Listopad 2012

Listopad

2012

Pierwszy na świecie muzułmański serwis internetowy transmitujący audycje „na żywo”. www.virtualmosque.co.uk
Redakcja:
Shahid Aziz Mustaq Ali

Spis Treści:
Wezwaniej Mesjasza Umar bin Abdul Aziz Prześladowania I fałszywe bóstwa

Page
1 4 6

‫بسْم ہللاِ الرَّحْ مٰ ن الرَّحیْم‬ ِ ِ ِ ِ
Wezwaniej Mesjasza
Modlitwa poprzedza plan
To dochodzenie prowadzi nas ku konkluzji, że przed powstaniem planu istnieje etap modlitwy, który prawo boskie przewidziało jako konieczne i nieuchronne dla człowieka, tak więc każdy poszukiwacz celu musi przekroczyć ten most. Jest zatem niestosownym mówić, że modlitwa i planowanie istnieją w sprzeczności i są wzajemnie niespójne. Jaki jest jest cale i zadanie modlitwy? Jest oczywistym, że Widzący Niewidoczne, który posiada wiedzę na temat nawet najsubtelniejszych kwestii, może podpowiedzieć jakiś wspaniały plan błagającemu, lub stworzyć takowy używając swej wszechmocy i kreatywności. Jak można zatem mówić o sprzecznościach bądź niespójnościach pomiędzy modlitwą a planem? Piękno stworzone przez Allacha— które z nagród Allacha odrzuci człowiek niszcząc je ? nie sprzeciwiło się tej uniwersalnie przyjętej zasadzie. Jest to zatem duchowe porozumienie wynikające z faktu, że wewnętrzne zasady człowieka od starożytnych czasów nakazują wszystkim narodom, żeby modlitwa nie była oddzielana od planu, i żeby planowanie i metody postępowania powinny być poszukiwane za pomocą modlitwy. Reasumując, modlitwa i plan są dwoma naturalnymi wymogami ludzkiej natury, które od początków człowieka szły ramię w ramię jak bracia, aby służyć i pomóc ludzkiej naturze. Podczas gdy plan jest koniecznym rezultatem modlitwy, modlitwa motywuje i stymuluje plan, a ludzka szczęśliwość i posłuszeństwo wynikają z tego, że człowiek powinien poszukać pomocy i wsparcia u Najwyższego Źródła wszelkiej łaski, zanim zacznie planować, tak więc dzięki tej Nieustającej Fontannie mogą powstać plany wspaniałe i skuteczne.

Duchowa dysputa
Poza tym, tak jak Prawo Natury udowadnia związek między planem a modlitwą, Księga Ludzkiej Natury w ten sam sposób przedstawia dowody, że w czasie jakiegoś nieszczęścia ludzki umysł sięga po jakiś plan awaryjny oraz skłania się ku modlitwie, poświęceniu i dobrym uczynkom. Gdyby zerknąć okiem na wszystkie narody świata, wydaje się, że jak dotąd sumienie żadnego narodu

Złowróżbne proroctwa
Jest jeszcze kolejna obiekcja, a mianowicie żadne Boski nakaz lub cel nie może być zawieszony a objawione proroctwo nie może być

Listopad 2012

2
obarczone warunkami, bo jest to w sprzeczności z wolą Boga. Niech będzie zatem wiadomo, że ta obiekcja, podobnie jak pierwsza, nie ma racji bytu. Ludzki umysł od zawsze działał w ten sposób, że wiedząc o nadchodzącej katastrofie, próbował jej uniknąć za pomocą modlitwy i ofiary. Jest oczywiście jasnym, że wewnętrzne prawo Najwyższego Boga zakodowane w ludzkiej naturze pozwala, aby nieszczęścia i katastrofy mogły być Miłość Muzułmanów do Świętej Księgi Koranu stworzyła tą piękną kopię Świętej Księgi zapobieżone i usunięte za pomocą modlitwy i poświęcenia. Z tego właśnie powodu wszystkie narody świata kierują stymulacji łaski Bożej. Doświadczenie tysięcy się tym, że w obliczu katastrofy lub strachu przed świętych i prawych ludzi pokazuje, że modlitwa nią, zwracają się z całą siłą i koncentracją ku jest bez wątpienia siłą do rozwoju i stymulacji. modlitwie. Z jakimż bólem i skruchą ludzie na Zapisaliśmy też w naszych księgach nasze osobiste morzu łkają, lamentują i błagają Najwyższego doświadczenia w związku z tym, a nie ma lepszego Boga o ochronę, kiedy dowiadują się, że ich statek argumentu niż doświadczenie osobiste. Chociaż się rozbije! W Świętej Księdze Koranu od czasów wszystko zostało z góry ustalone, niemniej tak jak Proroka Noego do czasów Proroka Mahometa, zostało ustalone, że ktoś zapadnie w chorobę i naszego wspaniałego Wodza (pokój i potem skorzysta z leku, który go wyleczy, tak błogosławieństwo niech będzie z nim) wszystkie samo zostało ustalone, że osoba dotknięta złowróżbne proroctwa, przewidujące straszny nieszczęściem, która pomodli się i zadośćuczyni, koniec przeciwników Prawdy, były bez wyjątku wtedy jej zbawienie będzie możliwe przez opatrzone warunkami. Oznacza to, że jeśli taka a wysłuchanie jej modlitwy. Praktyka pokazuje, że z taka katastrofa ma cię dotknąć, ale poczujesz łaską bożą odpowiednio złożona modlitwa ze skruchę i zaczniesz spełniać dobre uczynki, kara spełnionymi warunkami zostanie wysłuchana. cię nie spotka. W przeciwnym razie zostaniesz Wers Koranu mówi: "Módlcie się do mnie, a zmieciony i unicestwiony. Koran jest pełny takich wysłucham waszych modlitw" i wskazuje na to proroctw. Zdumiewające jest to, że niektórzy samo. Dlatego zastanawia fakt, dlaczego ludzie ludzie mianujący się Muzułmanami wyrażają mimo wiary w predestynację, korzystający z sprzeciw, który urąga naukom Koranu. leczenia i porady lekarskiej w razie choroby, nie 1.Istnieje grupa ludzi, nawet wśród doceniają w podobny sposób skuteczności Muzułmanów, która twierdzi, że nie ma takiego modlitwy. 2. Przyjrzyjmy się następującym czegoś jak modlitwa, i że dyktat przeznaczenia wersom: a. "Każdy, kto się modli i jest cierpliwy musi w końcu zniknąć. Smutnym jest fakt, że zasłuży na nagrodę Allacha” (12: 90) To proroctwo ludzie ci nie wiedzą, że pominąwszy prawdę o jest ogólnej natury, dotyczy warunków doktrynie predestynacji, pewne rzeczy w Prawie przestrzegania wiary w Allacha i cierpliwości. b. Boskim zostały przewidziane, aby uniknąć "Dlaczego Bóg miałby karać, jeśli będziecie pewnych katastrof. Dla przykładu, woda dla wdzięczni i jeśli uwierzycie?" (4: 147) To zaspokojenia pragnienia i chleb dla zaspokojenia proroctwo mówi, że nadchodzącej katastrofy głodu są środkami naturalnymi. Dlaczego zatem można uniknąć dzięki wdzięczności i wierze. c. zastanawia się bądź wątpi, że modlitwa jest "Tych, którzy nie uwierzyli, ukarzę karą straszną sposobem Prawa Boskiego do realizacji potrzeb, na tym świecie i w życiu ostatecznym; i oni nie gdzie Opatrzność Boska zaszczepiła moc do będą mieli pomocników. A tym, którzy uwierzyli i

Listopad 2012

3
którzy czynili dobre dzieła, On da w pełni należną im nagrodę. A Bóg nie kocha ludzi niesprawiedliwych!"(3:55-56) W tym wersie podobnie jest też jasno powiedziane, że nasza wiara jest warunkiem, który może zapobiec i powstrzymać karę. d. "Jeśli więc oni będą ciebie uważać za kłamcę, to powiedz: "Wasz P an jest władcą wszechobejmującego miłosierdzia, lecz Jego srogi gniew nie będzie odwrócony od ludu grzeszników" (6:148) To proroctwo jest też ograniczone warunkami. Jeśli przeciwnicy uwierzą zejdzie na nich oczywiście łaska Allacha, ale jeśli pozostaną w sprzeciwie, wtedy kary boskiej nie da się uniknąć za pomocą sztuczek i forteli. Istnieje wiele proroctw w Koranie obarczonych warunkami zawartych w opowieściach proroków - zaprzeczać im jest równe sprzeciwowi przeciwko Islamowi. Wynika też z przypowieści proroka Jonasza, że złowróżbnych proroctw, mimo że nieobarczonych warunkami, można uniknąć wykazując skruchę i żal, albowiem Bóg przyjmie skruchę takiej osoby i zawiesi proroctwo przewidujące straszny koniec dla takiej osoby.

Święta Ka‘ba zmienił świat. Jego rządy były najjaśniejszym okresem Kalifatu Umayyad. Był on synem Abdul Aziz bin Marwana, namiestnika Egiptu, a jego matka, Umm-i-Aasim była wnuczką Kalifa Umar ibn Al-Khattab. Umar bin Abdul Aziz urodził się w 63 roku wg kalendarza muzułmańskiego (682 r. n.e.) w Halwan, w Egipcie, ale kształcił się w Medynie u wuja matki, szanowanego uczonego Abdullah ibn Umar. Pozostał w Medynie do śmierci ojca, do 704 r. n.e., kiedy to wezwał go jego wuja Kalif Abdul Malik i wydał za jego córkę Fatimę. Mianowano go gubernatorem Medyny w 706r. n.e. w sukcesji po Kalifie Waleed bin Abdul Malik. Umar pozostał gubernatorem Medyny w czasie rządów Kalifa Waleed i Suleiman. Jednak, kiedy Suleiman poważnie zachorował, chciał mianować następcę, a jego synowie byli ciągle nieletni. Reja ibn Haiwah, jego doradca, zasugerował Umara bin Abdul Aziz jako następcę i Suleiman przyjął tą sugestię. Po nominacji na kalifa, Umar zwrócił się do ludzi w te słowa: "Ludzie, zostałem nominowany waszym kalifem wbrew mojej woli i bez waszej zgody. Jestem tu zatem i zwalniam was ze zobowiązania [bayiat] posłuszeństwa wobec mnie. Wybierzcie kogokolwiek uznacie za nadającego się na waszego kalifa." Ludzie odrzekli: "Umarze, ufamy

Hazrat Umar bin Abdul Aziz
dnowiciel Pierwszego Wieku w Hidżrze)
(Źródło: Noor-i-Islam, Paźdz. 2012 Było kilku władców na świecie, którzy pozostawili niezatarte wrażenie na kartach historii. Kalif Umar ibn Abdul Aziz jest na szczycie takiej listy. Jest on uznawany za najznamienitszego władcę w historii Islamu obok czterech innych kalifów Hazrats abu Bakr, Umar, Uthman i Ali, niech Allah będzie z nimi. Tak naprawdę, w niektórych kręgach uznawany jest jako piąty i ostatni kalif Islamu, co jest także potwierdzone we wszystkich opublikowanych listach, że był on Pierwszym Odnowicielem Islamu. Rzymski władca, usłyszawszy o jego śmierci powiedział: "Odeszła szlachetna osoba... Nie dziwi mnie widok ascety, który odrzucił dobra doczesne, aby oddać się modlitwom do Allacha. Z uznaniem jednak postrzegam osobę, która mając wszystkie przyjemności świata u swoich stóp, odrzuca je, aby prowadzić życie pobożne i pełne wyrzeczeń." Umar bin Abdul rządził jako kalif jedynie przez 30 miesięcy, ale w czasie tego krótkie go czasu

Listopad 2012

4
ci całkowicie i chcemy abyś był naszym kalifem." On odrzekł: "Ludzie, słuchajcie mnie, dopóki ja będę słuchał Allacha. Jeśli sprzeciwię się Allachowi, nie macie obowiązku mnie słuchać." Umar był niezwykle pobożny i odrzucał wszelkie luksusy doczesności. Przedkładał prostotę nad ekstrawagancję. Odrzucił wszystkie dobra przewidziane dla rządzącego kalifa i wolał żyć w skromnym domu. Odziewał się w zgrzebne szaty miast królewskich i często był nierozpoznawany przez ludzi, tak jak jego pradziadek Kalif Umar BN Al Khattab. Po nominacji na kalifa odrzucił on wszystkie nadęte apanaże przynależne książętom służących, niewolników, pokojówki, konie, pałace, złote szaty i nieruchomości - zwrócił wszystko skarbowi państwa. Poprosił też swoją żonę Fatimę aby zwróciła całą biżuterię, którą otrzymała od ojca Kalifa Umara Abdul Malik. Wierna żona wysłuchała jego prośby i zdeponowała wszystko w Bait Al Maal. Później zlicytował on wszelkie luksusy za 23 000 denarów i przekazał te pieniądze na cele dobroczynne. Nigdy nie zbudował swojego domu. Allama Suyuti w swej historycznej pracy Tarikh Al Khulafaa napisał, że Umar wydawał tylko dwie drachmy dziennie, kiedy był kalifem. Otrzymywał skromniejsze uposażenie niż jego podwładni. Jego prywatne nieruchomości przynosiły 50 000 denarów rocznego dochodu przed nominacją, ale kiedy zwrócił je wszystkie do skarbu państwa, jego roczny dochód zmniejszył się do 200 denarów. Tak wyglądało jego bogactwo, kiedy rządził olbrzymim imperium sięgającym od granic Francji do granic Chin.Kiedy żona zastała go łkającego po modlitwie zapytała, co się stało. Odpowiedział: "Uczyniono mnie władcą Muzułmanów i rozmyślałem o biednych, którzy głodują, o chorych w nędzy, o uciśnionych w niewoli, o obcych w więzieniach, o czcigodnych starszych, o tych, którzy mają rodziny i są bez środków do życia i o wszystkich im podobnych na całej ziemi i czułem, że mój Pan spytałby mnie o nich w Dzień Zmartwychwstania i bałem się, że nie umiałbym nic powiedzieć na swoją obronę [wtedy] i załkałem." Bardzo współczuł swoim poddanym. Jego hojne reformy i łagodność spowodowały, że ludzie chętnie płacili

Masjid-i-Nabwi, Meczet Proroka w Medynie

Listopad 2012

5
podatki. Ibn Kathir pisze, że dzięki reformom wprowadzonym przez Umara, roczny dochód w samej tylko Persji wzrósł z 28 do 124 milionów dirhamów. Podjął się szeroko zakrojonych robót publicznych w Persji, Khurasanie i Północnej Afryce, włączając w to kanały, drogi, domy wypoczynkowe dla podróżnych i apteki. W rezultacie, w czasie jego krótkich dwuipółletnich rządów ludzie stali się tak majętni i zadowoleni, że ciężko było znaleźć kogoś, kto przyjąłby jałmużnę.Umarowi przypisuje się zamówienie pierwszej kolekcji Hadisów w sposób oficjalny, w obawie, że niektóre mogłyby przepaść. Abu Bakr ibn Muhammad ibn Hazm i Ibn Shihab Al Zuhri byli tymi, którzy je zebrali na życzenie Umara. Idąc w ślady Proroka Mahometa, pokój niech będzie z nim, Umar wysłał emisariuszy do Chin i Tybetu, z zaproszeniem do przyjęcia Islamu. To za czasów Umara Islam został przyjęty przez dużą część Persji i Egiptu. Kiedy urzędnicy narzekali, że z powodu przejścia na Islam dochód kraju jizya gwałtownie spadł, Umar im odpisał tłumacząc, że: "Prorok Mahomet, pokój niech będzie z nim, był zesłany jako prorok [aby zaprosić ludzi do przejścia na Islam], a nie jako poborca podatkowy." Zlikwidował on podatek od małżeństw, podatek od domostw i wiele innych. Ki e d y w i e lu jeg o przedstawicieli pisało, że reformy na korzyść przechrztów zrujnują Skarb państwa, odpowiedział im: "Chciałbym, z pomocą Allacha, aby każdy stał się Muzułmaninem, abyśmy ty i ja musieli uprawiać ziemię swoimi własnymi rękami, aby zarobić na życie." Kiedyś Muzułmanin zabił innowiercę z Hiry. Kalif dowiedziawszy się o tym wydarzeniu,zarządził gubernatorowi zadośćuczynienie sprawiedliwości. Muzułmanina oddano w ręce rodziny zamordowanego, która zabiła go.Ogólna klasa książęca tamtych czasów nie mogła zaakceptować regulacji sprawiedliwości, prostoty i równości. Niewolnik kalifa został przekupiony, aby podać mu truciznę. Kalif czując, że został otruty spytał niewolnika, dlaczego to zrobił. Niewolnik odpowiedział, że dostał 1000 denarów za to zlecenie. Kalif wziął tą kwotę od niego i zdeponował w skarbcu. Uwolnił niewolnika i poprosił go, aby opuścił to miejsce natychmiast, aby nikt go nie zabił. To był ostatni depozyt w skarbcu publicznym dla dobra Muzułmanów.

Islamskie ‘Grafitti’
Umar umarł Radżabie w 101 roku kalendarza muzułmańskiego w wieku 38 lat wynajętym miejscu, zwanym Dair Sim'aan w pobliżu Homs. Pochowano go w Dair Sim'aan na skrawku ziemi zakupionej od Chrześcijanina. Podobno zostawił jedynie 17 denarów wraz z ostatnią wolą, aby zapłacić nimi za czynsz za ten dom i za skrawek ziemi, w którym go pochowano. I w ten oto sposób, znamienita dusza opuściła ten świat

Prześladowanie i fałszywe bóstwa
S Iftikhar Murshed
(Źródło: TheNews International, edycja drukowana, Niedziela, 16 września 2012) Obrzydliwym, ale niekwestionowalnym faktem jest prawda, że w ciągu ostatnich kilku lat w Pakistanie zginęło dużo więcej ludzi z powodów religijnych niż w jakimkolwiek innym kraju. Szyici zostali bezlitośnie wyrzynani; Ahmadzi, Chrześcijanie i Hindusi zabijani a ich miejsca kultu bezczeszczone. Muzułmanów oskarżonych o bluźnierstwa lub podejrzanych o apostazję również nie oszczędzono. Zgnilizna zaczęła postępować wraz z przyjęciem Rezolucji Celów przez Radę Ustawodawczą w 1949 r., według której Islam stał się religią państwową. Hamid Khan, wybitny

Listopad 2012

6 wspomina o pamflecie rozprowadzanym prawnik, w swojej książce z 2001 r. pt. przez szanowanego kleryka Maulana 'Konstytucyjna i Polityczna Historia Pakyistanu' zaobserwował z rzadką przenikliwością: "Jak tylko państwo ustanawia religię państwową, doprowadza to do konfrontacji między sektami." Pięćdziesiąt lat wcześniej, w Raporcie Munira z 1954 r. na temat zamieszek przeciwko A h mad o m w La h o rze stwierdzono: "Wspaniała religia zwana Islamem przetrwa nawet jeśli nasi przywódcy nie rządzą po to, aby ją wdrożyć. Ona trwa w człowieku, w jego duszy, nastawieniu, we wszystkich Współczesny widok na święte miasto Mekkę jego relacjach z Bogiem i Shabbir Ahmad Usmani, w którym chciał on ludźmi, od kołyski do grobu, a nasi politycy muszą przedstawić na podstawie Koranu, Sunn zrozumieć, że jeśli boskie nakazy nie uczynią (Tradycje), ijma ( zgoda między władzami człowieka Muzułmaninem, ich zarządzenia tego religijnymi) i qiyas (dedukcja przez nie zmienią." Ten gęsto zapisany, 837. stronnicowy analogię), że karą za irtidad (apostazja) jest dokument, jest wynikiem umiejętnego, ale śmierć. Motywem było usprawiedliwienie uprzejmego przesłuchania ulema (uczeni religijny) zabicia Achmadich, ponieważ byli przez komisję przewodzoną przez Sędziego postrzegani jako apostaci. Muhammada Munir i Sędziego M R Kayani jako jej członka. Sędziowie stwierdzili z przekonaniem: "Kara Oboje sędziowie przepytali ogromną liczbę śmierci za irtidad ma dużo bardziej dalekosiężne u c z o n yc h mu z u ł ma ń s k i c h i l i d e r ó w konsekwencje i piętnuje Islam jako religię muzułmańskich partii politycznych prosząc o fanatyków....doktryna irtidad tak jak ją definicję Muzułmanina. Odpowiedź Maulana przedstawiono w tym pamflecie podważa podstawy Maudoodi (1903-1979), założyciela Jamaat-eniezależnego myślenia, a Islam staje się Islami, brzmiała, że osoba, która wierzy w Boga, ucieleśnieniem całkowitego paraliżu myślowego." wszystkich proroków, we wszystkie objawione Stwierdzili oni też, że kara śmierci za apostazję nie pisma, aniołów, dzień Sądu Ostatecznego może być jest przewidziana w Koranie. W żadnym z nazwana Muzułmaninem. Sędzia Munir zauważył dwudziestu przypadków apostazji wspomnianej w ze zdumieniem, że definicja ta nie zawiera Koranie nie ma mowy o karze w świecie nieodwołalności proroctw. doczesnym, nie wspomniawszy już o karze Wymownym komentarzem Raportu śmierci, ponieważ apostata według sędziego S A Munira były słowa: "Biorąc pod uwagę kilka Rahman, "zostanie ukarany dopiero po śmierci". W definicji Muzułmanina przedstawionych jego wyczerpującej pracy z 1972 roku Kara za przez ulema , czy musimy komentować to w Apostazję w Islamie, sędzia Rahman kwestionuje jakikolwiek sposób, poza tym ,że nie było także łańcuch transmisji (isnad) w hadisie, który dwóch uczonych, którzy byli by zgodni co mówi: " ....zabij kogokolwiek, kto zmienia do jakiejkolwiek z nich." R a p o r t religię...."

Listopad 2012

7 Qiyas, co oznacza 'miarę', 'skalę' lub 'przykładowy', i dlatego "analogia" jest budowana na zasadzie nie do podtrzymania o wywodzeniu praw na temat spraw ani Koran ani Tradycje Proroka Mahometa niewiele mówią. Jest to odrzucane przez Koran, który mówi: "Ponieważ większość z nich kieruje się jedynie domysłami, a pamiętajcie - domysły nigdy nie zastąpią prawdy...." (10:35). Na podstawie tego właśnie wersetu, szanowany jurysta Ibn Hazm (994-1064) zdecydowanie odrzuca qiyas, ponieważ pochodzi ono z religijnych praw, które są ."podobno możliwe do wywnioskowania w słowach Koranu lub w naukach Proroka, ale nie są wyraźnie wyłożone w literze prawa." Teolog Fakhr ad-Din ar-Razi (1149-1209), który zasłynął ze swojego komentarza na temat Koranu zat ytułowanego "Klucze Niewidocznego" (Mafatih al-Ghyab) w wersie: "Z Nim są klucze do niewidocznego" (6:59), był jeszcze bardziej lekceważący: "....dedukcja przez analogię operuje domysłami i dlatego jest nie do przyjęcia (w sprawach dotyczących religii)." Dwadzieścia lat później, po publikacji R aport u Muni ra, Ahm adz i z ost al i ekskomunikowani z Islamu przez Drugą Poprawkę do Konstytucji przeprowadzona przez rząd Zulfikar Ali Bhutto PPP. Mimo świeckich ambicji, partia ma symbole religijne na rękawach koszul. 25 sierpnia, były premier Yousuf Raza Gilani chełpił się po uczestnictwie na Konferencji Khatm-e-Nabuwat w Golra, że w 1974 roku PPP zakończyła misję Mehar Ali Shah, patrona Golra, uznając Ahmadów za niezwiązanych z Muzułmanami. Ta bigoteria nie dotyczy tylko kleryków. Uczeni świeccy, czy to cywilni, czy wojskowi, bez wyjątku zakładali maskę fałszywego bóstwa z żadnego innego powodu poza żądzą władzy. W 1984 r., Ziaul Haq obwieścił Rozporządzenie XX, które zakazywało Ahmadom jakiejkolwiek identyfikacji z Muzułmanami. Kiedy to zoastało zakwestionowane petycją na piśmie, zarządzenie sądu było takie, że wierzący mieli całkowite prawo sprzeciwu, jeśli Ahmadzi występowali jako Muzułmanie. Wpływ jedenastoletnich rządów Ziaul Haq było zniekształceniem doktryn Islamu. Rozporządzenia Hudood obwieszczone w 1979 i wdrożone następnego roku były krytykowane często przez różne komisje i

Inny widok Świętej Ka‘aba

komitety, począwszy od Komisji Zari Safraz w 1983 r. Komitet Specjalny 2003 przewodzony przez Sędziego Majida Rizvi zauważył, że prawa Hadood "nie odzwierciedlają właściwych zasad islamskiego prawa karnego i są w niezgodzie z nakazami Islamu." W rozmowie z września 2008, Sędzia Sądu Najwyższego Khalil-ur-Rahman Ramday przypomniał rewizję z wczesnych lat 80-ych, która miała stwierdzić czy jakieś prawa, które były w mocy od 1841 r. stoją w sprzeczności z nakazami Islamu. Odkryto, że prawie żadne prawo ustanowione w erze

Listopad 2012

8

1927 a 1986 r. Jednak, w ciągu ostatnich 26 lat ta liczba dramatycznie wzrosła do 1058. Oskarżenia dotyczyły 456 Hamadów, 449 Muzułmanów, 132 C hrz eś ci j an i 21 Hindusów. Mimo, że osoby innego wyznania stanowią jedynie cztery procent całej populacji Pakistanu, to z tej liczby 57 procent było oskarżonych o obrazę. Rimsha Masih, mała chrześcijanka dotknięta zespołem Downa jest ostatnią ofiarą tych praw. Mimo, że jej straszne przejścia przyniosły Wszyskie pory roku są piękne—który zatem z darów Boga odrzucisz ? wstyd krajowi jaki i nieopisane męki jej rodzinie, to niechcący osiągnęła ona więcej niż ktokolwiek inny kolonialnej nie przeczyło Islamowi i próbujący przekonać nawet duchowieństwo, że "jakiekolwiek prawa niezgodne z Islamem, które znaleziono, były niestety ustanowione prawa o obrazie uczuć religijnych są podatne na nadużycia. po 1974 r. i nie przez Brytyjczyków." W artykule napisanym przez główną gazetę To odnosi się też do praw dotyczący obrazy uczuć religijnych, niemniej nie angielską na początku tego miesiąca, przewodniczący Rady Wszystkich Ulema zniechęciło to Ziaul Haq od wdrożenia Pakistanu, Hafiz Tahir Ashrafi napisał: Paragrafu 295-B w Kodeksie Karnym Pakistanu z 1982r. , wg którego "profanacja "Pakistan należy tak samo do Muzułmanów jak i osób innego wyznania. Prawa o obrazie uczuć Świętej Księgi Koranu" stała się zagrożona religijnych są używane, aby rozwiązać osobiste karą dożywotniego pozbawienia wolności. Ponadto, w 1986r. dodano Paragraf 295-C, wendety....surowe działanie powinno być powzięte przeciwko wszystkim oskarżającym ustanawiający karę śmierci za "użycie tą dziewczynkę, jeśli jest niewinna." Tak jak poniżających słów w stosunku do Proroka Mahometa." delikatny wietrzyk z wyspy nadziei, tak istnieje nadzieja na możliwość reformy tych praw we Według analizy, tylko siedem współpracy z duchownymi. przypadków obrazy uczuć religijnych zarejestrowano w Południowej Azji między

Ahmadija Anjuman Isha'at Islam Lahore (Polska)
Pierwsza misja muzułmańska w Wielkiej Brytanii założona w 1913 r., działająca pod nazwą Misja Muzułmańska Woking. Dar-us-Salaam, 15 Stanley Avenue, Wembley, Wielka Brytania, HA0 4JQ Centrum: 020 8903 2689 Przewodniczący: 020 8524 8212 Sekretarz: 01753 575313 Email: aaiilahore@ gmail.com Strony: www.aaiil.org / uk | www.ahmadiyya.org | www.virtualmosque.co.uk Darowizny: www.virtualmosque.co.uk/donations

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful