You are on page 1of 3

Cp nht ngy: 12-12-2012

TNG HP MT S CNG THC VT L LP 11


Li ni u: y l mt s cng thc Vt l 11 c tng hp li. Mt s cng thc lin h lp 10 khng c lit k ti y. Tng t, cc cng thc Ton v Ho cn thit cng cha c cp nht trong bn ny. Rt mong nhn c kin gp ca mi ngi. Chi tit xem ti http://gocriengtrenban.com
CNG THC 1 Sut in ng ca b ngun mc hn hp i xng DIN GII m: s ngun mi hng

in tr trong ca b ngun mc hn hp i xng

m: s ngun mi hng n: s hng

nh lut Ohm ton mch

RN: in tr tng ng ca mch ngoi

Hiu in th hai u ngun

nh lut Ohm tng qut cho on mch

I cng chiu U: +U v ngc li E l my pht: +E v ngc li

Cng sut tiu th ca mch

Cng sut ngun

in nng tiu th

t: thi gian chy qua (s)

1/3@

http://gocriengtrenban.com

Cp nht ngy: 12-12-2012

CNG THC 9 in tch trn t in

DIN GII C: in dung (F)

10

Nng lng t in

Cn gi l nng lng in trng

11

nh l Kirchoff (nt mng)

12

Hiu sut mch

13

Hiu in th hai u mi ngun

UN: hiu in th hai u ngun m: s ngun mc ni tip

14

S ph thuc ca in tr vo nhit

: h s nhit in tr (K-1) t = t - t0: chnh lch nhit

15

Cng thc nhit in

T: h s nhit in ng (V/K) T: chnh lch nhit

16

nh lut Faraday th nht

k: ng lng in ho q: lng in tch

17

Cng thc Faraday tnh khi lng ion

A: nguyn t khi mt ion (g/mol) F: hng s Faraday (C/mol) n: s in tch (ho tr) I: cng dng in (A) t: thi gian (s) m: khi lng ion, cht sinh ra mi cc (g)

2/3@

http://gocriengtrenban.com

Cp nht ngy: 12-12-2012

CNG THC 18 B dy lp cht bm trn catot bnh in phn

DIN GII : khi lng ring ca cht (g/ cm3) S: din tch catot (cm2) d: b dy lp cht (cm)

3/3@

http://gocriengtrenban.com