You are on page 1of 33

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

nr sprawy: 121201221

kod CPV: 50530000-9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

I.

Zamawiający. KOMPANIA WĘGLOWA S.A. 40 - 039 Katowice, ul. Powstańców 30 adres strony internetowej: www.kwsa.pl e-mail: przetargi@kwsa.pl tel. +48 32 757 22 88, fax +48 32 757 20 27 NIP 634-012-51-23 PROFIL NABYWCY: adres internetowy: http://przetargi.kwsa.pl Godziny urzędowania: od pn. – pt. od 700 do godziny 1500 Jednostka prowadząca postępowanie: KW S.A. Oddział KWK „Piast” 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16 tel. 48 / 032 / 71 77 435 fax. +48 / 032 / 71 77 254 Godziny urzędowania: od pn. – pt. od 600 do 1400

II.

Tryb udzielenia zamówienia 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w Kompanii Węglowej S.A.” zwanym dalej Regulaminem. 2. Regulamin, o którym mowa w ustępie 1, dostępny jest dla Wykonawców w siedzibach jednostek organizacyjnych oraz jako wyciąg na witrynie internetowej Zamawiającego w Profilu Nabywcy.

III.

Opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2013 roku” 2) Szczegółowy zakres zamówienia (oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe) określono w załączniku nr 1 do SIWZ. 3) Maszyny/urządzenia objęte świadczeniem usług serwisowych są własnością Kompanii Węglowej S.A.

IV.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem licytacji ustnej lub negocjacji na zasadach wynikających z Regulaminu. Podwykonawstwo 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części Zamówienia podwykonawcom. Okres obowiązywania umowy, zasady realizacji zamówienia i warunki gwarancji: 1. Umowa obowiązywać będzie dla Wezwań Serwisowych złożonych w okresie obowiązywania umowy.
Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 1 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2013 roku” 121201221

V. VI.

VII.

VIII.

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisowe przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia (również w dni wolne od pracy) w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego uregulowaniami wewnętrznymi, przez pracowników o odpowiednich do zakresu prac doświadczeniu i kwalifikacjach, zapoznanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 3. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić działania od momentu otrzymania zgłoszenia (telefonicznego Wezwania Serwisowego) w terminach podanych w istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy. 4. Wymagana gwarancja została określona w istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy. 5. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia i warunki gwarancji zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ
IX.

Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.

posiadają uprawnienia do wykonywania usług objętych postępowaniem w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia tzn.: lub

a) są producentem maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy; b) są podmiotem posiadającym ocenę zdolności zakładu remontowego wydaną przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającą zdolność Wykonawcy do prowadzenia remontów w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia.
2.

posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tzn. : w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj. świadczyli usługi serwisowe, remontowe lub inne polegające na naprawie maszyn/urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach górniczych o łącznej wartości netto nie mniejszej niż: 10 000 zł znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

3. 4.

5.

6. X.

Dokumenty wymagane: A. w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w części IX ust. 4 i 5 oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania przedkłada: 1. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 2. oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentu składa oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 2 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2013 roku” 121201221

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Określony powyżej termin zachowuje się odpowiednio. 3. oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, złożone na druku formularza ofertowego. oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, złożone na druku formularza ofertowego.

4.

B. w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnienia do wykonywania usług serwisowych w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia określony w części IX ust. 1 Zamawiający żąda odpowiednio : a) w przypadku Wykonawcy będącego producentem maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy :  oświadczenie wykonawcy, że jest producentem maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy złożone na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. lub b) w przypadku Wykonawcy posiadającego ocenę zdolności zakładu remontowego : - oświadczenie wykonawcy, że posiada ocenę zdolności zakładu remontowego wydaną przez jednostkę notyfikowaną których przedmiot zamówienia dotyczy złożone na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ  oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem oceny zdolności zakładu remontowego wydaną przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającą zdolność Wykonawcy do wykonywania remontów w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia, ważnej w dniu składania ofert C. w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonywania usług serwisowych w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia określony w części IX ust. 2 Zamawiający żąda :  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na druku formularza ofertowego – załącznik nr 2  UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania na etapie badania ofert wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie, np. zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ D. w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określony w części IX ust. 3 i 6, Zamawiający żąda odpowiednio:  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku formularza ofertowego – załącznik nr 2 E. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w załączniku nr 1, Zamawiający wymaga również dołączenia do oferty :  oświadczenia Wykonawcy złożonego na druku formularza ofertowego o spełnieniu wymagań zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, sytuacji finansowej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do udostępnienia niezbędnych zasobów do wykonania zamówienia.
Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 3 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2013 roku” 121201221

Wykonawca składający ofertę do przetargu oprócz wersji pisemnej zobowiązany jest także do złożenia cenników części zamiennych i usług transportowych na nośniku elektronicznym. spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć odpowiednie dokumenty. Zaleca się. ”) 4. d) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia złożone na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. że warunki określone w części IX ust. 2b i 2c do SIWZ.xls). XI. 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Do oferty należy dołączyć cenniki stanowiące załączniki nr 2a. XII. (z wyłączeniem pkt 1) SIWZ i oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 4 do SIWZ wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców. o którym mowa w ustępie 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1 2 3 Nr rysunku 4567890 Rys 34579 Nazwa Czujnik r-789 Regulator Nakrętka Cena [zł] netto 12.KOMPANIA WĘGLOWA S. 3) W przypadku. ( podać liczbę bez kropki) 2. Wymagania dodatkowe. pismem czytelnym i trwałym. w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Opis przygotowania oferty 1) Ofertę należy sporządzić dokładnie wg dołączonego Formularza Ofertowego lub na nim. 4) W przypadku.58 ( bez spacji z przecinkiem. c) wspólny formularz ofertowy wraz z pozostałymi dokumentami podpisany przez ustanowionego pełnomocnika. 1. 2 i 3 SIWZ. albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wykonawca w załączniku nr 2b SIWZ może dopisać dodatkowe pozycje cennikowe części zamiennych nowych lub poremontowych zgodnie z podanym poniżej wzorem. 2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie.68 1. pole należy pozostawić niezapisane) 3. Cennik powinien zawierać kolumny w następującej kolejności: 1. w tym/oraz zakres uczestnictwa każdego z Wykonawców. podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. Cena [zł] netto ( podana w formacie liczbowym np.50 XIII.A.A. Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców. zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy.A. 2) W przypadku. gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę. Nr rysunku ( w przypadku brak numeru rys. 3) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim. Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 4 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) Uwaga: Nie należy scalać poszczególnych komórek wzór: Lp. 10538. kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie. b) dokumenty zgodnie z częścią X. a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów. w 2013 roku” 121201221 . oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych wykonawców składających ofertę wspólną. aby cenniki zostały zapisane w formacie Excel (*. Nazwa ( nazw podzespołu/części nie może zawierać znaku „ . e) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z częścią X SIWZ 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać. Lp. do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo. 6) W przypadku wyboru wspólnej oferty Wykonawców.50 16987.

8) Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę. 12) Cena oferty musi być określona w PLN. przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść istotnych warunków zamówienia.A. Wymagany termin płatności wynosi 60 dni. Zamawiający. że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 5 dni przed terminem składania ofert. zgodnie z wymaganiami ustawowymi. numer faksu oraz adres poczty elektronicznej. 11) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. 2b i 2c do SIWZ. 6) Oferta. numer telefonu. terminie oznacza podtrzymanie stanowiska Zamawiającego. 4) Oferta powinna być zaopatrzona w spis wszystkich przedkładanych dokumentów w tym załączników. w 2013 roku” 121201221 . warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 16) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie. okresu gwarancji i warunków płatności. powinny być aktualne na dzień uzupełnienia ofert. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych. 13) Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. musi zamieścić adnotację „Tajemnica przedsiębiorstwa” ze wskazaniem konkretnego punktu. 2a. 15) Brak odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy przekazane w ww.) nie później niż w terminie składania ofert. XIV.) nie podlegają ocenie. którego dotyczy. 9) Wszystkie zapisane strony oferty muszą być kolejno ponumerowane i opatrzone podpisem Wykonawcy. pod rygorem odrzucenia oferty. Warunki płatności.153 poz. XVI. zm.U. informacji dotyczących ceny. XV. 7) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i do występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ nastąpi jej istotna zmiana. 1503 z późn. 14) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. jej działalności itp. Wyklucza się możliwość stosowania zaliczek i przedpłat. w tym w szczególności kryteriów oceny ofert. Wadium Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium. 10) Wszystkie dokumenty powinny być aktualne w terminie składania ofert. Oferta powinna być zszyta w sposób utrudniający jej naruszenie. wszelkie oświadczenia wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy. prospekty reklamowe o firmie. odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert co najmniej o 7 dni. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych im w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 5 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S. 17) Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. terminu wykonania zamówienia. 5) Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać: adres do korespondencji.A. od daty wpływu faktur do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. Dokumenty uzupełniane w trybie §39 Regulaminu.KOMPANIA WĘGLOWA S. podana w tabeli Formularza Ofertowego– zgodnie z załącznikiem nr 2. których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. chyba.

budynek D.A. 14:00 w terminie do dnia otwarcia ofert do godz. gdy do postępowania wpłynie więcej niż jedna ważna oferta. w siedzibie: KOMPANIA WĘGLOWA S. 6) Wartość umowy brutto będzie równa wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o podatek VAT.2012r godzina 09:00 3) Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 6 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.KOMPANIA WĘGLOWA S. minimalna wartość istotnych dla zamawiającego części zamiennych WCZ = ---------------------------------------------------------------------------------------------. 1) Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana w toku licytacji ustnej. adres Zamawiającego. Kryteria oceny ofert i sposób obliczenia oraz uzyskania ceny ostatecznej. Termin związania ofertą: Wykonawcy pozostają związani ofertą przez 90 dni. 5) Zamawiający dokona wyliczenia cen jednostkowych wszystkich pozycji cennikowych netto przyjętych do rozliczania umowy z uwzględnieniem upustu uzyskanego w toku uzgodnień wg matematycznych zasad zaokrąglania do dwu miejsc po przecinku .10. który złożył najkorzystniejszą ofertę zgodnie z §40 Regulaminu. Termin i miejsce składania ofert: 1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym. ul. 3) Wartość oceniana będzie obliczona po licytacji w następujący sposób: Wz = WR + WCZ gdzie: Wz – wartość oceniana. temat zamówienia oraz napis: Nie otwierać przed dniem 15. 9 Regulaminu. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. b) bilans oferowanych cen jednostkowych w następującym ujęciu wagowym : 10% ryczałtowa stawka roboczogodziny serwisowej + 90% istotne dla zamawiającego części zamienne w przypadku. XVII. WR – wartość punktowa wyliczona w oparciu o stawkę roboczogodziny serwisowej: minimalna ryczałtowa stawka roboczogodziny serwisowej WR = -----------------------------------------------------------------------------------. Granitowa 16 Dział Zamówień i Przetargów. Warunki umowy: Istotne postanowienia. od poniedziałku do piątku godz. Zaproponowanie w toku uzgodnień mniej korzystnych dla Zamawiającego warunków i cen zostanie potraktowane jako zmiana oferty w rozumieniu §37 ust. gdy do przetargu wpłynie tylko jedna ważna oferta. w przypadku. XVIII. które wprowadzone zostaną do umowy.x 10 badana ryczałtowa stawka roboczogodziny serwisowej WCZ – wartość punktowa wyliczona w oparciu o istotne dla zamawiającego części zamienne. zamkniętym opakowaniu. XX.A. 2) Kryterium oceny ofert jest : a) stawka roboczogodziny serwisowej. w 2013 roku” 121201221 . ODDZIAŁ KWK Piast 43-155 Bieruń. 08:45 2) Na opakowaniu należy umieścić pieczęć firmową. zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ. 06:00 do godz. pokój nr 4 w godzinach urzędowania tj. XIX.x 90 badana wartość istotnych dla zamawiającego części zamiennych 4) Ofertą najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą wartością ocenianą Wz. nr sprawy.A. Celem uzyskania ostatecznej ceny zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia uzgodnień prowadzących do obniżenia cen z Wykonawcą.

A. uzupełnianie dokumentów pisemnie na adres Kompania Węglowa S. Dział Zamówień i Przetargów.A.w pozostałe oświadczenia i wnioski: pisemnie na adres Kompania Węglowa S. z tym. 09:00 w: KOMPANIA WĘGLOWA S. nr 12 2) 3) 4) 5) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. że dzień. Sposób komunikowania się z Wykonawcami. dokumentów: pisemnie na adres Kompania Węglowa S. Oddział KWK „Piast” 43-155 Bieruń. nr 11 i faksem na nr +48 (32) j. po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15. Oddział KWK „Piast” 43-155 Bieruń. Wykonawcy z Zamawiającym: a) zapytania do SIWZ  pisemnie na adres Kompania Węglowa S. w 2013 roku” 121201221 6) XXII. ul. Granitowa 16. nr 11 lub  faksem na nr +48 (32) 71 77 263 lub  drogą elektroniczną na adres: h. budynek „D” pok. Oddział KWK „Piast” 43-155 Bieruń. 5) Wykonawca może.10. budynek „D” pok. budynek „D” pok. nr 11 lub faksem na nr +48 (32) j. ul. Dział Zamówień i Przetargów. Kolejność otwierania ofert zgodna jest z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego. Granitowa 16. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się: 1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy złożyć według takich samych zasad jak złożenie oferty z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. terminu wykonania zamówienia. a także informacje dotyczące ceny. zmienić lub wycofać ofertę.A. przed upływem terminu do składania ofert.w wyjaśnienia treści ofert. którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert. 5. o których mowa w ust. ul. . Granitowa 16 budynek D pok. Informacje. nr 11 lub faksem na nr +48 (32) j. Granitowa 16. przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom. 4) Oferta złożona po terminie będzie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.jurecka@kwsa.KOMPANIA WĘGLOWA S.A. budynek „D” pok. w którym upływa termin składania ofert. KWK Piast 43-155 Bieruń. Otwarcie ofert. XXI.A. Dział Zamówień i Przetargów.A. Granitowa 16. ul. Oddział KWK „Piast” 43-155 Bieruń. lub c) drogą elektroniczną: Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 7 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S. Dział Zamówień i Przetargów.2012r o godz.A. okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. na ich wniosek. wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom: a) pisemnie. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców. ul.w Zamawiający z Wykonawcami: Zawiadomienia. jest dniem ich otwarcia. lub b) faksem na numer wskazany w ofercie.pl b)   c)   d)   2.

na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie. Zamawiający może wezwać odrębnym pismem do zawarcia umowy. informacje na stronie internetowej Zamawiającego w profilu nabywcy.A. lub . od 800 do 1400.pl 3. XXV.A. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 32 71 77 267 Przewodniczący – Jadwiga Dąbek 32 71 77 324 Wyjaśnienia są udzielane od poniedziałku do piątku w godz. XXIV. XXIII.A. Osobami udzielającymi informacji dotyczących przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego są: Sekretarz – Halina Jurecka tel. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w § 45 Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawach udzielanie zamówień w Kompanii Węglowej S. 2) Wykonawcę. Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania informacji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną. którzy złożyli oferty o wynikach postępowania w sposób opisany w SIWZ oraz zamieści ww. Informacje dodatkowe 1) 2) 3) 4) Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą. dotyczy to również wszelkiej korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Na żądanie każdej ze stron. . poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.KOMPANIA WĘGLOWA S. jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej prawdziwości. Tryb ogłoszenia wyników przetargu: 1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców. w 2013 roku” 121201221 . 4.kwsa. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim. Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 8 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy: http://przetargi.

w 2013 roku” 121201221 . 5) Oświadczenie Wykonawcy posiadającego ocenę zdolności zakładu remontowego. 3) Wykaz wykonywanych usług. 6) Oświadczenie Producenta. 7) Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do umowy.2012r Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 9 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.KOMPANIA WĘGLOWA S. 2) Formularz ofertowy.A. 2b) Wzór cennika pozostałych części zamiennych nowych i poremontowych (nie podlegających ocenie).A. 2c) Wzór cennika usług transportowych. 4) Oświadczenia wykonawcy składającego ofertę wspólną. Załączniki: 1) Szczegółowy zakres zamówienia. Bieruń dnia 28. 2a) Cennik istotnych dla Zamawiającego części zamiennych nowych.09.

KOMPANIA WĘGLOWA S. Jerzego Ziętka 13 Pstrowskiego 12 Dworcowa 3a Górnicza 1 Makoszowska 24 Błonie 6 Kościuszki 1 Granitowa 16 Pokoju 4 Kłodnicka 54 Niedurnego 13 Halembska 160 Jastrzębska 12 Korfantego 52 Leona 2 1-go Maja 26 Miasto 41-905 Bytom 41-902 Bytom 41-940 Piekary Śląskie 43-173 Łaziska Górne 44-190 Knurów 44-193 Knurów 41-800 Zabrze 44-103 Gliwice 32-620 Brzeszcze 43-155 Bieruń 43-143 Lędziny 41-706 Ruda Śląska 41-710 Ruda Śląska 41-711 Ruda Śląska 44-253 Rybnik 44-310 Radlin 44-280 Rydułtowy 44-206 Rybnik Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 10 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2013 roku” 121201221 . w 2013 roku” II.A.A. Rejon realizacji zamówienia: Nazwa Oddziału KWK „Bobrek-Centrum” Ruch „Bobrek” KWK „Bobrek-Centrum” Ruch Centrum KWK „Piekary” KWK „Bolesław Śmiały” KWK „Knurów-Szczygłowice Ruch „Knurów” KWK „Knurów-Szczygłowice Ruch „Szczygłowice” KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch „Makoszowy” KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica KWK „Brzeszcze” KWK „Piast” KWK „Ziemowit” KWK „Halemba-Wirek” KWK „Pokój” KWK Bielszowice KWK „Jankowice” KWK „Marcel” KWK „Rydułtowy-Anna” KWK „Chwałowice” Ulica Konstytucji 76 Łużycka 7 Gen. Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA I. Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia jest: „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.

Wymagane dokumenty na etapie realizacji usługi serwisowej : 1. 215 z późn. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. U.). na podstawie Wezwania Serwisowego telefonicznego potwierdzonego faksem lub drogą elektroniczną (pocztą email). a maszyna (urządzenie) po naprawie serwisowej będzie odpowiadać dokumentacji techniczno-ruchowej (instrukcji użytkowania). uzgodniony pomiędzy przedstawicielami stron termin wykonania usługi. U. 6. Nr 35. Protokół wykonania usługi serwisowej. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zamawiającemu części. z 2003 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.A. zm. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno – użytkowe przedmiotu zamówienia. rodzaj uszkodzenia. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu świadczenia usługi.A. nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny (urządzenia). Ustawa o systemie oceny zgodności wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu świadczenia usługi. Dostawa części do Zamawiającego będzie się odbywać wraz z usługą serwisową lub w formie zabezpieczenia jednostkowych ilości części zamiennych i podzespołów do napraw możliwych i dozwolonych do przeprowadzenia przez użytkownika maszyny/urządzenia. z 2007 r. zm. Kodeks cywilny a w szczególności Dział II Użytkowanie. b. 1) Przedmiot zamówienia (sposób wykonania usług) musi spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj. Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 11 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S. Wykonywanie płatnych napraw serwisowych lub zastosowanie części zamiennych i podzespołów dostarczanych w ramach usług serwisowych w okresie gwarancyjnym dla maszyny/urządzenia nie może powodować utraty gwarancji udzielonej przez producenta lub wydzierżawiającego. której była eksploatowana przed naprawą serwisową. Nr 191. Nr 119. Zasadność i zakres ich stosowania winny być każdorazowo przedmiotem indywidualnej analizy.. a ich ceny jednostkowe nie powinny przekraczać 60 % cen nowych części / podzespołów a okres udzielonej gwarancji będzie nie krótszy niż połowa okresu gwarancji dla części/podzespołów nowych. 2) Wymagane parametry techniczno – użytkowe zamówienia. W przypadku braku ograniczeń formalno-prawnych dopuszcza się stosowanie części zamiennych i podzespołów poremontowych (regenerowanych). o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. w 2013 roku” 121201221 . podzespołów po wymianie z wyjątkiem uszczelnień oraz zużytych olejów i smarów – nie dotyczy usług gwarancyjnych. 2275.KOMPANIA WĘGLOWA S. poz.       IV. 1596 z późn. 1117.). datę i godzinę zgłoszenia usługi serwisowej (Wezwania Serwisowego). a ich Zastosowanie (zabudowa) w maszynie/urządzeniu zapewni bezpieczną eksploatację wyrobu i nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny.   Naprawy (usługi serwisowe) wykonywane będą w wyrobiskach podziemnych zakładu górniczego bez wyłączenia obiektu z ruchu. 5.). c. których przedmiot zamówienia dotyczy. z 2003 r. Protokół powinien zawierać: a. z późn. 2. d. numer kolejny. zm.: 1. z 2002 roku. Zastosowanie części i podzespołów będących przedmiotem postępowania nie może naruszać deklaracji zgodności WE wystawionych dla maszyn/urządzeń. na podstawie. U. 4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. poz. Naprawa serwisowa maszyny (urządzenia) będzie wykonana w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyrobu. III. poz. Wezwanie Serwisowe zostanie przesłane do Wykonawcy w czasie do 24 godzin od czasu zgłoszenia telefonicznego lub w pierwszym dniu roboczym po zgłoszeniu telefonicznym. 3. Części zamienne będące przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją technicznoruchową/instrukcją użytkowania – producenta. poz. Nr 229.

Zaświadczenie fabryczne lub deklarację zgodności WE lub świadectwo zgodności dla urządzeń elektrycznych i urządzeń budowy przeciwwybuchowej.     Karta gwarancyjna dostarczonej części/podzespołu. pasy klinowe itp. datę i godzinę przystąpienia do pracy ekipy serwisowej. zastosowane w maszynie / urządzeniu oraz ujęte przez Producenta maszyny / urządzenia w wykazie części zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji użytkowania. w 2013 roku” 121201221 . f. zgodnie z którą Producent maszyny / urządzenia wykonał maszynę / urządzenie. Zamawiający w ramach realizacji dopuszcza możliwość zastosowania następujących części zamiennych: 3. Zawór zwrotny nabojowy UZZD 06-11/15 katalog PONAR-WADOWICE S. datę i godzinę zakończenia prac związanych z realizacją zlecenia. Protokół wykonania usługi serwisowej 3. Wraz z każdą usługą serwisową związaną z dostawą części zamiennych Wykonawca dostarczy n/w dokumenty: e. specyfikację wymienionych elementów i podzespołów ( z podaniem pozycji cennika) oraz ilość przepracowanych godzin.A. równoważne z oryginalnymi częściami zamiennymi. W przypadku napraw z udziałem wykonawcy oraz udostępnienia użytkownikowi części zamiennych i podzespołów do napraw maszyn/urządzeń nie będących budowy przeciwwybuchowej : a) Oryginalne części zamienne – podzespoły i części zamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji. Certyfikowane zamienniki oryginalnych części zamiennych .A. ze wskazaniem katalogu wyrobów producenta przedmiotowej części zamiennej np. Właściciel dokumentacji (niebędący producentem maszyny / urządzenia). wykonane przez inny podmiot niż: Producent maszyny / urządzenia.podzespoły i części zamienne. „normalia” – wyroby dostępne w powszechnym obrocie handlowym.1. elementy połączeń gwintowych (śruby. nakrętki. zgodnie z którą Producent maszyny / urządzenia wykonał maszynę / urządzenie. równoważne z katalogowymi częściami zamiennymi. będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji użytkowania c) Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 12 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S. wykonane wg obowiązujących w tym zakresie norm – np. d) Certyfikowane zamienniki katalogowych części zamiennych podzespoły i części zamienne. g. e) Części zamienne (wyroby) „handlowe” tzw. zgodnie z którą Producent maszyny / urządzenia wykonał maszynę / urządzenie i ujęte w wykazie części zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji użytkowania. h. uszczelnienia techniczne. wykonane przez inny podmiot niż Producent katalogowych części zamiennych. Certyfikowane zamienniki katalogowych części zamiennych wykonane są wg rysunku i własnej dokumentacji oraz poddane ocenie zgodności ich właściwości z wymaganiami stosownych norm i przepisów. – zastosowane przez Producenta maszyny / urządzenia w wyrobie oraz ujęte w wykazie części zamiennych. podmiot posiadający upoważnienie do produkcji oryginalnych części zamiennych na podstawie dokumentacji. b) „Katalogowe” części zamienne – podzespoły i części zamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji innego podmiotu (producenta podzespołu / części zamiennej) niż Producent maszyny / urządzenia. potwierdzonej stosownym certyfikatem wydanym (odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujące / jednostki notyfikowane.KOMPANIA WĘGLOWA S.A. potwierdzonej stosownym certyfikatem wydanym (odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujące / jednostki notyfikowane. 2. Dowód dostawy WZ – potwierdzony na bramie wjazdowej Zamawiającego. podkładki). Certyfikowane zamienniki oryginalnych części zamiennych wykonane są wg rysunku i własnej dokumentacji oraz poddane ocenie zgodności ich właściwości z wymaganiami stosownych norm i przepisów. wyszczególnienie przeprowadzonych prac.

w związku z tym nie będzie wymagane ponowne wprowadzenie wyrobu do obrotu. równoważne z oryginalnymi. z przywołaniem normy. katalogowymi. oferowane do świadczenia usług serwisowych części zamienne będą częściami zamiennymi maszyny / urządzenia.Właściciela dokumentacji (niebędącego producentem maszyny / urządzenia i/lub części oryginalnych. w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację maszyny/ urządzenia. Transport do i od Zamawiającego na koszt Wykonawcy. certyfikowane zamienniki oryginalnych lub katalogowych części. zgodnie z którą Producent maszyny / urządzenia wykonał maszynę / urządzenie i ujęte w wykazie części zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji użytkowania.Podmiot posiadający upoważnienie producenta (właściciela dokumentacji) do prowadzenia remontów. 2. certyfikowanych zamienników oryginalnych lub katalogowych części. Dopuszcza się możliwość dostarczania części i podzespołów do Zamawiającego środkami Wykonawcy. 1. przy czym koszt usług transportowych w takich przypadkach zostanie rozliczony zgodnie z Tablicą stawek ryczałtowych za transport podzespołów i części zamiennych w ramach usług serwisowych bez udziału ekipy serwisowej stanowiącą załącznik do umowy VI.KOMPANIA WĘGLOWA S. . katalogowych. W przypadku udostępnienia użytkownikowi części zamiennych i podzespołów do napraw maszyn/urządzeń budowy przeciwwybuchowej realizowanych przez użytkownika : a) Oryginalne części zamienne – podzespoły i części zamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji. f) Poremontowe (regenerowane) zamienniki części zamiennych . w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (…) – jeśli dotyczy.podzespoły i części zamienne. Zamawiający odbierze części lub podzespoły własnymi środkami na swój koszt w sytuacji gdy usługi serwisowe świadczone są w formie zabezpieczenia dla służb Zamawiającego jednostkowych części i podzespołów. że : wszystkie usługi serwisowe (naprawy) wykonane będą w sposób określony w DTR/ instrukcji użytkowania.Inny Podmiot niż w/w posiadający ocenę zdolności remontowych wydaną odpowiednio przez jednostkę notyfikowaną / akredytowaną jednostkę certyfikującą 3. stosowanie oferowanych do świadczenia usług serwisowych części zamiennych nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny/urządzenia . Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z następującym zobowiązaniem Wykonawcy. będzie dysponować w okresie realizacji zamówienia niezbędną ilością osób posiadających uprawnienia do wykonywania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych usług serwisowych maszyn/urządzeń będących przedmiotem zamówienia. . certyfikowanymi zamiennikami oryginalnych lub katalogowych części zamiennych wyremontowane przez: - Producenta maszyny / urządzenia lub części oryginalnych. Wymagania organizacyjne. V.2. dysponować będzie w okresie realizacji zamówienia wszystkimi częściami i podzespołami niezbędnymi do świadczenia usług serwisowych. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie – jeśli dotyczy. - - - Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 13 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S. . zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.A. katalogowych. wszystkie usługi serwisowe (naprawy) urządzeń budowy przeciwwybuchowej wykonane będą zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia28 czerwca 2002 r. którego przedmiot zamówienia dotyczy a ich stosowanie nie pogorszy poziomu bezpieczeństwa maszyny / urządzenia wymaganego przez pierwotne regulacje będące podstawą wprowadzenia maszyny/urządzenia do obrotu. zgodnie z którą Producent wykonał maszynę / urządzenie lub części oryginalne. a naprawiona maszyna/ urządzenie będzie odpowiadać DTR/ instrukcji użytkowania. zrealizowane w ramach umowy usługi serwisowe zostaną w zgodzie z dobra praktyką inżynierską.A. której wymagania winny spełnić np. w 2013 roku” 121201221 . certyfikowanych zamienników oryginalnych lub katalogowych części). Śruba M8x50 – 10. katalogowe.9 Fe/Zn9 PN87/M-82302.

A.KOMPANIA WĘGLOWA S...... Oddział KWK Piast 43-155 Bieruń ul.... Wykonawca składający ofertę wspólną ..... w 2013 roku” 121201221 .... Wykonawca..... a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik Data: ...A.A....A.. Załącznik nr 2 do SIWZ Nr sprawy: 121201221 kod CPV: 50530000-9 FORMULARZ OFERTOWY Miejscowość: ...członek Dane Wykonawcy Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców składaj ących ofertę wspólną Siedziba Wykonawcy (adres): Woj ewództwo Gmina Nr telefonu Nr fax -u Adres e -mail NIP REGON Imię i nazwisko osoby do kontaktu w postępowaniu wraz z nr telefonu Do: KOMPANII WĘGLOWEJ S....: „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S... w 2013 roku” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Lp 1 Wyszczególnienie 2 Cena netto w PLN 3 Stawka VAT w% 4 Cena brutto w PLN 5 1 2 Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego Suma cen jednostkowych istotnych dla zamawiającego części zamiennych nowych (wg załącznika nr 2a) Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 14 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S. Granitowa 16 W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nie objętego UPZP pn...

........... Podana przez nas cena ofertowa zawiera wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia................... Do oferty przedstawiamy ceny jednostkowe zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a.................. a w szczególności:  termin płatności  termin realizacji zamówienia.... (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 15 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S....... ............................... Ceny jednostkowe przedstawiamy dodatkowo w formacie excel na nośniku elektronicznym (CD) w formularzu zamieszczonym przez Zamawiającego w profilu nabywcy........ oraz oświadczamy........... ...................... ...................................... c) nie jest w stanie likwidacji lub upadłości (za wyjątkiem Wykonawców............... .......... .....” c) zapoznaliśmy się z Instrukcją dla Wykonawców.. ............A......... b) nie zalega z uiszczaniem podatków. SIWZ: Nazwa nr dokumentu: 1.. 5...... że: a) zapoznaliśmy się z SIWZ oraz akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ bez zastrzeżeń........ 4........ Wykonawca oświadcza....... Oświadczamy......... odroczenia............................KOMPANIA WĘGLOWA S....................................................... Instrukcją.... rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.... 2.... opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem zwolnienia...pl oraz że w przypadku zawarcia umowy zapoznamy osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww................... w 2013 roku” 121201221 ........kwsa.................... Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w pkt........................ że jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni................................................ którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego)........................... iż przedstawione dane na nośniku elektronicznym są zgodne ze złożoną ofertą.  warunki gwarancji  istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do umowy  warunki realizacji zamówienia opisane w załączniku nr 1 do SIWZ b) zapoznaliśmy się z "Wyciągiem z Regulaminu udzielania zamówień w Kompanii Węglowej S............ Oświadczamy... .......A.... że: a) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w SIWZ....... ...... nr strony w ofercie: ....................... ......................... 2b i 2c do SIWZ (cenniki części zamiennych nowych i poremontowych wraz z cennikiem usług transportowych)...........................A...... ................ 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Cenę ofertową przedstawiamy jako cenę zakresu usług opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ....... .. zamieszczoną na stronie www.... 3...........

.003-04..06....003-01..07.17.100..18 Nazwa części (podzespołu) Rama napędu Bęben napędowy ø1036 Hamulec ze zwalniakiem Bęben ø800x1400 Wózek pętlicy Bęben linowy Cena jednostkowa netto [PLN/szt] Suma cen netto do oceny ofert ....01 PAT.KOMPANIA WĘGLOWA S.02.......A..19 PAT......05 G. (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) Wzór załącznika 2a załączono w odrębnym pliku (*.xls) Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 16 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.003-02.....02..02...... w 2013 roku” 121201221 .. Załącznik nr 2a CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENNYCH Lp 1 2 3 4 5 6 Lp cennika całkowitego Z zał..... 2b II 3 II 4 II 13 II 23 II 32 II 36 Nr rys.05 PAT.02..01........ PAT...003-01.....2.....00301...A.....2 PAT.02........

p.06. Hamulec Szczęka hamulca Bęben pomocniczy Bęben napędowy fi630x1200 gumowany Bęben napędowy fi800x1200 gumowany Osłona górna napędu Łozysko baryłkowe z obudową Pokrywa łozyska przelotowa Pokrywa łozyska pełna Stacja zwrotna Bęben zwrotny fi500x1200 Pętlicowy zasobnik taśmy Kozioł pętlicy Szyna pętlicy Osłona boczna Wózek pętlicy Belka pętlicy Bęben fi500 Stacja napinająca PSN-500 Wysięgnik Kadłub Bęben wysięgnika Segment wysięgnika Kozioł wysięgnika Trasa rurowa Wspornik górny Kozioł Krążnik 108x380 Krążnik 108x530 Rura trasy fi51x3 Łańcuch Zaczep Urządzenie samogaśnicze typu SAGA Cena jednostkowa netto PLN ELEMENTY PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO PPT-1000 G.17.33 G.04.01.01.04. Przekładnia Łącznik (obudowa sprzęgła) Podpora Sprzęgło elestyczne z bęben hamulc.02/01 G.100.100.100.100.06/22 G.01 G.17.100.03.06.04.03 G.04 G.02 wg producenta wg producenta G.17.17.01/01 BH-H-280-3-D-1 G.01.17.06.17.A.01.00 G.100.02. Załącznik nr 2b Cennik części zamiennych nowych i poremontowych Cennik nowych części zamiennych (nie podlegający ocenie) l.100.04 SET 132 G.04.05 G.100.100.100.06.01 G.19 Nazwa części zamiennej Zespół napędowy Rama napędu poj.100.17.00/01 G.17.17.100.17.100.100.01.100.01/01 24 138 G.100.13/01 G.05 G.04.09/01 G.17.00 G.01.A.17.100.100.17.17.100.100.06.100.06/01 G.17.06.17.100. I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Nr rysunku G.03.KOMPANIA WĘGLOWA S.01.17.05.02 G.100.01 G.04.01.05 Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 17 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.100.100.01 G.10/01 G.100.02.17.17.17.17.100.17.17. w 2013 roku” 121201221 .00 G.01.100.17.17.06 G.17.100.01.17.04 G.01.100.17.17.06.03/R G.00/R G.17.03.01.

02.003-02.003-02.17.003-04.01.KOMPANIA WĘGLOWA S.003-01.02.02.003-04.02.01 Rama napędu PAT.2 Zespół napędowy PAT.02.003-02.19 Bęben ø800x1400 PAT.100.003-02.05 PAT.17.06 nr 150A1/16 Bęben napędowy ø830 PAT.02.22 Wspornik 25° PAT.02.003-03 PAT.003-04. 40 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 III 1 2 3 4 Przełaz ELEMENTY PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO PPT-1200 (160S1/99) PAT.003-01.03 PAT.2.012 Pokrywa wewnętrzna PN-72/M-86965 Pierścień uszczeln.13 G.02.2.02.01 w.03 Zgarniacz czołowy PAT.09 Segment głowicy wysypowej PAT.02 Obudowa sprzęgła PAT. B260x300x15 PN-72/M-86965 Pierścień uszczeln.4.02.01 Kadłub napędu PAT.02.33-05a-n-p PAT.02.1.02.2 Bęben napędowy ø1036 PAT.07.003-01.1 w.00 G.20 Wspornik 15° PAT.003-02.003-01.02.01.18 Stacja zwrotna Pętlica Kozioł pętlicy I Kozioł pętlicy II Rama roli stałej pętlicy Wózek pętlicy Segment trasy pętlicy Siatka osłonowa Stacja napinania Bęben linowy ELEMENTY PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO PPT-1200 (150A1/16) PAT.02.003-04.05 Hamulec ze zwalniakiem Sprzęgło SET 315 BH Przekładnia M-3KA-400-25. B240x270x15 PN-81/M-85111 Pierścień osadczy Z240 Kat.003-01.1.08 PAT.02.2.02.02.1.02.003-01.100.02.003-01.3 Rama napędu PAT.003-01.06.01 PAT.02.002 nr 150A1/16 Wał napędowy Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 18 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.06. łożysk Łożysko 22248 PAT.003-02.1.02.02.07.003-04.A.003-04.02.1 PAT.003-02.04 Zgarniacz ramowy PAT. w 2013 roku” 121201221 .02.003-01.003-01.1.003-02.02.01 Głowica wysypowa PAT.02.02.02.02.003-01.A.10 Segment głowicy powtarzalny I PAT.11 Pokrywa przelotowa PAT.1.003-04.01 nr Kadłub napędu 150A1/16 PAT.02.21 Wspornik 20° PAT.003-02 Wysięgnik PAT.2.003-02.003-01.02.003-02.1 Obudowa sprzęgła PAT.2.003-01.02.11 Segment głowicy powtarzalny II PAT.02 PAT.

02.01.19 nr 150A1/16 PAT.1 PAT.02.02.02.09 PAT.003-17 PAT.003-01.02.02.BF PAT.02. Wspornik górny 20° kpl.003-01.1.01.1 w. Z 180 Łożysko 24134 Obudowa sprzęgła Obudowa sprzęgła Osłona czołowa Tuleja dystansowa Zespół tarczy hamulcowej Osłona górna Osłona górna Belka górna napędu Sworzeń B 70x200/180 Zespół hamulca ZH-2 Silnik dSKg 315M4B-EP.A.17.003-17.1.003-02.14 PAT.003-01. A180x220x15 Pierścień osadczy spręż.02.20 PAT.06.4.17.100.09 PAT.A.01.001-H.003-01.02.02.02.003-02.02.1. 160kW Sprzęgło 487 TVVSNG + GB 194 Przekładnia 563.02.1.04 PAT.6 PAT.2.10 PAT.003-03.1 PAT.02.06 Pokrywa Pierścień KTR100 180x235x58 Pokrywa łożyska .02.przelotowa Pierścień uszcz.02.02 PAT. Stacja zwrotna Kozioł zwrotni Zgarniacz skośny Osłona siatkowa zwrotni prawa Kozioł dolny kpl.003-02. handlowy G.02.17.003-17.10.22 PAT.13 PAT.1 Art.1. Krążnik odciskowy ø250-ø481400/1408/1448-36 Pętlica z napinaniem hydraulicznym Kozioł pętlicy I Kozioł pętlicy II Kozioł pętlicy III Wózek pętlicy II Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 19 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.02.09 w.KOMPANIA WĘGLOWA S.02.003-03.02.003-01.003-02.003-02.100.003-07w.09 PAT.003-02.21w.100.003-02.003-02.02.003-03 nr 150A1/16 PAT.1 nr 150A1/16 PAT.563.02.02.003-02. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 G.003-02.02.1 PAT. handlowy PAT.21 PAT.003 nr 150A1/16 Szkic nr PAT-021/2012 Szkic nr PAT-022/2012 PAT.02.02.01.10 w.003-17.1 w.02.10/01 nr 150A1/16 PN-72/M-86964 PN-81/M-85111 Kat.003-03.5 PAT.09/01 nr 150A1/16 G.1.02.BF Wysięgnik Głowica wysypowa Segment głowicy wysypowej Segment głowicy powtarzalny I Segment głowicy powtarzalny II Zgarniacz ramowy wysięgnika Zgarniacz czołowy Bęben ø800x1400 Wspornik górny 15° kpl. Wspornik górny 25° kpl.1 PN-90/M-83002 FENA DAMEL VOITH PAT.01.003/01 Art.003-01.pełna Pokrywa łożyska .02.003-17.01.01 PAT.01.1. SKF PAT.003-02.22 PAT.11 PAT. w 2013 roku” 121201221 .

1..xls) Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 20 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.12 PAT..02.17.1.003-08 PAT... Wspornik górny Stacja napinania Bęben linowy Osłona kół zębatych Zespół krążka linowego Reduktor WH-H-250-2-S-148 Sprzęgło elastyczne SP-30/42R Silnik dSg200L8-EP (15kW) Siłownik ø125-ø80x50 Kozioł dolny Belka trasy Przełaz Hydrauliczny zespół korygujący Siłownik ø180/ø115x1600 Wspornik wysięgnika Cennik pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca Cena jednostkowa L...08 PAT. (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) Wzór załącznika 2b załączono w odrębnym pliku (*..17..02.003-04....KOMPANIA WĘGLOWA S..00 nr 150A1/16 G.p..21 G.07.20 PAT...A.17.03 PAT....02.02.003-04......003-16 PAT.. handlowy PAT.02....1 Art.02..MOJ CELMA JK-001/S PAT..003-18 Listwa prowadząca Siatka osłonowa Rama roli stałej pętlicy Wózek pętlicy Segment trasy pętlicy Odbój wózka pętlicy Siatka osłonowa Zgarniacz strzałkowy kpl..3 G.003-07 PAT..003-17.02.07 PAT.... w 2013 roku” 121201221 .003-04.17. Nr rysunku Nazwa podzespołu/części Cena jednostkowa netto [PLN/szt] 1 2 …… ..02.003-17.24 BEFARED FASING .003-05 G.100.003-04.100..02...11 PAT....13 PAT.07..100..02..02..003-04.100.......02..05 PAT.02...02.......07.p...003-17w..003-04...A. 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 PAT. Nr rysunku Nazwa podzespołu/części netto [PLN/szt] 1 2 …… Cennik poremontowych części zamiennych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca L..07.18 w...

............. Jerzego Ziętka 13 Pstrowskiego 12 Dworcowa 3a Górnicza 1 Makoszowska 24 Błonie 6 Kościuszki 1 Granitowa 16 Pokoju 4 Kłodnicka 54 Niedurnego 13 Halembska 160 Jastrzębska 12 Korfantego 52 Leona 2 1-go Maja 26 Miasto 41-905 Bytom 41-902 Bytom 41-940 Piekary Śląskie 43-173 Łaziska Górne 44-190 Knurów 44-193 Knurów 41-800 Zabrze 44-103 Gliwice 32-620 Brzeszcze 43-155 Bieruń 43-143 Lędziny 41-706 Ruda Śląska 41-710 Ruda Śląska 41-711 Ruda Śląska 44-253 Rybnik 44-310 Radlin 44-280 Rydułtowy 44-206 Rybnik Cena ryczałtowa w zł netto .....................................................xls) Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 21 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.....A.. (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) Wzór załącznika 2c załączono w odrębnym pliku (*................A........KOMPANIA WĘGLOWA S......... Tablica stawek ryczałtowych za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii bez udziału ekipy serwisowej Nazwa Oddziału KWK „Bobrek-Centrum” „Bobrek” KWK „Bobrek-Centrum” Centrum KWK „Piekary” KWK „Bolesław Śmiały” KWK „Knurów-Szczygłowice Ruch „Knurów” KWK „Knurów-Szczygłowice Ruch „Szczygłowice” KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch „Makoszowy” KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica KWK „Brzeszcze” KWK „Piast” KWK „Ziemowit” KWK „Halemba-Wirek” KWK „Pokój” KWK Bielszowice KWK „Jankowice” KWK „Marcel” KWK „Rydułtowy-Anna” KWK „Chwałowice” Ruch Ruch Ulica Konstytucji 76 Łużycka 7 Gen....................................... Załącznik nr 2c Cennik usług transportowych Wykonawca ............ w 2013 roku” 121201221 ......

..... niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków... ...................... innego podmiotu wpisać nazwę Podmiot wykonujący usługę* Nr strony oferty (dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie) Lp... Adres Wykonawcy: .......... w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia....... Data: ........................... w 2013 roku” 121201221 ....KOMPANIA WĘGLOWA S........................................................... * Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów..........A............ podając wartość zrealizowanego zamówienia przed upływem terminu składania ofert................................ że podane w wykazie usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie...... (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 22 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.. Wartość zamówienia Data wykonania netto w zł usługi Pełna nazwa w okresie 3 lat (rozpoczęcie/ odbiorcy przed zakończenie) usługi (należy podać: upływem dd/mm/rrrr) terminu składania ofert W przypadku korzystania przez Wykonawcę z dośw..... Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu.................. W przypadku usług okresowych lub ciągłych należy w kolumnie Data wykonania wpisać „datę odbioru częściowego”... Załącznik nr 3 WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Nazwa Wykonawcy: ............... iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia....... Przedmiot zamówienia Uwaga! Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego ostateczny odbiór................ Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające.........A.............

..................................... 3.... Data: ..................................... którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego)......... Adres Wykonawcy: . Oświadczamy iż nasza firma: 1........................ opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem zwolnienia.. (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) UWAGA: w przypadku oferty wspólnej każdy z wykonawców składa niniejsze oświadczenie oddzielnie Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 23 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.......................A........A....... nie zalega z uiszczaniem podatków.................................................. że ponosimy solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia ..... w 2013 roku” 121201221 ............. 2............................. rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.......................... Oświadczamy......... nie jest w stanie likwidacji lub upadłości (za wyjątkiem Wykonawców................................... Załącznik nr 4 Oświadczenia wykonawcy oferty wspólnej na potwierdzenie spełnienia warunków udziału Nazwa Wykonawcy: .... odroczenia...........KOMPANIA WĘGLOWA S.......................................

............ (pieczęć i podpisy osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 24 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S....................................... w 2013 roku” 121201221 ...........KOMPANIA WĘGLOWA S......A. ważnej w dniu składania ofert – Strona oferty …………………… ................ że posiadamy ocenę zdolności zakładu remontowego wydaną przez jednostkę notyfikowaną których przedmiot zamówienia dotyczy w postępowaniu nr 121201221 Oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem oceny zdolności zakładu remontowego wydaną przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającą zdolność Wykonawcy do wykonywania remontów w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia..... dnia _____________________ Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: ___________________________________________ Adres siedziby: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ OŚWIADCZENIE Oświadczamy ......A. Załącznik nr 5 Miejscowość: ___________________________________..................

......... dnia _____________________ Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: ___________________________________________ Adres siedziby: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ OŚWIADCZENIE Oświadczamy.............A....... (pieczęć i podpisy osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 25 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.......................... Załącznik nr 6 Miejscowość: ___________________________________...................... w 2013 roku” 121201221 ........... których przedmiot zamówienia dotyczy w postępowaniu nr 121201221 ..........KOMPANIA WĘGLOWA S.. że jesteśmy Producentem maszyn/urządzeń............A...

A.... we wszystkie dni tygodnia (również wolne od pracy) podejmując działania od momentu otrzymania zgłoszenia... zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS ……………………..... 2.. ....... zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami. zawarta w dniu ……. Zamawiający zleca. ul.... Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 26 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S. w Bieruniu pomiędzy: Kompanią Węglową S.... w 2013 roku” §2 PRZEDMIOT UMOWY 1.KOMPANIA WĘGLOWA S....... §1 PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY Podstawę zawarcia umowy stanowią:  Zatwierdzony przez Pełnomocników Zarządu KW S. ………………………………………………………………………………...A. Oddział KWK „Piast” wynik postępowania nr ………………. ................ zwaną w treści umowy Wykonawcą....... 2... Realizacja usług odbywać się będzie na poniższych zasadach: a... 2. z siedzibą w 40-039 Katowice....... .... . w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniach prewencyjnych) przyjazd ekipy serwisowej powinien nastąpić do 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia.... . w imieniu i na rzecz której działają: 1..... na warunkach określonych w niniejszej umowie.... ........... . o kapitale zakładowym wynoszącym i wpłaconym 2 333 140 000. . .. 2.. ul... Załącznik nr 7 Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do umowy UMOWA Nr ..... będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer identyfikacyjny NIP: 634-012-51-23...... Szczegółowe zasady realizacji usług serwisowych oraz ceny jednostkowe części mogących być wykorzystanych do ich realizacji zostały określone w załącznikach do niniejszej umowy.. będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer identyfikacyjny NIP: ………………….. Granitowa 16 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000057506. o kapitale zakładowym wynoszącym i wpłaconym ………………… zł.. ... Oddział KWK „Piast” 43-155 Bieruń. ……………………........... ...A.... w 2013 roku” 121201221 ... zapoznanych z dokumentacją techniczną prowadzenia napraw maszyny w warunkach dołowych. reprezentowaną przez: 1.......…. prowadzonego w celu zawarcia umowy na temat: „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S..........00 zł..... ………………………………………………………………………………..... Powstańców 30. Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego świadczenia usług serwisowych w okresie obowiązywania umowy........ zwaną w treści umowy „Zamawiającym”.A.. b.. zapoznanych z obowiązującymi przepisami.. a: ………………… z siedzibą w …………………… przy ul. ....... ……………………………………………………………………………….. w 2013 roku..... Przedmiotem umowy jest: „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S. a Wykonawcy zobowiązują się do świadczenia usług serwisowych dla Zamawiającego.....2012r... §3 REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY 1..A.. kod pocztowy ……………... przyjazd ekipy serwisowej do naprawy w razie postoju (lub awaryjnej pracy) maszyny/urządzenia w ciągu 4 godzin licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii do serwisu Wykonawcy lub w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym terminie.. ……………………………………………………………………………….. 3............ przez pracowników o odpowiednich do zakresu prac doświadczeniu i kwalifikacjach..A....

…………………… tel. E-mail ……………………………. Telefoniczne Wezwanie Serwisu Zamawiający potwierdzi pisemnym dokumentem (w formie druku „Wezwanie serwisowe”) przesłanym Wykonawcy faksem lub e-mailem. udostępnienie części. wyznaczany przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy. d. 4. W przypadku.. gwarantując odpowiednią jakość wykonanych prac i części. Zgłoszenie przyjazdu ekipy serwisowej oznacza rozpoczęcie czasu świadczenia usługi serwisowej.  wyszczególnienie przeprowadzonych prac. potwierdzonego pisemnym dokumentem Wezwania Serwisowego przesłanym Wykonawcy faksem lub e-mail. zawierać:  numer kolejny. e.A. …………………………………. przyczynę wezwania. 9.  rodzaj uszkodzenia. 8.in. Ekipa serwisowa Wykonawcy zgłasza swój przyjazd u osoby określonej w zgłoszeniu i wspólnie z nią u dyspozytora Zamawiającego. powołując się na numer niniejszej umowy. 10. w ramach świadczonych usług serwisowych dla przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zapewni dostawę sprawnych podzespołów i części zamiennych.…… ul. 3. 7.  specyfikację wymienionych elementów i podzespołów ( z podaniem pozycji cennika) oraz ilość przepracowanych godzin. f. z ewentualnym określeniem objawów awarii lub uszkodzenia oraz spodziewanego zakresu rzeczowego / usługowego serwisu. w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniu prewencyjnym) udostępnienie części niezbędnych służbom Zamawiającego dla utrzymania ruchu maszyny/urządzenia.A. dokument ten przesłany winien być do końca pierwszej zmiany pierwszego dnia roboczego po tym terminie.. określi obiekt usługi. Wezwania Serwisowe należy dokonywać do Wykonawcy. na terenie której usługa jest wykonywana. w 2013 roku” 121201221 . Realizacja usług serwisowych odbywać się będzie na podstawie Wezwania Serwisowego telefonicznego. powinien m. fax ……………………………….  datę i godzinę zakończenia prac związanych z realizacją zlecenia. niezbędnych służbom technicznym Zamawiającego dla utrzymania ruchu maszyny/urządzenia. 6. sporządzanym w 2 egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron) przez przedstawicieli Wykonawcy i potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego. Protokół usługi serwisowej. nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia. gdy przystąpienie ekipy serwisu do pracy będzie niemożliwe ze względu na nieodpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie stanowiska pracy przez Zamawiającego. Wykonanie usługi na terenie Kopalni będzie każdorazowo dokumentowane Protokołem usługi serwisowej. Pracownicy ekipy serwisowej wykonujący usługę zobowiązani są do stosowania bezpiecznych metod pracy.KOMPANIA WĘGLOWA S. 5. usunięcie zgłoszonej awarii (niesprawności) nastąpi w terminie możliwie najkrótszym od momentu przyjazdu ekipy serwisowej na kopalnię. że zobowiązuje się wykonać usługi serwisowe na terenie Zamawiającego w czasie możliwie najkrótszym.  datę i godzinę zgłoszenia usługi serwisowej (Wezwania Serwisowego). …………………………. przestrzegania przepisów BHP oraz instrukcji i zarządzeń obowiązujących w Kopalni. W przypadku zbieżności tego terminu z dniami ustawowo wolnymi od pracy.  uzgodniony pomiędzy przedstawicielami stron termin wykonania usługi. O sposobie naprawy decyduje Wykonawca z tym. czas przeznaczony na usunięcie awarii (niesprawności) zostanie wydłużony o czas przygotowania i zabezpieczenia przez Zamawiającego stanowiska pracy. na niżej podany adres: ……………………………….  datę i godzinę przystąpienia do pracy ekipy serwisowej. Za zgodne z obowiązującymi przepisami i technologią wykonania usługi serwisowej na terenie Zamawiającego odpowiada kierownik lub przodowy brygady serwisu. Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 27 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S. następuje do 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia. W Wezwaniu Serwisowym Zamawiający. c. jednak nie dłużej niż 8 godzin od momentu podjęcia działań przez serwis Wydzierżawiającego w miejscu pracy (okres ten wydłuża się o czas transportu części na terenie kopalni przez Zamawiającego). następuje w terminie do 4 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby do Wykonawcy w przypadku postoju ( lub awaryjnej pracy) maszyny/urządzenia lub w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym terminie.

Zamawiający wyklucza możliwość wystawiania faktur w walutach obcych. Usługi serwisowe realizowane mogą być również w formie zabezpieczenia dla służb technicznych Zamawiającego jednostkowych ilości części i podzespołów. Fakturę za realizację usługi należy wystawić Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty wykonania usługi. 11. b) Ze strony Zamawiającego odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy są Kierownicy Działów Energomechanicznych. dokumentów potwierdzających dostawę odpowiedzialne są osoby wskazywane każdorazowo imiennie w „Wezwaniach serwisowych”. Przez naprawę rozumie się usunięcie wady powodującej nieprawidłową pracę przywracającą maszynę/urządzenie do jego poprzedniej sprawności.KOMPANIA WĘGLOWA S. . 7. 13. świadczenie usług serwisowych w zakresie przedmiotowych części i podzespołów będzie odbywać się na podstawie odrębnie zawartych umów pomiędzy stronami niniejszej umowy. 4. Wykonawcy i Zamawiający oświadczają. .. organizacji robót. Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego: ………………… netto + VAT.. Powstańców 30 ODDZIAŁ KWK „ . W przypadku gdy w trakcie świadczenia usług serwisowych przez Wykonawcę zajdzie konieczność wymiany części lub podzespołów nieujętych w cenniku do zawartej umowy serwisowej. Dopuszcza się możliwość dostarczenia części i podzespołów do Zamawiającego środkami Wykonawcy. wystawianych przez poszczególne Oddziały Zamawiającego. c) Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 28 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. 5. pod którym umowa została zarejestrowana w elektronicznym rejestrze umów prowadzonym przez Zamawiającego.netto: …………. . Wartość ta nie może przekroczyć kwoty: . 40-039 Katowice. złotych) wraz z należnym podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.A. 12. po zgłoszeniu w opisany wyżej sposób takiej potrzeby. . lecz pisemnego powiadomienia doręczonego drugiej stronie §4 WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚĆI Wartość umowy netto wyznaczy suma zleceń wystawionych przez Zamawiającego. W zakresie: informacji. . . 8. Faktury za przedmiot umowy należy adresować: Kompania Węglowa S. 3. kontroli wykonania usług. ul. Podstawą wystawienia faktury będzie każdorazowo protokół usługi serwisowej i/lub dowód dostawy (zabezpieczenie części). 12. W takiej sytuacji Zamawiający odbierze części lub podzespoły własnymi środkami na swój koszt. którego dotyczy zrealizowana usługa) Faktury muszą zawierać numer umowy.” (adres) (należy wpisać nazwę i adres Oddziału. Fakturowanie roboczogodzin następować będzie na podstawie Protokołu usługi serwisowej. że są płatnikami podatku VAT i posiadają numer NIP.  w zakresie realizacji usług serwisowych: ………………………………………………. 6. 1. złotych (słownie: ………………………………. przy czym koszt usług transportowych w takich przypadkach zostanie rozliczony zgodnie Tablicą stawek ryczałtowych za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii bez udziału ekipy serwisowej stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego Protokołu usługi serwisowej i/lub dowodu dostawy (WZ) potwierdzonego na bramie wjazdowej przez służby ochrony Zamawiającego. Fakturowanie części zamiennych dostarczanych przez Wykonawcę (wymienionych w trakcie wykonywania usługi serwisowej lub zabezpieczonych dla potrzeb Zamawiającego w ramach serwisu) następować będzie w oparciu o obowiązujący cennik części zamiennych.A. Protokołów zdawczo-odbiorczych. 2. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją umowy : a) Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy są:  w zakresie fakturowania: ……………………………………………. 11. w 2013 roku” 121201221 . Szczegółowe zasady realizacji usług serwisowych określone zostały w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. ze względu na wyjątkową sytuację i konieczność natychmiastowego wykonania usługi. podpisywania Protokołów usług serwisowych.

9. reklamacje przyjmuje Dział ……………………………………………………. Należności wynikające z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu oraz obrotu (cesja. ……………. 15.na wykonaną usługę serwisową min.…………………………………. W przypadku opóźnienia w płatnościach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem odrębnych negocjacji. tel.………. Z gwarancji wyłączone są wady powstałe w wyniku stosowania lub użytkowania niezgodnego z warunkami określonymi przez producenta w instrukcji lub dokumentacji techniczno-ruchowej. z przyczyn zależnych od Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości netto usługi.na dostarczone fabrycznie nowe części zamienne min. 3.na dostarczone regenerowane części zamienne min. Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury).1% wartości netto zamówionych elementów. Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 29 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karami : a) za odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji wezwania serwisowego. 2. z przyczyn zależnych od Wykonawcy.………. 6 miesięcy Gwarancja na wykazane części szybkozużywające się zgodnie z dokumentacją techniczną ma zastosowanie tylko w przypadku wad materiałowych i wykonawstwa. wyspecyfikowane w załączniku do niniejszej umowy oraz wszystkie elementy. Strony umowy przewidują możliwość zmiany postanowień umowy. które zostały uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynników zewnętrznych. strony mogą dochodzić pokrycia strat i poniesionych kosztów na zasadach ogólnych. c) za zwłokę w udostępnieniu części z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0.………. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. 3. gdy nastąpi zmiana w wysokościach i sposobie płatności należności publiczno . fax ………………………………e-mail ……………………. niezwiązanych z eksploatacją maszyny/urządzenia. 13. 14. Wykonawca udziela gwarancji na realizowane na podstawie niniejszej umowy usługi serwisowe : . §5 KARY UMOWNE 1.A. §6 GWARANCJA 1. 12 miesięcy . W okresie trwania umowy ceny jednostkowe są stałe. a wartość umowy nie będzie indeksowana. fax ………………………………e-mail …………………….KOMPANIA WĘGLOWA S. sprzedaż). Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami : a) z tytułu odstąpienia od wykonania określonej w wezwaniu serwisowym usługi przez Wykonawcę.. 16. 17. Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. tel. Niezależnie od kar umownych. W przypadku zapłaty należności w formie przelewu bankowego. …………….……………. 12. Z gwarancji wyłączone są również części ulegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji (z wyłączeniem wad materiałowych). 11. b) za zwłokę w usunięciu awarii z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości stawki netto roboczogodziny serwisowej za każdą godzinę zwłoki ponad czas wyznaczony w niniejszej umowie. 10. Zgłoszenia awarii przyjmuje Dział ………………………………. W przypadku dokonania zapłaty zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy. 509 KC.prawnych poprzez dostosowanie treści umowy do obowiązujących przepisów. 6 miesięcy od daty wykonania .A. Zamawiający upoważnia Wykonawców do wystawienia faktur VAT bez konieczności składania swojego podpisu. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. bez pisemnej zgody Zamawiającego.……………. karę umowną w wysokości 10 % wartości netto usługi. za każdą godzinę zwłoki ponad czas wyznaczony w niniejszej umowie. zgodnie z art. 2. w 2013 roku” 121201221 .

że wszystkie dane. 1. że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia nadane przez Administratora Danych Osobowych upoważniające do przetwarzania danych osobowych. §8 NADZÓR WYNIKAJĄCY Z ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1. środków transportu. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do przekazania po zakończeniu umowy dokumentów oraz nośników zawierających dane osobowe Stron umowy. obowiązującą w trakcie realizacji umowy w KW S.04. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.1997 r. 2.KOMPANIA WĘGLOWA S. Instrukcją. 4. gdy suma zleceń będzie niższa od wartości określonej w § 4 pkt. materiałów.kwsa. z wyjątkiem oferty przetargowej. Siłą wyższą nie jest w szczególności brak siły roboczej.. 1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska. §7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych. które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. Wykonawca w trakcie realizacji usług serwisowych nie będzie zatrudniał pracowników Kompanii Węglowej S. Wykonawca przyjmuje do wiadomości. jednakże Wykonawca ma prawo zatrzymać jedną kopię wszelkich dokumentów zawierających dane osobowe Zamawiającego w celach dowodowych. Wykonawca i Zamawiający oświadczają. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29. 3.2004 r. Wykonawca oświadcza. wykonujących na rzecz firm obcych czynności. uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub jej części. niezależnych od woli Stron. że nie będzie dochodził roszczeń odszkodowawczych w przypadku.A. trzęsienia ziemi. którym Strona nie mogła zapobiec przy dochowaniu należytej staranności (siła wyższa) i które nastąpiły po zawarciu umowy. §9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione tylko w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego. zamieszczoną na stronie www. wojna. 5. że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady. że dane osobowe Stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy. 4. 2. 3. że wykonana usługa wolna będzie od wad prawnych i praw majątkowych osób trzecich.A. takich jak: pożary.pl zakładka Przetargi oraz oświadcza. zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.A. Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 30 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.08. 1.A. Wykonawca oświadcza. że zapoznał i na bieżąco będzie zapoznawał osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww.. działania nieprzyjacielskie. będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są własnością Zamawiającego. że zapoznał się z Instrukcją dla Wykonawców. Wykonawca i Zamawiający oświadczają. w 2013 roku” 121201221 . Wykonawca oświadcza. to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów. 5. 2. 3. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. powodzie. strajki. w tym dane osobowe. w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych. bez prawa odszkodowania. pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy. dla wykazania wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy. zarządzenia władz państwowych. Wykonawca oświadcza.

.. U........ W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa...... Ewentualne sprawy sporne.....12.03.....03..... 13.. mogące wyniknąć na tle realizacji umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich....2014 roku...A. Załączniki do umowy: Załącznik nr 1 . Nr 182 poz. do dnia wykorzystania wartości umowy..... w 2013 roku” 121201221 ....A........... 12.. .. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach... jednak nie dłużej niż do dnia 31.. o ochronie informacji niejawnych (Dz.............. gdy w okresie obowiązywania umowy...... 8...Cennik części zamiennych i podzespołów.2013r....................... Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy... . ... Niniejsza umowa obowiązuje dla Wezwań Serwisowych kierowanych w okresie od daty zawarcia do dnia 31. 2......A. 11..... W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia przez Sąd Gospodarczy właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.................... 7.... Załącznik nr 3 ... W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r... Załącznik nr 2 ....... przedstawionym na piśmie...Tabela stawek ryczałtowych za transport podzespołów... Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie.... 9...... umowa obowiązywać będzie dla Wezwań Serwisowych wystawionych przez poszczególne Jednostki Organizacyjne Kompanii Węglowej S..... 6... O przedłużeniu okresu obowiązywania umowy do 31...... jej wartość nie zostanie wykorzystana....2014r.. 10.... W przypadku.... 2......... ...... Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 31 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S..... po jednym dla każdej ze Stron.. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z 30 dniowym wypowiedzeniem..1228)... 1.Szczegółowe zasady świadczenia usług serwisowych.. Zamawiający: Wykonawca: 1..KOMPANIA WĘGLOWA S.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH 1. a eksploatowanych na terenie Zamawiającego. Zamawiający w związku ze świadczonymi przez służby serwisowe Wykonawcy usługami zobowiązany jest: a) zapewnić warunki bezpieczeństwa pracy przedstawiciela/li serwisu Wykonawcy na dole Kopalni w oparciu o postanowienia niniejszej umowy oraz ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”. włącznie z sobotami. . c) umożliwić pracownikom Wykonawcy dokonywania doraźnych kontroli. dotyczące realizacji usług serwisowych. któremu uległ pracownik Wykonawcy. 4. W przypadku zbieżności tego terminu z dniami ustawowo wolnymi od pracy. a następnie potwierdzone faksem do 24 godzin. za co odpowiada kierownik ekipy serwisowej wyznaczany przez Wykonawcę. 2. na terenie której usługa jest świadczona. 5..prowadzić szkolenia okresowe. zapoznanych z dokumentacją techniczną i technologiczną prowadzenia napraw maszyn w warunkach dołowych. Przyjazd ekipy serwisowej Wykonawcy następuje w terminie zgodnym z umową. w 2013 roku” 121201221 . Dla tego typu kontroli zastosowanie mają wszystkie zapisy przywołane w umowie oraz powyżej. przydziela osobę towarzyszącą oraz zapewnia fachową współpracę ze służbami kopalni.świadczyć usługi na terenie Zamawiającego przez pracowników z odpowiednim do zakresu prac doświadczeniem i odpowiednich kwalifikacjach. Zgłoszenie przyjazdu ekipy serwisowej oznacza rozpoczęcie czasu realizacji usługi serwisowej. Ekipa serwisowa Wykonawcy zgłasza swój przyjazd u osoby określonej w zgłoszeniu i wspólnie z nią u dyspozytora Zamawiającego. Wykonawca zapewnia całodobową obsługę serwisową maszyn/urządzeń objętych niniejszą umową.. Wezwanie powinno być złożone telefonicznie.………. 3.KOMPANIA WĘGLOWA S. Świadczenie usług serwisowych kończy się zawsze sporządzeniem Protokołu serwisowego podpisanego przez obydwie strony. Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego na terenie kopalni. w której zdarzył się wypadek podejmuje działania zgodnie z przepisami ustawy Prawo Geologicznego i Górnicze.A. w zakresie uznanych roszczeń gwarancyjnych bezpłatną. Osoba dozoru wyższego Działu Energomechanicznego ustala warunki pracy ekipy serwisowej. a w pozostałych przypadkach odpłatną. W protokole winna być określona godzina jego sporządzenia. b) w razie zaistnienia wypadku przy pracy. Serwis może być wezwany do realizacji usługi serwisowej przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego (Kopalni). d) zabezpieczenie dla służb technicznych Zamawiającego jednostkowych ilości części i podzespołów.stosować bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami technologie napraw wykonywanych przez pracowników serwisu. która określać będzie czas zakończenia realizacji usługi serwisowej. Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 32 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S. za co odpowiedzialny jest Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego. 6. W przypadku stwierdzenia przez ekipę serwisową. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie świadczenia usług serwisu należy: a) na wezwanie Zamawiającego naprawa awaryjna. ekipa może jej nie podjąć. o czym powiadamia niezwłocznie Dyspozytora Kopalni. Załącznik nr 1 do umowy nr …………………. diagnostyka i kontrola maszyn/urządzeń i ich podzespołów w miejscu ich pracy. przed rozpoczęciem zmiany na której Wykonawca planuje przeprowadzić kontrolę. b) kontrola maszyn/urządzeń i ich podzespołów w miejscu ich pracy na podstawie zapisów umów bądź dokumentacji. we wszystkie dni tygodnia.A. badania lekarskie pracowników serwisu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz przestrzegać terminów ich przeprowadzania . Przeprowadzenie doraźnych kontroli wymaga powiadomienia Zamawiającego (Kopalnię) nie później niż 8 godz. dokument ten przesłany winien być do końca pierwszej zmiany następującego dnia roboczego. c) zgodnie z postanowieniem ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” Wykonawca zobowiązany jest: . stanu technicznego i ilościowego maszyn/urządzeń lub ich podzespołów oraz kontroli przestrzegania przez Zamawiającego zasad prawidłowej eksploatacji. że warunki uniemożliwiają pracę. niedzielami i świętami. Upoważnionym w imieniu Kopalni do potwierdzenia ilości roboczogodzin przepracowanych przy usługach serwisowych na terenie zakładu Zamawiającego oraz ewentualnie zużytych materiałów związanych z wykonaniem usług objętych niniejszą umową jest osoba towarzysząca serwisowi.

....... Warunek ten jest konieczny do uznania roszczeń gwarancyjnych 7.... Zamawiający: Wykonawca: 1. 2. d) zwrócić w terminie do 7 dni wymienione w ramach usług serwisowych gwarancyjnych podzespoły i części zamienne........... Wszystkie części i podzespoły budowane w maszynie lub dostarczane Zamawiającemu w ramach świadczonych usług serwisowych powinny być identyfikowalne... 11...... ..... z wyłączeniem przypadku "siły wyższej". Na Protokole usługi serwisowej.......... ...... 9.... ............... 12....... W przypadku.... ... 2. nie wstrzymuje wystawiania faktury VAT....) 10. Odmowa podpisania części bądź całości ustaleń Protokołu usługi serwisowej przez Zamawiającego (Kopalnię) z różnych przyczyn....... Wykonawca określi wstępnie czy wykonana usługa jest gwarancyjna lub pozagwarancyjna. Wykonawca przekaże również wszystkie wymagane dla zgodnego z przepisami ich użytkowania dokumenty (deklaracje zgodności.. Strony zobowiązane są do podpisania Protokołu usługi serwisowej za wykonaną usługę.. itp.... Za transport części i podzespołów dostarczanych w ramach usług serwisowych odpowiada Wykonawca......... protokoły badań. Sekretarz Komisji Przetargowej: Halina Jurecka 33 „Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Produkcji PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S... o którym mowa powyżej. może być podstawą do cofnięcia gwarancji.... Zamawiający zobowiązany jest opisać w Protokole usługi serwisowej własne ustalenia i wnioski.. w 2013 roku” 121201221 ....................KOMPANIA WĘGLOWA S..... Dotyczy to również podzespołów i części w odniesieniu do których Zamawiający zamierza wnosić roszczenia gwarancyjne...............A..... W przypadku różnic w ustaleniach protokolarnych Strony zobowiązane są do ich wyjaśnienia w terminie do 14 dni od daty podpisania Protokołu serwisowego/ Dowodu dostawy..... Odmowa lub uniemożliwienie dokonania kontroli przez pracowników serwisu Wykonawcy....... protokoły nastaw...............A....... 8.... 1..... 13..................