Ε

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΔ

ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ

ΕΠ

ΚΑΡΙΕΡΑ

ΕΔ

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

Μητρώο διερμηνέων
για εργασία στην
Ελληνική Αστυνομία

Μετά τις εορτές
400 νέες προσλήψεις
υπαλλήλων στο ΙΚΑ

Θέση διευθυντή στο
Ινστιτούτο Τεχνολογιών
Πληροφορικής

Θέσεις στην ΟΤΕplus ΑΕ

››22

››23

››27

››28

Η εταιρεία ζητεί να καλύψει θέσεις συμβούλων
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Eργασία

11|12|2012

Kυκλοφορεί κάθε Τρίτη μαζί με τη «Μακεδονία»

1.776
ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ
ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΕΔ: ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 656 ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ σελ. 24-25
Ε

ΕΠΟΧΙΚΟΙ

Μ

MONIMOI

ΕΠ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙ
ΘΗΤΕΙΑ

ΜΑ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ε∆

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ

Επικοινωνία
E. jobs@makthes.gr
T. 2310-560.320
F. 2310-534.854

22

ΤΡΙΤΗ 11.12.2012 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Εργασία
Δημόσιος τομέας

Ε

Μ

ΕΠ

ΜΑ

ΕΔ

ΕΠΟΧΙΚΟΙ

MONIMOI

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙ
ΘΗΤΕΙΑ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ Ή ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Μητρώο διερμηνέων για εργασία στην ΕΛΑΣ
Πρόσκληση προς τους πολίτες που ενδιαφέρονται να
εγγραφούν στο Μητρώο
Διερμηνέων και Διαμεσολαβητών,
προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες
μετάφρασης σε Κέντρα ή Μονάδες
Πρώτης Υποδοχής όλης της χώρας,
απευθύνει το υπουργείο Δημόσιας
Τάξης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μιλούν μία από τις ακόλουθες γλώσσες
ή διαλέκτους: Αραβικά, Παστού, Ορντού, Φαρσί, Σουαχίλι, Μπεγκάλι, Αμαρικά, Μπατζαμί, Κινεζικά, Γεωργιανά

Ε

ή Ισπανικά. Τρεις έως τέσσερις συνεργάτες θα απασχοληθούν στις Υπηρεσίες
Αλλοδαπών, με κριτήριο τη γλωσσομάθειά τους. Αραβικά, Ισπανικά, Κινέζικα είναι σε πρώτη ζήτηση, όπως
και αρκετές άλλες διάλεκτοι. Κρίσιμη
παράμετρος για την επιλογή των υποψηφίων θεωρείται η προηγούμενη εμπειρία στη διερμηνεία. Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί με συμβάσεις
εργασίας ορισμένου χρόνου στα κατά
τόπους Κέντρα Υποδοχής, στις περιφερειακές και κινητές μονάδες τους.

Συνεπώς, θα ήταν προτιμότερο οι υποψήφιοι να έχουν προϋπηρεσία στη μετάφραση και να διαμένουν στον οικείο
νομό. Ωστόσο, δεν αποκλείονται και
υποψήφιοι που επιθυμούν να μείνουν
για το διάστημα που διαρκεί η σύμβασή
τους στην περιοχή όπου έχει την έδρα
του το Κέντρο Υποδοχής. Οι διερμηνείς
θα περάσουν από εκπαιδευτικό σεμινάριο πριν αναλάβουν τα καθήκοντά
τους, ενώ σε κάθε Κέντρο Πρώτης
Υποδοχής θα πρέπει να απασχολούνται
τουλάχιστον 3-4 συνεργάτες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου/ άδειας, υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986, έγγραφο πιστοποίησης των επαγγελματικών τους
προσόντων κτλ.), στο τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νομοθετικού
Έργου της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (για το Μητρώο Διερμηνέων και Διαμεσολαβητών), στη

διεύθυνση: Συγγρού 83, 11745, Αθήνα. Υπενθυμίζεται ότι αποστολή της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (μεταναστών και προσφύγων) είναι η
υποδοχή αλλοδαπών που συλλαμβάνονται λόγω παράνομης εισόδου
ή διαμονής στην Ελλάδα, σε συνθήκες που να εξασφαλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά
τους.
Πληροφορίες για τις αιτήσεις των
υποψηφίων παρέχονται καλώντας
στο τηλ. 210-9285118.

γωνισμών και Συμβάσεων, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικής Διαχείρισης
και Λογιστηρίου, ΠΕ ΟικονομικούΛογιστικού, ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΕ Παιδαγωγικού, ΠΕ Παιδαγωγών, ΠΕ Πολιτικών
Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης,
ΠΕ Προσωπικού και Μισθοδοσίας,
ΠΕ Φιλοσοφικής και ΠΕ Ψυχολόγων.
Επιπλέον, όσες θέσεις δεν καλυφθούν
από υποψηφίους του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού μπορούν να

καλυφθούν από υποψηφίους των
κλάδων ΔΕ Διοικητικού/ ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
Σημειωτέον ότι η Υπηρεσία Ασύλου
αποτελεί αυτόνομη δομή, που ασχολείται με την εξέταση των αιτημάτων
ασύλου και ευρύτερα διεθνούς προστασίας, ενώ η Αρχή Προσφυγών εξετάζει σε δεύτερο βαθμό τις προσφυγές
κατά αιτημάτων διεθνούς προστασίας
που απορρίφθηκαν σε πρώτο βαθμό.

77 ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΛΟΥ
Στο Εθνικό Τυπογραφείο για
δημοσίευση έστειλε το
ΑΣΕΠ τη δεύτερη κατά σειρά
προκήρυξη τακτικού προσωπικού για
τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου
και της Αρχής Προσφυγών του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη. Η 2Σ/2012 πρόσκληση
του ΑΣΕΠ αφορά 77 θέσεις Ειδικού
Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ)
Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής
(ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης για τα Γραφεία του Κεντρικού
Τομέα Αθηνών και των Περιφερειακών
Ενοτήτων Έβρου και Ρόδου.
Η στελέχωση θα γίνει σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 18 παρ. 3
του ν. 4058/2012 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνον όσοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ
από 01.01.2009 μέχρι και την
31.12.2010, βάσει διαδικασιών πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού

M

και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή των φορέων, οι πίνακες των οποίων έχουν
ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν διορίστηκαν.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Αναλυτικότερα, στην Υπηρεσία Ασύλου θα διοριστούν 71 άτομα στις ειδικότητες ειδικού επιστημονικού προσωπικού, ΠΕ ΜΜΕ και Επικοινωνίας
και ΤΕ Πληροφορικής. Στην Αρχή Προσφυγών θα προσληφθούν 3 Ειδικοί
Επιστήμονες και 3 ΔΕ Διοικητικοί Λογιστές.
Ως Ειδικοί Επιστήμονες θεωρούνται
οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ Δημοσιονομικών (με αυξημένα τυπικά προσόντα και ειδικότητα Δημόσιο ή Ιδιωτικό Δίκαιο), ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο τις Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις, ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο
Οργάνωση και Διοίκηση, ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο Νομικά/ Δίκαιο και
ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο Δίκαιο

Ανταγωνισμού. Όσες θέσεις επιστημονικού προσωπικού δεν καλυφθούν
με διοριστέους των προαναφερθεισών
ειδικοτήτων θα καλυφθούν επικουρικά
από υποψηφίους των κλάδων ΠΕ Ανθρωπιστικών, Νομικών, Πολιτικών ή
Κοινωνικών Επιστημών.
Ως ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που ανήκουν στις ειδικότητες ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας, ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης,
ΠΕ Δημοσιογράφων, ΠΕ Διοικητικού,
ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Ειδικών
Παιδαγωγών, ΠΕ Εκπαίδευσης και
Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας, ΠΕ
Ενημέρωσης και Προβολής, ΠΕ Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, ΠΕ
Επιμελητών Εκδόσεων, ΠΕ Ιστορίας
και Αρχαιολογίας, ΠΕ Ιστορικών Τέχνης, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ
Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Νηπιαγωγών, ΠΕ Νομικής, ΠΕ Νομικής Υποστήριξης Δια-

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ
ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

3

ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝ. Ή ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

7

Κύριος: ΕΕΠ / Επικουρικός

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

Κύριος: ΕΕΠ / Επικουρικός
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝ. Ή ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κύριος: ΕΕΠ / Επικουρικός

ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝ. Ή ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κύριος: ΕΕΠ / Επικουρικός
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝ. Ή ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Κύριος: ΕΕΠ / Επικουρικός

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝ. Ή ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Κύριος: ΕΕΠ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

Επικουρικός

45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
9

6

ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

2

ΠΕ ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

3

Κύριος
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Επικουρικός
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

23

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΡΙΤΗ 11.12.2012

Ε

Μ

ΕΠ

ΜΑ

ΕΔ

ΕΠΟΧΙΚΟΙ

MONIMOI

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙ
ΘΗΤΕΙΑ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ

Εργασία
Δημόσιος τομέας

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ, ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

400 προσλήψεις υπαλλήλων στο ΙΚΑ
Στην πρόσληψη 400 υγειονομικών υπαλλήλων με
ετήσια σύμβαση έργου θα
προχωρήσει το ΙΚΑ αμέσως μετά τις
γιορτές. Το σχετικό αίτημα ενέκρινε

ΕΠ

πρόσφατα το διοικητικό συμβούλιο
του ιδρύματος, ενώ το νέο προσωπικό
θα κατανεμηθεί στα κατά τόπους Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ),
τα οποία λειτουργούν στα 45 υποκα-

ταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε ολόκληρη τη χώρα.
Στόχος των νέων προσλήψεων είναι
η αποσυμφόρηση της λίστας αναμονής για την επανεξέταση των δικαιού-

χων συντάξεων αναπηρίας, καθώς,
σύμφωνα με το νέο σύστημα, η πιστοποίηση αναπηρίας γίνεται κατόπιν
κρίσης της αρμόδιας υγειονομικής
επιτροπής του ΙΚΑ.

Η διαδικασία πρόσληψης των γιατρών
θα ανακοινωθεί μέσα στον Δεκέμβριο,
αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί
η έγκριση της σχετικής δαπάνης από
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

290 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΛΑΡΙΣΑ
& ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Διακόσιες ενενήντα θέσεις
μέσω του προγράμματος
κοινωφελούς εργασίας θα
καλυφθούν στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Φθιώτιδας, μετά
την εγκριτική απόφαση που εξέδωσε
το ΑΣΕΠ. Για την κάλυψη των θέσεων
μεσολαβεί ο Ελληνικός Οργανισμός
Περιβάλλοντος και η κατανομή τους
ανά Περιφέρεια γίνεται ως εξής: Λάρισα: 250 θέσεις. // Φθιώτιδα: 40
θέσεις.
Οι επιτυχόντες για τον διαγωνισμό
που θα διεξαχθεί στη Φθιώτιδα θα
τοποθετηθούν αποκλειστικά στον
δήμο Λαμιέων, ενώ στη Λάρισα το
νέο προσωπικό θα καλύψει πρόσκαιρες ανάγκες των ακόλουθων πέντε
φορέων: Περιφέρεια Λάρισας: 100
θέσεις. // Δήμος Φαρσάλων: 50 θέσεις. // Δήμος Κιλελέρ: 50 θέσεις.
// Δήμος Λαρισαίων: 30 θέσεις. //
Δήμος Αγιάς: 30 θέσεις.

ΕΔ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα κριτήρια αξιολόγησης που θα καθορίσουν τη σειρά κατάταξης των
υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:
• Ανεργία: Με είκοσι πέντε μόρια
πριμοδοτούνται οι νέοι άνεργοι έως
30 ετών, ενώ είκοσι μόρια λαμβάνουν οι μακροχρόνια άνεργοι (άνω
του ενός έτους), δεκαπέντε οι βραχυχρόνια άνεργοι που δεν λαμβάνουν
επίδομα ανεργίας και 10 μόρια οι
αγρότες-ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ,
που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται
επίδομα ανεργίας και έχουν ατομικό
εισόδημα έως και 10.500 ευρώ κατά
το οικονομικό έτος 2010.
• Οικογενειακή κατάσταση: Δεκαπέντε μόρια λαμβάνουν οι γονείς
μονογονεϊκής οικογένειας και οκτώ
μόρια οι έγγαμοι. Οκτώ μόρια δίνονται και στις περιπτώσεις ανεργίας
αμφότερων των συζύγων. Για τα
προστατευόμενα μέλη παρέχονται
πέντε επιπλέον μόρια ανά προστατευόμενο μέλος.
• Εισόδημα: Για τα άτομα με εισόδημα έως 6.900 ευρώ, ο αριθμός
των μορίων είναι δεκαπέντε. Στα εισοδήματα από 6.900 έως 12.000
αντιστοιχούν δέκα μόρια και οι υποψήφιοι που διαθέτουν από 12.000
έως 16.000 και από 16.000 έως

22.000 ευρώ πριμοδοτούνται με
οκτώ και έξι μόρια, αντίστοιχα.
• Αναπηρία: Τα άτομα με αναπηρία
από 50% και άνω και από 35% έως
50% λαμβάνουν οκτώ και έξι μόρια,
αντίστοιχα.
• Εντοπιότητα: Οι μόνιμοι κάτοικοι
των περιοχών, στις οποίες υλοποιείται το πρόγραμμα, λαμβάνουν
δέκα μόρια.
Ο καθορισμός της υποβολής αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί απευθείας
από τον δικαιούχο φορέα, ο οποίος
είναι αρμόδιος και για τη συλλογή
των αιτήσεων.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Ειδικότητες

Θέσεις

Περιφέρεια Λάρισας

Ειδικότητες

Θέσεις

Ειδικότητες

Θέσεις

ΤΕ Πληροφορικής (hardware)

1

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

7

ΔΕ Οδηγών Γ' κατηγορίας

3

ΤΕ Φυσιοθεραπευτών

1

ΥΕ Εργατών

6

ΠΕ Αρχαιολόγων

1

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

9

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

1

ΠΕ Γεωπόνων

2

ΥΕ Εργατών

1

Δήμος Φαρσάλων

ΠΕ Φυτικής Παραγωγής

3

Δήμος Αγιάς

ΠΕ Γυμναστών

6

ΠΕ Γεωπόνων

2

ΠΕ Αρχαιολόγων

2

ΠΕ Δασκάλων

1

ΠΕ Γυμναστών

2

ΠΕ Γεωπόνων

3

ΔΕ Οδηγών Γ' κατηγορίας

2

ΠΕ Δασολόγων/ ΤΕ Δασοπόνων

4

ΠΕ Δασολόγων/ ΤΕ Δασοπόνων

1

ΠΕ Φυτικής Παραγωγής

1

ΠΕ Διοικητικού

2

ΠΕ/ ΤΕ Φυτικής Παραγωγής

1

ΠΕ Δασκάλων

1

ΠΕ/ ΤΕ Διοικητικού

5

ΠΕ/ ΤΕ Διοικητικού

2

ΠΕ Δασολόγων/ ΤΕ Δασοπόνων

1

ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

1

ΠΕ/ ΤΕ Οργάνωσης & Διοίκησης

5

ΠΕ/ ΤΕ Φυτικής Παραγωγής

2

ΠΕ/ ΤΕ Οικονομολόγων

3

ΠΕ/ ΤΕ Περιβαλλοντολόγων

1

ΠΕ/ ΤΕ Οικονομολόγων

1

ΠΕ/ ΤΕ Οργάνωσης & Διοίκησης

9

ΠΕ/ ΤΕ Πληροφορικής

1

ΤΕ Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου

2

ΠΕ/ ΤΕ Περιβαλλοντολόγων

1

ΠΕ Ιστορικών/ Αρχαιολόγων

1

ΥΕ Αγροτικών Εργασιών

3

ΠΕ/ ΤΕ Πληροφορικής

6

ΠΕ Κοινωνιολόγων

1

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

11

ΠΕ Ιστορικών

1

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

ΠΕ Νηπιαγωγών

1

Δήμος Κιλελέρ

ΤΕ Ανθοκομίας-Αρχιτεκτονικής Τοπίου

3

ΔΕ Οδηγών Γ' κατηγορίας

ΤΕ Φυτικής Παραγωγής

3

ΠΕ Γενικής Ιατρικής/ ΠΕ Νοσηλευτικής

ΤΕ Διοικητικού

2

ΠΕ Γεωπόνων

3

ΔΕ Δενδροκηπουρών

1

ΠΕ Φυτικής Παραγωγής

1

ΔΕ Οδηγός Γεωργικού Ελκυστήρα

1

ΔΕ Οδηγοί Φορτηγού

3

ΤΕ Φυσιοθεραπευτών

13

ΥΕ Εργατών

5

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

12

1

ΥΕ Φυλάκων

4

1

Δήμος Λαμιέων
9

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

13

ΠΕ Γυμναστών

4

ΥΕ Εργατών

28

ΠΕ Δασκάλων

1

ΔΕ Σχεδιαστών μέσω Η/Υ

2

ΠΕ Δασολόγων/ ΤΕ Δασοπόνων

1

ΔΕ Χειριστής Grader

1

ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εργων

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

1

Δήμος Λαρισαίων

ΠΕ/ ΤΕ Διοικητικού

1

ΠΕ Φυτικής Παραγωγής

2

ΠΕ/ ΤΕ Οργάνωσης & Διοίκησης

6

ΠΕ Γυμναστών

4

ΠΕ/ ΤΕ Περιβαλλοντολόγων

1

ΠΕ Δασολόγων/ ΤΕ Δασοπόνων

ΠΕ/ ΤΕ Διοικητικού

6

ΠΕ/ ΤΕ Πληροφορικής

1

ΠΕ/ ΤΕ Φυτικής Παραγωγής

1

ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

1

ΠΕ Κτηνιάτρων/ ΠΕ-ΤΕ Ζωικής Παραγωγής 1

ΤΕ/ ΔΕ Δομικών Έργων

2

ΠΕ/ ΤΕ Οργάνωσης & Διοίκησης

3

ΤΕ Ανθοκομίας-Αρχιτεκτονικής Τοπίου

2

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

10

ΤΕ Φυτικής Παραγωγής

2

ΤΕ Φυτικής Παραγωγής

2

ΥΕ Εργάτες Κήπων

(Παπαγαλάκι)

1
1

9

24

ΤΡΙΤΗ 11.12.2012 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Εργασία
Θέσεις μέσω ΟΑΕΔ

206201100934
206201100908
206201100927
206201100935
206201100933
206201100931
206201100909
206201100918
206201100926

ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΤΕΙ)
1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΤΕΙ)
1
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
1
ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡΙΣΤΕΣ-ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤΡΙΕΣ (ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛ.)
1
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΕΙ)
1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΑΕΙ)
1
ΜΠΑΡΜΑΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΚΤΕΙΛ (ΔΗΜΟΤ.)
1
ΨΗΣΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ Ή ΤΟ ΨΑΡΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ &
ΜΗΧΑΝΕΣ) (ΔΗΜΟΤ.)
1
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ (ΑΕΙ)
1
ΜΠΑΡΜΑΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΚΤΕΙΛ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
1
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
1
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
1
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΕΙ) 1
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΙ)
1
ΜΠΑΡΜΑΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΚΤΕΙΛ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
1
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
1
ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
1
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚ.)

1
1
1
1

ΚΠΑ2 ΑΡΝΑΙΑΣ

302203100082 ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)

1

ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ

307201100510
307201100505
307201100512
307201100504
307201100509
307201100502
307201100508

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ Κ.Π.Α.Ε. (ΔΗΜΟΤ.)
ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ (ΑΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)

1
2
1
2
1
1
1

ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥ

402201101515
402201101506
402201101522
402201101514

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΤΕΙ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ (ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤ.)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
402201101526 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΛΛΟ)
402201101527 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΑΛΛΟ)
402201101503 ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛ.)
402201101531 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
402201101532 ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΤΕΙ)

2
1
1
1
1
1
1
1
8

ΚΠΑ2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

304203100629 ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚ.)

1

ΚΠΑ2 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

303202100155
303202100156
303202100154
303202100157

ΚΟΠΤΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΕΣ) (ΓΥΜΝ.)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΔΗΜΟΤ.)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (ΑΕΙ)

2
1
2
1

ΚΠΑ2 ΓΡΕΒΕΝΩΝ

407201100347 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΕΙ)

2

ΚΠΑ2 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

206203100231 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΓΕΝΙΚΑ (ΑΕΙ)

1

ΚΠΑ2 ΔΡΑΜΑΣ

203201101281
203201101286
203201101288
203201101289
203201101287
203201101285
203201101279
203201101278
203201101283
203201101268
203201101269
203201101227
203201101266
203201101272
203201101274
203201101265
203201101284
203201101282

ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ (ΤΕΙ)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΑΛΛΟ)
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΙ)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΓΥΜΝ.)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛ.)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΕΙ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΕΙ)
ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ (ΤΕΛ)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ (ΓΥΜΝ.)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΓΥΜΝ.)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ & ΜΑΡΑΓΚΟΙ (ΑΛΛΟ)
ΖΥΓΙΣΤΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΔΗΜΟΤ.)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

ΚΠΑ2 ΕΔΕΣΣΑΣ

304202100521 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
304202100522 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ (ΑΕΙ)
304202100520 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)

2
1
2

ΚΠΑ2 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

401202100174 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
401202100170 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΕΙ)
401202100175 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)

ΜΑ

ΕΔ

ΕΠΙ
ΘΗΤΕΙΑ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ

1
1
1

ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΠΑ2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ

304201100147
304201100144
304201100149
304201100148

504201100709 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
504201100708 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
504201100705 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚ.)

ΚΠΑ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

206201100928
206201100930
206201100929
206201100920
206201100921
206201100932
206201100899
206201100900

ΕΠ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Το "πανόραμα" των θέσεων που είναι ανοιχτές & "τρέχουν" κάθε εβδομάδα στη Βόρεια Ελλάδα μέσω των υπηρεσιών του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) παρουσιάζει στο φύλλο
που κρατάτε στα χέρια σας, αλλά & κάθε εβδομάδα Ή "Εργασία" της
"Μακεδονίας" της Τρίτης. Στον πίνακα που ακολουθεί, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να βρουν αναλυτικά τις θέσεις που ανοίγουν & τις ζητούμενες
ειδικότητες, αλλά & τη συγκεκριμένη υπηρεσία του ΟΑΕΔ στην οποία
πρέπει να αποταθούν για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα
διαδικαστικά.
EIΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μ
MONIMOI

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

656 ΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Ε
ΕΠΟΧΙΚΟΙ

1
1
1

301201104243
301201104294
301201104245
301201104297
301201104302
301201104246
301201104299
301201104244
301201104300
301201104296
301201104446
301201104447
301201104628
301201104639
301201104648
301201104673
301201104545
301201104693
301201104734
301201104725
301201104637

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ & ΚΤΙΣΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΥΜΝ.)
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ & ΚΤΙΣΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΥΜΝ.)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΥΜΝ.)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΥΜΝ.)
ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΥΜΝ.)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΥΜΝ.)
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ & ΚΤΙΣΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ & ΚΤΙΣΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΓΥΜΝ.)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΗΜΟΤ.)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΜΑΖΟΠΟΙΟΙ ΑΡΤΕΡΓΑΤΕΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ) (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ & ΚΤΙΣΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΕΙ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΨΗΣΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ Ή ΤΟ ΨΑΡΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΕΣ) (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104695 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104715 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΑΛΛΟ)
301201104730 ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΑΞΙ & ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΑΛΛΟ)
301201104623 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΑΕΙ)
301201104748 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΛΛΟ)
301201104742 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΛΛΟ)
301201104713 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104731 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104622 ΜΑΓΕΙΡΟΙ (ΑΛΛΟ)
301201104739 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104723 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104680 ΑΡΤΟΠΩΛΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104726 ΜΑΓΕΙΡΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104738 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104626 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ (ΑΛΛΟ)
301201104633 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
301201104751 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΤΕΙ)
301201104752 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104700 ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) (ΑΕΙ)
301201104701 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104645 ΑΡΤΟΠΩΛΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104659 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104643 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΓΥΜΝ.)
301201104661 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΙ)
301201104736 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104716 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΙΕΚ ΜΕ ΠΙΣΤ.)
301201104704 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΕΚ ΜΕ ΠΙΣΤ.)
301201104718 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΙΕΚ ΜΕ ΠΙΣΤ.)
301201104670 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104654 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΕΙ)
301201104714 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
301201104727 ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104640 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
301201104724 ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104750 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
301201104744 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
301201104753 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104756 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΑΕΙ)
301201104644 ΑΡΤΟΠΩΛΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104658 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104735 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
301201104649 ΑΡΤΟΠΩΛΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104692 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
301201104737 ΤΑΜΙΕΣ, ΤΑΜΕΙΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104708 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΑΛΛΟ)
301201104773 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104781 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
301201104786 ΨΗΣΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ Ή ΤΟ ΨΑΡΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΕΣ) (ΑΛΛΟ)
301201104782 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
301201104791 ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104787 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
301201104798 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΛΛΟ)
301201104759 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104796 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ (ΑΕΙ)
301201104780 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
301201104800 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΤΕΙ)
301201104774 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
301201104772 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104777 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
301201104769 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΑΕΙ)
301201104764 ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104770 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
301201104788 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΙ)
301201104793 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
301201104767 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΙ)
301201104761 ΤΕΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΤΕΙ)
301201104799 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΤΕΙ)
301201104792 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΙ)
301201104778 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104802 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
301201104801 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
301201104765 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301201104795 (ΑΛΛΟ)Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΕΙ)
301201104766 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΛΛΟ)
301201104794 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΙ)
301201104775 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
301201104785 ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ (ΑΛΛΟ)
301201104779 ΨΗΣΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ Ή ΤΟ ΨΑΡΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΕΣ) (ΑΛΛΟ)
301201104771 ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΑΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΙ)

1
3
2
2
2
4
1
3
2
1
2
3
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
3
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1

ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

501201103313
501201103292
501201103301
501201103280
501201103312
501201103286
501201103308
501201103341

ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΜΟΝΤΕΛΩΝ, ΠΑΤΡΟΝ) ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ (ΤΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΕΙ)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΑΛΛΟ)
ΤΑΒΕΡΝΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ (ΑΛΛΟ)
501201103279 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
501201103337 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΑΛΛΟ)
501201103334 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
501201103333 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΑΛΛΟ)
501201103331 ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ (ΑΛΛΟ)
501201103336 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΑΛΛΟ)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4

25

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΡΙΤΗ 11.12.2012

Ε

Μ

ΕΠ

ΜΑ

ΕΔ

ΕΠΟΧΙΚΟΙ

MONIMOI

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙ
ΘΗΤΕΙΑ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

501201103328
501201103332
501201103335
501201103340
501201103339
501201103338
501201103317
501201103310

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΟ (ΑΛΛΟ)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΑΛΛΟ)
ΠΛΥΝΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΝΤΙΣΚ ΤΖΟΚΕΪ (DISC-JOCKEY) (ΑΛΛΟ)
ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ (ΑΛΛΟ)
ΜΑΓΕΙΡΟΙ (ΑΛΛΟ)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΑΛΛΟ)
ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΥΜΝ.)
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΤΕΙ)

501201103311

ΘΕΣΕΙΣ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1
1
1
1
3
1
1

205201101032
205201101050
205201101040
205201101031
205201101044

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤ.)
ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ (ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤ.)
ΓΕΩΛΟΓΟΙ (ΑΕΙ)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΕΙ)

1
1

ΚΠΑ2 ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

301204100878 ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ (ΑΛΛΟ)
301204100871 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
301204100901 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) (ΤΕΙ)
301204100880 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301204100892 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΓΥΜΝ.)
301204100885 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301204100895 ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ, ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ (ΑΛΛΟ)
301204100898 ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΔΗΜΟΤ.)
301204100891 ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301204100894 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΕ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΕΣ) (ΑΛΛΟ)
301204100876 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
301204100896 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301204100873 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛ.)
301204100899 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
301204100883 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301204100881 ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΕΣ) (ΑΛΛΟ)
301204100902 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΓΥΜΝ.)
301204100882 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ (ΤΕΙ)
301204100879 ΟΔΗΓΟΙ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301204100886 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301204100869 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΛΛΟ)
301204100870 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ & ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΓΕΝΙΚΑ (ΑΛΛΟ)
301204100897 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)

1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1

ΚΠΑ2 ΚΑΒΑΛΑΣ

201201101296
201201101319
201201101300
201201101313
201201101308
201201101325
201201101323
201201101321
201201101310
201201101297
201201101307
201201101309
201201101326
201201101320
201201101324
201201101322

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΕΙ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΩΝ (ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛ.)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΤ.)
ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ (ΤΕΙ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΜΑΖΟΠΟΙΟΙ ΑΡΤΕΡΓΑΤΕΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ) (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΟΔΗΓΟΙ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ΓΥΜΝ.)
ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) (ΑΕΙ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΕΙ)
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ (ΑΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΓΥΜΝ.)
ΨΗΣΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ Ή ΤΟ ΨΑΡΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΕΣ) (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ & ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΜΕΤΑΠΤΥΧ.)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
ΜΑΓΕΙΡΟΙ (ΓΥΜΝ.)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡΙΣΤΕΣ-ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤΡΙΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΜΑΓΕΙΡΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚ.)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ΚΠΑ2 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

305201101357 ΒΟΗΘΟΙ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ (ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΔΕΣ) (ΑΛΛΟ)
305201101369 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ & ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΓΕΝΙΚΑ (ΑΛΛΟ)
305201101371 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΦΥΛΛΩΝ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ (ΑΛΛΟ)
305201101361 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΕΙ)
305201101353 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΛΛΟ)
305201101375 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
305201101349 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΑΛΛΟ)
305201101380 ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΩΝ (ΑΛΛΟ)
305201101378 ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ (ΑΛΛΟ)
305201101377 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΛΛΟ)
305201101379 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΔΗΜΟΤ.)
305201101381 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
305201101356 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ (ΑΛΛΟ)
305201101365 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)

2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1

ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣ

303201100663
303201100661
303201100664
303201100660
303201100665
303201100662
303201100658
303201100656
303201100652
303201100648
303201100647

ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΑΞΙ & ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΟΔΗΓΟΙ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ (ΓΥΜΝ.)

1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ

306201101230
306201101243
306201101244
306201101234
306201101240
306201101232
306201101238

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ (ΑΕΙ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΔΗΜΟΤ.)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (ΤΕΙ)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (ΔΗΜΟΤ.)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΔΗΜΟΤ.)

1
1
1
2
1
1
1

ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

205201101053 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚ.)

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1
1
1
2
1

202201101569
202201101572
202201101557
202201101528
202201101573
202201101533
202201101529

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ (ΑΛΛΟ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΑΛΛΟ)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΔΗΜΟΤ.)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (ΑΛΛΟ)

ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑ

301208100257
301208100264
301208100258
301208100255

ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΙ)
ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)

1
1
1
1

ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ

401201102837 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
401201102835 ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΤΕΙ)
401201102807 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) (ΑΕΙ)
401201102747 ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ & ΠΛΑΣΙΕ (ΕΝ. ΛΥΚ.)

1
1

ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ

301205101505 ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΟΥΔΕΣ, ΓΑΖΩΤΡΙΕΣ, ΡΕΛΙΑΣΤΡΕΣ (ΕΝΤΟΣ ΠΛΕΚΤΗΡΙΩΝ,
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ) (ΑΛΛΟ)
301205101512 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301205101504 ΓΑΖΩΤΕΣ, ΚΕΝΤΗΤΕΣ Κ.Π.Α.Ε. (ΑΛΛΟ)
301205101546 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΤΕΙ)
301205101533 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301205101497 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
301205101503 ΤΙΓΚΕΛΟΥΔΕΣ (ΠΛΑΚΟΡΑΠΤΡΙΕΣ) (ΑΛΛΟ)

1
1
1
1
1
1
1

ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ

202202100076 ΒΟΗΘΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΑΛΛΟ)
202202100075 ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΑΞΙ & ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΔΗΜΟΤ.)

1
1

ΚΠΑ2 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

302202100785 ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΙΣΤΙΩΝ, ΤΕΝΤΩΝ, ΣΚΗΝΩΝ ΚΛΠ., ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ (ΑΛΛΟ)
302202100784 ΡΑΦΕΙΣ, ΓΑΖΩΤΕΣ ΙΣΤΙΩΝ, ΤΕΝΤΩΝ & ΟΜΠΡΕΛΩΝ (ΑΛΛΟ)
302202100782 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ (ΓΥΜΝ.)
302202100781 ΒΟΣΚΟΙ, ΠΟΙΜΕΝΟΠΑΙΔΕΣ ΞΕΝΩΝ (ΒΟΣΚΙΩΝ) ΠΟΙΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΤ.)
302202100780 ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΑΞΙ & ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΓΥΜΝ.)
302202100790 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) (ΤΕΙ)
302202100787 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ, ΑΝΑΛΥΤΕΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΕΙ)
302202100791 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) (ΤΕΙ)

1
1
2
1
1
1
2
1

ΚΠΑ2 ΞΑΝΘΗΣ

204201101377
204201101375

ΜΑΙΕΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΤΕΙ)
ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛ.)

2
1

ΚΠΑ2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

206202100340 ΜΑΖΟΠΟΙΟΙ ΑΡΤΕΡΓΑΤΕΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ) (ΔΗΜΟΤ.)
206202100346 ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ή
ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΤΕΙ)
206202100343 ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ (ΑΛΛΟ)
206202100345 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΟΙ (ΚΡΕΑΤΩΝ &
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ) (ΔΗΜΟΤ.)

202201101526
202201101542
202201101554

302201100360 (ΑΛΛΟ)Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Μ.Α.Κ. (ΤΕΙ)
302201100359 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΑΛΛΟ)
302201100358 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΙ)
302201100356 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (ΑΛΛΟ)

1

306202100746 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
306202100742 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
306202100747 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)

1
3
1

301203101509
301203101630
301203101717
301203101795
301203101773
301203101807
301203101826
301203101818
301203101810
301203101806
301203101838
301203101827
301203101840
301203101833
301203101830
301203101835
301203101839
301203101836
301203101831
301203101832
301203101837
301203101822
301203101819
301203101815
301203101814

202203100090 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
301206101787
301206101734
301206101783
301206101784
301206101785
301206101790
301206101791
301206101789
301206101786
301206101779
301206101647
301206101758
301206101771
301206101760
301206101773
301206101753
301206101764
301206101777
301206101718
301206101755
301206101769
301206101717
301206101728
301206101748
301206101724
301206101767
301206101770
301206101772
301206101774
301206101741
301206101736
301206101776
301206101756
301206101754
301206101761
301206101752

1
1
1
1

301206101768
301206101763
301206101765
301206101788

ΚΠΑ2 ΣΑΠΩΝ

1
1
1

ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ

202201101555
202201101558
202201101535
202201101523
202201101568
202201101570
202201101576
202201101571
202201101566
202201101567

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΛΛΟ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΤΕΙ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ (ΑΛΛΟ)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (ΤΕΙ)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛ.)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)

1
1
1
1
2

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ (ΑΕΙ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΟ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
(ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛ.)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ (ΤΕΙ)
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ-ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΓΥΜΝ.)
ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΩΝ (ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛ.)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ-ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΜΕΤΡΕΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ (ΤΕΙ)
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ (ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤ.)
ΤΑΜΙΕΣ, ΤΑΜΕΙΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ (ΓΥΜΝ.)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ (ΤΕΙ)
ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤ.)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΗΜΟΤ.)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ-ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΑΛΛΟ)
ΨΗΣΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ Ή ΤΟ ΨΑΡΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΕΣ) (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΟ (ΕΝ. ΛΥΚ.)

1
2
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1

ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1
2
1

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΓΥΜΝ.)
1
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
2
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΔΗΜΟΤ.)
1
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
1
ΜΠΑΡΜΑΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΚΤΕΙΛ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
1
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
1
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
10
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΤΕΙ)
1
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
10
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
10
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
1
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛ.)
1
ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΠΟΡΤΑ & ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
20
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
1
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
1
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΓΥΜΝ.)
1
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΓΥΜΝ.)
1
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΑΞΙ & ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
1
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΙ)
1
ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
1
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΓΥΜΝ.)
1
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛ.)
2
ΨΗΣΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ Ή ΤΟ ΨΑΡΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΕΣ) (ΓΥΜΝ.)
2
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ Κ.Π.Α.Ε. (ΔΗΜΟΤ.) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ Ή ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΑΛΥΣΙ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
1
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
1
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
1
ΠΛΥΝΤΕΣ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΤΑΒΕΡΝΕΣ ΚΛΠ., ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΕΣ (ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ) (ΕΝ. ΛΥΚ.)
1
ΤΑΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ. (ΕΝ. ΛΥΚ.)
1
ΤΑΜΙΕΣ, ΤΑΜΕΙΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
1
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
1
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (ΓΥΜΝ.)
1
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
2
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
1
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΑΞΙ & ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΤΕΛ)
1
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
1
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΓΥΜΝ.)
1

205202100034 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ (ΑΕΙ)
205202100035 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
205202100033 ΤΑΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ. (ΑΕΙ)

1
1
1
1
1
1

ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣ

1

ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

301203101794
301203101813
301203101771
301203101824
301203101808
301203101809
301203101316
301203101371
301203101315
301203101314
301203101571
301203101572

ΘΕΣΕΙΣ

ΚΠΑ2 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

1
1

ΚΠΑ2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

308201100945
308201100943
308201100950
308201100937
308201100938
308201100939
308201100956
308201100952
308201100955
308201100958
308201100951

ΘΕΣΕΙΣ

ΚΠΑ2 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

1
1

ΚΠΑ2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

405201101823 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
405201101797 ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ή
ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) (ΑΕΙ)
405201101819 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΑΛΛΟ)
405201101802 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΕΙ)
405201101791 ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΩΝ (ΑΛΛΟ)
405201101800 ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ, ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ (ΑΛΛΟ)
405201101813 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΛΛΟ)
405201101820 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΑΛΛΟ)
405201101826 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΣ (ΑΛΛΟ)
405201101830 ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ Ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΑΛΛΟ)
405201101832 ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ Ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΑΛΛΟ)
405201101827 ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΛΛΟ)
405201101833 ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ (ΑΛΛΟ)
405201101831 ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ Ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΑΛΛΟ)

Εργασία
Θέσεις μέσω ΟΑΕΔ

404201101884
404201101857
404201101895
404201101898
404201101888
404201101889
404201101892
404201101897
404201101896
404201101899
404201101885
404201101894
404201101893
404201101890
404201101891
404201101887
404201101886
404201101845
404201101858
404201101862
404201101873
404201101847
404201101860
404201101836
404201101864
404201101869
404201101872
404201101833
404201101881
404201101868
404201101871
404201101863
404201101859
404201101876
404201101851
404201101870
404201101878
404201101880
404201101883
404201101867
404201101853
404201101882

ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ (ΑΛΛΟ)
ΒΟΗΘΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΤΕΙ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΛΛΟ)
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΜΠΑΡΜΑΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΚΤΕΙΛ (ΑΛΛΟ)
ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) (ΑΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΛΛΟ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΛΛΟ)
ΜΠΑΡΜΑΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΚΤΕΙΛ (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΒΟΗΘΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΛΛΟ)
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ (ΑΕΙ)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΑΛΛΟ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΑΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ & ΠΡΕΣΣΩΝ
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΤΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) (ΤΕΙ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΑΛΛΟ)

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2

ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ

309201100411
309201100415
309201100412
309201100414

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΤΕΙ)
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΙ)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΜΑΘΗΤΕΙΑ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΕΙ)

1
1
1
1

ΚΠΑ2 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

201203100221 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΤΕΙ)
201203100220 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ & ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΓΕΝΙΚΑ (ΤΕΛ)
201203100218 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΓΥΜΝ.)
201203100222 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)

1
1
1
1

ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

301202101332
301202101348
301202101362
301202101333
301202101376
301202101364
301202101324
301202101341
301202101360
301202101331

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (ΑΕΙ)
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤ.)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (ΑΕΙ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΟΠΙΩΝ ΚΛΠ. (ΑΕΙ)
ΖΥΜΩΤΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ) (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚ.)
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΑΞΙ & ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΓΥΜΝ.)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) (ΤΕΙ)

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1

26

ΤΡΙΤΗ 11.12.2012 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Εργασία
Ευρύτερο Δημόσιο

Ε

Μ

ΕΠ

ΜΑ

ΕΔ

ΕΠΟΧΙΚΟΙ

MONIMOI

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙ
ΘΗΤΕΙΑ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Το ΕΚΕΤΑ προκηρύσσει την
πλήρωση της θέσης του διευθυντή για το Ινστιτούτο
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ως εξής: Οι υποψήφιοι πρέπει να
συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα:
Να είναι επιστήμονες με προσόντα
ερευνητή Α' βαθμίδας, δηλαδή αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσουν
την έρευνα και τις εφαρμογές της σε
νέους τομείς, να συντονίζουν δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας
και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλουν στη χάραξη ερευνητικής και
τεχνολογικής πολιτικής και στην ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών, με
την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχουν αναγνωριστεί
διεθνώς για τη συμβολή τους σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς
της ειδικότητάς τους, να έχουν συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της
παραγόμενης από την έρευνα γνώσης,
να έχουν πλούσιο συγγραφικό έργο
σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε
περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου
κύρους ή και σημαντικά διπλώματα
ευρεσιτεχνίας. Επίσης, να έχουν ειδίκευση σε επιστημονικό ερευνητικό
αντικείμενο της επιστημονικής περιοχής του ινστιτούτου, επαρκή διοικητική
πείρα και να μην έχουν συμπληρώσει
κατά την ημέρα του διορισμού τους
το 63ο έτος της ηλικίας τους.

ΕΠ

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Υποψήφιοι μπορεί να είναι και μέλη

του ΔΕΠ των ΑΕΙ της χώρας, εφόσον
πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις,
σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του
ν. 1771/88. Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται επαρκής γνώση της
ελληνικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστωθεί από την ειδική επιτροπή
κριτών.
Ο διευθυντής του ινστιτούτου διορίζεται με απόφαση του υπουργού
Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με πενταετή
θητεία και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 27
του ν. 3054/02. Με τον διορισμό του
θεωρείται ότι κατέχει προσωποπαγή
θέση ερευνητή Α' για όλες τις συνέπειες, υπό την αίρεση του άρθρου 32
του ν. 3419/05.
Η θητεία του διευθυντή του ινστιτούτου μπορεί να ανανεωθεί από τον
υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού για άλλη
μία πενταετία, με τις προϋποθέσεις
του άρθρου 11, παρ. 5 του ν. 1514/85.
Ο διευθυντής του ινστιτούτου υπηρετεί με πλήρη απασχόληση. Συγχρόνως, μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα με μερική απασχόληση μόνο
στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή, αν είναι
μέλος ΔΕΠ των ΑΕΙ, να διδάσκει ένα
εξαμηνιαίο μάθημα.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για τον διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση απαιτούνται τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
I. Πιστοποιητικό γεννήσεως. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό
της αρμόδιας αρχής του κράτους,
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
II. Για τους άρρενες, πιστοποιητικό
στρατολογικής καταστάσεως (τύπου
Α). Το κώλυμα των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
III. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσεως.
Τα δικαιολογητικά τής προηγούμενης
παραγράφου δεν υποβάλλονται από
τον/ την ενδιαφερόμενο/ ενδιαφερόμενη, αλλά θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, βάσει
των διατάξεων των άρθρων 5 του ν.
3242/04 (ΦΕΚ Α 102) και 16 του ν.
3448/06 (ΦΕΚ Α 57), στο πλαίσιο της
έκδοσης της τελικής πράξης διορισμού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβά-

λουν τα ακόλουθα: Αίτηση (χειρόγραφη ή δακτυλογραφημένη) στην
οποία ο/ η ενδιαφερόμενος/ ενδιαφερόμενη θα ζητεί να γίνει δεκτή η
υποψηφιότητά του/ της και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/2006, στην οποία θα αναγράφονται (εν γνώσει των κυρώσεων
που προβλέπονται από τις διατάξεις
τής παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.
1599/1986) τα ακόλουθα: ιθαγένεια
κράτους0μέλους της ΕΕ, βεβαίωση
ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων, λευκού ποινικού μητρώου, ακρίβειας όλων των υποβαλλομένων στοιχείων.
Τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει, επίσης, να
δηλώνουν ότι, σε περίπτωση εκλογής
τους, θα ενταχθούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στο ίδρυμα από
το οποίο προέρχονται και ότι η σχετική πράξη θα προσκομιστεί στο
ερευνητικό κέντρο σε εύλογο διάστημα από τον διορισμό τους. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην
ελληνική γλώσσα, σε δύο αντίτυπα
σε έντυπη μορφή και δύο σε ηλε-

κτρονική. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα, σε
δύο αντίτυπα σε έντυπη μορφή και
δύο σε ηλεκτρονική. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε δύο αντίτυπα (σε ηλεκτρονική μορφή μόνον).
Επίσης, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία θα
υποβληθούν επικυρωμένα κατά τον
διορισμό.
Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής,
οι έλληνες πολίτες υποχρεούνται να
προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην
ΔΙΚΑΤΣΑ) κατά την υποβολή των
προαναφερθέντων δικαιολογητικών
ή, εναλλακτικά, κατά τον διορισμό.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται
στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας (στην ταχυδρομική διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, 11510
Αθήνα, ΤΘ 14631, τηλ. 210-7458230,
αρμόδια η κυρία Ελένη Λοβέρδου)
έως τις 31.01.2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

κειμένου. Αναλυτικές οδηγίες για τη
διαδικασία διεξαγωγής των αξιολογήσεων και των πιστοποιήσεων θα
δίδεται στους εμπειρογνώμονες ανάλογα με το συγκεκριμένο έργο που
θα τους ανατεθεί.
Το Μητρώο θα είναι ηλεκτρονικό και
η εγγραφή σε αυτό θα γίνεται με συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής
φόρμας. Απαραίτητη προϋπόθεση
για την εγγραφή στο Μητρώο είναι η
δημιουργία λογαριασμού χρήστη: η
διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται μία φορά και στη συνέχεια χορηγούνται κωδικοί πρόσβασης στον
χρήστη, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
για είσοδο στο Μητρώο.

Μετά την αρχική υποβολή της αίτησης
εγγραφής, ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί στο Μητρώο όσες φορές επιθυμεί, για να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τα στοιχεία της αίτησής του.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στον σύνδεσμο (α) για αξιολογητές και πιστοποιητές φυσικού αντικειμένου (https://apps.gov.gr/minedu/ind_experts/Registry/index.jsp?flag
=3), (β) για πιστοποιητές οικονομικού
αντικειμένου (https://apps.gov.gr/minedu/ind_experts/Reviewers/).
Πληροφορίες για το μητρώο δίνονται
από την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Μονάδα Γ' (Μεσογείων 14-18, 11527 Αθήνα, φαξ
210-7458195).

ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Αιτήσεις στο μητρώο εμπειρογνωμόνων
Τη δημιουργία Μητρώου
Εμπειρογνωμόνων ανακοίνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων
στους Τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας
(ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ). Ειδικότερα, το Μητρώο
Εμπειρογνωμόνων αφορά:

ΕΔ

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ
Έργο των αξιολογητών που θα ενταχθούν στο Μητρώο είναι η αξιολόγηση/
βαθμολόγηση των προτάσεων που
θα τους ανατεθούν, σύμφωνα με τα
κριτήρια αξιολόγησης του οδηγού
της προκήρυξης και τις οδηγίες της
ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. Η αξιολόγηση θα γίνεται

μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και
οι αξιολογητές θα μπορούν να διενεργήσουν τις αξιολογήσεις που θα
τους ανατεθούν με χρήση ειδικών
κωδικών πρόσβασης, μέσω ασφαλούς
δικτυακής σύνδεσης.

Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ
Έργο των εμπειρογνωμόνων που θα
ενταχθούν στο Μητρώο είναι η πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων που
υλοποιούνται στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. Η πιστοποίηση των έργων αφορά (α) ελέγχους ενδιάμεσης και τελικής επαλήθευσης της υλοποίησης του φυσικού
αντικειμένου και της πληρότητας των

παραδοτέων έργων που υλοποιούνται
στο πλαίσιο δράσεων κρατικών ενισχύσεων, (β) ενδιάμεσης και τελικής
επαλήθευσης της υλοποίησης του
οικονομικού αντικειμένου και της επιλεξιμότητας των αντίστοιχων δαπανών
έργων, που υλοποιούνται στο πλαίσιο
δράσεων κρατικών ενισχύσεων.
Η διαδικασία ελέγχου ακολουθεί τα
οριζόμενα στην ΥΠΑΣΥΔ- ΕΣΠΑ, στον
οδηγό του συστήματος διαχείρισης
έργων κρατικών ενισχύσεων και στους
επιμέρους οδηγούς των πράξεων
όπου εντάσσονται τα υλοποιούμενα
έργα και αφορά σε διοικητική ή/ και
επιτόπια επαλήθευση της υλοποίησης
του φυσικού και οικονομικού αντι-

27

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΡΙΤΗ 11.12.2012

Ε

Μ

ΕΠ

ΜΑ

ΕΔ

ΕΠΟΧΙΚΟΙ

MONIMOI

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙ
ΘΗΤΕΙΑ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ

Εργασία
Διάφορες κατηγορίες

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Δύο επιστήμονες
ζητά η “Πολιόχνη”
Δύο θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού από
τον χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, με
σύμβαση αορίστου χρόνου, προκηρύσσει η Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία με την επωνυμία “Κέντρο
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου”με διακριτικό τίτλο “Πολιόχνη”, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ.

ΕΠ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
είναι διαθέτουν τα εξής προσόντα:
• Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης:
01.Ψυχολογίας με άδεια άσκησης
επαγγέλματος, 02. Κοινωνιολογίας, 03. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, 04. Κοινωνικής Εργασίας
και Διοίκησης (ΠΕ/ ΤΕ) με άδεια
άσκησης επαγγέλματος.
• Καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση
της Αγγλικής.
• Γνώση χρήσης Η/Υ.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη, στα επιθυμητά προσόντα
των υποψηφίων συγκαταλέγονται
τα εξής:
01. Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις.
02. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
σε αντικείμενο συναφές με τις
ουσιοεξαρτήσεις.
03. Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς χώρους εργασίας, στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα, στους ΟΤΑ ή σε προγράμματα δήμων ή ακόμη και στον
ιδιωτικό τομέα.
04. Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή
σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή
του εξωτερικού.
05. Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου, τουλάχιστον 100 ωρών, σε
θέματα σχετικά με την πρόληψη
της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή τη θεραπεία, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού
ή του εξωτερικού.
06. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
Για όλες τις ειδικότητες απαιτείται
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
της ημεδαπής ή αντίστοιχης ισότιμης της αλλοδαπής και άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος για
όποια ειδικότητα αυτό απαιτείται.
Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν:
(α) προκειμένου για τίτλους σπουδών ΑΕΙ της αλλοδαπής, πράξη ανα-

γνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ
για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και
αντιστοιχίας ή πράξη αναγνώρισης
επαγγελματικής ισοτιμίας από το
Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠΕΠΘ,
(β) προκειμένου για τίτλους σπουδών ΤΕΙ, πράξη αναγνώρισης από
το ΙΤΕ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας
και αντιστοιχίας ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας
από το Συμβούλιο Αναγνώρισης
Επαγγελματικής Ισοτιμίας του
ΥΠΕΠΘ.

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή
τους, πρέπει να υποβάλουν: 01. βιογραφικό σημείωμα, 02. επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της
αστυνομικής ταυτότητας, από την
οποία να προκύπτει η χρονολογία
γέννησης, 03. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, στους
οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά
και ο βαθμός επίδοσης, 04. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας, 05. επικυρωμένο πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση
γνώσης χρήσης Η/Υ, 06. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος, (όπου απαιτείται), 07. αποδεικτικά της εργασιακής
εμπειρίας, ως εξής: (α) είτε με τυχόν
υπάρχουσα δικαστική απόφαση,
από την οποία να προκύπτει το είδος
της παρασχεθείσας εργασίας και η
χρονική διάρκεια της παροχής της,
(β) είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής, (γ) είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη
δήλωση του υποψηφίου, σε συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το
είδος της παρασχεθείσας εργασίας.
Υπενθυμίζεται πως οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα θα δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα
τους ανακοινωθεί, ενώ η αξιολόγησή
τους θα γίνει από επιτροπή που θα
οριστεί από το δ.σ. του Κέντρου.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών,
η προθεσμία για την οποία εκπνέει
την επόμενη Τρίτη 18 Δεκεμβρίου
2012, γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης, Λ. Δημοκρατίας
38, στη Λήμνο, καθημερινά, από
09.00 π.μ. με 13.00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμοδίους στο
τηλ. 22540-22751.

122 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΚΤΑΜΗΝΟ
Την πρόσληψη 122 καθηγητών ΠΕ, ΔΕ και ΤΕ, διαφόρων καλλιτεχνικών κλάδων,
με οκτάμηνες συμβάσεις για την ακαδημαϊκή περίοδο 2012-2013 ανακοίνωσε ο δήμος Θέρμης. Οι ειδικότητες
των θέσεων αφορούν τη διδασκαλία
μουσικών οργάνων, χορών, χορωδίας,
ζωγραφικής, αγιογραφίας, κεραμικής,
φωτογραφίας κοκ.
Οι περισσότερες θέσεις εντοπίζονται
στις εξής ειδικότητες: Καθηγητής
ΠΕ/ ΔΕ Ζωγραφικής: 14 θέσεις, Διδάσκων ΔΕ/ ΤΕ σχολής Πληκτροφόρων Οργάνων: 14 θέσεις, Διδάσκων
ΔΕ/ ΤΕ σχολής Εγχόρδων: 10 θέσεις,
Δάσκαλος ΤΕ Μπαλέτου: 9 θέσεις.

E

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι
κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος που
να πιστοποιεί τη γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας και προϋπηρεσία
σε εκπαιδευτήρια ή αναγνωρισμένες
σχολές του δημόσιου ή του ιδιωτικού
τομέα.
Η αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη:
(α) τις βασικές και παρεμφερείς καλλιτεχνικές σπουδές τους (20%),
(β) τη διδακτική τους προϋπηρεσία
(20%),
(γ) την καλλιτεχνική τους δραστηριότητα -τις διακρίσεις των μαθητών
τους (20%),
(δ) τα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά
προσόντα και δεξιότητές τους, συμπεριλαμβανομένων συμμετοχών σε
σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες (25%),
(ε) την οικογενειακή τους κατάσταση,
π.χ. πολύτεκνοι, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια (8%),
(ζ) την εντοπιότητά τους -θα πριμοδοτηθούν οι δημότες Θέρμης (7%).
Η υποβολή των αιτήσεων που έχει
ήδη ξεκινήσει πραγματοποιείται στα
γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς

Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Αθλητισμού Θέρμης, στη διεύθυνση Καραολή και Δημητρίου με
Καπετάν Χάψα, καθημερινά από 9.00
π.μ. έως 1.00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 2310463423.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕ Δάσκαλος Σύγχρονου Μπαλέτου

9

ΠΕ Δάσκαλος Χορού Free Style

1

Δάσκαλος Flamenco-Latin

2

ΔΕ Δάσκαλος Hip-Hop

1

ΠΕ Δάσκαλος Ρυθμικής

1

Συνοδός Πιάνου (συνοδεία οργάνων χορού)

2

ΔΕ, ΤΕ Διδάσκων Σύγχρονου Τμήματος
(ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, ντραμς, αρμόνιο, ακορντεόν)

8

ΔΕ, ΤΕ Διδάσκων Μουσικής Αγωγής

4

ΔΕ, ΤΕ Διδάσκων Σχολής Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής
(μπουζούκι, τζουρά κ.λπ.)

3

ΔΕ, ΤΕ Διδάσκων Σχολής Ανώτερων Θεωρητικών

5

ΔΕ, ΤΕ Διδάσκων Σχολής Θεωρητικών

3

ΔΕ, ΤΕ Διδάσκων Νυκτών Οργάνων

5

ΔΕ, ΤΕ Συνοδοί Πιάνου

3

ΔΕ, ΤΕ Διδάσκων Σχολής Εγχόρδων
(βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο)
ΔΕ, ΤΕ Διδάσκων Σχολής Βυζαντινής Μουσικής
ΔΕ, ΤΕ Διδάσκων κλασικών κρουστών
ΔΕ, ΤΕ Διδάσκων Σχολής Πληκτροφόρων Οργάνων

10
2
1
14

ΔΕ, ΤΕ Διδάσκων Σχολής Μονωδίας και Μελοδραματικής

2

ΔΕ, ΤΕ Διδάσκων Σχολής Σύνθεσης

1

ΔΕ, ΤΕ Διδάσκων Χορωδίας

1

ΔΕ, ΤΕ Διδάσκων Πνευστών Οργάνων
(φλάουτο, κλαρινέτο, σαξόφωνο, τρομπέτα, τρομπόνι)
ΠΕ, ΔΕ Καθηγητής Ζωγραφικής

8
14

ΔΕ Καθηγητής Αγιογραφίας

2

ΠΕ, ΔΕ Καθηγητής Κεραμικής

5

ΠΕ, ΔΕ Καθηγητής Βιτρό-Ψηφιδωτού

3

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Καθηγητής Φωτογραφίας

4

ΠΕ, ΔΕ Καθηγητής Κοσμήματος

4

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Καθηγητής Διακόσμησης

3

ΠΕ, ΔΕ Καθηγητής Ξυλογλυπτικής
Σύνολο

2
122

28

ΤΡΙΤΗ 11.12.2012 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Εργασία
Διάφορες κατηγορίες

ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

30 εξωτερικούς συνεργάτες
ζητά το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Στην πρόσληψη 30 εξωτερικών συνεργατών, σε διάφορα
ινστιτούτα του, προχωρά το
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Όπως αναφέρεται
στη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος,
οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
• μία θέση εξωτερικού επιστημονικού
συνεργάτη (Ινστιτούτο Πυρηνικών και
Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας),
• μία θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας),
• τρεις θέσεις εξωτερικών συνεργατών
(Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων),
• δύο θέσεις εξωτερικών επιστημονικών
συνεργατών (Ινστιτούτο Πυρηνικών
και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας),
• μία θέση εξωτερικού επιστημονικού
συνεργάτη (Ινστιτούτο Πυρηνικών και
Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας,
Τεχνολογίας και Ασφάλειας),
• τρεις θέσεις εξωτερικών συνεργατών
(Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής
Φυσικής),
• μία θέση εξωτερικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών
Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας

ΕΠ

και Ασφάλειας),
• τρεις θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών (Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων),
• δύο θέσεις εξωτερικών συνεργατών
(Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων),
• μία θέση εξωτερικού επιστημονικού
συνεργάτη (Ινστιτούτο Προηγμένων
Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών,
Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων),
• μία θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών),
• τέσσερις θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών (Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής),
• επτά θέσεις εξωτερικών συνεργατών
(Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων).
Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον, μπορούν να
βρουν περισσότερες πληροφορίες
στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (http://www.demokritos.gr/ Contents.aspx?lang=gr&CatId=562&View=
22).

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΚΕΘΕ

Ζητά δύο πτυχιούχους
για προγράμματα έρευνας
Την πρόσληψη δύο πτυχιούχων ΑΕΙ με συμβάσεις έργου
προκήρυξε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Συγκεκριμένα, το ΕΛΚΕΘΕ, που εδρεύει στην
Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να
απασχολήσει έναν πτυχιούχο ΑΕΙ με
σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο
του προγράμματος «SOCIOEC-Socio
economic effects of management measures of the future Common Fisheries
Policy, EC DG Research, 7th Framework
Programme», που χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διάστημα ενός έτους.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ με μεταπτυχιακές σπουδές
στη Θαλάσσια Βιολογία ή Ιχθυολογία
ή Βιολογική Ωκεανογραφία ή Κοινωνικές Επιστήμες, αποδεδειγμένη εμπειρία σε αναλύσεις, στατιστική επεξεργασία δεδομένων, καλή γνώση της
αγγλικής γλώσσας, ενώ θα συνεκτιμηθούν η προηγούμενη εμπειρία απασχόλησης σε ερευνητικά προγράμματα
και σε δειγματοληψίες επί εμπορικών
σκαφών αλιείας, καθώς και η εμπειρία
στη χρήση της γλώσσας προγραμμα-

ΕΠ

τισμού «R» για την ανάλυση δεδομένων. Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από
βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία και βεβαιώσεις εμπειρίας), θα γίνονται δεκτές
μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα 17
Δεκεμβρίου 2012, στα γραφεία του
ΕΛΚΕΘΕ, 46,7ο χλμ. Λεωφ. ΑθηνώνΣουνίου, στην Ανάβυσσο Αττικής (περιοχή Μαύρο Λιθάρι), ΤΚ 19013, ΤΘ
712.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Παράλληλα, το ΕΛΚΕΘΕ ζητεί να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου
για διάστημα 33 μηνών έναν πτυχιούχο
πληροφορικής ΑΕΙ, στο πλαίσιο του
ερευνητικού προγράμματος ΕΣΠΑ «Ελληνική υποδομή αυτόνομων παρασυρόμενων πλωτήρων ARGO για την παρατήρηση των ωκεανών - ΑΡΓΩ».
Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά των ενδιαφερόμενων θα υποβάλλονται έως
και μεθαύριο Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου
2012, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕΘΕ, 46,7ο
χλμ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, στην
Ανάβυσσο Αττικής (περιοχή Μαύρο
Λιθάρι), ΤΚ 19013, ΤΘ 712.

Ε

Μ

ΕΠ

ΜΑ

ΕΔ

ΕΠΟΧΙΚΟΙ

MONIMOI

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙ
ΘΗΤΕΙΑ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ OTEPLUS ΑΕ
Η OTEplus ΑΕ, μία από τις μεγαλύτερες συμβουλευτικές
εταιρείες στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής
αναζητά (για τις ανάγκες υλοποίησης
έργου για λογαριασμό πελάτη της),
για την κάλυψη υφιστάμενων, αλλά
και μελλοντικών αναγκών της, συμβούλους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
πελατών μερικής απασχόλησης για
την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την
Πάτρα, ως εξής: Α. Σύμβουλοι Τηλεφωνικών Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης
Εξερχoμένων Κλήσεων (Outbound).
Αθήνα. Κωδικός θέσης: ATHOUT/1012
~ Θεσσαλονίκη. Κωδικός θέσης: THESOUT/1012.~ Πάτρα. Κωδικός θέσης:
PATOUT/1012. Β. Σύμβουλοι Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Εισερχομένων
Κλήσεων (Inbound). Αθήνα. Κωδικός
θέσης: ATHIN/1012.~ Θεσσαλονίκη.
Κωδικός θέσης: THESIN/1012.~ Πάτρα.
Κωδικός θέσης: PATIN/1012.
01. Κατηγορία Α’: Σύμβουλος Τηλεφωνικών Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης
Εξερχόμενων Κλήσεων (Outbound).
Κύριο αντικείμενο/ αρμοδιότητες: Τηλεφωνική προώθηση προϊόντων και
υπηρεσιών. ~ Ενημέρωση των πελατών
για προϊόντα/ υπηρεσίες (χαρακτηριστικά, τιμές και διαθεσιμότητα). ~ Συμβουλευτική υποστήριξη των πελατών
για τη σωστή επιλογή προϊόντος, ανάλογα με τις ανάγκες τους. ~ Υποστήριξη
πελατών μετά την πώληση. ~ Υποστήριξη διαδικασιών υλοποίησης παραγγελιών.
Απαραίτητα προσόντα: Απολυτήριο
λυκείου. ~ Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
~ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
(επίπεδο B2, σύμφωνα με ΦΕΚ αρ
2371/21-11-2008). ~ Εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες
υποψήφιοι). ~ Άνεση στην επικοινωνία
και άριστη χρήση του προφορικού λόγου. ~ Ικανότητα ανάληψης πρωτο-

βουλιών. ~ Διαπραγματευτικές ικανότητες.
Επιθυμητά προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ ή
ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχοι τίτλοι
σπουδών της αλλοδαπής. ~ Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών.
02. Κατηγορία Β’: Σύμβουλος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Εισερχομένων
Κλήσεων (Inbound). Κύριο αντικείμενο/
αρμοδιότητες: Προώθηση προϊόντων
και υπηρεσιών/ συμβουλευτική πώληση. ~ Υποστήριξη πελατών μετά την
πώληση σε εμπορικά ή και τεχνικά θέματα. ~ Παροχή υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών.
~ Προσέλκυση νέων πελατών, διατήρηση και ενίσχυση πιστότητας υφιστάμενης πελατειακής βάσης. ~ Αναγνώριση και αποτελεσματική κάλυψη
αναγκών υφιστάμενων και δυνητικών
πελατών. ~ Αποτελεσματική διαχείριση
ειδικών θεμάτων και παραπόνων πελατών.
Απαραίτητα προσόντα: Απολυτήριο
λυκείου. ~ Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
~ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
(επίπεδο B2, σύμφωνα με ΦΕΚ αρ
2371/21-11-2008) . ~ Εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες
υποψήφιοι). ~ Άνεση στην επικοινωνία

και άριστη χρήση του προφορικού λόγου. ~ Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών. ~ Διαπραγματευτικές ικανότητες.
Επιθυμητά προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ ή
ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχοι τίτλοι
σπουδών της αλλοδαπής. ~ Προηγούμενη εμπειρία σε εξυπηρέτηση πελατών
και πωλήσεις.

ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ
Πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική
ασφάλιση. ~ Συνεχής εκπαίδευση σε
θέματα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
και νέες τεχνολογίες. ~ Σύγχρονο, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. ~ Bonus
βάσει επίτευξης στόχων.
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε κυλιόμενες βάρδιες, σε
24ωρη βάση (πενθήμερη απασχόληση),
συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου και
Κυριακής.

ΒΡΕΙΤΕ ΟΝLINE
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.oteplus.gr/gr/career_0.php?
e2=Submit%20your%20CV&position_co
d=&a_id=79&PHPSESSID=066b4e5ced7
ca241c7a1dfdbcc85dd8d

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

17 προσλήψεις σε κοινωνικές δομές
στον δήμο Χαλανδρίου
Δεκαεπτά νέες θέσεις εργασίας προκήρυξε ο δήμος Χαλανδρίου Αττικής, μέσω της
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας
«Πορεία» του Γενικού Φιλόπτωχου
Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών και της ΕΠΑΨΥ. Οι προσλήψεις, για τις οποίες η υποβολή των
αιτήσεων ξεκίνησε ήδη και θα διαρκέσει έως και αύριο Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο των κοινωνικών δομών αντιμετώπισης της φτώχειας.
Οι δομές που θα υλοποιηθούν είναι

ΕΔ

τέσσερις: 01. το Κοινωνικό Παντοπωλείο (5 θέσεις), 02. η Δομή Παροχής
Συσσιτίων (7 θέσεις), 03. το Κοινωνικό
Φαρμακείο (3 θέσεις), 04. το Γραφείο
Διαμεσολάβησης (2 θέσεις).
Ειδικότερα, στη Δομή Παροχής Συσσιτίων οι θέσεις κατανέμονται στις
ειδικότητες ΤΕ/ ΔΕ Βοηθών Κουζίνας,
ΔΕ Γενικών Καθηκόντων (από δύο θέσεις), ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού και ΤΕ ή ΔΕ Μάγειρα
(από μία θέση).
Για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα προσληφθούν τρεις

υποστηρικτικοί υπάλληλοι κατηγορίας
ΔΕ, ένας Διοικητικός ΠΕ ή ΤΕ και ένας
Κοινωνικός Λειτουργός ΤΕ, ενώ στο
Κοινωνικό Φαρμακείο δύο θέσεις κατανέμονται στις ειδικότητα ΠΕ Φαρμακοποιών και μία στην ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών. Οι δύο θέσεις
στο Γραφείο Διαμεσολάβησης αντιστοιχούν στην ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ Ψυχολόγων ή Κοινωνικών Λειτουργών.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τα τηλ. 210-6899580, 2130174100 και 210-8056920.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful