You are on page 1of 2

Regulamin promocji Kantor Walutowy na Groupon.

pl

1 Nazwa promocji
Niniejszy Regulamin okrela zasady akcji promocyjnej Kantor Walutowy na Groupon.pl zwanej dalej Promocj.

2 Organizator
Promocja organizowana jest przez Alior Bank Spka Akcyjna z siedzib w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, kapita zakadowy 512 500 000 z w caoci wpacony, wpisany do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego, prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000305178, REGON 141387142, NIP 1070010731, zwany dalej Bankiem.

3 Czas trwania
1. 2. Promocja trwa od dnia 29.11.2012 r. do dnia 11.01.2013 r. Okres na skadanie wnioskw internetowych, o ktrych mowa w 6 pkt. 2 trwa od dnia 29.11.2012 r. do dnia 12.12.2012 r.

4 Uczestnicy
1. W Promocji mog wzi udzia penoletnie osoby fizyczne ktre przed udziaem w Promocji nie posiaday adnego rachunku oszczdnociowo-rozliczeniowego w Banku i nie s stron adnej umowy z Alior Bankiem (Uczestnicy). Z udziau w Promocji wyczone s osoby niebdce rezydentami, pracownicy Banku i Placwek Partnerskich, oraz obecni klienci Alior Banku i Alior Sync.

2.

5 Premia
Premi dla Uczestnikw, ktrzy speni warunki Promocji wskazane w 6, jest zasilenie kwot 50 z (Premi) Rachunku Uczestnika. Premie zostan przekazane na Rachunki Uczestnikw w Kantorze Walutowych w terminie do 20.01.2013 r. Kademu Uczestnikowi przysuguje nie wicej ni jedna Premia.

6 Warunki promocji
Uczestnik nabywa prawo do Premii, jeli speni cznie nastpujce warunki: 1. 2. Zakupi kupon promocyjny na stronie Groupon.pl, uprawniajcy do skorzystania z Promocji. Zoy prawidowo w okresie od 29.11.2012 r. do 12.12.2012 r. wniosek internetowy (Wniosek) o Kantor Walutowy za porednictwem linku znajdujcego si na kuponie dostpnym dla zalogowanych uytkownikw serwisu http://www.Groupon.pl Wniosek nie bdzie zaliczony w Promocji, jeli Uczestnik zoy inny wniosek internetowy o Kantor Walutowy z innego rda w Internecie ni http://www.Groupon.pl po dniu 28.11.2012 r. Maksymalnie do 11.01.2013 r., po zoeniu Wniosku: a) zawrze Umow o Kantor Walutowy (wniosek jest wany przez 30 dni) b) zostanie wykonana co najmniej jedna wymiana rodkw pomidzy rachunkami w Kantorze Walutowym

3.

7 Opodatkowanie premii
Kwoty Premii uzyskanych w Promocji podlegaj zwolnieniu z podatku dochodowego od osb fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307)

8 Reklamacje
1. Reklamacja moe by zgoszona przez Uczestnika: i) telefonicznie w Contact Center, ii) przez formularz kontaktowy dostpny na stronie kantor.aliorbank.pl iii) listownie na adres korespondencyjny Banku.

2.

Reklamacja jest rozpatrywana niezwocznie, jednake termin moe ulec przedueniu z przyczyn niezalenych od Banku. Klient zostanie poinformowany o przeduajcym si ponad 30 dni roboczych terminie rozpatrywania reklamacji.

9 Dostpno
Tre niniejszego Regulaminu dostpna jest na stronie internetowej http://www.Groupon.pl

10
1. 2.

Akceptacja regulaminu oraz inne promocje

Udzia w Promocji oznacza akceptacj zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. Promocja nie czy si z innymi promocjami, ofertami specjalnymi oraz programami rekomendacyjnymi Alior Banku.