You are on page 1of 13

ccaagc| _clc| ccaagc| _clc| ccaagc| _clc| ccaagc| _clc|

{aaac||c aa coml|c o )|l|zaoct (_lalgtov|; )loc| {aaac||c aa coml|c o )|l|zaoct (_lalgtov|; )loc| {aaac||c aa coml|c o )|l|zaoct (_lalgtov|; )loc| {aaac||c aa coml|c o )|l|zaoct (_lalgtov|; )loc|
{oclgt agast, :oo {oclgt agast, :oo {oclgt agast, :oo {oclgt agast, :oo

(aocatloa to tc ccaagc| _clc| (aocatloa to tc ccaagc| _clc| (aocatloa to tc ccaagc| _clc| (aocatloa to tc ccaagc| _clc|
|oc to o aa ls ccs, |oc to o aa ls ccs, |oc to o aa ls ccs, |oc to o aa ls ccs,
[oc ccctlag ls goo aa voacc[a|, [oc ccctlag ls goo aa voacc[a|, [oc ccctlag ls goo aa voacc[a|, [oc ccctlag ls goo aa voacc[a|,
)o| ccaagc| _clc|, )o| ccaagc| _clc|, )o| ccaagc| _clc|, )o| ccaagc| _clc|,
cotcct aa |oos a[tcc clccs, cotcct aa |oos a[tcc clccs, cotcct aa |oos a[tcc clccs, cotcct aa |oos a[tcc clccs,
tcl tcl tcl tclc vatccs vc clas, c vatccs vc clas, c vatccs vc clas, c vatccs vc clas,
|l[c sclags a [com tcm, |l[c sclags a [com tcm, |l[c sclags a [com tcm, |l[c sclags a [com tcm,
masc gcass scoat [oc catt|c, masc gcass scoat [oc catt|c, masc gcass scoat [oc catt|c, masc gcass scoat [oc catt|c,
masc maa lc| occa oat o[ tc |aa, masc maa lc| occa oat o[ tc |aa, masc maa lc| occa oat o[ tc |aa, masc maa lc| occa oat o[ tc |aa,
vlac to ca|lca ls cact, vlac to ca|lca ls cact, vlac to ca|lca ls cact, vlac to ca|lca ls cact,
ol| aa [oo to glc lm [occc, ol| aa [oo to glc lm [occc, ol| aa [oo to glc lm [occc, ol| aa [oo to glc lm [occc,
j_ls ocaatl[a| laocatloa vas tcaas|atc [com tc oclglaa| _aals o ]cco ]ao|o j_ls ocaatl[a| laocatloa vas tcaas|atc [com tc oclglaa| _aals o ]cco ]ao|o j_ls ocaatl[a| laocatloa vas tcaas|atc [com tc oclglaa| _aals o ]cco ]ao|o j_ls ocaatl[a| laocatloa vas tcaas|atc [com tc oclglaa| _aals o ]cco ]ao|o
]accao o[ jogota, {o|omola ]accao o[ jogota, {o|omola ]accao o[ jogota, {o|omola ]accao o[ jogota, {o|omola-- -- -- --


_c aamc _clc| |ltcca|| mcaas _lcc o[ o, _|amc o[ o, _c aamc _clc| |ltcca|| mcaas _lcc o[ o, _|amc o[ o, _c aamc _clc| |ltcca|| mcaas _lcc o[ o, _|amc o[ o, _c aamc _clc| |ltcca|| mcaas _lcc o[ o, _|amc o[ o,
jlgt o[ o, oc cca _aa o[ o, jlgt o[ o, oc cca _aa o[ o, jlgt o[ o, oc cca _aa o[ o, jlgt o[ o, oc cca _aa o[ o,
_c ccaagc| _clc| ls tcaltloaa|| coaslccc tc agc| o[ tc _c ccaagc| _clc| ls tcaltloaa|| coaslccc tc agc| o[ tc _c ccaagc| _clc| ls tcaltloaa|| coaslccc tc agc| o[ tc _c ccaagc| _clc| ls tcaltloaa|| coaslccc tc agc| o[ tc
)act, )act, )act, )act,
)c (oc sc; ls tc scccc o[ tc mstcclcs vlc )c (oc sc; ls tc scccc o[ tc mstcclcs vlc )c (oc sc; ls tc scccc o[ tc mstcclcs vlc )c (oc sc; ls tc scccc o[ tc mstcclcs vlc acc cc vltla tc acc cc vltla tc acc cc vltla tc acc cc vltla tc
|aact, aaccgcoaa aa la tc lca cts o[ tc |llag voc|, |aact, aaccgcoaa aa la tc lca cts o[ tc |llag voc|, |aact, aaccgcoaa aa la tc lca cts o[ tc |llag voc|, |aact, aaccgcoaa aa la tc lca cts o[ tc |llag voc|,
_ccc[occ _clc| ls tc atcoa oc )co|og, tc sclcacc o[ tc vo|c _ccc[occ _clc| ls tc atcoa oc )co|og, tc sclcacc o[ tc vo|c _ccc[occ _clc| ls tc atcoa oc )co|og, tc sclcacc o[ tc vo|c _ccc[occ _clc| ls tc atcoa oc )co|og, tc sclcacc o[ tc vo|c
)act aa tc latcc )act aa tc latcc )act aa tc latcc )act aa tc latcc- -- -cc|atloasl o[ a|| |l[c aoa lt cc|atloasl o[ a|| |l[c aoa lt cc|atloasl o[ a|| |l[c aoa lt cc|atloasl o[ a|| |l[c aoa lt
_c ccaagc| _clc| ls oac o[ tc scca ccaagc _c ccaagc| _clc| ls oac o[ tc scca ccaagc _c ccaagc| _clc| ls oac o[ tc scca ccaagc _c ccaagc| _clc| ls oac o[ tc scca ccaagc|s tat staa at |s tat staa at |s tat staa at |s tat staa at
tc tcoac o[ tc o {ccatoc aa oac o[ tc [oac ma|oc ccaagc|s tc tcoac o[ tc o {ccatoc aa oac o[ tc [oac ma|oc ccaagc|s tc tcoac o[ tc o {ccatoc aa oac o[ tc [oac ma|oc ccaagc|s tc tcoac o[ tc o {ccatoc aa oac o[ tc [oac ma|oc ccaagc|s
tat sccc amaalt, tat sccc amaalt, tat sccc amaalt, tat sccc amaalt,
_clc| ca|cs tc mcata| |aac, oac toagts aa lcas, cccatllt, _clc| ca|cs tc mcata| |aac, oac toagts aa lcas, cccatllt, _clc| ca|cs tc mcata| |aac, oac toagts aa lcas, cccatllt, _clc| ca|cs tc mcata| |aac, oac toagts aa lcas, cccatllt,
laslgts, |agmcat, maglc, a|ccm, astco|og, aalccsa| laslgts, |agmcat, maglc, a|ccm, astco|og, aalccsa| laslgts, |agmcat, maglc, a|ccm, astco|og, aalccsa| laslgts, |agmcat, maglc, a|ccm, astco|og, aalccsa|
coascloasacss, llac occc coascloasacss, llac occc coascloasacss, llac occc coascloasacss, llac occc, tc lstcloatloa o[ ovcc, tc cosmlc , tc lstcloatloa o[ ovcc, tc cosmlc , tc lstcloatloa o[ ovcc, tc cosmlc , tc lstcloatloa o[ ovcc, tc cosmlc
aalccsa| [|ov aa aalccsa| [|ov aa aalccsa| [|ov aa aalccsa| [|ov aa tc )act's calcoamcat, tc )act's calcoamcat, tc )act's calcoamcat, tc )act's calcoamcat,
_clc| ls amaalt's |las to tc slcltaa| cca|ms aa c caa sov _clc| ls amaalt's |las to tc slcltaa| cca|ms aa c caa sov _clc| ls amaalt's |las to tc slcltaa| cca|ms aa c caa sov _clc| ls amaalt's |las to tc slcltaa| cca|ms aa c caa sov
as as as as ov to [la oac laacc ovcc ov to [la oac laacc ovcc ov to [la oac laacc ovcc ov to [la oac laacc ovcc tcoag a coccss tat vl|| c| tcoag a coccss tat vl|| c| tcoag a coccss tat vl|| c| tcoag a coccss tat vl|| c|
cac lallaa| _l[t la coascloasacss a cac lallaa| _l[t la coascloasacss a cac lallaa| _l[t la coascloasacss a cac lallaa| _l[t la coascloasacss aa tccc[occ accc|ccatc tc a tccc[occ accc|ccatc tc a tccc[occ accc|ccatc tc a tccc[occ accc|ccatc tc
catlcc amaa slagom's sl[t catlcc amaa slagom's sl[t catlcc amaa slagom's sl[t catlcc amaa slagom's sl[t lato lgcc cca|ms o[ coascloasacss, lato lgcc cca|ms o[ coascloasacss, lato lgcc cca|ms o[ coascloasacss, lato lgcc cca|ms o[ coascloasacss,
s tc ccaagc| o[ _a|atloa, _clc| caa sov as ov to ca| s tc ccaagc| o[ _a|atloa, _clc| caa sov as ov to ca| s tc ccaagc| o[ _a|atloa, _clc| caa sov as ov to ca| s tc ccaagc| o[ _a|atloa, _clc| caa sov as ov to ca|
ccc ascct o[ |lcs, tacalag lsaolatmcats lato lctoclcs, [la ccc ascct o[ |lcs, tacalag lsaolatmcats lato lctoclcs, [la ccc ascct o[ |lcs, tacalag lsaolatmcats lato lctoclcs, [la ccc ascct o[ |lcs, tacalag lsaolatmcats lato lctoclcs, [la
o|csslags la accslt, aa cc|c o|csslags la accslt, aa cc|c o|csslags la accslt, aa cc|c o|csslags la accslt, aa cc|casc tc ala[a| oaccas aa mcmoclcs asc tc ala[a| oaccas aa mcmoclcs asc tc ala[a| oaccas aa mcmoclcs asc tc ala[a| oaccas aa mcmoclcs
o[ tc ast tcoag tc a|lcatloa o[ aacoaltloaa| [ocglcacss, o[ tc ast tcoag tc a|lcatloa o[ aacoaltloaa| [ocglcacss, o[ tc ast tcoag tc a|lcatloa o[ aacoaltloaa| [ocglcacss, o[ tc ast tcoag tc a|lcatloa o[ aacoaltloaa| [ocglcacss,
_clc| ascs ls [|amlag svoc to acl[ mcata| aa cmotloaa| _clc| ascs ls [|amlag svoc to acl[ mcata| aa cmotloaa| _clc| ascs ls [|amlag svoc to acl[ mcata| aa cmotloaa| _clc| ascs ls [|amlag svoc to acl[ mcata| aa cmotloaa|
aaccstaalag aa tcaasmatc |ovcc locatloaa| caccglcs lato aaccstaalag aa tcaasmatc |ovcc locatloaa| caccglcs lato aaccstaalag aa tcaasmatc |ovcc locatloaa| caccglcs lato aaccstaalag aa tcaasmatc |ovcc locatloaa| caccglcs lato
ca|lgtcac slcltaa| aaccstaa ca|lgtcac slcltaa| aaccstaa ca|lgtcac slcltaa| aaccstaa ca|lgtcac slcltaa| aaccstaalag, lag, lag, lag,_clc| oclags tc ovcc o[ aacoaltloaa| [ocglcacss to amaalt as _clc| oclags tc ovcc o[ aacoaltloaa| [ocglcacss to amaalt as _clc| oclags tc ovcc o[ aacoaltloaa| [ocglcacss to amaalt as _clc| oclags tc ovcc o[ aacoaltloaa| [ocglcacss to amaalt as
tc sc to tcaasccalag tc _l[t catcclag tc lagom o[ tc tc sc to tcaasccalag tc _l[t catcclag tc lagom o[ tc tc sc to tcaasccalag tc _l[t catcclag tc lagom o[ tc tc sc to tcaasccalag tc _l[t catcclag tc lagom o[ tc
{ccatoc, tc lgcc cca|ms o[ caccgctlc locatloa aa coascloasacss, {ccatoc, tc lgcc cca|ms o[ caccgctlc locatloa aa coascloasacss, {ccatoc, tc lgcc cca|ms o[ caccgctlc locatloa aa coascloasacss, {ccatoc, tc lgcc cca|ms o[ caccgctlc locatloa aa coascloasacss,
)c ls cc|caslag ls mcssagc at tls tlmc occaasc )c ls cc|caslag ls mcssagc at tls tlmc occaasc )c ls cc|caslag ls mcssagc at tls tlmc occaasc )c ls cc|caslag ls mcssagc at tls tlmc occaasc amaalt as amaalt as amaalt as amaalt as
lalcatc, tcoag lts vl||lagacss to cmocacc tc _l[t la lalcatc, tcoag lts vl||lagacss to cmocacc tc _l[t la lalcatc, tcoag lts vl||lagacss to cmocacc tc _l[t la lalcatc, tcoag lts vl||lagacss to cmocacc tc _l[t la
{oascloasacss, tat lt ls cca to |lstca, act aa tcaascca tc amaa {oascloasacss, tat lt ls cca to |lstca, act aa tcaascca tc amaa {oascloasacss, tat lt ls cca to |lstca, act aa tcaascca tc amaa {oascloasacss, tat lt ls cca to |lstca, act aa tcaascca tc amaa
cxcclcacc, cxcclcacc, cxcclcacc, cxcclcacc,
Nl|c c staas at tc gatc o[ tc acca o[ )ca vlt ls [|amlag Nl|c c staas at tc gatc o[ tc acca o[ )ca vlt ls [|amlag Nl|c c staas at tc gatc o[ tc acca o[ )ca vlt ls [|amlag Nl|c c staas at tc gatc o[ tc acca o[ )ca vlt ls [|amlag
svoc, to ca catc to tosc v svoc, to ca catc to tosc v svoc, to ca catc to tosc v svoc, to ca catc to tosc vo ac [ocgottca ov to |oc tc o ac [ocgottca ov to |oc tc o ac [ocgottca ov to |oc tc o ac [ocgottca ov to |oc tc
{ccatoc o, c a|so o|s oat tc sc to catc, tc a|lcatloa o[ {ccatoc o, c a|so o|s oat tc sc to catc, tc a|lcatloa o[ {ccatoc o, c a|so o|s oat tc sc to catc, tc a|lcatloa o[ {ccatoc o, c a|so o|s oat tc sc to catc, tc a|lcatloa o[
_acoaltloaa| _ocglcacss to ccc acca o[ oac |lcs, _acoaltloaa| _ocglcacss to ccc acca o[ oac |lcs, _acoaltloaa| _ocglcacss to ccc acca o[ oac |lcs, _acoaltloaa| _ocglcacss to ccc acca o[ oac |lcs,
_clc|'s sc casc ls ( aov staa la tc [|ov o[ tc jllac _clc|'s sc casc ls ( aov staa la tc [|ov o[ tc jllac _clc|'s sc casc ls ( aov staa la tc [|ov o[ tc jllac _clc|'s sc casc ls ( aov staa la tc [|ov o[ tc jllac
joc, joc, joc, joc, _acoaltloaa| _ocglcacss _acoaltloaa| _ocglcacss _acoaltloaa| _ocglcacss _acoaltloaa| _ocglcacss aa _a| aa _a| aa _a| aa _a|lmltc oaaaacc o[ tc lmltc oaaaacc o[ tc lmltc oaaaacc o[ tc lmltc oaaaacc o[ tc
{ccatoc o, {ccatoc o, {ccatoc o, {ccatoc o,
_clc|, aoclc|, _lcac| aa aac| acc tc [oac accaagc|s _clc|, aoclc|, _lcac| aa aac| acc tc [oac accaagc|s _clc|, aoclc|, _lcac| aa aac| acc tc [oac accaagc|s _clc|, aoclc|, _lcac| aa aac| acc tc [oac accaagc|s
mcatloac most o[tca la )coccv, _aoa|lstlc, (s|amlc, aa mcatloac most o[tca la )coccv, _aoa|lstlc, (s|amlc, aa mcatloac most o[tca la )coccv, _aoa|lstlc, (s|amlc, aa mcatloac most o[tca la )coccv, _aoa|lstlc, (s|amlc, aa
{clstlaa tcaltloas, {clstlaa tcaltloas, {clstlaa tcaltloas, {clstlaa tcaltloas,


_c agc| o[ _lalstcatloa ]cacc _c agc| o[ _lalstcatloa ]cacc _c agc| o[ _lalstcatloa ]cacc _c agc| o[ _lalstcatloa ]cacc
_ls accaagc| vo's aamc mcaas j _ls accaagc| vo's aamc mcaas j _ls accaagc| vo's aamc mcaas j _ls accaagc| vo's aamc mcaas jlgt o[ o, oclags llac lgt o[ o, oclags llac lgt o[ o, oclags llac lgt o[ o, oclags llac
|lgt lato oac |lcs as c tcaas[ocms ala[a| mcmoclcs aa ccstoccs |lgt lato oac |lcs as c tcaas[ocms ala[a| mcmoclcs aa ccstoccs |lgt lato oac |lcs as c tcaas[ocms ala[a| mcmoclcs aa ccstoccs |lgt lato oac |lcs as c tcaas[ocms ala[a| mcmoclcs aa ccstoccs
cacc to oac ast, cacc to oac ast, cacc to oac ast, cacc to oac ast,
)c c|s taca oac vocst lsaolatmcats lato oac gccatcst o|csslags, )c c|s taca oac vocst lsaolatmcats lato oac gccatcst o|csslags, )c c|s taca oac vocst lsaolatmcats lato oac gccatcst o|csslags, )c c|s taca oac vocst lsaolatmcats lato oac gccatcst o|csslags,
_clc| asslsts as la cc|caslag aa _clc| asslsts as la cc|caslag aa _clc| asslsts as la cc|caslag aa _clc| asslsts as la cc|caslag aa- -- -[ocglcacss aa ccscatmcat, _clc| [ocglcacss aa ccscatmcat, _clc| [ocglcacss aa ccscatmcat, _clc| [ocglcacss aa ccscatmcat, _clc|
aa aa aa aa ls |cgloas ca[o| as la vacs o[ ls |cgloas ca[o| as la vacs o[ ls |cgloas ca[o| as la vacs o[ ls |cgloas ca[o| as la vacs o[ cacc vca vc cc oat to lm, cacc vca vc cc oat to lm, cacc vca vc cc oat to lm, cacc vca vc cc oat to lm,
_omctlmcs lt tascs tc cat o[ oac most ccclsc ccams la tc _omctlmcs lt tascs tc cat o[ oac most ccclsc ccams la tc _omctlmcs lt tascs tc cat o[ oac most ccclsc ccams la tc _omctlmcs lt tascs tc cat o[ oac most ccclsc ccams la tc
[ocm o[ aa aa|casaat cxcclcacc la occc to cca|lzc tc olct o[ acv [ocm o[ aa aa|casaat cxcclcacc la occc to cca|lzc tc olct o[ acv [ocm o[ aa aa|casaat cxcclcacc la occc to cca|lzc tc olct o[ acv [ocm o[ aa aa|casaat cxcclcacc la occc to cca|lzc tc olct o[ acv
|l[c, aaccstaalag, aa ooctaalt, |l[c, aaccstaalag, aa ooctaalt, |l[c, aaccstaalag, aa ooctaalt, |l[c, aaccstaalag, aa ooctaalt,

_clc|'s goa| l _clc|'s goa| l _clc|'s goa| l _clc|'s goa| ls to asslst oa la aacoclag oacsc|[ la |oc tat ls s to asslst oa la aacoclag oacsc|[ la |oc tat ls s to asslst oa la aacoclag oacsc|[ la |oc tat ls s to asslst oa la aacoclag oacsc|[ la |oc tat ls
stcoag caoag to vltstaa acgatllt, stcoag caoag to vltstaa acgatllt, stcoag caoag to vltstaa acgatllt, stcoag caoag to vltstaa acgatllt,
(altc ls csscacc lato oac |l[c to asslst oa la occomlag a mastcc o[ (altc ls csscacc lato oac |l[c to asslst oa la occomlag a mastcc o[ (altc ls csscacc lato oac |l[c to asslst oa la occomlag a mastcc o[ (altc ls csscacc lato oac |l[c to asslst oa la occomlag a mastcc o[
oac caccglcs, oac caccglcs, oac caccglcs, oac caccglcs,
cc agc| _clc|s (vo ls tc most [aaa aa cas golag o[ tc cc agc| _clc|s (vo ls tc most [aaa aa cas golag o[ tc cc agc| _clc|s (vo ls tc most [aaa aa cas golag o[ tc cc agc| _clc|s (vo ls tc most [aaa aa cas golag o[ tc
|ot; aamc l |ot; aamc l |ot; aamc l |ot; aamc ls sal to mcaa _lcc [ o aa Ncostcc sas c s sal to mcaa _lcc [ o aa Ncostcc sas c s sal to mcaa _lcc [ o aa Ncostcc sas c s sal to mcaa _lcc [ o aa Ncostcc sas c
ccccscats c|cac tlaslag, ls c|cmcat ls )act, ls lccctloa ls aoct, ccccscats c|cac tlaslag, ls c|cmcat ls )act, ls lccctloa ls aoct, ccccscats c|cac tlaslag, ls c|cmcat ls )act, ls lccctloa ls aoct, ccccscats c|cac tlaslag, ls c|cmcat ls )act, ls lccctloa ls aoct,
ls scasoa ls sammcc, ls co|oc ls vltc aa ls zolac slgas acc ls scasoa ls sammcc, ls co|oc ls vltc aa ls zolac slgas acc ls scasoa ls sammcc, ls co|oc ls vltc aa ls zolac slgas acc ls scasoa ls sammcc, ls co|oc ls vltc aa ls zolac slgas acc
_aacas, [lcgo aa {aclcoca, )c voa| tca ccccscat tc oa||, _aacas, [lcgo aa {aclcoca, )c voa| tca ccccscat tc oa||, _aacas, [lcgo aa {aclcoca, )c voa| tca ccccscat tc oa||, _aacas, [lcgo aa {aclcoca, )c voa| tca ccccscat tc oa||,
_()j _()j _()j _()j, vo cooclaatcs tc vocs o[ a|| tc ccaagc|s vltla , vo cooclaatcs tc vocs o[ a|| tc ccaagc|s vltla , vo cooclaatcs tc vocs o[ a|| tc ccaagc|s vltla , vo cooclaatcs tc vocs o[ a|| tc ccaagc|s vltla
tc gcoss matccla| oo, ls _clc| tc gcoss matccla| oo, ls _clc| tc gcoss matccla| oo, ls _clc| tc gcoss matccla| oo, ls _clc| - -- - _ __ _- -- -a a a a- -- -)|, as saova to tc )|, as saova to tc )|, as saova to tc )|, as saova to tc
)gtlaa [occ[atccs, )gtlaa [occ[atccs, )gtlaa [occ[atccs, )gtlaa [occ[atccs,
_ __ _ staas [oc sacc aa staas [oc sacc aa staas [oc sacc aa staas [oc sacc aa a a a a [oc tc saa, _acc [oc tc saa, _acc [oc tc saa, _acc [oc tc saa, _acc - -- - _aa _aa _aa _aa - -- - o, o, o, o,
_c gccat acmoalzcc o[ saostaacc, _clc| sccs tc _al _c gccat acmoalzcc o[ saostaacc, _clc| sccs tc _al _c gccat acmoalzcc o[ saostaacc, _clc| sccs tc _al _c gccat acmoalzcc o[ saostaacc, _clc| sccs tc _alccsa| jav ccsa| jav ccsa| jav ccsa| jav
o[ ccc aa )acmoa, oot vltla aa octvcca cac oo, o[ ccc aa )acmoa, oot vltla aa octvcca cac oo, o[ ccc aa )acmoa, oot vltla aa octvcca cac oo, o[ ccc aa )acmoa, oot vltla aa octvcca cac oo,
_clc| ls tc gccat acmoalzcc aa oa|aaccc o[ saostaacc, _clc| ls tc gccat acmoalzcc aa oa|aaccc o[ saostaacc, _clc| ls tc gccat acmoalzcc aa oa|aaccc o[ saostaacc, _clc| ls tc gccat acmoalzcc aa oa|aaccc o[ saostaacc,
)c oclags oa tc cc ca o[ |lgt, tat glc as tc caccg to act la )c oclags oa tc cc ca o[ |lgt, tat glc as tc caccg to act la )c oclags oa tc cc ca o[ |lgt, tat glc as tc caccg to act la )c oclags oa tc cc ca o[ |lgt, tat glc as tc caccg to act la
tc ccscat tlmc aa tcoag tls c|s as lscocc oac tcac tc ccscat tlmc aa tcoag tls c|s as lscocc oac tcac tc ccscat tlmc aa tcoag tls c|s as lscocc oac tcac tc ccscat tlmc aa tcoag tls c|s as lscocc oac tcac
otcatla|, otcatla|, otcatla|, otcatla|,
_ls [oact ccaagc| coa[coats tc soa|s o[ tosc vo ac cccc _ls [oact ccaagc| coa[coats tc soa|s o[ tosc vo ac cccc _ls [oact ccaagc| coa[coats tc soa|s o[ tosc vo ac cccc _ls [oact ccaagc| coa[coats tc soa|s o[ tosc vo ac cccc
oc stcac [ocm tclc slcltaa| at, oc stcac [ocm tclc slcltaa| at, oc stcac [ocm tclc slcltaa| at, oc stcac [ocm tclc slcltaa| at,
_oc tls, c ls saova as tc agc| o[ ccataacc, jacsl| _oc tls, c ls saova as tc agc| o[ ccataacc, jacsl| _oc tls, c ls saova as tc agc| o[ ccataacc, jacsl| _oc tls, c ls saova as tc agc| o[ ccataacc, jacsl|
toag, _clc| a|so as a |lgtcc slc, aa ls saova as tc agc| o[ toag, _clc| a|so as a |lgtcc slc, aa ls saova as tc agc| o[ toag, _clc| a|so as a |lgtcc slc, aa ls saova as tc agc| o[ toag, _clc| a|so as a |lgtcc slc, aa ls saova as tc agc| o[
_aslc aa _aslc aa _aslc aa _aslc aa ]octc, ]octc, ]octc, ]octc,
]ccas _clc| cccatcs ocaatl[a| maslc aa octc to comcasatc ]ccas _clc| cccatcs ocaatl[a| maslc aa octc to comcasatc ]ccas _clc| cccatcs ocaatl[a| maslc aa octc to comcasatc ]ccas _clc| cccatcs ocaatl[a| maslc aa octc to comcasatc
[oc tc acscc slc o[ amaa aatacc c ca|s vlt, [oc tc acscc slc o[ amaa aatacc c ca|s vlt, [oc tc acscc slc o[ amaa aatacc c ca|s vlt, [oc tc acscc slc o[ amaa aatacc c ca|s vlt,
jccaasc o[ ls cccatllt aa laslgt, c ls a|so tc aagc| vo jccaasc o[ ls cccatllt aa laslgt, c ls a|so tc aagc| vo jccaasc o[ ls cccatllt aa laslgt, c ls a|so tc aagc| vo jccaasc o[ ls cccatllt aa laslgt, c ls a|so tc aagc| vo
latccccts cocclcs, latccccts cocclcs, latccccts cocclcs, latccccts cocclcs,

_clc| ls asaa|| sova o|lag a [|amc oc a _clc| ls asaa|| sova o|lag a [|amc oc a _clc| ls asaa|| sova o|lag a [|amc oc a _clc| ls asaa|| sova o|lag a [|amc oc a [lcc svoc, [lcc svoc, [lcc svoc, [lcc svoc,ccaagc| _clc| ls a cgcat ]clacc o[ tc {ccaolm aa sal to oc ccaagc| _clc| ls a cgcat ]clacc o[ tc {ccaolm aa sal to oc ccaagc| _clc| ls a cgcat ]clacc o[ tc {ccaolm aa sal to oc ccaagc| _clc| ls a cgcat ]clacc o[ tc {ccaolm aa sal to oc
oac o[ tc o|cst o[ tc agc|s, oac o[ tc o|cst o[ tc agc|s, oac o[ tc o|cst o[ tc agc|s, oac o[ tc o|cst o[ tc agc|s,
)c ls a|so a cgcat o[ tc _tac Noc|, agc| o[ tc csacccctloa )c ls a|so a cgcat o[ tc _tac Noc|, agc| o[ tc csacccctloa )c ls a|so a cgcat o[ tc _tac Noc|, agc| o[ tc csacccctloa )c ls a|so a cgcat o[ tc _tac Noc|, agc| o[ tc csacccctloa
_|amc aa a saccc aacla _|amc aa a saccc aacla _|amc aa a saccc aacla _|amc aa a saccc aaclaa o[ occc aa mattcc, a o[ occc aa mattcc, a o[ occc aa mattcc, a o[ occc aa mattcc,
)c ls oac o[ tc most cact| o[ tc ccaagc|s, oclag cc )c ls oac o[ tc most cact| o[ tc ccaagc|s, oclag cc )c ls oac o[ tc most cact| o[ tc ccaagc|s, oclag cc )c ls oac o[ tc most cact| o[ tc ccaagc|s, oclag cc
coaacctc vlt )act's cogccssloa aa tc co|cmcat o[ a|| coaacctc vlt )act's cogccssloa aa tc co|cmcat o[ a|| coaacctc vlt )act's cogccssloa aa tc co|cmcat o[ a|| coaacctc vlt )act's cogccssloa aa tc co|cmcat o[ a||
scatlcat aa aoa scatlcat aa aoa scatlcat aa aoa scatlcat aa aoa- -- -scatlcat [ocms tcccoa, scatlcat [ocms tcccoa, scatlcat [ocms tcccoa, scatlcat [ocms tcccoa,
)c ma oc scca cacclag a |aatcca, smoo|lslag ls co|c la oclaglag )c ma oc scca cacclag a |aatcca, smoo|lslag ls co|c la oclaglag )c ma oc scca cacclag a |aatcca, smoo|lslag ls co|c la oclaglag )c ma oc scca cacclag a |aatcca, smoo|lslag ls co|c la oclaglag
o's jlgt to as, o's jlgt to as, o's jlgt to as, o's jlgt to as,
)c ls a|so o[tca clctc cacclag a ooos oc scco|| coatalalag tc )c ls a|so o[tca clctc cacclag a ooos oc scco|| coatalalag tc )c ls a|so o[tca clctc cacclag a ooos oc scco|| coatalalag tc )c ls a|so o[tca clctc cacclag a ooos oc scco|| coatalalag tc
jllac javs, vlc acc tosc javs ocalac o _oaccc tat jllac javs, vlc acc tosc javs ocalac o _oaccc tat jllac javs, vlc acc tosc javs ocalac o _oaccc tat jllac javs, vlc acc tosc javs ocalac o _oaccc tat
occc aa ccga|atc jl[c [oc a|| sacss o[ cccatloa, aa vlc vc acc occc aa ccga|atc jl[c [oc a|| sacss o[ cccatloa, aa vlc vc acc occc aa ccga|atc jl[c [oc a|| sacss o[ cccatloa, aa vlc vc acc occc aa ccga|atc jl[c [oc a|| sacss o[ cccatloa, aa vlc vc acc
assc to oosccc aa [o||ov, assc to oosccc aa [o||ov, assc to oosccc aa [o||ov, assc to oosccc aa [o||ov,
_c mala co|o _c mala co|o _c mala co|o _c mala co|oac assoclatc vlt lm ls cc, csccla|| tc mocc ac assoclatc vlt lm ls cc, csccla|| tc mocc ac assoclatc vlt lm ls cc, csccla|| tc mocc ac assoclatc vlt lm ls cc, csccla|| tc mocc
cact sacs o[ tc co|oac, aa lt ls o[tca sot tcoag vlt ocaagc cact sacs o[ tc co|oac, aa lt ls o[tca sot tcoag vlt ocaagc cact sacs o[ tc co|oac, aa lt ls o[tca sot tcoag vlt ocaagc cact sacs o[ tc co|oac, aa lt ls o[tca sot tcoag vlt ocaagc
jlgt, jlgt, jlgt, jlgt,
_c ocaagc ca ls coaacctc vlt tc sacca| casca, vlt scxaa|lt, _c ocaagc ca ls coaacctc vlt tc sacca| casca, vlt scxaa|lt, _c ocaagc ca ls coaacctc vlt tc sacca| casca, vlt scxaa|lt, _c ocaagc ca ls coaacctc vlt tc sacca| casca, vlt scxaa|lt,
vlt cccatllt aa vlt act, vlt cccatllt aa vlt act, vlt cccatllt aa vlt act, vlt cccatllt aa vlt act,
|| o[ tcsc acc tc a|tlmat || o[ tcsc acc tc a|tlmat || o[ tcsc acc tc a|tlmat || o[ tcsc acc tc a|tlmatc cmoastcatloas o[ tc ovccs o[ c cmoastcatloas o[ tc ovccs o[ c cmoastcatloas o[ tc ovccs o[ c cmoastcatloas o[ tc ovccs o[
cccatloa, oot oa a slca| aa aoa cccatloa, oot oa a slca| aa aoa cccatloa, oot oa a slca| aa aoa cccatloa, oot oa a slca| aa aoa- -- -slca| |cc|, vlc ac occa slca| |cc|, vlc ac occa slca| |cc|, vlc ac occa slca| |cc|, vlc ac occa
a||ovc [ccc cxccssloa tcoag tc jllac gl[t o[ [ccc a||ovc [ccc cxccssloa tcoag tc jllac gl[t o[ [ccc a||ovc [ccc cxccssloa tcoag tc jllac gl[t o[ [ccc a||ovc [ccc cxccssloa tcoag tc jllac gl[t o[ [ccc- -- -vl||, vl||, vl||, vl||,
(oa ma coosc to lccct cccatloa la aa va (oa ma coosc to lccct cccatloa la aa va (oa ma coosc to lccct cccatloa la aa va (oa ma coosc to lccct cccatloa la aa va oa ac tc oa ac tc oa ac tc oa ac tc
colcc, colcc, colcc, colcc,
_omctlmcs oa ma coo _omctlmcs oa ma coo _omctlmcs oa ma coo _omctlmcs oa ma coosc to cccatc somctlag acgatlc tat oclags sc to cccatc somctlag acgatlc tat oclags sc to cccatc somctlag acgatlc tat oclags sc to cccatc somctlag acgatlc tat oclags
aa aacccccatc ooctaalt to |caca [com lt, aa aacccccatc ooctaalt to |caca [com lt, aa aacccccatc ooctaalt to |caca [com lt, aa aacccccatc ooctaalt to |caca [com lt,_ls |cacalag as tc otcatla| to oclag aaccstaalag, caagc aa _ls |cacalag as tc otcatla| to oclag aaccstaalag, caagc aa _ls |cacalag as tc otcatla| to oclag aaccstaalag, caagc aa _ls |cacalag as tc otcatla| to oclag aaccstaalag, caagc aa
tca gcovt, as oa scc tat oa o aot ac to sa[[cc [com oc tca gcovt, as oa scc tat oa o aot ac to sa[[cc [com oc tca gcovt, as oa scc tat oa o aot ac to sa[[cc [com oc tca gcovt, as oa scc tat oa o aot ac to sa[[cc [com oc
to|ccatc tc acgatlc, oat ac t to|ccatc tc acgatlc, oat ac t to|ccatc tc acgatlc, oat ac t to|ccatc tc acgatlc, oat ac tc ovcc aa Nl|| to caagc tc c ovcc aa Nl|| to caagc tc c ovcc aa Nl|| to caagc tc c ovcc aa Nl|| to caagc tc
sltaatloa oc tc va oa ccact to lt oc [cc| aooat lt, sltaatloa oc tc va oa ccact to lt oc [cc| aooat lt, sltaatloa oc tc va oa ccact to lt oc [cc| aooat lt, sltaatloa oc tc va oa ccact to lt oc [cc| aooat lt,

a tc alaoov oclgc o[ tc as octvcca tc )act| aa tc a tc alaoov oclgc o[ tc as octvcca tc )act| aa tc a tc alaoov oclgc o[ tc as octvcca tc )act| aa tc a tc alaoov oclgc o[ tc as octvcca tc )act| aa tc
jllac, _clc| vatccs occ tc cact| slc aa _ctatcoa tc jllac, _clc| vatccs occ tc cact| slc aa _ctatcoa tc jllac, _clc| vatccs occ tc cact| slc aa _ctatcoa tc jllac, _clc| vatccs occ tc cact| slc aa _ctatcoa tc
caca| slc caca| slc caca| slc caca| slc - -- - cac oac moaltoclag aa ccga cac oac moaltoclag aa ccga cac oac moaltoclag aa ccga cac oac moaltoclag aa ccga|atlag vat asscs |atlag vat asscs |atlag vat asscs |atlag vat asscs
[com oac to tc otcc, [com oac to tc otcc, [com oac to tc otcc, [com oac to tc otcc,
_ctatcoa's colacc ls tc ol, vlc ls tc |acc vcccla |lcs tc _ctatcoa's colacc ls tc ol, vlc ls tc |acc vcccla |lcs tc _ctatcoa's colacc ls tc ol, vlc ls tc |acc vcccla |lcs tc _ctatcoa's colacc ls tc ol, vlc ls tc |acc vcccla |lcs tc
otcatla| [oc tc cccatloa o[ a|| aa aa tlag, otcatla| [oc tc cccatloa o[ a|| aa aa tlag, otcatla| [oc tc cccatloa o[ a|| aa aa tlag, otcatla| [oc tc cccatloa o[ a|| aa aa tlag,
_clc|'s colacc ls tat o[ occc, stcactacc aa matccla|lsatloa (tc _clc|'s colacc ls tat o[ occc, stcactacc aa matccla|lsatloa (tc _clc|'s colacc ls tat o[ occc, stcactacc aa matccla|lsatloa (tc _clc|'s colacc ls tat o[ occc, stcactacc aa matccla|lsatloa (tc
[ocmatloa o[ mattcc tco [ocmatloa o[ mattcc tco [ocmatloa o[ mattcc tco [ocmatloa o[ mattcc tcoag toagt aa voc; [oc a|| jclags ccc ag toagt aa voc; [oc a|| jclags ccc ag toagt aa voc; [oc a|| jclags ccc ag toagt aa voc; [oc a|| jclags ccc
oa )act, oa )act, oa )act, oa )act,
)c ls a _astcc o[ _ocm aa aaccstaas aa lcccts a|| saccc )c ls a _astcc o[ _ocm aa aaccstaas aa lcccts a|| saccc )c ls a _astcc o[ _ocm aa aaccstaas aa lcccts a|| saccc )c ls a _astcc o[ _ocm aa aaccstaas aa lcccts a|| saccc
[ocm, aslag tc o|acclats coatalac la vat ls saova as _ctatcoa's [ocm, aslag tc o|acclats coatalac la vat ls saova as _ctatcoa's [ocm, aslag tc o|acclats coatalac la vat ls saova as _ctatcoa's [ocm, aslag tc o|acclats coatalac la vat ls saova as _ctatcoa's
{aoc oc _atclx, {aoc oc _atclx, {aoc oc _atclx, {aoc oc _atclx,
Nltla tls sac ls aatlag tat oa mlgt acc to Nltla tls sac ls aatlag tat oa mlgt acc to Nltla tls sac ls aatlag tat oa mlgt acc to Nltla tls sac ls aatlag tat oa mlgt acc to cav aoa la cav aoa la cav aoa la cav aoa la
oac |l[c aa cxlstcacc oac |l[c aa cxlstcacc oac |l[c aa cxlstcacc oac |l[c aa cxlstcacc oot la slca|lt aa la slcltaa|lt, oot la slca|lt aa la slcltaa|lt, oot la slca|lt aa la slcltaa|lt, oot la slca|lt aa la slcltaa|lt,
(t coatalas a|| tc moc|s vlt vlc oa caa cccatc aa masc (t coatalas a|| tc moc|s vlt vlc oa caa cccatc aa masc (t coatalas a|| tc moc|s vlt vlc oa caa cccatc aa masc (t coatalas a|| tc moc|s vlt vlc oa caa cccatc aa masc
tlags maal[cst as oa gcov aa cogccss oa a|| |cc|s o[ oac oclag, tlags maal[cst as oa gcov aa cogccss oa a|| |cc|s o[ oac oclag, tlags maal[cst as oa gcov aa cogccss oa a|| |cc|s o[ oac oclag, tlags maal[cst as oa gcov aa cogccss oa a|| |cc|s o[ oac oclag,
(t coatalas tc mas aa |aas [oc ccc sla (t coatalas tc mas aa |aas [oc ccc sla (t coatalas tc mas aa |aas [oc ccc sla (t coatalas tc mas aa |aas [oc ccc slag|c stc tat oa mlgt g|c stc tat oa mlgt g|c stc tat oa mlgt g|c stc tat oa mlgt
acc to tasc oa oac |oacac acc to tasc oa oac |oacac acc to tasc oa oac |oacac acc to tasc oa oac |oacac oot la tls |l[ctlmc aa otccs, as oot la tls |l[ctlmc aa otccs, as oot la tls |l[ctlmc aa otccs, as oot la tls |l[ctlmc aa otccs, as
oa cctaca to _alt aa to _oaccc, oa cctaca to _alt aa to _oaccc, oa cctaca to _alt aa to _oaccc, oa cctaca to _alt aa to _oaccc,
(t coatalas tc com|ctc galc to [a|| aaccstaalag oac slcltaa| (t coatalas tc com|ctc galc to [a|| aaccstaalag oac slcltaa| (t coatalas tc com|ctc galc to [a|| aaccstaalag oac slcltaa| (t coatalas tc com|ctc galc to [a|| aaccstaalag oac slcltaa|
aa slca| sc|[, vlc cacclcs vltla lt so mac aaclcat aa slca| sc|[, vlc cacclcs vltla lt so mac aaclcat aa slca| sc|[, vlc cacclcs vltla lt so mac aaclcat aa slca| sc|[, vlc cacclcs vltla lt so mac aaclcat aa aa aa aa
accalc saov|cgc aa mstcc tat lt voa| ccqalcc maa cacs o[ accalc saov|cgc aa mstcc tat lt voa| ccqalcc maa cacs o[ accalc saov|cgc aa mstcc tat lt voa| ccqalcc maa cacs o[ accalc saov|cgc aa mstcc tat lt voa| ccqalcc maa cacs o[
sta, [ocas aa ctccmlaatloa to [a|| accclatc, sta, [ocas aa ctccmlaatloa to [a|| accclatc, sta, [ocas aa ctccmlaatloa to [a|| accclatc, sta, [ocas aa ctccmlaatloa to [a|| accclatc,
acc cccatloa oa tc )act |aac ocglas, lt comcs lato oclag aacc acc cccatloa oa tc )act |aac ocglas, lt comcs lato oclag aacc acc cccatloa oa tc )act |aac ocglas, lt comcs lato oclag aacc acc cccatloa oa tc )act |aac ocglas, lt comcs lato oclag aacc
ls lccctloa, aa c occsccs tc cc [lcst stcs la maal[cst ls lccctloa, aa c occsccs tc cc [lcst stcs la maal[cst ls lccctloa, aa c occsccs tc cc [lcst stcs la maal[cst ls lccctloa, aa c occsccs tc cc [lcst stcs la maal[cstatloa atloa atloa atloa
aa a|so tc saoscqacat gcovt aa mctamocosls o[ vat as occa aa a|so tc saoscqacat gcovt aa mctamocosls o[ vat as occa aa a|so tc saoscqacat gcovt aa mctamocosls o[ vat as occa aa a|so tc saoscqacat gcovt aa mctamocosls o[ vat as occa
mac maal[cst, mac maal[cst, mac maal[cst, mac maal[cst,
_clc| ls cc ovcc[a| aa caccglslag, ct somcov tccc ls a|so aa _clc| ls cc ovcc[a| aa caccglslag, ct somcov tccc ls a|so aa _clc| ls cc ovcc[a| aa caccglslag, ct somcov tccc ls a|so aa _clc| ls cc ovcc[a| aa caccglslag, ct somcov tccc ls a|so aa
lmmcasc [cc|lag o[ cacc aa ca|m aooat ls caccg, vlc ls lmmcasc [cc|lag o[ cacc aa ca|m aooat ls caccg, vlc ls lmmcasc [cc|lag o[ cacc aa ca|m aooat ls caccg, vlc ls lmmcasc [cc|lag o[ cacc aa ca|m aooat ls caccg, vlc ls
stccagtcalag aa staol|lslag aa [cc|s stccagtcalag aa staol|lslag aa [cc|s stccagtcalag aa staol|lslag aa [cc|s stccagtcalag aa staol|lslag aa [cc|s cc gcoaac aa stca, cc gcoaac aa stca, cc gcoaac aa stca, cc gcoaac aa stca,
(t ls a|so cxtccmc| stcactacc aa ocgaalsc, gllag vat [cc|s |lsc (t ls a|so cxtccmc| stcactacc aa ocgaalsc, gllag vat [cc|s |lsc (t ls a|so cxtccmc| stcactacc aa ocgaalsc, gllag vat [cc|s |lsc (t ls a|so cxtccmc| stcactacc aa ocgaalsc, gllag vat [cc|s |lsc
a cc [lcm [oaaatloa oa vlc vc caa oal| la tc most c[[cctlc a cc [lcm [oaaatloa oa vlc vc caa oal| la tc most c[[cctlc a cc [lcm [oaaatloa oa vlc vc caa oal| la tc most c[[cctlc a cc [lcm [oaaatloa oa vlc vc caa oal| la tc most c[[cctlc
aa aamlc va, aa aamlc va, aa aamlc va, aa aamlc va,
_o as as lallaa|s tcsc acc a|| lmoctaat qaa|ltlcs, as oac o[ _o as as lallaa|s tcsc acc a|| lmoctaat qaa|ltlcs, as oac o[ _o as as lallaa|s tcsc acc a|| lmoctaat qaa|ltlcs, as oac o[ _o as as lallaa|s tcsc acc a|| lmoctaat qaa|ltlcs, as oac o[
_clc|'s _clc|'s _clc|'s _clc|'s tasss ls to sct as lato motloa aa c| lccct oac stccagts at tasss ls to sct as lato motloa aa c| lccct oac stccagts at tasss ls to sct as lato motloa aa c| lccct oac stccagts at tasss ls to sct as lato motloa aa c| lccct oac stccagts at
a actlca|ac goa|, a actlca|ac goa|, a actlca|ac goa|, a actlca|ac goa|,
([ vc acc to sacccc la somctlag, vc staa tc ocst caacc o[ ([ vc acc to sacccc la somctlag, vc staa tc ocst caacc o[ ([ vc acc to sacccc la somctlag, vc staa tc ocst caacc o[ ([ vc acc to sacccc la somctlag, vc staa tc ocst caacc o[
sacccss l[ oac co|cct ls oal|t oa cc stcoag [oaaatloas aa sacccss l[ oac co|cct ls oal|t oa cc stcoag [oaaatloas aa sacccss l[ oac co|cct ls oal|t oa cc stcoag [oaaatloas aa sacccss l[ oac co|cct ls oal|t oa cc stcoag [oaaatloas aa
ocgaalsc aa |aaac la tc otlma| va ocgaalsc aa |aaac la tc otlma| va ocgaalsc aa |aaac la tc otlma| va ocgaalsc aa |aaac la tc otlma| va
, ,, ,


Nc Nc Nc Ncccas _aaa|oa |aats tc sccs o[ lcas, otcatla|s aa ccas _aaa|oa |aats tc sccs o[ lcas, otcatla|s aa ccas _aaa|oa |aats tc sccs o[ lcas, otcatla|s aa ccas _aaa|oa |aats tc sccs o[ lcas, otcatla|s aa
osslol|ltlcs vltla as, _clc| tascs as tcoag tc acxt stagcs aa osslol|ltlcs vltla as, _clc| tascs as tcoag tc acxt stagcs aa osslol|ltlcs vltla as, _clc| tascs as tcoag tc acxt stagcs aa osslol|ltlcs vltla as, _clc| tascs as tcoag tc acxt stagcs aa
saocts as la cc|olag aa aaccstaalag tc tcac aatacc aa saocts as la cc|olag aa aaccstaalag tc tcac aatacc aa saocts as la cc|olag aa aaccstaalag tc tcac aatacc aa saocts as la cc|olag aa aaccstaalag tc tcac aatacc aa
c[[cct o[ vat vc acc cccatlag, c[[cct o[ vat vc acc cccatlag, c[[cct o[ vat vc acc cccatlag, c[[cct o[ vat vc acc cccatlag,

_clc| ls a|so cacgc vlt aacoc _clc| ls a|so cacgc vlt aacoc _clc| ls a|so cacgc vlt aacoc _clc| ls a|so cacgc vlt aacoclag jllac jlgt aa lag jllac jlgt aa lag jllac jlgt aa lag jllac jlgt aa
coascloasacss lato a|| mattcc, aot |ast [oc maasla a|oac, oat [oc a|| coascloasacss lato a|| mattcc, aot |ast [oc maasla a|oac, oat [oc a|| coascloasacss lato a|| mattcc, aot |ast [oc maasla a|oac, oat [oc a|| coascloasacss lato a|| mattcc, aot |ast [oc maasla a|oac, oat [oc a||
scatlcat aa aoa scatlcat aa aoa scatlcat aa aoa scatlcat aa aoa- -- -scatlcat [ocms, scatlcat [ocms, scatlcat [ocms, scatlcat [ocms,
)c cclgas occ tc cccatloa o[ matccla|s aa stcactaccs tat [ocm a|| )c cclgas occ tc cccatloa o[ matccla|s aa stcactaccs tat [ocm a|| )c cclgas occ tc cccatloa o[ matccla|s aa stcactaccs tat [ocm a|| )c cclgas occ tc cccatloa o[ matccla|s aa stcactaccs tat [ocm a||
tlags la accocaacc vlt tc jllac ]|aa, tlags la accocaacc vlt tc jllac ]|aa, tlags la accocaacc vlt tc jllac ]|aa, tlags la accocaacc vlt tc jllac ]|aa,
_ls mcaas tat _ls mcaas tat _ls mcaas tat _ls mcaas tat c ls lao|c at tc most oaslc |cc| la gallag tc c ls lao|c at tc most oaslc |cc| la gallag tc c ls lao|c at tc most oaslc |cc| la gallag tc c ls lao|c at tc most oaslc |cc| la gallag tc
oal|lag aa gcovt o[ a|| tlags, vctcc |llag oc aoa oal|lag aa gcovt o[ a|| tlags, vctcc |llag oc aoa oal|lag aa gcovt o[ a|| tlags, vctcc |llag oc aoa oal|lag aa gcovt o[ a|| tlags, vctcc |llag oc aoa- -- -|llag, |llag, |llag, |llag,
_oc as la slca|lt c vatccs occ oac oo aa alms to scc _oc as la slca|lt c vatccs occ oac oo aa alms to scc _oc as la slca|lt c vatccs occ oac oo aa alms to scc _oc as la slca|lt c vatccs occ oac oo aa alms to scc
oac oo, mla aa soa| la acmoa, oac oo, mla aa soa| la acmoa, oac oo, mla aa soa| la acmoa, oac oo, mla aa soa| la acmoa,
)c saovs vat oac ova ccsoaa| jl )c saovs vat oac ova ccsoaa| jl )c saovs vat oac ova ccsoaa| jl )c saovs vat oac ova ccsoaa| jllac o|acclats acc, aa lac o|acclats acc, aa lac o|acclats acc, aa lac o|acclats acc, aa
vocss to casacc tat tcsc ccmala tcac, cacoacaglag as to |lstca to vocss to casacc tat tcsc ccmala tcac, cacoacaglag as to |lstca to vocss to casacc tat tcsc ccmala tcac, cacoacaglag as to |lstca to vocss to casacc tat tcsc ccmala tcac, cacoacaglag as to |lstca to
oac oo's vlsom, oac oo's vlsom, oac oo's vlsom, oac oo's vlsom,
)c saocts as la oac ca|lag aa la cocccctlag aa clatloas vc )c saocts as la oac ca|lag aa la cocccctlag aa clatloas vc )c saocts as la oac ca|lag aa la cocccctlag aa clatloas vc )c saocts as la oac ca|lag aa la cocccctlag aa clatloas vc
ac mac [com oac o|acclat, aa galcs as oacs to tc accacatc ac mac [com oac o|acclat, aa galcs as oacs to tc accacatc ac mac [com oac o|acclat, aa galcs as oacs to tc accacatc ac mac [com oac o|acclat, aa galcs as oacs to tc accacatc
at, at, at, at,
_clc| a _clc| a _clc| a _clc| a|so vocss vlt a|| tosc vo coastcact oot taaglo|c aa |so vocss vlt a|| tosc vo coastcact oot taaglo|c aa |so vocss vlt a|| tosc vo coastcact oot taaglo|c aa |so vocss vlt a|| tosc vo coastcact oot taaglo|c aa
lataaglo|c tlags, sac as tc cslga aa stcactacc o[ oal|lags, tc lataaglo|c tlags, sac as tc cslga aa stcactacc o[ oal|lags, tc lataaglo|c tlags, sac as tc cslga aa stcactacc o[ oal|lags, tc lataaglo|c tlags, sac as tc cslga aa stcactacc o[ oal|lags, tc
|aaalag aa oclaglag [oct o[ acv oooss aa tcaclag matccla|s, oc |aaalag aa oclaglag [oct o[ acv oooss aa tcaclag matccla|s, oc |aaalag aa oclaglag [oct o[ acv oooss aa tcaclag matccla|s, oc |aaalag aa oclaglag [oct o[ acv oooss aa tcaclag matccla|s, oc
tc coacctloa aa oclaglag togctcc o[ gcoas aa ocgaalsatl tc coacctloa aa oclaglag togctcc o[ gcoas aa ocgaalsatl tc coacctloa aa oclaglag togctcc o[ gcoas aa ocgaalsatl tc coacctloa aa oclaglag togctcc o[ gcoas aa ocgaalsatloas o[ oas o[ oas o[ oas o[
a|| socts, a|| socts, a|| socts, a|| socts,
_ls mlgt oc as slm|c as stactlag a acv oaslacss catacc oc as _ls mlgt oc as slm|c as stactlag a acv oaslacss catacc oc as _ls mlgt oc as slm|c as stactlag a acv oaslacss catacc oc as _ls mlgt oc as slm|c as stactlag a acv oaslacss catacc oc as
com|cx as [ocmlag a goccamcat oc a voc|vlc ocgaalsatloa (|lsc com|cx as [ocmlag a goccamcat oc a voc|vlc ocgaalsatloa (|lsc com|cx as [ocmlag a goccamcat oc a voc|vlc ocgaalsatloa (|lsc com|cx as [ocmlag a goccamcat oc a voc|vlc ocgaalsatloa (|lsc
tc _;, tc _;, tc _;, tc _;,)c a|so as a agc| ccsoaslo|c tass la gallag tc stcactacc o[ tc )c a|so as a agc| ccsoaslo|c tass la gallag tc stcactacc o[ tc )c a|so as a agc| ccsoaslo|c tass la gallag tc stcactacc o[ tc )c a|so as a agc| ccsoaslo|c tass la gallag tc stcactacc o[ tc
|aact ccsc|[, oot oa a |aact ccsc|[, oot oa a |aact ccsc|[, oot oa a |aact ccsc|[, oot oa a slca| oasls aa aa ctcclc oasls, slca| oasls aa aa ctcclc oasls, slca| oasls aa aa ctcclc oasls, slca| oasls aa aa ctcclc oasls,
_ls lac|acs tc [ocmatloa o[ acv |aa tcoag o|caalc actllt, _ls lac|acs tc [ocmatloa o[ acv |aa tcoag o|caalc actllt, _ls lac|acs tc [ocmatloa o[ acv |aa tcoag o|caalc actllt, _ls lac|acs tc [ocmatloa o[ acv |aa tcoag o|caalc actllt,
cact mocmcats oc otcc caagcs aa occscclag tc [ocmatloa aa cact mocmcats oc otcc caagcs aa occscclag tc [ocmatloa aa cact mocmcats oc otcc caagcs aa occscclag tc [ocmatloa aa cact mocmcats oc otcc caagcs aa occscclag tc [ocmatloa aa
malatcaaacc o[ ctcclc coastcactloas, lac|alag gcl aa |c |lacs oa malatcaaacc o[ ctcclc coastcactloas, lac|alag gcl aa |c |lacs oa malatcaaacc o[ ctcclc coastcactloas, lac|alag gcl aa |c |lacs oa malatcaaacc o[ ctcclc coastcactloas, lac|alag gcl aa |c |lacs oa
tc sac[acc o[ tc sac[acc o[ tc sac[acc o[ tc sac[acc o[ tc |aact as vc|| as tc ctcclc gcls tat saccoaa tc |aact as vc|| as tc ctcclc gcls tat saccoaa tc |aact as vc|| as tc ctcclc gcls tat saccoaa tc |aact as vc|| as tc ctcclc gcls tat saccoaa
cc, cc, cc, cc,
)c ls a|so tc oac vo galcs tc cccoastcactloa oa aa o[ tc )c ls a|so tc oac vo galcs tc cccoastcactloa oa aa o[ tc )c ls a|so tc oac vo galcs tc cccoastcactloa oa aa o[ tc )c ls a|so tc oac vo galcs tc cccoastcactloa oa aa o[ tc
|aact [o||ovlag aa slca| castatloa, vctcc tls ls o[ maa |aact [o||ovlag aa slca| castatloa, vctcc tls ls o[ maa |aact [o||ovlag aa slca| castatloa, vctcc tls ls o[ maa |aact [o||ovlag aa slca| castatloa, vctcc tls ls o[ maa- -- -
mac oclgla oc tcoag aataca| caascs, mac oclgla oc tcoag aataca| caascs, mac oclgla oc tcoag aataca| caascs, mac oclgla oc tcoag aataca| caascs,

_clc| vocss c|osc| vlt _a _clc| vocss c|osc| vlt _a _clc| vocss c|osc| vlt _a _clc| vocss c|osc| vlt _aaat amaca, )l|acloa, _aaaaa aa aat amaca, )l|acloa, _aaaaa aa aat amaca, )l|acloa, _aaaaa aa aat amaca, )l|acloa, _aaaaa aa
_ctatcoa aa _aaa|oa, _ctatcoa aa _aaa|oa, _ctatcoa aa _aaa|oa, _ctatcoa aa _aaa|oa,


PEACE, WISDOM, LIGHT, UNDERSTANDING,
CHANGE


_clc| ls tc agc| o[ _lcc aa caa c| oa to cc|casc oac [cacs _clc| ls tc agc| o[ _lcc aa caa c| oa to cc|casc oac [cacs _clc| ls tc agc| o[ _lcc aa caa c| oa to cc|casc oac [cacs _clc| ls tc agc| o[ _lcc aa caa c| oa to cc|casc oac [cacs
aa aagcc, |cttlag go o[ tc ast, oclaglag laacc cacc, aa aagcc, |cttlag go o[ tc ast, oclaglag laacc cacc, aa aagcc, |cttlag go o[ tc ast, oclaglag laacc cacc, aa aagcc, |cttlag go o[ tc ast, oclaglag laacc cacc,
tcaas[ocmatloa tcaas[ocmatloa tcaas[ocmatloa tcaas[ocmatloa aa acmoa lato oac |l[c, vl|c c|lag oa to aa acmoa lato oac |l[c, vl|c c|lag oa to aa acmoa lato oac |l[c, vl|c c|lag oa to aa acmoa lato oac |l[c, vl|c c|lag oa to
aclcc caagcs aa goa|s la |l[c, aclcc caagcs aa goa|s la |l[c, aclcc caagcs aa goa|s la |l[c, aclcc caagcs aa goa|s la |l[c,


_c ccaagc| _clc| as occa ca||c _c ccaagc| _clc| as occa ca||c _c ccaagc| _clc| as occa ca||c _c ccaagc| _clc| as occa ca||c tc joc o[ ovcc[a| actloa tc joc o[ ovcc[a| actloa tc joc o[ ovcc[a| actloa tc joc o[ ovcc[a| actloa

_clc| ccsoal[lcs tc jllac _lcc tat comcs _clc| ccsoal[lcs tc jllac _lcc tat comcs _clc| ccsoal[lcs tc jllac _lcc tat comcs _clc| ccsoal[lcs tc jllac _lcc tat comcs ova [com tc _lc ova [com tc _lc ova [com tc _lc ova [com tc _lc
scct o[ jclt scct o[ jclt scct o[ jclt scct o[ jclt-- -- -- --_alccsa| _la _alccsa| _la _alccsa| _la _alccsa| _la-- -- -- --cactcatlag cac |aac aatl| cactcatlag cac |aac aatl| cactcatlag cac |aac aatl| cactcatlag cac |aac aatl|
(t ccaccs tc slca|, (t ccaccs tc slca|, (t ccaccs tc slca|, (t ccaccs tc slca|,

_ccc, tc _lcc lgaltcs tc [asloa la tc ccatcc o[ tc _aa, tc _ccc, tc _lcc lgaltcs tc [asloa la tc ccatcc o[ tc _aa, tc _ccc, tc _lcc lgaltcs tc [asloa la tc ccatcc o[ tc _aa, tc _ccc, tc _lcc lgaltcs tc [asloa la tc ccatcc o[ tc _aa, tc
[lssloa at tc ccatcc o[ tc )act, aa tc saaa|lal at tc oasc o[ tc [lssloa at tc ccatcc o[ tc )act, aa tc saaa|lal at tc oasc o[ tc [lssloa at tc ccatcc o[ tc )act, aa tc saaa|lal at tc oasc o[ tc [lssloa at tc ccatcc o[ tc )act, aa tc saaa|lal at tc oasc o[ tc
slac, slac, slac, slac,
(t (t (t (t cccatcs voc|s, aalccscs, aa |l[c cccatcs voc|s, aalccscs, aa |l[c cccatcs voc|s, aalccscs, aa |l[c cccatcs voc|s, aalccscs, aa |l[c-- -- -- --vlc tca avalt tc vlc tca avalt tc vlc tca avalt tc vlc tca avalt tc
qalcscalag lma|sc o[ tc _ccoa scct to co|c aa gcov, qalcscalag lma|sc o[ tc _ccoa scct to co|c aa gcov, qalcscalag lma|sc o[ tc _ccoa scct to co|c aa gcov, qalcscalag lma|sc o[ tc _ccoa scct to co|c aa gcov,

_clc| ls somctlmcs csccloc as tc ccaagc| o[ _a|atloa, _clc| ls somctlmcs csccloc as tc ccaagc| o[ _a|atloa, _clc| ls somctlmcs csccloc as tc ccaagc| o[ _a|atloa, _clc| ls somctlmcs csccloc as tc ccaagc| o[ _a|atloa,

_clc| tcaccs tc at o[ tc cact, tc [lcc o[ acc joc, _clc| tcaccs tc at o[ tc cact, tc [lcc o[ acc joc, _clc| tcaccs tc at o[ tc cact, tc [lcc o[ acc joc, _clc| tcaccs tc at o[ tc cact, tc [lcc o[ acc joc,
Nltoat tls acc joc aa cotloa to _lclt, a|| slcltaa| sta Nltoat tls acc joc aa cotloa to _lclt, a|| slcltaa| sta Nltoat tls acc joc aa cotloa to _lclt, a|| slcltaa| sta Nltoat tls acc joc aa cotloa to _lclt, a|| slcltaa| sta
ccmalas aa latc||cctaa| acsalt, [alc go|, ccmalas aa latc||cctaa| acsalt, [alc go|, ccmalas aa latc||cctaa| acsalt, [alc go|, ccmalas aa latc||cctaa| acsalt, [alc go|,
_ls aaccstaalag o[ _ls aaccstaalag o[ _ls aaccstaalag o[ _ls aaccstaalag o[ tcac slcltaa| sta ls [actcc saoctc o tcac slcltaa| sta ls [actcc saoctc o tcac slcltaa| sta ls [actcc saoctc o tcac slcltaa| sta ls [actcc saoctc o
tc tcaltloa tat _clc| ocoagt to )act, |ccm, tc caca| tc tcaltloa tat _clc| ocoagt to )act, |ccm, tc caca| tc tcaltloa tat _clc| ocoagt to )act, |ccm, tc caca| tc tcaltloa tat _clc| ocoagt to )act, |ccm, tc caca|
accaaa aa vas tc glcc o[ tc {aoa|a to maa accaaa aa vas tc glcc o[ tc {aoa|a to maa accaaa aa vas tc glcc o[ tc {aoa|a to maa accaaa aa vas tc glcc o[ tc {aoa|a to maa, ,, ,


ccaagc| _clc| aa ls [cmlalac com|cmcat, acoca, actlag oa ccaagc| _clc| aa ls [cmlalac com|cmcat, acoca, actlag oa ccaagc| _clc| aa ls [cmlalac com|cmcat, acoca, actlag oa ccaagc| _clc| aa ls [cmlalac com|cmcat, acoca, actlag oa
tc ac|c aa go| cas, oclag as tc sc|[|css [|amc o[ |oc asc la tc ac|c aa go| cas, oclag as tc sc|[|css [|amc o[ |oc asc la tc ac|c aa go| cas, oclag as tc sc|[|css [|amc o[ |oc asc la tc ac|c aa go| cas, oclag as tc sc|[|css [|amc o[ |oc asc la
cotloaa| vocsl aa scclcc to a|| |l[c, cotloaa| vocsl aa scclcc to a|| |l[c, cotloaa| vocsl aa scclcc to a|| |l[c, cotloaa| vocsl aa scclcc to a|| |l[c,

_ccs c| [com _ccs c| [com _ccs c| [com _ccs c| [com tcm vca oa acc ccacvc clcatloa to aclcc tcm vca oa acc ccacvc clcatloa to aclcc tcm vca oa acc ccacvc clcatloa to aclcc tcm vca oa acc ccacvc clcatloa to aclcc
goa|s, oc vca oa vaat to glc sc|[|css scclcc to otcc goa|s, oc vca oa vaat to glc sc|[|css scclcc to otcc goa|s, oc vca oa vaat to glc sc|[|css scclcc to otcc goa|s, oc vca oa vaat to glc sc|[|css scclcc to otccs ss s