You are on page 1of 30

www,stoianconstantin.wordpress.

com

T_012

Enunţ
3 condensatoare având capacitatea C1=100 μF, C2=50 μF, C3=100 μF legate în paralel, au capacitatea echivalentă._SGC

Varianta a _SGC

Varianta b _SGC

Varianta c _SGC

1

25 μF

250 μF_SGC

50 μF

2

A doua lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică cu N noduri şi L laturi (L diferit de N), L+N-1 ecuaţii distincte ne furnizează, pentru analiza unui circuit electric:

L-N +1 ecuaţii distincte

N-L+1 ecuaţii distincte

3

AAR se utilizează în scopul:_SGC

limitării curenţilor de scurtcircuit;

creşterii continuităţii în alimentare;

reducerii pierderilor de energie pe linii.

4

Alunecarea s a unui motor asincron are valori:

cuprinse între 1 si 0 __SGC

cuprinse între -1 si 0

de regulă, mai mari decât 1

5

Atunci când se compensează energia electrica reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea în reţeaua electrica:_SGC Bobinele de stingere din staţiile electrice de transformare sunt echipamente pentru:

scade

nu se modifica

creste

6

compensarea factorului de putere dotări PSI

compensarea curenţilor capacitivi

7

Bobinele pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit au:

rezistenta mare

inductanta mare

inductanţa mica

120130610.xls.ms_office

1

Succes natural!

www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012

Enunţ

Varianta a _SGC

Varianta b _SGC

Varianta c _SGC

8

Câmpul electrostatic este descris prin:

intensitatea câmpului electric

inducţia electrică

inducţia magnetică

9

Câmpul magnetic poate fi produs:

numai de magneţi permanenţi

numai de electromagneţi

de magneţi permanenţi si de electromagneţi

10

Câmpuri fără surse sunt:

câmpul curenţilor de conducţie în câmpul de inducţie electrică regim staţionar

câmpul de inducţie magnetică

11

Cantitatea de căldura produsã la trecerea curentului electric printr-un conductor este: Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o baterie de n condensatoare montate în serie, fiecare de capacitate C, este: Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, având capacităţile C12=C23=C31 =C şi neglijînd influenţa pământului, este:

direct proporţională cu secţiunea pãtratul intensitãtii conductorului

direct proportionala cu

curentului

invers proporţionala cu rezistenta conductorului egală cu de două ori cantitatea de electricitate cu care se încarcă fiecare condensator

12

aceeaşi cu care se încarcă fiecare element component

suma cantităţilor cu care se înarcă fiecare element în parte

13

Cs=3 C

Cs=C/3

Cs=C

14

Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare având capacitatea C, montate în serie este egală 2C cu:_SGC

C/2

C

120130610.xls.ms_office

2

Succes natural!

www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012

Enunţ

Varianta a _SGC
eliminarea totală a posibilităţii apariţiei unui scurtcircuit între faze;

Varianta b _SGC

Varianta c _SGC

15

Capsularea monopolară conduce la :

micşorarea riscului unor pierderi reducerea cheltuielilor de realizare a de gaz izolant; instalaţiilor.

16

Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent mai mare:

aluminiu

cupru

ambele admit aceeaşi densitate de curent

17

Care dintre relaţiile următoare este adevărată:

inducţia electrică = permitivitatea x intensitatea câmpului electric

inducţia electrică = intensitatea câmpului electric/ permitivitate

inducţia electrică=sarcina x intensitatea câmpului electric

18

Care element nu se foloseşte la reglarea tensiunii bobina de compensare în reţelele electrice: Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 10 Ω, prin care trece un curent de 2 A 200 Wh timp de 10 ore: Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale motoarele de curent continuu centralelor electrice sunt:

transformatorul

rezistorul

19

400 Wh

800 Wh

20

motoarele sincrone

motoarele asincrone

21

Circulaţia câmpului magnetic pe un contur închis suma algebrică a curenţilor care este egală cu: străbat conturul

zero

suma căderilor de tensiune de-a lungul conturului

120130610.xls.ms_office

3

Succes natural!

ms_office 4 Succes natural! . având rezistenta r=3 ohm.xls. forţa de atracţie sau direct proporţională cu pătratul de repulsie care se exercită între sarcinile electrice distanţei este: Constanta de timp a unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu un condensator RC de capacitate C.5 A 44 A 53.stoianconstantin.www. este: Curentul care circula printr-un circuit de curent alternativ.com T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 22 Componenta simetrică directă produce.4 A 26 cu tensiunea între faze cu puterile active generate cu puterile reactive generate 27 Curentul electric alternativ poate fi produs numai termice prin fenomene: Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a unui corp încărcat cu o sarcină electrică se curent electric de conducţie numeşte: chimice de inducţie 28 curent electric de convecţie curent electric de deplasare (Maxwell) 120130610.wordpress. în cazul unui motor electric: cuplul util cuplul de frânare oscilaţii ale rotorului 23 Conform Legii lui Coulomb. reactanţa x=4 ohm si la bornele căruia se aplica o tensiune de 220 V este: Curentul din circuitul statoric al unui generator este direct proporţional: invers proporţională cu pătratul distanţei direct proporţională cu distanţa 24 R/C 1/(RC) 25 31.

(minus) I reţelei un curent I. tensiunea fata de pământ a celorlalte doua faze: Dacă o forţă electromotoare E.41 ori monofazatã netã la pământ.m. produce în latura CD a un curent .ms_office 5 Succes natural! . montarea f.73 ori 34 un curent I un curent I/2 120130610. E în latura CD va produce în latura AB: densitatea de curent creşte în densitatea de curent este uniformă pe părţile mai depărtate ale ambele părţi ale conductoarelor conductoarelor rămâne constanta 33 creste de 1. montată în latura AB a unei reţele pasive. unul lângă altul: Daca la un circuit al unei staţii de 6 sau 20 kV care funcţionează cu neutrul izolat apare o punere scade de 1.www.stoianconstantin.e.wordpress.com T_012 Enunţ Curentul produs într-un circuit care conţine elemente neliniare şi care este alimentat cu o tensiune sinusoidală este: Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei bobine este: Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 29 întodeauna nesinusoidal întotdeauna sinusoidal nesinusoidal sau sinusoidal. depinde de natura elementelor neliniare 30 mai puţin deformat decât mult mai deformat decât tensiunea care i-a dat naştere tensiunea care i-a dat naştere sinusoidal 31 Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unui condensator este: mult mai deformat decât sinusoidal tensiunea care i-a dat naştere densitatea de curent scade în conductoarelor mai puţin deformat decât tensiune care i-a dat naştere 32 Dacă două conductoare parcurse de curenţi în părţile apropiate ale acelaşi sens sunt aşezate paralel.xls.

xls. conexiuni.wordpress. care au vârfuri comune şi origini diferite care se descompun în componente simetrice: au aceeaşi perioadă raportul perioadelor lor este egal cu 1/2 40 au aceleaşi componente directe au aceleaşi componente inverse au aceleaşi componente homopolare 41 Durata de viata a lămpilor cu incandescenta. creste odată cu creşterea frecventei scade odată cu scăderea tensiunii scade odata cu cresterea tensiunii 120130610.www.ms_office 6 Succes natural! .stoianconstantin. 37 supratensiunilor suma diferenţelor de potenţial la bornele fiecărui condensator supracurenţilor solicitărilor mecanice 38 Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de condensatoare montate în serie este egală cu: diferenţa de potenţial la bornele diferenţa de potenţial a unui fiecărui condensator în parte condensator împărţită la n 39 Două funcţii periodice sinusoidale sunt armonice raportul perioadelor lor este între ele dacă: un număr întreg oarecare Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare. la bornele sale se produce o urma curentului cădere de tensiune: Delimitările prin pereţi între celulele unei staţii electrice de interior se utilizează în principal în scopul: Descărcătoarele cu oxid de zinc protejează echipamentele din reţele împotriva: asigurării unui acces mai comod la aparataj. defazată cu 90 de grade înaintea în fază cu curentul curentului 36 limitării zgomotului în corpul de evitării extinderii avariilor.com T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 35 Dacă printr-un condensator circulă un curent defazată cu 90 de grade în alternativ sinusoidal.

ms_office 7 Succes natural! . ci doar mutate" reprezintă: legea lui Laplace 120130610.com T_012 Enunţ Varianta a _SGC încălzirea materialelor prin inducţie Varianta b _SGC Varianta c _SGC 42 Efectul pelicular al curentului este utilizat în: eliminarea dezechilibrelor din reţeaua electrică eliminarea distorsiunilor undelor de curent 43 Efectul pelicular al unui curent care străbate un conductor masiv se datorează: unor curenţi simetrici paraziţi induşi în conductor unor forţe electromotoare induse datorită variaţiei curentului capacităţii conductorului faţă de pământ 44 Energia electrica reactiva: este o energie electrica se poate transforma în energie complementara.www. care serveste mecanica la magnetizarea bobinajelor se poate transforma în energie luminoasa 45 Energia electromagnetică produsă de curentul i care parcurge un circuit care conţine o inductanţă 1/2 L i L este egală cu: Energia electrostatică a unui conductor izolat în spaţiu.stoianconstantin. încărcat cu o sarcină q şi aflat la un potenţial V este egală cu: 1/2 Li **2 Li 46 1/2 q V qV 2qV 47 Energia transmisă de undele electromagnetice cu intensitatea câmpului electric E şi intensitatea S=E+H câmpului magnetic H se propagă după un vector: S=HxE S=ExH 48 Enunţul "sarcinile electrice nu pot fi create si nici legea conservării sarcinii electrice legea lui Coulomb distruse.wordpress.xls.

reprezintă: Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o porţiune de circuit este: I=U/R a doua lege a lui Kirchhoff Legea Joule -Lenz o tensiune o rezistenţă 51 I = UxR I=U-R 52 Extinderea domeniului de măsurare la ampermetre rezistente adiţionale se realizează cu: shunturi bobine înseriate 53 Extinderea domeniului de măsurare la voltmetre se realizează cu: shunturi rezistente adiţionale condesatoare montate în paralel 54 Factorul de atenuare al unui circuit format dintrun rezistor de rezistenţă R înseriat cu o bobină de R/L inductanţă L.wordpress. alimentate de o forţă electromotoare constantă este egal cu: Fluxul electric total.xls.www. emis de o sarcină electrică de valoare q printr-o suprafaţă închisă care o valoarea numerică 2q înconjoară. unde i este intensitatea curentului care străbate un conductor de lungime o forţă l.stoianconstantin.com T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 49 50 Enunţul "suma algebrică a forţelor electromotoare dintr-o buclă a unei reţele electrice este egală cu Prima lege a lui Kirchhoff suma algebrică a căderilor de tensiune din buclă" reprezintă: Expresia B x i x l . este egal cu: L/R 1 55 valoarea numerică q valoarea numerică q/2 120130610.ms_office 8 Succes natural! . situat perpendicular pe câmpul de inducţie magnetică de mărime B.

unde e este forţa electromotoare. prin variaţia fluxului magnetic.wordpress.www.ms_office 9 Succes natural! . paralele.stoianconstantin. v este viteza de deplasare a acestuia. B este inducţia magnetica. străbătute de câte un curent: Forţa electromotoare de inducţie care apare întrun circuit închis. lungi. reprezintă o forma particulara a: Forţa care se exercită asupra unui conductor rectiliniu. aflate la distanţa r.com T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 56 Folosirea conductoarelor jumelate în construcţia LEA are ca scop principal: reducerea pierderilor Corona reducerea solicitărilor mecanice reducerea curenţilor de scurtcircuit ale stâlpilor 57 58 59 Formula de calcul a frecventei produsa în sistemul electroenergetic de un generator cu n [rot/min] si f =n p / 60 p perechi de poli este: Formula e = B l v. aflat în câmpul de forţă electromagnetică (Laplace) inducţie magnetică B se numeşte: Forţa care se exercită între două conductoare străbătute de curenţi electrici se numeşte: Forţa electrodinamică exercitată între două conductoare filiforme. l este teoremelor Biot-Savart lungimea unui conductor. este: f = 60 n / p f = 60 p / n legii inducţiei electromagnetice legii circuitului magnetic forţă electrodinamică forţă magnetomotoare 60 forţă electrocinetică forţă electrodinamică forţă magnetomotoare 61 este direct proporţională cu distanţa r dintre conductoare este invers proporţională cu distanţa r dintre conductoare nu depinde de distanţa dintre conductoare 62 direct proporţională cu variaţia în invers proporţională cu variaţia timp a fluxului magnetic în timp a fluxului magnetic dependentă de modul în care este produs fluxul magnetic 120130610.xls. parcurs de curentul i.

wordpress.xls.www.com T_012 Enunţ Forţa F care se exercită asupra unei sarcini electrice q aflată într-un câmp electric de intensitate E are expresia: Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 63 F=E/q F=qE F=q/E 64 Frecvenţa unei mărimi periodice este inversul: amplitudinii perioadei fazei 65 Funcţionarea contoarelor de inducţie are la baza: curenţii turbionari efectul termic al curentului electric forţa electrostatica 66 Funcţionarea în doua faze a unui transformator trifazat are ca efect: supraîncălzirea acestuia suprasarcina reducerea puterii tranzitate 67 Funcţionarea în suprasarcinã a unui transformator un regim de avarie reprezintă: un regim temporar admisibil un regim inadmisibil 68 Funcţionarea transformatoarelor electrice are la bazã: fenomenul inducţiei electromagnetice efectul termic al curentului electric curenţii turbionari 69 Henry este unitatea de măsură pentru: fluxul magnetic inductanţă inducţia magnetică 120130610.ms_office 10 Succes natural! .stoianconstantin.

iar tensiunea fazei la valoarea tensiunii de linie iar pe faza defecta S rămâne defecte S se apropie de 0 pe faza S se apropie de 0 neschimbata 120130610.com T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 70 În cazul apariţiei fenomenului de rezonanţă într-un circuit de curent alternativ. alimentat de la numai energie activă o sursă.ms_office 11 Succes natural! . iar neschimbata . are loc următorul fenomen: sistemul nu are componentă simetrică inversă sistemul nu are componentă simetrică homopolară sistemul are componentă simetrică directă 74 1/3 din curentul de pornire la conexiunea triunghi de 3 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi de 2 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi 75 creste tensiunea de alimentare a instalaţiei creste impedanţa echivalenta a instalaţiei creste curentul de alimentare a instalaţiei 76 În cazul punerii nete la pământ a fazei S într-o reţea de 20 kV cu neutrul izolat: tensiunea pe fazele R si T rămâne tensiunea pe fazele R si T creste cresc tensiunile pe fazele R si T.stoianconstantin.wordpress. teoremele valorile instantanee ale tensiunilor valorile efective ale tensiunilor şi modulele fazorilor asociaţi lui Kirchhoff sunt întotdeauna satisfăcute pentru: şi curenţilor curenţilor tensiunilor şi curenţilor 72 În cazul conexiunii în stea la transformator: tensiunea de linie este egala cu tensiunea de faza curentul de linie este egal cu ~1.www.73 x tensiunea de faza 73 În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori (de tensiune sau de curent) este nulă: În cazul pornirii stea triunghi a motoarelor asincrone. aceasta furnizează circuitului: energie activă şi reactivă numai energie reactivă 71 În cazul circuitelor de curent alternativ.xls. curentul de pornire la conexiunea stea este: În cazul producerii unui scurtcircuit într-o instalaţie.73 x curentul de faza tensiunea de linie este egala cu ~1.

definită prin puterea reactivă pierderile Joule disipate într-un produsă de un element de linie element de linie infinit mic infinit mic inducţia magnetică forţa electromotoare 83 Inductanţa proprie a unei bobine prin care trece un curent de intensitate i este raportul între . nisipul are rolul: de a consolida elementele fuzibile 81 Încălzirea înfăşurărilor statorice ale generatoarelor temperatura mediului ambiant electrice este determinată în principal de: inductanţa uniform răspândită l. definită prin puterea reactivă absorbită într-un element de linie infinit mic tensiunea între faze pierderile Joule-Lenz 82 Inductanţa de serviciu ( lineică) a unei linii electrice lungi este definită prin: inductanţa uniform răspândită l. uleiul electroizolant are izolează partile sub tensiune între stinge arcul electric care apare in asigura ungerea mecanismelor de următoarele funcţii din punct de vedere electric: ele si fatã de masã întrerupătoare acţionare pentru diminuarea suprasolicitărilor echipamentelor pentru securitatea muncii electrice de a mari puterea de rupere a siguranţei de a menţine temperatura constanta a siguranţei 79 În instalaţiile de joasa tensiune..www.. iar la tipul constructiv al rotorului în restabilirea tensiunii: scurtcircuit pentru a reporni necesită dispozitiv de pornire ele autopornesc numai dacă au rotor în dublă colivie 78 În echipamentul electric. motoarele asincrone se pot opri.. şi fluxul propriu al bobinei acest curent 120130610..stoianconstantin. legarea la pământ din motive economice este justificatã: 80 În tubul de porţelan al unei siguranţe de înalta tensiune. indiferent de alimentare..xls..wordpress.com T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 77 În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de ele autopornesc.ms_office 12 Succes natural! .

wordpress. pentru acelaşi punct de defect. corespunde. valoarea cea mai mare a intensităţii curentului de scurtcircuit. factorul de putere este: Într-un circuit electric monofazat cu caracter inductiv tensiunea este defazata fata de curent: 0. defectului: derivata în raport cu spaţiul cu raportul dintre tensiunea aplicata semn schimbat a potenţialului în unui conductor si rezistenta acestuia acel punct 85 direct proporţională cu pătratul lui r direct proporţională cu r 86 monofazat trifazat bifazat 87 Într-un circuit de curent alternativ în care puterea activa absorbita este 4 kW iar puterea reactiva 0.8 este de 3 kVAr.www.com T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 84 raportul dintre forţa exercitata Intensitatea câmpului electric într-un anumit punct asupra unei sarcini electrice în se măsoară prin: acel punct si mărimea sarcinii Intensitatea câmpului magnetic într-un punct exterior unui conductor rectiliniu străbătut de invers proporţională cu r curentul continuu de intensitate i. curentul creste instantaneu la în momentul alimentarii de o sursa de curent valoarea U/R continuu cu tensiune U: curentul nu circula prin acest circuit curentul ajunge la valoarea U/R după un timp 120130610.stoianconstantin. aflat la distanţă r de conductor este: Într-o reţea cu neutrul legat la pământ.ms_office 13 Succes natural! .xls. de regulã.75 4/3 88 înainte cu 90 de grade cu zero grade (sunt în faza) cu 90 de grade în urma 89 Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în serie cu o bobina de inductanţa L.

120130610. întreruptorul .www. separatorul de linie.ms_office 14 Succes natural! . energia magnetică produsă de un curent care străbate bobinajul torului este localizată: Inversa rezistenţei echivalente a n rezistoare legate în paralel este egală cu: uniforma mai mare în centrul conductorului mai mare la periferia conductorului 93 integral în câmpul magnetic din volumul torului integral în câmpul magnetic din afara torului 1/2 din energie este înmagazinată în volumul torului. o bobină de inductanţă L şi un condensator de capacitate C. curentul din circuit este defazat în urma tensiunii la borne dacă: 30 V 122 V 91 reactanţa totală a circuitului X este > 0 reactanţa totală a circuitului X este <0 reactanţa totală a circuitului este =0 92 Într-un conductor curentul alternativ are densitatea: Intr-un tor (solenoid de formă circulară bobinat). Tensiunea la bornele circuitului R-L este: Într-un circuit serie format dintr-un rezistor de rezistenţă R.com T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 90 Într-un circuit R-L serie de curent alternativ.wordpress.xls. întreruptorul. iar 1/2 în afara torului suma pătratelor rezistenţelor celor n rezistoare 94 suma rezistenţelor celor n rezistoare suma inverselor rezistenţelor celor n rezistoare separatorul de bare. separatorul de bare. separatorul de linie. 95 La conectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor: separatorul de linie. separatorul de bare. întreruptorul. iar 170V tensiunea la bornele bobinei este de 70 V.stoianconstantin. tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V.

deoarece tensiunea este mai mare.ms_office 15 Succes natural! .www. căderea de tensiune pe fiecare condensator este: scade faţă de tensiunea la sursă proporţional cu lungimea liniei nu se modifică 97 mai mare mai mica egala 98 creste când sarcina creste scade când sarcina scade rămâne constanta la variaţia sarcinii 99 direct proporţionala cu capacitatea invers proporţionala cu capacitatea nu depinde de capacitate 100 La o maşina electrica asincrona turaţia variază: cu curentul de excitaţie cu frecventa cu sarcina 101 La pornirea motoarelor electrice asincrone se urmăreşte: reducerea vibraţiilor rotorului reducerea curentului electric absorbit de motor reducerea tensiunii la bornele de alimentare ale motorului 102 La transformatoarele la care comutarea ploturilor pe înfăşurarea de tensiune mai pe înfăşurarea de tensiune mai se face cu transformatorul în sarcina.stoianconstantin. comutatorul mica.com T_012 Enunţ Varianta a _SGC creşte faţă de tensiunea la sursă proporţional cu pătratul lungimii liniei Varianta b _SGC Varianta c _SGC 96 La funcţionarea în gol a unei linii electrice tensiunea la capăt: La generatorul sincron viteza de rotaţie a câmpului magnetic al statorului fata de viteza de rotaţie a rotorului maşinii este: La maşina sincrona turaţia variază în funcţie de sarcina astfel: La o instalaţie cu mai multe condensatoare conectate în serie. deoarece curentul este mai pe oricare dintre înfăşurări de ploturi se montează: mica mic 120130610.xls.wordpress.

com T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 103 La un transformator cu grupa de conexiuni Y0 d-5 alimentat cu un sistem simetric de tensiuni.ms_office 16 Succes natural! .wordpress.stoianconstantin.www.xls. între tensiunea de linie neutru si pământ. în regim normal si simetric de funcţionare avem: Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de curent alternativ monofazat inductiv are forma: u=Ri tensiunea de faza tensiunea zero 104 u= L di/dt du=i/C dt 105 Legea lui Coulomb exprimã: forţa de interacţiune dintre corpuri punctuale încărcate cu sarcini electrice fluxul electric printr-o suprafaţa diferenţa de potenţial între doua sferica puncte 106 Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit este valabila: doar în curent continuu doar în curent alternativ indiferent de natura circuitului 107 Legile lui Kirchhoff se aplică: numai circuitelor liniare numai circuitelor cu elemente neliniare circuitelor liniare şi circuitelor neliniare 108 Mărimea adimensională care reprezintă variaţia pe care o suferă amplitudinea şi faza undei de constanta de propagare a liniei tensiune sau curent când parcurge 1 km de linie (lungă ) se numeşte: Mărimea caracteristică circuitelor magnetice şi care este analoagă cu rezistenţa circuitelor electrice se numeşte: impedanţă constanta de atenuare a liniei constanta de distorsiune a liniei 109 reluctanţă permeanţă 120130610.

5 111 prin deconectarea şi reconectarea prin utilizarea motoarelor cu lor la reţeaua de alimentare rotorul în dublă colivie prin utilizarea motoarelor cu rotorul în colivie cu bare înalte 112 mai mica decât 1 puţin mai mare decât 1 mult mai mare decât 1 113 Metoda transfigurării reţelelor electrice este folosita pentru a: simplifica structura reţelelor reduce pierderile de putere activa echivalente pentru a reduce în reţea volumul de calcule reducerea tensiunii electromotoare induse diminua consumul specific de material conductor 114 Miezul magnetic al rotorului unei maşini electrice reducerea curenţilor turbionari asincrone se realizează din tole pentru: Motoarele sincrone se utilizează rar pentru antrenarea mecanismelor de servicii proprii din centralele electrice deoarece: din motive constructive 115 excitatoarea cu colector din nu permit variaţia turaţiei în limite au randament mai mic decât al circuitul acestora este un element largi celorlalte tipuri de motoare puţin fiabil încărcarea generatoarelor cu putere activa încărcarea generatoarelor cu putere reactiva 116 Nivelul de tensiune în sistem se reglează prin: utilizare de compensatoare sincrone 120130610.xls.wordpress.com T_012 Enunţ Mărimea periodică alternativă este o mărime a cărei valoare medie în decursul unei perioade este egală cu: Mărirea cuplului de pornire şi micşorarea curentului de pornire la motoarele asincrone cu rotorul în scurtcircuit se face: Materialele feromagnetice au permeabilitatea relativa: Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 110 1 0 1.stoianconstantin.ms_office 17 Succes natural! .www.

m. unde se între barele colectoare şi preferă montarea transformatoarelor de curent ?: separatorul de bare. E şi impedanţa interioară Z poate fi înlocuită printr-o sursă de curent de intensitate J şi admitanţă interioară Y. dacă sunt îndeplinite condiţiile: produce putere reactivă nu produce şi nu absoarbe putere reactivă 120 deplasarea neutrului creşterea curenţilor de scurtcircuit nici un efect 121 reţele radiale reţele buclate cu funcţionare radialã reţele buclate 122 ZY=1 J=YE Z=Y 123 Pe liniile electrice de înaltă tensiune.wordpress. S 120130610.www. între separatorul de bare şi întreruptor. între întreruptor şi separatorul de linie.com T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 117 O linie electrică foarte lungă se comportă ca o linie: care alimentează un receptor cu impedanţă egală cu impedanţa sa funcţionând în scurtcircuit caracteristică ca o linie funcţionând în gol 118 O linie electrică lungă funcţionând în gol: produce putere reactivă absoarbe putere reactivă nu produce şi nu absoarbe putere reactivă 119 O linie electrică lungă funcţionând în scurtcircuit: absoarbe putere reactivă O reţea electricã trifazatã de medie tensiune are neutrul transformatoarelor tratat prin bobina.ms_office 18 Succes natural! .e.xls. Pentru regimul normal de funcţionare sa se precizeze efectul bobinei: O siguranţa mai mare în alimentarea consumatorilor de energie electrica se realizează prin: O sursă de tensiune cu f.stoianconstantin.

răcite cu ulei. monofazate. monofazate. reţeaua inversă se compune din: Pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit se utilizează bobine: Pentru materialele magnetice. descrescător. de tip răcite cu aer (uscate). înseriate pe circuit. inductivă şi capacitivă. costul pierderilor de putere constant. de tip interior. fără miez de fier. răcite cu aer (uscate). se compensează energia reactivă inductivă este mai mare decât cea capacitivă energia reactivă capacitivă este mai mare decât cea inductivă 120130610. este o egalitate este neliniară 127 este liniară 128 se realizează piesele din tole cu se execută piesele metalice din adaus de siliciu pentru mărirea tole de oţel subţiri izolate între ele rezistivităţii se numeşte putere caracteristică sau putere naturală este independentă de lungimea liniei se evită plasarea pieselor metalice masive în câmpuri magnetice variabile 129 este independentă de tensiunea liniei 130 energiile reactive.xls.www. 125 impedanţe diferite de ale reţelei directe pentru maşini rotative impedanţe diferite de ale reţelei directe pentru elemente statice 126 racordate în derivaţie pe circuit. cu monofazate.ms_office 19 Succes natural! . interior.com T_012 Enunţ S Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 124 Pe măsură ce creşte tensiunea la care se realizează instalaţiile electrice.stoianconstantin.wordpress. de tip interior. puterea activă la extremitatea receptoare: Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei: impedanţe identice cu ale reţelei directe pentru elemente statice înseriate pe circuit. Cp este: Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-o reţea prin metoda componentelor simetrice. relaţia dintre inducţia magnetică şi intensitatea câmpului magnetic: Pentru micşorarea pierderilor de putere prin curenţi turbionari în piesele metalice mari parcurse de fluxuri magnetice variabile: Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei. miez de fier. fără miez de fier. crescător.

ne dă.8 sunt: pătratul tensiunii reţelei pătratul curentului 134 pătratul curentului pătratul tensiunii pătratul puterii active 135 mai mici egale mai mari 136 Potenţialul scalar în punctul M este egal cu lucrul aducerea acestuia de la infinit în mecanic efectuat cu un corp încărcat cu sarcina q pct. pentru o reţea electrică buclată cu N noduri. LEA. faţă de cazul când se transportă aceeaşi putere la un factor de putere = 0.wordpress. sunt invers proporţionale cu: Pierderile de putere într-o line electrică prin care se transportă o putere activă P la un factor de putere = 0.stoianconstantin.9. la aceeaşi putere pătratul frecventei aparentã vehiculatã. M la la origine infinit 137 N relaţii distincte N+1 relaţii distincte 120130610. pentru curenţii care N-1 relaţii distincte circulă prin reţea: aducerea acestuia din punctul M transportul acestuia din pct. la aceeaşi putere aparentã vehiculatã. M pentru: Prima lege a lui Kirchhoff.www. LEC) . este direct proportionalã cu: Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie electricã.ms_office 20 Succes natural! .xls.com T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 131 Permeabilitatea este o mărime: magnetică electrică mecanică 132 Permitivitatea este o mărime: electrică magnetică chimică 133 Pierderea de putere activa într-un element de reţea (transformator.

) egale şi la fel orientate faţă de nod (teorema lui Vaschy): Principalele elemente feromagnetice sunt: Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 138 circulaţia de curenţi existentă anterior în reţea nu se modifică se pot modifica curenţii din laturile cu f.e.www. pe toate laturile pornind din acelaşi nod al unei reţele buclate.e. cuprul.m. adăugate se modifică circulaţia de curenţi din laturile pe care nu se adaugă f.stoianconstantin. cuprul 140 Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl constituie: Principalul avantaj al motoarelor de curent continuu îl constituie faptul că: curentul mic de pornire pornirea fără dispozitiv de pornire cuplul de pornire foarte bun 141 permit reglarea în limite largi a turaţiei nu necesită întreţinere permanentă prezintă o construcţie simplă şi robustă 142 Producerea dublei puneri la pământ a bobinajului curentul prin circuitul rotoric rotoric al unui generator sincron are următoarele creşte foarte mult efecte negative.m.ms_office 21 Succes natural! . aluminiul.m.wordpress. zincul Fierul. permite definirea limitelor de utilizare ale unui aparat electric tensiunile electromotoare nu mai apar scântei la periile colectorului sunt sinusoidale 143 Puterea electrică reactivă: produce transformarea energiei electrice în energie mecanică este variaţia în timp a energiei magnetice şi electrice puterea mecanicã debitatã de motor la arbore când este alimentat la Un si absoarbe In 144 Puterea nominala a unui motor electric se defineşte astfel: puterea activã absorbitã de motor puterea activã transmisã prin de la reţea când este alimentat la întrefierul motorului când este Un si absoarbe In alimentat la Un si absoarbe In 120130610. a unor forţe electromotoare (f.e. nichelul şi cobaltul Fierul.com T_012 Enunţ Prin adăugarea. 139 Fierul.xls.

73 ori decât curentul de fazã curentul de fazã este: curentul de fazã este mai mare de de 1.www.ms_office 22 Succes natural! .wordpress.stoianconstantin.xls.com T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 145 Raportul nominal de transformare al unui transformator de putere este: raportul dintre tensiunea primara raportul dintre curentul primar si raportul dintre tensiunea primara si si secundara de mers în gol secundar la sarcina nominala secundara la sarcina nominala 146 Reactanţa supratranzitorie a unui motor este: direct proporţionala cu curentul de pornire invers proporţionala cu curentul invers proporţionala cu pătratul de pornire tensiunii de alimentare undele de curent şi de tensiune sunt ambele periodice şi nesinusoidale admisia agentului primar la turbina 147 Regimul deformant este un regim energetic în care: undele de curent şi tensiune nu sunt periodice undele de curent şi tensiune sunt periodice iar una este nesinusoidală 148 Reglarea puterii active debitate de generatorul sincron se face variind: tensiunea de excitaţie curentul statoric 149 Reglarea puterii reactive debitate de generatorul sincron se face prin: modificarea curentului de excitaţie deschiderea aparatului director al deconectarea rezistentei de stingere turbinei 150 Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigurã: deconectarea automatã a liniilor la conectarea automatã a unui suprasarcinã transformator de rezervã modificarea curentului (tensiunii) de excitaţie la generatoarele sincrone 151 Relaţia între curenţii de linie si de fazã în sisteme curentul de linie este mai mare de curentul de linie este egal cu cu generatoare si receptoare conectate în triunghi 1.73 ori decât curentul de linie 120130610.

montate în serie este: Rezistenta echivalenta a trei rezistoare.66 ohm 6 ohm 154 3 ohm 1 ohm 9 ohm 155 Rezistivitatea unui conductor electric depinde de: natura materialului lungime.xls.www.ms_office 23 Succes natural! .wordpress. este: 5 ohm 0. având fiecare rezistenta de 3 ohm. având fiecare rezistenta de 2 ohm. direct proporţional masa.stoianconstantin.com T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 152 Releul termic se foloseşte pentru: protejarea generatoarelor si protejarea motoarelor electrice la motoarelor electrice împotriva scurtcircuit punerii la pământ protejarea motoarelor electrice împotriva suprasarcinilor 153 Rezistenta echivalenta a trei rezistoare. montate în paralel. direct proporţional 156 Rezonanţa se obţine într-un circuit electric de curent alternativ dacă: reactanţele inductivă şi capacitivă reactanţa inductivă este mai mare reactanţa capacitivă este mai mare în valoare absolută sunt egale decât reactanţa capacitivă decât reactanţa inductivă 157 de a asigura o suprafaţa de Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele contact a uleiului cu aerul mai de forţa este: mica Rolul dominant pentru reglarea nivelului de tensiune pe o linie electrica îl are: de a asigura spaţiul necesar dilatării si contractării uleiului de a face posibila umplerea cu ulei a transformatorului 158 circulaţia de putere activa circulaţia de putere reactiva nici una din cele doua 120130610.

stoianconstantin.com T_012 Enunţ Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit al unei faze a reţelei trifazate direct la pământ (monofazat) se compune din: Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit între două faze ale unei reţele izolat de pământ se compune din: Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele izolat de pământ se compune din: Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele la pământ cu arc se compune din: Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 159 schemele de secvenţă directă. schemele de secvenţă directă. inversă şi homopolară conectate în serie schema de secvenţă directă înseriată cu triplul impedanţei arcului schema de secvenţă directă schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel 162 schema de secvenţă directă schema de secvenţă directă înseriată cu schema de secvenţă inversă 163 Se considera ca un transformator funcţionează în sarcina transformatorului este gol atunci când: foarte mica curentul primar si curentul secundar sunt foarte mici când o înfăşurare este conectata la reţea.wordpress. iar cealaltă este deschisa 164 Secţionarea barelor colectoare în staţiile electrice de limitare a curenţilor de are scopul: scurtcircuit Sensul puterii deformante într-un circuit format dintr-un generator care produce o undă sinusoidală şi o bobină cu miez de fier saturat este: de a reduce costul instalaţiei de a reduce pierderile de putere 165 de la generator spre bobină întotdeauna de la bobină spre generator poate avea oricare sens.www. homopolară conectate în inversă şi homopolară conectate inversă conectate în paralel paralel în serie schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel schemele de secvenţă directă.xls.ms_office 24 Succes natural! . inversă şi homopolară conectate în paralel 160 schema de secvenţă directă 161 schemele de secvenţă directă. schemele de secvenţă directă şi inversă. în funcţie de încărcarea generatorului 120130610.

ca echipament în cadrul unei staţii electrice.www.wordpress. are rolul: de a proteja circuitul la supracurenţi proteja instalaţia din aval la defecte la scurtcircuit ca si la suprasarcini de lunga durata de a separa vizibil un circuit de a măsură nivelul de izolaţie 167 Siguranţele electrice au rolul de a: face trecerea din linie electrica aeriana în line electrica în cablu asigura protecţia personalului 168 Siguranţele electrice sunt aparate electrice care împiedica: creşterea tensiunii peste o valoare creşterea curentului peste o limita valoare limita scăderea curentului sub o valoare limita 169 Siguranţele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protecţie la: supratensiuni supracurenţi defect de izolaţie 170 Singurele mărimi fizice reale în curent alternativ sunt: Sistemele simetrice de fazori în care se descompun sistemele de tensiuni sau de curenţi dezechilibraţi: Sistemul de tensiuni ale unui sistem electric trifazat racordat la un generator electric care produce tensiuni electromotoare simetrice este: mărimile efective de curent sau de mărimile instantanee de curent tensiune sau de tensiune valorile medii de curent sau de tensiune 171 corespund unor realităţi fizice reprezintă artificii de calcul numai sistemul direct corespunde unei realităţi fizice 172 întotdeauna simetric este nesimetric dacă fazele sunt neegal încărcate este simetric dacă fazele sunt egal încărcate 120130610.stoianconstantin.xls.com T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 166 Separatorul.ms_office 25 Succes natural! .

wordpress.www.stoianconstantin.xls.com T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 173 Suma forţelor electromotoare ale unui sistem trifazat simetric este: egală cu 1 nulă egală cu 1/2 174 Supratensiunile de origine atmosferica pot fi: directe indirecte (induse) de rezonanta sau de ferorezonanţa 175 Susceptanţa unui circuit de curent alternativ sinusoidal este inversul: impedanţei rezistenţei reactanţei 176 Teoremele (formulele) Biot Savart Laplace se referă la: intensitatea câmpului magnetic produs de un curent care circulă printr-un conductor forţa electromagnetică forţa exercitată între două conductoare paralele parcurse de curenţi 177 Tesla este unitatea de măsură a: inducţiei magnetice fluxului magnetic intensităţii câmpului magnetic 178 Transformatoarele de măsurare a curenţilor se construiesc pentru curenţi secundari de: 1 sau 5 A 5 sau 10 A 1 sau 10 A 179 Transformatoarele de măsurare de curent: pot fi racordate în circuitul primar cu înfăşurarea secundara deschisa pot fi lăsate în exploatare cu înfăşurarea secundara deschisa nu pot fi racordate in circuitul primar cu înfăşurarea secundara deschisa 120130610.ms_office 26 Succes natural! .

4 kV 0V 230 V 120130610.4 kV.com T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 180 Transformatoarele de măsurare de tensiune se construiesc pentru tensiuni în secundar de: 10 V 50 V 100 V 181 Transformatoarele de măsurare de tensiune: nu pot fi lăsate în exploatare cu înfăşurarea secundara deschisa nu pot fi lăsate în exploatare cu pot fi puse sub tensiune cu înfăşurarea secundara în înfăşurarea secundara in scurtcircuit scurtcircuit 182 Un circuit de curent alternativ.wordpress.ms_office 27 Succes natural! . care funcţionează subexcitat: Un motor electric trifazat legat în stea este în funcţiune si alimentat la 0. pentru care factorul de putere este egal cu 1. este un circuit: pur rezistiv pur inductiv pur capacitiv 183 Un conductor în care circulaţia curentului electric liniar nu se supune legii lui Ohm se numeşte circuit: neomogen neliniar 184 Un corp conductor situat într-un câmp electric de prin conducţie intensitate E se încarcă cu electricitate: prin inducţie prin magnetizare 185 Un motor electric sincron.stoianconstantin.xls. Tensiunea între neutrul stelei si una dintre faze este: absoarbe putere activă şi putere reactivă absoarbe putere activă şi produce produce putere activă şi putere putere reactivă reactivă 186 0.www.

com T_012 Enunţ Un număr de n surse având fiecare tensiunea electromotoare continua e si rezistenta interioara r. 188 Un receptor electric de rezistenţă R conectat la rezistenţa R este egală cu bornele AB ale unui circuit de alimentare oarecare rezistenţa totală a circuitului absoarbe puterea maximă dacă: văzută prin bornele AB Un separator pe un circuit de înalta tensiune poate sub tensiune si cu curent fi manevrat: rezistenţa R este egală cu rezistenţa R tinde spre zero rezistenţa internă a sursei de tem 189 cu curent fara tensiune fãrã curent.stoianconstantin.www. legate în paralel pot fi înlocuite printr-o sursa echivalenta având: Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 187 forţa electromotoare e si rezistenta r/n forţa electromotoare ne si rezistentă r/n forţa electromotoare e si rezistenta nr. deoarece: primar apar supratensiuni periculoase in secundar nu indica aparatele de măsurare 191 Unitatea de măsură a capacităţii unui condensator F este: Axh A/h 192 Unitatea de măsură a fluxului electric este: nu are denumire proprie se utilizează Coulombul Faradul 193 Unitatea de măsură a fluxului magnetic este: Tesla Weber Farad 120130610.ms_office 28 Succes natural! .xls.wordpress. fãrã curent 190 Un transformator de măsurare de curent nu poate împiedica circulaţia curentului fi lăsat cu secundarul în gol. fãrã tensiune sau sub tensiune.

cupru argint.www.com T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 194 Unitatea de măsură a frecvenţei mărimilor periodice se numeşte: Weber Hertz Henry 195 Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: V/m Coulomb Farad 196 Unitatea de măsură ohm x mmp / m este pentru: rezistivitate greutate specifica coeficient de dilataţie 197 Unitatea de măsură pentru măsurarea puterii active este: kWh kW kW/h 198 Unitatea de măsură pentru puterea reactiva este: kVAr kVA kW 199 Valoarea conductivităţii electrice este în ordine crescătoare la următoarele materiale: aluminiu. argint. cupru. cupru. argint 200 Valoarea frecventei în sistemul electroenergetic este determinata în principal de: bilanţul puterilor active circulaţia puterii reactive modul de tratare a neutrului reţelei 120130610.stoianconstantin.ms_office 29 Succes natural! .xls. aluminiu aluminiu.wordpress.

....wordpress..stoianconstantin.com T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC 201 Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o direct proporţională cu r sarcină electrică la distanţa r este: Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o linie electrică aeriană trifazată este .. faţă de cea a egală unui cablu subteran.... Valoarea medie pătratică a unei mărimi periodice amplitudine se mai numeşte şi: L1 .www. faţă de egală cea a unui cablu subteran. Valoarea medie a inductanţei de serviciu pentru o linie electrică aeriană trifazată este .. H ”i T1 L1 T1.xls..... H ”i L T2 T2 direct proporţională cu pătratul lui r invers proporţională cu pătratul lui r 202 mai mică mai mare 203 mai mare mai mică 204 valoare efectivă valoarea eficace 120130610....ms_office 30 Succes natural! ..