përshkollatfillore. Rendi i II. Libri i dytë i arithmetikës. pa ç. Libri i parë i njehësimit për shkollat fillore.. patir. me il. [192-]. me il..40. 1927. Kraus. Rendi i I-rë. Fr.. Luarasi (Tiranë). . Kraus.68 fi. Shtypshkroja "Tcknike" (TiranëO. pa ç. 22 cm.] : [paem. Rendi i II. Libri i tretë i arithmetikës për shkollat fillore. Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo P. Fr. Karl. . L. Karl. pa tir..48 fi.Njehsim e të shpiegueme me kallzime vizatimesh / Karl Kraus. -55 f. Karl.[Tiranë] : Drejtoria e Përgji thshme e Arsimit. Karl.me il..             . 21 cm. (Vlorë).69 fi.61 f. patir. 1933.56 f. 88 F 41 S 12D43 S 58 B 155 1040.]. Moriz Habemal. Karl.. Kraus.. patir. patir. 89 E 82 1035. Fr. 21 cm.. . Fr. . Libri i tretë i arithmetikës për shkollat fillore. pa ç.56 f. . Luarasi. G.Tiranë : [pa em. përshatun prej Pertev Pogonit... .21 cm. Kraus. . Rendi i I-rë / Karl Kraus.. 88 E 54 S 10 D 106 S 58 B 146. Karl.0.. 88 F 109 S 11 C39 1041. . Fr.. Rendi ill. 1923.. Moriz Habemal.. 21 cm. Libri i parë i njehësimit për shkollat fillore. përshtatun pr ej Pertev Pogonit. 1921..Tiranë : Shtypshkronja "Mbr othësija" Kristo P.40. paç..pa ç. Libr i dytë i arithmetikës për shkollatfillore. patir. . Libr i dytë i arithmetikës për shkollat fillore.. "Mbrothësija" Kristo P..[Tiranë] : Ministr ia eArsimit. 1927. 1930.. 21 cm.ar 0.].Tiranë : Drejtoria e Përgjithëshme e Arsimit.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Luarasi".[Pavd. Nje hsime të shpiegueme me kallzime vizatimesh / Karl Kraus.. 89 C 106 S 12 C 127 S 56T164 1034.40. përshtatun pr ej Pertev Pogonit.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".. [pavt. 21 cm. 1921. 88 E 48 S 12 C 80 1037. Njehs ime të shpiegueme me kallzime vizatimesh / Karl Kraus. patir... .68 fi. Moriz Habemal. Libr i dytë i arithmetikës për shkollat fillore. i adaptuem prej Salih Çekës. 88 E46 S 12 D 5 S 58 B 156-157 1039. patir. 1932.. përshtatun p rej Pertev Pogonit..56 f.Tiranë : Ministria e Arsimi t.Tiranë : Shtyp.) patir. "Mbrothësija" Kristo P. patir. Rendi II. Në kopertinë: Përshtatun prej Salih Çekës. 147 1031. patir.Botim i pestë. Shtyp..(Republika Shqiptare) patir. ari 0. 20 cm.40.]. Moriz Habemal.

21 cm. 0.0. ari 1. : 1931. Kol. Shtypshkronja "Tcknike" (Tiranë) 88 D 121 S 12 C 46 S 302 D 46 1050.(Mbretnija Shqiptare) patir.68 f. 23 cm.] : [pa em. -Në kopertinë Vt.. vendi 89 B 44 shënon vit botimi 1938. fleta e titullit 1934.ar. Lietzmann.IV +163 f. Libri i katërt i arithmetikës për shkollat fillore.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Luarasi". 1934. (Republika Shqiptare) pa tir.. 23 cm. përkthye prej F.Tiranë : Ministria e Arsi mit. Pjesa II / W. 40 1047. Bab amusta. Llupi dhe I. Lietzmann . Arithmetikë për periudhën e ulët. 22 cm. pa ç. Libri i pestë i arithmetikës për shkollat e para.0.. Nush.].Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Ndue e Margjini.(Vepër mat hematike për shkollatë mesme) patir. f.... Arithmetikë dhe algjebër për periudhën e ulët. (Vepër mathematike për shkollatë mesme) patir.]. [pa vt.. Pjesa e parë. Luarasi (Tiranë). Mathematika praktike. paç.. Fr. ar. Pjesa e dytë / Mocnik . 88 D107 S 9E 104 1045..]. Të dhënat nga kopertina.   . .. Kopertina e ekzemplarit me nr. pa ç.. [pa v t.ar. Nr.. .40. pa ç.(Departamenti i Mathematikës.Tiranë : Shkolla Teknike. 1936. Libri i katërt i arithmetikës. Parathënie. 21 cm.. . 20 cm.. pa tir.66 f. 89 A 105 S 12 B 86 S 55 A238 1049. Fr... autor: Bushati. Kristo P... -72 f. e veçantë.60.111 f. Formati 25 cm.66 fi. J[ulius] Jarosch. . .. Për shkollat fillore. fr. (88 C 153) Në kopertinën e fundit: lista e librave shkollorë botuar nga Shtëpia Botuese "Lu arasi". W[alther]. 1929. Ar 121C 53 S 11 C26 S 19 D 38 S 58 B 165-167 S 315 G 18 1046... i bot.. Lietzmann. i bot. Përmban një ijalorth shqip-italisht-gjermanisht. W[alther].132 f. J[ulius] Jarosch. . Fr. 1927. patir.[Pa vd. Të dhënat e botimit dhe mbititulli nga kopertina.[Franz] Holzmeister. Shtypshkronja "Mbrothësija". Libri i pestë i arithmetikës për shkollat e para. .88 D 113 S9D52 S 10 C 17 S 58 B 1-2 1042.: 1935. 1) pa tir.(Republika Shqiptare) patir. Titulli në kopertinë: Libr i pestë i arithmetikës për shkollat plotore. -71 f. 88 C 153 89 B 44 S2C35 S9D59 S 10 D 15 S 12C51 1048. 1935.ari 2. Nëntitulli në kopertinë: Adoptue për rendin pregatituer të shkollës Teknike të Tiranë rej Ali Tsungu [Cungu]. 22 cm.. Libri i katërt i arithmetikës për shkollat fillore.me il. Mocnik. Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P. Fr. Lietzmann.[Pa vd. Arithmetika me zbatime / redaktue për re ndin pregatitor të Shkollës Teknike të Tiranës prej Ali Tsungu [Cungu].Shkodër : Shpija Botuese "Ora".Tiranë : Drejtoria e Përgj ith shme e Arsimit. Arithmetikë për dy klasët e fundit të shkallës së naltë të shkollave esme. përkthye dhe përshtatë prej Ndue Palucës dhe K ol Margjinit. 1930.] : [pa em. 21 cm. Luarasi (Tiranë). 89 G 46 S 10E38 S 11 D 90 S 56 T 127-129 1043.]. 89 E 62 S 58 B 162-163 1044.. 88F82 S 9E 105 S 314 F 39. [Franz].40. Pjesa e I / W.. autor: Paluca. Shtypshkronja "Tcknike" (Tiranë).. . Parathënie. 1927.. . patir. Në kopertinë Vt.Tiranë : Drejtoria e Përgjit hëshme e Arsimit.40.68 f. 24 cm. përkthye dhe përshtatë prej Ndue Palucës dhe Kol Margjinit.

Nr.E. Babamusta dhe T.ari 0 .Botim i dytë i për mirsuem. Mocnik.. dhe Tela. Parathënie. Fr. Elementet e paratë gjeometris për shkollatë mesme.Botim i dytë i përmi rësuar. përkthye prej I.63 f. Elementet e paratë gjeometris për shkollatë mesme. Elementet e paratë gjeometris për shkollatë mesme. Babamusta dhe T. përkthye prej I.60. (Shqyrtue p rej Komisjonit Teknik. I.. Planimetri. -Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". përkthye prej I. 88 D 104 S 10 C 102 1053.Lek 4. S 9 S 63. Fr. përkthye prej I. Klasa II / Mocnik .23 cm.. .70. [Franz]. Gj eometri për shkollatë mesme.Johann Spielmann. Babamusta dhe T.. . Trigonometri sferike dhe ana lytikë. me il. 22 cm. Libër msimi për shkollatë mesme.. Klasa VII e VIII / Mocnik . 90 C 78 S9D 19 S 11 C 1 S 55 B 87-90 1058. Gjeometri për shkollatë mesme.Tir anë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Fr.. Babamusta dhe T. ari 2. 89 E 3 S 10 D 14 S 54A35 S 314 B 54 1059. Klasa V / Mo cnik . Në shpinë: librat librat shkollorë.B. Gjeometri për shkollatë mesme. 88 D 12 S 3 A52 S9C49 S 11 B 9... [Franz]. Tela...ari 1. me il.48 f.61 f. me il. Tela.Babamusta dhe T.70.. 1938. . Msime filltare arithmetike / përkthyë nga frengjishtja prej major M. 1936. 23 cm. patir. ari 0.. Tela. Parathënie. Mocnik. Mocnik.. Mocnik. botuar nga Shtëpia Botuese "Kristo Luarasi". 88 B 100 S 19B 61 S 55 B 98-100 1055. patir. 1939.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".. Përkthye nga I. përkthye prej I. Tela.Johann Spielmann.89 C 109 S9D43 S 54A76 S 63 A 22 1051.129 f. 89 C 137 S 10D33 S 61 A92 1060.6) patir..60.Fr. Babamusta dhe T.Johann Spielmann. Fr. Babamusta dhe T. Gjeometri për shkolla të mesme. [Franz]. 1935. 1935. Fr.70. 89 B 137 Në kopertinë: Gjeometri. Mocnik.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". [Franz].59 f.. Babamusta dhe T. përkthye prej I. . Gjeometri për shkollatë mesme. Qamil E     . patir. [Franz].. 22cm.-141 f. Lek 0. Klasa I e kursevet t ulta / Mocnik . Mocnik.Tir anë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". dhe janë pjesë e librit 89 B 137. 22 cm..Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Në shpinë: librat shkollorë. 89 B 137 S9C63 S 10 C 103 1057. ari 1. ari 0.(S.. 49 S 55 A 19 S 314 B 49 1054....Johann Spielmann. Tela...Johann Spielmann. 22 cm. 1935. 1936. Klasa VI / Mocnik .. përkthye nga I. Tela. [Franz]. Mocnik. (Libërmsimi për s hkolla të mesme) pa tir. Fr.. .Johann Spielmann.Tir anë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".Tiranë : Shtëpija B otonjëse “Kristo Luarasr’. Tela. Stereometri dhe trigonomet ri plane. [F ranz]. Tela. me il. Klas a IV / Mocnik .Johann Spielmann. T. 89 C 78 S 10 B 55 1056. botuar nga shtëpija Botuese "Kris to Luarasi" 89 C 97 S 11 C4 S 12 C 42 S55 S 18 1052. Klasa III / Mocnik . Mocnik. KlasaIV e kurseve t ulta/ Mo cnik .pa tir..) patir. 23 cm. Gjeometri për shkollatë mesme. pa tir. . ari 0. Tela. . Kopertina e fundit përmban librat shkollorë.23 cm. 1935. 1936. botuar nga Shtëpia Botuese "Kristo Luarasi". 80. Pjesa e dytë. autorë: Babamusta. -Tiranë : ShtëpijaBotonjëse Kristo Luarasi.45 f.47 f.Johann Spielmann.Johann Spielmann. ... [Franz]. patir.-386 f. Planimetri II.. . 22 cm. S 10 C 103 kanë: 59 faqe.22 cm. përkthye prej I. Babamusta dhe T. Mocnik. Pjesae dytë. Klasa I / Mocnik . [Franz].

[Pa vd.. .unical. Vllas. Hiqmet. Direttore e C..94 fi. . [pa vt. Botimi i tretë.] : [pa em. (Vlorë).[Pavd. 22 cm. autor: Puka. 1935. Njoftimet themhelorë të ditunis së natyrës (fizikës). pa tir.132 f. 20 cm. e fundit e kopertinës :Listë e botimeve për shkollat botuar nga Etnet Jezui t (1922-1931) 89 E 79 S 53 R 92-93 S 314 G 21 1067.lbasanit. Njoftime gjeometrike me ushtrime. 20 cm. a vd. Pjesa e III. paç.unical. Pjesae I: Shkallae parë.it 89 G 67 S 10E40 S 11 D 87 S 58 B 172 1063. Shtypshkronja G. 1938. Parathënie. [1930] . paç. Mësime sendesh. Për shkollat e m esme të shkallës s ulët. 1924.. 23 c m.000 ushtrime e problema / Attilio Palatini..Verga.100 f. Pjesa e parë e mbititullit vetëm në kopertinë. 17 cm.. portr. autor: Papathanasi. Viti i bot. f.. 1931. sipas Besa:biblioteka elektronike e sitevet arbëreshe : http:/ /besa. patir. Pjesa e parë.] : [paem. patir. A ntonio Verga. 20 cm. [1930].. f.. Fillime të gjeometris për klasën e pestë të shkollavet fillore / Vllas Papathanasi. patir.[Tiranë] : Botim i Ministris s Arsimit. Roshi. Direttore et C.. 89 E 185 S 11 D29 1066.5. Nëntitulli në kopertinë: Për shkallën e ulët të shkollavet të mesme. Attilio . Lekë 7.. Për klasën e Vtë shkollavet fillore / Hiqmet Rosh i.]...]. Numëratore për shkollë të para të Shqypnis..88 f. përkthye e përshtatë nga Anton Deda. Parathënie.10) patir.. .] : [paem. me il. (Vlorë). F. .].. Ar 120G37 1069. Fr.20 cm. 1 fl. Parathënie. 0. . Botimi i t etë. Arithmetika praktike. 20cm.. -V lorë : Shtypshkronja "Vlora". patir..patir. (Tubë librash për shkollë gjimnazike e tre gtare botue prej Etenve Jezuit. . Bleni XXXI) patir.379 f. Për klasët e ulta të shkollave sme. sipas Besa:biblioteka elektronike e sitevet arbëreshe : http:/ /besa.].75.] : [pa em. Botimi i tretë. 19 cm. . . [pa vt. pa tir.. p a ç. .]. 194 1.[Pa vd. me il...[Tiranë] : Ministria e Arsimit.528 fi. . patir.58 fi. 20 cm. Numëratore për shkolla të para të Shqypënisë. 5-9. Palatini.. .Vlorë : Shtypshkronja "Atdheu’. . pa ç.84 fi me il. [pavt. Lekë 3.]. ar. me il. Shkalla e eprë. Drejtoria e Përgjithshme e Arsim it. Jusufi 89 F 43 S9F9 1071. paç.[Tiranë] : Ministria e Arsimit.116 f. 89 B 107 S 12 B 111 1070.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Luarasi". 88 S 31 S9G50 S 54 V 82 1061. .]. Numëratore për shkollatë parë të Shqypënisë.. Dhematje përperiudhën e nalttë shkollavet fillore / JusufPuka.it 90 B 26 S 11 D 37 S 35 D 108 S 54 U 159 1065. ..unical. [1930].. Pjesa e III: Shkalla e epër.it 89 E 134 S 12E47 1064. Jusuf.132 f.51 f. 23 cm.50. Në fund të librit: Paret e Monarkisë austro-ungare. Papathanasi... (Libra shteti për shkolla të mesmeN. pa ç. Antonio. Puka. Viti i bot.Giovanni Direttore. Viti i bot. Numëratore për shkolla të para të Shqypënisë. Shtypshkronja "Vlora" G.. Vllas. Me ma shum se 1.. 89 C 58 S 10C25 1068. Pjesa e II: Shkalla e mjesme.. pa ç..     . . Për shkollë të mjesme. sipas Besa:biblioteka elektronike e sitevet arbëreshe : http:/ /besa.Shkodër : Shtypshkroj a "Zoja e Papcrlycme".

patir.. S 55 B 15 bashkëlidhur me libërtjetër. 21 cm. Njoftime mbi gjeologjin e mineralet e Shqipnis / Injac Gj. 88 E 80 S 11 C56 1073. Në shpinë listë e Botimeve të së Përkohshmes "Hylli i Dritës".21 f. B otore e Bulqësis. mbi hekurin e Gribës e m bi qymyrin gura në Memalijaj / Ing. . 1075.60. përfaqësuar nga z. V. Konvencion = Convention. 21 cm. Fizika. L. Fr.60. . Tieri.]. autor: Tane. Optika .. Ndojaj.     . 1925. (Drejtorija e Bulqësis . Ndojaj. Libri u kushtohet prindërve të autorit.320 fi me il.. ari 0..Sektjoni i Metalevet ) pa tir. Tane. 20 cm. Hiqmet.Tiranë : Shtypëshkronja "Mrothësija" Kristo P. Giovanni.-26 f. Ar123 B 42 1077. Për studime gjeologjike me një shoqëri angleze.. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë)..Tiranë : [pa em. Ll. . 18 cm. Herbert Henry R ushton. Mësime sendesh. Giovanni Inneichen. Shtypshkroja "A.Botim i dytë. 22 cm. 89 C^52 A1 6 D 47 S 19 B 72 1079.. Injac Gj.F.17 f. Lekë 15. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).Kozmografija e meteorologjia / L... Nga historia e tërmetevet të mëdhenj.. me il.Shkodër : “Hylli i Dritës”.Korçë : Shtyp. . . patir. me harta..29 f. ka një n eçantë të shoqëruar me koment për librin "Shqypni ja e Shqyptarët" e P. Tane. p a Ç-Titulli marrë nga teksti..32 f. P. (Libra Shteti për shkollatë mesme-Nr.Tiranë : Ministrija e P. Ll. dhe Kartoleria Peppo-Marko. Qafëzezi. Në shpinë lista e librave për shkollat fillore. Hiqmet. Ar 1 C 32 1072. ar 1. 88 D 118 A1 8 C 16 S 11 C34 S 38 A 90-93 S 55 B 15 S 56 S 253 S 88 C 34 1080.. Elektrolo jia e magnetizmi. : Ministria e Arsimit. pa ç. Fizikë. II. Fr. Lek 3. botuar nga Shtëpia Botuese "Kris to Luarasi". 89 D 111 1074. 88F39 S 9E20 S 55 B 15 1076. 1941..[Tiranë].422 f. 23 cm. Ilo Mitkë. . Për përdorim të shkollavet të mesme shkallë të naltë.M. Roshi. Ineichen. Për klasën e V-të të shkollavet fillore / Hiqmet Ro shi. S 55 B 15 bashkëlidhur me libër tjetër.Sektjoni i metalevet) patir. [Konvencion midis shtetit shqiptar dhe Standard Oil Company of New York për të kryer studime gjeologjike]. Ç janë tërmetet ? Studim. Fishta".. Mineralogjia.. 1934. Për shkollat e mesme.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". patir. (Seije e re.50 Parathënie. pa ç.. për këthye nga Fadil Rëpishti. autor : Roshi. 19 cm. (Drejtorija e Bulqësis.23 cm. 1922... paç. Fillimet e para t algjebrës.-95 fi me il.patir. Ll. Luar asi. Marin Sirdani O. Kimia.. 1941. 1925. Ernest. P. Nowack. Gjeologjia.. Lek 0. patir.. Parathënie. Pjesa e parë / P. 1935.12) patir. Në fund të tekstit "Dhetuer 1923". Teksti shqip-frëngjisht. Tieri. Polara.Tiranë : Ministrija e P..Botore e Bulqësis... 1922. Po në këtë f. 10) p a tir.. 89 G 164 S 9 F 96-2 S 12 G 136 3. Gj. Rraporta mbi seren e Selenicës. Rraportatë përjavëshme mbi studjimin e gjendjes gjeologjike të S hqypnis së Mesme e Jogore / Emest Nowack. 90 D 33 1078.. Fizikë. . .

. angl...hartë. autor: Qafëzezi. Xega. gjerm. Sulla scoperta di un nuovo giacimento petrolifero albane se.. Studim paraprak / A.9) pa tir. p ye dhe përshtatun prej Ndue Paluca e Gasper Jakova. Xega. patir.il. Të dhënat nga kopertina. (Libra Shteti për shkolla të mesme . . Studim për zonën vajgurore në Zallë e Makaresh në perëndim të Kmjës.46 f.. Zef Schir o. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. Xega..127 f.. Shënime gjeografije mbi Shqipnin / Matteo Borda.mar me rastin e tërmetit të math të Korçës. 89 C144 S 12C34 1086. Përmban hartën gjeologjike të rrethit të Makareshit. Lekë 4. Xega. Në parathënie ndodhet një këngë popullore për tërmetet e Korçës. Për klasët e treta të shkoll.Korçë i "Drita". A[ndrea]. frengj. 10 fi. Atdheu e bota. Zanon. me il..il. gjerm.... Dh[ori] Pano. Emin. Në shpinë lista e botimeve të Ilo Mitkë Qafëzezit. pa ç... 1084. Shtyp.116 f. .. -Tiranë : MinistrijaeArësimit.43 fi. Gjeografi për klasën e V-të të shkollavet fillore / Emin Çomo. 89 A 42 S9B86 S 49 A 44-47 1082... Shtyp. Vëllimi i I-rë. angl. Shtypshkronja "Vlora" Cav... 19 cm. Në fund të librit: Shtypshkronja "Dituria".. me il.Nr. S[ulo] Klosi. A[ndrea]. Teksti italisht. 88 C36 S 10 D 13 S 9D 67 S54A48... 1937. pa ç. Direttore et C. 23 cm. Ilo Mitkë.. pa ç. 19 cm..1930. Francesco Saverio. Shtypur në Italgraf. 57 1088. (Mb retnija Shqiptare) patir. 2 fl.N.. që ra në vitin 1931 / Ilo Mitkë Qafëzezi. 26 cm. 32 cm.486 f.33 f.. 183Roma 1942^ Ar 116a29 85b A 5 S 295 A 68 1083. -Vlorë : S typshkronja "Atdheu". S[ulo] Klosi. G. Njohuni të gjeografisë së përgjithshme / Carmelo Colamonico. nuk shiten dhe janë vetëm për përdorimin e nxansave t hkollës Mbretnore. "Tirana" (Tiranë).. Lekë 5 A 90 E 63 S9F94 S 53 R56. Studio preliminare / A.... Borda. Dh[ori] Pano.A. . fillore / Ismail Anamali. 26 cm.. (Direzi one delle Miniere) patir.Kto shënim e nuk mveshin karakter të përgjithshëm. Mbi zbulimin e nji fushe vajgurore të re në Shqipni. Kimija inorganike dhe organike. it. 2 fl.. Për shkollat e m esme të Shqipnis të shkallës së naltë / Francesco Saverio Zanon.me il. Për përdorim të shkollavettë mesme s hkallë t ulët.. pa ç. 1941. 19 cm. (Libra Shteti për shkollatë mesme. 1929. Ismail.12. S. 1942. 23 cm. me il.Stabilimento editoriale di Via Germanico. frëngj. Elementet e gjeografisë.-23 f.me il.. Matteo..[Tiranë] : Ministria e Arsimit . Carmelo. (Mbretnija Shq iptare) pa tir.[Tiranë] : Ministria e Arsimit.23 f.. të palos..Tiranë : Ministero dell Economia Nazionale. -Tiranë : ShkollaMbretnore Ushtarake. 49 1085.. Hidrologjia. Për klasët e katërta të shkollave fillore / Isma ilAnamali. Ismail. .       .. 88A 18 S 302A 16 1087. përkthye prej Dr. Anamali.Tiranë : 4. . me il. [193-]. pa ç. 1941. (Tiranë). pa ç. Parathënie. 1929.Tiranë : Ministrija e Ekonomisë Ko mbtare.. 88 R81 S 10 F 109 S53V 13-15 1081. 24 cm. 89 G 194 S9F97 4. Autori nga kopertina. 14) pa tir. (Drejtoria e Minieravet) pa tir.(Librëzë historike diturake) pa tir.... .Korçë. 1932. Colamonico. .Përmbl. "Tirana" (Tiranë). pa ç.Përmbl. S 302 A 16 katë shënuar me dorë: .64 f. Gjeografia.Tiranë : Ministrija e Arësimit. Çomo.. Anamali. me il. Atdheu e bota. 1942.

. ari 2. 13) patir. et Kartoleria Pe ppo Marko.1933 / Ahmet Gashi. 20 cm.174 f. me il... Gashi. 1932. 21 cm.7. 1939. Çomo.120 f. Ahmet.Novara) pa tir.+ 60 fotogr. Përmban: Indeksin e emrave. Piero. Lekë 5.. 88 E 119 S 12 D 18 S 12E35 S 54A 112 1092. 1933. Perikli. Ghiglione. Parathënie.Bibliogr. botuar nga shtëpia Botuese " Kristo Luarasi". Lekë 1.. Ikonomi. Fr. Parathënie. . vepër e piktorit Bullo. 1942. Për të III-tën dhe të IV-tën klasë të shkoll t fillore dhe plotore të Shqipnis / Perikli Ikonomi... (Instituti i Gjeografi së i De Agostinit në Novara) pa tir. hartë.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Luarasi"..144 f. autor: Gashi. Gashi. Parathënie. 13-33.167 f.0.Botimi i parë. 90 A 227 1089.nr. 1941.. Hyije. 3. pa ç.117 f.. Fr. il.. (Me nji studim qi merret me Rapsodët e malevet Shqiptare prej Nicola Lo Russo Attoma-s) / Piero Ghiglione.Bibliogr. Kopertina e fundit ka listën e librave shkollorë. Pëlqye prej Ministrisë s Arsimit me shkresën N.[Tiranë] : Ministria e Arsimit. Për rendin e parë të shkollavet qytetse edhe të mesme / Ahmet Gashi. V-VI. autor: Ghiglione.Parathënie.Tiranë : Shtëpija Botonjëse “Kristo Luarasr’ 1935.1942. me il. -Botim i tretë . 89 E 4 S 10 D 17 S 52A55 S 55A207 1093. 1937.. f.92 f.. Lekë 5. Ahmet. Në shpinë: Botimet e Shtëpisë Botonjëse "Luarasi".36 f. Ar121C 28 83 R 13 S 327 C 53 1095. Shtypurnë Itali .-VI +84 fi.il. 21 cm. me il. Ahmet. Tiranë : Shtëpija Botonjëse “Kristo Luarasr’. Montagne d Albania. me il.119 f. 1926. patir. Për shkollat normale e të mesme. harta.. Ikonomi. 1 fi. 17 tit. f. Për shkollat e mesme /Ahmet Gashi. 89 D 87 S 12 D 73 S 54 U 93-94 1096.. . 89 F 58 S 10 E 80 S 55 R97. Gjeografija e Shqipnis. Parathënie. autor: Ghiglione. Lek 16.Tiranë : Bot ime të Distaptur. Gjeografija e përgjithshëme. Fr.ari 2.       . .Tiranë : Edizio ni "Distaptur".. 1941. Parathënie e të dy botimeve. Stampato in Italia. Piero.. 20 cm.. 88a C 35 1090. patir. 24 cm..Tiranë : Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit... Ghiglione... 13 t it. patir. Parathënie. Piero. Perikli. . Fr.. 88 D 79 S9D44 S 55 S 72-75 S 314 B 64 1091.2. Piero. Gashi. ar. 4 fl. Emin.. Gjeografi. . 3 fl.Vlorë : Shtypshkronja "Atdheu"..XIX. patir. Ahmet. 23 cm. 25 fi. Atdheshkronja praktike për klasët e ulëta të shkollavet fillor e / Perikli Ikonomi. 20 cm..me il. (Republika Shqiptare. autor: Gashi. . Perikli. 1942. me il. (Con uno studio sui Rapsodi della montagna albanese di Nicola Lo Russo Attoma) / Piero Ghiglione.ar.f.Korçë : Shtyp.30.. Në mbulesë: Malet e Krujës. Botim i parë me 5 harta dhe 78 fytyra. me il. Titulli në kopertinë: Malet e Shqipnis.. Klasa e pestë.. (Libra shteti për shkollat fillor e .. Emin. 25) patir. Ahmet.. Atdheshkronja e plotë. 23 cm. autor: Çomo. Teksti italisht. . autor: Gashi. Shqipnija. Ahmet. . me il.. 98 S 110 D 153 1097. Malet e Shqipnisë. 88 E 14 S2E6-10 S 11 C 19 S 19 D 63 1094. autor: Ikonomi. Firenze : Shtëpija Botuese Marzocco.. (Instituto Geografico D e Agostini . autor: Ikonomi. Gjeografi për klasën e V-të të shkollavet fillore / Emin Çomo..Botim i dytë. Perikli. 2277 më 18. Nr.. . 20 cm. patir.

. Në kopertinë: Botim i dytë. 1920.. Njoftime gjeografijet për klasët fillore. . Botue prej Etenve Jezuit. -Kopertina e fundit lista: Tubë librash për shkollë gjimnazike.me il. Ndoc Injac.. Kopertina e fundit: Lista e librave shkollorë botuar prej Etenve Jezuitë në vi tet 1922-1926. f.Shkodër : S htypshkroja e së Paperlyemes.64 fi. 15.. 77. Bleni II. Njofitime gjeografijet për klasët fillore. Ndoc Injac Saraçi. Saraçi. 1921. Për shkollat fillore / Dhori Koti.. Saraçi. 19 cm. 0. Blee i I / Gasper Mikeli. Gaspër. Në faqen e fundit të kopertinës ka listë librash..64 f.. tregtare e fillore bot ue prej Etenve Jezuit (1922-1929).Shkodër : S htypshkroja "Zoja e Papcrlycme". Ar113 G22 1100. Dheeshkroje per msojtore popullore e gjytetnore.. Koti. tregtare e fillore. Aut. . ..0.34 f. Të dhënat nga kopertina. 5-6.80. . Geografi. patir. Historija e Tomorit. Parathënia bërë në vitin 1934 (Shënim me dorë nga autori) Përmban poezinë: "Tomorit plak dhe historikë të Shqipënis së lirë" të autorit Perikli onomi. Katalogu i librave.38 fi. . aut. Bleni XIX) patir. Aut.38 fi. Perikli. Koti.Shkodër : Sh typshkroja e së Paperlyemes.Vlorë : Shtypshkronja "Atdheu".. Ndoc Injac Saraçi.. Bleni XIX) patir. (Tubë librash për shkollë gjimnazike tregtare e fillore botue prej etenve jezuit. Botue prej Etenve Jezuit. . 90 A 179 S 11 D31. Të dhënat nga kopertina..50..Korçë : Shtypëtorja [dhe] Libraria "Korça" Koti dhe Xoxe. Perikli. 1936.27 fi.. 1926. autor: Ikonomi.Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes..Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj". 20 cm. Ndoc Injac nga krahasimi me bot. K.191 f. sigluar nga autori.. 1928. 21 cm. 21 cm. Kr. Bleni I. .27 fi. (Tubë librash për shkollë gjimnazike . 89 F 59 S 11 E80 S 11D 135 S 55 R94 1098. pa ç. 1926.Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes... (Tubë librash për shkollë gjimn azike tregtare e fillore botue prej Etenve Jezuit. Botimi i dytë. 19cm.Shtypje e Il-të. tregtare e fil lore. 88 E66 A1 12 A 4 S 11 C43 S 54 S 15-16 S 317 F 80 1099. 90 D 27 S 316E20 1103. Sipas Luigj Shestani. -Korçë : Shtypëtoija [dhe] Libraria "Korça" Dhori Koti... 19 cm. . Ikonomi. Lekë 2. patir. Kr. 15.50..0. 1916. Bleni XX) pa tir. Sipas Luigj Shestani. Bleni I..50.f. Njoftime gjeografijet për klasët fillore. 1928.. Botue prej Etenve Jezuit. 1929.. patir. Ar120G38 S 53 R 115 1105. Dodona pelazgjike dhe Tomor i zo tit të pelazgëvet / Perikli Ikonomi. 20 cm. 2 fl.80.. harta. . 89 D 133 1106.. (Tubë librash për shko llë gjimnazike tregtare e fillore. pa ç.0. nga parathënia. Bleni XXI) patir. Mikeli. 20 cm. Bleni I. 88 F 93 S 11 D 13 1104. Bleni XX) patir... 1927. 2 fl. 113 S 53 R 75. Dhori. Vt. Dhori. Botimi i dytë.Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo P. i bot. 78 S 314 G 23 1102.Botim i dytë.. Luarasi (Tiranë). Njoftime gjeografijet për klasët fillore. aut. Për shkollat fillore / Dhori Koti. Kr   . (Tubë librash për shkollë gjimnazike. Parathënie. . Bleni II. Njoftime gjeografijet për klasët fillore. Botimi i dytë. 89 G 40 S 10E37 1101.27 f. Fra nga 1... Kr. patir. harta. Katalogu i librave. Lidhur me libra të tjerë. Geografi.f.

Saraçi.60 f. Aut. në kopertinë : 1930.. Botimi i tretë i përmirësuem e i plotsuem. e fundit e kopertinës ka: listë e botimeve për shkollat botuar nga Etenit J ezuit për vitet 1922-1932. Ndoc Injac. 88 E106 S9E98 S 11 D46 S 55 T108-110 1110. Bleni III. Vasija marrë nga parathënia. Bleni III. 21 cm. . botue prej Etenve Jezuit (1922-1926). Saraçi.. fr. pa ç.84 f. Shqypnija. Për shkolla të mjesme. . i bot.. 1930.0.Tiranë : Ministria e Arsimit. Geografi e "punucmc për klasë të nalta të fillorcs" / Sadi Pejani. Kr.1. Paluca... 21 cm.. "Mbrothësija" Kristo P.. pa ç.. Vt.63 fi. 118 1108.administrore / plotsuar n ga Ndoc Vasija. 1922. 60..110 f. F. Parathënie. Njoftime gjeografijet për klasët fillore.ar. Gjeografi. Fr. 0. . Atdheu i jonë ase gjeografija e Shqypnis për shkollë të mjesm       .43 f.0. Njoftime gjeografijet për klasët fillore. . 89 F 69 S 53 R94. Kopertina e fundit ka listën: Tubë librash për shkollë gjimnazike. .Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Luarasi".91 f. Përmban lejen e Ministrit të Arsimit. Shtyp. Paluca. 90 A146 S 10 D 76. Kopertina e fundit ka listën: Tubë librash për shkollë gjimnazike...Tiranë : Ministria e Arsimit. F. Gjeografi për shkolla të mjesmë. 89 E 52 S 12D53 S 55 T 111 1111. Ndue..Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes. (Mbretnija Shqiptare) patir.. "Tcknike" (Tiranë).. Sadi. 24 cm. 19 cm. 1932. (Tu bë librash për shkollë gymnazike e tregtare botue prej Etneve Jezuit. për ribotimin e tekstit të gjeogr afisë. (Republika Sh qiptare) patir. e fundit e kopertinës ka: listë librash të shtëpisë botuese "Luarasi". . tregtare e fi llore. 21 cm.Shkodër : Shtypshkroja "Zoja e Papcrlycme".Botim i parë. (Mbre tnija Shqiptare) pa tir. Europa (përveç Ballkanit). 20 cm. Ndue. Pjesa e I / Ndue Paluca. 88 B 28 S 10 B 34 S 55 S 32-35 S 87A80 1113. me il. tregtare e fillore... Luarasi (Tiranë). Pjesa e III / Ndue Paluca. Gjeografi për shkolla të mjesme. 19 cm.) pa t ir. Kr. 1926. -Bot im i parë.45. tregtare e fillore botue prej Etenve Jezuit..patir. 88 F 16 S 12D25 S 41 A 81 1114. me il.39 fi... Viezzoli. Njoftime dheshkrojtore shtetistike. Aut. ( Tubë librash për shkollë gjimnazike. Lorenzo. Paluca. i bot.. Botue prej Etenve Jezuit.80. (Tubë librash për shkollë gjimnazike. Ndoc Injac. Bleni XXI) patir. 1931.. 1927. Saraçi.Bleni III.: 1932. Aut. 89 E 78 S 53 R 111-114 S 12 D 111 1107.Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes. Në kopertinë Vt. S 53 R 94 i mungon kopertina.50.. Ndoc Injac. 1929. 89 R 35 S 11 F75 S 53 R 110 1109. Lekë 5. . Shtyp.80. tregtare e fi llore botue prej Etenve Jezuit (1922-1927). Blen i XXI) patir. Pejani.. Hilë Mosi... 103 S 55 S 97. 98 S 55 B 71-73 1112. Ndue..ari 0. me il. Tiranë : Shtypshkronja “Diellr’. -Bo tim i dytë. Të dhënat për plotësuesin N. Pjesa e I / Ndue Paluca.

.000. 52 1117.Tir anë : Shtyp. 107 S 51 A 17 1118. 1121.. përkthye: Shuk Koka. -Tiranë : Shtypshkronja “Diel lr’. Diftime t natyrshme për msoitore t Shqypnis / Ndoc Nikaj. 5. . 20cm. Të dhënat nga kopertina. Shtypurnë shtypshkronjën "Tirana". 9 fl. pa ç. Volumi 1 / Dh.. me il. Parathënie.Shkodër : Shtypshkrojae së Paperlyemes.Bibli ogr. 88 U 132 XII. 3820 6. Shenjat konvecjonale. 4. Dhespoti. Lekë 2. 3112.Tiranë : Shkolla e Nxanës-Oficerave të Plotsimit. (Tubë librash për shkollë gymnazike e tregtare botue prej etneve jezuit. autor: Milaj. 1915. 109. 88 F 133 S 39 A 46. 24 cm. 14 fl.Botimi VI.e / Lorenzo Viezzoli. Bleni III) pa tir. administ rore.. ... Ushtarake.179 f.. 23 cm. tab. Dora V e plotsueme e e ndreqme. Jovan. (I vlefshëm si ndihmës për mësi met shkollore dhe studime private. nr.. Parathënie.. Zoja e Paperlyeme. 2. shtetistike. Me 94 problema dhe 40 figura) / Hermann Kirch ner. 13 cm.J.. Jakov. 91 B 84 S 2 E 1 S 8 F 51. (Mbretnija Shqiptare) patir. me il. 1116. 47 S 55 R109.257 f. Shkalla. Shqypnija.118 fi. ari 1. 13 cm. Hermann. patir. [193-]. e hartatë veçanta. Dh.14f.il. 88 D 6 S 4 A 48-50 S 10 C 4 S 12 B 129 1123. patir. Gjeodezia. Topografia. 3772. 215. 22 cm. Parathënie. f.. .       . Tregues alfabetik i emrave. Për hartat. 3124.. 1805. 1943. pati r.. Parathënie. . autor: Dhespoti..000. [193-].69 f. . 7 fl.50. Shkodër. 19 cm.. Raca shqiptare.Studim anthropologjik e historik / Jakov Mi laj. 3088..hartë. tab. 3765. 1937. 23 cm. Milaj.. 1 (2). 946. Bleni III) patir.. 18 cm... me il.000 dhe 1: 200.[42] f.Tiranë : Shtypshkronja Ushtarake. 3272. Autor: At Lorenc Viezzoli S.Botadheorigjinaenjeriut/JovanAdam. Shkalla : 1: 50. Biologjia. Jovan. 1929. 89 B 51 S 12 B 94 S 42 A106.. 19 cm. 11 fl.-231 fi. 5. Kor. Kirchner. 5 shih edhe: 490.50. Kastrati. 749. 88 C 46 S9C9 S 30 B 13 S 55 A 73-75 S 55 S 38 1115. Shkodra.. patir. 166-229. Tiranë. me il. ShtypshkronjaUshtarake (Tiranë).. 1944. Ushtarake. Tiranë : Ismail Mal Osmani. Jakov. 3087. autor: Adam. Shkalla : 1: 25. Aut. 89 F 119 XII.. 1932. me shenja.. 89 T 287 S 11 R61 S28T91 S 53 S 184 1120.. fi I-II. Ndoc.153 f. Shënime topografije.110 1122. tregtare e fillore botue prej Etnëve Jezuit. shq. Shenjat konvencionale për hartat. sipas J.Shkodër : Shtyp. 3126. Nikaj. 1:50. f. Dhespoti. 719. 3736. 24 fl. (Tubë librash për shkollë gjimnazike. Lorenc. 89 R183 1119. . 1938. paç. 1962. Udhëheqës praktik mbi topografin. patir. 1: 25.Tiranë : Shtëpij a Botonjëse "Kristo Luarasi". [Viezzoli. pa ç..prillit 1944.000.Njoftimegeografike.000.Lorenzzo].120 f. . Fr. Shkalla : 1: 200.000. patir. 320 6. 3209. -Sh kodër : Shtypshkroja "Nikaj". patir. autor: Viezzoli. 1923 . [Grosh 8].. Dh. f. Kopertina e fundit ka: Botimet e mars . të palos...50.. 4 shih edhe: 161. Shenjat konvecjonale. Njoftime mbi topografi..147 f. 953. Adam. pa ç. Fr.Tiranë : Shtyp.. pa ç..

Tiranë : S..438 fi.. 27 cm. Vt.T. Bimët matë zakonshmet e matë njoftunat. ShtëpijaBotonjëse "Kristo Luarasi" (Tiranë). për vitin 1929. Sh typshkronja “Diellr’.[17] fi.. 7shih edhe: 974.A.Tiranë : S..264 f. Giuseppe]. Stilj an Haxho. Vt.A. për vitin 1930. patir. 88 G 85 S9F84 S 25 E 88 S 54 T 148-151 XII. 1127. 27 cm. Lino.. me il. paç. Shih: 1422.. pa tir. Të dhënat e botimit dhe mbititulli nga kopertina. Titulli në kopertinë: Zoologjia.Në shpinë listë librash të shtypshkronjës "Nikaj".T.T.Tiranë : S. 89 A 45 S9B58 1128. paç..].[Tiranë] : Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit. 89A31 1133. . Zoologji. [1935]. 27 cm. [1936]. të pa numëruara. i bot. i bot.I.I. Vt.A.-[19] f. patir.Bibliogr. Relacioni i veprimit i Shoqënis S. . 24 cm.I. 89 A 43 1130. (Libra Sht eti për shkolla të mesme.T. Shtypshkronja "Diellit" (Tiranë). TEKNIKA. Relacioni i veprimit i Shoqëniës S.. 27 cm.19 f... 88 D 13 S2C 11 S 54 A 58 1125. patir. 1938. pa ç. pa ç.I. . për vitin 1935. ngateksti. Shtypshkronja G.I. 22 cm. Relacioni i veprimit i Shoqëniës S.T.I.I.[18 f. [1933]. INDUSTRIA.. [Valentini. për vitin 1934. Relacioni i veprimit i Shoqëniës S.A. 981. Relacioni i veprimit i Shoqëniës S. për vitin 1932.8) pa tir.Tiranë : S. përkthyem nga prof. për vitin 1933. ngateksti. . . Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë).19 fi. [ 1930].. Vaccari. Autori marrë nga Bibliografia e Giuseppe Valentinit. ngateksti.T..Tiranë : S.I... .. 19 cm. (Vlorë).A. 89A41 1131.I. Vt. 1941. [1932]. E papërlyemja (Shkodër). Shtypshkronja "Diellit" (Tiranë).A. XIII...A. patir.[21] f. Shtypshkronja "Diellit" (Tiranë). . i bot.Tiranë : Ministria e Arsimit. 1685/1. pa ç. [192-]. .T. Botaniku Antonio Baldacci.A. patir. paç.T. Nr.Tiranë : S. me tab.. 89 E 125 S 9F21 S 54 R 176 S55T13 1124. 1.A. . i bot. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë)   .T.A..19 fi..T. . ngateksti..I. 26 cm. ngateksti.I. Direttore et C. paç. 89 B 64 1126.I.A..T. Relacioni i veprimit i Shoqëniës S.. .. 88 0 A 43 1129.. (Në rasë të shtatëdhetëvjetorit të njij miku të Shqipnis) .T. (S.. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). Relacioni i veprimit i Shoqëniës S.A.A. Lek 15. Njohuni botanike përshkri mtare për kursin e naltë të shkollavet të mesme / Lino Vaccari.17 f. 89A30 S42A83 1132.. Probleme të përgjithshme. paç. [ 1930]. i bot.I. 26 cm. Vt.I.. 27 cm. botuar në revistën "Shcjz at". patir.Shkodër : LEKA.I.T.A. (Botim 1 4) pa tir. [1934]..T.) patir.A. për vitin 1931.Tiranë : S.. Sektori i kripës dhe i elektrikut. pa ç..T..

[1943].Tiranë : S. paç.. nga të cilat 3 fl. (Ndërtesa... .T.T. pa ç. Letër adjudikatë për ndërtimin e Bulevardit Zog I. 23 cm.. 1927.. 88A 181 1138.I.I. Vendi e Vt. 208. patir.36 f. tekst.3163. P. Ar 123F61 1141... . pa ç. 1923. Relacioni i veprimit i Shoqëniës S.T..986..." Shtyp. Shtypshkronja Tirana" (Tiranë) 89A 16 S 42 A 84 1136. nga teksti. për vitin 1940. ura. (S. 191.. Teksti italisht.19 D 9 Mars 1927.. 28 cm. Tiranë : Ministria e Punve Botore. 41.T.Tiranë : S. Teksti frëngjisht... Luarasi (Tiranë). (S. përvitin 1942. Imprimerie "Nikaj" (Tiranë)..I.55 f.Berat : Ispettorato Opere Pubblic he Albania.A.A.. 2.16 f. Shtypshkronja Tirana" (Tiranë) 89A 14 1135. hartë. Ndërtim. 1283. 81 A81 1140. 2 fl.. .A. 27 cm. Relacioni i veprimit i Shoqëniës S. Compagnia per l Esecuzione di Lavori Pubblici in Albania. pa ç. L. 18 qershuer 1 936. .. [1937]. 1930.I. A. Relacioni i veprimit i Shoqëniës S.A. i bot.89 A 32 1134.[17] fl. Zogut për aprovimin e Statutit të Shoqërisë Industriale .) patir. Lloje ndërtimi.) patir.T. Statut i Shoqënis Industriale Tregtare Anonime S. Të dhënat nga teksti..T.32 f. marrë nga kopertina. i bot. Përmban edhe: Dekreti i A..A..TA. . dt.III.202.I.A për vitin 1938. 29.I. 22 cm..17 f. Acquedotto per la citta di Berat : impresa: C. patir..Tiranë : Ministere d es Travaux Publics et de l Agriculture.[12] f.Tiranë : Ministere des Trav aux Publics et de l Agriculture. Anonime "S. Vt. 91 B 74 1142.T. Vt. Tiranë. Të dhënat e bot...I... 89 A 15 S42A85 1137. pa tir . 88 E 139 S 11 C42 1139.13 f.. Direction des Travaux Publics.A.T. patir. Imprimerie "Nikaj" (Tiranë). 21 cm. 19 cm. me tab.           . (Mbretnija Shqypt are) pa tir. pa ç. pa ç.T. patir.21 f. 88° D 74 S 314 F 43 XIII. Tregtare..A.T. me tab.I.A. Statut i Shoqënisë Industriale Tregtare Anonime S. të pa numëruarame tab.Tiranë : S.I. patir.. 28 cm. . 27 cm. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë).Tiranë : S. Dekret-ligjae rrugave.A.I. Genio Civile . [1926].I. . pa ç. të pa numëruarame tab. pa ç.I.T. -14 foto të ngjitura. E.T. Kristo P. të daktilografuara. Botue në Fletoren Zyrtare Nr...A. 1 shihedhe: 168.. [1939]. për vitin 1936.. Clauses et conditions gënërales pour les adjudications.A .. .211.... Sërie des Prix.19 f. . patir.Tiranë : S. pa ç.T. 22 cm. Relacioni i veprimit i Shoqëniës S. i bot. 23 cm. pa num.Durazzo.5 cm. ngateksti. Teksti frëngjisht. Materiale ndërtimi..A.. Ar 121c22 1143. porte) 1139/1.Tiranë : Bashkija e Kryeqytet it. 1 941. 1164. Botumun në Flet oren Zyrtare Nr.I.25 f.I.. pa ç.I. .T. 24-10-1941. rrugë. 1 fl. ngateksti. . 1936. 1923.Tiranë : S. 987.A.(Mbretnija Shqiptare) pa tir.

të vjetit 1928-1929. (Mbretnija Shqiptare) pa tir... Sektion i P. . Shtypshkronja "Tclegraf (Tiranë).. Shtypëshkronja Kristo P.. 22 cm.prot. . (Mbretnija Shqiptare) patir.. ... 1932. 88 E 77 S 12D21 S 314B 66 1146..30 f. 376 d. . pa ç. 20 cm. (Mbretnija Shqiptare.11 fi. Nr.(Shteti Shqiptar. pa ç. (Republika Shqiptare. Ligja e rrugavet dhe rregulloija mbi zbatimin e kësaj ligjë... Botore) pa tir. Ligja e rrugave dhe rregulloija e të vuemit në zbatim.]. 88 G 20 S 12 D 155 S 56T95-97 S 58 B 70 1153.III. patir. statistikat e komunikacjoneve etj.19 f. -[Tiranë] : [pa em. Të dhënat nga kopertina. (Drejto ria e Bulqësis) pa tir. Shkëlqesiës së tij Ministrittë Ekonomis Kombta re...Luarasi (Tiranë). 90 A76 1144.. Ligja e rrugavet. Ligjë e gurorevet (Kanjerë) aprovue me "Dekret Ottoman" Nr.. Botore e Bulqësi. 88 C91 S 10D27 S 62 A 29 1149. Vol.(Mbretnia Shqyptare) patir. Luarasi (Tiranë).... 1317. 26 1150.P.. Përmban: Shkresatë vitit 1937.. (Mbretnia Shqyptare. të Mbrëndëshme..       . Shtypshkronja "Gutcnberg"(Tiranë). [1938]. pa ç. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). 1930. Lidhje q i përkasin relacionit mbi Fabrikën e Çementos së Shkodrës të bame në datën 1 ruer 1938 prej organizatorit të minjerevet.19 f.. 1928. pa ç. 28 1151. 1931. me tab.. Punëra Grafike "Stamlcs (Durrës) 89 D 25 S62A27. 1923.29 f. 22 cm.. pa ç. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e ligjit.51. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). pa ç. 20 cm. 22 cm. Drejtorija e t Ardhunavet) pa tir. pa ç. 89 D 25 S62A25. 20 cm..Tiranë : Ministria e P.pa ç.Tiranë : Ministri e P. 90 A143 1147.44 fl. pa ç. 88 F 74 1152... . pa ç. 8. 1922.Tiranë : Ministrija e Punve Botore e Bulqësis. Ligja e rrugave. 91 A7 1145. 20 cm .. .Tiranë : Ministria e P.20 f. -Tiranë : Ministrijae Financavet. Ligja e rrugavet dhe rregulloija mbi zbatimin e ksaj ligjë. 424) pati r. Qarkoret. (N-ri 4804/1) pa tir. pa ç. më 6 qershuer. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë).. Përmban vulën e thatë: Ministria Mbretnore e Punve Botore. 1930.. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). 1921. 89 E 63 S 314 F 48 1154.. Nr. 91 B 89 S 62 A 72 S 314B 62 1148. 22cm. Shtyp.Tiranë : Minist ria e Punve Botore.. Ligja e rrugavet.Tiranë : Ministria e Punve Botore.. Ligji i rrugave. 1929) patir. Daktilografuar. Rregulloija e tatimit mbi ndërtesa e tokë ndërtimi (vergji).Tiranë : Ministrija e Financavet... . Luarasi (Tiranë). 34 cm. Ligjë mbi registrimin e kontrollimin e ndërtesavet dhe tokëndërtimevet.Tiranë : Minis tria e Punve Botore.15 f.. Interpretimi e rregulloija mbi zbatimin e saj. Botore. 22cm. Shtypëshkronja "Mbrothësija" K.10 f.29 f. Kristo P. . 1932. I.

I. 879. . 1931. autor: Qereshniku. Statuti i Shoqnis Anonime Portland Çemento Shkodra.. 20 cm.[13] fi të palos. çek i shtypur. 15 cm... . 1929. .Tiranë : Tip. Kryeqytetit të Shq ipris. 2984..20 f... 88 F 98 1164. 1928... [1940]. 89 A 4-1 S42A33-35 1155.Shkodër : Shtypshkroj a “Ora e Shkodrës”.(Mbretnia Shqyptare) pa tir. 6 f.. 8 fl. Statistika mbi rrugat dhe urat kombëtare të Mbretnis Shqiptare të ndërtueme deri në vitin 1938..38 f... Ihsan.. pa tir.). .. ..Tiranë : Ministria e Punve Botore. . patir . pa ç. i bot. 88 T 159 1160. 1923.. 1938. "Luarasi". Kontratë me Shoqërinë Industriale Tregtare Anonime (S. .].19 f. Të dhënat nga kopertina. patir. me il. patir. 88 D 127 S 10D65 S 63 A23 1165. f.Tiranë : Shtypshkronja "Tirana".Korçë : [pa em. 27 cm.. pa ç.. patir. Regullore e brendëshme e Shoqëris Gjenerale të Ilektrikut. Parathënie.. 1931.. 2 shih edhe: 225. 15 cm.Tiranë : Ministria e P. Hartë e shkëputur e Shqipërisë e vitit 1935. 582. pa ç. Të dhënat nga kopertina. ngateksti.. patir. 1 fl. paç. . Ar39G 155 1166.15f.94 f.. 28 cm.. Qereshniku. pa ç. "Ora e Shkodrës”. Ndriçimi elektrik. 3. 1935. 88 A 203 S52A1 1157.49 f. 14 cm. 1162. 580. me tab. “Ora”. Vt. patir. 88 A 83 S 52 A 2-3 S 312 B 85 1156..Shkodër : Shtyp. Botore. . Ar122 G 19 S 9R85 1158. paç. 1 fl. 90 E 69 S 12 D 120 1163.Korçë : Shtyp.A. Statuti i Shoqnisë Anonime Portland Çemento "Shkodra".. Vendim ministerial për sa i përket kontratave për studime punësh botore. 21 cm. 3776-3779. Strada "Littoria".. -Tiranë : Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P. Libër dore për punë teknike elektrike . 20 cm.. ShtypëshkrojaNikaj (Tiranë). 5. Të dhënat nga kopertina. et Libr aria Dhori Koti. Të dhënat nga kopertina. tab.31 f.12 fl. paç. 88 U 2 1159. 1933. . [1938]. "Tcknike". Projekt . Kontratë për koncensionin e ndriçimit elektrik të qytetit Tiranë..31 f. hartë. Energjia elektrike. Të dhënat nga kopertina. paç. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë).31 f. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). Statuti i Shoqnis Anonime Portland Çemento "Shkodra".. Luarasi. të palos... 13 cm. 1937. (Tirana Ndroq-Sasso Bianco).. 89 D 16 XIII. 1926.Shkodër: Shtyp.. patir.. Statistika mbi rrugat dhe urat kombëtare të Mbretnis Shqiptare të ndërtueme deri në vitin 1937. pa ç...Tiranë : Ministria e Punve Botore. patir. . 28 cm. Rregullore dhe tarif mbi dhanjen e korentit elektrik privatëvet prej Centr . Ar 117A 18 1161.-122 fi. paç.. pa num. Parathënie..Tiranë : Shtyp. patir. pa ç.. 31 cm.kontratë mbi koncensionin e elektrikut të Korçës.mekanike / Ihsan Qe reshniku.. 22 cm. Ihsan. pa ç.pa tir.T.

23 cm. pa ç.20 f.A. . Ar121B 40 1173..Tiranë : Shoqënija S. përkthye prej italishtes S. Çashtja e vojit të gurit. Gurakuqi.Vlorë : Imprimerie italienne G. 88 C 43 S 10 C 88 S 55 S 64 1174. Statuti i Shoqërisë Gjenerale të Ilektrikut (29 maj 1925-30 maj 1926. .Tiranë : 1925... Inneichen. pa tir. Nënshkruar nga Ugo Piolti dhe K.E.. pour une concession petrolifere. 90 A 9 S 295 A 38 1175. Të dhënat nga teksti.90 f. Shtypëshkroja "Tirana" (Tiranë). Ar 21F 44 S 15 U 12. Konvencion midis Qeverisë Shqiptare dhe Shoqërisë Italiane të Minierave të Selenicës . Ekonomia e politika ndërkombtare e vojgurit / Ing. Korona /2.. 15 cm. Ar 38G 146 1169. Kotta..A. 1923. Luigj. Fjalorth shqip-frëngjisht.12 f.. .alit Elektrik të Tiranës. Konventë me Ministrinë e Punëve Publike dhe Bujqësore.Shkodër : Shtypshkroja Franciskane. Shoqëni Elektrike Shqiptare Anonime = Societa El ettrica Albanese Anonima. Në fund të tekstit: Emrat e fondatorëvet. "Mbrothësija" Kristo P.. 3-6. Nënshkruar nga Ugo Piolti dhe K. .. Ar 21 F 44 Fotorapid. 13 XIII.. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). patir. 23 cm.17 f. Statutii ShoqërisëGjeneralet Ilektrikut. .pa tir. 1 fl.-28 f.. 22 cm. Convention de la Standard Oil Company of New York. 22 cm. Ar 18E 10 1172. paç. (Ligjëratë e mbajtun në Parlament në rasë bisedimit mbi koncesjen e vojit të gurit) / Luigj Gurakuqi. 88a E 56 S 314 B 50 1168. Ineichen.. 88 R 19 S 11 E 85 S 53 R 124. . 19 cm. Shtyp. 12 shtat or 1926 et 12 qershor 1927). 17 cm. 25 Fëvrier. patir. 18 cm.. 1925. Vangjeli. Luarasi (Tiranë).. f. pa ç. Produktet e naftës. ..Tiranë : [pa em.. Convention entre l Etat Albanais et les Chemins De Fer de l Etat du Roya ume d Italie.. Statuti i shoqënis S.Tiranë : [pa em.]. patir. pa ç. Tirana..               ..20 f. Luarasi. 1925. Convention entre l Etat Albanais et les Chemins . 28 cm..E. 139 1167. -Korçë : Shtyp.. Parathënie. .34 f. 1925. Direttore. Shtypshkronja: . 1930. (Dega e Minjerave) pa tir. 3 shih edhe: 642. p atir. -Tira në : Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo P... 23 cm.A. pa ç. Ar119C 42 83 C 18 1171. 1925. pa tir.16 f. Minierat. pa ç. Kotta.A. 1923. pa ç.S. 1170..I. . 1923. patir. Saraçi. Të dhënat nga kopertina. 1927. Teksti frëngjisht. Teksti edhe italisht. pa ç. Nafta e gazi. 1929. pa ç. 4.Tiranë : S.S.Korçë : Shtypëshkronja Drita.. Konvencion.De Fer de l Etat du Ro yaume d Italie. G. Teksti frëngjisht. f...12 f. pour une concession petrolifere.. e palos..Tiranë : Ministria e Punve Botore e B ulqësis.12 f.A. patir.T.. 87-90.... Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e këtij statu ti. Giovanni.. .].

13 tit.-Bibliogr. Rregulloija e planeve të minjerëve.Tiranë : Tipografia "Luarasi".. 1936. Teksti italisht. patir... .. patir.14 f.Tiranë : Ministria e P. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).Bibliogr... Botore e Bujqësiës.Tiranë : Tipografia "Tirana". .40 f. pa ç.. Mario. ...8 f. pa ç. 15 cm. . Të dhënat nga kopertina. 4shih edhe: 699. 18 tit.Tiranë : Drejtoria e P. (Seksioni i Bulqësis) patir. Teksti italisht.Tiranë : Casa Editrice "Kristo Luarasi".3713. 1935.. patir. 129 1179. . (Dega e Minjereve) pa tir. Mario. Ligjë mbi taksën e konsumit të benzinës. 1926.. Botore e Bujqësiës. pa ç. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).. La valutazione commerciale del latte in relazione alle e sigenze dell industria casearia e del controllo della produzione per la selezio ne degli animali da latte / Mario Bindoni. Fr. . Contributo allo Studio delle Cause che provocano 1 Acid ificazione e la Rancidificazione dell Olio d Oliva Commestibile.Bibliogr.. Rregullore përkatse eksplozivesh. 27 cm. pa ç. Tiranë : Tipografia "Luarasi". . Ar 116A45 1181. Të dhënat nga kopertina. Teksti italisht. Të dhënat nga kopertina.35 f. Ar116A47 1180/1.13 f. pa ç. Bindoni.Tiranë : Ministr a e Financavet..3 f. (Republika Shqiptare) patir. 1923....13 f. 27 cm. .Bibliogr. 5 tit.12 f. . 5. 1926. .. (Indagine tec nologico-sperimentale) / Mario Bindoni.... 90 B 221 S 11 R 17 S56U 178 1178. . 88 G 88 S 53 R125. Të dhënat nga kopertina. 8 tit. pa ç. p a ç. . Mario. (Dega e Minjerëve) patir...Tiranë : Ministrija e Punvet Botore e Bulqësis.8 f. Përmban: Dekreti i Ahmet Zogut për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji. 9 tit.. ar 1. Ar 32 A 58 S 148A 118 1182. 1935. Bindoni. 1180. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). Bindoni. Bindoni. Ar 32 A 59 S 295 A 71 1183.. Note di tecnologia casearia. Le attuali conoscenze sulle cause che determinano l into rbidamento dei vini e sui mezzi atti a prevenirle ed a ripristinare la limpidezz a / Mario Bindoni. Ligja e miniereve. 89 E 23 S 10D28 S 11 D41 S 62 A 18-21 1177.. Bindoni. 1926. 21 cm. Teksti italisht. La Fabbricazione del Formaggio "Feta" con Latte Pastoriz zato / Mario Bindoni. 89 E173 S 11 E57 XIII. pa tir. 26 cm. 20 cm. pa ç. 1935. Mario. Contributo al miglioramento della qualita nella produzione del burro preparato con latte di pecora / Mario Bindoni..Bibliogr. patir. Teksti italisht. Ar32 A60 S 148A 119 S 295 A 70           . 26 cm.. Prodhimet ushqimore dhe pijet.Tiranë : Tipografia "Tirana".. 20 cm.. Mario.88 R57 1176. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). të vojt-gurit e të kafes. 26 cm. 1935.

(Republika Shqiptare. Flet panxhari sheqeri / Guido de Marsi. pa ç.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Lua rasr’. 89 E 208 S 12 F 19 1188. më 27. Temperatura norma le 15°C.1184. (Mbretnija Shqiptare) patir. 1931. 17 cm... 20 cm. 90 D 91 S 10E51 1194. (Shoqnija Kombëtare për Fabrikimin e Pije s Hygjenike "Chabeso Izet Maksut et Shoq. .. . .. me il.. Të dhënat nga kopertina.. (Republika Shqiptare. pa Ç88 B 101 S 316 B 18 1193.VI. 1927. patir.. 1928... 89 R 68 S 11 F49 S 56 S 188-191 1190. Ligjë mbi taksimin e alkoolit. Ligje e rregullorja mbi ndalimin e përdorimit të grizës (semolinës) për bukë. (Mbretnija Shqiptare.Tiranë : Ministrija e Financavet. 1940. Ligja autorizuese.. [1928].. Bindoni. 1 9 cm. Zogut për ligjin e taksimit të alkoolit.1928... epalos.8 f. 1 fl. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). -Tiranë : Ministria e Ekonomis Kombëtare. Pasqyrëzat qi tregojnë volumen e alkoolit mbas Gay-Lussac. Seksjoni i Taks ave Direkte e Indirekte) pa tir. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). 88 A 120 1192. pa ç.... -16 f. Pija Chabeso dhe randësija e saj për shëndetin e trupit të njeriut. Rregullore mbi zbatimin e ligjit e taksimit t alkool-it.16 f.(Mbretnija Shqiptare) pa tir ...5 cm.. Ligjë mbi mbrojtjen e industris së bulmetit.Tiranë : Minist ria e Financavet. ..A.. pa ç. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji ... pa ç. . 29 cm.. pa vt. kontrata e regulloija mbi administrimin e monopolit të krypës. ..Tiranë : Shtypshkronja "Nikaj". 26 cm.. Ligjë mbi pijet alkoolike. Teksti italisht.. pa ç. Ar116A46 A16A9 83 B 1 1185. Përmban Dekretin e A.7 f.1 5 f.ligjë mbi taksimin e alkoolit. patir. 88 R 87               . Drejtorija e t Ardhunavet) patir. 88 R 12 S 11F 146 S 53 V48 S 57R 130 1191. pa ç.-13 f. 1929. paç...Romë : Tipogr afia Cuggiani.17 f. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). 19cm.3 f.Tiranë : Sht ypshkronja "Tirana". Ricerche sull olio d oliva prodotto in Albania e propost e per migliorame la qualita / Mario Bindoni.Tiranë : Ministrija e Financave. . (Republika Shqiptare..Tiranë : Ministria e Ekonomis K ombëtare. 19 cm. pa ç. 23 cm. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). ShtypshkrojaNikaj (Tiranë).16 f. i bot.. ngateksti. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). 20 cm. Mario. 18. 90 B 102 S 12 D 133 S 55 U 15 S 56 S 113-114 1187. pa ç.-28 f.) patir. 1928. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e ligjit. Seksjoni i t Ardhunave) patir.Fabrika Sheqeri Shqiptare) pati r. (Sh. Drejtorija e t Ardhunavet) pa tir. 19 cm. Dekret . Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). 1934...12 fl. tab. [1928]. paç.. 1931. 88 S 19 S 11 G70 S 310 G 72 1189. Marsi. 89 E 150 S 54T 115 1186. Guido (de). -Tiranë : Ministriae Financavet. Sekcjoni i Taksave Direkte e Indirek te) patir. . (Republ ika Shqiptare. . . Vt.Tiranë : Ministrija e Financave...

Përmban: Dekreti i Ahmet Zogut për aprovimin dhe zbatimin e rregullores. Shtypëshkronja "Mbrothësija" K. pa ç. pa ç. Industrija e djathit në prefekturën e Gjinokastrës.Tiranë : Ministria e Financave. Vavako. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). 1928. Dekret-ligja mbi taksimin e duhanit. Drejtoria e t Ardhunavet) patir.. (Mbretnija Shqiptare.38 f. Shtypshkronja "Gutenberg (Tiranë).30 f. Statuti ShoqnisAnonime "Mërkur". ... (Mbretnija Shqiptare. Instrukcjone mbi zbatimin e Ligjës së Duhanit në fuqi. Me nji shi kim të përgjithshëm mbi bujqsin dhe blegtorin. patir. Drejtorija e t Ardhunavet) patir.. Shpallun në Fletoren Zyrt are N.. Titulli në kopertinë: Ligj a mbi taksimin e duhanit dhe regulloij a për zbatim in e saj ë..8 f..Tiranë : Ministrija e Financavet. Statuti i Shoqëriës Anonime Tregtare Industriale i gjerit të gjallë "Dele". (Republika Shqiptare. 109 1202. Luarasi (Tiranë).28 d.Tiranë : Ministrija e Financavet. 90 B 130 1201.. pa ç. Dr ejtoria e t Ardhunavet) pa tir. Ligja e rregulloija mbi taksimin e duhanit.1933. Kontrata e duhanit.4 f.. 89 F 37 1199. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). të Mbrëndeshme. 89 R 59 S 11 F9.. Drejtorija e t Ardhuravet) patir.Tiranë : Ministria e Bujqsis d he e Pyjeve. . 88 E 128 S 11 D24 S 54 S 65 1197. 1929..23 f. Luarasi (Tiranë). 20 cm. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). 19 cm. Ligjë mbi taksimin e duhanit.31 f. pa ç. patir. (Shteti Shqiptar) pa tir. (Thezi i Laurës i zhvilluem në Shkollën e Nal të të Bujqsis në Portici më vjetin 1921) / Grigor Vavako..V..-27 f.. Tiranë : Ministria e Financës.S 314 G 69 1195.Tiranë : Ministria e Financa ve.58 f. 1 928.Tiranë : Ministria e P.. ... . 20 cm. 1933.l2. 88 D 122 a) Duhani.22 cm... S 310 G 95 i mungon fleta e titullit. 1922.. pa ç. -Tir anë : ShtypshkrojaNikaj. pa ç. (Mbretnija Shqiptare. 19 cm. 1198. 20 cm. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).... pa ç. 1927. 17 cm. Përpunimi i duhanit..27 f. ... 88 F 159 S9F70 S 56 T145. 1928. Grigor. 21 cm. pa ç. -Korçë : ShtypëshkronjaPeppoetMarko. Shtyp Kristo P. 89 T 78 S 98T66 S 310 G 95 1196. Drejtoria e t Ardhunavet) patir. Shtyp.(Republika Shqiptare.. paç. . Ligja e duhanit dhe regulloija e sajë.P.. .. Dekret . Luarasi (Tiranë).146 S 314 G 77 1203. . (Republika Shqiptare. Kristo P. . 89 E138 S 55 T 145 1200. 19 cm. 1 933.84 f.. 20 cm. 89 G 105 S 12 D 152 S 56 T 147-152 1204.. Drejtorija e t Ardhunavet) patir. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e statutit..Tiranë : Ministrija e Financavet. pa ç... Të dhënat nga kopertina. 1929. 1926. 88 G 135 S 11F 131             .ligjë mbi ndryshimin e disa artikujve të ligjës mbi taksimin e duhani t.(Mb retnija Shqiptare. 3-4) pa tir. Bibliotheka Bujqsore Nr.

S 57R81-84 1205. Relacioni i veprimit të Shoqnis SAIDE për vitin 1933. Shtypshkronja SAIDE (Elbasan). pa ç. 88A 15 1214... 88 D 85 S 10C 113 1208. Tiranë : Ministrië e Financavet.I.. pa ç.D. 16 cm. 89a S’ 75 6. . ShoqniaAnonime Industriale Duhaneve Elbasanit ) pa tir. .11 f.28 cm. ShoqnijaAnonime Industriale Duhanevet Elbasanit) pa tir.17 f. 7 f. ngateksti.. pa ç.Elbasan : SAIDE. Bashkëngjitur: në "Shtqjcë e Statutit të Shoqnis Anonime Industriale Duhaneve El basanit.D. paç. (Mbretnija Shqiptare. Ekonomia pyjore dhe e përpunimit të drurit.11 f. Shoqnija Anonime Industriale Duhaneve t Elbasanit) pa tir... 1930.I. 1929. të shkëput.D. 19 dhetuer 1927. 89 G 186 S 11 D44 S 53 R 132 1206. 88a E 34 1213. Shtypshkronja SAIDE (Elbasan).Durrës : PunëraGrafike "Stamles".. patir. 90D^126 S9F 68 S 12E53 S 56 S 94-97 S 314 G 46 1212. [1934]. -Vt. 88 C 108 Përmban: "Shtqjcë e Statutittë Shoqnis Anonime Industriale Duhanevet Elbasanit SAIDE . Botuem në Fletoren Zyrtare Nr.. Shtypëshkronja "Mbrothësi ja" Kristo P....11 f. Përmban Dekretin e Ahmet Zogut për aprovimin dhe zbatimin e rregullores mbi zbatimin e ligjit për taksimin e duhanit. Regullore mbi zbatimin e ligjës së taksimit të duhanit. paç. -Të dhënat nga kopertina.].. 88a D 9 1210. Relacioni i veprimit të shoqnis SAIDE për vitin 1931.13 f. [1932]. Relacioni i veprimit i Shoqëniës "Stamles" për vitin 1929. [pa vt. pa ç. i bot.23 cm.A.AI..Durrës : Punëra Grafi ke "Stamles". 7 f. 22 cm.A. .E.. S. Elbas an. 1211. 100 d. ("Stamles Shoqëni Tre gtare Anonime Monopolit Letrës e Shkrepses) pa tir.23 cm..S.pa ç. (S.E”. Relacioni i veprimit shoqnis SAIDE për vitin 1932. .D. Vt. . Shtypshkronja SAIDE (Elbasan)..A.].A.I.E.Elbasan : SAIDE.. 1928 .Elbasan : SAIDE. 32 cm. .. Luarasi (Tiranë). 22 cm. [1933]. Drejtorija e t Ardhunave) pa tir. ngateksti.E. patir. patir.31 f.. i bot. 1922.D.pa ç.. 1929.. . pa ç. 1935. (S. 20 cm. Shoqëni Tregtare Anonime Monopolit Le trës e Shkrepses) pa tir. 19 cm. Ligjë mbi monopolizimin e shkrepcave të letrave cingareve e të letrave lojës. Statut i Shoqënis Anonime Industriale Duhanevet Elbasanit.. -13 f.I. .Elbasan : SAIDE.-17 f.12 f... Shtypshkronja "Elbasani"(Elbasan). 22 cm. Relacioni i veprimit të shoqnis SAIDE për vitin 1935.Elbasan : SAIDE. 90 A137 S 10C 111 1209.[Pa vd. ....Tiranë : Ministria e F inancave. 7 f.E.[7]f. 88 C 108 S 10C51 1207. (S. Të dhënat plotësuar edhe nga kopertina. . pa ç. 89a C 17                           . Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë). Regullore e brendëshme e Shoqërisë "Stamles mbi detyrat e të drejtat të nëpunsvet d he puntorvet. Relacioni i Këshillës Administrative përvjetin 1928 dhe raporti i kontrolëve të bi lancit. patir.] : [pa em.("Stamles".. Shtypshkronja SAIDE (Elbasan).

[193-]. 31 cm. Editoriale Albanese. Të dhënat nga kopertina.S.   ...-23 f.. 1221. 89 T 51 S 11 G140.. 88 U 114 1219. me il. Përmban: Dekreti i Ahmet Zogut për aprovimin dhe zbatimin e këtij statuti. .. Parathënie.149 1220. 20 cm. 88 A 45 1226. Fotorapid.. -Korçë : Shtyp jaA. Arduino.15 f.[Tiranë] : Ministrija Ekon omiës Kombëtare... Mostrë zejtarije = Mostra artigiana. patir.. Tiranë : Enti Kombëtar "Djelmënija Shqiptare". Panaro. dhe Libr. autor: Mirakaj. 16 cm. Statuti i Shoqëriës të këpucëbërsvet të Korçës. pa ç. Giovanni Palladino. ("Stamles" Shoqni Tregtare Anonim e Monopolit Letrës e Shkrepses) patir.. Artizanati. Katalog i përgjithshëm. ( Komiteti Artistik) pa tir.A. 88 A 146 S 295 A 65 1216. 1938..Durrës : Punëra Grafi ke "Stamles"...Durrës : Punëra Grafi ke "Stamles". Ar 103 G 75 7.35 fi. Statuti i Shoqërisë Struktarëve të Korçës..F..31 fi. Ar39G 151 1223. pa ç.Korçë : Shtyp.Korçë : Shtyp. Drejtorija e Bulqësiës) pa tir. 14 cm. 1923. . . Statuti i Shoqnis Tregtare Anonime "Stamles".Botimi i parë.pa ç.. .Tiranë : Shtypshkroja"Nika j".Durrës : Litho-Tip ografia "Stamles".K.. paç.. Orendina të ndryshme e mobilje shelku të pregatituna prej kursit praktikë të Bus hatit (Shkodrë) themelue prej Ministriës Ekonomiës Kombëtare. pa ç. patir. 88 F 145 S54U 114. pa ç. Kanonizmë e isnafit drupunonjësvet të Korçës.. 23 cm. pa ç. . pa num.. Relacioni i veprimit i Shoqëniës "Stamles" për vitin 1931. 88 A 170 S 42 A 76 1217. pa ç.. Korçë me 10 shkurt 1923.S... Relacioni i veprimit i Shoqënis "Stamles" për vitin 1937. patir.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". 14 cm.. "Dhori Kot 10 f. (Mbretnija Shqiptare.. . Teksti italisht.25 fi. 19 43. f. 1923. Ekspozit e parë e Artizanatit Kombëtar nën mbrojtjen e naltë të N.. 91 D 19 1225.1215. Ar11G 14 1227.Leg.. Statuto della Societa Commerciale Anonima per il monopolio delle carte e dei fiammiferi "Stamles". .. (P. 1932.. Relacioni i veprimit i Shoqëniës "Stamlcs" për vitin 1930. 1931.. kryetaija e Arteve të Bukura. 5-7. 28 cm. 115 1224. Enti Kombtar i Zejtaris Shqiptare) pa tir.Durrës : Punëra Grafike "Stam les”. Metoda e kompletuar për të prerë rrobe zonjash e fëmijsh / Ardu ino Panaro.28 cm. 13 cm. 1937.. paç. 15 cm.61 f.. pa ç. Rrobaqepësia. . dhe Libraria Dhori Koti. Statuti i Shoqënis Tregtare Anonime "Stamles". Titulli nga kopertina. Vangjeli. Kol Bibë.. patir.. . Titulli nga kopertina.Tiranë : S. ("Stamles" Shoqëri Tregtare Anonime e Mon opolit Letrës e Shkrepses) pa tir. . Mbretnore Princeshës Ruhije. 48 f. patir..17 f.p atir.. 1931. të panumëruara. 88 A 94 1218. 88 F 63 S 62A39 S 71 T88 1222.("Stamles" Shoqëni Tregtare Anonime Monopolit Let rave e Shkrepcave) patir. 1926. Teksti shqip e italisht. 1930. .A.Sh..64 f..Bitonto (Itali) : Tip.. paç.3 f. paç. . 30 cm. 16 cm.. pa ç.8 f. patir.25 f. 19 cm. 0.

Bitincka. 91 D 125 1237.Shkodër : Shtypsh kroja “Ora e Shkodrës”. 1935. (Mbretnija Shqiptare.. Sami.. 88 T 134 S 54 S 121 XIII. . 16 cm. Bindoni. 24 cm. .Tiranë : [pa em. 19 cm.. Titulli nga kopertina.14 f. Sami. a ri 1. Raport. 1937.Tiranë : Ministria e Ekonomis Kombëtare. 7 shih edhe: 1673. për bujqt / Ing. 90 A 92 S4A52 S 10C50 S 56 A 178-181 1231... Parathënie. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi" (Tiranë). për shkollat normale dhe qytetëse.. Bindoni. autor: Bindoni.. Agr...Korçë : Shtyp. 22 cm. patir.. 1.Tiranë : Shtëpija Botonjëse .Tiranë : Shtypshkronja "T irana". patir. Komision i nisjatorëvet të Shoqërisë Anonime Maliq Korçë. 1931. Sami Bitincka.. pa ç. . Jovan. 1924.. pa ç. [Tiranë] : Ministrija e Ekonomis Kombtare.35 f.14 f..Bibliogr. 1229. autor: Bindoni. 88° F 61 Fe 36 G 22 1232. Kanon i dëmëve 1913.. patir. pa ç. .] .. 19cm. pa ç. 17 cm. autor: Bitincka.. 1935. 1937. 1943. patir... A Vangjeli.patir.Vlorë : Shtypshkroja e Shtetit Shqyptar. Teksti edhe italisht. Fr. Mario. Materiali marrë nga "Buletini teknik". .. Për ruajtjen e të mbjellave dhe pyjeve prej bagëtive.. Shihedhe: 1685/1. Ar 23 G 85 Fotorapid. Parathënie. Ar 11 G6 1228. Mario.. Për katundarët shqiptar / Mario Bindo ni.Casa Editrice "Krist o Luarasr’.. patir. Bujqësia shqipëtare në kohët e para / Jovan Adam.Tira në : Shtypshkronja "Tirana". 1943.. Mësime praktike të bujqësis. 89 G 87 S9F47 S 314 G 71 1235.6 f. Aveniri i Shqipërisë në pikpamje bujqësore / Mehdi FRashëri. XIV. 88 B 19 1230. 1931. 89 F 60 S 11 E98 S 55 R 90-93 1234. Të dhënat nga kopertina. . Grupi i punimeve bulqësore për nënprefekturën e Kavajës. Të dhënat nga kopertina.. 1913.50..60 f. pa ç. Probleme të përgjithshme të bujqësisë e të ekonomisë agrare. 20 cm.. 2 3 cm. patir.. pa ç. Instrukcjone mbi zbatimin e ligjit mbi rregullimin e veprimeve bujqësore..178 f. Frashëri. . me il.29 f.. Vocabolario Tecnico Agricolo Italiano Albanese e Albanes e Italiano = Fjaluer Teknik Bujqësuer Italisht Shqip dhe Shqip Italisht / compilat o a cura dell Ing Mario Bindoni.. Nr. patir. pa ç. Statuti shoqnuër "Lcshnore shqiptare" D Itria-Çeffa et C1.. 88 F 152 S 314 G 68 1236. Ar39G 135       . 17 cm. 59 S 55 B 46-48 1233..16 f. 2.. Adam.. 88 D 66 S 9D 63 S 10 D 16 S 54 A 55. pa ç. EKONOMIA AGRARE.. me il.20 f. BUJQËSIA. Për shkollat e mesme të bujqësisë. Mehdi. Të dhënat nga kopertina.. shtator.2986. Drejtoria e Bujqësis). Mario. për mësuesit dhe mësueset. pa ç. .Fotorapid. 1927.Ti ranë : ShtëpijaBotonjëse "Kristo Luarasi". Bujqësija speciale. patir. përkëthyer prej Vangjel Goxhamani. 23 cm. . Parathënie. Mario. patir.194 f.

25 cm. . 88 D147 S 12 E 85 S 56 S 127-129 S 314 G 43 1243. 1940. ...21 f.[Tiranë] : Ministria e Arsimit. Ligjambi Policin Bujqësore.. 1937. (Mbretnija Shqiptare) patir. My duties at the farm. 17 cm.Tiranë : Ministria e Ekonomis Kombëtare. 1927.(Mbretnia Shqiptare) patir.47 f.7 f. . Ligjë mbi rregullimin e veprimeve bulqësore. për aprovimin dhe zbatimin e Ligjit m bi Policinë Bujqësore. (Farmer s Bulletin. me il. Titulli nga kopertina... Ligjë e rregullore mbi bulqësi dhe pyje e kullosa. ..4 f. Organizue nga Ministria e Bujqësis e Pyjeve. 1933. Ligjapër favorizimin e bulqësiës. . Ligje mbi rregullimin e veprimeve bulqësore. 89 U 13 " 1242. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). 19 cm. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu. (Mbretnija Shqiptare) pa tir.7 f. 89 R 67 1245. Kongresi I-rë Bujqësuer Shqiptar... 1937. Francesco Jacom oni di San Savino Mëkambës i Përgjithshëm i Madhnisë Mbretit Peranduer në Shqipni. 19 cm. February 1933) patir.Tiranë : [Ministria e Bujqësis e Pyjeve]. Të dhënat nga kopertina.21f.. Njohtime bujqësije për klasën e tretë të shkollavet fillore. paç. (Mbretnija Shqiptare) patir.. Shtypëshkronja "Gutenberg" (Tiranë).. . pa ç. ShtypshkronjaG. 89 F 52 S9E61 S 58 B 198 1244. 20 cm. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin e zbatimin e këtij ligji. 88 A 213 S 12B52 S 57 A 6 S316B 17 1239. Të dhënat nga kopertina. 1929.. pa tir .S 309 G 43 1238. .. Zogut për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji. Ligje mbi detyrimin e punimit me vegla modeme bulqësore. 89 R 67 S 11 F 85 1247.. 15 cm.. 1927.Tiranë : Ministrija e Eko nomis Kombtare. 23 cm. Të dhënat nga kopertina. (Mbretnija Shqiptare) patir. Parathënie.. Nën patronazhin e Naltë të Shkëlq. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). 19 cm..7 f.. pa ç.. pa ç.pa ç. (Ligji i dameve). paç.. Përmban Dekretin e A. Botim i dytë.276 f. Botim i dytë.Tiranë : Ministriae Ekonomis Kombëtare. Tiranë 159 shtatuer 1940.. pa ç.12 f. 1923.Tiranë : Albanian Vocational School.. Program i Kongresit ..[Tiranë] : Minist rija e Ekonomis Kombtare. . 1929. Direttore et C.. 88 G 83 S 11 F94 1241.. Të dhënat nga kopertina.     . . pa ç. për aprovimin dhe zbatimin e ligjit. të pa numëruara.. pa ç... 89 a E 95 1248..Tiranë : Ministria e Ekonomis Kombëtare.. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë).. Ligja mbi policin bujqësore. (Ligji dameve). Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). autor: Mortska. patir. . Të dhënat nga kopertina...[Tiranë] : Ministri ja e Ekonomis Kombtare. 90 B 103 1240. (Vlorë). patir. (Mbretnia shqiptare) patir..Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu.46 f.. 1930. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji . (Mbretnija Shqiptare) patir. 27 cm. 1929.Tiranë : Ministri a e Ekonomis Kombëtare.Lek 1.50. John C. 19 cm. Ligje mbi rregullimin e veprimeve bulqësore.. pa ç. ..7 f. 20 cm. . 88 A186 S 1 A5 1246.

Lek 2.Tiranë : Ministria e Ekonomi s Kombëtare. Riqyrë bujqsore.III. 19 cm. patir..80 f. pa ç. 1926. Statut i Shoqënis Kooperative Bulqësore "Tirana".. paç. Waisbecker.50.. 24 cm. Waisbecker.(Mbretnija Shqiptare. 1935.. pa ç. Statuti i Shoqërisë Anonime "Maliq". pa ç. Teksti gjermanisht. Alizotti.32 fi.21 f.46 f. Direttore et C... Hitlerit në ditën e konjes. Lista e veprave të botuara të autorit. p atir. 113 f. 16. . [Antal] Anton. Statuti Shoqnisë Koperative "Ullini" Elbasan. Njohtime bujqësije për klasën e katërtë të shkollavet fillore. Direttore et C. 1927. Samimi-Visoka. Pendant les annëes 1924-1930 / Anto ine Waisbecker.. Statuto. V.. Autorët marrë nga teksti. 20 cm. A. Titulli në kopertinë: Albaniens Landvirtschafliche Entwicklung 1924-1930.. Njohtime bujqësije për klasën e V edhe të VI të shkollavet fillore. paç. 1935.. 1927. .[Tiranë] : Min istria e Arsimit.. 89 B 82 S 10 C 15 S 62 A 107 1250. Demir.. Ar 121C 32 1257. 1927. Autor në shtypin e kohës: Antal Waisbecker. pa ç.86 1249. Extrait sur l activitë de (l unique) Organisate ur de l Agriculture pour le Royaume d Albanie.88 C 69 S 38 A 64-65 S 315 B 85. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu. Teksti shqip dhe italisht. 88 C68 S 10 C 16 S 38 A 62-63 1251. [Antal] Anton... Vëllim i I-rë / Vasfi Samimi-Visoku. 1937. . Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). . Përmban edhe një ijalim të A. pa ç.15 f. 1 fl.l) patir.. pa tir. -Tiranë : S. 16 cm.. Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg". Selami.16 f. Lek 3. 23 cm.15 f. Ar 124 G2 1256. 21 cm. . Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).A. (Societa Industrie Ag ricole in accomandita per azioni) pa tir.5 cm.. 23 cm. me il.. Waisbecker.Zwei Beilagen.. (Vlorë).. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu.58 f. 89 R 76 S 11 F 18 S 54 S 63. autor: Samimi. Vasfi. nënëshkruar nga A. Shtypshkronja "Vlora" G. . Autor teksti dhe në fund të librit: Anton Waisbecker. A. Përmban Dekretin Presidencial për Shoqërinë Anonime "Maliq". Bibliotheka bujqësore. Antal. 66.. 1928. me il. (Vlorë). 64. 67 1255/1. portr. (Mbretnija Shqiptare) patir. 19 cm. ... .3.Tiranë : Shtypshkronja “Gute nberg”.. traduit par Mons Fred Marchand. Shtypshkronja "Vlora" G. I. patir.. Autorë: Tirana.50. Vangjeli. Mëkëmbja e bujkut. Deux annexes.. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë).18           .[Tiranë] : Ministria e Arsimit.. .... No. patir. Wahrend der Jahre 1924-1930 / Anton Waisbecker. . 89 E 58 S 12 D 57 S9E70 1253. 193 0. pa tir... H. me il. Aszung ueber di Tatigkeit des (alleinigen) La ndwirtschaftlichen Organisators fuer das Koenigreich Albanien. 89 F 176 S 12F40 1254. 89 T 195 S 15 U 10 1255. f.. 7 fl.Tiranë : Shtypshkronja “Tirana”. 89 A 72 1252. Bilali.Korçë : Shtyp.Tiranë : 1930. il. Parathënie. Zogu .Tiranë : Ministria e Bujqësisë dhe e Pyjeve..

82 f. 20 cm.. Drejtorija e t Ardhunavet) pa tir.. . 88 F168 S 9F 86 S 56 S 204-206 S 71 T56 1264. patir. 20 cm...Tiranë : Ministria e Ekonomis Kombëtare. Seksioni i Statistikës) patir. Ar 116 A26 a) Ekonomia agrare. . Fotokopje. Mann. pa ç. Shoqëruar me një shkresë të Ministrittë Ekonomisë Kombëtare. Two Appendices / Antal Wais becker..[Tiranë] : [paem. Ligja mbi zavendësimin fakultativ të së dhetës me nji tatim në të holla dhe rregullo ija për zbatimin e sajë.. Teksti frëngjisht.... 19 cm. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë).Tiranë : Ministrija e Financavet.72 f. Përmirësimi i bujqësis në Shqipni / Anton Waisbecker. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). 1938. .15 f.Tiranë : 1930. 1928. [Ligjë në fushën bujqësore. Drejtorija e T Ardhunavet) pa tir.. . (Mbretni ja Shqiptare.. 1929. Seksjoni i Taksavet Direkte e Indirekte) patir. translated by S[tuart] E. Waisbecker. (Mbretnija Shqiptare.. 23 cm. (Republika Shqipta re.18 f.A.. pa ç. 28 cm..drejtuar arsimtarëve për muar në përmirësimin e ekonomisë kombëtare. 28 cm.24 f. . pa ç. Libër kontrolli mbi inventarin e përgjithshëm bujqësuer. -Tiranë : Ministrijae Financavet... 1928.. Titulli në kopertinë: L Albanie et le developpement de son agriculture 19241930.16 f. Ar 121 C29 1258. Titulli nga kopertina.. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu. (Republika S hqiptare.. ShtypshkronjaNikaj (Tiranë). Instruksjone mbi zbatimin e dekret-ligjës për ngritjen e sistemit të së dhetës e m bitatiminetokës. Ushtrue në vjetin 1933-19 34. pa ç.. 90 A 174 S9F66 S 11 F 86 1266. Dekretligja mbi ngritjen e sistemit të së dhetës e mbi tatimin e tokës. Drejtorija e t Ardhunavet) patir.27 f. patir. during the years 1924-1930. 89 A 23 1262.17 f.. -Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu mbi zbatimin dhe aprovimin e këtij ligji. Sekcjoni i Taksave Direkte e Indirekte) pa tir. Waisbecker. 88 A150 S 12 B 29 1263. [Antal] Anton. portr.Tiranë : Ministrija e Financave.         . patir..f.. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). patir. Ligja e të dhetavet. The agricultural development of Albania 19241930 : Extract on the Activities of the sole Organisor of Agrarian Economy for t he Kingdom of Albania.. 19cm. 5 fl.. Shtypshkroja "Shkodra" (Tiranë). B. (Mbretnija Shqiptare. të palos.. Ligjambinumëriminekontrolimine xhelepit.. 1935.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj"..9 f.Tiranë : Ministrija e Financavet.. blegtorale e pyjore për mbarëvajtjen e ekonomisë kombëtar .. [Antal] Anton. Teksti anglisht. 88 D102 1261.. paç. me tab.(Mbr etnija Shqiptare. -Tiranë : Ministrijae Financave. pa ç. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). 1929.. pa ç. 1925.. paç.. 1929. 1 fl. pa ç. 18 cm. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji . 21 cm. 20 cm.. . pa ç. 90 B 154 S 10F77 S 52 U 26-29 1259. 90 B 113 S 56T86-88 S 314 G 73 1265. . Autor në tekst dhe në fund të librit: Antal Waisbecker. 1260.]... portr.. 1 fl.

. 1933. përkth. Lorenzoni... 1932. Punëra grafike "Stamles" (Durrës). Giovanni. . (Ekonomike) pa tir.. patir.. Mbi Bankën Bujqësore e mbi kontratën-typ. Drejtorija e t Ardhunave) pa tir.M. 21 cm. 89 G 106 S 11 F50 1272. 89 B 72 S 10D55 S 55 S 40 1273. Studime. Pasko.. pa ç. 11 fl. Përmbledhje të një pjesë të ligjave ma me randsi që i përkasin përmirësimit të ekonom       . 89 R 3 S 12 D 154 1269. . patir.. "Mbrothësi ja" Kristo P. . Lorenzoni.52 f. Dor e dytë e plotsueme me tekstin e ligjës agrare e votu me prej Parlamentit Shqiptar më 13 prill 1930 dhe e dekretueme prej N. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). 20 cm.154 f. përkth. Giovanni.. 1930.Tiranë : Shtypur në Shtypshkronjët K risto P. (Mbretnija Shqiptare) pat ir..60 f. Luarasi.Tiranë : Ministria e Ekonomis Kombëtare.. Giovanni.. patir. 88 F 1 S 11 C53 S 51 C 67 1276... Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë).Mungojnë kopertina dhe fleta e titullit.shtojcë të daktilografuara. paç. Përmban Dekretin e Ahmet Zogut për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji. Shtypshkroja "Shkodra" (Tiranë).. . 23 cm. . 23 cm. 1940. Kolë Mirdita e Zia Beileri. Ligjë mbi Reformën Agrare... mbi Bankën Bujqësore e mbi kontratën . ... Çështja agrare shqiptare.. vëzhgime dhe propozime për një reformë agrare në Shqipnië. 19 cm. autor: Lorenzoni.. patir.. të cilave i . pa ç. 1931. (Mbretnija Shqiptare. pa ç.TYR -[Tiranë] : Kr yesija e Këshillit Ministruer.. . (Mbretnia Shqiptare) patir. 88 S 38 S 11 G64 S 52 U 6-8 S 310 G 96 1268.49 f.. pa ç.CXII + 249 f. 88 R 8 S 314 G 75 1270. Lorenzoni. 89 C 44 1275.. Plani i ligjës për reformën agrare në Shqipni e kontratat-t yp për raporte bujqësore / Giovanni Lorenzoni.Tiranë : Sh typ. paç.. 19 cm. 17 cm. 1936. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. "Shqipëria e re". Përmbledhje instruksjonesh.u asht njohur privatësija. Bankat bujqësore të shteteve të Ballkanit / Dhimitër P. 88 D 141 1277. Shtypëshkronja Albania" (Konstancë). 90 B 85 S 12 D 145 1271. Studime e propozime për një reformë agrare në Shqipnië / Giov anni Lorenzoni.. 1930.. Dhimitër P. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e Rregullor es mbi aplikimin e Ligjës së Reformës Agrare. Ligjë mbi Bankën Bujqësore të Shqipnis.. 22 cm. Parathënie. Mbi mëndyrën e plotsimit për nëpunsit e regjistrimit të gjendjes bujqësore e blegtorale me 1 Majë e deri me 15 Majë [30 Majë e korigjuar]. Në kopertinë: Rregullore mbi aplikimin e Reformës Agrare.Tiranë : Ministrija e Ekonomis Kombëtare. pa ç. Luarasi... Kolë Mirdita e Zia Beileri.Tiranë : Shtypshkronja “Dielli. paç.. 1933.Tir anë : Ministrija Ekonomis Kombëtare. -Tiranë : Kryes ija e Këshillit Ministruer. . Ar 122 F57 1267.Konstancë : Gaz. 89 B 90 S9C 11 S 38A105 1274. së Tij Mbre tit më 2 majë 1930 / Giovanni Lorenzoni.. Giovanni. Të dhënat nga kopertina.Tiranë : Ministrija e Financave. 20 cm. .50 f. Ligjë për themelimin e odave të bujqësis. Pasko. Ligjë mbi tatimin e Ndërtesave. 19 cm. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. pa ç.21 f. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). 1930. 1930.72 f. Ligjë mbi reformën agrare.34 f. tokë-ndërtimeve dhe kullotjeve e tokave të pyllëzuem e. (Mbretnija Shqiptare) patir.11 f.

1 fl. f. i bot.. Said Toptanit. Shkodra (Tiranë). . Përmbledhje të një pjese të ligjave ma me randësi që i përkasin përmirësimit të Ekono are. -Shkodër: ypshkrojaFranciskane.].6 f. . ..20 f.are.Tiranë : Ministrija Ekonomis Kombëtare.1 1 fl.Tiranë : Min. . "Tirana" (Tiranë).16 f. 19 cm. 20 cm. f. patir. A) Qëllimi dhe zbatimi i Reformës Agrare. mbi bankën bujqësore e mbi kontratën-typ.. 35 cm.21 f.27 f.. 19 cm. Raportë-spjeguese mbi projektin e kontratës ndërmjet Qeveris Mbretnore Shqipta re e të Grupit sipërmarrëse financjare Svicër "Agricoltura".. patir. 1930. 1929. Vt. 88 A 1 1282. Selenica. B) Instalimi i i mmigrantëvet... Vt. [1928]... paç. Titulli në kopertinë: " "Agricultura" Sociëtë Anonyme". . Drejtorija e t Ardhunavet) pa tir. (Mbretnija Shq iptare) pa tir. 35 cm. i bot. 3-4 .. paç. Seksioni i Statistikës) pa tir. Të dhënat nga kopertina. paç.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". e E. 24 cm.Tiranë : Ministrija e Ekonomis Kombtare. ngateksti. Kombëtare..211 f. Shtyp.22 cm. 88 B 8 S 12 B 58 S42A1       . 1930. patir... Shefki.. f. pa ç. (Mbretnija Shqiptare) pati r... pa tir. pa ç..31 f. pa tir.. 19 cm.... Statistika e gjasë së gjallë_simbas llojit e sasisë 1938.Tiranë : Shtypshkronja Tirana". . 1917. . Rregullore mbi të majtunit e llogarinave t Administratës së Pyjevet e të Metalev et. Projekt-ligji mbi reformat agrare dhe mbi organizimin e drejtoris.. pa ç. 89 G 84 S 11 F45 S 56 R 118.. pa ç. [1929]. pa ç. pa ÇPërmban: Ligja organike e Drejtorisë Agrare. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). 1925.55 f.Tiranë : [pa em. Regullore mbi zbatimin e ligjës së reformës agrare. 1930. Raport justifikues mbi ligjen agrare. pa ç.Tiranë : Ministrija e Fina ncavet. C) Vendosja e malësorëvet / Shefki Selenica. Tiranë : Kryesia e Këshillit Ministruer. 21 cm. 20 cm. Përmban një qarkore të ministrit të Ekonomisë Kombëtare. 89 R 34 S 11 E68 S 314 G 78 1278.16 f. Shtyp. 88 R58 5 53 S 1-2 1284. patir.120 1280. 88° D 66 1285. (Mbretnija Shqiptare. .. Titulli marrë nga f. 88 C92 S 56R 117 S 314 G 58 1279. Projekt-ligje mbi reformën agrare.1-5. Shtypshkroja "Shkodra" (Tiranë).. ngateksti. 88 R 31 S9F89 S56U33 S 314 G 70 1283.... Administratae Financavettë Shqypniës.Tir anë : Kryesiae Këshillit Ministruer.me tab. Rregullorëja e regjistrimit të berrevet e të mbledhunit të taksës së tynë. e shkëput. Përmban një raport-justifikues nga komisioni i hartimit të këtij projekt-ligji. 1942. (Mbretnija Shqiptare. 1939... . 5-10.. 89 D 78 S 11 C70 1281... 88 C 92 ka një fletë tabelë të veçantë.e parë e tekstit. 91 A79 1286.

Rritja e bimëve..50. . .12 f. Bindoni.Tiranë : Ministrija e Ekonomis Kombtar e.. me tab. 0.128 f. 88 A 53 S9B26 1291. 1721. paç.. patir. pa ç. Statistika e prodhimit bujqësuer në vitet 1934-1935= Statistique de la produ ction agricole pendant les annëes 1934-1935.. Përmban: Lista e botimeve të Bibliothekës Popullore Shqyptare. N. Seksioni i Statistikës) pa tir. Shtypshkroja "Shkodra" (Tiranë).. Shtypshkroja "Shkodra" (Tiranë). (Mbretnija Shqiptare.Tiranë : Ministrija e Ekonomis Kombëtare. Seksioni i Statist ikës) pa tir. 89 F 146 S9F48 S 55 T 151 1295. f. 88 A 55 S 9B 10 S 52 A 7-8 1289. Statistika e prodhimit bujqësuer në vjetët 1935-1936= Statistique de la produc tion agricole pendant les annëes 1935-1936. 1936. 89 A 9 XIV. 26 cm. Haxhihyseni. Teksti shqip e italisht.. 1925. Teksti italisht... (BibliothekaPopullore Shqyptare.20 f. Ismail.. me tab. 1936... 25 cm. paç. Teksti shqip e italisht. 2. . Statistika e prodhimeve bujqësore në vjetin 1938-XVI = Statistica della prod uzione agricola nell anno 1938-XVI. Shtypshkroja "Shkodra" (Tiranë). . Shtypshkroja Shkodra (Tiranë).Tiranë : Ministrija e Ekonomis Kombëtar e... 30 cm. 31 cm. 3 tit.. 31 cm. . 1921. Teksti shqip e frëngjisht.Shkodër : Botue prej Etenve Jezuit.. Kor.. . Alessandro Fracchioni.Bibliogr.. Teksti shqip e frëngjisht. pa ç. Përgatitësi sipas IJiKA.e t Libraria Dhori Koti. Shkodër.Tiranë : Ministrija e Ekonomis Kombtar e. (Mbretnija Shqiptare.. Statistika e prodhimit bujqësuer në vjetët 1936-1937= Statistique de la produc tion agricole pendant les annëes 1936-1937. 88 A 54 1292. Mario Bindoni. Tarifa dhe regulloret e taksave katundarisë Korçës për motin 1922. .Elbasan     . 1940. 1725. ..-93 f.. (Mbretnija Shqiptare.. Mario. 193 9.. me tab. Teksti shqip e frëngjisht. Studio sulle varieta di olivo coltivate nel territorio d ella Prefettura di Valona / Ing. 5) patir.. 1932. 1293. (Mbretnija Shqiptare. Seksioni i Statistikës) patir. metab. Statistika e prodhimeve bujqësore në vjetin 1939-XVII = Statistica della pro duzione agricola nell anno 1939-XVII.. pa ç. 1.Tiranë : Casa editrice "Kri sto Luarasi"’.1287.Tiranë : Ministrija e Ekonomis Kombtare. a shih edhe: 1717. Si mbillet patatja / Ismail Haxhihyseni. .. Parathënie.VIII+ 119 f.. 30 cm. Gruni / përg. Seksioni i Statistikës ) pa tir. Seksioni i Statistikës) pa tir. 20 cm. 330..Shkodër. pa ç.23 f.me il.(Mbretnija Shqiptare. 30 cm. Shtypshkroja "Shkodra" (Tiranë). 88 A 52 A14A6 S9B6 1290... Shtypur në "Shtypshkrqja e së Papcrlycmes" . Ar 122A45 82 B 11 83 A38 1294. .. paç. 1938. 88 A 36 S 9B 9 1288.98 f.11+ 127 f. patir.Korçë : Shtyp. 1936.. Agr. me il.

Ligjë. .11 f..Berati. 102 S 62 A 47-49 S 62 C 44 S 314 G 57 1302. Dh. 1921. 1923. 28 cm..Tiranë : Ministri jae P.. pa ç. Ligje mbi detyrimin e mbjelles së kamzave t ullijve. (Mbretnija Shqiptare) patir.. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë).: Shtypshkronja "Elbasani". Luarasi (Tiranë) 89 A 24 S 59 A 25-26 1301. (Mbretnija Shqiptare) patir. 197 S 314 G 47           ....(Bibliotekë "e dijënive të do bishme \Nr.Tiranë : Shoqënia Eksportimit-Impo rtimit S. Të dhënat nga kopertina. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e ligjit. . 1 fl.E. .4 f. 90 A 21 1299. 89 G 103 S 9F42 S 12E52 S 56R144 S 63 A 143 S 71 T39 S 314 G 74 1300. 1930. 21 Nanduer 1939. 1922.. 27 cm.. Këshilla praktike mbi punimin e pambukut. Tiranë : Ministrija e Bulqsis e Pyjeve. Ligja e pyjeve e kullosave.25 f.Shtypshkronja Dielli.. 22 c m. 15 cm. (Drejtorija e Bulqësis) pa tir. . 47 f. pa ç. 18 cm. me il. 89 C 145 S 10D89 S 10 E 41 S 58 A 101. Përmban: Listë librash të botuara dhe gati për botim. 92 S 38A 130. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë).. 1931. 90 B 75 S9E60 S 58 B 195. (Mbretn ija Shqiptare) pa tir.Tiranë : Shtypshkronja “Tirana”. f. (Mbretnia Shqiptare) patir. 1939. 20 cm.4 f.Tiranë : Ministrija e Punvet Botore e Bulqësis . Parathënie. (Sektjoni i Bulqësis) patir. . Kor. 1935... 90 C 86 S12 C 81. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë).46 f. 131 1298.paç. paç. 19 cm..I. 89 G 102 S 58 B 199. Ligja e pyjeve e kullosave.. pa ç. Ligjë mbi mbledhjen e detyrueshme të druve frutorë e jo frutorë. (Biblioteka bujqësore.Tiranë : Ministria e Punëve Botore. Shtypshkronja Tirana" (Tiranë).Tiranë : Ministria e Ekonomis Kombëtare. Të dhënat nga kopertina. pa ç.21 f. 1928.Tiranë : Ministria e Ekonomis Kombëtare. 19 cm.. drejtuar Sh qërisë Tregtare S. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). 88 U 104 1297. .E. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). e nota muzikore.. Ligjë mbi dhanjen farë pemësh e fidana popullit. Ligja e pyjeve e kullosave. 200 S 314 G 65 1305.. Të dhënat nga kopertina.. pa ç. 1929. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e ligjit.... 1) pa tir. 19 cm. 20 cm.141 1303... 21 cm. Mbrendëshme. Num. 15.42 f...3 fi.. Shoqërohet me një shkresë të Ministrit të Ekonomisë Kombëtare. e palos.. Shtypshkronja "Mbrothësi ja" Kristo P. Argjand 1.. 89 F 92 S9E59 S56S 17 1304. . (Mbretnija Shqiptare) pa tir. Instrukcjone mbi shërbimin e personalit t Administratës së Pyjevet për Qarqe. Java pyjore në Shqipëri.Tiranë : Ministria e Ekonomis Kombëtare. pa ç.patir... 89 R 36 S 11 F3 S 56 S 121 S 56 T140. 1929... . . pa ç. pa tir.15 f..Tiranë : Shtypshkronja Luarasi. më 25 prill 1935. 88CF 87 1296... pa ç.2) pa tir. Instrukcione mbi mënyrën e regullimit të kullotave komunale..16 f.I. 1929.

1315. Ilia.. Rregullore për zbatimin e Dekret-ligjës Organike të Ministris s Ekonomis Kombt are. 21 cm. 1926. Bot ore dhe Bulqësis. 22 cm. Luarasi (Tiranë).Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj . .. 1925. 89 F 20 S 49 A141 XIV. përsa i përket detyrave të personalit t Administratës së qarqeve për Pyje e Kullosa. 88 D 88 S 38A 115-118 S 314 G 55 1313.5) pa tir.. Drejtorija e Bulqësis) pa tir.... pa ç.Tiranë : Ministrija e P.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasr’. Instrukcione mbi pregatitjet qimike të Shoqëris Caffaro për luftimin dhe çfarosj                 .14 f.Tiranë : Ministria e Ekonomis Kom bëtare. 1522.. . (Drejtorija e Bulqësis) pa tir. 90 B 137 S 12 D 153 1307. 1936.. Drejtorija e Pyjeve) patir.8 f. -Tiranë : Mi ija e P. me il. patir. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). 18 cm.Tiranë : Ministrija e Punëvet Botore dhe e Bulqësis.24 cm. p a tir... 1929.. e Shkoders. (Nxjerrë nga "Buletini teknik" nr.. 1928. Përpillue nga "Osiri de" shoqënie anonime për industri kimike.. Botore e Bulqësis. Ar 43G 117 1310. a) Mbrojtja e bimëve. Ligjë mbi mbjelljen e detyrshme të drujve të frytëshëm e të pafrytëshëm. 90 B 137 S 12 D 153 1308. 1930. 1926. . 1190.. 20 cm. Rregullore mbi detyrët e personalit të pyjevet.92 f. (Mbretnija Shqiptare. 20 cm. Bibliotheka Buj qsore Nr. Tiranë : 1943.-40 f.. pa ç. (Republika Shqiptare.. ... Rregullore për mendyrën e zbatimit të detyravet nëpunësavet teknikë edhe agentave të yjevet si mbas ligjevet në fuqië. 91 D 28 1314. 89 C 65 1316. patir. 89 G 214 S 53 R 142-145 1312.Shkodër : Komanda e Naltë e Fuqiis Ushtarake Per. pa ç. Parathënie. paç. 1430. Milan.. f. Përmban Dekretin e Ahmet Zogut. t palisunit e t rueitunit e Duhanënave. P. Shtypshkroja "Nikaj" (Shkodër). 1916. pa ç. (Mbretnija Shqiptare) patir. 1200-1205. e palos. patir..41 fi. e Mr...7 f.... 3. 1 fl. 2 shihedhe: 1183. Të dhënat nga kopertina. . 2 2 cm.44 f. (Mb retnija Shqiptare. paç. Ligjë mbi mbjelljen e palimin e duhanit. 1 923.. pa ç.Luarasi (Tiranë). pa ç. Shtypëshkronja "Mbrothësia" Kristo P. Regulla për mirë-përdorimin e tyne. Shtypshkronja Tirana" (Tiranë). 1712.2. 3746. Mitrushi (Panariti). Shtypëshkronja "Mbrothësi ja" Kr. pa ç..Tiranë : Ministri a e Ekonomis Kombëtare.1306. 22 cm.. Insektisidat "Osiride".. Msime per mii t thamunit. Botim i parë.. 89 D 15 S 12C50 S 61 A81 1311. pa ç. 1245-1260. Tiranë : Ministrija e Ekonomis Kombtare.8 f. Ar 13 C41 1309. Kullotat t ona / Ilia Mitrushi (Panariti). Prisi i punimit të duhanit dhe i gatitjes së fletëvet të tija.24 f. . shtator 1943) pati r. 15 cm.. Rregullore mbi detyrët e personalit të Pyjevet.22 fi. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). autor: Panajoti. 14 cm. . Titulli nga kopertina. Konçesjonar për gjith Shqipnin Vincenzo Castriota. Niko. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).

50.-32 f. 1) pa tir. autor: Toçi. 20 cm. patir... mëndafshi bujqësor). f.. Duma. 88 G 68 S9E63 S 314 G 56 1319.II + 39 f. me il. 1-3.18 f. 88 R 100 S 54 U 127 1323. Blegtoria. nër ato me pite të lujtëshme / Ali E.. 21 cm. Drejtorija e Blegtoris) patir.. 22 cm. Ali E... me il.l) pa tir. Të dhënat nga kopertina. Lek 2. (Mbretnija Shqiptare. Botuar me rastin e konkurseve blegtorale Tiranë-ShkodërKorçë-Roskovec. Ismail.. 1929.. 19 cm. 1936. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë).Vlorë : Shtypshkronja "Atdheu 1937. Instrukcione mbi përgatitjet qimike të Shoqëris Caffaro për luftimin dhe çfarosjen e insekteve dëmtonjës të pemëve . pa ç. 1936. patir. Mjalta. Bletaria.. me il.16 fi. drithë etj. (Biblioteka Bujqësore N..5) patir. Margarit Kona. (Libra apikulture Nr.. autor: Haçi.20 fi. Selenica. Nr.. Duma. 90 C 96 S62A3. Ali E. pa ç. Prodhim me vleftë të madhe shëndetesore dhe ekonomike. pa ç. e fundit të kopertinës evidentohet edhe : Shtypshkronja "Gurakuqi". patir. .4) patir.. I-II. Mbrojtja dhe mjetet luftuese kundra insektave që dëmtojnë pemët frytore / Faik Selenica.. Elbasan : Shtypshkronja "Elbasani".ar gjandi 1.. . Përmban një qarkore të Ministrisë Ekonomisë Kombëtare.. 19 cm.] : [pa em. il. .. 1320. 16 cm. Faik. 89 R 6 S9F8 S 10E46 S 10 F 8 1324.Vlorë : Shtypshkronja ’Vlora”.. 91 A20 1322.. Ligjë mbi ndalimin e përhapjes së smundjeve ndër bimë. Beqir. Sericikultura (k rimbi i mëndafshit..en e insekteve dëmtuëse të pemëve dhe të hardhive. Këshilla për blegtorin..Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg". Të dhënat nga kopertina.. të bimrave dhe të hardhive.. Këtu përshkruhen vepërimet e ndërimit të mizës nga zgjojtë primitivë. 1943. Haxhihyseni.19 me il.. Duma. Çë rrugë do të ndjekim për me e përmirësue blegtorinë t onë: Kryqzim apo jonim? / Anton Kiçi. (Libër Apikulture Nr. Terenc. Kiçi.. Ali E. pa ç. pa ç.]. 1935. paç. -Tiranë : Ministrijae Ekonomis Kombtare. 89 B 29 S 12 B 81 S 55 S 46 S 59A98 1325. Duma. Kor.... f. 88 S 115 S 11 G23 S 53 V 89 1318. 1921. Parathënie. pa ç. me il. 1940. Qerim dhe vëllezër. 17cm. 89 R 262 S 12 73 S 71 T84 1317.. Përmban një qarkore të Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare. Zooteknia. -Tiranë : Shtypshkroja “Diel r’. Parathënie.4 f. .-VIII f. Anton.49 f. patir. .[Pa vd. 4 S 316 B 89 1326. Me ndime dhe prova nga shkencëtarët e çquar të botës / Ali E. Përmban reklam për prodhime e vegla bujqësore. Duma. Bleta.Tiranë : Ministrija e Ekonomis Kombta     . 33 cm. Parathënie.Përmbl. Duma..Shkodër : Shtëpija Botuese "Ora". (Mbretnia Shqiptare) patir. [194 -]. Njoftime të përgjithëshme praktike për gjithë ata që kanë bletë d që interesohen për këtë insekt me vlerë industriale / Ali E. autor: Gunbardhi. (Libra apikulture. 1936. Këshillambi të vumen e mëndafshit / Ismail Haxhihyseni. pa ç..Korçë : Shtyp.. 24 cm.. Peppo. 89 F 142 S2E 133 S 12E55 S 55 R67 S 71 T54 1321. Bletanë zgjuan modem.Tiranë : Ministr a e Ekonomis Kombëtare. 89 R 267 3. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu. për aprovimin dhe zbatimin e ligjit.56 f. 19 cm.. . frëngj. 3 fl. Këshillë mbi mbajtje të gjelavet të detit. Në f.

6 f.. me il. Bleni 1. Morcka... Konkursi për kuaj race vendi dhe të kryqëzuar. 1924. 20 cm... 88 B 95 S 59A 11 1334. 89 B 16 S 10 B 13 S 316A36 1331. (Bibliotheka Popullore Shqyptare. (Mbretnija Shqiptare) patir.. f.19 f. Krymi i mndashit / përg. 24 cm.7) pa tir.3 fi. Ligjë mbi selekcjonin e detyrshëm të hamshorëvet e të demave.. Të dhënat nga kopertina. Kujdesja mi pjelljen e lopës / kthyer prej Jovan R. .. 1936. Përmban Shtojcën : Këshilla për blegtorin. Shtypshkronja Tirana" (Tiranë). Shtypshkronja Tirana" (Tiranë).Tiranë : Ministria e Ekonomis Kombëtare. 1932.Roskovec. 1936. pa ç. 25 cm. 90A37 S 10B 11 S 316A35 1328.(Mbretnija Shqiptare) patir. (Ministrija e Ekonomis Kombëtare.Tiranë : Ministria e Ekonomis Kombëtare. Diftime blegtorale vjeshtore 1936. 1932. 89 B 41 1333. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). 88 D 83 S 11 C44 S 12 C 125 S 61 A41-42 S 62A38 1327. me il.Shkodër. VIII f. me il. 1929. 97 1332.6 f.         . Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). Korçë 10 tetuer. pa ç.(Drejt orija e Blegtoris) pa tir. 1936.Roskovec.Shkodër : Botue p rej Etenve Jezuit.. 89 F 68 S9E62 S 58 B 201 1335... 1937.Tiranë : Ministrija e Ekonomis Ko mbtare. Diftime ble gtorale vjeshtore 1936... 25 cm . Konkursi për gjedhë dhe dhen në Shkodër 7 tetuer.. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). Libër kontrolli për statistikën e gjasë së gjallë si mbas llojit e sasisë 1937...Tiranë : Ministrija e Ekonomis Kombtare. Drejtorija e Blegtoris) pa tir. Shkodër. botuarme rastin e konkurseve blegtora le Tiranë-Shkodër-Korçë. pa ç.. (Drejto rija e Blegtoris) pa tir. Konkursi për bagti të trasha dhe t imta Tiranë 22 tetuer.. pa ç. (Mbretnija Shqiptare..Tiranë : Shkol la Teknike.. Alessandro Fracchioni. . Dega e Vete rinaris No. .re.6 fl. S 10 B 11 Përmban Shtojcën: Këshilla për blegtorin botuar me rastin e konkurseve blegtorale Tiranë. Qershor 1932) patir. Përgatitësi sipas Lb XA.Tiranë : Ministrija e Ekonomis Kombtare. Të dhënat nga kopertina.... 1929... 89 B 15 S 316A34 1329. . .Korçë. pa ç.6 f. 23 cm..207 f. Shtypur në "Shtypshkrqja e së Papërlymes" . Diftime blegtorale vjeshtore 1 936. 88 B 15 S 10 B 15 S 316A43 1330. Blëni 1) pa tir. Ligje mbi dhamjen farë mëndafshi popullit.Tiranë : Ministrija e Ekonomis Kombtare. paç. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e ligjit. Tiranë : Ministrija e Ekonomis Kombtare.pa ç. (Drejtorija e Blegtoris) pa tir. 19 cm. Roskovec 15 tetuer.. Bibliotheka Bujqësore. Shtypshkroja "Shkodra" (Tiranë).. 22 cm. (Buletin i Bujkut. il. Seksioni i Statistikës) patir.. Diftime blegtorale vjesht ore 1936. 330. 25 cm.12 fi. Konkursi për bagti të trasha e të imta..Shkodër. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). (Mbretnija Shqiptare. .11 f. 1936. pa ç. .20 cm. VIII f.6 f. 25 cm.. . pa ç.. paç. 1929. 89 R 48 S 10 F 3 S 57 R 96.

.7 f. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë).Nr. Parathënie. Jovan R. Vasfi. 1 fl. Punëra grafike "Stamles" (Durrës)... Morcka. Parathënie. Njohtime mbi mbajtjen e krymbavet të mëndafshit e mbi smundjet e tyne. 1929. patir. Uno studio statistico / Vasfi Samim-Visoku. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e ligjit.Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e ligjit. Dega e Veterinaris.Tiranë : 1936. (Buletini i bujkut. . 1931. Përmbledhje italisht. . I organizuem prej Odës Ekonomis të Tiranës më 31 maj 1931.IV+ 55 f. ..29 fi. 22 cm.. 6 fl.Tiranë : Ministrija e Ekonomis Kombtare. (Mbre tnija Shqiptare.. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë). fil. Të dhënat nga kopertina. Nr. pa ç. 24 cm. . Në kopertinë: Biblioteka Bujqsore. f.. Samimi-Visoka. pa ç. . me il. Ligjë mbi seleksjonin e detyrshëm të pelave e të lopëve. f.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg". 22 cm. No. Samimi-Visoka.Xhafzotaj : Instituti Ko mbëtar Zooteknik.16 fi. 24 cm.. 88 G 66 S 56 T98-103 1337.     . Vasfi.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg". .-124 f.. (Seri sikultura).. Nr. Rezultatet e para t aklimatizimit e të kryqëzimit n Institutin Zooteknik Xhafzotaj-Durrës : 1940 = I capri ni di razza "Ankara" in Albania / Vasfi Samim-Visoku.Bibliogr. 1929. f. Një eksperiment në përmirësimin e lopës qumështore të vendit / Jovan R. 1940. 94-121.. pa tir. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë).il. Vasfi. E ilustruar me 120 figura / Vasfi Samim-Visoku. Pak fjalë mbi Shoqninë për Mbrojtjen e Shtazëve.. pa tir.20 f. pa ç. autor: Morcka.Tiranë : Shkolla Teknike. Biblioteka Bujqsore.6. .5) patir. -Tiranë : Mi nistria e Ekonomis Kombëtare..[Tiranë] : Ministrijae Bujqësis e e Pyjevet. paç.. e palos. 1940. me il. 1932. 89 a E 89 1340.. (Mbretnija Shqiptare.. 1929. Rritja e shpendëve dhe prodhimi i vezëve. Janar 1932) patir. Rritjae dhivet e mënyrae mbajtjes së tyne. Parathënie. . . I-IV. Samimi-Visoka. 22 cm. Vepra e studime të botuara prej autorit. pa ç. (Mbretnija Shqiptare) patir. patir. Harry T. Dhitë e racës "Ankara".. autor: Samimi-Visoku. autor: Fultz. 20 cm. 89 C 108 1341. 88 F 158 S9F29 S 11 F 82 S 56T103 1336.Tiranë : Ministrija e Eko nomis Kombtare.9) patir.. 90 A 46 S 10 B 38 S 12 B 91 S 38A14-17 1344.. Programi i konkursit të lopëvet me provë mjeljeje në Tiranë. 24 cm.6 f. në Shqipni.. 89 B 65 S 10B59 S 38 A 58. Blegtoria shqipëtare. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë).Përmbl.9 fi.2) patir. 4 fl. 88 B 67 S 10 B 33 1342. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). me tab.. f. 66 1338. pa ç. Drejtorija e Veterin aris. Vasfi. Titulli nga kopertina.. pa ç. 88E 12 S 10 D 90 S 12 C 103 S 54A47 S 55 S 100-103 1343. 88 E 75 S 10D86 S 38A133-136 S 316 B 20 1339. italisht. Morcka.. 123-124. Biblioteka Bujqësore. Vepra e studime të autorit. . Një studim statistikuer = Patrim onio zootecnico albanese... 19 cm. 55. (Studim.il.. . Jovan R.

Bibliotheka Bujqsore. 1 930.1938.[13] f .. Bleni 3) patir. Tisi. pa ç..pa ç... 1932.53 fi.. 38 1347.Bibliogr. 1929. pa tir.. paç. 1349/1. 88 E 72 S 10 D 108 S 12 C 67 S 51 A 144-146 S 314 G 64 1349. 88 G 113 S9F61 S 55 U 77. f. 1940. Relacioni i veprimit i Shoqnis Anonime industri e peshkimit italo-shqipt are ish comm.I. në gju liane. -Tiranë : Shtyp. Ar 21F 29 1348.. me il. Parathënie. 1265. 89 B 93 S 11 B 19 S 19B48 S 51 A 45-48 S88C5 1346. Kor. 1944. Në brendësi hartë e ilustruar.. Albania : riservadi cacciadi Alessio [fletëpalosjemetekstdhe ilustrime]. Samimi-Visoka. . 23 cm. 20 c m. Parathënie. 80 A 19 88 A 86     . Peshkimi. 24 cm. pa tir. Samimi-Visoka.50. 1924-20 f. Visoku. fi 79. (Mbretnija Shqiptare. (Bibliotheka Popullore Shqyptare.Bibliogr.. Statut i Shoqnis Anonime Kooperative = Statuto della Soc. Përmirësimi i kuajve të Shqipnis. Voet. autor: Samimi-Visoku. .. 14 fi. frengj. 4. 90 C 11 S 12 B 64 S 57 A 37. palosje : me il. (Studime morfologjike mbi masat trupore) = Miglioramento di cavalli albanesi : studi morfologici e dimensioni del corpo d elle fatricci indigene e dei prodotti di incrocto nati dagli stalloni sardo-arab i / Vasfi Samim-Visoku. (Studim Nr. Shtypurnë Milano. f.34 fi. Fotorapid... 1181.Përmbl. Libri u kushtohet bujqve. pa ç. 330. T ustunit e gjedhit dhe mënyrae shikimit të tij. -Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". Përgatitësi sipas IJiKA. 24 cm. Alessandro Fracchioni.Shkodër. pa ç. 91 B 69 1351. 1936. 88 D 1 S9C78 S 38 A 28-30 1345. . Vepra të botuara nga V. 20 cm. patir. Medar. 1264. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). Veprat e autorit. pa ç.. Ekspe rimente kryqësimi me hamshorët Sardo-arab. Mndyra me pasë voe prej pulave në dimen e mndyra me i ruejt voet giatë / përg. pa ç. 8 fl.Përmbl..Bibliogr... hotelet dhe tarifat përkatëse.l) pa tir...1286..Tiranë : Ministria e Ekonom is Kombëtare. Vasfi. .184 f..-II+III+ 256 f. An. V-VI.... 1182. me titull: La caccia in Albania.30 cm.Shtylla. . 22 cm. Vepra e studime të autorit.Tiranë : Ministria e Ekonomis Kombëtare. Vasfi.. 113 tit.Tiranë : Shtypshkroja Shkodra. 1284. Vasfi. De ga e Veterinaris No. autor: Samimi-Visoku. 78 XIV.. il.VI + 79 fi. 0. Shtypur në "Shtypshkrqja e së Papcrlycmes" .. "Kastrioti".16 f. Teksti me të dhëna të hollësishme për gjuetinë.Xhafzotaj : Instituti Kombëtar Zooteknik. me il. italish t. 1 fl. .Shkodër : Botue prej Etenve Jezuit. / Tiranë/: Edizione Ufficio Stampa Albania. Të mbetat kryesore të blegtorisë s onë dhe vijat themelore të përmirësimit / Vasfi Samim-Visoku. Statuti i Shoqnies "Blegtoria". patir. 23 cm. Shkodër.S. Titulli në tekst: Statuti i Shoqnis Anonime Cooperative për Peshkim. f. Gjuetia.8) pa tir. Cooperativ a. 3 shih edhe: 656. ArG 3 F 1 Algr 1 F 1 1350. Vasfi .il.. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). Përvitin 1943-44. (Mbretnija Shqiptare) patir.1360-1362. G.. 24 cm. f. V. .. [194-]. pa vt. Teksti shqip dhe italisht.. Medar Shtylla.

. Relacioni mbi shërbimin veterinar e zooteknik të vjetëve 1928 e 1929.7-8 me vend botimi: . -Tir anë : Ministrija e Ekonomis Kombtare. pa ç.Vangjeli.. Ligjë mbi shpërdamjen e bamave veterinare..Juillet 1930.Tiranë : Shkolla e nxanës oficerave plotësimi. 105-107 1354. Nuri. Drejtori ja e Veterinaris. 1930. (Drejtorij a e Veterinarisë) pa tir.. Nr. . (Për kursin specjal të kryetarve e sekret arve të komuneve) /Nuri Dino.. 24 cm. Buletin i smundjeve njitse..50 f. 101-104 1355. pa ç.. 1926. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). patir. 88 D 60 1357.39 f. 101-104 bashkëlidhur me: Buletini për muajt shkurt-korrik.10 f. . S. 105-107 bashkëlidhurme: Buletinipërmuajtkorrik-dhjetor 1929.Korçë : Shtyp. pa ç.[24] f. 88 A 97-98..2-7) patir. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji . 1353. 20 cm.(Mbretnija Shqiptare) patir... 9-12 me vend botimi: .1352. Bilal Golemi. Dino..Shkodër : Shtypshkronja "Ora e Shkodrës". 21 cm. Nr. 88F83 S9E56 S 57 R 30-32 1360. 28 cm. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). (Mb retnija Shqiptare. A. 99-100.. . 1929. . Përmban Dekretin e Ahmet Zogut për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji.. Drejtorija e Veterinaris.me tab.23 cm. 89 F138 S 12 D 129 1359. Të dhënat nga kopertina Ar39G 141 S 15 U37 S 310 G 86 5. Shtypshkronja "Diellr’ (Tiranë)..3 f.. (Mbretnija Shqiptare. 29 cm.. Të dhënat nga kopertina. Shtypshkronja "Kristo Luarasi" (Tiranë). Nr.40 f..Tiranë : Ministria e Ekonomis Kombëtare. Buletin i smundjeve njitse. Veterinaria. Tiranë : Ministrija e Bujqësisë dhe e Pyjeve. Ligjë mbi shërbimin veterinar. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë).. pa ç. pa ç... përhapse në Shqipni. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e ligjit... paç. 88 G 64 S 11 F75 S 56 S 116-118 1358. me tab dhe harta. Tiranë : Ministrija e Ekonomis Kombtare. (Mbretnija Shqiptare) patir.. Mbititulli dhe tabelat edhe frëngjisht. (Mbretnija Shqiptare) patir.Tiranë : Ministria e Ekonomis Kombëtare.Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". dhe harta. 16 cm. 29 cm.7-12) pa tir. Në fund të tabelave: Drejtor i Veterinaris Dr. Ligjë mbi shërbimin veterinar.149-152 1356.. Statuti i Lidhjes së gjahtorëve të Qarkuttë Korçës. Bilal Golemi. Mbi smundjet kryesore infektive dhe infestive të kafshëve s htëpiake në Shqipni në lidhje edhe me ato që kalojnë tek njeriu / Matteo Carpano. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë). 1929. (M bretnija Shqiptare) pa tir. 1929.         . përhapse në Shqipni.Tiranë : Ministria e Ekonomis Kom bëtare. Matteo. Drejtorija e Veterinaris.. Në muajin Fruer-Korrik të vitit 1930 = Buletin sur l ëtat des epizooties durant le mois Fëfruer.51 f. 1932. . S. 1940.Tiranë : Ministria e Ekonomis Kombëtare... 89A71 S 10 B 22 S 56 A 33. Nr. pa ç. Në muajin korrik-dhjetor të vit it 1929 = Buletin sur l ëtat des epizoties durant le moi de juillet-decembre-1929. Në fund të tabelave: Drejtor i Veterinaris Dr. Shtypshkronja "Kristo Luarasi" (Tiranë). 88A 96. 99-100.. (Mbretnija Shqiptare) patir.42 f. Carpano. 88 A96. 1932. 1931. pa ç. . pa ç. Njoftime veterinarije.. 88 A 96-98.[24] f. 19 cm. Mbititulli dhe tabelat edhe frëngjisht. 1930.

-[Pavd. 88 R 70 S 11 E94 S 11 F93 S 54 U 109 S 71 T43 1368. 1932. e p alos. Bibliotheka Bujqsore.. (Dega e Veterinaris) pa tir. I. Shtyp. Prishja meremetimet dhe përmbajtmja. Drejtor: Dr.Tiranë : Shtypshkronja "Atdheu". XV. Elia. Botore e Bulqës is. Waisbecker. Faqe e fundit e kopertinës. f. 1944.2) patir. Benzin-motor dhe teknika e autos. Reklama. . Me 55 figura.. Përmban: Indeks alfabetik për kilometrazhin.356 f. 7 .Korfuz : Imprim...         .].. MJETET E TRANSPORTIT. 1 fl.il. 315-329. 18 tit.Përmbl.Tiranë : Shtypur në shtypshkronjën "Gutenberg".33 fi.136 f. viti i shtypjes: 1941.. i bot. me il. pa ç. Përdorimi dhe ngamja e auto s. e palos. pa ç. Samimi-Visoka..Shtypshkroja Tirana" (Tiranë). Dhjet-vjeçori shërbimit veteriner e zooteknik 1928-1 938. [Samimi-Visoka.-80 f. Dh. Titulli në kopertinë shqip-frëngjisht. 21 cm. Fjalor terminologjik shqip-gjermanisht-frengjisht. patir. me il. III.. f. Elia. 2 fl.Bibliogr. Vavako. . Mendime mbi portot. 21 cm. 16 fl..] : [paem..126 f. 89 A 25 1362. patir. [1940]. me il. paç. Vasfi. 1367. 88 A188 S 9B 74 1361. Autori marrë nga parathënia dhe teksti. ..Tiranë : Shtëpija Botonjëse “K risto Luarasr’. Vasfi].. Vavako) patir. autor: Samimi-Visoku.. Me pak shënime mbi infeksionet shkaktuem nga anaerobet / Dhimitri Vav ako. (Studim ekspe rimental. 19 26. Dhimitri. Auto. 89 A 28 1366.32 fi. 23 cm. Kristo P. . 19 cm. f. 331-337. komunikasionin detar dhe kontrabandat në Shqipëri / Elia Anagnosti (Ndrenika). 19 cm. Nr.. Vt. Rapport et etudes diverses a l occasion du x-e anniversaire du Service Vete rinaire et Zootechnique du Royaume d Albanie 1928-1938. Vasfi. Sëmundjet dhe shërimi i tyne ndër bagëti. 5 shihedhe: 1266... 89 R 49 S 10F48 S 53 V 37 1365. autor: Anagnosti (Ndrenika). 28 cm. (Mbretnija Shqiptare) patir. 27 cm. Luarasi (Tiranë). (Enter otoksemija)... 15 cm. TRANSPORTI..14 fi. Studim mbi sëmundjet ngjitëse që damtojnë shtazët e Shqipnisë / Vasfi Samim-Visoku. Smundjet njitëse të bagtive / Antal Waisbecker. (Me rastin e dhjetvjeçorit të Monarhisë) pa tir.. 88 C 58 S9C81 S 11 B 36 S 41 A 24-26 1364. . pa ç.8. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).Tiranë : Ministrija e P.. me il.. pa ç. Relacioni mbi shërbimin veterinar e zooteknik të vjetëve 1930 e 1931.22 f. .. palos. pa ç. II. Shtypshkroja Tirana" (Tiranë). 1925. paç.. 89 A 10 S 9B 69 S 42 A 78-81 1363.. 90A91 S 10 D 107 XIV.46 f. 1938. Shtypshkronja Nikaj (Tiranë). pa ç. Përkthyer prej Shaban Lal ica. Drejtori ja e Veterinaris. Teksti edhe frëngjisht. .Aurore”.. Parathënie. ngateksti. pa ç. firëngj.Tiranë : Ministria e Ekonomis Kombëtare. (Mbretnija Shqiptare.. “L. Ar2D 16 1369... .. 27 cm. patir. Tiranë : Ministria e Bujqësisë dhe e Pyjeve. 1277. Antal [Anton]. Instituti Bakteriologjik Veterinar i Shtetit.Tiranë : Ministria e Ekonomis Kombëtare. Atto costitutivo e statuto della Societa Albanese Trasporti Automobilist ici = Akti kushtetues e statuti të Shoqëris Shqipëtare Transportimesh Automobilistike.343-356. 1931. 1933.. -Parathënie. patir. f... Anagnosti (Ndrenika). Septicemija gangrenoze gasoze e dhënvet në Shqipni. 1928. 1 fl.

11 fl. ..].-5 f.[Tiranë] : [pa em. (Dunlop) patir. pa ti     ..15 f. Përkëthye nga libri teknik i fabrikës "Dunlop" Vasil Pappa. Të dhënat nga kopertina.. pa ç. patir. (Mbretnija Sh qiptare.. Parathënie. Drejtorija e T Ardhunavet) patir. (Mbretnija Shqiptare.[Tiranë] : Ministria e Punve Botore.. [Tiranë] : Drejtorija e Përgjithshme për shtypin. Kryesija e Këshillit Ministruer) patir. Relacionii veprimiti Shoqëniës Krahupërvitin 1929. paç. 90 A 20 S 9B 95 1379. Mësime praktike për shoferët si t i mbani llastikat "Dunlop". tab. 88 R 24 S9F74 S 56T170 1375. Tirana (Tiranë).(Drejtorija e turizmit. 25 cm. (Mbretnija Shqiptare) patir.4 f. [1927]. 21 cm.ligja për sa i përket dishiplinës së shërbimeve publike automobilistike në rezhim konçesjoni e autorizimi .12 f..i prim prej shënimeve të shkurtra ilustrative. statistikat e komunikacjoneve etj. Komiteti Këshillues për legjislacjon in automobilistik dhe qarkullimin rruguer) pa tir. (Mbretnia Shqiptare) pa tir.. . ari 5. 1 Teksti shqip dhe italisht. Tiranë : Drejt... Instruksion mbi kontrollin e trafikut të rrugave. 1939. propagandën dhe turizmin.3 2 f. i bot. 1936.. 18cm.. Vol. pa tir. Ligjë për taksat limanore. Qarkoret. Ligja e rregulloija mbi shërbimin e përdorimin e automobilavet dhe të çdo qerrej e me fuqi motori.Tiranë : Ministrija e Financave. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). 1 fl. pa vt. të vjetit 1929-1930-1931-1932 ...14 f. Propagandës dhe e Turizmit... pa ç.88 T 160 S 9R70 S 74 T 66 S 52 V 93. Ar 13 A20 1377. 1929. 27 cm. Vendi i vitit i botimit marrë nga teksti. . ..[113] f.. 88 B 58 S4A20 S 59 A 112-113 S 93 D 3 1372.. 24 cm. Të dhënat nga kopertina. 10.[Durrës]: Shtypshkroja "Sta mles”. pa ç. 17 cm. Shtyp. Tip. II. 21 cm. . 24 cm.e palos. e Shtypit. në bazë të Dekret-ligjës me% . patir... e Shtypit. 28 c m.... 19 cm.. 89 C 5 S 59 A 100-102 1373. Lek..Tiranë : Botime Distaptur. Rregulloija mbi perdorimin e majtjen e automobilavet dhe çë do qerreje me fu qi motori. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin e zbatimin e këtij ligji. 1934. 94 1370. e Përgj.Tiranë : Bashkij a e Kry eqytetit.. Teksti shqip dhe italisht. 89 S 106 1371. Dielli. .Tiranë : Shtypur në shtyp.338 f... Koncedimi i publicitetit rruguer = Concessione per la pubblicita i strad ale.. ngateksti. pa ç.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj".123 f. [1930]. 89 A 4-2 S9B51 1378. Projekt .. Vt... 89 F 10 1376. me il. Kodi i rrugës = Codice della strada. Lek 10.. e Përgj. [1926]. Propagandës dhe e Turizmit. "Gutenberg" (Tiranë). .7 f. 1940. Drejt.. pa ç.. 89 R 108 S 56 S 98-100 1374. Lithotipografia "Stamles" (Durrës). 1940. Shaptilografuar. Fr..

(Rete Telefonica Militare di Tirana) patir. patir. patir. i bot.16 f.. 1447. sipas Zana Bufi.1 fl. 1933. pa ç. Luarasi (Tiranë). pa ç. pa ç. 1924.Tiranë : Shtypëshkronja "Mbro thësija" Kristo P. POSTAT. 24 cm. pa ç. e palos.. Dhori Koti. patir. 1934. Vd. dhe vt.. Musa Juka. pa ç. të Brendshme. f.. Instrukcione mbi shërbimin e telegramave.Durrës : Litho-ti pografia "Stamles”.. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. pa ç.258 f. Instrucjone mbi shërbimin e korispondencës postare të brendshme e të jashtme. Ar 8 E 13 1383. 88 U 98 1382. 1929. Tarifa e shërbimit të ngarkim-zhgarkimit në portin e Durrësit. Statuti i shoqëris profesionale të shoferëve të Korçës e të qarkut "Përparimi". Shtypshkronja "Vlora" G. 286. Tarifae shërbimittë ngarkim-shgarkimit. Tipografia militare (Tirana). 1932 . : Ministriae Punve Botore. 1933. 16 cm.. Tabelë kilometrazhi. 3 fl. Sekcioni i Postës) patir.Durrës : Bashkijae Durrësit.... Të dhënat nga kopertina. Instrukcione mbi mëndyrën e veprimittë shërbimittë koli-postave me vleftje e pa vl eftje qi dërgohen prej zyrave t ona për shtetet e huaja. 1933. 28 cm. 1476-1482.IV+164 fi. 89A 11 S 42 A 29-31 1389. f. Elenco degli utenti (publicazione mensile).23 f. . Bibliografia e akteve ligjore.Tiranë : Comando Superiore Truppe Albania. ..[Tiranë]. Përmban edhe reklamën e disa firmave që bëjnë pjesë në këtë shoqëri. XVI.. Titulli nga kopertina. Tabelë kilometrazhi. 90 B 24 1380. 1933. . 1385. Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P. Fotorapid. III-IV. Titulli nga kopertina. Direttore (Vlorë).4 fi. 91 B 13     . Tiranë : Drejtori e Përgjithshme e Postave. .Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". 17 cm. patir. A cura dell ufficio collega menti del Comando Genio Ottobre 1939.. pa ç. 2000. 13 cm. Instrukcione për zyrat këmbyese mbi mëndyrën e veprimit të shërbimit të koli-postave e e pa vleftje me shtetet e huja. Korçë : Shtyp. Parathënie.. palos. Telegrafeve dhe Telefonave. e p alos. paç. Të dhënat nga teksti. 91 D 15 " 1388. . patir. 1145-1150. (Për gjith zyrat dhe nëpunsat).22cm. 88 C 38 S9D49 1387.. 1153-1156. 16 cm... Ar 11 G5 1381. 24 cm. V. (Mbretnija Shqiptare. pa ç.Tiranë : Drejtoria e Përgjithëshme Postelegrafeve... 91 D26 1384. 22 cm. 1143. Luarasi. pa ç.. (Mbretnia Shqyptare) patir. 1933.-VII I fi...-18 f.4 f. pa ç... drejtuar prefek turave si dhe shkresën e prefektit të Durrësit. ... Përmban edhe shkresën e Ministrit të P.. 1939. 1 . .1 f l. . 45 cm. . 1924. 1160.. ( Sekcioni i Telegrafeve) patir. 89aS 110 1386.. 1442... NDËRLIDHJA. ..r. Zef Kadaria për kryesinë e Bashkisë së Durrës 89 T 82 S 11 G 105 XV shih edhe: 519. Shtypëshkronja "Mbrothësi ja" Kristo P. -Tir anë : Drejtori e Përgjithshme e Postave dhe Telegrafeve. Luarasi (Tiranë). Litho-Tipografia-Stamles (Durrës). 1925. 3776 -3779. FILATELIA. T.

Ligjatelegrafike... Njofitime ndërlidhjesh. Mbi reform e modemizim të administratave po st-telegrafës. patir.. .Tiranë : Komanda e Shkollës Nxansave Oficera Plotsim i. (Mod.14 f. Instruksione mbi përdorimin e telefonit automatik ndër pallatet ministriale në Tiranë dhe lista e numrave të telefonave automatik... . . ..Tiranë : Drejtorija e Përgjithëshme e P ost-Telegrafeve. pa ç.. paç. 23 cm.Tiranë : Drejtorija e Përgjithshme e Postave. Atdheu (Tiranë)..13 f.Tiranë : Ministero dell Intemo.Tiranë : Shtypshkroja " Nikaj".. 89 E 202 1396. . Luarasi. Taksat.(Regno d Alban ia) pa tir. 90 B 182 1391...80 f.-68 f. Seksioni i Ekonomatit ) pa tir. Libri i instrukcioneve mbi shërbimin e manda postave ndërkombëtare.       . 91 B 41 S 62 A 94 1393.10 f. 1924. Qarkore-përmbledhse mbi pasuninë e tundshme të zyrave P. 91 B 73 S 57A123. pa ç.29f.] : [paem.. G jendja më 1 kallnuer 1944. Tipografia "Gutenberg" (Tiranë). 1944. radio-telegrafike e telefonike e administratës postare e telegrafike e telefonike. 20 cm. (Shteti Shqiptar) patir. pa ç. pa ç. 17 cm. Të dhënat nga kopertina. pa ç. Qarkoija është nënshkruar nga Drejtori i Përgjithshëm Ing. 23 cm.. Përmban Dekretin e Ahmet Zogut për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji.328 f. . . Shtypshkronja "Mbrothësi ja" Kristo P. 18cm. teleg rafave dhe telefonave. Ar 2 C 67 1398. 88 G 27 S 12 D 159 1397..24 fi. .Tiranë : Drejtorija Telefonike. Shtypëshkronja "Mbrothësija Kristo P.Tiranë : D rejtoria e Përgjithshme e Post-Telegrafeve. Ndoc Naraçi. 24 cm.Luarasi (Tiranë). radio-telegrafike. Ligja e pullavet...S 38A60 1390. Luarasi (Tiranë).12 f..124 1400... 1940. telegrafave d he Telefonave. 89 S 24 S2E 137 S 10 G 17 S 56 U 168-171 1394.. pa tir. (Mbretnija Shqiptare. Shtypshkroja "Shkodra" (Tiranë). Kuadri i personelit të administratës së postave... dhe veprimet përkat se në inventarin e tyne.29 fi.... pa ç. Luarasi (Tiranë). patir. .. patir. pa ç.. 1932.T... 90 B 112 1395. telegrafave dhe telefonave. 1925. . 20 cm. -[Pavd.].10 fi.Durrës . 1944.. Programi i kontrollit të inspektorave. Raport e inspektorit përgjithsh. Ligji telegrafik e telefonik i Administratës postave telegrafave e telefon ave. 91 B 78 1399. 1926. 1935. Shtyp. (Mbretnija Shqiptare) patir. pa ç.T. 24 cm. 1923. "Përparimi" (Durrës-Tiranë).424) patir... 1933. 24 cm. Të dhënat nga teksti.) patir..Tiranë : Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P.. Norme per il funzionamento del servizio di censura postale e telegrafica in Albania..Tiranë : Drejtorija e Përgjithëshme e postave. Shtypëshkronja "Mbrothësi ja" Kristo P. (Shteti Shqiptarë.Tiranë : 1926.. telefonike. patir. pa ç. . 91 B 54 S 59 A 80-81 1392.Durrës : Punëra Grafike "Stamles”. 20 cm.13 f. 23 cm. [1926].. 91 B 68 S 55 A 177 1401. Ligjë telegrafike. Shtyp. pa ç.

Tiranë : Ministrija e P.. Vt. 24 cm. (Mbretnija Shqiptare) patir. 33 cm. -Tiranë : Ministrijae Financavet. 20 cm. 1924. me tab. .. 16 cm. pa ç. (Mbretnia Shqiptare. .Shtypshkroja "Nikaj". 1 korrik 1940-XVIII. (Mbretnija Shqiptare. 91 B 38 S 51A 13. Telegrafave dhe telefonave. -XX.. pa ç. e Post-Telegrafevet. . patir. 89 E 146 1406. p aç. = LC= dhe =NLT=. . Ar 39 G 140 S 15U38 1409. Seksjon i Telegrafave) patir. 23 cm.60. pa ç. Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P. Luarasi (Tiranë).10.10 fi.1941-XIX = Le tasse di boll o.Tiranë : Drejtoria e përgjithshme e Postave dhe telegrafeve.Tiranë : Shtyp.44 f. Rregullore e Mbrendshme e Manda Postave të shtetit shqiptar. (Mbretnija Shqiptare) patir. 23 cm..-IV + 393 f . paç. Shtyp. 1932. Rregullore mbi përdorimin e telefonit automatik ndër pallatet ministeijale në Tiranë. 19 37. ngateksti. 1923. pa ç. 1937. "Luarasi" (Tiranë). pa ç. Fr. 91 A 16 1411. Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P. Luarasi (Tiranë). P. pa ç.Tiranë : 1934.1941-XIX. 32 cm. Përmban: Dekreti Mëkambësuer i Francesco Jacomonit..         .. 24 cm.14 S 316 B 14 1410. Shtypshkronja Ushtarake (Tiranë)..(Mbretnija Shqiptare) pa tir. 1. pa ç. il. (Mbretnija Shqiptar e. Telegrafave dhe Telefonave. patir....Tiranë : Drej toria e Përgjith.22 cm. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). Sinopse të ndërlidhjeve. pa ç..T.6 fi. Rregulla për funksionimin e shërbimit të çensurës postare dhe telegrafike në Shqipni . 1942.. pa ç..T. patir.. 10 1412. 14 cm.. . 88 B 73 S 12 B 66 S 51 A9. 112 1402. i bot. Tabelat organike numerike dhe kuadri i përgjithëshëm emnor i Administratës së Post ave. 89 A^85 1404. të Mbrendëshme.7 f... 90 B 198 S 310 G 14 1403.Tiranë : Sh typshkronja "Tirana". patir. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e Dekret-Rr egullores.. Tariffa aggiomata a tutto il 16. Statuti dhe rregulloija e shoqniës Lidhja e postelegrafistave.16 fi.16 f.. 91 D21 S 38A 111.kallnuer 1943-XXI. 89 A 68 1405. Në veprim prej 1 kalnuer 1923 . 1922..10.. "Mbrothësija" Kr. Parathënie. Kopertina e fundit ka një instruksion. Tarifa e axhumueme deri më 16.70 fl.83 fi.Tiranë : Dr ejtorija e Përgjithshme e Post-Telegrafevet.. -Tiranë : Komandae Shkollës Perfekcjonimit.. .patir. Të dhënat nga kopertina. . Luarasi.30 fi. 1940.. [15] f. Regulloija e mbrendshme e koli postalavet të shtetit shqiptar. 17 cm. . 89 U 20 S 9R 114 1407. -Tiranë : Drejtorijae Përgjithëshme e Postave...-12 fi.. Rezervat) patir.Tiranë : Drejtorijae Përgjithshme P. shq.. [1943]... 20 c m. (Shteti Shqiptar) pa tir.. Tarifë telegrafike e brendëshme dhe nerkombtare. 91 A19 1408. S 51 A 10 shoqërohet me një shkresë përcjellëse. Seksion i telegrafave) pa tir.. Tabellë e pregaditun për taksatimin e telegramave të thjeshtë CDE . Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë).. 1922. Teksti : shqip-italisht. Regullore mbi instalimet dhe riparimet e linjeve dhe t aparatave telefon ike të pajtimtarve. Taksa e pullës.

Vt.. Përmban :"Konvcndcsë e Sh Pctersburgut" e vitit 1875 dhe "Konvcndcsë Telegrafi ke Ndërkomtare të sh Petersburgut.Tiranë : Shtyp... Teksti edhe italisht. Të dhënat nga kopertina.I A. Teksti shqip e frëngjisht. pa ç. -Tiranë : Shty pur në Shtypshkronjën "Gutenberg". Konventë telegrafike ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë = Convention telegraphique en tre l Italie et l Albanie. pa ç..Tiranë : Drejtorija e Përgjit hshme e Shtypit. 19 25. . i bot.patir. Tiranë.36 fi. [1913]. patir. patir. Mbrothësija Kr..[Pa vd.. Teksti shqip e italisht. 138 1422. .P. patir.6 fi. paç. Lek 1.Ti anë : Shtypshkronja “Diellr’. "Mbrothësij a" Kristo Luarasi. 1922. 84 A 56 88 B 48 S 12 B 89 S 59 A 105-107 1417. Luarasi. patir.Shkodër : Shtypshkronja "Nikaj".]. 24 cm. Tip. 28 cm.R) = Convenzione con l Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E. 1932. 1413. 21 cm. 88 A 27 S9B33 1415. .. P. Teksti edhe frëngjisht. . 31 cm.. Përkthyem prej Lazer Çettës. Nënshkmar në Londër më 5 korrik 1912 dhe do zbatohet më 1 korrik 1913.23 cm. 91 D 17 1421....Luarasi.] : [pa em. pa ç.Tiranë : Dhetuer 1 922. patir.. 89 R 174 1423.. 90 A 127 1416.. Marrëveshtje mbi marrëdhanjet postore ndërmjet Italisë dhe Shqipnisë.Tiranë : Shtypur në Shtyp.LA. Konventtelegrafike ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë = Conventiontelegraphique ent re l Italie et l Albanie.13 fi. 88 A 219 S 27 A 117 1414. 28 cm. Marrëveshtje mbi marrëdhanjet postore ndërmjet Italisë dhe Shqipënisë = Arrangement concemant les relations postales entre l Italie et t Albanie.13 f. paç..Shtypshkronja "Vlora" (Vlorë). 88 C 6 S 10C39 S 316B 1 1418. 1933.]. 88 R 88 S 10 F 124 S 12 G 12 S 57 R 137.. Të dhënat nga teksti. 19cm.Shkodër : Shtypshkro ja “Nikaj. pa ç. p atir. 16 cm... patir. 23 cm. [193-]. ngateksti. Marrëveshtje Radio Telegrafike Nërkombëtare bamun ndërmjet.Tiranë : Shtypur në Shtypëshk. . Botime Distaptur..-11 fi.15 fi. Listë e zyrave greke që marrin pjesë në shërbimin e manda-postave ndërkombëtare..Tiranë : Shtypur në shtypshkr.Tiranë : [pa em. 89 aC 18 1419. .) 6. Marrëveshje e marrëdhënie telegrafike e postare me vendet e tjera. Mbrothësi ja K. Ribotim. . dhetuer 1922. "Mbrothësija" K. .. në Shtyp.Shqyrtim i Lisbonës" i vitit 1908.. 18 cm. pa tir.8 f.. Luarasi. .. Konventë me Entin Italian të Ndëgjimeve Radiofonike(E. Titulli marrë nga teksti.. Tiranë.. .13 fi. Marrëveshtje postare e përbotshme e Madridit. pa tir.13 fi. Propagandës e Turizmit.pa ç. Konvendesë e Madridit mbi Këmbimin e paketavet postore. [1920]. 1922.65 fi.. 23 cm.. 1923. 88 a E 62 1420. 1940. 88 E 88 1. Konvendesë telegrafike ndërkomtare me rregullore e tarifa të bashnjituna. .R.                   . Shqy rtim i Lisbonës. pa ç. 1922. Dhetuer 1922.. patir. "Tirana" (Tiranë). (Marrëveshtje kryesore). pa ç.120 fi. Marrëveshtje radio telegrafike nërkombëtare bamun nërmjet..

Regullore telegrafike." 90 B 77 1424..Tiranë : Ministrija e Ekonomis Kombëtare. Komiteti Qendruer për Nozullime e Konsume) pa tir. paç. 91 A46 S 27 A 114-116 1426.. TURIZMI. paç. 91 A87 1425....Shkodër : Shty pshkroja “Nikaj”.. 1429. Shtypur në Shtypshkrojën "Shkodra" (Tiranë). 14 f. Pasqyra e Barasimit të taksave pshtetun në art.942-XX dhe Qarkoija Nr.23 f. . pa ç. Stefanaq Plumbi. 1942.Tiranë : Këshilli i Shtetit.VIII+ 174 f.. [1920]. [1921]. ngateksti. Përmban: Ligjë mbi aplikimin e Kodit Tregtar Shqiptar.Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj".5 .]. patir. Shaptilografuar. 33 të Konvencionit postar të Lon drës. 15 cm.. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. ngateksti. . [1921]. 1933.... . Lidhun Konventës Ndërkombëta re të telekomunikasioneve (Madrid. 110 1431. Vt.71 fi. (Mbretnia Shqiptare. 1 923. 15 cm . "Ndërm jet shteteve të ndryshme. Datë 10. 89 C 67 S 56 A 109. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). . Shtyp. 30 cm..X + 549 f..942-XX mbi blokimin e misrit. "Dhori Kotr’.Probleme të përgjithshme. . Kodi tregtar.Tiranë : Drejtoria e Përgjithëshme e Postave.91 Instrukcion e mbi zbatimin e tyne. 1938). .. Ndreqje (ujdi) e Madridit mbi pajtimet ndër fletore e botime të përkohëshme.8 f. 23 cm. Vt. 115 datë 29 prill 942.20 f.. TREGTIA. T elegrafave dhe Telefonave...9. urdhënesat ministrijale e tjera qi kanë lidhje me nozullim e e konsume. tab. 88° E 8     .Tiranë : Drejtorija e Përgjithshme e Postelegrafave. Urdhnesë e M inistrit t Ekonomis Kombëtare Nr.Korçë : Shtyp. [1942]. Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj". pa ç... pa ç. patir. 23 c m. 548. Dekreti Mëkambësuer Nr. pa ç. 89 C 36 1430. HOTELERIA. (Mbretnija Shqiptare.19 f..patir..1934 Mbi aplikimin e dispozitave të Kodit Tregtar q u përkasin shoqënive me aksione. "Luarasi" (Tiranë).8.. 1932). 22 cm. (Mbretnija Shqiptare. patir. pa ÇShtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). Kanonisme e Kllubit tregëtar të Kolonjës.21 f. Dr ejtoria e Telekomunikasioneve) patir. 88 S 178 S 11 G 163 S 12R63 S 312G 10 1433.1934 Mbi ndryshimin e paragrafit të dytë të Nenit 111 të Kodit Treg tar dhe mbi konditat e funksionimit të shoqënivet të sigurimit. Komiteti Qendruer për Nozullime e Konsume) patir.. Shtypshkroja "Gurakuqi" (Tiranë). Ndreqje (ujdi) e Madridit mbi shërbimin e mandatevet poste.. 1939. Ndreqje (ujdi) e Madridit mbi këmbimin e letravet dhe të kutijavet me vlerë të d eklarueme.. dhe Libr. Fotorapid.15 f. (Mbretnija Shqiptare.Mungon kopertina dhe fleta e titullit.Tiranë : Ministria e Ekonomis Kombëtare. Vt. . i bot. Përkthye nga frëngjishtja prej z... pa ç. l. Ligjadatë 21.. 1. Dhe Regulloija datë 19. i bot.16 f. Dekreti i Mëkëmbësit marrë nga teksti. . pa ç. Sek.. 1942. . i bot.. 31 cm. pas f. 31 cm. 31 cm. 88 A 214 1428.. pa ç...[Tiranë ] : [pa em. Shtrimje e legjislacionit tregtar në Toka t e Lirueme.. ngateksti.2. Dekreti Mëkambësuer Nr. 24 cm. Dekretet mëkambësuer. 91 A88 1427. Ar 11 G20 1432. 91 B 90 S 57A85-86 XVII... patir. 1929. i Postës) patir. (Rikqyije e Kairos. Protokol i fundmë i regullores. 193 datë 30.

Parathënie.Korçë : Shtyp. 1928.. 19 33.16 f. -Tiranë : Ministria e Bujqsis dhe e Pyjevet. Regulloija e brëndëshme. Mbrothësija" Kristo P. 88 D 17 S 10 C 114 S 11 B 37 S 12 C 24             . Tregtia e brendshme. Mësime tregëtie dhe llogarisie. "Gutenberg". KA. .. 1938.. 173 S 89 D 86 1437. (Royaume d Albanie. Dhoma tregëtare dhe industriale e Korçës. portr. 21 cm. -T iranë : Ministëre des Affaires Etrangeres. panagjyre (fiera) e ekspozicjone. 1935. patir. 1) pa tir.. 89 B 104 S 11 B 14 S 56A172.. 2. 23 cm. 1211. Teksti frëngjisht.. Imprimerie "Luarasi" (Tirana). 21 cm. pa ç. patir. Tregtia e jashtme.. 1 shihedhe: 169. 1929.pa ç. Ndroqi. Korçë : Shtypëshkronja Peppo et Marko. . Luarasi (Tiranë). 88 S 56 S 10 R 9 S 53 T 143-146 XVII.. (Mbretnija Shqiptare) p a tir... Shtypur në shtyp. pa ç. Teksti frëngjisht. 1436. pa ç. I-II.41 fi. (Drejtorija e Tregëtisë dhe e Industrisë) patir.4 fi.1434. 90 C 140 S 12 C 38 S 57A109. S. autor: Çipi. BA.. 1929.. Tregëti / Niko E. Shtojcë e rregullores t orarit mi hapjen dhe mbylljen të dyqaneve dhe të lokal eve të tjera. Përmbledhje e Ligjeve dhe e Rregulloreve mbi Administrimin e Odave të Tregëtisë si dhe mbi Ligjën mbi Modifikimin e Ligjës së Tregëtisë. Bakiu. 88 T 108 1435. Kaceli. Ligjë mbi konkurse..27 f. Sekcioni i Statistikës) patir. -Tiranë : M inistëre des Finances. ....Korçë : Shtyp.8 fi. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). 1441. Bibliotheka Bujqsore Nr. 1943.Tiranë : nistria e Industrisë dhe e Tregtisë. Waisbecker.. 24 cm. Shoqëriatregtare: Skendo.. 17 cm. (Royaume d Albanie) p a tir. f. 16 cm. pa ç. Përmban "Relacion" mbi aprovimin e librit për botim.Tiranë : Mi nistrija e Financavet. . Tregti me shpend e me ve / Antal Waisbecker. ari 2. Statuti i Shoqnis Tregtare S. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji . -T iranë : Ministria e Ekonomis Komtare.. Zejtarisë dhe Industrisë. pa ç. 191. 22 cm. Ar 114B 36 84 D 54 85b D 19 1443. diftime (mostra)..14 f. Disa vërejtje mbi tregëtin e jashtme të Shqipnis në vitet 1934-1937. Çipi. Bureau des statist iques) pa tir.. Ar 121B57 1442. 89 E 130 S 11 E27 1438. pa ç. D ori Koti.10 f. Niko E.50.110 1439. pa ç. Antal [Anton]. 14 cm. 23 cm.-14 f. e "Gazetës Korçës".17 f.. autor: Papahristo. pa ÇTë dhënat nga kopertina.. Çipi. 1938. 1929. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". 1 fl.Pjes e parë. . pa tir. Parathënie. (Mbretnija Shqip tare.Tiranë : Shtyp... Fr. Aperçu du commerce extërieur de l Albanie dans les annëes 1934-1937... (Mb retnija Shqiptare. Shtypshkrojaltalo-Shqiptare (Tiranë). patir. Niko E.. Ar39G 148 1440. 88 E 7 S 54 R 66-69 3. N... 19 cm. 1928. Convention de Commerce et de Navigation entre la France et l Albanie.186 f..

"Tirana" (Tiranë). 27 cm.Tiranë : Botim i Ministris Industris e Tregëtis.I. Propagandës e Turizmit. Teksti edhe frëngjisht.me tab.Tiranë : Mi             .7 f. Shtyp.A. pa ç. . pa ç. 24 cm.28-29 S317C 18 1454. Pasqyra e tregtis së jashtme në tremujorin korrik-shtatuer 1936. hartë...Tiranë : Ministr ija e Financavet.-38 f.. "Luarasi" (Tiranë).. Shtyp.55 f. 89 E 120 S28T52-53 S 56T 160.54 f. Listae importatorëve dhe e eksportatorvetë Shqipnis 1937. (Mbretnija Shqiptare) patir. Konventë me E. 7. 4 f.Tiranë : Ministria e P. të veçanta.pa ç.N. .. 24 cm. Sh tëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".. Pasqyra e tregëtis së jashtme në tremujorin prillë-qershuër 1936. patir. Liste des maisons importatrices et exportatrices du Royaume d Albanie.T. 1938.. lfl.A.. Tabelë përmbledhëse. 1929. Përmban listat e prodhimeve franceze dhe shqiptare. Drejto rija e t Ardhunavet. Gurakuqi (Tiranë). Lista e importatorve. 1936.. 1935. 1937. (R oyaume d Albanie..I. -Vlfl. patir. eksportatorve dhe përfaqësonjësve tregtare të Shqipnis= Li ste des importateurs.(Mbretnija Shqiptare) p a tir. 10-11. 84 A 55 91 B 19 S 59A 104.. -Tiranë : Ministrija e Ekonomis Kombtare. të Jashtme. Konventë tregtije e lundrimi midis Francës dhe Shqipnis.. 88 B 38 S57A3.1444. Teksti shqip e italisht. degli esportatori e dei rappresentanti commerciali in Alban ia.14 f.tab. pa ç. Tiranë : Ministere de l Economie Nationale.. Teksti frëngjisht e italisht. .Tiranë : Shtëpij a Botonjëse "Kristo Luarasi".. . Lek 1. 1940.E. pa ç. 20 cm. hartë. Teksti shqip e frëngjisht.24 f. Ar 116 A 39 1452. 89 A 44 1446. 32 cm. -Tiranë : [paem. 24 cm. 88 F 150 1449.. . [1936].. exportateurs et representants commerciaux de l Albanie..T. [1934]. 26 cm. Botime Distaptur. 20 cm. 89 G 145 S 56 S 102 1451...N.... paç.37 f... patir. Lista e importatorve. pa ç.]. Shtyp.. (Mbretnija Shqiptare. Importimet e pëijashtueme nga tagri doganuer në vjetin 1936. .22 cm. 108-109 S 307 B 45 1447..Tiranë : Ministrija e Financavet.. Delegation de la Foire de Bari) pa tir. pa ç.Seksioni i Doganevet) pa tir. (Mbretnija Shqiptare) pa tir .. 1940. "Diellr’ (Tiranë). Pasqyra e tregëtis së jashtme në tremujorin kallnuer-mars 1936.. Tip. 19 cm. pa ç.E.Tiranë : Drej torija e Përgjithshme e Shtypit.. Vt. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë). 88 B 72 S9C3 S 57 A 7-9 1453. Teksti shqip e italisht. lfl.162-163 S 88 C 36 S 89G97 1450. eksportatorve dhe përfaqësonjsve tregtarë në Shqipni=Elenc o degli importatori. 88 A 12 1445. 88 D 87 S 12 C 77 1448. me tab. patir. . i bot. -T iranë : Ministriae Ekonomis Kombëtare.VIII+ 73 f..... ngateksti.4 f. Instruksione mbi aplikimin e protokollit për zbatimin e aneksës C (trafiku i kufinit) të Traktatit tregtar me Jugosllavinë. (Mbretnija Shqiptare) patir. 1936. Shtypshkroja "Shkodra" (Tiranë). = Convenzione con l E.

Tiranë : Ministrija e Financavet. 24 cm... Të dhënat nga kopertina. Statistika tregtare e importacjon-it e eksportacjon-it prej 1 kallnduër de ri me 31 dhetuër 1923. 1926. 1938. 24 cm. .. Shtypshkroja "Nikaj" (Shkodër). me tab . pa ç. . 1922. 89 B 106 S9C32 S 57 A 39-40 S316B2 1457. Të dhënat nga kopertina. . (Mbretnija Shqiptare) patir. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë)...Tiranë : Ministrija e Financavet.Tiranë : Ministrija e Financavet. "Luarasi".. ShtëpijaBotonjëse "Kristo Luarasi" (Tiranë). 27 cm.. . pasqyrë. Statistika doganore mbi importation-exportation të vjetës 1921. .         .( Drejtorija e t Ardhunavet) pa tir. 88 C 26 S 12C57 1460.. pa ç.... (e dubluar). pa ç.) patir. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). 1925.. 1922. Statistika e vjetës 1921 importation exportation e shtetit shqiptar.77 f. Drejtoria e Kontabilitetit të Përgjithshëm) pa tir. 89A39 1462/1. 1923. 89 A 36 S9B85 S42A86 1462. pa ç. 31 c m. 27 cm.Tiranë : Ministrija e Financavet.. "Mbrothësija" Kristo Luarasi (Tiranë). 1936.. 88 R 36 S 11 E95 S 54 S 126 1458..[Ti ranë] : Ministrija e Financavet..1. (R epublika Shqiptare. Statistika tregtare e importacjonit e eksportacjonit prej 1 Kallnuer der i më 31 Dhetuer 1926. Statistika tregtare e importacjonit e eksportacjonit e Republikës Shqyptar e prej 1 Kallnuer deri më 31 Dhetuer 1924.... (Krye-Drejtorij a e Doganavet) patir. 24 cm. (Shteti Shqyptar . 89A37 S 9B 79 1463. Të dhënat nga kopertina. 1938. 1927. .11 f. me il. paç. 2 6 cm. pa ç... Rregullore mbi importimin e shtazëve përmarë.) patir. (Mbretnija Shqiptare.32 fl. paç. 88 B 87 S 57 A 12 1455.. (Drejtorija e kontabilitetit të Përgjithëshëm) pa tir... me tab. 22 cm. (Republika Shqiptare...279 f....12 f.Tiranë : Min istrija e Financavet.. -259 f. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë)..236 f.284 f.19 f.XIV + 73 f.. 1937. 1 fl. Pro-memorie e Këshillit t Odës së Tregtis së Tiranës mbi Projekt-Ligjin e Tregtis së Jashtme paraqitun në Parlament më 29.nistrija e Financave..(Mbretnija Shqiptare. Pasqyra e tregëtis së jashtme në tremujorin tetuer-dhetuer 1936. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për pranimin dhe zbatimin e kësaj rregul loreje. tab.. Drejtoria e t Ardhunavet) pa tir. Luarasi (Tiranë). Shtypur në Shtyp.Tir anë : Ministrija e Financavet. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë).. (Krye-Drejtorija e Doganave) pa tir. Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P. . Drejtoria e t Ardhunavet) pa tir. 89 A 52 S9B94 S42A87 1461. 1924.. pa ç. pa ç.. Statistika tregtare e importacjonit e eksportacjonit prej 1 kallnuer der i me 31 dhetuer 1925.. patir.. pa ç. 88 B 32 S9C4 S 57 A 13 1456. . Statistika importatjon-exportatjon e vjetës 1921 e shtetit shqyptar. 18cm. 25 cm.6 f. 31 cm. pa ç. .Tiranë : Shtyp. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".Tiranë : Mini strija e Financave. -Tiranë : Ministria e Ekonomis Kom tare. 88 A 49 1459. 1929.

. Vjeti 1930 = Statistique du commerce exteri eur du Royaume d Albanie.. Nr. 1929.Përmbl. pa ç. . (Commerce Special). tab.... Shtyp. Statistikë e tregtis së jashtme të Mbretnis shqiptare. 1930.pa ç. . paç.295 f.7) pa tir. me tab. (Mbretnija Shqiptare. Annëe 1935. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".[Tiranë] : Ministrija e Financavet .. me tab.. 29 cm.Tiranë : Ministrijae Financavet. 32 cm. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). Punë grafike "Stamles" (Durrës). 88 A 73 S9B27 1468. Vjeti 1933 = Statistique du commerce exteri eur du Royaume d Albanie.5 fl. 1936. Statistikë e tregtis së Jashtme. Statistikë e tregtis së jashtme. (Republika Shqiptare. pa ç.Zyra e Statistikës.Tiranë : Ministr ija e Financavet... Statistikë e tregtis së jashtëme. Sekcjoni i Doganave. me tab.. Parathënie. (Mbretnija Shqiptare.. 30 cm. Pendant l annee 1930. Shtypëshkroja "Nikaj". . Vjeti X. Nr. Drejtorija e t Ardhunavet. Sekcioni i doganavet. Drejtorija e t Ardhunave. . .XXVII tab.. 1928. Vjeti IX. Drejtorija e t Ardhunavet . Nr.. 1933.Tiranë : Mini strija e Financavet. Sekcjon i Doganave-Zy ra e Statistikës. Nr. 88 A 48 A14A3 S9B25 1467. Commerce special. Pendant l annëe 1933. frëngj. (Mbretnija Shqiptare) patir. 88 A 20 1469.Tiranë : Ministrija e Fin ancavet. Luarasi (Tiranë). Vjeti 1932 = Statistique du Commerce Exteri eur.223 fi.335 f. 88 A 74 S9B 13 S42A9 1470. S 87 A 12 mungojnë kopertina dhe fleta e titullit..Tiranë : Ministrija e Financavet.Pendant l annëe 1929. 88 A 42 S 9B 12 S 87 A 12 1466..Shtypëshkroja "Nikaj" (Tiranë).(Mbretnija Shqiptare. . 1932. Agostin.Tiranë : Ministrija e Financavet . 30 cm. Vjeti 1935 = Tableau du commerce exterieur du Royaume d Albanie... pa ç. Statistikë e tregtiës së jashtëme..Z yra e Statistikës.-218 f. Viti 1927. 1934. Luarasi (Tiranë). pa ç.. 6 fl.. 88 A116 S 9B 31 1465. (Tiranë). Viti VIII. Pendant l annee 1932..305 fi. il. Vj eti XI) pa tir. III-V. . Vjeti 1931 = Statistique du commerce exteri eur. Vjeti 1936 = Tableau du                         . pa ç. Statistikë e tregtis së jashtme.. Pendant l annee 1931. Vjeti XII) pa tir. ShtypshkronjaKristo P. . 30 cm. Vjeti XIII) patir. 1 fl.. 31 cm.. (Mbretnia Shqip tare. (Tiranë). (Mbretnija Shqiptare.. grafik. Sekcjoni i Doganave. +213 f. Statistikë e Tregtis së jashtme. Sekcjoni i Doganavet. paç.XXVfl.. 5 fl. Viti 1928. 91 A94 S9B5 S42A6 S 308 A 39..8) pa tir. Viti VI I. 10) pa tir.. . tab.X+ 275 f... palosur. Shtypëshkroja "Nikaj".30cm. f.. 32 cm. 89 A1 A14A7 S 9B 14 S52A9 1464. Vjeti 1929 = Statistique du commerce exteri eur du Royaume d Albanie. 40 1471. autor: Sereqi. Litho-tipografia "Stamles" (Durrës). me tab. (Mbretnija Shqiptare. 1931. "Mbrothësija" Kristo P. Statistikë e tregtis së jashtme.XXIII tab.[Tiranë] : Ministrijae Financavet.9) patir. Se kcjoni i Doganavet. me tab. + 192 f. Statistik[a]ë e Tregtis së Jashtme të Mbretnis Shqiptare. 88 A 39 S9B7 S42A4 1472.

(Mbretnija Shqiptare) pa tir.. . il.-111+216 f.. Të dhënat e botimit marrë nga teksti.. të veçanta. të shkëput.XXXIII tab+ 243 f ... Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". 87 b A 7 91 A 15 S 12 B 6 1474.13 f..].]. .51 f.50 f. paç. . 1926. 88 F 163 89 E 171 S9F55 S 54 T 56. Statistikë e Tregtis së Jashtme të Mbretnis Shqiptare. 91 A55 S 9B 8 S 56A128 1475. Tabelë krahasuese të disa artikujve ma kryesor t eksportimit gjatë vjetëve 1931.Tiranë : Shtypsh kroja “Nikaj.. patir. 32 c m. 19 cm.[Tiranë] : [pa e m. (Mbretnija Shqiptare) patir. 26 cm. Croates et Slovënes. 1924. Traktat tregtije dhe lundrimi midis Shqipnis dhe Greqis. Vjeti 1938 = Tableau du Commerce Exterieur du Royaume d Albanie. 2 fl. 32. . 107 S 54 T 60-62 S 71 T59 1482.-68 f. Annëe 1937. ... 88 F 163 bashkëngjitet shkresa e Sekret arit I të Ministrisë së Jashtme që vërteton shqyrtimin e ndreqjes së gabimve në variantin sh ip të traktatit.Tiranë : Minist                 .. . +263 f.. pa tir.commerce exterieur du Royaume d Albanie. me tab. 1926.XXVIII tab. paç. 21 cm. Traktattregtije dhe lundrimi midis Greqis dhe Shqipnis.Tiranë : Sh typshkroja "Nikaj". pa ç.. patir. patir.. [1933]... 1 9 cm. Traitë de Commerce et de Navigation entre la Rëpublique Albanaise et le Roya ume des Serbes.. -Tiranë : Ministrijae Financavet. e palos.. ShtëpijaBotonjëse "Kristo Luarasi". 1926. patir.33. 20 cm. -SllF14kady fletë të shkëputura. -Tiranë : Ministrijae Financavet. Statistikë e Tregtis së Jashtme të Mbretnis Shqiptare. (Commerce special). pa ç. me tab. Të dhënat e botimit marrë nga teksti. pa ç.. 1938 .me tab. pa tir. 1939 . Teksti frëngjisht. Traktat tregtije e lundrimi në mjes të Shqipnis e t Italis. 88 F 165 S 11F 14..Romë : [s . tab. Traktat tregtije e lundrimi në mest të Republikës Shqiptare e të Mbretrisë të Serbve t.[Tiranë] : [pa em.64 f. 91 A54 S9B23 S42A2 1473.. [1924].Tiranë : Ministrija e Financavet. . ... 31 cm. 2 fl. Teksti frëngjisht. 5 fl. .21 f.. 1 fl. Traitë de commerce et de navigation entre la Grëce et l Albanie. pa ç. 33 cm. ShtëpijaBotonjëse "Kristo Luarasi". 30 cm. Teksti frëngjisht. Annëe 1936. 58-59 1480.. pa ç.. . 1937. (Commerce special).Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". pa ç. Në fund të tekstit të ekzemplarit me nr.. pa ç.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". Annëe 1938... 19 cm... 90 A 162 S 12 C 68 S54R1 1481. kroatëvet e slovenëvet.XXXI + 249 f. Ar 122E81 82 S 6 83 T 28 1478. Ar 13 A21 1476. (Mbretnija Shqiptare) pa tir.. patir .. Të dhënat nga teksti. n.]. paç. Ar 122A28 1477. 82 S 6 mungojnë kopertina dhe fleta e titullit.. Vjeti 1937 = Tableau du Commerce Exterieur du Royaume d Albanie.. Ar 121G32 82 S 51 83 T43 85b C 22 1479. Traitë de commerce et de navigation entre l Albanie et l Italie. 1926.

16 cm. Shtëpia Botonjëse "Kristo Luarasi" (Tiranë). 88 B 45 S 12 B 82 S 56 A 17-20 1489. "Luarasi" (Tiranë). Norma për orenditë e hotelevet = Norme relative all attrezzatura alberghier a.. Shtyp. 4. 10 maj 1939. 24 cm. 1485. 93 S71T6. Lek 1. 14 cm. Dispozitatë posaçme për turistat.. 3 fl. Teksti shqip e italisht. Vang 1926. Seksioni i Statistikës) patir. 55 1483. patir. 88 C 10 1487.. 1939. ShtypshkronjaKristo P.1942. patir. Teksti shqip e italisht.. Hoteleria. pa tir.. të palos. pa ç...Regullore për lëshimin e kartave të turizmit. Tip... 1939. 85 bB 41 89 C 4 S 51 A5-6 S 87 A 97. 1935.7 f. . pa ç. (Mbretnija Shqiptare..Tiranë : Enti Kombëtar i Turizmit. . Tip. .. 667. . Tregëtia e jashtme e Shqipnis. patir... 1.].. 1939.. . Tip. datë 26 shtator 1939. 89 G 65 S 11 D 175 S 54 S 92..87 f.Tiranë : Ministrija e Financavet. Lek 1. Vjetor i bujtinave të Shqipnisë = Annuario alberghi d Albania = Annuaire des hotels d Albanie = Jahrbuch der albanischen Hotels. pa ç. 1926. Tirana (Tiranë). 2 fl.15 f.24 f.rija e P.. (Mbretnija Shqiptare) patir.5. Titulli në kopertinë: Tregëtia e jashtme e Shqipërisë në vitin 1938. 119. Lek 1. A.Tiranë : Drejtorija e Përgjithshme e shtypit.15 f. Në kopertinë: Dekreti Mëkambësuer Nr.. Zyra e Statistikës) pa tir..Tiranë : Ministria e Financavet. pa ç. . 88 F 164 S 10 F 16 S 54 T 54.Tiranë : [Turizmi Shqi ptar]. 1939.Luarasi (Tiranë). Luarasi (Tiranë).. Çkoqitje mbi regulloren. Tirana (Tiranë). Shtyp.48 f. patir.12 f. Propaganda e Turismo.. Teksti shqip e frëngjisht.98 1490. 24 cm. 88 B 47 S 56 A 21-23 1488. Të dhënat e botimit marrë nga teksti. LigjaThemeltare e Entit Kombëtar. 23 cm. Teksti shqip e italisht.50. 40 1484. pa ç. Në kopertinë: Dekreti Mëkambësuer Nr. me tab. -Tiranë : Drejtorija e Përgjithshme e Shtypit. 1942.. Ar39G 154 1486. 19 cm. Norma për aktivitetin e hotelevet = Norme relative all attivita alberghier a 4. Themelimi i Drejtoris së Përgjithshme të Shtypit. me il. 24 cm. 3 1 cm. Tirana (Tiranë). 88 A 38 87bA31 S 9B 11 S 42 A 5. të palos.. Kanunore e Shoqërisë së kafexhinjve dhe berberëve të Korçës.120.-Përfaqësiv e të Mbretnisë.Ligja e Pasaportave. datë 26 shtator 1939. 20 cm... pat ir. Turizmi.Korçë : Shtyp.. Propagandës e Turizmi.7 f..242 f.. Propagandës e Turizmit.. Propagandës e Turizmit. 8 XVII. 3.. Zhvillimi i tregtisë së jashtme gjatë vjetit 1934 = Developpement du commerce exterieur pendant l annëe 1934. -Tiranë : Drejtorija e Përgjithshme e Shtypit.. Titulli në kopertinë: Statistika e tregtisë së jashtme 1934.. [pa vt.. . të Jashtme.           . dt.(Mbretnia Shqiptare. Propagandës e Turizmit = Istit uzione della Direzione Generale per la Stampa. Lek 7..7. 3 shih edhe: 650-654. Në kopertinë: Dekreti Mëkambësuer Nr.

.. 16 cm. . Shtypur në "Shtypshkroja e së Papcrlycmes" . Vasil. 19 cm.. Përmban edhe listën e themeluesve të shoqërisë. 3. patir... 0. Shkodër.Shkodër : Shtypshkroja “Nikaj”. Ar39G 145 1500.45 f. EKONOMIA SHTËPIAKE. Shkodër. . . Tregtia në vendet e tjera. "Tirana" (Tiranë).. 45 mndymatjerapër me mejtë frytet e freskta. Shtypshkronja G. Të dhënat nga kopertina. Vangjeli.XVIII. (Vlorë). Përkthim prej italishtes. Aleksandrië. Antoniadhi. PUNIME KOMUNALE. Përgatitësi sipas LliKA. dhe tab.. 1926. -Shko dër : Botue prej Etenve Jezuit. Ida Dh. 330. 1925. Kopertina e fundit përmban listën e librave të Bibliotekës Popullore Shqyptare. 88 B 71 S 58 A 6 1493.Shkodër : Botue prej Etenve jezuit. me il. Pjes a I / përg.. Shkodër. 24 cm. me il. 1940. 89 R 47 S9F58 1499.6) patir. Direttore et C.. Embëlsira shtëpijake / Ida Dh. patir. Për ngritjen e banjave publike dhe një furrë. Pëmët. Treguesi i prodhimit italjan.. Alessandro Fracchioni.. 19 cm. dhe tab.Korçë : Shtyp.157 f. Antoniadhi.. Tip. 20 cm.24 f. Shtypur në "Shtypshkrqja e së Papcrlycmes" .Shkodër. Rregulla të mirësjelljes. Përgatitësi sipas LliKA.25 f . 4 shih edhe: 1349/1.. 1914.. . Përmban:l. K o. Nr. 1932... Gjirit. 45 mndymatjerapër me mejtë frytet e freskta.. 330. 1927.Bari : Laterza e Polo. Lek 5. pa ç. Alessandro Fracchioni. 0. 21 cm. 1940. 1492. Pëmët.. Parathënie.. 20 cm..50.. f. Statuti i Shoqërisë Anonime "Shëndet". f. 1932. Kr. Kopertina e fundit përmban listën e librave të Bibliothekës Popullore ShqyptareBotime..Korçë : Shtyp. 1932.Shkodër : Botue prej Etenve jezuit. . 88 F 155 1496.. Botue prej Etenve Jezuit) pat ir.. Lek 1.. 91 B 9 XVIII. .82 f. Pjes a II / përg. Niçi. patir. Vjetor i hoteleve të Shqipnisë = Annuario alberghi d Albania = Annuaire des hotels d Albanie = Year book of the hotels in Albania = Jahrbuch der albanischen Hotels. pa ç. patir.Tiranë : Botime Distaptur.50. Shtypur në "Shtypshkrqja e së Papcrlycmes" .KA. 24 cm. Xhaçka.. patir. 89 T 120 S 54 S 122 XVII. 5. (Biblioteka Popullore Shqyptare.[Tiranë] : Drejtoria e Përgjith shme e Arsimit. Katalog-u i t mbledhunave t mostrave s prodhimeve t rropatës s gjyteteve t shejtës kunorë t Ungeriës paraqitun prejë Muzejit tregtarë krajlnuër ungerez në Barçelona. Kuzinë sh tëpiake-këshilla. 1929. Lek 7. autor: Antoniadhi.2). 1927. Ida Antoniadhi. 2. 3737. Përgatitësi sipas IJ . 1912-1913. 88 G 74 1495. Ekonomi shtëpiake / përkthyer prej Sotir V.136 f.Shkodër. patir. N. 1924. Qerfoz.29 f. Përkthim prej italishtes..Durrës : Libraria Stefan T                     . 1494.. 89 F 108 S 10E92 S 56 R 159-161 S 57R101 1498.A. Ida Dh. SHËRBIMET E POPULLSISË. . . 194 0. Amelcina shpijake.. me il.Shkodër. me il. Alessandro Fracchioni.. f. N. 45 mndyra me gatue / përg.. 15 cm. paç.32 f .pa ç. 4). (Bibliotheka Popullore Shqyptare. Ëndërat dhe kuptimi i tyre / Vasil Xhaçka. (Bibliotheka Popullore Shqyptare. pa tir. Shoku i familjes.-96 f. 330..89 T 67 1491. 88 E 68 S 11 C 84 S49A31 S 314 G 61 1497. Kor.

SHËNDETËSIA. Shtyp. Alkoholizmi. -Tira në : Argus. Lekë 4. Hyije. 5-9.39 f. 1941.. Fr.il.71 f. pa ç. 1944. Bindoni. Parathënie. 20 cm..Tiranë : Tipografia "Luar asi". f.316 f. Kopertina e fundit përmban listën e botimeve mars-qershor 1944. .Korçë : Shtyp. Mjeku i shtëpisë / Ismet Gega.3-4. .Tiranë : Drejtorija e Shndetësis.. Shtypshkronja Tirana" (Tiranë). . 26 cm.12 f. 102 S 142 V 80 S 310 G 94 1509. Doktori i shtëpisë. 1926. i bot.. . Ferdinand. S..128 f. Papahristos. 90 D 53 S2E45 S 58 B 100.. autor: Xhaçka. 1934. KRYQII KUQ SHQIPTAR. Këshillat e nji mjeku / Dr . Shtypur në Shtypshkrojën "Shkodra".5-8. patir.93. 5 fl. e fundit e librit 89 F 107 S9F30-1 S 12 D 160 S54U 11. . Civil. Antoniadhi. 1935. patir..Ferdinand Bungo-Pediatër i Spitalit Përgj... Vasil. 89 F 115 S9F62 S 11E 122 S 58 B 174. 20 cm. autor: Papahristos. pa tir. autor: Gega.155 f. Sek cjoni antimalarik. Organizimi i shërbimit shëndetësor. Ar 122A 31 1506. Sëmundjet dhe kurimi i tyre.21 cm. Parathënie.il. Parathënie. Vasil. 1502. patir. Vasil Avrami.. f. Ismet. 21 cm. autor: Ashta.. . Distr ibuto nella citta di Tirana / Ing. 90 D 11 S2E71 S41A83-86 1507. Lekë 12. pa ç. Botim i l rë dalë me titull "Shoku i familjes". 90 A13 S 55 A 106 1503. 89 D 100 S9F77 1504. Parathënie. Parathënie. 12           .ari 1. Të dhënat nga kopertina. Malaija / Anton Ashta. 1944. Vasil. Si duhet t i rrisim fëmijt t anë. Probleme të përgjithshme. f. MJEKËSIA.120 f.Tiranë.Botim i dytë. Luarasi (Tiranë). 1929. Kopertina e fundit përmban një informacion për librin :"Fije edukate edhe mora li" e Dhimitër Antoniadit... patir. Agr. në kopertinë: 1933. patir. Dh..-10 fi. pa ç.. Miku i familjes / Vasil Xhaçka. .. Gega.. .Korçë : Shtyp.. Mario. 90 D 88 S 11 E 15 1501.. Anton.5.. 18 cm. f.. Ashta. Xhaçka.paç. Dhimitër..Tiranë : Komuniteti Musliman Shqiptar. 1932.. Botimet e "Argus" Biblioteka Popullore e "Argus". Libri i dedikohet Elisabeth Lady Camarvon. me il. Anton. 1. Vt.ati et Vlla. 101 S 71 T 23 XIX.Tiranë : Ismail Mal Osmani.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenber g”. me il.. 1932. patir... 27 cm. autor: Antoniadhi. Botimi i librit i dedikohet z.. autor Dr. 20cm. 4f..Tiranë..82 f. Si munt të mbahet trupi i njeriut i shën detshëm e i fortë edhe me ç mënyra modeme me praktikë munt të shërohen disa sëmundje / Dhimit toniadhi..Botim i dytë i përmirësuar.. 3 fl.. Bungo. "Mbrothësija" Kristo P. Nr.(Libratë dobishme përpopullin) patir. Libri i kushtohet gruas shqiptare.. . Saggio di Controllo Igienico sul Latte Alimentare. A. Përmban: Jetëshkrimi i autorit dhe falenderim.Osmani.paç. me il. . paç.. Foshnja / përkthyer prej S. patir. 175 S 71 T55 1505. Parathënie. 88 G 164 S 10G62 S 11 G 11 S 53 U 91.. Ismet. 19 cm. autor: Xhaçka.. Mario Bindoni. Ida Antoniadhi.. Shtypur në Shtypshkronjën “Diellr’.Vang jeli. Teksti italisht.

Pjesa e Il-të / Dr. Paludizma në Shqipni. (Shëndetësi dhe këshilla për fshatarakë dhe qytetarë) patir.. 1934. Filip. përkthye prej Gaspër Beltojës.Korçë : Botim i "Bibliotheka Shqipëtare "Qafczezi" ". Estratto da "Gazzett a Medica Albanese".. Korçë : [paem. Ilo Mitkë.. Jusuffati. (Republika Shqiptar e) pa tir. (Tuberkulloza).(Bibliotekë e Shkensës për Popullin) patir. 18 cm. Konferencapërtuberkulozin/Dr.352 f. 1935. 89 F 34 S 12 D 52 S 54 S 79 S 58 B 112 S 314 G 62 1514.. 1931. Mjeku i shtëpisë. 88 A 133 S 1 A3 S 12B23 S 22 A 119-121 1513. pa ç.. autorë: Belegu. e fundit të kopertinës. ... pa ç. në kopertinë: 1937. Kostantin S. . 1936. Në libër jepen falenderimet e mbretit Ahmet Zogu. Qindarka 40. f. . [1942]... 10 1511.3.13 f. Emil.28 fi..   . me il.Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj". Oftika. Parathënie.. Me një gjykim të zotërisë doktor Lipi / Emil Gjeorgji u. QemalN.51 f. -Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". Higjenë për kerthi prej misvet të Kryqit të Kuq Amerikan të Shkodrës / Murian P.28 cm. Harissiadhi. 18 cm.. patir.[Bolonja] : [pa em. W.. Instrukcjone popullore për mbrojtjen individuale kundër plasjes (pustola mal igna). 88b D 32 1517.40 f..61 fi.105 f. .. Teksti shqip e italisht. Senije. 89 F 28 S 9 F 30-2 S 2 E 66. Parathënie. pa ç.]. 1942 / Kostantin S. Fr.. pa ç.Tiranë : Drejtoriae P. Nikolaj Popoff... Të dhënat nga teksti. 1 fl.56 f. patir. Hall. Gega. Hygjenie per ke do qi dishiron me jetue me shëndet. Murian P. Shëndetsisë.patir. [193-]. f. Nga rumanishtja dh e elenishtja prej Ilo Mitkë Qafëzezit.. Gjeorgjiu. paç. Parathënie.Shkodër : Shtypshkroja “Nikaj”..6.. 20 cm. E.. (Instituti i Klinikës Pediatrike t Universitet Mbret nuer të Bolonjës) patir. f. Parathënie. 1922. Me 5 fytyra. Shënim. Bashkautoija në fund të parathënies Miss Murial P. Ismet. Ushtarak. 89aS 103 S 3 U 22-24 1516. Parathënie: Malarjanë Shqipëri. e Shëndetsis. Shënim i shkurtër mbi shkëmbimin e landvet kreatinike ndër fëm ijt e shëndothë mbas dhanjes së vitaminës "E" = Breve nota sul ricambio dei corpi creati nici dopo somminstrazione di vitamina "E" nei bambini sani.3-6. Harissiadhi. Rosenstiel. Citat. autorët. 89 R 102 1515.25 f. Xhemal dhe Gjuka. Mark Jaquerod. 83 S54U9. E. Ismet. 67 S 19 R 82. e palos. Kauri. Hall. autor: Gega.. E. pa ç. 88 R72 S 10 F 107 S 12 G 15 S 53 R 64-67 1512.. 14 cm. . Kauri.. 1927. i bot. patir. 1920. .. Hall. Shtyp "Shkodra" (Tiranë).. S[alih]. 1 fl. Të dhënat nga kopertina. me il.1510. Susan G.. autor: Qafëzezi. Haigh. mjek N-Kolonel Ismet Gega D rejtor i Spitalit Përgj. Jusuffati. (Mbretnija Shqi ptare) pa tir.Tiranë : Drejtorija e P. Raport i parashtruem Shoqënis së Kombeve / W. i Papajani..ari 5. Luarasi (Tiranë). E[paminonda].. autor: Lipi pseud. autor: Zogu. përkthyem nga frëngjishtja prej Dhimitër Berattit.20 cm. 20 cm.. Vt. 89 B 128 S 12 B 134 S 51A85-88 1518.]. 20 cm. Tuberkulozi/QemalN.23 cm. Andrea Iliesku. hartë.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg".. Haigh. . Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P. pa ç. Listë me dy libra për shëndetësinë në f.

12 fi. 88 G 23 S 39 A 30 S 56 S 228-231 1521. .3. (Mbretnija Shqiptare) patir. 88 E 56 S9E51 S 63 A 47-49 1525. Bimatë dobishme.Tiranë : Drejtoria e Përgjithshme e Shëndetsis.16 fi. Fr. L uarasi...174 fi. pa ç. Ligjë për mbi shpërblimin mjeksuer për kqyerjet mjekoligjore prej mjekësvet privat . Qemal Nazif.Romë) patir. 1924. Memoranda mbi zhdukjen e mushkonjave qyajturë "Anofilis" dhe si duhet ruhu rë njeriungamalaria.. Malaija. (Instituti i Malaijologjis " Ettore Marchiafava" Polikliniku "Umberto F’... (Republika Shqiptare) pa tir. Parathënie. Shtyp.]. n. pa ç. 19 cm.. Kr..-1 5 f. . Libohova. 10 3 1 maggio 1940-XVIII /përkthyer prej Dr. Nikolla.Bibliogr. Përmban Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji .Tiranë : Ministria e P. 19 c m.13 f. (Mbretnija Shqiptare. patir. Fishta".9 fi. pa ç.. Kruif. -Tiranë : Mi nistrija e Financavet..9-10. 88 R91 S 10F99 S53 V 1-3 S 314 G 82 1522. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë).29 fi. .. Këshillë nanavet shqiptare.. 1930. pa vt. -Shk odër : Shtypshkroja "A. Këshilla praktike për mjekimin dhe profilaksin klinike të malaijes. 1929.48 fi.]. Titulli nga kopertina.R. . . Paul de.. Drejtorija e t Ardhunavet) pa tir.shq.. (Nr. patir. 88 R 13 S 11 F 113 S 56 S 15. Qemal Nazif. . Libri i mirë-rritjes së foshnjës.Korçë : [pa em..Tiranë : Ministrija e Financavet. 88 G 112 S 11 F2 S 56T 155.Shkodër : Shtypshkroja "Ora". autor: Libohova. 1 fl.26 fi. pa ç. 21 cm. (Republika Shqiptare. patir.l) patir. autor: T. pa ç. Marë na "Lc Forze Sanitarie" viti i IX N. 88 E 27 S 12 D 8 S 62 A 73 1526.R. pa ç. e veçantë e palos. Ar 7 C 73 1519. f. Gj. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). pa tir. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). [1940]. Ligjët e shndetsis.. patir.. të Mbrendëshme. 21 cm. 19 cm. Lako. . Ligjë mbi spitalet publike. 16 cm..Tiranë : Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P.156.Kseroks. Argj.[Roma] : [s.]... Ar 45 E 52 S40T35 1523.. 88 R 52 S 11E 101 S 56 T 121-122 S 57 R 75-76 1529.... 19 cm.7. 158 S 310 F 17 1527. pa ç. 1928. Vedad A sllanit.A.Tiranë : Qendra e Kryqit të Kuq Shqiptar. D rejtorija e t Ardhunavet) pa tir. 16. 91 B40 1520. 1944. [pavt.. Shërimi dhe profilaksia e saj me shpjegime të ndryshme / Qemal Nazif Libohova. pa ç. f. 1928. 88 T 24 S 53 V 150-152 S 65 G 192 1524.. e përktheu T.. Ligjë mbi monopolizimin e kininës dhe rregullorjapër zbatimin e sajë. Shkodra (Tiranë). 19 36. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). -13 f. .[Romë]: [paem..     . 23 cm . 19 cm.].-VII+ 54 fi. 20 cm. 1923.. 24 cm. .A. Parathënie. pa ç. Recetatë dobishme për jetën e njeriut dhe për shërim in e sëmundjeve /Nikolla Lako. 179-182 1528. Njerz kundër vdekjes / Paul de Kruif.V-VII.

]. 2 fl.]. Dielli" (Tiranë). 88 C 73 S 10C91 1530..83 f. 23 cm.2) patir. 89 G 68 S 11 E44 S 58 B 84.Vendi i botimit marrë nga teksti. Të dhënat marrë nga teksti. Direction Genera le de la Sante Publique) patir. malaija. f. 3 f. 89 R 73.. Shkodra (Tiranë)... 1933. 89 D 30 S 38A 114 S 305 C 39 1539. 89 B 58 1536. -Tiranë : Qendra e Kryqit të Kuq Shqiptar.-89 f. [pa vt.Tiranë : Drejtoria e Përgj... pa ç.77 fi...(Mbretnija Shqip tare. Direttore et C. Rokjeta. Projekt ligjë përmbi organizimin e shërbimevet të shëndetsisë Botore.. pa ç.. Kristo P. 16 cm.VI. Shtyp. S 11 F 88 i mungojnë 4 f. Raport mbi gjendjen e përgjithshme shëndetsore 1912-1937.A. të Mbrendëshme) patir. me il.. autor: G. patir. Nana e foshnja. 114 S 310 G 87 1532. 22 cm. Ofiqarve Shëndetsuer. patir..8 fi.. Luarasi (Tiranë). . paç. pa ç. .Tiranë : Drejtorija e P.7. 1936. 4 fl.. .9 f.19 f. (Nr.(Mbretnija Shqiptare) patir.. Shtyp. Të dhënat nga kopertina. pa ç. pa ç. me tab. Parathënie. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". e Shëndetësis.26 f.. (Gjithë Qendrave Hygjenike.32 fi... Ministria e P. 85 1531. pa ç. 16 cm.Tiranë : Drejtorija e Përgj. 1938. G. . pa ç. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë). p a ç.. Rregullore mbi tarifën e bamave në bazë të ligjit mbi organizimin e shërbimit të Shën etsis publike me datë 16. 107. e Shëndetsis. Shtyp. .Tiranë : Shtypshkronja "Vlora" Cav. 27 cm. e Shëndetësis Publike. mungon kopertina dhe ballina. harta.2) pa tir. në fund. Tuberkulozi. (Nr. 1930... . sifilisi. 1931... Kura e dobësiës së përgjithshme / Kamillo Rokjeta.. Kamillo. -Torino : S ten Grafica.Tiranë : Drejtorij a e Përgj.(Mbretnija Shqiptare) patir. 89 G 49 S 11 D 89 S 11 E45 S 56 R 49-53 S 88 C 47 1533. (Biblioteka e vogël e EntitN. 90 A130 S 10C 75 S 38A106     . (Mbretnija Shqiptare. lija e katastrofa e alkolizmi t. me datë 16-IV-1927 dhe në bazë t atij mbi çeljen dhe ushtrimin e farmacive me datë 12-VI-1928. 89 S 19 S 10G34 1535. 103 1534..portr. 89 A 35 S 9B 71 S 19 A 30 S 42 A 58-61 1537. Pesë kuçedrat. .. 1934... Njoftime të higjeniës dhe të ndihmave të shpejta.48 fi. 1927. e Shëndetsis. 192-]. Shkodra (Tiranë). Shtyp. Shoqëruar me Projekt-Justifikues. .. 19 cm. 19 cm. 90 T 75 1538.P.pa tir. pa ç. 89 S 172 S9R3 S 53 R 8-10 S 53 S 97. 1936.20 fi.3) pa tir. Propagandë higjienike për mbrojtjen e foshnjave. 1941. 18 cm. Rregullore mbi tarifën e bamave në bazë të ligjeve mbi shitjen e bamave dhe të hel meve etj. 20 c m. Mjekëve ruralë e Bash kijakë).. -[Tiranë] : [pa em... 22 cm. Qarkore.Tiranë : Drejtorija e Përgjithshme e Shëndetsis. 89 R 73 S 11F 88.Tiranë : Qendra Kryqit të Kuq Shqiptar.

autor: Laboviti. -Tiranë : Botim i Sht hkronjës Dielli. Si e doni fëmijën që do t ju lindet: vajzë apo djalë? Përkëthim. Kopertina e fundit ka listën e botimeve të Spitalit të Gjirokastrës. . 3.Tiranë : Shtypshkroja "Shkodra". paç. . Tip. 138 1543.-56 f.Tiranë : Shtypshkronja "Luarasi".1540.2) pa tir. 42. 18 cm. 126 S54U 137.. 89 C 113 S 41 A42 S 10 D 66 1547. patir..50. Shtypur në Shtypshkronjën Shkodra. Librarija Javer Gorica. Parathënie. . Autori marrë nga teksti.             . (Regno d Albania) pa tir. 28 cm... me il. Sylvan von.Botim i dytë.58 fi.. përkthyer lirisht prej V. 89 S 131 S 11 G39 S 53 U 64-66 1545. Statistika e Përgjithshme Shëndetësore për vjetin 1926. Ç duhet të dijë çdo i ri / Sylvan von Stahl. Parathënie (Dr. -Tiranë : Direzion e Generale della Sanita. Lek 10. 17 cm. (Republika Shqiptare) patir. 15 cm...(Nr. 5-6.. Lek 2. f. 16 cm. autor: Xhaçka.. paç. 3-4. 1942. .5 cm.... 26. 3-4.. 1936.1940.. Si e doni fëmijën që dot ju lindet: vajzë apo djalë? Përkëthim.. 88 A152 A14A8 S9B46 S42A39.(Libratë dobishme për popullin) patir. (Republika Shqiptare) pa tir. Sylvan von. Statistika dhe observasione gjatë vitit 1937 të Spitalit të Shtetit të Gjirokast rës. f.(Republika Shqiptare) patir. Parathënie. pa ç. Fr.. Statistika e përgjithshme shëndetësore.Tiranë : Drejtorija Përgji thshme e Shëndetësisë. Statistika e përgjithshme shëndetësore për vjetin 1927.83 f..50.Tiranë : Drejtorija e Përg jithshme e Shëndetësisë. Simonidhi. 1927.Xhaçkës.31 f. pa ç. Luarasi (Tiranë). 28 cm. 1928.Tiranë.36 f.104 fi..il. 1 fl. Lek 3.68 f. Xhaçkës. .. Statisticasanitariaedemograficaperilperiodo 1933. S[imon]. Simonidhi . 1931.-74 f. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). f.. përkthyer lirisht p rej V. 1944. pa ç.75 f. hartë statistikore e Shqipërisë..22 cm. Jan Basho). 1926. Gjergj Ashta. . Ar 116 A40 1546. me tab.. (Libratë dobishm e për popullin) patir. .. 89 R 63 S 2 D 146 S 11 E69 S 19 R125. ar. Stahl. Botim Argus. 88 A137 S9B41 1548. Kastrioti (Tiranë). 89 G 134 S 10 F 110 1544.. Parathënie.Vlorë : Shtypshkronja G.. Malaria në Shqipni e masa për paksim t sajë / S. . pa ç. Për vjetin 1925.. 1937. 12 fl . Parathënie.-187 f. ...Tiranë : Botim i S pshkronjës Dielli. Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P. 19 cm.Tiranë : Drejtorija e Për gjithëshme e Shëndetësisë. reklamë. Direttore et C. Vasil. f. 88 T 165 S9G167 1542. 88 S 99 S 10 R 37 S 53 T54 1541. 1939. patir. me il. Gjirokastër: Spitali i Gjirokastrës. 3-4. patir. Ç duhettë dijë çdo i ri / Sylvan von Stahl. f.3.. Dedikuar Nino Simonidhit. .. Vasil. Ha collaborato attivamente Dott.. Parathënie. 69-70 S 310A62 1549. Stahl. 28 cm. 9 fl. Parathënie. 1926.

. Shtypshkronja "Diellr’ (Tiranë). 90 B 161 S9F51 S 12 G 10. Nusret.36 f. Abdyl Xh. .57 f. ngateksti.(Shëndetësi dhe këshilla për fshatarakë e qytetarë epua e përgjithëshme. Parathënie. 88 A132 S 55 A38 S 310A63 1550.. Statistika e përgjithshme shëndetësore për vjetin 1928. autor: Shanazu. 568.Tiranë : Drejtorija e Përgj ithshme e Shëndetsis. Parathënie. Ilo Mitkë.I-V.Tiranë : Drejtorija e Përgj ithëshme e Shëndetsis.) patir. Wis. (Mbretnija Shqiptare. Shtyp.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". 89 E 99 S 11 D 123 S 12 D 110 S 54 U 33-35 S 314 G 81 1554. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). pa ç. 89 D 103 S 9F 87 S 12 E 62 XIX. Adaptue prej Abdyl Xh.Korçë : Bibliotheka Shqipëtare "Qafczczi".il. 1941. . 225. Andrea Iliesku. 1935. Përmban: Dekretin e mbretit Ahmet Zogu për aprovimin e regullores dhe zbatim in 88 G 142 S 11F 147 .Tiranë : Drejtorija e Përg jithshme e Shëndetësiës. .Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P. 1936. Statistika e përgjithshme shëndetësore për vitin 1929. N. . Statistika e Përgjithëshme shëndetsore për vitin 1930. B. Skullamendua. Mad. Irakli.. paç. i bot.. (Sifilizi) / Irakli Sterian. 18 cm. D. 88 A 218 A127 A 53 S9B40 S 42 A 38. Lek 1.. 19 cm. 1931. -Shtypurnë Shtypëshkronjën e "Gazetës së Korçës". patir. 822-824. Io an. f.. pa ç.(Mbretnia Shqiptare) pa tir . (Un.. Kujdesia dhe mirë-ritja e tyne prej 1-16 vjet sh. përktheu nga rumanishtja Ilo Mitkë Qafëzezi. si dhe disa të dhëna për lib rin "Frengjyza" (Sifiliza)..7 f. Tarifa e përgjithshme mbi vizitat mjeksore private.. Of. Kartoleria Peppo et Marko (Korçë). a) Kryqi i Kuq Shqiptar. 20 cm. 1557. 3542. Ligje e regullore mbi llotarin e Kryqit të Kuq Shqiptar. 798-800. 89 S 83 S 11 G 14 1556... f.. Lek 1. ..31 f.il.. Shanazu.. edhe me tab. autor: Libohova. 28 cm.. 28 cm.. Parathënie. D. 566. pa ç.61 f. .Korçë : Bibliotheka Shqipëtare "Qafëzezr’.. 1 fl. Sterian. autor: Kokobobo. Emil Gjeorgjiu. Frëngjyza.Tiranë : Drejtorija e Përgjithshme e Shëndetsis. 4 fl. 19 cm. 3 Parathënie. 18 cm. Ushqimi dhe veshja e fëmijvet.60. 37 1553.. përktheu nga rumanishtjaprej Ilo Mitkë-Qafëzezit. 3-5. Parathënie. (Blenorragjia) / Irakli Sterian. Vt.....il. paç. f.. 699. të Mbrendëshme) pa tir..V+ 104 f. Libraria "Vatra") patir. Ministrija e P .56 f. Fr. 1 shih edhe: 224. f. (Mbretnija Shqiptare) patir..18 f. Shtypshkronja "Diellr’ (Tiranë). Luarasi (Tiranë). Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë). .Tiranë : Shtypshk ronja “Diellr’. autor: Qafëzezi. 1934.. 3655. Kopertina e fundit ka shkrimet e Ilo Mitkë Qafëzezit. (Mbretnija Shqiptare) patir.. 41 1552. -S54U35ka2fl. 1929. Libohovës. Irakli. Parathënie. (Shënde tësi dhe këshilla për fshatarakë dhe qytetarë) patir. A ndrea Iliesku. Sterian.. . 3-4. 28 cm. 88 A175 S9B78 S 42 A 36. 88 A 154 S318B 121 1551.. Me një parathënie të D r. 14 S 54 S 146 1555. 1930. ari 0. f... 1934. 3-7.

pa ç. Teksti i njëjtë. . me il. f.A. Parathënie. S.47 f. 22 cm. prej [përkth. Papahristo. Vangjeli.3-9. Luarasi.. paç. SPORTI.. 1707. Boiskautizma.Tiranë : Qendra e Kryq it Kuq Shqiptar. "Mbrothësi ja" Kristo P.13 f. f. autor: Zogu. autor: Papahristo.Tiranë : Qendra e Kryqit Kuq Shqiptar.. patir.40 f. portr. Shih: 1568-1571. pa ç. Robert.. Udhëheqës i Mësuesit për t organizuar Degë të Kryqit të Kuq të Rinisë Shqiptare / ado prej Anthim Konomi-t. 17 cm. Qarkore për këtë libër f. 88 A119 S 9B 39 S 42 A 54.. . KULTURA FIZIKE. .. .Tiranë : Shtypëshkronja "Mbrothës ija" Kristo P. Baden-Powell.. pa ç. 90 B 240 S 11 G 113 S 310 G 89 1561. 1 fl me tab. . 88 T 42 S 9 G 122 1567. paç... Rregullore mbi gjendjen juridike jerarkike dhe ekonomike si dhe mbi dety rat e të drejtat e personelit të shoqatës së Kryqit Kuq Shqiptar. 1565. patir...Botim i dytë. autor: Mosi. Shtypshkronja "Lirija" (Tiranë). Vt. (Pas gjeneralit engles Baden Pauell) / BadenPauell. Parathënie... Parathënie. 1925.Tiranë : Botim i Kryqit të Kuq të Rinisë Shqiptare Degës së Shkollës Teknike të Tiranës. 1937. 5.Korçë : Shtypëshkronja A. patir. prej [përkth. 18 cm.. 1922. 88 S23 1566...] S/otir/. 1930. Robert.. 89 T 37 S9G61 S 53 T18-21 1564. Senije. 15 cm.A.. . prej [përkth. Baden-Powell. S. 16 cm.Tiranë : Qendra e Kryqit Kuq Shqiptar. pa tir. 1699.. Statuti i Kryqit të Kuq Shqiptar. (Mbretnija Shqiptare) patir. 14 cm. kopertina dhe formati i ndryshëm.. pa ç.. [1938]. Probleme të përgjithshme. patir. 88 T 139 S9G114 S9R54 S 53 T24 S 312 G 61 1562.. 15 cm.. Luarasi. f. Robert. pa ç. (Pas gjeneralit engles Baden Pauell) / Baden Pauell. 1. . Statuti i Kryqit të Kuq Shqiptar.] S/otir/. 16 cm.Tiranë : Shtyp.87 f. . 6.88 f... e palos. .. 17 cm.. 2 fl. Hil. 89 D 29 S 12 C 65 S 51 A 69-72 S 132 C 26 XX.24 f. pa ç. Statuti i Kryqit të Kuq Shqiptar. Përmban : Dekreti i mbretit Ahmet Zogu për aprovimin dhe zbatimin e këtij Stat uti. 55 1559. Baden-Powell. Vangj eli. pa ç. i bot. Papahristo. 28 cm. Shtypshkroja "Shkodra" (Tiranë)..... 1944.. Boiskautizma.Tiranë : Qendra e Kryqit të Kuq Shqiptar. pa tir. patir. Rregullore mbi eksekutimin e ligjës mbi llotarin e Kryqit të Kuq me datë 3 Maj 1930. patir... P. 1944. .13 f.Tiranë : Shtypëshkroja "Mbrothësi ja" Kr. f.. . S. ngateksti. autor: Papahristo. 3-8. Parathënie.3-9.] S/otir/..23 f. 18 cm. 1925.. e fundit e kopertinës.. (Pas gjeneralit engles Baden Pauell) / Baden Pauell.Korçë : Shypëshkronj a A. 90 T 85 S 9R 15 S 310 G 91 1560. 1713. Boiskautizma. Luarasi.90 f. Nji përmbledhje e Historis së Kryqit të Kuq Shqiptar me rastin e X vjetorit të s hpalljes së Monarkis. 1931. paç. Parathënie.1558.. Shtypshkronja "Lirija" (Tiranë).. patir. 1924. Mbititulli nga kopertina.   . Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).16 f. Papahristo. autor: Papahristo.. 89 S 93 1563. f.

Boj Scouts Shqiptar. Statuti i Federatës së shoqnivet sportive e artistike "Vllaznija Shqiptare". S 52 V 95 i cunguar.. .88 f. Parathënie. Të dhënat nga kopertina. 88 G 54 1577. ...M.[Pa vd. 21 cm.M. 88 C 102 1573. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë). i bot. Titulli në fletën e titullit: "Statut" Të dhënat e plota nga kopertina.. 1927.10 f.... 89 E 204 1574. (Mbretnija Shqiptare) patir. Tirana. 1931.. Statutet. R.A. . Patronazhi sportivë shqiptar.. Maggio.. 16 cm. . D.9 f.. 2 fl.7 f. -Tiranë : Ministrijae Arsimit. Jella. 88 E 126 S 12D81 S 54 S 95-97 S 314 G 67 1570.... Boiskautizma.. përktheu dhe përshtati S/otir/. (Ji.9 f. 52 1572. Patronazhi sportivë shqiptar. . Federata Sportive e Patronazhi Sportiv. Shtypshkronja "Diellr’ (Tiranë). pa ç. . 1930. .10 f.Mbren ) pa tir... . (Mbretnija Shqiptare). 89 S 175 S 9R66 S 52 V 95-97 S 139V202 1568.T. 18 cm.16 f. Statut.Tiranë : Shtyp... Teksti italisht. 20 cm. t alos.p a tir. pa ç. patir.. . Raporti mbi veprimet e K. pa ç. .Tiranë : Enti Kombëtar " Djelmënia Shqiptare"...3-9. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë). Ar 106A23 1571. Mbretnore Princeshës Maxhide) pa tir. 19 cm. pa ç. (Boy Scouts Shqiptarë nën mprojtje të Këshillit të Naltë nën drejtim të Ministrit të Luftës. Robert..A.S.. . Statut. 19 cm.T. Organizimi i Boy Scouts-ve shqiptarë / Pashuk Ndokillia . Kopertina e fundit përmban një qarkore për përdorimin e librit në shkolla.. Vt.-it gjatë vjetit 1935 paraqitur Mbledhjes së Përgjithëshme t Anëtarëvet të Klubitmë 9-V-1936.] : [pa em.. Teksti frëngjisht. T.]. Statut.. Kristo P. të N. paç. S.16 f.18 f. patir. (Pas gjeneralit engles Baden Pauell) / Baden Pauell.[Tiranë] : K. paç. [1928]. Rapport presentë a l Assamblëe gënërale annuelle des membres du Tennis Club le 1 8 novembre 1928.. Papahristo. me il. paç.Tiranë : Enti Kombëtar "Djelmënia Shqipt are".Tiranë : Imprimerie Kristo P.) nën patronaz hin e Nalt. 19 cm..Tiranë : Tipografia Cav. Direttore et C. ngateksti. 21 cm. 1921. 1935.Tiranë : Enti Kombëtar "Djelmnija Shqi ptare". (Mbretnija Shqiptare). autor: Papahristo. 34 cm. pa ç.Tiranë : Enti Kombëtar "Djelmënija Shqiptare".T. 1931 / Gr. [192-]. pa ç.. (Mbretnija Shqiptare) patir. . Ndokillia.. 20 cm. t Arsimit e të P. L intervento dello Stato nellapreparazione fisicadellagio ventu. Rexhep Jella. f.Kopertina e fundit përmban një qarkore për përdorimin e librit në shkolla.. Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj". Uff. 1930. G. Pashuk. Luarasi. 1931.. Luarasi. 88 F 19 S9E65 S 49 A51. (Klubi Turistik dhe Automobilistik Mbretnuer (K. pa ç.A. 1936].Botim i katërtë.15 f. (Mbretnija Shqiptare). 90 D107 S 11 D 161 1576.M. patir. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë). Federata Sportive. Titulli në kopertinë: Statut i Federatës Sportive.... gati) patir.. 20 cm.. Rexhep. Baden-Powell.         . 90 B 138 1575/1..29 f. 90 T 77 S 307 G 58 1569. patir. Ar 122 E59 1575. pa ç. patir. 19 31.

(RF..12.Tiranë : Shtyp/’Luarasr’. pa ç. E para Kampjonatë Kombtarë e Atletikës së lehtë. Aqif Domini.[Tiranë] : [pa em.Shtypshkronja e Ministris s Arsimit (Tiranë). Ar 122 G8 1582. Përmban programin e kampionatit. 15 cm. Përkthim. . 1.8 fi.Korçë : Shtyp et Libraria Dhori Koti. qeshie dhe xbavitje.]. Ar 121C 33 85b D 22 1581. Teksti frëngj.. . pa tir. Gymnastikë. Brahimaj. autor: Gogo..131 1584. 192 . Përmban: Portretin e Duçes vepër e O.. .21 cm.946) 6 datë 8. S.240 fi. Tiranë 2-6 shtator. 1934..Tiranë : Shtypur në shtypshkronjën "Tirana". Aqif. 28 cm. 18 cm. 89 F ”170 S 11 E25 S 28 T 57.. pa ç. ar.. Dhori Koti. Të dhënat nga kopertina. 88 A 155 S 12B32 S42A27. 90 D 9 ka nëntitull: Për shkollat Normale e mësuesit e filloreve.T. Lodrë për shoqërim. Teksti shqip e italisht. .. [pa vt. 88 S 39 S 53 U 73-75               . 21 cm.-Bibliogr. 88 R95 S47G8 1587.. Paskalit. .Gjinokastrë : Shtypëshkronja “Labëria”.1934 / Prof. .. në shkollën e lartër t edukatës fizike dhe të sportit Berlin / Gaqo Gogo. 1930. 1 shihedhe: 112. Statuti i Sh[oqërisë] Sportive Triumfi. pa tir. Princeshë Muzejen. pa ç. 23 cm.Tiranë : [pa em. 16 cm. [193-].Tiranë : Ente Nazionale Gioven tu Albanese. Lek 2.. pa ç. 1939. 1928.50.23 f.. . Parathënie. Të dhënat nga kopertina. 58 1578.. Statuts. S.A.. 1929.. Rekomanduem për mësuesit e filloreve p rej Ministris s Arsimit me qarkoren Nr.-it). Tomeo Kombëtar Trofeo e Liktorit = Tomeo Nazionale Trofeo del Littorio [2 korrik-13 gusht 1939]. 34 cm.dhe Libraria Dhori Koti. [192-]. Fati me numura. patir. patir. pa ç. ..7 f... 2. Domini. Vendi i botimit marrë ngateksti.24 f.1 fl. Statuto dellafederazione sportiva.SH ) pa tir.. me il.. 170.M. Llojet e sportit.40 f...pa ç. 88 R 166 S 11 G46 1580.13 f. -Ti ranë : Botim i Ministris s Arësimit. Tennis Club de Tirana. 754. 1936. prehje. (Regno d Albania) patir. Turizmi (si sport). patir..l.. Titulli nga kopertina. 90 D 9 S9E5 S39B59 S 55 T 70-72 S 314 G 60 1585. 84 ushtrime të punuara dhe të provuara prej Gaqo Gogo në seminarin gymnastikal të prof. -[Tiranë] : [KTAM]. Nën patronazhin e N. 3-4. Holz. 88 C145 S9D47 S 42 A129..].]. Fillime edukate fizike. Gaqo. me il.. Ushtrime gjymnastike për shkollat fillore / Kolë Brahimaj. pa ç. 89 T 84 1586... "Statuti" i Klubit Turistik dhe Automobilistik Mbretnuer (K. f. 17 cm. patir. f. 28 XX.(Mbretnija s hqiptare) pa tir. 1583. Approvato dal Consiglio d Amministraz ione dell Ente nella seduta del 28 Ottobre 1930. pa ç. Korçë : Shtyp. Gaqo.. me il.48 f. .. ShtypshkrojaNikaj (Tiranë). Kolë.. Lojrat e fatit. Gogo. 17 cm. 91 A65 1579. patir. Fr.9 fi.

T. 1942. 1933. 54 d. pa ç. . pa tir.121 fi.. 90 B 57 S 11D 154 1593. . G[iuseppe]. SHKENCA. 1935 . Rregulloijateknike e lojës së foot-ballit. 2 shih edhe: 865. Sporti dimnuer i rëshqitjes mbi borë / Luigj Shala. 20 cm. 152 1596. 1573.. Luarasi. 1937. Bari: Societa Editrice Tipografica (S. Ski.49 f. . (Fe derata Sportive) pa tir.Tiranë : S htypshkronja e Shtetit. Nr. ARSIMI. . . 17 cm. Për nxënësit e shkollave fillore mashkullore / Gaqo Gogo.[Tiranë]: Enti Kombëtar Djelmënija Sh qiptare.Tiranë : Shtyps hkronja Kr.1588. Shtyp. 91 A 151 S 9B 30 S 308A 19 1598..Tiranë : Federata e Shoqnive Sportive e Artistike "V llaznija Shqiptare". 89 T 36 S9G 118 S 10G95 S 54V77 S 310 G 98 1589. portr. f... 1-49) patir.. [1937]. Shala. Ushtrohem çdo mëngjez! Ushtrime gjimnastike dhe këshilla të përmbledhu ra nga Gaqo Gogo në seminarin gjimnastikal për shkollat fillore të prof. Dr. Loja e footballit / G.102 f. 141 S312G8 1594. 192-195 1590.. Tirana (Tiranë). me i l. 24 cm. Meazza. Lek 0. Dekret Ligja Organike e Arsimit.16 f. . Hyije.Tiranë : Shtyp... pa ç. Botue në Fletoren Zyrtare Nr. 1934. 21 cm.87 fi. p atir.. . V[incenzo]. Luigj. autor: Shala.E..156 f.Bibliogr. 1939... Nëkopertinë: Shtypshkronja “Atdheu”. 1938. Baggioli. . 19 cm.. Shtyp. 99-100.. pa ç..50. 54. me il. pa vt.. 89 U 77 S 54 V 140. me il. paç. pa ç. shq. 89 U 44 S 11 E50 S 19S69 S 53 S 67 1592.ari 1.).46 fi. KULTURA. portr. .227 XX. pa tir.. Shala. pa tir. 28 shtator... (FletoijaZyrtare. 89 S 140 S9G21 S 19 S 86 1595.. lfl. Fr. 0. Rregullore Ndërkombëtare e Federatës s Athletikës së Lehtë për amatorët 1937. . Gogo.Tiranë : Ministrija e Arsimit.. patir.Tiranë : Shtëpija Botonjës e "Kristo Luarasi". Të dhënat e botimit nga kopertina e fundit. 15 cm. 17 cm.. 1937. 88 B 70 S 4 A 30-32 S9C5 S 55 A 226. Meazza..Tiranë : Botim i "Minervës”. Luigj.90. 88 F 167 S 11 E47 S 53 R 146-149 1591. Dekret-ligja organike e Arsimit. Përmban 36 klishe / Luigj Shala. paç. Parathënie. 12 cm. 1934. Fr. f. Rregullorja e lojës së futballit. shq. autor: Krasniqi. patir... 88 E108 S 11 C91 S 54 A 101         . Rexhep. .. 29 cm. 89 F 71 S9E22 S 41 A 151. Statuti dhe rregulloret e Bashkimit të Shahistave Shqiptarë. e Ministris s Arsimit (Tiranë)... XXI. Luigj. Luigj.53 f. pa ç. 28-IX -934. Përmban aprovimin e Dekret-ligjit për arsimin nga mbreti Ahmet Zogu. 88 R 84 S 10F42 S 56 S 187. (Palla al volo ) / Luigj Shala. Loja e topit n ajr dhe rregullorja teknike.16 f. përkthye nga Anton Mazrreku. Fr.] : [pa em. . Probleme të përgjithshme. Shtypshkronja e Ministris s Arsimit (Tiranë). patir..Durrës : Litho-Tipografia "Stamles”. 1. patir. (Mbretnija Shqiptare . 1944. 20 cm.. 19 cm... 1597. 2 fl. Listë librash për ski..[Pa vd.. Shala..5. "Shkolla Profesjonale Industrore".66 f.]. Sippel.) pa tir.Tiranë : Shtypshkronja "Nikaj".152 f.. Gaqo. me il.

Gjergj]. 88A 19 S 12 B 9 S24A17... patir. Titulli marrë nga fi e parë e tekstit.. 89 D 61 S 42 A 24-26 1600. Ligja organike e arsimit. : Arthenon Printing Co.. Hilë Mosit Ministër Arsimit Tiranë. 922.]. pa ç. . Mësuesi punëtori idealist i shoqëris / Beqir Haçi. Shkodër. Titulli dhe teksti italisht.l) patir... Mungojnë kopertina dhe fleta e titullit.Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. pro nar i të përkohshmes "Hylli i Dritës" në Shkodër lidhur me artikullin “Rrymë të reja arsimore botuar te "Hylli i Dritës". 54 d. Jacomoni. . . Mass.. La scuola in Albania. T.9 f. Vt.Tiranë : Botim i Minis tris s Arsimit. Beqir. 1941.[Tiranë] : [pa em. ngateksti. 18 1603. autor: Haçi. paç.. 28-IX -934. . 1928.     . Officina Tipografica Italiana.. Të dhënat nga teksti.62 fi. patir. -Valona : R. Beqir. Përmban në fund të çdo faqeje dhe letrën e Hilë Mosit drejtuar At Pashk Bardhit.[Tiranë] : [pa em. Teksti shqip dhe italisht.. Ligjë dhe regullore mbi kategorizimin e arësimtarëve. Letër e hapun z. Botue në Fletoren Zyrtare Nr. 21 cm. 1940.. Në fund të librit: Libra popullore botuar prej Beqir Haçit. . . pa ç.. Aut. 112 1599... Shtypshkroja "Tcknike" (Tiranë). Kanunore e Shoqërisë Arësimtare dhe Mirëbërëse së Krahinës së Leskovikut "Jano Vreto" orcester. 3-5. 88 F 156 1609. p a tir. Dekret ligja organike e arsimit. [1928]. -Shkodër : Botim i “Hyllit të Dritës”. 20 cm...41 f.Shkodër : Shtypshkroja Franciskane.10 f. 88 U28 1608. Libri u dedikohet mësuesve.. [Fishta. 89 A 73 1607. p atir. . paç. pa ç. Shtypshkroja Françeskane. Teksti shqip dhe italisht. pa ç.. 1932... Jacomoni. Ligja organike e arsimit. Mbretit Peranduer për hapjen e vjetit shkolluer 1940-41 / Francesco Jacomoni. pa ç.Tiranë : Ministria e Ars imit. Mesazhi i Mëkambësit të Përgjithëshëm për hapjen e vjetit shkoll er 1939-40 / Francesco Jacomoni. (Republika Shqiptare) patir... pa tir.. 19 cm. Nr. patir. 1918.80 fi... . [1928]..22 f.. sipas Hylli i dritës.Tiranë : Ministrija e Arsimit..19 f. (pa tir.. (Provincia di Valona e di Argirocastro) 1916-1918. Ar 122 E43 1606. 88A 10 1604..152 f.Tiranë : Shtypshkr onja "Tirana".. 32 cm.S 55 R 111..6 fi. 90 A 71 S 10 B 37 S 11 B 33 S 12 B 54 S 63 A 11-14 S 70 T 103 S 88 C 10 1601. Mesazhi i mëkambësittë përgjithshëm të M.16 f. Parathënie.. Shtyp. "Shkolla Profesionale Industriale" (Tiranë).].. 13 cm.. Francesco.12 f. 18 cm. paç.. 1942. . Lekë 2 . 1939. Haçi. pa ç.. i bot. A1 4 F 71 (fotokopje) 89 T 210 A14F71 1605. (Mbretnija Shqiptare ) pa tir. 1919. 1937.. Të dhënat nga kopertina. 33 cm. Lidhja e mësuesëve të prefekturës së Shkodrës. pa ç. 15 cm. 19 cm. 89 R 41 S 10 F 12 S 54 U 116-119 1602. (Biblioteka Pedagogjike... nr. patir.. 24 cm. 23 cm. Francesco.

pa ç. 88 D 152 S 12 D 10 S 316B 8 1612.Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit.. Titulli nga kopertina. pa ç. pa ç.. 15 cm.. 88 F 108 ka një shtojcë prej 8 f. .. 1933.. 25.. 20 cm.                   .]. 20 cm. 14.f.Tiranë : Ministrija e Arsimit. Nr. Shtypshkronja "Tclegraf (Tiranë). Shtypi i dytë. IV.. . . 22 cm. 89 G 173 S 11F 126 1618..26 f. Ligjët e arsimit..7 f.1928.l) patir. 20 cm. (Mbret nija Shqiptare) pa tir. 1938. Ligjë mbi rregullimin e zyrave t Administratës Qendrore të Ministris s Arsimit dhe mbi krijimin e Komisjonit Teknik. 88 F 87 S 11 D39 S 56T77 1615.. 12. Titulli nga kopertina. Botue në fletoren Zyrtare Nr. pa ç. 1928. . Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). 89 C 126 S 10 C 22 S 12A78 S 58 A 54-57 S 62A78 S316B7 S317B8 1616. .47 f. 22 cm.. Lek 1. 1922 .pa ç. Rexhep. 91 A95 S9B29 S 308A35 1611. Për djelmërinë. 5-6.50. 88 S 53 S 10G92 S 12 G 117 S 310 G 90 1617. 30 cm.62 f.36 f.XX-28 dhjetuer 1942. Ligjët e rregulloret e Ministris s Arsimit Botuer. p a tir. Ligjë mbi reformën e shkollës së mesme.[Pa vd.XX). (Pro juventute).10 f. (Numër i posaçëm i Revistës P dagogjike) / Rexhep Mitrovica.-82 f. Ministrija e Arsimit) patir..Tiranë : Ministria e Arsimit. i përkthyem e i përsht atun prej Niko Gjinit. pa ç.. 18 cm. .89 T 2 S 10G77 1610. 89 U 78 S 11 R 23 S 312G9 1613. me titull Projekt-1 igje mbi ndryshime" në ligjën e kategorizimit me d. 88 C 121 S 12 C 38 1619. 1942. Niko.Tiranë : [pa em. pa ç. . . 88 F108 S 11 D 57 S 35 E 109 1614.. Parathënie.. ShtypshkronjaElbasani (Elbasan).. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë)..(Biblioteka e Xhepittë Mësuesit Shqiptar. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. 926 dhe shtojcën me d. Panagopullos. Titulli nga kopertina. patir.. e Ministris s Arsimit (Tiranë). et Libraria Dhori Koti. d. 1928. (Mbretnija Shqiptare.. Ligjët e arsimit.Tiranë : Ministria e Arsimit. Mitrovica. (Mbretnija Shqiptar e) pa tir. 17 cm.Korçë : Shtyp.Tiranë : Ministrijae Arsimit.. pa ç.. Shtyp. 1938.. Përmban Institutet e krijuara ndër këta dy vjet. Shtypshkroja "Tcknike" (Tiranë).. 1924.]..Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. 11 pri ll 1938. . .65 f.. 1936.] : [pa em. autor: Gjini. (Ministrija e Arsimit) pa tir.. 41-47. Përbërja e Këshillit ndërkombëtar të edukimit në Shqipëri.. Përkthimin e librit ia dedikon Simon Shuteriqit. f. Panagopullos. Përmbledhje e parë e Ligjeve dhe Dekreteve Mëkambësorë mbi Arsimin Botuer (9 kalln uer 1940-16 kallnuer 1941) = Prima raccolta delle leggi e dei decreti Luogotenziali sulla istruzione pubblica. Mbresa inspektori / P. 1 941. Letër e dytë arsimtarve të Shqipnis. Teksti anglisht. P.Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit.. Përmbledhje e ligjeve dhe dekreteve mëkambësore mbi arsimin botuer (29 kallnue r 1942. .V.62 f. pa tir.

1925. (Vlorë).(Mbretnija Shqiptare) patir.4. Titulli në kopertinë: Projekt-ligjë dhe rregullore t arsimit filluer e të mesëm.Tiranë : Drejtorija e Përgj.. 17 cm. Përmban aprovimin e rregullores nga Ahmet Zogu.A..26 f.. 1925. patir.Vlonë : Shtypshkroja J. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë)..1929). Projekt-ligjë për Arsimin filluer e të mesëm. (Republika Shqiptare) pa tir.T.. 1934..20 dhjetuer 1941-XIX. Rregullore t arsimit filluer e të mesëm.].. Luarasi (Tiranë). pa ç. Të dhënat nga teksti. 23 cm. 88 G 11 S 314 G 49 1622. 16 cm. patir. Shtypshkronja Ushtarake (Tiranë). Shtypëshkronja "Mbrothësi ja" Kristo P.. 90 B 197 S9G23 S 310 G 21 1624. 88 D 84 S 10 D 56 1623. Statuti i kooperativës së Konsumit t Arsimtarvet të Tiranës (K. 20 cm. (Ministrija e Arsimit) pa tir. 14 cm. 20 k allnuer 1941-XIX. . e Arsimi t.. pa ç. . 112 S56U 102 S 310 G 93 1627.24 fi. 89 C 128 S2C36 S 12C71 S 57 A 89-92 1620. ... pa ç. Vlorë : Shtypshkronja G.3 më datë 17.8 f. e Arsim it. 1923. . 88 T 56 S 10 R 33 S 53 V69 1625. pa ç. Statuti dhe rregullorja e Lidhjes Shoqërore s arësimtarëvet të Korçës dhe të qarkut.79 f.. pa ç.. 89 T 42 S 53 S 34-37 S 310 G 92 1629.. (Republika Shqiptare) patir.18 fi. paç. Përmbledhje e dytë e ligjvet dhe dekretevet mëkambësore mbi arsimin botuer. 24 cm. 1929. 1927. 22 cm..Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. A. e Arsi mit. Lidhur së bashku me "Rregullore t arsimit filluer e të mcsëm". pa tir. Rregullore mbi detyrat e të drejtat e arsimtarëve prej Ministris së Arsimit Bo tuerN.(Botue në Fletoren yrtare Nr. Mungojnë kopertina dhe fleta e titullit. Vangjeli. 88 C 113 S 12 E 22 1621. (Republika Shqiptare) patir.18 fi. 88 R 151 S 53 S 16-19 S53 V 111.A.198 S312G6 1630. 88 D 84 S9D51 S 41A 61-63 S316B 19 1628. ..24 f. 90 A 34 1626.. (Mbretnija Shqiptare) patir. Përmban Dekretin e mbretit A.Tiranë : Kom andae Mbrojtjes Kombtare. Luarasi (Tiranë).... Rregullore për bursistët e jashtëm të Shtetit. -T iranë : [pa em. e Arsimi t.. 1925.13 f..IV.23 cm.. Direttore et C..Tiranë : Ministrija e Arsimit.21 në Tiranë. bursistë të shtetit e privatë. Shtypshkroja "Shkolla e Punës" (Tiranë). Përmban Dekretin e Ahmet Zogut për aprovimin dhe zbatimin e kësaj rregulloreje . (Republika Shqiptare) patir. 1 7 cm.46 fi. paç. ..Tiranë : Drejtorija e Përgj.1. Zogu për aprovimin dhe zbatimin e rregullores.. pa ç. Direttore.3 f. . 17 cm. 1942. patir.. 1925. (Lejue me             . paç.)...Korçë : Shtyp. 23 cm. Rregulloija e studentave bursistatë Komandës Mbrojtjes Kombëtare.32 f. [Projekt-ligja mbi kategorizimin e arsimtarëve.[Tiranë] : Drejtorija e Përgjith. paç. Rregullore mbi bursat kombtare. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P.. pa ç. 1082/11. .. Ar 7 F 36 S 9 R 104 S 15 U40 S 53 T197. Modifikimet e Senatit]. Rregullore për studentët e jashtëm. 1921..Tiranë : Drejtorija e Përgj. 88 D 84 Lidhur me Projekt-1 igjë për arsimin filluer e të mcsëm".

. Kolezh për vajza. Fundi i nji karrieri.. 1 shih edhe: 426. Tir.1. 1.. 2 4 cm. Kolegja saveijane nder 50 vjetët e para (1877 -78 1927-28). 1923. Statuti i Shoqnis "Besa shqiptare". 89 T 156 A1 11 G 15 1635.. pa ç. Sevo. Titulli nga kopertina. Shpuza. Foleja Kombëtare. . 1802. Petro Luarasi mësonjësi im i shqipes.Gjirokastër : Shtypëshkronja “Labëria ’ 1925. patir. pa ç. me il. 23 cm. a shih edhe: 1639/ 1-1645. janë marrë nga teksti. 708. 88 G 78 " S 11 F51 S 56 U 36-38 1634.. pa ç. pa ç. 11 cm. patir. Instituti Arësimuer Kyrias. 764. përkthyes P. 1000. 88 C 81 S9C20 XXI.shkresën Nr. auto r Giuseppe Valentini. në Miscellanea di albanistica. Të dhënat. 14 cm. Parathënie nga komisioni nismëtar. . Malaj në Të dhcma albanologjike V.110 f. Sipas V. Libri i kushtohet Mbretit Ahmet Zogu.15 f.3109.T. . 88 S 160 S 11 R75 1638. 16 cm. 1997. .1944 të P. pa ç. Valenti nit e nënvizon edhe Atanasio Sisca.8 f. . 89 D 37 S 10D42 S 30A42 S 57 A 114-117 1639. .Shkodër : Shtypshkroja "Zoja e Papcrlycme". Broshurë komemorative.10 f. Giuseppe].. 1932.. . Statuti i Shoqërisë "Studente Gjinokastra"..       . 1944. Tiranë : Shtypshkronja Tirana. shënimi nr. pa ç. Albanologji.13 f .pa ç. pjesërisht. Fotorapid A1 9 G 16 89a E 69 A1 9 G 16 S 292 G 51 1632.]. 1931. Ar 6 C 5 S 10 B 42 S 53 A 1-3 S 131B38 S316B 16 1637. Botuar me rastin e dyzetvjetorit të I nstitutit Kyrias 1891-1931. 19 cm.12 f. 1936. pa tir.Tiranë : Shtyp. faksimile e palos. "Ora e Shkodrës"..34 S9B65 XXI. f. 19cm.. patir. 1923.. 1 fl. paç. patir.. Titulli nga kopertina..110 f. patir. Pushimi nga puna i mësuesit Halim Shpuza. -Tiranë : S htypshkroja "Nikaj".Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". pa ç.16 f. Guri Kr. ngateksti.. Halim. 709. patir.. 1799... 2... 1636. 88 T 55 S 310 G 88 1631. 27.-174 f. Titulli në tekst "Besa Shqiptare" Shoqni e studentave të Gymnazit Shtetnuer Shkodër.Shkodër : Shtyp.. 2511. 192 8. Sevo . 183.2136. 3141. 1. Roma. 88 A 134 S 59 A 33. 1931.. (Ndoc Injac Saraçi).Tiranë : Shtypshkronja "Dielli". a) Histori e arsimit dhe e kulturës shqiptare. 23 0. Statuti i shoqënis "Agimi"..Kambëzë (Tiranë) : [paem. Autorësinë e G. 3617. 3456. . patir.. Statuti i Shoqnis Arbënija. Vt. patir. [Valentini. Lutje e drejtueme Parlamentit kundër Ministris s Arsimit / Halim Shpuza. Themeluarmë 1891. 17 cm. Saraçi.. Ulqin-Tuz. A. f. pa ç. 573. (Themeluem në Tiranë me 4 nanduer 1923).. 1999.. Ar 5 G 162 1633.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg". -A1 11 G 15 fotokopje. Kujtime / Guri Kr. i bot.. 1928.. Ministris s Arsimit)..10 f.. 21 cm.... 29 cm . Përmban kushtet e pranimit në Institutin Kyrias..211 dt. e Shkollës Profesionale Industrore.

. P. riordinati e   . 195-206. pa ç. [1937]. 17 cm. Mungojnë ff. Tit. 31 cm.. N.IV. Con Parvae Cordia Res Cresovni. 1940. Tirana 9-13 aprile 1940. 1970. ..[Tiranë] : [paem. 10-12. Bibliographia. "Bibliografia e Zef Valentinit". Le tribu dell Alta Albania. [Red. patir. .15 f. rendor 87. Në faqen e fundit: Finito di stampare il 15 Febbraio 1944. Përmban skemën: Akademia Albanologjike Xaveijane.. .472 f. Vt. nr.Shkodër : Shtyp. Giuseppe Valentini. 30 cm..]. 82 A 63 88 A 29 1640. Kuvend i Parë Studimesh Shqiptare në Tiranë = Primo Convegno di Studi Albanesi in Tirana. A. Teksti shqip e italisht. Përmban: Pjesa I: Studime=Parte I: Studi.. Emesto Cozzi. i bot. Të dhënat nga teksti. Tit. 196.. Kleri katolik shqiptar dhe parimet e demo kracisë perëndimore. f. Stampato dalla Casa Ed. patir.. Programi i Kuvendit. 90 B 203 S 12 R 18 1643. Fotokopje. "Zoja e Papcrlycme". "Tirana”. Statuti i Akademis Albanologjike Saveijane = Academia e Albanologicae Xa verianae Statuta. [1940]... 82 A 14 87 A 10 88 A 6 A14A1 S 12 B 4 S 24 A 10-13 1642. paç. Gjeka (Tiranë). i bot. Tipografia del Ministero degli Affari Esteri (Roma). Programi i "Seksionit Kosova". 1 = Studi e testi : Serie I : G iuridica. Pjesa II: Tekste = Parte II: Testi. Ar 10 A 23 1644. Valentini]. 1639/1. 3-8. 150 Le k (Lire). sipas Willy Kamsi. N. pa ç.5 cm.. Në të njëjtën revistë dhe numër studiuesi N amik Ressuli e quan autortë vëllimit (Shejzat.3 f.. . A. patir. dhe teksti shqip dhe italisht. Studime e tekste : Dega I : Juridike.2. 1 / red. 1944. sipas V. pa ç. Shejzcit (Le pleiadi). E drejta e Kanunit shqiptar e e drejta r omake = II diritto albanese del kanun e il diritto romano (Koliqi.. nr. Shtyp.. Korpor atat shqiptare = Le corporazioni albanesi (Valentini. Mbledhja e II dhe e III e Kuven dit Albanologjik. e përkth. f. paç. Mbi Kanunin e Maleve = Sul Kanun delle Montagne (Palaj. Redaktori G. Malaj. patir. Giuseppe). . G.15 fi. di Roma. Parathënie. nga libri me numër vendi 88 A 29 (skeda paraardhëse). . Kuvendi i I i Studimevet Skiptare në Tiranë. 1940. V. Vt. Mendi me paraprake dhe të përgjithshme mbi Kanunin e quejtun të Lekë Dukagjinit = Considerazio ni preliminari e generali sul Kanun detto di Lekë Dukagjini (Valentini. 2004. pa tir. 1999. Tiranë. Teksti shqip dhe italisht. 34 cm. .[Tiranë] : Instituti i Stud imeve Shqiptare i temelatës "Skanderbeg”. Academia Albanologica Xave riana. Valentini.4 f. Appunti sulla loro organiz zazione sociale epolitica con dati statistici per D. Radhoj i dokumentavet = Tavola dei d ocumenti. 1943.Tiranë : Tip. Roma.f. 410-411. në: Të dhana albanologjike.Tiranë : Instituti Shqiptar për Studime e A rte. 31 cm. [9-12 prill 1940].. 9-12. 325). Vallecchi-Stab. Giusepp e).. Veprimtaria e institucioneve shkencore. I.Tiranë : Instituti i Studimeve Shqiptare (Istituto di Studi Albanesi). patir. Bemardin). Ma i pari Kuvend i studimevet shqiptare = II primo convegno di studi alb anesi. Ulqin-Tuz. f..-61 f. 1940. dhe teksti edhe latinisht. 22. Emest). f. . Procesverbalet e mbledhjeve dhe teksti i Statutit të Studimeve Shqiptare. Ar 26 A 65 ~ 1641. 29.

pa tir. Gaspër. Pellegr ino Claudio)..Tiranë : Shtypshkroja Teknik e. Përmban: Nëshkrime latine të Shqipnis = Iscrizioni latine d Albania (Sestieri. Fr. Dekroly. Fr. Parathënie.e tradotta da P. Gani. Kolë Ashta. 29.. Sadi.. portr. Librë praktike për shkolla. . 20 cm. autor: Bodewig.X + 67 f.. 21 cm. . 1 fl. . pa ç. 15 cm. 30 Lek (Lire). autor: Paparisto. I-X..5 cm.38 fi. . 91 A 103 3. Parathënie. autor: Beltoja. Sotir.l. N. . autor: Pejani.. Bodewig. 88 C 2 S 10B40 S 307 B 43 1652. Studime e tekste : Dega II : Arkeologjike. . Ida Andoniadhi. 88 E 125 S 10 E 1 S55T61 1648. Nr. Beltoja.. Emili ose mbi edukatën : [vepra e Jean-Jacques Rousseau]. Giuseppe Valentini.Tiranë : Instituti i Studimeve Shqiptare (Istituto di Studi Albanesi). Gaspër. patir.. Gaspër.30 fi. patir. 24 cm. Pjesë e parë si mbas të damit A. . me tregues. 20 cm. 1 = Studi e testi : Serie II : Archeologica. ari 1..Korçë : Shtyp. 21 cm. Pedagogjia. 1930. di Roma..5. 38. Në fund të librit ndodhet nië shënim i shkurtër i datës 6 mai 1933. (Bibliotek a e Arsimtarit. Parathënie. Aleksandër Xhuv ani... portr.. Fr. Beltoja. Mathieu e E. 2 fl. Arp 13 A20 1645. f. fa milje edhe për fëmijë / Dhimitër Antoniadhi. 1932.. Bem in Palajt OFM. il. patir. Shalë. Blaguemon / Gasper Beltoja.. ari 3.. Kanuja e Lekë Dukagjinit mbas sh qyptimit të Mark Sadikut të parit të Djelmnis së Shalës. Bajrami.Tiranë : Ministrija e Arsimit. 1938. 1 fl. 1938. Pedagogi theoretike për mësues të shkollave fillore e nxanës të shk ollës normale.V II+ 227 f.Korçë : Shtypëshkronja Peppo dhe Marko... E përktheu S adi Pejani.. 88 U47         . Për historin e veshës së vjetër të gravet iliriane = Per la sto ria dell antico costume femminile illirico (Sestieri. 89 E 73 S 12D 31 S 56 R 37.Shkodër : ShtypshkrojaNikaj.. 89 E 16 S 41 A 87. "J.. Stud im e përmbledhje prej Gani Daiut me nji parathënje të Sotir Paparistos. Daiu. 1646. 20 fëmer 1940 = II Kanu n di Lekë Dukagjini secondo la versione di Mark Sadiku.3) patir. .100 f.ar. Vëllim 1. Dhimitër. 1) pa tir. 88 F 56 S 11 F58 S 53 R 68-70 1647. Lek 2 . N. Vallecchi-Stab. Fije edukate edhe morali. J. 1 9 cm. Giuseppe Valentini S. 110 1649. 1 / red. 89 G 5 S 12 D 118 S 53 R 79-81 S 299 G 66 S 306G57 1651. Lek 2. Parathënie.(Nr.. 1928. Rousseau dhe pedagogjia e re".patir. Antoniadhi.J. primo della Djemnija di Sh ala. Ovide. Ovide Dekrolyit. antar i rendshëm i Institutit Mbretnuer. ripresa sotto dettatura .145 f. Giuseppe Valentini S. Një theorië edukate. 1943 .. Historija e pedagogjisë për shkollat normale / Kasem Bajrami . 88 S 292 E37 1650... 1920. dhe teksti shqip dhe italisht.. Bazue në The science and the ar t of teaching prej Daniel Wolford / Gasper Beltoja. Shtëpijabotonjëse "Kristo Luarasi". Stampato dalla Casa Ed. Skenca e arti në mësim.Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë). Kasem. Fr. 1935. 88 C 1 me autografin e autorit.pubblicati a cura del P.. përkth. Tit. pershkme fjalë për fjalë prej A.. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. Mbas një programi qeveritar të Zogut I Mbretit të Sh qiptarëvet / Bodewig. 140 f.V + 147 fi. Familja dhe shkolla..Tiranë : Shtëpij a Botonjëse "Kristo Luarasr’. J.. Një konferencë pedagogjike e Dr. Kopertina e fundit përmban nië listë librash. Pellegrino Claudio).

Lek 2. me il.. përktheu Kolë Kosmaçi. autorë: Foumel. . Titulli nga kopertina...-V. Vasil. 17 cm . 88 E53 S2E78 S 12 G 106 S 38A165 S 55 U23 1655.. e fundit e kopertinës... 88 C 129 S 10 C 64 S 55 A 222. e përkthe u prej gjermanishtes Sadi Pejani. -Listë e veprave të Giuseppe Lombardo-Radice. Paparistos.paç.. Lekë 15... 1939. S[otir]. Xhuvani. 1926. Të dhënat nga kopertina.87 fi. S. 1936. Shtypshkroja Françeskane (Shkodër).. 19 36. .Shkodër : Botim i "Hylli i Dritës". Zef N. Paparisto. Fournel. Salzmann. (Nji nga reformatorët e mëdhenj të shkollës) patir. autor: Paparisto. FrantisekBakule e veprae tij edukatore /Adolphe Ferriere . Nuçi.36 fi.62 f.Psikologji e shtime në pu           . pa tir. Didaktikë e edukatë. . S 54 A 6 mungon kopertina... portr. autor: Xhuvani. Kristo. (Biblioteka e Mësuesit No. patir.Tiranë : Ismail Mal Osmanr’..Bibliogr.pa ç. Parathënie.Korçë : Shtyp. Aleksandër. 88 G 131 1657. . Fr. Aleksandër. (Bibliotheka Enciklopedike) pat ir. Rami. përkthim nga fren gjishtjaprej Abdullah Ramit dhe Kristo Vides. 90 B 131 S2E 134 S 5 R36 S 10F52 S 41 A 94.2 1660.. . f. Faqe të pedagogjisë modeme /Nuçi Kondili.50. Aleksandër.45 f. Parathënie. Parathënie..Tiranë : Shtypshkronja "Tcknike". Pali. 1 fl. Kristian. pa tir. Studim e përmbledhje prej S. Përse e shkruajti Salzmani librin e Gafores?. (Seij e e re. 22 cm.Vlorë : Shtypshkronja "Atdheu".Shkodër : Botim i " Hyllittë Dritës”. Decroly... Parathënie. f..16 f.. 88 D 130 S 55 B 34 1654.. I-V. (Libër pedago gjik). L. 19 cm. Sadije Zogu. Libri i gafores për nanat / Kristian Salzmann. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). f.. L. 24 cm. Vasil. 23 cm. Pjes e dytë. 90 A 28 1658. Pjes e parë.34 fi.ari 1. (Jeta dhe vepra e tij edukative) : [Ovi de Decroly]. Parathënie. 88 R 113 S 5 S 33 S 11 G38 S 19S31 S52U 1. 24 cm. Përmban : Botimet që janë në qarkullim. Njohuri të përgjithshme pedagogjike / L.. Shtypshkronja "Elbasani" (Elbasan) 90 A 63 S 10B60 S 55 A 60-63 S 80 D 15 1662.4) pa tir. 95 S 102 E 39 1661. Sit irritim fëmijët. Libri i dedikohet Nënës Mbretëreshë.Adolphe. .S 12R59 1653. (Seije e re) patir. Për klasën e tretë të shkollës normale /Aleksandë vani. ShtypshkroiaFrançeskane.166 f. Kartoleria Peppo et Marko. .l) pa tir.96 fi. Lek 1.50.. 1936.. .. Pali. pa ç. pa ç. Xhuvani. Giuseppe Lombardo-Radice / Zef N..21 cm. 1944.. 19 cm. patir. Abdullah dhe Vide.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kri sto Luarasi". Dr. Kondili. Foumel. Familjadhe shkolla/VasilXhaçka... Fillime të Pedagogjis për shkollat normale e për mësuesit e f illores. Histori e edukatës. -Tiranë : Sh typshkroja "Shkodra" 1937. 1939.[Tiranë] : Botim i Ministris s Arsimit. 22 cm. Ferriëre.. Fillime të pedagogjisë. 1931. 31 f. Marrë prej Normales së Elbasanit dhe plotësuar prej Profi Va sil Vinjaut. 3-7.Xhaçka. pa ç. 90 A 65 S 54 A 6 1656. 223 1659. autor: Xhaçka..

.. pa ç.ar 2. pa ç.New York : Intemational Translation Service Bureau . mbë 16 Shkurt 1927. Fjalorth shqip-frëngjisht-italisht-gjermanisht. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).. Aleksandër. 88 T 100 S 10R47 6.. e Arsimit. në rasë të qindvje vdekjes së tij / A. Rregullore e intematevet të shtetit. Fr. ijalorth. pa ç.             . Shtypshkroja "Tcknike" (Tiranë). Aleksandër. T iranë : Qershor 22/1938” [Shënim me dorë në ballinën e librit] 88 D 73 1666. Fillime të pedagogjisë. Q. Shtypshkroja "Elbasan" (Elbasan). 21 cm.Tiranë : Drejtorija e Përgj. (Republika Shqiptare) patir.. Drejtimi i shkollës. patir. 1929. autor: Xhuvani... 20 cm. Kindergarten. 1933.-2 7 f. .50..Tiranë : Shtëpija Botonjëse “Kristo Luaras 1937. 88 S 109 S9G 101 S 53 R 131 S 53 S 45-48.272 f. Kopertina e fundit përmban : Vepra të botueme të A.. Përmban 1 f. patir. Listë librash të shtëpisë botuese "Luarasi". 267-272. Fr.. . Puna mësimore . 1927. K onferencë e mbajtun në shkollë Ushtrimore të Normales. (Mbretnija Shqiptare. prej Sevasti K. 1665. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). 35 tit. a) Metodika e mësimdhënies në lëndë të veçanta. 2 2 cm. National Boord of Young Women s Christian Associations.29 f. Bibliotekës Kombëtare. 25 cm. Dako... f. 1667. Pjes e dytë. Jeta.Tiranë : Drejtorija e Për gj...e tretë e kopertinës.Elbasan : Botim i Ministris s Arsimit. ar 0. (Mbretnija Shqiptare) pa tir. .. 18-7-1933 / Aleksandër Xhuvani. Rregullore.Tiranë : Ministria e Arsimit. 1937 . 17 cm. Rregullore e intematit. H. me il.60. 20 cm. 90 D 1 S 11 C 8 S 312 D 35 S316E 17 1663. veprat e pedagogjija e tij. 1 fl..16 f. .edukative në shkollë.160 fi. Didaktika. . Përmban listë librash të A. Programe shkollore.. . 89G41 S 10 E 85-2 S 49 A 100-103 1669. ari 2.. programë e plan për kopshtoret (azilet).. -Tiranë : Shtëpija Botonjëse “Luarasr’. Aleksandër. Xhuvani. I. Edukimi parashkollor. paç. Të dhënat nga kopertina... tab. Xhuvanit.Bibliogr. 102 5..Bibliogr. Shpallje e dytë e shtueme dhe e përmirësueme / A. 89 F 99 S9F 15 5 11 D 107 S 12E59 S 53 R 11 S 314 G 44 4. pa ç. Pestalozzi.57 fi . Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). Shtëpitë e fëmijëve.Tiranë : Instituti Femnuer "Nana Mbretneshë".në t edukatës për shkollat normale e për mësuesit e fillorevet.-16 f. Xhuvani. Dako]. . Përse lipsett i dërgojmë fëmijëttanënë Kindergarten? [Përg. Konviktet. "Pregatiturpër shqiptarëttë Amerikës. 4 tit. Të dhënat nga kopertina. e Arsimit.. E pëlqyeme prej Ministris s Arsimitme shkresën Nr. Xhuvani.) patir. Rregullore e Intematevet të Shtetit. Parathënie e botimit të parë dhe të dytë. f.. 15 cm. 1925. 20 cm.. Xhuvanit..172 S 87A86 1664. për shqipta merikës nga Sevasti K. (Republika Shqiptare) pa tir. 1925. (Republika Shqiptare) patir.(Albanian) patir.2251 d. 88 F 121 S 49 A 96-99 1668.... pa vt.21 f. Xhuvani. 89 B 6 S9C84 S 55A171..

. 1939. autor: Doko.3. Katallogu i përgjithës hëm.. Programi i së I e i së II klasë fillore.Shkodër : Shtypshkrojë e Arësimi t. H. 88 A 77 S 27 A 107 S 290 A 66 1672. patir. Vjeti shkolluer 1934-1935. me il. 21 cm. Teksti shqip dhe italisht. 89 D 31 S9E3 S 56 R 84-86.. 2 fi. 1919. Nebil. e Shkollës së Punës. 89 F 57         . pa ç... Beltoja. . Të dhënat nga kopertina.[Tiranë] : Ministrija e Arsimit..63 f. Vt. nga titulli. me il .Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". 19. të pjestuemt e tij. 19 20.. pa ç. pa vt.1670. Parathënie.. 72 f. 1916. 88 A 109 S9B37 S 27 A108. Përmësues dhe mësuese të shkolla ore /Nebil Çika. përkth.. të pjestuemit e tij e di sa thema të zhvillueme methodikisht / Gasper Beltoja. [1935].. 88 D 44 S 12 B 140 S 38 A 39 S316B4 1679...Tiranë : Botimet e Ministris s Arsimit..61fi. 22 cm. Katallogu i përgjithshëm.Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj”. Fr. Lek 6. E treta ekspozitë arti.. Disdari. 30 cm. 22 cm. nga titulli. Ekspozita e Shkollës së re shqiptare = Mostra della nuova Scuola albanese. Nebil. 88 A 84 S 38 A 5 1678.. 148 1674. Gaspër. 1940. Program i së V. Gaspër. Parathënie. autor: Çika. Abeta r.. i bot.11 f.:1924.. Mënyra se si me shkrue letra e lutje. (Mbretnija shqiptare) patir.94 fi.17) patir. Numeratore. 27 Febbraio 1916. . Programi i së III e i së IV klasë fillore.. Fr. Hilmi. fi III-IV. portr.Tiranë : Shtypun në shtypshkronjën "Gutenberg". i bot. (E organi zueme prej Ministris s Arsimit Botuer) patir. Heywang. Rexhep. Gjeografi. . . 1-8 shtator. Në kopertinë Vt.[Tiranë] : Ministrija e Arsimit. Parathënie.4. . autor: Beltoia. p a num. Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo Luarasi (Tiranë).. Histori / R exhep Disdari. 1-8 shtator. Lek 3. i bot.. Klasë. Të dhënat nga kopertina. Titulli nga kopertina. . 20 cm . . Gaspër.9 fi. Puna heshtazi në shkollën fillore / Emst Heywang. (Mbretnija Shqiptare) . të pa numëruara. pa ç.. Francesco Saverio diretto dai Pa dri della Compagnia di Gesu in Scutari d Albania. do rregulla e disa t hema të zhvillueme methodikisht / Gasper Beltoja. [1934]. 89 C 115 1677. patir. patir. Çika. patir. 1923. 30 cm. Tiranë : Shtyp.30 f..10 fi.. Distribuzione dei premi nel collegio S. të pjestuemt e tij e d isa thema të zhvillueme methodikisht / Gasper Beltoja. 88 A 122 S 12 B 18 1671. Ekspozitë arti. pa ç. Beltoja.203 f. Vt. Anno Scolastico 1914-1915. (Nr. Punët e dorës e mënyrae mësimittë tyre. 109 1673.5 cm.. Lexim.. 29 cm. Ar 122 E42 1676. Shkolla praktike për ata që kan kalue moshën shkollore. Fr.Shkodër: Tipografia dell Immacolata Concezione. Të dhënat nga kopertina. .. patir. paç.Shkodër : Shtypshkroja e Ar simit. patir. Doko. Vjeti shkolluer 1933-1934. 27 cm. Gaspër. 20 cm.IV + 70 fi. 1920. patir. Beltoja.5.-144 fi. . 88 F 157 S9F 17 S49A 153-156 S 54 T144 1675. Ernst. .. .

32 f. ..55 f.34 fi. 1941. . 21 cm.Shkodër : Shtypshkroja Franciskane. 88 E 50 S 11 C24 S41A69.Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. f. Të dhënat nga kopertina. patir. ... 1929.. Karta e Shkollës. 88 E 96 S 11 C35 S 58 B 168-170 1685/1.Tiranë : Shkolla Teknike = The Albanian Vocational SchooF’. 88 C 133 S 11 B49 S316B 11 1682. 22 cm. Teksti italisht. Logoreci. Ar 121 C 34 fotorapid. paç. pa tir. [193-]. 23 cm. patir. . .3. 70 S 63A35-37 S 316 B 21 1685.Bibliogr. . 22 cm. Koci. Mësimi i hartimit. Lekë 2. 89 F 114 S 10 E 108 S 58 B 182. 20 c m. Pjesa e d ytë: Qeverriae studentvet. . Shtypshkronja G. Albino. patir.+ 24 f.. Titulli dhe teksti edhe anglisht... 89 E 22 1687. I-III. Corso preparatorio per maestri albanesi Agosto -Ottob re 1918 : Appunti delle lezioni di Scienze Naturali e di Agraria / tenute dal Dott..(Ministrijae Arsimit) patir. . pa ç.100 f...47 fi.. .Tiranë : Ministero della Pubblica Istruzione. ...Tiranë : Ministero della Instruzione Pubblic a. . 21 cm.. 1926. 23 cm. Albino Mannarini. Orari e programmi d insegnamento per le scuole professionali a indirizzo industriale. pa tir. Orari e programmi d insegnamento per i licei classici e scientifici e pe r gli instituti magistrali... . Mannarini. 1940. 9 tit.. 16 cm. patir. 20 cm. paç. me il. [192-]. pa ç. "Luara si". (Vlorë).32 fi. 88 F 61 S 9E 107 1681. paç. Orari e programmi d insegnamento per le scuole professionali a indirizzo commerciale. Libër i mësuesit për përdorim t abetarit / Mati Logoreci. pa tir.               .186 fi. Libri i rregullavet = Manual of regulations. .Disp. 1941. 22 cm. 1940. patir..1 6 f. Orarët dhe programat për shkollat profesjonale të degës tregtare. 80 E 84 Ar 121C 34 Ar123 C 19 S 109 G 28 S 319 C 37 1688. . Teksti italisht. Udhëhjekësi i methudhës së mësimevet të rendit të parë / e punoi shqyp l Vila. 81 S 41 1686. Libri i nxanëses (përparim e sjellje). Kolë. me il. pa ç. . Kr . Maschili e femminili. Libreza e nxënësit. “Diellr’ (Tiranë).S 12 D 88 S 12E50 S 56 R 124-126 1680. [1918]. Shtyp. 19 cm. Direttore et C. Në rendin e IV-të e të V-të të shkollës fillore / Kolë . me il. (Republika Shqiptare).Valona : Regia Officina Tipografica Italian a. 1.[Tiranë] : Botim i së Përkohëshmes "Shkolla Kombëtare". Parathënie..... 89 S 155 1684..Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. Mati. [192-]. Shtypshkroja "Tcknike" (Tiranë).Tiranë : Ministero della Istruzione Pubblica.. paç. pa ç.Tiranë : Normale Femnore.23 fi. Parathënie. Klasa fillore. 1941. Përmban: Pjesa e parë: Njoftime të përgjithëshme dhe rregullat e shkollës.. -[Tira në] : Botim i Drejtoris së Përgjithshme s Arsimit. 183 1683. (Prefettura di Valona) patir.-111+160 f.5. Ar122 B 14 S 318 E 27 1689. f.-106 fi.

..patir. 17 cm. -Tiranë : Drejtorijae Përgjithëshme e Ar     . në kopertinë: 1929.. Drejtor e pronar i Kolegjit "Tcuta" Rexhep Disdari. 20 cm. [1942]. Papahristo. S. patir.. p a ç. 1.. paç. i bot. i bot.-23 f. Vt. . Vt. -Tiranë : Shtyp. Shtyp. (Mbretnija Shqiptare) patir. Papahristo. Përmbledhje ngaprogramapër shkollafillore pesë klasësh.24 f.IV + 228 f.Tiranë : Drejt oriae Përgj..187 1696. (Mbretnia shqiptare) patir. Parathënie. Programa e mësimit të gjuhës italishte në rendin e IV-të e të V-të të shkollës fillor rogrammi per l insegnamento d italiano nelle classi IV e V elementari albanesi.) pa tir. 1928. 88 C 49 S 10C96 1700. Mësime shëmbëllore për disa nga lëndat kryesore që mësohen në sh lat fillore dhe të mesme / S. 1922.: Viti XX.ar.. Programapërprovimet e edukatës fyzike. 22 cm. 88 C 128 S 10 C 34 S 19B43 S 53 A 12-15 1693. Direttore. Programa e vitit shkolluer. Shtypshkronja "Tcknike" (Tiranë). 23 cm. . autor: Papahristo. Programapër shkollafillore gjashtë klasësh. Programa e mësimevet të shkollës normale mashkullore e femnore. 89 G 80 S 11 D 140 S 62A184. 88 R 137 S9G70 S 53 V 100. pa ç. S[otir]. Papahristos. Shtyp. Vt. në kopertinë: 1930. 23 cm.. Shkolla e Punës (Tiranë).21 fi. [1931].8 fl. Shtypëshkronja "Mbrothësi ja" Kristo P.50.138 fi.. Parathënie.Tiranë : Ministrija e Arsimit. Programa e gymnazevet shtetnore. Me 8 klasë. Fr.Tira në : Ministrija e Arsimit....3... 88 D106 1698.46 fi. pa ç. pa ç. . 162 1691.Libri i cunguar. Shtypëshkronja "Mbrothësi ja" Kristo P. (Zyra e Edukatës Fyzike) pa tir. .Tiranë : Shtypshkroja "Shkodra".. Programa e mësimevet të shkollës normale mashkullore e femnore. Mësimi kolektiv.Korçë : Shtypëshkronja Peppo et Marko.. 90 F 72 1692. Shtypshkroja “Diellr’ (Tiranë). Anton. pa ç. . Rruga e Elbasanit Nr. S[otir].. Luarasi 88 F 9 S9E21 S 62A 185.. [193-]. 21 cm.. 2. 2 fl...Tiranë : Dre jtorija e Përgj. e Arsimit.. 22 cm. Ar123 C 20 1690. 1925. 88 U 129 S 11 R65 1699. ar.. i bot. (Mbretnija Shqiptare. (Klasik e real). 13 cm. 89 E 59 S 11 C 108 S 56 R 69-72 1697. 1931-32 të Kolegjit "Tcuta". 101.pa ç. Shtypshkronja "Elbasani" (Elbasan). . paç. (I përbashkët) / Anton Paluca. 23 cm.47 fi. "Shkodra". palos. Luarasi (Tiranë).. f. 1925.. 20 cm. S. 1929 . Qeverimi i fëmijvet në shkollë / S. .186 S 311G 12 1695. 1939. Paluca. -Tiranë : Ministrija e Ars imit..18 fi... 1928.Vlorë : Shtypsh kronja “Vlora” G.[Tiranë] : Ministrija e Arsimit. (Republika Shqiptare) patir. 3.44 fi. Fr. patir. "Shkodra" (Tiranë). me il.(Republika Shqiptare) patir.. Papahristo.20.. (Mbretnia shqiptare) pa tir. e Arsimit. 88 B 98 S 10C52 1694.

pa ç.Tiranë : P.. pavt.73 fi... [1919].. Prenvera. pa ç. . pa ç.. Programa syntetiko-analytike për shkolla katundesh me katër vite shkollore. (Republika Shqiptare) pa tir.80 fi.106 f. 1921.. 89 S 3 1710. .Tiranë : Botim i Ministris së Arsimit. patir. pa ç. Komanda e Përgjithëshme. . Programa për shkolla fillore. (Mbretnija Shqiptare) pa tir .Tiranë : Ministrija e Arsimit.-Korçë : S pëtorja et Librëtoija "Korça" Koti et Xoxe. 7 fi. nga teksti. "Shkodra" (Tiranë). (Ministrija e Ar simit) pa tir.].. Pesë klasësh.73 f.paç. Programa për shkolla fillore pesë klasësh. 88 F 78 S9E66 S 62 A 166-169 1705.Korçë : 1919. . 1925. Programa synthetiko analytike e shkollave fillore..24 f. Programa të mësimit t edukatës fizike për shkollat fillore e të mesme. Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P. 24 cm. i bot. patir.. i bot. 89 S 3 S 11 C 102 1712. patir. i bot... 89 C 100 S 10 C 107 S 12C91 S 57A 111-113 1706. Programa për shkolla fillore.. 89 R 70 S 10 F 4 S 12E76 S 57 R 106-109 1707.20 f .-5 f. . Rinija Shqiptare e Liktorit.. .F. Tiranë : Drejtorija e Përgjithëshme e Arsimit.. Luarasi (Tiranë). tab. ngateksti. paç.. Programi analitikpërtë 4 rendettë shkollave fillore të krahinës së Gjinokastrës për v n shkollor 1919-1920.].72 fi. 24 cm..-Korçë : [paem. 1922.(Republika Shqiptare) patir. 19 cm. . 23 cm. (Mbretnija Shqiptare) patir. 1918.. Shtypshkronja e Ministris s Arsimit (Tiranë). Shtypshkroja "Tcknike" (Tiranë). [1942]. 88 B 30 S 10B26 S 56A 138 S 57 A 30 S 59 A 56 S 316B 6 1702..80 f.-12 fi. Programi analitikpërvitnë shkollar 1919-1920 të shkollavettë Qarkut Korçës... pa ç. 1919. Lidhur bashkë me: Programi analitik për vitnë shkollar 1919-1920 të shkollave të q arkut Korçës. 88 B 94 S9C 18 S 59 A 50 1701. .. Programianalitiki shkollave. 88 B 76 1708.. : Viti XX. Luarasi (Tiranë)..56 f. pa ç. (Mretnija Shqiptare) patir.80 fi. Shtyp..Program i veçant i mësimevet teknike me shënime të posaçëm për shkoll t fillore të krahinës së Gjinokastrës 1919-1920. paç. Programat dhe orarët e mësimevet për shkollat e mesme klasike. 23 cm. 18 cm. me tab... Vendi e vt. K.Shkodër : Shtypshkr oja "Nikaj”. Programi i çerimonis.. Programa synthetike e analytike e shkollave fillore. pa ç.Sh. 1 fl. 88 D 19 S 12 B 117 S 57 A 71-74 S316B 10 1709.simit. pa ç. pa ç.Tiranë : Ministrija e Arsimit.patir. 90 A133 1704.. 88 C 41 S 10 D 74 1711. -Lidhur bashkë me : "Programi analitik i shkollavc". 23 cm.. Shtëp ija Botonjëse "Kristo Luarasi". Pesë klasësh. .Elbasan : Shtypshkr onja "Elbasanr’. 1925. 23 cm.] : [paem. patir. 18 cm. shkencore e nor male.[Pavd.[Gjirokastër] : [pa em.. . Vendi e vt. 1940. patir. Vjeshta. 1928. 24 cm. Vt..Tiranë : Ministrija e Arsimit. 23 cm.. 21 cm.]..[4] f       . 1938. Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P. 88 C 34 S 10 C 5 1703.. 1935..

Prospectus 1932-33 i Shkollës Bujqësore për Djelm të Institutit Shqiptar-Amerika n e administrueme prej Fondatës Near East.] : Osterr. pa ç.. Programi i edukatës fizike.. del Seminario. vd.13 fi. III. Programma analitike e shkollës fillore e të shkollës së mesme. 26 cm.G. patir. patir.20 f. -[Tir anë] : Ministrija eArsimit. Programi i shkollave tregtare në kolegj të Shë Françesk Saverit. R.[Tiranë] : Minist rija e Arsimit.Kavajë : [pa em.... e palos. pa ç. Teksti shqip dhe italisht. Mirash. pa ç.pa ç.Shkodër : Shtyp shkroja e Zojës së Paperlyeme. 89 A 21 S 12B30 1721. Staatsdruckerei (St). p atir. 20 cm.. Enti Kombëtar "Djelmnija Shqiptare".. . (Mbretnija Shqiptare.M. Regjistër i pëijavshëm për të shtjelluemit e landëvet të mësimit në vitin shkolluer./Ministrit të Arsimit. 88 A180 S 27 A 100 1719.14 f. pa ç. 22 cm. [1933].31 fi.. [1933]... drejtuar gjimnazev e. (Mbretnija Shqiptare) patir.. 19 cm.. Shtyp.D.Shkodër : Shtyps hkrojae Zojës së Paperlyeme.. 1931. .]. f.. 89a D 57 1718. (Mque)) pa tir.28 cm. paç.. Organizimi i javës pyjore në shkollë. 26 cm. patriotike etëhigjienës.. Regole per gli alunni del Seminario Pontificio Albanese.. pa tir. Parathënie.G. 88 A 108 1720. Të dhënat e botimit marrë ngateksti.. Përmban shkresën e Zv.. pa tir. Dhimitër Berati. tab. 27 cm.Valona: Segreta rio per gli Affari Civili d Albania. 1921.. 1935. -Scutari : Tipogr.4 f..[48]f.29 f. 88 F 54 S 10E62 1716. Vjeti 1933-1934. metab. pa ç. pa ç. Programmadi agrariaper le scuole elementari d Albania.. . . . Të dhënat nga kopertina. Vjeti 1933-1934..84 f.28 cm. 1932. Edizione. -Tiranë : Ministrij a e Arsimit. (Ufficio Agrario) pa t ir. (A. Projekt programa e shkollave qytetse.Durrës : Shtypëshkr onja e Shtetit Shqiptar. [191-]. Programi shkolluer per gymnazin papnuernë Shkodërtë Shqypnis. Projekt programa e gjimnazevet.Tiranë : Ministrija e Arsimit. Përmban tekstin dhe muzikën e këngës "Pema e njomë". Të dhënat nga teksti. . 1915.D. 1921. 1 fl.. Shtypshkronja "Mbrothësija" Kristo P.. pa ç. 88A 131 1713. (A. 2 8 cm. 1914. Titulli nga kopertina.22 f.. Tabela me lëndët e zhvilluara. 21 cm. të pa plotësuara. paç. Luarasi (Tiranë).. Ar122 G32 1722.) patir. 1-2. Officina Tipografica Italiana (Vlorë). 13 cm. Inspektorija Qendrore e Edukatës Fizike) pa tir.i me il.. .. Projekt programa për Shkollën Teknike. 89 G 39 S 10 E 86 1715. e Ministrisë s Arsimit (Tiranë). (Mbretnija Shqiptare) patir.14 fi. 89 A 3 S 295 A 67 1721/1.M.. morale. (Mbretnija Shqiptare ) pa tir. 91 A^162 S 9B 76 S 27 A 101-103 S 295 A 64 1714.. pa ç.. 91 A21       .24 fi. autor: Ivanaj. pa ç. Titulli nga kopertina. 1918.. 33 cm. 1 fi. Dega e Bujqsiës. 89a E 87 1717.

1922 .Scodrae : Typ.V. 1924 .. Scodrase die 5 Septembri 1926.M. pa ç... Shtyp.13 f. 1925 . . 1 927... patir...1723. patir.[Shkodër] : [pa em. Botimi i dytë shqyp. Titulli në kopertinë: "Rregullore e programi i shkollës.8 f. Conceptionis B. 88 S 121 1725. . . Conceptionis B..M. patir. Ar 122E51 1735.40 f. 17 cm. Conceptionis B. Scodrase Institutum Die 17 Julii 1919. . -Shk odër : Shtypshkroja "Zoja e Paperlyeme”.. Rregulloija.11 f. Sol(l)emnis Prasemiorum Distributio apud Collegium Pontificium Albaniens e. patir.V. . 16 cm..Scodrae : Typ. Conceptionis B .Tiranë : Shtyp. Sjelljet e xanëset. .patir.13 f.. 1925.Scodrae : Typ.. Immac. 19 cm.M. 19 cm. Scodrase die 27 Iulii 1922.15 f... . .. Scodrase die 12 Septembris 1923. Sol(l)emnis Prasemiorum Distributio apud Collegium Pontificium Albaniens e. pa ç. Ar 122 E45 1731. 13 f. 88 S 119 S53 S 10 1727. Immac.. pa ç.. Të dhënat nga kopertina. Sol(l)emnis Prasemiorum Distributio apud Collegium Pontificium Albaniens e..Scodrae : Typ. pa ç. Scodrase die 30 Iunii 1924.V. Solemnis Prasemiorum Distributio apud Collegium Pontificium Albaniense.M. 1930. Immac.22 f... .M. Scodrase die 1 Septembri 1927.. sjelljet e xanëset.. pa ç. 89 T 100 S 12R97 S28T71 1724.. paç. 19 cm. .13 f. Immac. Ar 122 E46 1732.Scodrae : Typ. 1 926.. përshpirtnijet. Sol(l)emnis Prasemiorum Distributio apud Collegium Pontificium Albaniens e.V.Scodrae : Typ. Lua rasi. pa ç. pa ç...Scodrae : Typ. Immac. pa ç. "Mbrothësija" Kristo P.. Rregulla. .. 1934. patir. Rregulla përshpirtnijet.V. Sol(l)emnis Prasemiorum Distributio apud Collegium Pontificium Albaniens e. 89 T 111 S 10R34 S 53 S 132-135 S 310 G 99 1728. Scodrase Die 8 Decembris 1921.. patir. pa ç.. 19 cm. . Libri i cunguar. Rregullore mbi Medresen e Naltë. Conceptionis B. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë). 1925. (Mbretnija Shqiptare) patir. pa ç. pa ç. patir. Conceptionis B.. pa ç. pa tir. Conceptionis B. Ar 122 E50       . Sol(l)emnis Prasemiorum Distributio apud Collegium Pontificium Albaniens e... patir. e Ministris s Arsimit (Tiranë).Scodrae : Typ.58 f.. 19 cm.13 fi. Rregullore e Shkollës Praktike të Bulqësies në Lushnjë.Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes.. Immac. Ar 122 E48 1734.V.6 fi.].M. 19 cm. 1935..V. patir... Conceptionis B. Immac. 1919. 19 cm. Scodrase die 15 Iulii 1925.Tiranë : Botime të Ministri s Ekonomis Komtare. Ar 122 E49 1736. 88 U 85 1729. 15 cm.M.. 19 cm.M.. Ar 122 E44 1730. Rregullore mbi shkollat private të minoriteteve..Tiranë : Ministrija e Ars imit. 20 cm. Immac. Rregullapër seminarista të Kolegjës papnore shqyptare.. 13 f.. 89 R 33 S 12 F 18 1726. . . paç. 1923. 16 cm.V.. .. Sol(l)emnis Prasemiorum Distributio apud Collegium Pontificium Albaniens e. Ar 122 E47 1733... (Mbretnija Shqiptare) patir. 16 cm.13 f. (Kolegja e Sh Françesk Saverit në Shkodër) patir. [1932]. 1921.

1944...Sofie : Shtypëshkronja "Mbrothësia" K. Conceptionis B... (Collegium Pontificium Albaniense. (Shkrime popullore ditunije për shkollë e shtëpi.13 fi.M..13 fi. Ar 122 E58 1744. Immac.13 f. Scodrase Die 8 Decembris 1930.. Immac. 1933. Conceptionis B. 758.V. 1 927. .Scodrae : Typ... 1935. 19 c m. 1747... 19 cm. pa ç. . Ditunij agjuhore indogj ermane/Hofirat Dr.a shih edhe: 35. 1656. Vt. pa ç. GJUHËSIA. .M. FILOLOGJIA. .13 f. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). . Ar 122 E53 S 51 C 61 1739. Luarasi.Në brendësi programi i shfaqjes së dramës "Pilati”. 13 f. 23 cm.. .. me il. 1. Pas kopertinës ka shënimin me dorë: Ekstrakt i revistës Laboremus. 1934. paç.V. paç.. Immac. patir. 90 C 21 1745.M.13 f i. 19 cm. 45-50.. pa ç. 892 7. Scodrse Institutum) pa tir.Scodrae : Typ. 19 cm. Shkolla Teknike e Tiranës. Pesë klasësh. Scodrse Institutum) patir.. 32 XXI. .Tiranë : Botime të Ministris s Arsimit.Scodrae : Typ. Scodrae die 2 3 Octobris 1934. 6. Conceptionis B. Parathënie.. patir. 19 cm. 1941.) patir.M.V. 1 931.. Shtypëshkronja e Shkollës Profesionale (Tiranë). 88 R 83 S9F45 S 11E106 S 12 E 72 S 56 S 147-150 S 71 T57   . Immac.79 fi. Me alfabetin e Stambollit. (Shteti Shqiptar) patir. Conceptionis B. pa ç. ..V. pa ç.Tiranë : Ministrija e A rsimit.8 f. Paul Kretsc hmer.Scodrae : Typ.M. . pa ç. shkenca në vendet e tjera. Ar 122 E56 1742. 1933. Solemnis Praemiorum Distributio Anno Scholastico 1931-32. Scodrse Institutum) pa tir. Solemnis Prasemiorum Distributio Anno Scholastico 1941-1942.. Sol(l)emnis Prasemiorum Distributio apud Collegium Pontificium Albaniens e.. Scodrae die 16 Januarii 1933. Scodrae die 21 octobris 1941. 19 cm. Solemnis Prasemiorum Distributio Anno Scholastico 1933-34.. 1655. (Collegium Pontificium Albaniense. 1746. Scodrse Institutum) pa tir. 1923. i bot. Scodrase die 8 Septembri 1928. Solemnis Prasemiorum Distributio Anno Scholastico 1933-34.. . Sol(l)emnis Prasemiorum Distributio apud Collegium Pontificium Albaniens e. . Scodrae die 8 Decembris 1935. . Ar 122 E52 1738. . Të dhënat nga teksti. Conceptionis B. [pa vt. . .V.. Immac. Conceptionis B. .M. Solemnis Prasemiorum Distributio Anno Scholastico 1932-33. Ar 122 E55 1741. Immac. në kopertinë 1940...Scodrae : Typ.. (Collegium Pontificium Albaniense. Kultura. Ar 122 E54 1740. 23 cm.. 19 cm. Probleme të përgjithshme.. (Collegium Pontificium Albaniense.V. (Collegium Pontificium Albaniense.V..-6 f. Ar 122 E57 1743.. përkthyem prej Karl Gurakuqit. "Burim" = Sociëtë des ëtudiants nais de Lausanne. 19 cm.1737. 891. 17 c m. Immac. pa ç. pa ç. . patir..]. Shtojca e programes për shkolla fillore. Conceptionis B.Scodrae : Typ.13 fi. Ble II.Scodrae : Typ.24 fi. Kanonizma e shoqërisë studentëve shqipëtarë në Lozan. Paul. pa ç. Ar 7 G 22 XXI. Drejtori dhe shtabi i tij.M. 1913. Kretschmer. 7 shihedhe: 1651. . 89 C 98 S 10 C 89 S 41 A 31. Scodrae die 1 6 Octobris 1933.[Tiranë] : "Laboremu s". Fultz.. Scodrse Institutum) patir.patir. arsimi. XXII. Drejtor: Harry T.

pa ç. 17cm.32 f.20..233 . + 309 f. C.. (Libri di testo per le scuole ginnasiali e comerciali pubblicati dai padri della compagnia di Gesu in.               . Sintassi albanese. e fundit e kopertinës. Pashko. Fulvio. patir. Pjesa e tretë: frazeologji e proverba nga Serreqi. 82 U 8 89 T 21 S 89 T 172 .Scutari: Tipografia dell Immac olata Concezione. patir. pa num. Eqrem. Fr. Antonio.167 fi. 1. Nuovo metodo pratico d insegnamento della lingua Alb anese per gli Italiani e della lingua Italiana per gli Albanesi con Dizionario = Mënyrë praktike e rë mësimi të giuhës Shqype per Italjaj e të giuhës italishte per Shqyptarë jaluer / P. .Tiranë : Shtypshkroja e Ministrisë s Arsimit. sipas N. botim i vitit 1938. .50.. pa ç. 1 939. Fe 36 G 24 bashkangjitur me "Dizionario italiano-albanese" të Fulvio Cordignano. Chapon. Jahrbuch.50. Antonio. .. Busetti..5 cm.. Adone]. patir... Antonio Busetti S... 1922.fi 203. Parathënie. Cordignano. 1748. 1. Fulvio Cordignano S. bibl. Bardhi.21 cm. Scutari Volume IV ) patir.2. Ar 88 G 72 80 U 57 83 U 1 S 229 G 13 PP 811/Cor. 1924-1925.Shkodër : Shtypshkroja "Zoja e Papcrlycme". . Fulvio.Shkodër : Shtyp. 15 cm. 81 S 38 1751. Fe 36 G 24 fotorapid. 1939).. 1931.308.XXII f.91 f. Fr. L. f. L. 15 cm. . Elemente të gjuhësisë e të literaturës shqipe me pjesë të zgjedhura. Lingua Albanese (dialetto ghego) (Grammatica.Milano : Ulrico H oepli.J. fraseologia e proverbi) / Fulvio Cordignano. Engjëll. Busetti.174 S 211T 76 1750.-VI+ 201 f. Frang dh e Vasa. 89 T 30 S 192 V 89 Fe 36 G 24 1753. Pratica e grammatica della lingua albanese con 158 ese rcizi ed un rispettivo vocabolarietto / Antonio Busetti. patir... Jokl. Për më tepër shih parathënien. . 21 cm. pratici. 17 cm.Shkodër : Tipografia Immacolata Concezione. 1918. Grammatica albanese. . 1943. 88 T 196 1750/1.. 89 T 30 është vetëm teksti i gramatikës. 1933. ari 1.293 f.Kortcha : Imprimerie & Libr erie "KORTCHA” Koti & Djodje.. . Cordignano. + 4 f.. e Zojës s Paperlyeme. (inic. f. oro 1.50. Petit manuel Franco .saggi di letteratura. . në: Indogerm. Parath. 1752. Fr.(Manuali Hoepli )* Parathënie. 80 F 31 81 S 17 89 E 87 1749.Albanais. 1914. Fulvio. Çabej. (shih nr. nei loro elementi semplici. indispensabili con particolare riguardo alla scuola e all esercito”.. Pë ollat e mesme / Eqrem Çabej. Titulli në kopertinë: "LTtaliano per gli Albanesi e L Albanese per gl Italia ni. Të dhënat nga kopertina.XIX. Seconda edizione interamente rifa tta / P. 1936. pa ç. Aut. [Aldegheri.. L. Ar 119 g 65. autor: Cordignano. Gjuha shqipe.I. XVII . pa tir.57 fi.). . Listë ijalësh f. 19. fi 5-8.. fi 235 dhe L EKA. Ar 119R65 * Në këtë rast (dhe të tjera më pas) përfshiija në këtë bibliografi është gjykuar mbi sasi e pjesës shqipe të tekstit. (Pubblicazioni "Sezione Culturale Italo Albannese" della Mis sione Volante=Botime të "Sekcjonit Kulturuer Italo-Shqyptar" të Misjonit Flutrues) p atir. Cor.

Margaret M. 82 E 10 1756.6) patir. patir. Parathanje = Preface. f.. Nozioni grammaticali.English Reader .258 f. 1913. Norbertus-Drucherei. (Publicazioni del R. Istituto Universitar io Orientale di Napoli). [Botim i dytë] /Abidin Feizi. 1. Hasluck. Tipografia F[rancesco] Giannini & Figli.. Gramatika apo folmarmja shqype për shkolla të para të Shqypniës e dame në katër pjesë mbas methodhës t Josef Lehmann-it. Nush. Abidin.223 f.London : Cambridge University Press. Wien : St. 89 C 86 S9D27 S 11 C59 S 80 D 29 1754. f. + 145 fi. 21. Sixteen Albanian Folk-Stories Collected and Translated. 1 . Feizi.. -Shkodër : Botime të "Hylli i Dritës”. 1939. . pa ç.23 cm. Në shpinë v.. Abidin. 1490.5 cm. .. Grammatika apo folmarmja shqype për shkollatë paratë Shqypnisë e dame në katër pjesë bas methodhës t Josef Lehmann-it.79.pa ç. autor: Hasluck. 112 . 10 lir. Abidin. Prej Shoqnisë "Dija" në Vjenë. 1932. pa ç.. Margaret M. (Publicazioni del R.Albanian Vocabulary.. 1940. . Istituto Superiore O rientale di Napoli).-Parathënie. La langue albanaise en 30 leçons. Grammatica della lingua albanese / Abidin Feizi incaricat o di lingua e letteratura albanese nel R. Albanian texts and English Translation.5 cm. Albanisch flir die deutsche Wehrmacht / Karl Gurakuqi. .X L. 88 G 44 S 10 E 69-2 S 11 D 158-2 S 12E43 S 55 T107. patir..5 cm. Viti i bot. 20 lir. Manuale di conversazione italo-albanese. nr. 4 prill 1919..English Vocabulary. 1944. Tiranë : Herausgeber Propaganda-Abteilung Sud-Ost Aussenstelle. . 19 cm. Dufour. R. 1940. Gurakuqi. 15 c m. . patir. Karl. pa tir. . f. X . Njoftime mbi grammatikën engleze = Outlines of Albanian Grammar. Ar121G34 A1 17F 14 1760. . 17. f.Roma : Edizion i universitarie. Benedikt. with Two Grammars and Vocabularies / Margaret M.86 fi.185 f. Suivie d un manuel de con versation courante appliquë aux rëgles / Louis Dufour. . 1939. Dema. ShtypshkrojaFrançeskane.Paris : Albin Michel. Kolë. 1940. pa ç. Boston. 95 S3U 10 PP 811/Gur 1759. 88° D 22 A1 34 b 6 S3A19 S 19B70 S 59 A 55 1755. Istituto Orientale di Napoli.XL f. Istituto Orientale di N apoli).27 f. 88 U 100 A-VI-202 E-VI-94..23 f. pa ç. Në shpinë: R. .Napoli : Achille Cimmaruta.. Stabilimento Tipografico Francesco Giannini & Figli. Feizi. esercizi di conversazione. pa ç. Ed. 21. 21. Ar 120 G 48 81 U39 82 U 26 PP811 /Duf 1755/1. 81 . -Wien : St Norbertu s.145. XIII . Hasluck.. 89 R 39 S 10 E 69-1 S 11 D 158-1 S 55 R87 S 55 T106 1757.118 1758. (Manuali linguistici del R. 82 E 40 1755/2. Prej Shoqniës "Dija" në Vjenë.98 f. I.XIV..111. Kamsi. autor: Bushati. f. Alfabeti = Alphabet.55 f. Louis.Roma : Edizioni universitarie. patir. f. 1929. English . Grammaticaalbanese.Shqip or Albanian . [191-]. f. 18 cm.XII. f. Albanian . II.. Për nji "Atlant gjuhsuer’ të shqypes / Benedikt Dema. patir.. I-II. Këndime Englisht . 1 940.. Napoli. Ar94 D35 82 E 41 1755/3. XV . (Serie e re . Feizi.5 cm. Shtypshkronja Luarasi (Tiranë)... me afërsi sipas Dielli. Manuale pratico della lingua albanese.Druckerei. 3 fr. 1914.. vocabolario albanese-italiano e italiano-albanese / K       . 20 cm.

[194-]. La lingua albanese. paç. Nozioni grammaticali. . 1. Kolë. L. 20 cm. Vendi i botimit marrë nga libri me numër vendi 89a D 57. Marco.. sh. Fr. Shtypshkroja "Shkodra" (Tiranë)..Shkodër : ShtëpijaBotuese “Cirka”.31 fi. Kolë. 81 U 11 90 S 1 1769. .-21 1 f.3. 17 cm. pa ç. Nozioni grammaticali. Viti i bototimit në kopertinë: 1922. . Lacalendola. Parathënie.Seconda edizione. Manuale pratico della lingua albanese.. Kolë.. La lingua albanese... Brevi nozioni di grammatica albanese per la 2a classe e lementare = Mesime të shkurtë të grammatikës shqype për të 2™ radhë fillore. Ar 122E41 1766. 22. 3. f. Kamsi.. de Schonfeld. 80 T 54 82 U 37 90 B 229 1761. Parte prima/Marc aPiana. . Officina Tipografica Italiana. 1918. Listë e librave që tregton Libraria "Korça" në Korçë. Kamsi. Manuale pratico della lingua albanese. autor: Kamsi.. Parte prima = Pi parë / / Marco La Piana. Brevi nozioni di grammatica albanese per la 2a classe e lementare = Mesime të shkurtë të grammatikës shqype për të 2™ radhë fillore. . La Piana. 32 f. patir.3. -Tiranë : Botim i II i Librarisë "Venus". Shtyp i I-rë / Kiço Ath.50.[Vlorë] : R. Franga 3.Zara : Libreria Intemazionale E.. [194-]. 87 G 37 Ar62 G40 1762. 17 cm.[dhe] Libra ria Dhori Koti. Lek.72 fi. paç.Officina Tipografica Italiana.albanese (Avviamento alla Conversazio   . Marco. esercizi di conversazione.. 19 cm. 1932. 15.. (Vade Mecum) patir..50. . patir.. esercizi di conversazione. 27 f. Parte seconda / co La Piana. Ar 121C 35 PP 811/Kam 1763. Marco. -Tiranë : Botim i Librarisë "Venus". 80 T 53 Ar 122 E40 1765.. Supplemento al frasario italiano . Kiço Ath. (Vade-Mecum) p atir. Parlata facilmente da tutti ed imparata senza maestr o.Palo del Colle : CasaEd. Brevi nozioni di grammatica albanese per la 3a classe e lementare = Mesime të shkurtë të grammatikës shqype për të 3™ radhë fillore. / Kolë Kamsi. Shtypshkroja "Shkodra" (Tiranë)..olë Kamsi. sh.. pa tir.205 f. Kolë. 16 f.Korçë : Shtyp. 88 G 148-1 82 T 49 1767.15 f.50. patir. Lek 1.pa tir. 21 cm. 1930. vocabolario albanese-italiano e italiano-albanese / K olë Kamsi.Terzaedizione....34 fi. 17 cm. 1940.. . La Piana. Liantonio. Grammatikë e gjuhës shqipe për shkollat fillore edhe me shumë për rendet të III in edhe të IV in. patir. pa tir. 1918.. 17 cm..223 f.Officina Tipografica Italiana. 16 f.patir. vocabolario albanese-italiano e italiano-albanese. autor: Kamsi. f..Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". pa ç.. . Përbëhet nga katër pjesë. La Piana. 1917. 5 cm. 1. Konomi.12 fi. .. M. 1921.. Esercizi albanesi (Esercizi di applicazione per la G rammatica Albanese nonchë esercizi generali di firasi usuali con molti vocaboli co mmerciali) /Adamo Lacalendola. 1942. 17 cm. 1. 17 cm.[Vlorë] : R.[Vlorë] : R... Adamo. . Fr. .. Parlata facilmente da tutti ed imparata senza maestr o. 88 F47 S 314 G 54 1764. Konomi. 88 G 148-2 1768.25 fi... Parathënie.

Teil: Die albanische Sprache).216 f.. . Parte III. Leotti. Parte III. 4.5 cm.. Stuart E. 16.84 fi. Ar 121 B 56 80 D 25 PP.und Lesebuch des Albanischen. 193 2. 3. . 1930. C onversazioni. (107. Mann. (Metodo Gaspey . .. Lehr. [1913]. (Vade-Mecum) patir. Ar121G35 83 T56 1778.. .. . pa ç. (f.147 f. L albanese parlato.381). p a ç. 12. 64 f. Kopertina e fundit ka listë veprash të autorit. . G. -VIII + 182 f. Max Lambertz und Dr.Otto-Sauer) Ar122E71 80 G 22 82 S 15 1773.5 cm.425 + 64 f.Tiranë : Tipografia "         . . II dispensa del supplemento alla grammatica della lingua albanese consis tente in Brani scelti. Ar 122 G 11 1774. L. Georg P ekmezi. documenti govemativi. 1914. Grammatica Albanese con le poesie rare di Variboba. Georg Pekmezi: au sgearbeiteten Systems von Alfred Hauser. 18. Ghjella e S. Librandi. Leotti.3 cm. .ne Albanese). Berry).Wien und Leipzig : A.Tiranë : Tipografia "Shkodra". A short Albanian Grammar with vocabularies.5 cm. Ar 88 D 61 83 R 41 S 318 E 13 1776. Tekstet shqi p dhe italisht.Seconda edizione. Supplemento alla grammatica della lingua albanese consistente in Brani s celti di giomali albanesi.Lac 1771. 2.. Hartleben s Verlag (Alle Rechte vorbehalten). 1913 . Ar121G33 1775.London : David Nutt (A...811. Mann. . IIa Edizione.Wien : Verlag: Josif Roller & Comp. Lacalendol a. Parte II. Contie ne: Parte I.Wien : Verlag: Josif Roller & Comp. Parole d uso comune. 80 U 12 89 R 160 1779.. 15.Heidelberg : Giulio Gross. pa ç.Milano : Ulrico Hoepli Editore-Librar io dellaReal Casa. C onversazioni. 1939. Grammatica elementare della lingua albanese (dialetto to sco) / Angelo Leotti. 17 cm. 19. Cenni grammaticali. 1916. 21 cm. . Liantonio. patir. 55 . patir. Parte II. Zusammengestellt von Prof..381 f. Giulio Variboba. Librandi. Dr. 1915. Proverbi .Italiano-Albanese (dialetto ghego). . Contie ne: Parte I. 21 cm. . Ed. Lese= und Ubungsbuch der Albanischen Sprache. and selected passages for reading / Stuart E. patir. Ar 121B59 1770. 2 fl. portr. Përkthim italisht dhe parathënie V.. Lettere commerciale. Vocabolario Alba nese-Italiano . Lacalendola. Elenco completo dei Manuali Hoepli disposti in ordine alfabetico e per materia. .. Ar 88 G 71 69 V 5 80 U 58 A1 1 F 4 S 229 G 12 PP 811/lib 1777. Grammaticadellalinguaalbanese/Adamo Lacalendola.dialoghi / Angelo Leotti. Angelo. Parole d uso comune.. Lese= und Ubungsbuch der Albanischen Sprache Mit einem Auhang: Chrestoma thie / herausgegeben auf Grundlage des von herm Proffessor Dr. Riasunto di grammatica. Manuale per imparare facilmente la lingua albanese senza maestro.8 cm.110 f.Adamo. Ar 120 G26 1772. Esercizi di applicazione per la Grammatica Albanese del Prof. Georg Pekmezi und Alfred Hauser.. Manuale per imparare facilmente la lingua albanese senza maestro. 1928. lettere commerciali e contratti originali in albanese da tradursi in classe (con note spiegative per i vocaboli difficili alla fine del libretto). Angelo. patir.. Von Dr. / Vincenzo Librandi.48 f. Mërijs Virghjer. .. Palo del Colle : Casa Ed.. M.. Riasunto di grammatica. 198 f. Vincenzo. . 22.. Lek 2.Milano : Ulrico Hoepli.. . Parte IV.

Shkodra. Anton]. [Miho.83 fi -S139V36ka edhe faqe të fotokopjuara.. Gogomelët. Bashkëlidhur me: Merlo. 88 G 129 A1 4 E 43 S9F 11 S 11 F47 S 54T78 1786... III Edizione. pa tir..Skutari : Buchdruckere i der Unbeflechten Empfangnis. Contie ne: Parte I.J.319 fi 80 U 67 88 U 113 80 U 65 (1-2) 1783. Erster teil.Skutari : Buchdruckerei der Un beflechten Empfangnis. Autor: Pika (pseud. 1916.. Verfasst von den Priestem der Gesellschaft Jesu i m papstlichen Kollegium von Skutari. Autor: Pika (pseud.. 1918. pa ç.. pa ç. et Kartol. Parole d uso comune. 1941.. Parte III.I.. 89 F 67 S 11 D71 S 55 T48-50 1785. 1930. Buchdruckerei der Unbeflechten Empfangnis.134 fi.[Miho. Kostaq Cipo profesortë gjuhës dhe të letërsi së shqipëtare / Pika (pseud.50. 18 cm.I.319 fi.. Verfasst von den Priestem der Gesellschaft Jesu im papstlichen Kollegium von Skutari / P. 13 cm.). S 11 D 71 i mungon kopertina. 1923.   . (Vade-Mecum) patir. I-XVIII. Anton Merlo S.. Lekë 1.. [Merlo. Parathënie. 1916. Autor: Pika (pseud.Korçë : Shtyp. autor: Miho. Merlo. 19 cm. Memorie. 600. Polemikë me z. . 88 T 49 i mungon kopertina dhe fleta e titullit. patir. C onversazioni. Kurzes albanisch-deutsches und deutsch-alba nischer worterverzeichnis.. Parathënie. Lettere commerciale. pa ç. Anton. Anton Merlo S..54 fi. Fjalor shqip-frëngjisht dhe pjesërisht greqisht. Parte IV.). Iashtëvëniie të mënyrës për të traituar fialët e rea / pre Pikes. 15 cm. Tasi]. patir.132 f. 14 cm. Ar 120 G 27 1780.. Anton Merlo S. Ar 121G38 1781. Kurzer Leitfaden flir das praktische und theoretische Stud ium der albanischen Sprache P. Parathënie. autor: Merlo. Kurzer Leitfaden flir das praktische und theoretische St udium der albanischen Sprache.32 f. Riasunto di grammatica. [Miho. . pat ir.). 1940.Shkodra". Anton.. 17 cm.. Anton. Parathënie. pa ç. -Buku ht : Shtypëshkronia "Arrësimi i popullit rumen".). Shënime kritike përmbi gjuhën / Pika (pseud.XVIII + 473 fi.. 83 U32 89 U 29 S 139V36 1784. 1 917.. Lek 2. Autori është marrë duke iu referuar librit me të njëjtin titull. . tir..). . Anton. Parathënie... Tasi.312 fi. 1935.. Merlo. Pjesa I (Ester Teil): 54 fi Pjesa II (Zweiter Teil) : 55-142 fi Pjesa III (Dritter Teil) : 143 . Teksti shqip dhe gjermanisht.Tiranë : Tipografia " Shkodra". 17 cm. Peppo-Marko. Libri shoqërohet me një fjalor të fjalëve të reja.20 cm. me 319 f.50. Teksti gjermanisht dhe shqip. pa ç.. Tasi]. botuar në Shkodër më 16.Skutari : Buchdmckerei der U nbeflechten Empfangnis. autor: Miho. Lek 2. Kurzer Leitfaden fiir das praktische und theoretische Stud ium der albanischen Sprache. Të dhënat nga kopertina. Tasi. 83 U24 88 T 49 S 312 G 58 1782. f.139 f. Autori në kopertinë: P. Tasi]. Parte II. . patir. autor: Pika. (Vade-Mecum) patir. Manuale per imparare facilmente la lingua albanese senza maestro.Korçë : Shtypëshkronja Dhori Koti.

Gramatika e re e shqipes. Ndrë M jedës. .Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes. Mjeda. Për shkollat e mesme.. f..138 f. Vrejtje mbi artikuj e prëmna pronës të giuhës shqipe / prei D.29 fi.3-4. : Shtypur në shtypëshkronjën e Diellit.. 88 G 45 S 11 E71 S 12 D 65 S 55 T 103-108 S 314 G 53 1788. . f.it.. Pjes e dytë / Jan K..Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes. Pekmezi.). Ndrenika. 1916. pa tir. 30 cm. pa tir. 1938.29 fi. Mikeli. alb.. L. M. patir. 1913. pa tir. .. Franz Manek.. Mass. 21 cm. G. patir. . -Autor: G. 88 R 27 S 9F 105 S 54 S 158-160 1790.. 1. Ar 31E17 1791. vepra është përga titur përmes bashkëpunimit mes A.. (Tubë librash për shkollë gjimnazike. “Zojae Paperlyeme”. 16 cm. S[otir]. Direttore. G[jergj].. Ushtrime me mësime të lehtagjuhe për klasën e II të shkollave fillor e / Gasper Mikeli. . Ndre. 20 cm... 3. Norbertus-Verlag. Jan K. patir. Parathënie.patir.Përgjigje memories. autor: Pekmezi. 19 cm. paç. autor: Mjeda. patir.(inic. Ndre. 89 F 80 S9E 133 S 49 A 5-7. . .. Fr.68 1794. XIX-XX. Minga. Parathënie.Tiranë : Shtypun në shtyp. 1936. pa ç. Gaspër] Gramatika e giuhës shqype / G.. LEKA. Shtëpija Botonjëse “Kr isto Luarasr’. Valentini "Nomenclator". Fillime të gramatikës shqipe për shkollat premetare. Aldegher-it dhe autorëve të tjerë. 89 C 56 S 10 C 24 S 52 A 66-68 S317B9 1796. 19 cm.Boston. 1944. Pjesë e parë / Ilias Jahja Përmeti. Botue prej Etenv e Jezuit. Grammatik e gjuhës shqip në toskërishtet. .160 fi.Wien : St. Jani K..Shkodër : Shtypsh kroja "Nikaj". 1934. 1923. tregtare e fill ore botue prej Etenve Jezuit (1922-1927). Bleni XXIX) pa tir. Parathënie. Sprachfuhrer zur schnellen Erlemung der albanischen S prache / G. 36 S 88 C28 1795. Myderrizi. E përpilueme pas parim evet të pedhogogjikës e të psikollogjisë me shumë ushtrime për rijeshtën e IV-të të shkollave lore. Hil Mossi. M. "Gutenberg". fi 5-7.(inic. 88 R 73 S 11 E 19 S 39A65 S 54 R 108-111 1789. 88 G36 A1 4 E 42 S9F63 S 54R164. 21 cm.. Ushtrime me mësime të lehtagjuhe për klasën e II të shkollave fillor e / Gasper Mikeli.Vlorë : Shtypshkronja G. Sipas G. Leonida. Fonologji e morfologji / Osman Myderrizi. 44 1787. p a tir. Minga. .. i bot. paç. Ushtrimet gjuhore dhe hartimet në shkollat fillore dh e të mesme / S. Ilias Jahja.. Gaspër. Ar 3 E 44 S 10E22 S 54 R 51 S 70 T 105 1792. 21 cm. tregtare e fillore. dell Immacolata. 24 cm. (Cenni storici e filologi ci) / Leonida Ndrenika..Shkodër : Shtyp.00.. 1924.Shkodër : Tip.31 fi.165 S56U3 S71T3. Vt. Përmban: Lexuesit. Mikeli.55 fi.Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. 88a T 56 1797. Papahristo. pa ç. fi 203. Vëllimi I. . Parathënie.. .100 fi. 1925. . Shkodër.. nga parathënia.). paç. Gaspër.. Kopertina e fundit përmban: Tubë librash për shkollë gjimnazike. 1943. Pekmezi. T[eki].Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes. 1917.         .124 fi. Ortografija shqype. autor: Minga.. Kr. 1927. 90 A 106 S 11 B 12 S 19B55 1793. 5. 23 cm.64 fi. Papahristo.. [Mikeli. Ar 95 A57 83 A 2 86a A 3 S 222 A 67. Përmeti. autor: Selenica. pa ç. . I pelasgi e la loro lingua.284 f. Osman. Lek 5.

(Libër shteti për shkollatë mjesme) patir. monumente të vjetra të gjuhës. 1931. Parathënie. autor: Rrota. paç. pa ç.l.Shkodër : Shtypshkroja "A. f. Syntaksae gjuhës shqipe.M. .F. u. 24 cm. Tekstet e vjetra shqip dhe disa kritere rreth bo timit të tyre".Shkodër : Shtypshkroja Franciskane.. . autor: Përmeti. 1942.. 1988. Kopertina e fundit përmban botime të rejatë shtypshkronjës "A. 19 cm. . ka ribotuar plot copë nga . . Fis hta". . i bot. O. Riza.. patir.. 331).-95 fi.Gj. Truppen b     .F. 22 cm. 88 B 92 S 3 A 13 S 10B 61 S 51 A 11. . Analyzimi i rasavet t emnit e zhvillimi historik i tynve / P. (Xjerrë prej së Përk. 1936. Ilias Jahja. Gramatikë elementare për shkollat filltare / Sevast i Qirias Dako. autor: Rrota. autor: Riza. Për klasën II.. Parathënie. Rrota. Justin.. . Vt. O. 39 S 314 G 79 1804. Justin. Justin Rrotës dhe një gjykim mbi botimin e pa rë të kësaj vepre. O. -Kopertina e fundit përmban botimet e A. Justin Rrota. shq.Botimi i Il-të. autor: Rrota.(Libër shteti për shkollatë mesme) patir. . 90 B 134 S 11F 108 S 140 S 39 S 314 G 83 1798. Franz. 23 cm..Prishtinë: Rilindja. Sintaksi i shqipes. Justin Rrota. .. ". (Biblio teka Shqiptare) patir.134 f. të shkollavet të mesme / P. Mass. Vt.F.142 f. nga parathënia. Fishta".13 5 f. në kopertinë: 1944.M. Justin.228 fi. Parathënie e të dy botimeve. Sevasti.Gj. 88CE 10 S 41 A29 1805. (E.Fishta".U. 23 cm. Qiriazi (Dako).Shkodër : Shtypshkroja “A. Çabej. ndër to edhe prej Vendimevet të Kuvendit t Arbën t e prej Gj. 5. Rrota. 24 cm.. Justin. S 314 g 79 i mungon kopertina e fleta e titullit. Në kopertinën e fundit: Botime të Mesagjerive Shqiptare.. 19 cm.93 f. Justin Rrota. Tri monografina albanologjike.. 42 1801. autor: Qiriazi (Dako). Ortschaftsverzeichnis flir das von den k.6. Shtypshkroja "Nikaj".30 f. Kazazit".. 1931) pa tir.Shkodër : Shtypshkroja Françeskane... k. IV.Tiranë : Mesagjeritë Shqiptare.. IV K. Përklasënll. 1917.Worcester. Të dhënat nga kopertina. shq.. 89 A 100 S 10 B 17 S 41 A 17-19 S 87 A 37-39 S 316 A41. patir.. Gj. 15. V. 1944. Rregulla mbi orthografin e gjuhës shqipe të shkrueme. Parathënie. Gjerasim Qiriazi. pa ç.Shkodër : Shtypshkroja Françeskane.U. Rrota. Seiner.F. Autor: Sevasti Qirias Dako. Selman. Fr... Lekë 7. Parathënie. Abeceja-Drejtëshkrimi-Çështja gju hësore / Selman Riza. pa tir. "Hylli i Dritës” N.5. Selman.. Studime gjuhësore. Justin.Botim i dytë. . Parathënie dhe hyije. 1943. VI. autor: Riza. Përmban: emrat e ndihmëtarëve. 90 A 139 S 10C27 S 54A24 S316B5 1802. pa ç. i bot. Selman. O... Pasthënie: Shqiponja dhe shqipja.. 12 1800. III.M.. të shkollavet të mesme / P. K.. Pasqyra e shembuj për shkolla të mjesme / P. Justin. 1916. Të vendosuna prej Komisi s Letrare.50. 89 E 102 S 53 V 38.7 fi. Parathënie nga Komisija Letrare Shqipe. Rrota. Libri i kushtohet vëllait. Justin Rrota.Tiranë. 88 C 90 S9C89 S 19E 11 S 57 A 69.. : Printed by the David Press. Fr. f. Dollarë 1. III. 89 R 38 S 9F41 S 10 F 19 S 54 T 162-165 S 57R 150 1799. Justin. 70 1803. Për historin e alfabetit shqyp..mbledhja e një varg studimesh që dolën te "Hylli i Dritës".M... 20 cm. Sevasti. patir..

Vlorë : Shypshkronja ‘"Vlorë”Direttore. Aleksandër. 20 cm. . Faqet 17 .. f..Leipzig : Johann Ambro sius Barth. ar. Vomort (parathënie).. XIX Korpskommandos in Albanien / Direktor: Franz Seiner. [1913]. 88 A 21 S 42 A 22 S 308 A 41. f. Koço. Parathënie.. Preis I Krone / Karl Steinmetz. 733. Shtypëshkronja "Mbrothësi ja" Kristo P. Herausgegeben vom Landesstatistischen Amte des k. i bot. patir. 76 1807.24 të shkruara me dorë. Me anë parashtesash e prapashtesash / red.Shpallje e dytë e shtueme edhe përmirësueme.. Karl. 89 R 81 S 10F51 S 58 B 128-131 1811. Të prejardhunit e ijalëvet. Redaktori marrë nga: "Bibliografia e A. 22 cm. . pa ç. (Nr.. sipas parathënies. f. 22 cm. Aleksandër.. patir. Ilia Dilo. u.Shkodra (Skuta ri) : Verlag des k. pa ç. 1913. D irettore et C.. mungon kopertina. fi 3 -7. u. Bezirk skommandos vorgelegten Bezirks . me il. Parathënie e botimit të parë dhe e botimit të dytë. . Albanische Grammatik (Nordalbanische Mundart). Koço. (Shtypshkronja Françeskane) [Fjalor i emrave të vendeve në Shqipërinë Veriore dhe të Mesme ku shtrin pushtetin administrativo-ushtarak Komanda e trupave austro-hungareze]. . 1918. Ar 13 A 48. Parathënie. S 55 S 20 i cunguar.Sarajevo : Verlag von J. 31 cm... f. patir. f 3-12. Xhuvani 1905-1984” T. autor: Xhuvani. 21 cm. G.. pa ç.189 f. pa ti r. 20 cm. u. Shaptilografuar. autor: Sheperi. Zusammengestellt auf Grund der von den k. Gramatika dhe sindaksa e gjuhës shqipe sidomos e toskëni shtes.. Fr. 1986.. Ar 122 F58 1805/1. autor: Xhuvani. . Xhuvani.. k.. autor: Tasi. Ar 65 E61 83 T 7 1806.Ortscftsverzeichnisse und der Erhebungen des Landesstatistischen Amtes. k.-XII+ 209 f. . Pjesa e parë për rendin e tretë të s kollës fillore / Aleksandër Xhuvani. Luarasi (Tiranë). Parathanje mbi radhue t ëmnave të vëndeve të Shqipnis.]. autor: Xhuvani.Elbasan : Shtypshkronja "Elbasani". Ar 121G37 1810. Ilia Dilo. Sheperi. 0.. Korpskommandos.64 fi.50. Xhuvani.. Studim i Komisionit të Terminologjisë. 42 1809. Aleksandër. 1927.53 fi. Aleksandër. Viti dhe vendi i botimit marrë nga parathënia. Aleksan dër Xhuvani.. Tasi. paç. 88 F”l2 S 58 B 132-134 S 88 C 32 S 316 E 69     . Libri i gjuhës a gramatikë. 88 D 32 S 10 D 83 S 55 S 20. ihre Bezeichnung und Aussprache (udhëzime gramatiko re mbi emrat e vendeve).Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. XIX. . V-IX.esetzte Gebiet Albaniens. . patir. Libri i gjuhës shqipe për klasën e Ill-të të fillores / Aleksan dër Xhuvani.-71 f.. 22) patir. Albanesische Grammatik im siidgegischen Dialekt (Durazz o.Tiranë : [paem. Elbassan. . Mit zwei tafeln / Gustav Weigand. 1923. pa ç. 40 f .. IX-XII. (Për shkolla të mesme) / Ilia Dilo Sheperi. ..Vlorë : Shtypshkronja "Vlora”.60 f. Tirana). Die albanischen Laute. 88 D 120 S 10 D 58 1808. 1919. 1924. k. XIII-XIV. Aleksandër..XV + 90 f. .. Të dhënat nga kopertina. Weigand. 1944. patir. 17 cm. pa ç. Parathënie. Grammatikë e gjuhës shqype / Koço Tasi. Studnicka & Co. Gustav. -Parathënie. Vt. Steinmetz.

. i bot. 21 cm.: 1930. 141 1819. . . Autori marrë nga botimi i vitit 1920.21 cm. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). 89 E 209 i mungon kopertina. 1939.. 1926. 23 cm. Lek 6. patir.. autor: Xhuvani. Aleksandër.Tiranë : E boton Shtypshkronja " Mbrothësia" Kristo P. 1929.64 fi. i bot. 2. . Shtypshkronja "Vlora" (Vlorë). Fr.40. Pjesa e dytë për klasën e IV e të shko llës fillore.Shpallje e tretë e shtueme edhe e përmirësueme.. Xhuva ni.. [1920].143 f. pa ç. 1942. paç. .. Libri i gjuhës shqipe për klasën e tretë të fillores / Aleksandë Xhuvani. Libri i gjuhës shqipe.. (). autor: Xhuvani.ar. Shtyp.. 89 C 140 S 58 B 140. Aleksandër. Pjesa e dytë për klasën e IVe të shkollës fillore /Aleksandër Xhuvani. qind.Tiranë : Botim i Drejtoris së Përgjithëshme t Arsimit. pa ti r. Aleksandër. Viti e vendi i botimit marrë nga teksti.. 99           . Parathënie. Parathënie e botimit të parë dhe të dytë. .[Tiranë] : Botim i Ministris s Arsimit. autor: Xhuvani. 127 1818. botuar nga Shtëpi a Botuese "Luarasi". Parathënie.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".. Xhuvani. f. pa ç. Libri i gjuhës shqipe. Kopertina e fundit përmban listë librash për shkollat fillore.35. Lek0 . Aleksandër. Libri i gjuhës shqipe për klasën e tretë të fillores / A.22) pa tir. Xhuvani. Libri i gjuhës shqipe për klasën e tretë të fillores / A. 23 cm.: 1924. Parathënie. autor: Xhuvani.. f.77 fi. fi 3-6. pa tir. (Nr. Aleksandër. Aleksandër... fleta e titullit dhe faqja e fundit.1812. Xhuvani. Autor: A. Xhuva ni. patir. . pa ti r. Aleksandër. 33 1814. 1923. .Shpallje e tretë e shtueme edhe e përmirësueme. autor: Xhuvani. Aleksandër. Aleksandër]. 1926.. autor: Xhuvani. Parathënie e botimit të parë dhe e botimit të dytë. autor: Xhuvani. Luarasi (Tiranë). 88 B 79 S 11 B 8 1815. patir. [Xhuvani.. 40 (lekë 2) Në kopertinë Vt. Aleksandër. Për klasën e tretë të fillores /A.[Elbasan] : [paem.36. A..67 fi. patir. . 88 C 78 S 10B63 S 61 A91. 89a D 5 1816. t Arsimit. Mbrothësia" Kristo P. Xhuvani. Pjesa e dytë për klasën e IV® të Shkoll Fillore.0.Shpallje e tretë e shtueme edhe e përmirësueme... [Xhuvani. . Aleksandër]. Parathënie e botimit të parë e vitit 1919. 21 cm. Aleksandër. Parathënie. pa ç.143 fi. Xhuvani.64 f.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Xhuva ni.. Xhuvani. Aleksandër.143 f. Xhuva ni. autor: Xhuvani.Tiranë : Botim i Drejtoris së P.]. 22 cm.. 88 E 84 S 58 B 126. 1934.. 24 cm. Aleksandër. Libri i gjuhës shqipe.. Autori marrë nga botimi i vitit 1920.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". 89 E 60 S9E91 S 58 B 135 1813.. Në kopertinë Vt. Luarasi. Parathënie e dy shpalljeve. 20 cm. 88 E 94 S 58 B 136-139 S 312 D 32. Libri i gjuhës shqipe për klasën e tretë të fillores / A. Aleksandër. . .-64 fi. 90 C 141 S 19F24 S 58 B 143-145 1817. Xhuvani. . Libri i gjuhës shqipe.

87. Kopertina e fundit përmban listë librash të shtypur nga Shtëpia Botuese "Luarasi " për shkollat fillore dhe të mesme.144 fi.1820.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". pa ç. Fr.40. 89... .Tiranë : Shtëpija Boto njëse "Luarasi". Parathënie. 1942. autor: Xhuvani. Xhuvani. G. II. 23 cm.32 fi. p a ç. 22 cm. III. Xhuvani. Aleksandër.A. Aleksandër..3. Xhuvani. 90 A 41 S 12F56 S 19A62 S 59 A 61-63 1826. Xhuvani.. Xhuvani. Xhuvani. Parathënie e vitit 1920. Njohunit e para të syndaksës shqipe.144 fi. (Vlorë). Aleksandër. Shtyp.143 fi... Parathënie. 89 C 8 1823. Libri i gjuhës shqipe. ari 0. Për klasët e nalta të fillores e për të ultat e shkollavet të mesme / Aleksandër Xhuvani.3..32 fi. Për klasët e nalta të fill ores e të parat e qytetses / A. autor: Xhuvani. patir. . Aleksandër. A. Parathënie. ar. pa tir. 90 1828.5. Aleksandër. 1. Libri i gjuhës shqipe.144 f.Tiranë : Shtëpija Boton jëse "Kristo Luarasi". f. [Xhuvani. 25 cm.. Parathënie të botimit I. autor: Xhuvani.. patir. Pjesa e dytë për klasët e nalta të fillo res e përtë parat e qytetses / A. Xhuvani. Lek 5. Direttore et C. 24 cm. 1938. 1938. A.23 cm. 1937. Aleksandër. autor: Xhuvani. Shpallje e përmirësueme. patir. Direttore.. "Vlora" Cav. 192 2.Shtypi i IV i ndrequn. . A. Kopertina e fundit përmban listën: Libra për shkollat fillore të pranueme nga Mi nistrija e Arsimit. Fr. Pjesa e dytë. Libri i gjuhës shqipe. Shpallje e tretë e përmirësueme. pa ç.. Pjes e parë. Xhuvani. Lek 5. 88°E 5 S4A23 S 3 A25 S 19 A 85. Aleksandër.[Tiranë] : Botim i Ministris s Arsimit... Aleksandër]. A. 90 A 103 S2C40 1822. 1934. patir. 1929. Aleksandër. A. 1933. Autori marrë nga botimi i vitit 1920.. Parathënie. . autor: Xhuvani. Për klasën e IV* të shko llës fillore.143 f.143 f.Shpallje e përmirsueme. Parathënie. Xhuvani. Aleksandër. Aleksandër. Xhuvani.. . Libri i gjuhës shqipe.Vlorë : Shtypëshkronja "Vlora" G. Pjes e parë për klasët e nalta të Fillores e për ë ultat e shkollavet të Mesme / A. . Aleksandër. . Libri i gjuhës shqipe. . Parathënie. patir. f. autor: Xhuvani.. Njohunit e para të sintaksës shqipe. Xhuvani. Xhuvani.Tiranë : Shtëpija B otonjëse "Kristo Luarasi".. . .Tiranë : Shtëpija Boton jëse "Kristo Luarasi". Xhuvani. 3-4. pa ç. fi 3-4.... autor: Xhuvani... 23 cm. 89 F 134 S 11 D 166 S 53 R96               .. autor: Xhuvani.. patir. Libri i gjuhës shqipe.Shpallje e përmirësueme. 19 cm. Pjesa e dytë për klasët e nalta të fillo res e të parat e qytetses / A. Njohnit e para të sintaksës shqipe..Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".. 89 B 49 S 10B44 1827. 88 C 84 S 10D44 S 12E28 S 61 A 100-103 S 88 C 24 1821. Pjesa e dytë për klasët e nalta të Fillo res e të parat e Qytetses / A. . Pjesa e dytë.49 f. pa ti r. 24 cm.3.Botim i tretë i përm irësuem. Shpallje e përmirësueme. autor: Xhuvani. Fr.. Pjes e parë për klasët e naltë të fillores / Aleksandër Xhuvani.Tiranë : Shtëpija Bo tonjëse “Luarasr’.. Pjesa e dytë për klasën e IV* dhe të Vetë shkollës fillore / Aleksandër Xhuvani.105 1824. f. 23 cm. . 1935. 89 C 18 S 61A104. . 89a D 3 1825. f.. patir. Parathënie e tre botimeve.

. .." Parathënie. 1923.48 fi. e vitit 1934. Pjes e parë për klasët e n alta të fillores / Aleksandër Xhuvani. 88 E 63 S 12 C 121..50.patir.. autor: Xhuvani.-48 f. f. Aleksandër. . Njohnit e parë të syntaksës shqipe. Fr. (Nr.. 3241. (Nr.[Tiranë] : Botim i Ministris s Arsimit... Xhuvani. 1995. 90 A 58 S 12 B 76 1834.50. 113-119. 91 B 57 S 33 A68. Xhuvani. 2018. 1942. 3735. Katalogu i librave. Xhuvani.51 f. 1994. 7 tit. autor: Xhuvani. 89D21 S 10D26 S 38 A 97.54 f.50. 2028. f. . E para dorë... Kr...1829. -Tiranë : Botim i Mini stris s Arsimit. portr. Aleksandër.92 f. -Tiranë : Botim i M inistris s Arsimit. E dyta dorë. 1920. aut. portr. 20 cm. Lekë 3.98. Abetare për shkollë fillestare të Shqypnis mas methudhes analytike-synthetike të shkrimit e të leximit.. 1. Sintaksa shqip. Në kopjen A1 17 E 44 mungon kopertina dhe f. patir. Sintaksa shqip. aut. 21 cm. D.. me il. me il. ari.100 S 41 A 82 1831.. 1934. D.[12] fi. [pa vt. me il.40 fi. me il. Firenze : Sh tëpija Botuese Marzocco. 90 A 180 A117E44 1836.119 f. 3 240. Sipas Luigj Shestani. a) Abetaret e gjuhës shqipe. Alfons Track i. A. 1933. 2 shih edhe: 255.92 f. 1999. 24 cm.50.. 2019. Pjes e dytë..                     .. Pjes e dytë për klasët e ulta të shkollavet të mesme / A... 124 S 55 R 13. Lekë 3. Njohnit e para të Syntaksës Shqipe. (Me ftyrë të fatosit kryetanë [1404-1467]). Shtypshkroja "Tcknike" (Tiranë). Të dhënat nga kopertina. Titulli në kopertinë: "Njohnit e para të sintaksës shqipe.[Tiranë] : Botim i Ministris s Arsimit. 17 cm. . 3141.0. ShtypshkronjaNikaj (Tiranë). Abetari me shkronja arabishte. Xhuvani. Pjes e parë për klasët e nal a të fillores / Aleksandër Xhuvani. pa ç.Tiranë : Botue prej Shtypshkrojës "Shkodra" . 88 D 55 S 10 C 106 S 38 A 99. ari 0. . Fr.. 1942. Nëntitulli në kopertinë: Gegënishte. 69 1835. 88 C 151 S 19 A 91 S 41 A23 S 131B35 XXII. Parathënie. fi 3-5. Aleksandër. . Abetare. 1833. Toskërishte. 1 fl. 24 cm. 3. -Shkodër : Shtypshkroja e Zojës së Paperlyeme. 1 fl. Gegënisht. Xhuvani. 1925. Abetare. Firenze : Shtëpi ja Botuese Marzocco. f..Shkodër : Shtypshk oja e Zojës së Paperlyeme. patir . ari 0.. 12.. 23 cm. 22 cm.119-121 S 88 C 26 1830... 14 1837.23 cm. . patir. ..]. Aleksandër.. ari 0. Abetare për shkollë fillestare të Shqypnis mas methudhes analitike-synthetike të shkrimit e të këndimit me fotografi të fatosit kruetanë.. Fr. (Përtë I etë II vjetë shkolluer me n jë mësim si me e përdorue) pa tir. Alfons Track i. paç. . Katalogu i librave.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". 1938. 24 cm.. S 38 A 100 në kopertinë: "Shtypi i Tretë”. 2002-2007. patir.8) patir.Shpallje e dytë e përmirësueme. Fr. Sipas Luigj Shestani.50. patir. f. 88 B 97 S9C 15 S 41 A 20-22 1832.Tiranë : ShtëpijaBotonjëse "Luarasi". Parathënie. Xhuvani.3-5. Për klasët e nalta të fillores e për të ultat e shkollavet të mcsmc.-Bibliogr.Shpallje e dytë e përmirësueme.. Pjes e dytë për klasët e ultatë shkollavet të mesme /A. .. Aleksandër... 88 D 55..8) patir. 12.

..Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj". -[Vlorë] : ficina Tipografica Italiana. Mjedct 4. f. . Të dhënat nga kopertina. Piësë ë parë / M. Vend e vit botimi sipas M.. 20 cm. pati r.Shtypje e V-e. 20 cm.. 15 cm. Stërvitore / Dhori Koti. Lako. Abetare / Dhori Koti.]. pa ç.. -[Vjenë : [p ]. Stërvitjetore për xënësit shqipëtarë me shumë fytyra. 1917. paç. . Abetare. Rrad hitur pas rregullës s fundëme të pedagogjis e të didaktikës dhe njeshtuar pas programit an aletik shkolluarë për rijeshtat e I-ra të shkollavet fillore kombëtare shqipe / Llukë Kara fili.T. Shtypurnë Shtypës[h]kronjën "Korça" (Korçë). 20 cm. .Korçë : Shtyp. 19 cm.. Meditim pedagogjik mbi abetaret shqi pe. Cop e parë. Ar 6 G 121 fotokopje. pa ç.. patir. [dhe ] Libraria Dhori Koti. Beltoja. patir.-64 fi. La Piana. 89 G 196 S 11 E78 S 54T136.48 f. f.. Ar6G 121 S 309 G 44 1839.25. patir..119 f.32 f. . Abetare e re për shkolla fillore t ulta djelmsh e vajzash / SH. Grosh 1. [1915]. .Elbasan : Shtypshkronja "Elbasani"..42 f. Papeteri. Botimi i tretë. 1914. 90 D 67 S 63 A78 1844. Sillabario albanese i taliano.Korçë : Botuarë prej Ismail Zenel Mborjes. 89 E 193 S 11 C94 1845. Lingua albanese = Gjuha shqype.Paris : [pa em. 89a D 39 1841. 178. f... Dhori. 20 cm.89a S 86 1838. 113. Agjahu. Karafili. 1925. Shefqet. 21 cm. 20 cm.137 S 56 T 221. Koti. . Ar120G 17 1848.. patir.. . .14 fi.[28] fi. M e plotë dhe m e mbaruar. 1919.Korçë : Shtyp. Pjes e parë.               . Jusuf.]. . patir. [pavt.me il... Të dhënat nga kopertina. Daiu. -Elbasan : 1996. Të dhënat nga kopertina. Radh e parë.. Dhori. Këndime për shkolla të para të Shqypënisë. pa ç. D. Gaspër. Primo corso = Abetar shqyp-ita lisht më vështrimë mbi shqypetimin dhë orthographien. . 222 S 102 E36 1843. -Autori deshifruar: Bevapi. Abetare / Dhori Koti. . Kartonazhe.. Qindarka 50.). . (Biblioteka AlbaniaNo. Koti.Përshtypje e katrëtë..[dhe] Lib raria Dhori Koti. 20 cm. 19 22.48 f. Abetareja shqipe / Jusuf Agjahu.Tiranë : Botue prej shtypshkrojës "Shkodra" . (Abetare).Korçë : Shtyp. Lako... patir. me il. patir. Kujtim. Franga 1. 17 cm. Lulishtja djelmënore.42.. paç. Listë botimesh të shtypshkroniës së Elbasanit. N[ikolla]. La Piana... Koti.61 fi. Faqja e fundit e kopertinës përmban listë librash shqipe të botuara në Rumani. Llukë H.. Libri i parë. Libër i parë apo abetar për shkolla fillore të Shqypnis / përpiluem e mbledhë prej Gaspër Beltojës. 56 f.. Steriotipi. con note sulla pronunzia e l ortografia.. Libra-Lidhje. Abetare. Faqja e tretë e kopertinës ka listë librash që tregton Libraria "Korça" në Korçë.Shtypje e XI. Abetari me shkronja arabishte.8) patir. pa ç.(inic. 1922.25. Quku. 89 F 25 S 12D 51 1847. 1922. 2009.. Abetare. 1921.. . . Dhori G. . Nr. Të dhënat nga kopertina. M[arco].Konstancë : Shtypëshkronjë. Franga 1... patir.32 fi. patir. pa ç. 89a E 82 S 11 D 165 1846. 1917. 20 cm. Ar7D23 1840. 1 / N. 89a D 49 1842. dhe Libraria Dhori Koti.

Quku. Jan[i] K Abetare shqip. 1915. patir. pa tir. Shkodër. sipas IJ .KA. paç.Ndoc]. Mitschek. nëMjeda 4. sipas Ll . (Vlorë). [Nikaj. f.112 fi. .. 89 S 66 S 5 S 102 S 11 G44 1850. patir. paç. 21 cm.. [Vjenë] : [paem. 88 E 32 S 11 C 17 S 55 T 7-9 1851. Nikaj. ar. 17 cm. Edytadorë. 1915. . 1925.Kopertina e fundit përmban listë librash të botuar dhe gati për shtyp. 21 cm. 1937. Mungon kopertina. Kndimepershkollët para... Shkodër. Gr[osh] 2. vd.Shkodër : Shty pshkroja “Nikaj”. Aut. patir.... 81. Bibliografia alb anistike.. M. patir. [Mjeda.. Fr. . Me shumë fytyra. sipas J. 1938. Jan[i] K.. Faqja e fundit e kopertinës botime të Shtyp. 2001. portr.. Plotsori i abetarit / Mati Logoreci.. Kastrati. f. f. pa ç. 1937. i bot. . patir. Krejt i ilustruem me 50 piktura / Ndue Paluca. 20 cm. 63 S 54 T 36. .. [1915]. Shtampa e dytë. 88° D 63 1855. Paluca.56 f. 8183. f. Pjes e B ... Abetari per msoitore filltare t Shqypniis.. Nikolla. 97. Në faqen e fundit të kopertinës listë librash shkollore për në shtyp.24 f. . patir.Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj". 88F88 S 11 D2 S 12E33 S 56 R 30-32 1852. 19 cm. Direttore et C. 20 cm. 22 cm.. 1913..20.[Tiranë] : Botim i Drejtoris së Përgjithshme t Arsimit.Vlorë : Shtypshkronja "Vlora". me il. Faqja e fundit e kopertinës botime të Shtyp. 1914. Ndoc].. T.. f. Aut. pa tir.paç. Shtypshkronja G. Logoreci. Abetare kombëtare shqip e rrjeshtuame pas parimevet të peda gogjikës e të psihollogjisë dhe e pëlqyeme prej komisionit t arësimit me bravurën e parë prej lirash italiane 300 n. Ndoc].. Këndime për shkollë të paratë Shqypnis..Aut.KA.. 89 G 118 1857.Shkodër : Shty pshkroja “Nikaj”. Shtypshkronja G.]. 2. sipas Ll . Prishtinë.116 f.50 fi. Libri i parë.].pa ç. Lira it. Logoreci. Abetar / Mati Logoreci.. 37 1849.-32 f. pa ç. me il. [192-]. Abetare. i prot. 88 G 13 S 11 E 18 S 314 G 80 1859. 1937.106 fi. Ndoc]. Minga.94 fi.. f. Minga. 0. (Vlorë). A. Ndre]. [Nikaj.90 f. dhe vt. Shkodër. Lako. 89 C 230 1854. Direttore et C. 22 cm . Ndue. 1914. 81. Aut. 82...Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". i bot. patir.. . Në kopertinë vt. 21 cm..92 fi.4.. Stërvitjetore për nxënësit shqipëtarë.. Botim i Il-të. Mati. 89 G 18 S 11 D 56... pa tir. 89 G 34 1856.Shkodër: Shtypshkroja e Zojës s Paperlyeme. me il.. Mati. 178 jep vetë shtampën e tretë për vitin 1915. . A are / Nikolla Lako. 88° D 65 1853. . Pjes e A . pa ç.. patir. me il. Nikaj.Vlorë : Shtypëshkronja Italiane.. 90 A 176 S 12 D 156 1858. 1920. [Nikaj. 1937.KA. Shkodër. Përgatitore vit i A shkollar / J an K. Minga. Abetari per msoitore filltare t Shqypniis. Abetar.[Tiranë] : Botim i Drejtoris së Përg jithshme t Arsimit.40 f. [192-]. . Aut. . Minga.. 89 C 130                                     . 21 cm. [Nikaj.. 20 cm. sipas Ll . . Abetari i vogël shqyp. pik t. 1915. 81. 1 fl.Paris : [pa em. Cop e dytë.KA.. 2009. Këndimore viti A sh kolluer / Jan K. pa ç. Abetare.

S 61 A 88: Çmimi Lekë 2. Paluca.. ..77 f.. Lek.. .. . Fr.Tiranë : Ministrija e Arsimit. Abetar për shkollat popullore shqipe / Ndue Paluca. Direttore et C.50. 1919..Botim i shtatë.XI. -Në kopertinë: Aprovuar prej Ministrisë s Arsimit me shkresë Nr.[Pa vd . paç.. D.. .. . Përmban : "Hymni i Nalt Madhnis së Tij Zog I Mbretit të Shqiptarëvct" me autor K risto Floqin. (Komisjoni Teknik. 1 fl. 17 1863. Qirias. Sëmblaku.Milano : Ed itore Antonio Vallardi.patir..21 . Paluca. Abetare. . Abdullah. Dhori Koti.. patir.[Tiranë] : Botim i Ministris s Arsimit.40..Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".. Abetar për shkollat popullore shqipe / Ndue Paluca. por tr. . 1928. 1938. Paluca..77 f. me il. Abetar e shtim i ti / Thoma P. 1 fl. 89 F 140 S 11 E32 S 55 R 17 S 81 G63 1871. Thoma.Botim i pestë..4550 d... Abetar për shkollat popullore shqipe / Ndue Paluca..] : Botim i Degës s Arësimit.40 f. Abetar për shkollat popullore shqipe / Ndue Paluca.. Paluca..Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Luarasi"... me il. (Vlorë). patir.50. S 10C45 1870. Në kopertinë: Shtëpia botonjëse "Luarasi". 21) patir.. 1931. . 1921. me il. Pogoni. 2 fl.Xhuvani. me il. 90 B 153 S 11F 127 1869.Botim i tretë.Korçë : Shtyp.Worceste r : The David Press. pa ç. . Ndue.. Bilbil i prillit. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Abetar për shkollat popullore shqipe / Ndue Paluca.112 f. 89 D 42 S55T16.. Teksti shqip dhe italisht. Ndue... "Mbrothësija" Kristo P. patir. 23 cm. Ndue. patir. 1939. paç. Sermë                   .... 23 cm.Tiranë : Ministrija e Arsi mit. 23 cm. patir.. Paluca. Qirias. Perkryesimi i abetarit shqyp-italisht = II complemento del sillabario al banese-italiano. 19 39. 89 D 70 S 12D47 S 55 R 25-27 1862. .50. . . Luarasi.127 f. "Hymni i Djelmënis Shqiptarc" me autor Hil Mosin. Papapano. 1932. 88 R 132 S 10 F 140 1868. Qindarka 0. (Komisjoni Teknik.. 21 cm. 2 fl.... . Alek sandër Xhuvani.Botim Nr... Tiranë.112 fi. G. me il..Botim i tretë. 1930. Abetare për bijat mbesimtare / Hafëz Abd ull-llah Sëmlaku..Tiranë : Shtëpija Botuese “ Luarasr’. patir. Aleksandër. 89 C 42 S 61 A88 1867.2. p ortr. Pertev .Botim i katërt i përmirësuem dhe i plotësuem dhe i kandritun me fytyrën e Nalt-Madhnisë së Tij Zog . Lek 2. 1934. 20 cm. 1913. Lek 2. 1915. 1 fl.. . . pa ç. Ndue. Libri iklasës së parë /Pertev Pogoni.. 22 cm. patir. portr.. pa ç.114 f.. Pano. Per msimoret e Shqypniës = Per le Scuole d Albania. -Vlorë : Shtypshkronia Italiane. . 20 cm. .120 f. Lek 0.127 f. patir. 1929. Ndue. me il.31 fi.Botim Nr.Botim i pestë [gjashtë]. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". me il. Paluca. 88 E93 1865. Kopertina e fundit përmban titujt e librave të shtypur nga Shtëpia Botuese "Lu arasi". Shkëndilat e para..40.55 f. Parashqevi D. Paluca. Abetar për shkollat popullore shqipe / Ndue Paluca. 21 cm. 21 cm.. Abetare / P. 88 E 70 S 12 C 118 S 55 R9 1861. 88 C 9 1866.. 18 cm.. Shtypshkronja Cav. 21 cm.Tiranë : Shtyp.. 88 E 41 S 12 D 1 S 55 R 12 1864. Ndue. Libri i klasës së parë / Ndue Paluca. patir.64 fi. 18 cm. 21) patir . ari 0.1860.portr. po rtr. Ndue.

88 E69 S 55 A212 1881..72 f. patir. i kthyer toskërisht prej P. Lek 2. Po goni. Luarasi. . me il. Abetar për shkollat fillore të Shqipërisë / Aleksandër Xhuvani.ar. Aleksandër. pa ç.. 89 B 34 1876. 22 cm.. 88 E38 S9E89 S 55 R23 1879. patir. Shtypshkronja "Mbrothësi ja" Kristo P. patir. Xhuvani. 89 C 83 S 10D21 1878. Autorët marrë nga botimi i vitit 1931.. 1 931. 1938.88 f. Kopertina e fundit ka librat fetarë që shiten në dyqanin e Hafiz Eminit dhe ta belën e shumëzimit. Autorët marrë nga botimi i vitit 1931. Abetar për shkollat fillore të Shqipërisë / A. 89 D 8 S 12 C 73 1875. patir.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi”. Aleksandër. . .94 fi.. .[Tiranë] : Botim i Ministris s Arsimit. me il.. Shtypshkronja "Vlora" G. 88 B 86 S 10C26 S 55 A 213..Tiranë : Shtypur në Shtypshkronjën "Mbrothësi ja" Kristo P. Abetar për shkollat fillore të Shqipërisë / Aleksandër Xhuvani.2.. 1923. me il.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". e il. P.. patir. .88 f. Aleksandër. Xhuvani. Abetar për shkollat fillore të Shqipërisë / Aleksandër Xhuvani. 1 fl. Aleksandër. patir.. 1936. Xhuvani. Luarasi (Tiranë). 22 cm.Botim i përmirësuar. . .211             . Xhuvani. Xhuvani..Botim i përmirësuar. Pertev Pogoni.Wien. . Pertev Pogoni. Pertev Pogoni. portr.96 f. 23 cm. . Xhuvani. patir. të Kristo Floqit... Lek 2. Aleksandër...82 f. 1 fl.. 1 fl.. .. Shtypshkronja "Mbrothësi ja" Kristo P. ar. Autorët marrë nga botimi i vitit 1931.68 f. paç. . 23 cm. Parathënie.93 fi. Aleksandër. Aleksandër. Pertev Pogoni. portr. 1927. portr. Xhuvani.40.Botim i përmirësuar. Luarasi (Tiranë). Abetar. 24 cm. P. Përmban Hymnin e Mbretit Ahmet Zogu.Tiranë : Shtypur në shtypshkronjën "Mbrothësija" Kristo P.. 88 E 111 S 55 R22 1880. Po goni. patir... Xhuvani. 21 cm. Xhuvani. pikt.. 22 cm. 88 D45 S 55 A 210. . 1926. 19 32.Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit.Tiranë : Botim i Drejtoris së Përgj. . t Arsimit. Lekë 2. pa ç.. Pertev Pogoni.94 f. Xhuvani. Aleksandër. Pertev Pogoni.Tiranë : Shtëpija Botonjëse Kristo Luarasi".. Abetar për shkollat fillore të Shqipërisë / Aleksandër Xhuvani. Kopertina e fundit përmban listë librash për shkollat fillore. Pogonit. 21 cm.Tiranë : Shtëpija Botonjëse “Luarasr’. 40. Qind. patir. Përmban: "Hymni i Nalt Madhnis së Tij Zog I Mbretit të Shqiptarëvct" me autor Kr isto Floqin.. Lek 2.. 89 C 95 S 316 B 12 1873.. Abetar për shkollat fillore të Shqipërisë / Aleksandër Xhuvani. Abetar për shkollat fillore të Shqipëris / Aleksandër Xhuvani . Leipzig. Krejt i ilustruar me 50 piktura / Aleksandër Xh uvani. botuar nga shtëpi a botuese "Kristo Luarasi". Luarasi. 22 cm. 1934... 21 cm. Xhuvani. me il. Aleksandër. Verlag Carl Konegen. Mitschek.. paç. Xhuvani. Qind.. Direttore (Vlorë). 1922. me il.72 fi... 90 C 124 1874. Pertev Pogoni.. 214 1877. portr. 1935. pa tir. 1 fl. Abetar për shkollat fillore të Shqipërisë / Aleksandër Xhuvani. 88° D 62 1872. . me il.. Aleksandër. Abetar për shkollat fillore të Shqipërisë / A. A.

[Aldegheri...Adone].... 1938.. 5-6.KA.31 fi. Abetar për shkollat fillore të Shqipërisë / Aleksandër Xhuvani. . ar. f. botuar prej Etenve Jezu it (1922-1932). Fr. Lek 2. ar.. Adone]. (Tubë librash për shkollë gjimn azike tregtare e fillore. Fr.30. në kopertinë: 1927.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasr’.. IJiKA. . Bleni II. 1934. patir. sipas: "Nomenclator" (Z. Ll . Bleni XXII) patir. Adone]. 20 cm. . i bot.. (Tubë librash për shkollë gj imnazike tregtare e fillore. 90 D 29 1886. LliKA. 1943. 20 cm. 0.1882. [Aldegheri. [Aldegheri. LEKA. Botue prej Etenve Jezuit. Shkodër. Ushtrime italishte. Fr..Shkodër : Shtypshkroja "Zoja e Paperlyeme". 1883. (Tubë librash për shkollë gjim nazike tregtare e fillore. Pertev Pogoni. Lek 2. Shkodër. (Tubë librash për shkolla g jimnazike tregtare e fillore botue prei Etenvet jezuit. pa ç. Mësimi i gjuhëve të huaja. 20 cm.72 fi. 1935. botuar prej Etenve Je zuit (1922-1935) 90 D 28 1888. Bleni XXV) patir. 89 F 17 S 12 D 124 S 55 T 136 1885..Tiranë : Botimi i Ministris s Arësim it.. Ushtrime italishte.Shkodër : Shtypshkroja "Zoja e Papcrlycme". Ushtrime italishte.. Xhuvani. 1. Bleni i dytë / Adone Aldegheri.. (Tubë librash për shkollë gji       . -Aut. Valentini). Konstantinopoj. 0 . Valentini). 88 C 5 S316B 15 XXII.. f. . 20 cm. patir. Adone]. Vt. [Aldegheri. 1932. 88 F 17 S 12 D 56 S 127 S 7 S 132 C 44 S 135 G 33 S 155 D 25 S 311C 25 1884. sipas: "Nomenclator" (Z. 90 B 95 S 54 S 83 1890. Botue prej Etenve jezuit. Botue prej Etenve Jezuit. 203.. Aleksandër. .24 f. Parathënie. (Tubë librash për shkollë gjim nazike tregtare e fillore botue prej Etenve Jezuit. sipas: "Nomenclator" (Z.64 f. Në fund të librit: Fjalor italisht-shqip dhe shqip-italisht.Botim i përmirësuar. ari 0. 23 cm.. Në fund të librit ka një ijalor italisht-shqip dhe shqip-italisht. 1926. 90 B 81 1887. f. Bleni II) patir.. Garabed Kechichian. 1930. Adone].. 1943. 20 cm. Ushtrime italishte. Abetare arabishtë për shkollat e Shqipënis. sipas: "Nomenclator" (Z. f. 1 fl. 1943. 2. ashihedhe: 1685. Aldegheri. fi 20 3. fi 203. 88 F 113 1889.30. -Shk odër : Shtypshkroja e së Paperlyemes. Kopertina e fundit përmban titujt e librave botuar prej Etenve Jezuitë (1922 -1935).. Valentini).. (Tubë librash për shkollë gjimnazike tregtar e e fillore botue prej Etenve Jezuit. 1943.40.72 fi. Kopertina e fundit përmban listën e librave shkollorë.. Aut.31 fi. 1921. 204. i bot. 20 cm. 20 cm.30.. Gramatikaitalishte. sipas: "Nomenclator" (Z.Shkodër : Shtypshkroja "Zoja e Paperlyeme".Shkodër: Shtypshkroja " Zoja e Papctiycme".72 f. . . Bleni II. Valentini).KA. Botim i tretë. 203. Botimi i tretë.. Kopertina e fundit përmban: Tubë librash për shkollë gjimnazike tregtare e fillo re botue prej Etenve Jezuit (1922-1927). IJ . Bleni I. . Bleni I. Bleni I. Dorae dytë. . Kor. 1943. Botimi i pestë. 20 cm. Gjuhët e huaja. Botimi i dytë. Fr.74 fi. -Aut. në kopertinë: 1935. Shkodër. -Aut. [Aldegheri.31 fi. Vt. Në faqen e fundit shënimi: Shtyp... Botimi i katërt... 1932.Shkodër : Shtypshkroja "Zoja e Paperlyeme".. [Aldegheri. Adone]. Valentini). . Shkodër.. Bleni XXII) patir. portr.Shkodër : Shtypshkroja "Zoja e Paperlyeme". Adone. Kopertina e fundit përmban titujt e librave shkollorë. Shkodër. 1930. Bleni XXII) pa tir. 3. Bleni XXV) pa tir. ari 0. Aut. Ushtrime italishte. Ushtrime italishte. me il.

115 f. Botimi i tretë.80 fi. 1923. 53-72. sipas: "Nomenclator" (Z. Bleni XXV) pa tir. Valentini). Botue prej Etenve Jezuit. Valentini). Lh . Kopertina e fundit përmban: Tubë librash për shkollë gjimnazike. IJiKA. Botue prej Etenve Jezuit. Bleni III.72 fi. Adone]. 1932. Përmban: ijalor italisht-shqip dhe shqip-italisht. Fr.KA. [Aldegheri. Lh . f. Titulli shënu ar me dorë në lidhjen e librit. f. botuar prej Etenvet J ezuit (1922-1935). Adone]... 21 cm.. ari 0. Ushtrime italishte. Bleni XXX) patir. sipas: "Nomenclator" (Z. [Aldegheri. Parathënie. Botimi i katërtë. 1923. Faqja e fundit e kopertinës listë librash për shkollat e mësuesit. Ushtrime latine. Adone]. 88 F 49 S 9 F 6-3 S 54 S 84 1893. Bleni XXV) patir. (Tubë librash për shkollën gymnazike e tregtare b otue prej Etenve jezuit.mnazike tregtare e fillore. 135 1896. Valentini). Valcntini). f. sipas: "Nomcnclator" (Z.KA.2. Ushtrime latine. sipas: "Nomenclator" (Z. 89 E 84 S2D 108 S9E78-1 S 51 A 134.. Shkodër.. 1943. Parathënie. [Aldegheri. 20 cm. Adone].45... 1943. f. Pjes e tretë. -Kopertina e fundit përmban listën e librave shkollorë. Valentini). Kor. (Tubë librash për shkollë gymnazike e tregtare bo tue prej etenve jezuit.115 fi.. [Aldegheri. Bleni III. 0. Shkodër.. 88 G56 S 11 G 116 S 54 S 87 1891.. Pjes e parë. Valentini). sipas: "Nomenclator" (Z. 2. Valentini)..79 fi. botuar prej Etenve Jezu it (1922-1932). Bleni itretë. 1941. fi 5-6. Kopertina e fundit përmban titujt e librave shkollorë.83 fi. IJiKA. -Aut. Fjaluer italisht-shqip. 1935. ar i 0. 1922... LliKA. Fr.. 90 B 82 1892. 20 cm. Shkodër..65. Faqja e fundit e kopertinës ka listën e botimeve të Etenvet Jezuit (1922-1935) . 203.. [Aldegheri. 88 F 6 S 9 E 78-2 S 51 A 136-138 1897. Aut.Shkodër : Shtypshkroja "Zoja e Paperlyeme"..6 0.. tregtare e fill ore botue prej Etenve Jezuit (1922-1928). Fr.Shkodër : Shtypshkroja "Zoja e Paperlyeme".Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes.Shkodër : Shtypshkro ja e së Paperlyemes. sipas: "Nomenclator" (Z. 203 . Bleni XXX) pa tir. . Ushtrime italishte. Bleni XXIX) patir. Kr. .. Shkodër. 20 cm. Botimi i dytë. -Aut. (Tubë librash për shkollë gjimnazike tregtar e e fillore. 1927. Pjes e dytë.(Tubë librash për shkollë gymnazike e tregtare bo tue prej etenve jezuit. 88 F 76 1895..KA. (Tubë librash për shkollë gjimnazike tregtare e fillore botue prei Etenvet jezuit. 88 F 117 S 314 G 48 1894. 203. tregtare e fillore. 5.. 1943. 203. 20 cm. f. f. 2. -Aut.Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes.Shkodër : Shtypshkroja "Zoja e Papcrlycme". Bleni II. Aut.115 f. Ushtrime italishte. f. 203. 1943. Ushtrime italishte. . 203.             . 21 cm. [Aldegheri. botuar prej Etenve Jezuit (192 2-1932). . Bleni XII) patir. Shkodër. Kr. f. 1943.. S 11 G 116 i cunguar: Mungojnë kopertina dhe fleta e titullit. 1943. Botue prej Etenve Jezuit. Ushtrime latine.2. .Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes. Shkodër. Adone]. fi 203. Lh .65.. . LEKA. Adone].. [Aldegheri. Fr. Adone]. 1943. ari 0. Shkodër.. Bleni VIII) patir. Aut. sipas: "Nomenclator" (Z. 20 cm. (Tubë librash për shkollë gji mnazike tregtare e fillore botue prei Etenvet Jezuit.. Bleni XI) patir. -Aut. Kr. Kopertina e fundit përmban listën e librave shkollorë. (Tubë librash për shkollë g jimnazike.. ...

Parathënie.190 fi.].Shkodër : Shtypshkrojae së Paperlyemes. Fr.127 f.. i bot. Methodhë e lehtë për të mësuar anglishten me shpejtësi. Të dhënat nga teksti. Stavro Th. 1919. Pratique. Syst em I / L.80 fi. Bali. 17 cm. . 1916. Libri i kushtohet Charles R. pa ç. Gramatika për mësimin e gjuhës italishte në shkollat e mesme të Shqip nis. Nëntitulli në kopertinë: Me shqyptimin e ijalëvet. 22 cm. 1931. (Tubë librash për shkollë gymnazike e tregtare botue prej Etneve Jezuit Bleni I) patir. patir. 88 R 5 S 56 S 71-74 S 311 C 25 1902. (Nr. pa tir.. Gramatikalatine. ari 0. Fr. George. 40. LXXIX-LXXXVIII. Dhimitër.V.l . : [pa em. 2. shq. 89 C 64 1907. në kopertinë : 1922. 88 E73 S2E58 S 11 C79 S 55 R 179-182 S57B5 1900.50 fi. 17 cm. Kor.Aut... .[Pa vd. Dako. V. Colo. Fjalor për pjesën e antologjisë. 1920. . 20 cm.160 fi. f.. 1944. 24 cm. Serm.. Valentini).. Mjeshtërijapërtë mësuarë gjuhën anglisht / Christo A. pa ç.KA. Çmimi sipas: “Hylli i Dritës”. patir. Shkodër. 5-6. E. 89 T 192 1906. patir. 1923. 90 C 77 S 10C69 S 58A96 1904. Ar 6 E 74 mungojnë kopertina dhe fleta e titullit. Parathënie. 8) patir. Luarasi..21 cm. sipas: "Nomenclator" (Z. f. . 19 cm. 2 (Lira 10). George (Rëmbeci). I.50. A. 20 cm. Cent.90. patir. V. [Gramatika latine].145 fi. 12. patir. 1921.. ar. "Dielli”. George (Rëmbeci). Kopertina e fundit përmban: Veprat e botuara dhe ato gati për shtyp. f. . 1931. L. Methodhe e lehtë për të mësuar engleschen me shpejtësi.48 fi.Botim i dytë. . P. Mass. : [pa em. 89 G 130 1905.. Kristo A. Baglioni. Pjesa I / E.]. V. Crane. Kristo Floqi. nr. Frashëri. patir. conversation et grammaire français-albana is / H. pa ç.LXXXVIII +180 f. Frashëri.Denver.. Fr. Kristo A.. Dako. H. System i ri / L. Kopertina e fundit përmban listën e librave në Librarinë "Ylli i Mëngjezit". Cent 35. Stavro Th. Metodë e lehtë për të mësuar inglishten / Stavro Th. : Shtypur në "Era". Eine neue Methode der deutschen Sprache / Dhimitër Ant oniadhi. autor: Frashëri. Le bonvoyage. Antoniadhi. 568. Tiranë : Shtyp. 89 E 109 S 9 E 78-3 1898. Titulli në kopertinë: Methodhë shqip-englesche.] : [pa em. Në kopertinë: Printed by the Albanian Era. 3. Parathënie.. [pa vt.Pontiac. f.. 20 cm. Boston.V.94 fi..]. .Montegiorgio : Tipografia Carlo Zizzin i.. 1939. L.. . 88 F 91 S 12 C 130 S 19 F 101 S55T59 S 132 F 31     . patir. 1943. . Foresi.].Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. George (Rëmbeci). Bali. autor: Dako. 23 cm. Kr. përkth. Elementat e para të gjuhës italjane = Primi elementi di lingua it aliana / A... mik i Shqipërisë. 203. 81 S 28 89 E 104 S 11 F54 1901. Vt.Tiranë : Shtypur në shtypshkronjët "Mbrothësija" Kr. autor: George (Rëmbeci). 89 B 77 S 38A23 1903.-7 5 fi. . 1924..].Korçë : [pa em. Shtëpija Botonjëse “Kristo Luarasr’.10. Mich. Foresi. 89a E 67 1899. Baglioni.. L. Parathënie.

Pjesë e pa rë /Ndoc Mazi. Ushtrime frengishte për shkolla gymnazike e tregtare.Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes. Bleni II. (Manuscriptum)) pa tir.8). 88 E 15 S 12 D 135 S 82 F 45 1915. . 121 1917. autor: Papahristos..1908.. 21 cm. përkthyem nga Pashko Geci. 88 D 135 S 19 F 22. Ar 5 C 17 1912. Giuseppe. Henrik Lacaj. 1942. 88 D49 S 12 C 7 1911. (Libra shteti për S hkollatë Mesme. pa tir. Alfabeti arebisht / H. Pjesa e parë / S. Ali. Fr. S. Ndoc. (Shqyrtue prej Komisjonit Teknik Nr.50.. Libër rregullash dhe ushtrimesh.50. 16) patir... Pj esa e dytë / Giuseppe Lipparini. Giuseppe.[Shkodër] : Botue prej Etenve Jezuit.. 18) patir. Korça. Përtë mësuar lehtë dhe shpejt egullat e gramatikës frëngjisht / Aleks Leka.. 1939. 1940. Lek 10 (F. .. -Sh kodër : Shtypshkroja “Ora e Shkodrës”. Boti m i dytë. Aleks.352 fi. Përmban: Shkurtim i gramatikës. . S[otir].shqip. Papah risto..             . . Giuseppe. 21 cm.. Pashko Geci dhe prof. patir.Bisedime të ndr . Gramatikalatine.Tiranë : Bo tim i Ministris s Arsimit. 19) patir.(Vade -Mecum) patir.440 f..Fjalë në përdorim të përgjithshëm. 90 D 78 S 9E2 S 54R120... Lek. Lipparini. Lipparini.Nr.. Fr. 5.. Henrik Laca j. Fjalorthi shqip-latin..155 f. 1917.296 f. 2. Lek 10. 20 cm. 17 cm. . . 2 fl. Gramatika latine. . Mazi. 1. (Vade-Mecum) pati r.287 fi. Verona: ScuolaTipografica“CasaBuoni Fanciulli". 23 cm.(Libra shteti për shkollatë mesme N r.. Ali Korça. Gramatika e greqishtes së vjetër. 20 cm.. Boti m i parë. 105 1916. Gramatikë elementare e gjuhës frëngjisht. 89 S 141 1910.28 f. . Kr. pa ç. Parathënie. autor: Leka. patir.60 f. Pj esa IV / Giuseppe Lipparini. Lekë 10. 1939.. 22 cm. Shtypshkroja "Ora e Shkodrës" (Shkodër). Aleks.. Fjalorthi shqip-latin. Gramatika latine. . pa ç. Përmban: Fjalorthi latin. 89 D 132 S 10E79 1913. -Tiranë : Bo tim i Ministris s Arsimit. 88 D 128 S 10D 81 S 12C61 S 56 A 55 S 316 B 22 1918. [1927] (1345).-69 f... 1940. Pje sa e parë / Giuseppe Lipparini..Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit.. .Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".. Libri i kushtohet Raoul Vinay-t. Papahristo..-184 fi. pa ç. Libër rregullash dhe ushtrimesh. (Tubë li brash për shkollë gymnazike e tregtare botue prej Etenve Jezuit. . Lipparini. 20 cm.. (Libra shteti për shkollatë mesme Nr . Gjuha Italishte e folun lehtësisht prej të gjithve dhe e mësueme pa mësues. Libër rregullash dhe ushtrimesh. patir.. Titulli në kopertinë..ari 2. Leka. 23 S 55 S 104. 89 G 15 S 82 F 44 1914. Ali. përkthyem nga Pashko Geci. 88 T 6 1909. Përmban: Fjalorthi latin-shqip. Abetari arebisht / Ali Korça. portr. 24 cm. Gjuha italishte e folun lehtësisht prej të gjithve dhe e mësueme pa mësues. përkthyem nga prof..Korçë : Shtypëtoija "Korça" Kotti dhe Xoxe.50. Lek 2. 17 cm. Titulli nga kopertina. Shtypun në Ngrehinën Typografike "Gurakuqi" (Tiranë). 1943.24 f. Korça.Tiranë : Shtypshkroja "Shkodra".22 cm.1942.Tiranë : Shtypshkroja "Shkodra". Parathënie. Nga "Gramatica" italishte-shqyp. Abetari Arabisht. 11) patir.Shtypur 15 Ramazan 1345.. Henrik Lacaj.Shkodër : Botim i Komunitetit Mysl iman Shqiptar. 1922. 1924..-93 f.

pa ç. 91 B 77 S 52A31. Pjesa I. 623. sipas Hylli i dritës. i bot. Mque) p a tir.16 f. 89 D 41 1921. 22 cm. Mbititulli në kopertinë: A.3.Shkodër : Shtypshkroja Françeskane. f. Botimi i tretë / Au gust Scheindler.G. Ushtrime për gjuhë latine.Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes. Përkth. 88° E 6 S 3 A37 S40A26.130 f.. 23 cm. Gramatika e greqishtes së vjetër. L. 22 cm.. i bot. Morfologi] / August Schein dler. + 91 fi.164 f.. 1938.D. 32 S 316 B 13 1927. Përkth. faqe e fundit e kopertinës... Gramatika latine: [Pj. patir. Viktor Volaj. . dhe përkth. [Scheindler.12.21) patir..Shkodër : Shtypshkroja Françeskane. 1920. Ushtrime përgjuhë latine. 23 cm. Ushtrime për gjuhë latine. f. August. përkth. f. (Libra Shteti për Shkollatë Mesme Nr. 7-8. August]...Shkodër : Shtypshkroja Franciskane.a. Botim i tretë. Ligjeratë mi giuhët klasike. 88 C 22 S43A14 1926. August].D. I.74 f. Përg.(A. f. përk th. pa tir. paç. 265-375.. Scheindler.Shkodër : Shtypshkroja Françeskane.M. 161-222. G. Përkth. f. sipas Hylli i dritës.22 cm. Pjesë I /August Scheindler..G. Ushtrime për gjuhë latine. paç.Theorija / G.12.M. Papah risto.. August]. -Tiranë: ShtëpijaBotuese "Luarasi". (Si dorshkrim) patir.. Gramatika e gjuhës greke. Aut. FranoAlkaj. 89 E 1 S 11 B 53 S43A15 1925.88 B 81 S9C67 S 55 S 81-83 S 131B 40 1919. V. Vt. Ambroz Marlaskaj.M. dhe përkth. 1940. . . 1940. .50.175 f. 2.HenrikLacaj. Shkodër. August. 1940. 1940. Donat Kurtit. dhe përkth. . Ambroz Marlaskaj.225 f. Pusini ch. përkth.1. August. O. 19 43... 1-2. i bot. 1933. Fjaluer alfabetik. PashkoGeci. . .Bibliogr. Ar 46 E 6 S 19D71 S 317 B 47 1924.F.. patir. sipas Hylli i dritës. Lek 12.115 f. 623. [Scheindler.)). 623. ba per dasen e çmimeve At Zef Saraçi S. O.. L. 90 A 119 S72B2 1923. 89 F 148 S 56T142 S 56 U 28-30 1922. Pjesa e dytë / S. Në kopertinë Vt. Vt.(inic. Çmimi marrë nga: "Hylli i Dritës". Mque. Pusinich. (Si dorëshkrim) patir. 1921. Papahristo. Ambroz Marlaskaj. Botimi i dytë /August Scheindler. patir..: 1941. nr. Saraçi. paç. S.. Parathënie. V. [Fr.. 1 Ushtrime. Në kopertinë: Pjesë II. Pjesë II/August Scheindler..M. Aut.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Fjalor greqisht-shqip. Ambroz Marlaskaj.F.Shkodër : Shtypshkroja Franciskane. 1939. Donat Kurtit. patir. S[otir].... punue mbas germanishtjet prej P.. autor: [Viktor Volaj] (A. Parathënie. J. ... 21 cm. f. Aut. në kopertinë: 1940. nr. f. Shkodër.. parathënie e vi . për botim Donat Kurti. Zef.. 27 S 131 B41 S317B7 1920. 19 cm. punue mb as germanishtjet prej P. autor: Papahristos.50]. 1930. pa ç.Shkodër : Shtypshkro ja Françeskane. në kopertinë: 1941. Pjesal. Ambroz Marlaskaj. 1940. 23 cm. Sintaksi i gjuhës latine / August Scheindler.. Scheindler. Shkodër.. nr. 1922. 23 cm. F r. Në fletën e titullit e kopertinë: Pjesa I. pa ç. Ambroz Marlaskaj. për kth..362 fi. përkth. nr. Scheindler. [Scheindler.224 f. Pjesa I-II. 12.

. . autor: Toçi.255 f. me nji ijaluer të vogël / Terenc Toçi. . Luarasi. Fonologji e morfologji / Ferdinand Schultz. 21 cm.32 f.J. . 88 E43 S 50 B 67 S 54 R 126. sipas N. Me disa kuvendime për udhëtime t.. Dielli. 20 cm. me letra tregtare. Terenc. -Tiranë : Sh typ. Schultz.. Jokl. 3141. Parathënie. 88a E 33 S 37A 18 S 72 B 1 1928. Pjesall. 1929. përkth.. 88 E67 S 124 E 76 1932.. Ferdinand. 2. XVII. f. autor: Gurakuqi. Pa msues. Ferdinand. (Tubë librash për shkollë gymnazike e tregtare botue pr ej Etenve jezuit.Bibliogr.Botim i tretë.. S 124 E 76 Fotorapid. 1924-1925. [Aldegheri. Ushtrimet e gramatikës latine.       . 89 C 68 S 55 S 55-60 S 88 C 16 1933. 1938 . Pa msues. Terenc. Lorenzo.. 1925. Schultz. 20 cm. Gramatika latine. 205. Kah latinishtja. përkth. Terenc. Schultz.VIII + 132 f. ar.400 f. (Shqyrtue prej Komisjonit Teknik Nr. autor: Toçi . 1942. autor: Gurakuqi. me letra tregtare. lingua e letteratura albanese. pa ç.Botim i dytë. Faqja e fundit e kopertinës përmban listën e botimeve të autorit. LEKA..224 f. f. Fjalorë. pa ç.Tiranë : Botim i Ministris s A rsimit. Adone]. l opolo. në: Indogerm. Libra bashkëbisedimi.Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. Lek 7. V-VI. Gramatika latine. Jahrbuch. 1928. patir.21 cm. Parathënie.. 3 shih edhe: 1697.tit 1940.. 4..269 f. f. Karl. 3650.. 8. 20 cm.. 22 cm. Pjesa I. 203. (Me disa kuvendime për udhëtimet .Shkodër : Shtypshkroja "Zoja e Paperlyeme".. Pjesa II përmban ijalor..VIII + 176 fi.2) pat ir. 3240. Fjaluer latin-shqyp. Viezzoli. përkth. Hasan.. e përpunoi Karl Gurakuqi. Toçi.. patir. 1932. 3241. Me disa kuvendime për udhëtime t. 23 cm. (Nr. Fr.. Fonologji e mo rfologji / Ferdinand Schultz.. . 89 E 25 S 11 C62 S 12 D 60 1929. Gramatika e italishtes pa mësues. 21 cm. Bleni XIV) patir. 89 R 119 1935. Toçi. 1758. 1931. Palermo. me nji ijaluer të vogël / Terenc Toçi. . 1943. Parathënie. -Tiranë : Sht yp. Parathënie. Analizë logjike mbas methudes "Santini -Campanini" / Lorenc Viezzoli S.l) patir.. sipa s G..Shkodër : Shtypshkroja “Ora e Shkodrës”. 2a Tiratura. f. 44 1931. Kr. Pjesa I. Titulli në kopertinë: Syndaksa latine. Sipas parathënies duhet të jetë botuar në fillim të vitit 1941.31 f. 127 S 54 S 43. me letra tregtare dhe me një ijaluer të vogël) / Terenc Toçi. f. 90 A 66 S 61 A 34-36 XXII. Gramatika e italishtes. . patir. Terenc. (Nr.. Syntaksa / Ferdinand Schu ltz. bashkëlidhur. Abetari arebisht / Hasan Tahsini.Tiranë : Shtypshkroja "N ikaj". patir. Lek 5. 1936.. autor: Gurakuqi. S 37 A 18 me format: 24 cm. Sh tëpijaBotonjëse "Kristo Luarasi".Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". 88a E 33 me format: 22cm. 1752. Karl Gurakuqi. bibl. . Ferdinand.. 88 C 135 S 11 D43 S 55 T 40-43 1930. Lek 5..139 f. Toçi.... V-VI. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". patir.T. pa ç.Karl Gurakuqi. Parathënie. Gramatika e italishtes. 1939. Karl. Karl.Shkodër : Shtypshkroja e së Paper lyemes.. Petrotta. "Mbrothësi ja" Kristo P.10) patir. Pjesa I përmban ushtrime. 89 E 74 1934. Libri i kushtohet Pal Toçit. . . 1938.. . pa ç. Tahsini. Aut. 1939. 23 cm. 1868.

Parathënie. + 5 fi. 16 cm. . 1932. Fulvio Cordignano S.. 88 S 179 1942.. . Përmban listën e bashkëpunëtorëve. 88 F 90 Fe 2 D 1-3 Fe 39 G 25 S 9E 137 1937. 69 T 30 Ar103 G70 1941. fi 13 . Ar119G65 Fe 36 G 24 1940. Fjalor shqip-italisht dhe italisht shqip. L.pa ç.J.. 16 cm. Deutsch-albanesisches Feldworterbuch.. Nassy. f. Seidel et Sohn... Fulvio Cordignano S. Cordignano. Kost A. Faik Konitza. W. Tome onziëme) Përmban: Parathënie (frëngjisht). 17 cm. paç. Ar 122 E70 86 R 10 A1 6 F 14 PP 811/Dic 1944.. .J. Chekrezi s English . 1926. (Le lexique de Marc Botzari).J. / e punoj C. 5.59. Chekrezi.Albanian Dictionary = Fjalor inglish t shqip. Lire 16. Pjesa shqip-italisht. a lb. 1916. (I I nuovo "Jungg"). . 60 fi.Paris : Libraire Orientaliste Paul Geuthner. nga Mario Roques.339 fi. [Boçari.. Fr. patir.Parathënie. D.             . [V] I : Dictionarum latino-epiroticum per R. Fulvio. Fjalor shqip-inglisht dhe inglisht-shqip = Albanian-engli sh and english-albanian dictionary. Hyije.. (Bibliothëque de l Ecol e Nationale des Langues Orientales Vivantes. patir. Dictionnaire (Le) albanais de 1635 editë avec introduction et index comple t par Mario Roques professeur a l Ecole Nationale des Langues Orientales Vivante s. 187 f. Fulvio. . Dizionario Albanese-Italiano e Italiano-Albanese. (Manuali Hoe pli) pa tir. Zweite. W. Nelo. -Wi en : Verlag von L.VI.CXXIX + 757 f. 7-11.New York : Published by N. autor: Cordignano.96 fi.J. pa ç. autor: Lumo Skendo (pseud.Milano : U lrico Hoepli Editore Libraio della Real Casa. patir.. 1918. 20 cm. A. indeks (frëngjisht)... 192 3. 88 F 20 Fe 3 E 16 Fe 7 F 26 Fe 39 G 26-30 1938. Parathënie. Franciscum Blanchum. Bardhit.. 1934. Botonjës. 13. Libri i kushtohet P. Fjalori me alfabet grek. Ribotim me shtyp anastatik (foto tipi) i ekzemplarit të vitit 1635. Ar 119 G 65 në një lidhje me: "Nuovo metodo pratico d insegnamento della lin gua albanese per gli italiani e della lingua italiana per gli albanesi con Dizio nario" të P. (shihnr..). 12 tit. Parathënie në gjuhët shqip dhe frëngjisht.Scutari.314 fi. 5-7... Marko]. Vierte Auflage. Parathënie.Boston : Ilia Chapullari.pa ç. With a preface by Faik Konitza / Nelo Drizar i.50. 15 cm. Fulvio. Dizionario Italiano-Albanese / P.Bibliogr.shqip i F. f. patir. -Tir anë : Imprimerie Kristo P. Parath. Cordignano. Fjalori i Marko Boçarit. Deutsch-albanesisches Feldworterbuch. 1939. Kopertina e fundit përmban: Tubë librash për shkollë gymnazike e tregtare botue prej Etenve Jezuit (1922-1925). 15 cm. 17 cm. patir. Seidel et Sohn. (Pub blicazioni "Sezione Culturale Missione Volante Italo-Albanese I) pa tir. Drizari. 224 f. Fulvio Cordignano S. Çekrezi. shtojcë.84 fi.Scutari : Tipografia dell Immacolata.96 fi. 1934. Giacomo Jungg S.Titulli në kopertinë: "Dizionario Italiano-Albanese e Albanese-Italiano: Parte I. 1938. 1752) Fe 36 G 24 Fotorapid. Fjalori latinisht . durchgesehene Auflage.Wien : Verlag vo n L. Ar 122G 10 1943. 88 T 44 Fe 5 F 3 1939.. . Parte albanese-italiana/P. Luarasi. .

Parathënie.. gjuhët e botës si dhe ditët e shënuara. etj. Fracchioni. per nëpunsa fabrikësh. 20 cm. 87 U 9 88 S 156 S 10R92 1949.154 fi.M. . patir. Shqyp-italisht-frëngisht. f.. 1939. 88 T 117 1950/1. pa ç. autor: Drizari. Kambury. pa tir. Godin. Fjaluer i vogël Shqip-Gjermanisht për ushtarakët shqiptarë = Kleiner albanisch-d eutscher Sprachfuhrer fiir den albanischen Soldaten / herausgeber der beauftragi e des Reichsfuehrers SS inAlbanien. Floqi.. fi 3. autor: Konica. Botonjës. L. Në kopertinë: Botim i Libraris "Vcnus" .. Nelo. autorë: Fishta. patir. Vt.VIII+590 fi. : Dennis J. Kambury. [1919].50.) patir..Durrës : Botim i Libraris Stefan Tati et Vlla. patir. VII-VIII. . Parathënie.24 fi.Shkodër : Botime të Shtëpis Botuese "Ora". 15 cm. paç. .-119 fi. . N. Z. . Titulli në kopertinë: Bisedime. 88 S 152 1950.. . 15 cm. Thanas. 16 cm. i bo . autor: Floqi.94 fi. patir. 1915. pa ç. Z.. Worterbuch der albanischen und deutschen Sprach e. 1941. Dennis J. Thanas. H[enrik] Lacaj. 15 cm. per zota hotelit.Liberbisedimeshnëtri giuhë Shqyp-italisht-frëngisht i do emosdoshem per shtegtarë. A. Filip dhe Lacaj.680 fi.] : [paem.. 17 cm. Botim i dytë i përmirësuem. 18 cm. Parathënie e shkurtër nga Shtëpia Botuese "Ora".Leipzig : Otto Harrassowi tz.Parathënie anglisht. Henrik.Botim i dytë i përmirsuem. Përmban: Fjalë të hueja e të përdoruna ndër libra. 1941. . Fishta.Tiranë : Shtypshkronja "Gutcnberg". 88 S 34 1945. pa tir. 1930. Kambury. Fjalorthi i Metodës "Alge" Italisht-shqip / përkëthye prej V. 82 S 56 90 B 155 S 55 U57 1953. . Fjaluer Italisht-Shqip / Thanas Floqi. 2. Ar 68 G 58 1951.Tiranë : Luarasi. pa ç. patir. pa ç.IV + 419 fi.94 fi.J. . .Jamestown. Y.Shkodër : Shtypshkroja "Zoja e Pape rlyeme ’.Tiranë : Shtëpija Bo tonjëse “Kristo Luarasr’.. Fjaluer latin-shqip / F. 88 U 52 S 11 R 26 S 312G7 1947.. ligjë. Fjalorthi i metodës "Alge" Italisht-shqip /përkëthye prej V. 1939. Faik. . pa tir. Parathënie: M. Fjalët e frazet maat nevojshme shqyp-italisht-francezisht. per turista. fletore. Gutenberg. e Zojës s Paperlyeme. Shtypun në shtypshkronjen e Shtëpis Botuese "Ora" (Shkodër).]. Lek 2. Disa të dhëna për Shqipërinë. (A. 15 cm. 88 T 48 Fe 37 G 23 1952.[Pavd. . 1942. Fishta. 15 cm. popullsinë. etj. Z. Përmban të dhëna për shtetet. von Godin.96 f       . 1931. Ar 123A3 PP 811/ God 1954..Tiranë : Shty p. [194-].Shkodër : Shtyp .-91 fi.76 fi..G.Alessandro.. 88 S 80 A-VI-198 S 11 G56 1948. Marie Amelie von. [193-]. ari 1..D. 23 cm. [193-].. . Fr. Band 1: Deutch-Albanisch / Marie Amelie von Godin . Lek 3. Franga 10.. Parathënie shqip. Të dhënat në kopertinë: Fjalorth Italisht-shqip. per industijarë. sh resa. Fjalorthi i Metodës "Algc" italisht-shqip / përkëthye prej V. . / Atë Aleksander Fracchioni S. Filip. 88 S25 B-V-19 Fe 6 G 12 1946. English-Albanian dictionary = Fjalëtor anglisht-shqip / Dennis J. patir.Durrës : Botim i Libraris Stefan Tati et Vlla. Fjalorth shqip.

patir . Istituto Superiore di Studi Commerciali in Bari) / A. 18 cm. Kambury. 24 cm. Guide Turistiche. patir. Liantonio. 60 f. 1937. 60 fi.. 88 B 31 S 12 B 65 1959. pati r. Dizionario della lingua albanese tosca (Albania Meri dionale). 23. Ar 121G36 1962.italiano (Fjaluer shqip . [Lacalendola. Lacalendola. Liantonio. 50.ital isht) / A. Leotti.50 lit. Parte italiana-albanese / A.. Parathënie. (Për Shqipëtarët që duanë të flasinë i alishten) pa tir. (Publicazioni dell "Istit             . 18 cm. M.156 f.Korçë : Shtypëtoija [et] Librëtoija "Korça".Paolo del Colle : Casa Ed. Angelo. Frasi militari usuali seguite da 1400 vocaboli scelt i usatissimi nella Conversazione e nei giomali albanesi modemi (Ad uso degli Stu denti del R. Teksti shqip. Dhori.i. Guide Turistiche. (Avviamento allo St udio dell Albanese Tosko (usato nell Albania Meridionale)) patir. Ar 120G28 1955.Bari: Stab. [Lacalendola. Novi Ligure : Ed.. Teksti shqip e italisht. i bot. 1918. 1.. Dizionario albanese . L.italisht. Ovvero Frasario albanese . .5 cm.50 lit. paç. 1934. Adamo...italisht. Autori në kurriz të fletës së ballinës. pa ç. Teksti shqip.. 24 cm. Lacalendola. [Lacalendola. Parathënie: Dennis J. Un po di albanese : manuale pratico di nomenclatu ra e di fraseologia italiano-albanese : con pronunzia figurata / Adamo Lacalendo la. 60 fi. Adamo. pa num.50 lit. . . 80 T 34 81 U27 Ar82 G85 S 229 G 15 1960.31 f i. Tip. 79aF 75 1957. 1939. autor: Lacalendola. Autori në kurriz të fletës së ballinës. Lacalendola. . . . Koti. Adamo]. Parathënie.. M. 23. Adamo].Palo del Co lle : Casa Editrice M. 17 cm.. Teksti shqip e italisht. Dialogues franco-albanais = Dhialloge frango-shqipëtare / Dho ri Koti. . Adamo..italisht. 1941. . Parathënie. 87b B 77 1958. Lacalendola.2 cm. Stërvitje.Quatorzieme edition. Adamo. F. patir. 3. . 1932.. 500 frasi usuali tradotte in albanese e 500 vocaboli.Paolo del Colle: Casa Ed. patir. (II nuovo poliglotta "Logos"). Lacalendola. Guide Turistiche.. në kopertinë 1936. 1917.Novi Ligure : Ed.. Un po di albanese : manuale pratico di nomenclatu ra e di fraseologia : con pronunzia figurata / Adamo Lacalendola.32 f. Un po di albanese : manuale pratico di nomenclatu ra e di fraseologia : con pronunzia figurata / Adamo Lacalendola. Autori në kurriz të fletës së ballinës. Lacalendola. 3. Lacalendola. 3. 1939. 20 cm. (II nuovo poliglotta "Logos").Roma : T ip.XXI + 1710 fi. Ar 121B58 1957/1. Adamo. (II nuovo poliglotta "Lo gos"). 500 fraza të zakonëshme dhe 500 fjalë (italisht-s hqip) = Esercizi. Adamo.. Lek 6. paç. lacalendola. Liantonio. Casini & Figlio.25. Adamo]. (I libre tto -1 librëzë). Teksti shqip. 3 f. Vt. 13 cm. 88 U211 S 9 R 149 1956. . Consorzio Nazionale..italiano / A. Qint. Ar120G51 1961. autor: Lacalendola.. 1940. patir. . . Dizionario albanese-italiano / Angelo Leotti. Adamo. patir. autor: Lacalendola..Novi Ligure : Ed.. Teksti shqip e italisht.180 f .55 f. 17 cm.

Milano. 80 U 66 dhe 89 U 29bashkëlidhurme: Merlo.. Norbert.J. autor: Leotti.-154 fi. 16 c m... autor: Jokl.148 f. . (Section 1 . Fotokopje.1938 ) / Stuart E. Mati.Schkodra: Buchdruckerei der Unbefleckten Empfa ngnis. 16 cm. pa ç. . Mann. Manuale di terminologia militare italiano-albanese. Si mund t xaa Tedeshk? = Wie kann ich Albanisch lemen? Bisedime t vogla Shqyp .Torino.40 f. n. 1935.. A.. patir.London : [s.. patir.. . [191-].208 f... pa ç. patir.AA. Mann. Lo Jacono. .]. Ndoc. AHistorical Albanian and English Dictionary (1496 . . Roma. 1938-1939. pa ç.. III-X. Ar 21 F 23 Fotorapid. f.Beograd : Stamparija "SVETLOST . 13 cm. 87b G 42 89 D 96 B-IV-18 1963.. Parathënie. Anton. Njimijë ijalë gjermanisht për shqiptarë.. .29 S 139 V 36 1969. pa ç. Parathënie.. 15 cm./ Luk Lukaj. 16.79 f.. Merlo.uto për l Europa OrientaF’ Roma. XC + 288 f. 14 cm.. = Recni arbanasko-srpsk ohrvatski sastavio. 15 cm. Napoli. në kopertinë: 1935. 1918. 89 C 74 S9D7 S 55 B 95. Fjaluer shqyp-serbohrvatisht prej. Ar 116 A 38 1967.deutsch.. Palermo : G. 23 cm. pa tir.Tedeshk = Redensarten albanisch . . Kurzer albanisch-deutsches und deutsch-albanisches Worterv erzeichnis /P. Firen ze. Lukaj.. tit. 1917..13) [AK]. i bot.83 f. pa tir. Stab. 82 E 56 87 F 28 Ar 21F 23 1965. paç. f. pa ç..: Typia Bmo-Szechoslovakia.. Albania.. Le prime parole e i primi pensieri nelle lingue ita liana e albanese = Të parat fjalë dhe të parët mendime në gjuhët itallishte dhe shqipe / Giu seppe Lo Jacono. Angelo. 1920. f. Serie quinta. Vt. paç. -Sh kodër : Shtypshkroja "Nikaj". nga parathënia. Në kurriz të fl.Tiranë : Shtypshkroja e Ministris s Arsimit. 1934. 88 T 112 S 11 R38 1971. Shtyp.106 f. Grammatiche e dizionari III) patir.Skutari. Luk. 3-5.. Piesa e parë = Erster teil.5 cm. 88 T 85 S 155 E57 1970. Kurzer Leitfaden fiir das pra ktische und theorische Studium der albanischen Sprache. Stuart E. 1919.Tiranë : Shtypun në Shtypshkronjën “Luaras 944. Militare d Albania (Tiranë). 80 U 66 83 U 32 89 U 11. Ar 119 G 64 1966.. 96 1964. Nikaj. [194-].. f.B Paravia et C.Seconda edizione riveduta e corretta. XI-XXI. Bisedime të vogla shqyp-italisht = Piccole conversazioni alba nese . Përmban: Fjalor i vogël. 76-106. Titulli dhe teksti shqip dhe gjermanisht. pa tir..146 fi. Anton Merlo S. 82 U 35 Ar 122 G 15 1968. Autor Ndoc Nikaj ?             .. Parathënie.[Tiranë] : Comando S uperiore FF. patir. pa ç. Fjalorth i librit të lezimit për moshën e njomë / përmbledhun nga Mati Logoreci. .Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj". patir. Në kopertinë: Piesa e parë = Erster Teil. . Logoreci.. paç. . Vt. Tip. i bot.italiano /Ndoc Nikaj. Giuseppe.

J[onus]. Tasi. autor: Tasi. “Diellr’ (Tiranë). . Fjalë të rralla të përdoruna në Veri të hqipnis / hartuar nga Nikollë Gazulli. 90 B 162 S60G1 1976. Shkodër : Botime të Shtëpis Botuese "Ora"... 15 cm. Parathënie.Tiranë : Shtypshkroja "Sh kodra". patir.5 c m..Kartoleria Peppo. i bot.. Lek 2.. patir.Leipzig : Johann Ambrosius Barth. Vëllim i XII. portr. Tafilaj...64 f. 17 cm. 41-76.albanikon = Fjalor greqisht.shqip /K. Pjesa e dytë: Fjaluer italisht . Fjalorth i ri. . Si mund t xaa Tedeshk? = Wie kann ich Albanisch lemen? Bisedime t vogla Shqyp ... f. nr. I njëjti mund të jetë edhe për botimet me nr. patir.. skede 1971 dhe 191 1/1.. Piesa e dytë = Zweiter Teil. . -Sh kodër : Shtypshkroja "Nikaj". pa ç. -Athinë : [paem. Vademecum për shqiptarët e vegjël që do të venë me verue n Itali. në kopertinë: 1942.shqip.. Udhëheqës mësimi i Metodës Alge italisht . 13 cm. patir. 684. Të dhënat nga kopertina. Vt.-272 fi. patir. 1919 . Lek 5. patir. : Botonjës Sadik D. K[oço]. -Parathënie..albanisch. Weigand. 15 cm. [1915]..179 f.. autor: Skrevani. -524 f. 1941.94 fi. Shtëpija Bo tonjëse “Kristo Luarasi”. pa ç. 5-10.shqip në dy pjesë. Leksikon elleniko . Skrevani. Si mund t xaa tedeshk? = Wie kann ich Albanisch lemen? Bisedime t vogla shqyp-tedeshke = Redensarten albanisch . nga kopertina. patir. Skrevani. pa ç. 8 Fe 2 F 10 S5S83 S 53 V 149 1981. D. 89 T 109 F-V-8 Fe 37 G 21. 1943.Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit.62 fi. . f. Piesa e dytë = Zweiter Teil.Korçë : Shtyp. Fjalorth i ri.albanian letter writer = Letër shkrese angl isht shqip / S.D. Albanesisch-deutsches und deutsch-albanesisches worterb uch / Gustav Weigand.. 87U 10 88 U 64 S 10 R 108 1980. 1918. 18 cm. English . f.. i bot. .. pa ç.(Komisjoni Teknik. Po këtu Ndoc Nikaj njihet autor i tekstit. Skrevani. 14 cm. Vt. Shtyp. 1941. Titulli dhe teksti shqip dhe gjermanisht. Gustav.76 f.Tiranë : Ministri a e Arsimit. Vëllimi XI.gjermanisht = Deutsch . 89 T 163 S9R76 S 11 R 44 1973. S.41 fi. Vt. 89 S 88 A1 4 G 37 F VI 7. 14 cm.. 22 S9G 110 S 54V69 1982.. [193-]. . T asi.]. . nga revista "Lcka". 12) pa tir. S[adik] D..213 f.. Tafilaj.                 . 16 cm. patir. Botim i dytë. . Cent 45. Lek 20. Dr. 90 B 162 çmimi : Lek 8. K. 88 G32 1975.89 T 207 S312G5 1972. Visaret e Kombit. 7-10.. Shtypshkroja "Gurakuqi" (Tiranë). Fjalorth shqip / J. pa ç. Visaret e Kombit. 1939. 1928.. 89 T 206 1974. 1 fl. Nr. 88 U96 1978..Richmond.deutsch. patir. 16 cm. Fjalë të rrallatë përdoruna në Jug të hqipnis / hartuar nga Pano Tase.. patir. i bot. -S hkodër : Shtypshkrojë "Nikaj". Shtypshkroia "Ora e Shkodrës" (Shkodër). 50 Parathënie shqip e greqisht. Va. Të dhënat nga kopertina..Tedeshke = Redensarten albanisch deutsch. 17.Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. Shqip . 1914. 20 cm. 89 T 209 1979.. 88 T 151 1977. 1931.32 fi. 1937. Lek 8.94 f.

Kritikë mbi ijalorë të shqipes / A. (Serie e Re 5) patir. 4 S 61 A71 1991. Vt. 1939. Dy pasqyra letratyre. allemand. N. Jahrbuch. Xanoni.]. 133-144 . shënon çmimin 10 lek . f. Jokl.79 fi. Kor[ona] 2. 1925. patir. 193 0. Nxjerrë nga libr m be Frashëri prej një Grupi studentësh të Austrisë (Graz) / Safet S. 1231.. bibl. 21 cm. . Cordignano. Lista e fletoreve në gjuhë shqype.. a) Letërsi shqipe. Lek 2. J. anglais. 3605.. bibl. [pa vt. publikuar 1926. 20 cm. Për shkollë të Seminarit e të Msojtores hë Françesk Saverit në Shkodër / Anton M. En albanais.. Teoria dhe historia e letërsisë. 19 cm. Naim Frashëri një shëmbëll për Djalërinë Shqipëtare. në. f. f.2116-2119... Përmban: Bibliografi. 122. 1926. patir. në kopertinë: 1940.. F. Fillime të stilistikës e të letërsisë së përgjithshme për shkoll mesme / Aleksandër Xhuvani. Fulvio. Fulvio. 4 shih edhe: 277. 1925. . 19 cm.Shkodër : S htypshkrojae Zojës së Paperlyeme.Ar120 G52 1983. 1785.. 21 cm. Jahrbuch. Libër dore për turistë shkëmbim fjalimesh = Manuel de conversatio n a l usage des Touristes. Epopeja komtare e popullit shqyptar. në. 88 T 126 XXII. 2018. Indogerm.. Indogerm. Rustem. Xhuvani. Bleni XI II) patir. 15 cm. 5-6.Shkodër : Shtypshkrojae së Paperlyemes. autor: Cordignano.38 fi. Jokl. 20 19.[Graz] : [p a em. turc / Rustem Ymeri. Butka. f. .224 fi. LETËRSIA ARTISTIKE E DOKUMENTARE. 1934. Aleksandër dhe Cipo. 243 shënon çmimin 4 Lire. 89 D 98 S 10E60 S49A79 S50B48 1989. F. . Prisi në lamë të letratyrës. pa ç. Xhuvani. Xhuvani.. (Tubë librash për shkollë gymnazike e tregtare.. Shtypur në shtyp. Cordignano. 1939.102 fi. Pav           . patir.Shkodër : Botime të "Hylli i Dritës". 89 C 48 S2C 19 S9C24 S 53 A 59-61 S 58 C 55 1990. Filip. N.40 f. 89 C 15 S 10 C 87 S 56 A 44-47 S 58 A 116-120 1988. Butka.. . 2003. bibl. 1924-1925. Kr.65 fi. Lek 1. XXIII. Luarasi (Tiranë). . 89 G 6 S 10E28 S 19 R 37-39 S 62A 131-134 S 102 E 28 1984. Safet S. Botue prej Etenve jezuit. Shtypshkroja Françeskane. (Eseje kritike vrojtores së prof. në Indogerm. autorë: Xhuvani. . Aleksandër.. Recension për "Fjalorin shqip . Kri tika letrare. J.Shkodër : Botime të lli i Dritës”. Për gjenezën e literaturës shqipe / Eqrem Çabej. Cordignano. (Mbretnija Shqiptare) patir. 23 cm. Pjes e parë / Atë Fulvio Cordignano S. Fulvio. 1924-1925. J. Cordignano.Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. Parathënie.]. Anton M. Kostaq Cipo. dhe Libraria Dhori Koti.Tiranë : Shtëpij a Botonjëse "Luarasi". Fishta. 1900. 88 D 103 S 10 C 127 S57R3.. 89 F 228 S 54 U 92 S 55 T65 S 315 G 12 XXIII.. Ymeri. 1) patir. .. f. P. 789.153 f. Jokl. f.24 f. . 81-115. Eqrem. . Lista e Kalendareve. 145-146. 1985..2647. italien.Bibliogr. "Mbrothësija" Kristo P. 201. 1813. pa ç. 705. S. 1920. pa ç.. Çabej. Kostaq. S. patir. i bot. pa ç. 1814.italisht" të Fulvio Cordignano-s. Vashan epopen kombtare të popullit shqyptar: Tringa e Malcis / P.Korçë : Shtyp. f.E dyta dorë e permirsueme. français. Parathënie.5. Faqja e fundit e kopertinës listë botimesh. Aleksandër. Xanoni. 89 R 113 S 10F34 S56U 19 S 57 R 117-120 S 99 E 52 1986. Jahrbuch. 1. (Seije e re. Sipas N.. 1 shih edhe: 1921. 20 cm. 1987.

[1921]. 1944. Sipas N. Në ekzemplar ka edhe shënime me d Schiro-it mbi çmimin e veprës me dhe pa fototipi.. bibl. Frashëri.12 fi. 23 cm. Shënime letrare. pa ç.Shkodër : Shtypshkroja Françes kane. Fiala e t in Zoti. 1931.Shkodër : Shtypshkroja Françeskane. Botim i tretë / Lumo Skendo (pseud. Ar68 G56 S9R119 S 312 G 24 1993. Jokl.). Indogerm. Prralla të zgjed huna/ Kolë Kamsi. -Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Nxjerrë nga libri "Naim Frashërit. patir. . drejtuar pajtimt arëve të mundshëm për bleijen e botimit të pritshëm të kësaj vepre. patir. 1926. 1925" prej një grupi studentësh t Austrisë (Graz) / Dr. faksimile. 10. Autor në kopertinë: Lumo Skendo (pseud. 89 S 84 S 2 E 143 S 11 G 18 S 52 V 161 S 55 U55. pa ç. 56 1994. 24 cm. . Poeti Lasgush Poradeci. f. 90 A 47 S 12 B 132 1996. Autor: Lumo Skendo (pseud. 11-12. 89 B 60 S 12 B 88 1997. 1937. 1 fl.Graz : Buch und Kunstdruckerei Hans Bertachinger. Sërm. paç. Kolë. 88° D 20 S9C42 S 10 D 7 1992. ari 1.l. Fr. 322.). pa ç.179 fi. Vëzhgim kritik.52 fi.27 fi. pa tir. Lek. në. publikuar 1926.24 cm.. .. lingua e let teratura albancse . 22 cm. [1925]. 1 f.. Naim Frashëri. 134. Çmimi sipas LEKA. 1930.) / Norbert Jokl. . .. 1931) / Filip Fishta. "Popolo.). 1943. Naim be Frashëri / Lumo Skendo (Mali Kokojka) (pseud. Kuteli. Kuteli. pa tir.Shkodër : Botim i së Përkohshmes "LEKA". portr.. Luarasi. 20 cm.). 1 fl. Nji studim për rreth librit të Buzukut. 18 cm. Norbert Jokl.. faksimile..16 fi.Tiranë. Libri i Dom Gjon Buzukut i shtipur në vit 1555 = Libro di dom Gjon Buzuku stampaio nel 1555. (Xjerrë nga "Hylli i Dr itës". Mithat. Nr..Bukuresht : Sht ypur në shtypshkronjën "Albania" Konstancë. patir. bibliografi. portr. f.. 1 fl. Norbert. Jokl. Norbert. autori në bashkëpunim me Etehem Haxhiademin.         .. Fletë lajmërimi nga administratori i revistës arbëreshe "Fiala e t in Zoti" Paol o Schiro.. Jokl. Naim Be Frashëri e pasunimi i gjuhës shqipe. f. 1 fl. 88 B 91 S88C9 S 57 A 31-34 S 98 B 49 1998.olinit "Lctteratura" e veprës së prof. Papas Gaetano Petrotta.. Kamsi. Ky lajmërim i është adres orit të gazetës "Taraboshi" në Shkodër Terenc Toçi më 1921. njëkohësisht rizbulues i "Mesharit" të Gjon Buzukut (1555).3 V.25 f. 1923.VI. .. Përshtypje e dytë. 23. 14) patir..Palermo : Rev. Kor. Jahrbuch. pa tir.. Mitrush. Mithat. Prralla të nxjerra nga dorëshkrimi i At Anton Santorit. 89 D 57 S2E59 S 12 F 83 S 12 D 82 S 50 B 64 S 53 R 154-157 S 87 E 23 1999. 89 B 133 S 56 A 48. Frashërit . patir. 1931. Shtypur në shtypshkronjën e shtetit . ... Nji dorshkrim i panjoftun i At Anton Santorit. .Palermo. Frashëri. patir. 23 cm.40 f. Lek 10.Tiranë : Botim i autorit. Mitrush.).4 fi. 1941... f. Botimet e Anton Santorit. 30 cm. (N..Tiranë : Shtypëshkronja"Mbrothësija" Kristo P. -32 fi. 57 1995. 15 cm. Shtypshkroja "Zoja e Papcrlycme" (Shkodër). arbërisht dh e shqip. faksimile e origjinalit (dorëshkrimit) të poezisë "Skënderbeu" të N. Autor në fletën e titullit: Mali Kokojka (pseud.. përkth. pa ç.

Përmban indeksin e autorëve. 1925.Letër hapur (Toçi. grupi iniciator. Përmban: Te vorri i Kombit (N. . Jahrbuch..Vjersha (Fr ashëri.. Justin. autor: Rrota. f. patir.Fyelli. 89 B 54 S 19 C 3 S 56A31. Jokl).M.M .Naim Frashërit. Justin.O. Naim Frashërit! Vjeshëtorit dh edukatorit Kombëtar.Pakë i jalë mbi Naim Frashërin (Lulo Malësori pseud. autor: Rrota.. I-IV. Sevasti). Nr.50.Fyelli (Vjershë). 1 fl. 1. 90 D 72 2000. 22 cm. . Historijatë letratyrës shqype (libri I I). 24 cm. Rrota. në. Përbëhet nga: Parime letratyre (libri I).1930. në.X. 233. Rrota. Ed-hem). Rendi alfabetik i emnave t të letrarëvet të përmendun në pjesë të dytë të librit.Botim i dytë i plotsuem e i paji sun me gjinduer shembujsh. . Justin. f.Një pjekje me Naim Benë (Dako. Parathënie.N aim Frashërit (Poradeci. Libr i I. 20 c m.F.. 2. Parathënie. 90 A 116 S 315 A22 2005..Naim Frashëri e pasunimi i g juhës shqipe (Profesor Dr.. 32 S 315 A23 2001. Justin. Faqja e fundit e kopertinës listë e librave të autorit. Terenc). Justin Rrota. 1924-1925.Verset e parë shqip (Karajani. Jokl. 5. Vangjel). Letratyra shqype.... 10 lek . Monumenti mai vjetri i Gjuhës shqype D. pa ç. Helenau pseud. Shkodër : Shtypshkroja Françiskane. 10.F. . . Kushtuar me rrastin e mbus hjes së 25 vjetve pas vdekjes së Tija. Rendi i gramatikavet ma me randsi të gjuhës shqype.. Letratyra shqype për shkollatë mjesme / P.F.. ari 1.. 1938.Botim i dytë. 1926. Koha dhe shokët e tij (Lumo Skendo). 88 G 7 S 82 F 48 2003. Shkodër : Shtypshkroja Françeskane. 88 E 61 S 10D42 S 62 A 25 S 316 B 41 2004. Radhoj i ndihmavet. 90 U 25 S 11 R 46 S 312 G 23 2002. pa ç.. Fr.16 f. Leteratyra shqipe / Pashuk Ndokillia. Faqja e fundit e kopertinës listë librash të autorit..-Mbi epopenë Qerbelaja (Haxhiademi. pa tir. Justin.O.Nga Histori e Skënderbeut (Frashëri. f. 12.60..16+ 110 fi. Rrota. Rendi i ijalorëvet matë njofitun të gjuhës shqype.-Bibliogr. 1930.Shkodër : Shtypshkroja Françeskane.. Naim). 1922. patir. Vjeti VI. Titulli nga kopertina. një shembull për Dj alërinë (Butka.Teksti arbërisht dhe italisht... Gjon Buzuku (1555). .65 fi. Parathënie.Tiranë : Shtyps hkronja "Tirana". patir. Lasgush). i Milo Duçi).Naimit (vjershë) (Poradeci. patir.57 fi. ar. 4 tit. Pashuk. Copatë zgjedhuna e të komentueme per shkollatë mjesme / P. Zoi). 4...1900).Graz : Druch: Buch-und Kunstdruckerei Hans Bertschinger. Lepeteni pseud. Sipas N.-IV +239 f.. Çmimi sipas N. -Shko dër : Shtypshkroja Françeskane.       . patir. Rrota. bibl. . 23 cm. Gjon Buzuku (1555) . Lasgush). një studim (K.. (20.. Justin Rrota. Justin Rrota O. Naim). Përmban edhe pjesë nga krijimtaria poetike e Naim Frashërit. Parime letratyret / A.. Ndokillia..Naim F rashëri. Monumenti ma i vjetri i giuhës shqype D.-Për Naim Frashërin..M. Faqja e fundit: Xierrun prej së Perk. kushtua r Naim Frashërit (Asdren). 0.Naim Frashëri si idealist (Asdren). i Krist Maloki).. Për klasët e ulta të shkollavet të mjesme. Përmban edhe: Botimet muejore letrare. 14 cm.Naim Frashëri (Xoxa. 21 cm... "Hylli i DRITËS . Safet). 130. Fr.Vjers ha. Indogerm. Një grup studentësh t Austrisë (Graz). Jahrbuch. i Kol Mirdita). Jokl. Fr. Indogerm. 2.Naim Frashëri. .portr. publikuar 1926. 1934. 1925. Justin. bibl.299 f. Copa të zgjedhuna e të komentueme për shkolla të mjesme / Justin Rrota.

Fan S. Skiroi. 5-14. 89 F 130 S 10E57 S 11 D 95 S 56 R 76-79 S 89 G 104 XXIII. Emest. Gjeçovi. Gaspër.4) patir.. nën kujdesin e Emest Koliqit. Prej Lidhjes së Prizrendit deri sot. Shkrimtarët shqiptarë.. N. Shtypshkronja "Gurakuqi" (Tiranë). 357-360. Kozmo. Justin..M . Shkrimtarët shqiptarë. patir. Lekë 2. Aleksandër S. Dhimitër. me il.. Ndoc.89 C 28 S 56A51. 161-163 2006. -Bot im i dytë. Nr. f.. Mihal. patir. 2026. Nd re. Gurakuqi. Xhuvani. Ali. a shih edhe: 1682. ... Nr. 2202.. Shkrimtari ma i vjetri i italo-shqyptarvet: D. Faik. 1 fl. Aleksandër..1931) patir. Rrota. Frashëri.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg". Përmban: Autorë dhe mbi atë: Vasa. 2334. Lukë Matrang a (1592). Prennushi. Papa Kristo. Negovani. por tr. Haxhiademi. Justin. Terenc. Argondizza. Petrotta.F.38 f. 9 . Harapi. autor: Shemsedin Sami Vëndresha. Salvator. Gaetan. Bardhi. Qafëzezi. 22 cm. 20 cm. S 9 D 38 janë lidhur bashkë vëllimi I dhe II. Në f. 23         . Faqja e fundit e kopertinës listë e librave të autorit. Pashk. Lekë 15.367 f.-Shkrimt rë të Jugut. cili vë në dyshim shtypshkrimin e veprës së Matrangës.30 fi. 2171. Vëndresha. Përmban: Dokumentet e para të gjuhës shqipe. Faqja e fundit: Xierrun prej së Perk. Rosolin. Shuteriqi. bie poshtë nga njoftimet më të fundit . Për klasën e tretë e të katërt të kursit ltë / mbledhë e punue. Xanoni.Lukë Matranga (1592). Pashk. Rrota. Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. Karl. Anton. Gjergj. Marin. 90 A 136 S 10 C 6 S 41 A28 2007. Eqrem.Shkodër : Shtypshkronja Françeskane. Skiroi.20 fi. Për klasën e tretë e të katërt të kursit të naltë / punue në kujdesin e Emest Koliqit nga Karl Gurakuqi. Justin Rrota. Fishta. Jakova. Zef M.. S 9 D 38 janë lidhur bashkë vëllimi I dhe i II. 1939. 1941. Namik. Nikaj. . 2201.Pr dhimi letrar i Arbëreshëve t Italisë. Koça. "Hy lli i Dritës” Vjeti VII. f. Hil.543. Frashëri.. Noli.Shkrimtarë të vjetër të Veriut. Mosi. 1931. Doçi. Kruja. Kamsi. Bilotta. Konitza. Sam i.. Poradeci. Lazër. 22cm. Lek 20. Petrotta. 23 cm. Toçi. Ilo Mitkë. f. Mjeda. 1941.. 30 autori saktëson se dëshmia e M. Pasko.Shkodër : ShtypshkrojaFrançeskane. (Libra shteti për shkol la të mesme. Vinçenc. Seremb e. Asllani. Migjeni. Sirdani. La Pian-ës (përmendur në parathënie. Shkrimtari ma i vjetri i italo-shqyptarvet D. Parathënie: Lëvizja kulturore letrare shqiptare që nga viti 1878.. "Pakë fjalë për t u shpjeguar".. Shtypshkroja "Gurakuqi" (Tiranë). Shiroka. T oto. Mandala (Gentile). 2380. Anton. Mu stafa. Copa të zgjedhuna e të komentueme per shkolla të mjesme / Justin Rrota. Pjesa II. Luigj. 1. Shtjefën. (Xierrun prej së Perk. Kristina. Anton. Koliqi. Rendi alfabetik i bashkëpunuesvet. Vangje l. Justin.. Pjesa I (1462-1878). Nr. Glaviano. Logoreci Mati. Bemard... Nr. Ndre. Copa të zgjedhuna e të komentueme per shkolla të mjesme P. 1753. Grameno. Skicë ekspozite letërare mbi poezi të Ali Asllanit / She msedin Sami Vëndresha. Frashëri. Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit.Prodhimi letrar para Lidhjes së Prizrenit..5) pa tir. Çajupi..554 f.Shkrimtarë të vjetër myslimanë. Fr. Ribecco. Kristo. 20 cm. .30. 89 R 58 S 11 F 89 S 19D 51 2008. Naim.(Libra shteti për shkollatë mesme. O. 89 C 62 S2C7-10 S7C39 S9D38 S 41 A 72-74 S 98 B 54 2010. Rrota.. autor: Ressu li.. Çabej.Arbreshët e Greqisë. Shantoja. Ressuli. Agostin. ar 0. f. 1935. "Hylli i Dritës" Vjeti VII. Braile. Drenova. nga Namik Resuli. Zadeja. Shemsedin S. Kolë. Frano Krispi. Parathënie.. Floqi. 1784. Lasgush. pa ç. Ismet. Harapi. Rendi alfabetik i bashkëpunuesve. 90 C 75 S9D38 S 41 A 71 S 87 D 6 2009. Gurakuqi .. Simon. Zef. Kolë.. 7).19 31. 9 . Preng. Etëhem. Filip. Thaçi. Mithat. Roques. Pal.

. (Lib ra Shteti për Shkolla të Mesme . Për mëmëdhenë. 89 C 146 S 39 A 9 S 52 A 12 S 132 C 32 XXIII. Uratë për liri (M. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Elbasan qytet i bukur (E popullit). Ngrehu shpejt (E popullit).). patir.). 89aD 36 2015.. (Libra shteti për shkolla të Mesme .).G. Përmban dhe 5 poezi franceze.). [1939]. f. Abidin S. Kushtrimi (Konica. Këngë lufte (Floqi. 2011. Francesco. Atdheut (Bellkameni .143 f.). .2545. 1928. Bilbil i gjashtë. L. Vdekja e Skënderbeut (E popullit). patir. Bën ballë me (7) tufë vjersha pastaj çpall këto (7) dijen ira / përkëthimtar Hafëz Abdull-llah Sëmlaku.). i bot. pa ç. [Inic. Me hovë (sulmi) (Bellkameni. 2626. S[tefa naq]). Më thëret nderi (E popullit). Historija e letërsis romake. Mihal). M. 1 fl. V. f. Mihal]). 3177..40 f. Kol).). Kënga e shoqërisë Dëshira në Soije (Gar o. Jam Vlonjat (Vlonjati.Tiranë : Botim i Ministr is s Arsimit. Skënder.Th. Këngë (E popullit).Marshi ushtëror (Bellkameni. Mihal). Ardhi dita (Asdreni). Hymni i djelmnisë (Floqi. . O buratë bashkuar (Plumbi. 2653.). A. J. O . Përmban: Marshi i N. 2013. Aleksandër. Shkronjat t ona (Ilia. 2605. Një zë popullit (Ciko. P. Aleksandër.).79 f.. Përmban edhe shpjegim ëndrrash.V. et Kartoleria Peppo-Marko.N. Kristo.)). Nazif O. b) Letërsi e huaj. Kristo). Shpa tari i Skënderbeut (Ciko.G. Karl Gurakuqi. Vt. (Nikolica. Këngë popullore. Refo). Parathënie.N. Porsi fleta eng jelli zot (Fishta. Ku kemi lerë? (Çajupi. Flamuri Shqipërisë (Shtegu i Pelës(pseud. Gjergj). M. Parathënie. Sett-it) për shkollat e mesme / Aleksandër Xhuvani. .Betimi mbi flamur (Asdreni). Ngjyra të jetës. Lamtumir (M. Himni i dëshmorvet Beratit (Shkëmbi. Dëshirë për Atdhe (Pema.).-254 fi. Hymni atdhesor (Bellkameni. Kolë).). Diftojsi i emnavet t auktorëvet. Hymn i Vatrës (Çapari. M.. Spiro). Flamuri ynë (Floqi. 1941. ar. Të gjithë ne o djema (Ilo.e Grameno. Mihal). Mihal).). Këngë lufte (E popullit). S.Nr. Abetare gjuhës s onë (E popullit                 . Vivona. autor: Mamaqi.Z. Mamaqi. Parathënie. . portr.V. autor: Xhuvani.). muzika Naa si. Marsh ushteijak (Rodhe. ngateksti. Lul e bukur (Mole. 19 30. 24 c m.Tiranë : Shtypshkr onja "Tirana”. Prej zanafillës së vet deri në r amjen e perandoris prendimore.Tiranë : Shtypshkronja "D ellr’. Mihal). Lek 20. . Th. 2406.i Mosi. 88 B 35 S 10 B 66 2012. Faik).20. Atdheu (Bellkameni. Arrëza. 2643. i Ali Asllani )).) Dëshërim i mëmëdheut (Avrami. 89 R 14 S 9 F 104 S 12 G 148 S 39A74 S 55 U 16 2014.. Mëmëdheu (Lasko.402 f. V. D. b shih edhe: 2634. A. Hilë]. Kënga e Izet bej Zavalanit (Shkëmbi.). Thanas). Fjalorth shqip-italisht. Tij Zogut I Mbret i Shqiptarvet (Floqi. 389-394. 2652. Përpjekësi.). Patriotëve (Këngë) * Njësitë bibliografike 2013 . (Si mbas librit të G. Nazif 0. 3208. Alfabeti shqip (Qirjas. 383-388. Th.2034 përfaqësojnë pëmbledhje nga letërsia shqipe dhe e huaj (Bellkameni. Himni i Bandës së lirisë (Sakoli). Mih al). Zër i Atdheut ( Pepa. ). Historija e letrësisë greke klasike. Satë r ronjë gjithësija (Tromara. Mihal). 1941.. 2625. 1. Shpresat i kemi (Bimli. kombëtare e dashurije / përmbledhun prej Na zif O. Mihal). 3190. Fr. pseud. Burbuqet e pranverës. P..). Këngë ushtëriake (Llogori. 21 cm. Krijimtaria letrare*. S paska si Shqipëria (Sako pseud. Për përdorim të lycevet / Francesco Vivona.. f. Poema / Skënder Arrëza. 19 cm. 2694. pjesët e huaja përkthyer: Fan Noli dhe Akile Tasi. 1. Kanaija. 15) pa tir. Xhuvani. 3175. me il. Rrofshin ata në male (Bellkameni. pa ç. Lekë 10.).). patir. Abidin S. Vallja e vëllazërisë (Albaniti. Kënga e shoqërisë Vëllazëria.. Shtypshkroja "Cirka" (Shkodër).6) pa tir. Loni). 20 cm. Përpara (Asdreni). 19 cm.[Tiranë] : Botim i Ministris s Arsimit. 2.. Këngë lufite (Mamaqi. .Korçë : Shtyp. Mëma jonë Shqipëri (Dhimitri.. Titulli në kopertinë: "Historija e letërsisë greke për kursin e naltë të Liceut Klasi ". (Grameno.. 2604.88. M. përkthyem nga Prof.5. Kristo).

)). Trëndafil i bukur shumë (E popullit). Murat). Sa bukur (Mamaqi. Nazif O. Ila.). N.). Dëshira e rakisë (Floqi . Trumbetae bashkimit (Harxhi. Përpjekësi (Nikolica. Nazif O.). patir. V.). A. Ferit M. Më thërret nderi (E popullit). Th. Kolë). 1933.). M. Krejt ashtu (E popullit). Mihal).L.Th. R. Mihal). M. Këngë vajtimi Këngë historike e të famëshmit trim Fejzo Arëzës (E popullit). Syt e tu (Bimbli.M. Gjergj). M.V.). Shpresat i kemi (Bimbli. Neço H .. Endërat u shuan (Marrioti. Kënga Popullore e Ga ni bej Toptanit Këngë popullore. Leonorës (Mamaqi. Loni).).L. Burbuqet e pranverës. Këngë dashurie (Mamaqi. Nazif O. Hymni i dëshmorëvet Beratit (Shkëmbi. Gje rgj) Hymni i djelmënisë (Floqi. Mamaqi. Abidin S. Dëshirë për Atdhe (Pema. Kremtimi i Flamurit (E popullit). Këngë dashurie (Mamaqi.). Fl ri i Shqipërisë (Shtegu i Pelës (pseud.G. Zër i Atdheut (Pepa. Lamtumir në robëri ( E popullit). Marshi ushtëror (Bellkameni. S paska si Shqipëria oli (pseud. Spiro). Lamtumir. Oh! Nëma dashurinë (Llogori.).Xh. Sa të rronjë g jithësija (Tromara. Abetare gjuhës s onë (E popullit). Hymni i Mbledhjes Kombëtare të Lushnjës (Vokopola. portr. Këngë dashurie (E popullit). Refo). Rrofshin atanë m ale (Bellkameni. N                             . O.) Kënga e Shoqërisë Dëshira në Soije (Garo.). Loni).N. Jam vlonjat (Vlonjati. V. 17 cm.). Këng e mullirit (Qyteza. Nazif O. Kënga e shoqërisë vëllazëria. Kristo).). Krehi leshrat (E popullit).).). Muz.. Të egjël ishim (Llogori. Kristo).A. Kënga e Izet Bej Zavalanit (Shkëmbi. Dëshërim i mëmëdheut (Avram. Ne për ta (E popullit). Mihal). Këngë dashurie (Mamaqi. Kristo. Atdheut (Bellkameni. Këngë shkodrane (E popullit). Këng e natës (Qyteza. Mihal).). R. Gruaja (Floqi. Mihal). A. Këngë popullore kombëtare e dashurije / përmbledhur prej Naz if O. Nazif O. Shqipëri !(Gjini. Kapiten i rie (E popullit). Kthehu në Sorende (Llogori. Marshi vullnetar (Harxhi. Marshi ushteijak (Rodhe.). Mëmëdheu (Laskua. Loni). Vemë (Llo gori). J. Patriotëve (Bellkameni.). V. S. . Detit (E popullit). Sikur (Kipling. Elbasan qytet i buk ur (E popullit). V. Loni).152 fi.).). rhoshi (Floqi. Loni). i Milo Duçit]).. Kur vete (Kallajxhi. Shi ku ndrit (Ciko. Dhe mjafton (Lulo Malësori [pseud. Allkooliku (Mamaqi. Ushtari (Vrioni.H. M. Ku kemi lerë? (Çajupi.) L ul e bukur (Mole. Malësoria (Berati. Tij Zogut I (Floqi. autor: Mamaqi. R.). Këngë ushtërimi për sh olla fillore (Libohova.).l. Për mëmëdhenë (Grameno. Rreth flamurit kombëta r (Muz.. R. Z). Porsi fleta engjëlli zot (Fishta.). E ndara pëllumbeshë (Floq i. Kristo. Himni i bandës së lirisë (Sako li). S. Mëma jonë Shqipëri (Dhimitri. Kolë). i Ali Asllani)).).). Mihal).).).). Atdheu (Bellkameni. Këngë kombëtare (Mamaqi. Valen cia (Marrioti.). Nat e shenjtë (Popullore gjermane). Këngë (E popullit). .). Mihal). Mos u helmo ti (E popullit). M kamb ju nipat (Fishta.). Muaji i mjaltit (M.F. Korbi (Poe.). Nazif O. Nysret O). Pllocka rrumbullake (Floqi. Loni). Nazif O.). Himn i natyrës (Nasi. Nassi.G.). Përmban: Marshi i N.).Përpara (Asdreni).).). P. A.I. Dës hira e popullit (Fusha. Mizoritë serbe në Kosovë (Ma maqi. pseud.V.).Mahmut Shefqe t Pasha dhe Venizellua (Tepelena. Loni).68 2016. A ). Alfabeti shqip (Qiijasi. L. Thoma).). Hymn i Vatrës (Çapari. Xhevat).). Drenovaija ( Llogori. Nazif O.Marshi vullnetar (Harxhi.). Kristo).Tiranë : Shtypshkronja "Gutenbe rg”. Abdyl bej Frashër it (Mamaqi. Behari u zbukurua (E popullit). Kristo). Kremtimi i flamurit (E popullit ). Neço H. Nën hijen t hënës (Rodhe. Mahmud Shefqet Pasha dhe Venizellua (Tepelena. Loni). Dashuri e humburë ( E popullit). Vdekja e Skënderbeut (E popullit).). Loni).Botim i Iltë i shtuar e i përmirësuar. Frashërit (Përmeti. . Fr. Mbi ajrin. Edhe hana (Fishta. Dashuria është djalosh (Llo gori. Një zë popullit (Tziko. Faik).A.).G. Thoma). Syçkat e kaltëra (Avrami. Harapi. Nazif O.). Ajri (Llogori.). P. Flamurit Shqipnisë (Toptani. Kristo). Nazif O. Këngë ushtëriake (Llogori. Këngë lufte ( Mamaqi.)).). Të gjithë ne o djema (Ilo.). Betimi mbi flamur (Asdreni). Dhimitër). Flamuri ynë (Floqi. Gj.).). Gjerg j).).) 88 G 81 S 10F35. Hymni Atdhesor (Bellkameni. Vallja e vëllazërisë (Albaniti. Kam tre vjet në spitalë. Lamtumir (Muçi. M.O). D ashurisë (N.). Çelni lu (E popullit). Z. Kristo). Katina (Marrioti. Loni). A. Ora shkoj (Mamaqi. Lamtumir (M. Mihal) Kushtrimi "La m ar seillaise" e shqiptarëve (Konica. Ngatë OmarHayamit. Th. Këngë lufte (Floqi. K). Ngreu shpejt (E popullit). Këngë lufte (E popullit). Sa mirë (E popullit). Këngë dashurie (Mamaqi. Mbi ajrin (Llogori. Frashërit (E popullit). Së dashurës (Petër. Serafina (Llogori. Atdhe i shtrejtë atdhe (Popul lore finlandeze). Ti me sy të zinj (Asdreni). E bukur era (Tasi. Sa bukur ronimë (Tasi. D. Nazif O.). 1 fl. Këngë dashurie (Mamaqi. M. Uratë për liri (M. Parathënie. R. Sp.). Ll.(Gjini. Shpatari i Skënderbeut (Tziko. Ab idin S. R. Shkr onjat t ona (Ilia. Thanas) Ardhi dita (Asdren). S. Neço H.). Mëngjezi (Popullore franceze) Një të. Me hovë (sulmë) (Bellkameni. Këngë dashurie (E popullit). Ar.).). As një erë nukë fryn (E popullit). E. Nazif O.

89 S 96 2018. ar. S 56 U 25 Në kopertinën e lidhur ka të shtypur: Christo A. M kamb ju nipat (Fishta. Dashuria është d jalosh (Llogori. Të vegjël ishim (Llogori. Nazif O. 1917. C. Qysh or qysh (Muz. patir. f. Çekrezi. Njeriu në këllëf / Anton Çehov.). Korbi (Poe. Këngë dashurie (Mamaqi. 5-6. Kristo). Lek 1. Hilë).. Lamtumirnë roberi (Epopullit). Kristo). Kaitz. Kapiten i rie (E popullit). Dëshira e rakisë (Floqi. Kristo).16 f.126. Sa mirë (E popullit).. Kënga popullore e Gani Bej Top tanit. Kam tre vjet në spitale (E po pullit). R. Tango e Trëndafileve (Tiko. Vemë (Llogori). Sa bukur Ronimë (Tasi.aim Bej Frashërit (Përmeti. Kopje origjinale / Hamid Gjylbegaj. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). Çekrezi. Ll. shkresa. Çelni (E popullit). 1934. Las gush). . patir. Këng e mullirit (Qyteza.Tiranë : Biblioteka "Argus". Shi ku ndrit (Tziko.Mos u helmo ti (E popullit). Kristo). Neço H. Fr. Th. S. Neço H. Hymni i Miliciës (Mosi. Letra. Fan S.G. Edhe hana (Fishta. Varfërija (Marrioti. Ferit M.Ç. patir. Mëngjezi. C. 89 G 177 S 12G 11 S 56 U 25. Këngë kombëtare (Mam aqi.). Ktheu në Sorande (Llogori. Çohuni o burra (Gjin Shpata. M. 90 D 87 S9F52 2020. Ramona. M. Loni). shkresa. Parathënie e botimit të I-rë. Loni). i F. Dhe mjafton (Lulo Malësori pseud. patir.). Edgar Allan.. 17 cm. Përkth. Gjylbegaj.Shkodër : Shtypshk roja "Ora e Shkodrës”. Milo Duçi). Muaji i Majit (M.).. Frenga 3.). Dashuris (E popullit). Sarhoshi (Floqi.).. Kost.Botim i Il-të i m irësuar. Vllaznija. Letra. Kur vete (Kallajxhi. Këngë shkodr ne. Drenovaija (Llogori.)... 3. Kanga e ushtrimit. Vokopola). Lekë 2. Nga të Omar Hayamit (Poezi). Mass. R.). Loni). Lamtumir (Muçi. Loni ). Ushtari (Vrioni.. Behari u zbukurua (Këngë popullore). A.Boston. Trëndafil i bukur shumë (E popullit). D. Hymni i Mbl edhjes Kombëtare të Lushnjës (Vokopola. Canon (E pop ullit). E bukur era (Tasi. Loni). Sa bukur. Loni). fialetore / Kost Chekrezi. Dako. Flamurit Shqipnisë (Toptani. 88 S 106 S 11 G73 2017. Hymni i Djelmnis Shqiptare (Mosi.Tiranë : Shtypshkroja "Tcknike". Nazif O. Këngë dashurie (E popullit).). Neço H.). Leonorës (Mamaqi . Syt e ty (Bimbli. Neço H. f. 8-10. R moftë Shqipnija (Zadeja. autor: K. Këng e natës (Qyteza. . Gruaja (Floqi.                       .48 fi. Canon. Valencia (Marrioti. Loni).). S. Linotipisur në Shtypëshkronjën e Diellit. Të dashurës (Peter. i përkth.L l. Abdyl bej Frashërit (Mamaqi. Dhimitër).).H.). Trumbeta e Bashkimit (Harxhi. 20 cm. Noli. D. I. Detit (E popullit).I. Gjergj).Serafma (Llogori.).). Syçkat e kaltëra (Avrami. Çehov. C. Fejzo Arëzës. Betimi. Da shuri e humburë (E popullit). Murat). Këngë popullore.). Ndre). Un jam shqiptar (Shantoja. autor: Chekrezi.Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". Kolë)..).. Atdhe i shtrenjtë atdhe.).141 fi. (Gjini. Krejt ashtu (E popullit). As n jë erë. inic. . . Gjergj).). Anton. Nazif O. Mbi flamur të Entit t onë (Vokopola. A. Hilë). Kirias. : Shtypur në shtypëshkronjën S. Nazif O.). Këngë v jtimi.G. Th. autor : Chekrezi. Kangëtore e Shkollës Teknike = Song book. Lamtumir e ushtarit (E popullit). Një të . Tango e Rezenda s (P. 19 cm.). pseud. Parathënie. 89 E 45 S 12 C 115 S 63A 125. Lamtumirë (E popullit). Ferit M. Nazif O. 1933.).A. Shoku besnik. Dashurisë (N.). Loni). Pllocka rrumbullake (Floqi.). Allkooliku (Mamaqi. Lazër ) .).).). Krehi leshrat (E popullit). Loni).L.F. Përmban edhe tregimet "Kirurgia" dhe "Tcze Bahrija marton të nipin’ të autorit T ajar Zavalani.144 fi. . A.). Nat e shenjtë. Nazif O. Serenata di Toseli (Llogori. Fatosi (Poradeci. Xhevat). Ne porta.. Kanga e këcimit (E popullit).). Nën hijen t Hënës (Rodhe. Naz if 0. Himn i natyrës (Nasi. 1927. Shqipëri ! (Gjini. S. Hamid. Këngë dashuri e (Mamaqi. A. D. Këngë dashurie (E popullit). fialëtore / Chekrezi..). 21 cm.K. 26 2019. R. Endërat u s huan (Marrioti. nga rusishtja Tajar Zavalani . Ora shkoj (Mamaqi. Malës oria (Berati. .. 144 2021. Mizoritë serbe në Kosovë (Mamaqi. Katina (Marrioti.A. Nazif O. f. Loni). Ti me sy të zinj (Asdreni). Oh! Nëma dashurinë (Llogori.). Korespondencë e Hamid Gjylbegaj.. Naim Frashëri). Kristo).5-7.). Parathënie e botimit të Il-të. E nd ara pëllumbeshë (Floqi. Kost. Mbi ajrin (Llogori.nukë fryn (E popullit).

. H.N. Koti.A.. (Biblioteka Popullore Nr.. dhe Garo. J.64 fi.. hkresave dhe të ndryshmeve / Dhori Koti. Qysh or qysh (M. Miqësi e vërtetë (Frasheri. Muz.Mos u helmo ti (E popullit). O vemë (Logori.). Sunset (Baum.konkurse e. Unë ushtar do vete (E popullit). Kozmo.. Vassiliadhi.L. Sa bukur rronim (Ilo. Th. S.). patir.. E. Armonia shtëpiake (Komedi me n jë akt). Thoma Nassi Popullo re franceze). Areyou sleeping. Muz.96 fi. The spining maiden (Jungst. Stavre). Kolorësi (Tregim) (Scoll.). Nasi. Në gjykatere (anekdota). Dhori. Drejtësia. Kiresco. Nasi Thoma). Gjëagjëza. Ne lle (Krasti). Hymni i Miliciës (Mosi. When Johnny comes marching home (Popullore angleze). Kristo. (inic)). M. Rmoftë Shqipnija (Schmid. Shoku besnik (Silcher.. Cirenei. Dashuria ësht djalush (Logori. . Dy zonja (anekdota). I. M. Përmban: Mem e trathëtarit.epigrame. Me hove (Sulmë) (M.rrëfenja popullore.). Nastas). Koci (Rrëfe një popullore). Udhëheqës për letra.. Cirenei.(inic. Neço H. A. B. Ferit M. autorë: Ballo. Ma lkim i priftit. Kanga e Us htrimit (Langenthal. et Libraria Dhori Koti. Hil.).). Atdheut (M. (Vargje) (Frashëri. Ne berberi (anekdota). A. Nasi Th. Konkurse (Problema). Green grow the mshesho ( E popullit). The midshipmite (Weaherly. Mandata e mërgimit (novelë). Muz. Këngae bariut (Adap. Nastas). Jean). Canon (E popullit). B..)). Ch. H. e përg.). Muz.)). B.Korçë : Shtyp.).). Loni). Gjergj). Edhe Hana (Fishta. Kol). Hymni i Djelmnis Shqiptare (Mosi. L. Marshi i N.. 21 cm. Fjalë t esës (anekdota). Shqipëria (Marrioti. Percy). Mihal). Fatosi (Poradeci. Vjedharaku.Por si flet e engjëllitt zotit (Fi shta. Neço H.80. L. Një këngëtari (Vargje) (Frashëri.).). Flamuri ynë (Froqi. P. Për dashurin e mëmës (Tregim). 20 cm. Gjergj). R. Kangae këcimit (E popullit).L. Për Mëmëdhenë (Grameno. patir.Muaj i Majit (M. Kënga e Shoqërisë Vlla zërija (Sakoll(pseud. Song ofthe week(B.1931. Nast as).).B.. Stevan C..Vllaznija (Methsess i. Nastas). Këshilla të mira. Vdekja e Skenderbeut ( popullit). Do t a them (anekdotë). për botim nga Gaçe Ballo dhe Petro Garo. Flight ofthe birds (Willis. Dixie (Emmett.).)). C. Nastas). Mëm e dashur (Qirias. Ç njeri?(anekdotë). 1) pa tir. P. Canon (Sueajes). Të përqeshurit e Fandit (Tregim) (Frashëri.)).. Muz. Këng e qyqes (M. My Bonnie (Popullore amerikane).). [192 -]. Në qivur me të vdekurën.B.. Adams.B.). Uncle ned (Foste r.A. Careny.).). Muz. Rekrutimi (M. Mbreti Ol nese (Gaile).j. Mu z..).A. G. Mentime (Scoll. Betimi mbi flamur (Asdreni). Moming dream (Hollingshead.B. Alouette (B. The mermaid (E popullit). 1924. Betimi (Klein. Scubert ).t.80 fi. Ti me sy të zinj ( Asdreni). 21 cm. Hil. Çelu...). Muz. Parathënie. Këtu . Varferija (Marrioti. Mbi flamur të Entit tonë (Vok opola. 89 D 71 S 12D68 S 44 E 44 2022.). Canon (Jessen. Ender e të mërguarit (prozë) (Note.). Kirias. Filaj. Muz. D. Byreku i Krushkeve (Frashëri. Afoot ball song (E popullit). shkre                           .G. E shtë shumë lark që nga Fieri. Loni). E shoq e kapetanit avullores (Rrëfenjë popullore). Piro). Neço H. Sp. Paul A. Sa bukur është (E po ullit).).Gj. S.). Satë rrojë gjithësija (Tromara. Këng e natës (Qyteza.(nga rrëfenjat e Spa (Richepin. S. The spanish gypsy (Wills. pa ç.S. (Gorki. anekdota për tu zbavitur. Stephen).(inic.(inic. 89 F 12 S 9E47 2023. R. John Brown s body.).). Zëri i Atdheut (Pepo. E. tregime literare.). America (Smith.A. H.S. H. ar.).këtje. The land of promise (Word. Përmban: Rrëfime.). A.). Do të qesh (poezi) (Frashëri. Një zë popullit (Ziko. Fjalë nderi (anekdotë).).). çelu! (Llogori. D. grosh 25 (Franga ar 1). Për një shpresë. Clementine (Montrose.. 89 E 67 2024.. Lamtumir e ushtarit (E popullit).)). Kush dy qind Ku sh treqind (anekdotë). A song for the end of the day (Fult z. Nga të gjitha për të gjithë.).. Të gjithë ne o djema (Ilo. Upidee (Longfel low). Muz.). G.). Muz. Lasgush. A. Z. Beetho ven).. L. D.).M. A. Pollywollydoodle. Boys be prepared (Rubens. M. farët e letrave. Spiro T. Këng e mullirit (Qyteza. Muz. T. B. Zogut I Mb ret i Shqiptarëve (Floqi. Larg Shqipnis (Muller. Kr.). Nasta s).F. Sapuni dhe litari (anekdota). Përmbl. Të lojturit kartera (anekdota). Rre th flamurit kombëtar (E popullit).T. Luigj). L uljae bukur (Qirias.Stamboll : Sh typshkronja E. . J.G. Përmban: Un jam shqiptar (Neithard.). Udhëheqës për letra. Në hie të qiparisit (Vargje) (Frashëri. Maksim).). Çudi e kanës (anekdota). Përmban: Vjersha. . Koti. shëmbëlla. Në porta (E popullit). Përmban: Shpiegime. Ramona (Marrioti. shëmbëlla dhe farët e letrave. A.. Drenovarja (Llogori. M. Fr. Flamuri i Shqipërisë (Shtegu i Pelës (Pseud.A. 0. Saleza. Dhori. Muz. Bratiano).

prej Aleksandër Pjet rit. f. kompozuar. fi I-II. Mjeshtërija për të shkruarë letra / Sevasti Qirias (Dako ).       . [1919]. 1943.Framingham. 88 B 36 S 10B27 2026..a. Shkrimtarët shqiptarë. Shtypur në Shtypshkronjën "Gutenberg" .. fi 1-29). Vasil. 1922. Shtypur në Shtypëshkronjën e Shtetit (Tiranë). Botim i përshtatur i kohës së sotme) pa tir.. Për natë kazanash / D. fi 269.. sipas rastit.-IV + 155 f. patir. Si të flasim dhe si të shkruajmë (Letra. shkresa tregëtare e zyrtar e.48 fi. Krijime të Fan Nolit. F. 89 F 151 S9F44 S 54 U 124. Lekë 2. . 1941. (Vepra Pijore N.Tiranë. patir . 29-44 Shqipërime të Fan Nolit. Letër . 1925. . Aleksandër. Cepa. Steijo. autor: Xhaçka. 3-8. e palos..].Tiranë : Botim i Shtëpisë Botuese "Ora". 3 -25.këmbim i përgjithshëm / Agostin F. Lufta e bretkosavet me mijtë ose Batrakomiomahia / përkthyem shqip dhe përshta tun sipas përkthimit në italisht të Giacomo Leopardit dhe Vjersha të tjera të përkthyesit Li rak Dodbiba.1 fl. miqësore. 1938.Sofia : Shtypun ndë shtypëshkrojë "Mbrothësia" K. Korçë. Parathënie. i cili ka botuar edhe fletëpalosjen. Aleksandër.80 fi. 89 G 199 2028. et Libraria Dhori Koti. Jeta e poetit Giacomo Leopardi. Ar 7 F 5 2032. Sereqi. . 20 cm. 89 E llO S 2 D 6. Serreqi. 1917. G rosh 4. Parathënie. 14 cm. Përmban: Poeti Fan S. (Libra të dobishme për popullin.Korçë : Shtyp.e. Fr. 25) pa tir.Shkodër : Shtypshkroja e Zojës s Paperlyeme. f. 53 cm. Letra. i bot.50. A. dhe të ndryshmeve / Dhori Koti. Vt.7 S 12E45 S 12F88 S 58 B 24-27 2027. Lazër. 88 U78 S 9 R 140 2031. autor: Kuteli. 0. Mall e brengë. f. Parathënie.. Noli. -Nëntitulli në kopertinë: Marrëdhënie shoqërore. Shtypshkroja Shkodra (Tiranë). 20 cm.. 1936. Lek 1. (Franga 1). 125 S 309 F56 2029. Kartoleria Peppo et Marko. ar. Mitrush.Durrës : Botim i Libraris Stefan Tati et Vllaj. Shkathësija praktike. Përmban: 1. Novelatë zgjedhura. 88 F 137 S 11 E 13 S 57 R 116 2030. Xhaçka. Ar120 G34 2025. 2. Të dhënat nga kopertina. autor: Sereqi. II. autor: Pjetri. Steijo) Korçë. 32 fi. Lazer Shantoja. Fr. f... Vjersha. fi 1-48 (në vazhdim). përkthyer.. tregtare.) / Vasil Xhaçka. III.. Guy) Përkth. Parathënie. Shkodër..Tiranë : [pa em.. 1935. autor: Xhuvani. 1. 20 cm.. . 20 cm. 1937. Me një vështrim kritik prej Mitrush Kuteli-t.94 f.190 fi. Pj. sipas LEKA. Korçë. pa ç. . shq.Tiranë : Botim i Mitrush Kutelit. Materiali mbledhur.. Shantoja. Luarasi. Sevasti. Vështrim panoramik. 3..20... f. Libri i kushtohet Luçia Gaspër Pieijos. Kostaq A. : Joumal Press. Agostin F.Korçë : Shtyp. Nënë hien e hënë Maupassant de. 19 cm. Mass. 45-92. patir. C[ent] 25.VI. Vasil. Kunorë rinije (Spasse. f. patir. Në krahët e njij femne (Spasse. 1934. Qirias (Dako).. Zyrtare etj. 1914.80. Parathënie. patir. 1934. 3. 1934. 1-32 (në vazhdim). etj. 19 cm. V-VI. P. f. patir. 23 cm. pa tir. . fi 412. Tiranë. Kangë-dashni-rrojtje! . Shkresafamiliare... pa ç.-11+70 fi. . .96 fi.

Dhimitër)..Gonxhe dhe lule të tjera jeta ime nuk çeli (Beqiri. Manush). Anthologji. Lotë në vetëmi (Musaraj.. Parathënie. Shkathësia prak tike (Autorë shqiptarë e të huaj). Parathënie. Nexhat). Morra rrugën fill.. Shiu po bie (Çaçi. Mos shkoni. 89 F 39 S 11 D 114 S 12F33 S 54 T 157-159 S 55 R53. 17cm. Thanas). Në burim (Çaçi. Thanas). Nexhat). Sahatit. Vedat). Sotir). Anthologji dashtunie. Mbramë pash andërr. Yll i karvanit (Hakiu. Ekstazë. Kaluan kohët (Musarai. Në shpinë: Libratë botuartë BabaAli Tomorit. Përmban: Disa ditë në çerdhen e idealistëvet (Xheneti. Xhevher ose "Mendime dhe aforizma bektashijsh të vjetër’. Përmban: Kuer mendoj. E shova dritën mbi try ezë (Kokona. Si zok shpesh her më duket. Vanitas (Platonicus. Dy këngë zilie. i Veli Stafës). Kur thyhet lundra. Shpre sa. Origjinale / përkëthime dhe përmbledhje gjithfar landësh n ga Skënder Guri. Dëshirë (Kokona. Aleks). Luarasi. Mëngjez e Mbrëmje pas d ritares (Musaraj.Korçë : Shtyp. Manush). pseud. Këngënate. (Biblioteka për të gjithë) patir. Lek 2. Kënga e bilbilit (Konomi. Dashni m at j etë!. Kristina (Spasse. Të dhënat nga kopertina.. autor: Guri. Përmbledhje dhe përkëthime prej BabaAli Tomori. Dhimitër). Skënder). Autobiografia e një të marri.(Shuteriqi. O shpirt i em. 1940.192 f. 1936. 2035. Lundrat e mia (Ko kona. Një rrugë.. Të me                                   .32 f... Syt e t u dinakë. Kënga e shpirtit.Tiranë : Shtyp. Ja Luluka. Madrigal (Hakiu. Ejanjë minutë. Lekë 1. Zëmbakët e thyer. Skënder J.. pa ç.. Bot. patir. Ç asht muzika? Disa mendime (Gur i. Shevqet).. Kur është von. Vedat). Dashniavite nuk shikon. Shetisë përqarkë. Erës.Tiranë : Shtypur në Shtyp. “Gutenberg”.. Kanga e të burgosunit (Migjeni). 1939. O Ditë. Përtëritje. E b raktisura (Hakiu. Petr it).Tiranë : Botim i Shtypshkronjës "Gutenberg". Jevgae Tiranës (Kurbeti. Llulluka. Vashëza fshatare (Kono mi. Krahnor i plagosur.. Ti qanje me ngadalë (Caci. Kangë anadolla ka. Vedat).. Dhe pak durim (Çaçi. 2 4 cm. 1934. 89 G 24-1 S 11 D 111 S 54 T 154-156 S310F 18 2036..(Shuteriqi. . tetor 1939. To djavolopedo. Thuajmë përse?. Udh e mbar o zogu im. Atit t im (Çaçi. Cen Koroveshi (Novelë) (Kokona... Baladë qytetse (Migjeni). II. Remzi). si gjithnji.. Shpirt i im i mërziçëm.. Grueja që vret. Mehmet Ali). Aleks). 1. Eja e dashtuna. Memesë (Peshkëpia. Kjo Çobanka (Hakiu. Fragment nga drami "Araniti" (Luzaj. Vendet e Akropolit. (Pes hkëpia. Donja një çobaneshk. 20 cm. Përmban: Ç asht dashni e kjartë (Guri.. i Kolë Mirdita).. Lumtuni e rinis. vetë.(Kokona. . Nexhat). Nonda). Manush).Tiranë : Botim i shtypshkronjës "Gutenberg".Hanës (Helenau. Ali Baba. Të duatë dua.18 f.. Vedat). "Mbrothësija" Kristo P. Faqja e tretë e kopertinës: Listë librash.. Lek 2.89F62 S 11 D 122 S 54T142 2033. Sterjo). Kulltukun prej kadifeje. Lek 1. Beqir). Kujtoj gjithmon atë natë. 20 cm. Kangët e pakëndueme (Migj eni).24 f. Mermeri. 19 34. Këndo një këngë (Haçi. Vol. Pa ty shërim. Dhimitër). Fsh ehtësi. Mere z emren time. Lemëza. Dhe qava. Anthologji.. Mos më lenë ve tëm katilesh. -S310F 18 mungon kopertina. Dy të pabesët. Oh! Kur u arratisën (Shuteriqi.6 1 f. . . Ishte një herë. patir. Një vashë të gjelbër. T ë puthurat. Tregime nga autorë shqiptarë dhe të huaj. Përty. 17 cm. Jusuf ). . Shevqet). Guri. Nexhat). Dy shoqet (Hakiu. Vajtim.). Flok arta. Aleks). T isha një flutur. 84 S310F 19-20 2037. Pa durimi.. Edhe larg në qoftë!. Qava. Lotë (Musaraj. Bilbil të bëhem. Shpresa fluturake. Shevqet). Shevqet)..patir. Vol. .Lesh-verdhës (Peshkëpia. Agoni (Platonicus). Magji vrerore. Vedat).. pseud. Skënder). patir. 90 B 202 S 11 G63 S 53 V 64 S 315 G 17 2034. U varros një bilb il (Bulka. Skënder J . Në andë engjëllë. autor: Tomori. Aleks). Zemraku i gramofonit. . Do t këpus trandafila. E para dashni e ambël. Largim i dashnorit (Përkth...dhe Kartoleria Peppo et Marko.. N ikj en e të dashurës. 89 B 27 S 41 A 30 Antologji letrare.. Nexhat). Shtëpisë s ime (Çaçi leks).

Maraku si plumbi (E popullit).. A e mban ment? (Floqi.50.). Skënder J. Syt e tu (Bimbli. Hypa në vapor (E popullit).. Skënder J. Hil). Guri. Dëshira e rakisë (Floqi. Plot molla (E popullit). Parathënje. Mariaka. Gruaja (Floqi. Si shuhet ma raku (Ngalibri i Marqis Lui Zuan).). Nazif O. Më kot (Bubani. Ç asht nji e puthu r? Proverbat e të puthurit (Përmbl. Proverbe të hueja për m artesën. Letër në vjershë (Guri.). Hil). Marak dashuni (Përkth. Guri. Isha në Greqi (Guri. Anthologi shqipe. 36 S9C72 S 54A23 S 55 B 27-30 2039. Vjersh e gjetun dorëshkrim (Gjetur e korrigj. Skënder J. Ylqin i bukur (E popullit). Shënime të domosdoshme (Përkth.. Skënder). 23cm. Spiro J. Korespondenca t reja. Dueni jetën (Dr. Fjalë të na shoqënin e për miqsin (Përkth. Nema dashurinë (Llogori. Kopertina e fundit përmban librat për shkollat qytetëse. Mar tesa dhe fëmijët.                                       . Kam ndi se je sëmundë.. Kaurr i i Venetikut (E popullit). Ke dal në porta. Filip. Fishta. Dhjetë porosira për grat e martuara (Sylva.). Skënder J. Dashuria ësht d jallush (Llogori. Fjalët e njerëzve të mëdhenj për gman. Skënder J. patir. nga Guri.). S 54 A 23 e cunguar.190 f. Muaji i Majit (M. Neço H . nga Guri. Mot i Ri 1911 (Mosi. Kristo).). Loni). Mejtime të Napoleonit të Math. Skënder J. Si v jen devri vjen zamani. Halit i Ismal Agës. Blëni II / Filip Fishta. Fr. Loni). Kristo). Skënder).(N. Gjeorgjiadhis. Proverbe të zgje për martesë (Përkth. Kristo). Mirabeaui Sofis. Fishta. Krifi leshnat. Fjalët e dashuris.. vendosjeje 88 C 28-2 mban e dhe në kopertinë vit. Tir moj valle (E popullit). U mblodh Shala. Skënder J. Xhaferr Tirana (E popullit). Filip. Kapiten i ri (E popullit) Tre vjet në spital (E popullit). për shkollë normale e për shkollë qytetse. E bukur era (Tasi.ndoj. Loni). Guri. Ah! Ku janë? (Mosi. Kangë shkodrane. i bot. Kangë kavaje (E popul lit). Gjergj). Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". 23 cm. Dashtunija në kohë të ndamjes (Mosi. Myzeqarçe (E popullit). Kthehu në Sorendë (Llogori. Chateaubriandi zonjës de Kustin. Kristo). Neço H. Ma të bukura t letra dashurije (Midis Napolleon Bonapartit dhe Jozefinës). Ll.. Guri. Kangë popullore kosovare: Një lule që ka çel tash..). Kur çel kumlla lule (E populli t). botuar nga shtëpia botuese "Kristo Luarasi". Mallëngjim (E popullit). . Guri. Edhe të dua (Floqi. Jelekaqë. teknike. Skënder). Dashtni e vërtetë (Mosi.). Lloshi). Vt. Tuke u mendue (E popullit). Dobia e muzikës. Nazif O. Në vendin ku t pash herën e parë (Përkth.).). për shkollë normale e për shkollë qytetse. Nën hije t hënës (Rodhe. G. Vajzat për martesë (Venus). Bares hës (Zana e Malit). Për gratë. tregtare dhe gjimnazike. Ekzemplari me nr. Pll oçka rrumbullake (Floqi. bot. Nga f jalët e urta të Solomonit për gruan. Hil). Selvit e Namazj asë (E popullit). Blëni I / Filip Fishta. Abetar i dashtunis (Mosi. Për shëndetin. Skënder J.). 1936. Roubinovitch.). Skënder). Hil). N kujtim. Ikim marrim malet (E popullit). Vemi o vemi (Llogori. Skënder).. Mos thuaj se të harrova (Përkth. 89 T 57 S 54 V59 2038. Guri. Guri. Beqari (Floqi. Guri. Për përdorimin e shkollave të mesme: Për gymnaz . Ndarje (Përkth.).autor: Fishta. Përgjigje zojushës Rall (Shkëmbi).). Kthim (Mosi. Ti me sy të zinj (Asdren). Loni). Mos u helmo (E popullit). Valencia (Marrioti. Carmen).). Skënder J. Reziqet e së puthurës (Dr . Qoft i zi ky sahat (E popullit). 1935. Qysh hiqet maraku (Nga libra i Ovidit).I.).). Kristo). Fjalë të nal të (Përkth. Mendime. Të vërteta: ca thanje mbi hurin prej disa filozofëve. për institut teknik. Skënder). Kristo). Loni). Skënder J. Fjalë t arta (Përkth. Syçkat e kaltërta (Avrami. Skënder).). Puthja (Përkth.). Guri.). Skënder J. E dashtuna (Letër dashurie redaktuar nga Guri. Ja ku te k rendi (Mamaqi. Dashuria (Përkth. Dituri popullore. Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Kam val i Durrësit (Guri. Spiro L. ari 1. Sa bukur ronimë (Tasi. Proverbe të huaja. Filip. Drenovaija (Llogori. Endërat u s huan (Marrioti. Th. Pse m shef me egërsi (Përkth. Çe lu çelu (Llogori. Hil). 88 C 28-1 S 3 A35. në kopertinë: 1935. Gjithë bota ka bajram. Laje ti moj goce (E popullit). Proverbë françeze. Dituni popullore. A. ari 1.50. Hil). Kristo). Gurë të çmueshëm. 7 fl. 8 fl. 1936. Do të shkoj në Kavajë (E popullit).). Anthologi shqipe. Vjersh e gjetun (Gjetur e korrigj.J. U ngriç herët (E popullit). U theftë hara ime (Përkth. il. Trëndafil i bukur shum (E popullit). J).. Fr. Kurrë s të harroj (Floqi.. Për përdorimin e shkollave të mesme: Për gymnaz . Skënder J.). Kolë). Guri. Guri. Ba sh zamanit djemve t ri. Guri. il. Alkoolisti (Mamaqi .320 fi.patir. për institut teknik. Guri.). Loni).

1920. Emest Koliqi. Kolë Kamsi dhe Ekrem Çabej. 317-320. 22 cm. Shqiptarët në botë. Gia ten g demotikou.50. 92-139. ari 1. Nëntitulli në kopertinë: Giaten g taxe. Fr.. 521-603. Këndime. 1935... Salih. 3 fl. (Vlorë)... f. Për kursin e naltë të Shkollavet të Mesme / mbledhë e punue. 4 69-520. Pranimi i librit si tekst shkollor dhe qarkoija përkatëse nga ministri i Ars imit Rexhep Mitrovica. me il. nën kujdesin e Emest Koliqit nga Aleksandër Xhuvani.120 fi me il. f. Shqipnija arkeologjike.ar.Nr. Histori. (Libra Shteti për Shkollatë Mesme. vetqeverimi. vjersha e djalogë shk ollorë) për rendet III. gojëdhana. 88 G 138 S 10 F 111 S 11 E48 S 56 T 49..40. Floqi.2 S 11 B 56 S 19 B 108 S 19 C 15 S 55 S 69-71 S 126 B 34. 23 cm. Kopertina e fundit përmban librat shkollorë. Ndue. pa ç. Letërsi p opullore f. besime e legjenda.288 fi.. Këndime për klasë të tretë të shkollavet të Shqipnis. patir. . 1943. patir. 191-254. 19 cm. Për perj dhën e ultë / Ndue Paluca. .. f. Shtëpija Botonjëse “Kristo Luarasi”. gjuhësi.. 89a D 48 2046. 255-324. Shtyp.Giovanni Direttore (Tiranë). fir. patir. 1924. patir. patir..Tabelë alfabetike e autorëve. Direttore et C.Elbasan : Shtypshkronja "Elbasani". f. 1937. Shkollë e jetë. f. Vëllimi i parë. Këndime për rijeshten e funtme të shkollave filltare / Kost Çekrezi . . Legjenda. Parathënie. Karl Gurakuqi. Fr. 88 C 87 S 10 C 58 S 62 A 53. 325-432.ar. 35 2045. Shtypshkroja "Vlora". 24 cm.[Tiranë] : Bot Ministris s Arsimit. Parahistori. .. Shqipnija e bukur. portr.86 fi. autor: Floqi. Rilindja. Shkëndija ose anthologji shkollare.3) patir. 1921... Këndim i shpejtë e i spieguem për rendin e 3 edhe të 4-tin të shkollave t fillore / Salih Çeka. pa ç. Bota Shqiptare. .[Tiranë] : Botim i M inistris s Arsimit.Boston : Botime të Federatës Pan-Shqiptare "Vatra".Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj". 1 fl. f. 24 cm.. Për rendin e Ill-të të shkollavet fillore Elbasan.615 fi. pa ç. 1921. V e VI të shkollave fillore / Kr. 9-91. 140-190. il. 5. . 88 G 22             . Zgjimi i ndiesis k ombëtare. L. f. patir. (Këngë.Vlorë : Shtypshkr onja "Vlora" G. botuar nga Shtëpia Botuese "Ora" në Shkodër. 21 cm. Beltoja. ethnografi.Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. Kopertina e fundit përmban librat për shkollat.. 88 F 31 S 11 C 10 S 41A122 S 54 T 1-4 2041. f.40 fi. .Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. Lek 25.. Shtypun në Ngrehinën Typografike "Gurakuqi" (Tiranë). Çeka. 20 cm. 89 A 110 S9C 13 2043. 433-468. 20 cm. Kristo.33 S 316A32 2040. Paluca. Anagnostiko. botuar nga Shtëpia Botuese "Kr isto Luarasi". Jeta botore e private.. . . Kristo. Fjalor. Gaspër.192 f. Zakone e doke. Përmban: Mite. . 1929.160 fi. 88 D 50 S2C 1.50. Antologji për shkollatë mesme..192 f. 1923. IV.. 3. f. Floqi. 195-216. Shtypi i parë. 88 C 112 S 12B 138 S 52 A51-53 Libra këndimi e leximi.54 2048. 1. .Shkodër : Shpija Botuese “Ora”. Shqipnija prej kohës ilire deri te sundimi otoman.0. 21 cm. 50 S56U32 S 81 G68 2047. Libër Leximi.50. f. G. Kolë Kamsi. Çekrezi. Kost. 88 C 28-2 88a C 39 S 9 D 1 S 19A60 S 55 B 29 S 131B 32. "Vlora" Cav. Libër i dytë për shkolla fillore të Shqypnis / përpiluem e mbledhë p ej Gaspër Beltojës. Gjergj Kastrioti Skanderbeg.. Shtypëshkronja e Diellit (Boston).. f. paç. 89 F 72 S 10 E 6 S 58 B 119-121 2044. pa tir. 2042. Direttore.216 fi.

Tiranë : 1921. Fr..                         . Fr. patir. Vlorë : Shtypshkroja G. patir. 1935. 1922. 1928. Botim i katërtë.Tiranë : 1921. 1921. Hartuar prej Këshillit Ars er në . Këndime për shkolla fillore të Shqipërisë. Për shkolla fillore të Shqipërisë. .. me il.. 50 qindarë ar.128 fi me il. 21 cm. Këndime për shkolla fillore të Shqipërisë.[Tiranë] : Botim i Ministris s Arsimit. 1934. 1 f l. 89 F "129 S 10 F 10 S56T47.Tiranë : Botim i Ministrisë s Arsimit.50.[Tiranë] : Botim i Ministris s Arsimit)...S 11 E70 S 56T52 2049. Shtypëshkronja Peppo et Marko (Korçë).ari 0. Hartuar prej Këshillit Arsim në Tiranë. Titulli në kopertinë : Këndime për klasën e tretë të fillores. 1921. Shtypi i parë. 1926. Luarasi (Tiranë). Këndime për shkolla fillore të Shqipnis. Hartuar prej Këshillit Arsim në në Tiranë. Klasë e tretë. Kopertina e fundit përmban listën e botimeve të Shtëpisë Botuese "Luarasi".4) patir.269 fi. .114 f. .. Klasë e dytë. Këndime. 88 F 33 2054. patir.. Këndime për shkolla fillore të Shqipnisë.50. 50. 4) patir.Tiranë : 1922. 22 cm. me il. 1921. Këndime për shkolla fillore të Shqipnis. Hartuar prej Këshillit Arsi r në . Shtypi i tretë. 21 cm. Shtypi i tretë. 23 cm.. 1921. me il. Direttore (Vlorë). 20 cm.152 f. .. Këndime për shkolla fillore të Shqipërisë. 1922.176 f. Hartuem prej Këshillit Arsi muer në ..Tiranë : Bot. Fr.. Shtypi i katërtë. Shtypi i dytë.Tiranë : Botim i Drejtoris së Përgjithshme t Arsimit. 20 cm. pa ç. . ari 0.. 89 G 83 2050. ari 0. Këndime për shkollafillore të Shqipnisë.... (Nr. (Nr.ar 0. Shtypi i parë. il. Klasë e dytë.. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). i Ministrisë së Arsimit.. fr.. 88F32 S 11 C 103 2052.50.. 1922..168 f. 88 C23 S 12 B 137 S 62 A 84.. Klasë e katërt.[Tiranë] : Botim i Ministris s Arsimit. Direttore (Vlorë). Shtypshkroja "Shkodra" (Tiranë). Klasë e tretë. 24 cm.[Tiranë] : Botimi Ministris s Arsimit.. 89 D 56 S 11 C 13 2058.3) patir. Këndime për shkolla fillore të Shqipnis. Klasë e tretë. 1921. ShtëpijaBotonjëse "Kristo Luarasi".50. Qindar ar. me il. patir. patir. . Këndime për shkolla fillore të Shqipërisë. Hartuem prej Këshillit Arsimu er në në Tiranë. ari 0.114 fi me il.3) patir.. Fr. 1925.. paç. 1925. . 1932. . Hartuem prej Këshillit Arsimu er. . pa tir. ari 0..50. Hartuem prej Këshillit Arsimue . 51 2059. Shtypi i dytë. Të dhënat e botimit nga kopertina. me il. Klasë e dytë. 48 2053.. 1921.Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. Hartuem prej Këshillit Arsimu r. 1921. Hartuar prej Këshillit Arsim në në Tiranë. 23 cm. . Shtëpija Botonjëse "Luar asr’. 20 cm. Shtypi i tretë. Klasë e dytë.144 fi... Shtypshkronja "Vlora" G. 21 cm. Klasë e dytë. Shtypur në Shtyp "Mbrothësia" Kristo P. (Nr. Fr.. Shtypi i dytë.152 fi. 85 2056.176 f. -Tiranë : i Ministris s Arsimit. me il. Klasë e dytë.Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. Klasë e dytë.152 f. 89 D 24 S 10 D 101 S 56 T 217-219 2051. 88 D 144 S 11 C30 S 62 A 125 S 71 T85 S 311B 48 2057. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). 88 C107 S 10 C 18 S 59 A 120-123 S 316B 56 2055. 91 B 72 S 62 A 50.50. Shtypëshkronja Peppo et Marko (Korçë).[Tiranë] : Botim i Ministris s Arsimit. Këndime për shkolla fillore të Shqipërisë. 1929. (Nr. .

. Klasë e katërtë. () patir. tregtare e fill ore botue prej Etenve Jezuit (1922-1927)..215 fi. 2007.Tiranë : Botim i Drejtoris së P. 2. f. Këndime për shkolla të para të Shqypënisë.. 1926. Kastrati. 4 05-413.207 fi. Der cilteste Verlag Albaniens und sein Be itrag zu Nationalbewegung.132 fi. Albanica ekskluzive..ar. Botim i katërt. Direttore et C. të Shqypniës". M. Shtypshkroja e Ministris s Arsimit (Tiranë). patir. patir. 1927. 1926.200 fi.206 fi. 89 F 93 S 11 D22 S 63 A 79-82 2065.70. Mentor Quku. është r           . fi 97. Hartuem prej Këshillit Arsi uer në . 83-84. -[Vjenë] : m. 22 cm.. Verlag Dr. 89 D 5 S 10 D 64 S 61A128. . Këndime për shkollatë paratë Shqypnis.. Kopertina e fundit përmban: Tubë librash për shkollë gjimnazike.. Botimi i katërt. Ndre Mjeda. Botimi i tretë. Këndime. aut. 1934. Këndime për shkollatë paratë Shqypnis. Quku. . aut.1 njëjti. Bibliografia albanistike. 64.Tiranë : 1922. Këndime për shkolla të para të Shqypënisë.. Fr. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). ndërsa Mjedabëri transkriptimi n e dorëshkrimit dhe ndoshta redaktimin. Hartuem prej Këshillit Arsi muer në . vend e vit botimi. 129 S 62 A 108 2061. 0.Tiranë : 1922.ar. .238 fi. 22 cm. 1933. Sipas J. 2009. Xanonit. Libri i tretë. Klasë e katërt. 20 cm.Shkodër : Shty shkrojae së Paperlyemes. ShtypshkrojaTeknike (Tiranë).. 23 cm. 89 F 26 S 10 E 9 S 11 D20 S 63A83-86 2068. Përgat. [1915].]. Për shkollafillore të Shqipnis. Këndime për shkollat fillore të Shqipnis..[Tiranë] : Botim i Ministris s Arsimit.. f i 178-79.. t Arsimit. 22 cm. S 63 A 80 në kopertinë titulli shënuar ". Libri i dytë.Tiranë : 1922. patir. 2.. . f. Fr. tetor -nëntor 2008. . -[Vjenë] : [ ]. E.35 2060.. 2001. i bot. Kr. pa ç.50. (Vlorë). Në ballinë të gjitha kopje bajnë të njëjtin titull.137 fi me il.Tiranë : Botim i Ministrisë s Arsimit. Sipas Markus W. Shtypi i katërt. Sipas J. Shtypi i pestë. 590. . Shtypi i dytë. Shtypi i tretë. ff.. 21 cm.. Libri i tretë. 88 D126 S 10 D 100 S 316 B 40 2063.19 cm.. Alfabeti (1899-1912). Klasë e katërt. Prishtinë. nr. Ndre Mjeda. 88 G 84 S 56 T 36-41 2062. sipas M. patir. f. 2007. Këndime për shkolla fillore të Shqipnis.. patir.-232 f. Kovac.Tiranë : 1922. [1915]. G.70. 20 cm. Shtypshkronja Cav. 19 cm. Kastrati.pa ç. Ndre Mjeda.Tiranë : Botim i Ministrisë s Arsimit. pa tir. Shtypshkronja "Vlora" (Vlorë).. 1928. . Vendi dhe vt. Bibliografia albanistike. Peters. Botimi i tretë. . 0. Kopertina e fundit përmban listën e botimeve të viteve 1922-1926 botue prej Et enve Jezuit. Prishtinë. paç. Hartuem prej Këshillit Ars imuer në . patir. paç. Hartuem prej Këshillit Arsi muer në . Libri i dytë. Kr. Klasë e katërt. Këndime për shkolla fillore të Shqipnis.Shkodër : Sh ypshkroja e së Paperlyemes. Bildung und Kultur : Die “Buchdruckerei der Unbefleckte n Empfangnis” zu Shkodra (1870-1945). 89 G 116 S 56 T 33. patir. Hamburg. 97.Mjedci 4. 2001. 88 D 125 S 10 C 92 S 61 A 124 2067. 88 D 76 S 12C41 S 62A55 2064. hartimin e tekstit ia atribuon A. nëMjeda 3 : libri iparë. T. T. pa ç...

89 F 56 S 11 D 84 2070. Këndim për radhën e parë me schumë fytyra.. Me pëlqimin e Minist ris s Arsimit / J.. pa ç.56 f. patir. Gegënisht.n. 1930. Këndim.142 fi me il. 16 cm. Koti. Dhori G. Dhori G. 88 D 110 S 10D85 S 61A126. Libërkëndimi. 89 C 103 S 62 A 11. 18 cm. p aç.410 fi. . 22 cm. Libërkëndimi. Sipas M. 20 cm. -Ko rçë : Shtypëtorja [dhe] Libraria Dhori Koti... 90 F 63 2079. Nikolla. [dhe] Libraria Dhori Koti. . Franga 1. Përmban listë librash në librarinë "Korça .. Ar 5 G 163 2073.[Tiranë]: Botimi Ministris s Arsimit.Tiranë : Shtypshkroja e Ministris s Arsimit. Libërkëndimi.. 22 cm. 127 2069. 97 S 11 B 62 2077. Klasaetretë.(Libra Shteti për shko llat fillore.. Këndim.].. Koti. .50. 1921. Franga 1. Koti. 20 cm. Këndim. (Libra shteti për shk ollat fillore-nr. Mbititulli në kopertinë: Libra shteti për shkollat fillore.. Këndim. . Fir enze : Shtëpija Botuese Marzocco. Koti. firmosu r nga Ministri Hilë Mosi. patir. me il. patir . 89 R 145 S 10 F 123 2076.Shtypje IV-të. 89 D 34 S 61 A96.[Tiranë] : Botim i Ministris s Arsimit.[Tiranë]: Botim i Ministris s Arsimit. -Korçë : Shtypëtorja [dhe] Librëtorja "Korça" Koti [dhe] Xoxe.3. pa përmendur autorësinë e Xanonit. ( Mbretnia Shqiptare) pa tir. . f.134 fi me il. Koti. Listë librash që do të dalin në qarkullim. Quku. Koti.. -Korçë : Shtyp. . Kroi. Për reshtin e III / Dhori G.4) patir. 1915) me ndryshime dhe shtesa nga Mjeda .. Franga 1. Klasae dytë. . Klasae dytë Toskërisht..               . Lekë 3.. 45-49 është ripunim gjuhësor e lëndor nga Mjeda. Lezime për moshën e njomë / përmbledhun nga Mati Logoreci.158 f.. (Libra Shteti për shk ollat fillore .. pa ç.) patir..3) patir.T.48 f.. Dhori G. Koti.50. 1921. 2010. Për reshtin e IV / Dhori G.Paris : [pa em.. Për reshtin II / Dhori G. . pa tir.. 1919. 1906. Dhori G.Shtypje e dytë.nr.[dhe] Libraria Dhori Koti. Lekë 3. Kopertina e fundit përmban listë librash të Librëtores "Korça" në Korçë. Këndim. patir. Përmban vendimin e Ministrisë së Arsimit për aprovimin e librit të këndimit.56 fi. Lekë 3. 18 cm. 1919.72 f. et Kartoleria Peppo et Marko (Korçë). 1913. Për reshtin e IV / Dhori G.. 1942. .. pa tir.41.. Lako.Korçë : Shtyp.. 1922. Koti.. pa tir. 1911. Franga 1.25.Shtypje e pestë.5. 16 cm. 12 2078. 89 G 179 S 9F 82 2075. Të dhënat nga kopertina. Fi renze : Shtëpija Botuese Marzocco.40 fi. Mjeda 5 : gj uhëtari (1925-1937).39 fi. 1942. . Fire nze : Shtëpija Botuese Marzocco. Të dhënat nga kopertina.. 88 S 158 2071.23 cm. Koti. .n.. 1934. Cop e tretë / Nikolla Lako. 20 cm. f. 89aD 51 2074.Korçë : Shtypëtoija [dh e] Librëtoija "Korça" Koti [dhe] Xoxe.. Shtyp. Të dhënat nga kopertina. fi 72. Mbititulli në kopertinë: Libra shteti për shkollat fillore. Koti.n. Dhori G. J.[Tiranë] : Ministria e Arsimit. Gegënisht. 1942.ipunim i veprës së Xanonit (bot..5.. 20 cm. Për reshtin III / Dhori G. me il. Me çestje dhe me stërvitje. 89 F 19 S 11 D 86 S56U22 S 314 G 104 2072. . pa ç. Kroi.271 fi. Këndim per reshtet e lartratë shkollave fillore.

..65 dhe S 12 D 71 të cunguar... 1942. (Libra shteti për sh kollat fillore-n. S57R58 i cunguar. me il. Klasa e pestë fillore.) patir. 1937.15) patir.. portr.24 6 f.... S 57 R 64...Tiranë : Ministrija e Arsimit.           . Klasa e tretë fillore.. Shtypshkronja "Diellr’ (Tiranë). Libër këndimi. me il. Klasa e pestë fillore.13 3 f. Lek 3.264 f.[Tiranë] : Botim i Ministris s Arsimit..8. ndërsa e cunguara..[Tiranë]: Botim i Ministris s Arsimit. 23 cm. .. Libër këndimi. .Botim Nr. Klasaetretë. Libri i klasës së pestë. 1939. 23 cm. lekë 4. me il. Toskërisht.. .. me il.. por tr. 130 S 314 G 105 2082... 15) pa tir. (Komisjoni Teknik....Tiranë : Botim i Min istrisë s Arësimit. 89 D 86 S2D66 S 12 D 137 S 57 R 66-69 S 311B 52 2084. .7.Tiranë : Ministrija e Arsimit. Lekë 3. Fi renze : Shtëpija Botuese Marzocco. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".70. Lekë 4. 23 cm. me il. 23 cm.114 f. 23 cm. 2 fl. (Komisjoni Teknik. 89 D 84 S 12 D 72 S 57 R 60.2 fl. . Libër këndimi. portr. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". 16) patir. . 33 2086. (Komisjoni Teknik. Klasa e katërt fillore. Mbretëreshës Helena. patir. Lek 0. (Libra shteti për shkollat f illore-n. (Komisjoni Tekni k.6. lek 0 . S 58 A 23 kanë 2 fl.. 89 C 53 S9C58 2088.Tiranë : Ministrija Arsimit. 1938. Shtëpija Bot onjëse "Kristo Luarasi". Mbititulli në kopertinë: Libra shteti për shkollat fillore ..Tiranë : Ministrija e Arsimit. 61 2080. Libërkëndimi.. Botim Nr. 20 cm. 89 C 80 S9C61 S 58 A 30.124 f. 31 S 317B 5 2085.S 57 R 61 është i plotë. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë). Përmban: Portretet e Skënderbeut. Mbititulli në kopertinë : Libra shteti për shkollat fillore . 2 fl. 23 cm. pa ç.50. Klasae katërtë.6..) patir. me il. (Komisjonit Te knik.18) patir.Botim Nr. Libër këndimi. 90 F 60 2083. portr. me il. Klasa e dytë. Libër këndimi për shkollat fillore të Shqipnis.Tiranë : Ministrija e Arsimit. 89 F 103 S 57 R 63-65 S 12 D 71...(Libra shteti për shkollat fillore n.7. 59 2081. 2 fl. Klasa e dytë.n. . Titulli në kopertinë: Libër këndimi.245 f.40. Klasa e dytë fillore. Mbititulli në kopertinë: Libra shteti për shkollat fillore n. Lek 3.[Tiranë] : Botim i Ministris s Arsimit. Ben ito Mussolinit. . Libër këndimi. Firenze : Shtëpija Botuese Marzocco. Libërkëndimi. 89 C 41 S9C60 S 58 A 32.206 f.Botim Nr. Nëntitulli në kopertinë: Libri i klasës së pestë. 1939. 88 C 109 S9C37 S 10 B 56 S 58 A 17. Firenze : Shtëpija Botuese Marzocco. me il. 1 fl. 89 C 24 S9C59 2087.n. 1942... 1939. Lek 0. me il. Viktor Emanuelit III. 1939.. 20 cm.246 f. . Shtëpija B otonjëse "Kristo Luarasi".8. Shtypëshkronja "Shkodra" (Tiranë). 18 2089.. 88 B 151 S 57 R 58.Tiranë : Botim i Min istrisë s Arsimit.120 f. 21) patir. Libër këndimi për shkollat fillore të Shqipnis..Botim Nr.50. Klasae pestë. Libri i klasës së pestë. 23 cm.. .. Libër këndimi. me il. 1942.4 0. 89 F 103. 1939.155 f. 88 C 66.il.) patir. lek 0. 20 cm.. p atir. portr.

. portr. Libra Shteti për shkollat fillore-n.. 24 cm. 1940. Libër këndimi për shkollat fillore të Shqipnis.. -[Tiranë] : Botim i Ministrisë s Arsimit. patir.. 89 F 102 2100.. 2 3. 1940.6) pa tir. 1940. portr. Ekzemplarët S 58 A 19 dhe S 316 B 39 me çmim 3 lekë e gjys më.7) pa tir.. (Lib ra Shteti për shkollat fillore-n.. 1940. me il.24 cm. Ar 123 C 12 S 58A 19 S 316 B 39 2091. (Libra Shtet i për shkollat fillore ..[Tiranë]: Botim i Ministrisë s Arsimit. 2 fl.[Tiranë] : Botim i Ministrisë s Arsimit.. (Li bra Shteti për shkollat fillore . 2 fl.me il..me il. Kopertina të ndryshme. Lekë 3.4) patir.. portr. Toskërisht. 90 C 16 S 58 A 34. S 316 b 60 Titulli në kopertinë : "Libër Këndimi. Toskërisht. F irenze : Shtëpija Botuese Marzocco. Lekë 3.. patir.74 2102. 1940. Firenze : Shtëpija Botuese Marzocco.port r. Kopertinatë ndryshme. (Libra Shtet                           .50. Botimi i dytë prej 22501 në 37500. Shënuar në faqen e parë të çdo fashikulli.. me il. 88 D 71 S 12 B 127 S58A26. patir.. patir.136 f. 24 cm. 1940. .50.n. 2 fl.. 1 fl.5) patir. Klasa e tretë..151 f.il . 1941. Ekzemplarët S 9 C 38 dhe S 10 B 57 me çmim 3 lekë e gjysmë. . 22 cm. Lek 3. 1940. portr..[Tiranë] : Botim i Ministrisë s Arsimit.. 1937. me il.. portr. 2 fl. me il. (N. Lekë 3..Libra Shteti për shkollat fillore n.. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". portr. Libër leximi. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".... . Gegnisht. 5 fl. Shënuar në faqen e parë të çdo fashikulli. Klasa e katërt.88 C 66 S 58 A 20-23 2090. Klasae katërtë.Tiranë : Botim i Ministrisë s Arsimit. .. . Këndim i III. Firenze : Shtëpija Botuese Marzocco. Libër leximi. 2 fl.. Gegënisht. Libërleximi. Toskërisht. Klasa e tretë. lek 3. Klasae pestë. Libër leximi. Lekë 4.Tiranë : Botim i M strisë s Arsimit. Libër leximi. 23 cm. . F irenze : Shtëpija Botuese Marzocco. 2 fl. 2 fl... Gegënisht. 24 cm..n. Firenze : Shtëpija Botuese Marzocco.. 1 fl.. (Lib ra shteti për shkollat fillore . me il. .95 f. 1938. 20 cm. me il.192 f. Gegënisht.3) patir. Libërleximi.... Lekë 3. Lekë 3. . 88 C 143 S 61 A89 2098. (Libra Shteti për shkollat fillore. . patir. portr.. Gegënisht. 1940.95 f. Klasa e tretë.. Libër këndimi për shkollat fillore të Shqipërisë. 1) pa tir..[Tiranë] : Botim i Ministrisë s Arsimit. Klasa e katërt. Lekë 3. Klasae parë. 88 B 84 S 10 B 54 2096. il. 1 fl.[Tiranë] : Botim i Ministrisë s Arsimit. Klasae dytë... 89 D 83 S 12 D 70 S 57 R 70-72 2101.. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". 20 cm.50.. Libër leximi. . me il. me il. Libër këndimi për shkollat fillore të Shqipnis.. 89 C 54 S 8 F 48. Fi renze : Shtëpija Botuese Marzocco.-95 f.146 f. portr.n.192 f. .223 f.24 cm.Lekë 3. 1938. Firenze : Shtëpija Botuese Marzocco. 24 cm. me il.. Libër leximi. Libër këndimi për shkollat fillore të Shqipnis. Firenze : Shtëpija Botuese Marzocco. 88 B 89 S9C39 S 10B58 S 58A27 S 316 B 61 2093. Këndim i III. 23.. Lekë 3.150 f. Libri i klasës së katërtë"... F irenze : Shtëpija Botuese Marzocco..[Tiranë] : Botim i Ministrisë s Arsimit. 20 cm. 20 cm.[Tiranë]: Botim i Ministrisë s Arsimit. Lekë 3. 89 D 82 S 57 R 73. 29 S 316 B 60 2094.2) patir.. 1938.Tiranë : Botim i M inistrisë s Arsimit. .50. me il. Klasa e parë.153 f. portr.[Tiranë]: Botim i Ministrisë s Arsimit. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". 89 A 106 2095. 35 2097. Klasa e parë. me il . Klasae dytë. Klasaetretë.n.. (N.49 S 61 A90 2099. 2 fl.Tiranë : Botim i Mi nistrisë s Arsimit. 4 fl. Tosknisht.. Libër leximi. 88 D48 S9C38 S 10B57 S 58A25 2092.136 f. portr. 24 cm.235 f.

1924-1925. 3 fl. 20 cm.Elbasan : Shtypshkronja “Elbasanr’. Shtypurnë shtyp. Dhimitër N. 89 B 127 S9C57 S 58A 16 S 63 A21 S 316 B 59 2104.115 2106. .. 2298 d. Barcata. Kor. Lek 3.Tiranë : Botim i Mi nistris s Arsimit. me il.. Kr. Tiranë. Viti i dytë sh kolluer me mësime vetijake. f. 1920. 1936. Dhimitër.. . 1916. 18 cm.Shtypja e parë. patir. me il. Këndime për shkolla fillore çunash e cucash. Logoreci.i për shkollat fillore-n..Shkodër : Shtypshkroja e Zojës së Paperlyeme. 1927. Paparisto. E para dorë. Paparisto. 88E51 S 10 D 112 S 132 C 35                 . Rustem. Klasa e dytë / Rustem Lopçi. . f. patir. Elbasan : Shtypshkronja "Elbasani". Gurakuqi dhe Luigj Nar açi. Këndime për rendin e pestë të shkollavet fillore / Dhimitër Pap aristo. Paparisto.116 fi. 216 nuk evidenton aut or. 20 cm. [Grosh: 4. Nd. patir. 23 cm. 89 D 81 S 57 R 52-53 2103. Indogerm. Libër leximi për shkollë fillore të Shqypnis me ftyrë të Fatosit Kruetanë.20].Shtypja e parë. . 89 S 26 S 10F75 2109. Mësime jete e këndime për djelm e varzatë shkollave fillore. me il. bashkautorë janë M.Shkodër : Sh typshkroja "Nikaj”. me il. 89 E 97 2111. Sipas: "Libra të botuem të Karl Gurakuqit" në F. 21 cm.50. Lekë 4l/i.. . 1 924. portr. portr. 1919. Luarasi (Tiranë). Libër leximi për shkollat fillore të Shqipnis. E dyta dorë.8) patir. 90 D 58 S9E36 S 58 B 122 S 156D 32 S 311 F49 2110. (Republika Shqiptare) patir..56 fi. Autori marrë nga botimi i vitit 1916.933) pa tir.Tiranë : Botim i M inistris s Arsimit. S 156 D 32 fotokopje.. 23 cm.. Kndime t para për msoitore filltare. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".. 19. Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj". Nikaj. .101 f. N. 1 fl. Lek 3. 23 cm... 89 C 207 S 58 B 117.222 fi. Logoreci.50.. 116. 1 fl. 1987. 1936. Klasa e dytë. Libri i dytë /D. Pjesa e dy Për të dytin vjet shkolluer. Shtypshkrojae së Paperlyemes (Shkodër).196 fi. 21 cm... patir. Jahrbuch.Tiranë : Shtypshkroja "Shkodra".Shkodër : Botuem prej Komisis Letrare Shqype. bibl. 1933..138 f. Ndoc. pa ç. "Mbrothësija" Kristo P.7.136 f. në.... Mati. mësime sendesh zoologije. 21 cm. pa ç. S[ulë] Harri. 89 E 197 S 10F 130 2112. Kndime t parapër msoitore filltare.122 f. topografije. Libër leximi për shkollat fillore të Shqipnis. il. sipas Musa Kraja. Lek 3. Libër leximi për shkollatë mjesme. Lule. Paparisto..64 fi. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". patir. Dhimitër N. 1.. Këndime për shkolla fillore çunash e cucash. 18 cm.. 1919. portr..Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. Lopçi.136 f. Paparisto. Aut. Mati Logoreci. K. (Pranue me shkresën e Ministris s Arsimit Nr. N[doc]..118 S 312 D 22. 1 fl. . 88 F44 S 11 C 104 S 58 B 114. me pozicion 89 F 125 (kopertina e fundit). .. me il. Titulli në kopertinë: Libri i dytë për msojtore filltore të Shqypniës. . pa ç. 1915.. patir. 88 D 46 S 12C55 S 55 R24 2108. Lekë 7.. Viti i parë sh kolluer / Dhimitër N. 89 C 33 S9C 16 2105. Nikaj. 23 2107. Libri i dytë. . letërshkrimi edhe m e 16 vjershanë dhialekt t Elbasanit / Dhimitër N.. patir. Jokl.... Nika j... argjant 4. patir. Klasa e tretë.

Fr. Shtypun në Ngrehinën Typografike "Gurakuqi" (Tiranë).Tiranë. 1. Shtypshkroja "Tirana" (Tiranë).. Tregues i autorëve dhe përkthyesve. 88 E 2 S 10D50 S 38 A 167-169 S 311B 51 2117. fi 503-510.Nr. -Tiranë : Botim i Minis tris s Arsimit.. Lekë 9.194 fi. 1941. Vt. Rreze drite. Shtypshkroja "Diellr’ (Tiranë). Tregues autorësh e përkthyesish. Libër leximi. Lekë 15. Rreze drite. 21 cm. A. Çajupi. 1935. A. 83 2115. Dhimitër. f.2113. 89 R 231 2116. P...2) pa tir. 1940.. 1942.(inic. Paparisto. 17 cm . . 18 cm.. 1935..)..538 fi. . patir... Libër leximi për klasën e parë e të dytë të kursit t ulët / mbledhë e nën kujdesin e Emest Koliqit nga Kolë Kamsi e Karl Gurakuqi. Lekë 15. Baba-Tomorri. Libër leximi... V.Botim i dytë. (Libra Shteti për shkolla të mesm e. Jetëshkrime autorësh. 20 cm.Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit.40 fi. pa t ir. f.430 fi.l) pati r.. ari 1. fi 511-521. . 90 D 2 S 12 C 104 S 12F47 2118. 429 . Për klasën e parë e të dytë të kursit t ulët / mbledh ue nën kujdesin e Emest Koliqit nga Kolë Kamsi e Karl Gurakuqi. Luarasi.. Botim i dytë. fi 523-533. Jetëshkrime autorësh. me il. Fr. nga Karl Gurakuqi e Kolë Kamsi. 21 cm. Kopertina e fundit përmban listën e librave që tregton Libraria Korça. 1943.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi”.2) p atir. 1932. Për shkollat fillore. Pula. (Libra shteti për shkolla të mesme. Përmban shkresën e Drejtorit të Arsimit të qarkut të Korçës. në kopertinë: 1943-XXI.Tiranë : Shtëpija Botonjëse “Luarasr’. pa ç. Çajup.501-508. 89 D 46 2114. Këndim. 23 cm. 88 E 1 S 10D49 S 12 C 114 2119..-Nr.. Lekë 15. . Jetëshkrimet e autorëve. . 90 D 3 S 12 C 119 S 317 D 22 a) Letërsi shqipe.256 f. f. Këndime për rendin e pestë të shkollavet fillore / Dh[Paparis to] e S[ulë] Harri.(Libra Shteti për shkolla të mesme. 437-439. .449 f.                       .Nr. Pas fletës së titullit: Shtypur në shtyp. "Mbrothësija" Kristo P. Kopertina e fundit përmban librat për shkollat fillore. Jetëshkrime autorësh. Andon Zako. f..533 fi. Fjalorth mytologjik. Për klasën e tretë e të katërt të kursit t ulët / mbledhë ue nën kujdesin e Emest Koliqit. Z. A. Këndime për rendin e pestë të shkollavet fillore / Dh[imitër] P aparisto e S[ulë] Harri.Botim II. Vjersha / A. -Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit.436. Te praku i jetës.Tiranë : Botim i Mi nistris s Arsimit. i bot.-Nr. . Libër leximi. (Libra shteti për shkolla të mesme . Dhimitër. 21 cm. 509-528. Shtypshkroja "Gurakuqi" (Tiranë)..0 0. D ori Koti në shtypshkronjën Korçë.. Paparisto.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg". 2120. 1918.Botim i dytë (prej trashëgimtarve).K orçë : Shtypëtorja et Librëtorja "Korça" Koti e Xoxe. patir. 1) pa tir. Për klasën e tretë e të katërt të kursit t ulët / mbledhë ue nën kujdesin e Emest Koliqit nga Karl Gurakuqi e Kolë Kamsi. V.203 fi me il. Pula drejtuar z. Te praku i jetës. . Reshti i IV / V. 22 cm. Botim i katërt. 88 D 14 S9C54 S 10C46 S 62 A 82. . botuar nga shtëpija bo tuese "Kristo Luarasi". Fjalorth mytologjik. patir... pa ç.

4) pa tir. -Tir anë : Shtypshkronja "Gutenberg". 1 fl. 10 lek. 68 S 315 G 16 2122. . Reis Ilias. Poezi dhe shënime biografike. Poezi dhe vepra dramatike.82 f. Z.Elbasan : Sht ypshkronja "Saide". 1925..192 fi.] Në momente të qetë / Prej autorit të "Përmes Mirditës në Dimër Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". 1944. Lek 3.. 1933. 17 cm.235 f. 2.Parathënie e bot. Prozë dhe poezi.               .. Melodrama. 1937.Tiranë. 23 cm.. 15 cm.127 fi.Botim i 2-le. autor: Golemi. . lfl. 89 S 109 S 11 G27 S 53 U67. Qind. Andon Zako. 88 E65 S 11 C41 S 54 T 29-31. 20 cm. Lulet e mija. Fishta. Korça. A. Gjylbegaj.. Pjesa e Dytë: Dashuria. Golemi... Të dhënat nga kopertina. & L ibraria Dhori Koti. 20 cm. Qamil. 88 B 88 S9C26 S 11 B 38 S 56 A 142-145 2127. me il.. b isëdime... Përmban: Pjesa e I: Atdheu. . Ar. Erseka.Korçë : Shtyp. Parathënie. 90 S 9 S 9 G 1 2120/1. autor: Hasan. Hasan. Monumenti i Atdheut / Hamid Gjylbegaj. ill. 23 cm. f. Çajupi. Hamid. Koronë 1. Ç yll dallohet në Shkodrë? / HajrullaN. 1930. 1921. 1944. Hajrulla N.. autor: Korça. Prozë dhe thënie. (Biblioteka ShqipëriaNo. 89 C 39 S 12 C 20 S 52A56 S 87A105 2129.. Parathënie e bot. Shkëndijat e para.. . e palos.. Piro. 34 2125. Parathënie. 16 cm . O. (Vullnetari) patir. M. 3-5. Raif. Dire ttore. 1902... Erseka. Kushtim dhe parathënie. pa ç..95 f.. patir. . . Lekë 20. Çajup. Guranjaku. Novela e vjersha / Qamil Guranjaku. patir.16 f. patir. patir.. Poezi dhe prozë. ”.Tiranë : Ismail Mal Osmani. Vjersha / A. autor: Çaiupi. Z Ar120G53 2121. Lekë 2. .Shkodër : Shtypshkronja Franciskane.. Novela dhe pjesë poetike origjinale / Raif H asan. . Parathënie.26 S 41 A 75 2128.. 90 E 137 S 11D 159 S 314 G 106 2123. L. 89 T 24 S 10G88 S 310 G 103 2124.Përshtypj e II ®. autor: Çajupi. patir. 22 cm. 89 E 100 S 11 D 177 S 56 S 130 2126. Pjesa e IV: Katërmbëdhjetë vjeç dhëndërr! Komedi e vjershëmarë.48 fi. Gjergj... autor: Frashëri.Tiranë : Shtypshkroja "Shkodra"..Tiranë : Sht ypshkronja e Shtetit. Baba-Tomorri. Parathënie. . Stavro Th. Kopertina e fundit përmban : Botimet "Ismail Mal Osmani" në qarkullim dhe a to që do të qarkullojnë së shpejti 88 F 45 S 2 D 3-5 S 12 C 140 S 19R25.61 fi.]. Ali. Ali Korça. [Frashëri.. Shtypur në Shtypshkronjën Gjeka . Fjalë. ç.39f. Piro..Konstancë : Shtypur në Shtypshkronjën "Albania". Z. Reis Ilias. Vallja e Parrizit / At Gjergj Fishta. A. Stavro Th. F. Vjersha kombëtare popullore.. pa tir. Pjesa e Tretë: Përrallatë vërtet a dhe të rreme.. pa ç. M.39 f. Raif. 25../ReisIliasGolemi.Ngjaijetevitit 1920-1921 etj. Simboll i Atdheut. 1935. HajrullaN. patir. Shtat ëndrat e Shqipërisë / H. -Vlorë : Shtypëshkronja G.. . 1902. 16 cm. 20 cm. Përmban edhe: Barit e Betlemit dhe Sh Françesku i Asizit. autor: Erseka.. Libri u kushtohet prindërve të autorit. Përmban kujtime të autorit. [pa vt. pa ç. Ali. pa tir.. Nastradin Hoxha / M. 1922.

autor: Frashëri. 88 F 7 S 9E 109 S 10E29 S 11 D 11 2132. prej N. Ramazan. "Psherëtimë" prej Haxhi Murat Chami. 17 cm. Mass. Haxhi Murat dhe Gjinokastra. 80 fi. 88 C 57 S 61 A 123 S 128 C 22 2133. -Tiranë : S htypshkronja "Gutenberg". Ari 1.... "Dëshirae vërtetë e Shqipëtarëvct". Ramazan. Pjeshkazini.50.. Kopsht i diturisë / Xhafer A. Sëmlaku (Zemraja).F "Parajsadhe FjalaFluturake.III + 48 fi.. Sëmlaku.. Abdulla. 20 cm. F. Shënime për autorin. et Libraria Dhor i Koti.. autor: Frashëri. f.. . pa ç. Naim.Korçë : Shtyp. Vjersha kom bëtare.]. 20 cm. f. f. -Worcester. 92 fi.             . 88 S 86 S9G7 2135.prej N. 90 B 32 2134. Sëmlaku.40 fi. Parajsa dhe ijala fluturake..pseud.Shkodër : Shtypshkroja Françeskane. Xhafer A. Ndryshon renditja e materialit. f . Shqyptaijae gjytetnueme [melodramë] (Fishta. paç. Abdulla. Naim. patir. Faqja e fundit e kopertinës listë librash fetare. vjersha etj.fi 43-92. 89a S 78 2130.Lek 5. portr.. edhe "Mësime". F. Dijalloga. 1919. Sëmlaku. a tor: Frashëri. 1899. Shefqet Bajo. 2 fl. . 3-5. Naim.. Parathënie.... . 1938. prej N. 1919. autor: Stërmasi /Heta/. 1936. Dëshira e vërtetë e shqipëtarëvet. S 128 C 22 Fotorapid. autor: Chami.42 f. Gjergj). Shqyptaija e gjytetnueme në pesdhetvjetuer të zhgjimit të vet / Gjergj Fishta.. Përmban: Si u Temeluen shkollat stigmatinë në Shqypni. Përmban: Shqipëria ch ka qenë. Pirgu. 1938. Mas. Rishtypje e botimit të Bukureshtit. / Hafëz A. Kanar i ri dhe bilbili faqe bardhë / Sh. f. 16 cm. HafëzA. Rishtypje e botimit të Soijes. Prozë dhe poezi.204 fi. Shkolla e parë femrore në Shkodër hapur nga Motrat Stigmatine. Sami. Konferencë (Doda.92 f.14 fi Psherëtimë. Vanç. Frymëzime / Vanç Pjeshkazini. Hafëz A. Parathënie. 19-36. f. Parathënie e botimit të vitit 1919 nga botuesi. ..97 f. autor: Frashëri. 14 fi. pa ç.Faqja e tretë e kopertinës listë librash të "Albanisë".. Lek 1. patir. 3-4. Trëndafil i 1. Pirgu. Shkuma e bardhë / Ramazan Stërmasi (Heta). H. 1929. F. Pjesa letrare e librit punuar nga Gjergj Fishta.Tiranë : Shtypshkron ja “Gutenberg”. Në tekst: Gythetrra. me il.. Prozë dhe poezi. fi 5-8. S 25 T 23 e cunguar. 1894. Pal Dodaj. i autorit Stërmasi.-13 fi. autor: Pjeshkazini. 58 S 293 G59 2136.Korçë : Shtyp. 22 cm. Mass. Prozë dhe poezi. 1894. Sëmlaku -Korçë : Kartoler ia Peppo et Marko.. Vanç. Xhafer A.68 fi. Sh. Vjersha. 1904. (1879-1929) p a tir. Rishtypje e bo timit të Bukureshtit. 1932. Sëmlaku (Zem raja).120 2131. (Në botën e Shpeshërisë) patir. 39-97. 23 c m. Parathënie. 89T 118 S 9G 139 S 56U 119.. Prozë dhe poezi. Hafëz A. Vjershë kombiare. Fr. Stërmasi [Heta]. patir.. I-III. Pal). Ramazan. autor: Pirgu. Botuar në Worcester . Rishtypje e botimit të Bukureshtit. 17 cm. Shkakëtar i Trëndafilët: Bijat Besëtar dhe Kombëtare Çpall: 100 loj histori. patir. Shqipëria ch ka qenë ch është e ch do të bëhetë? Prej S. Ar2F 15 S 25 T 23 S 292 G 50. Lek 10. . Parathënie. ch është e ch do të bëhetë? Mendime për shpëtimit t ga reziket që e kanë rethuarë. : [ paem. Mësime.68 f. fi 3. 1938. 5. Kartoleria Peppo et Marko.80 f. Shefqet Bajo Gjinokastra. .Botim i dyt. Kopertina e fundit përmban listën e librave fetare të "bibliotekës besare". .

11 S9D 15 S 11 B47 2144. 1936. 1943. Votra e jonë. . gojdhana. . 3. f. 2139.Tiranë : Shtëpija Botonjëse “Kristo Luarasi”.. Satira ai galantuomini di San Demetrio Corone / Kostantin Bell uçi (Shala).20 fi. 2034. 22 cm. fjalë t urta e mënyrë thanje. . 2.Vlorë : Shtypshkronja "Atdheu".. 1935.. 2017... 1. 23 cm. patir. f. 1936. 20 cm. . Lek 2. (inic).Vlorë : Shtypëshkronja e Shtetit Shqypëtar. 2.69 fi. patir.. patir. 18 cm.Tiranë : Shtypshk ronja "Gutenberg". patir.10 fi. patir. 14 cm. Xhovani.Korçë : Shtyp. (Për leteraturë shqype) patir. Kuçedëra. 89 C 121 S 9D 61 S 53 A58 XXIII. Mbreti ynë / Ali Asllani. Kr. Sefa. Vjersha / Asdren. f. 88 T 7 2147. i bot. a (Poezi dhe prozë) shih edhe: 1753. pa ç. [1944]. Antoniadhi.. Luigj. Poezi. Për rijniën e rritëshm e / Luigj Thaçi. 88 E 10 S 12 D 12 S 39A45 S 132 C 40 2146.40.. 5. 2041. Satyra Buljervet të Shën Mitrit Koronë = La commediante. Kostantin.. Asllani.. . 21 cm. Parathënie.. 89 R 185 2142. Stefano. Torba e plakut.2 23 fi. 3191. 21 cm. 2031 . 16 cm. Në poezi. Asllani. 3-4. Gjeka. L. 1924. f. Komediantja.Tiranë : Shtyp. përkthyem italisht në vjershe prej Salvator Braile.. Hamdi. 2027. Fr. 2008. patir. Ali.. Qamil. Titulli nga kopertina. -Shkodër : Shtypshkroja Nikaj. 5.. f.89 C 29 S 11 C23 S 41 A 76 S 55 R 6-8 S 317 D 24 2137. Ali.. shq. 89 G 233 S 10G 113 S 11 C 118 S 160 R 24 2143. Belluçi (Shala).. patir. . 17 cm. Vjersha dashurie të kompozuara nga vua jtjetepa-rreshturatëdashuris/StefanoAndrea. Dhimitër. Arapi. . Fr. 2.. 4. Tol S. 1936. Fjala e drejt / Hamdi Bejta. patir.61 f. Tregime e këshille të ndryshme.. Bejta. mbi muzikën e vjersha të ndryshme / Dhimi tër Antoniadhi.. 23 cm. nga autografi i autorit. 89 E 26 S 39A45 S 58 B 96 2145. Fr.Vlorë : Shtypshkronja "Atdheu". Ali. 2116-2119. 90 B 126 S 11 E36 2148. patir. Gaspër. Të dhënat nga kopertina. autor: Beltoja..97 f.54 fi. Parathënie.Bukuresht: [pa em]. Hanko Halla / Ali Asllani. . f. 1942. Në fund të librit: Një shënim i autorit. 1930. 89 T 169 S9R88 S 54 V 148-151 2141. pa ç. Gaspër. 16 cm... Mbreti i ynë.. f.. 3-4. [Poemë] / Tol S. 89 S 134 2140. 88 C29 S4A10. prralla. autor: De Rada. 4 . Fyelli. Parathënie dhe shënime. vjersha metafisike. 2026.112 f..88 f.. Vuajtjet e djalëris. -Vlorë: Shtypshkronja"Atdheu". Kongresi i Lezhës [Poemë] / Gasper Beltoja. Vt.53 fi. Andrea. Asdreni. kashë e lashë / Luigj Thaçi. tregime. 10-17.10 fi. 1914. 1939. 90 D 48 S2D 85 S9E75 2138.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". Asllani. Jeronim. Msime. 2036-2039. shq. pa ç. Beltoja. Luigj. ari 0.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi”. 1930. M. Parathënie e shkurtër. patir. mbi natyrën. Thaçi. Psallme murgu. Arapi. Luigj.   . Ida Antoniadhi. 69 vjersha: rreth atdheut. patir. adhurimi e besnikërie.16 fi. 21 cm. pa ç. autor: Thaçi. Thaçi.. autorë: X. 2. Parathënie. Fr. . Lek 1. 2009. shq. .

paç. Çela. patir.94 f. 22 cm. Mretit e shqipëtarëvet / Salaheddin Bllo shmi. Spiriti atdhesor në vjersha / Mihal S.. Lekë 1. portr. Blloshmi. Ndjenja për Atdhe.. Fotokopje.. 15 cm.Korçë : Shtyp..40. . Mihal S. 1.40 f. 1925. 4 fl. paç. ar. .. .30. Belbasha. [dhe] Libraria Dhori Koti.. 1935. Në vjersha / Rexhep Çakçiri. Histori e Teqes Melçanit / Dervish Feim Hamdi Bitinc ka. patir. Fr.. Simon. ..50.... 1 7 cm. Libri i dedikohet vajzës së autorit. Fr. Lista e ndihmëtarëve. 93-94. 19 cm. . Parathënie. Çeno. Çami.. 16 cm. Bilishti. patir.Korçë : Shtyp. Vjersha Kombëtare / Qani H. 19 cm . 40. Ar11G 13 2151.33 fi. Feim Hamdi. [pa vt. Çami. Bertina. patir.. . .40 f.. 17 cm.[U. 89 T 104 S9G 158 2152.Shkodër : Shtypë ndë Shtypshkrojën "S qypja”. Salaheddin.35 f.l. . -Korçë : Shtyp. 1943. Përmban vjersha historike / Sali Butka. 89 D 142 S 149D 36 2153. [dhe] Libraija "Korça" Koti [dhe] Xoxe.. C. 15 cm. Qindarka ar. 89 T 60 i cunguar. F...].]. Kartoleria Peppo dhe Marko... Jolanda.. 90 T 73 S 12R24 2156. Të dhënat e botimit plotësuar nga vula e librit me numër vendi 88 S 96.A. ar. Zan i Fronit. . Bitincka.Shkodër : Ipa em. 1933.. Çakçiri. H. 17 cm. dhe Librari Dhori Koti. dhe Libraria D hori Koti.50. . B. f. Vretosë. [p a vt.] : [pa e m.S. Fr. patir. mbaruarë prej Hajdar Argjirokastritit edhe qëruarë ijalët e huaja prej I. 88 T 87 S9R57 S 12R39 2159. Selami. pa ç. autor: Blloshmi. ari.Botim i Irë. 1 fl. 173 2158.63 f..Teksti edhe italisht.48 fi. 1917. Mark. Çurçija. me il. Stinët e Motit / Simon Çurçiia. Muhamet. Qani H. Muhamet. Lulet e majit. patir. portr. 88 S 96 S 11 G86 S 53 S 172.-10 f. pa ti r. Titulli nga kopertina. 80 D 30 83 D 7 88 C 99 S 10C90 S 12 C 29 S 58A100 S 62 A 97 2149.. 1920. . Çapari. Rexhep. 88 R92 S 10 F 133 2154. 0. Parathënie. paç. 89 T 10 S 11 G99 S 307G 16       . patir. patir. mbaruarë prej Hajdar Ar gjirokastritit edhe qëruarë ijalët e huaja prej I. me il. Franga ar 5.Shkodër : Shtypshkroja "Zoja e Pape rlyeme”. -Korçë : Sh yp.. Parathënie me vargje autor: Çela. "Shqypnija" / Selami Çela.. Ohio: [paem. 1932. [Poemë] / Refo Chapari.. Salaheddin. .]. -Akron. S. Sali. 88 R 104 2150. Vretosë.. Çuni. Çeno. Selami. patir. 89 F 4 2157.Soije : Shtypëshkronja dhe librarija "Mbrothësia" Kristo Luarasi. 16 cm. Refo. Bilishti . 3. Stolija e ligjiratës / Mark Çuni.Korçë : Shtyp. patir. Erveheja / Muhamet Çami. autor: Q. 1923. pa ç.. f.30 fi. pa tir. 15 cm. 88 T 114 S9G165 S 100 S 102 S 305 G38 2155. 1919-1920. Erveheja / vjershuarë prej Muhamet Çamit. 89 T 60 S9G93 S 11 G25 2160. H. 1915. Tingëllimet e zemres. autor: Bitincka. 0.77 fi.. Listë bibliografike të botimeve të autorit. Parathënie..240 fi. Butka.]. 17 cm.14 f.New York : Shtypur në Shtypëshk ronjën Emporium Press.

Shënime. 16 cm.. Dalliu. Muhamet Ebu Mensuri.Hanko Te zja (Frashëri.. .]. Mahmud).]. Ibrahim. Muhamet Ebu Men suri. Grenxat e kuqe të Tiranës / Ibrahim Dalliu. 1915. . Besimet e myslimanvet / Ibrahim Dalliu. J. Kreshniku i Atdheut Avni Rustemi / Ibrahim Dalliu. 17 cm. 89 B 79 S 55 B 33. pa ç..[Tiranë] : [pa em. Shënime për veprën dhe për Nyman. Dalliut..Tiranë : Shtypshkronj a “Tirana”... . 89 S 103 S 12R23 2169. Dalliu. I. 15 cm. pa ç. Shevqet H.. patir. pa tir. paç. sipas kopertinës. e palos.. 88 U 57 " S 52 V 109 S 10R77 2166.16 fi. . Dalliu. pa ç. Aut.28 fi.) (Poezi popul lore mbi zakonet e vjetra dhe civilizimin e sotshëm). patir. .. -Shk odër : Shtypshkroja "Nikaj". 1933.. pa ç.. Dalliut. 23 cm.43 fi.. pa ç.238 f. patir.. Dokrrat e Hinit / Ibrahim Dalliu. Dalliu. Të dhënat nga kopertina. Titulli në kopertinë: E lemja e të madhit Pejgamer dhe jeta e Atij Alejhissela m. . paç.Tiranë : [pa em .35 fi. 1936. 89 R 5 2163.9 f. Mungojnë kopertina dhe fleta e titullit origjinal.. Nji lutje shpirtit të shejtënueshëm të Pejgamberit tonë alejhisse lam / Hafiz Ibrahim Dalliu..... Azem Ebu Hanife dhe Matyridiu.Tiranë : Shtyps hkronja Vlora.S htypi IV. Ramiz). paç. 51 S 309 B 28 2164. Parathënie. përNyman.Tiranë : [pa em.. Titulli nga kopertina. Dalliut.1 fl. 20 cm. 88 F 52 S 9E25 S 54 U 90 2162.. 3. E lemja dhe jeta e të madhit Muhammed Alejhisselam / rres htuë prej H. Dalliu.. .Tiranë : Shtypshkroja “Shkodra”. patir. patir. 21 cm.. Ibrahim. 88 S 103 S9G156 2168. patir. 1922. 50. Titulli marrë nga faqja e fletës së titullit në dorëshkrim.Tiranë : Shtypshkroja "Shkodra". 88 D 65 S 12B 139 2165. Teksti shoqërohet me sqarime në fund të çdo faqeje. 89a D 38 2170. Shtypshkronja "Atdheu" (Vlorë).. I. 18cm.Vlorë : Përmbledhur prej Libra ria Ibrahim Shyti.]. . .Tiranë : Shtypshkroja "Shkodra". 1930. autor: DalliuH. Ibrahim. sipas tekstit. Shtypi III. Dalliu. Besimet e musulmanvet / rreshtue prej H.36 fi. 29 cm. Ibrahim. pjesë të zgjedhura e të komentua   . . I. patir. 24 cm. Dalliu. Dalliut. Ibrahim. Azem EbuHanife dhe Matyridiu. Dalliu. Ibrahim. Dasm e qerozit (Përmeti. Ibrahim.. Besimet e muselmanvet / rreshtue prej H. Ibrahim. 89 F 162 S30F38 2171.. Ibrahim. Titulli nga kopertina. Besimet e muselmanvet / reshtue prej H..16 fi.2161. Milosaat / Jeronim De Rada. f. 1933. 1920.Bujku i Hanko Hallës (Musaraj. pa ç.-56 f. Ar 123 B51 S 12 C 23 S 313 B 47 S317B6 2167. Dalliu. [193-]. I. Tit. De Rada...Hanko Nusja (Harxhi. 23 cm. Jeronim. 1921. patir. Shkruar në vargje. Ramo Salih). 1934.. pa tir. pa ç. Shtypi II.

1 931. 14 cm. Prendvera (Toptani. Ila). Përmban: Hymny mbretnor (Logori. Dituria (Qirias. Syt e tu (Bimbli. Kolë).Shqipëria (Polena. Th. Lule e bukur posi dielli (Mole.. 3-28. Syçkat e kaltërta (Avrami. Kujtim dashurie (Sakoli). Rrofshin ata ner male (E popullit). Namik Resulit. Taqi). Rrofsh flamury ynë (E popu llit). Dhimitër). f. Kol). Faik).. Kushtrimi ose "La marseillaise" e shqipëtarëve (Konica.) . Dituria (Qirias. Vt. Parathënie. Muaj i Majit (Grameno. Detar (Asdren). L). 3-4. patir. Qeverisë Provizore të Vlorës (Logori. Cent 50. P). 90 B 239 2175. "Dëshirat e zcmrës"/ përmbl. Mëmëdheu (Laskua. 1938.]. Dema. Ramiz).ra prej dr. V. Lule e bukur posi dielli (Mole. i bot. f. Pashko).93 fi. Spiridon). Spiridon. Vjersh e Vaso Pashës [O moj Shqypni] (Vasa. Loni). 19 cm. Shqipëria në vajtim (Glina . Shqipëria në vajtim (Glina. Spiridon). Loni). Urimi / Ramazan Dema. L ule e dashurisë (II. G. Ramazan. Elbasan qytet i bukur (E popullit).. Alfabeti shqip (Qirias. Flamuri ynë (Floqi. L. Kristaq).).Korçës.: Spiridon T.30 f.]. Kol). Hymn i Bandës së Lirisë (Sakoli). Kënga e Shoqërisë "Djalëria Korçare" (Muçi. Marsh ushtriak (Harxhi. Spridon T.Tiranë : Luarasi. Loni ). pa ç. Mallkimi (M. Detëtar (Asdren). Spiridonllo. pa tir.). X. Shqipëria (Polena. E bukur era (Ilo. autor: Z. Oh! Nëma dashurinë (Logori. L. Mëm e das ur (Qirias. Dashuri dhe vajtje (E popullit).). O trima luftëtarë (Floqi.9 4 f.). Mall për mëmëdhenë (Il o. G.. Kënga e Shoqëris "Dëshira" (Garo. De Rada. N. Ktheu në Sorente (Logori. patir. Dashuria është d jallush (Logori. . Trëndafil i bukur shumë (E popullit). me rastin e përvjetorit të lindjes. Vendi dhe vt. Përmban: Hymni Mbretnor (Logori. Tërmeti dhe zjarri në Korçë (E popullit). patir. Titulli nga kopertina. Loni).. Mëmëdheu (Laskua. L. 1916. 88 U 67 S 52 V 166 S 312 G 32 2173. D. Mbret i fuqive: Pas Hymni Amerikan "My country tis of Thee" (E popullit).).. Unë ushtar o vete (E popullit). Kënga e Shoqërisë "Djalëria korçare" (Muçi. D. patir. Fl amuri ynë (Floqi. Çelu! Çelu! (Logori. 17 cm. Thanas). D. Spiro).. Nën hien t Hënës (Rodhe. Dëshirat e zemrës / [mbl. Kristaq). P) . Mbret i fiiqive (E popullit) . pa ç. Murat).). Milosao /Girolamo de Rada. i bot.). Marshturje në luftë ( Rodhe. G. Mall për Mëmëdhenë dhe për Nënon (Ilo. Jeronim. Murat). N.7 f. Betimi mi Flamur : Hymn patriotik (Asdren).Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg”. .). i)..). Me theret nderi (E popullit).]. Betimi mi flamur (Asdren). nga parathënia. Libri u kushtohet 6 dëshmorëve të Fushë .New York : [pa em.).-Boston : Shtypurte Shtypshkronja e D iellit.64 fi. D. Ramiz). Hymni i Bandës së Lirisë (Sakolli                 . Spiridon). Cent 30. Poezi kushtuar Ahmet Zogut. Kënga e Shoqëris "Dëshira" (Garo. Kushtrimi ose "La marseillaise e shqiptarëvc" (Konica.).. O trima luftëtarë (Floqi.. Haki)... Rrofsh Flamuri ynë (E popullit). Unë ush do vete (E popullit). Të dhënat e botimit nga kopertina.V. U n grit Flamuri (Toptani. Marsh ushtriak (Harxhi. Lek 3 . Mihal). Të gjithë ne o djema ( Ilo. Ila). 89 R 94 S 10F74 S 12 G 135 S 39A73 S 56 S 82 S 56U27 S 300 G 46 2172. Pashko). (inic. Namik f. Parathënie: Jeronim De Rada. Faik). Murat).. L. Hënës (Mboija. autor: Ressuli. G. D. Lamtumi r (Muçi. L. Parathënie. autor: Ilo. Parathënie. 1919. Spiridon). Alfabeti shqip (Qirias.. L.). Përpjekësi (Kolonja.). Satë rojë gjithësia (Tromara.). Mallëngjim (Sakoli).. në kopertinë: 1939. G.. Të gjithë ne o djema (Ilo. Kolë). autor: Ilo. Oresti Th. Mëm e dashur (Qirias. Djalnia më s kthehet (Sakoli). Malësorja (Berati. U ngrit flamuri (Toptani. Sa bukur rronimë (Ilo. Kolë). portr. Shpresat i kemi (Bimbli.Tiranë : [paem. Elbasan qytet i bukur (E popullit) . Më thëret nderi (E popullit). Kristo). D ). 19 cm. P). Haki). Dëshmorëve të Korçës (Katundi. i Zoi Xoxa). Marsh turje në luftë: Pas zërit amerikan "Yankee marslr (Rodhe. 1 fl. Ila). 88 G 60 2174. Dashuri e humbur (E popullit). Spiridon). 17 cm.Drenovarja (Logori. Vjersh e Vaso Pashës "Mori Shqypni e mjera Shqypni" (Vasa. . Ilo. 1938. Qetësia e zëmrës (Asdren). 3. Spiro). Kristo). Satë rojë gjithësia (Tromara. Thanas). Spiridon).

Qerim eja (E popullit).60 f. 88 B 65 S 10 D 5 2179. 1939. Lule e dashurisë (II. paç.. Lulja e allit (Sakoli).. Dashuri dhe vojtje (E popullit). Grindje me "Harapeshën"9! Si e rëfen karakterin e nj z she Z.48 fi. pa tir. Sa bukur rrominë(Ilo. 88 R 143 S 11 G54 S 52 V 42 2181.. 90 T 81 2180. Ktheu në Sorente (Logor i. Flamuri kombëtar (Asdren).).. .).). Shkolla Profesjonale Industrore (Tiranë). Kënga e Mirditës (Schiro.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg". Loni).. Këngë lufte (Epopullit).Vlorë : Shtypshkronja "Vlora".13 fi. 1936.8 fi.) 89 S 135 S 12R78 S 305 G36 2176.. F. Fishta. Nën hien t hënës Rodhe. .). FishtaO. patir.8 f. Spiridon). Mallkimi (M. Dëshmorëve të Korcs (Katundi. M. Mihal). Mungojnë kopertina dhe fleta e titullit. Oh! Ne ma dashurinë! (Logori. Goni). Shtypurnë shtypshkronjën "Tirana". 1934. 17 cm. Muaj i Majit (Gërmeno. M . Emiri. Gjergj.. V.21 fi. J.ndonji ndrrim të lehtë të bam prej vetë Auktorit mbi nji tekst të botimit të dytë"... Ndoc. Per mëmëdenë (Grameno. Gj. S. 1938. Spiridon). Tiranë. (Nga “Lahuta e Malcis”) / A. 20 cm. L. E buku r era (Ilo. Djalnia me s kthehet (Sakoli). 90 B 49 S 11 D 149 2182. Behari c u lulëzua (E popullit). Lekë 15.).Botim i dy të. 19 cm. Taqi).205 fi.. Rezet e larushme / Fejzi Dika. M. Në lulishte tënde (E popullit). 1944. F. Ila). 1941. Valleja e vellazërisë (Albaniti. Anzat e Pamasit / P. Da shuri e humbur (E popullit). Këngë e bektashi e (E popullit). T. Shtyp. Vera (M. Çelu. paç. Ardhi dita ( Asdren). .. 19 cm. Fishta. krijuar nga vargu i parë e poezisë. Lutje të dashurës (Ilo.                           .). Emiri. Gjergj Fishta O. Kujtim atyne qi m harrune. Fishta. Lamtumirë (M. Syt e tu (Bimbli. pa ç. Qeve risë provizore së Vlorës (Logori. Kopertina e fundit përmban: Botimet e marsit 1944-qershor 1944. patir. Kujtim dashurie (Sakoli). patir. . 23 cm. Vdekjae Skënderbeut (E popullit). pa ç. patir.Shkodër : Shtypshkroja "Zoja e Papcrlycme". Mihal). Udhëtari (Sakoli) .Tiranë : Ismail Mal Osmani.). Trendafil i bukur shumë (E popullit). L. -Shkodër : Shtypshkroja Françeskane 1928..... Ali Pashës (E popullit). Malësoija (Berati. F. patir.Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. Zjarri dhe tërmeti në Korçë (E popullit). Thoma). panum. L. patir. Fishta. Fejzi.. Filipi. 16 cm. L. 1941.. Fishta. I dashuri i këndon vajzës ti. . Qetësia e Zembres (Asdren). 89 E 116 S 54A 111 S 311B 43 2183. -Shkodër : Shtypshkroja A.). Vjersha rreth jetës dashtnore / Ndoc Filipi. Lekë 20. .24 fi. Ndoc. Kënga e suliotëve (E popullit). çelu! (Logori.). Kënga e Rapo Hekalit (E popullit). Lamtumir (Muçi. Mihal). 1942. Dhimitër). Dëshërimi i Mëmëdheut (Abrami. 88 R 161 2178. 20 cm.). 110 2177. Xixëllime / Hysen B. L. Anzat e Pamasit / P. G.253 f. G. .. Syckat e kaltërta (Avrami. 15 cm.. Teodor? /Ndoc Filipi.. Kënga e Ulkinit (Marë nga "Albania"). 20 cm. Bilbili s ligjëron (Shembgura. Mallëngjim (Sakoli). D. 90 A 178 S2D59 S 9E23 S 11 D 68 S 12F71 S 49 A109. Drenovaija (Logori. Dika. Gjergj Fishta O.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg". Kënga e Lame Ligës (E popullit ). Murat).Gj. N kujtim (Sakoli). pa ç. . Fishta O . Titulli. Henës (Mboija. Loni).. Grekomankave Korces (Loni Logori).). Gjergj. Giuseppe). patir. Dashuria është djallush (Logori. Gjergj. Gj. 88b R 1 S 11 F77 S316G2 2184. .). F. Ali Pasha i Gucis. pa ç. [Djelt e Shqypnis fisnike]. M. patir. Th. (Nga “Lahuta e Malcis”) /A. Bilbili c ësh të një zok (E popullit). Prendvera (Toptani. Uratë për liri (Grameno.Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. Në faqen pas fletës së titullit shënohet se në botimin e tretë ka ". Kol).Botim i tr etë.. Hysen B. pa ç. Gjergj. Filipi. Dekae Oso Kukës. Djal i dëshpëruar (E popullit).). G ..

Gjergj. . i bot. . Pjesa e dytë / P.. . Gjergj Fishtës OFM. Vt. Gjergj. Giorgio Fishta O.. Gjergj. Fishta. 88 T 164 S 10R80 S 152V 151 2190. fi 614. M. Fishta. [1937].51 fi. Gjergj. Lahuta e Malcis od il Liuto della Montagna. Fishta. 3-5.511 f.11 fi. portr. 1943. .Shkodër : Shtypshkroja Françeskane.. . . f. paç. M. 1 fl. Giulio Prof. patir. Gjergj. Lahuta e malciis. 89 B 86 S 9 E 122 2194. Blee i dytë / Gjergj Fishta. Shkodër. Vranina / P. autor: Fishta. La morte / Eccellenza P. Marash Uci / P. 14 cm. Dema. 16. patir. Jerina ase Mbretnesha e luleve.Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj". . 8) patir. faqe e fundit e kopertinës.53 fi. fi 614. 1920..B otim i katërt. F. pati r. i bot. Fishta. . M. patir. 12. Gj ergj Fishta O. 1940.S hkodër : Shtypshkroja Franciskane.. Vranina / P. pa ç. tradotto da Mons. (Nga "Lahuta e Malcis") / A. 15 cm. 12. 88 T 19 S 11G103.Shkodër : Botime të së përkohshmes "Hylli i Dritës". M. Lekë 4. 14 cm. patir. 88 T 173 S 11G151 2195. Vt. fi 5-6. F. Gjergj. Fishta. -Botim i dytë.. /Fr. Lekë 4. E treta dorë. 20 cm. 90 U 6 S 307G56 2192.. Lahuta e Malcis. 1923. .. 152. [1913]. Lahuta e Malcis. Çmimi marrë nga Hylli i Dritës. Gjergj. F.B otim i tretë.Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit.86 fi. Te Ura e Rzhanicës / Gjergj Fi shta. M. F. Lidhja e Prizrendit. Gjergj FishtaO.E treta dorë.. nr. F. 90 B 123 S 11 D 148 2185. 1941.. 0.9 fi. Fishta Gjergj. patir. 89 G 44 S 11 D 146 S 63 A 121-124 2188. Gjergj Fishta O. Shkolla Profesjonale Industrore (Tiranë). Gj. M. Veprimi letrar i A. . 15 cm. 20 cm. Shkolla Profesjonale Industrore (Tiranë). 1940. M.. Poem melodramatik / Gegë T oska (pseud. Lahuta e Malcis.). Shkodër. pa ç. Blee i parë. 1932. 15 cm.153 S 52 V 150. nr.   . Kuvendi i Berlinit. Gjergj.. patir. Titulli në kopertinë: Lahuta e Malcis-Vranina. 88 U 87 S 312 G 62 2193. Fishta.. Canto V. nr. 1932. 153 2191. Lahuta e Malcis / P. F. sipas Hylli i dritës. pa ç. (Seije e re. 23 cm. Fishta. Gjergj Fishta O.. Bo natti. Lahuta e Malciis. paç. Gjergj...Shkodër : Shtypshkroja Françeskane.. Gjergj.Shkodër : Shtypshkroja Françeskane.55 fi.. Gjergj Fishta O. 1941. Fishta.. Vt. 1931. 15 cm. . M. Lahutaemalcis.Shk odër : Shtypshkroja Franciskane.. paç. [Vranina] /P. Epopeja e fisit shqyptar / P.. . 1930.. Gjergj.82 f.80/ Parathënie. sipas: B. Fishta.. F. 88 S 167 2196. Gjergj Fishta O. Vranina. Fishta.. . M.. F. 1 fl. 90 A 122 2186. Gjergj Fishta O. 23 cm. patir. sipas Hylli i dritës...Shtyp.Shkodër : Shtypshkroja “Nikaj”.80 fi.. Lekë 4. Shtyp. Gjergj. 89 E 135 2189. 23 cm. portr. Fis hta O. patir.67 fi. Shkodër.Shkodër : Shtypshkroja Françeskane. Lahuta e Malcis. pa ç. Fishta.. F.Shkodër : Sh typshkroja Françeskane. i bot. 89 B 85 S 12 B 126 S 12 F 2 S 62 C 46 2187. pa tir. . ShtypshkrojaFranceskane.. [1913] . 1941.60 fi.

. Bashkëlidhur me "Vallja e Parrizif’.23 fi.. Shna Ndou i Padues / A.31 f. Botim i dy të. Anton M... Fishta. pa ç. 18 cm.. F. Mrizi i zanavet / A. Gjergj. Gjergj.. patir.Mbi vorr t A.. M. Shkodër. Mrizi i zanavet / A. F. 89 E121 S 11 D 147 2208..Sh kodër : Shtypshkroja “A. paç. Fishta... 19 cm. Bashkëlidhur me "Mrizi i zanavct". për shkak të preijes ( riskimit) jo të njëjtë. 20 cm. Viktor Volaj. Gj. Mrizi i zanave / P. M. -Shkodër : Shtypshkroja Françeskane.. (Nga "Lahuta e Malcis”) /A.. Fishta. nga libri: Gjergj Fishta. Parathënie. Gjergj. . F. deri në 26 cm. Fishta. O. Fishta. 23 cm. patir. 89 S 53 2206..58 2201. F. Porosit e Marash Ucit. autor: Volaj. F. 2. "P..Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. 21cm. 20 cm.16 fi. Taralloqjae Ballkanit. 22 cm. G. M.7 f. pati r.123 f. Fishta. f. 5.15 f. f. Gjergj. M. M. V-X. . Lekë 15. Gjergj. pa ç. Gjergj. Fr. 89 G 195 2200. patir. F.. 1941. 89 E 18 S 12C78 S 12 D 6 S 41 A 38.]..115 fi. Gj. . 1941. J.. Xanonit S.54 f. Gj. [Grosh 3. . patir.. Mrizi i zanave / At Gjergj Fishta O.Shkodër : Sht ypshkronja "Nikaj". Të dhënat e bot. . Viktor.Zhvillimi i disa ijalve të librit. 89 F 123 S54 U 13. 1921.. 1941. M. 89 G 113             . Fishta O. Shtyp. Gjergj Fishta O. 12. 1944.. 39 2205. Parathënie.7 f. 1941. Tringa. patir. 1941.Për këndimin metrik të vjershavet. 19 cm. F.. Tiranë. -Ti ranë : Botim i Ministris s Arsimit... Shtyp. 89 f"122 S 11D 151 2198.. Luarasi. 89G^121 S 11D 150 S 56R43 2204. 89 R 91 S 11 F78 S 12 E 74 S 54 U 59 -61 2203. 20 cm.7 fi.24]. 23 cm. 1941. Vallja e Parrizit / At Gjergj Fishta O. M. . komentuem pr ej A. Fishta. Mii vorr t A.231 fi. 1931.. Shkolla Profesjonale Industrore (Tiranë). F. 19 cm. pa ç.Gjergj Fishta O. Përmban edhe: Mbi vorrt A. pa ç.. Shkolla Profesjonale Industrore (Tiranë). patir. Fishta”.. . 614. Fishta. autor: Volaj. patir. M. Gjergj. M. 1927. [Shkodër] : [paem. 19 cm. M... Fishta". Zannonit S. F. 144 dhe sipas H ylli i dritës.Botim i katërt. patir. paç. Shtyp. . 20 cm. Viktor. Lidhjae Prizrendit.Gjerg j Fishta O. patir. 89 G 204 2207. Fishta... F. Fish ta". Kopertina e fundit përmban: Veprat e A.. Gjergj Fishta O.Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. Fishta. Gj. J. 88 B 33 90 E 134 S 11 C 11 S 30 A 57 S 62 C 35 2202. 18 cm. 1941. Shqypnija e lirë / P. Gjergj. M.. pa ç. / Gjergj Fishta. Fishta. Gj. Gjergj Fishta O. M. Fishta O. -Shkodër : Shtypshkroja “A. Alois Pa liq O. Shkolla Profesjonale Industrore (Tiranë). 88 G 111 S 11 F73 2199. F. paç.Gjergj Fishta O.Botim i tr etë.. patir. Gjergj. Gj. pa ç. 1941. . Gjergj.XII+147 f.Shkodër : Sht ypshkroja Franciskane. [1915]. f. 1913.Shkodër : Shtypshkroja Franciskane. Botim postum /A. Gjergj. .Shkodër : Shtypshkroja "A. F.Scutari : Tip. Fishta. patir. nr. (Nga “Lahuta e Malcis”) / A.151 fi.. (Nga "Lahuta e Malcis") / A.. patir. Fishtës dhe çmimet përkatës të shitjes. Formati i librave është 19 cm. Fishta. Lekë 10. Gjergj. 19 cm. 89 C 85 2197. f. 1924. Gj. 1940. Fishta”..Shkodër : Sht ypshkroja e së Paperlyemes. Anton M..

1935. Kristo.. .. me nota muzikore. Tingëllimet e zembrës.-IV+130 f. serm 3.. Floqi. 20 cm.14 f. pa tir. Përmban: Fjalorth i disa ijalëve të tekstit.Shkodër : Shtypshkroj a “A..Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. Kristo. 1940 . Kristo. pa ç. patir. patir. . autor: Floqi.. Çamërijae lirë. Kor. Faqja e fundit e kopertinës listë e veprave të autorit.. Vjerrshë / Pirro Floqi. muzikë ThomaNassi.. Floqi. Fishta”. Hymni Mbretnuer.Napoli : Stamperia della Casa Editrice Mus icale.. Gj. Floqi. [194].4 fi.Tiranë : Shtypshkronja "Luarasi". patir.. [pa vt. Shtypshkroja "Shkodra" (Tiranë).] : [paem. . me nota muzikore. 89 T 150 S 9R91 S 98T78 2217. 20 cm. Floqi. Floqi. [pa vt. pa ç. Pirro. Këngë dashurije e satira / Kristo Floqi.58 f. 18 cm.13 f. Gj. Kopertina e fundit përmban veprat e autorit.86 fi. M. M. Floqi. 88 U 26 2220. MbretneshënNanë / Pirro Floq       . -Tiranë : ShtëpijaBotonjëse "Kris to Luarasi". Shkodra (Tiranë). Vepra të autorit f. 35 cm. 91 A 6 S 302A 17 2212.. Hymni Mbretnuer / fjalë prej Kr. . f. Floqit.[Pavd..Tiranë : Botim i Ministris s Arsimit. pa ç.. Faqja e fundit e kopertinës listë librash të autorit. 88 S 9 S 10 G 102 S 54V 18 2218.. 16 cm. Çpallje e dytë e ndrequr e e plotësuar. 88 S 82 S 5 S 76. Kristo. Bajram Curri.. muzikë prej Thoma Nassit. patir . 88 A 8 S 12 B 5 2213. Floqi.]..Vlorë : Shtypshkroja G.Tiranë : Sh tëpija Botonjëse "Luarasr’. 177 S 55 V 162 2214. Kristo. 1941. 1941. Floqi. i cunguar. Floqi. T. . pa tir.] . Kristo. Shtyp. Pirro. Lek 1. .S 12 E 74 2209. 16 cm.Shkodër : Shtypshkro ja “A. patir. 14 cm.77 S9G32 S 53 S 176. pa ç. Zogu I Mbret i Shqiptarvet / i jalë Kristo Floqi. 90 C 19 S 314 G 22 2211.Pirro. 1926.50. patir.. pa ç. 22 cm. 34 cm. Floqi. Fishta”. Kosova e lirë. Shqyptarët ose një bisedim midis një shqiptari e një maxhari. patir.1 fl. Di rettore. Kristo.. . 88 E 89 S 10 F 5 S 51 A 122-125 2216. Floqi. . 89 S 82 S 11 G26 2219. Kosovae lirë. 89 D 28 S 10 D 88 S 51 A 111. S122 C 6 fotorapid. patir.. N.Shkodër : Shtypshkroja Françiskane.]. Dëshmorët e Rilindjes ose epope e Korçës / Kr. Pirro. muzikë prej Thoma Na ssit. Të dhënat nga kopertina.. me nota muzikore.. Parathënie.. me il. 1941. autor: Floqi. . Lek 1. I-II. 17 cm.. Parathënie.. III-IV e kopertinës. 15 cm. Lek 5. Tingëllimet e zembrës / Kr. Kristo. pa ç. Kristo. Vjerrsha / Pirro Floqi. ... 88 E37 S9E 111 S 10 E 19 S 19R52 S 51 C 66 S 54 R 94-97 S 122 C 6 2210. (Vj ershë) /Kristo Floqi. Vjerrsha / Pirro Floqi..13 f.13 f. 1922. Floqi. S. Lekë 14. 1920. Marshi i AhmetZogut. Floqi. . -2 fi. Floqi. Presidentittë Irëtë Republikës Shqyptare/ Kr isto Floqi. Vajtim mbi të paharrueshmenN. Vjerrshë/Pirro Floqi.IX +187 f. patir. . 112 2215. Pirro.

Botim i pestë..Tiranë : Shtyp. Teksti duket rishtypje e botimit të vitit 1936 (sk. dhe Libraria Dhori Koti. Naim H. 21 cm. Kartoleri a Peppo et Marko. 1 935. pa vt. 15 cm. pa tir.16 fi.: 1937. Naim. Frashëri. . 15 cm. 30. 1934. Naim]. 1921. Fletore e bektashinjet / N. .16 f. . (inic. Frashëri. Naim. S 11 G 24 Ka titullin:"Bagëti e Bujqësija". 16 cm. [Frashëri.Herën e parë është shtypur prej shoqërisë "Drita" në Bukuresht më 1886. Fr.... [dhe] Libraria "Korçë Dhori Koti. -Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".. Frashëri. 1 . Franga ar 2. .(inic..Korçë : Shtyp.Tiranë: Shtëpi a Botonjëse "Kristo Luarasi".. patir. 50. Ar 112G 26 2230. ar 2. 23 cm. Frashëri. 60. .. 90 D 45 2227.. Bagëti e bujqësija / N. Bagëti e bujqësija/Naim Frashëri. Floqi.. patir. Libri i kushtohet prof. Faqja e tretë e kopertinës: Libraria "Korça" njofton lexuesit për botimin e një ka tallogu të ri të botimeve të kësaj Librarie. 90 T 87 2225.(inic. patir. patir. 88 S20 S 10R14 S57R99 2222. 1921. Frashëri. Qindarka ar. Libri i kushtohet zotit An.23 fi. Historia e Skënderbeut / Naim Frashëri. Fletore e bektashinjet / N. 15 cm. 45 2228. 88 T 175 S 9G 138 S 53 T 162 2221. Fr. paç.Korçë : Shtyp. i bot. patir. H.32 f. .. 89 T 180 S 9R97 S 283 G 71. Kristo P.116. Vjerrsha / Pirro Floqi.. Naim. më 25 maj 1886.Korçë : Shtyp.. dhe Libraria Dhori Koti.. Naim. Bagëti e bujqësija / prej Naim Frashërit. 24 cm. Qind. Faqja e tretë dhe e katërt e kopertinës listë librash të Librarisë "Shpresa". Faqja e fundit e kopertinës listë librash. 17 cm.Korçë : Shtypës hkronja Dhori Koti. .. pa vt. Naim..). Frashëri.Korçë : Shtyp. [Frashëri.16 fi... ar. . 20.i. si dhe autor: Frashërit. 1939.Botim i pestë. [Frashëri. 89 B 83 S 12 B 92 S 12 E 2 S 19 A 67-69 S 55 A44.Herën e parë është sht pur prej shoqërisë "Drita" në Bukuresht më 1886. . 16 cm. F. .28 f.. Naim. .16 fi. patir. Filip Fishtës. .]. Frashëri.. 1923. H. Frashëri. Bagëti e bujqësija / prej Naim Frashërit. Frashëri. patir.. .). H.].Korçë : Libraria “Drita”. 2225). . patir. Bagëti e bujqësija / N. Lek 1.327 f. Frashëri.). 1936. 90 A 80 S 10 D 4 S 12E24 S 55 B 44. 19 cm.Vlorë : Librashitja Shpresa.Herën e parë është shtypur prej shoqërisë "Drita" në Bukuresht më 1886. F.Korçë : Shtyp. F. 1. Avramidhi.]. 90 A 80 dhe S 55 B 44 në kopertinë vt. . Qind. [Frashëri. 89 E 44 S 2 D 36-40 S 19R 113 S 55 U49 S 79 C 48 2229.32 f. Bagëti e bujqësi /Naim be Frashëri. Naim]. . 72 2231. Naim be. F. 17 cm. . . Pirro. 89 E 43 S98B55 2232. Naim H. 192 . (inic.Herën e parë është sht pur pre shoqërisë "Dritë" në Bukuresht në 1886. Lek 3.. 1936.).Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". Lek 0. et Libraria Dhori Koti. patir. 20.. et Libraria Dhori Koti. Histori e Skënder-beut / Naim H.. [pa vt .Botim i gjashtë. 20 cm. . Histori e Skënder-beut / Naim H. 89 F 78 S 311B53 2233.Korçë : Shtyp . Luarasi. Lekë 0. .. patir. H. . -Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".15 f. 88 R 157 S 12G24 S 52 V 26 2224.. Bagëti e bujqësija / prej Naim Frashërit. patir. Naim H. pa tir. Lek 1.-14 f.... . 20 cm.. 88 R 168 S9G42 S 12 G 31 2223.23 fi. 1941.. Lek 1.Shtypurë herën e parë prej Shoq së Dritanë Bukuresht. 45 2226. Naim H.

176 S 310 G 85 2242. 16 cm. patir.. S 292 E 43 (fotokopje) S 60 D 24 (mungon kopertina) 89 G 98 81 R67 S 60 D 24 S 292 E 43 2240. Qerbelaja. patir. . Frashëri. Faqia e fundit e kopertinës listë e librave të rini.Korçë : Shtyp. 16 fi. Frashëri.63 f.Korçë : Shtypëshkronja Dhori Koti. Qind. . Luletë e verësë / Naim H. Frashëri. Lulet e verësë /Naim Frashëri.275 f. Franga 1. Fr. 1935.64 fi.Shtypur herën e parë prej Shoqër isë "Diturija" në Bukuresht... 20 cm. et Libraria Dhori Koti. Qerbelaja / Naim H.. 20 cm. Pas kopertine: Reklamë për Librarinë "Korça" dhe Shtypshkronjën "Korça"..]. 15 cm. 25 (1 lek e %).83 fi. Frashëri. 89 E 133 S 11 C 110 2244. ar 2.Perctypj e tretë..Korçë : Shtyp. Frashëri. Naim.Korçë : Shtyp [dhe] Libraria Dhori Koti.Botim i katërtë. patir. Shtypur herën e parë prej shoqërisë "Dituria" më 1894 në Bukuresht. 88 S 10 S 12 G 123 S 43 U 1-4 S 33 U2 S 314G 110 2243. 88 T 118 S 10 R 91 S 64 S 167 2238. 19 cm. Naim. . [Grosh 1. . 1921.Korçë : Shtyp. Parajsa dhe ijala fluturake. [pa vt. 17 cm.. Naim.34. pa tir. Frashëri. Luletë e verësë / Naim Frashëri.. [dhe] Libraria "Korça" Dhori Koti. paç.Tiranë : Shtyp. Naim. Kristo P. 89 S 111 S 10G 110 S98T70 2235.. Ar6G 15       . patir. patir.383 f. ar 0.Soije : E jep Shtypëshkronja shqipe "Mbrothësija" Kristo Luarasi.. . [pa vt.. . . . Teksti greqisht. pa vt. 15 cm. Frashëri.6 3 fi. Frashëri. 1913. . Frashëri. 89 D 74 S 11 C36 S 12D36 2239. Parajsa dhe ijala fluturake.. patir.Shtypja e tretë (Shtypja e parë në Bukuresht më 1886) (Shtypj e dytë në Soije më 1903). Fr. Franga 1. Naim H. 1922.40.]. 20 cm. Naim.]. 88 T 59 S52U 15 2236. . 89 R 240 S 310 G 109 2237. /Naim H. . .-77 fi. i bot. Qerbelaja / Naim H.Shtypur herën e parë prej Sho isë "Dituria" në Bukuresht 1890.]. Vt. patir. pa ç... 1921.. Shtypur herën e parë prej shoqërisë "Dituria" më 1894 në Bukuresht. 15 cm.76 f. Frashëri. . patir. -384 f. Naim H. 1934.Shtypur herën e parë prej shoqër isë "Dituria" në Bukuresht. Lek 1... Lulet e verësë /Naim Be Frashëri. Naim H. pa tir . 0. 88 U 3 S 11 G 160 S 12R48 2241.. [pavt. në kopertinë: 1922. 1941. . Libraria. . 88 T 178 S 52 U 101. Fr.. ar. 23 cm. Naim H. patir.-102 f..Tiranë : "Luarasi". Naim H. .50.Korçë : Shtyp.20.Tiranë : Shtëpij otonjëse "Kristo Luarasi". Frashëri.. patir. Frashëri. Frashëri.Shtypur herën e parë prej Shoqër Dituria" në Bukuresht 1890.Korçë : Shtyp. O alethes pothos ton skupetaron : poiema = Dëshira e Vërtetë e S hqipëtarëvet / Naim Frashëri. 18 cm. Frashëri. Dhori Koti. Luarasi. Nëntitulli në kopertinë: Poiema.-76 f. .. S 58 D 24 mungon fleta e titullit. .. Lek 3. . 17 cm. Vjershë / Naim Be Frashëri. Frashëri. 90 B 39 S 12E66 S 58 D 24 2234. e] Libraria "Korça" Dhori Koti. et Libraria Dhori Koti. Vjersha / Naim Be Frashëri.. Naim.. Lulet e verësë / Naim Frashëri. . Lek 12.Shtypur herën e parë prej shoqër isë "Dituria" në Bukuresht.

Poezi kushtuar Luigj Gurakuqit. 1934. 14 cm. Shpetimtari i kombit ZOG I / Frano Gjelaj. 1920. Naim. 15 cm . Viktimat e fatit.. f... . pa tir. Këngë e vjersha / Sulçe S. . F . Frashëri.. 1932. D.). Volumi i Irë/ Hajdar Golemi. 1936.2245.40. 1932.. 16 cm. 18 cm. pa tir. Parathënie.. 16 cm. Frashëri..Bari : Arti Grafiche Laterza et Polo. Kriza. . portr. 3.Korçë : Shtyp. (Nga idilet e jetës) patir. S.... et Libraria “Korça” Dhori Koti. (inic. Skrevan it.. Qamil K. pa tir. 5-19. Ar 68 G 59 2248. . 1940. Frashëri. Vrasa e Mark Kapidanit / Frano Gjelaj.80 fi. 15 cm. panum. -Korçë : Shtypëshkronja Dhori Koti. Frano. 1922.. 88 S 140 S 10R90 2250. S 10R89 2257. . Frano. 88 G 98 S 11 F7 2246. 20 cm. Golemi. Frashëri... patir. Këtë vjershë e studjoni edhe neve nandihmoni / Qamil K. Frano. Gjelaj. Ideali. Parathënie. Jeta e shqiponjës pesë shekuj në robëri.. autor: S. Gollobërda. Pandi M. Përmban një vjershë të Sadik Skrevanit me titull: Shtim për Naim Benë. autor: B. Ohio : "U përbotua" prej : S. Vjersha për mësonjëtoret të para / Naim Frashëri. Naim. pa vt. 1936. patir. Gjelaj. 90 B 208 S 12R47 2247. Gollobërda. 89 C 112 S2C29 S 12 E 19 S 19 D 23-25 S 51 A 73.Shtypur herën e p rë prej shoqërisë "Drita" në Bukuresht. 21-25. Sulçe S..Shtypur herën e parë prej Shoqërisë "Drita" në Bukuresht.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg". 17 cm. 88 S22 S9G103 2249. ar 40. D. f. Vjersha për shkollat fillore / Naim Be Frashëri. Dhetvjetori itriumfittë Legalitetit dhe Luftae Dragojve (19 24-1934) / Frano Gjelaj.. Gjon f.Korçë : Shtyp. . pa ç.Shtypur herën e parë prej Shoqërisë "Drita" në Bukuresht.94 f. . Gurakuqi. . f. Naim. 88 T 26 S 12 R 100 S 52 V 88 S 63 V 44 2251..Toledo.Shkodër : Shty pshkroja e së Paperlyemes. Peppo-Marko. 1 fl. . Gjelaj. Lek 3. Luigj.. 88 S 164 S 10R64 S 312 G 31 2252. . Frashëri.31 f. qind. dhe Librari Dhori Koti.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".. patir. D....8 fi. 4-6. Lek 2. Teksti në vargje.-8 f. Pandi M. portr. autor: Frashëri. Lekë 10.40 fi.-49 fi. Frashëri.48 fi. Frashëri. 1929. Puerilia ase vjerrsha për fëmi / Frano Gjelaj. patir. (inicialet e Sadik D. Ramo Salih.Shkodër : Shtyp. Frashëri. Qind. f. patir. 76 S 53 B 64 S 58A146 2254.Shkodër : Shty pshkroja Françeskane. lfl.38 fi. Kartoleria Peppo et Marko.74.. 66 S 311B50 2256. 17 cm. autor: Frashëri. Gjelaj.. 88b D 30 S 9E 141 S28T56 S 56 R 64. 88 T 14 2253. L. Parathënie. Hajdar. Parathënie dhe shënime për autorin. 3. patir.15 f. Kriza dhe bota nënë krahët e saj të helmuar / Ramo Salih Fra shëri. Sulçe S.. . pa ç.. Elegji në vjershë / Pandi M. 1940. paç. 15 cm. Frano. Vjersha për shkollat fillore / Naim Be Frashëri.Korçë : Shtyp.Korçë : Shtyp. .. ar 0. 89 S 95 S9G 17 S 53 V 77-80 S 310 G 106 2255. Skrevanit).kombëtar. Parathënie. 21 cm.78 f. . . pa ç. autor: Kamsi. -Tiranë htypshkronja "Tirana". 75-78. Vjersha me nji jetëshkrim të shkurtë prej Gjikam / Luigj Gura kuqi. . Toledo Type-Setting [et] Printing Co. Cent 65. ..80 f. pa tir. 20 cm. Titulli nga kopertina. patir. Kokojka e Frashërit.

patir.Botim i II. Besniku?..24 f. patir.. 2) pa tir. portr.]. 1933. Të dhënat e botimit nga kopertina.33 fi. 1932. Gjini. 90 B 232 S 10G79 S 53 U 12 2260.. Gjini. 1944. .. Kristo P. 17 cm.rançeskane. i bot. 1 fl.. Pjetër. 17 cm.. 24 2265. Darkë madhështore.Tipografia "Stamles". Lek 1. VII. Vjershë / Pjetër Gjini.. Lek 1.50. (në kopertinë). S 53 V 32 i mungon çmimi.. patir.. 5 e tekstit. Vjersha / Pjetër Gjini. 1 fl.Tiranë : Shtyp.. Gjini. 1932. Gjini.24 fi. 17 cm..30 fi. Kangë origjinale të përkthyeme dhe t adaptue me / Pje tër Gjini. . me il. 8 8 S 54 S 10G73 S55T45 2264. nga f. Dat-lindja e Zog-ut / Pjetër Gjini. i bot. Çaste rinije. Gjini. 1938. Pjetër. 17 cm. Giini. 15 cm. Vjerrsha rreth Atentatit të Wienës / Pjetër Gjini. datë 24.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". . Vt. autor: Gjini.Kallxim populluer.33 f. f.Durrës : Litho. Luftarvettë Dolit / Gjerva. Dy lot mbi vorr të N.. Parathënie. (Bibliotheka Argtuse Nr. 89 U 92 S9R6 S 53 U 69-71 S 310 G 107 2261.Tiranë : Shtyp "Nikaj".. 17 cm. 108 S 56U 167 2267.. 17 c m. 23. (Bibliotheka Argtuese Nr. 88 S 50 S9G88 S 55 U 59-62 2259.. 88 R 110 S 10G68 S 53 V 32. pa ç. 88 R 109 S 10 G 14 S 11F 170 S 53 U 103-106 S 71T106 2266. Titulli në kopertinë: Çaste rinije. Autori marrë nga teksti. 17 cm. 18 cm. 89 S 28 S 53 U 107. nga kopertina. Flamuri Shejt. 6 ) patir. Gjerva. pa ç.. 1934. 1933. ngateksti..[Pavd..Tiranë : Shtyp.. Vt. "Nikaj". Pjetër.. -Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg". 1 fl. patir.. 1944. 17 cm.Tiranë : Shtyp. Gjini. Shtypshkronjanga kopertina. 1 fl. Gjini. Kangë të ndryshme. S. 3-4. Pietër.. Përmban dedikim të autorit për Llesh Topallajn. 1935.Kallxim populluer. Flija e Atdheut "Llesh Topallaj". portr. (Bibliotheka Argtuese Nr.24 f. Gjini.. Lek 2. portr. pa tir.15 fi. (Vjerrsha atdhetare) / Pjetër Gjini. pa ç.Tiranë : Shtypshkroja Nik aj. Ar 45 G 77 2258. portr. . Pjetër. Luarasi.] : [paem. Burri ban voe?. 88 R 152 S9G56 S 10G64 S 54 V 2. Pjetër. Pjetër.. Vjerrsha rreth Atentatit të Wienës / Pjetër Gjini.15 fi. . 1930. . M. 20.. patir. . "Gutenberg"     . .. 88 T 142 S 12R98 2257/1. -Ti ranë : Shtypshkronja "Gutenberg".Tiranë : Shtyp. Vt. pa ç. Lek 1.. Pjetër.. Frushullime të reia / Pietër Giini. Përmban dedikim të autorit për Llesh Topallajn.. Vjerrsha / Pjetër Gjini. patir. Pjetër. pa ç. (Kallzim populluer). . Parathënie: Mbi këngën për luftën e Plavës dhe Gucisë. Faqja e fundit e kopertinës lista e botimeve të autorit. 17 cm. Nanës Mbretneshë / Pjetër Gjini. Lekë 2.25 fi. 88 S 52 S9G53 S 10G85 S 53 T 95-97 2262. Pjetër.15 f. 33 2263. Pjetër. 1933.. Lek 2... i bot. Faqja e fundit e kopertinës përmban listën e botimeve të autorit. Gjini. Flija e Atdheut "Llesh Topallaj". [1932].. pa tir.5 fi. 4) pa tir. Nikaj. .

Gjini. Kopertina e fundit përmban botimet e autorit. patir. autor: Gjini. 19 cm... 88 S 65 S9G 11 S 10G78 S 11 G59 S53V85-88 2275. (Bibliotheka A rgtuese Nr...159 fi. .. 19 cm.16 fi.. Lek 1. patir. 5) pa tir . 17 cm. 1939. Lek 2. 89 G 181 S 10 F 108 S 11 F 119 S56 S216. Gjaja e keqe. Vjerrsha / Pjetër Gjini.22 f. Frushullime të reja / Pjetër Gjini.. Gjini. I. . 17 cm. f. Në tre vjetorin e vdekjes së Tij / Pjetër Gjini. Këngët e Frorit 1939.. 1934. Lek 5. Malsori në Paris. Gjini. Pjetër. 62 2279. 88 R 108 S 10 G 7 S 56 U 166 2276.II. 88 S 111 S 9G 127 S53T85 2278. Çikrrime filozofije / Hamid Gjylbegaj. 1938.. Kallzim populluer.. "Mbrothësija" Kristo P. Pjetër. 19 cm. 19 cm. Përgjigje Ndoc Vasisë për një shënim në gazetën "Besa".15 f. Pjetër. Fr.. Gjini. Pjetër. 1935. Parathënie.30 fi.Agimiifilozofis/HamidGjylbegaj.. 1933. 88 S28 S 10G61 S53T10-13 2277.16 fi. 88 R85 S 12 E 84 S 54 U 144. 1934. "Gutenberg". Pjetër. ari 1. e dytë e tës së titullit. Çdo tekst kënge shoqërohet dhe me autorin e muzikës.Tiranë : Shtyp. Lek 2. 17 cm. 88 G 92 S 11 E22 S 55 R56. 1934. Fr. Të këndueme në Radio Tirana / Pjetër Gjini. Poezi kushtuar fejesës së A. 1938. 88 F 170 S 10F27 S 54 U 148 S 71 T94 2268. Kallxim populluer. Kangë të reja... Pjetër.... . 1933. Të këndueme në Radio Tirana / Pjetër Gjini. Kudret Topallaj. Parathënie e botimit të vitit 1935. Libri i kushtohet zj.23 fi... -Tiranë: Shtypshkronja “Gute nberg”.Ti anë : Shtyp. Gjini.. 18 cm..16 fi.. Parathënie..11+155 f.. patir. 88 S 64 S9G26 S 56 U 180-182 2273. . Letrar! Mëshirë për gjuhën shqipe / Pjetër Gjini. Pjetër. Gjini.16 fi. 1932.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj".30. 1932. Pjetër. 18 cm.. 17 cm. Vasa në Vjenë. 1) pa tir. Lekë 2.T iranë : Shtypshkroja "Nikaj".Tiranë : Boto njës Luarasi. 88 R 121 S 52 V45 S 53 U 8-10 2270. Gjini.. Pjetër. 1935.24 fi. Gjylbegaj. patir. Zogut me Geraldina Aponyi.Tiranë : Shtypshk ronja "Gutenberg". Pjetër. 88 S 94 S9G96 S56U87 2274. patir. patir.Tiranë : Shtypshkr nja "Gutenberg". 3) pat ir. 17 cm. 145 2269. 217 2271. "Gutenberg". Lekë 1. 18 cm. Pjetër. Luarasi. Vjerrsha / Pjetër Gjini. patir. (Bibliotheka Argtuese Nr. Gjini. Pjetër. -Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". 2 fl. Hamid. patir. Gjylbegaj.Botim i dytë. autor: Gjini.. Tri Përshndetje Llesh Topallajt. 16 cm.32 fi. Gjini. (BibliothekaArgtuese Nr. 88 R90 S 11F 148 S 56 S 233-235 2272.. . a ri 0.. . Lek 1. Kallxim populluer. Gjini. Ora e dishrueme / Pjetër Gjini. fi 1. Vjerrsha / Pjetër Gjini.Tiranë : Shtypshkronja "Tiran a”. patir. Pjetër.. autor: Gjini. portr.Hamid. 4 shtator. . patir. . Tridhetedyshit ose zotni Ndoc Vasis / Pjetër Gjini. Lek 1. Tiranë : Shtyp. Lekë 1. 88 F 143 S 10E50 S 55 T 129-131 . Lek 1.73 fi. f. Lek 1. . 1940. -Tiranë : S pshkronja "Tirana". 1933..

].. 22 S9G52 S 52 V 30-32 S 53 S 162 2291.. Drita e s vërtetës / Hamid Gjylbegaj.. Gjylbegaj.. -Tiranë : Ismail Mal Osmani. patir..T iranë : [paem. 1. kr. Gjylbegaj..Fotorapid. Vjersha / Ramiz Harxhi. 20 cm. 88 F 37 S 11 D34 S 56 R 41. 21 cm. 20 cm. Në fund të librit: Lista e ndihmëtarëve. Kor. 19 cm.16 f.16 fi. M. Hakiu. 1943. Gjylbegaj.. Gjylbegaj. -Elbasan : Shtypshkronja "Elbasani".. Gjylbegaj. 1.[Elbasan] : Shtyps hkronja “Elbasanr’.16 fi. Lek 3. Lekë 1.16 fi. Hiret e shueme. pa ç. patir. 20 cm. Haxhi.155 2281. patir.Tiranë : Shtyp shkronja "Gutcnbcrg".. Pas kopertine: Vepra të tjera të autorit për t u botuar. autor: Haxhi. Suat. 2. . patir.       .. Hamid.. 44 2290.. 2. Lekë 15.. 1934. 88 R 171 S 5 S 21.-46 f.Tiranë : Shtypshkron ja "Gutenberg".Tiranë : Shtypshkron ja "Gutenberg" 1939.111 f. Hamid.. 20 cm. Ramiz. Volum i parë / Suat Haxhi. Vjerrsha në prozë / Hamid Gjylbegaj. 1944. -Shk odër : Shtypshkroja "Ora e Shkodrës".. Hamid.16 f. 1932. Fotorapid. . Lekë 1... 89 R 4 S 11 F70 S 56T85 2289. Hamid. patir. patir. F. Fr.]. 89 E 119 S 11 F69 2287. 1931. Parathënie. 1944.. Ar 31 F 9 2285.. Kënga e gjakut / Nexhat Hakiu. Fletra e jetës pasqyra e së vërtetës / Hamid Gjylbegaj.Tiranë. Kor. Kuvendi i shqiptarit / Hamid Gjylbegaj. 51 S 63A156.. 18 cm. Gjylbegaj. Kunora e lumnis çaku i filozofis / Hamid Gjylbegaj. 89 S 34 S 157E21 2293. 1924.157 S 71 T81 2288.. Jone shpirtnore /Hamid Gjylbegaj. Përmban: Poezi kushtuar Dom Ndre Mjedës dhe dy letra drejtuar Ahmet Zogut e M.Shkodër : Shtyp shkroja “Ora e Shkodrës”. 73]: Botimet që janë në qarkullim. Gjylbegaj. patir. Flutura ndër lule / Hamid Gjylbegu. 89 A 77 S 10B51 S 55 A 199-203 2282. Vargje. Ndjenjat e zemrës. patir. Këngët e Zambares / Nexhat Haki Mahmudi. patir. 20 cm. 88 S 101 S 11 G 115 2284.52 f. . Hamid. Pak a shum. 1917. 17 cm.. Hamid.16 f. -Tira në : [pa em. patir. Intime filosofije / Hamid Gjylbegaj.63 f..! 88 G53 S9F39 S 10E49 S 54 U 36-41 2283. Hamid. Hamid. Gjylbegaj. -Tir anë : [pa em. -S 157 E 21 . 1929. . 1.Boston. Serm. Lekë 25. patir.16 fi.. 89 R 29 2286. . Shtypur në Shtypshkronjën "Gjeka". Shkëlqime të përmallshme. Lek 1. paç.16 fi. Hamid. Bajraktarit.. Gjylbegaj.. Suat. patir. 88 F 62 S 11 D 134 S 56 S 232 S 57 R 50. . 20 cm..]. 1943. Hakiu.. 89 S 145 S9G39 S 52 V 33. 1925.. Hamid. 20 cm..34 fi. serm. Gjylbegaj. Vjerrsha / Hamid Gjylbegu.. Përmban: Pikllim! Patër Shtjefën Gjeçovit O. patir.Tiranë : "Luarasi". 24 cm. Fjala e virtytit. Libri u kushtohet dëshmorëve kombëtarë: Çerçiz Topulli dhe Abdul-Baki Gjebre Gjinoka stra. Harxhi. autor: Harxhi.71.. patir. . Parathënie. 1939.. .. Në fund të librit [f. Fyelli i barive. 89 F 42 S9F53 S 56 S 154. Nexhat.34 S 310G 108 2292. 17 cm. -Shkodër : Shtypshkroja "Ora e Shkodrës". Lekë 1. 1933. Jone popullore / Hamid Gjylbegaj.. 17 cm. Nexhat. Fr.2280. Mass : Shtypurnë Shtypëshkronjën e Diellit. Harpa e thyeme. Ramiz.

3 fi. M. (Vdekje Fashizmit! Liri Popullit!) patir.Faqe [74] "Mbaruar së shtypuri më 16 janar 1945".. pa ç. 20 cm. f. Hymne e këngë të Luftës Nacional-Çlirimtare.52 fi.12 fi. 88 T 202 S 10R16 2296.. Kamsi. 1944. Tiranë : Shtypshkronja e Shtetit. patir.Tiranë : Shtyp.. 1944. 88° F 96 2304. 1 fl... 1933. Mas s. A. L. I. patir. . Libri i kushtohet Bemardi Martes. : Thomas Nassis. Nikollë. Vjershakombëtare.32 f. Jenishehri. botues.. 1932. : [pa em. N. Poezi për Llesh Topallajn. 1919. M. 3-5. mësues Plasë. . autor: Kamenica. patir. 76. Në kopertinë: Shtyp. Lyra/N. H. Vlorë : Shtypshkronja "Atdheu".Vlorë : Shtypshkronja Italiane. M. paç.. 91 A 10 S 12 B 2 S 302A 18 2298. [193-].. Shefqet.. Lek 1. 5 .13 f. . patir. Jenishehri.73 fi. Lulet e pasosme.57 S9E4 S 63 A 63. Parathënie. Ivanaj. Fjalët: Kristo Flo qi. 89 G 230     .[Pa vd. 1935. Shefqet Islam. plak i ri shprej merr mësim / M. pa ç.Korçë : Shtyp. patir. 88 C 131 S3A77. .. 18 cm.. Janina. patir.]. pa ti r. 155 S 64 S 169 2302. 153. Parathënie. 1930. 78 S 19 C 19 S 19 E 7 S 58 A 61-63 2300. nëntor.Boston..48 fi.]. Zemra.-[31] fi. Lushnjë.]... Dashurija e atdheut dhe jeta t eme. Luarasi. portr. A. 89 F 131 2303. 19 cm. Mësues Plasë). 17 cm. Ivanaj. patir. 77 2295. patir. 21 cm. 88 F 3 S 2 E 56. Ar 7 E 65 2299. 85 2294. Përkrahjeni drejtësinë.50.et Kartoleria Peppo-Marko. .. 15 cm. 35 cm. 15 cm.. paç. (Shaban Hyseni. . 88 C 125 2301. Haxhiademi. Atentati i Vjenës / Bajram Heta. 1933 / M.. Jenishehri . Parathënie. me nota muzikore. Fr.-23 f. Kolë. . Parathënie. Faqja e fundit e kopertinës listë e botimeve të autorit. Profeti i shqiptarizmës : [Naim Frashërit] /Hysen R. Shaban. 23 cm. Kartoleria Peppo. Vjerrsha për shkollat fillore të përmbledhura / K olë Kamci. pa ç. P. Vjershëtore / hartuar e përmbledhur prej Shaban Hysen it. Hysen R.88 f. patir. pa ç. 88a E 91 2297. Janina . 1918. Lyra / Etëhem Haxhiademi... Titulli nga kopertina. Hyseni. A. 20 cm. Etëhem. Jenishehri.Korçë : Shtyp.. Bajram. f. 88 T 27 S 10R83 S 52 U 152. Si roman nji pjesë jetshkrim. Ivanaj. 3-6. Hymni mbretnor. 1 lekë. . Heta. 64. Gutcnbcrg" . M. Kamenica.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg". . Lek 3. 88 E97 S 2 D 78-81 S9E48 S 19 G 84.3. 22 cm. [1944].. .. Për ze dhe piano të muzikuara dhe harmonizuara prey Thomas Nassis. 19 39.. II. Vjersha / S hefqet Islam Kamenica. Të dhënat nga kopertina. A. A. autor: Jenishehri. Fjalët: Loni Logori dhe Hymni i flamurit....Lushnje : [paem.80 f. Lulet e mendimit. autor: Sh.Tiranë : Shtypshkroja “Dielli”. .

O trima luftëtarë (Floqi.. .Elbasan : Shtypshkronja “Elbasa ni”. Dëshmorët e paharruar (Harxhi.). Një shtëpi shkretuar (Mamaqi.. G). Murat be). Nafiz O.]. Teksti shqip dhe latinisht.). Gj. Të dhënat nga kopertina.7 f. Nie vajzë që s e desh veten përpara nderit (Mamaqi. 1933. -Vlorë : Sht ypshkronja "Vlora" G. Pashko). Shkronjat t ona (Ilia. 1916.111 fi. Një plakë e shkretuar (Mamaqi. Shih edhe Librct të divoçem.). 25 cm. Mëma mejton fëmijën që i janë shuar (Mamaqi. Me. Nazif). Memame foshnjen e vete (Mamaqi. Shpresav e të Shqipërisë (Mamaqi. A . Shefqeti dhe Venizell ua (Tepelena.). Kusht i (E popullit). Sipas LEKA. Me hov djem (E popullit). 89 S 30 S 10 F 62 S 25 F 20 2309. nën titul lin "Shyhreti i Divoçem" (1919) rezulton botimi i katërt i këtij vëllimi të cilin BK nuk e disponon. Kënga e shoqërisë "Dëshirë" në Soije (E popullit). 89aS 101 2307. Këng e shoqërisë Yll i mëngjezit (Qirias.). e ndrequr muzikis htë për këngë e mandolinë prej Llazar Efitimiadhi. patir. G. Th. Mihal). [Poezi] (Toptani. Dëshërim i Mëmëdheu (Avrami. Mass. Enthusiasma e ditës “Spetim i Shqipërisë" në Saco. Spiro I. Shqipëtar! (Chajup. patir. Çohu Shqipnie (E popullit). f. Mjaft në rrobëri (E popullit).). 88 A 202 S 12B49 S 49 A 42. Kangë të divoçme. N. Gj. Fan). Un ushtar do vete (E popullit). Kënga e shoqërisë Vëllazërija (Sakoli). Hymni mbretnor (Logori. Z. Faik). N. Lamtumirë (M. Kushtrimi (Konica . 24”. Rudyard).Shkodër : Shtypshkroja e Zojës s Paperlyeme. Lek2.Boston. Flamuri (E popullit).). Diturija (Q irias. Përmban: Vojtja historike e shqipëtarëve (Mamaqi. Karafili. Nazif). Të gjithë ne o djema (Tasi..). Fati (G. Sikur (Kipling. 12 cm. Nazif). Nazif). Kangë eukaristike. V. Lutje (M. Thomsoni dhe kulchedra (Noli. Karafili. 18 cm.. Llukë H. Nazif). Sqipëria u lirua (As dren). Bar baritë Greke (Mamaqi.). Të dhënat nga kopertina. Përmban: Betimi mi flamur (Asdren). Atdheut (Bellkameni. [pa vt.. Ngritja e Flamurit / Llukë K. Anadollaku në mesallë (Konica.). 1937.. Shqipëtar (Chajup. S paska si Shqipëria! (Logori. . 88 U 125 S9R160 S 11 R69 S 52 V 198. Mihal). Uratë për liri (G ameno. I burgosuri (M. Por si fleta engjëll i Zotit (Konica. N. 1919. Kolë). . 2. pa ç. Nazif).). lfl. Nazif). pa ç. autor: Mamaqi. 1919. 15 c m. Mëmëdheu (Laskua. D. A. 24) patir. melodia [Giacomo] Meyerbeer.10 fi. Nazif).). Ditt e dj alërisë (Qirias. Këng e vjersha/ [shkruar e mbledhur ngaNazif O. D. me il. patir.). Betimi mi flamur (Hymn patrio tik) (Asdren). 1926. 43 S 315 A24 2310.. E pestadorë. Marsh ushtëror (Bellkameni. pa tir. L. Rofshin ata në male (E popullit). G). Alfabeti shqip (Qirias. Miha l). Më thëret nderi (E popullit). po me serinë "Vepra Pijore Nr. Direttore. Mbret i fuqivet ( E popullit).il.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj".). P. Lul e bukur (Mole. paç. Përpjekësi (Nikolica.].). Kangët kombëtare / përmbledhun prej Lef Nosit. [O moj Shqyp ni] (Vasa. Për mëmëdhenë (Grameno. 88 U 83 S 11 G 164 2306. J. Mihal).. Ramiz).: [paem.Shkodër: Shtypshkroja "Zojae Papcrlycme". Mëma me foshnjen e saj vdekur në duar (Mamaqi. patir. . Një vajz e brengosur (Mamaqi. Kristo) .2305. P. A.. Shqipëria u lirue (Asdren). L. Detëtar! (Asdren). P.. ..-62 f.). Në Mashkullorë (Sakoli). Thanas). 18 cm. Ardhi dita (Asdren). Mihal). Nazif).). N. L. Vdekja e Skënderbeut (E popullit).).67 fi.. Gjuha prindore (Bellkameni. 199 2308.3 f. Udhtari (Sakoli). 269. L. Këngë lufte (E popullit). Kangë Meshet. Sa të rojë gj ija (E popullit). Faik).). Vlonë.. . Hafëz Hydin                         . Mëma e varfërë (Qirias. I vdekur uije (Mamaqi. D ). (). M). Kënga e Elbasanit (Epopullit).V. Këngë (E popull it). Nazif). 15 cm . Një vajz e aratisur (Mam aqi. Mall i Sqypnis (Sakoli). Marsh ushtrimi (Rodhe.). kopertina e pasme e ekzemplarit S 10 F 22. Këng e Gjergj Kastriotit (E popullit ). Murat be). Parathënie. Nazif). D. 1913 (Toptani. (Vepra Pijore N. Flamuri ynë (Floqi. Mamaqi]. Panariti (Mamaqi. Shkodër. Shqipëtarëve (Dhimitri. Flamurit të Shqipënisë. Faik). Vdiq ur (Mamaqi. V.. pa ç. Gj. M.

Faik). Frashëri (E popullit).Grottaferrata : Shtypshkronja "Shën Nilë".. patir. Avrami sipas një vjershe të N. Laqi). Mihal). 2314. pseud.. Dashuria është djallush (Logori. D. L. pa ç.). Këngë patriotike (E popullit). P). Qindarka ar. P). . Kënga shqipe. Qindarka ar 60. Flamuri (Përmeti.VII f+148. Muzik e z.). Faik). Për mëmëdhenë (Grameno.).Efendiut. L. dhe Libraria Dhori Koti. V. Elbasan qytet i bukur (E popullit). Fyelli i bariut (Cha jup. G. Allfabeti shqip (Qirias. Malësorja (Berati..). M.. Komiti (Grameno. Llambi). Pashko). 3.Konsta ohet prej Shtypëshkronjës "Albania". Patriotit të math Themistokli Germenjit.. Përmban tërë këngët e vjetra dhe gjithë këngët e rea / përmbledhur prej Dh . Loni) . Për Mëmëdhenë (Kënga e kryengritësve shqiptarë) (Grameno.. Shqipëriau lirua (Asdren). Kolë). 7 . Mihal). L. Por si f leta ëngjëll i Zotit (Konica. Garo. i Hilë Mosit). Loni). Loni).39 fi. Hilë). (Hymn patriotik) (Asdren). Përmban: Betimi mi flamur (Asdreni).Ardh i dita (Asdren). Mihal). Këngë ko mbëtare.. Kuteli. De Pascale Anniba le). Drenovaija (Logori.64 fi. patir. Pashko).). Kënga e Shoqërisë Dëshirë në Soije (Au . 90 C 147 S 12F87 S 57 R 38. Atdheut (Bellkameni. Kushtrimi (Konica. Këngë patriotike (Mandi.Shtypje e pestë. Parathënie. . Mbret i fuqivet (E popullit). Luka N. në tekst: E popullit). Hymn Mbretënor (Asdren). Ditt e Djalërisë (Qirias..Korçë : Shtyp.) .). të Tij Mbretit të Shqipërisë Wil helm i I (Përshtatur dhe shtuar nga Th. Flamuri ynë (Floqi. Alfabeti shqip (Qirias. Përmbledh këngët kombëtare dhe disa këngë dashurie. Greku dhe shqiptari (marrë nga drama "Besa") (Chajup. .). Trëndafil i bukur shumë (E popullit). Detëtar (Asdren). H. 89 T 80 S 9G 129 S 56 U 107. L oni). Mihal (M. A. At Stath Melani (Grabocka.Tiranë : Botim i mbledhësit. Marsh ushtr imi (Rodhe. paç. A. Në shpinë: Libratë M. Spiro I.)). Spiro.) . Mëm e dashur (Qirias. A. Mihal). . O trima luftëtarë (Floqi.]*. Mihal). 1916[?]. Loni). L. Kopertina: Këngë e britma nga qyteti i djegur. "Sh tim" E popullit). Satë rrojë gjithësija (Tromara. Këngë dashurie. Këngë lufte (E popullit). Dituria (Qi riazi) [Qiriazi. Sa bukur ronimë (Tasi. Unë ushtar do vete (E popullit). Kol). 39 2313. Mëmëdheu (Llaskua. Më thëret nder i (E popullit). Kënga e shoqërisë Vëllazëria (Sa koli.). Këngëtore. 1932.. 1923.). Shtim: E popu                                 . Libri i kushtohet kujtimit të Pandi Pasko Kutelit. Syt e tu (Bimbli. autor: Piro. Të punua rit çpejto (E popullit). fi. Faik). pa tir.). Betimi mi Flamur. Rofshin ata në male (Be llkameni. 15 cm. Këng e Shoqërisë "Yll i Mëngjezifi’ (Qirias. . 89 S 130 S 11 G52 2311.). D. Vjersh e Vaso Pas hës (Vasa. Z). 21 cm.88 f. D. Lul e bukur (Mole. Mbititulli në kopertinë: Biblioteka Albania Nr. patir. Vdekja e Naim Beut (Chajup. sipas botimeve të tjera. 16 cm . 108. Kutelit. P). Vdekja e Skënderbeut (E popullit). Fleta para fletës së titullit: "Këngë e brithma nga qyteti i djegur (Pogradeci). 25 .. Gjerasim D. 1944. Shoqërisë "Vatra" (Spiro. Himn i Bandës së Lirisë (Sakoli (Mosi. V. Shkronjat t ona (Ilia. Kush m i dha këngët (autor: Kuteli.16. f. S paska si Shqipëria (Logori. Jepni për nënën (Noli. N. Dalip Përmetit.. Gjerasim D. Sa bukur. Hymne mbi M. Dhimitër). Gjerasim D. Fan S.. Çelu! Çelu! (Logori. Mëmëdheu (Laskua. 16 cm. Kushtrimi (Pas këngës: va fouri d Italia) (E popullit). Ku kemi lerë? (Çajupi. Me hovë (Bellkameni. Dashuri e d jalërisë (Spiro. Këngët i sjell era. T hanas). Frashërit). Thanas).). Të dhënat nga kopertina. Sa mirë është (E pop it). 115 S 310 G 105 2312. A. Përmban: Ardhi koha (Llogori. Këngë e brithma nga qyteti i djegur / i mblodhi M.. Këngët shqipe në mërgim. Vj ersh e Vasa Pashës [Mori Shqypni e mjera Shqypni] (Vasa. Uratë për liri (Grameno. Muaj i Majit (Grameno. Kushtrimi (Konica. 89aS 102 * Autor Gj. Mihal). Kristo). J. Mihal). Këng e Motit R i (Floqi. Teksti edhe italisht. Vajtim për diplomatin e math Isma il Qemalë. Qirias. M. Këng e Gjergj Kastriotit (E popullit).

Ti me sy të zinj (Asdren). Një zë popullit (C iko. F lamuri ynë (Floqi. M.. Për mëmëdhenë (Grameno. Kënga e Shoqërisë Vëllazërija (Sakoli pseu d. Shqipëtar! (Çajup. O tr ima luftëtarë (Floqi. Të gjithë ne o djema (Ilo. Thanas). Gjergj). N.. Mëma jonë Shqipëri (Dhimitri. i Thoma Nassit).). Dhe mjafton (Lulo Malësori. Goni). i Milo Duçit). Këngë lufte (E pop ullit).). Dëshmo rëve të Korçës (Katundi. T . Lamtumirë (M. Marsh ushtëror (M. i Ali Asllani)). M. Th.). Jepni për nënën (Noli. Vdekjae Skënderbeut (E popullit). S 11 G 67 i cunguar. Sa bukur rroni m (Tasi. Bet imi mi Flamur (Asdreni).).. Loni). Esati u vra (Ibrahimi. Zog i I mbretëron (M. V.Tij Zogut I Mbret i shqiptarëvet (Floqi. pseud. G. Lul e bukur (Mole. Loni). Gjerasim D. R. Loni). Nën hien t hënës (Rodhe. Lamtumirë (E popullit). M. Atdhe i sh trenjtë Atdhe (përkth.arr. Himn i Bandës së Lirisë (Sakoli (Mosi. Përpara (A sdreni). O trima luftëtarë ( Floqi. Thanas).).). Marsh ushtriak (H arxhi. Këngë e natës (Qyteza. Syt e tu (Bimbli.). Shkronjat t ona (Ilia. G. Ktheu në Soren te (Llogori. B. Përmban tërë këngët e vjetra. Muzika: Th.). Loni). Marsh ushtëror (Bellkam eni. Mëngjezi (përkth . Flamur i Shqipërisë (Shtegu i Pelës (ps ud.). Muaj i Majit (M. N. V. Z). i Mosi. pseud. As një erë nukë fryn (E popullit).). Gjer j). M. Vullnetari (Harxhi.).104 f. P or si fleta ëngjëll i Zotit (Fishta. inic. Dhimitër). Mih al). Loni). Elbasan qytet i bukur (E popullit). i ThomaNassit). Marsh ushtrimi (Rodhe. i ThomaNassit). Ne porta (Këngëtorët) Dashurisë (N. K).). Puno sa është ditë (Qirias. i Llu an Laskos). Patriotëve (Bellkameni. Nat e shenjtë Hymn i Krisht Lindjes) (përkth. Këngë lufte (E popullit). Loni). Kristo). Nasi ).). B. Hil). Thoma). i Naim rashërit). G. Thoma). Mihal). Të dhënat nga kopertina. Himn i Vatrës (Muzika: Th. Himn i Natës (Ciko.).llit). 17 cm. P). Përpjekësi (M. Oh! Nëma dashurinë (Llogori. Kundrejt ashtu (E popullit). Atdheut (M.). Gjuh a prindore (Bellkameni. inic. N (inic. B. (Mihal Grameno). F. Ramis). N. dhe të reat / Përmbledhur prej Dhori Ko .). Ku kemi lerë (Çajup. Dituria (Qirias. Më thërret nderi (E popullit). H imni Atdhesor (Bellkameni. "Dëshira" në Soije (Garo. [193-]. Shkronjat t ona (Ilia .. Fan S. Çelu. Drenovaija (Llogori. ). Th.). Faik). i Mihal Gramenos). Këng e Mullirit. A.Shtypje e VI. Vdekja e Skënderbeut (E popullit). Mihal). Afiiz).). Sa bukur është (E popullit). Ila). Kolë). Zëri i Atdheut (Pepo. (Nassi. J. Kristo). Th. Mëmëdheu (E po pullit).). Këngë dashurije. Përpara (Mandi. G. S paska si Shqipëria (Llogori. D. Spiro I. Rofshin atanë Male (Bellkameni. Sallutim i Fronit (Leka. Syçkat e kaltërta (Avrami.). Spiro I. . S paska si Shqipëria (Llogori. Dëshërim i Mëmëdheut (Avrami. Atdheu (M. Shqiponja (Qirias. M. Z. E ndara (Pëllumbesha) (Floqi. P). Th. B).). Himn i Bandës së Liris (Sakolli). Bellkameni. Kolë). Uratë për liri (M. Z). Bellka meni. Shqiponja dyke gëzuar (E popullit). N (inic. Përpjekësi (Nikolica. Jam vlonjat (Vlonjati.). Spiro). 89 R 196 2315. Këngë (E popullit).Dëshërim i mëmëdheut (Avrami. Ardhi dita (Asdren). çelu (Llogori. Mëma jonë Shqipëri (D himitri. M. Mihal. Ardhi koha (Llogori. M. E bukur era (Tasi. Lamtumir (Muçi. Gjuha prindore (M. Lul e bukur (Qirias. Kënga e Shoqërisë Vëllazërija (Sa koli (pseud. P). Sp                                           . Ku kemi lerë (Çajup.). Ardhi dita (Asdren). Këngëtore e re. V. Kol).). A.). Sp. Dashuri u humburë (E popullit). Përanë Zotit (Q as. B. A. Vjersh e Vaso Pashës [Moj Shqypni e mjera Shqypni (Vasa . Abetare gjuhës s onë (E popullit). Gjerasim D. Këngë (E popullit). H. T a).Kënga e shoq. Loni). Mihal). Oresti Th. Ramis). Loni ). Mëm e dashur (Qirias. G.)*. Satë rojë gjithësija (Tromara. inic.Korçë : Shtyp. M. inic. Pashko)]. Alfabeti shqip (Qirias. Bellkameni. Kristo). (Mihal Grameno). i ThomaNassit). Detëtar (Asdreni).). Malësoija (Berati. Eshtë shumë lark që nga Fieri (E popullit). patir. Kushtrimi (Konica. Shpres at i kemi (Bimbli. Satë ronjë gjithësija (Tromara. A. Të gjithë ne e djema (Ilo. J. A. Spiro). Më thëret nderi (E popullit). V. M. Shqipëria u lirua (Asdren). Çilni le (E popullit). Këngë shkollare. Mihal). Himn i Natyrës (Nassi. Hilë). M. Unë ushtar do vete (E popullit). i Hilë Mosit). Shqipëtar (Çajup. dhe Libraria Dhori. Shqiponja dyke gëzuar (E popullit). i lirë T. Atdheu (Bellkameni. Nassi). G. Trëndafll i bukur shumë (E popullit). i Llukan Lasko). inic. Shi ku ndrit (Ciko. Dritës së hënës (përkth. Dëshirë për Atdhe (Pema. G. Gruaja (Fl oqi.).). Ll. M. Shpatari Skënderbeu (Ciko. Kristo ). Loni). (inic. Z). Dashuria ësht djallush (Llogori.). Këngë të ndryshme.). Flamur i Shqipërisë (Shtegu i Pelës pseud. Laqi). Qind. Unë u shtar do vete (E popullit). "Dëshira" në Soije (Garo. Me hovë(sulmë) (M. 60. inic. V. Përmban: Marshi i N. Këngë e shoq. Valleja e vëllazërisë (Albaniti. Gerasim D. Bellkameni. Thoma Nassi (inic..). Ardhi koha (Llogori. Mbret i fuqive t (Qiijas. Kënga e Bariut (përkth. N.

T. Shtatë Prilli / Vedat Kokona. f. Serenadë (Hil Mosi.Tiranë : "Luarasi". i lirë ThomaNassi). Muzika: Sotir Kozmo). P). Kokona. Valleja e vëllazërisë (Albaniti.. inic. 1927. Këng e mullirit (Qyteza.. 89 D 43 Lidhur bashkë me "Kushtrimi i Skanderbeut".). pa ç. Loni). Zër i i Atdheut (Pepo. Thoma. Ramis). G. 12 cm. VII-XVI. Gerasim D.B. Sabukur rronim (Ilo. Dëshirë për Atdhe (Pema. Vullnetari (Harxhi. inic. Gj. Një zë popullit (Tziko. pa tir. Oh! Nëma dashurinë (Llogori. Vëllazërimi (Muzika: adoptuar prej Sotir Kozmo). Detëtar (Asdren). Përanë Zotit (Qirias. Muzika: prej Sotir Kozmo). Mole. Himn i Vatrës (Çapari. i Milo Duçit). Haj. Himni Atdhesor (M.).iro). Edhe Hana (Fishta. Muzika: F. Kënka e të ngjallurit e Lazarit si këndonet te Hora e t Arbëreshëvet. Dituria (Qirias.). 9-10.. Refo. 21 cm.).).i lirë ThomaN . autor: E.Tiranë : Shtëpija Boton jëse "Kristo Luarasi". Poemth dramatik / Emest Koliqi.). (inic. Ernest. . -Tiranë : Shtypshkroja “Nikaj”. Kolë).). Hyll i vogël (Kristofori dhi. O. Lamtumirë (M. G. Bellkameni.Lamtumir (Muçi. i mjeri haj (Leka. Himn i natyrës (Nassi. inic.Tiranë : Shtypshkroja “Sh kodra”.Dritës së hënës (Përkth. Goni). Zogu i Zi (Popullore. Popullore gjermane). 89 B 67 S 19C23 S 55 S 37 S 56 A 50 S 87A92 2318. Këng e natës (Qyteza.). M.). Llambi).). 88 D 51 89 B 148 89 D 43 S 8 F 45 S10C48 S 55 S 90-93 S316B42 2320.. Kiresco . Fatosi (Pogradeci. Ramis). 89 B 148 Vt. pseud. Përpa ra (Asdren). 1933. D. Bellk ameni. S.7 fi. Mbret i fuqivet (Qiijas. Kushtrimi i Skanderbeut.. * Në botimet e tjera kjo poezi mbaii për autor Dhimitër N. Dashurisë (N. Dhimitër) .). i Emest Koliqi). . inic. Poema / Vedat Kokona. Mu zika: Sotir Kozmo). Muaj i Majit (M.. G.B. Jepni për nënën (Noli.). Lasgush.XVI + 92 f. Shqiponja (Qirias. Mos u helmo ti (E popullit). .Schubert ). Nat e shenjtë (Përkth. Malësoija (Berati. Cucu). M. V..45 fi. të Naim Halit Frashërit). Shpatari Skënderbeu (Tziko. 89 D 43 Lidhur bashkë me "Gjurmat e stinve". Auto-Da-Fe. Shi ku ndrit (Tziko. Koliqi. I lirë prej T. M. La mirë (Mosi. M. Muzika: G. Mihal)..). Kokona. Krehi leshrat (E popullit). Syt etu(Bimbli. Dashuri e humburë (E popullit). Mihal). Gj . G.).).). B. M. Gruaja (Floqi. Mihal). patir.). paç. Koliqi.46 f.N. inic. Dëshmorëve të Korçës (Katundi. Rekrutimi (M. Hi n i natës (Tziko. B. Kundrejt ashtu (E popullit).. 1939.). Prandverës (O.K. Loni). Lugaro. Loni).). Th. As një erë nukë fryn (E popullit). P). Hil). Gjurmat e stinve / Emest Koliqi. 24 cm.).).. Thoma Nassi). Çilni lule (E popullit).) 88 S 92 S9G66 S 11 G67 2316. Muzika: adoptuar prej Sotir Kozmo). Bellk ameni. R. në kopertinë: 1934. Kristo). Muzika: J. Spi ro T. M.). Shpresat i kemi (Bimbli. E bukur era (Ilo. G. Gjergj). Lek 3. Natyra (O. Dhe mjafton (Lulo Malësori pseud. Marsh ushtriak (Harxhi. B. Abetare e gjuhës s onë (E popullit). çelu! (Llogori. Mëngjezi (Përkth. Dritë dhe hije. Nën hien t hënës (Rodhe. Mëm e dashur (Qirias. Këng e qyqes (M. Oresti Th. Mihal). Vedat. Atdhe i shtrenjtë atdhe (Për kth. Lekë 15. R. Loni). 17 cm. Fan S.). Kushtrimi (M. Qysh or qysh (Muzika: D. Puno s a është ditë (Qirias. Faqja e dytë e fletës së titullit njoftim për botimet e autorit. Dashuria ësht djalush (Llogori. 88 S 95 S9G95 S25T54 S50G66 S 53 S 49-53 2319. Drenovaija ( Llogori. Ktheu në Sorente (Llogori. Ila). F. Gj. i bot. 1924.. Loni). Kënga e dhëndrit (Popullore. 89 D 43 S 10D96 S 51 C 56 S 61 A 61-63 S 62 A 105 S 63 A 100                   . pa ç. Në mëngjes je çuar (M. Elbasan qytet i bukur (E popullit). Muzika: Bratiano). Çelu.H. Muzika: Th. Vedat.).41 f. patir. Këngae bariut (Adoptuar pre j Thoma Nassi). vemë (Llogori. Muzika: Marshner). Kiriac). Eshtë shumë lark që nga Fieri (E popullit). fi. Ernest. autor: Lumo Skendo. Syç e bukur (M. Loni). 1943. Patriotëve (M. Adopt uar nga angl.Palermo: S htipëshkronja Fr. D. Ti me sy të zinj (Asdren). Mihal Bellkameni. Sa bukur është (E popullit). . Fati mizor (M. pa tir.. Parathënie.). K. Ne porta (E popullit). A. Uratë për liri (M. 22 cm. Një ftim mëngjesor (George Veazie. Thoma Nassi). Trëndafil ibukurshumë (Epopullit). B.. Jam Vlonjat (Vlonjati. 89aS 84 2317. patir. Esati u vra (Ibrahim. i Ali Asllani)). Nassi. Afuz). Syçkat e kaltërta (Avrami. G. in ic. Bellkameni.).

). Vendimi i Komisjonit Gjykues. Vjersha trimërie / Merko T.]. 1917. [pavt. Këngë kombëtare.106 f. : Joumal Press.7 f. . Flagë e zemrës është Drita e Bekta shisë. Kopështi i shpirtit.). -Frami ngham. Sa buk tdheut (E popullit). . pa tir. 22 cm.. Mevlud / Hafez Ali Hatib i Korches. Poemth dramatik / Emest Koliqi. Parathënie. 89 G 117 2329. patir. Merko T. Hyije e shkurtër. 21 cm. .1 qershu er 1940-XVIII.Shkruar më 1315-1896.. . Ali. Këngë komike. 10. Midhat Frashëri.. Këngë kombëtare (Plumbi. 5. e “Shkollës së Punës”. Korça. 27 cm. 1937.... Korça. Fr. 89 E 101 S 10 E 8 S 149D37 2328. Abidin S. patir. 24 cm.28 f. .Elbasan : Shtypshkronja "Elbasani". 89 E 55 mungojnë fleta e titullit dhe kopertina. Ar39 G96 2325. Marsh i dëshmorëve Beratit (Shkëmbi. Themistokli Gërmenjit. Conn. -Tiranë : Shtyp. Titulli marrë nga teksti. Kolonja (Kozeli). Vuajtja ime në shkollën e Rapçkes. autor: Korça. Letra e Z. Koroni. S[tefanaq]). Mbl. Qako Mantho.Tiranë : Shtypur në Shtyp. Hafëz Ali. autor: Korça. 1923. 1920. Biografia e Gjysh Bektashit. 20 cm.). Koliqi. 12 cm. 89 T 203 2330. 19 cm. Parathënie.. Titulli nga kopertina. Maliq).. 1924. Këngë dashurije. Këngë kombëtare. . Kënga e Vasil Çobanit. Këngë popullore...62 f. Kadri Gjolekën. Koroni. 24 cm. pa ç. F. Shpata e Labërisë. Abidin S.3. Këngë dashurije.[Pavd. Kushtet për hartimin e Hymnit të ri . 88 B 23 S 4 A 18-19 S 11 B2 S 49 C 27 S 59 A 74-77 S 150C57 2324.164 f. Ali.16 f. patir. (Nr. Kristoforidh it. dhe autorNazif O. . Marshi i kremtimittë flamurit.95 f. "Mbroth a".17 fi.. Anëtarë komisjoni: Gjergj Fishtae Kostaq Cipo. Kë gae Palit. Mustafa Qullit dhe Dedë Gjo Lulit. 1933 / Qako Mantho Kosova. Marshi i Izet Bej Zavalanit (Shkëmbi..96 f. Kushtrimi i Skanderbeut. . Merko T.. Këngë kombëtare (E popullit)..Ali. . : Shoqëria Mallëngjim. 2) patir... Këngë dashuri e Leonorës. autor: Koroni. paç.. Kosova. 88 E 13 S 311B 37 2326. paç. 1940. Konkursi për Hymnin e Flamurit. Luarasi. Idriz Sullin etj. Bektash. Jusufi me Zelihanë aMë e bukurangjarje. paç.]. Samirë. Hodo Nivicën.2321. Abidin S. Në faqen e ballinës shënuar: “EKSPOZITA E SHKOLLËS SË RE SHQIPTARE 25 maj . patir.. 1916 (1332). (Ahsen-Ul-Kasas) /Ali Korça. Vjersha personale / Gjysh Bektash Kolonja (Kozeli). Kopshti i këngëvet. Shtatë ëndrat e Shqipërisë / H. Mbytja e Përmetit.. Mamaqi.Tiranë : Botimet e Komisjonittë 25 vjetorit të Vet-Qeverimit. . Shtypshkroja "Shkodra" (Tiranë). Poezi. Kristo P. pa ç. pa ç. Për Çelo Picarin. Përmban: Këngë për trimin Avni Rustem (Libohova. 89a D 34 S 9E40 S 316 E 19 2327. Marshi va jtues i Shqipëris Jugore (Shkëmbi.. Kush e formoi Komisjonin gjykues të Hymnit. Lamtumir në robëri. Vaj tim në burk (Backa. patir. 30.Botim i dytë. Libri pa kopertinë e fletë titulli. 88 B 43 2322. Përmban poezi kushtuar: Naim Frashërit..Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg". 88 A 169 S 1 A2 S 12B35 S 59 A 36-39 S 87 A 15 2323. Përmban: Pse u ndryshue Hymni i Flamurit?.. Ali. . Mass. Ali. .Elbasan : Shtypshkronja “Elbasanr’. Ernest. a. 1943. Shtypurmë 1342-1923. Korça. Kosovae shkretë.. patir. Kën fte. f..] : [paem.. 16 c m.GrosvenorDale. K. ari 1. Vullnetari. Mahmud Xhafer). C[ent] 50. patir.

92 f.. Gjelosh. 1930. autor: Kranii. Ymer Zejnel. patir. f. 89 R 233 2336. Mitrush]..32 f..79 f.. autor: Kuteli. [Kuteli. 89 R 93 S 10F87 S 51A 133 2333. Luli. me nota muzikore.Shkodër : Shtypshkroja “Ora e Shkodrës”. Poezitë e I. 16-17). -K orçë : 1931. Musa. Poezitë e Mitrush Kutelit titullohen: Lotë. 1920.[Pa vd. pa ç. 1944. Lubonja. H..15 f. . Pas / Izedin Jashar Kutr ulija dhe Mitrush Kuteli. H.]. Libhova (Ruchi). Libhova (Ruchi).10 f. 12-13). autor: Leskoviku. dhe Kartoleria Peppo dhe Marko.. Dervish Riza. lek 3. Sulm e lotë. Vajtim i shqiptarve për N. 1 fl.. 88 S 77 S 11 G 166 S 312 G 65 2337. (inic. (Kuarte ti Shkodranë) pa tir. pa ç. patir. Jeta e pabesë. pa ç. Të dhënat nga kopertina. Kranji. 39 S 87F61 2335. 35-57. Musa.42 fi. Raif Isuf.. Kutelit.] : [pa em. 50. patir. Leskoviku. Kopertina e fundit përmban: Vepra të M. Vjersha popullore / Raif Isuf Lazarati . Vlorë : Shtypshkronja "Atdheu". M. . patir..Tiranë : Shtyp. Kangë vajtimi. S.15 f. 1 fl.. Kostandin Vasil. 1934. 88 S 161 S9G24 S 10G98 S50G75 S 53 T 174 S 54 V 65 2340. Atdhetari i njoftun Ismajl Qemal Vlona / Gjelosh Luli.. Parathënie. 1935. Mitrush. 16 cm. patir. .. 88 G 89 S 2 D 133-137 S 10F55 S 11 E 10 S 12 F 84 S 41A172 S 54 S 151-153 S 54 T 38... paç. f. 17 cm. Pa. pa tir. Pittsburgh. Libhova). Përmban poezi për: Ahmet Zogun (fi 5-6). Vjersha e tërmetit / Kostandin Vasil Lubonja. Hamid H. Autor: [të dy pseud.. 5-31. : City Mission Publishing Company.. C. 61-76. 1935. pa tir. Me një fjalë prej Dr. portr.. të Dhimitër Paskos]. Leon De Gila rd (fi 10-12).. Benito Musolinin (f. 2. Sadije Zogun (fi 8-9). 1935. patir.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". Nanën Mbretneshë / Ymer Z ejnel Luma.46 fi. Luma. Viktor Emanuelin III (f.. f. 6. Shkëlqim i Fronit / Musa Kranji. Korçë : Shtyp. 1 fl. Ismail Q emalin (fi 14-15).Tiranë. L. Gutenberg. Musa.3 f. portr. Frontespic shënim: Pronar Jashar Erebara . 88 G 177 2338.. 22-23). Parathënie: Një fjalë mbi dy shokë e mbi veprëzën e tyre. Poezi si dhe përshkrim i ngjaijes së datës 30 tetor 1933.81 fi me il. 20 cm. Parathënie. Kushtue nga shokët studentit muzikant Gjon Ko l Kujxhija. 17 cm. Dervish Riza. 19 cm. 17 cm. Ngjaijet e tmeruara/ Hamid H. autor: Leskoviku.. . 1944.20 f. i H. shq. 17-19). patir.. 17 cm. 17 cm. Parathënie. Ar39G 143 2339. Kumbonë lajmtare. Kadri Bej Delvinën (fi 24..25). L   . autor: H.Tiranë : Shtypshkronja “Diell r’. 16 cm. Lazarati.. . Dervish Riza. Skënder Avni Bej Delvinën (f. Fr... 22 cm. 88 S 135 S9G135 S 53 T77 S 310 G 115 2332. Llesh Topallaj (f. il. Vjershatë nalta fetare / Musa Kranji. Kutrulijatitullohen: Sulm. pa ç. pa tir. f. pa ç.. J... 15 cm. 88 B 110 2334.. Parathënie.. Atdheu në gëzim.. -S hkodër : 1933. 88 R 89 2331. Vjershë / Dervish Riza Leskoviku. Libri i kushtohet Ahmet Zogut. Eqrem Bej Libohovën (f. 1929. Kranji. 13-14). pa ç...Korçë : Shtyp Kartoleria Peppo-Marko.

(Istori e dëshmorëve që ranë në Kryengritie t e Shqipërisë 1912-1915) patir. Ndrë Mjedja. Lirija (1901-1911) / Dom Ndrë Mjedja..84 fi. 1928. 1917. patir. .Shkodër : Shtyp. Vjershë / Kasëm Daut Mbreshtani. K. paç... Lissus / D. Rexhep Jakup. autor: Mbreshtani. 25 cm. 88 R 167 S 10G55 2343.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg". Vjershat e Rexhep Jakup Malos. 16 cm. Mjeda. 22 cm.. Vargjet e lira / Migjeni. 1 936. Kangët e mjerimit. Quku. patir. Fr.21 fi. ar 3. Luzaj. Ndre. patir. Rexhep Jakup... portr. 14 cm. Malcori. Mjeda. -Në fund të librit lista e dëshmorëve që ranë në vitet 1914-1915. portr. 19 cm. 21cm.-40 f. Mbreshtani. Parathënie. Migjeni. Lot e lule mbi vorr të major Llesh Topallait / Lek Malcori.. 88 S 93 S9G8 S 53 T89 2341. Vargjet e lira. Lek 2.... 49-52 saktëson ndre qjet dhe ndryshimet gramatikore të bëra nga autori në botimin e dytë. Migjeni. 61 2344. 1928. Ar 12 E 34 Fotorapid.. 18 cm.. Trillue prej Prendush Gegës nga Kabashi i Pukës". Përmban emrat e ndihmëtarëve. 16 cm. 88 E26 2342.. 1. paç.. 1936. 20 cm.dhe LibrariaDhori Koti.16 f.             . A1 11 G 12 Kseroks. me il.T. .. patir. prilli t 1944.50. Kangët e fundit / Migjeni. Kopertina e fundit përmban: Botimet e "Ismail Mal Osmani" të marsit.. 1944. . patir. 11-12 S 51A129 S 70 T 65 2348.Tiranë : Ismail Mal Osmani. “Zoja e Paperlyeme”.Në Shkodrë : Shtyp. 88 F 89 S12E57 S 19 G 8..293 fi. Vem ay. Jusuf. 88 S43 S 10G38 2345.]. Rrëfimet/JusufLuzaj. Mjeda.. -Korçë : Shtyp. 90 A 38 A1 11G 12 2351. patir.Vjenë : Shtypshkroj e Gj. f.ek 1. pa ç. Kasëm Daut.]. 1932. patir. pa ç. Kasëm Daut. Parathënie.103 f. Mjeda 5 : gjuhëtari (1925-1937). .Korçë : Shtyp. 90 C 97 S 12 D 114 2349. "Zoja e Paperlyeme”.. . : [pa em. Mjeda. Y. -Jamestown. si edhe ndonjë munge së teksti si rezultat i gabimeve tipografike. 1937 . Botimet që dalin në maj 1944. Delvinë pa këndim e pa sh krim / Rexhep Jakup Malo... Shtypurnë shtypshkronjën "Tirana". pa ç. 1 fl.. 88 T 60 S 53 S 128 S 312 G 26 2350. Kartoleria Peppo et Marko. M.XII f.Vlorë : [pa e m.80 f. Jusuf. . . -Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg". 1 fl.. Përmban listën e ndihmave.94 fi.. Kangët e pem dimit.. 88 U 101 2346. Lekë 25. patir. Përmban edhe: "Kangë popullore e të nyerit Major Llesh Topallaj.6 f. Ndre. 40. Kangët e rinis.Botimi i dytë. patir. N.. Juvenilia / Ndre Mjeda.. patir. autor: Luzai. Psherëtima. 88 G 126 Ar 12 E34 2347. 1944. 17 cm. . Ndre. Vuajtje popullore / Rexhep Jakup Malo. Ndre. . Lek. Ndrë Miedia. si dhe shënimin "T ardhurat e këtij libri shkojnë në d obi të familjes s Autorit".. N.. 2010.79 fi. 1 937. 88 S 133 S 10R87 S 52 V60. Cent 35. 16 cm. 1916.Shkodër : Botim "Leka”. Juvenilia / D. pavt. pa ç. f. . Malo. Për Sadije Zogun. Kangët e ringjalljes. Malo.

. 1915 / Hil Mosi. 33 cm.61 f. Dallandyshja. 17 cm. S 53 T 153-155 kanë autor: Damjan o (pseud... 89 F 27 S 10E30 S 11 D 60 S 102 E 29 2362.30. 16 cm. autor: Irianni. S 53 S 127. Vjersha dashtnore..         . autor: Papajani. patir. . Ndre.Tir anë : Shtypurnë Shtypsh. pseud.30 f... A. Panariti. Hymni i Djelmnis Shqiptare / Hil Mosi.4 f.168 S 54 S 127 S 315 G5 2358.. Filip]. Parathënie. Vjersha dashtnore e ballada / Hil Mosi. p a tir. Mosi.Triesht : Sht ypëshkronja Dolenc. Panariti.Shkodër : Shtypsh kroja Françeskane. Korona arg jënt 2. Parathënie. Nëntitulli në kopertinë: 1915-1916.94 f. paç. 1931. Mjeda. 88 T 83 2360. Librat: 88 T 53.... 20 cm. ..Tiranë : Shtypshkronja "Vlora". [Grosh 5. . patir. Tiranë : Shtypshkronja "Vlora". pa ç.. S 11 G 141. Lule prendvere.15 f. Hil.. 20 cm. I-II. Sipas M. (Botimi N. pa ç. Korçë : Shtyp.T. 3-4. paç. Hylli i dritës. 15 cm.22 2353. Autor: Lipi (pseud. f. 1925. "Elbasani" / Lipi (pseud. i Nik Barcolla. Shtypshkroja "Populli" K. N. . Botimi i parë në rev. Ar 7 E 66 S 11 D 130. 2010. (Shkodër).Luarasi. Ndoja.. maj 1921. R. T.. Lek 1.Mjedci 5 : gjuhëtari (1925-1937).] Pasthënie. 88 R 32 2356. patir. patir. 1933. . Shtyp. Lek 2. Libri i kushtohet Bashkisë së Korçës për ndihmesën në botimin e këtij libri.. . ar 0.I+II+44 f..). Luft e Vlorës / Ali Hajdar Nivica. 1) patir. 1931. Fr. Fr. Zan i Atdheut. dhe Libraria Dhori Koti. 1913. Veli M. B.. Hil. Mosi. 89 D 63 2357. muzika e mjeshtrit L. Vjersha popullore / Veli M..120 f. A.Cirenei. 88 T 133 S 10 R 35 S52U 110 2352. Lista e personave që ndihmuan në botimin e kësaj vepre.13 f.. 20 cm. 18 cm. Qu ku. B. f.. 89-90. Lotët e dashtniës. Vjersha atdhetare / Hil Mosi. . et LibrariaD hori Koti. [1916].Korçë : Shtyp. Cirenei. autor: Panariti. Tingllime me pak oroena të N. Nivica. patir.. muzika e mjeshtrit L. "Scodra”. 20 cm. Hil. patir. [Papajani. Poezi. me nota muzikore. pa tir..4 f. i Nikollë Mazreku. 89 E 35 S 38A 156 S 39 A 15.. 1938. Veli M. Parathënie. Libri mban nënshkrimin e autorit. Ali Hajdar. 91 A 163 2354. patir. f. 20 cm. me nota muzikore.Korçë : Shtypëtoija [d he] Libraria "Korça" Dhori Koti. 75. Hil. Mark.) i Mark Ndojës dhe titull: Hode "Mark Kapidanit". Mosi.. f. Mosi. 1927. inic.). Mosi. Van gjeli. . 88 T 53 89 U 48 S 11 G141 S 53 S 127 S 53 T 153-155 S 312 G 27 2359. f. 1939. Poemthë / Lipi (pseud. patir. Ndreka. ari 2. 88CD 87 S 149 D 34 2361..72 f. / Ndrë Mjedja. Orazio.Shkodër : Botim i auktorit. 3-4.. 33 cm..Korçë : Shtyp. pa ç. "Zoja e Papcrlycme" (Shkodër).136 f. -Shkodër : "Kumbona e së Dielles”.. 1921. . Filip. Autor: Lipi (pseud. Mbrothësija" Kristo P..)...Ribotim i përmirësuar. Hil.. "Mark Kapidanit" Hode / Damjano (pseud. 88 A 4 S 12 B 8 2355. [Papajani.). Hymni i milicjes / Hil Mosi.. 1924.). Filip].

16 cm. . 88 T 109 S3U7 S 52V54 2370.). Lek 2. autor: Pipa. Para fletës së titullit: Lista e veprave në vargje t autorit për botim. patir.. Dëshprimi... autor: Pogoni. Papajani.. Arshi. 88 G30 S 12 D 136 S 98 C 24 2363. Nji këshillë prej Nalt Madhnis Saj Nanës Mbretneshë / Beqir S.Vlorë : 1920. Fr. Titulli nga kopertina.23 f. patir. .. autor: Pilavi..23 f... 17 cm. 16 cm. [Pjeshkazini.24 f. Bardyl. patir.Korçë : Shtyp.128 S 55 U 72 2367.Kopertina e fundit përmban listën e librave të botuar të Lipit. 1935. Filip]. Peci.Korçë : Shtyp. 88 T 193 S9G161 S 53 S 150 2364.50. Përmban një shënim për 36 nxënës të gjimnazit (idadi) që largohen pas shpëmdaijes së reje me shkronja arabisht. Xhafer A.. 15 cm. portr. Pirgu. paç. 0.). 35-36. -34 f.. . 19 cm..Tiranë : Shtypur në Shtypshkronjën "Tirana". patir. pa tir. 21-22. 15 cm. Autor: Lipi (pseud. shq. Luarasi". . Osman-Marija (Poemë).Tiranë : Ngrehina Typogra fike "Gurakuqi". 90 A 175 S 10 E 83 S63A73. Të tjera vjersha / Filip Papajani. Vjershahistorike të patriotëve dëshmorë /Hysen Pirgu. 1932.. 1 fl.) Të dhënat nga kopertina.. 89 T 131 S 10 R 2 2366.72 f. patir. . (Vjersha) / K. 16 cm. f.67 fi.. Hysen.-Tiranë : Shtypshkronja “Gut enberg”. 1922. 21 cm. f.16 f. 89 S 10 2373. Drithma dëshire / Bardyl Pogoni. Sadije Zogu.     . patir. 1936... paç. Autor: Vadhipi (pseud.74 S 70 T 79 2369... pa ç. Vanç] DitaeFlamurit/Vadhipi(pseud. Vargje / Arshi Pipa.]. Vjersha / Lipi (pseud.48 f.. Lek 1.Stamboll : Shtyp. Valët e Adrijatikut / Xhafer A. 6.Bucuresti : Tip... 1920.. Pirgu. Pe ci. Autor: Vadhipi (pseud.. 20 cm... 1944.). 18. 1). [Papajani.Elbasan: Shtypshkron ja “Elbasanr’. . Kartoleria Peppo et Marko. Pilavi.. Ssori.40 f. Koço L. Arshi. Pirgu.Tiranë : Shtypshkronja "Kristo P. pa ç.Stamboll: [pa em . Kujtimi kombëtar /Hasan B. . Parathënie e vitit 1943. 15 cm. patir. Parathënie. 1944. 1913.].86 f. 20 cm. (Përrallë në vjershë).. 1930. f. Lista e personave që kanë ndihmuar në botimin e veprës. Lundërtarë. Vjershë / Vadhipi (pseud. 88 S 155 S 52 V 80 2368. 88 F 8 S9E 115 S 11 D 15 S 38A127. Gutcnbcrg" Joseph Gobl. [Pjeshkazini. Pogoni. Fr. (No. patir. Tomori me Shpirakun. Beqir S. Libri i kushtohet Nënës Mbretëreshë. . Bardyl... patir.22 f. 20 cm. Filip.. . L. L... . Hasan B.). Plagat e shpirtit. Lista e emrave të nxënësve. .[10 f. Hasan B. pa ç. Vanç].. Faqja e tretë e kopertinës përmban listë librash që shiten në Librarinë "Korça" në Ko 88 F 100 S 11 D 126 S 54 T 17 2365. 1935. 88 S 173 2374. Papajorgji. Pilavi. patir. Atdhetari. Parathënie. Papajorgji. 88 T 41 2371. Lek 1. Franga 3. S 98 C 24 i mungon kopertina e fundit.50. Pipa. 4.). 1935. [dhe] Libraria Dhori Koti. Parathënie.Tiranë : Shtypshkr onja "Gutenberg". Çaushi.. patir. 88 S46 S9G62 S 53 V34 2372.

117 f.182 fi. F. . patir. pa ç. patir. 89 C 22 S 10 C 126. 1931.. . F. Prennushi.. Kutelit). 88 U 153 S9R139 2378. në L. -Korçë : Shtyp.. Shënim i botuesit. 1928.. pa ç. i bot. Sipas Petraq Kolevica.89 F 116 S2D91. 126-131 S 11 D 110 S 102 E 34 S 315 G6 2375. . . pa ç. Lasgush. (Edituar nënë kujdesjen e M. . me cilësi tjetër letre (S 19 A 83). 1918.. 43-44. 24 cm. /K. Kutelit) [tir. nr. Llambi Petre... 89B 17 S 19 A 59 S 19 C 17 2381.16 f. Llambi Petre. Lasgushi më ka thënë. Fr.. 500]. 13 cm..Konstancë : Mitrus h Kuteli. Vallja e yjeve / Lasgush Poradeci. Lasgush. Mitrush Kuteli. patir. pa ç. Prennushi. Liria e bujkut edhe katundari / Llambi Petre Polen a. 5. f. Konstancë : Mitrush Kuteli. Vinçenc Prennushi O. 1925.. Grueja shqyptare.Korçë : Shty p. 88 B 16 S 12 B 57 S 19 A 83 S 98 B 48 S 131B30 2380.8 f. Në shtypshkronjën "Luarasi" në Tiranë.5-6.. Polena. Poradeci. Tipografia Albania (Konstancë). . 1937. Kuteli. Ylli i zemrës / Lasgush Poradeci. pa ç.. ... 1930. Tiranë. sipas M. Gjeth e lule / P. Vinçenc Prennushi O. f. F. Mitrush Kuteli.. Llambi Petre. 89 U 1 S9R134 2376. M. (Edituar nën kujdesjen e M . poezitë i mblodhi Pandeli Martiniani.. 23 cm. 18 cm. Bukuresht 1937.Bukuresht : Mitrush Kuteli.Korçë : Shtyp. pa tir. pa shënuar emrin e shtypshkronjës. Shtypur në Shtypshkronjën "Albania" Konstancë. S 59 A 67 mungojnë kopertina.. [Poemë] / Llambi Petre Polena. pa ç.131 f. .. f. Prennushi. f. f. . F. Lasgush.Botim i dytë. . 1924. 139-175. M. Vinçenc. .117 2383. 88 C 53 S 12 B 105 S 51 A60 2379. 1939. dhe Librari "Dhori Koti". pa tir. 22 cm. Fjala e editorit. Vinçenc Pre nnushi O. Libri botuar me përkrahjen e Shoqërisë së Studentëve Shqiptarë dhe të Miqve të Bukure it.Botim i dytë. Lumnit e Kalvarit e dhunit e paganizmit / P. Në kopertinë: Botimi i dytë dhe vt. Rromanzë [në vargje] / P. fleta e titullit dhe faqja e fundit. Shkodër. Vinçenc Prennush i O. Prennushi. u shtypën edhe 2 mijë ekz emplarë të tjerë. 215. Ylli i zemrës. 1992. 24 cm. Ylli i zemrës / Lasgush Poradeci. paç. Të këqijat që rodhë prej mërgimit Amerikës. pa tir. 1924..Shkodër : Shtypshkroja Franciskane. 24 cm.. pa ç.26 f. dhe Librari Dhori Koti. 4./ Çmimi.. 142. 139-180. M.185 f.19 f. patir.Shkodër : S htypshkroja Franciskane. Poradeci.. dhe Libraria Dhori Koti.128 S 56A 115. 90 C 68 S 10C49 S 56A 113.. ar 2... ..181 f. Vinçenc. 24 cm.Shkodër : Shtypshkroja Franciskane.. 89 C 107 2382. 1937. 24 cm. Polena. 89 T 165 S9R112 2377. Poradeci.. 1939.114 S 316B 52 2384.Shkodër : Shtypshkroja Françeskane. patir. Shtypëshkronja "Albania" (Konstancë). M. Fjala e botuesit. Vojtjet e bujkut / Llambi Petre Polena. Në fletën e titullit: Viti e vëndi i Botimit të parë. Tirazhi. f. patir. 1938. 1933. 21 cm. Kopertina e fundit përmban listën e librave që shiten në Shtypshkronjën FrançeskaneShkodër. Vinçenc. sipas Hylli i Dritës.. Polena. Bukuresht. Poradeci. Gjeth e lule P. Vinçenc. Ekzemplari S 12 B 57 katë shënuar edhe numrin.. Vojtjet e bujkut. 00124 të radhës së shtypit..23 f.

F.Milano : Societa Tipografica Italiana Grandi Edizioni. Ilo Mitkë. O. Bektashinjt e Shqipëries / Varfe Ali Prishta. 1935. Aqif Sulo. Preza.Shkodër : Shtypshkroja Franceskane. 1930. Varfë Ali. -Korçë : Shtypëtoi ja [dhe] Libraria "Korça" Dhori Koti..Castrovillari : Tipografia Vincenzo Macrini. autor: Preza. 89 G 70 S 10E70 S 56 S 140-142 2394. Fati i shqiptarvet / Fejzullah Radomi. 15 cm. 23 cm.. 19 cm.patir.Vlorë : Sht ypshkronja "Atdheu". 88 D 77 S9D21 S 316 B 57 2391. 88 U 61 S 52 U 102 2395.. patir. Pas dialektittë Shqipëtarvet t Italisë.[42 f. . autor: Progonati. patir.. Rresku arbëror. (Hazna shqipëtare). (Edicj e parë u shtyp më 1910).Shkodër : Shtyps hkroja Franciskane. Franga ar 2. 1921. Shqiponja. (1 Fr.Abdullah. Shpirt e zemër.. Përmban: Alfabeto albanese con lettere latine. Lire 15. Andra e dashunis / Daut Preza.. patir. 90 B 45 S 11 D 181 S 39 B 70-74 S 81 G47 2392. Poemë shqiptare legjendare që përmbleth jetën edhe trimëritë të mbretit të math shqiptar maqedhonas i cili zaptoj pothua g jithë botën (356-323 përp. Vinçenc.].) / Ilo Mitkë Qafëzezi. . Alfabeti Shqip. Franga3.)... Nana shqyptare. Bilbil i shtatë. Sëmlaku.]. 1926. Daut. pa ç.. 1927. .Korçë : [pa em. Parathënie në vargje. Kushtuar Annë Marië Serembe. pa ç.28 f. 88 S 85 S 312 G 67 2390. Aqif Sulo. con prefazione e note de ll Avv. "Besare"/Abdu-llah Sëmlaku. Lekë 5. 89 G 133 S 10G89 S 56A187. Parathënie..M..Korçë : Shty pëtorja [dhe] Libraria"Korça" Dhori Koti. f.-40f. . Vjershë / Giuseppe Serembe..89 C 25 S 11 C 14 S 59A67 2385. dhe Librar. Rogu. XIII-XVI.. 1924. 3-4.Shkodër : Shty pshkroja "Ora e Shkodrës”. . pa ç.Edicje e dytë. Shpirt e zemër. patir. Agostino. Prennushi.188 2386.8 f. portr. Përshtipie e parë 1902. .. Vinçenc Prennushi. mbarësija / Kajmak Xhemal Rogu. Përmban: Vjersh e N. . Progonati. Prishta. 17 cm. 88 S 136 S 11 G85 2388. Daut.XVI+132 fi. a cura. "Dhori Koti". M. Aleksandrijadha a Lëka i Math.-27 f. Ilo Mitkë.           . Vinçenc.. Kajmak Xhemal.-143 f.T. Ribeku. Serembe. f. 23 cm.. Në pjesën e tretë vjershat janë përkthyer edhe italisht.Tiranë : Shtyp. 1917. Zogut I. . italisht. Franga 2. 20 cm... 16 cm. patir. Zef.. Qafëzezi. pa t ir. 1 fl. "Hylli". 193 1. Fejzullah. Ndarë në 3 Piesë / Doctor Agostino Ribeku (da Spezzano Albanese-Italie).. Prapësija. pa ç... M. pa ç.. Prennushi. Ar 10 A 25 2387. Fotorapid.. (Nji epizod i luftave për liri të komit) / P. 89 B 98 S 11 B4 S 12 E 8 S 51 A20 S 54 B 95 2396. .. Cosmo Serembe. Përshtipie e ditë 1917.73 f. N Agape / A. 88 G 12 3 2389.24 f. Viershamalli. Lista e veprave të autorit botuar deri më 1924. 1933. Kushtuar Lazër Mjedës. Ar. 17 cm. . patir.. 1921. Radomi. 19 cm. Vinçenc Prennushi O. f. 88 R 66 2393. Tregonjëzapopullore satir ike për të mekur së qeshuri nde vjersha / Ilo Mitkë Qafëzezi. pa ç.. IX-XII. 1926.Korçë : Shtyp. Qafëzezi.88 f. 2 9 cm. Vjersha kombësije / Aqif Sulo Progonati.. Parathënie. . patir. patir. 20 cm.56 fi.Kr. F. faqja e dytë e kopertinës. patir.

. Nora e bukur / D..7 fi. .N. . . 21 cm. Ksengët e Litorit = I canti del Littorio.. pa tir. . et Kartoleria Peppo-Marko. 3-5. 18 cm. Korona sërmë 2. Çpall: fetare të vjershëruar. S. 88CD 86 2399. Abdullah.44 fi. Sëmlaku. paç. 88 A 95 2404.Kasideja Imami Ali) / Abdul lah Sëmlaku. Siliqi. Sirdani..Kasideja Ebu-hanefi. 5. 20 cm. 18 cm. paç. Parathënie. Elbasan : Shtypshkronja "Saide".5 dhe 8). Parathënie.-Tiranë : Shtypurnë shtypshkronjën "Tirana". 89a D 50 2401.. 89a D 18 2398. 1939.. / Skiroi. Libri i kushtohet D. Fr. 28 cm.. Gjergj V. patir.Palermo : Tip. 90 F 75 2400. me il. 1936. komentuar prej Dr. Skiroi. Aleksandër Sirdani. Sëmlaku.. Bilbil i tetë fëllëza. me dijalloga dhe me kënga fetare. 14 cm.32 f. Sëmlaku. Vjershë / Gjergj V. Skiroi. Shënim në fund të librit. p. Çpall: Fetare të vjershëruar.. pa tir. 193 5..5. Faqja e fundit e kopertinës emrat e ndihmëtarëve si dhe lista e botimeve. Titulli nga kopertina. Letra drejtuar Rosolino Petrotës. M. dhe Librari "Dhori Koti".. 4-20 pril l 1926). 3.32 f. patir. Mino. patir. 7) pa tir. Gjergj V. 2.34 fi. 107 2402...Shkodër : Shtypsh kroja "A. ç.. S.8fi. 83 S 11 G6 2403.Gjergj Fishta" 1942.64 f.. -Tiranë : Shtypu rnë shtypshkronjën "Tirana".Kasideja Imami Busiri.16 f.. Vjershë / Gje rgj V. 1924. dhe Kartoleria Peppo-Marko. Aleksandër. fi 2-3. 22 cm. 2. f.. Zef. 82 T 42 89 F 167 S 229 G 88 2406. 1936.. Sëmlaku. pa ç. Ligjëron me vjersh a.8 f. Valët e mija / Bllazho Siliqi. Titulli nga kopertina. 1931..3-4. . 1943. Gjergj V.Korçë : Shtyp. Kujtim për shpëtimin e zogut / Hafëz Abdull llah Sëmlaku.Kasideja Ebu-beqri. U hartua për bijtë mysliman që marin mësim fe e kuran për xhami kohë pushimi / Hafëz A.Korçë : Shtyp. Kartoleria Peppo dhe Marko. me dijalloga dhe me kënga fetare / Abdullah Sëmlaku.. 89 T 213 2405. Bllazho.. 1349 (1933). pa ç. Zef. patir. . . Simo.Botim i dytë. N. patir. 4. Lugaro.32 fi. Pëlqimi i Xhuzepe Skiros për "Cronache italo-albanesi" (Viti I. 2) patir. Fr. Martesa hyjnore N. Teksti shqip dhe italisht. Të dhënat nga kopertina.XVI+73 f.. f. . . Helm e vaj. Sëmlaku. Abdullah. 20 cm. Bilbili besëtar. K ushtim Duçes. Lek 4.Korçë : Shtyp. Testo albanese e tr aduzione letterale italiana / Giuseppe Schiro. Nanës Mbretneshë.Tiranë : Shtëpija Botonjëse “Lua rasr’. autor: Poradeci. paç. Kasideja Emali... Simo. Mbretnore Senije Zogu. -Kopertina e fundit përmban titujt e librave fetarë... Lasgush. Abdullah. 1936. 4. Bilbili besëtar. Ekstrakt nga revista "Cronache italo-albanesi" (Viti I-nr. 1926 . (Nr. 88 G 163 S 10 G 82. 19 cm. Elegji. Abdullah. Sim o. .Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". 22 cm. (Shqyrtu e prej Komisjonit Teknik Nr. .. Ziaudin Kod ra. (Në botën e shpeshërisë) patir. 88a E 71 S 316B 51 2397.. Ligjëron me vjersh a. Lek 3. Simo. “Pesë kaside” (1. 23 cm. Lekë 1.Korçë : Shtyp. Lazër Shantojës.. Zef.. 88 R28 S 11 E49 S 54 S 142-145 S 89 G 106. patir. autor: Simo.

.. 88b B 15 2417. 1933 / Zekash Kulla (pseud. Poema in lingua alban ese con traduzione letterale italiana dell autore / Giuseppe Schiro. 1944. Jeta e Shqipnies. 88 S 143 S9G 163 S 52 U 146. autor: Shiroka. pa tir... 395-398. .Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". patir... Fr. 1930. . 1940. autor: Schiro.110 f. V-XVI. 1) patir. Ahmed. Filip. 18 cm. Lekë 5. 89 R 52 S 10 F 7 S 56T105 2414. patir . f. "Shkodra". Ar62 A 50 2411. . Nr. Parathënie..... 1933. 161 S 53 V73 2418. pa ç. Jeta dhe veprat e poetit. autor: Kodra. "Bocconc del Povcro". Shllaku. Shkodra. Skiroi. 6 S 10 B 7 S 12 B 50 S 19 A 61 S 51 A 1-4 S 224 A 78 pp. Lamtumirë djalëri! Shpresa... . Parathënie.. 1936. 1932. fi 3-4..Tiranë : Shtypshkr oja “Nikaj”. Shkodra. fi 5-9. Përmban: Poetit t ambëlsis Dom Ndre Zadejës.5 0. f. 1 fl./ Mentor Sojli. 17 cm. 1940. 22 cm. Shtiza. Poezi shqipe me alfabet arab. autor: Shkodra. në kopertinë: 1931... 90 D 89 S9E 17 2415.Tiranë : Shtypshkronja Tirana. Shiroka. Lire 25. Vt. . pa ç. Shkodër : Shtypshkroja Zqja e Papcrlycme". Tregues i emrave.Tiranë : Drita h yjnore. autor: Sheperi. Ziaudin. 23 cm.Ahmet. patir. Shtyp. Shkodra.4 fi. 22 cm. Zef. . patir. 399-403.Sarajevë : [pa em. Lulet e rinis.Schi 2408. Vjersha / Qamil Xhelal Shtylla.XXI+405 f. "Luarasi".Vlorë : Shtyps hkronja G. 1934. Kolë.. Filip. Teksti arbërisht dhe italisht.. Lek 1. fi 3-4. 5..Parathënie. Parathënie.Palermo : Scuola Tip. lfl. 1920 (1338). “Ilahr’...).. dëfrime e andrrime / Kolë Shiroka . Këshilli i Atdheut/Ahmet Shkodra. 89a S 94 2416. pa ç. Qamil Xhelal.62 fi. patir.59 f. patir.. Shiroka. patir. 20 cm. portr.64 fi. patir. Petro Calo. Parathëne. Mentor. Sheperi..70 fi. portr.. Vjersha kombëtare e dashurie / Petro C alo Sheperi. Ahmed. -Tiranë : Shtypshkronja "Gutenbcrg". . pa ç. 160. 88 D 82 S4A91 S 58 A 74-76 S 316A33 2407.16 f. pa ç. Shënime përveprën. 88 R 107 S 10G56 S 11 G 19 S56U 173 2412. 2 fl.. Sojli. Giovanni. Tragjedija e Ehli Bejtit / Haki Sharofi. shq. Mevludi Sherif / Sheh Ahmet Shkodra. 25 cm. f.). portr. pa ç. 80 A 92 88 B 9 A1 25 B 9 S 4 A 5. 1924.. 1927. Vjersha / Filip Shiroka. i bot. Nisem. Vjersha fetare / Sheh Ahmed Shkodra. 88 G 159 S2E 136 S 11 E 114 S53V 16-18 2410. (Sekti Tixhanive. Zef. Kseroks.Tiranë : Shtypshkronja "T irana". Te dhëu i huaj = Nella terra straniera. Faqja e fundit e kopertinës listë e librave për botim.43 f..... 89 D 19       . Kushtim.143 f. I-XXI. 16 cm. Zani i Zemrës. 19 cm.78 fi. Haki. f. . Sharofi. Kr. Priftolushomakija: Parodi. patir.] . 23 cm. 88 C 62 S9D33 S 19 C 22 S 41 A 44-46 2413. Direttore dhe C.. Ahmet.. 17 cm. Petro Calo.Tiranë : Shtyp. Autor: Zekash Kulla (pseud. dëshirë.821. Ergjent 1.

.. 89F46 S9E71 S 11 E 118 S 56 S 237-240 S 315 G3 2421..: Hafis Said Ulqinaku. . 20 cm. f . 60 f. Shkodër. 88 G 9 S9E 112 S 62 A 115 S 70T61 2422. Said. Ibrahim Erzurumi). 60 f.. 1 fl. përkth. trans. Thaçi. Shuteriqi. Kolë.. pa ç. Parathënie.48 f. Të marruna nga libri i posaçmë i Baba Ali Tomorit. Po aty. 89 R 84 S 10F95 S 11 E 110 S 12E79 S 57 R 135. portr.. Luarasi (Tiranë). Mbretit" dhe "Hymni i flamurif ’ të Baba Ali To morit. patir. Thaçit) 88 T 9 S 9 G 120 S 52 V 123 2425. Tomori. autorë: Frashëri. . Kartoler ia Peppo et Marko. 1934. me il. patir. 7 5. patir. 19 cm. Faqja e dytë e kopertinës mban shënimin "Ribotimi mprohet prej Trashigimtarit t auktorif’. Shtyp. patir. Shuteriqi. trans. T. 1924. pa ç. f. në kopertinë: 1935. Shtypëshkronja Kristo P. Mamaqi. Shuteriqi.. Tu tempulli i Mariës josë mbi ndertesë të kishës bri Rozafet. patir. lek 15. et Libraria Dhori Koti (Korçë). XV.Tiranë : Shtypshkronja "Tiran a". patir. Ar114B 32 S 10C21 S 87 A 91 2428.Tiranë : Botuar prej Asqeri F. përkth. shek.... Vt. Ulqinaku.... "Kangët e rinis së parë" / Dhimitër S. Dhimitër S.80 f. Asqeri. 2002.Shkodër : Shtypshkroja “ ikaj”. Lindja e Hazreti Muhammedit Alejhisselam / prej të ndjerit H.. XV. patir. 23. . Kangë lirike / Kolë Thaçi. Lumani.Shkodër : Shtypshkroja e Zojës s Paperlyeme. Kangë / Dhimitër S... patir. 1936. Sipas: Faik Luli-Islam Dizdari.. Këngët e mëngjezit / Selam H.dhe Libraria Dhori Koti. Përmban edhe "Përkthimi i Huda-Rabbem-it" (aut.. 88 G 70 S2D 99-102 2420. i bot.Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". Dhimitër S. Himn / Kol haçi. 1917. i K. Kolë. 3. patir.Tiranë : Shtëpijabotonjëse "Kristo Luarasi". 21 cm. Lindja e Hazreti Muhammedit Alejhisselam / prej të ndjerit H. Parath. 1918. Libri i kushtohet Ferit Lumanit nga djemtë Asqeri e Protokoh Lumani.. Lek 5. f. 89 E 70 S 55 U91. patir. 5-10 dhe Toptani. 20 cm. po aty. f. Ali (Baba) dhe Lumani. Ali (Baba).. e përshtatje e veprës së Sulejman Çelepi. (pseud.: Hafis Said Ulqinaku.Elbasan : Botim i Libr aris “Skampa” Elbasan.50 f. 83. Meuludi Sherif. [1933] . P. Parathënie. e përshtatje e veprës së Sulejman Çelepi. Mevludet në gjuhën shqipe. Murad. Shtylla. f .Tiranë : Shtëpija botonjëse "Kristo Luarasi". Lek 2.30 f. . 28 Nanduer. 20 cm. Shuteriqi. Vt.. shek.100 f.5 cm. i bot.S 10 D 36 S 51 C 59 2419. . 83. Shkodër. Ali Ulqinaku. Vjershat e Murad Toptanit. sipas: Faik Luli-Islam Dizdari. Ali Ulqinaku. Valët e Vjosës / mbl. 192 3. 21 cm. Përmban edhe "Hymni i N. Meuludi Sherif. Lek 2. P. 91 B 61 2427. 17 cm. Lek 2. 88° F 17 S9E 16 S54R80 S 311B 49 2426. ..47 f. 23..: Nazif O.Mevludet në gjuhën shqipe. 1935. Sh.24 f. Sh. Thaçi.. 20 cm. 38 S315G2 2424. M. 1936.55 f. Ibrahim Erzurumi). po aty. f. pa ç. Të dhënat nga kopertina. Nefeze dhe gazele bektashiane.136 S 102 E 37. autorë: Tomori... Përmban edhe "Përkthimi i Huda-Rabbem-it" (aut. -Korçë : Sht p. .. 92 S 316 B 50 2423. Parath. Toptani.5 cm. Shtylla.     . 76. pa ç. Selam H. . Ulqinaku. Ali.Korçë : Shtyp. Ali. Mithat.. 1936. 2002. Korona2.

R. Kristo). Këngë beraçe. M. Kol). Më thëret nderi (E popullit). Kristo). Hadixhesë. Italianët në Epir (Mandi. Ardhi dita (A sdren). Llukan). Kristo). Ahmet bej Zogu (Harxhi. Përmban: Therja tragjike e Sali bej Përmetit më 1912 (Mamaqi.. (Shiroka. Mes për mes Pazari t Durësit. Këngë dashurie (Mamaqi. Flamuri ynë (Floqi. [1937]. Këngë popullore. Kukemi lerë? (Çajupi. Dervish). Sali Nivica (Mam aqi. Vjersha të zgjedhuna për klasën e I rëtë Shkollavet të Mesme.Tiranë : Shtyp. Këngë popullore e vjetër. Lavdëria e Ademit Xhebralit. z.. Nazif O. Kristo). Kristo). 89 G 126 S315G1 2431. N azif O.[8] f. Te v             . M. Ironia botore. Llaqi)..).. Këngë kombëtare.). Zëri i A tdheut (Pepo. 88 F 146 2430. Këngë p leqërije. Mbititulli në kopertinë: Kangë të sgjedhuna të punueme prej nxansavet të kl. Filip).Tiranë : Botim i Mini tris s Arsimit. Përmban: Gjinkalla dhe miza e dheut (Frashëri. (Librec i punuem prej nxanësve të kl.). Betim kundra armikut (Cerova. Këngë beraçe. (Me rastin e 25. Nazif O. Vjeshta (Mjeda. Këngë lapçe. Zëri i Flamurit (Asdren). A. Por si fleta engjëll i Zotit (Fishta. Meleq Frashëri (Flo qi. Lek 1.A. Dy lotë mbi varrin e Konstantin Kristoforidhit (Floqi. At Muharrem). Këngë lufte. Kënga e Atë Abidin Fr ashërit. Kristo).. Fjalët e të urtet (Frashëri.B. Këngë dashurie (Mamaqi. Atje (Asdren ). Këngë lapçe. Behari u zbukurua. Këngë popullore. Ali Riza).).. Filip).32 f.Skënderbeu. Rrofshin ata në male (Pas marshit bullgar) (Bellkameni. Naim). Puntorit luftëtar të parë të çashtjes shqyptare z. Kapidan Kamber Ibrahimit nga Elbasani (Floqi. Mëm e dashur (Qirias. Atdheu (Fishta ). .). Filip). P. .Tiranë : Botim i Mini tris s Arsimit. Ramis). 1942. Rakija. Naim). [Gjergj]). Haki Glina (Floqi. Korbi dhe dhelpra (Çajupi). Sa të rojë gjithësija (Tromara.Kënga e Vezirit Janinës [Ali Pasha]. Këngë labërishte e të pa vdekurit trim Selami Musajt që ra dëshmor në luftën e Vlorës. . Lavdëri e Hazret Aliut. 20 cm. Lek 1. Mbi varin e Sami Frashërit (Floqi. Këngë përmetarçe. Këngë kombëtare. Lavdëria e Muhamet Aliut. Naim). Nazif O. Idealistit (Harxhi. Djal i marrë dhe përçollaku (Frashëri. Ndre).50. Dh. Naim). Ferit). pa ç. Kën shurie (Mamaqi.). Femrës (Harxhi. Nazif O.). 23 cm.31 f. Këngë dashurie ( aqi. Alfabeti s hqip (Qirias. Të gjithë ne o djema (Ilo. pseud. Nr. Çerçis Topulli (Floqi.). III të d gës së shtypshkronjës. iHilë Mosit). Haj haj lule zambaku.. Të puthura! (Harxhi.. Lavderi e Muhametit. Mihal). (Shiroka. Dëshmorit kombëtar Muço Qulli Leskovikut (Floqi. Këngë popullore. Prendvera (Mjeda.. Gushënë. Aleko. Giergi Kastrioti. 1938. Shko dallëndyshë!.). Unë ushtardo te (E popullit).). Përmban: Gjergj Kastrioti (Shiroka. 5) patir. Këngë antike. D.vjetorit t Indipendencës) p a tir. Kristo). Këngë lapçe. me il.. At Stath Melani (Mandi. Këngë leskoviqarçe. Këngë der nçe (Fakri. Faik). Këngë kombtare onica. Këngë popullore e vjetër (Durballia. (Shqyrtue prej Komisjonit Teknik. Hymni i Mbledhjes Kombëtare të Lushnjes (Vokopola. Naim bej Frashëri (Përmeti.).[Bukuresht] : [pa em. Korbi dhe dhelpëra (Frashëri. Kënga e Ali Pashajt. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". T u lumtë o gjahtor i Kombit Avni Rustemi (Harxhi. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Mizoritë serbe në Kosovë (M f O..). Z).Këngë popu llore..). (Shqyrtue prej Komisjonit Teknik. Gomari dhe kafshët e egr a (Frashëri. A. Nusret O. Dallëndyshe eja!.]. Zavalli De . R. P). Kristo). Bo bo ç hata e madhe që e gjeti. Hymni Komtar (Floqi. Naim). Këngë vajtim . Këngë vajtimi. Vjersha. Këngë lufte. Kushtrimi (K onica. Nr. Nazif O. Pano Këngë shkollare (Mamaqi. Përmban: Betimi mbi flamur (Asdren). Një zë popullit (Ciko. 23 cm.). Nazif 0. pa ç.). 1 9 cm. Kënga e Vlorës.). Jano Vredo Poste nanit (Postenani. 1938. Shkolla Profesjonale Industrore.. 4) patir. Spiridon). 88 E35 S 12 D 3 S 55 U 111 2429.Përmban edhe listën e ndihmëtarëve sipas qyteteve.50. 88 C 31 S4A88 S 10C41 S 51 A 23-25 2432. Kristo). Dheu (Ça jupi).. Ramis). Kënga e Shoqërisë Vëllazërija(Sakoli. Themistokli Gërmenji (Floqi. Abdyl bej Frashëri (Mamaqi.32 f. Këngë dashurie. Vjershatë zgjedhuna për klasën e II ® të Shkollavet të Mesme. Vançi.. Ramiz). Puntori i mirë (Asdren). R. Djegja e Leskovi kut prej armiqëvet (Qulli. . Ndre). Si nderonen herojt në Shqipëri! / Aleko Vançi. Këngë dashurie. Faik).). Kristo). Llaqi). III të degës së Shtypshkronjës) pa tir. Stefan). Mallëngjimi i Atdheut (Papa. Rekrutimi (M.

Gjuha jonë (Frashëri. pa ç. 1927. Ferit M... Kënga e bashkimit (Asdren)..-3 2 f. pa tir.. M. Naim Be Fra hëri (Çajupi).) patir.Tiranë : Kr yesija e Organizatës Drita Hyjnore e sekteve: Kadri. 88 C 122 2440. Tij Zogu-t I / Ferit M..28 f. Vlera e Atdheut (Asdren). (Vlorë).Tir         . 125 S 63 V 36 2438. Ferit M. "Pleqëri e lumturë" / Osmën Murad Vlora.Botim i dytë. Dimni (Mjeda.. Vokopola. patir. autor: Vlora. 23 cm. pa ç. "Mbrothësija" Kr isto P.. 96 2441. (Shqyrtue prej Komisjonit Teknik. Fjalë të urta.. 88 S 58 2442.. 1928. patir. 88 D 24 S 10 C 60 S 63 A 24 S 87A67 2439.24 f. Pjes I / F. Vranishti.. 20 cm.45 f. patir.. . 1940. Shtypur në Shtypshkronjën "Shkodra" (Tiranë). M. Shaban S. Ferit M. Vokopola. Trajsta (Çajupi). Një vjershë historike rreth therorivet q u thur: Kurora e N. Ferit M. Varfërija (Frashëri.Du rrës : Shtypur në Shtypskronjë të Durrësit. pa ç. 88 F 179 S9F59 2435.Tomorrit.44 f. Usht ari i vogël (Prennushi. Lek 1. Ferit M. Vokopola. 1928. autor: Vokopola. I tretuni (Mjed a. 89 A 102 S9D53 S55 S 17 S 62 A 95. Ndre). Parathënie. Të dyja mushkat (Çajupi). Vjershatë zgjedhurapërklasën e III"*8 të shkollavettë mesme.Tiranë : Shtypshkron ja "Gutenberg”. Ferit M. Naim). 1935. Dëshira e Skënderbeut ditën që vdiq (Çajupi).25 f. Përmban: Marshi i djalërisë shqiptare (Asdren). Parathënie. Ferit M. Naim). Ndre). Vinçenc).Vl orë : Shtypshkronja "Vlora"... Vlora.. .. Një vjershë historike rreth therorivet q u thur: Kurora e N. 1926..] Gjemimi . pa ç.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj".. autor: Vokopola. Fluturimet e shpirtit.4) pa tir. Grueja shqiptare (Prennushi. Gjak derdhjapatriotike / Shaban S. Nr.. f. Malli për Atdhe (Mjeda. Vranishti. V. Vaji i dallendyshës (Mj eda. 1939. 89 F 149 S 11 E 17 S 55 U 12-14 2436. Rifai. Vokopola. Vranishti. Ndre). V. pa ç. Shënim. 16 cm. Titulli në kopertinë: Si u thur kurora e M..26 f. Ferit M. . Vokopola. Tij Zog-ut I. Shaban S. 3. Tixhani.. Direttore et C. [Vokopola. Burimet / Shaban S. Vranishti. 1. 20 cm.. Parathënie. "Mbrothësija" Kristo P. (inic. 117. 23 cm. . M. Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Lindja e të naltit Ali / Ferit M. 1922. paç. (inic. 88 T 169 S 10 R 96-2 S 54 V116. . Luarasi.. 1915. (Nr. autor: Vokopola. Vokopola. Titulli në kopertinë: Si u thur kurora e L. 124.Tiranë : Botim i Mini stris s Arsimit. Ndre).Tiranë : Shtypur në Shtyp. Mëma (Asdren). Autor: F. Filip). .31 f.. . 2.). 88 C42 S 10C37 S 51 A31-34 2434. Kuq e Zi (Prennushi. 88 S 193 S 10 R 96-1 2437. 15 cm. Ujku dhe qeni (Ça jupi). Pjes e II / Ferit M. (Në hapësirat e ëndërimeve) / Ferit M. 17 cm.Vlorë : Librëshitja " Shpresa" Ibrahim Shyti. Shtypshkronja G. 7-11. Osmën Murad. Gjimimi Tomorrit. M. Ndjellëndushja dhe zoqt e vegjël (Çajupi). (Biblioteka N. Libri i kushtohet Kapiten Xhevdet Ballancës..orri i Skander Beut (Shiroka. 23 cm. f. 24 cm. Ferit M. Vokopola. Ferit M.). 9) patir. M. e Tij Zogu-t / Ferit M. Vinçenc).Tiranë : Shtypur në Shtyp.30 f. . pa ç. f. Vinçenc).. Vokopola. patir. Shtegtari (Mjeda. autori:Vokopola. patir. Osmën Murad. Luarasi. . Vokopola... Vokopola. . . pa ç. 88 D 37 S4A89 S 10C40 S 51 A 27-30 2433. Sadi. Ndre). Tij Zog-ut I..

Ndre. Vranishti.. Letër e hapun / Dom Ndre Zadeja. 1937. 2450. Vranishti. 2550. il. Vallja e Labëris / Shaban S. Abedin. Shaban S. fi 2. Parathënie. Firuzi. pa ç. autor: Vrioni. Mjerim e lumtuni. Fotografia: Ysni Shuaip Toska me dy djemt që mban me vete më 14 gusht 1935. Dramë në 3 pamje / Milo Duçi. 1942. Parathënie..Kairo : [paem. Vepra dramatike. 1934. Frano. Letër në vargje. Shaban S. e Paperlyeme (Shkodër). Z. Shaban S... Parathënie. 1935.. . Vranishti. 3006. . autor: Zadeja. Lekë 2. 18 cm. Lotët e ligjëruar për N. Ndre. 89 E 14 S 54 A 100 2451.16 fi. 866. 3445. Nderi. 2013. autor: Zefi. E thëna.Shkodër : "Kumbona e së Diellës”. autor: Çajupi. 2007. 3001. 3008.50. 18 cm. 2525.34 f. f. atit të autorit. Shaban S. pa ç. Parathënie. "Gutenbcrg". 89 T 35 S 53 T 134 2446.7. . 1929 / Islam Vrion i... ro : Shtypur prej Shoqërisë Botonjëse Shqiptare. 88 S44 S9G75 S 53 U 85. . 19 cm. 1935.. autor: Vranishti.]. Islam. (Botim N.. 90 D 97 2453. Kemi njersë jo s kemi! Çiflikuri. Z. 88 D 112 S 62 A 22 2444. 1934. . patir.. Vranishti. Vrioni.pa ç. pa ç.99 fi. Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". 2) patir. Katekizminë vjerrsha/Ndre Zadeja. 1922. 2025.. 90 D 51 S 12F35 S 55 U 1-3 2445. Duçi. Elbasan : Shtypshkronja "Saide". -Shko dër : Shtypë në Shtypshkrojën "Cirka". Saj Nanën Mbretnesh / Shaban S. Ar 6 F 90 XXIII. Fotokopje. 15 cm. 2. 3021. f. Parathënie. 16 cm.31 f. Parathënie.anë : Shtyp. 3-4... . Parathënie. Ndre. patir. autor: Çajupi. Vranishti. pa tir. 2120. Listë librash të autorit. patir. 22 cm.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg".Çajup / Milo Duçi. 1933. patir. a shih edhe: 786. patir. 1934. fotogr.[13] f. Libri i kushtohet Major Llesh Topallajt... 20 cm. A.. At Fulv Cordignano-s. pa ç. Lek 3. 3267..30 f. Vranishti. Lek 1. 1935. . 3043. Andon Zako. Çaushi. autor: Vranishti. patir.. 2021.58 fi. Kufini e rojtari i sajë / Frano Zefi. 88 R 41 S 10 F 82 S 53 U 2-5 2448. 2120/1. 3589. 2000.40 f.. 2015. 88 S 14 2443. Lushnje. 1871. Duçi. Shtyp.80 fi. 16 cm. paç. Milo. pa ç.. Burr i dheut: Tragjedi me vjersha. 2006. 1996. Çajupi. 20 cm. 88 S 97 2447. M. Dramë me 5 akte /Abedin Çaushi. 1 fl. 2016.Tiranë : Shtypshkroja “Sh kodra”. 20 cm. Shaban S.Constantza : Editura “Dodona” Gje     . Libri i dedikohet Ali Hysen Çaushit. Zadeja. Milo. . Ndjenjat e malësorit / Shaban S. Andon Zako. patir. E ndarë ndë 5 pamje / A.[Botim i dytë].. 88 T 30 S 52 V 86 2449..120 f. 2 fl.32 f. Titulli në tekst i poezisë: Trimërit e Ysni Shuaip Toskës. Islam. paç. Zadeja. 3080. patir.. 1943. patir. Dramë me tre pamje. 3045. Frano. Zaco (Çajup).. 86 2452. 1 fl. il.... Zefi.Vlorë : Shtyp shkronja "Atdheu".Vlorë : Shtypshkronja "Vlora". 17 cm. 2121. Me një parathënie të Z.

Autor: Toska.. 113. Komedi nji veprimi / Kristo Floqi. patir. ar. 23 cm.Botim i tretë.. 89 E 42 S2E30 S 19 B 103 2465. 17 cm.. 89 E 29 S 11 C 101 S 38A45 S 49 A 9-11 S 51 C 62 S315G4 2462. pa tir. Gjergj. Filati. . . 1926. Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". 88 T 20 2455. 17 cm. Odisea. .. . Do të vras vedin. 89 A 99 S 10 D 39 S 42 A 111. Fishta". 1923.. 1. R.76 f. Luarasi.15 f. pa ç. (Dramë kronologjike me 5 pamenië) / R... 3) patir .. F. 18 cm. serm. Sh. 1924. Fr. Gjergj FishtaO. Franciskane.. [193-].29 fi.Tiranë : [pa em. 16 cm.104 f.. patir. pa tir. . 20 cm. 1942. M. autor: Filati. Gjergj Fishta O F. Akraballëket. 88 S 175 S 12 R 41 S 63 V41 2461. Gjergj.S hkodër : Shtypshkroja Françeskane. .Gj. 114 2460. Fishta. .25.. (Bibliothekë komike.104 fi. 17) patir. patir. 15 cm. Gjergj Fishta O.Gj. pa ç. Lek 2. 20 cm.46 f. Fishta". Poem melodramatik. Tragedi / A. F. Shtypshkronja "Albania" (Konstancë).31 f. Lekë 1 .. 88 S 117 S 11 G60 2456. M. patir. 1923. Kristo. patir. Shtypurnë Shtypshkronjën "Albania". pa ç.48 fi. Floqi. Gjergj. JudaMakabë /P...).Shkodër : Shtypshkroja "A. .. 1920.Shkodër : Shtypshkroja "A. Komedi Nr. . Kristo. M. pa ç. pa ç. Fishta.).57 f. pa ç. (Bibliotekë theatrore. 1943. 35 2454... Gjergj.77 f. ]. Milo. 88 S 196 S 10F141 2458. 1942.. Gegë (pseud. Gjergj Fishta O... patir.36 f...Botue së dytit. -S hkodër : Shtypshkroja Franciskane.. Çastet ma delikate të jetës trathtore m bas disa argumentave të shfaqme. F. Të vdekurit dhe të gjallët. Komedi në një akt / Kristo Floqi. 20 cm. Përmban listën e veprave të botuara dhe në shtyp të autorit. Gjergj]. pa ç. Melodram / P. Gjergj.Ifigenija n Aulli / Gjergj Fishta O. 17 cm. Poem dramatik / Gegë Toska (pseud. M. Libri i kushtohet Sh. R. Gjergj.. Kristo. M. Fishta.. Autor: Toska. M. 1931. 22 cm.. 14) patir. Bubani.Shkodër: Shtypshkroja Françiskane. Gjergj Fishta O F.Tiranë : Shty pur në Shtypëshkronjët "Mbrothësija" Kristo P. 1933. F... . patir. Pjesë I / Gegë Toska (pseud. . Nr. 1. paç. patir. 22 cm.Botim i tretë. (Bibliotekë k omike No.Ko nstancë : Botim i Veçantë i Fletores "Shqipëria e re". Parathënie. Duçi.. 89 F 91 S 55 U32. e fundit e kopertinës reklamë për gazetën "Shqipëria e re". Fishta.). Vepër dramatike kushtuar Avni Rustemit dhe Esat Pashë Toptanit. Floqi. 1920. -Shkodër : Shtypshkroja e Zojës së Paperlyeme. pa ç. Luigi Gonzaga. 89 C 26 S 10 D 8 2459. A. Komedi me një akt / Kristo Floqi. 1927. Trathtië e naltë. Gegë (pseud..Shko dër : Shtypshkroja "Nikaj". Fishta. Filati.. Floqi. Gomari i Babatasit. 88 R 162 S 11 G42 S 54 S 114 2464.rgj D. 15 cm.. Burri-burrë. -Shkodër : Shtyp. Listë librash të botuara e gati për botim.. Gomari i Babatasit. Luigji Gonzaga. 89 R 109 S2G9 S 315 G 15 2457.30 f. Fishta. 88 S 63   . 11 kuvendime. Kr. Tragji-komedi me një pamje / Milo Duçi. [Fishta. Juda Makabë / P. .).. 89 G 197 S 11 D 176 S 58 B 87 2463.46 fi. F. Juda Makabë..

Floqi. 88 S 79 S9G69 S50G68 S 53 V 163-166 2476. 88 E 79 S 11 E 14 S 51 C 60 2472.Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". . 88 R 149 S 11 G20 2469.Tiranë : Sh typshkronja "Tirana".. Kundërshtarët e prikës.25. Kristo. Lojnate studentave. pa ç.40 f. -Vlorë : Shtypëshkronja "Vlora" G.. 17 cm. 8) patir.]. 18 cm. 21 cm.. Floqi. Dhëndër me përdhuni.. p a ç. 1922.49 f. 88 F 60 S 11 D 127 S 55 T 123-125 2471. Direttore... Komedi me një akt / Kristo Floqi.. Komedi me një akt / Kristo Floqi.. 1922. E bija e bankjerit. (Bibliotekë komike Nr. Përmban veprat e autorit. p aç. Floqi. Kristo. Titulli nga kopertina. Komedi menjë akt/Kristo Floqi. Kristo. 17 cm.43 f. Floqi. . (Bibliotekë komike. 1920.47 f. Komedi me një akt / Kristo Floqi.50. Floqi.. -Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". 1922. 1923. 1914.. 2) pa ti r.Shkodër : Shtypëshkroja Franciskane. Ministri kanditat. Nr. Nr. 1923.20 (Sence 40). (Bibliotekë komike. Luarasi. Nder e qytetni. E mbesa e Krahinarit.26 fi. Floqi. patir.. . 88 U95 S 10 R 103 S 312 G 30 2475. paç. (Bibl iotekë Komike.. 18 cm.mësime. 17 cm.. autor: Floqi. K r.13) patir. (Bibliotekë komike N.. 1926. Luarasi..S 11 G21 2466. patir. Floqi.. . Floqi. 15 cm. 1922. Do të vras vedin.Vlorë : ShtypshkrojaG. Floqi.. Përmban listën e titujve të librave të autorit në qarkullim e gati për shtyp.. Floqi. Floqi. argjent 2. pa ÇTitulli nga kopertina. Kristo. 15 cm. 1938.44 f. 20 cm. Kristo. Parathënie. 88 G 168 S 11 G55 S 53 S 76 2470. 1926. Titulli nga kopertina. 89 F 126 S2E 117 S 11 D 105 2467. serm 1. 15 cm.94 f..40 f. (Bibl.83 f. Komedi me një akt / Kristo Floqi. No. Komike Nr.. 7) patir. Kr. Kristo. Fr[anga] 1.25. -Ti ranë : Shtypur në shtypëshkronjë "Mbrothësia" Kristo P.6) patir. . 3) pa tir. Autor: Kr. . serm 1.Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". Floqi.[Pa vd. 88 S 149 S 11G159 S 12R44 S 63 V37 2473. 89 U 42 S 10 R 105 2477. Luarasi. 16 cm.36 f. Komedi në një akt / Kristo Floqi. (Bibliotekë komike N... 10) pa tir...Soije : Shtypurndë shtypëshkronjët "Mbrothësija" Kristo P. p a ç. . Floqi. Kr. Merre t a marrim..   .Tira në : Shtypur në Shtypëshkronjën "Mbrothësia" Kristo P.. Ko r. 9) pa tir.. Kristo...Çpallja e 2e ..69 f. (Bib liotekë Komike No. Kristo. argjent 1. Komedi në një akt / Kristo Floqi.. Direttore. (Bibliotekë komike Nr. Komedi me një akt / Kristo Floqi. Kristo.64 f. Karllo Topija.. Dramë kombëtare në 5 akte / Kristo Floqi. Kristo. Floqi. 89 G 218 S 11 G58 2468. pa ç. 88 R 141 S 11 G41 S56U 163 2474. Kristo. (Bibliotekë Theatrore Nr.. 1922.] : [pa em. Pësimet . 20 cm. 15) patir. . Kristo. Komedi nji akt / Kristo Floqi.. Dramë kombëtare me katrë akte dhe katrë tabllo / Kris t V.Vlorë : Shty pshkrojaG. Fe e kombësi. 5) patir. Kristo. . Përmban listën e veprave të botuara dhe në shtyp të autorit. . Komedi me një akt / Kristo Floqi. Direttore.

Frashëri. Leja për shfaqjen e operetës. Grameno. Tragjedi në 5 akte.Korçë : Libraria A. f. Faqja e fiindit e kopertinës përmban listën e botimeve të autorit të botuara e gat i për botim. O. Operetë në 4 akte / Kris to Floqi.. . patir. . patir.. 1920. Lek 3. pa tir. 4) pa tir.29 f..88 T 156 S 10R68 S 52 U 174.. Dram me 5 akte / Mehdi Frashëri. 21 cm. 88 S40 S5 S 139 S9R4 S 53 S 159-161 2486. 21 cm. 90 U 42 . Pirro Neoptolemi.. V. 8 2481.Tiranë : Shtypshk ronja Kristo P.101 S 52V59 2484. Komedi / Kristo Floqi. 1923. Gorguzi. .Sh kodër : Shtypëshkroja "Nikaj"... . paç. (Bibliotekë komike. Floqi. . Mbas Euripidit e Raci nës / / Kristo Floqi. Kristo. 3-4. paç.Korçë : Shtyp.25. 20 cm.Tiranë : 1943.28 f. 22 cm. (Bibliotekë Theatrore Nr. 1922. 88 R 153 S 19B 100. Llazua dhe Llazovica.56 f.. Kr. 12)... pa tir. Kristo. 1923.. Komedi në vjershë me tre pamje..69 f. Floqi.. "Mbrothësija" Kristo Luarasi. Komedi me një akt / Kristo Floqi. Floqi.. patir.. 20 cm..Çpallje e dytë. 90 U 36 S 11G158 S 53 T 175.Çpallje e dytë.50. autor: Floqi.. serm 1.99 f.49 f... Vangjeli.Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". 17 cm. Kristo. Gorguzi. faqja e dytë e kopertinës. (Revistë satyrike).. A.. Triumfi i lirisë. Komedi nji veprimi / Kristo Floqi. O. Vëllazëri e interese. Floqi. 14 cm. Dramë në një akt / O. Vllazni e interesë. 37 S 11 D72 S 12 C 129 S 19 B 100 S 55 U76 2485. Direttore. 15 cm. 88 E 28 S 11 C38 S 54 R 9. et Libraria Dhori Koti.Korçë : Shtypëtoija [dhe] Libraria "Korça Dhori Koti. Gorguzi.. 175 2478. . 177.47 f. V. Kor....87 f. Kristo. Faqja e fundit e kopertinës përmban listën e librave të botuara e në botim të autori t. pa ç. patir. Mallkimi i gjuhës shqipe. Reklamë e blofë. Kristo. Mehdi. V. Floqi. 1923. -K orçë : Shtypëshkronja-Libraria A. Parathënie.Tiranë : Sht ypur në Shtypshkronjët "Mbrothësia" Kristo R Luarasi. 10 2483. No. Parathënie. . 1924. 17 cm. Manushaqja. 1938. Komedi më një akt / Kristo Floqi. 89 C 134 S 10 D 104 S 57A 105. Zi e më zi. 1926. 15 cm. 1925. 69 S 12 R 51 2489. pa tir. .. Gorguzi... Qerthulli politik.106. 1926.50 f. Franga 2. patir.38 f. pa ç.Korçë : Shtyp dhe L ibraria "Dhori Koti". 89 G 26 S 2 E 126 S 10F24 S 19G29 S 39A64 2480.. . Kristo. sermë 4. . 15 cm. 88 U 149 S9R138 S 12R55 2488. V. Komedi Nr. 17 cm.90 f... 89 T 174 S 9 R 51.. 4) patir .. Qin darka ar 60. Fr. Mihal. Vangjeli. 11) patir. Ngja ije në Korçë më 1886 / Mihal Grameno. ar 1. Rrogat e nëpunësve. Tiranë : Shtypur në Shtyp. pa ç. Trathëtia. 89 F 11 S2C43 S2E36.. Kristo. Kristo. Kristo. Floqi. Kopertina e fundit përmban listën e titujve të veprave të autorit. Kristo. Komedi në dy akte / O.Vlorë : Shtypshkronja "Vlora" G. patir. 108 S 62 A 106 S 87A53 2479. Luarasi. 21. Floqi. Dramë kombëtare në 4 akte e në një tabllo / / Krist o Floqi. (Bibliothekë komike. 88 R 138 S9G30 S 53 S 7.43 f. 88 E 120 S9E64 S 54 R 34-37 2487. autor: Floqi.. . pa ç. Floqi. Komedi më një akt / Kristo Floqi. 178 2482. (Bibliotekë k omike N.. . A.

autor: Haxhiademi. Tragedi me pesë akte / Etëhem Haxhiademi. 89 R 17 S2D41 S 10E59 S 19F62 S 54 T 66-69 2492.. -B oston. Tragedi me pesë akte. Vjenë 1926 / Etëhem Haxhiademi. . f.Tira në : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". 15 cm. Kartoleria Peppo et Marko. 1939.. 1933.68 f. -Elbasan : [pa em. 46 2494. 1936. Ilo.. Etëhem.. f. Parathënie. Cent 15..].85 f. ari 2. 1934 / Etëhem Hax hiademi.. autor: Haxhiademi. Shtypurnë Shtypshkronjën "Dielli".Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Luarasi".l. Gjergj. Faqja e fundit e kopertinës botime të shtëpisë botuese "Marzocco". 3-4. 88 F 68 S2D57 S10E71 S 11 D 173 S 54 R 112-115 S 89G90 2495. autor: Haxhiademi. Etëhem. Etëhem.. 19 cm. 88 E 58 S 2 D 25-27 S 9E 102 S 10E32 S 11 C52 S 54T65 S55 R45.. patir. Mass. 3-4.. Diomedi. Tragedi me pesë akte. Haxhiademi.. 80 S9E 118 S 56 R 73-75 2496.. autor: Haxhiademi. f. Fr. f. Fr.. Fr. autor: Haxhiademi. Etëhem. Ilo. Haxhiademi. Tragedi me pesë akte / Etëhem Haxhiademi. .S 10 R 41 S 52 V 102-105 S 312 G 28 2490. shqip. 1938. 88 G34 S 10 E 5 S 11 D45 2497. Fr. 1936 / Etëhem Ha xhiademi. pa tir.60. Në kopertinë: . Kristo P.18 f... 1 fl.. 88 T 146 2499. : Shtypëshkronja e Diellit.. Etëhem.60. patir. Pirrua. Në kopertinë: Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Triumphi i Legalitetit. Lushnjë. ari 0. 1934. [Harizi.72 f. 89 B 150 S 3 A70 S9C88   . .. 1928 / Etëhem Hax hiademi. patir. Gjinokastër..84 f. -Tiranë : B otuarprej Shtyp. Libri i kushtohet atdhetarit Sotir Peci. Naimi. ari 0. Parathënie. Dramë origjinale dhe historike me 4 akte / P. Parathënie. patir. Komnino. Etëhem. Parathënie. 22 cm. portr.Tiranë : Botuar prej Shtyp. Parathënie. 1935. 3-5. Haxhiademi. pa tir. poeti-njeri. 88 F 66 S 11D 138 S 54 R 44-47 S 102 E 30 2491. Tiranë. 21 cm. 1. 20 cm. Haxhiademi. Etëhem.. Luarasi. Vertet ender... Gjinokastër. 20 cm.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Luarasi".. Haxhiademi. Haxhiademi. Tragedi me pesë akte / Etëhem Haxhiademi. 3-4. 88 E 82 S 9E 100 S 10E31 S 54 A 106-108 2493. Kristo P.. duke përfshirë edhe përkthim et. Kopertina e fundit përmban listën me vepratë shtypunat autorit. 90 B 43 S 2 D 47-52.5.. Skënderbeu. Abeli. f. Etëhem. ar.196 f.. Fr. autor: Haxhiademi.. Parathënie e vitit 1926. Etëhem. Parathënie. Etëhem. 9.59 f. patir. 20 cm. Haxhiademi. Kopertina e fundit përmban listën e veprave të autorit.68 f. 21 cm. (inic. . Tragjedi në vargje / Gjergj Komnino. Fr. . Etëhem. 2. 21 cm. Ulisi. . Fr . Lodër komedi me një akt / Spiridon T. patir. 20 cm. Fr. patir.Korçë : Shtyp.. f. Akili. 1943.. pat ir.Tiranë : Shtyp. H. Petro]. shkruar në Berlin më 8 mars 1924. Spiridon T. ar.Tiranë : Botuar prej Shtyp. -Firenze : Marzocco. 88 F 4 S 2 E 79.64 f. Lek 3.). Kristo P. 1916. Aleksandri. Etëhem.60. 1931. Spiridon T.122 f. Parathënie.. "Luarasi". 1931. ar i 0. ar 1... Luarasi. 1931. Etëhem. Luarasi. 89 S9E 101 S 10E33 S 54 R 123-125 2498. Tragedi me pesë akte. 3-4. autor: Ilo. Parathënie. Tragedi me pesë akte.

. Kotte. f. Vt. Komedië një piesësh / P. -K orçë : Shtyp.16 f..Prishtinë: 2008.Vlorë : Shtypëshkronja "Vlorë". 20 cm. Ar115 D 16 2508. 89 U 61 S9R48 2510. Dram 5 veprimesh / P. il. 1928. [1938]. 1929. S 36 U 162 i cunguar. . . paç. Luarasi. XVIII e XIX / Ilo Mitkë Q zi. Lohja. et LibrariaDhori Koti. 1922. Fr. Viti 1826. i bot. patir. 23 cm. et Libraria Dhori Koti. pa tir. Ilo Mitkë. pa ç.Korçë : "Bibliotheka Shqipë are "Qafczezi"". patir. Dramë me katër pamje. Shpërblimi i gjaksis.. 88b C 12 mungon kopertina. Detyra e mëmës. K. ar 2.. Ekzemplari me nr. 20 cm. Çfaqtime teatrore për varza / D. në kopertinë: 1922. [192-]. vendi 89 T 116 shtypje e njëjtë. 20 cm. Dramë me katër pamje.. . pa ç. patir. Dhaskal Gjoka apo Shkolla korçare e qëmoçme.Korçë : Shtyp. 1921. Dramë me 6 pamje / Foqion Postoli. . 18 cm. Faqja e tretë e kopertinës botime të Librarisë "Korça". Lulja e kujtimit. 95. 1921.S 56 A 100-103 2500. Postoli. pa ç. Irredenti.68 f. Koti.. De Schonfeld. 89 F 171 S 10 F 127 2509. 15 cm. sipas Sinan Gashi. -Tir anë : Shtyp. Komed i historike pedagogjike në tri akte. Qafëzezi. P.. 89T 11. Titulli në kopertinë: "Dhaskal Gjokaapo shkolla korçare e qëmoçme. A sim. Jusuf.93 fi. pa ç. 16 cm. Në kopertinë: "Përkthim i shqipëruar". Prennushi.55 f. pa ç.26 f. Filip. në qindvjetet XVII. patir. Postoli.. 1936. patir.. Asim. M. Dhori Koti. Vinçenc. 116 S 10R 11 S 11 G84 2501. Vinçenc Prennu shi O. Komedi historiko-pedagogjike në tri akte me një parathënie dhe një histori e pedagogj     .175 f. pa tir.121 f. . Komedi xbavore në dy akte / Dhori Koti. Ndoc Nikaj. ar 80.. pati r. Brënda kopertinës së fundit përmban librat që ka Libraria "Korça" në Korçë. me kopertinë dhe fletë titull i të ndryshme. Vt. Ndoc. Postoli. 88b C 12 S 18D50 2503.. -Korçë : Shtyp. 88 S 154 S 36 U 162.. Motra për vllan. pa tir. F. 20 cm.. Me një parëthënie dhe një përhyrje si Kontribut për Hist rinë e Pedagogjisë dhe të Kulturës në Shqipëri.64 f.108 f. 88 S 90 S 56 U 123 2505. Prej robnije në liri. Kostandin. Foqion. Vjetet 1826-183 0.. Zara : Shtypshkronja E. [192-].. Dramë në Vjershë me tri pamje dhe një tabllo / Li pi (pseud.. Fr.Korçë : Shtyp. .. 1928.. Parathënie.. 89 G 79 S 10 F 1 S 53 R72 2511. Foqion.Korçë : Shtyp. Dhori. Për mproje t Ulqinit 1878-80.. Dramë në tre akte / Kostandin Kotte.). pa tir.. 20 cm...Mozaiku artistik.. 90 A 120 S 30 A 58 2504.3-8. patir. Frangë ar 1. Nikaj. 89 F 132 S9F24 S 11 D 160 S 58 B 178-181 2506. pa ç..64 f.Shtypurë me përkrahje të "Federatës Vllaznija Shqiptare". 1931. [dhe] Libraria Dhori Koti. i bot.Shkodër : Shtypshkroja Françeskane.. 2.. Ngjaije në kufitë shqipëtaro-g ekë /FoqionPostoli. Shkodër : Shtypshkroje “Nikaj”. Foqion P. 88 G 1 S 11 D 82 S 12E51 S 51A 153-156 S 81 G48 2502. 1924.. . 17 cm.. Fr. Papajani..Tiranë : Shtyp. .. pa ç. et Libraria Dhori Koti. . Shkodra. 20 cm.68 f. Puka. Pajtim i gjaqeve: 1876. Detyra e mëmës. 15 cm. Dram kombëtare në katër akte / Asim L ohja. 4 fl. Ngjaije në kufitë shqiptaro-g rekë / Foqion Postoli. patir.Bibliogr. Dy ijalë mbi të kaluemen.. autor: Lohja. f. Çfaqje atdhedashtnie me pesë akte / Jusuf Puka. Luloja. 164 2507. "Mbrothësija" Kristo P. Mojsi Golemi.71 f. K Kolltuku.

Bucuresti : Tip.Konstancë : Sht ypshkronja "Albania".. . portr.. Haki. 89 T 54 S9G85 S 12R20 2515.IV+9 f .Tiranë : Shtypshkronja Kristo P.67 f. autor: Stërmilli.. 1928.. Dashuni e besnikëri. S 3 U 5. patir. autor: Stërmilli. Vokopola... 16 cm. 17 cm.. "Hymni i mbledhjes Kombëtare të Lushnjes". Vlorë : Shtypshkronja "Vlora".198 f. (Bibliotekë dramatike. 1 fl.] : E boton BRASH. Haki. Ndoc Sahatçija.. Vt. 3 ) pa tir..168 f.Shkodër : "Kumb ona e së Diellës”.. 1941... Rozafa. 1923. paç. patir. 1944.Tiranë : Shtypur ndë Shtypshkronjët "Mbrothësija" Kristo Luarasi. Stërmilli.. Syrambyllazi në ënderime me III akte / Ferit M. (Bibliotekë dramatike.. Shkëmbi. Fund. patir. Me 4 fytyra ndë tekst". Selman. Dramë historike. Kapedan Leonidha.[Pa vd..Tiranë : Shtypur ndë shtypëshkronjët "Mbrothësija" Kristo Luarasi. S 53 T 114 të cunguar. 1923. autor: Vokopola. 1924. Vokopola. Melodram tri aktesh / D. 1935. Me tre akte / S. Stërmilli. pa ç. me il. 17 cm. 15 cm. Xoxa. Haki. 1).. 23 cm. (Terfule satyrike e h istorike) pa tir. -S hkodër : Shtyp.97 f. Stërmilli.. 89 R 31 S 10E82 2518. pa ç. Ngjelka faqe-simite. f. 17 cm. Tepes Vod a 8. Vaqari. Shpresa e atdheut.62 f.40 f. Shkëmbi. patir. Nr. 19 cm. Ndoc. (Për varza) pa tir. Rreth flamurit. 88 S 67 S 10G74 S53T99 2513. M. Abidin S. .. . pa ç. Ndre. pa ç. (Bibliotekë Dramatike. 1932. 88 F 96 S 9E 86 S 54 U 29. i bot. nga shënimi i autorit në fletën e titullit. Nr. Zoi. Fr. 89 S 132 S2G8 2514.16 f. (Vdekje Fashizmit-Liri Popullit) patir. 1928.... 30 2517. Parathënie. Libri i kushtohet rinisë.. Ferit M. Haki. 89 T 117 S 3 U 4-5 S9G92 S52V 16 S 53 T 114-117 2521. i bot.. pa ç. Libri i kushtohet Mbretit Ahmet Zogu. Zadeja. 5) patir. .. Komedi me dy pamje. patir. autor: I. Parathënie. Dramë historike gjashtë pamjesh / Haki Stërm illi. Komiteti shqiptar me qendër Selanik 1878-1912. .Tiranë : Shtypshkronja "Tirana".. . . Ferit M. Nr. Melodram tri aktesh / Ndre Zadeja. “Zoja e Paperlyeme”. . 90 E 60 S 10 G 18 S 53 T55 2520. Botim i parë /Abidin S. Vançi. Luarasi. 88 T 98 S9R39 S 52 V 84 2522. autor: Shkëmbi. Aleko.. Dramë patrio tike me 5 akte. 16 cm. Agimi i lumnuëshëm. U lojt përtë parën herë në Bo ston-Amerikë me sukses / Aleko Vançi.. Dibranja e mjerueme.. Abidin S.Vaqari. 88 S 137 S 10 R 50 S52U 106 2519. 17 cm. 1923.. Lek 3. (Botim N.. 17 cm.54 f. . Parathënie. Parathënie. ar 1. Dramë historike pesë pamjesh / Haki Stërmilli. 88 B 52 2516. . pa ç. 1939. 3-5. Roli i Lule-Borës.. Parathënie. Vt. pa ç. 167-168..52 f. 20 cm.. Katër pamjesh / Haki Stër milli. 2) patir.isë dhe të kulturës në Shqipëri 1637-1902. "Albaneza".Korçë : Shtyp. Haki. f. Sahatçija.65 f... Q. pa ç. Dramë me tre akte / Zoi Xoxa. në kopertinë: 1936. 88 F 34 S 11 C58 S 12D20 S 49 A 57-60 S 54R 134 S 317 D 21 2512. dhe Kartoleria Peppo Marko.

Shtypë në Shtypshkronjën "Shqypja" (Shkodër). 1944.. Kopertina e fundit përmban listën e librave të Vasil Alarupit./Chri-Chri (pseud. 5-6. . Damjani himarjot. Çabej. . paç. Lekë 15. Pjesa I. -Tiranë : Shtyp. 324). Fr. Tekstet e vjetra shqip dhe disa kritere rreth botimit të tyre". E. sh q.). .79 f. shq. patir. Në kopertinë edhe: Kah lirija. "Gutenbcrg". f.[41] f.. Shënim për shfaqjen e melodramës. Dramë lyrike / Injac Zamputi. (Botim 12) patir. autor: Zavalani.Korçë : Shtypëshk ronja Dhori Koti. Gega prej Rugove. a shih edhe : 2120. Skica njerzish edhe visesh / Bendo Sha përdani (pseud. Dramë lyrike / Ales (pseud). me ek slibris. .XLIV+324 f. Teksti shqip e italisht.V+ 77 f. Injac. 88 G 28 S 10 E 84 2527. 1943. Alarupi. “.. patir. Zamputi. Fr. Parathënie. Fr. 5.botim vetëm popullor" (E.115 f. 331). Z.). 15 cm.. Studime gjuhësore.64 f. 5. f. Artikuj kritikë mbi vënien në skenë të melodramës "Rozafa". "Cuneus Prophetarum" [a se] [Çeta e Profetve]. 24 cm. 11) patir. Bulka.Tiranë... pa ç. 2120/1. . 2136. 18 cm..Tiranë. 1477-1478. 112-114 S 56 U 82 S 305 G 60           ..Shkodër : E Papërlyemja. Alarupi. Zadeja. . 23 cm. 88 C 63 S 11 B43 S 55 A 178 2525. 2.. -Tiranë : Botonjës. .127 f.. shq. -Tiranë : Shtëpia Botonjëse "Ismail Mal Osmani".. VI.. 59-66. 1944. 89 S 161 2528. J. Shtypshkroja "Zoja e Papcrlycme" (Shkodër). 331). patir.. 89 T 178 S9G173 S 10 R 71 2530. 17 cm. paç. Botim II. Rrethimi i Shkodrës. Çabej. Nonda. autor: Zamputi. Parathënie. / P jetër Bogdani. 88 R 129 S9G 19 S 25 T 42 S 53 S 91-94 2523. (Nr. 2 fl. Parathënie. Bulka. Vasil. 2526. f..e kreu Mark Harapi më 1944”.49 f. Lek 2. (Po aty.. Bogdani. 1940-[1943]. portr. Mbaroj së shtypuni me 10 korrik 1943 (f... I smail Mal Osmani . Prozë. 4. patir.Shkodër : Shtypshkroja "Zoja e Papcrlyemc". 88 B 74 S30B 15 S 98 B 43 2529..).. 1988. 1944. f.Shkodër : Botim i "Kumbona e së Diellës".. patir. Ndre. 89 S 73 S 5 S 29 S 19 S 110. Zamputi. Tingëllime.. Injac.Prishtinë: Rilindja. Injac. qitë n alfabetin e soçem e kthiellue me vrojtime prej At Mark Harapit S .. Pjetër.. Shtypur në Shtypshkronjën “Diellr’. ". 2122. 5. Çupat e Vançit dhe novela të tjera nga jeta shqipëtare / Bendo S hapërdani (pseud. Në kopertinë 1940-43.Parathënie. autor: T.Shkodër : L EKA. 1934. Kur qan e qesh bilbili / Chri-Chri (pseud.. Melodram historik kombtar-fe tar / Dom Ndre Zadeja. 88 G 139 S 55 T 154-156 XXIII. f. Kopertina e fundit përmban botimet që janë dhe që do të qarkullojnë së shpejti. 1944. patir.. Vasil. Numrat romakë janë faqe të origjinalit (1685). Tajar. 1937. 24 cm .. (inic.Nonda. 89 A 95 S 55 A83 2524. 17 cm. Damjani Himaijot.).) [Tajar Zavalani] Shtypur në Shtypshkronjën “Diellr’ (Tiranë)... E papërlyemja (Shkodër). Kopertina e fundit përmban: Botimet "Ismail Mal Osmani" të marsit 1944 dhe botimet që do të dalin në prill 1944.. 20 c m. Kurqaneqeshbilbili.

Bibliogr. Luarasi.. . 46 S 315 G 14 2535.. Roman patriotik i bazuar në faktet e ngjarjeve të viteve të fundit.Kairo : Shoqëria Botonjëse Shqiptare. 1943. P. autor: Frashëri. 1944. 88 T 63 S 10R88 S59G91 2533. Pjesë e I / Luigj Filaj. 16 cm. .79 f.180 f. f. Dëshmorët e lirisë... Dardha. A[ndon].Korçë : Shtyp.).144 f..Vlorë : S htyp. Frashëri. Nolit.160 f. . 1929.. f.19 f. Shtypur në Shtypshkronjën "Tirana". autor: Çakçiri. Lazar. Milo.. Andon. Faqja 4 si dhe faqja e fundit e kopertinës përmban një listë të shkurtër të botimeve autorit dhe të Shoqërisë Botonjëse Shqiptare. pa ç.. 1930. Fr. . patir. Ar 32 B 61 S 56A183 S 316 B 49 2542.. Llambi. patir.. patir.. Frashëri. Korçë më 22 gusht 1929 /A. . Midis dy grash / Milo Duçi.99 f. Rexhep.) patir.         . . . patir. Libri i kushtohet Fan S. 1923. pa ç. Dashunija / Rexhep Çakçiri. [1944]. Novelë / Lazar Eftimiadhi... 21 cm. G. patir. 88 T 36 S 10R43 2538. Nevruzi / Mehdi Frashëri. S 19 R 131 të cunguar. Cav... Lekë 20. Andon. F. [1944].Nevruzi. 17 cm. Fejzi.. 1933 .. Prologu. Frashëri. lekë 25. Pasqyra e thyer.. il. Romancë historike / Llambi Dardha. ari 1.Tiranë : Shtypshkroja "Shkodra". 88 C 79 S 11 B 59 S 56A175 2540. Parathënjie e botimit II ®. 88 R 140 S 11 G61 S 97 U 1 2541. 1938 -11+210 f.. 5. . pa ç.. Vt. -Korçë : Shty p. 19 cm. 88 E 57 S9E33 S 51 C 68 S 54R 135-137 S 71 T73 2539.[Botim i dytë]. 1.50. 16 cm. 3-4. 5-9. . 17 cm.. 1922.86 f.Korçë : Shtypëshkronja Peppo et Marko. Shtypur në Shtypshkronjën "Luarasi". ar 1.. . shq..40 f.. . 23 cm. patir.. 89 T 27 S 52 V 37. Filaj. Frashëri. Rexhep.. Kthimi i Skënderbeut në Krujë. 22 cm. Tregime / Lazar Efthimiadhi. Përmbledhje e botimeve satirike. Llambi. 89 R 51 2536. Romancë historike / Llambi Dardha . 90 B 231 S 5 S 73 S 19R 131 2537.113 f. patir. autor: Tony Fakiri (pseud. Kartoleria Peppo et Marko. Çakçiri. 1935. me il. nga lista e botimeve të botuesit. Mehdi. 1 fl. f. Parathënie në vargje.Tiranë : Botue prej Libraris "Bega”.118 f.. (RomanNr. S 5 S 73. Duçi. patir. 1 m. 89 S"l22 S3G56 S 5 S 65-67 S 54 V 45.Korçë : [paem. patir. Kartoleria Peppo dhe M arko. Eftimiadhi.Mehdi. Fr. Lek 10. 18 cm. Eftimiadhi. Rrëfenja / Fejzi Dika.. 23 cm. Lazar. Direttore et C. I-II. patir. Dika. . Fr. patir. -Tiranë : Shtypëshkronja "Mbrothësi ja" K. 19 cm. Faqjae fundit e kopertinës përmban listën e botimeve të "Ismail Mal Osmani" për p eriudhën mars-maj 1944.. 1933. (Roman)/MehdiFrashëri. Roman / Andon Frashëri. Pasthënie. Frashëri.].Tiranë : Shtëpija B otonjëse “Kristo Luarasr’.. Vjollza të veshkura... Merushja. i bot.. Shtypur në Shtypshkronjën Gjeka (Tiranë).. 2. Roman në formë letrash.. 38 2534.2531. Lek 2. ar.243 f. I funtmi i Kastriotëve. 88 R33 2532.Tiranë : Isma il Mal Osmani. "Daj Jaku".Tiranë : Ismail Mal O smani. paç. Patrioti. . Luigj. Parathënie.. Dardha.

portr.56 f. Fr. Vt. S 25 T 30 i cunguar. pa tir. f. Mithat. të botuara dhe gati për shtyp.. (Biblioteka e Kulturës Popullore 1) pa tir. Frashëri. pa tir. . Roman / M. Var i pagëzimit. Gurra.. patir.Korçë : Shtyp. Lek 4. . 1943... 1943. patir. Grameno. 1944. autor: Berati. Z.. Lek 5. 158 S 53 T 119-121 2545. (Plagët           . pa ç. E puthura. et Libraria Dhori Koti.90 C 42 S 56A182 2543. 2 fl. Grameno. -Tiranë : Ngrehina Typografike "Gurakuqi". Ekzemplari iu dhurua Bibliotekës Kombëtare nga bashkëshortja e botuesit. Pjesa e parë. .Korçë : Shtypëshkronja e "Gazetës së Korçës". . . 88 T 91 S 9R26 S 52V157. 16 cm. parathanie nga Dhimitër Beratti. Mazar Sopoti.. Lek 3... 18 cm.5-26. 1943. 16 cm. .72 f. et Libraria Dhori Koti. patir. Mihal. Mithat. Frashëri. Mihal. Roman dramatik / Mihal Grameno. Dhimitër. Grameno.. 1937. Greblleshi. Biografia e Naim Frashërit. 18 cm. Parathënie. Gravurat nuk janë të njëjta për çdo ekzemplar. me il. 15 cm.. Kopertina e pasme: Botime në qarkullim dhe që do të qarkullojnë.32 fi.Soije : Shtypëshkron ja dhe librarija "Mbrothësia" Kristo Luarasi.158 f.Tiranë : Shtyp. 23 cm.)... 1944. Ar120G41 S25T30 S 34 T 5 2550. nga Fryma. 88 T 123 S 10R46 S 11 G 142 S 53 T168-170 2544. Frashëri. et Libraria Dhori Koti. 1943. 1915.5 lekë. Parathanje. Stavro Th..184 f.) i Mithat Frashëri]. me biografin e auktorit prej Mali Koko jka [(pseud. patir. Le man Mal Osmani. autor: Mali Kokojka (pseud.Korçë : Shtyp.). . "Luarasi" (Tiranë). .80 fi. Romani i dedikohet Hil Mosit. Grameno. "Kastrioti". Frashëri. Tregime / Milto SotirGurra. Unaz e trashëgimit dhe novela e vjersha të tjera / Mina Gram eno. Shtyp. Tiranë.[80] f. Mësime / Naim Frashëri. Në fund të librit veprat e autorit. 2. Romani i përfunduar më 1 janar 1942. Soije : Shtypëshkronja dhe librarija "Mbrothësia" Kristo Luarasi.Shkodër : nr. 1944. S 53 T 170 i cunguar. 1. Roman dramatik / Mihal Grameno. Lek 3..Tiranë : Ismail Mal Osmani botonjës.. i bot. 90 T 203 S 33 U 21-25 2549.84 f. gravurat nga Sad ik Kaceli.. Gremina e dashunis. 90 A 172 S 2 D 109-113 S2E 135 S 11 D 132 S 19G47 S 19 R 71 2547... 43. Naim.81 fi. 88 R 1 S 11 F72 2550/1. shq. Ar129 C 13 2551. f. 19 cm. pa ç. Parathënie. Greblleshi. Goca e Kaçanikut e të tjera.59 f.. Mustafa.. Mihal. pa tir. . 6.Tiranë : Distaptu r.) i Mithat Frashëri. Oxhaku. 20 cm.. në përkujt imin e Ditës Botërore të Librit dhe të së Drejtës së Autorit.. autor: Grameno. 89 R 162 S 12 G 19 S 34 T 6. 89 S 52 S2E 141 S 10G31 S 11 C 119 S 19 S 164 S 53 V 19-22 S315G7 2546. Hi dhe shpuzë / Lumo Skendo (pseud. 18 cm. Roman dramatik / Mihal Grameno. -Korçë : Sht yp. 1915... 1944. Mina.. patir. për ekspozitën me botimet "Ismail Mal Osmani" më 23 prill 2010. Letra mi një udhëtim në Svicrë / Lumo Skendo (pseud. 18 cm. Qindarka 50. Shtypur në shtyp. Mina. Lule dhe gjemba / Stavro Th. Frashëri. "Luarasi". Milto Sotir. 7 2548..

Maranaj (pseud. Kokalari. Luarasi. 88 R 135 S 5 S 57 S9G82 S 53 T92. Përmban: Fjalor i librit ". Siç më thotë nënua plakë / Musine Kokalari. 22 cm. patir. Gjini. Fr. 90 A 89 S9D23 2558. 15 cm..... 17 cm.Tiranë. Kokona. 1935.. Li bra në depozitë. Lek 3.. Zef Mark. Gardlund. 1940.. f.. Vedat. Gjinokastra. 1922. 88 E 101 2561. Parathënie dhe shënime.Shkodër : Shtyp. Gjinokastra. f. "Gut enberg”. i bot.. (Novellë) / Xhevat R. pa ç..XXXIX+302 f. Harapi... patir.20... patir. Paul Tvermoes.80 f. e Zojës s Paperlyeme. Kurora e lotëve. 1934. 3 dhe fi e tretë e koper tinës. patir... Parathënie... 1.... autor: Kokona. . .Tira në : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". 93 2560. Fr. me il.. Musine. Milto Sotir. autor: Gurra. [1939]. Kopertina e fundit përmban botimet e autorit. Paul Emst. Milto Sotir. Kopertina e fundit ka botime e ribotime të Mesagjerive Shqiptare. 19 cm. Hyije. -Tira në : Shtypshkronja "Mbrothësija" K. Pjetër. Ar 123 G5 A1 34 D 19 2554. S58B4u mungon fleta e titullit. 17 cm. Lek 3. 88 T 135 S 52 V 64 S 310G 113 2556. 1938. Fr. patir. pa ç. (Biblioteka Shqiptare) patir. Rromanz histoijak Shqypniet / Zef Mark Harapi. 20 cm. . Sau tunt jeta”. . 88 F 28 S 10E 11 S 11 D 52 S 56 S 247. Shtyp. Pushka e trathtarit. Vedat. 248 2553. 90 F 58 S40A28 2559.. Letrësi Shqipe) patir. Gurra. patir. 91 E 108 S 10F30 S 56 R 104-106 S 309 G 45 S315G8 2557.IV+150 f.Tiranë : Mesagjeritë Shqipt are. pa ç.).. Vëlla-vrasësi.Tiranë : Shtypshkroja “Shkodra”.16 fi. .144 fi.. Libr aria "Shkëndia". Kokalari. Briefe an meine tote Frau / G.. . 1944. Nga Tirana në Stockholm. P. 89 C 142 S 10D54 S 58 B 4-7 2562.Tir anë : Shtypshkronja "Gutenberg". . Plagët e kurbetit.31 fi. shq.. 16 fl.. Shirokës. Kopertina e fundit përmban: Botime dhe ribotime të Mesagjerive Shqiptare. .195 fi. -S 10D54. 1944. Vt.. 1914. 7.151 fi. il. Musine. Kokona.Tiranë : Mesagjer itë Shqiptare. 17 cm.Tiranë : Shtyp. Gjovalin. 22 cm.Novela/VedatKokona. Lek 2. Ramadan S.. Xhevat R. Libri i kushtohet Matish K. Musine.111 fi. ar 0. Milto Sotir. Kirstein Bach. 20 cm.Yjetëkëputur. pa ç. 88 R 187 S 9G 108 S 56 U 80 2555. paç. nga dedikimi dhe autografi i autores te S 9 G 82 si dhe sipa s analizës së veprës në shtypin e vitit 1939. Kokona.. . Novelë / Ramadan S.19 fi. Kurtha e dashunis. (Biblioteka Shqiptare) patir. "Kastrioti". patir.Sa u tunt jeta / Musine Kokalari. Përshtypje dhe kujtime / Vedat Kokon a. Tregime / Milto Sotir Gurra.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". Kokalari. I-II. 23 cm. -Tiranë: Shtypshkronja “Gutenberg”. 88 S 107 S5 S 79-81 S 9 G 125 S 10 R 4 S 19 S 94 S 53 U 94 S59G82 S 310 G 114 2552. Shtypshkroja "Nikaj". Reth vatrës / Musine Kokalari.e zemrës) patir.Tiranë. . Ramadan S. 14) pa tir. 19 cm. Novelë / Pjetër Gjini.. 2. Libri u kushtohet dëshmorëve. 88 R117 ~ S 10G25     . Kokona.. autor: Gurra. 1943.Korçë : Shtyp. et Libraria Dhori Koti. 1936.201 fi. Gjadri. pa ç. (Vepra pijore N. (Nr. Libri u kushtohet: F.

128 S 10E77 S 12F85 S 54 T 51-53 2572. 2 / Hashim Kopl ikaj.. Fr. 1935. parafletës së titullit. Lekë 2. Shitja e këtij botimi do bëhet nga Librarija "Argus". Kristoforidhi. Poemth dr amatik.. patir. Hylli i dritës. 88 F 136-2 2569. .Koliqi. Kuteli.Tiranë : Sh typur në Shtypshkronjën e Shtetit.111 fi. 88 E 123 S2D 107 S 2 E 95. 43 2570.. 1937.Tiranë : Shtypur në Shtypshkronjën "Gutenberg". 3. 82. Volumi i parë.. 1936. f. 19 cm.Tiranë : Shtypu r në Shtypshkronjën e Shtetit. 88 F 136-1 S 12 D 99 S 54 S 38. . Novela / Emest Koliqi.97-128 fi. f. LEKA. 17 cm. 90 B 28 S9E58 S 54 S 37. Hija e Rozafatit. patir.20. Ago Jakupi e të tjera rrëfime / Mitrush Kuteli.     .211 f. 89 G 55 S 55 T 119-122 2565. Hija e Rozafatit. Novela. 3 / Hashim Kopl ikaj. [Koleci. ari 1. Hionjakreshnike feje e kohës së Djoklecjanit / G. 40 2567. 1944.. f./ Mitrush Kuteli. Kutelit.49-96 fi.28 fi.. Novela. Hiejae Tomorrit / Konstandin Kristoforidhi. Vt. patir. 89 R 264 S9G86 S 53 T 137-139 2574.. Parathënie. Listë e librave të autorit që do botohen së shpejti. sipas Filip Fishta. Gjajae malësorvet. 18 cm.32 fi. f.84 fi. (inic . 89 F 223 S 10E98 S 54 S 56-59 2564. Lek 2. Tiranë : 1924.. Vt...Tiranë : Botim i autorit. autor: Kurbini. patir. 1. . 1943. 21 cm. 89 G 54 S 2 E127. Martesa e lirë / Mark Kurbini. Hija e Rozafatit. patir. 1919.Novela/EmestKoliqi. Lek 5. [193-]. Koliqi. Fr. Mitrush. 1935.Vlorë : Shtypshkronja “Atdheu”.Zara : Shtypshkr oja E. Kapllan Aga i Shaban Shpatës. patir. 1935.159 f. 88 R 102 S9G 152 S 53 U 42.. 20 cm. patir...Shkodër : ShtëpijaBotuese “Ora”. K. Mark. G. 89 T 85 S9G 115 S 50 F 92 2571. 5.96 S 12 D 113 S 39A29 S 55 T67-69 S 102 E 23 2573. i bot. 2.. 17 cm. . patir. (inic.150 fi. Hashim. Kurbini. Mark. Pamfleta / Lugati (pseud. 1930. Shkodër.. . .48 fi.. 20 cm. 1931..Tregtarflamujsh. K. Kuteli. f.Tiranë : Shtypshkroja "Shkodra". Fr.Korçë : Shtyp. Rrëfime-Rrëfenja / Mitrush Kute li. Koplikaj. 20 cm.115 fi.214 f. 21 cm. Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj". 159. pa ç. [1944]. Kuteli. shq. Aut. 1 / Hashim Kopl ikaj. Konstandin. patir. Gjergj]. mbështetur në përmbaitien e skicës së fundit. nr. -Tiranë: Shtypshkroja "Nik aj”. Kopertina e fundit përmban: Libra të M. Libri i kushtohet Faik Konicës. Hija e maleve. Koplikaj. De Schonfeld. .). Shkodër. Vepra prej të njajtit auktor. Havadan më havadan. patir. Koliqi Kushtrimi i Skcmderbeut. Peppo et Marko. Ernest. 1929.. Lek. Hashim..Ernest. Hashim. 39 2568. Shënimi për librin e botuar nga E.. Koplikaj. Lek 2. 1943. Novela. . 20 cm. Kuteli.Tiranë.. 5 98. 20 cm. patir. Fshati im e pi rakinë. Parathënie. Mitrush. Mitrush. paç. . Franga ar 3. 8. i bot.... 88 F 30 S 54 R 57-60 2566. patir.).Tiranë : Shtypshkroja "Shkodra". Volum i parë. Mitrush. pa ç. . Titulli nga kopertina....2563. 19 cm.. Volumi i parë.). në kopertinë: 1920. 1-3...

M D.. Diftim historiak i vjetve 1815-17 / Ndoc Nikaj. Ndoc. (A.Tiranë : 1944. f. Nikaj..18 S 62A 111 2575. pa ç. Lili nder ferra. Lugat i Selitës. Lako. 6. 89 F 172         . Berbuqja.. 19 2581.) pa t ir. Kopertina e fundit përmban: Botimet që janë e që do të qarkullojnë së shpejti. I..Shtypëshkronja "Luarasi". Mitrush. 3-4. Lekë 25. 19 cm. 49).Botim i dytë. ‘\.97 fi.. 90 D 77 S 12 F 65. N.. II. (Përkujtime të burgut. 10 . Nikolla. Në listën e librit me nr.Tiranë : Shtypshkronja “Gutenberg”. Lek 8. Nikaj. Kutelit. Fejesan djep a se Ulqini i marrun/N. Autori librin ia kushton nënës. f. libri përmban edhe sht esa të përkthyesit.137 f. Rrëfime / Mitrush Kuteli.. Romancë origjinale e frymëzuar nga jeta shqiptare / N ikolla Lako.28 fi.20].. të Pjetër Meshkalla). f. Fr.Shkodër : Botimi i së Përkohshmes "Lajmtari i Zemers së Krish tifi’). Tiranë. . 1930. [Grosh 4.) patir.15. Novelë besimesh të kota. autor Pasko. Botim i autorit. 89 D 177 S9E 12 S 55 R 141. 23 cm. 994. Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj". Netë shqipëtare.. (inic. 157-158. Ar 20 E 2 S 10F92 S 55 U 19 S 309 G 21 2576.. 90 B 21 S9E95 S55U46. Shtypshkronja "Ti rana" (Tiranë). patir. Të dhënat nga kopertina. Shtek më shtek me partizanët e Divizionit të I"rë Sulmues / Bu buricka (pseud. nr. Mitrush. Vt.16 f..146 f.179 f. "Zoja e Paperlycme" (Shkodër). Bukurusha. 19 cm. 113 S 63 V38 2580. 47 S 311B 39 2582. Kuteli.Tiranë : Ismail Mal Osmani Botonjës.. 142 S 311B 38 2583. 1944.. Sipas Katalogu i librave të divoçem. 1917... Kopertina e fundit përmban: Libratë M.. Parathënie nga përkthyesi.)... patir. Ndoc Nika j.. 20 cm.. f. Ar 20 E 2: në fletën e titullit. Besnikët.. -Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj". 0. 18 cm. shq. . paç. Netë shqipëtare. në: Hvlli i dritës. Rrëfime / Mitrush Kuteli. 20 cm. J (inic.. Në kopertinën e fundit: Shtypshkronja "Bashkimi" .Tiranë : 1945. G. 1944. .[Pa vd. Fr.]. .Bukuresht : Shty pshkronja "Albania". 3/i. . M. Nikaj. -Ti ranë : Shtypshkronja e Shtetit. 89 U 23 S 11 R59 S 312 G 29 2579. 1920. Shevqet. Dhimitër. Diftim historiak i vietve 1478-79 / D. autor: Pj. Shtyp. M. Faqja e fundit e kopertinës listë e veprave të M. 90 B 71 S 3 F24 S 81 G52 S312D 17. 1933. patir.21 2577. Kuteli.] : [pa em. 1938. Kutelit. 1930.126 f. T. i bot. 90 C 139 S 2 E 3-5 S 10 D 105 S 12 F 86 S 19D98 S 61A17.56 fi. 18. 2579 të kësaj bibliografie shënohet autor Hasan Reçi. Musaraj.u konfiskuanjë kohë në Shqipëri.82 S 55 U 18. . . pa ç.. . 20... S. pa ç. 19 cm.. 15 cm.). Ndoc." (M. 89 T 172 S 9R82 S 10 R 106 S 52 U 112. 1913. Nëntitulli në kopertinë: Dashuri shëmbëllore. patir. D. Kuteli. në kopertinë: 1918..159 fi. 15 cm. (Vdekje Fashizmit -Liri Popullit) pa tir. 89 C31 2578.Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj". patir. Shpjegim i botimit të parë dhe të dytë. patir. Shkodër. Ndoc.

. Përmban: Plaku i motshëm (Gurra. Nikaj.5 cm.... 17 cm. D.). 1934.Tiranë : Shtypur në shtypshkronjën "Gutenberg". 17 cm. 1936. -Shk odër : Shtypshkroja "Nikaj". 20 cm..89 f. Kartoleria Peppo et Marko. Me dy pjesë / Foqion P Postoli . Pjesë patriotike Nr. Lulet në thes. Papajorgji. patir. N. Proka/ Lipi (pseud. pa ç. Papajani. (Roman origjinal) / Veli Panariti. -Tiranë : Shtypshkroj a “Diellr’. Plaku i motshëm. Papajorgji. patir.Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj".). 20 cm. paç.. S. Nikaj. 89 D 102 S 10F41 S 56 U 55-57 S 312 D 20. 1939. Ndoc. Kristofer). Postoli. 4) patir. . pa ç. i bot. 19 cm. 89 T 106 S 9R23 S 54V 130 S 64 S 166 S 310 G 104 2592. patir. Papajani. -Shkodër : Shtypshkroja "Nikaj".Korçë : Shtyp. pa ç.. 1930.). Nikaj. Veli.. 1936.. Leka4.50 f. patir. autor: Nikaj... Filip. Skënderi.. Tregime nga M. 1913. patir...50 . Piesa e parë / N. . Vt. Koço L. patir. patir.174 f. Faqja e fundit e kopertinës listë librash. 20 cm. (Letra atdhetare) / Lipi (pseud. .. Ndoc. M... N.Tiranë : S htypur në shtyp.. S.)..Besa (Samarxhidhi.32 f... Papajani. 19 cm. i bot.. Ndoc. i bot. 1925. . . 20. S. Gurra dhe Kristofer Samarxhidhi. Foqion P. Fejesa n djep a se Ulqini i mamm / D. (inic. Ndoc Nikaj. patir. Vt. Lek 2. Lek 2. Korçë : Shtyp...). E dyta dorë / Ndoc Nikaj.Botim i dytë..Korçë : Shtyp. Vt. [1925].). 15 cm. et Libraria Dhori Koti.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg ".50. 1915.Shkodër : Shtypshkroja “Nikaj”.). kor onë 1. 88 T 162 S9R63 S52U 166 S98T80 2594.136 f. pa ç.Fshati i vogël (Gurra. dhe Libr aria Dhori Koti. 15 cm.. Parathënie.S. në kopertinë: 1937. "M brothësija" Kristo P. 17 cm. Filip. Luarasi. Panariti. Papajani. 20 cm..).163 f.   . Ndoc. nr. M. (Brozhurë e I-rË) patir. 14 cm. Korçë.. Romancë. 90 U 20 S9R111 S 10 R 109 S 312 G 25 2597. 20 cm. 21 2593. 89 E 129 S 9F 13 S 10E52 S 41 A 107-110 2591.112 f. Filip.Korçë : Shtyp. I dënuari pa faj. Lulja e kujtimit.. Faqja e fundit e kopertinës përmban listën e botimeve të shtypshkronjës "Nikaj".31 f.. .123 f.103 f. (inic. Diftim historiak i vjetve 1830-33 / Ndoc Nikaj .Dëshmori (Gurra. 1918. M.S 314 G 107 2584. pa ç. Veli. 4. patir. Tak-tuk: tak-tuk a se Shkodra e rrethueme.. Lek 3. Zemer nanet a Tivari i marrun. (U kushtohet lëronjësve të gjuhës shqipe) patir. Bardhushi.. Nikaj. 88 F 199 89 R 150 2587.. në kopertinë: 1940..Tiranë : Shtyp.114 f.. Ganiu dhe Merushja / K. . Romanorigjinal/VeliPanariti. "Mbrothësija" Kristo P. patir.. paç. Ndoc. Tak-Tuk: tak-tuk a se Shkodra e rrethueme. Lek 1.. [193-]..34 f.Shkodër : Shtypshkroja “Nikaj”. Piesa e dytë / N.127 f. Nikaj. 1913. 89 G 119 S2E 119 S 11 C 109 S 56 R 54-56 2595. Filip. patir. Peppo et Marko.. (Bibl ioteka e të Rinjve. 1. D. Romancë / Lipi (pseud. 90 D 31 S9E50 S 55 T 82-85 2596. . Lek 1.112 f.). 90 B 42 2589... Fatbardhi. 90 B 23 S 10F28 S 12 C 137 S 55 T142 S 311B 40 2585. 1920. Ndoc. Panariti. . f.. 89 S 48 S 10F63 2588. sipas Zëri i Korçës. 1931. 89 G 42 S 53 R71 2590. 1923.. 90 B 22 S9E52 S57R33 2586.... . Pelasgë! Qytetnim!! Vllaznië!!! / Lipi (pseud.Luarasi.

3.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Luarasi". 1934. Katërmbëdhjet rrëfime origjinale / Mark Mikelini (pse ud. . Libri u kushtohet prindërve të autorit. me vit botimi në kopertinë 1935. -Tiranë : Luarasi. patir. 5. pa tir.. shq. 18 cm. Në fund të librit: Fjala e shtypit kombëtar për romanin "Pse"9. Spasse.73 f.32 fi. .. patir. -Autor: St. 18 cm. f. Romanc historik / Pjetër Rasha. Spasse.29 fi. Franga 4. 34 2603. Kjo novelë ndodhet edhe në librat: 89 G 199 dhe S 19 S 120. 20 cm. patir. L ek 0. 1934. 1943. Nusja pa duvak.... Pjetër. f. P. Foqion P. Vt. . 1944.. Kjo novelë ndodhet edhe në librat 89 G 199. 130..XII+193 f. autor: Vangjo Nirvana [pseud.Korçë : Libraria "Drita”. Atdhe-dashtnija. 88 R 50 S 11 E29.50 .Korçë : Shtyp. shq. 1 19. patir.. 1943. [1944].88 R 101 2598... 90 D 110 S2D 31-35 S 11 D 65 S 19 G 92. Libri u kushtohet prindërve të autorit.Tiranë : Mesagjeritë Shqiptare. 18 cm. Parathënie. Sterjo. 93 2602. Postoli. Im atë.. Përparamaturës. Shtypshkronja e Shtetit (Tiranë). . Sterjo..Tiranë : 1995. Ngajetanë jetë: Pse?! . 207.304 f. Spasse. 130 me vit botim i në kopertinë 1935. patir. 3. Në fund të librit: Shtypëshkronja e "Gazetës së Korçës". 90 C61 S 2 C 30-34 S 11 C5 S 174 E 48 S 316 B 46 2601. 10. Lek 0.50. autor: Vangjo Nirvana [pseud. Kartoleria Pep po dhe Marko. Për mprojtjen e Atdheut. .130 2604. Sejko. Libri u kushtohet motrave e vëllezërve arsimtarë. Fr. Parathënie: "Romanci i mohimit". Gjak shqiptari. (Romancë) / Foqion P Postoli. [dhe] Libraria Dhori Koti. Lek 20. në kopertinë: 1935. 1) patir..) pa tir. Spasse. paç.Me parathënie nga Vangjo Nirvana/ Ste ijo Spasse. Listë e botimeve të autorit. Spasse. Kartoleria Peppo dhe Marko. i Vangjel K oça]. i Vangjel Koça]. Afërdita. (Biblioteka e të rinjve.Botim i dytë. 18 cm. 89 G 259 S 12 G 122 S 25 R 90 S 33 U 22-25 S 34 T 2 S43 G 18 S 48 S 42 2599. 158. 1935. Në krahët e njij femne / St.207 fi.Me parathënie nga Vangjo Nirvana / S teijo Spasse. botim i parë njihet ai i realizuar më 1919. Spasse. Roman/ Steijo Spasse.. Kryengritja e malcorve dhe Lufta Ballkanike. Nr. Steijo! . Novela / Steijo Spasse. autor: Tanefi. 90 E 62 S 10F79 S 55 U37 2605. Spasse. Ilinden. . S 19 S 120. . Vt. Shënime letrare. 1933. Kuteli.. Parathënie. -( Botim i dytë) Korçë : Shtyp.19 1 fi. Pjetër. Sterjo.. Nga jeta në jetë: Pse?!.192 f. Parathënie. 1944. si nënfletë e gazetës “Diellr’. Sterjo....Korçë : Shtyp.. i bot. f.Tiranë : Luarasi . i bot.. .. (Biblioteka e të rinjve Nr. Rasha. 20 cm. Sterjo. nga libri: Spasse. Kunorë rinije / Sterjo Spasse. Veis. Sterjo... 89 G 199 S 10F70 S 19 S 120. Sipas M. 89 T 46 S9G 116 S 54 V 72-75 S 64 S 160 2600. autor: Rasha. 17 cm. 22 cm. f. Fr. 88b C 11 S 55 U36 S 311B 47 2606.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". Spasse. pa ç.).

. 1936. . nga autografi i autorit. Don Gjon Vata. .131 f. Fr. Katua. f.ari 1.8 7 f. f.               . 1933.. . shq. 89 R 66 2609. 7-27. 17 cm.Korçë : Shtyp. patir. patir. . Aleko. S 53 V 44.12 f..-11+245.40.50. "Kastrioti". e tjet ri Kapitan në Mesolungjin e Greqiës / Luigj Thaçi. Tir. 88 T 54 S9R24 S 10 R 81 2617. autor: Vançi. 88 R 23 S 10F 81 S 56T177 2614. Luigj..Botim i dytë. Thaçi.. 2. 5-7.përgjakuna. Xhahila e t urtë të Shekullit X IX. 1941.315 fi. paç. 1940. 2. i bot.. Luigj. Roman/Haki Stërmilli. nga S 11 G 45.. Aleko. Romanxhistorik. Fr. Gjake zakon. Vt. Parathënie. Burgu / Haki Stërmilli.. 5.111 f. 5000.. 3-8.. Fr. Vançi. patir. patir. Shuteriqi. Fr. 1 9 cm.. 19 cm.Fjalorth.Tiranë : Shtypshkroja "Dielli". Romanx historik / Luigj Thaçi. 18 cm. 18 cm.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj”. Fr. 32 2612. Thaçi.. shq. Stërmilli. Stërmilli. pa ç. Shtypurë me vendim të Mitropolis.. 89 S 107 S5 S 1. Stërmilli..171 f.. Ligjërata i drejtohet Fan S. Thaçi. 1938. pa ç. autor: Stërmilli. patir. Vangjeli.Tiranë : Shtyp. prejë të cilve: njeni Xheneral n Oborin Mbretnuer të Borbonve të Napolit. shq.. 1944.328 f. Haki. [194-]. . . Haki. Lei 250. 88 F 160 S9F65 2615. patir. Shtregullat (Shilarthet). Ligjëratë panagjyrike mbajturë në ditën e ardhjes në Korçë të Shent ijaPeshkopit Kombëtar THEOFAN prej Simon Shutëriqit Profesorit të Gjuhës Shqipe në Liceun e Korçës. shq. f.Shkodër : Shtypshkroja "Cirka".. 20 cm. Prifti me kobure. 89 G 64 S 11D 121 2616. 19 cm. Simon. 2. Romanx : Fate të ndryshme dashunije / Luigj Thaçi. [1944]. Pranë kllanikut. . patir. me il. . Nolit. Lek 10. A. . Rromanx historik / Luigj Thaçi.. patir. 89 R 143 S22U38 S 53 V 44 S 71 T5 S 314 G 108 2608. shq. (Kalorsij e Kara Mahmud Pashë Shkodrës kundrejtë dy të dashunuemve). .114 f. ....]. 88 G 2 S2D 120 S 9E 128 2613.40 . pa ç.. 19 cm.Shkodër: Shtëpia Botue se “Ora”..Luigj. patir.. il. 6. 89 T 266 S 312 G 22 2611. Aleko. S 71 T 5 të cunguar. Sikur t isha djalë / Haki Stërmilli.Tiranë : S htëpija Botonjëse Kristo Luarasi".38 f. [1922]. 89 G 61 2610.. . Rrëfime të shkurtëra.. 16 cm.Bukuresht: [paem. Thaçi.. Fr. f.Konstancë : Shtypëshkronja “Albania”. Haki. 70 fl. Lista e personave që ndihmuan në botimin e kësaj vepre. . Novella etj . I-II. Miq të Vezirit. Nëntitulli në kopertinë: "Fatc të ndryshme dashunije”. Përmban: Letra dhe artikuj të botuar në shtypin shqiptar për veprën "Sikur t isha djalë”.. Lule të . Luigj. . Parathënie. fi 308-309. Në fund të librit: Libra të tjerë të këtij autori.. 1943. patir. Nuvelle / Aleko Vançi.242 f. Episode istorike. 14 cm. 1935.Tiranë : Shtyp.. Parathënie. Luigj. Sikurt isha djalë. patir. Gutenberg.. A.Ngjaijetë ndryshmetë vllaznëvet shqipta rë Lekaj.310 f. Romanx / Luigj Thaçi. 88 E 44 S 11 C65 S 54 U 31.. Vuajtjet e nji Princit për liriën e ve ndit. ... 21 cm. 18 cm. Vançi.. 1940. Haki. Vollum i Irë/Aleko Vançi.2 S 11 G45 S 19 R 130 S 19 S 115-117 2607. Thaçi.Tiranë : Shtypur në shtypshkronjën “Tiran a”.

17 cm. portr.110 f. autor: Zeka. Hollingshead. Zamputi.83 fi.Tiranë : Shtyp. 16 cm. 20cm.. 1930. . 2025-2027..Tiranë : Ismail Mal Osmani. 89 R 75 S9F98 S 55 U 52-54 2623. përkthyer nga anglishti a prei Beqir Çelës. autor: Zamputti. Lek 1. patir. . nën hijen e Rozafës. . Mathew. patir.. Thomas Huxley. 1944. Fjalët e = urtatë Sollomonit. Poezi. 88 E 86 S 2 E 46-48 S 11 C47 2621. Zamputi. 20 cm. autor: Vançi. 118 XXIII.Tiranë : Shtypshkronja "Tcknike". 3479. .. Parathënie. Kthyerë prej ebraishtesë shqip ndë të= folë oskërisht. fi I-III. 89 G 50           . 1928. . “Diellr’. Shënimi është i vitit 1931. 108 S 93 V 52 2619. p atir. 193 8. 1933. 2837.. 2. patir. Zh.77 f.Tiranë : Shtypshkro nja "Gutenberg". George Bemard Shaw.. Shemsedin S. Gjon. Novela / Injac Zamputti. Fr. 2005. Zemra njerzish. .3018. b) Letërsi e huaj..Bucuressti : Tipografia "Cultura popolurui Albanez". 1 fl. 2034-2039.50.. "Zoja e Paperlyeme”. Përmban aforizma dhe epigrame të: Napoleonit. Injac. Arnold.3538. Vançi. Zeka.. Kujtimet e jetës ushtarake / L. Kostaq V. pa tir. autor: Çela. .50 Të dhënat nga kopertina.. Vëndresha. .. 14 cm. Njohtje me veprën dhe autorin.-111+28 f. patir. (Nga dallgët e jetës) patir.Tiranë : Botim i Shtypshkroniës "Gutenberg". Libri i kushtohet nënës së autorit. 88 F 57 S2E94 S 58 B 209-212 2622. Aleko G. 20 cm.50. 2121-2123. Epigrame dhe aforizma nga disa njerz të çquar / prej Kostaq V.44 f. Parathënie e pasthënie. 58. Në faqen e fundit ka një shënim me dorë ku shkmhet që ky botim është bërë në Gjermani Korçë. Rëfenjë tragjike. Lekë 3.45 f.. Injac. L. 1. Lek 5. Parat hënie nga vetë mbledhësi..88 G 141 2618.119 f. Beqir. 2624. me il. Libri i kushtohet Charles A.. ari 0. Atje. 2031. Vëndresha.) 89 S 164 S 64 S 158 S 65 G 194 XXIII. patir.. Buzë ullini të vetëm / Gjon Zeka... 2015-2017.. ..Shkodër : Shtyp . 2013. Parathënie..110 fi.. 17 cm. Kopertinae funditpërmban: Botimet "Ismail Mal Osmani"të mars-prill-maj 1944 . Sorabi dhe Rustemi / Amold Mathew. a shih edhe: 2004. Injac. me il.. Lekë 20. Zheku. Varri i mallëkuar. paç. Oscar Wilde. Libri i kushtohet Giuseppe Chestit. Tregime / Injac Zamputti. 1940. 21 cm. Shtypur në Shtypshkronjën "Tirana".Korçë : Shoqëria Biblike për n Ingli dhe jashtë. Aleko. L. 65 S 12R16 S 64 S 157 S 310 G 117.. 88 T 34 S9R46 S52U 107. Sollomon. Lei 40. 2626. 89 T 168 S 9R 121 S 53 S 196 2625. paç. Vançi. Parathënie. 1935. Gjon. Novela / Shemsedin S. 1 932. Me 10 desenje prej Gruja / Al eko G. Zheku. Thoreaut. 21162119. autor: L.-54 f.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". patir . (inic. 1927. Parathënie. 88 S 57 S 11 G62. Steffa. 19 cm. b shih edhe: 3... 2.. autor: Steffa. 90 D 49 S9E 13 S 10F58 S 58 B 8 2620.

Në faqen pas fletës së titullit: Esemplari numerati da 1 a 199 a firma dell a utore (fiiori commercio) 177.5 cm.. 1935. Frano Alkaj. 29 maj 1938. -Konst ancë : Shtypur në Atelieret e "Shqipëris së Re Mihal S.. 2091. 0.. 1938.Tiranë : Tipo grafiaNikaj.127 2628/1. (Nr.74 fi. kthyerë prej prej Naim be Frashërit . .) . Ar39 G87 S 53 U 77 2633. Homeros. Këngë e parë / Homer. Febbraio 1942. Foscolo. nr. dhe teksti shqip dhe italisht. dhe L aria "Dhori Koti". pa ç. Kuteli. . Homeros. përkëthye shqyp m e nji parathanje skjaruese përmbi kohët e veprat e Homerit prej prof. i shqipëroi M.(inic. kthyerë prej Naim be Frashërit. 1 fl..24 fi. paç. pa tir. Emri i shqipëmesit. 3-12..Korçë : Shtyp. paç. 30-40. f.S 54 T 83-85 S 102 E31 2627.XXII+28 f. Shkodër : Shtypshkroja Françeskane. sipas Gaz eta e Korçës. 459. pa ç. Mitmsh. Iliadhë e Omirit.S htypur herën e parë prej Shoqërisë "Dituria" më 1896 në Bukuresht.. 16 cm. vëllimi qarkulloi më 1938.. Lek 2. autor: Sanctis.32 fi. Dobitë e pesë kushteve myslimanizmë [Poezi]. Parathënie. Vrasja e Hektorit / Homeri. autor: Lipparini. 20 cm. 88 D 133 S 10 D 97 S 51 A 18. Vjerrsha të zgjedhuna / Ugo Foscolo. -Korçë : Shtyp. patir. 1931. Mihail.. dhe Librari Dhori Koti. Ugo. Frano. 51 S 53 A51-54 2632. f.) i Andrea Varfit. Hyrje. autor: A. 1936. 19 cm. pa ÇTë dhënat e botimit në kopertinë: . Lek 1.Shtypur herën e parë prej shoqërisë "Dituria" më 1896 në Bukuresht. Foscolo.. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi. patir. 23 cm.. V. Sipas Drita. Fr. Homeros. patir. patir. Këngë e parë / Homer. f. Për shkurtazi / përkthyerë në gjuhën shq prej Qamil Kasëm Gollobërdës. . f. nr.80 fi. Parathënie: Disapak fjalë mi jetën e veprën e Eminescu-t dhe mi shqipërimin e disa vjershave të tija. Vjersha / Mihail Eminescu. Shtypshkroja "Zoja e Papcrlyemc" (Shkodër). 89-91 2631.31 fi. autor: Mjedja. përkëthye nga Emest Koliqi. 27. Pasthënie.Shkodër : Bo tim i revistës Lcka". Poezija epike helene. Ugo. . 89 G 30 S 58 B 71-73 S 124 S81 2630. 15 cm. Xoxe. 1934... Shenjim biografiko-kronollogjik. 2. 3-13. 193 . I-XVII. portr . Lekë 3. Tit. 88 F29 S 51A126. Pensar di Lei / Giuseppe Fontanelli. Iliadhë e Omirit. Koment. Fontanelli.60 fi. f. 89 S 160 2634. 22 cm. fi 7-15. Giuseppe.. Libri i kushtohet Niazi A.78 fi. 89 E 50 S9E 119 2628. Muços. Ndre. 20 c m. 3-10. 71-80. et Librari hori Koti. V. shqipëmar prej A. 1939. 7 nëntor 1934. Parathënie.. përkëthye nga Emest Koliqi. autor: Kuteli. Eminescu.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". f. 20 cm.       .. f. Qindarka ar 50.. Ar124 B 25 2629. autor: Alkaj. 88 D 42 S9C50 S 19 B 27. Tiranë. fi 2. Giuseppe. patir... Parathënie. 1924. -Korçë : Shtyp. .40. Ugo Foscolo. pa vt. 4) patir.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg". Libri i XXII i Iliadës. . Françesk de. ar.40 fi. Korçë.50. Foscolo. (inic. Vorret / Ugo Foscolo. Qivuret / Ugo Foscolo. patir. -P arathënie. Ugo. .. Parathënie.

14 cm. . .]. i shqipëroj Rushit Bilbil Gramshi (p seud. Lek 2.].. patir. 77-94. D. Parathënie. patir. 1906. Omar. Botim i dy të. autor: Rushit Bilbil Gramshi (pseud. XXI-XXII. Rubajatet / Omar Khajam.. 19 cm. 54-58. f. i parë.) i Fan S. 20 cm. gërqishtesë ullgarishtesë nga Gj..Korçë : Shtyp. 20 cm. 89a D 60 2638..). Këngë të shenjtëruara për falëtoret shqipe / të kthyera prej anglishtesë. 1943. 2. 1922. D. . Fishta". Introduktë. Lek 3. L. Gi. Quintus. pa ç. i shqipëroj Rushit Bilbil Gramshi (p seud. Noli. Parathënie.Bruxelles : [pa em. patir.. Khajam.. .). Khajam. f. Khajam.45 f. 89 F 159 S 12 D 128 S54S51 2635.. Bot. që shpëtuan n ga humbja Rubairat e O.Edicje e dytë e ndrequr dhe e plotësuar. autor: Rushit Bilbil Gramshi (pseud. përkëthye shqyp me n ji parathanje skjaruese përmbi kohët e veprat e Homerit prej Frano Alkaj. 95. 5-20. autor: Qirias..95 fi. Frano. f.Shkodër : Shtypshkroja "A. 18 cm.Argumenti i Librit të XXII... autor: Rushit Bilbil Gramshi (pseud. Rubairat / Omar Khajam. Faqja e fundit e kopertinës botime të Shtypshkrojës Françeskane. Noli. Horatius Flaccus.79 f. Rubairat / Omar Khajam. Shënime bibliografike.). Noli.). pa ç. Hyije. f. 1927. f.. 1943. patir.. Libri XXII i Iliadës.) i Fan S. 88 F 127 2641. Vt. 3. i shqipëroj Rushit Bilbil Gramshi ( pseud. f. . Disa fjalë me lëçitësin.. Përkthyesit: Gerasim D. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). Vrasja e Hektorit / Homer. Gj. f.. 5-20. 19 cm. Bot. Parathënie. 21 cm. Juvencio. Qirias. 89a E 71 S 82 F 49 2637. f. 17 cm. Soije: Mbrothësia. pa tir. Noli. Shtypshkronja e Shtetit (Tiranë). 5-21. Qirias dhe Elpiniqi L.Shkodër : Shtypshkroja Françeskane. 89 E 118 S 10E88 S 19F89 2636. Khajam. Faqja e fundit e kopertinës botime të Shtypshkrojës “A. Cum epistula de arte poetica ad pisones / Horatti Flacci Q. Faqja e fundit e kopertinës: Botime të "Argus". Omar. 1941. Appendix: De versibus horationis ex P.) i Fan S. Poezija epike helene. pa ç. autor: Rushit Bilbil Gramshi (pseud. Shënime bibliografike.Edicje e dytë e ndrequr dhe e plotësuar. f. Qamo.54 f. 1940.99 fi. . përkëthye shqyp pr ej Frano Alkaj. 99. pa ç. Shënime.61 f..VI+140 f. i bot. Vorrimi i Hektorit / Homeri. Libri u kushtohet poetëve persianë Nizami Arusi dhe Hafiz Shirazi. Gerasim D. i shqipëroj Rushit Bilbil Gramshi (p seud.. Homeros. Homeros. paç. dh e Librari Dhori Koti. 89 S 165 S9G97 S 11 G96 S 53 S 149 2640. Gj. .. 88 T 177 S9R103 2639.. autor: Alkaj. patir. Libri XXIV i Iliadës. . 1927. Fishta". Qirias dhe E. marrë nga parathënia.Tiranë : Mesagjeritë Shqiptare. Hyije. (Tubë librash për shkollë gymnazike e tregtare botue prej Etneve Jezuit.61 fi. B leni VI) pa tir. Rubairat / Omar Khajam. Kr.Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes.. .. Omar.) i Fan S.. (Biblioteka Shqiptare) patir.Tiranë : Editura “Argus”.50. Omar. Qamo marrë ngateksti. 89G 19 S60G2 S 320 E34 2642.Vjenë : [pa em. Khajamit. f. 1926. i dytë. . Carmina selecta. 5-21. .

Botimi i librit i kushtohet Mit hat Frashërit nga Atë Ali Tyrabiu. Ali. Z. 19 cm.76 2643. autor: Zako. Kairo : Shtypur prej Shoqërisë Botonjëse Shqipëtare Kairo (Egypte) 2. 89 R 120 S 11F 162. 1942 III+ 142 fi.. f. La Fontaine. Parathënie: Pesë maji i Manzonit. autor: KorçaH. 18 cm. f. Parathënie. Zako (Çajup). 1997. 1 fi.89 S 37 S 5 S 75 S 19 S 73. Ali Tyrabi pseud. -Kopertina e fundit përmban librat që do të shtypen nga Shoqëria Botonjëse Shqipëtare. Manzoni. 89 R 120 në dosje..166 S 12 E 87 S 53 V58 S 70G 130 S 81 G74 2647. i Baba Ali Tomori. S 157 E 23 Fotorapid... patir.. autor: Noli Fan S. 3-4. f. i bot. "Përralla" të sgjedhura nga të vjershëtarit math "La Fonta ine” [prej] A. 3-11. Kopertina e fundit përmban vepra të A.Tiranë : Pejë. Lek 1. Katroret e Umer Khajjamit / Umar Khajjam. Vjërsha Sanskritë / të shqiperuara prej A. Në fund të librit shënime dhe listë librash që do të botohen. f. (Bibliotekë leterare) patir. nga parathënia. Fr.Tiranë : Shtypshkronja : "Mbrothësi ja" Kristo P. Listë librash të A. Noli. 1 916. 258. Zako "Zotit Faik Bej Konitsa". Vëllimi I / Henri Wadsorth Longfell ow. Në fund të librit: Lista e ndihmëtarve. Pesë maji /Aleksandër Manzoni.32 f. 7. 18 cm. autor: Korça H. e shqipëroj në vjershë At Fan S. 1935.. Rubaijjati i Umer Khajjamit. Omar. .Feja islame në P ersi qysh hyri?. (Libraria Popullore) patir. f. Zako (Chajup). Kopertina e fundit ka një ijalor të vogël dhe veprat e Ali Tyrabiut. I-III. . 89 F 153 S 62T50 S 11 D 103 S 157 E23 2645. f. Botime të A. 23 cm..32 f. .. patir. At Ali Tyrabiu. 7... Çajupit e autorëve të tjerë. Ali. ar 1. i bot. pa tir. marrë: Robert Elsie. . Rubaijjati. Zako Çajupit. autor: Çajupi A. Letër e Ferit Vokopolës drejtuar Hafëz Ali Korçës. Literatura e Bektashivet a vjersha të përkthyera prej shkrimtarëve bektashinj të vjetër / përkth. Përmban: Në krye të librit dy vjersha të At Ali Tyrabiut. në persisht e shqip. përkëthye nga Emest Koliqi. 20 cm.212 f. f. Parathënie. 95-138. Raufi f. 89 D 72 S9E34 S 11 C 82 S 58 B 196 S 149 D 33 2646. Skënderbeu. [1922]. të përkt hyeme shqip në vjershë ngaH. Fr. Noli. e palos.Tiranë : Shtypshkroja “Shkodra”. autor: Fico. hyrje të shkurtër dhe sqar ime në fund të faqeve. Parathënie. "Histori e letërsisë shqiptare". [1921]. (Nr... f. Jean de la Fontaine. Mije ë parë. Cent 50. 1927. Përkth. 4..Jetëshkrimi i poezisë së Omar Khajamit.]. të botuara dhe të pa botuara..43 f. Lulë të Hindit. f.. Alessandro. Mass. Përmban edhe poezinë e A. 3. Çajupit në shtyp. Ali Korça. Henri Wadsworth. 88 F 81 S2D58 S9E 114 S 316 B 53 2644.. Jean De. 88 G 58 S9F57 S 12F21 S 56 S 201-203 S 306 G 62 2648. paç.13 fi. 21 cm. 5. Khajam. 12-94..Z. Teksti përmban korrigjime me dorë nga përkthyesi. Z. Longfellow. A. Teksti anglisht dhe shqip. Poezitë e Omar Khajamit.Boston. Vt.Heliopolis : [pa em. Shtypshkroja "Zoja e Paperlycme" (Tiranë). : E boton At Fan S. . 5) patir. Lek 3. Shtypurnë Shtypëshkronjën e Diellit (Boston). f.. Libri i kushtohet Faik Be Konicës. Parathënie. Lu arasi. Pjesë e parë.. Vt. 89 AM S9C47     . f. IV-VIII. .Shkodër: Botim i revistës Lcka".50.. 3.

Monti. Vëllim i parë / Dante.71 f. Shkurt 1925 (Shaban 1343) [1927]. Koliqi. patir. Shënim. 1936. 1936. Emest. Vëllim i dytë / Parini. 3-6. 75-80 dhe S anctis. Françesk de. 167-174. 1925. Parathënie. 29 maj 1938. pa tir.. Sipas Drita. Jeta dhe vepra e Dante Alighierit. 181-190. Giuseppe. f. Françesk de. G[iuseppe]. Giuseppe. G. Alessandro. E. f. 2655) 89 B 63 2655.. Jeta dhe vepra e Ugo Foscolo... autor: Sanctis. 3-8. patir. Të dhënat e botimit në kopertinë: Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Parathënie. . XV-XVII.. f. Pasthënie. 88 E 29-2 S2C39 S9C86 S 30A60 S 57A64 2654. 1938. 3-8. 1938. -Tiranë : Shtypëshkronja Mbrothësija" Kristo P . Gjylistani atrëndafilishta / Sadiu. f... Vjerrshatë zgjedhuna/Aleksandër Manzoni. autor: Tagliavini.. Jeta dhe vepra e Françesk Petrarka. autorë: Lipparini. 163-16 7. 113-120 dhe Sanctis. 67-71. Jeta dhe vepra e Vinçenz Montit. Giuseppe. Ali (Korça. Monti. 193-196 dhe Sanctis.. 22 cm. autor: Donadoni. Gjylistani a Trëndafilishta e Sadi-ut / përkëthyer nga librat më të sakta p rej Hafiz Ali-ut.. VII-XIV. pa ç. Emest Koliqi. 1938. f. Carlo. .. f. autorë: Lipparini. f. Vjerrshatë zgjedhuna / Vinçenz Monti. 3-8 dhe Sancti s. f. Tasso. f. 2. përkëthye nga Emest Koliqi ...Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". 89 C 81 S2C21 S4A90 S 10C59 S 12 B 85 S51A39. vëllimi qarkulloi më 1938. nr. 1936.-XVII+280 f. Poetët e mëdhej t Italis. Jeta dhe vepra e Aleksandër Manzoni. 229-239. 20 cm. 22 cm. Saadi. Librit i mungon kopertina. 22 cm. 2. 3-26. autor: Finzi. f. f. patir. .. Jeta dhe vepra e Torkuato Tasso. f.. 1936. paç. pa ç. Shkruar në Tiranë: 1917 (1336). 105-112. 459. Gjergj. Jeta dhe vepra e Ludovik Ariosto. (shih nr. Tiranë. Sipas Drita. 90 C 74 S 2 C 23-25 S 10 D 2 S 19 D 30 S 316 B 43 2650. Parathënie. autor: H.32 fi. Petrarca. Giuseppe. Tiranë.2649. dhe Donadoni. f. f. 24 cm. Tiranë. autor: Lipparini. 1932. Giuseppe.. Jeta e vepra e Zef Parinit. 20 cm. f. autorë: Lipparini..Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj".. Ariosto. 459. autor: H. 225-228 . f. nr. f. autor: Sanctis. T. autorë: Lipparini. 88 D 115 Sll C2 S 51 A35-38 2652. vëllimi qarkulloi më 1938. f. Pasthënie.37 f. Vjerrsha të zgjedhuna / Parini. Françesk de. Disa fjalë për mbi jetshkrimin e Sadiut.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". f. f. dhe Donadoni. . Fr. 2. pa ç. pa tir. përkëthye nga Emest Kol iqi. 88 E29-1 S9C85 S 30 A 59 S 57 A 65-67 2653. 107-109. Është fashikulli i parë i librit të plotë të botuar më 1927. vëllimi qarkulloi më 1938. V-IX. E[ugenio]. Manzoni. Me nji parathanje nga At Gjergj Fishta. autorë: Lipparini. Ali). ari 4. Pa rathënie. pa ç. 5-13.Tiranë : Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P. Parathënie. autor: Lipparini. Giuseppe. pa ç. nr. Luarasi. 29 maj 1938. Françesk de. Parini. 67-71. patir. G[iuseppe].Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". Ali (Korça.260 fi. Të dhënat e botimit në kopertinë: Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". 22 cm. autor: Lipparini. autor: Koliqi. f. E. f. 35-37.51 fi. Giuseppe. autorë: Lipparini.IX+ 241 f.       . Vicenzo. f. 231-234. Zef. Parathënie. Françesk de. f.. autor: Fishta. Giuseppe.. 459. . f. patir. Foscolo.. f. Saadi. 29 maj 1938. ShkruarnëTiranë: 1917 (1336).Tiranë : Shtypshkroja "Ni kaj". E[ugenio]. Poetët e mëdhej t Italis. Françesk de. Të dhënat e botimit në kopertinë: Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Manzoni. Ali).. përkëthyer nga librat më të sakta prej HafizAli-ut. përkth. përkëthye nga Emes t Koliqi. 40 S 316 B 44 2651. Luarasi. Sipas Drita. përkth. .

Tiranë : Shtypun në Shtypshkronjën "Tirana". f. në ballinë 1925 meqenëse është botuar së ba u me fashikullin e parë (1925) (shih. Mary Raymond Shipman. Autor: Alfieri. portr.(Kryevepratë letërsis kristjane) patir. f... 1937. Të dhënat për përkthyesit. Vt. e Z). 1936. Boto het me shpenzimet e Presidentit A. Tennyson. Ali).5.50.-IV+39 f. Tennyson. nr. e përkt hyer shqip nga inglishtja dhe e trajtuar me shumë ndryshime për sqenën shqiptare prej   . Parathënie. . Historija e Saulit e e Davidit prei të Shkruemit Shëjt. 24 cm. Lek 4. përkthyer prej Skënder Lua rasit.Napoli: Tipografia d Arte Angelo Buono. Kangë për Strehë Foshnjore e Shkollë Fillore / përkthye shqyp pre j Germanishtes nga D. Vepra dramatike. Shkodër. autor: H. b shih edhe: 2021. 1 fl. 5 -17. . 2010. fotografi të azilittë fëmijëve të numëruaranë tekst. Vepra të tjera të K.. Viktor Alf ieri e vepra e tij. Zogu.. Andrews.. jezuit në ekzemplarin 89 A 97 . Brandon. 88 G 116 S 11 E59 S53R52. sipas V.. Ali (Korça. Ali (Korça. f.20 fi. Chekrezi. . në kopertinë: 1927.... Pasthënie.50. Aleksandër Sirdani. fi 189. fi 269. 1. A. Thomas. 19 cm. autor: Sirdani.il. Shpërblesa e përplotë. 1937. Ali).). f.. Kor. 38 S 53 R50. . Ali (Korça. Aleksandër. 8 f. patir. Shtypshkroja "Zoja e Papcrlycmc" (Shkodër). 15 cm. Një episod dramatik në jetën e Abraham Linkolnit / Mary Raymond Shipman Andrews. 51 XXIII. Disa fjalë për mbi jetshkrimin e Sadiut. 17-18..Shkodër : Lajmëtari i zemrës së Krishtit. (pseud.80 f.32 fi. autor: Luarasi. Enoch Arden / Alfred Tennyson. i bot. Ali). autor: H. . 1.. e Z. Të dhcma albanologjike. Quku : gfuhëtari (1925-1937). . Malaj. Sipas Lajmtari i zemres së Krishtit. (Botime kryeveprash të huaja) patir. (Shkolla Dramatike Nr. e përkëtheu nga inglishtja C. Shih edhe M. 2654)... 17 cm.Vt. 2) Studenti. Viktor. 5) pa tir. 19 cm . 60 2658. 89 A 87 S 10 C 3 S 316 B 45 2656. Përkthim i përbashkët i Zef Valentinit e Injac Zamputit (Z. 53. përkthye shqip prej Z . -Tiranë : Shtypurnë Shtypshkronjën "Gutenberg". I-IV. 2.T. V.Botim i dytë. . Ndre Mjed a bëri përmirësime të pjesshme të shqipërimit në skenën e parë dhe të dytë.A. D. 89 T 86 S9G27 S 53 S 90 S 53 V 72 S 310 G 112 2660. 1933. patir. Alfieri. M. 89 A 97 S 55 A87 S 131B39 2661. f. autor: H. Parathënie. . 88 T 31 S 312 G 60 2657. i bot. Lek 1. Vittorio.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". G) patir. Komedi në 3 akte / Thomas Brandon. Skeçe. 5-13. 89a E 81 S 11E124 S 11 F 17 S 19 G 37. Çekrezit. Parathënie në formë vjershe. Libri botohet me rastin e përvjetorit të shpalljes së Republikës Shqiptare. Alfred. nr.. Lek. Sauli. 1930. 1932. Portreti i autorit në linoleum nga Artur Sala.63 f. 1 fl. 1999. Alfred. Skënder. 59. Enoch Arden / Alfired Tennyson. 259-260. pa ç. Të dhënat për autorin: pas fletës së titullit.. me il. 1.. Teuta e Karllit. fi 252-257. 2 rrole: 1) Loja e dashtunis e e dekës. 9. f.. 88 R 154 S 10G 111 S 11 F99 S 12R 11 2662.115 fi. 1926. Ulqin-Tuz . 17 c m.Shkodër : Shtypshkroja "Zoja e Papcrlyem c". Shqyptari i vogël. 2659. Tragjedi / Viktor Alfieri. përkthyer prej Skënder Luar asit. pa ç. (A.

T-TTT 90 D 23 S 9E 83 S 19G63. Lekë 1. (Bi lioteka e të Rinjve.86 f . f. Anton. Filja. Bubani. 88 B 55 S 10B21 S 57 A 24-27 2665... 20 cm. Kristo. libërlidhje. e Z. Për jetën dhe veprën e P.III + 82 f.. [193-].. 88 U 88 S 12R52 S 53 S 169. . 88 R 118 S 53 S 151. M. Polieukti.24 fi... 16 cm.72 f. 16 cm. Shtypshkroja "Zoja e Papcrlycme" (Shkodër)..Konstanca : Shtypëshkronja "Albania". Parathënie e vitit 1912. Zonja e Përmortur. 23 cm. përkth. Corneille. David-Augustin de. Leskov iq. Nji dramë me tri pamje e Theodor Komer-it. patir. autor: V. Bubani me lejen e autorit. Babatasi. Sidi/Pierre Comeille. 11 f.] prej L[oni] Logory. Lekë 3. Pjesë theatrale) patir. papeteri. 1936. Akim. 88 S 139 S310F 110 2666. "Gjeka". . Tragjikomedi në 3 akte / Viktor Eftimiu. 4. Çehov. ijal or. 1-11. 16 cm.Kristo Floqit. 16 cm. (pseud... Viktor. Peppo et Marko (Korçë). Faqja e fundit e kopertinës një reklamë për gazetën "Shqipëria e Re . Shënim i shkurtër ku jepet koha dhe vendi i vënies në skenë të komedisë. 170 2667.Constantza : Shtypshkronja "Albania". M. D.).41 f. Njeriu që pa vdekjen me sy. Autorët në kopertinë dhe ballinë Brueys et Palaprat. shqipëmarngammanishtjaprej Gj. shqipëmar pr ej Gjergj D.. 88 T 29 S 11 G 167 2663. Dramë në një pamje / Viktor Eftimiu.-100 f. Albania. Bubani.Tiranë : [pa em. patir.]. 1910. 65. Viktor. Korçë. Duros. Brueys. . patir. 3... e shqipëmar nga mmanishtja me lejen e autorit.Bibliogr.. prej Gjergj D.. f. . përkt hyer prej Gj.-11+56 f. Parathënie.Tiranë : Shtypur në Shtypshkronjët "Mbrothësija". 1 fl. Nusja e kuqe. përkthye shqip p rej Z. (Biblioteka e Flet. . f. fabrikë për shtampilla. 15 cm.l) patir. Tragjedi / Pierre Comeille.. 152 2671. (BibliotekaAlbaniaNo.. Lekë 20.. . Përkthim i përbashkët i Zef Valentinit e Injac Zamputit (Z. patir. I-II.]. Pierre. portr. Bubanit dhe Th. Qin. f. Dhori Koti..98 f. Shaka me një akt / A. e Z. Komedi në tri akte / David-Au gustin de Brueys. 32 S9C82 S 12 F 5 S 54A69 S 57A80 2664. . Nr. Shtyp. Advokati Patelin. (Kryevepra të letërsisë kristjane) patir.). patir. paç. f.. Çekhov.. 1927. përkëthyer na frëngjishtja prej Visko Babëtasit. Lek.2) patir. Comielle. Në fund të librit: Fjalor për fjalët e reja dhe të huaja.. 2. 1931.Konstancë : Shtypëshkron jë. [përkth. 16 cm. 88 T 194 S 10R93 S 310 G 111 2668. Osman Opingaxhiu. 1927. Viktor. Luarasi.Shkodër : Botim i Lajmtari i Zemres së Krishtit. autor: Kuteli. 1944. kartonazhe. Gurra .Korçë : Shoqëria Botonjëse për përhapjen e librave të dobishme. Eftimiu.Tiranë : Ismail Mal Osmani. Në kopertinë: Shtyp. Faqja e fundit e kopertinës përmban listë librash të botuara nga Biblioteka Alba nia. autor: Floqi. 24 cm. 88 T 8 S 52 V 122 2669. 1939. -Ti ranë : Shtypshkronja Kristo P. Jean Palaprat. Pierre. pa ç. 1923. “Shqipëria e Re” N. Lek 4. . Eftimiu. 89 B 109 S 3 A 31.. Ar 20. . 5-9. Titulli në origjinal: Omul Care a vazut moartea. Eftimiu.-32 f. Parathënie: Viktor Eftimiu. Lek 2. edhe dy komedina: Shërbëtor       . Komedi në tre pamje / Victor Ef timiu. S. Corneille.. . Viktor. Eftimiu. 68 S 316B 55 2670. Shtypurnë Shtyp.. Komedi në një pamje / Viktor Eftimiu. [pavt .

Juditha dhe Hollofemi. Besa.82 f. sipas Hylli i dritës.. Shkodër. përk thim nga D. autor: Gurakuqi. prej këtyne njerëzve" [Lista]. . e përketheu shqip: I. 16 cm..i dy zotnive e Dy shërbëtorët të C[arlo] Goldonit. (Dega letrare. 1927. 20 cm. 21 cm.-39 f. me pozicion 89 F 125 (kopertina e fundit). . Në faqen pa num. (Botim i auktorit) patir. [dyl] A. shqipëmar ngatur qishtja prej Ab. Të dhënat e përkthyesit. patir. ShjorPuci. M.. -Elbasan : Botue prej shoqënis "Afcrdita". Tragjedi ndë 5 akte / Friedrich Hebbel. 88 F 148 S 10E48 2675. ar. patir. Përktheu e përshtati Milo Duçi. Fr.patir. Dramë 5 veprimesh / shkme e përpilue prej Luigj Naraçit e Karl Gurak uqit. 89 F 143 S 88 C41 2679.Botim i dytë. [192-]. E adoptueme në shqipen Hil Mosi. Hebbel. 90 D 83 S9E38 S 12E48 Ar 3 E 66 2672. Friedrich. et Libraria Dhori Koti. 89 R 201 S 53 S 116 2677. Kushtuar Sotir Papahristos. paç. Faqe I-IV shënohet: "Në magazinën H. Fr.. IV fi. kthyer prej Milto Sotir Gurrës. Baki dhe Djemt.       . I mjeri djalë! Dramë e përkthyeme me tri pamje / përkth. 1926.Caire : Sht ypur prej Shoqërisë Botonjëse Shqipëtare.. 48 shënohet:"Këjo dramë asht luejt tri herë prej shoqnis t heatrore t Elbasanit. -36 fi.. "Libra të botuem të Karl G urakuqit" në F. 20 cm. Lek 3. 1923. Mustafa Curri.zotni apo Jeppjangamali. nr. Giannini. Luarasi (Tiranë). 15 cm. Parathënie. Parathënie. [dyl] A. 3-5. 22 cm. Shtypshkronja "Elbasani" (Elbasan). 88 F 102 S 12F29 S39B 60. 1921. 61. autor: Mosi. Tiranë : Hil Mosi. f.. Baki & Djemt.47 fi. shqipëmar nga tyrqis htja prej Ab.48 fi. A. 1928. Holberg. i bot. . I bir i begut. Nr. . patir. . 144. Vangjeli. I mjeri djalë! Dramë e përkthyeme. pa ç.Korçë..128 fi.. Shtypurnë shtypshkronjët "Mbrothësija" Kristo P.63. pas f.A. Vt. 1920. Qafëzezi.Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes. Lojëmelodramatiketri aktesh/ZefGiannini. Tiranë. paç. 20 cm. ShtypshkronjaA. Vangjeli. pa ç.Korçë : Libraria A. 88 G 124 S 10D67 S 87A69 2680. patir. Vangjeli. Dramë me gjashtë pamje / Sami Frashëri. Dramë me 2 pamje e ujdisur pas frengjishtes. 1937 . Sami.. Dramë me gjashtë pamje / Sami Bej Frashëri.. . 19 cm.Korçë : Shtyp..Korçë : Shtyp.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasr’. Giuseppe. f. patir. Ypi Kolonja. 0.l) patir. Sami.Shkodër : Shoqnija "Vllaznija". 5.-6 1 f. Shtypshkroja "Nikaj" (Shkodër). Me tri pamje / përkthye prej Mustafa Currit.138 fi. Ludvik.. Frashëri. Fshatari ...64 fi. pa ç. gjinden këto libra për sh itje": [Listë librash sipas gjinisë letrare dhe autorit apo përkthyesit].108 fi. patir. . . patir. Shkme e përpilue prej Luigj Naraçit e Karl Gurakuqit. f. Genovefa. 5-7. 89 D 73 S9F 108 S 51 C 73 S54U56 2678. Biografi e Ludvik Holberg. Karl. 64 2673.. në kopertinë: 1929. 1934. Lazer Shantoja. . 90 D 70 S 316B 54 2674. 1924.Tiranë : Botue prej H. Barcata "Lule".80. pa v t. Hil... Komedi me pesë akte / Ludvik Holberg. 19 cm.. 88 T 107 S9R80 S 53 S 221-226 S 312 G 20 2676. Frashëri. Lekë 3. 20 cm. Besa. 3.. Ypi Kolonja.

. Kalidasa. pa tir.patir.Pa vd. Komedi me tre akte / përkthim i lirë nga Skënder Guri. 90 D 54 S 2 D 42-46 S 12 F 11 S 19 G 58-62 S 33 B 51 S 33 F 18 2689.M. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). Moliere. fi 5-7.patir.. Martesa me pahir = Le mariage force. Fr. . pa ç. (Libraria Let rare. Doktori pa dashka.J. 89 S 152 S52V 11 S 310 G 101 2690. Xanonit S. Moliere.V-VI. 40. B. . Sganarelli ose Brimadhi Imagjinar. Sakuntala. Autori marrë nga parathënia... 88 R 43 S 10 F 89 S 11E 107 S 56 S 218-222 2685.       . 18 cm. Kthye r në gjuhën shqipe / Jean-Baptiste Poquelin. f. Lemoyne. f. 89 F 219 S 12F25 S 311B 46 2683. autor: Noli. autor: Fico. Henrik. Fr. E shtypnë shokët e Amerikës / Henrik Ibsen. Moliere.. -Tira në : Shtyp. Grosh 3. . Vëllim IV) pa tir. Baki dhe Djemt. a. ar.26 fi.. e shqipëroj Fan S. Përmban titujt e librave që ka magazina H.Vëllim II) patir. .. “Gutenberg”. Komedi në një akt / Molieri. Tiranë : Shtyp.VII +112 fi.. Llagoret e mullijve a prendimi i paganizmit n Rromë. (Libraria Letrare.. 1931. 1943.44 fi. 88 T 132 S9R41 S 12R43 2688. Dramë indiane / Kalidasa. shqypnue prej Ant[on] M.30 f.Shkodër : Shtypsh kroja Françeskane. 21 cm. Parathënie. 89 C 143 S 11 C33 S 19 E 12 S 54 T 21-24 S 61 A73 2684.80. / Henrik Ibsen. fi 3-13.F. 89a D 22 2681. e shqipëroj Fan S.. 20 cm.. 19 cm.]. Të dhënat nga kopertina.0. Armiku i popullit. pa ç. Zonja Ingra e Ostrotit. Parathënie. : pa vt. Fan S. Lemoyne.Korçë : Shtyp dhe Libra ri Dhori Koti. 89 F 217 S9F34 S 12E60 2682.Botonjëse "Luarasi".123 fi. B. 1925. 1926. Dram m e pes akte / G.Korçë : Shtypëshkronja A. autor: Noli.91 f.. Moliere. Jeta dhe vepra e Molierit. 5. . Fr.... përkt hyer nga Dr. Bruxelles : [pa em. 3-5. Noli. Kopraci ose Dorështrënguari / Molieri . pa ç..patir. Përkthyer pas tekstit gjermanisht të Alfred Freiherm Von Wolzogen.A.. III-VII. Moliere. Ibsen... pa ÇParathënie. nga Enver Fico. 3-4.. patir. . Ibsen.. Vangjeli. . Fan S. Omer Nishani. 1926. Noli.. 19 cm. Enver.VI+64 fi. I ligu për mend. 19 cm.Vlorë : Shtypshkronja "V lora". 24 cm. 1932... përkthyer pas tekstit gjerman isht të Alfred Freiherm von Wolzogen prej Skënder Luarasit. Përmban emrat e personave që kanë luajtur këtë dramë nga shoqëria teatrore e Elbasani . Skënder. 88 U40 S9R55 S 11 R 22 S 312 G 21 2686. 90 B 166 2687. (Le mëdicin malgrë lui). 3.]. 17 cm. patir. pa ç. Gjergj Fishtës O. patir. G.Shkodër : Shty pshkroja e Zojës s Paperlyeme.72 fi. patir. 1915. shq. Komedi tri aktesh / shkrue mbas Moliëre-it e përshta të instituteve mashkullore të Shqypnis prej P. Moliere (Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673)). Shënime për jetën dhe veprën e autorit. Parathënie. Qind. Henrik. përkth. Karagjozi egërsinë-zbutës. shq. 1933. Lekë 3. 1928. autor: Luarasi. .124 fi. e përkthyer në gjuhën shqipe prej Pandeli Frashërit.156 fi. 15cm. Komedi në tre akte. 15 cm.. f. Komedi në një akt / Jean-Bapti ste Poquelin. Hyije dhe shënime të shkurtra për Molierin nga përkthyesi. f... -Bruxelles : [paem.

. pa ç. 88 S 110 S 53 V118.]. patir. . f. Vangje li.) e C. përkthyer prej F. 1 6 cm. Schiller-it. . E tfaqë me mjesht ri të madhe prej xanseve të Shkollës së Stigmatineve. Skënder. patir.F.A. Schiller. Lek 2. Biografi e A. 88 T 97 S 9R81 2695. Dramë gjermane / Friedrich von Sch iller..89 B 35 S 12 B 84 S 19 B 64 S 42 A 92-95 2691.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenbcrg". /Aleksandër S. Aleksandr S.66 f. 88 D 62 S 12E20 S 58 A 92. autor: Luarasi. Punue sh qyp mas T.. patir. .. Parathënie e botimit të parë. Parathënie. Palaçua. 119.Korçë : Libraria A.ari 2. . Pamje VII. 14 cm.. 22 cm. (pseud. .134 fi. kthyer prej Milto Sotir Gurra. autor: Bala.XIII+ 121 fi. . 93 S 12 C 14 2699.). (Shkolla Dramatike.. Topaz. pa ç.. Wagner dhe Friedrich von Schi ller. Rolando. Vinçenc Prennushi O. 14 cm. patir. pa ç. Rolando [prej P. Fr. 3-5.V angjeli. A. A. Vinçenc Prennushi O.A.M. përkthyer prej Skënder Luarasit..Shkodër : Shtypshkroja Françeskane. 22 cm. E trathtuemja.. . Përkthyes Foto Bala (F. Komedi në tre akte / Th.Shkodër : Shtypshkroja Franciskane .. Vepër në 4 akte / Marcel Pagnol. Dram pesë veprimesh me kangë e muzikë.. F. patir. Friedrich von. Fr.. Wilhelm Telli. f.Botim i dytë. Ngatrresa e dashtëni. f. . 89 G 101 S 11 F44 S 88 C 30 2696.) dhe Nonda Bulka (C. f. Ar 7 F 1 S 310 G 102 2697. 15 cm.M.F. 1936. Schiller.120 fi. S. A.Korçë : Libraria A.Tiranë : Shtypur në Shypshkronjët K risto P. Friedrich von. f. N. Parathënie. T. Friedrich von. Cubat e Fr. patir. Pushkin. Wilhelm Telli. 21 cm .. Pushkinit.28 f. 89 E 33^ S 12 D 92 S 149 D 38 2693. Karl A. Kartoleria Peppo et Marko. E trathtuemja. 90 U 15 2694. B. 171 S 310 G 100 2692. Eugene. Pagnol. Punue shq yp mas shkrimeve të T.A.136 f. Lekë 5.118 fi. Sinadhinu. pa ç.).Durrës : Litho-Tipografia "Staml es”.. B. V-XIII.Korçë : Shtyp. Sinadhinu. Konflikti nërmjet a t e bir për çështjen e martesës s djalit.. 3-6. [193-]. N. 89 F 165 S 5 R30. Shënime për veprat. Pisk.3.l) patir. Botimi u kushtohet D Hans V. autor: Luarasi. Me kangë e muzikë.Lek 5. 170. 1932.. C. 19 cm. Parathënie. Botim i dytë. Luarasi.l.. patir. Kopertina e fundit përmban: Përkthime të botuara nga Skënder Luarasi. Rolando [përkth. Marcel. Dramë gjërmane / Friedrich von Schil ler. Nji dramë me pesë pamje. 3-6.. 1919.. Akt. 2 role për djelm. Th. Skënder.Tiranë : Shtypshkronja "Diellr’. T. Rolando. 90 D 16 S 11 E 117 S 12 D 109 S 55 R 160-162 S 82 D 47 S 311F 87 2698.. përkthyer ng a greqishtja prej Krikonda & Kokrina. e adaptoi Hil Mosi. Dram pesë veprimesh. . Për kthim i lirë 1915-1928 / përkth. Kalorësi dorështëmguar dhe Rusalka. Parathënie. Mocarti dhe Saljeri. Visarion G. Pillot.68 fi..[Korçë] : Botim i revistës "Bota e re”.. 1924.80 fi.] e tfaqë me mjeshtri të madhe pr ej xanseve të Shkollës së stigmatineve. përkthyer prej Skënder Luarasit. 1934.. . 2. Nr. 88 D 96 S 119 D 32 S 174 E 47 2700. 1928. patir. 19 cm. 1931.C. 3-4. ( inic.. Schiller. 37-39 S 10 G 4 S 19 S 131     . patir. I. Lek.. . Dramë me një akt / Eugene Pillot. Uria. f. Pushkin. [1 93-]. autor: Bielinski. 20 cm.16 f.. 1924.

38 f. ar 1. E shtypnë shokët e Amerikës / William Shakespeare. 21 cm. 3-8. Shakespeare. 1943. Gjembi (pseud. Shakespeare.. fr. patir.Tiranë : Botuar prej Shtyp.. pa ç. Botim Nr.l) patir. Parathënie. 3-4. 7-19.]. Shtypëshkronja "Albania" (Konstanca) 88 T 69 S 52 V85 2709. .. Dramë në tre akte /Alfred de Vigny. Lek 2. 5-9. (Biblioteka Kulturore "Bleta". 88 G 102 S 10E41 2703. Shakespeare. patir. autor: Noli. pa ç. Hamleti Princ i Danemarkës. 88 S 113 S9G 117 S 19 S 175 S 52 U 44-46. . 7-10.. shqipëroj Fan S. portr. shqipëroj Fan S. autor: Nolit. 17 cm.   . pa ç. Tiranë : Mesagjeritë Shqiptare.7-15.. Tragjedia e Othello s Arapit të Venetikut (1604) / W illiam Shakespeare. 1 f l.S. Bubani. 1932. (inic. . i bot. Kufoma e gjallë.. Luarasi. 18 cm. paç.3. 5-9. 19 cm. shqipëroi P. Fan S. Virgile (Publius Virgilius Maro)..(Libraria letrare. Parathënie.-60 f. Pandeli. William. 1943. Dramë më një akt / J. F. Shakespeare. patir. pa ç. Shtypur në Shtypëshkronjën e Diellit (Boston). 1933. Mass.. F...Tiranë : Mesagjeritë shqiptare.121 f. Dramë në 6 pamje / Lev Tolstoi. shqipëroj Fan S. Noli. Parathënie. J. Chatterton. nga parathënia. (Libraria Le trare. (N. 20 cm. 89 F 63 S 11F 106 S 19R60 S 30 C 15 S 81 G 16 2707. E shtypnë shokët e Amerikës / Uiliam Shekspi r. . Parathënie. autor: Noli. A. përkthim i J ev-it.) dhe P..Bruxelles : [pa em.. Shakespeare. . .Boston. 49 2702. Noli. 1926. 1926.). William. Noli. . 20 cm. Gjembi (pseud. autor: Noli.179 f. William. e ktheu At Fan S. William..120 f. Hamleti.]. 16 cm. P. K risto P. Strindberg.. Strindberg. autor: Jev. Gj. 90 B 158 S 71 T95 S 315 G 10 2708. 90 B 156 2705. f. Shtyp..l) patir. Vt. 19 cm.Bruxelles : [pa em.. f 5-14.. 89 E 96 S 39A27 2704. "Shqipëria e re”.. përkthyer prej Gj ergj D. Strindberg. Shakespeare. Tolstoi.(Biblioteka Shqiptare) patir.191 f. Parathënie. Noli. Gj. Vëllim V) pa tir. Princ i Danemarkës / William Shakespeare.. 1916.138 f. Alfred de. Fan S. Fan S. Gjeka (Tiranë).Korçë : Libraria “Drita”. autor: Noli. William. A.(inic. Përpara vdekjes. 1944. Elbasan 1922.. Bukoliket / P. pa ç.) të Martiniani.Constanza : Biblioteka e flet. Jul Qesari. autor: P. Fr.. : Federata Pan Shqip tare Vatra. Noli.]. Makbethi. -Parathënie. Parathënie.Bruxelles : [pa em. Lev. William.. Vëllim II) pa tir. 89 G 45 S64D8 2710. f.199 f..). Johan August.... Makbethi / Uiliam Shekspir. .. shqipëroj Fan S. f..f. Vergil Maroni. 1926. f. E shtypnë shokët e Amerikës / Uiliam Shekspir. 19 cm.S.2701.. F. Vigny.. Përmban: Njofni mbi jetën e veprat e Vergilit.S.77 f... Lekë 4.Tiranë : Shtypshkronja "Kastrioti". 1930. 20 cm. f.. e shqipëroj Fan S. përkëthye ng a latinishtja prej Etëhem Haxhiademit.. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).. Parathënie.. f.120 f. 89 F 218 S 12E54 S315G9 2706. (Bibli oteka Shqiptare) patir. . Vëllim I) patir. Noli. autor: Noli.. (Libraria Letrare.

89 R 155 S 11F 160 S 53 V 31 S 159 T 8. Djali i Myftis. Andersen. (Njëmij e një net) patir.5) patir. Fajdexhiu Gobseck / Honore de Balzac.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Honore de. s hqipëruar prej Loni Kristos. 3. pa ç. patir. Arens. . Shkruarë ndë gjuhët arabisht prej të diturit Dervish Ebubeqir / Ebubeqir (Dervish). Giuseppe.Çmimi sipas LEKA. L. 90 B 30 S 54 S 68 2712.. të shijëshme dhe shumë të mrekullueshme.. Oscar. Bernard. autor: Arens.Korçë : Libraria "Drita". Shtëpija B otuese “Ora”. Wilde.. F. autorë: Eftimiadhi. G. Parathënie. Aneris. Fishta dhe K. Dodani. Abubekiri. 1925. 23 cm. Fishta F[ilip]. 19 cm. i bot.M.. 89 T 187 S9G 153 S 52 V 173 S 53 T129 Prozë. Direttore et C.II + 67 fi.87 fi. Kallximet e Andersen-it për shkolla e familje / për kth. Abubekiri. Eftimiadhi.. Wilde. patir. Dramë ndë një akt / Oscar Wilde. . Parathënie. Plot me ngjaije të bukura. Aventurat e Klaud Mishonit / përkthim prej P[etro] Korçarit. . përkt hyer: V.Shkodër : Botim "Argus" . Tregim i Oijentit / perpilue prej autori t tedeshk Bemard Arens. 42) pa tir. patir. Oscar. 88 E91 S2E74 S 19 D 74 S 19 F 94. Vissarion. A. 19 cm. autor: Kristo... 18 cm.. I. Loni.. . & Libraria Dhori Koti. 9 2718. 1932. dervish. . Aneris. Hyije. Salloma.. f . Tipografic o Cav. 3-6. e përktheu nga frën gjishtja Tajar Zavalani. f. Shiroka. S 47 G 9 i cunguar. Dramë në katër akte / Oscar Wilde. 1932. autor: Qafëzezi. pa ç. Lek 10.94 f.. -Korçë : Shtyp. ar 80. (Bibli oteka ShqipëriaNo.. Shiroka. nga dedikimi. 16 cm. [192-]. Ar6G 116 S9R1 S 165 T78 2719. Historië e Sebah Dettarit. . dhe Libraria "Dhori Koti".. [1929].60 fi. pa ç. Nassreddin Hogia / G. (Historia e Kurizos) / kthyer prej Dh[imitër] Falos. shqipëruar prej I. 96-98 S 55 R 131-134 S 88 C 45 2711..... Avramit.. Libra IX.. 1932. ari 1.Durrës : Punëra g rafike "Stamles”. Parathënie. 21 cm. pa ç.127 f. Teksti italisht. autor: Dodani. 2713..184 fi... 18 cm. 15 cm. Qind. pa tir .. 90 A 85 S4A7 2717. 1927. 89 D 85 2721. pa ç.pa ç. Parathënie. (Njëmij e një net) patir. 1936. Hans Kristian.108 f. 18 cm. Qafëzez i. . 1928. . (Vepra pijore N. sjellun shqyp prej studentit theolog Jak Zekaj. K[olë].. 4 fl.Korçë : Shtyp. 90 B 165 S 10G28 S 10F 135 2715.. S 53 V 31 e cunguar.95 fi. Bemard.. 3-4. Thurur nga shumë i mësuari / Dervish Abubekiri .patir. f. Halimaapo përrallë arabishte.. Qind. 20 cm. arr 25. Vangjeli. S 47 G 9 Çmimi: 4 Lek. il.. Fr.128 fi. Bakbuk.96 fi. Erashja e Ladyt Windermere. patir. 1921.Shkodër : Shtypshkroja "Zoja e Paperlyeme”.Konstancë : Shtypur në Shtypëshkronjën "Albania". 1936. Badr-En-Din.Korçë : Shtyp. 88 F 186 S 10F93 2720. Vt.316 fi. 289. Parathënie.     . paç. patir.. A.Vlorë : Stab. dervish. f. shqipëruar prej Th. . Balzac. 22 cm. . Libra V/kthyer prej Dh[imitër] Falos. Shkodër. .K orçë : 1929. 88 C 88 S 10C 116 S 262 C 55 2716. L[lazar]. 88 G 132 S47G9 2714.

autor: T. 0. [1942]. Vincente.. Noli. . 20 cm.Tiranë : Shtypshkroja "Shkodra". 47 2730.. 21 cm. .Tiranë : Botonjës. 18 cm. 18 cm. autor: Beecher-Stowe. Botuar për herë të parë nga Federata "Vatra" në Boston më 1921. Remzi P ustina. Beecher-Stowe. Fr .127 fi. Lule. 89a D 31 S 2 E 13-16 S 12 F 9 2723. autor: T. pa ç. 1-2.. 89 F 125 S 63 A 69 2724.Tiranë : Mesagjeritë Shqiptare. Bëdier. Parathënie. patir. Shtypur në Korçë. 20 cm. e ktheu shq ip prej spanishtes Fan S. Karl. 7-17. shq. 1944. Shtypshkronjae Shtetit "Atdheu" (Tiranë). Luigj Filaj. 90 F 53 S 3 A 11. Dy fjalë prej përkëthycsit". 88 F 80 S 9E28 S 11 D 36 S 289 E 51 2725. 1944. Mister i Luvrit. . 23 cm. Fajdexhiu Gobseck / Honore de Balzac. Fr. autor: Gurakuqi. nga parathënia. Barcata. (Biblioteka Shqiptare ) pa tir. paç. përkëthyem prej germanishtes nga prof.Z. Balzac. Roman / Harriet Beecher-St owe.       . Vt. Ar25 F44 S 76 D 73 2726.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Vt. 1943.Dy fjalë për autorin. . Kasollja / Vincente Blasco Ibanez . "Burgu i dashtunis". 1920. 1930.. [1944]. (inic. Harriet. Ligjë dhe zakone të vjetra në malet shqiptare / Fabian Barcata. Noli.64 fi. Harriet. 88 F 120 S 286 E 50 S 286 G 66 2728.Tiranë : Shtypshkroja “Nikaj”. Parathënie.Fr. 109 2722.Tiranë : Mesagjeritë Shqiptare. pa ç. në kopertinë: 1921. Romani i Tristanit e Izotës / Joseph Bedier. patir.50. i bot. Blasco Ibanez. (Prej jetës të Franz Schubertit) / Bayer .) i Tajar Zavalani. 20 cm.. 89 E 93 S 11 F53 S 19 F 33. Kasollja e xha Tomit. i bot... "Shtypëshkronja Kartoleria Peppo". patir. pa ç. 20.Z. . e fundit të kopertinës një listë librash të botuar prej Karl Gurakuqit. i bot. pa ç.. patir. Honore de.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Luarasi". Vincente.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Shtypur në shtypshkrojën "Nikaj" Tiranë. Karl Gurakuqi. f. Josëph. Shënim i botuesit. shq. . shq. Blasco Ibanez. në kopertinë: 1944.173 fi. f. Vt. e ktheu shq ip prej spanishtes Fan S. e shqipëroi: Beqir Ajazi. pa tir.. Kasollja/Vincente Blasco Ibanez .23 fi. 88bG 19 S 10E39 S 315 G 18-20 2729. Bernede.. -Autori nga kopertina. Haki. 1938.243 fi. e përktheu nga frën gjishtja Tajar Zavalani. 3. Dy fjalë mbi autorin. Arthur. Kasollja / Vincente Blasco Ibanez .) i Tajar Zavalani. Ismail Mal Osmani.Boston : Botime të Federatës Pan-shqiptare "Vatra" . . 90 D 98 S 30 C 16 S 39 B 79 S 132 C 46. Parathënie.. (Biblioteka Shqiptare) pa tir.446 f. Në f.. Blasco Ibanez.. me il.Botim i ri... 12 S 287 C 57 2727. Roman / Arthur Bemede . autor: Stërmilli. patir. e përktheu Steijo Spasse. Fabian. Noli. 3-4. Nji histori e vërtetë prej kohës së kalueme shum t afërme të Shqipnis. përkth. përkth. Bayer. .. e përktheu shqi p prej spanjishtës Fan S. f. f.144 fi. 20 cm..132 f. . (inic. Shtypëshkronja e Diellit (Boston). Vincente. 5. .

Lekë 18. (Biblioteka “Argus” Nr.]. (NgavepraDon Kishoti i Mançes) / Miguel de Cervantes Saavedra. Noli.136 f. Sojliu mëndje-mprehtë Don Kishoti i Mançes. Pje sa e parë.34 f. Shtypurnë Shtypshkronjën "Tirana". 1933. . autorë: Çela. Vëllim VI) pa tir... (Libraria Letrare.. Mass. Shtypurnë shtypshkronjën e Shtetit. "Scouti i pamposhtshëm". .]. (Libraria Letrare. patir. ... Carroll.. 17 S 19 D 16 S41 B 14 S 62 A 16. Cervantes Saavedra.Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes. Këndim i përshtatun për të mëdhenj dhe për të vegjël / përkthim i shkurtuem p .9) pa tir. Noli. Kopertina e parë përmban: "Proçcs-vcrbal" [përpagesën e përkthyesit. Nëntitulli në kopertinë : Vepër fëminore me 22 fëtyra. Tomi II / Miguel de Cervantes Saavedra.. Shtypurnë Shypshkronjën "Tirana".]. (Libraria Letrare. . Tomi IV / Miguel de Cervantes Saavedra. Pje sa e parë.T. e shqipëroj Fan S. patir. Provonjësi i krisur.1944. pa ç.109 f. e shqipëroj Fan S. Lek 1. 20 cm. Pje sa e parë. Miguel de. 89 E127-3 S 9 F 19-3 S 10 E 109-3 2738. Noli. Vëllim VI) pa tir. Mbititulli në kopertinë: Libraria Letrare. paç.Boston.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg".pa ç. Miguel de. Hysejn dhe Çela. S 70 G 168 e cunguar. Sojliu mëndje-mprehtë Don Kishoti i Mançes.Boston. Vëllim VII. Miguel de. Nëntitulli dhe mbititulli nga kopertina.. 1932. Çeta e tigreve. Tomi V / Miguel de Cervantes Saavedra.20 cm. .       . shuma depozitohet në Bankën Kombëtare]. Trimi amerikan i Wil West-it. 89 E 124 S2E 101-105 S 12E63 S 19 R 77-81 S 70 G 168 2731. Cervantes Saavedra. : [pa em. Sojliu mëndje-mprehtë Don Kishoti i Mançes. Cervantes Saavedra. Parathënie. Miguel de. e shqipëroj Fan S. 1 fl. Cervantes Saavedra. Vëllimi IX) pa tir. Lekë 18. Mass. Ndoc Vasija. Miguel de. paç. 89 C 122 S 2 C 12-14. 20 cm. S 41 B 14 e cunguar.Tiranë : Ismail Mal Osmani. Cervantes Saavedra. patir. Cervantes Saavedra. 88 G 156 2734. 20 cm. që gjen et në SHBA.Tiranë : Argus. "Mbrcti i luftravc". Aventuret e Don Kishjotit të Cervantes / përk thim i lir nga z. : [pa em. 146 fi. përkthye shqip prej o rigjinalit nga Hysejn Çela dhe Beqir Çela. 1928. Kopertina e fundit përmban: Botimet e "Ismail Mal Osmani" të marsit dhe pril lit 1944. . Mass. paç. Pje sa e parë. Tomi I / Miguel de Cervantes Saavedra. e shqipëroj Fan S. e shqipëroj Fan S.].. portr. 5000. me il. 20 cm. : [pa em. Liza në botën e çudinavet / Lewis Carroll.. Noli..Bosto n. 1933. Aventurë trimërije me skena dramatike e sentimentale.27 f. Kopertina e fundit përmban: Botimet "Ismail Mal Osmani" mars-maj 1944. . : [paem. 17 S 87 C 113 2733. Cervantes Saavedra. 89 E127-1 S 10 E109-1 2736. 18 cm.111 f. 90 D 129 2732.-145 f. Lewis. Sojliu mëndje-mprehtë Don Kishoti i Mançes. Pje sa e parë. (Libraria Letrare. Vëllim VIII) pa tir..111 f.. 17 cm. Përkthimi i dedikohet Athanas Tashkos dhe Jani Vruhos. 1933. Noli.Boston . Miguel de.Boston . 146 2735. Të dhënat nga kopertina..pa ç. Noli. Mass. tir.112 f. Beqir. Kundër "Tigrit". 1944. Miguel de. [193-]. Tirazhi: sipas "Proçcs-vcrbal". . 22 cm. FanNoli. Sojliu mëndje-mprehtë Don Kishoti i Mançes. 88 G 166 S 5 S 10-12 S 12 R 7 S 19 S 14-16 S 56U 126. e shqipëroj Fan S. . 1944. 20 cm. Tomi III / Miguel de Cervantes Saavedra. 89 E127-2 S 9 F 19-6 S 10 E109-2 2737. . 89 E127-4 S 9 F 19-4 S 10 E109-4 2739. Buffalo-Bill.

30 f. Të dhënat nga kopertina. .]. . Parathënie.).-188 fi. Të dhënat nga kopertina. Lekë 20.Jaku. Të dhënat nga kopertina. [pa vt. [1944].5) patir. 16 cm.29 f. Shpëtimi nga ferri i Legjonit të huej / Ralf Clifford.S. pa ç. Pinoku / Carlo Collodi. Trashigimi misterioz i fakirit / Ralf Clifford. 89a S 92 2743. [194-]. i C. (Libraria Letrare.].-96 fi. autor: C.106-109 S 54 U 62 2741. pseud.-28 f. : [pa em. ). patir. Ora e Danubit / Ralf Clifford.239 fi. përkth.S. [pa vt. 18 cm..Korçë : Libraria "Drita". Ralf. Pinoku / Carlo Collodi. përktheu D aj-Jaku (pseud. përkthe u Daj-Jaku (pseud.). Collodi. (Nje riu i padukshëm) patir. 1935. (inic.Tiranë : Botonjës: Ismail Mal Osmani. patir. 3-5. (Njeriu i padukshëm 9) pa ti r.(inic. Parathënie.]. 23 cm.Jaku (pseud. Ralf. 89a S 89 S 19S80 2744. 17cm. 1933.].).] : [paem. i Luigj Filaj. 17 cm.Jaku. i Luigj Filaj.29 fi.56 f. 89a S 91 S 53 S 113 2745.].]. 1937. 90 T 23 S 5 S 68. i Luigj Filaj.). Të dhënat nga kopertina. Clifford.8) patir.[Pavd. . 17 cm. i D. Juan Miseria. (Njeriu i padukshëm. pseud.. [Pa vd. Chateaubriand. Daj . Atala/ François Rene de Chateaubriand .[Pa vd. pa ç. 88 R38 2749. Luis.Jaku. përktheu D aj-Jaku (pseud. Tiranë. .] : [pa em. Nikoll (Kolec) Prennushit. pseud. 89 E127-5 S 9 F 19-5 S 10 E 109-5 2740.Lekë 5. i Luigj Filaj. Daj . .) i Cuk Simonit. (Njeriuipadukshëm. Daj .. Ralf. Collodi. me il. Clifford. i Luigj Filaj.110 f. .29 f. Lekë 5. 70-72 S 19 S 22. përktheu Daj . Lekë 5. Daj . 89a S 88 2747.[P a vd. Përkthyes: Mujs Polemi (pseud.). 1930. . përktheu Daj-Jaku. Clifford. Mujs Polemi (pseud .. Lek 5. paç.Shkodër : Bot. Clifford. përkëthye prej Cuk Simonit. Novelë / Luis Coloma. (Njeriu i padu kshëm 6) patir.. Të dhënat nga kopertina. Ralf. .Mass. Coloma. Prifti falls i Kishës Notre Dame / Ralf Clifford.Jaku... Clifford. pseud. I fundmi i Abenserazhëve / François Rene de Cha teaubriand.Shkodër : Botimet e Rivistës "Leka”. 17 cm. Lekë 5. Lek 4. e përkt heu nga origjinali Prof. 19 cm.Jaku. Shtypshkroja "Zoja e Papcrlyemc"(Shkodër). 17 cm. . Ralf.] : [pa em..].Botim   . pseud.]: [paem. Fejzi Dika.. Chateaubriand. Carlo. François-Renë de. përkëthye prej C. (Botimi 10) pat ir. [pavt.]. f. 20 cm. Shtypurnë Shtypshkronjën "Gutenberg".]. 89 R 110 2742. 89 C 45 S 12 C 25 2748. . Xhelati i Parisit / Ralf Clifford. patir. kthyer lirisht prej F. 88 U 9 S9G 126 S 53 S 109-112 2746. . [pa vt. .).S. François-Renë de. Vëllimi X) pa tir. Carlo. Faqja e fundit e kopertinës përmban: Lista e botimeve në qarkullim e që do të qark ullojnë.Tiranë : Shtypshkronja "Kastrioti". Daj .

autor: Zamputi. lek 5. ..47 f. (Librëtore e Djemet. Çehov. Kolec (Nikoll).). Fajtori. patir.. Kolec (Nikoll). Si mbaroi dashunija. 90 B 15 2757. patir. 90 C 52 S 19 B 16 S 316 B 48 2752.i dytë i përkujdesun prej Injac Zamputit. François.. Roman / François Coppëe.. 59                   . Roman / François Coppëe i Akademisë Franceze.2) patir. Vt. shqipëruarë nga anglishtja prej: Lumo Skendo. Shtypshkronja "Nikaj" Kopertina e fundit botimet që janë në qarkullim. i Prennushi. Adam Joseph. Si mbaroi dashunija. François. D’Aulnoy.Tiranë : Botonjës Ismail Mal Osmani. Muis Polemi pseud. [193-].). Novela të zgjedhura / Anton Çehov.85 f. 19 cm. Në kopertinë Vt.. Autori I. Shtyp. Alfabeti shqip. bullg. Injac. 1934. 88 B 62 S 316 B 47 2751. i bot.117 f.Kallxim i kohve t Ali Pashë Te pelenës / punue shqyp mbas I. Cuppers. Lekë 35. Ciippers. 1944. Parathënie nga botonjësit.48 f.[Durrës] : Shtypëshkronja e Shoq. me il.. pre j origjinalit nga P[etro] Korçari.l) patir.167 fi.2) patir...).Soije : Shtypëshk ronja dhe librarija "Mbrothësija" Kristo Luarasi. Cuk. 88 B 108 2750..Tiranë : Botonjës Ismail Mal Osmani .50. . 89 T 26 S 10G90 S 56U 150 2756. me il.. 1935. Miu i vockël. 24 cm. Henrietta / François Coppëe. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). Midhat. Anton. Qin. Marie Catherine. (Nr. Shtypshkroja “Zoja e Papcrlycme" (Shkodër). i përktheu nga rusishtja Tajar Zavalani. (Nr. në kopertinë: 1933-1934. .Shkodër : Botim et e së Përkohshmes "Lcka". 1913. Shkurtabiq i verdhë. përkëthyer prej P[etro] Korçarit. me il. 89 R 116 S 10 F 131 S 11 E 16 S 56 U 58.Shkodër : Botimet e së Përkohshmes "Lcka". 1944.176 fi. turq.si dhe lista e botimeve të shtypshkronjës "Mbrothësi ja". Coppëe.Tiranë : Biblioteka "Argus". Sorkadhe e bard hë / Komtesa D Aulnoy. gre q. i bot. përkth. Marie Catherine. f. Lek 2. 18 cm.64 f. Miu i vockël. 45.l) pa tir. 90A57 2754. D’Aulnoy. 17 cm. Stamles. 1944. pa ç. . Ciippers. Përkthyes Frashëri. 23 cm. .: 1914.-21 9 f. Autori I. pa tir.. autor: Simoni. 23 cm. paç.. Coppeë. Sorkadhe e bard hë / Komtesa D Aulnoy. Parathënie. No 1) patir.. nga origjinali prej Beqir A jazi. 23 cm. me il. Përmban edhe alfabetin shqip të shoqëruar me alfabetin e gjuhëve frëngj.(1792-1803).Shkodër : Shtypshkroja "Shqypja". përkth. Shkurtabiq i verdhë.. Lekë 2.Bot im i dytë. 88 R 105 S311B42 2755. Fajtori.. 1914. shqipëruarë nga anglishtja prej Lumo Skendo (pseud. 18 cm. Kallxim i kohve t t Ali Pashë Tepelenës. .47 f. (Nr. Muis Polemi pseud. Adam Joseph. Soije : Shtypëshkronja dhe libraria "Mbrothësija" Kristo Luarasi. 1934. Shtypshkroja "Zoja e Papcrlycme" (Shkodër). François. Zoja e Paperlyeme”.. Shtypshkronja "Kastrioti" Kopertina e fundit përmban: Botimet që janë në qarkullim. Ciippers prei Muis Polemit (pseud. patir. . 50 (Grosh 2). . punue shqyp mbas Ciippers prei Muis Polemit (pseud. Lekë 20. Cuppers.Botim i dytë. Parathënie e ribotimit. Coppëe. (Librët ore e DjemetN°. me il. paç. . i Prennushi. 22 cm. 89 B 135 S 3 A 55-57 S 9D 66 S 19 B 10 2753.. .

Katër rrëfenja ushtarake. Thanas.50. Shtyp. . 10-11. përkthye r nga Tajar Zavalani. Përkthye prej Karl Gurakuqit. 1940. Dandolo. 23 cm. 15 2761. patir.l). Shtypi i 67-të / Edmondo d e Amicis. 74 S 8 D 78-82 S9C51 S 19 B 11-13. f. autor: Floqi. Jeta ushtarake. Milly. Tiranë : Lekë 10. Lek 4. Edmondo.Tiranë : Ismail Mal Osmani. përkth. Alphonse. . De Amicis. 19 cm. 21 cm.. . Çmimi. 88 G26 S 12 D 103 2760. De Amicis. Terenc. 1938. Libër për fëmij / Edmondo de Amicis. autor: Toçi.Shkodër : Shtypshkroja Françeskane. Shtypëshkronja "Mbrothësija" Kristo P.3. -Tiranë : Sh tëpija Botonjëse "Luarasi". Enver. Shkodër. 1932. 90 A 102 S 4 A 70-72. Shkurtabiq i verdhë. . Në kopertinë: Përkthyer prej Av. 89 B 119 S 19B 52. pa tir.50].Botim i dytë. 23 cm.Tiranë : Botime të Ministris s Arsimit. Nr. Karl Gurakuqi.86 f.pa ç. 1934. f.. Faqja e fundit e kopertinës përmban listën e botimeve të reja të shtypshkronjës Franç skane. autor: Logoreci. e fundit e kopertinës. 89 G 62 S 11 F62 S 19F55 S 54R 181 2764. 1944. nr. Lekë 30 (Në gjit h Shqipnin). Parathënie e botimit të dytë. 1940. De Amicis. prej Av. Lek 1. Daudet.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". D’Aulnoy. Tartarin i Taraskonit. punue shqyp prej P. Botonjës Luarasi . Kopertina e fundit përmban titui librash të botuar. "Kastrioti". S 19B 13 të cunguar.63 f. De Amicis. Miu i vockël.. sipas Hylli dritës. f. Marie Catherine.M.).Tiranë : Shtëpija Botonjëse “Luarasr’. Vt. (Biblioteka për fëmijë. Luarasi (Tiranë). f. 19) patir. Në kopertinën e fundit: Botimet e "Ismail Mal Osmanit" në qarkullim dhe ato që do të qarkullojnë. Parathënie. . 89 T 56 S 9 G 102 S 312 G 64 2759. 1934. përkthyerë nga anglishtja prej Lumo Skendo (pseud. Lek 3. Terenc. . përkthyem nga it alishtjaprej Karl Gurakuqit. . Jeta dhe veprat e Alfons Dodesë.III + 254 f. përkthyem prej i talishtes Prof. patir. 89 D 75             . patir. Nëntitulli në kopertinë: Romanz edukativ për të ri që fitoi çmimin në konkursin e Tor t. Roman / Alphonse Daudet. 19 cm. Thanas Floqit.1-2. Zemra n udhtim / Milly Dandolo... Safo / Alphonse Daudet. autor: Toçi.2758. Jak Marlekaj O. Alphonse. përkthyer nga origjinali prej En ver Fico. autor: Fico.206 fi. i bot. I-III. S 9 C 51. Zemra. Botuem më 1908 n ga edicjoni i tij i përmirësuem dhe i plotësuem i vitit 1880. -Autor: Ed. 20 cm..IV + 315 f. Zemra.1. Mati.F. (Nr. në fietën e titullit 1937. Daudet. 17 cm. [Fr. Botimi filloi në vitin 1937 dhe përfundoi në vitin 1940. Edmondo. Jetshkrim i autorit. Fr. S 19 F 58-59 në kopertinë: Zemra. S 9 G 102 mbititulli: (Biblioteka e Rinis. ari 2. Sorkadhe e bard hë / Komtesa D Aulnoy. 1923 . Edmondo. 1) patir. Parathënie. Thanas Floqit. 90 D 41 S9F91 S 19 D 34 S 102 E 25 2763.67 2762.-48 fi. patir. Nr.. Parathënie e botimit të parë.Tiranë : Shtypshkroja “Nikaj^.158 fi. Libër për fëmij / Edmondo de Amicis.

Lipësi i vaporëtorëve / Konan Doyle.. L. Lek 6.Broshura e tre të. Domenik. -Tiranë : ShtëpijaBotonjëse “Krist o Luarasr’.Korçë : Shtyp. përkth.. përkth. (Bibliotekë Popullore. [v. 1932. . 150 2768. (4 Vollum) [Kap. Jan Vorkmani prej boy gazetash bëhet Dollarmilioner. përkth. . M.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". 20 cm. Doyle. patir. 90 D 13 S 51 A 147. Gjarpri me pika / Konan Doyle. .. V. P ikt.Tiranë : Shtëpija Boto njëse "Luarasi". . Lekë 1... [Pakopertinë. përkth. që kanë dalë.33-48 f. V.370 f. . 4 bot.]. 19 cm. Lekë 3.. (inic. Delly. Jan Vorkmani prej boy gazetash bëhet Dollarmilioner. Delly.] : [paem. 14 cm. Të dhënat nga kopertina.). me il. patir. patir.Korçë : 1932.Korçë : 1931. Gjergj Pekmezi. Arthur Conan.) i Vasil Xhaçka. 149... [Pavd. Lek 4. (inic. Të dhënat nga kopertina.) i Vasil Xhaçka. Delly. V. pa vt. Njeriu i errësirës / Konan Doyle. . Robinson (Crusoe) / Daniel Defoe. . 14 cm... Ida Antoniadhi. 21 cm. 13 . Delly. Defoe.33]. përkthyer prej Dhimit Antoniadhit. Hans.49].Korçë : Shtyp. 89 T 160-2.Korçë : Shtyp. E.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Luarasi". . 20 cm. Të dhënat nga kopertina. përkëthim V. Roman.. patir. .31 f. 89 F 29 2767. Ipa-besi/M. 90 C 30 S9C22 2771. patir. Nr. Xh. Hans Popes.) . [Kap.Tiranë : Shtëpija Botuese “Ora”. Të dhënat nga kopertina. Aventura të çuditshme të dedektivit Sh erlock Holmes / Konan Doyle. E. patir.5. [193-]. Arthur Conan.22].. 1925. 24 cm. 23 . . S 12R54 V. Të dhënat nga kopertina. (Bibliotekë Popullore Nr. . dhe Librari Dhori Koti. 3. 24 cm. [193-]. e përktheu: Dhori Koti . patir.Korçë : 1932. Vullne ti ç nuku bën! Një nga më të mirat romanca modeme. Arthur Conan. 1 . Xh. ).12]. . (Bibliotekë Popull ore. 14 cm. Trimërit e çuditëshme të Allen Pinkertonit. Doyle.. pa ç. 89 E 94 S 232 F 4 2766. . Ida Antoniadhi. Skandali i Bohemisë. Përkth. 34 . (inic.58 fi. V. Lek 1.. 88aC 38 S 33 A75 2772. Roman / M. Doyle. 1931. S 12R54 89 T160-2 90 U 2 5 12R54 2769. paç. [193-]. (inic. Doyle. Nr. Përkth.Korçë : 1931. Borova. Kap.206 f. Trimërit e çuditëshme të Allen Pinkertonit) pa tir. Doyle. 90 U 2.(Vollum 1 (Akt i parë) [Kap. Gracka e vdekjes / Conan Dolly.. M. Arthur Conan.30 fi. .l) patir. 14 cm. Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Luarasi". Xh. I pa-besi. Borova.141 f. Një ngamë të mirat romancamodeme.2) pa tir. në gjuhën gjermane /Hans Domenik. që kanë dalë në gjuhën gjermane /Hans Dome thyer prej Dhimitër Antoniadhit. 4 v. Xh. Daniel.(2 Vollum).ari 2.50. [pavt. 88 G 144 S 10G26 2773. Domenik. Xh.. 90 U 3. 1. .].168 f. Hans.S 11 D 30 S 19 F 57-60 S 54 R 161-163 2765. .31 fi. S9R105 V. .248 f. patir. .. Të dhënat nga kopertina. 2. V. pa ç. përkthim V. 1932]. Aventurat e çuditshme të Sherlock Holmesit. [1       . .147 f..l. Fr. 90 C 32 2774. Lek 1. (inic. Arthur Conan. 24 cm. 1936. 4. S 9 R 105 90 U 3 S9R105 2770.

f. 23 cm. (Bibliotekë Popullore. Konti i Montekristos. 12.Tiranë : ShtëpijaBo tonjëse "Luarasi". Volumi I-IV / Aleksandër Dumas . 90 C 31 2776..45 fi. 19 S9R27 S 53 T123. forma 7. Dumas.Botim i dytë. Alexandre. përkthyer prej: Thanas Floqit. 90 D 93 S 19F79 S 311B55 2783. 65-96 me il. Konti i Montekristos. I.3-9. E vorfna e i verbti asë rruga e Parrizit. 21 cm. Chekrezit. 90 C 59 S 25 B 47 2778. Syni qi shef kjartë. Të tre musketerët/Alexandre Dumas (ati). Xhaçka. V.. f. patir. Parathënie e vitit 1935. Përkthim i C. L. . Tregim /përkthye prej t Nderueshmi t Dom Nikoll Kimzet i Dioçezi t Lezhës. (Bibliotekë Popullore. Alexandre.. (inic.. Ar 122 F59 2781.184 f.50.) i Vasil Xhaçka. Përkth.). Zonja me kameliet / Aleksandër Dumas. p atir.. faqesh në vijim. Konti i Montekristos. Dhoma përgjakun. përe. -Tiranë: ShtëpijaBotonjëse "Kristo Luarasr’. Doyle. Përkthyes (nga krahasimi. f.4) patir. 90 C 69 S 12 B 120 2784. Dumas. (Botim nr. Dumas.50 fi. 3. . përkthim V. Xh. Du Jeu.. Thanas Floqi. e përktheu: Ta jar Zavalani. përe. Fr 5. Du Jeu. Tajar.Sh kodër : Kumbonae së Diellës. Mungojnë: kopertina.. Nr.136 fi. 29-990.. 1942.. 33. 1935.93-]. S. [1935 ]. 88 R 25 2775. Lek 4.. patir.) i Vasil Xhaçka. Vëll imi III: Forma 3 / Aleksandër Dumas. patir. Botimi me fashikuj. 1938. aventurashd hethesareshtëfshehur/AleksandërDumas. përe.A. Nr.51 2 f. Vëllimet në një lidhje me nr. 6-9. .. . [193-]. 1935 (90 C 59) Vëll. Shtypë në shtypshkrojën "Cirka" (Shkodër) 88 T 124 S3U18. Trimërit e çuditëshme të A llen Pinkertonit. Volum i dytë. përe.. me il. pati r. Emri i përkthyesit. III. m arrë nga Vëllimi I. 28 cm. 20 cm. [1935]. Alexandre. Dumas. Xh.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". V.. pa ç. 19 cm. Të dhënat nga botimet e tjera. Peppo et Marko.304 f. Spiunët/ConanDoelly. patir. 8. Shtypur në shtyp. me il. 22 cm. Vëllimi II: Forma 2-4. [1935]. Fashikujt 3-9. Dumas. 9 përkthyes Stefan Rodi. patir. autor: Zavalani. (inic. p a ç. pa ç. Të tre musketerët.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". njëkohësisht autor i parathënies. Korçë. . Bot. Hakmanja e egërt / përkthim V. 89 C 227 S 9 E 123-2 2782. shq. Romancë misteresh. 1           . 16 cm. 20 cm. Lek 1. .124 2777. f. 1943.Shkodër : Shtypshkroja e Zojës s Paperlyeme.256. S 12 E 4 2779.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Xh. . (inic. Përkth.. Arthur Conan. Alexandre. Nr. 23 cm. 6) patir. përe. . Përkth. -Tiranë : ShtëpijaBo tonjëse "Luarasi". Rromanx prei frengishtes / S.31 fi. pa ç. fils. 1934. Titulli në kopertinë: Dhoma e përgjakun. Alexandre.144 f. Dumas. 10-11) pa tir. Lek 1. 91 A 104 2780.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasr’.. Kopertina e fundit ka serinë e tituive të Allen Pinkertonit që do të botohen. Fr. S 25 B 47 i cunguar. 5-8. Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". fletë titulli dhe 28 faqe. Alexandre. Të dhënat e librit marrë nga teksti dhe botimet e vitit 1935 dhe 1943. Kost Çekrezi). 20 cm.

libërlidhje. nga parathënia.K. 16 cm. 88 S 153 S9R18 2791. 1936. patir. 88 C 104 S9D5 S 10C57 S 316 B 58 2790. përkthye prej Naum N aumi dhe Vangjel Falo. paç.. në kopertinë: 1917. Lek 3. (Plot tërheqj e e dëfrim) / M. Përkth. 19 36. (Biblioteka e të rinjve) patir. (BibliotekaAlbaniaNo. përkthyer prej Fahredin Angonit. Romancë. 1. Nr. de la Fouchardiere .Tiranë : Botonjës Luarasi. .99 f. 1932. 20 cm. E pafundmea / përkth.36 fi. Shpëm et prej Mesagjeris së Përgjithshme të shtypit....). 25 cm. pa tir.Korçë : Shtyp. 1922. 10. i bot. 16. Faney. Mehanexhiu i parlamentit / G.. Kartoleri Pepp o et Marko. Adolf (D’).). 89 E 182 S 11 C 113 S 102 E 40 S 135 G36 2794. patir.. Letra prej Franklinit / mblodhi e përktheu Veli Panari ti.. Angonit. pa tir. (inic. Jeta e muzikantit Mozart. K. shq. . Vangjeli.Korçë : Shtypëshkronja Dhori Koti. pa ç. Fontbresse. pa tir.161 f. pa v t. 1932. Papeteri. Listë librash botuar në shtypshkronjën e Zojës s Paperlyeme. Benjamin. Dy jetimet / Adolf D Ennery. fabrikë për shtampi lla.Durrës : Punëra grafike "Stamles". M. Ennery. . 89 E 206 2793. .Korçë : Shtyp et Libraria Dhori Koti.) i Petro Korçari. 1936. Valpo pseud. Roman / Adolf D Ennery. Romancë dashurie / Gaston de Fontbress e. Madaleine. . 1944. Ennery. .. Faney. Gaston (de). 88 T 149 S3U8 S 12R36 S 19S59 2789. Në faqen e fundit të kopertinës listë librash. Romancë /A. 3-4. 13 cm. Ar45 E56           . de la. S 315 a21 përmban broshurat: nr.A. 70. 1937. 15 cm. paç. i bot. Ferguson. 88 F 105 2787. A. Falo. 89 U 26 S3U25 S 9R94 S 12 R 58 S 283 G 19 2786. 16 cm. Parathënie. Adolf (D’). 88 U 156 2792. Ennery. Lekë. 1924.. patir.177 f. 19 cm. f. përkthim i P.50. Fouchardiere. Ferguson. Parathënie.40 f.. kartonazhe. Vt. (Biblioteka roman .916. . patir. 3-4. f. Korçë : Shtypshkronja e "Gazetës Korça". Kartoleria Peppo et Marko. përkthyer prej Jani Martinianit.. Atdheu në rezik / Adolf D Ennery. Veli..Korçë : Shtyp.9. 19 cm. f. . përkëthyer prej Valpo-s (pseu d. Forst. S 55 A 183-186 përmban broshurat 1-3. 11. Dora e fatit.31 f. shqipëruar prej F[ahredin]. Clement Vautel. Lekë 2. 88 F 106 S 12 D 90 2795.. Lek 1.9) patir. kthyer prej Jani M artinianit.3. 3-4. Wiily. Broshurat kanë shënimin: Ky roman do të dalë në broshura. Jani.Korçë : Shtyp. Adolf (D’). Roman cinematografik / Henry Franirlle. (Roman satirik i kohës së sotme) patir. Një histori e vërtetë / Wiily Forst. 89 B 11 S 55A183-186 S 315 A21 2788.-1 08 f. f. G.Korçë : Libraria A.32 f. Fati. (Veprapijore No 20) patir. Mazhurka. 15 cm. . Vendetta (Hakmaija).8.5) patir. 20 cm. Lek 1. 1938.48 fi.8. Parathënie. Djaloshi gjenial. Henry. Franirlle.. Vt. Petro Poga . Dy jetimet.(inic..2.Konstancë : Shtypëshkronjë. përkthyer prej Dimitri G .cinematografike.156 2785. 19 cm. 88 T 93 S 10 R 61 S 53 S 155. Fr.71 fi.114 f. Lek 1 . M.Korçë : Libraria e "Gazetës së Korçës".Ç do broshurë 3 lek.. P. et Kartoleria Peppo-Marko. autor: Martiniani. autor: Panariti. i Vasil Pepo. pa ç. 23 cm. Franklin.97 f. Lek 5.

88 E 113 S9E35 S 11 D 14 S 12 F 14 S 41 A 161-164 2797. . Benjamin. 18 cm. Johann Wolfgang von.Bibliogr. 88 R 134 S9G84 S 53 T 65-68 S 310 G 116 2803. Dashnorët e Kandaharit / Comte de Gabineau. Angonit. Qindarka ar 80. Zëri i Korçës. Shkenca e Richardit Zemër mirë / Benjamin Franklin . me parathanje të T.53 fi. f. 1933. patir.. ari 2. 89 S 20 S 310G 119. S 310 g 120 i mungojnë kopertina dhe fletë titulli.40. 21 cm . Marie. 2. Vt. . dhe Libraria Dhori Koti. . 3-4. Maksim. Korçë. Dhori Koti. paç. Gobineau. Zavalanit. Vuajtjet e Wertherit të Ri / Johann Wolfgang von Goethe. 88 C 156 S 12 B 144 S 54 A 12-14 2804. Shënime mbi Goethen (1749-1832). i bot. kthyer prej Jani Mar tinianit.S2E 132 S 11 F24 S 315 G 11 2796. 1936.. shqipëruar Idho Bratk o. përktheu Lazër Shantoja.Korçë : Shtypëshkronja "Drita". 1944. Kurbatk e bukur. Përmban: Shënime mbi Goethen.89 f. 23 cm.. e përkth eu Zef Mala. . 17. Ghislanzoni. Engjëj në errësinë. autor: Zavalani. Goethe. Romancë / Marie Girardet. 1935..Korçë : Shtyp..     .Korçë : Shtyp.. Franklini dhe vepra. -Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg". pa ç. 1934. 18 cm. dhe Libraria Dhori Koti. . 90 T 202 2806.50.pa tir. Në burg / Maksim Gorki.. kthye r prej Ali Selenicës. f. e përktheun garusishtjaTajarZavalani. përkt henjësi V[eli] Panariti. dhe Libraria Dhori Koti.. 5-9. patir. Maksim. f. 17 cm. T[ajar].92 fi. 11 janar 1930. Ekzemplar i cunguar. 2. 89a E 88 S 19 S 128 S 33 U 16.. Antonio. 19 cm. përkthyer nga frëngjishtja prej Fahredin M. 1925. patir. 19.110 fi. patir.. . Qindarka50. patir.120 2798. Lek. pa ç. pa tir. [1929].. Jashtë folesë. Lekë 1. autor: Shantoja. 19 cm. 1931. Pjesa e I-II / Maksim Gorki. Parathënie. Roman / Antonio Ghislanzoni. Fausti i Goethes. 20 2799. 22 cm. ar 0. . Genovefa ose Triumfi i virtutës. pa ç. Qi nd. 5-14. Fr.Korçë : Shtyp. (Klasikët përtë gjithë) patir. Roman në dy pjesë. Parathënie e pasthënie. . 1930. 18 cm. Ar 113 G9 2800.109 fi.. Goethe. Johann Wolfgang von. .. 88 T 130 S 53 T160 2801. 4 tit. . 89 E 179 2807. 88CD 85 2802.68 fi. Lazër. Gabimi i tmeruar. Goethe. pa tir. -Tiranë : Shtypurnë Shtypshkronjën Tirana". lek 4. Nëna. Franklin. Romacë / Maxim Gorky. Titulli në kopertinë: Tragjedia e Faustit. -Tiranë : B otonjës "Luarasr’.29 f. Jeta e tij (1749-1832). Franklin. (Vepratë zgjedhunatë letratyrës botore) patir.73 f. Roman dramatik / përkëthyer nga greqishtja prej Th[oma] Ab ramit. 1935. f. 1936. -Korçë : S typ. 88 F48 S 311B 54 2805. -Autor: B.-490 f. Rrëfenjë morale / përkthenjës Dhori Koti. sipas gaz. Girardet.22 f. 15 cm. [pa vt. 20 cm.]. Pjesa e parë / përmbledhur pr ej Shevki Selenica.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg".. & Libraria Dhori Koti.11 4 fi. Gorki. 18 cm.. dhe Libraria.. Joseph-Arthur. Titulli në kopertinë: "Wcrther".Korçë : Shtyp. Gorki.83 fi. Hermandi e Dorotheja / Johann Wolfgang von Goethe. Gorki. Maksim.Shkodër: Shtypshkroja "Zojac Papcrlyemc". 73.Korçë : ShtypëshkronjaK artoleriaPeppo et Marko. Johann Wolfgang von.

Gjashtë djelmoshatqë shkuantë sundoninbotën/Vll.16 f. -Ar 129 C 6. S 3 D 13 (bot. Grimm. 1. (Jakob Grimm -Wilhelm G rimm). 89 G 223 S 19 S 133-136 2812. Ar2F 18 S 10G76 S 314 G 109 2810. 17 cm. shq. pa ç. pa ç.490. 1.Wilhelm Grimm). Autor: Vll.16 f. Nr. Faqja e fundit e kopertinës listë librash. Nr.. autor: Zavalani. [193-]. 16 cm. 89 S 87 S 5 S 74 S9G18 2811. Ar 13 B 10 përmban: Pj.187 S 307 G 36. (Biblioteka e Rinis Nr. Grimm. ff..2. (Jakob Gri mm . . (Biblioteka e Rin is N.Wilhelm Gri mm).Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Luarasi". 1944. Grimm.40 f. . M. (Biblioteka e Rinis Nr. Autorë: Vll. (Jakob Grimm . Fr.16 f. Grimm.. 1935) përmban ff. 91 B 70 Ar 13 B 10 Ar 129 C 6 S 3 D 13 S 30 A 41 S 333 C 27 2808. Grim. Grimm. 37 2809..16 f.4-6 dhe Pj. 18 cm. Të dhënat nga kopertina. Jakob. Autorë: Vll. Grim. Grim. përkth. 18 cm.. Jakob. 261 .Wilhelm Grimm). 89a S 87 S 10 G 91 S 19 S 84 S60G5 2815. Grimm. [193-].Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Grimm.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Lua rasi". shq. Lek 1. Autor: Vll. Gurra. 18 cm. 1.Wilhelm Grimm). 91 B 70 përmban: Pjesa e parë.32 f. I. 1 lek. [193-]. Të dhënat nga kopertina. Grimm. 1. 3-229. E mënçura Elsë / Vll. (Bibliote ka e Rinis N.. Autor: Vllazën Grimm. Grim. Grimm. Grimm. Jakob. 89 R 268     .. Gorki.15 f. 14 cm. Përalla / Vll. (Jakob Grimm .Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Luarasi"..4) patir. Autor: Vll.Wilhelm Grimm).9) patir. patir. përkthim: V. 89 R 266 S 10G69 2813.pa tir. .6) patir. Grim. [193-]. shq. (Biblioteka e Rinis.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Luarasi". forma 8-11. (Jakob Grimm -Wilhelm G rimm). Jakob. Gjarpëri i bardhë. 90 C 63 358 f. Fr. 1.16 f. shq.5) patir. Peppo et Marko. Luarasi. . Fr. . ff 233-490. Fr. Grimm. Shoqëria Botonjëse për përhapjen e librave të dobishme) pa tir. Martesa e Jovanit / Vll.S. Jakob. . Parathënie. forma 1. shq. 18 cm. (Biblioteka e Ri nis N. (Bibliotekaetë Rinjve.7) patir.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Luarasi". Th.l. Të dhënat nga kopertina. Grimm. S 30 A41 përmban: Pjesae dytë. Ar 2 E 69 S 19 S 161 2814. [193-]. Jakob. . Fr. (Jakob Grimm . [193-]. Korçë : Shtyp. 1. Agimi dhe Lirija e pralla të tjera / Vllazën Grimm. Autor: Vll. Mbititulli në kopertinë: Pjesë patriotike. Grimm. Nëna qytetare dhe Tamara / Maxim Gorgy.. me il. Jakob. Grimm. Historia e njeriut që i ra an e mb anë botës që të mësohej të ngjethej / Vll. (Jakob Gri mm . 18 cm. 88bS 45 S 52V 186. II. Të dhënat nga kopertina.8) patir. Bija e Zonjës (Shën Mëris) / Vll. 1939. Tajar.Ti ranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Maksim.

17 cm. Hartoth. Përmbledhun prej zonjës Ettie Lee / Victor Hug o. Lek 5. Hanëm. Parathënie. 1939. Në kopertinë:Libra VIII.103 f. Parathënie. Libra II (Historia e Hamallit dhe e tri Zonjave të Bagdad it) / Harun-Er-Rashid. 1924. Jakob. 88 R 74 2820.30 f.160 f. pa tir..30.. Sotir I..Tiranë : Botonjës “Luara sr’. . Jakob. 88 G 134 S 309 G 32 2822. (Jakob Grimm Wilhelm Grimm). 18 cm. autor: Kamenica. 3. Emili / Bamba Hartoth.. 1944. Libra III. 18 cm. Të dhënat nga kopertina. Grimm. Grimm. Grimm. Fr. pa ç. 19 cm. . 1.S 5 S 47 S 19 R 44. përkthyem prej Muharrem Pirdenit. . 17 cm. Vangjeli. pa ç.. (Jakob Grimm -Wilhelm Gr imm). Lypësja e urës. pa ç. Angonit. Falos. autor: Pirdeni.il. Kamenica.32 f. përkthyem nga gjermanishtja prej Kushës. shq.. Bamba. 90 D 30 2828. Gudar. Mbretëresha e mbletve / Vll. 1931. përkëthyer pre j F.Korçë : Shtyp. Falos. Parathënie. Roman historik / Kadrie Hanëm.29 f. 88° F 95 2818. Lek. shq.Shkodër : Shtypshkroja "Zoja e Papcrlyemc". 89 G 221 S 5 S 42 S 19 S 147-150 2819. patir. f.Korçë : Libraria Drita. paç. me il. (Biblioteka e Rinis. Nr. Grim. autor: Falo. Harun-Er-Rashid. 89 R 165 2827. Dh. 19 cm. Autor: Vll. (Bi blioteka roman. 1933. kthyerprej Dh.. Han. Historia e Badr Bessimit. Mir Ali. 3.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".. Grimm... 1936. Lek.-62 f. 19 cm. . 1929. f. Gjylnar. 1. Sulltan Hamiti dhe mysteret e pallatit të tij. Libra VI / kthyer prej Dh. Roman cinematografik/ C. 1. .Tiranë : Shtypshkronja "Tirana". Fr.. Grimm. (Njëmij e një net) patir. Fr. Jan i mençëm / Vll. 89 G 222 S 19 S 142-146 2817. Jakob.2) patir.51 f.. Korçë : Shtyp.Korçë : Libraria "Drita". patir. (Njëmij e një net) patir. Hauff. paç. Grimm. Pata e artë. patir. patir.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".Tiranë : Shtëpija Botonjëse "L uarasi". përkthyer prej Sotir I. Wilhelm.. 88 G 125 S 9E 132 2821.. Peppo. pa ç. ..16 f.. Gjaku i gjuetarit. patir. 14 cm. (Njëmij e një net) pa tir.Korçë : Libraria "Drita". 1930.102 f. . Vjollca.paç.31 f.. Në vendin e dëfrimeve..-143 f. Falos. Autor: Vllazën Grimm. patir. 1932. 1932. 20 cm.. Historia e Ganem Ben Ajybi t / kthyer prej Dh. Korçë : LibrariaA. Herday. Autor: Vll. 55-58 S 314G 111 2816. 89 E 178 2825. C. . 18 cm. Herday. Roman / Guglielm Hauff. (Disapëralla dashurie) / Mir Ali Hanti. . Kadrie. Grimm. ari 0. 1 fi. Les miserables. Gruajae një kusari. 1943. . Victor. 20 cm. Rrobaqepësi i vogël kuximtar / Vll.A.Korçë : Libraria "Drita". Faqja e fundit e kopertinës listë librash. (Jakob Grimm Wilhelm Grimm). 88 G69 2823. Kartoleria Peppo et Marko. 2) patir. 88 F 135 2826. 1934. 19 cm.15 f. M. Hugo. 88 U 152 S9R135 2824. Muharrem..cinematografike Nr. 17 cm. patir. .70 f. 1944. 3. 89 R 9         .

. Washington. Hugo. Djal i te Bredhi i Krishtit (Tregim rus) (Dostojevski. Fr. .. Autorët Irving & Campe.98 f.109 f. përkthim i lirë p rej K. autor: Sotir Papahristo .).23 cm. Të mjerët. 5. Nr. 89 F 84 S 2 D 63-65 S 19 D 87-91 2833.Ti ranë : Shtëpija Botonjëse “Luarasr’.D. me i l.A. përkth. Victor. Nomadhi).).] : [pa em. K. F. Kopertina e fundit përmban titujt e librave të shtypur dhe të atyre për t u shty pur..Korçë : Shtyp. Hugo. shq.. patir. [193-].D. il.]. Përktheu Kristo A. Dako (inic.L. 89 S 21 2835.. nga parathënia. Viktor). Dako (inic. (Kryespiskopata Orthodhoks e e Shqipërisë. Lek. patir. Kristofor Kollombua edhë zbulimi apo të gjëndurit e Amerikës / Irving & [Joachim Heinrich] Campe.) 88 D 54 S 87 C 86 2831. 24 cm. . . 4 fl.S.176 f. (Biblioteka e të Rinjve. K. Të mjerët. Dostojevski. 2.).A. 23 cm.). përmbledhu r [dhe përkthyer] prej K.pa ç. Aventurat e mahnitëshme e legjendarit kawboj Tom Miks. 20 cm. Mbështjellësja e kopertinës përmban 7 tituj librash të botuar. Nr. Bredhi i Kërshëndelleve / Sharl Enri Irs. e përkthëu shqip I. -Tiranë Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Gurra. Rrëfenjë / përkth. 22 cm. Qafëzëzi.. Sharl Enri). Të mjerët. [193-].[Pa vd. Lek 2. Lekë një.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". Kurbani i furtunës (Timkovski.32 f. I. 5. Shtyp.3. Waterloo. Pjesa e parë. [193-]. Fantina / Victor Hugo.111 f..-32 f.Korçë : Shoqëria Botonjëse për përhapjen e librave të dobishme. Parathënie. [pavt. 19 cm.. I biri i djallit.) Ar120G36 2832. . . Roman historik. 88 U 49 S 9R98 2834. Victor. Përmban: Zemra e peshkatarit (Hugo. paç. Të dhënat nga kopertina. Hugo. Hugo.. pa ç. Volumi i parë / Victor Hugo.6. Hugo. 89 B 144 S 12 C 30 S 38 A 59 S 87A77 2836. Victor.. M.A.D. M.122 f. Përkthyes Milto S. autor: Qafëzezi.). 18 cm. Sharl Enri.].A. I biri i shtëpisë së David-it.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasr’. Parathënie. Përmban: Bredhi i parë i kërshëndelleve (Tregim gjerman) (Irs. Përktheu Kristo A.184 f. Autor në tekst: Th. [193-]. Dega e Botimevet Nr. Gurra (pseud.). 1938.Shpresëtari (pseud. patir. patir.2) patir.. 14 cm (Biblioteka e të Rinjve. Të dhënat nga kopertina.Peppo et Marko (Korçë). Vt.. . Victor. Titulli në kopertinë : "Qysh u gjënt Amerika". (inic. 90U 14 S9R118 S 19 S 64 S 11 R32 S 283 G 57 2837. 1944.pa ç. (Lufta e madhe e Napoleonit) / Victor Hugo.)). Vanjkai vogël (Tregim rus) (Çekhov. Volum i I-rë.S54U 128 2829. Peppo et Marko. 193 5. Victor. Prej Shpresëtarit (pseud. Libri i cunguar. me il. Zemrae peshkatarit / Viktor Hugo. patir. -Ploesht: Shtypëshk ronja "Konkurença ". Pjesa e dytë / Victor Hugo. 14 cm. Nomadhi (ps eud. Tiranë : Shtëpija Botuese "Ora".D. Kopeja e ujqve (Birjukov. M. 90 A 70 S 10D51 S 53A16-17 S 89 D 85   . 89 A 98 2830. P). J. përkth.109 f.). NgaBalli i Luftës (Literaturë shqipe) (Nomadhi (pseud. Irving. Të dhënat nga teksti dhe në fund të librit. A.). Pjesë s entimentale) patir. (inic. i bot. pa tir. 1923. Irs. Pjesë sentimentale) patir. .

Dashuria e Epaminondhes për At dhe. Oscar). Shtypur në: Shtypshkroja "Shqypja" Shkodër. (De Amicis. (Pourliac.6. Malimbran dhe i sëmuri i vogël. Livia Rebreanu. Antonietta. nga kopertina. Zemra e jehonës.Korçë : Libraria e "Gazetës së               . Parathënie. 89 R 148 S 5 S 58-59 S 5 R 31 S9G54 S 12 R 13 S50G2 S 60 G 10 2840. Lady). Stanley dhe llordi. 19 cm.). E vogla e Nr. 18 cm. Juliette). (Furet.22 Nëna e Fajtorit. Kutelit. . 88 T 33 S 9R30 S 53 T 111-113 2843.54 f. LibralV /kthyerprej Dh. Humor amerikan. Kamar-Ez-Zaman. (Lorde. (Letërsi rumu ne) patir. . Fr. Këtu këtje.249 f. (Gat hlin. 18 cm. pa ç. Parathënie. Alexis). autor: M. (Laurent. Veprae një oficeri. Falos... . Prova. pa tir. Kapedan Gardani me shokë. Qarkullimi i automobilave në tërë botën. (Elin Pelin).85 f. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). Kusari. Dy ijalë. 1944. Hakëmanja e peshkatarit. autor: Berani. Mitrush.. kthyer prej D h.nderi ushtarak! et të ketë një grua.Ç ësht një miliard? (Guillaumo G. Anekdote. . në vënd të vërshëllimeve! (Bauvier. përkthyer p rej Dh. 89 G 174 S 11 E79 2839. Krimi i doktorit Muller. . autor: Falo.. . Andre de).[Mitrush K uteli]. Orë agonije. (Triveley. (Cavariet. 1 932. e shqipëroj Jonus Tafilaj.. Ion Creanga.Durrës : Lithoipografia "Stamles”. Petre Ispirescu.Tiranë : Mesagjeritë Shqiptare. 20 cm.Norbert). Ato që s dini. f. Të ndryshme.patir.-164 f. në Shtypëshkronjën "Luarasi".. Sulejman Bej). V. Parathënie.).. Detyra më e madhe!.. Abel).. -Korçë : LibrariaA. Dr. Diogjeni dhe rrenat e Lisandrit. 1943. Fjalë të urta indiane. Përmban: Mirëbërësi (Wilde.. Zjari. 15 cm.2838. Tjegullat e martesës.Korçë : Libraria “Drita”. 14. . Lott e. Këpucëte djallëzura. (Machard. Ç është kam Gjuha frënge. pa ç. 90 B 141 S 9F 83 S 54 T 145 2844. Rënë). Falos. Falos.). E gjeti mjeshtrin e vet. 1931. Pr o dhe kundër duhanit.. Kur do të martohemi?. Jeta. Baj-Gano ballkanasi / Aleko Konstantinov. Lek 4. Jean). Një i dëshpëruar. Në luftë dhe në vdekje. autor: Kuteli.(Ibrahim. Shahui Persisë dhe vjershëtor i. 122 S9F3 2841. Në tekst jepen të dhëna për të katër autorët. Roman historik / përkthye nga italishtja prej Xhevat H. Qollitja e tmeruar. Karaosmanoglu..Korçë : Libraria "Drita". Trimëria e vërtetë. patir. Kryevepra të zgjedhura / përkthenjës Dhimitër Falo. Disiplina e spartiatve. 20 cm. Ç ësht lumturia? Të tre kandidatët. -Shkodër : Botim i “Kumbona e së Diellës” Nr. Mendime. (Njëmij e një net) patir. Fjalë të urta të Dic sit. Armando). Ç duhet të dini. Starovës.119 f. .. Balena(Servestre.Sh. Theoria e madhe. Jaban -1 huej / Jakup Kadri Karaosmanoglu. (Hermant. Ç bëhet në Paradhis. Kleopatra.. Judhaike! Humor ame rikan. Lekë 5..232 f. Komandari i Përgjithshëm i Mendime. 17 cm. i bot. 89 G 206 S 10 F 101 S 60T41 2845. Ditët e mbrame të Jeruzalemit. Jakup Kadri. Dh.K. Çesk. Aleko.Tiranë : Shtyp. Shpirtmadhësi e Pompe t. e përkëthei Çesk Berani. 89 D 90 S 11 D 145 S 56 U 1 2846. 1943..114 f. patir.. 89 R 237 2842. E drejta e më të fortit. Vendi e Vt. Alf red). Një pazar nusesh në Amerikë.5-6. pa ç. Më të mëdhatë marrëzi të njeriut.41 f. Michel). Në qoftë se ësht e vërtetë. Vladimir.Korçë : Libraria "Drita". pa ç. patir. 90 D109 S 2 E 121. Korolenko. Disa f jalë të mira për gratë!. Lihet peng. Ligja e maleve (J. Autorë: Marcu Beza.K.. Avokati. Ëndra.. Konstantinov. Parathënie. Endëra e Makarit / Vlladimir Korolenko.(Giles. Dekalogu i shëndetit. pa ç. Klitsche de la Grange.. Lou is).Vangjeli. Novela edhe pralla / i këtheu shqip M. f. 1933. (Reboul. Max). (Bibl ioteka Shqiptare) patir. 3. 15 cm. 1933. Rromanx hi storik dhe moral / Antonietta Klitsche de la Grange . 1923. Në kopertinën e fundit: Libra të M.A. Kryevepra të leteraturës së huaj të përkthyera prej Petro Korçarit..

15 cm. Leon). Forma 1-4. përkth.32 f. cm. (Biblioteka "Literatura e Përbotëshme". Në fund të librit: Shtypëshkronja Drita". . Ar120G35 2853. 1935.-153-231 f. 1935. Nr. patir.Korçë : Botim i Librarisë "Vatra" Korçë. për kthyer me lejen e autorit prej Jani Martinianit.l) pa tir. 1. Roman dashurie / Gr. Vangjeli. I-II. D. Të dhënat nga kopertina. Litt. Njerëzit në luftë. 90 B 78 2849. Gregorios. Ludlow. Lordi Lister i qojturi Singler i madhi i panjohur. Parathënie.].. patir. 1932. 20 cm. Leblank.31 f. Fr. Histori a e një muzhiku të vogël (Tollstoi. përkthyer me lejën e autorit prej Jani Martinianit. Shtypur: . Të dhënat nga kopertina. James M. Camille. . Rëfenjë / Henry Wadsworth Longfell ow. 89 T 125 2857. Përmban: Mateo Falcone (Mërimëe.Forma2: Vjedhjanë tren.. autor: Barbusse.. Parathënie.. Selma.90 f. A. Ksenopoulos.-1 78 f. Henry Wadsworth. përkthyer lirisht prej zojushës P. Henri f. pa ç. [193-].Korçë : [paem. Ar 1 E 35 S 10F23 2856.. 88 T 145 S 10R18 S 53 S 123-126 S 54 S 123 2855. Kapedani i Jenichereve. Maurice.] : [paem.. përkthyer prej Dh. 1.). P.D. Longfellow. Latzko. (Pikë pyetësia përmbledhje romancash me aventura. paç. 18 cm. Fr       . Lemonnier. 17 cm.[Pavd. përkthenjës Dhimitër Falo. 19 cm. Në fund të çdo forme: Shtypëshkronja e "Gazetës së Korçës". Ksenopullos.Korçë : Libraria “Drita”.. Ksenopoulos. Me parëthënie të Henri Barbusse-it / Andreas Lat zko. 1936. Titulli në kopertinë: Arsen Lupeni kundra Herlock Sholmes-it. Pësimi i një Don Zuani. Andon S.].Tiranë : Shtypshkronja "Gutcnberg". . 89 C 229 2848. Leblank. L. Lordi Lister i mbiqojtur Sinkler i panjohuri i math.. I marri me zëmbakët e kuq.Forma 4: Thesar në thellësit e detit.A.Tiranë : Shtypshkronja Tirana". [193-].Lek 2. Histori e kohëve të Skënderbeut. . 1932.. Vajza e kënetës së madhe / Selma Lagerlof.. Parathënie. pa ç. patir. Lispeth (Kipling. paç.].l) patir. (Pikë pyetësiapërmbledhse romancas h me aventura. paç. f. Ksenopullos.55 f.Forma3: Diamandet e dukut. 1929. 21 cm.-28 f. paç.-11+ 199 f. . patir. 3-4. Shkëmbi i kuq. patir. 88 G 49 2852. Ludlow.66 f+61 f. . Me një parathënie prej Faik Konicës / James M. ari 1. Evangjelina. Knut). 89 S 79 S 10G60 2854..+ 54 fi+60 f. Gisht i i prerë (Hamsun. Guy De) 88 G 155 S56U85 S 80T49 2847. 20 cm. patir. kthyer prej Dh. 20 cm. Dashuri gazmore / Camille Lemonnier..Nr. Gregorios.Korçë : Libraria "Drita".6) patir. Andreas. Arsen Lupeni kundra Sherlock Holmes-it / Maurice Lebla nk. 20 cm..l) patir.. 1 923. . Muri i urrejtjes (Blasco Ibanez. Lagerlof. Qirias. 89 R 144 S9F32 S 12 G 3 2850.. 1937. (Një tragjedi dashurie) / G r. (Nr. . Titulli në kopertinë: Arsen Lupeni kundra Herlock Sholmes-it. Prosper). L. D. Falos.. Arsen Lupeni kundra Sherlock Holmes-it / Maurice Lebla nk... Përkth yer shqip nga edicja inglishte e njëmbëdhjetë me leje t Autorit nga Andon S. .. patir.Korçë : Li braria "Drita”. Korçë : Shtyp. Zonja Batist (Maupassant. Nr... Rudyard).Korçë : Libraria e “Gazetës së Korçës”.. F alos. V.. 1936. Maurice.. Përmban: Forma 1: Skandalet e aristokratëve.D. autor: Qirias.[Pa vd. 18 cm.] : [pa em. D.107 f. Frashëri. ..80 f. 89 D 101 S 12 D 138 S 12E56 2851. Korçë. Koronë ergjent 1.

(Biblioteka e të r injve. Th. pa tir.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".ari 0. në kopertinë: 1943. Ditët e prapme të Pompeit / Lytton. 6. . William Sommerset... F r. .55 f. Të fejuemit. 23 cm.Tiranë : Shtëpija Botonjëse Kristo Luarasi". Ivan Tourghenieff.60.patir. i botimit në kopertinë: 1935. 1935. 1934. 22 cm. 18 cm. S 131 B 29: 3 vëllimet në një lidhje. 2. 90 D 131 S2E 130-131 S 12 E 64 S 19R69 S 55 U63 2865. 2) patir. Vinçenc. 23 cm. S 131 B 29: 3 vëllimet në një lidh je.136 f...40). Ludlow. [193-].. 3 / Lytton. Lek A Titulli nga kopertina. Në tekst: Shtypëshkronja e "Gazetës së Korçës". portr...ashëri. pa num. pa tir. Çmimi në Fr. James M. . Edward George. [Fr. paç.. Novela ndodhet edhe në librat me nr. . V. L ek 2 (Fr. f. A. përkthyer prej K. Lytton. 90 F 56 S 33 A63 2860. K. S 131 B 29: 3 vëllimet në një lidhje.. përkth. Maupassant. 88 D 5 S7C42 S 11 B21 2858. Kapedani i jeniçerëve ose Skënderbeu / James M..pa tir. patir. Parathënie.të qindvjetë / Ale ksandër Manzoni. Fr. S. Cechov. përkth. 1943. Parathënie. shq. Th. S 3 A 20.].VII-XI. S 53 A 25: mungojnë 3 faqet e fundit. Th. Pierre Chaine. 1923. Lugetët/pikt. . Albert Acre mat. 1935.Tiranë : Biblioteka Popullore "Argus". 21.Korçë : Libraria "Drita". 5 . 21 S53A24.ari marrë në fund të kopertinës së volumit III. (Biblio tekë popullore. Edward George. Edward George. Netët e Lordit Moundrago dhe novela të tjera nga Maxim Gorki. Kartoleria Peppo dhe Marko. Nr. Ditët e prapme të Pompeit / Lytton. ari 0. patir. 25 S 87A 60 S 316A31 2861. 89 B 53 90 A 151 S 3 A 20-21 S 19 A 72-75 S 53 A24 S 79 C 14 S 131B 29 2863. autor: Prennushi.50. S 3 A 20-21. përkthy er nga Andon S.J. Ditët e prapme të Pompeit. Maugham. Alessandro. 89 R 163 S 10G52 2859. 24 cm. 19 cm. vendosjeje S 19 S 120. -16 f. Frashëri. Nr. Çmimi:4 fr. V. 130 dhe 89 G 1 99. F loqi. 3 fl.. Baudelaire / Sommerset Maugham.131 f. 21 S 53 A24. Maurice Renard. S 79 C 14. Vt.B. Rabindranath Tagore.]: [paem. 19 cm. . 88 E 23 S 11 C74 2864. pa tir.XII+ 629 f. Ce pës. 27 2862. Çmimi në Fr. Nat Pinkerton.. A.Boston : Shtypshkronja e “Diellifi’. Guy de. S 53 A 24.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". . përkth. 1 fl. S 79 C 14.ari. Vt..253 f.[Pavd. pa ç. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë). 24 dhe 89 B 52. S 79 C 14. Ch. Floqi.. 89 B 53 90 A 108 S3A20. 1935.G. .. . V.319 f. Lytton. Kopertina e fundit ka çmimin për të tre volumet në Fr. 1934. S 53 A 24. Histori mileneze e të XVII.Korçë : Shtyp..       . përkthyer ngaN . Ludlow. autor: Konica.ari marrë në fund të kopertinës së volumit III. Faqja e fundit e kopertinës botime të bibliotekës "Argus". Faik. Lek 1. Nënë hien e hënës / Guy de Maupassant. S 53 A 24.13) patir.60]. 21 cm. Kaceli. Korçë. i bot.l.. Fjalë persjane në gjuhënt onë (shqipe). pa ç.Shkodër : Shtypshkro ja "Zoja e Papcrlyemc". 23 cm.ari 0. 89 B 53. përkthye e kthiellue prej at Mark Harapit S. f 617-619. S 3 A 20-21.. Lytton. 89 B 53 89 C 89 S3A20.. Manzoni. S 3 A 20-21. Floqi. 1941.ari.48 f.112 f. 26.

Fejzi. sipas Hylli i dritës.Botim II.. Nonda. 1944. 18 cm. Libri i cunguar. Çunat e Rrugës Pal / Francis Molnar. Nr. Pal-Uteai Fiuk. Tepeyac.88 R 6 2866. 12) pa tir. Ferenc.Shkodër : Boti m : "Kumbona e së Diellës”. 89 R 167 2871. Montesquieu.IV + 48 f. Molnar.109 f. f.. Korçë : Shtyp. e fundit e kopertinës. Parathënie e botimit të dytë.. Fishta.213 f. et Kartoleria Peppo-Marko. Simon. Të dhënat e botimit nga kopertina e fundit. autor: Dobi. Dashurija në Hong-Kong. f. shq. 20 cm.Korçë : Shtyp.221 f. autor: Dedaj.]. Prosper. . nr.. Tiranë. [pa vt. 88 S 120 2875. . Dedektivi amerikan i famshëm i kohës së re. Përpjekjct shqiptare. “Di ellr’. përkthye prej S adi Pejani. [Fr. shq. patir. patir. patir. 1938. pa ç. 16 cm. pa ç. Arthur. [1936]. 1936. -Parathënie. Dashurija në Hong-Kong. F r. Shtypshkroja "Cirka" (Shkodër). Parathënie: Pakë fjalë mbi Ferenç Molnar-in. . i bot. A.. autor: Bulka. 19 cm. Arthur.Korçë : Li raria e “Gazetës së Korçës”. Falos. Gj. Simon Dedaj përkt heu. Ferenc. (Biblioteka "Literatura e Përbotëshme". Xavier (de). A. Mërimëe. 1-2. f. Titulli origjinal: A. 90 D 71 2870.Kartoleria Peppo et Marko. Romancë historike lufte për liri. Fr. patir. përkthim në shqip Andon Fra shëri. shq.. .. 88 C 59 S2C41 2873. kthyer prej Dh[imitër]. 1939. 1936. f. nr.. sipas rev. Vangjeli. . patir. Parathënie. pa tir. 15 cm. 1940. . 3. Tregim meksikan / Arturo Murari. Roman / Arthur Mills.. . aut. Pak fjalë mbi Ferenc Molnarin.pa ç. 1928. 90 B 159 2868.. Charles Louis de Secondat. Simon. .Korçë : Shtyp. f. (Nr. 6. 61.Shkodër : Shtypshkroja Françeskane.. Lek 1.. Vt. . Titulli origjinal: A. 19 cm. 1928. Kolomba / Prosper Merimee. Prosper. 90 B 133 2874.[Tiranë] : Luarasi. Molnar. Djelmt e rrugës Paal / Ferenç Molnar. Molnar. 10 . intrigash dhe aventurash / Xavier de Montepin.425 f. Montepin. Nonda. Roman / Arthur Mills.Shkodër : Shtyp. Simon. prof. Fr. Parathënia i kushtohet edhe përkthyesit. . .Përkthim i lirë. 10-11. .163 f. Letrat persane / Montesquieu.. përkthenjës: Dhimitër Falo. 24 cm . 88 G 130 S 11 E54 S 19 R 124 S 56 S 33-36 2876. Përkthyesi ua kushton librin Djelmoshave të Veprimit Katolik Shqiptar.. përktheu: S[imon] Dedaj. Pal-Uteai Fiuk.Botim i dytë. 1944. 20 cm. [1942]. 3. 88 F 147 2869.-254 f. Lek 3. Karmen / Prosper Merimee. dashurië. Nr. Ferenc. Pal-Uteai Fiuk.. 19 cm. 18 cm. f. Mills. (Nat Pinkerton. pa ç.Tiranë : ShtëpijaBotonjëse "Luarasi". (Format e lrë) patir.116 f. Maska e zezë.92 f. Djelmët e rrugës Paal / Ferenc Molnar.. Mills.172 f. 89 F 85 S2D 18. .. Murari.l]... Mbretëresha e parave.Tiranë : Botonjës "Luarasi". autor: Dedaj. përkët hyer prej Fejzi Dobit. 1.9) patir. . . . III-IV. autor: Dedaj. pa tir.32 f. Bulka. e përkëtheu ngagj ermanishtja Sadi Pejani. Çmimi. 23 cm. patir.. Titulli origjinal: A. 1934.Tiranë : Shtyp. . pa ç. Të dhënat nga teksti. Arturo. Roman aventurash. me il. Shkodër. 19 S 12 F 10 S 19 G 18-21 S 70T39 2872. Parathënie. 89 A 74 2867. Mërimëe.. 6.

Guy de). autor: Konica.. Luigi). ( Bibliotheka "Djersa". Tiranë. 1938.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". patir..E bija e magjistares (Blasco Ibanez. V... (Bi blioteka Shqiptare) pa tir.. autor: Myrivilis. . Fr.Tiranë : Bibli oteka Popullore "Argus”. i shqipër oj Kol Marashi. 89 E 217 S 19G73 2878. Noskoff. patir. Jetanë varr.. S64D3 88 G 4 2879..78 f.. (Biblioteka "Literatura e Përbotëshme" Nr.Në udhëtim (Maupassant.196 f. 5 S 315 G31. Mark). Roman / Musset Alfred de. 88 C 160 S 9D 30 S 55 S 24 2884.       .Hakmanje (Maupass ant. 89 D 55 S 113 E 63 2882. Parathënie.Si u bëshe drejtor (Twain.101 f.93 f 7 cm. 1944. V. Zoi.). B. Shqipëruesi Faik Konica. sipas M. pa ç. 19 cm. f.]. Anton). Në hien e hurmave.3.Boston. Endra e gënjeshtërt dhe realiteti i hidhur. Parathënie.. Wiliam). f. Myrivilis.80 f. pa ç. Kuteli.(inic.Nina-nana (Pirandello. Vëllimi me nr.Korçë : Libraria e "Gazetës së Korçës". Lek 6. Stratis. G. .Tiranë : Mesagjerit Shqiptare.39 f. Alphonse). Luigi). Përkthim i lirë nga italishtja. Prosper). 20 cm. Selma).B.Letra që marin njerzit q u shkon ijala (Twain. 147. Parathënie.Tiranë : Mesagjeritë Shqiptare.88 T 28 S 65 G 189 2877.Të munduari t (Çekhov.K. (Dy novela të shkrimtarit italian G. "Mbrothësija". autor: Xoxa.. Të dhënat nga kopertina. 88 C96 S9D6 S 19A31.-Nëpër fushat e Amerikës (Hamsun. e shqipëroi Xh. Evangjeli » Korçë.-131 f. Falos.Njeriu që vdiq dy herë (Farrëre.. Musset. 1924. Alfred (de).Korçë. Përmban: Mateo Falkoni (Mërimëe. Nata e parë (Pirandello. 32 2883. patir. . f.Tiranë : Shtyp.. Lek 2. . Fr. 1936. Andrë). Mass.Ariu i math i Gurlitas (Lagerloff.. Claude ).. Stratis.Të dy vëllezërit dhe princi i Hamburgut (Ja kobs. përkthy er prej Dh. 5. 21 cm. 17 cm.Nr. Tiranë. 1943. Dhimitër Falo. . Knut).. 1934.Princi Aleks Petr ovic. përkth ye nga Kolë Kaçulini. . Novela / përkth. Guy de).72 f.).3) patir. Historiratë luftës / Stratis Myrivilis. Shënime letrare. Paolo. . me il.Korçë : Libraria “Drita”. patir. Faik. Faqja e fundit e kopertinës listë botimesh të "Argus". pa ç. 23 cm.). Parathënie nga botuesi. Nata e tmerrshme (Novelë e shkrimtarit rus Anton Çehov). Shtypur në shtypshkronjën "Nikaj". 1944.5. Mark) . . Në fund të librit: Shtypëshkronja "Drita".Këmba e majmunit (Klau. 88 G 75 S2D 132 S 11E 127 S 19 R 1. Pralla t Arabisë / i shqipëroj Faik Konitza. . vendi S 64 D 3 përmban një kopertinë mbi të parën ku shënohet si botue « Libraria G. (Biblioteka Shqiptare) patir. 20 cm. 1944. Nalli. paç.. lek 1.Tiranë : Shtypur në shtypshkronjën "Tirana". . 90 B 170 S9R28 2881. patir. 7-19. Miranda). Aventurat gazmore të Til Ulenspigelit / Paolo Nalli.121 f.. Faqja e fundit e kopertinës botime të Mesagjerive Shqiptare. Përmban: Mësimi i fundit (Daudet. Dashuri fatale. Novelatë zgjedhura. Aleksandr Aleksandrovic. Shtypshkroja "Nikaj" (Tiranë).l) patir. : [pa em. Beteja e Tannenberg-ut / Noskoff.. . 1943. shq. 32 2880. 23 cm.Thanatos Palace-Hotel (Maurois. 3. . Pralla t Arabisë / i shqipëroj F. Në hien e hurmave. 88 S29 S 81 G75 S 150 G 51 2885. 1932. shq. Përkthyer ngaN. 20 cm..

D. Henri). Vicente). Tiranë : Boton: Shtëpija Botuese “Shkodra”. A. Qindarka ar 40. 1914-1918 / O.. Pesë novela / të përkthyera prej Dhimitri Falo. M. Vicen te)-Alarmi (Andreieff. Georges). Papafana (Stam Sta m). H. 89 F 127 S9F23 S41A96. 89 c’l23 S 9D 69 S 58 A 79-81 S 131B 45   . -Shkodër : Shtypshkroja Françeskane..F. pseud. autor: Beduli. autor: Qorri. I. V inçencit Prennushi O. patir. XXIII. Qorri. 88 R20 S 10 G 1 S 53 V 4 S 315 G30 2888.Nevojë (D oyle.Shtyp. . 1944. P atrascanu dhe Mihail Sadoveanu. dhe Librari "Dhor i Koti" 1924.F. Spiunazhi prussian.66 f. Dhimitër. autor: Tafilaj. shkruar nga autorët rumunë: D. Pak ijalë për kënduesin.Pse e vrava (Vuglian o. portr. 2a Tiratura. Shtypshkroja Shkodra (Tiranë).Urangutangu (Kipling..] Historia e një princi indian.M. Pograd ec-1935. autor:Lipi. Direttore dhe C. Palermo. përkth. 1939. Historia e shenjtorëve Varlaam dhe Joasaf. 18 cm..]. Dhurata e Kërshëndellave (Henry. sipas G.). 16 cm.Korçë : Shtyp. M urgu (Elin Pelin. Tëkatërgrat e KalaMukut (Letërsi italiane). 1935. Dashuri e pamposhtëshme! (Kistemacckers. me parathanie të him e notime prej P. (Bibliotekë "Predikimi" Nr. 88 F 42 S 10 E 10 S 54 S 98 S 311B 41 2890.. Vicente).Katër ditë (Garshin. pa ç. Ay teveqeli Milissier (Zamacois. 14 fl. Benedikt Dema O. 89 T 6 S 9G 104 S 52 U 86.. 1938. 90D82 S 10 E 15 S 19G46 S 19 R 91. il.. [Patrascanu. patir. f. Petrotta. punue shqyp prej Emz. Novela të zgjedhuna nga letratura e huaj / i përktheu Besim M.87 2892. Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".E dënuemja (Blasco Ibanez. Emil). portr. Dac i.Maria (Frappie. 1 fl.. Rudyard). Leon).5. A. Leonida). 89 R 85 S 10F90 S 19 S 120. Silvio. Kartoleria Peppo dhe Marko. Dashuria e parë (Richard. O. ose përkth.. -[Tiranë] : otime të "Telegrafif’.).89 f. Përmban: Tërbimi (Blasco Ibanez. Oltremare. Miguel). Chekrezi. Gaston).64 f. f. Le k 5. Arthur Conan).. J[onus]. L ekë 2. Besim. Uniformae kapitenit (Çehov.Korçë : Shtyp.. Mësuesi idealist / Grigori Petroff. 1 fl.F. 89 D 106 S9F79 S 11 E97 2891. Petroff. Parathanie. Oltremare. Një tufë lule. O.).Nji dramë deti (Blasco Ibanez.-Dëshira e fundit (Beaumont. i Filip Papajani.. Popolo. D. Vsevollo d). Përmban: Paraziti i trenit (Blasco Ibanez..il. Lek 2. paç.. 99 S316G7 2889. patir. Rëfenja të zgjedhura nga letretyra e përbotëshme.127 fi. Përkth.. 1938.Tiranë : [pa em.). lingua e lett eratura albanese. Germaine). Grigori. Burgjet e mija/ Silvio Pellico. Jean).. (Vlorë). H. E vetëm në katunt (Dhimitroff... ShtypshkronjaG. Përmban: Lëçitësve Shamia mavi (Becket.Burri i pa rë (Zibov. 19 cm. 130 2887. Parathënie. 19 cm. 19 cm. patir.XIV+ 354 f. Ajo që më dashuron (Zola.156 fi. Lek.Hak-Manja e Tmerrshme (Blasco Ibanez. O dhe Daci. Pellico. patir.5. 1932. patir. Vicente). 98. 1 fl. 92 2886. Sipërmarrës shtypshkrimesh: Ismail Mal Osmani. 21 cm. Përmbl. Blen I.. përkëtheu J[onus] Tafila j.. 7. Gjeka (Tiranë). . Dy fjalë për autorin. f.M.7) patir.) Berberesha (Richepin. autorë: Oltremare.... Ivan). S. Vincente). . Anton). 1927.56 f.. 2 2cm. Parathënie.mënt (Courteline. C. D. 3-4. Pol ic me.. .

William.) i Xhaçka.Buka mëkatore (Henry. 1. Kopertina e fundit përmban botimet. Elizabeth Cleveland). Kopertina e fundit përmban listën e librave që shiten. Potier. Shtypur në Shtypshkronjën "Dielli". i bir i Palokës (Miller. O. 21 cm.111 f.125 f. Alfredo).2893. M . përkëthyer prej F. pa ç.) .Korçë : Shtyp. që do otohen.. Botime që do qarkullojnë së shpejti. patir. Potier. (inic. 24 cm. Pons. (inic. ribotimet dhe librat në depozitë të "Mesagj erive Shqiptare". Parathënie.Qoset dhe katundari (Cooper.. 88 E 115 S 19 F 16 S 19 G 51. Nr. Poe. G.).30 f. Fantazma e kuqe / G.6) pa tir.Tiranë : Mesagjeritë Shqiptare. Potier.Valixhja misterioze (Panzini. Parathënie. [193-]. Vasil.Tiranë : Me sagjeritë Shqiptare. V. 24 cm. (inic. përkthim V. Lek 1. 1 fl hartë: Shqipnija. Të dhënat nga kopertina. 90 C 47 2899. Të dhënat nga kopertina. Maqina e vdekjes / G. Lek 1..Tiranë.Lodhja intelektuale ( Monroe. Nr.. Roman cinematografik / Renë Pons.46 fi. .-Një letër nga bota e të vdekurvet. G.A ka mënyrë të lehtë për të shkrojtur? (Croy. (Biblio teka Roman Cinematografike Nr. Grigori.) . Trimërit e çuditëshme të Allen Pinkertonit.Violinisti. Lekë 20. 21 cm..) i Xhaçka.. 61 S 39 A 16. 90 D 19 S2D60. përkthim V. 1944. Paul Fenimore). Edgar Allan. Edna R. Potier. Alfredo).. 32 S 135 G31 2896. Çaste dëfrimi t Ali Pashë Tepelenës. Greqija e Maqedonija në kohën e Ali Pashës e tokave të qeve risura nga Ali Pasha dhe të bijtë. Petroff.7) pa tir. Luigi).) .. Përkth..Këlyshi i zgjuar (Panzini. Xh. autor: M. (Bibliotekë Popullore. Trimërit e çuditëshme të Allen Pinkertonit.. (Bibliotekë popullore. 21 cm. hartë. 90 C 45 2898. Xh.Djaloshi që i binte lahu tës.31 f. Kopertina e fundit përmban botimet e ribotimet e Mesagjerive Shqiptare.. Xh.Fati qëndro ra. Lek 1.. Tiranë.Tiranë : Shtëpij a Botonjëse "Luarasi". . 89 E 226 S 39A31. 24 cm.. (Biblioteka Shqiptare) patir.30 f. Shtypur në: Shtypshkronja "Kastrioti" Tiranë. Çeta e të treve / G.131 f.Kush bën mirë gjen keq. Të dhënat nga kopertina. . 1944. 1936.Tiranë : ShtëpijaBotonjëse "Luarasi".L. Fr. f . Përmban: Dredhit e grave. 1 fl. Vasil.4) patir.5..9) pa tir.. si dhe libra në depozitë. G.5-8. [193-]. 26 2895. Paul).[Tiranë] : [Shtëpija Botonjëse "Luarasi"|.. Renë. Përkth.Tiranë : Ismail Mal Osmani. (inic. Plomer.Aut ografi (Ugolini.. 52 S2E25. Xh. 17 S 55 U 6-8 2894. Trimërit e çud itëshme të Allen Pinkertonit. Nr.Sh. Koço. Në vendin e Zambakëve të Bardhë / Grigori Petroff. Botimet e "Ismail Mal Osma ni" të qershorit 1944. (Biblioteka Shqi ptare) pa tir. autor: Semini. me il.. Kartoleria Peppo dhe Marko. Kopertina e fundit përmban serinë “Trimërit e çuditëshme të Allen Pinkertonit".Djaloshi. Homer). Përkëthyer prej tekstevet origjinalë nga Koço S . Shtypshkronja "Kastrioti". Angonit... Njeriu i natës. (inic. . 20 cm.-Si fitoi tre dollarë hu oristi Mark Twain. Kallzime të çuditshme / Edgar Allan Poe.                 ..... Potier.. përkthim V. Përmban dhe gjash të kallzime të tjera nga auktorë të famëshëm. V. 1944.Të dy kusarët.Burri "shtëpijar" (K elley. 88 B 129 S 19G74 2897. [193-]. Kopertina e fundit përmban: Botimet në qarkullim.Marashi.). e shqipëroj Haxhi K roi. (Bibliotekë Popullore. Xh. Potier.. Ndjekur ngatetë prralla shqi ptare të kallzuara prej shkrimtarit amerikan Paul Fenimore Cooper. Përkthyer nga italishtja.

L. pa ç. 89 B 66 " S 58 A 5 S 316A 15 2910. Trimërit e çud itëshme të Allen Pinkertonit. Xh. 1) pa tir. (inic.32 f. . . Fr. Për autorin. 89 B 92 S 12 B 108 2900. 24 cm. paç. [1940]. Për një milion dollarë / G. Regnault di Warin.262 f. 9-11...Tiranë : Shtëpia Botonjëse "Kristo Luar asi"’. (inic. . [193-]. Gustave (Le). ana e pasme e fletës së titullit. 90 B 110 2907. 10.. Vasil. [194-]. 90 C 43 S9C62 2902. patir.). 3-8. Parathënie. Pavli dhe Virgjinia / Bemardin de Saint-Pier       . 20 cm. pa ç. Richebourg.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". Përkth. Saint-Pierre. Panariti.8) pa tir. Fr. 1930. shqipëroj: Nafsika (pseud. Erich Maria. (Trimëritë e çuditëshme të Allen Pigertonit.Korçë : Libraria “Drita”. (inic. .Tiranë : Botonjëse "Luarasi". 19 cm. patir.. Bernardin de. Dy të vdekur në një qivur.Tiranë : Botonjës Luarasi. Vrasësi misterioz / G. ngateksti. i bot. patir. Xh. Vasil. Titulli nga kopertina. Potier. . Emile. Nafsika pseud. përkthyer nga gjermanishtja prej Qani D. Fr.. Ragucci. e përktheu n ga origjinali Stefan Rodi. Tomor (Romanzo storico Albanese del XV secolo) / Giov anni Ragucci. patir. Asgja të re në frontin e Perëndimit.142 f. Shtypëshkronja e "Gazetës së Korçës". 21 cm.8. 1944. përkthim V. R egnauld di Warin. Kopertina e fundit përmban serinë e librave që do të botohen nga "Trimërit e çuditës me të Allen Pinkertonit". f. 90 C 46 2901. 91 D79 S 19 G 88-90 2906.131 f. përkthim V. Qeen. 89 B 96 2904. shq. 1939. Roman / Emile Richebourg.. . Bija e mallkuar. patir. Tipografico Militare (Tiranë)..) . V. B. 19 cm. 27 cm. 3-4. Giulietta dhe Romeo. Parathënie. Remarque.127 f. Xh.21 f.Tiranë : Bo tim i Shtypshkronjës "Diellr’.320 f.) i Xhaçka. (Dashnorët e Veronës) / G. Kopertina e fundit përmban serinë e titujve që do të botohen nga "Trimërit e çuditës me të Allen Pinkertonit". Vt. autor: Zavalani. Shënime mbi Abati Prëvost. Të dhënat nga kopertina. Roman dedektiv / Ellery Qeen.31 f.) i Xhaçka.Përkth. 21 cm. Rouge.Tiranë : S htëpija Botonjëse "Luarasi".Tiranë : Ed. Ellery. pa ç. [193-]. përktheu: Zyhdi Her ri.B. (Aventurat e mrekullishme të milio narit Todd Marvel) pa tir. il. i Nase.30 f.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". pa ç. Tajar. Giovanni. Potier. Prëvost d’ Exiles. Vasil. 6 fl. . "La Fiaccola". Kostaq. .279 f. patir. -Përkth. 88 A 198 2909. Nr. Remarque. . E përkëtheu Shaban Bal la. 23 cm. 24 cm. Përkth. Manon Lesko / A. Në frontin e perëndimit as gjë të re / Erich Maria Remarq ue. Lek 1. Prëvost. e përkthe u Stefan Rodi. Luadhi i fantazmave / Gustave le Rouge. V. 24 cm. Antoine François. G. G. 90 A 158 S58D36 2903.) i Xhaçka. f. Potier. V. pa t ir.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Luarasi". Xh.) . Ar7E 19 S 83 S 62 2908. 20. (Bibliotekë Popullore. Erich Maria. 1934. Nr. 1935. Ar 71F 57 A1 10 F79 83 F45 P530D 9-10 2905. Potier. shq. Stab. G. (inic. .2. f. Qani D. 1935.. Xh. (inic. autor: Panariti.

përkthyer prej Pikës (pseud.(Biblioteka Shqiptare) pa tir.149 f. 90 B 104 S 10 G 12 S 315 E 16 2917. reklamë për botimin e romanit "Antar".32 f. Tregim.Shkodër : Shtypshkroja e Zojës s Pa perlyeme. Kr. 90 B 38 2916. Nikoll Kimzes). Fr. Xanonit S. (A. pa tir. Christoph von.. Përkth.J.Shkodër: Shtypshkrojae së Paperlyemes.[Durrës] : Stamles. Romanz / Kristofor Schmid. autor: Tasi Miho. Schoepfi. e përktheu nga frengjishtja Remzi Xheneti. Schmid.130 f. Shtyp. Xanonit S. (Vepra Pijore N. Lek 1 (çdo formë)..50. 1924. Xanonit S. patir.150 f. shqypnu e prej Ant[on] M..J. f. Pika (pseud. Shkodër.. (VepraPijore.31) pat ir.Forma 1-4. Mbreti i maleve / Emilio Salgari.. Gjenovefa e Brabantit / Kristofor M.E dyta dorë. S 62 A 144 Përmban Fashikullin 1-2. 21 cm.. autor: Saint-Pierre. Fr. .50. Christoph von. 89 D 76 S57R27 S 62 A 144 2919.20.. Titulli në kopertinë: "Dyy pasqyra". 89a D 8 S 19 D 13 2911. 1943. 90 A 73 2918. 1. Shkodër : Shtypshkrojae së Paperlyemes. Vangjeli..189 f. Parathënie. 19 cm.136 2920. (Vepra pijore Nol5) patir. 1923. pa ç. Grosh 4. N. .ari 1. 1932. 1937.43 f. Lule të shpirtit. 20 cm. e shqipëroj Kolë Marashi. 1915. patir.. Christoph von.(Julja.Shkodër : Botim i së përkohshëm "Lajmtari i Zemërs së Krishtif.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenberg”. autor: Xheneti. 89 R 13 S 53 R 135. Shqypnue prej Ant . "Kastrioti" (Tiranë). f.G. Schmid. Shtypshkroja "Zoja e Papcrlyemc" (Shkodër). 89 G 69 S 315 E 15 2912. patir.. 3-11. Shmid.. Christoph von.). 13. Dyy pasqyra / Gjon Schoepfi. Xanonit S. Schmid. . Rene. Ar39G 156 2913. f.(Vepra pijore No 16) patir.) patir..Korçë : Shtyp. Parathënie. Lekë 2.il.32) pa tir. 19 cm. M.Federiku... Aventurat e Marko Polos.. Bemardin De.Shkodër : Shtypshkroja "Zojae Paper lyeme”. Etretadorë.82 f. 22 cm. .. 24 cm. . J. Tiranë : Mesagjeritë Shqiptare. Femandi ose ndollinat e nji djaloçit spanjol / Chri stoph von Schmid. Sgjedhje prallash morale të vogla për të rinjtë / Christoph von Schmid. Shmid. [Grosh 1.). Roza e Tannenburgut. Salloma.A. 269. 88 G 145 S 10F97 S 55 R 80-82 S 55 T 150 2914. A. Christoph von. 1933. Schmid. 12 cm. Christoph von.: D. 1 923.E dyta dorë.4 7 f. . . . 1935. 1932. 88 T 64 S 53 S 195     . Llesh Bitroj. 15 cm. Gjon.. Parathënie. 1915.. Të dhëna për autorin. 89 C 129 S 12C98 2915.. patir.. 1 fl.20]. Gjenoveija e Brabantit / Kristofor Shmid. Gjenoveija e Brabantit / Kristofor M. pa ç.0. Hyije. 23 cm.E katërta dorë.213 f. f. Kristofor Schmid..2. shqyp nue prej Anton M.Korçë : Shtypëshkronja Dh ri Koti. 1931.M.. shqy pnue prej Ant[on] M. . . .D. Remzi. -S hkodër : Shtypshkroja e Zojës s Paperlyeme. Kr. Kthye shqyp prej D. Schmid. Lek 6.re.103 f. . sipas LEKA.J.165 f. 19 cm. Emilio.. Schmid. Salgari. përkthyer prej P[etro] Korçarit. I-II. Faqja e fundit e kopertinës.. . Romanpër çdo moshë /Rene Samay. 20 cm. Samay. 22 cm.

. Fr. patir.Shkodër : Shtypshkr. paç. 1933.. Scott. e shqiproi Eqrem Çano. Tiranë. 89 T 16 S 11 G 101 S25T51 S 52 U 35-37 2929. me il. Lek 3. patir. . 17 cm. Strindberg.-Ko rçë : Biblioteka e Gaz. .F. Rromanx i verses rromake / Souvestre. 89B 134-1 S 53 A23 2927. 1921. Skrydloff. 88 R 94 S 9F 110 2924. 1930.Libri i parë.. 89 S 58 S 10 G 100 S 53 V 9.: Anto n M. Titulli në kopertinë: Mbarimi i Carve dhe Rasputini. 1933. Faqja e fundit e kopertinës botime në Mesagjeritë Shqiptare. 21 cm . Mbas tij! . 1935. Fiqri Llagami. 1922.. -Titulli në kopertinë: "Mbarimi i Carve dhe Rasputini". 10 2933. Fr. Franz (von).171 f. Vt. Seeburg. . patir. Siniscalchi.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Luarasi".E katërta dorë.. e dytë.ar 0. 90 D 21 S9E97 S 11 C 80 S 53 R86 S 58 B 20-22 2931. Posta e Korçës. S 25 T 51 mungon kopertina.63 f. 18 cm.Tiranë : Mes agjeritë Shqiptare. e shqipëroi Tajar Zavalani.55 f. O. nr. C. Pjesa II / Henryk Sienkiewitz. "Zoja e Papcrlyemc".E pesta dorë. i bot. e punoi shqyp P. pa ç. patir. 18 cm. f.. (Vepra Pijore Nr. fr. patir.34 f.. Vinçenc Prennushi. .50. përkth.267 f. përkthyer prej F[iqri ] Llagami. Franz (von). 19 cm. Armët e rea / August Strindberg. Stevenson.32 f.. Souvestre. . Kr. i shqipëroj N. -S hkodër : Shtypshkroja Françeskane. Vt.50. Aleks.. 17 cm. Sienkiewitz. Sipas krahasimit me bot. Përallatë zgjedhura/ C.153 f. Ishulla e thesarit / Stevenson.. 22 cm.. Pjesa I / Henryk Sienkiewitz.Tiranë : Shtypshkronja "Gutenbcrg".Shkodër : Shtypshkroja "Zoja e Paperlyem e”.2921. Aleks. 12 cm. Quo vadis. F r. -Sh kodër : Shtypshkroja Françeskane.? Kallzim i kohve të Neronit. Ivanhoe / Valter Scott.65 f. Siniscalchi.. patir.. . Mbarimi i Carve / Aleks Skrydloff. (Vëpra Pijore N.Tiranë : Shtëpia Boto njëse "Kristo Luarasi". 89 F 77 S2D83.Tiranë : Luarasi. . patir. Quo vadis. 24 cm. 89 B 134-2 2928. . . patir.60..F.225 f. 20 cm.. patir.Botim i dytë. pa ç. e punoi shqyp P. Mbarimi i Carve / Aleks Skrydloff. m e il. 89 R 43 S 11 F 13 2925. 21.. Xanoni.M. 4.47 f.70 S 25 D 59 S 315 E 14 2923. pa ç. [194-]. Seeburg. 88 R 127 S9G74 S 53 S 54-56 S 98 T 64 S 312 G 49 2932. 6.28) patir.72 f. . Robert Louis. 1932. Përkth. Gjeka (Tiranë). Shkarthi. Të dhënat nga kopertina. Muzhiktari i verbët / Franc von Seeburg. 20 cm... Sienkiewitz. Romanz his torik..Shkodër : Shtypshkroja e së Paperlyemes. Henryk. August. 18 prill 1937. Walter. Henryk. e sj ellë në giuhë shqype prej D. 1. 22 cm.41) patir. Njoftim mbi vënien në shtyp: Java. [1937].93 f. 114 S 54 U 87-88 S58B23 2930. Anton M. i bot. Shtyp. përkth. Skrydloff.? Kallzim i kohve të Neronit. Romanz hist orik. .. Libri shtypur në "Kartoleria Peppo-Korçë".ar 0. Lek 6. .]. (Biblioteka Shqiptare) pa tir. 88 B 96 S 56A 153 2926. Henryk.. 1940.. .. . Vinçenc Prennushi O. B. Sienkiewitz. Xanoni. 90 D 100 S 8G 19 S 19 F 69. Muzhiktari i verbët / Franc von Seeburg.. . në kopertinë: 1936. 1943... l. në kopertinë: 1944. Nikoll Gazullit.. përkthyer prej *** . [Emile].M. paç.. [pa vt.Shkodër: Shtypshkroja “Zoja e Papcrlyemc"..

Tolstoi. f. Parathënie. 1942.. 89 U 67 S 9R 157 2935. 20 cm. . shq.32 f. . Roman. I fundshmi i Samurai. Roland E. L. V. Në kopertinën e fundit ka njoftim për daljen e revistës "Njenu"..Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasr’. Celestin. Strunk. ar 0. Vangjeli. 24 cm. Lek 1 e gjysëm. patir. Në lëndinë / Carmen Sylva. Nogi.Të dhënat për autorin. Roland E.(Dcga e Tiranës). pa ç. 88 D 145 2939. 1936. (Nr. Novela / Mahmud Taimur.. Strunk. 1944. Taimur. 1936. patir.l6)patir.... patir. Shoqnija kontrabandiste Gloria Scott / përkthyer prej Vasil Xhaçkës. Lev. pa ç. . 88 S 33 S 12G32 S28T76 S 312 G 50 2942. Nr. Lek 1. patir. Para tekstit: Të dhëna për autorin egjiptian Mahmud Taimur. e shqipëroi Tajar Zavalani.48 f. Heroi japonez i Port-Arthu r-it / Roland E. 22 cm.3. Ar 13 B 11 : format (fashikujt) 4-12 futur në dosje.Botimi i dytë. autor: Zavalani. Ar45 G82 2943. përkthyer pre j ***.Tiranë : Shtypshkroja Shkodra. Komedia e vdekjes. (Novelë) /August Strindberg. (Bibliothekë kinematografike. . Tregim japanas / Celestin Testore. 91 B 7(1-3) : 3 format (fashikujt) e parë. 91 B 7(1-3) Ar 13 B 11 91 C 180-1 S 30A49 2945.paç. I-XIII. Dashuri e bukë. Anna Karenina. Nogi. Lek 7.-40 f. Gazetae Korçës. Lek 1. Tajar.. (Nr. f. Roman i shkrojtur në bazë të një filmi të famshëm që ka dalë me k e q e ka lojtur komiku i pashoq Charle Chaplin. [V. -Tiranë : Sh tëpijaBotonjëse "Luarasi".. A. 89 U 65 S 9R 156 2934.2 / Lev Tolstoi .191 f.A.Tiranë : Shtëpija Botuese "Ora". Sharloti për flori. 21 cm. 16 cm. Shtypshkroja "Shqypja" (Shkodër). Thellësirat e fantazis /Amaki Hajal prej Sheh benderzade Ahmed Hilmi. 1939.61 f.48 f. Shtyp. kthyer prej M[ihal] Belkamenit..-47 f.-XI II + 376 f. .Tiranë : Kryesija e Organizatës “Drita Hyjnore”.Tiranë : Shtëpi ja Botonjëse "Kristo Luarasi". I fundshmi Samurai heroi japonez i Port-Harthurit / Roland E. Shehbenderzade. Parathënie. 14cm. Anna Karenina. Lev. patir.. Strunk. 20 cm. LibrariaA. 1 marrë nga fundi i tekstit. 1930. Fr. Shtyp.60 f. 1934. 19 cm.25. Prei territ në dritë. 5-12.. -Shkodër: Botim i “Kumbona e së Diellës”. August.. Fr. 89 A 90 S 10 B 19 S51A7 S 287 A 63 2940. Sylva. 88 F 5 S 19F46 S58B78 2937. [193-]. 22 cm. Ahmet Hilmi. e përktheu nga ori   . përkëtheu Ferit Vokopola. 89 E 215 2938..Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kris to Luarasr’. Tajar.4.87 f. Përkëthim nga greqishtja. autor: ***. V..Korçë : Biblioteka e Gaz.l) pati r. . 1944. (Aventurat e çuditëshme të dedektivit Sherl ock Holmes) patir. 90 F 66 S 19 E 9 S 316A 16 2941. autor: Zavalani. Carmen. autor: Vokopola. patir. Parathënie. Vangjeli (Korçë).. Shkodra (Tiranë). Roman.A.l] / Lev Tolstoi . Testore. Strindberg. e shqipëroi Tajar Zavalani. 12 cm. 1923. 90 D 102 S 10E61 S58B79 2936.. Korçë : Libraria "Drita”. Mahmud. e përktheu nga o rigjinali Tajar Zavalani. . Ferit.3) patir. . Tolstoi. Strunk.

Tiranë : Shtypur në Shtyp. Thesar i shenjt i perëndeshës hindjane Siva / përkëthyer nga italishtja prej Sh. pa ç. 1934. Haxhi Murati.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi".. . pa tir. 21 cm... 1934.gjinali Tajar Zavalani. Fr.. 22 cm. Shtyp.. Roman / Lev Tolstoi .151 f. Pjesë shoqënore) patir. Roman / Lev Tolstoi.Korçë : Shtyp. Olga.3 / Lev Tolstoi . L uarasi. 8. 1924. 1928. Lek 3. Parathënie.A. 137 2949. Andrea. Lev. Ngjallja. Sonata e Kreutzer-it. Roman. 17 cm. Lev. Vangjeli. Kartoleria Peppo et Marko. Roman. pa tir. M. .. autor: T.. 90 D 50 S 10 E 21 S54R3 S 315 E 12 2954. Lekë 1.Korçë : Shtyp. Tolstoi.Samiu [Vendres ha]. Lev. G. . 20 cm. Fr. Dashuni e parë / Ivan Tourgenjeff. pa tir. 91 E66 2953. patir.8 f. Nr.. 19 cm. Lekë 6. Shtyp. 26 cm. patir.. 24 cm. patir. Të dhënat nga kopertina.(Bibliotheka Aventuroze.. 20 cm... Tolstoi.Tiranë : Shtypshkroja "Nikaj". patir. "Gutenberg" (Tiranë).227 f. 17 S 42 G 74 2948. Si vdiq ishtrashigimtari i Austro-Ung aris Kron princi Rudolf dhe dashnoij a e tij baronesha e vogël Marij e Weçera / përmbl edhë e përkëthyem prej Ahmet Veselit. Vajza e arave dhe dy novelatë tjera. paç. 88 C20 S9C45 S 12 B 72 S 316A24 2957.. Pjesa e I / Lev Tolstoi. 5-6. Lev. Dilo. paç.. pa vt. Parathënie. Lek 1. 1933.. . Ivan. e përktheu G. .. përkthye prej Olga Plumbi.40 f. e përkth . 1938. 16. Titulli në kopertinë: Thesari i shenjtë. Lek 5.. Samiut (Shemsedin Sami Vëndresha). Zhudi.. 89 T 66 S 10G93 2951. Tragedija e Mayerlingut 1889-1932. . 22 cm.Tiranë : Botonjës Luarasi. Parathënie. Tolstoi. Lev. autor: Veseli. patir. shq. Tolstoi... [193-]. Ahmet. Peppo & Marko (Korçë). autor: Plumbi.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Luarasi". -Ti ranë : Botues “Saraçr’. Nga aventurat të jashtzakonëshme të Lord Lister) pa tir.. Parathënie. . Pjes e parë / Lev Tolstoi. Tolstoi.32 f. 13 cm. S. Rëfenjë / Lev Tolstoi. 5 cm. patir. 89 C 245 2952.Korçë : Libraria A.80 f. 17 cm. Lord Lister. 88cF 89 2950. Gurra. Libri i cunguar. 88 T 140 S 9R74 S 10R73 S 52V136. Krymbat e dyshimit.146 f.-4 8 f. patir. Lumtëria bashkëshortore. (Komei Vasileviçi) / Lev Tolstoi. autor: Zhudi. Turgenjev. (Bilioteka e të rinjve. 91C 180-3 S 19 B 38 S 19 C 14 S 55 S 31 2947. Tolstoi.Korçë : ShoqëriaBotonjëse përpërhapjen e libravetë dobishme. përkthye prej Xhafer Bel egut. 1933.ar 1. . 1944. f.pa ç. Lev..63 f. . Lev. dhe Libraria Dhori Koti. 89 E 48 S2C42 S 19 G 13. me il.       .. 1940.140 f. . e përktheu nga ru sishtja Tajar Zavalani. Tolstoi. 1938. Kopertina e fundit përmban titujt e librave të përkthyer nga Sh. Anna Karenina. e përktheu Dh. 91 C 180-2 S 19 C 13 S 87A93 S 316A25 2946. Z.. .39 f .Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". e përktheu nga ori gjinali Tajar Zavalani.. pa Ç90 B 44 2956.3.119 f. përkthyer nga Left er L.Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". "Mbrothësija" Kristo P. V. Me ç farë rojnë njerëzia.

Roman / Edgar Wallace. Rrethi i kuq.Ndëshkimii Spijunit/EdgarWallace. Roman / Edgar Wallace.Tiranë : Shtyp.191 f.]. 1943. 21 cm. Shtypur në Shtyp.Vajza e arave. patir. 17 cm. -Tiranë : Shtypshkronja Tira na. patir. 89 S 56 2964. përkëthyer nga N. patir. Ndëshkimi i spijunit / Edgar Wallace.]. Një martesë tragjike.A. Wilde.Përmban: Dy dhurata për motin e ri (O Henry). Vt. Vincelle. 2) patir. 6. Marjorie). Oscar. Roman / Edgar Wallace. paç. Lekë 2 ..Tiranë : Shtëpija Bot onjëse "Kristo Luarasi". ngateksti.. (Nr.cinematografike) patir. pa ç. 91 D 123 2960. 20 cm. Përralla të frikëshme / H. 90 B 212 2968.Botim i dytë. 1934. 90 D 115 S 71 T 105 2966..Tiranë : Biblioteka "Argus". përkëthyer prej Valpo-s (pseud. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). pa tir.[Pa vd. Lek 5. Roman / Claude Vincelle . Wallace.111 f.Edgar. (Biblioteka Wallace N. i Vasil Pepo. Jules.133 f. -206 f. Wallace.]. Korçë : Shtyp. Lekë 13. E.48 f. Edgar.. . “Diellr’. Vjete mërgimi në Perëndim.206 f. 22 cm. Wallace. Parathënie. ç. (Biblioteka Wallace N. N. paç. Wallace. Vt. 1936. ngateksti. 20 cm. “Gurakuqi”. . Princi i lumtur e përralla të tjera/ OscaWilde.Tiranë : Biblioteka” Argus”. 1934.. Mungojnë kopertina dhe fleta e titullit. Mishel Strongof / Jules Veme.112 f.T. N. 19 cm. 5000. çdo broshurë kushton 3 lek. 20 cm. Oscar. 1944. . 4) pa tir. ..] : [pa em. L. Të katër katrorët.. përkëthyer nga N. (Bibliotek a roman. Titulli marrë nga teksti. .Tiranë.) Kopertina e fundit :Botimet e "Ismail Mal Osmani" të marsit dhe prillit 1       -     . patir.. [pavt. Përralla të zgjedhura / Oscar Wilde.64 f. . Wells. 19 cm. Akile (inic. 1939.Gra (Bown. . . Edgar. [193-]. i përktheu prej angl ishtes Ali Kuçi. Verne. 17 cm. Titulli në kopertinë: "Ndëshkimi i spiunit". . patir. Romani është lidhur mbi bazën e 7 broshurave. Wells. Kompanija e bretkockavet. 89 D 65 S 71 T93 2967. . 5000 .l) Tir. Lek 12..Tira në : Botonjës “Luarasr’. shq. Claude.. 1 lek.128 f. pa ç. Kartoleria Peppo et Marko.L. Edgar. Gruaja e katër katrorvet / Edgar Wallace. Wallace. 1943. 88 B 147 S 39 A 38-39 2959. Edgar. 89 D 91 2963. pa tir. Valpo pseud.. paç. 90 B 29 S 35 F 90 S 55 U 84-85 2965. Edgar. Lekë 2.Vlorë : Shtypshkronja "Atdheu’.. përkëthyer nga N.) .Tiranë : Ismai l Mal Osmani. 18 cm.. Wilde. Walace. Shtypshkronja Tirana" (Tiranë).Tiranë : Shtëpija Botonjëse "Kristo Luarasi". 90 B 204 S56U 127 2969. 14 cm. 21 cm. .132 f. i përktheu nga anglishtja S kënder Luarasi. autor: Tasi. 2) Tir. . [1936]. Herbert George. 88 U 154 S 9 R 143 2958. "Gurakuqi”. G. i bot. Fr. -Tiranë : Shtyp.. 89aS 105 2961. L.. [pa vt.112 f. [1936]..48 f. 91 D 127 2962. i bot. . . Wallace. (Nr. .

Zonjusha Fifi dhe të tjera novela. 10.. përk th.Botim i dytë. K. Sotir Caci.... ARTI.138 f. Dashnorët e Venedikut /Michel Z evacho. pa ç. .)..3) patir. -Korçë : Shtyp. Pranverë e vdekëshme.5) patir.K. 19 2977. 24 cm.Shkodër : Shtypshkroja Françiskane. paç. Urae psherëtimave. K.M. 1938.F.)..47 f. 23 2974. përkth.Çesk Berani. Lekë 1. Tiranë : Shtypshkronja e Shtetit. Wiseman. patir. Statut. 1924. Përmban: Zonjusha Fifi (Maupassant. Parathënie. Wiseman. Kopertina e fundit përmban librat që shiten në shtypshkrojën Françiskane.Tiranë : Enti Kombëtar "Djclmënia Shqi   . Pjesë e dytë e e tretë / Nich olas Wiseman. 1944.. patir.]. Parathënie për botimin e parë. f.Tiranë : Biblioteka “Argus”. 88 S 60 S 10G53 2978.Një dramë dashurie (Ferri. 88 B 68 S 150 C 58 2973.. Vinçenc Prennushi O. pa ç. pa ç. Përmban: "Dishcpulli" dhe "Artisti". II. përk th.E vdekura (Maupassant. Parathënie për botimin e dytë.9 1 f.F. (Nr.. 1935. . . Vinçenc Prennushi O..M. Autori në kopertinë: Lajos Zilahy. Fabiola a kisha nën Dhe e mi Dhe / Nicholas Wiseman. Nafsika. Nr. Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). Luigi) / të përkthyera nga Odhise Paskali. P. Fabiola a kisha nën dhë e mi dhe."Vraje!" (Mirbeau. Fabiola e kisha nën dhe e mi dhe / Nicholas Wiseman. Kartoleria Peppo et Marko. Julia). P. 1924. pa ç. Të dhënat nga kopertina. . 21 cm. pa tir. 3568. përkth.48 f. 19 33. Wollga-Wollga. . Michel. patir. patir.F. . përk. Të dhënat nga kopertina. Nicholas. Guy de). f. Vol. Fabiola a kisha nën dhe e mi dhe / Nicholas Wiseman.. (Biblioteka roman-cinemat ografike. 1925. Francesco)..Tiranë : Botonjës "Luarasi". I-II..Vlorë : Shtypshkronja "Vlora". .Shkodër : Shtypshkroja Françiskane.M. Patronazhi Artistik Shqiptar. [pa vt.. 24 c m. 1936. Zevacho. 20 cm.. Lajos.321-355 f. i Kostaq Nase. P. 10 9-110. Nicholas.454 f.454 f.. 22 cm. Wiseman..A. 89 D 62 S 2 D 20-23 S 19 R 118-119 S 56 S 251 2970.Memeci (d Annunzio.Ndërgjegja e humbur (Centrin..11+151 f. . Nafsika pseud. 89 C 69 S 316 A 22. 3381. përk th.). Akile (inic. Lek 1.. 88 C 155 S 55 B 54 2971. 2979. patir. O. Nicholas. Zilahy.patir.. A. 16 cm. 22 cm. Zojusha Sança (Panzini. Alfredo). . Guy de). 1. K. Kryevepër cinematografike / përkthyer prej K.Shkodër : Shtypshkroja Franciskane. 88 E 90 S55T76 2975. 22 cm. Gabriele). Nicholas. Ar 4 C 37 2976. Probleme të përgjithshme. XXIV. Wiseman. 89 T 96 XXIII. P. 17 cm. Vinçenc Prennushi. pa ç.. Pjesë e parë.Nata e parë (Pirandello. autor: Tasi. Vinçenc Prennushi O. .188 f.-Foshja e rrugës (Adam.Shkodër : Shtypshkroja Françeskane. 88 G 39 S 56 R 18.944. Titulli i origjinalit: Halalos tavasz. Ar 123 C 10 S 10C76 S 55 B 55 2972. 2 b shih edhe: 3035. Rromanx / Lajos Zilahi.T.

ptare". 1931.-8 f., 20 cm. (Mbretnia Shqiptare) patir., pa ç. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë). 88 F 171 2980. Statutet. Komiteti artistik e patronazhi artistik. - Tiranë : Enti Kombëtar "Djclmnija Shqiptare". 1930.-12 f. + 8 f., 19 cm, (Mbretnija Shqiptare) patir., pa. ç. Titulli nga kopertina. Lidhur bashkë të dy statutet para e pas aprovimit. Shtypshkronja “Diellr’ (Tiranë). 89 G 52 S 11 F 1 2981. Statuto del Comitato Nazionale per l Educazione Artistica. - [Tiranë] : En te Nazionale Gioventu Albanese, [1930].-9 f., 20 cm, (Regno d Albania) patir., p a ç. Të dhënat e botimit marrë ngateksti. Teksti italisht. Ar122 E82 2982. Statuto del patronato artistico. Approvato dal Consiglio d Admministrazi one dell Ente. - [Tiranë] : Ente Nazionale Gioventu Albanese, 1930.-7 f., 20 cm, ( Regno d Albania) pa tir., pa ç. Teksti italisht. Ar 121C 37 85b D 27 XXIV, 1 shihedhe: 112, 1651. 2. Arkitektura. Urbanistika. 2983. Bosio, Gherardo. Progetto di massima per il piano regolatore della citta di Tirana/Arch. Gherardo Bosio. - Tiranë : Tipografia "Gutcnberg". 1939.-8 fi, 28 cm, (Ufficio per l Edilizia e l Urbanistica de l Albania) pa tir., pa ç. Autori: nga teksti. Të dhënat e botimit: nga teksti. Ar 116 A 41 2984. Bosio, Gherardo. Projekti përgjithëshëm për planin rregullues të qytetit të Tiranës / Gherardo Bosio. - Tiranë : Zyra e Edilicjes dhe Urbanistikës së Shqipnis, [1939].-8 f, 3 fl. harta, 27 cm, patir, paç. Vt. i bot. ngateksti. 90 A 14 S27A99 2985. Piano regolatore di Tirana. Viale Vittorio Emanuele. Viale Mussolini. Vi a Principe Umberto. Regolamenti urbanistici. - Tiranë : Ufficio per l Edilizia e l Urbanistica de l Albania, 1940.-28 f, 30 cm, pa tir, pa ç. Fotokopje. Tipografia "Gutenberg" (Tiranë). Ar 28 A 39 XXIV,2 shih edhe : 3343. 3. Artet figurative. Artet e aplikuara. 2986. E para ekspozitë e artizanatit kombëtar. Bashkërisht me një ekspozitë pikture, sku lpture dhe "bardhë e zezë" nën mbrojtjen e Naltë të N.S. Mbretnore Princeshës Ruhije Zogu Kr yetareja e Arteve të Bukura. - Tiranë : Enti Kombëtar "Djelmnia Shqiptare". 1931,- 5 f , 23 cm, (Komiteti Artistik) patir, pa ç. Titulli nga kopertina. Shtyp. "Vlora" (Tiranë). 89 B 136 S 316A26 2987. KonkurspërMonumentine Gjergj Kastriotit Skanderbeg, Fatosittë Pamvarësis Shqyp tare (1403-1467). - [Pavd.] : [paem.], [pavt.]. -17f. me il, 26 cm, (Motto: “Arbëria 4”) patir, pa ç. Teksti shqip dhe italisht. Për monumentin Tiranë. 89 A 33 S 12 B 43, 47 S 314A9 2988. Mostra visoresh të Shqipnis të piktorit Giovanni Mancini. Nën përkrahjen e Minis tris së Kulturës Popullore = Mostra di paesaggi d Albania del pittore Giovanni Manci ni. Sotto gli auspici del Ministero della Cultura Popolare. - Tiranë : S. A. Edito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

riale Albanese, 1943. - 8 f, 19.5 cm, patir, pa ç. Shënim në kopertinë: Hyija e Theatrit "Savoia" në Tiranë-Fruer 1943-XXI. Teksti shqip dhe italisht. Titulli nga kopertina Ar 113E58 2989. Numër i vetëm përkujtimi i së Parës Ekspozitë Arti të thjeshtë e organizueme në Tiran Shoqnisë "Miqtë e Artit" më 24 maj 1931. - Tiranë : Botues Shoqnija “Miqt e Artif’, [1931].VI + 18 f. me il., 24 cm, patir., Lek 2. Titulli në kopertinë: E para ekspozitë arti. Numër i vetëm përkujtimi" Mbititulli nga kopertina. Shtypshkronja "Vlora" Cav. G. Direttore et C. (Tiranë). 89 B 70 S 10B47 S 316A27 2990. Stefa, Kostaq V. Librezë e vizatimit të lirë. Për klasën e I-rë të Shk. Teknike / Kos aq V. Stefa, Kol Shala. - Tiranë : Shtypshkroja "Tcknikc". 1933.-26 f., 17 cm, (Nr .2) patir., pa ç. 88 R 130 XXIV, 3 shih edhe: 1676-1678, 2546. 4. Muzika. Vepra muzikore. 2991. Concerti Sinfonici tenuti nell anno XXI a Tirana. - Tiranë : Societa "Dant c Alighieri" in Albania.Comitato di Tirana, 1943.-19+17+15+23+15+29 f., 22 cm. d he 19 cm. patir., pa ç. Të dhënat nga kopertina. Nëntituj në numrat e veçantë: Programi. Orkestër Symfonike e rrethit të FF.AA. Mjesh tër drejtues: Kapiten U[mberto]. Rampi. Teksti shqip dhe italisht. Me të dhëna biografike për kompozitorët dhe komente për veprat e realizuara në çdo ko cert. Përmban 6 koncerte simfonike prej të cilëve dy të parët në vitin 1942 dhe katër të tj në vitin 1943. Formatet ndryshojnë: i pari, i katërti dhe i pesti 22 cm, i dyti dhe i treti 21 cm, i gjashti 19 cm. Për çdo koncert fleta e titullit dhe teksti shqip-italisht. Ekzemplari i plotë Ar 121 C 58 ; S 316 C 61 88 D 139; S 173 F 10; 89a D 56; Ar 121 C 57 fashikuj të veçantë sipas koncerte ve. Në ekzemplarët e Koncertit Nr. 1, data e tij ndryshuar me shkrim dore. Shtyp. "Shkolla Profesjonale Industrorc" (Tiranë). Ar 121C 57 Ar 121C 58 88 D 139 89a D 56 S 173 F 10 S 316 C 61 2992. Filaj, Luigj. Mësimi i muzikës për shkolla të mesme. Pjesa e parë / Luigj Filaj. Tiranë : Shtypshkroja "Shkodra". 1935.-58 f, me nota muzikore, 1 fl. portr, 23 cm, patir, Fr. ari 0.70. Parathënie, autor: Filaj, Luigj. 88 C 35 S 3 A48 S 9D 31 S 11 B 50 S 56A157-160 S98B50 2993. Hymnore për kor të përzier. - Boston Mas. : E botoj Peshkopata e Amerikës; E edi toj Imzot Fan S. Noli, 1936.-134 f, me nota muzikore, 26 cm, pa tir, pa ç. Parathënie, autor: Noli, F.S, f. 3. 89 A 38 2994. Kanuni i shoqniës muzikore "Rozafat" në Shkodër. - Shkodër : [pa em.], 1919.-16 f, 16 cm, patir, pa ç. S 121 S 8;A14F68 Fotokopje. 89 R 197 A1 4 F 68 S 121 S 8 2995. Katalogu i këngëvet shqiptare marë në pllakagramafoni prej fabrikës "Odeon". (Ky k atalog asht i përkohëshëm). - Wien : [pa em.], [pa vt.]. -31 f, 15 cm, pa tir, paç. Të dhënat nga kopertina. Shtypshkronja "Tirana" (Tiranë) 88U51 S 11 R 24 S 63 V 47

 

 

2996. Koncert Artistik prej shqiptarësh për ndihmën e Kryqit të Kuq Shqiptar. Të shtunë 8 tetor 1932 n orën 21 fiks. Nën patronazhin e shkëlqesisë së Tij Kryeministrit Z. Pandeli E vangjeli me Gjeorgjia Filçe - soprano lirike, Lola Aleksi - pianiste, Llambi Turtu lli - tenor dramatik, Thoma Bezhani - violinist. Kujdesjen muzikale e ka Profeso ri Z. Sotir Kosmo. - Tiranë : Enti Kombëtar "Djelmnija Shqiptare". 1932,-VIII f, 21 cm, (Komiteti Artistik në cinema theatër "Diana". Me rastin e aniversarit dit-lindje s N.M. Tij Mbretit) pa tir, pa ç. Të dhënat nga kopertina. Shtypshkronja Kr. P. Luarasi (Tiranë). Ar69 F 91 2997. Koncert prej Lola Aleksi (piano) Kristaq Antoniu (kanto). Administrator artistik Profesor Sotir Kosmo. - Durrës : Litho-tipografia"Stamles". [1933].-14 fi , 21 cm, (Kino "Nacional". Të mërkurë 27 shtator 1933. Ora 8.30 p. m. d.) patir., Lek /2. Titulli nga kopertina. Programi. 88 D 142 S 12 C 87 S 61 A33 2998. Konventë me E.N.I.C. Kinematografie = Convenzione con l E.N.I.C. 5. Tiranë : Drejtorija e Përgjithshme e Shtypit, Propagandës e Turizmit; Botime D istaptur, 1940.-11 f, 24 cm, patir., Lek 1. Teksti shqip e italisht. Tip. "Tirana" (Tiranë). 88 B 46 S 33 A70 2999. Kosta, Petraq M. Marshi liberator / ijalë, muzikë dhe botim prej Petraq M. K ostës. - St. Louis, Mo. : Petraq M. Kosta, 1927.-6 f, me nota muzikore, 31 cm, pa tir., pa ç. 90 A 4 S 12 B 15 3000. Kosta, Petraq M. Marshi triumfal / fjalë, muzikë dhe botim prej Petraq M. Ko stës. - St. Louis, Mo. : Petraq M. Kosta, 1926.-10 f, me nota muzikore, 30 cm, pa tir., paç. Vt. i bot. në fund të librit dhënë me numra romake. 88 A 40 S 12 B 16 3001. Le të vallzojmë! Njoftime muzhikore e kangë. - Shkodër : Seminari Papnuer Shqipt ar, 1943.-48 fl. me nota muzikore, 17 cm.,(Dyshartorija "Fontana") pa tir., Fr.2 . 88 E 122 S 11 G89 S 63 A52, 53 3002. Libër kangësh për shkollat popullore të Shqipnis / mbledhun e rreshtuem prej Hil Mosit. - Ble i I. Kangë nji, dy e trezanësh. - [Tiranë] : Botim i Ministrisë s Arsimit, 1925.-VI + 97 f, me nota muzikore, 21 cm, patir, pa ç. Shtypshkronja "Vlora" G. Direttore (Vlorë). 89 E 28 S 11 C97 S 315 E 11 3003. Muci, Anton. Parime themelore te muzikës /Anton Muci. - [Tiranë] : Botim i M inistris s Arsimit, 1941.- 47 f. me nota muzikore, 23 cm, (Libra Shteti për shkoll a të mesme.-N. 17) patir, Lek 5. Teksti shqip e italisht. Shtypshkroja "Cirka" (Shkodër). 88 D2 S 3 A50 S 4 A 27, 29 S9D26 S 55 A82 S 57 A 36 3004. Muko, Nestor H. Pllaka shqipe. Këngë modeme e popullore, patriotike, sentime ntale-komike, satyrike - monologë - komedina etj./ Neço H. Marrioti (Nestor H. Muko). - Tiranë : Shtypshkronia "Vlora" Cav. G. Direttore et C, [193-].- [ 14] f. 1 fl. portr, 21 cm, (Pllaka Pathe. Pasqyra e zërit. Katallog Nr. 1- 2) pa t ir, pa ç. Parathënie, f. 3. Fotokopje.

 

 

 

 

 

Ar 28 E 6 3005. Manoiloviç, Kosta P. Fryn veriu-Hajde dhe ho = Seber duva, haide ve ho / K osta P. Manoiloviç. - Beograd : [pa em], 1933,- 9 f, me nota muzikore, 24 cm, pa t ir, pa ç. 88 B 3 3006. Manoiloviç, Kosta P. O gjysmën o moj të ballit = Koca cma t çelo krasn / Kosta P. Manoiloviç. - Beograd : Prvo Beogradsko Pevaçko Dmshtvo, 1933.-12 f, me nota muzi kore, 24 cm, pa tir, pa ç. Teksti shqip e serbisht. 88 B 22 S 12 B 60 3007. Nassy, Sophie N. L.M.T.A. Zog i, I. Mbret i Shqipëtarëve "Hymni Mbretëror" / S ophie Nassy. - New York : Artist s Publishers, 1930,- 4 f. me tekst dhe nota muz ikore, 31 cm, patir, pa ç. Të dhënat nga kopertina. Në këtë botim përfshihet: Nassy, Sophie. High School days. Try this on your pian o, 1 f, me notamuzikore. Teksti, anglisht. Copyright 1929. 88aB 39 3008. Njoftime muzhike e përmbledhje do kangësh për klasë fillore. - Shkodër : Kolegja “Sa veijane”, 1933.-40 f, me notamuzikore, shoqëmar me tekstin e këngëve, 16 cm, patir, Fr. ari 0.50. Titulli nga kopertina. 89 T 74 3009. Papajorgji, Koço L. Noctume. Për vjolinë dhe piano / K. Papajorgji. - Napoli : Stamperia della Casa Editrice Musicale R. Izzo, 1925.-10 f., me notamuzikore, 3 4 cm, patir., Lit. 6. Të dhënat nga kopertina. 91 A 12 S24A14 3010. Recital muzikal për qëllim mirëbërës prej LolaAleksi (piano) Kristaq Antoniu (kant o).- [Korçë] : [pa em.], [1933].-12 f., 21 cm, (Cinema "Majcstik". Të mërkurë, 20 shtator 1933, ora21. 15 fiks) patir., Lek Titulli nga kopertina. 90 D 4 3011. Statuti i Shoqërisë Muzikale Lyra". Formuarmë 17 qershor 1928. Në Korçë. Korçë : [paem.], [1928]. -10 f., 18 cm, patir., paç. Të dhënat nga kopertina. 89 G 216 S 24 U 41, 42 3012. Statuti i Shoqërisë muzikale Lyra". - Korçë : [pa em.], 1930.-10 fi, 14 cm, pa tir., paç. Titulli nga kopertina. Vt. i bot. ngateksti. Ar39G 147 XXIV, 4 shih edhe: 2210-2212, 2297, 2353, 2354, 2522, 3021, 3175, 3208, 3493-3 500. XXV. ETNOKULTURA. Shih: 2557. 1. Teori dhe histori e folklorit. 3013. Catapano, Zef. Kuptimi i naltë i "Bcsës" shqyptare në rapsodin e vjetër Kostanti ni e Garentina. - Roma : Tipografia del Senato del Dott. G. Bardi, 1943.-21 f. + 1 fi. panum., 25 cm, patir., prezzo netto L. 15. Autori e titulli në kopertinë: Catapano, Giuseppe. L esaltazione della "Besa " albanese nell antica rapsodia Costantino e Garentina. Parathënie e autorit f. 7 - 11. Konstantini e Garentina (teksti i baladës), f. 12-21. Teksti shqip (dialekti gegë), arbërisht dhe italisht. Shënime për çdo faqe të baladës në versioni arbërisht dhe italisht. Faqe 12 linja melodike me nota muzikore. Listë e veprave të autorit në proces botimi, f. [23].

 

 

 

 

 

 

S 183 A 80; S 215 A 55 dhe A1 15 A 25 të fotokopjuara. Ar56B 61 A1 15 A25 A1 21A 31 S 183 A 80 S 215 A 55 S 255 A 20 pp.398.cat 3014. Drejtime për mbledhje të folklorës. - Shkodër : Botime të së Përkohëshmes "Leka” Shty oja "Zoja e Paperlyeme”, 1939.-20 f, 24 cm, (N. 19) patir, pa ç. Të dhënat nga kopertina. Shtypshkroja "Zoja e Papcrlycme" (Shkodër). 88 B 21 3015. Frashëri, Stavro Th. Folklor shqiptar. Vll. 1 / Stavro Th. Frashëri. - Durrës : Litho.- Tipografia “Stamles”, 1936,- IX +288 f, 53 fl. il, 22 cm, patir, pa ç. Parathënie, autor: Frashëri, Stavro Th, f. V - IX. 88 D 31 S 9D 36 S 53 A 28, 29 S 53 B 63 3016. Sirdani, Marin. Skanderbegu mbas gojdhanash / P. Marin Sirdani O.F.M. -S hkodër : Shtypshkroja Franciskane, 1926,- 253 f. me il, 2 fl. pikt, 23 cm, patir, paç. Parathënie: Dy fjalë lexuesit, f. 1 - 19. Fjaluer i ijalëve ma të rralla, f. 251 - 253. 89 C 138 A1 19 C 51 S 10C66 S 12 E 3, 12 S 54 A 3 S 62 A 81 XXVI shih edhe: 1093, 1988, 1989, 2044, 3021, 3023-3026, 3030, 3036, 3043, 3044, 3127. 2. Folklor gojor, muzikor, koreografik. 3017. Albanische Marchen (Und andere texte zur albanischen volkskunde) / gesam melt und mit iibersetzung herausgegeben von Maximilian Lambertz : Volksglaube (R este alter Mythologie) (Akademie der Wissenschaften in Wien). -Wien : Alfred Hol der, 1922, ff 102 - 255. 30 cm. 60 përralla (mes tyre 2 poezi); teksti shqip dhe gjermanisht. Përkth. Maximilian Lambertz. Ar106A24 3017/1. Albanische Spriiche und Redensarten / gesammelt und iibersetzt von Nikol aus Rotta; herausgegeben Prof. Dr. Georg Pekmezi. - Wien : Josef Roller & Co, 19 14.-56 f. Teksti shqip dhe gjermanisht, pasuar nga sqarimi i përmbajtjes së çdo njësie fra zeologjike. 79a T 49 83 R 40 3018. Anekdota të Nastradin Hoxhës / përkëthim nga Vasil Xhaçka. - Tiranë : Shtëpija Botonj "Luarasi". [1944?].-43 f. me il, 24 cm, patir, Fr. shq. 5. Titulli në kopertinë: Nastradin Hoxha. Anekdota. Vt. i bot, sipas një shënimi me dorë në skedarin kronologjik të BK. 90 C 39 S 165 D 12 3019. Canti albanesi (Ridda). - Castrovillari : Tip. Vincenzo Macrini, 1916. 10 f, 15 cm, patir, pa ç. Përmban: Chënca Scanderbecut; Chënca Costantinit. Ar 122 G 22 3020. Canti popolari. Raccolti in Albania (1916 - 17) / da Francesco Argondizz a testo e versione a fronte. - Roma : Angelo Signorelli Editore, 1927.-V+52 f, 1 7 cm, (Biblioteca Italo-Albanese Nr. 2) patir, Lire 6. Parathënie, f. I - V. Teksti shqip dhe italisht. Këngë popullore. Brenda kopertinës së fiindit listë me dy libra të Bibliotekës italo-shqiptare: 1. Fan S. Noli: Storie di Scandcrbeg". 2. Francesco Argondizza : "Ricordi d Alban ia (1916 -17). Kushtuar Faik Konicës. 89 R 184 S 301G 13 3021. Dungu, Pjetër. Lyra shqiptare. Kangë popullore të mbledhuna nën kujdesin e Radio

 

 

Tiranës = Canti popolari albanesi. Raccolti a cura della Radio Tirana / Pjetër Dung u. - Novara : Istituto Geografico de Agostini, 1940,- 60 f. me il. dhe nota muzi kore, 24 cm, patir., Lek 2. Parathënie në gjuhët shqip dhe italisht, autor: Fishta, Filip, f. 3 - 5, 7 - 9 . Dy fjalë nga përmbledhësi: Dungu, Pjetër, f. 6, 10. 83 C21 89 A 101 S 58 A 1-4 3022. Fjalë - ari / mbledhë e rreshtue prej D. Aleksander Sirdanit. - Shkodër : Shty p. "Zoja e Paperlyeme”, 1928.-39 fi, 15 cm, patir., K. 0,75. Parathënie, autor: Sirdani, A. 88 U 43 3023. Folklorë. Përmbledhje vrojtimesh përmbi zakonet edhe giuhën popullore të botueme në rivistën "Lcka" nder 11 vjetët e para. I. Zakone e doke. - [Tiranë] : Botim i Ministri s s Arsimit, 1940,- 118 fi, 24 cm, patir., Lek 8. Shtypshkroja "Zoja e Paperlycme" (Shkodër). 89 B 103 S9C43 S 53 A32 3024. Folklorë. Përmbledhje vrojtimesh përmbi zakonet edhe giuhën popullore të botueme në rivistën "Lcka" nder 11 vjetët e para. II. Nder male tona / kërkime t A. Gjon Karmës S.J . nder Male të Veriut. - [Tiranë] : Botim i Minstris s Arsimit, 1940,-271 fi, 23 cm. ,patir., Fr. shq 3. Shtypshkroja "Zoja e Papcrlyemc" (Shkodër). 88 C 19 S 11 B 27 S 53 A33 -35 3025. Folkorë. Përmbledhje vrojtimesh përmbi zakonet edhe giuhën popullore të botueme në r ivistën "Lcka" nder 11 vjetët e para. III. Goja e popullit t onë.(Proverba) / mbledhë ng a Kolë Kamsi. - [Tiranë] : Botim i Minstris s Arsimit, 1943,- 191 fi, 23 cm, (Botim i Ministris s Arsimit. Nr. 9) patir., Fr. shq. 6. Parathënie, autor: Kamsi, Kolë, f. 3 - 7. Shtypshkroja "Zoja e Paperlycme" (Shkodër). 91 D 16 S 11 B 32 S 98 B 52 3026. Foklorë. Përmbledhje vrojtimesh përmbi zakonet edhe giuhën popullore të botueme në r ivistën "Leka» ndër 11 vjetët e para. III. Kangë e vajtime / mbl. Aleksandër Sirdani. - [Tir anë] : Botim i Minstris s Arsimit, 1940.-133 f, 23 cm, (Botim i Ministris s Arsimi t Nr.8) patir, Lek 8. Shtypshkroja "Zoja e Papcrlycme" (Shkodër). 89 B 74 S 11 B26 S 53 A35, 36 3027. Foklorë. Vëllimi i I. Mbledhje ijalësh, frazeologjie, gojdhanash, besimesh të ko ta, zakonesh, kangësh e prrallash të botueme në "Shkollën Kombëtare" gjatë vjetit 1938 - 193 9 dhe të përpunueme prej Komisjonit Teknik. - Tiranë : Ministrija e Arsimit; Shtëpija Bo tonjëse "Kristo Luarasi". 1939 .- 73 f, 20 cm, (Komisjoni Teknik Nr. 20) pa tir, L ek 2. 88 F 35 S 2 D 73 - 77 S 10 E 106 S 19F6 - 10 S 53 A30 3028. Gjylbegaj, Hamid. Zana e Shitueme. "Vcjme popullore" / të radhueme prej Ha mid Gjylbegaj. - Tiranë : [pa em.], 1943.-16 f, 20 cm, patir, Fr. 1. 89 F 136 ” 3029. Kallxime popullore / rreshtue nga P. Aleksander Sirdani. - Shkodër : Shtyp shkroja “Zoja e Paperlyeme”, 1933.-55 f, 16 cm, patir, pa ç. Parathënie, autor: Sirdani, Aleksander, f. 5 - 8. 89 T 72 S 11 G 129 3030. Kangë popullore shqipe = Canti popolari albanesi.(Këndim kangësh popullore shq iptare i organizuem nga Ministrija e Arsimit për të nderue anëtarët e Kuvendit I të Studim evet shqiptare. Tiranë 9-12 prill 1940). - Tiranë : Instituti i Studimeve Shqiptare i temelatës "Skanderbeg". 1940.-47 f, 24 cm, (Kuvend i Parë Studimesh Shqiptare 9-12 prill 1940) patir, pa ç. Teksti shqip dhe italisht.

 

 

 

 

 

 

 

 

Një studim : II rapsodo Gjergj Pllumbi, f. 5 - 10. Këngët popullore u kënduan nga Marije Kraja, Tefta Tashko e Gjergj Pllumbi; në p iano Lola Aleksi e Tonin Guraziu. Shtyp. “Diellr’ (Tiranë). 87 C107, 112 90 C 17 S 10B25 S 59 A 92-94 3031. Këngë popullore istorike dhe dashurije / mbledhur prej Rami Ali Zotit. -Stam boll: Halk Matbaasi, 1931,- 47 f., 19 cm, patir., pa ç. Parathënie, autor: Alizoti, Rami, f. 2. Libri i dedikohet Xhafer Pirgut. 89 G 209 3032. Kurti, Donat. Prralla kombtare. Mbledhë prej gojës së popullit. Blë I / P. Donat Kurti O.F.M. - Shkodër : Shtypshkroja Françeskane, 1940,- VIII + 191 f., 22 cm, pat ir., Lek 6. Parathënie, autor: Kurti, Donat, f. I - VIII. Faqja e fundit e kopertinës botime të Shtypshkronjës Françeskane. 88 D 116 S 10 D 52 S 57 R 5 3033. Kurti, Donat. Prralla kombtare. Mbledhë prej gojës së popullit. Blë I / P. Donat Kurti O.F.M. - Botim i dytë. - Shkodër : Shtypshkroja "A. Gjergj Fishta". 1942.-159 f., 22 cm, patir., pa ç. Parathënia e botimit të dytë, Shka kallzon populli, autor: Kurti, Donat. 89 D 4 3034. Kurti, Donat. Prralla Kombtare. Mbledhë prej gojës së popullit. Blë II / P. Dona t Kurti O.F.M. - Shkodër : Shtyp. “A. Gj. Fishta”, 1942.-163 f., 22 cm, patir., paç. Parathënie, autor: Kurti, Donat. Kopertina e fundit përmban: Botime të reja prej Shtypshkrojës "A. Gjergj Fisht a". 90 C 71 3035. Legjendajaponeze/përg. epërkth. ngaitalishtjaRebiAlikaj. -Tiranë : Shtëpija Boto njëse "Kristo Luarasi". [pa vt.]. - 89 f., 20 cm, patir., Lekë 5. Parathënie, autor: Alikaj, Rebi. 88 E 127 S 2 E 88, 89, 92 S 9E44 S 19 D 83-86 S 63 A 65-68 S 70 T 77 3036. Mitko, Thimi. Bleta shqypëtare / e Thimi Mitkos; e përshkoj me shkrojla shqy pe, e përktheu shqyp dhe e radhiti Dr. Gjergj Pekmezi Konsulli i Shqypërisë. -Vjenë : Në s htypëshkronjët e Rabeck-ut, 1924,- 304 f., 16.5 cm, patir., paç. Poezi dhe prozë popullore. Shpjegim: Pekmezi. f. 5 - 9. Parathënje, autor : Mitko, Efitim, Misir, në Mars 1878, f. 11 - 14. A1 9 B 6; S 144 V 43 Fotorapid. 90 T 91 A19B6 S 144 V 43 3037. Nastradin Hoxha. Rrëfenjat, xbavitjet dhe mrekullirat e tij / përmbledhur pr ej Dhori Kotit. - Korçë : Shtyp. et. Libraria Dhori Koti, [pavt.]. - 74 f, 23 cm, pa tir, Qind. ar 70. 89 C 79 3038. Nastradin Hoxha. Rrëfenjat, xbavitjet dhe mrekullirat e tij / përmbledhur pr ej Dhori Kotit. - Korçë : Shtyp. et. Libraria Dhori Koti, [pavt.]. - 96 f, 18 cm, pa tir, Lek 22. 89 S23 S33U8 3039. Një tufë proverbash / qëmtuarë S[otir] Kolea. - Tiranë : Shtypshkronja "Atdheu’, 194 4.-VIII + 156 f, 20 cm, patir, pa ç. Parathënie, f. I - III. 89 G 3 S 11 C 112 S 12 F 72 S 19 R 51 3040. Para fronit të hireve. Kangë të divoçme / përktheu Aleksandër Sirdani. -Shkodër : Sht pshkroja "Zoja e Papcrlycme". 1934.-62 f, 15 cm, patir, Lek 1. Parathënie në formë poezie, autor: Sirdani, Aleksandër. Para parathënies libri ka shënimin: Kjo tubëz kangësh së përshpirtshme, janë e shumt

 

përkthime prej librit: Canti popolari religiosi-raccolti dal P. Alfonso M. Iacobe lli de Minori Convcntuali". Libri i dedikohet Lazer Mjedës, Arkipeshkv i Shkodrës. 89 T 181 3041. Përralla për fëmijë / mbledhur nga Bendo Shapërdani (pseud.). - Tiranë : Biblioteka “ rgus”, [1944].- 48 f, 17 cm, (Nr. 7) patir, pa ç. Të dhënat nga kopertina. Autor: Bendo Shapërdani pseud. i Alarupi, Vasil. Vt. i bot. nga autografi i autorit. Kopertina e fundit: "Vepra të botuara" që shiten pranë librarisë "Argus". Shtypshkronja "Gutenberg" (Tiranë). 90 B 216 S 9 G 145 S 11 G 108 S 52 U 66 3042. Proverba shqiptare / u mbodhën dhe u rreshtuan prej Beqir Haçit. - Tiranë : Sh typshkroja "Tcknike". 1931.-84 f., 15 cm, (Libra popullore Nr. 3) patir., paç. Parathënie,autor: Haçi, Beqir. Libri u dedikohet Thimi Mitkos dhe Spiro Dines. 88 T 77 S 64 S 165 3043. Skiroi, Zef. Canti tradizionali ed altri saggi delle colonie albanesi di Sicilia / Giuseppe Schiro. -Napoli: Stab. Tip. Luigi Pierro & Figlio, 1923. - C XXXVII, 533 f., 25 cm, patir., pa ç. Libri i kushtohet Giacomo Schiro. Cenni sulla origine e fondazione delle colonie albanesi di Sicilia. f. V - CXXXVII. Canti tradizionali [teksti shqip dhe italisht] f. 1-53. Canti didascalici, elegie e proverbi. f. 55 - 1