In deze krant

:
Ineke Vink
gekozen
als Vrijwilliger
van het Jaar
Pagina 8
Verschijnt elke donderdag
in Maassluis, Maasland en
Maasdijk. 78e JAARGANG No. 13
13 DECEMBER 2012
Oplage 22.500
Uitgave: Rodi Media • Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC Maassluis
Telefoon 010 5912823 • Fax 010 5913335
www.thuisbladen.nl
Mozartlaan 334A, Maassluis • Tel.: 010 – 592 00 66
www.autoservicerandstad.nl
Universeel autobedrijf!
Onderhoud en verkoop
alle merken!!
WI N T E R B A N D E N S E T
= 4 HALEN 3BETALEN!
NU GRATIS WINTER-CHECK!!
Goede & betrouwbare occasions.
D
e
S
c
h
a
k
e
l
Wissenburg Jacht & Autobedrijf
P.J. Troelstraweg 1C / 1D - 3144 CW Maassluis
tel.: 06-30964637
‘Wir leben Autos.’
tel.: 06-30964637
‘‘‘‘WWWWWiir llllebbben AAAu ‘‘‘‘WWWWWiir llllebbben AAu
Uw Opel specialist in Maassluis
ZONDAG OPEN
M
C
5
6
0
www.karwei.nl
Maassluis Elektraweg 9 De Lier Leehove 7
Van 10.00 tot 17.00 uur
Keucheniusstraat 17 - Maassluis - (010) 591 23 44
Korpershoek
Er is een
Ford
voor elk
transport...
Ford
Fusion

Volgende week is het weer zover.
Dan komt uw bezorger weer langs
om u fijne feestdagen te wensen.
U ontvangt dit keer geen kaartje maar
een Voordeelkrant zoals hieronder
afgebeeld. U kunt de bezorger dan
belonen met een kleine bijdrage voor
zijn of haar goede inzet door weer en
wind. Uiteraard bent u dit niet
verplicht, maar het wordt
zeker gewaardeerd.
Wij wensen u
alvast
Fijne Feestdagen
Beste lezers,
MAASSLUIS – Als de
gemeenten Vlaardingen en
Schiedam de voorgenomen
bezuinigingen doorzetten,
en daar ziet het wel naar
uit, dan kan het niet anders
of muziekcentrum OpMaat
gaat failliet. Daarnaast is het
hoogst onzeker of dit lopende
cursusjaar nog wel kan
worden afgerond want ook
daarvoor is geld nodig.
Door Chrit Wilshaus
OpMaat-voorzitter Hans van Wijk
doet zijn verhaal netjes en beheerst
maar inwendig kookt hij. Wat hem
vooral steekt, is dat de gemeenten
Vlaardingen en Schiedam vooraf
niet met hem hebben overlegd over
het voornemen de subsidie aan
Als niets gebeurt, valt doek voor OpMaat
OpMaat met bijna de helft terug
te draaien. “Bovendien wordt ons
verweten dat OpMaat ‘een slecht
geleide tent is’ en dat er sprake is
van ‘een slechte bedrijfsvoering’.
Maar dat is lariekoek.” Volgens
Van Wijk heeft het nieuwe bestuur
er vanaf 2009 alles aan gedaan de
financiën van OpMaat weer op de
rails te krijgen en is dat door al-
lerlei maatregelen te treffen ook
gelukt.
“Op dit moment zijn er 39 mede-
werkers in vaste dienst. Maar als
wij mensen moet ontslaan, zijn
we gebonden aan de CAO Kunst
en Educatie en hebben de men-
sen die we zouden ontslaan recht
op een bovenwettelijke uitkering.
Onze accountant heeft uitgere-
kend dat het per één fte gaat om
een bedrag van 150.000 euro. De
kosten van de bovenwettelijke uit-
kering zouden we zelf moeten op-
hoesten uit ons eigen middelen en
dat kan niet omdat we nog maar
heel weinig vlees op de bot-
ten hebben. Daarbij komt dat
ook de gemeenten totnogtoe
niet bereid zijn gebleken dat
bedrag op tafel te leggen. En
dat betekent dat wij in april/
mei komend jaar ons faillisse-
ment wel moeten aanvragen”,
aldus Van Wijk. “Maar ook is
het onzeker of wij dit cursus-
jaar nog wel kunnen afmaken.
Dat moet duidelijk worden na
een overleg met de drie wet-
houders dat geagendeerd staat
voor donderdag 13 december
2012. Ook daarvoor is geld
nodig en dat moeten de drie
gemeenten dan wel bereid zijn
te betalen.” Van Wijk wijst er
verder op dat bij een faillisse-
ment de ouders die het cursus-
geld al hebben betaald dat dan
kwijt zijn.
Ook Maassluis wil bezuinigen op
OpMaat maar dat bedrag ligt aan-
zienlijk lager, dan de voorstellen
van Schiedam en Vlaardingen.
Verder is Van Wijk positief over de
manier waarop wethouder Gerard
van der Wees (Cultuur) meedenkt
over een mogelijke oplossing voor
de problemen. “ Verder willen we
nagaan in hoeverre wij kunnen
samenwerken met muziekvereni-
gingen en daaruit inkomsten kun-
nen genereren en kosten kunnen
besparen.”
De toekomst van OpMaat blijft
dus ongewis. Dat lot treft overi-
gens meer muziekscholen in Ne-
derland. Volgens NRC Next is dat
aantal gedaald van 200 naar 165.
Foto: Roger van der Kraan
AHOY ROTTERDAM
M A N A G E M E N T
Wereldklasse op
de wielerbaan!
Met Sprint Masters Hoy,
Kenny, Baugé en Mulder en
o.a. Keisse-Terpstra, Mørkøv-
Ligthart en Schep-Stroetinga.
Plus het afscheid van
Joop Zijlaard.
@zesdaagse facebook.com/zesdaagse
www.zesdaagserotterdam.nl
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
16 DECEMBER
KOOPZONDAG!
KIJK VOOR ALLE ADRESSEN EN
OPENINGSTIJDEN OP WWW.FOTOKLEIN.NL
FOTO KLEIN: KLEIN IN PRIJS, GROOT IN SERVICE
MET MEER DAN 35 VAKZAKEN ALTIJD IN DE BUURT!
SPIEGELREFLEXCAMERA
• 18 megapixel CMOS sensor • Full HD EOS filmmodus • 3 inch antelaar
LCD scherm • 9-punts AF systeem • Opnemen met 3,7 frames per seconde
*na cashac
€30.
-
CASHbACk
NORMAAL: € 569,-
FOTO KLEIN: € 514,-
EOS 600 D + 18-55 IS II
Nieuwe Binnenweg 170, 3015 BH Rotterdam
www.metz-woninginrichting.nl
*Vraag naar de voorwaarden.
Op alle showroommodellen in december
*
zonder Design
www.thermenbarendrecht.nl
Avondtarief
€ 18,50
dagelijks vanaf
17.00 uur
niet i.c.m. acties
Tip voor de
feestdagen:
Thermen
Barendrecht
Cadeaubon
Zie de verschijningsdata
rond de feestdagen
op pagina 8.
kerken weekenddiensten
13 DECEMBER 2012
PAGINA 2
PROTESTANTSE GEMEENTE
TE MAASSLUIS
Zondag 16 december
Grote Kerk:
3e Adventszondag
10.00 uur ds. J. van Belzen.
19.00 uur ds. Th. Wegman, Den
Haag.
Zondag 16 december
3e zondag van advent:
Immanuëlkerk : 10.00 uur ds. W.
Barendrecht m.m.v. vluchtelingen
Koningshof: 10.00 uur ds. M. van
Leerdam – openbare geloofsbelij-
denis
Voor meer informatie kijk op onze
website: www.pknmaassluis.nl
DrieMaasHave
14.15 uur ds. Barendrecht.
CHRISTELIJKE
GEREFORMEERDE KERK
Bethelkerk, Wagenstraat 9
Zondag 16 december
10.00 uur ds. A. Stehouwer.
14.30 uur prof. dr. H. G. J. Peels.
Nadere inlichtingen: F. Egas, tel.:
06-51205034. (of via: www.cgk-
maassluis.nl)
NEDERLANDS
GEREFORMEERDE KERK
De Kern, P.C. Hooftlaan 12
Zondag 16 december
9.30 uur – dominee Pieter Klein-
geld, Maassluis
Precat: groep 7 & 8 van de basis-
school tijdens de dienst
English translation available
Voor de kleine kinderen van 0 tot 5
jaar is er oppas tijdens deze dienst.
Inlichtingen: ds. Pieter Kleingeld
010-5903911, pieter.kleingeld@
kabelfoon.nl. Of via internet:
www.ngkmaassluis.nl
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 16 december
9.30 uur : leesdienst
14.30 uur : ds. L. van der Veen
Tijdens de morgendienst is er kin-
deroppas.
De diensten worden gehouden in
het Kompas, Ibisstraat 1,Maas-
sluis.
Voor meer informatie kijk op onze
website www.maassluis-gkv.nl
HET APOSTOLISCH
GENOOTSCHAP
Eredienst, elke zondag om 09.30
uur in de plaats van samenkomst
Lindeijerstraat 5 in Schiedam-
Noord.
Inlichtingen bij de heer B. v.d.
Toorren plaatselijk contactadres
tel. 010-5912102.
JEHOVAH’S GETUIGEN
MAASSLUIS
Burg. Zaneveldstraat 217
Vergadertijden:
Zondag aanvang 10.30 uur.
Dinsdag aanvang 19.30 uur.
Iedereen is welkom.
Geen collectes.
BAPTISTEN GEMEENTE
MAASSLUIS
Fenacoliuslaan 16
Zondag 16 december
10.00 uur: Voorganger H. Nie-
meijer
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-63
3142 CJ Maassluis
Zondag 16 december
10.00 uur dienst o.l.v Envoy J.Bek
Maandag
11.30–15.00 u. Open Huis
13:00-15:00 u. Kledingwinkel
Woensdag
11.30-15:00 u. Open Huis
Donderdag
14.00-15.30 u. Senioren club
Vrijdag
11.30–15.00 u. Open Huis
13:00-15:00 u. Kledingwinkel
Inl: 010 -5912715
U bent tijdens al deze activiteiten
van harte welkom.
EVANGELISCHE GEMEENTE
MARANATHA
G.A.Brederolaan 49,
tel. 010-5923608
www.egma.nl
Maranathakerk is een kerk in be-
weging: ongedwongen, eigentijds,
laagdrempelig en enthousiast. Een
plek waar iedereen zich thuis mag
voelen en waar mensen vanuit
Gods liefde hoop en herstel ont-
vangen. Elke zondag om 10.00
uur ben je van harte welkom. Zon-
dag 16 december hebben we een
dienst waarin Aat Hoorn zal spre-
ken. Voor de basisschoolkinderen
groep 1 t/m 8 is er een Kinderkerk.
Ook voor de kleintjes onder de 4
jaar is er opvang. Na afloop is er
koffiedrinken!
CHRISTENGEMEENTE MAAS-
SLUIS ‘HET LEVENDE WOORD’
Zondag 16 december
Deze morgen willen wij weer als
gemeente samenkomen. De sa-
menkomst wordt gehouden in de
Kard. Alfrinkschool, Dr. J. Schou-
tenlaan 3 te Maassluis , Ingang Bm
Wesselinkstraat. De zaal is om
9.45 open en om 10.00 uur begint
de dienst. Voor de allerkleinste is
er kinderopvang. Na de dienst is
er koffie en thee en ruimschoots
gelegenheid voor een gesprek. U
bent alle van harte welkom. Spre-
ker deze morgen is Cor Lips.
PROTESTANTSE GEMEENTE
MAASLAND I.W.
Zondag 16 december
3e advent
Nieuwe Kerk: 10.00 uur ds. B. W.
J. de Ruyter, kinderkerk + jeugd-
kerk.
Nieuwe Kerk: 19.00 uur ds. K. Jon-
ker.
R.K. PAROCHIE
DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP
H.H. ANDREAS PETRUS EN
PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid en secretari-
aat: Petrus en Pauluskerk: An-
dreasplein 1 3144 PL Maassluis.
tel.:5912080
E-mail: secretariaat.andreaspe-
truspaulus@goedeherderparo-
chie.nl
Parochiesite: www.appp.nl
Vieringen
Petrus en Pauluskerk
Zondag 16 december
9.30 uur Woord- en communie-
viering m.m.v. Cantate Domino.
Tijdens de viering is er Kinder-
nevendienst en 2e schaalcollecte
Adventsactie Cuba. Voorganger is
mw. Paalvast.
Bereikbaarheid secretariaat
Maandag, donderdag en vrijdag
van 9.30-12.30 uur en van 13.00-
15.00 uur.
Parochiesecretariaat
WEEKENDDIENST
HUISARTSEN
Er is buiten kantooruren één cen-
traal telefoonnummer voor de
spoedgevallendienst van uw huis-
arts.
010-2493939
Dit is het nummer van de Centrale
Huisartsen Post Nieuwe Waterweg
Noord.
Gelieve dit nummer alleen te
bellen wanneer u een dringende
medische klacht heeft, die niet tot
de volgende werkdag kan wachten.
Wanneer uw klacht wel kan wach-
ten, belt u op de eerstvolgende
praktijkdag uw eigen huisarts.
SPOEDGEVALLENDIENST
TANDARTSEN
In de avond en in het weekend is de
dienstdoende tandarts te bereiken
via één centraal nummer: 0900-
8212230.
Gelieve dit nummer alleen te bel-
len wanneer u een ernstige tand-
heelkundige klacht heeft, die
niet tot de volgende werkdag kan
wachten. Wanneer uw klacht wel
kan wachten, belt u op de eerstvol-
gende praktijkdag uw eigen tand-
arts.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
Overdag: apotheken in Maassluis
open van 08.00-18.00 uur.
De Rijnmond Apotheek Schu-
bertlaan 1, tel. 010-5912209) is op
werkdagen geopend van 08.00 tot
19.00 uur en op zaterdag van 10.00
tot 17.30 uur.
Avonddienst- en Nachtdienst
Telefoon 010-4702645 (u wordt
doorgeschakeld naar regionale
dienst-apotheek.
WEEKENDDIENST
VERLOSKUNDIGEN
LIV Verloskundigen dienst
mevr. Loura van Hees-Spijker of
Iris Lensveld, tel. 010-5922816;
06-22245541, b.g.g. 010-2493000.
Verloskundige Praktijk
Maassluis,
Jacqueline van Dalen en Made-
lon van Uffelen, tel. 010-5914380;
06-54937040, b.g.g. 010-8939393
vervullen voor de eigen praktijk
weekenddiensten.
WEEKENDDIENSTEN
DIERENARTSEN
Openingstijden maandag t/m vrij-
dag 8.30-19.30 uur voor dierenkli-
niek Maassluis en dierenkliniek
“De Polder.
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur al-
leen dierenkliniek “De Polder”.
Voor spoedgevallen ‘s avonds en
in het weekend kunt u bellen:
Dierenkliniek Maassluis, tel.: 010-
5914470 of Dierenkliniek de Pol-
der, tel.: 010-5921978.
DIERENKLINIEK DE DELTA
Dierenkliniek De Delta, Foppen-
polder 1, 3155 EA Maasland, tel.
nr. 010-5920696.
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
do 08.00 - 19.30 uur.
Voor spoedgevallen: ’s avonds/’s
nachts/ weekend 010-5920696.
CAREYN CONTACT
088-123 99 88 (lokaal tarief)
Careyn is van maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 bereikbaar voor
vragen en informatie op het gebied
van zorg en welzijn. Voor spoedge-
vallen is Careyn Contact 24 uur per
dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Tevens is Careyn te bereiken via
email: contact@careyn.nl.
DIABETESLIJN 033-4630566,
info@dvn.nl, voor alle vragen
over diabetes (24 uur per dag, ‘s
nachts alleen in geval van nood) en
over de producten en diensten van
de Diabetesvereniging Nederland.
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
NIEUWE WATERWEG
Buro Algemeen Maatschappe-
lijk Werk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis,
tel. 5914499.
Het AMW biedt hulp bij psycho-
sociale problemen o.a. Relatie- en
opvoedingsproblemen, verwer-
kingsproblemen (bijv. echtschei-
ding, overlijden, seksueel misbruik,
mishandeling) angst- en spannings-
klachten, assertiviteitsproblemen,
problemen rondom homoseksua-
liteit, problemen op het werk of op
school, problemen met maatschap-
pelijke organisaties. Kortom het
AMW is er voor personen die pro-
blemen hebben met zichzelf en/of
met het functioneren in hun sociale
omgeving. Naast individuele-, (echt)
paar- en gezinsgesprekken, kan men
deelnemen aan groepen/cursussen.
U kunt zich telefonisch of persoon-
lijk op kantoor aan de Veerstraat
aanmelden voor AMW hulpverle-
ning van maandag tot en met vrij-
dag tussen 09:00 – 10:30 uur. De
hulpverlening is gratis en een ver-
wijsbrief is niet nodig.
PROTESTANTSE KERK
MAASDIJK
Zondag 16 december
09.30 u. - 3e Advent - ds. H. M.
Habekotté in De Hoeksteen
09.30 u. - Jeugdkerk in De Hoek-
steen
19.00 u. -Volkskerstzang - Ds. H.
M. Habekotté in De Hoeksteen
VERENIGING VRIJZINNIG
PROTESTANTEN AFD. MAASDIJK
De diensten worden gehouden in
ons gebouw aan de Maasdijk 40,
zondagmorgen, aanvang 10.00 uur.
HOEK VAN HOLLAND
PAROCHIE ST. EGBERTUS
Zondag 16 december
3e zondag van de Advent
11.00 uur Woord- en Communie-
viering. Cantor.
Past.w. M. T. v.d. Loo.
HEENWEG
PAROCHIE ST. LAMBERTUS
Zondag 16 december
3e zondag van de Advent
09.30 uur Woord- en Communie-
viering. Parochiekoor.
Past.w. M. T. v.d. Loo.
HOEK VAN HOLLAND
EVANGELISCHE GEMEENTE
DE BAZUIN
De samenkomsten beginnen om
10.00 uur en worden gehouden in
wijkgebouw ,,de Hoekstee”, Mer-
catorweg 50 te Hoek van Holland.
Zondag 16 december
Spreker: G. J. Pellikaan.
EVANGELISCHE KERK
WESTLAND
Aula ISW Hoogeland, Prof. Hol-
werdalaan 54-56, Naaldwijk.
Aanvang 10.00 uur.
Zondag 16 december
Dhr. R. Bulsin.
VLAARDINGEN
KERK VAN DE NAZARENER
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel.
010-4748419
16 december
9.30 uur ds. Arthur Snijders - Kin-
deropvang t/m groep 8
11.30 uur ds. Arthur Snijders
MARANATHA KERK
Prof. Mekelstraat 255, 3132 BE
Vlaardingen West.
Iedere eerste zaterdag van de
maand Indonesische samenkomst.
KERKDIENSTEN
MAASDIJK -
HOEK VAN HOLLAND
NAALDWIJK &
VLAARDINGEN
Buiten kantooruren is in spoedei-
sende gevallen een maatschappelijk
werker bereikbaar via de algemene
hulpcentrale, telefoonnummer
010-4763944.
SENSOOR:
DAG EN NACHT
ECHTE AANDACHT
Telefonisch bereikbaar: 010-
4362323 of 0900-0900-0767.
Ook u kunt chatten of mailen
Info: www.sensoor.nl
MAASLAND
MEDISCHE DIENSTEN
MAASLAND
Artsendienst
Voor de weekenddienst kunt u
contact opnemen met de Cen-
trale Huisartsenpost Westland, tel
0174-638738.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
MAASLAND
Overdag: open van 8.00-17.30 uur
Zaterdag: 10.00-12.00 uur (010-
5924923) Avond en nachtdienst:
Telefoon: 0800-2769378 (u wordt
doorgeschakeld naar regionale
dienst-apotheek).
Oud Papier Actie
(OPA) bij De Ark voor
wijkgemeente iona
in de Immanuëlkerk
De opbrengst van vrijdag 9 en 10
november was 8460 . Zaterdag 24
november kwam daar nog 3060
kg bij. Het jaar is weer bijna ten
einde en er is weer veel papier ver-
zameld. Iedereen, gevers en hel-
pers weer bedankt hiervoor. De
eerste inzameling van de maand
december is vrijdag 14 december
van 18.30 uur tot 21.00 uur en za-
terdag 15 december van 9.00 uur
tot 12.00 uur. U kunt u uw kranten
nog steeds kwijt op de vertrouw-
de plek op het parkeerterrein bij
de Ark aan de Rembrandtlaan 2.
De medewerkers van OPA zijn er
klaar voor en nemen uw oud papier
graag in ontvangst. Mocht u nog
kaarten (allerlei) en/of postzegels
hebben dan kunt u deze ook kwijt
in de emmer naast de container.
Mocht u bellen op de vrijdag, wilt u
dan zo vroeg mogelijk in de avond
bellen zodat de medewerkers hun
ophaalrooster erop aan kunnen
passen. Het telefoonnummer van
OPA is 06-13468794.
Decemberdagen
We gaan naar ons werk in het donker
en komen in schemering thuis.
De dagen steeds korter en killer,
het zwart van de nacht houdt nu huis.
Dus branden we binnen wat kaarsen
en steken de haard lekker aan
om de donkere dagen voor kerst
met warmte en licht te doorstaan.
Jaap van Oostrum
Oud papier
inzameling
Stichting De Schans
Geef uw oud papier een goede
bestemming. U kunt uw steentje
bijdragen aan het beheer en onder-
houd van gebouw de Schans bij de
Grote Kerk, door uw oud papier te
brengen a.s. zaterdag 15 december
van 09.30-12.00 uur, Keuchenius-
straat naast nr. 4
Ook op maandagmiddag en don-
derdagmiddag staan wij van
13.00-15.30 uur klaar om uw pa-
pier in ontvangst te nemen. (m.u.v.
feestdagen). Bestuur de Schans
Kerkradio Maassluis
Kanaal 2 Aanvang 18.45 uur
Voor de uitzending van woensdag
12-12 is het volgende programma
samengesteld.
1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 25
3. Hoe zal ik u ontvangen
4. Neem Heer mijn beide handen
5. Meditatie n.a.v. 2 Timotheüs
4:12-22
Thema: “Al die namen …”
6. Genade en vrede
7. U die mij geschapen hebt /
Heilige Geest van God
8. Benedictus (Ch. Gounod)
9. Jarigen/Bruidsparen
10. Sluiting
Voor de volgende uitzendingen
kunt u verzoeknummers aanvra-
gen tot vrijdag 14 december a.s.
John Post, Fenacoliuslaan 16, Tel.
010-5917470 (hjpost@kabelfoon.nl)
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 3
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer Politie, Brandweer, Ambulance 1-1-2
Minder dringende meldingen voor Politie of
uw buurt agent (lokaal tarief) 0900- 8844
Wijkteam Maassluis Oost
Jan Voorham - Sluispolder-Oost en Sluispolder-West
(wijk Sluispolder en verspreide huizen)
Hans Stoopman - Binnenstad Oost (wijk Sluispolder,
Traanschuurpolder en Kapelpolder)
Leen Borsboom - Verto, Bomendal en Bloemenbuurt
(wijk Dijkpolder)
Wijkteam Maassluis West
Stanley Ramsaran - Componistenbuurt, Konings-
hoek, Dijkpolder en Het Balkon (Wijk Kapelpolder)
Bert Notenboom - Vogelbuurt en Burgemeesters-
buurt (wijk Burgemeesterswijk)
Haci Tarhan - Steendijkpolder-Noord en Zuid (wijk
Steendijkpolder en Molenbuurt)
Politiebureaus in de regio:
Maassluis: Westlandseweg 1, tel. 0900-8844
Hoek van Holland: 3151 GC, Plancius 83 ,
tel. 0900-8844.
Maasland en Maasdijk: tel. 0174-621661.
MAASDELTA MAASSLUIS
Algemeen telefoonnummer ...010-5930430
Telefoonnummer voor klachten 010-5930410
GEMEENTEWERKEN
(afhalen grof huisvuil) 10.00-12.00 uur 010-5916741
PATIENTEN BELANGEN VERENIGING
MAASSLUIS (IKG)
Voor informatie of problemen met of over de
gezondheidszorg: tel: 010-4670522, Postbus 391,
3140 AJ Maassluis.
CAREYN
Careyn Contact tel. 088-1239988 (lokaal tarief)
voor àl uw vragen over onze diensten en het aanvra-
gen van thuiszorg kunt u bellen naar de Thuiszorg-
centrale.
Servicepunt Maassluis/Maasland:
voor uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelen
en informatie kunt u langs gaan bij het Servicepunt,
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, open op werkdagen
van 9.00 tot 17.00 uur.
Consultatiebureaus:
Hellingkade 1, 3144 EJ Maassluis; Dr. J. Schoutenlaan
32, 3145 SZ Maassluis; Graaf Dirk Il laan 2,
3155 VS Maasland.
Thuiszorgwinkel:
Oosthavenkade 44, 3134 NW Vlaardingen, open van
maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Kraamzorg:
Careyn Kraamzorg zorgt voor deskundige zorg tijdens
de thuisbevalling en in de kraamtijd. U kunt u iedere
werkdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur aanmelden via
Careyn Kraamzorg Cliëntenservice, 088 - 123 99 99.
THUISZORG BUURTZORG
Voor verpleging en verzorging. Waldeck Pyrmont-
straat 4, 2676 AR. Maasdijk, Maasland, Maassluis.
Informatie: tel. 06-53552626.
STICHTING GOUWE ZORG
Aanvullende thuiszorgorganisatie t.b.v. de reguliere
thuiszorgorganisatie Stichting Thuiszorg Nieuwe
Waterweg-Noord (kruiswerk en gezinsverzorging)
24-uur per etmaal inzet van (wijk)verpleegkundigen,
(wijk) ziekenverzorgden, verpleeghulpen en gezins-
verzorgenden/
-helpenden.
24-uur per etmaal bereikbaar via tel.: 010-4738090.
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
NIEUWE WATERWEG
Buro Algemeen Maatschappelijk Werk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel. 5914499
Het AMW biedt hulp bij psychosociale problemen
o.a. Relatie- en opvoedingsproblemen, verwerkings-
problemen (bijv. echtscheiding, overlijden, seksueel
misbruik, mishandeling) angst- en spanningsklach-
ten, assertiviteitsproblemen, problemen rondom ho-
moseksualiteit, problemen op het werk of op school,
problemen met maatschappelijke organisaties. U
kunt zich telefonisch of persoonlijk op kantoor aan de
Veerstraat aanmelden voor AMW hulpverlening van
maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 – 10:30 uur.
De hulpverlening is gratis en een verwijsbrief is niet
nodig.
Buiten kantooruren is in spoedeisende gevallen een
maatschappelijk werker bereikbaar via de algemene
hulpcentrale, telefoonnummer 010-4763944.
‘MOEDERS VOOR MOEDERS’
Alle inlichtingen over de aktie ,,Moeders voor Moe-
ders” kunt u verkrijgen bij mevr Tineke Bijl, Aletta
Jacobskade 112, 3137 TC Vlaardingen, tel.: 010-
4746665.
STICHTING MANTELZORG NWN
De Stichting Mantelzorg NWN helpt mantelzorgers
met:
- informatie en advies;
- emotionele en practische ondersteuning.
Elke 1e donderdag van de maand is er
mantelzorg-inn.
Bezoekadres: Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis
Telefoon: 06-51694076
Email: maassluis@mantelzorgnwn.nl
ARGOS THUISZORG
Altijd in de buurt! Hulp in de huishouding, persoon-
lijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding,
dagverzorging en dagbehandeling, aanpassingen in
huis, personenalarmering en verpleeghuiszorg aan
huis voor senioren in Maassluis. Bel tijdens kantoor-
uren naar 010 - 409 30 00, mail naar
dtz@argoszorggroep.nl of kijk voor meer informatie
op www.argoszorggroep.nl.
ARGOS ZORGGROEP
Een warm onthaal in een professionele omgeving.
Zorgcentrum de Tweemaster: Vondelpark 2, 3141 CJ
Maassluis, tel. 010 - 591 00 11, mail: tweemaster@ar-
goszorggroep.nl. Voor zorgcentrumzorg, aanvullende
verpleeghuiszorg, kortdurende opname, palliatieve
zorg, dagverzorging en dagbehandeling. Verpleeg-
& reactiveringscentrum DrieMaasHave: Stadsmolen
101, 3146 CT Maassluis, tel. 010 - 592 34 88, mail:
dmh@argoszorggroep.nl. Voor psychogeriatrische
en somatische verpleeghuiszorg, somatische reac-
tivering, ziekenhuisverplaatste zorg, crisisopname,
vakantieopname en psychogeriatrische dagbehan-
deling. Zie ook www.argoszorggroep.nl.
ARGOS EROPUIT
Blijven meedoen en (her)ontdekken. Praktische,
recreatieve en culturele uitstapjes voor zelfstandig
wonende senioren in Maassluis en Maasland. Wie lid
wordt, ontvangt de Argos ErOpUit pas en tweemaan-
delijks de Argos ErOpUit krant. Bel tijdens kantoor-
uren naar 010 - 409 13 31, mail naar
argoseropuit@argoszorggroep.nl of kijk voor meer
informatie op www.argoseropuit.nl.
OPROEPCENTRALE
Voor vrijwillige ondersteuning thuis. Bestemd voor
langdurig zieken en gehandicapten, ouderen met
behoefte aan psychosociale ondersteuning, oude-
ren met geheugenproblemen/dementie, kinderen
en (jong)volwassenen met een verstandelijke en/of
lichamelijke beperking en mensen die begeleiding
nodig hebben bij bijvoorbeeld een ziekenhuis- of
tandartsbezoek uit Maassluis en Maasland. Bel tij-
dens kantooruren naar 010 - 409 30 40, mail naar
oproepcentrale@argoszorggroep.nl of kijk voor meer
informatie op www.argoszorggroep.nl.
VOORLICHTING OVER BORSTKANKER
Werkgroep Omgaan met Borstkanker, tel. 010-
5916634 en 010-5915731 (alléén overdag)
ZIEKEN- EN BEJAARDEN OMROEP VLAARDIN G EN
p/a Holy-Ziekenhuis Uitzendingen: maandag-, dins-
dag- en donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur Voor
verzoek platen: donderdagavond tel 010-4742222, toe-
stel 401
AA (ANONIEME ALCOHOLISTEN)
WERKGROEP ,,WESTLAND’’
Postbus 79, 2670 AB Naaldwijk,
Groepsavond elke maandagavond van 19.45 - 22.00
uur op De Hunselaar 1 te Honselersdijk. Inlichtingen:
tel. 0174-628870 (Peter).
STICHTING KORRELATIE
Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psy-
chische en psychosociale problemen.
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 –
18:00. 0900 – 1450 (15 ct/pm)
Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl
Chatten kan op werkdagen van 09:00- 17:30 via www.
korrelatie.nl
SENIORENWELZIJN, LOCATIE MAASSLUIS
Seniorenwelzijn helpt bij het zelfstandig (kunnen)
blijven wonen van ouderen. Door het bieden van on-
dersteuning, ontmoetingsplekken en activiteiten.
Ontmoetingscentrum De Vloot
De Vloot 72, 3144 PC Maassluis. Tel.nr. 010-5911144.
Ontmoetingscentrum De Vliet
Arthur van Schendelstraat 25, 3141 AS Maassluis.
Tel.nr. 010-5915000
TELEFONISCHE HULPDIENST
Telefonische Hulpdienst voor geestelijke- en sociale
nood: tel.: 010-4731161
PRAAT-UIT-LIJN
Voor geestelijke hulp, tel.: 0174-416441 (dag en nacht)
of schrijf postbus 122, 2690 AC ‘s-Gravenzande.
V.B.O.K.
Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.
Deze vereniging biedt hulp bij ongewenste zwanger-
schap en na zwangerschapsverlies en geeft voorlich-
ting op scholen en verenigingen. Ervan uitgaande, dat
de mens vanaf de conceptie beschermwaardig is.
V.B.O.K.: Arnhemseweg 23, Postbus 559, 3800
AN Amersfoort. Tel.: 033-4605070, hulplijn: 0900-
2021088 (dag en nacht bereikbaar). Postbank:
2585780.
VLIETLAND-ZIEKENHUIS
Maassluis, Buitenpolikliniek De Vloot 206
Algemeen ............................ 010-5921822
Schiedam, Vlietlandplein 2, 3118 JH Schiedam
Algemeen .......................... 010-893 93 93
Afspraken polikliniek ........ 010-893 00 00
Bezoektijden: dagelijks van 16.00 tot 19.30 uur
Dagelijks rijdend loket D.S.W.
Open: dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur; donder-
dagochtend van 08.30- 10.30 uur en vrijdag van 13.30-
16.00 uur. Op het parkeerterrein van Koningshoek bij
het postkantoor.
RODE KRUIS, afd. Welfare
Kontakt mevr. v. d. Hoek tel.: 010-5926117;
mevr. Nieuwboer; tel. 010 5919429
VPTZ, VOOR ZORG IN DE LAATSTE LEVENFASE
Voor mensen in de laatste fase van hun leven biedt
de Stichting Vrijwilligers PalliatieveTerminale Zorg
(VPTZ) hulp. Vrijwilligers van de stichting ondersteu-
nen cliënten en hun familieleden.
Informatie: 06 – 124 71 661.
AMIVEDI
Opsporingsdienst voor dieren, Westland,
tel.: 010-4342068.
GGD NIEUWE WATERWEG NOORD
Postadres: GGD Nieuwe Waterweg Noord,
Postbus 3051, 3130 CB Vlaardingen.
Tel.: 010-2488080. Fax: 010-2488088.
SOS Telefonische Hulpdienst: 0900-0767
Allochtone Vrouwen Telefoon: 010 4367171
Vraagwijzer Zorg en Welzijn: 010 4362244
STICHTING ONDER EEN DAK (STOED)
Stoed begeleidt mensen van 18 jaar en ouder met psy-
chiatrische en/of psychosociale problematiek, die zo
zelfstandig willen (blijven) wonen.
Bezoekadres: Zuidvliet 111 A te Maassluis.
Telefoon: 010-5991991 Fax: 010-5991999 .
Email: info@stoed.nl Website: www.stoed.nl
Postadres: Postbus 65 3140 AB Maassluis.
DIERENAMBULANCE
VLAARDINGEN-MAASSLUIS-MAASLAND
De dierenambulance is 24 uur per dag bereikbaar
voor dieren die in nood zijn in het gebied Vlaardingen-
Maassluis en Maasland (Gem. Westland). De ambu-
lance is bereikbaar onder nummer 06-51166899.
noteren
Kerstfeestviering bij
het Leger des Heils
Ook dit jaar verzorgt het Leger
des Heils weer een Kerstfeestvie-
ring voor iedereen. En dit jaar is
dat echt iedereen, jong en oud heb-
ben een aandeel in de viering. Er is
ruimte om samen kerstliederen te
zingen, te luisteren naar het kerst-
verhaal, en elkaar te ontmoeten.
Zoals gebruikelijk is er ook een
maaltijd. U bent van harte uitge-
nodigd om dit met ons mee te vie-
ren! De viering is op zaterdag 22
december van 16.00 tot 19.00 uur.
Kaarten hiervoor zijn te verkrijgen
vanaf vrijdag 7 december. U kunt
ze ophalen op maandag, woens-
dag en vrijdag tussen 11.30 en
15.00 uur in het gebouw van het
Leger des Heils Noordvliet 61-63
in Maassluis. Of even bellen voor
meer informatie of reservering:
010-5912715. korps.maassluis@
legerdesheils.nl
Kerst Sing-a-Long
bij Reviuslyceum
Donderdag 20 december is er weer
de jaarlijkse Sing-a-Long en u bent
van harte uitgenodigd om de kerst-
liederen mee te komen zingen. Er
is een koor bestaande uit leerlin-
gen en medewerkers en het thema
dit jaar is “Licht”. Waar? Aula Re-
viuslyceum, Reviusplein
Hoe laat? Inloop vanaf 19.00, start
om 19.30, einde rond 20.30
Bovendien is er ook nog een Kerst-
markt. We hebben plek voor 200
mensen, vol is vol.
Zaterdag 22 december aanvang
20.15 uur
1Kaarslicht, orgelwerken uit vo-
rige eeuwen, maar ook bewerkin-
gen van meer recente datum: u
ziet en hoort het allemaal tijdens
het Kerstconcert bij Kaarslicht op
22 december 2012. Van oudsher
verlichten talrijke kaarsen in eeu-
wenoude koperen kroonluchters
de prachtige, monumentale Grote
Kerk van Maassluis uit 1639. De
klankrijkdom van het befaamde
Garrels-orgel inspireert Jaap
Kroonenburg altijd weer een af-
wisselend programma samen te
stellen: dit keer met werken van
Bach, Franck, Guilmant, Monni-
kendam en Widor.
In het (gratis) programmaboekje
geeft journalist en muziekkenner
Piet Warnaar gedetailleerde infor-
matie over de componisten en de te
spelen werken.
Hieronder een voorproefje van het
programma, dat traditiegetrouw
omlijst wordt door kerstbewerkin-
gen van Jan Zwart en Feike Asma.
‘Wanneer Jan Zwart improvi-
seerde over een bepaald koraal of
geestelijk lied, dan werd er aan de
klavieren van zijn orgel nimmer
“gezeurd” en evenmin werd er om
zo’n thema “heengedraaid”.
De grenzeloze muzikaliteit van
Jan Zwart en zijn ongebreidelde
fantasie deden alles met het gege-
ven en hielden de toehoorders als
geboeid in hun greep tot het slot-
akkoord toe.’
Deze woorden schreef Feike Asma
in 1977 bij de herdenking van
de honderdste geboortedag van
Zwart. Asma kon het weten. Hij
was vijftien jaar toen hij bij Zwart
ging studeren. Tot Zwarts over-
lijden in 1937 kreeg Asma les in
de Hersteld Evangelisch Lutherse
Kerk aan de Kloveniersburgwal in
Amsterdam, waar Zwart sinds zijn
21ste jaar organist was.
In Asma’s concerten waren de zen-
dingsdrift en inzet voelbaar die hij
in Zwart had bewonderd en van
hem had geërfd: bij een zo groot
mogelijk deel van de bevolking
belangstelling en liefde bijbrengen
voor muziek en voor het instru-
ment dat hijzelf hartstochtelijk
liefhad, het orgel.
Asma leidde zijn concertprogram-
ma’s meestal in met een koraalbe-
werking, niet zelden van Zwart,
en nam van zijn publiek afscheid
met een eigen koraalfinale. De tal-
rijke koraalbewerkingen die Asma
heeft nagelaten, zijn ontstaan van-
uit het improviseren over psalmen
en gezangen in de wekelijkse ere-
diensten. De functie van kerkorga-
nist lag hem na aan het hart. Na
de Gereformeerde Kerk in zijn ge-
boorteplaats Den Helder volgden
de Hooglandse Kerk in Leiden,
de Evangelisch-Lutherse Kerk in
Den Haag en ten slotte de Groote
of Nieuwe Kerk te Maassluis.
Asma improviseerde en schreef
zijn liedbewerkingen voor de ge-
wone kerkganger. Het patroon
kenmerkt zich door eenvoud. De
bewerkingen getuigen van zijn
beleven van de tekst. Het koraal
wordt vaak ingeleid met een vir-
tuoos opgezette fantasie, gevolgd
door een trio of een fugatisch
deel. De bewerking behoudt een
vrij en improvisatorisch karak-
ter. Cantor-organist en componist
Paul Christiaan van Westering: ‘In
tegenstelling tot wat zijn navolgers
zo vaak presteren zijn de koraalbe-
werkingen van Feike Asma steeds
smaakvol en ook muziektheore-
tisch volkomen verantwoord. Ze
liggen soms iets gemakkelijker en
bezitten soms minder contrapun-
tische vondsten dan die van Jan
Zwart, waarmee ze maar al te veel
en ten onrechte vergeleken worden.
Ze zijn anders, omdat Asma een
ander mens is dan Zwart. Asma’s
melodisch vermogen vindt men
in de tegenstemmen, waarmee hij
foto: Henk van Oosten
Kerstconcert bij Kaarslicht door Jaap Kroonenburg
koraal-melodieën omspeelt of die
als een tweede thema optreden.
Ze zijn altijd doortrokken van de
geest van het koraal.’
Na het concert is er in het Koor
van de kerk gelegenheid met Jaap
Kroonenburg na te praten en sig-
neert hij zijn cd’s, die daar ver-
krijgbaar zijn. Een kopje koffie of
thee, aangeboden door de Orgel-
commissie, is gratis.
Concertdatum zaterdag 22 decem-
ber 2012; aanvang 20.15 uur. De
kerk is open vanaf 19.30 uur. De
toegangsprijs is € 7,00. Kinderen
tot 12 jaar gratis. In de nabije om-
geving van de kerk is voldoende
(gratis) parkeerruimte aanwezig.
13 DECEMBER 2012
PAGINA 4
Familieberichten
Industrieweg 29
3133 EE VLAARDINGEN
Tel. 010-4601310
RMP Grafmonumenten maakt unieke,
persoonlijke gedenktekens betaalbaar
www. rmpgraf monumenten. nl
Uw genade is mij genoeg.
2 Corinthe 12 : 9
Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zolang
in ons midden mochten hebben, delen wij u
mede dat is overleden onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma
Janna Maartje Poot - van Berkel
in de leeftijd van 93 jaar.
Edy Poot
Thecla van der Roest-Kuil †
Marry Poot
Adam Visser
Bep Kleijwegt-Poot
Cock Kleijwegt
Sjaan van Roon-Poot
Piet van Roon
Marianne Visser-Poot
Hans Visser
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Maasland, 5 december 2012
Correspondentieadres:
M.P. Poot
Maasweg 53
3144 DA Maassluis
De begrafenis heeft zaterdag 8 december, na een
afscheidsdienst in de Nieuwe Kerk, plaatsgehad op
de Gemeentelijke Begraafplaats in Maasland.
gehuwd geweest met
Cornelis Poot † 13 oktober1994
Margaretha Stephana Bartholomea
Gadella
~ Mary ~
5 december 2012
Drieën-Huysen,Vlaardingen
Correspondentie-adres:
Familie Jager - Gadella
Merellaan 585
3145 EW Maassluis
in de leeftijd van pas 59 jaar.
Na een leven dat gekenmerkt werd door
eenvoud, behulpzaamheid
en liefde is van ons heengegaan
Pap en Mam (beide in liefdevolle herinnering)
Harriëtte en Peter
Stefan en Bianca
Petra
Thijntje
De crematieplechtigheid heeft vandaag,
13 december 2012 om 14.30 uur
plaatsgevonden in
crematorium “Beukenhof” te Schiedam.
Elk afscheid is de geboorte
van een herinnering.
Onze oprechte dank gaat uit naar de medewerkers van de
1e etage van verpleeghuis Drieën-Huysen, die Mary tot het
laatste moment erg goed en met veel liefde verzorgd hebben.
Met verdriet hebben wij afscheid moeten nemen
van onze goede vriend
Kees Nonhof
Wij wensen Ria, de kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.
Gerrit en Gea
Jan en Quendoline
Pleun en Jolanda
Jaap en Ella
Beetje bij beetje heb je ons moeten verlaten.
We konden niet zo goed meer met je praten.
De blik in je ogen deed ons vaak meer.
De vader van vroeger was je niet meer.
Maar nu je bent heengegaan,
zeggen we “dank voor wat je hebt gedaan”.
Na echt te hebben geleefd is van ons heengegaan
onze man, vader, schoonvader en opa
Cornelis Jacobus Nonhof
- Kees -
in de leeftijd van 68 jaar.
Ria Nonhof-van den Berg
Lennert Nonhof
Marlijn Nonhof-Kisman
Diëgo & Xavi
Maaik Nonhof
Ingrid Nonhof-van Dijk
6 december 2012
Wipperspark 46
3141 RC Maassluis
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsge-
vonden woensdag 12 december 2012 in cremato-
rium “Hofwijk” te Rotterdam-Overschie.
Langzaam ben je van ons weggegleden,
elke dag een beetje meer.
Telkens werd je weer iets ontnomen,
dat deed jou en ons zeer.
Het is een gemis, een stille pijn,
dat je nooit meer bij ons zult zijn.
Intens verdrietig maar dankbaar dat verder lijden
haar bespaard is gebleven, is na een leven geken-
merkt door eenvoud en vol van liefde voor hen
die haar omringden, van ons heengegaan, mijn al-
lerliefste vrouw, onze moeder, schoonmoeder en
trotse oma

Gerritje van Leeuwen-Stolk
- Ger -
* Maassluis, † Vlaardingen,
24 maart 1930 8 december 2012
Arie van Leeuwen
Krijnie en Guus
Jan en Annelies
Damian en Suzanne
Jolanda en John
Timo en Jaimy
Esmée
Van Scorelstraat 1a
3141 HR Maassluis
Ma is thuis, alwaar geen bezoek.

De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden
vrijdag 14 december om 14.00 uur in de aula van
de Algemene Begraafplaats, Willem de Zwijger-
straat 36 te Maassluis, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden.
Na de begrafenis kunt u de familie condoleren
in het rouwcentrum van Rijkeboer & de Winter
naast de begraafplaats.
Lieve oma Ger,

Bedankt voor al uw liefde en aandacht voor ons.

Timo, Damian, Esmée
VOETREFLEXMASSAGE
ontspannend en
bij klachten. Vergoeding
zorgverzekeraar.
RIET KOREN,
in Cyprea, Noordvliet 19,
Maassluis.
Ook workshops.
WWW.DEVOETOMVAT.NL
015-2615511
Spoed! Te koop gevraagd:
TOYOTA’s, Honda, Nis-
san, Mazda, Mitsubishi, met
schade of defect geen be-
zwaar. Ook bestelwagens.
Ook andere merken met of
zonder APK, met RDW vrij-
waring. U belt, wij komen
langs. Tel. 010-2762532 of
06-25160439, ook ’s avonds.
7V^WWZ_IIZLMTQ RSMTQMNLM
In dankbaarheid gedenken wij onze lieve, zorgzame
moeder en oma
Elizabeth Helena
van der Hoeven-Paalvast
voor velen ‘Tante Bep’
geboren 26 januari 1926
weduwe van Koos (J.G.J.) van der Hoeven
Op 8 december is zij thuis vredig ingeslapen.
Rita van der Hoeven en Pim Paternotte
Jeroen
Annemarie
Hannie van der Hoeven en Jan van der Schot
Marijke †
Anne en Joost, Florine, Thomas, Caroline
Henrieke en Wicher, Lars
Koos en Anna Bertha van der Hoeven-de Rooij
Christiaan
Jan en Marina van der Hoeven-de Rooij
Erik en Manon, Daan, Bas, s
Elize en Wouter, Madelief, Koosje, Gijske
Liesbeth en Philip van der Most-van der Hoeven
Peggy en Edwin
Rob en Carola
Inge en Alwin
Koen
Erik
Marian en Wim van der Knaap-van der Hoeven
Mark en Lisette
Dianne en Frank
Frank
Cora van der Hoeven
Tenzin
Marijke van der Hoeven en Arie Rongen
Evi
Femke
Angela van der Hoeven
Hofsingel 66
3155 AL Maasland
Ma is thuis.
Wij komen samen voor de avondwake op donderdag
13 december om 19.00 uur in de R.K. parochiekerk
H. Maria Magdalena, Hammerdreef 5 te Maasland. Na de
wake is er gelegenheid tot condoleren.
De H. Eucharistieviering bij haar uitvaart wordt gehouden
op vrijdag 14 december om 11.00 uur in bovengenoemde
kerk.
Aansluitend begeleiden wij haar naar de parochiële
begraafplaats bij de kerk.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in
’t Trefpunt, Kerkplein 11 te Maasland.
We bedanken de medewerkers van Pieter van Foreest
en Haghevoorde voor de liefdevolle verzorging.
Parketvloer opknappen?
Specialist in schuren en af-
werken. Lak-olie-was. Ro-
tinka parket Maassluis, tel.
010-5903530.
UW PIANO VALS?? Bel dan
PETER KAP: 06-14673198.
Ook voor reparaties aan uw
piano en/of vleugel!
Auto- en Motorrijschool L.
Rombout, tel. 010-5922358.
www.lrombout.nl
TE KOOP GEVRAAGD:
Corgi + Dinky Toys –
Matchbox – Schuco –
Lego – Blikken Speelgoed
50/60er jaren etc.
Info.: 06-28065833.
13 DECEMBER 2012

PAGINA 5
Familieberichten
...omdat het leven verder gaat. John Walter
06 128 222 22 (dag & nacht)
www.regenbooguitvaart.nl

BEGRAFENI SSEN EN CREMATI ES
ijkeboer & de Winter
Uitvaartverzorging
PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS
Dag en Nacht:
010-592 30 78
www.uitvaartrijkeboer.nl
In droeve omstandigheden
tellen alleen
persoonlijke wensen.
Wanneer het onvermijdelijke zich in uw
omgeving voordoet, moet u erop kunnen
vertrouwen dat alles wat met het
sterfgeval te maken heeft perfect wordt
afgehandeld.
Voor Maassluis, Vlaardingen,
Schiedam, Hoek van Holland en
omstreken is er de uitvaartverzorging
van de heer Arno de Winter.
Hij beschikt over een organisatie met
ervaren, vakkundige mensen die
beseffen dat in droeve omstandigheden
alleen persoonlijke wensen tellen.
begrafenisverzorging
Den Hollander
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl
Begrafenissen in Maassluis, Maasland en omstreken.
Wij verzorgen alleen begrafenissen.
Dag en nacht bereikbaar.
P.N. den Hollander
T. den Hollander
Tel. 010 - 4600509
Voor al uw sierbestrating,
herbestrating, schuttingen
plaatsen of verwijderen;
vlonders leggen; beschoei-
ingswerkzaamheden: G.
van der Wel, Maasdijk, tel.
0174-516716 /
06-49112113.
Tegelzetter nodig? Ik ben
op zoek naar mensen die
hun keuken, badkamer,
toilet of vloer willen laten
betegelen. Ook voor het
stukadoren kunt u bij mij
terecht. Aanbieding voor
de winter!! Speciale prij-
zen! Bel Bas Anemaet, tel.
06-30077024 of mail naar
basanemaet@gmail.com
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-5922358.
www.lrombout.nl
Biercafé Oporto
is geopend op:
Dinsdag 20.00 - 01.00 uur,
Woensdag 17.00 - 01.00 uur,
Donderdag 17.00 - 01.00 uur,
Vrijdag 15.00 - 04.00 uur,
Zaterdag 15.00 - 04.00 uur,
Zondag 15.00 - 20.00 uur.
Zie ook onze
Facebookpagina.
Govert van Wijnkade 12,
info: 06-20986189.
Bierproeverijen, Borrels,
Uitstapjes.
TE KOOP:
Eettafel met bijpassende
salontafel, kleur licht met
houtnerf motief.
Mag weg voor € 70,-.
Wel zelf komen
ophalen a.u.b.
Tel.: 06-83201920.
FEESTJE?
Triple-A-Events maakt
van uw feest ècht een
feestje! Neem een kijkje op
triple-a-events.nl
of bel 06-43999360
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-5922358.
www.lrombout.nl
AZ SIERVISHANDEL,
voor al uw tropische
vissen uit Zuid en Midden
Amerika, ook voer, filters
en nog veel meer.
CADEAUBONNEN
vanaf € 5,-
HOOGSTRAAT 4,
INGANG AZ ZONWERING,
MAASSLUIS.
Bijzondere mensen sterven niet, zij gaan wel,
maar blijven voor altijd in ons hart
Op de leeftijd van 89 jaar is van ons heengegaan
onze dierbare broer, zwager, oom en oudoom
Roelf Jan Broekema
Echtgenoot van Jos Dorrestijn † 1984
* Wildervank, † Delft,
31 maart 1923 9 december 2012
Delfzijl: Trijnie Wieringa-Broekema
Edo Wieringa †
Harm Jan †
Wouter en Sjoerd
Zon en Breugel: Gerhard Broekema †
Mieke Broekema-Bruinsma
Walter en Annemarie
Jeroen, Wout, Pieter
Erik en Mario
Trudi en Arent
Linda, Femke
Groningen: Rena Broekema
Freek Jan en Annemarie
Marjolein, Suzanne
Renske en Jimte
Sijbren, Anke
Maarssen: Greet van de Putte-Broekema
Karel van de Putte
Marieke en Pieter
Mylène, David
Geert Jan
Irene en René
Yasmin
Correspondentie-adres:
Maarsseveensevaart 54a,
3601 CE Maarssen
Op 14 december van 19.00 tot 19.45 uur is er ge-
legenheid tot condoleren in de rouwkamer van
Dienstencentrum Korpershoek, Windrecht 00 te
Schipluiden.
De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 15 de-
cember om 11.00 uur, op de Algemene Begraaf-
plaats, Woudenbergseweg 46, Postcode 3707 HX
Zeist (Tomtom 48). U wordt uitgenodigd om na
afloop van de begrafenis elkaar te ontmoeten in de
ontvangstruimte bij de begraafplaats.
einkinderen
Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,
zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en
zoveel troost.
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het
overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma
Els Speel-Peters
Het heeft ons veel steun gegeven om haar verlies
te verwerken.
Kinderen en kleinkinderen
’s-Gravenzande,
november 2012
Als je ouder wordt
en niet meer weet waar je bent,
als je mensen ziet,
maar ze niet meer herkent,
als je toch blijft strijden
om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu
de rust is gegeven.
Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend naar alles
wat zij voor ons heeft betekend, hebben wij af-
scheid moeten nemen van
Jansje Hoogendonk-de Bruijn
weduwe van Arie Hoogendonk
* 27 december 1921 † 10 december 2012
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Correspondentie-adres:
Aria Hoogendonk
P.C. Hooftlaan 348
3141 AJ Maassluis
Mevrouw Hoogendonk is overgebracht naar de
aula van de Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan
1 te Maasdijk, alwaar geen bezoek.
De afscheidsdienst zal gehouden worden op vrij-
dag 14 december om 10.30 uur in Kerkgebouw Het
Kruispunt, Nassaustraat 2 te Maasdijk.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Al-
gemene Begraafplaats, Kerkhoflaan 1 te Maasdijk.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.
Wij danken iedereen voor de overweldigende
belang stelling, fijne brieven en kaarten die wij
mochten ontvangen na het overlijden van mijn
maatje, onze lieve pa, mijn lieve zoon, schoonzoon,
broer, zwager en oom
Jaap Pronk
Met trots kijken wij als familie terug op de mooie
en waardige crematieplechtigheid. Het is voor ons
een fijne en troostrijke gedachte dat Jaap in zijn
leve n voor velen zoveel heeft betekend.
Conny Pronk-Ottenhof
Mark, Frank
en verdere familie
Wij hebben aan donaties
voor de Stichting “Steppen tegen kanker”
1400 euro mogen ontvangen.
Heel erg bedankt daarvoor.
Maassluis, december 2012
Al een jaar enorm gemist
12 december 2011
Coen Backelandt
Daniëlle, Miquel * Ad & Monique, Nikki * Mies
Rolf, Marijne, Frederike, Guus, Lotte * Guus & Patricia,
Sean & Martine, Nigel * Jaap & Ananja, Noa * Hans & Rianne
Frans & Miranda, Davi, Malou, Julia, Senna
Via deze weg willen wij u danken voor uw blijken
van medeleven na het overlijden van onze vader,
schoonvader, opa en overgrootopa
Arent van Straten
Sepciale dank gaat uit naar Careyn en dr. van Hoek.
Zijn kinderen
Maassluis, december 2012
13 DECEMBER 2012

PAGINA 6
Familieberichten
Het is belangrijk dat u terugkijkt op een mooi afscheid, want
de herinnering blijft ...
Uitvaartverzorging Van der Pol verzorgt dit met waardigheid.
Een passend afscheid voor uw dierbare,
stijlvol, eigentijds, klassiek of modern
verzorgen wij geheel zoals u wenst.
Wij hebben die kennis in huis.
In Uitvaartcentrum “West” beschikken wij
over twee 24-uur kamers, waar u 24 uur per dag
bij uw dierbare kunt zijn en een aula voor een
afscheidsdienst.
Uitvaartverzorging
Van der Pol
Uitvaartcentrum “West”
Houtsnipstraat 4
3145 LA Maassluis
010-5903451
24 uur per dag / 7 dagen per week
www.uitvaartvanderpol.nl
De uitvaart die
bij u past
Rotterdam e.o. I Capelle a/d IJssel I Schiedam I Spijkenisse I Waddinxveen I Gouda
WWW.CVU.NL
Geef de gewenste kleur
aan uw uitvaart en
wordt herdacht
zoals u bent...
Uitvaartcentrum Groenoord
Van Beethovenlaan 180 - 3122 TZ Schiedam
T 010 - 466 11 00
Melding van overlijden
0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar
Gratis informatie
0800 - 288 22 55
UITVAARTCOMPACT.NL
• De goedkoopste uitvaart die u online kunt regelen.
• Vooraf regelen: betaling ineens of periodieke premiebetaling.
Gewijzigde openingstijden
ROGplus NWN
In verband met de feestdagen is ROGplus NWN tijdens de periode
20 december 2012 tot 2 januari 2013 een aantal dagen gesloten
of alleen bereikbaar op aangepaste openingstijden.
• Donderdag 20 december: open tussen 8.30 en 11.45 uur
en tussen 14.00 en 17.00 uur
• Maandag 24 december: gesloten
• Dinsdag 25 december (1e kerstdag): gesloten
• Woensdag 26 december(2e kerstdag): gesloten
• Maandag 31 december 2012: gesloten
• Dinsdag 1 januari 2013 (nieuwjaarsdag): gesloten
De overige dagen zijn wij geopend op de bekende openingstijden:
• Op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur
• Op vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur
Bezoekadres: Uiverlaan 20B, Maassluis. Telefoon: 010 - 870 11 11.
www.rogplus.nl
aanbiedingen
Week 50 do/za.
maassluis -
koningshoek 92-301
0,99
PAPRIKA’S PAPRIKA’S
1,25
GROENE PUNT GROENE PUNT
NIEUW IN ASSORTIMENT
ZAK à
500 gram
ZAK à
500 gram
extra heet
PAPRIKA’S PAPRIKA’S
rode PUNT rode PUNT
zoete
3,99 2 kilo
handappels
2,50 2 kilo
heerlijke
rubens rubens
clementines clementines
maroc
super lekker
2,99
400 gram
druiven druiven
1,50
500 gram
kaki’s kaki’s
blauwe blauwe
hollandse
deze al eens geproefd ?
heel kilo
1,25
witlof witlof
0,99
per stuk
bleekselderij bleekselderij
extra voordelig extra voordelig
blanke blanke
2e GRATIS
Vèrse aanbiedingen
Autorijschool Rij-mond
30 lessen en praktijkexamen.
€ 999,-
Rij-mond_autorijschool@live.nl
Telefoon: 06-87236143
Lieve pa,
Gefeliciteerd met je
60
e
VERJAARDAG!
fierife, Sibel, Aydin, Mehmet, Emre
Nice Yıllara Seni Seviyoruz Efendi Köker
Zoveel mensen die ons
de hand geschud hebben
Zoveel lieve woorden

Zoveel kaarten

Zoveel bloemen

Zoveel cadeaus

Zoveel hartelijkheid

Zoveel goede wensen
voor de toekomst

Bedankt hiervoor, het was een
hartverwarmend afscheid.
Wij wensen u allemaal
het allerbeste toe.

Gerard en Nel Slotboom
GEBOORTEKAARTJES
TROUWKAARTEN
Uw regiodrukker voor
Maasland, Maassluis, Maasdijk en het Westland
Aartsdijkweg 95 - 2676 LE Maasdijk
tel. 0174-510333 - fax 0174-510364
e-mail: info@jobbe.nl / www.jobbe.nl
TE KOOP:
houten wieg, kleur zilver,
incl. matrasje en hemel.
€ 60,-. Tel. 06-40534454.
VERZAMELAAR VRAAGT
OUDE ANSICHTKAARTEN
van voor 1960 te koop.
Tel. 06-15451873.
Tip: Laat u uw huisdieren
gratis afhalen? Pas op voor
niet-bonafide handelaren (en
handelaarsters). Vraag om
legitimatie en na-controle.
Nu ook
STOMERIJSERVICE
Jan Booster, Koningshoek
GEZOCHT:
MANNELIJK LID.
Toneelgroep Schater zoekt
mannelijke leden!
Interesse?
Bel 06-43999360
na 18.00 uur.
www.toneelgroepschater.nl
Voor (sier)bestrating en her-
bestraten.
Jamaro Maasdijk, tel. 0174-
517550 of 06-22837038.
Bezemschoon opleveren
van u woning ? Bel de Par-
tij Markt 010-5929344 / 06-
54797325..
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 7
Vergoeding d
Markt 7, Maassluis
Tel. 010 59 119 80
www.lentipraktijk.nl
KUNSTGEB
Lange Boonestraat 22
3142 CC Maassluis
Tel. 010-5911980
KUNSTGEBITTEN & REPARATIES
Vergoeding door alle zorgverzekeraars
I. Lenti is gespecialiseerd in het maken van
gebitsprotheses. Door nauw te overleggen
worden vorm, kleur en zetting van de tanden
afgestemd op úw wensen.
HAARMODE
MARGREET
Maassluis
tel. 010-5926022
Zuiddijk 7
Maandagmiddag
geopend.
Zaterdagmiddag
gesloten.
www.haarmode-margreet.nl
Dag en nacht bereikbaar voor al uw personenvervoer,
t/m 4 personen of 5/8 personenbus, lokaal, regionaal, airportservice, rolstoel-
vervoer en contractvervoer.
Kijk ook op onze website: www.taxi-vonk.nl
Wij rijden ook speciaal vervoer voor:
Maassluis
010-59 00 228
Maassluis 06-428 123 20
b.g.g. 06-461 638 84
Agenda Debat op Dinsdag
Dinsdag 18 december 2012
Commissie 1 (De Buys)
19.00 – 20.00 uur: 1. Raadsinformatiebrief m.b.t. conservering Schansbrug en Koepaardbrug
20.00 – 21.00 uur: 2. Raadsvoorstel m.b.t. het benutten van de ontwikkelpotentie Aalkeet-
polder en Sterrenbos op het gebied van (natuur)spelen en recreatie
Commissie 2 (De Logger)
20.15 – 21.00 uur: 1. Raadsvoorstel tot ontbinden en opheffen gemeenschappelijke regeling
HALT Rotterdam Rijnmond
Gemeenteraad (Raadzaal)
De vergadering start om 21.00 uur. Op de agenda staan o.a. het actualiteitenhalfuur
(21.20-21.50) en enkele hamerstukken. Het volgende debatstuk staat op de agenda:
21.50 – 22.20 uur: Motie Visie op Veiligheid in de Chemie
Het Debat op Dinsdag vindt plaats in het stadhuis aan de Koningshoek.
Voor het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie via 010-5931985/1831 of
griffier@maassluis.nl. De agenda en bijbehorende stukken zijn in te zien op de
website www.maassluis.nl > bestuur.
Debat op Dinsdag is live te volgen op internet: www.maassluis.nl
Maassluis, 13 december 2012
Bekendmaking
Aanvragen om een omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om
een omgevingsvergunning zijn binnengekomen.
Locatie Betreft Soort
De Vloot 208 Ondersteunende horeca Handelen in strijd
activiteiten met regels ruimtelijke
ordening
Weverskade Kappen 38 knotwilgen Kappen
Zuidbuurt tussen 33 en 49 Kappen 6 bomen Kappen
Weverskade nabij 89 Oprichten woning bouwen
Noordvliet 2-4 Wijzigen gebruik Handelen in strijd
met regels ruimtelijke
ordening

Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie NIET betekent
dat er vergunning is verleend. Deze publicatie heeft een informatief karakter.
Eventuele vergunningverlening en/of voornemens om ontheffing te verlenen,
zal te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de
plannen in te zien en eventuele zienswijzen of bezwaren in te dienen.
Verleende omgevingsvergunningen:
Locatie (Bouw)plan Datum verleend Soort
Burg. de Jonghkade Kappen 1 plataan 06-12-2012 Kappen met
t.h.v.nr. 8 i.v.m. aanleg herplantverplichting
fiets-voetbrug
Adriaen Vervangen 06-12-2012 Bouwen
Brouwerstraat 42-144 balkonhekken
Keucheniusstraat 15 Dakopbouw 06-12-2012 Bouwen, handelen
en dakterras in strijd met
regels ruimtelijke
ordening
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het
bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen
welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend
zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.
Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op
grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank, Postbus 50951,3007 BM Rotterdam.
Verleende vergunningen:
Evenementen
• Kerstnachtzingen, Markt van 24 op 25-12 van 24.00-01.00 uur (5-12-2012)
• Kerstmarkt, Markt, Noordvliet N.Z., Zuidvliet, Dr, Kuyperkade, Bloemhof,
16-12 van 12.00-17.00 uur (5-12-2012)
Overige APV vergunningen
• Plaatsen kraam van Evangelische Gemeente Maranatha, de Ned. Gerefor-
meerde kerk en de Gereformeerde Vrijgemaakte kerk, Boelhouwersbrug,
22-12 van 11.00-15.00 uur (6-12-2012)
Sluitingstijden
• Restaurant De Ridderhof, Sportlaan 2 in de nacht van 31-12 op 1-1 tot
05.00 uur (4-12-2012)
Correctie:
Gemeenteblad 2012-nr.14 Datum bekendmaking 3 oktober 2012
De gemeenteraad van Maassluis maakt hierbij bekend op 25 september
2012 te hebben besloten:
• de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis, bestaande
uit de CAR-UWO incl toelichting/bijlagen en lokale regelingen/uitvoerings-
regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden, integraal over te nemen
en vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de
griffie, onder gelijktijdige intrekking van het raadsbesluit d.d. 20 april
2004 tot delegatie van diverse bevoegdheden aan het college;
• een werkgeverscommissie in te stellen en aan deze werkgeverscommissie
diverse bevoegdheden te delegeren die voortvloeien uit de Ambtenaren-
wet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspo-
sitionele voorschriften en diverse artikelen uit de Gemeentewet omtrent
de rechtspositie van de (vervanger van de) griffier en de medewerkers
van de griffie;
• de ‘Verordening werkgeverscommissie Maassluis 2012’ vast te stellen.
Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendma-
king. Op grond van artikel 139 Gemeentewet ligt het volledige besluit incl.
relevante bijlagen gedurende 6 weken ter inzage in het informatiecentrum in
de hal van het stadhuis.
Gemeenteblad 2012-nr.16 Datum bekendmaking 5 december 2012
De college van B & W heeft op 4 december 2012 het volgende aanwijzings-
besluit vastgesteld:
• Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders 2013
Bovengenoemd besluit treedt in werking op 1 januari 2013. Het college
heeft tevens besloten het Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders d.d. 29
november 2011 in te trekken per 1 januari 2013, met dien verstande dat zij
van toepassing blijft op belastbare feiten die zich vóór 1 januari 2013 heb-
ben voorgedaan.
Verkeersbesluiten
• Realiseren gehandicaptenparkeerplaats Seringenstraat 7
In het kader van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen 6 weken na
de datum van de bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen
het verlenen van de hierboven genoemde vergunningen worden
ingediend bij het college van B en W, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.
LET OP! Bij elke vergunningverlening staat de datum vermeld waarop de
beschikking is bekend gemaakt.
Reacties op de bekendmakingen?
Gemeente Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,
gemeente@maassluis.nl, telefoon 14 010

Een Ford van
Korpershoek:
vertrouwd,
veilig,
voordelig,
vernieuwend,
verrassend,
very good!
(010) 5912344
AZ SIERVISHANDEL,
voor al uw tropische
vissen uit Zuid en Midden
Amerika, ook voer, filters
en nog veel meer.
CADEAUBONNEN
vanaf € 5,-
HOOGSTRAAT 4,
INGANG AZ ZONWERING,
MAASSLUIS.
HCM Huiswerk
Centrale Maassluis.
Studiebegeleiding,
training en opleiding.
Voor leerlingen
in de 2e fase verzorgen
wij bijles in economie.
Bel voor info:
06-54261139 of
010-4356969.
Lessen bij De Cirkel, daar
word je wijzer van!
Y O G A
www.decirkel.name
Tel. 010-5901530.
TE KOOP:
4 stuks stalen velgen met
hagelnieuwe winterbanden,
inclusief 4 stuks wieldoppen,
merk VW. Maten: velgen
15 inch. Naafgat 57 mm.
Steekmaat 5 x 112. ET 37.
Banden: Vredestein
Snowtrac 3, afm. 195/65
R15 -91T. Prijs € 390,-.
Eventuele extra velg, maten
als boven genoemd, doch
voorzien van een
zomerband. Vaste prijs voor
alleen deze velg met band
€45,-. Tel. 06-12993742.
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 8
colofon
Maassluise Courant
De Schakel
Het best gelezen nieuws- en
advertentieblad in de regio.
Verschijnt iedere donderdag
in Maassluis, Maasdijk en
Maasland.
(Oplage: 22.500)
Adres:
Dr. Kuyperkade 28
3142 GC Maassluis
Postbus 24, 3140 AA Maassluis
T 010 5912823 F 010 5913335
Emailcontact:
Advertenties:
mc.advertentie@thuisbladen.nl
Nieuws/redactie:
mc.nieuws@thuisbladen.nl
Sportnieuws:
mc.sport@thuisbladen.nl
Verkoop:
verkoop@thuisbladen.nl
Informatie:
info@thuisbladen.nl
Administratie:
admin@thuisbladen.nl
Aanleveren van adverten-
ties en nieuwsberichten:
voor woensdag 09.00 uur.
Mits gereserveerd
woensdag 12.00 uur.
Bezorging:
Broos Verspreiding Maasdijk
T 0174 514508
(De redactie behoudt zich het recht voor
advertenties en ingezonden copy te
weigeren, zonder opgave van redenen.
Ook kan geen aanspraken gemaakt worden
op schadevergoeding naar aanleiding van
foutieve plaatsingen van advertenties en
berichten in deze krant.)
Maassluise Courant
De Maassluise Courant komt
rond de feestdagen gewoon uit.
Direct na de Kerstdagen zal uw
vertrouwde weekblad weer in
de bus vallen en ook op 3 janu-
ari krijgt u weer uw vertrouwde
nieuws.
Door de feestdagen zijn er echter
wel aangepaste aanlevertijden.
Voor de Maassluise Courant van
27 december dienen redactionele
artikelen uiterlijk zaterdag 22
december aangeleverd te zijn.
Advertenties dienen uiterlijk
maandag 24 december om 09.00
uur binnen te zijn. Wij wijzen u
er wel op dat deze krant een be-
perkte ruimte heeft.
Voor wat betreft de krant van
donderdag 3 januari dienen re-
dactionele artikelen uiterlijk
maandag 31 december bij ons
binnen te zijn. Aanleveren van
advertenties kan tot uiterlijk
woensdag 2 januari 09.00 uur.
Verschijningsdata
Maassluise Courant rond de feestdagen
MAASSLUIS – Hij werd er
volgens eigen zeggen een beetje
door overrompeld. “Ik ver-
trouwde het al niet toen ik de
burgemeester met ketting om
binnen zag komen en ook mijn
moeder, zoon en kleinkinderen
zag. Maar ik ben er erg trots op
en heb het altijd met zeer veel
plezier gedaan en doe het nog
steeds met veel plezier.”
Door Chrit Wilshaus
Dat zei Adri Lokker afgelopen
vrijdagmiddag, nadat burgemees-
ter Koos Karssen hem had verteld
dat hij de Erepenning van de ge-
meente Maassluis had gekregen
voor alles wat hij voor Maassluis
heeft gedaan. En dat betekent te-
vens dat Adri Lokker, die in Hoek
van Holland woont, ereburger van
Maassluis is geworden. “Het is je
van harte gegund”, aldus de eerste
burger.
Burgemeester Karssen was naar
De Kuiperij in de Ankerstraat ge-
komen vanwege het 75-jarig jubi-
leum van de Bruinvisch, het laat-
ste overgebleven bergingsvaartuig
van voor de Tweede Wereldoorlog
van het zogenaamde type Blazer.
“Een burgemeester komt eigenlijk
pas als je 100 wordt maar 75 jaar is
toch eigenlijk ook wel iets om even
bij stil te staan.” Heel even dan,
want al snel richtte hij het woord
tot Adri Lokker.
Gladgestreken haar
“U kent hem allemaal: blauwe
blazer, gladgestreken haar, bril op
en overal aanwezig. Adri Lokker
heeft zich, vinden wij als gemeen-
tebestuur, buitengewoon verdien-
stelijk gemaakt voor het bedrijfs-
leven in Maassluis tijdens zijn
loopbaan en voor de historie van
de Nederlandse zeesleepvaart.”
“Ik kom hem zowat iedere dag te-
gen in het stadhuis vanwege zijn
verschillende functies. Dan zeg
ik tegen hem: ‘Tot morgen Adri,
waar kom je dan voor?’ Na zijn
pensionering bleef Adri Lokker
zich inzetten voor historische
schepen en vaartuigen, welke zo-
wel bij bergingen als bij de zee-
sleepvaart werden gebruikt. In
2004 was hij een van de oprichters
van de Stichting tot behoud van
het bergingsvaartuig
De Bruinvisch. Zijn
inspanningen om
sponsors en dona-
teurs te werven voor
de restauratie heb-
ben daarbij denk ik
een hele cruciale rol
gespeeld.
Kortom: je kunt niet
om Adri Lokker
heen. Dat is maar
goed ook, want we
hebben iets aan deze
man in Maassluis.”
Voor het bestuur
van de Bruinvisch
had burgemeester
Karssen een glazen
schaal met daarop de
afbeeldingen van de
Groote Kerk, de Fu-
rie en het Douane-
huisje meegenomen.
Ook stond er in ge-
graveerd ‘75 jaar
bergingsvaartuig de
Bruinvisch, 1937-
2012’.
Erepenning voor Adri Lokker
Erepenning voor Adri Lokker. Foto: Roger van der Kraan
MAASSLUIS – Ineke Vink,
secretaris van de Historische
Vereniging Maassluis is gekozen
tot Vrijwilliger van het jaar 2012.
Dat maakte juryvoorzitter Bur-
gemeester Koos Karssen vorige
week vrijdag (7 december 2012)
bekend tijdens een bijeenkomst in
de Koningshof.
Door Chrit Wilshaus
Volgens het juryrapport is Ineke
Vink een waardevolle aanwinst voor
Maassluis. Burgemeester Karssen:
“Het is iemand die heel veelzijdig is
en uitermate geschikt voor dit werk.
De jury vindt het lovenswaardig dat
deze persoon zoveel tijd in het vrij-
willigerswerk steekt. Het is dan ook
bijna wetenschappelijk te noemen
wat zij doet. Een grote groep mensen
kan bovendien meegenieten van het
werk dat zij verricht: het verzame-
len van historische informatie over
Maassluis.”
Ineke Vink vertelde haar vrijwil-
ligerswerk “met een warm hart” te
doen. Behalve dat ze zich Vrijwilli-
ger van het Jaar mag noemen, kreeg
Ineke Vink ook nog een geldbedrag
van 750 euro te besteden aan een
goed doel naar keuze. Dat werd, ui-
teraard, de Historische Vereniging.
“Naast dat ik redactiewerk voor de
Historische Vereniging doe, had ik
het idee om binnen de vereniging
een redactiefonds op te richten. Het
bestuur heeft al gezegd dat dit dan
het Ineke Vink Fonds moet gaan
heten.
Met de afkorting die dat oplevert,
IVF, ben ik echter minder geluk-
kig. Ik denk dat we daar nog een
laatste woord over moeten spreken!
Maar goed, het is in ieder geval met
dit bedrag mogelijk om weer meer
boekjes uit te geven, want ik zit
boordevol ideeën. Het bezorgt ons
heel veel werk maar ik vind het nog
steeds leuk om te doen!”
Voedselbank
De groepsprijs ging dit jaar naar de
Voedselbank. Ook de Voedselbank
kreeg een bedrag van 750 euro. Joke
Cats, coördinator en drijvende kracht
achter de Voedselbank, vertelde het
geld te willen gebruiken voor een
schoolspullen. Volgens wethouder
Pieter Kromdijk lijkt het er soms op
alsof de groep vrijwilligers van de
Voedselbank “ bijna beroepsmatig”
bezig is. Als je binnenkomt bij deze
groep, krijg je gewoon een warm ge-
voel. Misschien is dat ook een van
de redenen waarom deze groep een
wachtlijst voor vrijwilligers heeft.
Die warmte verspreidt zich blijkbaar
heel snel.”
Verder was er nog een prijs voor Ria
van Velzen, die al sinds 1980 vrij-
willigerswerk doet voor Myosotis.
“Ze is vaak voorgedragen maar ein-
digt steevast in de top drie.
Dit jaar eindigde ze zelfs als tweede.
Ee jury wilde dat niet onopgemerkt
voorbij laten gaan”, aldus burge-
meester Karssen.
Dit jaar waren er volgens wethouder
Ineke Vink gekozen als Vrijwilliger van het Jaar
Ineke Vink gekozen als Vrijwilliger van het Jaar. Foto Roger van der Kraan
Kromdijk 400 vrijwilligers genomi-
neerd.
Zowel als groep maar ook als indivi-
du. Verder waren er nog prijzen voor
de jongste (Romy Galjaard van Het
Sparretje) en de verste vrijwilliger
(Rode Kruis chauffeur A. Chabari).
Volgens de burgemeester was de
hele Uiverzaal van ontmoetingscen-
trum Koningshof eigenlijk gevuld
met winnaars. En daarom was er
voor iedereen ook een fles wijn plus
een opener.
Het cabaretduo de Nachtzusters
trakteerde de aanwezigen vrijdag-
avond op een optreden.
Stichting
Bewaking Palet
Uitnodiging
Zaterdag 15 december zal om
11.00 uur het Camerasysteem van
Winkelcentrum Palet officieel in
gebruik worden gesteld door Bur-
gemeester K. Karssen.
Wij nodigen U graag uit om hierbij
aanwezig te zijn.
Naar aanleiding van een overval
op de LIDL in ons Winkelcentrum
Palet en de ontwikkelingen in de
maatschappij is het Bestuur van
Winkelcentrum Palet gaan kijken
naar de veiligheid in en rond ons
winkelcentrum.
Wij zijn tot de conclusie gekomen
dat een camerasysteem het vei-
ligheidsgevoel van ondernemers,
bewoners en klanten van Winkel-
centrum Palet zeker ten goede zal
komen.
Na een informatieavond voor on-
dernemers en particulieren in en
rond Palet bleek er veel belang-
stelling voor een camerasysteem
te zijn.
Een commissie bestaande uit John
Coenen en Jacco van ‘t Hart is aan
de slag gegaan. Ideeën opgedaan,
offertes aangevraagd, in de subsi-
die verstrekking gedoken, juridi-
sche informatie ingewonnen, etc.
om voor de donkere dagen het ca-
merasysteem in gebruik te kunnen
nemen.
De conclusie is dat het camera-
systeem het beste in een stichting
ondergebracht kan worden, dus
Stichting Bewaking Palet is nu
een feit.
Door zeer goede samenwerking
met vele zoals Parktrust BV, Ge-
meente Maassluis, Installatiebe-
drijf Alarmned, Notaris Jansen en
natuurlijk de belanghebbende is
het gelukt om het camerasysteem
nu in gebruik te nemen.
Graag verwelkomen wij U bij Café
de Poppenkast vanaf 10.30 uur.
Namens Stichting Bewaking Palet
en Winkeliersvereniging Palet.
John Coenen en Jacco van ‘t Hart
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 9
DESKUNDIG
EN BETROUWBAAR!
̈MAASSLUI S
Echtpaar Curiedreef 5
Ruime, uitstekend onderhouden 6 kmr eengezinswoning
met zijuitbouw aan de voorzijde, carport en houten ber-
ging. De woning is in 2008 geheel vzv kunststof kozijnen
en dubbel glas, in 2010 vzv grote dakkapel over de gehele
zolderverdieping en beschikt over een moderne open kkn
(2006) en moderne badkmr (2007). Zonnige tuin op het W..
Een woning om zo te kunnen betrekken.
̈Vraagprijs € 237.500,- k.k.
Maasweg 41
Scherpe vraagprijs: ruim opgezet, goed onderhouden 4
kmr hoekapp. op de 3e verd. met lift, eigen parkeerplaats
in afgesloten parkeergarage en een grote berging. Vanuit
de woonkmr en het balkon heeft u een vrij uitzicht op de
haven en de Nieuwe Waterweg. De woning beschikt over
een riante woonkmr met aparte werk/computerhoek, 3
grote slpkmrs en grote badkmr met ligbad en douche.
̈Vraagprijs € 235.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Spechtstraat 60
Goed onderhouden RUIME EENGEZINSWONING met diepe tuin
voor een ZEER SCHERPE VRAAGPRIJS! Aan de voorzijde geheel
vzv kunststof kozijnen en dubbel glas en geheel v.z.v. metsel-
werk gevels (i.p.v. hout). De royale tuin is v.z.v onderhouds-
vrije metselwerk tuinmuren. Een zeer ruime woning met
royale doorzonwoonkamer, 4 slaapkamers en een zolder met
dakkapel. Een huis met mogelijkheden.
̈Vraagprijs € 179.000,- k.k.
̈MAASSLUI S ̈MAASSLUI S
Wagnerstraat 36
Aantrekkelijke, ruime hoekeengezinswoning met o.a.
fraaie lichte plavuizen vloer, nieuwe badkamer met
inloopdouche, inbouwkeuken en een zonnige tuin op het
westen met parkeerplaats. Goed onderhouden met kunst-
stof gevelbekledingen en rondom dubbel glas. Gelegen in
rustige, kindvriendelijke wijk op loopafstand van winkel-
centrum Koningshoek, NS station en bibliotheek.

̈Vraagprijs € 225.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Iependal 16
In geliefde wijk gelegen ruime HOEKEENGEZINSWONING met
GARAGE en zonnige achtertuin op het zuidwesten. Rustige
ligging in kindvriendelijke wijk vlakbij scholen en winkel-
centra. Deze voormalige huurwoning beschikt al over een
open keuken, is op nette wijze bewoond geweest en biedt
vele mogelijkheden.
̈Vraagprijs € 219.000,- k.k.
Olmendal 55
In geliefde wijk gelegen ruime HOEKEENGEZINSWONING
met voor-, zij- en brede achtertuin op het zuidoosten.
Uitstekende rustige ligging met veel ruimte rondom. Deze
voormalige huurwoning beschikt al over een open keuken,
is op nette wijze bewoond geweest en biedt vele moge-
lijkheden. Prima gelegen nabij scholen en winkelcentra.
̈Vraagprijs € 215.000,- k.k.
̈MAASSLUI S ̈MAASSLUI S
Mgr. W.M. Bekkerslaan 52
Vlakbij het gezellige centrum van Maassluis, maar toch
rustig gelegen door de royale tuin om de woning. De
woning is keurig onderhouden en geheel voorzien van
h.h. kozijnen met dubbel glas, heeft aan de achterzijde
ook nog het gebruik van een gemeenschappelijke tuin,
dus biedt veel vrijheid aan alle kanten. Perceeloppervlakte
ca. 250m2.
̈Vraagprijs € 169.000,- k.k.
Vlasserij 33
Aantrekkelijke eengezinswoning met 2,5 m. diepe uit-
bouw. Daardoor beschikt deze woning over een riante
woonkmr met massief eiken vloer, spachtelputzwanden,
schuurwerk plafond en openslaande tuindeuren. Open
hoekkkn met granieten aanrechtblad en inb.app., 4
ruime slpkmrs, fraaie badkmr en diepe tuin op het Z/W.

̈Vraagprijs € 229.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.OPSCHOOR.NL
Zuidvliet 4, 3141 AL Maassluis Tel. 010-5939090 info@opschoor.nl
N
I
E
U
W
D
N
I
E
U
W
D
N
I
E
U
W
D
N
I
E
U
W
D
N
I
E
U
W
D
V
e
r
k
o
c
h
t
o
n
d
e
r
v
o
o
r
b
e
h
o
u
d
I
N

P
R
I
J
S
V
E
R
L
A
A
G
D
I
N

P
R
I
J
S
V
E
R
L
A
A
G
D
H
VAN DER HOEVEN
Verbouw- en onderhoudsbedrijf
• voor al uw timmer, metsel, tegel- en stucadoorswerk
• tevens levering en montage van houten-
en kunststof kozijnen
Tel.: 06-304 89 247 Fax: 0174-52 37 08
Tel.: 06-30489247 - E-mail: hoeven.verbouw@hetnet.nl
Fax: 010-5926544
06-38917602
OPEN HUIS Zaterdag 15 DECEMBER 11.00 - 14.00 UUR.
Schubertlaan 701 Maassluis. Zeer RUIM 3 kamer
BENEDE N-appartement uit 2002, met terras (ZO). EIGEN
PARKEERPLAATS in afgesloten parkeergarage. CV-combi
ketel 2011, overal laminaat, brede deuren en DREMPEL-
LOOS. Living ca. 57 m
2
! Spachtelputz. Achter grote ramen
tot vloer. Keuken met inbouwapparatuur, apothekerskast.
Actieve VVE € 144,-. Eventueel met ruiling voor eengezins-
wonin g in Naaldwijk. Kom zaterdag of maak een afspraak
010-5928036. € 219.000,- k.k.
Boumare 116 | 3155 PB Maasland

- Ruim 4 kamer appartement (130 m²)
- Luxe afgewerkte keuken en badkamer
- Parkeerplaats in afgesloten kelder
- Riant balkon van ca. 15 m²

Neem voor meer informatie
of een bezichtiging contact op:

WWW.ABBBOUWGROEP.NL
APPARTEMENT MAASLAND TE HUUR

0184 – 495 495
OUDE VEILING 1 - MAASLAND
TEL. 010 - 59 218 36
www. f a c e bo o k . c o m/ v l i e t z i ght . pa r t y c e nt e r
ZATERDAG
22 DECEMBER AS
van 21.00 - 02.00 uur
Classics
Rene Campo - Betram
Marcel de Groot - Pat
TE KOOP: GARAGEBOX
Buizerdstraat, Maassluis.
Na bezichtiging van de
garagebox kan even een
bod worden uitgebracht.
Deze aanbieding
is geheel vrijblijvend.
Info.: 010-5914795 of
06-48628867.
Eventueel inspreken.
KERSTKAARTEN
voor speciale situaties,
bijschrijfkalenders en
agenda’s, cd’s met
kerstliedjes en een breed
assortiment films vind je
in de Bijbel-In,
Noordvliet 19
(achterste winkel
in het Weeshuis).
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 10
Een nieuw huis, prachtige Sinter-
klaaskado’s, maar voor de kin-
deren aan de Prinsekade en de
Groen van Prinstererkade was
de opening van de speeltuin de
belangrijkste gebeurtenis van de
week. Wethouder Keijzer knipte
voor die gelegenheid samen met de
kinderen een tros kleurige ballon-
nen door. Boele en van Eesteren en
de gemeente Maassluis hadden de
speellocatie bewust in het bouw-
plan opgenomen. Voldoende ruim-
te voor parkeren én spelen waren
belangrijke onderdelen in het plan.
De speeltuin grenst aan de water-
kant, maar behalve goede speel-
toestellen is ook nagedacht over
een veilig hekwerk zodat de vei-
ligheid van de allerkleinsten blijft
gewaarborgd. Vaders en moeders
werden tijdens dit belangrijke
moment bezig gehouden met een
hapje en een drankje van de pro-
jectontwikkelaar.
Speeltuin Brouwerijstraat in gebruik
Spitsboot tijdens
kerstvakantie uit de vaart
De spitsboot tussen Rozenburg en Maassluis wordt in de kerstvakantie
uit de vaart genomen. In die tijd wordt het periodiek onderhoud ver-
richt, onder meer aan de hydraulische cilinders.
Het schip is nog in bedrijf tot en met zondag 23 december en komt pas
maandag 7 januari 2013 weer in de vaart.
Er is voor de kerstvakantie gekozen omdat dit de rustigste periode van
het jaar is.
De gemeente Maassluis en leerlin-
gen van het Lentiz Kastanjecol-
lege zijn begonnen om de voet-
gangerstunnel van de Merellaan
naar het Sterrenbos ‘sociaal vei-
lig’ te maken. Met subsidie van-
uit ‘Bestaand Rotterdams Gebied
Leefbaarheidsprojecten’ wordt
de tunnel aangepast, bijvoorbeeld
met een beter doorzicht, betere
verlichting en aankleding van de
tunnelwanden. Leerlingen van het
Lentiz Kastanjecollege wezen eer-
der tijdens het project ‘Welkom in
onze wijk’ deze tunnel aan als een
NOT-Spot.
Zij presenteerden hun Tunnelvisie
met duurzame verbeterplannen
aan de gemeenteraad. Dit werd
gekozen als één van de twee beste
ideeën en wordt nu daadwerkelijk
uitgevoerd. Het andere idee, Ope-
ratie Prullenbak, is onlangs afge-
rond.
Samen met wethouders Keijzer
(onder meer stedelijke ontwikke-
ling) en Van der Wees (onder meer
Onderwijs en Jeugd) verfden zij
allereerst de wanden in een mooie
frisse kleur, waarna andere tun-
nelaanpassingen zullen volgen.
Wethouder Keijzer gaf aan dat hij
het waardevol vindt dat iedereen in
de stad en dus ook deze leerlingen,
betrokken zijn bij hun omgeving.
Wethouder Van der Wees vulde
aan dat zij een belangrijke rol heb-
ben gespeeld bij de realisering van
de subsidie voor dit project. Begin
2013 wordt de tunnel, ook weer sa-
men met deze enthousiaste groep
leerlingen op een ludieke wijze op-
nieuw in gebruik genomen.
Tunnelvisie
De Tunnelvisie was inspirerend en
innovatief. Het verbeterplan van
de tunnel om het geheel een fris-
ser aanzien te geven, hadden de
leerlingen al uitgezet bij Karwei
Samen met leerlingen voetgangerstunnel
Merellaan ‘sociaal veilig’ maken
en Praxis die enthousiast
op dit idee inhaakten. Na
de inventarisatie en op-
merkingen van de jonge-
ren over deze NOT-spot
pakte de gemeente hun
plan graag op. Het project
is echter uiteindelijk breder
uitgewerkt, omdat er tege-
lijkertijd een subsidieaan-
vraag liep bij de gemeente
Rotterdam. Dat hier de
participerende jeugd in
kon worden meegenomen,
was positief. De doelstel-
ling om de sociale onvei-
ligheid weg te nemen en
het doorzicht van de tunnel
te verbeteren, sloot naad-
loos aan bij het idee van
de jongeren. De jongeren
zijn diverse keren in het stadhuis
betrokken bij de ontwikkeling en
hebben meegedacht over de open-
bare verlichting, kleur, de locatie
van prullenbakken en de inrich-
ting buiten de tunnel.
Veilig Opgroeien met het CJG
Eén van de speerpunten van het
project Veilig Opgroeien met het
Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) is werken aan actieve jon-
gerenparticipatie. Op deze wijze
zijn jongeren actief betrokken bij
hun leefomgeving en voelen zij
zich verantwoordelijk. Er worden
meerdere projecten op deze wijze
met de jeugd opgepakt. Meer in-
formatie staat op www.cjgmaas-
sluis.nl en www.maassluis.nl >
Onderwijs en Jeugd. Het volgen
van twitteraccount @CJGMaas-
sluis voor de meest actuele berich-
ten over Veilig Opgroeien met het
CJG, is ook mogelijk.
MAASSLUIS – Het (voorlopig)
niet doorgaan van de plannen met
Sluispolder-West en de binnenstad
mag geen gevolgen hebben voor
de nieuwbouw van Het Spectrum.
Door Chrit Wilshaus
Dat betoogde de raad dinsdag-
avond bij het debat over de brief,
waarin Maasdelta vorige week
schreef het plan voorlopig in de
koelkast te zetten vanwege het
Regeerakkoord en het feit dat het
Waarborgfonds Sociale Woning-
bouw heeft gesteld vanaf 2014 niet
meer garant te kunnen staan voor
nieuwe leningen
“De nieuwbouw mag geen ver-
traging oplopen. We hebben dat
steeds gezegd en daar blijven wij
bij”, aldus PvdA’er Joop Luijen-
dijk, die vond dat gekeken moeten
worden hoe vertraging kan wor-
den voorkomen.
D66 was van mening dat er snel
een aangepast plan dient te komen.
Fractievoorzitter Leo Eijskoot:
“Onzes inziens is bouwen op de
huidige locatie van de school een
optie. Voor de kinderen moet tij-
dens de sloop en de nieuwbouw
tijdelijke onderdak gevonden te
worden. Dat hoeft geen probleem
te zijn want in Maassluis staan
voldoende lokalen leeg. Dat moet
via busvervoer op te lossen zijn.
Ook hoeven er dan vooralsnog
geen huizen gesloopt worden. We
vragen het college op zeer korte
termijn met een plan van aanpak
te komen ter realisering van de
school.”
Wat de VVD-fractie betreft, moet
er zo snel mogelijk duidelijkheid
komen voor Het Spectrum.
Uitdaging
Volgens het CDA is de vertraging
die nu is ontstaan zeer pijnlijk
voor maar vormt die tegelijkertijd
een bijzondere uitdaging. CDA-
fractievoorzitter Bronsveld: “Na
een lang proces is verder uitstel
wat ons betreft eigenlijk onac-
ceptabel. Er moet verder gewerkt
worden aan de plannen rondom
de nieuwbouw en wellicht moeten
gelijktijdig ingezet worden op een
plan B. De school en de leerlingen
wachten al zo lang.”
Ook de VSP liet weten zich grote
zorgen te maken over de gevol-
gen van het niet doorgaan van de
plannen voor Het Spectrum. “De
school kan niet meer zo lang wach-
ten. Wij zijn van mening dat dit een
hoge prioriteit moet krijgen”, aldus
fractievoorzitter Jan van der Maar-
el, die het college verder vroeg met
een alternatief plan te komen.
Terug naar het oude plan van de
Meester De Visserschool zou vol-
gens Maassluis Belang jammer
zijn. Deze partij vroeg ook aan-
dacht voor de gevolgen voor plaat-
selijke en regionale bouwbedrij-
ven, nu de plannen niet doorgaan.
Voor de PvdA was het dinsdag-
avond niet helemaal duidelijk
waarom er ook corporaties zijn die
gewoon doorgaan met hun plan-
nen. Ook de VVD vroeg zich dit
af. “Andere projecten worden wel
uitgevoerd in het land door corpo-
raties”, stelde Coby Lammers van
deze partij. Volgens haar is er on-
der bewoners veel onrust ontstaan.
Eerst over de plannen en nu over
het weer in de koelkast plaatsen
daarvan. Lammers benadrukte
tevens het belang van zorgvuldige
communicatie met de bewoners.
Bronsveld wees erop dat de inwo-
ners van de wijk gebaat zijn bij hel-
derheid. “Linksom of rechtsom.”
Eijskoot vond het onbegrijpelijk
dat Maasdelta tijdens de thema-
avond nog volhield dat de kabi-
netsplannen geen invloed hadden
op de planvorming. “Maar de
ontstane situatie geeft ons als raad
wel de ruimte de plannen nog eens
kritisch tegen het licht te houden.
En Van der Maarel stelde voor om
de huidige plannen over een jaar
nog eens tegen het licht te houden.
Onderwijswethouder Gerard
van der Wees stelde dat geke-
ken moet worden hoe omge-
gaan moet worden met de ge-
geven omstandigheden. “Op dit
moment werken we volgens het
in oktober met Meervoud vast-
gestelde tijdschema. Ook wordt
er gewerkt aan een Programma
van Eisen. Dat proces kan rus-
tig doorgaan. Los nog van deze
ontwikkeling. Bovendien hoe-
ven we de koers nu nog niet te
wijzigen en nu nog niet naar een
andere bouwlocatie te zoeken.
Maar het betekent wel dat we in
ons achterhoofd rekening moe-
ten houden en ons voor moeten
bereiden op mogelijk een ande-
re locatiekeuze. We zullen ons
zeker dus zeker op een plan B
oriënteren. Voor dit moment is
het echter belangrijker dat het
proces met Meervoud door-
loopt. Wij doen er alles aan
om vertraging daarin te voor-
komen. Meervoud heeft verder
aangegeven als bouwheer te
willen optreden. In die zin is
het wegvallen van Maasdelta
bij dit project in ieder geval niet
relevant.”
Gemeenteraad:
Nieuwbouw Spectrum mag geen vertraging oplopen
In vol ornaat – dus met ambtske-
ten – zat burgemeester Koos Kars-
sen zaterdag in de Wereldwinkel
Maassluis. Hij kwam daar zijn
handtekening zetten onder een pe-
titie van Amnesty Maassluis.
Vrijwillligers van Amnesty wa-
ren zaterdag in Wereldwinkel om
aandacht te vragen voor het lot
van Ales Bialiatski en Nasrin Sot-
oudeh. Nasrin is een Iraanse ad-
vocaat die daar in de gevangenis
zit omdat ze mensen verdedigt die
het niet eens zijn met het regime
in Iran. Ales Bialiatski is voor-
zitter van de mensenrechtenor-
ganisatie Viasna in Wit-Rusland.
De regering in deze autoritaire
voormalige Sovjetrepubliek pakt
tegenstanders met harde hand aan.
Ales werd opgepakt en na een zeer
oneerlijk proces kreeg hij vieren-
half jaar cel.
Zowel Amnesty als de Wereld-
winkel richten zich op het ver-
beteren van leefomstandigheden
van mensen. Vanwege die achter-
grond werken beide organisaties in
Maassluis regelmatig samen.
De Wereldwinkel deed dat zater-
dag door Amnesty ‘onderdak’ te
geven voor het voeren van hun ac-
tie waarbij mensen petities of ac-
tiekaarten konden ondertekenen.
Burgemeester Karssen werkte
daaraan – net als bij een eerdere
gelegenheid – graag mee.
Burgemeester Karssen zet in de Wereldwinkel
zijn handtekening voor Amnesty
Wereldwinkel Maassluis
geeft Amnesty de ruimte
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 11
Verkoop
Tel 0181-21 93 39
DE BOUW
IS GESTART
www.rozenburgboulevard.nl
Luxe appartementen met uitzicht
op de nieuwe waterweg
Zaterdag 15 december
van 11.00 - 12.00 uur
op de bouwlocatie.
Iedereen is van
harte welkom!
Bezoek het
informatiecentrum
Scan de code
Bezoek vrijblijvend en zonder afspraak ons informatiecentrum op de
bouwplaats en bekijk onze nieuwe maquettes van de appartementen.
L
e
t o
p
!
Sluit voor 31 decem
ber een
koopcontract en profiteer ook
in 2013 nog van de huidige
hypotheekvoorwaarden.
TE HUUR
AANGEBODEN
Bedrijfs-/Kantoorruimte
in Maasland gelegen nabij de A20.
- Benedenverdieping ca. 110 m
2
- Bovenverdieping ca. 100 m
2
Info: 06 52 41 11 37
Boumare 116 | 3155 PB Maasland

- Ruim 4 kamer appartement (130 m²)
- Luxe afgewerkte keuken en badkamer
- Parkeerplaats in afgesloten kelder
- Riant balkon van ca. 15 m²

Neem voor meer informatie
of een bezichtiging contact op:

WWW.ABBBOUWGROEP.NL
0184 – 495 495
APPARTEMENT MAASLAND TE HUUR
TE KOOP: MOOI HOEKHUIS MAASLAND
met ruime praktijk/bedrijfsruimte
Gelegen op ideale locatie
in dorpshart Maasland.
Tuin zonnig zuidwest
gelegen. Begane grond
met praktijk ruimte,
ruime woonkamer met
openslaande deuren en
open keuken. Eerste
verdieping met 2
ruime slaapkamers, 1
kleinere slaapkamer en
badkamer, alle kunststof
kozijnen. Zolder met 2
slaapkamers met grote
dakkapel.
€ 327.000 k.k.
Meer informatie op
Funda of bij Floris
Derksen, 010-5917305
of 06-42463626
Flexibele ruimte, Flexibele huur, Flexibele termijn
Maasdijk bedrijventerrein
Honderdland
In splinternieuwe bedrijfs-/opslagruimte van max. 60 m2 bieden wij
een flexibele ruimte aan van 30 tot 60 m
2
, (hoogte 3,70 meter).
Afhankelijk van de tijd van het jaar kunt u de gehele
of een flink deel van deze ruimte huren.
Altijd met eigen grote overheaddeur, water en elektriciteit.
Flexibele huurprijs vanaf € 295,- per maand exclusief BTW
en (kleine gebruiksafhankelijke) bijdrage in kosten van elektriciteit en water.
Ook met de huurtermijn zijn we flexibel. Huren kan al vanaf 3 maanden.
Voor meer informatie kunt u bellen met Rivago Holding BV
Tel. 06-53838247
Naar passend
vervoer
op zoek?
Dat wordt dan
een Ford van
Korpershoek!
(010) 5912344
RIJBEWIJS HALEN?
AUTORIJSCHOOL ”PA■LET”
Tel. 010-5925570,
www.autorijschoolpalet.nl
ROMMEL IN UW TUIN,
boom weg halen, snoeien,
schutting zetten enz.
Klein persoonlijk
hoveniersbedrijfje maakt uw
tuin weer mooi.
Vakbekwaam, betrouwbaar,
een vaste eerlijke prijs en
een goed advies.
Geheel vrijblijvende
inlichtingen: 010-8851617
of 06-15575890.
o n t we r p a a n l e g o n d e r h o u d
Tuinaanleg
Snoeien
Onderhoud
Vijvers
Bestrating
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 12
,ŽĞĚĞŵƐƚĞƌĚĂŵƐĞŽŶĚĞƌǁĞͲ
ƌĞůĚzĂďzƵŵůĂŶŐnjĂŵĞƌŚĂŶĚŝŶ
ĞĞŶǁƵƌŐŐƌĞĞƉŶĞĞŵƚ
Yab Yum
het Circus
van de Nacht
Het heftige liefdesverhaal
tussen Yab Yum meisje Angel
en de levensgevaarlijke
topcrimineel Kees
Lezersactie
?Ăď ?Ƶŵ͕ ŚĞƚ CŝƌͲ
ĐƵƐ ǀĂŶ ĚĞ nĂĐŚƚ͕ ŝƐ
ĞĞŶ ƐƉĞŬƚĂŬĞů ŽǀĞƌ
͛Ɛ ǁĞƌĞůĚƐ ŵĞĞƐƚ ďĞͲ
ƌŽĞŵĚĞ ďŽƌĚĞĞů ŝŶ
ĚĞ ƐĨĞĞƌ ǀĂŶ MŽƵůŝŶ
8ŽƵŐĞ ĞŶ lĞůůŝŶŝ͘ CŶͲ
ǀĞƌďůŽĞŵĚ ƌĞĂůŝƐƟͲ
ƐĐŚĞ ƐĐğŶĞƐ͕ ŽƉǁŝŶͲ
ĚĞŶĚĞ ĚĂŶƐŶƵŵŵĞƌƐ
ĞŶ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂů
ďĞŬƌŽŽŶĚĞ ĐŝƌĐƵƐĂĐƚƐ
ŝŶ ĠĠŶ ŐƌŽŽƚƐĐŚĂůŝŐĞ
ƐŚŽǁ͘ uŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚ ŝƐ
ĚĞ ďĞƐƚƐĞůůĞƌ ǀĂŶ ?Ăď
?Ƶŵ ŽƉƌŝĐŚƚĞƌ 1ŚĞŽ
PĞƵŌ͕ ĚŝĞ ŵĞƚ njŝũŶ
ĐůƵď ĚĞ ƉƌŽƐƟƚƵƟĞ ŝŶ
ĞĞŶ ŐŽƵĚĞŶ ůŝũƐƚ njĞƩĞ͘
lŶ ?Ăď ?ƵŵͲ ŚĞƚ CŝƌĐƵƐ
ǀĂŶ ĚĞ nĂĐŚƚ ďĞůĞĞŌ
ŵĞŶ ĚĞ ŚĞŌŝŐĞ ůŝĞĨĚĞ
ƚƵƐƐĞŶ ĚĞ ůĞǀĞŶƐŐĞͲ
ǀĂĂƌůŝũŬĞ ƚŽƉĐƌŝŵŝŶĞĞů
kĞĞƐ ;8ĂƐ MƵŝũƐͿ ĞŶ
?Ăď ?Ƶŵ ĚŝǀĂ AŶŐĞů
;AŶŶŝĐŬ 8ŽĞƌͿ͘ AůƐ njŝũ
ĞĐŚƚĞƌ ŽŶƚĚĞŬƚ ĚĂƚ
kĞĞƐ 1ŚĞŽ ǁŝů ůĂƚĞŶ
ǀĞƌŵŽŽƌĚĞŶ Žŵ ĚĂĂƌͲ
ŵĞĞ ĚĞ ĐůƵď ŽǀĞƌ ƚĞ
ŶĞŵĞŶ ĞŶ AŶŐĞů njŝũŶ
ĞŝŐĞŶĚŽŵ ƚĞ ŵĂŬĞŶ
ƐƚĂĂƚ njŝũ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ĚŝͲ
ůĞŵŵĂ͘ kŝĞƐƚ njŝũ ǀŽŽƌ
kĞĞƐ͕ ŚĂĂƌ ǀƌŝũŚĞŝĚ ŽĨ
ĚĞ ĐůƵď͍ uŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬ
njŽƌŐƚ ŚĂĂƌ ŬĞƵnjĞ ǀŽŽƌ
ĞĞŶ ĞdžƉůŽƐŝĞǀĞ ŽŶƚͲ
ǁŝŬŬĞůŝŶŐ ŝŶ Ěŝƚ ůŝĞĨͲ
ĚĞƐǀĞƌŚĂĂů͘
MĞƚ ŽŶĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞ AŶͲ
ŶŝĐŬ 8ŽĞƌ͕ nĞůůLJ lƌŝũĚĂ͕
8ĂƐ MƵŝũƐ͕ 8ŝĐŚĂƌĚ
CƌŽĞŶĞŶĚŝũŬ͕ 8ƵƚŐĞƌ ůĞ
ÞŽŽůĞ͕ !ŽĞů ĚĞ 1ŽŵďĞ
ĞŶ uĂŶƐƉĂĂƌ nĞĚĞƌͲ
ůĂŶĚƐ ŬĂŵƉŝŽĞŶƐĐŚĂƉͲ
ƉĞŶ ͚ĞdžŚŝďŝƟŽŶ ĚĂŶĐĞ͛
MĂƌƟŶ ǀĂŶ 8ĞŶƚĞŵ Θ
MĂƌŝģůůĞ CŽŶƐƚĂŶĐŝĂ͘
¥Ăď ¥Ƶŵ͕ ŚĞƚ CŝƌͲ
ĐƵƐ ǀĂŶ ĚĞ NĂĐŚƚ ŝƐ
ŵĞƚ ƚǁĞĞ ƉƌŝũƐǁŝŶͲ
ŶĞŶĚĞ ƉƌĞƐƚĂƟĞƐ͕
ƚŽƚ ŶƵ ƚŽĞ ĚĞ ŵĞĞƐƚ
ďĞŬƌŽŽŶĚĞ ƐŚŽǁ
ǀĂŶ ϮϬϭϮ͘ NĂĚĂƚ ¥Ăď
¥Ƶŵ ƐƚĞƌ ĐĂďĂƌĞƟĞƌ
kŝĐŚĂƌĚ GƌŽĞŶĞŶĚŝũŬ
ďĞŬƌŽŽŶĚ ǁĞƌĚ ŵĞƚ
ĚĞ ÞŽĞůŝĮŶĂƌŝŽ ϮϬϭϮ
ĂůƐ ďĞƐƚĞ ĐĂďĂƌĞƟĞƌ
ǁŽŶ ŚĞƚ ¥Ăď ¥Ƶŵ
ĚĂŶƐƉĂĂƌ MĂƌƟŶ ǀĂŶ
8ĞŶƚĞŵ ĞŶ MĂƌŝĞůůĞ
CŽŶƐƚĂŶĐŝĂ ƌĞĐĞŶƚ ĚĞ
ĮŶĂůĞ ǀĂŶ 8ĞĂƚ ƚŚĞ
8ĞƐƚ͕ ǁĂĂƌŵĞĞ njĞ
njŽ͛Ŷ ϳϱ ǁĞƌĞůĚĂĐƚƐ
ǀĞƌƐůŽĞŐĞŶ͘ Aů ĚĞnjĞ
ǁŝŶŶĂĂƌƐ njŝũŶ ŶƵ ůŝǀĞ
ƚĞ ďĞǁŽŶĚĞƌĞŶ ŝŶ
¥Ăď ¥Ƶŵ͕ ŚĞƚ CŝƌĐƵƐ
ǀĂŶ ĚĞ NĂĐŚƚ͘
MĂĂŬ ŬĂŶƐ ŽƉ ƚǁĞĞ ǀƌŝũŬĂĂƌƚĞŶ ǀŽŽƌ ¥Ăď ¥Ƶŵ͕ ŚĞƚ CŝƌĐƵƐ ǀĂŶ ĚĞ NĂĐŚƚ͘
GĞĞĨ ĂŶƚǁŽŽƌĚ ŽƉ ĚĞ ǀŽůŐĞŶĚĞ ůĞnjĞƌƐǀƌĂĂŐ͗
͚nŽĞ ŚĞĞƚ ĚĞ ŽƉƌŝĐŚƚĞƌ ǀĂŶ ¥Ăď ¥Ƶŵ͍͛
MĂŝů Ƶǁ ĂŶƚǁŽŽƌĚ ǀŽŽƌ ĚŝŶƐĚĂŐ ϭϴ ĚĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϮ ŶĂĂƌ ŝŶĨŽΛƚŚƵŝƐͲ
ďůĂĚĞŶ͘Ŷů ŽŶĚĞƌ ǀĞƌŵĞůĚŝŶŐ ǀĂŶ ͚¥Ăď ¥Ƶŵ ůĞnjĞƌƐĂĐƟĞ͛͘ UŝƚĞƌĂĂƌĚ ǀŽŽƌͲ
njŝĞŶ ǀĂŶ Ƶǁ ŶĂĂŵ͕ ĂĚƌĞƐ͕ ǁŽŽŶƉůĂĂƚƐ͕ ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌ ĞŶ ĞͲŵĂŝůĂĚƌĞƐ͘
D
o
e
m
e
e

e
n
w
in
!
Amnesty Maassluis
voert actie voor
mensenrechten-
activisten
Op 10 december bestaat de Uni-
versele Verklaring voor de Rech-
ten van de Mens 64 jaar. Op en
rond deze dag zetten tientallen
Amnesty groepen in Nederland
zich in voor de vrijlating van twee
mensenrechtenactivisten, Ales Bi-
aliatski en Nasrin Sotoudeh.
Nasrin Sotoudeh is een Iraanse
advocaat. Ze verdedigt mensen die
het niet eens zijn met de regering.
En ze verdedigt minderjarigen die
de doodstraf hebben gekregen. Nu
zit ze in de gevangenis wegens
“propaganda tegen de staat”en
“samenzwering tegen de nationale
veiligheid”. De werkelijke reden
is haar vreedzame werk voor de
mensenrechten.
Op 26 november jl. vond weer een
achterbanvergadering plaats. De
zaal van De Vliet was stampvol,
want nagenoeg alle bewoners-
commissies waren aanwezig. Ook
kon weer een nieuwe commissie
verwelkomd worden, te weten
bewonerscommissie Da Costa-
plein/Jan Luijkenstraat. Het was
de eerste keer dat de heer Boeters,
de interim voorzitter, de vergade-
ring leidde. Met vaste hand en een
kwinkslag zorgde hij voor een po-
sitieve en ontspannen sfeer.
Een greep uit wat werd bespro-
ken:
Het bewonersblad WOON! ver-
dwijnt. Maasdelta gaat voortaan
digitale nieuwsbrieven versturen.
De VBBM zal zorgen voor een
geprinte versie, die op kantoor
kan worden opgehaald. (dinsdag
en donderdag) Communicatie met
Ales Bialiatski is voorzitter van de
mensenrechtenorganisatie Viasna
in Wit-Rusland. Dat is moedig,
want wie in Wit-Rusland opkomt
voor vrijheid wordt vaak bedreigd,
mishandeld of gevangengezet.
Ales werd opgepakt en na een zeer
oneerlijk proces kreeg hij vieren-
half jaar cel.
Op zaterdag 8 december 2012 staat
Amnesty Maassluis in de wereld-
winkel van 11.00-15.00 uur. Daar
kunt u een petitie of actiekaarten
ondertekenen voor de vrijheid van
Ales en Nasrin.
Burgemeester Karssen zal om
13.00 uur in de wereldwinkel de
petitie, voor de vrijheid van Ales
en Nasrin, ondertekenen.
Voor meer informatie
Amnesty Maassluis
Mw.Toni Keijzer
Tel:010-5911449
E-mail: a.g.m.keijzer@kabelfoon.nl
Maasdelta en gemeente kwamen
uiteraard weer aan de orde. Maar
ook het advies over leegstandsder-
ving van huurwoningen bij Maas-
delta. Het komt nl regelmatig voor
dat mensen wél reageren op een
aanbod op de website Woonnet-
Rijnmond, maar niet bij de bezich-
tiging komen opdagen.
Ook de sloop van Sluispolder
West werd besproken.
* Inmiddels is bekend geworden
dat de sloop voorlopig niet door-
gaat. Dit houdt rechtstreeks ver-
band met het nieuwe regeerak-
koord. Nadat alle besluiten van
het ministerie Wonen definitief
zijn vastgesteld, zullen deze in een
achterbanvergadering worden toe-
gelicht.
Een belangrijk onderwerp was de
afrekening van de servicekosten.
Het is wettelijk geregeld dat bewo-
nerscommissies van te voren in-
zicht dienen te krijgen in de stuk-
ken. Zij zijn immers in staat om te
checken of de gegevens kloppen.
De bewonerscommissie Den-
nenflat legde uit dat zij een mooi
succes konden boeken door de af-
rekeningen van de afgelopen jaren
te bewaren en met elkaar te ver-
gelijken.
Hierdoor ontvingen de bewoners
na herberekening bijna € 100,-
meer terug, dan aanvankelijk was
toegezegd.
Ondanks de lange agenda kreeg
iedereen de gelegenheid zijn of
haar punten voor het voetlicht te
brengen en kunnen we terug kijken
op een positieve vergadering.
Bent u geïnteresseerd in de
VBBM? Wij verwijzen u graag
naar www.vbbm.nl
Vereniging Bewoners Belangen Maassluis
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 13
Openingsactie:
17
,50
ONBEPERKT SPORTEN
2 maanden voor maar:
WWW.SPORTCENTRUMLIFE.NL
INFO@SPORTCENTRUMLIFE.NL
TEL. 06-51077343
Deze actie geldt uiteraard ook voor al onze bestaande leden.
Als u in januari lid wordt van sportcentrum Life, mag u 2 maan-
den onbeperkt sporten (fitness en groepslessen) voor 17,50
VAN HEMERT HEEFT HET ANTWOORD OP AL
UW VRAGEN EN WENSEN OP HET GEBIED VAN:
Postbus 278
3140 AG Maassluis
tel. (010) 591 41 66
fax (010) 592 51 41
e-mail: info@van-hemert.nl
www.van-hemert.nl
„ Elektrotechnische installaties „ Datasystemen
„ Netwerkbekabeling „ Netwerkbekabelingssystemen
„ Toegangscontrolesystemen „ Airconditioning
„ Telefooninstallaties „ Inbraakbeveiliging
Hét adres voor
repareren, vernieuwen
of plaatsen van >>>>>>
> Alle soorten
dakbedekkingen
> Zinken dakgoten
> Hemelwater afvoer pijpen
> Dakpannen
> Natuurleien
Gebr. van Ruyven B.V.
Van Ruyvenlaan 3A, 2685 LC Poeldijk
Tel. 06-22571340
E-mail info@ruyven-dak.nl
Internet: www.ruyven-dak.nl
Incasso
I
n
c
a
s
s
o
Visser Quispel Heidema is gespecialiseerd in het incasseren van uw uitstaande
vorderingen. Enkele medewerkers van het kantoor zijn dagelijks bezig om voor u
het beste resultaat te bereiken.
Visser Quispel Heidema is in staat om uw openstaande vordering snel en efficiënt
te incasseren en levert kwaliteit tegen relatief lage kosten. Voor het opstarten van
een gerechtelijke procedure worden de kosten met u besproken zodat u niet voor
verrassingen komt te staan.
Indien u gebruik wilt maken van onze diensten of indien u daarover vragen
heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met de heer A. van Gemert,
incassomedewerker.
Koningin Wilhelminahaven NZ 1
3134 KE Vlaardingen
T. 010-4342886 • www.vqh.nl • info@vqh.nl
Tevens gevestigd in Oud-Beijerland
Sinds kort ook
gevestigd in
Vlaardingen
Gratis
inloopspreekuur
Donderdag
15.00 - 17.00 uur
• gratis plaatsing
• tot 15% winterkorting
• gratis extra’s
Nu vanaf € 1.586,00.
(acties geldig tot 31 dec. 2012)
Profiteer van het laagseizoen!
Verleng uw terrasseizoen en
laat Voorberg óók van uw
terras een genietplekje maken.
Kom langs in de showroom
voor inspiratie.

T : 010 - 592 29 76
F : 010 - 234 03 91
info@voorbergzonwering.nl
Wagenstraat 29
3142 CR Maassluis
www.voorbergzonwering.nl
zonwering & terrasoverkappingen
Najaarsacties terrasoverkappingen
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 14
YOUR LAST
STRIKE
STOPPEN
MET ROKEN
IN
6 M
AANDEN
KOM NAAR DE
INFORMATIE-
BIJEENKOMST!
STOPPEN MET ROKEN IN 6 MAANDEN:
KOM NAAR DE INFORMATIEBIJEENKOMST!
Altijd al willen stoppen met roken? Je verslaving overwinnen voor een
blijvende nieuwe leefstijl? Wacht niet langer en doe er wat aan!
WIL je stoppen of KIES je ervoor?
JUST-QUIT is uniek in Nederland. Het is een individueel programma om in 6
maanden BLIJVEND te stoppen met roken. Voeding, beweging, rust, het fysieke
en mentale aspect van het succesvol stoppen met roken zijn bij JUST-QUIT op
zeer doordachte wijze gecombineerd. Je wordt door een Online Support System
en een gediplomeerde trainer geholpen om van je lichamelijke EN geestelijke
verslaving af te komen. JUST-QUIT is geen eenmalige actie, maar zorgt voor een
blijvende gedragsverandering.
INFORMATIE BIJEENKOMST
Op <datum> geeft <naam ftnesscentrum> samen met de ontwikkelaars van
JUST-QUIT een unieke en gratis informatiebijeenkomst over je verslaving en de
aanpak om er vanaf te komen. Investeer tijd in deze ene bijeenkomst en bespaar
al het geld dat je aan roken uitgeeft. Kies bovendien voor een goede gezondheid.
Iedereen kan stoppen met roken. Jij ook. It’s all in your Mind!
START JIJ MET STOPPEN?
Schrijf je nu in voor de unieke informatiebijeenkomst op <datum> bij <naam
ftnesscentrum> via telefoonnummer <telefoonnummer ftnesscentrum> of stuur
een e-mail naar <e-mail adres ftnesscentrum>.
Mahorokan Sports Club
Rozenlaan 4, 3142 NN Maassluis
Tel. 010 - 591 43 00
Email: info@mahorokan.nl
www.mahorokan.nl
INFORMATIE BIJEENKOMST
Op woensdag 2 januari 2013 geeft Mahorokan Sports Club samen met de
ontwikkelaars van JUST-QUIT een unieke en gratis informatiebijeenkomst over
je verslaving en de aanpak om er vanaf te komen. Investeer tijd in deze ene
bijeenkomst en bespaar al het geld dat je aan roken uitgeeft. Kies bovendien
voor een goede gezondheid.
Iedereen kan stoppen met roken. Jij ook. It’s all in your Mind!
START JIJ MET STOPPEN?
Schrijf je nu in voor de unieke informatiebijeenkomst op woensdag 2 januari
bij Mahorokan Sports Club via telefoonnummer 010-5914300
of stuur een e-mail naar info@mahorokan.nl
MAASSLUIS - Just-Quit is een
uniek individueel programma,
ontwikkeld om rokers binnen zes
maanden blijvend te laten stoppen.
Het concept is bedacht door voor-
malig judoka Anthonie Wurth en
hij vond in Rob Henneveld, eige-
naar van Mahorokan Sports Club
in Maassluis, een compagnon om
het programma te helpen uitvoe-
ren. “Het stoppen met roken is niet
het hoofddoel”, benadrukken beide
mannen. “Het is uiteindelijk door
gedragsverandering dat de deelne-
mers hun levensstijl aanpassen en
de sigaret voorgoed afzweren.”
Wurth is een voormalig Neder-
lands en Europees kampioen judo.
Ook nam hij aan de Olympische
Spelen in 1992 in Barcelona deel.
“Acht jaar lang heb ik op diëten ge-
leefd en me in Japan goed voorbe-
reid op de Spelen. Ik ging er ook als
favoriet voor een gouden medaille
heen, maar verloor uiteindelijk
omdat ik in de cruciale wedstrijd
te weinig initiatief toonde. Dat zou
me niet weer gebeuren, hield ik me-
zelf voor, dus toen ik nadien mijn
eigen bedrijf Mindmarker opstart-
te, werd het nemen van initiatieven
een belangrijk uitgangspunt.”
Door hun sportieve gezamenlijke
achtergrond staan Wurth en Hen-
neveld in goed contact. Dit leverde
een vruchtbaar gesprek op, dat
uiteindelijk resulteerde in de hui-
dige samenwerking. “Veel mensen
weten niet dat een verandering in
levensstijl begint in een sport- en
bewegingscentrum. Daar lopen de
sport instructeurs met expertise
rond.”
Van de rokers die op een gegeven
moment voor zichzelf de knoop
doorhakken en besluiten te gaan
stoppen, faalt liefst 95 procent.
Een schrikbarend hoog percenta-
ge dus. Wurth: “Onderzoek heeft
uitgewezen dat 27 procent van de
Nederlandse bevolking boven de
15 jaar rookt. Daarvan doet 34 pro-
cent jaarlijks een poging tot stop-
pen. Er is onderzoek verricht naar
de oorzaken van het falen daarin.
Gebleken is dat men toch weer snel
vervalt in oude gewoontes, dus is
gedragsverandering noodzake-
lijk.” Henneveld knikt: “Bij onze
Mahorokan Sports Club kunnen
wij die hulp nu bieden. Het pro-
gramma duurt 6 maanden waarbij
de stopper 5 specifieke fase door-
loopt en ondersteuning krijgt van
een persoonlijk online programma
en een persoonlijke trainer. Deze
vorm van begeleiding is uniek in
Nederland en puur gericht op re-
sultaat. Wurth en Henneveld heb-
ben maar 1 doel, mensen succesvol
blijvend te laten stoppen met roken.
Het betreft gespecialiseerde bege-
leiding door onze gediplomeerde
trainers, waarbij elk detail extreem
goed moet zijn. Alles moet klop-
pen en, heel belangrijk: het initi-
atief gaat steeds van ons uit! Wíj
bepalen wanneer welke informatie
wordt aangeboden aan de deelne-
mers.”
Informatiebijeenkomst
Op woensdag 2 januari 2013 ver-
zorgt de organisatie een informa-
tiebijeenkomst, vanaf 20.00 uur
in Mahorokan Sports Club aan
de Rozenlaan 4 in Maassluis. Er
geldt vervolgens geen minimum-
noch maximumaantal deelnemers.
Henneveld: “Er wordt hoe dan ook
in kleine groepen gewerkt, met
maximaal vijf personen. Met veel
persoonlijke aandacht. We kunnen
de resultaten van de deelnemers
goed meten. Ook met de vragen
en antwoorden uit het online be-
geleidingssysteem kunnen we elke
deelnemer zeer goed analyseren
en adviseren. Deze vrijblijvende
bijeenkomst is in onze eigen loca-
tie. ” Wurth vult aan: “Bedrijven
kunnen zich ook aanmelden en
een personal trainer reserveren
voor hun werknemers. Het is ook
de bedoeling dat de groepsleden
elkaar onderling motiveren en sti-
muleren.”
Het programma Just-Quit is overi-
gens pertinent géén strafexpeditie
voor verstokte rokers, noch wordt
van hen een bepaalde basiscon-
ditie verwacht. Dat beeld hebben
sommigen immers nog van een
sportschool. Wurth: “Voeding, be-
wegen, rust, het fysieke en mentale
aspect van het succesvol stoppen
met roken zijn op zeer doordachte
wijze gecombineerd. Deelnemers
worden geholpen om van hun li-
chamelijke én geestelijke versla-
ving af te komen. Het betreft dus
geen eenmalige actie, maar zorgt
voor een blijvende gedragsveran-
dering.”
Herhalen
Wanneer de oud-judoka gevraagd
wordt naar de kracht van het pro-
gramma, komt één woord steeds
terug: ‘Herhalen, herhalen en nog
eens herhalen! Deelnemers moe-
ten er constant op worden gewezen
Anthonie Wurth (links) en Rob Henneveld
hebben de krachten gebundeld voor het programma Just-Quit.
Een nieuwe levensstijl in zes maanden
Alleen gedragsverandering leidt bij
Just-Quit tot blijvend stoppen met roken
wat er van hen verlangd wordt.
Dat gebeurt via speciale apps op
hun mobieltjes en via de compu-
ter. De kracht van herhaling ken
ik ook nog uit mijn sportcarrière,
want mijn coach bleef er bij mij
voortdurend op hameren dat ik
mijn vingers verkeerd gebruikte
bij een worp. Uiteindelijk hebben
die herhaaldelijke instructies me
inderdaad beter gemaakt.” Het di-
recte gevolg dat vaak in verband
wordt gebracht met het stoppen
met roken, is het nadien aanko-
men in gewicht. Wurth bevestigt
dit: “Inderdaad het is normaal dat
je door het stoppen een paar kilo
zwaarder kan worden. Juist door
de focus niet te leggen op alleen
maar het stoppen maar juist op life
stijl change wordt dit aangepakt. In
het Just Quit programma is daarom
ook een fase voor vetverbranding
opgenomen.”
Wurth en Henneveld realiseren
zich overigens wel dat het cursus-
bedrag, dat globaal tussen de 900
en 1400 euro ligt, voor veel men-
sen een flinke drempel is. “Maar
zij moeten niet vergeten dat ze
jaarlijks een veel hoger bedrag uit-
geven aan sigaretten.
Ze besteden hun geld nu alleen
op een andere manier!” Voor
meer informatie, telefoon 010-
5914300 of raadpleeg de website
www.justquitsmoking.nl
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 15
WWW.HOOGVLIET.COM
Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.
Wilt u altijd op de hoogte zijn van onze aanbiedingen?
Download dan onze app (iPhone of Android) of volg
ons op Twitter of Facebook.
Kijk voor meer informatie op www.hoogvliet.com
Acties zijn geldig van woensdag 12 t/m dinsdag 18 december 2012
Producten zijn verkrijgbaar van maandag 10 t/m maandag 31 december 2012
Hapjesbuffet
Smeren en smullen!
Desserttoppers
Onweerstaanbaar smakelijk
Proosten
Op heerlijke dagen samen
Zo maken
wij kerst
extra bijzonder
Bewezen de goedkoopste!
WT_57191641_Kerstmagazine 2012_DEF.indd 1
Kijk voor actuele
openingstijden op
www.hoogvliet.com
7.
99
Per liter 1.11 Amstel
Krat met 24 flesjes van 0.3 liter
11.49
4.
98
k
ilo
Shoarmavlees,
roerbakreepjes of gyrosvlees
Kilo
7.29
Bij aankoop van 1 kilo
reepjesvlees een bakje
knofl ooksaus t.w.v. 0.89
GRATIS
0.
99
Per liter 0.33
2
p
a
k
k
e
n
Taksi of
Taksi Splash
Alle soorten
2 pakken van 1.5 liter
1.62 - 1.86
Kijk voor de
lekkerste ideeën in
ons kerstmagazine
Heeft u het prachtige kerstmagazine
boordevol ideeën voor onvergetelijke
feestdagen en bijzondere producten
al ontvangen?
In uw Hoogvliet supermarkt kunt u
dit magazine ophalen als u het niet
in de bus heeft gehad.
*min. lftd: 15/18jaar/afh. v.d. wijk/legitimatie verplicht
Je conditie bijhouden en
tegelijk lekker bijverdienen!voor informatie
en aanmelden:
PLUS: elke dag
een gratis krant.
PLUS: een gratis
regenpak.
PLUS: sparen voor
leuke cadeaus.
Meeuwenplaat
is een gerenommeerd schoonmaakbedrijf met als verzorgings gebied
de regio Rijnmond. Door onze betrouwbaarheid en kwaliteit in
dienstverlening onderscheiden wij ons in de markt en realiseren wij
elk jaar onze groeidoelstelling.
Ter versterking van ons team Maassluis zijn wij op zoek naar een
Allround Schoonmaakmedewerk(st)er
voor schoonmaakwerk in een kantoorgebouw met sanitairgroepen, gelegen op Industrieterrein Zwarte Zee. De
te werken tijd is 3,00 uur per week op een willekeurige doordeweekse dag (vrijdag heeft de voorkeur) en kan
vrij worden ingevuld tussen 17.00 en 21.30 uur. Voorlopig betreft het derhalve een vacature voor 3,00 uur per
week, maar er bestaat een mogelijkheid tot uitbreiding.
Wij bieden: - Informele, prettige werksfeer
- Salarissen en vergoedingen conform CAO
Wij vragen: - Na korte inwerkperiode zelfstandig kunnen werken
- Sterke motivatie en oog voor detail
- Bereidheid tot het volgen van de Vakopleiding Schoonmaakster
- Woonplaats Maassluis of in de directe omgeving
Reacties s.v.p. uitsluitend per email ter attentie van mevrouw Corinne de Jong aan: corinne@meeuwenplaat.nl
Meeuwenplaat • Seggelant-Zuid 6-a • 3237 ME Brielle • www.meeuwenplaat.nl
Meeuwenplaat is een handelsnaam van Schoonmaakbedrijf De Meeuwenplaat BV
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 16
Zondag 16 december 2012:
Kerstmarkt in het Stadshart
van Maassluis.
Door: Maarten Huisman
Terwijl 2012 ten einde loopt en de
temperatuur daalt wordt er achter
de schermen al weer hard gewerkt
aan een nieuwe editie van de in-
middels vertrouwde kerstmarkt.
Kerstmis is een feest van tradities,
één van die tradities is de jaarlijks
terugkerende kerstmarkt in het
stadshart van Maassluis. Tradi-
tiegetrouw de laatste zondag voor
Kerstmis organiseert Werkgroep
Kerstmarkt i.s.m Stadshart Maas-
sluis een oud-Hollands gezellige
kerstmarkt met optredens van ko-
ren, dans, muziek, modeshows en
straattheater.
De bezoekersaantallen blijven
stijgen, en zelfs de sneeuw van
de afgelopen twee jaren hield het
winkelend publiek niet thuis en
zorgen voor prachtige plaatjes in
het historische stadshart.
Kerstmarkt 2012
Ook de editie van 2012 belooft
weer iets moois te worden.
Dit jaar wordt eraan gewerkt alle
generaties nog meer te bekoren,
kerstmis is tenslotte een feest van
samenzijn; jong en oud. In samen-
werking met Maasdelta rijden er
diverse taxibusjes heen- en weer
tussen verschillende ouderencom-
plexen, zodat ook de oudere gene-
ratie kan genieten van de gezellig-
heid die de kerstmarkt te bieden
heeft.
Met dank aan onze sponsoren;
Maasdelta, Fonds Schiedam e.o
en Het Stadshart zijn er optredens
van het Waterwegkoor, het Char-
les Dickenskoor, The Pilots, Joan,
Mama Cuba en meer!
Kerstnachtzingen op de markt
Nog zo’n mooie traditie is het
kerstnachtzingen op de markt.
Met 21 jaar met recht een traditie
te noemen.
Elk jaar op 24 december om 24:00
komt het publiek samen op de
markt om met elkaar kerstliederen
te zingen. Geen kerstnachtzingen
zonder muzikale begeleiding, wij
zijn daarom ook bijzonder blij dat
muzikanten uit de gehele regio el-
kaar weer hun medewerking ver-
lenen.
Kerstmis, een feest van tradities...
Nog nooit mee gezongen of naar
de kerstmarkt geweest?
U bent van harte welkom!
Zondag 16 december 2012:
12:00- 17:00
Maandag 24 december 2012:
24:00-00:00
www.stadshartmaassluis.nl/
kerstmarkt
Stichting AK bezorgt
kerstpost in
Maassluis en
Maasland
Stichting AK biedt u ook dit jaar de
mogelijkheid om uw kerstpost met
bestemming Maassluis en Maasland
op voordelige wijze te bezorgen.
De opbrengst is bestemd voor de
actie “Brandhout voor de armen”
in Oekraïne. Sinds enkele jaren on-
dersteunt Stichting AK in de winter
een aantal zeer arme gezinnen in
haar werkgebied in Oekraine met
stookhout. Hout is weliswaar de
goedkoopste brandstof, maar als je
je dagelijkse voedsel al niet kunt be-
talen, hoe moet je dan aan brandstof
komen voor wat warmte in huis en
om je potje te koken? Vijf kubieke
meter gezaagd hout van goede kwa-
liteit en thuis bezorgd (genoeg voor
3-4 maanden) kost minimaal 100
euro.
De kerstpost kan t/m 15 december
ongefrankeerd worden ingeleverd
bij:
• “Bijbel-In”, Noordvliet 19, Maas-
sluis
• “Maassluis Punt”, Dr. Kuyperkade
25, Maassluis
• “DA Maasland”, Huis te Veldelaan
2, Maasland
t/m 16 december in “De Kern”, P.C.
Hooftlaan 12, Maassluis (in de doos
in de hal).
Na 16 december wordt de post ge-
sorteerd en bezorgd door vrijwilli-
gers. De bezorgkosten zijn slechts
25 cent per kaart (decemberzegels
kosten 40 cent). U bespaart dus 15
cent per kaart op uw kerstpost!
Doe de kaarten in een grote envelop
of bundel ze d.m.v. van elastiekjes.
Voeg een envelop bij met daarin de
bezorgkosten (het aantal kaarten x
25 cent) en schrijf op de envelop het
aantal kaarten en het bedrag. Kaar-
ten die niet voorzien zijn van een
envelop met geld kunnen helaas niet
worden bezorgd.
Doet u ook mee?
Informatie: tel. 010 592 0787 of 06
5065 0787 en www.stichtingak.org
Stichting AK is een ANBI instel-
ling. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.
Deze kunnen worden gestort op ING
rek. 246 123 t.n.v. Stichting AK o.v.v.
Brandhout. Bij voorbaat hartelijk
dank!
De opbrengst van vrijdag 9 en 10
november was 8460 . Zaterdag 24
november kwam daar nog 3060
kg bij. Het jaar is weer bijna ten
einde en er is weer veel papier ver-
zameld. Iedereen, gevers en hel-
pers weer bedankt hiervoor. De
eerste inzameling van de maand
december is vrijdag 14 december
van 18.30 uur tot 21.00 uur en za-
terdag 15 december van 9.00 uur
tot 12.00 uur. U kunt u uw kranten
nog steeds kwijt op de vertrouw-
de plek op het parkeerterrein bij
de Ark aan de Rembrandtlaan 2.
De medewerkers van OPA zijn er
klaar voor en nemen uw oud papier
graag in ontvangst. Mocht u nog
kaarten (allerlei) en/of postzegels
hebben dan kunt u deze ook kwijt
in de emmer naast de container.
Mocht u bellen op de vrijdag, wilt u
dan zo vroeg mogelijk in de avond
bellen zodat de medewerkers hun
ophaalrooster erop aan kunnen
passen. Het telefoonnummer van
OPA is 06-13468794.
Hoekse Big band
Rhythm Harmonies
gaat een swingende
Christmas verzorgen
in Maassluis
De van oorsprong uit Hoek van
Holland afkomstige Big Band
Rhythm Harmonies bestaand uit
ca. achtien mannen en vrouwen,
staat garant voor een origineel ja-
ren veertig/vijftig geluid met een
heerlijk swingend repertoire en
dat “Swingend en Swinkling” ook
heel goed samengaan, bewijst deze
Band straks op zondagmiddag 16
december. Want op die dag wordt er
in het muziekgebouw aan de Albert
Schweitzerdreef 477 te Maassluis,
weer een gratis toegankelijk koffie-
concert georganiseerd door “stich-
ting muziekgebouw Maassluis”.
Het doel van deze zondagconcerten
is, het muziekgebouw en de muzi-
kale activiteiten die daarin plaats-
vinden, onder de aandacht van een
breder publiek te brengen. U bent
dan ook van harte uitgenodigd om
er bij te zijn.
In het afgelopen jaar waren er al
aantal redelijk tot goed bezochte
en gezellige optredens van diverse
ensembles en de stichting is heel
blij met de medewerking van de
Big Band uit “de Hoek” en hoopt
op een grote belangstelling van
muziekliefhebbers uit Maassluis en
omgeving.
Ook volgend jaar zijn er al een aan-
tal concerten gepland . We houden
U hiervan via deze en andere kana-
len op de hoogte.
Tot ziens op zondag 16 december
….de zaal is om 14.00 uur open….
het éérste kopje koffie is gratis en
“ Rhythm Harmonies”begint om
14.30 uur.
Door Simon van Zuilen
Maasland - De mensen die over de
Kluisweer in Maasland wandelen
en fietsen hebben het misschien al
gezien. Aan de voorzijde van de
Aloysiusschool is een mooi project
verrezen: er is een natuurlijk inge-
richt speelplaats aangelegd. Ho-
veniersbedrijf De Groot heeft de
speelplaats ingericht met allerlei
natuurvriendelijke materialen. Ei-
genaar Rob de Groot vond het een
leuke klus om aan te leggen. ,,De
kinderen worden op deze wijze
weer een stukje natuur bewuster,’’
zo denkt hij.
De speelplaats is een geheel
Maaslands project. Het aardige
en leuke ontwerp voor de speel-
plaats is ontworpen door Van
Daalen Tuinontwerp uit Maas-
land. Hoveniersbedrijf De Groot
is ook een Maaslands bedrijf, dat
acht jaar geleden in Maasdijk is
ontstaan en later naar Maasland
is verhuisd. Het aanleggen van
kinderspeelplaatsen zoals bij de
Aloysius basisschool zou wel eens
een nieuwe trendsetter kunnen
worden voor speelplaatsen. Geen
grote met veelal grijze tegels be-
strate speelplaats meer met hier en
daar een zandbak en een bankje.
Maar een geheel natuurlijk inge-
richt terrein, met boomstammen
rondom, met een zandheuvel en
een tunnel, met een vlinderborder,
een wilgenhutje en de grond met
houtsnippers bedekt, zeg maar een
klein beetje bosachtig terreintje is
er van gemaakt. Het wilgenhutje is
een leuk idee; het is van wilgen ge-
maakt, die als een soort wigwam
zijn ingeplant.
,,De kinderen kunnen hier heel na-
tuurlijk spelen,’’ zo overziet Rob de
Groot de aanleg, die nu zo goed als
klaar is. De natuurlijke speelplaats
is niet voor alle leerlingen. Alleen
de groepen 1, 2 en 3 mogen er spe-
len. De overige groepen spelen op
het tegelplateau van het Meester
Huub Paalvastplein, zo genoemd
toen het vroegere schoolhoofd met
de vut ging. Het hergebruik van de
bomen is heel aardig gedaan. Hert
zijn de platanen die aan het Oranje
Nassauplein te Den Hoorn hebben
gestaan. Na heel veel protesten van
bewoners, zijn de bomen uiteinde-
lijk toch gekapt.
De in stukken gezaagde stammen
zijn op de speelplaats ingepast als
een natuurlijke afrastering. Een
heel leuk idee om de bomen nu
eens niet voor de open haard te ge-
bruiken, maar een origineel her-
Sint en Piet op weg naar de speelplaats.
Kinderspeelplaats van Aloysiusschool natuurlijk ingericht
Rob de Groot en zijn medewerkers
leggen de laatste hand aan de speelplaats.
gebruik te geven. De speelplaats
was vorige week nog niet helemaal
klaar, maar is toch alvast geopend.
Sint Nicolaas was nog net in het
land, en de goedheiligman vond
het maar wat leuk om dit te mogen
doen. De Sint en Piet werden met
een graafmachine naar de nieuwe
speelplaats gebracht, waar Sint het
hek opende.
Het was voor hoveniersbedrijf De
Groot eerste keer om zo’n natuur-
lijke speelplaats aan te leggen.
Maar het bedrijf doet uiteraard
nog veel meer, met tuinaanleg
wel als hoofdmoot. Maar ook de
aanleg van pergola’s, elektra in de
tuin en ook voor het graafwerk op
begraafplaatsen is het bedrijf inge-
richt. Zie ook www.hoveniersbe-
drijf degroot.nl.
Oud Papier Actie (OPA) bij De Ark
voor wijkgemeente iona
in de Immanuëlkerk
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 17


voor partìcu|ìer en bedrì[f
aan huìs of op kantoor
ìnrìchten netwerken
ìnste||en ìnternet
verwì[deren vìrussen
computers sne||er maken
L. ß0N1L - MAA5LAN0 010-5938090 INI0©L55ALU.NL
L55ALU U0MPU1LPPLPAPA1IL
Pampers
maat 4 (7-18kg)
Per pak à 40 stuks
van 11,04
voor 4,99
OP = OP
C1000 Westerbos
Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 - 21:00 uur,
zaterdag van 08.00 - 20.00 uur.
C1000 Westerbos, Lange Boonestraat 31, 3142 CC Maassluis, 010-5912294
Volg ons op Twitter: @C1000Westerbos
Kellogs
ontbijtgranen
pak 300 - 375 gram
van 2,14 - 3,50
voor 1,49
Capri Sun
40-pack
Multivit of orange
van 12,32
voor 8,99
OP = OP OP = OP
ALLEEN BIJ C1000 WESTERBOS, ALLEEN GELDIG OP VRIJDAG EN ZATERDAG (14 EN 15 DECEMBER)
Korpershoek:
Ford service
dealer voor
Maassluis en
Maasland.
(010) 5912344
TE KOOP:
DVD spelers met twee
schermen voor in de auto,
compleet nog nieuw in de
doos. Mooi speeltje voor de
kinderen op lange
autoritten. Interesse?
Bel 06-54963287.
VRAGEN OVER HOOGBE-
GAAFDHEID BIJ UW KIND?
Adviesbureau Hoogbegaafd-
heid Pluspunt: begaafdheids-
onderzoek, plusklassen, faal-
angsttraining en e-consul-
ting. Tel.: 010-5912265 www.
pluspunt.praktijkinfo.nl
TE KOOP:
tweedehands fietsen,
dames- en herenfietsen.
Ook reparatie. Maassluis.
Tel.: 06-29093291.
SOLLICITEREN?
Weten wie je bent, wat je kan
en wat je wilt?
Zelfverzekerder worden? Mijn
coaching werkt!
06-43999360 of
pleunsnel.nl
AZ PARTIJHANDEL/
AZ CHOCOLATERIE:
Sneeuwschep € 6,95.
Strooizout 5 kg € 1,99.
10 kg BILDSTAR
aardappelen € 3,99.
TOSCA Roombonbons
250 gram € 3,95.
Conimex wokolie € 0,50.
LIGA FRUITKICK € 0,99.
CONIMEX kroepoek
JAVA/SATE € 0,50.
EMMENTALER KAAS
€ 6,95 kg.
Spaghetti/
div. soorten pasta € 0,75.
MILKA
KERSTCHOCOLADE
vanaf € 0,99.
ROSÉ fles € 2,49.
CUP A SOUP
hongaarse goulash
12 pakjes € 2,50.
UMBRO douchegel € 0,99.
*inpakpapier, lametta,
kaarsen, bekers, spellen,
tafelkleden, kerstlampjes
en nog veel meer.
HOOGSTRAAT 2,
BOVENAAN WIP,
MAASSLUIS.
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 18
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 19
Monster
Poeldijk
’s Gravenzande
Naaldwijk
Honselersdijk
Kwintsheul
Wateringen
De Lier
Maasdijk
Maasland
Maassluis
Hoek
van
Holland
Muzikater
Zomer-
spektakel
Watersport-
vereniging
Unicef
Wolle-
brand-
cross
Wateringse
Wielerdag
Westland
Theater
EHBO
Ronde van
Maassluis
Boerol
Westlands
Museum
Hockey-
vereniging
Stichting
Bijzonder
Sonnehoeck Westland
Wil Vooruit
Sleepvaart-
museum
Men-
wedstrijden
Historisch
Archief
Waterpop
Greentour
Westlandse
Spelen
Get Hoekt
Muziek-
lessen
Kortebaan-
draverij
Rondje
Poeldijk
Westlands
Mannen-
koor
Sport en
spel
Maasland
Toneel-
vereniging
Wieler-
ronde
Dijkvogels
Korfbal
Paarden-
sport
Vluch-
telingen-
werk
Kunste-
naars-
collectief
Quintus
Handbal
Stem via rabobankwestlandsamen.nl
Wat vindt u het meest
waardevol voor uw regio?
Samen bereik je meer dan alleen. Daarom draagt Rabobank Westland actief bij aan de ontwikkeling van de regio
door ondersteuning van verschillende initiatieven. Bijvoorbeeld op het gebied van sport en cultuur en projecten
met een maatschappelijk belang. Kijk op rabobankwestlandsamen.nl voor een totaaloverzicht en breng uw stem
uit op het mooiste initiatief. De meest gewaardeerde projecten belonen wij met een extra bijdrage!
Rabobank. Een bank met ideeën.
Stem en beloon het
mooiste project.
Kortebuurt 17 • 3141 EH Maassluis • Tel. 010-5913073
www.jjdehaas.nl • info@jjdehaas.nl
WONING
UITBOUWEN?
Met zo’n 45 jaar ervaring
kunt u op ons rekenen!
Sneeuwschuiven, gladheidbestrijding
... wij zijn klaar voor de winter!
Bel voor
vrijblijvend
advies
06-55308836
Verse Kabeljauwfilet
Normaal 100 gram 2,20
DEZE WEEK 100 gram 1,80
Noordvliet 3, Maassluis
010 5912221
Zaterdag verse Sushi SG Tuinen & Bestratingen
Ontwerp Aanleg Onderhoud

vofsgbestratingen@caiway.net Tel. 06 - 51326765
sgbestratingen@caiway.nl Tel. 06 - 55782756
Maassluis
Trap renoveren? Met lami-
naat of echt hout. Rotinka
Parket, Maassluis.
Tel. 010-5903530.
HEALING ROOMS
MAASSLUIS De Healing
Rooms is interkerkelijk. Wilt
u een gesprek en/of gebed?
Bel voor een afspraak 010-
5925691.
TE KOOP:
Scooter Kymco Agility 50.
Scooter is zo goed
als nieuw,
geen beschadigingen
en slechts
934 echte kilometers op de
teller. Afgifte kenteken:
30-01-2010.
Tel. 06-12993742.
AZ PARTIJHANDEL/
AZ CHOCOLATERIE:
Sneeuwschep € 6,95.
Strooizout 5 kg € 1,99.
10 kg BILDSTAR
aardappelen € 3,99.
TOSCA Roombonbons
250 gram € 3,95.
Conimex wokolie € 0,50.
LIGA FRUITKICK € 0,99.
CONIMEX kroepoek
JAVA/SATE € 0,50.
EMMENTALER KAAS
€ 6,95 kg.
Spaghetti/
div. soorten pasta € 0,75.
MILKA
KERSTCHOCOLADE
vanaf € 0,99.
ROSÉ fles € 2,49.
CUP A SOUP
hongaarse goulash
12 pakjes € 2,50.
UMBRO douchegel € 0,99.
*inpakpapier, lametta,
kaarsen, bekers, spellen,
tafelkleden, kerstlampjes
en nog veel meer.
HOOGSTRAAT 2,
BOVENAAN WIP,
MAASSLUIS.
GRATIS hulp voor iedere
burger. SP-Hulpdienst ,,De
Helpende Hand’’ Hulp no-
dig bij belastingzaken, het
invullen van formulieren of
om onrecht aan te pakken?
Problemen met de baas, ver-
huurder of gemeente? Ver-
dwaald in het woud van re-
gels en procedures? Spreek-
uur: iedere eerste donderdag
van de maand van 10.00
- 12.00 uur. Zijingang van
het Witte Kerkje, Constantijn
Huygensstraat 1 Maassluis.
Voor informatie: Eef Groot-
veld, 06-20384844.
HCM Huiswerk
Centrale Maassluis.
Studiebegeleiding,
training en opleiding.
Voor leerlingen
in de 2e fase verzorgen
wij bijles in economie.
Bel voor info:
06-54261139 of
010-4356969.
TE KOOP:
5 ANWB Wegenwacht
wandtegels, 50 jaar lid.
Verschillende
Makkum tegels
€ 35,-. Tel. 0174-387197.
ADVOCATENKANTOOR
W.C. DE JONGE
Hoofdvestiging te
Vlaardingen (C)
Tel. 010-2343220, Mr. W.C. de Jonge
Gespecialiseerd in:
Medische zaken, WW, WAO, Bijstand,
Wvg en Reïntegratie
Nevenvestiging
te Hoek van Holland
Tel: 0174-383115, Mr. I. Correljé
Gespecialiseerd in o.m.:
Familierecht, Ondernemingsrecht,
Arbeidsrecht, Incassozaken,
Huurrecht, Verbintenissenrecht
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 20
Kerstfeest van de
‘Open Ark’ in de
Immanuelkerk
Het is een onrustige wereld waarin
wij leven. Natuurrampen en oorlo-
gen volgen elkaar in een snel tem-
po op. Deze onvrede is ook in ons
land en in de mensen merkbaar.
Mede veroorzaakt door de econo-
mische neergang.
Door dit alles heen leven wij alweer
in de Adventstijd, de weken voor
het Kerstfeest. Wij vieren de ge-
boorte van het Kind. Er is een lied
waarvan de eerste regel luidt:”Hij
kwam bij ons heel gewoon”. Zijn
geboorte was inderdaad als van
elk kind. Op veel plaatsen in de
bijbel wordt zijn komst al voorzegd
en door velen is er naar uitgezien.
In Jesaja 9 vers 5 is te lezen dat dit
Kind heel bijzonder is: “Want een
Kind is ons geboren , een Zoon
is ons gegeven en de heerschap-
pij rust op zijn schouder en men
noemt Hem: “Wonderbaar, Sterke
God, Eeuwige Vader, Vredevorst”.
In de nacht dat deze Vredevorst
werd geboren zongen engelen van
Vrede op aarde. Deze vrede is al-
leen bij Hem te zoeken en te vin-
den. Die vrede kan nu al uw deel
zijn, als je gelooft dat Hij de Chris-
tus is. Mensen van alle tijden, uit
alle talen van over de hele wereld
hebben oog gekregen voor wie Hij
was en is en zijn zal. Met welke
ogen ziet en kijkt u naar dit Kind?
Hij, Jezus heeft voor ons mensen,
zonder uitzondering, gekozen. Hij
roept allen, die vermoeid en belast
zijn, om tot Hem te komen en Hij
zal rust geven en vrij maken van
zonde en dood en u zal in Zijn vre-
de delen. Wat is uw keuze?
Wij nodigen u uit om op dinsdag-
morgen 18 december met ons het
Kerstfeest te vieren. Vanaf 10 uur
bent u welkom, rond half elf be-
ginnen we met het programma.
We lezen het Kerstevangelie, zin-
gen samen en luisteren naar ons
zanggroepje. Tot ziens in de Im-
manuelkerk, Lange Boonestraat 5,
3142 CC Maassluis.
Kerstbingo
Maaslandse
Vogelvereniging
Vrijdag 21 december organiseren
wij de kerstbingo van dit jaar. Zo-
als u van ons gewend bent is dat
speciaal met vele extra’s en ver-
rassingen. Dit jaar hebben wij
weer een extra ronde met drie rijk
gevulde boodschappen manden.
Dit is een gratis ronde daardoor
duurt het bingoavond iets langer
dan normaal.
Houdt hier rekening mee voor
eventuele vervoersdiensten. Wij
wensen alle aanwezige heel veel
geluk, de koffie staat uiteraard
klaar. De bingoavond zal beginnen
om 20.000 uur, uiteraard is de zaal
al geopend vanaf 19.30 uur. Het
adres is Doelpad 5 te Maasland.
Tot ziens op vrijdag 21 december.
Ladies Night
24 januari 2013.
Aanvang 19.00 uur.
Deze wordt georganiseerd
door EV. Gemeente Mara-
natha, G.A. Brederolaan
49 Maassluis. Met mede-
werking van Maassluisse
Middenstand. www.
ladiesnightmaassluis.nl
Kerstconcert
te Maassluis
Op zaterdag 22 december wordt
in het bekende Witte Kerkje, Con-
stantijn Huijgensstraat 1 in Maas-
sluis een sfeervol kerstconcert ge-
geven. Twee kleurrijke ensembles
van geschoolde stemmen zullen
deze avond prachtige ‘carols’ la-
ten horen. ‘Carols for friends’ dat
al een aantal jaar rond kerst con-
certen verzorgt zal deze avond “A
ceremony of carols’ van Benjamin
Britten zingen. Dit voor vrouwen-
stemmen geschreven werk wordt
begeleid door een harp en bezingt
de geboorte van Christus. Vocaal
ensemble Colorato zal u bij de in-
gang met bekende Christmas Ca-
rols verwelkomen.
Toegang is gratis, een vrije gift
wordt op prijs gesteld. Aanvang
van het concert 20.00 uur.
Kortgeleden bespeelde hij nog
het hoofdorgel van de beroemd-
ste kerk ter wereld, de Sint Pieter
in Rome, op maandagavond 17
december, aanvang 20.00 uur,
dirigeert Arjan Breukhoven in
de Grote Kerk van Maassluis één
van Nederlands grootste samen-
gestelde mannenkoren bestaande
uit leden van ‘Het Randstedelijk
Mannenkoor’, het ‘Christelijk
Mannenkoor Prins Alexander’
en van het ‘Hollands Christelijk
Mannenkoor’, samen goed voor
z’n 325 leden.
Dit jaar zal in de, met meer dan
200 kaarsen verlichtte, Grote Kerk
voor de elfde keer het traditionele
‘Groot Mannenkoor Kerstconcert
bij Kaarslicht’ worden gehouden.
Tijdens dit jaarlijks terugkerende
evenement kunt U genieten van de
indrukwekkende koorzang, solo-
zang, massale samenzang en van
de fraaie klanken van panfluit,
trompetten en orgel.
Alle koorleden hebben met veel
plezier de wekelijkse repetitie-
avonden bezocht ter voorberei-
ding op dit grootse concert. Een
concert met een onvergelijkelijke
sfeer in de regio. Daarom zullen
ook dit jaar weer vele zangers hun
uiterste best doen om zingend hun
steentje bij te dragen aan dit ge-
weldige evenement. Zij zullen ga-
rant staan voor de vertolking van
de mooiste kerstmelodieën.
Verder zal zeer bijzonder zijn de
medewerking van Noortje van
Middelkoop. Net terug van een
concertreis door Duitsland samen
met Arjan Breukhoven zal ’s lands
bekendste panfluitiste op bijzon-
dere wijze haar karakteristieke
instrument bespe-
len. Tenor Marten
Smeding zal tijdens
dit concert afscheid
nemen als concert-
zanger. Een zanger
die in Nederland
absoluut zijn spo-
ren heeft verdient!
Dit jaar is ook meer
ruimte voor mas-
sale samenzang
van bekende en ge-
liefde kerstliederen.
Trompettisten Henk-Jan Drost
en Maurice van Dijk en organist
Evert van de Veen zullen daarbij
van grote betekenis zijn.
De algehele muzikale leiding is in
handen van dirigent Arjan Breuk-
hoven.
De kaarten à € 12,- zijn bestellen
via info@arjanbreukhoven.nl ,
via telefoonnummer 010 – 421 18
82, maar ook bij ‘Maassluis Punt’,
Dr. Kuyperkade 25 in Maassluis,
en aan de kerk. Voor meer infor-
matie: www.arjanbreukhoven.nl
‘Grootste samengestelde mannenkoor
zingt onder leiding van Arjan Breukhoven ’
-advertorial-
Het is inmiddels al een traditie in
Maassluis: het Kerstconcert van
de Maassluise Harmonie & Kin-
derkoor Wonderwijs in de Imma-
nuelkerk.
Tussen 19.30 en 20.45 kunt u ge-
nieten en meezingen van zowel tra-
ditionele kerstliedjes als de liedjes
die in december vaak op de radio
te horen zijn. Natuurlijk zullen zo-
wel de kinderen van Wonderwijs
als de orkestleden van de Maas-
sluise Harmonie ook met nieuwe
kerstliedjes en stukken komen.
De bekende Maassluise zangeres
Marjan de Groot, zal dit jaar voor
de tweede keer als gastsoliste op-
treden.
Om helemaal in kerstsferen te ko-
men mag er meegezongen worden
met koor en orkest.
Na afloop sluit Bigband the Har-
monymasters the avond in swin-
gende kerstsfeer af, terwijl u kunt
genieten van glühwein, choco-
lademelk en tulband, en als u de
dansavond van the Harmonymas-
ters gemist heeft wellicht nog een
kerstwalsje wagen!
De toegang is ook dit jaar weer he-
lemaal gratis, al hopen we natuur-
lijk wel op een bijdrage in de col-
lectebus om de kosten een beetje
te drukken!
Tot ziens op vrijdag 21 december
in de Immanuelkerk te Maassluis
www.maassluiseharmonie.nl
Maassluise Harmonie &
Kinderkoor Wonderwijs:
5e ‘Zing met ons mee’
concert op 21 december!
Aankondiging
Volkskerstzang 2012
Op zondag 16 december is er de
jaarlijkse Volkskerstzang die
wordt verzorgd door de gezamen-
lijke kerken van Maasdijk en de
Evangelische gemeente Mara-
natha Maassluis. Het thema van
dit jaar is ‘God is in ons midden.’
We zingen met elkaar liederen van
verwachting en Advent en zien
uit naar de komst van Jezus van
Nazareth, de door God beloofde
Redder van de wereld die werd
geboren in de stal van Bethlehem.
Deze Volkskerstzang wordt bege-
leid door de plaatselijke Harmonie
EMM onder leiding van Koert
Arink. Verder verleent het dubbel-
kwartet No nonsense haar mede-
werking. Het belooft een muzikale
opmaat te worden naar Kerst.
Voorafgaande aan de dienst kunt
u zich alvast warm zingen buiten
bij de vuurkorven en na de dienst
is er warme koffie, glühwein en
krentenbrood.
U en jij bent van harte welkom
op zondagavond 16 december om
19.00 uur kerkgebouw ‘de Hoek-
steen’ te Maasdijk.
In 1992 werd de Belangenvereni-
ging Maassluise Haven (BMH)
opgericht met als doel het door sa-
menwerking vergroten (en behou-
den) van invloed op de ontwikke-
lingen in de Maassluise haven en
het behartigen van gezamelijke
en afzonderlijke belangen van de
leden. Gebleken is dat de vereni-
ging met haar 40-tal leden een
geducht gesprekspartner is voor
de gemeente als het gaat om ha-
venzaken.
Dat de BMH een actieve vereni-
ging is blijkt wel uit het feit dat
haar leden meehelpen met de Fu-
rieade en tevens het nautisch deel
van de intocht van Sint Nicolaas
organiseren.
BMH 20 jaar jong !
De Maassluise haven in kerstsfeer
In deze donkere dagen voor de
kerst worden, op initiatief van de
BMH, de schepen in de haven
en ook enkele gebouwen en de
Schansbrug verlicht. Wij raden u
dan ook aan om deze maand eens
een rondje haven te maken en te
komen genieten van de gezellige
kerstsfeer in onze mooie Maas-
sluise haven.
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 21
Wegens uitbreiding van onze werkactiviteiten zijn wij per direct op zoek
naar een:
x Ervaren all-round elektricien (25 – 40 jaar)
Wij bieden u:
x Een zeer afwisselende en uitdagende werkomgeving
x Een team van jonge medewerkers en een prima werksfeer
x Een goede salariëring, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring
x Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
Geïnteresseerd en in het bezit van een rijbewijs? Stuur je
sollicitatiebrief met CV per post of per mail naar
installektra@installektra.nl t.a.v. Michel van Deventer.
Nijverheidstraat 2A
Tel : 010-59 04 759
E-mail
Website
3144 CL Maassluis
Fax : 010-59 01 596
installektra@installektra.nl
www.installektra.nl
WDZ/WDMa/104
Woondroom Maassluis is een kleinschalig wooninitiatief voor 5 bewoners
met autisme en een normale intelligentie. Voor dit wooninitiatief zoeken we een
part-time huishoudelijk medewerker (m/v)
voor het verrichten van werkzaamheden in de appartementen van de bewoners en het
schoon en leefbaar houden van de gezamenlijke ruimte.
Wij vragen:
- Enige relevante ervaring in een vergelijkbare functie, eventueel certificaat Thuishulp A.
- Voldoende levenservaring en betrokkenheid bij mensen met autisme.
- Plezier in schoonmaken en voldoende kennis van regels omtrent hygiëne.
- Voldoende kennis van de voor- en nadelen van het gebruik van verschillende soorten schoonmaak(hulp)
middelen.
- Voldoende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift (ten behoeve van communicatie,
signalering en rapportage).
Wij bieden:
- Een rustige en overzichtelijke werkomgeving.
- Bij de start een jaarcontract voor 6 - 12 uur.
- Inschaling volgens de CAO Thuiszorg. Voor deze functie geldt FWG 20.
Dat betekent € 1577,- - € 2084,- bij een fulltime dienstverband.
Solliciteren:
Sollicitaties kunt u voor 22 december, voorzien van een CV,
uitsluitend per mail sturen naar: sollicitatie@woondroomzorg.nl
Reserveren
www.theaterkoningshof.nl
of via de theaterkassa’s van:
Theater Koningshof, Uiverlaan 20, Maassluis
Mastersound, Noordvliet 29, Maassluis
Uitgaan in
Maassluis
Uiverlaan 20, Maassluis
telefoon 010-5911430
Zaterdag
15 december
20.30 uur
€ 17,50
Kim van Zeben / Poolvogel
Dubbel Cabaret
Twee aanstormende cabareƩalenten op
één avond. Kim van Zeben dendert met
ongekende turbulenƟe en muzikaliteit over
het podium en muzikaal cabaretkwartet
Poolvogel brengt een mix van absurdisƟsche
sketches, explosieve loltrapperij en
humorisƟsche liedjes.
Zondag
16 december
15.00 uur,
voorprogramma
foyer 14.30 uur
€ 10,-
Woensdag
19 december
20.30 uur
€ 18,50
incl. consumptie
Xmas Wishes
Benefietvoorstelling
Tijdens deze middag brengen verschillende
grote en kleine Maassluise amateur-arƟesten
een gevarieerde en verrassende
voorstelling met een kersƩeintje op de
planken. Het goede doel waar de volledige
toegangsprijs van ieder kaartje naartoe gaat
is “Make a Wish”.
Het Volk
Het Jubileum
De acteurs van Het Volk besluiten in Het
Jubileum als drie vaudeville-arƟesten op
leeŌijd een jubileumvoorstelling te geven.
Een voorstelling over vergankelijkheid, de
teloorgang van arƟsƟeke principes en het
onvoorwaardelijk geloof in eigen kunnen,
tegen beter weten in.
LOKAAL PRODUCT
Kerst bij
Met een uitgebreide collectie sieraden en
zilver en kristal voor de stijlvol gedekte tafel.
Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl
Wo 12 t/m za 15, wo 19 t/m za 22 december
Open van 11.00 tot 17.30 uur
3 1 4 1 X R 19
GRATIS BLOEMEN
VOOR U!
Is dit uw postcode met huisnummer?
Dan kunt u een GRATIS bos bloemen
komen op halen bij:
Voor al uw sierbestrating,
herbestrating, schuttingen
plaatsen of verwijderen;
vlonders leggen; beschoei-
ingswerkzaamheden: G.
van der Wel, Maasdijk, tel.
0174-516716 /
06-49112113.
HUISHOUDELIJKE ZORG
EN OF V/PV/BG WERK
GEZOCHT
uit pgb, jarenlange ervaring.
Tel. 06-23690690.
Mail: hollandszonnetje@
gmail.com
Bezemschoon opleveren
van u woning ? Bel de Par-
tij Markt 010-5929344 / 06-
54797325..
Auto- en Motorrijschool L.
Rombout, tel. 010-5922358.
www.lrombout.nl
TE KOOP GEVRAAGD:
Scheepvaartservies - bestek
- glaswerk van: Nievelt &
Goudriaan - HAL - KHL - RL
- KNSM - VNS -
VOmmeren - Geest lijn enz.
Info: 06-28065833.
AANBIEDING
20 JARIG BESTAAN
Nu een set acryl nagels
€ 35,-
NAGELSTUDIO
DE WATERWEG
Schubertlaan 401 Maassluis.
Tel. 010-5922177.
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 22
Kleurrijk Winkelcentrum
Palet
Wenst iedereen
een goede Kerst en een
Voorspoedig 2013

-edelstenen
-mineralen uit
eigen atelier
-horloges

Mesdaglaan 249

3141HE
Maassluis

tel. 010-5911700WOENSDAG 12-12 T/M ZATERDAG 29-12
20% KORTING

OP ALLE ARTIKELEN

reparaties uitgezonderd

Wanneer het iets apart mag zijn!

20% KORTING
op alle kadodozen
Vrijdag 21 december
Zaterdag 22 december
Alléén in Winkelcentrum Palet
‘Verse groenten & fruit,
Islamitische slagerij,
levensmiddelen,
kruiden & haarproducten’.
tino) en de zorgvul-
digheid waarmee uw
kleding vervaardigd
wordt.
John Coenen Couture
dag-, avond- en bruidskleding
Hobbemastraat 20A,
3141 GH Maassluis, 010 - 591 95 51
www.johncoenen.nl, info@johncoenen.nl
Er is er maar één
zoals jij...
Aan de hand van een
persoonlijk gesprek ontwerpen
wij samen uw kleding.
De creaties van John Coenen
kenmerken zich door
gerafi neerde eenvoud, fraaie
belijning, zuivere pasvorm,
de kwaliteit van de stoffen
(o.a. Ungaro en Valentino) en de
zorgvuldigheid waarmee uw
kleding vervaardigd
wordt.
Winkelcentrum ‘Palet’
Mesdaglaan 237
3141 HE MaassluisWij wensen alle klanten
fijne feestdagen &
een voorspoedig 2013
Standplaatsen:
Donderdag: Westeinde 10:00 – 13.45
Vrijdag : Palet 10.00 – 17:00
Zaterdag : Uiverlaan 10:00 – 15:30
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 23
10% KORTING op alle Kerstartikelen
Alléén op zaterdag 15 december!
10%
KORTING
op stylingproducten tegen
inlevering van deze bon.
Geldig t/m 31-12-2012.
Kapsalon Krissimo
wenst iedereen een goed gekapt 2013
Mesdaglaan 233 • Tel. 010 - 5928566


Elke dag vers brood
Wij wensen iedereen
Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar
Rembrandtlaan 3 • 3141 HH Maassluis
Tel. 010-5904999
Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar
Mesdaglaan 251, 3141 HE Maassluis
Tel.: 010-5914132
CHINEES SURINAAMS
SNACKBAR EN AFHAALCENTRUM
Roomboter Kerststaaf
van € 5,-
nu voor


3
,
9
5
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 24
Kerstfeest en
zingeving in
Alzheimer Café
Maassluis
Op dinsdagavond 18 december as
is het weer Alzheimer Café Maas-
sluis. Het thema is: ‘kerstfeest en
zingeving bij personen met de-
mentie’. Het wordt een gezellige
bijeenkomst met muziek en een
drankje.
Tijdens de bijeenkomst is Nanne
Scholten, geestelijk verzorger van
Argos Zorggroep, aanwezig om
vragen te beantwoorden over wat
zinvol is voor personen met de-
mentie tijdens het kerstfeest. Waar
houd je tekening mee? Wat is het
uitgangspunt? Hoe maak je het
voor iedereen gezellig? IS het be-
langrijk om het te vieren? U kunt
zelf ook vragen stellen en mee-
doen met de discussie.
Het Alzheimer Café Maassluis is
elke derde dinsdag van de maand,
met uitzondering van de zomer-
maanden.
Toegang en koffie zijn gratis. Het
Alzheimer Café Maassluis vindt
plaats in de zaal van de Tweemas-
ter, Vondelpark 2 in Maassluis.
Het begint om 19.00 uur met kof-
fie/thee en om 19.30 start het the-
maprogramma tot ongeveer 21.30
uur.
Tot ziens in het Alzheimer Café
Maassluis!
Het Alzheimer Café is een ini-
tiatief van stichting Alzheimer
Nederland. In Maassluis wordt
de uitvoering gedaan door Argos
Zorggroep, Careyn, Mantelzorg-
steunpunt en Seniorenwelzijn.
“Op weg naar Kerst” was de titel
van het bijzonder geslaagde Sing-
In familieconcert in de Immanuël-
kerk van afgelopen vrijdag.
De stemming zat er al vroeg in
door het welkom met draaiorgel -
kerstmuziek vanuit de hal gebracht
door Henk Cats.
De kinderen van groep drie en vier
kwamen zingend binnen en daarna
lieten zij de handbellen melodi-
eus klinken bij het gospellied Do
Lord. Waarop een samenzang-
medly volgde op orgel begeleid
door Piet George Klootwijk en op
piano door Gerard de Waardt.
Gerard de Waardt die alle instru-
menten bespeelt waar toetsen op
zitten begeleidde op piano de so-
lozang van zijn kleindochter Vero-
nique dat omlijst werd door twee
violistes,
Het verhaal; “Licht voor de Her-
ders” werd door de oudere groepen
van de Ichthus met
duidelijke tekst zin-
gend gepresenteerd.
Ook de Meidengroep
“Simply Six” lieten
zich van hun beste
kant horen met een
drietal schitterende
Kerstliederen.
Vier kinderen van de
Ichtusschool zongen
samen met Veronique
op charmante wijze
enkele liederen uit de
kerstfilm The Polar
Express.
De presentatie was
ook dit jaar weer in de
vakkundige handen
van Jacqueline Wijn-
horst. Met alle deel-
Licht voor de herders; zingend uitgevoerd
door de Christelijke Basisschool Ichthus
nemers op het podium werd deze
glorieuze avond besloten met een
Prijskaarten De Vliet
1. B. Alkemade 5431; 2. Th. Bent-
velzen 5091; 3. G. v.d. Houwen
5062; 4. Ch. Hoogenraad 5028; 5.
C. Lagraauw 4900; 6. P. Westdijk
4759; 7. T. Geertsema 4687; 8. T.
Bosman 4662; 9. J. v.d. Kaay 7578;
10. T. Kop 4507; 11. R. Wessels
4395; 12. D. Troost 4370.
De poedel was voor M. de Werker
3840.
feestelijk klinkende finale Midden
in de Winternacht.
OPRUIMING
Heren-, dames-, kinderschoenen en
laarzen in diverse leestwijdtes.
Voor iedere voet het juiste advies.
VOORBERG
uw schoenenzaak
DR. KUYPERKADE 13 - MAASSLUIS - 010-5912427
WWW.SCHOENHANDEL_VOORBERG.NL
Op zaterdag 15 december a.s.
wordt in Zalencentrum ’t Trefpunt
te Maasland het Kerstbal 2012 ge-
houden. Dit jaarlijks door de Maas-
sluise Big Band The Harmony-
masters te organiseren evenement
vangt om 20.15 uur aan. Vanaf dit
tijdstip bieden The Harmonymas-
ters liefhebbers van ballroomdan-
cing de gelegenheid hun liefheb-
berij te beoefenen. Luistert u graag
naar populaire kerstmuziek, maar
trekt het dansen u niet zo aan, dan
bent u ook van harte welkom.
De Maassluise Big Band The
Harmonymasters ontstond in het
voorjaar van 1984 en legt zich
toe op het vertolken van amuse-
mentsmuziek. Voor spetterende
muziek uit het Swingtijdperk en
het spelen van gedragen ballads
draaien de bandleden hun hand
niet om. Daarnaast heeft de band
in de loop der tijd een uitgebreid
ballroom- en Latijns-amerikaans
repertoire opgebouwd. Tijdens dit
Kerstbal zal een groot aantal be-
kende “Christmas-Songs ten ge-
hore worden gebracht.
Bandleider Carel van der Wissel
heeft voor melodieuze arrange-
menten gezorgd en de bandleden
hebben veel tijd en aandacht be-
steed aan het instuderen van een
swingend programma. Het belooft
dus een leuke avond met goede
amusementsmuziek te worden.
Kaarten voor het Kerstbal 2012
kunt u via www.maassluisehar-
monie.nl/reserveringen bestellen.
Ook het Maassluis Punt aan de Dr.
Kuyperkade 25 voorziet u graag
van kaarten.
In de voorverkoop kost een toe-
gangsbewijs € 8,00; aan de zaal
betaalt u er € 9,00 voor.
Komt u met uw partner dan kosten
2 toegangsbewijzen in de voorver-
koop € 15,00, terwijl u er aan de
zaal € 17,50 voor betaalt.
Op zaterdag 15 december a.s. kunt
u vanaf 19.30 uur kaarten aan de
zaal verkrijgen.
Het adres van Zalencentrum ’t
Trefpunt is Kerkplein 11, 3155 AM
Maasland.
Heeft u nog vragen? Bandleider
Carel van der Wissel beantwoordt
ze graag. U kunt hem onder het
telefoonnummer 010-5917677 be-
reiken. Zijn emailadres is: carel.
vd.wissel@planet.nl.
Kerstbal Harmonymasters
in ’t Trefpunt
Candlelightdienst bij
het Leger des Heils
Dit jaar organiseert het Leger des
Heils opnieuw een Candlelightvie-
ring. Na het succes van vorig jaar
zijn we na de zomer weer gestart
met het project “Christmas Gospel
Maassluis”. Dit projectkoor brengt
op deze middag graag de liederen
ten gehore. Natuurlijk is er ook
veel samenzang en muziek, en dit
alles met kaarslicht. Na afloop is
er iets te drinken met een lekker
stukje kerststol.
De dienst word gehouden op
zondag 16 december om 16:00.
Adres: Noordvliet 61. U bent van
harte uitgenodigd. Voor meer info:
010-5912715 of korps.maassluis@
legerdesheils.nl
Kerstbingo bij
Drumfanfare
Het Wapen
van Maassluis
Drumfanfare Het Wapen van
Maassluis organiseert zaterdag
aanstaande, 15 december, weer
een gezellige en speciale kerstbin-
go in ons zeer sfeervol versierde
Muziekgebouw.
Net als altijd hebben we weer
tal van mooie prijzen te winnen
waaronder vele geldprijzen. In de
tombola hebben zeer ruim gevulde
boodschappenmanden met artike-
len die zo rond de kerst zeer handig
zijn. Vergeet ook niet onze vrije
ronde waar we altijd iets leuks in
de prijzenpot hebben zitten.
De bingo zal worden gehouden
in ons onderkomen in het Mu-
ziekgebouw aan de Dr. Albert
Schweitzerdreef 477. Vergeet als
trouwe bezoeker niet uw stempel-
kaart mee te nemen.
Komt u met de auto? Neem de in-
gang bij MSV en ga op het parkeer-
terrein linksaf. Het witte gebouw
met de mooie muzieknoten is het
muziekgebouw. Ingang is aan de
zijkant van het gebouw. Ook met
de buslijn 126, halte Röntgendreef
en de lijnen 30 en 36 halte Stel-
lingmolen kunt u naar ons gebouw
komen.
Aanvang van de bingo is om 20.00
uur. Zaal open om 19.30 uur. De
eerste koffie of thee is voor ons.
Tot zaterdag in ons gezellige Mu-
ziekgebouw.
Gevarieerde
benefietvoorstelling
‘x-mas wishes’
met Maassluise
artiesten
A.s. zondag, 16 december, is het
weer zover: dan komen artiesten
uit Maassluis en omstreken weer
in actie voor het goede doel. Na
“Sophia’s X-mas Gift” en “Kika’s
X-mas Gift” vindt dit jaar “X-
mas Wishes” plaats. De amateurs
treden in Theater Koningshof op
voor ‘Make a Wish’ (voorheen
Stichting Doe een Wens), tijdens
een afwisselende voorstelling
met een kerstteintje vóór en dóór
jong en oud. De spotlights zijn
deze zondagmiddag gericht op de
danseressen van Dance Company
M’Joy, Musicalgroep 4-good,
Clown Kortini, de vioolleerlingen
van Saskia Vuik, Circusschool
Hannes, zanggroep Simply Six,
Buena Vista Social Club, Hannah
(winnares Vlaardings Songfesti-
val), Theaterschool Maskarade,
Marlieke Reusink, zanggroep
June, Ierse Dansschool Roos, een
akoestische gelegenheidsband met
Marjan de Groot en Marjon Ni-
colaï, kinderkoor De Opmaat en
enkele leden van het Vlaardings
Musicalgezelschap. Een zeer af-
wisselend programma, met één ge-
mene deler: iedereen vertoont zijn
of haar kunsten belangeloos voor
het goede doel. Van iedere kaart
gaat, dankzij sponsors, het volle-
dige bedrag naar ‘Make a Wish”.
De voorstelling in de theaterzaal
begint om 15.00 uur, maar vanaf
14.30 wordt u al feestelijk onthaald
door verschillende artiesten in de
foyer. Het totaalbedrag zal tijdens
de voorstelling overhandigd wor-
den aan een vertegenwoordiger
van het goede doel. Kaarten à €
10,- zijn verkrijgbaar via Theater
Koningshof (aan de kassa of op
www.theaterkoningshof.nl) en bij
Mastersound. Helpt u mee aan een
uitverkochte zaal? Leuk voor de
artiesten, maar nog veel belangrij-
ker: des te meer wensen van zieke
kinderen kunnen worden vervuld!
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 25
Alexander Slapen • Escudostraat 11 • 2991 XV Barendrecht
T. 010 438 41 63 • I. www.slaapwel.nl
ma 13.00 uur - 17.30 uur • di/wo/do 9.30 uur - 17.30 uur
• vr 9.30 uur - 21.00 uur • za 10.00 uur - 17.00 uur • Ingang Auping Plaza
Volg ons op
Aangesloten bij Slaapkenner
Electrisch
verstelbare
Boxspring
compleet met hoofdbord,
matrassen en toppers
180 x 200 cm, van E 3645,–
nu e 1995,–
merkencollectie met
Auping - Avek - Beddinghouse -
Van Dyck - Norma - Lattofex -
Loddenkemper - Nolte - Nox -
Pullman - Silvana - Texeler
en vele andere merken
extra hoge
kortingen!
2
5
j
a
a
r
w
a
k
k
e
r in
sla
p
e
n
!
Alexander Slapen
*Spelregels Saturday Night shopping:
M.u.v. actie- en folder artikelen, keukens, Velux dak-
ramen en Zibro producten, tuinhuisjes/blokhutten,
sierbestrating, dakkapellen, PostNL, zonnepanelen,
ATAG- apparatuur, autobanden en velgen, buiten-
zonwering, maakkosten van (vouw)gordijnen, reeds
bestelde goederen en bestellingen uit de webshop.
De korting geldt niet i.c.m. andere kortingsacties.
Kijk voor de overige voorwaarden in de winkel.
Formido
Vlaardingen
Gerard Burgerlaan 21
Tel.: 010-435 29 00
Huis. Thuis. Formido.
Voor al uw special e wensen op fi etsgebied

url[vende krachL achLer Carbon 8lke CenLer ls Arle van der kool[,
Levens elgenaar van AuLoservlce van der kool[ 8.v. ln Maassluls.

Carbon 8lke CenLer ls heL adres voor speclale fleLsen voor mensen meL speclale wensen.
Wl[ leggen ons Loe op de verkoop van elekLrlsche fleLsen, velomoblelen, llgfleLsen, mounLalnblkes,
cycle-cross-en racefleLsen. 8l[ de laaLsLe vler Lypen gaaL heL om cusLommade fleLsen, fleLsen dle
geheel naar de wensen van de klanL zl[n opgebouwd meL onderdelen van de hoogsLe kwallLelL.

L|ektr|sche f|etsen worden steeds popu|a|rder. Dankz|[ de e|ektr|sche trapondersteun|ng b||[ft
f|etsen, ook met een f|kse tegenw|nd, een p|ez|er|ge en ontspannen bez|ghe|d.

Carbon 8|ke Center voert o.a. 2 Neder|andse merken: Cannonda|e en 8|kke|
(de Mercedes onder de e|ektr|sche f|etsen!).

L-8|ke nu van ê 2899,- voor ê2699,-Carbon 8|ke Center
1hames S-7, 3144 DG Maass|u|s
1e|: 010S990332]06-S320S117
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 26
De Urker zangers dragen de Urker
zangtraditie uit terwijl de zangers
van de Formation hun eigen virtu-
oze repertoire brengen. De formaties
zingen afzonderlijk maar bundelen
hun krachten tijdens de bekende
kersthoogtepunten als Stille Nacht
en Cantique de Noël.
De bekende zanger en organist Jaap
Kramer uit Urk begeleidt hen op het
orgel maar zal tevens zijn solo zang-
talent inzetten. Jantine Kalkman
brengt enkele virtuoze solo’s ten
gehore op haar trompet. Een instru-
ment dat een goede mix vormt met
de sonore mannenstemmen.
The Martin Mans Formation biedt
bovendien haar nieuwe kerst CD te
koop aan ‘BORN TO BE KING’. De
Urker Formatie verkoopt haar ook
nog nieuwe CD ‘KRACHT’.
Het concert begint om 20.00 uur. De
toegang bedraagt € 20,=. Op vertoon
van dit artikel aan de kassa krijgt u
€ 5,= korting. U betaalt € 15,= i.p.v.
€ 20,= (max. 5 personen per artikel).
Kinderen t/m 11 jaar betalen € 5,=.
Reserveren: www.martinmans.nl of
t. 06-25391903.
- ADVERTENTIE -
Exclusief kerstconcert van twee
mannen-ensembles in Monster
De Urker Mans Formatie (11 zangers) en The Martin Mans Formation
(20 zangers) wagen zich aan een muzikaal duet. Tijdens een exclusief
kerstconcert op zaterdag 15 december in de Hervormde Kerk in
Monster betreden beide ensembles de bühne van deze sfeervolle kerk.
De twee zanggroepen hebben elk hun eigen stijl ook al hebben ze
dezelfde dirigent.
Veel belangstelling
voor ‘Kind uit de
doeken’ met
zandkunstenaar
Gert van der Vijver
in de Maranathakerk op 23
december
Op 23 december kunt u de kerst-
dienst meevieren in de Evangeli-
sche Gemeente Maranatha aan de
G.A. Brederodelaan in Maassluis.
Er is Kerstmuziek en zang en zand-
kunstenaar Gert van der Vijver
komt die dag speciaal naar Maas-
sluis om het verhaal “Kind uit de
doeken’ via een prachtige, leven-
dige zandprojectie te verbeelden.
Er zijn 23 december ‘s avonds twee
diensten; voor de dienst van 20.00
uur zijn de 550 toegangskaarten al
uitgegeven, maar voor 22.00 uur
kunt u nog een gratis toegangs-
kaarten reserveren.
Stuur een mail naar kerst2012@
egma.nl onder vermelding van het
aantal kaarten, het tijdstip 22.00
uur en uw naam. U ontvangt dan
een bevestiging per mail waarin
staat hoe u de kaarten kunt afha-
len.
Komt u ook?
U bent van harte welkom.
Zie ook www.egma.nl

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11

12 13 14
15
16 17
18
19 20 21 22 23

24 25 2627 28 29 30

31 32 33

PEJOVI


HORIZONTAAL:
7 Ik heb het wel in de gaten, maar het komt je neus uit
(6); 9 Zeer jeugdige oplichter (9); 12 Vervelend beest (4);
13 De slet in een Fries water behoorde toch tot de adel (5);
14 Ondanks de hardheid heeft het iets verdorvens (4);
16 Grappige kaarten (6); 17 Extra handicap bij het gokken
(6); 19 Drukwerk is nog een hele uitgave (6); 21 Die heeft
niets om het lijf (6); 24 Die doeken vragen om verschoning
(6); 26 Dromen over gebakjes (6); 27 Autogas? (4); 28 Veel-
zijdig navigatiemiddel (5); 30 Sportief bestuurslid van een
kinderblad (4); 31 Meer dan bar, deze uitholling! (8); 32 Van
die taal krijg ik het erg benauwd (6).

VERTICAAL:
1 Is dit een reactie op een verzoekplaat? (14); 2 Pikte iets
waar een luchtje aan zat (8); 3 Bij het omgooien zit er een
luchtje aan (6); 4 Gladde letters (5); 5 Allemaal krijgen we
evenveel (8); 6 Om water te putten moet men de eerste
draaien (6); 11 Uitkleedpartij (14); 20 Daarvoor neemt een
kip een aanloop (8); 23 Tijdschrift voor serveersters (8);
25 Amerikaans geld voor een popgroep (6); 26 Het gevolg
van drukwerk (6); 29 Computeronderdeel waarmee kids
verdraaid goed kunnen werken (4).

De oplossing van Schakelcross 256 luidt: RICHTVLAK3 27 22 18 33 30 24 8 31 15Zie ook: http://mc.thuisbladen.nlbij: Puzzel

De oplossing van deze Schakelcryptokronkel ziet u
volgende week in de Maassluise Courant De SchakelNu sinterklaas is vertrokken, is
onze tweedehands-giftshop van
de Leger des Heils-kledingwinkel
omgetoverd in kerstsfeer.U vind er
nog steeds mooie boeken, speel-
goed en cadeau’s tegen een klein
prijsje.
Kom snel eens kijken in onze kle-
dingwinkel. Deze is geopend op
maandag en vrijdag van 13:00-
15:00 uur.
In verband met de kerstdagen is de
winkel gesloten op 24, 28 en 31 de-
cember. Op vrijdag 4 januari heten
we u weer van harte welkom in de
tweedehands-kledingwinkel.
U kunt natuurlijk wel altijd uw kle-
ding inleveren in de blauwe con-
tainer naast ons gebouw. Deze is
altijd bereikbaar. Meer informatie:
010-5912715 of korps.maassluis@
legerdesheils.nl
Christmas Gift Shop bij Leger des Heils
Patrick in
De Moriaan
Zaterdag avond 15 december staat
er weer een kanjer in ons kleine
Café aan de haven. Patrick is al 10
jaar bezig met zijn hobby en pas-
sie, want zingen is zijn lust en zijn
leven. In De Moriaan is hij geen
onbekende, want hij is daar be-
gonnen met zingen, op de karaoke
avonden die daar op zondagavond
werden en nu weer plaats vinden...
Door aan Talentejachten mee te
doen, en daar vele finale’s heeft
gehaald, werd hij al een bekende
en door veel Fans in hun hart ge-
sloten. Patrick is enkele keren op
de uitnodiging van Hans van Schie
naar Spanje gehaald om daar op te
treden aan de Costa, waar veel va-
kantiegangers hebben genoten van
zijn optredens. Het repertoire dat
Patrick brengt is Nederlands en
Engelstalig, dus van Hazes tot Rob
de Nijs en niet te vergeten top40
en nog vele andere meer bekende
artiesten. Oude tijden herleven
weer voor het Moriaan publiek die
dit ook erg waarderen. Dus zater-
dagavond Patrick Live in De Mori-
aan van 22.00 tot 02.00 uur. Voor
de prijs hoeft u echt niet thuis te
blijven, want dit is en blijft in De
Moriaan altijd betaalbaar, want
wat mening gast van ons kleine
café zegt en overal laat horen, wat
crisis? In De Moor geen crisis dus
geen aanslag in onze portemonnee
en bankrekening. Dus voor ieder-
een met een grote of kleine beurs...
Ook voor U! Entree is en blijf gra-
tis dus, Kom op tijd want vol is vol!
(Zie onze advertentie)
Al bijna 35 jaar
reist Toneelgroep
Het Volk langs
de theaters van
Nederland met ei-
genzinnige voor-
stellingen.
De keren dat zij
het Maassluise
publiek plezier-
den met een van
hun zelfgeschre-
ven toneelstuk-
ken zijn talloos.
Na succesvolle
opvoeringen van
programma’s als
‘Stookolie en
Sangria’, ‘Loge-
ment Van Dijk’ en
‘Helden zonder
Glorie’ is het dan
ook niet verba-
zingwekkend dat
het gezelschap
dit seizoen weer
geboekt werd om
hun nieuwste pro-
gramma ‘Het Ju-
bileum’ te komen
spelen.
Tijdens deze voorstelling maken
we kennis met drie vaudeville-ar-
tiesten op leeftijd die, nu hun po-
pulariteit niet meer is wat het ooit
was, besluiten om hun carrière af
te sluiten met een jubileumvoor-
stelling.
Op woensdag 19 december staat
Het Volk in Theater Koningshof.
De voorstelling begint om 20.30
uur. Voor € 18,50 kunt u getuige
zijn van een toneelvoorstelling
over vergankelijkheid, de teloor-
gang van artistieke principes en
het onvoorwaardelijk geloof in ei-
gen kunnen, tegen beter weten in.
Bovendien is een consumptie bij
de toegangsprijs inbegrepen.
Kaarten zijn te koop bij Master-
sound (Noordvliet), bij Theater
Koningshof (Uiverlaan) en op
www.theaterkoningshof.nl.
Het Volk speelt ‘Het Jubileum’
in Theater Koningshof
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 27
Nieuw in Maassluis
Chica Nails and Design
Wilt u mooie acrylnagels voor de feestdagen?
Bel of mail voor een afspraak:
06 - 30247130, chica636@gmail.com
Meer informatie en tarieven vind u op:
www.chica-nails.design.nl
AUTOBEDRI JF VAN ESSEN
U kunt o.a. bij ons terecht voor:
• APK keuringen
• Onderhoud en reparaties
• Herstel & vervanging van autoruiten
• Haal- en brengservices
• Leaseauto onderhoud
• Soft touché autowassen
Wij beschikken over originele Opel uitleesapparatuur.
Ruim 50 occasions van € 1.500,- tot € 10.000,-
Personenauto’s, bedrijfsauto’s, cabrio’s, MPV, SUV en Amerikanen.
Ook nieuwe auto’s
Lierweg 107, De Lier - Tel. (0174) 51 28 57
O
p
e
l

S
p
e
c
ia
list sinds 1951
www.vanessenauto.nl
Kijk voor de actuele voorraad op onze site:
www.vandervoortautos.nl
Het Ambacht 7, Maasland
Tel. 010-5911094.
Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur.
Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.
AUTOBEDRIJF
v.d. Voort B.V.
Peugeot 107 Sublime 16000 km 2011
Fiat Sedici 1.6 16V 45000 km 2010
Fiat 500 19000 km 2009
Scoda Octavia 1.8 TSI Combi 70000 km 2009
Opel Astra 1.6 16V Business Plus 51000 km 2009
Renault Traffic 2.5 DCI Lang 76000 km 2009
Ford Ka 1.3 I 12th Edition 71000 km 2008
Daihatsu Cuore 1.0 5-drs Premium 59000 km 2008
Kia Picanto X-tra 31000 km 2008
Mitsubishi Colt 1.3 Hartbeat 47000 km 2007
Scoda Fabia 1.4 5-drs Ambiente 82000 km 2007
Opel Astra 1.8 16V Cabrio Cosmo 24000 km 2007
Opel Tigra 1.4 16V Cabrio Sport 26000 km 2007
Opel Vectra 1.8 GTS Business 128000 km 2007
Audi A 3 1.6 61000 km 2007
Hyundai Accent 1.4 Active Vision 76000 km 2006
Nissan First Note 1.6 16V 103000 km 2006
VW Fox 1.2 Trendline 49000 km 2006
Smart 0.7 City Coupe 58000 km 2006
Opel Agila 1.2 16V Flexx Cool 52000 km 2006
Seat Leon 1.6 16V Style 101000 km 2006
Toyota Rav 4 5-drs Linea Sol 108000 km 2006
Chevrolet Kalos 1.4 Class 30000 km 2006
Chevrolet Kalos 1.4 Class 114000 km 2006
Suzuki SX4 40000 km 2006
Suzuki Alto 1.1 GLX 48000 km 2005
Toyota Yaris Verso 1.5 Linea Sol 140000 km 2005
Renault Modus 1.6 72000 km 2005
Opel Astra N-joy 1.8 16V Stationwagon 95000 km 2003
Hyundai Atos Prime 43000 km 2003
Seat Toledo VR5 Exclusive 91000 km 2002
Citroen Saxo 171000 km 2000
VW Golf 2.3 V5 202000 km 2001
Ford Escort Cabrio 108000 km 1996
Partycentrum
de Moriaan
schitterend gerenoveerd
Sfeervolle zaal voor feesten:
• bruiloften
• vergaderingen
• bedrijfsborrels, enz.
Informeer vrijblijvend
voor de mogelijkheden.
Partycentrum Moriaan
Haven 29,
010-2260570 of 06 53893844
Sportmassage Maassluis
is het adres voor:
• Een goede stevige sportmassage.
• Een relaxte Hot Stone massage.
• Een behandeling volgens
het Medical Taping Concept
• Kwaliteit en kwantiteit.
Kijk eens op de website:
www.sportmassagemaassluis.nl
Of bel voor een afspraak:
06-53797193
Autobedrijf
P. TROOST & ZN.
PRESENTEERT EEN GREEP UIT ONZE
COLLECTIE OCCASIONS
AUTOBEDRI J F P. TROOST & ZN
Peugeot 307 Break 2.0 16V
2007 76.733 km € 11.450
Citroën C1 1.0 12v 5 Deurs, automaat
2012 5.589 km € 10.450
Opel Corsa 1.4i Gls
1995 236.548 km € 1.750
Citroën Xsara Break 1.6i Ligne Prestige
1999 183.901 km € 2.250
Opel Astra 1.6i Njoy
2004 91.625 km € 5.950
Ford Focus Wagon 1.4 16V
2002 88.198 km € 4.450
Jaguar XJ XJ 5.0 8V Portfolio
2010 12.855 km € 69.950
Chrysler 300C 3.5 V6
2007 111.035 km € 14.950
Daihatsu Sirion 2 1.3 16V Sport
2008 61.058 km € 9.950
Kia Sorento 2.4 X-tra
2011 529 km € 34.950
Rover Streetwise 1.4
2004 67.011 km € 4.950
Mercedes-Benz M-Klasse
2000 169.679 km € 7.900
Chrysler Voyager 2.4 16V
1997 245.271 km € 1.250
Mercedes-Benz C-klasse
2008 46.789 km € 23.950
Citroën Xsara Picasso 1.8 16V
2003 117.575 km € 5.980
Hyundai Getz 1.3i Gls
2003 80.489 km € 4.450
Citroën C1 1.0 12V Ambiance, airco
2008 43.836 km € 6.950
Renault Twingo 1.2 8V Expression
2006 23.889 km € 4.450
Nissan Micra 1.2 Visia
2006 69.429 km € 6.900
Seat Arosa 1.4i Spirit
2005 58.627 km € 5.950
Hyundai Accent 1.6i Gls
2004 74.504 km € 4.950
Daihatsu Cuore 1.0 Efi 12V Marathon
2000 81.536 km € 2.450
Mitsubishi Lancer Wagon 2.0 Edition
2006 75.559 km € 7.950
Subaru Justy G3x 1.5 16V
2004 79.332 km € 5.950
Opel Astra Twintop 1.8 16V Cosmo
2006 60.080 km € 13.950
Mitsubishi Outlander 2.4
2008 112.788 km € 15.950
Daihatsu Sirion 1.0 12V Premium
2009 € 9.950
Suzuki Swift 1.5 Exclusive
2006 156.327 km € 6.450
Skoda Fabia 1.6 16V Business
2008 78.800 km € 9.950
Peugeot 207 1.6 16V
2007 57.920 km € 8.950
Daihatsu Materia 1.3 16V Funk
2011 77 km € 18.995
Opel Zafira 1.8 16V Elegance
2002 136.806 km € 5.950
Fiat Panda 1.2 8V Dynamic
2008 75.831 km € 5.950
Smart Forfour 1.1 12V Pulse
2006 101.608 km € 5.450
WWW.TROOSTAUTOS.NL
HELLEVOETSLUIS
BMW 3 Serie Cabrio 320i
2008 61.673 km € 27.950
Bel voor de locatie of kijk op de site
HELLEVOETSLUIS A.S. ZONDAG GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR
ALTIJD 400 OCCASIONS OP VOORRAAD
HELLEVOETSLUIS 0181-312366
CHRISTIAAN HUYGENSWEG 30
SPIJKENISSE 0181-620809
MIZARSTRAAT 2
SCHIEDAM 010-4264546
ʼS GRAVELANDSEWEG 399
149.50
per mnd.
35.00
per mnd.
35.00
per mnd.
35.00
per mnd.
35.00
per mnd.
59.50
per mnd.
99.50
per mnd.
54.50
per mnd.
189.95
per mnd.
99.50
per mnd.
35.00
per mnd.
59.80
per mnd.
89.50
per mnd.
44.50
per mnd.
69.50
per mnd.
104.50
per mnd.
79.00
per mnd.
49.50
per mnd.
59.80
per mnd.
114.50
per mnd.
49.50
per mnd.
69.00
per mnd.
699.50
per mnd.
99.50
per mnd.
279.50
per mnd.
59.50
per mnd.
139.50
per mnd.
159.50
per mnd.
349.50
per mnd.
44.50
per mnd.
64.50
per mnd.
59.50
per mnd.
59.50
per mnd.
79.50
per mnd.
239.50
per mnd.
LANTARENVENSTER
Otto Reuchlinweg 996 / Tel. 010-277 22 77
www.lantarenvenster.nl / @LantarenVenster
vr 14 dec. PHILIP CATHERINE QUARTET 70th Birthday tour €19,- ■ 20.30 u.
za 15 dec. GREGORY PAGE nieuw album ‘Shine, Shine, Shine’ €17,- ■ 20.30 u.
zo 16 dec. THE PEDRO DELGADOSgratis foyerconcert ■ 16.00 u.
LUXOR THEATER
Tel. 010-484 33 33
www.luxortheater.nl / @luxortheater
di 18 dec. OLX FRÉDÉRIQUE SPIGT met haar nieuwe en eigenzinnige show ‘Land’ ■ 20.00 u.
do 20 dec. OLX HAANTJES muziek, cabaret en drama naar Kluuns bestseller ■ 20.00 u.
20 t/m23 dec. NLX ANNIE familiemuscial met o.a. Jenny Arean en Tony Neef ■ 20.00 u. & 16.00 u.
21 t/m23 dec. OLX DIK TROM DE MUSICAL 6+, van de makers van Kruimeltje ■ 20.00 u.
ma 24 dec. NLX SOWETO GOSPEL CHOIR op kerstavond! ‘Joy to the World’ ■ 18.30 u.
O.T. THEATER
St. Jobsweg 7 / Tel. 010-476 90 29
www.ot-rotterdam.nl / @OT_Theater
t/m 15 dec. ZEEZICHT van Edward Albee. Met Ria Eimers, Matthias Maat
Romana Vrede, Matijs Jansen. Regie: Mirjam Koen ■ 20.00 u.
@uitladders
www.uitladders.nl
OLX OUDE LUXOR
NIEUWE LUXOR NLX
Aircovulling nu 99,50
1 jaar volledige garantie op vulling. incl. btw
Honderdland 271 - 2676 LV Maasdijk
0174-518459 - www.gieroo.nl
Gratis haal- en brengservice.
Alle merken, algeheel onderhoud,
APK keuringen, auto- en ruitschade en airco service
WINTERBANDEN! Bij ieder 2e winterband
50% KORTING! â07 k081l86
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 28
EIektraweg 2E · S144 CB MaassIuis ·
FIVAN AUTO
DÉ MITSUBISHI DE
Stankklachten
uit Maassluis
en omgeving
Een ‘olielucht’ veroorzaakt op vrij-
dag 30 november 67 klachten in
Maassluis en omgeving. De DCMR
Milieudienst Rijnmond schrijft de
klachten toe aan Vopak Europoort.
Vopak heeft de bedrijfsactiviteiten
aangepast.
Vopak verminderde in eerste instan-
tie de snelheid van het verladen van
de stookolie. Daarbij ging het om
een verlading van een schip naar de
opslagtank. Later legde Vopak de
verlading stil.

Maassluis
De klachten kwamen binnen tus-
sen 02.45 en 11.15 uur. De eerste
klachten kwamen vooral uit Maas-
sluis en Rozenburg. Later ontving
de meldkamer ook meldingen van
buiten het Rijnmondgebied; Delft,
Pijnacker en Den Haag. De DCMR
uitrukdienst heeft op basis van een
uitsluitingsonderzoek vastgesteld
dat de olielucht afkomstig is van
Vopak.

Inversielaag
De olielucht bleef langer hangen
door de weersomstandigheden. De
grote verschillen tussen de dag- en
nachttemperatuur veroorzaakt een
zogenaamde inversielaag. Dat is een
koude luchtlaag die tegenhoudt dat
luchtlagen zich vermengen. Volgens
het KNMI lost de inversielaag na
het middaguur op. Daarom stelt de
DCMR geen stankcode in.

Over de DCMR
De DCMR Milieudienst Rijnmond
is de gezamenlijke milieudienst van
de provincie Zuid-Holland en vijf-
tien gemeenten in het Rijnmondge-
bied. Voor de 1,2 miljoen inwoners
in de regio streeft de DCMR naar
het verlagen van de milieudruk. De
DCMR verleent vergunningen en
houdt toezicht bij 23.000 bedrijven.
Daarnaast ondersteunt de DCMR
gemeenten, overheidsinstellingen
en bedrijven regionaal, nationaal en
internationaal bij milieuvraagstuk-
ken. De DCMR is bij milieu-inci-
denten dag en nacht bereikbaar voor
bewoners, bedrijven en overheden..
Bij meldingen van overlast, doet de
DCMR ter plaatse onderzoek naar
de mogelijke veroorzaker en de bron
van de klachten. Als u een klacht
heeft, kunt u deze doorgeven via
www.dcmr.nl/milieuklachten of u
belt het nieuwe milieutelefoonnum-
mer 0888 333 555.
Groep 5/6 van
CBS Het Balkon naar
het gemeentehuis
Groep 5/6 heeft vrijdag 7 decem-
ber een bezoek gebracht aan het ge-
meentehuis in Maassluis.
We werden ontvangen door de burge-
meester in de raadzaal. We mochten
allerlei vragen stellen. Ook mochten
we een kijkje nemen in de trouwzaal
en de kamer van de burgemeester,
met uitzicht op onze school!!
Matthias en Leo groep 5/6
Door Tom van Ooijen
Voor de vaste klanten van party-
centrum Vlietzight in Maasland
is Martijn de Winter geen onbe-
kende. Sinds april vorig jaar is hij
al bij het partycentrum in dienst.
Maar sinds september is Martijn
bedrijfsleider en daarmee hét ge-
zicht van Vlietzight geworden.
“Ik werd in augustus door eigenaar
Aad Bouhuisen gevraagd en heb
de uitdaging aangenomen” aldus
de 31 jarige Martijn, die aardig wat
ervaring heeft in de Horeca.
Tijdens zijn studie werkte de gebo-
ren Maassluizer, die tegenwoordig
in Breda woont, in de horeca, trad
hij in dienst als assistent bedrijfs-
leider bij café de Unie in Rotter-
dam om daarna twee jaar lang
als kok in wintersportgebieden in
Frankrijk aan de slag te gaan voor
hij naar Vlietzight kwam.
En als uitdaging ziet Martijn het
zeker. “We zullen toch wel een wat
andere koers gaan varen. Zo zal
bijvoorbeeld het eetcafé sluiten”,
legt Martijn zijn plannen uit. “De
reden is dat mensen die gebruik
maken van het partycentrum, ook
het café boeken voor hun partij.
Daardoor kan ik niet garanderen
dat het eetcafé altijd open is en dat
kun je klanten niet aandoen. Ik ga
dan liever voor kwaliteit dan voor
kwantiteit”.
Want kwaliteit is iets dat hoog in
het vaandel van Martijn staat. “De
winter moet nog begin-
nen, maar we zijn nu al
bezig met een nieuwe
zomerkaart. Dat wordt
een wat kleinere kaart
dan nu het geval is,
maar wel met verse en
biologische producten.
Die kwaliteit zal ook
in de buffetten terug
te vinden zijn. Feesten
en buffetten worden
kwalitatief hoogstand
maatwerk, waar zo
goed als alles mogelijk
is”, vervolgt Martijn.
Menigeen herinnert
zich nog wel dat het
partycentrum een dis-
cotheek was en enige
jaren geleden op de
nominatie stond ge-
sloopt te worden. De
discotheek zal niet
meer terug komen zo-
als die was, maar toch
wil Martijn de sfeer
van die tijd proberen
terug te halen. Dat
gebeurt onder meer door het ge-
ven van feesten. Het eerste echte
feest staat op 22 december op de
agenda: Vlietzicht Classics. “Dat
wordt een feest voor onder meer de
vroegere bezoekers, dus zeg maar
leeftijdsgroep van 30 tot dik 50.
Er zullen ook oude DJ’s uit die tijd
draaien, dus we proberen de sfeer
helemaal terug te krijgen”.
Uiteraard staan er nog meer fees-
ten op de agenda, op www.vliet-
zight.nl voor jong tot oud. Zo is er
aanstaande zaterdag 15 december
een singleparty.
En het partycentrum wordt steeds
meer en beleving van wieg tot het
uiterste einde. “Net als vroeger
zullen jongeren elkaar hier leren
kennen, maar in tegenstelling tot
vroeger kunnen ze hier nu ook in
Martijn de Winter wil in Vlietzight een nieuwe koers uitzetten.
Martijn de Winter nieuwe gezicht van Vlietzight
het huwelijk treden en hebben we
zelfs al dienst gedaan als uitvaart-
centrum”, aldus Martijn.
Wat dat trouwen betreft, om party-
centrum Vlietzight tot een officië-
le trouwlocatie benoemd te krijgen
was al een lange wens, maar nu is
de toezegging eindelijk rond. ”Ik
hoop dat burgmeester Rodenburg
hier de vergunning komt onderte-
kenen”, besluit Martijn lachend.
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 29
010 · 5S11455 · WWW.FIVAN-AUTO.NL
O MAASSLUIS
EALER IN Uw RE0I0!
Pastoor Van Rooijplein 1 • De Lier
T 0174- 527152 • I www.drukkerijriezebos.nl
IN ALLE SOORTEN EN MATEN,
ÓÓK VOLGENS UW EIGEN ONTWERP
GEBOORTEKAARTJES
MAASSLUIS – Van tevoren
waren er ongeveer twintig
aanmeldingen binnengeko-
men. Maar afgelopen maan-
dagavond, bij de opening van
het Ondernemershuis, aan de
Burgemeester De Jonghkade,
waren minstens 100 men-
sen aanwezig. Voornamelijk
ZZP’ers. Want om hen gaat het
allemaal bij het Ondernemers-
huis.
Door Chrit Wilshaus
Maassluis telt circa 1400 ZZP’ers.
Voor wethouder Huub Eitjes (Eco-
nomische Zaken) mogen dat er
nog meer worden, zo vertelde hij
bij de opening van de nieuwe ont-
moetingsplek voor ZZP’ers.
Eitjes zelf werkte voordat hij voor
zichzelf begon bij een aantal grote
bedrijven. Zoals Coca-Cola en
Nutricia. Dat gaf hem altijd veel
voldoening, zoals hij aangaf, maar
een blik in de spiegel leerde hem
dat hij het graag zelf wilde pro-
beren. Burgemeester Koos Kars-
sen was maandagavond trouwens
verhinderd, zijn agenda zat te vol,
maar volgens wethouder Eitjes
was hij er in zijn hart wel bij. De
portefeuillehouder benadrukte
het belang van het Ondernemers-
huis en vond ook dat ZZP’ers niet
teveel solitair moeten optreden
maar juist met elkaar moeten sa-
menwerken. Ook anderen sprekers
benadrukten dit.
Discussie
Op een discussie met de aanwezi-
gen en een panel aan de hand van
Ondernemershuis geopend
Een huis vol ondernemers, dat was het resultaat
van de inspanningen voor het Ondernemershuis.
MAASSLUIS – Voordat hij
naar het feestje van het 75-jarig
bestaan van de Bruinvisch ging,
had Jan Mosterd nog even in
het woordenboek opgezocht wat
nostalgie ook alweer betekende.
“Een verlangen naar het verle-
den, maar dat moet je dan niet
idealiseren.”
Door Chrit Wilshaus
“Ik vind het heerlijk en ben er trots
op dat ik bemanningslid mocht
zijn op de Bruinvisch. Het leuke is
dat als je 75 omdraait, krijg je 57.
En precies 57 jaar geleden kwam
ik voor het eerst op de Bruinvisch.
Dan moet je vertellen, waar je van-
daan komt en wat je gedaan hebt. Ik
vertelde anderhalf jaar op de Rijn
te hebben gevaren. “Maar dat vind
ik niet leuk meer, want hij stroomt
steeds dezelfde kant op.’ De schip-
per zei mij toen: ‘Hier in de buurt
is dat andersom.’ ‘Prima.’ ‘Omdat
je op de Rijn hebt gevaren, neem ik
aan dat je aardig kan verven. Dan
stel ik voor, dat je vandaag dat
groene bandje beneden de boeiing
groen gaat maken.’ Binnen een
half uur lagen mijn aansteker en
mijn shag in de haven. Je moest na-
melijk buiten boord hangen. Toch
is het mij allemaal gelukt. Totdat
wij twee dagen later tot mijn ver-
bazing anker gingen vissen (verlo-
ren scheepsankers dreggen op zee,
red.) en ze al die groene verf weer
naar de sodemieter hielpen!”
Bruinvischverf
“Al een jaar of drie, vier kijk ik
regelmatig naar de Bruinvisch en
af en toe vraag ik aan Floor of aan
Peter iets te doen aan dat groene
bandje. Dan wordt er gezegd: ‘Na-
tuurlijk ouwe, dat doen we. Maar
alles is groen, het gras, de bomen
maar er is nog steeds geen groen
bandje. Ik denk nou, als verjaar-
dagscadeautje zal ik ze wel even
pakken.” Vervolgens haalde Jan
Mosterd uit een linnen tasje een
pot groene verf tevoorschijn. Ui-
teraard geen gewone verf. “Het is
speciale Bruinvischverf!”
Behalve de verf zelf, gaf Jan Mos-
terd ook nog een goede raad ca-
deau: “Als het de juiste kleur niet
is, dan doe je er gewoon wat zwart
doorheen, dan wordt het donker-
der.” En Jan Mosterd besloot met
te zeggen: “Ik vond het geweldig
en ik hoop en wens de bemanning,
het bestuur en zeker het schip nog
eens 75 fantastische jaren toe.”
Een blik groene verf voor de jarige
Een blik groene verf voor de jarige. Foto: Roger van der Kraan
Iedereen boven de 50 jaar aan
de Aspirine?
Het medicijn Aspirine of acetyl-
salicylzuur gaat de klontering van
de bloedplaatjes tegen. Daarom
gebruiken miljoenen mensen op
de wereld dagelijks wat van dit
medicijn om hartinfarcten en
hersenbloedingen te voorkomen.
Aspirine is daarom ook te koop
in tabletten met een lage dosis.
Onderzoeken hebben aangetoond,
dat door dagelijks gebruik van
Aspirine het aantal hartinfarcten
kan worden verminderd. Het ge-
bruik daarvan heeft ook negatieve
kanten. Het kan ook levensbedrei-
gende maag- en darmbloedingen
veroorzaken.
Uit de analyse van een Austra-
lisch rekenmodel lijkt het erop dat
voor mensen ouder dan 70 jaar de
nadelen groter dreigen te worden
dan de voordelen. Zo simpel als
het lijkt is het echter niet. Mensen
bij wie al hart- of vaataandoenin-
gen zijn aangetoond en die onder
begeleiding van hun huisarts ace-
tylsalicylzuur gebruiken moeten
daarmee doorgaan. De voordelen
zijn in dat geval groter dan de na-
delen. Voor mensen die in principe
gezond zijn en toch dagelijks as-
pirine slikken zou dit volgens dat
rekenmodel, wel eens niet kunnen
opgaan. Hebben die grote onder-
zoeken, waarin wel werd aan-
getoond hoe zinvol het dagelijks
gebruik van acetylsalicylzuur is
dan ongelijk? Niet echt, maar het
vervelende van die grote onder-
zoeken is dat er zo weinig ouderen
aan hebben meegedaan. Als deel-
nemers aan het onderzoek werden
altijd proefpersonen tussen 50 en
60 jaar gekozen. We weten dus in
feite niet zoveel over de voor- en
nadelen van Aspirine gebruik bij
ouderen boven de 70 jaar. Er vindt
nog steeds nader onderzoek plaats.
Tot de gegevens van een dergelijk
onderzoek beschikbaar zijn is het
onduidelijk of gezonde 70- jarigen
meer voor- of nadelen hebben van
dagelijks gebruik van acetylsa-
licylzuur. Voor mensen met een
verhoogd risico op hart- en vaat-
aandoeningen zijn de voordelen
duidelijk, maar geldt dit ook voor
gezonde mensen zonder een ho-
ger risico op hart aandoeningen?
Overleg in ieder geval met uw
huisarts als u wilt overgaan op het
gebruik van Aspirine in zeer lage
dosis. Mijn broer (91 jaar) gebruikt
Aspirine al jaren en in goede ge-
zondheid naar lichaam en geest
(het is geen overtuigend bewijs
maar toch…). Pillen kunnen nooit
een gezonde levensstijl vervangen,
dat wist u al heel lang. Misschien
is het idee te gebruiken voor een
van uw goede voornemens voor
het nieuwe jaar 2013.
Rien van der Knaap (lid Anbo)
Merellaan 657
Schrijvende Lezers
een aantal stellingen, zaten men-
sen eigenlijk niet echt te wachten;
men wilde liever met elkaar in
gesprek. En dat gebeurde dan ook
volop.
Vooral achteraan in het Onderne-
mershuis. Gelukkig was er na de
opening ook volop gelegenheid
om elkaar te ontmoeten.
Het Ondernemershuis is een uit-
vloeisel van een onderzoek gedaan
door de Kamer van Koophandel
Rotterdam onder alle ZZP’ers van
Maassluis.
Volgens websitebouwer Maikel
Abspoel, een van de initiatiefne-
mers van het Ondernemershuis,
namen 200 ZZP’ers de moeite
om de vragenlijst in te vullen. “
Daaruit, en uit een avond in het
stadhuis met ZZP’ers, kwam naar
voren dat ZZP’ers vooral behoefte
hebben aan communicatie en huis-
vesting.
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 30
Op 23 december er door tal van
painters geschminkt worden voor
Serious Request in winkelcentrum
de Koningshoek van 12.00 – 17.00
uur in de bedrijfsunit naast So
Low.
Kinderen kunnen zich laten
schminken. Ook zullen er live bo-
dypaint acts te zien zijn waarbij
bedrijfslogo’s op onze professione-
le modellen worden geschminkt.
Sponsoring is nog steeds welkom.
Particulieren kunnen hun naam,
een wens etc. op onze bodypaint-
modellen laten schminken in ruil
voor een donatie aan het goede
doel. Geen tijd om langs te ko-
men? Doneer dan een bedrag!
Er wordt hard gewerkt aan nog
veel meer entertainment die mid-
dag.
Schminken voor Serious Request
in Winkelcentrum Koningshoek
In de week van 5 december heeft
de Alg. BridgeVereniging Maas-
sluis haar leden in de gelegenheid
gesteld om een kerstgroet mee te
nemen naar de clubavonden voor
de cliënten van de voedselbank.
Hieraan is massaal gehoor gege-
ven.
Vijf volle kratten, 4 zakken en
wat dozen vol met lekkere hapjes
en cadeautjes zijn door de pieten
in ontvangst genomen en naar de
voedselbank gebracht.
Wij hopen dat deze mensen hier-
door een extraatje krijgen met deze
dagen waarin het voor hen toch ex-
tra moeilijk is om het feestelijk te
maken.
Misschien een idee dat navolging
verdient bij andere verenigingen??
Bridge Zwarte Pieten sturen
kerstgroet aan cliënten Voedselbank
De feestdagen komen eraan. Bui-
ten is het koud en vroeg donker.
Binnen is het tijd om het warm en
sfeervol te maken. De showroom
van Chris van Waes is dan ook
helemaal in Kerstsfeer gemaakt.
December is met zijn feestdagen
de tijd bij uitstek voor sieraden.
Daarom heeft Chris van Waes
voor deze gelegenheid zijn col-
lectie uitgebreid met de mooiste
gouden ringen met edelstenen,
armbanden, sierlijke oorbellen en
een grote keus aan prachtige pa-
rels. Daarnaast heeft Van Waes
glanzend zilver en kristal voor
de stijlvol gedekte tafel. De ope-
ningstijden van de kerstshow zijn
van woensdag 12 t/m zaterdag 15
december en van woensdag 19 t/m
zondag 22 december, openingstij-
den van 11.00 – 17.30 uur
Chris van Waes is gevestigd aan
de Jan Barendselaan 66, 2685
BV Poeldijk. Tel. 0174 44 46 35
- info@chrisvanwaes.nl - www.
chrisvanwaes.nl
Kerstshow bij
Chris van Waes juwelier antiquair
Winterfair in
Het Kompas
Onze jaarlijkse winterfair staat
gepland voor vrijdag 14 december
2012. U bent hartelijk welkom tus-
sen 17.00-19.30 uur om iets lekkers
te komen eten, een kerststukje te
maken, of een spelletje Bingo te
spelen. Rond 19.30 staat er een
sing-in op het programma.
Alles tegen een kleine vergoeding.
De opbrengst is voor ons bouw- en
onderhoudsfonds.
Plaats: Gereformeerde Kerk “Het
Kompas”, Ibisstraat 1 Maassluis.
Programma -december
Op www.seniorenwelzijn.nl vindt
u het totale aanbod van Senio-
renwelzijn. Ook de ouderenwer-
kers in de ontmoetingscentra
geven u graag alle informatie.
Mits anders vermeld zijn onder-
staande activiteiten bestemd
voor alle 55-plussers uit Maas-
sluis. U bent van harte welkom!
Open zondag
Vanaf 14.00 uur kunt u in de grote
zaal gezellig met elkaar koffie
drinken of een spelletje spelen.
De toegang is gratis.
De Vliet: zondag 16 en 30 de-
cember
Het Vlootje: zondag 23 decem-
ber *
is er een speciale open zondag
voor de kerst met extra hapjes.
(Geef aan het buffet even door of
je komt i.v.m. de inkoop)
Bingo
Dinsdagavond 18 december is er
bingo in de grote zaal van Ont-
moetingscentrum De Vliet. Aan-
vang bingo 19.30 uur, de zaal is
vanaf 18.30 uur open. De prijs
voor een setje kaarten is € 3,30
Vrijdagmiddagactiviteiten
het Vlootje
Aanvang 14.00 uur.
Vrijdag 14 december Kerststuk-
jes maken
Kosten € 4,50
Vrijdag 21 december Kerstlied-
jes zingen met
Seniorenkoor “Ons Genoegen”
Kosten € 3,00
Vrijdag 28 december Spelletjes-
middag
Kosten € 2,00
Kaartjes voor 14 en 21 december
verkrijgbaar aan het BUFFET
van het Vlootje!!
Themamaaltijd
in Kerststemming De Vliet
Donderdag 20 december is er
in Ontmoetingscentrum De Vliet
weer een open maaltijd ditmaal
geheel in Kerststemming. Aan-
vang 12.00 uur. Zaal open 11.30
uur. Kosten zijn eenmalig € 4,50
per persoon
Let op! Kaartverkoop vanaf 3
december 10.00 uur bij het buf-
fet van Ontmoetingscentrum De
Vliet.
Oecumenische avonden
Woensdag 19 december or-
ganiseert de Oecumenische
gespreksgroep de kerstviering
m.m.v. zangkoor de Vloot in de
grote zaal van ontmoetingscen-
trum het Vlootje. Aanvang 19.30
uur, de zaal open 19.00 uur.
Ontmoetingscentra
eerder gesloten!
Op donderdag 13 december
heeft Seniorenwelzijn alle vrijwil-
ligers van de Vliet en de Vloot uit-
genodigd voor een Kerstmarkt.
Om iedere vrijwilliger de gele-
genheid te geven hier naartoe
te gaan, zijn wij genoodzaakt
ontmoetingscentrum de Vliet op
woensdag 14 december vanaf
12.00 uur te sluiten !!! Ontmoe-
tingscentrum het Vlootje zal van-
af 13.00 uur gesloten zijn.
Wij hopen dat u hiervoor begrip
kunt hebben.
Kerstviering De Vliet
Dinsdagochtend 18 december
kunt u deelnemen aan een Kers-
tochtend met lunch. Senioren-
koor ‘Ons Genoegen’ zal een
optreden verzorgen. Tijd: 10.00
tot 14.00 uur
Zaal open om 9.30 uur. Kosten:
8,00 p.p. Kaartjes zijn verkrijg-
baar bij het buffet van de Vliet.
4- gangen Kerstdiner
Het Vlootje
Dinsdag 18 december wordt er
om 17.30 uur in de grote zaal
van ontmoetingscentrum “Het
Vlootje” een 4- gangen kerstdi-
ner geserveerd.
Kaartjes zijn vooraf verkrijgbaar
bij het buffet van De Vloot. Kos-
ten € 21,00 pp. (incl. drankjes)
Kaartverkoop op donderdag 6
dec, maandag 10 dec en don-
derdag 13 dec van 9.00-10.00
op kantoor van het Vlootje.
Kerstbal in de Vliet
Vrijdagavond 21 december wordt
het Kerstbal weer georganiseerd
in ontmoetingscentrum De Vliet
Dj Gerard draait muziek voor
ballroom- en andere dansen.
De entree is € 5,50 inclusief een
kopje koffie en hapjes. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij buffet van de
Vliet. Aanvang 20.00 uur. Zaal
open om 19.30 uur.
Alzheimer Café Maassluis
Iedere derde dinsdag van de
maand, m.u.v. feestdagen.
Dinsdag 18 december met het
thema “Kerstfeest”. Van 19.30-
21.30 uur, zaal open: 19.00 uur
Waar: recreatiezaal van het
Zorgcentrum de Tweemaster,
Vondelpark 2 te Maassluis.
Voor meer info kunt u contact
opnemen met Anja Ligthart, tel.
010-5910011 of Alighthart@ar-
goszorggroep.nl

Activiteitenoverzicht 2013
Vanaf 15 december liggen in de
ontmoetingscentra de activitei-
tenoverzichten van 2013 voor u
klaar. Ook inschrijven voor 2013
kan vanaf 15 december.
Bij de volgende activiteiten
zijn nog plaatsen vrij
- Ritmische gym in de Vliet op
vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur
- Yoga in het Vlootje op vrijdag
van 9.00-10.00 uur en
van 10.15-11.15 uur
- Zangkoor op maandag
van 14.00-16.00 uur
- Tekenen en schilderen in de
Vliet donderdag van 14.00 tot
16.00 uur
- Hobbyclub in de Vliet op dins-
dag van 14.00 tot 16.00 uur
- Engels in de Vliet op woensdag
van 10.00 tot 11.00 uur
Openingstijden
feestdagen De Vliet
Maandag 24 december 09.00-
16.30 uur
1e en 2e Kerstdag gesloten
Maandag 31 december tot 16.00
u open
Dinsdag 1 januari gesloten
Openingstijden ’t Vlootje
Zondag 23 dec. geopend van
13.30-16.00 uur, kerst open zon-
dag
Maandag 24 dec. 9.00-16.00 uur
open
• 1e Kerstdag gesloten
• 2e kerstdag 11.30-13.30 uur
voor de eettafel
Maandag 31 dec. 9.00-16.00 uur
open
Dinsdag 1 januari gesloten
Seniorenwelzijn geeft informatie en advies op het
gebied van wonen, zorg en welzijn. Daarnaast is
er een georganiseerd aan¬bod van activiteiten in
onze ontmoetingscentra en kunt u gebruik ma-
ken van de maaltijdservice. Natuurlijk kunt u in
de ontmoetingscentra ook gewoon binnenlopen
voor een praatje of een kopje koffie. Senioren-
welzijn is toegesneden op de vraag van vooral
kwetsbare ouderen, zowel individueel via de ou-
derenadviseurs als meer collectief via de twaalf
ontmoetingscentra in Maassluis, Vlaardingen en
Schiedam. Ons doel is gericht op het zelfstandig
(kunnen) blijven wonen van ouderen, zoals u dat
graag wilt!
Seniorenwelzijn
Burg. Honnerlage Gretelaan 57 Postbus 925,
3100 AX Schiedam
t: 010-248 68 88 , www.seniorenwelzijn.nl e: info@
seniorenwelzijn.nl
• Ontmoetingscentrum “Het Vlootje”
De Vloot 72, 3144 PC Maassluis, tel. 010-5911144.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09:00-
12:00 uur en van 13:00-16:30 uur.
N.B Het Vlootje is de tijdelijke huisvesting van
Ontmoetingscentrum De Vloot. De ingang bevindt
zich recht tegenover de entree van de huisnum-
mers 148 t/m 205 van wooncomplex De Vloot.
• Ontmoetingscentrum De Vliet
Arthur van Schendelstraat 25, 3141 AS Maassluis,
tel. 010-591 50 00.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09:00-
16:30 uur.
Alzheimer Café Maassluis
Iedere 3e dinsdag van de maand
Aanvang 19.30-21.30 uur
Zorgcentrum de Tweemaster, Vondelpark 2 te
Maassluis, voor meer info tel. 010-5910011
Servicepunt VraagRaak
Hier kunt u ook terecht met vragen over Wonen,
Zorg en Welzijn.
Adressen:
De Vloot 174, Maassluis, tel. 010-5914158
Spreekuur:
maandag, woensdag, vrijdag
van 10:00 tot12:00 uur
donderdag van 13.30-15.50 uur
Wijkpost Oost
P.C. Hooftlaan 388, Maassluis
Spreekuur: 1e dinsdag en de 3e dinsdag van de
maand van 10:00-12:00 uur
Wekelijks informatiebulletin onder re-
dactie van: Seniorenwelzijn, Postbus 925,
3100 AX Schiedam, tel. 010 -248 68 88.
Website: www.seniorenwelzijn.nl
E-mail: vloot@seniorenwelzijn.nl
Kerstfeest
in De Vloot
Op woensdag 19 december hoopt
de Oecumenische Kring “In de
Vloot” het jaarlijkse kerstfeest
voor de senioren te houden. Dit
kerstfeest wordt gevierd in het Vlo-
tje, aanvang 19.00 uur. Muzikale
medewerking wordt verleend door
het Ouderenkoor van De Vloot en
er is natuurlijk veel samenzang.
Ds. J. van Belzen hoopt de me-
ditatie te houden over het thema
“Licht en Uitzicht. Over Licht dat
was, is en komen zal”. In de pauze
wordt een kopje koffie of thee ge-
schonken met iets lekkers en na
het programma zullen wij nog met
elkaar genieten van een hapje en
een drankje. Tenslotte krijgt iedere
bezoeker nog een attentie. Ook dit
is een mooie traditie, die wij graag
met elkaar in stand willen houden.
Wij willen nogmaals benadruk-
ken dat deze bijeenkomst bestemd
is voor alle senioren in Maassluis,
die dit kerstfeest met ons mee wil-
len vieren. Want: Kerstfeest vier je
met elkaar. De toegang is (natuur-
lijk) vrij, alleen wordt er aan het
einde van de avond een collecte
gehouden.
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 31
Donderdag 20 december brengt de Maassluise Courant haar speciale
Kerstwensenbijlage uit. In deze full colour kerstspecial kunt u een sfeervolle
kerst- of nieuwjaarswens laten plaatsen. Dit jaar is het tevens mogelijk uw
advertentie voordelig door te plaatsen naar de één van onze andere
titels. Doet u mee?
uw
kerstwens
in de krant
Uitgave: donderdag 20 december
Deadline: dinsdag 18 december (liefst eerder)
Materiaal: mc.advertentie@thuisbladen.nl
Voor meer informatie belt u met 010-5912823
KERSTTARIEVEN:
Maassluise Courant
Oplage: 22.500
Formaat FC ZW
1/16 65,00 55,00*
1 / 8 120,00
1 / 4 240,00
1 / 2 450,00
1 / 1 900,00
Doorplaatsen naar:
Schakel MiddenDelfland
of Hoekse Krant
of Rozenburgse Courant
of Monsterse Courant
Formaat FC ZW
1/16 35,00 25,00*
1 / 8 65,00
1 / 4 130,00
1 / 2 250,00
1 / 1 500,00
* (alleen voor verenigingen)
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 32
Sinterklaas geeft
Westhoek-cheque
aan Stichting
On Wheels
Iedereen weet dat Sinterklaas
graag cadeautjes geeft, dit keer
kon hij een bijzonder groot cadeau
aan de Stichting On Wheels over-
handigen dankzij alle kinderen
van OKC de Westhoek.
Tijdens onze projectweek over on-
beperkt meedoen hebben de leer-
lingen hun beste beentje voorge-
zet voor de Stichting On Wheels.
Allereerst door naar familie en
bekenden te stappen en te vragen
De opbrengstmeter
of zij hen wilden sponsoren tijdens
de sponsorloop. Deze sponsorloop
werd gehouden in de grote sport-
hal, daar gaf Marijke Sentges van
de Stichting On Wheels het start-
schot, waarna de leerlingen van
klein tot groot hun rondjes gin-
gen lopen. Onder aanmoediging
van ouders, buren, klasgenoten
en leerkrachten werden zo de no-
dige stempels verdiend. Met het
behaalde aantal stempels konden
ze vervolgens wederom langs de
familie en bekenden gaan om het
sponsorgeld te innen. En dat heb-
ben we geweten; de opbrengstme-
ter steeg naar ongekende hoogte,
€ 3.750,-. Een bedrag om trots op
te zijn! Sinterklaas was dan ook
bijzonder blij
dat hij samen
met de kinde-
ren de cheque
van maar liefst
€ 3.750,- aan
Marijke Sentges
van de Stich-
ting On Wheels
mocht overhan-
digen. Zo werd
het een echt
Sinterklaasfeest
op de West-
hoek, waarbij
we elkaar met
cadeautjes blij
maken, want
iets krijgen is
leuk, maar iets
kunnen geven
geeft ook een
heel fijn gevoel!
Langs deze weg
willen wij dan
ook de kinderen
en hun spon-
soren hartelijk
danken voor
hun bijdrage
en inzet om er
een geslaagde
sponsorloop en
Sinterklaasfeest
van te maken!p
Door Edwin van Dijk,
jeugdopleider OSV Delphis.
Duiken is niet alleen voor vol-
wassenen, maar ook voor kinde-
ren een ontzettend leuke sport!
Drieëntwintig leerlingen van het
Revius Lyceum kunnen hier over
meepraten! Zij hebben onlangs
een introductieduik gemaakt op
uitnodiging van OSV Delphis, de
Maassluise duikvereniging.
De aanleiding hier toe is ons ver-
nieuwde opleidingsprogramma
en het feit dat de meeste jeugdige
duikers binnen onze vereniging
inmiddels in bezit zijn van een echt
duikbrevet. Binnen onze jeugdop-
leiding kunnen kinderen van 12 en
13 jaar op een veilige manier ken-
nismaken met de duiksport. Vanaf
14 jaar kunnen de jonge duikers
doorstromen naar de volwassene
opleiding van de NOB voor een
buitenwaterbrevet. Delphis bereidt
ze hier optimaal op voor door ze
stap-voor-stap te leren snorkelen
en duiken met perslucht. Dit doen
wij elke vrijdag avond tussen 21.00
u en 22.00 u op onze vaste trai-
ningslocatie zwembad Dol-Fijn.
Onderdelen van de opleiding zijn
o.a. snorkelen, reddende handelin-
gen en natuurlijk duiken volgens
het buddysysteem. En dat alles
voor een tientje per maand!
Om dit te promoten hebben we op
de Furieade (met de duiktank) de
nodige aandacht getrokken en ge-
zocht naar onze doelgroep. Naast
deze jaarlijkse terugkerende acti-
viteit hebben we contact gezocht
met het Revius Lyceum. Wouter,
mijn zoon en tevens een van de
doorgestroomde jonge duikers, zit
daar op school. Het eerste leerjaar
had hij de sportlerares mevrouw
Le Comte als mentrix. Vanuit
deze relatie heb ik een vrijblijvend
en verkennend mailtje gestuurd.
Dit werd door mevrouw Le Com-
te enthousiast opgepakt. Hierop
volgde een gesprek waarin ik heb
toegelicht wie we zijn en wat we
doen. Het liefst wilde mevrouw Le
Comte met alle hondervijfentwin-
tig eerste jaars langskomen maar
dat heb ik moeten afremmen. Een
eerste kennismaking met duiken
geschiedt bij onze vereniging al-
tijd op basis van één introducé per
instructeur. Wij zijn hierin dus wat
beperkt. Mevrouw Le Comte heeft
hierop een klasseronde gedaan en
uiteindelijk zijn hebben 23 leerlin-
gen zich gemeld.
Vrijdagavond, introductieavond
van de Revius leerlingen. Volgens
uitnodiging druppelen de eerste
jongens en meisjes, vergezeld van
ouders binnen. Wim, onze voor-
zitter, Sander, jeugdopleider en ik
vangen de leerlingen op in de hal
van zwembad Dol-Fijn. Nadat de
groep compleet was hebben we ze
in tweeën gesplitst voor een brie-
fing. De briefing houd in dat de
instructeur verteld wat we gaan
doen, waar op gelet moet worden
en wat juist niet mag. Na de in-
structie en het beantwoorden van
de meest uiteenlopende vragen
is het omkleden. In het zwembad
hebben Dimitri en zijn team de
duiksets opgebouwd en Ton een
indeling gemaakt van wie met wie
duikt. Nu alleen nog duikbrillen
en flippers passen en we kunnen
onderwater. Ton en ik blijven op
het droge, wij hebben de rol van
oppervlaktecoördinator, mooi
woord voor het helpen met te wa-
ter gaan en hier en daar een blokje
lood aangeven. Wat mij wel opviel
is dat er op een enkeling na nie-
mand last had van de oren en er al
helemaal niemand was die het eng
vond. De gemiddelde duiktijd lag
hierdoor op 45 minuten en was er
tijd en ruimte om wat capriolen uit
te halen zoals op je kop staan on-
der water, salto’s maken of gewoon
lekker rondjes zwemmen. Kortom
de kinderen en instructeurs had-
den een topavond! En zelfs een
van de ouders heeft mee gedoken!
Revius en mevrouw Le Comte,
bedankt voor de samenwerking en
het enthousiasme. Ben je zelf en-
thousiast geworden en is de duik-
sport wat voor jou? (jong of oud
maakt niet uit, iedereen kan het
leren) kijk dan is op onze website
www.osvdelphis.nl
Reviusleerlingen gaan tot de bodem
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 33
Alles
onder één dak
CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM TEL. 010-4.618.618 WWW.CORRECT.NL
GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR
Prijzen en zetfouten voorbehouden
IEDERE ZONDAG GEOPEND
VAN 12.00-17.00 UUR
Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 10.00-18.00 uur,
vrijdag van 10.00-21.00 uur en zaterdag van 9.00-17.00 uur.
269
595
589
149
*
599 399
149
*
CANDY CO146F
WASAUTOMAAT
• 6 kg vulcapaciteit
• 1400 toeren centrifuge
• 22 wasprogramma's
• Onbalans correctie
• Energieklasse A+
• Afm. 60x85x52 cm
349.-
CORRECTPRIJS
Art.nr. 433707
ZANUSSI ZTH485
WARMTEPOMP DROGER
• Max. vulgewicht 7 kg
• Beste koop aug 2011
• Energieklasse A-40%
839.-
CORRECTPRIJS
Art.nr. 447084
SIEMENS HC724220
ELEKTRISCH FORNUIS
• Keramische kookplaat
• 4 High Speedkookzones
• 8 Ovensystemen
• Oven inhoud 58 Liter
• Energieklasse A++
929.-
CORRECTPRIJS
Art.nr. 417244
SHARP R879IN
MAGNETRON MET GRILL
• 26 Liter inhoud • 900 Watt
magnetronvermogen
• 1200 Watt Quartzgrill
boven
• 1800 Watt heteluchtoven
• 10 kookprogramma’s
• 8 Automatische
kookprogramma’s
• Afm. 409x 55x58 cm
279.-
CORRECTPRIJS
Art.nr. 338408
=22%
VOORDEEL
=36%
VOORDEEL
=29%
VOORDEEL
Correct Huis & Tuin aan de Ceintuurbaan 111 in
Rotterdam heeft een enorm assortiment in
wasmachines, drogers, vaatwassers, koelkasten, diepvriezers, strijkijzers, koffiezetters,
keukenapparatuur, verzorgingsapparatuur, elektronica voor de tuin en nog veel meer.
VOLGENDE DAG BEZORGD EN AANGESLOTEN
• ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR • VOLLEDIGE GARANTIE
CORRECT HUIS &TUIN
EEN ENORME KEUZE DIRECT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
C. van Vliet
Verkoopster
R. Emans
Verkoper
L. Vingerhoed
Verkoopster
U. Bergraaf
Verkoper
GRATIS* ZATERDAG15 DECEMBER DOORLOPENDE DEMONSTRATIES
Het laatste uurtje op zaterdag is bij Correct een
super-uurtje. Op de Ceintuubaan 111 kunt u
van 16.00 tot 17.00 uur iedere zaterdag
profiteren van een super-aanbieding.
Voor deze aanbieding geldt geen
telefonische reservering of bestelling
mogelijk en zolang de voorraad strekt.
SUPER-UURTJE SUPER-UURTJE SUPER-UURTJE
H E T Z A T E R D A G
VAN CORRECT
ROWENTA
SO2020
VENTILATOR KACHEL
U zit er altijd warmpjes bij
met deze compacte kachel
• Silence-stand
• Regelbare thermostaat
• Vorstvrijstand en
overhittingsbeveiliging
• Vermogen van 2000 Watt.
31.50
CORRECT-
PRIJS
Art.nr. 388275
SIEMENS SE25F850EU
VAATWASAUTOMAAT
• Voor 12 maatcouverts
• 5 Programma’s
• VarioSpeed functie
• Voorprogrammering
1-19 uur
• Energieklasse A+
• Afm. 85x60x57.3 cm
559.-
CORRECTPRIJS
Art.nr. 464450
DELONGHI EN520
NESPRESSOMACHINE
Maak de lekkerste
Lattissima en nespresso.
• Pompdruk: 19 bar
• Koffiesterkte instelbaar
• Stoompijpje melkschuim
• Afm. 16.7x31.9x16.7 cm
279.-
CORRECTPRIJS 199.-
*RETOUR VIA
NESPRESSO 50.-
CORRECTPRIJS
Art.nr. 464764
=28%
VOORDEEL
=15%
VOORDEEL
19.
95
=36%
VOORDEEL
=31%
VOORDEEL
179
=35%
VOORDEEL
LGLGF147M2D
WASAUTOMAAT
• Energieklasse A+++
• 1400 toeren centrifuge
• 7 kg vulcapaciteit
• Digitale LED display
• 6Motion wastechnologie
voor beter wasresultaat,
minder slijtage en geen
wasmiddelresten
• Smart Diagnosis
• Stille en zuinige Direct
Drive motor
• Afm. 60x55x85 cm
699.-
CORRECTPRIJS
Art.nr. 497438
*Via LG na
aanmelding
*INCL. GRATIS LG SMARTPHONE
559
*
=20%
VOORDEEL
BOSCH WAE32462NL
WASAUTOMAAT
• Maximaal 6kg vulgewicht
• Energieklasse: A+
• 1600 toeren centrifuge
• Groot en duidelijk display
• Volledige waterstop
• Afm. 84.8x60x59 cm
999.-
CORRECTPRIJS
Art.nr. 471856
=38%
VOORDEEL
*Bij aankoop vanaf 400.- euro aan witgoed
en/of kleinhuishoudelijke producten ontvangt u
een 75.- euro Meubel cheque kado.
MIELE S771 PARKET
STOFZUIGER
• Metalen telescopische
zuigbuis
• 3.5 liter inhoud
• Maximaal vermogen
2000 Watt
• Zuigkrachtregeling
• Harde vloerborstel
219.-
*ALLEEN ZATERDAG
15 DECEMBER VAN
16.00-17.00 UUR
Art.nr. 492981
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 34
K
i
jk

v
o
o
r

d
e

v
o
o
r
w
a
a
r
d
e
n

o
p

b
r
u
g
m
a
n
.
n
l
KORTING
tot wel
70%
P
ro
fi te
e
r
n
u
!
www.brugman.nl
A.S. ZONDAG GEOPEND (m.u.v. Barendrecht)
Barendrecht, Pesetastraat 18-20
Capelle a/d IJssel, Hoofdweg 46
Rotterdam, Vierhavensstraat 39
Superlaag geprijsd
Wij helpen u met
een ontwerp
Supersnelle levertijden
Alle modellen zijn
passend te maken
KIJK VOOR ONS PEUGEOT OCCASION AANBOD OP
www.eigenraam.nl
Vraag naar de aantrekkelijke ¼nancieringsvoorwaarden!
AUTOSERVICE EIGENRAAM NAALDWIJK
Grote Woerdlaan 36 • Naaldwijk • Telefoon (0174) 64 18 18
U vind ons ook in Schiedam en Vlaardingen!
Wegens uitbreiding van
tandartsenpraktijk LIE in
Maassluis-West
zijn nieuwe
patiënten
van harte welkom!
Ook hebben we een mondhygiëniste en
een preventie-assistente in de praktijk.
Nieuwe patiënten kunnen telefonisch of
per mail zich in laten schrijven.

Ma t/m do: 08.30u-12.00u en 13.00-17.00u
Vrij: 08.30u-12.00u

Tandartsenpraktijk LIE
Lorentzdreef 40
3146 BK Maassluis
Tel: (010) 5916451
Website: www.tandartsenpraktijklie.com
E-mail: maassluis@tandartsenpraktijklie.com
www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500
Word ook buddy !
luisteren
Eindelijk
echt leren
Al kaarten besteld voor het
‘De Vrienden van Amstel LIVE! –
Sophia Benefietconcert’?
In 2013 bestaat het Sophia Kinderziekenhuis 150 jaar. Vier
het jubileumvan het oudste kinderziekenhuis van Nederland
mee tijdens dit benefietconcert op zondag 27 januari a.s. in
Ahoy. Bestel meteen je kaarten en steun daarmee het Sophia
Kinderziekenhuis!
www.sophia150jaar.nl
www.sophiabenefietconcert.nl
Natuurlijke oplossing biedt rust en
ontspanning in drukke feestmaand
Hooggespannen
verwachtigen
Een oorzaak van december-
stressgevoelens zijn de te hoge
verwachtingen over de feest-
dagen. We verwachten de per-
fecte cadeautjes te kopen en te
krijgen, we willen het ultieme
feestmenu op tafel toveren en we
willen de feestdagen precies zo
besteden als we al weken in het
hoofd hebben. Een hoge druk
die we onszelf opleggen, maar
die ons ook door anderen wordt
opgelegd.
Van stressperiode naar
feestmaand
Natuurlijk is het onmogelijk om
alle decemberstressgevoelens
weg te nemen. Maar het is wel
mogelijk om ervoor te zorgen dat
we minder gevoelens van stress
ervaren. Vroeg beginnen met
cadeautjes kopen, kiezen voor
een makkelijk (voor) te bereiden
kerstmenu en soms ook gewoon
‘nee’ zeggen tegen die derde af-
spraak in twee dagen… het helpt
allemaal.
De kerstdagen, Oud &
Nieuw… we verlangen vaak
naar deze dagen van sfeer en
gezelligheid. Zitten we er een-
maal middenin, dan overheerst
soms juist het gevoel van druk
en stress. Hierdoor kunt u
zich rusteloos, prikkelbaar of
sneller geïrriteerd voelen.
Voor extra rust ’s nachts is er
A.Vogel Dormeasan Nacht-
rust Extra Sterk, om lekker
te slapen en uitgerust wakker
te worden.
Kijk voor meer informatie
en 5 tips voor extra rust
tijdens de feestdagen op
www.avogel.nl/rust
Verkrijgbaar bij drogist, apo-
theek, supermarkt en gezond-
heidswinkels.
ADVERTORIAL
Ook een rustgevende tablet kan
ondersteuning bieden. Terug-
houdend? Er zijn ook 100%
natuurlijke middelen. A.Vogel
Passiflora Rustgevend Extra
Sterk geeft rust en ontspanning
overdag, waarbij u wel fris en
helder blijft. Zodat u ook in pe-
riodes van stress goed kunt
blijven functioneren. Het
product helpt snel. U kunt
het gerust eenmalig innemen.
Stoppen kan bovendien op elk
gewenst moment.
‘Ook in
periodes van
stress goed
blijven
functioneren’
«
balans Eindelijk echt
gevonden
www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500
Word ook buddy !
Kwaliteit & gespecialiseerd - mercedes vans & volvo classic
Soendalaan 30
3131 LV Vlaardingen
Tel. 010 - 4600282
Mobiel 06 - 20040431
www.janheijstek.nl
Volvo - stationcars
Aankoop - advies & taxatie
Mercedes - bestelwagens
Onderhoud - service & restauratie
Accu - bandenservice
Tevens gebruikte onderdelen
Info en boekingen: Rederij Fortuna BV, Tel. 0181- 626126.
€ 59.
50
p.p.
za. 12 jan., 2 feb., 23 mrt (apres ski € 67,50), 6, 20, 27 apr., 11, 25 mei,
1, 22, 29 jun., 6, 20 jul., 10, 17, 31 aug., 21, 28 sept., 5, 19 okt., 2, 9, 23 nov.
incl. 2x koffie met gebak, koud/warm buffet, dessert, live Music en entertainment. Incl. alle drankjes
(excl. buitenl. gedist.) Inschepen 19.00 uur, vertrek 19.30 uur. Terugkomst plm. 24.00 uur.
HEEFT U IETS TE VIEREN? GA GEZELLIG VAREN! ! ! !
zie: WWW.PARTYSCHEPEN.ORG
Bel voor ons vaarprogramma met o.a.:
M
oonlight D
inner
C
ruises A
ll-in
Afhuren van de
Partyschepen
is uiteraard
ook mogelijk
€ 41.
50
p.p.
zo. 6, 27 jan., 10 feb., 17, 31 (Pasen € 45,-) mrt.,14, 28 april,
5, 12 (Moederdag €45,-), 19 (Pinksteren € 45,-), mei, 2, 16 (Vaderdag € 45,-), 30 jun.
Incl. welkomstdrankje, soepje, koud/warm buffet, dessert, live Music en entertainment. Incl. alle drankjes
(excl. buitenl. gedist.) Inschepen 11.30 uur, vertrek 12.00 uur. Terugkomst plm. 16.00 uur.
B
runch C
ruises
A
ll-in
Zondag 16 december BRUNCHCRUISE IN KERSTSFEER € 51.50 p.p. all-in
Inschepen : 11.30 uur Vertrek : 12.00 uur. Terugkomst: 16.00 uur . Vaartocht door de Rotterdamse havens,
kerstbrunch in buffetvorm, live music en entertainment. Welkomstdrankje, soepje vooraf, koud/warm
buffet,dessert, incl. drankjes (excl. buitenl. gedist.)
Dinsdag 25 december KERSTDINNER CRUISE € 95.00 p.p. all-in
Inschepen : 16.00 uur Vertrek : 17.00 uur Terugkomst: 22.00 uur. Vaartocht door de Rotterdamse havens,
kerstdinner in buffetvorm,live music en entertainment. Welkomstdrankje naar keuze,4-gangendinner,koffie
met bonbons, incl. drankjes (excl. buitenl. gedist.).
Zondag 6 januari NIEUWJAARSBRUNCH € 41.50 p.p. all-in
Inschepen: 11.30 uur, vertrek: 12.00 uur, terugkomst: 16.00 uur. Vaartocht door de Rotterdamse havens.
Welkomstdrankje, soepje vooraf, koud/warm buffet, dessert. incl. drankjes (excl. buitenl. gedist.) live music en
entertainment.
SPECIALE VAARTOCHTEN
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 35
Shoppen tot 23. 00 uur!
www. rot t erdaml aat open. nl
1 4
V R I J DAG
DE C
www. z o n d a g o c h t e n d c o n c e r t e n . n l
Programma najaar 2012
16 december: Liesbeth List
23 december: White Christmas at de Doelen
DE PROGRAMMAKRANT 2013 IS UIT!
Kaartverkoop  13,60 via de Doelen, Bureau Hanson 010-4225244 en Wegener Media: 010-4699911.
M.m.v. Wegener Media, Hanson BV, RotterdamThe Hague Airport
Reserveer nu!
UITVERKOCHT
Uitnodiging
PLAFONDSHOW
Donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 december
Wij zijn geopend van 9.00 - 17.00 en op zaterdag van 10.00 - 15.00 uur
Plafonds • Sierlijsten • Verlichting
“Vitrona Plameco Vakbedrijf”
Grote Woerdlaan 36c, 2671 CL Naaldwijk
Een nieuw plafond in 1 dag!
Geschikt voor elke ruimte.
Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten
over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafond-
systeem. De koffie staat klaar!
terwijl
de meubels
blijven staan
• Schone montage in één dag.
• Zonder hakken en breken.
• De meubels kunnen
blijven staan.
• Voor elke interieurstijl.
• Verlichting naar wens.
• Uit één geheel op maat
gemaakt.
KetelVoordeelPakket
een nieuwe CV-ketel zonder investering
*
Maak een vrijblijvende afspraak, bel 0800 03 88 of ga naar ewacht.nl
TOT
E
4
0
0
,-
VOORD
EEL
*
Voorkom komende winter een haperende oude CV-ketel. Met het KetelVoordeelPakket is nu vervangen
verstandig. U least een energiezuinige ketel voor een vast bedrag per maand, zonder bijkomende kosten
*
.
Bovendien zijn installatie, onderhoud en service inbegrepen. Beslis nu en ontvang tot €400,- voordeel!
*

A
c
t
ie
g
e
l
d
ig
t
/
m
3
1
d
e
c
e
m
b
e
r
2
0
1
2
.
V
r
a
a
g
n
a
a
r
d
e
v
o
o
r
w
a
a
r
d
e
n
e
n
u
it
l
e
g
v
a
n
h
e
t
v
o
o
r
d
e
e
l
.
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 36
Dag en nacht
aandacht
voor jouw
verhaal
Lucht je hart
Wanneer je ergens over wilt praten,
hebben wij dag en nacht tijd en
aandacht voor jouw verhaal.
010 436 23 23
Sensoor dag en nacht
www.sensoor.nl
Sensoor chat en mail
Vormgevers aan keukenwensen
Woonboulevard Hoogstad, Vlaardingen (A20 Afrit 8)
Tel. (010) 460 26 26, Fax (010) 248 02 02
Open: di. - za. 10.00-17.30 uur, vrijdag koopavond
Email: jmstam@keukencentrumstam.nl
www.keukencentrumstam.nl
Kom langs en neem de keukenmaten mee!
Eindejaarsactie
Keuken
weggooien of...
nieuwe keuken-
deurtjes
exact op maat
gemaakt!
Prijs-
doorbraak:
granieten
werkbladen
€ 199,- mtr.
Crisis? Nu kopen is geld verdienen!
Fraaie luxe
kwaliteitskeuken in
mat wit of magnolia
maat 305x218cm. Incl 5
Siemens inbouwapparaten
en met granieten werkblad,
in elke gewenste maat
leverbaar nu slechts
€ 6.990,-
Apparatuur actie:
AEG Vaatwasser € 499,-
Inductiekookplaat € 499,-
Combi magnetron (3 in 1) € 399,-
Koel/vries 178cm € 499,-
Indien gewenst plaatsen wij voor u de verlichting.
Vraag naar de voorwaarden in de winkel.
w w w . s t r a l u m a . n l
Zeemanstraat 17 • 2991 XR Barendrecht
Rotterdam-IJsselmonde
(bedrijventerrein Reijerwaard)
Tel. 010-292 10 26 Meubelen
Tel. 010-292 10 22 Verlichting
Ring Rotterdam-Zuid A15
afslag 20 Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde
15% KORTING
op alle
verlichting
OPENINGSTIJDEN
MAANDAG van 11.00 tot 17.30 uur
DINSDAG T/M DONDERDAG
van 9.00 tot 17.30 uur
VRIJDAG van 9.00 tot 21.00 uur
ZATERDAG van 9.00 tot 17.00 uur
GRATIS PARKEREN
RONDOM HET PAND
Alle voordelen van Straluma
• Vanaf 50.- gratis thuis bezorgd door heel Nederland
• 80% uit voorraad leverbaar
• meer dan 9000 lampen te bewonderen in onze showroom
• in alle prijsklassen
• 7500 m2 verlichting (begane grond en 2 etages)
• Lichtadvies op afspraak ook aan huis
• Straluma heeft honderden lampen in prijs verlaagd
• Gratis parkeren
De grootste verlichtingszaak
van Nederland
Verstelbare booglamp
wit en zwart leverbaar .
499,- voor 298,-
Zolang de voorraad strekt.
2
e
Kerstdag
GEOPEND
van 11.00-17.00 uur
Advertorial
White Christmas Doelen
Het White Christmas concertop
23 december behoeft na al die
jaren eigenlijk geen introduc-
tie meer. Voor dit traditionele
Kerstconcert haalt het publiek
de kaarten al vroeg voor decem-
ber in huis.
Het ruim 50 muzikanten tel-
lende Musical Souvenir o.l.v
dirigent en arrangeur Rien
den Hartog, die met meer dan
25 jaar ervaring zijn sporen in
de muziekwereld ruimschoots
heeft verdiend. Het orkest heeft
samengewerkt met artiesten als
Margriet Eshuijs, Tony Neef,
Mariska van Kolck, Bill van
Dijk en Willeke Alberti. Dit
bijzondere concert staat ook dit
jaar weer garant voor geweldige
Kerstmuziek.
Meer info? 010-4225244 of
bestel via www.zondagoch-
tendconcerten.nl. Aanvang
concert in de Doelen: 11.00
uur. De zaal is open vanaf
10.30 uur.
Wij spuiten een compleet
leren bankstel 3+2 zits of ‘n
lederen hoekbank voor e 775,--
Uw eigen bankstel lijkt weer nieuw na een facelift bij Marco Leer!
Als het zitcomfort nog goed is, waarom dan een nieuwe kopen van mindere kwaliteit?
Op uw eigen leren bankstel geven wij opnieuw
3 jaar garantie.
Levertijd: 2 weken. Bovenstaande prijs is voor een behandeling in de oorspronkelijke
kleur. Indien nodig kunnen wij het eerst opvullen/verstevigen of een reparatie uitvoeren.
Uiteraard wordt de prijs vooraf vastgesteld.
“Ook kunt u bij ons terecht voor al uw stoffeerwerkzaamheden”

Bel gerust voor nog veel meer informatie.
Marco Leer 0186-603268
Nijverheidsweg 31 - Heinenoord - www.marcoleer.nl
Bij inlevering van deze advert. betaald u géén transportkosten
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 37
ALPHEN AAN DEN RIJN van Mandersloostraat 51 • BARENDRECHT CENTRUM Middenbaan 33 • GORINCHEM Gasthuisstraat 46 • GOUDA W.C. bloeMendaal lekkenburG 39 • GOUDA MARKT MARKT 63-64
• HELLEVOETSLUIS struytse hoeCk 305 • HOOGVLIET binnenban 91 a • LEIDEN haarleMMerstraat 196 • LEIDSCHENDAMW.C. leidsenhaGe liGuster 23 • MIDDELHARNIS Zandpad 8 • NIEUWERKERK
REIGERHOF 154 NUMANSDORP voorstraat 51 • OUD-BEIJERLAND oost-voorstraat 14 • PAPENDRECHT MeentpassaGe 6 • RIDDERKERK ridderhof 19 • ROTTERDAM W.C. ALEXANDRIUM POOLSTERSTRAAT 16-40
• ROTTERDAM karel doorManstraat 333 • ROTTERDAM peppelWeG 109 • ROTTERDAM IJSSELMONDE keiZersWaard 40 • SCHIEDAM hooGstraat 44 • SPIJKENISSE CENTRUM STADHUISPASSAGE 11
• VLAARDINGEN liesveld 4 • ZEIST SLOTLAAN 164-166 DELFT / W.C. de hoven passaGe / Martinus nijhofflaan 54/58 • HENDRIK IDO AMBACHT W.C. de sChoof 20 • CAPELLE A/D IJSSEL DE KOPERWIEK 87A
NIEUW: BREDA W.C. hoGe vuCht MoerWijk 13 • NIEUW: KRIMPEN A/D IJSSEL W.C. CriMpenhof raadhuisplein 42 • NIEUW: ZWIJNDRECHT W.C. WALBURG DOLLARD 28
FOTO KLEIN XL WINKELS CAMERA.NL & TVAUDIO.NL: UTRECHT KROONSTRAAT 9 • barendreCht OOSTEINDE 1 • breda MARKSINGEL 1 • rotterdaMWEENA 701
FOTO KLEIN: KLEIN IN PRIJS, GROOT IN SERVICE
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
KIJK VOOR ALLE OPENINGSTIJDEN EN
ADRESSEN OP WWW.FOTOKLEIN.NL
16 DECEMBER
KOOP
ZONDAG!
Schermdiagonaal: 46 inch/117cm • 800 Hz Clear Motion Rate
• actieve 3D technologie • Dolby Digital Plus + DTS 2.0 • 20W RMS
Plug and Play • 3D Blu-ray
Systeem -Dolby® Virtual
Speaertechnologie 5.1 • 2
Speaers + actieve subwoofer
• Stra design • Ideaal voor
het luisteren van muzie, film
en geluid van uw TV
• 14.1-megapixel MOS sensor
Light Speed Autofocus •
Filmen in Full HD • 24mm
LEICA groothoelens
• 20x optische zoom
1,4 GHz Quad-core processor
Android 4.0 (Ice Cream
Sandwich) • Multiscreen
MicroSD aartsleuf
5.0 megapixel camera
Print-, scan- en opieerap-
paraat • WiFi • 4800 dpi
Automatisch dubbelzijdig
printen
GALAXYNOTE 10.1 WIFI
PIXMA MG 3250
COMPACT CAMERA
10.1 INCH TABLET ALL-IN-ONE PRINTER
• Schermdiagonaal •
40inch/102cm • 3D TV
400 Hz • Perfect Motion Rate
• 4x HDMI aansluiting
40 PFL 5507
O
n
d
e
r

v
o
o
r
b
e
h
o
u
d

v
a
n

e
in
d
d
a
t
a

le
v
e
r
a
n
c
ie
r
s
a
c
t
ie
s

.
P
r
ijs
w
ijz
ig
in
g
e
n

e
n

z
e
t
f
o
u
t
e
n

v
o
o
r
b
e
h
o
u
d
e
n
.
A
f
b
e
e
ld
in
g
e
n

k
u
n
n
e
n

a
f
w
ijk
e
n
.
D
e

e
x
t
r
a

k
a
s
s
a
k
o
r
t
in
g

is

a
l
v
e
r
w
e
r
k
t

in

d
e

e
in
d
p
r
ijs
.
*
K
o
r
t
in
g

g
e
ld
t

p
e
r

p
r
o
d
u
c
t
.K
ijk

o
p

w
w
w
.f
o
t
o
k
le
in
.n
l
v
o
o
r

d
e

a
c
t
ie
v
o
o
r
w
a
a
r
d
e
n
!
EXTRA
KORTING
OP HET TOTALE
ASSORTIMENT
BOVENOP DE LAAGSTE
INTERNET PRIJZEN
€ 50,-
€ 100,-
€ 250,-
€ 750,- € 1500,-
€ 2500,- € 1500,-
€ 2500,-
€ 750,-
€ 100,-
€ 250,-
TOT VAN
EXTRA KORTING
€ 5,-
€ 10,-
€ 15,-
€ 20,-
€ 30,-
€ 50,- EN MEER
GOEDKOPER
DAN IEDERE
CONCURRENT!
NORMAAL: € 269,-
FOTO KLEIN: € 244,-
NORMAAL: € 479,- NORMAAL: € 69,-
FOTO KLEIN: € 55,-
101 CM
4
0

NORMAAL: € 699,-
FOTO KLEIN: € 544,-
FULL HD LED TV
117 CM
46”
UE 46 ES 7000 *Na cashbac
*Vraag naar de voorwaarden
MET MEER DAN 35 VAKZAKEN ALTIJD IN DE BUURT!
GRATIS TABLET BIJ EEN SAMSUNG TV
FULL HD 3D LED TV
SMART TV MET INTERNETBROWSER
K
LA
A
R

TE
R
W
IJ
L
U
W
A
C
H
T!
NU AL V.A.
BESTEL NU UW
KERSTKAARTEN!
3D HOME CINEMA
AUDIO SYSTEEM
BDS 470
NORMAAL: € 1149,-
DMC TZ 30
€10.
-
CASHBACk
€75.
-
CASHBACk
* na cashbac * na cashbac
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 38
Kortingen tot
wel
60
%
499.-
Nu
Normaal 1195.-
499.-
Nu
Normaal 855.-
349.-
Nu
Normaal 995.-
+
G
r
a
t
is
11-delig huishoudpakket
bij alle hoeken en bankstellen
Alle banken op voorraad
2 minuten levertijd
!
MAANDAG T/M VRIJDAG 9.30 - 21.00 UUR, ZATERDAG 9.00 - 17.00 UUR. ZONDAG ALTIJD GESLOTEN
Seats and Sofas en A Giant Take-Away zijn als woordmerk geregistreerd. Het logo van Seats and Sofas is als beeldmerk geregistreerd. Deze reclame-uiting is gedeponeerd, het kopiëren of dupliceren zonder schriftelijke toestemming van Seats and Sofas is wettelijk
verboden. Prijs- en modelwijzigingen alsmede zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. De afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen afwijken van de specificaties. Actie niet geldig in combinatie met andere acties.
ASSEN, Borgstee 7
CAPELLE A/D IJSSEL, Lylantsebaan 7a
DEVENTER, Essenstraat 15, de Snipperling
DRACHTEN, Dr. M.L.Kingsingel 10
DEN HAAG, Waldorpstraat 144, Megastores
EINDHOVEN, Kanaaldijk-Noord 5
GOES, Marconistraat 17-19, Woonblvd Goes
GRONINGEN, Energieweg 13, Hoendiep
HEERLEN, In De Cramer 74, Woonblvd Heerlen
HENGELO, Wegtersweg 82
HOOGEVEEN, Groenewegenstraat 23-25
MAASSLUIS, Noordzee 10
MIJDRECHT, Rendementsweg 10b
NIEUWEGEIN, De Liesbosch 72
SLIEDRECHT, Conradstraat 8
OOSTERHOUT, De Meerstoel 14, Woonblvd
UDEN, Industrielaan 20, Woonboulevard
VEENENDAAL, Schoolstraat 100
ZEVENAAR, Edisonstraat 26, Meubelstraat
ZALTBOMMEL, Van Voordenpark 21
ZOETERWOUDE, Hoge Rijndijk 307
BROODROOSTER +
KOFFIEZETAPPARAAT +
CITRUSPERS + WATERKOKER +
KEUKENWEEGSCHAAL + ELEC. PEPERMOLEN + BLENDER +
STOOMSTRIJKIJZER + EIERKOKER + TOSTI APPARAAT + STOFZUIGER
December
Sale
Vrijdag
14
DECEMBER
9.30 - 21.00 UUR
Donderdag
13
DECEMBER
9.30 - 21.00 UUR
Woensdag
12
DECEMBER
9.30 - 21.00 UUR
Zaterdag
15
DECEMBER
9.00 - 17.00 UUR
Dinsdag
18
DECEMBER
9.30 - 21.00 UUR
Maandag
17
DECEMBER
9.30 - 21.00 UUR
Zondag
16
DECEMBER
GESLOTEN
Woensdag
19
DECEMBER
9.30 - 21.00 UUR
299.-
Nu
Normaal 595.-
3+2 SUPREME
Stijlvol bankstel voorzien van fraaie
stikaccenten in de rugleuningen.
Combinatie met Spaltino leder, in
diverse kleuren leverbaar.
3+2 PUEBLO
Karakteristiek bankstel door de
accenten en afwerking in de
ruggesteun. Uitvoering met
polyless
®
seat in meerdere
kleuren Leatherlook.
3+2 MONTEBELLO
Degelijk bankstel met
comfortabele zithouding.
In diverse kleuren Suedino.
BRIGHTON
Mooie combinatie in diverse
kleuren Fabricia.
5 koopavonden
per week tot 21.00 uur
!
2
9
9
.-
Nu
Normaal 595.-
3+2 ARMOUR
Strak design met chromen
poten wat zorgt voor een
trendy vormgeving.
Leatherlook, in diverse
kleuren leverbaar.
Let op Dit zijn slechts
enkele voorbeelden
!
166
BER
6 16
DEC
6
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 39
Met het oog op de feestdagen
EINDEJAARSKNALLERS
Sola wenst u mooie,
smakelijke en
gezellige feestdagen.
VOOR EEN SMAKELIJK,
FEESTDINER
CADEAU-IDEEEN
4-delige kookset van Tri-ply
Tri-ply is de ideale combinatie van een laag
edelstaal 18-0, een laag aluminium en een laag
edelstaal 18-10. De pannen warmen snel op en
de warmte wordt perfect verdeeld.
Elke warmtebron
model Carré de Luxe
398. 229. KNALPRIJS
4-delige kookset
zilverwit edelstaal
Elke warmtebron
model Piazza
229. 115. KNALPRIJS
4-delige kookset
zilverwit edelstaal
Elke warmtebron
model Oslo
199. 99. KNALPRIJS
VOOR EEN
FEESTELIJK EN STIJLVOL
GEDEKTE TAFEL
HANDIG
Uitschuifbare panonderzetter
14.95 KNALPRIJS
Zilverwit
edelstaal
18-10
Zilverwit
edelstaal
18-10
Zilverwit
edelstaal
18-10
Zilverwit
edelstaal
18-10
Professioneel
messenblok
6-delig
gehard molybdeen staal
219. 99. KNALPRIJS
32-delige
bestekset
4-persoons
zilverwit edelstaal
model Diana
169. 89.95 KNALPRIJS
SPOTGOEDKOOP
DE NIEUWE TREND
90-delige bestekset
in mahoniecassettebox
zilverwit edelstaal
topmodel Haagsch Lofe
399. KNALPRIJS
Ook verkrijgbaar in
zwaar verzilverde
uitvoering
1599. KNALPRIJS
699.-
messenblok
in 4 sprekende kleuren
59.95 39.95 KNALPRIJS
102-delige bestekset
12-persoons
zilverwit edelstaal
model Capri of Privilege
549. 299. KNALPRIJS
WEBSHOP
VOORDEEL
70-delige bestekset
8-persoons, model Victoria
169. 89. kortingscode vic70
44.-
www.sola-fabriekswinkel.nl
Zilverwit
edelstaal
18-10
BESPAAR 45.-
ZILVERWIT
EDELSTAAL
18-10
model Capri
model Privilege
Meent 7a+9a Rotterdam
tegenover pannenkoekenhuis
telefoon 010 - 411 66 33
ma 12.00-17.30 uur | di wo do 09.30-17.30 uur
vrij 09.30-21.00 uur | za 09.30-17.00 uur
koopzondag
12.00-17.00 uur
WITTE PANNEN MET
keramische
KRASVASTE
ANTI-AANBAKLAAG
Natuurproduct zonder schadelijke stofen
60% minder co
2
uitstoot
Hapjespan met deksel
ø 28 cm
29.95 KNALPRIJS
sol
A
line
A
Koekenpan ø 24 cm 24.95 14.95
Koekenpan ø 28 cm 27.95 18.95
Koekenpan ø 30 cm 29.95 19.95
Koekenpan ø 20 cm
16.95 KNALPRIJS
Wok ø 28 cm
29.95 KNALPRIJS
N
IE
U
W
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 40
o. a. verkrijgbaar bij:
Koud water zit vanaf nu vol energie. Want Samsung introduceert
een nieuwe wasmachine met ecobubble
TM
technologie, die koud
water net zo krachtig maakt als warm water. Zo was je net zo
schoon én bespaar je tot wel 70% energie. En koud water is
bovendien net zo zacht voor je kleren als voor onze aarde.
HET I S MEER DAN EEN WASMACHI NE.
HET I S EEN REVOLUTI E.
NU I S E R NOG MA A R
E E N WA S V OORS C HRI F T.
Getest in overeenstemming met IEC 60456 Ed. 5/4kg wasvolume/Super Eco Was Koud vs. Katoen 40°Czonder ecobubble
TM
technologie (WF906). Individuele resultaten kunnen afwijken.
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 41
*
15.
00
p/mnd
na 9 mnd €30.00 p/mnd
gratis
Icm 2-jarig Vodafone 42.50 abonnement (Incl. 140 belmin/ onbeperkt sms / 500MB)
STUNT!
Snelle laptop
en Nokia
Windows Vista 7
DVD brander
met gratis Nokia 113
+
Icm 2-jarig Tele2 SmartMix 300 (Incl. 300 belmin/sms) + internet, 1ste 9 mnd €8.75 p/mnd
OPENINGSTUNTS!
RITEL OPENT IN TILBURG EN ALLE WINKELS FEESTEN MEE!
2-jarig Tele2 SmartMix 300 (300 belmin/sms / 1.5GB) 2-jarig Vodafone Vaak 37.50 (90 min/onbep. sms/500MB)
2
5
%
2
5
%
12 MAANDEN
12 MAANDEN
5
0
%
9 MAANDEN
2-jarig Vodafone 42.50 Altijd (90 min/onbep. sms/10GB)
31.
88
p/mnd
Na 12 maanden €42.50
KORTING!
GRATIS
Galaxy S3
mini
GRATIS
Samsung
Galaxy S3
GRATIS
Apple
iPhone 4
5.0 megapixel camera
4 inch touchscreen
Gratis bellen naar nrs
8.0 megapixel camera
Quadcore processor
+ internet, 1e 9mnd €8.75
28.
13
p/mnd
na 12 mnd €37.50 p/mnd
15.
00
p/mnd
na 9 mnd €30.00 p/mnd
KORTING!
KORTING!
OPENING
STUNT
OPENING
STUNT
OPENING
STUNT
OPENING
STUNT
5.0 megapixel camera
3.5 inch touchscreen
Gratis bellen naar nrs
ORTEL PREPAID KAART
Profiteer van waan-
zinnige korting!
Profiteer van enorme korting bij Ritel!
Geschikt voor
1200 mp3
bestanden!
AUTOLAADSNOER
Geschikt voor
Apple iPhone
(m.u.v. iPhone 5),
Samsung en
Nokia GSM’s!!
4GB GEHEUGENKAART

elders elders elders
nu nu
€12.95 €14.95
2. 1. 3.
50 50 50
INCL €7.50
BELTEGOED
0
8
8
2
*
P
r
ijs
w
ijz
ig
in
g
e
n
e
n
z
e
t
fo
u
te
n
v
o
o
r
b
e
h
o
u
d
e
n
.
Bergen op Zoom • Breda • Delft • Dordrecht • Etten-Leur • Goes • Hulst • Middelburg • Oosterhout • Oud-Beijerland • Pijnacker • Roosendaal • Rotterdam • Spijkenisse • Terneuzen • Tilburg • Vlissingen • Waalwijk
D
E
T
U
IN
E
N
A
A
T
H
E
R
E
N
S
T
R
A
A
T
SIM
O
N
VA
N
SIN
G
E
R
LA
N
D
S
T
R
A
Naaldwijk 0174-767270 De Tuinen 26
Naaldwijk
nu
€9.95
SuperStunt!
Icm 2-jarig Telfort basis abonnement (Incl. 300 belminuten / 500MB)
iPhone 4
Beschikbaar in zwart en wit
8GB geheugen
5.0 megapixel camera
3,5” inch Retina display
24 maanden
KORTING
35%
*
30.
00
p/mnd
gehele contractsperiode!
Toestel op basis van lease
gratis
STUNT!
Wii U
en Nokia
*
31.
88
p/mnd
na 12 mnd €42.50 p/mnd
gratis
2GB RAM geheugen
Tri Core 3GHz CPU
met gratis Nokia 113
+
OPENING
STUNT
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 42
Succesvol adverteren
in de krant en op
internet met Duo’s!
Bel : 070 - 307 84 44
Fax : 070 - 307 84 58
email : verkoop.tel@whm.wegener.nl
www.duos.nu
Familie & Relatie
130 Therapieën & Welzijn
Prof. Fatia Int.Medium
helpt bij al uw probl., liefde,
terugkeer zaken succesvol.
Besch. bet. na. res bin. 96
uur 100% 06-11848050
Pr. Douty MED. (27 jr) erv.
Voor probl. in liefde, fin.,
exam, werk, rel. Bet. na 100
res. bin. 24u. T. 010-4846044.
MIGRAINE-KLACHTEN? A.
Aanen neuroloog Tel. 06-
12407311
www.aanenneuroloog.nl
Mr. Souaraj, Int. med. helpt
bij rel., zaken, terugk. part-
ner, impotentie, etc. Betaal
na result. Tel. 06 - 84426754
Cleopatra, Spaans helderz.
100 % dir. result bin. 12 u.
voor alle probl. 06-48869998
SUSANNA Surinaams medi-
um voor al uw spirituele vra-
gen. Tel. 06 - 43284838.
131 Mooi & Fit
Gezonde MASSAGE voor
het hele lichaam + extra's.
Voor info: Tel. 06 - 14170049.
135 Relatie-
bemiddeling
BER-ERKEND bureau
Relatiebasis: Persoonlijke
begeleiding; groot landelijk
ledenbestand; intakegesprek
bij u thuis; leden 29-89 jr.
088-0542400 (lokaal tarief)
www.relatiebasis.nl
140 Contact
Zo kunt u reageren
op deze advertenties:
Bel naar 0906-10.10.162
(45 cpm) en kies in het
hoofdmenu een 4.
Toets nu het boxnummer
in van de advertentie
waarop u wilt reageren.
Nu kunt u de advertentie
beluisteren en eventueel
direct reageren.
Liever direct apart met een
leuke vrouw? Kies dan in
het hoofdmenu een 1.
Vrouwen bellen gratis
0800-4122
Vragen?
Bel onze klantenservice
0900 - 123 22 33 (80cpm)
DAMES OPGELET
Spreek gratis jouw adver-
tentie in en kom in contact
met leuke mannen.
Bel gratis:
0800-4122
www.provincie-dating.nl
VROUW 63 jaar. Dag
mannen ik zoek een leuke
vriendschap, gezelligheid en
warmte. Ben jij die leuke
aardige man? Reageer dan
op mij... 0906-10.10.162 box:
252385
SPORTIEVE man gezocht.
Hallo dit is Wanda, ik ben op
zoek naar een lieve,
sportieve man van 48 tot 60
jaar. Ik hoop van je te horen!
Bel 0906-10.10.162 box:
589515
GORINCHEM en omgeving.
Hoi met Diana 50 jaar,
blonde vrouwelijke vrouw. Ik
ben gescheiden en ik zoek
een vriendschap, wie weet
meer. Bel 0906-10.10.162
box: 885153
ROTTERDAM. Ik ben een
vrouw van 50 jaar en
Surinaamse afkomst. Ik ben
op zoek naar een
Surinaamse man. Ik wil deze
week een date. Bel me maar
0906-10.10.162 box: 351762
LEUKE mannen van
Nederland. Dit bloemetje
zoekt een leuk steeltje om
samen door het leven te
gaan. Alleen serieuze
reacties. Bel 0906-10.10.162
box: 426938
LEUK contact gezocht. Mijn
naam is Sabrina. Ik ben op
zoek naar leuke mannen
voor een gezellig gesprek en
vriendschap. Interesse?
Reageer nu. 0906-10.10.162
box: 399779
Man zoekt vrouw MIDDEN
NEDERLAND. Hallo hier een
jonge man die op zoek is
naar iets serieus en dan
bedoel ik ook iets serieus.
Lijkt het je wat? Bel me
0800-4122 box: 681834
Man zoekt vrouw MARKO 43
jaar. Hoi met Marko 43 jr. en
ik zoek een leuke,
aantrekkelijke dame van 30
tot 40 jr uit regio Alkmaar.
Interesse? 0800-4122 box:
495220
Man zoekt vrouw GEHEIM.
Je bent een geheim, een
geheim apart. Alleen van mij
en dat van mijn hart. Hou jij
van gedichten? Dan ben ik
het voor jou! 0800-4122 box:
492297
Man zoekt vrouw Omgeving
Brabant. Hoi leuke lieve
vrouwen van Brabant, ik ben
Jan 54 jr. Ik zou graag
iemand ontmoeten, een
vrouw van tussen 45 en 55
jaar. 0800-4122 box: 578918
MARIE zoekt lieve man. Hoi
ik ben Marie en ik zoek een
hele lieve man die overal
met mij naar toe wilt gaan.
Reageer je even op mij?
0906-10.10.162 box: 790005
INDISCHE vrouw 51 jaar. Ik
ben een Indische vrouw en ik
zoek een lieve man die het
ook zat is. Als het klikt een
serieuze relatie. Bel
0906-10.10.162 box: 120539
LEUKE man gezocht. Mijn
naam is Sophia. Ik ben op
zoek naar een lieve man
tussen de 55 en 65 jaar. Wil
jij samen met mij genieten.
0906-10.10.162 box: 341534
ANTILIAANSE vrouw 48.
Hallo ik zou graag in contact
willen komen met een leuke
man, als het klikt een relatie.
Ik heb mooie rondingen.
0906-10.10.162 box: 912334
Elke zo. DANSAVOND voor
alleenst. + paren. Aanv.: 20
u. Danssalon de Graaf, Kie-
vitsweg 107, Ridderkerk
010 - 4733053
Slanke vrouw 62 jr, zkt. ken-
nism. met leuke slanke Ned.
man lft.tot 62 jr. 06-39310564
198 Mededelingen
KIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER
UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NL
• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!
• Werkt met alle providers.
• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.
Hoe kan ik starten met besparen?
Afghanistan - Mobiel
Argentiniё - Mobiel
Armeniё - Vast
Aruba - Mobiel
Australiё - Mobiel
Bosniё - Vast
Burundi - Mobiel
Curacao - Mobiel
Dubai - Mobiel
Ecuador - Vast
Ecuador - Mobiel
Filippijnen - Vast
Filippijnen - Mobiel
Ghana - Vast
Ghana - Mobiel
Irak - Mobiel
Iran - Mobiel
Italiё - Mobiel
Kaapverdiё - Vast
Kaapverdiё - Mobiel
Kameroen - Mobiel
Kroatiё - Mobiel
Libanon - Mobiel
Macedoniё - Vast
Mexico - Mobiel
Nederland - Mobiel
Noorwegen - Mobiel
Oeganda - Mobiel
Oekraїne - Vast
Oekraїne - Mobiel
Saudi-Arabiё - Mobiel
Serviё - Vast
Slowakije - Mobiel
Sri Lanka - Mobiel
Suriname - Vast
Suriname - Mobiel
Tunesiё - Vast
Zuid-Afrika - Mobiel
Zwitserland - Mobiel
0900-1238083(25cpm) Zone3
Algerije - Vast
Aruba - Vast
Belgiё - Mobiel
Braziliё - Mobiel
Bulgarije - Vast
Colombia - Mobiel
Costa Rica - Mobiel
Curacao - Vast
Duitsland - Mobiel
Egypte - Vast
Egypte - Mobiel
Engeland - Mobiel
Finland - Vast
Finland - Mobiel
Frankrijk - Mobiel
Griekenland - Mobiel
Hongarije - Mobiel
Ierland - Mobiel
Irak - Vast
Iran - Vast
Israёl - Mobiel
Kenia - Mobiel
Malawi - Mobiel
Nigeria - Mobiel
Oostenrijk - Mobiel
Polen - Mobiel
Portugal - Mobiel
Roemeniё - Mobiel
Rusland - Mobiel
Spanje - Mobiel
Sri Lanka - Vast
Tsjechiё - Mobiel
Zweden - Mobiel
0900-1238082(10cpm) Zone2
Argentiniё - Vast
Australiё - Vast
Belgiё - Vast
Braziliё - Vast
Canada - Vast
Canada - Mobiel
Chili - Vast
China - Vast
China - Mobiel
Colombia - Vast
Cyprus - Vast
Denemarken - Vast
Duitsland - Vast
Engeland - Vast
Frankrijk - Vast
Georgiё - Vast
Griekenland - Vast
Hong Kong - Vast
Hong Kong - Mobiel
Hongarije - Vast
Ierland - Vast
India - Vast
India - Mobiel
Indonesiё - Vast
Indonesiё - Mobiel
Israёl - Vast
Italiё - Vast
Japan - Vast
Kroatiё - Vast
Luxemburg - Vast
Maleisiё - Vast
Maleisiё - Mobiel
Marokko - Vast
Nederland - Vast
Nieuw-Zeeland - Vast
Noorwegen - Vast
Oostenrijk - Vast
Pakistan - Mobiel
Peru - Vast
Polen - Vast
Portugal - Vast
Roemeniё - Vast
Rusland - Vast
Singapore - Vast
Singapore - Mobiel
Sloveniё - Vast
Slowakije - Vast
Spanje - Vast
Taiwan - Vast
Thailand - Vast
Thailand - Mobiel
Tsjechiё - Vast
Turkije - Vast
Turkije - Mobiel
USA - Vast
USA - Mobiel
Vietnam - Mobiel
Zuid-Afrika - Vast
Zweden - Vast
Zwitserland - Vast
0900-1238081(5cpm) Zone1
Hoewerkt het:
U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):
1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft
2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)
3. U drukt op het hekje (#)
U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!
SPOTGOEDKOOP
BUITENLANDBELLEN
329 (Sport) Massages
NIEUW! Massagesalon Bai
He, Adm. de Ruyterweg 22a,
R'dam. 1 uur E 30.- *4 nieu-
we meisjes* 06-14938530
Onroerend
Goed
511 Onroerend Goed
Te Huur Gevraagd
Gevr. OPSLAGRUIMTE bijv.
garagebox. Voor het opslaan
van droge ongevaarlijke ma-
terialen. Bij voorkeur in Ca-
pelle / IJssel of naaste omge-
ving. Tel 06-21551815
Huis & Tuin
202 Bel de Vakman
Erkend ELECTROMON-
TEUR voor alle klussen in
en buiten uw huis. Tel.: 06
- 49160492.
Vakkundig aanleg van uw
TUIN , snoeiwerk, bestra-
ting en onderhoud. Gratis
offerte Tel. 06 - 49160492.
205 Onderhoud &
Reparaties
REPARATIE koelkast wasma-
chine aan huis 24 uur service
met garantie. T 06-54310774.
210 Schilderwerk
Voor al Uw SCHILDERWERK
bel 010-2355557 crisis-prij-
zen, vooraf opgave.
225 Woninginrichting
Nieuwe en occasion gas-
haarden v/a E 199.- met 3
jaar garantie. Onderhoud
gashaarden en geisers. Nwe
wasmachines 1400 T v.a.
E 289.- ook Miele, drogers,
vaatwassers, koelkasten.
Koelkast v.a. E 139.- Wij be-
zorgen gratis in R'dam en
omgeving!! Keukeninbouw-
apparatuur met lichte scha-
de tot 70% korting. Peters B.
V. Bergselaan 317-319. 010-
2439087 Vrijdag koopavond.
Trappen BEKLEDEN incl. ta-
pijt v.a. E 150,-. Ook voor vi-
nyl. Tel. 0181 - 40 32 98
226 Inboedels
WONINGONTRUIMING met
spoed. Snel, discreet en
goed. Gespecialiseerd in het
ontruimen en bezemschoon
opleveren van uw woning.
Kijk op onze website: www.
woningontruimingmetspoed
.nl Tel. 06 - 46 39 68 66.
SNEL en goed ontruimen
van woning, appart. of be-
drijfspand tegen zeer scher-
pe prijzen. Stichting Spullen-
hulp. 010 - 4775584 / 06-
54676094 www.spullenhulp-
woningontruiming.nl
WONINGONTRUIMING:
Vakkundig en de goedkoop-
ste Tel. 06-24197514 www.
schoonmaakbedrijfreb.nl
235 Beeld & Geluid
KTV - video - rep. LEENING,
Wolphaertsbocht 81, T. 010-
4294359. Gratis prijsopgave.
Dier &
Verzorging
318 Huisdieren
WWW.KATTENGRIT.COM
Alle soorten gratis thuisbez.
25 Ltr va. E 5,-. 06-53442236.
Hobby & Sport
145 Braderieën & Markten
INDOORMARKT
Zevenhuizen
Vrijdagen: 10 - 21 uur
Zaterdagen: 10 - 17 uur
GRATIS Entree & Parkeren
*Extra geopend kerstmarkt*
18-19-20-21 dec.: 12 - 21 uur
22 december: 10 - 19 uur
WWW.INDOORMARKT.NL
DE WITTE MARKT de Vlooi-
enmarkt v. Ned. ± 250 krm.
Elke zat. 06.00-16.00u. Snel-
weg R'dam-Zierikzee, richt.
's Gravendeel, afsl. Boons-
weg / Ind. terrein Heinen-
oord. Entr. E 2,00. 65+E 1,50,
kraamhr. E 25,- 078-6764752.
Vlooiemarkt Rdam
16 Dec Alexandehal
Shanghailaan 9-17 u. 150 kr.
2e kerstdag Ahoy
www.bijl-evementen.com
Kraamhr E 30 06-85791793
NEUZELBEURS
de grootste 2e-handsmarkt
15 & 16 dec. / 12 & 13 jan.
Honderden kramen
meer dan 5000 bezoekers
www.neuzelbeurs.nl
Volmerlaan 12, Rijswijk
MEGA
VLOOIENMARKT
Zo. 23 Dec. Berkel
Oostmeerhal (10-16 u)
200 kramen, 2 hallen
06-53777967
VLOOIENMARKT
Ridderkerk
16 Dec. Sph De Fakkel
13.00-17.00 +/- 100 kr. VOL!
Volgende markt 13/01/2013
Gevarieerde BEURS
ZONDAG 16 december
Magriethal Schiedam 9-17u
entr. E 3,50 Kr.hr. va E 27,50
MdV evenem. 06-41010900
KOFFERBAKMARKT zon. 16
dec. 12 tot 16 u. Parkeerterr.
winkelcentrum Hoogvliet.
Deeln. 10,- Inl. 0111- 410532.
30-12 VLOOIENMARKT Sph
Zevenkampsering. Info: 06-
83036368 of BB-Evenemen-
ten.nl
23-12 VLOOIENMARKT Sph
De Enk R'dam-zuid Info: 06-
83036368 of BB-Evenemen-
ten.nl
21-12 KERSTMARKT (Bui-
ten) Wc Ambachtsland Info:
06-83036368 of BB-Evene-
menten.nl
Vlooienmarkt Zon 16 Dec
Pr. Bernardlaan Voorburg
Centrum Tel 06-50583127.
VLOOIENMARKT - overdekt!
Zaterdag 11.00 - 17.00 uur.
Volmarijnstr. 122, R'dam-W.
150 Sint en Piet
De leukste KERSTMAN/
vrouw op bezoek, 34 jr. erv.
010-4833393 of 06-16654185
420 Verzamelingen
Postzegelverzamelingen en
oude ansichten GEVRAAGD
T. 0181-624635/06-20457388.
Auto & Vervoer
667 Te koop gevraagd
OCCASIONINKOOP.NL Wij
geven een goede prijs voor
uw auto, contant geld + RDW
vrijw. Gouderakstr. 51, naast
Starfit R'dam IJsselmonde.
Tel. 010 - 48 22 236.
HUGO VRAAGT v.a.'90
auto's+ bussen + jeeps.
Cont. bet. + Vrijwaring!
U belt wij komen.
06-12258443 v.8u tot 22u.
Autosloperij de Zaag vraagt
loop-, sloop- en schade au-
to’s. Vanaf E 75,- RDW vrij-
waring. Gratis eigen ophaal-
dienst. Tel: 010 - 420 18 97.
Gevr. auto's iedere prijsklas-
se. Hoogste prijs contant.
RDW Vrijw. T. 06-15392502.
697 Garage & Stalling
Te huur: GARAGEBOX.
Anjerstraat 19, Ridderkerk.
Tel. 06 - 54 29 21 77.
699 Rijscholen
RijscholenConcurrent.nl
Proefles E 35,- / 100 min.
1e t/m 10e les E 21,- per les
Meer info: 010 - 437 25 77
DeLierverkeersopleidin-
gen.nl Lid Bovag. Tel 010 -
4257726. Oostzeedijk 154,
R'dam'.1e 10 les E 20.- p.l.
Werk & Inkomen
756 Hout & Bouw
Personeel
HELP:
VAKMANNEN GEZOCHT:
Start je eigen allround
klusbedrijf met succesvolle
en betrouwbare organisatie
De Vakman FP BV. 95%
slagingskans! Klusopdrachten,
inkoopkortingen, reclame,
internet, bedrijfsadvies en
aantrekkelijke voorwaarden.
033 - 456 79 20
www.devakman.info
790 Opleidingen &
Cursussen
PIANO en orgelles door
Mevr. v.d. Assem (gedipl.)
Grondige methode. Boer-
goensevliet 69-b (Charlois)
Tel. 010 - 429 58 23.
755 Overig Personeel
Gevraagd
VROUWEN met ambitie. Wel
carrière, geen oppas! www.
moedersmetpit.nl code Erica
Leuk THUISWERK totE 2500!
Inpakken, balpenmontage.
Bel0909-2400.400 (80cpm)
780 Personeel
Aangeboden
Betaalbare hulp voor uw
BELASTING / BOEKHOU-
DING Tel. 06 - 26 016 227.
785 Personeel Gevraagd
HERENBOS personeelsdienst
zoekt o.a.
Groenvoorzieners
Hoveniers
(meewerkend) Voormannen m/v
Stratenmakers
Mail, bel of kijk voor meer vacatures op:
zoetermeer@herenbos.nl 079-3162401 www.herenbos.nl
** 65+ UITZENDBUREAU **
partime werk.....elk beroep
bel gratis...........0800-0065
ga naar.......actief65plus.nl
Vakantie &
Uitgaan
812 Limburg
3 dagen genieten
in een
prachtig ****Hotel
in LIMBURG
voor maar E 119,50 p.p. Ook
kerstarr. GRATIS kl. folder?
0478 - 511 466 of
www.asteria.nl
Zaken &
Financiën
308 Belasting
www.blauwe-brief.nl voor
aangiftes, bezwaar en be-
roep, IB, OB, Vpb. Zakelijk en
prive. Tel. 06-53185328
Duo's doen het. Lees maar....
Caravan verkopen?
Plaats dan een advertentie
Duo's doen het. Lees maar....
Duo's zijn altijd overzichte-
lijk gerubriceerd
Bel voor het
plaatsen van een
Duo:
070-3078444
Zoekt u een nieuwe
baan?
Kijk dan tussen de
Duo's Personeel
ELKE DAG
DE BESTE
AANBIEDINGEN!
SCHRIJF JE NU IN OP
WWW.SWEETDEAL.NL EN ONTVANG
DE VOORDELIGSTE AANBIEDINGEN
UIT JE EIGEN REGIO
Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media
Wil je profiteren van spectaculaire
aanbiedingen uit je eigen regio? Met
een korting van maar liefst 50% of
meer? Denk aan een avondje uit,
uitgebreide lunch of sportief dagje
weg? Dat kan bij Sweetdeal! Je kunt
de deal direct via de site kopen.
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 43
HET IS KERST BIJ SWEETDEAL! KOOP DEZE WEEK
HEEL VOORDELIG DE LEUKSTE TECHPRODUCTS
& GADGETS OP SWEETDEAL.NL.
Alcoholtester
Feestje in het verschiet? Rij veilig dankzij de
alcoholtester voor iPhone, iPad of iPod.
N
U

4
,9
5
van: €15,95
Korting: 74%
RGB LEDstrip-set 5M
N
U

6
9
,9
5
van: €139,90
Korting: 50%
Creëer sfeer met verschillende kleuren.
Super Slim Tablet 7 inch
N
U

9
9
,0
0
van: €199,00
Korting: 50%
Mini projector
Projecteer video’s en foto´s via je
iPhone of iPod op de muur.
N
U
€129,-
van: €289,95
Korting: 56%
Zoomlens
Maak de mooiste foto’s met je iPhone
of Samsung.
NU
€24,95
Leren Hoesje
Flip Open Style iPhone 5. Verkrijgbaar in de
kleuren zwart, wit of roze.
NU
€9,95
van: €19,99
Korting: 50%
Anti-gluurscherm
Met een speciale folie voorkom je gluren in
het openbaar.
Beschikbaar voor Samsung & iPhone.
NU
€8,90
van: €25,50
Korting: 65%
Maakt het gebruik van touchscreen een stuk
makkelijker.
2-in-1 Stylus pen
N
U

1
7
,9
5
van: €39,95
Korting: 55%
Het Google Android-systeem biedt veel
mogelijkheden voor apps en widgets
om de tablet aan je persoonlijke wen-
sen aan te passen..
ALLEEN TE KOOP OP SWEETDEAL
WERELDLUCHTHAVEN
AANWEZIG TIJDENS
WERELD HAVEN DAGEN.
Rotterdam The Hague Airport was ook dit jaar weer
aanwezig tijdens de Wereldhavendagen om daad-
werkelijk met inwoners van Rotterdam en alle andere
geïnteresseerden in contact te komen.
Het thema van dit jaar “Er zit muziek in de haven..” is
zeker van toepassing, ook als het om de luchtvaart
gaat. Denk aan de nog betere bereikbaarheid van onze
stad, de regio en alles wat daarmee samenhangt. Het
team van de Rotterdamse luchthaven verhuisde op
7, 8 en 9 september naar de kade en ontmoette daar
“wereldhavendagenpassagiers”. Daarnaast was op 8
september een Rotterdam The Hague Airport team op
het Kunstfestival in Schiebroek aanwezig.
Op zaterdag 1 september opende Rotterdam
The Hague Airport haar deuren voor ruim 150
buurkinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s uit
de omgeving.
In de kazerne werden de brandweerauto’s bewon-
derd en griezelden de kinderen bij een in beslag
genomen berenvel en andere “smokkelwaar” bij
de douane. Ze waanden zich een echte piloot in de
cockpit van een sportvliegtuig en raceten met de
bus over de startbaan. De middag werd afgesloten
met enthousiast applaus voor de blusdemonstratie
van de luchthavenbrandweer.
AL HOCEIMA ALICANTE ANTALYA BARCELONA BERGERAC BIARRITZ
BODRUM CHAMBÉRY DALAMAN FARO FRIEDRICHSHAFEN GENÈVE
GIRONA GRENOBLE GUERNSEY HERAKLION INSSBRUCK IZMIR
JERSEY KOS LAS PALMAS LONDON CITY MADRID MALAGA MILAAN
MONTPELLIER MÜNCHEN NADOR NICE PALMA DE MALLORCA PRAAG
RHODOS ROMA SALZBURG SPLIT TENERIFE TOULON WENEN
oktober 2012
Rotterdam The Hague
Airport Nieuws
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 44
5 dagen actie alleen in Rotterdam
* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
K i j k v o or a dr e s s e n e n ope ni ngs t i j de n op www. ke uke nka mpi oe n. nl
JUBILEUM-
VOORDEEL
NU!
9
.7
5
0
,
IN MEERDERE
KLEUREN LEVERBAAR
• Kookeiland
• Eiken met glanzend wit
• Met luxe apparatuur
maak een afspraak voor
vrijdag 14 december en krijg een
iPhone 5
cadeau bij uw keuken*
% KORTING
40OP KEUKENMEUBELEN
+GRATIS MONTAGE
% KORTING
40OP KEUKENMEUBELEN
+GRATIS MONTAGE
A-MERK
APPARATUUR
VOOR INTERNETPRIJZEN
+
GRANIETEN WERKBLAD
VOOR 250,- per meter*
KOOPAVOND
WO12 T/M
DO13DEC
OPEN TOT 21.00 UUR
M.U.V. WOONMALL ALEXANDRIUM,
DO OPENTOT 17.30 UUR
KOOPNACHT
VR14DEC
OPEN TOT 24.00 UUR
M.U.V. WOONMALL ALEXANDRIUM,
OPEN TOT 21.00 UUR
WEEKEND
ZA15 DEC
OPEN TOT 17.00 UUR
ZO16DEC
OPEN TOT 17.00 UUR M.U.V. STADIONWEG
Rotterdam
Parkboulevard,
Vierhavenstraat 29,
010-244 00 16
Rotterdam Stadionweg,
Stadionweg 37a
(tegenover de Kuip, naast Vervat),
010-479 69 11
Rotterdam
Woonmall Alexandrium,
Watermanweg 227,
010-209 85 65
WWW. JANGROENTEGELS.NL
Openingstijden:
Ma 11.00 - 17.30 uur
Di - Wo 09.00 - 17.30 uur
Do - Vrij 09.00 - 21.00 uur
Za 09.00 - 17.00 uur
Koopjesschuur: (iedere zaterdag)
Van 09.00 - 17.00 uur
Adresgegevens
Jan Groen Tegels
Hoefweg 95
2665 CC Bleiswijk
Tel: 010 - 521 50 55
info@jangroentegels.nl
Tegelkortingen en kado’s.
Van donderdag 29 november t/m 5 januari
2013, tientallen tegelaanbiedingen in de
showroom en de outlet.
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden
op de website.
Iedere donderdag en vrijdag
zijn wij geopend van:
09-21u
TEGELKORTINGEN
ENKADO’S!
*
KERSTBOOMKADO!
Bij besteding vanaf €100,- incl. btw, krijgt u een
kerstboom (t.w.v. € 39,95) van ons kado!
Zie voor de actievoorwaarden onze website.
TEGEL
TOT40%
KORTING
iPadminiKADO!
Bij aankoop van vloer- of wandtegels vanaf
€ 2.750,00 incl. btw, krijgt u de iPad mini
(t.w.v. € 329,00) kado!
Zie voor de actievoorwaarden onze website.
*
A
a
n
b
i
e
d
i
n
g
e
n
g
e
l
d
e
n
u
i
t
s
l
u
i
t
e
n
d
v
o
o
r
p
a
r
t
i
k
u
l
i
e
r
e
a
a
n
k
o
p
e
n
.
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 45
AGS-FreightWatch Europe is een internationale onderneming die zich speciaal richt op het leveren
van klantgerichte beveiligingsoplossingen voor nationale en internationale distributiestromen waarbij
sprake is van waardevolle en/of diefstalgevoelige producten.
Het hoofdkantoor van AGS-FreightWatch staat in Vlaardingen (Nederland) en wij hebben
steunpunten en medewerkers in heel Europa en in Rusland/CIS.
Voor onze 24/ 7 operationele dienstverlening zijn we op zoek naar uitbreiding:
• GPS MELDKAMER CENTRALISTEN [24/40 uur per week]
• SECURITY ESCORT CHAUFFEURS [oproep + 40 uur per week]
• ADMINISTRATIEF MEDEWERKERS [20 uur per week]
Voor meer informatie neem je contact op met Jaco van den Berg: 010- 4348335.
Sollicitatie uitsluitend per e-mail: jaco@ags-freightwatch.com
“Security Solutions for the Transportation/Logistics and Distribution Sectors, all over Europe/CIS”
WIJ VAN 1%CLUB GELOVEN DAT JE PAS ÉCHT RIJK BENT
ALS JE ÉÉN PROCENT KUNT DELEN.
GEEF JOUW 1% AAN MENSEN MET SLIMME IDEEËN
IN ONTWIKKELINGSLANDEN.
GA NU NAAR ONZE SITE EN WORD
DEZE WEEK NOG RIJK!
Gebr. v/d Bosch keukens
Al 20 jaar een begrip in Vlaardingen e.o.
Gebr. v/d Bosch keukens
www.vdboschkeukens.nl
Industrieweg 26 Tel. 010-4601905
3133 EE Vlaardingen Fax 010-4354943
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
09.00 uur - 16.00 uur
Zaterdag
10.00 uur - 14.30 uur
ONZE SHOWROOM
IS GEHEEL VERNIEUWD
€2.599,-
AANBIEDING UIT VOORRAAD
LEVERBAAR IN DIVERSE MATEN
KEUKEN
2.20 x 2.20 m
Blad/ kookplaat/ schouw
en koelkast
Voor ons verkoopteam in Vlaardingen zijn wij op
zoek naar een fulltime:
COMMERCIEEL MEDEWERK(ST)ER
BINNENDIENST
Motexion is een jonge enthousiaste onderneming met ca. 25 medewerkers.
We ontwikkelen en maken producten voor bedrijfswagens. Motexion levert aan
importeurs en dealerbedrijven van in Nederland, België en andere landen
in West-Europa. Ui
Je krijgt een zelfstandige baan met als kerntaken:
- verkoop en orderintake
- administratie en facturatie
- opbouwen en onderhouden van klantencontacten
Je vindt voldoening in het realiseren van klanttevredenheid. We vragen:
- MBO/HBO werk- / denkniveau in commerciële richting
- initiatiefvol en organisatietalent
- goede beheersing van de Nederlandse en Franse taal
Wij bieden:
- een informele werksfeer in een dynamische omgeving
- een zelfstandige functie met ruimte voor eigen initiatief
Ben jij de teamplayer die wij zoeken?
Kijk voor meer informatie op onze website www.motexion.nl
Stuur je sollicitatie voor 30 december met motivatie en actueel cv naar Motexion bv,
t.a.v. Dick Stubbe, Bellstraat 4, 3133 KE Vlaardingen.
Sport
2 AUGUSTUS 2012
PAGINA
222222222222222222222222 2222222222 22 2 2222 2222222222 AU AU AU AU AU AU AU AU U AU UUU AU U AU AU U AU AU AU AU AU AU AU AAAU AU AU AU AU AU AAU AU AUUU AU U AU AU AU AU AU AU AU AU AAAU AAU AU U AAAAAU AU UGU GU GU GGGGGU GGU GU U GUU GU GGU GU GU GGGGGGGGU GU U GU UU GGGU GGGGGGGU GUU GU U GU GU GGGGGU GGGGGGGUUU GGGGGGUUUUU GGGGGU GGGU GU GGU GGGU GGU GGU GU GU GU GGU GU GU U GU GGU GU GUUU GU U GU GU UU GGGU GU UUUU GU U GU GU UU GU UU GU U GGU GGGGU GU GU GGUUUUST ST ST SST ST ST STT ST ST STTTT SSST ST ST SST ST ST ST STT ST ST STT STT ST SSSST SST SST SSSTT ST STT SSSSSSSSST STT ST ST SST STT ST ST ST ST ST STT ST ST ST ST ST ST ST STTT ST SST ST SSTT ST SSSSST STTT ST STTUS US US US US US US US US US US US US SSS US US US US US US UUS US US US US US US US US US US US UUS US US US US SS UUS S US UUS US UUUS US US S US UUUS US S US UUUUS S 222222222222222222222222222 22222222 222 222222222201 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 1 01 1 01 01 01 01 01 001 1 01 01 01 01 0111111 01 01 111 01 01 1 01 01 01 1 01 0111 01 01 111 01 1111 001 11 01 1 00011 01 1 01 0011 012222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
PA PPA PA PA PA PA A PA A PA A PA PA PA PA A PA A PA PA PA AA PPA A PA A PA PPA PA AA PA PA PPA PA PA A PA PA PA PPPPA PA PAGGI GGI GI GI GGGGGGGI GI I GGGGGGGGGGGI II GI GGGGI GGI GGI GGI GI GI GI GI GGGI GI GGI GINNNA NA NA NA NNAA NA NAA NAAAA NNAA NNA NA NNA NA NAAAA NA NAAAA NA NA NAAAAA NAAAA NA NNAA NA NA NAAA NAAAAA NAAA NAA NNNNA NAA NA NA NNA NA NA NA NNA NA NA NAA NA NAA NAA N
Sport
13 DECEMBER 2012
PAGINA 46
Op 20 januari 2013 staat de ver-
maarde Ruitenburg Halve weer op
de agenda. Een halve marathon
door Maassluis en de groene om-
streken, georganiseerd door AV
Waterweg. Tevens worden ook
een 5 en 10km prestatieloop geor-
ganiseerd. Voor een ieder de mo-
gelijkheid weer actief de draad op
te pakken voor een nieuw sportief
jaar. De voorbereidingen zijn al
in volle gang. Ruud Wessels met
zijn leden van de Wedstrijd Orga-
nisatie Commissie (WOC) en de
vrijwilligers regelen en verzorgen
alles tot in de puntjes. Dat het de
lopers aan niets ontbreekt en dat zij
vooral veilig kunnen deelnemen.
De inschrijving is weer geopend.
Heb je bijvoorbeeld een stok achter
de deur nodig om te gaan trainen,
schrijf je dan nu alvast in net als
inmiddels een substantieel aantal
deelnemers gedaan heeft. Bij veel
lopers staat dit evenement, onder-
deel van Allround Computer Ser-
vice Halve Marathon Circuit, vast
op hun loopkalender. Op de site
van AV Waterweg is een trainings-
schema voor zowel de beginnende
als de gevorderde loper voorhan-
den ter voorbereiding op de 10km.
Dit schema is al gestart, maar op-
pikken kan altijd nog. Het natuur-
lijk ook gebruikt worden ter voor-
bereiding op andere 10km lopen.
Doe er uw voordeel mee.
De afgelopen editie van de Rui-
tenburg Halve werd opgeluisterd
door ‘Toppers van Toen’; Marti
ten Kate, Sjaak Valentin, Michel
de Maat en Han van de Weck, allen
marathon toppers ten tijde dat de
Westland Marathon nog in Maas-
sluis georganiseerd werd. Hun re-
acties waren allemaal erg positief.
Of zij dit jaar weer meedoen, is
nog niet bekend.
Aan deze editie hebben zich het
echtpaar Poesiat, Thomas en
Lindsay (red.: Lindsay van Mar-
rewijk) verbonden onder de ti-
tel ‘Vrienden van de Ruitenburg
Halve’, te meer omdat de Ruiten-
burg Halve een ”Leuk, Lekker en
bovenal Snel parcours” biedt, al-
dus het sportieve en sympathieke
echtpaar. Thomas en Lindsay zijn
beide toppers uit de regio die op
al menige prijs hebben binnenge-
haald en die zich beiden inzetten
om op Olympisch niveau mee te
gaan tellen. Thomas is de rege-
rende houder van het parcours-
record ‘mannen’ op 1h06:37. Het
parcoursrecord ‘vrouwen’ staat
op naam van een andere regio-
nale topper, Carla Ophorst, tijd:
1h18:54. Zouden deze stand hou-
den?
De verantwoordelijken voor het
parcours onderzoeken de moge-
lijkheden het parcours nog sneller
te maken, maar veiligheid, aan-
trekkelijkheid en exactheid van de
afstand blijven belangrijk.
Een evenement waaraan ca. 1000
lopers deelnemen kan niet gereali-
seerd worden zonder de hulp van
tientallen vrijwilligers van AV
Waterweg, maar ook van daarbui-
ten. Bewoners rondom de start en
langs het parcours zullen mogelijk
wat merken van dit evenement. De
organisatie doet er alles aan even-
tuele overlast tot een minimum
te beperken en danken hen langs
deze weg voor hun begrip. Om
zo’n evenement financieel moge-
lijk te maken, zijn sponsors onont-
beerlijk. Dank gaat daarbij uit naar
Ruitenburg Accountants en Advi-
seurs uit Maassluis, hoofdsponsor.
Informatie en voorinschrijving,
zie: www.ruitenburghalve.nl.
‘Vrienden van de Ruitenburg Halve’:
Lindsay en Thomas Poesiat
Balsponsor: MVC erelid
Afgelopen zaterdag speelde MVC
thuis. Na één minuut stilte naar
aanleiding van het zinloos geweld
op de sportvelden werd er verwoed
gestreden om de punten. Dames 1
blijft triomferen en heren 2 her-
pakte zich na een aantal roemloze
wedstrijden zonder punten. Heren
3 en meisjes B kregen 4-0 klop en
gingen zonder punten het veld af.
De wedstrijdbal werd deze week
beschikbaar gesteld door het oud-
ste MVC erelid Jan van Loenen.
Voor MVC heren 2 was het weer
eens tijd om te laten zien dat ze
konden volleyballen. Bernisse
is een team met bekende tegen-
standers en die wisten de laatste
wedstrijden wel punten te pakken.
MVC moest dus aan de bak.
De eerste set was nog even wen-
nen, de mannen kwamen er niet
aan te pas en Bernisse kon te ge-
makkelijk een voorsprong nemen
en behouden (13-25) De tweede set
begon MVC voortvarender en nam
een voorsprong. Nu wisten ze wel
met strijdlust de tegenstander te
bestrijden. Aan het eind werd het
nog even spannend, maar met 27-
25 wist MVC de set naar ons toe te
trekken. Na de setwinst deden ze
het weer te rustig aan. MVC liet
de tegenstander weer te gemak-
kelijk weglopen en een inhaalslag
was niet meer te maken(20-25).
Daarvoor heeft het team te wei-
nig aanvalskracht. Vaak kunnen
de mannen het wel bijbenen, maar
echt het verschil maken lukt alleen
als alles meezit.
Dat gebeurde dus in de vierde
set. Strijdvaardig, goed verdedi-
gen en weinig fouten maken. Dan
lukt het dus om de tegenstander te
verslaan met 25-19. In het begin
van de vijfde set ging het gelijk
op. Maar de tegenstander had de
sterkste opstelling en MVC kond
geen afstand nemen. Helaas deed
Bernisse waarvoor ze kwamen, de
voorspelling van de nevobo waar-
maken. De laatste set ging met 11-
15 naar de bezoekers. Toch konden
de Heren 2 tevreden terugkijken
op twee verdiende punten.
Dames 1 speelde tegen Smash.
Dames 1 was niet helemaal gerust
op een overwinning. Vorig jaar
werd er nog verloren en het was
bekend dat Smash sterk is in de
verdediging en slimme ballen kan
spelen. Dat MVC dit jaar constan-
ter is gaan spelen, is al te zien aan
de uitslagen (nog geen wedstrijd
verloren), maar was deze wedstrijd
ook erg goed te zien. De service
is sterk verbeterd en Dames 1 laat
zich niet meer gemakkelijk uit het
veld slaan. Gaat het even wat min-
der, dan wordt er rustig een andere
oplossing bedacht en voor je het
weet staat er weer een voorsprong
op het bord.
De wedstrijd is erg rommelig ver-
lopen. Vooral erg saai voor het pu-
bliek. Smash had geen antwoord
op de service. De pass van Smash
was niet best, maar ook bij MVC
ging dat niet best. Toch kon de bal
vaak nog wel verwerkt worden en
werd er gescoord, maar niet op een
hele mooie manier. De uitslag was
wederom 4 - 0. Overige uitslagen:
MVC H3 – Sliedrecht H7 0 – 4,
MVC MB-Volley Meerkerk MB 0
– 4, Aanstaande weekend zijn de
meeste teams van MVC bij Fusion
in Rotterdam te vinden. Heren 3
speelt tegen Volley2B in Berg-
schenhoek.
Informatie over MVC. E-mailin-
formatie via: bestuur@mvcmaas-
sluis.nl MVC op internet: www.
mvcmaassluis.nl
MVC Heren 2 herpakt zich
Hoofdsponsor: Euro Products
Het is best een rare gewaarwor-
ding als er op zaterdag op en rond-
om een voetbalwedstrijd geen ac-
tiviteiten zijn. Afgelopen zaterdag
was het zo’n dag. De KNVB be-
sloot naar aanleiding van de dood
van grensrechter Richard Nieu-
wenhuizen tot een algehele afge-
lasting van het amateurvoetbal.
Een beslissing waarin Excelsior
M zich volledig kon vinden. Wel
bood zij haar leden de gelegenheid
om met elkaar in discussie te gaan
over hoe wij als vereniging derge-
lijke excessen kunnen voorkomen,
doch de opkomst was bijzonder te-
leurstellend. De reden waarom er
zo weinig gebruik gemaakt is van
de gelegenheid om met elkaar om
te tafel te gaan valt te raden, maar
het zegt iets over de betrokkenheid
van mensen.
Hoe dan ook, ook Excelsior M zal
er alles aan doen om de veiligheid
van vrijwilligers op en rondom
haar complex te waarborgen. Het
heeft met het opstellen van een
gedragscode en de invoering van
een normen en waardencommissie
troeven in de hand die zeker uitge-
speeld gaan worden.
Maar soms lopen zaken anders dan
je voor ogen hebt.. Maandagavond
10 december jl. werd er aangetre-
den tegen zondag hoofdklasser
Alphense Boys, een wedstrijd die
door de Vlaardingse scheidsrech-
ter werd gestaakt omdat hij zich
respectloos behandeld voelde en
genoeg had van het commentaar
aan zijn adres....
Dinsdag werd gespeeld in de derde
ronde van de RTV Rijnmond cup.
Tegenstander was het Schiedamse
SVDPW de koploper uit de vierde
klasse die in de eerste wedstrijd
Spaland met 0-4 versloeg. Excel-
sior M wist dinsdag met 3-2 van de
Schiedammers te winnen.
Zaterdag 15 december wordt er
gespeeld tegen Topklasser Ca-
pelle. Een bijzonder interessante
ontmoeting. Excelsior M is im-
mers hard op weg om volgend jaar
haar debuut te maken in de Top-
klasse. Het voert nog immer de
ranglijst in de hoofdklasse B aan
met vier punten voorsprong op de
concurrentie en is al verzekerd van
nacompetitievoetbal. Velen zien
Excelsior M volgend jaar op het
allerhoogste niveau acteren maar
zover is het nog lang niet. Er is nog
een lange weg te gaan.
Enkele weken geleden trof het in
VVSB ook al een Topklasser. Toen
in de strijd om de districtsbeker.
Een wedstrijd waarin Excelsior M
veel beter was dan haar opponent
maar wel werd uitgeschakeld.
Tegen Capelle dus opnieuw een
gelegenheid om zich te meten met
de top van het amateurvoetbal.
Om 14.30 uur wordt op Sportpark
Dijkpolder afgetrapt.
Wintertoernooi 28 december
De activiteitencommissie organi-
seert op vrijdag 28 december op
het complex van Excelsior M een
wintertoernooi waarin ploegen in
7 tegen 7 verband tegen elkaar zul-
len uitkomen. Ook niet Excelsior
M ploegen kunnen zich hiervoor
inschrijven. Kijk op www.excelsi-
or-m.nl voor meer informatie.
Excelsior M oefent tegen Topklasser Capelle
De Winterfit “buiten” trainin-
gen bij Outdoor Sport Promotion
Maassluis zijn dit jaar duidelijk
een succesformule gezien de grote
deelname aan de verschillende
mogelijkheden om samen lekker
te sporten. Bij deze trainingen op
de zondagmorgen die zorgen dat
enige stress van het werk verdwijnt
en het lichaam in conditie blijft is
er een keuze tussen drie verschil-
lende sportieve mogelijkheden.
Als eerste is er de bekende condi-
tie training op basis van skigym-
nastiek (Fartlec). Hierbij wordt op
een ontspannen manier gewerkt
aan een verbetering van de alge-
mene conditie zodat je lekker fit
de komende winter weer aan kunt.
De tweede sportmogelijkheid is
een Nordic Walking trainings-
loop. De sport waarbij vooral ook
de rug eens extra aandacht krijgt
en nu eens niet wordt overbelast.
De vastgelopen delen worden wat
los worden gemaakt en de spieren
sterker. Het kan ook voor de Lang-
laufer een goede voorbereiding
betekenen op je wintersport. De
derde mogelijkheid is een nieuw
sportonderdeel wat in de winterfit
training is opgenomen en wel het
Kickbiken, (steppen voor volwas-
senen). De sport die zich in korte
tijd sterk heeft ontwikkeld mede
om zijn goede eigenschap van con-
ditieverbetering. Op dit moment
zijn er al ruim 20 deelnemers in-
geschreven die onder leiding van
een ervaren trainer werken aan de
techniek om gecombineerd met
langere tochten zowel de conditie
als het duurvermogen te verbete-
ren. Deelname aan al deze buiten-
sporten is voor iedereen mogelijk
en daarom in kosten laagdrempe-
lig gehouden. Bovendien is het op
instuifbasis zonder enige verplich-
ting. Dat deze formule aanslaat om
iedereen de gelegenheid te bieden
te komen sporten is duidelijk ge-
zien de grote opkomst ondanks het
wat tegenvallende weer de laatste
weken. De start is bij de kantine op
de ijsbaan (wielerparcours), bene-
den aan de dijk naar Vlaardingen
en wel iedere zondag om 10.00
uur. De training voor de winterfit
en Nordic Walking duurt ongeveer
1 uur en het Kickbiken (steppen)
anderhalf uur. U keert terug naar
de locatie vanwaar u bent vertrok-
ken. Omdat gedurende de winter
de keuze in locatie variabel kan zin
wordt je aangeraden vooraf even te
melden dat je graag wil meedoen.
Heb je belangstelling om eens te
ervaren of dit of de andere ge-
noemde sporten ook voor jou wat
kan betekenen, laat dit dan even
weten via e-mail sportpromotion-
maassluis@gmail.com of bel met
0651215496 voor meer info.
Grote deelname aan de ‘winterfit’
bij Outdoor Sport Maassluis
Open dag FDO
Maandag 17 december zal er bij
s.c. Fit door Oefening een open
dag zijn. Van 11.00 tot 15.30 uur
zal er eerst een interactieve presen-
tatie over bewegen door 50 plus-
sers gegeven worden. Na de pauze
en lunch wordt er informatie gege-
ven worden over Nordic Walking,
Sportief wandelen en levens gan-
zenbord. De open dag vindt plaats
in gebouw de Kern aan de P. C.
Hooftlaan 12 in Maassluis.
KJV Troef
Deze avond was een goede afslui-
ting van het kersttoernooi. Met
zeven tafels was het een gezellige
drukte er werd met groot enthou-
siasme gespeeld Tiny zette zich
moeiteloos aan de leiding profi-
ciat.
De top 10
1. mw v d Broecke 5598
2. mw v Dijk 5347
3. hr Zentjens 5240
4. mw Sofie 5208
5. hr Louwen 5097
6. hr de Jonge 5092
7. hr v Schaijk 5061
8. mw Oomen 5019
9. hr v Mil 4952
10. hr v d Broecke 4919
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 47
ROTTERDAM
Tollensstraat 65
Tel. 010 - 465 85 32
HELLEVOETSLUIS
Rijksstraatweg 65
Tel. 0181 - 318 955
BRIELLE
‘t Woud 23
Tel. 0181 - 479 933
ROTTERDAM
Metaalhof 48
Tel. 010 - 209 83 72
ROTTERDAM SLINGE
Goudestein 65
Tel. 010 - 481 04 34
w
i
n
t
e
r
b
a
n
d
e
n

n
o
d
i
g
?
D
e
L
a
a
t
s
t
e
W
i
n
t
e
r
b
a
n
d
e
n
O
P
=
O
P
D
é
n
r
.
1
in
b
a
n
d
e
n
e
n
W
ie
le
n
!
w
w
w
.ve
lg
e
n
w
e
re
ld
.n
l
HOOGVLIET
Leemkuil 11
Tel. 010 - 472 08 17
BARENDRECHT
Middelweg 11
Tel. 0180 - 62 90 86
RIDDERKERK
Sportlaan 15
Tel. 0180 - 497 373
VLAARDINGEN
Gerard Burgerlaan 29
Tel. 010 - 434 00 92
ROTTERDAM STADIONWEG
WEGENS VERBOUWING GESLOTEN.
U BENT VAN HARTE WELKOM OP EEN
VAN ONZE ANDERE LOCATIES.
VOOR
€76,50
VAN
€95,00
195/65 TR15
Continental TS850
C - C - 72
VOOR
€67,00
VAN
€128,25
185/60 TR15
Viking Snowtech 2XL
F - C - 71
VOOR
€129,50
VAN
€170,00
205/55 HR16
Continental TS850
C - C - 72
VOOR
€100,50
VAN
€133,00
195/65 HR15
Michelin Alpin A4
E - C - 70
VOOR
€53,75
VAN
€81,00
155/65 TR14
Viking Snowtech 2
E - B - 71
VOOR
€94,00
VAN
€162,00
205/55 HR16
Viking Snowtech 2
F - C - 72
VOOR
€60,00
VAN
€91,50
175/65 TR14
Viking Snowtech 2
F - C - 71
VOOR
€61,50
VAN
€78,00
155/65 TR14
Vredestein Snowtrac 3
F - C - 68
Geschikt voor o.a.
Ford - Opel - Peugeot
Audi - Citroën
Geschikt voor o.a.
Mercedes - VW-
Peugeot - Opel - Audi
Geschikt voor o.a.
Volvo - Chrystler
Ford - Peugeot
Geschikt voor o.a.
Opel - VW- Audi
Peugeot - Ford
Geschikt voor o.a.
Mercedes - VW
Peugeot - Opel - Audi
Geschikt voor o.a.
Citroën - Fiat
Renault - Peugeot
Geschikt voor o.a.
Ford - Opel - Renault
Peugeot - Citroën
Geschikt voor o.a.
Citroën - Fiat
Renault - Peugeot
Geschikt voor o.a.
Hyundai - Citroën
Peugeot - Volkswagen
Geschikt voor o.a.
Chevrolet
Opel - Volkswagen
Geschikt voor o.a.
Toyota - Suzuki
Peugeot
Geschikt voor o.a.
Peugeot - Renault
Citroën - Volkswagen
Geschikt voor o.a.
Opel - Peugeot
Ford
Geschikt voor o.a.
Opel - Volkswagen
Mercedes - Peugeot
Geschikt voor o.a.
Opel - Volkswagen
Renault
Geschikt voor o.a.
Toyota - Mercedes
Nissan
155/70 TR13
Winterband
F - C - 70
VOOR
€41,00
VAN
€52,00
175/70 TR13
Winterband
F - C - 74
VOOR
€43,00
VAN
€56,00
155/65 TR14
Winterband
F - C - 70
VOOR
€45,00
VAN
€55,00
175/65 TR14
Winterband
F - C - 74
VOOR
€58,00
VAN
€69,00
185/65 TR15
Winterband
E - C - 74
VOOR
€62,00
VAN
€70,00
195/65 HR15
Winterband
E - C - 74
VOOR
€58,00
VAN
€69,00
205/55 HR16
Winterband
E - C - 74
VOOR
€69,00
VAN
€79,00
205/60 HR16
Winterband
E - C - 74
VOOR
€70,00
VAN
€81,00
195/65 TR15 Viking Snowtech
F - C - 72 i.c.m. 15” Interact. Black Ice
geschikt voor: Peugeot - Renault
Citroën - Volkswagen
AKTIE SETPRIJS:
€599,00
195/65 TR15 Snowtech II
F - C - 72 i.c.m. 15” Extreme
geschikt voor: Peugeot - Renault
Citroën - Volkswagen
AKTIE SETPRIJS:
€599,00
175/65 TR14 Mastersteel Winter+
E - E - 72 i.c.m. 14” League LG357
geschikt voor: Peugeot - Renault
Citroën - Volkswagen
AKTIE SETPRIJS:
€499,00
185/55 HR15 Vredestein snowtrac
E - C - 68 i.c.m. 15” ATS Twister
geschikt voor: Renault - Opel
AKTIE SETPRIJS:
€629,00
155/65 TR14 Milestone Full Winter
E - E - 72 i.c.m. 14” Interaction Meteor
geschikt voor: Renault - Opel
Peugeot
AKTIE SETPRIJS:
€499,00
205/55 HR16 Bridgestone LM25 RFT (BMW)
F - E - 72 i.c.m. 16” ATS Radial
AKTIE SETPRIJS:
€849,00
VOOR
€48,50
VAN
€69,00
165/65 TR13
All-Season Huismerk
F - E - 70
VOOR
€46,50
VAN
€69,00
155/65 TR14
All-Season Huismerk
F - E - 70
VOOR
€47,00
VAN
€72,00
175/70 TR13
All-Season Huismerk
E - E - 70
VOOR
€51,00
VAN
€74,00
175/65 TR14
All-Season Huismerk
F - E - 70
VOOR
€56,50
VAN
€86,00
185/60 HR15
All-Season Huismerk
E - E - 70
VOOR
€54,00
VAN
€77,00
185/60 HR14
All-Season Huismerk
E - E - 70
VOOR
€59,00
VAN
€88,00
195/65 HR15
All-Season Huismerk
F - E - 70
VOOR
€79,00
VAN
€119,00
205/55 VR16
All-Season Huismerk
E - E - 70
Geschikt voor o.a.
Ford - Hyundai
Renault
Geschikt voor o.a.
Chevrolet
Opel - Volkswagen
Geschikt voor o.a.
Toyota - Suzuki
Peugeot
Geschikt voor o.a.
Peugeot - Renault
Citroën - Volkswagen
Geschikt voor
Ford - VW
Opel
Geschikt voor o.a.
VW- Suzuki
Opel
Geschikt voor o.a.
Opel - Volkswagen
Mercedes - Peugeot
Geschikt voor o.a.
Opel - Volkswagen
Renault
V
o
o
r
e
e
n
g
o
e
d
e
s
t
a
r
t
!
A
c
c
u
’s
n
u
s
u
p
e
r
s
c
h
e
rp
g
e
p
rijs
d
!
W
i
n
t
e
r
W
i
s
s
e
l
(z
o
n
d
e
r
a
fs
p
ra
a
k
*
)
* ALLEEN BIJ DE SPRINT FILIALEN
Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 19 december 2012 OP = OP. Prijzen excl. wettelijke milieu bijdrage, balanceren en monteren. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en zetfouten.
Prijzen gelden niet i.c.m. kortingspas · Door deze aktie komen de vorige akties te vervallen
ALL - SEASON SUPER SCHERP GEPRIJSD
*Alleen geldig bij inlevering van deze bon
€25,
00*
BANDENHOES
VAN €35 ,00 VOOR
KERST AANBIEDING
*Alleen geldig bij inlevering van deze bon
€30,
00*
4X BALANCEREN
Sport
2 AUGUSTUS 2012
PAGINA
222222222222222222222222 2222222222 22 2 2222 2222222222 AU AU AU AU AU AU AU AU U AU UUU AU U AU AU U AU AU AU AU AU AU AU AAAU AU AU AU AU AU AAU AU AUUU AU U AU AU AU AU AU AU AU AU AAAU AAU AU U AAAAAU AU UGU GU GU GGGGGU GGU GU U GUU GU GGU GU GU GGGGGGGGU GU U GU UU GGGU GGGGGGGU GUU GU U GU GU GGGGGU GGGGGGGUUU GGGGGGUUUUU GGGGGU GGGU GU GGU GGGU GGU GGU GU GU GU GGU GU GU U GU GGU GU GUUU GU U GU GU UU GGGU GU UUUU GU U GU GU UU GU UU GU U GGU GGGGU GU GU GGUUUUST ST ST SST ST ST STT ST ST STTTT SSST ST ST SST ST ST ST STT ST ST STT STT ST SSSST SST SST SSSTT ST STT SSSSSSSSST STT ST ST SST STT ST ST ST ST ST STT ST ST ST ST ST ST ST STTT ST SST ST SSTT ST SSSSST STTT ST STTUS US US US US US US US US US US US US SSS US US US US US US UUS US US US US US US US US US US US UUS US US US US SS UUS S US UUS US UUUS US US S US UUUS US S US UUUUS S 222222222222222222222222222 22222222 222 222222222201 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 1 01 1 01 01 01 01 01 001 1 01 01 01 01 0111111 01 01 111 01 01 1 01 01 01 1 01 0111 01 01 111 01 1111 001 11 01 1 00011 01 1 01 0011 012222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
PA PPA PA PA PA PA A PA A PA A PA PA PA PA A PA A PA PA PA AA PPA A PA A PA PPA PA AA PA PA PPA PA PA A PA PA PA PPPPA PA PAGGI GGI GI GI GGGGGGGI GI I GGGGGGGGGGGI II GI GGGGI GGI GGI GGI GI GI GI GI GGGI GI GGI GINNNA NA NA NA NNAA NA NAA NAAAA NNAA NNA NA NNA NA NAAAA NA NAAAA NA NA NAAAAA NAAAA NA NNAA NA NA NAAA NAAAAA NAAA NAA NNNNA NAA NA NA NNA NA NA NA NNA NA NA NAA NA NAA NAA N
Sport
13 DECEMBER 2012
PAGINA 48
Zaterdag 15 december zal de
Olympia sporthal in Maassluis
weer omgetoverd worden in een
sfeervolle judozaal. Vanaf 12.30
uur vinden er de Mahorokan club-
kampioenschappen plaats. Zo’n
250 jeugdjudoka’s zullen de tatami
(judomat) betreden om onderling
in poules uit te maken wie zich als
clubkampioen 2012 mag laten kro-
nen. Alle judoka’s van de verschil-
lende Mahorokan locaties zoals
Rozenburg, Hoek van Holland, ‘s
Gravenzande, Naaldwijk, De Lier
en Maassluis komen hiervoor bij-
een. Het zijn echte wedstrijden die
ze maken maar ook het plezier en
beleving van de mooie judosport
is een belangrijk element voor de
jeugd gedurende de dag.

Tijdens deze jaarlijkse toernooi-
dag is er omstreeks 15.00 uur het
hoogtepunt van het jaar voor alle
Mahorokan judoka’s. Dan wordt er
naast diegene die gehuldigd wor-
den voor hun uitstekende presta-
ties in het afgelopen jaar namelijk
ook de Judoka van het Jaar 2012
bekend gemaakt.
Deze eretitel die al voor de 42e keer
uitgereikt wordt is voor die judoka
die zich binnen Mahorokan als een
voorbeeld heeft gedragen. Dit kan
zijn door het behalen van bijzon-
dere prestaties maar ook door hun
trainingsinzet, de omgang met an-
dere teamleden, het behulpzaam
zijn binnen de club enzovoorts.
Kortom je wordt verkozen als
bijzonder persoon binnen de ju-
doclub. Dit jaar zijn er 3 genomi-
neerden naar voren gebracht, na-
melijk Coen van Winden (14 jaar)
uit De Lier, Vera Tousain (16 jaar)
uit Maassluis en Eloy Uwumaro-
gie (17 jaar) uit Naaldwijk. Deze
3 zijn door de technische staf van
Mahorokan als kanshebber voor
de eretitel aangewezen.
Het dagprogramma ziet er als
volgt uit:
Vanaf 12.30 uur wedstrijden voor
de 4, 5 en 6 jarigen en de 13, 14 en
15 jarigen
Vanaf 14.00 uur wedstrijden voor
de 7 en 8 jarigen
15.00 uur bekendmaking Judoka
van het Jaar 2012
Vanaf 15.30 uur wedstrijden voor
de 9 en 10 jarigen en de 11 en 12
jarigen
Publiek is van harte welkom om
deze judowedstrijden in een gezel-
lige ambiance van dichtbij te be-
kijken. De zaal is open vanaf 12.00
tot ca 18.00 uur.
Dit jaar wordt er gedurende deze
dag weer een kerstloterij gehou-
den waarbij met geringe inzet vele
prijzen te winnen zijn die dankzij
een grote groep winkeliers en be-
drijven spontaan ter beschikking
zijn gesteld.
Mahorokan Judo Clubkampioenschappen
Wie wordt de Judoka van het Jaar 2012?
Algemene
Bridgevereniging
Maassluis
Uitslag competitie donderdag 6
december
A-lijn
1 Marrevee & vd Sluijs 57,57 59,72;
2 Holleman & Holleman 56,23
54,23a; 3 Cappendijk & Gorissen
55,54 51,04; 4 Koenen & Koenen
54,18 50,00m; 5 v. Aken & v. Duin
52,91 56,60; 6 Bunt & Hoogendijk
51,75 43,75m; 7 de Boer & de Boer
51,70 52,43; 8 Scheffers & Schef-
fers 50,51 47,08m; 9 Dolphijn & de
Ruijter 50,07 50,00; 10 Borsboom
& Huiskens 49,81 53,13; 11 Boer &
vd Stap 49,34 60,42i; 12 dl Combé
& Lips 48,63 55,21c; 13 vh Hof &
Verboon 44,50 37,50m; 14 Ouwer-
kerk & Sijstermans 43,67 42,50im;
15 vd Doel & Jongh 43,62 43,06;
16 v. Beek & v. Elst 43,39 41,25m;
17 de Ruiter & de Ruiter 40,45
38,45a
B-lijn
1 Boon & Boon 61,13 57,99; 2
Holtslag & Holtslag 55,67 56,25;
3 Hanswijk & vd Heuvel 53,73
62,50; 4 v. Elst & Ouwersloot 53,21
53,21a; 5 v. Dijk & vd Marel 52,77
56,94; 6 Kinkel & vd Weteringh
52,72 60,07; 7 Ouwersloot & Poort
52,28 52,50a; 8 Hoogenboom & v.
Ringelenstijn 49,88 48,26; 9 Gies-
sen & Leijendekkers 49,22 46,00a;
10 de Klerk & Molenaar 48,73
51,74; 11 v. Manen & Ruijsbroek
48,44 55,21ch; 12 Weeda & Wel-
tevrede 47,95 36,11; 13 v. Aken &
Hartman 47,87 50,69; 14 Boer &
Vleeskens 47,79 46,18; 15 Beek &
v. Leeuwen 46,94 44,10; 16 Feuer-
berg & Feuerberg 46,88 41,67; 17
Klink & van Strien 45,41 44,10;
18 Dallinga & v. Leeuwen 39,61
43,40
C-lijn
1 Lensveld & Roest 61,80 50,92;
2 Denkers & Weemering 56,67
52,41; 3 Koenen & Roozendaal
55,05 56,22; 4 Jansen & Jochems
52,70 56,22; 5 Verdoorn & Voort-
meijer 51,95 47,02; 6 v. Beek & v.
Adrichem 51,50 48,24; 7 Boer &
Klink 50,78 46,99; 8 Satijn & v.
Santen 50,56 47,05; 9 v. Rest & v.
Rest 49,91 44,02; 10 Kweldam &
Kweldam 49,14 56,76; 11 Baas &
Dolphijn 48,41 51,64; 12 Huis &
Polimeno 47,68 48,42; 13 vd Kamp
& v. Rijn 46,93 49,14; 14 Boer &
vd Put 45,91 49,69m; 15 v. Buuren
& Noordhoek 44,99 49,69m; 16 v.
Dijk & Vissers 42,47 52,29; 17 La-
ming & Reinders 40,29 43,24
D-lijn
1 Booster & Quist 57,43 61,63;
2 v. Rijn & Wesenhagen 56,35
53,72; 3 Stolk & Verboon 54,54
46,00a; 4 vd Meent & de Winter
54,44 46,08; 5 v. Noort & Reijers
53,83 57,92; 6 v. Dorth & Taapken
53,73 52,95; 7 Nakken & Rood-
horst 52,07 50,14m; 8 Hendriks
& Hendriks 50,82 52,01; 9 Bou-
ter & Veldhuizen 50,74 48,02; 10
v. Vliet & v. Vliet 50,71 55,83; 11
v. Oosten & vd Tas 49,24 49,24;
12 Voogd & v. Wieringen 47,50
50,10; 13 Gerritzen & Roos 46,57
47,46m; 14 Ruijs & Voortmeijer
46,48 47,22; 15 Munter & Mun-
ter 44,00 41,00a; 16 Tollenaar &
de Raad 41,90 33,75; 17 Aarts &
v. Galen 39,47 37,47a; 18 Prins &
Lievaart 38,41 43,82
Hoofdsponsor:
De Huizenbemiddelaar
De selectie van c.k.c. Maassluis
heeft afgelopen zaterdag goede
zaken gedaan door in de dubbele
confrontatie tegen Valto uit de
Lier de vier punten in Maassluis
te houden. Ondanks twee zware
wedstrijden waarin zowel Valto
1 als 2 zeker niet minder waren,
gingen de bezoekers met lege
handen naar huis. Hierdoor staat
Maassluis 1 voor het eerst in deze
competitie alleen aan kop in de 2e
klasse en prolongeert Maassluis 2
de eerste positie in 2e klasse voor
reserve teams.
Maassluis 1 begon sterk aan de
wedstrijd door binnen vijf minuten
op een 3 – 0 voorsprong te komen.
Langzamerhand kwam Valto ech-
ter steeds meer in de wedstrijd. Na
10 minuten scoorde de ploeg dan
ook hun eerste doelpunt. Valto
zette dit goede veldspel door, hier-
door stond de stand halverwege de
eerste helft 5 – 5. Na deze periode
stopte de aanval van Valto met
scoren en kon Maassluis 1 door het
vijfde doelpunt van Henne Bloem
en een treffer van Denise Kloot-
wijk vlak voor rust 8 – 6 de kleed-
kamer in gaan.
Na rust een ontketend Valto met
zeer sterke aanvallende heren en
een zeer strijdbaar Maassluis 1.
Vlak na de rust trok Valto al snel
de stand gelijk: 8-8. Henne Bloem
die zich positief ontwikkeld in
het scorende vermogen, zorgde
voor de twee treffers, hij zou er
in totaal acht maken. Het was met
name zaak voor Maassluis, niet-
scorende-vak, liet het echter weer
afweten, waardoor Valto niet al-
leen naar 10-10 kon komen, maar
zelfs met 0-11 voor kwam en door
leek te drukken.
Maar Maassluis toonde veerkracht
en dat maakt het team dit seizoen
zeer sterk.
De gelijkopgaande stand bleef tot
15 – 15. Esther Oosterlee gezocht
maakte zowel het 16e als het 17e
doelpunt voor Maassluis. Valto
kon nog wel één doelpunt maken,
maar de laatste twee doelpunten
van Esther waren voldoende om
de partij naar zich toe te trekken.
Valto scoorde daarna nog één keer
en de eindstand van de wedstrijd
is 17 – 16.
Maassluis moet gaan leren dat
meerdere mensen kunnen scoren
en dat onze dames in beslissende
fases van de wedstrijd belangrijk
kunnen zijn. Dit maakt het team
sterk en dit kan straks in de eind-
fase van een belangrijke wedstrijd
doorslaggevend worden. Een ge-
lijke stand had
wellicht een
terechte uitslag
geweest, maar
de punten zijn
voor Maassluis
1.
Maassluis 2
Ook de reser-
ves van Maas-
sluis moesten
aantreden tegen
Valto. De eer-
ste helft van de
wedstrijd ging
met 6 – 6 gelijk
op. Na de rust
kwam Valto
2 goed uit de
kleedkamer en
kwam zelfs op
twee doelpun-
ten voorsprong.
Valto had
meerdere ma-
len de kans om
de wedstrijd te
winnen, maar
door rust en
kalmte in het
spel van Maas-
sluis 2 kon de gelijkmaker toch
nog geforceerd worden, 13 -13.
Net toen iedereen dacht dat een
gelijkspel het maximaal haalbare
was, scoorde Leon Kloppenburg
in laatste secondes van de wed-
strijd de winnende treffer. Ook
in deze wedstrijd verdiende Valto
meer, maar ook zij gingen met lege
handen naar huis.
Maandag 17 december zal in de
Olympiahal om 20.45 uur tegen
PKC/Hagero worden gespeeld om
de halve finale plaats voor de Rijn-
mond Korfbal Cup.
Algemene info CKC: Ewout
Versloot, (pc@ckcmaassluis.nl)
www.ckcmaassluis.nl /
@ckcmaassluis
Henne Bloem op weg naar zijn 3e treffer.
Dubbele slag voor CKC Maassluis
Moeilijk debuut
MHV Evergreen
MC1 in de zaal
De meiden van Evergreen MC1
hebben afgelopen zondag hun
eerste wedstrijden gespeeld in de
zaalcompetitie 2012 – 2013. Het
team is net als in de veldcompe-
titie ingedeeld in de eerste klasse,
wat voor een groot aantal meiden
nieuw is. De openingswedstrijd
was tegen HC Rotterdam MC3.
De Maassluise dames lieten zich
van hun beste kant zien en gaven
zich niet zo maar gewonnen. Er
werd goed verdedigd en af en toe
werden er ook kansen gecreëerd
voor het Rotterdamse doel. Toch
waren het de Rotterdamse meiden
die de openingstreffer voor hun
rekening namen. Evergreen bleef
door knokken en beloonde zich
zelf door snel de gelijkmaker te
maken. Zo bleef de wedstrijd een
tijdje gelijk op en neer gaan, maar
op een gegeven moment kwam de
verdediging van Evergreen steeds
meer onder druk te staan. In het
tweede deel van de wedstrijd werd
het 3 – 1 voor Rotterdam. Toch
lieten de Evergreen dames hun
kopje niet hangen en streden dap-
per verder. Pas in de eindfase werd
de ban door Rotterdam gebroken
en scoorden zij in de laatste 4 mi-
nuten driemaal, waardoor de eind-
stand op 6 – 1 kwam.
De volgende tegenstander, HC
Ypenburg MC1, was van een an-
dere orde. Aan deze Haagse dames
kon je zien dat zij al geruime tijd
samen op dit hoge niveau samen
speelden. Ondanks dat Evergreen
probeerde mee te hockeyen, werd
ieder foutje direct afgestraft. Zo
stond het binnen vijf minuten al 3 –
0 voor Ypenburg. Op een gegeven
moment werd er in fases wel door
Evergreen aardig gehockeyd, maar
was deze tegenstander echt een
maatje te groot. Zij waren sneller,
technischer en tactisch verder dan
de Maassluise meiden. Zo werd de
eindstand 12 – 2. Gelukkig werd
eer nog wel gered.
Het was duidelijk dat de meiden
weer even aan het hockeyspel in de
zaal moesten wennen, met andere
regels, ondergrond en technieken.
Komende tijd wordt er door hen al-
leen maar in de zaal getraind, om
zo hun ontwikkeling te versnellen.
Hopelijk kunnen zij aanstaande
zondag de eerste punten binnen ha-
len! Wilt u een keer komen kijken
naar de zaalhockeywedstrijden,
kijk dan voor het wedstrijdschema
op www.mhv-evergreen.nl
Midweek
wandeltocht
w.s.v. VTM
Op woensdag 19 december kun-
nen wandelaars overdag weer een
wandeltocht gaan lopen bij wan-
delsportvereniging V.T.M. Deze
keer gaat de midweektocht route:
“De Zuidbuurt-variant”. Er wordt
vertrokken vanuit het blauwe
sportcomplex aan de dr. Albert
Schweitzerdreef 475. U kunt star-
ten op woensdagochtend tussen
09.00 en 13.00 uur. De kantine van
V.T.M. gaat ’s middags om 15.00
uur dicht. Bij de start krijgen de
wandelaars een routebeschrijving
mee. Men kan kiezen uit drie af-
standen namelijk: 5-10-15 km. De
tocht is ook geschikt voor Nordic
Walkers en rolstoel. De kosten
voor de wandeltocht bedragen
€ 2,00 voor niet leden en € 1,50
voor leden van de wandelbond. Er
is een beloningssysteem als men
meerdere midweekwandeltochten
heeft gelopen. Voor informatie
kan men terecht bij: Chris Reyn-
art 0653751429 of Ria Hendrik-
sen 010-5910055(na 18.00 uur).
U kunt ook informatie aanvragen
via e-mail: lorka@kabelfoon.nl
Zie ook onze website: www.wan-
delcentrum-vtm.nl
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 49
DIRECT HELDERHEID
OVER TE VERWACHTEN
ONDERHOUDS-
EN REPARATIEKOSTEN?
CARSOM.NL is een nieuwe en onafhankelijke site
die auto-onderhoud helder en makkelijk maakt.
.
ONDERHOUD VOORSPELLEN. Bekijk speci¾ek
voor jouw auto wat je in de komende jaren kunt
verwachten aan onderhoud en reparaties. Deze
informatie is uniek en is voor het eerst inzichtelijk
voor autobezitters.
.
KOSTEN CHECKEN. Bekijk de verwachte kosten
voor een onderhoudsbeurt of reparatie.
.
OFFERTES AANVRAGEN. Gemakkelijk en geheel
gratis 3 offertes aanvragen bij erkende garages
in jouw buurt.
.
GRATIS SERVICE. Carsom.nl is helemaal gratis
voor autobezitters.
Helderheid in onderhoud en reparatie
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 50
Kijk voor de folder op ACTION.NL
K
E
R
S
T
KINDER
SKI
PAK
broek
en jas
maten
86 t/m 128
HOUTEN
SFEER
LANTAARN
white washed
metalen dak
50x22x22 cm
GLAZEN
DECO
HART
zilver
met lint
13x13 cm
leuk in de
kerstboom!
VERLICHTE PYRAMIDE OF
KAARSEN
BOOG
pyramide:
hoogte 40 cm
20 lamps
kaarsenboog:
hoogte 30 cm
LED-kaarsjes
MAX SMOKEY EYES
MAKE-UP
SET
mascara, kohlpotlood
en oogschaduw
KERSTBOOM
SNEEUWBAL
GUIRLANDE
pompom/kralen
lengte 120 cm
ORNAMENT ZILVER
OPBERG
BOX
16x11x5x8 cm
leuk om uw
kerstcadeau in
te verpakken!
VAN EYCK
SCHILDERS
DOEK
geschikt voor acryl-
en olieverf
100% katoen
60x80 cm
MELKMEISJE
DOUCHE en
BADCREME
aloe vera
en yoghurt,
katoen en
melk of
vanille
12.49
2.99
1.19
1.39
1.89
2.99
2.29
5.49 0.87
Max
LIPGLOSS
PALETTE
met spiegel
en kwast
0.79
Van Eyck
SCHILDERS
DOEK
40x50 cm
1.59
sneeuwvlok
KERSTBOOM
HANGER
SET/3
0.69
kinder
HAND
SCHOENEN
2.29
CO
M
PLETE SET
2 LITER
19x14x10 cm 2.49
23x17x12 cm 2.99
30x23x13 cm 3.49
35x26x16 cm 4.49
Elders
3.95
4.95
Elders
9.95
14.95
Elders
1.99
2.49
Elders
5.95
7.95
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 51
verrassend volledig
verbazend voordelig
verrassend volledig
verbazend voordelig
0.49
KERST METALLIC
GESCHENK
FOLIE
70x300 cm
BAANTJER
DVD
BOX
de XXL Dossiers
keuze uit
5 verschillende
boxen
SNEEUW/GLITTER
ROOS met
CLIP
diverse kleuren
Ø 14 cm
MINI
KERST
KAARTEN
incl. enveloppen
diverse luxe
uitvoeringen
10x7,5 cm
UNI OF STREEP
DAMES
VEST
diverse kleuren
maten S t/m XL
HURICANE
WIND
LICHT
helder glas
hoogte 31 cm
POLYSTONE
KERST
HUISJE
met LED-verlichting
POWERBASE
BATTERIJ
LADER
geschikt voor
AA en AAA
excl. batterijen
CHOCOLADE
KERSTBOOM
HANGERS
200 gram
GLAS/METAAL
THEELICHT
HOUDER
old look glas of
metaal met hart
6.79
3.89
2.99
1.99
1.39
0.59
4.49 0.69 0.69
SET/4
OPLAADBARE
BATTERIJEN
AA 2000 mAh of
AAA 1000 mAh
2.49
Huricane
WIND
LICHT
helder glas
hoogte 42 cm
6.49
polystone
VERKOOP
KRAAM
met verlichting
2.99
SET/20
KERST
KAARTEN
15x10,5 cm
0.69
BO
X 3 D
VD
'S
SET/30
Elders
8.95
9.95
Elders
1.98
2.29
Elders
0.99
1.49
Elders
1.49
1.99
Elders
9.95
14.95
Z
e
t
-

e
n

d
r
u
k
f
o
u
t
e
n

v
o
o
r
b
e
h
o
u
d
e
n
.

A
a
n
b
i
e
d
i
n
g
e
n

g
e
l
d
e
n

v
a
n

z
o
.

0
9
-
1
2

t
/
m

z
a
.

1
5
-
1
2
Sport
2 AUGUSTUS 2012
PAGINA
222222222222222222222222 2222222222 22 2 2222 2222222222 AU AU AU AU AU AU AU AU U AU UUU AU U AU AU U AU AU AU AU AU AU AU AAAU AU AU AU AU AU AAU AU AUUU AU U AU AU AU AU AU AU AU AU AAAU AAU AU U AAAAAU AU UGU GU GU GGGGGU GGU GU U GUU GU GGU GU GU GGGGGGGGU GU U GU UU GGGU GGGGGGGU GUU GU U GU GU GGGGGU GGGGGGGUUU GGGGGGUUUUU GGGGGU GGGU GU GGU GGGU GGU GGU GU GU GU GGU GU GU U GU GGU GU GUUU GU U GU GU UU GGGU GU UUUU GU U GU GU UU GU UU GU U GGU GGGGU GU GU GGUUUUST ST ST SST ST ST STT ST ST STTTT SSST ST ST SST ST ST ST STT ST ST STT STT ST SSSST SST SST SSSTT ST STT SSSSSSSSST STT ST ST SST STT ST ST ST ST ST STT ST ST ST ST ST ST ST STTT ST SST ST SSTT ST SSSSST STTT ST STTUS US US US US US US US US US US US US SSS US US US US US US UUS US US US US US US US US US US US UUS US US US US SS UUS S US UUS US UUUS US US S US UUUS US S US UUUUS S 222222222222222222222222222 22222222 222 222222222201 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 1 01 1 01 01 01 01 01 001 1 01 01 01 01 0111111 01 01 111 01 01 1 01 01 01 1 01 0111 01 01 111 01 1111 001 11 01 1 00011 01 1 01 0011 012222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
PA PPA PA PA PA PA A PA A PA A PA PA PA PA A PA A PA PA PA AA PPA A PA A PA PPA PA AA PA PA PPA PA PA A PA PA PA PPPPA PA PAGGI GGI GI GI GGGGGGGI GI I GGGGGGGGGGGI II GI GGGGI GGI GGI GGI GI GI GI GI GGGI GI GGI GINNNA NA NA NA NNAA NA NAA NAAAA NNAA NNA NA NNA NA NAAAA NA NAAAA NA NA NAAAAA NAAAA NA NNAA NA NA NAAA NAAAAA NAAA NAA NNNNA NAA NA NA NNA NA NA NA NNA NA NA NAA NA NAA NAA N
Sport
13 DECEMBER 2012
PAGINA 52
Afgelopen weekend vond in Har-
nes (Frankrijk) een groot interna-
tionaal judotoernooi plaats voor
judoka’s onder 15 jaar. Met een
deelnemersaantal van 450 judo-
ka’s (jongens en meisjes) uit ca.
15 verschillende landen wisten de
vijf Mahorokan-judoka’s Borus
vander Sar (-38 kg), Kevin Dad-
garporian (-42 kg), Roy Kappe
(-73 kg), Jennifer Dadgarporian
(-36 kg), Christina Heck (-57 kg)
en hun coach Jan van Buren van te
voren dat ze deze dag van goeden
huize zouden moesten komen om
zich te kunnen gaan mengen in de
wedstrijden om de medailles.
Zowel Jennifer Dadgarporian
als de Duitse Winzig waren op-
permachtig in de lichtste meis-
jesklasse -36 kg en wisten al hun
wedstrijden met louter ippon zeges
naar zich toe te trekken. Jennifer,
normaal uitkomend in de klasse
-32 kg, kwam in deze finale kracht
(en gewicht) te kort en werd uit-
eindelijk met een mooie heupworp
gevloerd, maar kan terugkijken op
een goed toernooi en een mooie
tweede plaats.
Nadat Christina Heck (-57 kg) haar
eerste wedstrijd had gewonnen,
moest ze in de tweede wedstrijd
aantreden tegen de sterke Françai-
se Said. Deze Said was duidelijk de
sterkste, maar omdat dit meisje de
finale bereikte kon Christina zich
gaan opmaken voor de herkansin-
gen. In de eerste herkansingronde
werd zij doorde Poolse Martyna
uitgeschakeld voor de medailles.
In de jongensklasse -38 kg (met
maar liefst 48 deelnemers) wist
Borus van der Sar na een vrijloting
in de eerste ronde en drie overwin-
ningen de halve finales tegen de
Nederlander Belkaid te bereiken.
Borus had slechts tien seconden
nodig om zijn tegenstander met
een geweldige uchi mata (heup-
worp) op zijn rug te doen belanden
en zich daardoor te plaatsen voor
de finale. In deze finale tegen de
Fransman Machefer kreeg Borus
nog wel kleine kansen om tot score
te komen, maar was het de Frans-
man die de overwinning voor zich
opeiste.
Omdat Kevin Dadgarporian ne-
gen ons te zwaar woog, moest hij
meedoen in de klasse -42 kg. Na
een vrijloting in de eerste ronde
en twee zwaar bevochten over-
winningen in de volgende ron-
den, moest hij in de kwartfinale
uitkomen tegen Mota (Frankrijk).
Kevin die kort daarvoor nog zijn
vorige partij had gedraaid, liet het
initiatief in het begin van de partij
aan zijn tegenstander over,wat re-
sulteerde in een kleine score. Ge-
schrokken van de achterstand ging
Kevin het tempo opvoeren, maar
kon de achterstand niet meer on-
gedaan maken. Omdat zijn tegen-
stander de finale bereikte, mocht
Kevin zich gaan opmaken voor
de herkansingen. In de partij, die
hierop volgde won Kevin, maar de
wedstrijd hierna, in de strijd om
brons, tegen de Belg Rammant
ging in de allerlaatste seconde van
de golden score verloren, waar-
door Kevin op een verdienstelijke
7e positie eindigde.
In Nederland eindigt bij de jon-
gens de gewichtsklasse bij 66 kg,
daarna kom je bij de zwaargewich-
ten. Hier in Harnes was er nog een
klasse tot 73 kg, waardoor Roy met
zijn 69 kg eens niet tegen hele gro-
te kolossen moest opboksen, maar
tegen jongens van gelijk gewicht.
In al zijn partijen tot en met de
halve finale, werd Roy op een ach-
terstand gezet en steeds weer was
dit het sein van Roy om het tempo
op te voeren en zijn tegenstander
meer onder druk te zetten. Al
deze partijen wist hij uiteindelijk
voortijdig te beslissen, waardoor
de finale bereikt werd. In deze
finale tegen deze lange Fransman
Caudrelier wist Roy in tegenstel-
ling tot de voorgaande partijen een
grote voorsprong op te bouwen.
Counterend wist Roy uiteindelijk
met grote overmacht kampioen in
deze klasse te worden.
Met één keer goud en twee keer zil-
ver op dit ijzersterke toernooi kan
de Mahorokan equipe terugkijken
op een goed verlopen toernooi.
Mahorokan-judoka Roy Kappe wint
internationaal toernooi in het Franse Harnes
Hoewel de weersvoorspellin-
gen afgelopen vrijdag even roet
in het eten dreigden te gooien
volgde uiteindelijk een prachtig
loopweekend met op zaterdag de
halve marathon in Vlaardingen en
op zondag de derde Iradocross in
Maassluis en de Bruggenloop in
Rotterdam.
De ‘Halve van Vlaardingen’ was
de tweede wedstrijd in het ACS-
halve-marathoncircuit en trok in
totaal zo’n 300 deelnemers die
onder een heldere winterzon 5,
10 of 21 km door de Broekpolder
aflegden. De langste afstand werd
gewonnen door thuisloper Michel
de Maat, die Ron van den Berg en
ultraloper Rut Zoutman (Olympus
’70) ruim te snel af was. Opvallend
dat de top vier overall volledig be-
stond uit masters in de categorie
45-55 jaar.
Zondagmorgen lag het parcours
van de Iradocross er ideaal bij voor
de ware crossliefhebber.
Vanwege de forse regenval moes-
ten de deelnemers door een zachte
bovenlaag en plassen ploeteren
en stond er bovendien een pittige
westenwind tegen op de terugweg
langs de Waterweg. Ook al omdat
de parcoursbouwers in het rondje
van ruim 3 kilometer een aantal
lastige obstakels gecreëerd hadden
in de vorm van boomstammen en
(dubbele) dijkbeklimmingen wa-
ren de spikesdragers deze dag ten
opzichte van de gladdezooldragers
nog meer dan gebruikelijk in het
voordeel.
De winnaar van de eerste twee
crossen (Vincent Trinthamer) liet
vandaag verstek gaan en daar pro-
fiteerde Jelle Enthoven uit Den
Haag van. Zijn Keniaanse vrien-
din Tanui Rose was de snelste op
de 9 km bij de dames

Op 30 december volgt de vierde en
laatste cross en zullen na afloop de
klassementen worden opgemaakt.
Voorlopig zijn er nog weinig be-
slissingen gevallen, mede omdat
slechts weinigen aan alle drie de
crossen hebben meegedaan en het
dus afwachten is wie het klasse-
ment gaat halen (minimaal 3 wed-
strijden).
Om half 4 klonk in Rotterdam Zuid
het startschot voor bijna 7000 lo-
pers aan de Bruggenloop, die voor
de tweede keer plaatsvond in de-
cember. Voor AVW stond een der-
tigtal lopers aan de start waarvan
de nieuwkomers Michel Holleman
en Kim Noordzij de opvallendste
prestatie leverden door beiden bin-
nen het uur te finishen. Ze gaven
daarmee aan dat in relatief korte
trainingstijd een goed niveau kan
worden bereikt. Overigens was
ook bij de Bruggenloop een veer-
tigplusser de snelste van iedereen
in de persoon van Patrick Kwist
van Rotterdam Atletiek (49.49).
Uitslagen:
8 december prestatieloop
AV Fortuna Vlaardingen
10 km:
Peet Jansen 48.29, Ruud Wessels
49.38 en Lenie de Visser 59.01
21,1 km:
Ron van den Berg 1.18.02 (2e),
Fred Louter 1.25.08, Paul Wolters
1.29.32, Lieuwe van Loon 1.35.44,
Jos van Asselt 1.38.43, Arie Vlie-
genthart 1.41.01, Peter Noordam
1.45.04 en Siem Pleijsier 2.09.53
9 december
Bruggenloop Rotterdam
15 km:
Michel Holleman 59.18, Kim
Noordzij 59.39, Arie Vliegenthart
1.13.38, Fred Lantinga 1.18.26,
Paul Korstanje 1.18.51, Esther van
Loenen 1.19.07, Lidy Warffemius
1.19.08, Ruurd van Os 1.20.07,
Dim Mureau 1.21.02, Leo Harre-
man 1.23.15, Marianne de Grauw
1.23.16, Anneke Solognier 1.27.38,
Jolande Slootheer 1.27.43, Arie
Molendijk 1.29.31, Eveline van
Zanten 1.29.48, Margriet de Vries
1.29.48, Erica Bouman 1.30.10,
Nell Eichhorn 1.30.51, Paul
Boogh 1.32.43, Jolanda van den
Berg 1.32.43, Cobi van der Velde
1.32.43, Saskia Koenen 1.32.44,
Arie Uiterdijk 1.33.09, Andrea
den Bakker 1.37.28, Marjorie de
Heer 1.38.50, Monique Spoel-
stra 1.46.46 en Alice Starrenburg
1.51.11.
AVW’ers actief in Rijnmondregio
Het afgelopen weekend is er niet
gespeeld, maar komend weekend
mag iedereen weer lekker hand-
ballen.
Dames Recreanten
Na de start van het dit seizoen
gevormde dames recreantenteam
zijn nog meer dames aangehaakt.
Het team bestaat inmiddels uit 14
speelsters. Ook qua resultaten gaat
het goed, want de dames zijn nog
altijd ongeslagen in de recreanten-
competitie. Zij gaan hun best doen
om volgende week ook van MOK
te winnen, zodat ze met een goed
gevoel kerstvakantie kunnen gaan
vieren.
Wedstrijdprogramma
Zaterdag 15 december 2012
D-jeugd 16.50 uur Unitas ’63-
HWC
Meisjes C 16.00 uur Unitas ’63-
HWC
Jongens B 15.00 uur Unitas ’63-Vi-
res et Cel.
Meisjes B 14.00 uur Unitas
’63-Oliveo
Zondag 16 december 2012
Heren A 12.10 uur Unitas ’63-Her-
cules
Dames 1 11.00 uur Unitas ’63-Con-
ventus
Woensdag 19 december 2012
Dames Recr. 20.00 uur MOK-
Unitas ‘63
Informatie
Wil je meer informatie of over-
weeg je lid te worden van H.V.
Unitas ’63: raadpleeg dan de web-
site www.unitas63.nl of bel of
mail naar Annette Hartman: (010)
5922982 / jeugdzaken@unitas63.
nl.
Handbalvereniging Unitas ‘63
In het winterseizoen wordt er bij
Racket en Partycentrum Maassluis
een zeer gezellige dames competi-
tie georganiseerd. Elke dinsdag en
vrijdag ochtend wordt er door zo’n
18 teams op competitie niveau ge-
tennist. De teams komen uit heel
de regio Maassluis. Van Hoek van
Holland tot Spijkenisse. Natuurlijk
bent u ook als toeschouwer van
harte welkom. Wilt u meer infor-
matie over deze tenniscompetitie
of een nieuw team aanmelden dan
kunt u terecht bij Trees Pauwels
010-5918640 of mailen naar eve-
line@racketenpartycentrum.nl
Dames Tenniscompetitie
Tussenstand Wintercompetitie
2012-2013
Dinsdag
1. Team Dijkhoff 28 punten
2. Team van Rijn 21 punten
2. Team Meerman 21 punten
3. Team Pleijsier 19 punten
4. Team Swaan 13 punten
5. Team van Adrichem 12 punten
6. Team Moerman 11 punten
7. Team Goedhart 10 punten
8. Team Dekker 9 punten
Vrijdag
1. Team Diepenhorst 26 punten
2. Team Holierhoek 22 punten
3. Team Haalmeijer 20 punten
4. Team Vreugdenhil 18 punten
5. Team Hofstede 17 punten
6. Team v.d. Ende 16 punten
6. Team Slootheer 16 punten
7. Team Smith 7 punten
8. Team Boon 4 punten
Klaverjasclub
De Vloot
Woensdag 5 december kon er ge-
speeld worden met 14 tafels.
De hoogste score was deze keer
voor mevrouw Geertsema zij
speelde 6264 punten bij elkaar.
De tweede plaats goed voor 5634
punten was voor mevrouw Bis-
schops. Er waren zeven spelers die
meer dan 5000 punten wisten te
verzamelen.
De uitslag van week 49:
1. mevr Geertsema 6264; 2. mevr
Bisschops 5634; 3. mevr Gijzen
5189; 4. hr Verbrugge 5182; 5.
mevr van de Brink 5104; 6. hr van
der Kaay 5076; 7. mevr van der
Leest 5040; 8. mevr van Beers
4948; 9. mevr Nelisse 4943; 10. hr
Kop 4918.
Wij spelen wekelijks op woens-
dagmiddag in het noodgebouw
“Het Vlootje” van Ontmoetings-
centrum De Vloot.
Indien u 55-plus bent en graag
klaverjast, kom dan langs en speel
vrijblijvend ter kennismaking mee
in onze onderlinge competitie.
Wij starten exact om 13.30 uur.
Be-Fair
Hengelsporters
Na een natte start met veel regen,
bleek het deze morgen, moeilijk
om vis te vangen. Theo trok deze
keer aan het langste eind door de
wedstrijd te winnen.
De uitslag:
1. Theo de Lange 3810 gram
2. Dirk van der Heijde 3140 gram
3. Ton Krouwel 3020 gram
4. Leo van der Ende 2620 gram
5. Willem van Dongen 2440 gram
6. Alex Roodkerk 1470 gram
7. Renee van der Hoeven 1210 gram
Volgende week zelfde tijd en plaats.
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 53
Vandaag is het 12.12.12. Voor Feyenoord staat 12 maar voor één ding:
de 12e man. Geen speler zal ooit rugnummer 12 dragen. Het behoort
toe aan het Legioen. Op hen kunnen we bouwen. In goede, maar
zeker ook in slechte tijden.
Dat betekent heel veel voor Feyenoord als
club, en zeker ook voor haar spelers. Zij putten
kracht uit de aanmoedigingen. Achterstanden
werden omgebogen, voorsprongen succesvol
verdedigd. Dankzij de 12e man.
12.12.12 is dé datum om het Legioen daarvoor te
bedanken. Het is onze enige kans deze eeuw.
Dus daarom, namens Feyenoord en alle spelers
die ooit het Feyenoord-shirt droegen, het op dit
moment dragen en hen die dat in de toekomst
nog zullen doen: LEGIOEN BEDANKT!
Bekijk de bedankvideo van de 12 Feyenoorders op
www.feyenoord.nl/legioenbedankt
Daar maak je tevens kans op een seizoenkaart voor de komende 12 jaar
of één van de 12 gesigneerde shirts.
Jordy Clasie:
‘Zó’n groot feest
als je “slechts”
tweede wordt’
Henk Schouten:
‘Een eer dat
ik voor dit
publiek heb
mogen spelen’
Mike Obiku:
‘Ik deed mijn
shirt uit voor
het Legioen’
Ben Wijnstekers:
‘Hun steun is
onvoorwaardelijk’
Jon Dahl Tomasson:
‘Nog fanatieker
als het slecht
gaat’
Peter Houtman:
‘Geweldig om
zoveel mensen
blij te maken’
Gaston Taument:
‘Duels in Duits-
land voelden als
thuiswedstrijden’
Eric Gudde:
‘Dit vind je
nergens anders
in Nederland’
Patrick Paauwe:
‘Ze zijn er altijd
en overal’
Teun Heijberg:
‘Ik droom ervan
dat ze voor
mij juichen’
Jean-Paul van Gastel:
‘Op de Coolsingel
zag ik fans zo
ver ik kon kijken’
Gerard Meijer:
‘Kippenvel toen
ze mijn naam
scandeerden’
12.12.12
LEGIOEN BEDANKT!
Sport
2 AUGUSTUS 2012
PAGINA
222222222222222222222222 2222222222 22 2 2222 2222222222 AU AU AU AU AU AU AU AU U AU UUU AU U AU AU U AU AU AU AU AU AU AU AAAU AU AU AU AU AU AAU AU AUUU AU U AU AU AU AU AU AU AU AU AAAU AAU AU U AAAAAU AU UGU GU GU GGGGGU GGU GU U GUU GU GGU GU GU GGGGGGGGU GU U GU UU GGGU GGGGGGGU GUU GU U GU GU GGGGGU GGGGGGGUUU GGGGGGUUUUU GGGGGU GGGU GU GGU GGGU GGU GGU GU GU GU GGU GU GU U GU GGU GU GUUU GU U GU GU UU GGGU GU UUUU GU U GU GU UU GU UU GU U GGU GGGGU GU GU GGUUUUST ST ST SST ST ST STT ST ST STTTT SSST ST ST SST ST ST ST STT ST ST STT STT ST SSSST SST SST SSSTT ST STT SSSSSSSSST STT ST ST SST STT ST ST ST ST ST STT ST ST ST ST ST ST ST STTT ST SST ST SSTT ST SSSSST STTT ST STTUS US US US US US US US US US US US US SSS US US US US US US UUS US US US US US US US US US US US UUS US US US US SS UUS S US UUS US UUUS US US S US UUUS US S US UUUUS S 222222222222222222222222222 22222222 222 222222222201 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 1 01 1 01 01 01 01 01 001 1 01 01 01 01 0111111 01 01 111 01 01 1 01 01 01 1 01 0111 01 01 111 01 1111 001 11 01 1 00011 01 1 01 0011 012222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
PA PPA PA PA PA PA A PA A PA A PA PA PA PA A PA A PA PA PA AA PPA A PA A PA PPA PA AA PA PA PPA PA PA A PA PA PA PPPPA PA PAGGI GGI GI GI GGGGGGGI GI I GGGGGGGGGGGI II GI GGGGI GGI GGI GGI GI GI GI GI GGGI GI GGI GINNNA NA NA NA NNAA NA NAA NAAAA NNAA NNA NA NNA NA NAAAA NA NAAAA NA NA NAAAAA NAAAA NA NNAA NA NA NAAA NAAAAA NAAA NAA NNNNA NAA NA NA NNA NA NA NA NNA NA NA NAA NA NAA NAA N
Sport
13 DECEMBER 2012
PAGINA 54
Sponsor: Ruitenburg accountants
& adviseurs
Aanstaande vrijdag heeft tafelten-
nisvereniging TOG de Olympia-
hal dit jaar voor het laatst. Bij de
jeugd wordt vanaf 18.30 uur het
clubkampioenschap dubbelspel
gespeeld. Jeugdleden zijn geluk-
kig ook vertegenwoordigd in de
top van onderstaande percentage-
lijst van TOG’ers die uitkwamen
in de afgelopen najaarscompetitie.
Martijn de l’Ecluse 89% (TOG
3, 5e klasse), Ewoud van Velzen
88% (duo 2, 3e klasse), Stefano
Timman 83% (jeugd 2, 5e klasse),
René Jungschlager 81% (TOG 1,
4e klasse), Jordi Post 76% (jeugd
1, 5e klasse), Marcel van den Kerk-
hoff 75% (duo 3, 3e klasse), Peter
Pols 75% (duo 2, 3e klasse), Brian
de Leeuw 69% (duo 1, 1e klasse),
Rajender Soekhlal 67% (TOG 2,
4e klasse), Sanjay Soekhlal 67%
(TOG 3, 5e klasse), Adrie de Raaf
67% (duo 5, 6e klasse), Frenk Pol-
dervaart 66% (jeugd 1, 5e klasse).
Tafeltennisvereniging TOG
TOG-jeugd traint o.a. op vrijdag-
avond vanaf 18.30 uur in de Olym-
piahal. Senioren: vanaf 20.00 uur
in de Olympiahal, of dinsdagavon-
den in de Parkietzaal (van 20.30
tot 22.00 uur).
Zie ook www.togmaassluis.nl
of neem contact op met Brian de
Leeuw (deleeuw@tog-maassluis.
nl , 06- 42112988).
Stefano Timman: hoogste percentage bij de jeugd.
Vrijdag dubbelkampioenschap
tafeltennisjeugd TOG
Uitslagen van de op 10 december
gespeelde partijen voor de interne
competitie.
Michael Kroes- Ger Dijkstra 1-0;
Marcel Bergen- Paul Blok 1-0; Jan
van Elburg- Hans Quak 0-1; Jean
Paul Schriks- Jan Parre ½-½; Dirk
Brijs- Jan Spoor 1-0; Peter van
Waardenburg- Rien de Boer ½-½;
Karel Parre- Piet de Jong 1-0.
Twee uitslagen die er een beetje
uitspringen zijn de overwinningen
van Michael Kroes op de koploper
Gert Dijkstra en de overwinning
van Hans Quak op Jan van Elburg
die op de derde plaats staat in het
klassement. Ook interessant was
de partij Peter van Waardenburg
tegen Rien de Boer. Een eindspel
van 4 pionnen tegen een toren,
die uiteindelijk eindigde in re-
mise. Ondanks alles behoudt Gert
Dijkstra de eerste plaats, maar
wordt nu toch dicht op de hielen
gezeten door Marcel Bergen.
Donderdag 13 december is dan de
uitwedstrijd tegen WSV 3 uit Wad-
dinxveen. Bij winst gaat Maassluis
meedoen om de promotie, maar
WSV is een geduchte tegenstan-
der. Maassluis heeft slechts een
half bordpuntje meer op de rang-
lijst. Helaas ontbreekt deze keer
Michael Kroes in de opstelling.
Op 17 december is er het jaarlijkse
Kerstsnelschaaktoernooi. Ge-
speeld worden 7 of 8 partijen van
10 minuten per persoon per partij.
Altijd weer spectaculair om mee te
maken en wordt er op een foutje
meer of minder niet gelet. Voor
meer informatie over de vereni-
ging kunt u terecht op de website
www.svmaassluis.nl .
Schaakvereniging Maassluis
3e competitieronde 10-12
Lijn A
1 Max v Beek & Ben Dolphijn
59,72 56,60; 2 Jolly Ouwersloot &
Riet v Santen 59,61 60,76; 3 Han-
nie Satijn & Koos v Aken 53,94
54,51; 4 Toos Bakker & Ank de
Klerk 52,31 64,24; 5 Rebecca de
Bruijn & Elly Cappendijk 50,12
54,17; 6 Marja v Duin & Ineke
Schenk 50,00 47,92; 7 Wijnie Bunt
& Co Bunt 49,88 44,44; 8 Ria Lips
& Ans Sijstermans 49,42 52,08;
9 Jaap Denkers & Jacques v Eck
48,84 49,65; 10 Jan Vissers & Jack
Ouwersloot 48,73 40,97; 11 Riet
vd Doel & Gijs Jongh 45,02 45,14;
12 Rob v Elst & Hans Leijendek-
kers 44,33 42,71; 13 Ina Dallinga
& Albert Weemering 44,15 49,31;
14 Ingrid v Dijk & Roeli Kok 44,10
37,50

Lijn B
1 Tinie v Dorth & Greetje v Eck
58,20 55,38im; 2 Jaco v Leeu-
wen & Peter v Leeuwen 55,93
60,83m; 3 Trudy v Rijn & Ruud
Ruijs 55,32 63,33m; 4 Neels Kra-
mer & Lijneke Sas 53,36 55,21; 5
Connie v Manen & Janny v Ma-
nen 53,21 56,67m; 6 Wil v Elst &
Ann Leijendekkers 51,44 45,14; 7
Jo Giessen & Louwrens Giessen
51,30 50,00m; 8 Gery v Beek &
Theo Muller 50,90 46,53; 9 Ma-
rianne de Blieck & Bas Verdoorn
50,22 50,00m; 10 Riek v Aken
& Maria Molenaar 48,08 53,82;
11 Miep Reijers & Ben Reijers
47,25 45,83; 12 Remi de Ruijter
& Ed Sijstermans 46,27 52,08; 13
Henny Lenting & Tammo Lenting
43,18 44,44; 14 Gerrie de Blok &
Riet Snijder 43,08 37,50; 15 José
de Bont & Nel Rijnsburger 42,66
45,49

Lijn C
1 Annemarie v Leeuwen & Henk
v Leeuwen 58,83 59,58; 2 Jeanette
Koning & Ingrid Knopper 58,78
48,75; 3 Marianne Janssen & Jo
Staal 54,50 55,42; 4 Loes Voort-
meijer & Jan Voortmeijer 54,11
50,83; 5 Johanna Bouman & Dirk
Poot 54,03 56,67; 6 Hanny Han-
sen & Rudi Hansen 51,19 54,17; 7
Ross Jansen & Nel vd Meent 50,58
53,75; 8 Arie Elsenaar & Rinus
Meijer 50,17 48,33; 9 Bep Gerrit-
zen & Corine Roos 48,59 50,42;
10 Rick de Groot & Toos Renzen
46,92 40,83; 11 Stanny Vijverberg
& Piet Vijverberg 45,83 44,17; 12
Zwaan Steenhuis & Gé Hendriks
42,89 42,92; 13 Henny v d Linden
& Rob de Raad 37,19 44,17

Lijn D
1 Dick Mostert & Nils Persson
56,04 55,21; 2 Annet Jochems &
Riet Mahieu 53,49 42,40; 3 Vera
Raaff & An Tollenaar 52,87 60,63;
4 Janneke Los & Cees Los 52,57
46,88; 5 Cocka Booster & Dorit
Quist 51,43 51,15; 6 Margot Pers-
son & Susan Vranken 50,90 51,04;
7 Hilda Nakken & Marja Roeland
50,33 54,69; 8 Bep v Halteren &
Bep Kosten 50,22 53,13; 9 An-
nie Fortuin & Ank Veldink 48,47
45,00; 10 Arie v Eik & Joke v Eik
46,14 41,98; 11 Corry Mulder &
Gerbrand Mulder 44,72 47,92; 12
Carla v d Lubbe & Corine Spaans
43,87 41,21a; 13 Tiny de Grunt &
Rien de Grunt 43,04 40,38a
Algemene Bridgevereniging Maassluis
Biljartvereniging
Klaveraas pakt uit
Op 4 december jl. was het
SinterKl(aver)aasdag bij de bil-
jartvereniging Klaveraas. De ver-
eniging organiseerde - na afloop
van hun najaarsvergadering - voor
haar leden en partners in café ’t
Smitje een gezellige verenigings-
dag. De dames en heren van de
vereniging speelden in een (V)
echtparentoernooi tegen elkaar
en het werden spannende partijen.
Zowel de dames als de heren lieten
zich van hun beste kant zien. Een
prachtige serie van Carla Verheij
van maar liefst 34 caramboles mag
hier zeker niet onvermeld blijven.
Het was de hoogste serie van de
dag, maar ook Elly Noordam uit
Maasdijk stond haar mannetje.
Ondanks de mooie resultaten van
de dames ging de overwinning en
de bijbehorende trofee dit jaar toch
naar de heren van Klaveraas.
Na afloop van het biljarttoernooi
werd Klaveraasvoorzitter F. de
Geus in het (oranje)zonnetje ge-
zet. Oranje is Voetbal, Oranje is
Schaatsen, maar Oranje is vooral
Klaveraas. Met een voorgedragen
Sinterklaasgedicht en met een bij-
behorende surprise op zak, een
bierglas, prachtig gegraveerd met
het logo van de vereniging, be-
dankte de voorzitter alle leden,
donateurs, supporters en sponsors
voor de sportieve prestaties, hun
inzet en de steun aan de vereni-
ging in het afgelopen biljartjaar.
Een bijzonder woord van dank was
er voor Elly Voogt-Visser die met
een bloemetje bedankt werd voor
het tellen en schrijven van de vele
partijen.
Na deze toespraak verraste de heer
Otten de voorzitter en de leden
door hen een heerlijke banKetlet-
ter aan te bieden.
De geslaagde en sportieve dag van
SinterKl(aver)aas werd – met dank
aan Petra en Lian – afgesloten met
een warm en koud buffet. Op naar
het Klaver(P)aastoernooi in 2013.
KJV Steendijkpolder
Zoals eerder aangekondigd werd
op maandag 10 december de kerst-
klaverjasavond van KJV Steen-
dijkpolder gehouden. Met een hele
leuke opkomst gingen er acht ta-
fels van start.
Het was heel gezellig en met wat
hapjes gesponserd door cafe ‘t
smitje had iedereen het naar zijn
of haar zin.

Met als uiteindelijke uitslag:
1 Ellen Landzaad 5412
2 Ans vd Wal 5377
3 Peter Zellerrath 5352
4 Ronald Ruts 5317
5 Marcel van Hemert 5015
En op de allerlaatste plaats deze
avond Piet van Koppen met slechts
3895 punten.
Iedereen wordt bedankt voor zijn
of haar komst, in het bijzonder
de leden van de Heenweg uit ‘s-
Gravenzande en die van Excelsior
Maassluis.
Zaterdag 8 december vonden in
Markelo de finaleronde plaats
van de Nationale kampioenschap-
pen voor clubteams tot 17 jaar.
Mahorokan was hierin vertegen-
woordigd in een jongens combina-
tieteam met de Capelse judoclub
Slingerland. Het jongens team -17
jaar bestaat uit 7 judoka’s van de
lichtgewichtklasse oplopend tot
aan de zwaargewichtsklasse. In
alle vroegte vertrokken de teamle-
den om tijdig bij de vroege weging
aanwezig te zijn. In deze NK finale
waren 15 teams uit heel Nederland
vertegenwoordigd. Na de loting
bleek het team het niet getroffen
te hebben, ze waren ingedeeld in
de sterkere kant van het wedstrijd-
schema. Na een goede warming
up begon de ploeg aan hun eerste
partij tegen het Limburgse team
van Hercules. Na een moeizame
partij werd er uiteindelijk met 4-3
gewonnen. In de tweede ronde trad
het Mahorokan team aan tegen
het sterke team van Theo Meijer
Sports uit Leusden. Ook nu weer
een moeizame partij waarin het
sleutelduel uiteindelijk verloren
ging. Na deze 4-3 nederlaag restte
niets anders dan zich te herpakken
en de herkansingen voor het brons
in te gaan. Dit deed het team uit-
stekend, in de 1e herkansingspartij
werd met een 6-1 uitslag met over-
macht van Nijmegen gewonnen.
Hierna volgde een 2e herkansings-
ronde tegen dezelfde Limburgse
ploeg.
Deze wedstrijd werd nu duidelijk
scherper gestreden en met een
sterke 5-2 overwinning plaatste
het team zich dan ook voor de wed-
strijd om het brons. Hierin kwa-
men ze het Rotterdamse combina-
tie team van Budokan Rotterdam
tegen. Het beloofde een spannende
wedstrijd te worden. Na een 2-0
voorsprong te hebben opgebouwd
kantelde de wedstrijd en kwam
de tegenstander weer gelijk 2-2.
Stanley van der Stok en Jim He-
ijman wisten hierna de wedstrijd
definitief te beslissen door op een
onoverbrugbare 4-2 voorsprong te
komen. De wedstrijd eindigde uit-
eindelijk in 4-3 maar de bronzen
medaille was binnen.
Jammer van de stroeve start maar
uiteindelijk mag de jonge ploeg
trots terugkijken op een verdiende
3e plek bij dit Nederlands Kampi-
oenschap voor clubteams.
De judoka’s die voor dit succes
zorgden waren Jeffrey van der
Vliet (-46 kg), Mathijs van Har-
ten en Rasjad Nurmohamed (-50
kg), Ziggy van der Brink en Coen
van Winden (-55 kg), Thomas van
der Maas en Dean Sonder (-60
kg), Stanley van der Stok en Jo-
rian Haas (-66 kg), Jim Heijman
en Joey Vollebregt (-73 kg)
en Hans van Montfort (+73
kg). Mahorokan judoka Vera
Tousain deed bij dit Natio-
nale kampioenschap mee in
het dames team van het judo
steunpunt Rotterdam. Met
een bijdrage van 2 ippon over-
winningen door Vera wist het
JTS Rotterdam team de finale
te bereiken.
Ook in deze finale liet Vera
een ijzersterk optreden zien
met weer een ippon zege maar
het mocht niet baten, haar
team verloor de finalewed-
strijd met 3-2. Waardoor Vera
toch een mooie 2e plaats van
Nederland aan haar palmares
mag toevoegen.
Mahorokan Judo team 3e van Nederland
Klaverjasvereniging
On.Me.Ka.
Vrijdagavond mochten we, ondanks
slechte weersvoorspellingen, toch
32 klaverjasliefhebbers(sters)
welkom heten.
Na 3 rondes gespeeld te hebben,
was het Leo van Noordt die met
5756 pt. de hoogste score had
behaald, gevolgd door Kees v.d.
Eyk, 5287 pt. 3de Dieuwertje van
Geest, 5245 pt. 4de Hans Vermeu-
len 5228 pt. en 5de Sjaak de Bruij-
ne met 5178 punten.
De poedelprijs was deze week
voor Rien Alsemgeest met 3854
punten.
Onze volgende kaartavond, waar-
op U allen weer hartelijk welkom
bent, houden we op vrijdag 21
december in het gebouw van de
Maaslandse Vogelvereniging aan
het Doelpad 5 te Maasland.
De aanvang is 20.00 uur en de zaal
is om 19.30 open. Tot ziens.
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 55
TENTENVEILING
ZATERDAG 15 DECEMBER
VAN 11.30 TOT 12.30
Elke vrijdagavond open tot 21.00 uur
En altijd op internet: www.outdoorxl.nl
Aalborg 1 Barendrecht. Naast IKEA. Aanbiedingen geldig t/m 19 december.
ALTI J D BETER UI T
De winterkou vraagt om de juiste kleding. Goede onderkleding, schoenen
en jassen maken het verschil tussen genieten of afzien in de sneeuw.
Wij helpen je dan ook graag verder met alle plannen voor deze winter!
KLEDING UIT DE STREKEN WAAR DE KOU VANDAAN KOMT!
PLANNEN DEZE WINTER?
KOM NAAR OUTDOORXL!
Olang Snowboots
Diverse Olang modellen kinder- en
volwassenen snowboots.
Vanaf 34,95
Tentenveiling 15 december
Bied op meer dan 50 showmodellen.
Bardani Villagrande 400 van 1769 voor 800
Falco Dwergarend van 1350 voor 700
Ijshockey en kinderschaatsen
Grote collectie ijshockey en
kinderschaatsen. O.a. Bauer, Nijdam
en Fila. Vanaf 49,95
Icebreaker Merino Wool
Dames longsleeve met ¼ rits
van 79,95 voor 49,95. Heren sport
longsleeve van 89,95 voor 49,95
The North Face Parka’s
Diverse stijlen parka’s van The North
Face. Warm, winddicht en waterdicht.
Vanaf 264,95
Houten en plastic sleden
Houten sleden, plastic sleden en
diverse glijschotels.
Vanaf 3,95
Winterschoenen en laarzen
Geen koude voeten deze winter!
Winterschoen en laarzen van o.a.
Meindl, Sorel en Hanwag.
59
95
49
95
49
95
Winterjacks
Grote collectie winter- en ski jacks.
Parka’s van diverse merken.
o.a. Fjallraven, Bergans en Didriksons.
159
95
34
95
Grote collectie toerschaatsen
Comfort noren en zweedse
schaatsen van Viking, Zandstra,
Salomon en Free-skate. Vanaf 99,95
99
95
Snowsteps
Perfecte grip op sneeuw en ijs.
Past onder elke schoen.
Voor 9,95
264
95
vanaf vanaf vanaf
vanaf
3
95
vanaf vanaf vanaf
9
95
13 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 56

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful