You are on page 1of 9

ΣΟ ΠΔΝΣΑΓΡΑΜΜΟ

ΣΗ΢ ΜΑΓΔΙΑ΢
Σνπ David Cherubim
(Frater Aurora Aureae).
Copyright © 1992 e.v.
Παξαθξάηεζε όισλ ησλ δηθαησκάησλ.

Κάλε απηό πνπ ζέιεηο ζα είλαη ην ζύλνιν ηνπ Νόκνπ.

Σν Πεληάγξακκν είλαη έλα πνιύ αξραίν ζύκβνιν άγλσζηεο
πξνέιεπζεο. Χξεζηκνπνηνύληαλ από ηνπο Αξραίνπο ΢νπκέξηνπο θαη
Αηγππηίνπο, θαη ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνπο Ππζαγνξείνπο ζην
έκβιεκα ηεο Αξραίαο ηνπο Αδειθόηεηαο. Ο Ππζαγόξαο γελλήζεθε
πεξί ην 580 π.Χ. θαη έδεζε ηε δσή ηνπ ζηε γε πεξίπνπ ηελ ίδηα επνρή
πνπ έδεζε θαη ν Βνύδαο. Σν Πεληάγξακκν, ή Πεληάιθα, έρεη
νλνκαζηεί Θεξαπεπηηθό ΢εκείν ηνπ Ππζαγόξα, ν νπνίνο ππνηίζεηαη
όηη θνξνύζε έλα δαρηπιίδη πνπ είρε πάλσ ηνπ ραξαγκέλν απηό ην
ζύκβνιν.
Ο Διηθάο Λεβί, ν δηάζεκνο Γάιινο Μάγνο ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηώλα,
έθαλε ηελ αθόινπζε δήισζε αλαθνξηθά κε ην Ιεξό Πεληάγξακκν:
«Σν Πεληάγξακκν, ην νπνίν ζηηο Γλσζηηθέο ζρνιέο απνθαιείηαη
Φιεγόκελν Αζηέξη, είλαη ην ζεκείν ηεο δηαλνεηηθήο παληνδπλακίαο
θαη απνιπηαξρίαο. Δίλαη ην Αζηέξη ησλ Μάγσλ, είλαη ην ζεκείν ηνπ
Λόγνπ πνπ έγηλε ζάξθα θαη, αλάινγα κε ηελ θαηεύζπλζε ησλ άθξσλ
ηνπ, απηό ην απόιπην καγηθό ζύκβνιν αλαπαξηζηά ηελ ηάμε ή ηελ
αηαμία, ην Θείν Ακλό ηνπ Οξκνύδ θαη ηνπ Αγ. Ισάλλε ή ηνλ
θαηαξακέλν Σξάγν ηνπ Μεληέδ. Δίλαη κύεζε ή βεβήισζε, είλαη ν
Λνύζηθεξ ή ν Βέζπεξ, ην αζηέξη ηνπ πξσηλνύ ή ηεο εζπέξαο. Δίλαη ε
Μαίξε ή ε Λίιηζ, ε λίθε ή ν ζάλαηνο, ε κέξα ή ε λύρηα. Σν
Πεληάγξακκν κε ηα δύν άθξα πξνο ηα επάλσ ζπκβνιίδεη ηνλ ΢αηαλά
σο ηξάγν ηνπ ΢αββάηνπ, όηαλ είλαη κε ην έλα άθξν πξνο ηα επάλσ,
είλαη ην ζεκείν ηνπ ΢σηήξα. Σν Πεληάγξακκν είλαη ην ζρήκα ηνπ
αλζξώπηλνπ ζώκαηνο πνπ έρεη ηέζζεξα άθξα θαη έλα κόλν ζεκείν
αλαπαξηζηά ηελ θεθαιή. Μηα αλζξώπηλε θηγνύξα κε ην θεθάιη πξνο
ηα θάησ αλαπαξηζηά έλα δαίκνλα –δειαδή, λνεηηθή ππνηαγή, αηαμία
1

ή ηξέια. Σώξα, αλ ε Μαγεία είλαη αιεζηλή, αλ ε απόθξπθε επηζηήκε
είλαη πξάγκαηη ν αιεζηλόο λόκνο ησλ ηξηώλ θόζκσλ, απηό ην
απόιπην ζύκβνιν, απηό ην ζύκβνιν πνπ είλαη ηόζν αξραίν όζν ε
Ιζηνξία θαη αθόκα πην παιηό, ζα πξέπεη λα αζθεί (θαη ην θάλεη) κηα
αλππνιόγηζηε επηξξνή πάλσ ζηα πλεύκαηα πνπ ειεπζεξώλνληαη
από ην πιηθό ηνπο πεξίβιεκα.»
Σν Πεληάγξακκν (5) ζπκβνιίδεη ην Πλεύκα ή ην Θεό (1) ελσκέλν κε
ην θπζηθό ΢ύκπαλ (4). Δίλαη ε ελζάξθσζε ηνπ Πλεύκαηνο ζε θπζηθή
κνξθή κέζσ ησλ ηεζζάξσλ ΢ηνηρείσλ γηα ράξε ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο
απηό-πξαγκάησζεο. Μόλν κέζσ ηεο θπζηθήο ελζάξθσζεο κπνξεί ην
Πλεύκα λα πξαγκαηώζεη ηελ αιεζηλή ηνπ θύζε, ην δπλακηθό ηνπ θαη
ηελ ππέξβαζή ηνπ. Σα ηέζζεξα ΢ηνηρεία είλαη ηα κέζα κε ηα νπνία ην
Πλεύκα κπνξεί λα εκπεηξαζεί ηηο άπεηξεο δπλαηόηεηέο ηνπ γηα απηόέθθξαζε· Σν πεπεξαζκέλν είλαη ην κέζνλ γηα ηελ έθθξαζε ηνπ
Άπεηξνπ.
Σα ΢ηνηρεία, ηα νπνία ζπληζηνύλ ηε γήηλε ύπαξμε ηνπ αλζξώπνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εζσηεξηθνύ Δαπηνύ ηνπ, ζπλδένληαη κε ηα
πέληε ζεκεία ηνπ Πεληάγξακκνπ. Απηά είλαη: Φσηηά, Νεξό, Αέξαο, Γε
θαη Πλεύκα. Σν αλώηεξν ζεκείν είλαη απηό ηνπ Πλεύκαηνο, ε νπζία
θαη ην θαινύπη (matrix) ησλ ηεζζάξσλ ΢ηνηρείσλ· ην επάλσ αξηζηεξά
ζεκείν είλαη απηό ηνπ Αέξα· ην επάλσ δεμηά ζεκείν είλαη ηνπ Νεξνύ·
ην θάησ αξηζηεξά ζεκείν είλαη απηό ηεο Γεο θαη ην θάησ δεμηά ζεκείν
είλαη απηό ηεο Φσηηάο. Δπίζεο, ζπλδεδεκέλα κε ηα ηέζζεξα ζεκεία
ηνπ Πεληαγξάκκνπ είλαη θαη ηα πέληε Δβξατθά γξάκκαηα, πνπ
ζπλζέηνπλ ην Θείν Όλνκα Γηερέζνπα (Yheshuah). Απηό ην όλνκα
αλαπαξηζηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο ελ κέζσ ησλ
΢ηνηρείσλ.
Αο ιάβνπκε ππόςε ηελ ηζηνξία ηεο αλάπηπμεο ηεο ζεσξίαο ησλ
΢ηνηρείσλ. Απηή ε ζεσξία μεθίλεζε από ηνλ Έιιελα Φηιόζνθν πνπ
νλνκάδνληαλ Θαιήο (640-546 π.Χ.), ν νπνίνο πξόηεηλε όηη όια ηα
πξάγκαηα απνηεινύληαλ από έλα ζηνηρείν, ην νπνίν ηζρπξίζηεθε όηη
είλαη ην Νεξό.
Ο Αλαμηκέλεο (560-546 π.Χ.), ζύγρξνλνο ηνπ Θαιή, ζπκθώλεζε κε
ηε ζεσξία ηνπ, αιιά πξόηεηλε όηη ην ζηνηρείν απηό ήηαλ ν Αέξαο.
Ο Ηξάθιεηηνο (536-470 π.Χ.) πξόηεηλε όηη ην ζηνηρείν απηό ήηαλ ε
Φσηηά.
Ο Δκπεδνθιήο (490-430 π.Χ.) πξόηεηλε όηη ππήξρε έλα άιιν ζηνηρείν
θαη όηη ην Νεξό, ν Αέξαο θαη ε Φσηηά, ζηα νπνία πξόζζεζε έλα άιιν

2

ζηνηρείν πνπ νλόκαζε Γε, ήηαλ ηα πξσηαξρηθά ζηνηρεία ηνπ
΢ύκπαληνο.
Ο Πιάησλ (428-348 π.Χ.) πξόηεηλε έλα άιιν ζηνηρείν πνπ, όπσο
είπε, ήηαλ ην αιεζηλό Πξσηαξρηθό ΢ηνηρείν από ην νπνίν θηηάρηεθαλ
ηα άιια ηέζζεξα ζηνηρεία. Απηό ην πέκπην ζηνηρείν ν Αξηζηνηέιεο ην
νλόκαζε Ύιε. Ο Πιάησλαο πξόηεηλε όηη ε Ύιε ήηαλ ην θύξην πιηθό
ηνπ ΢ύκπαληνο κε ηηο ηέζζεξεηο ζεκειηώδεηο πνηόηεηεο ηνπ ζεξκνύ,
ηνπ ςπρξνύ, ηνπ πγξνύ θαη ηνπ μεξνύ, θαη όηη ήηαλ ν ζπλδπαζκόο
απηώλ ησλ ηδηνηήησλ ζε δεύγε πνπ παξήγαγαλ ηα ηέζζεξα ζηνηρεία.
Η Φσηηά είλαη δεζηή θαη μεξή, ην Νεξό είλαη θξύν θαη πγξό, ν Αέξαο
είλαη ζεξκόο θαη πγξόο θαη ε Γε είλαη μεξή θαη ςπρξή. Αξγόηεξα, ν
Αξηζηνηέιεο πξόηεηλε έλα άιιν πέκπην ζηνηρείν, ηελ Πεκπηνπζία ή
Αηζέξα, ην νπνίν ηζρπξίζηεθε όηη έκνηαδε κε θσηηά.
Η ζεσξία όηη όια ηα πξάγκαηα απνηεινύληαλ από απηά ηα
πξσηαξρηθά ζηνηρεία παξέκεηλε ηζρπξή έσο ηνλ 17ν Αηώλα, όηαλ ν
Ρόκπεξη Μπόπι δεκνζίεπζε ην βηβιίν «Ο ΢θεπηηθηζηήο Χεκηθόο» ην
1661, κε ην νπνίν έθαλε κηα θξηηηθή αλάιπζε ηεο Αξηζηνηειηθήο
ζεσξίαο ησλ ζηνηρείσλ. Από ηε ζθνπηά ηεο ζύγρξνλεο επηζηήκεο,
απηή ε ζεσξία ησλ αξραίσλ είλαη έλα θιεηζηό βηβιίν. Αιιά από ηε
ζθνπηά ηνπ Δξκεηηζκνύ, απηή ε ζεσξία είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν
πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηα εγρεηξήκαηα ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ. Σα
ζηνηρεία απηήο ηεο ζεσξίαο, όπσο πξνηείλνληαη ζηνλ Δξκεηηζκό, δελ
είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ζεσξνύζαλ νη αξραίνη όηη ζπλζέηνπλ ην
΢ύκπαλ, αιιά κάιινλ ππνδειώλνπλ εκπεηξηθέο αξρέο πνπ παίδνπλ
δσηηθό ξόιν ζηε ζπγθξόηεζε ηεο ππαξμηαθήο καο δσήο. Δπνκέλσο,
αο εξκελεύζνπκε απηή ηε ζεσξία σο αιιεγνξία θαη όρη κε ηελ
θπξηνιεθηηθή ηεο έλλνηα.
Σν Πεληάγξακκν ζπκβνιίδεη ηηο πέληε θπζηθέο αηζζήζεηο. Οη
αηζζήζεηο είλαη ηα όξγαλα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην
Μεγάιν Δγρείξεκα ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ· είλαη ηα δεκηνπξγηθά όξγαλα
ηεο πξνζσπηθήο καο έθθξαζεο ζηνλ θόζκν πνπ ρξεηάδεηαη λα
θαζαγηαζηνύλ γηα ην Μεγάιν Έξγν κέζσ ηεο δξάζεο, ε νπνία είλαη
ηειεηνπξγηθή. Η Γξάζε είλαη ν ζεκειηώδεο ηξόπνο κε ηνλ νπνία ζα
επηηύρνπκε ηε γλώζε ηνπ Αιεζηλνύ Δαπηνύ. Με ζθέθηεζηε όηη νη
αηζζήζεηο είλαη θαθέο αιιά κάιινλ όηη εζείο θάλεηε θαθή ρξήζε ηνπο·
γηαηί απνηεινχλ ηα δεκηνπξγηθά νρήκαηα ηνπ Αιεζηλνχ
Δαπηνχ, ηα κέζα πνπ έρεη γηα λα εκπεηξαζεί θαη λα γλσξίζεη
απηφ πνπ είλαη.
Σν Πεληάγξακκν ζπκβνιίδεη ηελ Θπξηφηεηα ηνπ Αιεζηλνχ
Δαπηνχ πάλσ ζηηο ζηνηρεηαθέο αηζζήζεηο. Όηαλ ζηεθφκαζηε
3

επάλσ απφ ηηο αηζζήζεηο απνθηνχκε έιεγρν πάλσ ζηα
΢ηνηρεία, έηζη ψζηε γίλνληαη δπλάκεηο ππφ ηνλ έιεγρφ καο.
Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε, αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε
ηνπ Αιεζηλνχ καο Θειήκαηνο, λα ηηο κεηαιιάμνπκε ζε
αιεζηλά κέζα ηέιεηαο γήηλεο έθθξαζεο γηα ηελ εθδήισζε
ηνπ Αιεζηλνχ καο Δαπηνχ. Οη πέληε θπζηθέο αηζζήζεηο είλαη
ζχκβνια ησλ πέληε εζσηεξηθψλ αηζζήζεσλ ηνπ Δζσηεξηθνχ
Αλζξψπνπ
ή
Ιφγνπ
(Logos).
Θαηαλνψληαο
θαη
ζπιιακβάλνληαο ηελ πλεπκαηηθή ζεκαζία ησλ πέληε
θπζηθψλ αηζζήζεσλ, έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα βηψζεη ηηο
πέληε κπζηεξηψδεηο εζψηεξεο αηζζήζεηο ηεο εζσηεξηθήο
θψηηζεο. Απηέο είλαη ην απηί ηνπ απηηνχ, ν νθζαικφο ηνπ
νθζαικνχ, ε γιψζζα ηεο γιψζζαο, ε νζκή ηεο νζκήο θαη ε
αθή ηεο αθήο.
Σν Πεληάγξακκν είλαη έλα γεσκεηξηθφ ζχκβνιν ηνπ Άγξηνπ
Σξηαληάθπιινπ, ην νπνίν είλαη ζχκβνιν ησλ πέληε
αηζζήζεσλ. Σν Ρφδν είλαη αθφκα ζχκβνιν ηεο Αγάπεο, γηαηί
είλαη ην ινπινχδη ηεο Αθξνδίηεο. Δπίζεο, ην Ρφδν είλαη
ζχκβνιν κπζηηθφηεηαο, γηαηί είλαη ην ινπινχδη ηνπ
Αξπνθξάηε, ηνπ Θενχ ηεο ΢ησπήο. Σν Πεληάγξακκν
αλαπαξηζηά ηε καγηθή εθαξκνγή ησλ πέληε αηζζήζεσλ ζηνπο
θαηάιιεινπο ηξφπνπο δξάζεο ηνπο γηα ηε κεηαιιαγή ηνπ
αλζξψπηλνπ εαπηνχ ζε Αλψηεξν ή Αιεζηλφ Δαπηφ ηνπ Θείνπ.
Ζ θχζε απηνχ ηνπ Δαπηνχ είλαη ε Αγάπε θαη ε Αγάπε είλαη
κηα εζσηεξηθή αιήζεηα πνπ αζρνιείηαη κε ην Ηεξφ Κπζηήξην
ηεο ΢ησπήο. Σν Πεληάγξακκν είλαη ην Κεγάιν Θιεηδί γηα ηελ
απφθξπθε θαηαλφεζε ηνπ Κεγάινπ Κπζηεξίνπ ηνπ
Αλζξψπνπ.
Ο αξηζκφο ηνπ Πεληαγξάκκνπ είλαη ην πέληε, πνπ είλαη ν
αξηζκφο ηνπ Θξηάκβνπ ηνπ Θσζ πνπ ιέγεηαη «Ηεξνθάληεο»,
θαη ν νπνίνο αλαπαξηζηά ηνλ Σειεηνπνηεκέλν Άλζξσπν ή
Κχζηε. Ο Κχζηεο είλαη Απηφο πνπ είλαη ηθαλφο «λα Γλσξίδεη,
λα Σνικά, λα Θέιεη θαη λα Σεξεί ΢ησπή». Απηέο είλαη νη
Σέζζεξεηο Γπλάκεηο ηεο ΢θίγγαο· θαη απηέο νη Σέζζεξεηο
Γπλάκεηο, φηαλ επηηεπρζνχλ, ζηεθαλψλνληαη απφ κία πέκπηε
δχλακε, ην «Πεγαίλσ», πνπ είλαη ε ιεηηνπξγία ελφο ζενχ.
Δίλαη ε πξάμε ηνπ λα θάλεη θάπνηνο ην Αιεζηλφ ηνπ Θέιεκα,
φπσο έλα αζηέξη πνπ θιέγεηαη ζηε δηθή ηνπ πξνθαζνξηζκέλε
ηξνρηά ειεχζεξν λα εθπιεξψζεη ηνλ θνζκηθφ ηνπ πξννξηζκφ
ζην νπξάλην ζρέδην ηνπ Άπεηξνπ ΢χκπαληνο. Όπσο θαη ηα
4

΢ηνηρεία, απηέο νη Γπλάκεηο ζπλδένληαη κε ηα ηέζζεξα ζεκεία
ηνπ Πεληαγξάκκνπ. Ζ Γλψζε αληηζηνηρεί ζην ζεκείν ηνπ
Αέξα, ην Θάξξνο αληηζηνηρεί ζην ζεκείν ηεο Φσηηάο, ε
Θέιεζε αληηζηνηρεί ζην ζεκείν ηεο Γεο, ε ΢ησπή αληηζηνηρεί
ζην ζεκείν ηνπ Λεξνχ θαη ην Πεγαίλσ αληηζηνηρεί ζην
αλψηεξν ζεκείν, πνπ απνδίδεηαη ζην Πλεχκα.
Όηαλ έλαο άλζξσπνο επηηχρεη ηελ αιεζηλή γλψζε απνθηά
έιεγρν πάλσ ζην ΢ηνηρείν ηνπ Αέξα· φηαλ ηνικά απηφ πνπ
είλαη αιεζηλφ έρεη έιεγρν πάλσ ζην ΢ηνηρείν ηεο Φσηηάο·
φηαλ ζέιεη απηφ πνπ είλαη ζσζηφ έρεη έιεγρν πάλσ ζην
΢ηνηρείν ηεο Γεο· θαη φηαλ ηεξεί ηέιεηα ζησπή, έρεη έιεγρν
πάλσ ζην ΢ηνηρείν ηνπ Λεξνχ. Όηαλ ν Κάγνο αζθεί ηέηνην
έιεγρν, κπνξεί πιένλ «λα Πεγαίλεη», λα θάλεη ην Αιεζηλφ
ηνπ Θέιεκα θαη λα εθθξάδεη ηνλ Αιεζηλφ ηνπ Δαπηφ. Σν
Φιεγφκελν Πεληάγξακκν ή ην ΢εκείν ηεο Καγηθήο
Παληνδπλακίαο ζπκβνιίδεη απηή ηε ιεηηνπξγία.
΢θεθηείηε ηα παξαθάησ ιφγηα ηνπ Γάιινπ Κάγνπ:
«Σν Πεληάγξακκν ζπκβνιίδεη ηελ θπξηαξρία ηνπ λνπ πάλσ
ζηα ΢ηνηρεία· νη δαίκνλεο ηνπ αέξα, ηα ζηνηρεία ηεο θσηηάο,
ηα πλεχκαηα ηνπ λεξνχ θαη ηα θαληάζκαηα ηεο γεο
αιπζνδέλνληαη απφ απηφ ην ζεκείν. Δμνπιηζκέλνη κε απηφ θαη
ζηελ θαηάιιειε δηάζεζε, κπνξείηε λα δείηε ην Άπεηξν κέζα
απφ απηή ηε δχλακε πνπ κνηάδεη κε ηνλ νθζαικφ ηεο Ψπρήο
θαη ζα ππεξεηεζείηε απφ ιεγεψλεο αγγέισλ θαη ζηξαηηέο
θίισλ.
«Ζ απηνθξαηνξία ηεο Θέιεζεο πάλσ ζην Αζηξηθφ Φσο, πνπ
είλαη ε θπζηθή ςπρή ησλ ηεζζάξσλ ΢ηνηρείσλ, ζπκβνιίδεηαη
ζηε Καγεία απφ ην Πεληάγξακκν. Σα ζηνηρεηαθά πλεχκαηα
ππνηάζζνληαη ζ’ απηφ ην ζεκείν φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κε
θαηαλφεζε θαη ηνπνζεηψληαο ζην ζηνλ θχθιν, ή ζηελ
ηξάπεδα ησλ επηθιήζεσλ, κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ ήκεξα, θάηη
πνπ κε ηε καγηθή έλλνηα απνηειεί ηε θπιάθηζή ηνπο.
«Όηαλ ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε ζέιεζή ηνπ απνηπγράλεη, ν
Κάγνο ζηξέθεη ηα κάηηα πξνο ην ζχκβνιν, ην παίξλεη ζην δεμί
ηνπ ρέξη θαη ληψζεη νπιηζκέλνο κε λνεηηθή παληνδπλακία, κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη έλαο αιεζηλφο βαζηιηάο, άμηνο λα
νδεγεζεί
απφ
ην
Αζηέξη
ζην
ιίθλν
ηεο
ζείαο
πξαγκαηνπνίεζεο·
κε
ηελ
πξνυπφζεζε
φηη
είλαη
5

εμνηθεησκέλνο κε ηηο ρξήζεηο ηεο Πεληάιθα, ηνπ Θππέιινπ,
ηεο Ράβδνπ θαη ηνπ ΢παζηνχ· κε ηελ πξνυπφζεζε, ηέινο φηη,
ην αηξφκεην βιέκκα ηεο ςπρήο ηνπ αληηζηνηρεί ζ’ απηά ηα
δχν κάηηα ηα νπνία ην αλψηεξν ζεκείν ηνπ Πεληαγξάκκνπ ηα
αλαπαξηζηά αλνηρηά.»
Σν Αληεζηξακκέλν Πεληάγξακκν, απφ ηε βέβειε άπνςε,
αλαπαξηζηά ηελ νιηθή αληηζηξνθή ησλ αλσηέξσ ηδεψλ,
γπξίδνληαο ηνλ άλζξσπν αλάπνδα, άξα ηνπνζεηψληαο ηνλ ζε
κηα ζέζε αληίζεηε κε ηε ζεία ηάμε. Έρεη εηπσζεί φηη απηφ ην
Αληεζηξακκέλν Πεληάγξακκν αλαπαξηζηά ηελ Θπξηαξρία ησλ
΢ηνηρείσλ πάλσ ζην Αλζξψπηλν Πλεχκα, επνκέλσο
ζπκβνιίδνπλ έλα ιαλζαζκέλν ηξφπν δσήο, φληαο ν ηξφπνο
ηνπ θαθνχ. Απηφ φκσο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κπνξεί λα
είλαη παξαπιαλεηηθφ, γηαηί δελ αθνξά νπζηαζηηθά ηελ
θπξηαξρία ησλ ΢ηνηρείσλ ζην Πλεχκα· πεξηζζφηεξν δείρλεη
ηελ απφθξπςε ηεο Αιεζηλήο Θέιεζεο ή ηνπ Αιεζηλνχ
Δαπηνχ θάησ απφ ηα ΢ηνηρεία, πνπ ζα αλαθαιπθζνχλ κέζσ
ηεο εμάιεηςεο φισλ ησλ ζηνηρεηαθψλ αθαζαξζηψλ πνπ
θαιχπηνπλ ηελ αιήζεηα ηεο ςπρήο. Απηφ είλαη κηα αιρεκηθή
θφξκνπια πςίζηεο ζπνπδαηφηεηαο. Γηα ηνλ Αιρεκηζηή
ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα απαιείςεη φιεο ηηο ζηνηρεηαθέο
αθαζαξζίεο ηεο Πξψηεο ηνπ Ύιεο. Ο Αιεζηλφο Δαπηφο
ζπγθαιχπηεηαη ζηνλ Θφζκν ησλ ΢ηνηρείσλ θαη κπνξεί λα
βξεζεί ζηα βάζε ηνπο.
Απηφ είλαη ην δφγκα ηεο κχεζεο. Έηζη, ην Αλεζηξακκέλν
Πεληάγξακκν είλαη έλα ηεξφηαην ζχκβνιν γηα ηνλ ΢νθφ, αιιά
έλα δηαβνιηθφ ζχκβνιν γηα ηνλ βέβειν. Δίλαη, νπζηαζηηθά, ην
ζχκβνιν ηνπ Πάλα, Σν Παλ. Γηα λα εκπεηξαζεί θαλείο θαη λα
είλαη ζπλεηδεηά ηα Πάληα είλαη ην ππέξηαην έξγν ησλ
Κπεκέλσλ θαη ην ηειηθφ έξγν ηεο αλζξσπφηεηαο. Σν Παλ
είλαη ην Απφιπην, ν Θεφο, ν Έλαο Δαπηφο. Ο Πάλαο είλαη ε
κπζνινγηθή αλαπαξάζηαζε Σνπ Όινπ. Έηζη, θαη πάιη, ην
Αλεζηξακκέλν Πεληάγξακκν είλαη έλα ηεξφηαην ζχκβνιν.
Αλεζηξακκέλν ή φρη, ην Πεληάγξακκν είλαη ην ζχκβνιν ηνπ
Αλζξψπνπ σο Θενχ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη
ε ρξήζε ηεο ιέμεο Άλζξσπνο (Man) ζ’ απηφ ην κάζεκα
γίλεηαη ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο αλζξσπφηεηαο.
Χξεζηκνπνηείηαη κε ηε ζπιινγηθή έλλνηα, θαη αλαθέξεηαη ηφζν
ζηνπο άληξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο.

6

Σψξα, ηζρπξίδεηαη ν Γάιινο Κάγνο:
«Κέζσ ηνπ Πεληαγξάκκνπ ππνινγίδνληαη νη αθξηβείο
αλαινγίεο ηνπ κεγάινπ θαη κνλαδηθνχ Αζάλνξ πνπ είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ παξαζθεπή ηεο Φηινζνθηθήο Ιίζνπ θαη
ηελ εθπιήξσζε ηνπ Κεγάινπ Έξγνπ. Ο ηειεηφηεξνο
απνζηαθηήξαο ζηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεη ε επεμεξγαζία ηεο
Πεκπηνπζίαο ζπκκνξθψλεηαη κε απηφ ην ζρήκα, θαη ε ίδηα ε
Πεκπηνπζία ζπκβνιίδεηαη απφ ην ζεκείν ηνπ Πεληαγξάκκνπ.»
Ιέγεηαη φηη, θάζε γξακκή ηνπ Πεληαγξάκκνπ ηζνχηαη κε 21
κνλάδεο κήθνπο. 21 είλαη ν αξηζκφο ηνπ Δρεγηέ (Eheieh), ηνπ
Θετθνχ Ολφκαηνο ηνπ Θεζέξ, πνπ είλαη ε έδξα ηνπ Γεζηληάρ
(Yechidah) (ηνπ Αιεζηλνχ Δαπηνχ). Έηζη, ην λα ζρεδηάδεη
θαλείο ην Πεληάγξακκν, ζεκαίλεη λα επηβεβαηψλεη ηε Κία
Γχλακε ηνπ Γεζηληάρ θαη ηνπο πέληε ηξφπνπο έθθξαζήο ηνπ
πνπ ζπκβνιίδνληαη απφ ηα πέληε ΢ηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε
ηηο πέληε γξακκέο ηνπ Πεληαγξάκκνπ. Σν 21 είλαη ν Κπζηηθφο
Αξηζκφο ηεο Έθηεο ΢εθίξαο ηνπ Γέληξνπ ηεο Εσήο, πνπ
νλνκάδεηαη Σίθαξεζ. Κε άιια ιφγηα, είλαη ην άζξνηζκα ησλ
αξηζκψλ 1 εψο 6 (1+2+3+4+5+6=21). Σν Σίθαξεζ είλαη ε
΢θαίξα ηνπ Ήιηνπ. Ο Ήιηνο είλαη ην νξαηφ ζεκείν ηεο
αφξαηεο ράξεο· είλαη ην εμσηεξηθφ ζχκβνιν ηνπ Θεζέξ, ηνπ
Δλφο Δαπηνχ. Απηφ επίζεο ππνδειψλεη φηη ν Άλζξσπνο είλαη
ν Έλαο Δαπηφο εθδεισκέλνο, αθνχ ην Πεληάγξακκν είλαη ην
ζχκβνιν ηνπ Αλζξψπνπ.
Δπίζεο, ην 21 είλαη ν αξηζκφο ησλ ηξηψλ πξαγκαηηθψλ
γξακκάησλ ηνπ Σεηξαγξάκκαηνπ, δειαδή ησλ Γηνλη-Χε-Βάνπ
(Yod-Heh-Vav). Ιέγεηαη ζην ΢εθέξ Γεηδηξά, ή Βηβιίν ηνπ
΢ρεκαηηζκνχ, φηη κε απηά ηα ηξία γξάκκαηα ν Θεφο ζθξάγηζε
ηηο έμη θαηεπζχλζεηο ή ζρεκάηηζε ηνλ Θνζκηθφ Θχβν ηνπ
Γηαζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ζηελ ηάμε ηνπ Καγηθνχ Αιθαβήηνπ,
ην γξάκκα 21 είλαη ην ΢ηλ (Shin), πνπ είλαη ην γξάκκα ηεο
θσηηάο θαη ηνπ Ήιηνπ. Σν ΢ηλ απνηειείηαη απφ ηξία Δβξατθά
Βάνπ, έηζη ψζηε ν αιεζηλφο αξηζκφο είλαη 666, πνπ είλαη ν
Πην Άγηνο Αξηζκφο ηνπ Ήιηνπ. Σν 666 κεηαθξαζκέλν κε
Δβξατθά γξάκκαηα είλαη Κεκ, ΢άκεθ, Βάνπ. Απηά
αληηζηνηρνχλ ζηνπο Θξηάκβνπο 12, 14 θαη 5. 12+4+5=31. Σν
΢ηλ είλαη ην γξάκκα ηεο 31εο Αηξαπνχ ηνπ Γέληξνπ ηεο Εσήο
θαη ην 31 είλαη ν αξηζκφο ηνπ Δβξατθνχ Θετθνχ Ολφκαηνο
«Αι», πνπ είλαη ν Έλαο Θεφο ή Σν Παλ.
7

Σψξα, 5x21=105, πνπ είλαη ν Κπζηηθφο Αξηζκφο ηεο 14εο
Αηξαπνχ ζην Θακπαιηζηηθφ Γέληξν ηεο Εσήο, επεηδή ην 105
είλαη ην άζξνηζκα ησλ αξηζκψλ απφ ην 1 έσο ην 14. Απηή
είλαη ε Αηξαπφο ηνπ Ληάιεζ, πνπ είλαη ην Δβξατθφ γξάκκα
πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Θξίακβν ηνπ Θσζ πνπ ιέγεηαη
«Απηνθξάηεηξα». Ζ Απηνθξάηεηξα είλαη ε Αθξνδίηε, ε Θεά
ηεο Αγάπεο. Έηζη, ην Πεληάγξακκν αλαπαξηζηά ην Λφκν ηεο
Αγάπεο, ηε Θεία Αγάπε πνπ ελψλεη φια φζα είλαη επάλσ θαη
θάησ· είλαη ε Αγάπε πνπ νη Κχζηεο βεβαηψλνπλ πσο είλαη ε
ίδηα ε Κία Πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία ζπκβνιίδεηαη απφ ηνλ
Ήιην ηνπ Φσηφο θαη ηεο Εσήο.
Ο αξηζκφο 14, ηνπ νπνίνπ ην 105 απνηειεί ηνλ Κπζηηθφ
αξηζκφ, είλαη ν αξηζκφο ηεο Δβξατθήο ιέμεο «Εαράκπ»
(Zahab / ZHB), πνπ ζεκαίλεη «Χξπζφο» ή «Φσο». ΢ηελ
Αιρεκηθή Δπηζηήκε, ν Χξπζφο είλαη ην ζχκβνιν ηνπ Ήιηνπ·
θαη ην Φσο είλαη έλα ζπκπαληηθφ ζχκβνιν ηνπ Δλφο Δαπηνχ ή
ηεο Κίαο Πξαγκαηηθφηεηαο. Δπίζεο, ην 14 είλαη ν αξηζκφο ηνπ
Δβξατθνχ νλφκαηνο Γαπίδ (DVD), πνπ ζεκαίλεη Αγάπε ή
Αγαπεκέλνο, επηβεβαηψλνληαο έηζη φηη απηή ε Κία
Πξαγκαηηθφηεηα, πνπ εθθξάδεηαη αιιεγνξηθά απφ ην Χξπζφ
θαη ην Φσο, είλαη ε Αγάπε. Κε απηή ηελ έλλνηα, είλαη
ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε φηη ην Πεληάγξακκν είλαη έλα
γεσκεηξηθφ ζχκβνιν ηνπ Ρφδνπ, πνπ είλαη ην Ινπινχδη ηεο
Αθξνδίηεο, ηεο Θεάο ηεο Αγάπεο.
Σν Πεληάγξακκν ή Πεληάιθα, απνηειείηαη απφ πέληε Α. Σν Α
είλαη ην Άιεθ ζην καγηθφ αιθάβεην, θαη ν αξηζκφο ηνπ Άιεθ
ζηελ πιήξε ηνπ γξαθή είλαη 111 (Άιεθ – Ιάκελη – Πε).
5x111 = 555, πνπ είλαη ν αξηζκφο ηνπ ΧΑΛΣ (HAD) ζηελ
πιήξε ηνπ γξαθή (Ζ=10+Α=111+D=434). Έηζη, ην
Πεληάγξακκν είλαη ζχκβνιν ηνπ HAD, ηεο θιφγαο πνπ θαίεη
ζε θάζε αλζξψπηλε θαξδηά θαη είλαη ν ππξήλαο θάζε
αζηεξηνχ· Απηφο είλαη ην Κεγάιν Αφξαην Θέληξν ηεο Εσήο
πνπ είλαη παληαρνχ παξφλ, θαη ζπκβνιίδεηαη απφ ηνλ Ήιην,
ην θέληξν ηνπ Ζιηαθνχ καο ΢πζηήκαηνο.
Σέινο, ν Διηθάο Ιεβί (σ φρη, πάιη απηφο;) είπε ηα παξαθάησ
δηαθσηηζηηθά ιφγηα:
«Όια ηα Κπζηήξηα ηεο Καγείαο, φια ηα ζχκβνια ηεο
Γλψζεο, φιεο νη κνξθέο ηνπ απνθξπθηζκνχ, φια ηα
8

θακπαιηζηηθά θιεηδηά ηεο πξνθεηείαο ζπλνςίδνληαη ζην
΢εκείν ηνπ Πεληαγξάκκνπ, ην νπνίν ν Παξάθειζνο δειψλεη
σο ην ζεκαληηθφηεξν θαη ηζρπξφηεξν απφ φια ηα ζεκεία.»

Αγάπε είλαη ν λφκνο, αγάπε ππφ ην Θέιεκα.

9