You are on page 1of 16

ZABIERAMY SI DO PRACY. ULEPSZAMY.

PROGRAM RZDOWY 2013 2018 | KOMPENDIUM

Stephan Weil Przewodniczcy krajowego oddziau SPD, kandydat numer jeden na stanowisko premiera

DROGIE OBYWATELKI, DRODZY OBYWATELE,


podczas wyborw do Landtagu 20 stycznia 2013 r. zdecyduj Pastwo, jak drog pody nasz kraj. Dolna Saksonia oferuje wspaniae szanse. Wsplnie z Pastwem chciabym zadba o to, by szanse te zostay lepiej wykorzystane. Chciabym dobrze wyposay na przyszo ten kraj, jego miasta, wioski i wszystkie regiony. Stoj przed nami jasne wyzwania: w Dolnej Saksonii potrzebujemy lepszej polityki owiatowej, dobrej pracy, energii w przystpnej cenie i duo wikszej otwartoci na rodzin. Na te i inne tematy przez cay rok 2012 bardzo otwarcie dyskutowalimy ze stowarzyszeniami, zwizkami, organizacjami i zainteresowanymi obywatelami. Wynikiem tych rozmw jest nasz program rzdowy na lata 2013 2018, ktry jednogonie uchwalilimy na krajowym zjedzie naszej partii dnia 10 listopada 2012 r. Mwimy dzi, co zamierzamy zrobi w czasie naszych rzdw i w czasie naszych rzdw zrobimy to, o czym dzi mwimy. W niniejszym posumowaniu | kompendium znajd Pastwo nasze idee, cele i wyobraenia promujce siln i humanitarn Doln Saksoni. Pena wersja programu rzdowego dostpna jest na stronie www.entdecke-niedersachsen.de. Zabieramy si do pracy. Ulepszamy. To nasze motto dla nowej polityki w Dolnej Saksonii. Pozdrawiam serdecznie Pastwa

Stephan Weil

SPIS TRECI
POLITYKA I RZD W DIALOGU SPOECZNYM PRZY ZMIANACH DEMOGRAFICZNYCH POTRZEBA SILNYCH REGIONW KRAJ ZWIZKOWY MUSI BY BARDZIEJ PRZYJAZNY RODZINIE LEPSZE WYKSZTACENIE I RWNO SZANS POWANE TRAKTOWANIE MODZIEY UWZGLDNIANIE SENIORW BODCE POBUDZAJCE WZROST GOSPODARCZY DOBRA PRACA STAWIA W CENTRUM CZOWIEKA POLITYKA SPOECZNA PODCHODZI POWANIE DO KWESTII SOLIDARNOCI POWANA POLITYKA FINANSOWA ZABEZPIECZA PRZESTRZE GOSPODARCZ PRZECIWKO EKSTREMIZMOWI PRAWICOWEMU I ZA PASTWEM PRAWA ZA POLITYK YCZLIWOCI ENERGIE ODNAWIALNE DLA DOBRA PRZYSZOCI OCHRONA RODOWISKA ZABEZPIECZA PODSTAWY YCIA 4 5 6 6 8 8 9 10 11 12 13 14 14

PolITyka I Rzd w dIalogu SPoECznym


Po dziesiciu latach polityki CDU/FDP kraj pogry si w zastoju. Dolna Saksonia potrzebuje nowej polityki i nowej kultury politycznej. O to wanie walczy SPD w oparciu o swj solidarnociowy system wartoci. Chce ona zreformowa kraj w poczuciu odpowiedzialnoci spoecznej w oparciu o nowatorskie rozwizania, jednoczenie stwarzajc sprawiedliwe warunki ramowe, rwne szanse dla wszystkich i nie wykluczajc nikogo. Polityka socjaldemokratyczna stworzy krajowi now perspektyw i pozwoli ludziom z odwag i ochot spojrze w przyszo. Rzd krajowy pod przywdztwem SPD oznacza przemian polityczn oraz nowy styl rzdzenia, w otwartym dialogu ze wszystkimi grupami spoecznymi i uwag skupion na obywatelach. Nowy sposb mylenia SPD przyczynia si do tego, e pastwo ponownie odzyskuje swoj czynn rol w dziaaniach solidaryzujcych obywateli. Rozwizanie starych struktur w yciu prywatnym i zawodowym otwiera przed spoeczestwem i spoecznociami nowe, spoeczne i demokratyczne wachlarze moliwoci. SPD poprzez swoje dziaania jako partia rzdzca zamierza wsplnie z obywatelami korzysta z tych moliwoci. Sprawowanie rzdw w XXI wieku, w epoce komputeryzacji i globalizacji, wymaga podjcia nowego dialogu spoecznego. Do niego wanie SPD chce zaprosi wszystkie mdre gowy w kraju, wszystkich obywateli i obywatelki. Dialog, wsppraca, zaangaowanie i czynny udzia w podejmowaniu decyzji s niezbdne, aby na nowo uksztatowa kraj i spoeczestwo.

CDU/FDP rzdziy pomijajc ludzi.

Arogancja i wykluczenie, klientela polityczna i uprzywilejowanie oto cechy charakterystyczne rzdw CDU/FDP.

SPD to partia otwarta, ktra z odwag i zapaem stawia czoa wielkim zadaniom zwizanym z ksztatowaniem przyszoci Dolnej Saksonii. W obliczu konkurencji pomidzy poszczeglnymi regionami i krajami europejskimi Dolna Saksonia musi dzisiaj pooy podwaliny swojej przyszej siy. I przy tym zachowa ludzkie oblicze.

PRzy zmIanaCh dEmogRafICznyCh PoTRzEba SIlnyCh REgIonw


CDU/FDP przespay zmiany demograficzne zachodzce od prawie dekady. Ich koncepcja dziaania jest niewica, bez priorytetw i odniesienia regionalnego i skazuje gminy na bierne wyczekiwanie. SPD uwaa przemiany demograficzne za najwaniejszy temat w odniesieniu do przyszoci kraju. Chce troszczy si o to, aby aden region wskutek spadajcej liczby ludnoci i gwatownego starzenia si mieszkacw nie znalaz si na marginesie ycia spoecznego, kulturalnego i gospodarczego. Powane zmiany zachodzce w spoeczestwie wymagaj politycznego pokierowania. W nowym Ministerstwie do spraw Europy, Rozwoju Regionalnego i Rolniczego SPD bdzie towarzyszy przemianom strukturalnym w metropoliach, regionach i na terenach wiejskich oraz nimi sterowa. Ponadto, jako rzecznicy regionw, czterech kompetentnych penomocnikw kraju zwizkowego bdzie w porozumieniu z osobami decyzyjnymi na miejscu pomagao w opracowaniu uszytej na miar koncepcji przyszoci dla kadego regionu. Rzd kraju zwizkowego pod przewodnictwem SPD uwaa za swj obowizek zagwarantowanie podstawowego zaopatrzenia kraju we wszystkich obszarach ycia codziennego, takich jak : energia i woda,

Poprzez zlikwidowanie rejencji (Bezirksregierungen), CDU/FDP doprowadziy do wyizolowania regionw i pozostawienia ich samym sobie.

utylizacja odpadw, mobilno zapewniana przez komunikacj publiczn, edukacja, kultura i opieka medyczna. Poniewa warunki ramowe pod kierownictwem Czarno tych nie s speniane, udzia Dolnej Saksonii w oglnopastwowym rynku IT wynosi tylko pi procent. Dotyczy to rwnie rozbudowania sprawnej sieci danych. Bez szybkiego internetu nie mona dzi wyobrazi sobie ani nowoczesnego spoeczestwa obywatelskiego ani innowacyjnego ycia gospodarczego.

kRaj zwIzkowy muSI by baRdzIEj PRzyjazny RodzInIE


W adnym innym kraju zwizkowym liczba urodze nie spada tak znaczco jak w Dolnej Saksonii. SPD wyprowadzi rodziny z marginesu. W nowoczesnym spoeczestwie dla modej rodziny oczywistoci musi by moliwo poczenia ycia zawodowego z wychowywaniem dzieci. Dlatego SPD chce polepszy ofert opieki nad dziemi w przedszkolach, wietlicach i szkoach na terenie caego kraju. Koncepcja ta wychodzi take naprzeciw potrzebom gospodarki w Dolnej Saksonii, ktrej ju dzi brakuje wysoko wykwalifikowanych pracownikw.

Wyniki CDU/FDP w zakresie oferty opiekuczej dla dzieci s katastrofalne.

lEPSzE wykSzTaCEnIE I Rwno SzanS dla wSzySTkICh


Bdy w polityce edukacyjnej prowadzonej przez CDU/FDP negatywnie odbijaj si na modych ludziach i pozbawiaj ich szans. Edukacja to spoeczny mechanizm otwierajcy drzwi do samodzielnego ycia. Dlatego SPD chce ju na starcie wyrwna szanse edukacyjne dzieci i modziey: chce wspiera modych ludzi ponad podziaami spoecznymi i regionalnymi, poczwszy od placwek dziennej opieki nad dziemi, poprzez szkoy a do uczelni wyszych.

SPD chce w sposb wicy wprowadzi zasady integracji i inkluzji na wszystkich szczeblach edukacji. Czer i to w Dolnej Saksonii kolory ubstwa edukacyjnego. SPD zamierza dostosowa liczb przedszkoli i personelu opiekuczego do rzeczywistych potrzeb. SPD bdzie stopniowo przeksztaca wszystkie szkoy w szkoy caodzienne, gdy caodzienna opieka poprawia moliwoci edukacyjne. Edukacja nauczycieli zostanie prawnie dostosowana do zmienionej rzeczywistoci szkolnej. CDU/FDP zaniedbay nauk i rozwj bada. Dolna Saksonia ksztaci zbyt mao absolwentw szk wyszych. SPD zlikwiduje elitarne czesne za studia i otworzy wysze uczelnie dla wszystkich. aden mody czowiek nie moe zosta pozbawiony moliwoci studiowania z powodu trudnej sytuacji finansowej. Najwaniejszy cel SPD w kwestii ksztacenia zawodowego brzmi: pomc wszystkim: Wszyscy modzi ludzie powinni zdoby kwalifikacje w trakcie swojej edukacji. Ten, komu nie powiedzie si w dualnym systemie ksztacenia, otrzyma drug szans. Edukacja kulturalna jest czci edukacji powszechnej. Ponadto przysposobienie informacyjne i medialne odgrywa wan rol nawet dla modych ludzi. SPD traktuje to jako wane zadanie nowoczesnej polityki edukacyjnej, ktre musi by realizowane ju w szkoach.

Co szsty mody czowiek nie jest w stanie po opuszczeniu szkoy odnale si na rynku pracy to efekt polityki owiatowej CDU/ FDP.

PowanE TRakTowanIE modzIEy uwzgldnIanIE SEnIoRw


Pod rzdami CDU/FDP modym ludziom brakuje moliwoci uczestnictwa w procesach demokratycznych i nowych formach zaangaowania spoecznego. Modych ludzi trzeba traktowa powanie i stosownie do wieku pozwala im uczestniczy w podejmowaniu decyzji. Przy pomocy takich modeli uczestnictwa jak rady modziey czy parlamenty modzieowe, SPD chce umoliwi im praktyczne zmierzenie si z demokracj na poziomie gminy. Poza tym SPD postuluje obnienie wieku dla czynnego prawa wyborczego do 16 lat. Udzia w yciu spoecznym jest wany rwnie dla rosncej grupy modych starych. SPD zaprasza pokolenie seniorw, aby czynnie wczyli si w dziaalno publiczn, realizujc si w ten sposb i angaujc w wolontariaty. Pomoc, szczeglnie na obszarach wiejskich, bd w tym zakresie planowane, nowe koncepcje komunikacyjne.

Konserwatywne modele yciowe ukierunkowuj ludzi starszych przede wszystkim na stan spoczynku i miejsce w fotelu na biegunach.

bodCE PobudzajCE wzRoST goSPodaRCzy


SPD chce zapewni przyszo przedsibiorstwom i wspiera ich rol w inteligentnym spoeczestwie przemysowo usugowym. Stawia przy tym na okrelon regionalnie polityk gospodarczo strukturaln. Celem jest zrwnowaony, ekologiczny i wyrwnany spoecznie wzrost gospodarczy. Zapewnia kwalifikacje osobom w wieku produkcyjnym, wspiera nowatorskie rozwizania i optymalizowa transfer techno-

CDU/FDP nie wykorzystay okazji do przeprowadzenia spoecznego dialogu na temat celw i ram innowacyjnej polityki gospodarczej. Iluzja o samoregulujcych si rynkach zostaa ostatecznie zburzona przez wiatowy kryzys gospodarczy i kryzys na rynku finansowym.

W promowanych przez CDU/FDP koncepcjach gospodarczych brakuje spjnej polityki wobec maych i rednich przedsibiorstw, ktra pozwoliaby na wykorzystanie potencjau gospodarczego Dolnej Saksonii.

logii. Te strategie gospodarcze polityki SPD su take wzmocnieniu maych przedsibiorstw, klasy redniej i rzemiosa. Wspierajc rynki przyszoci takie jak gospodarka komunikacyjna, gospodarka morska i energetyczna, spoeczna gospodarka zdrowotna i turystyczna, SPD ukierunkowuje te brane na kurs wzrostowy. Dolna Saksonia potrzebuje dobrej infrastruktury komunikacyjnej jako gwnego punktu logistycznego. SPD bdzie dba o sprawne poczenia komunikacyjne z regionami oraz portami. SPD zapewni Dolnej Saksonii najwysze miejsce jako zwizkowemu krajowi rolniczemu nr 1 w pastwie. Wzmocni gospodark krajow i ywnociow poprzez skuteczne promowanie wysokiej jakoci zdrowych artykuw spoywczych, produkowanych zgodnie z zasadami ochrony zwierzt, klimatu i rodowiska. Priorytetem podczas udzielania wsparcia finansowego bd przy tym uprawy ekologiczne. Konsumpcja indywidualna jest istotnym czynnikiem gospodarczym. SPD wzmocni pozycj klientw poprzez intensywn ochron praw konsumenta.

dobRa PRaCa STawIa w CEnTRum CzowIEka


W czasach rzdw CDU/FDP codzienn rzeczywistoci stay si uwaczajce godnoci warunki pracy, dumping w dziedzinie wynagrodze i naduycia wobec pracownikw najemnych. Obecnie rynek pracy jest gboko podzielony, SPD w centrum swojej polityki gospodarczej stawia czowieka. Jej gwny idea kryje si pod hasem Dobra praca. Zakada ono sprawiedliwe wynagrodzenia, godne warunki pracy i tak sam pac za tak sam prac. Trzeba uregulowa prac na-

gdy jednoczenie usilnie poszukiwani s wykwalifikowani pracownicy, o ktrych wrcz si zabiega.

jemn i ograniczy zatrudnienie na czas okrelony. Rzd kraju zwizkowego pod wodz SPD podczas przyznawania wsparcia bdzie uwzgldnia tylko te przedsibiorstwa, w ktrych rzeczywisto odpowiada powyszemu ideaowi pracy. Przestrzeganie regu Dobrej pracy przy udzielaniu zamwie publicznych zostanie umocowane w ustawodawstwie kraju zwizkowego. SPD chce wspiera szanse zatrudnienia wszystkich osb, ktre mog i chc pracowa. Bdzie troszczy si o wprowadzanie w przedsibiorstwach uatwie pozwalajcych osobom starszym uczestniczy w yciu zawodowym.

PolITyka SPoECzna PodChodzI PowanIE do kwESTII SolIdaRnoCI


Pod kierownictwem CDU/FDP jeszcze szerzej rozwary si noyce ubstwa w Dolnej Saksonii. Nie podjto adnych powanych krokw w kierunku inkluzji politycznej, mimo, i nakazuje to konwencja ONZ. SPD ponownie przejmie odpowiedzialno za spoeczn spjno kraju zwizkowego. Na powanie podejdzie do Dolnej Saksonii integracyjnej, w ktrym zarwno osoby niepenosprawne jak i zdrowe bd mogy wsplnie y, uczy si i pracowa. Wzbogaci ycie spoeczne o nowoczesn polityk prorodzinn, w ktrej mczyni i kobiety bd mie rwne prawa do realizacji swoich planw yciowych w pracy, yciu prywatnym, przy wychowywaniu dzieci i opiece nad najbliszymi.

CDU/FDP wci trwaj przy przestarzaym wizerunku rodziny.

10

Rynek mieszkaniowy, wskutek uprzywilejowania wasnoci, znalaz si w budzcej niepokj sytuacji kryzysowej.

Dziaania na rzecz poprawy sytuacji dzieci trzeba w Dolnej Saksonii prowadzi wbrew oporowi ze strony CDU/FDP.

Do najwaniejszych zagadnie w zakresie polityki spoecznej SPD naley zapewnienie wszystkim ludziom mieszka po przystpnych cenach. To wanie na realizacj tego celu oraz na stworzenie stabilnoci spoecznej w osiedlach mieszkaniowych partia zamierza koncentrowa wszelkie narzdzia finansowania otrzymywane na szczeblu pastwowym oraz krajowym. SPD poprawi sytuacj dzieci w ubogich rodzinach poprzez pomoc oferowan w ramach kompleksowej opieki zapewnianej przez orodki pomocy rodzinie. W koncepcji tej zostan uwzgldnione take domy wielopokoleniowe. Polityka wobec osb starszych oznacza take opiek w godnych warunkach, bez ryzyka i ubstwa wynikajcego z wieku. SPD bdzie wspiera struktury oferujce doran pomoc w zaopatrzeniu, aby rwnie osoby wymagajce opieki mogy moliwie jak najduej prowadzi samodzielne ycie. SPD podejmie nowe dziaania w celu zapewnienia sprawnej opieki medycznej we wszystkich czciach kraju. Najwaniejszymi punktami orientacyjnymi nowoczesnej polityki zdrowotnej bd koncentracja i kooperacja w zakresie usug medycznych oraz wykwalifikowana opieka lekarzy rodzinnych.

Niedobr personelu pielgniarskiego i denie do obnienia kosztw opieki to rezultaty polityki CDU/FDP.

CDU/FDP chc sprywatyzowa ryzyko zdrowotne i dlatego promuj medycyn dwuklasow.

11

Powana PolITyka fInanSowa zabEzPIECza PRzESTRzE goSPodaRCz


CDU/FDP wiod prym w zaciganiu dugw w Dolnej Saksonii. W czasie ich rzdw zaduenie kraju zwizkowego wzroso o 50 procent, osigajc rekordowy poziom 60 miliardw euro. SPD uwaa za konieczne skonsolidowanie budetu kraju zwizkowego i uwzgldnienie do roku 2020 w konstytucji lokalnej przepisw hamujcych zaduenie. Jednoczenie niezbdna redukcja zaduenia nie moe sta si hamulcem dla rozwoju: dostpne oszczdnoci, wynoszce 1,5 miliarda euro rocznie, wymagaj solidnego przygotowania wraz z ustaleniem realistycznego planu odduenia. W miejsce zasady konewki SPD chce wprowadzi polityk priorytetw. Nieodcznym elementem przyszociowej polityki partii bdzie przy tym finansowanie spoecznych i demokratycznych podstaw sprawiedliwego spoeczestwa. Wie si to rwnie z zaoeniem, e odduanie kraju nie moe odbywa si na koszt gmin Dolnej Saksonii. Dlatego SPD zamierza wzi pod uwag zwikszenie dochodw kraju.

PRzECIwko EkSTREmIzmowI PRawICowEmu I za PaSTwEm PRawa


Pod kierownictwem CDU/FDP pogbia si przepa spoeczna. Sprzyja to rozwojowi ekstremistycznych ruchw prawicowych. SPD bdzie przy pomocy wszelkich praworzdnych rodkw zwalcza kad form ekstremizmu prawicowego. Za najlepsze zabezpieczenie przed nurtami ekstremizmu prawicowego partia uwaa wyrwnywanie szans oraz zapewnienie spoeczestwu bezpieczestwa socjalnego i stabilnych perspektyw na przyszo. Niezbdne jest przy tym prowadzone od jak najwczeniejszych lat wychowanie do ycia w demokracji i ksztatowanie wiadomoci politycznej.

12

CDU/FDP biurokratycznie osabiy integracj policji porzdkowej i kryminalnej.

Gwarantem bezpieczestwa i porzdku publicznego w Dolnej Saksonii jest policja. SPD w dalszym cigu zamierza dy do poczenia policji kryminalnej i porzdkowej w policj obywatelsk. Chce przy tym w sposb bardziej sprawiedliwy uksztatowa szanse rozwoju zawodowego wewntrz struktur policyjnych i poprawi szanse na awans zatrudnionych w nich osb. Do najwaniejszych filarw porzdku opartego na normach pastwa prawa naley niezawise sdownictwo. Ustala ono wane wytyczne dla rozwoju spoeczestwa obywatelskiego. SPD sprzeciwia si wszelkim planom prywatyzacji sdownictwa. Partia zamierza natomiast dy do osignicia efektu synergii poprzez poczenie sdw w orodki sdownicze.

CDU/FDP poprzez projekt prywatyzacji zakadu karnego JVA Bremervrde zdewaluoway suwerenno sdownictwa.

za PolITyk yCzlIwoCI
CDU/FDP zaniedbay integracj. Koalicja cigle wyrnia si bezwzgldnym traktowaniem uchodcw i ich rodzin. SPD chce wdroy polityk yczliwoci wobec yjcych w kraju emigrantw oraz osb przybywajcych z zamiarem osiedlenia si tutaj. Integracja i otwarto na wiat to warunki niezbdne dla istnienia pokoju spoecznego. Dopyw dobrze wyksztaconych fachowcw pomoe ponadto zmniejszy cice gospodarce niedobory wykwalifikowanych pracownikw. SPD chce uatwi dzieciom z rodzin imigranckich dostp do edukacji przedszkolnej. Naley zapewni im take od najmodszych lat moliwo dostpu do jzyka niemieckiego. 13

EnERgIE odnawIalnE dla dobRa PRzySzoCI


CDU/FDP nadal nie maj adnej koncepcji na wycofanie si z energetyki atomowej i wdroenie programu energii odnawialnych. SPD chce uczyni Doln Saksoni kluczowym krajem w dziedzinie energii odnawialnych. Elektrownie wiatrowe, energetyka solarna, geotermia, biomasa: Nieograniczony potencja wartoci dodanych energii odnawialnych umoliwia wycofanie si z energetyki atomowej, dziki czemu poprawiaj si warunki dla wzrostu gospodarczego, a energia jest opacana po spoecznie sprawiedliwych cenach. Z tego wzgldu dla SPD sprawami najwyszej wagi s badania w zakresie energetyki i technologii magazynowania energii. Rozbudowa energii odnawialnych wie si take z rozszerzeniem sieci zasilania. W rozwoju zrwnowaonej infrastruktury SPD przywizuje due znaczenie do przejrzystoci podejmowanych krokw. Gwarantuje przy tym wczenie miejscowej ludnoci do dziaa.

Brak porozumienia w sprawie przyszego czenia pierwotnych rde energii pociga za sob rwnie brak decyzji w sprawie rozbudowy sieci zasilania w Dolnej Saksonii.

oChRona RodowISka gwaRanTujE PodSTawy yCIa


Polityka ochrony rodowiska i troska o klimat to obce pojcia dla CDU/FDP. Dolna Saksonia znajduje si na szarym kocu jeli chodzi o ekologi i jako jedyny kraj zwizkowy nie posiada adnego programu w zakresie ochrony klimatu. Znakiem firmowym dla ochrony rodowiska w wykonaniu CDU/FDP jest pia acuchowa. SPD chce zapewni wysoki poziom ycia i si gospodarcz w kraju poprzez odpowiedzialny stosunek do ochrony rodowiska, klimatu i dbr naturalnych. W oglnym planie ochrony klimatu zamierza okreli udzia energii odnawialnych oraz zaj si kwesti oszczdnoci energetycznych i wydajnoci energetycznej. SPD bdzie chroni ekosystem poprzez zrwnowaon polityk ochrony rodowiska. Zamierza przedstawi rynkowi koncepcje nowatorskich rozwiza w zakresie ekologii.

14

ZESP STEPHANA WEILA


Czonkowie zespou Stephana Weila przewidziani do poszczeglnych resortw od lewej: OLAF LIES, praca. gospodarka i komunikacja, DR GABRIELE ANDRETTA, kultura i nauka; BORIS PISTORIUS, sprawy wewntrzne i sport; BIRGIT HON, Europa, rozwj regionalny i rolnictwo; STEPHAN WEIL; FRAUKE HEILIGENSTADT, owiata; PETER-JRGEN SCHNEIDER, finanse; CORNELIA RUNDT, sprawy spoeczne, kobiety, rodzina, zdrowie; DETLEF TANKE, ochrona rodowiska, energia, ochrona klimatu; ANKE PRKSEN, sdownictwo. Zdjcie: Insa Hagemann

Wicej informacji na temat zespou na stronie: www.entdecke-niedersachsen.de/team-weil

DALSZE INFORMACJE: www.entdecke-niedersachsen.de www.spd-niedersachsen.de

WYDAWCA: SPD-Landesverband Niedersachsen Odeonstrae 15/16 30159 Hanower, Niemcy Telefon +49 (511)1674212