Годишно разпределение на учебния материал по английски език за учебната

PROSPECTS - Upper-Intermediate – Macmillan Education
Срокседмица

Ядроумения

Тема-Учебна
цел

Цели- очаквани резултати
Функции и структури

Контекст и дейности

Час

Междупр
едметна
връзка

1

Септември

Introduction.

Мотивация; Запознаване със системата;
Представяне; Проучване на нуждите

Септември

Unit 1 Planet
earth

Преговор на глаголни времена; Сегашно
просто- различни значения и употреба;
Изразяване на лично мнение; Членуване

Преговор- позната лексика; Разговор;
Въпросник; поставяне на
индивидуални цели
Четене и слушане за информация
Дискусия; Писане на биография по
модел

Бълг. ез.

2-3

4 -5

Септември

Unit 2 Strange
people

6-7

Октомври

8-9

Октомври

Говорене
Слушане
Писане
Слушане
Четене
Писане
Говорене
Слушане
Четене
Говорене
Писане
Четене
Говорене
Писане
Слушане
Говорене
Четене
Писане

10-11

Октомври.

12-13

Октомври.

Сравняване на прилагателни и наречия;
Употреба на причастия и прилагателни;
Изразяване на планове, амбиции и
предпочитания; Писмени умения
Работа по проект; Събиране, организиране
и представяне на информация; Умения за
говорене; Работа по групи
Изразяване на минали действия и
резултати в настоящето Минало просто и
Сегашно перфектно време; Учтиви
въпроси; Предаване на въпроси; Попълване
на въпросници; Писмени умения
Изразяване на минали резултати от
действия; Минало перфектно време;
Подчинени изречения за време; Писмени
умения
Работа по проект; Събиране, организиране
и представяне на информация; Умения за
писане

Говорене
Слушане
Четене
Писане
Четене
Писане
Говорене

Talking point 1
The Family
Unit 3 Have you
heard the news?

Unit 4 Wild
weather
Talking point 2
Major events of
the 20th century

Четене и слушане с разбиране Писмо

Дискусии; Работа по групи; Устно
представяне; Плакат или сбирка от
материали
Слушане и четене на новините;
Разговор по злободневни теми;
Подготвяне на репортаж; Обществено
проучване с въпросник; Писане н
аписмо за даване на информация
Работа по групи; определения на
явления; Четене с разбиране; Ролева
игра- телевизионно интервю
Дискусия по задача; Работа по групи;
Писане на статия- изложба

Бълг.ез.
Физика
Астрон.
История
Бълг.ез.
Технологи
и Спорт
География
История
Гражд.обр
азование
История
Политика
География
География
Физика
Бълг. ез.
История
Музика

Забележка

спортове. космос. Работа по двойкидиалози 16-17 Ноември Четене Слушане Говорене Писане Слушане Четене Писане Говорене Слушане Четене Говорене Писане Слушане Четене Говорене Писане Четене Говорене Писане Слушане Слушане Четене Писане Говорене Revision and consolidation Assessment Преговор на лексика: Планетата Земя. ез. Съставяне на бележки. Писане по прочетена книга. История География . Слушане за информация. Лексикапрофесиите и работната среда. Ролева игра. Употреба на глаголни форми. Събиране на информация. Умения за четене и говорене Разказ по прочетено. Игра. Писане на аргументативно съчинение Описание на отговорности и професии. Съставяне на бележки. Писане на описание на човек.обр Физика Бълг. Ролева игра. work Talking points 4 The Third World Работа по проект.писатели Четене и подреждане на история. Време и климат. Четене за информация. История Бълг. История Литератур а История Бълг.транспорт. История и обществоз нание Гражд. Писане на на кратко описание на книга. Абстрактни съществителни. Писмо за кандидатстване за работа. инструкции Четене с разбиране.предвиждане. Нови знания за писатели. Аргументиране на преложения Гражд. решаване на проблеми. Природни бедствия. съвети.съобщения на екарана. Работа по групи и интереси. Писмена организация на факти Лексикални и граматични упражнения Progress test 1 18-19 Ноември 20-21 Ноември 22-23 Ноември 24-25 Декември 26-27 Декември 28-29 Декември Четене Писане Говорене Unit 6 Big brother is watching you Unit 7 Superstars Talking points 3 How much do computers know about us? Unit 8 Courageous lives Unit 9 Work. организиране на нова информация Изразяване на минали навици и умения.Интервю Дискусия. Четене и слушане на биографии. Четене с рабиране. Литератур а Бълг. Писане на писмо за кандидатстване. радио репортажи. Слушане – интервю. занимания и професии.интервю Работа с компютър. работа по групи.ез.ез Информат ика Бълг.съставяне на текстбиографи. Писмени умения.ез.обр .ез. Граматика Употреба на страдателен залог и притежателни форми. работа по двойки. Работа по проект. Представяне на минали събития. Работа по групиредактиране. Подреждане по важност. Граматични знания и умения за приложението им Четене с разбиране. Създаване на бази данни с информация. молби. причастия Предаване на пряка рея в непряка. work.14-15 Ноември Говорене Четене Писане Unit 5 Consolidation Преговор на лексика. Интервю за работа. Предаване на инструкции. Представяне на информацияумения за говорене Употреба на относителни местоимения.

. Устно представяне на информация. Описание на любими ТВ програми Работа по проект.ез.ез. Работа по двойки. География Гражд. Дискусия Четене за информация. организация и представяне на информация. ез. Разиграване на ситуации. Писане на писмо. ез. Представяне на въображаеми ситуации Задаване на въпроси и отговаряне. събиране на информация. споделяне на информация. писане Употреба на сегашно причастие и герундий. Диалози. двойно допълнение. География История Биология Здр. систематизиране на знания и подготовка за тест Работа с енциклопедия. Бълг. География Гражд. Кино.30-31 Януари 32-33 Януари 34-35 Януари 36-37 Януари 38-39 Февруари 40-41 Февруари 42-43 Февруари 44-45 Март 46-47 Март Слушане Говорене Четене Писане Слушане Говорене Писане Четене Четене Говорене Писане Четене Писане Говорене Четене Писане Говорене Слушане Четене Слушане Говорене Писане Слушане Говорене Четене Писане Слушане Говорене Четене Писане Четене Говорене Слушане Писане Unit 10 Consolidation Revision and consolidation Preparation for the Term Test Term test Administration and correction Unit 11 Save the white rhino Unit 12 Across the USA Talking points 5 New York City Unit 13 Who needs school? Unit 14 Get a life! Talking points 6 Genius Преговор на лексика: Литература. Биографични данни. Слушане за инф. Четене с разбиране. Биология Гражд. Писане на доклад Биология География Работа по проект. Слушане и ролева играИнтервю. Абстрактни съществителни Умения и стратегии за учене. Изразяване на бъдеши резултати-Бъдеще перфектно време.решаване на проблеми и вземане на решения География История Бълг. Граматичен преговорсъществителни и прилагателни. Изразяване на задължителност. Умения за четене и говорене Четене и слушане с разбиране. Работа с речник. Работа с карта Четене за информация.съставяне на мини-речник. Произношение.описание на ТВ програма Четене за информация.. труд.обр . изразяване на резултати от действия в настоящето и миналото. обработка и организация на информация. Събиране. Решаване на проблеми. обр. Слушане за информация. Ролева игра. Progress test 2 Бълг. Четене за информация. ез. Официално писмо. Дискусия. Проверка и оценка Поправяне на типични грешки Term Test Поправка на типични грешки Бълг ез. Обр.обр Бълг. Дискусия и аргументиране на мнения Проучване на навици за гледане на телевизия. Работа с карта и снимки Употреба на условни изречения. Даване на инструкции и команди Четене за инф. Политика. Описание на задължения и права. Употреба на перфектни времена. Герундий. География Спорт Лексикални и граматични упражнения. Описание на факти и събития Бълг.

Март Revision and consolidation Assessment Unit 16 Welcome to Britain! Преговор. Четене и слушане за информация. умения за самостоятелна работа и учене 53-54 Четене Говорене Писане Четене Слушане Говорене Писане Четене Писане Говорене Слушане 5758-59 Април 6061-62 Април 63-64 Май 65-66 Май 67-68 Май Слушане Четене Писане Говорене Слушане Говорене Четене Писане Говорене Четене Писане Четене Говорене Писане Слушане Писане Четене Слушане Употреба на трети тип условни изречения. Работа в екип Изразяване на съжаление за миналото. Дискусии. Дебат Бълг.Шекспир. Въпроси с “нали”. Умения за четене и говорене Преговор и обобщение на лексика и граматика. Споделяне на информация. Интонация. Писане на хипотетични предположения. Работа с формуляри. Unit 17 It’s a mystery Употреба на модални глаголи за минали действия. Лексикални и граматични упражнения Затвърдяване на знания Четене с разбиране. Викторина по въпросник. Известни личности Дискусия. Четене и писане за национални герои. Progress Test 3 Работа с карта.ез. Технологи и/ Информ. Четене и дискутиране Предвиждания. Описание на планове и амбиции. Фразови глаголи и предлози. Писане на запитване. Подразбиране на значението на думи Работа по проект. Литератур а История . Работа с речник. ИнтервюЧетене и писане за природни бедствия Биология География Екология 5051-52 Март 55-56 Април Лексикални и граматични упражнения. Попълване на формуляр Unit 18 Homeless and hungry Unit 19 The tower of Babel Talking points 8 The Future Unit 20 Consolidation Употреба на инфинитивни форми. Писане на традиционна приказка или предание. Умения за представяне на информация. Писане на послание за бъдещето Четене за информация. Книги и автори. Творческо писане Четене и предвиждане. Дискусия. обобщение. Четене и писане по тема. Интервю География История Музика История География История География Литератур а Спорт Гражд. Работа с компютърни съобщения на екран. Слушане с разбиране.обр Бълг.4849-50 Март Говорене Четене Писане Unit 15 Consolidation Умения за учене. Четене и систематизиране на информация.запомняне на нови думи. Произношение Многоезичен речник. География История Бълг. проверка и оценка. Бълг. Изразяване на увереност и несигурност.ез. Умения за представяне на информация. ез. Предложения и аргументи. Въпросник. Изразяване на сигурност/несигурност в миналото Talking points 7 Myths and heroes Работа по проект. Употреба на продължителни времена и форми. Устно предаване на идеи. Четене за информация. ез.

проверка и оценка. Аргументация.ез. Обобщение. Умения за самостоятелна работа и учене . 70 Юни Юни Revision and consolidation Assessment Revision Преговор. 71 Говорене Писане Четене Говорене 72 Юни Говорене Assessment Оценка на резултатите.review Поставяне на оценка. проверка и оценка.ез. Поставяне на оценка.ез. Работа със справочни материалиГраматични и лексикални упражнения. Работа с речник Оценка на резултатите. Progress Test 4 . Бълг. Умения за самостоятелна работа и учене . Progress Test 4 Бълг. Работа с речник Работа със справочни материалиГраматични и лексикални упражнения. обобщение. обобщение. Отчитане на индивидуалния напредък Бълг. Аргументация.ез.69 Май-Юни Говорене Писане Четене Revision and consolidation Assessment Преговор. . Обобщение. Отчитане на индивидуалния напредък Бълг.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful